Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.03 MB
2020-08-03 10:15:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
173
412
Rövid leírás | Teljes leírás (513.29 KB)

Zalavármegye 1925 040-051. szám április

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

sJ
rt
/
IV. évfolyam.
Zalaogersieg, 1925. április 3. Péntek.

Ara 1000 korona*
40. ssán.
naiELiiiK itrmlvr iAioisxob. Ilifliitéa 1 kéupra 11.000 kir., ■•nriém 30.00« ktr.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Swkllltt: HEIBOLY FEHEIC
Sserkesitóség ét kiadóhivatalt Salai|«ru«f, Síéchenyl-tér 5. iiia. Tileloi 131.
Jlluek efjr Uíenben. hiszek e*y bitibtr, Rlitek egy itteni örök IgaMágban, íl\'wk Mamraromir fellim«dá«ibtnM
N
Amen.
A kamatláb leszállítása
örvendetes jelenség -mindazok számára, akik nyitott szemmel kisérik figyelemmel azokat az apró, ma még alig érezhető tüneteket, melyek lassan-lassan a gazdasági konszolidáció felé vezetnek. A magas bankráta mindig kísérője volt a nagy háborúkat követő gazdasági összeomlásnak. Igy volt ez a francia forradalom után is, ahol azonban elég rövid ideig tartott, mert Napóleon lángeszével és harctéri sikereivel minden téren, tehát a gazdaságin is, rendbe hozta a francia állam ügyeit. Nekünk azonban sajnos, sem harctéri, sem gazdasági Napóleonunk nem akadt, igy ki kell várnunk a nagy orvosnak, az időnek gyógyító munkáját, mely a gazdasági életen ütött sebeket behegeszti. Az erre szükséges időt azonban céltudatos pénzügyi politikával meg lehet rövidíteni.
A magas kamatláb volt az a nyomasztó teher, — s bátran mondhatjuk, még ma is az — mely káros következményeivej valósággal megbénította a gazdasági élet normális menetét. Milyen haszonnal kellett az iparosnak és kereskedőnek dolgozni, hacsak a kölcsön vett tőke után 50 százaléknál magasabb évi kamatot fizetett ? Hány °/*-ra dolgozzék az iparos és kereskedő amikor a magas kamatláb mellett a sokszoiosan felemelt adó, a megdrágult üzemköltség és a többi megélhetési nehézség is terheli ? És ezzel szemben az üzleti forgalom jelentékenyen redukálódott.
Amig a pénzünk hol lassabb, hol gyorsabb tempóban csúszott lefelé a lejtőn, lehetett valamivel indokolni a magas kamatlábat. Ugy magyarázták, hogy a magas kamatláb pótolja a pénz állandó értékcsökkenésit. Pénzünk azonban ma már állandó, igy a felhozott indok tObbé nem helyénvaló A kormánynak tehát olyan pénzügyi politikát kell folytatni, mely a bankkamatláb mielőbbi leszállítására irányul. Az az 1 — 2\'o is, amivel a bankkamatláb csökken, 1—2 lépéssel közelebb vezet az ország gazdasági talpraállitásához. Alacsonyabb kamatláb mellett az iparos és kereskedő is alacsonyabb °.<>-kal kalkuláltat ja az üzleti hasznát s az ily módon bekövetkező olcsóbbodás nemcsak nagyobb üzleti forgalmat eredményez, de az alacsonyabb kamatláb módot nyújt a hosszú idő óta minden gazdasági munkában hiányzó investációra, ami egy általános gazdasági fellendülés alapja.
Sok észrevételt lehetne fűzni azokhoz az ödvös változásokhoz, melyeket egy évi 10—12 százalékra leszállított kamatláb eredményezne, de elég csak azokat az anomáliákat figyelembe venni, melyek a lakásépítő mozgalom mellett a mai bankkamatlábbal kapcsolatban feltűnnek. A népjóléti minisztérium az űjonan épített lakások szabad forgalmát biztosította, mindamellett tőkebefektetés gyanánt házat senkisem épít. Hogy miért, azonnal rájövünk egy kis számítás után.
Egy 3—4 szobás ház a legtakarékosabb számítás mellett sem épithető fel 300 millión alul. Ha ezt a pénzt a tulajdonos a bankba teszi, ez idő szerint több mint évi 60 millió kamatot hoz. Olyan lakót pedig a háztulajdonos nem kap, aki 3—4 szobás lakásért évi hatvan millió*házbért meg tudjon fizetni. Mit lesz tehát? Vagy bérel lakást, amit a 300 milló kamatjának negyedrészéből kényelmesen kifizet, vagy vásárol házat, amit már a 300 millió feléért megkaphat. Végeredményben tehát semmíesetre sem épit, igy a lakásínség marad a régiben.
Nagy bajokra lehetünk tehát elkészülve, ha a bankkamatláb a lakásforgalom teljes felszabadulása előtt a békebeli bankrátát megközelítő 8—10 százalékra le nem száll.
A külföldi tőke tartózkodása miatt a leszállításának megvannak ugyan a maga pénzügyi nehézségei, de a kormánynak meg kell találni az utat, nemcsak a várható üdvös következmé-mények miatt, de a nagyobb bajok elkerülése végett is, hogy a bankkamatláb leszállítását kikényszeritse. Akkor sem fognak a jelenlegi súlyos gazdasági viszonyok egy csapásra megváltozni, amint ezt látjuk Ausztriában, ahol 10 százalékos bankráta mellett is elég nagy a gazdasági pangás, de az bizonyos, hogy egy nagy lépéssel közeledünk a gazdasági talpraállás felé. F. L. ■.................
\\
Csácsban agy asszony alatt beszakadt a föld.
A nép kincset sejt ott.
A nyugalmas Csácsbozsok községnek ma nagy szenzációja támadt. Fönt a falu közepén, a nagy térség szélén, Tóth Anna nevü özvegy menyecske egy kis akácfát akart elültetni. Egyhangúan ment a munkája. Ásott, kapált, hányta a kiásott földet. Egyszerre csak megnyílt előtte a föld s a menyecskét elnyelte. Épen egy ökrös szekér ballagott arra, melynek gazdája látta a szorgoskodó menyecskét s látta annak hirtelen eltűnését is. A gazdát a furcsa jelenség meghökkentette s az első pillanatban maga sem tudta, mit csináljon. Azt hitte, hogy p menyecskét végérvényesen elnyelte a föld. Amikor azután rémes sikoltozását hallotta, megállította a szekerét s odament. A menycske tényleg a földben volt, de nem olyan mélyen, hogy a gazda ki nem húzhatta volna. Ekkorra már nagy tömeg verődött össze s egyszerre megindultak a legfantasztikusabb találgatások. A legtöbben persze kincset sejteltek ott, mert hiszen csak nemrégen találtak a szomszéd faluban egy csomó drágaságot, miért ne érhetné ilyen szerencse Csács-bozsokot is.
A komolyabb emberek azonban nem sokat hallgattak a sok haszontalan beszédre, hanem ásókat, kapákat ragadlak és bontogatni kezdték a gödörnek oldalait. Téglafalra akadtak. Most már ők is azt gondolták, hogy valami régi rejtekhelyre bukkantak s a véletlen valami nagyot tartogat számukra.
Azután óvatosan mélyebbre ástak és igazán csak a véletlennek köszönhető, hogy nagyobb baj nem támadt. Ismét mélység nyilott meg előttük, amelynek megmérésére létrákat, köteleket hoztak. A létrákkal azonban semmire sem mentek, mert a mélységnek fenekét nem érhették. Hosszú kötelek segítségével végre sikerült eredményt elérni, amennyiben a nagy mélységből loc^sanás halatszott. Erre köveket, iéglákat dobáltak le s a loccsanásokból megállapították, hogy a mélység fenekén víz van, majd a nyílás oldalfalainak téglázatából kitűnt, hogy nem kincses kamrára, nem is pokolba vezető útra, hanem egy emberemlékezet óta használaton kívül helyezett kútra talállak, amit az elődök valószínűen deszkával elboltoztak, arra pedig földet hánytak. A deszkafal az idők folyamán elkorhadt, de fölölte annyira összesajtolódott a földréteg, hogy nem zuhanhatott le a mélybe, hanem az ásás alkalmával nyilott csak meg.
Az összeverődött tömeg ennek megállapítása után csalódva távozott, mert hát kincsnek, aranynak, ezüstnek se hire, se pora. Pedig igen elkelt volna néhány véka arany ebben az agyonszanált világban.
Pusztul a kölni dóm.
Köln, dpr. 2. A világhírű kölni dóm pusztulás elölt áll. Néhány évtized alatt, amint a jelek mulatják, a faragványok és márványlapok teljesen szétmálanak.
Megjavulnak-e vármegyánk vasút-közlakedésl viszonyai?
A trianoni határok közé szorított Csonkamagyarországnak egyetlen vidékéről sem hangzik annyi panasz a rossz közlekedési viszonyok miatt, mint Zalamegyében. Ennek okát • keresztül-kásul húzódó s meglehetősen hosszú vicinálisokban, valamint abban a körülményben találjuk, hogy maga a megyeszékhely is csak vicinálison közelíthető meg. Másutt is vannak vicinálisok, de ezek rendszerint a központ felé futó fővonalakba szakadnak, azokhoz is igazodnak s igy menetrendjök, csatlakozásuk, sőt menetidejök is jobban • kielégítik a közönség igénveit, mint a zalai vicinálisok, amelyek Rédicstől Tapolcáig, Ukktól Keszthelyig és Türjétől Balatonszentgyörgyig húzódnak s három helyen is képeznek csomópontot, csak épen Egerszegen nem. Mert a zalalövői szárny épen-séggel nem teszi csomóponttá Egerszeget, bárha innen indul is ki.
Ezeknek a vicinálisoknak lehetetlen menetrendjéről, csatlakozásáról s az utazó közönséget vérig boszantó tolatásairól annyit irtak már a lapok, hogy szinte egész irodalom fejlődött ki e viszonyok körül. Orvoslás alig történt. De az a jó, hogy nem is igérik azt. Mert, amit Ígértek, hogy Egerszegtöl Tapolcáig lesz direkt kocsi, az a nullánál csak alig ér többet. Arra, hogy Szentgróton, Qógánfán, Sümegen, Zalaapátiban, Csömödéren, Lentiben nem fog órákhosszat tolatni a vonat, amit az utasoknak birkatürelemmel kell bevárniok, még csak igeretet sem kaptunk.
Az utóbbi időkben azonban olyan hírek szivároglak ki, hogy májustól kezdődően megjavulnak az állapotok a zalai vicinálisokon. Szaporítanák a járatokat mindegyik vonalon s adnának hetenként egyszer-kétszer tehervonatot is aszerint, amint azt a körülmények kívánnák s ezzel tehermentesítenék a személyszállító vegyesvonatokat, amelyek különben is elég gyengén, de mindazonáltal tűrhetően bonyolítják le a forgalmat, ha egy-két órát nem időznek egy-egy állomáson. Erről az időzésről csak egy példát mutatunk be A zalavölgyi vonalnak, mely 47 km. hosszú, egyik esti vonala rendesen indult el Türjéről háromnegyed nyolckor. Ti* órakor kellett volna Balatonszentgyörgyön lennie s igy az onnan 1 óra 27 perckor induló személyvonathoz — Budapest felé — kényelmes csatlakozása lett volna. MiW^zonban Szentgyörgyre beérkezett, a budapesti már Siófok körül járt Kerek 6 óráig kellett tehát a 47 kilométert végig döcögnie, mert minden állomáson egy álló óráig tolatott. Az ilyen eset elég gyakori ott, de a Zalaegerszeg—rédicsi vonalon is történnek hasonló jók.
Hát most már igazán kíváncsiak vagyunk« mi válik igazzá a kolportált hírekből. Megelégednék a közönség még a mai vonatokkal is, szaporításukat, menetrendváltoztatásukat se igen sürgetné, csak a tolatásnak nevezett kínszenvedéstől mentené meg az üzletvezetőség. Követeli ezenkivül a megye lakóssága, hogy A székhely könnyebben és rövidebkuton legveü megközelíthető, ami csak uj vonala^létesitésé-vel érhető el.
A párisi dlákzavargáspk.
Pdris, dpr. 2. Még nem tudják, csak 4 napig, avagy félévig fognak-e szünetelni a Sorbonne jogi fakultásán az előadások. A dékán ellen indított fegyelmi miatt 3 napos általános sztrájkot kezd a diákság s ez elhatározásához néhány vidéki egyetem ifju/ága is csatlakozott. A dékán tiszteletére tüntető fölvonulást rendeztek, amelyben több tanár is résztvett ép tiltakoztak a fegyelmi ellen.
\\
Vizsgálat a zalaegerszegi postahivatalban.
Nagy szabálytalanságról suttognak. V
Furcsa hirck tartják izgalomban napok óta Zalaegerszeg várbs közönségét. Azt beszélik, hogy a postahivatalban valami nagyobbszabásu szabálytalanság történt, amit a főnökség kötelességszerűen jelentett a pécsi postaigazgatóságnak. Az itfhzgatóság kiküldöttei a jelentés vétele után nyomban megjelentek Zalaegerszegen s hozzáfogtak a vizsgálathoz, amit azonban még nem fejeztek be s igy annak részieleiről nyilatkozatot sem adhatnak. Mindössze csak az bizonyos, hogy a postahivatalban vizsgálat folyik, amit talán hátrányosan befolyásolhatnak a gazdát ianul keringő hírek, amelyeknek csak az esetben adható hitel, ha hivatalos helyről jön az információ Kötelességünket véljük teljesíteni akkor, amikor a közönséget nyugalomra és türelemre intjük. Várjuk be nyugodtan a vizsgálat befejeztél, amikor a postaigazgatóság úgyis megadja azt, amit az igazság és az intézmény reputációja megkövetel. Ha történtek mulasztások, hibák, avagy bűnök, azok ugy sem leplezhetek, piert a vétkesnek el kell vennie büntetését.
Hosszú ideig már nem kell várni, mert a vizsgálat már napok óta folyik s mint halljuk, már befejezése felé is közeledik Akkor azután elöltünk lesz a valóság s a közönségnek nem kell a suttogásokból táplálkoznia, hanem hivatalos aktákból nyer kíváncsisága kielégülést. Valaminek természetesen kell lennie a dologban, mert hiszen a vizsgálat tényleg folyik s annak lefolytatását most már .sürgeti a keringő hír is, mely tudjuk — ha gyakran ki is színezi a valóságot, alaptalanul nem kerül szárnyra.
Hogy van e, lesz-e szenzáció, amit mi sohasem hajhásztunk, azt a legközelebbi napok
már megmutatják.
Távirat—telefon.
Minisztertanács.
Budapest, dpr. 2 A kormány ezután nem pénteken, hanem csütörtökön tartja a rendes heti minisztertanácsot.
Pötör Gyula öngyilkos lett.
Budapest, dpr. 2. Pótör Gyula, Leirer Amália gyilkosa a morvaországi Sternberg községben öngyilkos lett. A cseh rendőrséget Pötör cinkosai vezették nyomra Amikor a rendőrség Pötör barátjának, Duhnálnak lakáján megjelent, egy férfit találtak az ágyban, aki felől azt hitték, hogy Dohnál. Egyszerre azonban revolverdörrenés hallatszott az ágyból s mire odamentek, az illető már halott volt. A rendőrfőnök az ujjlenyomatokból is kétséget kizáróan megállapította, hogy az öngyilkos Pötör Oyula, ki háziasszonyának többször említette, hogy öngyilkos lesz* Stcrnbergben Schlesmger álnév alatt rejtőzködött a gyilkos.
«
A passzivitás megbukik.
Budapest, dpr. 2. Több szociáldemokrata képviselő szerint a passzivitás céltalan. A szociáldemokrata pártban nagy ellentétek merüllek föl a képviselőknek a passzivitással szemben elfoglalt álláspontja miatt s véglegesen a pártértekezleten döntenek afölött, resztvegyenek-e az üléseken, vagy továbbra is sztrájkoljanak.
Forencz József unokája a bíróság _ ^ előtt.
Bécs, dpr. 2. Lipót főherceg, Ferencz József unokája, film-segédmunkás a bíróság elé került azért, mert motorkerékpárjával egy embert elütött. Védekezésében azt adta elő, hogy kenyérkeresete a filmek szállítása s e munkát gyorsan kell teljesítenie, hogy maga, felesége és két gyermeke számára a kenyeret megkereshesse. Nagy sietségében ütötte el az embert. A biróság 20 shilling pénzbüntetésre Ítélte.
emberölésért 5 havi fogház.
Debrecen, dpr. 2. A debreceni törvényszék Katona Imre volt képviselőt, aki a múlt éven lelőtte Varga Dániel berettyóujfalusi tanítót, mert a fdeségét elcsábította, erős fölindulásban elköveti* szándékos emberölésért 5 havi fogházra irelte, amit a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vett.
ZALAVARMEGYE
Oláhországban tilosa M arlca grófnő.
Bukarest, dpr. 2. A Maríca grófnő előadását Oláhországban végérvényesen betiltoHék, mert a hatóságok megokolása szerint a darab kigúnyolja az ottani közállapotokat.
Benes megint nagyokat mond.
Prága, dpr. 2. Benes külügyminiszter a külügyi bizottságban kijelentette, hogy a kisántánt-nak, mint eddig sem volt, úgy most sincs támadó szándéka. Az Események fejlődése erő-sebb kapcsolatot létesített a kísántánt államai, és a szomszédos államok közt, amint azt Ausztria példája mulatj*. Csehország mindenre készen áll 1 |Oroszországgal eddig az ottani belállapotok miatt nem volt fölvehető az összeköttetés ^
Fieischmann Oyula szabadlábon.
Kassa, dpr. 2. Dr. Fieischmann Gyulát, a felvidéki keresztényszociálista párt letartóztatott titkárát a cseh hatóságok szabadlábra helyezték. A város magyar társadalma nagy óvációk-ban részesítette a fogházt>ól kilépő Fieischmann Gyulát.
H IR k K.
HM
Akik húsvéti számunkban hirdetni óhajtanak, szíveskedjenek hirdetéseiket legkésőbb a jövő hét szerdájáig kiadóhivatalunknál beszolgáltatni.
Felkérjük azokat a m t. előfizetőinket, akik-nek előfizetése március végével lejárt, hogy az( megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében fönnakadás álljon be
- Az államópitészetl hivatal új vezetője.
A kereskedelmi miniszter Sándor Zsigmond műszaki tanácsost a zalaegc-szegi államépuészeti hivatal vezetésével, valamint a közlekedési érdekeknek a zalamegyei közigazgatási bizottságban leendő kép viseletével megbízta. Sándor Zsigmond személyében egy elsőrangú szakember és nagy munkaerő került ennek a fontos hivatalnak elére.
- Az Iskofánklvüli közművelődési felolvasások folyama október 26-tól március 29 ig tartott. Borbély György elnök és Tikk László titkár rendezők 22 előadást terveztek és 22 előadást re.ideztek is, átlag 50-100 főnyi hallgatóság előtt. Termet a felső keresk. iskola, a fíi\'ést és világítást a város vagyonából Czobor polgármester látta el; az előadók a következők voltak: Borbély György 4, Szakáll László 3, dt. Németh János 2. Heincz József, Kertész Lajos, dr. Till Károly, Tuczy Tibor, dr. Matlák József, £arlay Géza, Suszter Oszkár, dr. Szalay Gyula, Szirmai Miksa, dr. Csák Szilárd, Gyuk Pál, Gencsy Zsolt és dr. Hollós Ferenc I -1 előadással. — Az alispáni hivatal kiutalt az előadásokért tiszteletdíjban 500 ezer koronát. Egy előadásért jutva 22,727 K. — Szakáll László tanár azt indítványozza, hogy az illető előadók mondjanak le erről a tiszteletdíjról a Csány-szobor javára, ó a maga részéről, aki 3 előadást tartott, lemond elsőnek, Borbély György tanár szintén lemond az ö négy előadásának a dijáról. Heincz József szintén. Kéri a bizottság elnöke a többi előadókat is, hogy tiz napon belül jelentsék ki a tiszteletdíjhoz való ragaszkodásukat, avagy lemondásukat, hogy a pénzt aszerint ossza szét, vagy juttassa a közös célra.
- Rendkívüli megyegyülés. Zalavármegye törvényhalósági bizottsága f hó 14-én rendkívüli közgyűlést tart, melynek egyetlen tárgya: a törvényhatóságok újjászervezéséről szóló törvényjavaslat. \'
uA Prot?»Un» Ünnepre tekintettel az 1920 ban kiadott miniszteri rendelet értelmében április 10-én, pénteken délután és Il-én szombaton, reggel lapok nem jelenhetnek meg! amiről a miniszterelnöki sajtóiroda a szerkeszti ségeket értesítette.
- Műsoros estély TOrjén A türjei jótékony nőegylet április 13-án, húsvéthétfőn, a Geiger-féle vendéglő nagytermében saját pénztára javára esti 8 órai kezdettel táncmulatsággal egybekötött jótékonycélu műsoros estélyt rendez ^^«előkészületekből Ítélve nagysikerűnek
1925 áprttfs 3
— Leszállítottak • húsárakat Sümegen.
A sümegi mészárosok és hentesek elhatározták hopy a marhahús kilóját 18—20 ezet koronáért\' a zsirszalonna kilóját pedig 30 ezer koronáért árusítják. Az új árak ihár érvénybe is léptek.
— Utosrondezés. A zalaegerszegi utcajavi-tási munkálatok a mull évben kezdődtek, amikor a Kossuth-utca, a Széchefiyi- és Kazinczy-tér erős kőburkolatot kaptak, de csak a kocsijáró közepén. Most az utcák további rendezése, a sárnak további eltávolítása következik. Azért -hordatta a város ide azt a sok mészkövet, hogy
a már megjavított úttesttől kétoldalt a gyalogjáróig húzódó egyszer poros, egyszer sáros sávot, az úgynevezett út-padkát is rendes burkolattal láthassa ,el. \'A hatalmas hengerezó-gép holnap már meg is kezdi munkáját.
— A gardasági szakiskola. K\\ önálló gazdasági szakiskolának rég vajúdó ügye dűlőre jutott. Még a nyár folyamán megkezdődnek az építkezések a Páterdombo^^janfelügyelőség már megkezdte a várossal a tárgyalásokat a bégeti szerződésre vonatkozólag A tervezet szerint a 11 és fél holdat 1925 okt. 1-töl 40 évre veszik bérbe e célra. Az épületek a szerződés lejártával a jelenlegi tulajdonos, a Farkas Dávid alapítvány tulajdonába mennek át. A kultusztárca egy mázsa búzabért fizet holdanként, ebből azonban 75 kilogrammot visszatart beruházásokra.
— Országos dalosveraeny lesz Sopronban ez év augusztusában. Fddig 52 dalosegycsület jelentkezett 2tKK) dalossal. Most alakult meg a verseny nagybizotlsága Az alakulógyülésen nagy megütközést kelteit, hogy a versenyei? a szociáldemokrata párthoz tartozó munkásdalárdák nem vesznek részt, mert a Himnuszt, a Szózatot és a magyar Hiszekegyét nem hajlandók énekelni.
— Még nem szűnt meg a nagylengyel! postahivatal Azokkal a hitekkel szemben, hogy a nagylengyelt postahivatalt beszüntetik) a zalaegerszegi poslafónökségtól azt a felvilágosítást nyertük, hogy a hivatal beszüntetéséről tudomása nincs. A hivatal ma is rendesen működik s Zilaegerszeg és Nagylengyel között is rendesen közlekedik a kocsipostd. Tárgyalások voltak a postaigazgatóság és Nagylengyel között de eddig még semmi hivatalos értesítés nincs afelől, hogy beszünletnék ott a pósiát.— Reméljük, hogy vármegyénk vezetőségének lesz annyi ereje, hogy az ilyen tervnek megvalósulását meggátolja N tgylengyel, ez a szép fejlődesnek indult s központi fekvésű község nem maradhat pósta nélkül még akkor sem, ha valahol ugy gondolkodnak, hogy Göcsej cs .k arra való, hogy legyen a világon, illetve Zalában egy vidék, amit a kultura elől el kell zárni.
— A vonat elé akart ugrani egy kanizsai leány. Nagykanizsáról írják: Kedden este a városi sétakertben egy magányos, jól öltözött leány bolyongott. A rendórórszemneK \'ugy tünt fel a leány bu|kalása, mintlu az valami rosszban törte volna a fejét. Figyelemmel kiserte tehát s egynegyed 10 óra felé, nnkor messziről már hallatszott a 9 óra 20 perckor Budapest felől érkező gyorsvonat dübörgése, látta, hogy a leány gyors léptekkel neki indul a vasúti töltésnek, leereszkedik a meredek bevágás oldalán, nyiivan azzal a szándékkal, hogy a vonal elé vesse magát. A rendőr gondolkodás nélkül utána vetette magát. A leány kérte, hogy hagyja öt meghalni, feltett szándéka az öngyilkosság. A vonat egyre közelebbről dübörgött s igy a rendőrnek nem sok ideje volt beszélgetni, hanem megragadta az ellenkezd leányt s kihúzta a sínek közül Néhány pillanat múlva a gyors átrobogott a vágányokon A majdnem önkivületi állapotban lévő leányt ekkor a rendőr visszavezette a városba, megtelte jelentését s a leányt hazavitték hozzátartozóihoz. A kis varróleány elkeseredett próbálkozásának oka szerelmi bánat volt.
— Uj Matuzsálem. A balkáni államok, különösen Bulgária és Görögország régtől fogva híresek voltak arról, hogy náluk akadnak a legöregebb emberek. Az eddigi rekordokat azonban, ha az athéni lapok hiradása hitele», felülmúlja Kardasz Oyörgy esete, Kardasz, aki a Kresztainában, az olympiai járásban élt, most halt meg 128-ik életévében. Mint fiatalember részt vett 1828-ban a görög függetlenségi harcban és még halála előtl hat nappal több órás sétál telt. ^
1925 április 3.
ZALAVARMEOYE
— Nem lett olcsóbb a Cukor. Több vidéki v lap közölte, hogy a kincstári részesedés leszállítása folytán a cukor 500 koronával \\ olcsóbb lelt. Ez a hir azonban nem bizonyult valónak, mert, mini egy egerszegi kereskedő mondotta, neki a sárvári cukorgyár egy magasrangu tisztviselője kijelentette, hogy történtek ugyan tárgyalások a cukorgyár és a kormány között, de megegyezés nem jött létre, igy tehát a jelzeit olcsóbbodás sem állott be.
— Egy anya leányával együtt a kútba ugrott. Somogyapátiban Csőiig Lajosné 36 éves asszony 3 éves kisleányával együtt a kútba ugrott s mindkellen belefúllak. Az asszony végzetes cselekedetét pülanatnyi elmezavarban követte el.
— Allatvásárjalnk forgalma. Az Országos Központi Statisztikai Hivatal kimutatást közöl Csonkamagyarotszág állatvásáraínak rnult évi forgalmáról. Fölhajlás szempontjából a mult
\' évben a legnagyobb szarvasmarha-vásárok Vásárosnarnényben és Zalaszenlgróton voltak. Az előbbi helyen 23.100, rnig Szentgróton 22 050 darab szaivasmarhát hajtottak föl.
— Mikor Is kezdődnek a Máv. építkezések? Értesülésünk szerint a Máv. zalaegerszegi építkezéseire húsvét után írják ki a pályázatokat A polgármester ama optimista nyilatkozata tehát, mely szerint az időjárás jobflraforduilával, kora tavasszal kezdenének az építkezésekhez, egy kicsit elhamarkodott volt.
— A szódasüvegek - B) listára kerülnek.
A kereskedelmi miniszter rendeletet adott ki, melynek címe: „Rendelet a közfogyasztásra szánt szikviz gyártásáról, forgalombahozataláróT és ellenőrzéséről." A rendelet szerint egy év alatt ki kell cserélni az ólomfejes szódavizes üvegeket „légmentesen elzárható kengyelzáros záróKészülekkel ellátott színtelen üvegből készült palackokkal." Egy év letelte után egészségi szempontból a szifonfejü palackokat elkobozzák A rendelet tehát kivégzi a barátságos szódavizes üvegeket s ezentúl nem élvezhetik a megelégedett emberek a hfisiió fröccsökel, mert a kengyelzáros üvegekből hamar elillan a szénsav.
— Izgalmas hsro egy olrkuszban. Calais-ban, Franciaországban egy nagy cirkusz előadásokat tartott és a mutatványok során majdnem baj történt. Az egyik programszám az, hogy az állatszelidilő két poni lóval, két elefánttal és egy vízilóval végez produkciókat. Alighogy az állatokat kivezették, a két olefánt megtámadta a vízilovat, ormányukkal szörnyű ütéseket mértek rá, de a víziló sem volt rest s az egyik elefántnak az első láhába harapottt. Az elefántok ormányukkal szétverték a ketrecet és a közönség eszeveszetten menekült. Végre is a cirkusz személyzete vasdorongokxal szétválasztotta és visszaterelte a ketrecekbe. Az egyik elefántnak első lábát teljesen összezúzta a víziló.
— Tanfolyamzárás. A zalaegerszegi ipari irányú ismeretterjesztő tanfolyam április 3-án (pénteken) este fél 9-kor tartja záróünnepélyét • Tompa-utcai áll. el. iskolában.
— Gyűjtés a tüzkárosuliaknak. Bődy Zoltán alispán a tüzkatasztrófa által annyira sújtott györfiszegiek érdekében az egész vármegyére kiterjedő gyűjtést rendel el.
— Ahol a tisztviselők nem akarnak előlépni. Az oláh pénzügyminiszter értesítette a nagyváradi pénzügyigazgatóságot, hogy a besszarábiai és regáti péruügyigazgalóságoknál több hivatalvezetői és hivatalfönöki állás üresedvén meg, felhívja a tisztviselőket, hogy ezekre az állásokra pályázatukat adják be. — llielscu György nagyváradi pénzügyigazgató összehívta ezért a pénzügyigazgalóság összes tisztviselőit és közölte velük a miniszter rendeletét és felhívta Őket a jelentkezésre. A felszólítására néma csend következett. Egyetlenegy tisztviselő sem akart hivatalfónök lenni Bessz-arábiában vagy regátban.
— Rejtélyes Öngyilkossági kísérlet tartja izgalomban Kőszeg lakosságát: az evangélikus leánynevelő intézet egy V osztályú növendéke ismeretlen okból leugrott az emeletről. A leány nem halt meg, kórházba vitték, felgyógyulásához emény van. \'
— Ninos többé szubllmát a műhelyekben. Gyáraknak, iparleiepeknek, műhelyeknek egy régi rendelet értelmében szublimátlal is el kellelt látniok mentőszekrényeiket. A veszedelmes méreg használata azonban annyi szerencsétlenségnek volt már okozója, hogy a népjóléti minisztérium szükségesnek találta a kicserélését. Szigorú rendelettel intézkedett tehát, hogy szublimál helyett a jövőben külön seb-
lolajat kell használni.
— Egy fmáno tréfából agyonlőtt két gyermeket. Mezőbaj községben Tompa Mihály pénzügyőr kél csendőrrel együtt betért Nagy Lajos cipészhez. Puskáikat az ágynak támasztották. Beszélgetés közben belépett a szobába a cipész 3 éves Imre nevü fiacskája s fapuskáját Tompára emelte. Tompa mosolygott s fölkapta az egyik csendórpuskát, amit a kisfiúra emelt. A puska ebben a pillanatban elsült és a golyó először a kis Imre mellkasát fúrti át, majd a 18 éves Lajos térdét roncsolla szét. A kis fiu rövidesen meghalt, a nagyobbik sebesülése is életveszélyes.
Gombostűt nyelt Schmidt Ferenc a helybeli áll. felső kereskedelmi iskola IV. oszt. tanulója vigyázaihnságból lenyelt egy gomboR-lüt. Vigyázatlanságának komoly és veszedelmes következményei eddig még nem mutatkoztak.
-S Budapesti Nemzetközi Vásár április 18—27 között fog megtartatni, amely alkalomból április 13—30-lka között 50 százalékkal mérsékelt vasúti menetjegyek lesznek bármely kocsiosztályon gyors- és személyvonatokon használhatók. E kedvezmény azonban csak a vásári igazolvány birtokában vehető igénybe s ily igazolvány ára 40 ezer korona. Az igazolvány egyúttal belépőjegy is a vásár valamennyi helyiségébe. A Vásári igazolvány már most az Ipartestületnél beszerezhető. Lakásigénylöknek (szálloda vagy magánlakás) Budapest székesfőváros idegenforgalmi Hivatala IV. Harisbazár | I félemelet, (telefon 2—54 interurbán) gondos- « kodik, ahol ajánlatos a vásárigazolvány lakásszelvényét megfelelően kitöltve, legalább 10 nappal a megérkezés előtt beküldeni.
— A náthaláz Kaposvaro\'t Kaposvárott eddig 786 tanuló esett át a náthalázon. A járvány terjedésének meggátlása céljából keddtől kezove bezárták az összes iskolákat.\' A járvány-szünet április 15 ig fog tartani. A járvány le* folyása általánosan enyhe.
— Elfogták s pécsi fegyenoszökevények
vezetőjét, Werle Oyőzói, Gráchan, ahol betörés miatt tartóztatták le s magát Volyt Mihálynak nevezte.
x Hs nem tudja, hogy ml a betegsége,
keresse fel (Budapesten Vi. Nagymező-u. 47.) a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumot, amely a legtökéletesebben berendezett diagnostikai gyógyintézet Amerikában az életbiztosító társaságok alapítottak ilynemű vizsgálati intézetet, ahol minden jelentkezőt a legalaposabban megvizsgálnak. Az orvosi tudomány bevált összes vizsgálati eszközei a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban az orvosok rendelkezésére állanak. Szabad orvos választás, mérsékelt árak. Napidíj a magánklinikai osztályon 150 ezer korona.
Legolcsóbb szórakozás
ha belép .a
„Kultura kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon J31 sz.
s minden egyéb
nyomdai munkák
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
színhAz és mozi.
•eee
Jutalomjátékok.
Rlp van Winkle Kedden kezdődött a szezon végén szokásos jutalomjátékok sorozata, amikor Érczkövy Károly jutalomjátékául a Rip van Winkle régi klasszikus operett került színre. A közönség ez alkalommal jól megtöltölte a nézőteret és lelkesen ünnepelte Érczkövyt, aki nehéz faladatának szépen megfelelt énekpártijának kifogástalan előadásával. A többi szereplőről nem mondhatjuk el ugyanezt, mert, bárha nem voltak nagyobb föladalok elvégzésére hivatottak, az összjátékban gyengének bizonyultak. A kar sem működött kifogástalanul. A hibákat azonban nem a szereplőkben, hanem inkább abban a körülményben kell keresnünk, hogy a mai uj operettek világaban nevelkedett színész-generáció már nincs az ilyen darabokra behangolva. A harmadik fölvonás azonban, mely v, tulajdonképen koronája a darabnak, helyre ütötte azokat a hézagokat, amelyek az első két fölvonásban mutatkoztak. Itt igazán remekelt Érczkövy s művészetét minden zavaró momentum nélkül élvezhettük.
Trilby. Pompás, kerekded előadásban, zajos siker jegyében folyt le Hidvéghy Ernő jutalomjátéka gyanánt .szerdán este ez a megrázó dráma, melynek Svengalíjd Hidvéghynek egyik legkiválóbb alakítása El is követett ám ez a nagyszerű művész mindent, hogy az előadás és szerepe méltó legyen múltjához. Ugyanaz volt Hidvéghy ma is, mint husz esztendővel ezelőtt, amikor meglialási jelenetével is az ország első drámai színészeinek sorába emelkedett. Az olyan föladatok betöltésére, aminőket Svengali szerepe követel, csak nagyon kevés színész hivatott, de ezek között is első helyen áll Hidvéghy. Kitűnő partnere volt a címszerepben Bogdán Irén, kinek szép drámai tehetségei át-verödtek minden jelenetén. A kisebb szereplők közül Demény Artúrról kell a legteljesebb dicséret hangján megemlékeznünk, aki utolérhetetlen^ kedvességgel és közvetlenséggel személyesítette a „klasszikusokban jártas" öreg papot. A nagys szerű előadás nagyobb érdeklődést érdemelt volna a közönség részéről. Elvégre a szép fölfedezhető és élvezhető minden művészi alkotásban, ha az nélkülözi is a táncot és trükköket.
H.
MŰSOR:
Csütörtökön: Pillangó főhadnagy. Operett Szalay Károly és Takács Oszkár jutalomjátéka.
BANGÓ TANINTÉZET
Budapest Ráday-u. 14. Teljes anyagi garancia melleit készit elő vidéki magántanulókat is. — Jegyzetek.
Alsóbagod közepén fekvő, 1500n«öles, gyönyörű
házhely eladó.
Érdeklődőknek V>vebb felvilágosítással szolgál: Torda Sándor, Mottó.
Ifi. Braun Jenő
hatóságilag engedélyezett ügynök. Közvetít üzlet, bírtok, bér és ház adás-vevést, valamint éves, hónapos és fürdőidény lakások bérbeadását. Kereskedelmi ügynökség.
Keszthely, Soproni-utca 12.
Eladóe,\'y üzemképes 4 HP. Schuttleworth
gözgarnitura.
Ára 110 q búza Esetleg" elcserélhető 3 és fél HP gőzgarniturára, vagy 900-as motorgarniturára. Fizetés és csere megegyezés szerint. Sipos József Zalabesenyő.
Sodorjon JANINA papirt!
ZALAVÁRMEGYE
1925 április 17.\'

KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
Egy aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.626 papirkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napoleoa--, Font 344 000, Dollár 71.970 Francia
frank 375J Lengyel márka —. Márka - , Líra 2964, Uu 333, Cseh korona 2123. Dinár 1137. Sváici frank 13.826, Osztrák korona 1UP55, Léva 515, Hollandi forint 28Sl4.
Budapesti terményjelentés.
Búza 520000, Búza (tiszavidéki) 5&.500, Rozs 460.000, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 340.000. Zab 390.000, Tengeri 245 00u, Korpa 230.000. Repce
Köles Répa--. Lucerna 240.0U0, Lóhere 2Ó0000,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 00072 -, osztrák korona 00073"— Francia íraak 2705 szokol 1535. dinár 8 35.|
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak : búza 440,000, rozs 420 000, árpa 4CO.OOO, zab 330.000, tengeri (csöves) , tengeri 290000. marhahús 18-20, sertéshús 26, borjúhús 24 ezer K kilogrammonként; széna 120. szalma 70.
Liftilijdifli:: JILIfllWEBrr lipMaMárusíc
i uirkMflésért éi kiadásért («1*1: KAKAS AOOSTOI Hirdetési dijak:
1 hasábos millimétersor 400 K, szöveg között 800 K nyilttérben 1600 K. A hirdetési dijak mindenkor előrt fizetendők; póstai hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénz is beküldetctt.
I
r?
iSfif
Olcsóbb lett a
Siszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
dzv.Grünbaum Samuné
sütöde, liszt- és fíiszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákőczi-u. Telefon 105.
■\'BRÜLL MOR
gozteglagyár Teleion 18L Zalaegerszeg. Lakás: Bákócry-ntca 42. *T*r: Andráahidai nt.
Szállítok luvarsvagóntótelben téglát, borDFoltcsarepet
■ a legolcsóbb napi áron Nagy súlyt helyezek árum B m elsőrendű égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és V a könnyű sulyánáUogvacsekOly Iclómegterheléstjeleni ■
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉR A UTÓVAL LA LA TA. Birő Márton-utca II. Telefonszám: 162.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:

üveg-,
porcellán-, lámpa-, norin-bergí és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Zongorahangolásokat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
L1POVNICZK Y Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
RISZT SÁNDOR
kádármester ZalaegerHio. Vörősmarty-utca 29. u.
Zalamegyc legjobb liirtl hordó fizletc.
Ajánlja salát ké-iiltményüsiárai Iából készült boros bordóit, mely állandóan rakta-roo ran 10 liter« tói 1000 litorif.
Príma Traatput oordók 400-tól 800 literig raktáron vannak -25 hektoliter» tol üli v telnél árengedmény | |
Tavaszi \\ *
női divafkalapok
nagy választékban,
már 100,000 koronától kezdve kaphatók:
Tischlér és Kaszás
női divatüzletében. Zalaegerszeg, Plebánia-épület.
Épület és bútor-
(nunkát a legkényesebb igényeknek k megtelelőleg készítenek I
<Szalay és Dankovits k
épület- ós mübutor-aiztaiosok I
ZALAEGERSZEG P™eRmunkáló telep: J
< iskolaköz 2. szám. Orményi-utca 7. k
Állandó készbutor raktAri |
gyártmányú egyszerű-, simaőrlő-, kettős- é6 diognális hengerszékekre árajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
N agy kelengye vásár
a Schtitz=ári_iházban!
rekláaic/^/%
Schütz-vászon, legjobb minőség ágynemük és fehérnemükre, 82 cm. széles K 25 000
Virágos fehér damaszt selyem fénnyel, ágyneműre................k 42 000
Legfinomabb macco batiszsiffon női fehérnemükre, 80 cm. széles . . . K 38 000
Naturell siffon, könnyű minőség........... .....^ 18 000
Csikós, tartós jó minőségű nyers törülköző...........K 20000
Piros kockás törlőruha....................£ «q\'qqq
Valódi Regenhardt & Rayman-féle tiszta damaszt len abrosz k \' 200.()00-től feljebb
Rumburgi vászon minden szélességben! .
III Nagy választék matracszatinok, bútorszövetek | | | ágy- asztalteritők és szőnyegekben. Minden-i 1 I nemu selymek, selyemtricok estélyi ruhákra.
1?. éylalyaa
lalaegersiei, 1925. április 5. Vasárnap.
Ara 1000 Korona. 41. ssáa.
VIIIILBBIK ItTKIXilT lilOHMI. KMOmHs 1 kéupn 11.001 k»r, i»nWtm 31.000 ksr.
TÁRS \\DALMI ÉS POLITIKAI LAP.
8s«rkeisU: HEBBOLY PEHEIC
Sxerksutiséf éi klaáéklntal t Xala«firss«|. SíéehearMOr 6. itáa. Telelői 131.
,\'Huck efy literiben. bitiek btiábar, Hleiek e*y örök Irauárbaa, II -hjí ÜAgjktortiÁg feltimadAiábar."
Aaea.
Krónika.
Az egész Európa a világosfejű angol politikusok nyilatkozatainak hatása alatt áll. E nyilatkozatokban a leghatározottabban elilélik a békekötések által teremtett uj helyzetet, amely sohasem hozhatja a meg a kívánt békét De az okosság mellett még a gavalléria is kiütközik beszédeikből, amikor nyíltan beismerik, hogy tévedtek az uj államok felállításánál, sót .példátlan ostobaság"-nak nevezi az egyik nagynevD angol a régi monarchia területén eszközolt császárvágásokat és az ezek nyomán létesített uj államalakulatokat. Ez a beismerés az angol intéző köröknek legszebb vonása s mert nem tételezhető föl felőlük, hogy szavaikkal játszanának, minden reménv megvan az annyira óhajtolt — revízióra Revíziói — ez most az Eurőpa fölön uralkodó plánéla s ennek jegyében várhaljuk Magyarország föltámadását. Az idei tavasz tehát nem hozott véres forradalmakat, hanem reményeket fakasztott a szivekben, hogy az igazság győzedelmeskedik a
komiszság, a rút önzés fölött.

Nem az emberi és jogászi elméletek szempontjai a mérvadók abban, hogy milyen legyen a választói jog. hanem az, hogy a nemzet jövője érdekében mily ha\'árig terjedjen ki a politikai hatalmai megállapító jogkör, óriási tanulmányokra valló készültséggel fejtette ki a választői jog történetét és hatását Bethlen István gróf, a miniszterelnökünk, a hatalmi viszonyokra és rendkívül éleslátásnál a politikai jövőie. Történelmi fejtegetéseiből kiviláglik, hogy ezt a kérdést a marxizmus dobia bele a politikai életbe amely olyan időkben, amikor szorult helyzetben van, a demokrácia jelszavával dolgozik, de abban a percben, amikor saját erejét érzi, leveti álarcát es letiporni való bur/sujt lát mindenkiben, aki nem tartozik az elvtársak közé. Ép azért erőlteti nálunk is évtizedek óta a választói jogot és támogatja a demokrácia elméidének tantételével és a demokratikus frakciók politikai segítségének igénybevételével, hogy ezzel törjön hatalomra, melynek célja az: osztályuraloml \' ^ v
A mai ifjúság nem sokat tanult a régi ifju-ságtól; ellenben sokat felejtett abből, amit tanult, ha ugyan tanult A régi ifjúság ott állott a tiszta nemzeti eszmék mellett, mint azoknak elszánt védelmezője és a haladás rettenthetetlen testőrcsapaia. A mai politikai szolgálatokat teljesít egy-egy párt érdekében, a leggyakrabban a haladás rovására. A hatóságok pedig igen gyakran meghátrálnak az ifjúság törvényellene* cselekedetei előtt Ott van a román ifjúság, mely pallos jogot gyakorol az ország egyes vidékein. A francia ifjúság meg már annyira ment féktelenkedéseiben, hogy az egyetemen visszautasítják a nekik nem tetsző tanárt. Nálunk csak a nekik nem tetsző diákokat verték el egyszer-kétszer, majd sztrájkba léptek, míg két diáktársuk el nem hagyta az intézetet. De látjuk, mindezeket felülmúlják a franciák: ott még a tanárt is h diákok akarják választani, nem kell nekik az, akit a (örvényes fórum kinevez. Hova jut a világ ilyen rakoncátlan fiatalság mellett: Isten a megmondhatója.

Zalaegerszeg városa a Falu-Szövetség kiállítására tekintetlel komolyan hozzáfogott az utcarendezéshez. A Kossuth-utcán, Széchenyi- és Kazinczy-téren az egész úttest tartós kőburkolatot kap. Ahol pedig a kocsiút és gyalogjáró között
sáv húzódik, azt gyeppel vonatják be. Ilyen gyepszőnyeget nyer a városháza előtt levő kis domboldalait. Szóval megszépül a város. Csak az volna kívánatos, hogy a falusi nép is kímélje meg azt, amit a város lakossága drága pénzen megcsinál. Ne tiporja le a gyepszőnyegeket, ne rongálja a kis fác^ákat, de ne is állja el a városiak előtt vasár- és ünnepnapokon az aszfaltjárdát és átjárókat. Nem szedünk tőlük adót, de azt megvárhatjuk, hogy aszfaltunkat szabadon használhassuk. Mert az aszfaltjárda még vasár-és ünnepnapokon is inkább a járókelóké, mint az ácsorgóké, de föltétlenül a mienk és nem a falusiaké.
Máténként.
Az oláhok összefogdostak Bánátban némely magyarokat, elvitték Kolozsvárra és ott börtönbe zárták őket.
Miért ? \'
Hát az úgynevezett agrár-reform, magyarul: az új föld-törvény az oláh kezében kitűnő ürügy a földarabolásra. Sok magyar nyög Erdélyben ez alatt az ürügyes tOrvény alatt. De Bánátban ^ magyarok kezdtek zúgolódni is az igazságtalanságok és törvénytelenségek miatt. Mert az oláh hatalom a magyar kisebbségtől több földet elvesz s az oláh többségnek többet ad a kelletinél. Zúgni kezdtek tehát a magyarok, sőt mentek panaszra országuk határán belől Pontiustól Pilátusig mindenüvé. Az oláhok, természetesen, nagyokat röhögtek ezeken a panaszokon. De a búsan: magyarok most tovább inertek. Emlék-iratos panasrukat eljuttatták végre a Genfben székelő Népek Szövetségéhez. Ide is, akárcsak ha a sóhivatalhoz fordultak volna panaszaikkal. S tudja ezt jól az oláh is. Azonban az oláh mégis megneheztelt ezért a vakmerőségért ; hogy mernek ők az oláh halalom fölött álló fórum elé folyamodni ? Elienök ? I Ezért összefogdosták izokat a magyarokat, akik aláírták a panaszlevelet, elvitték Kolozsvárra s ott bebörtönözték Őket.
Hát ezért ülnek börtönben.
Annak idején, amikor megalakult a Népek Szövetsége -- mondjuk vagy értsük ugy, hogy — az oláh-francia bíráskodás a világ íölölt, s megállapították munkamezejét, jogkörét, okát, célját, jogát és kötelességét: jót kacaghatott, aki megfigyelte ezt az írásos szabályát:
Ha bántalmaztaiik, joga van a kisebbségnek is panaszával ide fordulni a Népszövetséghez. Brr I micsoda isteni .kegy I Ha fáj a fogad,
V! - ^ - ■
megadom a jogot arra, hogy sir). Orvoslás, gyógyulás, gyógyítás nem szerepel. Nem szerepel ez sem az írásban, sem a valóságban nem fog xzertpelni. IX- elég az, ha szabad panaszolni.
A bánáti magyarok tehát boldogok lehelnek: van joguk a Népszövetség elé járni. Igaz, hogy az oláh uralom ezt nem tartja jogosnak s be is börtönözte őket ezért. No, de baj ez? Hiszen ezért megint meglesz a joguk hogy panaszt emeljenek a Szövetség előtt. A Népszövetség pedig két év múlva felel a földrablás ügyében, ilyenformán : Sajnálom, méltánylandó, de már késő, minden megesett. A bebörtönözésre pedig a rákövetkező két év múlva fog felelni s mintha előre hallanám, ezt mondja: Sajnálom, ez nem tartozik az én hatáskörömbe. A bánáti magyarok azonban mindenik esetben boldogok é» büszkék lehetnek, mert megvan a joguk a sirásra.
Urmánczy Nándor azt mondja egyik hírlapi írásában, hogy köszönjük neked oláh, megtanítottál minket arra, hogyan kell kormányozni az országot; amit mi ezeresztendő alatt nem tudtunk, te négy év alatt rendbehoztad az országot. Lesz alkalom, hogy érvényesítsük a tudományodat.
Szerény véleményem szerint téved Urmánczy képviselő ur. Ha százszor visszafoglaljuk hazán-
kat, ezerszer leszünk bárgyúk és pipogyák, hogv a gazdag alkalmat fölhasználjuk. Még a bankok alapításában is lepipáltak minket ott az oláhok s már a béke időben vásárolták vala a magyar földeket. Most már nem is vásárolják.
A magyar országvezetőket mindig valami szent hevület járta át. Valami, ami lovagiasnak: magyar önzetlenségnek : krisztusi, s emberiességnek : isteni, — de ami nemzetfentartásra: pokoli. S a szent hevületben alattok az idegeneknek, sőt ellenségeknek jobb dolguk van és lest, mint az ország birtokosának, a magyarnak. Példa erre az erdélyi szászok földje, példa erre a széleken emelkedő palolaszerQ elemi iskolák sora. >
Hát magyar diplomaták, politikusok, képviselők s egyéb vezetők szoktak é törődni kellőleg avval az értékkel, amelyei Erdély képvisel ? Az ország részeként ? Voltak, voltak hivatottak. Hunyady az ellenséget verte vissza, Zrínyi a költő elméletben méltányolta Erdély fontosságát, Bethlen Gábor vilaghirü közművelődési központot teremtett- Qyulafejérvárt: de ezeken kivill, sőt ezek mellett is egyetlen egy ember volt a világon, egy zalai ember, aki legöntudatosabban és legőszintébben szerette és méltányolta Erdélynek a földjét és magyar népét s pár hónapi ott tartózkodása alatt annyira megismerte azt a csiszolatlan értéket, hogy szent fogadalommal kérte az Istent, tegye őt a történelem kezébe eszköznek az erdélyi magyarság fölsegitésére. De a sátán, akit mi imádunk s aki minket utál, hamarosan bele fojtotta a lélekzetet, hogy ne tegyen, ne is beszéljen, sót ne is gondol-kozhassék a magyarnak javára. Ez a zalai ember Csány László miniszter volt . . .
Hát bizony meghalt Hunyady János is, Bethlen Oábor is, Zrínyi Miklós is, meg Csány LászM is. Idegenek üllek a földünkre, a mi birtokunkra, idegenek és ellenségek. S kitúrják onnan a mi népünket, kitúrják a bánáti magyart is, a csíki góbét is. Gyilkosan keserű vigasztalás az a hang, az a hunefut gúny, amit az előbb használtam, hogy — hiszen boldogok vagyunk, mert van jogunk a panaszra. Talán a komoly pdpzzászólas sem ártana. A fájdalmat talán j enyhíteni lehetne valamivel? Ha van a világon valami, aminek most joga is, kötelessége is volna a közbenjárás; ha van a világon valami, aminek most és mostanság szerepelnie kellene: akkor az az úgynevezett külügyi képviselet lenne.
Mert a Népek Szövetsége Qenfben van, de a magyarok a kolozsvári börtönben vannak, az az oláh-francia igazságosztás pedig a Holdban van. borbély György.
Pödör cinkosának kihallgatása.
Budapest, öpr. 4. A budapesti államrendár-ségnek Kassára érkezeit képviselői Doh.-iái Lipótot, Pfcö&c^ Gyula cinkostársát ismételten kihallgatták Dohnál bevallotta, hogy a Leirer Amáliától elrabolt ékszerek egy része Buda-sten egy embernél van, akit meg is nevezett, az ember előbb a vízművek alkalmazottja volt, most pedig az ^lektromosmflvek ellenőre. A jelentés alapján Budapesten kihallgatták a megnevezettet, aki beiSmeute, hogy Pödör Gyulával ismeretségben volt ugyan, de a gyilkosság óta nem találkozott vele.
Kassa, ápr. 4. Dohnál részletes vallomása új irányt ad a nyomozásnak, mert új adatok jutnak a tendőrség birtokába. Rövidesen tisztán fog állani a hatóságok elólt a borzalmas ügy.
A nemzetgyűlés szünete.

Budapest, ápr. 4 A nemzetgyűlés húsvéti szünete április 30 lg tart. Addig a választójogi bizottság is elkészül munkájával s a javaslat a nemzetgyűlés elé terjeszthető lesz.
ZALAVARMEGYE
>rilis 5.
2 ___
Hég nem tudják, milyen szervezete lesz az új Iskolának.
A Zalaegerszegen fölállítandó gazdasági szakiskola szervezete ügyében eddig még nem intézkedett a miniszter. Mindössze annyi történt, hogy a tanfelügyelőt megbizta a bérleti szerződésre vonatkozó tárgyalások fölvételével és lefolytatásával Szírmai Miksa kir. tanfelügyelő e megbízatáshoz képest érintkezésbe lépett Czobor Mátyás polgármesterrel s megállapodásaikat a po.garmester annak idején a városi képviselőtestület elé terjeszti.
Már régebben tanakodtak afölött, hogy tulajdonképpen milyen szervezete is legyen ennek az iskolának. Sokan azonban még az iskola célját sem ismerik, vagy jobban mondva félreismerik. Vártuk, hogy a miniszteri leirat ebben a kérdésben is tartalmaz döntést, ami azonban nem történt meg s így tovább folynak a kombinációk. Nézetünk szerint ez az iskola csak a már meglevő iskolák valamelyik osztályába soroztatik, még pedig a helyi viszonyoknak megfelelően. Nem lehet tehát az:semmiféle luxus iskola, ahol a hivatalos tanügyi körökön kívül másféle körök is szóhoz juthatnának. Itt nem dirigálhat senki más, mint maga a minisztérium, illetve annak alárendelt helyi hatósága, a kir. tanfelügyelőség Erre mutat az is, hogy a szerződés megkötésével a miniszter a tanfelügyelőt bízta meg Nem hihetjük, hogy a miniszter Egersze^ kedvéért külön iskolatípust állit be, mert erre szükség nincs; inkább föltételezzük, hogy az iskola a népoktatás keretein belül ma mfiködő önálló gazdasági népiskolák szervezetét nyeri meg s azért nem is tartotta szükségesnek a miniszter a szervezet külön hangoztatását. Ha ugyanis olyan irányú fölterjesztés ment hozzá, hogy gazdasági szakiskolát kíván a város s az előkészítő munkálatok elvégzésével a kir. tanfelügyelőt bízta meg. önként következik, hogy az uj iskola csakis a már több helyen létesitett önálló gazdasági iskolák keretein belül marad, azoknak szervezetével. Más miniszter nem avatkozik a dologba, mint ahogy nem is kívánták ezt, marad tehát minden a kultuszminiszter hatáskörében és rendelkezése alatt.
Az ilyen önálló gazdasági népiskolák a hivatalos kimutatás szerint igen szép eredményeket értek el Nem képeznek sem ispánokat, sem kisasszonyokat, hanem a népiskolai oktatás folytatása és kiegészítéseként megismertetik mindkét nembeli ismétlő iskolai tanköteleseket a kertészettel s a ház körüli teendőkkel. Egyik ilyen iskola, mely csak négy holdnyi területtel rendelkezik, körülbelül 3 millió koronányi tiszta hasznot tüntet föl, ami termeszkötvényeinek eladasából folyt be. Van azonban iskola, mely 9 millió tiszta jövedelemmel dicsekedhetik. Ha teRintetbe vesszük, hogy ezek az iskolák be-fekte léseket is eszközölnek, napszámosokat is fizetnek s mégis milliós tiszta jövedelemmel zárulnak számadásaik, akkor elképzelhető,\' mi mindent visznek azok piacra s milyen hatást gyakorolnak az árak alakulására, mert hiszen a haszon nem öncél. Az egerszegi iskolának is legkevesebb 9 hold jut termelési célokra, ha 2 és fél holdat számítunk különféle épületekre, udvarra stb. Ezen a területen annyit termelhet, hogy a piacot állandóan elláthatja zöldség- és főzelékfélékkel, ami a lakósság ellátása szempontjából megbecsülhetetlen eredmény.
Ilyenfajta iskolának képzeljük mi az uj iskolát, mert ilyenre van szüksége a városnak és környékének. S ugy hisszük, ilyenre gondol a miniszter is, aki a hozzá intézett fölterjesztés után fölöslegesnek tartotta a szervezet megjelölését, minthogy olyan iskolák vannak már, mint aminőt a fölterjesztésben kérelmeztek.
Szeptemberben azonban semmiképen meg nem nyílhat ez az iskola, mert fizikai lehetetlenség öt hónap alatt az előkészítő munkákat elvégezni.
Olcsón megszállhat Pesten a SIMPLON szállodában!
Barátságos, meleg, Központi fűtés
tiszta szobák. egész nap.
Budapest, VIII. Kenyérmező-utca 4. sz Rákóczy-utnál, Tabarin mellett.
E hirdetés felmutatója 20°, o, engedményben részesül.
A közönség köréböl.
Válux egy dkkOnkre.
A mai póstával a következő levelet kaptuk, melyet érdekességénél fogva szóról-szóra közlünk:
Tekintetes Szerkesztő Ürl
A Zalavármegye 1925. március 31-iki számában megjelent cikkükre, — amelyben megint a vendéglősöket és korcsmárosokat látom olyan színben föltüntetni, hiintha olyan nagy haszonnal dolgoznának — engedje meg, hogy, amilyen tudással birok, ugy válaszoljak.
Igaz, hogy nem a legjobb borért Ígérnek 7-8000 koronát, de a termelő nem adja, legalább egyelőre nem Itt nálunk, hol még nem a legjobb borokat termelik, történnek eladások 9-10.000 koronáért; hát kérem, vegyük ezt alapul A bor vételára legyen 9000 korona, erre fuvar és költség 1000 K, az eladási árra 3*/* forgalmi adó, ami -szintén nem megvetendő; vidéken literenként 9 aranyfillér (1530 korona) fogyasztási adó, az úgynevezett italmérési illeték - nálam 80 aranykorona. — általános kereseti adó, jövedelmi adó, útadó, községi és különféle adók, továbbá csöpögés és hullás, — ez mind fölmegy minden liter bornál 4-4\'/s ezer koronára. De most jön a házbér, amit nem kell bővebben magyaráznom, mert ez sehol sem kevés, erre 251 • kincstári haszonrészesedés, fűtés, világítás, amire számitható literenként 1500 K, ugy. hogy egy liter bor mindennel együtt 15 500 koronába kerül és mi mérjük 16 ezer koronáért. Mi marad most megélhetésre és ruházkodásra ? Azonban még ez is elég lenne, ha volna forgalom, de, sajnos, az egész vonalon üres üzleteket találunk, mert, igen tisztelt Szerkesztő Ur, ha naponként átlag 10 liter bort eladok, az jó \'Szíveskedjék utána számítani, ha a bort nem 9000 koronáért, de ajándékba kapnám, lehelne-e a mai adózás mellett gond nélkül élni? Es, ha egy évben van egy bucsu, vagy néha bérmálás, akkor — nehogy a korcsmáros valamit kereshessen — itt Zalaországban nincs akkor zene, busulva otthon marad legény, leány. Ha máskor van valamiféle mulatság, akkor meg különböző címeken annyi a fizetnivaló, hogy az igen megszolgált hasznot oda kell adni. Arról meg ne is beszéljünk, hogy van vendég, aki néha egy palackot, vagy poharat felejt magánál.
És, kérem a Szerkesztő Urat, ha ez Önöknél máskép van és 20 ezer korona a bor, az a városi vendéglős több adót fizet, mig a forgalma neki is csak egynegyede, ami volt a szanálás elétt, mint ahogy nálunk is csak negyede.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur, nincs hét, hogy ezt az agyonkinzott iparágat ne támadná hol a vidéki, hol a fővárosi sajtó valamelyike. Nem elég, hogy minde/i illuminált vendég különféle szekatúráját keM elviselni, legalább a sajtó hagyion békén bennünket, vagy, ha a bor drágulásának okát keresik, ugy azt ne nálunk, hanem az adó labirintusában szíveskedjenek keresni. Nem folytatom, pedig sokat lehetne erről még irni, de megköszönöm, ha ezt lesz szíves a tekintetes Szerkesztő Ur b lapjában egy kis hellyel honorálni. Fogadja érte hálás köszönetem. Egy olvasó vendéglős.
Zalabér, 1025 ápr. X Bődey Gyula.
— A Csány szobor-alap vagyonit csütörtökön megvizsgálta a kiküldött számvizsgáló bizottság, melynek tagjai: Thassy Lajos fóbiró, elnök s Pásztor Imre és Heincz János bízott-bizottsági tagok. Jelen voltak Simitska János pénztárnok és Borbély Oyörgy titkár, akik részletfelvilágositással szolgálhattak. A vizsgálók megállapitolták, hogy van az alapnak 25 drb. wernstadti textilpapirja, ami ugyan kicsiny érték s most még ingadozik is; ennél nagyobb érték a részint ingyen gyűjtött, részint vásárolt öt mázsa bronzanyag; szintén értéknek veendő az hogy a mellékszobrok hazaszállittattak, ami annak idején elég költséges volt, egyelőre csak szóbelileg szolgál tudomásul, hogy többen Ígérkeztek már buzaértékben is hozzájárulni. Tiszta pénzben 13 milliói meghaladó összeg kamatozik a bankokban, arányosan elosztva.
— A zalamegyel rokkantak részére 170, a
^í\'Sri H részére Pedi« »50 millió K-t küldött április hóra a népjóléti miniszter. 1
HÍREK. °
A flakerlovak, J
ezek a jámbor, türelmes^ ritkán jóllakott, inkább az álldogálásban, mint nyargalásban kifáradt állatok végnapjaikat élik. Kihalás veszedelme fenyegeti szegény párákat, pedig nélkülök alig tudjuk elképzelni a városokat. . Olt állanak szomorúan, lehorgasztott fővel a standon, mig gazdáik valamelyik kocsiba összeverődve preferáncoznak, vagy haszon-egyeznek. S ha nagy ritkán utjok akad, alti-székonyan baktatnak a kocsi előtt. Patáik alatt nem szikrázik a kő; ó ilyen erővel nem lép a fiafceresló Kihalásukat nem a megváltozott légköri viszonyok, nem az abrak-N hiány és a szecska állandó élvezete, hanem a modern haladás okozza, mely tudvalévőé» nem tűr biccegést-ballagási. A gáz és villany korszakában fiakcrosló nem ekszisztálhat. Manapság csak a gép, az elevenerőt kifejtő holtanyag uralkodik minden téren, különösei a közlekedés terén. A távolságok megszlnte-tése, még pedig minél kényelmesebben: cz célja a ma emb erének s ezt a célját fiakeres-lóval nem érheti el. S mivel szegény állatok igy lecsúsztak, nincs többé létjogosultságok. Mind|obban kiszorítják őket azok a prüszkölő masinák, az autók, amelyekkel szegény párák föl nem vehetik a versenyt. Valamikor a fiakerek adták meg a városnak karakterét; ma? — már nem város a város, ha nem autó bonyolítja le ott a személyforgalmat. Zalaegerszeg is már több autóval kelt versenyre a fiakerlovakkal s a versenyben csak az autók lehetnek a győztesek. Szegény fiakereslovak, nem illetek a utodernizmas láncolatába! Megtettétek kötelességteket, mehettek a jól megérdemelt örök nyugalomba.
— Igazgatói kinevezés. A vallás- és
közoktatásügyi miniszter Lulich Albin eddigi h. igH/gatót a zalaegerszegi áll. cl iskola I. körzetének igazgatójává nevezte ki
-- Szlnétzbil. Annak a kölcsönös Tisztelet-nék és elismerésnek kifejezőjekép, mely a város közönsége és Halmi Jenő színtársulata között a szezon ideje alatt kifejlődött, a társulat f. hé 13-án, húsvéthétfőn, az .Arany Bárány" sAllé összes termeiben búcsúzóul szinészbált rendez. A nagy sikerűnek ígérkező bál előkészületei már megkezdődtek. Szünóra alatt nagy kabaré lesz. melyen a társulat összes tagjai fogják mulattatni a közönséget. A bál fővédnökségét Czobor Mátyás polgármester vállalta.
— A polgármester a soproni IparkUllltás
társelnöke. A soproni kereskedelmi- és iparkamara fönnállásának 75 évfordulója alkalmával Moson, Sopron, Vas ér Zala megyékre terjedő iparkiálliást rendez. A kiállítás nagybizottsága a bizottság társelnökévé választotta Czobor Mátyás zalaegerszegi polgármestert Is.
— Tanárból polgármester és Ismét tanár. Dr. Varga Mátyás volt kassai áll. föreálitkolai tanárt a csehek 1919-ben szintén elmozditotlik állásából s röviddel azután, mivel jogi képesítése is van, szülővárosa, Karcag, polgármesterévé választotta. Most, mint értesülünk, a kultuszminiszter dr. Varga Mátyás karcagi polgármestert a hely megjelölése nélkül a VII. fiz. osztályba középiskolai tanárrá nevezte ki.
— Bó Istsnaldás. Rcichmann Oyula pesterzsébeti vasmunkás felesége március J0-áa három egészséges fiúgyermeknek adott életet.
— Mesterségesen megnövesztik a birkák gyapját Veronof párizsi tanár módszere alapjáa a mult évben Algírban beoltották a kormányzósági birkanyájakat. Most hivatalosan megállapították, hogy az oltásban részesült birkák gyapjúja 8 hónap multán I centiméterrel és 3 milliméterrel hosszabb az oltásban nem részesült hasonló fajtájú és korú birkák gyapjújánál. Az eredmények megvizsgálására most maga Veronof Unár is Algírba utazott. A kormányzóság elhatározta, hogy a jövőben a beoltásokat még több nyájra kiterjesztik.
— Olosóbb lett • sertéshús. A zalaegerszegi hentesek elhatározták, hogy a sertéshús árát 26 -28, a zsirszalonnáét pedig 28-30 ezer koronára szállitják. A mai piacon mér a leszállított árak mellett történt a kimérés.
1925 április
ZALAVARMEGYE
_ ii lutpik s »ráfit smátasbsn. Prágából jelenük • A szenátus mai ülésén tárgyalták a vásárnapok, íiniiíoek és cinléknapokról szóló javaslatot. Szavazás elölt a cseh néppárt kivonult a teremből.
- Képkiállítás A Budapesti Mfivészház az Arany oifiny kávéházban a legnevesebb magyar festők nTflveinóI olyan RazdaR kiállítást mutat be, mely nemcsak esztétikailag neveli a közönséget, hanem alkalmat nvuit arra is. hogy a közönség aránylag olcsó áron és eíftnyös tizetési föltételek mellett mfivészi képekhez
t luthasson. A kiállítás április 5-én zárul s azért ismételten fólhivjuk arra a közönség figyelmét.
- Tsrább iitrijkalaak a francia diákok Párisbó1 leientik: Az egyetemi hallgatók sztrájkja növekedőben Vas A Sorbonne hallgatóságának 90 százaléka sztrájkban áll.
- Bslst ai «likak királya. Bukarestből jelentik: Hivatalos jelentések szerint Ferdinánd oláh királynak megrongált egészsége miatt hosszabb pihenőre van «•kséie.
— Nagymama, aki magolta újszülött gyermekét. Kisszék községben, özv. Balogh Mihályné, akinek férjezett leánya és unokája is van megfojtotta újszülött gyermekét és egy dobozba rejtve elásta Az elvetemült asszonyt bekísérték a pécsi ügyészségre.
— Kétmillió llrit jövedelmezett egy ilom.
Brindísiböl jelentik: Néhány hétlel ezelőtt meghalt a város egyik ismert kereskedője. Felnőtt leánya néhány nappal később azt álmodta, hogy az apja figyelmeztette, ve$cn állami sorsjegyet és azt is megmondta, milyen számul vásároljon. A leány másnap megvette a sorsjegyet s a tegnapelőtti húzáson kétmillió lírát nyert.
— Pozsonyban tótul sem szabad beszélni.
Pozsonyból jelentik: A cseh színház legutóbbi előadása alkalmával a szolgálatot teljesítő tűzoltóparancsnoknak tót nyelven telt tüzrendészeti intézkedéseit a rendező nem vette figyelembe. Most németül ismételte meg szavait a tűzoltó, mire a rendező durván ezzel válaszolt neki: magyar disznó. A városi tanács fölháborodás-vette tudomásul a rendező eljárását, a tűzoltóság pedig kijelentette, hogy addig, amíg elégtételt nem kap, a színházban nem teljesít szolgálatot.
i Mrbttsftégkss martéi* keressék fel a Park
saanatóriumot (Budapest, VI. Aréna-ut 84.) amelynek bőrgyógyászati osztályán a legmodernebb gyógykezelési módok állanak rendelkezésre. Szabad orvos választás, mérsékeli árak. Napidíj a magánklinikai osztályon 150 exer korona.
szInnAz és mozi.
Jutslomjitékok.
Pillangó fóhsdnagy. Szalay Károly és Takács Oszkár jutalomjátéka gyanánt csütörtök este, ez a mulattató operett került szinre igen jó szereposztásban. A telt ház sokai mulatott a sikerült előadáson s nem fukarkodott a szereplőkkel szemben nyilt színen is elismerést adni Lenkey Margit, a£ új primadonna, kedves énekével most is nagy hatást ért el.
» Oosksy brigadéros. Szinte föllélegzettünk, mikor péntek este egy izig-vérig magyar történelmi drámát láttunk a színpadon, mely a nagy Rákóczi idejéből veszi tárgyát. A labancverő Ocskay áruló lesz s mint ilyen veszi el méltó bOntetését. A régi drámai szabályok a maguk teljességeben érvényesülnek a darabban. Hőse «emes eszmékért küzd, de összeütközésbe kerül »z erkölcsi világrenddel s — elbukik. A szép darab telt házat vonzott, mert egyben Bogdán Irénnek és Oreguss Zoltánnak jutalomjátéka is volt, bárha a két jutalmazandónak csak epizódszerepek jutottak. A darabot Hidvéghy Ernő vitte, ki a címszerepben ismét egyik legkiválóbb alakítását nyújtotta. Megrázó drámai erővel érzékeltette a hős keblében dúló érzelmeket, •melyeknek festésében igazi mester ő. Bogdán Irén nagyon kedves volt a kóbor cigányleány szerepében Markáns kurucot mutatott Érczkövy, «ki mellett jól érvényesültek: Győző, Oreguss, Aszalay Böske, Hován Böske, Hajnal, Takács, Hsszti és Kiss Laci.
MŰSOR:
Szombaton: Krizantém Operett.
Vasárnap délután: Csárdáskirálynő. Operett.
Vasárnap este: Krizantém. Operett.
Hétfőn: Marica grófnő. Operett. Hován Böske ^Harsány! Ferenc jutalomjátéka,_
Cigarettázik önT Sodorjon Janlna papírt?
SPORT.
•Ml
ZTE-Move ZSE mérkőzés. Érdekes és nagyjelentőségű sporteseménye lesz városunk sportkedvelő közönségének f. hó 5 énf, vasárnap délután a MoveZSE pályán. Hosszú idő után a két helybeli egyesület futball csapata barátságos mérkőzés keretében találkozik egymással. Örömmel látjuk a két rivális barátságos találkozását, mert reméljük, liogy a két egyesületet ez a mérkőzés közelebb hozza egymáshoz. A város egyetemes sportját a két egyesület közeledése rohamosan fogja fejleszteni.
A mérkőzést érthetően nagy éideklődés előzi meg. A szépnek és élvezetesnek ígérkező mérkőzésből valószínűleg a pillanatnyilag jobb formálón levő MZSE fog minimális gólaránnyal győztesként kikerülni
A fél 4 órakor kezdődő mérkőzést a második csapatok küzdelme előzi meg.
Autó, motor, kerékpár
alkatrészek, felszerelések
MICHELIN PNEUMATIK
automobil és Pneumatik rt Budapest VI., Jókai-tér 5
OAZDASACÍ
•eea
Az Alsódunántull Mezőgazdasági Kamars
jövő munkaprogramjába felvette a jövedelmezőbb angol hússertésnek a kisgazdák köreben való terjesztését és népszerűsítését is. Evégből megkereste a körzetéhez tartozó nagyobb és nevesebb husseriéstenyészlő gazdasagokat, amelyekkel oly irányú megállapodásra igyekszik jutni, hogy azok a megbízható gazdáknak kölcsönadott hasas koca ellenében annak szaporulatából megfelelő számú és sulyu süldőket kapjanak vissza.
Szívesen venné az Alsódunántuti Mezőgazdasági Kamara, ha az angol husserles-tenyészléssel nagyobb arányban foglalkozó gazdaságok belekapcsolódnának az akcióba és ez irányú ajánlataikat a kamara igazgatóságának Kaposvárra megkűldenék.
NYILT-TÉR.*

