Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
40.24 MB
2020-09-01 14:25:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
54
234
Rövid leírás | Teljes leírás (981.81 KB)

Zalavármegye 1926. 075-097. szám április

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\
Zala^crsxes, W26. április 1. Cstitörtök.v
Ara 1500 Korona,
74. száa. „
pout1js.ai nai\'xlap
lilftlntk Binden bélkfiscap délután. - ÉWUetéi: egy hónapra 25.000 K, negy«d6vie W.000 - Sierkesjlítfg ét kiadóhivatal: 7ft)t*&«rBMg, Biéchenyl-tér TeleíonM
Zalaegerszeg és a nemzeti zászló.
A sors különös intézkedését kell látnunk abban, hogy amikor a legszomorúbb időket éljük,\' akkor egymásután adódnak alkalmak elhunyt nagyjaink dicsőítésére.\' Itt voltak a centennáriumok : Petőfi, Jókai születésének, a magyar ludományoB akadémia megalapításának százéves, II. Rákóczi Ferenc születésének harmád-félszázéves évfordulOja. Azonkívül március 15-étiek és október 6-ikának> évről-évre való megünneplése szintén a, magyár történelem ki£ magasló alakjairól való megemlékezés.
A ünneplésben mindenütt elüljárnak az isko-mert ott legkönnyebb ünnepélyt rendezni. Nem kell terem után szaladgálni, nem kell előadókat keresni, hanem c&ak kiielölni, mivel az iskolák vezetői ugy is tudják, ki miré^lkalmas és igy az Ünnepélyek programmjántfk összeállítása könnyűszerrel megtörténhetik. A különféle egyesületek és körök ünnepély-rendezése már valamivel nehezebb, de azért minden akadály nélkül megtörténhetik az is. A közönség azután válogathat. Oda megy ünnepelni, ahová akar. Nein is emelhetünk Zalaegerszegen sem kitogást sem az ellen, hogy az iskolák és társadalmi egyesületek nem rendeznek a dátumok
E\':lentősegéhez méltó ünnepélyt, vagy, \'-gy a özönség nem látogatja az ünnepélyeke Csak amiatt kell szót emelnünk, hegy a váro&lakos-sága nem igyekszik megfelelő külső keretet adni az ünnepélyeknek és nem ad olyan képet a városnak, amely méltó lenne az alkalmak jeienlőségéhez. Értjük itt-azt a bizonyos zászló-diszt, amellyé] Zalaegerszeg városa sohasem dicsekedhetik/ mert amint alkalomról-alkalomra rámutattunk, két kezünkön meg tudjuk számlálni azokat a magánépületeket, amelyek nemzeti ünnepek alkalmával zászlók díszítenek. , Ha valami külföldi .ember nemzeti ünnepnap alkalmával vetődnék fcgerszegrc. bezzeg elcsudál-ko/nék azon, hogy itt a nemzet fogalma alá csak a közhivatalok tartoznak. Ahol ugyanis nemzeti zászló leng, ott rendesen van valami címeres tábla, vagy más ismertető jel, amiből meniudhaini, hogy az közhivatal. Pedig de sok háztulajdonos megtehetne azt, hogy beszerez egy nemzeti zászlót, amivel ilyen ünnepélyes alkalmakkor feldíszíthetné házát I A nemzeti becsület megkívánna, hoqy mindenki, még leg-izeKényebb ember is ellássa magát nemzeti zászlóval, de, ha már ezekben a mai gondterhes napokban nem is várjuk azt, hogy minden rongyos viskó tulajdonosa költségekbe verje magát egy zászlóéri, a jobbmóduaktól föltétlenül megköveieljük, hogv nemzeti zászlót szerezzenek be és nemzeti ünnepek alkalmával tűzzék is azt ki. Ismerünk Zalaegerszegen oly.in gazdag háztulajdonosokat, akik földig érő kortes-zászlót tűztek ki valamikor, nem is olyan régen, de ezeknek most nemzeti zászlóra nem jut néhány rdngyos korona I Ezek az urak nem szégyenlik, hogy házaik nemzeti Ünnepeken zászló nélkül állanak ; de szégyenletiék volna valamikor hátaikat kones-zászló nélkül hagyni I Persze, mert a partszeretet haszonnal járf, de a hazaszeretetet nem lehet aprópénzre fölváltani.
Hol van nagyobb szükség a hazaszeretetre és ?nnak a külsőségekben való megnyilatkozására f8\' ha nem Csonkamagyarországon ? I * S ha a ehetősebbek, a jobbmóduak, a gazdagok nem \'esznek meg a hazáért még annyit sem; hogy egy nemzeti zászlót szerezzenek Be, mit várhatunk a szegényektől ? Március 15-én épen egy gazdag polgártársnak zászló nélküli háza előtt *erödött össze a Kossuth Lajos-utcán 8-10 ff1! 82egény istólásgyermek, akiknek ruháján 2" hátán folt volt, cipőjökből harisnyanélküli \'«oaik kandikáltak ki, de rongyos kabátjukon jwvoli az újdonatúj nemzetiszínű szalagból jii l kokáída- Mintha csak szándékosan ,0Uak *olna oda, hogy lássa a ház tulajdonosa
őket, mennyire örülnek, hogy rongyaikra egy kis nemzetiszínű szalagot tűzhettek. Kedvűnk lett volna czeket^a toprongyos apróságokat beküldeni a ház urához s általok kérdőre vonatni őt: mi gátolja abban, hogy ezen a napon házát nemzeti lobogóval ékesítse.
Lehetséges, hogy ez a háztulajdonos is, meg másik is azzal utasította volna el az apróságokat, hogy ö szivében ünnepel és nem zászló-> val. Nem hisszük aíonban, hogy ezzel a válasz-szal azok az apró gyerekek megelégedtek volna, -mint ahogy senki sem elégedhetik meg azzal, hogy nemzeti ünnepeke^ csak a közhivatalok tűzzék ki a zászlót, mert, ha valaki valami nemeset érez szivében, fejezze ki azt kellőképen is. Ne rejtse senki véka alá érzelmeit s különösen a hazafiúi érzelmet ne, hanem adjon annak kifejezést minél ünnepélyesebb formában akkor, amikor az egész nemzet ünnepel 1 Csakis erő* nemzeti érzés és annak a külsőségekben való impozáns megnyilatkozása menthet meg bennünket a végpusztulástól, ne sajnáljuk hát azt az egy zászlót, amelyre oly büszkék vagyunk s amelyet oly igen szeretünk.
Reméljük, hogy a legközelebbi és minden az után következő nemzeti ünnepen a többek között már azt is írhatjuk, högy Zalaegerszeg városa zászlódiszt öltött.
Olasz lap a magyar politikai vIsszo^yokróB.
Elismerés gróf Bethlen István miniszterelnöknek.
Az utóbbi időkben miníl élénkebben foglalkozik a külföldi sSjtÖ a magyar pdlitikafViszonyokkal, de távolról sem a frankügy kapcsán. Eddig ugyanis minden európai kérdés tárgyalásánál teljesen figyelmen kívül hagyták Magyarországot, mintha nem is létezne már. Most azután, amikor azt látják, hogy igenis (élünk, sőt nélkülünk a középeurópai problémák /meg sem oldhatók, sőt a megoldásnál első sorban is Magyarországot kell figyelmre méltatni, egyszerrefogialkoznak velünk s különösen\' gróf Bethlen István miniszterelnök személyével, ami azt jelenti, hogy ?em belső, sem külső * ellenség nem kormányozhatta el azokat az ér-i demeket, amelyeket a miniszterelnök szerzett r ugy a belső rend biztosítása, mint külpolitikai I viszonyok rendezése körül. I Idézzük itt a La Nitionalec. lap cikkének a
Í miniszterelnökre vonatkozó részletét:
„Gróf Bethlen ls>ván, aki 5 év óta áll a magyar kormány élén, bebizonyította, hogy éles eszű és elővigyázatos politikus, hatalmas temperamentummal rendelkező parlamenti hatcos, aki teljes nyugalommai ős türelemmel vezeti a parlamenti küzdelmet. A harc, amelyet az ellenzék 8 kormány ellen vív, alkalmasint nem fejlődőit volna ki olyan hevessé és a frankhamisítás nem válik tárgyává egy nemzetközi sajtó-hadjáratnak, amely maga után vonta a francia kormány közbelépését, ha nem nyer tápot attól a szisztematikus propagandától, amelyet a kis-ántánt az állítólag „antidemokratikus" Magyarország ellen folytat. A propaganda főfészke Prága
Méltóságában és tekintélyében ebben az flgyben Magyarország sértve érzi magát és minden külföldi nyomásnak ellentáll és ezért vette ^fÖl Bethlen a harcot és nem szándékozik a külföldi erőkre támaszkodó ellenzéki fölfuvalkodottságnak engedni.
Ha Magyarország ezt a krízist átéli és a financiális nehézségeknek ellen tud állani, ugy ezt • Bethlen kormányelnöknek köszőn-v heti, aki előzékeny és esz** politikájával a nagyhatalmak bizalmát megnyerte. \'
Tudjuk, hogy a kisantant olyan Károlyi-féle kormányt szerelne látni Budapesten, de nem szabad elfelejteni, hogy Károlyi után Kün Béla jött és meddig tudná a mai viszonyok között egy Bethlen ellenes kormány magát fentartani ?"
A tekintélyes olasz lapnak cikke a legméltóbb válasz az ellenzéknek ama állítására is. hogy Bethlen István gróf Oenfben „hideg" fogadtatásban részesült. Akit hidegen fogadnak, az aligha élvezi azoknak bizalmát, akik öt fogadják. Az olasz lap bizonyára nem irná a nagyhatalmaknak Bethlen Istvánnal szemben táplált bizalmáról, ha afelől nem nyert volna meggyőződést.
-
A nemestianyl halálosvógU verekedős a bíróság* előtt.
Nemeshanyban 1925 február 18-án Egyed Oézáéknál lakodálom volt s ezen az esten a lakodalmas ház udvarán összetalálkozott két régi haragos: Zömbik András és Somogyi Gergely. Szóváltásba keveredtek egymással, majd verekedésbe kezdtek, melybe beleavatkozott Zömbik oldalán Tomor János cipész, Somogyi Gergely oldalán pedig öccse, Somogyi Pál. A verekedések közben a 21 éves Somogyi Pál zsebkésével megszúrta Zömbik Andrást, aki a szúrás okozta fertőzéstől beállott geny-mellüs£gben juliusban meghalt, ugyanaz alkalommal pedig Tomor János a Somogyi, fiuk apját, Somogyi Istvánt szúrta meg, úgyhogy az öreg Somogyin 20 nap^ gyógyuló sebet ejtett.
Somogyi Pál ellen hüláltokozó súlyos testi-sérUs büntette, Tomor János ellen Súlyos iesti-sértés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.
A zalaegerszegi kir. törvényszék ez évi március 3-án tárgyalta ezt az ügyet, azonban ujabb tanuk megidézése céljából elnapolta a tárgyalást, melynek folytatólagos tárgyalását ma rartotta meg a zalaegerszegi törvényszék Czikó- tanácsa.
Az elnök délben hirdette ki az ítéletet, mely szerint a törvényszék Somogyi Pált halált okozó súlyos testisértés vétségében, Tomor Jánost pedig súlyos testisértés vétségében mondta ? ki bűnösnek s ezért Somogyit — az enyhítő ! körülmények figyelembe vételével — 5 hónapi fogházra, Tomort 1 hónapi fogházra és 500 ezer korona pénzbüntetésre Ítélte. , ..
A vádlottak megnyugodtak az ítéletben, az ügyész fellebbezett.
Hi okozta Brazília vétóját!
London, március 31. Chamberlein angol külügyminiszter egy bizotisági tárgyaláson fölolvasta azokat* a táviratokat, amelyeket részint ő maga, részint Briand-nal együtt fogalmazott s amelyekben a vétó viszavonását kerté. Kijelentelte, hogy Brazília mögött sem Spanyol, sem Olaszország, sem a Vatikán nem állott. A vétónak Oka Braziliának belpolitikai helyzete és az elnökválasztás közeledése.
QUhÖns az egyetértőt a klsantantban
Belgrád, március 31. Románia a jugoszláv állampolgároknak román területen levő birtokait eddig mind elkobozta. Most Jugoszlávia visszaadja a kölcsönt, amennyiben elhatározta, hogy mindazoknak birtokait elkobozza, akik Románia javára optaltak. Szóval.a kisántántban dühöng az egyetértés.
Visszatartott alispán.
Sopron, március 31. Gévay-Wolf Lajos alispánt, aki betöltötte szolgálatának 35-ik évét, a minisztertanács a szolgálatban visszatartotta. Az erre vonatkozó leíratott vitéz dr. Simonics Elemér főispán a vármegye tisztikarának élén szép beszéd kíséretében adta át az alispánnak, ki meghatva mondott köszönetet az üdvözléséit
ZALAVÁRMEGYE
1926 április
Ct«ndól«l a szanatóriumban.
Vajda D. zalaegerszegi fényképész a mult héten, a köve jk.e/ő levelet kapta « Vass-féle
tüdőszanatÓTiurfiból:
. Tisztelettel kérjtlk, hogy vasárnap, március
18-án. csoport/elvétel céljából kifáradni szíveskedjék.
\\ Teljes tisztelettel:
TŐRÖK JÓZSEF /. számú kórterem.
Ki ne örülne az ilyen levélnek mai üzletfelén világban ? Vajda fényképész természetesen azqnm! érintkezésbe lépett a levél Írójával és levélváltás utján megállapodott vele, hogy szombaton; va\'gyís 27én,t a helyszínen fogja a fölvételt eszközölni.
Gyanútlanul megérkezett a szanatóriumba, ahol azonban- a portás utjá\'t állotta. Vajda hivatkozott a megflivásra és kérte, hogy vezesse a szanatórium gondnokához, aki épen ebédelt és jgy a betegek, akik a fényképezésre vártak Wagner alorvoshoz fordultak, aki beleegyezett a fényképezésbe Alig távozott az alorvos, megjelent Hans Pál gondnok és tudomására adta Vajda fényképésznek, hogy a szanatóriumban még a betegek meghívására sem készíthet fölvételeket, mert ez ellenkezik a szanatórium ^rendjével és külömben is a szanatóriumnak wital zalaegerszegi fényképésszel megállapodása -van, aki a szanatórium belterületén a fölvételeket eszközölheti. Ezért fölszólította Vajdát, hogy a szanatórium területét azonnal hagyja el. Vajda, akit módfelett bántott a hiábavaló -fáradtság, költségeskeaés és a kiutasítás, mely öt a betegek egyenes meghívása ellenére érte, ellenkezett, arnire a kórház gondnoka Gerencsér János, Radics Péter, Kovács Imre és Zsupán István szanatőriuiflbéh munkásokkal a szó szoros értelmében kidobatta Vajdát a szanatóriumból.
Az ebettcl kapcíolatosaiuuijomásunkra jutott, hogy a gondnok Serényi, zalaegerszegi fény-.képeszt is\'egy ízben mar kiutasította és ezért szükségesnek tartottuk, hogy a gondnokot megkérdezzük, vajjdn mi indította ót az ilyen erélyes eszközök ; igénybevételére és tisztességes zalaegerszegi iparosoknak a szanatóriumból vak kiutasitasá\'ra ? •
Hans Pál, a szanatórium gondnoka kérdésünkre a következőket mondotta el:
A szanatórium rendje fölött én őrködöm. Lehetetlennek tartom, hogy ide a fényképéízek tetszésök szerint bejöhessenek, mert kötelességem ellenőrizni, ho^y terepfölvételek ne készülhessenek,1 ami megengedve nincsen. De más-. részt a szanatóriumnak Antal fényképésszel meg-. állapodása van, aki- köteles hetenként legalább egyszer a szanatóriumban megjelenni akkor is, ha rendelése nem is lenne. Ezenfelül minden \' fölvétel ;után egy képet köteles a szanatórium albuma ,\'részére díjmentesen készíteni. Antal fényképész előre megállapított föltételek és árak szerint "dolgozik és a ha többi zalaegerszegi - fényképészek a fenti föltételek szerint hajlandók megállapodást létesíteni és az árak tekintetében hasonló, vagy olcsóbb ajánlatot tesznek,.; akkor a \' szanatórium kapui nyitva állanak \'számukra. Azonban magállapodás nélkül itt fölvételeket nem készíthetnek. S még a betegek rendelésére sem, ti\\ert ha e/ek a szanatórium fényképészét mellőzni\\akarják, módjukban van a fényképészeket Zalaegerszegen fölkeresni.
Dc igy u betegek kényszerítve vannak, hogy oly fényképészt vegyenek igénybe, akit nem akarnak és a tüdőbetegnek nem valami különleges gyógyító szer a szanatóriumból Zalaegerszegre való csoportos gyaloglás.
Ez iga/, azonban a házirendet fenn kell tartanom és ragaszkodnom kell a szanatórium íénykép&zével történt megállapodásomhoz. Az is igaz, Jiogy a fényképezés nem hasonlítható \' az egyéb szállításokhoz, például a hus- vagy tejs£álíilá»H% de & fényképezés nem kőtelező és a bHegék tetszés szerinti fényképészhez mehetnek. A szanatórium területén azonban nem. engedhetem meg, Jiögy előzetes megálla-
podás nélkül a fényképészek fölvételeket készíthessenek.
Pedig egy kis jóakarattal ezt a kérdést is meg lehetne oldani és távolról sem tartjuk akár udvarias, akár szerencsés intézkedésnek tisztes zalaegerszegi-iparosokat a szanatórium területéről tettleges kiutasítással eltávolítani. Örülünk azonban, hogy az eltávolítás csak marokkal és nem vasvillával történt, mert ezt Vajda fényképész bizonyára mégkevésbé szerette volna. De mi sem.
v Megrágalmazta a Kormányt.
Budapest, március. 31. Ladányi Pál hírlapíró az Esti Kurirtan azt irta, hogy a kormány pro-vizió ellenében közvetítette a Speyer-féle mezőgazdaság r kölcsönt. A budapesti törvényszéken ma tartották meg ez ügyben a főtárgyalást, melyen Ladányi azzal védekezett, hogy cikkét téves információk alapján irta. Bizonyítani nem is próbálkozott. A törvényszék 3 havi fogházra és 15 millió korona pénzbüntetésre Ítélte. Az ügyész és védő fellebbeztek.
A romániaiválasztások. •
Bukarest, március 31. Az Avarescu-kormány tegnap tartotta az első minisztertanácsot, amelyen a választások napját május 25-re tűzték ki.
Megtalálták a Hamis frankok papírjait, t
Budapest, március 31. Doulcet francia rendőrtisztviselő München környékén egy papírgyárban rátalált azokra a papírokra, amelyekből az igazgató vallomása alapján még 1923-ban Rába Dezső és Qerő László rendelést eszközöltek. Ennek alapján Budapesten Rábát és üerőt szembesítették. Kezdetben tagadtak, de mikor eléjök mulatták a bejelentő lapokat, bevallották tettöket.
Lovászi hazajön.
Budapest, március 31. Lovászi Márton a Károlyi kormány volt kultuszminisztere elhatározta, hogy végkép visszajér Magyarországba. Legközelebb már Budapestre érkezik. *
fy Sztrájk Palesztinában.
Jeruzsálem, március 31. Az arabok a francia főbiztos látogatása alkalmával a franciák szíriai eljárásának megtorlásakép kimondták a sztrájkot.
T*
< VARIÁCIÓ. /.
A polgármester itthon. II.
A polgármester itthon —
A polgármester itthon . . .
IV.
A polgármester itthon ! 11
V.
A polgármester itthon ? Vt.
Itthon a polgármester?
V/h
Na ? És aztán ?
Szántó ismét 3 cikket ajánl:
Tavasz* kabátok
szép választékban.
Női felöltő szövet
anj»ot coverkoot burbury minőségben. .
Divat kockás tspoitse
(70 cm. széles) nagy választékban, mtr. 30.000 K.
~ Pengős árak a kirakatokban, A pengő-árszámitá8, mely hivatalosan január 1-én lép életbe, bevonul lassacskán Zalaegerszegre is. Egyik-másik kereskedő kirakatában ujabban pengős\'árszabásokat függesztettek ki. Igy legalább alacsonyabbnak látszanak az árak.
HÍREK
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS!
Április bén uj előfizetést nyilunk a Zala-vármegyére. Kérjük lapunk barátalt, szerezzenek ujabb előfizetőket, f kiknek előfizetése lejár szl-veskedjenek megújítani és az esetleges hátra-
. lékokat is beküldeni.
• » *
I —
! — A nagyheti Istentiszteletek aorremjja j Zalaegerszegen. Nagycsütörtökön az istentisz* \' telet kezdete 9 órakor. Nagypénteken 9 órakor, utána szentbeszéd. Szentségkitétel után szent-ségimádás egész nap. Délután 5-kor Jeremiás siialmai. Szentség eltétel este , 6-kor. A kálvárián szentségkilétei délelőtt fél U-kor, szentség-. eltétel este fél 6-kor. Nagyszombaton szentség-kitétel reggel 6-kor. Tüzszeritelés reggel 7-kor, szentmise ,9 kor. A kálvárián szeniségkitéteí reggel 6-kor. A feltámadási szertartás délután 5-kor a kálvárián, utána a körmenet beérkeztével a plébánia\' templomban Húsvétvasárnap reggel 6-kor szentmise és husszentelés. Szentmisék 6. 8, fél 9, 9, 10 és fél 12-kor. A kálvárián 8-kor tábori szentmise.
■N
— Református Istentisztelet lesz április hó 5-ón, húsvét jnásodnapján délelőtt 10 órakor úrvacsora osztással és .\'délután 3 órakor biblia magyarázattal a zalaegerszegi ev. templomban. Az istentiszteletei Szőke Károly kör-mendi ref. s. lelkész tartja.
— Rékóozl Unnepály Zalaegerszegen. A Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság Zalaegerszeg város közönségével karöltve f. évi április 11-ért délelőtt fél 11 órakor az Edison mozgóban kegyeletes ünneppel emlékezik meg a leg-eszményibb magyar szabadsághösnek, II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek harmadfélszázados születési évfordulójáról. Az ünnepség mfisora a következő: 1. Hiszekegy. Énekli a zalaegerszegi Daloskör. 2 Megnyitó beszéd. Mondja Czobor Mátyás Zalaegerszeg város polgármestere. 3. Rákóczi-nyitány. Előad) j a zalaegerszegi Egyházi Ének Zeneegyesület zenekara. 4. Szegény kurucok vitéz fejedelme. Irta és szavalja: Oyarmalh B János. 5. Rákóczi imája. Énekli a zalaegerszegi Egyházi Ének és Zeneegyesület énekkara. 6 Ünnepi bftzéd Mondja Gvuk Pál. 7. II. Rákóczi Feienc temetése. Mozielőadás. (A csehek állal megszállt Kassáról megmentett film egyetlen példánya.) A filmet a zalaegerszegi Egyházi JÉnek és Zeneegyesület fuvós-kvartettje kíséri. 8 Orosz Iván : Rodostó hatottfa rab Kassa földjében. Szavalja Fürst liyke. 9. Kuruc dalok. Éneklik Takács Dórika és Czobor László. 10 Himnusz. Énekli a zalaegerszegi
| Kath. Legényegylet dalárdája. Beléptidij nincs, azonban akik fentartott helyre igényt tartanak, j jelentsék be a Zalamegyei Újság (Telefon 67), vagya Zalavármegye (Telefon 131) szerkesztőségében.
— Kinevezés. Zalavármegye alispánja Szilágyi Mihály és Gömbös Károly vármegyei
számtiszteket számellenőrökké nevezte ki.
i
— Megrágalmazta a bíróságot A napokban*
• feljelentés érkezett az ügyészségrerhQí<y az egyik
♦ pénzügy igazgatósági főtisztviselő a zalaegerszegi | biróságoi suiyosan sértő kifejezésekei használt I hivatalos helyiségében, több pénzügyi tisztviselő j jelenlétében. A feljelentés délelőtt lörlént és.inás-í nap reggel az érdekelt tisztviselő valahogyan Hfudomast szerzett a följelentésről. A hivatalfónök
! pedig magához hivatta a feljelentésben meg- „ I nevezett tanukat, akik kivétel nélkül mellette tel-. j jesitenek szolgálatot és megkérdezte tóaik, hogy 1 a följelentés tartalma megfelei-e a valóságnak, i amit az utóbbiak kivétel nélkül megerősítettek. | Az egész ügyben az az érdekes, hogy a buda-í pesti vendéglőben a Zalavármegyével foglalkozó ! társalgások épúgy tudomásunkra jutnak, mint i amikor a pénzügyigazgatóságon egy indokolt ! feljelentés fejleményein tamkodnakl Hát ez csak j igy van. Ezért helyesebbnek tartjuk, ha a hiva-; tatokban komoly munka folyik, mert errfil 18 tudomást szerzünk és ennek viszont jobban : .örülünk, mint tanúkihallgatásoknak, melyek elvégzésérc tulajdonképen a bíróság hivatott.
legolcsóbb bevásárlási farrwat
Fischl Ede és Fia, Zalaegerszeg
Eötvo*-ufc» 10. siám. T«l»few»ártV 10»-_

1926 április
1.
ZALAVÁRMEGYE
__ Bérmálás Zalában. Rott Nándor dr. veszprémi megyéspüspök május 2-án Gyula-kegziben, 3-án Kápialantóliban, 4-én Badacsonytomajon,\' 5-én Nemestördemicen, 6-án Szigli-ceien és Hegymagason. 7-én Nemesvitán, 8án Lcsencetomajon, 9-én Japolcán és 10-én Nc-meshalápon fog bérmálni
— Kinevezés a postán. A kereskedelemügyi miniszter Grész Ilona zq^egerszegi postakiadót kezelővé nevezte ki. •
_ A somogyi fől*pán Festetics hercegnél. Fischer Ferenc dr. Somogy megye uj főispánja Keszthelyre utazott, ahol Festetics Tasziló hercegnél, mint somogymegyei földbirtokosnál, előre bejelentett és szívesen látott udvariassági látogatási tett.
— Megbüntetett autótulajdonos. Gyorgye-vics Sándor kaposvári lakosnak két autója hétíőn^zámozás nélkül\'futott Keszthely utcáin\'. A keszthelyi főszolgabíró ezért kihágás cimén 700 ezer korona\' pénzbirsággal sújtotta Gyor-gyevicsel.
— öngyilkos jegyző. Tokaji Jenő alsózsidi adóügyi \'jegyző f. hó 29 én agyonlőtte magát. A 25 éves fiatalembert, aki az egész községnek osztatlan tiszteletét és blzilmát élvezte, súlyos betegsége kergette halálba. Legutóbb kétoldali tüdőgyulladásban és tífuszban szenvedett. Ma délután temették nagy részvét mellett. *
— Hízhelyrendezés Balatonfüreden. Hosz-$zu várakozás után végre megérkezett az ítélet a balatonfüredi házhelyiendeZés ügyében. A megváltási ára 2,2 és fél és 3 aranykorona A birtokbaadás, tekintettel arra, hogy a területeket már bevetették, csak az ősz folyamán történik meg.
Helyreigazítás. Keddi számunkban az Anyakönyvi hírek cimü napihirbe hiba csúszott be. Lendvay János városi számvevőnek és Cscrnkó Teréznek újszülött leánya ugyanis nem Mariska, hanem Márta, amit itt helyreigazítunk.
— Eljárás a soproni hentesek ós mészárosok ell&n. A soproni kir. ügyészség eljárást indított a soproni hentesek és mészárosoK ellen, amiért a húsárakat, az állatárak csökkenése ellenére sem szállították le. Sopron város társadalma nagy érdeklődéssel néz az ügy mikénti végződéseddé.
-- A balatoni motoros-járatok. A balatoni nyári motoros-járatok próbajáratai várakozáson felül sikerültek. Három motoros-járatot terveznek: az egyik Budapestről, a másik Sopronból a harmadiK Bécsből indul és igy Győr, Veszprém, Pozsony, Celldömölk és vidékei is belekapcsolódnak a Balaton forgalmába. A gyorsvonat sebességével közlekedő motoros-járafok-nak olcsóbb lesz a menetdija/mint a személyvonatoké.
— Az Ipartestületi szókház kibővítése.
A zalaegerszegi iparosok temetkezési egylete legutóbbi ülésén elhatározta, hogy a halálozások alkalmával minden tag allal fizetendő összeget ezer koronával felemelik és az igy befolyó összeget az ipartestületi székház kibővítésére/fordítják.
— Az üzletek nagyszombati zárórája; A
kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy nagyszombaton a nyílt árusítási üzletek este 7 óráig/a fűszer, csemege és élelmiszerkereskedések, továbbá a túlnyomóan ilye/í cikkek árusításával foglalkozó veqyeskereskedések-, valamint a tulnyomólag állami egyedárukat árusító üzletek és festékkereskedések este 8 óráijK nyitya tarthassanak) \' \'
— Miniszteri ellsm$?és a polgári fiúiskola Igazgatójönak. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Zsuppán József zalaegerszegi polgári fiúiskolái igazgatónak, a polgári fiúiskola népsze-lüsitése, az iskola oktaió és nevelő munkájának kimélyitésére irányuló lelkes; odaadó és céltudatos munkásságáéit őszinte elismerését és köszönetét fejezte ki.
— Hódmezővásárhelyen hitelbe Is temetnek. A hódmezővásárhelyi „Disztemetkezési
^Vállalat" érdekes hírt tett közzé az ottani lapokban. A vállalat 250 000 koronától 4 millió koronáig ajánlja egyszerű díszes temetéseit. A hirdetést a következő sokatigérő mondat zárja be : „Vevőimnek a legmeszebbmenő hitelt nyújtom. Teljesen vagyontalan halottaknál, bárki legyen is az, díjtalanul adok szemfedőt és párnát.
— Az Iparos Kör tekepályát épít A Zalaegerszegi Iparos Kör a székház udvarán tekepályát épít.
, Kékkő, rafíia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOM LÓS MSKSA
ZALAEOERSZEO.
DIESSBUHE
— Valik a dádó menyocske. A zataeger-: szegi kir. járásbíróság foiyosóján ma délelőtt megjelent egy polgáiiasm öltözött cigány és egy (tnneptóoe cicomázott dádé menyecske. Egy darabig csak járkáltak a folyosón nagy izgalómmal^majd a menyecske bekopogtatott ez ^gyüríiró szobájába, ahonnét éppen akkor jött ki egy bírósági titkAr. A menyecske mindjárt elő is áíl kérelmével: Kezeit csókolom nagyságos bíró ur, tessék felvenni a panaszomat. El akarok válni azs uramtól, ost megindítom ellene á válópert. A titkár a törvényszékhez utasította őket, s felhív a figyelmüket, hogy fogadjanak ügyvédet. Mikor a titkár eltávozott, a menyecske, aki ugylátszik nagyon járatos már a bíróságnál, megindul az emelet felé, miközben vonszolja maga után az előre kiszemelt második férjet : Gyere csak, nem kell ide igyvéd, a bíróság anelkil is elválaszt attól a lopótul Hát csak nem leszek egy bintetett embernek a felesége! Es a jövendő férj hálásakat pislantott feketebórü arajárar
— Dlők-üdülö Balatonfüreden. A Balatonfüreden létesítendő szövetkezeti üdülőház egy részét a Balatoni Társaság diák-üdülő gyanánt fogja felhasználni. _
-t Sajtóperek Sopronban. A soproni fajvédő klub két esztendővel ezelőtt koncentrált tüz alá fogta a Sopronvármegye felelős szerkesztőjét, Sümeghy Zoltánt. A sajtóperek egyész légióját zúdították ellene és ellenfelei azt hitték, hogy a sajtóperekkel földre terithetik Sümeghy Zoltánt, ezt a puritán férfiút, aki évtizedek óta tis/ta tollal vívja harcát az igazságért. De nagyot tévedtek üldöző mániába esett ellenségei, mert Sümeghy lapja napról-napra fellendült és a közönség szerétete, osztatlanul megnyilvánult mellette. Tavaly karácsony óta majdnem minden napra esett egy-egy sajtópere, melyeket kivétel nélkül a Pentelényi tanács tárgyalt. Sümeghy Zoltán minden sajtóperében, az igazsággál az oldalán, derekasan védekezik. A bíróság igazságos ítélkezésével egymásután, szinte sorozatosan fölmentette összes ezidel sajtópereiben és* ellenfelét a felmerült költségekben elmarasztalta Ezekkel a felmentő Ítéletekkel és jelentékeny költségek megtérítésével teljesen elveszítették kedvüket Sümeghy elkeseredett ellenségei a sok meggondolatlan sajtópertől. Ugylátszik Sopron igen közel esik Zalaegerszeghez.
— KönnyeJK az apagyilkos szemében. Ma
délelőtt hirdette ki a zalaegerszegi kir. törvényszék a Kúria Ítéletét Tóth Károly és Tóth Gyula szepetki földmivesek ügyében, akik, mint az ismeretes, apjukat meggyilkolták. Az apagyilkosok egyikét, Károlyt, a törvényszék kötél általi halálra, a másikat Gyulát életfogytiglani fegyházra ítélte. Fellebbezés folytán a Kúria mindkét vádlott büntetését életfogytiglani fegyházban állapította meg. A mai ítélethirdetésre szuronyos börtönörök vezették fel az apagyilkosokat. Már felvezetés közben látni lehetett, hogy KFÓth Gyula szemei könnyesek, mikor pedig az elnök felolvasta a Kúria ítéletét, a fiatalabb gyilkos, Gyula, sürün törölgette szemeit. Az apagyilkos sirt.
— Zalaegerszegi cipészek bojkottja címmel lapunk tegnapelőtti számában megjelent közleményre vonatkozólag annak a közlésére kértek fel bennünket, hogy a zalaegeiszegi cipészek a \'Wolfner és Mautner fővárosi bőrgyárat — nem mint jeleztük, hogy mig a gyár kész cipőit önköltségi áron hozza forgalomba — mindaddig bojkottálja, mig a gyár a kész cipők gyártását be nem szünteti.
— Olcsóbb lesz a vasúti utazás? Budapestről jelentik: Egyik reggeli lap értesülése szerint az államvasutak igazgatósága a vasúti személytarifát juliusban 25 —30 százalékkal leszállítja. Ezt a hírt illetékes helyen — az utazó közönség legnagyobb sajnálatára - eddig még nem erősítették meg.
x Értesítés. Van szerencsém a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, hogy az „Aspirator" szabadalmazott mosógép egyedárusitását Zalavármegye területére sikerült megszereznem. A kiváló jó minóségü géppel bá^ly^yönyörüen és könnyen moshat. Kívánságra a gép bemutatása végett házhoz is megyek. Szives parifogást kér: Szigeti József bádogos mester, Zalaegerszegen.
HÚSVÉTI ^
>\' O v\'
■. V ; r
i ■A.-\'.íí - i
1 m
k k
vmm
m ■
D| VAtÁRU ÜZLETÉBEN
TeSefo n 17©
miitk&GsmwRQZH
TeSafon 179
ZALAVÁRMEGYE
293—1925. vht. szám. .
i
Árverési hirdetmény. .
Alulírott bírósági végrehajló az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogv a zalaegerszegi kir. járásbíróságnak 1925. 5934 sz. végzése következtében, dr. Oarai Gyula ügyvéd által képviselt Huffman M. Miksa javára, 910 C00 K sjár. erejéig 1925. október 9-én foganatosított kielégítési végrehajtási utján .le- és felülfoglalt és 14 000.000 koronára becsült kővetkező ingóság, u. m. : lovak és csikók nyilvános árverésen eladatnak.
Melv árverésnek a zalaegerszegi kir. járásbíróság 1925-ik évi 5934. számú végzése folylán 910 000 K tőkekövetelés, ennek 1922. február hó 20-ik napjától járó kamatai, \'/a/0/o váliódij.és eddig bíróilag már megállapított költségek ereiéig Zalatárnokon leendő megtartásara 1926. évi ápiilis hó 17-ik napjának délutáni 3 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat-r-k rr.eg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881..évi LX. t.-c. 102. §-a "értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Zalaegerszeg, 1926. március, hó 26.
Lakács József, kir. jbirósági végrehajtó.
seket megkétszerezni. Ennek a trágyázásnak jöve-| delmezőnek és biztos eredménnyel járónak kell lenni s erre szolgáltat ez a kiadvány minden irányban útbaigazítást és tájékoztatást azon nagyszámú és gyakorlati adatok alapfán, melyeket e munka országos nevü szerzője évtizedek szorgalmas munkájával gyűjtött egybe éé amelyek azt bizonyítják,- hogy a megfelelő trágyafélék kellő arányú és mennyiségű sülyesztetl alkalmazásával nagyon számottevő s hasznothattó többtermelést lehet elérni. Kívánatos fy)lna,- ha V
GAZDASÁG.
mi
Útmutatás a szóló trágyázására címmel a napokban hagyta el a sajtót Grábner Emil, gazdasági főtanácsos, az Országos M. Kir. Nö-vénynemesitő Intézet igazgatójának könyve, mint a Magyar Szőlősgazdák Orsz. Egyesületének a kiadványa. Ez értékes munka megjelenése összeesik azzal az időponttal, amidőn a magyar szőlősgazdák a legnagyobb nehézségekkel küzdenek azért, mert szőlőjük nem nyújt olyan bevételt/ amely jövedelmet is birtositana. aminek oka, hogy a borárak rendkívül lecsökkentek, a szőlők pedig nem nyújtanak elég nagy termést. Kétségtelen azonban, hogy amennyiben a termést 50— 100 százalékban módunkban volna fokozni, akkor a szőlősgazdák is megtalálnák számításukat, dacára az alacsony boráraknak. Azért na^yérlékü ez a könyv, mert egyszerű s könnyen érthető modorban megtanítja a gazdákat arra, miként lehet és kell terméseiket trágyázás által fokozni. Sajnos a magyarorsági szőlők nagyiésze tápláló-anyag hiányban szenved s ez az oka az alacsony termésátlagoknak. Arra taríiljá meg ez a könyv a gazdákat, hogy az arra alkalmas Irágyaféiéket megfelelő módon felhasználva, nemcsak igen jelentékenyen fokozhatják terméseiket, de boruk minőségét is megjavíthatják. A magyar szőlősgazda eddig általában kevés isiállótrágyát alkalmazót!, műtrágyát pedig egyáltalán nem, pedig éppen ezek helyes alkalmazásával lehet a termé-
füzetet minden szőlőt termelő gazda megszerezné, amit annyival is könnyebb meglennie, mert a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete — éppen a többtermclés érdekében — rendkívül olcsó áron\', 10.000 koronáért küldi megemun-káLmindazon szőlősgazdáknak, akik ezért hozzá fordulnak. (Magyar Szőlősgazdád Országos Egyesülele Budapest, IX, Köztelek-utca 25. sz.)
m « ........ .......... »ii» i ■
SÖZGAZláSAS ÉSPHWZflGT.
aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő \' 14.385 papirkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
1926 ápris
Valn\'ék:
De vlsák:
Angol font 346900-348000 Amsterdam 2S600-28700
Cseh korona 2112-2119 1 Belgrád 1254-1260
Dinár 1253-1260 Berlin 16985-17035
Dollár 71250-71550 Bukarest 291-297
Francia frank 2478-2498 BrIJsszel 2831-2551
Hollandi frt. 28610-28750 Ko^cnhága 16665-167<?5
Lei 295-301 Osztó 15185-15235
Lev* 500-530 1 London 346800-347800
Ura 2878-2898 Milano 2865-2879
Márka 16985-17035 Newyork 71820-71520
Osztr schill. 10059-10*092 1 Párls \' 2440-2456
Dán korona I869r>-I8755 Prága 2112-2119
Svájci frank 13750-13800 Szófia 500-530
Belga frank 2631-2651 Stockholm 19130-19190
Norvég kor. J5305-I5335 Wien 10060-10090
Svéd kor. 19135-19195 I Zürich 13/35-13775
Kúra 390.000, Búza Oiszavidóki) 395000, Rozs <!22.000, Takarni, árpa 225.000, Sörárno 290.000. Zah 242.50°, Tenceri 175(00, Korpa 162 500, Repce 6?0000 Köles 215.000, Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Széna----, Szalma — .* \' ...
2lirl*hfc»ön:
Magyar koronff 0-0\')72 70 0\'"osztrák korona 0^073-25, francia frank 18.00, szokó! 15 39 5, dinár 9135
ZaJaegerszcci? piaci íiroU.
legutóbbi zalaeccrszeei hetivásáron az árak a következők vollak : búza 350,000, rozs 190.000, árpjt
230.000, zat? 210.000. (enRcri (csöves)----, tengeri
200000, marhahús 16.200, sertéshús 24, borjúhús, 28 ezer K kilogrammonként;széna 120, szalma 70.
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar arany: 289.000, huszkoronás osztrák arany: 286 000, ezüstkorona: 6000, régi ezüstforintos: 15.000, ezüst fttkoronás: 31.000 korona.
Uiptulajoonoi: ZALAvARMtOYe np«l»détár»»»Í£.
F6«<*rk«uM YZCKERE8 mAHTON.
F«UI4» (iérk*«iM: HERHOLY FEftENO.
F.t«l<3* kiadó ; KAKA8 A008T0H.
Hirdessen a Zalavármegyébe ni
I Háromféle HIRA Viz van
mindegyik más fajta: \'
HIra keserűvíz, amely e/iyhén és biztosan meghajtja, / .
Epekövet, cukorbajt gyógyít és szüntet,
Babi viz a gyermek! gyomrát hozza reiidbe, /
Jól emészt, könnyen) székel s nyugton alszik, csendbe\',
Kérdezze meg orvosát 1 Közponli-iroda^
„MIRA" R. T.
Budapest, V., Hold-ucca 1. ► Kapható mindenütt. L
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER ÜLEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
••••
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, Tófej, Qutorfölde, fyiova, Bak, Zalalövó.
s minden egyéb
nyomdai 51 u n k á k
legszebb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
Legolcsóbb szórakozás
ha belJp a
»»
KuIturaN kölcsönkönyvtár
\' olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon 131 sz.
fT

Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
, öltönyöket, télikabátokat, Hondákat, női és gyermekrnbákat
BÁTORI SÁNDOR
rúhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Fóüzlet: Szombathely).

\' u
Tekintse meg
Tételkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárát és kirakatait

MyomrtoM x<. -n.*ó£L» (C«accft« ogy vuyoma^JAb>n .JOMAtgtn. \'SmXmtoiuMmétm 131-
V Ara 1500 Koréiuu
V évfolyam-_*_2ala^f5r?.íeg, 1B26. április 2. Péntek. 75. attu.

fi|jsj«Bii minden bétkfcinap délntAn. — EMfliietéa: egy hónapra ae.OOO K, negy^evre 15.0C0 K. - SeerketitOkég és kiadóhivatal: falaetemeg, 8xéchenyi-té\' Telefon ISI
Nagypénteken
a művelt emberiség egy gondolatban egyesül: ülj az igázság ? Mintha ismeretlen fogalom volna ez előliünk, holott mást sem csélekszünk ügyes-bajos dolgainkban, mint az igazságot hangoztatjuk. Igazság csak egy van és ez: az emberi cselekvésnek a jog és erkölcs szabályaival való megegyezése. Mivel azonban minden ember első born.in is. önmagát szereti, azért cselekedeleinek olyan jelentőséget tulajdonig hogy azok föllétlenül megegyeznek a jónak, az erkölcsnek követelményeivel s igy mindenki magának vindikálja az igazságot. Ebből támadnak azután a nézet- és véleményeltérések, a huzakodások, haicok, amelyeknek kimenetelét végül a nyers erőszak dönti el. De a győzelem nem bizonyltja egyúttal azt is, hogy az ilMönek igéza van.
Nagypéntek gyászos emléke is ide mutat. A római császár biztosa, Pontius Pilátus is azt 1 kérdezte Krisztustól, akire ugyanaz a tömeg kiáltott „feszítsd megvet, amely öt nappal azelőtt „Hozsannával" fogadta, mi az igazság? Me\'t Krisztus az igazsagot hirdette. Azt az igazságot, amelyet sem egyes emberek, sem csoportok ki nem sajátíthatnak, hanem, amely az örök érvényű erkölcsi törvényen alapul: a szeretet törvényén. Ám, ha az emberek szeretnék egymást, béke uralkodnék a földön. De»az emberek szivében szeretetlenscg lakozik, melyből a bűnöknek egész halmaza sarjad Ki s azéit tanította Krisztus a^szeretetd, hogy a bűnöknek melegágyatv, a szeretetlenséget az emberi szivekből kiölje, í#en "ám : ha szeretjük egymást, ^em kívánjuk a másét, nem kívánunk többet, Aiint amennyi másnaK van s ha nekünk van/több, a, fölösleget odaadjuk a nyomorgóknak, a szükölKödóknek. hogy ezek semmiben hiányt ne szenvedjenek, hogy nélkülözéseik ne kény-szeriisék őket bűnök elkövetésére.
És mi lelt jutalma annak, aki a szeretete/ hirdeiie? Hozsanna ulán feszítsd meg és me^ is feszitették.
Elmélkedünk e íöIött^Nagypénteken. Elmélke-dflnl; különösen mi, magyarok, akiknek életünk nem más, mint a nagypéntekek szakadatlan láncolata. Mi sohasem lenünk le a tisztesség és • becsület útjáról \'s mert becsületesek voltunk, I szevednünk kell. Igazságot adtunk mindenkinek, de mi senkitől igazságot nem kaplmunk. Mi .csak" igazsággal állunk a világ előtt, ez okozza vesztünket. Nyers erőszakkal nem fordíthatjuk javunkra a küzdelmet, mert ezzel nem rendelkezünk ; az igazságot pedig elnyomja a hazugság, az á.nokság. Osztályrészünk léhát a szenvedés. Hozsannát felénk senki sem kiált. Feszítsd meg-et mindenki, mert mi is meg vagyunk köiözve és türelemmel viseljük az oMorc»apásokat. Megfosztottak bennünket mindenünktől, a kínoknak legfájdaimasabbjait szenvedjük s még csak panaszra- \'sem merjük nyilani ajkainkat, mert félünk, hogy akkor még\' súlyosabb csapásokat mérnek reánk. De tőlünk még csak meg sem kérdezik, mi az igazság? Akinek kezében van a kard és puska, annál van-a jug, az igazság. Tekintsünk csak körül ?8y pillanatra. Megkótyagosodott tömeg gúnyol bennünket, békebontó szándékkal vádol, holott w csak békét óhajunk. A vállainkra rakott keresztnek súlya alatt leroskadunk, de segítségünkre senki sem siet; legfölebb akkor támogatnak bennünket, ha vércseppjeinkből is hasznot remélnek.
Mi magunk között sem találjuk még az Igaz-Mgot. Pedig Itt van, de sárba tapostuk és nem [udjuk onnan kiemelni. M gtépázva, megpök-dösve vonaglik a mi. ig< mik és nincs, ki győzelemre segíthetné. 11 ■ >sszetartanánk, ha erőmM 8Zét nem forgóc ók, volna remény K iák diadalához ; dc így ?
iczhetik-e a mai szomorú nagy-
péntekünkre boldog húsvét? Lesz-e a magyarnak föltámadása,? Mi csak ezt kérdezhetjük a\' szomorúság napján, a Nagypénteken. Ellenünk az egész világ, szeretetlenség uralkodik a nemzet Jagjai között, visszavonás, durva irigység
marcangolja \'vérző testünket: térjünk magunkhoz, hátha, megkönyörül rajtunk a sors, .hátha k süt ránk az Igazság napja és egyszer mégis csak ránk mosolyog a föltámadás reménycsillaga !
Egymilliós pénzbüntetés közcsend elleni kihágásért
Lőrincz József pénzügyi főbiztos utcai támadása a bíróság előtt.
Ismeretes, hogy Szekeres Márton hetekkel ezelőtt, egyik délelőtt, bizalmas feljelentést tett a rendőiségen, hogy Lőrincz József, zalaegerszegi pénzügyi főbiztos, aki akkor külszolgálaton volt, Zalaegerszegen átutazóban olyan kijelentést telt, hogy ha Szekeressel találkozik, a kard-i jávai összekaszabolja. Szekeres bejelentette azt : is, hogy Lőrincz aznap este érkezik haza és preventív intézkedést kért a várható támadás ellen.
Szekeres a feljelentés napján este gyanutlanul haladt a Kossuth Lajos-utcán, a vasútállomás kányában, a jobboldalon. A Goszlonyí-féle vendéglő táján pedig Lőrincz József az utca másik oldalán jött vele szemben. Lőrincz ötödmagával volt és amidőn Szekerest észrevette, megállott és körülötte zaj és csoportosulás támadt, amire Szekeres is figyelmessé lett és igy meglátta Lőríncz főbiztost Szekeres ki akarta kerülni a bejelentett támadást és irányt változtatott. Lőrinct azonban megkerülve az utca sarát, a Oosztonyi féle vendéglő előtti utca kereszteződésénél átment a másik ^oldalra és Rücskay peiiZügyr oe^Jfifaár keretében sietve követte Szekerest.
Dr. Janzsó Ferenc kir. törvényszéki bíró az utca túlsó soráról figyelte az eseményeket és átszólt Szekeresnek, hugy kerülje\' ki a szemmellátható támadást
— Amint tetszik látni bíró ur — mondotta Szekeres — a magam részéről kerülöm az összeütközést, de biigantik módjára készülnek ellenem a támadasok
Amikor a DcuUcn Hermán-féle üzlet elé érkeztek. Lőrincz in ijdtiern egészen utolérte Szekerest és kardjához kapva lámadólépóst akart tenni Szekeres feié, de abban a pillanatban oit termett dr. Janzsó törvényszéki bíró, elkapta Lőrincz Csuklóját és erelyesen rászólt Lőrinczre :
— Tessék a támadást azonnal beszüntetni!-
—- Kicsoda ön ? — kérdezte Lőrincz.
— Én dr. Janzsó Ferenc törvényszéki bíró vagyok — mondotta — és hivatalosan közbelépek, hogy a támadást megakadályozzam.
Ezzel maris karonfogta Lőrirczet és \' elvezette a helyszínéről.
•Lőrincz ezután néhány fenyegető mozdulat és kijelentés után eltávozott.
Közcsend elleni kihágás miatt indult meg ellene az eljárás, de ő is feljelentést tett Szekeres ellen, inert ez azt mondta neki az incidens alkalmával: .Ha megtámad, lelövöm !"
Szeidán egész nap tárgyalta ezt az ügyet dr. Horváth Bertala;i kir. járasbtró. • Lőrincz hivatkozott arra, hogy eszeágában sem volt Szekerest megtámadni, csak meg akarta „nézni," mert eddig még nem látta.
— írhatott volna levelet és én küldöttem volna önnek egy fényképet — mondotta Szekeres, — igy is megismerhetett volna.
— Nagyon felizgatott Szekeres szerkesztő ur egyik cikke, melyet előzőleg fiamról, Lőrincz Lászlóról, a Zalamegyei Újság mu .katársáról, irt és melyben fiamról azt állította, hogy „félresikerült" fiu. <k
— Hát akkor miért nem izgult a főbiztos ur, amikor a fia irta rólam a rágalmait és sértést? — viszonozta Szekeres — vagy azt hiszi, hogy a fiának privilégiuma van a maharadzsától a sértegetésekre ? Elhiszem, hogy fájt a „félresikerült" kifejezés, de ez inkábba fiá-
nak a baji, mint az öné. — Itt a biró rászólt Szekeresre.
A bíróság ekkor megkezdette a fanukihallga* tásokat. A kihallgatott tanuk egyöntetűen vallották, hogy Lőrincz József támadólagr<&/fenyegetőiig lépett föl Szekeres ellen és csak Janzső biró közbelépése akadályozta meg a kardiámadás végrehajtásában. Egyedül Boc.;kay segédtitkár vitatta Lőrincz támadó szándékát.
A bizonyítási eljárás befejezése után a perbeszédekre került a sor. Dr. Antal Gáspár ügyészi megbízott ugy Lőrincz, mint Szekeres ellen föntartotta vádját. Lőrincz* kérte felmentését, majd Szekeres szólalt föl:
Szomorú, hogy őt sorozatos, utcai támadások érik és mégis egész napokat kell töltenie a biróság előtt a vádlottak padján. Ezt az esetet is, töb^hasoníóval egyetemben, előre bejelentetted reiídőrség vezetőjének, dr. Roth Andornak, aki a följelentés! jegyzőkönyvbe is, foglaltatta, meiyet a tárgyaláson ismertettek Ámde a rendőrség semmiféle intézkedést nem tett és igy ki volt szolgáltatva egy fegyveres, ember üldözésének. Pedig a polgárság szeméiyi biztonsága fölött őrködni a iendórség legelső kötelessége. Ilyen konkrét esefben joggal elvárhatta volna, hogy a támadási a rendőrség, ne pedig egy véletlenül arra haladó törvényszéki biró emberiességével és hidegvérével legyen kénytelen megakadályozni. Bókisen hazafelé tartott az ulcán és ilyen helyzetben támadt reá Lőrincz. Revolvert elő nem vett, mert nem is volt nála, egy Shakespeare könyv volt a zsebében, azzal pedig nem lőhetett volna. Lőrincz Józsefnek ezt az ügyet saját fiávai négyszemközt kellet: volna nem is kíméletesen elintéznie, de nem vele. Ha ebben az ügyben őt elitélik, kéri a bíróságot^ oktassa ki Őt az ítélet indokolásában arra, hogy mit, tehetett volna egyebet, mint ahogyan cselekedett.
A biróság erre kihirdette Ítéletét, mely szerint • bűnösnek mondotta \'ki Lőrincz Józsefet közcsend elleni kihágásban és ezért 800.000 korona fő és 200 000 korona mellékbüntetéssel sújtotta és az Összes felmerült költségekben elmarasztalta. Szekerest a vád és- következményei aló1 fel-] mentette. Az ügyészi megbízott Lőrincz büntetésében megnyugodott, Szekeres fölmentése miatt fellebbezett. FeHebbezést jelentett be Lőrincz is.
A frankügy tatai a törvényszéken.
Budapest, április /. A frankügy iratai a Tábláról visszakerültek a törvényszékre, ahol ma döntenek a főtárgyalás napjának kitűzéséről. A főtárgyalás nyilvános lesz.
A tanárok státusrendezése*.
Budapest, április 1. Maday Gyula nemzet-/ gyűlési képviselő, a Középiskolai Tnnárok Országos Egyesületének elnöke, a pénzügyminisztériumban azt a felvilágosítást kapta, hogy a tanárok slátusrendezésére vonatkozó rendeletet Bud miniszter már aláirta és a rendelet a közeli napokban megjelenik.
Baptista kereszteld.
Pár hónappal ezelőtt megtelepedett Kaposváron egy baptista asszonyt aki csakhamar megkezdte a toborzást. Ma már negyven híve van. A mult napok egyikén 16 uj hivő hajtotta fejét a \\ keresztvíz alá a kaposvári góeftffdééen.
zalavarmegye
>926 április 2.
m<&9 agy Ms bor. .
Egerszegi specialitásról kell még megemlékeznünk. : Ez a bolti kimérés. Mérnek ugyanis más városokban is boltokban szeszes italt, de legtöbbjében csak pálinkát. Mintha azt hallottam volna, hogy itt Egerszegen — lehet, hogy ujabb . rendelet ez, amely az egész országra szól — kötelezővé tétetett az, hogy amely boltos pálinkát mér, az köteles sört, bort és tartani. A pálinka kimérését- afcok, a városi korcsmák, amelyek nem egyuttaUszállodák vagv kávéházak is, szívesen átengedik a boltoknak. De a bor és^ sör kimérés már érdekeiket séfti. Ám sérti a" termelőket is ájtalánosságban, mert a boltosok/ a bort nom helyben veszik, vagy legalább is olyan bort mérnek, amely1 nem helybeli származású. " Ezeknek meg van engedve, hogy akár Spanyolországból szá\'rmázó bort is mérhetnek. Szóval qgyenló joggal birnak e tekintetben a vendéglősökkel, tehát többet, mint a termelők, holott a .borhoz csak annyit értenek, /nint hajdú a harangönt^sliez. Ehhez azt hiszem iparenge-. délyre sincs szükségük; egyszerűen mérhetnek egy oly iparengedély alapján, amely a bortól oly távol áll, mint Makó Jeruzsálemtől. Ennek a révén korcsmároskodnak. Így fejezem ki, mert akad oly bolt is, ahol még szalámit is falatozhatnak a nem zárt üvegben kimért zárt palac-kozásu borhoz, mert ezeknek van a legtöbb alkalmuk ahhoz, hogy olt valahol a kapun belül ihassák meg boraikat, hiszen, ha a finánc betéved, egyszerűen azt mondják, hogy cájgért, sóért, cukorért stb. jött az illető.
Dd mit mondjon a termelő-kimérő, ha valaki ott találja felhörpinteni a borát — kapun belül ? Az ilyen bolti kimérések egyébre is alkalmasak. A szomszéd községek borainak az eladására. Hiszen ha etekre kötelező volna az, hogy első sorban-attnak a községnek a borait mérjék ki — természetesen emberséges áron vásárolván meg azt — -a mely községben laknak, akkor egy szavunk sem lehetne itteni termelőknek. De itteni termést nem Wsznek, idegen községből származó bort mérnek. Pedig azt mí is megtennénk, hogy százalékot adnánk nekik, ha esetleg tőkeszegények, mondjuk havi elszámo- / lássál.— az elmért bor után. Máris azt hallom/\' hogy néhány idegen községbeli polgár be akarja ide szállítani borát, hogy itt kimérhesse azt. Ehhe<" egyébként pedig jógiik nincs, mint ugy, hogy százalékra átadják a boltosoknak. Azoknak igy befektetésük sem lévén, természelesen az ily ajánlatot elfogadják. Sajnos azonban elfogadják azok a termelők is, kik már kimérték saját térmésü-boraikat. Hány, ilyen termelőtől lett megkérdezvé már ott a*fogyasztási hivatalban: Atyafi! azt mondottad, hogy a jég agyonvágta a nyáron a szőlődet és \'\'igy csak 5 hektoliter borod termett, .hogyan van az,\' hogy már a tizedik hektolitert méred ?
Necm kérdezték ezt egytől sem. Lehet, hogy nem-is volfalkalom ma ennek megkérdezésére az illető fogyasztási hivatalnoknak, hiszen az ilyerf suttyomban kihágás utján elmért bort egy kis Ügyességgel teljesen is ki lehet vonni a fogyasztási adó alól. Akár be sem jelentik. Abból a sok forgalmistából nem lehetne néha vendégszereplésre kiküldeni a legmegbizhatób-bakat ? Hadd mennének körül egy. kissé a hegyben, hogy kinek a hajlékába vittek idegen bort? Bizony erre kíváncsiak lehetnének más községbeli hegyeken is az oly hajlékokban, amelyeknek tulajdonosa a városban kimérési engedéllyel bír. Mert ez, eltekintve a törvény sértéstől, duplán, is vét a tcrmolői tisztesség ellen. Először is, elmérvén saját termését, idegen bort, másodszor idegen községből származó bort mér.benn a városban az itteni borok és termelők rovására. Ilyenek ellenőrzésere igazán keyés a személyzet, mely a fogyasztási hivatalban rendelkezésre áll, mert, na lerobban a rossz idő,\' bizony tavasz\'tájra marad az*a teendő, aminek már ősszel, vagy kora télen el kellett volna^végeztetnie, például a készlet bejelentése utáni ellenőrzés^ Mennyi nyílt kapu támad az esetben/ ha ez Kivihetetlenné vált — -a vissza-élésekre F
Megengedem, hogy ezen feltevés ellen tiltakoznak a fogyasztási hivatal alkalmazottjai, de
kénytelen vagyok ezt negligálni, mert elvégre lehetetlenség keresztülvitelére egy. fogyasztási, vagy akár finánc kapacitás sem képes. Ez utóbbfak is ugy el vannak más egyébbel foglalva, hogy^csak véletlenül jut tudomásunkra egy-egy efajta kihágás, vagy ugy, ha megunván valaki a szemérmetlen üzérkedést, végre is felhívja rá a pénzügyőrség figyelmét.
Ez utóbbi ellenőrzés alul egyébként a boltok mentesek, mert őket nem köti az, hogy a bor saját termésü-e, vagy idegm származású. Rájuk nézve csak annak az ellenőrzése áll fenn, hogy zárt palackokban mérik-e a bort, no meg hogy megengedik-e az ott ivást. Ám tessék ezeket megfigyelni s ki fog derülni az, hogy jogos-e a vendéglősök és termelők ki nem fogyó panasza, vagy, sepi,amikor az ily fajta konkurrencia ellen méltán panaszkodnak, sőt tiltakoznak. Nem-e lehetne az ily kimérési yengedélyeket -bevonni, vagy legalább is nagyon megritkítani, mikor az ilyen \'kimérések csak mellékfoglalkozások, hogy ugy mondjam kontárkodások ?
A város kívánja-e ezt igy — mert ugy az illeték, mint a "többfogyasztás révén — Őt illetvén meg e két jövödelem teljességében — nagy jövedelemre tesz szert, vagy rendeleti utasítás parancsolja azt, hogy ezen engedélyek i y fölös mértékben adassanak ki akkor és ott, amikora korlátlan kimérések, ha gazdátlanná lesznek — itt Egerszegen, illetve bevonatnak és fyelyükbe uj engedély nem adatik ki többé, mivel állítólag számfelettiek ? Nem-e lehetne ezeket a nehezen ellenőrizhető, nem szakemberek kezében levő kontárkodásokat beszüntetni, hogy igy azután az. igazi szakember, a vendéglős és termelő Könnyebben boldogulhatna ? Miért másnak olyan mellékkeresetet adni, amely tulajdonképpen a szakembernek egyedüli kenyér-* keresete? P. L.
Balázs Árpád nóta-estje, Zalaegerszegen.
Zalaegerszeg város zenei életének kimagasló eseménye lesz Balázs Árpádnak, az cftszág szerte méltán ünnepelt dalköltónek, a Petőfi Társaság tagjának, Zalaegerszegen, az Arany Bárány szálló nagytermében, 1926. április 10-én, szombaton rendezendő zenei estje. Azon kevesek közé tartozik Balázs Árpád, akinek alkotásai népszerűbbek nevüknél. Akadhatnak talán, akik nevét nem ismerik, de aligha van magyar ember, aki ennek a kiapadhatatlan erejű zene-poétának édes-bus melódiájában ne gyönyörködött volna, s közülük egyet-mást maga is ne tudna. Amint szerzőjük lelkében őszinte ihletből fakadnak a dalok, ugy hangzanak fel újra meg .újra ezrek és ezrek hangjain keresetlenül egy-egy hangulat önkéntelen, természetes kifejezőiként, mintha maguk bánatából-öröméből szőtte volna a szerzőjük.
A magyar népdal-költészet legnagyobb neveivel, Lavotta, Dankó, Fráter, Lányi neveivel egyült emlegetik ma Balázs Árpádét, aki mint előadó is legelső művészeink közé tartozik, ki saját alkotásaínak legkiválóbb interpretálója. Éppen ezért kétszeresen indokolt várakozással tekinthet közönségünk a hangverseny elé, amelyet a Magyar Szövegírók, Zeneszerzők és Zeneműkiadók Szövetkezete rendez nem saját célja-\' ira, hanem a jótékonyság szolgálatára.
Ez a fiatal szövetség a magyar zeneszerzők jogo^ érdekeinek védelmére alakult. Bár már régóta törvény védte a zenei művek előadási jogát, mégis csak a legújabban kiadott kormányrendeletek szereztek érvényt az irolt szónak.. Ezek az ujabb intézkedések méltányosak és szükségesek voltak, mert mig minden más szellemi termék régen a törvény oltalma alatt állott, a zeneszerző alkotása nálunk köztulajdonnak tekintődött, amelyből sok ezer előadó megélhetett, de a szerzőnek magának csak a kóta kiadásakor jutott némi honorárium. Igy történt meg, hogy Sientirmai, a .Csak egy kis lány van a világon\'1 szerzője ismeretlenül, elhagyottan, a szó szoros értelmében éhenhalt abbán az időben, amikor még ropogós bankó kat kapott a cigány évtizedeken át — s nem egyszer garmadával — ezért a nótáért.
A Magyar Szövegirók, Zeneszerzők és Zene. mflkiadók Szövetkezete a zenedijakból befolyó összegeket egyrészt a zeneszerzők támogatáséra másrészt ezek özvegyeinek és árváinak ellátására 8 végül anyagiakban szűkölködő tehetséges ifjú magyar zeneszerzők tanulmányainak segélyezésére fordítja. c
A nyugati országokban már régóta intézmé-nyesen a törvénv teljes .szigorával van szabályozva a zeneművek előadási joga, azonban a magyar zeneszerzők szövetkezete annyiban ka-lönbözik a külföldiektől, hogy a hazai zene. kultura tervszerű fejlesztését és kiépítését is feladatául tűzte ki.
Ezirányu törekvéseinek első lépéseként rendezi, minden üzleti érdek kikapcsolásával, Balázs Árpád hangversenyét, melynek célja a ha- < zai zenekultura elóbbreyitele, amelynek bevételét a szövetkezet a vármegyei tisztviselők hévízi üdülőháza javára engedi át.
H ! R £ K
•mmm
ELŐFIZETÉSl FELHÍVÁS!
Április 1-én uj előfizetést nyitunk a Zala-vármegyére, Kérjük lapunk barátait, szerezzenek ujabb előfizetőket, akiknek előfizetése lejár szíveskedjenek megújítani és az esetleges\\ hátralékokat te beküldeni. \\
— Nagypénteken nem jelenik meg • Zalavármegye.- Kormányintézkedésre Nagypéntek déltől Nagyszombat délig a lapok nem jelenhetnek meg, igy a Zalavármegye következő száma Nagyszombaton délután, a rendes idődben jelenik meg. . (\'
— Halálozások. Qróf Pál molnár 34 éves korában, hosszú szenvedés után, Pozván elhunyt. Temetése ma délután 4 órakor volt Pozván. —- Kenessey Gábor 62 éves korában Zalaegerszegen elhalálozott. Ma délután 4 órakor temették az ev. ref. egyház szertartásai szerint az uj temető kápolnájából.
— Megyei dalosverseny rendezősége közti, hogy-a junius 13-án Zalaegerszegen tartandó vármegyei dalosversenyre kezdő dalárdák is bejelentkezhetnek. Ezek á dalárdák külön versenycsoportban vejgiek részt, ahol kötött számok nem leéznek.
—/Mozgalom a nemzeti viseletért. Debrecenből országos mozgalom indult ki, amelynek célja a „Magyar Férfiak Nemzeti Szövetsége" megalakítása és, a tagok részéről a nemzett viselet, a faji szokások ápolása, igy pl-Attilla-öltöny, Zrínyi, avagy Kazinczy-ruhák hordása a mostani ruhák helyett.
— Lakásépítő sorsjegy-akoló. Egy nagykanizsai vasúti tisztviselő a lákáskérdűs részbeni- megoldására a következő tervet ajánlotta és juttatta el a kereskedelemügyi miniszternek : „Rendezzen az állam az osztálysorbjatékhoz hasonló sorsjátékot és annak nyeremény-rendszeréből küszöböljék ki a milliárdos főnyereményeket, hanem minden sorsjegy egyenlő eséllyel egyenlő nyereményekre jogosítson. Csak háromféle nyereményt-úlzzenck ki: egy, két és háromszobás lakásokat>Aki megnyerné valamelyiket, annak az állam a jtyerő tetszése szerinti helyen építtetne egy a sorsjáték terve-zeipen előre körülírt áru, nagyságú ós kivitelű házat. Ha csak öt milliárdot is kontemplálna \' ecélra az állam — pedig a jelenlegi osztálysorsjátéknak nagyobb összeg áll rendelkezésre
- akkor is, 50 millióban jelölve . meg egy egyszobakonyhás lakás építési költségeit — 1Ö0 egyszobakonyhás lattást lehelne építeni, már egyetlen egyszeri fordulóból esonka országunk területén.
— Műkedvelő előadások. A kővágóőrsi Evengélikus Nőegylet húsvét hétfőjén, este 8 órai kezdettel, az evangélikus egyház vendéglőjének nagytermében táncmulatsággal egybekötött műkedvelő előadást rendez. — A badacsonytomaji Iparosok és Kereskedők Körex húsvét hétfőjén a Bakó-féle vendéglő helyisé- j flében táncmulatsággaKegybekötött műkedvelő előadást tart. A tiszta bevételt a zászlóalapra fordítják.
legolcsóbb bevásárlási forrása:
Fischl Ede és Fia, Zalaegerszeg
Eötvös-utc* tO. Mám. T«l«fonssám 106.
926április 2.
— Egy kis házasságkötési gyorstalpítás. Az élet furcsaságainak érdekes csele játszódott
i Je a napokban a budapesti Pázmány-egyetem Üilői-uli klinikáján, melynek Tóth István dr. egyetemi professzpr a vezetője. A hatalmas klinika épülete elölt felvirágozott kocsikkal, autókkal megjelent egy lakodalmas társaság. Az egyik gummitalpu fiákkerből leugrott a cilinderes, frakkba öltözött, vőfegény, aki torka szakadtából ordítozott a kapubejáratnál:
— Gyorsan orvost, segítség! .
A kocsin csaknem eszméletlenül, teljes menyasszonyi diszben feküdt egy fiatal hölgy, akinek a fején mirtuszkoszoru volt és fátyol lebegett a langyos tavaszig szélben. A klinikáról az ápolók • egész serege szaladt az utcára és a félájult menyasszonyt hordágyon vitték be az egyik terembe s a szegény vőlegény még csak inagA-fioz se térhetett meglepetéséből, nukor y az egyetéín segédlanára hozzálépett és gratulált, neki a világra jött ép és egészséges fiához. -— Ezután megállapítottak a „ténykörnyülálladékof. Az eset ugy történt, hogy a vőlegény mit Üem sejtve megjelent a menyasszony háza népénél. A remekül felöltöztetett arát kegyetlenül befűzték*, hogy mindennemű rossz sejtelem ellepleződ-qék, aztán a níenet elindult gyors vágtatással az \\ anyakönyvvezetői hivatalba, hogy a házasságot ^(nefckössék. A szép, sápadt menyásszony már alig\'bírta szusszal ezt az iramot. Iszonyú fájdalmai voltak, de tűrte, mikor aztán az anya-könyvvezetőnél a pennái- a saját nevéuek aláírása után letette, hirtelen elvágódott. A mamii nyugodtan kiáltotta: ,
- Gyerünk a szülészeti klinikára I Olt pedig annyi idő se állt rendelkezésre, hogy a mirtusz-koszorut és a fátyolt, leszedjék a derék hölgyről, mert a házasságk\'örüli gyorstalpalást expresz sebességgel kellett elvégezni.
- A Gazdasági Egyesület közgyűlése. !
A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület folyó j évi április hó 6-án délelőtt 11 órakor Zalaegerszegen, az egyesület székházában rendes \' közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés az 1925. évi működésről. 2 Számvizsgáló-bizottság jelentése az 1925. évi zárszámadásról. 2 Tagsági ügyek. 4. Gazdasérelmek tárágyában átiratok melletti állásfoglalás és javaslatok. 5. Folyó ügyek, indítványok..
— Ékszerlopás Nagykanizsán. Berger Jakab nagykanizsai lakos fel jelentés tett a rendőrségen ismeretlen v tettes ellen, aki lakasán,^a nyílott szekrényből, ellopott egy vaskazettát* melyben egy duplafedelü aranyóra, öt kövekkel kirakott aranygyűrű, magyar és külföldi aranypénzek, egy pár arany fülbevaló, arany karkötő óra és női arány melHfl volt. A nyomozás\' megindult.
— Értesítés. Az intéző bizottság határozata alapján értesítjük mélyen tisztelt tagjainkat, hogy az uj alapon szervezett egyéni tekeversenyek folyó hó 5-én Vargha Mihály vendéglőjében levő tekepályán kezdetüket veszik. Felütjük a mt. tagjainkat, hogy ezeken a versenyeken minél nagyobb számban résztvenni szíveskedjenek. Zalaegerszegi \'Teke Egyesület.
ZALAVÁRMEGE
— Méhészek összejóvet&le. A Zala-vidéki Méhészek Asztaltársasága holnao pénieken, délután 2 órai kezdettel összejövetelt tart a
Baross-vendéglőben. (
. \\
Szántó ismét 3 cikket ajánl:
Tavasai kabátok
szép választékban,.
Női feSöltő szövet
angol coverkoot és burbury minőségben.
Divat kockás epörtge
(70 cm. s/éles) nagy választékban, nitr. 30.000 K.
—• Csód. A zalaegerszegi kir. törvényszék, mint csődbíróság, Pollanz József volt fürjei lakos, kereskedő ellen bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam terűielén levő ingatlan javaira a csődöt megnyitotta. Csődbiztos: Pénzes László dr. kir.törvényszéki biró A követelések bejelentésének határnapja május 10, a felszámolási tárgyalásé május 22.
— Tlzenhároméves anya. Horválh Rozália tizenhároméves cigánylány a felsőőri kórházban egészséges fugyermeknek adott életet.
Pengődíjszabás a postán.
A kereskedelemügyi miniszter rendeletére ma életbelépett a postán a pengőtarifa. Az uj díjszabás a következő : Levelek a helyi forgalomban 20 gr.-ig 1000 K (8 . fillér). 20 - 40 gr.-ig 1500 K (12 fillér), 40 250 gr.-ig 2000 K (16 fillér), 250 - 50U gr.-\'ig 3000 K (24 fillér.) ;
A távolsági forgalomban : 20 gr.-ig 2»X> K\'(16 fillér), 20 - 40 gr.-ig 3000 K (22 fii ér). 40 250 gr.-ig 35 0 K (28 fillér). 250 500 gr.-ig 500) K (40 fillér). A belföldi forgalomban 500 gr.-nál súlyosabb levelek nem adhatók-fel. A levelezőlap dija helyi forgalomban 500 K (4 fillér.)
Az expresszdij belföldön 5000 K (40 fillér). Postautalványok dija 5(X)(XX) K-iu (40 pengő) 3(XX) K (24 fillér), I,(XX) 000 K-ír (81) pengő) 5<XXi K (40 fillér), 2,500.000 K-ig (200 pengő) 10.000 K (80 fillér), 7.500.000 K-ig (1300 pengó) 15<XX) K (120 fillór). 15,000.000 K-től (J\'AX) pengő). 25,tKX).(XXl K-ír (200 fillér). Az értéklevelek biztosítási dija 5,(XX>000 koronánkent 5COO K (40 fillér). Csomagok a belföldi forgalomban bérmentesen is feladhatók t> ez esetben a címzett 2500 K (20 fillér) pótlékot fizet.
Táviró dijak: Belföldön epy szó 900 K (1927 január 1-tól 875 K), helyi forgalomban 450 korona.
Távbeszélő dijak: Hudapcslen és vidéken a beszélgetési dijak 30IX) koronárol 2500 K-ra csökkennek. Lényegesen csökken a soronkivüli állomásbekapcsolások dija is. Vidéken száznál több előfizető esetén a havi előfizetési dij I50.ÍXX) K (12 pengő), száznál keve-sebn előfizető esetén 75.<XX) K. A távolsági forgalomban a beszélgetési dij csak a 100- 150 kilóméteres körzetben csökken az eddigi 32.000 K-ról 28.000 koronára. ,
ERDŐS RENÉE legifjabb könyve:
Báró Herczfeld Garissz
most jelent meg és kapható
KAKAS ÁGOSTONNÁL ZALAEGERSZEGEN. Bárhol hirdetett Könyv, eredeti kiadói áron 11
x Értesítés. Van szerencsém a n. é. közönség figyelmébe ajánlani, hogy az „Aspirator" szabadalmazott mosógép egyedárusitását Zalavármegye területére sikerült megszereznem. A kiváló jó minőségű géppel bárki gyönyörűen és könnyen moshat. Kívánságra a gép bemutatása végett házhoz is megyek. Szives pártfogást kér: Szigeti József bádogos mester, Zalaegerszegen.
x Tüdőbetegek, rák, gyomorbajban szenvedők uj sikeres kezelése Dr. Balog gyógyintézetében, Budapest, Gróf Zichy Jenő-utca 23.
TÖRVÉNYSZÉK.
Felemelt büntetések.
Markai jlnok nagykapornaki lakos egy napon Zanati Imre pajtája előtt eihaladtában pipára gyújtott s a gyufaszálat eldobta, melytől a pajta tűzet fogott és leégett. A zalaegerszegi kir. törvényszék 3 hónapi fogházra Ítélte Markált, a Tábla ezt a büntetés 6 hónapi fogházra emelte fel.
Szabó/Ferenc rédicsi erdőőr vadászfegyverét töltötten otthonhagyla. A fegyverrel Szabó 12 eves öccse játszadozni kezdett, a töltött fegyver közben elsült és a lövés megölte Dómján Mária kislányt A zalaegerszegi kir. törvényszék gondatlanságból okozott emberölés miatt Szabó Ferencet 3 hónapi fogházra Ítélte. A tábla a büntetést 6 hónapi fogházra emelte fel.
Mind a két ítéletet ma hirdette ki a zalaegerszegi kir. törvényszék.
w Meghívó.
A ZALAEGERSZEGI IZRAELITA HITKÖZSÉG
évi rendes közgyűlését
folyó évi április hó 11-én délelőtt 10 órakor a Kereskedelmi Kör nagytermében fogja megtartani, melyre. van szerencsénk t. Címet tisztelettel meghívni.
Zalaegerszeg, 1926 március 25.
GERÓ SIMON hitk. titkár.
Dr. BERGER BÉLA hitk. elnök.
TÁRGYSOROZAT:
1. Két jégyzőkönyvhitelesitő kiküldése.
2. Az elöljáróság évi jelentésének tárgyalása.
3. Számvizsgáló bizottság jelentése.
4. Zárszámadások tárgyalása. ,
5. Az adókivető bizottság 21 tagjának megválasztása.
6. A számvizsgáló bizottság 3 tagjának megválasztása.
7. Esetleges indítványok.
JEGYZET. I. A részletes zárszámadásokat a közgyűlés előtti 5. napon minden hitk. tag a hitközségi irodában betekintheti. (31. §.)
2. A tagok köréból a közgyűlés elé terjesztendő indítványok 6 nappal a közgyűlés előtt a hitk. elnöknek rásban beteíje sztendők (32..§.)

HÚSVÉTI
• wüsmM. f&fü-
VASÁR
w,
ijefon 170
ZALAEGERSZEGEN
Dl VATARU ÜZLETÉBEN
ZALAVARMEGYE
v ---r
— Két heti fogház a csendőrök rágalmazójának. Zdenka\'Feiencné csabrendeki 30 éves asszony nyilt utcán. uiánakiabdlt a csendőröknek. ámiért felhatalmazásra hivatalhói üldözendő rágalmazás vétsége miatt megindult ellene az eljárás. A zalaegerszsgi kir. torvényszék Zelenkánét 14 napi fogházra és 200 ezer korona pénzbüntetésre Ítélte. A Tábla, majd most a Kúria is. helybenhagyta az ítéleteit, amely igy jogerőssé vált.
ífiZSAZBASÁG ÉSPÉKZÜGY.
Egy aranykorona
* dollár hivatalos árfolyama szerint ngyenló 14.385 papírkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta ós deviza árfolyamai.
1926. ápriliíí 2
Valuták:
Daliák:
Angol font 346900-34ÍWOO Cseh korona 2112-21 lí) Dinár Dollár
Francia frank Hollandi frt

Léva Ura Márka.
1254-12(30 71250-71550 2500-2520 28610-28750 296-302 500-530 2878-2S98 J 6985-t 7035
Osztr schill. ICHi35-10-|fX) i Dán korona 1869^-18755 i
Svájci frank Belga Irank Norvég kor. Svéd kor.
13755- nS1 >5 2642-2662 15316-15365 19135-19195
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel ,
Kopenhága
Oszló
London
Milano
Ncwyork
Páris
Prága
Szótia
Stockholm
Wien
Zürich
28600-28700 1255-1260 16985-17035 292-298 2642-2662 18695-18755 15315-15365 34690C-347900 2868-2882 71340-71540 2484-2500 2112-2119 500-530 19135-19195 10 070-10 100 13745-13785
Budapest*

Hú/a 390.00", Búza (tiszavidéki) 395 00\'), Rozs 222.000, Takarm Aro* 225.000, Sörárpa 280.000, 7.ah 242.500, Tengeri 175 000 Korpa 162.500. Repce 620 000, Köles 215.000, Réna-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Széna---. Szalm3---.
2Url(hban:
Magyar korona \'Ki072 7o Oi osztrák korrnia \'NJ073 22, Prancia frank 18.40. szoko! 15-37 5, dinár 9130
Zafaegeriz^gi piaci Arak.
A legutóbb: zalaegerszegi hetivásáron sz árak a következik voltak : bii/a 350,000, rozs 190.000, árpa
230.000, zab 210.(Kií». tengeri (cnöves)---. tenger;
200000, marhahús 16.200, sertéshús24, borjuhut, 28 e/er
K kiJ\'-o.rammonként; «zéna 12>\\ *»alma 70.
A nemesfémek árai.
Hus/koronás magvar aranvr 289.000, huszkoronás osztrák arany: 280.000, ezüstkorona: 6000 régi ezüstforintos: 15.000, ezüst ötkoronás: 31.000 korona.
uAptulajdono*; ZAUAVArmEOVÜ lapkladftUrtaaftg.
F«»»»rk«»»t<J; 4ZfKERE8 MÁRTON. r«l«tí» l»-\'k«tit0; HÍRIIOLY FERf.HO. r«i»l4, MadJ . KAKA8 AOOSTON.
APRÓHIRDETÉSEK.
• •••
ELADÓ Zalaegerszeg határában 3 parcellában kb. 1900 q-öl területü rét. Bővebb telvilágositást Kaczor József Wlassics Gyula-utca 35. sz. alatt ad.
AZONNAL beköltözhető, 1200 Q-öl területen fekvő ház önkéntes árverésen április hó 5-én eladatik Simon Ferencnél. Kispáli.
JÓ CSALÁDBÓL való fiu tanulónak felvétetik a türjei vasúti vendéglőben özv. Golják Jánosné.
N
c
6) n
hm
o o Z
M
3 «
Henger., Gép, és flutéolajok
Az idő drág.i, de a tüzelőanyag is. Aki olcsón elsőrendű s megbízható ttiietóany^g\'>t óhajt magának a cséplést idényre biztosítani
Benzin,, \'
Petroleum és \\ ( GázoSalban,
az forduljon bizalommal hozzám. Aki ezt nem teszi, az saját érdeke elten cselekszik.
Árajánlattal készséggel szolgálok.
Mayer József
ZALAEGERSZEG
Telefon 78. \'
A MaQyar-Amerikai Petroleum R. T. lerakata.
"I Kedvező flzatáM fe&totRínK..
A
Ci
3
< \'
0)
a
o-*
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFES áLEMÉR
építkezési anv\'\'g kereskedése és cementárugyara
LENT3
Telefon 15.
••••
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek: "
Rédics, Lenti, Csttmttdér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, ZalalOvó.
Figyeljen
kérem!
Vánicsökkcnés^niatt lényeges áresések!
Selyem nyakkendők 25 ezertől kezdve, selyem muslin harisnyák 25 ezertől kezdve, szép cérna-keztyük, gyermek-harisnyák legolcsóbban, Gyönyört! félcipók, legújabb fommers cipők, kézimunka férfiy és gyermekcipők jótállás mellet, fehér vászoncipókí szandálok és gurnmitalpu vászonci|)ók.
Borsalino és Gyuklts kalapok
kizárólagos gyári raktára.
HamerlJ ás külföldi keztyUk!
Uri és női
bámulatos olcsón.
flEsöernyöh
legnagyobb választékba csak áru-
házamban. Saját érdekében néne mei kirakataimat l
ifi. Ifiorvát Jenő
uri és női uiv^áruliáza, Zalaegerszeg
Kékkő, raííia, petrolenm benzin, kocsikenőcs stb.
m*ríig«izda>ági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MÍKSA
ZALAE0ERS7.EG.
\\
s minden egyéb
nyomdai
munkák
logszettb kivitelben, legolcsóbb napi áron készülnek
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAI: GI: RSZHG
Legolcsóbb szórakozás
ha belép a
„Kultúra kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Rés*-letes felvilágositáj
Kakas Ágoston
nyomdájában nyerhető Telefon 131 sj.
T"
Tanfolyamunk most kezdődik J Sft: K
soff őr-tanfolyamunkat
hallgató tanítványainkat csekély egf millió koronáórt. Ai elméleti kiképzés modernül felszerelt auto-javitó-műhelyünVben. mig a gyakorlati luxusautóinkon történik. Vlgyálion clmtlakro és ha«»atoi r^klamaknak fel ne üljön. — Mindennemű felvilágosítással szolgál:
ROTHLER és BAJUSZ AUTOGA&AGE Szombathely
Hollán Brnó-utca lo. szám. — Telefonszám 15.
.........
Legolcsóbb áro^i, legfinomabb árukat:
öltönyöket, télikabátokat, bandákat, nöi és gyermekruhákat
BÁTOR! SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
k Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg , C
vételkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárát és kirakatait
i