Mindazon egyleteknek, testületeknek, jöbardtoknak és ismerősöknek, kik boldogult férjem, illetve apánk elhunyta alkalmával a temetésen megjelentek és mély fájdalmunkat részvétükkel enyhiteni iparkodtak, ezúton fejezzük ki hálás köszönetünket
REISINOER RUDOLF ÖZVEGYE ES ARVÁf.
• E rovatban köztöltékért nem vállal felelősséget szerkesztőség.
Gőzcséplőgarnltura,
3Va-es Garrot locomobil 800-as Hoíherr cséplővel jutányos áron eladó. (Közvetítőt dijazok.) Péthy Ferenc Kisszékely,Tolna m.
Értesítem az I. t. hölgyközönséget, hogy Alsó utca 2. szám alatti lakásomon
(Plébánia mögött) ^
kész női kalapokat
v raktáron tartok,
alakításokat Izléfesen
készítek. Szives megkeresést kér:
LÉRÁNT IMRÉNÉ ZALAEGERSZEG.
K6h6g4s KRKNCHEN
ét rekedtségnél m — só - pasztilla, orvosok által ajánlva. Mindenütt kapható I
Fölerakat: KÖVESS ÉS TÁRSAI gyógyárunsgykereskedök Budapest, IV. Váci-utca 42. Sí, Telefon: J. 56-06, J. 14Ö-,».
I
Kiadó lakás!
Egy 3 szobás, teljesen különálló családi ház fürdőszobával május l ére kiadó. Cim megtudható e lap kiadóhivatalában.
Konyhakerti, gazdasági- és virág-
magvakra
előnyös fizetési feltételek mellett kérjen árajánlatot.
Dánlel Gyula, Budapest.
Telefon: József 16-48 VIII. Baross-tér 22.
Eladó egy üzemképes 4 HP. Schuttleworth
gőzgarnitura.
Ára 110 q búza. Esetleg elcserélhető 3 és fél HP gőzgarniturára, vagy 900-a« motorgarniturára. Fizetés és csere megegyezés szerint. Sipos József Zalabesenyő.
Alsóbagod közepén fekvő, lSOOD-öles, gyönyört
házhely eladó.
Érdeklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál: Torda Sándor, Mottó.
Telefon 191.
Telefon 191.
- V>Y>1
f CjO « férfiruha
0X TÓTH GYULA
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi ftltöny K l,l 00.000-től 2,000.000 tg Felöltő K 900.000-től 2,000.000-ig Burberry-raglán K 1,200.000-től.
Óriási választék valódi angol szövetekbéni
ZALAVÁRMEGYE
1925 április 17.\'
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
Egy aranykorona
i dollár kivatalos árfolyama szerint egyénid 14.626 papirkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten. | ■
Napoleo.--, Font 344 (XX). Dollár 71.880 Franci.
bank 370! Lengyel márka Márka - Líra 2953. Len 331 Cseh korona 21 ló, Dinár 1139. Srá ci frank 13815 Osztrák korona I0M.\\ l.eva 512, Hollandi foriat 28.442-
Budapesti tern»6ny|al«ntés. Búra 495 000, Búza (tiszavidéki) 497,500, Rozs 450 000 Sörárna 450.000, Takarmányárpa 340.000, Zab SW Tengeri 240000,
Köles —, Répa--, Lucerna 240.000, Lóhere 2WXJOO,
Széna--, Szalma--•
Zürichben:
Marvar korona 00072 -, osztrák korona 0007308 Francia fraak 26 65 szokol 15 35, dinár 8 35 25.
Zalaegerszegi piaci áraK.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következik voltak ■ búza 440.000, rozs 420 000, árpa 380 000 zab 360.000. tengeri (csöves) tengeri
330\'000. marhahús 18—2Q, sertéshús 26, borjúhús 24 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
UqpfiliiifiBs: JUftVlIIIEiVr lipkiiMtinasic
á aisrktsxtésért éa klalásért falai: IlKiS AflOSTOS
oa
Hirdetési dijak:
1 hasábos miil:métersor 400 K, szöveg között 8CO K nyllttérbcn 1600 K. A hirdetési dijak mindenkor elórt fizetendők; pósiai hirdetés megbízások csak akkor vétetnek fiRjelembe, ha a megbízással együtt a pénz
is bcküldetett.
. Az Átolszcgi dűlőben
2Í5 négyszögöl föld
jutányosán eladó. Bővebbet a Kakas könyvnyomdában.
Egy tanuló
felvétetik GYARMATI VILMOS fűszer- és csemegekereskedésébcn Zalaegerszegen.
L
Olcsóbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi
gőzmalom bizományi liszt raktárában
özv.Grünbaum Samuné
sütöde, liszt- és füszerkereskedéa Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.

r
* i
„..w. ...... .......WW......
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja jkítGnó minőségű és legújabb divatú gyártmányait. Készit mindennemű
kaptafát, háromrészes cipő- és
csizmasámfát. Kapható:
GrUnbaum Ferenc
bőrkereskedőnél Zalaegerszeg, Kossuth Lajosutca II.
BRULL MOR
göitéglagyár Tsieionisi. Zalaegerszeg. Lakás: Bákéciy-otca 42. «Tir : Aadráahldal nt
Szállítok fBTararaióntélelbeBtéiUt.harDysIlcaereF«!
a legolcsóbb napi áron Nagy Milyt helyezek árum elsőrendű égetésérc. Cserepem teljesen fagyálló és
könnyű súlyánál lógva csekély Ictómegterhelést jelent I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
RISZT SÁNDOR
kidárautor Zalaegerszeg, löröiiaarir utci 21. \\\\
Zalamegye legjobb liirO hordó üzlete!
Ajánlja salát ké ultménytl szárai fából kéiittlt bo-rea kardéit, mely állandóan raktárt a van 10 lltar-tói 1000 litarlf.
Wat Trusfirt nordék 400-Ul 800 Ut«rl( rak-tároa tu iák -25 hehlolllsrn felüli Maliéi ártifedaéay | |
A közönség rendelkezésérc áll fedett és nyitott HÍrd6S86Q & Z&]aVánQ6gyéb6H!
bérautóval
VARGA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALA TA. Bíró Márton-utca 11. Telefonszám: 162
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készil
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norln-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Kerkay József
szobafestő és mázoló
ZALAEGERSZEG
JAKÜM-UTCA 27. SZ.
Elvállalok szobafestő é< mázoló muukákat a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebb kivitelig, cini-iráft, tapétázást, butorfényezést s minden e szak-mába vágó munkát. Szolid ár, pontos kiszolgálás.
Építtetés butor
Zongo rali angol ásókat, javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
< munkát a legkényesebb igényeknek k megfelelőleg készítenek I
<Sza!ay és Dankovíts i
épület- és mabutor-asztalosofc I
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: f iskolakOz 2. szám. Örményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri
I
I
gyártmányú egyszerű-, simaőrlő-, kettős- és diognális hengerszékekre árajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz és Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
FORDSON-TRACTOR
—a lc8\'>lcsóbb és leggazdaságosabb. Siáat, kijt, valtat Htrolsuaatl
roRD TIH(R«UT6 HALTENBERGER VILMOS
pótkocsival 3 tornára. - Az autó a Ford gyárak autorizált képviselete: Bl\'DAPEST, VI. ker., Nagy-\\ ára 79 m.ll.o korona. mezó-ucca 19. - Sürgönyeim : Wilford Budapest. Telefon 66 -15
ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
El
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetési díjtalanul nyújtok.
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek II
SE* la ok« t-M s«
T**l*fOTtHM»lU If

lf. árfolyam
EalaegersíCfl, 1925. április 7. Kedd.
9
Ara 1000 korona.
42. sí Ab.
DOJBLBBU RTIVUVT lilOlftXOI ninjtté« 1 lésapra 11.00« k»r., lafyrfam 30.000 kar.
társadalmi és politikai lap.
Swrkiastl: BEBBOLY PEBBBI
Sx«rkeiit6ié( éa ttatéklutal > Xalaaieraiai, SxécheoTl-tér 5. aiáai. Telelői 131.
.fllaxek Cf7 l\'teoben. hittek ery baaábar, tlltiek tfj Meni flrök l£«uáfbaa, HItstJc Máfyaronzif feltámadásában"
Mindenki a maga baját érzi,
mindenki azt hiszi, hogy neki van az egész világon a legtöbb baja $ másnak a sült galamb tucatonként röpül az ellátott szájába. Igy van ez a népek éleiében is : minden nép azt hiszi, hogy csak őt üldözi a sors s mi magyarok meg épen hajlamosak vagyunk «.zt hinni, hogy Magyarország a világ siralomháza. Azt is könnyen megállapíthatjuk, hogy ki az oka ennek : — hát a kormány . . .
Itt van például a munkanélKŰliség kérdése. Szomorú kérdés: miért szaporodik napról-napra azok száma, akik tudnának is, akarnának is dolgozni, de nem kapnak munkál ? Mert tagad hatdtlan, hogy a világ legszomorúbb fekete hadseregébe az élet mindennap uj regrutákat verbuvál. Csakhogy nemcsak nálunk vin ez igy, hanem igy van ez az egész világon. A Genfben azékeld nemzetközi Munkaügyi Hivatal szerint Angliában minden IOCO lakosra 26. az Egyesült Államokban és a velünk szomszédos államokban 20-22 munkanélküli esik, mig Magyarországon minden 1000 lakosra három munkanéiküli étik. Eszünk ágába sincs kétségbe vonni, hogy ez is sok. tudjuk, hogy borzasztó dolog az is, hogy 1000 ember közül három er.tber szeretné a kenyerét veritékcs munkával megkeresni, de a gazdasági élet szinte kilöki \' magából; tudjuk azt is, hogy az aránylag kedvező statisztikában igen nagy része van annak, hogy Magyarország mezőgazdasági állam, de mindez nem változtat az<>n a tényen, hogy Angliában aránylag kilencszer, Amerikában és Ausztriában hétszer nagyobb a munkanélküliség átka, mint nálunk, a saját magunk által összeszidott Magyarországon
Épen ugy, ahogy a munkanélküliség kérdésében, igen sok másban is ki lehel mutatni azt, hogy másuit sem fenékig tejfel az élet és hát távolról sem csak a kormányon múlik, hogy nem tud segiteni Az angol kormányt s az amerikai kormányt sokszor állítják az összes kormányok elé mintaképül es például, q ^unka-nélküliséggel még olyan szerencsével sem tud tak megküzdeni, mint a magyar kormány Nem tudtak, mert a viszonyokkal sokszor nem lehet megküzdeni s ezen lehet sajnálkozni, dühöngeni, de változtatni — alig.
Nyugodjunk me* hát a magunk sorsában s jusson es/ünkbe az a közszájon "járó mese, amikor az Úristen mindenkivel szép sorjában lerakatta a saját sorsát s azután azt mondta az embereknek, válaszihat a sok sok sors közölt ki-ki tetszése szerint. S mi történt? Mindenki a saját sorsát, a saját keresztjét választotta. Gyenge vigasztalás, az igaz; ámde sokkal könnyebben viselhetjük el a sorscsapásokat akkor, ha tudjuk, hogy más« k sem teküsznek rózsákon, hanem inkább töviseken. Küzdeni, fáradozni, dolgozni kötelességünk, hogy sorsunkon, helyzetünkön javít: unk, de ne siránkozzunk, mert azzal egy lépéssel sem vihetjük előbbre boldogulásunkat.
A gyón pótválasztés.
Győr, április 6 Dr. Vass József népjóléti miniszter és Heinrich Ferenc tegnap Győrben tartózkodtak és a pótválasztás eredményének biztoaitása céljából beszédeket tartottak.
Rop Illőn szöktek mag.
^Budapest, ápr. 6. A Weisz Emil-féle bankcég tönkre ment. A cég tulajdonosa és fia repülőn Párizsba izöktek, hol a fiu egy olajgyátban beállt idmimmm*.
A tűzrendésze! fejlesztését föl kell vannl a rendkívüli megyegyülés programmjába.
A vármegye területén mindgyakrabban megismétlődő tüzesetek parancsolóan követelik a tűzrendészet hatásosabb fejlesztését, kiépítését. A tüzveszedelem elleni védekezés pedig nem lehet egyeseknek, vagy szükebbkörü egyesületeknek föladata, hanem részt kell abban vennie mindenkinek, még pedig tehetségéhez mért erővel, képességekkel. Irányító hatást természetesen a hatóságoknak kell gyakorolniok, mert ók hivatottak őrködni a személy- és vagyonbiztonság fölölt s e célból megfelelő szervezeteket létesíteni. Addig is azonban, amíg az állam hathatósabb intézkedéseket nem tesz e téren, a megyéknek és ezek keretében a községeknek kell a tűzrendészet tökéletesebb kiépítési munkáját elvégezniök.
Mindenekelőtt gondoskodni arról, hogy minden egyes községben legyen egy-egy, elméletileg és gyakorlatilag teljesen kiképzett tüzoltó-tiszt, akt szervezné a tűzoltóságot s veszedelem esetén vezetné a mentési munkálatokat. A leventeoktatás körébe pedig föl kellene venni a tűzoltói és mentői képzési is s igy most a nyáron már a levetitek Közül megszervezhető volna a tűzoltó-csoport. A leventeoktatás 21 évig kötelező, a 20 és 21 évesekből, tehát a korosabbakból és értelmesebbekből könnyűszerrel felállítható volna a tűzoltóság, mely rendszeres képzés mellett nagyszerű teliesitménytkre lenne képes. Tüzoltó-eszkö/ökkel már úgyszólván minden község rendelkezik ; ezeket a szereket, ahol a szűkség úgy kívánja, ki kellene javítani, illetve újakkal pötolni. A tűzoltó szervezet azután gondoskodnék azok karbantartásáról. Igy nem történnék meg az, aminek az ősz folyamán tanúi voltunk, amikor ugyanis egyik községben tűz ütött ki, a jó állapotban levő fecskendőt nem lehetett használni mert az évek óta összecsavarva fekvő csöveknek oldalán jött ki a viz. Nincs tűzoltó szervezet, senki sem nézett tehát utána, milyen állapotban vannak a szerek. Hogy pedig az ifjúságot milyen könnyen lehel 3 tűzoltói szervezetbe bevonni, azt a békeidőkből jól tudjuk.
Városhelyen — igy Egerszegen is — elke\'ül-heletlen a hívatásos tűzoltó-teslület létesítése Nálunk — egyelőre - 6-8 hivatásos tűzoltóra volna szükség, akik minden pillanatban rendelkezésre állanának s tüz esetén a gyors, tehát eredményesebb beavatkozást biztosítanák. Ma várni kell, mig valaki bejelenti a tüzet, azután, ha kéznél van a harangozó, kongatnak s mire összeszedózködik annyi tűzoltó, amennyi a munka megkezdéséhez szükséges, már nagyon elharapózik a tűz. Nagy hátránya az egerszegi tűzrendészetnek az is. hogy nincsen megfigyelő torony, dacára, hogy a lűzőrség a város legmélyebben fekvő pontján nyert elhelyezést, továbbá, hogy éjjel nincs telefonszolgálat és — hiányzanak a hivatásos tűzoltók. Nincs meg tehát a tulajdonképeni alap, amelyre tovább építeni lehetne. No, és viz dolgában is nagyon csehül állunk. Ezért volna szükséges, amit a múlt közgyűlésen dr. Rosenthal Jenő sürgetett: a város különböző pontjain kutakat fúrni, amelyek különösen a tűzoltás céljaira szolgálnának, amig elkészül a — vízvezeték. Azt hisszük, hogy az új mótoros fecskendő maga után vonzza a hivatásos tűzoltókat, meg a megfigyelő tornyot is, sőt számítunk arra, ami egyébként a közrendészet szempontjából is elengedhetetlen : az éjjeli telefonszolgálat bevezetését. .
Nem ártana, ha a május 11-én tartandó rend-kivüli megyegyfilés második tárgyaként fölvennék a tűzrendészet fejlesztését is, aminek halaszthatatlanságáról meggyőzhették a megye intéző köreit a közelmúltban történt s milliárdos károkat okozott tűzesetek.
A csahakkel kötött pénzügyi agyas-mény végrehajtása.
Meghosszabbították a követeljek bejelenté«) HatárUerf«.
Az alispáni hivatal közli a következőket: A magyar kormány és a cseh-szlovák kormány között a régi osztrák és magyar koronában keletkezett követelések és Jartozások rendezésére vonatkozó tárgyalások vannak folyamatban. Ezen tárgyalások során a két kormány megállapodott egymással az iránt, hogy a régi osztrák és magyar koronában keletkezett követeléseket és tartozásokat, azok végleges rendezésének előkészítése végett kölcsönösen összeiratják. Ennek folytán a m. kir. minisztérium elrendelte, hogy mindazok a természetes és jogi személyek, akiknek illetve amelyeknek lakóhelye (székhelye) 1919. február 26. napján Magyarország területén volt. azokat az 1919. február 26-ika előtt régi osztrák és magyar koronában keletkezett, magánjogi címen alapuló és a rendelet életbelépése napján még fennálló követeléseket és tartozásokat, amelyek oly természetes vagy jogi személlyel szemben állanak fenn. akiknek illetve amelyeknek lakóhelye (székhelye) 1919 február 26. napján a cseh-szlovák köztársaság jelenlegi területén volt, a pénzintézeti központnál kötelesek bejelenteni.
A bejelentés határidejét 1925 április 30-áig meghosszabbitották. Az ezen ideig be nem jelentett követelés a magyar államra száll át, a be nem jelentett tartozás pedig akkor sem szűnik meg, ha az adós eleget telt a hitelezővel szemben fennálló kötelezettségének. A bejelentési kötelezettség alá eső követeléseket vagy tartozásokat november I óta sem egészen, sem részben kiegyenlíteni nem szabad, ily célból fizetéseket teljesíteni, vagy pedig elfogadni tilos. Ilyen követelések, vagy tartozások átruházása, vagy ezt célzó egyéb jogügyletek tilosak. E tilalom ellenére kötött jogügyletek semmisek. A tilalom megszegőjére a pénzügyminiszter a követelés vagy tartozás összegének 50 százalékáig terjedő rendbírságot szabhat ki. A bejelentés csak az e célra kiadott űrlapokon történhetik. Ezen űrlapok bái mely pénzintézetnél kaphatók, amely a Pénzintézeti Központ, vagy az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja. Hívjuk a közönség figyelmét még arra is, hogy a magyar tulajdonban levő és Magyarország területén őrzött cseh-szlovák értékpapírok felülbélyegzésének határideje szintén 1925 év április 30-án jár le. Az ily érlékpapirok tulaj? donosaiuak saját érdeke kívánja azt, hogy a lebélyegzést ne mulasszák el. A felülbélyegzést a cseh-szlovák köztársaság magyarországi követsége végzi Budapesten l
Franciaország megrendelései Németországban.
Párizs, április 6. A politikai közvéleményben és a gazdasági érdekeltségeknél is nagy izgalmat okozott hir, hogy Franciaország a a jóvátétel terhéte Németországban nagyobb megrendeléseket eszközölt. Ebben a francia kereskedelmi érdekek súlyos megsértését látják. Hangsúlyozzák, hogy Franciaország csak olyan nyersanyagokat fogadhat ei jóvátétel cimén Németországtól, amelyebben Franciaországban hiány mutatkozik, tehá) kőszenet és kokszot.
A legnagyobb tengeralattjáró.
f London, április Ü. A világ legnagyobb tengeralattjárója indulásra készen áll- Az új hajó, melyben 121 ember fér el, 2 és fél napig képes a viz alalU maradni.
Kertész lf. ügye.
Budapest, ápr. ti. A vádtanács ma dönt Kertész II. szabadlábrahelyezésc ügyében. — Kertész védője 100 millió korona biztosítékot ajánl.
PénzQgyl rendeletek.
Budapest, dpr. 6. Bud János pénzügyminiszter Olaszországba való elutazása elölt ismertette » munkaprogrammját. Egyelőre öt rendelet áll készen, melyek kibocsátást várnak. Azt is mondta a pénzügyminiszter, hogy a Jövő évi költségvetés alig készülhet el junius l-ig.
Változás az angol-magyar banknál.
Budapest, dpr. 6. Krausz Simon bécsi tartózkodása alkalmával különböző megállapodásokat létesített, amelyeknek folyományaképen valószínűen nagy személyi változások lesznek az angol—magyar banknál.
A párisii kerékpár-varsany.
Párizs, ápr. 6. A kerékpár-verseny győztese a német Saldo Károly lett, aki 22 perc és 33 másodperc alatt tette meg az utat.
A Frohralch-dgy tárgyalása.
Budapest, dpr. 6. Frohreich gyilkossági ügyének tárgyalását április 9-ére tűzte ki a bíróság. Frochreich súlyos betegen fekszik a soproni rabkórházban.
Rlpka lemondása.
1 Budapest, ápr. 6. Ripka Ferenc, a főváros kormánybiztosa személyesen is föllép a választásokon s megválasztása esetén lemond kormánybiztosi tisztéről.
;A szorzószám leszállítása.
Budapest, ápr. 6. A szorzószám leszállítását junius elsejére várják.
^ A Lolrer-ügy újabb vádlottja.
Budapest, ápr. 6. Okolicsányi László, aki egy rablóbandának volt orgazdája, kilenc hónapot Olt a balassagyarmati börtönben Itt ismerkedett meg Pödör Gyulával és Hudacsekkel, akik ügyében mentő tanukként szerepeltek azzal a szándékkal, hogy kevesebb büntetést kap. Kiszabadulása után mindkettőt alkalmazta a villamosműveknél. A rendőrségen most arról folynak tanácskozások, hogy továbbra is fogva tartsák-e Okolicsányit.
Gyilkos apa.
Budapest, ápr. 6 Tegnap a Conti-ulcában nagy riadalom volt. Raao Géza 52 éves asztalossegéd mellbeszurta Gabriella nevű leányát. A lakók léptek közbe s a gyilkos apát átadták a rendőrségnek.
HÍREK.
Húsvét előtt
a nagyhéttel a vásárlások hete is beköszöntött. A kereskedők lázas sietséggel elkészültek a húsvéti bevásárlások lebonyolítására, s pompázó kirakatok, nagyszerű készletek várják és csalogatják \'az ünnepre készülő embert. A hetipiac vásári zsivaja is megnövekedett s a pénztelen eladó sóváran vevőre vár. Hiába vár. A húsvéti tojásokkal ünneplő diszbe öltöztetett kirakatok a gyermek lelkében kielégítetlen vágyakat ébresztenek, a-valamikor ünnepre boldog örömmel készülő közönség a kirakatok előtt szomorú szívvel megáll és néz, hogy ha az ottlevő drágaságok nem lehetnek az övéi, legalább vágyakozó szemeit egy pillanatra rajtuk legeltethesse A húsvéti vásárlásokhoz fűzött reménykedések keservesen szétfoszlottak. A közönség reménykedése is semmivé lett, nem vált valóra a remény, a tavasz új életet nem fakasztott. Pénztelen a kereskedő, pénztelen
. a nagyközönség, a vásárlások hajdani hetében mindenütt a szomorúság virraszt.
Igen, a szomorúság, mert a magyarságnak hat esztendő óla húzódó Nagyhete nemcsak a lelkekben támaszt bút és bánatot, dc a külvilágra is ráborítja a szomorúság fátyolát.
r Nem is örülünk mi semminek, mert az sem volna öröm, ha tele volna zsebünk és nagy húsvéti vásárlásokat eszközölnénk Szivünket-lelkünket akkor is nyomná a szomorúság és bánat az elszenvedeti méllatlanságokért. Mikor is következik a szomorú Nagyhétre vidám Húsvét I

ZALAVÁRMEGYE
— Szünetel a leventeoktatás. Az ország minden részében megindult a leventeoktatás, sőt egyes helyeken, nagyobbszabásu bírságolások is történtek, mert sokan elmaradtak a kötelező oktatási órákról. Nálunk Zalaegerszegen pedig szünetel az oktatás, mert nincs vezető. Relscher százados súlyos beteg s helyetteséről még eddig nem gondoskodott a megyei testnevelési bizottság. Nem szül ám jó vért az a körülmény, ha épen a vármegye székhelye mutat rossz példát I Várjuk, hogy az oktatás iH
Js haladéktalanul megkezdődjék.
— Uj polgármester Lendván. Alsólendván a jugoszláv belügyminiszter polgármesterré Szabó Elemért a radikális párt titkárát nevezte
ki.
— A vend gyerekek tanulhatnak Magyarországon. A jugoszláv belügyminiszter rendelete értelmében a prekmurjei tanulók, akik tanulmányaikat Magyarországon óhajtják folytatni, ezt minden nehézség nélkül megtehetik, illetve az erre vonatkozó engdélyt megkapják.
— Halálos végű cukorcsempészés. Szombathelyről jelentik: Március 31-én esteSkublics János nagykölkedi legény több társával Nagysároslakra akart menni égy kis cukrot behozni az ünnepekre. Este 10 óra tájban, amikor a határon át akartak menni, találkoztak N&trán István vámőrrel, aki megállásra szólította fel a társaságot. Ezek azonban nemhogy megálltak volna, inkább szaladni kezdtek, mire a vámőr fegyverét használta, utánuk lőtt és a golyó Subics Jánosnak a bal felső combját találta. A golyó szétzúzta a fóütőeret, ugy hogy egy fél óra alatt Subics elvérzett. Bevitték szekéren a pinkamindszenti temető halottasházába, ahol tegnap boncolta fel dr. Hutiray Andor körmendi járásorvos ésdr. Anicsek István vámőrkerületi orvos, kik megállapitoiták, hogy rövid fél óra múlva teljesen elvérzett. Ez már nem az első halálos végű csempészés Pinkamindszenten, azonban ugyiátszik, némelyeknek a csempészés már annyira a vérében van, hogy nem félnek attól, hogy pár kiló cukorért esetleg az életükkel fizethetnek.
— Lopások. A mára virradó éjjelen Farkas István és Varga János hosszujánkcii lakósoktól 24 darab tyúkot és 10 darab belga házinyulát ismeretlen tettesek elloptak. A tolvajokat a rendőrség keresi.
— Elvágta a nyakét Zircről irja tudósítónk : Fazekas István, 19 éves Felsőpere-pusztai béreslegény, afeletti félelmében, hogy egy ismerősétől lopott zsebóra miatt szigorúan megbüntetik, elmetszette a nyakál Tettét idejekorán észrevették és mielőtt elvérzett volna, beszállították a zirci Erzsébet-kórházba.
— Oláh emberteleruóg Temesváron és Nagyváradon április 1 -ével minden végkielégítés nélkül elbocsátották azokat a ievélhordókat, akik nem tanulták meg tökéletesen a magyar nyelvet. Helyettük rontánnyclvü új levélhordókat alkalmaztak. Az állásukat vesztett levélhordókat súlyosan érinti ez a rendelkezés, mert a legtöbb már idős ember, akik már közel egy emberöltő óta állottak a posta szolgálatában.
— Színtársulat Zalaszentgróton. Mint értesülünk Szalay Gyula színtársulata Tapolcáról Zsiaszentgrótra megy egy rövid idényre.
— A lakásbeadványok utén pénzügyi Illetékeket is kell leróni A pénzügyminiszter rendelete értelmében a lakásügyben benyújtott beadványok és azok mellékletei után a lakásrendeletben megszabott és eddig is készpénzben fizetett dijakon kívül pénzügyi illeték minden beadvány után 20,000 K és minden egyes melléklet után 2003 K, amelyet rendes okmánybélyegekben kell a beadványra felragasztani.
— Ahol egy nap alatt huszonkllenoen
váltak el. Nagyváradról )elenlik: Péntek délelőtt harminckilenc válópert tűzött ki tárgyalásra Udrescu járágbiró. A kitűzött válóperek közül huszonkilenc válóperben a bíróság jogerősen kimondta a válást.
— A tejpiacról. A tejárusok a közeledő ünnepek vészmadarai Alig veszik észre, hogy a közönség valamivel nagyobb mértékben szorul a tejre, a tejtermékekre, máris örült iramban emelik az árakat. Tegnap a tejért már 6000, a tejfelért 20-22 ezer koronát kérlek. Nincs hatóság ezeknek az uzsorásodnak megfékezésére ?
1925 április 17.\'
— Hirdetmény. A polgármester a követkéz«
hirdetményt adta ki: Közhírré teszem, hogy a Baumgartner Imre tulajdonát képező inár egy-izben átalakitott zalaegerszegi ,Kisa malomnál turbina-üzemre való berendezéssel kapcsolatos malomfej újraépítése tárgyában, a ^vonatkozi iratokat, műszaki terveket és a szombathelyi m. kir. kultúrmérnöki hivatal szakértői észrevételeit, 1925. évi április hó 8-ától 1925. évi május hó 8-ig terjedő időn áf Zalaegerszegen, a városházánál közszemlére kiteszem, hol azokat az. érdekeltek megtekinthetik. Jelen ügyben a város polgármesterének a vezetése jalatt, a szombathelyi m, kir. kultúrmérnöki hivatal közbenjölté-arel tartandó tárgyalás határidejéül 1925. május hí 9 napjának óráját tűzöm ki, össze-
jövetel helyéül\'pedig Zalaegerszegen a városházát jelölöm meg. Felhívom az érdekelteket, hogy a fentiek tekintetében netáni észrevételeiket, akár a közszemlére kitétel ideje alatt Írásban akár a megtartandó helyszíni tárgyalásos szóval annál is inkább adják elő, mert Ules-kezó esetben a határozatot további meghallgatásuk nélkül hozom meg.
— Balfour lordot nem engedték be az omarl mohamedán meosetekbe. Rómából
jelentik: Balfour lordnak a palestinai zsidé egyetem megnyitásán való tüntető részvételével foglalkozik londoni ketyczésü cikkében a „Piccolo*. A lap tudósítója vázolva azt az ellenszenvet, amelyet Balfour tüntető reprezentálása keltett az arab őslakosság körében, azt a feltűnést keltő tényt közli, hogy az arab nép az omári mohamedán mecsetet meglátogatni akaré Balfour lordot megakadályozta abban, hogy a szent helyre bejusson. Nagy tömegben csoportosullak a szent hely kapui előtt s egyszerűen eláliták az útját. És sem kapacitálás, sem pedig erőszak mem használt. A hivő arab nép hfsé-gesen kitartott a kapuk elölt s csak akkor oszlott szét, amikor minden kétséget kizárólag meggyőződtek arról, hogy Balfour lord szándékától elállolt. Pedig Balfour csak pártatlanságát akarta ezzel a tényével köztudomásra hozni. Balfour az anglikán székesegyházba is el akart menni s ott az uj testamentum egyik Ujezetét felolvasni, de erről a szándékáról ts le kellett mondania, hiert az anglikán püspökök határozott rosszaiásávai találkozott ez a terve, sót a templomi énekkar is sztrájkkal fenyegetőzött arra az esetre, ha a héberül szónokló Bslfoar lord az istCTjtiszteleten megjelenik. 1
— Anyakönyvi hírek. A zalaegerszegi állS anyakönyvi hivatalban a múlt héten a követkézé bejegyzések történtek. Született 2 fiu, 3 leány: Slelnmer Sándor és Pirilhy Irén Dezső fia, Sabján György és .Gondi Mária György fia, Jó Pál és Gerencsér Ilona Mária leánya, Kovács István és Bozsoki Mina Mária leánya. — Meghaltak : Sebestyén G^bur 4 éves, ö^v. Kovács Károlyné szüi. Vukovics Mária 83 éve»,-Tavaszi Józsefné, szül. Horváth Erzsébet 28 éves. Házasságot I pár kötött. Mike György takarékpénztári főkönyvelő Nemes Laurával»
— Halálozás. Golják János, türjei vassH vendéglős f. hó 4-éu délután 3 órakor 62 éves korában agyszélhűdés következtében elhényt. Ma délután 3 órakor temették. A közszeretetnek örvendő vendéglős halála széles körben Őszinte részvétet keltett.
— Az uj zéróratervezet A kereskedelmi minisztérium legutóbb elkészült az uj zárórarendelet tervezetével és megküldötte a kereskedelmi és iparkamarákhoz véleményadás végett. A tervezet szerint a rőfös, rövidáru, vas, festék, üveg és minden egyéb iparcikket árusító kereskedések hétfőtől péntekig este 6 óráig, szombaton pedig este 7 óráig tarthatnak nyitva. Fűszer és vegyeskereskedések, továbbá túlnyomóan élelmicikkeket, vagy állami egyedárusági cikkeket árusító boltok, úgyszintén cukorka és, gyümölcsboltok a téli féléven át (október -március) este 7 óráig, a nyári félévben pedig (április -szeptember) este 8 óráig tarthatnak nyitva. A legkorábbi nyitás télen reggel fél A óra, nyáron fél 7 óra, kivéve főszer-, vegyes-és élelmicikkekel árusító boltoknál, amelyeknél a nyitás órája télen fél 7, nyáron fél 6.
— Nagy robbanás 8zkutsrlban. Szkutaribán
a vámházban három métermázsa dinamit föl-robbant. Az egész vámház elpusztult, A kár egymillió aranyfrank.
1925 április

ZALAVARMEGYE
— Marad a buzavaluta? A buzavaluta kérdésének megoldását valóban nagy . mértékben elősegíti a gabona világpiaci árának alakulása. Most már rövidesen ott fogunk tartani, hogy a buza ára még alacsonyabb lesz és ezzel a buzavaluta probléma önmagától rendeződik. A löldmivelésUgyi minisztériumban mindazonáltál folynak még bizonyos irányú tárgyalások, főleg a kishaszonbérlelek védelmére. A földművelésügyi kormány azonban most már mindeneseire * bevárja a buza árának további alakulását, addig i semmiféle intézkedés nem történik a buzavaluta \' kerdésében. Mayer földmiveiési miniszter álláspontja az, hogy ha a gabona ára továbbra is csökkenő tendenciát mut;M, semmiféle intézkedést nem fog tennie vagyis a buzavaluta továbbra is f.nnmarad. Ebben az esetben a kishaszonbérletekre vonatkozó rendelkezések is elmaradnak, azaz rájuk nézve is érvényben marad a buzavaluta.
— Véreaó Olaszországban. A legutóbbi napokban, min) jelentik, egész Olaszországban hatalmas vihar dühöngött, amelyet^rilka természeti jelenség kiséri a babonás lakodság rémületére. Perugiában, ahol a zivatar valóságor özönvizet zuditott a földre, egyszerre megindult a véreső, amelyet valahonnan az afrikai sivatagról elsodort vörös homok szinezett meg Az utolsó véresőt 1901-ben észlelték Calabriaban, amikor derült márciusi időben hirtelen sárgás-
. vörös felhő takarta el a napot, ugy hogy a házakban világosságot kellett gyújtani. A véreső azonban később olyan félelmetes fénnyel világított, hogy a lakosság a templomokba menekült, mialatt a vérvörös zivatar mindent vízzel árasztott el. A kémikusok megállapították, hogy a vörös szint a vasoxid tartalma adja.de a babonákban hivő nép még mindig csodál lát a véresőben.
— Leleplezett bulgár kommunista összeesküvés A szófai lapok jelentése szerint föld alatt mfiködő kommunista szervezetnek jöttek nyomára, mely akcióját április 15-én akarta megkezdeni. A főcinkosok már a rendőrség ke/éberi vmwak.
— Városi kenyérQxem ? Értesüléseink szerint
a város a húsüzem fölállításával elért eredmények hatása alatt tervbe vette a városi kenyér-üzem fölállítását is, mert az egy kicsit érthetetlen, hogy az alig 400 ezer koronás búzaárak mellett ie olyan drága legyen a péksütemény, mint a 600 ezer koronás melleit. Ez a hir nem lephet meg senkit sem,4 mert hiszen a polgármester már hónapokkal ezelőtt kijelentette, hogy a zsemlyeárakat a legnagyobb szigorral fogja ellenőrizni és rendet teremt c téren is. A városi kenyérüzem, vagy péküzlet fölállítása tehát a polgármester régi ígéretén alapszik.
— Klséró Illat a meccsekhez A tegnapi fotball-meccs alkalmával is kellemetlenül hatott a közönségre az a rettenetes búz, amely a sporttelep mellett elhúzódó árokból s az ott levő szeméilerakodóból szállong szerte. Mivel azt a helyet nemcsak a sportolók, hanem a sétáló közönség is nagy számban keresi föl, továbbá; mert a szemétlerakó és a pöcegödrök tartalmát levezető árok nagyon is közel fekszik a lakóházakhoz, elérkezett az ideje annak, hogy a bözl terjesztő telepek onnan elhelyeztessenek, még pedig jó távolra, mert különben a nyáron törhetetlenné válik nemcsak az arra való sétálás, de abban a városrészben a tartózkodás is.
A pesti színigazgatók örömmel várják a vidéki színészek vig^zinházi estéjét, a Színházi Élet szenzációs pályázata és sok aktuális riport és kép tarkítja a Színházi Élet vidéki rovatát. A most megjelent számában a Császárnő apródja és a Vége a szép nyárnak premierbeszámolói és fényképfelvételei. Szász Zoltán, Nádas Sándor cikke, Heltai Jenő szenzációs novellája, Kálmán Jenő vicclapja, rengeteg kép, riport sorakozik egymás mellé. Qazdag filmrovat a Tízparancsolatot folytatja. A társaság, sport, autó, divat, képzőművészet, Iparművészet, zene, stb. rovatok mellett a Feleségem babája slágerkottája a Május, Schöpflín Aladár Vége a szép nyárnak cimü darabjának teljes szövege, mint darabmelléklet. Egy szám ára 8000 K, negyedévi előfizetés 80.000 K. Kiadóhivatal Erzsébet körút 29.
— öngyilkos kávéháztulajdonos. Neuherr József mosonszolnoki kávéházlulajdonos Magyar-kimle község halárában öngyilkossági szándékkal a Dunába vetette magái. Holttestét megtalálták. A szerencsétlen családos ember vagyoni összomlása fölött való elkeseredésébén vált meg az élettől. _ T" \' "
SZÍNHÁZ fcs MOZI.
Krizantém. A szombat este bemutatóit és vasárnap este megismételt Krizantém operettől sokkal többet váriunk volna, mint amennyit kaptunk». Vártunk volna a szép diszletezésnek és meglehetős számban jelentkező szellemes-kedésnek megfelelően egynéhány kellemes, fülbemászó melódiát is. De, hiába várluk. Mindössze a Krizantém-nóta az, amely, úgy-ahogy kielégített bennünket, a többi azonban semmit sem ér. Szinte sajnálkoztunk a szereplőkön, hogy azokat a semmitmondó áriákat jobb és szebb dologhoz méltó igyekezettel be kellett tanulniok. A nagy egyhangúságot az énekszámoknál csakis Lenkey Margit üde, csengő hangja enyhítette. Ha nem ő énekej, ha nem egy ilyen szép színezetű hang csattogja el az ő énekszámait, teljesen hatástalan lett volna az előadás. S éppen a szép dallamok hiánya okozta azt is, hogy a táncok sein arattak olyan sikert, aminőt a szereplők igyekezeie akart biztosítani. Egyébként Szalay, i-rczkövy, Harsányi, Qyőző Qyula, T.ikác*, líován Böske és Nógrádi Lonci lehetségökhöz képest mindent elkövettek, hogy a darab hiányait pótolják s jókedvre hangolják a tartalmatlan muzsika által álomba szenderiiett közönséget, mely teljesen megtöltötte a nézőteret.
Kapuzárás felé közeledik a zalaegerszegi színi szezon. Meg csak ezen a héten s Húsvét két ünnepén játszik nálunk Halmi társulata. Nagypénteken nincs előadás. Nagyszombaton és Húsvét este Krisztus kínszenvedése, nagyszerű passió játék kerül előadást*. Addig is azonban gyönyör-ködhetünk a János vitéz-ben, az Elnémult haran-gok-ban s Húsvét hétfő délutánján a Drótostót ban, melyben Halminé Szalma Terus búcsúzik tőlünk Húsvéthétfőn este, a Tatárjárás előadása után, nagy szinészbál, kabaréval egybekötve.
MŰSOR: ^
Hétfőn: Marica grófnő. Operett. Hován Böske és Harsányi Ferenc jutalomjátéka.
Kedden: A primadonna. Énekes bohózat. Győző Gyula és V. Sziklai Valéria jutalomjátéka.
Szerdán: lános vitéz. Daljáték. Demény Albcrtné és Hajnal Károly jutalomjátéka.
Csütörtökön: Elnémult harangok. Színjáték.
Nagypénteken : nincs előadás. <
GAZDASÁO.
eeee
Zalavármegyei Gazdasági Egyesület folyó évi április hó 15-én délelőtt 10 órakor Zalaegerszegen az egyesület székházában rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki jelentés az 1924 évi működésről. 2. A számvizsgáló bizottság jelentése az 1924 évi zárszámadásról. 3. Igazgatóválasztmányi tagok létszámának választás utján való kiegészítése.
4. Kerkaszentmiklós község kérelme a f. évi junius hó 16-án tartandó vásárjával egybekötött állatdij\'izásra erkölcsi és anyagi segítségért.
5. A löldmivelésUgyi miniszternek 62410/1925 XII. 1. sz leirata a kerti dohánytermelés felkarolása érdekében. 6 Tagsági ügyek, indítványok.
I Sodorjon R
JANINAl
papirt I gjj
A négy evangéliumból egybe összefoglalta; Bárczy látván.
Kapható:
KAPHATÓ KAKAS AOOSTON KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
IRODALOM ÉS MŰVÉSZIT.
i \\
Ma*
Irodalmi esemény a Nemzet megjelenése.
A legszebb külföldi illusztrált szépirodalmi lapokkal egyenlő színvonalú a Nemzel, mely méltán megérdemli azt a rendkivüli érdeklődést, amivel az irodalmi körök és a művelt magyar közönség fogadta. A magyar irodalom legkiválóbbjai sorakoztak fel a Nemzet munkatársainak sorába s teszik étiekessé, v változatossá ezt a gyönyörű lapot. Gazdag, tökéletes illusztrációival olyan tetszetős, Ízléses és újszerű ez a lap, amilyenhez hasonló nemcsak Magyar-* országon nincs, de külföldön is kevés van. Csak most lépett második évfolyamába a Nemzet és.máris legkedvesebb irodalmi lapjává lelt a magyar úri családoknak. A Nemzet legújabb számában Rákosi Jenő és Gárdonyi Géza egyik legszebb írásán kivűi ott találjuk Pintér Jenő, Császár Elemér, Révai János Mór, Csermely Gyula, Zoltán Vilmos, Kún Andor, 3ónyi Adorján, Szekula Jenő, Kozma Andor, Váry Dezső, Mécs László, Farkas Imre, Válvi Nagy Géza, Czóbel Minka, Boross Sándor, stb. stb. tárcáit, cikkeit, verseit. A Nemzet szerkesztői dr.Varga Béla, Hangay Sándor és Szegedy László, az ujabb magyar irodalom három kiváló tagja, akik nagy gonddal és ízléssel szerkesztik ezt a kitűnő lapot. A Nemzet előfizetési ára egész évre 600.000 kor. félévre 300 000 korona. Köztisztviselők és menekültek közvetlen előfizetésnél 20 százalék kedvezményt kapnak. Megrendelhető egyszerű levelezőlapon is A Nemzet kiadóhivatalánál Budapestpn, VIII. Esterházy u. 4/a sz. .
A nemptl i várúr leénya.\\Most hagyta el t
sajtót a már széleskörben ismert fiatal zalaegerszegi irónak, Bita Józsefnek A nempti-i várúr leánya című regénye. Bita Józsefnek prózai és verses művei eddig már ugy a helyi, mint több vidéki lapban látlak napvilágot s, ezekből is megítélhette á közönség, hogy az irói gárda egy igen értékes taggal szaporodott. Müvei, között, ugy tartalom, mint forma tekintetében, első helyen áll most megjelent regénye, mely mellett a kötetben még három csinos novellája: Az aranycsínáló, A fösvény és Tiz krajcár foglalnak helyet. A kölel ára 10,000 korona s kapható minden könyvkereskedésben és a szerzőnél.
SPORT.
• ftM
Zalaegerszeg: MZSE-ZTE 4:1 (1:1). Birö:
Nemes (ZTE). A szép idő ellenére is feltűnőé« csekély számú közönség nézte végig a helybeli riválisok küzdelmét. Az első félidőben a tartalékkal játszó ZTE volt fölényben, de a csatárok adósok maradtak a lövésekkel. A második félidőben sérülése miatt kiállt Mike II. és a 10 emberrel játszó ZTE visszaesett. A Move került fölénybe, amit 3 góllal sikerült is kifejezni.
ZTE II.—MZSE II. 2:2 (2:0). Biró : Jálícs
(Move ZSE)
_ A ZTE szerdán, 8-án, esle az Ipartestületben választmányi gyűlést tart. Az elnökség ezúton is felkéri a választmányi tagokat, hogy fél 9 órakor szíveskedjenek megjelenni.
Zongorahangolásokat, J javításokat
jutányosán vállal, felelősség" mellett:
L\'IPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
Ifi. Braun Jenő
hatóságilag engedélyezett ügynök. Közvetít üzlet, birtok, bér és ház adás-vevést, valamint éves, hónapos és fürdőidény lakások bérbe-* adását. Kereskedelmi ügynökség.
\\
Keszthely, Soproni-utca 12.
ZALAVÁRMEGYE
1925 április 17.\'
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
> H«
4 így aranykorona
a értét khratalcx árfolyama szerint egyénié 14.565 34 papírkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napoleo*--, Font 344.000, Dollár 71 880 Francia
Iraak 371T Lengyel tnárka Márka -, Lira 2906, Le« 543, Cseh korona 2121." Dinár 1147. Svájci frank 13.824, Osztrák korongiul 45, Léva 515, Hollandi foriit 28 4».
Budapesti terménylelentés.
Búza S06S00, Búra (tiszaviiííki) 507,500, Rou 450.000, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 340.000, Zab
»0000, Tengeri 240000, Korpa 233.000, Repce--.
KOlea —, Répa--, Lucerna 240.000, Lóhere 260000,
ScéM--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0-0072- — , osztrák korona 0-0073 — Francia frank 26\'30 azokol 1537\'5, dinár 835-.
Zalaegerszegi piaci árak.
A Jetutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a követkatók voltak: búza 440,000, rozs 420 000, árpa 380.000, zab 350.000, tengeri (csöves) -, tengeri 330.000. marhahús I8-2Q »ertéshus2G, borjúhús 24 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
üpfflijiiin: JCILlVlllEfiTE" lapKíaMinisig
á txerkautéaért és kiadásért falai: KAI A 8 ÁG03T0I
11-n- i.-.-.-.-,.- . ---.. -----•-.-.---
Hirdetési dijak:
1 hasábos millimétersor 400 K, szöveg között 800 K
Srilttérbei ISOO K. A hirdetési dijak mindenkor etört zeterdók; póstai hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízássa) együtt a pénz
is beküldetett.
Tavaszi
nöl divatkalapok
nagy választékban, niir 100,000 koronától kezdve kaphatók:
Tischlér és Kaszás
női divatüzletében. Zalaegerszeg, Plebánia-épület.

ím
Olcsóbb lett a
erről meggyőzödhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
Ozv.GrUnbaum Samuné
sütöde, liszt- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
Hafájagyomra
használjon
„Ventrovin" gyomor kura balzsamot.
(törv. védve)
toegszOnteti a has és pomorgörcsöt, Udit gyomor
és bélbántalmakat, székrekedést. Felülmúlhatatlan étvágygerjesztő. Számtalan hálá és köszönóirat. Egyedüli kéázitó:
Gerő Miklós „Ferencz József Gyógytár Laboratóriuma" Bpest VII. Bethlenu. 14.
Megrendelés póstai utánvéttel 26000 korona.
BRULL MOR
góitéglagyár Telefon isl Zalaegerszeg. Lakás: Bákótiy-ntia 42. fl?ár : áidráakldal il
Szállítok farar a ragóntételben téglát, kornyal leaarepat
a legolcsóbb napi áron. Nagy súlyt helyezek árum elsórendü égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és könnyű súlyánál togvacsckély tctómegtcrhclést jelent
A közönség rendelkezésére áll fedett és nytfott
bérautóval
VARGA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALATA. Biró Márton-utca 11. Telefonszám: 162.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
• <
iegolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fö lér. Telefon 161. Állandó nagy raktár;
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
! Erei isi Iii!
I
a tavaszi Idényre mér kaphatók
\\ Nemes Gábor
V könyv- és papirkereskedése ZALAliül-RSZLü. fc.
I I
RISZT SÁNDOR
MdJrauttr Zilatmnzio. FOrűsmartjr utca 21. u.
Zalamegye legjobb hirfl hordó üzlete.
Ajánlja salát ké-iiltnténjrtl aUru fából késsttlt be-ras kardéit aaly állandóan raktáros ras 10 Utar* tél 1000 Uteri«.
M«aTraiaf,rt
nordék 400-tél 800 Utarlg rak* táréi vaaaak — 26 kekUUtarai feltll rMaliéi áruiedaéiy 11
¿pületés bútor-
i nunkát a legkényeseDo igényeknek k I mcutelelfileg készítenek , k
é kaiay és Dankovits k
I apUlet- ós műbutor-asztalosok I
1 ZALAEGERSZEG Pwegmunkátó telep: f Á ISKOLAKÖZ 2. SZÁM. Orményi-utca 7. i
| Állandó készbutor raktAri i
Gőzcséplőgarnltura,
3Va-es Garrot locomobil 800-as Hofherr cséplővel jutányos áron eladó. (Közvetítőt dijazok.) Péthy Ferenc Kisszékely,Tolna m.
............" MAMIM Ali,
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja kitOnő minőségű és legújabb divatú gyártmányait. Készít mindennemű
kaptafát, háromrészes Cipó- és csizmasámfát. Kapható:
Griinbaum Ferenc
bőrkereskedőnél Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca II.
gyártmányú egyszerű-, simaőrlő-, kettős- és diognális hengerszékekre árajánlattal szolgálunk. Malomgépekre és malomszerelésre kérjen ajánlatot.
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
v\\
Telefon 191.
Telefon 191.
a fCW a Krflnilia
TÓTH GYULA
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi öltöny K IJOO.OOO-től 2,000.000-ig Felöltő K 900.000-től 2,000.000-ig Burberry-ragián K l,200.000tffl.
Óriási választék valódi angol szövetekben I
\\
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP
Sierkesstl: BEBBOLT PEBBBI
■X4ÍZLIBII nriVKilT IABOIEXOI
B*Ox«tta 1 kéaapra 11.001 ksr„ unMim 30.000 kar.
^ Ara 1000 korona, lf. éfítlyi«.__. Zalaeiersieg, 1925. április 10. Péntek. 43. siéb.
Sxerke»xt6«é| és klaáéklvatsl« SalM|*r>i«C, Széchenyi-tér S. iiia. Talifai UL asáa
„Minek egj Ittenien, hiuek egy bazábar,
Hlutk efy l»teil örók ijrauij;bat,
fttnHt Maryaromif feltámai)áaábaaM Anen.
Ne legyünk kishitűek I
Arra a hírre, hogy Anglia legnevesebb politikusai egyhangúan elitélték a ma érvényben levő .békeszerződéseket", a reménynek legszebb virágai fakadlak az összmagyarság szivében. Épen kapóra jöttek ezek a nyilatkozatok A kisántánt államaiban minden téren a legpéldásabb zűrzavar uralkodik. Csehországban dühöng a kultúrharc, csehek és tótok — a jó testvérek I — halálra keresik egymást, Jugoszláviában az odakapcsolt vidékek minden pontján lobog a g> űlölet lángja a szerbek iránt, Oláhországban pedig a panamák szakadatlan sorozata rothasztja az állam oszlopait. Mindezek felől pontos értesülései vannak Angliának s ha másból nem. ezekből tudja meg, mennyire fölötte állott s áll ma ír Magyarország ennek a telhetetlen kompániának. Ha tehát gazdasági zavarok nem mutatkoznának is, akkor is kötelességének tartaná Anglia a békeszerződéseket azokkal a jelzőkkel illetni, amelyekkel illette, valamint a revízió szükségességének elvét beledobni a nemzetközi hangulatba.
A nagy reménykedésekre azonban jött egy kis hideg zuhany. A jugoszláviai állapotokat fenekestül fölforgatni akaró Radics-párl a parlamentben nyíltan behódolt annak a Pasicsnak, aki a pártot irmagostól ki akarja irtatni I aki nemcsak több Radicspárti mandátumot semmi-sittetett meg, hanem néhány képviselőt még börtönben tart. Ezt a behódolást szép stílusban így mondják, hogy Radicsék .áttértek a reális politika terére " Radicsék behódolása után pedig hire járt annak, hogy hasonlókép cselekesznek Csehországban Hlinkáék is, akiknek cseh-gyűlölete ismert már egész Európában, sőt Amerikában is Ezek a behódolási hírek sokaknak reménykedései! teljesen lelohasztották. Azt mondják, elvesztettük régi határaink visszaszerzésére irányuló küzdelmeinkben várható fegyvertáisainkat s ez a fordulat nagy hatással lehet a Nyugaton állandóan szaporodó |óakaróiiik\' további elhatározására és magatartására.
Megnyugtathatjuk a kishitüeket, hogy feltevésük nem helytálló. Mert Radicséknak ügynevezett behódolása még nem jelenti a szerb-horvát ellentétek elsimulását °is egyszersmind. Erről Szó sem lehet. Sokkal jobban előkészítették Radicsék Horvátországban a talajt a különválási eszmék számára, semhogy állandó, tartós békéről, sőt végleges kibékülésről lehetne beszélni. Várják ók az alkalmat, arnig a kirobbanás eredményesen megtörténhetik Addig is azonban nem akarják magukat üldöztetni, ellenben jogot kívánnak maguknak az államigazgatásban, mert még ók is abba az államközösségbe tartoznak. A bizalmatlanság pedig csak akkor lesz igazában teljes, ha esetleg a Radicspáitnak is helyei biztosítanak a kormányban. Érzi már a közeledő viharnak előszelét a sfllyedó hajó kormányosa, a vén Pasics, azért akar épen akkor szabadulni helyéről, amikor segitőcsapatokat kap.
Hlinkáék behódolásából egy szó sem igaz. Az ünnepeket szabályozó törvényt illetően Hlinka egy népgyűlésen büszkén jelentette ki a következőket : .A prágai parlament kompetenciáját Szlovenszkó ügyeiben nem ismerem el. Prágában nem dönthetnek a mi sorsunkról." Ki mondja ezek után, hogy Hlinka behódolt ? Lehet, hogy a csehek csalogatják őket s mi csak örülhetnénk, ha ók is belépnének a kormányba, mert akkor egy-kettőre megtörténnék a szakítás. Ahol szeitdől-szembe állanának a tótok a cseh sovinisztákkal, sokkal könnyebben hajbakaphatnának egymással, mintha csak parlamenti ellenzék maradnak.
Ne veszítsük hát el e hírek nyomán a revízióba, Magyarország föltámadásába vetett hitünket és reményünket Meggyújtották Radicsék is, Hlinkáék is a gyujtózsinőrt s a robbanás annak idején minden bizonnyal meg is történik. Azért ficánkol annyira Benes is, aki már nem érzi olyan jól rt agát a külügyminiszteri székben. Beszélhet ő már, amíg ki nem fogy a szuplája, hazudozásainak Anglia többé már be nem dűl. Megállapították ott, hogy Magyarország földarabolása a leghitványabb cselekedet volt, amiért a világtörténelem Franciaországot teszi felelőssé. Ezt a foltot le kell magáról mosnia. Ezt tanácsolja neki Anglia, amikor kongatja Trianon fölött a lélekharangot.
A vármegy Pl reformtervei«» és Zalavármegye.
RendKltSN kóiftfilrs áprilii M-fe.
Zalavármegye törvényhatósági bizottsága febr. hó 14-én utasította az alispánt, hogy a vármegyei reformtervezet tárgyalása céljából rendkívüli közgyűlést hívjon egybe, ha a javaslatról tudomást szerez, vagy, /ha a megyék országos kongresszusának határozata megérkezik.
Miután a törvényhatósági bizottságok újjászervezéséről szóló törvényjavaslat ismeretessé vált és ezzel a javaslattal a vármegyék Országos Bizottsága a folyó évi március hó 21 én tartott gyűlésében foglalkozott és az elfogadott határozati javaslatot a \'vármegyéhez megküldötte, Bődy Zoltán ali>pán* az ex irányban hozzá előterjesztett kérelem folytán is folyó hó 14-ik napjának délelőtt 10 órájára a vármegyeház nagytermébe rendkt\'Vüli közgyűlést hívott össze.
A közgyűlésnek egyetlen tárgya a törvényhatósági bizottság újjászervezéséről szóló törvényjavaslat, illetőleg a vármegyék Országos Bizottságának e tárgyban hozott határozata és a kiküldött Bizottsági tagoknak a vármegyék országos gyú>éséröl leendő beszámolója. A közgyűlés tárgyának előkészítése végett az állandó választmány a gyűlést megelőzően fél 10 kor ülésezik
A rendkívüli közgyűlésre minden megyei törvényhatósági bizottsági tag külön, névre szóló meghívót kapott.
Okolicsányi László uj kihallgatása.
Budapest, ápr 9. A rendőrség a nyomozás eddigi adataiból egészen biztosan arra következtet, hogy Leirer Amália meggyilkolásában Okolicsányi Lászlónak, mint lettesnek szerepe van. Amikor kihallgatása alkalmával a gyilkosság elkövetésével is meggyanúsították Okolicsányi», méltattankodással igy kiáltott föl: .Mit I gondolnak az urak, hogy én, akinek 87 millió korona évi fizetésem volt, egy olyan gyönyörű nőt hitvány ékszerekért meg ludtam volna gyilkolni." — A rendőrség egyébként újra kihallgatja a zeneakadémia jegykezelőjét, aki annak idején azt vallotta, hogy Leirer Amáliát egy főhadnagy társaságában látta. Kutat továbbá a rendőrség azok után az ékszerek után, amelyekel Okolicsányi a kályhába dobott. E munkáját nagyon megneheziti az a körülmény, hogy a kályhát azóta kitisztogatták
Csanádinegye a titkosság ellen.
Makó, április 9. Csanádmegye törvényhatósági bizottsága tegnapi rendes közgyűlésén állást foglalt a titkos és lajstromos választás ellen. A gyűlés gróf Tisza István szobrára 50, a Tisza István ösztöndíj alapra pedig 30 millió koronát szavazott meg.
II szerbek nagylelkűsége.
Budapest, április 9. A délvidéki magyar párt vezetősége ellen indított eljárást megszüntették.
Az osxtrák legitimisták.
Bécs, ápr. 9. Az osztrák legitimisták elkstá-rozták, hogy fölveszik az osztrák néppárt címet s ugy szállanak szembe a szociáldemokratákkal, keresztényszociálistákkal és nagynémelckkel
Hindenburg Jelöltsége.
Newyork, ápr. 9. Az Unió vezetököreiben nagy feltűnést keltett Hindenburg jelöltsége.
A győri választás eredménye.
Győr, ápr. 9. A választási elnök ma éjszaka fél 1 órakor hirdette ki a választás eredményét, melyet .i zuhogó eső dacára nagy közönséf hallgatott végig Este íí órakor fejeződött be a szavazás Leadtak összesen 4380 szavazatot, melyből Németh Károly 2492. Bárczy ISO* szavazatot kapott. A többi szavazat érvénytelen volt.
A Budapester Strasse átkeresztelése ellen.
Berlin, ápr. 9. A Budapester Strasse kereskedői beadvánnyal fordultak a berlini városi tanácshoz, melyben kérik, hogy álljon el ac utca nevének megváltoztatásától. Amennyiben ez meg nem történnék s a kereskedőket a névváltoztatás következtében anyagi károsodás érné, ugy ezekért a károkért Berlin városát teszik felelősié.
EltUnt fülbevalók.
Budapest, ápr. 9. Allmann Ottó a főkapitáajr-ságon bejelentette, hogy feleségének 20 miltó értekü\'fülbevalói az éjjeli szekrényről az alatt eltűntek, amíg felesége az erkélyre kiment. Senki sem volt a szobában a cselédleányon kívül A cselédleány azt vallotta, hogy ő az éjjeli szekrényen csak narancshéjat látott, arait onnan letakarított s az utcára dobott. Lehetséges, hngy elnézésből a fülbevalók a narancshéjjal együtt szintén az utcára kerültek. Utána néztek az utcán, de a fülbevalókat már nem talaiták. A cselédleányt a rendőrség őrizetbe vett^^
Medgyasz&y Vilma öngyilkossági kísérlete. _
Budapest, ápr. 9 Medgyaszay Vilma színésznő széngázzal akarta magát megölni. Si/lyos állapotában szanatóriumba szállították. Tettének okát még nem derítették k^.
Pflanzcr-Baltln halála.
Budapest, április 9. Pflanzer-Baltin tábornok, az albániai front volt parancsnoka meghalt.
Vázsonyi fia otthagyta a demokratákat.
Budapest, április 9. Dr. Vázsonyi János, Vázsonyi Vilmoí^fia levélben közölte kilépését a demokrata-pártból.
Felvidéki magyarok tömörülése. •
Kassa, április 9. A felvidéki magyarok egységes magyar pártot alakitajwk*
A Kossuth-párt kilépett a , demokrata-blokkból.
Budapest, április 9. A Kossuth-párt a fővárosi jelölő lista összeállítása miatt kilépett a demokrata-blokkból.
A földrengés károsultjaiért.
Budapest, ápr. 9. Hivatalos kimutatások szerint a borsodmegyei földrengés károsultjainak a népjóléti minisztérium 300 millió korona készpénzt és 12 vágón épületfa-anyagot. a minisztertanács 1 milliárd államsegélyt adott, a^ pénzügyminiszter pedig I milliárd előnyös kamatozású kölcsönt folyósított. A földrengés ellen vasházak építésével védekeznek.
Morvátok amlékas«sa régi magyar
tanítójukra.
0 \' Levél a Drivántulról.
Pir héttel ezelőtt ünnepelt Nagykanizsa város társadalma két veterán néptanítót abból az alkalomból, hogy nyugdijbavonulásukkor a kultuszminiszter meleghangú levélben mondott köszönetet hosszú, eredményes munkájokért. Az egyik kitüntetett Herboly Alajos a muravidi állami iskolának igazgatója s a róm. kath. hitközség kántora volt a forradalomig, amikor erös magyar hazafisága miatt menekülni volt kénytelen az ott ismeretlen szerb hordák elöl bárom évtizedet meghaladó muraközi működése után. Hogy a muraközi nép mennyirt szerette öt s hogy mily méltó volt ö erre a szeretetre, az kitűnik abból a levélből, mit egy virjei drávántuli fiatal horvát tanitónő intézett hozzá a napokban s mely magyar fordításban a következőkép hangzik:
Mélyen tisztelt Uram ! A sik .Podraviná"-ból járul Önhöz egy tanitónő egv nagy kéréssel. Valószínűen érdekelni fogja ónt, hogy hogyan és miért fordul Önhöz egy ismeretlen egyén.
Mindenekelőtt engedje meg, hogy egy kéréssel terheljem önt. Tudott dolon előttem, hogy ön liosszu\'éveken át működött Muraközben, neveietesen Muraviden, mint. tanító és kántor és saját kézzel írott, saját -szerzeményű népies eg\\ házi énekei voltak, amelyek között különösen kiválók a búcsúztatók. Tudom, hogy ezek az énekek könyvbe foglalva az ön birtokában vannak és sehol másutt, még nyomtatásban sem jelentek meg s hogy azok a háború előtti nép romlatlan lelkületét és mély vallásosságát tükrözik vissza A háború befejeztével On elment, de emléke kitörülhetetlenül megmaradt a ^lép szivében, mely önt hálás szivvel, szeretettel emlegeti. Ezekből kiérezheti a m. t. Uram, mi indított engem arra, hogy szerény kérésemet papírra vessem.
fiatal tanítónő vagyok és gyűjtöm a horvát népies egyházi énekeket. A napokban Zágrábból néhány muravidi asszonnyal utaztam, akiktől ilyen énekeket kértem. Ók azt mondották, hogy az ott használatban levő összes énekeket ön saját kezűleg irta s azok könyvbe foglalva, önnél vannak. Az ilyen, kézzel irott kflnyv rám nézve kifejezhetetlen értékű Amennyiben az lehetséges volna, szerelném a könyvet átnézni, mert abb3n bizonyára olyan énekekre akadok, amelyeknek értéke fölbecsülhetctlen. Magától értetődik, hogy a könyvre nagyon fogok vigyázni és azt átolvasás után leghálásabb köszönetem melleit visszaszármaztatom. Levelemben mellékelek megcímzett borítékot, kérem mielőbb becses válaszát arra nézve, remélhetem-e, hogy ezt a nagyértékü könyvet átnézhessem. Abban a reményben, * hogy ez első kérésem teljesül: maradok tisztelője
Virje, 1925 ápr. 2. Marija Brodarics, tanitónő.
E levél tartalma is fényes bizonysága annak, hogy az „elnyomó" magyarok tanitói milyen emlékeket hagytak maguk után az elrabolt területeken.
Randbahoxták a főbb utvonalakat.
Komoly tiindlkok a váró* szlpitétlre.
Zalaegerszeg város utcáiról eltünedeznek azok a feneketlen sártengerek, amelyek még csak másfél évvel is ezelőtt úgyszólván lehetetlenné tették esős időben és hóolvadás alkalmával ugy a személy-, mint az áruforgalmat. A város két legnagyobb terén, a Széchenyi- és Kazinczy (Piac)-téren voltak a leglehetetlenebb állapotok. A kocsiút közepét, mely megyei ut, a mult évben erős bazaltburkolattal láttá el a megye; oldalt azonban a gyalogjárókig maradt minden a régiben. Most a város ráadta a fejét ezeknek az utvonalaknak megjavítására s mészkő burkolattal véget vetett a sár-, illetve portengernek A munkálatok még folynak, de 10-14 nap múlva teljesen befejeződnek. A város reprezentáló részei jtfy most már kifogás alá nem eshetnek Egyes Helyeken, mint például a Széchenyi-tér nyugati oldalán a be nem burkolt sávot begyepesitik, mig a keleti oldalon, hol gyengébb a kocsi-forgalom, a mészkő burkolaton sétautat létesítenek, mit fák fognak szegélyezni. A viz rendes lefolyásának biztosítására mindkél oldalon folyókák szolgálnak.
Ezek után csak az volna kívánatos, hogy a
ZALAVÁRMEGYE
megjavított és megszépített uttestek mentesit-tessenek is a rongálástól. Azonban ezt nem várhatjuk mindaddig, mig a heti* és országos vásárokat itt, éppen a város legszebb pontján tartják. Mert mi történik ilyen alkalmakkor? A sátrak részére a burkolatba lyukakat vernek, a gyepszegélyeket meg letiporják s akkor azután kárbaveszett sok jó igyekezet s még több pénz: az utca megint egész hosszában hepe hupás, gídres-gödrös piszkos lesz, a megmaradandó néhány fűszál pedig mintha azt kiabálná, bár soha"ide ne ültettek volna bennünket. Az utcák megóvása szempontjából tehát más helyet kellene kijelölni a zsibvásárok számára, amint azt már majdnem minden város megcselekedte, mikor az utcarendezésre nagyobb összegeket költött. Esztétikai szempontok is követelik, hogy a sok piszokkal járó vásárokat helyeznék kr a város középpontjából. Manapság már ugy sem indokolja semmi sem, hogy a városok tereit vásárok céljaira használják föl. Amikor falak vették körül a városokat, akkor természetesen nem cselekedhettek máskép. De ma? Nemcsak nem szükséges, de egyenesen káros a legszebb belső pontokat a vásár által bepiszkítani.
Ha tehát a város vezetőségének megvan a komoly szándéka a város rendezése és szépité-tésére, akkor tessék a vásárok céljaira más helyet kijelölni. Hogy hol? - azon törjék a fejűket a város urai. Itt bennt azonban semmikép sem szabad vásárteret tartani. Tiltják ezt a közlekedési, közegészségügyi, köztisztasági és — ami a fő — a gazdasági szempontok. Minek javítunk valamit, ha azt a következő percben rongálni engedtük s miért szépítünk, ha menten utat nyitunk a bepiszkolódásnak ?
Hát csakugyan törtónt sikkasztás as egerszegi póstánT
A „Pécsi Lapok" tegnapi számában nagy szerényen húzódik meg ez a kis hír:
„Sikkasztás a zalaegerszegi pöstdn. A zalaegerszegi póstán a napokoan nagyobbarányu sikkasztásra jöttek rá. A postahivatal egy segédtisztviselője télelek utólagos elkönyvelésével 15-20 millió koronát elsikkasztott. Az elsikkasztott ösrzeg- pontos nagyságát most a pécsi igazgatóság kiküldöttjének részvételével folyó rovancsol.is fogja megállapítani. A sikkasztó tisztviselő családja a postakincshr kárát meg fogja térileni. A fiatal tisztviselő sikkasztását főnökének túlzott bizalma és ebből folyó gyenge ellenőrzése tette lehetővé." Valóban furcsa jelenség, hogy egy zalaegerszegi esemény fe\'ÖI Pécsről kell értesülnünk. Mi lehet ennek az oka ?
Hetek óta beszéltek már széltében-hosszában arról, hogy a postahivatalban sikkasztás történt, sőt sokan már tudni vélték azt is, hogy a sikkasztó önként jelentkezett ,az ügyészségen. A helyi sajtó kötelességszerűen érdeklődött az eset iránt, de fölvilágosítást illetékes helyen nem kaphatott. Tudta az egész város közönsége. hogy a pécsi postaigazgatóságtól vizsgálóbiztosok érkeztek, akik szigorú eljárást indítottak a sikkasztás, körülményeinek és az elsikkasztott összeg pontos megállapításának céljából, de nyilatkozat nem történt. A .Zalavármegye" egy héttel ezelőtt irt ugyan a dologról „Nagy szabálytalanságok a zalaegerszegi postahivatalban" címmel, de egy szóval sem irtunk sikkasztásról. Bár Sanits Sándor posti-fónök beismerte, hogy a sikkasztás megtörtént, de bővebb információkért az irodájában dolgozó felügyelőhöz utasított bennünket. A felügyelő azonban kijelentette, hogy a vizsgálóbiztos parancsának értelmében tilos minden nyilatkozat. Tudomásul kellett ezt vennünk, bárha akkor a biztos már eltávozott s igy tisztában állott az egész ügy.
Hogy a biztost mi indította a nyilatkozat megtiltására, az teljecen érlhetotlen előttünk. Hiszen ő megállapította a sikkasztási, ami föltétlenül bíróság elé kerül, tehát minden részletében tudomást szerez arról a közönség. Azután meg: ha Egerszegen tilos az ügyről hivatalosan nyilatkozni, hogyan tudhatta meg azt a pécsi újság? Miért tartották szükségesnek ott nyilatkozni s miért tiltották meg azt itt ilyen szigorúan ? No, de legalább minden begombolkozás dacára is megtudtuk, hogy tényleg sikkasztás történt az egerszegi póstán, amit meg nem történtté tenni nem lehet slmin egy makulányit
1925 április 17.\'
sem változtat az a körülmény, hogy itt, kelt ^ helyben, eddig míg nem szabadult föl a tilalom, ¿mit a pécsi biztos jónak látott elrendelni. Hogy kinek segítettek ezzel, vagy, hogy egyáltalában mit akarhattak ezzel, az örök rejtély marad előttünk.
Nincs húsvéti forgalom ax Qslatakban;
N Panaszkodnak a kereskedők.
Nagyon szomorú és sokáig emlékezetes lesz az 1925. évi húsvét nemcsak a kereskedőknek, hanem a vásárlóknak is. Ho^y mennyire ráütötte a pénztelenség az idei húsvétra bélyegét, annak bizonyítására elég .kÖrUihCzni ebben a városban, ahol a kirakatok valósággal versenyeznek az áruk szépségének és bőségének rendkívüli változatosságával, azután aránylag eléggé tűrhető ára volna mindennek, csak éppen hogy — nincsen aki vegyen belőlük.
A közönség — az bizonyos — nagyon szívesen vásárolna, de nincs miből és nagyon-nagzon sokan lesznek, akik nem tudnak a nyuszit váró gyermekeiknek egy kevés örömet, meglepetést szerezni.
A cukorka és csemegekereskedés a húsvét jegyében áll, de nem lehet ezt viszont elmondani a forgalomról. Alkalmunk volt beszélgetést folytatni egy ilyen kereskedővel. A következőket mondotta: N
— Még tavaly is ilyenkor annyi volt a vevő, hogy alig győztük a kiszolgálást. Most ? Tessék elhinni, egy jó félórája még véletlenül sem tévedt be egy vásárló. Az még a szerencsém, hogy számítottam a gyengébb üzletmenetre és sokkal kevesebb árut hozattam, mint máskor. Még igy is félek azonban, hogv esetleg elromlik egy része, hiszen alig viszik. Nem tudom tehát, hogy mi lesz, ha csak a hét végén nem lendal fel a forgalom.
— Pedig a cukor és csokoládé ára nagyon olcsó. És még sincs vevő.
H I» E K.
Nagypóntak.
Mély megilletődéssel hajolunk meg a Kálvária stációi előtt, amelyek a világ legnagyobb tragédiádnak, a megfeszített Istenembernek, szenvedéseit jelenítik meg előttünk. Nemcsak \\ a hivők, de a hitetlenek is magukba szállva \\ gondolkodnak a nagy esemény fölött, iniben egyetlenegy nagy igazság rejtőzik: meghalt az ártatlan a mások gonoszságáért. Aki csak szeietetet hirdetett, a rút gyüiölségnek áldozatává lett. Ember ilyen áldozatra nem képes; ezt csak Isten tehette meg. A legnagyobb tragédia hősét dicsőíti a gyász fenséget pompájában aí egész világ. Nagypénteken egy napra eltünneK a világnézeti különbségek, mert tagadhatatlan, hogy az Igazságot ölték meg. E fölött elmélkedik és bánkódik mindenki, aki ismeri és szereti az igazságot s akinek szivét igazi bánat járja át akkor, amikor az igazság megkínoztatását kell végignéznie. A Golgotán legördült nagy dráma megreszkettette az egész világot, elhomályosította a napot és holdat s megindította s legmegátalkodottabb gonosztevő kőszívét is. Embert igy még nem gyászolt s természet, Istent is csak egyszer . . .
HM
— A nagyheti Istentiszteletek a zalaegerszegi r. k. templomban ma d. e. ax ünnepélyes nagymisével kezdődtek. Holnap, nagypénteke« reggel 9 órakor elószenleltek miséje (csonkamise), utána szentbeszéd. Szentségkitétel utás a Szentsirnál szentségimádis egész nap. Délután 5 órakor Jeremiás siralmai. Szentségei tétel este 6 órakor, A Kálvárián szentségkitétel d. «. fél 11 órakor, szentségeltétel este tél 6 óraker. Nagyszombaton szentségkitétel reggel 6 órakor. Tüzszentelés 7 órakor. A Kálvárián szentségkitétel reggel 6 órakor. A feltámadási szeriartás délután 5 órakor a Kálvárián, utána a körmenet beérkeztével a templomban. Húsvétvasárnap reggel 6 órakor szentmise és hutszenteléj. Szentmisék 6, 8, fél 9, 9, 10 ét fél 12 óraker