\\
V, évíolya®.
Zalaegersseq, 1926, április 4. Vasá
Lnap.
Ara 1500 korona,v
• %
76 uáa. (
POLITIKAI JSTJMPXT^AF
delelik minden bétkSsnap délnlán. - Elótlsetói: egy hónapra 26.000 K, negyedévre 75.000 I. - Bierkeistósóg é« kiadóhivatal: lalaetersxeg, Sféeheayl-tér 5. Telefon ISI
* - ———^—————
ni i i " ■
HÚSVÉT
, Irta: HEKBOLY FEKEiNC.
Bús sziveknek, lelört reményeknek, az ^ igazság erejében kételkedő lelkeknek vigaszt nyújtó ünnepe köszöntött ránk. Mert a Húsvét az új\\életre ébredést, a kikeletet, a tavaszt, a szabadulást, a föl-) támadást hozza. Azok a természeti és \' eszmei erők, amelyek örök harcukat vívják a világon, Húsvétkor arra intenek, hogy az erőknek egyik fajtája rombol, a másik meg épit. Rombolnia természetben is, az eszmei világban is; de építenek is egyikben épp úgy, mint a másikban. A tél fagyos leheletével letarolja a természetnek minden szépségét, halálba dermeszti az egész természete^ s azután győzelmének, jeléül fehér lepellel borít be mindent. De jön a másik erő, a tavasz lágy fuvalma, amely elűzi a dermesztő hideget, meglágyítja a föld kemény kérgét s utat nyit az*uj életnek. A halottá dermedt természet leveti magáról a bilincsekét és ragyogó szinpompába ( öltözik, r
A léleknek legszebb díszét a jóságot, igazságot, nemességet is legyűri a gonoszság, a hamisság, az álnokság, ez a romboló triász, mely tévelygést, vakságot borit a lelkekre, hogy ott csak a bűnöknek dudvája tenyészhessen. Az emberi lélek hosszú évezredeken át ennek a/íri-
• ásznak a jármában nyögött, mig végre megszületett^ az Igazság, ki a tavaszi fuvalom lágyságával leolvasztotta a lelkekről a tévelygések és bűnök vastag kérgét s utat nyitott az alatta szunnyadó életnek, mely megújhodást, ujjáébredést, föltámadást hozott az emberiségnek. Az erők harca azonban nem szünetelt. Az Igazság a maga egyszerűségével, nemességével, harcra ösztökélte maga ellen a gonoszságot. Krisztus, a megtestesült igazság, fölszabadította az emberi lelket a bűnök rabszolgaságából s a kisarjadzó szent érzelmeket az ő örökérvényű tanításaival isteni gondozásba vette. Uj élet-»ek utait mutatta meg Ö az emberiségnek, azokat az utakat, amelyek a boldogsághoz vezetnek. És ezért kellett meghalnia. A gőgös emberi természet fellázadt az \'gazság ellen, mert ez indulatait fékezte s a testi gyönyörök helyébe lelki élvezeteket ígért.
És a gonoszság, az álnokság elgáncsolta az Igazságot. Hogy áz igaz Útra
• épett emberiséget eltántorítsa az Igazság-ól, külső hatalmi eszközökkel megfosztotta őt minden díszétől. Megrugdalta, jj nt valami bitang jószágot, gyengének állította óda, sogy senki ne bízzék többé «*nne, sőt életét is kioltotta. Hiába tani-. W a hogy csak a testet lehet megölni, * \'elket nem, hiába bizonyította be, hogy
igazság meg nem halhat, mert az
kitör sírjából és életet kér. És mégis megölték és sirba zárták az Igazságot. Diadalmaskodott a bün a jóság,, a halál az élet fölött. De c$ak rövid időre. A Megfeszített harmadnap föltámadott és igéi elterjedtek a föld kerekségén, uj életet adva az emberiségnek, tavaszt, kikeletet, varázsolva az emberi szivekbe.
A bús szivek megörvendeztek, a letört remények újjáéledtek, az igazság érejé-; ben kételkedő lelkek uj hitet merítettek\' s a tévelygők megtalálták az igazság útját. Győzedelmeskedett tehát az az erő, amely épit és nem rombol, amely neme-, sit és nem ront, amely felépiti az igazság sziklavárát, mit hasztalan ostromol a tévelygők balga gőgje. Az igazság meg nem halhat, az feltámad, amint azt a Húsvét, a keresztre fesziteit"fgazságnak feltámadása bizonyítja. Az igazságot lehet elnémítani, el is lehet temetni, de megölni nem. Hányszor szenved ma is az igazság? Hányszor némítják el, hányszor temetik el, de újra, meg * újra kitör a sirjábó), hogy eller6égoit temesse el! És feltámadásában nyer megdicsőülést. Nincs magasztosabb, nincs boldogitóbb érzés annál, mint hinni,, hogy amint a megfeszített Igazság, ki az emberiség bűneiért halt meg, harmadnapon föltámadott, ugyanannak az emberiségnek a megváltására, azonképen feltámad a mi igazunk ís. A föltámadás legyőzője a bűnnek és halálnak: ez a megdicsőülés.
Ne féltsük hát igazunkat mi sem. Elnémították azt Trianonban, de meg nem ölték. Nem látjuk-e, hogy már emelkedik a kő, mit a kripta nyílása elé hengerítettek? Az az erő, amely eddig leszofitva tartotta a követ, már gyengül. És az igazságnak ama ellenségei, \' kik szűkre szabott határaink között hangzatos jelszavakkal űznek gonosz játékot a krisztusi tanokkal, nem fogyatkoznak-e számban napról-napra, nem hull-e ki kezükből egymásután a fegyver, mit at igazság ellen emeltek? A társadalom konkoly-hintői, a testvériség megzavarói, a békétlenség tüzének élesztői, az önzők, a boszuállók — mindmegannyi ellenségei az igazságnak — nem veszitik-e pilla-natról-pillanatra erőiket? Nem látjuk-e a Húsvét misztériumát körülöttünk is valósággá válni? Az igazság napjának sugarai föfszakgatják a hamisság köd-fátyolát, bevilágítanak a sötét odúkba és kikergetik az ott meghuzódókat, akik biztos helyről lövöldözik mérgezett nyilaikat a társadalom testébe. Es ^z igazság győz, mert győznie kell saz igazság győzelmébe vetett rendületlen hittel, teljes reménnyel és bizalommal énekelhetjük most már az Alleluját.
A miniszterelnök Budapesten.
Budapest, április 3. Bethlen István gróf miniszterelnök má érkezett meg Lillafüredről, ahol vadászaton volt Mayer János földmivelési miniszterrel. A miniszterelnök a húsvéti ünnepet a fővárosban tölti.
Teleky Pál a frankQgyröl.
Budapest, március 3. Az Uj Nemzedék írja: Teleky Pál gróf a Neue Frei Pressében cikket közölt, melyben ismerteti a frankhamisitási ügynek nevével kapcsolatos részleteit. Elmondja,, hogy még 1922-ben, vagy 1923 ban fölkereste öt Windischgraetz és Mészáros és előadták, hogy csupán hazafias szándékból pénzvakarnak hamisitani s az ehhez szükséges klisék meg meg is vannak. Azért keresték föl őt, mert tudták, hogy ő abban az időben meglehetősen tevékeny részt vett a külföldi propaganda szolgálatában, ö a tervet elitélte és azt teljesen kivihetetlennek tartotta. Erről jelentést tett a miniszterelnöknek, a dolog technikai részéről azonban nem tartotta érdemesnek szólni, mivel azt abszurdumnak vélte. A történtekről az illetékes rendőrhatóságokat is értesítette.
Tehetséges Ifjak kollégiuma.
Pécs, április 3. Több pécsi egyetemi tanár ^at^az eszmét vetette föl, hogy a tehetséges ifjak részére angol mintára — az egyetem mellett külön kollégiumot létesítsenek. A terv kiviteléhez Pécs városa telket és 100 millió koronát, | Zichy Qyula gróf kalocsai érsek 100 millió, gróf Apponyi Albert és Mostffiyi Dénes püspöki helynök, valamint a káptalan 50 - 50 millió, egy báró 230 miliió koronás alapiiványí feltek. A kultuszminiszter egymilliárdos építkezési segélyt helyezeti kilátásba. Az uj kollégium 1927. szeptember 1-én nyílnék meg/ és 100 egyetemi shallgató befogadására szolgálna.
Az emigráció likvidálása.
Budapest április, 3 A sajtóban sürün jelennek meg hírek, hogy az egységes pártban mozgalom indult meg az emigráció likvidálása érdekében. Héjj Imre képviselő az Uj Nemzedék közlése szerint e-re vonatkozóan ugy nyilatkozott, hogy az egységes párt e téren is teljesen vallja Bethlen miniszterelnöknek álláspontját, Tnely szerint az emigránsok bátran hazajöhetnek, de félelniök keli elkövetett cselekedeteikért. Lovászy visszatérésére vonatkozóan azt mondta, valószínű, hogy a Magyarországon elkövetett cselekedeteiért nem vonják felelősségre, de kérdés, mi fog beigazolódni külföldi viselkedéséről. .
A piros tolásból eltűnt milliós bankjegy. N
Budapest, * április 3. Németh János zenész\' egy pirostojásba elrejtett egy milliós bankjegyet azzal, hogy azt valakinek ajándékba adja. Négyéves kisleánya á tojást kivitte az utcára s mire azt visszavitte, a pénz hiányzott belőle.
Radlcs megint össsebarátkoxott Paslccsal.
Belgrád, április 3. A szerb kormányban kitört válság uj fordulatot vett. A radikális párt egyhangúan „ bizalmat szavazott Pasicsnak. Radics az értekezlet után Pasidhoz ment és kijelentette, hogy a szerbek és horvátok továbbra is teljes egyetértésben fognak működni.
Két gyermek Belgiumba akart
utazni.
Budapest, április 3. Á szerencsi rendőrség értesítette a budapesti rendőrséget, hogy Pető \'
Íózsef fogházőrnek 12 éves József és 13 éves )ániel fia elszöktek hazulról, hogy fölkeressék Belgiumban üdülő testvérüket. A nyomozárt megindították. ^
c
ZALAVARMEGYE
; álmok lovagié. N
• \' . Irta: FÜRTÖS LAJOS.
-;A gázláng sárga fénye ugy lobog, reszket, röpdös a kis budai kocsma befüggönyzött ajtaja fölölt, mint egy beteg sárga éjjeli pillangó. Ha nyilik az ajtó és kiömlik az olcsó mámorok tespedt le.vegöje a nyirkos tavaszi éjszakába, nagyolt ugrik a lángpillangó, végigterül az éjszaka szomorú vándorain, mintha testvéri
• csókot lehelne arcukra^
■Odabenn a nagyváros elesett, nyomorult kis eipberei. Ki itt, ki ott húzza napközben az élet egyhangú robotjának szekerét, hogy meg-, kéressék azt a pár ezrest, amivel megválthatják maguknak a jogot, hogy az éjszaka néhány óráján a mámor és feledés rózsaszínű fátylába burkolják szegény eltompult, kiszikkadt agyukat. A hosszú, zöldre festett asztalok felett ki-t fényesednek a szemek, az alkohol bíborba vonja, a sárga arcokat. Megindul a terefere, rekedtes hangok buggyannak ki a borgőzös szájakon.
t — Itt a lovag ur, éljen a lovag url — ■ hangzik az asztalok körül, mikor a hajlotthátu öreg bebotorkázik az ajtón. Senki sem tudja, ki volt, honnan jölt. A háború és Trianon idehajtotta Pestre, végigjárta a menekültek keserű kálváriáját, az elhozott kis vagyon elolvadf, mint a tavaszi hó. Sülyedt, csúszott mind lejjebb és lejjebb a lejtőn, mig éjszakánként a csöndes kis budai kocsma révében kötött ki. Itt ö volt a nyomorultak udvari bolondja, a •^legnyomorultabb. Azt mondta magáról, hogy lovag. Elhitték neki s azóta „lovag ur14 volt. ■Megmosolyogták úrias, választékos beszédét és . eJringatództak a csodálatos álmokban, melyek ^képzeletéből fakadtak s amelyeknek éjszakáról éjszakára ugyanez volt a mottója : a nagy és boldog Magyarország, benne a boldog
• magyarokkal..
— Ide, lovafc ur, hozzánk lovag ur! — hang-
• zolt az egyik asztaltól is, a másiktól is.
Nehézkesen zökkent le a festetlen falőcára, könyöke az asztalra koppant, fejét a tenyerébe ; hajtotta.
— Igyék, lovag ur I — biztatja a tőkepénzes kávéházi kucséber, aki ilt a vagyonos osztályt képviseli s mar nyújtja is felé a savanyu ko-fcsis-borral tÖltötPpöhárat..
A lovag ur valami köszönés félét dünnyög és lehajtja a poharat^ A savanyu bor végig-. borzongatja a testét. )
A kucséber társaira sandít és megkezdi az ugratá6t. j
— Szedje csak magába az energiát, lovag ur I Ez többet ér, mint a nap energiája I
A lovag elfátyolozott szemmel bámul a ku-cséberre: A bűvös „energia" szó felnyitja benne a\'gondolatok zsilipjét s már árad, ömlik, zuhog belőle a szó. A többiek elhallgatnak, kinyújtott nyakkal figyelik a sokszor hallott zavaros mondatokat.
— Az energia . . . energia . . . Onnét jön a napból, az energiák milliója és trilliója. Az van a fában, szénben, izmainkban, de egyszer elfogy a földről. Akkor megállnak a gépek, mozdonyok, gyárak, megáll minden . . . Hanem a fiam már ott van Amerikában és készíti az az óriás hőelemeket, amivel elfogja, lerögzíti, elraktározza a nap energiáját.
Papirt és ceruzát kapar elő a zsebéből, rajzol, magyaráz.
— Itt van az antimon-oszlop, ez a vizben áll. Itt pedig a bizmut és fölötte az\' óriási gyűjtő lencsék. Középen indul meg az elektromos áram és önti az akkumulátorokba a kimerithetetlen energiát. Nem kell többé a szénbányák mélyében munkások millióinak raboskodni I itt van a kész elektromos erő. Világit, melegít, hajtja a vasutakat, hajókat, repülőgép peket és a gyárakban a gépek millióit ... Ez lesz a világon az igazi gazdasági forradalom... Itt nem lehet megcsinálni, hanem a fiam majd megcsinálja Amerikában I Ott van a pénz, ott van az arany ! . . . Minden nap megjöhet tőle a levél és csak egy szó fog benne állni: heuréka I Akkor Ömleni fog a dollár, az arany I Megalakul az óriási részvénytársaság. Négy milliárd dollár a feltalálóé és a részvények fele\'. Egy centtel sem kevesebb I És a szabadalom
1926 április 4.
csak az Egyesült Államokra szól.\'Utána jön a többi: Anglia, Németország, Franciaország Olaszország, Japán, mind, mind . . . Zuhogni\' fog az arany Magyarországba, mellényzsebbrti fizetjük ki azt a rongyos jóvátételt ...
. A lovag arca kivörösödik,; szeme csillog mint a parázs. Néha megpihen, kiszáradt torkát végigkarcolja a savanyu bor, amit a kucséber előzékenyen töltöget.
- Záróra, uraim I — hangzik fel kocsmáros hangja. . \\
. A legtöbb felcihelődik, fizet és megy. De a kucséber a szomszéd szobára mutat: T
Oyerünk eggyel beljebb I — Ez a kocs-máros magánlakása, itt elüldögélhetnek reggelig.
A társaság a.másik szobába vonul, a fejek összébb szorulnak az-asztal körül. A lovag pedig folytatja letompított, suttogó hangon mert most következik a titok :
— Igen, a titok! A folyadék titka, melyben az antimon-oszlop - áll I Ezt nem árulja el semmi pénzért, ez a miénk marad. Ilt gyártják egyedül Magyarországon, innét megy szét az egész világba. Aki bántja a magyart, az nem kap a folyadékból. Ahol nincs folyadék, ott nem ömlik többé az elektromos energia, a forrás bedugul, megszűnik a tűz, világosság, meg-állanak a gépek, megáll az élet ... De kapni fognak I Miért ne kapjanak ? . . . Mett ellenségeink voltak a háborúban ? ... Az mjr^éPT^ mult, annak vége. . . . Kapnak mfnclriyájan, csak ... — itt felcsattan a hangja,^a szeméből izzó gyűlölet sugárzik — csak ?k nem kapnak, az a négv nem kap: az olán,-csehK-^ szerb és osztrák. Ok a mi igazi ellenségeink, azok is voltak mindig I Ók nem kapnak, kínlódjanak, nyomorogjanak, ahogy mi kinlődlunk
és nyomorogtunk I Akkor majd jönnek és könyörögnek, hogy visszaadnak mindent, az utolsó porszemig, csak mentsük meg őket a nyomorúságtól és adjunk nekik az energia bűvös folyadékából I ... Hát megkönyörülünk a nyomorultakon, adunk nekik és — ilt felmagasztosul a hangja, az arcáről prófétai ihlet sugárzik — visszakapjuk a mi régi, ezeréves
BP.TELEFQN:182:85
Határjárás.
Emberemlékezet óta szokásban van Zalaegerszegen nagyszombat éjjelén az úgynevezett „Határjárás", melynek eredete a törökvilágba nyúlik vissza. Zalaegerszeg városa ragaszkodik is ehez a szép szokáshoz és nem is Húsvét az, amikor hincs Határjárás.
Régi város Zilaegerszeg. Sok vihart látott. Valamikor régen vara is volt, aminek nyoma ma is megvan, mert a nép a törvényszék és börtön épületét ma is rvár"-nak nevezi.
A török nem szállotta meg a várat, melyet nem is annyira kőfal, mint inkább csak mocsár és sánc védett. Valószínűen nem tartotta oly fontos pontnak Égerszöget, hogy nagyobb véráldozatokat hozott volna birtoklásáért, azért hát csak mellette, a besenyői dombon telepedett meg, ahonnan sftmmel tarthatta az egész vidé-\' ket. Mindenesetre fizetelt neki. valamit a város, azonfelül egyszer-kétszer kifosztotta a vásározó népet is és ez untig elég volt a besenyői pasának.
Abban az időben, amelyből a Halárjárás legendája származik, görög kereskedők is éltek Egerszegen, ök voltak a város kufárjai, ők bonyolították le a kereskedelmet a -vidéken. Valami nagyon megbízhatók nem voltak, amint ahogy ezt nem is várhatták tőlük. A furfangos ^ görögök testvéries egyetértésben éllek a városi lakóssággal, de amellett paktáltak a törökkel is, mert hát a sáncokon kivül is akadt dolguk s \' hogy üzleteiket kényelmesebben lebonyolíthassák, . ajándékokkal kedveskedtek neki. Természetes - dolog, hogy a hírszolgálatot is a görögök látták él. Híreket vittek ki a városból s híreket hoztak
be. E híreknek hitelességében azonban csak annyira lehetett bizni, mint magukban a hírszerzőkben. ____
Nagyszombat reggelén, — mondja a legenda, — nagy tömegekben lepték, cl a vidékiek a várost. A sáncórség szigorú vizsgálat alá vette az idegeneket, de ennek dacára besurrant a várba egy török, akit a pasa terepszemlére küldött ide. Tudta, hogy a húsvéti ünnepekre sok mindenféle jót készít a városi lakósság, szeretelt volna tehát egy kis ünnepi harácsolás! véghezvinni. Lehetséges azonban, hogy elérkezettnek látta az időt á város megszállására is. Ez a török odalopódzolt^ egy görög sátorába és tudakolta tőle a városi viszonyokat. A kétszínű szerepre mindenkor hajlamos görög készséggel adott neki fölvilágosilásokat, sőt tanácsokat is. Elmondotta neki a többek között, hogy nagyszombat estéjén a város apraja-nagyja részt vesz a föltámadási ünnepélyen, mit a sáncokon kivül fekvő Kálvárián tartanak. A sáncőrség is könnyű, inkább diszes, mint veszedelmes fegyverzetben vonul föl a körmenetben s alig marad pár einber a kinyitott kapu védelmére. Ajánlotta tehát, hogy a török csapjon le az ünneplő közönségre, igy majd egykettőre, minden nagyobb megerőltetés nélkül elfoglalhatja a várost. A török megköszönte a jó tanácsol 8 amint besurrant, ép oly észrevétlenül ki is osont a várból.
A titkos beszélgetést azonban kihallgatta egy furfangos magyar, aki előtt gyanús volt a török képe, de.nem szilt semmit a görögnek, hanent sietett a várparancsnokhoz és elbeszélt neki mindent. A parancsnok azonnal intézkedett,
unyadiJános
természetes keserűvíz /
természetes keserűvíz
a világ összat országaiban a legkiválóbb .hashajtónak
van elismerve.
hogy a körmenetben minden fegyverfogható ember résztvegyen, fegyverkezzék is föl mindenki jól, de a fegyvert rejtsék el a ruha alá ugy, hogy azt senki észre ne vehesse. Föl\'is fegyverkezett a nép nagy csendben; még a szertartást végző pap is fegyvert rejtett köpenye a\'á. A várőrséget pedig az úgynevezett „sánctegi-mentet" készenlétbe helyezték azzal a szigorú utasítással, hogy készülődéséből csak parádéra következtethessenek.
Soha annyiah részt nem vettek a körmenetben, mint akkor. A Kálváriához kivonult tömeget ugy helyezték el, hogy az hirtelen csatasort alkothasson. A legünnepélyesebb pillanatot használta föl a török a támadásra.<Alig támadott azonban, a várőrség-gyilkos ágyulüzet íhditotl, az ájtaloskodók serege ppdig egyszerre csata-soiba fejlődött 8 olyan erővel vágott vissza, hogy a^támadók között fölbomlott minden rend s eszeveszett futásban kerestek menedéket. Ebben a nagy zűrzavarban, amikor a menekülők egymást gázolták, az egerszegiek csaknem az egész csapatot fölkoncolták 8 akik esetleg életben maradtak, azokat a harmadik határig kergették.
Nenf ilyen „harácsol" várt a besenyői pasa, az bizonyos; viszont azonban bizonyos az is, hogy sem azelőtt, sem azután nem ült boldogabb húsvéti ünnepeket az egerszegi nép, mint akkor. Ennek emlékét őrzi ma is a Halárjárás, mely évről-évre megismétlődött századokon át. Az utóbbi évek folyamán azonban eldurvult ez a szép szokás is A Satárjáró csapathoz rakoncátlan elemek is csatlakoztak, akik azután nemcsak veszélyeztették az emlékünnepély komolyságát, hanem/árra kényszeritették a hatóságokat, hogy a határjárást beszüntessék. 1924-ben el is mult a húsvét határjárás nélkül, de a mult évben a helybeli Kath. Legényegylet vállalkozott arra, hogy a rendet föntartja és így a Határjárást már megtarthatták, amint azt az idén is megtartják. Az öreg dobos, Árvay.Szanyi József, aki harminc nagyszombaton dobolta össze a határjárókat, nincs már az -SÍ5JT\\sorá-ban 8 igy az ő szerepét Dormán István városi
■) ■ \\
1926 április 4.
ZfALAVÁRMEGYE
N^TMagyaiországunkat. Akkor jön el az igazi élei akkor lesz boldog a magyar. . . . Lakás, fflíés te világítás ugy jár mindenkinek, mini a levegő I Mindenkinek, aki csak magyar I , . . Meri akkor mindenki magyar akar lenni. El-feleilei)<4 minden idegen nyelvet, mindenki magyaru" akar tanulni. Magyarország lesz a jóiéi munka, tudomány és művészet országa. Néhány évtized csak — de a;zt még megérem — és a negyven milliós magyarság szétnyomja íz ezeréves ország határait, magába olvasztja a sok idegen nációt, magyar lesz Európa, magyar • lesz^az egész világ. . . . Látom . . . látom a Föllámadást.
Az utolsó szavak már hörögve, dadogva csuklatíak fel az ajkán, arca írnoki tűzben ég, a szemét könny homályosítja. y ■* Ulána hirtelen jön az összeomlás. Feje a karjára hanyatlik, testét hangtalan zokogás rázza, mig lassanként elcsöndesedik. Ráborul az igazi, jótékony, vigasztaló álom a szegény, nyomorult bujdosó lovagra, aki alva is, ébren is a Feltámadás, a Nagy-Magyarország álmodója.
A kucséber fizet, ulána a többiek is nesztelenül sompolyognak ki a szobából.
A pesti gyárkémények mögött fölcsillan a nap lüzes gömbjének pirosló csőkja. Az erdők felöl fanyar tavaszi földszagol hoz a hajnali szél. A húsvéti harangok diadalmasan zúgják a . Feltámadás harsogó zenéjét.
.................................... J.i. ^^MWS^,,
Az uj oláh kQlUcrymlnlszter beköszöntője.
Bukarest, április 3. Mitileu külügyminiszter beköszöntőképen olyan nyilatkozatot tett, hogy külpolitikai terén az uj kormány mindenben az előző kormányok politikáját követí> Törekszik Tehát a békés viszonyok föntarfására, anélkül azonban, hogy a határok megváltoztatására vonatkozó tárgyalásokba bocsátkozzék. A kormány a kisánlánt programmját kívánja faeg-valőeitani. [
alliszt veszi át, és nagyszombat este 10 órára a Kath. Házba dobolja össze a 20 legényegylet! tagból és 20 cserkészből álló kis csapatot, mely viléz Szécsi Ferenc vezetése alalt dob- és furulyaszó mellett egyszer körüljárja a várost, azután a templomba vonul, honnan 12 órakor papi áldás után indul a halárjárásra. Takács József lüzolló-küriös ez alkalommal immár harminchatodkor veszi elő pikuláját, fia pedig a harmonikái, hogy a „sáncregiment" eme indulójával:
Sánc- regiment,
Sdntfia kapitány,
Félre török, magyar elől,
Jön a vicispán /
figyelmeztessék Egerszeg lakósságát azokra az időkre, amikor a harácsolásra előtörő török csapatot az ősök elpáholták. A határjárók részére a polgármesteri hivatal
Íondoskodotflfegyverekről, Minden fegyverhez -8 vaktöltény Tjár.
A templomtól a Kálváriáig pap kiséri a határjárókat. Onnan a menet a besenyői uton haladva elmegy az ^Isóerdőlg, innen a Becsali-ig, hol rövid pihenőt tartanak, majd reggel 6 órakor az Olai ulon visszatérnek a városba és résztvesznek a kálváriái körmenetben. A Kálvárián
8 órakor mise lesz annz\'i emlékére, hogy, amikor a török támadáskor iero lehetett a föltámadási ünnepélyt szombat .ste megtartani, azt vasárnap reggelre halasztották. s
Valamikor menetközben minden határnál megkérdezték azokat, akik először vettek részt a menetben, fudják-e, milyen határhoz érkeztek. Aki nem tudta, azt elítélték egypár liter borra, amit a Becsaliban fogyasztottak el. Ha valaki vonakodott a bort megfizetni, annyit kapott a dobverővel, ahány literre elitélték. Ez a szokás azonban most elmarad, mert ez egyrészt nem egyeztethető össze az ünnepély komolyságával, másrészt meg ez volt az oka annak, hogy a nalárjárók berúgtak s részegen érkeztek a városba. Most fegyelem alatt álló szervezetekből: legényegylet, „Csány" cserkészcsapat lag-laiból alakult meza határjárók kisded ^serege \'«\'gy kellő komolysággal, ünnepélyes keretek ív11 ,ör,énil< meg a hagyományos „Határ-ará8 " . Herboly Ferenc.
Feltámadás.
Nem örök. iifit véges Emberi ész vvégez\'! — Szólt a világ Ura — S int feltámadt nekünk Megváltó istenünk". Malle-hallcluja! C*
Az ájtatos csapat, Mely a/, utcán halad bs zengi énekét, Bizó reménységgel Fel az énre szemlél Keresve Istenét.
Hej! a latrok közül Nem lesz, ki majd örül Isten kegyeimének !
Nincs ezeknek könnye, Kereszten függőre, . Nyelvet öltve néznek !
Nincs, ki szánó szemmel, Megtért fájó szívvel Tekintne fel rája, Sok gaz Pilátusa l\'riböjí latrok liada -Mind halálát" várja ...
Feltámadás napja ! / Új szentírás készül, .....j- M
A pyász már lerakva Piros k(}nlös járja ; A könny már elapadt, Piros hajnal hasadt Az egész világra--
Hát nekünk, kik árván, Feltámadást várván Gunyasztunk\' letörve, Lesz-e még vig napunk, Feljön e hajnalunk \' Magyarok egére?
Borult a szemhatár, . Szemünk kutatva jár Sötét felhók közölt; Mult csillagát várja, Mely egünket járta Egykor s ugy tündököli
Mentért lator nélkül — Népem szentirása ; Nincs benn földre hullás, Keresztre borulás. Szenvedők szánása.
Csupán vad gyűlölet! A lelkiismeret Alussza benn álmát — Piszkolódó csürhe Szemed közé pökve Üli orgiáját; 4
Megcsonkított testtel, Megkötött kezekkel A kereszten csüggve Knyliitó italát Nem nyújtja e gálád Szivnélküli csürhe.
/
De nem hasad felleg I S amig szivedv^vágva, Fájó szivünk retteg, ytat nyit a dárda Nent nyújt vigaszt az ég! bs véred csurdogál, Vilá« Megváltója v Fejed felett szegény — K|i a gyengét óvja , Turul madá> helyén Nem közefg-e a vég . . . Késelyü szálldog^. . .
Ha múltba tekintünk, . Csüggedt szívvel intünk Bucsut mindeneknek — Multunk hós dalia I Jelenünk szatirja Csak — mult embereknek
Hejt c korcsot látva Nem hajlik imára Ökölbe zárt kezem! Kegyelmet érdemelsz, KI fattyakat nevelsz
— Civódó nemzetem?
Feltámadást vártok?\' Rajtatok az átok Turániak átka: Az Urnák nein vala, Csak egy Pilátusa .
— És lön Oolgotája!
Mit várhattok ti itt ? Köröttetek sivit Pribékek serege, Összetörve régen Sok Pilátus kézen Kegyelmllnk vesszeje:
Oolgota, Golgota! Elhurcolnak oda, Hogy megfeszítsenek . De latornak melléd
— Kik sorsod keverték Azok hadd jöjjenek!
Hallod-e ezt magyar? Igy szól rólad a dal — Uj szentírás dala S mi lesz c dal vége ? Kereszted fejére ICsak ezt írják : Vala !
Örök civódással, Testvérgyilkolással Ne szennyezd be neved, Jobb eszedre térve Testvér Ölelésre Tárd ki sorvadt kezed!
Vemhes már a világi Méhébe vajh ki lát, Mi fogant meg benne ? Észveszteit gyűlölet, Vagy emberszeretet Igaz-ág szerelme . . .?
Bármit szül a jövő A sok égretöro Gazság végét járja — Sok megfeszítettet, Sirba költözöttet Feltámadás várja.
lön a megújhodás, lön a feltámadás, Hosszú lesz életed — Nem örök, mit véges Emberi ész végezi Ezt mondom én néked.
I
P. L.
NI fesz Göcsejjel? »
Se kisvasút, se autóbuszjárat. — A harmadik terv Is megfeneklik.
Hosszú idők után annyit legalább elért a Göcsejvidék, hogy beszéltek felőle. De csak beszéltek, mert ma már megint elhallgattak vele. -A vármegye középpontjában, Zalaegerszegen, néhányan vagy megsajnálkozlak a szegény, elhagyatott göcsejvidéki magyaron, vagy; tisztán unalbm-üzésből napirendre tűzték a- .Göcsejvidék közlekedési viszonyainak megjavítását, hogy a gazdag Göcsej lermészeti kincseit kiaknázhassák, hogy ezt az elhagyatott vidéket bekapcsolják a világforgalomba, hogy a hegye keleti és nyugati fele közölt könnyű érintkezést létesítsenek.
Ezek a szép tervek természetesen - csak ugy leltek volna megvalósíthatók, ha a Göcsejvidéket behálózzák vasutvonalakkal és középpontokat létesitenek ott, ahol ezekre alkalom kínálkozik. Nagylengyelben értekezletet .is tartottak, amelyen elhatározták, hogy Zalaegerszegről a Szélrózsa minden irányában kisvasutakat építenek s minden pillanatban várták is a vasútépítő-társaság teljhatalmú képviselőjének megérkezését Most ünnepelhetjük egyéves évfordulóját annakT hogy ezzel — elhallgattak. Mintha soha nem is beszéltek volná felőle.
Amikor a kisvasutak építési ügyét átadták a feledésnek, nyomban felbi\\kkant a másik terv: autőbuszjáratok létesítése. Megcsinálták,/-még pedig a lehető legnagyobb gyorsasággal az útirányokat is és már szinte láttuk a városon végigszáguldani a különféle színű személy- és teherautókat, amint öntik magukból az Egerszegre érkező idegenek százait és szállítják az állomásra Göcsej termékeit. Azonban ez is csak álomkép-voL Két-három hét múlva ezzel is ugy elhallgattak, hogy jobban ^már nem is lehetett volna
Ennek az évnek az elején nagy szerényen megérkezett a harmadik terv is. Ez már nem innen, a „nem emlékszem" városból indult ki, hanem az államvasutak igazgatóságától. Szólt pedig ez a terv ismét autóbuszjáratok bevezetéséről és foglalkozott vele a megyegyülés is, mert a megyéktől február 20-ig kért véleményt a Máv. A megye részletesén kidolgozott tervezetet küldött fel \'és most már mindenki vár/a a fejleményeket: Csütörtökön délelőtt egy valóságos autóbusz veteti horgonyt a Széchenyi-tér kellő közepén Zalaegerszeg városában. Hirtelen nagy tömeg verődött ott össze, mert azt hitték, hogy a várva-várt állami autóbusz érkezett meg. Az autóbuszról egy középkorú, pirospozsgás arcú úriember szállott le, aki megnyugtatta az érdeklődőket, hogy ez az autóbusz még nem az államé, hanem az övé és nem is arra szolgál, hogy a Göcsejvidék forgalmát lebonyolítsa. Kitolásáról — mert onnan való —• ment a pacsai vásárra s mivel Egerszegen egy kis dolga akadt, hát berepült ide. Autóbusza egyébként a szezon alatt Nagykanizsa és Héviz között bonyolítja le naponként a forgalthat személyenként 120 ezer kor. viteldíj ellenében.
Az Országos Gazdakör
tagjainak
Áruforgalmi Szövetkezete
Budapest, V., Akadémia-utca 5. szám/
BokáitU enUlya hat Matyi réssletüiatáare td mindenféle TitmJL ilffoat, kanaviiit, tiabkendéket, kia férfi fíkéiMBtteket, férd ét Bit rnhaaiöveteket, asztalterítők*!,. függönyöket, itátfktt, ponyvákat,
harisnyákat, bélésárukat stb. stb.
Rézgállcot és raffflát a legolcsóbb napi áron szállítunk.
llndenlélt ftidaságl euköiöket és pedig: kaszát, kapát, vasboronát, láncokat, darálót, étpot, csltmát, bakancsot, bátorokat, hat hónapi lefizetésre uálUtuak.
Értékealtécre itroaittak mindenféle mezőgazdasági terményt, bort, élőállatokat, úgymint szarvasmarhát,
sertéseket és juhokat minden mennyiségben.
Az árukra megbízás esetén kívánatra előleget adunk I
Tojáifrtlté állomások létealtéiéhei alkalmas méneket keresünk, mert külföldre taló isálütátrt nagymennjhégti tojásra na utlktéiflak.
Vidéken lakó nyugdíjasokat, vagy más alkalmas egyéneket képviseletünk
elvállalására az egész ország területén keresünk.
— > - > A -
ZALAVÁRMEGYE
1926 április
Mit tehetett mást a kivácsi tömeg ? — tudomásul vette a felvilágosítást és azután a leg-példásabb rendbén szétoszlott ... És várjuk, mi Jesz az állami-autóbusz-járattal. A Máv leirata nagyon komoly hangú volt, a vármegye is nagyon komoly választ adott rá, jogunk van tehát arra következtetni, hogy> • legalább lesz valami. Tudni kell azonban azt is, hogy a Máv. az összes törvényhatóságokat megkereste ebben az irányban és jelezte, hogy az autóbusz-járatokat fokozatosan vezeti be . Lehetséges, hogy a fokozatnak utolsó foka — szokás szerint — Zalamegye lesz és akkor várhatunk és várhat a szegény gazdag Göcsej is még néhány esz4en-deig, harcsák nem évtizedig, mert azt is mondta a Máv., hogy csak jó közlckedésii utakra ad autóbuszt. Milyen kilátásaink vannak tehát? Mikor kapcsolódhátik be Göcsej a világforgalomba? Mikor nyer kapcsolatot , a vármegye két fele?
Zalaegerszegről egyes vezető férfiak meglehetősen gyakran keresik fel a fővárost. A minisztériumokba is be-be pislantanak Vájjon szóllak-e már olt egy jó szót is Göcsej érdekében? Ha esetleg még nem szóltak volna, figyelmeztetjük őket a Göcsejjel és persze Zalaegerszeggel szemben fennálló kötelességükre és elvárjuk tőlük, hogy hathatós közreűmködésükkel az autóbuszfokozat első fokára helyeztetik a Göcsejvidéket.
Budapesti III. kerületi TVE fotball-csapata Zalaegerszegen.
Budapest, április 3. A budapesti III. kerületi TVE fotballcsapata húsvét hétfőjén labdarugó mérkőzést tart Zalaegerszegen a ZTE-vel.
A Házelnök üdülése.
Budapest, április 3. Scitovszky Béla, a nemzetgyűlés elnöke 2 heti üdülésre megy. Az elnökség összes ügyeit ez tdö alatt az alelnök végzi. , /
Orosz—kinal összeütközés.
Corbin, április 3. A kinai hatóságok az ösz-szes orosz hatóságokat elmozdították és helyökbe kínaiakat tettek. Az uj hatóságok már meg is kezdték működésűket. J
A bűnözök szaporodásának meg- I gátlása. \'
Prágából jelentik, hogy Boeler dr. zwickaui orvos javaslatot készített és terjesztett illetékes tényezők elé, amely javaslatban a gyógyíthatatlan betegek, valamint a megrögzött és született bűnözök utódainak születését akarja hatósági intézkedéssel\' megakadályozni, illetőleg lehetetlenné tenni. A javaslat szerint az elmebetegeket és a bűnözőket egyrészt hatóságilag elkülönítik, másrészt orvosi beavatkozással megfosztják őket attól a képességüktől, hogy a közre nézve ártalmas elemek számát szaporít* sák. Boeter dr. -jpetódusát nem ártana alkalmazni nálunk sem, ahol a közre oly sok ártalmas parazita továbbszaporodását lehetne megakadályozni ezzel a módszerrel. Zalaegerszeg lakossága egy emberöltő múlva mindenesetre lényegesen csökkenne, ha Boeter dr. javaslatát nálunk is keresztülvinnék.
HÍREK
Előfizetőinknek, olvasóinknak, hirdetőinknek, munkatársainknak és lapunk barátainak boldog húsvéti ünnepeket ktVán a Szerkesztőség és a Kiadóhivatal. í\\\\
Lapunk következő szárba kedden\\ délután, a rendes időben, Jelenik meg. w . • *
Orvos Buosuszentlászlón. Dr. Vlasits József orvos Bucsuszentlászlón megkezdette működését. / 5
— Izraelita Istentiszteletek. Máriv április
4-én délután negyed 7, 5 én délután fél 7, Sachrisz 5-én és 6-á\'n délelőtt negyed 8, Muszaf
5-én délelőtt fél 11, 6-án délelőlt 10, Ma/kir és hilszónoklat 6-án délelőtt fél 11, Mincha 5 én és 6-án délután 4 órakor.
— A zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület április 5-én tartandó teaes-télyének műsora: 1. a) Dal az 1800-as jévek elejéről; b) Megint nem alszom éjszakánként... Szövegét irta: Erdős René, zenésítette: Győr-finé ; c) Ugy-e fiam .? Szövegét irta: Farkas Kálmán, zenésítette: Tarnay Alajos ; d) Balatoni nóták. Szövegét irta: Orosz Iván, zenésítette : Révfy Géza. Énekli: Takács Dóra, zongorán kiséri: özv. Takács imréné. 2. Magyar párostánc, Bihari: Bercsényi nótájára. Táncolják : Farkasovszky Terike éz Schmidt István. 3. Náni és Fáni. Komikus ének kettős. Irta: Heinte R. Énekli: Náni és Fáni énekesnők. Zongorán kiséri: Németh Olga. 4. Kuruc dalok : a) ószi harmat után; b) Cinka Panna nótája; c) Balogh ;Ádám nótája; d) Gunydal. j Jálssza az egyesület trombita négyese. A teaes-télyre külön meghivót nem bocsátanak ki.
— Levente műkedvelő előadások rendezése a megyében. Zalavármegye alispánja a megyebeli főbiráknak, polgármestereknek, kör-és községi jegyzőknek, valamint a levente egyesületek elnökeinek a következő szövegű rendeletet ad a ki: .„Felhívom a vármegye területén levő levente egyesületeket, hogy a következő hónapokat műkedvelői előadások, táncmulatságok stb. rendezésére használják fel. Ezen előadások tiszta jövedelme mindenkor a rendező levente egyesületek vagyonának gyarapítására fordítandó. Figyelmeztetem a levente egyesülelek elnökségeit, hogy az előadások magyarosságára és színvonalára a legszigorúbban ügyeljenek. Táncmulatságok alkalmával kizárólag népies, vagy pedig régi bevett táncok veendők fel a táncrendbe. A leventék ily alkalmakkor a levente egyesületek vezetőségei és a rendezőségek állal különösen figyelmeztetendők, hogy a szeszes italok mértéktelen élvezetétől tartózkodjanak. Olyan leventék, akik a • figyelmeztetésnek nem tesznek eleget a szórakozás színhelyéről eltávo-litandók. A réndezőségek mindenkor tartsák szem előtt, hogy g jó példa a legjobb nevelő-eszköz s igyekezzenek ennek tudatát a felnőttek gondolkozásába is belevinni.
— Postai kézbesítés húsvétkor. A zalaegerszegi postahivatal húsvét hétfőjén kikézbe-siti a leveleket és a csomagok szállítóleveleit. A csomagfeladó és kiadó osztály hétfőn 8—11-ig lesz nyitva. ,
— Horribilis\' .húsvéti" árak az 6gers*9a| tsjplaoon. A húsvéti ünnepeket megelőző na-pok szomorú meglepetést hoztak mindazoknak az egerszemi háziasszonyoknak, akik kimentek a tejpiacra. Az ünnepek tiszteletére ugyanis megdöbbentően magasra ugrott a tej és tejtermékek árá. A tejnek literjét 8000 koronáért mérték I Néhány vevő bátorságot vett arra, |}bgy panaszkodjék a rendőrnek/ de ettől\' azt a választ nyerté, hogy „a tej síabad forgalom tárgya".. Kérdjük attól a Ahatóságtól, amelynek ügyköréi Hez ez a dolog tartozik, mit szólana ahoz, ha az ünnepek, tiszteletére a mészárosok, pékek kereskedők, kivétel nélkül 150-200 százalékkai\' emelték volna .szabadforgalom tárgyát11 képelő cikkeiknek árát ? ^kkor bizony a hatósági személyeknek egész havi fizetése sem lelt volna elég egy husvéii ebédre I Avagy csak éppen a tejárusok élvezik azt a jogot, hogy portékájukat ünnepek előtt minden képzeletet meghal-ladó szemérmetlen uzsora-árakon árusíthassák? Honnan vették ezt a jogot ? I^en, ma nincsenek hatóságilag megállapított piaci árak, de ez még nem jelenti azt, hogy a szabad forgalom egyenlő a szabad uzsorával, ellenben a hatóságoknak mindig fennáll ama kötelességük, hogy -az uzsorát üldözzék és kíméletlen szigorral letörjék. A k^önséget még az ünnepek tiszte-, letére sem szabad kiuzsoráztalni. Mennyivel drágult a tej előállítása húsvét előtt? Ugyebár, semmivel. Hát akkor miért tűrte a hatóság azt a vakmerő uzsorát ? A tej és tejtermékek uzsora-áraiért egyenesen af uzsora meggátlására és letörésére hivatott hatóságokat tesszük felelőssé.
— Manikűrözni lehet Űóspárnál az Arany Bárányban.
— A polpármester és a «kőmlvesek. A napokban megírtuk, hogy az. épilési vállalkozók és munkások között bérdifferenciák merüllek fel és szükségessé váltak a békéltető tárgyalások, melyre bennünket küldöttségileg kértek fel azzal, hogy a polgármester meghívását is mi közvetítsük. Ennek ineg is feleltünk, de a polgármester viszont azt kívánta, hogy őt az építőmunkások is hívják meg. Az épitőmunká bennünket ugy informáltak, hogy ez me történi, viszont a polgármester ugy nyilatkozblt, hogy a munkások nem hívták meg és ez volt az oka annak, hogy az egyezkedő lárgyaláson nem jeleni meg. Ilyen köfülmények között természetesen a polgármestert, meg\\nem jelenése miatt, szemrehányás nem illetheti és a jövőben reméljük, hogy a polgármester idejében meg fogja kapni az jllendő meghívást. Ez a legkevesebb, amit elvárhat.
— A Budapesti Nemzetközi Vásárra szóló féláru vasúti igazolványok az Ipartestületnél kaphatók.
— Hetvenegy elmebeteget ápolnak a zalaegerszegi kórház elmeosztáíyán. Hivatalos kimutatás szerint a zalaegerszegi kórház elmeosztályán\', az elmúlt hónapban^ beszállított két ujabb elmebeteggel együtt, összesen hetvenegy elmebeteget kezelnek. A kimutatás szerint Zalaegerszeg város területén 8 hülye van házi ápolás alatt, a közsegélyre szorulók száma 57, gyermekmenhelyen 47 zalaegerszegi gyermek áll gondozás alatt.
/megérkeztek

TAVASZI ÚJDONSÁGOK
Női siöweteh: M1 Uri szöueteh:
hovarhoot és ripsz, crepon, •ponge, selyem pouplin a legszebb divatszinehben és shotfisch minfáhban
telefonszám
14.

Wíphord, burbarry, hamgarn,\' Pejachevich és legfinomabb mosó-vásznah stb. stb. gyönyörű választéhban
1Q26 április 4.
ZALAVARMEGYE

Ujabb Deák é® Klsfaludy-lratok ® me-
T7 leiöltárban. Fára József, Zala megye levél-Srnsa ui Deák emlékekel fedezett fel a megyei levéltárban abból az időből, amikor Deák-Ferenc Zala megyének tb. főügyésze volt. Most 30 per iratai kerültek napvilágra, amelyekben Deák a vádat vagy védelmet látta el. Ugyancsak előkerült 50 olyan perirat is, amelyekben Deák a megyei közgyűlésnek adott tisztiügyészi véleményt. Az iratok legnagyobb része Deák Ferenc saiát kézírása. Ezenkívül előkerült a levéltárból Kisfaludy Sándornak két kiadatlan prózai munkája is.
— Nagykanizsa viros segélymegszavazásai. Nagykanizsa r. t. város most megtartott rendkívüli közgyűlésén a honvéd-zenekar fen-tartási költségeihez két és fél millió korona«havi hozzájárulást szavazott meg, azzal a kikötéssel, hogy a zenekar vasárnaponként és ünnepnaponként lérze íét ^d és fuvóshangszereit esténként kölcsönadja a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Körnek. A felsőtemplom orgonáj i beszerzéséhez a város a gyűjtésből nem fedezhető összeget, legfeljebb azonban 100 millió koronát szavazott meg.Ezeken kivül a katonasir-akcióra 17,300.000 koronát, a Zrinyi Irodalmi és Müvészeli Körnek pedig hangszerbeszerzési * segélyül 15 millió koronát szavazott meg a város képviselőtestülete.
— Vassvllla. Többizben megírtuk, hogy a tüdőszanatóriumi vasútállomást még mindjg: „Fogolytábor—Tüdőszanatórium"-nak nevezik hivatalosan is és a „Fogolytábor" elnevezés változatlanul ott éktelenkedik az állomáson, pedig ez valóban már idejét multa és nem éppen kellemes emiékeket ébreszt aí emberben. Felszólalásaink, sajnos, mint annyi más ügyben, eredménytelenek maradtak. Pedig a változtatás nem nagy fáradtságba kerülne. Csak törődni kellene vele valakinek. Vagy talán nem talállak megfelelő rövid és hangzatos elnevezést az állomás szápiára ? Pedig ez nem nehéz dolog. A szanatórium villaszerű épületének jellemzésére olyan elnevezést kell választani, amelyben a népjóléti miniszter iránti hálából a miniszter neve is szerepeljen. Ilyen rövid, találó elnevezés lenne például: nVassvilla."
— A Balaton forgalmának megjavítása.
A MÁV igazgatósága elhatározta, hogy, a gazdaságos és gyors közlekedés lebonyolítására a külföldön is kilünően bevált motoros Vonatokat fogja beállítani, különösen olyan szárnyvonalakon, amelyek ^ forgalmasak és közvetlen csatlakozásuk van a fővonalakhoz. Az első ilyen próbajáratot két hónappal ezelőtt állították be Bátlaszék—Tolna—Sárbogárd között. A szakértők véleménye szerint minden várakozáson felül sikerültek ezek a próbajaratok, azonlelül, hogy az üzemi kiadások lényegesen olcsóbbak — mint a gőzgépeknél. Az idegenforgalom fokozása céljából a Deutsche Wercke A., O.-tól a MAV. több motoros vonatot fog még vásárolni, melyeket a balatoni körforgalomba állítanak be. Az eddigi tervek szerint 1. Budapest —-bzékesfehérvár- Siófok- Balatonberény - Keszthelyen »át Balatonfüred — és viszonylagos irányban. 2. Bécs-Sopron balatoni körforgalom Székesfehérvárig, onnan közvetlen csatlakozása, lesz a motorosnak a rendes vonatokkal. £ Bécs—Zirc-r-Oyőrön át -a Balaton körül, tzek a motorosvonatok, mint azt már megírtuk, a gyorsvonat sebességével fognak közlekedni f5 a menetdíja olcsóbb lesz mint a személyvonatoké.
~ Építőipari tanfolyam Nagykanizsán. A
Kereskedelemügyi miniszter tervbevette, hogy jJunántulon 4 éves, évenkénti hónapos építőipari tanfolyamot rendez. Nagykanizsa város arra kérte a minisztert, hogy a második tan-Nagykanizsán tartsák meg. A miniszter "állandónak mutatkozott a kérés teljesítésére, ESh!a 8 fedezi a tízmillió korona fenntartási X 8f\\az egy«eri 15 millió\' korona beren-- éR !.V•Íl8éget és a bennlakók részére a fűtést Sámil . A város képviselőtestülete a hozzá-jarwast egyhangúlag megszavazta. A tanfolyamé^ a Alpári szakiskola helyiségében tartják
Ne
DOBJA KI
pénzét minden lim-tomérl, 8 ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a
szállítom minden hitelképes egyénnek, \' s nem kell ezért idegenhez fordulni
kakas Ágoston
könyvnyomda, könyv-, papír- és irósmkcrcskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
— Elgázolta a saját szekere. Póker Imre nemessándorházai lakos a szőlőjében levő pajtából szénát szállított haza. Egy zökkenésnél Póker a magasan rakott széna tetejéről a lovak közé eset\'oly szerencsétlenül, hogy a kerekek keresztülmentek teslén. Fokozta a bajt az is, hogy. a gyejplőt á szerencsétlen ember dereka köré csavarta s abból nem tudott kiszabadulni. Igy történt ezután, hogy a lovak mintegy 600 méternyi távolságra vonszolták magukkal borzalmasan összetört gazdájukat, kit élve sikesüít ugyan még szörnyű helyzetéből kiszabadítani, de súlyos sérüléseibe kér napi szenvedés >*tán belehalt. Az egész község részvéte kísérte utolsó utján a tragikus véget ért gazdát, aki nagyon ügyesen igazította helyre a kificamodott végtagokat s azért a szomszédos faluból* is sokan fölkeresték őt. .
-r- Manikűrözni lehet Gáspárnál az Arany Bárányban. ,
— Pályázat körjegyzői állásra. A zalaegerszegi járás főszolgabirája pályázatot hirdet az elhalálozás folytán megüresedett nagylengyel körjegyői állásra. Kérvények április 12-én déli
12 óráig nyújtandók be a: zalaegerszegi főbírói hivatalhoz. A választás napjáról később történik intézkedés
^L Gépek a tisztviselők pótlására. Budapestről jelentik: A Hitelbankjlegutóbb kétmilliárd korona értékű különböző könyvelőgépet rendelt, amelyek beállításával bizonyos számú alkalmazott eddigi munkája feleslegessé fog válni. A megrendelt gépeket Ősszel állítják munkába. A nagybankokban és a nagyipari vállalatoknál érdeklődéssel várják, vájjon célravezetők lesznek-e ezek a nálunk még alig ismert technikai berendezéseket.
— A kaszaházi hld építése. A Zala kaszaházi fa-hidjának vasbeton-hiddá való átalakítási munkálatai megindultak és serényen folynak. A póthid építéséhez szükséges előmunkálatokat nagyszámú -munkás-csapat igénybevételével a hét elején kezdték meg. A póthidtól, aNvasúti töltés melletti hídig, utat létesítenek a jármüvek részére.. A föld hordása rövidesen befejeződik, mely után kavicsozzák, majd lehengerlik a pót-utat. . - , 1
— Elveszett munkakönyv. Mádos József tapolcai kovácssegéd elvesztette a nagyszalontai Ipartestület által kiállított munkakönyvét. A tapolcai főszolgabiróság .a* elvesztett munkakönyvet érvénytelennek nyilvánítja.
Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél
a természetes „Ferencz József" keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- és munkaképességet. ^Beható kórházi kísérletek alapján bebizonyult, hogy a Ferenoz Józsof viz neuraszténiás betegeknél is rendkívül jótékony hatású hashajtó. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
x Orvosi hlr. Dr. Kovács Malvin orvosnő rendelőjét a régi lakásából Zalaegerszegem, a Főtéren tevő Gráner vaskereskedő ház I emeletére helyezte át. (Pénzügyi palota mellett.)
— Tanítók üdülőháza Keszthelyen. A tanítók Eötvös-alapja 270 millió koronáért egy 432 négyszögöles telken épült emeletes villát vett Keszthelyen középiskolai internátus és tanítói üdülőtelep céljaira. A magyarországi tani-tóságnak ez az első hasonló intézménye a vidéken. v
— Manikűrözni lehet Gáspárnál az Arany Bárányban.
— A reklám-táblák halála. Aj mult év folyamán, az utcai fák körül elliélyezett reklámtáblákra kimondották a halálos ítéletet, melynek végrehajtását megkezdték. A szegény fák tehát megszabadulnak kényelmetlen vas-köpö- V nyegüktói. Épen ideje. N
— Kaposvárott tilos a húsvéti loosolás.
A kaposvári államrendőrkapitányság eltiltotta a • húsvéti utcai öntözéseket, amelyet sokan éretlen tréfákra használnak fel,
x A Baross-ligeti vendéglőben ma és holnap keszthelyi Horváth Józsi hangversenyez. Frissen csapolt kőbányai sörről és jó borról gondoskodva. Tisztelettel Brieher, vendéglős.
— A vasúti postaláda. (Levél a szerkesztőhöz.^ Tisztelt Szerkesztő Ur J A mult hét keddjén levelet dobtam be a vasútállomáson lévő postaládába. Sürgős közölnivalóm volt a levélben, gondoltam, hogy ha a vasúti postaszekrénybe dobom be, haVnarabb elérkezik rendeltetési jhelyére. Nem tudtam megérteni, miért nem kaptam sürgősen választ sürgős levelemre. * Kérdezösködésemre aztán megjött a felelet, amelyből rögtön megertettem, miért késett a válasz. A postaszekrénybe .dobott levelem, mely Tapolcára szólt, csak hétfőn érkezett meg, szóval majdnem egy hétig utazóit levelem. Kérem ezeknek a soroknak az utján az illetékeseket . felhívni, hogy ezen az állapoton változtassanak. \' Tisztelettel: aláírás.
— A nagylengyelt Ifjúság húsvét hétfőjén előadja az „Amit az erdő mesél" cimU eredeti népszínművet. Az előadást tánc követi.
— Az Olai Sport Egylet a Zalaegerszegi Törekvés Sport Egyletlel 5-én délután fél 3 órakor barátságos mérkőzést játszik a MOVE-pályán.
— Emelkedik a hadlkölos.ön árfolyama.
A hadikölcsönkötvények piacán megismétlődött a hossz, amely pár nap óta tart, amely idő alatt közel 30 százalékkal emelkedtek az árfolyamok. A hadikölcsönök vásárlása egyre nagyobb arányokat ölt.
—• Munkáskereslet. A veszprémvármegyei Tótvázsonyi Béruradalom 15 pár olyan munkást • keres, akik jószág mellett, vagy egyéb gazdasági munkákra november elejéig leszerződnek és április első hetében munkába állanak. A törvh. munkásközvetitő felhívja a vármegye , munkástoborzó gazdáit és munkásait, hogy nevezett uradalommal a fenti munkások leszer-zödtetése végett haladék nélkül közvetlenül lép- > jenek érintkezésbe.
— Állami építkezések Somogyban. Szigetváron és Tabon a pénzügyminisztérium állam-pénztári hivatalt építtet és csak ingyen telkeket kért a községektől. Szigetvár 400 négyszögöl telket biztosított a kincstár rendelkezésére. Tab azonban még nem döntött e kérdésben.
— Qözhajójáratok a Balatonon. Balaton- * füred és Siófok között április első hetére göz-hajójáratokat állítottak be, hogy a húsvéti ünne? pek forgalmát lebonyolíthassák. A hajójáratok -április 6-án közlekednek utoljára a> nyári hajó- >■ zás megindulása előtt. \\
legolcsóbb bevásárlási forrása:
Fiscbl Ede és Fia; Zalaegerszeg
Eötuös-utca 10. sxám. T«Ufon»*ám 106.
ZALAVÁRMEGYE
f
V
-í-

[ínl:
Szántó ismét 3 cikket ajánl
Tavaszi kabátok
\' . • szép választékban.
Női felöltő szövet
angol covcrkoot és burbury minőségben.
Divat kockás eiponge
(70 cm. széles) nagy választékban, mtr. 30.000 K.
/ -r1 Tínomulatság Április 5 én este 8 óra-íor az Arany Bárány alsó termeiben táncmulatságot rendez a zalaegerszegi Belegsegély2Ö és Temetkezési Egylet.
— i Igazolványok a budapesti árumintává-\' sárrá. A tavaszi budapesti nemzetközt" árumintávásárra igazolványok már kaphatók a zalaegerszegi •\'Menetjegyirodában.
— Furfangos gabonatolvajok. Nagykanizsáról írják: ürosz Ferenc sánci földbirtokos feljelentést íett a nagykanizsai rendőrségen, hogy ismeretlen tettesek lezárt magtárát rendszeresen dézsmálják s onnét már több métermázsa búzát elvittek. A nyomozás, során megállapilást nyert,
> .hogy a lopásokat a gazdaság egyik alkalmazottja x követte el két másik társa közreműködésével. A fótettes egy hosszú póznára meritőt kötött s annak segítségével az ablakon keresztül 61 kg. gabonát-kimeregetett. A furfangos müvelet alatt egy társa őrködött. A gabonát egy nagykanizsai terménykereskedőnek adták el. Pár nap múlva egy másik tárcával megismélellék a jól sikerült mánővort, a zsákmányt újból eladta ugyanannak s a vételáron megosztoztak. Igy folytatták ezt mindaddig, m\'ig végre feljelentés folytán ki nem derült á turpisság Az eljárás megindult ellenük.
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények- 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár kötöttáru-gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, káphalók.
1926 ápiis
CNYHL BIZTOS. C.VOBJ
CSOKOLÁDÉS HASHAJTÓ
óvakodjunk az utánzatoktól^
— Ragadót állatbetegségek a megyében. . Zala megye . törvényhatósági állatorvosának március 31-iki kimutatása szerint Zala megye területén a következő községek vannak jelenleg megfertőzve egyes állati betegségekkel: veszettséggel : Díszei; ivarszervi hólyagos kiütéssel (szarvasmarhákon): Kustánszeg, Zalaszabar: lórühkórral: Kányavár; sertésorbánccal: Ba-latonszöllŐ8, Vörrü ; sertésvésszel: Rédics, Szijártóháza, Balatoncsicsó, Balatonkövesd, óbudvár. Balatonmagyarad, K sbucsa, Orbá-. njosfa, Tilaj, Zalacsány.
-- Vaddisznó a ciónyl hstárban. Érdekes látogatója volt a nuilthéien a kehidai és zala-csányi határnak, Valahnun ni egy hatalmas vaddisznó vtílődöfí a szŐK kbe és először is Hen-csci Károly c^át>\' gyi lakőst rémítette meg. A vaddisznóvi.. azcf jun felvette a harcot Hen-csei kutyája és nMte.y jől irányzott harapással ei is űzte azt. Á feldühödött vad azután Borbély Lajosra támadt, aki fára menekült előle. Azután nyoma veszeti a ritka vendégnek, x Értesítés. Van szerencsém a n. é. közönség figyelmébe ajánlani\', hogy az „Aspiralor" szabadalmazott mosógép egyedárusitását Zala-vármegye területére sikerüli megszereznem. A kivájó, jó minőségű géppel bárki gyönyörűen és kötííiycn moshat. Kívánságra a gép bemutatása vígéit házhoz is megyek. Szíves pártfogást kér: I Sz igeit József bádogos mester, Zalaegerszegen. - — Körözések. .A zalaegerszegi járás szol-gabirája elrendelte Miszori Zzigmond 25 éves zalapalakai és Balogh István 23 éves boncod-földei* lakosok körözését, mert előbbi ellen kihágási eljárás tétetett folyamaiba, utóbbin pedig 300 ezer korona bünletéspénz volna behajtandó.
x Tüdőbetegek, rák, gyomorbajban szenvedők uj sikeres kezelése Dr.^ Balog gyógyintézetében, Budapest, Gróf Zichy Jenő utca ^3. ., — Kétezer" korona egy ebéd a soproni bicsérdysia konyhában. Sopronban ugyanis annak dacára, hogy a közelmúlt hetekben halt el egy bicsérdysta végelgyengülésben, pedig C6ak 33 éves volt, állandóan emelkedik a bicsérdysia felekezethez tartozók száma. Most elhatározták, hogy szájuk-ize szerint való konyhát állítanak fel, melyben vegetáriánus ételeket fognak fölszolgálni. Egy ebéd kétezer korona. A déli menü; méz, datolya, ugorka.
— / ,n. kir. osztálysorsjátékot a pénzügy-miniszt megbízásából a Pénzintézeti Központ rendezi és bonyolítja le^ Április 15-én kezdődik az uj osztálysorsjáték, melynek játéktervét igen előnyösen megjavították. Sorsjegyek mennyisége 72000, a nyeremények száma 36:000, tehát minden második sorsjegy nyer. A nyeremények összegét 55 és */« milliárd koronára emelték. A sorsjegyek ára: egész 200, fél 100, n:gyed 50, nyolcad 25 ezer korona. Julalom\' 3 milliárd, főnyeremény 2 milliárd, ugy hogy a legnagyobb nyeremény szerencsés esetben 5 milliárd korona készpénz Kisorsolás alá kerülnek továbbá 1000, 500, 400, 250, 200, 150, 100 milliós stb. nyeremények.
— Manikűrözni lehet GáspárnáJ az Arany
Bárányban.
— Cigányok az orvosnál. Ma reggel az egyik zalaegerszegi orvos lakása előtt megállt egy dádéfogat, amtlyből egy fiatal cigányasz-szony szállolt ki, és mellére szorított rajkóját nagy vigyázattal bevitte az orvoshoz. Nemsokára recepttel a kezében tért vissza és hajrá, a patikába. A kuliura ^ ugy látszik lassanként még a cigánysálrakba >s beér. Mondja még valaki, hogy nem a haladás százada a huszadik század.
Gazdák I Gazdák!
SEMI-SOL6D
süritelt író. beteges, megcsttkfitt, étvágytalan, rosszul fejlődő malacoknak, süldőknek, kevés tejü szoptatós kocáknak
orvossági,
teinélküli gazdaságokban pedig pótolhatatlan diéiikus takarmány. Ilus sertéstenyésztőknél fonlosés nélkülözhetetlen. Kérjen Ismertetőt és használati tilasilásl melyet ingyen kllld a magyarországi vezérképvisdó\'
Llebermann Jenő. Budapest
VI. Király-utca 82. szám .Telelőn : T. 80 4<).
DVISELT
sorsjegyek húzása már e héten
szombaton!
Eddig nem látott óriási nyereményekkel
APRÓHIRDETÉSEK.
••••
ELADÓ Zalaegerszeg határában 3 parcellában kb. 1900 R-öl terülelü rét. Bővebb felvilágosítást Kaczor József Wlassics Gyula-utca 35. sz. alatt ad.
EGY jőkarban levő, hibátlan 1000 "k-es Hofherr-Schrantz cséplő (a dob gyürüs) azonnal eladó. Dávid István Budafa, u. p. Salomvár. Zala m.
JÓ CSALÁDBÓL vató fiu tanulónak felvételik a 1 türjei vasúti vendéglőben, özv. Golják Jánosné.
Kardos Henrikét Társa
egyedüli speciális fesléküzlet Zalaegerszegen (Scliütz-Áruliáz mellett.)
Mindennemű potflstékek, olajfestékek, olajok, zománcok, lakkok, a művész festéshez való összes kellékek, anilinok, pácok, vegyi szerek, háztartási cikkek, továbbá a festéshez és famegmunkáláshoz való összes anyagok a legfinomabb kivileiben, legolcsóbban kaphatók
Denaturált szeszt ipari célokrá legjobbat és legerősebbet itt szerezhet be olcsón
ERDŐS RENÉE legújabb könyve:
Báró Herczfeld Clarissz
most jelent meg és kapható KAKAS ÁGOSTONNÁL, ZALAEGERSZEGEN. BArhol hirdetett könyv, eredeti kiadói áron 11
HÚSVÉTI
. |
v\'c ;

* ■?
VÁSÁR
Telefon 170
Cl INO**
ZALAEGERSZEGEN
DIVATÁRU ÜZLETÉBEN
Telefon 170.
1926 április 4.
V.
ZALA VÁRMEGYE
------Értesítői.
P ,f |ános ezelőtt SchusterGy. Ortikösei szombat-
iíÜxo.6 é. .Uk.rborl.6\'
fcwb felvilágosítást Grtlnvald Érné üvegei, zala-JSicei helyi képviselete nyújt.
Hegérkeztek
az 1926. évi legújabb typusu piros, zöUl és szürke szinü
Állandó készletünk van azonkívül Fordson traktorok* ban és annak összes tartó; éktfiban. Az összes Ford-gyártmányok azonnal szállíthatók • eredeti gyári áron és legelőnyösebb fizetési-feltételek mellett.
Helif ós Pintér Szombathely
A „Ford Motor Company-1 autorizált képviselete Megbízottunk
Faragó Ferenc cég Keszthelyen,
(Telefon 73. sí.)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál.
RISZT SÁNDOR
kádármester Zalaeoerszfio, VOrösaarty atca 29. u.
Telefon 197.
Aranyéremmel kitüntetve!
Ajánlja saját-készítményt!
boros-hordóit.

01
transport hordók
nagyobb tételben eladók.
i
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR
1926
április 17—26.
A legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadraktár. , Szállítási, utazási és vizumkedvezmények-Kcpvíselckjt a bel- és kfitféjd nagyobb
kfiUéJd
Epin.rtll
városaiban
Egyidejűleg a nemzetközi bőrlparíkongresszús.
Szállást éa ellátást biztosítás pap Budapesten" c. jegyfüzetek I* millió magy. kor.\'
Uzponil iroda: Mml V. SznirMter S. sz.
Telefon L 961-22.
Helyiismerettel és elsőrangú személyes Összeköttetésekkel biró
meghatalmazottat
feaz „Ember" nemzetközi Embervédelmi tanítás országos látogatóosztálya (Budapest, \'v. Piarista-utca 6. sz.) abból a célból, hogy A.m.V <ülef?yc eRé8z területére kiterjedő kultur-^|munkát megbizható kezekbe legye le.
írásbeli ajánlatokhoz valamely mezögazda-ffi\'; ke\'eskedelmi, esetleg ipari tes-hivatalos táfnogatása elmaradhatatlan.

Egyedárusitási „ helye
a világhír fi Wplfner gépszijaknak.
Békeminőségben készülnek. Tartósságra utolérhetetlenek. Legismertebbek.
Minősegéért minden garanciát vállalunk. ^Saját érdekében Cselekszik, ha raktárunkat megtekinti, hogy meggyőződjék állításaink valóságáról. Nagy raktár minden szélességben.
rmroN Büchler Jakab Fiai ™
bőrkereskedők, Zalaegerszeg. . \'láfiTF
Tanfolyamunk most kezdődik I 8F8 lÖJSsn
soff őr-tanfolyamunkat
hallgató tanítványainkat csekély og; millió ko\'onlé I. Aj e!míleli kiképr.és modernül felszerelt autójavító-műhelyünkben, mig a gyakorlati luxusautóinkon történik. VlgfáSZOQ elmünkre él hanglltM j reklámoknak lel na üljön. Mindennemű Wvíiágosiiással szolgál:
ROTHLER és BAJUSZ AUTOGARAGE Szombathely
Ilolláa Brnö-utca lo. sxám. — Telofonsiám 15.
• .
fflj&ffi v
í- * ) . ■ r ,. ff .r> . "
U »\' \'v ; N\' -Jk
JDIH6YUL
, \'v ■ -i. -
UfUMA&O
i - ■■■ii i ir r
á I.!, %. Ül;
TÓTH GYULA
ANOÓI. URISZABÓ ZALAEGERSZEG ^
(Artny Bárány épület). V
í-
Telefon 191. sz.
Nagy választék Londonból érkezett angol szövetekben
8
ZALAVÁRMEGYE •
1926. április 4
l
közgazdaság és pékzügy.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaeqerszcei hetivásáron ar árak a következők voltak : búza 350,000, rozs 190.000, árpa
230.000. zab 210.0W, tengeri (csöves)---, tengeri
ÍOOOOO, marhahús 16.200, sertéslius24, borjuhut, 20 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 7U.
L«ptul»JOono«. ZALAVARMFOVí lapXaddUrfatág. Fí...fk...t« : SZEKERER MARTON.
>•1*10* .i»rk».»t«: HCRUOLY FEHENO. r.1.10. kl*d« : KAKAS AOOSTON.
minőségű gőzmalmt
LISZT
mélyen leszállított áron kapható.
Naponta
friss tea-va], felvágottak
és mindennemű élelmiszerek legolcsóbb bevásárlási helye
GRÜNBAUM REZSŐ
sütöde, liszt- és éllelmiszcrkcreskedése Piac-tér. ZALAEGERSZEG. Telefon 194.
Építkezési anyagiítóan"
legolcsóbb • * és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
építkezési anyag kereskedésé. SÁ és cementárugyára
LENTI
Telffon 15.
ELADÁS NAGYBAÍÍÉS KICSINYBEN.
Telepek: \'
Rédics, Lenti, Csönrcdér, Tófej, Ouloifölde, Nova, Bak, Zalalövő.
Mázoló" ésmflvészecselek. Falmlnt&w
st
ca
•a
•<u
á o
a
»
>> •s
A festés csak akkor szép és tarlós, ha megbízható, elsőrendű és minden idegen anyagtól mentés
festéket
használunk, Ilyen kapható
Mayer József
festék-, ftlszcr- és gyarmatáru k nagykereskedőnél
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 78.
Pontos kiszolgálás. — Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel szállítok.
M
e *
W
r*
9
t-i
I
I
Lakkok, Firnisz, Kromofag, Denat. szesz. Angol 6s belföldi hlntólakk.
W3
, Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEGERSZEO.
Figyeljen
kérem!
Vámcsökkenés miatt lényeges áresések! jj
Selyem nyakkendők 25 ezertől kezdve, selyem muslin harisnyák 25 ezertől kezdve, szép cérna-keztyllk, gyermek-harisnyák legolcsóbban. Gyönyörű félcipők, legújabb fommera cipők, kézimunka férfi- és gyermekcipők jótállás mellet, fehér vászoncipők, szandálok és gummitalpu vászoncipók.
Borsalino és Gyuklls kalapok
kizárólagos gyári raktára.
Hamerll fts külföldi kezlyükl
Uri és női
WW
0 \'
ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA\'
Zalaegerszeg. Telefon 43.
m
bámulatos olcsón. Esöernyöh
legnagyobb választékban csak áru-
házamban. Saját érdekében néne meg kirakataimat 1
Ifi. Horvát Jenő
uri és női divatáruliáza, Zalaegerszeg
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
0
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek 11
m
Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. figyelmét felhívni, hogy a nyári idényre -
szőrmét, bundát, téliruhát
molykár elleni megóvásra
biztosítással elfogadok, biztosítási kötvény a Magyar-Francia Biztosító Tár-v sufatnál. — Mindennemű
szücsmunkát

javítást és átalakítást a nyári idény alatt 20°/o-al olcsóbban készítek
modernül berendezett műhelyemben. ... ..... .....
3 Kiváló tisztelettel
*> SZŐCS BÉLA szűcsmester
Kívánatra házhoz megyek. Zalaegerszeg, Alsó-utca 9. (Régi posta mögött.)
ED
Legolcsóbb áron,legfinomabb árukat:
/ öltönyöket, télikabátokat, bandákat, női és gyermekrnhákat / •
BÁTOR] SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat..
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
Tételkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárát és kirakatait
n

V. óvlolyam
Zala8öora;.c«, u»26. április 7. Szerda.
Ara 1500 Korona,
politika]
||lll — J -----------—————————————^»
2ítíel9^lk Btadan hétkdxnap déluttn. - Elótlxetéu: egy héBBpra 25.000 K, negyedévre 76.000 K..- 8xerkesxt6ié* és kiadóhivatal: Zaloemsxeg, 8xéchanyi-tér r. Telefonta
A Zala kihasználása.
A Zala vizierejének kihasználásáról addig Í2Ó sem lehet, mig . medre\' egész hosszában • szabályozást nem nyer. Sőt nemcsak hogy kihasználásáról nem lehet szó, de tartani kell attól, hogy bármely pillanafbatKmegisméllődhe-lik az a veszedelem, mely késő Ősszel és kora tavasszal fenyegetett bennünket. » -
A szabályozási munkálatok hivatalos jelenté-ick-szerint tovább folynak felfelé és , még sok idó eltelik addij.\', amíg befejeződhetnek. A munkálatok befejeződéséig tehát nem használhatjuk ki a Zalát ? Zalaegerszeg is csak azt nézi, hogy milyen kanyargösan folyik itt a viz, tfiegelég-izik azzal, hogy a cikk cakkos partot nyáron i! ellepheti a nép, hogy a sáros-iszapos vizben lubickolhasson, de sem mint hajtóerői, sehi mint rendes fürdőt fel nem használhatja. Zalaegerszeg tudta, hogy a szabályozás csak lassú tempóban történik és ennek dacára egy lépést sem ten abban az irányban, hogy legalább területén hasznosítsa a vaut. Fürdőt egy kis jóakarattal, okos körültekintéssel, hasznos befektetéssel, bizony létesíthetett volna már a város. Ajánlatokat is teltek a városnak, hogy akár házi kezelésben, akár részvénytársasági atapon oldják\' meg a fürdő kérdését, de komoly tárgyalás alapját ez az ügy még nem képezte, holott másutt sokkal jelentéktelenebb patakokat tudták és tudnak is hasznosítani. M\'isutt kellemes sétányokat- létesítenek a viz pariján s ha mást nem, legalább annyit eredményez a viz a városnak. Nálunk még csak egy kis gyalogút sincs, hogy a Zalapartotí sétálhasson, üdülhessen a közönség. ;Szóval Zalaegerszeg a Zalából említésre méltó hasznot nem huz, mintha itt sem volna ez a jobb sorsra érdemes viz.
Hogy mivel indokolhatja a város a Zalának teljes kihasználatlanságát, arta valóban kíváncsiak vagyunk s kíváncsi az egész közönség. Miért nem tehetne meg annyit a város, hogy az úgynevezett kismalomtól a vasuli Ilidig átvágatna néhány kanyarulatot; ez teljesen érthetetlen. A szabályozási tervek ; megengednék ezt s akkor le^diább-a városi réteket nem fenyegetné állandóan az árviz veszedelme, nem poshadna a vii a rendezetlen mederben, nem tenyésztené a szúnyogok milliárdjait.
A mult nyár megmutatta,\' milyen jövője volna üt egy rendes fürdőnek. A Zala partját a város területén egész hosszában ellepték a fürdőzök, kora reggeltől késő estig. Minimális árakat számítva is óriási bevétele lett volna a fürdőnek, illeive tulajdonosának és igy* akár közvetve, Jkár közvetlenül a városnak. Igy azonban csak annyi kára volt, hogy a partot .még jobban megrongálták s a legelőket és, kaszálókat Jegá-íolták a fürdőzők. • •
Ugy vízi, mint homokfürdőül kiválóan alkalmasnak kínálkozik az a terület,- amely a kasza-gázai hídon alul a kismalom irányában fekszik, tnnél alkalmasabbat kivánni sem lehetne. De J. város még csak terveket sem csiháltatott, pe-J\'g a mérnöki hivatal ráért volna erre is. Ezzel Kapcsolatosan azutáh sör kerülhetne a Hörihy-ff rendelésére és kiépítésére Is. Ha az ott
■OiSZU idők óta dlftílelpnlcprtfi árlml het*mpthe»-
fagjai közölt senki, aki ellene szólna a város ^építésének, feltéve, ha a befektetések ellenértékeképen tényleg szépülni is a város, esetleg hasznot hajtó intézmények:, fürdő,-, korcsolyapálya slb. létesülnének a városrendezéssel és szépítéssel kapcsolalosan. ? »\'
A Zalának a város térületén való Szabályozása, a Zala vrzierejének kihasználása elsőrendű feladata kell, hogy legyen Zalaegerszeg városának. Ne nézzük tovább, hogy a kincsek a porban heverjenek, hanem emeljük fel azokat és hasznosítsuk a saját javunkra. Alkalom ván ráfessék azt kihasználni.

lék és
idők óla dlaztelenkedő árkot betemethet->gy a kezdő munkálatokat elvégezték, Jj\'én ne folytathatnák a rendezést tovább is? A wftez közvetlenül kellemetlen bűzt terjesztő : , csatlakozik, éles ellentétet képezve a már rendezett területtel^Azt a részt a város közört-naRy előszeretettel keresi fel, olt fekszik a jponpáiya is, ami szintén nagy látogatottság-ww.. . nd- de minden oldalról posvány veszi ml i^ ne ,ehe,ne 0,t a fürdő kérdését S é8 az cgés* ,erQle,et rendezés alá
Azt hisszük, ha erre nézve térjeszlenérlek elő inn i a vár08i közgyűlésen, nem akadna líld* ellenzője. Mert nincs a képviselőtestület
Megyegyuiós,.
z»atavármegye törvényhatósági bizottsága ma délelőtt 10 órakor dr. Tarányi Ferenc főispán elnökletével rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a tagok meglehetősen csekély számban jelentek i meg A közgyűlés megnyitása után először a főispán elparentálta az időközben elhunyt biz. tagokat s áttértek a napirend tárgyalására-
Első tárgy volt az alispán előterjesztése a vármegye aitai gyakorkmdó általános vasúti utvámszidési jog engedélyezése tárgyában. Az állandó vála<zfrnány javaslata alapján az erre vonatkozó i tanulmányokat az alispán elnöklete alatt kikü.dendő szűkebb körű bizottság e!é utalják, mely a májusi közgyűlésen tesz majd javaslatot e tárgyban. r
Jóváhagyta a közgyűlés, a zalaegers?eg~ zalabéri Ivh. közút 0—1 km. szakaszán MÖ 3. sz. kaszaházi zalahid ujbóIGphésére vonatkozóan Fábián Lajos budapesti vállalkozóval kötött szerződést.. ,
A nasykapornaki választókerületbe^megejlett törv. hat. bizotts. tagválasztás megsemmisítése következtében május 3-ára uj választást tűztek ki s választási elnökké Fábiánics Ernőt jelöljék ki.
Az alispán bemutatta a Máv.-vál a vármegye közönsége nevében kötött és a kcszthely—fenéki tvh. ut áthelyezéséhez igénybevett területekre vonatkozó csereszerződés, amit a közgyűlés elfogadott
Dr. Kudák Pál, árvaszéki h. elnök 3 hónapi szabadságot kapott, a B tlaton Szövetség részére 5 millió „ korona segélyt szavaztak meg a boncodföíd.-i Nigyhegy hegyközség megalakulását helybenhagyták. Ez utóbbinál oizonyos \'módosításokat kellett eszközölni a szabályrendeleten, amennyiben ennek ^gyik - pontja ellentétben áil a vadászati törvénnyel, amire dr. Farkas Tibor hivta föl a közgyűlés figyelmét s-ariieiyhez Horváth Qergely is hoizá/zolott. Zalaegerszeg városnak a tűzoltói járulékodról alkotott szabályrendeletéi levették a napirendről, mert az alispán hatáskörébe tartozik: Végül tudomásulvették Eszteregnye községnek 160 milliós kölcsön fölvételét
Ezzel a napirend kimerült s elnöklő főispán a közgyűlést bezárta. _
Cse^készOnnepély Szombathelyen.
Szombathely, április 6. József kir. herceg és Anna kir hercegawo iy húsvéthétfőn rrszívdit k a cserkeszcsapatok ünnepségein. Az ünriCjVégen nagy beszedet mon^tt dr. Taránvi l\'crcnc főispán. Az előkelőteket gróf Mikes János püspök látta vendét-ül Az ünnepcég déuún folytatódott a Szabana szá\'loda nagytermeben, melyet tv\\iestély követett. A kir. hercegek kedden reggel lértek vissza Budapestre.
Benlczkyl újból szabadságoljak.
Budapest, április 6 Bemczky jödftn, akit annak idején szabadlát>ra helyeztek, ma visszatért a fogházba. Betegségére való tekintettel azonban ujbói szabadságolni fogják, Szabadságidejét Beniczky rokonainál töltötte és a politikától teljesen távollat urna magát.
Smfth Jeremiás népszövetségi főbiztos XXil. JeEentése.
i . .
Nyilvánosságra került a pénzügyi főbiztos XXII. jelentése, amely február hónapról számol be. A lekötött bevételek megfelnek az átlagos bevételnek. Az állam összes bevételei 872 milliárd papirkoronát értek el, ami megfelel 60 1 millió aranykoronának. Ez az összeg az előirányzottal szemben 3 millió koronával több s az előirányzott 1 millió aranykorona hiány helyett 2 millió aranykorona bevételi többletet eredményezett. Az összeg kisebb ugyan a műit februári eredménynél, de figyelembe kell venni, hogy azóta a cukoradót 22 %-kal leszállították.
A Nemzeti Bank érckészlete, ami különben az évnek ebben .a-szakában természetes, valamivel csökkent, de ennek dacára a jegyforgalom fedezete növekedett, miután a jegyforgalom ap^dt. Jelentős aranyvásárlásokat végzett a Nemzeti Bank ugy, hogy a bank készletében levő arany értéke a forgalomban lévő bankjegyek értéke 20 százalékának felel meg. Az aranyvásárlást a Nemzeti Bank folytatni fogja. A Nemzeti Bank üzletmenete a leyjobb, aminek bizonysága, hogy a pénzjegynyomda megvásárlásával ./elmerüli kiadast leírta, a bank alkalmazottainak nyugdíjalapját tekintélyes összeggel szaporitoita, mégis 12 és fél százalékos osztalékot adóit részvényeseinek. A magyar állam részesedése a tiszta nyereségből mintegy 24 milliárdot tett ki. . • ;
A magyar pénzügyed terén az újjáépítési tenr
1 jelentős reformot követelt, amelynek egyik intézkedése az, hogy az összes állami pénzek a Nemzeti Bankhoz koncentráltainak. Az állami pénzeknex a Nemzeti Banknái összepontositása kérdésével szoros Összefüggésben van a Pénzintézeti Központ áíszervezésének a kérdése. Az az aggodalom, ho^y e reformok következtében a hitelezés bizonyos megszorítást fog szenvedni, nem tekinthető alaposnak, mert nem lehet fel-j tételezni, hogy ennek a tervezetnek a végrehaj-i tása az idók folyamán bárkit is, aki elégséges | biztonságot nyújthat hitel alapjául, megfosszon a szolid üzletvitelhez szükséges anyagi támogatástól.
A behozatalnak és kivitelnek 1926. január folyamán bekövetkezett alakulását» feltüntető ideiglenes ad ítok szerint a kielégítő haladás a normális gazdasági viszonyok felé tovább tart. Januárban a behozatal 53 3, a kivitel 53 4 millió aranykorona értékű volt. vagyis a kivitel meghaladd a behozatalt.. Ha tekintetbe Vesszük, hogy 1925. januárban a kereskedelmi mérleg passzívuma az egész 1925. év passzívumának majdnem a háromnegyed részét felte, akkor el kell ismerni, ho^y a külkereskedelem alakulása az idei január folyamán jó reményekkel biztat Magyarország külkereskedelmének további javulását illetőleg.
Február 27-én létrejött Magyarország és Ausztria között a kereskedelmi egyezményre vonatkozó megállapodás. Az egyezmény , határozatlan időre szól, de három hónapra bármely fél által felmondható. Mind a két szerződő fél az egyezményben fontos tarifaenxedményeket tett. A magyar kiviteli kereskedelem szempontjából a legfontosabbak a Magyarországból Ausztriába kivitt lisztre és borra vonatkozó engedmények. Miután Ausztria Magyarországnak legfontosabb jövője, az egyezmény megkötése ugy Magyarország, mint Ausztria gazdasági életének szempontjából nagyon fontos esemény. .
A Franciaországgal kötött kereskedelmi egyezmény február 21-én lépett életbe.
Ugy a kis-,.mint a nagykereskedelmi árak indexe februárban is csökkent. A munkanélküliek száma valamivel szaporodott, de jóval alatta van a mult évi februári azámnak. A bíróságok elé 347 fizetésképtelenségi! eset keröit
ZALAVÁRMEQYE
1926 április 7.
f.
bukott báró.
Les még cigány lákádatöni Lopott málics az» ástáton...
Ezt huzatja most szőrös füleibe a bukott báró, Egerszégh de eadé\'m. Pedig még az eljegyzés sem történi meg. Csak kombináció az egész. De azért a meghittek kedvében járnak neki s belé-belekurjantanak: Szőke Panni megy a kútra ...
Cicomázzák a rokkant riárót.
Meri* hát a lakodalom „tod zikker", ha a gyámhalóság ugy akarja. Az meg mit meg nem tenne a báró és meghittjei kávéért! Cicomázzák is az öreg rogyottat, hogy arcának facies hipok-raticára való hajlandóságát lehetőleg kendőzzék Mert vőlegény. No meg azt sem tudni, hogy netji lvsz-e megint egy kis aprópénzre szükség. A sirhoz közelálló ember azonban nem valami kivánátos adós, ha egyebe sincs, mint a toldott-foldott élete, meg .néhány anyagilag felelőtlen kurátora. Ezek bizony nem számitanak a váltó lejáratánál,- hacsak a báró néhány ezer jobbágyának a nyhkába nem varrják azt. De azok is már nyakig vannak terhekkel a kurátorok jóvoltából.
f Nem )egit a pénzfürdő.
Pe/sze, persze; előbbre való volna a báró rokkant egyéniségének a szanálása. De hát arra már ugylátszik nincsen patika, annak a baja egy olyan elfuserált podagra, amelyen nem segit már a külföld leghiresebb pénzfürdője sem. Magukba kurátorok is lemondottak róla benső-leg;-yha csak az imádság nem segit rajta, vagy valami ujabb és sikerültebb Nagyszakácsi. Egy szerény orvos, dr. Közvélemény ajánlott ugyan egy* műtétet, de az, ugy látszik, nincs Ínyére a kurátoroknak, mert egy kicsinyt drasztikus. Azt ajánlotta ugyanis ez az orvos, hogy távolítsák el a bárótól jelenlegi környezetét, de mind, még azokat is, kik a háttérből, a fókorifeusoknak a vállai fölött szoktak csak bele-belevakkantani a kurátorok koncertjébe. Gyökeres nagytakarítást ajánl a pádlótóKkezdye fel-fel a felső padozatig, hogy még hírmondója se maradjon a régi bacillusoknak. De a kurátorok sokkai önzőbbek, mintsem feláldozzák magukat. Csak kettő volna némileg* önzetlen és hálás: a főkurátor és kicsiny számadója.
Utazás továbbra is.
•Ezek hajlandók a_/oárót mindaddig, mig viszonyai ésN egészégi állapota megjavul — ingyen szolgálni hálából azért,, hogy sok éven keresztül annak pénzén s annak veszélyére tánulták meg a — gazdálkodást. Sőt a főkurátor hálája még tovább terjed. Mint utazórekorder
— maga mellé vévén eddigi szakutazó társait — hajlandó mind az öt világrészt — változatosság kedvéért akár repülőgépen is — beutazni a báró költségén, hogy megkeresse azt az irt, a mi bárdját meggyógyítja. Ez ellen az áldozat-ífészség-.ejien azonban a báró egy beszámítható ^illanaiában a leghatározottabban tiltakozott. Azt jnondják, megsugia valaki neki dr. Közvélemény javallatát.
Folyik tehát tovább a szépítés. Mert még ma is könnyű mások naivitására építeni. A nép még mindig olyan szemüvegen keresztül nézés birál, aminőt a nagyhanguak bigyeszlenek a szemére. A báró kurátorai meg tudják, hogy milyen szemüveg kelt azoknak a szemére, kik a vőlegény báróra kíváncsiak és milyen kell azokéra, kik őket, a kurátorokat akarják végigmustrálni. 1
Elprédált hajadon.
A lakodalom fényes kell, hogy legyen. Bankett, utána muri stb. Remélhetőleg ezt a költséget a menyasszony fogja előlegezni, mert azt tartják, hogy ez a házasság az ő részére lesz előnyös. De mi lesz azután, ha a mézeshetek kezdődnek ? De méginkább mi lesz azután, ha a mézeshetek
— végződnek? Ha majd a menyecske elő fog állani holmi beruházkodással ? Mert az egyszerű parasztleánynak támadnak majd ily környezet között igényei, sőt azok nőni is fognak, hiszen az élet erre tanítja az embert. Mi lesz akkor? Honnan^ miből fog a báró tovább uraskodni? Efölött nem egyszer tanakodtak a kufárok. Egy
bukott bárónak szanálására egy elprédált hajadon elprédált vagyona csak ideig óráig elég. Mi lesz azután ?

Takarékosság — de miből ?
Ám előáll a főkurátor és mondja : Bikíitiek I Van itt ész; ha nálatok nincs 1 Mindig volt valahogyan, ugy még soha sem volt, hogy valahogyan ne lett volna. E bölcs mondás ulán azlán elhallgatott s lelt néma csend. Egyik kurátor mégis csak megkérdezte tőle: De hát instállak, a Jézus nevében, mondd meg hát mégis, hogyan is lesz majd az a — valahogyan ? Takarékoskodni fogunk 1 Az egész világon ma ez az egyedüli vigasztaló motto — volt a kurta válasz; mintha bizony ő egész kurátorsága alatt ezt gyakorolta volna a báró érdekéken. A kurátorok ezen kijelentésre nagy lelkesedéssel — hallgattak. Végre egyik mégis
ujonclehetett, hogy szólni mert, — mocorogni kezdett : De a Jézus szerelmére kórlek, hiszen takarékoskodni csak ott lehet, hol van mit megtakarítsunk ; de nekünk semmink sincs más, mint adósságunk.-— Kis hitű vagy, no meg egy kicsinyt korlátolt is, kamerád! Ha neküiw nincs semmink, van másnak. Értsd meg I Másnak I A mi esetünk speciális. Másutt gyarapítani szokták megbízójuk vagyonát a megbízottak; mi azonban egy kicsinyt ráhibáztunk Eípazarol-tattuk a mi bárónkkal még azt is, amit a régi kurátorok hangya szorgalommal\' összegyűjtöttek s bizony a mi bárónk csődbe jutotí. Amit Kaszaházi Pannival kap, az kevés ahhoz az életmódhoz, amihez hozzászoktattuk. Komolyan tartok attól, hogy azt rövidesen elutazgatjuk, s afhi megmarad, az csak afféle szivarpénz lesz. Azért kell takarékoskodnunk most már, hogy valahogyan kimásszunk a krédóból I Szólt a főkurátor és berántotta fejét a vállai közé ugy, hogy csak a tarfeje búbja sejtette a többiekkel, hogy hol is van fészke az észnek.
t
Titkos párt.
Majd aggódva körültekint, nincs-e avatatlan a közelben és elfojtott hangon suttogja: össze fogom hívni a „városi pártot". Majd ott folytatni fogjuk a megbeszéléseket. Rtménylem, nem árulta el egyiket sem, mé^ élete párjának sem, hogy ez a párt él és titkon működik az akkori j programm szerint. Az csak ámitás volt, hogy j annak idején azt mondottuk, hogy a „Zalavár-megye" állásfoglalása miatt bukott meg az alakulás. Tudjátok azt, hogy él és minden közgyűlés előtt megtartjuk a megbeszéléseinket, mielőtt a tárgysorozatot megállapítanánk. De csak néhány taggal működik a városi párt, főkorifeusaival, kiket bennetek vagyok szerencsés tisztelhetni. Csak veletek konferálunk ki* próbált cimboráim, mert ti már, értelek engem ,a Jézus nevében. Könnyebb elintézni 5—6 tanult, leleményes cimborával jó előre az ügyeket, mint a sok csahos polgárnéppel. Azért sikerült eddig is minden. Sejtelme sem volt soha „amazoknak" arról, hogy mi kerül napi rendre, csak a közgyűlés előtt közvetlenül^tud-lák meg. Mi már arra megbeszéltünk mindent, szervezkedhettünk is kedvünkre; mikor aztán már a többség biztosítva volt, mehetett a tárgysorozat. Mire „amazok1\', kik a báró háztartásának vezetéséről más véleménnyel vannak, — észbe kaptak, a határozat készen is volt, be is lelt jegyzőkönyvezve. Felebbezni? Hát hadd mulassanak szegények azzal. Nekik is kell- egy • kis szórakozás. Ugyan számláljátok elő,- hány felebbezésük hozott nekik tetsző eredményt 1 Ellenünk ? Nevetséges 1 > (Poly\'l. köv.)
A miniszterelnök utazása.
Budapest, április 6. Bethlen István gróf miniszterelnök Radványba utazott, ahonnan csak csütörtökön fog visszatérni a fővárosba.
Az ellenzék tovább harcol.
Budapest, április 6. Az ellenzék arra az/álláspontra helyezkedett, hogy a költségvetés tárgyalása alkalmával újra megkezdi a frankvitát. Ezzel szemben a kormánypárt ujabb ház-szabáiymódositással fog elöállani.
Hozzászólás „A bor" cikkhez.
(Levél a szerkesztőhöz.) Igen Tisztelt Szerkesztő Ur |
Engedje meg, hogy a napokban megjelent „A bor" cimű cikkükhöz hozzászóljak\'& jró. járiaki kit ismerek, egy ajánlatot tegyek. Kekem is ott kell kezdenem, hol a cikk író ur kezdte de nem azokkal a szavakkal, hanem hogy a vendéglős-ipar a katasztrófához közeledik. Ez nem nagyítás, de való I Ezt bizonyítja, hogy nemcsak a vidéken, de a fővárosban is igen Jónevfl vendéglők nap-nap ulán mennek csődbe vagy semmisülnek meg egymás után. Azt In, szem, ennek nem az az oka, hogy a vendégA lök állami subvenciót élveznek,\' hanem a jelen-legi súlyos adóterhek.
• Én nem vonom kétségbe cikkíró ur ama állítását, hogy a termelés nagy nehézségekkel küzd, de mi vendéglősök, még a termelőnél is súlyosabb helyzelben vagyunk, mert ha az add és rezsi költségünk nem ötezer korona volna literenkint, a megélhetésen és ruházkodáson ki-vül, és- ha tekintetbe vesszük, hogy a mai (magamról beszélek, de másut sem rózsásabb a helyzet) 6—10 liter napi fogyasztás mellett nem Tehetne gond nélkül élni egy családdal, ha ezt a napi átlagos fogyasztast nem ugy venné a vendéglős, hanem adómentesen ajándékba kapná. A valóság ilt is az, hogy pár forgalmasabb ) üzlet kivételével, kis tőkénket lassan feléljük. \'
A fogyasztó adót nem fogják leszállítani a községek sehol .vagy legalább ** igen kevés helyen: teljesen elengedni pedig — az hiszem — sehol sem fogják. A kérdést megoldani némileg csak olyan leszállítással lehetne elérni, amilyennel felemelték* a fogyasztásiadót és ezzel lehetne a belső fogyasztást némileg emelni, de sokat ettől sem remélhetünk.
Hathatós segitséget egyedül a külföldre való szállítás nyújthatott volna, ha piacainkat annak idején el nem játsszuk. Ma az a helyzet, hogy a külföldnek az a része, amely borainkat vásárolta, a mai 30 aranykorona vám melleit olcsóbban nehezebb borokat vesz Olaszországban valamint Francia- és Spanyolországban,
Ami pedig a literenkinli kimérést illeti a termelők részétől; szerintem ez sem segit, mert ma nincs pénz, sem 9 sem 12 ezer korona, egy liter borért £n teszek egy ajánlatot cikkíró urnák, ha a különbözetet megfizeti (azt, hogy a bort vendéglőmben a hegyi árban mérem éí mégsem adnék el annyit, mint 1923-ban rendes árban Jeladtam) én készséggel belemegyek, hogy próbáljuk meg.
Itt megoldás c*ak az esetben lehetne, ha a termelök minden fogyasztó-fizetést megmentenének, de egyben a legnagyobb áldozat árán boraiktól megszabadulnának, ha közösen egymás borait meginnák, igy talán el lehetne fogyasztani a termést: vagy ami mindezeknek a föoka, ha Trianon nem lett volna. Kiváló tisztelettel Bödel Gyula vendéglős, Zalabér.
Zalai gazdák a mezőgazdasági
kamarak ellen, f
{
A Zalavármegyei Gazdasági Egyeátllel nw délelőtt 11 órai kezdettel "tartotta meg évi rendes közgyűlését Tarányi Ferénc dr. főispán .elnöklésével. Az ülés megnyitása után elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg az egyesület elhalt tagjairól: Farkas Gáborról,. Stolicska József intézőről, Veszprémi Oyula és Rössler Elemér körjegyzőkről, majd Vida János egyleti titkár olvasta fel az elnöki jelentést az egyesület mult évi működéséről. A jelentés szerint az 1924. évrkataszlrófálisan rossz termés miatt az elmúlt évet súlyos passzívával kezdték meg a gazdák s ezt a passzívát az egész év folyamán nem voltak képesek megszüntetni, úgyhogy a gazdatársadalom a legválságosabb helyzetbe került. Külön kiemeli a jelentés, hogy a zalai szőlőgazdaság a végnapjait éli és ha sürgős és megfelelő intézkedés nem történik, a szőlő* elpusztulnak.
Az elnöki jelentéshez elsőnek Farkas Jibor nemzetgyűlési képviselő szólt hozzá s a mezö-
legolcsóbb bevásárlási forrása:
Fischl Ede és Fia, Zalaegerszeg
Eötwöi.utca 1(h iiim. IWUfoM»*<» l0*l
1926 április
ZALAVÁRMEGYE
i
gazdasági kamarák ügyével foglalkozol!. Indítványozza, legye megfontolj tárgyává a közgyűlés, nem kellene-e a mezőgazdasági kamarák ellen, mint.jiagyon dfága, nagyon bürokratikus és semmf pozitív fcredményt f|)lmu(atrii nenvütdó intézmények ellen áliáM foglalni.
Malatinszky Ferenc hosszabban foglalkozik a kérdéssel és indítványozza, tegyen ne egyesület lépésekéi, hogy a mezőgazdasági kamarák intézményét a kormány szüntesse meg, ha pedig ez valami okból történnék meg, kérje áz egyesület, hogy Zala megyét a Kaposvárott székelő Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara hatásköréből más kamara területébe osszák be
Beznica Péler szintén a kamarák ellen foi?-lalt állást. _____

K ÍREK
— Eljegyzés.; Móric Sándor\' szombathelyi téglagyári igazgató és földbirtokos kedves leányát, »Katuskát, eljegyezte Regensperger Ferenc gyáros lia Ferenc Keszthelyről.
í — Kinevezés, áthelyezés. Vigíi József órdő-tanácsöst, a tapolcai m. kir. erdőnivatal vezetőjét, Zala megye erdófelügyelőjevé* nevezte ki a földmivelésügyi miniszter. Helyébe a miniszter Kiss Lajos zalaegerszegi erdőmérnököt helyezte ál Tapolcára.
j — Áthelyezés. Török^Kálmánt, a keszthelyi MÁV-oszialycnérnökség vezetőjét, felettes hatósága Debrecenbe helyezte át.
— Vitézi hlr. Pompor Ferenc alsópáíioki •földmivés vitézi telek elnyeréséért folyamodott.
— Keszthely házat vett. Keszthely nagyközség elónyös árért megvette a Hajdu-utca 4. sz. házat. Ez a házvétel egy megvalósítandó tervhez az első lépés. Néhány év múlva ugyanis a keszthelyi mai községháza helyén vásárcsarnokot építenek, amelynek Hajdu-uicai Kijarata a most megvett ház helyén lesz.
— Emlékirat elhelyezés, A Zalaszentgróti Járási Ipartestület, mint az ismeretes, székház építését kezdte meg. A testület történetét a vezetőség megíratta és azt emlékirat formájában el is készítették, s az emlékiratot tegnap, húsvét hétfőjén, helyezték el a székház falába./ At erre az alkalomra • összejötteket Léhart József ipartestületi elnök üdvözölte, mely után dr. Vajda Lóránt járási főszolgabíró ismertette a székházépítés történetét és méltatta az iparosság fontos hivatáfeáb-Ez-után elhelyezték az emlékiratot.
— Sorsjáték sport-telep építésre. A tapolcai sportegyesületek még a mult évben azzal a kérelemmel fordultak a pénzügyminiszterhez, hogy sport-telep létesitéséhez szükséges anyagiak megszerzése céljából sorsjáték rendezését engedélyezze. A miniszter a kérelemhez most hozzájárult, igy végre-valahára Tapolcának is lesz sporttelepe, amelynek hiánya eddig teljesen megakadályozta a sportolást.
— Blróválasztá9. Vindornyafokon községi bírónak Dongó Ferencet választotta meg a polgárság. \' "•\' * : ■ ■ ,
— Elgázolta az autó. Heretein Béla sümegi kereskedő autója a zalaszentgróti Zala-hidnál szombaton délután elgázolta Kovács Vince csá-fordi foldmivest, aki súlyos sérüléseket szenvedett.
— Műkedvelő elöpdás. A Zalaszentgróti Evangélikus iNőegylét \\tegnap este adta elő nagy sikerrel a „Ven gazember" cimti színmüvet. A rendezés nehéz munkájáigSztrókai Béla látta el gondosan és eredményesen. \' >
— Vége a <*e|-konjuekturának. A husvéfl ünnepek előtt a telnemüek ára a zalaegerszegi piacon ugrásszerűen emelkedett és szombaton már 8 — 10. ezer koronáért mérték a tej literjét. A mai hetipiacra, a jó arak reményépen igen nagymennyiségű tejterméket hoztak fel, vásárló közönség azonban alig akadt, s igy hjába tartották a tejet 8 ezer koronára, 4 ezer koronát is aiig akart/adni a közönség egy liler tejért. Kér,Óbb már 3 ezerért is s/ivesen odaadták volna, csakhogy nem akadt még ennyiért sem vevő. A piac egyéb árai a legutóbbi árakhoz képest nem változtak A tavaszi újdonságok közül a saláta fejenként négyezer, a retek csomónként háromezer kuruna.
— Halasz&tl szünet. Április 1-én egy hónapi halászati tilalom lépett éietbe. A Balatoni Halászati Társaság ezért a\\ haJászatot beszüntette. • .
— Hirtelen halál. Mojzer Márton sümeg-bazsi lakos Nagyszombaton reggel bement Sümegre, ahol meggyónt. Azután hazafelé vette útját, de a Keszthelyi utcában hirtelen rosszul lett, összeesett és meghalt.
Élénk volt a sümegi vásár. A sümegi nagyheti vásár "meglehetősen élénk volt. összesen kétezer darab állatot hajtottak fel. Szarvasmarha 600, 4ó 50 cserélt gazdá(. A lóvásár igen nyomott volt, a lóárak alacsonyak voltak.
— Eltűntek. Stádinger József 20 éves és Horváth Anna 18 éves keszthelyi lakosok, akiket legutóbb együtt láttak, a mult hónap 26-ától kezdve nem jelentkeztek. A hatóság megindította a nyomozást.
■ Rejtélyes gyilkossági kísérlet. A nagy-
kanizsa melletti Somogyszentmiklós lakosságát rejtélyes gyilkossági kísérlet tartja izgalomban. Váradi Imre, a halastavak 19 éves csősze, esle 11 óra $jban gyanús zörejre lelt figyelmes. Amint kilépett az ajtón, liogy megnézze, mi az, lövés dördült el s a fiata.ember siHyos haslövést kapott. Beszállították a kórházba, ahol élet-halál között lebeg. A tettes személye eddig még ismeretlen.
— Betiltott húsfeldolgozó üzem. Deutsch Ede nagykanizsai hentes és mészárosnak sertés- szuró-iele^t és husfeldolgo/ó üzemét a nagykanizsai iparhatóság betiltotta, nvvel Deutsch nem tett eleget az elő ri egészségügyi és köztisztasági követélmsnyeknek.
x Egy kis y>ari hiúival .mgoi gyapjú mellények 138 ezer koronaért, Filipp Oszkár kötöttáru gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.

— Április 8-án megtartják a legnagyobb-szabásu sorsjáték, ai ifjsáuiró-sorsjáték húzását. Húszezer koronávar-több százmilliós értékű nyereményiárgyakat lehet nyerni. Aki,postán kapott sorsjegyet.; haladéktalanul küldje be az árát, mert nyerni csak kifizetett sorsjeggyel lehet.
x A Színházi Élet húsvéti albuma szenzációs tartalommal jelent meg. Karinthy Frigyes Farkas Imre, Szép Ernő, Nagy Endre, Orbók Attila, Lovászy Károfy, Charhe Chaplin cikkei. Krúdy Oyula regénye. Lelki klinika. Vicclapok, versek, riportok. Országos lesz az idei Pünkösdi királynő választás. A szíriai francia hadsereg altisztje magyar hölgyekkel akar levelezni. Nagy mozi, társaság, divat, vidék stb. rovat. Kotlamelléklet A királyné1 rózsája egyik slágere. Darabmelléklet Farkas Imre nagysikerű operettje, a Királyné rózsája. Egyes szám ára K KlpOO, negyedévi^lőfizetési dij K 100.000. Kiadóhivatal : VII. Erzsébet-körut 43. sz.
— UJ vásártér Tapoloán. A tapolcai járás főszolgabirájának felhívására, Tapolca képviselőtestülete uj vásártér létesítését határozta el. Az uj vásártér az eddigi lóvásártér hplyén épül. A költséges munkálatokra való tekintettel a község a yárosi helypénzeket\'felemelte.
— Emelkedett a munkanélküliség. A legújabb kimutatás szerint februárban a vidéken 1, a fővárosban 2 százalékkal emelkedett -a munkanélküliség. - " . .
— A lézengök megrendszabályozáaa. A
keszthelyi főszolgabiróság, mint büntető biróság üdvös rendelettel utasította a rendőrhatósági közegeket, hogy a bérautó-állomásoknál gyakran előforduló dologtalan ácsorgókat, első izben szóval távolítsa el és ha az nem használna, jelentse fel az illetőket, akik kihágásért wnéltó büntetésben fognak részesülni.
SPORT.
••••
1 Törekvés—Ola 3 :1. Zalaegerszeg két legfiatalabb csapata hétfőn délután mérkőzött Eredmény 3: 1 (1 : I) a Törekvés javára. Qol-löták a Törekvésnél: Tamasovits, Ihász, Börcz II.; Ólánál: Szabó. Biró: Molnár Béla volt.
ZTE—Budapest III. kerületi TVE 6:2.
Húsvét hétfőn délután 4 órakor kezdődött a fotbalimé. kőzés. Az erősen kombinált csapatot a ZTE 6:2 arányban legyőzte.
Plng-pong mérkőzés.. A vasárnapi pingpong mérkőzés meghozta a zalaegerszegi csapat első, de súlyos vereségét. Az egerszegi együttes nehezen tudta megszokni a pestiek erélyes játékát s igy a versenyben 24 : 12 arányban vereséget szenvedett.
Hétfőn Szombatnelyen játszott a ZTE pingpong csapata s ott félerővel játszva 12?4-re verte a szo nbathelyi válogatottat.
Keresk. hk. valogatott - Move ZSE 8:1. A
diákok lelkes csapna ^ulyos vereséget mért az egy tartalékkal játszó ^ire ZSE-re.
Move ZSÉ^-Lentl SE 3 : O.
VÁSÁR
v- •
•V
Telefon 170
ZALAEGERSZEGEN
DIVATÁRU ÜZLETÉBEN
Telefon 170
A A VÁRMEGYE
1926,-április 7.
\' ÍÖZfiAZDáSÁG BSPmflGT.
>«»«
Egy nrx^ i korina
• dollá/ hivatalos árfolyama szerint egycntó
I 1 -pa^irkoronAval
A budape»*t» úrtúhtáz*tíe valuta 6s deviza áifolyamal.\\
TaWák:
Angol font 346900-348X)0 Cseh korona 2I12-2I\'«) Dinár Dollár
Francia frank Hollandi frt Lei 1 • Léva Ura Márka Osztr schill. Dán korona Svájci frank Belga frank. Norvég kor. Svéd kor.
1253-1260 71250-71550 2490-25tO 28610-28750 29G-302 514-520 2868-2888 16985-17035 I0(i72»10-K»7 1870D-18700 13760-13810 2660-2670 15340-15390 19135-19195
Devhák:
Amsterdam 286^0-28701
Belgrád 1255-1260
Berlin 16985-17035
-Bukarest 292-298
Brüsszel 26\'>0-2670
Kopenhága 18700-18760
Oszló 1*340-1*300
London 346900-3479001
Milano 2868-2882
Ncwyork 71340-71540
Pá\'ris 2476 2492
Prága 2112-2119
Szófia 514-520
Stockholm -19135 19195
Wien I0077-I0I07
Zürich 13750-13790
\\
Budapesti twrmfi.^yíoífrnrA;,,
Hiba 385.000, Búra CiszavjdéW) 391000, Ro/s 225.000, Takarm. ároa 225.000, Sörárpa 280.000, Zab 242.500," geri 180 (XX). Korpa 162 500, Repce 620 (XV),
föles 2L.000. Répa-. Lucerna 215.000. lóhere 1600-800, lén a--, Szalma---."
Xti i\'ith&en:
Magyar - korona 00072800 os/irák kor-ma í>0073\'22 Francia trank 18.02, szokó! 15 38 5. dinár 9130
Zalaegerszegi wíacl árak.
A legutóbbi ralaeaersz.fpi hetivásáron sr ár?tr t következők voltak: mi» 350.0Í-9, rozs 190000. *rpn
24a000, zab 210.000. tengőn (csöves!---, tennél
220000, marh.ihus 16.200, sertéshús 24, borjúhús. 28 ezer K kno-raiwhnnwnt; szí na 120, szalma 7i.>. .
L.ptuLjaono- : ZALAVARMfOYf l»p»i»dM*r»«»á«. Fóii.rke«it4 : 8ZÍKERE8 MARTON. F«UI«» iKrtiuU: MfRIIOLV FÍRENO. F»l»l«» kiadó : KAKAS AOOSTON.
Szállodák, penziók és villatulajdonosok figyelmébe!
ÁgytoU, pehely ét ágynemű
szükségleteiket legolcsóbban és legmegbízhatóbban az
Ásytoli éjágyn^mti r.-t.-ná8
Budapest, VII. Erzsébet-körut 15. szerezhetik be
Tollmintákat kívánatra postán küldünk^ Agytollak hygienikus gőztisztítása! — Pehelvpap-larok és paplanok a legszebb kivitelben kaphatók.
FigyeBJen
leérem!
Vámcsökkenés miatt lényeges áresések! I
/ \\ ■
Selyem nyakkendők 25 . ezcrlól kezdve, sélyem
mus»in harisnyák 25 ezertől kezdve, Vszép cema-keztyük, gyetmek-harisriyik lego\\csóbbam Gyönyörű félcipők, legújabb < ommors cipók, kézi-munka férfi- és gyermekcipők jótállás mellel fehér vás/.onc pók,szandálok ésgummitalpu vászoncipók.
Borsalino és Gyukits. kalapok
• kizárólagos gyári raktára.
MfíwierSi dr kUiföídi keztyUk!
Uri és női
APRÓHIRDETÉSEK.
KERESEK azonnali beköltözésre 1 szobát; lehetőleg bútor nélkül. Cím a kiadóban.
EGY UTCAI, egy udvari szoba és konyha azonnal kiadó Rákócziul 5. szám alatt.
EGY jőkarban levő, hibátlan 1000 %,-cs Hofherr-Schranlz cséplő (a dob gyürüs) azonnal eladó. Dávid István Budafa, u. p. Salomvár. Zala m. *
JÓ CSALÁDBÓL való fiu tanulónik felvétetik a lürjci vasúti vendéglőben Özv. Golják Jánosné.
bámulatos olcsón.
Esöerrtyöh
legnagyobb választékban csak áruházamban. Saját érdekében nénomog kirakataimat I
In. Horvát Jenő
Iuri és női divatáruháza, Zalaegerszeg f
Építkezési anyagokban
legolcsóbb <üs !«gnie«hi.- itHióhb
MILHOFCR álES-
épiikívési anyag kereskeu -se és ccnicntáruuyára
lents
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Ye\'gpek: Rédics, Lenti, CsOmödér, Tófej, OulotfOljJe, Nova, Bak, Zalalüvő.
s minden egyéb
nyomdai munkák
legá\'zebb kivitelben,, legolcsóbb napi árori
készülnek \' *
Kakas Ágoston
könyvnyomdájában, ZALAEGERSZEG
-smm
Legolcsóbb
szórakozás
>
ha belép a
, Kultúra\' kölcsönkönyvtár
olvasói közé. Részletes felvilágosítás
Kakas Ágoston
nyomdájában nyer-x hetó Telefon 131 sz.
•wwr w
i
•ti
c
<y
A te o
0
X *
o
a
CL
Kékfcó, raffia, petróleum benzin, kocsikenócs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ÍAUEOERSZEO.
Henger-, Qép- és Autóolajok
Az idő drága, de a tüzelőanyag is. Aki olcsón clsóruudü s megbízható tttxelóaoy <got óhajt magának a cséplés! idényre biztosítani
BenzSft,
Petroie&im és Gázolajban,
az forduljon bizalommal hozzám. Aki ezt nem teszi, az sajat érdeke ellen cselekszik.
Árajánlattal készséggel szolgálok.
Mayer József
ZALAÉGERSZEG
\'Telefon 78.
A Mdoyar-AmBriKai Petroleur O Jerakala.
Kedvelő fizetési feltetéieK.