-r- A magyal xeurnaliutlka fejlődése. Húsvét vasárnapján Tapolcán .Tapolcai Lapok" címmel politikamentes hetilap indul meg Botár Árpád szerkesztésében.
1925 április 10.
\\

ZALAVARMEGYE
— Az augusitusl kiállítás előkészítése Üdvében ma ismét nagy tárgyalás volt a városházán Bődy Zoltán alispán elnöklete mellett. Megjelent a Faluszövelség titkára és letárgyalt! a megyével, várossal, az ipari, kereskedelmi és gazdasági érdekeltségek képviselőivel a függő kérdéseket. Megtekintették a kiállítás céljaira felhasználandó iskolaépületeket, amelyeket teljesen alkaltnasak-pak találtak. Beható eszmecserét folytattak minden részletre vonatkozóan s kimondották, hogy a nagyarányúnak ígérkező kiállítás ne^ három, hanem öt napig fog terjedni, még pedig augusztus 29, 30, 31 és szeptember 1. és 2. napjaira. Az összes érdekeltségek a legnagyobb érdeklődést és áldozatkészséget nyilvánítják a kiállítás iránt.
— Járási tiszti értekezlet. A zalaegerszegi főszolgabírói hivatalban f. hó lB-án délelőtt 10 órakor járási tisztiértekezlet lesz.
-r- A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi-árvák katonai nyugdijának kifizetését a városi pénztár a mai napon megkezdette.
— Perselyfosztogatás. A kálvária gondnoksága már régebben észrevette, hogy az ott elhelyezet perselyeket rendszeresen foszlogitják A tetteseket most sikerült két kis iskolásgyermek személyében megcsípni, akik ellen a fiatalkorúak bíróságánál az eljárást folyamath* telték.
— üzemben a jéggyár. A városi jéggyárat a meleg időjárásra tekintettel a tegnapi nap folyamait üzembe helyezték.
— Sáskajárás fenyeget. A mult évi rossz termés után most ujabb veszedelem leselkedik ránk. Már tavaly is több vidéken jelentkezett a marokkói sáska, mely — tudjuk — letarolja még a füvet is, ahol megtelepszik, épen azért irtására nagy gondot kell fordítani A földmive-lési miniszter tehát elrendelte, hogy azoknak a községeknek és városoknak határát, ahol a marokkói sáska az előző évben is kárt telt, úgyszintén ahol föllépése várható, április 15-től julius 31-ig a legszigorúbb felügyelet alatt tartsák Vidékünkön nem mutatkozott még ez a veszedelmes rovar, de sohasem biztos, mikor lep meg egyes helyeket, éber figyelemmel kell tehát kisérni a mezőket, réteket, legelőket » mihelyt a sáska, vagy szöcskcraj megjelenését észleli valaki, arról haladéktalanul jelentést kell tenni a közigazgatási hatóságoknak.
— Adóhátralékosok öröme A pénzügyminiszter rendeletet adott ki, mely szerint azok, akik készpénzben fizetendő adójukat a fizetési meghagyás kézbesítésiétől számított 15 nap alatt be nem fizetik, a késedelem minden megkezded hónapjára az eddigi 10 0/o helyett 3 °/°-ot tartoznak fizetni adópótlék gyanánt. Az adópótlékot a pénzügyigazgatóság méltányosságból felére csökkentheti; további mérsékléseket a pénzügy miniszter engedélyezhet
— Másfélszázéves asszony. A londoni előkelő társaságnak egyik hölgytagja, Miss Elisabelh Underwood, 140 éves és elég magas kora dacára is mindennapos vendége a Ion doni színházaknak.
— rarialaüadékéaynk és egyéb üiletl könyrak legolcsóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
— Csempészés közben sok minden történt már, de Hodosi Mária soproni cigányleány esete mégis alighanem egyedül áll: cukrot ment csempészni, át is hozta a határon, a vámőrrel nem találkozott, de alig hogy átért a haláron, találkozott a gólyával, .aki" egy fa alatt gyönyörű szép cigányrajkóval ajándékozta meg. A jó emberek ruhába rakták a rajkót, az anyát pedig beszállították a kórházba, ahol weg kellelt operálni.
— Gyilkol a tózsde. Az egyik bécsi szállóban öngyilkossá lelt Schick János, aki a bsdapesti kereskedővilág egyik ismert gavallérja volt. Az öngyilkosság oka szerercsétlen tőzsdei spekulációban keresendő. A milliárdos adósságok kifizetése tönkretette virágzó üzletét. A tragikus véget ért kereskedő apja, Schick Sámuel, Budapest egyik legjobbhirü terménykereskedője volt, két hónappal ezelőtt felakasztotta magát.
— Az állatérak esóse. Minden vásárról érkeznek hirek az állatárak eséséről. A borjukat már 6000 K-ért kínálják élősúlyban, még sem igen veszik. A középsúlyú sertéseket pedi^ 16 ezer K-ért sem tudják eladni. Ugy látjuk, mégis odaérünk, hogy a hus lesz a legolcsóbb eledel^
— Összekötözött holttestek a Dunában.
Dunavecse közelében egy munkáskülsejü férfi és nő holttestét fogták ki a Dunából. A kezük zsinórral volt egymáshoz kötve. Már hosszabb ideje lehettek a vizben. Kilétüket megállapítani mindeddig nem sikerült, valamint azt sem, hogy öngyilkosság^ vagy bűntény áldozatai lettek.
— Meg kell rendszabályozni a bicikliseket. Ezt, ugy látszik, minden esztendőben újra kell követelnünk, mert a biciklisek hamar megfeledkeznek a rendszabályokról. Mindössze annyit várunk a hatóságoktól, hogy szigorúan tiltsák meg a gyalogjárókon való biciklizést, utcasarkoknál a veszettül gyors hajtást és a csengő nélküli biciklik használatát. Ne várják meg, amig egy-két súlyosabb baleset történik, mert a későn érkezeit rendeletek még senkit sem gyógyítottak meg.
— Az apa ós leánya tragédiája. Horváth József hegykői lakós vasszögbe lépett, vérmérgezést kapott, s mert későn vitték kórházba, meghalt. Temetésére eljött 14 éves leánya is, aki Hidegségen szolgált. Mikor a temetésről hazament; a kiscenki állomáson megint erőt vett rajta a fájdalom, siró görcs fogta cl, elájult s azóta is alig tud beszélni.
— Lstinmentes leányközépiskolák A kultuszminisztériumban uj leányközépiskolak tervezetén dolgoznak. Az uj iskolákból kiküszöbölnék k latinnyelvet és leánygimnázium helyett leányliceum nevet adnának nekik.
Egy hűséges, öreg férj mógörült a felesége sírján. Makóról írják: Nagy György ujsághordót súlyos csapás érte a napokban, a felesége meghalt. Az öreg rikkancsot annyira megviselte a csapás, hogy egyre zavarosabban kezdett viselkedni. Egy reggel azután felsőruha nélkül találták meg a temetőben, ahol a sirra | borulva hívogatta vissza az életbe rajongásig szeretelt párját. A szerencséden embert alig tudták elszakítani a sírtól, hogy beszállítsák a közkórház elmeosztályába.
x Qyomor ós bélbaját a lehető legjobban kezeltetheti a dr. Jakab-féle Liget szanatóriumban (Budapest, VI. Nagy János-u 47.). amely a legtökéletesebb speciális diagmoctikai és diétás gyógyintézet. Híres diétás konyhája országszerte ifcmereles. Szabad orvosválasztás, mérsékelt árak. Napidíj a magán klinikai osztályon 150.000 korona.
SZÍNHÁZ ÉS MOZI. \'
János vitéz. Kacsóh Pongrácnak ezt az ízig-vérig magyar daljátékát, mely értékét soha el nem veszti, tegnap este közepes ház nézte végig. A szerepek jó kezekben voltak. Bogdán Irén lluska alakitásával megmutatta, hogy énekes szerepekben is képes jól érvényesülni. Nagyon jó Kukorica Jancsi volt Szalay Károly, Bagót kifogástalanul adta Érczkövy Károly; baritonja minden énekszámában érvényre jutott. ÍTakács Oszkár felülmúlhatatlan volt mint falusi csősz. A francia királyt személyesítő Hajnal Károllyal együtt gondoskodtak a közönség mulattatásáról. Lenkey Margit a királykisasszony énekszámait pompásan csattogta. Deményné a gonosz mostoha szerepében teljes sikert aratott. Huszti Róbert jó strázsamester volt. A zenekar egyes apróbb hibáktól eltekintve kielégítően működött.
Az Úr Jézus kínszenvedése ós halála. Nagy passiójáték 3 fölvonásban, 11 képben, irta és szinre alkalmazta egy katholikus pap, szombaton és vasárnap este kerül bemutatásra-a színházban Stella Gyula, a budapesti Magyar Színház művészének vendégfölléptével, aki Krisztus szerepét adja. A többi szerepeket a társulat tagjai jálszák. Máriát Deményné, Magdolnát Aszalay Böske, Veronikát Hován Böske, Júdást Érczkövy Károly, Kaifásl Takács Zoltán, Pilátust Győző Gyula, fővezért Hidvéghy Ernő személyesítik. A rendezés munkáját Hidvéghy végzi.
I Színészeink s kongresszuson. Az Országos
Színész Szövetség kongresszusán a zalaeger-, szegi színtársulat képviseletében Halmi Jenő színigazgató és Hidvéghy Ernő jelentek meg. Hidvéghyt a kongresszus alelnökévé választották s ó ismertette nagy beszédben a vidéki színészet helyzetét, mely sohasem volt oly válságos, mint ma.
Szlnészbál. Mint már jeleztük, a színtársulat húsvéthétfőn este; a Tatárjárás előadása után, mely egyben bucsuelőadás is, fél 11 órai kezdettel az Arany Bárány termeiben szerpentin, konfetti, virágcsata, világpósta, tombola, női és férfi szépségversennyel egybekötött zártkörű szinészbált rendez. Belépőjegy 30 ezer korona, családjegy (4 személyre) 100 ezer korona. Védnök Czobor Mátyás polgármester, a rendezőség tagjai: Hidvéghy Ernő, Érczkövy Károly, Demény Albert, Vajda Ferenc, Szalay Károly, Győző Gyula, Harsányi Ferenc, Erdőssy Lajos, Kiss László, Grcguss Zoltán. Táncrendezők\': Takács Oszkár és Kikaker Kálmán.
MŰSOR:
Szombaton: Az Úr Jézus kínszenvedése." Vasárnap : Az Úr Jézus kínszenvedése. Hétfőn : Tatárjárás. Operett.
a
Nem mulatok, nem kártyázok, mégis
[kevés a pénzem,
Hej de azért nem busulok, sőt jó
(kedvem van nékem?
Ha kell kalap, ha kell cipő, fehérnemű,
(nyakkendő,
Nadrágtartó, erős szandál, harisnya
(vagy esernyő,
Van egy jó cég, ahol mindez olcsón
[beszerezhető,
Bizonyára ön is tudja, hogy ez a
HORVÁT JENŐ
i
Sodorjon JANINA papirt!
ZALAVÁRMEOYE
1925 április 10.
IÖZ6AZDASAG ÉS PÉNZÜGY.
Egy aranykorona
• á*>Ui hivatalos árfolyama s/crial egyéni*
14.637 75 paplfkoroiiiral.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Wapoleo.--, Font 344.000, Dollár 71.8M Franci»
iraak 36»! Lengyel márka Mfcka - . Lira 29G6, Le* ÍM, C»eü korona 2123. Dinár 1139, Srájci frank 13.831. Omtrák korona 101 40. Le»a 51*, Hollandi tori* M
Budapesti term«ny|elentés.
Bára HT,00Ü, Búra (tiszavidéki) 320,000, Roií 4*1000, Sörárpa 450,000, Takarmányárpa 340.000, Zab »0000, Tengeri 242 000, Korpa 237 *00, Repce-
Kftic« Ripa---. l ucerna 240.000, Lóhere 2C0(*X),
Síé««--, Sialma
ZUrlchben:
Mkevar korona 00072- , osztrák korona 000721», Prancia Inuk 26 65 iroko! I333.75, dinár H37 5.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron *z árak a kővetkezők voltak búza 460,000, rozs 440000, árpa 400,000, zab ayO.OOO, tengeri (csflves) tengeri
300 000, msrh^hu* 14-20, sertMius 26, boriuhus 24 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 7lJ.
Uptiliilmi: JILHiMESTE" S
1 uirknstéiért és kladiiért (elei: KAKAS AG0ST0I
Hirdetési dijak:
1 hasabos millin ótersor 400 K, szöveg között &X) K nyilttérhea 1000 K A hirdetési dijak mindenkor ettrt fizetcr.ilók, pústai hirdetés megbízások csak akkor véMrek fityelembe, ha a megbízássa! együtt a pénz is bcküldctctl.
Bércséplőgéptulaidonosok!
Ar cz ulínyre szül,=ézes hajtóanyag beszerzése végi¡1 !;ó 13 ín, Húsvéthétfőn összejövetelt tartunk Zalaegerszeg«. n a Korona vendéglőben. A saját érdekünkben minél többen jelenjünk meg.
Kartársi Üdvözlettel:
Nagy István. Rajky László.
tignnm Sancktnm tekegolyók
kaphatók
OUTH VILMOS KSZTHRÜALYOS MESTERNÉL SZOMBATHELY, Kogsuth-u 19 Jutányos árak. Vidékre postán utánvéttel Kérjen árajánlatot.
A közönség rendelkezésére áll fedeit és nyitott
raufóval
VAROA ELEK BíRAUTÓVÁLLALATA. Bíró Márton-utca II. Telefonszám; 162.
Ifi. Sraun Jenő
hatóságilag engedélyezett ügynök. Közvetít üzlet, bírt <k, bér és ház adás-vevést, valamintéves, hónapom H fürdőidény lakások bérbeadását, Kereskedelmi ügynökség.
Keszthely, Soproni-utca 12.
lenes t
hálószobákat Loals HL faragott hálószobákat
villa, nyárilakás, szálloda, penzió és szanatórium-berendezéseket meglepő olcsó árban, kedvező fizetési feltételek mellett\' szállít a
Hazái Fatermeló Bém. Társ.
bútorüzlete BUDAPEST, V. Nádor-utca 18. Telefon : 8 -79.
BRÜLL MÓR
yöztéglagyár Telefonist. Zalaegerszeg. Lakás: BáMeiy-ntta 42. fiyár : Andráshldal ni
Szállítok fo var i vagóntételben tóflát, hornyolteserepet
a legolcsóbb napi áron Na«y súlyt helyezek árum elsőrendű égetésérc. Cserepem teljesen fagyálló és könnyű sulyánál fogva csekély tctömcRterhelést jelent
r
Olcsóbb lett a
liszt!
RISZT SÁNDOR
kádárioesler Zalaeoersieo, löröjtnarly-oici 21. h.
Zalamegye legjobb hírű hordó üzlete.
Prlna Tru«f ort
nordók <00-t61 800 literi* raktáron vaűnak.--25 hehtollterei fel 811 vMeUél áreigedMétf t (
Ajánlja salát ké sxltményüsxárai fából készttit boros bordóit, mely állandóan raktáron ran 10 liter-(61 1000 Uterlf.
Épületés butor-
Qzv.Grünbaum Samuné
<
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi liszt raktárában
sülőde, liszt- és füszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u Telefon 105
j
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készit .
HEÜN^ICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tcr.Telefon.161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porceUáiv, lámpa-, norln-bers* és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
>
á munkát a legkényesebb idényeknek I me^felel^lec; készítenek
/ Szalay és Dankovits k
| Opület. ós mübutor-asztalosok I
1 ZALAEGERSZEG JjmeRmunkáló telep: f á iskolaköz 2. szám. unnényi-utca 7. k
8 Állandó készbutor raktári V
■ — IM — ■
Zongo ráhangolásokat* javításokat
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
Értesítem az I. t. hőlgykőzőnséget, hogy Alsó utca 2. szám alatti lakásomon (Plébánia mögött)
kész női kalapokat
állandóan rakláron tartok,
alakításokat Ízlésesen
készítek. Szíves megkeresést kér:
LERÁNT IMRÉNÉ ZALAEGERSZEG. Tanufó leány felvétetik.
ROBUR TRAKTORRA
kérjen ajánlatot
Hofherr-Schrantz és Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Telefon 191.
Telefon 191.
. vjbimlnt &ée
a férfiruha ^J^^
TÓTH GYULA
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi ftltftny K 1,100.000-től 2,000.000-1* Felöltő K 900.000-től 2,000.0001*
purbcrry-raglán K 1,200.000-tól. v.
Óriási választék valódi angol szövetekbenI
Nyo«iVu.t» utM« K.kMM A.HoNt>on. k6oyoradájfcb.n /»l<MiH.riia.i(«u. T.l«(oaa«4m l«t
__;—
c
if. éritlya®.
Salaegersseg, 1925, április 12. Vasárnap.
Ara 1000 Korona.
44. siáa.
neiiLxnx ixnixlrr ilaossxoa.
UWMléiUémrtllMI kar., n^rrt MOH kir,
TÁRSADALMI ÉS POLITIKÁI LAP.
Sierkeiitl: BKBBOLT fEEHI
Siorkeut6ié| é> klaáéklultli Xalaeieriseg, Sréchenyl-tér 6. »iám. Telefon 13L aiáa
..HUxek ffj Utcnbtfl, hlmk ety basábar,
Hfeack ffy ttfeal érők lfax*4j;baa,
tlluck Kafyaroruác fettámdáaábaa" Abc».
Föltámadás!
Itta: HERROLY FERENC.
Az időknek soha meg nem álló kereke elhozta nekünk ismét a Húsvétet, a föltámadás dicső ünnepét.
Föltámadás! Mi ez ? Az erők harcának eredménye. Az egyik győzedelmeskedik a másik fölött, de a legyőzött újra életrekap s diadalmaskodik elnyomóján. A szabad természet szemlélteti velünk az erők harcát s a föltámadást a legszebben. Az életet adó napsugaras nyarat fölváltja a mindent • letaroló ősz. Az előbb még virágzó mezőket, kerteket hideg lehelleté-vel érinti, kíméletlenül letépi az utolsó virágot és levelet s díszül, mintegy gúnyolására a nyárnak, otthagyja a száraz tövist és kórót s mikor már megfosztotta a természetet minden szépségétől, meg-pökdösi záporával, agyongyötri sivító szelével s átadja a télnek, hogy végezzen vele. És a tél elvégzi munkáját. Hogy többé ki ne bujhassék az élet, fagyos kéreggel vonja be a termő talajt, melyet győzelmének jeleként még fehér lepellel is beborit. Úrrá lett az életen . . .
Am a tavaszi enyhe fuvallat első csók-iára szégyenkezve vonja vissza leplét, fagyos kérge is engedni kezd s az új élet mosolyogva lép ki börtönéből. Rügybe szökkennek a fák, kizöldülnek erdők, ( mezők: itt a föltámadás. 1
Ez a harc dúl az emberiség lelkében is. A jót, a szépet, az Igazat elnyomja a gonoszság, a rútság, a hamisság. Évezredeken ál nem találta meg az emberiség azt az utat, amely rendeltetésének méltó betöltéséhez vezet s azért csak vad ösztöneinek engedelmeskedett. Epedve várta azt, aki megszabadítja kételyeitől, akinek szavára, mint a tavaszi napsugártól a föld fagya, fölenged szivében is a bűnnek kérge, hogy azon át a szépnek, jónak, igaznak és nemesnek virágai bújhassanak eíő. Vágyódott az emberi sziv valami termékenyítő erő után, mert a profán tudományok nem elégítették ki, mert ezek nem adták meg azt a minden emberi szivet egybekötő érzést és nem telitették meg azokkal az érzelmekkel, amelyeknek helye megvolt a szivekben de amelyek csak mint óhajok éltek még.
És megjött az/^aklt az emberek vártak. Szavaira eltűnt arz emberiség szivéből minden kétely, mert egyszerűen tanitott s egy utat mutatott meg: a szeretet útját. Szeresd a te Uradat, Istenedet és szeresd felebarátodat! Ennyit parancsolt a Messiás. Kevesebbet igazán hern parancsolhatott volna. Ez a szeretet volt ismeretlen az emberek szivében. S aki hallgatott a parancsra, annak szive meg is telt minden nemes érzelemmel. Utasítást adott a Messiása kötelességek teljesítésére, melyek között nem utolsó helyen áll a gyengék védelmezése, az egymás hibáinak szeretettel teljes elnézése, a szegények istápo-
lása. Minden szava isteni szózat, isteni intelem, isteni igazság volt. S mert igazság voll, sokaknak nem tetszett. Mint ahogy ma is vannak; akik haragusznak az igazságért, mert, ha igaz uton kívánnak járni, akkor önző érdekeik csorbát szenvednek. Az ilyeneknek csak az olyan igazság tetszik, amely az ő érdekeiket szolgálja. Aki más igazságot mer hirdetni, azt — szerintük — tönkre kell tenni. Mivel azonban igazság csak egy van, de ezt igen sokan nem tudják, vagy nem akarják megismerni, dúl a harc, melyben mindenki a maga Saját külön igazságát akarja diadalra juttatni. Akkoriban is igy volt ez és Krisztus megmondta, mi az igazság. Ha mindenki megszívlelné a krisztusi igazságot, kevesebb baj volna a földön. Csakhogy a krisztusi igazságok megismerése és követése áldozatokat kiván, amire nem hajlandó mindenki s azért van ilyen retten .tes zür-zavar az egész emberi társadalomban. Pedig csak a szeretet parancsára kellene hallgatni, mert ebben a parancsban minden benn-foglaltatik. Nem nézné le egyik ember a másikat, a gazdag segítene a szűkölködőn, senki nem kívánná a másét. És lenne igazság a földön. Akik ennek a parancsnak nem engedelmeskednek, azok ellenségei az igazságnak, ellenségei Krisztusnak. Ezért az igazságért kellett Krisztusnak, az Isten Fiának ellenségeitől minden megcsúfoltatást, minden kinzást elszenvednie s végre a keresztfán meghalnia. JWába^Tan^^^
Határjárók.
Alig van vidék, város, vagy falu, amelynek nem volna meg a maga külön legendája. Ezek a legendák vagy az egész lakósságnak, vagy csak egyet kiváló embereknek hőstetteiről szólnak, rendesen valamely nevezetes dátumhoz fűződnek s igy kellemes emlék gyanánt élnek a nép körében. A legtöbb ilyen legendának alapja valami történelmi esemény, mely az idők folyamán — apáról fiúra szállva, — csodás elemekkel bővül s hajlandók vagyunk még azokat is elhinni, mert hát — régen történtek, fis régente minden máskép volt. Legalább igy gondoljuk. Akkoriban talán szebben sütött a nap, szebbek voltak az erdők, mezők, szebben daloltak a madarak, illatosabbak voltak a virágok, erösebbek, bátrabbak az emberek, kevesebb nyomorúság volt mint. ma. Szóval szebb, jobb volt az élet. Azért is emlegetjük mindig azokat a .régi t időket", bárha jelennek ép oly sivárak, ép oly szomorúak, nyomorúsággal ép annyira telítettek voltak, mint a mai idők. De az emberi fantázia, ha a ködös múltba tekint vissza, a ködfátyolon át csak a szépet látja, mert ennek hatása erősebb s jobban átrezeg a fátvolon. A közönséges, a mindennapi, a rossz, a kellemetlen elhalványul, leszürkül s ép ezért nem is idéződik vissza oly élénken az emlékezetbe.
Zalaegerszeg városa is dicsekszik egy szép legendával. Régi város, sok vihart látott, kell tehát, hogy legendája legyen. A török hódoltság idején Egerszeg is vár volt, de nem annyira kőfalakkal, mint csak sáncokkal, mocsarakkal »édett. A történelmen kivül hagyomány is bizo-nyitja ezt, amikor a nép a törvényszék és
börtön épületét^ma is ,váru-nak nevezi. A török azonban nem szállta meg a várat, csak épen megtelepedett mellette. Talán nem látta olyan fontos pozíciónak, hogy birtoklásáért nagyobb véráldozatokra érdemesnek Ítélte volna. Valószínű, hogy az egerszegi vár fizetett is valamit a szomszéd pasának, aki azért békét is hagyott a városnak, mert igy többet remélhetett tőle. Jelentéseiben azonban minden bizonnyal hódolt résznek tüntette föl.
Azokban az időkben, amelyekből a legenda származik, görög kereskedők éltek a városban, ök bonyolították le a kereskedelmet, ők voltak a város kufárjai. Megbízhatóságuk ugyan nem volt kifogástalan, mint ahogy ezt nem is várhatták tőlük. Sok furfanggal kellett élniök, hogy boldogulhassanak. A város polgárságával természetesen testvéries egyetértésben éltek, de alattomban paktáltak a törökkel is, mert hát a sáncokon kivül is akadt dolguk : nyersanyagok beszerzése, készítményeiknek forgalombahozatala stb., amit bizony csak ajándékok árán nyerhetlek meg a töröktől. Néha-néha persze híreket is vittek ki, amelyeknek hitelességéhez sok szó férhetett; viszont a városba is hoztak híreket, ugyanolyan hitelt érdemlőket, mint aminőket kivittek. Boldogultak tehát itt bent is, ott kint is. Az ilyen kétszínű szerepre mindig hajlamos a görög, különösen, ha hozzájnég kereskedő is.
Nagyszombatnapjavolt,-- mondja a legenda — amikor bevásárlások céljából sok vidéki jött a városba. A piac fele volt a görögök sátraival. A sok idegen között valahogy befurakodott egy török is, akit terepszemlére küldött a pasa. Tudta ugyanis, hogy az ünnepekre a polgárság sok mindenféle jóval ellátta magát, gondolta
tehát, nem ártana egy kis ünnepi harácsolás. Lehetséges azonban, hogy meg is akarta szállani ^¡¡¿rost. Szóval a viszonyok alapos kiké«« lelésére elküldött egy vállalkozó szellemű vilétl, akinek bemondása alapján azután cselekedd fog. Ez a török beszédbe elegyedett a sátorban egy göröggel, de egy furfangos magyar kihallgatta beszélgetésöket. A török azt kérdezte • görögtől, hogyan sikerülne egy csapatnak a városba besurrannia. A ravasz görög megadta a jó tanácsot Nagyszombat estéjét tartotta errtr a legalkalmasabbnak, amikor a város apraja-nagyja résztvesz a sáncokon kivül fekvő Ká/-várián tartandó körmeneten. A tötök rajtaüt a fegyvertelen népen, a kevésszámú sáncőrséget lefegyverzi és a város a kezébe jut. A tőríMc megköszönte a takácsot és kiosont a várfcőf.
Ám a magyar himKadta a város vezetfsé-gének mindezt, mire a várparancsnok a legnagyobb titokban elrendelte, hogy a körmenetben résztvevők fegyverkezzenek jól föl, de a fegyvereket ruhájok alatt rejtsék ¿Ir^ég a körmenetet vezető pap is fegyverig kötött köpenyege alatt. A várőrséget, az úgynevezett .sáncregimentet" is figyelmeztették, hogy helyezkedjék készenlétbe, de készülődéseinek olyan formát adjon, mintha csak az ünnepély díszét akaróé emelni. Soha annyi ember nem vett részt a körmenetben, mint akkor. Amikor a tömeg a Kálváriához voilult, röglön olt termett a török csapat. Az ájtatoskodók serege azonban egyszerre fegyveres erővé alakult át s ki puskával, ki karddal támadt a törökre, mely meglepetésében azt sem tudta, mit csináljon. A támadásra jól felkészült polgárság alaposan elpáholta a törököt s aki ott nem hagyta a fogát, azt a
ZALAVARAftpQYE
1925 április 12.
lehet töini, de a lelket nem, hiába bizonyítgatta, hogy az igazság meg nem halhat, az kitör a sírból is és életet kér: meg kellett halnia. A leggyalázatosabb halálnemet szánták annak, aki a legszentebb érzelmeket hirdette, akitől még egy stoikus bölcsész, a római császár biztosa, Pontius Pilátus is meg akarta tudni, mi az igazság. •
Holttestét — mint az irás mondja, — sziklába vágott. sírboltba temették, melvet nagy kőlappal zártak el s katonákat rendeltek a sir őrizetére. Győzedelmeskedett tehát a hamisság az igazság, a sötétség a világosság, a gonoszság a jóság fölött. Sirba szállott a megpökdösött, ruhájától megfosztott, tövissel koronázott s megfeszített Igazság. Diadalmaskodott a halál az élet fölött. De csak látszólag, csak egy rövid időre. A Megfeszített harmadnapra dicsőségesen föltámadott, — amint megmondotta vala. Kiszállott sírjából, mint meggyőzője a hatólnak\'és ördögnek. Gyenge volt tehát az az erő, amif ellenségei fölvonultattak ellene. Gyenge volt még a halál is, mely fölött győzelmet aratott. Ez a győzedelmi ünnep a Húsvét.
És a krisztusi igazságok a föltámadás által megerősítve elterjedtek a föld kerekségén s bármennyire akarják is azokat újra, meg újra elnyomni, megölni, nem sikerül az. Az igazságot el lehet némítani, el lehet temetni, de megölni nem. Hányszor szenved ma is az igazság? Hányszor némítják, hányszor temetik el, de mégis kitör sírjából és föltámad. Föltámadásában dicsőül meg csak igazán. A magyar nemzet igazságait is megcsúfolták, megkínozták, sirba temették s fegyveres őröket állítottak a trianoni kripta elé. A balgák azt hiszik, hogy meg is ölték igazunkat. Tévednek, mint ahogy tévedtek a kétezer év előtti farizeusok. A sir elé hengerített nagy követ már emelgeti az igazság, a szél már zúg, amely a föltámadást jelzi, a gyilkosok
rettegnek, mert érzik bűneik súlyát és erejök gyengülését.
Nem, nem maradhat sírjában a mi igazságunk sem. Föl fog, mert föl kell támadnia. De azt a nagy követ csak akkor hengeríthetjük el sirunk elől, ha mindannyiunk szivében mélyen meggyökereznek a krisztusi igazságok, ha nem gyűlöljük, de szeretjük egymást, ha szivünk eggyé forr a .testvéri és hazaszeretetben s ba erős fogadást teszünk, hogy soha el nem hagyjuk a krisztusi igazságot..ó, jöjj el magyarok Húsvétja, jöjj el Nemzetünk, Hazánk föltámadása, hadd énekelhessünk minél előbb boldog Alleluját!
N «tanként.
A feltámadásnak, vagy ha ugy tetszik: a más formában való tovább élésnek a hite, ha jól meggondoljuk, talán legszebb bölcsesége a keresztény egyház tanításának. Benne van ebben a kiegyenlítődésnek a hite, a jobb ítélkezésnek : a büntetésnek és jutalmazásnak a reménye, az igazságosságnak a vallása.\'
A Teremtő ugy teremtette a világot és ebben az ezer sokféleséget, hogy az ellentétek kiegyenlítődjenek s így alakuljon meg az egyetem. Azért van mélység és magasság, rövidség éi hosszúság, véges és végtelen — egy célra: a léinek a céljára. Jár az ember hegyen és völgyben, szárazon és vizén, köveken és harmatos füvön; él az ember búbánatban és örömben, szegénységben és gazdagságban, bűnben és erényben. Van gyalázat és van dicsőség.
És minél mélyebb a völgy, annál magasabb a hegy.
Eztán a bűn büntetést s az erény jutalmat lerem - néha, néha pedig az erény bűnhődik s a bün jutalmat nyer. Hogy annál zavarosabb legyen az ellentét és annál égetőbb szükség legyen a kiegyenlitődésre, egy jobb Ítéletre.
Ezért a helyes Ítélkezésért van égető szükség egy másik életre a jövő élet címén, ahol föltétlen igazság van, hogy az ellentétek kiegyenlítődjenek s a bajok orvosoltassanak.
A létnek ezt az egymást kiegyenlítő kettősségét ismerjük Jézus tanításaiból, aki az elbíoni-táknak, vagyis a szegényeknek nagy apostola volt, s aki azt jelentette ki, hogy a második életben a gonoszok megkapják büntetésüket, a jók a jutalmukat s a szegények gazdagok lettek és a gazdagok szegények.
De ezt mi nemcsak a szóbeli tanítás után
harmadik halárig kergették a magyarok. Ennek a győzelemnek az emléke nagy-szombit éjjelén a határjárók fölvonulása. Évszázadokon át megünneplí ezt Zalaegerszeg városa, mikor az úgynevezett ,;határjárók" éjféltájban a templom előtt gyülekeznek, majd kihozzó^ a templomból a keresztet s azt a tépett, zöld zászlót, melyről azt tartja a legenda, bogy akkor vették el a töröktől, azután a kálváriára vonulnak, olt imádkoznak s imádság után megkezdik a halár-járást. Lemennek a kanizsai uton a hármas határig, onnan mindenütt a határon járva, útba ejtik a Becsalí csárdát s Olán át visszajönnek ismét a templomba, ahol a pap áldást ad reájok s ezzel vége az ünnepnek. Menetközben dobolnak, furulyáznak, harmonikáznak és lövöldöznek. A lövöldözéshez a puskaport mindig a város adta.
Azonban mint mindenütt, ahol nagyobb tömeg van, itt is találkoznak rakoncátlan elemek akik veszélyeztetik az emlékünnep komolyságát. Ez a sajnálatos körülmény okozta azt, hogy a mult évben a határjárók elmaradtak. Most azonban, minthogy a határjárók garanciát vállaltak arra, hogy maguk közé nem tartozó elemeket nem fogadnak be s mivel a Kath. Legényegylet magára vállalta az egésznek rende-zesét és a fegyelem föntartását, nagyszombat este 9 órakor a templom előtt újra megveri a dobot az öreg Árvay-Szanyi Jóska immáron harmincadik esetben, előveszi pikuláját most már harmincötödik nagyszombaton Takács József, fia pedig harmonikáját, hogy a „sánc regiment" eme indulójával:
egybegyüjtsék a halárjárókat, kik a jelzett útirányban haladva húsvét napján reggel 6 órakor érkeznek vissza a templomba. v
A templomból 8 óra előtt körmenet indul a kálváriára pap vezetése mellett s ott az illető pap misét mond annak emlékére, hogy a török támadáskor nem lehetett a föltámadási ünnepet megtartani s azt húsvét reggelére halasztották.
Menetközben minden halárnál megkérdezik az először résztvevőket, tudjak-e, milyen határhoz érkeztek. Aki nem tudja, azt elitélik néhány liter bor fizetésére, mit pihenéskor a Becsaliban fogyasztanak cl. Olt van ugyanis két órai pihenő. Vjgyáznak azonban arra, hogy senki be ne csípjen, mert azt kirekesztik a menetből. Aki vonakodik a rá kiszabott bort megfizetni, az annyit kap a dobverővel, mint ahány litert kellett volna fizetnie.
A halárjáróknak ez alkalommal nem puskaport adnak, hanem a polgármester 20 puskát oszlat ki közöttük megfelelő számú vaktöltésekkel, hogy a hosszú uion lövöldözhessenek Igy tehát az idén is megismétlődik a szép határ-
járó ünnep.
Herboly Ferenc.
tanuljuk. Fölséges példájából is tudhatjuk. Immár be is bizonyította, ténnyel, saját magával. Földi életében szegény módon élt, szamár háton utazott, böjtölt a pusztában, az emberek megrugdosták, leköpködték 8 bitófára szögezték: és most második életében milliárdokon uralkodik. A földi koldus mennyei király lett^S minél mélyebb volt a völgy, annál magasabb lett a hegy. \\
És ezen a hitvalláson vannak a világnak nagy szellemi emberei; az ö követői, tanítványai a negyköltők is: Dante, Petőfi s mások. Hogy tovább ne menjek, világosan igy szól •Petőfi: Minél rútabb jelenem,) annál szebb ■ jövendőm. S igaza van. mert minél mélyebb a völgy, annál magasabb a hegy. S a kettő együttesen alakit ja meg" a létet, szabályozza az egyetemet. Immár ez a költő is világosan bebizonyította ezt a hitvallást saját magának a kettős életével. Aki rövid életében olyan hosszúakat szenvedett, aki éhen-szomjan kujtorgott ét söpörte a kaszárnya udvarát: annak fényes szelleme előtt arany galléros generálisok már hajlonganak Párizsban, a fényes városban.
Megtépázott, megcsúfolt magyar nemzet I Hasonlatos vagy a keresztre szegezett és megcsúfolt Krisztusi Megváltóhoz. Mikor lesz a te feltámadásod? Isteni küldj egy Megváltó«, egy nemzeti megváltót, az ebioniták emez erősen . megráncigált nemzetének, hogy szabaditsori meg minket a gonoszoktól, hogy adjon nekünk egy Húsvétot I Hozzád imádkozunk Teremtő Nagy Isten, aki igazságos vagy, s aki az ellentéteket kiegyenlíted, hogy szép formája és igazsága legyen a te nagy Egyetemednek.
_Borbély ÖyCrgy.
Az alkotók kortjében.
A kertben virágok illatoztak, a fákról zengő csengetyük csüngtek alá. Itt-ott a kert szélei« az alkotás szellemei dolgozgattak, tovább plántálva alkotásaik birodalmát. Távol két alak tünt fel. Az egyik lelki alázattal hajolt meg az alkotás szellemei elölt: „Engedjétek nékem, a müélve-zőnek, alkotásaitokat megtekintenem 1"
A másik, — orrán szemüveg, felvont homloka ráncokban, kezébon egy kis boncoló kés és kalapács — nem mutatkozott be. De látszott rajta: ki ó? A kritikus volt.
A mfiélvező a kert közepéig sietett. Qyöoyör-ködött az égboltban, szívta > a virágok illatát, hallgatta a csengők zenéjét/ — mély lelki alázattal merengett.
A kritikust megállította az első virágzó bokor, s mikor ennek illata megcsapta, feljebb húzta józan homlokának ráncait: „Különösnek tetszik ez az illat, hadd lássam, mitől jó?"
Lemetszé tehát a virágot s boncoló késével addig addig kerest£ az illat szervét, chiíg a tövéről leszakított virág elhervadt kezében, s teljesen elveszté illatát ^
Szólt ekkor a kritikus, elhajítva magától a szétszedett virágot: „Mily közönséges növény \' ez, hiszen se színe, se illata I-
Egy ezüst csengő hajolt le most hozzá, t amint a szél megingatta, kedvesen csilingelt, mintha egy kis tündér dalolna benne.
„Honnan jön e hang, s miféle hang e*?14 kérdé a kritikus és elövevérí kalapácsát, darabokra zúzta az ezüst csengőt.
„Hiszen nincs ebben hang. ének I Afféle közönséges cserép h
A kritikus ekkor feltekintett, de mivel nem a tulajdon szemével szokott nézni, hanem a szemüvegén át, s felszálló \'lehelletének párája éppen rácsapódott, a homályos szemüvegen keresztül nem látta a sugaras eget.
.Hisz az egész szemfényvesztés I Amit látok, közönséges szürkeség I"
És míg az alkotás szellemei mivel sem rődve tovább dolgoztak alkotásaikon, míg a müélvezó alázatos lélekkel tovább álmodozott: a kritikus amily sivár lélekkel jött, ugy ment cl: orrán a szemüveggel, felvont szemöldöke még több ráncban, kezében boncoló kés ét kalapács. Csak a szétszakított virág és a cseng* apró törmelékei jelezték: itt a kritikus járt.
____Kutas Kálmán,
- Református Istentisztelet. E hó 13-án, húsvét másodnapján délelőtt 10 órakor a zalaegerszegi evangélikus templomban református istentisztelet lesz Úrvacsora osztással.
1925 április " ^
ZALAVARMEGYE
3
Az •girsxagi síinl szezon mérlege.
Salai JeaS Ijaifató ■yllatkoiala.
Megjelentek a búcsúelőadásokat bejelentő szislapok, amelyeken Halmi Jenő színigazgató és társulata köszönetet mondanak Zalaegerszeg város közönségének a tapasztalt jóindulatu támogatásért és a viszontlátásig elbúcsúznak töllnk.
Két hónapot töltött városunkban Halmi társulata, az első nagyobb színtársulat, mely Egerszegen játszott. Rokonszenvesen fogadta a közönség s a társulat két hónapi mfiködésével bebizonyította, hogy érdemes a rokonszenvre, a bizalomra, a támogatásra. A tagok egylől-egyig derekHsan megállják helyöket s minden alkalom-Mai kifogástalan játékot produkálnak. Ezt el kell ismernünk és Halmiék javára elkönyvelnünk.
Az első hetekben mutatkozó erkölcsi és anyagi sikerből arra következtethettünk, hogy a szezon három-négy hónapra is kiterjed, mert a közönség addig páratlanul álló érdeklődést tanúsított a színház iránt. Sajnos, ez az érdeklődés egy hónap elmiltával állandóan csökkent. Az utóbbi hetekbea gyakran már féli^sem telt meg a nézőtér, ami azonban nem befolyásolta a társulatot nemes föladatának, hivatásának teljesítésében. A színház kasszájára azonban a gyérebb látogatottság — mint magától értetődik — kellemetlen halast gyakorolta Ez pedig válságos lehet a társulatra nézve, rnert hiába I — mindenhez pénz kell. Pénz nélkül a színtársulatot fön-tartani nem lehet. Azért határozta el mjgát a direktor arra. hogy e hó 13-án befejezi zalaegerszegi mSködését.
A szezonra nézve Halmi direktor a következőkép nyilalkozott:
.Ilyen társulatot Zalaegerszeg csak legfölebb egy hónapig bir meg, — ezt a tapasztalatot szűrtem, le itt tartózkodásunk alatt. A társulat havi rezsije 150 millió korona (napunta tehát átlag 5 millió korona bevételre van szükségünk), melyből 120 millió csak a tagok fizetése. A többi utazásra s különféle dologi kiadásokra kell. Azt nem tagadom, hogy 3—4 hétig lődözték a tevételek a kiadásokat, de azóta egyre gyengébb volt a bevétel. Voltak napok sorjában, amikor 500, 700 900 ezer, 1 millió 100 ezer korona folyt csak be. Az első havi eredmény mutatta, hogy a közönség méltányolja törekvéseinket, de nagyobb áldozatokra — ugy látszik — nem képes. A várostól mindössze annyi kedvezményben részesültem, hogy elengedték a vigalmi adót, — amit különben minden város elenged a színháznak. A világítás terén alig szánibavehető engedményt élveztem. Baján kaptam ingjten vil^itásl, sőt tüzelöfát is. Előadtunk összesen 66 darabot és pedig 11 drámát, 12 vígjátékot, 39 operettet.
A direktornak eme nyilatkozatához csak annyit adhatunk, hogy a közönség bizony többet is tehetett volna, mini amennyit tett, mert az lehetetlenség, hogy legalább két hónapig nem tudná Egerszeg a színházat íöntartani. Továbbá: maga a hivatalos város is adhatott volna több kedvezményt, már csak azért a szép erkölcsi sikerért is, amit a társulat elért s azért a lelkes buzgalomért, amit kifejteit. Jól esik hinnünk, hogy a város nem merítette még ki teljesen a társulat támogatását, hanem távozása alkalmával valóban megérdemelt segélyben fogja részesíteni.
A társulat innen Szekszárdra megy, hol e hó 16-án már meg is kezdi működését. A kilátások, mint értesülünk, elég kedvezők s reméljük, hogy ugy ott, mint a többi állomásokon is a közönség teljes elismerésével találkozik a derék társulat. Amikor pedig viszontlátjuk Halmlékat, ismét olyan szívesen fogadjuk őket, mint most és nagyobb erőt fejtünk ki egyrészt a nemzeti kultura megerőritése, másrészt pedig a lelkes színtársulat ekszisztenciájának biztosítása érdekében. Jó társulat, a tagoknak fáradhatatlan buzgalma megérdemel minden áldozatot.
Csak legalább méltó helyet tudnánk biztosítani akkorára a Múzsáknak I
A közönség rendelkezésére áll;fedett és nyitott
bérautóval
VARQA ELEK BÉRAUTÓVAL LALA TA. <Biró Márton-nta* ÍJ, TelWoasaáat: 16&
A berúgott kocsis bravurstlkllje.
Stifora ■fftorliit kOvttellak.
Nagypéntek délutánján 3 óra tájban Szabados lános, helybeli bérkocsitulajdonos kocaisa, Simon Vendel, vad iramban vágtatott kocsijával a Kossuth Lajos-utcán végig az állomás felé. A Járókelők ijedve húzódtak a fal mellé,"-Inert minden pillanatban tartani lehetett attól, hogy a lovak kitörnek a hajtásból. Észrevehető volt ugyanis, hogy a kocsis berúgott állapotban ül a bakon s így kezében nincs a gyeplő biztonságban. Az ott szolgálatot teljesítő rendőr figyelmeztette is a kocsist a tilalomra és fölszólította, hogy hajtson csendesebben, a kocsis azonban, mintha nem is hallotta volna a rendőr szavát, vágtatott tovább.
A rendőr várta, hogy majd visszajövet kérdőre vonja Simoni, de ez, megszimatolva a rá várakozó kellemetlenséget, ki akarta kerülni a rendőrt és azért nem hajtott be a Kqssuth Lajos-utcára, hanem a Wlassits Gyula-utca felé igyekezett megközelíteni állomáshelyét. S mivel azt hitte, hogy a rendőr valahol lent sétál a csendőr-laktanya körül, a Petőfi-utcán akart kijönni a Kossuth-utcára, dc ugyanolyan őrületes iramban. mint ahogy kifelé hajtott. Már majdnem ki is ért a Kossuth utcára, amikor a sarkon befordult Varga Mihály autója A lovak megijedtek egy kicsit, a kocsis is kerülni akart, de nem vigyázott és a Kele-féle ház előtt nekiment a villamos-oszlopnak. Hogy milyen erővel hajtott itt is, annak cltünietheteilen bizonyítéka (a rárfogó egy darabján kívül) az a horpadás, amit a kocsi a villanyoszlop sarkán ejteti. Elszakadlak a vonó szíjak is, úgy, hogy csak a rúd végén levő lánc tartotta olt a lovakat. A kocsist pedig a lovak a gyeplővel lerántották a földre, de más baia nem történ», mint hogy a homlokán horzsolást kapott Az épen arra haladó dr. Sándor Márlon orvos odasietett, hogy első segélyben részesítse a kocsist, dc ezen csak az ittasságot konstatálhatta. *
Négy órakor már standján volt Simon Vendel és a Bárány elölt \'ocsmány beszédeivel mily megbotránkozást keltett a Szentsirt látogató közönség soraiban. Elvárjuk a rendörségtől, hogy a legpéldásabb büntetéssel sújtsa ezt az embert, mert az nem tűrhető, hogy egy részeg kocsis kénye-kedvének legyen kiszolgáltatva a közönség, mely biztonságban érzi magát utcán ugy a testi, mint a lelki inzultusokkal szemben.
Távirat—telefon.
A nemzetközi vásár előkészületei.
Budapest, ápr. II E hó J8-án nyitják meg a budapesti nemzetközi vásárt, mely elé nemcsak az országban, hanem külföldön is nagy érdeklődéssel tekintenek. Már eddig is igen sok látogató jelentette be részvételét. Különöhen sokan jönnek áz utódállamokból. Jugoszláviában csak egy körzetből 3000 délszláv jelentette érkezését. A vásár nemzetközi jelentőségére való tekintettel nemcsak az Ipsrcsarnokot, hanem az egész Műcsarnokot és a vásárteret is igénybe-veszik. Anna főhercegnő védnöksége mellett kirakatversenyt rendeznek a kereskedők, ezenkívül reklámfölvonuiások is láthatók lesznek a főváros utcáin. Különös érdekessége lesz a vásárnak a rádió-kiá.lilás, mely működése közben mutatja be az egész Európára kiterjedő készülékét.
Országos dalosverseny.
Budapest, ápr. II. Az Országos Dalos Szövetség igazgató-választmánya legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a/, augusztus 15 és 16. napjain tartandó soproni országos dalosversenyre a jelentkezési határidőt e hó 30-ig meghosszabbítja. A részvételi dijakat ugyanezen ideig 15 ezeres átszámítással fogadja el. Megállapították, hogy a versenyre jelentkező egyesületeknek legalább 16 tagból kell állaniok, fölfelé azonban nem korlátozzák a tagok számát. Eddig 53 dalosegyesület jelentette be részvételér
Ausztria a magyar munkások ellen.
Kőszeg, dpr. 11. A kőszegi építő-munkások nagy elkeseredéssel tárgyalják azt, hogy Ausztriában és Burgenlandban nem tűrik meg a magyar épitőmunkásokat, holott Kőszegen is nyugodtan vállalhatnak munkát a burgenlandi munkások.
A francia kormány lemondott.
Pdris, dpr. !//. A Havas-iroda jelentése szériát Herriot francia miniszterelnök beadta lemondását
Baedekker meghalt.
Lipcse dpr. 11. Baedekker Frigyes, a híres vállalat tulajdonosa, tegnap 81 éves korábis meghalt, _
A Balfour-ellenes tüntetések.
Damaskus dpr. II. A^Balfour-eHlenes tüntetések alkalmával éles összeütközés támadt a tömeg és a csendőrök között. Két ember mef-, halt, 7 csendőr megsebesült,
Szünet az angol parlamentben.
London, dpr. //. A parlament mindkét házát április 28 ig elnapolták.
Magdiákok Párizsban.
Párizs, dpr. II. A Magyar Kereskedelmi Akadémia ifjúsága tanulmányútján ma Párizsba érkezett.
Lendvai Istvánt elitélték.
Kecskemét, ápr. 11. Lendvai István nemzetgyűlési képviselő rágaimazási ügyében tegnap délben hirdette ki az Ítéletet dr Agh Miklós törvényszéki tanácselnök. A törvényszék fölhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazas vétségében bűnösnek mondta ki Lendvai Istvánt, mert 1923. augusztus 23-án a Cegléden tartott népgyűlésen a kormán>t becsmérlő szavakkal illette s ezért főbüntetésül két havi fogházra, mellékbüntetésül két millió K pénzbüntetésre itéMc. Kötelezte továbbá az összes bünügyi költségek megfizetésére és az ítéletnek a Ceglédi Kisgazda c. újságban való közzétételére. Az itélet ellen ugy Lendvai, mint az ügyész fölebbeztek
Veszprém a munkanélküliekért.
Veszprém, ápr. .11. A városi tanács a nagy munkanélküliség enyhítése céljából elhatározta, hogy hozzáfog a városrendezést munkálatokhoz és megépítteti a Tornacsarnokot cs a sportpályát. így mintegy 120 ember jut hosszabb időn át keresethez.
H ;R EK, i ....
Lapunk legközelebb! száma f. hó M^én,
w-an,
• /
kedden, a rendes Időben jelenik meg
— Ooktorráavatás kormányzói gyü/űvel. A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi mintsz* ter előterjesztésére megengedte, hogy a szegedi magyar kír. Ferenc, József tudományegyetemen az 1924—25. tanévben kivételesen két jelölt avattassék pártfogása mellett doktorrá és pedig
► Varga Sándor végzett bölcsészettanhallgati Sub auspiciis Gubernaloris a bölcsészettudományok doktorává, és vitéz .Guótfa\'vy (Dorner) Zoltán végzett joghallgató Sub auspiciis Guber-natoris az államtudományok doktorává. Ezen ünnepélyes doktorrá avatáson való részvétele vagy képviselete ügyében később fog rendelkezni a kormányzó.
- Csatornáznák a Petófl-utcát? A Petőfi-uícán mihamar megkezdődnek az aszfaltozási munkálatok. Ezzel az üggyel kapcsolatosan fölmerül» a tanácsnál az utca csatornázásának terve is, még pedig olyan formában, hogy a város elrendeli olt a csatornaépítést, ha a háztulajdonosok annak költségeit viselik. Értesüléseink szerint az ottani háztulajdonosok hajlandók is ebbe belemenni, mert tudják, mit jelent úgy kényelem* n»ját tisztaság szempontjából az, ha az udvaron és az utcán csatorna van. Remélhetően nem akad háztulajdonos, akinél a terv ellenzésre találna.
v Talált tárgyak elárverezése. Az 1924. évben talált és a rendőrkapitányságnál beszolgáltatott különböző tárgyakat f. évi hó 17-én, délelőtt 10 órakor a rendőrkapitányság földszint. 3. számú helyiségében elárverezik.
— Rokkant dlj. A zalaegerszegi hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák részére a vár. megye 8 millió százezer koronát juttatolf, melyből a márciusi járulékokat fizetik ki. t
— Pótvásárt kérelmez a város Érteiaié-N sünk szerint a város a március 30-iki ország«« vásár helyett, amelyet a hirtelen kerekedett havast eső tönkretett, pótvásárt kérelmez az alispántél.
ZALAVÁRMEGYE
1925 április 17.\'
— A kiállítás védnökei A Faluszövelség állal Zalaegerszegen rendezendő kiállítás védnökei a következők: Fővédnökök: Festetics Tasziló herceg Keszthely, Eszlerházy Pál herceg Eszterháza, dr. Vass József népjóléti miniszter, dr. Rott Nándor veszprémi, Mikes János gróf szombathelyi püspökök, dr. Tarányi Ferenc főispán. Védnökök: Qróf Batthyány Pál Zalacsány, Bosnyák Géza földbirtokos Misefa, Odor Géza ny. pénzügyigazgató, Malatinszky Ferenc földbirtokos Keszthely, Kroller Miksa kormányfőtanácsos, bencésapát Zalaapáti, dr. Plihál Viktor földbirtokos Nagykanizsa, dr. Farkas Tibor és Reischl Richárd nemzetgyűlési képviselők, Sztankovics János gazd. főtanácsos, gazd. akadémiai igazgató Keszthely.
— N«m kell negyedévenként vallomásl ivet beadni • kincstári házhaszonfészese-désról. A házadó bevallásával eddig is sok baj volt, amennyiben ugy a lakó, mint a házigazda a házbérfizelés idején bújta az utasításokat és nem egy esetben fühöz-fához szaladt, hogy az esedékes bért kiszámíthassa. Most valamivel könnyebb lesz a házadó bevallása, amennyiben a kincstári házhaszonrészesedést nem minden negyedben kell bevallani. A kincstári házhaszonrészesedést ugyanis a lakástörvény alapján egy egész esztendőre ki tudják számítani. Ugyanis a lakásoknak februárban a kincstári házhaszonrészesedés tekintetében az 1917. évi aranyalapnak a 20 százaléka volt az irányadó, amely májusban 25, augusztusban 30 és novemberben 35 percentje lesz az 1917-es házbéralapj nak, igy tehát egész évre ki lehet szabni a kincstárnak fizetendő részt.
— A veszprémi püspök bérmautja. Dr.
Rott Nándor veszprémi megyéspüspök az április 23-án Induló II. nemzeti zarándoklattal megy Rómába, ahonnan visszaérkezve, május 7-én Siófokon kezdi meg tavaszi bérmautját. Siófok után az enyingi, azután a karádi kerületben bérmál.
— Emlékművel jelölik meg a helyet, ahol IV. Károly elhagyta az országot A MANSZ. bajai csoportja elhatározta hogy a Duna partján azon a helyen, hol IV. Károly király angol hajóra szállt, emlékművet állítanak. A terület átengedésére nézve most folynak a tárgyalások Baja várossal és a kalocsai érsekség adminisztrátorával, gróf Zichy Oyula pécsi püspökkel..
— Szlrlusz földrengést jósol áprilisra.
Sziriusz mester, a népszerű időjós,\'most adta adta ki jóslatát április havára Nem jóval biztat Sziriusz: szerinte április igen szeszélyesnek és általában pedig félcsapadékosnak ígérkezik. 18-tól nagy szelek fognak fújni s még zivatarok is lesznek ebben a hónapban. Sziriusz azonban rosszabb dologgal, is fenyeget: .áprilisban több földrengés lesz", mondja nem nagy vigasztalásul azoknak, akik amúgy is megrendülni érzik lábuk alatt a talajt.
Gyűlnek a bronzanyagok. Paál Gergely sí tanító 2 és fél kiló réz és 18 pénzdarab, endrik József 29 pénzdarab, Tamás Mihály Zalapataka 1 kiló réz és ónhulladék és \'régi pénzek, a pördeföldei népiskola 1 és fél kiló réz, ón és pénzdarabok Szilágyi Gyula tanitó utján, a városi szeszfőzde 12 kiló rézdarab, Zalaegerszeg város egy rézüst 19 kg, Heincz János 5 és fél kiló réz és ónhulladék.
gyűrűi Fendri
— Nem kapnak tanítót. Dióskál kath. iskolaszéke már több izben hirdetett pályázatot a III. tanitói állásra, de pályázók hiányában a választást még eddig nem ejthették meg.
— Megégett kisgyerek. Jánosházán kigyuladt egy kazal,„melynek tövében találták Nárai József menhelyből kihelyezett 3 éves kisgyermeket. A szerencsétlen gyermek teljesen összeégett, csak annyit mondhatott nevelőanyjának, hogy el akart onnan menekülni, de egy legény nem engedte el. Ebből vra következtetnek, hogy valaki boszuból gyújtotta meg a kisgyermek nevelőszüleinek kazlát s hogy a gyanút magáról elterelje, a tűzbe dobta a gyermeket. Ez sokkal valószínűbbnek is látszik, mint az • föltevés, hogy a kisgyerek gyújtotta meg a kazalt. A kisgyerek nagy kinok között halt meg a szombathelyi gyermekkórházban.
— Német léggömb Somogyban. Kedden reggel a somogmegyei Buzsák község legelőjén egy, körülbelül 30 cm. átmérőjű léggömböt találtak fönnakadva az egyik bokron. A gömb aljára egy kártya volt erősítve, melyen a föleresztö kéri a megtalálót, irja meg a megtalálás helyét és idejét. A léggömböt április l~én este negyed 7-kor indították útnak Erfurtból. Ugy látszik, a szél kedvezően fujt, mert csak ugy lehetséges, hogy a mintegy 700 kilométeres utat oly rövid idő alatt átrepüte.
— A paosal jegyzőválasztás. Pacsa község képviselőtestülete legutóbb tartott Ülésén Román János oki. jegyzőt adóügyi jegyzővé választotta. A vezető jegyzői állást e hó 16-án töltik be. A községnek egyetlen jelöltje Török Oyula szentpéteruri vezető jegyző.

Telefonszám 170.
KJV^ a legújabb C/r
divatú selyem "
Telefonszám 170.
KAZAK-UJDONSAGOK
^ ÉS
divatáruüzletébe ^ tS ÍV^V Zalaegerszegen.
•— A „Pyros" tuzoltókészülékröl. Régi elavult tudat, hogy a tűz csak vizzel oltható. A modern kémia lépést tartva a technika vívmányaival, hosszas kísérletezés után oly vegyi összetételű pori talált fel, amely robbanás, rövidzárlat s vizzel alig, vagy egyáltalán nem oltható tüzet pillanatok alatt megszüntet. Ahol . a víz vagy más folyadék ma tehetetlen, vagy felesleges károkat okoz, ott a „Pyros" száraz tüzoltókészülék nélkülözhetetlen. A „Pyros" száraz tüzoltókészülék oltópora hatásában felülmúlhatatlan, a tüzet megszünteti azonnal anélkül, hpgy az elégett anyagon kivül bármilyen kárt okozna. Film-, kálránv-, benzin-, petróleum-, olaj-, karbidtüzeknél, egyszóval minden, vizzel alig, vagy egyáltalán nem oltható tűznél az egyetlen biztos hatású tüzoltókészülék. A „Pyros-1 tüzoltókészülék előnyelt egyetlen praktikus kipróbálás jobban megmagyarázza, mint megannyi leírás. Az egyszerű, még egy gyermek általi kezelhetőségen kivül legnagyobb előnye, hogy aránylag nagyon 0IC6Ó az ára.
Ml történt Zalacsányban ? Elkésve kapjuk az értesítést arról a zenebonáról, amit Zalacsányban március 24-én este 9 órakor rendezett egypár éretlen suhanc. A falu minden részéből összehordtak különféle tárgyakat, mint boritókat, kisebb-nagyobb dézsákat, rossz fujtatókat, sőt ekéket és boronákat is s azokkal olyan dörömbölést csaptak, hogy a már nyugovóra tért lakósság ijedve rettent föl álmából. A csendőrök szolgálati uton voltak, tehát nem volt mitől tartaniok az éjjeli csendháborítóknak, akiket még nem sikerült.kézre keríteni.
— A nagypénteki hetivásáron az állatfelhajtás nagyon gyenge volt. Mindössze 110—120 darabot, nagyobbára sertést és borjut hajtottak föl. Eladtak 61 darabot és pedig 45 sertést, 16 borjut, meglehetősen olcsó áron. Leginkább a 8—10 hetes malacokat keresték, amelyek 70 -80 ezer koronájával keltek el. Zsibvásár élénksége azonban az országos vásárral vetekedett.
— Gyilkosság Keszthelyen. Radakovics János és Ádám István zalaapáti-i munkások szerdán munkabérükért bementek Keszthelyre, ahol egí vendéglőben találkoztak Mészáros István lovásszal. Távozásuk alkalmával valami dohány miatt összeszólalkoztak Mészárossal, aki kést rántott és azzal elvágta Radakovics balkarjának ütőerét.Radakovics erre Ádámmal együtt futásnak eredt, Mészáros pedig utánok uszította kutyáját. A kutya Ádámot lefogta s az odaérkező lovász teljes erővel mellbeszurta őt. Ádám pár pillanat múlva belehalt sérülésébe Rado-kovicsot pedig súlyos sebesülésével beszállították a kórházba. A gyilkost letartóztatták és a nagykanizsai ügyészség fogházába szállították.
— Utosl árusítási engedély. A városi tanács D. Horváth Imre vaskereskedőnek engedélyt adott arra, hogy üzlete előtt az aszfaltjárdán 2 négyzetméternyi területen az üzleti órák tartama alatt a szpkásos helypénz lefizetése ellenében árukat rakhasson ki árusítás céljából.
— forialmladékÖBTrek 6« egyéb ttxleti ktiyrik legolcsóbb árban kaphatók a Kakan-nyomdában.
— -Rákosi Jenó s Színész háborúról irt
vezércikket a Színházi Élet húsvéti számába, mely a szokottnál jóval nagyobb terjedelemben, ünnepi köntösben jelent meg. A Maghetic bemutatójáról, A Cigányprímás -reprizéről gyönyörű képeket és irodalmi beszámolókat közöl,
egyben hozza a Cigányprímás slágereinek kottáját is a Színházi Élet uj száma, amelynek tartalmából kiemeljük még Krúdy Qyula, Szép
Cigarettázik ön! Sodorjon Janin a
»irt 1
Ernő, Pásztor Árpád, Biró Lajos, Kodály Zoltán, Hajó Sándor, Nádas Sándor, Kálmán Jenő, Gosztonyi Ádám cikkeit, Szenes Béla A csuda szép Magda c. regényét, melyet Prihoda művészi rajzokkal illusztrált. Oazdag film, sport, autó, divat, zene, képzőművészet, iparművészet, szépségápolás rovatokat közöl az ünnepi szám. A vidék rovatban megindult a szavazás a Színházi Élet országos jelentőségű akciójára, A vidéki színészek estje a Vigszínházban c. pályázatunkra. Darabmelléklet a Nászinduló teljes szövege. Egy szám ára 8000 K, negyedévi előfizetés 80000 K. Kiadóhivatal Budapest, Erzsébet körút 29
Olcsón megszállhat Pesten a SIMPLON szállodában!
Barátságos, meleg,- Központi fülét
tiszta szobák. egéfp nap.
Budapest, VIII. Kenyérmező-utca 4. sz. Rákóczy-utnál, Tabarín mellett.
E hirdetés felmutatója 20°/o engedményben részesül-
1925 április 12.
__r-
/
ZALAVÁRMEGYE
r

Ai erősebb.
Irti: PORTÖS LAJOS.
Nagyszombat napján hüvöskés tavaszi szél borzolta végig a cseresnyefák fehér virágait, remegtek, hajladoztak, mint millió apró csengelyfl, szinte a csilingelősük is kihangzott a szél egy-egy élesebb sivitásából. De az édes tavaszi verőfény birokra kelt a rakoncátlankodó szellővel, beharangozta az egész tájat, mint a szökdécselő pillangó repesett végig a smgragdfzinfl yelések hullámzó tengerén. / \'
Szabó Nagv István uram a tornácról nézle a szél pajkos játékát, szájában az elmaradhatatlan makrapipával. Ebéd vtán volt, de az ejlőzés valahogy nem esett iöyére. Egy ideig a lassan uszó bárányfelhőket bámulta, aztán nyugtalanul topogott s már-már \'visszafordult a Házba, de a füzesi tanyák felé vezető uton egy fehér kendőt látott közeledni.
Vájjon ki lehet? Valami asszonyféle. A Feri-éktöl hozza-viszi a hirt. A\'két függőleges ránc még mélyebb lett a homloka közepén Pedig ez a függőleges ránc Szabó Nagy István uram lelkiállapotának viharzó indulatait szokta jelölni. E6 hova-tovább egy éve lesz, hogy ez a ránc nem akar eltfmni a homlokáról. Amióla a Feri gyerek megülte a kézfogóját a Vargáék Panni-jával és üresen maradt a nagy falusi ház. Hiába Jndulaloskodolt, hiába fenyegette kitagadással. Jó és szorgalmatos fiu volt a Feri, nem vethetett a szemére semmit, de annak is olyan makacs fej ült a nyaka közepén, mint neki magának. Ez egyszer hajótörést szenvedett az akaratja. A kézfogó után hat hétre megvolt a lakodalom is.
Azon a napon kemény szóval adta ki parancsba\', hogy többé ne essék szó a fiúról, aki igy megcsúfolta az apját. Bezárta a cserepes falusi házat, kiköltözködótt a tanyára, nehogy még véletlenül is összetalálkozzék azzal a fiúval. Hiába sírt-ritt az öregasszony, a férfi dacosan állta a sarat.
— Tőlem ugyan nem kap semmit. Boldoguljon, ahogy tud. Maghajlitja majd a derekát, ha a kanál a tál fenekére éri
Idestova egy éve lesz, hogy behúzódott a tanyai házba, mini a morcos medve, de a fiúnak csak nem hajlik a dereka. Itt-ott a fél füllel ellesett beszélgetésekből hallja, hogy jól megy a fiatalok sora. Kivették árendába a köblösi 25 holdat, dolgoznak keményen, de van is látszatja.
— No lám a kölyök I — dohogta magában akkor. A fel-kitörő indulatot valami titkos elé-gűltség nyomta vissza.
— Az én fajtám 1 — gondolta büszkén. .
Nem is Varga Pannában volt a hiba, amiért
Szabó Nagy István uram ugy megátalkodott a nemakaromban. Szép lány volt a Panna, sudár, szöghajú, liliomtermetü, az arca mint a tej és rózsa és égett a munka a keze alatt; akár az anyja 25 évvel ezelőtt. Mégis szivesebben látta volna az utolsó zsellérlányt is menyének, mint a Varga Pannát — az apja miatt.
Hosszú sora van annak.
Együtt faragták az iskola padját a Varga Panna apjával, a Varga Andrissal, együtt szedték a szarkatojást, együtt legénykedtek, együtt csapták a szelet a lányoknak. Ez a két legény volt virtusra a legelső a faluban, csak kettejük közt nem tudfók eldönteni, Irogy ki az erősebb. Szabó Nagy István talán erősebb kötésű volt, Varga Andris meg csavarosabb eszű, szívósabb. Hol az egyik volt felül,-hol a másik.
Játék volt ez csak addig, mig a szép Barabás Rózsi nem került kettejük közé. Ez aztán végleg szélválasztotta utjukat. Előbb ugy látszott, mintha a lány Szabó Nagy István felé hajlana, de a vécén mégis csak Andrisé lett.
Szabó Nagy István megmutatta, hogv nem gyászolja a hfiteleht. 0 is asszonyt vitt a házhoz és tovább folyt közöttük a néma vetélkedés. Kikoptak már a fiatalos legénykedésből, most tzon fordutt meg a szó, hogy ki lesz a módosabb gazda? Ebben meg Nagy Istvánnak kedvezett jobban a sors. Andriséknál sokat bete-ftskedett az asszony, szapora volt az istenáldás. 0t gyerek egymásután és mind az öt lány. Náluk csak egy volt, de az fiu. Lóhátról beszélt már Szabó Nagy István a mindenféle bajokban 4e gondokban küzködő Andrissal.
Aztán jött a világégés, a nagy háború. Hova-tsvább rákerült a sor az Öregekre is. Egylszép ■apón kiszakította mindkettőjüket a gazdasághál a hábotu forgószele. Itt meg a csavaros «mi Andris keiOlt fölül, akinek gallérját két
csillag is diszitette, mig Szabó Nagy István csak a többi bundás közt cipelte a bornyut. Komarovnál pedig ugy esett a dolog, hogy Szabó Nagy István azontúl Andrisnak köszönheti? az életét.
Jött rájuk az orosz, mint a patkány s visszafelé kellett venni az utat. Amint ugrálva, bujkálva törtettek át egy kukoricáson, Szabó Nagy István felbukott,, a lábába szaladt egy muszka golyó.
Andris mindjárt mellelte volt, bekötözte a sebet és Istvánt támogatva „csetlettek-botlottak az úttalan utakon. Leborult már az éj és m mindig nem találtak rá az ezredre, pedig Sza Nagy István már nem birla tovább.
— Hagyj itt AndrisI — nyöszörgött István. — Nekem már ugy is végem van, csak magad is elveszejted! Rád* öt gyerek vár otthoni
De Andris nem hagyta el. Nyakába szedle a társát, kinlódva, verejtékezve hurcolta egy fél éjjelen keresztül, mig hajnal felé ráakadt a hilf-placcra és Szabó Istvánt biztonságba helyezte.
így történt, hogy megint Andris maradt felül.
— Barabás Rózával elvette a fél életemet s most visszaadta a másik felét, — morfondírozott Szabó Nagy István a kórházi ágyon.
De amikor felgyógyult, felkereste Andrist és kezet nyújtott neki:
— Nem felejtem el, amit velem tettél Andris és ha Isten segit, megszolgálom.
Andris csak a hosszú bajuszát sodorgatta:
— Nem azért tettem, Pista. De nem akartam, hogy tovább is haragudj rám. Láthatod*, hogy nem vagyok hozzád rossz szívvel.
Szabó Nagy István egy kis melegséget érzett a szive körül. Jó lett volna már minden, de hát mégis csak Andris maradt felül.. Az ezüst medália is olt fityegett a mellén, ő volt az erősebb.
A háború vihara már elcsendesült, mikor Andrisra rászakadt a szerencsétlenség. Tövig leégett a háza, csűrrel, pajtával, istállóval együtt. Éjjel tört rájuk a veszedelem, alattomban, készületlenül, aU)uszta életüket h alig tudták megmenteni. , Nyomorultabb lett Andris az utolsó falusi koldusnál. Nemcsak a háza és az állatjai égtek oda, de még az ifgész évi élelme és családjának a testi gúnyája is.
Igy esett, hogy Szabó Nagy István újra felülkerekedett. Felépíttette Andris házát különbnek, mint a régi volt,, bútort állított bele, lovat, ökröt, tehenet kölött az Istállóba, megtöltötte a csűrt és pajtát Amikor pedig Andris könnyes szemmel, hálálkodva rázogatta a kezét és azt kérdezte, hogyan fizesse vissza ezt az adósságot, Szabó Nagy István keble a büszkeségtől dagadozott.
Majd visszafizeted Andris, ha lesz miből. De ha nem fizeted/az ss tesz baj.
Istennek háia, eddig még nem tudta visszafizetni Igy hát mégis csakő az erősebb. Andris adósa maraíl egy emberéletre és ezt nemcsak az. egész falu tudja, de tnég a városi újság is megírta sok dicsérő szóval. A jótevője, pátronusa volt Andrlséknak, de ugy érezte, hogy egyszeriéi leesett erről a magas polcról, mikor a Ferr gyerek elvette a Varga Pannái. Hiába járt nála Andris, hogy ne álljon uljába a fiatalok boldogságának, dölyfösen vágta a szemébe, hogv inkább, még egy házat épit neki, de a fiának hagyjanak békét, mert abból a házasságból semmi se lesz.
Mégis ugy lett, \'ahogy Andris akarta. Egy pár lelt a Férjből és a Varga Pannából, Andris maradt az erősebb. Nászuram lett a Varga Andris és talántán rossz néven is veszi, hogy a fia üres tarisznyával búcsúzott az apai háztól.
Csak ne volna olyan magányos ez a tanyaház I
Megbánta már rég ezt a makacskodást, de most a büszkeség nem ereszti vissza a faluba. Még azt hinnék, ö keresi a nászának a barátságát ... Ha legalább nem laknék náluk a fiul Kár volt olyan tágasra építtetni azt a házat I
Most is ezeken a gondolatokon rágódott, mikor a fehér kendő meglebbent a tornác lépcsőjén. Csak a fogai közt szűrte a „mindörökkét" a halk „dicsértessék"-«. Aztán nézle komoran; mogorván a lassan uszó bárányfelhőket.
No lám a Téca nénit. Nagy hirt hozhatott, hogy miatta a feltámadás^ is elmulasztja. Néhány lépéssel az ajtó fejé settenkedett, liátha valamit meghallana. v
Az asszony halk kiáltását megérti:
— Oh Istenem, Istenem 1
Aztán gyors, izgatott beszélgetés. A keze már a kilincsen van, de visszatartja a büszkeség.
* — Ugyan mi lehet? Valami jó vagy rossz van a fiatalokkal ?
Csak néhány percet ül benn a Téca néni s már indul is visszafelé. Elköszön a gazdától és ugyancsak szaporázza a lépést, hogy. le ne késsék a feltámadásról.
Most már nem birja tovább Szabó Nagy István uram,, utánakiált a sietőnek, aár csak ugy foghegyről:
. — No mi hir a faluban, Téca néni?
Téca néni visszafordul, néhány pillanatig habozik, aztán mégis/ kiböki:
— Biz, ott nagy hir van, gazduram. A Feriéknél megvan a gyerök.
Szabó Nagy István uramat egyszeribe elöntötte a pirosság és még csak egyet kérdezett :
-Lány?
— Nem, fiu, — feleli Téca néni. - Szakasztott az apja. Pista lesz a neve, mint a gazdüramnak.
Még egy rosszaló pillantással méri végig a gazdát, azután elfordul és siet tovább. ,
De Szabó Nagy István utam már nem látja a Téca nénit. Özönével rohannak rá,a gondolatok.
— Hát van már unokája isi És még csak az se legyen az övé?! . . Ez is az Andrisnak jusson?! Andris térdén mászkáljon, Andris faragja neki az első füzfasipot?! . . . Abból\' ugyan nem eszik az Andris! Megmutatja, hogy ez a gyerök az övé lesz! ; . . Ha ezer ördög áll is elébe, ide hozza az \'unokáját és mégis o lesz az erősebb.
Az ajtón áthangzik az asszony vékony, resz-ketős hangja^amint énekli:
— Feltámadt Krisztus e napon, Alleluja . . ,
Csak fél füllel hallja. Megy az istállóba, hogy
befogja a homokfutóba a lovakat. -- Majd útközben felszedi á jóhirhozót is, — gondolja.
Amint a kocsi a tornác elé gördül, a kis madárfejü asszony csodalkozva nyitja fel az ajtót. Egy pillantásig- szólni sem tud. Ámuldozó ijedtség, reménykedő bizalom váltakozik az arcán.
— No csak készüli fel \'asszony! ~ kiáltja Szabó Nagy István uram. — megyünk a faluba.
— Hová? . . minek ? —hebegi az asszony.
Szabó Nagy István uram dacosan ránt egyet
a vállán:
— Hát ... a fóltámadásra, — böki ki végre. Aztán egy huncutkás mosollyal a vaslag bajusza alatt hozzáteszi:
— No mög a gyerökért.
Irta
A vándor.
: LUKÁCS ALADÁR.
A legnagyobb művész, a Természet, ecsetjével végig botorkált a birodalmán s zöldre mázolta a határozatlan színű mezőket, erdőket és hegyeket. A fásult arcú emberek fáradt tekintete felcsillant egy pillanatra és régi elfelejtett örömmel, amely előtört lelkük börtönéből, köszöntölték a tavaszt A kikeletet, az újjászületés napját, amely minden évben meghozza a növény világnak a feltámadást. Azt a feltámadást, amelyet évezredek ota hiába vár az .ember; a természet legművészibb teremtménye, aki tudásával megalkotta magának a földi paradicsomot/ de minél tökéletesebbé teszi földi létét, annál több teherrel görnyedten vánszorog az élet utján, amely mindinkább csak kálvária lesz számára. Egy tövises ut, amely megtépi, szaggatja a -Vándort s rongyosan, kimerülten elhull a vad harcban, mielőtt elérte volna célját. Azt az állomást, melynek perronján örök időtől mosolyogva integet feléje: a Boldogság . . .
Csendes Laci is életútjának egy ilyen vándora volt. Tavaszi illatos, hajnali levegő terjengett a táj felett, mikor reménységének csillaga megmozdulja zeniten és ő követte. Napsugár, virág, madárdaTl^szÖntötte az- élet kapujában s áhítattal lépte át pályájának szent küszöbét, ami kivezette Őt a való életbe, álmainak szivárványos képe, amely gazdag színekben ivelte át a jelen és jövő közötti beláthatatlan űrt, volt az első, ami szerte oszlottfeltünt a párás levegőben s ködös, egyhangú jalkonyat nyugalma borult a lelkére. Azután jöit az -éjszaka, á nyugtalan, bizonytalan éjjel, a vigasztalást nyújtó égbolt milliárd csillagával, az első kísérteties éjfél ezer féle szellem arcával. És mikor a kétségbeesés utolsó erőfeszítéssel küzdött egész lényévet, megmozdult a holdfényben fürdő erdő; csendes szellőcskék futkostak ide-oda s a nimfák sere* gétől kisérve efőlépett az álom tündére . . . Csendes Laci lázas* feje fáradtan hanyatlottat mellére s oda dűlt az egyik útszéli jegenyefa

tövébe átaludni az első éjszakát a reális életben, amely olyan sYépen csengett még nem is olyan régen a fülében, az iskola falai közt.
Nap felviduláskor, mikor már a fákról csillogva hulltak alá a harmatcseppek, ébredt fel vándorunk. Ez volt életének első igazi, öntudatra való ébredése, amely kegyetlenül belehasitott a szivén keresztül a lelkébe. Megtörölte szemei^, eltűnődött, majd falatozott a hazulról magával hozott mákos patkóból. Nehezen ment le. fojtogatta a torkát, Édes anyja, aki sütötte, jutott az eszébe. Ha tudná, hol aludt az ő drága Laci fia az első éjszakai Elérzékenyülve visszatette a megmaradt tésztát a hátizsákjába és folytatta útját a poros országúton. Falu-falu «ián, kutya ugatás a sarkában, szekerek, kocsik, tehenek, piros arcú, kacagó leányok, dévajkodó legények mentek el mellette s végig az árokpartok men-• tén, amerre bandukplt apró zsibák, mint a tavaszi hérics sárgállottak az üde fűben.
Hetekig bolyongott három-négy megyében, mig végre állást kapott. Felsóhajtott. Azt hitte, révbe jutott. Csalódott. Harmadnap jött egy protekciós fiatalember (a főszolgabíró levelével) annak kellelt átengedni a helyét. Nem ő lett a jegyzőgyakornok. Első csalódással vándorolt tovább. Négy hónapi vergődés után visszakerült oda, honnan elindult: szülőfalujába. Pergett a dob, amikor a templom elé ért. A kisbíró az általános mozgósítás elrendelését közölte a falu népével. Az első pillanatban rémülten bújtak össze az emberek, majd mulatozásba kezdtek a és másnap Csendes Lacival egyetemben nótás hangulatban, virágosán elindut az első csoport az állomásra.
Kaszárnya, kiképzés, tisztiiskola, menetszázad, első ütközet, kitüntetés, sebesülés, kórház; — nélkülözés, szenvedés, kálváriák, üdülő telep a Balaton partján. Az első komoly • szerelem, a legszebb álom; — újra a pokol, a Doberdó, végül a Piave s Csendes Laci, mint századparancsnok kapja a hírt: az olaszokkal megkezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások. Újra álmodik a jövőről, de újra szétrobbantja álmainak rózsaszínű képét a Sors gránátja, a reális élet . . . Ezer halálon keresztül szétverten ér haza pár emberével s az első állomáson elveszik kardját s letépik csillagjait, amelyekkel együtt lehulloll reménységének csillaga is és hazáját, királyát, hitét vesztetten, az élet megismerésével tért vissza ősei földjére, ahol utolsó reménysége : édes anyja se várta már ...
Előkereste édes apja rozsdás revolverét meg két golyót és kiment a temetőbe. A temető kapuja előtt megállt és felnézett a kereszten függő Istenemberre ... A Megváltó hideg arca szelíden nézett le rája s a háta mögött felhallatszott egy ismerős hang : „Mondottam ember, küzdj, és bizva bízzál!\'*
Megfordult megnézni csakugyan az-e, akire gondolt. A falu kántortanitója szokta volt idézni Madáchot. Csakugyan ő volt.
Hosszas ölelkezés. Látszólagos megvigaszta-lódás\'s a rozsdás szerszám szépen átvándorolt az öreg mester zsebébe, aki nyugodtan elkalauzolta a fiatal, megtört, tépett ielkü embert a frissen hantolt sirok közé.
Csendes Laci anyja sirljalma előtt mereven megállt és csak nézte-nézte a barna fakeresztet; majd egész testében megremegve, mint egy szobor összeomolva dűlt rá a sirra. A volt tanítója föléje hajolt és könnyezve hallgatta a haldokló suttogó szavait: „küzdöttem, bíztam, vesztettem, elfáradtam, érzem, hogy meghalok, 4e feltámadok és akkor én is boldog leszek . . .u S a tépett szivü vándor belelehelte lelkét a végtelenségbe, a „boldog leszek" szó szárnyán az örök boldogságba . . .
Az aranycsináló.
IrU: BITA JÓZSEF.
(Mutatvány a izeraónek most meg|et«nt „Nempti-i ^ virur leáoy»" clraii könjrvób6l.
Nem tudta sonki, hony az. Padig szenvodélyos alcbimistá volt; egész életébon arra törokodett, hogy aranyat csináljon. Hosszú óvok fáradságos munkája voszett, enyészett ol anélkül, hogy kitartó, komoly törokvése sikerült volna. Fiatal korában sokat utazott, különösen a Nyugat f országaiban s az aranycsinálók törekvéseivel karöltve járó kémiából nagyon\' sokat tanult. Később a sorsa liuoyad megyébe sodorta s ott lt tovább, egyedül .. .
ZALAVÁRMEGYE
Annak a falunak a népe, amolyhoz közel lakott, a legjobb osotbon is logfeljobb htrom-szor, uégvszor látta évenként. Többször sohasem. Az omborok nom tudták, mióta lakolt a falu közelében lovó, ugyuovezott »Csonkahogy« alatti kőbarlangbau; nom irta senkinok som a homlokára, meddig száudékozlk ott élni, som azt, hogy mennyit akar még az élottiól. A falu uépo csendes bolondnak tartotta, mort amikor olvétve látta valaki, kólakásához közöl, a kopár honytotón, éjuok idojéo, álmos holdvilágnál tóp-rongoni, valóban ugy állt akkor, a fanlasttik\'us éj dolojos fényóbon, a járatlan \'szirttolón, miut ógy örökké csatangoló, nyugtalan, olkárhozott lélok, kit a föld so fogad be. Mint ogy ábrándos, vén költó állt olyankor, \' epedt sóvárgással; mintha rabláncba vort erőlködésok s a szómé bon tűzzé élodt kétségbeesés vettek volna orót rajta, amint széttorjosztolt karokkal, sajátságos plasztikus állással, mogojtódvo látszott beszélni a természettől. Nagy hajába bolokapaszkodott a hűvös éjjoli szellő, az\'ósz fúrtosomó longott a főjén, mint ogv zászló.
Uyonkor borzadva húzódtak vissza a házak közé azok, kik obbon a holyzotbon állni látták. Mivol nom ismerték, azt h\'tték, szollomokot idéz, vagy ő változik szellőmmé.
A rejtélyes ismoretlon ott lakott a „Csonka-hegy" alatti szúk bejáratú s mindjobban szélesedő barlangban, amit hosszúr hány kódtatása alatt fedozott fol llunyad megyében, mintogy tizonöt éve. Azóta legnagyobb részbon a barlang körül élt. Csupán a teleket toltotto Mécsbon, ahol ósszoköttotésoi voltak alchimistákkal és obztrák főurakkal, akik pénzelték. A faluban, amely nagyon közel volt a »Csonkahogy« alatti kóbarlang tájékához, sohasem volt. Nom is akarta elárulni iukojrnltóját. Nappal egyáltalán uooi mozdult ki. Csak éjjel, mikor az elemek atomjainak Összetételei és azoknak koriugésoi felől töprongott. Akkor felment a barlang előtti szirt tompa tetejéro s azou gondolkodott.
l)o a falusiak so raorték volna hánorgatnl. Nagyon féltok, mort labor; tóriumából néha furcsa kattogás, csilingelés hangzott ki és sárga, tojtó füst tört oló. Akik hittek a boszorkányokban, azt hitték, hogy ó az első földön csatangoló férfi-boszorkáuy. #
Egyazor nagy, ismorotlou voszodelom kóválygott a falu közolébou. Olyan veszedelem, amelyről még sonki sem hallott. Egészen uj fogalom mindjobban közeledő könyörtolenségo hozta rottegésbo a falu népét. Az omberok csondosen, titokban sugtak-bú^tak ogymásnak ; az asszonyok reszketve húzódtak mog az cmburo< s házak körül. Ennek a két szónak a vérszagos varázsa röpködött a levegőben : „Jön a tórok lu
Az emberek előtt teljesen ismeretlen volt a „török". Ki lobot, vagy micsoda az a „török", senki som tudta a faluban. Jóformán nom is igon tudták, ki kezdte logolőször emlegetni a „törököt". Mintha csak magitól jótt volna oz a szó. Azt azonban már sejtették, hogy a „török" voltaképou nem más,\'mint bizonyára valamilyen kígyotlon, szilaj ol\'onség. Más nom lohot!.. . Mi is lohotno más V Mikor ozt kisütötték valahogy, akkor az ütött szeget a nép főjébe, hogy alighanom hasonló a „török" a kutyafejű tatárhoz. Azzal már valami uton-módon tisztában voltak, hogy a »Csonkahogy« mögötti nagy, bokros, süppedős rétség felől jön.\' Tohát logolőször is a rejtélyes »bőrkabátost« érinti utjá\'-bau. Halálos rottegésbon torvoxgotték magukban az omborok, hogy: ha a barlaoglakót nom tudja olpusztítani, akkor a falu is mogmarad. Mort akkor csakugyan szellem lehet, aki képos meg-küzdoni még a széllel és villámmal is.
Az omborok izgalma már a legnagyobb volt, midőn pár nap múlva fiatal futár érkozott a faluba. Nagy izgalom égett az arcán, do — olszániság is csillogott a szemébon. A szomszéd faluból jött. A mocsaras réton át. Déli Irányból. A „Csonkahegy" útját állta ós nagy vargabotüt irt lo a lova futtában, ugy rohant bo a faluba. Alacsony, tömzsi, fekoto Hu volt. Az arcát pirosra festotto a falujában történt váratlan fordulat. Néha vissza-visszafordult Ideges tokiu-lettol faluja felé, ahol a kis bogárhátú házak és a köztük lovó békés családi harmónia helyébe üszkös rommá döntógetott falakat s haldokló jajkiáltások és a halállal vívódók görcsös Hyóször-gésénok szivbomarkoló \' áradatát, gazdátlan, csaholó obokot, bógvo menoküló jószágokat hagyott a pogány mlzantrópla.
1925 április 17.\'
Mikor a falu közopén loszállt a lováról, bt ingujjával letörölte izzadtságSVt a homlokáról s igy szólt a közéjo seroglott népnok :
— A török már a faluokat és tájékát ostromolja. Nem birnak volo. \'ogész bizonyos. Hisz nincs a közelbou magyar katonaság. Pedig a fojodolmot már értesitotték raindonfolól. Fegyvor, szorvozeltség hijáu pedig vajmi keveset ér a tongoruyi tö^ök-sokaság ollou a/, orőlködés. Ugy hi8zom, holnap hajnalban már itt losz ... No« tudjuk foltartóztatuí a bitangot; jon, miut az árviz. Es — ól, rabol, gyújt, gyilkol, gyötör . . . Loöli a védtolonol. Az orősokot pociig, kiket a tuloró szintén logyür, elviszi mosszo török foldro. És szántai velük. Mog igába fogja. Mint nálun) a marhákat. Még a gyorokokot is olviszi. Nem tudjűkCnrég, mit csluál volűk. Akik ollonkezCÍpk, a/haiál Hat\' lesznek .. .
Komogó, ol-olcsukló hangjában végigtáncolt az ongosztelhototlon Nagyúr, a Halál sikoltó tiangja. Nagyokat uyolt és rettonotoson forgó szemévol kínosan vizsgálta a bárgyúvá bénult tómogot. Az omborok már ott a - torkukon érozték az ollonség kardjának hideg vasát. Miutha már bolefuródtak volna a tőrök nyílvesszők a tostok forró izgalmába.
Valaki rokodton kérdezte a futártól^
— Hát milyou az a török?
A futár már tudta, milyen; az ostrom alatt, mielőtt olvágtafttt volna, látott néháuyat ogész közelről.
— Olyan ember, mint ml —\' mondta — csak a ruhája, fegyvoro, torméizoto más. Ez utóbbi valóságos állati . . . Pélor hajdú feleségét ép akkor szúrta lo egy hosszú, fekete, csombókos hajú, mikor én lóhátról visszanéztem.
A fiatal gyerek hangja keseríteti rezgett, mint azé, akinek akarata ellenére is mog kell alkudnia a halállal, do aki még mindig remél . .. ugy muzsikált és mégis szúrt a hangja a végsó elkeseredéstől, mint egy halálraítélté.
Egyszorcsak felugrott a lovára, gépies mozdulattal, réveteg tokintotlol, moly céltalan«! logelto át a déli határt s ugyanazon az uton, amelyen jött, olvágtatott. A falubeliek mo/.dalat-lauul bámultak utána. S ím, egyszorcsak meg-jelonik a szirt tövébou, a barlang külső (alának lépcsőzetes oldalán a falu ismoretionjo s zilált hajjal, kísérteties mozdulattal inti magához a barlaug mellott vágtató futár|l....A., lovas ogy porcre megtorpan a gyors moglep^tést*!, de aztán bátorságot vesz magának, kózoloht^ rúgtat és zavart gesztusokkal, lihogvo mondja ol, amit a falu népének újságolt ... És tovább vágtat. Mintha csak maga a liaiál üldözné.
A falusiak álmélkodva, szájtátva szemlélték ezt a rö\\id látványt. Azt hitték, hogy a félol-motcs ember cl akart bánni vujo ... be akarta csalni barlangjába, mint a polyu az óriás rákot.
S mtdóh látták a továbbiakat^valaml halváuy fény dorougését érozték az agyukbau ... Hátha ö is csak olyan ember, mint ók... Hátha? — Ki tudja!... Hisz a török is csak ombor, mint a futár moudta... És mig a uÖp kővé meredvo, némán állt, addig az alchimista gyorokos firgo-séggol ugrált, lofolé, fokról fokra a sziklaléposó-sotról, mignom eltűnt a barlangban. A tágas középen mogállt, szétvotett lábbal; ogyik közét a hóna alá szorította, a másikkal pedig a szakállát babrálta. Igy állt tünódvo ogy porcig. Azután kutató tokintottol, sötét gondolatokkal lépott a laboratórium olé. Loült ogy kőre. fagy tízféle homoküvogot szodott oló és totto ogyon-kéut vissza, mig ogyszercsak bonsó ujjongással kapott a kozébo ogyot.
— Ez az, — mormogta önológülton. — Kz as.
Lohetott Un másféllltores az üvog. Világos zöld
folyadék volt bonno. Mint ogy nagy darab, megolvasztott, félig átlátszóvá vált smaragd.
— A robbantószorom — bőszéit halkaa tovább — ozzol fogom a törököt mogsomralsiteni. Ezzol az ogyszorünok látszó folyadékkal... Aztán, magamat is majd. Igon, magamat Is, ha kél hónapon bolül n- m tudok az atomok állandó forgásának flfikus szabályozása folytán aranyat olóállitani, amit Bécsbe száutam, Waldstrom. horcognek, bocsülotszó pociétjo alatt... ,
S mig lázas aprólékossággal forgatta koxéboa a kezdotlogos vogyl összetélolü üvogot, addig apró vorojtékcsoppok Ültek ki a homlokára éa ellaposodott szomo vészoson forgott.
Kötolosségénok toljosftéso olótt már csak másfél hónap állott. Az eredmény elmaradása
1925 áfrrifis 12. *
ZALAVÁRMEGYE
7
most tuir biztosnak látszott. Legalább minden körülmény erro utalt. Anyaibban ugyan nom szűkölködött, de addig, mig égy lépéssel előbbre juthatott az aranycsinálás különálló, sajátságos problémájához, addig áok egyéb hasznos, vagy kovesbbé hasznos vogyi dolgot állított elő, többek kórt a — robbanószerét is.
Mi tesz, ha nom tud sohogysem aranyat csinálni? — tűnődött. Mi losz főurl körökben az 6 hire* bécsi nevével ? . .. Hogy fogják lassan olfeledni ts miképen fog ¿lőtérho jutni több bécsi kartársa, az alchlmla mozején.
Ki a gondolat fokosatosan erősödött benne, Do ogyszerro eszébe jutott, hogy még van misíél-kéthónapl Ideje... végén csattan az ostor...
Lekűzdte bonsó folláogolását és letette óvatosan a kozdetlegos üvegot. Klmont a barlang Lejárata elé és széjjoltokintett.
— A futár szavai szerint ezen a nagy réten kell átjőnulo az ellonségnek — mormogta — de másfelől nom Is jöhet. Hiszen oldalt pár kóoyhogyok szogélyezlk a rétet... No jó ...
Mogint bement. Ott bonn aVon gondolkodott, hogy a török kétségkívül tömött sorban kényszerül jönni, a völgyszerü réten. Ebhez Ig.i-zodott.
Minthogy a falut ngm ismerte, sem lakóit, cg)általáo nom akarta igénybevenni az.omborek segítségét komoly muukájához. Egyedül fogott hozzá torvének végrehajtásához. Krre a munkára kulönbeu a török elleni határtalan gyülftloto ösztökélte a legjobban. Ugyanis Mécsben már sokat hallott boszélnl egyet mást az ozmán seregről s annak hallatlan fanatizmusáról.
A rétség ama szélén, amoly csak mintogy kétszáz, vagy talán száz lépésnyi távolságra volt a barlangtól, egy hatalmas kőtömb omotke-dett felfelé. A barlangi kőzetek folytatása lehotott, amiut azt már az alchimista olóbb kldoritotte, s tömb hasonló ásványtartalmából. Ott, ahol a kőtömb kiemelkodett, már kopár, száraz, kavicsot» volt a hely.
Ide jött ki a vén tudós. Aztán egy szerszámmal bolofurt a megrakott szénás-szekér pagyságu siderltes kóbo. Kihozta ogy edényben a robbanószert a belccsusztatta a furt lyukba. A pokoli folyadékba hosszabb rongytekerca véget mártott, aminők végét meggyújtásra szánta. A kőtömböt nagy lopedővol fedte be, hogy a közolodő törökökbon azt a gyaout keltse vole, mintha valami rögtönzött hadisátor leaue s alatta leselkedő magyarok várnák őket.
Estefelé járt az idő, mire az alchimista elvég zott munkájával. "Dórmógvo húzódott mog a barlang bejáratánál. Dús, ószos bajusza alatt ravasz mosoly ömlött szét. öoblzalma /elűzött mellólo mindon legkisebb izgató érzést ós kilüaö taktikája, biztosnak mutatkozó sikere élosre fonté fantáziáját s már szinto olőro látta a pokoli robbanószer rettenetes hatását a pusztuló törö kökben.
Ilire az est sötétje ráodflott a tájra, s remegő faluban is halálos csend kísértett. A lakósság nyugtalan, sóvárgó virrasztással rendezgette s kiront kardokat, kaszákat és baltákat s tikkadt gyötrődéssol várta a továbbiakat.
Fenn csillagok pislogtak, kíváncsi pislogással, a föld befolyásolható, kormáuyozható, tehetotlon halandóira.
A nagy éjszaka esendje olyan volt, mint egy fáradt, alvó test pihegéso. S az éjszaka kietlen sötétségében elcsigázott, virrasztó magyarok sorsa vajúdott...
És az álmatlan, klmorütt omberekre rákö-azontött a harcok véros hajnala; a mindjobban halványodó derengésből csatakos, vérosruháju
• különféle kisázsiai népokból tarka tömeggé összeverődött soreg bontakozott kl. Ez a mozgó tömeg — mint ogy hói{órgoteg — folyvást nőtt,
* közolodésükkel... Ez a piszkos, vépn, hívatlan embortömog maga volt a mogtestesült Bűn és Ilombolás... A sokaság oggyé olvadva, lomha cammogással közoledett, a köduszta rétség siralmasan füstölgő távoli háttoro felől... Már csak rövid pár ozor lépés választotta el őkot a kőhalomtól.. ,
A falusiak vérboborult arca és lángoló szeme állandóan a veszodolmoson törtető ellenségen higgött. És a kardok, kaszák védőén csillantak Bog a szorongók kezében. Ott állt a falu népe, ttiodonre kéxzen, halálraszántan, a falu házal elé hányt rönk* és földbarrikádok mögött. Né-
hányan tanácstalanul kérdezték egymástól: — Vájjon moat mit o&tnálbat a „Félelmes?" Mit akarhat azzal az Istontelon nagy kődarab beta-karásával?... Azt gondolja,] majd megvédi magát vele a törökök ellen?.7.
Az alchimista egykedvüe^ ^4öfődött, holt mosollyal, fagyos tekintettel állt a hűvös hajnal csillogó ködében, barlangja előtt. Fásultan babrálta a szakállát. A szeme az imbolygó tömegon révedezett, de az eszo Bécsben Járt, Waldstrom hercognél. Mig a csapatot szemlélte, ugy érezte, miutha láthatatlan atomok feltűnő forgással „kerlngtok volna előtte... ts aranygőzök vetettek homályt a szemébe... Ez az ideges vízió csak egy porcig tartott. Feloszmélt; Kiogycno-sedot. A homlokán mély ránc húzódott végig. Dühösen uézto a törököket. Gyilkos pillantásokkal. A látvány tisztára mosta agyát. Lassan, sétálva ment a letakart kődarabhoz. Onnan vizsgálta tovább az ollenséget. A kelő nap eleven fényóbon tisztán látta, hogy a törökök elől voltaképon menekülnek is egypáran. A tegnapi futár is velük volt. A fejét vastag kötés takarta. Amint ozok a megrémített faluba értek, a törö kökot már csak kétszáz lépés választotta el tőle. Az alchimista többé nom várt. Meggyújtotta a rongyszalag, végét. A szalag lelógó hossza lehetőit tlz méter. Sistoregve szaladt végig rajta a láng.
Midőn pár perc alatt olérlo a sereg a kő tömböt, kíváncsiskodó, szemtelon tolakodással rontott noki. És még mielőtt az elsők magukhoz tértok volna a meglepetéstől, már körülöltük zsongott az egész had.
Az alchimista, ki még ozelőlt észrovétlenül visszaosont, oltakarva a kőtömbtől, merőn nézte a jelenetet.
... Most irtózatos dörrenés viharzott bele a közeli begyoldalakba; a kőhalom a nagy füstben apró darabokra repült szerte, ezer meg ezer felé. Mintha ozor szilánku, ezor mérgező szemű, nagy, Dagy túlvilági - harag. tört volna elő a robbanásban, a (öld gyomrából. Az Iszonyú, velőket rázó robbanás, egekig ható dörrenés szinte megakasztotta, «elfojtotta egy percre a nagy természet örök mozgását, lélekzotét. Kis ideig még búgott utána a táj ... aztán, a dörrenés morgó jajszaval elhalkulva táncoltak tova, át, egyik hugyröl a másik hogygerioore.
Egy percig dermodt csend után^ Mintha minden szó, szellósuttogás, tovélrergés, mindenminden egy darabig vastag jégtábla alá lett volna présolve.
De a másik pillanatban ismét fellélekzett minden; a foszlányokká, rongygyá vált török sereg maradéka — atig tiz husz ember — borzasztó, kinos jajgatással, sóhajtással s vér-telon arcok titkosan esdeklő pillantásával mutatta szenvedését... A szellő sirva, zokegva ölol-kezett a párakönnyes bokrok levolei közét...
S az örökös Cr, a Halál, látbatatlau táncot lejtott a holttetomeken, a haldoklók nyöszörgő, siralmas zenéjéro ...
X. Ez volt reggel...
Délután kijött az alchimista a barlanglakásból. Széjjelnézott. Boppaot határozottságot árult el tekintete. Odanézett a megsemmisített törökök felé. Egy-kettő még vonaglott. A többi mozdulatlan volt. Közolobb ment a tetemhalomhoz. Csupa véros arc, összeroncsolt, földes, kormos test mlndogyik. Voltak heverő végtagok, nyitott-szemű fejek is; a nyitott szemekből klmosolygott, cinikus fölényességgel a Halál. Az alchimista örvény szélén lépdoló lélekkel, megejtódve szemtélto a látványt. Mogdöbbent s olt, a holt-totomok mollott gondolatokba mélyodt... Ha robbantószerük helyott aranyat tudott volna előállítani... Most már Waldstrom herceg leg-kedvoltobb ombornl közé számíthatná magát.. . Gazdag ember lehetne ... Annyit kérne tőle találmányáért, amonnylt akarna... Vagy ha tőle nem kapna sok pénzt, nagy vagyont érte, elvinné Angliába... Vagy messze, Japánba. A császárhoz. És ó még gróf is lehelne érte Japánban ... Do nom ls kelleje odáig mennio. Talán egy lépést som... Helyébe hoznák az ajánló lovelokot... Eh, hát ez olyan lehototlen? Közönséges aranyat előállítani? 0 neki? így gondolkozott.
Ma már májdnom megsikótültom — gondolta. Majd holnap megpróbálkozom vele utoljára.
Elment a faluf»a, amit még sohasem látott közelről. Az emberek még nom hallottak soha
olyan robbanást. Nagyon féltek, s mikor meglátták őt, elbújlak a házakba; olyanok vjltak, mint a) félőrültek. A kardok, kaszák, kapák még mindig a kezűkben voltak. Talán napokig se mertek volna előjönni. Az. alchimista egy térséghez meni s ott várta, mig valaki előjön.
Egyszercsak, egy óra múlva, jött valaki. Az alchimista intett neki. A falusi ember gyanús pislogással, karddal a kezében közeledett feléje. Félt a rejtélyes IVanycsInálótól, aki igy szólt, hozzá:
— Nem kell félni tőlem. Én Is magyar vagyok. Csak különös, alig látott ember... Arra kérlek, ássatok a törökök száWra egy nagy gödröt a temessétek oda őket... Éo mind megsemmisítettem a pusztító sereget...
A fegyveres pór eltátotta a száját s a szemét kimeresztve bámulta, minden szó nélkül az alchimislát. Hisz mindannyian hallották a reggeli dörrenést, látták a pusztulást; tudták, hogy e téuyek mind az ó javukra szolgálnak, mégis furcsa volt előtte a zord tudós. Nem tudott szólni neki egyet se.
Az alchimista visszament. És félóra múlva minden ember ott vonult el a barlang mellett, kapákkal, ásókkal, csákányokkal a kezükben s lángoló szemekkel, kicserélt lelkekkel fogtak hozzá a munkához.
Egy hét mull el. A falu már kezdte megkedvelni a zárkózott tudóst. Do még senki sem kereste fel. ó sem a falusiakat; roppant erői-ködésbeu tépelődött az agya; mindenáron aranyat akart elóillitani. Mató folyadékok, gavak segítségével heves pezsgések között próbálta az elemeket felbontani é* a részeket térfogatuk, majd sulyuk arányában" relativitásba helyezni; aztán \'az egyenlő atomforgásuakat, miket napokon keresztül figyelt, variálni kezdte, melegítette, vegyítette ; különféle nexusokat állított fel ...
Ezek a téoykedések csak bevezetésül szol-gáltak, természotosen. \'
Napokig próbálgatott, új, meg új methodussal. Semmi eredmény. Többször megtörtént, hSgy a fárasztó munka eredménytelen kimenetele annyira szétforgácsolta nyugalmát, bogy félőrülten rohant kl a barlang kijáratához. Ott várta mog, mig újból folytathatta munkáját.
így i«lt el ismét egy bét.\' Ax alchimista már majdnem teljesen elvesztette az essét. Kétségbeesett. önhittségo eleinte megnyugtatta; most mindig erósebb lett benne a pesszimizmus. Folytou Waldstrom herceg járt at eszében. Aunyira megzavarodtak a fejében a gondolatok, hogy végül már csak sztröcbiométrial példákat csinált. ..
• -
Egy napon aztán rettenetes robbanást hallót-\' tak megint az emberok a barlang felől. Azt gondolták, hogy ismét a török jöu. Pár perc múlva mindon ember kezében gyilok volt és az egész fajú kivonult a barlang tájékához. Már nem félt senki sem a zordon tudóstól, hiszen életmentőjük volt.
A barlang környékén azonbau nem láttak semmiféle, ellenséget. De annál rémesebb látvány hatotta át idegeiket; a barlang teljesen romokban hevort. A vele szomszédos szikla-omelkedések még omladoztak és porlódva, zizegve folytak alá a „Szirt" oldaláról, le a meredély sötét fenekébe, a töméntelen vadbozót és tüske fölé. Az összeomlott barlang kövei közül lángnyolvek sárga foszlányai enyésztek el, a feltörő sárgászöld, sűrű, fojtó füstgomolyok gyomrában. A romhalmazzá semmisült kövek alatt lassan, halkan morgott valami. Mi^tba tűzhányó lappangott volna ott... mintha maga a Pokol táttotta volna szét a száját. A volt bar- . láng bejárásánál széjjelszilánkolt emberi test véros kormos maradványai bevertek. Az alchimista teste volt, aki a robbanás előtt valószínűleg mogtebolyodott. A faluslak megismerték és megilletődve, némáu állták körül a témes maradványokat. Ugy álltak a robbanás színhelyén, mint régi hősök valami kimúlt görög félisten testéuél.
S mig az emberek lelkéből ismeretlen érzéseket, sojtelmekot váltott ki a látvány, addig az olóttük ismeretlen Waldstrom borceg.sóváran goudolt arra, hogy rövid egy hónapéi belül alchimistája elviszi számára mérhetetlen gazdagságra jogosító találmányát, miáltal egésf bizonyos, hogy ó fog lenni a világ leggazdagabb embere .
zalavArmegye
1925 április \\%
A beteljeaQlt és ax . elérhetetlen vágyak u«Ja. v
Két ut állóit előttem. Az egyiket, amelyik Mélység felé fufoif, tisztán beláthattam. A meredeken felfelé emelkedőnek csak az eleje látszott.
Amarról csábító szó hivogatott: Jöjj, itt a mérhetetlen vágy is kielégüll\' - De minél tovább száUt pillantásom — annál fásultabban hevert s lent az ut mélyén már posványban fuldokolt a minden kívánságtól belelt Vágy. -
A másik «t mögött meredek part emelkedett. Itt inindtnki csak a maga vágta ösvtnyen haladhatott előre, nehezen, izzadt munkával. De «inéi feljebb hatolt az ut vándora, annál merészebb hangok hívogatták s ha egy-egy vágyat elért a szív, ujabb tUnt fel s az arc, mely előtt ellebbent, átszellerhölt, a sziv, melybe beköltözött, még hatalmasabb kívánságok erőitől duzzadt. S csalta a sok röpke vágy az embert mindig feljebb, egyre tisztább magasUtok szel--len* légkörébe ...
... Is én kikerültem a megvalósult vágyak útját s megindultam dobogó szívvel, kipirult arccal a meredek ösvényen, a tökéletesen soha be nem fcljesüló, egyre szellemibbé finomuló vágyak magaslatai felé.
> Kutat Kálmán.
SZÍNHÁZ ts MOZI.
Elnémult harangok. Ennél aktuálisabb darabot nem is vehetett volna elő a színház igaz-gátósága. Nem akkor készült ez, amikor szép Erdélyországban már az oláh volt az ur, hanem Még a régi jó magyar világban, de az író ismerte azt a harcot, amelyet ott vívott egymással a Magyar és az oláh s amelynek vége egyelőre Mégis az lett, amit az oláh pópa mondott a kálvinista magyar papnak: ez a föld a tietek — volt Nem a mi hibánk, hogy ez így történt és nem is vesztjük el reményünket hogy olt ismét nugvnr Iísz az^ur,, - Csütörtök este került előadásra Rákosi Viktornak eme nagyhatású darabja s mondhatjuk, hogy igensiketült előadásban. Bár sokat tételeztünk fel mindig Takács Oszkárról, de Todorescu szerepét néni láttuk biztosítottnak kezében. Mondhatjuk kellemesen csalódtunk. A sokoldalú művész nehéz föladatát pompásan oldotta mag. Már első megjelenéséből megállapíthattuk, hogy alaposan felkészült szerepére. Azután lépésről-lépésre fokozódott a hálás, mit a közönségre gyakorolt. Kü\'önösen az utolsó fölvonásban emelkedett arra a szintre, ahová csak. valóban elsőrendű művészek emelkednek. Kitöréseivel elénk állította a vad. fanatikus oláh pópát, ki első sorban is elvakult agitátor. Majd megtörve a jellemszinész jeles tulajdonságait mutatta be A közönség elragadtatással szemlélte végig játékát. — Oreguss Zoltán a magyar pap elhatározó makacsságával állotta meg helyét abban a tudatbaif, hogy akit szcmélvesit, az a legfontosabb missziót tölti be. Kár, hogy szembaja levont valamit alakításának értékéből. Nagyon intelligens játékával szintén elismerést érdemelt ki Deményné. Epizód szerepében sok jót mulatott Hajnal Károly, mig Hován Böskét túlzásai majdnem kiejtették szerepéből. Dcmény, ÉrczVövy és Sziklai V. szintén helyes fölfogásul játszottak s igy semmi ki nem esett a darab szépségéből, sem antiak-gördülékenységét nem zavarta semmi. Sajnálkozással kell megállapítanunk, hogy a közönség nem mutatott olyan érdeklődést a darab iránt, mint aminőt az intelligens magyatság^észéról érdemelne, mert csak közepesen telt ház nézte végig az előadást.
MÚSÖRi "
Szömbaton: Az Úr Jézus kínszenvedése és hklála (Passiójáték.) <
Varárnap délután: Hazudik a muzsikaszó.
Vasárnap este: Az Úr Jézus kínszenvedése és halála. (Passíő|álék.)
Hétfő délután: Drótostót. Operett
Hétfő este: Tatárjárás. Operett. Bucsuelőadás.
A aéfj> dflngéliumból\' egybe összefoglalta: f Bárczy Istváii.
Bárczy Kapható :
KAPHAtŐ KAKAS ÁQOSTON KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
, x Ha fáj a gyomra, olvassa el GerŐ Miklós i budapesti gyógyszerész lapunk mai számában í megjelent .ventrovin\' hirdetését.
— Réigállc a legolcsóbb napiárban kis mennyiségben is kapható a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Áruosztálya hivatalos helyiségében.
gÖZGáZDASÁufiS PÉNZÜGY.
MII
Húsvéti gondok.
Irta: PARKASS ELÜK a Baross Szövetség Igazgatója.
Egy évvel ezelőtt a magyar iparosok és kereskedők sok várakozással tekintettek a jövőbe. Az akkor közölt híradások szerint az entente talpra-állitó és újraépítő akciója: a külföldi kölcsön biztosított volt és hivatalos közlések, politikai nyilatkozatok szinte rózsás színben festették az abban az időben megijedt iparosok és kereskedők előtt a válható jövőt.
Azóta leéltünk egy évet és ez az esztendő a küzdelmek, bizonyos mértékig a csalódások keserű esztendtje volt.
Világos, hogy a paradicsomba senki sem juthat anélkül, hogy azodajutást bizonyos küzdelmek árán meg ne érdemelje. Meg kell szolgálni azt a boldogságot és erre el volt készülve körülbelül mindenki. De nagyon sok "bűnt kellett elkövelniök, vétket vétekre halmozniok a magyar iparosoknak és kereskedőknek ahhoz, hogyolyen megpróbáltatásokon menjenek keresztül, mint a minőben múlt húsvét óta részük volt és van.
Ez az esztendő igazán próbája volt annak, mit képes kibírni a magyar közgazdaság. Mig az előleges hírek a taípraállitással kapcsolatban a gazdasági megkötöttség megszűnését mint minden boldogság hozóját tüntették föl, addig tapasztalni kelleti az év során, hogy a devizaközpont korlátozásainak megszűnése, a kivitel és behozatal szabaddá tétele és több hasonló annyira óhajtott intézkedés nyomában nem jönnek mindjárt a boldogulásnak megkönnyebbülése, a küzdelmek csökkenése. Megjöttek ellenben mindazok a terhek, amelyekről az előzetes beharangó>ás során nem igen volt szó kényszerkölcsönt kellett fizetni, résztvenni a Nemzeti Bank részvényjegyzésében, fizetni a múltban kivetetten adót, rájönni, hogy az esztendő adóját el lehet oszlani 3500-al, hogy azután 68C0 al megszorozható legyen és az igy kiszámított váratlanul magas adót is elő" kell teremteni, hi nem akar megakadni üzletvitelében a közgazdaság terén görnyedt háttal működő iparos és kereskedő^
Rá kellett jönni arra, hogy hiába szűnt meg a magyar korona értékének romlása, ez sem köny-nvitett a napi boldogulásért küzdők során. Mindig sűrűbben hangozhatott föl a háború előtt tréfásan, hangzó mondás, hogy miért is van az a pénz és ha van, hát miért nincs. Ez a nincs ez a főjellemzője az elmúlt évnek, a mögöttünk álló hónapoknak. Ha a múltban csak magas kamatok árán lehetett hozzájutni a szükséges pénzhez, amely az üzletvitelhez nélkülözhetetlen, ugy most már a magas kamatláb mellett a legfőbb panasz tárgyát az képezi, hogy egyáltalában hiányzanak a hitelnyújtók, a forgó tőke, amik nélkül eredményes munka végzésére a mai gazdasági berendezkedés mellett senki sem képes.
Kálvária járás ez, amelynek sok-sok fr«tációja. Ha az egyiknek kevesebb tán, annál több a másiknak, aki immáron roskadozva tudja csak elcipelni tovább lépésről-lépésreaz élet keresztjét.
Es hányan vannak olyanok, akik összeroskadnak a teher alatt. Kishitűek, ákik csak a kínjait érzik, látják és nincs bizalmuk, nincs httüK a jövendőben, nem néznek hozzátartozóikra vállalt kötelességükre, csak arra vannak tekintettel, hogy ók egy darab kötél, egy revolverlövés vagy egy csöppnyi méreg árán meg-
futhatnak ez elöl a kötelességteljesítés elöl ét nem törődve az ittmaradókkal, mennek neki a bizonytalanságnak, az Elkárhozásnak.
A magyar gazdaságnak ebben a szomorú helyzetében nincs alkalma arra, hogy várja a megváltót, akit neki bármely nagy próféták bejósoltak volna. De nem szabad nehéz sorsukban szemük elöl téveszteniök azt a megváltót, aki menybéli nyugalmát áldozta fel, hogy leszálljon ide és a magavállalta keresztet vigye mejgalázva, megcsúfolva, megköpködve nem saját magáért\' hanem az emberekért, akiknek elseje elkövette a bűnt, amiért lakolnia kellett. ^
Az ö előre tudott sorsa a küzdés, a szenvedés volt és af halál. A magyar közgazdaság ha szenvednie kell is, halálraitélve nincs.
A magyar közgazdaság, ha le is van . .vénre a porba, de nem halt meg, legfeljebb kényszerű alvásban van és ha küzd tov^Mvhittel: elkövetkezik számára a boldog fol/ímMÍR.7
• ^MMMWklMIM
laMdoniis: ..ZALAVARKEBTE** iapkiaMMi
á siorkcsitésvrl es kiadásért felel: KAKAS AG0ST0I
•BRUlLMORi
J göztéglagyár Teleion isl Zalaegerszeg. *
m Lakás: Bókóciy-utea 42. Oyár : Andráshidai nl ■ ■ Sxálfitokfuvariva|óntételbeDtégUt,hornyeltiier«pdt ■
g a legolcsóbb napi áron. Nagy súlyt helyezek árum ■ B elsőrendű égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és ■ g könnyű súlyánál lógva csekély letőmegterhelést jelent ■
BiiiiiiiiMiaiaiiiiiiMiiail
Ha fáj a gyomra
. használjon
„Ventrovin" gyomor kura balzsamot.
(tönr. védve)
Megszünteti a has és gyomorgörcsöt, üdít gyowor és hélbántatmakat, székrekedést. Felülmúlhatatlan étvágygerjesztő. Számtalan hála és köszönóirat. Egyedüli készítő :
Gcrő Miklós „Ferenqz József Gyógytár Laboratóriuma" Bpest VII. Bethlen u. 14.
Megrendelés póstai utánvéttel 20.000 korona.
Értesítem az i. t. hölgyközönségei/ hogy Alsó-utca 2. szám alatti lakásomon
(Plébánia mögött) /
kész női kalapokát
állandóan raktáron tartok,
alakitás&kat Ízlésesen
készítek. Szíves megkeresést kér:
LÉ RÁ NT IMRÉN É ZALAEGERSZEG. Tanuló leány felvétetik.
£pií2@6ésbufo?«
A munkát a legkényesebb igényeknek k I megfelciőleg készítenek I
<Szalay és Dankovits k
épuiot- ós műbuior-osztalosok I
, ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: f iskolaköz 2. szám. Orményi-utca 7. i
Állandó készbutor raktAri f
ROBUR TRAKTORRA
kérjen ajánlatot
Hofherr-Schrantz és Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
X
1925 április 12.
J V/ .1
ZALAVÁRMEGYE
FIGYELEM!
BIRTOKOK és MALMOK
eladását, vételét, bérletét
szakértelemmel, leggyorsabban,legelőnyösebben közvetíti
MLINKÓ ZSIGMOND
OFB. engedélyokiratával mfiködó birtokközvetitó irodája
mmil, UH. iáimul« 76. n. Ttlilen: tol 138-71.
1AGYAR BBOWN BOTEBI IÖVEK
villamossági részvénytársaság BUDAPEST, VI. I\'ODMANICZKY-UTCA 27. SZÁM. Gyár: Újpest, Megyeri-ut. Sürgönyeim Dynamo Budapest. Gyárt és szállit: villamossági gépeket és berendezéseket az ^rősáramu villamosság minden alkalmazására.
Tekint«« mag • bwd.p.stl ntms.fhSsi vásáron cégünK h lállltettspe e 1 á 11» gyárim á n yal t.
RISZT SÁNDOR
kádáraestsr Zalaegerszeg. Vörösmarty dtca 29. si.
Zalamegye legjobb hírű hordó üzlete.
Ajánlja salát ké-ultnónytt sxárai iából kénttlt bírói hordóit, mely állandóan raktáros van 10 liter* tói 1000 Uterlf.
\'UlCT
friaa Transport nordók 400-tól 800 literig raktáron vannak — 25 kaktollteren íelüli vitelnél árengedmény I 1
Tavaszi
női divatkalapok
nagy választékban,
már 100,000 koronától kezdve kaphatók:
Tischlér és Kaszás
női divatllzletében. Zalaegerszeg, Plebánia-épület.
Zongorahangolásokat és javítást I Llgnnm Sancktam tekegolyók
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
jutányosán vállal, felelősség melle«: q^jj vilmos ESZTERGÁLYOS mesternél
SZOMBATHELY, Kossuth-u. 19. Jutányos árak. Vidékre \\ postán utánvéttel. Kérjen árajánlatot.
V.
Nem mulatok, nem kártyázok, mégis
[kevés a pénzem,
Hej de azért nem busulok, sőt jó ~. [kedvem van nékem,
Ha kell kalap, ha kell cipő, fehérnemű,
[nyakkendő,
Nadrágtartó, erős szandál, harisnya
[vagy esernyő,
Van egy jó cég, ahol mindez olcsón \\ [beszerezhető,
Bizonyára ön is tudja, hogy ez a
HORVÁT JENŐ
s ■
-a

i
FORDSON-TRACTOR
. ■ 7- \' vyT-\' ^ a legolcsóbb és leggazdaságosabb. 8iánt, kajt vantat petróleummal
foro tihimutó HALTENBERGER VILMOS
pótkocsival 3 tornára. — Az autó a Ford gyárak autorizált képviselete; BUDAPEST, VI. kcr., Nagy-ára 79 millió korona. mezö-ucca 19. — Sürgönyeim: Wiltord Budapest. Teleton 66-15-
Kerkay József
szobafestő és mázoló
ZALAEGERSZEG
JAKUM-UTCA 27. SZ.
Elvállalok szobafestő és mázoló muukákat a legegyszerűbb kiviteltől a legdíszesebb kivitelig, cim-irást, tapétázást, butorfényezést s minden e szakmába vagó munkát. Szolid ár, pontos kiszolgálás.
ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPAR! VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és hezitált gazdasági gépek Hoflierr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek !I
... . •í Zalavármegye legnagyobb és legrégibb VÁSZON- ÉS DIVATÁRU ÜZLETE é
SCM ÜTZ ÁRU H Á z
NAGY VÁLASZTÉK: uri és női felöltő helméhben, férfi és nöi ruhauásznahban. Diuánátuetöh és szöngegeh dús rahtára. 4
Ii
ZALAVÁRMEGYE
1925 április 12.
TTZ
„PYROS"
legtökéletesebb és IcRotcsőbb tűzoltó-készQléknekegyetlen házban sem szabad hiányozni t
Nyugodtan csak ugy alhat, ha lakásában
„PYROS"
VI
„PYROS" tüzoltókészülék előnyei:
1. Mindenfajta keletkező tűz legbiztosabb elfojtója.
2. Pillanat alatt használható, azonnali hatással.
3. Egy szerű és célszerű, még gyermek állal is kezelhető.
4. Mérges és maró gázoktól és anyagoktól mentes.
5. A gyártól teljesen függetlenül, otthon utántölthető.
6. A töltés határtalanul tarlós és fagymentes
7. Ahol a „PYROS* készenlétben var\\ a .DUNA\' biztosító Társaság a tüzbiztositási dijakból !<]•\'• külön kedvezményt ad.
A »PYROS" tüzoltókészülék ára forgalmi adóval együtt 200 000 korona.
Zilará/megyében egyedárusító a

II
Zalaegerszeg, telefon 15.
A Zalaecertzesi Központi TakarékpénzUr R. T. épületébea).
A nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja kitűnő minőségű és legújabb divatú gyártmányait. Készit mindennemű
kaptafát, háromrészes cipó- és csizmasámfát. Kapható:
Grtlnbaum Ferenc
börkereskcdönél Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 11.
MEGHÍVÓ.
A ZALAEGERSZEGI IZRAELITA HITKÖZSÉG
Vállal:
%
legelőnyösebb fellételek mellett lakóháxak, gazda-sági és ipari épületek tervezését és kivitelét, beton é« vasbeton mankát, hídépítést, tetőfedést, nedvei épiletek szárazzá tételét, épületek átalakítását ét tatarozását, csatornázhat.
Bármely építkezési ügyben felvilágosítással díjmentesen szolgálnak.
Szállít:
legelőnyösebb feltételek mellett épfiletfát, deszkát, asztalosáru faanyagot, lécet, fazsindelyt, portland-cementet, meszrt, ataccatur nádat, hódfarkn ét hornyolt tetöcserepet, valódi ssbest palát« mflkő-zúzalékot, aaphaltelszigetelő lemeit, és minden-nemii kátrány-termék«!, betonára cikkeket beton-kerítéseket, műkő lépcsőkét, rabiti »zővetet ttb.
folyó évi április hó 19-én délelőtt 10 órakor a Kereskedelmi Kör nagytermében fogja megtartani, melyre van, szerencsénk a hitközség tagjait tisztelettel meghívni.
Zalaegerszeg, 1925 április 6.
Gerti Simon Ltfwensteln Igiáe
hitk. titkár. hitk. elnök k
TAROYSOROZAT:
1. Két jegy zókönyvhiteleiilő kiküldése.
2. Az elöljáróság évi jelentéiének tárgyalása.
3 Számvizsgáló bieottság jelentése.
4. Zárszámadások tárgyalási.
5. Az adókivető bizottság 21 tagjának megválasztása.
6. A számvizsgáló bizottság 5 tagjának megválasztása.
7. Négy község kerületi képviselő választása.
8. Esetleges indítványok.
1EOYZP.T. I. A részletes ririzámadiiokat a közgyűlés előtti 5 napon mindea hitk. tag a hitk. irodában betekintheti. (31. fc).
2. A tagok köréből a közgyülé« elé terjesztendő Indítványok 6 nappal a közgyűlés előtt a hitk. elnöknek Írásban bejelentendő. (12. §).
Falragaszok, bili wM
és minden egyéb könyvnyomdái munkák szép kivitelben készülnek
Kakas Ágostén oyiniilájáli
Zalaegerszegen. Telefon 131 sz.
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron k&zit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő-tér. Telefon 161. Állandó nagy raktár: Jjygg»
porcellán-, lámpa-, norln-berfll és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre la axonnal, pontosan teljesít
Olcsóbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi lisztraktárábaq
Ozv.GrQnbaum Samuné
sfltöde, liszt- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefond05.
FrftocItÁcV Tisztelettel értesítem ugy a helybeli, mint a vidéki »WIICJ I megbízóimat, hogy a festés és tisztítás alá eső dolgokat
a mai naptól Kisfaludy-u. 10. sz. alatt veszem át.
Teljes tisztelettel -
Torlszay József
Zalaegerszeg, 1025 április 12.
keine-, leljem- rahafert* é$ tegytlartítő
Telefon 191. \\
Hv>\\>, m,nt &4erA
^¿CW a férfiruha
C^ TÓTH GYULA fy
Telefon 191.
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi öltöny K 1,100.000-től 2,000.000-lf Felöltő K 900.000-től 2,000.000.1« Burberry-ragián K 1,200.0001«.
Óriási választék valódi angol szövetekben!
i