5
Oi
3 <
0) tt
9
0
a
*
Tanfolyamunk mosí kezdődik! Biz">8 >ikc,,e\' kép"lUk
ki és vizsgáztatjnk le
scffér-tanfolyamunkat
hallgató tanítványainkat csekély eg? millió koroniért. Az elméleti kiképzés modornül felszerelt auló-javitó-múhelyünkben, mig a gyakorlati luxusautóinkon történik. Vigrálion elmünkre és haniiatos reklámoknak fel na üljön. — Mindennemű felvilágosítással szolgál:
RCmiLER és BAJUSZ AUTÓGAKAGE Szombathely
Hollán Ernó-ntca la, sxám. — Telefonssám 15.
_! ) ......
jst. r
LegoScsébb áron, legfinomabb árukat:

öltönyöket, télikabátokat, bnndakat, női és gyermekrabákat
9 , V
rujhaáruházábai% vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
vételkényszer nélknl az ámház hatalmas raktárát és kirakatait

J
v. étfolyam
Zalaegergftoq, J9R6. április 8. Csütörtö
Ara 1500 Horornu 78 siáa.

liljeltsik mlcden hétkímp délotán. - ElőHielés: eiy Mnapra 26.000 K, negyedévre 75.000 E. - Sierkeutóség éi kiadóhivatal: falaettmti, Síécheayi-tér 5. Teleion 181
Ciszternáink a miniszter elölt.
Az enyhe tavaszi napok virágillatos levegőjét Zalaegerszeg városában nem igen élvezhetjük. Alig. hogy melegebb napók köszöntöttek reánk, amelyek kicsalták a rügyeket és virágokat, máris terjengeni kezd a város egyes részeiben az a kellemetlen böz, mely késő őszig kiállhatatlanná teszi a levegőt A csatornázás hiányáról tanúskodik ez, s egyben arr^ figyelmezteti a város lakosságát vezetőségével1 egyetemben, hogy a csatornázás .gondolatával most már komolyari kell foglalkozni, mert, ha a házi szenny és piszok nem nyer rendes levezetést, egyszer csak olyan veszedelem zudul a városra, amelynél borzasztóbbat még elképzelni sem lehet. Eddig csak a sors különös " kegyelmének köszönhettük, hogy nem csapott ránk Valami puszlitó nyavalya, de ki biztosit bennünket afelől, hogy 8 következő időket is ilyen szerencsésen usz-szuk ineg?
A városnak első és főkötelessége a köztisztaság és közegészségügy követelményeinek szigorú betartása bármi körülmények között is. Éppen ezért most, a meleg időszak küszöbén figyelmeztetjük a hatóságokat kötelességeikre. A kellemetlen bűznek terjedését meg kell akadályozni. Hiszen, ha pár napi meleg után a város egyes részeiben már valósággal megmételyezte a levegőt a penetráns illat, akkor a huzamosabb meleg kikergeti a városból a lakosságot. Egyes helyeken, így pl. a Sip-utcán és környékén már\'tegnap sem lehetett tblako-kat nyúani, mert ha nyitanak, minden lakás megtelik azzal a bfizzel, amely az ott levő ciszternából árad ki s mely elhatott a Csány-és Rákóczi-ut,cára* is. Nem nagyítás, nem is tréfa nz, hogy ez a ciszterna nem más, mint hatásági védelem alatt álló bacillustelep, mely ontja magából a legveszedelmesebb betegségek mikrobáinak milliárdjait. Amikor tehát arról\'van szó. hogy a közegészségügynek legelemibb szabályait be kell tartani, akkor első dolga legyen a városnak e^zt a ciszternát eltüntetni. Mert amig ez ott marad, addig nemcsak kellemetlenségben van része az ott lakóknak, hanem veszedelem leselkedik leájok és közvetve az egész városra.
A ciszterna már a belefolydogáló patak magasságáig meglelt iszappal és minden más olyan rothadó anyaggal, ami a házakból kerül ki a patak pisxkos medrébe. De, ha nem is dobálnának be oda mindenféle piszkot, akkor sem volna szabad azt a ciszternát továbbra fenntartani, mert a táplálására hivatott patak olyan minimális vízmennyiséget vezet oda, amelynek meg kell poshadnia, ha mindjárt kristálytiszta volna is az. Ám a viz, amely odaér, már nem-is forrásból jön, mert azt a fölebb ásott ciszterna gyűjti magába, ^anem a házakból lehúzódó szennyviz, telítve minden. piszokkal, mely •gyrészt lerakódik már a mederben, másrészt Pedig a ciszternában gyülemlik fel és már-már Megiöllt azt. Itt nem csak hogy a ciszternát nem volna szabad megtűrni, de azt az egész árkoi fedeti csatornává kellene átalakítani, mert •z még ciszterna nélkül is veszélyezteti az egész wros egészségét.
* A Sip. utcának és környékének lakói nem "tarják ezt a nyarat is olyan büzhedt levegőin átélni, mint a tavalyit. S mivel a város a Klek szerint nem hajlandó azt a bacillus^ tenyésztő ciszternát onnan eltüntetni és az árkpt Jjjiy 1betömetni, vagy kanálissá átalakíttatni, ®j°alározták, hogy a város és vármegye elkerü-esével egyenesen a népjóléti minisztert keresik panaszukkal s egyenesen tőle, mint a köz^ egészségügy legfőbb őrétől kérnek orvoslást, nem üres fenyegetés ez, hanem az elkeseredéa-iwancsoita elszántság. És nem is várnak vele Amennyiben a város 10—12 napon belül em *á"oztat az állapotokon, hafa köztisztasági,
közegészségügyi és .szépészeti" szempontból annyira elítélendő ciszterna ez időn tul is ott disz-telenkedik, bonnal a minisztereié viszik a dolgot.
Es azt hisszük, nem is mennek rossz helyre. Dr. Vass József, népjóléti miniszier, akinek nevéhez fűződik Zalaegerszegen egy hatalmas közegészségügyi intézmény létesítése, nem engedheti, hogy ebben a városban hatósági elnézésben részesüljön egy olyas valami, mely gyilkos szándékot táplál a város közegészségügyével ^zeniben. Ha a város vezetősége ezt füri, a rmhiszter nem fogja tűrni, az bizonyos.
Mindenesetre elvárjuk a város vezetőségétől, hogy nem engedi szégyenünket az ország színe előtt feltálalni, hanem haladéktalanul intézkedik a ciszterna és a hozzá hasonló árok eltüntetése érdekében.
Tüdőszanatórium és ciszterna nem férhetnek meg egy lapon.
Az Itkotajavaslat nem Kapcsolható össze a kórház javaslattal.
Miért akar a polgármester túllőni a célon?
Szép kulturális programmot dolgozott ki a polgármester Zalaegerszeg részére. A jelenlegi kórház telkét a rajta levő épületekkel fcgyütt iskolai célokra szánta, még pedig olyformán, hogy a irxflkbálinti Notre Dame nővérek telepednének ott meg, akik elemi és polgári leányiskolát, esetleg tanítóképzőt és továbbképző iskolái létesítenének. Mindent természetesen akkor, amikor az uj\'közkórház fölépül és a mai fölszabadul. Egyletben «.a varos megszabadulna egy 12—17 tantermes elemi iskola épilésélől, ami szerény kivitel mellett 8—9 milliárdos megtakarítással járna. Ezért hozta a polgármester az iskolajavaslatot kapcsolatba a kórházjavaslattal. . /<
Iskolapolitikának is szép a dolog, kórháznak\'^ is. Csak az a kérdés, mi és mennyiben lesz abból megvalósítható. Leszögezzük mindenekelőtt, hogy
á városnak néhány száz kisgyermeke nem várhatja meg, amíg az uj kőz-kórliáz fölépül es ntig a réginek helyén az apácák megnyithatják iskolájukat. Á kis gyermekele minél elóbb megkívánják ugy testi, mint szellemi nevelésök érdekében a rendes iskolát.
A népiskolai kérdés megoldása céljából a városnak haladéktalanul építeni kellene egy 12-16 tánerós iskol.1t. Itt kapcsolódik a két javaslat. A mostani kórház helyén ugyanakkora elemi iskolát létesítenének az apácák s amennyiben a képviselőtestület az egymással junktim-ban álló javaslatot magáévá tenné, ugy akkor az illetékesek jó néhány esztendeig nyugodtan alhatnának az iskola miatt. A szükséglet 12— 16 uj tanterem, ezt az apácák biztosítják és a város nyer 8-9 milliárdot. Valóban tetszetős terv. A város nem ad semmi mást, mint a jelenlegi kórház fundusát és az épületeket s ezzel megszabadul az iskolaépítés gondjaitól és terheitől, csak ínég fűtőanyagról keljene gondoskodnia. A javaslat azt is mondja, hőgy 8—9 milliárdot nem kaphatna a város a mai kórház telekért összes épületeivel együtt sem, .továbbá, hogy a terv elfogadása esetén csak Ólában és Kaszaházán kellene- állítani 2—2 tantermes iskolái. Ez a 2—2 tantermes iskolaépítés ugy értelmezendő, hogy, vagy teljesen osztatlan iskolák lennének. ezek, vagy pedig első, legfölebb még második osztályú gyermekekkeknépesül-nének be azok. Mindkét megoldás a tanulók rovására válnék. Az osztatlan iskola hátrányait mindenki ismeri; amennyiben pedig ez iskolák csak az első, illetve második osztályos gyermekeit szippantanák föl, ugy akkor Ólából, nemkülönben Kaszaházáról és kapcsolt részeiről
már a harmadik, .sőt a második osztályú leánygyermekeknek is óriási távolságra kellene jár-niok. Ez pedig nem megoldás. Az elemi iskoláknál főkövetelmény,\'
~ hogy mindkét nembeli növendéksereg minél könnyebben közelíthesse meg az iskolát.
A városnak elsősorban a népiskolák kérdését kell megoldania. Ez pedig nem várhat addig, amíg\' az uj kórház felépül, amelynek még telket sem , találtak s amelyre eddig mindössze csak 500 / millió korona fedezet van. Kár tehát a kérdést komplikálni és ezzel tul lőni a-célon. Mindenkinek óhaja a város kulturális fejlődését siettetni, de nem szabad a föltétle\'nör szükséges dolgokat a kevésbé szükségessekkel össze-, keverni. Biztosítsuk először a mindennapi Kenyeret s csak azután gondoljunk a kalácsra. Először elemi iskola kell. Elég volt már azokban a kuckókban nyomorogni, tanítónak, tanítványnak egyaránt. A Tompa-utcai, Deák-téri és olai iskolaépület nem embernek való. Ezekben a kisgyermekek egészsége nincs biztosítva. És most még évek hosszú során át várakozni, mig majd eljönnek az apicák? Hadd jöjjenek, szívesen látjuk őket, támogatást is nyerhetnek a várostól, de felsőleányiskolával, tanítóképzővel luxus iskolával igazán várhatunk, csak elemi iskolával nem.
Az apácák idetelepedése, kulturális intézményeik ellen nem szólhatunk. Azt azonban követelhetjük, hogy nyomban fogjának hozzá olyan iskola építéséhez, mdy a föntebb emiitett alkalmatlan épületeket fölöslegessé teszi. És igy a 1 leghatározottabban tiltakozunk az ellen a terv\' ellen, amely a kórház építésével junklinbá hozza az elemi iskOiuk kérdését.
Egy debreceni hegedlikészitő -mester találmánya-
Minden hegedűből Stradiváriust lehet készíteni.
Nagy feltűnést keltett a zenekedvelók hangszerértók körében Mándy Zoltán, debreceni hegedükésziló mester óriási horderejű találmánya a vonós hangszerek terén.
Mándy Zoltán találmányáról az alábbiakban nyilatkozott: . .
— Előttem is, mióta hegedükészitéssel fog-»lalkozom, minden mesterek örök célja, vágya lebegett: egy abszolút hegedű elkészítése. A régi hegedűk iránt megmagyarázhatatlan ellenszenvvel viseltettem. — Elképzeltem magamnak egy abszolút hegedühangot, de dacára annak, hogy híres hegedűk voltak a kezemben, azt nem találtam meg. Végre azonban megoldódott a rejtély. Ugyanis: a hegedűk célja az, hogy a hurok rezgését a lábon keresztül átvigye a hegedülestbe, hogy onnan megerősödve jöjjöq vissza. Teljes rezonáló képességét azonban csak ugy tudja a hegedütest kifejteni, ha ebben semmi meg nem akadályozza. Ez a valami az, amit eddig figyelmen kívül hagytak. A hurok húzását, amely (hegedűn) 42 kg., a lábon át a nyomást (12 kg.) eddig figyelmen kivül hagyták, pedig ez a nagy suly a hegedű fedőlapját és vele a hangszekrényt állandóan deformálta, természetes tehát, hogy ilyen körülmények között nem tudót tökéletesen rezonálni. Az én feszítő szerkezetem a hurok huzási erejét ezt a 42 + 12 kg-ot semmisiti meg az ellenkező irányban történő erő kifejtésével, miáltal a rezonáló képesség a maximumát éri el. Gerincet és bordákat adtam az üres testnek. Nem csak az uj hegedűk „kijátszatlan" hangját teszem csodálatossá, hanem a régi, olasz hegedűk sikító, rosz hangját is — szóval e-csodáknak hitt hegedűk hangját — is fokozom, erősítem, szépítem.
Ki jetentette még a feltaláló, hogy találmányát szabadalmaztatta s német gyárakkal folytat tárgyalásokat.
• 6-
ZALAVÁRMEGYE
1926 április
A bukott báró.
Les még cigány lákádalom Lopott málics ázs Aatálon...
Vv
A báró szanálása.
Szóval takarékoskodnunk kell. Tehát mivel úgyis miudnyájan itt vagytok, összehlvotlnak jelentem ki a „polgári pártot". Az ülést ezennel
• meg is nyitom. Tárgy: Bárónk anyagi halálküzdelmeinek enyhítése,esetleg szanálása.Méltóztassatok az ügyhöz eddig tanusitott,. kipróbált bölcseségtekkel hozzászólani. Felállt erre az egyik egerszegi Smith Jeremiás és szóla: Kereken meg kell mondanunk mindent, ami a szivünkön és teherlapunkon.van, hogy tisztán lássunk. Szomorú szívvel bár, de meg kell emlékeznünk botorságainkról és el kell paren-tálnunk az áldozatokat: Arany Bárányt (fókurátor felszisszen: ugyan hagyjátok el már I) dandárépületet, fehérképi korcsmát, fedett lovardát, annak telkét az összes rajtalevőségekkel, a vásártéri faházat, melyet követni fog a vásártér, hogy a tisztviselőket el tudjuk ide telepíteni a szárazra onnan a vízállói békekuruttyolóból stb. Ezek
* egykor mind bárónknak a tulajdonában voltak, mint ősiségek. Sajnos ezekről kényszerítő körűimnek folytán le kellett mondanunk. (Egy hang: derest érdemelnénk érte.) Ma bárónknak
■ csak\'itt-ott van néhány morzsája a régiből s igy tényleg azon kell töprengenünk, hogy min is takarékoskodhatunk mi. Méltóztattál azonban mondani, hogy, ha már nekünk nincs amin takarékoskodjunk, van — másnak Méltóztassál ezt bővebben megmagyarázni, a Jézus nevében kérünk és esetleg propositiót előterjeszteni.
Hogy is menne az a szanálás.
Nekifohászkodott akkor az elnöklő fókurátor és mondá? Igenis, van másnak 1 ha már tanácsotokra hallgatva elpazaroltuk bárónk javainak nagyobb értékeit, igyekezzünk a jövőben takarékoskodni a — másén 1 Méltóztattok tudni, hogy a szépítő bizottság mindenáron szépiteni akar, hogy, amint mondják: csússzon a szem a bárónkon. Ebből a célból bizony hozzá kell nyulnunk a máséhoz. Van ugyanis a báró néhány jobbágyjának itt is, ott is telekje, amikre rá kell tennünk -a kezünket, olcsó pénzért. Ilyenek többek között a keleti teleki földek. Ezekre kimondotta a bölcs szépitészeli bizottság, hogy azok a báró arculatán olyan rut szemölcsök, amelyeket okvetlenül le kell onnan operálnunk s helyébe uj bőrt kell átültetnünk — a telektulajdonosok hátaközepéből. Igaz ugyan, hogy már alig van használható bőrük, de szükség törvényt ront I Ezt a kis bőrszükség-letünket még lenyuzzuk róluk a sj^pitő bizottság rendelkezése szerintwltt lehet aztán takarékoskodnunk — a máséból; hogy nagy ne legyen a siránkozás, valamicskét majd fizetünk nekik érte. Arra kérem hát a bölcs városi pártot, méltóztassatok ezeknek a földeknek négyzetölnyi értéke fölött határozni. Érdekelve égyitek sincs, igy elvárom tőletek, hogy lelkiismeretesen fogtok a mi javunkra határozni. Általános felzúdulás: Még aranykoronákról mernek a rablók álmodozni I Fókurátor: Azért a pocsolyáért I Az összes: Nem lehet mindenkinek nyúzni most már a bárónkat I Elég volt I Fókurátor: En azt proponálom, hogy állapítsunk meg négyzetölenként 40 aranyfillért azért a pocsolyáért. Általános helyeslés. Igy hát a polgári párt, mint takarékoskodási bizottság kimondja, hogy a teleki földek négyzetöléért . nem hajlandó 40 aranyfillérnél többet adni:\' mert a/ jelenlegi megállapításunk szerint csak pocsolya. Igaz, hogy egyikünk sem látta azt, hogy ott valaki rizst termelt volna, hanem inkább krumplit, kukoricát, répát, babot stb., de a szépítő bizottság bölcs véleménye szerint ott fáknak, cserjék- < nek, virágoknak kell tenyészniök.
Mivel a szépitő bízottságban e tekintetben érdekelt fél nincs, tehát összeférhetetlenség esete sem forog fenn, a parkírozás elhatározását csupán a bizottságnak a szép iránti érzékének a megnyilatkozásának kell tekintenünk. Azt a vádat pedig, hogy az Erzsébet királyné-ut eddig felépült házai érdekében készül a park, hogy ne éktelenkedjék azok előtt a túlsó soron épület,
de park, visszautasítjuk. Mindenesetre jó benyomást fog nyújtani a vasúton arra utazókra? ha látják, hogy egy beltelek parkírozására is telik nálunk. Azt a kifogását a jobbágyoknak, hogy ők drágábban vették, mint a mit igy kapnak érte, nem fogadjuk el, mert hát miért vették, ha tudták\', hogy a régi szabályozási térkép szerint ott házat épiteni nem lehet. ( Vagy azt remélték, hogy ez a terv talán meg lesz változtatva? Minden apró ember instánciáját nem szokás figyelembe venni ilyen nagyúri h\'áznál.
Keresztül a Vörös tengeren.
Igaz, hogy eddig még sehol senr tartottuk be a. régi terveket. azoljMnind változtatáson mentek át, de ez esetben be Kellelt tartani, hogy valatfii megállapodásunk, vagy ígéretünk mégis csak betartassék, Különben is a szépitő bizottságnak autonom jogot adtunk ahhoz, hogy a szabályozást dirigálhassa, mert a fő az, hogy minden szép legyen annak a bizottságnak a nézete szerint, mert azok azt tartják, hogy a mi szép, az feltétlenül jó is. Azért szépitő és nem javító bizottság. Hogy erre az utóbbira volna-e először szükség, afelől vannak eltérő vélemények Egyébként is annyi tekintélyes ember van abban a bizottságban, hogy tapintatlanság volna mindent nem helyeselni, amit az elhatároz. Tehát 40 aranyfillér négyzetölenként. Akinek nem tetszik, felebbezzen ellene. Ha fel akarják idézni annak az időnek emlékét, mikor én 1919-ben keresztül-vezettem népemet a Vörös Tengeren, ám legyen. Megvan az arra az időkre emlékeztető jogunk, egy kis szelid elkommunizálás féle, a kisajátítás. Elni fogunk vele I De bárónk arculatának szépnek kell lennie. Egyebét annak úgysem fogjuk mutogatni — ha lehet — senkinek sem.
Mindennek egy a vége.
Most már reménylem megértette a nemes városi párt, mint takarékoskodási bizottság, hogy hogyan lehet takarékoskodni — a másén, ha magunkén nem szoktunk. Van valakinek még hozzászólni valója ? Egy hang : Reménylem, hogy ezt a becslést és vagyonszerzési módot folytatni fogjuk fokozott mértékben; mert ez a szanálásnak a legsikerültebb módja. Akár Trianon I Rablószomszédjainkat is igy szanálták a trianoni kurátorok — a máséból — a miénk-ből. Hát ilyen példát is lehet kövelni? Gyalázat! . . . Általános zúgás: Eláll, eláll. A felszólalót kidobják. Egymás ke zött: A lelkiismeretes bolond I A lelkiismeretes bilang 1 Gaz áruló I
Zúgolódva szélmennek ... P. L.
A zalaegerszegi Internáló tábor állítólagos borzalmai a bíróság előtt.
Budapest, április 7. A budapesti kir. törvényszék Publik-tanácszL ma délelőtt folytatta Andorka Dezső és társai izgatási bünperében a tárgyalást. Andorka ugjfcnis, mint az ismeretes, a zalaegerszegi és a hajmáskéri internáló táborok állítólagos borzaimait irta meg egy röpiratban, melyet külföldön akart társaival terjeszteni. Andorka kérte a valóság bizonyításának elrendelését. A biróság a kérelemnek helyt adott és számos tanú kihallgatását rendelte el. A tárgyalást elnapolták.
Két felmontó ítélet.
4
Budapest, április 7. A budapesti kir. törvényszék Méhes-tanácsa ma tárgyalta Dénes István nemzetgyűlési képviselő izgatási perét A képviselő, a vád szerint, a Rög citoü lapban az alsóbb néposztályi a nagybirtokosok ellen izgatta. A biróság Dénes Istvánt felmuntette.
Ugyancsak ma tárgyalta a budapesti biróság Prónay Pál ügyét is, akit Than Károly báró altábornagy becsületsértésért perelt be. Prónayt a bíróság felmentette.
A valorizációs törvényjavaslat.
Budapest, április 7. A Magyar Hírlap értesülése szerint a kormány a valorizációs törvényjavaslatot még ebben az évben a nemzetgyűlés elé kívánja lerjészteni s igy még az idén döntés történik e nagyfontosságú ügyben.
HÍREK
— Herozeg ünnepélyek az lakpiákban. A
közoktatásügyi miniszter rendeletét adott ki amelyben az összes elemi és középfokú iskolákat Herczeg Ferenc negyvenéves írói jubileumi
alkalmából Herczeg emlékünnepélyek megtartására kötelezi. Az ünnepélyeket a tanév végéig meg kell tartani. j
— Nyugdíjazták az andráahidal jegyzőt. Az
utóbbi időben sok szó esett az andráshidai körjegyzőségben Ujlaky Béla körjegyzőről, aki ellen felettes hatósága vizsgálatot rendelt el. \\ hír sok. mindent rebesgetett, hogy ezekből mi igaz, nem tudni. Annyi tény, hogy vizsgálat indult meg s az most fejeződött be anélkül, hogy fontosabb és megdönthetetlen pozitívumot tudtak volna a feljelentők produkálni a jegyző ellen. „Apróbb" dolgokról volt csak szó, mondták munkatársunknak az egyik hivatalban. Hogy mik ezek az „apróbb" dolgok, azt nem tudjuk. Ujlaky jegyző, (ki már pár hete nem teljesít\' szolgálatot, megrendült egészségi állapotára való hivatkozással, nyugdíjazását kérte. A megyei közgyűlés teljesítette a kérelmet s igy Ujlaky Béla andráshidai körjegyző immár megkezdte megrongált egészségének helyreállítását. 3 ,
— Tapoloa nem tud fizetni. A Tapolcai Lapok legutóbbi számában a következő szövegű közlemény jelent meg: „Felkérjük az adózó közönséget, szíveskedjék adót fizetni, mert kölcsönt nem kapunk a takarékpénztáraktól és igy nem tudunk fizetni senkit és semmit. Vitéz Vajda biró, Horváth főjegyző."
— Kormányrendelettel módosítják a numa-rus olausus végrehajtását. Budapestről jelentik: Görgey István nemzetgyűlési képviselő kijelentette, ugy van értesülve, hogy junius hónap folyamán kormányrendelet jelenik meg, amely a numerus clausus végrehajtásának lényeges módosítását fogja tartalmazni. /
— Rákóczi-ünnepély Gyűrűsön. A gyürüsi közs. elemi népiskola húsvét vasárnap délután ünnepelte meg a leventékkel együtt II. Rákóczi Ferena születésének 250. évfordulóját. Az érdeklődés oly nagy volt, hogy a község egész lakosságán kivül a szomszéd községbeli leventék is megjelentek az ünnepélyen. A kis tanterem a hatalmas tömeget nem Völricépes befogadni, igy a hallgatóság jórésze az (udvarra szorult. A magyar Hiszekegy elimádkozása után az iskolás gyermekek kétszólamú énekkara a Himnuszt énekelte el. /Ulánna Szabó Sándór zalabaksai áll. el. isk.1 tanító ünnepi beszéde következett, melyet a közönség feszült figyelemmel hallgatott végig és szűnni nem akaró tapssal, éljenzéssel jutalmazott. Az ünnepély további műsorán Rákóczi-költemények és dalok váltakoztak. Jó volt Balog István szavalata (Mikes, Lévai Józseftől) „Esztergom megvételéről," szavalta Balogh Annus. Rákóczi bucsu dala, szavalta Kardos István. Fordulj kedves lovam, szavalta Bédeg Péter. Talpra magyar, szavalta Kovács Sándor el. isk. tanuló. Nagy sikert aratlak a bánatos kuruc nóták is. A Szózat eléneklése után a nivós ünnepély Paál Gergely tanitó zárószavaival ért véget.
»- A tapoloal kórház helyzete. A tapolcai kórház vezetősége elkészítette az 1925. évi zárószámadást, melyet beterjeszteti a községi képviselőtestület elé. A zárószámadás szerint a kiadás 706,645,050 korona, a bevétel 692.419.191 korona. A háztartási készletek felértékelése után 11,500000 korona deficit mutatkozik a község terhére, amellyel szemben azonban a vközség szegény betegei ingyenes ápolásban részesüllek
— Strand fürdő Keszthelyen. A keszthelyi fürdő-bizottság e hó 5-én délután 3 órakor a keszthelyi városháza tanácstermében ülést tartott s néhány indítvány értelmében a Balaton partján építendő „strand-fürdő" helyét jelölte ki, s egyben a szigelfürdő kabinjainak kijavítását határozta el, hogy ezzel a fürdőző közön- • ség igényeit a mai kornak megfelelően messze-menőleg kielégítsék. Rövid időn belül a.nagystílű építkezéseket már meg is kezdik.
legolcsóbb bevásárlási forrása:
Fischl Ede é* Fia, Zalaegerszeg
EŐt»ö*-ütc» 10. asém. Telefenasám 10*-
1926 április 8.
ZALAVÁRMEGYE
— Iszapfürdő Zalaegerszegen. Jobb sorsra irdemes megyénké, jobb sorsra érdemes Sékhelye tavaly óta messze földön az érdek-Sés homlokterébe került. Nem tudni, kinek « agyából pattant ki, de ntegszülettek, még-oedja boszorkányos gyorsasággal, a W ciszternák Azóta bebizonyosodott, amit ugyan előre is lehetet látni, hogy a ciszternák mindenre lók csak éppen yizgyüjtésre nem alkalmasak. £g\' a szegény ciszternák apaságát senki sem meri vállalni, Dehát nincs baj, nen állanak még sem hiába azok a lyukak. Egy élelmes polgártársunk ugyanis azzal a gondolattal foglalkozik, hogy a munkanélküli ciszternákból
s iszapfürdőt csinál. Befektetés nem kell, hiszen a legfontosabb kellék, az iszap, rendelkezésre áll. Csak épen a táblákat kell megfestetni:
Iszapfürdő.
— Csődök. A zalaegerszegi kir. törvényszék, mint csődbíróság, Németh Mariska és Társa zalaegerszegi divatarukereskedő elten, bárhol található ingó ^agyonára é§ a magyar állam területén lévő ingatlan javaira megnyitotta a)csődöt. Csődbiztos: Pénzes László dr. kir.
"törvényszéki biró, tömegcondnok : Széli Qyörgy dr. ügyvéd. A követelések bejelentésének határnapja május 17, a felszámolási tárgyalást junius 5-én tartják meg. Ugyancsak megnyitotta a zalaegerszegi kir. törvonyszék a csődöt*Husz Imre zalaszentgróti szabó ellen is. Követelések bejelentésének határnapja május 17, a felszólam-lási tárgyalásé május 29. Csődbiztos: Pénzes László dr. törvényszéki biró, tömeggondnok: Germán Oyula dr. zalaszenlgróti ügyvéd.
— LAderer halálos ítélete jogerős. A
katonai felsőbíróság elutasította Léderer Gusztáv perfelvételi kérelmét és ezzel jogerőssé vált a halálos ítélet.
— Bajusztalan legényke a csendőrök előtt. Tegnap délelőtt két szuronyospuskáju csendőr egy bajusztalan legénykét kisért a törvényszék épülete felé. A járókelők megáltak egy pillanatra és sajnálkozva néztek a szomorú menet után. Mert nagyon szomorú menet az, ahol egy fiatal legénykét, aki beleütközött a törvény paragrafusaiba, a komoly csendőrök kísérnek, hogy átadják a fiatal bűnöst az igazságszolgáltatásnak. Az utóbbi időkben, mint több és több ilyen menetet láttunk, az utóbbi időben mind több és több a fiatal bűnöző, akiket megrontott ez a szomorú kor. Bizony ; szomorú, nagyon szomorú jelenségek ezek. /
— Előadás az Ipartestületben. Vass Lajos \' *dr. ;ny. Ítélőtáblai biró, ügyvéd, holnap,
csütörtökön, este 8 órakor előadást tart a zalaegerszegi Ipartestület székházában „Keresztény magyar gondolat" cimtnel. Belépődíj nincs.
— Mohácson lesz az Iparklállltás. Az 1926. évre Kaposvárra tervezték az országos iparoskongresszust s a vele kapcsolatos iparkiállitást. Értesülésünk szerint azonban az idén Kaposvár helyeit az 1526. évi mohácsi vész 400 éves évfordulójának impozáns megünneplésére készülő Mohács fogja megtartani a kongresszust és megrendezni a kiállítást.
— Anyakönyvi hírek. A zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban a mult hét, folyamán a következő bejegyzések történtek : Születés: Fei-gelslock Vilmos kereskedő és Braun Janka Edit leánya, Mike György tkp. cégvezető és Nemes Laura László fia, Smodics Zsigmond és Fatér Erzsébet Zsigmond fia. Halálozás: Kenessey Gáspár ny. Máv. gépfelügyelö 62 éves. Házasságot kölölt Piff István "Gellén Eszterrel.
— Megkezdődött az iskolában a tanítás. Elmúllak az ünnepek, az iskolák ismét megnyitották kapuikat, hogy tovább haladjon a munka és a tanulás — a jövőért. Ma reggel gyorslábú diákok siettek az iskolákba, a folyó tenév legutolsó nagyobb szünete után is felfrissülve foghatnak most neki a tanulásnak.
— Nem engedélyezett fogyasztási adó. Tapolca nagyközség ásvány és szikviz fogyasztási adó bevezetését tervezte. A kormány az uj adót nem engedélyezte.
— Kilenc öngyilkosság húsvétkor. Budapesten a húsvéti ünnepek alatt kilencen követtek cl öngyilkosságot. Közülük 7 nö, 2 pedig férfi.
— Ujltás a rádió szolgálatban. A magyarországi rádió előfizetők,szama 3).000-retehető, de ez a szám állandóan emelkedik. A készülékeknek mintegy 60 százaléka kristálydetektoros. Az illetékes postaigazgatóság és a rádió igazgatósága elhatározták, hogy magasabb energiájú leadót rendeznek be s ezzel a vidéki kris-tálydelektoros készülékkel rendelkezők részére is lehetővé teszik az anyag felvételét.
— Esőre hajló Idő. Ma délelőtt 10 órakor 20 Celsius fok volt Zalaegerszegen a hőmérséklet. A barométer Zzlaegerszegen az eső felé hajlik. A Meteorologiai Intézet időprognózisa szerint változékony idő várható, némi hősülye-déssel, esetleg csapadékkal.
— Öngyilkos kisleány. Nagykanizsáról írják: Tegnap délután 2 órakor egy napszámos 15 éves leánya öngyilkossági szándékból marólúgot ivott. Az azonnal kihívott mentők a kór-házya szállították, azonban kihallgatni nem lehetett sem tettének okára, sem körülményeire vonatkozóan.
A mozsárágyú áldozata.
Budapest, április 7. Szászhalom baltán a nagyszombati feltámadási körmenet alkalmával súlyos szerencsétlenség történt. Az egyik mozsárágyú felrobbant és széjjellépte Tóth István 12 éves iskolásfiút. A vizsgálat megindult, hogy terhel-e felelősség valakit a fiu haláláért. ^
A hercegi titkár és Bónls páter szembesítése.
Budapest, április 7. Rábát ma szembesitik Bónis páterrel. A francia kiküldöttek szükségesnek tartják Hir Gy»">igy nemzetgyűlési képviselőnek kihallgatásai is, bizonyos kérdések tisztázása érdekében.
Budapest, április 7 Doulcet francia rendőri kiküldött ma elutazott Párizsba.
Mindenki vezér akar lenni, mondja
Szilágyi Lajos beszámolójában.

Budapest, április 7. Szilágyi Lajos, a berettyóújfalui választókerület nemzetgyűlési képviselője a húsvéti ünnepek alatt beszámolót mondott kerülete székhelyén. Foglalkozott az elmfült évek politikai és gazdasági eseményeivel és a súlyos helyzet okául a trianoni békét jelölte meg. Ennek a békének a következménye — mondja" Szilágyi — a frankhamisítás is, amelyet meghibbant emberek ostoba cselekedetének nevez. A kormányt a frankhamisitásért nem lehet felelőssé tenni, 8 a frank-ügyben, amelyetaz elleh-zék kihasznál, a kormány nem bukbatik el.
Az ellenzék, folytatta Szilágyi, a frankhamisítást kicsinyes és önző céljaira akarja felhasználni.
A politikáról szólva megállapította a képviselő, hogy nálunk mindenki vezér akar lenni. Bízik abban, hogy a közel jövőben a politikában olyan változás áll be, mely alkalmas lesz arra, hogy az országot mai sulyös helyzetéből kiemelje.
Amundsen újra elindul az ,
Északi Sarkra. ^
i
Párizs, április 7 Amundsen léghajója holnap indul a Spitzbergákra, hoey a kedvező idő bekövetkeztével újra megkísérelje az Északi Sarkra való eljutást.
Munkásaibocsátások.
Budapest, április 7. A Viktória gőzmalom 500 munkásnak felmondott, s igy a malom a munkáslétszámot felére csökkentette.
színnAz fis MOZI.
.Ma
^ " Lángoló Ifjúság.
Bemutatja az Edison Mozgó 8-án, szerdán. A lángoló ifjúság a modern lány és á modem erkölcsök regénye. Collen Moore a főszerep-lónö utólérhetetlen művészettel varázsolja elénk a huszadik század szabadságot, szerelmet áhítozó fiatat lányig aki majdnem elbukik a függetlenség mohó hajszolásában, de egy érett férti Millión Sills- (Hét tenger ördöge hőse volt) szerelme megmenti az életnek. \'"Amerikai milliárdosainak orgiáin — luxus jachtok tomboló mulatozásain — vergődik át szerelmet kereső fiatalsága a Lángoló ifjúság végső célja felé a — boldogsághoz.
Minden fiatal lány a boldogságért küzd és mindenkinek meg kell küzdeni a boldogságért* Erre a filmre mindent áldozott a gyár. Van ebben elegancia, fény, pompa, pazarság, tenger jacty, szerelmes csókok és egy ragyogó tői sziv. Coollen Moore nevét jegyezzük meg e film kapcsán, még sok szépet fog nyújtani ebben a szezonban is, de saját szavai szerint ez a szerepe nőtt legjobban a szivéhez, amelyben egy boldogságért küzdő fiatal leányban a saját életét adja.
vasai?

divataru
üzletében
S.
Telefon 170

ZALAEGERSZEGEN

Telefon 170
ZALAVÁRMEGYE
,0
1926. április 8.
— Bérkooölk a keszthelyi állomáson, A
keszthelyi fössolgabiróság elrendelte, hogy a sürü vonat-közlekedések alkalmával éjszakánként, további intézkedésig, a bérkocsik és a \' bér-díjszabás mellett személyszállítással fóglal-kozó aujók közül, mindenkor a rendőrbiztos beosztása szerint, egy járműnek a vonalok érkezését szigorú büntetés terhe mellett be keli tárnia. ;
. — A buza vagyonváltsáq ára. A pénzügyminiszter "a mezőgazdasági ingatlanok vagyon-váltsága\' fejében fizetendő buza árát, a föld-mivelésügyi miniszterrel egyetértőleg, április hóra rnélérmázsánként 350*» ezer koronábah állapította meg. _ • /
GAZDASÁG.
, Milyen bábot termeljünk ?
momm* KS PEfüZŰGT.
• •••
aranykorona ,
*;dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő t 14.385 papii koronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és
deviza árfolyamai/
Valnlák: Oevlxák:
Anjrol font 34688 )-348880 ! Amsterdam 28600-28700
C«eh korona 2112-2119 | Bellád 1255-1260
Dinár 1254-1260 Berlin 16085-17035
Dollár 71250-71550 1 Bukarest • 202-298
Prancia frank 2492-25J0 \' Brüsszel 2675-2695
Hollandi írt. 28610-28750 J Kopenhága 18700-18760
Lei . 298-304 ! Oszló 15340-15390
Léva -514-520 1 London 346900-347900
Lira » 2868-2888 ! Milano 2868-2882
Márka 16985-17035 Newyork 7)340-71540
Oízjr sehill. I0ÍI68-I0M03 Páris 2477-2492
Dán korona 18701-18760 Prá^a 2t12-2119
Svájci frank 13760-13810 Szófia 514-520
Belfía frank 2675-26"5 Stockholm 19135-19195
Norvégkor. 15340-15390 \' Wien 10-077-10 107
Svéd kor. 19130-19190 Zürich 13759-13795
Magyarországon termelt bab a háború előtt kitűnő minőségű volí. Tiszta, egyenletes, fehér színű, \'amelyben larkaszemü bab legfeljebb nagyon- ritkán akadt. Miután a külföldi igényeknek az ilyenfajta bab felel meg, az jóval magasabb áron yolt értékesíthető, mint az e tekintetben számba jövő szomszéd államokban termelt bab. Az utóbbi években azonban a bab minősége igen megromlott, amennyiben a szemek nagysága nem egyenletes, a fehérbab nagymennyiségű tarkababbal van keverve. Nincs kellőleg megtisztítva, található közötte. napégetUsérült szém, gabonaszemek, kő avagy földdajabok is. A bab kereskedelmi értékét ez nagyon csökkenti s ugy nemzetgazdasági, mint az egyes termelők szempontjából is igen hátrányos. Ez volt annak is az oka, hogy a mult évi babtermést nem lehetett jól értékesíteni. Éppen erre való tekintetből minden gazda, aki babot vet, szemelje meg azt előzőleg és csak fajtisila vetőmagot használjon. A kevert fajtájú bab vetésétől tartózkodjék és különösen a tarka babszemeket okvetlenül válogassa ki a vetőmagból. Igyekezzékviehetőleg egyenletes nagyságú szemeket ve!tiir vagyis az aprószemü ne legyen keverve nagyszemüvel és csak fehérszínű magot vessen. Cséplés után pedig a babot a - leggondosabban válogassa meg, a szines, napégett, sérült, esetleg farka szemekei és egyéb hulladékot szedjen ki belőle, hogy ilyen módon jó és egyenletes mennyiségben kerüljön az a piacra, amelyért ily állapotban jóva) magasabb árat ér el, mintha e megválo-gafást elmulasztotta volna. Kétségtelen, hogy amennyiben ilyen egyenleleR minőségű és szinü bal? nagy mennyiségben \'kerül piacra, azzal a külföldi piacokat megint meghódíthatjuk és ennek folytán jóval magasabb árakat érhetünk el.
Kékkő, raffia, petróleum . benzin, kocsikenőcs stb.
\\ mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEGERSZEO.
Mú/a 385000, Bú/a ítiszavidcki) 390000, Rozs 225.000, Takarin. árpa 225 000, Sör/irpa 280.000, Zab 245.000, r njjeri 185U00, Korpa 165 000, Repce 620000, Köles 21^.000, Répa-, Lucerna 215*000, Lóhere 1(300-800, Sténa---, Szaluin —.
£(9rlf fcfren: \'.
MsRyar korona 0 0072 70 0> osztrák komna01)073 20
Francia frank 18.00, szoUot 15-38 5, dinár 910 0
*
Zaiaa<je)r$jot>)} piac! Arak.
A legutóbbi zalaei
tersz\'*;.\': hetivásáron ar. árak • következők voltak : búza 355.000, ro>s 190.000, árpo
200.000, zab 210.000. tenger; (csöves)---, tengeri
220000, marhahús 16.200, scrtó^tuiR24, borluttus 28eier K kilogrammonként; széna 120, sza\'ma 45.
0 ri -:m<r»síf»mek árat.
Huszkoronás magyar aranv: 2§9000, liuszkoronás osztrák arany: 281000, ez.tlstkorona: 6000. régi ezüstforintos: 15.000, e/list ötkoronás: 31.000 korona.
Ljiptulajoono*: ZALAVÁRMEOVf lapkladtSUrtatAft. Fdii«rkc«itd ; eíEKtHEft MARTON.^ F«lelö« (I*rk*txl4: HtniJOLV FCHENO. F»I*I4( kiadd: KAKAS A008TQí<.
A liölgyközrtnsétf szíves [tudomására hozom, hogy nöi
Tisztelettel
Németh Anna
megnyitottam és kérem ideiglenesen Kossuth Lajos-szives pártfogásukat, utca (volt Hajiliássy-házban).
APRÓHIRDETÉSEK.
• •••
EGY jókarban levő, hibátlan 1000 -%-es Hofhcrr-Schrantz cséplő (a dob gyürüs) azonnal eladó. Dávid István Budafa, u. p. Salomvár. Zala in.
JÓ CSALÁDBÓL való fiu tanulónak felvétetik a türjei vasúti vendéglőben. Öiv. Golják Jánosné.
Ne
DOBJA KI
pénzét minden lim-Iomért, s ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a
szállítom minden hitelképes egyénnek s nem kell ezért idegenhez fordulni
kak^s Ágoston
könyvnyomda, könyv-, papir- és irószerkereskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
^mmmmmmmmm
Csak komoly vevőkt
Zalaegerszegen 2 szobás komplett lakás bútorral és ágyneművel együtt eladó. — Közvetítők kizárva. — Cim megtudható a kiadóhivatalban.
Építkezési anyagokban
^legolcsóbb ( . és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
i
v
y
eladás nagyban és kicsinyben.


Telepek:
Rédics, Lenti, CsömOdér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövő.
3E
V. >.....
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, télikabátokat, bandákat, nőt és gyeraekruhákat
SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.). Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
<
Tekintse meg
vételkényszer nélkfil az áruház hatalmas raktárát és kirakatait
^ryom.\'i.ieot* -o »ÓCL» As:^dt-Ljr -rotao. l^ft-OftUZAi,


éfloíya®-
ftlitgersieg, 1B26. április 9. Péntek.
Ara 1500 korona,
79 >ua......
POLXTIitAl NAPILAP
Ihletik ®lfld« Mktáhp Mintán. - Elítiwtéi: tgj hónapra 25.000 K, nefyedévra 76.000 K. - Sierkeaztóaéf éa kiadóhivatal: lalaegaraui, 8ikk«afl*tár r. Telefon 131
Csendüljön föl a dal!
011 lenn, a végeken, Jubileumát ülte az egyik k&zséff énekkara. 4 A jubileumi ünnepségen a jubiláló énekkaron kivül résztveit még két szomszédos község énekkara is, hogy dokumentálja: milyen munka, milyen kulturmunka folyik ott, a végeken. Hogy dokumentálja: a falu kérgeskezU népe, melyet a főváros kozmopolita embertömege szeret félvállról a nép egyszerű gyermekeinek nevezni, a falu kérgeskezü, robotoló népe áldoz a kuliura, a művelődés oltárán it. Pedig: száz sebből vérzik a végek földhözragadt, porban és sárban élő népe, pedig a kenyér utáni hajszában, kifárad a fizikuma és a gondtól holtrafárad a lelke a földturó páriáknak, mégis: tud ünnepelni, tud produkálni a falu, ha van, aki vele törődik, aki megfogja a keiét, i szemébe néz és azt mondja: Téged a földhöz ragaszt a Oond, a családod, : téged kiuzsoráz a Munka, <ez a világot uraló nagy kényúr, mely sokszor a verejtékért kor-, báccsal fizet, téged elfoglal a Holnap gondja: honnan veszed elő azt a kis száraz, fekete kenyeret, amelyért olyan sokat — és sokszor kiába — sir a gyermeked, amely olyan nagy kincs, \'\'a nem tudod, honnan vegyed elő, téged járomban tart az Élet, de én megmutatom neked az utat. Megmutatom neked az oázist, mely iit van, sivatagod közepén, s amelyet te még eddig nem vettél észre, vagy, ha észrevetted is, nem volt anoyi erőd, hogy odajuthass. Add ide a kezed, én segitek neked, én vezetlek, én már tudom az utat.
A délnyugati végek néhány községében akadt vezető és a kimerült utasok megtalálták az oázist. A délnyugati végek egyik községében Összegyűlt száz fegyelmezett dalos, mindannyian /* föld robotosfii,us a délnyugati végek egy kis községéből ma< asra szállt a dal, a kultura, a fegyelmezett munka legszebb eredménye és jutalma. Mert a dal: kultúra. Felemelkedés a porból, a sárból, a kicsinyes környezetből, a íélszegségből, az elmaradottságból, felemelkedés a tétlenül elpocsékolt szabad percek, órák, napok és évek rosszra, tuny$ságra keritő helyzetéből. A dal: kultura, a kultura: teremtő, produktív munka. \'
Ha a délnyugati végek néhány községe el tudta ezt ez eredményt érni, ha ott produktív munkává tudták eredményesiteni a népben rejlő tehetséget, hogyan van az, hogy nem követi minden község ezt a példát. Azt a példát, melyhez csak egy kis jóakarat, egy kis megyés, egy kis időbeosztás és , egy kis felfelé való törekvés kell.
Nem szebb, nem jobbrTtem eredményesebb •enne-e, ha a falu vezetői a Ualon, a dal univerzális hatásán és erején keresztül emelnék fel J falvakat arra a magaslatra, ahonnét büszkén w bát/an nézhetnénk széjjel, a határok felé: Lesz még kikelet Kolozsvár felett I
A kultura várának harcosai nem viselnek gyilkos fegyvereket, a kultura katonáinak uy-*ében és lelkében nem bos$zu> lakozik, hanem « munka szeretete. Es munkával Is lehet hódi wii, «\'szágrésxeket visszafoglalni: a kultura Wunkájaval. Nem szebb, nem jobb, nem neme-«bb lenne-e, ha a kocsmazaj helyett a dal <*engése hallatszana ki a faluból ? Ha a cél-neiküi, viaskodások helyeft a dal müvelésére
Íját? 8 íalunak ,el8zabadí,ható ener8l-
Legyen minden magyar: dalos, s legyen «mden dalos a magyar kultura katonája. Ákkór árokraan\' vég€k ha,árait kitolhatjuk a régi ha-
folubanl^0" k\' * maRyar daI minclen ma8yar
I
Büntetik a tejhamlsitókat.
Lefölözött tejet árusitanak teljes tej gyanánt — Nagy termelők a kihágás! biró előtt.— BünfcaÖk a kocsisok is.
A zalaegerszegi tejpiac az utóbbi évek folyamán állandóan javuló irányzatot mutatott. A fölhozott tej és tejtermékek ugy mennyiség, mint minőség tekintetében teljesen kielégítette a közönség szükségletét.
Ez a nyugalmi állapot azonban a közelmúltban mintha megzavarodott volna. Eltekintve attól, hogy a húsvéti ünnepeket közvetlenül megelőző napokon a termelők és viszonteláru-sitók háromszorosára—négyszeresére emelték az árakat, más olyan jelenségeket is tapasztaltunk, amelyek piacunk jó hirnevét megrontották. A vegykisérleli állomás kiküldöttje épen a farsang végén, tehát a nagyobb tejfogyasztás idejében csapott le a zalaegerszegi piacon és egész csomó gyanús tejet talált. A fölvitt minták közül hat tényleg olyan minőségű volt, hogy forgalomba hozóik ellen meg kellett indítani a ki-hágási eljárást, melynek során a városi kihágási biró érzékeny pénzbüntetést szabott ki.
Ez mindennapi d^log. Lefölözött, vizezett tej, hamis jelzés ezután is előfordul a tejpiacon, még pedig nemcsak az egers^egin, hanem más városokén is. Ezért magáért tehát nem is volna érdemes nagy hűhót csinálni az egészből. Ez csak kismiska ahoz a hamisításhoz, ami más városok tejpiacán megszokott dolog.
Enijitést különösen csak azért érdemel az ügy, mert a megbüntetettek kivétel nélköl ^nagytermelők, tehát olyanok, akik nagyon jól tudják, hogyan kell kezelni a tejet, akik tudjók, melyik a teljes tej és melyik a lefölözött, akik azzol is tisztában vannak, hogy bármily csekély mennyiségű lefölözött tejet öntenek a nagymennyiségű teljes tejhez, azt, csak mint lefölözött tejet szabad forgalomba hozniok
s ezt az edényen vörös csíkkal meg is kell jelölniök ugy a hatósági ellenőrző közegek, mint a vásárló közönség tájékoztatása céljából.
A farsangon lefoglalt tej ellen egyedüli kifogás az volt, hogy lefölözött tej teljes tej gyanánt került forgalomba. Sokan talán csekélységnek tartják ezt, bárha elég súlyos dolog. Tudni .kell ugyanis, hogy a fri6s édes tejről leszedett föl jóval drágábban kel el, mint a teljes tej; viszont a lefölözött tej sokkal kevesebb zsiradékot tartalmaz, mint a teljes, azért nem is árusítható a teljes tejnek árán. Nagy merénylet tehát a közönség zsebje ellen, ha valaki a lefölözött tejet teljes tej gyanánt árusítja, mert olyasmiért követel pénzt, aminek ellenértékét nem adja meg.
És. meg nem engedett nyerészkedés az, ha valaki már megkapja a tejszínért a Jóval magasabb árakat és ennek dacára lefölözött tejéért a teljes zsiradékának árát szedi be.
Az egészség ellen nem követnek el tehát bűnt azok, akik lefölözött tejet árusitanak, csak épen olyan bünt követ el,
ip\'int amikor valaki bőrtalp helyett papír-talpat ad el anélkül, hogy erre figyelmeztetné vevőit.
Magától értetődik, hogy senki sem volna hajlandó papírért annyit fizetni, mint a rendes talpbőrért, Hátha tilos más . téren hamis cégér alatt árusitani valamit, tilos az a tejpiacon Is. Épen a húsvéti tejdrágaságnál mutattunk rá arra, milyen furcsa helyzet az, bogy épen a tejnek árát emelték szabadon, minden korlátozás nélkül, mig, ha más cikkeknek árusítói cselekszenek hasonlóképen, súlyos büntetésben részesülnek. Ugy látszik, hogy a tejet sokan olyan
I
cikknek tartják, amellyel kénye-kedve szerint garázdálkodhatik mindenki s azért is vetlek bátorságot egyes, még pedig intelligens emberek arra, hogy a lefölözött tejet teljes tej gyanánt árusíthassák.
fii tejnek lefölözése és azután teljes gyanánt történő árusítása tehát szoros értelemben nem hamisítás, hanem egy kis csalás és ép azért érzékeny büntetést érdemel. De szigorúbb beszámítás alá esik akkor, amikor intelligens emberek követik el azt. Minden bűntény mérlegelésénél latba esik a bűnözőnek értelmiségi foka. Itt is számításba esett az, bárha egyik-másik terhelt azzal védekezett is, hogy kocsisa, vagy majorosa követte el a hibát. A felelősséget annak kell viselnie, „ aki nem tudja ellenőrizni megbízottját. Egyébként nagyon helyesen cselekednének a nagytermelők, ha a más váror sokban gyakorlatba vett szokást honosítanák meg, mely abban áll, hogy az egyes megrendelők külön-külön lezárt üvegekben kapják meg a tejet. Minden megrendelő részére két ilyep üveg volna. Amikor a teltet átadja a kocsis, akkor az üreset beszedi. így azután a kocsisok nem manipulálhatnának a tejjel.
Amikor azonban a termelók könnyelműségét, — tfjert bűnük inkább csak ennek nevezhető — elítéljük, ugyanakkor nagyobb ellenőrzést kívánunk kocsisaikkal szemben. Megtörténik ugyanis nem egyszer, hogy maga a kocsis saját szakállára vásárol lefölözött tejet a falusi asszonyoktól és azt árusítja teljes tej gyanánt. Ilyenkor természetesen nem terheli felelősség gazdáját, de nagyon nehéz bebizonyítani, hogy kinek melyik tejből adott: nem-e az esetleg otthon leföiözötfből. ,
Szóval nagyobb ellenőrzést kívánunk a tej* piacon. Mindenesetre örülünk, hogy egyesek példás büntetésben részesültek, mert csakis igy remélhető, hogy a tejpiacon is helyreáll az óhajtott rend.
...................... ■! iihwwki\'iiio «|«|».• .....ml
A nyugdijvalorlzáclós Javaslat a Ház eló kerttl.
Budapest, április 8. Bethlen István gróf miniszterelnök a holnapi minisztertanácson tájékoztatja a kormány tagjait a nemzetgyűlés munkarendjéről. Kiszivárgott hirek szerint a nyugdijvalorizációs törvényjavaslat kerül elsősorban a Ház elé és annak simán való átengedése érdekében, ha az szükségesnek mutatkozik, a kormány pártköz^tekezleten tárgyalásokba bocsátkozik az ellenzékkel.
Perlaky Oyörgy egységespárti képviselő ezzel kapcsolatban kijelentette, ugy tudja, hogy a javaslaton Bud pénzügyminiszter hajlandó módosításokat eszközölni a nyugdijasok javára. A létminimum 20 százalékban van leszögezve a javaslatban, hír szerint azonban ezt hajlandó felemelni a kormány.
A „francia király" kiáltványa a francia nemzethez.
Párizs, április 8. Az orleansi heiceg halála alkalmából Quise János herceg, a francia volt királyi ház uj feje, a következő kiáltványt intézte a francia nemzethez : /
„A francia királyi ház fejének, az orleansi herceg főméltóságának halála után én tartok igényt a trónöröktésre s átveszem a francia király minden felelősségét és kötelességet.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretettel és hódolattal vették körül a nagy halót*-tat és megkönnyítették 40 éven át neki és fiának a számkivetést. i ■
Minthogy én magam és fiam is száműzött vagyok, a magam számára is ugyanilyen hőséget és hódolatot kérek és számitok minden francia hazafi fegyelmezettségére, hogy elérhessük a közös célt: hazánk nagyságát és boldogságát. )//• János."
ZALAVÁRMEGYE
1926
Vlsszakapja-o az izraelita hitközség Tompa-utcai házát?
Métf mindig csak huza vona. — Nem lehet az elintézést elodázni.
Megbízható helyről értesülünk arról, hogy a zalaegerszegi izr. hitközség paplak céljából, egy, a villanytelep mellett lévő házat szándékszik megvenni.
Alig van hitközségi tag, aki ne örülne annak, hogy az évek óla kétszobás szükséglakásban siftylődő főpapja hivatásának méltóan, végre illő elhelyezést találjon — és mégis ugy hallatszik, mintha a többség nem tartaná szerencsésnek ezt a tervbevett megoldást. Egyrészt a vételárat tartják tulmagasnak, de legtöbben attól tartanak, hogy ezzel teljesen elodázzák a hitközségnek eddig nélkülözött és múlhatatlanul \' szükséges „községház" -fölépülését, amellyel egyben a paplak, községi iroda, a titkár és kántor lakása központi elhelyezést nyerhetnének.
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik a 11-ére, vasárnapra, egybehívott hitközségi közgyűlés. Hogyan döntenek majd ebben a kérdésben, az a hitközség belügye.
A város, és a köz szempontjából azonban megszívlelő szavainkat ei nem hallgatjuk s ezért hangot adunk felfogásunknak.
Zalaegerszeg r. t. váron képviselőtestületéhez Jsmélellen azzal a kéréssel fordult az izr. hitközség, hogy a tulajdonát képező Eötvös- és Tompa-utcai házát, amelyre a hitközségnek sürgősen és feltétlenül szüksége van, paplak céljaira adják vissza a tulajdonosnak.
Két izben kimondotta a képviselőtestület vég-határozattal az iskolának használt helyiségek paplak céljaira való visszaadását, e határozatot a törvényhatóság is helybenhagyta, de a legfelsőbb fórum azzal az indokolással, hogy középület magánlakásra ezidőszerint át nem alakitható, a végrehajtást megtagadta.
A városnál és a miniszternél ujabb lépések történlek a döntés után.
Minthogy a város polgármestere időkőzben a miniszternek jelentésében felterjesztette, hogy a város a minisztertől iskola céljára kivánt helyiségek céljára eggyel töib tantermet bocsátott az iskolának rendelkezésére, a miniszter feloldotta régebbi határozatát és utasította Zalaegerszeg r. t. várost . a kivánt helyiségeknek a paplak céljára való visszaadására..
Kapott is a hitközség — szép biztatást. Az átirat így szólt: a város törekedni fog mielőbb átadni a helyiségeket. Nesze semmi, fogd meg jól.
Sok viz folyt el azóta sekély vizű Zalánkban is, de a hitegető, szép szavú Ígéretek mézes madzagánál nem kapott mást az izr. hitközség és igy újból aktuálissá/vált a nóta: Várhatsz babám, elvárhatsz, inig csak belé nem fáradsz.
Erre vetődött föl a tnult évben az a helyeselhető terv, hogy eladják az iskolát, és a templom mellé épülő paplak és községházát egy hosszabb lejáratú kölcsönnel sürgősen megépítik; igy munkaalkalmat teremtene, a város ipari és egyéb munkasainak helyzetét is kedvezőbbé tenné, de a lakáshiány enyhítését is szolgálnák, mert három lakás szabadulna fel.
A város szakértőjével felbecsültette az objektumot és megállapodott a vételárban az izr. hitközséggel.
Megint csak a régi nóta uj variációban I A város és a törvényhatóság határozatát a miniszter nem hagyta jóvá. Kezdődik újból és hatodik éve egyre újra a sziszifuszi munka előírói.
Ennyi elkeseredés és huzavona után, jogos reményeitől megtépázva, megfosztva^ üdvös alkotás helyett megalkudni kiván a súlyos gazdasági helyzet kényszerével: nem épit.
Polgármester Ur 1 A város méltán elvárhatja, hogy vezető férfiai életet adjanak azoknak az elveknek, melyeket oly sokszor hangoztatnak. A hitközség vágyainak megvalósítása — hogy építhessen: városi és közérdek 1 Hic Rhodus, .hic salta 1
Csak rövid néhány nap választ el bennünket a meghozandó határozattól: lépjen közbe, tár-
gyaljon és segítsen a polgármester. A hitközség súlyos áldozatok meghozatalára is hajlandó, de tegye meg a város is a magáét és az oly sokat hirdetett egyenlő elbírálás elvét gyakorlatban is megvalósítva, szolgálja a városi iparossíg ér, munkásság, és ezzel a /köznek is i érdekét, nehogy az elvek — csak szavak maradjanak. Mégint csak szavak.
—n—
! , Kulturmunka a végeken.
A nagyrákosi ref. egyházi énekkar fennállásának 25-ik évfordulója alkalmából, az ispánki és pankászi énekkarok közreműködésével, hazafias dalünnepélyt rendezett a ref. egyházközség húsvét hétfőjén. A nagy számban megjelent városi és környékbeli vendégereg előzőleg a gazdag műsort látva taUfo mosolygott is a végeken lakó egyszerű falusi nép törekvésén, de az egyes számok után egyik ámulatból a .másikba esett,, oly precíz dalokat, szavalatokat hallhatott és táncokat látott, ami néhány lelkes, szorgalmas, a nép mfivelódését szivén hordozó ember lelkes munkájának eredménye. Ahogy a nágyrákosi kar 39 dalosa a színpadon elhelyezkedett, ugy állva ott, mintha kőből lettek volna faragva, minden figyelmüket Lengyel Gyula karnagyra irányítva, nagyon sok a soproni dalosversenyen résztvett kar tanulhatott volna tőlük\' fegyelmet. Dalok, szavalatok, énekes bohóság felváltva követte egymást. A műsort a jubiláló nagyrákosi kar Lengyel Gyula karnagy vezetésével a „Bus magyarok imádkoznak" cimü énekkel nyitott i meg, s preciz előadása mindenkit meglepett. Utána Fejes Gábor lelkész, az ünnepély rendezője, üdvözölte és buzdította további lelkes munkásságra az énekkart s ragyogó szép beszéde minden jelenlévő szemébe könnyeket csalt, oly szépen, fenségesen méltatta a dal és dalosegyesületek munkáját és hazafias célját a magyar irredenta szolgálatában. A nagyrákosi kar felválva más számok között énekelte „Van egy ország", „Édes, anyám ablakára" és egy népdalcgyveleget. Minden számért zsjos tapsvihart kapott.
A pankaszi énekkar 28 dalosa Hodossy tanító vezetésével kiváló hanganyagával teljes összhangban adta elő ..Zengjen a dal", „Rákóczi jöjj haza" és egy népdalegyveleget. Az ispánki énekkar 33 dalossal szépen énekelt. A Takarodó, Ha férfi "lelkedet, „Bordal" és Kuruc nóták éneklése a bizottság munkáját nehézzé tette a három dij kiosztása tekintetében, mert mindegyik megérdemelte volna az első jutalmat.
fii bizottság végül a nagyrákosi jubiláló énekkarnak ítélte a 300 ezer koronát, a két másik dijat egyesítve, a másik kettőnek 150-150 ezer koronát szavazott meg. Gömbös Jolánka bájos közvetlenséggel adta elő a „Levél" c. monológot. Hada József nagy hatással szavalta a „Magyar feltámadás" c. verset. Lengyel Gyula nagyrákosi tanító „Mi a haza" c. melodrámát adta elő nagy hatással.
X végén a három énekkar 100 dalosa énekelte el a Himnuszt. Városi.
. _ __________ .... b . . ____...
A Szabó Gyula-fóle sajtóper tárgyalása.
Mult hónapban tárgyalta a zalaegerszegi kir. törvényszék azt a sajtópert, melyet N. Szabó Gyula, a Zalamegyei Újság munkatársa indított Szekeres Márton ellen. A tárgyalás akkor nem nyert befejezést, mert N. Szabó Gyula ujabb ellenbizonyítást ajánlott föl. Ennek az ügynek folytatólagos tárgyalását április 16»ára tűzte ki { n zalaegerszegi kir. törvényszék elnöke, \'mely ! alkalommal az ügy előreláthatólag befejezést
i nyefj_t _.
Szeged város az egyetemért.
Szeged, április 8. Szeged város közgyűlése elhatározta, hogy az építendő egyetem számára ingyen telket ad s azon kivül 3.200000 arany koronával járul hozzá az épitési költségekhez. Kiköti azonban a város, hogy az egyetemre elsősorban szegedi és szegedvidéki egyetemi hallgatókat vegyenek fel.
3 áfttilisj^
HÍREK
— Bacsányl hamvainak hazaszállít^.
Bacsányi János, a tapolcai születésü kiváló esztétikus és költő, aki korának egyik |Ca képzettebb elméje volt, mint az tudvalevő Linzben alussza örök álmait, élete páriával együtt. Már többször szó volt arról, hogy haza-hozzák a nagy költő hamvait, de a terv min* dig elakadt a megvalósulás előtt. Most a Wlassits Tibor dr. báró elnöksége alatt állö Balatoni Társaság vélte progratnmjába •Bacsányi és felesége hanvainak hazaszállítását.
— A képviselők közül 32 kegyelmes ur Egy kimutatás szerint a nemzetgyűlésnek 32 kegyélmes és 84 méltóságos tagja van, tehát a képviselők 47 százaléka élvezi a nagyságosnál magasabb titulusokat. \'
— Értekezlet a gyermeknyaraltatás ügyé- N ben. Mint azt már megirtuk, az idei évben a fővárosi gyermekek vidéki nyaraltatását az idén fokozottabb mértékben kívánják illetékes tényezők megvalósítani. A nyaralás ügyének előkészítése ) céljából az egyes vidéki városokat fővárosi kiküldött keresi fel s ^ megtartandó ér-jekezleten megbeszélik a teendőket. Zalaegerszegen 24-én lesz értekezlet a polgármesteri hivatalban. Balatonfüreden I9én, Tapolcán 20-án, Keszthelyen 21-én, Nagykanizsán 22-ént Pacsán 23\'án, Nován 25-én, Lentiben 26-án, Zaiaszentgyörgyön 27-én és Sümegen 28-án lesznek e tárgybín megbeszélések.
—- Cserkéazelóadás. A zalaegerszegi reálgimnázium 71. számú Zrinyi cserkészcsapata 11-én, vasárnap, délután 6 órakor cserkész* előadást rendez az intézet tornatermében. ^
— A tapoloai tüdöbeteg-pavlllon építkezése. A tapolcai tüdöbeteg-pavillon építkezése mivel megyei és az államsegély még nem érkezett meg, csak lassan haladhat. Egyelőre a kőmives és a tetőfedő munkákat fejezi k be és kiadják az asztalos munkákat. Abban az esetben, ha a munkálatok során fedezethiány állana elő, a község segítséget fog nyújtani a zavartalan munka és a munkaalkalom biztosítása
érdekében.
h ,
— Meghalt a haslövést kapott halastó-őr.
Megirtuk, hogy Váradi Imre 19 éves somogy-szentmiklósi halastó-őrt súlyos haslövéss>el szállították. be a nagykanizsai közkórházba. A szerencsétlen fiatalember húsvét délután veszélyes sérülésébe belehalt. Hogy a titokzatos lövés kitől és miért eredt, azt a nyomozás még eddig nem tudia kideríteni. Váradi hattagú családjának egyedüli kenyérkeresöje volV
— Bóllstások alkalmazása. A budapesti Ampla Ipari és Kereskedelmi Rt. megkeresést intézett Zala megye alispánjához, melyben közli, hogy a vállalat célul tűzte ki a vidéki gazdaságokban és üzemekben a fokozatos takarékosság lehető bevezetését és ezzel kapcsolatban minél több bélistás tisztviselőt akar az aktiv gazdasági életbe bevezetni. Arra kéri megkeresésében a vállalat az alispánt, hogy ajánljon megbízható bélistásokat, kiket alkalmazni fognak.
— Hova tartozzék Nylrád ? Tapolca küldöttséget meneszt a belügyminiszterhez, hogy a törvénykezésileg Sümeghez csatolt Nyirád községet közigazgatási, igazságügyi és pénzflgyi szempontból Tapolcához csatolják.
— Dohányzó szoba a tőrvényszéken. Keserű Lajos dr. debreceni kir. törvényszéki elnök a törvényszék épületében eltiltotta a dohányzást. Az ügyvédi kar dohányzó tagjai sérelmesnek találták az intézkedést s ezért az elnök kijelölt egy szobát, ahol a várakozási idők alatt lehet dohányozni.
— Kedvezőtlen a munkaplao helyzete.
Az állami munkaközvetítő hivatalnak az ipari és kereskedelmi munkapiac helyzetéről szóló jelentése szerint március 30-án Budapesten és a vidéki munkaközvetítő hivatalokban összesen 707 munkahelyet és 5298 munkakeresőt tartottak nyilván. Igy \'100 munkahelyre 749 munkakereső jutott. A munkapiac helyzete tehát, bar az előző hónappal szemben javult, igen kedvezőtlen.
legolcsóbb bevásárlási forrása:
Fischl Ede és Fia, Zalaegerszeg
Eötvös-utca 10. iiám.\' T«l«fo»»»*m l0*l
1926 április 9.
ZALAVÁRMEGYE


i
_ Ailomás-épItés. A lenti vasuli állomást, mcly 8Zuk voltánál fogva már nem felelt meg rendeltetésének, kibővítik. Ugyancsak teljesedik a község egy yffi.óM3 \'s> felépítik az állomás
épületét.
__ Betörés a határszólen. Szép Farkas nemesnépi lakos házából Jsmdtetlen tettesek több holmit elloptak. A tolvajok, a jelek szerint, ahoz a bandához tartoznak, mely hosszú idők óta fosztogatja a határszéli községeket. Akármilyen éber is a hatóság, a fosztogatókat nem tudja elfogni, mert azok, ha szorul á hurok, * átszöknek a határon s egy óvatlan pillanatban megint csak rabolnak. » — Temető-rendezés. Lenti község plébánosa rendeztetni fogja a lenti temetőt, s ebből az alkalomból utakat is létesítenek, mert az elhanyagolt állapotban levő temető bizony nélkülözte eddig a rendezett utakat.
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár kötöttáru gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
— Tűzoltó-tanfolyam Szombathelyen. Vas
vármegye alispánja értesítette Zala megye alis-) pánját, hogy a Vasvármegyei Tüzolló Szövetség, a vármegye támogatásával* junius 14—26-ika közölt tűzoltó felügye ők és tűzoltó parancsnokok részére lűzoltótanfolyamot rendez. A tanfolyam hallgatása díjtalan, azonban arte\'jes ellátás fejében 600 ezer koronát kell személtenként befizetni. A zalamegyei tűzoltók részére 20 helyet ajánl fel a vasi alispán s az esetre, ha az ajánlatot Zala alispánja elfogadja, Szombathelyre április 2l-ére megbeszélésre kéri a zalai kiküldöttet.
x Tüdőbetegek, rák, gyomorbajban szenvedők uj sikeres kezelése Dr. Balog gyógyintézetében, Budapest, Gróf Zichy Jenő-utca 23.
— Két társzekér arany után kutatnak.
Egy legenda szerint a zentai csata után a me-. neküló török hadsereg hadipénztárát elásták Szabadka környékén. Madarason lakott egy öreg asszony, akinek a nagyapja csőszkorában három törököt taláW, akik térkép alapján kutattak az elásott aranyak után. A legenda szerint a kutató törökök egyik őse irást és regi térképet hagyott hátra. Most újra feléledt a kutatási vágy s a madarasi emberek nekiláttak a régi kincsek feltárásához. Eddig egy bizonyos: hogy keresnek, de nem találnak.
— Amikor Kohn utazik. KohnVutazik a vonaton. Amint a vonat a harmadik vágy\'negyedik állomásra ér, Kohn kinéz, megrázza lejét és szól :
— Rémes. \\
A következő állomáson megint kinéz, megint rázza a fejét és megint azt mondja :
— Rémes.
Mikor ez a következő állomáson is megismétlődik, rászól az egyik utas :
— Ugyan kérem, mit rémeskedik itt maga 1
— Nevetni fog — mondja Kohn — rossz vonatba szálltam.
— Adomány. A Kaposvárott székelő Alsó-dunántuli Mezőgazdasági Kamara, melyhez Zalax megye is tartozik, 500 pengőt, (6 millió 250 ezer koronát) adományozott a Zalavármegyei Iskolánkivüli Népművelési Bjíottságnak népművelési célokra.. ..
— Öreg diákok összejövetele. A zalaegerszegi Deák Ferenc reálgimnázium volt növendékei ma este 8 órai kezdettel tartják rendes havi összejövetelüket a Oosztonyi-téle vendéglőben. \'
-- Zalai leány házassága Délafrlkában.
Érdekes hivatalos átiratot kapott a barcsi plébánia hivatal a délafrikai Swakopmund-ból. A délafrikai missziós lelkész ebben az átiratban arról »éitesiti a barcsi plébániát, hogy a Barcs-környéki Drávatamásiban született Roth-wciler János ott házasságot kötött a zalamegyei Nemcss/er községben született Szpanek Annával. A levél egv hónapig tette meg az utat Délafrikától Barcsig\'. \'
GAZDASÁG.
Milyen magot vessünk osalamádönsk ?
Köztudomásu dolog, hogy a csalamádé egy rendkívül fontos, takarmány, amely nemcsak a nyár második felében és egész ősszel látja el zöldtakárniánnyal az állatokat, hanem amelyet zsombolyázás utján télire is el lehet tenni és igy télen is nedvdús takarmánnyal lehet az állatokat etetni. Kívánatos ezért, hogy a* kisgazda is sokkalta nagyobb gondot fektessen a csalamádé termesztésére, mint amennyit fektetett eddig, s csakugyan áldásos volna, ha minden kisgazda legalább egy kis területen tudna csa-lamádét termeszteni. Természetes fontos dolog, hogy legalább egy kevés istállótrágya jusson arra a talajra, amelyen csalamádét vet, meg azután olyan magot használjon vetésre, amely jóminőségü, hogy igy nagy tömegű csalamádót kaphasson. Erre a célra a korai érésű tengeri magva kevésbé alkalmas, avagy legfeljebb a páduai tengeri jó, de ennél is sokkalta jobb a későbben érő lófogu, tengeri vetése, mert a ló-fogu tengeri magasnöv\'ésü, igy,. igen nagy tömeget szolgáltat. Azért is ha valakinek nincs vetésre való lófogu tengerije, cseréljen valahol ilyent. Nagyon helyesen cselekszik, ha e közé is egy kevés borsómagot kever, mert a borsós csalamádé értékesebb, több táplálóanyagot tartalmaz, mint az egymagában vetett. Természe-^ tes, hogy az egész területet nem egyszerre kell bevetni, hanem 14 napi időközökben, több részletben, nehogy egyszere váljon az egész használandóvá, hanem csak részletekben.
ERDŐS RENÉE legújabb könyve:
Báró Hegeid Ciarissz
most jetent meg és kapható " ^
KAKAS ÁGOSTONNÁL, ZALAEGERSZEGEN. Bárhol hirdetett könyv, eredeti
kiadói áron!!
Zajaegerszeg rend. tan. Város polgármesterétől. ) 2506-1926.
(i
S
Hirdetmény.
M. kir. Földmivelésügyi miniszter 17072-VI. V 1926. szám.
A m. kir. nereskedelemügyi miniszter a m. kir. államvasutak igazgatóságához intézett rendeletével megengedte, hogy a hivatásos mezőgazdasági és aratómunkások az általuk szerződésileg elvállalt mezőgazdasági munkálatok elvégzése végeit lakóhelyükről a munkahelyre és visszavaló utazásuk alkalmával a m. kir. államvasutak és kezelése alatt álló helyiérdekű vasutak vonalain a személy és vegyesvonatok ÍII. kocsiosztályában féláru menetjegyekkel a következő feltételek mellett utazhassanak.
1. A kedvezmény igénybevételére csak azok a mezőgazdasági munkások jogosultak, akik áz 1898. II. t. c. értelmében munkásigazolvánnyal el vannak látva és munkaszerződésüket ugyanezen törvény 8. § a értelmében az arra illetékes községi elöljáróságok közreműködésével kötötték meg.
2. Az engedélyezett menetdijkedvezmény érvényességi időtartama 1926. április 1-évél kezdődő hatállyal folyó évi október 3}-4g/ tart, s ez időtartam alatt a kedvezmény minden egyes munkáscsoport által csakis egy ízben, az elvál- \' lalt munka megkezdése és befejezése alkalmával vehető igénybe s csakis az esetben, ha legalább 12 (tizenkettő) főből álló csoportban utaznak, vagy ha kevesebben vannak, legalább
12 munkásért járó menetdijat fizetnek s a jegyváltás alkalmával minden esetben annak a községi elöljáróságnak hivatalos Jbizonyitványával, mely előtt a munkaszerződés megköttetett, igazolják azt, hogy utazásuk szerződési kötelezettségük teljesitése végett szükséges.
3.J Az elöljáróság bizoyitványában köteles \' v feltüntetni az utazó munkások számát, valamint
ki kell tüntetnie azt is, hogy az utazni szándékozó munkások mely időponttól meddig vannak leszerződve, milyen minőségű munka elvégzésére vállalkoztak és tartalmaznia kell a munkaadó nevét és munkahelyük községének-megnevezését.
4. A községi elöljáróság által kiállított bizonyítványt a munkások a jegyváltáskor felmutatni \' és ugy az oda, mint a visszautazáskor lebélyegeztetni tartoznak.
Amennyiben nagyobb tömegű munkások \'utazásáról van szó, az elszállítás biztosítása érdekében szükséges, kogy a munkások utazási szándékukat 48 órával előbb annak az állomásfőnökségnek, ahol vonatra akarnak szállani, előzetesen bejelentsék.
Közhírré teszem 1
Zalaegerszeg, 1926. áprijis 6.
Polgármester.
• — Jóváhagyott építési tervezet. A népjóléti miniszter, bizonyos kikötéssel, jóváhagyta a Tapolcán létesítendő tüdőbeteg-pavilíon építési tervezetét.
i , ■ .
VÁSÁR

Telefon 170

DIVATARU ÜZLETÉBEN
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 170
/
L
zalavArmeoye
1926. április 9.

KÖZGAZDASÁGfiS PÉNZÜGY.
Cgy aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő
14.385 papirkoronával.
budapesti értéktőzsde valuta és deviza Árfolyamai.
Valutáit:
Angol font 346980-348980 Cteh korona 2112-2119 Dinár Dollár
Francia ftank Hollandi fit
D írt iák:
Lei Léva
Líra Márka Osztr schill. Dán korona Svájci frank Belga frank Norvég kor. Svéd kor.
.1255-1262 71250-71550 •2492-2510 28610-28750 , 298-304
514-520 I ,2866-2886 -j 16985-17035 i 10068-10-103 \' 18700-18760 13760-13810 : 2675-2615 i 15340-15390 i 19120-19170 \'
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel
Kopenhága
Oszló
London
Milano
Newyork
Páris *
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich
28610-28710 . 1255-1260 16985-17035 293-299 2675-2695 18700-18760 15340-15390 346980-347980 2868-2882 71340-71540 2477-2492 2112-2119 514-520 19135-19195 10U77-10 107 13778-13818
Budapesti terményfelemes.
Búza 400.000, Búza (tiszavidéki) 405 000, Rozs 227.000, Takarm. árpa 225.000, Sörárpa 280.000, Zab 245.000, T nueri 185000, Korpa 165.000, Repce 620000, Köles 21-..000, Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Széna--, Szalma--.
, Zürichben :
Magyar korona 0-0072 70 0^ osztrák korina 0-007 3 22 Francia frank 18.04, szokol 15 385. dinár 9130
Zalaegerszegi piaci árak:
A legutóbbi\' zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak : búza 350,000, rozs 190 000, *rpa
240.000, zab 210.000. tengeri (csöves)---, tengeri
200000, marhahús 16.200, sertéshus24,borjuhui> 28 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar arany: 289.000, huszkoronáii osztrák arany: 286.000, ezüstkorona: 6000, régi ezüst- j forintos: 15.000, ezüst ötkoroiíás: 31.000 korona.
izfos sikerrel képezzük ki és vizsgáztatjuk le
sofffőr tanfolyamunk
hallgató tanítványait egy millió K-ért. Az elméleti és gyakorlati kiképzést kiváló szakember Irányítja. Mindennemű felvilágosítással szolgál:
H Őzv. Szekrényes Károlyné
In • bérautóüzeme. ZALAEGERSZEO Ürményi-utca 1.
Mázoló és művész-ecsetek Falmlnták
A festés csak akkor szép és tarlós, ha megbízható, elsőrendű és minden idegen anyagtól mentes
festéket
használunk. Ilyen kapható
Mayer József
festék-, füsz.cr- és gyarmatáru nagykereskedőnél
zalaegerszegen
Telefon 78.
Pontos kiszolgálás. — Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel szállítok.
N^NMMMMMHMMMMMnHHMaHMMnMMV ■MMMMMMMM
a r
S:
r
í
9 6
Lakkok, Flrnisz, Kromofag, Denat. szesz. Angol és belföldi hlntólakk.
L»ptul«jdono.: ZALAVARMCOYI KpKladöt4r*«(á«. , FÖ«..Hi..it« 4ZEKERC8 MÁRTON. r.1.13. tx.rk.txl6 : HERBOLY FIHCNO. F.I.I9. kl.dó : KAKAS AOOSTON.
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cemcntárugyára
LENTI
Telefon 15.
« * /
eladás nagyban és kicsinyben.
Telepek:
Rédics, Lenti, CsömOdér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövö.
I
Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEOERSZEQ.
Megérkeztek
az 1926. évi legújabb typusu piros, zöld és szűrbe szinü
í
Állandó készletünk van azonkivül fordsoB traktorok-feao és annnk összes tartozékaiban. Az összes Ford-gyártmányok azonnal szállíthatók eredeti gyári áron. és legelőnyösebb fizetési feltételek mellett.
Mell* Is Pintér Szombathely
A „Ford Motor Company\' autorizált képviselete. Megbízottunk
Faragó Ferenc cég Keszthelyen,
(Telefon 73. as.)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál.
APRÓHIRDETÉSEK.
KERESEK azonnali beköltözésre 1 szobát, lehetőleg bútor nélkül. Cim a kiadóban.
JÓ CSALÁDBÓL való fiu tanulónak felvételik a türjei vasúti vendéglőben özv. Qolják Jánosné. (
A hölgyközönség szives tudomására hozom, hogy nÓl
Tisztelettel
Németh Anna
ideiglenesen Kossulh Lajosutca (volt Majmássy-házban).
megnyitottam és kérem szives pártfogásukat.
Tanfolyamunk most kezdődik! K "ÍKSLE&S!"S
sofför-tanfolyamunkat
hallgató tanítványainkat csekély eif millió koronáért. Az elméleti kiképzés inétlcrnül felszerelt autő-javitó-möhelyünkbcn, mig a gyakorlati luxusautóinkon történik. Vljfáma elmünkre él hattfsato* reklámoknak fel no UIJOdl — Mindennemű felvilágosítással szolgál:
ROTHLER és BAJUSZ AUTOGARAGE Szombathely.
Bollán Ernö-ntca lo. sxám. — Telefonsiám 16.
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, télikabátokat, bandákat, ndl és gyermekrnhákat ■
BÁTORÍ SÁNDOR
;r ruhaáruházában vásárolhat.
» c
Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Főfizlet: Szombathely).
r \' \'
c Tekintse meg
Tételkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárit és kirakatalt T
yoxtuítoVt X«ay K. ut^an. K -
A«O»VMU xOay-vjayvmattJtikDaia^,

A
y évfolyam
Zalaegerszeg 1926. április 10. Szombat.
Ara 1506 Korona,
80 s*án.
X\'OLIT r K.JSTj\\ i->XXJ^X->
fleijelonik minden hótköwap délnUn. - Blótlxetéa: egy hónapra 25.000 K, negyedévre 75.000 K. - Sierkeaitóaéi és kiadóhivatal: íaláeieraiei, SíéchenyMér Telefon 131
Lesújtó piególlapiftások.
Szilágyi Lajos nemzetgyűlési képviselő, aki a múlt év politikai harcaiban a baloldali blokkot összehozta és támadásra vezette, beszámolót tartott választókerületében. Igen érdekes megy állapításokat telt. Kijelentelte, hogy több oknál fogva beleunt \'és belefáradt a szélső ellenzéki pártokkal való küzdelembe. Első helyen emliti ezek között azt, hogy az ellenzék küzdelmeit nem elvi célok, hanem apró kicsinyes pártérdekek é§ íérfoglalás. vezetik és irányítják, tekintet nélkül az ország egyetemes érdekeire és igen sokszor tekintet nélkül a küzdők belső meggyőződésére is. Vagyis: hadakoznak csak azért, hogy kitűnjenek a sokaságból és hogy azt mondhassák, hogy a nép érdekeiért bízvást vállalják a küzdelmek fáradalmait.
Második megállapítása 5 szélső ellenzéki blokk volt vezérének az, hogy a támadó harcokat nagyon sokszor az irányítja, hogy az ellenzék mindenik tagja vezér akar lenni és csak azért keresnek szerepet maguknak, hogy saját fontosságuk kitűnjék és ezt társaik fölébe való emelkedésre használják fel.
Harmadik érdekes megfigyelése Szilágyi Lajosnak az, hogy az ellenzék egyes tagjai semminemű erkölcsi kényszert nem éreznek magukban arra nézve, hogy a megbeszélt tárgyalásokon, összejöveteleken, gyülekezeteken megjelenjenek, még akkor is, ha kézadással kötelezik magukat erre. Vagyis mindenik a saját érdekei után futkos s csak másod, vagy harmadsorban vesz magának időt és fáradtságot arra, hogy közéleti hivatásának megfeleljen.
Az elmúlt évek heves politikai harcaiban gyakran hangoztattuk mindezeket a megállapításokat az ellenzék céijairól és módszeréről, íme most teljesen és tökéletesen beigazolódik, hogy mennyire igazunk volt. Mert az egykori ellenzéki fővezér, a támadások szervezője és irányítója is ugyanerre a megállapításra jutott. Sőt ezeket a nyilvánosság előtt is hangoztatta választói előtt mintegy beigazolásául annak, hogy adataiért helyt is áll. Mindenesetre dicséretes és elismerésre méltó Szilágyi Lajostól, hogy férfiasan belátja eddigi tévedését és félrehúzódik attól a szereptől, melyet Ízlésével és felfogásával nem tart összeegyeztethetőnek. Abban egész bizonyosok vagyunk, hogy az ország nagy többségének az ellenzék céljairól és harcmodoráról ugyanez a véleménye.
Elletnék nélkül parlamenti élet el sem képzelhető. Emlékezünk még a koaliciós kormány idejére, amikor ellenzék -nemVolt, valósággal megposhadt a parlamenti élet s)az országgyűlés az unalmaSnál-unalmasabb szavazógéppésülyedt. S a vége olyan kirobbanás lett, amely azt a ■ort szintén az úgynevezett, „szomorú idők14 sorába iktatja. Viszont azonban az ellenzéknek wdnia kell, hogy mindennek van határa, másrészt meg azt is, hogy a szájhősködéS. a gégehazafiság, az akarnokoskodás nem tartozik az ellenzéki hivatás körébe s mihelyt az ellenzék nyilvánvalóan csak e tulajdonságokkal ékeskedik, akkor elveszti lába alól talajt és komolyabb elemei önmaguktól kiválnak kebeléből.
Szilágyi Lajosra senki sem foghatja, hogy jwreplési viszketegségben szenved. Ó nem néz-lette ölbe tett kezekkel, hogy az ellenzék ilyen uakra tévedjen. Cselekedett. Otthagyta az / enenzéki tábort. Okosan cselekedett. Nem lépett ^ oe egyelőre semmiféle pártba, de támogatja wndenben Bethlen István gróf miniszterelnök Politikáját, aminek különösen a frank-üggyel «apc;Valósan adott kifejezést.- Nem restelte i már akkor seni, hogy az ellenzék az \' ír? ank-ügyet tisztán csak saját céljaira ■JV \'.laknázni. .Hogy erről széniül meggyő-szilágyi Lajos, az szavaiból és cseleke-
világosin kitűnik. ^
Tizenkét év óta húzódik egy súlyos fegyelmi
üm a városnál.
Közpénzek kezelése egy fegyelmi aktában. — A polgármester és vármegyei főügyész nyilatkoznak. — A „Zalavármegye\'4 sürgetésére befejezik az ügyet. — Kit terhel a
felelősség az ügy elhúzódásáért?
A közélet tisztaságáért folytatott harcunkat igen megnehezítette az, hogy a közérdek még a konkrét visszaélések föltárása esetén sem részesült kellő védelemben, sőt a birói ítélettel megállapított igazságoknak is nem egyszer fittyet hánynak. Ez az állapot nemcsak elszomorító, hanem veszedelmes is, mart a zavarosban halá-szók fc Ibátorodnak az elnézéseken és eltussolá-sokon és igy a visszásságok fokozottabban szaporodnak. Arra az időre emlékeztetünk, ami-- kor a sajtó a közélet legkisebb kinövésére, vagy ferdcségére rámutatott, az összes érintett hatóságok azonnal Összefogtak és villámgyorsan kiirtották a baj kutforrásál. Csak ezzel a módszerrel lehet a tiszta közéletet megteremteni és föntartani. És elekintetben sem tétovázásnak, sem engedékenységnek nincs helye. Azoknak az eseteknek a főhősei, melyeket a Zalavármegye eddig ismertetett, naiv módon azt hiszik, hogy erőlködéseiknek, amikkel ideig-óráig felszínen tartják magukat, maradandó hatásuk lesz, azzal áltatják magukat, hogy bizonyos hasonló.gondolkodású körök érzelmei ellensúlyozhatják a tényeket, azt jgonddják, hogy az idő orvosolja bűneiket és árra számítanak, hogy a bün végleg gyözedelmeskedhetik ?z erkölcs fölött. Hacsak ezeket a tévhíedelraeket sikerül megszüntetni, már ez egymagában is a közélet gyógyulását fogja jelenteni, mert legelsősoiban arra van szükségünk, hogy a hivatali mulasztások és visszaélések elkövetői valóban respektálják a várható szankciókat, mely szankciókat valóban és hathatósan alkalmazni is kell, mert különben elveszítik minden értelmüket és nem közérdeket képviselnek, hanem hatalmaskodásra adhatnak alkalmat a szankciók alkalmazóinak. Csak ennek az elvnek teljes érvényesülése után számithatunk a közhivatali ethika olyan fejlettségére, mely szankciók nélkül is, belsó becsületességből gyakorolja a hivatali tisztességet.
Ennek a célnak a megvalósítására elengedhetetlennek tartjuk a tudomásunkra jutó konkrét esetek nyilvánosságra hozatalát, mert a nyilvánosság a leghűségesebb ellenőre a közélet hullámzásának és a leghathatósabb prevenció a kinövések ellen. Nem hajszolunk szenzációkat, nem akarunk senkinek kellemetlenkjedni, .mégis szükséges, hogy ezúttal is egy majdnem feledésbe ment közérdekű esettel foglalkozzunk, mert ezzel is reméljük, hogy a konszolidációt szolgáljuk és egy kisiklott ügyet a helyes vágányra terelhetünk
1914. december 17-én Árvay Lajos, Zalavármegye alispánja, több városi tisztviselő eüen fegyelmi vizsgálatot rendelt el és mivel az érdekelt tisztviselők nem felebbeztek, a fegyelmi vizsgálatot elrendelő véghatározat jogerőre emelkedett.
Azóta ennek a fegyelmi ügynek az iratai a közigazgatás labirentusaiban ide-oda vándoroltak, sok kilogrammal meghíztak és ma, tizenkét esztendő után, még mindig nem lettek elintézve.
A magunk részéről nem is ezt tartjuk a legfontosabbnak, hanem, hogy a tizenkét esztendő Óta fegyelmi eljárás alatt álló tisztviselők, köztük Fendrik József, jelenlegi városi főszámvevő, jelentékenyen előlépett és a külön díjazással járó tüzoltófőparancsnoki tisztséggel is megbízták, míg ugyanakkor a városnak egyik legkiválóbb képességű és jellemű lisztviselőjét B-listára helyezték. Ez a helyzet bizonyos mértékben bántotta jogérzékünket és nem tudtuk magyarázatát adni az egész esetnek.
Különös fontosságot tulajdonítunk az ügynek
azé-t is, mert a városi főszámvevő vizsgálja fölül az összes tisztviselők, elszámolásait és uti-költségszámjáil, még a polgármesterét is és igy a főszámvevő fölölt tizenkét esztendőn át függött a — Damokles kardja. Ezt a fegyelmi ügyet mindenesetre be kellett volna fejezni: bűntelenség esetén felmentéssel, bűnösség esetén pedig megfelelő intézkedéssel, nehogy a fegvelmí eljárás súlya alatt a főszámvevő éveken át bárkivet szemben is külön függő viszonyba kerüljön. Sajnos, ez nem történt meg és csak a napokban láttak hozzá sürgetésünkre a fegyelmi eljárás befejezéséhez, miután — tudvalevőleg -- a/, ilyen fegyelmi eljárásnak elévülési idejeaz 1886. évi XXII. tc. szerint nincsen, lét}ár"& fegyelmi eljárás elévülés c mén meg nem szüntethető.
Az ügyre vonatkozólag elsősorban megkérdeztük a polgármestert, aki a következő felvilágosítást adta:
— Abban az időben nem én voltam a város polgármestere. A hivatalom átvétele után tudomást szereztem erről az ügyről, azonban az abban szereplők jórészt harctéri szolgálatra vonultak be és mivel ott hősiesen viselkedtek, a multak hibáit nem bolygattam. Külömben is az iratok nincse.rek nálunk, hanem az alispáni hivatalban. Én nem sürgettem az ügyet az előbb elmondottaknál fogva. A szóban forgó tisztviselők azóta- igen szorgalmasan és becsületesen dolgoznak.
A polgármester nyilatkozata után a vármegyei tiszti főügyészhez fordultunk-, aki a következőkben volt szives tájékoztatni bennünket: • — Az alispán és a polgármester álláspontja az volt, hogy az ügyben szereplő tisztviselők harctéri szolgálata cxpiálta a terhükre rótt cselekményeket. Ennek a fölfogásnak annyi idő eltelte után föltétlenül van bizonyos indokoltsága. Azonfelül egyes iratok Jjeszerzése külöm-böző helyekről hosszú időt vm igénybe, ugy hogy nálam is sokat voltak az iratok. A fegyelmi eljárást most sürgősen befejezzük és természe-. tesen figyelemmel leszünk arra, hogy. az eltelt hosszú idő engesztelően hat az. ügyre. Véleményem szerint hivatali sikkasztásról nem lehet szó, mert ennek a kritériuma nem látszik fönn-\' forogni.
i .Sajnos, a fegyelmi ügy iratai kemény vádakat tartalmaznak és a fegyelmi eljárást elrendelő véghatározatot, kissé rövidített formájában itt közöljük.
Nehogy esetleg a zalaegerszegi kir. ügyészség tiltott közlés vétségéért vádat emeljen ellenünk, ami sok fáradtságot okozna nékünk és a/ renitencia látszatát keltené ellenünk, leszögezzük; hogy a véghatározatot a képviselőtestület közgyűlésén 1914-ben fölolvasták és nyilvánosan kifüggesztették. ? ^
25263—ni. 1914. szám.
Tárgy : A m. kir. pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőség jelentése Zalaegerszeg r. t. város 1912. évi háztartási zárszámadásában felvett katonatiszti szállásdíjak behajtása tárgyában.
Véghatározat,
%
Zalaegerszeg r. t. város következő tisztviselői:
Simon József rendszeresített díjnok c. írnok, Fendrik József számvevő, Kucsera István Ilod aljegyző, Jámbor Henrik végrehajtó ellen hivatali kötelességeik elmulasztásával ős megsértésével elkövetett az indokolásban felsorolt s az
ZALAVÁRMEGYE
1886. 22. (cikk 90. §-ának a) pontjába ütköző fegyelmi vétségek miatt a fegyelmi eljárást a hivatkozott törvénycikk 91. §-a alapján elren-# delem.
Erről nevezett tisztviselőket és Zalaegerszeg r. t. város közönségét értesítem.
Ezen véghatározat ellen a kézbesítést követő - naptól számítandó 15 nap alatt nálam előterjeszthető fellebbezésnek van helye.
Indokok..
A fentemiilett számvevőségnek a város 1912. évi házi pénztári zárszámadása megvizsgálásával megbízott tagjai f. hő 5-én azt a jelenlést tették hozzám, hogy a zárszámadásnak „Átvonuló katonatisztek és legénység után átvonulási szál-. láspénz" c. bevételi rovatán mutatkozó 1008 K 39 fillér hátralékot indokolatlannak találván, annak okát kutatták és megállapították, hogy a hátralékos beszállásolási dijak az 1913/évi zárszámadási főkönyvbe átvezettettek s azok legnagyobb része az 1913-iki főkönyvben lerovásba állíttatott be, azonban később áthúzásokkal töröltetett a főkönyvből és nem fizettetett be" a városi pénztárba.
A nyomban megkezdett vizsgálat folyamán megáltepittatott, hogy az 1912. évi katonatiszti szállásdijakról összeállított kivetési lajstrom az 1913. évi augusztus hó 6-án kelt 8129—1913. sz. határozattal behajtás végett a városi adóhivatalnak kiadatott, pénztárnok pedig azt a bárcakünyvvel együtt 115 — 1913 sz. a. szeptember 19-én kelt végzésével 30 napi határidő kitűzése mellett Simon József városi díjnok, címzetes írnoknak adta ki, akit a polgármester 9524—1913. sz. a. szeptember 2-án Jámbor Henrik végrehajtó mellé a végrehajtásokban való segédKezésre rendelt ki és aki azon végzést szeptember 19-én átvette.
Simon József a mozgósítás folytán katonai szolgálatra vonulván be, nem volt kihallgatható, azonban az ellennyugtákból és nyugtákból álló bárcakönyvben foglalt ellennyugták nyomtatott szövegében olvasható irás, a kihallgatott városi tisztviselők vallomása szerint, Simon József kezeirása és az ellennyugták kiállítói közül kihallgatott háztulajdonosok Simon József kezére fizették le az ellennyugtáknak megfelelő összegeket s az általuk bemutatott nyugtákat Simon József állította ki.
Az 1 —20. fsz. ellennyugták alapján 1913. szeptember 20-tól 1914 évi julius 25-ig bezárólag beszedett és a számvevőség kiküldöttjeinek a jelentése szerint összesen 734 K 30 fillért kitevő szállásdijak a pénztári naplók szerint nem fizettettek be a pénztárba és a háztartási számadási főkönyvben most is hátralékként szerepelnek.
A községi pénzkezelésről és számvitelről a vármegye egész területére alkotott s igy a r. t. városokra is kötelfíző 5450-1891. sz. megyei szabályrendeletet s az abb3n hivatkozott 1883. évi 44. tcikk, illetőleg a közadók kezeléséről szóló uj törvények és szabályok, valamint a város szervezési szabályrendeletének a városi pénztárra és adóhivatalra vonatkozó rendelkezései értelmében is az adók és egyéb közjövedelmek a befizetés, illetőleg behajtás napján a városi pénztárba helyezendók és csupán abban, őrizhetők; Simon József tehát gazzal, hogy az általa beszedett szállásdijakat nemcsak a behajtás napjain, hanem ezideig sem ^szolgáltatta be a városi pénztárba, a ,felsorolt törvényes rendelkezéseket és hivatali kötelességét sértette meg s ezzel az 1886. 22. tc. 90. §-ának c) pontjába ütköző fegyelmi vétséget követte el, $őt a hivatali sikkasztás bűntettének a jelenségei is fen-forognak terhére, miért is a fegyelmi eljárás • ellene elrendelhető volt. E tekintetben az a, körölmény, hogy nem volt gkihallgatható, a hivatkozott törvény értelmében nem képez törvényes akadályt. \' (Folyt köv.)
A delejes asszony ellen.
Budapest, április 9. A Margitszigeti-fürdő r. t. . ugy nyilatkozott, hogy, amennyibenWunderlichné, a delejes asszony, nem szünteti be a betegek fogadását, ugy akkor fölmondanak neki.
1926 április 10
Pártközi értekezlet.
Budapest, április 9. A demokraták és szociá-listák még nem döntöttek abban, hogy részt-vesznek-e a párlközi értekezleten. A hajlandóság megvolna ugyan bennök a részvételre, mert ők is enyhíteni-óhajianak a harcon bizonyos engedmények fejében. A legitimista ellenzék azonbán szeretné a demokratákat és szociálistákat a párir közi értekezlettől távoltartani, hogy a miniszterelnök ne tárgyalhasson az ellenzék vezetőivel.
Nem kell az uj szerb kormány.
Belgrád, április 9. Az uj kormány kinevezése bizonyos kedvetlenségetJdézett elő. A demokraták azt mondják, hdgy az uj kormány nem jelent változást az eddigi politikában s azért ők sem változtatnak álláspontjukon. Hasonlókép gondolkoznak a bosnyák-muzulmánok is. A szlovén néppárt tartózkodóan viselkedik, amiből az magyarázható, hogy hajlandó a kormányban résztvenni.
Csehszlovák műegyetem Kassán.
Budapest, április 9. A csehszlovák kormány tervbevette Kassán csehszlovák műegyetem fölállítását.
A nyugdíjvalorizáció.
Budapest, április 9. A pénzügyminisztériumban ma folytatták a magánslkalmazottak nyug-dijvalorizációjára vonatkozó iiiódositások tárgyalását. Tárgyalás alá vették a magánalkalmazottak memorandumát is, mely a tömeges elbocsá-tásoknzk olyan intézkedésekkel kívánja elejét venni, mint aminőkkel a katonatiszteket nyugdíjba helyezték.
Elhalasztott minisztertanács;
Budapest, április 9. Az e heti minisztertanácsot holnapra halasztották, mert azt hiszik, hogy azon már Bethlen István gróf miniszterelnök is megjelenhet. A miniszterelnök a pártközi értekezletet a parlament megnyitása után közvetlenül e hó 16-ára tervezi. Huszár Károly a nemzetgyűlés alelnöke azt mondotta, nem hiszi, hogy az ellenzék a költségvetés letárgyalását hátráltatná, mert tudják, hogy ezzel a népszövetségi ellenőrzés megszüntetését tolnák ki megint egy időre.
Károlyi birtokának sorsa.
Budapest, április 9. Károlyi Mihály elkobzott birtokain most kezdik meg a földreform végre-, hajtását.
Jégeső Pécsett.
Pécs, április 9. Tegnap Pécsett óriási vihar dühöngött. Orkánszerü szélvihar keletkezett záporral, mit öt percig tartó jégeső követett. A jég azonban semmi kárt nem tett.
Pallaviclnl a vizsgálóbíró előtt.
Budapest, d/7/7//s9.Pallavj£ini György őrgrófot, akinek mentelmi jogát a nemzetgyűlés fölfüggesztette, ma délelőtt 11 órára idézte maga elé a vizsgálóbíró. Pallavicini 11 órakor meg is jelent a vizsgálóbíró előtt és kihallgatása nyomban meg is kezdődött.
Milyen Idd várhatói
Budapest, április 9. A központi időjárástant intézet jelentése szerint tegnap az ország minden részében volt/eső, melynek mennyisége 10 mm.-re tehető. Egyedül Kaposváron haladta meg a 20 millimétert. Időjóslás: a hőmérsékletben sülyedés várható, változóin szeles, hűvös, sok helyütt eső.
Öngyilkosságok a fővárosban.
Budapest, április 9. A most megjelent statisztikai adatok szerint Budapesten az elmúlt évben 1514 öngyilkosság történt, ami az előző évhez képest 50 százalék emelkedést jelent. Ugyancsak ennek a statisztikának az adatai szerint 1925-ben a fővárosban a születések száma 12.227, a halálozásoké 12.138 volt, házasságot kötött 9731 pár. Tüdővészben 2360, ütőérelmeszesedésben 995, rákbetegségben 1129, szívbajban 2672 ember halt meg.
V HÍREK
— Lelkész-Jubileum. Szép ünnepségben részesítette a mencshelyi evangélikus egyház község Fenyves E& evangélikus esperest 40 éves lelkészi jubileuma1 alkalmából. A temD lomban délelőtt istentisztelet volt s azon Jónás Lajos alsódörgicsei lelkész imája után Nagy Lajos zalai esperes, az ünnepelt utóda, azSfií vacsorát szolgálhatta ki a jubilánsnak. Az istentisztelet után díszközgyűlés volt, amelyen melegen ünnepelték az ősz lelkészt, aki meghatott hangon mondott köszönetet az ünneplésért.
—- Kinevezés. Lukács Aladár sümegi járás-birósági dijnokot, akit szépirodalmi munkásságáról előnyösen ismer közönségünk, az igaz-ságüfcyminiszter járásbirósági kellővé nevezte ki.
— Eoymllllárd — admlnlsztráolóra. A Zalavármegyei Gazdasági Egyesület legutóbbi közgyűlésén, mint azt megirtuk, erősen kikeltek a nagygazdák a mezőgazdasági kanjarák ellen, amelyeknek megszüntetését kérik a kormánytól. Különösen hevesen támadta a kamarákat Mala-linszky Ferenc, aki hosszabban foglalkozott ezzel a kérdéssel s több példát hozott fel annak illusztrálására, hogy például az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara, amely pozitiv eredmé-* nyeket nem tudott és tjpm tud elérni, milyen horribilis adminisztrációs költségekkel dolgozik. Az évi költségvetés 2 milliárd korona, ebből az adminisztrációra egymilliárd koronát költ a Kamara. Ezzel is dokumentálni akarta Mala-tinszky Ferenc, hogy ilyen drága intézményre nincs szüksége a gazdatársadalomnak, amelynek érdekeit amúgy sem szolgálja a Kamara.
— Nagy az érdeklődés a Balázs-nótsest Iránt. Balázs Árpád az országosan ismert nó-taköltő holnap, szombaton este az Arany Bárányban tartandó magyar nótaestje iránt városszerte igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. Mint halljuk, a vidékről is sokan megjelennek az esten, hogy hallhassák a népszerű Balázs-nóták szerzőjét, akit Horváth Rezső ze« nekara fog kiférni. Balázs Árpád magyar nóta-estélyének mfisora: Gyere v/elem az erdőbe (Baghy Gyula), Salzburgi csapszékben (Sza-bolcska), Két babonás szép szemednek (Fényes Lóránd), Befordultam a konyhára (Petőfi), Édesan>ám sírját (Barényi Ferenc), Mi nem felejtünk (Szőke Jenő), Levelem, leveleth <Antal Iván), Sárga rózsa (Fényes Lóránd), Sziqnak engem (Antal Iván), Boldog éjjel (Petőfi),\\fa leszek (Petőfi) és Kantinosné angyalom (Antal Iván). /
— Beruházási tervek Nagykanizsán. A felveendő második külföldi kölcsönből a következő beruházásokat tervezi Kanizsa : 10 kilométer hosszú csatornázás: 14 és fél milliárd korona, a közkórházi építkezések befejezése: 922 millió, a város középpontjába nyiló öt utca vízvezetékkel való ellátása : 671 millió, a gimnáziumi internátus befejezése: másfél milliárd, modern vágóhig 3 milliárd, kislakásépités 950 millió, uszoda és strandfürdő 320 millió, két elemi iskola építése 3 milliárd korona.
— Vándormozi a v Balatonon. A Balatoni Társaság a Balatonon vándormozgószinházat állit fal. Ez lesz hazánkban az első vándor tó-mozi. Hogy ebben a szezonban sor kerül-e már a vándormozgó üzembehelyezésére, az főleg a Társaság pénzügyi viszonyaitól függ. Ha meglesz rá a kellő fedezet, már az idén is gyönyörködhet a nyaraló közönség a vándor tó-moziban.
— A keszthelyi vásár. \'A tegnap, csütörtökön, megtartott keszthelyi országos vásár nem mondható sikerültnek. A kirakodó vásár nagyon gyenge volt, az állatvásár valamivel forgalma-^ sabb képet mutatott. A felhajtott állatok száma ezer köjül volt, ebből eladtak 850 darabot. Elszállításra 250 darab állat kapott engedélyf. A jobbfajta állatokat olasz, német és osztrák kereskedők vásárolták és szállították külföldre. Helypénzből 23 millió korona folyt be.
— Találtak és a rendőrségre beszolgáltattak egy csákányt. Igazolt tulajdonosa a rendőrié- , gen átveheti.
legolcsóbb bevásárlási forrása:
Flschl Ede éa Fia, Zalaegerszeg
CSt«8s.«<fM 10. Mám. lelefonMámlOlr
1926 április 10.
ZALAVÁRMEGYE
Marlka Zalaeeerseegen. A Zalaeger-Kereskedő Ifjak önképző Egyletének mű-Xeló gárdája nagyban készül Zágon István
ovsikerU vígjátékának, a Marikának bemu-2ára Az előadás pontos napja még ninco Ince határozva, valószínűleg április 17-én lesz a Bárányban, vagy - ha erre a célra megkapják a műkedvelők — az Edison-mozgószinkáz
helyiségében.
__ uj vonatjáratok a Balaton mellett. A
Máv a nyári fürdőszezonban hat vonatpárt fog járatni a Balaton mellett és beállitja . a télen-iyáron közlekedő gyorsvonat-járatot is.
— Szervezett vásári tolvajbanda. A legutóbbi zalai vásárok majdnem\' mindegyikén garázdálkodtak a vásári tolvajok, akik közül párat sikerült nyakoncsipni. Mint Szigetvárról
" jelenlik, most a siklósi vásáron fogtak el egy liz lagu tolvajbandát. Megállapították, hogy a banda tagjai foglalkozásszerűen fosztogattak a vásárokat. Felhasználókba nagy tolongást, s amíg a cimborák alkudoztak az áldozattal, addig) egyikük, a soros emelő, kiemelte a tárcát s diszkréten odébblépelt. Most aztán rajtvesztettek az „üzleten".
— Bontják a kaszaházal hidat. Amig a kaszaházai Zala-vasbeton hid elkészül, mint azt már megírtuk, póthidat építenek. A pöthidhoz szükséges cölöpöket már leverték, s most sor kerül a padlózásra. Ehez nem használnak fel uj anyagot, hanem a régi hid felét bontják le s az igy nyert padlózattal borítják be a póthidat. A félhid lebontását megkezdték s ilyenformán az egész forgalom a hídnak megmaradt, keleti részén bonyolódik le. Ha lepad-lózlák a póthidat, lebontásra kerül az egész rozzanl fahíd és megkezdik a vasbeton-hid
\' építését. A póthidtól a belső fahid feljáratáig, az árterületen keresztül, utat töltöttek "fel, amelynek töltési munkálatai befejeződtek, most már csak a ledöngölés, lehengerelés van hátra.
— Elhalasztott csődtárgyalás. A zalaegerszegi kir. törvényszék, mint csődbíróság a Zalavármegyei Tejszövetkezet zalaszentiváni bejegyzett cég eHen megindított csődügyben a tárgyalást elhalasztotta és. a tárgyalás uj halárnapjául április 17-ikét tűzte ki.
• A választókerületek uj beosztása. A belügyminisztériumban most folynak az utolsó simítási munkálatok -a választókerületek uj be-oszlásáról szóló törvényjavaslaton, amelynek értelmében 25 kerületet szüntetnek meg. Ez a rendelkezés a nemzetgyűlés több jelentős tagjának kerületét is érinti. Igy^ például megszűnik Ernszt Sándor ipolysági és Neubauer Ferenc nagybajomi kerülete is. A belügyminiszternek ez a szándéka, hogy a törvényjavaslatot az egységes pártban legközelebb letárgyaltatja.
— Rágyújtotta csaladjára a hézat. A muraközi Koloravácon Prpovics Imre kilenc-gyermekes özvegyember, kit iszákossága a a legnagyobb nyomorba döntött, gyermekeire és önmagára rágyújtotta a házat. A kilenc gyermeket kimentették, a brutális apa azonban Szénné égett a teljesen elhamvadt házban.
— A nem állami tanerők fizetését állam-segéllyel egészitik kl. A kultuszminiszter legújabb rendelete szerint az illetménykiegészitő államsegélyben részesülő nem állami elemi iskola tanítóknak, óvónőknek helyi javadalmát 1925. julius 1-étől kezdődóleg visszamenőleg államsegéllyel egészitik ki azon összeg erejéig, amely az ugyanolyan szulgálali idővel biró állami tanerőket már az 1925. évi 7000, M. E. Sz. kormányrendelet értelmében megilleti. A szerzetesrendi elemi iskolai tanítóknak és óvónőknek a fizetést az illetménykiegészitő államsegéllyel, a szolgálati idejükre való tekintet nélkül a XI. Iizfctési osztály 3. fokozatára egészitik ki ugyancsak 1925. julius 1-étől visz-szamenöleg. Az állandó menházvezelőknek helyi javadalmát a mult év juliusától visszamenőleg, azon összeg erejéig egészitik ki, | amelyet az állami rendszerű kezelőnők már élveznek. Ez az államsegély az elemi iskolai tanítóknál és óvónőknél (ideértve a szerzetesrendieket is), havi 15,625 papírkorona, azaz 1.25 pengő, az állandó mentlázvezetőknél pedig havi 11,250 korona, azaz 0 9 pengő. Ezeket az összegeket az iskolafentartó 1925.. évi juliustól kezdódőleg tartozik a tanerők részére folyósítani.
— Piaci tejvizsgálat Keszthelyen. A nagyhét utolsó napjain, szerdától szombatig, .amikor Keszthelyen is alaposan megdrágultak a tejtermékek, a keszthelyi rendőri hatóság tejvizsgálatot tartott a piacon. A négynapos razzia eredményeképpen 37 gyanu^tejből és tejtermékből veitek mintát, atnelyeket vegyvizsgálat céljából elküldöttek Magyaróvárra.
— Hírek — röviden. Videt Gibson asszonyról, aki rálőtt Mussolinire, megállapították, hogy gyengeelméjü és régebben már a pápát\'is el akarta tenni láb alól. A megmenekült Mussolinit egész Olaszország ünnepli. — A román királyné áttért az orthodox vallásra. — Az egységes párt felfogása szerint most, a frankügy likvidálása utan, nincs szükség választásokra. — A magyar—osztrák szerződést ma írják alá.
— Magyar Élet. A Veszprémben megjelenő „Magyar Élet" cimü kéthetenként megjelenő szépirodalmi lap legújabb száma a szokott gazdag és nivós tartalommal jelent meg. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Veszprém, Várutca 12.
—- Elveszett a nagyszombati feltámadást ünnep alkalmával egy arany karkötő, a templomtól az Ipartestület székházáig terjedő útvonalon. A becsületes megtaláló szíveskedjék a karkötőt lapunk kiadóhivatalában leadni.
ERDŐS RENÉE legújabb könyve:
Báró Herczfeld Ciarlssz
most jelent meg és kapható
KAKAS ÁGOSTONNÁL ZALAEGERSZEGEN.
Bárhol hirdetett könyv, eredeti
kiadói áron!!
— Uj községi elöljáróság . Zalaapátiban.
Zalahosszufalunak Zalaapátival történt egyesítése következtében a hosszufalui községi elöljáróságot az ügyek vezelése alól felmentették s a most már Zalaapáti elnevezés alatt egyesitett községben* e hó 6 án tartották meg ax uj biró és elöljáróság választását Kende Péter pacsai főszolgabíró elnöklete mellett. Egyhangúlag biróvá választolták Iberpaker Józsefet, helyettes biróvá Eckmann Ferencet, elöljárók lettek : Menyhárt Károly, Kuczogi István, Bézse-nyi Ferenc, vitéz Horváth Jstván, -— a csatolt községből: Szabó Ferenc és Bézsenyi Jmre. Kimondották továbbá, hogy kérelmezik most már a nagyközséggé való alakulhatást is, amit a község fekvése, nagysága és rendezett viszonyai is megkívánnak.
— Hogyan lehet a csuklást megszűntetni ? •
Legutóbb Szombathelyen egy leány 20 napig egyfolytában csuklott. A leányt különböző kórházakban gyógyították, majd egy amerikai — aki magyar újságot olvas — küldött- a szombathelyi járásbíróság utján a leánynak orvosságot. Egy volt hadifogoly figyelemre méltó módot ismertetett a csuklás megszüntetésére. Mint; mondja, ezt orosz fogságban tanulta: A csúkro bal kezét (azért ezt, mert a sziv felé esik) az ütőérnél megfogjuk és a fej irányában hátra szorítjuk, a csukló jobb kezébe pedig egy pohár vizet adunk és azt egyidejűleg a balkéz hátraszoritásával, vele megitatjuk. A balkezet addig tartjuk, mig a csukló a vizet megitla. A csuklás ilyenmódon biztosan megszűnik.
— Husvizsgálati dijak átengedése. Tapolca nagyközség állatorvosa arra kérte a községet, hogy a husvizsgálali dijakat engedje át részére. A kérelem felett a legközelebbi képviselőtestületi ülés dönt.
— Jogtalan határátlépések. A nagykanizsai rendőrsőg Schőninger Rudolf cseh állampolgárt 6 napi, Kukovecz János jugoszláv állampolgárt pedig 8 napi elzárásra ítélte jogtalan,, ut-levélnélküli, határátlépés miatt.
— Brion mester Zalaegerszegen. Brion\' telepatikus fenomén és Morienzi művésznő tegnap este a Központi Kávéházban igen érdekes produkciókat mutattak be. A mutatványokat nagyszámú közönség nézte végig.
x Minden város legszebb lánya részfvehet a Színházi Élet „pünkösdi királynő" választásán, amely külsőségekben, pompában még a mull évi ünnepséget is tul fogja szárnyalni. . A Színházi Élet uj számában kihirdetik az országos gyermekszépségvorseny eredményét. Látogatás az alvó férj otthonában. Harsányi Zsolt, Rózsahegyi Kálmán, Nagy Endre, Szép Ernő, Sarkadi Aladár, Csermely Gyula cikkei, novellái, Krúdy Gyula regénye, Farkas Imre Lelki Klinikája, riportok, vicclapok. Két kottamelléklet: Sziv aukció. Harmath Márkus és Árnyos Laci egyik legszebb dala. Nagy mozi, társaság, sport, divat,- vidék, nyaralásrovat. Dárabbmelléklet: 303 (Hüségszérum) Bus Fe-kete László vígjátéka. A Színházi Élet egyes számának ára 10 ezer, negyedévi előfizetési dij 100 ezerK. Kiadóhivatal: VII. Erzsébetkörut 43.
ES
*