•«o«« x.Ky R. utoa. xm~M.mm

•a. . T.l.foaa.ám 181
• t
r
ltv évftlyaa.
\' Xalaeiersie«, 1925. április 15. Sxerda.
Ara 1000 koromm*
45. ssás.
nkitÉ egy iticabca, klaaek egy kuüw, fltawk ttJ *r#k IfaMáfkam, ■la«* lanvemi( fritá«adiaábaa*
ünnep után.
A magyar ajságok húsvéti bővített kiadásaikban kivétel nélkül annak a reménységüknek adnak kifejezést, hogy mégis csak elérkezik a magyar föltámadás ideje, egyesülnek újra az ország lecsonkitott részei és az integer Magyarország hirdetni fogja a magyar nemzet életrevalóságát. Sajnos, azonban ezt a reményt nem Önmagunkból, nem a mi tettrekészségünkből, hanem a szavával nem játszó angol külügyminiszternek az egész világot beharsogó t reviziót kővetelő hangjából merítik. Mert a szeretet ünnepén egyhangúan megállapítják azt is, hogy a szereletlenség soha annyira nem uralkodott a nemzet fiainak körében, mint ma; a belső viszonyok miatt tehát föltámadásunk elhuzódhatik időtlen-időkig. Azt ugyanis igazán nem várhatjuk, hogy egy pártoskodó, sőt a párloskodás ördöge által annyira megszállott nemzet, mint jelenleg — mi, nagyobb teljesítményekre képes lenne. Helyesen állapttja meg Nagy Emil, aki hónapokon át tanulmányozta az angol politikai és társadalmi viszonyokat, hogy .sajnos, a politika berkeiben lépten-nyomon megalkuvást és személyes gyűlölködést látunk.\' Holott épen ma, amikor a revízió gondolatának kapcsán felénk is fordul a világ érdeklődése, mutatkoznék szüksége a személyes gyűlölködés kikapcsolásának, amit lulajdonképen a párloskodás hozott létre.
Voltak már máskor is pártharcok, hiszen ezek nélkül egészséges politikai élet el sem képzelhető; de akkor az érvek fegyverével harcoltak és a politikai ellentéteket nem vitték át • személyes gyűlölet terére. Ma ellenben a politizálás a személyes gyűlölködésben, a szereletlenség legmagasabb fokú megnyilatkozásában metOl ki. Ne menjünk messze ennek a megállapítása végett, maradjunk csak a mi szűkebb pátriánkban s láthatjuk, hogy a szereletlenség ördöge milyen élénken ficánkol itt s mennyire éleszti a személyes gyűlölködés tüzét sorainkban. Befészkelte az magát mindenüvé és elűzni nem lehet, annyira megszállva tartja • a társadalmat. De elűzésére nem is igen törekednek, mert sokan attól várják boldogulásukat. Ez a dühöngő pártszeAvedély annyira meghu-oyászkodóvá, annyira gyávává tesz egyeseket, hogy még azt sem merik megválaszlaín, hogy milyen újságot olvassanak. Teljesen egyoldalú politikai nevelést kapnak tehát, melynek eredménye nem is tehet más, mint az elfogultság, ami tudvalevően gyűlölködést termel és szere-tetlenséget teijeszt. Tudunk esetet, nem egyet, hogy bizonyos újságokat más címekre hordatnak, meit félnek attól, hogy, ha megtudják, hogy nem a párt által engedélyezeit lapra fizetnek elő, a kiközösítés villámával csapják őket agyon. Találkozott már olyan hivatali főnök is, aki alárendeltjének egyenesen megtiltotta, hogy egy jól szerkesztett, hazafias irányú lapot olvasson, mert az a lap a főnök pártjával ellenkező politikát folytat.
Beszélhetünk-e ilyen körülmények között gon-dolat- vélemény- és szólásszabadságról? Várható-e a szeretetlenségnek és gyűlölködésnek megszűnése s a nemzet nagy egyetemének a gyűlölködő politizálástól való mentesitése? Várjuk, hogy felénk fordul a világ érdeklődése, hogy igazságot szolgáltat nekünk a világ főtörvény-széke az elszenvedett méltatlanságokért és mégsem akarunk az egymás Iránti szeretet táborába gyülekezni. Pedig csak ugy mutatkozhatunk méltóknak arra a feltámadásra, amit a revíziótól remélőnk. Ne tegyük meg a második lépést ad-4>f, mig u elsőt óvatosan meg nem tettük. A
EGYE
oaixunK nrunübrr liuinm . ] TÁRSADALII ÉS POLITIKAI L1P.
1 Mwprs tl.aw kar, ssfysttm M.Nt kar. | Itwktnfl: II11ILY PlUlf
revízióra vönaikozó igényűnk bejelentése csak akkor járhat eredménnyel, ha előbb félretesz-siflk a gyűlölet politikáját s minden kérdést annak idején veszünk elő. igen nagy hiba az is, hogy az úgynevezett jogfolytonosság kérdését sokan félremagyarázzák s ezzel ujabb ütközőpontot visznek bele a közéletbe, s nem veszik észre, hogy lehetetlen dolgokat kívánnak, amikor a jogfolytonosság nevében azt sürgetik, hogy az idők haladásának kerekét visszafordítva oly dolgokat erőszakoljanak,amiket visszaerőszakolni már nem lehet. A kormány és nemzetgyűlés mindent elkövetnek abban az irányban, hogy a jogfolytonosság helyreálliltásával nemzetünk viszonyait ugy befelé, mint kifelé megsziláiditsák. A magyar nemzet jogi és erkölcsi jogfolytonossága kiépítésének Bethlen István gróf miniszterelnök kezdettől fogva olyan helyes utján járt, hogy törekvésének jó irányát nem szabad vlsz-szavonással gyengíteni.
Revízió és jogfolytonosság. Ee a kettős eszme uralja ma a magyarság összeségét. Feltámadás, régi dicsőségünk visszaszerzése a gyűlölet, a szeretetlenség jegyében el sem képzelhető. Lépjünk a megértés útjára, az arra .hivatottak küszöböljék ki a gyűlölködés politikáját s akkor igény bejelentésünk sikerrel járhat. Máskép nem. A gyűlölködés még eddig sohasem termett jó gyümölcsöt, ezután sem fog teremni azt.
ZalatfArmtgya a törvényhatósági reform altén.
ZalaTármegye törv^nyliáfósájfi * biroftíágsmi
délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott dr. Tarányi Ferenc főispán elnöklete mellett. A közgyűlés meglehetősen gyenge látogatottságnak örvendett. Egyetlen tárgya volt: A törvényhatósági bizottságok újjászervezéséről szóló törvényjavaslat ügyében állásfoglalás.
A közgyűlést megelőzően az állandó választmány ülésezett, mely a közgyűlés elé azt a javaslatot terjesztette, mondja k\'i a közgyűlés, hogy Zalavármegye törvényhatósága helyesléssel fogadja a Vármegyék Országos Bizottsága-I nagygyűlésének határozatát, amely szerint a , törvényhatóság a belügyminiszter javaslalát mélyreható reformnak tartja s abban az ősi alkotmány veszélyeztetését látja. A reformok megvalósitására a közgyűlés a történelmi alkotmány és a jogfolytonosság alapián összeülő országgyűlést tartja illetékesnek. Legsúlyosabb kifpgást a törvényhatósági bizottság feloszlatása elleív~emeli a közgyűlés, mert a feloszlatással a vármegye autonómiáját látja veszélyeztelve. Hivatkozik a közgyűlés a vármegye egy 1793-b»n hozott határozatára, amellyel beleavatkozott a legfelsőbb Hadúr hadüzenés és békekötési jogába és a kormány még sem oszlatta fel a törvényhatósági bizottságot.
A közgyűlés az állandó választmány javaslatát hozzászólás nélkül egyhangúlag magáévá tette s a pár perces közgyűlés ezzel véget is ért. ________
Nehézségek ¡a francia kablnetala-kltás körül.
* Párizs, április 14. Doumergue köztársasági elnök Painlevét bizta meg kormányalakítással, aki azonban a megbízatást visszautasította. Ezután Briandnak ajánlotta föl az elnök a kormányelnökséget, de Briand ugy nyilatkozott, hogy lehetetlen dolog a megbízatást adjJig elfogadni, mig nem tárgyalt azokkal a pártokkal, melyek a többség alkotásához tekintetbe jöhetnek. Köveleli, hogy az 1924 május 11-én volt többség támogassa őt. Briand szerint ideiglenes kormány alakítása igen nagy zavarokat idézhet elő. Ezt háromnegyed órás kihallgatásán közölte is az elnökkel.
iMrktsxtáság is klaiéklutal» Uu|irui(, Síéckiayl-tér 6. uán. Tiliiii ItL
Gavalléros városi tanács és bohém zeneiskolai igazgató.
trdekes hirt kaptunk Szegedről. Kőnig Péter, az ottani zeneiskola igazgatója a napokban épült föl súlyos betegségéből és a városi taaács elhatározta, hogy elküldi őt Olaszországba üdaini. Az űdűlés céljaira 5 millió koronát szavazott meg és hat heti szabadságot engedélyezett azzal a szigorú kikötéssel,\' hogy Kőnig Péternek „tut hét előtt nem szabad Olaszországból eljönnte.-Arra nézve nem intézkedett a tanács, mttxW fedezze itáliai költségeit a zeneiskola érdeme« igazgatója öt héten át, mert bizonyos, hogy a kiutalt öt millió az útiköltség leszámítására? már az első héten elfogy.
A szabadság és pénz engedélyezésével tékát még egy szigorú tilalom is jár a zeneiskolai igazgatónak. Tilos a - kijövet Itáliából. Kőoig Péter, mint vérbeli bohémember kapta ezt a szigorú tilalmat, mert a tanács — ugylátszik — nem tételezi föl felöle, hogy kibirja hat hétig egyfolytában a munkanélküli életet; visznnt azonban épen arra tekintettel, hogy Kőnig Péter bohémember, nagyon kevés az az ötmiHié korona, mert, ha valaki bohémember is, akkor sem szeret ám koplalni.
Megemlítjük még, hogy Kőnig Péter ansak dacára, hogy ausztriai származású ember, kitaaö magyar. Első izben a kassai színháznak volt karmestere Onnan ment Szegedre. Nem tudott volna azonban egyetlen vakációt sem eltölteni anélkül, hogy legalább pár napra föl ne látogasson Kassára. Egy szép nyári estén meglepett bennünket a kassai Otthon kávéházban s mikor kérdéseinkkel ostromoltuk őt, csak ennyit mondott: „hagyjátok engem pékén, hadd iszok meg a kapuciner: örülök, hogy itt vatyok, lekaláp kipeszelhetek magamat ety kicsi motyo-ful." N.
Távirat—telefon.
Zita királynénál.
Budapest, ápr. /-f^Zita özv. királyné kihallgatáson fogadta Lequeifroban Beniczky Ödönt és Rakovszky Istvánt. A királyné a húsvétot családja körében töltötte ugyan, de egészségi állapota miatt vissza kell térnie újból abba az intézetbe, ahol eddig ápolták. Oróf Károlyi József május végén érkezik haza Lequeitióbél és a nyarat birtokán fogja tölteni. Kovács Nagy Miklós nyíregyházai gazda gyalog indul útra ae özvegy királyné meglátogatására.
A miniszterelnök rágalmazója.
Budapest, ápr. 14. Liptai Olga írónő, aki, már több izben állott a bíróság előtt, a közigazgatási bírósághoz intézett beadványában sértő kifejezéseket használt a miniszterelnök ellen. A miniszterelnök felhatalmazta az ügyésc-séget, hogy rágalmazás címén fogja perfce Liptai Olgát.
Szerencsétlenség a céllövésnél.
Budapest, ápr. 14. Húsvét napján délután a városligeti céllövő pályán egy céllövő fejbe-lötte a feleségét, akit haldokolva szállítottak a
Rókuskórházba. \'
\\
Medgyaszay állapota Javul.
Badapest, ápr. 14. Medgyaszái Vilma állapota javulóban van. Orvosainak véleménye alapján a jövő héten elhagyhatja a szanatóriumot.
A prágai futball-verseny.
Prága, ápr. 14. A prágai versenyen a Spárta győzött 1:0 arányában.
A
Okolicsányi letartóztatása.
Budapest, ápr. U. A Leirer Amália gyilkos-\\ sági ügyében gyanúsított Okolicsányi László előtt kihirdették a letartóztatást. Ma átkísérték az ügyészség* fogházába. Okolicsányi felesége megjelent a rendörségen és bejelentette, hogy férjével végleg szakított.
Miért bukott mag Harrlot 1
Párizs, ápr. 14. Herriot bukását az idézte elő\' hogy a szenátusban a balközép ellene fordult-A baloldali pártok radikális pénzügyi polítikáj követelnek s csakis ezzel hajlandók a kormány1 támogatni.
Balfour-ollanas tdnltténk.
Bairuth, ápr. 14. Balfour lord kijelentette, bogy nem hagyta volna el Damaskust, ha tudta volna, hogy a benszülöttek milyen ellenszenvvel viseltetnek irányában. A lord Alexandriában 01 hajóra, Tiogy haza utazzék.
Hindenburg cáfol.
Berlin, április 14. Hindenburg tábornagy egy amerikai ujságiró ejjött a leghatározottabban megcáfolta az amerikai lapokban elterjedt ama hirt, hogy ő a birodalmi elnöki jelöltség elfogadása előtt érintkezésbe lépett volna Vilmos volt császárral.
A nagyszombati határjárás.
- Mint húsvéti számunkban jeleztük, ez idén is megtartották nagyszombat éjjelén Egerszegen a határjárást, még pedig a megállapított programm szerint. Az öreg Árvay-Szanyi Jóska, aki mára föltámadási ünnepély előtt percette a dobot, amikor a körmenet a kálváriáról bevonult a templomba, este 10 óra tájban dobolta össze a határjárókat a templom előtt. Száznál többen gyűltek egybe a dobszóra és ősi szokás szerint eíöször fölkeresték lakásán a polgármestert, onnan a főjegyző, majd a városgazda és Fangler Béla lakása elé vonultak, az öreg Árvay-Szanyi mindenütt kivágott egy-egy felköszöntőt, amire kijárt egy-egy pohár bor kíséretében a buzdító váiasz, hogy tartsák továbbra is emiékezetökben ezt a szép szokást s a határjárást teljes komolysággal, az ünnephez méltó módon végezzék. Az után visszatértek a városháza elé, de útközben megállottak Polgár Arnold állategészségi felügyelő lakása előtt is s ott is elmondotta az Öieg dobos az ö mondókáját, mire Polgár szintén szép buzdító beszédben válaszolt.
A városháza előtt átvették a puskákat, töltényeket és a templom előtt megvárták a — be-harangozót. Bevonultak a templomba, ott imádkoztak, magukhoz vették a keresztet és török zászlót s pap vezetése, dobszó, furulya és harmonika hangjai mellett megindultak a kálvária felé. Éjfélre járt már az idő, de ennek dacára nagyszámú közönség nézte végig a fölvonulást. A kápolnában újra imát mondtak, a pap áldást adott reájok és kimentek a határra. Éjfél után 2 ócakor érkeztek a Becsaliba, hol 4-ig pihentek s 6 órakor érkeztek a templom elé. Itt Árvay-Szanyi megköszönte társainak a példás rendben megtartott határjárást, azután fölszólította őket, hogy térjenek haza, öltözzenek föl ünnepélyesen és 8 órára ismét a Kálvárián gyülekezzenek. Igy is történt. Amikor a mise megkezdődött, már minden határjáró ott volt. Mise után sortOzet adtak s mint föltámadás előtt, ugy nlost is pap vezetése és dobpergés mellett tértek vissza a templomhoz, hol szétoszlottak. gíEz idén tehát minden zavaró momentum nélkül folyt le a határjárás, Egerszegnek ez a szép emlékünnepe. Komoly emberek vettek benne részt, a Kath. Legényegyletnek tagjai közül is többen s igy semmiféle tekintetben sem lehetett a határjárásban kifogásolni valót
Xlálni. Egyébként elindulás előtt az öreg vezető,
rvay-Szanyi figyelmeztette a rendre és komolyságra a határjárókat s akiket fölkerestek, azok is intették őket minden rendzavarástól. Húsvét reggelén ezreige rugó tömeg kisérte Őket be a Kálváriától s fnindenkl örült, hogy a határjárás ily szépen sikerült, mert a rakoncátlankodó elemek miatt bizony már majdnem beszüntették ezt a régi szép szokást. A józan elemek fölülkerekedése, a komoly gondolkodás azonban megmentette az utókornak a város legendáját.
ZALAVÁRMEGYE
HÍREK.
••••
Bublffrlzura-batogség.
Bubifrizura-fájdalmak néven Ismerik a legújabb fajta betegséget, melyet londoni orvosok fedeztek fel. - Ezek a fájdalmak egyáltalában nem azok, amelyeket (á nők rövidre vágott hajuk elvesztése felett érezlek, hanem azok a fájdalmak, amelyek a bubifrizurával járnak, aminek következményei.
Nagyon sok londoni orvos véleménye szerint az utóbbi időben a nők között szokatlan és eddig teljesen ismeretlen fejfájás jelentkezett. Ezt a betegséget a fejet és tarkót oltalmazó vastag női hajcsomónak hírtelen eltávolítása okozta. Míg a konty a hideg téli széltől megóvta a nők nyakát, a bubifrizurával megszűnt ez az oltalom és ez idézi elő az ideges fejfájást. De nem sokáig szenvednek a nők a bubifrizura-fájdalmakban, — mondotta vigasztalóan az orvos, mert a nők vagy hozzászoknak az uj viselethez, vagy pedig lemondanak a bubifrizuráról. Sok olyan nő, aki bubifrizura-fájdalmakban szenved, harangalaku kalapot visel, ezt mélyen a nyakra húzza és szorosan megköti a nyakán.
Igy iparkodnak védekezni a modern nyavalya ellen.
— Elhunyt tanítónő. Nóvák Frigyesné, szül. Kiss Anna, sümegi áll. tanítónő életének 34, boldog házasságának 11 évében húsvét napján reggel 5 órakor hosszas szénvedés után elhunyt. Ma délután helyezték örök nyugalomra nagy részvét mellett a sümegi temetőben.
— Utazik a színtársulat. A színtársulat tagjai holnap utaznak el új állomáshelyökre, Szekszárdra, hol pénteken az „Árvácskáival nyitják meg a szezont.
— Halálozás. Berán Ferenc, aki a város elsőrendű vendéglőiben és kávéházaiban sok éven át főpincéri minőségben munkálkodott, nagycsütörtökön 45 éves korában a helybeli kórházban elhalálozott. Hosszabb idő óta szenvedett elmebajban s ez volt halálának oka is. özvegye is 8 gyermeke gyászolja őt.
— BucsulovaglAt. Színtársulatunknak egyik szimpatikus tagja, Nógrádi Lonci ma délelőtt egy kis bucsulovaglást akart bemutatni. Fölült egy helybeli fiatalember hátaslovára és végiglovagolt rajta a Kossuth Lajos utcán ét a Széchenyi téren. A ló nyugodtan tűrte szép lovasnö-jének gyenge sarkantyuzását egészen a Deáktérig. Ott azonban mintha unta volna már a mulatságot, ficánkolni kezdett és a törvényszék előtt le is vetette lovasát,\' A lovaglásra annyira hajlamos művésznőnek azonban az ijedtségen slvül más baja nem történt. Nógrádi Lonci annak dacára, hogy a paripa udvariasan ott szabadult meg tőle, ahol kevés néző akadt, — erős fogadást tett hogy amennyiben a lovas sportnak máskor is hódolni kíván, ezt csak ringispllen. teszi meg.
— Anyakönyvi hírek. A zalaegerszegi áll anyakönyvi hivatalban a múlt hét folyamán a következő bejegyzések történtek: Született 2 fiu, 3 leány. Oosztonyi János vendéglős és Horváth Cecília István fia, Kovács Mátyás uradalmi intéző és Sümeghy Mária Miklós fis, Veszely Ferenc járásbirósági tisztviselő és Varga Erzsébet Kornélia leánya, Szabó Sándor betűszedő és Lándzsák Ilona Ilona leánya, Csernovitz József államrendör és Lőke Gizella Gizella leánya. Meghaltak: Bagán Gyula I hónapos, Rácz Katalin 27, Kapecz Jánosné 66, Berán Ferenc 45, Jakabffy Mária 19 éves. Házasságot kötött húsvéthétfőn Horváth Ferenc Lukács Erzsébettel.
— Egy szentgotthárdi urlleány tragédiája. Meixaer Emilia, Meíxner Mátyás szentgotthárdi nyug. hivatalnok 28 éves leánya nagycsütörtökön délelőtt 11 órakor, amikor egyedül volt a lakásban, felakasztotta magát egy villanydrótra melyet a mennyezetről lelógó lámpatartóvasra akasztott. Mire a család tagjai bementek a szobába, a szerencsétlen leány már halott volt. Már régebb idő óta többször hangoztatta, hogy el fog menni valahová, oda, ahová nem is sejtik. Az ismerősök szerint a lány nagyon ideges volt s végzetes tettét valószínűleg betegsége miatti életuntságból követte el. A szerencsétlen leány menyasszony volt.
1925 április 15

— Clgányháború. A\'csácsi ut mellett levő cigánytelep lakói közölt húsvétvasárnapján nagy háborúság folyt le. Jókedvűek voltak a dádék, ettek-ittak, azután pedig, atnikor a poharakkal való kocintgatásokba már beleuntak, egymás fejét kezdték kocintgatni bottal, székkel, bicskával, kinek mi a kezeügyébe került. Folyt a vér patakokban. Mire a rendőrség a csata színhelyén megjelent, addig már mintegy húszan fetrengtek vérben. Ezeket összeszedték és előbb beszállították őket a kórházba, hol bekötözték sebeiket, azután pedig .a rendőrségen fogták vallatóra őfcet. Horváth Pál nevü cigány szenvedett csak olyan súlyos sérüléseket, hogy \\ ott kellett tartani a kórházban. A háborúsdit játszó cigányok ellen az eljárást folyamatba tették.
— Drágult o tej. A husváti^nnepekre az egerszegi tejpiacon is nagy áremelkedések jelentkeztek. Tejnek és mindennemű tejterméknek ára legalább is a kétszeresére ugrott föl. Remélhetőleg most már az árak ismét a régi mederbe csúsznak le.
— Nem jelentek meg a mai hetivásáron az Iparosok, mert a tanács figyelmeztette őket, hogy az újonnan burkolt utcán csak bak segítségével építhetők sátrak, a cövekelés pedig tilos. Mivel iparosaink ilyen fölszerelésekkel még nem rendelkeznek, sátrakat sem építhetnek s éppen ezért a mai hetivásárról el is maradtak. Mindös\'sze egy cipész jelent meg, aki azonban, látván, hogy egyedül van, szintén lebofftotta a sátrát és visszavonult az árusítástól.
— Kutat minden házhoz. A mindgyakrabbaa előforduló tüzesetek Sopronvármegye alispánját olyan rendelkezés kiadására késztették, mely szerint minden háznak udvarán kútnak kell lennie. Építkezési engedélyt is csak az esetbea adnak ki, ha a tervrajzban a kut is föl van tűntetve.
— Olosóbb lett a hitet. A Nemzeti Bank nemrég egy és fél százalékkal leszállította a hivatalos kamatlábat azzal a célzattal, hogy ezáltal a hitelfeltételeket minden vonalon megkönnyítse. A kamatlábleszállításokat bizonyos viszonylatban a bankok is keresztűlvitték, azonban, különösen a vidéken, a hitel továbbra is igen drága maradt és a pénzreszorulók sok. esetben valóságos uzsorakamatot voltak kénytelenek fizetni. Bár a Nemzeti Bank II Wrt adott kölcsönöket, nem csak a fővárosban, hanem a vidéken is egyes kisemberek 40—4S °/«-ot is voltak kénytelenek fizetni a pénzintézetnek a nekik továbbadott kölcsönért. - Emiatt sok panasz érkezett a Nemzeti Bankhoz, amelf utasítást adott ki a vidéki kamatuzsora letörésére. Ujabban az utasítást megszigorították és arról is szó van, hogy amelyik intézetnél uzsorának jönnek nyomára, attól a Nemseti Bank megvonja a további hitelt.
— Polgármester, ekl lelövéssel fenyegetf meg a községi tanaosot Burgenlandban tudvalevőleg .polgármester" a községi biró hivatalos címe. Ez az uj rang fejébe szállt egyikmásik burgenlandi falu birájának, mert már több izben némelyike ugy viselkedik, mintha holmi kis fejedelmecske volna. A legcsunyábfc botrányt azonban mégis csak a szomszédot Márcfalva „j>olgármestere* követte cl. Steiner József márcfalvi polgármester egy szép napoa revolverrel fenyegette meg az eg&z községi tanácsot. Kijelentette, hogyha a legközelebbi tanácsülésen a tanácstagok az ö javaslata ellen mernek szavazni — revolverével végezni fog veMHf. A márcfalvi községi tanácsosok az akta elintézésének ezt az egészen u| módját még te» voltak hajlandók akceptálni és kijelentették, hogy addig be nem mennek a községházára, mig Steiner József le nem mond a tisztségéről. A falu közvéleménye erre Steiner ellen fordult és ennek a közvéleménynek nyomása alatt Steiner a napokban beadta lemondását.
— Hány lakója és épülete van Budapestnek? A székesfőváros statisztikai hivatalának kimutatása szerint Budapestnek 958 084 lakóla. van. Ezekből Budán 212.229, Pesten 745.785 lakik. Az épületek száma 20.020. Legnépesebb a VII. kerület 176407, legnéptelenebb a IV, kerület 29.836 lakóval. . .
— ötszázhúszezer korcsma van Romániában. Hivatalos statisztika szerint Oláhország területén 520.000 korcsma van, melyekben az oláh bocskorosok évente 260.000 liter szeszesitalt fogyasztanak cK
1925 április 15.

ZALA VÁRMEGYE
— Uj hetilap Indult meg Szombahelyen a kcresztényszociálista pártvezetöség szerkesztésében. Az uj hetilap cime „Népakarat", felelős szerkesztője dr. Boross Imre ügyvéd, szerkesztője pedig Movik Zsigmond, a szombathelyi
kcresztényszociálista párt titkára.
— Vizsgálat a sümegi postahivatalban.
Tóth János és Makay János poslatanácsosok, kerületi biztosok a mult hét egyik napján az esti órákban váratlanul megjelentek a sümegi postahivatalban s ott vizsgálatot tartottak. A vizsgálat, dacára annak, hogy meglepetésszerű volt, mindent rendben talált és a vizsgálóbiztosok elismerésüket fejezték ki a posta személyzetének és vezeíőjének.
— Nem engedélyezett magyar Irodalmi társaság Hol történhetett volna ez, mint az utódállamokban? Majd egy .évvel ezelőtt Szántó Róbert,- a szabadkai papköltő mozgalmat indított meg a vajdasági magyar kultura ápolására és egy magyar irodalmi társaság létesítésére. Az irodalmi társaság alapszabályarit elkészítették és ezekben határozottan meg volt állapítva, hogy q Vajdasági Magyar Irodalmi Társaság a vajda-Sági magyar irodalom fejlesztésérc és a jugoszláviai szláv irodalomnak a magyarság körében yaló népszerűsítésére, továbbá a szláv és magyar irók szellemi közeledésének és kulturális együttműködésének a Kiépítésére alakul meg és természetesen minden politikai ténykedéstől távol áll Az alapszabályokat már több mint egy fél éve elküldötte Szántó Róbert jóváhagyás végett a szerb belügyminisztériumnak, amely végre most döntött az ügyben. Most érkezett meg a szabadkai polgármesteri hivatalba a belügyminiszter rendelete, amely szerint a belügyminiszter nem engedélyezi a Vajdasági Magyar Irodalmi Társaság megalakulását. A belügyminiszteri rendeletet semmivel sem Indokolja meg ezt a magyarságra nézve lesújtó döntést.
— Erdőégés Szentgyörgyhegy tetején lelett Weyler Kálmán földbirtokosnak mintegy tfz holdnyi tiz éves fenyőültetvénye. Ezen nagy fáradtsággal és költséggel létesített erdősítés így vált áldozatává egypár lelketlen ember oktalan rosszindulatának. A csendőrség nyomozza a tetteseket.
. - fsrtaUaUéékliyvak és egyéb tsltti kiayrik legolcsóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
> — Apasági kereset egy szanstórlum allén. Ifét évvel ezelőtt egy sopronme^yeí embert gyöngeelméjüség miatt egy budapesti szanatóriumba kellett szállitaní. A beteg a szanatóriumban közelebbi ismeretséget kötött az egyik ápolónővel, aminek azután tizenegy hónap múlva gyermektartási per lett a következménye. Minthogy az ápolónő közben kilépett a szanatórium szolgálatából és Sopronba költözött, a gyermektartási pert itt folytatták le. Közben a gyenge-elméjü ember is hazatért a másfél évig tartó kezelésből. Az alperes nem volt IwjJandó gyerektartást fizetni, illletve ő is pert indított a szanatórium ellen, hogy reá, mint gyengeelméjüre, nem gyakorolt kellő felügyeletet és emiatt kerQH bajba. A budapesti járásbíróság a keresetnek helyt is adott és a havi gyernektartási dij fizetésére a szanatóriumot kötelezte. Fellebbezés folytán a törvényszék elé került az ügy. Itt az itéietet megváltoztatták és gyermektartásra ugy a szanatóriumot, mint a volt elmebeteget kötelezte, vagyis arányosan megosztotta közöttük az ítélet következményeit. Az indokolás szerint az elmebeteg cselekvőképes volt, ds vétőképessége n?m volt, viszont a szanatóriumnak, mint jogi ssemélynek, cselekvő képessége nincs, ellenben vétőképessége van. Az Ítéletről értesítették a soproni kir. járásbíróságot, amely közölte az ápolónővel a jogerős ítéletei.
— Barnaszéntelepek Pinkafő körül. Nagy barnaszéntelepre akadtak Pinkafő kOrül. Mintegy másfél kilóméter hosszúságban, 60-200 m. mélységben jóminőségü barnaszéntelcpet talállak. A széntelep vastagsága 6-30 méterig terjed. A szénkincsct 100-200 millió ij-ra becsülik. A bányánál létesítenek egy elektromos központot, amely a felsőőri körzet 23 községét és a szalonaki bányát látja el világítással, és erővel. •

szInhAz és mozi.
••••
—/Bjjcsuelósdás. Halmi Jenő színtársulata tegnáp este a Tatárjárás operettel befejezte zalaegerszegi működését, amelyhez nem járult olyan anyagi siker, mint amilyenre a szezon első heteiben számílaní lehetett. A szezon vége a lehető legrosszabb eredményeket hozta a kasszának, bárha az erkölcsi sikerhez szó nem férhet. Csakhogy ezt aprópénzre fölváltani nem lehet és igy a társulat nem is emlékezhetik vissza kellemesen első egerszegi szereplésére. A bucsuelőadásra is csak félig telt meg a ház, pedig azt hittük, hogy a szép darab nagyobb vonzóerőt gyakorol a közönségre. Az előadás a legsikerültebbek közé számítható. Egyetlen részlete ellen sem emelhetünk kifogást. Szinte kedvünk lett volna azt hinni, hogy a szezon anyagi sikere felülmúlt minden várakozást, olyan széles jókedv uralkodott az egész előadás alatt a színpadon. Lőrentey főhadnagyot nagyszetü alakításban mutatta be Szalay Károly. Jól játszott, jól énekelt. Mogyoróssy önkéntes rokonszenves szerepében a legjobbal produkálta Bogdán Irén. A humorról gondoskodott Takács Oszkár. Nála pompásabban senki sem adhatta volna Waller-slein tartalékos hadnagyot. De Érczkövy Károly lármás generálisa is elsőrendű alakítás volt. Lenkey Margit, Hajnal Károly, Demény, Hován Böske és Huszti Róbert is ígen megfelelően illeszkedtek be az együttesbe. Az utolsó fölvonás után fölgördült a függöny s a szereplők a közönség lelkes ünneplése mellett mondtak Isten hozzád-ot a publikumnak.
Amikor mi is ismételten a legteljesebb elismerésünket nyilvánítjuk a direktor és társulata iránt, egyben őszintén kívánjuk, hogy többi állomásaikon is ugyanazzal a lelkesedéssel és buzgalommal működjenek, mint nálunk s necsak erkölcsi, hanem anyagi téren is nyerjék meg hazafias munkájoknak ellenértékét. Azt hisszük, hogy, ha a legközelebb ismét Zalaegerszegre jönnek, nagyobb méltánylással fog találkozni szereplésök, mint most, amikor nem is annyira a közönség indolenciájában, mint inkább a rossz gazdasági viszonyokban kell keresni a gyenge anyagi siker okait, hiszen látjuk, hogy nemcsak a vidéken, de magában a /óvárosban is állandó a panasz a színházak gyér látogatása miatt. Országos jelenség ez, reméljük, hogy a helyzet javulni fog. Ebben a reményben mondunk Isten-hozzád-ot mi is a társulatnak. A viszontlátásra I
_)_ H.
I Sodorjon H
JANIN AI
sport.
mi _
A ZTE plna-pong versenye. P. hó 12-én a ZTE-nek a Szombathelyi Sport Egylettel tervezett ping-pong versenyét az utóbbi kérelme miatt elhalasztották. Ehelyett házi versenyt tartottak, amelyen 8 játékos vett részt. Miután egyforma erók küzdöttek, a verseny az utolsó percig nyílt volt s az elsőség kérdését az utolsó mérkőzés döntötte el, melyet erős és hosszú küzdelem után Mike II. nyert me£. A szakosztály az első négy helyezettet értélces dijakkal jutalmazta meg. A mindvégig izgalmas és érdekes mérkőzéseket állandóan nagy számú közönség nézte végig, mert eddig sokan nem is ismerték a szép és élvezetes játékot.
Zalaegerszegi Torna Egylet folyó hó 14-én, kedden este fél 9 órakor az Iparos Kör helyiségében választmányi ülést tart, melyre a t. választmányi tag arakat ezúton is meghivja a vezetőség.
Húsvét vasárnapi futball eredmények:
Budapest: FTC-MTK 2:1. — UTE-DFC (Prága) 2:2.
Bécs: Wiener AC-SzAK 7:1. Szombathely: OAK (Grác)-MÁV 4:1. •
Kőszeg: MZSE-KSE 1 :0.
Húsvét hétfői futball eredmények:
Budapest: Vasas -III. ker. 2:1. VSC-FTC 6:0. MTK-DFC 3:1.
Szombathely: Wienna—SzAK 2:2.
KÖZGAZDASÁG fiS PÉNZÜGY
Egy aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő ) 14.586 5 paplrkorónával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napoleon--, Font 344.000, Dollár 71.880 Francta frank 3716 Lengyel márka —, Márka —, Lira 2962, Leu 329, Cseh korona 2123, Dinár 1139, Sválci frank 13.832. Osztrák korona 10140, Léva 516, Holtandi forint 28.526.
Budapesti terménylelentés.
Búza 517,500, Búza 460.000, Sörárpa 450,000,
395.000, Tengeri 245 OOJ, rvorpa rcepcc--,i
Köles Répa--, Lucerna 240.000, Lóhere 260000,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 00072-, osztrák korona 000727/», Francia trank 2660 szokol 15 35, dinár 835.
Zalaegerszegi piaci arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak : búza 460,000, rozs 430.000, árpa 400.000, zab 360.000, tengeri (csöves) tengeri 300.000, marhahús 14-2Q sertéshús 26, boriuhus 24 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
Hirdetési dijak:
■ • M-M ■ ■■ ■ ■ ■ > | ■ « ■ ■ » »
lúza (tiszavidéki) 520,000, Rozs J,000, Takarmányárpa 340.000, Zab 5 000, Korpa 234.500, Repce--
1\' hasábos millimétersor 400 K, szöveg kőzött 800 k nyilttérben 1600 K. A hirdetési dijak mindenkor elOti fizetendők; póstai hirdetés.,megbízások csak akkor
vétetnek figyelembe, ha a megbízással együtt a pénx
is bektlldetett. _
Ujtilildiin: JUAVÍIIE6TE" fiMíiMrai*
A swkesitéairt és kiadásért falai: KAKAS áWSTOl
Kész ajtók és ablakok
vasalva és alapmázolva
íiilü
nagy mennyiségben azonnal kaphatók.. Készít ezenkívül tömör bükkfahálószobákat, bOkkfaszékeket és rendelésre — rajz szerint — ajtókat és ablakokat
MALOM SOK Y JÓZSEF
asztalosárugyár r. t. BUDAPEST, VII. Prancia-ut 11. Telefonszámok: József 93 -27 és József 93-2a
Prospektus díjtalan. Városi iroda és raktár: Budapest, VII. Poftány-M. 1. [
Épület és bútor-
i munkát a legkényesebb igényeknek k I megfelelőleg készítenek I
J Szalay és Dankovits [
I ApOlat- és mdbutor-asztalosok I
1 ZALAEGERSZEG F«n>e«munkáló telep: "
< iskolaköz 2. szám. Orményi-utca 7. k
Állandó készbutor raktAri |
RISZT SÁNDOR
IMáratsdr Zilaigsnzig, Virfciirtj itci 21. n
Zalamegye legjobb hirfl hordó fizlete.
AJáalla salát ké-sxttaáiyt szárts táMi késxtlt torta kardéit, auly álUaááaa raktá-rta ran 19 martál 1100 tttsrtg.
Frlau Traisftrl aaréék 400-W
800 tltarlf rak-táras ruul-25 ksktsllttrts 1*1611 vítataét ársafséaéay t I
| a tavaszi Idényre mér kaphatók |
i Nemes Gábori
■ könyv- és pa\'pirkercskeclésc ZALAEGERSZEG. 1
„PYROS"
. •((NM 6» lefolctóbk ttcottó-élaet«ljetleN házban ae« Mtxl
^ lUiajrotfti l
MyaetdUa csalt agy alhat, ha lakásábaa
„PYROS"
Taa.
PYROS" tözoltókészíllék előnyei:
1. Mindaafajta keletke*6 tie legbirtoMbb elfojtója, t. Pillanat alatt kaaanálható, azonnali hatásul.
ft
S Egjaatrl é* célsierl, mé« gyermek illat is kezelhet*. 4. Mérge« ¿a maró gázoktól é» anyagoktól mente«.
1 A gyártél taljeaea figgetlenül, otthoa utántölthet*.
& A téltéa határtalanul tartó» és tagymente«. 7. Ahol a .PYROS* kéwenlétbc« »arv a .Dt/NA* SUtMité Társaság a tüibiztositáai dákból 10* MJda kaÓTeiméoyt ad.
A #PYROS* tQzoltókészülék ára forgalmi adóval együtt 200000 korona.
Wafármefyébe* egyedáraaüé a
Sezíoazifaság! és Kereskedelmi fLT.
Zalaegerszeg, telefon IS.
i KézponÜ TakarékpéitUr K. T. épületébe
Ugorna Sancktnm tekegolyók
kaphatók
GUTH VILMOS ESZTERGÁLYOS MESTERNÉL SZOMBATHELY, Kossuih-u. 19 Jutányos árak. Vidékre postán utánvéttel Kérjen árajánlatot.
ZALAY^RMÉQYE
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARQA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALATA. Bíró Márton-utca 11. Telefonszám: 162.
1925. április 15.
BRÜLL MÖR
göstégíagyár r«i«tos isl Zalaegerszeg.
lakás: Báká«iy.atM 41 «Tár : Aiárásklial iL Szállítok fsrarsraxáitétilkes téglát, kiraydtmrsHt
a legolcsóbb napi áron. Nagy fulyt helyezek árum elsőrendű égetésére. Cserepem teljesen fajprálló és könnyű súlyánál togra csekély tctömegtcrhelést Jelent
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Pő-tér.Telefo« léi. Állaadó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
MecrMdeléseket vidékre ls azonnal, poatoaaai teljesít
---
Zongorahangolásokat és Javítást
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOV.NICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
telAfilAf I Tisztelettel értesítem ugy a helybeli, mint a vidéki Cl 1(55111*9 ft megbízóimat, hogy a festés ét tisztítás ulá eső dolgokat
a mai naptól Kisfaljidy-u. 10. sz. alatt veszem át
Teljes tisztelettel
Zalaegerszeg, 1925 április 12.
Torlszay József
kelae-, sel/ea- ruhafe«tf bt regytksá/té
I
Olcsóbb lett a
erril Meggyőződhetik a zalacsébi gözaalom bizományi lisztraktárában
Ozv.Grünbaum Samuné
sitöd^ liszt- és fflszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
i
ROBUR TRAKTORRA
kérje« ajánlatot
Hofherr-Schrantz é| Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Borsepröt, romlott bort 4s mindenféle szeszfőzésre alkalmas anyagot bármely menyiségben Vásárol
umm f. i. m küginli immmi
Pállnkaárak m»l naptól kezdödöleg a következők:
I lit. 58° Vos borscprüpálinka 43000 K I 1 lit. 55%-os törkölypálinka 41000 K 1 lit. 54°/o-os „ 40000 K | I lit. 50°/«.os „ 37000 K
és 3°/o forgalmi adó.
ót litert meghaladó vételnél S százalék kedvezmény I
A pálinkák kiváló minősége közismert. — Telefon 174.

loll KAKAS ÁGOSTON
ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI-TÉR 5.
| konyvnyomda, könyv-,
irószerkereskedés
kölcsönkönyvtár
j:«s.íx3t b. xi-tjóa.» Kakata Agoatoxx
T«l«fou«i
sei.

1?. éTiölyaM.

Zalae|«rii«|, 1ISI. ájrilli 17. Péatek.
Ara ^000 Kopom. 46. Biáa.
tartust
lt.Mt kar. iinMém M IN tor.
TÁRSAI ALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Imkmtt: IIK1ILY mii!
Surkaiitéaéi éa klaáihivatal i likHirnii, SióthinyMér t. ixáat. Telafaa Itt
JHm«< MV litNkw, hiMtk tfj kutUi, ttlac** a*r toMl érik ifMáfbaa,
H\'i
fel Iá*
A pénz.
A aifjfir s«ibtr joggal kiáltat Ml a mi SMfiri időkbe« : síiért ia van pént ét ka Már
ni, aiiért niriaa I Mert ilyen pénzre, amilye« ■•kink tan, igazin ninas szikség ét\\tajáltágo-
im még ebből sincs. A győzők a hábora után ■egesinálták axt, hogy egy masinával, amitaa ■Ír Miadea ovodát gyermek „Zűrieh" nérvel illet, fokoxatoaaa lecsasitatt^ pénzlnket, a többi „legyőiött* állaainal hasonlóan cselekedvén. Mis ne« történt, esak egy-egy nulla lopózkodott miadig péazfnkhöz, pénzűnk értékéhez, elkcidlflak síimolni (Ízesekkel, szizasokkal, ezeretekkcl i 111 ■Billióknál tartunk, amelyekkel olyaa könnye« bánunk, mint. ha teljes életűnkben aeni is lett volna mis dolgunk, csak a milliókkal dobilózkodni. Németorszig tokkal többre vitte. Ott Még * milliírdsk it kicsinek Mutatkoztak, aarrt a kenyér kilóját it billiókkal ■ámították t később Már ki sem moidták, ki sem írták eaeket a rettenetes számokat, hanem egytzeiOcN megjegyezték, hogy hány nullát kell egy-egy kimoadott, vagy kiirt szám mellé gondolni. Ilyen buta komédiát eddig még nem látott a világi Azatán minél jobban szaporodtak a nullák, a sémáik, annál kevesebb lett a pénzűnk. És most az úgynevezett pénztelenségnek korszakába léptlnk.
A Bethlen-kormány megállította a baakóprést, mely eszteadőkön át ontotta magából a lemér dek papirt, mit kénytelen-kelletlen pénznek neveztünk, ts a bankóprés megállításával meg illltotta pénzűnk zahanását is. Most márillandó a pénzűnk értéke, vagyis stabilizáltuk azt. Jó mélyre jutottnnk a zuhanás meredekén, de sikerűit magankk^l rántani azokat is, akik ,jó val«tá*-val rendelkeznek s mosolyogva tckii\\ tettek ránk, amikor hömpölyögtünk lefelé. Éj mit nyertek jó valutájokkal ? Azt, hogy kevesebl nullával számoltak és semmi mást I Eszeveszetten futkosnak a kisántánt jóvalutáju részvényesei kölcsönök utin, sőt maga a nagy békediktáló Franciaország is olyan pénzügyi nehézségekkel küzd. amelyek belső és külső politikai helyzetét a legteljesebb fölfordulással fenyegetik. Elérte az a sort, ami a méhnek jár ki, ha fulánkjával valakit megcsíp. A megcsípett rész megdagad, sajog, de a méh — belepusztul.
Pénzünk értékének állandósulásával a kormány tervbe vette uj pénznemnek bevezetését," amint az már Németországban és Ausztriában is megtörtént. Ugy hírlik, hogy amikor a dollár és az angol font eléri a békeparitást, ami néhány hónapon belül várható, áttérünk mi is az *j pénzegységre, aminek nevét majd annak idején állapítják meg. S mivel pénzünk értéke erősen közeledik az osztrákéhoz, sokan arra következtetnek, hogy nálunk is bevezetik a shillinget, mint ott s ezzel a két államnak Íjra egyenlő érlékö, sőt ugyanazon nevű pénze is lesz. Ez az összehasonlítás nem épen helytálló. Először azért nem, mert találunk uj pénzünknek más, megfelelő nevet is, másodszor pedig a régi és dj Magyarország és a régi és áj Ausztria között nagy különbség van mai helyzetűket tekintve. Igaz, tok tekintetben nyernénk vele, ha legalább egy állammal lennénk egy és ugyanazon valatán, de ez aem elégíthet kt bennünket. Mi ilyen alacsony alapon meg nem maradhatunk,, haaem követelnünk kell, hogy hitelünk emelkedjék, pénzlábunk magasabb legyen, amit csak erőfojrátamk gyarapítása hozhat meg. Erőforrásainkat pedig elrabolták tőlünk és szomszédaink ebből a rablott vagyonból biztosították a maguk részére a jé valatát. A valuta-kérdéstel tzoro-ui kapcsolódik tafeát l revízió flgye is. Mielőtt
■sglörtén«ék pénzlnk értékének végleget megrögzítése ét a jelenlegi állapotok véglegettégé-aek valatánkban is lefektetett elismerése, föltét-leall be kell jeleateni • revízióra való igényünket. Bizonyosra vehető ugyanis, kogy a revízió •gye már le nem kerül a napirendről t kogy revízió alatt tenki tem ért mást, mint a területi változásokat. Intézzék el ezt először, hogy neasak mi, de más államok is (adjanak biztosat, tudják meg, hogy mi az övéké t mire építhetnek. Ilyen bizonytalan helyzetben szó st esték Hálánk uj valutának bevezetéséről.
Bízunk a kormányban, hogy kellő módon t megfelelő formában illetékes helyre továbbítja igény bejelentésünket a revízióra és ismételten kifejezésre juttatja ott, hogy gazdasági és pénz-•gyi helyzetűnk megjavítása és biztosítása a mai határok között el nem érhető. Mert az aj pénz egymagában, elégséges erőforrások hiányában semmit sem jelent.
A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület közgyU.ése.
A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület tegnap dr. Tarányi Ferenc főispán elnöklete mellett tartotta meg rendes közgyűlését meglehetősen gyenge érdeklődés mellett. Szabó Imre és Békeffy Béla elhunyt tagok elparentálisa atán Vida János titkár fölolvasta\'
az elnöki jelentést, mely az elmart év szöftoru gazdasági állapotát vázolja. A javulásnak első föltétele a hitelkérdés megoldása, amely a kormánynak legfőbb kötelessége, továbbá a földreform megoldása/iA gazdáknak egyesülésére van szükség, hogy a közterhek leszállítása elérhető legyen. Kitér a jelentés arra is, hogy a buz«árak a bérlő-osztály helyzetét is elviselhetetlenné tették. A szőlőtermelés is válságba került. Az egyesület illetékes helyen fölemelte szavát a helyzet orvoslása érdekében s hogy eredményeket érhessen el, még erősebb tömörülés kívánatos.
A jelentéshez Beznicza Péter szólott. Magas-, nak találja a lófedeztetésl dijakat, sürgeti a házhelyrendezés kérdését s érthetetlennek találja, hogy zalai munkás miért nem helyczkedhetik el más megyében. Fölszólalására megnyugtató választ kapott.
Körzeti hitelszövetkezet.
Az egyesület meghívta a gyűlésre Jantsüs Endréi, a kaposvari körzeti Hitelszövetkezet igazgatóját, hogy ismertesse meg a szövetkezetek szervezetét és jelentőségét E szövetkezetek 1924 ben alakultak meg s a 100 holdon felüli birtokosok és bérlók hitelszükségletét\'\'* vannak hivatva kielégítem. Az ide illetékes szövetkezet melynek székhelye Kaposvár, a többiekkel együtt még csak a kezdet kezdetén áll, de máris szép eredménnyel dicsekedhetik. A kormánytól 2 milliárd tőkét kapott, de ugyanennyit kell magának is 1925 és 1926-ban összehoznia. Ezért kénytelen olyan üzleti politikát folytatni a szövetkezet, hogy a kölcsönnyújtáskor első. ízben a kölcsön 5 százalékának megfelelő üzletrészjegyzést kövelel a gazdától. A szövetkezet szervezetének Ismertetése közben közölte, hogy azért item alakulhattak meg e szövetkezetek megyénként, mert egy-egy vármegye 100 holdon felüli birtokosul és bérlői nem képesek a szövetkezet működését biztosítani. Megyénkben is csak 173 ilyen birtokos és 15—20 ilyen bérlő van. Végül kérte a tagokat, hogy jegyzéseikkel tegyék lehetővé a szövetkezet megerősödését.
A szép és tanulságos előadásért dr. Tarányi Perenc főispán mondott köszönetet az előadónak. Azatán pedig hosszas eszmecsere indult meg, mely leginkább a körttl forgott, kogy
■agat a szövetkezet állal számított 20 százaléké* kamat, amit az I százalékos üzletrész is drágít, — kolott a szövetkezet a Nemzeti Banktél II százalékos hitelt élvez. Az előadó épen a kawa< letzállithatáta érdekében kérte, hogy «i«é( tzámosabban jegyezzenek üzletrészt s azakáa
a szólótermeté« érdekében a földművelési miniszterhez intéeett fölirat került tárgyalásra. A föliratban a ber értékesítésének megkönnyebbítését kérelme«*. Rámutatnak arra, hogy a bortermelés válsága silyosan nehezedik Zalamegyére, ahol egyre nagyobb szőlőterületek pusztulnak el. Kérik a föliratban a válság elhárítása céljából a ber-fogyasztási adó és a fuvardíjak mérséklését, továbbá olcsó és hosszúlejáratú hitelt. A kai-kereskedelmi szerződések megkötésénél legye« tekintettel a kormány a magyar bor értékesítésére. Főleg Ausztriába, Lengyel- ét Cteli-erszágba kell lehetővé tenni a kivitelt.
A fölirat egyhangú elfogadáta után több kisebb jelentőségű ügyet intéztek el. Hozzájárultak ahoz is, hogy Nagykanizsa az eddigi 0 vásár helyett 12-ót, Zalaszentiván 2 helyett 4-ít
kapjon s ezzel a gvülés véget ért. .................................— ............................■-...■.,.
Távirat—telefon.
A miniszterelnök hazaérkezés*.
Budapest, április 16. Bethlen István gr él Miniszterelnök, aki húsvét előtt a kormá«yzé kenderesi birtokán Ndőzött, megszakította att tartózkodását és négy napra Budapestre jMt vissza. Azután saját bérletére ment s csak holnap fog véglegesen a fővárosba visszatérni.
í
Az aranyásók Qgye.
Budapest, április 16. Az angyalföldi araajr-ásók ellen büntető eljárás indítanak, mert a leleteket nem jelentették bc. Az aranyásóknál a detektívek házkutatást tartottak.
Telefonkezelőnök elbocsátása.
Budapest. április 16. A budapesti postaigazgatóság 187 telefonkezelőnőnek fölmondott.
A 20 millióért.
Budapest, április 16. Saguly Ferenc a 39 millióért pert indított Leirer Lőrinc ellen.
A vád Okolícsányi ellen.
Budapest, április 16. Okolícsányi Lászlót Ma üallgatta ki a vizsgálóbíró. A kir. ügyész rablással párosult gyilkosságra való fölbujtás böa-tette címén emel vádat Okolícsányi ellen.
Azalába akartak mannl.
Budapest, ápr. 16. A Keleti pályaudvaron egy delektivnek föltűnt, hogy egy csomó 20 ét körüli fiatalember izgatottan várakozik a vonatra. Igazoltatta őket. A fiatalemberek erre elmondták, hogy két emberre várnak, akik Borneo és Szumatra szigetére akarják őket szállítani, mert ott hamar meggazdagodhatnak. A detektív várakozott a két emberre, de ezek, ugy látszik, megszimatolták a veszedelmet és nem jelentkeztek. A fiatalembereket a toloncházba kisérték, ahonnan illetőségi helyökre toloncolják őket.
A Himnuszért.
Kassa, ápr. 16. A kassai ruszin ítélőtábla t napi fogházra Ítélte dr. Korláth Endrét, a ruszinszkói magyar párt elnökét, mert néhány hónappal ezelőtt virágcsokorral fogadta Kende Csabánét, amikor az ungvári fogházból kiszabadult. Kendénét ugyanis a Himnusz énekléseéft az ungvári törvényszék egy hónapi fogházra ítélte.
Városszépítés szempontjából át kell
helyezni a bórkocil-állomást Is.
Senki ne panaszkodjék most már a város vezetősége ellen. Annyira megszépítette az utcák burkolása által a város középpontjáig hogy ezzel, ha még annyi hibát kövelett volna is el egyébként, teljesen expiálta magát. Az tagadhatatlan, hogy Egerszeg sokat nyert az utcarendezéssel. Ha igy menne ez tovább, utcáról-utcára, rövidesen szebb képet nyerne a város. Egyedül a vásárok tartása ütközik nagy nehézségekbe, mert az új burkolatnak fölturkálását nem engedik meg, aminek eredményezett — mint röviden mult számunkban megírtuk — az, hogy a keddi hetivásáron egyetlen iparos sem ülhetett sátrat, mert nincs a cövekelés nélküli sátorépitésre megfelelő fölszerelésük. Ennek mindenesetre az lesz a következménye, hogy vásár céljára más helyet kell kijelölni a burkolat megóvása s a város középpontjának tisztánlarthatása érdekében.
Azonban éppen a kül$ó csin és tisztaság megköveteli azt is, hogy a rendezés terén egy lépéssel tovább menjünk. A régi időkben divattá Vált az, hogy mindent a város középpontjában halmozzanak össze. Ott volt rendszerint a templom és a városháza (községháza) más középületekkel együtt és olt leirtották i napi piacot, heti- és országos vásárokat. Ezzel a divattal ma már u;?y-;zólván minden város szakított. Központját megtartja az üzletek számára és sétahelyül, a nagy lármával<(és piszokkal járó \'piacot, vásárt pedi«? kevéssé látogatott és csinositott pontokra helyezik ki. A modern fejlődés és haladás igy kívánja ezt. És ide érünk Egerszegen is. De ha már megtettük azt, amit tennünk kellett, nem szabad félúton mcgálianunk.
A rendbehozott, megcslnosltott középpontban nem lehet helye a i bórkoosMIIomásnak, móg pedig több oknáh fogva nem.
Bármennyire ügyelnek is annak tisztaságára, egy olyan hely, ahol állandóan 6 -8 pár ló állomásozik, nem felelhet meg a tisztaság követelményeinek. A városnak ama pontja, ahol a bérkocsi-állomás van, a legélénkebben látoga-ott; az a korzó. A korzónak közvetlen szomszédságában, vele párhuzamosan nem tűrhető meg a stand. Hiszen a sétáló tömeg teljesen a fiakeresiovak társaságába kerül. Ami talán az illem szempontjából is kifogásolható. A járó-, kelő, korzózó-közönség meg nem kíváncsi a bérkocsisok vicceire, amelyek igen gyakran túllépik az illendőség, sőt szemérem határait. Igazán elérkezett tehát annak az ideje is, hogy a bérkocsik részére más állomáshelyről gondoskodjanak s a város legszebb pontját hagyják meg tisztán a közönségnek. Elvégre is akinek bérkocsira van szüksége, az megtalálja azt más utcában is. De beláthatja mindenki, hogy a föntebb emiitett okoknál fogva be kell szüntetni a Széchenyi-téri bérkocsi-állomást.

Háborús eshetőség?
Varsó, április 16. Brusszilov tábornok Berlinbe utazott, hogy a német hadsereg főparancsnokával találkozzék. Lengyel forrásból eredő hirek szerint e találkozás újabb háborús eshetőségek előjele. Szovjet-lapok azt írják, hogy Brusszilov egészségi okokból utazik Németországba. A valószínűség azonban amellett Szól, hogy a vörös hadseres újjászervezéséről van szó és Németországból visznek erre a célra kiképzőket, mert Szovjet-Oroszország fegyveres támadásra készül Lengyelország ellen.
Shmlt főbiztos Amerikában.
New-York, április 16. Shmith Jeremiás főbiztos Amerikába érkezett s az újságírók előtt tett nyilatkozatában kedvező véleményt mondott Magyarország felől A főbiztos hat hetet tölt az Egyesült Államokban.
ÚJ londoni cseh követ.
London, április 16. Csek követté Masaryk köztársasági elnök János nevű fiát nevezték kl.
ZALAVÁRMEGYE
Az Alföld felszínének emelkedése
Budapest, ápr. 16. A Földtani Társaság tegnapi ülésén Száva-Vajna tanár előadást tartott arról, hogy az Alföld felszíne állandóan emelkedik. •
Hudacsekot kiadják.
Prága, ápr. 16. Hudacsekot, a Leirer-ügy egyik gyanúsítottját a cseh hatóságok kiszolgáltatjuk a magyar hatóságoknak.
Ki áldozott legtöbbet az egerszegi színészetért!
Amikor Halmi Jenő színtársulata városunkba érkezett, a legszebb ígéreteket kapta a várostól. A kormány is állandóan figyelmezteti a városokat a nemzeti kuliura szolgalatában álló színészettel szemben tartozó kötelezettségek teljesítésére, ami azt jelenti, hogy ugy a lakóssag, mint a hivatalos város hozzon áldozatokat a nagy válsággal küzdő vidéki színtársulatok ekzisztenciájának biztosítása érdekében. Halmiék azonban azzal a tapasztalattal gazdagodva mentek el Egerszegről, hogy az áldozatkészség nem a kilátásba helyezeti ígéreteknek arányában nyilatkozott meg. A várostól, — mint már megírtuk — össze-vissza csak vigalmiadó elengedésében részesültek. Még csak amiatt sem fájt a város feje, hogy hol fog játszani a\'társulat, vagy, ha a direktor nem keres megfelelő helyiséget, milyen föltételek mellett szerzi ezt meg és biztosítja magának.- Mivelhogy Egerszegen — sajnos — nincs színház.
A társulat tehát megtelepedett a Bárányban, melynek bérlője, Sebestyén Lajos, teljesen ingyen engedte át színház céljaira a nagytermet fűtéssel együtt. Ezért a teremért pedig a különféle egyesületek a tél folyamán esténként egy millió koronát fizettek. A színtársulat pedig 66 előadás ulán egy fillért sem adott ki a terem használatáért. Annyit azonban kikötött magának Sebestyén, hogy legalább az egyik páholy állandóan rendelkezésére álljon. Ez volt a haszna a 66 előadásból!
\\Már most kérdjük: ha Sebestyén Lajos vagy egyáltalában nem adja oda a nagytermet, vagy . a színtársulattól is\' legkevesebb egy millió koro- | nát kér előadásonként, meg lehetett volna-e \' tartani a szini szezont? Megfelelünk rá: nem. Mert a direktor, aki ínég nem ismerte Egerszeget, aligha ment volna bele abba, hogy mindennap egy milliót rezerváljon csak a teremért. Aki tehát áldozott a szinházérl, a színészetért ebben a városban, az csak Sebestyén Lajos volt. Az ő áldozatkészsége és gavallériája nélkül nem talaltak volna itt otthonra a Múzsák. Ezt meg kell állapitanunk I
De van még azonfelül is valami. A társulat távozása után a nagyterem a teljes pusztulás képét mutatta. Tele porral és más piszokkal, a falak száz meg száz helyen leütve, mint ahogy máskép el sem képzelhető az olyan helyiség, amelyben hatalmas gerendákból és deszkákból rójják össze a színpadot s ahova naponkint ujabb és ujabb díszleteket keli behelyezni: Még a legnagyobb vigyázat mellett is százezrekre rugó károk történnek ott, amiket ki kell javíttatni, mert különben a terem hasznavehetetlenné válik. No, és ki tisztíttatta ki a termet, ki vállalja magára a javítási munkálatokat ? Megint csak Sebestyén Lajos. Pedig népi az ő privát passziójáért volt itt a társulat, nem neki játszottak a szinézek s nem kap ő sentfmiféle rekora-penzációt a közönségtói azért, mert helyiséget biztosított a társulatnak.
Hát, ha már a hivatalos város olyan csekély kedvezményben részesítette a nemzeti kultura munkásait, legalább osztozzék meg ebbe« a teherben némileg egy privát emberrel s ne kívánja tőle, hogy erején és tehetségén felll teljesen magára vállaljon olyan kölelezétlségeket, amelyek tulajdonképen a várost illetik. Vannak a városnak munkásai, végeztessék el azokkal a teremnek rendbehozatalát és köszönjék meg Sebestyén Lajosnak, hogy gavallériájával lehetővé telte a szezon megtartását s a közönséget művészi színvonalon álló színielőadások élvezetéhez juttatta.
1925 április 17.\'
Hl az Igazság !
Kaptuk a következő levelet:
A „Zalamegyei .Újság" április 15-ikl számában jónak látja személyemmel foglalkozni.
Az abban foglalt vádat, hogy én a feltámadási körmenet alatt nem engedtem gyógyszertáram ajtaját behajtani, rosszakaratú valótlanságnak minősítem; a cikk kilanitásait a finomságról, a tapintatról és egyebekről — visszautasítom. . Azt hiszem, a jóakaratú, tárgyilagos közönség azt fogjáT ünneprontásnak és ekként közönséges komiszságnak nyilvánítani, ha valaki hírlapíró léiére elmulasztja, hogy meggyőződést szerezzen a való tényállásról és az Ünnepi érzéseket utólag, miként „Dongó" cikkében teszi, valótlan és sértő beállítással bántja meg. Szándékos botránykeresés ez, nem egyéb! . Hogy én láthatatlanná\' teszem a gyógyszer* táram ajtaja mellett levő Szentháromság képet: ez is valótlanság. Egy kómüveslegény betörte a szép képet és azóta hiába igyekszem hasonlóval pótolni.
Aki ismer, tudja rólam, hogy minden vallásos ünnepélyt a legnagyobb tiszteletben szoktam tartani, provokáló hajlandóságom tehát egyáltalán nincsen.
A Zalamegyei Újság cikkeit nyugodt lélekkel bízom a jóizlésü közönség megítélésére.
Dr. Mándi Jenő gyógyszerész, a ,Szentháromsága elmü gyógyszertúr tulajdonosi.
Ugyanezen ügyben még egy nyilatkozat közzétételére kértek fel bennünket:
„A nagyszombati feltámadási körmenet alkalmával, miként a Zalamegyci Újság tegnapi számában olvasható, ai egész varos (tudomásom szerint csak egyesek) nagy felháborodására, dr. Mándi Jenő gyógyszertárában az üzletajtót nem zárták be, melyben tüntetést, rosszakaratot tudnak be tulajdonosának. — Minthogy a (éves információkon alapuló közlemény magyarázatát a fentnevezett lap érthetetlen okokból nem fogadta el tőlem, ezért is igazságérzetem kényszerit arra, hogy c helyen közzétegyem a teljes valóságot. — A körmenetek idején én teljesítettem szolgálatot a gyógyszertárban. A merkantil jellegű kirakatot igen is bezárattam, de a gyógyszertár ajtaját, minhogy a gyógyszertár közegészségügyi intézmény, törvény által voltam kötelezve nyitva tartani. Továbbá a gyógyszertár helyiségében gyógyszerük sürgős elkészítésére várakozó emberek voltak. — De nem ii gondoltam arra, hogy egyáltalán bezárjuk, amennyiben az ország több városában mAködtem már gyógyszertárban és mindenütt csak a kirakat bezárásával tettünk eleget vallásos tiszteletinknek. ~ Kénytelen vagyok felhasználni az alkalmat, hogy egyeseknek tudomására, hozzam, miszerint a gyógyszertár nem üzjet, hanem közegészségügyi intézmény, ahol a szenvedd emberiségnek mindenkor kell, hogy rendelkezésére álljon a gyógyszerész, nemcsak Zalaegerszegen, de az egész világon.
Mint érdekelt gyógyszerész, kötelességemnek tartottam az-tgazságot a közönség tudomására hozni Hiszem, hogy célomat elértem.
Oerezdes Jenő
oki.
Morénylot a bolgár király allan.
Szófia, dpr. 16. A miniszterelnök a szobrán)« ülésén jelentést tett Boris király ellen elkövetett merényletről. Megcáfolta azt a hírt, mintha agrár-kommunisták előre megfontolt szándékkal, követték volna el ia merényletet. Rablótámadás volt az egész, melynek politikai háttere nincs. Harminc főből álló katonaságnak »ikertlt a rablókat lefegyverezni.
A szoclállnta párt szétszakadás«.
Budapest, ápr. 16. Peyer Károly kijelentett« hogy az elszakadt szodálisták vezére régi terrorista kommunista, amit fényképekkel is tud igazolni. Azt is mondta, hogy a szociálist« ellenzék munkanélküli tagjait vagy a kommunisták, vagy az ébredők pénzelik.
Sodorion JANINA papirt!
19\'¿5 április 17.
ZALAVARMEGYIv
c
• Ma
Megint sírnak a tótok
¿s sirániaikat Hlinka fújja cl egyik felvidéki lap húsvéti számában. A többek közölt azt mondja, (most már Isten tudja, hányadszor), hogy a magyar, uralom alatt az egész ipar a felvidékre gravitált, itt összpontosult a vas-, szén- és textilipar. Virág/Ó ipara \'¿olt Zsolnának, Csacának, Rózsahegynek, Zólyomnak, de kivált Koroménak. A rózsahegyi fonó-és tcxlilgyár kivételével ma valamennyi nagyipari üzem a tönk szélére jutott. A lakósság teljesen, tanácstalanul áll a nagy válsággal szemben. Csupán az Egyesült Államokba 30 ezer felvidéki kér útlevelet, de Amerika 3000-nél többet nem bocsát be. Itthon nyomorúság, külföldre nz ut el van zárva, tehát a tót nép halálra van ítélveI A földreform és állami foglalkoztatás csak pillanatnyira enyhítené a helyzetet. A történelmi osztály megsemmisült, de helyébe tolakodott egy új gentry, a huszita gentry-tipus, amely ezerszer kíméletlenebb a réginél. — Ezek után afölött siránkozik Hlinka, hogy a tótokat minden hivatalból kilökték és helyökbe otthon semmire sem használható, silány cseheket tesznek. Majd a Husz-kultusz becsempészése ellen tiltakozik az elszakadás na^y apostola. Nincs miért sajnálkoznunk a\' tótokon, akik oly liíitleníil megszakították a köztünk és közöltük ezer éven át fönnállóit testvéri viszonyt s oly örömmel dobiák magukat cseh testvéreik ölelő polip-karjaiba. Nyomorúságukat, szenvedéseiket tulajdonítsák önmaguknak. És Hlinka még ezek után - mintha elvesztette volna józan eszét — a dunai konföderáció után sóhajtozik. Azt hiszi, hogy az majd megint megnyitja hazánk kapuit a drótosoknak? Téved. A mi drótosainknak termelünk búzát, de a csehekének nem! Ha ellogadták a csehektől a tanácsot, kérjenek most tőlük kalácsot. Vagy : jöjjenek vissza s minden meg lesz bocsátva. Úgy bizony I
— A zalai bazaltbányák házi kezelésbe vételéről jelentést tett Bődy Zoltán alispán a közigazgatási bizottság keddi ülésén. A szomszédos vármegyék alispánjaival és Pestmegye kiküldöttjével, valamint a szakértőkkel egyetemben meglátogatta a káptalantóti-i és gulácsi bazaltbányákat, melyek az ottani közbirtokosság tulajdonát képezik. Megegyezésre eddig csak a káptalantótival jutott. Pestmegyét valószínűen kikapcsolják az érdekeltségből, mert az a haszon 25 százalékát kivánná. A megye szükséglete útburkolási célokra évente 6000 vágón. Zalán kívül Somogy-,- Veszprém- és Fehérmegyék vennének részt a kezelésben.
— Öngyilkos lett a fiáért. Galambos Géza földszigeti tanító felesége a fia halálos ágyánál megmérgezte magái.
— A polgári iskolai főigazgatóságok szervezése N Klebelsberg gróf kultuszminiszter a polgáriskolai rendtartás ktegészitéseképen kiadott egy rendeletet, amely a tankerületi polgáriskolai királyi főigazgatóságok megszervezését szabályozza.
— Műkedvelő előadás Nemessándorházán.
A Nemesstyidorhazi Önképző Egyesület ifjúsága húsvéthétfőn igen sikerült címadásban játszotta el „Amit az erdő mesél" cimü népszínművet. Az erkölcsi és anyagi tekintetben fényesen sikerült előadást a nagyszámú közönség óhajára ÁUIozócsUtöftökön megisméilik. Az előadás vnagy sikerét a szereplők páratlan buzgalma biztosította, akik sugó segítsége nélkül végezték föladatukat Az Önképzőkör vezetősége ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik ugy szereplősökkel, mint áldozatkészségükkel hozzájárultak a szép siker biztosításához.
— Uj elvi döntés a valorizáció kérdésében Elvi jelentőségű határozatot hoztak a budapesti központi járásbíróságon a valorizáció kérdésében. A valorizációs joggyakorlat terén az utóbbi időben erősen kifejlődött a nyugdíj igények valorizálása, de i kegydijnak, mint a nyugdíjjal rokon illetménynek valorizálása ebben a bírói határozatban történt meg először. Szekely Jözfcef az Első Magyar Biztosító Társaságnak 25 évig ügynöke volt. Hosszú szolgálat ulan a vállalat kötelékéből kilepett. Annak idején 12 ezer korona kegydijat kapott. Ezt a pénzösszeget a romlás után sem emelte az intézet. Székely
| a bírósághoz fordult, amely követelését ugy ítélte meg, hogy kötelezte az alperes biztosító társaságot, hogy Székely Józsefnek havonként és előzetQsen 80 aranykorona kegydijat fizessen 1925. évi május hónaptól kezdve. Az eddig az időpontig lejárt követelései fejében pedig 20 millió 659 ezer 440 koronát kell a biztosító társaságnak végrehajtás terhe mellett Székely József számAca kifizetni.
— A péosrezlnház előadásai Nagykanizsán-A pécsi színház operett-személyzete holnap kezdi meg három napra terjedő szereplését Nagykanizsán, hol a Polgái; Egylejben a Goldsteín Számi operettet fogja előadni.
— Jégeső. A soinogymcgyei szigetvári-járásban fekvő Almamellék község határát a mult héten viharos jégeső látogatta meg, mely ott tekintélyes károkat okozott. Nagypénteken Kaposvárott is zivataros idő volt, villámlással, mennydörgéssel, sőt pár pillanatig tartó jégesővel
— Rangsorozzák a koldusokst. Mohács város legutóbbi közgyűlésén napirend előtt tették szóvá a koldulás kérdését A polgármester erre azt válaszolta, hogy Mohácsnak 38 koldulásra szorult szegénye van. Ezeket négy osztályba sorolták 50-100, 150 - 200 ezer K havi segéllyel. Most e segélyt fölemelik az államrendőrség büntetéspénzeiből s ha ez a% emelés megtörtént, mindenkit eltiltanak a koldulástól.
— Ujabb Leirer-eset — Szegeden. Szegeden megismétlődött Leirer Amália esete. Rablógyilkossági merényletet követlek el egy félvilági nő ellen. Az áldozat élet halál között lebeg. Több millió korona értékű ékszert raboltak el tőle. A tettesek elmenekültek.
— Faárverés. A polgármester közhírré teszi, hogy a város tulajdonát képező Alsrterdön, f. hó. 20-án, hétfőn d. e. 8 órai kezdettel, nagyobb mennyiségű tölgy rönkfa kerül nyilvános árve6en eladásra.
— Rózgáltc a legolcsóbb napiárban kis mennyiségben is kapható a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Áruosztálya hivatalos helyiségében.
— Kerékpáron a világ körül. Tegnap délután három lipcsei fiatalember érkezett kerékpáron Nagykanizsára, kik ez év márciusában kötött fogadás értelmében ötéves világkörüli kizárólag kerékpár-útra indultak. Amennyiben öt év alatt az egész világot körülbiciklizve visszaérnek Lipcsébe, 100.000 dollárt nyernek. Útjukon egy farkaskutya kiséri óket. Mindennapi szükségleteiket képeslap-eladásból fedezik. Jelentkezési könyveik tanúsága szerint mindenütt, a magyar városokba« is a legbarátságosabb fogadtatásban részesültek, amit a könyvükbe irt emlékmondatok és beragasztott újsághírek is bizonyítanak. Nagykanizsáról tegnap indullak Olaszország feJé. Vasútra ülníök nem szabad, hajón azonban/ ahol feltétlen szükséges, utazhatnak.
sport.
A ZTE plng-pong versenye.
Vasárnap d. e fél 10 órai kezdettel a Báriny szálló nagytermében ping-pong mérkőzés, lesz. A szombathelyiek adnak rcvansot az egersze-gieknek a szombathelyi szereplésért. Nagy érdeklődés előzi meg az érdemesnek Ígérkező versenyt. A versenyre nevezéseket Mike Gyula, ZTE h. titkára veszi fel. Nevezési dij 20.000 K.
A MZSE vasárnap Szombathelyen játszik bajnoki mérkőzést a SzTE csapatával.
Tavaszi
női divatkalapok
nagy választékban, már 100,000 koronától kezdve kaphatók:
Tlschlér és Kaszás
női divatüzletében. Zalaegerszeg, Plebánia-épület.
alapítási év
1842 KAKAS ÁGOSTON
ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI-TÉR 5. SZÁM
könyvnyomda, könyv-, papír- és r irószerkereskedés,
... " /:. ;
kölcsönkönyvtár
/O
ZALAVARMÍIGYE
1925. április If.
IÖ2GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY
•• mm
Egy aranykorona
a 4«SAr bi»ataloi árfolyama ueri«< etjre«44
14,11(1 papírkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
IfcMleM--. ront 5*4.000, Dollár TI SM Krancia
taik 5747 Lenyel •■árki Márka , Líra 2^6, Lm MS, etek koroia 21». Dinár 114«, Sráici franfc 1SJSS. Owrtrák kacaaa WH, Lera SIS, Hollaadí
Bedapestl tert«ény|el«n«as.
Sáa* HfSOa. Bíia <li»c«TÍdéki) »I2,f>00, Ron " * 1, Takarmányárpa J40.000, Zab i, Korpa 235 000. Kcpce , KKet RéH--. Laceraa Í40.000, Ukere 2Ö000®,
»mm »if l»»»«
SJMA, Urárp« 4m.00§, Takarmány JM, Tekeri 24íu00, Korpa 23!
smjkk
ZOrlchbcn:
____ kenai (KW7l«*i, ontrák karosa frOQTSÖS,
fnmz k*u am mokoi 15», d.«a< MS.
Zalaegerszegi piaci árak.
A Im*<H>W «alaecertzegi hetiváiáron *t árak a kftvetkcxók voltak béia 460,000, rorí 4SOOOO, árpa 40SÜ00, zab J50.000. tengeri (ciörei) . tengeri 340 00$, martukat 14—3U, sertéihus26, borinkul 24 czet K kl1ofra«MB»mké«t; tzént ¡20, szalma 7U.
Hirdetési dijak:
I kasáb«a «illimétersor 400 K, iró*e$ kftrött SJ0 K ayüttérb«« 1000 K. A birdetéli dijak mindenkor etfrt n/deadók, póalai hirdetéi megbírálok c*ak akkor tételek «tyeitiub«. tia a im-nbi;áí»a! egvüft a pí« ia bekuidetett.
jptilirfiiii JA~LITiRMCGTC lapkiadótáriasát
i nerkMitéairl ♦» kJidáaért telel: KáSAS AGOSTOl
RISZT SÁNDOR
káiiraistr ZilitgirniL lörömarlf-olca 29. n.
Znlam<gye legjobb liirü hordó üzlete.
Alánba átlát ké nttaéayt nárac HM kéirtlt kara« karlatt »«Ír álluáéta raktárai na 1« Lltar-Mt 100« Utartf.
Prl«« Tr»B»r rt oerdók 400-tól 800 literig rektoron rannak.-25 hehtollteren felüli r telnél árengedmény 1 I
EpüJetés bútor
< munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek
<$zalay és Dankovits
épület- és mübutor-asztalosok
I
ZALAEGFÍRSZIÍG ^an^-munkáló telep: iskolaköz 2. szám. Örményi-utcu 7.
Állandó készbutor raktAri
I I l
Ligonm Sancktum tekegolyók
kaphatók
QUTH VILMOS ESZTERGÁLYOS MESTERNÉL SZOMBATHELY, Knssuth-u 19 Jutányos árak. Vidékre pustán utánvéttel Kérjen .árajánlatot
r