DIVATAI* U ÜZLETÉBEN
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 17Ő
VÁSÁR
Telefon 170

ZALAVÁRMEGYE
1926 április
színmAz és hozi.
, Elsűlyedt világ.
Corian -Doyle világhírű regényét a filmen 10 felvonásban bemulalja az Edison-mozgó április 11-én. Amit ebben a filmben a kinematográfia nyújt, az felülmúl minden képzeletet. Az özönvíz előtti hatalmas áltatok, melyeket a tudósok fantáziája állított .össze néhány csontváz alapián, eleven valóságok ebben a csodafilmben.. Délamerika ismeretlen vidékeire megy egy expedíciós-társaság, ahol hihetetlen^ kalandok sora után találnak rá az őskor egy visszamaradt darabjára Az özönvíz előtti idók növény- és*\' állatvilága szemeink előtt áll, ichtio-saurusaí előttüpk bocsájtkoznak harcba egymással és a " legkülönfélébb szörnyű állatokkal. Rendkívül izgalmas és érdekfeszítő ez a film, látványosságai olyan hihetetlen, produkciói a mozinak, amelyre .rajta kívül semmi más nem képes. •
Hévízfürdő legforgalmasabb r Ászén, a szeptahdrásl főbejárati fasornál, üzlethelyiség kiadó. Érdeklődőknek felvilágosítást ad Rec^nltzer Ferenc Keszthelyen, Klsfaludy-utca.
gazdaság.
-....
Lucernások megjavítása.
. A lucernásokat mindenkor a legnagyobb gondozásbán keli részesíteni és különösen nagy gondot kell fordítani a lucernásnak szánt talaj előkésztésére, mélyen való megszántására, apróra váló elmüvelésére, mert ha erre nem fordítunk kellő gondot, a lucernások legtöbbször hamar kipusztulnak. Emellett a kipusztulásban levő Juternások megjavítása azért nagyon nehéz, mert gyökérzetük rendkívül mélyen járó, ahova trágyaanyagot lejuttatni nagyon nehéz. Annak dacára lelTet olyan eset,- ahol a három. éves. már kipusztulásban levő lucernást még 1—2. évig okvetlenül fenn keli tartani, különben takarmányszüke állana be. Ilyen esetekben bororiálással és^ könnyen oldódó műtrágyákkal lehet; sikert. rémélnünk, mert csakis ezeknél\' van ; meg a remény arra, hogy könnyen és gvorsan oldódván, lehatolnak azon mélyenfekvő rétegekbe, ahol a lucerna gyökere él. Leginkább ajánljuk ilyen esetben a szuperfoszfátot és pedig 150—200 kg kat holdanként, amelyet őszszel kell kiszórni és sohasem tavasszal. Nagyon fontos dolog tehát az ősszel való kiszórás, mert ilyen módon mégis a hólé, a gyakoribb esőzés feloldja és a talaj mélyebb rétegeibe viszi le a táplálóanyagokat. Ugyancsak ősszel •— ezt azonban megtehetjük tavasszal is — a gyöngülő lucernást alaposan meg kell boronálni, nehéz, éles boronával keresztül-kasul, hogy a talajt meghasogassuk és igy a levegő és;, a csip-.dék könnyebben behatolhasson a ta|£j mélyebb rétegeibe.
sőmzDASÁB és pészügy.
Egy aranykorona
« dollár
hivatalom árfolyama szeri 14.385 papirkoronával.
szerint egyenlő
A budapesti értéktőzsde valuta és . deviza árfolyamai.
Valuták:
Angol iont 346930-348930
Devizák:
Cseh korona
Dinár
Dollár
Francia frank Hollandi frt. Lei „ Léva Lira Mártfa Osztr schill. Dán korona Svájci frank Belga frank Norvég kor Svéd kor.
\'2112-2119 1255-1202 71250-71550 2468-2488 28610-28760 -. 294-300 513-519 2806-2886 16985-17035 10060-10-095 18680-18740 I37SU-13840 2694-2714 15335-15385 19110-19170
Amsterdam Belgrád Berlin Bukarest Brüsszel
28610-28710 1256-1261 16985-17035 290-296 2694-2715
KopenhágaV 18680-18740
Oszló London Milano Ncwyork Páris Prága Szóíiír Stockholm Wien Zürich
15335-15385 \'316930-347930 7 . 2866-2880 . 71340-71540 2453-2469 • 2112*2119 513-519 19110-19170, 10 065-10 095 13778-13818
Budapesti terményfélensés.
Búza 407,500, Búza ítlszavidéki) 412500, Rozs 230.000, Takarm. árpa 225.000, Sörárpa 280.000, Zab 245.000, T ngeri 185 000, Korpa 165.000, Repce 620000, Köles 21^.000, Répa-, Lucerna 215.000,\'Lóhere 1600-800, Széna--, Szalma---. "
Zürichben T
Magyar korona 00072 50*00 osztrák koroni 0-0073-15 Francia frank 18.04, szokol 15.35 0, din$r 912-5
Zalaegerszegi piaci arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak t búza .160.000, rozs 195.000, árpa
230.000, zab 210.000. tengeri ícsöves)---, tengeri
220-000, marhahiiB 16.200, sertéshús24, borluhui. 28 ezer K kilogrammonként; széna 120, -szalma 45.
A nemesfémek árai. -
Huszkoronás mpgyar arany: 289 000, huszkoronás osztrák arany: 286.0Ö0, ezüstkorona: 6000, régi ezüstforintos: 15.000, ezüst ötkóronás: 31.000 korona.
Laptülajdono.; ZALAvAhmí qyfi iapmadóUrtatá«.
F6ti.rk.itt6: 4ZEKERE8 MARTON.
F.l.löl il.rk.ílM: Hf.RHOLV FERKNO.
F.I.I4* kiadó ; KAKAS ÁOOSTON.
DOBJA KI
pénzét minden liin-lomért, s ha
nem tudja lerázni.a nyakáról, mondja meg neki, hogy .á
én is
(Szállítom minden hitelképes egyénnek S nem kell ezért idegenhez fordulni
KAKAS ÁGOSTON
könyvnyomda, könyv-, papír- és irószerkereskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Mi ua

Építkezési anyagokban
\' legolcsóbb és legmegbi/hatóbb
MILHOFER ELEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cemerrtárugyára
LENTI
Telefon 15.
••••
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, "Zalalövö.
A hölgyközönség szives tudomására hozom, hogy nói
Ilonomat Tl,!,c,e,,c\'
Németh Anna
megnyitottam és kérctn ideiglenesen Kossuth Lajos-sszives pártfogásukat, utca (volt Hajmássy-házban).
Kékké, raffia, petróleum benzin, kocsikendcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEOERSZEO.
APRÓHIRDETÉSEK.
• IH
KERESEK azonnali beköltözésre 1 szobát, lehetőleg bútor nélkül. Cim a kiadóban.
JÓ CSALÁDBÓL való fiu tanulónak felvétetik a türjei vasúti vendéglőben, öiv. GoljáK Jánosné.
ELADÓ Csatáron 24.000 Q-öl területű földbirtok, mely áll: szántóföld, azőlő és hozzávaló épületekből. Cim: Kovács Márton utódal, Csatár. *
3E
%
/

Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, télikabátokat, bnndakat, nőt és gyenukrnkékal
EMOm SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat,
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).

.VS

Tekintse meg ^ í
vételkényszer nélkfll az áruház hatalmas raktárát és kirakatait.
X* txt.w>o%» \'i\'aixy %t. u.*OCL«k ILdIum ▲woH«o-a jcou.yaruzodAtAban
1 . ~
tmxx


* f. évlolyim.
Zalaegerszeg, 1926, április 11 Vasárnap.
Ara 1500 korona,
\\ 81 siáa.
POLITIKAI ISTA.^ILjAJP
B#gjel«itk uladen bétköraap délután. - Elíttieléa: i|y hónapra 26.000 K, negyidévie 75.000 X. - Surkeastftséf él klaMblntal: falaeterssef, Széchenyi-tér P. Teleton 131
A polgármester tarthatatlan Javaslata az iskola* . kérdésben.
Intelein a városatyáknak!
•Néhány nappal ezelőtt nagyhangú cikkét olvastunk a polgármester iskolajavaslatáról, melyben azzal Örvendeztettek meg bennünket, hogy a polgármester az uj kórház építésével kapcsolatban, a jelenlegi épület igénybevétele utján akarja az iskolakérdést megoldani és ennek a tervnek keresztülvitele nem kevesebb, mint 9 milliárd korona megtakarítást jelentene a városnak, ha olt a Notre Dame apácák iskolákat létesítenének.
Az ember már nem is tudja, hogy sirjon-e, vagy kacagjon azon a fölületességen, vagy naivitáson, mely ebből az elgondolásból felénk tolakszik. *
Az év elején a város képviselőtestülete utasi* totta a polgármestert, hogy féléven belül olyan javaslatot terjesszen elő, mely az iskolák elhelyezésének kérdését oldaná meg. Tehát a képviselőtestület nem uj iskolák felállítására, sem uj tanerők idehozatalára, hanem a siralmas állapotban levő iskolái elhelyezésére és a rendelkezésre álló tanerők foglalkoztatására kivánt javaslatot.
Azt mondja a jelentés, hogy „amint a reál-
f;imnázium alsó osztályait 1923-ban a polgári iuiskola felállításával eléggé tehermentesítették, éppúgy kívánatos a tulnépes polgári leányiskola tehermentesítése, melynek 254 tanulója van, 3 párhuzamos és egy összevont osztályban." Még elképzelni sem tudjuk, liogy ez a frázis hogyan került a jeientésbe és honnaii vette azt a megállapítást, hogy a polgári fiúiskola a gimnázium tehermentesítésére létesült? Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy a polgári fiúiskolát azért alkották, hogy az ipari és kereskedői pályának előkészítő iskolája legyen. Viszont a meglévő polgári leányiskola modern épületében még üres tantermek is vannak, nemhogy tehermentesítésére volna szükség. A jelentés,, ennyire helyt nem álló megállapítások mellett egészen elveszili komoly jellegét.
Éppígy nincsen szükség a tehermentesítésre az elemi iskoláknál sem, hiszen a tanulók létszámának megfelelő számú tanító\' áll- rendelkezésre és csupán higiénikus és a pedagógiai követelményeknek megfelelő épületekről és játszótérről kellene gondoskodni.
A jelentésnek az a része sem helyes, mely szerint az elemi iskolák harminc év alatt (1869— 1896 ig) három jelleg£l~meltek, mert 1896 január l-éig községi, ettől fofeva pedig állami jellegűek voltak. <
Az elemi iskolák államosítását\' Zalaegerszegen a város kiváló szülöttének, báré Wlassits Oyulának köszönhettük, aki a várossal 1896-ban olyan kedvező szerződést kötött, amire az egész országban nincsen példa. A város ugyanis évi tízezer korona hozzájáruláson kívül, a mindenkor szükséges épületek felállításáról és karbantartásáról tartozott volna gondoskodni, amivel szemben az állam az ^összes személyi és dologi kiadásokat váhuiia\' és gondoskodott a tanszerekről is. Ámde a város az évi tízezer koronás hozzájárulásokat évtizedeken át nem níe,,e\' hanem a háború után, elértéktelenedett pénzzel fizette ki egy összegben egész hátralékos tartozását. Emellett pedig a szerződés Jgész időtartama alatt a város semmiféle uj *PUIetet nem emelt. Másutt az országban az ji\'jmi elemi iskolák dologi kiadásairól a váro-gondoskodnak. Zalaegerszeg városának e •eavező szerződése ellenére, iskoláink mégis "yen siralmas állapotba jutottak, aminek okai-»t nem akarunk ; foglalkozni, V kor a - *<"gős iskolalcérdés megoldás elölt város
közönsége nem engedheti meg, hogy az ügy egy ujabb Árany Bárány üggyé fajuljon.
Teljesen téves a jelentésnek az a beállítása, hogy a tantestület újításra szorul, mert nem ezen, hanem az épületek szánalmas voltán kell segíteni. Ennek a két tényezőnek az összezavarása okozza a| egész jelentés hallatlan botlásait, mely televan szofizmákkal és aggodalmat keltő következtetésekkel.
Azt mondja a jelentés, hogy az uj közkórház fölépülése, a népjóléti tárca é6 a vármegye nagymérvű támogatása mellett, az iskolakérdés megoldásához is segítséget nyújt, mert az uj közkórház építésével a jelenlegi kórház felszabadul és ezen az ingatlanon levő főépület, hat melléképületével, négyholdas kertjével és kápolnájával „kizárólag intézeti" iskolának volna csák alkalmas. • <
Sajnos, egyelőre a városnak még nincs uj közkórháza és teljelen komolytalan dolog egy harminckét milliárdos közkórházról álmodozni, amihez, a jelentés szerint, a népjóléti minisztérium — 500 milliót adott az előzetes kiadásokra. Az 500 millió mellé ilyenformán ugyanis még harmincegy és fél milliárd hiányoznék és ekkora össszegről ma Zalagerszegen komoly tényezők nem merenghetnek.
A régi kórházépületnek és az iskolakérUésnek összekapcsolása helyes gondolát, de nem azon az alapon, hogy akár a Notre Dame apácáit, akár más tanerőket idetelepítsünk olyan feltételek mellett, hogy a régi közkórházat „örök tulajdonul" átengedjük.
Nem gondolja a polgármester ur, hogv elég volt a város ingatlanaik árubabocsátásából ? Nem gondolja a polgármester ur, hogy soha helyre nem\'hozható hiba volna a kórházépületet bármilyen cimen, bárkinek .örök tulajdonul," vagy akárcsak „örökbérbeu adni ? Nem gondolja a polgármester ur, hogy a legnagyobbfoku köny-nyelmüség lenne a régi közkórház vtulajdpnjor gának átengedéséről bármily föltételek mellett még csak beszélni is, amikor az uj közkórház létrehozatala még csirájában sincsen biztosítva ? Szabad ilyen preokkupálö szerződésre még gondolni is? A lelkére venné a képviselőtestület azt a bonyodalmat, mely ebből a tervből a városra zudulhatna, sőt biztosan zúdulna is?
A polgármester ezt a szerintünk szerencsétlen tervet több indokkal támogatja Még azt is megemlíti, hogy .ilyen természetű iskolákra régebben már alapítványokat is tettek le." Kérdezzük: Kik és mikor, mertyyit és hova teltek le alapítványokat ilyen természetű iskolákra ?
Azt mondja továbbá a jelentés leghumo-rosabb része, hogy : a város megszabadulna egy . legalább 12—17 tantermes iskola építésétől, ami nyolc-kilenc milliárdos költséggel járna szerény kivitel mellett. Tehát másszóval, szerényen számítva, a város nyolc-kilenc milliárdos kiadástól mentesülne. Pompás I Csak egyről feledkezett meg a jelentés, hogy nem nyolc-kilenc milliárdos kiadástól, hanem egy milliárdos értékű ingatlantól szabadulna meg. Ez pedig nagy különbség.
Ml sokkal egyszerűbben gondolkozunk, mint a jelentés és sokkal egyszerűbb javaslatot teszünk:
Ha az uj közkórház felépítését biztosítottuk, akkor helyctük el a meglevő elemi iskolákat a régi köz házban. (Az elemi iskolák mellett pedig a - ári fiúiskola elhelyezésére is jutna ott hely.,
EzzcC t- egész iskolakérdés majdnem költségmentes megoldást nyerne I
És ha a jelenlés azzal büszkélkedik, hogy terve szerint nyolc-kilenc milliárdot\' megtakarítana, mi azzal büszkélkedünk, hogy a mi tervünk szerint tizennyolc milliárdot takarítanánk meg. Mert az elemi iskoláknak a kór-kázba valóM áthelyezésével megtakarítanék az egyik kilenc milliárdot, a régi kórházépület el nem ajándékozásával pedig a másik kilenc milliárdot.
A polgármester ur ezek után talán be fogja látni, hogy ilyenformán : iskolánk is. lesz, ingatlanunk is megmarad és lassanként milliárdosok leszünk, ami annyi balsors után a városra iy. igazán ráférne már. A Notre Dame oktató apácáinak kitűnő kvalitásait teljesen elismerjük, viszont elvárjuk, hogy a polgármester ur viszont a majdnem fölös szémban levő itteni tanerőknek képességeit ismeri el.
Óva intjük tehát a képviselőtestület minden egyes tagját, hogy ezt a szerencsétlen javaslatot elfogadják és ne vegyenek a vállukra több felelősséget, mint amennyi a mult hibáiból amúgy is rájuk nehezedik.
A jelentés végén a;t javasolják, hogy mivel az elmeosztály a vármegye tulajdona, ennek átengedését a vármegyétől kérik a javaslat elfogadása esetén.
Az elmeosztály átengedését mi is javasoljuk a jelentésben foglalt indítvány elfogadása, esetén.
rAMMMMI
A rákos betegségekről.
A közegészségügy hivatásos őreit, az orvosokat szerte a világon erősen foglalkoztatja az a jelenség, mely évek óta egyre jobban előtérbe nyomul: a rákban megbetegedettek és meghaltak számának állandó és erős emelkedése. Még a gazdag Amerikában is, ahol az egészségügji közberendezések sokkal tökéletesebbek, mint nálunk, nagy aggodalommal szemlélik az arra illetékesek, hogy milyen nagy mértékben megnőtt a rákosdaganatok áldozatainak száma az utolsó par évben. Nem csoda ez, ha tudjuk, hogy mig á háború csak 80.000 amerikai katona életét követelte áldozatul, addig a rákban elhaltak száma ugyanezen idő alatt 180.000 volt
Eleinte sok orvos és statisztikus azt hitte, hogy a rákosbetegek száma csak látszólag növekedett meg, ugyanis a vizsgálóeszközök tökéletesedése könnyebben ^Ltle azt felismerhetővé és így azok az esefe^ is szerepeinek a statisztikában, amelyek azelőtt más halálokok rovására könyveitettek el. Ez a nézet azonban, mint kiderült, nem állja meg a helyét. Kétségtelen ma már, hogy a rákos megbetegedések száma tényleg megnőtt a multakhoz képest, de hogy ennek mi az oka, arra né^ve még végleges magyarázatot nem tudott adni a statisztikai kutatás.
A rák, az emberi test különböző helyein, változatos alakban jetentkező, gyorsan növő daganat, mely részben nagy tömegével, részben á gyors széteséskor keletkező méreganyagokkal van a szervezetnék oly nagy ártalmára, hogy a legtöbb esetben már elkésik a segítő kéz ós a beteg a nyomorult pusztulásnak néz csak elébe, akár a baj korai fel nem ismerése, akár annak különös rosszindulata folytán.
Pedig a rákos halálesetek közül sokat* meg tudnánk előzni, ha a korai felismerés minden eszközét (röntgensugár, próbakimetszés stb.) idejekorán alkalmazásba vennénk. Ha meggondoljuk, hogy a rák sokszor a legártatlanabbnak látszó kicsiny seb, vagy fekély helyén keletkezik, kézenfekvő az is, hogy semmilyen sebet, fekélyt, vagy sérülést elhanyagolnunk nem szabad, hanem ha az a kezeléssel makacsul dacol, szakorvoshoz kell fordulnunk. Az* anyajegyek _ színének, nagyságának elváltozása, szemölcsök i hirtelen növekedése, a bőrben keletkező apró, fájdalmatlan gödör, mind-mind gyanús jelenség,
2
ZALAVÁRMEGYE
1926 ápris
atoelyej hozzáértő orvosnak kelt megmutatni.\' A statisztika azt mutatja, hogy a rákos megbetegedések legnagyobb rcsze a férfiaknál a gyomorra, s nőknél pedig az anyaméh rákjára esik. Meglett korban (a ráxk kedvenc fellépési ideje 40 - 60 ev) tehát minden olyan tünet, amely az emésztés zavarára vall, igy fakósárga arcszin, állandóan bevont nyelv, hányás, hasmenés, étvágytalanság, soványodás, esetleg gyomorfájás felette gyanús egy azelőtt egészséges embernél és okvetlen orvosi vizsgálatot kiván.
Asszonyoki Egy apró ,gömb a mellben, az idősebb korban a periódus jiémi csekély zavara is egyaránt gyanús. Csak orvosi vizsgálat döntheti el a kérdést.
A rák kórokozóját nem ismerik, gyógyszerei azonban igen eredményesek. Megelőzőleg tehát védekezni nem tudunk a betegség ellen, de<; törekednünk kell arra, hogy minél korábban tisztában legyünk a baj természetével, meri jó eredményt a kezeléstől csak igy várhatunk. Minden valószínűség szerint örökölhető betegség a rák; (Je legalább is ar\'iránta való hajlam. Aki tehát gyanús jelet vesz észre magán, de nem fordul idejekorán orvoshoz, vagy ingadozik, nemcsak a saját maga, de családja életét is veszélyezteti. Mindennél fontosabb azonban, hogy állandóan szem előtt tartsuk a tényt, hogy a rák korai stádiumban igenis gyógyítható I
Tizenkét év óta húzódik egy súlyos fegyelmi
ügy a városnál.
A fegyelrnj vizsgálatot elrendelő véghatározat további adatai. — A váró? közönsége minden zavaros figy haladéktalan elintézését követeli.
A vizsgálat adatai szerint a városi számvevő vezeti 1912. óta a háztartási számadási főkönyvet és ennek alapján a szervezési szabályrendelet értelmében a számadási főkönyvben nyilvántartott, a háztartási költségvetésben előirányzott bevételeknél mutatkozó hátralékokat — a városi pótadó kivételével, amelynek az állami és megyei adókkal együtt való behajtása a városi adóhivatalnak a teendője — behajtás végett fél-évenkint kimutatni köteles.
Az 1912. évi beszállásolás folytán felmerült katonatiszti szállásdijak az 1913. évi számadási főkönyvben a bevételek közt előirattak és azok nagy része s köztük a föntemlitett 734 K 30 f a föntelöadotlak szerint még most sem folyt be a pénztárba.
• Fendrik József számvevő beismerte, hogy ezen hátralékokat, amelyekről 1913 juliusban, 1914 januárban és juliusban kimutatást kellelt volna a várcsi tanácshoz beterjesztenie, sohasem ( mutatta ki.
Az eddigi eljárás folyamán Vidóczy Pál m. kir. pénzügyi számvizsgálónak, mint a zalaegerszegi m/ kir. pén/Ugyigazgatóság mellé rendelt számvevőség tagjának és Füiöp József főjegyzőnek a közreműködésével az 1913. évi háztartási szamadási főkönyvböl megállapittatott, hogy az abban előirt katonatiszti szállásdijak közül sok összeg a főkönyv lezárási oldalán, mint befizetett, bejegyeztetett, azonban a bejegyzés után keresztül húzatott és ezen lerovasi tételeknél a naplócikk rovata üresen hagyatott, megállapittatott továbbá, hogy a keresztülhúzott összegeket Kucsera István 11. aljegyző vezette be a főkönyvbe.
Fendrik József - vallomása szerint f. évi julius havában azt észlelte a számadási főkönyvben, hogy Kucsera István, akit a polgármester rendelt melléje a számvevői teendőkben való segédkezésre, olyan szállásdíjakat is bevezetett a főkönyv ierovási rovatába, amelyek nem lettek a pénztárba befizetve, amiről abból győződött meg, hogy a pénztári napló minden tétele be volt vezetve a főkönyvbe és a főkönyvben le-fizetetteknek kitűntetett dijak nem voltak a pénztári naplóba bejegyezve, miért is ezen dijákat, illetőleg összegeket a főkönyvben keresztülhúzta.
Fendrik Józsefnek azonban ezen alkalommal nemcsak az volt a feladata, hogy a pénztári naplókat betekintse, a könyvelés és számvitel szabatosságára, a számadatokra ügyeljen, hanem az előzményekről; a tényekről, arról is meggyőződést kellett volna szereznie, hogy mi volt az oka, az alapja annak, hogy a pénztá/i naplók szerint be nem folyt dijak a főkönyvbe bevételként bejegyeztettek, illetőleg, hogy miért nem fizettettek be azok a bevételezés dacára és nem hajtattak-e be tényleg az illetőktől. Kötelességében állott volna ez annál inkább is, mert vallomása értelmében nem ö adott utasítást Kucsera Istvánnak arra nézve, hogy ama dijakat a főkönyvbe bevezesse. Kötelessége lett
volna továbbá az is, hogy az általa észleltekről a tényállás kiderítése céljából, a polgármesternek jelentést tegyen; ő azonbarií— beismerése szerint — mindezt elmulasztotta.
Az említett főkönyvből az is megállapittatott, hogy az még nincs lezárva, jóllehet a pénzkezelési számviteli szabályrendelet értelmében az év végén, illetőleg a pótkezelési időszak letelte után, vagyis a következő év január havának leteltével azonnal lezárandó lett volna; ezt azonban Fendrik József, aki a föntelöadotlak szerint a főkönyvet vezette és következéskép azt lezárni tartozott, beismerése szerint is elmulasztotta. x y
Fendrik Józsefnek a 3—5 pontok alatt\' felsorolt három rendbeli mulasztása az 1886: 22. tc. 90. §-ának a) pontja szerint minősülő fegyelmi vétségek tényáliadékát állapítja meg. Ennélfogva ellené a fegyelmi eljárást elrendelni kellett. . .
A nevezeti számvevő szintén oly ténykörülményeket hoz fel mentségére, amelyek a beszámítást enyhitik. Ezek is csak a jelen határozat alapján foganatosítandó fegyelmi. vizsgálat befejezése után a vétkesség tárgyában hozandó határozatban lesznek méitathatók.
Kucsera István kisegítőként rendeltetvén a "számvevőség mellé, csakis annak felügyeiele alatt és csupán azt a munkát végezhette, amelyet a számvevő reá bízott, azonban az eddigi adatok szerint megbízás és a számvevő tudta nélkül könyvelte el a Simon József által behajtott, de a pénztárba be nem fizetett katonatiszti szállásdijakat s a könyvelést a fönt előadottak szerint nem a pénztári naplók adatainak magfelelően, hanem azoktól merőben ellentétesen teljesítette s igy a Simon József cselekményében való részesség es az elpalástolás célzatának a gyanúja mellett legalább is oly niérvü szabálytalanság és\' gondatlanság terhelik , őt, amelyek az 1886: 22^tc. 90. §-ának a) pontjába ütköző fegyelmi vétsegnek minősítendő s ezért ellene a fegyelmi eljárást, jóllehet katonai szolgálatra történt bevonulása miatt nem volt kihallgatható, elrendelni kellett.
Simon József a végrehajtásokban való segédkezésre rendeltetett Jámbor Henrik végrehajtó mellé s ennélfogva Jámbor Henriknek állolt kötelességében, hogy Simon Józsefet foglalkozz tassa és ellenőrizze. Igaz ugyan, hogy a pénztárnok Simo/í Józsefre bizta ama dijak behajtását, azonban ez nem szüntette meg Jámbor Henriknek azon ellenőrzési kötelességét, amely azemlitett kirendelésen alapuló Szolgálati viszonyból általában véve, vagyis Simon József összes teendőire és eljárására kiterjedöleg előállott.
Jámbor Henrik azt állítja, hogy nem volt tudomása arról, hogy Simon József megbízatott a katonatiszti szállásdíjak behajtásával és sohasem vette észre, hogy Simon József tényleg szedte ama dijakat. Minthogy azonban a behajtás nem néhány, hanem több száz egyén
nnyadiJános
természetes keserűvíz
a vll*0 orvosi t«Klnl4lyoi Által aj*nlv«.

ellen irányult és Simon Tjózsef nem néhánv napig, hanem tiz hónapon át szedte azo^t a dijakat, szinte ki van zárva a lehetősége annak hogy Jámbor Henrik pbbefl az esetben, ha rendesen gyakorolja ellenőrzési teendőjét, észre ne vette volna, hogy Simon József tényleg ama dijakat. Annáig inkább is tudomást szerezhetett erről, mert kz előző évben ő volt meg. bizva ezen dijak behajlásával és igy tudomás-sal birt arról, hogy ezen dijak minden évbeo behajtás alá kerülnek. Hogy Jámbor Henrik nem ugy leljesitette ellenőrzési teendőit, amint kötelességében állóit volna, az abból a beismerésé-b^l is kitűnik, hogy állandóan nagy mérvű hanyagságot észlelt Stmón József eljárásában, de még. sem jelentette fel őt. Eszerint Jámbor Henrik hanyagul teljesítette ellenőrzési kötelességét 8 igy a hivatkozott törvényszakaszba ütköző fegyelmi vétség jelenségei forognak fenn ellene,, mely okból a fegyelmieljárás vele szemben elrendelendő volt
A városi végrehajtó/ 1913. év junius 18-án 6739-913. sz. alatt iktatott jelentésében azt jelentette polgármesterhez, hogy ,Kucsera István az 1912. év szeptember havában 1 K 20 fillért és 6 K 60 fillért hajtott be, de psak Í913. febr. 7-én fizette be a városi pénztárba, 3 koronát és K 40 fillért pedig a jelentés megtételéig sem fizetett be. Ezen utóbbi 2 összegre nézve 1 vizsgálat folyamán megállapittatott, hogy azok mult évi junius hó 48-án a zalaegerszegi m. kir. adóhivatal pénztálába befizettettek. A polgármester a jelentést Fülöp József előadótól 1914. április 30-án írásbeli jegyzékkel, azonban Fülöp Józsefnek a polgármesterrel történt szembesítése alkalmával is fentartott vallomása szerint tényleg már 1913 augusztus havában átvette és arra nézve ez ideig semmi intézkedést sem tett, mert vallomása szerint Kucsera István az emiitett összegeket megtérítette és öt a pénztárnok már nem alkalmazta pénzek behajtásánál s ezen okokból nem látta sürgős intézkedés szükségét fenforogni.
A polgármester Kucsera Istvánra nézve általánosságban megkérdeztetvén, az adta elö, hogy abban az időben, amidőn Kucsera István járlat-levélkezelőhek vult alkalmazva, Fendrik József egy pénztárvizsgálat alkalmával ennek idejét előre közölte Kucserával,\'továbbá, hogy ekkor Kucseránál hiány volt a pénzekben, de az a hiányt arra az időre, amikor Fendrik a rovan-csolást teljesítette, már pótolta volt s ennek következtében .a pénztárvizsgálat- alkalmával semmi hiány sem- állapíttatott meg. A polgármester vallomása szerint az előadottakat csak utólag tudta meg, illetőleg hallotta Vizsy János városgazdától. A polgármesternek kötelessége lett volna ezek folytán a tényállást kideríteni, azonban vallomása szerint nem tett mást, mint -Féndriket figyelmeztette arra, hogy ilyesmit többé ne tegyen.
Fendrik ez alkalommal tagadásba vette, hogy a rovancsolás idejét Kucserával előre közölte volná. A polgármester Kucserát nem is figyelmeztette, mert — vallomása szerint — beigazolt tényállás nem forgott fenn és nem volt abban a meggyőződésben, hogy a hallomás alapján is vizsgálatot kell indítania.
Vizsy János mit sem tud és mit sem hallott a fentemlitctt esetről.
A pénztárnok védekezésében előadottakra nézve, amelyek egyúttal vádat képeznek a polgármester ellen, az előadottak szerint bizonyítékok szereztetvén be, megállapitandók a következők:
A polgármester 5643 - 911. sz. alatt Simon József díjnok ellen, aki akkor városgazda volt, fegyelmi eljárást rendelt el azért, mivel az az 1911. április 17-én és 23-án beszedelt 122 K 44 fillér bérösszeget csak a május 15-én é» 16-án történt felelősségre vonása után fizette be a városi pénztárba, 234 K 20 fillért pedig nem szedett be bérlőktől. Ugyanazon határozattal Fendrik József ellen is fegyelmi eljárást rendelt el azért, mivel az, abban az, időben, amidőn Simon József katonai szolgálatot teljesített, annak felkérésére, a bérösszegek beszedésére vállalkozott és a bérlőktől bevett 47 K 50 fillért szintén csak a vizsgálat során adta át.-Ezen határozat FendrikJózseTfellebbezése alapián a hiányok pótoltatása után íelülbiráltatyán, feloldatott, az eljárás kiegészítése és uj határozat hozatala rendeltetett el. JEzen II-od fe** balározat 3574-912. #z. alatt 1912. márdig 29-én érkezett a városhoz és $ pojgármeiíwM p1918. december 19-én Véber Ödön előadótól
" 1926 április 11.
ZALAVÁRMEGYE L.J
s
legolcsóbb bevásárlási farrása :
Fiscbl Ede és Fia, Zalaegerszeg
£©t*S»-<uU» 10. ssiW. 106.
«Z ügyiratokkal együtt átvette és a vizsgálat foKanalositásáig elintézetlenül magánál tartotta, amivel ugy nemkülönben azzal is, hogy Simon Józsefnek katonai szolgálatra történt bevonulásakor nem gondoskodott arról, hogy abból a lezén volt iratok éa értékek átvétessenek és a *4ro»gazdai .teendók mással látassanak el, szintén mulasztást követett el.
Ugyancsak a pénztárnok védekezése folytán megáHapiUalott a 9733-912. sz. iratokból, hogy Zilahi Niván rendőrkapitány 1912. szeptember 10-én,atra kérte,a polgármestert, hogy a járlallevél kezelési teendők ellátására általa a lefldőrkapitányi hivatalhoz beosztótt Kucsera Istvánt , más • munkakörbe ossza be, mert megbízhatatlansága és hanyagsága miatt, semmiféle felelősséget sem vállalhat, .továbbá, hogy a wlgármester 9710-912. sz. alatt ugyanazon jó 13-án hozott halározatával, amidőn Jámbor íenriknek Kucsera István ellen tett föntemlitett 6739 - 913. sz. jelentéséről már tudomással birt, Kucsera Istvánt a közszolgálat érdekében a rendőrkapitányi hivatalból a városi pénztári és adóhivatalba rendelte s a segédvégrehajtói teendők ellátásával bizta meg, 13055-913. számú Iratok szerint pedig 1913. november 27-én ismét az adóhivatalba osztotta be.
Az emiitett 6739—913. sz. jelentés szerint Kucsera István azzal van terhelve, hogy az általa behajtott hivatalos pénzeket a fentebb felsorolt törvények és szabályok ellenére nem szolgáltatta azonnal, hanem csak hosszú idő múlva, rendeltetésük helyére. Minthogy ez is ugyanazon törvényszakaszba ütköző fegyelmi vétség tényálladékát állapítja meg, a fegyelmi1 eljárást ezért is kellett ellene elrendelni.
Ugyanazon jelentés szerint Jámbor Henrik .csak 1913. junius 13-án jelentette és észlelte, hogy Kucsera István az 1912. év szeptember javában általa behajtott pénzek egy részét csak mintegy fél év múlva, másik részét pedig az emiitett napig sem fizette be a pénztárba. Ez a tény arra mutat, hogy a nevezett végrehajtó Kucsera István segéd végrehajtót sem ellenőrizte megfelelően teendőiben s ezzel az idézett törvényszakaszba ütköző fegyelmi vétséget kOvette el, mely okból ellene a fegyelmi eljárás ezért is elrendelendő volt.
Zalaegerszeg, 1914. december 17. b
Árvay Lajos sk., Zalavármegy e alispánja *
Ebből a véghalátozalból a tényállást majdnem teljesen tisztán megismerhetjük és ennek alapján be kell látniok a fegyelmi eljárásban érdekelt hatóságoknak, hogy az eljárás befejezése körül mnlasztások történtek Ezeket a mulasztásokat súlyosbítja az a körülmény, hogy a közelmúltban elhúnyt Magyar Lajos, a városnak abban az időben volt pénziárnoka, halála előtt több izben és igen erélyesen sürgette a fegyelmi eljárás lefolytatását. De személyesen meggyőződtünk arról is, hogy az azóta szintén elhúnyt Korbai Károly, a város akkori polgármestere is sürgette a fegyelmi eljárás lefolytatását, ami teljesen érthető is. mert úgy Korbai Károly, mint Magyar Lajos feddhetlen mullu és jellemes tisztviselői voltak a városnak, akik »%t helyezlek aua, hogy az erkölcsi felclös-íégMI rájuk eső résztől is mielőbb szabaduljanak. A két lisztviselő ma halott és mi tartozunk emléküknek azzal, hogy ezt a magatartásukat a nyilvánossággal megismertessük. Viszont
élőktől is elvárluk, hogy ügyük befejezését sürgessék, mert ezzel meg önmaguknak tartoz-
tak volna. Volna . . . , ,......
**** ______________ ^ __________ ____
Az oláh ex?rónörőkös nem volt Budapesten.
tiudapest, üprilis 10. A fővárosi rendőrségnek semmiféle tudomása sincs arról, ho^y Károly, oláh txtrónörökös két napig Budapesten tartóz-■edott volna, amint azt egyes lapok irják. Aki
szállodában nagy kísérettel megszált, egy SS10 idef;en vo,t és ,l8z,án szórakozás céljából érkezett Budapestre. Bukaresti jelentések "enni még nem tárgyalnak az exlrónöiökös íMzatéréséről, aki eziüöszerint Párisban
lattózkódik.
Hl
— Kinevezés, íarányí Ferenc dr. főispán Kaszás Károly dr. tapolcai ügyvédet vármegyei tiszteletbeli tisztiügyésszé, Varga János vármegyei könyomdavezetőt pedig vármegyei irodasegédtisztié nevezte ki.
— Kereskedők a polgármesternél. A zalaegerszegi kereskedők ma délben küldöttségileg keresték föl C?obor Mátyás polgármestert, hogy sérelmeikre orvoslást kérjenek. Löwenstein Ignác, a kereskedelmi kör elnöke tárta föl a sérelmeket. Sérelmes a piactéri kereskedőkre nézve a piac áthelyezése, mert ez a tönk szélére juttatta őket. Ama rendelkezés folytán pedig, hogy, az adóhátralékokat három nap alalt különbeni,végrehajtás terhe mellett köteles mindenki befizetni, az, összes kereskedők a legnagyobb veszedelembe jutottak. Kéri azért a polgármestert, helyezze vissza előbbi helyére a piacot, az adóhátralékok lefizetésére pedig eszközöljön ki egy—-másfélévi halasztást. A polgármester válaszában kijelentette, hogy a panaszok az általános gazdasági helyzetnek következményei. A piac áthelyezésével tehát azok összefüggésbe nem hozhatók. Az adóhátralékokra nézve ő halasztást nem adhat. A legnagyobb baj itt az együttes adó-kezdés. Halasztást csak a pénzügyigazgatóság adhat, de akkor meg a város sem juthat péng-hez és nem tejesitheti fizetési kötelezettségeit. Fenyvesi Simon azt panaszolta föl, hogy a hascsarnoknak egyes fülkéit most fűszereseknek akarják kiadni, ami a többi füszerkereskedőre nézve, káros hatással lesz. Erre a polgármester megjegyezte, hogy a csarnok nem a városé. A város legfölebb akkor szólhatna bele a dologba, ha husiparosokat akarna a csarnok tulajdonosa onnan kiszorítani, de art meg nem tilthatja, hogy a csarnok tulajdonosa a husiparo-sok által igénybe nem, vett fülkéket más .kereskedőknek adja ki. Még beszéltek a vámhivatal fölállításáról s abban állapodtak meg, hogy a kereskedők az iparosokkal együtt kérelmezzék az együttes adókezelés megszüntetését a kormánytól, amit a város pártotóan terjeszt fel; a polgármester pedig ígéret tett arra, hogy az adóhátralékok behajtását május 16-ig felfüggesztett Lépéseket tesznek aziránt is, hogy a fölállítandó vámhivatal illetékessége a vasúton szállított árukra is kiterjesztessék.
— Halálozas. özvegy Rauch Józsefné 72 éves korában tegnap délután Keszthelyen elhunyt. Temetése holnap, vasárnap délután 3 órakor lesz a Vaszary Kolos-utcai gyászházból. Az elhunytban Rauch Lajos köztiszteletben álló keszthelyi iparos édesanyiál gyászolja.
— Csavargásért 12 napi elzárás. Horváth Magdolna 18 éves sümegi illetőségű leányt csavargásért és a közerkölcs ellen elkövetett bűneiért 12 napi elzárásra itéliék.
A has teltsóge, azlvtájl féjfialrh\'ak" ét a* emésztési nehézségek a természetes „Ferenc
Íóísef" .keserűvíz használata áltat megszüntet-etők és az agy, a szem, tüdő vagy szív felé irányuló vértolulások ellensúlyozhatok. Gyomor-és bélspeciallslák igazolják, hogy a Ferenó József vízzel, különösen az ülő életmód következtében jelentkező bajoknál, nagyon kielégitő eredményeket érhetnek el. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— Balázs Árpád nóta-estje. Az országszerte ismert Balázs Árpád magyar nóta-estje iránt, melyet ma, szombaton, este fél 9 órai kezdettel tart az Arany Bárány emeleti nagytermében, igen nagy érdeklődés nyilvánul meg. A jónevü nóta-költőt, aki maga adja elő szebbnél-szebb dalait, Horyáth Rezső zenekara fogja kísérni. A műsort reggelig tartó tánc követi. Az est műsora: Qyere velem az erdőbe (Baghy Oyula), Salzburgi csapszékben (Sza-bolcska), Két babonás szép szemednek (Fényes Lóránd), Befordultam a konyhára (Petőfi), Édesanyám sirját . (Barényi Ferenc),\' Mi nem felejtünk (Szőke Jenőt Levelem, levelem (Antal Iván), Sárga rózsa (Fényes Lóránd), Szidnak engem (Antal Iván), Boldog éjjel (Petőfi), Fa leszek (Petőfi) és Kantinosné angyalom (Antal Iván).
— Rákóozl ünnep Zalaegerszegen. A
A nagy magyar szabadsághősnek, II. Rákóczi Ferenc születésének 250 éves évfordulója alkalmából a Zalaegerszegi Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság, Zalaegerszeg város közönségével együtt, holnap, vasárnap, délelőtt fél 11 órai kezdettel Rákóczi-emlékünnepélyt rendez az Edison-mozgóban. A nagyszabású műsor keretében bemutatásra kerül a ,11. Rákóczi Ferenc temetése" cimü film, amelyet Körmendy-Ékes Lajos dr. a cseh nemzetgyűlés volt magyar képviselője, mentett meg KassáróL
— Készülődés a megyei dalosversenyre. Mint ismeretes, az idei megyei dalosversenyt Zalaegerszegen tartják meg junius I3-án. A zalai dalárdák, igy köztük a Zalaegerszegi Dalárda is, nagyban készül a dalosversenyre, mely előieláthatólag fényesen fog sikerülni.
x Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese-bajosoknak kigyógyulásához megküldi új sikeres eljárását és receptjét Dr. Balog Qéza v. kórházi főorvos gyógyintézete Budapest, Gróf Zichy l Jenő-utca 23. (Levélre válaszol.)
— Kéménytűz. Mosonyi Arthiir keszthelyi lakos konyhájának kéménye tegnap este 9
j óra tájban kigyulladt. A kéménytüzet csakha-i mar eloltották s igy minden komolyabb bajnak \' ejejét lehetett venni.
— A Törekvés Vasvárott. A Zalaegerszegi ; Törekvés Sport Egylet holnap Vasvárott játszik ■ barátságos mérkőzést az ottani Sport Egylettel.
Az Országos Ciazd&kör
tagjainak
áruförgafimi SzUtfetkezefe
x Budapest, V., Akadémia-utca 5. szánt. \' •
Hnházatt osztálya hit hóaapl részletfizetésre ad mindenféle vásznat alttoot kanavászt zsebkendőket kósz térü fehérneműket, lórii 6a női ruhaszöveteket, asztalterítőket, függönyöket, zsákokat, ponyvákat,
harisnyákat, bélésárukat stb. alb.
Rézgálícot ét raffíóf a Segolcsóbb na m áron szálliftunk.
Mindenféle gazdasági >asiközöket és pedig: kaszát, kapái, vasboronát, táncokat, t darálói, cipót, estimát, bakancsot, bútorokat, hat hónapi lefizotésro szállítunk.
Értékeittósrtí átveszünk mindenféle mezőgazdasági terményt, bort, élőállatokat, úgymint szarvasmarhát,
sertéseket és juhokat minden mennyiségben.
Az árukra meg&izás esetén kívánatra eföSeset adunk!
Tolásgyültó állomások létesítéséhez alkalmas egyéneket keresünk, mert Hüllőidre yaló szállításra nagymennjhógtl tojasra vau szükségünk.
Vidéken lakó nyugdíjasokat, vagy más alkaim .s egyéneket képviseletünk elvállalására az egé:*x ország; tai üi&ten keresünk.
Bi.Hf.IWwH i ■■

zalavArmegye
1926 április M,
faftwÁN-BEtictfflm
Marlka hódit. Ezultal nem arról a Marikáról van szó, aki vasárnaponként puccba \' vágja magát és lióditó körútra indul a zala-; egerszegi Bárány-körutra, hanem Zágon István
• „Marika" cimü nagysikerű vígjátékáról, mely Budapest után hódító ulra indult el a vidéken. A zalaegerszegi Ke«:skedő Ifjak Önképző Egy-
\' lele április 19-éíi mutatja be a Marikát az . Edison*mozgóban. Az előadás iránt íháris nágy az érdeklődés váiosunk társadalmának minden
• rétegéből. *
x Minden fájdalom, de különösen köszvény, . csuz és rheurna ellen nagyon ajánlható a már
• közismert \'.Delej-só", mely kapható 20.000 \' kojonáért nagy csomagban Szlávik Leó gyógy-
• izérésznél Budapest, Szeszgyár-utca 1.
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények 138 ezer "koronáért, Filipp Oszkár t kötöttárugyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg; kaphatók.
Rákosi Jenő-ut Budapesten.
Budapest, április 10. Gábel Gyula, ny. fővá-~rosi tanár, azt a javaslatot terjesztette-a tanács elé, hogy a második sugárutat Rákosi Jenőről nevezzék el. A tanács legközelebbi ülésén foglalkozik a javaslattal.
Ahol az asszony a lump*.
Debrecen, április 10. Varga Lajos hordár fe-v lesége ittas állapotban a robogó villamos elé vetette magát, meiynek mentődeszkaja 5 méternyire magával vonszolta Az asszonyt súlyos sérüléseivel a sebészeti klinikára szállították. Tettét azért követte el, mert férje egy korcsmában részegcskedése miatt megkorholta
Ki volt Mussolini merénylője ?
Róma, április 10. Fantasztikus hirek terjedtek el arról, hogy Mussolini merénylője nem az írországi volt lord-kancellár lánya, hanem\' a letartóztatásban levő Capello tábornok felesége, más verzió szerint pedig Mateotü özvegye.
NYILT-TÉR.* j
Hans Pál, a Tüdőszanafórium gondnoka sze- ( , rint a zalaegerszegi fényképészek látogathatják ] a szanatórium területét, ha a többi feltélelek » mellett arra is vállalkoznak, hogy hetenként j Jegalább egyszer a szanatóriumot akkor is fel- l keresik, ha közvetlen rendelésük nem is lenne 1 Ilyen feltételeket a magunk részérói soha el j nem fogadhatunk, mert nem vagyunk házaló i fényképeszek és mi műtermünkön kívül csakis J meghívásra eszközlünk felvételeket. .
A zalaegerszegi fényképészek.
♦ E rovatban köztöltékért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
-- Készül a vasúti hld. A Zala vasúti fa-hidjának vashiddá való átépítési munkálatai a befejezéshez közelednek. Az íves vashíd már majdnem teljesen készen van, ugy hogy a legrövidebb. időn belül a rozoga fahíd helyét elfoglalhatja a vashid, amelynek építésén közel egy éve dolgoznak. A vashid elkészültével a Zalaegerszeg -zalaszentiváni vasútvonal-szakaszon- csak két kisebb fahid marad, amelyeket szintén vashiddá fognak átépíteni.
gazdaság.
A szénatermés fokozása.
Ha a nyugati államok statisztikai adatait nézegetjük, meglepetve fogjuk látni, hogy az ottani rétek termése kétszer-háromszor nagyobb, mint a hazai réteké, aminek nem egyedüli oka a mi mostohább éghajlatunk, de leginkább az, hogy mi rétjeinket sehogysem ápoljuk, semmiféle gondozásban nem részesítjük, nem trágyázzuk, holott egészen bizonyos dolog, hogy az a rét, amelyet ellep a moha, amelyet fojto-nosan csak kaszálnak, de a talaj termőképességét táplálóanyagok hozzáadásával semmiképpen sem igyekeznek fokozni, elveszti termőképességét. ideje volna, hogy a rétek gondozásához és trágyázásához a magyar gazda is hozzáfogjon már egyszer, mert a rétek nagyobb terméshozama nagyobb állattartást tesz lehetővé, miáltal több trágyát termelünk és ezzel nagyobb mennyiségben adhatjuk\'vissza szántóföldünknek a piaci növények által kivett táplálóanyagokat. Pedig ez se nagy fáradsággal se nagy költséggel nem jár, csupán azzal az eszmével kell megbarátkozni, hogy valami táplálóanyagot ne adjunk neki, amivel ujabb anyagokát termelhessen. Egyik leghathatósabb módja a rétek termésfokozásának az őszi bo-ronálás. Ha ezt elmulasztjuk megtenni,\'a rétek annyira bemohosodnak, hogy a levegő és az esőviz behatolása nagymértékben akadályoz-talik, ami a termést lényegesen csökkenti. Minden ősszel éles, nehéz boronával kell keresztül-kasul hasogatni a réteket, miáltal a moha eltávolítható s az eíőviz és hólé behatolása lehetségessé tétetik Táplálóanyagokat is kell azonban a rét talajába juttatni, ami különösen abban az esetben elkerülhetetlen, ha a rét nem áradásos. Erre a célra a legmegfelelőbb a szuperfoszfát és a trágyáié. Kat. holdanként a boronával ősszel jól felhasogatott talajra 150 kg szuperfoszfátot kell kiszórni, azután pedig hígított trágyalével megöntözni, ha pédig a trágyalével való megöntözés nincs módunkban, akkor 40—50 kg csiiisalétromot szórunk rá, amelyet elózőleg szaraz homokkal keverünk. Utóbbi kiszórását tavasszal eszközöljük, esetleg két részletben ^is 3-4 heti\'időközben ; akiszórást mindig száraz időben végezzük, harr inat felszáradás után. Ezen eljárással bizonyosan legalább megkétszerezzük a termést.
színhAz és mozi.
Elsűlyedt világ.-
Conan Doyle világhírű regényét a filmen io felvonásban bemutatja az Edison-mozgó ápriiit 11-én. Amit ebben a filmben a kinematográfia nyújt, az felülmúl minden képzeletet. \\Az özön-víz előtti hatalmas állátok, melyeket a\\ tudósók fantáziája állított össze néhány csontváz alapján eleven valóságok ebben a caodafilmben, D<ú amerika ismeretlen vidékeire megy egy expcdl, ciós társaság; ahol hihetetlen kalandok sora után találnak rá az őskor egy visszamaradt darabjára. Az özönvíz előtti idők növény- és állatvilága szemeink előtt áll, ichtio-saurusai előttünk bocsájtkoznak harcba egymással és a legkülönfélébb szörnyű állatokkal. Rendkívül izgalmas és érdekfeszilő ez a film, látványosságai olyan hihetetlen produkciói a mozinak, amelyre tajta kivül semmi más nem képes.
APRÓHIRDETÉSEK.
f ••••
ELADÓ Csatáron 24.000 Q-öl területű földbirtok, mely áll: szántóföld, szőlő ós hozzávaló épületekből. Ciin: Kovács Márton utódai, Csatár.
KÖRMENDEN egy jóforgalmu vendéglő elköltőiéi miatt eladó. Átvehető május 25-én vagy junius 1-én. Érdeklődni tehet Kiss József vendéglősnél, Hástya-u.7.,
Henger-, <26p- és Autóolajok
N
e o A
tm
0 ••
0 z
« >0
Az^Ső drága,- de a tüzelőanyag is. Aki olcsón elsőrendű 8 megbízható tüzelőanyagot óhajt magának a cséplést idényre biztosítani

Benzin,
Petroleum és Gázolajban,
az forduljon bizalommal hozzám. Aki ezt nem teszi, az saját érdeke ellen cselekszik.
Árajánlattal készséggel szolgálok.
Mayer József
ZALAEGERSZEG
Telefon 78.
A Maorar-HiDBrikai Petroleum l T. Mali
Kedvező fizetési feltetelek.
x g
*
01
3 <
» W
v
I
VASAR
Telefon 170

ZALAEGERSZEGEN
fSi
DIVATÁRU " ÜZLETÉBEN
Terelőn 170
1Q26 április >1.
"zalavarmegye
m. uni kih
osztálysorsjAtAk
72.000-sorsjegy. 36.000 nyeremény. Miwden második sorsjegy nyeri
tclic^p legnagyobb nyeremény
5.000.000.000
ötmilliárd korona.
1 jutalom három milliárd kor.
1 nyeremény 1
r „ ,
* »
á
köt milliárd
egy milliárd „
500 millió „
400 millió „
250 milltó „
200 millió „
150 millió „
100 millió m
slb. stb. korona készpénzben. Összesen: óbb mint ^55 milliárd korona,
mely összeget készpénzben fizetnek ki.
Az I. osztály húzása április 15-én kezdődik A sorsjegyek hivatalos Arai osztály ónként:
Nyolcad 26.000 K
Negyíd 50.000 K
Fél 100,000 K
Egész 200.8001
Sorsjegyek minden Árusítónál 1
Tegyen egy próbát!
Köszvény, csuz, rheuma, idegbetegségek és egyéb fájdalmaknál használja
a már kipróbált
D
J-SOT
.Delej-só" egy kincses láda, Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
Egy nagy csomag ára : 20.000 kor.
Vezérképviselet: SZUAVIK LEÓ gyógyszerész
Budapest, VIII. Szeszgyár-u. I. szám.
Kerkay József
szoba-, cimiestó és mázoló
Zalaegerszeg, Jákum-uíca 27. sk.
*
Vállalok: szobafestést á legegyszerűbbtől a
legdíszesebb -jmMtttig. — Butorfényezést valamint épülctmazo)ást a legjobb kivitelben.
SZOIJD ÁRAK, PONTOS KISZOLGÁLÁS i
Házi szer! Házi szer!
IX Ha
■áj a lába, ugy használja .a már kipróbált
kámforos fortuna lábsót,
melyből 2 3 lábfürdö megszünteti a sok járás, álldogálás sportolás és egyéb megerőltetésből keletkező lábfájásokat. Megszabadítja a legmakacsabb tyúkszem és bőrkemé-nvedéatől, kámfortartalmánál fogva * felfrissíti az izmokat és azonnal megszünteti a
Iá bizz adást.
doboz ára: 1 pengő. - 12.500 koroM.
topható a főraktárban: B«4aár Iné gyógyszerésznél
Budapest, VII. Dob-utca 89. Pó*uf>. utánvét mellett. Betdtlénél hivatkoznie lapra.
Angol, francia, németül olasz nyelv
és Irodalomtörténetemből, valamint német kereskedelmi levelezésből
órákat ad :
Rosenberg Simonné\\ okt. nyelytanitónő..

A hölgyközönség sxives tudomására hozom, hogy női
kalap szalonomat Né^Ann.
megnyitottam és kérem ideiglenesen Kossuth Lajos-szíves pártfogásukat, utea (volt Hajmássy-házban).
legjobb
minőségű
gőzmalmi
LISZT
mélyen leszállított áron kapható.
Naponta
friss tea-vaj, felvágottak
és mindennemű élelmiszerek legolcsóbb bevásárlási helye
GRÜNBAUM REZSŐ
sütöde, liszt- és éllclmiszerkereskedése Új Piac-tér. ZALAEGERSZEQ. Telefon 194J
Hévízfürdő legforgalmasabb részén) a szentandrási főbejárati fasornál, Üzlethelyiség kiadó, érdeklődőknek felvilágosítást ad Rechnltzer Ferenc Keszthelyen, Klsfaludy-utca.
TÓTH GYULA
ANOOl. URISZABÓ \\ ZALftEüf-HSZEG \'
(Arany Bárány épület).
Telefon 191. sz.
/ \' \'
Nagy választék Londonból érkezett angol szövetekben
Körülbeiül 100 hektóliter
»
* > fajtiszta iC3emegeborok
kedden, f.höl 3-án d.u. 3 órakor Izigligeten
(vautállomás Nemestördemic, Badacsony mellett) lovag Freystadtler Jenő pasa uradalmi pincéjében önkéntes árverésen kisebb, cirka 20—30 hektoliteres tételekben a legtöbbet Ígérőnek eladatnak. Kikiáltási ár literenként ab pince 5000 K. Az árverés megkezdése előtt a fentemiitett borok megkóstolhatók.
iztos sikerrel képezzük ki és vizsgáztatjuk le É
soffőr tanfolyamunk 1
hallgató tanítványait egy millió K-ért Az elméleti és gyakorlati kiképzést J kiváló szakember irányítja. Mindennemű felvilágosítással szolgál: J
Özv. Szekrényes Károlyné \\
bérautótizeme.
ZALAEGERSZEG


Orményi-utca l. I

ERDÉLYI JÉNÖ
vas-, fém- és gépipari vállalata
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyujfok.
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek II
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schraiitz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
®
3E
Tanfolyamunk most kezdődik!
soffőr-tanfolyamunkat
I hallgató tanítványainkat csekély egy mlüló koronáért. Az elméleti kiképzés modernül felszerelt autó-lavitó-mühelyünkbcn, mig a gyakorlati luxusautóinkon történik. Vlffáiua dmtakro ét hupatoi 1 \' roiláaokaak fol no Mfta. - Mindennemű felvilágosítással szolgáld
ROTHLER és BAJUSZ AUTOGARAGE Szombathely.
BoUás biklu Ur txám. - Tololoaixáa. Ifi.
j
X
é
ZALAVARMEGYE
április H
KÖZ6AZDASá6_£S PÉNZÜflY.
Egy aranykorona
• dollár hivatalos árfolyama aterint egyenlő 14.385 papfrkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Valuták:
Angol font 346930-348930 \' Caeh korona 2\\ 12-2119 I Dinár 1255-1262 I
Dollár 71250-71550
Francia frank 2468-2488 j Hollandi frt. 28610-28760 ;
•294-300 ! 513-519 : 2866-2886 ! 16985-17035 ! 10060-10095 I 18680-18740 1
Daliák:
Lei Léva Líra Márka Óaztr schill. Dán korona Svájci frank Belga frank Norvég kor Svéd kor.
13790-13840 2694-2714 15335-15385 19110-19170
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel
Kopenhága
Oszló
London
Milano
Newyork
Páris
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich
28610-28710 1256-1261 16985-17035 290-296 2694-2715, 18680-18740 15335-15385 346930-347930 2866-2880 71340-71540 2453-2469 2112-2119 513-519 - 19110-19170 10065-10-095 13T78-13818
Budapesti türwényjalcnt^s,
Búza 407.500, Búza Mszavidéki) 412500, Rozs 230.000, Takarni, á\'pa 225.000, Sörárpa 280.000,. Zab 245.000. T ngeri 185000, Korpa 165.000, Repce 620000, Köles 2lu.000, Répa-, Lucerna 215.0)0, Lóhere 1600-800, Sténa--, Szalma---. \'
ZQricftben:
Magyar korona ÍV0072 50 0~> osztrák korona 00073 15 Francia fránk 18.04, szokol 15*350. dinár 912*5
Zalaegerszegi piaci árak,
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a kővetkezők voltak : buza 370,000, rozs 200.000, árpa
240.000, zab 210.000. tengeri (csöves)---1 tengeri
200000. marhahús 16.200, 8ertéshus24, boriuhu}. 28 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 45. i
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar arany: 289 000, huszkoronás osztrák arany: 286 000, ezüstkorona: 6000. régi ezüstforintos: 15.C00, ezüst ötkoronás: 31.000 korona.
l4ptw1«jdono< ; ZALAvARMCOYC l«p<t»dátá\'-»«»4g. rừ«r*.,ita szekeres mArton.
r*l*!4» ittrKuM. MERHOUY FERINO. r»l»i«» ktadö : KAKAS AOOSTON.
RIIZTSUNDOR
kádáraester Zalaeoerszeo, VSrSsioarí^lca 29. si.
Telefon 197.
Aranyéremmel kitűntetve!
Ajánlja u|it-kéiritoénytl
boroshordóit.
0J
transport bordók
nagyobb tételbea eladót
M
O
V fl> X M
h. «
X >
er n c
•o ¥t
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
.-
tegprimább* minőségű
petróleum, gázolaj, autó-, traktor-, henger- cs gépkettöolaj, gepzsir, kocsikenöcn
kapható:
lommer Sándornál
ZALAEGERSZEGEN
C
V
o
3. 5T
3
a
n ®
3
n> 3
DOBJA Ki
pénzét minden lim-lomért, s ha
nem tudta lerázni a nyakáról, mondjá meg neki, hogy a
r
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER éLEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cementarugyára
LENTI
Telefon 15.
••••
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, Tóféj, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövő. "
Megérkeztek
az 1926. évi legújabb typusu piros, zöld és szürke szinü
Állandó készletünk van azonkívül Pordion traktorok*
ban és annak összes tartozékaiban. Az összes Ford-gyártmányok azonnal szállíthatók eredeti gyári áron és legelőnyösebb fizetési feltételek mellett.
Melis is Pintér Szombathely
A .Ford Motor Company\' autorizált képviselete. Megbízottunk
faragó Ferenc cég Keszthelyen,
(Telefon 73. ar.)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál.
szállítom minden hitelképes egyénnek s nem kell ezért idegenhez fordulni
kakas Ágoston
könyvnyomda, JíÖnyv-, papír- és irószerkereskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Kékkő, rafíia, petróleum/ benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
komlós m. miksa
ZALAEOERSZEO.
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁR
1926
április 17—26.
A legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadra^ctár. Száliitási. utazási és vizuVUdvczményck Képviseletek a bel- és külföld nagyobb / városaiban. Egyidejűleg a nemzetközi bőripari kongresszus-
Szállást és ellátást biztosító,,3 nap Budapesten" c. Jegyfüzetek I millió magy. kor.
Központi iroda: Mmi V. limu-m fi. n.
Telefon L 961-22.
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, télikabátokat, bundákat, női és gyermekrnhákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházában vásárelhat.
y •
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlei: Szombathely).
Tekintse meg
Tételkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárát és kirakatait
MyOiiuvMtli \'jL\'flüxy ^u«óda

\\
V évfolyam
Zalaegomeg, 1826. ápriüs 13. %eddr
Ara 1500 Korona,
82 SEán.
POLITIKAI IST
— —--■ y \' -f
líjjeioBlk ■ladei hétkíinap délután. - Eléllietés: egy hónapra 25.000 K, neitredévie 76.000 K. - 8ierkesitóa«f és kiadóhivatal: Zalaej-eraiei, Srickenyi-tér r-. Teleíwiai
---11 ii i n i -________•
A zalaegerszegi piac
fégóla ismeretes már arról a tulajdonságáról, hogy árak tekintetében nem ad előnyt még a fővárosnak sem. Ha ugyanis összehasonlítjuk a budapesti és egerszegi piaci árakat,\' azonnal negállapithatjuk, hogy Egerszeg sikeresen konkurál Budapesttel. Sőt a versenyben igen gyakran elsőnek érkezik be Egerszeg: Hogy többet ne mondjunk, Budapesten ugyanazért a pénzért épen kétszér annyi sóska és 6penót vásárolható, mint nálunk, ami azt jelenti, hogy ez;k a friss termények (ísekély száz percenttel drágábbak Zalaegerszegen, mint a fővárosban.
De nem hagyhatjuk figyelmen kivül azt sem, hogy Budapesten olcsóbban jut a lakósság a húsfélékhez és 7SÍrhoz, mint pálunk. A marha-husárak például ilyenek: szegye (csontos) 16, pörköltnek való 16, vastag szegye 18, tarja 18, rostélyos, ramstek 22, felsál 26, lapocka 24, vesepecsenye 20 ezer korona; borjuvesés 28, tarja 24, szegye 24, pörkölt 18 ezer korona. Az olvasztott zsirt és hájat kivétel nélkül mindenütt 28, a zsirszalonnát 24 ezer koronájával árusítják. összehasonlítva ez árakat a zalaegerszegi árakkal, kitűnik, hogy nem maradunk Budapest mögött. Sőt I Pedig hát Egerszegen mégis csak valamivel olcsóbbnak kellene az életnek lennie, mint Budapesten, ahol olyan terhek is nehezednek a lakósságra, amelyeket jz egerszegi ember nem ismer.
Ez a megmagyarázhatatlannak tetsző jelenség kiütközik majd később a gyümölcs- és zöldségáraknál is Rámutattunk már a mult nyáron is \\ra, hogy, amikor Budapesten annyi paradicsomot leheteti kapni 4000 koronájával, amennyi csa"k tetszett, ugyanakkor Zalaegerszegen még a 7000 koronás árból sem akarlak engedni a — termelők. Nem messze tőlünk egy kisebb városban olyan, magasra tartották a baracknak árát, hogy képtelen volt a lakósság azt megadni; ellenben métermázsa-számra szállították ugyanakkor ugyanazt a gyümölcsöt háromnegyed áron Budapestről. Termelőhelyére tehát olcsóbban érkezeit az viasza.
A gyümölcs,- zöldség- és főzelékárak magastágának nálunk egyetlen elfogadható oka lehet, meg pedig az, hogy a Göcsejvidék javarésze kénytelen emberi erővel szállítani termesztvényeit az egerszegi piacra. A nehéz és fáradtságos munkát a termelő alaposan megfizetteti a város közönségével. És ez érthető is. Mig ellenben, ha valaki nagymennyiségben vásárolja össze ott helyben a terményeket s maga is izáilitiatja valamelyik állomásra, akkor olyan olcsón kap mindent, hogy olcsóbban adhatja tzt el Budapesten, mint amennyiért mi azt, emberi erővel piacunkra szállítva, vásárolhatjuk. Az egerszegi piaci árak alakulását tehát nagyon hátrányosan befolyásolják a göcseji közlekedés nehézségei.
A húspiac árainak a budapesti árakkal való •zerencsés vetekedése azonban érthetetlen. Budapesten panaszkodnak a magas húsárak miatt; •okatják még a 28 ezer koronás zsirárakal is és irigyelnek bennünket, hogy nii milyen olcsón élünk I No igen, mert azt hiszik, hogy ha ők 28 ezer koronáért vásárolják a zsirt, akkor Jálunk annak legfölebb 24 ezer korona az ára ** hogy mi jó felsált 20 ezer koronáért kapunk I Rosszul gondolkodnak a pestiek. Mi semmi-" jel sem vagyunk előnyösebb helyzetben, mint és az a legszomorúbb, hogy itt, ahol hely-minden megterem, vagy [csekély fáradtsággal szerezhető be, a legdrágább a piac. tt^tt kellene valamiképen segiieni, még pedig °"os rendszabályok életbeléptetése állal, amelyek a termelők, mint a fogyasztók érdekeinek •"Kyelem bevételével megkímélnék válásunkat a súlyos megtiszteltetéstől, hogy a piaci terén mi értük el a rekordot. I
Zalaegerszeg város Rákóczi ünnepe.
A legideálisabb magyar szabadsághős, II. Rákóczi*Ferenc fejedelem emlékének, születése 250. évfordulója alkalmából, vasárnap, folyó hó 11-én áldozott Zalaegerszeg város közönsége. A rendezésében nagyarányú, kereteiben diszes, összeállításában ízléses, kivitelében pompásan 8\'került ünnepély a nagy fejedelem születésének évfordulója után két héttel azon a napon zajlott le, amelyen kerek husz esztendőn át hivatalosan ünnepelnie kellett a magyarnak. Április 11-ét joggal neveztük a .gyávák ünnepé"-nek. Amikor ugyanis arról volt szó, hogy a magyar nemzet újjáéledésének napját, március 15-ét, törvényileg nemzeti ünneppé avassa a magyar törvényhozás, a Bécs elótt gyáván meghunyászkodó Bánffy-kormány a 48-as törvények szentesítésének emléknapját, április 11-ét iktattatta törvénybe, emlékezésül a nagy időkre és mintegy ünnepléséül az „uralkodói kegy"-nek, mellyel e törvények szentesítést nyerlek. Két évtizeden át tehát a hivatalos Magyarország március 15-ét csak április 11-én ünnepelhette! . . .
Zalaegerszeg városának Rákóczi-ünnepélye épen erre a napra esett. Ünnepeltünk tehát még egyszer április 1 \'-én, de nem bécsi kommandóra, hanem igaz, migyar hazafias érzéssel, szivböl fakadó, bensőségteljes melegséggel, mint aminövel tartozik e nemzet II. Rákóczi Per^pc emlékének.
A diszes ünnepélyt a Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság rendezte délelőtt iéi 11-kor .az Edison-mozgóbán. A padsorokat a város összes társadalmi osztályának képviselői foglalták el és szent ahilattal hallgatták a szónokok beszédeit, a szavalatokat, a du.os egyesületek ének- és zeneszámait, amelyek mind-mind a nagy szabad-sághósre s az általa képviselt dicső eszmére irányították a figyelmet. A Zalaegerszegi Daloskör a Hiszekeggyel készítette elő a hangúTatot, mit Czobor Mátyás polgármester megnyitó beszéde már erősen fölfokozolt. Hivatkozott a szombat esti Balázs-estély „Mi nem felejtünk" dalára s ebből kiindulva, teljes alkalomszerűséggel adta meg az ünnepély irányát, j A zalaegerszegi Egyházi Enek- és Zeneegylet 1 zenekara Németh József karnagy vezénylete mellett a Rákóczi-nyitányt játszotta ezután, mit a közönség szűnni nem akaró tapsviharral jutalmazott.\' Korbai Lóránt nagy hatással szavalta Qyarmalh B. Jánosnak .Szegény kurucok vitéz fejedelme" cimü költeményét, mit „Rákóczi imája" követett az Enek- és Zeneegyesület pompás előadásában. Ennek végeztével Gyuk Pál r. kath. hittanár lépett az emelvényre, hogy elmondja ünnepi beszédét. Szívhez szóló fejtegetéseiben találóan ecsetelle azokat a szent erényeket, amelyek a nagy fejedelem keblében honoltak s amelyeknek gyakorlása őt a legideálisabb szabadsághősök piedeszlálára emelték. A lángoló hazaszeretet, a megalkuvást nem ismerő magyar becsületesség és mély vallásosság alakították ki Rákóczi jellemét Vázolta továbbá a csonka ország szomorú helyzetét, festette a nagy nyomort, mit hazánk megcsonkítása zúdított reánk s amit csak Rákóczi példájának követésé^ s régi határaink visszaszerzésével szüntethetünk meg. A mély filozófiával és nagy történelmi tudással fölépített beszéd óriási hatást gyakorolt a közönségre. De könnyeket csalt a/szemekbe Fürst llyke szavalala is. El-ragadó^lelkesedéssel és bájjal interpretálta Orosz Iván hiriapirótársunknak ez alkalomra irt . Rodostó halottja rab Kassa földjében" c. gyönyörű költeményét. A szavalat után bemutatásra került II. Rákóczi Ferenc temetése alkalmával készült filmfölvétel egy része, a csehek által megszállott Kassáról megmentett egyetlen film, • mety$t dr. Körmendy- Ékes Lajos, volt <[ái nemzetgyűlési képviselőnek sikerű • fttfíországra
áthoznia. A film a kassai és budapesti temetési mertetet mutatja be, néhány állóképen pedig a Rákóczi hamvakat magában rejtő kassai dóra és Rákóczi-kriptája, a nagy \\fejedelem édesanyja, a hőslelkü Zrínyi Ilona, György és József gyermekei, Károlyi, Bercsényi, Vak Bottyán, Esze Tamás láthatók. A képek bemutatása alatt az Ének- és Zeneegyesület fúvós-zenekara szóp kuruc nótákat adott elő.
A sikerült ünnepélyt a Kath. Legényegylet dalárdája a Himnusszal zárta be.
nnrM-Mnr.-M in. ~i.-i i_iiji_ri..nuiji. t_ i_ _ . ._ _r.-LTuu\'Li\'ui_LU_i—i______
Magyar nólaaslély.
Balázs Árpád Zalaegerszegen.
A magyar szivnek-léleknek örömét és bánatát oly édesdeden visszatükröző nótáktól volt hangos szombat este az Arany Bárány nagyterme. Balázs Árpád, a tüneményes nótaszerző, a magyar dalok nagy reformátora énekelte azokat \\ a szép nótákat, amelyek ma nemcsak a csonka ország minden falujában, városában, hanem az elrabolt részek magyarjainak sorában is állandóan hallatszanak, amelyek nélkül mulatság el sem képzelhelő. Ezeknek a nótáknak szerzője Balázs Árpád. Az ő magyar szive, az ő zenei zseniálitása és ihlete szorította ki a magyar dalnak színteréről az oda nem illő nótákat, amelyeket hivatatlanok csempésztek be. És, hogy mennyire megtalálta Balázs Árpád a magyar Szivekhez vezető utat, mennyire magyar szivből sarjadzottak az ő nótái, annak fényes bizony-j sága az, hogy ma csak az ö nótái az igazi magyar nóták, ma Ő dalol a magyar nevében.
Hegedűvel kezében ált ki a pódiumra, hogy kicsalja a négy húrból a magyar léleknek végnélküli ^skáláját, hogy sirjon az a hegedű, sirja el keserveinket, vagy vidámítsa föl busungó szivünket. És énekli is nótáit, amelyeket csak az ő hegedűje ad ki tisztán, csak az Ő hangja zeng édes-kedvesen, de átérez és énekel minden magyar.
A város intelligens, műértő közönsége szíves készséggel hozta meg áldozatát, hogy a hírneves nótaszerzőt hallhassa, ki egymásután adta elő nótáinak legszebbjeit. Mindegyiket zúgó tapsvihar kisérte, de legjobban tetszettek : Gyere velem az erdőbe, Salzburgi csapszékben, Édesanyám sírját, Mi nem felejtünk, Levelem, levelem, Szidnak engem, Kantinosné angyalom. Azután természetesen meg kellett pótolnia a műsort, de a közönség még mindig többet akart hallani.
... A műsort reggelig tartó táncmulatság követte. A nagysikerű estély tiszta bevételét a közigazgatási tisztviselők keszthelyi üdülőháza alapja\'javára fordítják;
A hercegprímás nem megy Chlkagóba.
Budapest, április 12. Csernoch János bíboros hercegprímás magas korára való tekintettel nem utazik Chikagóba az eucharisztikus kongresz-szusra s helyette a magyar, főpapi kar képviseletében dr. Hanauer István váci püspök jelenik meg.
Házfeloszlatás 1
V.
Budapest, április 12. Bethlen István gróf miniszterelnök kijelentette, hogy amennyiben áz ellenzék megakadályozná, hogy a költségvetés junius 4-ig törvénnyé válhatnék, erélyes eszközödhöz fog nyúlni. Ezek között szerepel a ház-feloszlatás is, persze csak akkor, ha a parlament letárgyalja a kerületek uj beosztásáról szóló javaslatot.
Mussolini Üdvözlése.
A ia, április 12. Mussolinit az ellene elkö-merénylet után szerencsés megmenekülése alk ából húszezernél többen keresték fel üdvözítőkkel.
\\
ZALAVÁRMEGYE

1926 április 13.
Az Ipartestület az Ugynökösködés
ellen.
\\
Kérelem a hatóságokhoz és a város
közönségéhez. v
Az utóbbi időkben mind gyakoribbá vált az a szobás, hogy fővárosi iparosok és kereskedők ügynökök réven megrendeléseket gyűjtenek s
. ezzel óriási károkat okoznak a helyi iparosoknak és kereskedőknek. Különösen a lisztviselőosztályra vetik ki hálójukat a Ügynökök és pedig reájuk jiézve sZép eredménnyel, mert nincs hivatal, ahol megrendelőket nem találnának. A síi jóhírü iparosaink és kereskedőink pedig, akik viselik a városnak összes terheit, várhatják a megrendeléseket. Alig jut nekik valami.
Ezzel azönban nemcsak az iparosok és kereskedők szenvednek rövidséget, hanem maga a *áros iá, mely nagyöpszegü forgalmi, Adótól esikel Mindezeket az anomáliákat jóvátettük már nem egyszer, fel is hivluk arra\' az illetékesek figyelmét, de az \' ügynökösködés ennek-dacára él fcs vijágzik, jobban mondva burjántik tovább vámosunkban, hiszen lépten-nyomon ügynökökbe ütközünk, akik viszik magukkal a megrendeléseket a helyi üzletemberek nagy kárára. f ~
Most azután az ipartestület lépett fel ez ellen-: a veszedelmes járvány ellen. A tegnapi előljár\' rósági ülésen megállapittatott, hogy ez az ügynökösködés milyen végzetesen káros hatást gyakorol a. város ipari életére és elhatározta, hogy
az elsőfokú iparhatósághoz fordul orvoslásért s tőle kéri ennek agya-korlatnak megszűntetését s ezzel a )ielyi ipari érdekek védelmét
De ennél tovább is megy az ipartestület. A helyi sajró utján kéri az egyes hivatalok vezetőit, helyrék érvénybe azt a régi rendelkezést,
• mely szetint a hivatalokban az ügynökösködés
• tilos. Az: ügynökök most ugyanis szabadon
• járnék-kelnek az összes hivatalt helyiségekben és ott a \'hivatalos órák^aa a tisztviselőket a munkától elvonva csábítják megrendelések eszközlésére. Elvégre is a város iparos- és kereskedő-osztálya elválhat annyit a tisztviselő-osztályától, amelynek érdekében annyi áldozatot hoz, hogy szükségleteit a helyi piacon fedezi és nem támogat idegeneKct, akik ide semmit sem hoznak, akik egy fillérrel sem járulnak a város terheihez, hanem akik in >en súlyos milliókat visznek el Miért adjunk kenyeret azoknak, akik a mi polgáraink elől viszik el azt, akikhez, bennünket semmiféle érdekközösség nem csatol s miért fosszuk meg a keresettől a mi adózó polgártársainkat, a nehéz terheknek viselőit ?
Ugyancsak kérelemmel fordul az ipartestület a város közönségének minden rétegéhez, szüntesse be rendeléseit az idegeneknél, lássa el. munkával a helyi üzletembereket, támogassa a dolgozni aKaró munkásokat, foglalkoztassa a ma pihenő munkáskezeket. A helyi piacon is megiafálja mindenki azt, amire szüksége van, a feltételek sem súlyosabbak azoknál, amiket az idegenek a megrendelőknek szabnak: pártoljuk hát a helyi ipart I
A varosnak, a város polgárságának érdekei parancsolóan kivánják. hogy zárjuk ki az ügynököket, akik a különben is alaposan megnyomorított helyi ipar és kereskedelem ellen törnek és mézes-mázas szavakkal, csábító Ígéretekkel a mindennapi betevő falatot vonják el azoktól, akikkel szemben a város közönsége állandóan csak követelésekkel lép fel a város ipari, kereskedelmi és kulturális fejlődése ér dekében.
Hallják meg az ipartestület szavát a hatóságok, a hivatalok, az összes társadalmi rétegek és teljesítsék kötelességüket a helyi ipar és kereskedelem támogatásával!
Az Izr. hitközség közgyűlése.
Vasárnap délelőtt liz órakor kezdődött a zalaegerszegi izr. hilközség évi rendes közgyűlése, mely igen mozgalmasnak ígérkezett, miután .sok fontos kérdés elintézése került napirendre.
A közgyűlést*a hilközség elnöke nyitotta meg igen meleghangú és tartalmas beszéddel, melynek a biblia köréből merített példái nagy hatással voltak a teljes számban egybegyűlt hitközség tagjaira.
A mult év folyamán elhunyt tagok elparentá-lása és a zárszámadás elfogadása ulán a köz-, gyűlés legfoniosabb pontja következett: a paplak céljaira szolgáló ház megvétele. / -ünxjwiger Mózes fórabbi ugyanis évek óta csak szbKs4g!aJrásban lakik és a hitközség eddig nem talált megoldást arra, hogy papjának rendes és megfelelő lakást biztosítson. A közgyűlés összes fölszólalói nagy elismeréssel adóztak papjuknak és mindnyájan lelkesedéssel beszéltek arról, Ijogy a főrabbinak múlhatatlanul lakást kel! szerezni. Csak a kivitelben voltak jelentéktelen eltérések. A hilközség tagjainak egy része ugyanis épiikezéssel akarta a kérdési megoldani, melynek keretében izraelita kultúrházat kívánnak létesíteni, mig a másik része az elöljáróság javaslata rnelleil foglalt állást. Eszerint azt javasolta a közgyűlésnek, hogy Steiner gimnáziámi tanár házai vegyék meg paplak céljaira, melyet a főrabbi a legrövidebb időn belül elfoglalhat. \\.
A közgyűlés hosszas és alapos, vita ulán elfogadta az elöljáróság javaslatát é* beleegyezett a Steiner-féle háznak 300 millióért való megvételébe. De egyidejűleg elfogadta Rosenlhal Jenó dr. kitűnő javaslatát is, hogy az izr/ kulturházat fölépitik, melyben a hitközségi alkalmazottaknak is lakásuk lesz. Ezcsetben a jelenlegi házat értékesíteni fogják. A közgyűlés határozata folytán a főrabbi nemsokára elfoglalhatja szép lakásai, ami részére megérdemelt nyugal
mat biztosit.
Az igazségQgymlniszter hivatalban.
Hadapest, éprtlls 12. Pesthy Pál dr. igax-ságügyrainiszter, aki hosszabb ideig gyengéi-
MfR£K.
Revolver-dörrenés,
rosszul irányzott revolvernek dörrenése hangzott bele az ünnepi csendbe Zalaegerszegen Egy fiatal leány akarta eldobni magától az Életet, a neki keserű, vigasztalan perspektiváju Jövőt. Egy fiatal leány, akinek életében most virágzik a Jilabokrétás orgona, a fűszeres-illatú Május, revolvert fogolt magára és elcsattintotta a hideg fegyver ravaszát. Egy fiatal leány akart meghalni, mert egyszerű szülői „kisasszonynak" nevelték és most egyszerű emberhez, a föld kérgeskezü munkásához akarták kényszeríteni. A leány tiltakozott a terv ellen, nem kellett neki a kijelölt vőlegény s mikor látta, hogy nem tudja szülőit meggyózni, a halálba akart menekülni. Akart Csak akart, meri a golyó célt tévesztett a remegő kézben s az előszaladt ismerősök megakadályozták a további golyókat. Micsoda vihar dúlhatott ennek a szerencsétlen, fiatal leánynak a lelkében, hogy tavaszos életét akarta eldobni magától, mert a jövőt feketének látta annak az oldalán, akit nem Ő, hanem mások akarnak egy egész, hosszú életre hozzá láncolni. Micsoda elkeseredés viharozhatott ennek az elszánt leánynak a lelkében, hogy a legnagyobb áldozatot, a legfőbb jót: az életet, akarla az áldozatok oltárára tenni, csakhogy ne a földön, mások, tegyék kezét a férfi kezébe. A házasságokat sokszor nem az égben kötik. De majdnem minden ilyen esetben eklörren egy/revolver, intő például a szülőknek :\\J>Je játszatok gyermekeitek boldogságával, életével. A házasság szentség é6 egész életre szól. Ne nyúljatok hozzá avatatlan kézzel. Leányvásárt csak operettekben lehet elképzelni. Az életben nem.
— Az Qzlethelylségek felszabadítása. Budapestről jelentik: Beavatott helyen ugy tudják, a
hedett, hivatalának vezetését a mai napon át- kormány hajtandó arra, hogy az flzlethelyiséiek Tdte- ! felszabadításának idejét kitolja.
— Tudom4nyo9 elóadas. Dr. Friedrich Vilmos a budapesti egyelem rendkívüli tanára és az országos munkásbiztositó pénztár főorvosa • nyolc-tíz orvostársával egyelemben szombaton délután Zalaegerszegre érkezik és 5 órakor előadást tart a gürnőkórről a vármegyeház kis vagy nagytermébe^ aszerint, hogy az előadásnak mennyi hallgatója lesz. A megyei orvosszövetség erre az előadásra a megye összes orvosait és az előadás iránt érdeklődő közönséget meghívja.
— Gyászistentisztelet. Istenben boldogult IV. Karoly király lelkiüdvéért ma reggel 9 ó-akor ünnepélyes gyászistentisztelet volt N amelyen a hatóságok és a polgári, leányiskola^ növendékei vetlek részt. A rekviemet Pehm József • apát plébános tartotta, papi segédletlet,
A fiu középiskolák a 10 órai gyászistentiszteleten vetlek részt.
— Visszahelyezés. Búzás Emma posiase-gédtiszlet a postaigazgatóság Pécsről visszahelyezte korábbi állomáshelyére, Keszthelyre.
— Járási székház Keszthelyen. A keszthelyi járás főszolgabirája megvette Takátsy Györgyné szül. Molnár Margit, tábornok nejének tulajdonát képező Deák Fertnc-ulca 31 számú házat, 170 millió koronáért. Ezt az épü-leiet járási székh^zá alakítják at. Bödy Zoltán alispán, a vármegyei törvényhatóság nevében, a vételt perfektuálta és április 8-iki keszthelyi tartózkodása alatt a szerződést alá is iria.
— Rossz híre kelt az autó-feoskendőnek. Hirt adtunk már arr^I, hogy Tapolcán mozgalom indult meg a járási tüzrendészeli körlet megalakítása és ezzel kapcsolatban autó-fecskendő beszerzése céljából. Ebben az ügyben a tapolcai járás összes kiküldötteinek résztvételével értekezlet volt Tapolcán, amelyen kimondották, hogy elvben hozzájárulnak az autófecskendő beszerzéséhez és a költségek felét Tapolca, a másik felét pedig arányosan az egyes községek fedezik. Az értekezlet egyben felhatalmazást adott a szervező-bizottságnak az autó-fecskendőre árajánlat beszerzésére. Az ügy historikumához tartozik, hogy a mult napok egyikén Zalaegerszegen járt az akció megindítója, aki a megye egy vezető egyéniségével sétálgatott az utcán. Ügy látszik éppen erről az ügyről volt szó, mert a megye vezető egyénisége nagyban igyek&tt meggyőzni a tapolcai urat az auió fecskendő hibáiról, mondván, hogy az Istenért, ne vegyetek auló fecskendőt 1 Borzasztó blamázs történt a legutóbbi egerseegi tűznél. Álljatok el eitől a tervtől. Többet nem hallottunk a beszélgetésből, de ebből is nyilvánvaló, hogy a szegény autó-fecskendőnek veszett hirét költik.
- Távozó rabbi. Eísenberger Oézáf, a tapolcai izraelita hitközség nagyludásu lelkészét Gödöllőre hívták meg rabbinak. Eísenberger Géza a péntek esti istentisztelet keretében búcsúzott el híveitől.
- A nyomorék gyermekekért. A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona propagandaigazgatója Gorup György báró és Horváth Gusztáv dr. főtitkár Zalaegerszegre érkeztek s Zala megye alispánjának legteljesebb erkölcsi támogatásával a nyomorék gyermekek otthona részére adományokat gyűjtenek. Az otthon 430 nyomorék gyermeket tart s teszi számukra el-
. viselhetővé az életet, amely olyan mostoha volt velük szemben. A kiküldöttek, mint a mult . évben, az idén is személyesen eszközlik a gyűjtést és az adományokat hirlapilap nyugtázzák. A társadalom számkivetettjei, a nyomorék gyermekek, falat kenyeret kérnek azoktól, akiknek az Isten két kézzel adott. Ne feledkezzék meg senki a nyomorék gyermekekről.
- Hamis mértékek. A mult hó 19 én a nagykanizsai mértékhitelesítő hivatal kiküldölljt a rendőrség közbejöttével razziát tartott a piacos éa mintegy negyven vidéki árustót kobozott el nem törvényesen hitelesített mértéket, nagyob-bára féllitereseket t ezek felett most ítélt a kihágási büntető biró. Mindannyit kisebb péoi-büntetéssel sújtotta. Az elkobzott mértékeket » \\ törvényszék rendelkezései szerint rntgu*-misitík. _
legolcsóbb bevásérfésl forrásai
risoMEto tílU. Miymtf
1926 április 13.
A

T-
í /
-r- Meggyilkolta csecsemőjét. Kovács fiáborné szül. Szívós Ilona zalaszánlói 24 íves asszony újszülött gyermekét megölte. A csend őrség a bestiális • anyát* átadta a bíróságnak.
__ Uj vasúti forgalmi főnök Nagykanizsán.
A Duna-Száva-Adria Vasút üzletigazgatósága Polónyi Gézát\' Székesfehérvárról nagykanizsai forgalmi főnökké nevete ki, "\\
— Kerékpár-egylet a megyében. Nagykanizsa kerékpOTosai egyesületbe tömörültek. Az alakuló közgyűlést vasárnap tartják meg.
_ Uj konzoroiálls szlntáréulat. A Szalay . Gyula-féle színtársulat, amely tegnap fejezte be a. szezont Sümegen és holnap Tapolcán kezdi meg 10 előadásra tervezett vendégjátékát, április \'1-én^ konzorciális társulattá alakult át.
_ A; UtközÓk összelapítottak a fejét. \' A zalaszentlászlói vasuli állomásra Saági Jó-ír zsef gazdálkodó részére egy vagon kö érkezett. A kővel ,megrakott vasúti kocsit a rakodó elé akarta tolni Saági József és Saági Dömötör 3 fia. a nehéz kocsit azonban nen» tudták a rakodónál megállítani s ezért Saági Dömötör 16 éves István fia u. n. „\'papucsot" akart a vagon kerekei alá fenni. A gyorsan haladó kocsit ázonban nem tudta megállítani. A szerencsét-len fiu nem vette észre, hogy közvetlenül mögötte egy álló vagon is van, s a mozgó vasúti kocsi elől\'el akarván ugrani, a két vagon ütközője közé kei ült s az ütközők teljesen \'összenyomták a fejét, úgyhogy Saági István szörnyethalt. A vizsgálat megitMult.
— Megkerült a boncodföldel asztalos holtteste. Megírtuk annak idején, hogy Erhardt István boncodföldei asztalos március első hetében Zalaegerszegen járt s innen hazafelé vette útját, de útközben eltűnt. A megindult nyomozás folyamán a jelek gyikosság fennforgását látszottak bizonyítani s egy gyanúsítottat őrizetbe is vettek. A nyomozás azonban nem tudott döntő bizonyítékot produkálni, míg most megoldódott a rejtély. Körmend alatt a Rábá ból kifogtak egy holttestet, melyben az asztalos hozzátartozói az eltűnt Erhardtot ismerték fel. Mivel az orvosi vizsgálat a hullán semmi gyanús jelet nem talált, kétségtelen, hogy Erhardt István örfgyilkosságot követett eí.
.Fennforoghat azonban még egy lehetőség: hogy valami baleset történhetett veié, ezt azonban vajmi nehéz lesz megállapítani.
— A Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság ma, hétfőn, este 8 órakor a üosztonyi-vendég-lőben tartja szokásos heti összejövetelét. Mindenkit szívesen látnak.
Az Amerikába való kivándorlási létszám kiterjesztése. Egjj szenátor és egy képviselő javaslatot adtak be a washingtoni kongresszushoz, amelyben azt kérik, hogy a jövőben mindazok bevándorolhassanak Amerikába, akik az ott lakó hozzátartozóikhoz akarnak költözködni Amenyiben a javaslatot a kongresszus elfogadja, Magyarországból a most érvényben levő párszáz ember helyett körülbelül tizezeren költözhetnének át az újvilágba.
ZAI.AVÁRMEGYE
3
— A „Marikát", Zágon István nagysikerű vígjátékát, a Zalaegerszegi Kereskedj Ifjak önképző Egyletének műkedvelő gárdája e hó 20 án kedden, este 8 órai kezdettel adja elö Az Edison-mozgószintyázban.
— Pályázat körjegyzői altásra. A letenyel
járás főszolgabirája a i«^nond*s folytán- meg üresedett körjegyzői áll%a pályázató) hirdet. A kérvények benyújtásának határideje április 24. A választ^ kiírásáról később intézkedik a főbíró.
— A budapesti mlntavísirra utazók az 50 százalékos1 kedvezményes jegyet a Menetjegyirodában válthatják nu?g. Ugyanott at igazol-\' ványokat kiáilitjak.
— Műkedvelő előadás KlsbuosAn. A kis-
bucsai leánykör tagj ii husvéivasárnapjan a Szent Erzsébet ctmü szintiaríPboi adták elő pompás, gördülékany összejátszásból. A szereplők közül különösen Kiss Irma, Kiss Marika, Hegedűs
Íuliska és Czigány Teréz, tűntek ki Utóbbi a oldusnő szerepében mutatott kitűnő alakítást. Ai iskolalermet 2$ufolasig megtöltő közönség sűrű tapsv.\'i\'arral jutalmazlak tisztán nőkből álló műkedvelő gafdáf. A rendezésért méltó elismerés illeti Nád Friderika lanitónőt, aki fáradtságot nem ismerő bu*galortitnal munkálkodott az előadás sikerén.
— Tolvajlás. Pölöske községben Tollár Györgynek nyolc libáját műit éjjelen ismeretlen tettesek ellopták. A szegény embernek ez volf összes vagyona. A nyomozást a bucsuszent-lászlói csendőrség megindította.
— A borbély Ipar munkaszünete. A kereskedelemügyi miniszter ujabb rendeletet adott ki a borbély- és fodrászipar vasárnapi munka-szünetének szabályozásáról. E szerint a vidéki borbélyok vasárnap reggel 7 órától déli. 12 óráig nyitva tarthatnak, ezzel szemben azonban hétfőn délelőtt munkaszünetet kell tartani. Ahol az iparosok többsége vasárnap zárva tartja üzletéi, olt a borbeiyipamak is vasárnap kell megtartania a munkaszünetet.
Tűzoltó-tanfolyam Tapolcán. Fülöp /László tapolcai tűzoltó főparancsnok vezetéséivel tűzoltó-tanfolyam lesz Tapolcán, amelyen az újonnan kinevezeti . tűzoltóparancsnokok nyernek kiképzést.
— Kislakások építése. Budapestről jelentik : A földreform során kiosztott házhelyeken 180 ezer kislakás építését kezdik meg, az építési kölcsön e célra rendelkezésre álló összegének felhasználásával.
— Állategészségügyi kimutatás. Zala vármegye törvényhatósági állatorvosának jelentése szerint április hó 6-án ragadós állati betegségekkel összesen 15 község vol; megfertőzve. Ezek a következők: veszettséggel: Diszel; ivarszervi hólyagos kiütéssel: Ku-.tánszeg és Zalaszabar; lórUhkórral: Kányavár.; sertésor-bánccal: Balatonsáóíós és Vorrü ; sertésvésszel: Balatonmagyaród, Kisbucsa, Orbányosfa, Tilaj és Zalacsány.
SPORT.
Kőszegi Sport Egylet-ZTE 6 :1.
-.....................__IJ.. .ju-jiimu: . • ~
Meg nem érdemelt vereséget szenvedett a Zalaegerszegi Torna Egylet csapata Kőszegen. Bár a zalaegerszegi csapat a hosszú autó-úttól összetörve érkezett meg Kőszegre, a csapat méltó ellenfele volt a bajnokaspiráns Kőszegi Sport Egyletnek; csak a kapu. előtt a csatársor nem találta fel magát, mig Kőszegnek a csatársora kitűnő volt. A ZTE bői kiemelkedett Mike l.f Toriszay, az egész mezőny legjobb játékosa Lőwy volt. Mike gyönyörű gólját megtapsolta a közönség.
MZSE-Kereskedeíml Iskola válogatott 2:1.
Féftyes revansot vett a MOV& a kereskedelmist^ jóképességü csapatától. Az első félidő a ZSE erős támadásával kezdődik és szinle kapujához szegezi a diákokat, de eredményt csak Lang lövéséből ér el. A második-félidő szintén ZSE támadással kezdődik és Juhász szép helyzetből golt lő, most töár a ZSE biztosnak játja az ereményt és lefékez, ugy hogy a diákok is szóhoz jutnak és egy kavarodasból Léránt szépíti az eredményt. A ZSE további támadásai közben ér véget* a mérkőzés. Molnár bíró mindkét fél megelégedésére bíráskodott.
Zalaegerszegi Törekvés—Vasvári SE. 0:0.
Ujabb pártközi konferencia.
Budapest, április 12. Bethlen István gróf miniszterelnök a költségvetés letárgyalásának biztosítása céljából ujabb pártközi értekezletet óhajt összehívni, mert a költségvetést juni us \' ÍWg be kell mutatni Genfben. Hírek szerint Vázsonyi és a legitimisták nem akarnak résztvenni ezen az értekezleten, amelyen a miniszterelnök részletesen kifejti programmját a titkos társaságokkal szemben.
x Egy kis gyért hibával angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár kötöttáru gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
SZÍNHÁZ ÉS HOZI.
A Farkasok oSodája.
A francia kinematografia reprezentáns filmje. Bemutatja az Edison-mozgó április 14-én.
Párisban a nagy Operában volt ennek a filmnek a bemutató előadása. A francia köztársasági elnök, a kormány és a közélet minden kiválósága jelen volt azon az ünnepi előadáson, amelyen ez a nagyszabású film bemutatásra került. Ez a fiim akarja jelenteni azt, hogy számban nagyobb az amerikai filmgyártás, mint minden más országé, de^hol igaz művészetről van szó, ott a franci^^emzetet nem lehet második sorba állítani.
Ünnepély lesz ennek a filmnek a bemutatása Egerszegen is.
1 •-.<>. • 1
. 1 •V ( 1
V/
< \' 1

v. V \' j

mm
, m
4 n -m
VÁSÁR
DIVATÁRU
ÜZLETÉBEN

Telefon 17t
.1 «yu tkt * (r.M^H.\'ti
V? . .\' • i \\ .4
ZALAVÁRMEGYE
1926.-április 13.
KÖZ6AZDASÍ6 ÉS PÉNZÜGY.
■ IH
Egy aranykorona
* • dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.385 papirkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Valuták: * D«vlUk:
Angol font 346920-348920 Amsterdam 28630-28730
C«eh korona 2112-211«» ; Belgrád 1255-1260
Dinár 1254-120(1 Berlin 16985-17035
Dollár 71200-71500 Bukarest 289-295
Franda frank 2453-2473 Brüsszel 2705-2719
Hollandi frt 28630-287fi0 Kopcnhága 18G95-18755
Lei 293-519 Oszló 15335-15385
Lcva \' 513-299 London 346920-347920
Ura \' 2866-2886 Milano 2866-2880
Márka 16985-17035 Newyork 71340-7t540
Osztr schill. 10056-10-090 Páris « 2438-2454
Dán korona 18695-18755 Prága 2112-2119
Svájci frank Í3768-13818 Szófia 514-518
Belga frank 27U5-2725 Stockholm 19120-19180
Norvég kor. 15335-15385 Wien 10 062-10 092
Svéd kor. 19120-19180 Zürich 13768-13808
Budapesti terményjelentes.
Búzs 412.500, Búza (tiszavidéki) 417 50Ö, Rozs 235.000, Takarm. árpa 225.000, Sörárpa 280.000, Zab 245.000. T ngeri 185 U00, Korpa 170.000. Repce 620000, Köles 21^.000. Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Síéna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 00072 50 01 nsxtrák korona 0-007315 Francia frank 17.75, szokol 15330. dinár 9150
. Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaeserszeei hetivásáron az árak a KWetkezftk voltak : búza .170.000. rozs 200.000, árpa
230.000. zab 210.000. tengeri (csöves)---, tengeri
220000. marhahús 16.200, sertéshus24, boriuhui. 28 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai.
Huszkoroná magyar arany: 286 000, huszkoronás osztrák aranv 286.000, ezüstkorona: 5700 régi ezüst- ! forintos: 15.2UÜ, ezüst ötkoronás: 28600 korona.
kaptulajdono.: ZALAVARMIOVe l*p.iadAUr*«tá«.
F6ti*rk.«it4 AZfKCRCS MARTON. r.1.19. (I.rk.*i(«: MÍROOLY F E RE NO.
r.1.14. ki*d4 kakas AooaroN.
apróhirdetések.
• •••
KÖRMÉNDEN egy jóforgalmu vendéglő elköltözés miatt eladó. Átvehető május 25-én vagy junius 1-én. Érdeklődni lehet Kiss József vendéglősnél, Bástya-u. 7^

Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb. 7
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
komlós m. miksa
ZALAEGKRSZE0.
M O V 0 x
M
0 b
0
X *
O) 0 c
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
legprímább minőségű
petróleum, gázolaj, autó és motorbenzin, autó-, traktor-, henger- és gépkenőolaj, gepzsir, kocsikenőcs
kaphatő:
lommer fándornál
ZALAEGERSZEGEN
TERMÉNYKERESKEDÉS
Z
a* *
V 0
2 01 3
a
» a
A
<t>
3 0
3
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
milhofer elemér
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
eladás nagyban és kicsinyben.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csftmfldér, Tófej, Qulorfölde,
Nova, Bak, Zalalfivó.
Szállodák, penziők és villatulajdonosok figyelmébe!
Agytol!, pehelyéf ágynemű
szükségleteiket legolcsóbban és legmegbízhatóbban az
Ágytoll éf ágynemű r.-t.-nál
Budapest, VII. Erzsébet-körűt 15. szerezhetik be
Tollmintákat kívánatra postán küldünk. Ágytollak hygienikus gőztisztítása! — l\'ehelvpap-lanok és paplanok a legszebb kivitelben kaphatók.
Mázoló és művész-ecsetek Falmlnták
-<o
N
<T>
ts
OQ
a
9—* ©
a
i M
A festés csak akkor szép és tartós, ha megbízható, elsőrendű és minden idegen anyagtól mentes
festéket
használunk. Ilyen kapható
Mayer József
festék-, fűszer- és gyarmatáru nagykereskedőnél
zalaegerszegen
Telefon 78.
Pontos kiszolgálás. — Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel s/állítok.
3
Lakkok, Flrnlszf> Kromofag, Denat. szesz. Angol ós belföldi hintólakk.
Ne
DOBJA KI
pénzét minden lim-lomért, x s ha f
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, h^gy a
/
én is
szállítom minden hitelképes egyénnek, s nem kell ezért idegenhez fordulni
kakas Ágoston
könyvnyomda, könyv-, papir- és irószerkereskedés, , kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Megérkeztek
az 1926. évi legújabb typusu piros, zöld és szürke szinü
Állandó készletünk van azonkívül Pordion traktorok-bin és annak összes tartozékaiban. Az ívsszes Ford-gyártmányok azonnal szállíthatók eredeti gyári áron és legelőnyö- \\ sebb fizetési feltételek v-
mellett.
Helis és Pintéi* Szombathely
A .Ford Motor Company* autorizált képviselete. ^ Megbízottunk
Faragó Ferenc cég Keszthelyen,
(Telefon 73. ir.)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál.
1
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, télikabátokat, bnndákat, női és gyermekrnhákat
BÁTOR! SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
Tételkényszer > jlkül az árnház hatalmas raktárát és kirakatalt.


V
T értolyam.
Xalaegars«eq, 1926. április 14 Szerda.
ára 1500 Koroitp,
83 siáM. ,
POLITIKAI NAPILAP

iegjelíilk m\\Mán hétkíraap délntáa. - Elfttlxetés: »n hésapra 25.000 t, negyedévre 76.000 I. - 8ierke»itös*f és kladóhlutil: talaetemef, Sséekwyl.tér 5. Telelte ÍM
--1 i ■ ——m——■ .............. i ■
.Nagyzolunk.
A mi városunk éleiében fejlődésről alig beszél-hetünk. Ha valamit esetleg fejlődésnek is tudhatnánk be, az nem más, mint az idő kerekének öntudatlan forgása, mely, rtfint akció, bizonyos eredményeket létesit Ffejlődés akkor áll elő, amikor a vezetésre hivatottak kellő szakértelemmel. alapos körültekintéssel és megfelelő gazda-lígi érzékkel kicserélik az elavult intézkedéseket ujakkal s a modern haladás által kijelölt uton fokozatosan valósítják meg mindama óhajokat és kívánságokat, amelyek az életet könnyebbé, kellemesebbé, Szebbé tehetik. Ez a tervszerű, fokozatos fejlődés sehol sem vehető észre Zalaegerszeg közéletében. Itt csak a palópáloskodás nyomai láthatók. Minden ugy jó, amint volt azelőtt. Egy s más dolgot, amit úgyszólván a szél hozott ide, azt befogadtuk, de azt sem fejlesztettük, hanem hagytuk *a maga eredeti állapotában, de az azután meg is poshadt ám, mint a ciszternák vize. Más városokkal semmit sem törődtünk. Azt tartottuk, csinálja mindenki a maga dolgát és éltük továbbá mi elzárkózott, kisded életünket abban a reményben, hogy majd csak sodor hozzánk az élet valamit, amit megemészthetünk.
Ez volt a mi életünk eddig és ez folytatódik tovább ma is.
Nem lennénk azonban igazságosak; ha nem méltatnók érdeme szerint a szél által össze-hordojt és ittragadt reformokat, amelyeket sokan a modern fejlődés eredményeként szeretnek látni. Hogy ne léptünk volna a modern haladás ösvényére. amikor elnyertük a sinautót? A vasút építkezett és tovább is folytatja az építkezéseket, van közjretlen vasúti kocsink Budapestre és vissza. Ezek kétségtelenül eredmények, de, ha ezekből nincs haszna, még pedig közvetlen haszna a vasútnak, akkor éghettek volna a mi azép szemeink," netn bűvölték volna el a vasút igazgatóságát. De hát olyan óriási eredmények ezek, amelyekből a fejlődésre következtethetünk ? Igazán kár mindezeket a .fejlődés" nevezete alá foglalni!
Belementünk egy kétemeletes bérház építésébe is. Már majdnem tető alá került Ebből a haszon : 12 lakás, melyek közül a leglöbb sohasem kap napvilágot. Épiienek tehát Zalaegerszegen sok milliárdért egy házat, de annak sem udvara nincs, sem lakásai nem alkalmasak — lakásra. De azért büszkélkedünk, hogy van kétemeletes bérházunk, még pedig amolyan minialür felhőkarcoló I Vásároltunk )ó drágán motorfecskendőt. Csudájáia jár egész Dunántul. Ilyennel nem dicsekedhetik minden varos I És az első próbánál csütörtököt mond. Van iskolánk is egy csomó. Csak az a baj, hogy az egy gimnáziumot kivéve, egyiknek sincs tisztességes hajléka. .No, de sebaj I Megspórolunk 8—9 milliárdot és koznak majd a törökbálinti apácák olyan iskolákat, hogy mindenkinek eláll szeme-szája 1
Ezek után rektifikálnunk kell föntebbi mondásunkat, hogy t. i. nem törődtünk más városokkal, nem követtük példájukat a modern fejlődés ulján. De igenis, követtük példájokat, amikor Megadtuk a vezető tisztviselőknek a reprezentációs költségeket, mert más városok is megadták. Ebben pedig el nem maradhattunk, mert külön-ben joggal vádolhatott volna meg bárki is maradisággal, v
És itt van most a hatalmas kórházépítési Programm. Szóljon valaki Egerszegre valamit I Melyik város merne belevágni 32 milliárdos építkezésbe? Mi belevágunk ...
De ne folytassuk 1 Hosszú éveknek mulasztá-akarja valaki itt pótolni. Csakhogy az a baj,, "ogy sem erő, sem tehetség nincs hozzá. Csak J nagy akarások pattannak itt ki végrehajtás,, ■wteli lehetőségek nélkül. Hogyan is lehetne a
nagy anyagi áldozatokat követelő „terveket", amelyek felől jó ideig hallgatlak, megvalósítani? Hiheti-e valaki, aki csak egy kicsit is gondolkodik, hogy az egymással junklimba hozott kórházi és iskolai javaslat kivihető? Nem látszik-e ki mindjárt az első tekintetre, hogy az iskolakérdésnek a kórházkérdéshez való kapcsolása az első kérdés megoldásának elodázását jelenti ? Nem látjuk-e, hogy az a könnyedén odadobott 32 milliárd soha, de soha megszerezhető nem lesz és, ha kapunk is kórházat, amire égető szükségünk van, az nem lehet olyan terjedelmű, mint amilyennek azt a tervek föltüntetik. Nagyobb, gazdagabb városok nem gondolnak olyan merész terveknek megvalósítására, mint amilyeneket Egerszeg vezetői forgatnak fejőkben s azért nem is tulajdonithatunk e tervnek komoly jelentőséget.
Ellenben rámutatunk a rideg valóságra. Iparosaink, kereskedőink nem birnak adót fizetni, összeroppanás fenyegeti ezt a két társadalmi osztályt és ahelyett, hogy reális, kivihető ^erveket csinálnának a város urai, amelyeknek kivi-
teléhez* megtalálhatnák az előföltételeket, olyan programmot adnak, hogy szinte beleszédül {az ember. A tespedtségböl egyszerre kiugrani, szabályszerű fokozatok betartása nélkül a fejlődésnek legkimagaslóbb csúcsára följutni nem lehet. Aki erre törekedik, az egyszerűen nagyzol. A mi erőlködésünk sem más, mint nagyzolás. Egy falusi jellegű kisvárosból nem csinálhatunk pillanatok alatt modern várost, különösen akkor nem, ha nincs hozzá tehetségünk. Mulasztottunk, sokat mulasztottunk s ha hibáinkat jóvá akarjuk tenni, cselekedjünk okosan, észszerűen, komoly megfontoltsággal és bölcs higgadtsággal. De ne tárjanak elénk szédítő terveket, ne nézzenek holnaputánra, hanem csak a má-ra és a holnapra, mert csak igy állapithatjak-meg, mire vagyunk képesek. Ha eddig légmentesen elzárkóztunk a háladás és fejlődés elöl, most ne akarnokoskodjunk, ne nagyzoljunk, hanem szépen sorjában, de tervszerűen munkálkodjunk és, ami a fő, a munka után meg ne álljunk, így haladhatunk a fejlődés utján, munkája is lesz mindenkinek. . -
Panaszok az adóvégrehajtások ellen.
Egy adóhátralékos 15 darab szarvasmarháját 25 millió koronáért adta el a pénz-ügy igazgatóság. — Egy belga métji 3 millió korona. — A betegápolási pótadó flgye.
A Közigazgatási Bizottság ölése. ^
A Zalavármegyei Közigazgatási Bizottság ma délelőtt 10 órakor tartotta rendes havi ülését a vármegyeház kistermében Tarinyi Ferenc dr. főispán elnökletével. Napirend előtt a főispán a nyugalomba vonuló Csák Károlv dr. vármegyei tiszti főügyészt búcsúztatta el. Csák Károly dr. válaszában megköszönte az óvációt és ígéretet tett arra, hogy mint magánember a jövőben is készséggel áll a vármegye \' rendelkezésére^" Búcsúszavaiban foglalkozott az autonóm vármegyével, amely szerinte a közéleti tisztaság lelke.
Az éljenzéi sel fogadolt beszéd után Zalavár-\' megye uj erdészéli felügyelője, Vigh József m. | kir. erdőtanácsos mutatkozott be a bizottságnak.
Ez után rátértek a napirend tárgyalására
\' Az adóbehajtások.
A pénzügyigazgató jelentéséhez Thassy Kristóf bizotlsági tag szólal fel és az adóbehajtások körül felmerült sérelmeket teszi szóvá. Kérdezi a pénzügyigazgatót, rnegfelel-e a kincstár intencióinak, ha az adóhátralékosok ingóságait potom áron elkónyavetyélik ? Felszólaló értesült ugyanis róla, hogy például
Oswald József zalabaksai lakosnak a pénzügyigazgatóság, adótartozásai fejében elhajtatott 15 darab szarvasmarháját és n zalalövői vásáron potom 25 millió koronáért adták el az állatokat, amelyeknek értéke legalább 50—60 millió korona.
Szerinte erre az intézkedésre nem lett volna szükség, mert Oswald Józsefnek földje és több malma is van és igy a kincstár érdekei nem voltak veszélyeztetve. A mostani nehéz helyzetben más megoldást kellene választani, haladékot kellene adni az adóhátralékok befizetésére.
Még egy pélÍJát hoz fel: értesült róla, hogy egy lasztonyai polgárnak is el akarják hajtani marháit a holnapi pákai vásárra, mert az illető polgár szintén nem fizette be az adóhátralékot. A földmivesnek mindene az állatállománya, amely nélkül földjét képleien megmunkálni, üe mindentől eltekintve nem lehet a kincstár és a pénzügyigazgatóság intenciója az, hogy elkótyavetyéljék az adózó polgat ság utolsó ingóságait.
Rauschenberger János pénzügyigazgatóhelyettes válaszában rámutat^arra, hogy
r
a zalabaksai járásban úgyszólván alig folyt be adó s kénytelen volt a pénzügyigazgatóság a végső eszközhöz nyúlni, már csak példaadás kedvéért is.
Oswald József hosszú időn át nem fizetett, többször fel is függesztették már az elrendelt végrehajtást, de mivel a részletfizetéseket sem eszközölte, mint renitens adózóval szemben kénytelenek voltak elrendelni a végrehajtást, amelyhez különben csak a legritkább esetben nyúlnak. Ezt mutatja az is. hogy a múlt évben összesen csak három, az idei évben összesen csak 1 esetben nyúltak ehhez az eszközhöz.
Takarékból vett pénz adófizetésre.
A lasztonyai esetre vonatkozólag jelenti a pénzügyigazgatóhelyettes, hogy az illető kérésére az adóhátralék befizetésére naladékot adott és a végrehajtást tegnap felfüggesztette Ha a pénzügyigazgatóság látja az adózó fizetési készségét, nem foglal el merev álláspontot. Felhozza Rauschenberger pénzügyigazgatóhelyettea • példának egy polgár esetét. Egy adóhátralékot polgár járt a pénzügyigazgatósagnál
és kérte a fizetési halasztás elrendelését, mert a takarékpénztárban nem kapott kölcsönt és igy adóját nem fizetheti meg.
Ilyen.esetben méltányos álláspontot foglal el a pénzügyigazgatóság s ez esetben is felfüggesztették a végrehajtást. (Thassy Kristóf: Szomorú dolog az, ha takarékból vett kölcsönből kell adót fizetni.) .
Csák Károly dr. felemlíti, hogy Oswald Józsefnek egy belga ménjét 3 millió koronáért adta el a. pénzügyigazgatóság. (Mozgás a bizottsági tagok között.)
A betegápolási pófadók behajtása.
Szentmihályi Dezső bizottsági tag azt a kérdést intézi a pénzügyigazgatóhoz, hogy miiyen alapon hajtják végre a betegápolási pótadót,
ZALAVÁRMEGYE
1926 április .
Az Ipartestület az ílgynökösködés j
^ elleti. i
(
Kérelem s hatóságokhoz és a város 1
közönségéhez.
. Az utóbbi időkben mind gyakoribbá váíi az a szokás,\'hogy fővárosi iparosok és kereskedők flgy\'nököl? révén megrendeléseket gyűjtenek s ezzel óriási károkat okoznak a helyi iparosoknak és kereskedőknek. Különösen a tisztviselő-osztályra vetik ki hálójukat a ügynökök és pe-diií reájuk nézve .szép eredménnyel, mert nincs hivatai, ahol megrendelőket nem találnának. A mi jóhirü iparosaink ós kereskedőink pedig, akik viselik a városnak összes<»lerheit, várhat-\' ják a megrendeléseket. Alig jut nekik valami.
Ezzel qzonban nemcsak az iparosok és kereskedők szenvednek rövidséget, hanem maga a város ,is,.mely nagyösszegü forgalmi, Adótól "esik el Mindezeket áz anomáliákat síóváiettük már nem egyszer, fel is hivluk attr az illetékesek figyelmét, de aa ügynökösködés ennek dac ira é| cs virágzik, jobban mondva burjánzik tovább városunkban, hiszen lépten-nyomon ügynökökoe ^ütközünk, akik viszik magukkal a megrendeléseket a helyi üzletemberek nagy kárára. ~
Most azután az ipartestület lépett fel ez ellen a veszedelmes járvány ellen. . A tegnapi előljá-rósági ülésen megállapittatott, hogy ez az ügynökösködés milyen végzetesen káros hatást gyakorol a város ipari életére és elhatározta, \' hogy ;
az^ elsőfokú iparhatósághoz fordul orvoslásért s tőle kéri ennek agya-.korlatnak megszűntetését s ezzel a , helyi ipari érdekek védelmét De ennél tovább is megy az ipartestület. A helyi sajtó utjAn kéri az egyes hivatalok vezetőit, helyeznék érvénybe azt a régi rendelkezést, mely szef-nt a hivatalokban az ü-ynökösködés tilos. Az ügynökök most ugyanis szabadon járnék-kelnek-az összes hivatali helyiségekben és ott a hivatalos órákban a tisztviselőket a munkától elvonva csábítják megrendelések eszközlésére. Elvégre is a város iparos- és kereskedő-osztálya elválhat annyit a tisztviselő-osztaiyáiól. gmelynek érdekében annyi áldozatot hoz, hogy szükségleteit a helyi piacon fedezi-és nem támogat idegeneket, akik ide semmit sem hoznak, akik egy fillérrel sem járulnak a város Jerheihez, hanem akik in íen súlyos milliókat visznek el Miért adjunk kenyeret azoknak, akik a mi polgáraink elől viszik el azt, akikhez bennünket semmiféle érdekközösség nem csatol s miért fosszuk meg a keresettől a mi adózó polgártársainkat, a nehéz terheknek viselőit ?
Ugyancsak kérelemmel fordul az ipartestület a város közönségének minden rétegéhez, szüntesse .be rendeléseit az idegeneknél, lássa el munkával a helyi üzletembereket, támogassa a dolgozni akaró munkásokat, foglalkoztassa a ma pihenő munkáskezeket. A helyi piacon is megtalálja mindenki azt, amire szüksége van, a feltételek sem súlyosabbak azoknál, amiket az idegenek a megrendelőknek szabnak: pártoljuk hát a helyi ipart 1
A varosnak, a város polgárságának érdekei parancsolóan kívánják, hogy zárjuk ki az ügy-. nököket, akik a különben is alaposan megnyomorítod helyi ipar és kereskedelem ellen törnek, és mézes-mázas szavakkal, csábító Ígéretekkel a mindennapi betevő falatot vonják el azoktól, akikkel siemben a város közönsége állandóan csak követelésekkel lép fel a város ipari, kereskedelmi és kulturális fejlődése ér dekében.
Hallják meg az ipartestület szavát a hatóságok, a hivatalok, az összes társadalmi rétegek és teljesítsék kötelességüket a helyi ipar
és kereskedelem támogatásával I _
....... .\' »■■<»■» ........................ .......
Az fzr. hitközség közgyUlése.
Vasárnap délelőtt tiz órakor kezdődött a zalaegerszegi izr. hitközség évi rendes közgyűlése, mely igen mozgalmasnak Ígérkezett, miután sok fontos kérdés elintézése került napirendre.
A közgyűlést*a hitközség elnöke nyitotta meg igen meleghangú és tartalmas beszéddel, melynek a biblia köréből merített példái nagy hatással voltak a teljes számban egybegyűlt hitközség tagjaira.
A mult év folyamán elhunyt tagok elparentá-lása és a zárszámadás elfogadása után a közgyűlés legfontosabb pontja következett: a paplak céljaira szolgáló ház megvétele.
-Dnxjunger Mózes fórabbi ugyanis évek óta csak szükséglakásban lakik és a hitközség eddig nem talált megoldást arra, hogy papjának rendes és nj^egfelelő lakást biztosítson. A közgyűlés összes fölszólalói nagy elismeréssel adóztak papjuknak és mindnyájan lelkesedéssel-beszéltek arról, hogy a főrabbinak múlhatatlanul lakást keli szerezni. Csak a kivitelben voltak jelentéktelen eltérések. A hitközség tagjainak egy része ugyanis épiikezéssel akarta a kérdést megoldani, melynek keretében izraelita kuiturházat kívánnak létesíteni, míg a másik része az elöljáróság javaslata mellett foglalt állást. Eszerint azt javasolta a közgyűlésnek, jiogy Steiner gimnáziátni tanár házat vegyék meg paplak céljaira, melyet a főrabbi a legrövidebb időn belül elfoglalhat. ,
A közgyűlés hosszas és alapos, vita ulán elfogadta az elöljáróság javaslatát é« beleegyezett a Steiner-féle háznak 300 millióért való megvételébe. De egyidejűleg elfogadta Rosenthal Jenó dr. kitűnő javaslatát is, hogy az izr/ kuiturházat fölépitik, melyben a hitközségi alkalmazottaknak is lakásuk lesz. Ezesetben a jelenlegi házat értékesíteni fogják. A közgyűlés határozata folytán a főrabbi nemsokára elfoglalhatja szép lakását, ami részére .megérdemelt nyugal mat biztosit.

Az igazságQgymlnlszter hivatalban.
Badppest, április 12. Pesthy Pál dr. igaz-ságügyminiszter, aki hosszabb ideig gyengélkedett, hivatalának vezetését a mai napon átvette. <■\'
H í« fc K
Revolver-dörrenés, *
rosszul irányzott revolvernek dörrenése hangzott bele az ünnepi csendbe Zalaegerszegen Egy fiatal leány akarta eldobni magától az Életét, a neki keserű, vigasztalan perspektiváju Jövőt. Egy\'fiatat leány, akinek életében most virágzik a lilabokrétás orgona, a fűszeres-illatú Május; revolvert fogott magára és el-csattintotta a hideg fegyver ravaszát. Egy fiatal leány akart meghalni, mert egyszerű szülői .kisasszonynak" nevelték és most egyszerű emberhez, a föld kérgeskezü munkásához akarták kényszeríteni. A leáfty tiltakozott a terv ellen, nem kellelt neki a kijelölt vőlegény s mikor látta, hogy nem tudja szülőit meggyózni, a halálba akart menekülni. Akatt. Csak akart, mert a golyó célt tévesztett a remegő kézben s az előszaladt ismerősök megakadályozták a további golyókat. Micsoda vihar dúihatolt ennek a szerencsétlen, fiatal leánynak a lelkében, hogy tavaszos életét akarta eldobni magától, mert a jövőt feketének látta annak az oldalán, akit nein ö, hanem mások akarnak egy egész, hosszú életre hozzá láncolni. Micsoda elkeseredés viharozhatott ennek az elszánt leánynak a lelkében, hogy a legnagyobb áldozatot, a legfőbb jót: az életet, akarta az áldozatok oltárára tenni, csakhogy ne a földön, mások, tegyék kezét a férfi kezébe. A házasságokat sokszor nem az égben kötik. De majdnem minden ilyen esetben eldörren egy revolver, intő például a szülófcnek^ Ne7 játszatok l gyermekeitek boldogságával, életével. A házasság szentség és egész életre szól. Ne nyúljatok hozzá avatatlan kézzel. Leányvásárt csak operettekben lehet elképzelni. Az életben nem.
— Az üzlethelyiségek felszabadltáee. Budapestről jelentik: Beavatott helyen ugy tudják, a kormány hajlandó arra, hogy az üzlethelyiségek felszabadításának idejét kitolja.
— Tudományos előadás. Dr. Friedrich Vilmos a budapesti egyetem rendkívüli tanára és az országos munkásbiztositó pénztár főorvosa nyolc-tíz orvostársávai egyetemben szombaton délután Zalaegerszegre érkezik és 5 órakor előadást tart a gümőkórról a vármegyeház kis vagy nagytermében aszerint, hogy az előadás-! nak mennyi hallgatója lesz. A megyei orvosszövetség erre az előadásra a megye összes orvosait és az előadás iránt érdeklődő közön-/ séget meghívja.
— Gyászistentisztelet. Istenben boldogult IV. Karoly király lelkiüdvéért ma reggel 9 ó\'afcor ünnepélyes gyászistentisztelet voltX amelyen a hatóságok és a polgári leányiskola^ > növendékei veiiek részt. A rekviemet Pehm József. apát plébános tartotta, papi segédlettel.
A fiu középiskolák a 10 órai gyászistentiszteleten vettek részt. • ,
— Visszahelyezés. .Búzás Emma posiase-gédlisziet a postaigazgatóság Pécsről visszahelyezte korábbi állomá>helyére, Keszthelyre.
— Járási szókház Keszthelyen. A keszthelyi járás, fős/olgabirája megvette Takátsy Györgyné szül. Molnár Margit, tábornok nejének tulajdonát képező Deák Fercnc-utca 31 számú házat, 170 millió koronáért. Ezt az épületet járási .székházzá alakítják at. Bódy Zoltán alispán, a { vármegyei törvényhatóság nevében, a vételt perfektuálta és április 8-iki keszthelyi tartózkodása alatt a szerződést alá is irta.
— Rossz híre kelt az autó-fecskendőnek. Hírt adtunk már arról, hogy Tapolcán mozgalom indult meg a\'járási tüzrendészeli körlet megalakítása ós ezzel kapcsolatban autó-fecskendő beszerzése céljából. Ebben az ügyben a tapolcai járás összes kiküldötteinek részvételével értekezlet volt Tapolcán, amelyen kimondották, hogy elvben hozzájárulnak az autófecskendő beszerzéséhez és a költségek felét Tapolca, a másik felét pedig arányosan az * egyes községek fedezik. Az értekezlet egyben felhatalmazást adott a szervező-bizottságnak az autó-fecskendőre árajánlat beszerzésére. Az ügy historikumához tartozik, hogy a mult napok egyikén Zalaegerszegen jári az akció megindítója, aki a megye egy vezető egyéniségével sétálgatott az utcán. Ugy látszik éppen erről az ügyről volt szó, mert a megye vezető egyénisége nagyban igyejgzett meggyőzni a tapolcai urat az autó fecskendő hibáiról, mondván, hogy
az Istenért, ne vegyelek autó fecskendői I Borzasztó blamázs történt a legutóbbi egersiegi tűznél. Álljatok cl ettől a tervtől. Többet nem hallottunk a beszélgetésből, de ebből is nyilvánvaló, hogy a szegény autó-fecskendőnek veszett hírét költik.
— Távozó rabbi. Eisenberger Qézát, a tapolcai izraelita hitközség nagyludásu lelkészét Gödöllőre hívták meg rabbinak. Eisenberger Géza a péntek esti istentisztelet keretében búcsúzott el híveitől.
— A nyomorék gyermekekért. A Nyomorék Gyermekek Országos Otthona propagandaigazgatója Gorup Oyörgy báró .és Horváth Gusztáv dr. fótitkár Zalaegerszegre érkeztek t Zala megye alispánjának legteljesebb erkölcsi támogatásával a nyomorék gyermekek otíhona részére adományokat gyűjtenek. Az otthon 480 nyomoték gyermeket tart s teszi számukra el-
. viselhetövé az életet, amely olyan mostoha volt velük szemben. A kiküldöttek, mint a mult évben, az idén is személyesen eszközlik a gyűjtést és az adományokat hirlapilap nyugtázzák. A társadalom számkivetettjei, a" nyomorék gyermekek, falat kenyeret kérnek azoktól, akiknek az Utcn két kézzel adolt. Ne feledkezzék meg senki a nyomorék gyermekekről.
Hamis mértékek. A mult- hó 10 én a nagykanizsai mértékhitelesítő hivatal kiküldőit)! a rendőrség közbejöttével razziát tartott a piacos és mintegy negyven vidéki árustól kobozott ei nem törvényesen hitelesített mértéket, nagyob-bára féllitereseket s ezek felett most Ítélt a kikágási büntető biró. Mindannyit kisebb péni-Mntetéssel sújtotta. Az elkobzott mértékeket | törvényszék rendelkezései szerint negsest- ) misitik. /
legolcsóbb bevásárlási forrásai
ngpMEto Mftt, Zitociwtftf
1926 április 13.
\'v *
ZALA VÁRMEGYE
\\ \'
— Meggyilkolta csecsemőjét. Kovács öáborné szül. Szívós Ilona zalaszánlói 24 éves asszony újszülött gyermekét megülte. A csend őrség a bestiális anyát átadta a bíróságnak
_ Uj vasúti forgalmi fónök Nagykanizsán.
A Duna-Száva-Adria Vasút Uzleligazgatósága Polónyi "Gézát Székesfehérvárról nagykanizsai forgalmi főnökké nevete ki.
— Kerékpár-egylet a megyében. Nagykanizsa keréfcjtfrosai egyesületbe tömörüllek. Az alakuló közgyűlést vasárnap tartják meg.
_ Uj konzorolálls színtársulat. A Szalay Gyula-féle színtársulat, amely tegnap fejezte be a szezont Sümegen és holnap Tapolcán kezdi meg 10 előadásra tervezett vendégjátékát, április.\' 1-4" konzorciáJis társulattá alakult át.
— Az Utköz6k összelapítottak a fejét.
\' A zalaszentlászlói vasúti állomásra Saági József gazdálkodó részérc egy vagon kö érkezett. A kóvel megrakott vasúti kocsit a rakbdó elé akarta tolni Saági József és Saági Dömötör 3 fia, a nehéz kocsit azonban nem tudták a rakodónál megállítani s ezért Saági Dömötör 16 éves István fia u. n.-„papucsot" akart a vagon kerekei alá tenni. A gyorsan haladó kocsit • azonban nem tudta megállítani. A szerencsétlen fiu nem vei te észre, hogy közvetlenül mögötte egy álló vagon is van, s a mozgó vasúti kocsi elöl cl akarván ugrani, "a két vagon ütközője közé került s az ütközők teljesen -összenyomták a fejét, úgyhogy Saági István szörnyethalt. A vizsgálat megvidult.
— Megkerült a boncodföldei asztalos holtteste. Megirluk annak idején, hogy Ethardt István boncodföldei asztalos március első hetében Zalaegerszegen járt s innen hazafelé vette útját, de útközben eltűnt. A megindult nyomozás folyamán a jelek gyikosság fennforgását látszottak bizonyítani s egy gyanúsítottat őrizetbe is vettek. A nyomozás azonban nem tudott döntő bizonyítékot produkálni, mig most megoldódott a rejtély. Körmend alatt a^ Rábából kifogtak egy holttestet, melyben az asztalos hozzátartozói az eliünt Erhardtot ismerték fel. Mivel az orvosi vizsgálat a hullán semmi gyanús jelet nem talált, kétségtelen, hogy/ Erhardt István Őrfgyil kosságot követett e.. Fennforoghat azonban még egy lehetőség: hogy valami baleset történhetett vele, ezt azonban vajmi nehéz lesz megállapítani.
— A Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság ma, hétfőn, este 8 órakor a Gosztonyi-vendég-löben tartja szokásos heti összejövetelét. Mindenkit szívesen látnak.
Az Amerikába való kivándorlási létszám kiterjesztése. Egy szenátor és egy képviselő javaslatot adtak be a washingtoni kongresszushoz, amelyben azt kérik, hogy a jövőben mindazok bevándorolhassanak Amerikába, akik az ott lakó hozzátartozóikhoz akarnak költözködni Amenyiben a javaslatot a kongresszus elfogadja, Magyarországból a most érvényben levő párszáz ember helyett körülbelül tizezeren költözhetnének át az újvilágba.
~A „Marlkát", Zágon István nagysikert! vígjátékát, a Zalaegerszegi Kereskedj Ifjak önképző Egyletének műkedvelő gárdája e hó 20 án kedden, este 8 órai kezdettel adja elő Az Edison-mozgószijiházban.
— Pályázat körjegyaól óllásra. A letenyei
járás Jőszolgabirája a. le-iiond1s folytán- meg üresedett körjegyzői áH.isra .pályázatot hirdet. A kérvényi-k benyújtásának határidéje április 24 A választás kiírásáról később intézkedik a főbíró. v
— A budapesti mlntavásirra utazók az 50 százalékos kedvezménye* jegyet a Menetjegyirodában vállhatják meg. Ugyanott az igazol* ványokat kiáiliijak. \'
— Műkedvelő előadás Klsbúcsán. A kis-
bucsai leánykör tagj n husvétvasárnapjan a Szent Erzsébet cuiiü szindar^fboi adták elő pompás, gördülékeny összejátszásból. A szereplők közül különösen Kiss Irma, Kiss Marika, Hegedűs Juliska és Czigány Teréz lüntek ki Utóbbi a koldusnő szerepében mutatott kitűnő díakitást. Az iskolalermtí zsúfolásig megtöltő közönség sürü tapsv.\'i\'aríal juialmazl^ a tisztán nőkből álló műkedvelő gárdái. A rendezésért mélló elismerés illeti Nad Friderika tanítónőt, aki fáradtságot nem ismerő buzgalommal munkálkodott az előadas sikerén. ^ — Tolvajlás Pölöske községben Tollár Györgynek nyolc libáját műit éjjelen ismeretlen tettesek ellopták. A szegény embernek ez volf összes vagyona. A nyomozást a bucsuszent-lászlói csendőrség megindította.
— A borbély Ipar munkaszünete. A kereskedelemügyi miniszter ujabb rendeleiet adott ki a borbély- és fodrászipar vasárnapi munkaszünetének szabályozásáról. E szerint a vidéki borbélyok vasárnap reggel 7 órától déli 12 óráig nyitva tarthatnak, ezzel szemben azonban héifón délelőtt munkaszünetet kell tartani. Ahol az iparosok többsége vasárnap zárva tartja üzletét, ott a borbelyiparnak is vasárnap kell megtartania a munkaszünetet.
Tűzoltó-tanfolyam Tapolcán. Fülöp László tapolcai tűzoltó főparancsnok vezetésével - tűzoltó-tanfolyam lesz Tapolcán, amelyen az újonnan kinevezett tűzoltóparancsnokok nyernek kiképzést.
— Kislakások építése. Budapestről jelentik : A földreform során kiosztott házhelyeken 180 ezer kislakás építését kezdik meg, az építési kölcsön e célra tendclkezéste álló összegének felhasználásával
— Állategészségügyi kimutatás. Zala vármegye törvényhatósági állatorvosának jelentése szerint április hó 6 an ragadós állati betegségekkel összesen 15 község voi\' megfertőzve. Ezek a következÓK: veszettséggel: Díszei; ivarszervi hólyagos kiütéssel: Ku^tánszeg és Zalaszabar ; lórühkór-.il: Kányavár ; sertésor-bánccal : Balatonszóiós Os Vorrü ; seitésvésszel: Balatonmagyaród, Kisbucsa, Orbáuyosfa, Tilaj és Zalacsány.
sport.
Kőszegi Sport Egylet-ZTE 6 :1.
I \'■■■■" 1 \' ■■_■__ ............■ ■ \' 1 l-JLilg. - ."»
Meg nem érdemelt vereséget szenvedett a Zalaegerszegi Torna Egylet csapata Kőszegen. Bár a zalaegerszegi ceapat a hosszú autó-úttól összetörve érkezett meg Kőszegre, a csapat méltó ellenfele volt a bajnokaspiráns Kőszegi Sport Egyletnek; csak a kapu előtt a csatársor nem találta fel magát, mig Kőszegnek a csatársora kitűnő voit. A ZTE bői kiemelkedett Mike I., Toriszay, az egész mezőny legjobb, játékosa Lőwy volt. Mike gyönyörű goljátl megtapsolta a közönség. \'
MZSE —Kereskedelmi iskola válogatott 2:1.\'
Féhyes revansot vett a MOVü a keres-kcdelmisták jóképességü csapatától. Az első félidő a Í%ZSE eiős támadásával kezdődik és szinle kapujához szegezi a diákokat, de eredményt csak Lang lövéséből ér el. A második-félidő szintén ZSE támadással kezdődik és Juhász szép helyzetből golt ló, most már a ZSE biztosnak iáija az ereményt és lefékez, ugy hogy a diákok is szóhoz jutnak és egy kavarodásból Lérám szépíti az eredrtlvPVW A ZSE további támadásai közben ér véget" a mérkőzés. Molnár bíró mindkét fél megelégedésére bíráskodott.
Zalaegerszegi Törekvés—Vasvari SE. 0:0.
Ujabb pártközi konferencia*
Budapest, április 12. Bethlen István gróf ^ miniszterelnök a költségvetés letárgyalásának biztosítása céljából ujabb pártközi értekezletet óhajt összehívni, mert a költségvetést junius Ü)-ig be kell mutatni Genfben. Hírek szerint Vázsonyi és a legitimisták nem akarnak résztvenni ezen az értekezleten, amelyen a minisz- . terelnök részletesen kifejti programmját a titkos társaságokkal szemben.
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár kötöttáru gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
színház és mozi.
A Farkasok osodija.
A francia kinematográfia reprezentáns filmje. Bemutatja az Edison-mozgó ápr.hs 14-én.
Párisban a nagy Operában volt ennek a filmnek a bemutató előadása. A francia köztársasági elnök, a kormány és a közélet minden kiválósága jelen volt azon az ünnepi előadáson, amelyen ez a nagyszabású film bemutatásra került. Ez a fiiin akarja jelenteni azt, hogy számban nagyobb az amerikai filmgyártás, mint minden más országé, deahol igaz művészetről van szó, ott a frano^ nemzetet nem lehet második sorba állítani.
Ünnepély lesz ennek a filmnek a bemutatása Egerszegen is.
VASAR
DIVATÁRU
ÜZLETÉBEN
Ttlttoam
ZALAVÁRMEGYE
,9
26: április 13.
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
Egy aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő •
14.385 paplrkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
• falnlik: Angol font 34G920-348920 Cseh korona 2112-211«> Dinár I254-12ÖU
Dollár 71200-71500 Francia frank 2453-2473 Hollandi frt. 28630-287fi() Ld 2*13-519
Ura " , 513-299 Ura 2860-2886
Márka 16985-17035
Osztr schill. 10*056-<90 Dán korona 18695-18755
< k
Dívixák:
Svájci, frank Belga\'frank Norvég kor. Svéd kor.
13768-13818 2705-2725 15335-15385 19120-19180
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel
Kopcnhága
Oszló
London
Milano
Newyork
Páris
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich
28630-28730 1255-1260 16985-17035 •289-295 2705-2719 18695-18755 15335-15385 346920-347920 2866-2880 71340-71540 , 2438-2454 2112-2119 514-518 19120-19180 10 062-10092 13768-13808
Budapesti terményjelentés.
Búza 412.500, Búza (tiszavidéki) 417.500, Rozs 235.000, Takarm. árpa 225.000, Sörárpa 280.000, Zab 245.000. T ngerí 185000, Korpa 170.000, Repce 620000, Köles 21^.000. Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Sxéni--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona 00072 50 00 osztrák korona 00073 15 Frfbcía frank 17.75, szokol 15 33 0. dinár 9150
• Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következek voltak : búza 370,000. rozs 20U.000, árpa
230.000. zab 210.000. tengeri (csöves)---, tengeri
220000. marhahús 16.200, sertéshus24, boriuhub 28 ezer K kilogrammonként;széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai.
Huszkoroná magyar arany: 286 000, huszkoronás osztrák arany 786.000, ezüstkorona: 5700 régi ezüstforintos: 15.2U0, ezüst ötkoronás: 28 600 korona.
Laptulajdono.: zalavarmioyb i.p«\'.dM*r».t«c. r<)ti.rk*(it4 szektftfs mArtom, F.I.I9. ti.rk.tit4: HfROOLY Ft RE NO. P.l.l«t ki.dó : kakas AOOSTON.
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
milhofer elemér
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
eladás nagyban és kicsinyben.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömódér, Tófej, Outorfölde,
Nova, Bak, Zalalövó.
APRÓHIRDETÉSEK.
••••
KÖRMÉNDEN egy jóforgalmu vendéglő elköltözés miatt eladó. Átvehető május 25-én vagy junius 1-én. Érdeklődni lehet Kiss József vendéglősnél, Bástya-u.^.
Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEGERSZEG.
«
O V 9
X »
©
ki e
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
S\\ \\
legprímább minőségi!
petróleum, gázolaj, autó és motorbenzin, autó-, traktor-, henger- és gépkenőolaj, gépzsir, kocsikenőcs
kapható:
fommer Sándornál
ZALAEGERSZEGEN
TERMÉNYKERESKEDÉS
Z
X
V 0 2
éu 3
a
. • f%
(i>
3
©
Szállodák, penziők és villatulaj-donosok figyelmébe!
Agytoll, pehely és ágynemű
szükségleteiket legolcsóbban és legmegbízhatóbban az
Ágytoll ét ágynomü r.-t.-nál
Budapest, VII. Erzsébet-körut 15. szerezhetik be
Tollmintákat kívánatra postán küldünk. Ágytollak hygienikus gőztisztítása! — Pehclvpap-lanok és paplanok a legszebb kivitelben kaphatók.
Mázoló és művész-ecsetek Falmlnták
a "o «2
w
3
A festés csak akkor szép és tartós, ha megbízható, elsőrendű és minden idegen anyagtól mentes
festéket
használunk. Ilyen kapható
May er József
festék-, fűszer- és gyarmatáru nagykereskedőnél
zalaegerszegen
Telefon 78.
Pontos kiszolgálás. — Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel szállítok.
T
z
9
•a
Lakkok, Firniszt Kromofag, Denat. szesz. Angol és belföldi hlntólakk.
\\

Ne
DOBJA KI
pénzét minden lim-lomért, ^
\' s ha \'
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, tfogy a
szállítom minden hitelképes |:gyénnck, s nem kell ezért idegenhez (ordu)ni
kakas Ágoston
könyvnyomda, . könyv-, papir- és irószerkereskedés, * kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Megérkeztek
az Ií*2ti. évi legújabb typusu piros, zöld és szürke szinü
Állandó készletünk van azonkívül Fordion traktorokban és annak összes tartozékaiban: -ATrösszes Ford-gyártmányok azonnal szállíthatok eredeti gyári áron és legelónyö- \\ sebb fizetési feltételek mellett.
Mellf és Pintér Szombathely
A .Ford Motor Conipany* autorizált képviselete. ^ Megbízottunk
Faragó Ferenc cég Keszthelyen,
(Telefon 73. is.)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál.
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, télikabátokat bandákat, női és gyermekrnbákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
Tételkényszer r jlkül az árnbáz Hatalmas raktárát és kirakatait
V évfolyam.
Ara 1500 Korona,
84 szaat.
- -- ..-■-..
POLITÍ K AI IST X-\' 11., j\\. 1J
————............11... ■■ . , , ■■ 1 1 . 1 ■ f—,--,1 .--t. 1 \'.i,1 , m .i.mí
fellelik ■lfldea hétköznap délután. - Elűlíietes: egy hónapra 25.000 R, neiyedém 76.000 K. - 8ierk«ait6aé* éa kiadóhivatal: SalaejersMg. 8iéchenyM4r r. Teleim m
Zaiacgmaseg, 1926, április 15\' Csütörtök.
Már tőlünk is Irigyelnek valamit.
Zalaegerszegnek csapnivalóan rossz vasut-közlekedési viszonyai országszerte ismertek. Akármelyik irányban mozdulunk ki innen, vagy akármelyik irányból érkezünk, mindig csak a döcögő vicinálist használhatjuk, amelyen még az életét is megunja az ember. Ha pedig a közelünkben elfutó egyetlen fővonalon, a déli-vasutbn akarunk utazni, már néhány perc múlva az átszállás kellemetlenségein kell átmennünk. Nem elég, hogy^ csak le- és fölszállunk Szentivánban, hanem ott már utasokkal telt kupékat találunk, ahol vándorolnunk kell előre-hátra, mig véf;re nagynehezen elhelyezkedhetünk.
Ebbe a kinos-keserves helyzetbe egy kis enyhitö balzsamot öntött a déíivasut a Budapestig futó egyetlen közvetlen kocsi beállításával, hogy a Zalaegerszegről Budapestre, illetve Budapestről Zalaegerszegre teázók ne legyenek kénytelenek minden vonatnál kétszer átszállani. Könyörületességet gyakorolt tehát velünk szemben ezzel az intézkedésével. Legalább az éjjel utazóknak van egy kis kényelmök.
Ezt a kis kedvezményt irigyli el most tőlünk Szombathely. Megtörtént ugyanis a napokban az a hallatlan igazságtalanság és séi \'em, hogy Nagykanizsán egy Székesfehérv. «ra utazó csendórfőhadnagyot és egy szombathelyi házaspárt ;i kalauz nem akart beengedni a zalaegerszegi kocsiba és ezért a „\\|asvármegyeu cimü |ap erős megrovásban részesiti a vasutat, illetve a kísérő személyzetet Azt írja a többek között, hogy a Pullniann-kocsira féltő gonddal vigyáznak a kalauzok, nehogy abba zal?egerszegin kjvül teremtett lélek betehesse a lábát. • A Déíivasut a közvetlen kocsi beállításává! egy kis figyelmességet tanúsított irántunk, amikor Egerszegnek) a Budapesttől jelenleg legtávolabb eső megyeszékhelynek megadta a kedvezményt. Hogy Szombathely nincs rászorulva ilyesféle kedvezményre, az az ó szerencséje. Éjs, ha az országnak valamelyik városa dicsekedhetik kitűnő vasúti összeköttetéssel, ugy az bizonyára nem más, mint Szombathely, amelytől Zalaegerszeg soha sem irigyelt semmit sem, sőt mindenkor örült a szép fejlődésének. Azt várhattuk volna tehát a jószomszédtól, hogy ö is örül, ha ez a szerencsétlen kis Egerszeg valamiféle jótéteményben részesül, ha valaki észreveszi nehéz helyzetét és*azon enyhíteni iparkodik. Az hittük, hogy a fejlődés utján mérföldes lépésekkel haladó Szombathely méltányolja a mi siralmas állapotunkat és nem lobban haragra amiatt, hogy a kilencórás, majdnem 300 kilométeres utat a zalaegerszegi ember egyetlen vonaton megteheti anélkül, hogy végig derékszögben kellene ülnie, vegy pedig a folyosón kellene sétálnia. Ugy gondoljuk, hogy Szombathely is tudja, hogy azok az egerszegiek, akik az éjjeli vonattal utaznak Budapestre, rendesen a másik éjjel utaznak vissza, megkívánják tehát azt, hogy egy kis kényelmet nyújtson nekik a vasút, amikor közben Budapesten egész napon át . lótnakfutnak. Ezért és csakis ezért vezették be a közvetlen kocsit és nem azért, hogy kanizsai ul.isok 2—3 órás uton kényelmesebben utazhassanak. Elvégre is Kanizsáról Fehérvárra ét Budapestre napjában többször utazhatnak és soha sem kell átszállani: Szombathelynek pedig olyan kellemes összeköttetései vannak minden irányban, hogy nem szólhat egy szót sem. Miért kellett hát épen Szombathelynek felfortyannia azonaszörnyü .sérelmen*, aniely a Fehérvárra utazó csendőr-főhadnagyot és a szombathelyi házaspárt érte, flzt nem tudjuk megérteni I
A közvetlen kocsit — igen isi — Zalaegerszeg kedvéért vezették be, mint ahogy bizonyos kedvezményben részesült Szombathely is már nem egyszer. ,És, hogy a mi kis érdekeinket a vonaton is védelmezték más vidékiek/ azt
példákkal illusztrálhatjuk. Épen egy hétlel ezelőtt történt, hogy Nagykanizsán néhány úriember szállott föl a „lefüggönyözött" egerszegi kocsiba. Egyik fülkébe sem léphettek be, mert a bent alvók — horribile dictu! - még be is zárkóztak. „Itt egerszegiek alusznak, jerünk más kocsiba14 — szólt az egyik és el is távoztak. Az ilyen esetek úgyszólván naponként megismétlődnek, ami arra mutat, hogy olt Somogy vidékén, meg Fehérmegyében jobban méltányolják körülményeinket, mint a szomszédban és elismerik, hogy azt az embert, aki 18- órát utazik és 14 órát futkos Budapesten, megilleti legalább annyi, hogy a vasúton kiméljék egy kicsit. Viszont azok, akik 4-5 órát kénytelenek csak vonaton ülni és nem áldoznak föl két éjszakát, szoronghatnak, esetleg állhatnak is egy kicsit
Laptársunknak, a „Vasvármegyé"-nek is figyel-\'mébe ajánljuk az itt mondottakat. Mi nem irigyeltünk el soha semmit Szombathelytől, pedig volna mit elirigyelnünk. Továbbá, hogy Zalaegerszegnek érdekei mindenesetre esnek olyan súllyal számításba, amikor arról van szó, hogy könnyebb kapcsolatot kapjon Budapesttel, mint a Kanizsáról Fehérvárra utazó főhadnagynak, vagy egy szombathelyi házaspárnak egyszeri utazás alkalmával megkívánt kényelme. HiSozük is, hogy a Déíivasut igazgatósága továbbra is részesít bennünket abban a kedvezményben,-amiben eddig részesített, vagyis az egerszegiek kedvéért bevezetett kocsit az egerszegiek számára fogja föntartani.
Különben örülünk, hogy máijőlünk is van, mit irigyelni. Csak az érthetetlen, hogy miért épen Szombathely irigyli azt.
Amikor a község lakossága más vallásra akar áttérni a tanitóválasztás miatt.
Megüresedik egy tanítói állás. — Deputációk, korteskedések. — Tanitóválasztás egyetlen szavazattal. — A község népe más vallásra tér át, mondta egy deputáció, ha nem az ő jelöltjüket választják meg tanítónak. — A miniszter dönt végső fokon
az ügyben.
Rég nem tapasztalt bonyodalom keletkezett egy tanitóválaszlásból, amely közel egy féléve húzódik s amelyben a végső szót a legfelsőbb fórum, a kultuszminiszter, mondja ki. Ezzel a már tengeri kígyóvá nőft k üggyel a Közigazgatási Bizottság tegnapi ülése foglalkozott s hosszú vita és sok hozzászólás után a választást jóváhagyták.
r Üres egy állás.
Az előzmények a következők: az ujudvari községi iskolánál a tanítói állás megüiesedelt. Az iskolaszék annak rendje és módja szerint a pályázatot kiírta, a kitűzött napon a választást meg is ejtették, ez azonban — a felettes hatóságok véleménye szerint — nem sikerült megfelelően, különböző okok miatt, amelyek között az is szerepeli, hogy a megválasztott tanító kommün alatti magatartása kifogás alá esett. A választást ezért megsemmisítették,
uj választást írtak ki s erre elnöknek a nagykanizsai főszolgabírót küldőtfék ki, liogy erélyes kezzel csináljon rendet a községben,
melynek lakosságát az előző választással járó izgalmak és agitációk felzaklatták, úgyhogy tartani lehetett esetleges komolyabb következményektől is.
Az u) választást
decemberre tűzték ki s azon három pályázó vett részt, köztük Nyerky János bélistás állami tanitó, akit a község már hónapokkal ezelőtt helyeties tanítóul alkalmazott s aki rövid működése alatt az ifjúságot egyesületbe tömöritette s előadásokat rendezett.
Nyerky Jánost azonban az elnöklő főszolgabíró nem jelölte. Ennek a nem jelölésnek hosszú és bonyodalmas előzményei vannak, amelyeket - tekintettel az ügy természetére — nem ismertethetünk. V
Az iskolaszék nem szavaz.
A Nyerky János pártján álló iskolaszék nagyolt nézett erre és — hallgatott Hallgatott akkor is, amikor szava/m kellett völna A határozatképes számban megjelent iskolaszéki ta-gyike sem szav«i/ott Nyerky kizárása J csak a gelsei plébános adta te szava- \'
zatát Mattos tanítóra, akit a főbiró első helyen jelölt. Ilyenformán
a majdneni teljes számban megjelent Iskolaszéki tagok sztrájkolásával és egyetlen szavazat leadásával la szabályszerűnek jelentette ki a főbíró a választást, amelyet az iskolaszék is, Nyerky is megfellebbezett s ez a fellebbezés került a Közigazgatási Bizottság tegnapi ülése elé.
Az ügyet Szirmai Miksa kir. tanfelügyelő referálta s javasolta: mondja ki a bizottság a választás szabályszerűségét és utasítsa el a fellebbezéseket, mivel a megfelelő rendelkezések szerint az iskolaszéki tagok kétharmadának jelenléte szükséges — ami megvolt — a határozathozatalhoz és egyetlen szavazat is eldöntheti a pályázat sorsát. A fellebbezőknek az az érve, hogy a nem helyben lakó lelkész szavazata érvénytelen, nem állja meg a helyéi, mert Újudvar község a gelsei esperesplebános körzetéhez tartozik, s mint ilyen, helybenlakónak számit és joga van a szavazáshoz. Kéri egyben a tanfelügyelő további állásfoglalás, illetőleg a bizottság határozatának a legfelsőbb fórum a|tal leendő megerősítése céljából az ügy összes iratait felterjeszteni a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.
Vallást változtat a ^ község, ha . : .
Csóthy Géza murakereszturi apát szólal fel elsőnek a tárgyhoz. Figyelmébe ajánlja a bizottságnak ezt az ügyet, amely már csak azért is nagyfontosságú, mert az egész ujudvari körzet fel van izgatva s különöRen a Nyerky pártján álló ifjúság körében izgatott a hangulat. Sokat foglalkozott ezzel az üggyel s igy alaposan ismeri. Felhozza, hogy járt nála N
egy ujudvari küldöttség és Nyerky megválasztása érdekében kérte közreműködését. Kijelentette a küldöttség, hogy ha nem Nyerky János lesz a tanítójuk, vallást változtat a község.
Újudvar lakossága hangulatok szerint él, a* emberek könnyen izgalhatók s szükséges, hogy olyan tanítója legyen a községnek, ki erélyes kézzel rendet teremt végre. Privát imformációi is vannak Nyerkyröl, ezek közül többet fel if említ s márcsak ezekért is kéri a választás
2
zaLavArmegye
l
1926 április 15.
megerősítését, a fellebbezés elutasítását és az indokolásba, az általaJelhozott körülményeknek leszögczését." hogy"a" kultuszminiszter tisztán lásson ebben a kérdésben.
Szentmihályi Dezső is hasonló értelemben szólal fel, ő is hangsúlyozza, hogy rendet keh teremteni Újudvaron.
Szirmai tyiksa tanfelügyelő válaszolva a felszólalásodra. több körülményre vonatkozólag . informálja a bizottságot, majd • jelenti, hogy \' Újudvar azonnal utasítást kap Nyerky János helyettes tanítóul való alkalmazásának azonnali megszűnteiéire.
Zala megye elmúlt hónapja.
Az alispán jelentését, a lörvén^jatóság elmúlt havi állapotára vonatkozólag, Brand Sándor dr. megyei főjegyző olvassa fel. A jelentés szerint márciusban a zalamegyei csendőrség 291 (februárban $25,) esetben teljesített nyomozási szolgálatot. Ezek közül 286 esetei kiderítettek s ezek tetteseiként feljelemetett 328, (februárban 423). elővezettetett 17 egyén.
A járásbíróság hatáskörébe tartozó kihágások száma 23 (februárban 15) volt, melyeket mirjd
• kiderítettek.\' Ezék tetteseként feljelentettek (februárban^ 28) egyént. ^
A közigazgatási hatóságok hatáskörébe ta tozó kihágások száma 642 (februárban. 474) volt, ezeket mind kiderítették. Ezek telteseiként feljelentettek. 623 (febrnárban 670), elővezetlek 18 egyént. •
Ezek hzerint a kihágási esetek száma az előző hónappal szemben csökkenést mutat.
Zalamegye mult évi adóhátraléka megközelíti a 22 milliárd papirkoronát.
»t
A zalaegerszegi pénzügyigazgatóság a. megye Adófizetési viszonyairól a következőket jelenti:
Együttesen kezelt adók (aranykorona értékben) : ••v —
• Műit évi hátralék : 1,510.295 K • 03 fillér. (Papirkoronában 21,897,972 500).
Folyó évi előírás adónemenként-: Földadó 1,663 345 K 22 f. Hájadó 925 997 K 86 f. Jövödelemadó 694 987 K 70 f. Vagyonadó : 170,679 K 91 f. Társulati adó 86.388 K 40 f. összesen- 3,561.400 K 99 f
Az év eleje óta elrendelt szaporodás 175.713 K 52 f. összeseri tehát 5,247.318 K 64 f.
Az év eleje óta elrendelt törlés 17.931 K "19 f.
Az egész évi helyesbített tartozás, a ,mult évi adóhátrafók figyelembe vételével 5,229 387 K|54 f.
Az év elejétől február végéig > befizettek 423.091 >K 12 fillért, március 166.530 K 93 f adóbefizetés történt, igy az év eljbő három hónapjában a befizetett adók összege 589.622 K 05 f ;> hátralék .tehát 4,639 755 K 49 fillér. A hátralék a folyó évi előirányzatnak 130 százaléka.
Fényűzési adóból (papirkoronákbari) befolyt niáraiu$baii 150,514,537 K, általános forgalmi adóból Í574,700 691 korona (330 rhillióval több, mint tavaly márciusban); állatforgalmi adóból 562,72$ 153 K (12 millióval több, rninf tavaly márciusban),béiyeg és jogilletékből 1,447,380 524 korona (519 és fél millióval több, mint tavaly márciusban), illeték-egyenértékben 31,251 865 K.
Készül a diktatúra Csehországban.
Prága, április 14. A cseh "fasiszták kongresz-szusán erős támadások hangzottak el a, szociá-lÍ8ták ,ellen. A szónokok arról beszéltek, hogy a szociáljsták lálfe alatt már ég a föld. Benes felől ugy nyilatkoztak, hogy megszűnt a joga a nemzet fölszaoaditójaként viselkedni annak, aki a Szovjettel lép szövetségre. Akik a diktatúrát ellenzik, azok azzal érvelnek, hogy az el«-pusztítja a demokráciát. Ahol nem volt demokrácia, olt nem is lehet azt elpusztítani. A politikai érdeklődés középpontjában ma a diktatúra kérdése áll, amelynek vezérségére Stribrny vágyik. A Bohemia jól értesült helyről nyert információk alapján azt irja, hogy a legionáriusok ellene vannak a fasizmusnak és minden diktatúrának. Ha §tribrny diktatúrát akar, nem számíthat a légionáriusok támogatására.
Irodalmi Kör Zalaegerszegen.
A Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság irodalmi körré alakul.
Hosszú idő óta sürgetjük már olyan egyesületnek. körnek létesítését, mely magában egyesítené Zalaegerszeg irodalompártoló intelligens elemeit. Egy megyeszékhely nem is nélkülözhet ilyen egyesületét s nem különösen ma, amikor mindenfelé csak azt halljuk, ho^y kulturális fölényünkkel győzedelmeskedhetünk csak a bennünket körülvevő ellenségei.iken. A magyar nemzeti irodalom szerencsésen fölemelkedett a virágzás magas fokára, pezsgő irodalmi élettel dicsekednek az ország egyes vidéki központjai: ebbe az életbe tehát\' bele kell kapcsolódnia egyszer már Zalaegerszegnek is, ahol szép ázammal élnek tollforgató emberek, irodalombarátok, de •akiknek nincs alkalmuk, nincs terök tehetségeik érvényesítésére. A tehetségek érvényesülje, a szellemi termékeknek közkinccsé válása csakis ugy érhelő el, ha van cgyk bármily kis terjedelmű kör is, ahol az irodalom és művészetek , művelői, kedvelői érintkezhetnek egymással, kicserélhetik gondolataikat, \'munkára serkenthetik egymást s tudásuknak, niunkájok-nak eredményeit a nagyközönséggel közölhetik.
Zalaegerszegen föltétlenül szükséges az irodalmi kör megalakítása. Parancsolóan követelik ezt a város viszonyai^ És lesz is irodalmi kör. Magja már megvan a\' Rákosi Viktor. Irodalmi Aszialtársaság-ban, mely a vasarnapi. Rákócziünnepély rendezésével nemcsak életjelt adott magáról, d(/ életrevalóságának is bizonyságát szolgáltatta. A város közönsége ebből is meggyőződhetett arról, hogy, vannak Zalaegerszegen az irodalomnak olyan művelói, akik hivatottak a város irodalmi életének föllendítésere és vezetésére es akik föl tudják ébreszteni a közönségnek szunnyadó érzését és érdeklődését az irodalom iránt.
A jelenleg még csak irodalmi asztaltársaság a jövö hétlön hoz határozatot az irodalmi körré leendő átalakulás tárgyában és május folyamán tartja meg alakuló közgyűlését.
Most van munkában az aláVszabály^tervezet, amelyet az alakuló közgyűlésen bemutatnak és elfogadása után nyomban fötlerjesztenek a belügyminiszterhez.
A megalakítandó irodalmi kör teljesen mentes lesz a politikától és tágja lehet mindenki, aki irodalmi és művészeti pályán munkálkodik, aki szereti az irodalmat és művészeteket, tehát párt és felekezeti különbség nélkül, vehet részt annak munkájában és támogatásában bárki is.
Az alakulás nagyon biztató körülmények között indult meg és igy biztosra veheiő, kogy az ősszel már a Rákosi Viktor Irodalmi Kör megkezdi rendes működéséi. Működést körébe iktatja a szinpártolást, a város szinügyének gondozását is, valamint Rákosi Jenő ukki és Bacsányi János tapolcai szülőházának emléktáblával való mcgielölését. Magától értetődik, hogy a tél folyamán irodalmi estéket rendez és minden lehetőséget megad arra, hogy az irodalom és művészeti ágak művelői tehetségeiket kiművelhessék, a közönséget -szórakoztassák és szórakozva oktassák.
A város közönsége csak örömmel üdvözölheti ezt az alakulást és támogatását sem vonhatja meg attól az tgyesületlól, mely a város kulturális éleiének fólvirágo/tatását tűzte célul maga elé.
Á pártközi értekezlet.
Budapest, április 14. A folyó hó 14-én tartandó pártközi értekezleten alig vesznek részt a radikális ellenzékiek és a szociáldemokraták. Szilágyi Lajos olyan értelmű javallatot terjeszt a pártközi értekezlet elé, hogy a Ház pénteken kezdje meg a költségvetés tárgyalását Ezzel szemben Bud pénzügyminiszter a valorizációs javaslatnak tárgyalását kívánja, ami ugy az alkalmazotisk, mint a vállalatok szempontjából nagyon fontos. Számítani lehet arra, hogy ezzel pár napon belül végeznek és azután nyugodtan hozzáfoghatnak a költségvetés tárgyalásához.

H f R £ K

______hewra
Kadisa melyen megilletődött lélekkel és a fáj. -dalomtól megrendült szívvel jelenti, hogy retett nagyérdemű elnöke Dr.( Berger Béla ügyvéd életének 55. éleiében nemes lelkét teremtőjének visszaadta. Nagy a nii fájdalmunk. \' Komor a mi gyászunk. Súlyos, szinte pótolhatatlan a mi veszteségünk, mert páratlanul súlyos időkben lettünk megfosztva nagyiudásu éleseszü, szilárd jellemű, nemes szívű vezérünktől, ki hűséggel, odaadással, fáradságot nem kímélő áldozathozataltól vissza nem riadó, istenfélő vallásos buzgalommal és céltudatossággal irányította hitközségünk ügyelt. Eiköllö-zŐl( vezetőnk Isten veled I Mi pedig a te szellemedben folytatjuk munkálkodásunkat és ragyogó alakodat állítjuk örök példaképpen magunk elé mindenkoron. Lt\'gyen áldott emiékel
— Személyi hlr. Rólh Andor dr. rendőrtanácsos, a zalaegerszegi rendőrkapitányság vezetője, személyi ügyekben Budapestre utazott.
, — Az Iskdlaév megrövidítése. A gyenes-diási, mindszenikállai, balatonhenyei, nemen-hanyi, gyepükajáni, káptalanfai, iesenceistvándi, lesencetomaji, lesencenémetfalui, óbudavári, lenűkápoinai, alsódörgicsei és bodorfai elemi iskolák kérésére a Közigazgatási Bizottság megengedte, hogy a tanév okióber elsejétől május 31-ig tartson a IV., V- és VI. osztáiyu tanulók \' részére. Ezekben az iskolákban az idei tanév is már május 31-én ér véget.
— A megye részvényvásárlása. Bődy Zoltán alispán jelentette a megyei Közigazgatási Bizottságnak, líogy a megye részére összesen 1100 darab Vármegyei Bank és Takarékpénztár részvényt vásárolt, mégpedig 850 et a közélelmezési\'. 250-et pedig a balatoni kultusz-alap terhére.
— Hogy fogadnak Somogyban \' egy tanítót. Somogymegyének egyik kisközségében — a gadácsi evangélikus hitközségben — a tanitói állás megüresedett. A pályázati határidő leteltével az egyházi főemberek egyszerűen bementek Somogyszilbe, hol Aikelin Vilmos mint másodtanitó működött és meghívták az egyházközség nevében a tanitói állásra, melyet ő el is fogadott. A költözködés megtörténtekor még hátra volt az uj taglónak ünnepélyes fogadtatása. Előszfir elbúcsúzott Aikelin Vilmos tanítótól a somogyszili Turul Sport Egylet, mint elnöktől, majd a dalárda, mint karnagytól, végül pedig az evangélikus egyház, mint tanítójától. Gadács község lovasbandériummal vonult ki egész Somogyszilig, hogy az uj tanítót uj otthonába kisérje, majd a község határánál a gadácsi biró üdvözölte és a leventék tisztelegtek nala, mint uj parancsnokuknál. Végül az egész község kíséretében elérve a tanitói lakhoz, a gyengélkedő tiszteletes nevében Klenner Rezső döröcskei tanító üdvözölte és vezette a diszkapus uj fészkébe.
— Tüzek a megyében. Az alispán jelentése szerint az elmúlt hónapban Zala mj-\'gye területén 8 • tüzeset fordult elő. Az okozott kár összege 154,640.000 korona, a fedezetlen kár ebből 88 940,000 korona. A tüz oka : 2 esét-ben gyújtogatás, 3 esetben gondatlanság volt, 3 esetben a tüz okát nem sikerült megállapítani.
— Egy hót óta alszik. Ritka betegség érte Zana Ignác törökoppányi 16 éves gazdalegényt: egy héttel ezelőtt álomkór leple meg s azóta nem ébredt fe;. Az álomkóros legénykét beszállították a kaposvári kórházba.
— Harmadfélezer közaegélyre szoruló a megyében. A megyei tiszti főorvos jelentése szerint az elmúlt hónapban Zala megye terfl-letén a felnőttek egészségi állapota kedvező, a gyermekeké eléggé kedvező volt. Súlyos testisértés esete 10, öngyilkosság 3 (2 kútba ugrás és. I önakasztáB) esetben fordult elő. Elmekór 8 esetben képezte hatósági beavatkozás tárgyát. A megyében az elmebetegek és liülyék száma 211, a közsegélyezésre szorulók száma pedi* 2746.
legolcsóbb bevásárlási forrásai
RgchlEde ésFla, ZaUegerize|

1926 április 15.
ZALAVÁRMFGYE
— Uj gyorsvonat a Balaton mellett. Az
Államvasutak uj, nyári, menetrendje, amely niájus 15 én lép életbe, nagyban közeledik a békeévek menetrendjéhez. A fővonalakon számos uj gyorsvonat- járatot állítanak be és a vicinális vonalakon is szaporítják a vonatok számát, ezeken kívül a menetidőt a legtöbb vonalon rövidítik. A május 15 iki menetrend a Budapest—tapolcai viszonylatban uj gyorsvonat-prirt állit forgalomba-. Indul Budapestről 14 il mí0 ellenvonata Budaj>eslre 18
óra 5 perckor, mk eller óra 30 perckor énlczik.
— Erdöőrl kinevezés. Csernal Jánost a keszthelyi erdővédkerületben járási erdőőrré nevezle ki a közigazgatási bizottság.
_ az anyagbeszerzési központról. Budapestről jelentig: Azok a hírek, amelyek szerint az összes állami beszerzések felett a tervbevett nagy beszerző bizottság döntene, nem felel meg a valóságnak, mert az államnak kftzel 200 rni;!liő aranykoronát kitevő szükségletéből a^bi-xollság mindössze 65 millió aranykorona felett Midelkezne. Az Üzemek túlnyomó részében továbbra is a régi módon szereznék be a szükséglet fedezésere szolgáló anyagokat. Az intézmény hivatali részét ugy tervezik, hogy ebben egyetlen uj állás sem lenne és\' a tisztviselőket az egyes minisztériumodból osztanák be szolgálattételre. A takarékossági bizottság az elérendő negtakarj»ást évi 19 millió aranykoronára becsüli.
Leharapta a sógora fölét Kaposvárról írják: Ifj. L. J. gyékenyesi lakos összeveszett Sógorával,. I. J.-vel. A kit férfi közölt dulakodás támadt s e közben L. J. a sógorának jobbfülét leharapta. A súlyosan sérült I. J!-t Csurgóra* szállították és ott vette kezelés alá egy orvos.
— Rokkant-járulékok kifizetése. Zalaegerszeg r. t. város pénztára közli, hogy a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák április havára esedékes járulékainak kifizetését a városi pénztár 17-én, szombaton^ megkezdi.
— Gazdasági könyvgyűjtemény két községnek. A Falu Szövetség szentmargitfalvai és goszlolai fiókjai részére a földmivelésügyi miniszter egy-egy gazdasági népkönyvtári könyvgyűjteményt adományozott.
— Egy menyasszony végig pofozta a vőlegényét az utcán. A „Debreceni Hírlap" irja: Tegnap délután • 6 óra tájban nagy botrányt okozott a Csapó-utcan egy szangvinikus nő, aki teljes erejéből pofozott egy férfit. A botrány mögött valami családi ügyet leheteti sejteni, mert a férfi állandóan ezt kiabálta : Még te beszélsz ? Ilyen menyasszony vagy ? Ha nem látom, képes vagy pasast fogni az utcán ! A nő válási helyett tovább ütlegelte a vőlegényt, mig a „pasas" szépen meglógott. A családi idillnek a icndór vetett véget.
— Irachoma-jörvány Somogyban. Somogy megye barcsi járásában most ejtették meg a szemvizsgalatol, amelynek eredménye az, hogy hét községben 364 trachomás szembeteget találtak az orvosok.
— Műkedvelő előadás. A pórszombaji Levente Egyesület ifjúsága április 18-án, át, elemi iskola helyiségébén, saját alapja javára, műkedvelő előadást rendez. Színre kerül: A gyimesi vadvirág. A főbb szerepeket Tóth István, Szabó Rozika, Berghoffer Jenő, Tólh Gizella, Körmendy Mariska, Szabó József, Szabó Fanika, Luiher Vendel, Szabó Annus és Szabó Vendel alakítják. \\
— Höemelkedés várható. Hazánkban tegnap országszerte ^erült volt az idő. A hőmérséklet azonban é)jei erősen lehűlt és sok helven a fagypont alá s/állott. A Meteorológiai Intézet időprognózisa : Túlnyomóan derült idő várható, hőemelkedéssel.

Ausztria már megáll a maga lábán.
Prága, április 14. Belgrádból jelentik, hogy Zimmermann a Népszövetség ausztriai főbiztosa balkáni útjáról visszatértében az ottani gazdasági körök fö\'kéré^ére előadást tartott, melyben kifejtette, hogy Ausztria most már a külföld segítsége nélkül is megáll a saját lábán, ha a kormány betartja a lakarékossági szabályokat.
Lengyel—cs^h katonai konvenciói
Prága, április 14. A lengyel külügyminiszternek Prágában telt látogatásához sok kombinációt fűznek. A kereskedelmi szerződéseken kivül katonai konvenciót is kötött volna Lengyelország Csehországgal.
Azamerlkal bevándorlás szigorítása
Budapest, ápriiis 14. Az Est értesülése szerint a következő kivándorlási évben csak 373 magyar vándorolhat be Agierikába. Ezentúl *a szülő kíséretében kivándorló gyermek is külön személynek számit.
Zsarolásért 3 évi fegyház.
Budapest, április 14 A budapesti kir. törvényszék zsarolás büntette miatt három évi fegyházra Ítélte Szekeres Jánost, aki barátnőitől,; életveszélyes fenyegetésekkel pénzt akart
A pengö-gyártáshoz szükséges aranyi már rendelkezésre áll.
Budapest, április 14. A magyar kincstár az ezüstpengők veréséhez 70 ezer kg. ezüstöt vásárolt, további 70 ezer kg. vásárlása folyamatban van. A 10 és 20 pengős aranyérmékhez szükséges arany már rendelkezésre áll.
A frankügyben kihallgatták Zichy Vlatflmir grófot.
Budapest, április 14. Zichy Vladimír gróf megérkezett Romániából Budapestre és itt ki-hallgatiák a frankhamisitási ügyben. E hét végén kihallgatják Hir György nemzetgyűlési képviselőt is akinek- egészségi állapota annyira javult, hogy kihallgatási megtörténhet.
Egy fevélcsere súlyos következményei.
Hosszú idő óta folynak már a tárgyalások Siófok fürdő megvétele körül, amelyet Siófok község folytai a jelenlegi tulajdonosokkal, a bajai ErII-családdal, a fürdő átvételéért.
A tárgyalások azonban mindeddig eredménytelenek maradlak, mivel az ErII-család 25 milliárd koronát kért a fürdő vételára fejében, mig Siófok község csak 15 milliárdot hajlandó fizetni. -
Erii József földbirtokos az 1918-as megszállás után Délbácskából átjött családjával együtt Ma- i gyarországra és pénzét az elértéktelenedés ellen l ugy konzerválta, hogy rögtön megvette Siófok ^ fürdőt. Most azutan operettbe illő szerencsét- * lenség hozott uj fordulatot a régóta húzódó vásárlási ügyben.
Az Ertl-walád részéről a tárgyalásokat ugyanis a fiatal Ertl vezette, aki nem volt hajlandó engedményeket tenni a vételárból. Elutasító magatartását levélben tudatta a község elöljáróságával, de ugyanakkor levelet irt édesapjának is, akivel tudatta, hogy el kell fogadniok a község 15 milliárdos ajánlatát is, mivel ennél az ösz-. szegnél többet ugy sem tudnak kapni a fürdőért és ajTidei fürdőélet különben is gyengének Ígérkezik. A leveleket annak rendje és módja szerint póstára is adták és elküldték a címzetteknek : az egyiket Siófok község elöljáróságának, a másikat a fűrdótülajdonoshoz. .
A levelek megcimzésénél azonban egy kis baj történt. A két ugyanolyan alakú, de merőben ellentétes tartalmú levelet ugyanis rosszul címezték tévedésből és az idősebb Ertlnek szánt levelet Siófok elöljárósága, az ennek cimzett levelet pedig a fürdőhely • tulajdonosa kapta kéz- , hez. Ez a végzetes könnyelműség természetesen téijesen felborította a helyzetet. A falu elöljárósága most már hallani sem akart a korábbi 15 milliárdos árajánlatáról és most már csak 12 milliárdot hajlandó fizetni a fürdőért. Az Ertl-. család pedig iparkodik menteni, amit lehet, de I már a 25 milliárdból 9 milliárdot kénytelen volt Ő is leengedni. Végleges megállapodás azonban a tragikomikus vételügyben még nem történt.
A Márffy-Ugy a Kúrián.
Budapest, április 14. A Kúria büntető tanácsa ma kezdte tárgyalni Márffy bűnügyét. A főügyész is, Márffy is semmiségi panaszokat nyújtottak be s ezeket is tárgyalni fogja a Kúria.
Okollcsányl László kihallgatása.
Budapest, április 14. Makkay ügyészségi alelnök ma délelőtt kihallgatta Okolicsányi Lászlót, akit a Leirer Amália-féle gyilkosságban vádolnak. Nem lehetetlen, hogy Okolicsányit a szokol-hamisitási ügyben hallgatták ki.
Smith Genfben.
Budapest^ április 14. Az Est értesülése szerint Smith Jeremiás népsz%|dségi pénzügyi főbiztos már május 25 én elutazik Genfbe, Népszövetség ülésszakára.
VÁSÁR
DIVATÁRU ÜZLETÉBEN
Teltfon 1TO
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 17#
j
i
£Al. AVÁRMEGYE
— Röntgen Sümegen. „Sümegi Újság" cimfi laptársunk akciót kezdett a sümegi kórháznak Röntgen-készülékkel való felszerelésérc. A kezdeményezésnek már is van egy
v eredménye : a Sümegi Ének és z.ene Egyesület 18-iki, vasárnapi előadás bevételének 50 százalékát a Röntgen-alapra adják. Sümeg társadalma reméli, hogy a 60-70 millió koronát kitevő költségeket sikerülni^fog hamarosan összehozni társadalmi uton. J
— Munkapiac. A Zalamegyét is magába foglaló soproni kerületi hatósági munkaközvetítő kimutatása szerint munkát kaphat 6 gazdasági cseléd, 1 asztalos, l kovács, 6 napszámos, 3 szobafestő. 1 férfi szabó, 6 házicseléd, 34 iparostanonc, I kereskedőtanonc, összesen 59 munkakereső. Munkát keres 7 ács. 20 asztalos, 7 bádogos. 3 borbély, 13 cipész, csizmadia,\' 2 faesztergályos, 3 gazdasági cseléd, 9 gépész, 7 gépkezelő, . 2 kádár, 3 kéményseprő, 6 kerékgyártó, kocsigyártó. 3 férfi- és női takács, 1 kertész, 14 kovács, 2 kőműves, II lakatos, 4 mészáros, 2 molnár, 126 napszámos, 9 sülő, 14 férfiszabó, 3 szíjgyártó\', 3 szobafestő, 3 vasesztergályos. 4 villanyszerelő, 4 férfi, és női magántisztviselő. 6 üzleti alkalmazott, 10 szolga, 9 kocsis, 40 házicseléd, 16 iparostanonc, ösz-szesen 376 munkanélküli. Elhelyezést nyerhet a munkakeresők 15 és fél százaléka, ami március 18-án közölt kimutatáshoz viszonyítva 2 százalékos javulást jelent. Munkakeresők forduljanak közvetlenül a munkaközvetítőhöz (Seprőn, Városháza)
GAZOASÁQ.
Hogy lehet szép nagy görögdinnyét termelni?
A görögdinnye kereslete a folyó évben any-nyival nagyobb lesz, mert az uj vámtarifa szerint vámmentesen lehet azt Bécsbe bevinni, amely nagyvárosnak fogyasztóképessége görögdinnyében óriási. Reméljük, hogy a görögdinnyetermelők az idén nagyobb jövedelmet fognak elérni, mint aminőt elértek eddig. Arra kell tehát törekednünk, hogy nagymennyiségű de elsőrangú árut, szép nagy görögdinnyét produkáljanak mentől nagyobb mennyiségben, mert az ezek iránti kereslet sokkalta nagyobb. A görögdinnye nagysága azon táplálóanyag mennyiségtől függ, amely a talajban található. De bármennyi legyen is ott a táplálóanyag, a fejlődést még mindig fokozhatjuk azáltal, ha mötrágyaoldattal öntözzük meg a dinnyetöveket. Ezen mötrágyaoldatot olyan módon készítjük, hogy 30-35 kg szuperfoszfátot, 12-15 kg csilisalétromot oldunk fel annyi vízben amennyi l kat. hold beöntözésére elegendő. Azzal azután kétszer öntözzük meg a dörögdinnyét és pedig először a fejlődés kezdő stádiumában, másodszor pedig 3-4 héttel későbben Ezen eljárásnak rendkívül nagy, hatása van, tehát annyival is inkább foganatosítandó, mert a velejáró költség alig számottevő és a többletmunka se olyan nagy, hogy a többlet és szebb termés hasznothajthaióan meg ne térítené azt.
1926. április is
ÍÖZGAZDASÁG fis PÉ SZÜGY.
Ctgy aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.385 papírkoronával.
á budapesti értéktőzsde valuta & deviza árfolyamai.
Valuták:
Angol font 346800-348800 Cseh korona .2112-2119 Dinár - 1254-1260 Dollár 71175-71475 Franda frank 2458-2478 Hollandi frt. 28600-28750
Dntták:
Lei Lcva Lira Márka
Osztr schltl. Dán korona Svájci frank Belga frank Norvég kor Svéd kor.
291-297 514-518 2866-2886 i 16985-17035 10(51-101185 18690-18750 13750 13820 2692-271\\ 15205-15535 19110-19170
Amsterdam
Belgrád
Berlin -
Bukarest
Brüsszel-^
Kopcnhága
Oszló
London
Milano
Ncwyork
Páris
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich .
28600-28700 1255-1260 16985^17035 287-293 l 2692-2712 18690-18750 15595-15555 346800-3478O0 2866-2880 71340-71540 2443-2459 2112-2119 514-518 19110-19170 10057-10087 „ 13770-13810
DOBJA KI
péncét minden lim-lomért, s ha
a
r f>
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, Hogy a
, Budapesti terményt*\'.iontés.
Búra 427.500, Búza (üazavidéki) 432500, RozS 245.000, Takarm. Árpa 220000, Sörárpa 280.000, 7ab 255.000, T nceri 195000, Korpa 170.000, Repce 620 000, Köles 2Iu000, Réoa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Széna--, Szalma--.
<£Uri(hben:
Magyar korona 0-0072-50-ÖI osztrák korona \'MXr73IO Francia trank 17.85, szokol 15 355. dinár 9125
Zalaegerszeg piaci arak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáro" az. árak a kővetkezők voltak • búza 380 000. rozs 200.000, árpa
230.000, zab 210.000. tengeri (csöves)---, tengeri
200000, marhahús 16.200, seiiéshus24,bortuhu», 28 ezer K kilogrammonként; széna 120. szalma 45.
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar aranv: 28600O, huszkoronás osztrák aranv: 286 (XX), ezüstkorona- 5700. régi ezüstforintos: 15.200, ezüst fllkoronás: 28 600 korona.
Utrtuujdono.: ZALAVARMCOYC l.p»l.dAUr»«.áf.
F6»t»rft.«»l0 •ZCKfRCS MÁRTON.
P.1.I4I ti.rk.tit4: HrRDOLV ferfno.
F.l.löt kUdft: KAKAS AOOSTON.
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb \'
milhofsr slemér
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
V
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövő.
szállítom minden hitelképes egyénnek, s nem kell ezért idegenhez fordulni , .
KAKAS ÁGOSTON
könyvnyomda, könyv-, papir- és irószerkereskedés, i kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
^(^■■■■■■■■■■BBBBnaHM
APRÓHIRDETÉSEK.
Egy Jó házból való flu tanulónak azonnal felvétetik. Clm a kiadóban.
Kékkő, raííia, petrolenm benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEOERSZEG.
ERDŐS RENÉE 1 egujabb könyve:
Báró Herczfeld Clarjssz
most jelent meg és kapható
KAKAS ÁGOSTONNÁL, ZALAEQERSZEÖEN.
Bárhol hlrdetetfkönyv, eredeti kiadót á ron 11
3E

legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
ölttaydket kabátokat, bandákat, nöi és gyermekrahákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
s
Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
vételkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárát és kirakatait