Olcsóbb lett a
iszt!
•rrót ■eggyózódhetik a zalacsébi gózMaloru bizományi lisztraktárában
Ozv.Grünbaúm Samuné
«Stóde, liszt- és fGszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
\'♦O« \'Xmtxy xx.\\nb<Xm Kaki
A köiOnftg rendelkezésére áll fedett éi nyitott
bérautóval
VARGA ELEK UÉRAU TÓV ÁL LALA TA. Biró Márton-utca II. Telefonsiám: lét.
■ ■IBBIIIBIIIMIIIIHIIIIII
BRÜLLMÓR!
göatéglaojár tbMhiil Zalaegerszeg. J
Ukii: Kákéixr ataa 4L Ifir: Aalráakiűrf il ■ IxiUltak farar a rajéitétatkii té|lát. kirayaltNirapat ■
3
a legolcsóbb napi áron NX\'y súlyt hcJycrek ára* | elsőrendű é^etíiére. Cierepem teljeien fagyálló ¿1 I köniiytl subánál ro(>»acsckóIy tctómcRtcrlici^stjeleaí I IIIIIRIIBIIIIIIIIIIIIIIll
épületüvegezést!
legolcsóbb Aroti készit
HEINRICH W. és L.
Zalaefertiéf, Pötér.Teleftn léi. Állaidé aagy raítár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, norln-bergl és rövidárukból.
Me«reaAeléaekat vidékre ia atoaaai, poataa« ti
Zopgorahangolásokat és javítást
jutányosa* vállal, felelősség Mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. sciat.
Eapft^^afcA* V Tisztelettel értesítem agy a helybeli, mint a vidéki ESSTKtáSBÍSS I megbízóimat, bogy a festés és tisztítás aláeső dolgokat
a mai naptól Kisfaludy-u. 10. sz. alatt veszem át
Teljes tisztelettel
\'Toriszay József
ketae-, icl/ea- rahale^i ¿a Te*ttaaint

Zalaegerszeg, 1925 április 12.

ROBUR TRAKTORRA
Mrjci .¡JnHloí
Hofherr-Schrantz ér Clayton-Schuttleworth Mépviielője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
J
Borsepröt, romlott bort és mindenféle szesz-
főzésre alkalmas anyagot bármely ntenyisegben Vásárol
lilun r. I. uáros hiznoiili szeszfőzdéje.
PAlinKaárak md naptól kezdödöleg a következők:
I Iii. 55% os törkölypálinka 4l»0f K 1 lit. 50VarO8 „ 37000 K
I lit. 58% os borsepröpálioka 43000 K 1 lit. 54°/o-os „ 40000 K
és 37« forgalmi adó.
öt litert meghaladó vételnél 5 százalék kedvezményi
A pálinkák kiváló minősége közismert. — Telefon 174.
Telefon 191.

Telefon 191.
a férfiruha
TÓTH GYULA
angol irí szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi öltöny l I,l00.000-től 2,000.000 if Felöltő K 900.000-től 2,000.000-lf Barberry-raglán K l,200.000-től.
Óriási választék valódi angol szövetekben!
oatou. kAi
»»Ii
L. T«l«fOttl
»na ISI.
rr étitif»«-
Stlae|«rii«|, 112». április II. Tasántf.
Ara 1000 kor#M4l#
47. Sláa.
mifuiu imitívT liiimü *
KJtftiriH I hé—y ll.NI úr, iinMim N ON ím.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
Smksntt: IIIMLT nílll
SitrkttuUiéi ás kUáéklutali UU»ftrs!«(. SíéihenyMér 5. itáa. Teltlos 13L
MHtas«a ta Itten ben, ktuck cíj b*iákav, VTÁtu
Htauk tej MmI 6rAk IraMértoia, v---
HlmJc mtytromA^ fílti«»JáUW Amea.
Krónika.
i
A tisztviselői létszám csökkentésének ujabb módozatai felől tanakodnak, mert a jelenleg gyakorlatban levő B) listázás nem hozta meg a kivánt eredményt. Még igen sok a fölösleges tisztviselő; a B) listázással pedig ugyanolyan mértékben emelkedik a nyugdíjasok száma, mint amHyen arányban csökken a tényleges alkalmazottaké. Mivel pedig^Lnyugdljakat is az állam fizeti s mivel a B) listára-helyezettek javarésze teljes fizetéssel megy nyugdíjba, kiadás tekintetében alig mutatkozik nagyobb különbség. Az áj módszer talán majd jobban dűlőre viszi a szanálás agyét A legjobb módszer azonban mégis csak az lenne, ha az iskolák bizonyítványokat, okleveleket is csak az ország teijedelmé-kez képest osztogatnának, mert abban csakugyan nínes észszerüség, hogy kevesebb alkalmazottra van szükség a közhivatalokban, mint volt az integer Magyarországon és mégis majdnem annyi diplomát gyártanak, mint amennyit az ország megcsonkítása előtt adtak ki.
számára a fejtörés, a talányok megfejtése. És ahogy ezt a rejtvénylázat figyeljük, ugy találjuk, hogy nem minden ok nélkül termelte ki a mai kor ezt a rejtvény-járványt. Hiszen ma fletflnk valóságos rejtvény. Nemzetek, népek, emberek és események a talányok sokaságát adják föl napról-napra. Mert vájjon nem talány-e számunkra az a szerződés, mely Trianon egyik íróasztalán szabdalt össze olyan országot, amely a valóságban együvé tartozik? Vagy nem rejtélyek-e azok a ma még fönnálló szövetségek, amelyek önmaguk erejét a másikban keresik ? Nem megfejtésre ^ váró rébusz-e a német erő, a német jövő ? És vájjon nem tartozik-e a megoldandó talányok közé a megélhetés, a munkanélküliség, a forgalmi adó, a pangás stb? A súlyos, keresztrejtvényeknek ebben a korában a megoldást keresők nagy tömegének lármája csapkod mindenfelé, folyik a találgatás, de alig akad megfejtő. A nehéz magyar keresztrejtvény sok számú találmányainak megoldási kulcsa a trianoni revízió; ezzel vi&szintes és függőleges irányban is megoldódik a sok-sok rejtély.
Hatonként.
Szétszakadt a szociáldemokrala-párt. Vági István vágta bele a fejszéjét a párt egységébe és a párt — könnyen hasadt. Még csak súlykot sem kellett használni a repeszté&hez. Elfogadható okokkal nem igazolták Vágiék pártszakitó törekvéseiket és — az igazat megvallva — ezekre az okokra nem is olyan igen kíváncsi az ország népe. Annyit (adunk, hogy mindakét szocialista
Éirt egy malomban, u marxizmus malmában g ezatán is őrölni s mindössze az a különbség lesz eddigi és ezutáni mfiködésök között, kogy most majd egypárszor nyiltan fognak hajba kapni egymással és szennyesöket jobban fogja megismerni az ország dolgozó népe, amelyet kél oldalról támadva akarnak bele-dönteni a marxizmus nemzetietlen posványába. Fizikai törvény azonban, hogy az a test, amelyre két ellenkező oldalról ugyanolyan erő hat, nyugalmi állapotban marad; igy jáfnak majd a két részre osztott szociálisták is azokkal a tömegekkel, amelyekre annyira számítanak : a munkásokkal és kisiparosokkal. Nem mozdulnak azok egyik szociálista irányban sem, sőt a támadások dacára biztosabban állanak. Biztató jel erre Peyer Oynlának az a kijelentése, hogy Vági terrorfiu volt. Erre majd jön egy kis ismertetés Peyerékre is. Várjuk . . .
A harangról írt Herczeg Ferenc egy kis cikkel a Pesti Hírlapnak húsvéti számában. A tisztelet kifejezéséit egy pár szó megjegyzést kell tennem rá. Mindjárt az első megjegyzésem az, hogy ez a kis újságcikk, ez az ötlet, többet ér ~ a mai viszonyainkban, — mint együttvéve !>ok-sók hosszú regény. Négy-öt év óta, annyi időn át végre ebben a kis cikkben olvashatjuk, láthatjuk az igazi fájdalmat, a mélységes gyászt nemzetünk megcsufollatásában. Még ez fs vigasztalás lehet. Én azok közé a kevesek közé tartozom, akik nem csak a bajt gyászolják, hanem azt is gyászolják, hogy a hagy tömegeknek nem fáj a nagy csapás; sőt a hírlapok is .— holott éjjel-nappal dörömbölniök kellett volna és kellene a kapukon — várják, míg az aquiléjai gólyák kezdenek kiköllözködni, még a hírlapok is évszakaszonként üzletszerűen szűkre szabva szólanak egy-egy zokszót ezeresztendős országunknak megrugdaltatására, egy-egy hideg szót, mintahogy a kalendáriumban a napok lesik a derült időt. Herczeg Ferencnek éles és zordon ötlete eltér a napszámos újságcikkektől.
De mielőtt megemlíteném ezt a harang-ötletet, elmondok epizódként egy előljáró beszédet.
A katholikus templomokban délben harangoztak. Az odatartozó hivek ilyenkor le szokták venni kalapjokat vallásos érzületből. Hallottam egy esetet, más városban történt, hogy némely nem katholikus emberek megmosolyogták ezt a kalaplevevést. A rendes ember azonban ezt a megmosolygást ¡téli el; tehát én is. "Elítélem, mindamellett, hogy a kalapomat eddig én sem szoktam levenni, mert nem az én templomomnak a harangját hallom ; különben a protestánsok saját templomuknak a harangjára sem szokták levenni az utcán a kalapot. Ez az 6 dolguk. De van nekem ennél nagyobb bűnöm is. S ugy tudom bűne ez, a nagy tömegnek sziatén. Tanult ember létemre is, csak nem régen, de már elég vén koromban tanultam meg, hogy miért húzzák meg a katholikusoknál délben a harangot, Hogy jelezzék a 12. órát? Jeladás legyen az ebédelésre? Egyszerűen, hogy delet harangozzanak ? Dehogy I Ez a harango-zál fölséges emlékeztető jel a magyar nemzetnek büszke történelmi dicsőségére. Kár, hogy ezt nem tudja a legkisebb gyermektől la leg-vénebbig minden magya^ ember s minden külföldi bölcs. Herczeg Férenc tanulta ezt gyermek korában. Én nem. Ha tanultam is, elfelejthettem, mert nem mondták, hogy ez jelentékeny dolog Ami Ugy történt, hogy ami-
Hogy Vági terrorfiu volt és most újsütetű cucilista, aki küzdelmében segíteni^ akarja az országot is és ezen az alapon hazafi is, azon nincs semmi csudálkozni való. Ez a mai átvedléses világban még csak átvedlésnek sem mondható. Kint, a szociálisták táborán kívül sokkal szebb példányokat találunk az átvedlettek rendjéből. Akik a vörösökhöz annyira dörgölőz-ködtek, akik fülsiketítőén cimezgettek .elvtársinak mindenkit, azok ma kitűnően fémjelzett hazafiak. Vezetőszerepet azért nem kaptak a vörösöktől, mert dörgölözködésök undorral töltette el a legvörösebb és leghalványabb vörösöket is. S ha Peyer fényképekkel tudja bizonyítási Vági terrorfiuságát, igen sok konjunktura-lovagiak erős vörös mivoltját lehetne bizonyi-tani igy tzóbeii és írásbeli ajánlkozásaikbót. De ne szóljank erről, ne lássuk az embereket annyira ssuayáknak, annyira jellemteleneknek. Elég, ha ezt tadjsk. .
*
A keresztrejtvény divatja járja. A mai világ nyugtalas, ideges embere gondolataival elmenekülni igyekszik az élet gondjai «141 és pihenés
kor a török hatalom legszilajabb módon készttlt egész Európára támadni, a 15. százpd derekás, Hunyadi János az ő erdélyi magyarjaival Belgrádban " (Nándorfejéivár) keményen elpáholta a törököt, ugy hogy jó darabig elvesztette a szilaj-ságát. Rómában akkor III Calixtus pápa trónolt. Ugylátszik, igen derék és becsületes ember volt. Nem szégyelte kinyilvánítani a köszönetet és hálát. Megrendelte összes, európai keresztény egyházainak, hogy mindennap délben minden toronyban húzzák meg a harangot örvendetes emlékére annak, hogy Hunyadi János megverte a törököt s evvel megvédelmezte Európa kereszténységét. Embert ennél nagyobb dicsőség nem érhet. Érte a dicsőség elsősorban Hunyadi Jánost, másodszor a magyar katonát s éri harmadszor örökéleten át a magyar nemzetet. Ezért harangoznak nálunk délben — sajnos — a kereszténységnek most már csak katholikus egyházaiban. Még sajnosabb, hogy miért csak.
A Calixtus-Hunyadi esemény után más természetű véleményeltérések miatt a protestáltak és reformállak kiléptek az anyaegyházból külön felekezeteket alkotva, mintegy külön termekbe lépve, de megmaradva a keresztény anyaszentegyháznak közfedélzete alatt. S valószínűleg, mert ők pápa-ellenesek, a pápai intézkedéseket nem fogadták el. Ha pedig csak ez az ok, s egyebet nem tudok elképzelni, akkor evvel a reformátorok nagy tévedésbe estek. Ha Európának kilenctizedrésze le tudja verlfti a kalapját, ők is levehetnék saját nerfizetök dicsőségének az erősítésére. — Én" akármilyen hitvallású vagyok, de minthogy magyar vagyok:^ CalixWs-Hunyadi-féle katholikus harangozásra leveszem a kalapomat. , . "
Nos, mi van a Herczeg Ferenc-féle nagyszerű ötlettel? Azt mondja, hogy ime, harangozzunk az örömnek és dicsőségnek emlékezetére; de használjuk a harangot gyásznak é6 veszedelemnek az idején is, amikor félrevetjük tűzvésznek, árviznek s ellenség (támadásának az idején. Van-é nagyobb gyász \'most a világon, mint a mi nemzetünknek a sorsa? Felezhetnők valamivel e tenger veszedelmet. Ha rajta állana, ó építtetne egy nagy kőtornyot a főváros magaslatán, Budavárormán," rátenné a legnagyobb harangot, elnevezné azt . Nádorfehér vár" -nak s a trianoni vésztörvényszék órájában mindennap félreveretné.
Mintha pótolná ez az ötlet az Ötévi közönyösséget. öt óv alatt egyetlen cikk ez, amelyből kiérzik az őszinte, mély fájdalom. S ettől a félrevert harang zúgásától közönyös szive is megreszketne a magyarnak s gyüjtené a megfeszített ség erejét. De meghallanák ezt a borzalmas harangzúgást a nyugati népek is. És eszökbe jutna Nándorfehérvár is.
A Herczeg Ferenc cikkét némelyek olvasták, némelyek nem. Akik olvasták, azok közül egyik nem értette meg, a másik nem érezte meg, a harmadik vállat rántott rá, a negyedik semmit sem szólott. Én nem ugy vagyok vele. Én nem állhatom meg, hogy egy hullámgyürüvel tovább ne lökjem a gondolatot.
Némelyek talán csak költői ötletnek, fantáziának tartják a Herczeg Ferenc cikkét.NÉn nem. ín a legnyugalmasabb higgadtsággal építeném föl a tornyot, hogy eszeveszett őrülten kongassam a harangot. Rendkívüli dolgokat csak rendkívüli módon lehet tárgyalni. Hát aztán, .azt nem tartottuk-é bolond fantáziának, hogy az oláh igényt tartott a Tiszáig ? Megkapta: S húzza is örömében a harangot. A mi félrevert harangunk zúgása fájdalmunknak megfelelő jajkiáltása volna. Nem csupán költői ötlet, még kevésbé túlzott fantázia. Atyánkfia halálán* gyászruhát viselünk. A félrevert harang naponkénti sirdogálása volna beteg telkünknek. Talán szabad? ) Boibély György.
J

ZALAVÁRMEGYE
1925 április 17.\'
Távirat—telefon.
Szétesett a radikális blokk.
Budapest, dpr. 18. A radikális blokk párlokra szakadt. Vázsonyi pártjában teljes a fölfordulás. Vázsonyi mellett csak a szociáldemokrata párt vezetősége áll.
Hock Jánost kinézték Szabadkáról.
Szabadka, ápr. 18. Hock János két és félnapi szabadkai tartózkodása után Bezdánba ment. Azért hagyta ott Szabadkát, mert egyetlen régi magyar ismerőse se állt vele szóba; sőt az utcánáis messzire elkerülték Őt.
Nemzetgyalázó egyetemi tanár.
Budapest, ápr. 18.\' Az Ítélőtábla elé derült dr. Körösi Kornél egyetemi tanár nemzetgyalá-zási pere. Körösit a budapesti törvényszék nemzetgyalázás cimén I millió korona pénzbüntetésre ítélte, mert a földalatti villamoson letépte a magyar Hiszekegyet. Körösi, aki most is tanít, az ítéletet meglölebbezte, így került az a táblához.
József Ferenc főherceg palotavásárlása.
Budapest, április 18. József Ferenc főherceg és felesége Budán a Fürész-utcán palotát vásárollak. A fővároaí közmunkaügyi tanács a főherceg iránti tiszteletből ezt az utcát Tapol-csányi utcának nevezte el, mert a főhercegi család birtoka Kistapolcsányban van, amely azonban most cseh megszállás alatt áll.
PetricsevIctfHorváth államtitkár fontos nyilatkozata.
Budapest, április 18 Petricsevich-Horváth báró népjóléti államtitkár egy nyilatkozatában kijelentette, hogy a korona stabilizációjával fölöslegessé .vált az aranykorona-számítás. A kincstári haszonrészesedés sem nem indokolt, sem nem jogos. A májusi lakbérnegyed az utolsó, amikor a lakásbéreknél aranykorona számítással dolgoznak.
A nemzetközi árumintavásár megnyitása.
Budapest, április 18. A nemzetközi árumintavásár megnyitására óriási számban jelentek meg a külföldiek. A vásár nemzetközi jellege minden vonatkozásban kidomborodik. Az idegenek a legteljesebb dicsérettel nyilatkoznak a vásár felől. A főváros képe ünnepélyes szint öltött. Azokon az utvonalakon, melyeken a kormányzó a megnyílásra érkezik, minden épületet föl-lobogóziak.
Erdély népra|zl viszonyai.
Kolozsvár, ápr 18. A »Holnap társadalma" Cimü román folyóirat közli Erdély néprajzi viszonyait 1923. évről. 1923-ban Erdélynek 5 és fél millió lakósa volt, mely városokban és falvakban nemzetiség szerint a következőkép oszlott meg : A városok lakósságából román 31-22°/o, magyar 39 77Jo, német 14 01"», zsidó 14 16® °, egyéb 0 81°\'«. Jelentékenyebb városokban román 26 02%, magyar 42\'69Vo, német 1463°°, zsidó 14 59, egyéb 091°/o. Falvakban: román 57-75T«, magyar 20 7«. Az összlakosságból román 3.232 806, magyar 1,337 443, német 557 883, zsidó 203 190, egyéb 136 843.
Hz élő Buddha Pekingben.
Peking, ápr. 18 A Buddha-vallás főpapja, a Dalaj Láma, aki kíséretével Pekingbe érkezett, ott megbetegedett.
Az új francia kormány.
Párizs, április 18. Megalakult Painlevé kormánya. Briand kinevezését a köztársasági elnök csak a legutóbbi pillanatban irta alá. A baloldal az új kabinet összeállításában az eddigi politika folytatását látja. A szociálisták csak akkor nyilatkoznak, ha Caillau\\ pénzügyi programmját
Megint az Eskü tt-ügy.
\' Budapest, április 18 Az Esküdt-ügy kapcsán a rendőrség újabb akta-eltünés után nyomoz. Eskütt súlyos vakbél-operáción ment át s ennek alapján szabadlábra helyezését kéri.
Angol író könyve Magyarország mellett.
London, ápr. 18. Birkhill Róbert, az ismert amerikai publicista és politikus tollából vaskos kötet jelent meg most Londonban. Birkhill Róbert beutazta Csonkamagyarországot és az elszakított terűleteket, tanulmányoz« a kisebbségi kérdést. Megállapítja a szerző, hogy bár papiroson a kisebbségek minden emberi jogaik és szabadságuk birtokában vannak, a valóságban mindent elraboltak tőlük, ami ételüket elviselhetővé leszi.
Azt a következtetést vonja le, hogy itt elejélől végig beteges jelenségekkel állunk szemben, amelyeken segíteni kell. Ez így tovább nem mehet, mert ezek a rettenetes mostoha viszonyok uj háború csiráit hordják magukban, középeurópai háború pedig egyáltalában nem lehet közömbös ügy a világbéke szempontjából.
Az első megoldást a megcsonkított Magyarország határainak kitolásában látná a tisztára magyar vagy túlnyomórészt magyarok által lakolt területek visszacsatolása által. Ezt természetesen Csehszlovákia sinylené meg, mely alapos megnyirbáláson menne keresztül.
Magyarország a Felvidék délkeleti részén fekvő területsávot kapná vissza, amely körülbelül kétszer akkora, mint a Magyarországtól Ausztriához csatolt Burgenland. A Csallóköz, Pozsony, Rimaszombat visszajutna Magyarországhoz. Román részről Erdély legnagyobb része Arad, Temesvár, Nagyvárad, valamint a Bánság is Magyarországnak jutna. Magyarországnak .ilyentormán nagyrészt természetes határai volnának és csak északkeleten maradna nyitott határ. Birkhill tovább megy. Szerinte Magyarország jelentékenyen megnövekedett területtel belépne az Európai Egyesült Államokba, amelynek középpontjában feküdnék.
HÍREK.
előtér fogad nem
esztette. — A szenátus elég nyugodtan a az új kabinetet, mely a külpolitikában elent változást.
A csehek keze.
Budapest, április 18. Bulgáriából érkező hirek nyomán a Boris király elleni merényletet Prágából irányították.
- Daraap Eáloán • kulliliil btiottaágkei. Damay
Kálmán kormány főtanácsos levélben tudatta a kiállítási bizottsággal, hogy szives készséggel vállalja a kiállítás kulturá\'is csoportjának vezetését. Egyben őrömét fejezi ki afölött, hogv a történelmi alcsoport élére I ára József megyei fólevéltárost hivták meg, akivel már összeköttetésbe is lépett a teendők iránt. Damay Kálmán szükségesnek tartja fölszólítani egyes családokat, hogy a birtokukban levő történelmi dolgokat bocsássák a kiállítási bizottság rendelkezésére, hogy igy előkerüljenek a nagyközönség előtt eddig még ismeretlen kincsek.
- LeTente-okta\'ót kérnek. A városi tanács sürgős előterjesztést tett a vármegyei testnevelési bizottsághoz, hogy Neischer százados helyére haladéktalanul jelöljenek ki oktatót, mert enélkül a levente-oktatás nem eszközölhető.
- Cierkéaiek tttioltói klképiése. A tűzoltó-egyesület beadványban kéri a városi tanácsot a tűzoltó-laktanyában szükségessé vált munkálatok megkezdésére, annyival is inkább, mert lervbevették a cserkészek tűzoltói kiképzését is.
- FeUdrá« Iparosalnkhti I A Falu Szövetség által rendezendő kiállítás kellő előkészítése érdekében felhívjuk testületünk tagjait, hogy részvételüket április hó végéig jelentsék be hivatalunknál, ahol a térdijak éa egyéb föltételek ügyében kivánt felvilágosítást a hivatalos órák alatt készséggel megadjuk. Az Ipartestület elnöksége.
- A bida pesti iriaiiti-riaArra utatfk az igazolványt és kedvezményes vasúti jegyeiket a Menctje*y-Irodában megválthatják.
k",aáTl1 tlnM « étkor. A kormány a cu-koradót kg-ként 4 aranyfillérrel csökkentette, hogy az élelmezés terén oly fontos cukor ára valamivel lejebb szálljon. Ez a ráeső forgalmiadóval együtt körülbelül ezer korona olcsóbbodást jelent. A cukor tehát olcsóbb ett, de nem olcsó. Ausztriában s igy a tőlünk pár Burgcnlandban is a legfinomabb cukor kilója 10.500 K. - A kormány intenciója mindenesetre dicséretreméltó, de jó volna, ha a gyárak folytatnák azt amit a kormány megkezdett éa a maguk részéről ia leszállítanák a cukor gyári árát.
- ■•IMtalk u A. V. Itatárla A magyar államvasutak szanalása és rekonstrukciója legközelebb befejeződik. A magyar kocsikat újra átfestik és A. V. Hungária helyett visszakerül a régi folirás a MAV. Megszűnnek a ön. és K. kocsik is, a vagónok elnevezése az egész középeurópai forgalomban egyöntetű lesz. A szanálás következtében szomorúan állapították ineg hogy a románok Magyarországból a megszállás alatt 20 ezer vasúti kocsit éa 3ÜÜ0 mozdonyt vittek el. Itt említjük meg, hogy az államvasutaknál több B) lista nem lesz.
— Sientséggyalizái Zalavárott Zalavár község templomában fölháboritó cselekedetet követett el egy — uri nő. - Amikor Holler Konrád plébános az oltári Szentséget Nagy. péntek napján a szent sirhoz vitte, észrevette, hogy azon az uton, amelyen végighaladt, mindenki lérdel, csak egy kalapos hölgy nem. Erre a közvetlenül mellette elhaladó plébános a Szentséggel kezében többször felszólította: térdeljen le a Szentség előtt, mire a tő ismételten kijelentette, hogy „nem térdel le. Erre a plébános megfordult, visszavitte a Szentséget a főoltárra s maga mellé vévén a templomatyát, Ismét.többször felszólította a nőt a letérdelésre. Mivel ezt nem tette meg, sőt ismételten kije-lenlétte, hogy nem térdel le, a plébános megfogta a nő karját, kivezette a templomból s a templomatyát az ajtóba állította, hogy az esetleges visszatérését akadályozza meg. Amint kitudódott, a botrányosan viselkedő „uri nő* Bánhalmi Paula oki. tanítónő, aki már azelőtt is megzavarta a prédikációt és az iskolai tanítást. A feljelentést ellene megtették.
- A tttirendéixet fejleiitése. Bődy Zoltán alispán a legutóbbi tüzesetek kapcsán rendeletben szólítja föl a járási fószolgabirákat és a rend. tan. városok polgármestereit a tűzrendészet hathatósabb fejlesztésére; jelentést kér a tüzoltószervezetek működéséről és szigorúan meghagyja, hogy minden község gondoskodjék megfelelő tüzoltószerekról. Amely község vonakodnék tűzoltó-eszközöket beszerezni, azokat e kötelezettségűk teljesítésére hatósági uton kell kényszeríteni. A városi tanács részletes kimutatást terjeszt az alispán elé, melyben hivatkozik a mótorikus fecskendő beszerzésére a megjegyzi, hogy az erre vonatkozó közgyűlési határozat a májusi megyegyülés elé kerül jóváhagyás végett.
— ÖatiiBl kell ai utcákat. A polgármester elrendeli, hogy április 15. és szeptember 15. közti idóbea az utcai gyalogjárdák naponta két ízben és pedig reggel 8 óráig, valamint d. u ü és 7 óra közti időben meg-öntözendők. E kötelezettség a bentlakókat terheli éa e rendelkezések nem teljesítése 200.000 K-ig terjedhet* pénzbüntetéssel, nem fizetés esetén megfelelő elzárással büntetendő.
- A Batthyány-ntcal átjár* kiépítését annak idejéa
többen kérelmezték s a város a takarékpénztárnál meg is kezdte az építtetést. A háború kitörésekor azonbaa megálltak a munkálatok és a félig megépíted áljárá várja, hogy folytatása következik. Mint értesülünk,
ismételten kérelmezik az átjáró kiépítését, amit iado-kolttá tesz az is, h >gy ott vau .1/ áijáro ui a bírósagok felé, ahol tudvalevően igen sok embernek akad dolgd. De ezenkívül városrendezési szempontok ia sürgetik a kiépítést.
A atTilftié tragédiája. Nagykórösön Benedek Istváa kereskedőnél már négy év ota alkalmazásban volt Brazavcfek Berta, mint a kereskedő 6 eves (iának a nevelője. Az elmúlt napokban a nevelőnő megmérgezte magát és a kisfiúnak is veronált adott be. A mérof egyik esetben sem volt halálos. A nevelőnő a rendőri nyomozás során előadta, hogy tettét azért követte el, mert a kisfiút nagyon szerette s tudta, hogy miután gazdája megnősül, neki távoznia kell a háztol. Braxav-csek Berta ellen büntető eljárás indult » átkísérték a kecskeméti kir. ügyészség fogházába.
— Nagyazabáau előadást tart május hé 15-én a belügyminisztérium budapesti .kiküldöttje Olaszorszagban bzer/elt tapasziülátairól, melyeket ott eltemetett hősi halottaink felkeresése és hazaszállítása közben szerzeit. Előadását a vele hozott vetiteit képekkel illusztrálja. Sikerült megnyerni az előadáson való közreműködésre a helybeli Egyházi Ének- és Zeneegyesülelet és Szalay Sámuel igazgató srat. Az elóadá« jövedelme a hősi temetők díszesebb karbahozására fog fordíttatni.
- Tárotl klttMBtk alakulnak több vidéki városba*, mert a husiparosok az állatárakban történt hatalaaaa áresés következtében sem hajlandók a hust olcsóbban mérni. Most legutóbb Nagykőrös állított fel hatósági húsüzemet s az első vájzásra négyezer K-val lett olcsóbb a marhahús. Szombathelyen is panaszkodik a köxőnaég a magas húsárak miatt, k lapok hivatkoznak Egersxegre ahol a városi húsüzem felállításával erősen csökkent a hua ára, azonban -- mint értesülünk - a hatósáfi mészárszék felállításától Szombathely még idegenkedik.
— Síitiukltják a vouUL Hirek szerint á talaeger-szeg-rédicsi vasútvonalon javulás áll be a személyszállítás terén. A Rédics közelében levő állomások ugyanis olyan rendelkezést kaptak, hogy, ha a délutás Egerszegről induló vonat előreláthatóan este 7 áráig nem futhat be Rédicare, Csömödéren a vonatot — mely tudvalevően .személyszállítással egybekötött tehervonat\', ~ szét kell szakítani, hogy a mozdony a _ személykocsikkal lemehessen Kédicsre. onnan azntáa a gép egymagában visszamegy a kezelő állomásokra a tolatásokat elvégezni.
— HaittMrU U tkir. Jani Imre ny. vasutas, tapolcai gazdálkodó fiatal tinókat tanított be. Közben az illatok valamitől megvadultak és gazdájuknak rontva ót felöklelték és a (öldön megtiporták. A szerencsétlenül tárt embert, ki súlyos külső és belső sérüléseket szenvedett, a tapolcai Erzsébet kórházban vették ápolás alá.
- FergilaiaAéklayTtk és egyéb tiliü köayrak legolcsóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
1925 április 19.
ZALAVÁRMFXjYF

- A Xalaeforiiefl Eteiői Olab folyó hó 20-án, hétfőn délután 5 órakor a kaszaházi vendéglőben rendes évi közgyűlési tart, hielyrc a tagokat tisztelettel meghívja
- elnökség.
- •ivoiuorok ároiltáii. A népjóléti miniszter elrendelte, hogy a csak orvosi rendeletre kiszolgáltatható orvosszerek csak gyógyszertárakban árusíthatók. Ezeket tehál drogériákban tartani nem szabid s amennyiben « drogériák ilyen szerek birtokában vannak, azokat kötelesek a gyógyszertáraknak átadni, természetesen megfelelő árak ellenében.
- rtráraai lyoraekek nyaraltatnia. A polgármester leikéri a közönséget, hogy akik hajlandók egy-két ^tóvárosi gyereket a nyárra magukhoz venni, c szándékukat akár szóval, akár Írásban jelentsék be április hó végéig a Városházán (II. emelet ü. ajtó).
- Vidéki axlnéaiok a VlgulnlUtban. A Színházi Élet szenzációs pályázatán már tömegesen vesz részt a vidéki városok közönsége, hogy eldöntse, ki a városban az a színész vagy színésznő, aki méltó arra, hogy részt vegyen a vidéki színészek monstre cstélyéft. A Színházi Élcf uj számában a magyar irók egész galériája irt cikket, igy Szomaházy István, Szenes Béla, Lakatos l.ászló, Nádas Sándor, Bíró Lajos, Szász Zoltán, Kálmán Jenő, l.estyán Sándor. Szenzációs pillanatfelvételek és beszámolók a hét újdonságairól, Somlyó Zoltán illusztrált novellája. Vadnaí László vicclapja, Szenes Béla regényének a Csudaszép Magdának folytatása, valamint az Én már ilyen vagyok cimü vígjáték teljes szövege, mint darabinelléklet. Szenzációs mozi. sport, autó, zene, divat, képzőművészet, iparművészet, vidék és a most megjelent Nyaralási Újság cimü rovat és szenzációs kottamelléklet teszi változatossá az uj számot, amelynek ára 8<;00 korona, negyedévi előfizetés 8()000 korona. Kiadóhivatal Budapest. Krzsébet-körut 29. szám alatt.
- Résgáltc a legolcsóbb napiárban kis mennyiségben is kapható a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Áruosztálya hivatalos helyiségében.
- A budapesti nemietkíxl vásár megnyitása a legnagyobb siker\' jegyében folyt le. A külföldről és vidékről érkezett látogatók - akiknek jelenléte a Máv. 50 százalékos menetdijkedvezménye folytán érthető — a kiállítás megtekintése után önkénytelenül újra találkoztak a világhírnévnek örvendő Scmler J. cég Bécsi utca 7. és Koronaherceg utca 9. sz. alatti lerakalainak kiállítás számba menő kirakatai előtt és elismeréssel állapították meg az ott kiállított angol tavaszi és nyári divatszövet különlegességek kitűnő minőségét és alacsony árait, melyek a 7.\') esztendős múltra visszatekintő Semler I. cég londoni üzletházának érdeme. Kiárusításra kerülnek az óriási forgalom folytán felhalmozódott mindenméretü és legjobb minőségű maradékok, hegy a vásárló közön-
ségnek az alkalmi vételre is mód nyujtassék — A cég iulvl helyez arra, hogy vidéki vevői soronkívüli kiszolgálásban részesüljenek.
SPORT..
• ••»
Ft»f-p«iI-Bérk6iéi Xalaegerution. Nagy érdeklődés előzi meg a Szombathely—Zalaegerszeg között f. hó 19-én, vasárnap tartandó ping-pong mérkőzést. Uzuttal rcvanst ad Szombathely a múltkori vereségért. Méltán számíthat a verseny nagy érdeklődési«, mert a játék már nagyon elterjedt. A mérkőzés az Arany Bárány szálloda nagytermeben délelőtt fél 10 órakor kezdődik, Belépódij tetszés szerint.
Zsoldos magántanfolyam
Budapest, VII. Dohány-u. 84. Telefon: J. 124-47
Azx ország legrégibb és legismertebb előkészítő intézete. — A legjobb sikerrel készít elő középiskolai magánvizsgákra, érettségire vídékieketis.
liuluiiztlisl fodveníiy! Tiliis airmi ítliitafg!
Autó, motor, kerékpár
alkatrészek, felszerelések
MICHELIN PNEUMATIK
automobil és Pneumatik rt Budapest VI., Jókai-tér 5
\'--I II ■----..- -L . .- ■ -----
Cigarettázik ön? Sodorjon Janlna papírt T
„PYROS"
legtökéletesebb és legolcsóbb tüzoltó-készüléknek egyetlen házban sem szabad hiányozni!
Nyugodtan csak ugy alhat, ha lakásában
„PYROS"
van.
„PYROS" lüzoltókészülék előnyei:
1. Mindenfajta keletkező tüz legbiztosabb elfojtója.
2. Pillanat alatt használható, azonnali hatással.
3. EgvszerU és célszerű, még gyermek által is kezelhető.
4. Mérges és maró gázoktól és anyagoktól mentes.
5. A gyártól teljesen függetlenül, otthon utántölthető.
6. A töltés határtalanul tartós és fagymentes.
7. Ahol a .PYROS" készenlétben van, a .DUNA* Biztositó Társaság a tüzbíztositási dijakból 10<Yo külön kedvezményt ad.
A „PYROS" tüzoltókészülék ára forgalmi adóval együtt 200 000 korona.
Zalavármegyébcn egyedárusitó a
Zalaegerszeg, telefon 15.
(A Zalaegerszegi Központi Takarékpénztár R. T. épületében).
raktáron kaphatók
Nagy János bútorasztalosnál
Zalaegerszegen, Rákóczi utca 12. sz. alatt.
napi aron állandóan vásárol
ZALAEGERSZEGI TELEPI
Különleges tömörfa hálószobákat Louis XVI. faragott hálószobákat
villa, nyárilakás, szálloda, penzió és szanatórium-berendezéseket meglepő olcsó árban, kedvező fizetési feltételek mellett szállít a
Hazai FatermelA Részv. Társ.
bútorüzlete BUDAPEST, V. Nádor-utca 18. Telefon : 8-79.
Ha fáj a gyomra
használjon
„Ventrovin" gyomor kúra balzsamot.
(törv. védve)
Megszünteti a has és gyomorgörcsöt, üdít gyomor és bélbántalmakat. székrekedést. Felülmúlhatatlan étvágygerjesztő. Számtalan hála és köszönőirat. Egyedüli készítő:
Gerő Miklós „Kerencz József Gyógytár Laboratóriuma44Bpest VII. Bethlen u.14.
Megrendelés póstai utánvéttel 26.000 korooa.
, FORDSON-TRACTOR
.^mjwík,
FO R D TE H ER AU T ó HALTENBERGER VILMOS
a Ford gyárak autorízált képviselete: BUDAPEST, VI. ker., Nagy-mező-ucca 19. — Sürgönyeim: Wílford Budapest. Telefon 66-15-
a legolcsóbb és leggazdaságosabb. Stint, bajt. vontat petróleumát!
pótkocsival 3 tornára. — Az autó / ára 79 millió korona.
j Football- és atlétikai felszerelések 1
Football-dressz . . . 53.000 K
Harisnyaszár .... 35.000 K
Football-nadrág . . . 35.000 K
Torna cipők (angol) . 05.000 K
Football-labda la Continental gummival . 180.000 K
18 szel. Crom labda,
valódi angol gummival 350.000 K
Football-cipö, garantált 300.000 K
Ping-pong-késsl^ . . 35.000 K
Angol football-gummi 30.000 K
Futócipő acél betéttel 220.000 K
■ ■ ■ ; m
! NAGY LERAKAT VALÓDI ANGOL ESŐKÖPENYÉKBŐL!
! PÁL ÉS INDRA, ZALAEGERSZEG
■ Telefon 170. szám.
A postával szemben.
Telefon 170. szám.
zalavArmegye
1925. április lt.
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉMZÜGY.
Egy aranykorona
a áNMr Bvataloa árfolyama sreriaí htmIÍ 110041 paplrkoronávri.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Nap«le«a--, ro«t 344.000, Dollár TI.8* rraacia
kuk rrm La»rrel "árka Márka Lira 2024, Le« 3I«L Cm* karoaa 2\\\\i, Dinár 1114, Svájci frank 1S.MX, Oaatrák k«rtu HÍIM, Léva »IS, Hollaadt forHH 1
Bedapestl terményjelentes.
Búm IM0Ü0, Ráta (tisravidéki) 112,500, Rozi 4IO.000, S4rárja 45«,00®, Takarmányárpa J40.000, Zab 405.000. Tc«ceri 34é00ü, Korpa 235 000, Repcs - ^. Kötea Répa --, Lucerna 240.UU0, Lóhere 200000, Széna--, SMlma--.
Zürichben:
Magyar kor*iw 0-0071«/*, oiztrák k»r*a» OOOTtöi,
Fraiícta:»ra»k 2717» s*okol 1535, diaár M».
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi aaüaegersregi hetivásáron az árak a kOvetkezók voltak : búza 400,000, rozs 440.000, árpa 400,000, zab 340.000, tengeri (csöves) - , tengeri 300.000. «arkahas 14-2H sertéshús 26, borjúhús 24 ezer K kilogrammonként; széna 12J, szalma 70.
Hirdetést dijak:
1 haaábos ■ illiniéters\'U 400 k. s/öve^ között #x> K ■yilttérbea 1600 K. A hirdetési dijak mindenkor elflrt fizetendők; póstai hirdetés megbi/ások csak akkor vétetnek fterelcaibe, ha a megbízássai együtt a pénz • is bektüdetett.
lípniajdiDos. .liliiínM16TF iijkiiMinnli
i nerkaitléiért éa kiadásért felel: KA KA 8 áOOSTOR
RISZT SÁNDOR
kMrurtr Ziiatmruco. Vlrisiartj-ilci 29. h.
Zalam.gye legjobb Itirfi hordó üzlete.
Ajánlja sa *t kt-aiitaiayt aiiraa t-Ukil kéaztlt ka- L
roa koríolt, Bily állandó« rakta-raa tu 10 lltar-tél 1000 tltarig.
Príma Transjort nordók 400-tól
800 literit raktáron vannak — j 25 hetatollteren felüli t telnél árengedmeny 1 1
EpüüeEés bútor-
i munkát ú legkényesebb igényeknek k I megfelelőleg készítenek I
a Sxaiay és Dankovits [
fl épUlet\' ós mü bútor-asztalosok 1
* ZALAEGERSZEG F«n>egmunkálő telep: f á iskolakOz 2. szám. Orményi-utca 7. k
\\ AlLANOÓ K&SZBUTOR RAKTÁR! I
Lignnm Sancktnm tekegolyók
kaphatók
GUTH VILMOS ESZTERGÁLYOS MESTERNÉL SZOMBATHELY, Kossuth-u 19. Jutányos árak. Vidí-kre postán utánvéttel. Kérjen árajánlatot.
ID?ag===
3E
Olcsóbb lett a
erről meggyőződhetik a zalacsébi gózwalom bizományi lisztraktárában
ttzv.Grimbaum Samuné
»Htóde, liszt- és íűszerkercskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.
A közönaé* reiödelkezésére áll fedett é§ nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉRAUTÓVAL LALA TA.j
Biró Márton-utca II. Telefonszám: 10*.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
BRÜLLMORj
flöitéglagyár Teiefaaisi. Zalaegerszeg. m Ukáa: Iáké»iyatMX4S. «T*r : AidráaklAal aL ■
SxálUtík fsvar iTagéatételben té|lát, kerayallciireptt ■
a legolcsóbb napi áron Nagv iulyt helyezek aram B elsőrendű égetésére Cserepem teljesen fagyálló és ■ könnvti súlyánál jogvacsekélytetőmegtcrhetést jelent B IIIIIBHIIBIIBRIIIIIIIIIll
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron késeit
HEINKICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő-tér. Teleki Itl. Állandó nagy raktár:
porcellán-, lámpa-, norin-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosa« teljes*
Zongorabangolásokat és iayitást
jutányosán vállal, felelősség mellett: \\
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Bíró Márton-utca 2. szám.
Tisztelettel értesítem ugy a helybeli, mint a vidéki megbízóimat, hogy a festés és tisztítás alá eső dolgokat
Értesítés!
a mai naptól Kisfaludy-u. 10. sz. alatt veszem át.
, Teljes tisztelettel
ToHszay József
Zalaegerszeg, 1925 április 12.
kflrac-, Sfljrera- ruhafestő és vegytiacttté
ROBUR TRAKTORRA
kérjen ajánlatot
Hofherr-Schrantz át Ctayton-Schuttteworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Borsepröt, romlott bort és mindenféle szeszfőzésre alkalmas anyagól bármely menyiségben Vásárol
r,1, iám felig
Pálinkaárak m-l naptól kexdődöleg a kővetkezők:
I lit. 58%.os borseprfipálinka 43000 K 1 lit. 54°/q-os „ 40000 K
I lit. 53°Vos törkölypálinka 41000 K 1 Iii. 50°/o-os \'\' „ 37000 K
és 37o forgalmi adó.
öt litert meghaladó vételnél 5 százalók kedvezmény I
A pálinkák kiváló minősege közismert. — Telefon 174.
Telefon 191.
Telefon 191.
mint
a férfiruha
Cf** TÓTH GYULA ^
angol urí szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi öltöny K 1,100.000-től 2,000.000-ig Felöltő K 900.000-tŐI 2,000.000 ig Burberry-raglán K 1,200.000-től.
Óriási választék valódi angol szövetekben!
Nyom»goti, Uifeiajr K. „i tértit» K».k.»u A« OHIOT). xon
yvaynmO.fijAbfta T«lefou«.*m 131.
yv^ n
IT. éfíslys«.
\\
lalaeiersiei, 1925. április 21. Kedd.
Ara 1000 koro***
48. ssáa.
BBIELKVU nriKlIlT lilllISM.
nílxtM 1 Mura li.itf k»r„ iinHém MOH kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP.
lurkintl: DIBBOLT rSKIII
SurhuliUi és klaáéklvaUli lalsiiarssti, Sxéchetjl.tér 5. stán. Telefon 131. aiáa.
„Htae* tfj litenben. bitiek tgj baaábay, Hkxek ety Uteal örök Ifazaágbai, Magyaromig feltimaditibi
N leiek
a romig
JátábM*
Anea.
A kereskedelem túltengése
f Bud pénzügyminiszter és Popovics Sándor egyértelmS megállapítása szerint, egyik szembeötlő jelensége a mai gazdasági helyzetnek. Ezzel a megállapítással érdemes egy pillanatig szembe nézni. A*zt a tényt feltétlenül leszögezhetjük, hogy a kereskedelem, főleg a Nfctailkereskedelem egyes szakmái nemcsak a fogyasztóképesség csökkenése miatt vannak súlyos helyzetben, hanem azért is, mert a háború befejezése óta egyes szakmákban határozott túltengés van.
Mi az oka ennek 4 tultengésnek?
Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, egy kicsit távolibbra kell menni. Minden ország gazdasági fejlettsége egyértelmű a technikai, ipari és kereskedelmi fejlettséggel. Ez a fejlődés nálunk csak a háborút megelőző néhány évvel vett erősebb lendületet, amikor Ausztria, álta Iában a nyugati országok gazdasági hegemóniája aló) lassan-lassan kezdtünk felszabadulni. A felszabadulás ekkor sem volt öntudatos, erre a célra irányuló munkának az eredménye, inkább a fokozatos kulturális fejlődés szükségszerű következménye.
A 48 előtti genlry Magyarországból egészen a háborúig íeanmaradt bizonyos idegenkedés, magyarán szólva lebecsülés az ipari és kereskedelmi pályával szemben. Csak valami hiva talocska akadjon, amiből el lehet tengődni egy életen keresztül, minisem ipari vagy kereskedelmi pályára menni I Ez volt a mottó. Azóta persze nagyot változott a világ. Most már mindenki rájött, hogy a hivatalnokoskodás csak a kilátástalan tengődés utja s ma már ifjuságunk mind jobban az ipari és kereskedelmi pá\'y* felé orientálódik. Ezt az irányzatot azonban jsmét csak nem a helyesebb belátás, hanem a gazdasági összeomlást követő gazdasági kényszer indította meg.
. Amikor i pénzünk mind lejjebb csúszott a lejtőn, a készpénzt minden tökepénze* árun keresztül akarta menteni, tehát akarva-nemakarva kereskedőnek kellett lenni. Egy-egy nagy korona-esés előszelére akárhányszor megtörtént Pesten, hogy valaki beállított egy üzletbe azzal a kérdéssel : .Hogy ennek a boltnak az összes portékája?"
Ezek az idők szerencsére elmultak, de a kereskedelem iránti érdeklődés megmaradt a nagy konjunktura napjaiban rgründolti> üzletekkel együtt. Nem kell tehát csodálkoznunk, hogy az ilyen üzleteknek nagy része a fogyasztóképesség csökkenésével válságon megy kérésziül. A csődök, kényszeregyességek száma naprólnapra nő s az a szomorú, hogy ennek a gazdasági válságnak a hullámaiban régi és Jónevű cégek is elmerülnek.
A válságnak, vagy ugy is mondhatnánk, tisztulási folyamatnak azonban le kell folyni. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a kereskedelem alapjában véve nem más, mint a javak közvetítése a termelók és fogyasztók közt. Erre a közvetitésra szükség van, de csak addig a fokig van létjogosultsága, míg valódi szükséget elégit kL A létjogosultságot értve éppen a kereskedelem saját érdekében. Hiszen a fogyasztónak esak előnyére szolgál az ilyen módon keletkező gazdasági verseny, mert a versenyző felek elvérzése révén olcsóbban jut a szükséges javakhoz. Az egyensúlynak természetesen előbb-utóbb helyre kell állni a kinálat ét kereslet között, ami egyértelmű azzal, hogy a kereskedelemnek az a túltengő része, mely nem valódi szükséget elégit ki, tehát létjogosultsága sincs, lassankint kipusztul.
Ez a megállapítás, mely a kereskedelem túltengésére mutat rá, nem akarja a magyar
ifjúságot a kereskedelmi pályától elriasztani, hanem ellenkezőleg, a fejlődés helyes irányára akar rámutatni. Mert az még nem jelenti a kereskedelem fejlődéséi, ha minél több kereskedelmi képzettségű ifjú várakozik valamelyik kereskedelmi vállalatnál megürülő helyre, hogy ott reggeltől estig körmölhessen. Az se fejleszti a kereskedelmet, aki a Rákóczi- uton levő 15 rőfös üzlet mellé egy 16-ikat felállít. Az igazi kereskedelemnek tág perspektívája van, mely nem elégszik meg, hogy egyetlen városhoz, vagy akár egy országhoz is legyen láncolva, hanem működési tere az egész nagyvilág.
Amit a Nyugat kereskedő országai már régóta tudhak, arra kell a mi ifjainkat is nevelni: piacot keresni kelet felé. Ha elsajátították ifjaink a kereskedelmi alapismereteket, tanuljanak nyelveket, induljanak kelet felé, Romániába, Szerbiába, Bulgáriába, Törökországba. Teremtsenek kereskedelmi összeköttetéseket, szerezzenek piacokat a magyar ipari produktumoknak, amivel nemcsak Magyarország gazdasági felvirágozására dolgoznak, de saját maguknak is új utakat törnek a gazdagság és boldogulás felé. F. L.
Kérjük a dél jelzését.
Valamikor-jeleite azt a villanytelep.
A Falu Szövetség augusztusi kiállítására nagy ban készül Zalaegerszeg város hatósága a közön-séggel együtt. Ez iráTrtt a kiállitás iránt már eddig is olyan nagy érdeklődés nyilvánult meg, hogy abból a legszebb erkölcsi és anyagi sikerre következtethetünk. Hogy pedig az ideérkező idegenek ne szóljanak meg bennüpket, a városi tanács minden téren a legnagyobb^ rendet kivánja megteremteni, nehogy a városban tapasztalható rendellenességek erős ellentétekként meredjenek a kiállitás nagy jelentősége mellett. Tervbevették az utca rendezést, a városi székház megcsinositását, sőt a toronyóra megjavítását is.
A jelek szerint megtörténik minden, amit terveznek, kivéve a toronyóra javitását, mert itt más nem segit, mint a régi szerkezetnek teljesen modern szerkezettel való kicserélése, mé^ pedig olyformán, hogy mindkét toronynak, órá ¡ól mulassanak. Erre pedig olyan nagy összeg szükségeltetik, aminőt nehezen ad meg a város. Lehetséges azonban, hogy minél inkább köze* ledünk a kiállitás idejéhez, annál inkább megérlelődik az óhaj a közönség körében és a város vezetőségénél is a toronyórának megjavítása iránt, mert az valóban szégyenletes dolog lenne, ha az idegenek itt nyolc különböző időjelzést látnának s a nyolc jelzés közül egy sem felel meg a valóságnak. Kérdés, mind ennek dacára, elérünk-e az óhaj megvalósulásáig ?
A toronyóra megjavításától, vagy meg nem javításától függetlenül kellene gondoskodni
8
árról, hogy a "közönség tájékozódhassék afelől, hányat ütött az óra, illetve hányat kellett volna ütnie. Valamikor, amikor még a toronyóra is jobban mutatott, a villanytelep városszerte hallhatóan jelezte a delet. Miért hagyták azt a jó szokást abban s mi akadálya van ujabb bevezetésének ?
A közönség tájékoztatása érdekében fölkérjük a tanácsot, intézkedjék haladéktalanul aziránt, hogy a villanytelep — legalább a toronyóra megjavitásáig jelezze a delet.
Középiskolai futóverseny.
Budapest, április 20. A középiskolák futóversenyére 18 fővárosi és 2 vidéki középiskola nevezett be. A 3500 méteres távolság nyertese Villányi Károly, a budapesti márvány utcai felsőkereskedelmi iskola növendéke, aki az utat 15 perc, 03.3 másodperc alatt tette meg.
v Miért nem Indulnak mag az építkezések!
Rendkívüli városi közgyűlés összehívását kérik.
Száz meg száz munkáskéz várja Zalaegerszegen a tervbevett és Ígéretek által annyiszor megerősített építkezési munkálatok megkezdését, amelyeknek határidejét az idei kora tavaszra -tűzték ki. Sajnálkozással kell azonban konstatálnunk, hogy még csak a legkisebb jel sem mulat az ígéretek közeli beváltására, holott a kora tavaszon már jóval is tul vagyunk. A munkanélküliség pedig ijesztő arányokban növekedik és igy kezdjük belátni, hogy nem munkaalkalmakkal, hanem keserű csalódásokkal lettünk ismét gazdagabbakká.
" A dolgot azonban ennviben nagy hagyhatjuk. Követeljük, hogy mondják meg az illetékesek nyiltan, miat akarnak. Komoly szándékuk van-e az Ígéretek beváltására, avagy csak szemfényvesztés az egész, amit cselekesznek. Épen ezért Siposs Dezső, képviselőtestületi tag beadványt intézett a polgármesterhez, melyben rendkívüli városi közgyűlés összehívását kérelmezi. Ez a közgyűlés kizárólagosan az építkezési kérdéseket tárgyalná. Kimondatni kéri a képviselőtestülettel a következőket:
1. Szólittassék föl a vasutigazgatóság a már tavaly beígért építkezések haladéktalan megkezdésére s amennyiben az építkezési munkálatok 8 napon belül meg nem kezdődnének, a város az eladott területeket el nem adottaknak tekinti s a vételárul befizetett összeget rendelkezésére bocsátja a vasútnak annyival is inkább,
és
tavaszán
2. Kérje föl a város a pénzügyminisztert, hogy a pénzügyi palota építtetését haladéktalanul rendelje el.
3. Keresse meg a város a népjóléti minisztert, hogy az állami kislakások építésére előirányzott összegből városunknak is juttasson lehetőleg annyit, amennyivel a postapalota mögött tervbevett építkezések keresztülvihetők volnának.
4. Ulasitsa a közgyűlés a tanácsot a tűzoltóságnál szükségessé vált építkezési munkálatok azonnali megkezdésére, mely célra a szükséges összeget már a képviselőtestület meg is szavazta.
Nézetünk szerint ennek 8 rendkívüli közgyűlésnek összehívása elöl a polgármester nem zárközhalik el, mert »hiszen nincs másról sz*, mint olyan kérdések megoldásáról, amelyek \'halasztást nem szenvedhetnek s olyan ígéretek beváltásáról, amelyeket az illetékesek nap-nap után hangoztatnak. Elvégre is nem lehet mia-den kérdést be nem tartott Ígéretekkel elintézni; mert, vagy ne ígérjenek, hanem mondják meg nyiltan, hogy semmit sem tesznek, vagy pedig tartsák be az ígéreteket. Igazán ez a legkevesebb, amit a közönség megvárhat. A vasúttal — ugy látszik — nem megyünk semmire sem, azért mutatkozik szüksége a radikális intézkedéseknek. >
mert az építkezéseket a kikötés szerint már \\924. i kellett volna megkezdeni.
II miniszterelnök hivatalban.
Budapest, dpr. 20. Oróf Bethlen István miniszterelnök, ki a húsvéti ünnepek után gróf Sommsich Antal birtokán tartózkodott, tegnap visszaérkezett Budapestre és hivatalának vezetését átvette.
Károlyi londoni ut|ának célja.
London, ápr. 20. A new-yorki Evening jelentése szerint Károlyi Mihály londoni utjának célja az, hogy visszaszerezze azt a 16 ezer dollárt, amit a háború előtt gyűjtőig A teyüjté-iven szereplő 4 aláírónak az a kívánsága, hogy az összeget adják vissza az adományozóknak. Az összeg azonban továbbra is letétben marad.
<
ZALAVÁRMEGYE
1925 április 21,
A szovjet megengedi i három évrt szóló próba-házasságokat«
\' Ismereles, hogy a gzovjelkormány megreformálta a házasság intézményét is. Az uj szovjet-v./ alkotmány szerint a házasságokat nem egyházilag kötik, hanem* egyszerűen az illetékes szovjethatóság megbízottja előtt. Ha a házasság boldog, skkor bizonyos idő múlva megújítják, ha pedig a házasfelek nincsenek megelégedve egymással, akkor egyszerűen bejelentik a hatóságnál, hogy elválnak. Ha az ilyen házasságból gyermekek is szüleinek, az apa a gyermekek felserdülléíg jövedelmének egyharmadát rájuk fordítja. Fehér-Oroszország volt az első, amely elismerte a próbaházasságok intézm&lyét Ha a menyasszony és vőlegény ilyen próbaházasságot akar kötni, akkor egy tanúval meg kell jelerjniök a helyi szovjet megbízottja elölt és írásbeli szerződést kell kötniök a próbaházasságra vonatkozólag. A próbaházasság három évnél tovább nem tarthat. Egy berlini lap közöl most egy ilyen próbaházassági szerződést, mely igy szól:
Házassági szerződés.
Én, Szergej Kovalenko, Dubovka falu pol-ö gára, szerződést kötök a mai napon Anna Romanenko polgárnővel.
í. Én, Szergej Kovalenko, Dubovka falu polgára kötelezem magamat Anna Rom3nenkot házamba fogadni, eltartani és mint feleségemet kezejni. A szerződés a mai nappal lép életbe és három év múlva veszti hatályát. Ez idő leforgása után kötelezzük magunkat a helyi szovjet biztosánál jelentkezni és bejelenteni, vájjon a próbaházasságot törvényes házassággá át akarjuk-e változtatni avagy nem.
2. Én, Anna Romanenko, ezennel beleegyezem, hogy Szergej Kovalenko engem három évre próbaképpen feleségül vegyen. Ezennel kijelentem, hogy elvállalom a feleség jogait és kötelességeit.
Erkölcsi, vallási és jogi szempontból felesleges hozzászólnunk a vörös őrület legújabb bolondgomba terméséhez. Csak annyit jegyzük meg: akik 3 évnél tovább nem birják, azok — 3 hónapig sem birják ki a boldogságot . . .
Távirat—telefon.
Az olasz követ Budapesten.
Budtrpest, április 20 Az olasz királyság budapesti követe szabadságának letelte után tegnap visszaérkezett Budapestre.
Lédererre halálbüntetést kórnak.
Budapest, ápr. 20. Lédererre a katonai ügyész kötéláltali halált kér. Léderer nagyon megtört, állandóan ideges. Védője elmebeli állapotának megvizsgálását kéri.
A képviselői eskQ ellen.
Budapest, ápr. 20 A választójogi javaslatnak van egy pontja, mely szerint a képviselőknek és főrendeknek a jövőben esküt kell tenniök. Legitimista képviselők és politikusok ezt az esküt nem akarják letenni s amennyiben ezt a szakaszt is elfogadná a nemzetgyűlés, lemondanak mandátumaikról.
Fedák Sári válik.
Budapest, ápr. 20. Fedák Sári válópert indított férje, Molnár Ferenc ellen.
UJ pénx lesz.
Budapest, ápr. 20. Hírek szerint július 1-én új valuta lép életbe.
Hindenburg nyilatkozik.
Hannover, ápr. 20. Hindenburg tábornagy nyilatkozott a politikai és gazdasági szövetségek, továbbá a berlini és a külföldi sajtó kép-/ viselői előtt a birodalmi blokk politikai céljai-ril és az általános politikai helyzetről. A legerősebb személyi támadások sem téríthetik el ama szándékától, hogy a nagy német nemzeti érzésre hivatkozva ne vegyen részt a birodalom békés ujjászületési munkájában.
Földalatti, garázs Londonban.
London, ápr. 20 A forgalmi akadályok elhárítása céljából fölmerült az eszme olyan főid -- alatti garázs építésére, amelyben 500 automobil férne el. \' 7
Ax árumlntavásár látogatottsága.
Budapest, ápr. 20. A budapesti árumintavásár" óriási látogatottságnak örvend. Tegnap a látogatók nagy számára tekintettel a rendőrség egy-időre elzárta a bemenetel. Vasárnap este ujabb előkelőségek érkeztek a vásár megtekintésére.
Forradalom Portugáliában.
Párizs, ápr. 20. Lisszabonból érkező hírek szerint Camara tábornok a kormány megbuktatása céljából államcsínyt kezdeményezett. Néhány katonát maga mellé véve direktóriumot szervezett és számos magasrangu hivatalnokot elbocsátott. Csapata megütközött a kormányhű csapatokkal s ebből erős harc fejlődött ki, melyben bombákat, kézigránátokat is használtak. Sofc sebesülés történt. A harc a kormánycsapatok javára dőlt el. A városban nyugalom van.
Kiemelt német hadihajó.
London, ápr. 20. Hat napi munka után sikerült a kilencedik német hadihajót kiemelni a tengerből.
■Ifogták a szófiai gyilkosokat.
Szófia, ápr. 20. A tömeggyilkosság tetteseit elfogták. A letartóztatott kommunisták száma meghaladja az 500-at. A merényletet Jankov kommunista vezér tervezte, a pokolgépet pedig Milkov, volt utaszhadnagy helyezte el a toronyban. -- A bolgár kormány kiáltványban hívja föl a népet a fölforgató elemek elleni harcra Ugyancsak a tömeggyilkosságból kifolyóan kéri Bulgária a nagykövetek tanácsát, engedje meg a nemzeti milícia létszámának emelését.
hírek.
Egerszegen kidobolták,
hogy az utcákat naponként kétszer, még pedig reggel 8-ig és este 6-7 óra között locsolni kell. Szól pedig ez a parancs mindenkinek, akinek utcára nyíló lakása és üzlete van A parancs kétségtelenül helyes, mert másként nem gátolhatjuk »meg a nyáron a porlenger képződését és ezzel a bacillusok milliárdjainak s/abad kóvály^ását. És, ha ezt a parancsot szigorúan be is tartatják, sok kellemetlenségtől menekedhetünk meg, föltéve, hogy maga a város is engedelmeskedik saját parancsának. Azonban épen azon a napon, amelyen a parancsot kiadták, mély megütközéssel tapasztaltuk, hogy a város kellő közepén garmadákba összegyűjtött szemet az erős napsütés következtében porrá mállott és a meglehetősen erős szél javarészt széthordta az utcákon. Szükséges ezenfelül, hogy a szemeteskocsi minél gyakrabban keressen föl minden utcát és csengővel jelezze érkezését, nehogy megismétlődjenek a múlt évi esetek, amikor a házak elé kihordott szemét napokon át hiába várakozott a szekérre. Addig a szél, meg a szabadon csatangoló kutyák gondoskodtak arról, hogy a szemeteskocsi minél gyengébb megterheltetésben részesüljön. Mert kóbor kutyák is garázdálkodnak ám szép számmal a város területén. A Petőfi-utca e tekintetben gyakran vetekedik a konstantinápolyi kutyanegyeddel. — De — visszatérve az utcák locsolására — kíváncsiak vagyunk, , hogyan viszik azt keresztül vasár- és ünnepnapokon. Megtörténik-e a locsolás este 6—7\' óra között is mindenütt, olyan üzletek előtt is, melyeknek tulajdonosai távol laknak. — Egyébként a parancs megvan, csak annak teljesítése van hátra s megvárjuk, hogy ebben maga a város jár elöl majd jó példával. Ha kidobolták, hát tartsa is meg a parancsot mindenki, kivétel nélkül.
— A polgármester Itthon. Czobor Mátyás polgármester több napi budapesti tartózkodása után hazaérkezett s hivatalának vezetését a mai napon átvette.
-- Száz adófizető közöl kilencvenet végrehajtanak. A legutóbbi hónapról készített adó-statisztika szerint az egyenes adó beszedésénél az ország adózói ellen 100 közül 90 esetben végrehajtást kellett elrendelni és igy csak 10 százalék volt abban a helyzetben, hogy kötelezettségének előírás szerint pontos időre eleget tehessen. ^ 6
- Egy tanítónő tragikus halála. Boditzky
Jolán, sfljtöri róm. kath. tanítónő a húsvéti ünnepek előtt lakásán nagytakarítást végzett, miközben a padlóból egy hosszú szálka az ujjába ment s attól vérmérgezést kapott. Nagykanizsán lakó szülei nagypénteken a kórházba szállították, segíteni azonban már nem lehetett rajta s egy heti szenvedés után szombaton éjjel meghalt. Temetése vasárnap délután volt nagy részvét mellett. A tragikus véget ért tanítónő 30 évet élt és Söjtör község lakóinak körében általános szeretetnek örvendett, minek bizony-ságaképen a községből is számosan résztvettek emelésén.
— A fogolytábor Átalakítási munkálatai megkezdődlek. Dr Rodhé, a budapesti munkás-pénztár igazgatója ma délután a szakreferensekkel megérkezett, míg a Stobbé épitőcég már munkások felvételével foglalkozik, akik az átalakítási munkálatoknál foglalkozást ny\'ernek.
— Ipari kiállítás Sirvárott. A sárvári ipartestület elhatározta, hogy junius 27 -30-ig az iparostanoncok úgynevezett remekmunkáiból kiállítást rendez
— Sztrájkol s gólya. A zalaegerszegi állami anyakönyvvezetói hivatalban a mult hét folyamán egyetlen születési esetet sem jegyeztek be. Ezzel szemben öten meghaltak és pedig : Nagy József földműves 33 éves, Horváth Mária napszámos\'16 éves, Nagy Antal kereskedő 19 éves, Fülöp József napszámos 75 éves, Lengyel Lászlóné szül. Haas Margit 30 éves. Házasságot kötött Végh István nekeresdi gazdasági cseléd Horváth Erzsébettel.
— Ahol borért dolgoznak ez emberek. Nem épen a jómódnak s a kedvező gazdasági helyzetnek a jele, hogy ma már vannak vidékek, ahol a munkás csak úgy kap alkalmazást, ha elfogadja a gazda egyedül rendelkezésre álló fizetési eszközét: a bort. A Balaton vidékén jött divatba most ez a módszer, még pedig azon kényszerhelyzet folytán, amelybe a szőlősgazdákat a bor drágasága s a fogyasztóközöttség pénztelensége sodorta. A borfogyasztás ugyani» annyira megcsappant s a magyar bor drágasága miatt a külföldi versenyben annyira lemaradt, hogy igen sok bortermelőnél az elmúlt évi termésnek tekintélyes része még mindig a pincében hever s most sem tud rajta túladni, mikor a tavaszi munkalatoknál pénzre volna szüksége. Igy lett bevezetve a bornapszám s most a szólómunkások naponként három liter bort kapnak, ami — mint a munkások mondják — hangulatcsináláshoz mindenesetre elég de a megélhetéshez feltétlenül kevés.
— Szombathely 1500 milliós kölcsöne. Szombathely városa a népjóléti minisztérium közbenjárására a Pénzintézeti központtól 1500\' milliós közmunka kölcsönt kap. Mint értesülünk, a kölcsön után 14 százalékos kamatot fog fizetni, azonkívül viseli az összes költségeket. A népjóléti miniszter kötelezi a várost arra, hogy ezt
az összeget közmunkára fordítsa s igy a mun- ( kanélkülieket munkához juttassa.\'A munka befejeztével az elvégzett közmunkákról s arról, hogy hány munkanélkülit foglalkoztatott a város jelentést kell tenni. A kölcsönt a városa városháza átalakítására és megnagyobbítására fordítja. A tervek készen vannak, most már csak a szükséges formaságok elintézése van hátra s a munka megindulhat.
— CeatornAzae Tepoloán. A Tapoleai Újság erélyesen sürgeti a város kanalizációját. Ugy látszik, Tapolcán előbb meg lesz a közegészség és köztisztaság szempontjából elengedhetetlen csatornázás, mint a bűzös utcákba* ugyancsak bővelkedő Egerszegen.
— Hazajöttek s feoskék. A tavasz hírnökei, a fecskék hazajöttek téli szállásukról elhagyott fészkeikbe. Vidám csicsergéseiket örvendező« hallgatja mindenki Feltűnő azonban, hogy számuk nagyon megfogyatkozott. Téli szállásukon pusztítják a mi kedves fecskéinket: eszi a fecskehust a görög, arab és a szerecsen nép is.
— Beomlott a szolnoki ssInhAz menyezete. Szerdán este akarta Csáky Antal kecskeméti hatvan tagu színtársulata Szolnokon a színi szezont megnyitni — s kedden éjjel beomlott a szinház menyezete. A színház menyezetének beszakadása miatt nyolc-tiz napig nem játszhat a társulat Szolnokon. Szerencsere a katasztrófa éjjel történt s igy emberéletben nem esett kár.*
h925 április 21