fitty. " ymdá^étau
4
f. évfolyam.
Ara 1500. Korona*
\\
85 ssáM.
SalaegeriieQ, 1926. április 16. Pénfefc.
m
politikai napilap
Séfjeiül* Blndw bétkíinap délitán. - Eltflietéi: eiy Mnipri 26.000 K, negyedévre 76.000 K. - 8xerkentó«é« 6« kladólüTital: Xalteiersw, SíéebenyMé\' r. Telelaal*
Fegyelmezetlen a közönség.
v Sajnálkozással ugyan, de mégis meg kell állapítanunk, hogv a mi közönségünk nagyon fegyelmezetlen. Ha fegyelmezett volna, nem mutatkoznék szüksége annak, hogy a polgármester hirdetményben a lapok utján figyelméz-tesse a lakósságot a parkok védelmére, az ültetvények és fák kímélésére. Igaz ugyan, hogy a parkokban elhelyezett kis táblácskák is figyelmeztetik erre a lakko^ságot, de, ugy látszik, ez nem bizonyult eléggé hatásosnak.
Közönségünk t,ehát nem ki.méli a fákat és más ültetvényeket. Erről lépten-nyomon meggyőződhetünk nemcsak a Baross-ligetben és nemcsak Zalaegerszegen, hanem mindenütt. Ha csak rendőr nem áll minden lépésnyire, a közönség vígan tapossa le a gyepszegélyeket, leszak-gatja a virágokat, lelépi a fák leveleit, lombjait, a padokat össze-vissza mocslfblja, össze-vissza faragcsálja.
De a fegyelmezetlenség nemcsak ebben nyilvánul meg Nyomai láthatók annak másutt is. Vájjon nem a fegyelmezetlenségre mutat-e az is, hogy, tfllönősen éretlen suhancok, gyerkőcök csopor-okba verődnek a gyalogjárókon és abban talál-ák örömüket, ha a járókelőket akadályozhatják? *lem fegyelmezetlenség-e az utcán kődarabokkal otballozni? Papírdaraboknak, gyümölcshéjaknak — gyalogjárón való könnyelmű eldobálása mindmegannyi bizonyítéka- a közönség fegyelmezetlenségének. Egy narancsot hámozgató ember látja, hogy narancshéjon csúszik el a másik és ugyanakkor a legnagyobb lelkinyugalommai dobálja ugyancsak- a gyalogjáróra ő is a narancshéjat. mit sem törődve azzal, hogy visszajövet Ő magá is elvágódhatik \\z általa eldobott narancshéjon.
Nagy hibája ez a fegyelmezetlenség a magyar közönségnek Sok idegent meglepett ez már. Szemünkre is hányták ezt nem egyszer, károk, veszedelmek is származiak belőle, de okulni még sem akarunk Az egész dologban azután az a legfeltűnőbb, hogy a fegyelmezetlen, rakoncátlankodó elemek még durvaságokat vágnak azoknak a fejéhez, akik hibáikra, illetlenségeikre figyelmeztetik őket.v Hányszor hallhatjuk, hogy meg a rendőrrel is vitáznak, sőt a vitázáson felül még gorombáskodnak is vele, ha rendre utasítja őketl
Pedig erre a rendre utasításra nagy szükség ▼olna minél gyakrabban. Nálunk, Zalaegerszegen is, ahol a közönségnek csak egy nagyon is csekély hányada mutat fegyelmezettséget. Az utcán eldobálnak mindent, mellékutcákon házi-szemét. elhullott állat nem ritka látvány. A város legélénkebb pontja papírdaraboktól beszennyezett, a legforgalmasabb uttestek narancshéjaktól sárgulnak. De majd jön ezután a cseresznyemag, almacsutka és dinnyehéj. Annyira nincs figyelemmel a közönség a saját érdekeire sem, hogy néhány lépéssel odább, a kocsiutra dobná a veszedelmes hulladékokat, ahol kevesebb gyalogember jár g ahol e hulladékok nem fenyegetik annyira a járókelők testi épségét. Nem, ezt nem teszi meg senki. Ha elcsúszik valaki, hát csússzék el; — igy gondolkodnak minálunk.
És , ha már általánosságban beszélünk a közönség fegyelmezetlenségéről, nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, amit például vasár- és ünnepnapokon a templomban lapasztalhalunk. Hátul, « bejáratnál sürfl tömegbe verődik . a hivők serege, áitörhetetlen ércfalat alkotva, ugy", hogy sokan meg sem próbálják.\' annak áttörését, hanem visszamennek azzal, hogy nem férhetnek be; ugyanakkor azonban a templom hajója egeszén üres. Ez nem fegyelmezetlenségre vall ? Másnak az útját állják cl, másokat gátolnak nteg a bejutásban. Igazán csudálkozunk, hogy az • egyházi hatóságok ezt még észre nem vettek,. < ^gy, ha esetleg észrevették, nem vetnek véget
ennek az eléggé el nem ítélhető rossz szokásnak.
Ugyancsak vasár- és ünnepnapokon látjuk azt is, mintha a gyalogjárók nem a járókelők, hanem az ácsorgók számára készültek volna. A vármegyeháztól a városházig a gyalogjárón lehetetlen közlekedni. Aki arra járni akar, az menjen a poros, vagy sáros kocsiutra, mert a járdára az ácsorgóknak vau szükségök, akik gyakran nem a legépületesebb jeleneteket rendezik ott.
Nem ártana tehát, ha a hatóságok a parkok és fák védelme mellett más irányban is fegyelmeznék a közönséget, még pedig az itt elmondottak alapján. Amiképen kell az ültetvényeket a rongálástól védeni, azonképen kell a gyalogjárókon a szabad és veszélytelen közlekedést biztosítani, még pedig minél erélyesebb rendszabályok életbeléptetésével és azoknak szigorú ellenőrzésével. Az utcák egyes pontjain szemétgyűjtő rácsokat kellene elhelyezni, hogy a papírhulladékokat és gyümölcshéjakat od^dobálhas-sák azok, akik nem tudnak megszabadulni rossz szokásuktól. A templomban pedig meg kellene szüntetni a bejáratnál való tömörülést. Aki restet előbbre menni, az ne járjon templomba.
Ilyenformán meg lehetne rendszabályozni a közönséget, mely, ugy látszik, csak a kíméletlen szigornak engedelmeskedik. Ne vádolhasson bennünket tovább senki se fegyelmezetlenséggel 1
Az ipartestületi székház kibővítése.
| Kihirdetik a tervpályázatot. — Színházterem és állandó vendéglő is/szerepel a tervekben. —
A munkásbiztositó pénztár külön építkezik.
Az ország minden nagyobb városában, de különösen megyeszekhelyeken szép, modern székházakat építtetnek az ipartestületek. Ezeknél az építkezéseknél figyelemmel vannak arra is, hogy a székház ne tisztán az ipartestület híva-, talos helyiségeit foglalja magában, hanem olyan helyiségekkel is rendelkezzék, amelyek különféle előadások, mulatságok rendezésére is alkalmasak s igy még külOn hasznot is hajtanak a testületnek.
A zalaegerszegi ipartestület szintén már régebben tervbe vette székházának kibővítését, mely terv most már rövidesen valóra is válik.
Az ipartestület helyiségében rendezkedett be a kerületi munkásbiztositó\'pénztár s azért? az elöljáróság fölszólította a pénztárt, hogy a tervbevett építkezésekhez járuljon bizonyos összeggel, amely az évi bérben letörlesztődnék. A pénztár azonban nem fogadta el az ajanlatot, mert külön akar ő is építkezni 8 igy a kombinációból kiesik. Mivel azonban az ipartestület nem akarja az épitkezést tovább halasztani, a pénztár kormánybiztosa utján fölterjesztést intézett a népjóléti miniszterhez, tegye lehetővé a pénztár építkezését, mert, amig a pénztár ki nem költözködik, addig az ipartestület sem foghat munkához.
Az ipartestület ettől függetlenül már a legközelebb kiírja a tervpályázatot, amelyben csak helyi vállalkozók vehetnek részt.
A három legjobb pályamunkát díjazni fogja 11/», 1 millió és 500 ezer korona jutalommal; a többi pjlyázat jutalom nélkül marad. Amikor az ajánlatok beérkeznek, akkor csinálják azután meg a költség-vetést. U
A tervek szerint az épület utcai frontja vállo-zás nélkül marad. Belül az udvaron kibővítést nyerne az épületszárny, amelyet most a munkás-biztosító foglal el. I-- a kibővítés olyanformán történnék, hogy tel modern színházterem épülne, minden ^éges mellékhelyiséggel és így megoldást nvui. ne a szinházkérdés is, mely Zalaegerszegen máskép nem lenne megoldható. Arra ugyanis hiába várunk, hogy akár
a város, akár valamelyik vállalkozó elszánni magát* színházépítésre.
Kibővülne az épület rendes vendéglőhelyiséggel is A vendéglőre azonban olyan pályázót keresnek, aki hozzájárulna az építési kö tségek-hez 8 addig maradna a bérletben, mig befektetett összege a bérrel letörlesztődik. A szép tervek tehát megvannak s most már csak az a kívánatos, hogy a kivitelnek semmi akadálya ne legyen.
A lógó ópltöállványok alkonya.
A soproni* kereskedelmi és iparkamara javaslaté \' a miniszter előtt.
A járó-kelő közönség számtalan esetiben hajmeresztve áll meg egy-egy nagyobb épülethomlokzat tatarozási munkái előtt s visszafojtott lélegzettel nézi, hogyan csigázza magát mindig felebb-lejebb két szál kötélen, vagy sodronyon lógó, két tetőnyiláson kidugott gerendavégre erősített, legtöbbször silány álláson a javítást végző kőműves. A mult év nyarán, amikor a kiállításra készülődtünk, a városháza külső falát -is ilyen lógó állványról festették át.
A kötél csak kötél s ha még oly uj és erős is valahogy az a függő, ide-oda mozgó alkalmatosság sehogy sem tudta a biztonság érzetét fölkelteni a szemlélőben a fönt dolgozók életét illetően. Ezérí illetékes helyen, — tekintve, hogy balesetek is fordultak elő, — mozgalom indult ínég, hogy a kereskedelmi miniszter tiltsa be a lógó állványok "használatát.
ilyen tilalom különösen az állásfákban szegényebb kisiparosságot érzékenyen sújtaná, miért is a kereskedelmi miniszter, hogy igazságos Ítéletet hozhasson, véleményt kért az iparkamaráktól, hogy megokolt lenne-e a lógó állványok használatának az építőiparban való eltiltása.
A soproni kamara, kerülete nagyobb városai ipartestestületeinek nyilatkozata alapján, olyan javaslatot tett a minisztériumnak, hogy — mivel vidéken leginkább földszintes és egyemeletes házak vannak, — hol függő állványokra szükség nincs — bár Soptonban, Szombathelyen és Nagykanizsán jelentékeny számú kétemeletes I házak vannak, — de itt sem indokolt a lógó * állványok használata, — ennélfogva az ilyen állványok használatára minden esetben külön engedély volna kérendő a hatóságoktól. , A hatóságok elbírálnák, hogy nagyon kivételes és indokolt esetekben, a lógó állvány használata megengedhető-e s annak megvizsgálása és használati módjának ellenőrzése után az engedélyt megadná.
Ez a javaslat mindenben megfelel az észszerű biztonság\'és a közönség jóérzése követelményeinek. Válószmü tellát, hogy a minisztériumban ennek alapján* történik meg a döntés.
Á nemzetgyűlésből.
Budapest, április 15. A nemzetgyűlés mai ülésén Walkó Lajos, a külügyminisztérium vezetésével megbízott kereskedelmi miniszter beterjesztette a Törökországgal kötött letelepedési egyezmény becikkelyezéséről szóló törvény-, javaslatot. Bethlen Istvén gróf miniszterelnök a Hás munkarendjéhez szólott nagy beszédben. Vannak nagyon fontos kérdések, amelyek elintézésre várnak : az osztrák—magyar kereskedelmi szerződés, a nyugdíjvalorizáció, költségvetés. Amennyiben a • valorizációs javaslat letárgyalása hosszura nyúlnék, ugy azt megszakítják, mert a jövő hét elején okvetlenül elő kell vehni a költségvetést. 1
Megcsapoltak a szovjet Követet.
Páris, április 15. Krassirit, Szovjetoroszország párizsi nagykövetét vesztives betegsége miatt egyik kórházban megopertálták. Vérátömlesztést végeztek rajta. \' l
\\y<
ZALAVÁRMEGYE
1926 április 16.
\'MMMMM
A Kormányzó nyitja meg a Budapesti Nemzetközi vásárt.
Élénk jnunka folyik a vásár egész fejletén. Látogatás az Iparcsarnokban és a Műcsarnokban.
\' Budapest, április 15. A Városligetben az Ipar-csarnofc környéke, ahol az április 17-én megnyíló Budapesti Nemzetközi Vásár előkészületei folynak, boszorkányos gyorsasággal alakul át -kereskedő és iparos várossá, amelyben tiz napon át együtt lesz nemcsak egész Magyarország, de a külföldnek Magyarország iránt érdeklődő kereskedő és iparo^világa is. Hatalmas pavillonok. deszkatornyok, vasvázas házak emelkednek a murikások.szorgalmas kezei alátt s nagy a sürgés-forgás- az óriási Iparcsarnok .egész környékén.
Óenn a csarnokban a látogató pár perc alatt meggyyőzódhet, hogya lázas gyorsasággal folyó munka óráról-órára pompásabb képet ad az idei vásárnak. A vásár irodájában az érdeklődők nfcgy tömege a legkülönbözőbb .nyelveken akar választ ezernyi kérdésre. De az irbdában is ugyanolyan rendben és biztos nyuga ómmal folyik* a munka, mint a nagy csarnok épitő-munk^lataiban, pár perc alatt mindenki felvilágosítást kap és nyugodtan folytathatja a munkáját.\'.
A vásár külső képéről ma, természetesen, még csak vázlatosan, igen nagy vonásokban lehet Ítéletet alkotni, de annyit már most is meg lehet állapítani, hogy az egyes kiállító cégek ^z idén szinte versenyeznek abban,-Jiogy\' minél nagyobb és szebb kiállítási pavillonokat etiieíjenek. Azok a cégek amelyek a mult évben is kiállítói voltak a vásarnak, az idén mind j lényégesen nagyobb területet foglaltak le cikkeik, kiállítására. Az Iparcsarnokban már kialakultak^ széles utcák, amelyek két oldalát ha-taln#s>és művészi munkát igénylő pavillonok szegélyezik, munkásokon és kereskedőkön kívül máris igen* sok ember fordul meg az Iparcsarnokban és környékén, akiknek" legnagyobb réi sze a vásárirodát Keresi fel, hogy ott megkaphassa a vasúti, vizűm és egyéb kedvezményekre jogosító 40 000 koronás vásárigazolványt.
Ugyanilyen munka folyik a Műcsarnokban is, amelyet a divat- és rádió kiállítók csoportja fogfal: le magának és rendez be a saját ízlése szerint. Az idei vásár már előkészületeiben is mutatja, hogy a Budapesti Nemzetközi Vasár minden, gazdasági válság ellenére, 20 éves fennállása után\' évről-évre, de különösen az idén, mind nagyobb arányokban fejlődik s egyike azoknak a „Messéknek," amelyek fennállását nem politikai, vagy országos hiúsági kérdések, sőt nemis magántarsaságok üzleti érdekei teremtették meg, hanem Magyarország és különösen Budapest gazdasági szükségessége magyarázza meg azt, miért fejlődik a Budapesti Nemzetközi Vásár a Nyugat és Kelet között lebonyolódó üzleti forgalom hivatott közvetítőjévé, ugyanakkor, amikor más országok vásárjainak visszafejlődéséről állandóan kapjuk a hireket.
.A Budapesti Nemzetközi Vásárnak az előkészületeiben is megnyilvánuló jelentősége még inkább kifejezésre fog jutni az április 1 T-i megnyitó ünnepséggel is, amikor a 20 éves Budapesti Nemzetközi Vásári a Kereskedelmi és Iparkamará, valamint a vásár vezetőségének felkérésére az idén is Magyarország kormányzója;, nagybányai vitéz Horthy Miklós ünnepélyes keretek között fogja megnyitni és átadni körsétája kapcsán gazdasági rendeltetésének.
Meggyilkolta újszülött gyermekét.
Hódmezővásárhely, április 15. A rendőrség kegyetlen bűnténynek jutott nyomára. Dékány Jánosné 39 éves özvegyasszony három héttel ezelőtt egy fiúgyermeknek adott életet. Állapotát azonban annyira el tudta titkolni, hogy semmit észre nem vettek. Újszülött gyermekét azután megölte és zsákba varrva a szekrény fiókjába rejtette. Mikor most a fiókot felnyitotta, olyan bűz áradt ki onnan, hogy arra figyelmesek lettek mások is»és feljelentést tettek ellene. A rendőrség Dékánynét le is tartóztatta, de mivel még négy kiskorú gyermeke van, akiknek ő a kenyérkeresőjük,. ideiglenesen szabadlábra helyezték.
Az olaszok Máltában vizitelnek.
Róma, április 15. Az Impero cáfolja azokat a hjreket, melyek arról szólnak, hogy Mussolini Málta szigetén, mely az angolok birtoka, kikötött vítaa, vagy kikötni szándékoznék. Az igaz, hogy az olasz hajóraj volt Máltában, de ezzel csak visszaadta az angol flottának hónapokkal ezelőtt olasz kikötőben tett látogatását. Mussolini ma éjjel indul el Tripoliszból s 17-én, vagy 19-én érkezik Rómába, hol nagy hódoló ünnepséggel fogadják.
Olaszország beavatkozik a ,
békekótésbé. ,
Rónia, április 15. Olaszország minden valószínűség szerint beavatkozik a riff—francia — spanyol békekötésbe, mert Spanyolország terjeszkedni akar Marokkóban és Tangernak egy részét annektátni akarja.
Egy hajókormányos belefulladt
a Sunába.
Budapest, április 15. A Dunagőzhajózási Rt. egyik Budafok mellett veszteglő liajójatól a kormányos a vizbe esett. Csónakokkal siettek kimenteni, de nem sikerült.
Merénylet az oláh király ellen.
Bukarest, április 15 Ferdinánd ofáli király ellen Cons-tanzában merényletet akarlak elkövetni, de a dinamit előbb fölrobbant, mint a király vonala odaérkezett volna.
Meghiusult a pártközi értekezlet.
A szocialisták duzzognak. —• Vázsonyi levélben intette le híveit. — A Kossuth párt a frank-ügyet hozza elő. — A kormánypárt 12—14 órás üléseket tervez.
Budapest, április 15 A Szcitovszky Béla házelnök által ma délelőtt fél 10-rc összehivott pártközi konferencia, mely hivatva* lett volna az ellenzék és kormány között fölmerült éles ellentéteket enyhíteni s ezzel a költségvetésnek és appropriációnak letárgyalását biziositaní és ennek alapján a pénzügyi ellenőrzés megszüntetését elécni, meghiusult. Az ellenzék részéről ugyanis csak a fajvédők és a páitonkivűliek jelentek meg. Vázsonyinak eddigi magatartásából lehetett is arra következtetni, hogy a demokraták és a velők kontaktusban levő szociáldemokraták kivonják magukat a megegyezés útjait egyengető értekezlettől. Előbbre helyezik tehát saját Külön párt- és személyes érdekeiket, mint az ország érdekeit.
Fél 11-kor még nem lehetett megnyitani az értekezletet, amikor megjelent Ruppert Rezső és bemutatta a Kossuth-párt levelét, melyben megindokolják, miért nem vehetnek részt az értekezleten. Indokaik között szerepel az. hogy a miniszterelnöknek és a kormánynak felelőssége a frankügyben — fölfogásuk szerint — beiga-zolást nyert és igy a miniszterelnök nem hivatott az ország vezetésére és a parlament munkarendjének megállapítására. Továbbá : minhogy az értekezlet tárgyai köpött előfordul a titkos társaságok megszüntetése, ezzel a kormány el ismeri azt, hogy ilyen társaságok tényleg vannak még most is és, hogy vannak, az a kormány mulasztásait és gyengeségét igazolja.
Jól értesült helyről jelentik, hogy a szociáldemokraták azéit nem vettek részt az értekezleten, mert boszusak azért, mivel Peyw Károlyt kitiltották a nemzetgyűlés üléseiről: a demokratákat pedig a külföldi fürdőben üdülő Vázsonyi Vilmos levélben tiltotta le a^ értekezleten való megjelenésről és hívei nem mernek vele szembehelyezkedni.
Amennyiben tehát ugy a köjjségvetés, mini az appropriáció a rendes idffre letárgyalható nem lenne, ugy annak ódiuma tisztán Vázsonyira és a szociálisiákra hárul. A kormánypárt egyébként el van szánva arra, hogy a költségvetés letárgyalását és a pénzügyi ellenőrzés megszüntetésének lehetőségeit bármi áron is, Ha kell, 12-14 órás ülések bevezetésével is biztosítani fogta.
£81
RI-MINISCERE . . .
Istenháza! egykor helyeden itt álla Vörösördögeínk harcedző tanyája — Szétdúlta a csákány. Most felette kezet-Tördelve sorvad a komor emlékezet. Érted vágott bele a szikrázó csákány, Hogy te testet ölthess annak ravatalán — Széles kebeleden adjál egy kis helyet, Hadd véssen rá ennyit a hű emlékezet: Vörösördögöknek állt Üt iskolája ; Helyén szürkebarát kolostora áll ma — Nagyhazáhkért halni tanultak Itt — azok, < -Ti most e Csonkáért — élni tanítsatok!
P. L.
— Rákóozl-űnnepély Nagykanizsán. A
nagykanizsai Zrinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 2"50 éves évfordulóját vasárnap ünnepli meg matiné keretében.
-— Zalai állampénztár! tisztek kinevezése.
Hartl Béla, Paraiz Dezső, Berzsenyi Lajos és Nagy Zoltán zalaegerszegi, Falier Zoltán és Keller József letenyei, Kiss Ferenc sümegi, Gelencsér Ferenc, Szwetec József és Erőss Ferenc nagykanizsai, valamint Béres Ferenc, Douchon János, Németh Endre és Follinus Kornél tapolcai ll.< oszt. állampénztári tiszteket, jeleti állomáshelyükön Jvaló meghagyásuk mellett, a /X fizetési oszt. A. fizetési\'csoportjába 1. oszt. állampénztári tisztekké nevezte ki a pénzügy-miniszter.
— Miért támadják a mezőgazdasági kamarákat ? A Zalavármegyci Gazdasági Egyesület legutóbbi közgyűlésen, mint azt megírtuk/ éles támadások hangzottak el a mezőgazdasági kamarák, de különösen a Kaposvárott székelő Alsódunantuii Mezőgazdasági Kamara ellen, amelyhez Zala megye is tartozik. A harcot még a mult évben indította meg Malatinszky Ferenc, aki egyebekben az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamara egyik bizottságának az elnöke 8 aki sohasem csinált belőle titkot, mint ő maga mondotta)! hogy a kamarákkal szemben már megalakulások kezdetétől fogva ellenszenvvel viseltetett. A támadáshoz csatlakozott Farkas Tibor dr., a zalaegerszegi kerület nemzet- * gyűlési képviselője, Beznicza Péter körjegyző, sőt maga a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, Taranyi Ferenc dr. vas-zalai főispán
is. A felszólalók indítványára a Gazdasági Egyesület közgyűlése kimondotta, hogy a kormánytól a mezőgazdasági kamarák megszüntetései kérik, ha ez nem lenne megvalósítható, ugy Zalának egy más körzetbe való beosztását óhajtják, mindenek előtt pedig : megszakítják az érintkezést az Alsódunántuli Mezőgazdasági Kamarával. A felhozott érvek mellett gyanítani lehetett már régebben más oko.kat is, melyek egyes földbirtokosokat erre az állásfoglalásra birtak. Most azt jelentik Budapestről, hogy személyi ellentéteknek kell tulajdonítani ezt a ^ háborúskodást s éppen ezért a mezőgazdasági kamarák az ügynek különösebb jelentőséget nem tulajdonítanak. Talan azt is megtudjuk valamikor, mik azok a személyi ellentétek.
— A keszthelyi premontrei reálgimnázium az Uránia mozgóban, holnap pénteken délután 6 órai kezdettel műsoros Rákóczi ünnepélyt tart. Műsor: 1. Himnusz: énekli a gimnázium ifjúsága. 2.,Ünnepi beszéd : mondja: Berkes Oltó főigazgató. 3. Vonós négyes ; játsszák: Szőke Lajos VIII., Polgár Antal VIII., Puskás Andor VII. és Szeles István VI. o. t. 4. Lévajr József: .Mikes", szavalja: Károlyi Sándor. 5. Molnár—Révffy : Busmagyarok imádsága, énekli a gimnázium ifjúsága. 6. Petőfi: Rákóczi, szavalja Sümeghy László VI. o. I. 7. Kuruc dalok: a diákbanda kíséretével tárogatói előadja Tallér Tibor VIII. o. t. 8. Endrőd*: Ima II. Rákóczi Ferenchez, szavalja Dér Ferege VIII. o. t. 9. ^Hiszekegy",,énekli a gimnáiiua ifjúsága. 10. Rákóczi induló, látssza a diák-banda. _
legolcsóbb bevásárlási forrásai
Flsclü Ede és Pia, Zalaegerszeg
UMk^Éu te. mmA~ TJ.fa.náai IH-
1926 április 16.
\' ; ZALAVÁRMEGYE
Iparosok nagygyűlése Zalaegerszegen.
A zalaegerszegi Ipartestület április 22 ón, csü-íirtökön délelőtt adó- és mas, iparosokat ér-ülő ügyekben nagygyűlést tart, az Országos
ipartestület felhívására.
_ városi közgvülós Zalaegerszeg r. t. város képviselóiestüiete hétfőn délután négy órakor reridkiv^ közgyűlést tart, amelyen a kórházi és az iskolajavaslalot tárgyalják.
__ Rúlótt a feleségére. K. Oy. zalaegerszegi lakos hétfőn délután, családi természetű össze-szólakozáshól kifolyólag revorverből rálőtt fiatal feleségére akinek a golyó a karját érte. Az " ögynek valószínűleg a bíróságon lesz folytatása.
_ Adóvégrehajtások karhatalommal A
Zalaegerszeg körzeti forgalmiadóhivaial megkezdte a hátralékos forgalmiadók végrehajtásai, amelyekhez karhatalom kirendelését ké^te. A közönség ♦figyelmét felhívja a hivatal, hogy a forgalmiadót mindenki fizesse be, mert kí\'lön-ben a végrehajtás foganatosításával felesleges izgalmaknak és költségeknek teszi ki magát, a .késedelmes lizető.
• - Uj tűzoltó egyesületek. Tüskeszent-éleren, Csáfordon és Aranyodon Önkéntes zoitó egyesületek alakultak.
— Névváltoztatás. Schrammél József alsó bagodi születésű, felsőbagodi illetőségű és nagykani/-;n lakos, törzsőrmester kérelmére a saját, vaiaminl kiskorú1\' gyermekeinek családnevét a belügyminiszter Zalán-ra változtatta!
— Kedvező térméskllátások a Tiszántúlon. Miskolcról jelentik: A tiszajobbpatti
mezőgazdasági kamarához beérkezett jelentések szerint, amennyiben továbbra is kedvező marad az időjárás, a kamara területén a tavalyinál jobb termésre van kilátás.
— Kamarai Illeték kivetési kulcs. A kereskedelmi miniszter a soproni Kereskedelmi és Iparkamara (ide tartozik Zala megye is) illeték kivetési kulcsát az 1926. évre az általános kereseti adó 3 százalékbari és a társulati, valamint a tantiem adó 3 százalékban állapította meg. A kamarai illeték kivetése tehát az 1926.1 évre az általános kereseti adó köteles jövedelem 015 százalékával (átszámítással), az 5 százalékkal számított 1926. évi általános kereseti adó 3 százalékával es a lársulati, valamint a tantiem adó .3 százaiékávai lesz kivetendő.
— Autószerencsétlenség. Hűvös Salamon botfai földbirtokos autót vásárolt Budapesten, amelyet a soffőrje és sógorának soffórje akart lehozni Bolfára. Útközben. Sümegen tul, eddig még ki nem derített okból, — ma délelőtt*\' — az autó a Marcalba zuhant és a két soffőr megsebesült. A sebesülteket a sümegi kórházban ápoljak. Az autószerencsétlenségről közelebbi adatokat még nem sikerült megtudnunk.
— Megszüntetett kényszeregyezség. A
zalaegerszegi kir. törvényszék Braun Mór és Fia tapolcai be nem jegyzett cég kény szeregyezségi ügyében az eljárást befejezettnek nyilvánította.
— Egy zalaegerszegi borkedvelő polgártársunk találós kérdése. Nemrégiben statisztikai kimutatás jelent meg, amely szerint Magyarország minden lakosára naponta és fejen-kint 2 liter bor jut. £gy zalaegerszegi „bőrkéd vető"-polgártársunk a ^statisztika olvasásakor kifakadt: Csak egyszer foghassam meg azt a gazembert, aki az én tíapi 2 liier boromat megissza 1 &
— Gyermekek oltása. A polgármester a következő hirdetményt bocsátod ki: Felhívom a város területén az Utolsó egy év alatt letelepült lakosokat, hogy a még be nem oltott kisdedeiket, nagyobb gyermekeiket, továbbá azon szülőket, kiknek gyermekei az előző oltásokból valamely oknál fogva kimaradlak, hogy f. év május 29 én délután 3 órakor az utolsó oltásra annál is inkább jelenjenek meg, mert ^hrtaradásuk miatt a kihágási eljárást megindítom ellenük.
— Öntözik a gyalogjárókat. Városi szabályrendelet értelmében április 15-élőí minden ház tulajdonosa köteles a gyalogjiror röggel és délután felöntöztetni. Ma reggel léhát megkezdődött az önlözés. Ezzel Kapcsolatban rá kell mulatnunk arra, hogy a Kazinczy-téri kut már hónapok óta használhatatlan állapotban van s az e környéken lakók, különösen azok, akiknek csak üzlethelyiségük van ott, nem tudnak honnan vizel szerezni a gyalogjárók locsolásához. Nem lehet csudálni, ha a Kazinczy-térnek azok a háztulajdonosai, akiknek udvarán kut van, nem engedik meg vízért az udvarokba való ki- és bejárást. Múlhatatlan kötelessége a városnak, hogy a Kazinczy-tér kútját megjavítsa és használható állapotba helyezze. \'
— Nem fűtik a vonatokat. Április 15-étől a vonatok fűtését beszüntetik. Mivel mostanában hideg éjjelek vannak, a [kaposvári állomás-.főnökség a helyi lapokban felhívta az utazó közönség figyelmét arra, hogy éjjeli utazásokra, saját érdekében, mindenki vigyen magával meleg takarót, mert a vonatok fűtését a mai nappal beszüntetik.
— Iskolai oktatófilm-előadás. Április 23 án, pénteken, a zalaegerszegi iskolák részére iskolai okjatófilm-előadás lesz az Edison-mozgóban. Bemutatásra keiül ugy az elemi, mint a középfokú iskolák részére a ..Biológiai képek" című oktató-film. Tartalom : A növények alkalmazkodása a környezethez. Az állatok szin- és alakutánzása. Az emberi test és működése. Kiegészítésül:. A kutya a nyomozás szolgálatában. Ez alkalommal fel kell hívnunk az elenii iskolai tanulók szülőit arra, hogy ezekre az előadásokra, melyek egyébként is rendes tanítási órák, gyermekeiket minden esetben küldjék el és ne sajnálják a csekély belépti dijat, amelyei mindenki met: tud fizetni.
x Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese-bajosoknak kigyógyul.i.sáiioz nngkiiídi új sikeres eljárását és receptjét Dr Balog Géza v. kórházi főorvos gyógyintézete Budapest, Gróf Zichy Jenő-utca 23. (Levélre válaszol.)
— A nagykanizsai polgármester sajtópere.
Az időközben megszűnt ,A nép" című buda-pesli fajvédő napilap sorozatos cikkekben támadta Sabján Gyula dr. nagykanizsai polgármestert, aki sajtópert indilott a cikkek miatt. A Nép Kenessey Péter hírlapiról nevezte meg a cikkek Írójául. A főtárgyalás május vége felé lész.
— Megalakul a QyOSz zaHmegyel fiókja.
Weiser J.mos nagykanizsai mérnök kezdeményező lépéseket telt a Gyáriparosok Országos Szövetsége zalamegyei fiókjának megalakítására, illetve, mivel a fiók már régebbenv megalakult, de abbahagyta működését, ujjá akarja alakítani a zalámegyei fiókot. Nagykanizsán ebben az ügyben értekezlet volt, amelyen a megjelentek elhatározták, hogy május első hetében megtartják az alakuló ülést, amelyre meghívják Zala megye minden ipar- és gyártelepének tulajdonosát vagy képviselőjét. Az alakuló gyűlésen az országos központ részéről résztvesz Biró | Pál nemzetgyűlési képviselő, a GyOSz elnöke, Fenyő Miksa a GyOSz igazgatója és közéletünk több, országosnevü kiválósága. Mindazok a zalai gyáraik és ipartelepek\', melyek a szervezési mozgalomhoz csatlakozni és a GyOSz zalamegyei fiókjába belépni óhajtanak, lépjenek érintkezésbe Weiser János nagykanizsai gépészmérnök-gyárossal.
— Pályázat. Az igazságügyminiszter a lete-nyei és a nagykanizsai kir. járásbíróságoknál megüresedett telekkönyvvezetői állásokra pályázatot hirdet április 21-iki határidővel,
— Az uzsoratörvény megszüntetéséért. Az Országos Mezőgazdasági Kamara a kormányhoz felterjesztéssel fordult s ebben a felterjesztésében az árdrágitó visszaélésekről szóló
törvény (uzsora-törvény) hatályon kivül való helyezését kérte, azzal a megokolással, hogy a gazdasági élet mai szabadságában ennek a törvénynek létjogosultsága nincs.
Ujabb kihallgatások a frank-ügyben.
Budapest, április 15. A vizsgálóbíró mára megidézte dr. Vass József népjóléti minisztert, gróf Mikes János szombathelyi és Zadravecz István tábori püspököt. Utóbbiak 10 órakor jelenlek meg a vizsgálóbíró előtt és kihallgatásuk fél óráig tartott. Vass miniszter 12 órakor meni a vizsgálóbíróhoz. Kihallgatását Windisch-graetz ama vallomása tette szükségessé, hogy a kormány tudott a frankhamisításról. Kihallgatta a vizsgálóbíró ma Windischgraetz feleségét is.
Heg tudná ölni a saját szüleit Is.
Budapest, április 15 A csendőrség letartóztatta Horváth Ferenc sümegcsehi-i cipészsegé-dat, aki három esetben követett el vakmerő rablógyilkossági merénl^et Letartóztatásakor nyugodtan bevallott mindent. Elmondta azt is, hogy a ponyvaregények olvasása folytán változott igy meg. Képes volna még saját szüleit is meggyilkolni.
0 *
VASAR
£| INO**
DIVATARU ÜZLETÉBEN
Ttitfoü m
ZALAEGERSZEGEM
Telefon 170
ZALAVÁRMEGYE
1926. április 1
— Gépkoosl-vizsgálat Keszthelyen. Laky Kornél műszaxi főtanácsos, kerületi iparfel-flgyelő és Oroszlán Endre szombathelyi rendőr-tanácsos gépkocsi-vizsgái ltot tartott a keszthelyi vásártérén. Ez alkalommal a gépkocsivezetők igazolványait is megvizsgálták. Azoktól a gépkocsi tulajdonosoktól, akik a kiadott rendelet ellenére sem jelentek meg a vizsgálaton, az engedélyt megvonták és a kocsikat ideiglenesen kitiltották a forgalomból. Két kocsit véglegesen kizárlak. A megvirsgált kocsik háromnegyed részét a május első napjaiban megtartandó felülvizsgálatra utasították. . — Husz nap óta koplal egy leány. Az utóbbi időkben valósággal járvány lett a.„bi-csérdyzmus", . amelynek hívei nemcsak, hogy hust nem, de még növényi eledeleket is alig esznek. Inkább azt mondhatnók, hogy többét koplalnak, mint nem. Főeledelük a gyümölcs és a hagyma. A bicsérdysfák fófészke Sopronban van, ahol ma este értekezletet tartanak a reforméletmód követői. Ezen az értekezleten bemutatnak egy soproni bicsérdysta leányt, aki már 20 napja koplal és mégis a legjobb egészségnek örvend. Akármennyi gúnynak, gáncsnak is vannak kitéve a sopioni bicsérdysták, fanatikus hittel mennek tovább, eiőre, nem ugy mint zalai kollégáik, akik még most sem mernek a nyilvánosság elé állani, félve a hagyományos zalai .kritikáktól."
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár kötöttáru-gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
Kékkő, raííia, petrolenm benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
C
H
1 6 ö
¥1 •ff
•ó 3
ZAULílERSZEO.
Henger*, Gép- és Autóolaiok
Az idó drága, de a tüzelőanyag is. Aki olcsón elsőrendű s megbízható tazelóaiy^got óhajt magának a cséplili idényre biztosítani

Benzin,
Petroleum és
Gázolajban,
az forduljon bizalommal hozzám. Aki ezt nem teszi, az saját érdeke ellen cselekszik.
Árajánlattal készséggel szolgálok.
Mayer József
ZALAEGERSZEG
Telefon 78.
1 Msorar-Amerikai Petroleum R. T. lerakata.
"j Kedvaró fizetési feltetelek.
K
0?
A ¥
Oi
3 <
tt M
a
i
Í02SAZS4-SAG ESPfiBZfiOT.
(c«íy aranykorona Q
• dollár nivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.385 paptrkoronávat.
\\
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Vatu\'ák:
Angol font 346750-348750 Cseh korona 2112-2120 Dinár Dollár
Francia frank Hollandi frt.
Lei Léva Lira Márka
Osztr schill. Dán korona Svájci frank Belga frank Norvég kor. Svéd kor.
1254-1260 71175-71475 2435-2455 28610-2871Ü 290-296 514-518 2860-2880 16987-17037 10 (>&-10-090 18680-18740 13780 13820 2670-269\'> 15445-15495 19110-19160
Amsterdam
Belgrádi
Berlin ..->
Bukarest
Brüsszel
Kopenhága
Oszló
London
Milano
Newyork
Páris
Prága
Szófia ,
Stockholm
Wien
Zürich
Dí viták
28610-28710 1255-1260 \\16987-17037 286-292 2670-2690 18680-18740 15445-15495 346750-347750 2866-2880 71350-71550 2420-2436 2113-2120 514-518 19100-19160 10062-10-092 13780-13820
Budapesti s©vm6n}.\'icJ«*ités.
Móra 425.0 0, Búz* (tmzavicteki) 430.000, Rozs 245.000, Takarm. *rpa 220000, Sörárpa 280.000, 255.000, T ogcri I95i)00, Koipa 170.000, Repce 620000, K3!es 21-o.OOG. Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Széna -—, Szalma —.
Ztirleftben:
Magyar korona 0-0072 50-0^ osrtrák korina fHX)73-10 Francia frank 17.65, szoko! 15 34 5. dinár 912 5
Zalaegerszeg piaci drafc.
Á legutóbbi 7alacgerazei.\'» hetivásáror az árak i kővetkezők voltak búza 380,U00. rozs 210000, árpa
230.000, zab 210.000. tenceri (csöves)---, tengeri
20Ö000, marhahús 16.200, sertéshtis24, boriuhut, 28 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai.
HuSzkoronás magyar arany: 286000, huszkoronás osztrák aranv : 286 000, ezüstkorona t 5700 régi ezüstforintos : 15200, ezüst ölkoronás: 28 6(XJ korona.
l.«D«ul»Jdoiw»; ZALAVARMEOVf UpdadötárM***.
F<S«i.r*«l>tfl 4Z(Kt*(8 MAHTON.
«i»rk.»ili: HCRUOLV FERÍNO.
F•!•!«• kl«<ld KAKA8 ÁQO8T0N.
Nc
DOBJA KI
pénzét minden lim-lomért, » ha
a miami mi
j nem tudja lerázni a nyakáról, / mondja, meg neki, hogy a
én is
szállítom minden hitelképes egyénnek,, s nem kell ezért Idegenhez fordulni
kakas Ágoston
^ könyvnyomda, könyv-, papir- és irószerkercskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
M
1) V 9 X
M
0» v
ff
X *
Cl ff
•0
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
l
legprímább minőségű
petróleum,gázolaj, autó- es motorbenzin, autó-, traktor, henger* és gépkenőolaj, gépzsir, kocsikenőcs kapható:
fommer Sándornál
_ZALAEGERSZEGEN_
TERMÉNYKERESKEDÉS
ERDŐS RENÉE legújabb jtönyve:
Báró Hercsfeld Clamsz
most jel^ht meg és kapható
KAKAS ÁGOSTONNÁL, ZALAEGERSZEGEN.
Bárhol hirdetett könyv, er^dotl kiadói áron 11
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat
öltönyöket, kabátokat, bandákat, női és gyermekrnhákat
ÁTORS SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépüleL) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
vételkényszer nélkül az árnház hatalmas raktárát és kirakatait
\\
t évi oly ara.
Salaeporgstig, április 17. Sstombbt. ,
Ara 1500 koroha.
86. 82&BL L
politl i-l yvi na pilap
gífjolenlk Bindei hétkötoap délotán. - BlÖtlxetésr hónapra 25.000 K. negyedébe 76.0C0 K. - SurkesxtöséR és kiadóhivatal: falaeeorsxeg. 8iéebeari>tér *. Telaloa tft
Tüntető Jellegű Iparosgyűtés.
Az ipari és kereskedelmi érdekeltségek éppen toy évvel ezelőtt, 1925. április 17-én, ország-iierie tüntető jellegű nagygyűlést rendeztek abból a célból, hogy sérelmeiket nyiltan feltárják i azoknak orvoslását kérjék a kormánytól. Elpanaszolták a gyűlésen minden bajukat, rámutattak mindazokra a veszedelmekre, amelyek az iparos- és kereskedőosztályt fenyegetik, ha sé-lelmetk orvoslást ntmi nyernek.
A minden oldalrór reajok nehezedő terhek azóla csak növekedtek, dacára, hogy a kereslet megcsappant. A mult évi elemi csapások, különösen a jégverés igen sok vidéket sújtott, a népnek tekintélyes rétege tehát nem eszközölhetett megrendeléseket, bevásárlásokat, aminek természetes következménye lett ipari és kereskedelmi téren a pangás és ennek kiáltó jele az a *ok fizetésképtelenség, intnyről nap nap után értesülhetünk Nemcsak a konjunktúrákon felépült. hanem hosszú, tisztes múlttal dicsekvő vállalatok mennek tönkre és rántanak maguk után többeket a bukásba.
Azt mondják, hogy ez világjelenség. Elhisz-szük ; viszont azonban határozottan állithatjuk azt is, hogy ezen a szörnyű jelenségen okos adópolitikával, a különböző terheknek praktikusabb elosztásával lényegesen lehetne segíteni.
A viszonyok folytonos rosszabbodása most ismét megmozdulásra kényszerili az iparos- és keieskedőtársadalmM; megint nyiltan tárják fel sérelmeiket, panaszaikat az iparosok és kereskedők. A mozgalmat az ipartestületek országos szövetsége indította meg s felhívást intézett az összes hazai ipartestületekhez, ipartársulatokhoz és rokonalakulatokhoz a mozgalomban való részvételre.
A felhívás elmondja, hogy a magyar kézműves- és kisiparosság helyzete katasztrofális. Azokat az okokat, amelyek ennek a társadalmi osztálynak ezt a szomorú sorsát előidézték, a különféle alkalmak egész sorában feltárták illetékes tényezők előtt; sajnos, — minden jelentősebb eredmény nélkül Az iparteotületek országos szövetsége ugy érzi, hogy ennek dacáia meg kell kísérelnie újólag a helyzet jobbrafor-ditás-át s mintegy az utolsó órában még egyszer fel kell hívnia a kormány figyelmét a segítség szükségességére és immár tarthatatlan voltára.
Hallassa jajszavát a kézművesség és kisiparosság tábora: talán háromszázezer önálló exiszkneiának, adófizető polgárnak és az újjáépítő munkában résztvenni kész magyarnak ez a megmozdulása kierőszakolja a régen nélkülözött megértést.
Ennek a megmozdulásnak egyidőben és egyforma napirenddel kell lefolynia, hangja komolyságával és tömegei nyugodlságával megdöbbentő," éppen csak országos voltánál fogva tüntető jellegű gyűlések keretében kell megnyilvánulnia, mely gyűléseket 1926. április 22-én pontosan délelőtt 10 órai kezdettel kell megtartani.- A gyűlések napirendje a következő: l. az adóterhek könnyítésének és a tiszta, egyfázisú forgalmi ;dó rendszer behozatalának követelése, 2, tiltakozás az állami anyagbeszerző központ fel-állitása ellen és a kézműves jellegű hatósági fc házi üzemek azonnali leszerelése, 3. a be-Jegbegélyezési törvény reformjának haladéktalan keresztülvitele, a munkásbiztositók autonómiájának visszaállítása, az ezen intézmény fenlar-tásából az iparosságra háramló terhek méltá-■yos csökkentése s a munkásbiztositók részére ■egleleló állami kölcsön engedélyezése.
Az ipartestületek országos szövetsége e mozgalomba avkere8kedőtársadalmat is belevonta j* annak vezető szerve, az OMKE, e megmozdulás szükségességél elismerve csatlakozott a
mozgalomhoz.
A központ tehát felszólítja az ipartestületek
elnökségeit, hogy lépjenek érintkezésbe a körzetükben levő kereskedői érdekeltségekkel is, hogy a, gyűlésen a kereskedők is résztvegye-nek, annál is inkább, mert a fenti napirendi pontokban körvonalazott,követelések az ő exis-tenciális érdekeit is hasonlóképen érintik.
A zalaegerszegi ipartestület, — mint tegnap röviden jeleztük, — a felhívásnak megfelelően szintén április 22-én, délelőtt 10 órakor tartja nagygyűlését, melyre a kereskedőket is meghívta. A kereskedők természetesen a legnagyobb készséggel vesznek részt a mozgalomban és teljes számban a gyűlésen is, mert hiszen azok a sérelmek, amelyeket a gyűlésen felpanaszolnak, az ő sérelmeik is és azoknak orvoslása reájok nézve is ép oly fontos és ép annyira elengedhetetlenül szükséges, mint az iparosokra nézve.
ítélet a Szabó—Szekeres perben.
Ismeretes, hogy a „Zalavármegye* 1924. évi december 25-iki számának nyilttér rovatában Szekeres Márton azt irta, hogy Szabó Gyula a „Zalamegyei Újság" belső munkatársa Szekeres zsebjét összetévesztette a cserkészcsapat pénztárával. Szabó Qyula a nyilltléri közleményben foglaltakért sajtópert indított Szekeres Márton \' ellen.
A zalaegerszegi kir. törvényszék Czikó-tanácsa 1626. március 24-én tartotta meg ebben az ügyben a fölárgyalást, melyen Szekeres Márton kérte a valóság bizonyításának elrendelését, mert bizonyitani tudja és bizonyítani akarja, hogy
Szabó Gyula, mint a Csány-cserkészcsapat parancsnoka a cserkészektől fényképezés céljaira lOezcr koronát veit fel, amely összeggel nem számolt el,
s kéri a bejelentett tanúinak kihallgatását erre a ténykörülményre vonatkozólag.
A bíróság Szekeres kérelmének helyt adott t és a valóság bizonyítását elrendelte. A kihall-galott tanuk majdnem egyönleiüen ugy vallottak, hogy Szabó Gyula a csapat lefényképez-telése céljából a cserkészektől 10 ezer koronát
l szedett össze, azonban sem fényképet nem kaptak, sem a pénzt nem kapták vissza.
A cserkészcsapat volt pénztárosai azt vallották, hogy Szabó Gyula nyugták kiállítása nélkül vett fel több ízben külömböző összegeket és többször megtörtént, hogy a befolyó pénzösszegeket nem szolgáltatta be a pénztárba, hanem magánál tartuitd. Mivel a csapat akkori segédtisztjei eredmény nélkül szólluották fel Szabót arra, hogy a pénzzel számoljon el és" igy lehetővé váljék a rendes pénzkezelés, kiléptek a csapatból.
Szabó Gyula azt vitatta, hogy ő a 10 ezer koronáért dohányt szerzett be, 8 ez, a dohány még most is megvan a megyei cserkészfőtitkárságon. Szerinte arra kellett volna a dohány, hogy a táborozás alkalmával azon élelmiszereket szerezhessenek be, mert - szerinte — dohányért könnyebben lehetett valamit venni, mint falun. Ezeknek a körülményeknek igazolására uj tanukat jelentett be s kérte a tárgyalás elnapolását.
A bíróság helyt adott a kérelemnek, Szabó tanúinak megidézését elrendelte és a főtárgyalás! elnapolta.^ \\\\
A mai fölárgyalást kilenc óra után nyitotta meg Czikó János kúriai biró, törvényszéki elnök, a főtárgyalás elnöke, aki mégegyszer megkísérli a^kitést, erre azonban Szekeres nem hajlandó, mert amit irt, azt vissza nem vonhatja. \' A békítési kísérlet meghiúsulása után elnök enunenciálja, hogy Lőrinc Imre, akit a márciusi főtárgyaláson tanuként hallgattak ki, be-
jelentést tett a törvényszékhez. Lőrinc előadja, hogy a múltkori főtárgyaláson tett vallomásának a levél\'e vonatkozó részében tévedés történt, mert 2 levelet írtak annak idején Szabó Gyulához s ezek eg yikét Vargha is aláirta, a másikat ellenben nem, arra ő irta alá a megbeszélés értelmében, Vargha nevét. Azért vallotta, hogy becsatolt levelet Vargha is aláirta, mert azt hitte, hogy az a kérdéses levél van becsatolva.
Szekeres : Ö tehát ráhamisitotla \' a levélre Vargha Imre nevét ?
Elnök : Azt mondotta, hogy megbízása volt rá.
Szekeres : Ez csak a cégjegyzőnéiyehetséges.
A tanúkihallgatások
során elsőnek Pásztor Imre reálgimnáziumi tanárt, a Zalavármegyei Cserkészfőtitkárság főtitkárát,^ hallgatta ki a bíróság. Tanú előadja, hogy ő mint főtitkár egyben a megyei cserkészcsapatok ellenőre is. A továbbiak során azt vallja, hogy akkor csak ideiglenes pénztárosa volt a Csány-csapatnak. Ó a pénzkezelést egyszer megvizsgálta, azután pedig az évi jelentések kapcsán gyakorolta az\'ellenőrzést. Az ügyrendben előirt rendelkezéseket a gyakorlatban nem lehet keresztülvinni, s szerinte a nyugták és ellennyugtákkal való pénztárkezelést egyik csapatban sem lehet megvalósítani.
Szabó Gyula 1923-ban említette neki, hogy lizezer korona értekben dohány! vásárolt a csapat részére, ezt a dohányt neki Szabó a mult évben adta át, az elszámolással együtt. A nála panaszt tevő cserkészek jelentésére megvizsgálta az ügykezelést, azt rendben találta, s épen ezért a niaga részéről befejezettnek tekintette az ügyel.
Szekeres: Tanú ur a vizsgálóbírónál 1925-ben azt vallotta, hogy egyáltalában nincsen tudomása a dologról ?
Pásztor: Erre nem emlékszem hatáfozottan.
Szekeres előadja, hogy a tanú vallomásai között lényeges eltérés van és ezért ellenzi a tanú megesketését.
Serényi Árdád fényképész tanúvallomásában azt vallja, 1923-ban járt nála Szabó Gyula, s érdeklődött, mennyibe kerülne egy félvétel. Megegyezni azonban nem tudtak, mert Szabó drágálotta a képek árait. Később nem beszéltek erről.
Rosenkrancz Andor tanú előadja, hogy Szabó Gyula annak icjején megkérte, fényképezze le a csapatot. Erre hajlandónak mutatkozott, de kérte a szükséges anyagok beszerzését. Szabó 10 ezer koronát felajánlott, mikor azonban kivitelre került volna a sor, nem volt erre ideje s igy á fényképezés elmaradt.
A tanuk megesketése
után ÍŐma&ánvádló jogi képviselője, Hollós Ferenc dr., adia elő vádbeszédét, a vádat fenntartja és kéri Szekeres megbüntetését.—v Szekeres Márton égy órás védőbeszéáében
felmentését kérte.
A bíróság 3 órakor hirdette ki ítéletét, mely szerint rágalmazásban bűnösnek mondotta ki a törvényszék Szekerest és ezért 500 ezer korona fő és 300 ezer korona mellékbüntetésre ítélte. Mindkét fél fellebbezett.
- Elkészült a póthld. A kaszaházai póthid, moly csak felényi széles, mint a régi fahíd, elkészült. A gyalogjárók részére a keleti oldalon gyalogutal építettek és igy a gyalogosok és a kocsik közlekedésében nem lesz zavar. A póthidat a belső fahiddal összekötő pótutat teljesen feltöltötték és már a kavicshordás is befejeződött, sőt a kavics elteregelését is meg-l kezdték. ^
ZALAVÁRMEGYE
1926 április 17.
nm&K
BeraerBéla temetése. Óriási közönség részvétele mellel! helyezték tegnap délután örök nyugalomra dr Berger Béla Ügyvédei, a zalaegerszegi ügyvédi kar egyik legkiválóbb tagját s .a társadalom egyik kitűnőségéi. A^yaszszer-\' taftáson az izr. hitközség, melynek elnöke volt, a\'birói és ügyvédi kar úgyszólván teljes számbán megjelent, de képviselve voli ott mindül társadalmi osztály felekezeti különbség nélkül. Dr. Junger Mózes főrabbi eszmékben gazdag beszedben búcsúztatta el a hitközség nagy halottját; "a templomi énekkar és Schönfeld Vilmos fókántor pedig gyönyörű énekkel emelték a gyászszertartás pompáját.
— Tanfelügyelőből tanító. Az már megtör-tént igaz\', nagy ritkán, — hogy tafiitóból, • mint szakemberből tanfelügyelő lett, de ennek fordítottjára eddig még nem volt példa. A hivatalos lap egyik minapi száma azonban beiga* zolja, hogy visszafelé is van ut. Rózsa György pécsi segédtanfelügyelőt eddigi ámenek és szolgálati beusztásának meghagyása mellett a VII. fizetési osztályba állami tanítóvá ncvezfe ki a kultuszminiszter. Ennek a maia nemében ••eddigi páratlanul álló jelenségnek I magyarázata az, hogy\' a nevezett segédtanfelüKyelő hosszabb
\'tanítói működése után kapta meg tanfelügyelői kinevezését, csakhogy az uj státusban a legalsó fizetési osztályba került 6 most alig lehetett, mint segédtanfelügyeló a IX. fizetési osztálynál magasabban; mint taniló azonban már elérte volna a VII. fiz. osztályt. - Hosszüs működésre fékintettei tehát a miniszter visszaminősítene őt tanítóvá, hogy javadalmazásában-n« veszítsen semmit; viszont azonban a most már ismét tényleges tanító továbbra is megmarad tanfelügyelői minőségben. A mi i>ok pedagógiai paradoxonunk mellett az az egy >s elcsúszik s ezen csak a népoktatásügyi adminisztráció ► gyökeres reformjávái lehetne segíteni.
— Ünnepélyek. A zalaegerszegi Katolikus Hitközség vasárnap, 18 án délután fél négy órai kezdettel, Rákóczi ünnepilyt rendez a
atolikus Házbán. Műsor : 1. Nyitány: Egyházi nek és Zene Egyesület zenekara. 2. A Rákóczi-Szabadságharc történelmi vázlata: Steyrer Gyula reálgimnáziumi tanár. 3. Lévay Mikes, szavalja Kövess István 4. Kuruc d%Jdk, énekli Móra János reálgimnáziumi tanár. 5. Rákóczi Ferenc jellemképe, előadja Pehm József apátplébános. 6/ Kuruc-dalok, énekli az Egyházi Ének és Zene Egyesület vegyeskara. 7. Kuruc-dalok, előadja az Egyházi Étiek és Zene Egyesület fuvoskara, A zalaegerszegi áll polg. leányiskola május 3-án és 8-án este 8 órai kezdettel műsoros estet rendez az intézet tornatermében. A jövedelmet az iskolai segélyalapra fordítják..
—• Templom javitat. A nagykanizsai plébániatemplomot kijavítják A renoválási munkálatok a napokban megkezdődnek. Nem ártana, .ha a zalaegerszegi plébánia-templomot if* renoválnák.
— Autószöronosótlensóg cim alatt tegnap megírtuk, hogy Hűvös falamon botfai földbirtokos Budapesten vásárolt autója Sümeg melleit a Marcal folyóba zuhant. Sümegi tudósítónk az esetről a következőket jelenti: A „Mercedes" turagépkocsi í! lió 14-en az esti órákban száguldott át Sümegen és Miliályfán át Zalaegerszeg felé M»hályfán keresztül is erős sebességgel haladt át, azonban av. erős kanyarulatnál a község- túlsó végén a gépkocsi- teljes erővel nekihajlolt a Mcircalhiduuk. ahol összetörve a vízbe zuhant. A bent ülő gyári alkalmazottak hatalmas ívben repültek ki a kocsiból és a Marcal túlsó pártján terüllek el. A soffor köny-nyebb zuzódasokat, a másik utas azonban súlyos külső és belső sérülésekét szenvedett. A sebesülteket kocsin visszaszállították Sümegre, ahol dr. Orosz Vilmos oivos részesítette őket első segélyben^ majd a sümegi közkórházba szállítottak be őket, ahol ápolás alatt áldanak. A szerencsétlenség oka a sebes hajtás, amelyet nem lehetett kellő időben a kanyarulatnál lefékezni. A gépkocsit vezetők Csabrendeken, inajd Sümegen is bővebben ismerkedtek meg a rendeki és badacsonyi borokkal, igy valószínű, hogy ezek hatása volt érezhető a száz kilométeres hajtásnál.
N >~ A nagykanizsai vásár. A legutóbbi nagykanizsai országos vásár állat-forgalma a felhajtásban nagyarányú volt. Felhajtottak 1315 szarvasmarhát és 1473 lovat, a felhajtott állatok kétharmad része azonban eladatlan maradt. Összesen 524 darab szarvasmarha és 282 ló cserélt gazdát, amelyekből Olaszországba 27 szarvasmarhát és 39 lovat,, Ausztriába 28 szarvasmarhát és 15 lovat, Csehországba 14 szarvasmarhát és Svájcba 15 lovat vittek ki.
— Tömeges feljelentések iskolamulasztás miatt. A nagykanizsai kihágási bírósághoz tegnap egyszerre 65 feljelentés érkezett iskola- J mulasztás miatt. Jelenleg kö^el 400 iskola-mulasztási ügyben folyik a kihágást. eljárás. A 10—50 ezer koronás bírságok befizetésének legnagyobb részéhez csendőri és rendőri elővezetéseket kell igénybevenni.
— A Balatoni Muzeum építkezése A keszthelyi Balatoni Muzeum és Kultúrpalota építkezései serényed folynak. A napokban már a tetőépitkezeseket is megkAdctték.
— A gazdaközönség figyelmébe. A.legújabb szerkezetű szántó-velő traktorok működéséről készült filmfelvétel e hó 17 én és 18-án bemutatásra kerül Zalaegerszegen, az Edison-moziban.
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért, Fiiipp Oszkár kötöttáru-gyárából, Fenyvesi Miksa\'íégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
— Kereskedők a házaló ügynökök ellen
A békéscsabai kereskedők elhatározták, hogy a házaló kereskedelmi és ipari ügynököket, akik a maganö&okat láto^álják, megfigyelik és a rendőrsegnek átadják, mert ezek a házaló ügynökök Békéscsaba kereskedelmét és iparát egészen megbénítják.
— Mennyit jövedelmez a kózsóyoktiok • fojrgalml adó ? Tapolca nagyközség képviselő, testülele most telte közzé, a folyó év január február és március haváról szóló forga»miadó kimutatást. Eszerint háróm hónap alatt befolyt 123,621 000 korona forgalmiadó, a kiadás volt 102,773,000 korona, a tiszta maradvány tehát 20.848,000 korona. •
Már a Zélogcédulákat Is hamisítják. A Budapesti rendőrség leleplezett egy társaságot, amely már hosszabb idő óta zálogcédulákat hamisított és azokra magánzálogházakban kölcsönt vett fel. A hamis cédulákkal a társaság eddig közel százmillió koronával.károsította meg a magánkölcsönző,intézeteket.
— Tapolca felemelte a helypénzt. Tapolca\' nagyközség képviselőtestülete az országos vásári helypénztételeket felemelle. Az uK helypénzek a következők : Egy éven felüli szarvasmarha után 3200 ; hízott sertés után 3?00; 2 hónapon felüli sovány sertés után 200; kecske, juh után 1300; malac, bárány gödölye\' után 700 K; liba, pulyka, nyul utáií 1000; récének párja után 200; kisméretű kosár után 700 K. Ha a terhel kézben tarlva, nyakba akasztva árusítják, 1300 K. Egy szekér után — eltekintve az áru minőségétől — 6200, ember vagy állattal vontatott kisebb jármű után 1300 K. Satorban, padon, állványon, földön való árusításnál minden elfoglalt négyzetméter után 1300 K; köszörűsöktől 7000; kép-árusoktól, házaló, a vásáron fel és alajáróktól 1300. Üres szekér után 2500 korona.
— Kényszeregyezségi ügyek. A nagykanizsai kir. törvényszék Stern Vilmos nagykanizsai rőfös és rövidáru kereskedő ellen, saját kérelmére, folyamatba telte a csődönkivüli kényszeregyezségi eljárást. Az egyezségi tárgy lás Határnapja junius 25. — A nagykanizsai kir. törvényszék Kollár Ferenc galamboki molnár és hitelezői között létrejölt egyezséget jóváhagyta.
— Krausz Albert bűnperének aktái a táblán. Krausz Albert kapuvári lókereskedő bűnügyében a főtárgyalás aktáit a nagykanizsai kir. törvényszék felterjesztette a pécsi ítélőtáblához, ahol rövidesen döntenek Krasz Albert szabadlábrahelyezése ügyében. _
— Nagykanizsa költségvetése defloit-mentes. Nagykanizsa r. t. város költségvetése elkészült. A háztartási költségvetés 18 milliárd koronára rug; a különböző alapokkal az együtt az évi. költségvetés főösszege 20 milliárd korona. A költséj^etés deficit-mentes.
— A második vasúti bérház építésének előkészítő munkálatai megkezdődtek. A 7 lakást magábanfoglaló emeletes épület még az idétt tető alá kerül és igy, h.i egy évi késéssel is, de mégis megépül a zalaegerszegi Szahara, második vasúti herháza.
— Uj ne\'yen épül fel Vésztő. Az árvizsuj-totta Vésztő községben lázas építkezési munka folyik és az ország áldozatkész közönségének jóvoltából a vol| virágzó alföldi község, még szebb formában, olyan helyen épül fel, ahol árvjzveszély nern fenyegeti.
Telefon 170
ZALAEGERSZEGEN
1926 április 17,
zalavármegye
A nemzetgyűlésből.
Budapest,fdprilis 16. A nemzetgyűlés mai ülésen ü\'élír Imru. előadó ismertette a nyugdíj-valorizációs javaslatot. Szükség volt erre, mert a bírói eljárás e téren nem volt egységes. A 100 Vo-os valorizációról szó fjem leltet, mert az ország megcsonkításával a vállalatok jövedelmei jS csökkentek.- Bud János pénzügyminiszter hogy a vállalatok teherbíró képes-lége lelt alapja a valorizációnak. Egyeseknek ama támadására, hogy a vállalatok mérlegeikben elrejtik vagyonukat, az válaszolj*, hogy az ara tymérleg ezt lehetetlenné teszi. Különben is a kormánynak van alkalma meggyőződni a mérlegek valódiságáról. A kormány a javaslat • elkérésénél számolt n gazdasági helyzettel. A minimumot 30 százalékban állapitolta meg s a javaslat nem zárja el uiját a revíziónak. A bíróságoknak kezén nem lehetett hagyni az üpyet, mett a bíróságok nem irányíthatjuk a gazdaság* politikái; a törvény keretein belül azonban megmarad a bíróságok joga. A jivaslat a njagán-alkalmazoliak kívánságainak 80 százalékát kielégíti. Várnái Dániel fölszólalásában azt mondja, inkább Ir.gyták volna a dolgot a régiben Kifogásolja, hogy a valorizációból épen ezt emelték ki, ahelyett, hogy a hadikölcsönöket valorizálták volna. Ez nem megoldás. A bankok siettették a dolgot, mert féltek a birói Ítéletektől.
NYILT-TÉR.*
A Zalamegyei Újság 1926. április 15-ikj számában „Tanitóválasztás, amely fegy községei forrongásba hoz" cini alatt olyan közlemény jelent meg, mely egyéni és tanítói tisztességemet mélyen sérti. Nevezeit lap ellen tehát sajtó utján elkövetett rágalmazas vétsége címén a zalaegerszegi kir. törvényszéknél feljelentést teszek, hogy a cikkírónak alkalmat adjak bebizonyítani, mennyire vagyok én kétes jellemű ember.
Válaszolnom kell azonban a Zalamegyei Újság szerint a közigazgatási bizottságban elhangzott „furcsa dolgokra* is.
Engem Újudvar község iskolaszéke éá képviselőtestülete 1925. október 18-án meghívott az oltani községi iskolai tanítói állásra, amit a kir. tanfelügyelő urnák bejelentettek es 6 azt tudomásul is vette. Helyettesi minőségben foglalhattam csak el az állást, amíg a választás szabályszerűen megtönénik. Működésemmel sikerüli a község osztatlan szeretét továbbra is biztosítanom és nem azzal, hogy izgattam, vagy alantas elemek segítségével terror alatt tartottam a józanabb embereket is Balalonberényi ,.nem valami érdemes működésemre\' vonaiko- < zóan hivatkozom Frászt Endre jelenleg sümeg- { csehí-i plébánosra, akit annak idején Balaton- í berényben saját életem kockáztatásával mentet- |
lem meg a feldühödölt kommunistáktól. Arról, hogy en^em Sőmogymegye területéről kitiltottak volna • ez lehetetlen egy állami tisztviselővel szemben! — legfölebb c-ak az tud, aki, Isten tudja, mert, ellenségem, de én nem. Vádlómtól fczzel kapcsolatban .csak azt akarom kérdezni, ült-e ő a kommunisták börtönében? Mert én — igen. \\
Tudomásom szerint Uiudvaro/i rólam Berke-nyés István korcsmáros j.dott információt, mivel tanifSi szent kötelességem szerint a fiatalságot elvontam a korcsmától s ez sértette az ő üzleti érdekeit.
Légből kapott állilás az is, hogy én vőlegénynek «dlam ki magamat é« azért sürgettem volna" a választást. Én senkinek semmiféle levelet át nem adiam; ellenben\' az iskolaszékhez érkezett ievél a tanfelügyelőtől, hogy én pályázhatom az állásra. Ezt a lev let Ourdonyt Péter ! i,skolaszéki elnök vette át és muiatta be Thassy \' felsőrajki földbirtokosnak. A tanfolügyelőségge\'l sohasem takaróztam, de letagadhatatlan tény az, hogy amikor én a főispán ur óméllóságánál személyesen panaszt emeltem a korcsmáros ellen, választásommal kapcsolatban, az ugyancsak jelenlevő kir. latiftilüuyelő ur, a főispán ur és Herboly Zoltán fülehallatára ugy nyilatkozott felőlem, hogy én vagyok .egyike a legügyesebb tanítóinak." Amikor pedig a választás megtörténte után Újudvarról 4 tagu küldöttség tett panaszt a kir. tanfelügyelő urnái, a kir. tanfelügyelő ur a küldöttségnek azt mondta, hogy, ha ő ment volna le a választásra, első helyen jelöli volna engem.
Ha a közigazgatási bizottságban esetleg más történt volna, én arról nem tehetek. Válaszomban csak a tiszta ésv mindenkor bizonyítható igazságpt szögezem le.
I Nyerk^Jénos.
♦ K rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség. .
Zalaegerszeg rend tan. város j^otgármestejrétől. 2816 — 1926.
Hirdetmény!
Közhírré teszem, hogy a tavaszi idő beálltával a város területén levő parkok rendbehozatala megkezdődött.
Midőn a költséges munkával rendbehozott parkok védelmét a közönség jóindulatába ajánlom, egyidejűleg felkérem a város lakósságál, hogy az azokban levő ültetvények és fák megrongálásától tartózkodjék s a/, ültetvényeknek és fáknak mások állal szándékolt megrongálását is akadályozzák meg, mert a rongálókkal szemben a kártérítési igény érvényesítése mellett a legnagyobb szigorral fogok eljárni.
Zalaegerszeg, 1926. április 13 án
Czobor, polgármester.
fogoictóftb bevásárlási forrósa:
Flschl Ede és Fia, Zalaegerszeg
Eötwöft-utca 10. ixim. Talvfonaxám 106.,
TÖRVÉNYSZÉK.
A klsüst mártírjai. Még 1924. movember 10*én történt, hogy egy pénzügyőri szakasz Vindornyalakon tiliott pálinkafőzés után kutatott* Az első ház, amelybe bementek, Dongó József kisgazda háza volt, ahol mindjárt találtak is egy elrejtett kisüstöt.. A {kutatás alatt.azonban már összecsoportosult a falu népe, köztük többen vasvillával, kapával fölfegyverkezve és fenyegető magatartást tanúsítottak a pénzügyőrök ellen. Mikor a csoportosulás már veszedelmes jelleget öltött, a körülfogott pénzügyőrök riasztó lövéseket adtajc le és a kehen át menekültek a községből. SA lövések által felbőszített lakósság azonban a község határán lul is üldözte őket, söt elébük vágott és K\'rmacs község lakóit is „karmacsiak eléjök" kiáltásokkal a pénzügyőrök- megállítására tüzelték A pénzügyőrök meg is ailottak és a vindornyala-kiak vezetőjét, Szobolics Boldizsárt, aki vasvillával támadt rájok, két lövéssel /agyonlőtték. Ezzel persze egyszerre vége lett a további erőszakoskodásnak és a pénzügyőrök a csendőrségre mehettek. ^
Huszonhárom vindornyalaki ember került ez Ügy miatt hatósági közeg elleni erőszak címén a nagykanizsai törvényszék elé, mely enyhítő körülménynek véve azt, hogy a „falusi nép általában azoQ. a fölfogáson van, hogy a kicsinyben való pálinkafőzés tilalma az ő érdekeiKet sérti-, 3-3 havi büntetéssel sújtotta azokat, akik a csoportosulásban villával, kapával stb. fölfegyverkezve résztvettek. Két vádlott fölebbe-zése folylán szerdán tárgyalta ezt az ügyet~í pécsi kir. Ítélőtábla, mely a törvényszék Ítéletét helybenhagyta.
Másfélóvl börtön lopásért. Lopás bűntettével vádoltan állott ma a zalaegerszegi kir. törvényszék előtt Bognár Mária somlyóvásárhelyi születésű és kisszentgróti lakos 20. éves leány. A vád szerint ez év március 26-án, mint azt annak idején megírtuk, Bognár Mária szállást kért Kovács Károly kisszentgróti lakosnál és éjjel a vendéglátó gazda 9 millió koronáját ellopta és utána Keszthelyre ment, ahol a lopott pénzből a következőket vásárolta be: 3 aranygyűrű, 1 pár cipő, 6 darab csésze, aljjal, 2 tábla csokoládé, 1 darab szappan, 1 üveg ruszli, 1 narancs, babaruha a barátnőjének, öccsének dohány 120 ezer koronáért, 1 lábas lekvár 70 ezer koronáért. A keszthelyi csendőrség Bognár Máriát elfogta és átadta az igazságszolgáltatásnak, amely ma vonta felelősségre az enyves-kezü leányt. Vádlott beismeri tettét, védekezni nem tud s a törvényszék rövid tanácskozás után másfél évi börtönre ítélte a már kétszer büntetett leányt. Az ítélet jogerős.
alapítási év
________mM&M
KAKAS ÁGOSTOrí 7S7
ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI-TÉR 5. SZÁM 4

KÖNYVNYOMDA, KÖNYV-, PAPÍR-ÉS IRÖSZERKERESKEDÉS, KÖLCSÖNKÖNYVTÁR
\\
ZALAVÁRMEGYE
1926. április 17.
MAzoló és művész-ecsetek Falmfnták
•M 1
l I
I
I
A festés csak akkor szép és tartós, ha megbízható, elsőrendű és minden idegen anyagtól
mentes
festéket
has/nálunk. Ilyen kapható
Mayer József
festék-, fűszer- és gyarmatáru \\\\ nagykereskedőnél
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 78.
Pontos kiszolgálás. 1-7 Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel szállítok.

S:
r
8-
£
íözmaasÁu ES PÉNZÜGY.
Egy aranykorona
a*.dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.385 paplrkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Vaiu\'ák:
Dívliák:
Angol font 34682 V348820 Cseh korona 2112-2120 Dinár Dollár
Prancla frank Hollandi írt.
Lakkok, Flrnlsz, Kromofag, DenaU szesz. Angol és belföldi hintólakk.
Kékkő, raffia, petrolenm benzip, kocsikenöcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEOERSZEQ.
V m
x »
«
u «
X *
»
<0 M
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
legprímább minőségű
petróleum,gázolaj, autó- és motorbenzin, autó-, traktor-, henger- és gépkenőolaj, gépzsir, kocsikenőcs kapható:
lommer Sándornál
ZALAEGERSZEGEN
TERMÉNYKERESKEDÉS
Lel Léva Lira Márka
Osztr schill. Dán korona Svájci frank Belga frank Norvég kor. Svéd kor.
1254-1261
71150-71450
2415-2435 28620-28770 281-287 514-518 2860-2880 1698/-17037 10056-10-090 18680-18740 13780 13820 2670-2690 15445-15495 19110-19160
| Amsterdam í Belgrád Berlin ^ Bukarest Brüsszel Kopenliága 1 Oszló í London \' Milano
Newyork ! iPáris \\ < Prága Szófia Stockholm Wien Zürich
28620*28721 1256-1261 16987-17037 287-293 2626-2646 18675 18735 15600-15495 346750 347751 2866-2880 71350-VI5 V) 24 >0-2436 2!I3-2!20 5I4.5I8 I9I0(M9I60 10 062-10 092 l3780 l3820
Budapesti l«rmAnyjeten««s.
Ö
z
x
I üt 9
a
ERDŐS RENÉE legújabb könyve:
Báró Herczfeld Clarlssz
most jelent meg és kapható
KAKAS ÁGOSTONNÁL, ZALAEGERSZEGEN.
Bárhol hirdetett könyv, eredeti kiadó I áron!!
Kúra 437.5(0, Búza (tiszavidéki) 412 500, ROzs 252.000, takarm. Árpa 230000, SftrArpa 280.000, Zab 255 000, T ngeri 197 000, Korpa 172 500. Repce 6?0 (XX), Köles 21^.000, Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere;600-800, Széna--, Szalma--.
Zürichben:
Magyar korona O^XTO-eOOi nszlrák kor«n* 00073 05 Prancia frank 17.55, szoko\' 15 34 5, dinár 9115
Zalaegerszeg) piaci ár^k. .
A legutóbbi zalaegersz.Pi>\' hetivásáron az árak a kővetkezők vollak • búza 400.000. rozs 220 (XX), árpa
240.000, zab 210.000, tengeri (csöves)---, tengeri
200000, marhahús 16.200, sertéshús24, boriuhu>, 28 ezer K kilogrammonként: széna 120, szalma 45
A nemesfémek Arai.
Huszkoronás magvar aranv: 286000. huszkoronás osztrák arany: 286 000, ezüstkoronn: 5700 régi ezüstforintos: 15 200, ezüst ötkoronás: ?8600 korona.
LaptwltJ0ono< : ZALAVÁRMf OYt l«pi»d<lár«MÍ|.
F<3(i«rk»tit4 4Z<KfAf8 MARTON.
F.I.ISt tt.rk.tató HIHHOLY Ff. R C NO.
F.l.ldi kiadó : KAKAS AOOSTON.
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER cLEMÉR
építkezési anyag kereskedése t- és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
••••
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csómődér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövó.
AZ ÁLLATOK
VILÁGA
j EG* KÖTETBEN
szorzó arcképévél, 10 színes mfimellék-lettel, 24 egész oldalas és <120 szövegközi! , képpel, díszes egész vászonkötésben
MEGJELENIK < EZ *V MAjüSAgAN \\
LÉGRÁDY—GENIUS KIADÁS
A természetbarátok
gazdálkodók, erdészek, vadászok, tanárok, diákok
bibliája
a nagy német tudósnak er a csodálatos szépségű mflve.
Siessen
megrendelésével.
Megtakarít
20 pengőt, ha már aoat előfizet rá, 66 jengó (812.500 K) bolU ár h«lyett
45 pengő (562.500 K)
kedvezményes
előfizetési árért öt
K^ui
törlesztésre
bármely könyvesboltban vagy a kiadónál:
Budapest, Vll., Ilha-utca 31.
GENIUS R.-T.
rn
3c
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
\' öltönyöket, kabátokat bandákat, női és gyermekrnbákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főfizlet: Szombathely).
Tekintse meg ^
vételkényszer nélkül az árnház hatalmas raktárit és kirakatait
)
Nyo«a»*o«,xiiüa.y B. uti^a.KAkai Áaoaton kön.jr> omOAjátoAxxZai un. xpja«s«n. T«i»*oujB»Ax3ű
« éflolyaw.
Jüalaeaerezfig, 1928. április 18; Vasárnap.
Ara 1500 korona,
87. flsáa.
POLITIKAI NAPILAP
dpWÍT atadsa MtMiup délatáo. - Rlétlxetéi: in hónapra 26.000 I. negyedém 75.000 K. - 8ierke«Hs6« és kiadóhivatal: fali etemet, 8ióchenyMér S. Teletea 191
h -
HexőgaxdaiögNpart a vidéknek!
A mai robot forgatagában száz év nagy idő egy ember életére, de nemJulságosan sokat jelent egy nemzet életében. Száz esztendővel ötlött születhetett a nagyapánk, aki bizonyára föllátogatott egyszer életében az ország fővárosába. Talán az akkori fogalmak szerint is nagy város volt Pest, de amint a számok mutatják, nem sok ezerrel volt több lakósa, mint például most Kanizsának.
S ha nja az unoka érdeklődik az azóta Budával egyesült Pest, Budapest lakóssága iránt, azt a meglepő választ kapja, ha a környékező kisebb városokból is hozzászáinitjuk azokat az embereket, akik legfelebb hálni járnak haza, de minden doluuk Budapesthez köti őket: a főváros mai lakósságának száma 1.217.000. Tehát a nagy«apánk idejébeli Pest és a mai Budapest között az arány magasább, mint 1 a 25-höz. Huszonötszörösénei is több ember lakik most Budapesten, mint lakolt száz évvel ezelőtt.
Ha itt összeszámláljuk a mai Magyarország lakósságát, ha a Trianon által megcsonkított ország lakóinak számát tekintjük, különös eredményre jutunk. Magyarországnak ma nyolc millió lakója van és ebből több, mint egyhatod-rész a fővárosban, vagy annak közvetlen környezeteben él. Szembeállítva ezt az arányt a régi Magyarország és a főváros lakóinak számával, kiderül, hogy békében egy tizennyolcad tésze élt az ország lakósságának a fővárosban a mai egyhatodrésszel szemben.
Olyan megdöbbentő eltolódása ez a lakósság elhelyezkedésének, hogy nem is sok magyarázat kell ez elhelyezkedés súlyos hátrányainak megítélésére. Budapest magába olvasztja az ország iparának és kereskedelmének majdnem kétharmad részét és elsorvasztja a lehetőségét annak, hogy a vidéki városok fejlődhessenek, ipari gócpontokká válhassanak, de ugyanakkor a sok embert, aki a fővárosba zsúfolódott össze, nem képes eltartani. Mert egyrészt a szerencsétlen végű háború, a katasztrofális békekötés miatt megszűnt Magyarország a balkáni államok ipari és kereskedelmi gócpontja lenni, másrészt a belső fo\' yasztás is lecsökkent az ország területének megcsonkítása következtében több, mint egyharmadára. f
A megyáltozott viszonyokhoz alkalmazkodni kell Ezért főleg a möőgazdasági ipar az, amelyhek a legközelebbi időkben jövője van Magyarországon. Ez a mezőgazdasági ipar pedig feltételezi az intenzivebb mezőgazdasági termelést és ugyanakkor magának követeli a munkások egy részét is, akik eddig az ipari termelésben találtak elhelyezkedési. Ezért a kormánynak oda keil törekednie, hogy istápolja a vidéki városokat, segitse hozzá azokat, hogy a mezőgazdasági ipar kifejlődhessék bennök. Gyárak, gazdasági és kereskedelmi központjai létesüljenek a mezőgazdasági termelésnek, amelyek ííí,án ^k6"1 magukhoz vonzzák a fővárosba tóduló munkásság fölösleges részét, tehermentesttik a fővárost és megélhetést bfctositanak a most munka nélkül sínylődő munkások lizezrei-J™ 8 "gyanakkor föUenditik a most stagnáló, fejlődni nem tudó vidéki városokat^
Szorgalmazniok kellene ezt első sorban maguknak a városoknak és nemzetgyűlési képviselőiknek, mert, ha ezen a téren hamarosan változás nem áll be, akkor Budapesten is kifejlődik a \'azzaronik osztálya, mely munka után vágyódik es bírná is a munkát; a vidék elsorvasztása Pjoig tovább tart, . mert a stagnálás tulajdon-Kepén a sorvadásnak előjee. Zalaegerszegnek JJjgy\'vidéke van itt is kife lődhelnék egy meg-Ü ? mezőgazdasági ipari központ, ha gondoskodnának arról, hogy ez a vidék a rég beígért közlekedési eszközök segítségével idekapcsolódjék.
Városi közgyűlés előtt.
Reális terveket kérünk a kórház- és iskolaépítésére. — A városatyák figyelmébe. — A <Jogi és pénzügyi bizottság Ölése.
Hosszú idö óta forrongó tervek kerülnek a hétfői városi közgyűlés elé. Döntenie kell a képviselőtestületnek a kórház- és iskolaépítés kérdéséb n, A javaslatokat ismeri mindenki és reméljük — azt is tudja mindenki, hogy ezek a javaslatok éppenséggel nem felelnek meg annak a célnak, amelyet szolgálni hivatva lennének.
Kórház kelt. Ezt felesleges hangsúlyozni. De nem abban a kivitelben, amint azt a polgármester javaslata kívánja. Arról álmodnunk sem szabad, hogy 32 milliárdos kórház épüljön Zalaegerszegen. Még, ha darabonként építenék is azt, tudniillik ugy, hogy először csak bizonyos betegségben szenvedők befogadására szolgálna az és azátán nyerne kibővülést az egész, akkor is lehetetlen azoknak az óriási kereteknek a betartása, amelyeket a javaslat meghatáröl.
Es éppen mi, akik legkevésbé sem rendelkezünk a föltételekkel, mi tudnánk megcsinálni azt? — senki nem várja azt tőlünk, még magunk sem. Itt csak valami nagyakarásról lehet szó a kivitel teljes sikertelenségének reményében. Alig akad ugyebár komoly ember, aki el-hlhelné, hogy Egerszegen 32 milliárdos kórház épülheti Reálisabb terveket kérünk annak megjelölésével, honnan és mennyit kaphatunk. Es ha ezt tudjuk, akkor lehet tervezni, addig nem. Annak az 500 milliárdnak emlegetése, amit eddig rendelkezésükre bocsátott a kormány, igazán nevetséges. Hiszen az csak hatvannegyedrésze a szükségletnek. Mutassák ki, honnan lehet hatvannégyszer ennyit kipréselj, akkor niajd hiszünk a tervnek komolyságában és kivihetőségébení *Ha a kereteket nem szüki-lik, akkor ezek a 32 millliárdos épitkezések eltolódnak időtlen-időkig. Az eltolódást azonban nem engedhetjük meg és azért kívánunk reálisabb terveket. /
| A város közönségét nem e^itheti ki az, hogy az ország összes lapjai hirdessék, hogy Zalaegerszeg 32 millárdos kórházat akar épiteni. Szükségletek kielégítéséről és nem hiúsági kérdésről van szó.
Mint már két ízben kimutatuk. ugyanilyen lehetetlen javaslat szól az iskolaügyek rendezéséről. A képviselőtestületnek nem szabad engednie, hogy ezt a két kérdést junktimjsa hozzák. Iskola is kell, még pedig minél hamarább. Ne alkudozzék a polgármester semerre sem az apácákkal, ne csináljon még tekervényesebb utat az iskolakérdés végleges rendezése felé.
Elég hosszú időn át húzták-halasztották ezt az ügyet, elég hosszú idő óta ftell a megyeszékhelynek restelkednie amialt, hogy emberi lakás céljaira nem használható kelyiségekbe zsúfolnak itt össze egy csomó gyermeket: vessenek hát véget ennek a szégyenteljes állapotnak és dolgozzanak ki szintén reális iskolaépítési tervet függetlenül a kórháztól és apácák hajlandóságától.
A város iskolát vár és követel. Ennek a követelménynek teljesítése elől sem a polgármester, sem a képviselőtestület ki nem térhet. Olyan sürgős föladat ez, melynek teljesítésével még abban az esetben sem várhatunk, ha komolynak is tartanók a 32 milliárdos kórkázi építkezéseket. Ne szédüljön meg tehát a képviselőtestület a ragyogó pampával fölsallangózott tervektől, hanem mérlegelje a kiviteli lehetőségeket és utasítsa a polgármestert arra, hogy független iskolaépítés! tervet mutasson be. Elvégre is nem
jöhet számításba az, hogy nálunk apácák akarnak megtelepedni — majd.
A pénzügyi és jogügyi bizottság tegnapi ülésén vette tárgyalás alá a polgármester javaslatait ^ és a képviselőtestület elé a következő javaslatokat terjeszti.
Kórházügybea.
Mondja ki a képviselőtestület, hogy egy uj és minden közegészségügyi kivátlalomnak megfelelő városi közkórház létesítését szükségesnek tartja. Fölhatalmazza a közgyűlés a polgármestert, hogy a népjóléti minisztériumtól kapott 500 millió hozzájárulásból a szükséges kórház-telket a legmegfelelőbb helyen akár egyesség, akár,, ha szükséges, kisajátítási eljárással biztosítsa és a kötendő vételi szerződést a képviselőtestületnek jóváhagyás végett mutassa be. Javaslatba hozza a Páterdomb északkeléti oldalán az úgynevezett Csilla- dülőban á laktanya építésére igénybevenni szándékolj fátlant, a Jánkahegy és a vasút közti dűlőt és a Jánkahegy nyugati lejtőjén lévő alkalmas területeket. Költségkímélés végett a tervek elkészíttetése céljából fölterjesztést intézzen a közgyűlés a népjóléti miniszterhez. Utasitsa a közgyűlés a polgármestert, rtogy ugy a népjóléti miniszterhez, mint a vármegyé- . hez intézzen fölterjesztéseket, melyekben rávilágítson a város korlátolt teherviselő-képességére és a létesítendő kórház fontos Közegészségügyi jaicélra és kérjen a hozzájárulás mérvére nézve végleges nyilatkozatot. Az uj kórház ágyainak számára vonatkozósn a kórházi bizottságtól kérnek javaslatot. - )
_ iskolaügyben
a bizottságok szintén a javaslat elfogadása mellett vannak azzal a hozzáadással, hogy mivel azáltal még nincs teljesen megoldva az iskolák elhelyezésének kérdése, mondja ki a közgyűlés, hogy amellett még szükséges egy 6 tantermes élemi iskola építése, hogy ott a leány eemi
iskola fentmaradó része elhelyezést nyerjen.
*
Helyeseljük a bizottságoknak a kórházépítés kérdésében elfoglalt ama álláspontját, hogy végleg elejtette a Vízálló-dűlőt s hogy előzetesen tudni akarja, mennyit várhat a megyétől és kormánytól. Azt azonban semmikép sem találjuk helyénvalónak, hogy a két ügy között junktimot akarnak létesíteni, mert ezzel nagy hátrányt szenved az iskolaügy.
It6let a Szabó—Szekeres perben.
Tegnapi cikkünkben már foglalkoztunk azzal a sajtóperrel, melyet Szabó Oyula índitott Szekeres Márton ellen, mivel ez róla a következő kifejezéseket használta:
„Szabó Gyula valótlanságoktól viszkető tudósításokat közölt rólam és végül összetévesztette zsebemet a cserkészcsapat pénztárával".
Szekeres védőbeszédében rámutatott arra, hogy illoyalitásnak tekinti, amikor dr. Hollós y Ferenc, sértett képviselője, vádbeszédében személyeskedésekre ragadtatta magát és aztán elhagyta a termet, tehát a válasz elöl meghátrált. így tehát dr. Hollós Ferenc távollétében nem reflektál az invektivákra, amikért az elnök amugyis leintette.
Szekeres azután részletesen ismerteti a tárgyalás anyagát, mely szeiint a vádhatározatban foglalt bizonyítási indítványokat sikerŰM kimerítenie és tényáilitásiit igazolnia. A Zalamegyd Újság — mondotta — annyira eldurvította az újság hangnemét Zalaegerszegen, amire talán az egész országban nincsen példa.
Ezért nem csoda, hogy az emberek jogosan fölháborodnak a tudatos valótlanságok miatt, amit ez az újság közölt. \' *
(
ZALAVARMEGYE
április 18
A tárgyalás anyagából megállapítható, hogy Szabó Gyula minden évben czerkészfényképeket akatt készíttetni és föt is vette rá a pénzeket, de árnyképek sohasem készültek el.
Csak egy fénykép sikerült, — mondo\'ta — itt a főtárgyaláson : Szabó Gyula élethű portréja, mely a bizonyítás sikerét igazolja és melyhez a keretet a bíróságtól kéri a fölmentó itélet formájában. Erre a törvényszék kihirdette tegnap ismertetett ítéletét, mely szerint az egyik Wd-ponlban bűnösnek mondotta ki, a másik vádpontban pedig fölmentette.
A legnap délulán kihirdetett itélet indokolása igen figyelemreméHó megállapításokat tartalmaz: A törvényszék tényként megállapította, hogy Szabó Gyula tényleg .teljesen rendetlenül és ügyrendellenesen kezelte a cserkészcsapat pénztárát, hogy cselekedeteivel lehetetlenné tette a szabályszerű ügykezelést,\\ \'a kivett pénzekről nyugtákat nem adott és en)iatt a csapat funkcionáriusai ki is léplek a csapatból Tehát Szekeres joggal föltehette, hogy Szabó Gyula a pénzeket magának tartotta még, ámde ezt nem sikerült bizonyítania és ezért a bíróság ebben a vádpontban elitélte.
A másik vádpontban, mely szerint Szabó Gyula valótlanságoktól viszkető cikkeket közölt Szekeresről, a bírósága Szekerest fölmentette, mert bebizonyilottnak vette, hogy Szabó Gyula valótlant állilott, amidőn azt irta, hogy Szekeres a biróküldési kérvényében kétségbe vonta a zalaegerszegi közbiztonságot, vagy hogy a bíróságot meggyanúsította volna.
A bíróság az itélet indokolásában végül megállapította, hogy Szekeres nyilatkozatát Szabó Gyuláról jogos följi\'áWodásában irta, inert a nyilatkozatra Szabó Gyula jogellenes és kihivó magatartása szolgáltatott okot.
•A megyei dalosverseny.
E cim alatt a Zalaegerszegen junius 13-án végbemenő megyei>dalosverseny-intézőbizottsága a közönség tájékoztatásira időnkint közleményeket tesz közzé.; Felkérjük az összes zalai újságokat, hogy közleményeinket a Zalaegerszegen megjelenő lapokból minden esetben átvénni és leközölni szíveskedjenek. A közlemények részint tájékoztató jellegűek, részint kérést tartalmaznak.
Első kérésünkkel a zalai sportegyesületekhez fordulunk. Junius ,13-ika a dal ünnepe lesz, a dalé, amelyben a magyar őserő, az elszánás és remény, érzelem és akarat emelkedik a lélek szárnyaira. A megyei dalosverseny közös ünnepe tehát minden szívnek. Ne ossza még hát a közönséget semmiféle sportesemény. A zalai, főleg a zalaegerszegi és vidéki sportalakuldtok-ne rendezzenek eznn a napon sem bajnoki, sem barátságos. mérkőzést. \'Sportnaptáruknak ezt a vasárnapját szenteljék\'.\'ők is a magyar dalnak 1
Az intézőbizottság a napokban tartotta első gyűlését Mérő ;Géza h. pénzügyigazgató, a zalaegerszegi Egyházi Ének- és Zeneegyesület elnökének vezetésével, Fára József megyei fő-levéltáros és a három zalaegerszegi énekkar elnökének, karnagyának és kiküldöttjeinek részvételével. Németh József karnagy, mint előadó bejelentette, hogy a versenyen 26 dalárda vesz részt 800 taggal. Zála megye vezet a dalkulturá-ban. Az egészen uj falusi énekkarok a megyei dalosszövetség határozata értelmében tetszés szerinti énekszámokkal szerepelhetnek. A Balatonvidék, a Zala völgye és Délzala dalosait és kísérőit különvonatok hozzák az ünnepre. A táborimise után megkezdődik a verseny, amely a déli szünet ulán délután folytatódik ugy, hogy a kora esti órákban, a zsűri készen lesz már az Ítéletével. A verseny szinhelye a 2500 főnyi befogadóképességű uj templom lesz, amely a verseny napjára már jórészt készen kínálja csarnokait a dalosoknak. — Versenydijak felajánlására felkérik a Vármegyét, a városokat, az elevenebb kulturális pezsgést* községeket, a pénzintézeteket, a kereskedelmi köröket és ipartestületeket, végül egyes magánosokat. Kívánatos,
hogy; a megjelenő énekkarok mindegyike legalább emlékdijat vihessen\'haza és igy találjon jutalmat az a lelkesedés és áldozatkészség, amelytől telítve akárhány balatonmenti énekkar dalosa több kiloméler távolságból is buzgó látogatója az énekkari próbáknak.
Az énekkarok vezetőit magánházaknál helyezik el, az elszállásolás lebonyolítására pedig a pontos adatok beérkezése után a rendezőbizottság azonnal akcióba lép. A felhívások és folyamodások s^vegezését Fára József megyei fölevéltáros vállalta el. ,
A verseny fővédőjének Vass József dr. népjóléti minisztert leérik fel. A védők felkérését is rövidesen megejtik.
A rendezőbizotlság diszelnökségét Bődy Zoltán alispán és Czobor Mátyás polgármester a mai napon örömmel Vállalta a zalaegerszegi három énekkar elnökeiből alakult küldöttség előtt s mind ja keltő biztosította a dalosversenyt kész-séges(erkölcsi és anyagi támogatásáról.
Az intézőbizottság.
Találkozásom egy blcsérdystával.\'
Az áruló vöröshagyma-szag. — Miért nem állanak a nyilvánosság elé a zalai bicsérdysták ?
ValáHányszor a bicsérdysta vezérek nyilatkozatairól hallok, mindannyiszor a fajvédő vezetők jutnak az eszembe, akik folyton a hátuk mögött álló tömegekre hivatkoznak, de amely tömegek — láthatatlanok. Bicsérdy Bélának, az ada-kaleh-i remetének fanatikus alvezérei napról-napra hallatnak magukról, s híveik nagy számáról. Különösen amióta Sopronban, a bicsérdysták magyarországi főfészkében, a nagy koplalásba belehalt egy életerős fiatalember, azóta a közvélemény is nagyobb érdeklődéssel fordult a „reform életmód" követői \\felé.
Az ország majd minden városában a nyilvánosság elé állottak már a bicsérdysták, csak Zalában bónol csend, pedig itt is vannak bicsérdysták, egyelőre csak — titokban. A legnagyobb utánjárással sem sikerült Zalában elcsípnünk valakit, aki beösmerte volna, vagy be merte volna ösmerni, hogy bizony ő a koplalók szektájához tartozik.
A vöröshagyma-szag
és a véletlen aztán csalhatatlanul elénk hozott egy bicsérdystát. Kopolt, fényes nadrág, kemény kalap, szomorú arc: ez tisztviselő, gondoltam messziről. De amint közeledett hozzám, felderült az arcom. Erős vöröshagyma-szagot éreztem. Nagyon erőset. Már lépésekkel előbb el kellett volna fordulnom, de meghoztam az áldozatot. Vöröshagyma-szag, tehát bicsérdysta, ez megéri az áldozatot. Tudvalevő ugyanis, hogy a koplalók szektája néha eszik is, a főeledel pedig nem más, mint gyümölcs és — hagyma. Azt mondják, hogy a fokhagyma, de kütönösen a vöröshagyma paradicsomi étel. Nem tudom. Lehet. Elhiszem.
A „zalai légkör."
Nagy lelki töprengések után megszólítom. Először vonkodik, azután megered a nyelve.
— Nézze, uram, Zalaegerszegen is, a megye más városaiban is sok bicsérdysta van. A bi-csérdyzmus misszió és Bicsérdy Béla apostol. Hivei gombamódra szaporodnak, itt, Zalában is. Hogy miért nem állunk mi is ki a nyilvánosság elé ? A „zalai légkör" miatt. Itt mindent lekicsinyelnek, itt mindent kigúnyolnak, "meg kell tehát várnunk, mig a köztudatba átmegy a bicserdyzmus, akkor majd mi is sikra szállunk.
.Egy hirtelen, nagy elhalározással és nagy kanyarulattal rátértem
a vöröshagymára,
s aggódva néztem koplaló polgártársunk arcára, hátha dühbe jön, hátha megsértettem ezzel a fránya szagos gyümölccsel. De bizony nem 1 torzult el barátunk arca. Sőt — mosolygott.,
természetes ke»eríiviz,
székrekedésnél, emésztési zavaroknál
lyori, biitoa, enyhe hátim
-- Nézze, kérem, aki ezt netn szokta niec annak egy kicsit kellemellen. A szaga. De csak annak, aki nem szokta meg. Higyje el, nekem nincs jobb eledel, mint a vöröshagyma. Qy^ mölcs és hagyma, ezek a paradicsomi eledelek Húsételek ? Ugyan, kérem 1 Hát eszik ma valaki húst is ? Kinek jut ma húsra ? És, mindentől eltekintve, miért tömjük magunkat állati hulladékokkal, baciilus-telepekkel ? Vagy azt gon-dolják az emberek, hogy Ádám és oldalbor-\' dája, Éva, sertésbordát ettek vacsorára?
— Az etrttyerek nagyon messze eltávolodtak a Paradicsomtól. A bicsérdyzmus vissza akarja vezetni az emberiséget az ős-keribeés hosszabb élettel akarja megajándékozni a mai satnyult generációt. Vezérünk, Bicsérdy Béla, valósággal apostol, ezt majd csak akkor fogják megtudni amikor az átlagos életkor az 50—60 év helyett 150—160 év lesz. De ezt még nem igen tudják megérteni a mai elsatnyult ember-roncsok.
És itt gúnyos mosoly ül bicsérdysta polgártársunk arcára.
— Jegyezze meg, kérem, mondja bucsuzóul, hogy Bicsérdy az emberiség uj megváltója. HÍ koplalással, gyümölccsel és vöröshagymával is, de megváltja a gyomorbajos emberiséget. Nézze m^g az arcokat, leri róluk, ha ma
mindenki gyomorbajos
és ezért savanyu, kedvetlen és munkaképtelen mindenki. Egészséges gyomor, egészséges fizikum, egészséges gondolkodás, egészséges munka. Ezt adja a bicsérdyzmus. És életkedvet. S akármennyire mosolyognak rajtunk az emberek, győzni fog a zalai légkör felett is a bicsérdyzmus és a — vöröshagyma.
Szólt és elköszönt és továbbment. Amikor vagy 20—30 lépésre volt tőlem, fellélegzettem. Már alig éreztem a vöröshagymaszagot, {—la)
Utazás a vármegyei tüzrendészeti felügyelő utlszámlája körül.
Amikor a három és fél millió korona tisztelet-díjból mégis csak három és fél millió korona lesz.
A mult évben, mint ismerefis, megszervezték a vármegyei tüzrendészeli felügyelói állást és ezzel a nagyfontosságú tisztséggel Bubics Tivadar ny. balatonfüredi főszolgabírót ruházták fel, aki az állás megszervezése után meg \\ is kezdte működését. A törvényhatósági bizottság az őszi közgyűlésen foglalkozott a vármegyei tüzrendészeti felügyelő tiszteletdijával és azt a háztartási alap köllség-előitányzatában beállított havi 1,700,000 korona helyett, havi 3.500,000 koronában állapította meg.
A megokolás szerint a közgyűlés azért emelte fel a tüzrendészeti felügyelő tiszteletdiját, hogy a megye támogassa a felügyelőt annak a feladatkörének ellátásában, hogy
a megye összes községeit félévenként legalább egyszer beutazza.
A határozat a belügyminiszterhez került végső fokon való elbírálás céljából, a miniszter azonban a véghatározatot jóváhagyhatónak nem találta, mivel a költségvetésben csak havi 1,700.000 korona fedezetről .történt gondoskodás
A tavaszi közgyűlés újra napirendre tfizte az ügyet és a vármegyei tüzrendészeti felügyelő részére, annak hivatalos utazásairól szerkesztett és a községi elöljáróságok által láttamozott működési naplója és számvevőileg érvényesített utiszámlái ellenében, f. évi május 1-étől kezdö-döleg, a háztartási alap költségvetésének terhére a X. fizetési osztálynak megfelelő napidijat és fuvarköltséget állapított meg, mégis azzal a korlátozással, hogy mindenkor csak a költségvetésben biztosított fedezet erejéig — & havonta legfeljebb 1,800.000 koronát — számolhat el ily elmen a felügyelő.
Az indokolásban kimondja a közgyűlés, hogy a vármegyei tüzrendészeti fejügyelő han 1,700.000 korona tiszteletdíj mellett képtelen feladat körét ellátni, hacsak
kőtelező utazásainak költségét a sajátjábóljnen fedezi. , Ilyenformán/más formában bár, mégiscsak ■3,500,000 korona áll havonta a tüzrendészeti felügyelő rendelkezésére és egy kis bürokratizmus után helyreállott az egyensúly. Most már megvan a fedezet. Mehet.

iQ2fi április 18.
ZALAVARMEGYE-
legolcsóbb forv-áía:
Fischl Edeés Pia, Zalaegerszeg
Eötvög-ulc* 10. u«m, Telefonsam 106.
H9RgK
Apponyl Vasmegyébe költözik. Apponyi AllSrt a legközelebb véglegesen uj birtokára, a vasmegyei Qyöngyösfcpátiba költözik. . J\'Berzsenyl-emlékünnep Szombathelyen. A Vasmegyei Kultúregyesület halhatatlan költőnk Berzsenyi\' Dániel, szülelésének 150 éves évfordulóján, május hó 7-én délelőtt a szombathelyi Berzsenyi-szobor\'elött emlékünnepélyt rtndez, mig ugyanaznap e8te a Szabária-szálló emeleti dísztermében az övang. egyházközség áldoz Berzsenyi Dániel emlékének. A- Kultúregyesület irodalmi szakosztálya térvbc vette, hogy május 9-éir Celldömölkön is rendez irodalmi emlékünnepélyt Berzsenyi méltatására.
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Horváth István. - tanítóképző intézeti tanárt a VII. fizetési osztályba polgári iskolai tanárrá nevezte ki és szolgálattételre a pápai r. k. polgári fiúiskolához osztotta be. *
Tábornoki kinevezés. Pallaghy Dezső ezredest, aki szülőhelyén, . Tapolca környékén nagy népszerűségnek Örvend, a kormányzó tábornokká nevezte ki.
— Rákóczi-ünnepély Készthelyen. A keszthelyi premontrei reálgimnázium tegnap, pénteken, megtartott Rákóczi ünnepélye fényesen sikerült. A termet zsúfolásig megtöltő közönség a város szine-javából került ki. A kitűnő ünnepély rendezésének érdeme Berkes Ottó főigazgatóé és a tanári kaié.
— Öngyilkos bérlő. Keszey Imre magyar-lukafai 39 éves bérlő tegnap reggel keszthelyi lakásán revorverével halántékon lőtte magát. Meghalt. Az öngyilkosságot délelőtt 9 óra tájban fedezték fel, amikor már halott volt. Ke-szeynek 600 holdas földbirtok-bérlete van Ma-gyarlukafan, a nyáron pedig Hévizszentandráson vendéglőt akart bérbevenei. Az öngyilkosság okát ezideig nem ismerik, s. családjának és kocsisának hátrahagyott búcsúleveleiben sem tesz említést végzetes teltének indító okairól. Temetése holnap vasárnap lesz Keszthelyen a -Szenlmiklós-temető halottasházából.
— Túrán regősök Paosán. Április* 25-én esle 9 órakor Pacsán a budapesti regős cso-poit dalestélyt tart. Az estélyi a járás főszolga-birája: kölesei Kende Péter rendezi a járási levenle alap javára. A pacsai járásban teljesen itiejíszervezetten áll a levente iztézmény, az eddigi szép eredmények biztos alapot nyújtanak a jövöre, ép ezért mindenkinek hazafias kötelessége annak támogatása. A járás közönsége nagy érdeklődéssel várja az estélyt.
— A sajtó Informálása. A szombathelyi ttendőrkerületi parancsnokság a napokon szigorú körrendeletet bocsátott ki, amelyben a kerülethez tartozó három megye (Zala. Vas, Sopron) összes Örseinek és tiszti parancsnokságainak megtiltja, hogy a nyomozás jifatt álló ügyekben a sajtónak felvilágosítást adjanak.
— Nyilatkozat. A Alamegyei Újság mai% számában megint valótlan tudósítást közölt tegnapi sajtóperem főlárgyalásáról, pedig épp ezen a tárgyaláson mondotta ki a bíróság, hojfy • Zalamegyei Újság tudósításai valótlanok vot-•ak és engem éppen ezért mentett föl e vádpont a\'él, mert sikerült a tudósítások valótlanságát bizonyítani. Mivel több valótlanságai mellett a Zalamegyei UjBág tegnapi számából kihagyta ** Ítéletnek ezt a fölmentő részét, ezért újból bíróság elé fogom állítani, hogy végre meg- ! tolulja tisztelni a sajtótörvény rendelkezéseit, j roely szerint a tárgyalásokról csak hív szellemben lehet tudósításokat közölni.
Szekeres Márton. t
1 - *
— Pályázat. A tapolcai járás föszolgabirája « köveskáli körorvosi állásra pályázatot hirdet. A körzethez tartozik : Köv^skal, Balatonhenye, Jonoszló, Mindszentkálla, Szentbékálla, Szepezd, ^entantalfa, Tagyon, Xánka, BalatoncsícSÓ, özenrjakabfa és Óbudavár. Kérvények benyújtanak halárideje április 30. A választást liláig 12-én délelőtt 10 órakor tartják meg Köves-«lon a községházán.
— A .Marika" Zágon István vígjátéka kedden, 20-án, kerül bemutatásra az Edison-líioz-góban, a Zalaegerszegi Kereskedő Ifjak önképző Egyletének rendezésében. Jegyek elővételben a .Zrínyi" könyvkereskedésben kaphatók Helyárak ; Páholy és támlásszék 35, körszék 30, I. hely 25, II. hely 20, oldalülés 20, erkély I. sor 30, II. és III. sor 20, a többi sor 10 ezer kororta.
— Diákok nyaraltatása. A polgármester fölhívja mindazokat, akik az Alföldi Magyar Közművelődési Egyesület által kezdeményezett középiskolai tanuló ifjúság nyaraltatási akciójából kifolyólag 10-16 éves fiu, vagy leánytanulót a nyár folyamán magukhoz venni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat akár szóval, akár írásban jelentsék be, május hó 1-éig bezárólag, a polgármesteri hivatalban.
— Pedagógiai rejtvény-film. Mint azt már
megírtuk, 23 án, pénteken oktató-film előadás lesz a-z Edison-mozgószinházban a zalaegerszegi isltöíák részére. Ezen az előadáson kísérletképpen, kigészitő műsorul, pedagógiai rejtvényfilmet is mutatnak be, amelyre már most felhívjuk a tanulóifjúság figyelmét.
— Három és fél mázsás disznó. Simon Gyula zalaegerszegi hentes ma három és fél mázsás disznót Olt le, amely teljesen le- és kitisztítva közel három mázsát nyom. A derék hízónak 22 centiméter vastag a szalonnája.
— Megszüntetett osődeljárás. A Zalavármegyei Tejszövet zalaszentiváni cég ellen folyamatba tett csődeljárást a kir. törvényszék megszüntette, miután a cég tartozását időközben teljesen kiegyenlítette.
— Gutorföíde uj harangjai. Outorfölde község lakossága a világháborúban hadbavonult harangok helyett uj harangokat szerzett be, amelyeket valószínűleg pünkösdkor fognak felszentelni.
— Vallásos szekta az adófizetés elfen.
Prágai jelentés szerint Morvaországban vallásos szekta alakult áz — adófizetések ellen. A hatóságok teljesen tehetetlenek az uj szektával és azok tagjaival szemben.
— Hévizszentandráson az építkezések legnagyobb része már a befejezéshez közeledik. Ujabban a következők kérlek engedélyt villaszerű lakóházak építésére: Leinweber József. Hetesi István, Kiss Vince és Horváth József hévizszentandrási lakosok.
Tündérvásár
legújabb és legolcsóbb
képes gyermeklap
kapható
KAKAS. ÁGOSTON könyvkereskedéseben.
A gyomorfájás, gyomornyomás, korg4s, rossz emésztés, fehér nyelv, kasuitsig, fülzugáé, halvány aroszln a természetes „Ferenc József* keserűvíz használata által elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb elismeréssel nyilatkozik a magyar Ferenc József vízről, mert hatása megbízható és rendkívül enyhe. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— Cseosemó korában útlevél nélkül ment Szombathelyre . . . Sopronban a kihá-gási rendőrbiró 40.000 korona pénzbüntetésre ítélte Oróf Miklós 30 éves szabósegédet útlevél-kihágásért. Oróf Miklóst csecsemő korában hozta Szombathelyre erdélyi illetőségű édesanyja és beadta a lelencházba. Oróf Miklós felnevelkedett anélkül, hogy a közben elhalt anyjától útlevelet örököjt volna. A szabósegé-eet, aki csecsemő korától Magyarországon él, most románnak tartják és mivel nincs útlevele, meg (s büntették.
— Bírság a roszdás űrmértékért. A keszthelyi rendőri hatóság, piaci vizsgálatai alkalmával arra is kiterjeszti figyelmét, hogy vájjon, az ürmértékekunem rozsdásak-e, s a rozsdás s a rozsdás edényeket elkobozza, tulajdonosaik ellen pedig megindítja az eljárást, Az elmúlt héten Tankó Gyula dr. rendőrbiró egy rozs3ás űrmérték gazdáját 12 ezer koronára Ítélte.
— Termények biztosítása. Zalaegerszeg r.
I. város polgármestere a köv-<kező hirdetményt bocsátotta ki : Mezőgazdaságunk ezidöszerinti igen súlyos helyzetében: gazdatársadalmunk minden egyes tagjának legnagyobb érdekét, de egyben legelső kötelességét is az képezi, hogy a saját vagyonát, illetve ezek összeségében a nemzeti vagyonunkat alkotó termelő eszközöket és ezek gyümölcsét évről-évre minden bekövetkezhető károsodással szemben a lehetőséghez képest megvédje. Az évenként ugyszólr ván szabályszerűen megjelenő elemi csspásOT közölt különösen a jégverés az, amely a gazda termését legjobban fenyegeti, illetve az esetek nagy részében teljesen tönkre is teszi. E rendszerint igen nagymérvű károsodás ellen igen hathatós védelmet nyújt azonban a termésnek ezen kár ellen való megfelelő biztosítása, amelynek segítségével nemcsak a nagyobb gazdaságok, hanem a károsodást mindjobban megsinylő kisebb gazdaságok, illetve kisgazdák is sikerrel védekezhetnek. Felhívom mindezek alapján a város Igazdaközönséget, hogy terményeit valamely megbízható biztosító társaságnál jégkár ellen biztosítsa, mert az nemcsak az ő saját egyéni fontos érdeke, hat nem az egész\' országnak is.
Az Országos Gazdakör
tagjainak
Áruforgalmi Szövetkezete
Budapest, V., Akadémia-utca 5. szám.
J
tnhántl mtálya hat hónapi résiletflietésre ai mlideaféle vásznat, itffoat, krtaráiit, nebkenMket, kén ftrfi fehér nwhöflket, férfi BŐI rnhaszifaeteket, as/taltcritókct, függönyöket, itákokat, ponyvákai,
harisnyákat, bélésárukat stb. slb.
Rézgállcot és raff iát a legolcsóbb napi áron szállítunk.
Ilüdcntéle gazdasági eszközöket és pedig: kaszát, kapát, vasboronát, láncokat, darálói, cipót, ciümit, bakancsot, butewkat, hat hónapi lefizetésre szállítónk.
trtékeattósre itveaittak mindenféle mezőgazdasági terményt, bort, élőállatokat, úgymint szarvasmarhát,
sertéseket és juhokat minden mennyiségben.
Az árukra megbízás esetén kívánatra előleget adunk!
TojisgyllltA állomások létesítéséhez alkalmas egyéneket hereiünk, mert küllőidre való szállításra nagymennyiségű tojásra van szttkségOnk.
Vidéken lakó nyugdíjasokat, vagy más alkalmas egyéneket képviseletünk elvállalására az egész ország területén keresünk.
ZALAVÁRMEGYE
1926 április 18.
pMIW\'f, IKT+ /» KK HKL..\'- V \' Y\' |v - X
1 BAH AW-\'BEÜOZATAL jj^r
B P.TEIEFON: 162-
Táviratok — röviden.
V A budapesti törvényszék vizsgálóbirája ma délelőtt 11 órakor tanuként kihallgatta Mikes János gróf szombathel)i megyéspűspököta frank-hamisítási ügyben — Vass miniszter kijelentette, hogy a minisztertanács nem határozott véglegesen a lakások és bolthelyiségek felszabadítása ügyében. A felszabadítás félévvel való elhalasztása nem felel meg a valóságnak. A rendelet a jövő hét közepén jelenik meg. Oláhországba legközelebb beengedik a „Világ" és az .Esti Kunrt"-I — Május elején megindul Bukarestben a Bukaresti Magyar Hírlap, valószínűleg az oláh kormány támogatásával. — A budapesti Nemzetközi Vásárt ma délelőtt 10 órakor nyitotta meg Horthy kormányzó.
x Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese-bajosoknak kigyógyulásához megküldi új sikeres eljárását és receptjét Dr. Balog Géza v. kórházi főorvos gyógyintézete Budapest, Gróf Zichy Jenő utca 23. (Levélrt válaszol.)
színház és mozi.
Boldogság tolvaja.
A kinematográfia fejődésének csúcspontja, amit az első híradás utáni nagy érdeklődésre való tekintette, szerdán mutat be az Edison mozi: Boldogság tolvata.
Szivhez szóló meséje van ennek a nagyszabású filmnek, mely az idei szezon Fehér apa-ca/a. de van benne azonkívül mindeh, ami egy mozidarabot naggyá fesz: újszerű, gyönyörű látványosságok Tarka változatossagban látunk agy vizalatti küzdelmet, eleganciát, szemvakitó Toaletteket, lovaspolójátékot, ötven bámulatosan szép Zegfeld görl-el. amelyek mind csak keretei egy igazán komoly és merész, izgalmas modern drámának. Mindenki megnézi ezt a tilmet.
--1--
SPOPT.
Barátságos fotball mérkÓ7ést játszik a ZTE. a Törekvés csapatával holnap, vasárnap, d. u. 4 órai kezdettel a Movc pályán, mindkét csapat uj összeállításban fog szerepelni s igy szép mérkőzés várható.
A mérkőzés megelőzőleg tréning meccse lesz az ifjú olai együttesnek.

Nc
DOBJA KI
pénzét minden lim-lomért, s ha
nem tudja lenini a nyakáról, mondja meg neki, hogy a
én is
szállítom minden hitelképes egvénnek s nem kell ezért idegenhez fordulni
kakas Ágoston
könyvig ornda, könyv-, papir- és irószerkereskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
x Egy kit gyári hlbaval angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért. Fihpp Oszkár kötöttáru-gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
qazdasAq.
MM
A lalavármegyei gazdák tangarl termelési módja.
Zalavármegyében már a kisgazda is követi azon tanácsot, hogy tengerit csák dúsan trágyázott talajba szabad vetni és hogy ezt elérhesse megyeszerte zöldtrágyáznak a tengeri alá olyan módon, hogy Szent István nap kőiül bibor-heiemagot veüiek el a felszántott talajba, amely ott még az ősz folyamán dus fejlődésnek indul és b^r fejlődése a tél folyamán szünetel, de kora tavasszal ismét nekilendül és április hó \\ folyamán annyira fejlődik, hogy virágozni is kezd, amikor azt a gazdák alaszántják és ebbe az alászántott zöldtrágyába vetik a korán érő kukoricát. Természetes, hogy ilyen eljárás mellett sokkal nagyobb terméseket érnek el, mint az alföldi gazdák. A zalai gazdák egy része azonban még ezzel sem elégszik meg, hanem — igen helyesen — még 150 —200 kg szuperfoszfátot is alkalmaz kat. holdanként, amit vagy még ősszel szór ki a biborhere alá, vagy pedig tavasszal az alászántás a\'kalmáva^ ezáltal természetesen ínég inkább fokozza kukoricatermését, de egyszersmind bőven és kitűnően trágyázza a kukorica után következő növényt is, amely rendszerint buza és amelyből ilyen trágyázás után szintén sokkalta nagyobb termésátlagot érhetünk el. Kívánatos volna, hogy a trágyázásnak ezen kűlföldün már általanosan dívó módját, a zöldtrágyázást, nálunk is országszerte megkezdiék, mert ezen eljárás segélyével, ha kiterjedtebben alkalmazzák, országos termésátlagainkat is jelentékenyen fokoz-hatnók.
— A gazdaközönség figyelmébe. A legújabb szerkezetű szántó-vető traktorok működéserői készült filmfelvétel e hó 17 én és 18-án bemutatásra keiül Zalaegerszegen, az Edison-moziban.
W3

s
ERDELYI JENŐ
VAS-, FÉM- ÉS GÉPIPARI VÁLLALATA
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
I
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek II
II
Gyermek
m
es
M »
VASAR
Telefon 170
Éf INO^
ZALAEGERSZEGEN
DIVATARU ÜZLETÉBEN
N
1
m
Telefon 170


HCffhlvó.
A ^ALASZENTORÖT ÉS VIDÉKE TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNY-társasáo ^ m rendes közgyülé^ét
<09h fri únrilis hó 27-én, délután 3 órakor az Intézet saját helyiségében S míg helyre a t. részvénye8eket tisztelettel meghívjuk.
Zalaszentgrót, 1926 április 11.
AZ IGAZGATÓSÁG.
FIGYELMEZTETÉS. Az alapszabályok 13. §,a. Ha a részvényes a közgyűlésen Airfik-ánvl óhait tenni, tartozik azt a közgyűlést megelőzően 3 nappal az igazgatóságnak írtban bciclentcni. A közgyűlésen csak azok a részvényesek birnak szavazati joggal, iSKjy/ényeikról szóló clismcrvényeiket a közgyűlés előtt t nappál az intézet pénz-
jljclcsrik.
ZALAVÁRMEGYE
Tárgysorozat;
,1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes választása.
2. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése a 7000-1925. P. M. számú rendeld alapján keresztülvitt újértékelésről.
3. A megnyitó leltár és mérleg megállapítása az igazgatóság javaslata szerint a tiszta vagyon felosztása iránt a részvények összevonása, az új névérték megállapítása és ezek feletti határozathozatal.
4. Az alapszabályok 5. §-ának módosítása a 7000—1925. P. M. számú rendelet értelmébea
5. Az igazgatóság jelentése a lefolyt 1925 év üzleteredményéről.
6. A fcTügyelőbizottság jelentése, a mérleg megállapítása, határozathozatal a a nyereség felosztásáról és a felmentvény megadása.
7. Az Igazgatóság javaslata a részvénytokének 30.000 pengőről 60.000 pengőre való felemelése tárgyában 3000 drb új 10 pengőn.é. névre szóló részvény kibocsátása utján a Pénzintézeti Központ hozzájárulásával. /
H. Napibiztosi dij megállapítása.
9. 2 igazgatósági és 1 felugyelőbizottsági tag választása egy évi Időtartamra.
10. Esetleges beadott indítványok tárgyaíása.
vaoyon Egyenként összesen TEHER Egyenként összesen , ■ - . .
korona f • korona j f pengő ! f korona f korona f pengő f
Pénztár készlet\' . Magyar Nemzeti Bank . M. kir. poslalakarékpénzár. Leszámítolt váltók . Folyószámla adósok . Tisztv. term. ellátási számla Intézeii ház . • • Berendezés és felszerelés . Pénzint. Központ üzletrész . Előre fizetett kamatok . ( 238.478 057 134 263 6 093 307 975 351.550 * 169 041 870 2.204 400 335 000 000 . 5.000 000 173.200 14 421.890 \' 1 1 1 l\'i 1 1 1 1 1 1 19 078 10 487 78 028 13 523 176 26 800 400 13 1.153 25 74 46 12 35 36 _ 85 75 Részvénytöke Tőketartalék . Belélek könyvecskékre Belétek folyószámlára Hitelezők Visszleszámitolt váltók Vállalt kezességek , Fel nem vett osztalék Átmeneti kamat 1924. évi nyereségből kifiz. Osztalék, jutalék, adomány 531.601.614 48 641 893 — 375000.000 208 517.558 580.243 507 4.753.528 493 500.000 20.000.000 212.319 12.871 625 50.800.000 — 30 000 16 681 42528 38 91 380 39.480 1.600 16 1.029 4.064 40 13 35 28 99 73

| 1,745 898.537; — j 139 671 j 88 • 1.745 898.537 — 139.671 ^88 i ■
i 1 i
TARTOZIK. .
V
Mérleg-számla 1925. december 31-én.
V A 0 Y 0 N Egyenként • Összesen
korona f korona 1 pengő j f
[Win/tár készlet . wpjgyar Nemzeti Bank Jm.,kir. postatakarékpénztár Leszámítolt váltók Pénzint. Központ üzletrész . Folyószámla adósok: Pénzintézeteknél . Áru- és váltó fedezettel Kezességi fedezettel Intézeti ház . . . Berendezés és felszerelés . Különléle aktívák Előre fizetett kamatok # 158 525.000 236 380.675 110.Q00.000 1 .1 1 151.526.700 6.738 COO 13.952.247 3,770.404 750 4.640.400 f j 504.905 675 335 000 000 5.000.000 6 023.400 18.363.900 — 12 122 539 1.116 301.632 371 12.682 18910 8.800 26 800 400 • 481 1.469 13 l04 18 38 23 46 87 11

4.816 550072 — 385.324 1 40
TEHER
Részvénytőke* . . }. Tőketartalék . . \' (. Belétek könyvecskékre : Betétek folyószámlára Visszleszámitolt váltók Fel nem vett osztalék Átmeneti kantat Be nem fizetetUőkekam. adó Tiszta nyereség
Az igazgatóság javaslatinak el-fogadása után az intézet részvénytőkéje K 750.000.000 — P. 00.000.
/ 1
KÖVETEU
=1
Egyenként
korona
678.843.898 985.776073
Összesen
korona
375.000000 208.517.558
2.664.619.971 1.372.300.000 4.480.919 61.002 700 10.764.600 119.869.324
4.816.555.072
T
pengő
30.C00 16.681 134.307 78 862 109.784 358 4880 861 9589
385324
40 51 0$
47 22 17 55
40
TARTOZIK.
Nyereség-veszteség számla 1925. december 31-én.
KÖVETEL.
KÖLTSÉGEK
ii ii
Kamatok:
I Tőkésített kamitok 1 Kifizetett
Folyószámla Vísszleszámitolási kamat Tiszti fizetések Napibiztosi dij Különféle költségek . Adók és illetékek . Belét kamat adó Leirás váltókból Tiszta nyereség .
Egyenként
korona
157.002.793 30.493.888 9414.248
BRENNER ERNŐ pénztárnok.
összesen korona
196.910.929 166.365.671 139.485.400 3.780.000 53 233.301 36.720.996 22.665.200 10.000.000 119.869 324
749.030.821 -
pengő i f
22 51
14
12.560 2 439 753 .13.309 25 11.158 83 302 40 4.258 66 2.937 68 1 813 22 800 9.589 ! 55
59.922
46
JÖVÖDELMEK
Kamat jövedelmek Jutalékok, egyéb jövedelmek
u
S\\
Egyenként korona
összesen korona
■y(
<r-
396.269.125 352 761.696

749.030.821
A könyvelésért: WEISZ LAJ
pengő
31.701 28.220
f
53 93
59.922
46
OS h. igazgató.
Zalaszentgrót, 1925. december 31. Az Igazgatósig:
Dr. tflSNER ANTAL igazgató. CZUCZY QYÓZÓ. HITTER LAJOS. KESZLER BERNÁT. > KESZLER MÓR. MISNER DÁVID. . MOSONYI RÓBERT NEUMAN MÓR POLITZER MÓR SCHNELLER JENŐ WEISZ LAJOS h. igazgató.
Ezen újértékelétü megnyitó mérleg-számlát. mérleg-szám lát és nyereség-veszteség számlát átvizsgáltuk, az intézet könyveivel összehasonlítottuk s azt minden
tételében megegyezőnek és helyesnek találtNk.
BARTA ALBERT.
«
fdhgyalö bizottság:
\' NAOY ÁKOS elnök.
NÉMETH EMIL.
KORÉIN MIKSA.
ZALAVÁRMEGYE
1926. április 1.
SŐZGAZDASAG ES PERZŰG1
• ••••
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi-hetivásáron az Arak a következők voltak : búza 3«5(\'ü00, rozu 210.000, árpa
220,000, z;»b 210.000. • tengeri (csöves)---, tengeri
200000, marhahús 16.200, sertéshúst, bor|uhus, 28ezer
K kiloKÍímjnionként; s/.óna 120. szalma 45.
Lanulajdono.: ZALAVÁRMIOYÍ lapkladöUrvat**. F<3»»rfc.«itSZEKERES MARTON. r.l.lSi »i.rk.»t«: HEHUOLV FERENŰ, F.l.ldt kl\'a<M : KAKAS AOOSTON.
RISZT SÁNDOR
kátoiter Zalaogerszeo. .Vörösmarty-nlca 29. si.
Telefon 197.
Aranyéremmel\' kitüntetve 1
Ajánlja uját-kéuttménytt
boros-bordóit.

ül
transport bordók
oiirobb tétalboi eladók.
Alkalmi gépvételek:
1 8 HP Höcker gőzgép 1360 %,-es Umráth-cséplővel
és Elevátorral, t 8 HP Kalmár-Engel motor 800 %,-es Hoiherr-csép-lővel.
1 Egy éves MERO. 10—12 HP^szivógáz motor, hozzá
800 %,-es Hoíherr új cséplü. 1 8 HP Kállay-motor 800 «Ves Wichtelle-cséplővel. 1 6 HP Mayer-riiiotor, I éves 800 "%,-es hofbcrr-
Schrantz-cséplővel. 1 6 HP Lister-motor 720 %,-es Hofherr-cséplővel. 1 6 HP Mayer-motor 800 \'L-es MÁV. cséplővel. 1 5 HP Mayer-motor 720 •%-cs dupla tisztító cséplővel.
KÜLÖN
1 8 HP fekvő Ganz-motor. .. *
1 6 HP álló Ganz-motor.
1 640 %,-es dupta tisztító cséplő.
Minden elfogadható legolcsóbb áron és legelőnyösebb
teltételekkel, gabonáért vagy pénzért, esetleg 3 évi
észlettizetésre is eladók. Bővebb felvilágosítást
Stern Sándornál, Zalaszentgróton.
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
• építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon IS.
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömtfdér, Tófej, Qutórfölde, Nova, Bak\', Zalaltivö.
| Henqwr., ó« Autóolajok
M
c
«
n
u
o 0
Az idő drága, de a tüzelőanyag is. Aki olcsón elsőrendű s megbizJiató tüialőany^ot óhajt magának a cséplést idényre biztosítani
Benzin,
Petroleum és Gázolajban,
az forduljon bizalommal hozzám. Aki ezt nem teszi, az saját érdeke "ellen cselekszik.
Árajánlattal késrséggel szolgálok.
Mayer József
zalaegerszeg
Telefon 78.
í Magyar-Amerikai Petroleum R. T. lerakaia.

X £
J?
¥
0!
3
<
tu
Kerkay József
szoba-, címfestő és mázoló
Zalaegerszeg, Jákum<utca 27. ez.
Vállalok: szobafestést a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. Butorfényezést
valamint épületmázolást a legjobb kivitelben.
SZOLID ÁRAK, PONTOS KISZOLOÁLÁS!
| Kedvező fizetési felteteluK, |
i
Tegyen egy próbát I
Köszvény, csuz, rheuma, idegbetegségek és egyéb fájdalmaknál használja a már kipróbált
DELEJ
.Delej-só" egy kincses láda, Egészséget rejt magába. Minden háznak védangyala, Bajnak, búnak a hóhérja.
Kapható minden gyógyszertárban és drogériában.
Egy nagy csomag ára: 20.0 uO kor.
Vezérképviselet: SZUAVIK LEÓ gyógyszerész Budapest, VIII. Szeszgyár-u. I. szám.
Kékké, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAE0ERSZE0.
*
«
"0 a x
M ö h
9
X >
m re
c
•P
Mi
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
legprímább minőségű
petróleum,gázolaj, autó- és motorbeifti\'n, autó-, traktor-, henger- és gépkenÖola], gépzsir, kocsikenőcs kapható:
lommer Sándornál
ZALAEGERSZEGEN
TERMÉNY KERESKEDÉS
ot
ar *
0
r>
cu 9
a
A

3
r» it
Megérkeztek
az 1926. évi legujabb)typusu piros, zöld és szürke szinü ^--
Állandó készletünk van azonkívül Pordson traktorok* ban és annak összes tarto7ékaiban. Az összes * Ford-gyártmányok azonnal szállíthatók eredeti gyári áron és legelőnyösebb fizetési feltételek mellett.
Melif és Pintér Szombathely
A „Ford Motor Company" autorizált képviselete Megbízottunk
Faragó Ferenc cög Keszthelyen,
(Tolefon 73. sr.)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál.
TÓTH GYULA
ANGOL UR1SZABÓ ZALAEGERSZEG
(Arany Bárány épület).
Telefon 191. sz.
Nagy választék Londonból érkezett angol szövetekben
IF^
I I ~
Legolcsóbb áron9 legfinomabb árukat:
Öltönyöket, kabátokat, bnndákat, női és gyermekrnbákat
m *
i*
BÁTOR! SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
4 Tekintse meg
yételkényszer nélkfll az árubáz hatalmas raktárát és kirakatait*

t évfolyam.
Xalae&ersKBö, 1926. április 20. Kedd.
Ara 1500 korona,
88. szám. .
polxtxlial
ítlfelnt* kétklnsp déí^táa. - HWfliette: *y béaa»ra 26.900 E, negyedévre 76.000 K. - Bxerkesitété* ét kladóhlTatal: Jalaeneraiei. Síéchwrl-tér Téteké ltl
3B3
Az egészséa megbecsülése.
Az emberiségnek javarésze még ma sem \' méltányolja eléggé az orvosok működését. Természete agyanis az embernek, hogy az egészített csak akkor becsüli, amikor beteg. Ha uulán betegségéből\' valahogyan kilábol, rend-ueiint isméi könnyelműen játszik egészségével fe az orvos intelmeit, tanácsait nem tartja be. #te kevésbé mutat hajlandóságot az ember az úgynevezett preventív intézkedések betartására, amelyeknek, célja a bajt megelőzni, annak elejét ytnni. Pedig ez igazán semmibe sem kerül, mig a betegség, a gyógykezeltetés bizony drága vtlami és sokszor életével fizeti az ember..
Nagy baj az, hogy a társadalom csak későn ébredt tudatára a inak, hogy az embernek legdrágább kincse az egészség és ^hogy a társadalom ennek fölismerése után is inkább jótaná-csokkal, majd enyhébb-szigorúbb rendszabályokkal iparkodott a közegészségügy ulját egyengetni, mint feliekkel. Ha esetleg cselekedetű is valamit, az alig mutatott eredményt. Ebből a tessék-lássék rendszerből következett azután az, hogy még maguk a kórházak is erős kifogás alá estek — közegészségügyi szempontból. Nem egy kórházra mondták, hogy ott csak meghalni tehet, de meggyógyulni nem. A közegészségügy tehát jó sok idei? nélkülözte a kellő gondozást ^Vénnek megfelelően az orvosok sem részesüllek abban a megbecsülteiéiben, amit tudásukkal, lelkes, önfeláldozó munkájokkal megérdemeltek tolna. Hiszen még ma sincs rendelkező joguk a hivatalos orvosoknak. Még ma sem az orvo-*uk rendelkeznek közegészségügyi kérdésekben, még ma is laikusokból álló bizottság állapítja meg a járványt I •
. A társadalom és a hivatalos hatóságok még napjainkban sem méltatják nagyobb figyelemre a közegészségügy követelményeit. Amig a városok intelligens társadalma és a hatóságok tűrik azt, hogy a hat esztendős gyerek olyan iskolaépületbe járjon, mely lakás céljaira sem alkalmas, sőt — faluhelyen — még. a község tenyész-apaállalának sem megfelelő épületeket meszelnek át iskolává: addig bizony nem dicsekedhetünk azzal, hogy a közegészségügy az Őt megillető gondozásban részesül. Amig cirkuszi | bohócmutatványoknak drága pénzért annyiközön-aége akad, hogy a vászonsátor szűknek bizonyul az érdeklődök befogadására és az ingyenes népszerű orvosi előadásokat érdeklődők hiányában nem lehel megtartani, addig ne beszéljünk arról, hogy megbecsüljük egészségünket. Pedig lépten-nyomon kisért minden nyavalya^* korunk legveszedelmesebben gyilkoló betegsége, a tüdő-vész ezerszámra szedi áldozatait. 1
Cpen ezért szerencsés gondolatnak tartjuk az orvosok által gyakorlatba hozott propaganda-dőadások tartását. Zalaegerszegen 4 Zalamegyei Orvosszövetség szombat délután a vármegyeház nagytermében rendezett ilyen előadást a tüdő-vész elleni küzdelem érdekében. A város orvosi karán kivül sok megyebeli orvos, Budapestről pedig Friedrich Vilmos egyetemi ik. tanár, Herepey-Csákány Győző dr., Friedrjcb László kórházi főorvos, Lengyel Árpád dr. őri-, gégéét fülorvos, Rottmaan Elemér drjmunkáspénztáfi orvos, Brenner Károly dr. eüanőrző orvos és Forbáth Sándor dr. a .Magyar Orvos" szerkesztője jelentek meg. Az előadáson, melyen dr. Friedrick Vilmos nemcsak az orvosokat, hanem a hatóságokat és magánosokat is közeiről érdeklő dolgokat beszélt a tüdővész-gyógy í-tásáxóf, a közönség körébőf is többen résztvettek, de sokkal kevesebben, mint amennyire számíthattunk volna. Ma tulajdonképen mindenkinek mőnkába kellene állania a tuberkulózis-•Hená küzdelemben, mert elmondta a tudó* sszor, mik az okai éhnek a gyilkos kórnak y-egy okot úgyszólván mindenkinek módjá-állana megszüntetnie. Kimerítő tájékoztatást
adott a tüdővész gyógykezeléséről, ismertette a szanatóriumok működését, amely nem felel meg a hozzáfűzött várakozásoknak és hangsúlyozta a preventív intézkedések fontosságát.
>Előadá8ához és általában az egész dologhoz csak annyi megjegyzést füzünk, hogy vajha minél többször tartanának minden városban ilyen előadásokat és, hogy jó lett volna ezeket a propaganda-előadásokat már évtizedekkel ezelőft gyakorlatba venni. Akkor talán ma már Zalaegerszeg is jóval előbbre volna a köztisztaság és közegészségügy terén, akkor talán nem szallongana utcáinkon a bűz ugy, mint ma szállong, nem volnának egyes utcáink piszkosabbak a cigánysornál, a lakások javarésze nem volna nedves, penészes, az udvarokon nem
gyülemlenék föl a szenny és piszok és jóval kevesebb volna a tüdőbetegek száma. Oe nem is használnánk ám iskolául sem a Tompa-utcai, sem a Deáktéri épületet, sőt talán volna már vízvezetékünk és csatornázásunk is, úgyszintén rendes zalai fürdőnk és gőzfürdőnk.
A tüdővésznek Ijesztő mértékben való terjedése, a terjedés arányának arra hivatottak által való megállapítása talán fölveri közönyéből i társadalmat és egyszer csak elérkezik az az idő, amikor a közegészségügy is megfelelő figyelemben részesül s a közönség az ingyenes egészségügyi előadások iránt is mutat olyan érdeklődést, mint a bárok, orfeumok, -csepűrágók ét bohócok drága attrakciói iránt. Egyszer majd az egészséges ember is megbecsüli az egészséget.
A zalai Balatonpart elhanyagolása.
A Máv. hibás menetrend politikája. — Rossz flzlet a badapest—tapolcai vasút.
Meg kell javitanf l w
A Balatonnak zalamegyei oldala látogatottság tekintetében meg sem közelítheti a somogyi oldalt. Az állam sohasem helyezett súlyt a balatoni kultusz ápolására, nem tereitea Balatonhoz soha a közönséget, vasutvonalat is csak
18 esztendővel ezelőtt adott a Balatonnak, holott a Délivasut már évtizedekkel ezelőtt ott futott végig a Balaton somogyi oldalán és föl is lendítette azt. \' . _ -
Az állami vasútvonal nem sokat használt a Balaton északi oldalának, mely csekély rész leszámításával Zalamegye területére esik s mely még akkor is legszebb vidéke volt az országnak, amikor még Nagymagyarország voltunk.\'A főváros, valamint a fővároson átutazó közönség csak a körtnven megközelíthető déli Balaton-partot kereste föl s az azután föl is lendült, amit a Balatonszentgyörgytől Ahgálg, tetiát mintegy 80 km. hosszúságban úgyszólván megszakítás nélkül húzódó fürdő- és villatelepek igazolnak. Pedig azon az oldalon nincs gyógyfürdő, mint Balatonfüreden, nincs olyan természeti tünemény, mint Tihanyban, nincs még árnyékos hely sem, mint a zalai part egész hosszában, nincsenek szebbnél-szebb kirándulóhelyek, mint Zalában.
Mindennek oka a rossz vasúti összeköttetésben és a rossz vasúti vonalnak még rosszabb menetrendjében rejlik. Már kezdetben elhibázták a-dolgot, amikor a balatoni vasutat levezették Adony-Pusztaszabolcsig és ezzel az utat a Balatonig körülbelül 50 kilométerrel meghosszabbították. Amint elhibázták az elejét, ugy elhibázták a végét is, amennyiben a zalai Balatonpartot csak félig csatolták a vonalhoz. A vasútvonal ugyanis a Badacsonynál hirtelen északra kanyarodik s mintha azon tul már nem is lenne Balaton, Szigliget, Keszthely, befut a Balatontól jó távol fekvő, épenséggel nem balatonparti Tapolcára, mint végáltomáwa.
Az áJlam tehát előbbrevalóaak tartatta a ftalatoa és a balatoni éltt főllefHÜtéséaél Tapolcát, mint az egyetlen balatonparti várost, mely rossz közlekedési viszonyai dacára Bár akkor 2a fejtett fördőf éfeftel dicsekedhetett s melynek tőszóm-izédságdbarf fekszik Héviz. ezzel a tapolcai végállomással egy csapásra két legyet Ütöttek agyon: Keszthelyt és tférizf.
A most elkészített nyári menetrend is figyelmen kivül hagyja a zalai partok érdekeit és első sorban Balatonfüredet. Es, amint a múltkori balatonfüredi vasúti értekezlet után is megírtuk, Zalamegye nyugati része, ahol Zalaegerszeg is fekszik, továbbra is 7—8 órai vicinális
bumlizás utján közelitheti meg a saját megyéjében fekvő Balatonpartot, mely igy teljesen elveszett a megye nyugati részéTe. Azért, hogy valaki 5—6 órát pihenhessen Keszthelyen, vagy Füreden, nem igen reszkíroz meg U órai döcögést.
A most már készenálló mebetrendet tehát revízió alá kellene venni, hogy a Balaton zalai partja ugy Budapest, mint Göcsej felől kényelmesebben megközelíthető legyen. A budapesttapolcai vonalból, mely ma — elhisszük — a Máv.-nak rossz üzlet, jó Bzletet kell csinálni. Ez pedig csak egy esetben érhető el ; a fővonalat Badacsonytól tovább vezessék, a Balaton partján Keszthelyig és onnan Zalaegerszegig s adjanak ennek olyan menetrendet, amilyent a Balatonvidék megkíván. Akkor lesa az államnak egy ujabb jó üzlete és a zalai Balatonpart a Göcsejjel együtt kiemelkedik abból az elmaradottságából, ami megbocsáthatatlan bűne a régi politikának s amelyért most vezekelni kell egész Zalamegyének. Azt hisszük, ezt a bűnt már levezekeltük s azért elvárjuk, hogy a májasi megyegyülés energikusan követelni ipgja ennek a lehetetlen állapotnak megszüntetéseF^A toldo-zás-foldozás helyett radikális megoldást várunk. Megérdemli ezt a megye és drága kincsünk: a Balaton.
A nemiatgydtósből.
Budapest, április 19. A nemzetgyűlés mai ülésén a költségvetés tárgyalásánál Hegymegt-Kiss Pál hosszasan beszélt a frankügyről. Kijelentette beszéde közben, hogy ezzel nem fognak elhallgatni. Azt is mondotta, högy Betlen diktatúrára tör, követni akarja Mussolinit, de az áfalkotmányosság köntösébe burkolózva. (Közbe*-kiáltások az egységespárion: Akkor maguk már nem volnának itt I) A titkos társaságokról1 szólva azt mondotta, hogy Eckhardt és Gömböt nyilatkozatai szerint Bethlen is ilyeneknek köszönheti hatalmát. (Közbekiáltások: Ezt már rég megcáfolták). Majd fölszólítja Palíavicinif, hogy tárja föl összes adatait. Utána Kabók Lajos bírálta a kormány gazdasági és pénzügri politikáját. A költségvetést egyik sem fogadja él. Két órakor az elnök ebédszünetet adott.
A mmí pártközi értaMsInt.
Budapest, április 19. A mai pártközi órtekez7 leien sem a demokratikus blokk, sem Andrása* Gyufa gróf, sem Fridrich István nem jelenlek meg. Az értekezletnek legérdekesebb pontja volt a miniszterelnök beszéde, melyben tájékoztatót adott arról, milyen tervei vannak a titkos társaságokkal szemben. Válaszolt egyben Apponyi Albert gróf levelére is.
ZALAVÁRMEGYE
1926 áprilisig
133i
Tüntelő-gyülés előtt.
*Az igéret maradt — igéret. — Kinek higyjünk? — A be nem tartott ígéretet
kényszerítenek ilyen tüntető gyűlésekre. /
Amint a Zalavármegye ,xhirül adta, a zalaeger-, szegi iparosok és kereskedők, az egész ország iparosaival és kereskedőivel egyidőben, csütörtökön délelőtt tüntető nagygyűlést tartanak, hogy a már elviselhetetlen közterhek pusztító, nyomása alól némileg szabaduljanak.
Nem akarok gáncsoskodni, sem vitatkozni azon, hogy az ilyen tüntetésnek általában van-e haszna a közre nézve, mert ha nem volna, bizonyára a mult évi csalódák>k után, nem ismételné meg azt az egész ország iparos és kereskedő osztálya. Csak a közvetlen helyi tapasztalatok tanulságait emlitem fel abból a szempontból, hogy a multévi ilyen tüntető tiltakozó gyűlésünkön kapott Ígéretekből mi vált valóra, hogy az idei gyűlésen majd valószínűen elhangzó Ígéreteket aztán mennyire vegyük komolyan.
Tudjuk, hogy a raultévi gyűlésen ott volt a polgármester ur is, s ott többet beszélt, mint a többi szónokok együttvéve. A sok beszédben persze igért is minden jót. Többek között a közterhek csökkentésének feltétlen szükséges voltát hangoztatva, elismerte, hogy a város dolgozó népe nem bírhat el ujabb megterheléseket. £zóta nem is terheltek meg bennünket mással, j -
csak a reprezentációs költségek fedezésére szükséges pár százalék pót* adóval, a Faluszövetség kiállítása . alkalmával előállott sokmilliós költséggel, a tűzoltó őrtorony építkezésénél az előirányzott összeget töob-szőrösen meghaladó költségekkel, a ciszternák és egyéb hasonló csodadolgokra fordított összegekkel, s a legvégén a templomépitési adó formájában tánk rakott olyan súlyos teherrel, amihez hasonlóval kevés város dicsekedhetik.
Ezek a terhek nagyban elősegítették az iparosok és kereskedők sorsának jobbrafordulását, legalább én azt hiszem, mert ezek nélkül talán az egerszegi iparosok és kereskedők nem is csatlakoztak volna az országos mozgalomhoz, s az idén nem lenne tüntető gyűlésünk s ott nem hallanánk ujabb\'Ígéreteket.
De ezek csak általános dolgok, amelyekhez a polgármester urnák csak annyiban van köze,
hogy azoknak előidézésében ő is részt vett. Van azonban az iparosok összességének egy fájóbb sebe, amit közvetlen a polgármester urnák köszönhet.
A kommunista gazdálkodás alatt á munkás-biztositó pénztár, mint az ipartestületi székház bérlője, az iparosokat egyszerűen kidobta helyiségének egyik részéből. Ennek a helyiségnek a padlózatát felszedették és helyette betonnal öntötték ki. Az ipartestület mint házigazda, az iparoskör pedig mint bériő, rögtön tiltakoztak a* eljárás ellen, de hit akkor nem volt jog, törvény és igazság, s nem ért a tiltakozás semmit. A kommunizmus után a munkásbiztositó pénztár visszahúzódott régi helyiségébe, az ipartestület pedig természetesnek tartotta, hogy az erőszakkal elfoglalt helyiség padlózatát minden feiszólitás nélkül visszaállítják. Közben a polgármester ur, mint a munkásbiztositó pénztár kormánybiztosa, meg is ígérte közbenjárását s biztosilotta az ipartestületet jóindulatáról. .Igaz, hogy a testületi ügyész elmulasztotta annak idején a helyreállításra való igényt megfelelő helyen bejelenteni, dehát az iparosság annyira bízott a polgármester ur jóindulatában, meg igazságának tudatában, hogy álmodni sem mert volna ennek az ügynek reá nézve hátrányos kimeneteléről. Per lett a dologból, amiből nem lett volna szabad pernek lenni. Mert ha a polgármester ur akarta volna, mint a munkásbiztositó kormánybiztosa, saját hatáskörében is megcsináltathatta volna a padlózatot.
De a polgármester ur elfejtette a jóindulatát érvényesíteni, az ipartestület azon az alapon, hogy későn jelentkezelt a kárral, elveszítette a pert. Megcsináltathatjuk a magunk költségéi a padlózatot, a munkásbiztositó pedig tovább élvezi a testületi székházban az olcsó bérlet előnyeit s szedi tőlünk vígan a tulvalorizált illetéket s közben jót nevet a markába.
Hát csak bízzunk továbbra is az ígéretekben, hagyjuk magunkat szét szórni, különféle érdekeket szolgáló csoportulások szerint, mert ha az iparosság egy táborban volna, akkor az ígéretek beváltásat követelni is tudná s volna súlya szavának Akkor tán tüntető gyűlés nélkül is elérné azt, amit most a tüntető gyűléssel csak szerelne elérni. (—")
Rablás egy fővdrosl templomban, j
Budapest, április 19. A józsefvárosi plébánia templomban ma reggel rablás történt. Feltörték
perselyeket s azok tartalmát ellopták a szentségtartóval együtt. Mikor a sekrestyés kilépett azzal az emberrel, akit a rablással gyanúsított, az ott összesereglelt tömeg neki esett a gyanúsítottnak s annyira összeverte,, hogy a meglincseléstől csak a rendőrség menthette meg őt. A valódi tettest később sikerült elfogni Derer Katalin személyében, aki a rendőrségen varróleánynak adta ki magát. Fantasztikus, ponyvaregények olvasása késztette öt több templomi tolvajlás elkövetésére.
Vázsonyl továbbra Is külföldön marad.
*
Budapest, április 19. Vázsonyi Vilmos még több hétig a badeni szanatóriumban marad. Igy tehát a frankügy főtárgyalása idején sem Jesz Budapesten.
Sigray Antal grófot párbojvétség miatt elltftlték.
: Budapest, április 19. Sigray Antal grófot, aki a királypuccs - miatt Összeveszett Mosonyi Sándor földbirtokossal s az ebből származó párbajban ellenfelét megsebesítette, a bíróság két napi államfogbázra ítélte. Sigray grót az ítélet ellen fellebbezett.
II Sxósat újra megjelenik.
Budapest, április 19. A hetek óta szünetelő Szózat szerdán újból megjelenik.
HÍREK
— Apáti kinevezése. Rolt Nándor dr. veszprémi megyéspüspök Lukcsics JÓZ6ef dr. egyetemi tanárt, veszprémi kanonokot, a Szentséges Megváltóról nevezett nagykapornaki c. apáttá nevezte ki.
- Egyházi hlr. Kiss Ggörgy gelsei káplánt az ácsteszéri plébánia ideiglenes vezetésével bízta meg a veszprémi püspök.
~ Ezüstlakodalom. Schmidt Viktor, zalaegerszegi cukrász, kedden, f. hó 20-án tartja ezüstlakodalmát nejével, született brezovai Bankó Katalinnal, családi ünnepség keretében. Schmidt Viktor, a város tekintélyes polgára, nemcsak iparában örvend a legkitűnőbb hírnévnek, hanem igen élénk közéleti tevékenységet is fejt ki minden téren és a polgárság bizalmát és szeretetét élvezi. Husz esztendő óta- gondnoka az evangélikus egyházközségnek, alelnöke az Ipartestületnek, a zalaegerszegi Iparosk^rnek és elnöke a Zalaegerszegi Torna Egyletnek. A jubilánst és nejét számos jóbarátja és tisztelője kereste föl és meleg Üdvözlésben részesítette.
— Iskolai ünnepély. A zalaegerszegi áll. jtolg. leányiskola május 7-én és 8-án este az intézet tornatermében ízléses műsorral estélyt rendez, mplynekkiemelkedő pontja egy nagyon kedves színdarab: Majd ha szivárvány lesz az égen. A műsort a napokban részletesen ismertetjük. A tiszta jövedelmet az Jntézelí segélyalaphoz csatolják.
— A „Marika" szereplői. A zalaegerszegi Kereskedő Ifjak önképző Egylete holnap, kei den este fél 9 órai kezdettel adja elő Zágou István kitűnő háromfelvonásos vígjátékát,) Marikát, az Edison-mozgóban. A dárab szerep, lői: Marika Kakas Margit, Orbán Sándor i!J Pfeifer József, Efoa, a felesége Wapper Mlcí, Káli Ferkó gazdatiszt Lőwinger Lajos, Heller igazgató Nagy Zoltán, Veron Schwarz Bözsike, Galambos Schimdt László, Lídia Singer Nusiltt, János - inas Pfeifer Ferenc, színész Neumann Károly, Elsa /Schaffer Terike/ Bence Milhoffer Imre, Tóni Bita Lajos, Réter Orünwald Gyula, egy ur -Kakas László,; főúr Berger Hugó Gönczi Llébschütz Gyula. Jegyek elővételben t Zrínyi-könyvkereskedésben kaphatók.
— Rákóczi Ünnepély. A zalaegerszegi katb hitközség az Egyházi Ének és Zeneegyestt-lettfel szépen sikerült Rákóczi-emlékünnepélyt rendezett vasárnap délután a Kath. Házban. Megnyitóul az Ének és Zeneegyesület zenekari a Rákóczi-nyitányt játszotta jó betanulásbaa Németh József karnagy vezetése mellett Steyrer Gyula reálgimnáziumi tánár könnyei érthető, tanulságos vázlatát adta a Rákócziszabadságharcnak. Lévay Mikes cimü költetné* nyét Kövess István szavalta nagy hatással, Móra János reálgimnáziumi tanár, Páfí-v^ Béla VIII. oszt. tanuló zongora kísérete mellett kuruc dalokat énekelt. Pehm József apátplébános Rákóczi Ferenc^ellemképe cimen tartott előadásában a nagy szabadságos jellemét rajzolta meg, melynek két összetevője a hazafiság és vallásosság. Az Egyházi Ének és Zeneegyesület vegyeskara a legszebb kuruc nótákat énekelte a közönség zajos tapsviharától kisérve, míg a fuvóskar ugyancsak kuruc dalok eljátszásával befejezte az ünnepélyt. A nagytermet zsúfolásig megtöltő közönség a műsornak minden egyes pontjáig legnagyobb figyelemmel és érdeklődéssel hallgatta végig é* ai előadókat lelkesen üunepelte. í
— Körjegyzőválasztás. A( Wendl Ede halálával megüresedett kerkasz»ntmiklósi körjegyzői állásra Csík Ferenc r^orsfai jegyzőt választották még. Mivel az uj körjegyző arról volt kénytelen meggyőződni, hogy a Riasztáson első helyen jelölt Kisfaludy Gyula helyettes ^ jegyző mellett még most is kitart a nép meleg rokonszenve, Csik jegyző, amint Lentiből jelentik, lemond állásáról és igy legközelebb ismét kiírják az uj pályázatott és kitűzik az új-választás napját. . \\
— Uj postapalota Keszthelyen. „Keszthelyi Hírek" cimü laptársunk híradása szerint a keszthelyi postapalota építésének munkálatait még a nyár folyamán megkezdik.í
— Tagavató ünnepség. A sümegi Katolikus Legényegylet április 25-én délután 5 órai kezr dettel tartja uj tagjainak avató ünnepségét.
— Tisztviselők mozgalma építési hitelért. Budapestről jelentik: A tisztviselők mozgalmat indítottak, hogy a kormány engedélyezzen a közalkalmazottak részére építési hitelt és ennek biztosítására kösse le lakáspénzüket ós fizetésük bizonyos százalékát. Sürgetik azonkívül azt is, hogy a közalkalmazottaknak, a községi tisztviselőknek, a felekezeti tanítóknak, kezelőknek, dijnokoknak, altiszteknek és szolgáknak tegye lehetővé a kormány, hogy megfelelő pénzintézeti kölcsönöket kaphassanak.
— Meghalt a öümegl autókatasztrófa egyik sebesültje. Megírtuk, hogy Hűvös Salamon botfai földbirtokos uj autója, melyei sof-fŐrje vezetett, s melyen rajta kivül Hűvös Salamon gazdatisztje ült, a Sümeg és Mihályfa közötti uton nekirohant a Marcal hídjának éi az autó belezuhant a vízbe. A soffőr súlyosan, a gazdatiszt könnyebben megsérült s beszállították őket a sümegi kórházba, ahol a soffőr súlyos sérüléseibe belehalt. \'
— Egy aranykoronás órabér az éplt6-« Iparban. A\' vasmegyei építőmunkások és építtető iparosok szövetsége közt felmerült bér-differenciák. ügyében megtartott értekezleten a munkások egy aranykorona (14500 papírkorona) órabért kértek. A megegyezés nem sikerült, s holnap ujabb tárgyalás fesz ebben az ügyben.
Nézze meg Marikát keddei% a moziban fi
riüá\'l •
1926 április 20.
ZALAVÁRMEGYE
3
Wlndlsohgraetz mint protektor. Oko-licsányi László, a LcirerAmália-féle gyilkosság eevik gyanúsítottja beadványt intézet a buda-oesti ügyészséghez, amelyben elmondja, hogy pödör Oyula részére Windischgraetz Lajos herceg szerzett útlevelet.
^ Ingyen szállás. Hogy Zalaegerszegen jó borokat mérnek, az immár vitán felül áll, mert ellenkező esetben nem nyilvánulna meg a bor okozta jókedv oly eklatáns .formában, mint aminőben az igen gyakran megnyilvánul Zala kies székvárosában. Tegnap például ketten is akadtak városunk agyonszanált polgárai közül, akik nem nézték a bor mennyiségét, valószínűleg azzal a megokolással, hogy a jó bornál nem fontos a mennyiség, az jó, ha minél nagyobb. Mivel — mint £ példaszó tartja — borban az igazság, két polgártársunk hangosan, sőt tulhangosan adolt kifejezést érzelmének és felfogásának, amelyet bizony nehezen lehet a törvényes renddel összh ngba hozni. A rend éber órei a két atyafit, annak rendje és módja szerint, nyakoncsipték és ingyen éjjeji szállásra invitálták, nehogy határtalan jókedvöK áttörje a megendett határokat.
— Drótosok országos szövetsége. A magyarországi drótosok, ablakosók, köszörűsök és ernyőktszitők, akiknek hivatalos nevök: vándoriparosok, elhatározták, hogy országos szövetségbe tömörülnek, mert csak igy vélik érdekeiket megóvhatni. A drótosok remélhetőleg jól összedrótozzák az egyesületet.
— Blróválasztás. Égenföldön Guzmics Józsefei választották meg községi bírónak?
• r Nők szavazati joga a községi választásoknál. A belügyminiszter rendelete értelmében a községi képviselőtestületi tag-választásnál szavazati jogát nagykorú nő csak. tán választójogosult férfi utján gyakorolhatja, íinek több megbízatása nincsen és akinek a Jzségi elöljáróság által megerősített sajátkezü-\'leg aláirt Írásbeli meghatalmazást ad.
— Plakátverseny.A keszthelyi reálgimnázium önképzőkörének vezető tanára, Szerecz Imre dr., pályadijat tűzött ki az intéze: pénteki Rákóczi-ünnepélyére készített plakátokra. A biráló bizottság döntése értelmében az első dijat megoszlottak Puskás Andor és Táncos László VII. o. tanulók között. Ezeket a plakátokat megőrzik a keszthelyi Balatoni Muzeumban. Dicséretben öt tanulót részesítettek a plakátokért.
— Élénkebb a borpiac Tapolcáról jelentik: A borpiac a héten egy kissé megélénkült, a belföldi fogyasztás ugy látszik valamicske lendülhet kapott. A Balaton mentén a héten több eladás történt. A vendéglősök a következő árakért vették a bort: Bidacsony 8—9 ezer, Keszi 8250, Révfülöp 7500, Szentgyörgyhegy 6700, 7250, 7500.
— Tapolcán Is öntöznek. Tapolca nagy- \' község képviselőtestülete elrendelte, hogy minden lakó a háza eíőtli -gyalogjárót és az uttestet naponként felöntözze. A mulasztókat szigorúan fogják büntetni. .
— Közel ötödfólszáz Iparos van Tapooán.
A .Tapolcai Lapok" cimG laptársunk szerint Tapolcán 430 önálló iparos, közel 100 önálló kereskedő, 8 orvos és 17 ügyvéd van.
—■ Rálőtt a feleségére címmel lapunk egyik minapi s/ámában közölt híradásra vonatkozólag a szerkesztőségünkben megjelent K. Oy. annak a megállapítására kért fel bennünket, hogy feleségére nem ő lőtt rá, hanem feleségének fivére.
— Hibaigazítás. Vasárnapi számunkban a „Városi közgyűlés előtt" című cikkünkbe sajtók hiba csúszott be. „Annak az 500 milliárdnak emlegetése" helyett „annak az 500 mi llióna emlegetése" értendő, amit igy kijavítunk.
— Nyugdíjas tisztek nösülése. A honvédelmi miniszter legújabb rendelkezése szerint a nyugdíjas katonatisztek nem vehetnek el olyan nőt feleségül, akik náluk 25 esztendővel idősebbek.
— Anyakönyvi hírek. A\' zalaegerszegi áll. anyakönyvi hivatalban a mult hét folyamán a következő bejegyzések történtek: Szülelés : Bedő István földmives és Molnár Emília István fia, Szarka József Máv. altiszt és Horváth Rozália Irén leánya, dr. Fitos Jenő közjegyzthelyettes és Eckert Ottilia Jenő fia, Naményi Ignác kereskedő és Obersohn Mária Vera leánya, Farsang György kovács és Szaller Borbála István fia, Plotár Gyula földmives és Balázs Magdolna Gyula fia. Halálozás: Baranyay Jánosné sz. Milinoja Natália 29 éves, dr. Berger Béla ügyvéd 55 éves, Vass Lajos vili. kalauz 21 éves, Geiner Imréné sz. Hédi Mária 66, éves, özv. Cselesnyik Jánosné sz. Szakonyi Mária 48 éves. Házasságot kötött Soós János gépészkovács Mészáros Máriával.
— Magyar Élet. A Cholnoky László főszerkesztésében, Veszprémben kéthetenként meg-elenő Magyar Élet cimü irodalmi, művészeti, ársadalmi és sportlapnak legújabb száma most
/hagyta el a sajtót. Cikkek, elbeszélések, versek, tanulmány, regény és rovatok teszik tartalmassá és változatossá a Magyar Életet, melynek előfizetési dija negyedévre 50.000 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Veszprém, Vár, 12. sz.
J
Tündérvásár
legújabb és legolcsóbb
képes gyermeklap
j kapható
S KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.
legolcsóbb bevásárlási forrása:
Fischl Ede és Fia, Zalaegerszeg
Eötvös-utca 10. *tim. T«l«fonssém 106. ---.-?-
színhAz és hozi.
• •••
Boldogság tolvaja.
A kinematográfia fejlődésének csúcspontja, amit az elsó híradás utáni nagy érdeklődésre való tekintettel szerdán mutat be az. Edison mozi: Boldogság tolvaja. *
Szivhez szóló meséje van ennek a nagyszabású filmnek, mely az idei szezon Fehér apácája, de van benne azonkívül minden, ami egy mozidarabot naggyá tesz: újszerű, gyönyörű látványosságok Tarka változatosságban látunk egy vizalatti küzdelmet, eleganciát, szemvakitó toaletteket, lovaspolójátékot, ötven bámulatosan szép Zegfeld görl-el, amelyek mind csak keretei egy igazán komoly és merész, izgalmas modern drámának. Mindenki megnézi ezt a filmet. j
Az előadásokat Horváth Rezső és teljes-zenekara kiséri.
\'ammwmmhmmwwmmmmmmmmumMMMMMMMM
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár kötöttáru-gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
sport.
•m
Fővárosi sporteredmények.
/. osztályú mérkőzések.
FTC—KAC 4:1 (2:0) MTK-UTE 1:1 (1:1) -NSC—ETC 0: 0 v /7 Vasas—BEAC 3:1 (2:1)) VAC—III. kerület 2:1 (f:0)
33 FC-Törekvés 2:2 (2:1)
II. osztályú mérkőzésed
UTSE-BAK 1 :p KAOE—Világosság 2:1 Fővárosi TK-BSE 1:1 • -RAC-UMTE 4:3 Zugló—MÁV 0:0 Testvériség — Urak 2: 1
Zalaegerszegi kereskedelmlsták Sümegen.
A zalaegerszegi kereskedelmi iskola csapata tegnap Sümegen játszott barátságos mérkőzést a sümegi főreáliskola csapatával. Eredmény 4:1a zalaegerszegiek javára.
Zalaegerszegi Törekvés—ZTE 2 ;0 /
Zalaegerszeg legfiatalabb sportegylete, a Törekvés, tegnap délután revansmérkőzést tartott a ZTE-vel, amelyet a lelkesen játszó Törekvés nyert meg 2:0 (1 :0) arányban. A győztes csapatból Börcz II, Lang, Tamasovics, a ZTE-böl Hoffinann váltak ki. A mérkőzést először Petrovics, majd leváltása után Györe vezette. A golokat Vágner és Lang lőtte.
VÁSÁR
Talefon IN
Gyermek-


DIVATARU ÜZLETÉBEN
ZALAEGERSZEGEN Telefoa 170

zalavÁrmegVe


1926. április 20
KÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
••••
Zalaegerszeg* piaci árak._
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron .»/ A/aít a következők Voltok búra 3X0.000, rozs 210.000, árpa
230.0U0, zab 210.0\'• tengeri (csöves)---, lenperi
220000, marhdhut 16.200, scrtéshus24, borfuhufc 28 ezer K kilogrammon .ént; széna 120, szalma 45.J
Egy aranykorona
r-
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.3a1) papirkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta ós deviza drfolyatnal.
Vala tik :
Angol font 346000-347000 í C*eh korona 2112-2120 1 Dinár 1253-1260 i
, Dollár > • 71150-71450 ! Francia frank 2415-2435 Hollandi frt 28625-28775
Dfttlxák:
Amsterdam 28625-28725
Lel Uva Líra Márka
287-293, 514-518 2860-2880 16992-17042
Ösztr schill. lOVlvi-líXXX) Dán korona 18085-18745
Svájci frarfk Belga frank Norvég kof. Svéd kor.
Belgrád Berlin Bukarest Brüsszel Kopenhága Oszló London Milano Newyork Páris Prága
13775-13815 \' Szófia
2610-2630 Stockholm
15640-15690 i Wien
19115-191/5 ; Zürich
1255-1260 16992-17042 283-289 2610-2630 18685-18745 15640-15490 346750-347750 2868-2882 713/0-71570 2405-2421 2113-2120 514+518 19115-19175 10-062- IÖ092 13775-13815
Budapesti lermányleltntftj.
Bú/a 430.0(X), Búza (tiszavidéki) 435 0Q0, Rozs .252.000, Takarm. árpa 230.000, Sörárpa 280.000, Zab 266.000, Tngeri 200 000, Korpa 175.000, Repce 620000, Köles 21t,.00<£ Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Széni —Szalma--.
ZOrUhben:
Magyar korona OW72 (iO Oü osztrák korona 00073-10 Francia Irtnk 17.50, szokol 15 35 5, dinár 912 5 .
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar arany: 286.000, huszkoronás osztrák arany: 286.000, ezUstkorona: 5700. régi ezüstforintos: 15.200,.ezüst ötkoronás: 28.600 korona.
Ltptwtajdonvt; ZAUIVÁRMfOYe lipnl»d<Mír»Má*. F«»«»r(i.»it4 ; 8ztkíp.e8 mArton.
F«UI0« »l«rk*t»tö: HlftBOLY FERCNO. r.1.19. kiadd : KAKAS AOOSTON.
Építkezési anyagokban
rN
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
ELADÁS NAGYBAVÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, CsQmödér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövó.
i
Április hó 21 én kerül bemutatásra az Edison mozgóban:
ü
ötven Zigfeld görl lovon; tizennyolcezer gyöngyböl álló gyöngyruha, a New-yorki\' Metropolitan Opera milliárdos diszletpf.
A káprázatos, film főszereplője: ,Ronald Colman a „Fehér apáca- főszerepleje.
Mázoló és művész-ecsetek Falminták
ü
8
f
a
■S
ű
A festés csak akkor szép és tartós, ha megbízható, elsőrendű és minden idegen anyagtól mentes
festéket
használunk. Ilyen kapható
Mayer József
.; festék-, fűszer- és gyarmatáru , nagykereskedőnél
^ zalaegerszegen
Tolefon 78.
Pontos kiszolgálás. — Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel szállítok.
U
Lakkok, Flrnlsz, Kromofag, Donát, szesx. Angol és belföldi hlntólakk.
budapesti nemzetközi
vAsAr
1926
április 17—26.
A legjobb bevásárlási alkalom. Vámszabadrakfár. Szállítási, utazási és vizurakedvezmények. Képviseletek a bel- és külföld nagyobb városaiban.
Egyidejűleg a nemzetközi bőripari kongresszO*.
«
Szállást és ellátást biztosító„3 nap Budapesten" c. jegyfüzetek I millió magy. kor.
KOzpoatí iroda: Budaiul I. Szemore-stca i. sí.
Telefon L 961-22.
Szállodák, penziók és villatulajdonosok figyelmébe!
AgytolJ, pehely és ágynemű
szükségleteiket legolcsóbban és legmegbízhatóbban az
Agytoll éf ágynemű r.-t.-nál
Budapest, VII. lirzsébct-körut 15. szerezhetik be
Tollmíntákat kívánatra postán küldünk. Ágytollak hygíenikus gőztisztításai — Pehelypap-lanok és paplanok a legszebb kivitelben kaphatók.

Kékkő, raííía, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mtzógazcíasigráruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEOERSZEO.
M
0 V
9
X «
9 u
<S
X
>1
01 *
t o
\\A
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
legprímább minőségű
petróleum,gázolaj, autó- és motorbenzin, autó-, traktor-, henger- és gépkenőolaj, gépzsír, kocsikenőca kapható:
fommer Sándornál
ZALAEGERSZEGEN
TERMÉNYKERESKEDÉS
3
3
i
i
Megérkeztek
az 1026. évi legújabb typusu piros, zöld ós szürke szinü


Állandó készletünk van azonkívül Ferdül trúlMik-kas és annak összes tartozékaiban. Az össze* ford-gyártmányok azonnal szállíthatók eredeti gyári áron és legelőnyösebb fizetési feltételek mellett.
Mell* fa Pintér Szombathely
A .Ford Motor CompanyJ autorlzált képviselete.
Megbízottunk ■J
Faragó Ferenc cég Keszthelyem
(Telefon 73. ii,)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel srolgAI.
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyökéi, kabátokat, bundákat, női és fjeraekrnhákat
BÁTORI SÁNDOR
? ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Fóüzlet: Szombathely).
Tekintse meg ^
vételkényszer nélkfil az áruház hatalmas raktárát és kirakatait
SL tttóiU/KM
>tAny t n ttot? v1 ákj <á> fc> Arx Zm

13 L-

7
1500 Koron*
v é?ioiy®®
• < ■
Zalaegerszeg, 1926. április 21 Szerda;
89. 8ián.
POLITIUAI NAETLAP
■eljelenik uliáen hétklraap dálnláa. — Elétüetéi: »n hénapra 25.000 K, negyedévire 7&>000 K. - Bxerkeiitötég ét ktadéhlwtal: Jiliegersteg, Síéeheltl-tér C. Telelői«
\'____:___ • >
Közgyűlés.
VárpsUtözgydlésnek nevezett összejövetel volt ieo(fáp^élután négy órától nyolc óráig, melyre felvonullak az ösz és kopaszfeja képviselők, akiket városatyáknak is gúnyolnak. Nagy érdeklődéssel készültünk erre a küzgyülésre, mért lejtettük, hogfy megint egy olyan baklövés van készülőben, amit még az utódaink is meg fognak sinyleni. És amiként sejtettük, hogy a baklövés nem fog elmaradni, éppúgy tudtuk, hogy ez a képviselőtestület képtelen megszabadulni a mult hibáitól, ebbe a képviselőtestületbe belenőtt az öreg hiba, mint a köröm a hüvelykujjba. Nem is vártunk ettől a képviselő-\' testülettől mást, mint aminek tanúi voltunk, nert ez a képviselőtestület évek óta hibás vá-
(ányon halad, amitől csak jókora zökkenéssel :het majd eltéríteni. -r
Pélévvel ezelőtt utasította a közgyűlés a pol-*
{ármestert, hogy terjesszen olyan javaslatot a épviselőtestület elé, mellyel a siralmas állapotban levő iskolák sürgős elhelyezése megoldást nyerne.
És ahelyett, hogy az iskolák elhelyezése megoldást nyerne, a polgármester olyan javaslatot terjesztett a közgyűlés elé, hogy a város örök-lulsjdonba adja át a közkórházat egy uj iskola céljaira, mielőtt az uj közkórház felépítése biztosítva lenne.
Ehhez a várospolitikához nem kell kommentár, mert mi már tudjuk, hogy a múltban mi volt a sorsa a város ingatlanainak, hogy milyen módon szabadultunk meg minden közvagyontól, hogyan lettünk koldusokká és mekkora gyakorlatunk van az értékek elkólyavetélésében. \\
A tegnapi határozattal megint kimutattuk a fogunk fehérét és kétségbe kellene esnünk, hav nem erősítene bennünket az a remény, hogy a kivénhedt képviselőtestület napjai meg vannak számlálva és még irmagjának sem szabad maradni az uj választásokra I De táplál bennünket az a remény is, hogy el fog jönni az ideje a felelősségrevonásnak, amikorra mult bűneiért tzámolniok kell mindazoknak, akiket a városi fazdálkodás sorozatos hibái terhelnek.
Mert mi még sokat fogunk beszélni azokról i a baklövésekről, melyeket az évek során elkövetlek és számon fogjuk kérni azokat a határozatokat, melyekkel a város közönségének károkat okoztak.
Tévednek az urak, ha azt hiszik, hogy mi elfelejtjük a balkezes \'városi gazgálkodást és na azt hiszik, hogy ez szankciók nélkül történhetett I Csak csinálják^to^ább ezt a káros városi politikát, csak folyfassák \\ ezt a szomorú tündöklést, minden csillogás mögött sötétellik az árnyék és minden ragyogásnak eljön a ha-
A városi közgyűlés döntése a kórház* és iskolaügyben.
Összekötötték á két
tárgyat. — A városatyák nagy számban jelentek meg a közgyűlésen. — Honnan vesszük az építkezésekhez a milliárdokat?
■yatlása I

A nemes szivek áldozatkészségéből épülő templomunk adója fejében kétségbeesett emberek Párnátt árverezik és beteg öregek ágya mellől lefoglalják az éjjeli szekrényeket, melyeken orvosságos fiaskók szomorkodnak; az üzletek redőnyei sokhelyütt naphosszat IS zárva vannak * lárva vannak kenyértelen kenyérkeresők keserves ajkai, melyek már ah\'hoz is gyengék, ■ogy panaszra nyíljanak.
Me jutottunk hibás gazdálkodásunkkal, ki-
í$,xedt képviselőtestületünk aggkori gyengesége
csak egy kérdésünk van: meddig?
áru! 8 ,ar1 1 város néhánY gerinces és eneimes polgárának passzivitása, mtly passzi-
IS8 ípP«8y ártalmára van az egerszegi köz-rS • mint amilyen ártalmára voll a bele-3Mln,ek és tehetségtelenek tengernyi meg-londolatlansága és balkezes működése? kh,A,?nak érintetlen értékek a város polgárai ifth. i CZ€kMk • beavatkozásától reméljük a aa* megállását és ear Jobb éra
Megtörtént a nagy döntés. A városi képviselőtestület a kórházi és iskolai javaslatot elfogadta olyanformában, amiként azt a tanács előterjesztette. Az uj közkórház építéséhez akkor fognak majd, amikor tudják, mennyit ad az állam, mennyit a megye s ha a még hiányzó összeget a város födözni képes. Iskolát is épitenek, 6-7 tantermeset, amely arra az időre kielégítené a szükségleteket, amig ai uj közkórház sorsa eldől. Ha lesz uj kórház, a régit átadják a törökbálinti apácáknak, akik ott elemi, polgári, továbbképző iskolát, sőt talán tanitóaőképzőt is létesítenek; ha nem lesz uj kórház, folytatja az iskolaépítést a város. Igy tervezték, igy is fogadta el a közgyűlés. v
Ez alkalommal a városháza nagyterme* csakugyan szűknek bizonyult a képviselőtestületi tagok befogadására. Több városatyának még szék sem jutott, annyira fölszaporodott a számuk. Körülbelül 3 teljes órát foglalt le ennek a két javaslatnak tárgyalása s meg kell állapitanunk, hogy a vita nivós volt. Akik a kérdéshez hozzá-szólottak, komolyan, minden szenvedelemtől menteit tették azt. Csak Czobor Mátyás polgármestert ragadta el néha a hév, amikot javaslatát kellett védelmeznie.
A közgyűlés nem tudta elkerülni a junktimot, vagyis nem tŰdta megakadályozni azt, hogy az iskolaépítés ügyét függetlenítsék a kórházépítéstől ; viszont azonban a kórház építését sem látjuk biztosítottnak, mert a város aligha lesz abbafi a helyzetben, hogy még a várható legnagyobb állami és megyei hozzájárulás mellett is áldozhat-e- erre a célra annyit, amennyire okvetlenül szükség lesz. Súlyosan esik számításba az is, hogy a tervek sikerülte esetén a jelenlegi kórháztelket minden rajtalevő ingatlannal együtt átadják örök tulajdonul:az apácáknak s ezzel a város egy szép objektummal szegényebb lesz. Igaz, ezzel szemben áll az, hogy a város kultúrintézményt nyer, de azért még sem helyeselhető az, hogy kezéből kiadja ezt az ingatlant.
Egyébként a helyzet ma ugy áll, hogy most vagyunk csak — sehogysem. Nem tudjuk, mi lesz. Meddig kell várnunk erre is, arra is. Minden a jövő titka.
A közgyűlést
kevéssel 4 óra után nyitotta meg Czobor Mátyás polgármester, aki kegyeletes szavakkal parentálta el dr. Berger Bélát. Berger Béla példát mutatott arra. hogyan kell a társadalmi és közélet terén munkálkodni s azért mély fájdalommal vesszük tudomásul, hogy körünkből eltávozott örökre. Javasolja, hogy érdemeit és emlékét jegyzőkönyvben örökítse meg a közgyűlés s azt kivonatban közölje ugy Berger Béla családjával, mint az izr. hitközséggel. A közgyűlés igy határozott
A főjegyző nyugdíjazása
vagy visszatartása tárgyában a közgvülés ugy határozott, hogy, mivel az előirt föltételek fönn nem forognak, az ügyet a napirendről leveszi.
A kórházi orvoai állások.
Polgármesteri előterjesztés szerint azépitendő uj közkórháznak három főosztálya lenne s ezeknek élén egy-egy főorvosnak kell állania, kik közül az egyik végzi az Igazgatói teendőket. Az előterjesztés kéri a sebészeti főorvos megválasztását már most, aki a jelenlegi kórháznak is igazgatója lenne s aki az építendő uj k \' i tervezése körül js közreműködnék. A kö. • j
az előterjesztést dr. Halász Miksa és dr. Fülöp Jenő hozzászólása után elfogadta és az állás betöltése iránt a fölhatalmazást megadta.
/ v. Az uj kórház figye.
A jogügyi- és pénzügyi bizottságnak, valamint a tanácsnak általunk is ismertetett javas* latát terjesztette elő most- dr. Tamaska István városi tanácsos. A javaslathoz elsőnek
Halász Miksa dr. szólott. Mindenekelőtt azt kérdi, rendelkezünk-e azokkal az előfeltételekkel, amelyek a kórház létesítését lehetővé teszik? Van-e a városnak anyagi ereje, hogy a terveket az állami és megyei hozzájárulás mellett is valósággá dolgozhatja ki ? Példát említ. Tegyük föl,fcbo?y az elmeosztály létesítése 16 milliárdba kerül. Ennek legalább is felét a városnak kell viselnie.
A város tehát csak magára az elmeosztályra fizetne 8 milliárdot, holott az elmebetegek elhelyezése állami feladat.
De .a többi osztály költségeinek is legalább fele a városra nehezedik. Honnan fedezné mindezt a város? Ha látja, hogy az uj intézmény létesítéséhez szükséges anyagiak biztosítva vannak, a közönség nagyobb megterheltetése nélkül, szíves készséggel megszavazza a javaslatot. A jelen helyzetben ő \'más megoldást találna. Bővítsék ki a jelenlegi kórházat 50 ágyas sebészeti és 20 ágyas tuberkulózis pavil-lonnal. Az utolsó öt esztendő statisztikájával igazolja a kórház forgalmát. Belső bajokban kezeltek 1921-ben 128, 1922-ben 107, 1923-ban 98, 1924-ben 129, 1925-ben 90, összesen tehát 555 beteget, egy évre esik tehát átlagban 111. Venerás betegeket ez években: 69, 60, 57, 48, 29, összesen 264-et, amiből az évi átlag 53. Ilyen forgalmat bonyolít le a mostani kórház, mely az említett kibővítéssel felfödhetnék eredményesen mindaddig, amig az uj építkezésekhez biztosítjuk a fedezetet. Indítványozza azért, hogy csak akkor hozzák ide a terveket, amikor biztos fedezet mutatkozik az uj kórház építésére.
Czobor Mátyás polgármester erre megjegyzi, hogy ó javaslalában tulajdonképen csak az előmunkálatok elvégzésére kér fölhatalmazást. A dr. Halász által említett kibővítések nem eszközölhetők egyrészt azért, mert a kórház telke szűk, másrészt pedig a népjóléti miniszter annyira célszerűtlennek tartja a jelenlegi kórházat, hogy ott semminemű ujabb befektetéseket nem enged meg. ö sokat remél ugy az államtól, mint a megyétől. Utal arra, hogy Vasmegye az államtól 15 milliárdot kapott.
Sárközy Viktor a Jánka alatt levő városi területet ajánlja a kórház kibővítésére.
Rosenthal Jenő azt kéri, hogy a javaslatot újra olvassák fel, amit a polgármester el is rendel. Szükségét látta ennek az újból való felolvasásnak, mert már ismételten előfordult, hogy bizonyos kifejezéseken átsiklottak, atqi később zavarokat idézett elő. A javaslatból kihagyni kéri azt, hogy a közgyűlés „szüks^ges*-nek látja uj kórház építését. E helyett inkább a „kivánatosM, vagy „óhajtandó"-t javasolná, mert igy a város nem állana erkölcsi kényszer alatt.
Mondjak \' hogy ni építtetnénk «j kó * at, ha volna niből.
A napi ápoK dijak felemelését sem látja helyénvalónak, mert ennek következménye le-
2
ZALAVÁRMEGYE
1926 április.
kelne az, hogy fölépül az uj kórház, de neip7 \\jut bele elegendő beteg, az úgynevezett rezsi azonban mégis meglenne.
Czoöor polgármester azt bizonyilja, hogy a város nem vállal ezzel a kitétellel semmifélé kötelezettséget sem, de a-változtatást elfogadja.
Jády Károly szerint jó volt a javaslatot újra fölolvasni. Kéri, hogy a kórház telekvásárlásához orvosokat is hívjanak meg.
Horvát Jenő megfelelőnek tartja dr. -Halász Miksának a kórház kibővítésére vonatkozó javaslatát. Amennyiben pedig kisajátításra kerülne a sor, kéri a telektulajdonosok érdekeinek megvédését. Kérdi továbbá, mi lesz a telekkel, ha a város megvásárolja, de nem építtethet?
Czobor polgármester erre azt válaszolja, lesz egy városi ingatlan, melynek jövedelmét a korházi alaphoz csatolják.
Ján Ferenc fölszólalása után többek kívánságára a polgármester bevette a javaslatba, hogy a népjóléti minisztertől a\' tervek díjmentes el-Jkészítésél kérelmezik, az alispánnál küldöttség Jár el a thegyti hozzájárulás érdekében és, hogy a telekvásárlásnál az orvosok véleményét is meghallgatják.
Ezután szavazásra tette Jöl a kérdést s a közgyűlés a javaslatot elfogadta.
Az elemi iskolák elhelyezése.
Al itt előterjesztett és már ismertetett javaslathoz először
S2alay László, mint az állami iskolák gondnokságának elnöke szólott. Először kívánta a 12-14 tantermes iskola fölállítását, később azonban oda módosította indítványát, hogy most csak 6—7 tantermes, iskolaépületet emeljenek.
FridrikIstván kifogásolja a javaslatot, mert nem ilyennek beterjesztésére utasitotla őt a közgyűlés. Az állami elemi iskolák kibővítésére, illetve a meglevő, de el nem helyezett iskolák elhelyezésére vonatkozó javaslat helyeit más-rendü és más testület vezetése alatt álló iskola fölállítását célozza a javaslat. A javaslat szerint való tnegoldás nem jelent a város részé-e megtakarítást, mert hiszen egy hatalmas komplexumot adunk át, azonkívül fűtési segélyt is kellene adnunk az apáca iskolának, tehát kétfelé kellene költségeskednünk, minthogy az állami iskola dologi kiadásait is a város viseli. Nekünk 6 —7 tar.erős iskolára föhétlen szükségünk van, mert nem bizonyos, hogy minden leánygyermek az \'apácaiskolába akar járni. A népoktatásügy Zalaegerszegen _Wlassits minisztersége óta mindig könnyű bcfyzetyen volt, ez volt a legolcsóbban elintézett közügy. A város még áz évi hozzájárulási összegekkel is elmarady s azoknak fejében vállalta uj iskolaépület föláflitá^áHs. Maradiunk meg tehát az állam mellevtr\' • J
Horváth János három 2-2 tancrös iskola építését javasolja.
Kaszter Ödön dr. nem eniel kifogást az apácák ellen, akiknek működéséről dicsérően is emlékezik meg, de a szerződésből kihagyni javasolja, hogy a rend eltávozása esetén a beépítéseket a város megtéríti nekik.
Bedő Vendel hat tantermes iskola építését javasolja s a többi kérdést a"napirendről levenni kéri. <
Rosenthal Jenő dr. megállapítja, hogy a polgár-, mester javaslatával olyan labirintusba . jutott, amelyből nem találja meg a kivezető utat. Az egyenes ut az, hogy elemi iskolát építeni kell. Az elözó tárgynál nagy beszédeket mondtak a közegészségügy fontosságáról és most nehezen akarnak rátalálni az egyenes útra, amikor előttünk áll az adott helyzet: a gyermekek piszkos, tuberkulózist terjesztő helyiségekben szoronganak.
Ne hozzuk Junktlmba a két ügyet, mert a 6 tantermes iskolával nincs megoldva a kérdés. Ma már változtak a viszonyok, olcsóbban építhetünk, ■lat évekkel ezelőtt. Ma nem kerfilne az aj iskola 5 milliárdba,
Fridrik István nem fogadja el Horvát János javaslatát. Az osztatlan iskola hátrányait magyarázza.
• Sirkfoy Viktor dr. Kaszter Ödön nézeteit teszi magáévá.
Petim József arra alapítja fölszólalását, hogy ha valaki nem tud nagyobb dolgot véghezvinni cselekedje meg a kisebbet. Miért építenének most öt milliárdos iskolát, amikor csak 6 tanteremre van szükségünk s ez csak félannyiba kerülne? A szerzetesiskola előnyeit fejtegeli. Ha nem sikerül a kórház építése és ezzel a zárdaiskoJának fölállítása, bővíthetjük tovább az állami iskolát. Dr. Kaszler Ödön aggályaira azt válaszolja, hogy a költségmegtérülést csak szekularizáció^ esetére mondják ki. X. Ezt Kaszter is elfogadja.
Sommér Sándor azt javasolja, hogy csak olyasmiről tárgyaljanak, ami keresztül is vihető.,
Jády Károly az iránt érdeklődik, milyen szellemben tanitanak majd az apáca iskolában. Fölhívja a figyelmet a polgári fiúiskolára.
Rosenthal Jenő dr. Pehm József által fölhozott nagykanizsai példára hivatkozással kijelenti, hogy sem ó, sem a közgyűlésnek más izr. vak. lásu tagja nem tekintenek felekezeti külömb-ségekre, amikor közügyről van szó. Ennek különben már több izben példáját is szolgáltatták.
A polgármester ezután a vitát bezárta és /elrendelte a szavazást. Rosenthal Jenő dr. javaslalára azonban, mivel ingatlan eladásáról van szó névszerinti szavazást kért, amit a polgármester el is rendelt. A közgyűlés a javaslatot elfogadta.
A tárgysorozat többi pontjai a mai folytatólagos közgyűlésen nyernek elintézést.
A lengyel miniszterelnök
\' a német-orosz szerződésről.
Warsó, április 20. A lengyel miniszterelnök a német-orosz szerződés jelentőségéről a következőket jelentette ki: Minden államnak jogában áll, hogy szerződéseket kössön. Egyedüli feltétel, hogy a szerződés ne álljon ellentétben a Népszövetséggel, vagy a locarnói szellemmel, s nem tételezné fel, hogy Németország vétett ezek ellen. Kijelentette még a miniszterelnök, hogv Oroszország és Lengyelország között is folynak megbeszélések,, de ezek még nem javaslatok. t
Zongoragyár Sopronban.
Sopron, április 20. Östöt József nemzetgyűlési képviselő kezdeményezésére egy magyar-német érdekeltség Sopronban zongoragyárat létesít, mely 200 munkást foglalkoztatna.
Létszámcsökkentés Csehországban.
Prága, április 20. A létszámcsökkentési törvény alapján eddig 35 ezer tisztviselőt bocsátottak el. A nagyarányú elbocsátással szemben mindössze 79 millió csehkorona megtakarítást tudott elérni a pénzügyminiszter.
Táviratok — röviden.
Az Elektrotechnikusok Országos Szövetségének 100 tagja tanulmányi kirándulás keretében meglátogatta a székesfehérvári uj elektromos telepet. — A német birodaíhni szociáldemokrata frakció a külügyi bizottság összehívását kéri a német-orosz szerződés ügyében. — A Magyar Hírlap híradása szerint a kereskedők körében nagy izgalmat vállolt ki a kormánynak az üzlethelyiségek ügyében kiadott uj rendelete. — A budapesti állami gyermekhelyen uj gyermekbetegséget észleltek, amely vérszegénységet idéz elő s ezzel a különféle megbetegedések részére késziti eJŐ" a talajt. — A budapesti állami és a hét vidéki inunkaközveiitó kimutatása szerint márciusban 4581 munkahelyet és 13,229 munkakeresőt tartottak nyilván. Február hónappal szemben a helyzet lényegesen javult\', bár még igy is háromszorosát teszik ki a munkakeresők a munkaalkalmaknak.
Öngyilkossági kísérlet.
Budapest, április 20. A környéken gyakorlatozó cse.készek az erdőben egy haldokló fiatalemberre bukkanlak, akit a kórházba szállítottak. Megállapították, hogy az illető Béres Károly magántisztviselő, aki szerelmi bánatában vero-nálta) és morfiummal akarta magát megölni. Állapota nagyon súlyos.
HIRBK
Cserkészsegédtiszt úr,
aki öt vagy hat évvel ezelőtt a zalaegerszegi reálgimnázium, akkor még főgimnázium, 71. szíimu „Zrínyi-cserkészcsapatának volt igen törekvő, igen derék, igen szorgalmas és igen kötelességtudó cserkésze, mondjuk — köznapi szóval — közkatonája, cperkészsegédtiszt ur, pár komoly -saaya\'m lenne Önhöz. Ne vegye rossz néven, ha«gy kiérdemesült cserkésztjszt, aki bizony már akkor a cserkész-őrszemek (mert akkor még ez divótt) felcsapottszélü, kokárdás kalapját hordta, amikor CTn még bizony-bizony azt sem tudta, mi fán terem a cserkészet, mondom, ne haragudjék meg erre az öreg cserkészre, ha megjegyzését nepi tudja véka alá rejteni. De bizony az ön egykori parancs noka azt tanította, hogy köszönés is van a világon. Hogy a parancsnoknak illik köszönni, talán még akkor is, ha az már nem parancsnok, ezt nem tanítottam, mert (ezt felesleges-• nek tartottam tanítani, ezt tudnia kell min-* denkinek, különösen a — cserkészeknek. Ez az a valami, amit illik tudni, ügye, ebben igazam van ? Azóta fordult a világ. Én formailag nem vagyok már cserkész, nem vagyok\' cserkészvezető, (ki tudja, lélekben ta-lán-talán még minflig cserkész vagyok I) ön pedig"azóta a vezetők sorába küzdötte fel magát s most ön oktatja kis cserkésztestvéreit a köszönésre. Ne vegye rossz néven, ha keserű ize van a számnak: én nem igy képzeltem ezt el. Én igazi cserkészt véltem minden cserkészemből nevelni, aki parancsnokát mindig megismeri és — üdvözli is, ahogyan ez — illik, egv cserkészhez. Csalódtam I Rosszul esik. be azért nem haragszom. Ilyenért egy cserkész nem szokott haragudni I Csak arra kérem, nagyon jól oktassa ki derék kis cserkésztestvéreit a köszönésre, arra is, hogy a parancsnoknak, a vezetőnek, a segédlisztnek is köszönjenek^ akkor is, ha az már nem vezető többé. Mert nagyon sajnálnám, ha valamikor az ön szája is keserű izt kapna, amikor elmenne mellette, sőt: szeníbe jönne önnel egy volt kis cserkésze és — nem ismerné meg. Meg akarom kímélni ettől a kellemetlen érzéstől, ne haragudjék tehát ezekért a sorpkért. A cserkész nem szokott haragudni, \'az tellene vétőknek pedig meg szokott bocsátanilN Ha ezekkel a sorokkal vétettem ön ellen, ^bo-csásson meg érte, én is megbocsátom, hogy már nem ismer, hogy; már nem köszön. Most még arra kérem; hogy, ha meglát jönni az utcán, muijen át a túlsó oldalra, igy elkerülheti a kalapmcgemeléssel járó fáradalmat, nekem meg nem lesz keserű a szám ize. Üdvözli öreg hive, volt parancsnoka.
— A tapolcalak uj rabbija. Megírtuk, hogy a tapolcai rabbit a gödöllői izraelita hitközség lelkészének hívta meg. Értesülésünk szerint a, távozó lelkész tapolcai utódául Ellenbógen Ignácz- dr. sümegi rabbit emlegetik, akit a tapolcai hitközség — hírek szerint — hamarosan meghív lelkészéül.
— A Rákosi Viktor Irodalmi Asztaltársaság tegnap este tartott értekezletén elhatározta, hogy megalakítja a Rákosi Viktor Társaságot s az alapszabályok elkésziiése céljából héttagú bizottságot küldött ki b ezt a bizottságot megbízta ideiglenesen az ügyek vezetésével is. Kimondotta az értekezlet, hogy az alapszabályok elkészültével azonnal összehívja a városháza vagy a megveháza nagytermébe az alakuló közgyűr lést. Az értekezleten több indítvány is hangzott el, amelyek közül megemlítjük azt az elfogadott [avaslatot, hogy a Társaság üdvözli a puszta--válickai Pörneczy-családot, amely a földbirtoka területén veremszerü sirban nyugvó Püspdky Oráciánnak, aki elsőnek tűzte fel 1849-ben Budavárába a magyar zászlót s aki állítólag Hentzit lelőtte, szép síremléket állit fel. ilt emIM jűk meg, hogy Püspöky Csány Lászlóval is közeli rokonságban volt.
Nézze meg Mariiiát kedden a moziban 1
fi
1Q26 április 21
ZALAVÁRMEGYE
__ olcsóbb lesz a villanyáram dija. Zalaegerszeg város elektromos wűvének közlése szerint május elsejétől kezdve a világitási áram dilát a mostani ezer koronáról 950 koronára, az Soari áramét a mostani 750 koronáról 600 koronára szállítják le. Az ipari áramnál, amennyiben a fogyasztás meghaladja az évi 2500 kilo-Wattot, a többletfogyasztás után 10 százalék árengedményt adnak.
__ a balatonfüredi kikötő Ugye. A Balaton érdekeiért harcoló Balatoni Szövetség már évekkel ezelőtt kezdeményező lépéseket tett a balatonfüredi kikötő megépítésére. A közbejölt nehéz gazdasági viszonyok a kérdés megoldását újra meg újra elodázták s több más tervvel együtt ez is csak ter^ maradt. A Balatoni Srövctség most újra programmiába vette a balatonfüredi kikötő megépítésének ügyét is és teljes erővel szorgalmazza a kérdésnak annyi idő után való megoldását.
— Baleset lábtöróssel. Kóber jános sármelléki jegyző kocsival Keszthelyre ment be. Amint a kocsi a Hellkon-utcába^kart befordulni. a hámfa kiugrott helyéből, amitől a ló megijedt és rugdalózni kezdett, miközben a kocsis lábát ugy megrúgta, hogy az eltörött. M3ga a jegyző is megsérült könnyebben. A kocsist súlyos sérülésével a keszthelyi kórházba szállították.
— Erdófelügyelól kinevezés. Eázterházy Pál herceg Mihalovich Sándor lenti hercegi erdőmestert erdőfelügyelőnek nevete ki.
— A nagykanizsai színházépítés előkészületei Mint ismeretes, Nagykanizsán végre komoly formát öltött a színház építésének régóta húzódó terve. A színházépítést megelőző felméréseket mármieg is kezdték a Rozgonyi-utcai sétakertben. Az. épilkezéseket is megkezdik rövidesen.
— A kormány rendelete az üzlethelyiségek bérletéről. A kormány az üzlethelyiségek bérletéről rendeletet adott ki. amely szerint az üzletek után bér fejében az 1926 évi augusztusi negyedre az alapbér 58 százaléka, novemberre 68 százaléka, 1927. februárra pedig 75 százaléka fizetendő. Az 1927. májusi negyedre a felek közös megegyezéssel állapíthatják meg a béreket. Ha a felek 1927. május 1-től nem tudnak megegyezni, akkor^évi 12C0 aranykoronát ,meg nem haladó alapbérnél a bérlet 1927. feb ruár elsején fél évre, 1200 aranykoronán felüli alapbérnél egy évre mondható fel. Ez idő alatt az 1927 február elsejei bér fizetendő. A rendelet csak a törvényhatósági és rendezett tanácsú városokra vonatkozik. Egy másik rendeleiében a kqrmány megengedi, hogy a májusi lakbéreket a lakók három részletben fizethessék és pedig 300 aranykoronát meghaladó alapbérnél havi 1 százalékos kamat mellett.
— Marlka megérkezett. A pontos időre megérkezett Marika. Látható ma este pont fél kilenc órai kezdettel aj Edison-mozgóban. Ne mulassza el megnézni Marikát, mert csak ma, kedden látható.
— Az öntözés meg a söprés. (Levél a szerkesztőhöz.) Igen Tisztelt Szerkesztő Ur I A városi szabályrendelet szerint április 15-étől kezdve minden »ház tulajdonosa, illetőleg bériője, köteles naponta kétszer, reggel és este, a gyalogjárót felöntöztetni, ezenkivül természetesen azt tisztán is tartani. Az öntözés meg is kezdődött, de nincs köszönet benne. Ahelyett, hogy előbb öntöznének és azután söpörnének, épen megfordítva teszik a legtöbb helyen és egész por-tengert kavarnak fel reggelenként a gyalogjárók söprésével. Akkor már bizony nem nagyon van értelme az öntözésnek, mely épen a portalanítást volna hivatva elősegíteni. Kérem a tekintetes szerkesztőséget soraim közlésére, talán elérik ezek a sorok céljukat s a jövőben az cg<é«s városban először öntöznek és csak azután söpörnek/ Tisztelettel: aláírás.
— A néphit ós a termés. A néphit azt tartja, hogyha Szent György napja (április 24.) előtt dörög az ég, akkor jó termés lesz. Ha igaz a néphit, akkor az idén jó -termés lesz, mert, mint Karcagról jelentik, ott tegnap ismételten mennydörgött. Ma dél tájban Zalaegerszegen is villámlott és több ízben volt hallható égdörgés.
— Ez aztán a szárazság. Nyugat-Virginia kormányzója Arizonában utazik s megkérdi egy benszülöttől, hogy mikor esett legutóbb az eső. — Nem tudom, felelte az arizónai, de nagyon régen volt, mert az öt évnél fiatalabb békák — még úszni sem tudtak megtanulni.
— Igazolvány megsemmisítések. Krímmel István magyarszentmiklósi csizmadia iparigazolványát, Horváth Irma reszneki lakás munkásigazolványát elveszítette. A hatóság az elvesztett igazolványokat semmisnek nyilvánította.
— Megszüntetik o korlátolt Italméréseket? Az utóbbi időben mind gyakrabban előfordul, hogy a korlátolt italmérésért folyamodókat elutasítják kérelmökkel, mig korlátlan kimérési engedélyeket most is adnak ki. Értesülésünk szerint ennek az az oka, hogy az illetékes tér nyezők a korlátolt italméréseket fokozatosan meg akarják szüntetni s éppen ezért nem is adnak ki uj engedélyeket.
Tündérvásár
legújabb ís legolcsóbb
képes gyermektap
kapható —
KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.
legolcsóbb bev&sdrlásf forrása:
Fiscbl Ede és Fia, Zalaegerszeg
esfttosrutca 10. ssám. Talafonisám 106.
A csehek félnek az orosz*áémet szövetségtől.
Prága, április 20. Arra a hírre, hogy az orosz-német szövetség, melynek az-éle az antant ellen irányul, létrejött. Benes cseh külügyminiszter memorandumot intézett a nagyhatalmakhoz , és abban á kérdés megvizsgálását kérte. , >
— Gyenge volt a balatonfüredi vásár. A
téli és tavaszi zalai vásárok, majdnem kivétel nélkül gyengén sikerültek, sőt sok olyan vásár is volt, amely egyáltalában nem siketült. A legutóbbi vásárok közül a balatonfüredi is gyenge • ós lanyha volt. A felhajtott állatok száma 800 volt, amely szám jóval alatta maradt a megszokottnak. Gazdát 264 darab szarvasmarha és ló cserélt. A kirakodó vásár valamivel élénkebb és forgalmasabb volt. j
— Tüzek. A 1 megyében az utóbbi időkben ismét megszaporodott a tüzesetek száma. Az elmúlt héten Kiskanizsán két polgár gazdasági épületei égtek le 153 millió kárt okozva, csütörtökön pedig, mint Lentiből jelentik, Ortahá-zán pusztított a vörös kakas, amelynek 2 ház és egy istáló esett martalékául. A tüzet mindkét esetben gyufával játszadozó gyermekek okozták. Tapolcai jelentés szerint Balaton-henyén az elmúlt hét egyik éjszakáján tűz ütött ki és öt ház égett le a melléképületekkel együtt.
— A blosórdyzmus ujabb áldozata. Hírt adtunk arról, hogy Sopronban egy életerős fiatalember aki felcsapott bicsérdystának, addig koplalt,. mig végelgyengülésben meghalt. Most ismét szomorú szenzációja van Sopronnak. Schwanda István soproni főiskolai hallgató nemrégiben fanatikus hive, lett Bicsérdy reform-életmódjának. Tanulmányait elhanya-nyagolta, Bicsérdy-könyveket olvasott, napszámra koplalt s testét-lelkét átformálta a különös életmóddal, mely egészen megzavarta. A napokban hazautazott szülőihez és otthon szivenlötte magát.
^ Műkedvelő előadas _ Keszthelyen. A
j Hadirokkantak-, Özvegyek és Árvák (HADRÖÁ) , keszthelyi fiókjának műkedvelő-gárdája vasárnap este fél kilenc órai kezdettel jólsikerült műsoros estet rendezett a Bocskay-féle vendéglő színháztermében. Bemutatásra került Lampérth Gézának „Megjöttek a huszárok" • cimü egyfelvonásos vígjátéka és Fodor Lajosnak „A féltékenység" cimfi egyfelvonásos bohózata. Mindkét darab szereplői tudásuk legjavát adták, de különösen ki V :ll emelnünk Horváth Bözsike, H. Kovács Irénke, Pataki Géza, Mitterstiller Sándor, Szabó János; ifj. Sujánszky József és Balázs István neveit, akiket a hálás közönség nagy tapssal jntalmazott jó játékukért. Előadás ! után reggelig tartó táncmulatság volt.
Gyermek

sr
es
VASÁR
U

Él IND**

DIVATARU ÜZLETÉBEN
Telelőit 170
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 170
ZALAVÁRMEGYE