----
ZALAVÁRMtíÖYE
— A szekták ellen. Dr. Rott Nándor Veszprémi megyéspüspök legújabb körlevelében felhívta papsága Ügyeimét arra a veszedelemre, amely a bivek hitéletét az adventisták és hasonló szekták propagandája révén fenyegeti. Az ily mozgalmak széthúzást, ellentétet és az erök gyengülését eredményezhetik s ezért hathatós küzdelemre szólítja fel ellenök a lelkészeket.
— Megmérgezett osalád Végzetes szerencsétlenség okozója lett a könnyelműség Balatonalmádiban. Doma József utász felesége öt nap óta gyűjtötte a tejet az ünnepekre rézedényben. Az edény „grünspannH-os volt s a ^tejtől az egész család súlyosan megbetegedetik az apa pedig nagy kínok közt meghalt Húsvét napján. Igen nagy részvél mellett temetlék el a szerencsétlen hétgyermekes embert, akinek végtisztességén csak egy, tejet nem ivott fia vehetett részt.
— Vasárnap ts lehet husnemüeket Árusítani. Április 16-tól október 15-ig terjedő .nyári időszakban" vasárnapokon, továbbá Szent István napján délelőtt 6-10 óráig husnemüek árusíthatók s az üzletekben az alkalmazottak is foglalkoztathatók.
— Akinek nem elég egy feleség. Széles György kettős házasság bűntettével vádolva állt a pécsi kir. törvényszék előtt. Nevezett a megszállás alatt megházasodott s a kiürítés után, mintha ez a legtermészetesebb dolog lenne, feleségét elhagyta s újból megnősült. Széles a főtárgyaláson a vádat bevallotta, de azzal védekezett, hogy abban a hiszemben volt, miszerint a megszállás alatt kötött házasságok nem érvényesek. Miután bebizonyítást nyert, hogy Széles első házassága törvényes magyar, nem pedig szerb hatóság előtt köttetett, a bíróság őt a vádban bűnösnek nyilvánította és 2 havi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős.
x A legnagyobb pénztéroa is kiürül, ha a reklámot nem célszerűen alkalmazzuk. Olyan lapokban hirdessünk, hol az erdmény kézenfekvő, mert igy a hirdetésre kiadott összeg sokszorosan megtérül. A világszerte előnyösen ismert Rudolf Mosse hirdetési iroda kiadásában most jelent meg a „Bevisszük üzletébe a vevőket!" cimü vaskos fűzet, melyben a magyar hirdető közönséget egy egészen uj, hasznothozó reklámmódozattal ismerteti meg, Olyan előnyös és szembeötlően olcsó megyei és országos reklámot mutat be, melynek nagy eredménye rövid pár nap alatt már észlelhető. A legkisebb vidéki kereskedő, iparos, gyáros vagy vállalkozó részére is értékes és elmulaszthatatlan, hogy igénybe ne vegye ezen előnyös csoportajánlatot. Minden komoly érdeklődőnek kívánságra ingyen es bérmentve megküldi a .Bevisszük. üzletébe a vevőket 1" cimü munkát a Rudolf Mosse hirdető iroda központja, Budapést, VI., Podmaniczky-utca 49
— Rézgálic a legolcsóbb napiárban kis mennyiségben is kapható a Zalavártnegyei Qazdasági Egyesület Áruosztálya hivatalos helyiségében.
—\'IHalálosvégü baleset. Pápáról írják; Ekker János molnársegéd, aki csak mostanában ment a Oerence-pusztai malomba dolgozni, nem tartotta be azt a szabályt, hogy a gépek mellett testhez simuló ruhában dolgozzék, sőt — melege lévén — még az ingét is kihúzta. Igy történt azután, hogy folyó hó 15 én ebéd után a transzmisszió szijtárcsájának megerősítésére szolgáló vasék a ruháját felcsavarta s a ^szerencsétlent megfojtotta. \'
9 / ^ SPORT.
Pingpong mórközét Szombathely 6s Zalaegerszeg osapatai között.,Tegnap volt városunkban az első ping-pong verseny, mely az anyagiaktól eltekintve, igen szép erkölcsi és sportbéli sikerrel végződött.
A mérkőzés első száma a négyes csapatverseny volt. Az egerszegiek: Mike II., Flesch, Fenyvesi, Mayer, küzdelem nélkül, biztosan nyertek s nagy tudásbeli fölényüket a 12 :4-es eredményben fejezték ki. Az egyéni küzdelmekben, Mike II. távolléte és Fenyvesi véletlen veresége miatt, László (Szombatnely) könnyen győzött Mayer második és és Flesch harmadik helyezett ellen. Azv egerszegi játékosok mind jók voltak, a szombathelyiek közül csak László és dr. Fekete tűntek ki.
Vasárnapi fóotball eredmények.
Szombathely: SzTE-MZSE 5:0 (4:0), bajnoki mérkőzés. Bíró: Kondor. A kiküldött győri biró nem érkezett meg s ezért Kondor szükség-biró vezette a mérkőzést. A szombathelyiek könnyen győztek a Bakány és Varga helyén tartalékkal játszó MZSE felett.
Győr: SzAK-ETO 4:0 (2:0) bajnoki.
SzSE-DAC 4:0 (2:0) bajnoki.
Budapest: FTC-Hakoah 0:0.
Amateur-MTK 2:0 (I :0).
KTE—Donaufeld 2:2.
Törekvés -BTC 1 :0, bajnoki.
Székesfehérvár: SzTC-TSfc 2:1 (1:1.)
I Sodorjon 1
JANINAI
_papirt I |j
Kész ajtók és ablakok
vasalva és alapmázotva

MMküöuiaP
nagy mennyiségben azonnal kaphatók. Készit ezen-kivül tömör bükkfahálószobákat, bükkfaszékeket és rendelésre — rajz szerint — ajtókat és ablakokat
MALOM SOKY JÓZSEF
asztatosárugyár r. t. BUDAPEST, VII. Francia-ut II. Telefonszámok: József 03-27 és Jóisd 93-28.
Prospektus díjtalan.
Városi iroda és raktár: Budapest, VII. Dohány-u. I.
„P YR O S"
legtökéletesebb és legolcsóbb tticoltó-késztkléknekegyetlen házban sem szabad
- hiányozni I
Nyugodtan csak ugy alhat, ha lakásában
„PYROS"

van.
PYROS" tüzoltókészülék előnyei:
1. Mindenfajta keletkező tüz legbiztosabb elfojtója.
2. Pillanat alatt használható, azonnali hatással.
3. Egyszerű és célszerű, még gyermek által is kezelhető.
4. Mérges és maró gázoktól és anyagoktól mentes.
5. A gyártól teljesen függetlenül, otthon utántölthető.
6. A töltés határtalanul tartós és fagymentes.
7. Ahol a „PYROS" készenlétben van, a .DUNA* Biztosító Társaság a tűzbiztosítás! dijakból 10 •/• külön kedvezményt ad.
A „PYROS" tüzoltókészülék ára -forgalmi adóval együtt 200 000 korona.
Zalavá rm egyé ben egyedi rusitó a

Zalaegerszeg, telefon 15.
(A Zalaegerszegi Központi Takarékpénztár R. T.
épületében).
I
a • ti
....... mi
I ■ tavaszi Idényre mAr I
\\ Nemes Gábori
I könyv- és papirkercskedése ZALAEGERSZEG. I
Tavaszi
nöl divatkalapok
nagy választékban,
már 100,000 koronától kezdve
kaphatók:
Tischlér és Kaszás
{tói divatüzletében. Zalaegerszeg, Plebánia-épfllet.
................................................................-------------j
Football- és atlétikai felszerelések I
Football-dressz . . . 59.000 K
Harisnyaszár . . . . 15.000 K
Football-nadrág . . . 15.000 K
Torna cipők (angol) . 95.000 K
Footbail-labda la Continental gummival . .1 «0.000 K
18 szel. Crom labda,
valódi angol gummival 350.000 K
Footbali-cipő, garantált Ping-pong-készlet . Angol football-gummi Futócipő acél betéttel
NAGY LERAKAT VALÓDI ANGOL ESŐKÖPENYEKBtjTu S
PÁL ÉS INDRA, ZALAEGERSZEG]
\\ * ®
S Telefon 170. szám.
A postával szemben.
Telefon 170. szám.
V
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
••••
Egy aranykorona
\' a itUáf Wvatalot árfolyama szerint cgyeal* \\ 14.8145 papírkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
NaH\'ew--, Poat J44.000, Dollár 71.830 Francia
kuk 3710 Locyel «árka Márka Líra 2972 # Le« 322, Ceek kerona 2121, Dinár 114J. S»á ci Irán* 11.840 Osatrák korona IMI 36, Léva 51«, Hollatdi forint 2S.4M.
\' Budapesti terményjelentés.
Basa Sl»,000, Búza (tisiavidéki) 517,500, Rots 4*>.000, S*rár»a 458,000, Takarmányárpa 340.000, Zab 406.000. Tengeri 246 000, Korpa 23£000. Repcc,
Kölea Répa--, Lucerna 240.000, Lóhere 200000,
Széna--, Sxalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0 0071» 4, osztrák korona 000728», Francia frank 27-12 6 szokol 15 35, dinár 835.
Zalaegerszegi piaci órák.
A legutóbbi zalaererszeKÍ hetivásáron n: árak a következők voltak : biiza 400,000, rozs 440.000, árpa 400.000, zab 350.000, tengeri (csöves) - . tengeri 300.000, marhahús 14-20, sertéshús 26, boriuhus 24 ezer K kilogramxaoaként; széna 120, szalma 70.
¡jptilijJiiij: JILillllEGTE" lipliidiUrsisli
A uerkeutéiért él kiadásért telel: IAKAS AflOSTOI
RISZT SÁNDOR
Utíriutír Ziiiegsrutg, *örösmarty-atca 29. n.
Zalamegye legjobb hirfl hordó üzlete.
Ajánlja es{At kA-•sibeéiyt uáru Lábol kintit koros herdált »ely állandóai riktá-rei tu 10 literiéi 1001 Uterli.
Prima Transport nordók 400-tól 800 literig raktáréi Tinink.— 25 hektoliteren felült títélnél árengedmény 1 1
Épület és bútor-
A munkát a legkényesebb igényeknek k I megíelelőleg készítenek I
i Szalay és Dankovits i
I épület- és műbutor-asztalosok |
1 ZALAEGERSZEG Famegmunkáló tetep: f á iskolaköz 2. szám. Orményí-utca 7. i
I Állandó készbutor raktAri I

Olcsóbb lett a
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi lisztraktárában
Ozv.Grünbaum Samuné
sfltőde, liszt- és föszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105.

Bevisszük üzletébe a vevőket!
cím alatt megjelent könyvecske a modern és praktikus reklámot tárgyalja. Megmutatja a hirdetőnek a helyes utat, miként lehet csekély költségigei nagy és uj vevőkörre szert tenni.
I n a V a n és l,érmentve küldi széjjel ezt az lUgjOU értékes könyvet minden komoly érdeklődőnek: rudolf mosse hirdető iroda központja, Budapest, VI., Podrnaniczky-utca 49. u.
ZALAVÁRMEGYE
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALATA. Biró Márton-utca 11. Telefonszám: 162.
BRÜLLMORj
göztéglagyár Teleion isi. Zalaegerszeg. m Lakás: Bákéery-ntii 41 »Tár : Aoéráikldal iL ■
SsAUitek fa w iTi|énté tőiben téflít, hornyol tceerepet
a legolcsóbb napi áron Nagy >ulyt helyezek árum ■ elsőrendű égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és ■ könnyű sulvánáltogvacsekélytetőmegterhelcst jelent ■
U?25, áprilisul
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készit
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő-tér. Telefes 161. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-, lámpa-, fiorin-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Zongorahangolásokat és javítást
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIE^OV NICZKY Zalaegerszeg, Bíró Márton-utca 2. szám.
Tisztelettel értesítem ugy a helybeli, mint a vidéki EriSSRltSS A megbízóimat, hogy a festés és tisztítás alá eső dolgokat
a mai naptól Kisfaludy-u. 10. sz. alatt veszerti át
Teljes tisztelettel
Toriszay József
Zalaegerszeg, 1^25 április 12. \'_
kelme-, selyem- ruhafestő és reg/tUjítíté
¿1
ROBUR TRAKTORRA
) kérjen ajánlatot
Hofherr-ScHrantz ét Clayton-Schuftleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Borseprőt, romlott bort és mindenféle szesz-
főzésre alkalmas anyagot bármely menyiségben Vásárol
Pálinkaárak mai naptól kezdődóleg a kővetkezők:
I lit. 58°/o.os borseprQpálioka 43000 K 1 llt. 55%-os törköjypálinka 41000
I lit. 54%-os

40000 K I lit. 50°/o-oj és 3°/o forgalmi adó.
Öt litert meghaladó vételnél 5 százalék kedvezményi
A pálinkák kiváló minősége közismert. — Telefon 174.
37000
!
/
Telefon 191.
. mint
^AW a férfiruha
OV TÓTH GYULA (
Telefon 191.
TÓTH GYULA
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi öltöny K IJOO.OOO-től 2,000.000-i* Felöltő K 900.000-től 2,000.000-if Burberry-raglán K 1,200,000-től.

Óriási választék valódi angol szövetekben I
Nyoxsnvtotti UÄhy utórtn Kakau AuoBton
^•^••«•^»•«•xa. Tel«tou«aám IBI.
IV. évfolyam
Zalaegerszeg, 1925. április 24. Péntek.
Ara 1000 koro"«\'
i
" 49. SEáa.
R81ELIIIK I1T1IIÍVT IÁ10IBX01
néttistés t héiipra 10.000 kar., isirriévrt 30.000 kar.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI L^P.
SierkeuU: BE1B0LT FEEBII
T
Sierkesitiséi és Uadékfratal: Xalaaiarsiei, Sséchonyt-tér 6. aiáa. Telelői 13L


„Hluek eiy Ittenben, liiuek t« boiibar,
hlixtk tgj latcnl őrök ¡gaui£b*a,
Hluelc Macyarortziz teltinudáaiban" Ámen.
Moszkva Európa ellen.
Bulgária fővárosában a királyt várták a templomba. Kommunisták bombával kivánták ttdvözölni. A király nem ment el; a bomba ellenben fölrobbant és közel kétszáz halott és sehertilt maradt a romok alatt.
Nem a bolgár kommunisták harca ez a bolgár állami hatalomért, hanem Moszkva harca Európa ellen. És épen ezért, a keseiü kacagástól szinte fuldokolnia kellene az embernek, ha elgondolja, hogy ugyanaz az Európa, amely egyrészt rettegve gondol a bolseviki kezektói eredő pusztulásra, másrészt Magyarországot, Németországot, Ausztriát és Bulgáriát halálra gyötri ostoba kis békecikkelyeinek hajszálnyi betartásával ahelyett, hogy egyesült erővel és erőinkkel ennek a keleti rémnek uljába igyekeznék állani.Mert, amig Európa nagy népei egymást és egymással szövetségben a kis népeket fojtogatják, addig Ázsia mind fenyegetőbben tUnik föl a láthatáron. Nem a sárga, hanem a vörös Ázsia: Moszkva.
Ez az a pont, a mai világfölfordulásban, mely megakadályozza a gyógyulást, a világkonszolidációt. Hiába is akarják naiv teoretikusok ¡különböző szanálási tervekkel helyreállítani Európa eg^entilyát. A bombák és az állami rendszerek ma itt, holnap meg ott robbannak, de a gyújtózsinór végén a bolseviki Moszkva áll és nevet csendesen a markába. De nemcsak azon nevet, hogy mennyire sikerült veszedelmes mérgét Európa testébe beoltani, hanem, hogy egymás ellen is uszíthatja az országokat és népeket. Amint láthatjuk, Szerbia már jelentkezik, hogy a .kommunizmus elnyomása céljából" Bulgáriára támadhasson; Hiénamódra leselkedik az oláh is és várja az alkalmat, hogy 6egitségére lehessen a munkában a szerbnek. Persze nem marad nyugton Csehország sem, mert illik, hogy akis-ántánt, mint ilyen .csináljon rendet."
Ettől a rendcsinálástól azonban mindent várhatunk, csak azt nem, hogy a bolsevizmust megölik. Hiszen a kisantánt fókolomposa, Csehország a saját kommunistáival sem bir. Ha tehát ez a társaság valahol együttesen akar föllépni, olyan cirkusz lesz. amilyent ez a világ még nem látót», önmagukatjsiketül majd tönkreverni, de nem a kommunizmust. Szeretnők ugyanis azt a cseh, oláh, szerb hadsereget látni, amelynek kétharmada az elnyomott és és elégedetlen elemekből áll I Majd meglátná akkor a nagyántánt és különösen Franciaország, hogy miféle nációk azok, akiknek kedvéért szétzúzták a monarkiát és Magyarországot. Addig ugy sem mernek a békeszerződések revíziójához nyúlni, amíg egy .egységes" föllépéssel be nem igazolja a kisántánt, mennyire érdemes a nagy nemzetek pártfogására. Még az emlékezetükből Is kitörlik a békediktátorok, hogy ók csinálták azt a lehetetlen helyzetet Középeurópában, amely nemcsak a legegészségesebb államalakulatokat tüntette el, de levezető csöve lelt a Moszkvából nyugat felé kívánkozó vörös áradatnak. Gondolják csak meg, ha most itt állana a monarkía, vagy csak a 18 milliós Magyarország, dolgozhatnék-e Moszkva olyan sikerrel, aminővel eddig dolgozott és dolgozik ma is?
Ezzel a mai szervezettel még csak gondolni «em lehel az eredményes védekezésre. Ha a hadseregeknek csak egy kicsi hányadát heviti a hazaszeretet, a hazafias lelkesedés, akkor azok szereljenek le inkább, mint sem harcba induljanak. Már pedig a kisántánt hadseregei ilyenek. Otthon, békében henceghetnek velők, hogy mekkora a számuk, milyen a fölszerelésöa,
milyen fegyelem uralkodik bennök ; de háború idején a hencegésből sírás lesz. Mpgyarokkal, tótokkal, horvátokkal, bosnyákokkal, rulhénekkel, besszarábiaiakkal boldogulhalnak-e a kisántánt államai ? Ugy-e bár erre csak egy válasz van: nem. Nohát azért nem várhat ezektői eredményt az, aki őrájok "bizza a bolseviki-veszedelem elhárítását. Eredmény csak abban az esetben várható, hogy a nagyántánt az első föllépésre menthetetlenül szétugrasztja ez a bandát, mely nem komoly alapokon, hanem csak rabláson, hitvány esküszegésen és az emberi jogoknak lábbal tiprásán épített államnak csúfolt alakulatokat és visszaállítja régi határai között a régi, ezeréves Magyarországot. Most már volt alkalmuk meggyőződni eljárásuk helyielenségéről azoknak, akik részint tudatlanságból, részint gyűlöletből széttépték országunkat, megtudhatták, hogy az elszakított területeken élő magyar és nem magyar testvéreinknek szive mélyén ott él a magyar á\'lameszme a maga megváltozhatatlan tenségében. Ennek helyére sem a csehszlovák republika, sem a Nagyrománia, sem az SHS.királyságnak eszméje nem lopózkodhatott be. Nem is fog belopózni soha. Ha tehát ezek a testvéreink még egyszer egyesülhetnének velünk, ha lerázhatnák magukról fölszabadító testvéreiknek igáját, olyan hatalmas állam lenne Magyarország. mint volt Nagy Lajos és Mátyás király idején. Ez azután fejthetne ki erőt a vörös internacionálé, Moszkva véres keze ellen s vezetése mellett létesülhetne egy középeurópai blokk a kelet veszedelmével szemben. Mert itt mind a 18 millió embert egy szent eszme, a magyar nemzeti állameszme hevítené, mind a 18 millió egy érzelemben, a magyar Haza szeretetében egyesülne egymással. Jlyen egyetemes, a nemzet minden tag|át átható érzelmet a kísántántnak egyetlen államában sem találhatunk. Ezzel a Magyarországgal meg lehetne állítania veszedelmet, amit ma Moszkva jelent Európára, mint ahogy megállítottuk azt az áradatot is,amelyet az ozmán indított századokkal ezelőtt Nyugat ellen.
Moszkva sem akar megállani, tnig a világ végére nem ér. Szándékát meg is valósíthatja, ha a hitvány árulók országai és nem az ezeréves Magyarország áll útjában.
Novemberig cl kell pipálni a saját
V termesztésű dohányt.
A pénzügyminisztérium legutóbb kiadott rendelete szerint az 1925. évre saját használatra való dohánytermelést nem engedélyezi. Ennek folytán a saját használatra vonatkozó tiltó és e tilalom megszegőire niegállapitott büntető rendelkezések újból hatályba lépnek.
így mindazok, akik 1924. évben szabályszerűen kiváltott engedéllyel a saját használatukra dohányt termellek, a dohányt csak az elfogyasztására megállapított határidőig, vagyis azok, akik 100 palánta termelésére nyertek engedélyt, 1925. november l-ig fogyaszthatják a birtokukban lévő készleteket s e határidő lejártával meghosszabbítás nem engedélyezhető. Ha e határidő lejártával az engedélyes birtokában dohánykészletet találnak, azt mint jogtalanul birtokoltat jövedéki eljárás alá vonják.
A rendelet végül figyelmezteti a lakosságot, hogy a tilos dohánytermeléstől saját érdekükben a legszigorúbban tartózkodjanak s a netán elhullott magból kelt dohánypalántákat saját jól felfogott érdekükben azonnal semmisítsék meg, mert a pénzügyőrség, csendőrségi közegek utján a legéberebbül elienórizletni fogja s mindazok ellen, akiknek kertjében, vagy töldjén tilosán termelt dohánynövényt találnak, tekintet nélkül arra, hogy a palántákat rendszeresen ültették-e vagy sem, súlyos jövedéki büntető eljárást indítanak mejj. \' .
Mennyi lakásbért kall fizetni május 1-én!. .
A lakások bére a múlt februári negyedben az 1917. év novemberében fizetett alaplakbérnek 20 százaléka volt, most május 1-én pedig 25 százalék lesz. A lakásoknál tehát qiég messze vagyunk a végcéltól, ami nem más, mint, hogy a háború előtti aranyalapbér 50 százalékát érje el a lakásbér; ellenben a műhelyeknél és boltoknál a februári 42 százalék után most május 1-én már 50 percentes lesz az üzletbér. így eljutunk ahoz a ponthoz, ahol a lakásrendelet, illetőleg ennek ősanyja, a szanálási törvény az üzletek s műhelyek fölött a háztulajdonosnak adja vissza a szabad rendelkezési jogot. A törvény azonban a zökkenések elkerülése céljából bizonyos átmeneti időt engedélyez a bérlők számára: az .üzleti helyiségek fölött a szabad rendelkezés a jövő év elején lép érvénybe és az első fölmondások csak május elsejére történhetnek. Még a Lkásokra nézve ez a rendelkezés 1926. november l-én lép életbe.
A most május l-én fizetendő lakásbér tehát az 1917. év novemberében fizetett alapbérnek 25 százaléka lesz, a kincstári haszonrészesedés a májusi lakbér negyede, a közüzemi díj azokban a városokban, ahol sem vízvezeték, sem csatornázás nincs, — tehát Zalaegerszegen is — három, községekben két százalék.A bér könnyebb kiszámítására itt közöljük d szorzószámokat: .
A tiszta lakbér szorzószáma 4250, a kincstári haszonrészesedésé 1C625, a közüzemi díjé 510, az egész lakbéré 5812 5. Vagyis a tiszta lakbért ugy kapjuk meg, hogy az 1917. novembert negyedben fizetett összeget 4250-nel, a kincstári haszonrészesedést, ha ugyanazt 10625-del, a közüzemi dijat, ha 510-el, a május l-én fizetendő egész lakbért pedig ugy kapjuk meg, ha a fenti alaplakbért 5822 5-el megszorozzuk. Például, ha valaki 1917. november l-én fizetett 80 koronát, most fizet 4250X80 340.000 kor. Jiszta lakbért, 1062 5 < 80 85 000 kor. kincstári haszonrészesedést és 510* 80 40.800 kor. közüzemi) dijat, együtt pedig 5822 5X80- 465.800 kgxonát.
Az üzletbérek májusban elérik az 1917. novemberi bér 50 százalékát, ennek 25 százaléka kincstári haszonrészesedés és a lakások után fizetett közüzemi. díjnál 1 százalékkal alacsonyabb — vagyis 2 százalék — a közüzemi dij.
A-rész let fizetés kérdésében a legközelebbi minisztertanács dönt. Vass miniszter a lakók küldöttsége előtt telt. nyilatkozatában kijelentetne, hogy meggyőződése szerint a kormány a részletfizetést engedélyezni fogja.
Meg kell jegyeznünk, hogy Bud János pénzügyminiszter már intézkedett, hogy a ház-haszonrészesedésnek csak fele fizetendő máius elsején, míg a másik részére aug. 15-ig határidőt engedélyez.

Nem lesz több B lista.
Budapest, április 23. A Takarékossági Bizottság kimondta, hogy több közalkalmazottat nem bocsátanak el. A további létszámcsökkentést ugy fogják keresztülvinni, hogy a halálozások folytán megüresedett állásokat nem töltik be.
Egy magyart elitéltek e csehek.
Kassa, április 23. Ruggert diósgyőri bányaigazgató fia dr. Friedianaer Mór ügyvéd társaságában Kassára utazott. Olt azonban valaki följelentelte őket, hogy Magyarország javára kémkednek. Ezért letartóztatták őket. A kassai törvényszék kémkedésben bűnösnek találta Ruggertet és két évi börtönre ítélte őt, mig az ügyvédet bizonyítékok hiányában felmentettek.
Leányszölitetés a szomszédban.
A .wljforu mostoha apa mint házassági akadály.
Az egyik szomszédos községben hétfőn reggel arra ébredi egy legtekintélyesebb gazda, hogy mostoha leánya, az éjszaka folyamán eltűnt. Első meglepetésében kapkodott fűhöz-fához, ^ hogy mitévő legyen, hová tűnhetett el a helyes * 20 éves leányzó. Csak később jutottak eszébe az előző napi események. Vasárnap ugyanis az egyik sopronmegyei gyár 28 éves legényember alkalmazottja megkérte tőle a leány kezét, amit azonban ő megtagadott. Érdeklődött a fiatalember után, de azt az értesítést kapta, hogy a legény elutazott, sőt arról is értesült, hogy egy hajadon társaságában szállt fel a vonatra.
Emberünk azonnal a postára rohant, táviratilag értesítette a szombathelyi rendőrséget az esetről és egyben kérte, hogy a fiatalokat a szombathelyi állomáson tartóztassák fef, mig ő a legközelebbi vonattal oda nem érkezik. A távirat pillanatok alatt megérkezett rendeltetési helyére, ugy, hogy a reggel Körmendről érkező vonatot már két detektív várta. A fiatalember és leány látva, hogy kelepcébe kerültek, engedelmeskedtek a detektiveknek és követték őket a rendőrkapitányságra.
Kihallgatásuk során előadták, hogy ők nem akartak megszökni. A fiatalembernek állása van Sopronmegyében egyik gyárnál, olt akart alkalmazást keresni a leánynak is, hogy aztán annak idején egybekelhessenek. Nagyon szeretik egymást, de a leány mostohaatyja hallani sem akar a házasságról. A kapitányságon jegyzőkönyvbe vették a vallomásukat és csak annyit mondtak( nekik, hogy mindaddig, mig az apa meg nem érkezik, nem szabad elhagyniok a kapitányság épületét.
Az apa a déli vonattal meg is érkezett és a szegény leányt magával is hozta vissza a zalai falucskába ... A fiatalember pedig szárnyszegetten folytatta útját Sopronmegyébe, ahol majd megvárja, mig a leány 24 éves lesz . . . De akkor azután egész Sopronmegyéig fogja magával vinni ...
*
Ujabb értesüléseink alapján a történtekhez meg kell jegyeznünk a következőkel:
Az apa felháborodva fogadta leánya üdvözlését és a nála lévő bottal el akarta verni a fiatalembert, de amikor figyelmeztették, hogy kár volna magát tettlegességre ragadtatni, megvakarta a fejét és mosolyogni kezdett. A rendőrkapitányság egyik szobájában azután s jó ember szivére ölelte a gyerekeket, megpirongatta őket még egyszer, majd megrázta a fiatalember kezét :
— öcsém a viszontlátásra I és a lányával kibandukolt az állomásra, ahova a leendő vője is kikísérte . . .
Távirat—lelefon.
Károlyi Magyarország és az Unió ellen.
Budapest, április 23. Károlyi Mihály titkos összejátszással gyanúsítja Magyarországot és az amerikai Egyesült Államokat. Azt mondja, hogy az ántánt fékéről megfontolandó, vájjon nem áll-e az Egyesült államoknak érdekében a a Habsburgokat ismét Magyarország trónjára
emelni. »
A szovjet neheztel a csehekre.
Prága, április 23. Szovjet-Ország a Lengyelországgal kötött szerződés miatt neheztel a csehekre s ennek következménye lehet a szovjet-megbizottak visszahívása Prágából.
Ottó királyfi mint műgyOJtemény örököse.
Budapest, április 23 Nemes Marcell, akitől az állam II. Rákóczi Ferenc képét megvásárolta, nagyértékü műgyűjteményét Ottó királyfira hagyományozta. — Ugyancsak végrendeletben intézkedik arról is, hogy vagyonából nyelviskolákat és népjóléti intézményeket létesítsenek.
ZALAVÁRMEGYE
Prandf miniszterek Londonban.
Párizs, április 23. Paínlevé miniszterelnök és Briand a legközelebb Londonba utaznak s ott megejtendő tárgyalásaikon döntenek a kölni zóna kiürítésének kérdésében ís.
Dollártanya község.
Budapest, április 23. Az Amerikából hazatért kőművesek elhatározták, hogy Borsodmegyében teljesen új községet fognak alapítani, melynek „Dollártanya" lesz a neve. táü
Okollcsányl bQnlajstroma.
Prága, ápr. 23. A kassai rendőrség nyomozás alapján megállapitolla, hogy Okolicsányi László 1920 elején a magyar—cseh határ mentén három rablást és egy rablógyilkossági kísérletet követett el.
A cseh szenátusból.
Prága, ápr. 23. A jegybank-törvény tárgyalásakor a szenátus magyar és német ellenzéki tagjai elhagyták az üléslermet és ezt a fontos törvényjavaslatot igy 15 perc alatt megszavazták.
Forradalom Ruszinszkón.
Ungvár, ápr. 23. A ruszínszkói kommunisták május l-ére forradalmat készitenek elő. Moszkvából e célra nagyobb összeg áll rendelkezésökre.
A bolgár hadsereg létszámának emelése.
Páris, ápr. 23. A nagykövetek konferenciája engedélyt adott Bulgárianak arra, hogy hadseregének létszámát 7000 fővel emelhesse.
Szerb-bolgár konfliktus?
Prága, ápr. 23. Belgrádi jelentések szerint a szerb kormány tegnap minisztertanácsot tartott, amelyen foglalkoztak a bolgár külügyminiszternek a szobranjében elhangzott vádjaira és elhatározták, hogy a szófiai szerb követ utján elégtételt kérnek a bolgár kormánytól. Ha ez az elégtétel nem lesz kielégítő, ugy erósebb eszközökhöz nyúlnak és mindenesetre megszakítják a diplomáciai összeköttetést.
Wl I K ki Se*
l
Az ellenzékiség
a magyar nép szerint egyértelmű a hazafi* sággal, mondotta a napokban gróf Bethlen István miniszterelnök a választójogi bizottság ülésén. De utána tette: a mai időkben ennek a fekete levesét isszuk. A miniszterelnöknek mindkét kijelentése teljesen fedi a valóságot. Szegény magyar nép évszázadokon át Bécsből kapta a parancsokat, vezetőszerepet is Bécs juttatott egyeseknek s mivel így minden rossz volt, ami Bécsből és Bécstől jött, tehát" a kormány is: csak azt tarthattuk hazafias dolognak, ami Bécs ellenségeként mutatkozott. A magyar ellenzéki pártok is tulajdonképen Bécsnek ellenzéke voltak, azért tehettek szert népszerűségre, azért ment át a köztudatba, hogy minden kormány svarcgelb 8 minden ellenzék nemzeti irányú. Ma azonban nincs Bécsünk, nincs svarcgelb kormányunk, nem látjuk a kétfejű sast, a kormány nem bécsi muzsikára táncol és még sem akar megszűnni az a fölfogás, hogy az ellenzékiség egyértelmű a hazafisággal. Hát Hol van a külsőAaz az idegen hatalom, mely ma kor-mányiad az országnak? Miféle- hatalmasságnak kegyelméből él a kormány, mint hajdan a bécsi kamarilláéból ? Hisz láthatja mindenki, láthatják a tömegek is, hogy saját erőnkből tartjuk fönn magunkat, hogy a kormány a magyar nép akaratából ül a helyén, a magyar nép érdekében dolgozik minden ténykedése magyar érdekek szolgálatában áll. Ma tehát a mindenáron való ellenzékieskedés nemcsak hogy nem egyértelmű a hazafisággal, de sőt súlyosbítása annak a különben is súlyos helyzetnek melyet a vesztett háború és a haraggal ránk kényszeritett béke nyomott ránk. Ezt ír tudja minden értelmes ember. Kár tehát a nagy
s 1925 április 24
tömegeket az ellenzékieskedés berkeibe terelni és mindent, de mindent rossznak minősiteni, amit a kormány csinál. Ne felejtsék el á mai ellenzéki vezérek, hogy ha ők kerülnének a bársonyszékbe, őnekik is ugyanolyan ellenzékieskedésekkel kellene megküzdeniök, mint a jelenlegi kormánynak, mert a nép szerint — ugyebár — az ellenzék képviseli a hazafias álláspontot s ezt a tévhitet a mai ellenzék is csak éleszti a népben. Hagyjanak föl a tömegek izgatásával, világosítsák föl azokat, akikre hatásuk van, hogy mi az igaz hazafiság. Lesz ellenzék mindig, az bizonyos, de nem tajtékzik majd a dühtől, hanesi komolyan birálja a kormány mflködését, amit legalább is olyan hazafias cselekedetnek fog minősiteni, mint az — ellenzékieskedést.
— Paosa új jegyzőt választott. Pacsa és Pacsatüttős községek képviselő testülete a megüresedett körjegyzői állást Török Gyula szent-pétöruri körjegyzővel töltötte be.
— Testnevelési bizottság Paosin. Vasársap délután Kende Péter főszolgábiró elnöklete mellett Pacsán megalakult a testnevelési bizottság. Ugyanakkor szervezték meg a Levente-egyesületet is.
— Misszió Dlóskilban. P. Bakács Lőrinc domonkosrendü (szerzetes e héten missziót tart a dióskáli plébánia híveinek.
— Az elhunyt tanítónő a község halottja.
Igy mondott« ki ezt Pölöske község, kol Kovács Ida tanítónő hosszú éveken át a legáldásosabb tevékenységet fejtette ki. S most, amikor életének 38. évében a halál kiragadta őt tanítványai köréből, a község azzal rója le iránta érzett háláját, hogy — amire eddig példa még nem volt — saját halottjának tekinti öt. Az elhunyt tanítónőt ma délután temették el Pölöskén 8 végtísztességén Zalaegerszegről is sokan jelentek meg.
Városszépítés. Az augusztusi zalaegerszegi kiállításra a városi tanács tudvalevőleg nagyarányú városszépttési programmot vett tervbe. A programmnak az a része, amelyet a város vezetősége visz keresztül, most van kidolgozás alatt a mérnöki hivatalban Ettől függetlenül most a polgármester felhívást fog intézni a magánosokhoz, takarékpénztárakhoz és vállalatokhoz, hogy a tulajdonukat képező ingatlané-kat, kerteket hozzák rendbe.
— Lenti a visárok szaporítását kéri.
Lenti, ez a szép fejlődésnek indult közséf sertésfölhajtással egybekötött hetivásár engedélyezését kérte, minden csütörtökre. Kér továbbá 3 országos vásárt a mai hármon kivll és pedig május 25-ére, julius 16. és szeptember 6 ára.
— Iskolamulasztó Iparostanoncok. A tanács kihágási ügyosztályához mind sűrűbben érkeznek kimutatások az igazolatlanul mulaszté iparostanoncokról. Egyik-másik esetben kénytelen az ügyosztályvezető mar félmillió loronás büntetéseket kiszabni annyira eredménytelen a megintés és az alacsonyabb pénzbüntetésre való ítélés. Egy cipésznél szóba került már a taAonc-tartás jogainak megszüntetése is. Jelenleg 12 mulasztó mesterére róttak ki büntetest 100 ezer — 1,000.000 korona között.
— Tüzvlzsgálet. Czigány Bertalan szivhegyi lakósnál hétfőn hajnalban történt tűzesetre vonatkozóan megtörtént a vizsgálat a hatósagok részéről. Megállapították, hogy a leégett hosszé gazdasági épület istálló, kocsiszin és pajta szerepét töltötte be s ebez képest volt föl is szerelve. Az épület fele szalmával, fele cseréppel fedett volt. Az épület porrá égett s elégett benne 55 millió értékű takarmány és gazdasagi eszközök. Az összes kár 105 millió korona. A tűz okát gondatlanságban látják. Valószínű, Hogy egy, arra haladó ember épen az ut mellett fekvő épületnél gyújtott rá s az eldobott gyújtó okozhatta a tüzet. A kár egyrésze a biztosításból megtérül. A tűz reggel háromnegyed 4 órakor ütött ki és 7 órára oltották el. A lakóház, és a pajta szomszédságában levő deszka-sertéséi nem fogolt tüzet.
Sodorjon JANI NA papirt!
• / ^ . \\
1925 április 24,
L
_. Találtatott a\' város területén: nagyobb l pénzösszeg, egy pénztárca kisebb pénzösszeggel és egy nyaklánc lógóval. Igazolt tulajdonosaik a rendörségen átvehetik.
— Alaptalannl meghurcolt bankigazgató. A kaposvári rendőrség távirati megkeresése alapján a kaposvári rendőrség letartóztatta Sebők Józsefet, a Somogymegyei Takarékpénztár volt főnökét, mert a bank pénztárából állitólag több millió koronát elsikkasztott és megszökött. Sebők Józsefet tegnap szabadlábra helyezték, mert az ügyészség a vádat nem találta beiga-zoltnak. Sebők erre 3 milliárd korona erifjéig kártérítési pert indított a Somogymegyei Takarékpénztár ellen. \' /
— Kötelező Iskolai oktató fllmelóadás Egerszegen. A kultuszminiszter által, előirt kötelező iskolai oktató filmelöadást Zalaegerszegen f. hó 30-án tartják meg az Edison mozgószinházban. Ez alkalommal „Hasznos és káros állatok a ház körül" címmel a galagonyalepke, a méhek és a gólya hasznát szemléltetik. Kiegészítésül képeket mutatnak be a Tátrából. A középfokú iskolák növendékei részére az előadás megtekintése kötelező, de résztvesznek azon a népiskolai tanulók is. A belépődíjat a kultuszminiszter 3500 koronában állapította meg, amit szegénysorsu tanulóknak az igazgatók elengedhetnek.
— Növendékmarha-hus árusítás. A városi hatóság újra éleibeléptette a növendékmarha-hus árusításra vonatkozó és már 1908-ban kiadott miniszteri rendelkezést, melyet a háború óla mindig figyelmen kivül hagytak. Eszerint növendékmarha-hus a borjú- és marhahústól elkülönítve árusítandó és meg kell jelölni azt a közönség tájékoztatása céljából. A növendékmarha husa ugyanis tápláló érték tekintetében a kifejlett marha husa mögött áll s azért nem is árusítható olyan áron. mint a marhahús. Ha egy székben vagy sátorban kerül kimérésre a növendékmarha-hus a borjú- és marhahússal, táblával kell megjelölni, melyik az. A rendelet betartását a hatóság szigorúan ellenőrizteti.
— Hideg nyarunk lesz? Newyorkból jelentik: Az Egyesült Államok tengerészeti hidrografikus intézetének vezetője, Brandt hadnagy szerint az idei nyáron, de még a jövő nyáron is állandó hűvös idó várható Ezt a prognózist Brandt hadnagy azokra az észieleleire alapítja, melyek szerint a jelenlegi légköri tünetek teljesen megegyeznek az 1916 évben észlelt légkörű tünetekkel, amely évben rendkívül hűvös nyár volt. Brandt hadnagy jóslását _ azonban cáfolja Cox chicagói meteorologus i megállapítása, ki kijelenti, hogy Brandt észle- ! letei nem állják meg a helyüket, mert sem a nap kisugárzási, sem az óceán hőmérséklete nem igazolják a hűvös nyárra vonatkozódéi-tevéseit.
— Pótvásárck Tapoloán. Az alispán a a ragadós száj- és körömfájás miatt elmaradt két tapolcai vásár helyett május 26-ára és június 30-ára pótvásárt engedélyezett. A ragadós száj és körömfájás Zalamegye egész területén j megszűnt.
ZALA VÁRMEGYE

3
— Társulati adó bevallása. A városi adóhivatal a zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság rendelete alapján közhírré teszi, hogy az 1925. évi társulali adóvallomások a társulali adót fizető köteles adóalanyok által legkésőbb 1925 évi április hó 30-ig adandók be a pénz-ügyígazgatóságnál. Egyúttal figyelmezteti az adózókat, hogy a bevallások késedelmes beadása az 1922 évi XXII. t -c. 43. § a alapán büntettetik.
— Ahol asszonyok korminyoznak. Persze ez is csak Amerikában történhetik meg. Arkansas állam Winslow nevű városa most választott polgármestert és községtanácsot. Polgármesterré buncan Maud újságírónőt választották, a tanács tagjaivá pedig kizárólag asszonyokat. Ilyenformán az egész- város adminiszirációja nők kezébe került. — Egyik érdekességet nyomon fogja követni a másik: a- helyi sajtó állandóan dicshimnuszokat fog zengeni a városi tanács működéséről.
— Forfilaladókönyrek és egyéb fljűett kliyTtk legolcsóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
- Holttányllvánltás után hazajött egy hadifogoly. Nagy János sólonyi illetőségű, 46 éves kisgazda 1916 októberében, mint 83-as szakaszvezető súlyos fejsebbel és lábtöréssel került orosz fogságba Solosoba mellett. Azóta állandó kórházi kezelésben volt és 6 éven keresztül önkívületi állapotban feküdt Omsk es Tomsk szibériai városokban. Az oroszok 1924 decemberében útnak indították Magyarországba és március elején haza is érkezett. Itt tudta meg a budapesti egyik helyőrségi kórházban Szabó János rendőr földijétől, hogy felesége Kiss Mária, már férjhezment és gyermekeit kiadta tartásra Barbács, Tósokberend és Zalalövó községekbe, mert őt időközben holttá nyilvánították. Volt feleségét állitólag Zalaegerszegre hozták férjhez, és most N<igy János keresi a feleségét és annak uj férjét. Nagy János a nála lévő orvosi bizonyítvány szerint 100 százalékos hadirokkant, időközönként fejsérüléséből származó súlyos idegrohamai vannak. Most természetesen nagyon el van keseredve a történtek miatt. \' \'
TÖRVÉNYSZÉK.
••••
Halálos kimenetelű tiltott műtét.
A pécsi Erzsébet-tudományegyetem szülészeti klinikájára az elmúlt hetekben beszállították Meiszler Péterné olaszi asszonyt, ki ott rövidesen meghalt. A véghezvitt boncolás megállapította, hogy Meiszler Péterné halálát tiltott műtétből keletkezett fertőzés okozta. Az első gyanú arra irányult, hogy a szerencsétlen asszony megakarván a gyermekáldástól szabadulni, saját maga hajlott primitív módon önönmagán műtétet végre s eközben m-gsértette az anyaméhei, miáltal a fertőzés beállott., Meiszler Pété; né tragikus halálát már-már ezzel a magyarázattal könyvelték el hivatalosan is, mikor ólasziban egyszerre szájról-szájra szállt a gyanú, hogy bizony az elhunyt asszony halálát nem önmaga okozla, hogy a tiltott műtétet más hajtotta végre. A mendemonda füléhe jutott a csendőrségnek
"*— *
is, amely azonnal nyomozni kezdett az ügyben s megállapították, hogy a gyanú igaz. A tettest isielfogták Bunyevácz Oergelyné ellendi szülésznő személyében, ki Meiszler Péternének rokons is volt. Bunyeváczné ugy a csendőrség, mint a vizsgálóbíró előtt bevallotta a terhére rótt cselekmény elkövetését, beismerte ezenkívül, hogy még két magzatelhajtást hajtott végre jutalomért. Meiszlernét magzatának elhajtására férje és édesanyja unszolták. Bunyeváczné most már s pécsi ügyészségi fogházban várja sorsát.
If j. Braun Jenő
hatóságilag engedélyezett ügynök. Közvetít üzlet, bírtok, bér és ház adás-vevést, valamint éves, hóna- \\ pos és fürdőidény lakások bérbe- ^ adását. Kereskedelmi ügynökség.
Keszthely, Soproni-utca 12.
A világ legjobb olpökrámje.
Eladó egy szőlő
éf két hold szántóföld.
Érdeklődni lehet: BÖDÖR JÓZSEF-nél, Egerszeghegyen.
Különleges tömörfa hálószobákat Lonis XVI. faragott hálószobákat
villa, nyárilakás, szálloda, penzió és szanatórium-berendezéseket meglepő olcsó árban, kedvező fizetési feltételek mellett szállít a
Hazai Fatermelő Részv. Társ.
^¿torüzlete BUDAPEST, V. Nádor-utca 1,8. Telefon: 8-79.
I Football- és atlétikai felszerelések \\
m ■
Football-dressz . . 55.000 K Football-labda la Con- Football-cipő, garantált 300 000 K
Harisnyaszár . . . . 35.000 K tinental gummival . 180.000 K Ping-pong-készlet . . 35.000 K
Football-nadrág . . 35.000 K * 18 szel. Crom labda, Angol footbaH^ummi 30.000 K
Torna cipők (angol) 95.000 K valódi angol gummival 350.000 K Futócipő acél betéttel 220.000 K
i PÁL ÉS INDRA, ZALAEGERSZEG I
S Telefon 170. szám. A postával szemben; Telefon 170. szám. ■

KÖZGAZDASÁG és pénzügy.
Egy aranykorona
a doMár Wratalos^árfolyama szerint egyenlő 14.604 5 papirkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napoleon--, Font 344.000, Dollár 71.680 Francia
frank 3745, Lengyel márka -, Márka - , Lira 2939, Lcv 324, Cseh korona 2112, Dinár 1134, Sválci frank 13.826. Osztrák korona IUII5, Léva 515, Hollandi forint 28.4JO.
Budapesti terményjelentés.
Búza S35 000, Búza (tiszavidéki) 537,500, Rozs 462.500, Sörárpa 452,000, Takarmányárpa 340.000, Zab 415.000, Tengeri 245 000, Korpa 237.500, Rep«", Köles—, Répa —, Lucerna 240.000, Lóhere 260000, Széna--, Szalma--.
Zürichben:

Magyar korona 00071»/«, osztrák korona 0*0072 75, Francia frank 2680, szokol 1532 5, dinár 835.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron as árak a kővetkezők voltak: búza 470,000, rozs 450.000, árpa 400.000. zab 380.000, tengeri (csöves) -, tengeri 300.000. marhahús 14—20i, sertéshús 26, boriuhus 24 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 70.
UilBlijdiiis: JiLUÜMEGTE" lapKiadólárwíe
A aierkeaitéiért és kladasért felel: KAKAS A00ST0S

Eladó
600 négyszögöl
TELE ROZZSAL, AZ OLA1 DÜLLŐBEN. Cim: ifj. Nagy Ferenc, Egerszeghegy.
ZALAVÁRMEGYE
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALATA. Bíró Márton-utca 11. Telefonszám: 162.
BRULLMOR:
göztéglagyár Telefon isi. Zalaegerszeg. £ Lakás: Hákóciy-ntca 41 «vár: Aadráihldal oL ■
Siállltok (avararagóntételben téjlit, hornyoltcierepet ■
• é ™
1925- április 24.
a legolcsóbb napi áron Nagv splyt helyezek" árum elsóreiuttt égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és könnyű sulvánálingvacsckélytclunicgtcrhelést jelent
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér. Jelefon 111. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcellán-« lámpa-, norin-bergi és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre Is azonnal, pontosan teljesít
Zongorahangolásokat és javítást
jutányosán vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zala^gettfeg, Bíró Márton-utca 2. szám.N
Tisztelettel értesíteni ugy a helybeli, mint a vidéki * megbízóimat, hogy a festés és tisztítás alá eső dolgokat
a mai naptól Kisfaludy-u. 10. sz. alatt veszem át.
Teljes tisztelettel
Torlszay József
Zalaegerszeg, 1925 április, 12.
kelme-, selyem- ruhafestő és vegytisztáé
ítiiZTS&NDOR
Mtiriestir Zalawmsg, löröroartHlca 29. sí.
Zalamcgye legjobb liirü hordó üzlete.
ajánlja uát ké-axibaényfl s tárai fáMl késxflJt boré« kordáit, ml? állaadou rakta-roa un 10 liter-tél looo literit.
rrüna Transport nordók 400-tól 800 literig raktáron vannak-25 hektoliteren felüli v.lelnél árengedmény 1 1
i
EpüSet és bútor
munkát a legkényesebb igényeknek megfelelőleg készítenek
Szalay és Dankovits
épület- és műbutor-asztalosok
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: iskoi.akOz 2. szám. Orményi-utca 7.
Állandó készbutor raktAri
I
I j
ip
Olcsóbb lett a
erről meggyőződhetik a zalacsébi
gőzmalom bizományi lisztraktárában
i
Ozv.Grünbaum Samuné
sütöde, liszt- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczl-u. Telefon 105.

ROBUR TRAKTORRA
kérjen ajánlatot
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviielóje
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
»
Borseprőt, romlott bort és mindenféle szesz-főzésre alkalmas anyagot bármely menyiségben Vásárol
Pálinkaárak rml naptól kezdödöleg a következők:
I lit. 58"Vos borsepröpálinka 43000 K 1 lit. 54°/o-os „ 40000 K
1 lit. 55%-os törköly pálinka 41000 K
1 lit. 50%-os
fi
és 3°/o forgalmi adó.
öt litert meghaladó vételnél 5 százalék kedvezményi
A pálinkák kiváló minősége közismert. — telefon 174.
44 0(
3Í0<
,000 K
4 fi

I_ V - » 5 1 1 \' «
Telefon 191.
Telefon 191.
-------------^ ^^ | tSICSTl
. aO^^ a férfiruha
cr TÓTH GYULA
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épttlet.
Tavaszi öltöny K 1,100.000-től 2,000.000-fc Felöltő K 900.000-től 2,000.000-ig Burberry-raglán K 1,200.000-101.
Óriási választék valódi angol szövetekben I
■I8IKLMI IXTKVltVT IÍ10IU0K lUflulii 1 kéupra II.MI kir, itfyriém M OH Ur.
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI LAP. surktitu: BiiiOLT ríme -
SierkíBitéiéf él kUllUnUli Xtlaeftrmg, Síéekenyt-tér 5. »iám. Teleion 131. stáa
Ara 1000 koron«.
IV. éfltly«». _Maegersiei, 1925. április 26. Vasárnap. < 50. ssáa.

„Hkxck fty titenben, bitiek erj tuxábar, Htuek ery Itteni örök Ijftuitrban, Hlrnk Mjfyftrortiif félti ■»déiáb«»M
Ámen.
Krónika.
A bulgáriai eseményekből le kell vonnunk a következő tanulságokat Először:akárhogy támadják Bethlen miniszterelnököt jobbról is, balról is, ő le tudta szerelni a mindkét oldali szélsőségeket egyaránt. Amikor jött, akkor még nem mult el hónap bombamerénylet és földalatti vörös összeesküvés nélkül. Ma már a bombamerényletekre mint rossz álomra emlékezünk vissza és régóta elment a vörösök kedve is az összeesküvéstől. A másik tanulság: a szélsőségek még mindig a kapu előtt állanak s várják, hogy bejöhessenek, tehát a szélsőségek ellen — vedekezni kell. Emlékezünk ; a kommün alatt a polgárság minden rétage hogy fogadkozott: csak egyszer megbukjanak, gondunk lesz rá, hogy többé hatalomra ne juthassanak. Most? A polgári ellenzék nagy része, köztük még olyan emberek is, mint gróf Andrássy Gyula, azon fáradoznak, hogy olyan választójogot hozzanak létre, amelynek legjobban a szociálisták és Karolyi itlhagyott elő-őrsei örülnének, mert abban bizakodnak, hogy ez a választó-jog •— a szükséges demagógia mellett — őket juttatná hatalomra S akkor jöhetne megint március 21 és jöhetne az uj Szamuelly, vagy jöhetnének a bulgáriai események magyar kiadásban. Mi biztosan tudjuk, hogy nem jönnek, mert a nemzet többsége nem felejtette el 1919. tavaszát és egységesen áll Bethlen keménykezű politikája mögött; de mégis sajnálatosnak tartjuk, hogy varnak politikusok, akiket álmukból, amelybe személyes ellentétek ópiuma szenderitette őket,
még a szófiai pokolgép robbanása sem ébreszt föl.
*
A magyar biró tiszteletet parancsoló talárját nem szennyezhetik sem a politikának piszkos hullámai, sem a pártoskodásnak embereket legázoló kilengései. Épen ezért érdemel a bíró megkülönböztetett tiszteletet. Az ő életfeladata: az igazságnak hirdetése és az igazságnak minden körülmények Között való földerítése. Nyilatkozata tehát sályosan esik számitásba, ha hivatásának teljesítése közben, mint az igazságnak fölkent papja beszél. Egy nagyfontosságú nyilatkozat hangzott el a minap dr. Gálbory József, kúriai biró, a budapesti kir. büntetótörvényszék tanácselnökének ajkairól, amikor ujságiró vádlottak fölött Ítélkezett. Kijelentette, hogy az újságírónak hivatását ugyanolyan magaslaton állónak tartja, mint a bírókét, mert egy/ormán az igazságot szolgálják. — A legmagasabb fórumról, a birói székből |ö!t ez a megállapítás az u|ság-iró hivatása felöl. És ezt meg kell jegyeznie újságírónak és közönségnek egyaránt; különösképen azoknak a vidéki kiskirályoknak, képzelt hatalmasságoknak, akik abban a tévhitben élnek, hogy az újságírónak tesznek .szívességet" akkor, amikor az ujságiró feladatának becsületes telje-sithetése céljából bizonyos ügyben fölvilágosítást adnak.
A lakásbérnek, mint általában minden tartozásnak fizetése kellemetlenül érinti az embereket. Most, hogy újra lakásbérnegyedhez érünk, ismét fölhangzik a panasz a lakbérek magassága miatt s gyűléseken, sajtóban kiáltoznak a kormányhoz segítségért. A segítség persze annyiban állana, hogy a kormány szállítsa le a lakásbéreket, vagyis parancsolja meg a háztulajdonosoknak, hogy kevesebbet kérjenek, mint amennyihez joguk van. Nem akarjuk a háztulajdonosokat különösképen védelmezni, vagy a sok panasznak jogosultságát kétsegbevonni; de kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy nem is olyan
nagy a veszedelem, mint amilyennek gondoljuk. A panaszosok legtöbbje lakásbért élvez, a másik nacy tömege nem panaszkodik amiatt, hogy dráéa a lakkcípő, meg a selyemharisnya, a harmadik rész pedig bizonyos afelől, hogy a háziúrral is lehet beszélni s nem teszi ki mindjárt az utcára, ha egy kis elnézést kér tőle. Végül a panaszosok nem kiáltanak a kormányhoz a kenyér, a hús drágasága miatt, épen csak a lakásbér fáj nekik l Ezeket figyelembevéve nem tulajdonithatunk nagyobb jelentőséget a sok panasznak, bárha elismerjük, hogy nagy teher a lakbér, de nem nagyobb, mint az élelmezés és ruházkodás.
Azt mondják, hogy amely kutyának veszett hírét költik, annak előbb, vagy utóbb meg kell vesznie, ilyenformán szól a nóta most a mi tönkretételünkre alakult kisántántról. Egyik legtekintélyesebb angol lap bukaresti levelezője írja, hogy a kisántánt, melyet csupán osztrák-és magyarellenes politikája tart össze, legközelebb szét fog hullani. Ha Oroszország megtámadná Besszarábiát, Románia nem számiihatna Prágában, vagy Belgrádban még erkölcsi segítségre sem. — Minden rablószövetkezetnél találkozunk ilyen jelenségekkel. Addig, mig ki kell tervezni a gonoszságot, a legnagyobb szolidaritás uralkodik közöttük; mihelyt azonban a bandának egyik tagja veszedelembe kerül, a többi nyomban megszalad s egyenkint kerülnek az igazságszolgáltatás kezébe .....
/ Natanként.
Tavasz van: Ásom, Ssom a földet, vagyis művelem; tehát tisztelem és szeretem; .hisz kenyeret ad nekem.
A föld szeretetéről szeretnék írni. Bizonyosan irnék is szépet, ha volna erre elég tehetségem. De legfeljebb csak krónikát írhatok.
Agricolae agrum colunt. A gazda szántja-veti a földjét. Ápolja, műveli, tiszteli, szereti. Ezek a szók egyet jelentenek. Szereti, hiszen a föld kenyeret ad neki, vagyis életet. A föld szeretet, agrura colere, az első ősi kultúra. Jelent ez immár művelődést is, műveltséget is.
Saját földünknek a művelése végeredményben nem egyéb, mint állandó lakásunkhoz és saját földünkhöz való ragaszkodás, vagyis: a hazaszeretet.
Első sorban a földművelő gazda szereti hazáját. S csak ezután következnek a többi emberek.
Följegyzek egypár nevet a földszerctők közül. Néhai gróf Károlyi Sándor, az Országos Gazdasági Egyesületnek elnöke volt. Arcképe nálunk is megvan a Gazdasági Egyesület termében.
Nyirláki Oszterhuber—Tarányi József alapította 1861-ben a Zalavármegyei Gazdasági Egyesületet, amint a márványtáblán föl is van jegyezve. Nem vagvok bálványimádó, de ennek az alapitónak is kitenném arcképét a terem falára Károlyi mellé. Érdekes, hogy az Egyesület székházát 1924-ben egyik öccsének, Dr. Tarányi Ferenc főispánnak elnöklete idejében emelték emeletre.
És most, mintha egyébről kezdenék beszélni. Pedig nem lesz egyéb.
Oszterhuber Lajos (nem használta a Tarányi-nevet) csabrendeki földbirtokos ur volt, főispánunknak másik nagybátyja. Csöndes otthonában ülő ember volt. Nem sokat járkált a nagyvilágban; főleg öregedő korában még a törvényhatósági gyülésekrc sem igen jött Zalaegerszegre sem, s nekem mégis volt szerencsém személyesen találkozni vele, még pedfc az én otthonomban. A közgyűlésre is — azt hiszem — inkább azért jött be, hogy közvetlenül rójja le hazafias adóját a Csáuy szobor javára.
Szóval csabrendekícsöndes blthonában tartózkodik vala és olvasgatja vala Bartha Miklósnak hírlapi cikkeit az akkori Magyarország-btn. Elolvassa a cikket kétszer-háromszor is egymásután. Nem azért, mintha nehéz volna megérteni. Nem. Bartha Miklós írásánál még csak a Petőfi irása érthető könnyebben. Elolvassa többször is, lassan kényelmesen, azért, hogy tovább fürödjék lelke az édes mámorban, a magyar föld szeretetének, a hazaszeretetnek édes mámorában.
Bartha Miklós tudott írni, Oszterhuber Lajos bácsi tudott olvasni. Az iró, mintegy- kép-iró, festő művész, hatalmas képeket-festett s a csabrendeki közönsége tudott bennök gyönyörködni. Az író ném volt simáskodó, s az olvasó nem volf finyáskodó. Ugy látszik, témájok is jó közös téma volt. És olvasgatja vala a csabrendeki ur, hojy a kaparintó emberek olyanok, mint a nyüvek, amelyek nyüzsögnek a sajtban ... és hogy a rabszolga-zsarnok tulajdonképen egy tengeri polyp, amely mikor a tenger fenekén van, lent a szegény, gyönge emberek között, akkor ezer karral szétlerpeszkedik és ezer lábbal rugdal jobbra-balra hatalmasan; de ha felszáll a viz színére, a magasba, ahol rendes emberek is vannak, akko^összezsugorodik, mint egy hitvány vizeszacskó ... és olvasgatja, hogy ami az én hazám határán belül van, az mind Magyarország: a sár is, az arany is, a békásé is, meg az ökörflyál is. Az ökörnyálat is szeretem, mert itt az is magyar ... és hogy „Akié a föld, azé az ország." . . . stb. És olvasgatja, és félbehagyja és elmereng Csabrendeken az öreg Oszterhuber bácsi és öklével az aszialra üt: Ebadta! Ez az ember úgy szereti a hazáját I S nincs neki földjei Megfordítva: Nincs földje és mégis úgy szeretil
És OszterhubeY Lajos csabrendeki földbirtokos ur, zalai ember, örökösévé tette Bartha Miklóst, az udvarhelymegyei embert, a pesti hirlapirót;, ráhagyta vagyonát. Nem tudom mennyi, de pár\' százholdnál több. /
Más kérdés, hogy Bartha Miklós nem kapta meg, mert előbb meghalt, mint Oszterhuber. De ez a sors dolga, s a lényegen n$m változtat.
Az eset több a mecenásságnál, ritkának pedig nemcsak ritka, de Magyarországon legalább egyetlen eset, amit a görög Hapax legomenoa-nak mondana. Tudós, művész, költő, senkitől, uralkodó királytól sem részesült soha ilyenmódo« ekkora jutalomban. Ez a hazaszeretet jutalma. De mindakettónek emlékét egyaránt koszorúzza a magyar föld iránti szeretet.
A fflklszeretók közül ezek a nevek jutottak eszembe most tavasszal, mikor a föld is kezd megnyilvánulni az ő melegedő szeretetével és adományával. Borbély „György.
A német elnökválasztás.
New-York, április 25. Azokkal a hírekkel szemben, melyek arról szólnak, hogy Hindenburg megválasztása esetén Németország nagyot vészit a nemzetközi hitel terén, kijelentik, hogy as elnökválasztás ezt a kérdést nem befolyásolja. A hír különben nem amerikai pénzügyi körökből származik. N
Berlin, április 25. Az elnökválasztási küzdelmek egyre hevesebbé válnak. Ebért, elhalt elnök fiát le is tartóztatták. A jobboldali pártok fölvonulása alkalmával a köztársaságot éltette, mire a rendőrök letartóztatták, autóra tették é* gummibotokkal megverték.
Iparosok és karaskadök sztrájkja.
Budapest, április 25. A kispesti kereskedik és iparosok a forgalmi adó miatt sztrájkba léptek. Az állam elvette a várostól a forgalmi
adó behajtásának jogát. .
; ____> \\
ZALAVÁRMEGYE
1925 április 2$.
A régi postapalota fölhasználása.
rm épltkesésl Iwt Tár ■efvaléiilátra.
Az új postapalota elkészültével aktuálissá váll a régi postaépület fölhasználásának kérdése is. A postahivatal eddig ugyanis a Pintér Mátyásféle alapitványi épületben nyert elhelyezést, melynek Mária-utcai szárnyát az államrendőrség foglalta le. Most azután, mivel a postahivatalnak az új palotába való átköltözködése megindult, határozni kellett afölött, miféle célra fogják a megüresedő épületet fölhasználni. Eredeti rendeltetésének nem adhatják át, meri azt a nyolc szegényt, akinek ott hetye volna, már régebben a város vette gondozásába s a szegényházban helyezte el őket. Az épületet tehát hivatalok elhelyezésére használják föl.
Illetékes tényezők meg is állapodtak már az épület fölhasználását illetően s *hez képest készitik most a terveket is. A rendőrkapitányság megkapja az utcai fronton az emeletnek északi részét s igy a mostani emeleti helyiségei erősen megnövekednek Természetesen a Máriautcai szakaszon is eszközölnek megfelelő átalakításokat úgy célszerűségi, mint szépészeti szempontokból. Az emelet déli oldalán, ahol most a telefon központ van, lakást csinálnak. Az egész földszintet átalakítják hivatali célokra s oda telepítik a városi javadalmi-, adó- és gazdasági hivatalt.
Megszüntetik az -ott lévő Mária-kápolnát, mire az engedélyt a szombathelyi megyéspüspök már meg isi adta arra a nagy áldozatkészségre való tekintettel, amit a város a második templom építése körül tanúsított. De egyébként is indokolt a kápolna megszüntetése,\' mert sérti a vallásos áhitatot az, ha közvetlen szomszédságában, egy tető alatt nagy forgalmú hivatalok vannak.
Mihelyt a postahivatal átköltözködése befejeződik, nyomban hozzáfognak az átalakítási munkálatokhoz, melyeknek költségeit a város kölcsönböl födözi s azután hivatalaiért megfelelő bért fizet az alapítványnak.
A városi mérnöki hivatal elkészítette már a Mária utcán építendő kétemeletes bérpalota terveit is és igy most már valóban kívánatos, hogy azt a pénzt is szerezzék meg, ami az építkezésekhez szükségeltetik. Megvan minden anyag, sietni kellene tehát a pénznek előteremtésével, hogy a tervbeveit 12 kislakás minél előbb álljon a közönség rendelkezésére.
Ugyancsak dolgoznak a templomtér uj kerítésének tervein is és azt hisszük, ezzel lesznek legelőbb készen, mert azt akarják, hogy mire a kiállítás megnyílik, addig már a mai ütött-kopott léckerítés helyén stílusos vasbeton kerítés álljon.
Munkába vették a tűzoltói telepen eszközlendő építkezések terveit is. Itt az a könnyebbség mutatkozik, hogy már a födözet is megvan a munkálatokhoz.
Most azután valóban elvárjuk ám, hogy a sok terv sürgősen kivitelre kerüljön s ezzel a lakásínség annyira-amennyire enyhüljön, a város is szépüljön, a pihenő munkáskezek is munkaalkalmakhoz jussanak.
- rerialmladókönpek és egyéb mieti ktayrak legolcsóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
I Újabb letartóztatás a Lelrer-Ugyben.
Budapest, április 25. Prágai jelentés szerint eljárás Indult meg egy vágujhelyl cipészmester ellen, akinek házában Pötör több héten át tartózkodott.
Letartóztatott termónykereskedÖ.
Budapest, április 25. Ma éjfél után a rendőrség letartóztatta Klein Adolf, Rákóczy-ut 60. sz. alatti terménykereskedés tulajdonosát, mert hamis nyugtára félmilliárdot vett föl a főpóstán.
Bulgáriai eseményok.
Prága, április 25. Belgrádi jelentések szerint a jugoszláv külügyminisztériumba megérkezett a bolgár kormány távirata, mely szerint tiltakozik a bolgár kormány ama föllevés ellen, minlha a bolgár külügyminiszter beható tárgyalásokat folytatott volna az angol nagykövettel és ennek folyományakép megállapítást nyert volna az, hogy a szófiai merénylet a szomszédos államok tudtával és hozzájárulásával történt volna. A szomszédos államokat senki sem vádolja. A belügyminiszternek a szobran-jeban elhangzott nyilatkozata nem a szomszédos államokra, hanem az oda menekült emigránsokra vonatkozik. A jugoszláv kormány ezt a közlést tudomásul vette és ezzel a két állam között az egyetértés helyreállott.
Szófia, április 25. A szobranje elé törvényjavaslatot terjesztenek az állam védelméről szóló törvény megszigorítása, a terror és összeesküvés szigorúbb büntetése érdekében.
Szófia, április 25. A kormány haladéktalanul kér a szobranjetól 10 millió hitelt azoknak megsegítésére, akiknek hozzátartozóik a merénylet alkalmával meghaltak, vagy megsebesültek.
Szófia, április 25. A gyász jeléül május 15-én az összes színházak és mozik szünetet tartanak, vasárnap pedig az összes templomokban istenliszteletet tartanak a merénylet áldozatainak lelkiüdveért és imádkozni fognak a királyért.
Szófia, április 25. A rendőrség megállapította, hogy az agrár-kommunisták már előre elkészítették az új kormány listáját. Miniszterelnökké Vahalovot jelölték. Vahalovot és »minisztertársait" letartóztatták, a külügy- és belügyminiszterjelölteket pedig kivégezték.
HÍREK.
- rtifaxfatól uteiatáa. Dr. Wass Bertalan, a székesfehérvári kerület kir. főigazgatója tegnap fejezte bc látogatásait a helybeli áll. reálgimnáziumban. Az intézet tanuló-ifjusága ma főigazgatói szünnapot élvezett.
- Elkiayt plébánoi. l\'ajthy Klek, Söjlör község közszeretetnek örvendő plébánosa, ki 1887. óta gondozta hiveinek lelki ügyeit f. hó 24-én. életének 70-ik, papságának 47. esztendejében Söjtörön elhunyt. A fáradhatatlan munkás, csak híveiért dolgozó lelkipásztort operáció után érte a halál. Hétfón délelőtt temetik.
- Ualaitertaaáei. Budapestről jelentik: A tegnapi minisztertanács ma hajnalban ért véget. Tárgyalták a lakásbérek és a mezőgazdasági hitel ügyét, de a részletekről, vagy a szorzószám kérdéséről jelentést nem adtak ki.
- Ialálaiáa. Dr. Vizkeleti Árpád zalabaksai főbi;ó Józsika fia II hónapos korában rövid szenvedés utá« elhunyt. Ma délután 3 órakor temették Zalabaksán.
- A eagáBTliaiák i| raadle i polgári lakolákas. a
polgári iskolai uj rendtartás értelmében a inafjánvizsgá-fát letevéscért beadandó kérvények a tanév végén május 15-íg az iskolai Igazgatósághoz nyújtandók be. Ma a magánvlxsgát egy évvel az utoljára nyert bizonyítvány után óhajtja az illető vizsgázó letenni, ugy kérvényéi az iskola igazgatóságához kell cimeznt; ha rövidebb vagy hosszabb idő múlva, ugy a kir. tanfelügyeK\'.ség-hez. Minden kérvényhez melléklendő: születési bizonyítvány, Iskolai bizonyítvány, hatósági bizonyítvány. a kérvényre 20,OJ K bélyeg, mellékletekre 20UÓ K kerül Minden kérvényhez mellékelendő 170.000 K pénzbea kezelési költség elmén. A tizsgázók 10 arany K belra-tási dijat, a helybeliek 20 arany K tandijat, vidékiek 40 arany K-t fizetnek.
- A kor. aaocláliita »árt Kallar «ellett Az Országot
Kcr. Szociálista párt vezetősége tegnapi ülésén üdv«, zölte Maller Istvánt, a pártnak Amerikából hazatért elnökét. Maller bejelentette az elnöki tisztről való lemondását, mire a vezetőség tagjai viharos éljenzések között kérték ót lemondásának visszavonására. Maller a párt óhaja előtt meghajolt a vállalta az elnökaéget továbbra Is
- BlraUlaak-aüilutérlua Belghmkai. Brüsszelből jelentik. Mivel Vandervcldc után a katholikus párt vezére sem vállalkozott kormányalakításra, a aSoíre* közlése szerint hivatalnok-minisztérium fog vjHakulai Belgiumban.
- A portyái ellik laaoiáása. Lisszabonból jelentik: A köztársaság elnöke a kongresszushoz intézett levelében bejelentette lemondását, amit azonban a kougresz-szus nem fogadott cl.
- Uaondtak a Itiaktatásl Taaáca tagjai. Budapestről jelentik: Az Országos Közoktatási Tanácsnak tnla-den tagja lemondott, mert a humanisztikus gimnáziumokról szóló tervezet miatt konfliktus merült fOt a Tanács és kultuszminiszter között.
- ligveréa Veasprésaenttta. Az elmúlt hét folyamán Veszprémmegyében nagy jégverés pasztitott. a jégeső mintegy 2 kílóméter sávban húzódott végig a vármegyén és a mogyorónagyságu jégdarabok tóként a
gyümölcsösökben okoztak nagy kárt. A jégveréstél akonyszentlászló, Veszprémvarsány, Sikátor, Réde községek határai srenveatek legtöbbet.
- A rlxafálóblró kliiálláaa Pacaira. Mutschenbacker
Edvin dr. a nagykanizsai törvényszék vizsgálóbirája Pacsára ki fog szállani, hogy Gömbös Rezsó, a letartóztatott volt patsai jegyző bünügyében * tanúkihallgatásokat a helyszínen eszközölje Mutschenbacher dr. több napig marad Pacsán, miután Űömbös ügyében tftbfe mint 75 tanút kell kihallgatnia.
- Hivatásos ttxoltik A tűzrendészet feilesztéaévet kapcsolatosan Zalaegerszegen 8—10 föból álló hivatásos tűzoltótestülete! szerveznek, még pedig tanait iparosokból, akik szabad idejökben szakmájukba vágé munkákat végeznek a város részére.
- A békekaauUÉMrL Illetékes pénzügyi körök lépéseket tettek aziránt, hogy a vidéki pénzintézetek szállítsák le a betétkamatot, miután ez is hozzájárul a kihelyezési kamatláb drágaságához. Maga a jegybank ta mindent elkövet, hogy intézkedéseivel a bekekanalláb elérhető legyen
- Kéitealétkaa mtidoa vesiedeleara. a polgármester
a következő hirdetményt bocsátotta ki: Közhírré teszem, hogy az összes zalaegerszegi fogat (ló) tulajdonosokat a helybeli in. kir. államrcndórkapitánysig utján össze-irattam, minélfogva a hatóság állandóan számon tartja azt, hogy kinek van fogata (lova). A Kbtk. 142. f-a értelmében a hatóságnak tűzvész vagy vízáradás esetén jogában áll a veszély elhárítása céljából mindenki munkáját, szekerét, lovát, cselédjét igénybe venni, s aki a hatóság felszólításának alapos okok által nem akadályoztatva nem engedelmeskedik, !0C napi elzárást helyettesítő 1 millió, korona pénzbüntetéssel bünteteadl. Felhivom ennélfogva az érdekelteket, hogy közveszély esetén a hatóság első felszólítására lovát (fogatát) azonnal bocsássa a hatóság rendelkezésére.
I Football- és atlétikai felszerelések!
s______________:_ __ • ■
Football-dressz . . 55.000 K
Harisnyaszár . \'. . . 35.000 K
Football-nadrág . 35.000 K
Torna cipők (angol) . 05.000 K
Football-labda la Continental gummival . 1S0.000 K
18 szel. Crom labda,
valódi angol gummival 350.000 K
Football-cipő, garantált 300.000 K 1
Ping-pong-készlet . . 35.000 K I
Angol football-gummi 30.000 K 1
Futócipő acél betéttel 220.000 K 1
| NAGY LERAKAT VALÓDI ANOOL ESŐKÖPEN YEKBŐ L! í
| PÁL ÉS INDRA, ZALAEGERSZEG]
! Telefon 170. szám. A póstával szemben. Telefon 170. szám. [

1925 áprjlis 26.

ZALAVÄRMF.GYE
c
léssel fordul a pénzügyminiszter utján a ki tz összes valorizációs perek fölfügKcsztése \' Etrvben kérik a valorizációnak törvényhozási
- Htübtttk I „Inytr •llf-L A belügyminiszter tegnap rendeletet adott ki, mellyel Drózífy Győző nemzetgyűlési képviselő lapját, a .Magyar UgarM betiltotta.
- A valirüitl« kérdéie. Két blról Ítélet nvomán a Pénzintézeti Központ elhatározta, hoj^y sürgős folterjesz-
kormányhoz érdekében.
Egyben kérik a valorizációnak törvényhozási uton való rendezését, «minek már nagyon Is elérkezett az Ideje.
x A XIV. ■tiytr kir. tntálysorsjAték i) Játékterv*
általános feltűnést kelt az egész országban nemcsak azért, mert a nyeremények számát 28.000-re- emelte a m. kir. Pénzügyminisztérium, hanem mert a nyereményeknek az összege valóban szenzációs, szerencsés eselben 3,000,000.000 azaí hárommilliárd korona nyerhető 2 milliárd jutalom és I milliárd főnyeremény, azulán 500 millió, 400 millió, 300 millió. 200 millió, 100 millió stb. nyereményeket sorsolnak ki, összesen 27 milliárd és 5 millió korona összegbea Tehát biztos, hogy mindenki igyekszik sorsjegyet szerewil, akinek pedig eddig volt sorsjegye, most még inkább részt fog venni az uj osztálysorsjátékban. Sorsjegyet azonban siessen venni, mert dacára annak, hogy ezentúl több és nagyobbak a nyeremények, a sorsjegyek száma nem több, mint azelőtt volt. Sorsjegyek hivatalos ára: egész 120,000 K, fél 60,000 K, negyed 30,000 K. Húzás május 13-án kezdődik.
- Róigállc a legolcsóbb napiárban kis mennyiségben is kapható a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Áruosztálya hivatalos helyiségében.
TÖRVÉNYSZÉK.
••••
feleli« surkssitt ISlé sem leket sserkesitókUottsáiot
állítási. Elvi jelentőségű ítéletet hozott csütörtökön a Kúria Sztrokay Kálmánnak, a nagykanizsai Zalai Közlöny volt felelős szerkesztőjének, a lap mostani tulajdonosa, a zalaegerszegi Zrinyi r.-t. elleni pőrében. A Zrínyi r.-t. tavaly áprilisban vette át a lapot s első cselekedete az volt, hogy szerkesztőbizottságot és főszerkesztőt nevezett ki a felelős szerkesztő fölé, avval a kikötéssel, hogy a szerkesztő köteles a bizottság és a főszerkesztő utasításait követni. Sztrokay nem volt hajlandó ilyen módon felelősséget vállalni a szerkesztésért s port indított az egyévi felmondási időre járó fizetéséért. A pőrben ma döntött a Kúria. Dr. Bálint Artúrnak, az Újságíró-Egyesület ügyészének, előterjesztésére megállapította, hogy a felelős szerkesztő elvi szempontból nem kötele» elfogadni a fölébe helyezett szerkesztőbizottságot, mert nem vállalhat felelősséget a lapért akkor, ha azt minden feltétel nélkül mások irányítják. A Kúria ezen az alapon megítélte Sztrokaynak az egy esztendei végkielégítést.
■aixatelkajták btUtetése. A zalae^ersze^kir. törvény-
bíróság
Istvánt és Orbán Rózát 3 - 3, Sédl Istvánt 4, Sédl
szék tegnap Ítélkezett Szabó Ilona kővágóőrsi leánynak magzatelhajtás bűnében. A bíróság Szabó Ilonát, Sásfi
Istvánnét 5 hónapi fogházra itélte. Az ügyész és az elitéltek fölebbeztek.
■Iftlaltélé tármlás Ssekssárdon. Cs Szintai József felgyújtotta a saját házát, amelyet előzetesen harminc millió koronára biztosított. A 6-7
madocsai lakos
millió korona értékű ház tüze veszélyeztette az egész környék nádfödclcs házait és szalmakazlait, amelyek csak nagy erőfeszítéssel voltak a tűzvésztől megmenthetők. Cs. Szintait a csendőrség letartóztatta és beszállította a szekszárdi fogházba. Az ügyészség soron-kivül elkészítette ellene a vádiratot és minthogy a gyujtogatásra statáriun van hirdetve, a napokban összeül a szekszárdi törvényszék rögtönitéló tanácsa, hogy az flgyet elbírálja Itt említjük meg, hogy a statáriális rendelet értelmében a gyújtogatás halállal büntetendő.
sport.
Vasárnap, 26-án, délután fél 4 órai kezdettel játsi le bajnoki mérkőzésüket, a MOVE pályán, a Vasvárt Sport Egylet és a Move Zalaegerszegi Sport Egylet. A Move erősen készült a találkozásra mert most akarja kiköszörülni a csorbát, aukclyet a vasváriak, pár héttel ezelőtt Vasváron 5i2es eredménnyel ütöttek. Másrészről mindkét csapat nagy ambícióval fog a győzelemért küzdeni, mert a bajnokság állására is Defolyással van a mérkőzés eredménye.
A ZTE Szentgrótra rándul barátságos mérkőzésre. A szentgróliak mindig jó játékerőt képviseltek és kemény ellenfelei voltak az egerszegíeknek. A Tornaegylet ezen a mérkőzésen próbálja ki fiatal játékosait. Tekintettel arra, hogy jól összeállított combinált együttes megy az SzTEhet, a ZTE minimális gólarányu győzelmét várjuk.
A Nagykanizsai Kereskedelmi ping-pong csapata vasárnap délelőtt 10 órától kezdve a Zalaegerszegi Oimnázium csapatával versenyez az Arany Bárány gagytermében.
Meghívó.
A zalaegerszegi izr. hitközség az alapszabályok 25 §-a rendelkezéseinek megfelelően 1925 május hó 3-ának reggeli 9 órájára
a Kereskedelmi Kör helyiségében
rendkívüli közgyűlést
hív egybe, melyre a hitközség t. tagjait tiszteletiéi meghívja
Zalaegerszeg, 1924 április 24.
AZ ELNÖKSÉG.
;Y/j l/K
V
NI\'
/ \\ \\ S
\\Vj
V / \\
✓ \\
>\'A
N \'
!>;<!
N V
5® \'S!?,
AV ■» m
I^IM
V.l.
m
/.Sí N\'vj
•¿isi ÜK
AN
/s
FEHER APACA
Lilién 6lih ciedatilaje 12 felv.. melyet két naps il,
április hó 29-én és 30-án
(s/erdán és csütörtökön) mutat be a zalaegerszegi
EDISON MOZGÓSZ1NHÁZ.
Mind a 12 felv. egyszerre adatik le mindkét napon.
Ezt a filmet 3 hétig egyfolytában játszotta a Corvin mozi Budapesten. Azóta 20 hete játszák Budapesten az összes kis mozik és a jövő hónapban újra nulsorra veszi a „Kamara" mozgószinház, tehát egy clsőhetes premier színház, ami ritkítja párját a budapesti mozik történetében.
Jtgytk elövttele felró hó 27 én. blttin kezdődik.
Amerikai gramofon
30 lemezzel eladó. Cim a kiadóban.
Tavaszi
női dívatkalapok
nagy választékban,
már 100,000 koronától kezdve
kaphatók:
Tischlér és Kaszás
női divatüzletében. Zalaegerszeg, Plebánia-épület.
Cigarettázik ön? Sodorjon Janlna papírt I
Zsoldos magántanfolyam^
Budapest, VII. Dohány-u. 84. Telefon:J. 124-47.
^Az ország legrégibb és legismertebb előkészítő intézete. — A legjobb sikerrel készit elő középiskolai magánvizsgákra, érettségire vidékieketis
leifizetftsi kedvezmény I Teljes anyagi feleléssé«!
Ha fáj a gyomra

használjon
Ventrovin" gyomor kura balzsamot.
(törv. védve)
Megszünteti a has és gyomorgörcsöt, üdit gyomor és bélbántalmakat, székrekedést. Felülmúlhatatlan étvágygerjesztő. Számtalan hála és köszönőirat. Egyedüli készítő:
Gerő Miklós „Ferencz József Gyógytár Laboratóriuma" Bpest VII. Bethlen u. 14.
Megrendelés póstai utánvéttel 26.000 korona.
Autó, motor, kerékpár
alkatrészek, felszerelések
MICHELIN PNEUMATIK
automobil és*. Pneumatik rt Budapest VI., Jókai-tér 5j
iIcqgs tömörfa háló Lodís XVI. faragott hálószobákat
villa, nyárilakás, szálloda, penzió és szana-torium-berendezéseket meglepő olcső árban, kedvező fizetési feltételek mellett szállit a
Hazai Fatermelő Részv. Társ.
bútorüzlete BUDAPEST, V. Nádor-utca 18. Telefon: 8-79.
Eladó egy szőlő
és két hold szántóföld.
Érdeklődni lehet: BÖDÖR JÓZSEF-nél, Egerszeghegyen.
„PYROS"
legtökéletesebb és legolcsóbb tüioMÓ-készWéknck egyetlen házban sem szabed
hiányozni!
Nyugodtan csak ugy alhat, ha lakásában
„PYROS"
fl
PYROS tüzoltókészülék előnyei :
1. Mindenfajta keletkező tűz legbiztosabb elfojtója.
2. Pillanat alatt használható, azonnali hatással.
3. Egyszerű és célszerű, még gyermek által is kezelhető.
4. Mérges és maró gí f<
. gye\'
trges és maró gázoktól és anyagoktól mentes. 5. A gyártól teljesen függetlenül, otthon utántölthető.
...... iTt "
6. A töltés határtalanul tartós és fagymentes.
7. Ahol a „PYROS* készenlétben van, a .DUNA* Biztosító Társaság a tüzbíztositási dijakból 10«/» külön kedvezményt ad.
A „PYROS" tüzoltókészülék ára forgalmi adóval együtt 200 000 korona.
Zalavármegyében egyedárusitó a
Zalaegerszeg, telefon IS.
(A Zalaegerszegi Központi Takarékpénztár R.
épületében).
T.
A vlláq legjobb cipőkrémje.
\'Jfvr
F0RDS0N-TRACT0R
a legolcsóbb és leggazdaságosabb. Klánt, hajt. vontat petrolenBBal
reao tinik «utó HALTENBERG ER VILMOS


pótkocsival 3 tonnára. — Az autó ára 79 millió korona.
a Ford gyárak autorizált képviselete: BUDAPEST, VI. ker., Nagy-mező-ucca 11». — Sürgönyeim: Wilford Budapest. Telefon 66-I5\'


KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
N ••••
Egy aranykorona
a doHér hivatalos árfolyama szerint egyenlő I4.577V» papirkoronával.
Valutaárfolyamok Budapesten.
\' Napoleon--, Font 344.000, Dollár 71.420 Francia
frank 3T1S, Lengyel márka Márka -, Líra »19. Le« 315, Cseh koröna 2105. Dinár 1127. Svá d frank 13.787. Osztrák korona 10080, Léva 51§, Hollandi forint 28
Budapesti termónyjelentés.
Bnza 535,600, Búza (tiszavidéki) 537,500. Rozs 462JOO, Sörárpa 452,000, Takarmányárpa 340.000, Zab 415.000, Tengeri 245000, Korpa 237 506. Repce —
Köles Répa--. Lncerna 240.000, Lóhere 260000,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 0-0072, osztrák korona 00072 70, Francia frank 26Í0, izokol 1532 5, dinár 835.
Zalaegerszegi plad árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következők voltak : búza 470.000, rozs 450.000, árpa 400.000, zab 350.000, tengeri (csöves) •-, tengeri 300.000. marhahús 14-20, sertéshús 26. boriuhus 24 ezer K kilogrammonként ¡széna 120, szalma 70.
Ujlilijtfiii:: JlLHillEG TE" lapkíaiióM
A axerkeaitéiért éa kiadásért falai: KAKiS áGOSTOI
Eladó
600 négyszögöl
TELE ROZZSAL, AZ OLAI DÜLLÓBEN. Cim: ifj. Nagy Ferenc, Egerszeghegy.
R6SZT SÁNDOR
kiiirieiiftr ZiUsoirsui, lörösmarti alca 29. u.
Zalamogye legjobb hírfi hordó üzlete.
Ajánlja aa\'át ké ailtaéayl uáru Iá Ni kéntlt bo-roa karáéit, «oly Allaadéaa rakta-raa ru 10 liter-tM 100« literig.

Frina Transport nordók 400-tól 800 literig rak-taroo vaunak.-25 hehtollteren fel 811 T; lelnél áreagedméay 1 1
EpüSet és bútor
< munkát a legkényesebb igényeknek megíelelöleg készítenek
<Szalay és Dankovits
épület- és mflbutor-asztalosok
(
ZALAEGERSZEG P™egmunkáló telep: iskolaköz 2. szám. Orményi-utca 7.
Állandó készbutor raktári
I l l
[
Olcsóbb lett a 1
liszt!
erről meggyőződhetik a zalacsébi biz\'
ZALAVÁRMEGYE
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VAROA ELEK BÉRAUTÓVÁLLALATA. Bíró Márton-utca 11. Telefonszám: 162.
bíüllmörI
gőztéglagyár Telefon isl Zalaegerszeg. H Lakás: Bákéeiy-ntea 42. «Tár/. Aadráakláal át ■
Szállítok tu var a vagén tételbea téglát, hornyoltcaarepet ■
1925- április 26.
a legolcsóbb napi áron Nagv íulyt helyezek árpni elsőrendű égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és könnvll súlyánál ioj;v.i csekély tetőmcgtcrhelést jelent
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő-tér.Telefos I6|. Állandó nagy raktár:
üveg-,
porcéiián-« lámpa-, norín-bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre is azonnal, pontosan teljesít
Zongorahangolásokat és javítást
jut&íyosan vállal, felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegerszeg, Biró Márton-utca 2. szám.
Női-, uri- és gyermeköltönyök, egyenruhák, ágy- és asztalterítők, függönyök,
bútorszövetek stb. tisztítása, valamint bármely kivihető szinre való
átfestése egészben vagy szétbontva. i
Férfi kalapok festése ós tisztítása. . • )
Gyászruhák 24 óra platt elkészíttetnek. Szíves pártfogást kér
Átvétel: Zalaegerszegen, Toriszay JÓZSQf
Kisfaludy-utca 10. SZ, alatt. kelme-, selyem- ruhafestő és vegytisztíté

ROBUR TRAKTORRA
kérjen ajánlatit
Hofherr-Schrantz ét Clayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Borseprőt, romlott bort és mindenféle szesz-főzésre alkalmas anyagot bármely menyiségben Vásárol
Umrn r. I. öiros írni szes
PAlinkaárak m»l naptól kezdódöleg a következő
I üt. 58%.os borseprüpálinka 43000 K 1 lit. 54°/o-os „ 40000 K
I lit. 55%-os törkölypálinka 41000 K
1 lit. 50°/o

»
37000 K
és 3%> forgalmi adó.
öt litert meghaladó vételnél 5 százalók kodvezmóny I
A pálinkák kiváló minősége közismert. — Teléfon 174.
Telefon 191.
HX>\\>, mlnt &Q-.
. JLÜ - a férfiruha
TÓTH GYULA
Telefon 191.
tóth gyula
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi öltöny K 1,100.000-től 2,000.000-lg Felöltő K 900.000-től 2,000.000-1* Burberry-raglán K 1,200.000-től.

gőzmalom bizományi lisztraktárában
Ozv.GrUnbaum Samuné
|1 sütöde, liszt- és fflszerkereskedé*. ill Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telefon 105. ..
JM yoruttotti T.iiy ixíxiei«. 2£a»JK*« Ágoston köny-^tjy omc3LAJáHj«»ri \'/:«»i»oBor(,
Óriási választék valódi angol szövetekben I
■eg«n. T«l«fooM*ni 181.
■isncuviK BITBIKÍIT lAlOBIXOI gmiMtéa 1 kóufrt II.MI k*r, uiyi4tm SO.OH br.
társadalmi és politikai lap.
8wkeist): HEBBOLY FBBBH
8xe^keutité| t> ktaáéllvatal i Zalaegertiei, Ssécbenyl-tér% >xáa. Teletel I3t ssáa
.íj
Ara 1000 Korona.
i
51. száa.
„HUxek efy Utcabea, hluek ery baxábao, HUsck tej Isteni örök Iranárbae, Hfufk MafTarorarág fetumaditábaa"
Anee.
UJ élet a közigazgatásban.
A miniszterelnök hosszú időknek mulasztásait pótolta akkor, amikor egy előkeld amerikai lapnak hasábjain ismertetést adott Magyarországról. Az osztrák diplomácia ugyanis mindig arra törekedett, hogy kifelé csak összmonarchlát mutasson . két, egymástól teljesen független Magyarország és Ausztria helyett s e törekvésének azzal adott kifejezést, hogy a közös külügyi képviseletekből száműzte nyelvünket, zászlónkat, címerünket. Ennek megfelelően a külföld ugy is ¿ezelt bennünket, mint az ausztriai császárságnak egy, autonómiát élvező provinciáját, teszem azt, Krajnát, vagy Sziléziát. Ilyen sarzsival kerültünk a trianoni vágóhidra is. Bethlen miniszterelnök most megadja cikkében a kellő történelmi, néprajzi, földrajzi, alkotmányjogi és gazdasági ismertetést a régi Magvarországról s a nagy tudósok szégyenkezve vallják be, hogy ők ezt mind nem tudták. Éi, hogy nem tudták, ennek oka volt a közös — jobban mondva — osztrák diplomácia, mely tendenciózusan elsikkasztott bennünket.
De beszél a miniszterelnök arról is, hogy a konzervativizmus és demokrácia nem egymást kizáró fogalmak. A haladás utján szüksége mutatkozik a konzervativizmusnak, hogy a sötétbe ugrás elkerültessék. A konzervativizmus tehát nem niegakasztója, hanem biztositéka a fokozatos fejlődésnek és haladásnak. Tettekkel \' is igazolja ezl, amikor a törvényhozás és köz-igazgatás terén nagyszabású reformokkal lép a a nemzet szine elé. Ha az a konzervativizmus vezetné, amellyel öl ellenfelei meggyanúsítják, akkor nem volna része annyi támadásban a bevallottan konzeivativ elemek részéről. Amikor a közigazgatást a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően akarja átalakitani, nosza megmozdulna^ a legmegcsonlosodottabb konzervatívok és nebántsvirágnak minősítik .a régi intézményeket. }
Évtizedek óta elmélkednek azon, hogy államosítva legyen-e a közigazgatás, vagy nem; a tisztviselők kineveztessenek-e, avagy választassanak, az önkormányzat legyen-e kiépítve, avagy a központi szerv erősíttessék? Az idő pedig múlik, közigazgatásunkat az avultság fakó szine lepi el, az élettől való eltávolodása pedig oly arányokat ölt, hogy hivatásának hovatovább már alig tud eleget tenni. Plató,*a görög bölcs szerint, a tudás kezdete a csudál-kozás; tehát vigasztalódhatunk, amikor csudál-kozunk, hogy a közigazgatás orvoslására semmiféle törekvést sem látunk a nemzet nagy többségében.
Hisszük, hogy a miniszterelnök s mellette a belügyminiszter, aki gyakorlati ember, rövidesen sorát ejti a közigazgatás reformjának, hogy az jó, gyors és célszerű legyen, hogy abban mindenki olyan intézményt lásson, amely az egyéni, a családi, a társadalmi és az állami jóllét céljait a legtökéletesebben szolgálja.
Közismert dolog, hogy minden állam alkotmánya annyit ér, amennyit a közigazgatás megvalósítani tud és ebből Ónként következik, hogy az egészséges állami élet feltétele egy mintaszerű közigazgatás. a modem államtudomány sarkalatos tétele, hogy az önkormányzat i* állami közigazgatás, tehát • megyei, járási
községi önkormányzat kiépítése a közigazgatás reformjának egyik lényeges kívánalma lehet. Közigazgatásunkba be kell vezetni a «óbeli intézkedések lehetőségét. Németországban a kerületek főnökei sűrűn járják be az egye« községeket, miáltal sok ügyet iratmen-l«*en tudnak elintézni. Felesleges a harmad-
fokon való füllebbvitel rendezése is; a két fórum jogorvoslásra teljesen elegendő, sőt egyszerűbb és kisebb Ügyekben már elsőfokon volna végérvényes Ítélet hozható.
A közigazgatás egyszerüsilésének sok föltétele van, azoknak fölsorolása egy cikk keretében nem lehet célunk. Csupán arra kivánunk
rámutatni, hogy a demokratizálás nem ellensége a bölcs konzervativizmusnak s hogy mai közigazgatásunk beteg s gyors operációra van szükség. Ezt az operációt hajtja most végre a belügyminiszter, aki ú{ életet akar önteni a magyar közigazgatásba.\' Reméljük, ez sikerül is neki.
Hindenburg lett a német köztársaság elnöke.
Berlin, ápr. 27. A birodalmi elnökválasztás napja általában nyugodtan folyt le, csak néhány helyen került komolyabb összeütközésre sor. A-választásban való részvét nagyobb volt, mint az előző alkalmakkor s egyes kerütetekben a választóknak 85—90 százaléka szavazott le.. Berlin több kerületében voltak komolyabb összetűzések a jobb- és baloldaliak között s a keleti részeken véres verekedések is előfordultak. Nagyon izgatott volt a hangulat egyik vidéki
városban, ahol a kommunisták akasztófára tették Hindenburg és Marx képét. A rendőrség azonban mindenütt helyreállította a rendet s igy a nagyobbszabásu zavargásokat sikerült meggátolni.
Leadtak összesen 30,345 540 szavazatot; ebből esett HindenburgraM,639 399,Marxra 13,752.640, Tellermannra 1,931.591. elforgácsolódott 21,910 szavazat. így tehát a német köztársaság elnöke Hindenburg vezéttábornagy lett.
Három fogoly megszökött a börtönből, egyik szlvszólhüdést kapott.
Budapest, ápr 27. Vasárnap a déli órákban a pestvidéki törvényszék fogházából 3 fogoly: Varró Tivadar 37 éves. többszörösen büntetett betörő, Buzér Oábor 22 éves, lopásért 5 évi börtönre itélt és Palotai László 21 éves vizsgálati fogoly megszökött. Mindahárom asztalosmunkás. A börtönőr az asztalosmöhelybe akarta őket kisérni, de egyt adott jelre a három rab megtámadta ót, lefegyv-zték, majd az asztalos-műhelyből egy Frommer- pisztolyt elloplak és elmenekültek, óriási néptömeg vette őket üldözőbe. Varró, akinél a pisztoly volt, háromszor a tömegbe lőtt, de nem talált. Palotai az egyik főutcái ház negyedik emeletére menekült, de a rendörök ott elfogták. Bűzért a Pálfi-utcán posztoló rendőr csípte nyakon. Varró pedig egy Pálfi-utcai vendéglő pincéreinek öltözőjében rejtezett el. Egy szekrényben bukkantak rá, ahol épen át akart öltözködni. Amint elfogták, elájult, azután szivszélhüdést kapott és meghalt.
Frohralch elvesztette emlékező-tehetségét.

Budapest, ápr. 27. Az apósgyilkos Fröhreich Ernő teljesen elveszítette emlékezőtehetségét. Már afra sem emlékszik, hogy ő követte el a gyilkosságot.
Calllaax Budapestre Jön.
Budapest, ápr. 27. Caillaux az új francia pénzügyminiszter rövidesen Budapestre érkezik, nogy tájékozódjék Magyarország gazdasági és politikai viszonyai felöl. Budapestről ellátogat Bécsbe és Szófiába is.
Papp-Várynó síremléke.
Budapest, ápr. 27. A Kerepesi-temetőben tegnap avatták föl Papp Váry Elemérnének, a magyar Hiszekegy szerzőjének síremlékét. Az ünnepélyen résztveitek: Horthy Miklós ország-Jiormányzó feleségével, József és József Ferenc kir. hereegek, a hadsereg, a főváros és a vidéki városok küldöttségei.
A HANSz. a Kormányzó alött.
Budapest, ápr. 27. A MANSz. tegnap tartotta hatodik évi rendes közgyűlését, amelyen a fővárosi és vidéki kiküldöttek Vnagy számban vettek részt. Hatalma? küldöttség vonult föl a várba tisztelegni a Kormányzó elölt. Az erkélyen megjelenő Kormányzói a debreceni csoport elnöknő|e üdvözölte. A Kormányzó köszönő beszédében a vidéki csoportok.it pásztortüzek-nek mondotta, akik a szomorú magyar éjszakában világítanak hazafias működésükkel.
Ml önthetö a városi csatornába!
Meg kell csinálni a kanalixiciót.
Zalaegerszeg városa eddig még nélkülözi a közcsatornázást, vagyis nincs olyan csatorna-I hálózata, melybe bekapcsolhatók volnának at illemhelyek és amely levezetné minden házból a szennyvizet. Az a csatorna, \'melynek nyílásaival Itt-ott találkozhatunk, tulajdonképen,csak mz esővíz levezetésére szolgál, de be van abba\' kapcsolva néhány nagyobb épület is, amelyekben az einészlögödrök tisztogatása leküzdhetetlen nehézségekbe ütköznék. (Városháza, Bárány, plébánia, nagyobb bérházak.) A csatornauyilá-sokból száraz időben kellemetlen bűz száll kf, mert hiányzik a vízvezeték is és igy öblítéséről szó sem lehet. Az ott fölgyülemlett iszap és a sok erjedő anyag ugyanis csak akkor nyer levezetést, ha erősebb csőzéfc van, egyébként pedig megáll s önti magából a bűzzel együtt a sok-sok millió bacillust. A csatornának öblítése s ennek ulján a búznék meggátlása vízvezeték nélkül csak ugy volná" — legalább nagyjában — megoldható, ha a csatorna-nyílásokhoz közel fekvő épületekből a napnak bizonyos szakában — természetesen az esti órákban — a hulladék nélküli szennyvizet oda-öntenéK. ami magával vinné a csatornában fölhalmozódott anyagokat is.
A városi hatóság nagyon is tudatában van mind ennek a hiánynak és ismeri az orvoslásnak eszközeit is, csakhogy a vízvezeték és csatornázás kérdésében még mindig csak a spekuláció álláspontján van, mert hát hiányzik a —• pénz. Azonban egyeseknek engedélyt adott arra a városi főmérnök ulján, hogy a hulladék nélküli szennyvizet a csatornába önthetik. Egyik ilyen engedélyes polgártársunk szombat este szintén kiöntötte a szennyvizet, amit meglátott az ott posztoló rendőr. Az esetben kihágást födözött föl s kérdőre is vonta az illető háztulajdonost, aki azonban előmutatta a városi főmérnök által részére kiállított engedélyt, dfe a rendőr erre azt válaszolta, hogy az neki semmi és fölirta az engedély tulajdonosát.
Nem szándékunk vitába bocsátkozni a rend-Őrséggel, de megállapíthatjuk azt, hogy itt hatásköri összeütközésről van szó. A városi • főmérnök minden bizonnyal tudja, adható-e ki ilyen engedély, vagy. nem. De a rendőrnek is kell tudnia, önthetó-e viz oda, vagy nem. Így állván a dolog, nem a féllel van dolga a rendőrségnek, hanem a várossal, mert a fél városi hatósági közeg által adott, engedély alapján járt el és nem önhatalmúan. Most tehát kíváncsiak vagyunk, hogyan végződik az ügy, kinej< vaa igaza, a városnak-e, vagy a rendőrhatóságnak?
V___
(
ZALAVÁRMEGYE
\\
A vidéki színészet gyengülése.
Jobb kerflletl beositist kérelmemnek a városok.
Színigazgatónak lenni manapság igazán nem irigylendő állapot. Ürességtől konganak a fővárosi és vidéki színházak egyaránt, de amíg a fővárosi direktorok valahogy mégis csak eltengődnek társulataikkal együtt, addig a vidékiek belepusztulnak a nagy nyomorba. A pécsi, miskolci, sőt a debreceni színigazgatók is százmilliókat kérnek a városoktól, hogy valamikép megúszhassanak egy-egy szezont. A sopron—szombathelyi, valamint a győri színtáblátok pedig egyáltalában képtelenek magukat föntarlani. A kisebb társulatok helyzete még kélségbeejtőbb, mert ezeknek sükkal több nehézséggel kell megküzdeniük, mint a nagyobbaknak — a kerületi beosztás miatt
Megkezdődött tehát a szanálási eljárás most a vidéki színtársulatoknál is. A három, egymás szomszédságában fekvő dunántúli város: Győr, Sopron és Szombathely olyképen kivánják megfeneklett színi ügyeiket a kátyúból kihúzni, hogy fuzionáltatják a sopron-szombathelyi és győri társulatokat s az igy eggyé olvadott társulat játszanék négy-négy hónapon át a három városban. Abban reménykednek ugyanis, hogy mindegyik város képes a színtársulatot négy hónapig eltartani. Ha föltevésük beválik, akkor a nehéz kérdés megoldást nyer minden különös megerőltetés nélküT) Szerencséje lesz ennek a társulatnak az is, hógy költözködése, olcsóbba kerül, mert a városok közel fekszenek egyhoz.
Ez a terv bennünket, zalaegerszegieket is közelről érdekel, mert Halmiék itt időzése alatt szó volt arról, hogy indítványozni fogják oly szinikerület fölállítását, mely Szombathelyt, Zalaegerszeget és Nagykanizsát foglalná magában. Halmi igazgatói kvalitásai és társulatának képességei kielégíthették volna mind a három városnak szini-kulturai igényeit. Ugy tudjuk azonban, hogy ez a terv első sorban is Nagykanizsának magatartásán feneklett meg, mely nem akar a pécsi társulattól megválni. Viszont azonban Szombathely is szivesebben marad magához hasonló városok társaságában s igy a terv még csirájában meghalt. Maradunk tehát abban a kerületben, amelyben voltunk. Oe a mi kerületünkhöz tartozó városok alig képesek akkora társulatot, mint Halmié, két hónapig eltartani. Példa volt erre az idei szezon.
Halmi Jenő kerülete most egy óriási hosszú iv: Magyaróvártól Kőszegen, Körmenden, Zalaegerszegen, Szekszárdon, Baján, sőt Mezőhegyesen át — Keszthelyig. Egyetlen nagyobb városa nincs ennek a kerületnek, ahol legalább 3—4 hónapi megállapodásra lehetne számítani. Két hónap múlva (ha ugyan előbb nem) fel kell szedni a sátorfát és tovább menni. Ha valahol ki is fizeti magát a szezon, két hónap sokkal rövidebb Idő, semhogy a direktor a költözködési költségeket könnyűszerrel tartalékolhatná. A nagy kerülettel biró kisebb társulatokra valóságos csapásként nehezedik a sok költözködés. Vegyük csak az egerszeg—szekszárdi háromszoros-négyszeres átszállással járó utazást, a díszletek és kellékek szállítását, amelynél alig
élvez a direktor valami kis kedvezményt. És azután az Alföldről vissza Keszthelyre, Innen Magyaróvárra s igy tovább. Számítsuk ki, mennyit emészt meg ez az utazás s mennyit takarit meg költözködés terén ehez képest a szombathely-sopron—győri direktori S mit várhatunk a jövőben ilyen körülmények közölt? Vagy Halmi Jenő lesz kénytelen társulatánál létszámcsökkentést eszközölni, ami majd színházának látogatottságát is csökkenti,Ivagy pedig más, kisebb társulattal megelégedni, amely azonban nem fogja kielégíteni igényeinket, már csak azért sem, mert minden énekes darab majd megint csak zongorakísérettel megy. Mert az bizonyos, hogy, ha Halmi társulatának létszámcsökkentésére kényszerül, ezt első sorban is a zenekar szétrebbentésével eszközli, svagy ha más direktor jön, az sem hoz zenekart.
Azért lett volna megfelelő nekünk is, Hal-miéknak is a szombathely—kanizsai kapcsolat Szini kultúránknak jövője tehát sötét színekkel rajzolódik elénk. Javulás csak ugy volna várható, ha nagyobb városokkal és kisebb területbe kapcsolódnánk, mert jobb társulathoz csak igy juthatnánk. Halmi kerületét tehát legalább egy nagyobb várossal kellene bővíteni s ennek közelébe sorakoztatni több kisebb állomást. De igy kellene minden vidéki kerületet beosztani, legalább nem emésztené meg a kis keresetnek javarészét a költözködés. Ónként értetődik, hogy színházról is mindenült kellene | gondoskodni, nehogy a bérelt helyiségek ára a legutolsó fillért is elrabolja a direktoroktól. <A városok kongresszusának, mely ezidén Zalaegerszegen tartja közgyűlését, erről is kellene tárgyalni s kérni a kultuszminisztert, hogy a szini kerületek beosztásánál az érdekeit városokat is hallgassa meg.
Hlrék a nuncius távozásáról.
Budapest, ápr. 27. Az a hír járja, hogy Schíoppa Lőrinc pápai nunciust visszahívják. A nunciaturán azonban erről semmit sem tudnak, sőt e héten várják a nuncius visszaérkezését.
HÍREK.
Hát nam rossz,
sőt határozottan nemcsak nem rossz, de egyenesen szegfejére Utó ideát láttunk megcsillanni a szőlősgazdák országos gyűléséről szóló tudósításokban. Azt ugyanis, ha Magyarországon fejenként és naponként három deci bort meginnék minden magyar, akkor a borunk elfogyna itt bent, az ország határain belül, nem lennénk borexportra utalva s az oly igen fontos gazdasági águnk, a szőlőtermelés megszabadulna attól a lidércnyomástól, melyben mostanában sínylődik.
Három deci bor, három deci ... ez olyan csekély mennyiség, hogy ennyi még az antialkoholistáknak sem ártana meg, azoknak pedig, akiket a „sav-elégtelenséggel\' vert meg a sorsuk, épen kiváló medicina volna.
192$ április 28.
Ennek a három decinek azonban két nagy baja van: egy kii és egy nagy baja. Egyik í baj (ex a kisebbik): ki igya meg a csecsemők három decijét? Mondjuk rá, akinek jól esik. Erre jószívű magyar ugyancsak akadna. Hanem a másik baji Mi lenne ezzel? Természetrajzi és köztudomásu tény ugyanis, hogy a legfelségesebb rizling is akkor esik a legjobban, ha meg van az ágya vetve. Ez az ágy pedig jó paprikás helyett lehet egy kis sonka, kolbász, vagy szűkség esetén jószalonna is, ami Trianon óta keserű szánkat kellőképen előkészítené a három deci boroknak befogadására. Nos, ki tudná megvetni ezt az ágyat mindennap s minden olyan alkalommal, \' amikor a csecsemők három decijének elfogyasztására kényszerülne? Mert tudni kell, hogy az ilyen ágy nélkül a legédesebb bor is savanyuvá válik. Jó lenne hát, ha a szőlős-
?azdák paktumra lépnének a sertéshizlalókkal s szubvenciót ígérnének nekik annak fejében, hogy ők meg szolgáltassák ki a borfogyasztásra fanyalodott magyarnak fejenként és naponként a 10 — 15 deka sonkát vagy szalonnát. Igy valami nagynehezen csak megélnénk s megennők, meginnók az áldott magyarN föld termését. És még csak meg sem fuladnánk a saját zsírunkban . . .
— A zalaegerszegi második templom építésére vonatkozó ajánlatok benyújtásának határideje ápr. 30-án jár le. Eddig 11 ajánlat érkezett be. A zsűri május 2-án dönt az ajánlatok fölött.
—- Munkásgyűlés. A zalaegerszegi munkásszakmák tegnap délelőtt 10 órakor az Olai utca 17, sz. alatti Munkásotthonban gyűlést tartottak, melyen megjelent Batitz Oyula nemzetgyűlési képviselő is. Tárgyaltak a fotball-klub és az építő-munkások dalárdájának megszervezéséről és különböző munkáskérdés^kről. Batitz képviselő a gazdasági helyzetről tartott előadást. A gyűlést, mely a legnagyobb rendben folyt le, Dombay János vezette.
"»— Felhívás Iparosainkhoz. A kereskedelemügyi miniszter férfi és női szabóipari, ugyszintéa cipétzipari mestertanfolyamok tartását engedélyezte. A tanfolyamok legfőbb célja, mint eddig is volt, egyes c szakmákkal foglalkozó iparosoknak oly képzettséget nyújtani, hpgy azok a gyakorlati éleiben üzletükkel minél jobban boldogulhassanak. E tanfolyamokon intelligens, elöadóképességgel, szakmájukban kitűnő jártassággal biró és vándor- vagy más rendszeri hivatalos szaktanfolyamot végzett, tehát már megfelelően elóképzett fiatalabb iparosmesterek és kivételesen 24 évnél idősebb segédek vehetnek részt. E tanfolyamok színhelye a budapesti áll. telsó ipariskola, időpontja 1925 junius 21-től augusztus 8-ig lesz. A jelentkezők csak saját költségükön vehetnek részt. Felkérjük, hogy akik e tanfolyamon résztvenni akarnak, május l-ig az ipartestületnél jelentkezzenek, ahol a költségekre és egyéb tudnivalókra bővebb felvilágosítás nyerhető. ,
| Football- és atlétikai felszerelések I
Football-dressz . , . 55.000 K
Harisnyaszár .... 35.000 K
Football-nadrág ... 35.000 K
Torna cipők (angol) . 05.000 K
Football-labda la Continental gummival . 1S0.000 K
18 szel. Crom labda,
valódi angol gummival 350.000 K
Football-cipő, garantált Ping-pong-készlet . . Angol football-gummi Futócipő acél betéttel
300.000 K 35.000 K 30.000 K 220.000 K
NAOV LERAKAT VALÓDI ANGOL ESÓKÖPENYEKBŐL!
PÁL ÉS INDRA, ZALAEGERSZEG
Telefon 170. szám. A postával szemben. Telefon 170. szám.
1925 április 28.
ZALAVÁRMEGYE

— Elintézett ügy. Olvasóinknak mindenesetre emlékezetükben van még Pásle^c Lajosnak
Tflnődö próféta" cimü szatirikus verse, mely hónapokkal ezelőtt jelent meg a „Zalavármegye11 hasábján. A versnek egyes kitételeiért Fangler Béla levélben erősen megsértette Pasleket s a sértő levelet többeknek is megmutatta. Az ügyet Páslek Lajos bírói útra akarta terelni, de Fangler Béla egy nyilatkozatában a sértéseket visszavonta, azokért igy elégtételt szolgáltatott Pásleknek s ezzel az ügy elintézést nyert.
— Anyakönyvi hírek. A zalaegerszegi áll. anyakönyvi hivatalban a mull hét folyamán a következő bejegyzések történtek : Született 3 fiu, 3 leány és pedig Bencsics József cseléd és Fazekas Katal n József fia, Lippa János törvényszéki irodatiszt és Vörös Irma Zoltán és Béla ikergyermekei, Németh Lajos kályhás és Hósa- Anna Mária leánya, Mernyei Oyula könyvkötő és Dirnbeck Teréz Margit leánya, Csuga Gergely rövidárus és Lövei Katalin Magdolna leánya. Meghaltak: Riffel István 19 hónapos, özv. Horváth Jánosné szül. Németh Paula 48 éves, özv. Bajomi Ferencné szül. Szánthó Emilia 87 éves. Házasságot kötött 2 pár: dr. Zsidó Sándor ügyvédjelölt Hegyi Juliannával, Skriba Zoltán kereskedő Zsallár Máriával,
x Négy színház — négy újdonságáról hoz
részletes beszámolót és gyönyörű képeket a Színházi Élet uj száma. Lakatos László, Lengyel Menyhért, Szép Ernő, Vajda Ernő, Farkas Imre, Balassa József, Kálmán Jenö cikkei, Fodor László illusztrált novellája, Szenes Béla Csudaszép Magda regényfolytatása, szenzációs illusztrált riportok és cikkek egész serege utolérhetetlenné teszi a közönség kedvelt hetilapját, a Színházi Életét. Kotta melléklet: Szibill levele. Darabmelléklet: A fekete gyémántok. Egy szám ára 8000 korona, negyedévi előfizetés 80.000 korona. Kiadóhivatal: Budapest, Erzsébet-körút 29.
x A fővárosi napilapokban olvassuk, hogy a Franck Henrik Fiai cég impozáns kiállítása az árumintavásár élelmiszerosztályán rendkivül nagy feltűnést keltett. Ez a világszerte előnyösen ismert cég pompás és utánozhatatlan gyártmányait hozta el a Nemzetközi Áru mintavásárra és a látogatók tízezrei valósággal megostromolják az ízlésesen csomagolt gyártmányokat, az Enrilo pótkávét, az Édeske édesített kávét, a Rosil fügekávét és a Kathreiner Kneipp malála kávét. Különösen nagy tetszést keltett az uj csomagolású dobozos és tekercselt áru. A Franck-gyártmányok csomagolásán mindenütt ott látjuk a világhirü védjegyet, a .kávédarálót", amely évtizedek óta egyedüli garantiája e keresett gyártmányok valódiságának. A Franck-cég egyedül volt, amely Magyarországon meghonosította a cikória kulturát és igy nemcsak egy jelentékeny ipari, hanem fontos mezőgazdasági tényező is.
V
QAZDASÁQ.
Hogyan permetezzzük s gyümölcsfákat?
A gyümölcsfák elvirágzása után aktuális a fák nyári permetezése A monilia penészgomba ellen, amely a gyümölcs rothadását okozza ^elvirágzás után V»°<vos sulfarollaí, vagy 3\'/o-os mészkén-lével permetezzük. A permetezés 3—4 heti időközökben az időjárás szerint 2—3-szor meg-ismétlendő. Varasodás (Fusicladiüm), továbbá táska, vagy bábaszílva ellen elvirágzás után 1%-ös Perosan, vagy bordói lével kell permetezni s ezt erős fertőzés esetén 3—4 hét múlva újra megismételni. A piszkét pusztító lisztharmat ellen elvirágzás után \'/»"/o-os sulfarollaí permetezzük. Levéltetvek ellen akár gyümölcsösben, akár zöldséges és virágos kertben, vagy üvegházi és szobadisznövényeken élősködnek, 2®/»-os\' Thanollal permetezünk. Idejekorán kell permetezni, még mielőtt a megtámadott növényeken a levéltetvek elszaporodtak volna és a levelek összezsugorodtak. Ilyenkor már nehéz a levéltetvek irtása. Almamoly (férgesedés) ellen elvirágzás után 1 •/• Perosan, vagy bordói léhez 30-40 deka Arzolát keverünk és ezzel permetezünk. A permetezést 3—4 hét múlva megismételjük. _
- r«rialalad4kiBTT*k epyéb tlxliü klayttk legolcsóbb árban kaphatók a Kakas-nyomdában.
— Lábtörés játszésközbsn Tegnap délután a sportpálya mellett elfutó lövői vasút töltésén fiuk játszadoztak. Játszásközben Kulcsár Antal felsőkereskedelmi iskolai II. oszt. tanuló ráugrott egyik osztálytársának, Németh Jenőnek lábára, de olyan szerencsétlenül, hogy annak alsó lábszára eltörött. Dr. Halász Miksa orvos azonnal a helyszínére érkezett, az eltörött lábat sinek- közé zárta s afiut a kórházba szállíttatta.
x Vevője és vendége érdekét tartja szem előtt a csemegés, fűszeres, szállodás, vendéglős, ha kizárólag Hroiké-féle csemege husárut tart raktáron. Olvassa el a mai számunkban megjelent hirdetést és kérjen árjegyzéket,

sport.
Zalaegerszeg: MZSE-VSE ? 0 (2:0). Biró : Kondor (bajnoki.) Az egész mérkőzés csapkodó, tervszerűtlen játékkal telt el. A gólokat Simonits és Juhász lőtte. A Mo>eból Bakány, Thury és Simon, a vasváriak- közül Molnár és Balogh emelkedtek ki.
Zalaszentgrót: ZTE komb.—ZSE 1:1. Az egerszegiek gólját Mike rúgta.
Szombathety: SzSE-SFAC 8:0 (3:0).
MÁV—Tatabányai SC 7:1 (3:1).
KAC-Körm. Keresk. 13:0.
.Székesfehérvár: SzAK-SzDVE 3:1 (2:0).
Budapest: MTK - BTC 3:0 (0:0).
FTC-III. ker. 1:1 0:0). j BEAC-VAC 1:0 (0:0). NSC-Zugló 3:0 (1:0). KAC-Vasas 1:1 (1:1).
HROTKÓ HENTES
caemege gyártmányai a legjobbak I
Prágai módra készült BEI védjegyű lytiysonka, finom felvágottak és csemege husáruk legelőnyösebben ismert/ készítője. Két\' évtized óta fennálló] hentesáru gyáramhoz biza-\' lommal fordulhat.
•-••.->■<*v\' KÉRJEN ÁRJEGYZÉKETI
HROTKÓ RÓKUS
BUDAPEST, VII. ROTTENBILLER-U. 58.
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű hölgyközőnséget, hogy
divatszalonomat
a Gráner-féle házban (Wlassics-utca I, |. emelet) megnyitottam.
Elfogadok mindennemű felsőruha varrást valamint alakításokat a legjutányosabb áron.
Szives pártfogást kér
__Papp Ilus.
I Sodorjon lg
JANINAl
_papim y
„Franck"
r-
Ezt a szócskát mindig hozzá kell fűznie akkor, amikor On a valódi
Franck kévépótlékpt
kivánja . . . Miért? .;. Hogy mást ne kapjon!
Ügyeljen bevásárlásainál gyári fédJeQyttnkre, a „kávédarálóra"
| a lavaszl Idényre már kaphatók j
t Nemes Gábori
I könyv- és papirkereskedése ZALAEÜERSZEQ. I
Kész ajtók és ablakok
vasalva és alapmázolva
ÜBaeiffi
nag^ mennyiségben azonnal kaphatók. Készít ezen-kivtTNamör bükkfahálószobákat, bOkkfaszékeket és rendelésre — rajz szerint — ajtókat és ablakokat
MALOM SOK Y JÓZSEF
asztalosárugyár r. t. BUDAPEST, VII. Francia-ut 11. Telefonszámok: József 93 -27 és József 93—2a
Prospektus díjtalan. Városi iroda és raktár . Budapest, VII. Dohány-«. 1.
m
ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLAfcA^A
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések..( — Autogén hegesztési munkákat) is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
. /
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készUlnek I!
M
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
MM
Egy aranykorona
\' a doNér hivatalos árfolyama »zerint cgycaib 14. ST^/i^pa pí rko roná raJ.
Valutaárfolyamok Budapesten.
Napolecm--, Foot 344.000, Dollár 71.420 Francia
frank 3715, Le»Kyel márka Márka Lira 2919, Len 31», C»eh korona 2105, Dinár 1127, Svlici frank 13.787, Osztrák korona 1U080, Le»a 511, Hollaadi forint 28.4J0.
Budapesti terményjelentés.
Búza 535,000, Búza (tiszavidéki) 537.500, Rozs 462 500, Sörárpa 452.000, Takarmányárpa 340.000, Zab
415.000, Tcageri 245 000, Korpa 237.500, Repce--,
Köles Répa--, Lucerna 240.000, Lóhere 260000,
Széna--, Szalma--.
Zürichben:
V*
Magyar korona 00072, osztrák korona 0*0072 70, Francia Irank 26Ö0, ízokol 1532-5, dinár 835.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak : Tnlza 460,000, rozs 440.000, árpa 400,1X30, zab 3Ö0.ÜÜ0, tengeri (csöves) -, tengeri 320.000, marhahús 14-20, sertéshús 26, borjúhús 24 ezer K kilogrammonként; sziina 120, szalma 70_
Hirdetési dijak:
1 hasábos millimétcrsor 400 K, s/övcg között 800 K nyilttérben 1000 K. A hirdetési dijak mindenkor előrt fizetendők; póstai hirdetés megbízások csak akkor vétetnek figyelembe, ha a megbízással egytiit a pénz -ií beküldctett.
uplilajdiois: JEáLAVÁSiEGTE" lapkladótársasá«
A iierkesilésert c* kiadásért telel: KAKAS AGOSTOK
RISZT SÁNDOR
kádármester Zalaeoersieg. Vúrdsmarty-atca 29. sx.
Zalamcgye legjobb hirü hordó üzlete.
Ijánija uját ke ixltménytuárax fából készült koréi hordóit, aely állandóan raktáréi rin 10 liter-Ul 1000 littrlf.

s y
Prüni Traaspert nordók 400-tól 800 literig rik-táron vannak — 25 hehtollteren telüli yitelsél árengedmény ! !
Épület és bútor
munkát a legkenyesebb igényeknek me^felelőleg készítenek
iSzaiay és Dankovits k
fl épület- és műbútorasztalosok I
1 7.AI AFr.FRS7Fr. Famegmunkáló telep: f
I
I
I
ZALAEGERSZEG Famegmunkáló telep: iskolakOz 2. szám. Orményi-utca 7.
állandó készbutor raktári
>
f


Olcsóbb lett a
m

erről meggyőződhetik a zalacsébi gőzmalom bizományi lisztraktárában
Dzv.Grünbaum Samuné
sütöde, liszt- és fűszerkereskedés Zalaegerszeg, Rákóczi-u. Telelőn 105.
ZALAVÁRMEGYE
A közönség rendelkezésére áll fedett és nyitott
bérautóval
VARGA ELEK BÉKAUTÓVÁLLALATA.
1925- április 28.
Biró Márton-utca 11.
Telefonszám: 162.
mm
BRULL MOR
göztfglagyár Teleion isl Zalaegerszeg. Lakás: Bákóciy-ntca 42. Rfár : Andráihldtl il
Szálútok fuvar s vágón tételben téglát, hornyoltcsartpat i • H
a legolcsóbb napi áron N.iny -ulyt helyezek árum ■ clsóremlil égetésére. Cserepem teljesen fagyálló és ■
könnyű súly.1n.1l togvncsckély tetómegterhelést jelent ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
ÉPÜLETÜVEGEZÉST
legolcsóbb áron készít
HEINRICH W. és L.
Zalaegerszeg, Fő tér.Telefon I6l. Állandó nagy raktár:
porcellán-, lámpa-, norln* bergl és rövidárukból.
Megrendeléseket vidékre Is azonnal, pontosan teljesít
Zongorahangolásokat és javítást
jutányosán vállal,; felelősség mellett:
LIPOVNICZKY Zalaegers^g, Biró Márton-utca 2. szám.
Női-, uri- és gyermeköltönyök, egyenruhák, ágy- és asztalteritők, függönyök, bútorszövetek stb. tisztítása, valamint bármely kivihető színre való átfestése egészben vagy szétbontva. Férfi kalapok festése ós tisztítása.
Gyászruliák 24 óra alatt elkészíttetnek. Szives pártfogást kér
Átvétel: Zalaegerszegen, Toríszay József
Kisfaludy-utca 10. sz, alatt. kelme-, selyem- ruhafestő és *egytls*tít6

ROBUR TRAKTORRA
i
kérjen ajánlatot
Hofherr-Schrantz ét Ctayton-Schuttleworth képviselője
ZALAI MŰSZAKI VÁLLALAT, ZALAEGERSZEG
Borsepröt, romlott bort és mindenféle szeszfőzésre alkalmas anyagot bármily menyiségben Vásárol
Pálinkaárak mai naptól kezdödőle9 a kővetkezők:
1 lit. 1 lit.
58°/o-os borsepröpállnka 43000 K 54°/o-os „ 40000 K
1 lit. 55%-os törkölypálinka 4I< 1 lit. 50%-os « „ _ 37(
K K
és 3°/o forgalmi adó.
Öt litert meghaladó vételnél 5 százalök kedvezményi
A pálinkák kiváló minősége közismert. — Telefon 174.
Telefon 191.
. AW a férfiruha
0N TÓTH GYULA (
Telefon 191.
TÓTH GYULA
angol uri szabónál
Zalaegerszeg, Arany Bárány épület.
Tavaszi öltöny K 1,100.000-től 2,000.000-ig Felöltő K 900.000-tői 2,000.000-ig Burberry-raglán K 1,200.000-től.

Óriási választék valódi angol szövetekben!