1926. április .
— Megint autóbaleset Dafácsky György keszthelyi soffór, Lázár Ferenc keszthelyi bér-autós autóján négy vendéget vitt ki vasárnap délután Sármellékije. A kirándulás célpontjában a vendégek nagypn jól érezték magukat és alapos pusztitást. vittek véghez a jóféle bala-"ftwmelléki borokban, amelyből a soffórnek is kijiilótt egy jócska rész. A programm végezté-/ vei hazafelé indultak, de a bor hatása alatt a ~ soffór szakitolt a közmondással és bizony elhagyta a járt utalja járatlanért és az ut helyett az árokba vezette az autót. Emberéletben kár nem esett, még csak könnyebb termékeid zúzódás sem érte az utasokat, de az autó megrokkant, s lovakjcal kellett Keszthelyre bevontatni.
...... ■J"" "V\'f...................."
SZÍNHÁZ ÉS MOZI.
Boldogság tolvaja.
* *
Ne* mindennapi csodás filmattrakció 7 felvonásban, melyet f.\\ hó 21-én szerdán mulat be az Edison-mozgószjnház. Rendezte : Oeorg Fitzmaurice.
Amikor ennety a filmnek a kritikájába ((érdünk, a legelején fogunk hozzá a cimnél. A vásári közönséget csalogató cimek világában jólesik ilyen üditő oázis, ilyen finom és megragadó cim, ami tökéletesen illik a film cselekményéhez és hangulatához. A boldogság tolvaja megragadó és szép maga a darab, az amerikai filmkuitura egyik legszebb és legigazibb meg* nyilatkozása.
Georg Fitzmaurice az amerikai filmrendezők elite gárdájához tartozik, ó rendezte a Pola Negri filmeket, ezzel a filmjével ugy hisszük rendezői pályájának legjelentősebb állomásához érkezeit el. Amit ez a film ad, az tiszta művészet. Megragadóan szép téma, gyönyörű rendezés és tökéletes megjátszás. Itt minden jó és értékes. Vannak jelenetek, amelyek kimondhatatlanul vésődnek az emiékezeibe és vannak a színészeknek momentumaik, amelyek élményként ragadják meg az embert. A hajóút, amell^l Bob ,az uj élet felé megy ... A rettenetes galopp, amely megdöbbent ... az i eljegyzés gyöngyballetje ... a házasság első éjszakája. Egyik jelenet szebb és megkapóbb, mint 9 másik. A kiállítása a Newyorki Metro-pojilán opera; milliárdos díszleteivel dicsekszik.
Különös örömmel emlékezünk meg a film kapcsán egy jiagyranőtt színészről Ronald Col-manról, aki a Fehér Apácában aratott először sikert. Tökéfeles színész, játékában az emberi lélek legbensőbb húrjait szólaltatja meg. A női főszereplő Doris Kenyon alakítását a filmjátszás nagy eseményének nevezhetjük.
F. hó 2l-én szerdán mutatja be az Edisonmozgó Zalaegerszegen\' ezt a páratlan és mindenki érdeklődésére igényt tartó attrakciót. A nagy sikerre való tekintettel ez a film az első, amelyből á másfélezer személyes Corvin naponta nehi két, hanem három előadást tart.
Ez a film lesz siker tekintetében az idei .szezon Fehér apácája, mert megható meséje is arra predesztinálja.
íözéázDASáfi cs pénzügy.
\\ ....
s Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron at árak a kővetkezők voltak : búza a*).000, rozs 220000, árpa
230.000, zab 220.000. teíígeri (csöves)---, tengeri
220-000, marhahús 16.20Q 8ertéshu824,borjuhuí,28eier K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.J
Egy aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyénit 14.385 papirkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza Árfolyamai.
^Valnták:
Angol font 346985-348985 Cseh korona 2112*2120 Dinár 1254-1260
Dollár .71150-71450 Pranda frank 2367-2387 Hollandi frt 28628-28775 Lel 274-280
Léva" i 514-518
Líra 2860-2880
Márka 16992-17042
Ojsztr schlll. I0057-I009I pán korona 18675-18735
Devlsák:
SVájcl frank Belga frank Norvég kor. Svéd kor.
13785-13825 2588-2608 15650-15700 19120-19180
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel
Kopenhága
Oszló
London
Milano
Newyork
Páris
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich
28625-28725 1256-1260 16992-17042 370-376 \' 2588-2608 18675-18735 15580-15700 346985-347985 2867-2881 71370-71570 2357-2373 2113-2120 514-518 19120-19180 10-063-10093 13785-13825

Április hó 2lén ke(ül^bemutatásra az Edison mozgóban:
ötven Zigfeld görl lovon; tizennyolcezer gyöngyből álló gyöngyruha,, a. New-yorkl Metropolitan Opera milliárdos díszletei.
A káprázatos\' film főszereplője: Ronald Colmah.a „Fehér apáca" főszereplője.
Budapesti terményjelentés.,
Bóra 424.500, Búza (tiszavidéki) 430.000, Roza 250.000, Takarm. árpa 230.000, Sörárpa 280.000, Zab» 255.000, T ngerl 200 000, Korpa 175.000, Repce 620000, Köl$s 21^.000. Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Sténa--, Szalma---.
ZQrlchben:
Magyar korona 0-0072-6000 osztrák koron*0-0073\' 10 Francia frank 17.15, szokol 15 35-0. dinár 9125
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar arany: 286.000, huszkoronás osztrák arany: 286.000, ezüstkorona: 5700. régi ezüstforintos: 15.200, ezüst ötkoronás: 28.600 korona.
CaptMlaJdonon: ZALAVARMfOYl l.p«lad6Mr.a*A«. F6si.rft.tit41 SZfKCRIB MARTON. r.1.16) ti.rk.nt0 : HÍRBOLY FERCNO. Ftl.fSt kl.dö ; KAKAS ÁQOÍTOH.
Ne
DOBJA KI
pénzét minden llm-lomért, a ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a
. , }
Építkezési\' anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, ZalalövŐ.
én la
szállítom minden hitelképes egyénnek, i nem kell ezért idegenhez fordulni .
KAKAS ÁGOSTON
könyvnyomda, könyv-, papir- és irószerkereskedéa, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
komlós m. miksa
ZALAEOERSZEÜ.
r
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, kabátokat, bnndákat, női és gyermekrnhákat
BÁTORI SÁNDOR
\' \' ruhaáruházában vásárolhat.
(régi postaépület) Telefon 203. (Fóüzlet: Szombathely).
^ \\ Tekintse meg ^
vételkényszer nélkfll a/ áruház hatalmas raktárát és Urakatait
mxx as«i j?M«*fK«ftxx.
ifo a_uH mét tXA 1SV
T. érfolfi®.
Salaasemea. IM8. április 22. JMtörttík.
Ara 1500 Korona,
flO ftiin.

g^ieleilk plattot Mtklmap d«i«tám - EUfUeléi: uy bénáira 26.000 E, negyedévre 75.000 I. - Sierkeutóiég in kiadóhivatal:\' lalaeieraxeg, Btéckenyi-tér r. Teleki Itt
Kinek épül a városi bérház T
Erre a kérdésre nagyon egyszerű a válasz: annak aki az ottani lakásbéreket meg tudja flxetni! Elesik tehát az (öltevés, hogy ott első torban tisztviselők kapnak lakást, mert az min-• denki előtt tudott dolog, hogy Zalaegerszegen egyetlen tisztviselőnek sincs olyan lakásbére, amely fedezné az uj bérház legolcsóbb lakásának árát is. és egyetlen tisztviselő sincs abban a helyzetben, hogy fizetéséből ráfizethetne lakásbérére, még pedig nagyobb összeget, mert akkor txögre akaszthatná a száját.
Tisztán áll tehát előttünk a helyzet. Az uj bérbáx lakásai mindenkinek rendelkezésére álla-■ak. Ami htflyes dolog is. A város pénzén épül, ahoz egyenlő joga van a város minden polgárinak A lakásbérekből ki kell fizetődniük az épilkezési költségeknek: a lakásbéreket tehát igy kell megállapítani, hogy a törlesztési összegek befolyjanak. Idáig egyszerű üzlet a dolog. Lehet, hogy rossz Üzlet azokra *nézve, akik lokaljáka béreket, de hiába, az adósságokat törleszteni kell s a pénzt onnan vesszük, ahon-lan lehet.
Erre az álláspontra helyezkedett tegnap a közgyűlés, amikor Fülöp József város főjegyzőnek ama kérelmét tárgyalta, hogy lakásbérének fejé-, ben adjanak neki az uj bérházba lakást. A tanács a kérelem teljesítését javason, », ami valóban meglepte a közgyűlési tagokat, mert hiszen a főjegyzőnek lakásbére meg sem közelíti azt tz összeget, amennyibe az uj bérház első emeleti lakásai kerülnek. De még nagyobb meglepetést j keltett az, hogy, amikor egyesek közbeszólásaik-iul figyelmeztették a polgármestert, hogy ezzel precedenst alkotnának, a polgármesternek emez aggályok eltüntetésére nenÍC^,l\\ügyfl2mMm tolt, de árra a kérdésre, hogy ki fizetné akkor azt a különbséget, mely a főjegyző lakásbére és a bérházi lakás tenyleges ára között mutatkozik, \'ízt válaszolta: a többi lakók. Nem is válaszol-- hatott másl, mert amikor a lakások árát megállapítják, irányadóul csak azt vehetik, mekkora az évi törlesztési Összeg és ezt kell elosztani a lakások számával, de ugy, hogy amelyek kellemesebb elhelyezésűek, azok drágábbak legyenek. Legalább igy hallottuk ezt nem eg/fczer a városházán. Föltehető, hogy az a lakás, amelyet a főjegyző igényelt, legalább is 14 milliós lesz és ez esetben körülbelül 10 milliót kellene a többi lakók között szétoszlani, akik tehát ennyi-tél drágábban laknának, ha a főjegyző csak az állása ulán élvezett lakásbért fizetné ott. Magától értetődik, hogy a közgyűlés ezt a tárgyat levette « napirendről, ami a lehető legudvariasabb éljárás volt a közgyűlés részéről.
Nem a főjegyző iránti animozitás vezette eljárásában a közgyűlést, mint atíög> mi sem tzért foglalkozunk bővebben ezzel aj kérdéssel, mintha a főjegyzővel szemben ellenszenvet táplálnánk. Nagyon is méltányoljuk a főjegyző-lek helyzetét, mely semmivel sem rózsásabb, «int a többé szegény partájé, akik küzdenek a Ukásmizériákkal s épen, mert méltányoljuk helyzetét, azért helytelenítjük a tanács eljárását, weilyel ezt a kérelmet a közgyűlés elé bocsá-jjűa. A tanács és illetve a polgármester nagyon iái tudták, hogy a főjegyző mennyi lakásbért ®P» tudták, hogy a közgyűlés nem fogadhatja J "rt a Javaslatot, mély szerint egy lakó (mert j» bizony csak egy lakóról van szó), jóval ívesebb lakásbért fizessen, mint u többi, vagy, ■Jgy e lakónak a város háromszoros lakás-Jwel siessen segítségére különösen akkor, amikor a lakó egyszersmind reprezentációs költsége\' élvező városi főtisztviselő is. Kár volt tehát * kérdést ezeknek tudatában a közgyűlés elé még pedig pártolóan, mikor az is tudott ^Jl0K. hogy a bérház igyét is rendesen a jonnálisnél valamivel élénkebb hangulatban wgyatja a közgyűlés. Erre is figyelemmel lehe-
telt volna a tanács, már csak egy tagjára való tekintetből is.
Mi megértjük, hogy a íójegyző a többi lakáskereső eníber nádjára megpróbálkozott ezzel a kérelemmel, hogyxhajlék nélkül ne maradjón, ha a háztulajdonos esetleg kiemeli őt lakásából, de megértjük a közgyűlést is, mely sem precedenst alkotni nem engedett, sem a többi lakókat,
vagy a várost nem engedte megterheltetni. Csak épen a tanácsnak és a polgármesternek eljárása •érthetetlen, mint ahogy érthetetlen sok más ügyben is, A közgyűlés magatartása egyébként világosságot teremtett a homályos kérdésben: a városi bérház a város pénzén a város polgársága részére épült. A* részletekhez pedig majd később lesz szava és lesz szavunk nekünk is.
A képviselőtestület több fzben leszavazta a városi tanács iavaslatalt.
A Magyar Nemzeti Bank zalaegerszegi fiókjáért. — A Tpdőszanatórium területét
évi 58 mázsa búzáért adták bérbe.\' — Nem lesz parkirozva az ovoda melletti tér._
Nem épitbet üzlethelyiséget a „Hangya\'4 az új Piac-téren. — Mégis eladta a város a levegőt. — A városi közgyűlés második napja.
Zalaegerszeg r. t. város képviselőtestülete tegnap délután folytatta az előző napon megszakított közgyűlés tárgysorozatának tárgyalását. A gyűlés iránt tegnap már nem volt akkora az érdeklődés, mint elózó napon, amennyiben most csak 25 körül volt a városatyák száma, bár ez a szám még mindig jóval nagyobb, mint. egyéb közgyűléseken szokofr lenni.
\\ Czobor polgármester
negyed Öt órakor nyitja meg a rendkívüli közgyűlés második napját. A Hiszekegy elmondása után Scitenkenberger József városi tanácsos ismerteti a polgármesternek a Magyar Nemzeti Bank fiókjának Zalaegerszegen leendő felállítása tárgyábm a Nemzeti Bank főtanácsához intézett kérvényét, amelyet a polgármester a Nemzeti Bank nagykanizsai fiókiának vezetője utján juttatott el a főtanácshoz. Á kérvény moíölp az összes indokokat^ amelyek elengedhetetlenül szükségessé teszik a fiók Zalaegerszegen való felállítását. A fiók részére a polgármester, a képviselőtestület utólagos jóváhagyásának reményében, felajánlja, hogy
Zalaegerszeg város ingyen telket és épületet bocsát a bank rendelkezésére,
de, mint azt a polgármester kifejtette, az az uzus, hogy a bank az épületet megváltja a várostól.
A felterjesztést a közgyűlés hozzászólás nélkül, egyhangúlag, elfogadja.
A Tüdőszanatórium
bérletére vonatkozó szerződés szövegét ismerteti ezután Tamaska István dr. városi tanácsos. A bérleti idő 1925 év márciusától számított 30 év, tehát 1955 márciusig. A bérösszeg katasztrális holdanként egy métermázsa buza tőzsdei középára, félévenként, utólag fizetve. Ez évi 58 mázsa buza bért jelent. Az uj épületek területe után nem fizet a Munkásbiztositó Pénztár bért. Bérbevevő, a bérleti idő alatt, emelhet uj épületeket, ezek 30 év után a város tulajdonába mennek át.
A pénzügyi és jogügyi bizottság a szerződés perfekluálását azzal a hozzáfűzéssel, hogy a* mostani épületekről leltár készítendő, javasolja.
Jády Károly szólal fel elsőnek és panaszolja, , hogy
a szanatóriumnak Zalaegerszeg váretára néive nincs semmi előnye, fenmi baszna.
s kéri a polgármestert, mint a Munkásbiztositó Pénztár kormánybiztosát, hasson oda, hogy a Szanatórium minden bevásárlását Zalaegerszegről eszközölje.
Czobor potgármester indokoltnak tartja Jády Károly felszólalását, ö már többször közbenjárt, de — sajnos — eredménytelenül, mert a Szanatórium a Munkásbiztositó Pénztár központi anyagbeszerzéséből
látja el szükségletét. Ígéri, hogy ismét közbelép ez irányban. Arra vonatkozólag, hogy a Szanatóriumból Zalaegerszegnek semmi haszna sem lenne, kijelenti, hogy évenként 2 ingyen ágy áll zalaegerszegi betegek rendelkezésére, s ez évenként legalább 8—10 városi beteg ingyenes elhelyezését és gyógyítását jelenti.
Nem lesz park az ovoda mellett.
Wassermann Frigyes műszaki tanácsos, városi főmérnök, ismerteti ezután az Eötvös-utct ovodától a Csány-utcáig terjedő részének szabályozási tervét. A képviselőtestület korábban ugy határozott, hogy az eredeti szabályozási vonaltól eltér és parkírozza a teret. A megye ujabb megfontolásra visszaadla a határozatot.
Ai- Apiléci bÍ7.ott*Ag a régi, egyenes., srahi-lyozási vonal fenntartását javasolja és a telkek árát négyszögölenként 7 2 aranykoronában kéri megállapítani, mig a tanács a telkek négyszögölenkénti árát 15 aranykoronában »kérí kimondani.
Hosszú vita indul meg ennél a tárgynál, végül is ugy határoz a közgyűlés, hogy az egyenes szabályozási vonalat tartják be és a telkek négyszögölenkénti árát 15 aranykoronában állapítják meg.
Furcsaságok egy árlejtésnél.
A városi elektromos telep szénraktárt épit s erre árlejtést irt ki. Hat árajánlat érkezett be, amelyek 84 milliótól 104 millióig szólnak. Mint legolcsóbb ajánlattevő Eckhard) Fereftc kapta meg a munkálatokat 84 millió koronáért. Mint a jelentés mondja,
a villámot telep ezt az összeget 75 millió koronára alkudta le
s igy a szénraktár építkezése csak 75 rtiillfó koronába- kerül.
Az épitési bizottság kéri a szerződés jóváhagyását, de egyben javasolja, mondja ki a köz-
?yülés, hogy nem tartja helyesnek az utólagos
rlealkudást s ez nem lehet precedens a jövőre nézve.
Jády Károly indítványozza, hogy
tűzzenek ki nj árlejtést, mert ilyen szabálytalanságokkal, mint ez eset-ben előfordult, az árlejtésekben, a közszállitásokban való bizalmat rendítik meg az emberekben.
Mike Jenő is furcsálja a történteket és csatlakozik Jády indítványához, mely után
a közgyűlés Jády Károly indítványát fogadja el és új árlejtést irat ki.
Általános tiltakozás.
A tárgysorozat következő pontja, már az ismertetésnél, általános ellenkezést és tiltakozást váltott Itl. A „Hangya- zalaegerszegi fiókja
ZALAVÁRMEQYE ,

1926 április 22.
ugyanis azt kérte a várostól, hogy a Zalaegerszeg város tulajdonát képező Deák-téri elemi iskola udvarán, a piactér frontjára, üzlethelyiséget és irodát építhessen, melyet 15 év után hajlandó ingyen a város tulajdonában átengedni. A .Hangya" 54 millió koronát lenne hajlandó befektetni az építkezésbe.
A pénzügyi bizottság javasolja, a városi tanács ellenzi a kérés teljesítését,
a képviselőtestület egyhangú tilta-» kozássai és felkiáltással a térelem teljesítésének megtagadása mellett * határoz.
Az eladott levegő\\
A Vizsla-patak medre feletti, városi tulajdont képező levegő eladása ismét napirendre került.
Ismeretes ugyanis, hogy Agg Gyula a Vizslapatak medre \' felett építkezni óhajt s a tanács az építkezési jogot már korábban níegadta Agg-< nak 800 aranykorona lefizetése ellenében. Egyszerűbben és világossabban mondva,
a város, eladott egy darab közterületet képező levegőt, hogy abban építkezhessenek.
. A képviselőtestület azonban ezt nem hagyta jóvá, mert az építkezés eltért volna a szabályozási vonaltól. Agg Gyula erre uj kérvényt adolt be s ebben kéri, hogy eltérhessen a szabályozási vonaltól s amennyiben ott később mások is építkeznének, kötelezi magát, hogy az épületet a rendes vonalba viszi ki, s amenyiben a város ebbeli felszólításának nem ,tenne záros határidőn belül eleget, az épület minden ellenszolgáltatál nélkül a város tulajdonába megy át.
A tanács javasolja a kérelem teljesítését, a közgyűlés névszerinti szavazással, egyhangúlag hozzájárul. (Felkiáltás: Egy kis levegő megér 800 aranykoronát.)
< Kavarodás a bérház
körül.
Fülöp József városi főjegyző azzal a kérelemmel járult a képviselőtestület elé, hogy a Berzsenyi-utcai bérházban utaljon ki részére a közgyűlés lakást mindenkori lakbére ellenében.
* A pénzügyi és a jogügyi bizottság azt javasolja, hogy a kérést kivételesen teljesítsék, de érdemben most ne határozzanak, csak akkor, amikor a lakbér már kialakult.
Komlós M. Miksa indítványozza ezzel szemben, hogy az {ügyet vegyék le a napirendről. Indítványát azzal indokolja, hogy a lakbérekből kell az építkezési költségek törlesztését előteremteni s ez az eset precedens lenne. A közgyűlés
egyhangúlag elutasítja a kérést és az ügyet leveszi a napirendről
Komlós M. Miksa indítványa értelmében.
Több apróbb ügy letárgyalása után, elnöklő polgármester a gyűlést berekesztene.
Bethlen nagy győzelme a nemzetgyűlésen.
Budapest, április 2i. A nemzetgyűlés mai ülésén, a költségvetés vitájának folyamán, Bethlen István gróf miniszterelnök nagy beszédet mondott, amelyben sorra megdöntötte az ellenzéknek azokat a vádjait, mintha a kormány már régebben tudott voína a frankhamisításról. . Ezekre vonatkozólag több tanú vallomási jegyzökönyvét olvassa fel. Majd kilét, a miniszterelnök Pallavicininek ama kijelentésére, mintha Windischgraetzné azt mondotta volna az őrgróf-nak, hogy a kormány tudott,a frankhamisításról. Bethlen feblvassa Windischgraetzné vallomását, amely megcáfolja es kijelenti, hogy Pallavicini állítása egész terjedelmében valótlanság, sőt Windischgraetzné soha nem is beszélt Pallavi-cinivet. (Nagy zaj.) Beszéde végeztével szűnni nem akaró éljeozésben tör ki a kormánypárt, míg a baloldal néma csendben ül és egyetlen ellenkező szó sem hallatszik.
Újpesten hamisítottak a huszonötezerkorondsokat.
Budapest, április 21. A hamis huszonötezerkoronások készítőit leleplezte a rendőrség. A
• kamisitásoknt Újpesten követték el. A rendőrség > * három fiatalkorú hamisitót letartóztatott.
A zalaegerszegi kereskedő ifjak önképző egyletének műkedvelő előadása.
Nálunk Zalaegerszegen, ahol olyan kevés szellemi táplálékot nyer a közönség, ahol a mindennapi élet egyhangúságát komolyabb, jelentősebb esemény nem igen teszi változatosabbá, igazán nagy szükség van arra, hogy időről-időre mükedvelőrelőadásokat rendezzenek f s azoknak keretében a szini irodalorti ujabb termékeit mutassák be. Nagy föladat ez, annyi bizonyos, mert a színpad nap-nap mellett más és más követelményekkel áll a szereplők elé s a dftrabok csak akkor válhatnak élvezhetőkké,, ha a szereplök azoknak minden rejtett szépségeit kihozzák, amihez nemcsak közönséges betanulás kívántatik, hanem bizonyos hivatottság, rátermettség,\' tehát tehetség is. Régi, elcsépelt darabok iránt a közönség nem nagyon érdeklődik; ujat vár, még pedig élvezhető előadásban.
A zalaegerszegi kereskedj ifjak önképzy egylete — ugy látszik — célul tűzte ki, hogő műkedvelő gárdájával új darabokat adasson $ló, ízelítőül abból, amiben csak nagyobb városok közönségértek van része és nemes szándékának kiviteléhez mindig szerencsésen válogatta meg ai erőket.
Zágon Istvánnak kellemes, hangulatos vígjátékát, a Marikát választották ki most az új szini irodalom terméket közül és azt tegnap este az Edison mozgóban olyan sikerült előadásban hozták színre, mely szinte felejttette velünk, hogy műkedvelő előadáson vagyunk.
A szereplőkről általában elmondhatjuk, hogy föladatuknak mindenben megfeleltek. Különösen ki kell azonban emelnünk Kakas Margitkát, aki a címszerep alakitásában valóban meglepőt produkált. Előbb az erdő ölén fölnevelkedett kis vadvirágot, később a kisasszonnyá avanzsált uagyleányt, majd végül a nagyvilági nőt olyan találóan, olyan természetességgel és bájos naivsággal játszotta meg, hogy egy izig-vérig való, a színpadon teljes jártassággal bíró művésznőt láttunk benne. Színjátszó képességei, minden túlzástól meht játéka méltán predesztinálják a nagyobb szerepek megjátszására. A közönség zajos tetszésnyilvánításokkal s élénk tapsviharral jutalmazta őt. Mellelte első sorban érdemel dicséretet Neumann Károly, kit a közönség a színpadról szintén jól ismer. A pózoló, győző, hódító színész szerepében elsőrangú alakítást nyújtott. Játékában semmi\' kivetnivalót sem, ellenben annál több ehsmerésreméilót találtunk. Komoly, intelligens-játékával szép hatást ért el Pfeifer Józocf, aki mint a darab rendezője is megérdemel minden dicséretet. Wapper Micike ezúttal is beigazolta, mennyire otthonos a színpadon. Káli Ferkói, az elparlagiasodott gazdatisztet élethűen ábrázolta Lőwinger Lajos. Sok kacagást váltott ki Pfeifer Ferenc az öreg inas személyesitője. Kisebb szerepeikben nagyon jól alakítottak : Bita Lajos, Schwarcz Bözsike, Singer Nusika, Kakas László, Schiiffer Terike, Berger Hugó, Nagy Zoltán és Milhofer Imre. Különb öreg bérest álig lehetett volna találni, mint Schmiedt Lászlót, aki méltán neheztelhet a szerzőre, hogy rövidre szabta szerepét. Jó kollégájának mutatkozol Liebschűtz Gyula.
Az előadást a darab megrendezése és a szereplők pompás összjátéka kiemelte a műkedvelő előadások sablonosságából. A közönség igazi műélvezetet nyert a Marika előadásán.
H. F.
— Zalai hősi halott Szicíliában. A Szicíliai ; Síremlék Bizottság közölte Zala megye alispán-; jávai, hogy a szicíliai Palermo közelében fekvő Vittoria község temetőjében 80 magyar katona alussza örök álmait. A Bizottság azon fáradozik, hogy a 80 magyar hős amiékét méltó módon megörökítse s az ehhez szükséges 30Q millió koronát társadalmi uton igyekszik biztosítani. Mivel a hősi halottak között egy zalai származású is van, Jerbicz Ádám Nagykanizsáról, azt kéri a Bizottság, hogy Zala megye az egy részre eső költséget, 3,750,000 koronát, vállalja magára, illetőleg a megye biztosítsa ezt az összeget.
HÍREK
— Református Istentiszteletet tart Pethő Antal barabásszegi ref lelkész 25-én délelőtt 10 órakor a zalaegerszegi ev. templomban.
— Tisztviselők nyaralása Balatonfüreden.
A népjóléti miniszter megállapodott Balatonfüred* gyógyfürdő vezetőségévei és e megállapodás értelmében a Balatonfüredre utalt köztisztviselők napi 40 ezer koronás ellátási difért a fürdőtelep minden szolgáltatását igénybe vehetik. Balatonfüredi ketyezményes nyaralta-tásra azok a köztisztviselők tarthatnak igényt, akik sziv és vérkeringési szervi bántalmakban előrehalladott érelmeszesedésben és súlyosabb neuraszténiában szenvednek. A Füredre utalt -tisztviselőket\' nyolc /urnusba osztják be a május 3-ától október 31-ig teriedő nyaralási
szezonban.
C
7
— A jószívű polgármester. Egy kétségbeesett asszony keresett fel bennünket nemrégiben: Többszázezer korona templomadót vetettek ki rá, de nem tudta megfizetni, mert sok gyermeke és Önmagával tehetetlen, betegv férje van, jövedelme pedig nincsen. A végrehajtó viszont lefoglalta kerevetét és éjjeli szekrényét, pedig még burgonyára vaó pénze sincsen. Meggyőződtünk a szegény asszony panaszának jogosságáról és a polgármesterhez fordultunk! segítségért, rfki kétszázezer koronát adott néki, amit\' nyomban befizetett az apátplébánosnál, aki viszont nagylelkűen részletfizetési kedvezményt engedélyezett a még hátralékos templomadóra. Ez teljesen érthető is, mert az alapító levél szerint a templom nemes szivek áldozatkészségéből épül föl. * \'
— A színi kerületek uj beosztása. A kultuszminisztériumban már hónapok óta tárgyalnak a szinikerületek uj beosztásáról. A munkálatokkal e hónap végére már készen is lesznek, mely után hamarosan nyilvánosságra is hozzák a döntést. Zalaegerszeg, minden valószínűség szerint, marad a régi kerületben és beosztásban, Zala megye többi városával együtt.
— Zalaegerszegi hadlkölosönkötvény-tulajdonosok szervezkedése. Mint az ismeretes, a hadikölcsönkötvények tulajdonosai országosan szervezkednek és az országos akció lebonyolítására nagyb.izoltságot alakítottak, mely a közel jövőben próp^ganda-füzetet ad ki, s ennek jövedelmét az akció anyagi támogatására fordítják. A zalaegerszegi kötvénytulajdonosok is bele kapcsolódnak ebbe az akcióba s a szervezkedést már meg is indították. A kötvénytulajdonosok jelentkezzenek Horváth Jánős\\iy. iskola-igazgatónál és jelentsék be kötvényeik számát. \' . / |
— Próbálkoznak a strandfürdőivel. Csak a minap irtunk arról, hogy a Zalát még a város területén sem tudják hasznosítani, holott például strandfürdőt is létesíthetnének ott. Felszólalásunk, ugy látszik, visszhangra talált, ameny-nyiben a. Böhm testvérek tárgyalásokat kezdtek a polgármesterrel a kaszaházai fürdőnek strandfürdővé való kiépítéséről. Talán megtalálják végre az alapot a megegyezésre, hogy a nyáron már Zalaegerszeg közönségének is strandfürdővel kibővített fürdő álljon rendelkezésére.
— Kizárás sportegyesületből. A Balatonfüredi Sport Klub, intézőbizottság! határozat folytán, két tagot kizárt az egyesületből, mert egy tréningmérkőzés alkalmával sportszerűtlen magaviseletet tanúsítottak. Ez az erélyes fellépés mindenképpen indokolt, s nem ártana ha a zalaegerszegi sportegyesületek is szigorúbban lépnének fel azok ellen, akiknek viselkedése sport szempontból kívánni valót hagy maga után. Csak példa kell s az elengedhetetlen fegyelem helyreáll.
— A pengőpónzek forgalombahozatala. Budapestről jelentik: Temesváry Imre egységespárti nemzetgyűlési képviselő kijelentette, hogy az egy-, öt- és tizpengős bankjegyeket október végén hozzák forgalomba, a váltópéa-zek pedig novemberben kerülnek ki a pénzverdéből.
)Q9fi április 22.
zalavármegye
_ Drága a villany. r Ai iparosság köréből «anról-napra löbben panaszkodnak, hogy az £ áram ára Zalaegerszegen aránylag igen y, " különösen, ha más dunántuh városok í fival összehasonlítjuk Ez a drága villanyár Jiélenlegi gazdasági válság alatt súlyosan esik f.L mert tehetetlenné teszi az ipari versenyt é közeli városokkal szemben. Iparosaink ugyanis l forgalom növelése érdekében., a legcsekélyebbre redukálják hasznukat, hogy csak részt vehessenek a versenyben. ,de még ilyen körülmények között sem érnek célt, mert az árambéir nagysága lehetetlenné t^szi az olcsó árajánlatokat Tekintve a kommutiikációs nehézségeket, a város érdekében állana a többi várossal szemben a villanyárak jelentékeny leszállítása, hogy ezáltal iparosaink és általában villannyal dolgozó üzemeink versenyképességét fokozzuk. Talán érdemes lenne, ha a szakkörök némelykor ilyesmivel is foglalkoznának a jogtalan templomadó energikus behajtása mellett, mert az adófizetést tulajdonképpen a megfelélő termelés teszi lehetővé.
v- A kényszeregyezsógl ügyek tanácsa. Czikó János kúriai biró, a zalaegerszegi kir. törvényszék elnöke, a zalaegerszegi kir. törvényszéknél a kényszeregyezségi ügyek tanácsát 1926 évre a következőkép alakította meg: elnök: Siposs József kir,1 törvényszéki tanácselnök, rendes lagok: Zeke Gyula dr» és Varjú József dr. kir. torvényszéki birák. Póttag: Janzsó Fe-. renc dr. Jörvényszéki biró.
- Öntözés — víz nélkül. Már megjelent az öntözési rendelet, a kereskedők a járdákat locsolni kötelesek, aminek talán rendelet nélkül is szívesen megfelelnénk, mert ezt okos^ és egészséges dolognak tartják, de . . . De legjobb akarattal sem tudnak a rendeletnek megfelelni, mert a Kazinczy-téri közkút hónapok óta nem mflködik és nem tudták eddig kieszközölni, hogy a kutat a város megjavíttassa, pedig nélküle a Főtéren, ahol a legtöbb üzlet van, a jardákat öntözni nem lehet, mert más kut nem áll rendelkezésükre. Városgazdánk az van hála Isten, akinek a föladata lenne nemcsak észrevenni, hogy valamelyik közkút szerkezete elromlott, hanem a sürgős megjavítása is, mert az ilyesmi még különösebb fáradtságába senf kerülne és különösebb munkaszaporulattal sem járna. És utóvégre Zalaegerszeg nem olyan nagy város, hogy egyetlen, nyomorult kis közkutja részére külön kutügyi tanácsdst alkalmazzon, rangojztályba sorozva; megfelelő reprezentációs díjazással fölruházza, a városi bérpalotában eselleg olcsó lakással jutalmazza és télen, ha a kulas majd befagynak, a Riviérára küldje pihenni nyolcszázezer korona napidíjjal és ha majd a vízvezetéket végre Zalaegerszegen is bevezetik, néhány évi szolgálat után, teljes fizetéssel nyugdíjba küldje. A ciszterna-tanácsnok mellé.
- A balatonfüredi tűzoltótestület megkezdte épületének kibővítését. A tervezet szerint az épület földszinli részét emeletre húzzák fel l aí eddigi emeletes résszel összeépítik. A kibővítéssel a tűzoltók egy nagy és két kisebb teremhez jutnak.
SÜMEG NON CORONAT.
Királykérdés, fogas kérdés Hosszú, hosszú koron át, Ne feledje Sümeg táros, Hogy: „Sümeg non coronat
Hiába a nagy elkkezés: Sümeg nem ad koronái. Legitim vagy szabadúszó; De : „Sümeg non coronat "
/
— Panaszok a kofák ellen. A közönség köréből számos panasz érkezik hozzánk, hogy a piaci árusok igen durván bánnak a vásárlókkal. Az egyes vevőket igen gyakran nyomon követik a kofák és ha a magánvásárlók valamit drágálanak, a kofák ráígérik a magasabb árakat azzal, hogy később átveszik az árut. A rendőrségnek fokozottabb ellenőrzést kellene tanúsítania a piacon és szigorú intézkedésekkel lehetetlenné tenni, hogy a kofák a piacon időelőtt csak meg is jelenhessenek, mert a tapasztalat szerint .puszta jelenlétükkel is fölhajtják a cikkek árait.\'
— Rendet teremtenek a köziekedósben.
Ismételten foglalkoztunk már a kocsiközlekedés terén fennálló szabályellenességekkel, amelyek nagyon könnyen lehetnek balesetek előidézői. A rendőrség most ugy látszik, rendet teremt a járművek közlekedésében. Egy autóvezető ellen például kihágási eljárás indult meg, mert haladó irányban baloldal helyett jobboldalod haladt. Ez az intézkedés talán intő példa lesz a jármüveknek arra, hogy a szabályokat szigorúan tartsák be.
— Csődök, A zalaegerszegi kir. törvényszék, mint esődbiróság, Benedek Gyula sümegi füszerkereskedö ellen, bárhol található ingó vagyonára és a magyar állam területén levő ingatlan javaira a csődöt megnyitotta. Csődbiztos : Pénzes László dr. kir. törvényszéki bíró, tömeggondnok: Kecskés Káimán dr. sümegi ügyvéd. A felszámolás tárgyalásának határnapja junius 19. — A nagykanizsai kir. törvényszék Fürst József és Holczer László nagykanizsai kereskedők ellen a csődöt megnyitotta.
— Nedvesek a huscsarnokok. A piaci hus-csarnokok bérlőitől halljuk, hogy a bódék ellen sok kifogás emelhető. Azt mondják, hogy a helyiségek olyan nedvesek, hogy\'a bennük lévő husnemüek néhány nap alatt teleszivódnak vízzel és megromlanak. Célszerűnek véljük ennek a panasznak hatósági megvizsgálását és ha alaposnak bizonyul, a legsürgősebb intézkedés válik szükségessé. /
Tűnd érvásár
legújabb ís legolcsóbb
képes gyermeklap
kapható
KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.
— Megint egy Noé-lmitátor. Tegnapi számunkban adtuk hirűl, hogy két alaposan be-szeszelt/ polgártársunknak a rendőrség volt kénytelek irigyen éjjeli szállást adni, mert azt sem tudták/ hogy fiuk-e vagy lányok. Ma folytathatjuk a krónikát, amennyiben mára is akadt, aki Noé apánkat a megtévesztésig utánozta. A rendőrség ezúttal is teljesítette az irgalmasság cselekedetét és meginvitálta Noé apánk kései utódát, barátságos é|jeli pihenésre. Kihallgatni még nem lehetett,, mert a bor még mindig dolgozik benne.
— A kazánfűtők és gözgópkezelók nagykanizsai vizsgálóbizottsága április 23-án, pénteken délelölt 10 órakor vizsgát tart. Jelent- \' kezni a vizsgára a nagykanizsai m. kir. fémipari szakiskola igazgatóságánál lehet.
— Jóváhagyott egyezség. A zalaegerszegi kir. törvényszék Horváth Lajos zalaegerszegi be nem jegyzett füszerkereskedö ellen folyamaiba tett csődönkivüli kériyszeregyezségi " ügyben jóváhagyta az adós és hitelezői között 1 létrejött megegyezést.
— Uthengerelós. A Wiassits-utca uttestét, a Kisfaludy-utcától az Eötvös-utcáig, újra alapozták kővel. A munkálatok már befejeződtek s most megkezdték a kavicsozás iehengerelését, „ melyet lófogatu kőhengerrel végeznek.
— Megkeresztelkedő. Rotschild Hermin zalahalápi lakos a római katholikus egyház kebelébe lépett be, s megkeresztelkedett a zalahalápi templomban.
Cserkészek segélyezése. A zalaeger- ^ szegi reálgimnázium 71. számú „Zrínyi" és a zalaegerszegi Ipartestület 80. sz. Csány cserkészcsapata a várostól anyagi segítséget kért a nyári nagytáborozás céljaira. A képviselőtestület 2—2 millió koronát szavazott meg erre a célra. v.
— Az Idő. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkban tegnap országos esőzés volt. Az eső mennyisége 15 - 2o milliméter között váltakozik. A keleti részeken még ma is esik. Egyes helyeken zivatarok voltak. Időprognózis : Jobbára borult, esőre hajló idő várható, némi .
hősülyedéssel. "............•......... "■ .....
SZÍNHÁZ ÉS MOZll
o
Boldogság tolvaja.
Szerdán folyó hó 21-én az Edison-mozgóban.\' Az amerikai filmgyártáá szenzációja, ami a modern életben, ami a mai lázas korunkban motívuma az életnek, az ebben a filmben egy rendkívül érdekes téma keretében, mind látható. A téma ^"középpontján áll a Fehér Apácából kedvencünk: Ronald Colman a legpompásabb) alakításával, mély lelki tusákat nagyszerűen) visszaadó mimikájával. Nivós és szivreható, kábulatos kiállítású film ez, amely megérdemli a nagy érdeklődést.
Az előadást Horváth Rezső és zenekara kiséri.
Gyermek-
es
VÁSÁR
H V
—/
C
Telefon 171
ZALAEGERSZEGEN
DIVATÁRU ÜZLETÉBEN
nm i

Telefon 17i
ZALAVÁRMEGYE
1926. április .
— Hartngavatás Kustánszegen. A Kustán-szeg község egy részét alkotó úgynevezett ^ Parasza községresz uj harangot szerzett be, me-lyet vasárnap avatott fel istámisztelet keretében Pelhő Antal református lelkész.\'Az ünnepségen nagyon sok község képviseltette\'magát. A harangavatáson nagy\' sikert aratolt a , 30 tagból álló vegyeskar, mely Somogyi Béla református tanitó vezetésével alkalmi éneket adplt elő. Az ünnepélyt a Himnusz, majd a wJövel Szentlélek Úristen" kezdetű ének eléneklése zárta be.
Tervpályázati hirdetmény.
A zalaegerszegi Ipartestület Elöljárósága tervpályázatot hirdet székházának bibóvitési munkálataira. A pályázat feltételei a következők :
1. A pályázatban csak zalaegerszegi épilö ipari vállalkozók vehetnek részt.
2. A pályázatra vonatkozó tervezési programm és alaprajz az Elöljáróságnál a hivatalos órák alatt 40.000 K-ért beszerezhetők.
3. Készítendő 1: 100 méretben a szükséges alaprajzok, egy utcai homlokzat s annyi metszet, amennyi a tervezet megértéséhez szükséges. Rövid műleírás és köbtartalom kimutatás a talajszintől a főpárkány felső éléig.
4. A pályamunkák jeligével ellátva, lepecsételve, jeligés levéllel együtt az Ipartestület Elöljáróságánál legkésőbb f. évi május hó 24-én déli 12 t\'ráig adandók be.
5. A bírálóbizottság kijelölése iránt az Ipartestület később fog intézkedni.
6. A kitűzött pályadijak a következők:
Első dij---1.500,000 K.
Második dij — 1.000,000 K. \'
Ezenfelül jogában áll az ipartestületnek bár-, mely pályaművet 500 ezer K-ért megvásárolni.
7. A díjazott és megvásárolt pályaművek az Ipartestület tulajdonába mennek át.
8. A nem díjazott vagy meg nem vásárolt tervek; a jegyzőkönymásolatával együtt f. évi junius hó 30-ig veendők át az Ipartestületben. Ezen határidőn tul az Elöljáróság a tervekért felelősséget nem vállal. T
Zalaegerszeg,-1926. évi április Aló 20.
\\
v A zalaegerszegi Ipartestület
Elöljárósága.
iÖZÖMÖ&SAG £S PÉNZÜGY.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron az árak a következők voltak : búza 380,000, rozs 230.000, árpa
240.000, zab 210.000. tengeri (csöves)---, tengeri
200000, marhdhus 16.200, 8crtéshus24,bor|iihuí, 28 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.J
Egy aranykorona
j dollár hivatalos ártolyama szerint egyenló I4.38T> papírkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Valnták:
Angol font 347000-349000 Cseh korona 2112-2120 Dinár 1254-12(30
Dollár 711 fiO-714fS0
Francia frank 2377-2309 Hollandi 28600-28750
DíTlxák:
/
Lei Léva Líra Márka Osztr schlll. Dán korona Svújcí frank Belga frank Norvég kor Svéd kor.
277-285 514-518 2860-2870 16092-11042 10055-101189 18675-t8735 13782-13822 2550-2570 I5f>85-I5635 19117-19175
Amsterdam
BcIgTád
Rerlin
Bukarest
Brüsszel
Kopenhága
Oszló
London
Milano
Newyork
Páris
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich
28625-28725 1256-126\'J 16992-17042 3-/3-381 2550-2570 18675-18735 15585-15635 3470C3-348000 2867-2881 71370-71570 2367-2383 2113-2120 514-518 19115-19175 10-051-10081 13782-13822
Budapesti t«vményjQler>tés.
Búza 420.0(0,. Búza (tiszavidékl) 42VOOO, Rozs 242.500, Takarm.\' árpa 230.000, Sörárpa 280.000, Zab 255.000, T ngeri 200 000, Korpa 175.000, Repce 620 000, Köles 21^.000, Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere IG00-800, Sténa--, Szalma —
Zürichben :
Magyar korona rv<jO72-600o os?(rák korona n-0073 10 Francia frank 17.23, azoknl 15*14 5. dinár 9125 )
Á nemesfémek árat.
Huszkoronás magyar arany: 285.000, huszkoronás osztrák arany: 286.000, ezüstkorona: 5700. régi ezüstforintos: 15.200, ezüst ötkoronás: 28.600 korona.-
N L.iMul.jdofxj.: ZALAVARMEOYE l.p.ladöUr*Mé«. Fa*i.rk«*tt4: 8ZEKERE8 MÁRTON, r.l.líi ti.rk.ait4 : MERUOLY FERENO. F.I.I4. kiadó : KAKAS ÁQ08T0N.
értesítem az Igen tisztelt bölgy/ekef, hogy kalap-szalonomat
fűző raktárral
bevitettem ki. Állandóan raktáron tartom a legjobb minőségű ét legmodernebb fflzöket, melltartót, harisnyakötőt stb. Szíves megkeresést kér:
lérAnthímréné
női kalaptzaloa ZALAEOF.RSZEO, Kossuth L-a. 2. 1—__É
APRÓHIRDETÉSEK.
JANKAGYÖNQYE vendéglő mis vállalat miatt eladó. Érdeklődni ugyanott lehet.
r
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
milhofer elemér
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
/
Telepek:
Rédics, Lenti, Csflmödér, Tófej, Qutorfölde, Nova, Bak, Zalalövő.
Április hó 2lén kerül bemutatásra u Edison mozgóban:
ötven Zigfeld görl lovon; tizennyolcezer gyöngyből álló gyöngyruha, a New-yorki Metropolitan Opera milliárdos díszletei.
A káprázatos film főszereplője: Ronald Coiman a .Fehér apáca" főszereplője.
m
Ne
DOBJA KI
pénzét minden lim-lomért, s ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a
én is
szállítom minden hitelképes egyénnek, s nein kell ezért idegenhez fordulni
kakas Ágoston
könyvnyomda, ^ könyv-, papir- és irószerkereskedét, ™ kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Kékkő, raffía, petróleum benzin, kocsikenécs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEGERSZEO.
— ,
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, kabátokat, bandákat, női és gyermekrohákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházábait vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg \\
vitelkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárát és UrakatalL
Tsraroxr»_ u»ód» Kékiw i.BO«>n , y -
iái-


óvíolyaw
Zala■■M.jfsisafcfi, ÍÖ26. április 23. Pintek.
Ara 1500 korona,
. .81. száoa.
gi|[lri«8ik\'\'»!«*« hétköznap délntán. - Eléllictós: egy hónapra 25.000 K, negyedévre 75.000 K. - Sierkeutósé* és kiadóhivatal: Zalaiaméi, Síéchenyl-tér Telefon 131
Hasznot a városnak]
i. A stanatórium megnyitása után két héttel szóvátette már a Zilavármegye, hogy ez a hat.il-mas intézmény semmiféle anyagi hasznot nem bájt a városnak, mert minden szükségletét a Munkásbiztositó Pénztár központi anyagheszer-léséből látja el, tehát még az utolsó tüt is a fővárosból vásárolja A városi közgyűlés második napján Jády Károly panaszkodott emiatt, mire a polgármester azt válaszolta, hogy ö már ismételten* közbeléped abban az irányban, hogy vásároljon a szanatórium a városban is, de\' lépései etedménytelenek maradlak. Egyébként haszonként állította azt oda, hogy a szanatóiium-ban állandóan 2 ingyen ágy áll zalaegerszegi betegek rendelkezésére s ez évenként legalább 8-10 városi beteg ingyenes, elhelyezését és gjógyitását jelenti. «
Nem akSrjuk ennek a .haszon"-nak jelentőiégét lebecsülni, de viszont nem is lüolctheijük föl olyannak, hogy azzal meg is elégedhessünk. Épen ugy- vagyunk ezzel is, mint a jelenlegi kórház telkének átadásával, amikor azt mondják egyesek, hogy a drága telekkel szemben kultu-, iát kapunk. Mert elhisszük, hogy az iskolák kuliurát jelentenek, de a kultúra nem jelenti egyben azt is, hpg^kpldustaris/nyát ákasszunk a nyakunkba. /Szükség van a szellem táplálására, az tagadhatatlan; ugyanakkor azúiban arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a tersek is vannak jogai, a test is megkívánja a maga táplálékát. Ha a város a maga vagyonával okszerűen gazdálkodik, ha könnyűszerrel előteremtheti az anyagiakat, jut akkor bíven a szellemiekre is. Ne vált volna meg a város olyarfc könnyelműen nagy ériéket képviselő ingatlanaitól, hanem hasznosította volna azokat ugy. mint körüllekinlő, jó gozdi. akkor megadhatta volna polgárainak a magasabb kultura terén is mindül, amire szükség van.
A városra háramló haszon mindig abból állapítható meg, hogy mennyire csökkennek, általában a polgárság terhei. Kultura alatt pedig ■emcsak az értendő, hogy vannfck-e a feltétlenül szükséges iskolákon kívül másfajta iskoiák is, hanem — szerény nézetünk szerint — az is, hogy a föltétlenül szükséges iskolák megfelelnek-e mindenben a követelményeknek, van«e a tárosnak azokon kívül mas. szükséges közintéz^ ménye is, vannak-e rendeíctt uicai, amelyeken kényelmesen közlekedhetünk, van-e vízvezetéke, csatornázása stb., mind olyan tényezők, amelyek « kultura jelenlétének bizonyítékai. Első sorban » megingott gazdasági egyensúly biztosítására, » polgar^g^éhermentetsitcsere kell törekednünk, mert ez alapot tezolgáltaihat a kultura fejlődébe és nem mégforditva.
Hat tantermes iskolát föltétlenül építtetnie kell a városnak, mert a népiskola elengedhetetlen valami, fennek meg kell lennie. A polgári Jtuiskola elhelyezéséről is kell gondoskodni.
jó időre ki is merül Zalaegerszeg iskola-P\'pgrammja. Ha ezeket megbírja, jó; de meg Jeli bírnia. Birnia kell anélkül, hogy a jelenlegi korház telek fölhasználására még csak gondolhatnánk is. í*s most jöhetne a kórháztelek,• . amelynek eladási ára mindenesetre fedezné ugy eteknek a költségeit, mint az eseileg még 6-8 tantermes iskolabővítést. És senki sem mondatná, hogy Egerszegnek nincsenek meg a szük-jeges iskolái, hogy a kuliura érdekében nem nozta meg azokat az áldozatokat, amelyeket 12 is gazdag emoer, meghozhat. De hát másként határoztak, mert amúgy majd több auiiura lesz itt. Amit tisztelettel bátorkodunk "ttfgbevonni.
Visszatérve a szanatóriumra, nem állíthatjuk je Mámbavehető haszonként a két ingyen ágyat. „ ne™> enyhít az összpolgárság terhein. Mi ezt, illetve jj^n csak ezt várluk a szanató-


riumtól, hanem azt, hogy>miféle szükségletei itt beszerezhetők, azokat itt szerzi majd be és ezzel föJlendili az ipari és kereskedelmi élelet. .Ezt azonban most már nem várhaljuk, vagyis a szanatóriumból, ebből a hatalmas, fogyasztó intézményből a városnak haszna egyáltalában nincs. De azért büszkék vagyunk rá, mint a kalap mellé tett bokrétára.\'
Amint azonban nem elégít ki bennünket a kórházi telek eladásánál a kultura emlegetése, ép ugy nem elégíthet ki bennünket a két ingyen ágy sem, amelynek fölemlitése még csak égy picike kis angollapaszt sem adott arra a fyjó sebre, mely ipari és kereskedelmi életünk testén tátong. A polgármestertől nem azt várta a polgárság, hogy két ággyal megnyugtatja, hanem,
}
. hogy maga terjeszt elő javaslatot olyán értelem-j ben, hogy a közgyűlés a város gazdasági érdekeire hivatkozással ennek a fonák helyzetnek megváltoztatására kéri a népjóléti minisztert. Zalaegerszeg város érdekei elvégre is érdemelnek annyi figyelmet, mint egy anyagbeszerzési központ, amire tulajdonképen nincs is szükség.
Városunk gazdasági életében tehát sem a kórháztelek eladása, sem a mar működésben levő szanatórium nem jelent jobbrafordulást. Ezt pedig ennyiben nem hagyhatjuk. A városnak a legerélyesebben kell követelnie, hogy a szanatórium bevásárlásait itt, a városban eszközölje. Ezt a város iránti figyelemből is meg kell tennie a szanatóriumnak, illetve a népjóléti miniszternek.
A forgalmiadé azonnali eltörlését követelik a zalaegerszegi iparosok és kereskedők.
A zalaegerszegi iparosok és kereskedők sérelmei. — Az adóreformért. — Amikor a nagy család után nagyobb Nadj£ vetnek ki. — Az anyagbeszerzés merénylet a kisiparosság elten. — Az iparosok és kereskedők nagygyűlése!
Zalaegerszeg város és n környék iparosai és kereskedői nagygyűlésre jöliek Össze ma délelőtt a zalaege-szegi Ipartestület székházának nagytermében, hogy sérelmeiket szóvá tegyék és az ország összes iparosaival és kereskedőivel együtt demonstráljanak súlyos helyzetük megjavításáért. A nagytermet zsúfolásig megtöltötték az iparosok és kereskedők.
A nagygyűlés, melynek tartamára az üzleteket bezárták, negyed tizenegy órakor vette kezdetét. Jády Károly ipartestületi elnök nyitotta meg a gyűlést, üdvözölte a megjelenteket, s bejelentette, hogy meghívták a főispánt és alispánt is, akik azonban mei*jelenésüket, elfoglaltságukra való hivatkozással kimentették, de reméli,\'hogy megbízottaik az ülés folyamán megérkeznek. (Ez a remény nem vált valóra. A szerk.)
Megnyitóbeszédében
jády Károly ipartestületi elnök rámutatott az iparosok és -kereskedők súlyos helyzetére. Szokatlan időben jöttek össze az iparosok — úgymond Jády Károly — otthagyták a műhelyeket, Ijogy feltárják szomorú helyzetüket, feliarják bajaikat és az orvoslás módjait ille\'.éxes tényezők elé juttassák.
A háború után üres müheljek fogad-, ták az iparosokat, uj életet kellet
* kezdeni, de ezt a tőkének és a munkaalkalomnak hiánya meggátolta,
s különösen az adózás ró szinte elyiselhetetlen terheket erre a két o>ziályra.
Rámulat Jady elnök az adórendszer hibás voltára és példákkal illusztrálja ezt. Felhozza, hogy adókivetésnél például irányadónak veszik a segédek számát, pedig ez helytelen kiindulási pont, mert vannak olyan iparágak, ahol segédeket feltétlenül kell alkalmazni, azonban legtöbbször
a segédek a hétnek hat munkanapja közül csak két napig dolgozhatnak
munkaalkalom hiányában. Ilyen ipar például a borbély- és lakatos ipar.
Ha áz adóalanyok elpusztulnak, elpusztul az ország, a nemzet is.
(Viharos .Ugy van I" felkiáltások.)
Azt kivánjuk, hogy a négy-öt éve beii;ért adó-reformot vigyék keresztül s adjanak az iparosoknak és kereskedőknek módot arra, hogy adófizetési kötelességeiknek eleget tehessenek. Ez a két osztály megértő az állammal szemben, legyen az állam is megértő az iparos és kereskedő osztállyal szemben. (Éljen I Ugy van I)
t
)
A forgalmi adó < llen.
Ezután Klosovszky Ernő ipartestületi jegyző « felolvassa az első határozati javaslatot, amelyben a nagygyűlés memorandumban kéri az ádóterhek könnyítését, a tiszta egyfázisú forgalmiadórendszer behozatalát és a fényűzési for-galmiadó eltörlését.
Amint a jegyző a határozati javaslat felolvasásában a forgalmiadóhoz ér
viharos közbekiáltások hangiA/uk el: eltörölni! Hogy még az «mlcke se maradjon meg ! Amúgy is elég az adó! —
ilyen és ehhez hasonló közbekiáltások röpködnek a levegőben, egy közbekiálló pedig ezeket mondotta: A forgalmiadó amúgy is a tőkéhez marad meg.
Purcsa adókivetés.
A határozati javaslathoz Malek Rudolf szólott hozzá elsőnek, s egy vele megtörtént esetet tett szóvá. adókivetésnél ugyanis azt kérdezték tőle, hány gyermeke van, s amikor azt felelte, hogy nyolc, az adókivető közeg azt a megjegyzést tette, hogy
nagy bevételének kell lennie, hogy \' ekkora-családot eltarthasson.
#
Neki lehat több adót kell fizetni, mert nagy családja van. Ezt a lehetetlen állapotot meg kell szüntetni.
A forgalmiadéról szólva azt mondja Malek, hogy ugyan leszállították 1 százalékkal, de a bruttó bevételt 100 százalékkal felemelték. Töröljék el a forgalmi adót, mintha sohsem lett , volna, fejezi be hozzás /óllását Melek Rudolf. Szavait viharos „ugy ván" felkiáltással fogadják.
Czobor Mátjái ? 4 polgármester
szólal fel ezután, aki a város képviseletében jelent meg. Teljesen megérti az iparosok és kereskedők feljajdulását, amikor látja, hogy az összlakosság egyötöde tárja {el sebeit, hogy enyhíthessen a bajokon. A panasz jogos és méltányos. Megvan győződve, hogy ez a hang illetékes helyre kerül s bizonyára orvosolni is fogják a bajokat. \\
Abban látja a kisiparosok súlyos helyzetét, hogy nincs a kisiparosságnak megfelelő szervezete, mely feltárná, hogy mely iparágat kell inkább művelni, melyik iparág produktumainak van nagyobb s melyiknek kisebb fogyasztó-
"itt 2
ZALAVÁRMEGYE
Riaca. Arányosabbá kellene lenni a termelést a fogasztáshoz képést.
Az olyan iparágak készítményeiről, melyeknek hálunk nincsen megfelelő piaca,
a kormány kötelessége gondoskodni a kereskedelmi szerződésekben.

Ami Malek Rudolf felszólalását illeti, ígéri, hogy^közbenjár, nehogy ilyen esetek a jövőben is előforduljanak, örülnünk kell, hogy vannak népes családok, nem pedig a soktagu családot súlyosabban megadóztatni. (Nagy zaj.)
Az adómérséklés „"bizonyára" meglesz s a forgalmiadót .remélhetőleg" megszüntetik. (Óriási zaj. Felkiáltás: tavaly is Ígérték) •
Czóbor polgármester indítványozza felszólalása végén, mondja ki a nagygyűlés, hogy szükségesnek látja olyan szerv létesitését, mely a kisipar érdekében a szükséges adatokat összegyűjti. (Közbekiáltás: Erre nem jut idő, mert azt tárgyalják, hogy ki csinálta a hamis frankot.)
összetartást I
o
Lőwenstein Ignác, a Zalaegerszegi Kereskedelmi Kör elnöke örömét fejezi ki, hogy az iparosok és kereskedők egy teremben jelentek meg. Kéri, hogy az iparosok és kereskedők tartsanak össze, ne forgácsolják szét az erőket, hogy újból elfoglalhassák az őket megillető helyet. (Közbekiáltás: Nagyon lecsusztunk I)
A tetszéssel fogadott szavak után Kakas Ágoston az egyenlő teherviselés elvének megvalósítása" mellett tör pálcát, majd azt a meggyőződését hangoztatja, hogy talán nem is az adótörvény a rossz — hiszen a háború után mindenült magas az adó — hanem annak téves értelmezése és alkalmazása. Indítványozza, foglalja bele a nagygyűlés a határozati javaslatba, hogy
az adókivetési bizottságokban az iparosok érdekképviselete ne csák véleményező szerv legyen, hanem azok állásfoglalását respektálják is.
A nagy éljenzéssel fogadott indítványt, a másik két indítvánnyal együtt, nemkülönben magát a határozati javaslatol a • nagygyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadja.
Az anyagbeszerző ellen.
A második határozati, javáslatban a nagygyűlés tiltazozik az állami anyagbeszerző központ felállítása ellen s követeli a kézműves jellegű hatósági és . háziüzemek azonnali megszüntetését és leszerelését.
Jády Károly elnök ismerteti az állami központi anyagbeszerzésnek a kisiparra való bénító hatását s példának hozza fel, hogy a zalaegerszegi Tüdőbetegszanatórium is a központjától szerez be mindent és Zalaegerszeg iparosai és kereskedői ennek a hatszázágyas szanatóriumnak abszolúte semmi hasznát sem látják. (Az idő rövidsége és helyszűke miatt holnap folytatjuk.)
A hadikölcsönök valorizációja.
Budapest, április 22. A hadikölcsönök való* rizációja érdekében indított mozgalom megerősödött a nyugdijasok bekapcsolásával. ANyukosz. beadványt intéz a kormányhoz s abban megjelöli azokat a módozatokat, amelyekkel rendezni lehet a kérdést.
Tisza István emléktáblájának leleplezése.
Budapest, április 22. A Pesti Magyar Keres-/ kedelmi Bank előcsarnokában elhelyezte gróf Tisza István emléktábláját. Az emléktábla leleplezési ünnepélyét ma délulán 1 órakor far- ( tották meg s azon résztvett Horthy Miklós j kormányzó is. Az emlékbeszédet Hegedűs Ló- ! ránt mondotta. |
Ujabb tizenkét életunt.
Budapest, április 22 A legutóbbi 24 óra alatt ismét tizenkét életunt követett el öngyilkosságot, vagy tett öngyilkossági kísérletet.
Hár a legszebb primadonnák sem vonzzák színházba a közönséget.
Leégnek a direktorok mindenütt.
Próbálkozások a konzorciummal. .•
A győr—sopron—szombathelyi színtársulat két héttel ezelőtt bevonult Sopronba a hathetes sziniszezotí megtartására. Tíz nap múlva azon-ban Somogyi direktor fölszedte a sátorfáját és lezárva a szezont, visszament társulatával Oyőrbe. Búcsúzáskor keserűen mondotta a direktor, hogy amig az Annabál/^AIoiandra, Királyné rózsája és dr. Szabó juci^e szezonban mindenütt kasszadarabok, Sopronbán Vegy hét alatt * 10 millió deficitet eredményeztek. Nem használt az s£m, hogy a direktor „a vidék legszebb és legkülönb primadonnáját szerződtette" és leszállította a színházi helyátakat. Tehát sem a jó darabok, sem a legszebb primadonna nem tudják már sóházba édesgetni a közönséget Sopronban sem. Látjuk ebből is, hogy a kulturához megint csak azok a föltételek szükségesek, amik a háborúhoz : pénz, pénz és — pénz. Ez pedig Sopronban sincs, mióta határvárossá lett.
Hogy vidékünkön is nagyon hiányzik az említett három föltétel, arról meggyőződhettünk már Zalaegerszegen is, ahonnan december végével koldus szegényen távozott Halmi Jenő direktor és néhány heti kalocsai szereplése után már konzorciális alapon szervezte társulatát. Igy vonult be Szekszárdra. Szalay Gyula e hó elején Sümegen szintén konzorciummá alakította át társulatát és Tapolcára már csak\'tíz napra rándult át. A viszonyok ismeretében nem mert ott sem hosszabb szezon tartására vállalkozni. Ha azt látja, hogy tóvább is birja, hát tovább is marád. Erre azonban vajmi kevés reménye lehet.
* Csőd fenyegeti a vidéki magyar szinészetet és ezt sem szép szónoklatokkal, sem buzdító sorokkal elkerülni nem lehet. A gazdasági élet gyökeres megjavítására van szükség, hogy jusson pénz a — kulturára is. A soproni direktor megtett mindent: kiválogatta a legújabb és legszebb darabokat, leszállította a helyárakat, szerződtette a legszebb primadonnát is, — ez pedig a legnagyobb vonzóerő és mégis be kellett csuknia színházát. Mire mutat ez? Csak a pénztelenségre. Kenyér kell a népnek, nem csemege. Biztosítsuk hát előbb a kenyeret, — amint azt az\' egyik városatya találóan mondotla a hétfői közgyűlésen — és csak azután gondoljunk a kalácsra 1 Ezt az intelmet azonban nehezen értik meg azok a kevesek, akik a kalácsban is dúslakodnak ...

1926 április .
Rablógyllkosság.
Budapest, április 22. Az Alsóerdősor-utcában tegnap rablógyilkosságot követtek el Blascher Amália ellen, akit súlyos sérüléseivel eszméletlen állapotban szállítottak a kórházba. A leány ma reggel eszméiéire tért, de csak annyit mondott : megmérgeztek, megmérgeztek: Ugy látszik, merénylője pálinkába öntött méreggel akarta őt meggyilkolni, amit igazol az is, hogy a leány száiában súlyos égési sebek vannak. A gyilkossággal egy 30-35 év körüli munkáskülsejü férfit gyanúsítanak, aki tegnap délután hosszabb ideig izgatottan sétált a leány lakása előtt. A jelek arra vallanak, hogy ismerőse volt e férfi a leánynak.
Lengyel kormányválság.
Warsó, április 22. A lengyel köztársasági elnök nem foga lla el a kormány lemondását. Skrzinszky miniszterelnök csak addig hajlandó (ovább vezetni az ügyeket, amig a májusi költségvetést az országgyűlés elintézi. Azután, ha nem sikerül a koalíciót szélesebb alapokra helye/ni, isméi \'beadja lemondását abban a reményben, hogy az elnök azt elfogadja. A kormány a szociálisták kiválásával is többséggel rendelkezik.
Hollandia a kommunizmus ellen.
Amszterdam, április 22. A második kamara ülésén a gyarmalügyi miniszter ismertette azokat az intézkedéseket, amelyéket a kormány abból a célból tett, hogy a kommunizmust kizárja ugy az anyaországból, mint az indiai gyarmatokból
Wi»Rf ^
— A második templom felszentelése. A
zalaegerszegi második templom fölszerelésének\' napját ez év október hó 4-ére, AssUi szent Ferenc napjára, (űzték ki. Azért tűzték ki erre a napra, mert á templom gondozását az Assisi szent Ferenc által alapított szerzet tagjai vállalták.
— Kinevezés. A belügyminiszter Vass Ella zalaegerszegi államrendőrségi dijnokot ideiglenes minőségű kezelővé nevezte ki.
— Református lelkészek értekezlete. A
balatonfüredi körhöz tartozó református lelkészek jBalatónfüreden értekezletet tartottak* Bar-thalos Móric lelkész elnökletével. Ezen az értekezleten, melyen a körnek majdném valamennyi tagja megjelent, aktuális egyházi kérdéseket tárgyaltak. Előadók Siskey lmre,\\ Fazekas Mihály, Szilassy Sándor, Kátay István és Márton Ferenc lelkészek voltak.
— Ellenzéki vagy nem ellenzéki? Annak idején, mikor Qaál Gaszton megalakította az Ágrár-párlot, amelynek az elnök Gaál Gaszto-non kivül, |három zaiai képviselő tagja van: Farkas Tibor dr. zalaegerszegi, Reischl Richárd keszthelyi és Forster Elek tapolcai nemzetgyűlési képviselők. Az uj pártalakulásról annak idején Reischl és Forster nyilatkoztak választóiknak s ezekben *á nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy az Agrár-párl nem ellenzéki alakzat, de esetről-esetre megfontolás tárgyává teszik, hogy a kormány mellett vagy ellene szavaznak-e ? A nem ellenzéki pártonkívüli Agrar-pártról most kitűnt, hogy mégis ellenzéki. A pártközi értekezletre ugyanis Forster Eleket, mint kimondottan ellenzéki képviselői hívták meg, ilyenformán Forster Elek, tehát az Agrárpárt is, nemcsak hogy nem ellenzéki pártonkívüli, de még csak nem is független pártonkívüli, hanem — ellenzéki alakulat. Miért kellett akkor nem ellenzéki alakulatnak mondani, még nem is olyan régen ?
— Harangbeszerzés. Tegnapi számunkban megemlékeztünk már arról, hogy a kustánszegi reformátusok uj harangot szereztek be, aqielyet igen szép ünnepség keretében avattak fel vasárnap. Most arról értesülünk, hogy a kustán-szegi katolikus hívek is szereznek be a harangláb részére uj harangot, mert a régi a világháborúnak eset áldozatául. A harangot, melyet már meg is rendeltek, a jövő hónapban szentelik fel.
v — Közvetlen kocául Bécsbe. A keddi városi rendkívüli közgyűlésen a Magyar Nemzeti Bank zalaegerszegi fiókja ügyének tárgyalásakor, amely ügy Zalaegerszeg közlekedési viszo-nyait(is érintette, Czobor Mátyás polgármester bejelentette, hogy a közel jövőben Zalaegerszeg és Bécs között közvetlen kocsit állit be a forgalomba a Duna-Száva —Adria Vasul igazgatósága. Ilyenformán nemcsak Budapesttel, hanem Béccsel is irneg lenne a közvetlen vasúti összeköttetés. Jobb szerettük volna, ha a bécsi ösz-szeköttelés helyett a rédicsi, zalalövői, celldömölki, sümegi, tapolcai, zalaszentgróti, keszthelyi vonatjáratok és összeköttetések javítását forszírozza a polgármester ur, mert korántsem olyan „kedvező" a zalaegerszegi vasúti összeköttetés, amint azt a polgármester ur a Nemzeti Bank főtanácsához, a fiók felállítása ügyében felterjesztett kérvényében irja. Mindenesetre örüiünk ennek a „vívmánynak" is, amely, akár* hogy vesszük is, eredmény, de szeretnők, ha nem örülnénk hiába és a tervből — tényleg — eredmény lenne. Ezutlal pedig ismételten kérjük a zalaegerszegi vasúit közlekedés és összeköttetések sürgős és gyökeres megjavítását^...
— Veszett kutya garázdálkodása. A napokban Vasmegyének velünk szomszédos részében veszett kutya garázdálkodott. Nagytilajon megmart egy kutyát, Csehimindszenten két kutyát, egy macskát és egy kotlóst, Mikosszép-lakon pedig három kutyát, mig végre sikerült» veszedelmes állatot elpusztítani. Elpusztították s megmart ebeket is, a kotlós megdöglött, * macska pedig eltűnt.
legolcsóbb • bevásárlási íarr*%*:
Fischl Ede é* na* Zataegerszei
Ett«Si.«tu tO. »*ám. Telefonsaim 101
1Q26 április 23.
* zalavármteye
W.
__ Qserkészhangverseny Keszthelyen. A
ir.cjihelvi premontrei reálgimnázium cserkész-Sa a május 12-iki fogadalom-tétellel kap-SniTihan cserkészhangversenyt rendez a Bocs-r" tav-vendéglö szinhaziermében. A cserkészek máris nagyban készülődnek a sikerültnek Ígérkező hangversenyre.
__ Több mint egymilliárdba kerül a kasza, hizal hid. A Zala kaszaházai fahidjának vas-belonhiddá való átalakitása, mint az a megye 4< Fábián Lajos mérnök-vállalkozóval kötött szerződésből kitűnik, 1,160.201.600 koronába kerül. A szerződést a megye jóváhagyta, azzal \' a kihűléssel, hogy a kormányhatósági jóváhagyásig a vállalkozó a munkát csak saját terhére és veszélyére kezdheti meg. A kermányhatósági jóváhagyás teljesen biztosítottnak látszik, mert a munka, mint tudjuk, már néhány hete megkezdődölt és teljes erővel folyik.
— Olosó oslkó. Keszthelyen a lovassági laktanyában tegnap délelőtt ,cgy katorfai célokra nem alkalmas, tehát untaglich, négyéves csikót árvereztek el, melyet Oaál István zaíaapáti vendéglős vett meg 151,000 azaz százötvenegyezer kdronáért. Ez bizony elég olcsó csikó volt.
— Aki másnak piszkos rongydarabot köt a hátára — becsületsértést követ el Németh Kálmán magyarkereszturi legény a közelmúltban, mikor sétálni ment a falu utcáján, észrevette, hogy. mindenki nevetve néz utána és egész gyerelreereg követi. Csakhamar felvilágosították, hogy a hátára- valaki piszkos rongydarabot kötött, ezért mosolyogták meg a legényt. Németh a tréfát zokonvette és ezért feljelentette baráljaj, Horváth Károlyt. A cscp-regi járásbíróság azonban felmentette barátját, Horváthot. Felebbezés folytán most tárgyalta az ügyet a soproni törvényszék és Horváthot becsületsértésben mondotta ki bűnösnek. A rossz tréfa szerzőjét 150 ezer korona pénzbüntetésre és 200 ezer korona ügyvédi költség megtérítésére -itélle a törvényszék.
— A tanítóképzés reformja. \'Budapestről jeleatik: A kultuszminisztériumban a tanítóképzés reformján dolgoznak. Arról is szó van, hogy a tanítóképzőket egyetemi városokban helyezik el, vagy legalább is egyetemi városokban uj tanítóképzőket szerveznek.
-k A várósok kongresozusa. A magyar városok országos kongresszusának állandó bizottsága április 28-án Budapesten ülést tart. Ez alkalommal a kongresszusnak tárgyalási anyagát nagyfontosságú ügy/ek képezik. Így többek között tárgyalni fogják a tisztviselői stá-lusrendezést, a városok iparfejlesztését, továbbá a köztisztviselők házépítési ügyét. Állást foglal a kongresszus a lakások felmondása és a lakbérek felemelése ellen.
— Utcaszépltészet a Balaton városaban.
A keszthelyi szépítő bizottság a fő-utca- jobb oldalán, az elemi iskolától a vasútra forduló uiig terjedő részen, a járda szélét feltörette és fűmaggal beültette. A mag már ki is kelt és szép zöld pázsit borítja az útszegélyt.
T
Megint hajóógés.
Rotterdam, április 22. A kikötőben ma kigyúlt a Parasina nevü olasz hajó, melyen 40 hordó olaj és, 100 liter benzin volt. A gyúlékony anyagok lánglengerbe boritolták a hajót s a- tüz már a kikötőt fenyegette, amikor egy vontató hajó kapitánya éleiének kockáztatásával mentéshez fogott. Sikerült az égő hajót saját hajójával és egy másik hajó segítségével a folyó közepére vontatni s igy a kikötőt a tüzvesze-delctntől megmenteni. A hajó teljesen leégett és elsülyedt. Emberéletben nem esett kár.
EnyhUlt az angol-török feszültség.
London, április 22. A konstantinápolyi brit nagykövet átvette a török kormány ellenjavaslatait. Angorában bizakodó a hangulat, hogy a konfliktust sikerül békésen elintézni. — Tyrell államtitkárnak római tartózkodásából a West minster Gazella azt következteti, hogy a brit kormány mérséklésre akarja bírni Mussolinit kisázsiai terveit illetően. Anglia békés szándékát jelenti az is, hogy konstantinápolyi nagykövete utján hosszabb lejáratú szerződésre tett ajánlatot Törökországnak. A lap véleménye szerint az adott okot a török mozgósításra, mert kitudódott, hogy Olaszország titokban fegyvert szállítóit Oörögországnak.
. A Saár-vldék kiürítése,
London, április 22. Az alsóház ülésén kérdést intézeti egyik képviselő Chamberlain külügy" miniszterhez, hogy a Népszövetség legutóbbi tanácsülésén megállapitolták-e a Saár-vidék kiürítésének időpontját. Chamberlain a kérdésre nemmel válaszolt, de megjegyezte, hogy Franciaország kötelezte magát arra, hogy a Saár-vidékről egy zászlóaljat május 31-ig visszarendel, a vidék kiürítése ezután lépésről-lépésre fog megtörténni.
x Tüdőbetegek, súlyos gyomor-, vese-bajosoknak kigyógyulásához megküldi új sikeres eljárását és receptjét Dr. Balog Oéza v. kórházi főorvos gyógyintézete Budapest, Qróf Zichy Jenő-ufca 23. (Levélre válaszol.)
— A forgalmi ós fényűzési trdó uj vámkezelése. A pénzügyminiszter a vámkezelésnél lerovandó forgalmi és fényűzési adó visz-szatéritése ügyében beadott korelmek elsőfokú elbírálását, az adótételek könyve;ését és számszaki felülvizsgálatát, adókirendeítségek felállítását és vámforgalmi ellenőrök kiküldését április 15-ikétöl kezdve az ország egész teiületére az adóügyi utmulató és ellenőrző hivatal hatáskörébe utalta.
Tündérvásár
legújabb és legolcsóbb ,
képes gyermeklap
kapható
KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.

y
— Az öntelt tejfel. A zalaegerszegi piacon a húsvéti ünnepek előtl a tejtermékek ára példátlanul szemérmetlen magasságra ugrott fel, s erről a magasságról az ünnepek után nagyne-hezen alacsonyabbra szerénykedett, ügy látszik, megint ünnepet sejtenek a tejtermék-árusok, mert például a tejfel árát 20 ezer koronára táncoltatták fel é$ nagy lelki nyugalommal szemlélik a venni szándékozó áldozatok színének változását, amikor nagy begyesen kibökkentik az árat. A konjuktura ideje lejárt, ezt még a tejtermék-árusok is tudhatnák. A konjuktura után pedi£ szokott jönni a keserű ki- -ábrándulás és ^.Vezeklés.
— A keszthelyi szegényház lakóit részben már elhelyezték a városháza udvarán részükre készített lakásokban. A régi épülsl tetőzetének lebontását már megkezdték s 1 az onnan lekerült cserépzsindelyt a helyszínen holnap elárverezik.
— Lebukott a második emeletről és óletben maradt. Azt mondja a közmondás: a gyermekeket az angyalok őrzik. Ez a mondás bevált Huber István soproni ny: vasutas másféléves kisfiánál. Huber egy második emeleti laKásban lakik. A napokban Huber felesége vacsorakészitéssel volf elfoglalva, miközben kisfia észrevétlenül felkapaszkodott a nyitott ablak mellett levő székre, onnan az ablak párkányára. Egy pillanat és a kisfiú egyensúlyt Wzilve, kiesett az ablakon. A ház mellett kemén^\\MK vezet húzódik, a fiu azoban szerencsére a k? vezet mellett lévő pocsolyába esett. Ez volt a szerencséje, mert bár fejjel esett a pocsojába, kisebb zuzódásokon kívül semmi különösebb baja nem történt.
— Akinek segíteni kellett. Egyik barátnő: És te minden ellenkezés nélkül hagytad, hogy Oyuri megcsókoljon ? A másik barátnő: Ojjé, ha csak hagyni £ kellett volna. Segítenem kellelt neHi l (
— Mikor kezdjük el a védekezést a
peronoszporu ellen? Ezt a kérdést veti fel a Növényvédelem-.áprilisi száma, amely ismerteti ai almamo\'y elleni permetezés helyes idejét, a \\gyümölcsfák üreges ágainak a kezelését, a hamvas vincellérbogár és a veresnyaku árpabogár kártételét, a gyümölcsfák termőképességének nyesés nélkül való előmozdítását, a helyes palántaültetés és gondozás módját. Érdekes és dúsan illusztrált cikkeket közöl az újfajta fészek-odvak alkalmazásáról, díszfák és cserjék tavaszi virágzásáról, az öszi kikirics irtásáról, az ugorka fenésedéséről, gyümölcsfák gyökereinek tulten-géséről, floranidról, az arzén permetezőszerek alkalmazásáról. Megtanít a vértetü irtására, az újonnan átültetett fák kezelésére, továbbá táblázatos kimutatást közöl az eddig kipróbált és bevált gyümölcsfapermetezószerekről, azok elkészítéséről és alkalmazási módjukról. A rendkívül érdekes, ízléses kiállítású szaklap előfizetési ára 35.000 K, a kiadóhivatal (Budapest, Vill.Rákóczi-ut 51., IV. 5 ) kívánatra készséggel küld díjtalanul mutatványszámot.
Gyermek

M *
VASAR
Telefon 170
ÍÍIND*
ZALAEGERSZEGEN
DIVATARU ÜZLETÉBEN
Telefon 170
v
ZAl\\v>
armegyk
Uzsora elmén áopron összes mészárosai fíMon jfoiyík az ©IjArAíj.
"^nA hale/cr koronás marha liusát hús\'onn>otcczcr koronáért málék.
A .Sopronváraiegye* irji: Megírtuk, hogy a királyi ügyészség utasítására a soproni reiujór-ség ár Uzsora gyanúja miatt eljárást in#mt az Összes soproni • mészárosmesterek ellen. Az öayészbég az áruzsorát. abban látja, hog^a mészárosok 6—12 ezer koronáért vásárolják az éló marhát s a hUs kilóját méfeis 28-32 ezer koronáén árusítják
A rendőrig áz eljár&st fokozott, eréllyel folytatta ie s ma már együtt van minden adat, meiy az áru/sora elbírálása és a mészárosok bűnössége megállapításira stükséges. Annyit mám meg lehet állapítani, Jtogy az a hatalmas erkölcsi felháborodás, meúyel a mészárosok az ügyészség és a rendőrség akcióját kisérték, nem minden husipiros részérói jogosult.
Igaz, hogy a mészárosmesterek egy része 12 ez»rr koron.is marhát h vásárolt, azonban megállapítási nyert az is,-hogy néhány rmla/áros akkor, amikor 28-ezer koronáért adta a hust, csupán 5-6 e*cr koronás marhát vágott Ezek ugyanannyiért adták az 5 6 ezer koronás véri mirha húsát, mint kollégáik a 12 c/er koronás hizott marha finom r£smt, tehát feltétlen elkövették az ^áruzsoiát. Ezeknek a sorsán már sem próbavágá*, sem más trükknem segit.
Ellenben az ügyészség és a\\jrendórség n 12 ezer koronás marha \'húsáért ts szálja a 28*-32 ezer koronás árat s erre való tekintettel a napokban próbavágási tartanak. Ez alkalommal dói azián el, hogy á- mai soproni húsárak csupán a tis/!cüs(geá floigári hasznot juttrvUAk-c a mészárosoknak, vagy az áruzsora unddy gyümölcseit. \\
A próbavágás elé érdeklódéss^vjjjJír p közön ^íg is, mert\'tényleg van is szava.
x Eq/ kis gyériNj^ii^^^ng<>I gyapju meI-lények 138 ezer . koronáért. Filtpp Oszkár kötöttáru gyárából, -Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
APRÓHfRDETéSE\'K.
MM
llERZSf:NYI-utca 10. számú ti Az: \'i egyszobás lakás, 2 Üzlethelyiséggel és fedett kjpus/ínm l, április 25-én MUlott li órakor « htlyixinen önkéntes árverésen eladauk. Ulcai lakás azonnal elfoglalható.
u «
X ¥>
9
k.
f
X *
9 K t
6tÉRNIT PALA ELÁftUSITÓHEJ.Y
legprímább minőségű
petróleum,gázolaj, autó- ts motorbenzin, autó-, traktor,-, henger- és gépkenőolaj, gépísir, kocslkenocs
kapható:
lommer Sándornál
ZHUíitUSZfCitN
TERMÉNY KERESKEDÉS
z
cu X
X> 0
9
3
9
Vatták:
Miről tont 3&I7040-349040 Cseh korona 2112-2120 Dinár \' 1254-1260
DvUik:
Dollár,
francia trank
Hollandi írt

I.eva
Ura
Márka
Osztr schill. Dárr k\'yona Svájci Jrnnk Helga /ránk Worvég kor. >véd kor.
711 f)*V 714f>01 2407-2427 2W500-2(í70n ■■27S- 283 f>i4-rit8 2WO-2HÍO mm-17042 JO(if>4-IO<«8 I80Ö5-18725 I37KO 1382)
19k*M<)tóO
Amsterdam Kolerád Berlin ftukarest tirdsszet Kopenhága Oszló London , Milano \' Newyork Paris Prága Szófia Stockholm Wien ZUricíi
/ \'
.ti\'i/^ 4225 0, b<ii* V ^rfvuiíki) 427r/00. J42.500, Takarm. *rp» 230000, SÖMrpn 280.0Ó0. \'/■ >\' 25500 . I npen 200000, Korpa 175 W. Repce Ü.\'Offvi K0i«a 2l„.00p, Lticei nd 215.\'X.<0, Latién? ItítXJ-HÜÍ), S ••*«»* — Szalmt v-
*
— \' £arfcfet>«?« i
Magyar k^ron* O0072 000» **\'<rák koron*?\'X>73 IQ pMnda tr.iriK 17.40, szokol 15 35 5, <!ti».W 912 5
piact ^rafc.
\\ letjutóbbi zálaedersztM" helivásérort ni d.-nfc t kÖ \'KtkczfSk voí\'^k bii/a 3XC)íxK». rozs 220000, ftrpn
230.(XX), zab 220.000. fen^n ksrtvest----, tengeri
22t)000. marh.thiis 16,200, fiertéílrus74. boriirhu:. Ki ezer < Kilogrammonként, si-éna I2,|,\\ azalrnA 45 \'
A. nomosKímék ár^f.
Huszkoronáj n»»j»y,ir ar^nv- 28*>\'Xj0, • tanzkoronás osztrák arany: 2tfj (XX), cz(i*t"korón> • r>7(íl r^i ezüstforintos: 15 200, ezüst ötkor.-nas: MfiOtrkorona.
Ulflvlaldono ■: ZAUAVAHM*OVr (•p^a<l4lár««»««
titrkn,t4 ^fNHOLV r^.RZHO. r.i.is. ki»<«« • KtKta Aoo8Tf\\-<
i
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHÖFSa ELEMÉR
építkezési anyag kereskedése és cementárupyára
LENTI
Telefon 15.
••••
.ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.

Telopek:
Rédics, Lenti, Csömödér. Tófej, Oulorfölde,
Nova, Mak, ZalalOvó.
191\'6. április 23,
f^Mrnm es pnnm.
a doliát hivatalom árfolya. »* szerint et»vonií. 14.385 papirkoronával
A budapesti vatutn ^\'s
dm/iza Arfoly»mni.
2^r»?5-28725 \' I25G-I2(»I IGW2-17042 371 37!) 25(10-2580 18065 18/25
347040-:t48"4l)~ 28t\'i7-288| 71370/1570 2397 ?413 2113-2121 514-518 tniOO-IOMk) 10-060-10 090 13780-13820
Kék&ó, raffia, petróleum benzin, kocsikeaöcs stb.
nir;ÖKazfl<i»ági áruk n lcgolcs6bb.ni kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAHlUfSZfO.
C
c
cv n
o
m* 0 z
M
o
*
•o a
Hiang^r., ^p- flutóolalek
Az idrt dr^{»a, de a tüzelőanyag is. Aki olcsón elsórendU s* megbizliató lüiolóany >got óhajt magának a nóplésl idényre biztosítani
Benzi^9
Petroleum és
ar forduljon bizalommal hozzám. Aki ezt nem teszi, az saját érdeke eJlen cselekszik.
Árajánlattal készséggel szolgálok.
May«r József
\' zalaegerszeg
Telelőn 78.
I Nwar-Mal Petroleum R. T.. lerakala.
kcdu^zó fueté^i íoitetelek.
n
Ot
|
0?
9 <
CD M
7
0
*
Ne
DOBJA KI
pénzét minden lini-lomért, s ha
nem tudja lerázni a nyakáról, \' mondja meg neki, hof^a
én is
szálíiloin minden hitelképes egyénnek, s m-m kell ezért idegenhez fordulni
KAKAS ÁGOSTON
könyvnyomda, könyv-, papír- <-s \'írószerkereskedés, . kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
3E:
=3E
N
i: -
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, kabátokat, bandákat, nói és gyepinekrnhákat
BÁTORi SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat./
9
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főözlet: Szombathely).
Tekintse meg
vételkényszer nélkül az áruház hatalmas raktárát és kirakatait.
^ u \'.Atx* ttióü* MLMbK^bw oatun
v <»-/3yn i;«i (X é* L)*ll JL
/
j^söki. 131.
T évlolyam.
Zala^ersxeg, 1926. áprlUs 24 Szombat.
Ara 1500 korona,
92 SláM.
EGYE
politikai ütwívfligsajp
Idillik <él,Ujt- ~ Ilittielés: ur htaiyri 25,000 K, nciyedéne 75.000 I. - 8mheatt<sá| é» klldéhlntU: Itliucrwt 8iáchwyl-tét r. Tilefttl
Bethlen parlttyája.
Amit Pallavicini őrgróf het^k óta elkövet az ország \'bccsületele és jó hirneve ellen, arra magyar ember képtelen volna. Ha jól a szemébe lézOnk, megtalálhatjuk rajta a magyar arisztokrata vonásait, de, ha a lelkét és cselekedeteit figyeljük\' nyugodt lelkiismerettel állapithatjuk meg, hogy a nemzet érdekei ellen folytat harcot. Hallomásokra hivatkozva gyanúsításokkal illeti Bethlen István gróf miniszterelnök személyét és a belügyminisztert, holott nem ök vettek részt annak idején ínyem: narancs-salátázgatások közben azokon a titkos megbeszélésekén, melyeken a frankhamisítás bűnös terveit beszélték meg. pallavicini ott volt. O tudott erről a vakmerő és egyben könnyelmű merényletről és mégis merészel olyan embereket igazságtalanul meghurcolni,\'akik teljesen ártatlanok. Mindenképen axt akarja kiprovokálni véget nem érő támadásaival, hogy indítsanak ellene sajtópert.1 ahol Állításai szerint majd bizonyítani fogja /gonosz
vádjait- /
Ha ennek a szándéknak mélyére ytekinlünk, étire kell vennünk, hogy Pallavicini és a mögötte illók ily módon akarják a frankhamisitási ügyet gróf1 Bethlen István és Pallavicini személyes kérdésévé sülyeszteni. Nagyon világosan látható, hogy eredeti szándékukat, a kormánybuktalást, ily módo i vélik legkönnyebben elérhetni. Mert ae felejtsük el, hogy Pallavicini csak azt akarja bizonyítani a biróság előtt, hogy azokat a vádakat, amelyeket ő lelkiismeretlenül hangoztat a parlamentben, ő valóban hallotta. I
Az ország közvéleménye szigorúan tiltakozik az ellen, hogy ez az átkozott frankhamisitási flgy egy-két mágnás és — érdekes — ez alkalommal nekik tapsoló szociáldemokraták politikai jáléka legyen, Ebbe a demokrata-arisztokrata játékba nem egyezik bele az ország. Nem pedig azért, mert ennek egyetlen célja: tönkretenni még azt a megmaradt nemzeti becsületet is, amelyre támaszkodva Bethlen István gróf tisztázni akarja Magyarországot azok alól a vádak alól, amelyek belülről kiindulva, végső szándékukban a magyar kormány kompromittálásával, a külföld közvéleménye elölt tönkre akarják lenni Magyarországot.
Ezeknek a Pallavicini-féle vádaknak egyszer már teljesen el kell haUgatniok, mert tovább már nem tűrhető, hogy ilyen pokoli machiná-tiókkal gátolják meg Magyarország újjáéledését, megakasszák gazdasági fejlődését és lerombolják külföldi hitelét, mit Bethlen Istvánnak oly nehéz volt megszereznie és biztosítania. Pallavicini egy alkalommal már megmutatta az-eftoág-aak, hogy kicsinyes gyűlölködéssel és politikai intrikávai hogyan lehet üldözőbe venni olyan eabert is, mint Tisza István gróf. ó is azok közé tartozik, akik a kemény-veretü vezér-politikusokat nem tűrik, hanem az erós kéz eltávolításával szeretnének utat nyitani a gyenge kormányoknak, melyek azután könnyen lehetnek játékai azoknak a jobbról és balról jövő lökdö-•fceknek, amelyek végső fokon oda juttatják az ?í«ágot, ahova került Tisza István gróf távozásával. i
Szomorú hasonlatosságot látunk Pallavicini »ai szereplésében. Bethlen Istvánnak Pallavlcini-™ Jóval nagyobb ellenfelei is elismerik, hogy •jelenlegi kaotikus belyzelben egyedül csak ő «pes az országot az újjáéledés meredek ösvé-"JJin tovább vezetni, csak ő találta meg a veszedelmes kilengések közepette azt a fonalat, "ely kivezet a forradalmak labirintusából és "ért szükségesnek ís tartják uralmon maradását. ,~fkhof?y ezek nyitott szemmel néznek és nyitott \'■"el hallanak, nem ugy, mint Pallavicini, akit «nye-kedve szerint vezet, lökdös az arisztok-^\'ának született ellensége, a .szélsőbal, mely ®Men kormánynak ellenzéke, sőt ellensége, hp.
zászlót nem lobogtat a kezébetí?1
Ennek a tábornak ugrott be Pallavicini, ennek harcvonala előtt fújja trombitáját, hogy további" harcra tüzelje azokat, akik őt kelepcébe csalták. De Bethlen az igazság parittya kövével hom-
lokon találta a személyes gyűlölet páncéléba burkolózott Góliátot és győzelmét teljessé teszi az ország közvéleménye s a biróság közelgő Ítélete. v, •
Kábult fellel ébredünk és rettegve lessük
az aJtó nyílását...
Az árak kirakati feltűntetése. — A házaló vezetők garanciát vállalnak a házalóknak.
Zalaegerszeg, Alsóbagod, Andráshida, Bak, Lenti, Salomvár, Söjtör, Zalalövő és Zalaszentiván iparosainak és kereskedőinek tegnapi impozáns nagygyűlése világosító fényként mutatott rá ennek a két társadalmi osztálynak ezer sebére, ezer bajára és a kíut egyetlen, lehető voltára: az elviselhetetlen adók csökkentésére.
A gyűlés izgatott hangulatát nem tudta teljesen lecsillapítani az elnök, mert amint ujabb példát hozott fel valamelyik felszólaló, amivel a tarthatatlan helyzetet illusztrálta,*a rég nem látott számban megjelent iparosokon és kereskedőkön — teljesen érthető — úrrá lett az elkeseredés és a szenvedély, amelyet azonban igyekezett mindenki, a felszólalók éppen ugy, mint a hallgatóság visszafojtani. Ha ez nem sikerült teljesen, nem az ő rovásukra írandó, hanem az elviselhetetlen gazdasági helyzetre, a hibás adórendszerre) vagy talán még inkább az adókivetés helytelen értelmezésére, melyek összeomlással fenyegetik az iparosságot és a kereskedőosztályt.
A tegnapra összehívott fontető nagygyűlésnek napirendje a következő volt:
1. Az adóterhek könnyítésének és a tiszta egyfázisú forgalmiadórendszer behozatalának követelése;
2. Tiltakozás az állami anyagbeszerző központ felállítása ellen s a kézműves jellegű hatósági és háziüzemek azonnali leszerelése;
3. A betegsegélyezési törvény reformjának haladéktalan keresztülvitele ; a munkásbiztosi-\' tók autonómiájának visszaállítása, s ennek az intézménynek a fenntartásából az iparosságra háramló terhek méltányos csökkentese és a munkásbiztositók részére megfelelő\' állami kölcsön engedélyezése.
A tárgysorozat első pontjaként szereplő ügyről való határozathozatalt, a felszólalásokat és a kiegészítő indítványokat tegnapi számunkban ismertettük. a
A második pont tárgyalásénál Jády Károly ismertette az állami anyagbeszerző központ felállításával a kisiparosságot fenyegető nagy veszélyt, amely még jobban béklyóba szorítja a kézműipart. Mindent el kell követni, hogy ez a végzetes terv-meg ne valósuljon, másrészről | pedig követelni kell a kézműves jellegű hatósági és háziüzemek azonnali leszerelését.
Merénylet a kisipar ellen.
Tischler István : Ekkora merényletet még nem követtek el a kisipar ellen. Ki fogja fizetni a magas adókat, ha az á lam maga látja el központilag az összes hivatalokat és szerveket a szükséges anyagokkal? A polgármester megígérte, hogy
leépíti a városi fizeaeket, aoat pedig felépítették a tőzoltó Mihelyt.
A tűzoltó legyen tűzoltó és ne akarjon iparos lenni. Gazda nélkül nincsen munka, a városi üzemeknél pedig nincsen gazda. A városi főmérnök megígérte ugyan, hogy majd felügyel a munkára, de ezt ő lehetetlennek tartja, mert akkor ki végzi el a főmérnök munkáját?
Azt mondta a polgármester: sok az Iparos. |
kereskedők elleni küzdelem. — A hivatal-Az iparosok és kereskedők nagygyűlése.
Miért akarják ilyen üzemekkel még jobban elvenni a kisiparosok kenyerét ?
indítványozza,
forduljanak a kormányhoz és követeljék az összes városi fizetnek azonnali beszüntetését. (Élénk . helyeslés.)
Vihar! Vihart
v Czobor Mátyás polgármester sáppadt arccal áll fél szólásra, hogy megtegye észrevételeit Fojtott hangon mondja: Csak a szabadnapos tűzoltókat foglalkoztatják, s ezzel az a város célja, hogy ezek az életerős fiatalemberek ne" töltsék dologtalanul, munka nélkül, henyélve az időt. Ez a műhely különben sem üzem, s csak a házi szükségletek javítására és előállítására szorítkoznak. A tűzoltóság tudja és meg is teszi kötelességét. ,
A közbekiáltások özöne zudul erre a polgármester felé: LáttukI LáttukI Jól megfeteltek! — ilyen és ehhez hasonló felkiáltásokat lehe^ tett hallani.
Czobor polgármester magából egészen kikelve, harsogó hangon
folytatja beszédét és újból védelmébe veszi a tűzoltókat.
Czobor Mátyás : Kritizálni könnyű I Tessék objektíven tárgyalni. (Közbeszólás: Ne csináljanak konkurrenciát a kisiparosoknak I)
Erre a közbeszólásra még jobban elfogja az indulat a polgármestert, s most már
olyan érces hangon, hogy szinte belerezeg a nagyterem ^
kiáltja: Nem csinálunk konkurrenciátI Különben is ez az Ugy nem ide, hanem a képviselőtestület elé tartozik, amely már határozott ebben a kérdésben.
A polgármester felszólalása után nagynehezen elül a vihar.
Farkai Tibor képviseli 1
táviratát olvassa fel most az elnök. Farkas Tibor elfoglaltságára való hivatkozással kimenti magát, de jelzi, hogy minden igazságos kűz-\' delmében az iparosság rendelkezésére áll.
Ezulán a második határozati javaslatot, Tischler István kiegészítő indítványával együtt, egyhangúlag, nagy lelkesedéssel fogadják el.
§ A betegsegélyezzésí
törvény
reformjának haladéktalan keresztülvitelét, a munkásbiztositók autonómiájának visszaállítását, ennek az intézménynek a fentartásából az iparosságra háramló terhek méltányos csökkentését és a munkásbiztositók részére megfelelő állami kölcsön engedélyezését követeli a harmadik határozati javaslat.
Jády Károly részletesen ismerteti ennél a pontnál is a sérelmeket és rámutat a bajok orvoslásainak módjára.
Czobor polgármester: szívesen áll az ipa-, rosságnak rendelkezésére ebben az ügyben is, annyival is inkább, mert meggyőződése, hogf a kivinságok indokoltak és jogosultak.
\\
ZALAVÁRMEÖYE

« \\ • 1926 április 24~
^ Mike Jenő: Tudomása szerint a munkás-biztositónál
az évh megtakarított összeg 10 százalékát felosztják a tisztviselők kő- .
zött. (Zaj.)
Indítványozza, követelje a nagygyűlés ennek a részesedésnek a megszüntetését^ A gyűlés harsány „elfogadjuk" kiáltással szavazza meg az indítványt és a határozati javaslatot.
Kábult fejlel...
A Kereskedelmi Kör két pótjavaslafot terjesztett elő: az egyiket az árak kirakatban való kötelező feltűntetésének megszüntetése, a másodikat a házalás szigory üldözése ügyében.
Az első felszólaló az árak kirakati jelzése ügyében Tóth Gyula.
Minden reggel kábult fejjel kelünk — mondja* Tóth Gyula — meri, magyarán mondva, adósságunk jut . eszünkbe. Rettegve lessük az ajtó \' nyílását, mert a postás nem kedves leveleket, hanem fizetési felszólításokat kézbesít és rettegve lessük az üzletbe jövőket, mert a vevők, megrendelők helyett végrehajtók lépnek be az üzletbe. A áraknak a kirakatban való feltüntetése idejét mult dolog s lehetetlen keresztülvinni. Őt már másfél millió koronára bírságolták meg, mert az árjelzó cédula lecsúszott a kirakatban. Mikor fellebbezést akart bejelenteni, a "kihágást rendőrbiró azt mondotta neki,, hogy fellebbezés esetén hozzácsatolja az iratokhoz a kimulatást, hogy hányszor volt már ez ügyben büntetve, (óriási zaj.)
A nagygyűlés ezután halározalilag kimondja, hogy kéri az árak kirakatokban való kötelező feltüntetésére vonatkozó rendelkezés azonnali megszüntetését.
A házaló kereskedelem . megszüntetése érdekében a Kereskedelmi Kör által benyújtott határozati javaslatot olvasta fel most a jegyző. Jády elnök ismerteti a békés csabai iparosság eréiyes fellépését a házalók ellen, akik kijátsszák a törvényt, mert aláíratnak ^ egy ivet, \'melyben őt egyesek meghivják és ennek a meghívónak a birtokában aztán kisiklik a megtorló eljárás alól. Zalaegerszegen is sikerült egy ilyen házalót elcsípni és átadni a rendőrhatóságnak, mely lefolytatja az eljárást.
Ifj. Horváth Jenő a hivatalokhoz és a fogyasztóközönséghez szól, hogy ne támogassa ezeket a házalókat. Olcsóbban ők sem adhatják az árut, hitelre, részletfizetésre meg helyben is beszerezheti mindeki a szükségletét.
Lukács Dezső felhívja a figyelmet arra, hogy a hivatalok vezetői garanciát vállalnak a vásárlás összegéért és igy mozdítják elő a házaló 1 kereskedelmet. (Mozgás.) Indítványozza, keressék meg a hivatalok vezetőit, hogy legyenek a helybeli kisiparosok és a kereskedők segítségére és szüntessék meg a garancia-vállalást..
t A polgármester kérelme.
Czobor Mátyás polgármester felhasználja az alkalmat és kéri az iparosokat és kereskedőket, hogy értsék meg ők is a tisztviselőket és jó áruval, jó anyaggal, kedvező áron és kedvező, fellélelek mellett szolgálják ki őket.
ő megtisztítja a városházát a vigé-. cektől és inegkecesi a zalaegerszegi többi hatóságokat is, hogy a házaló kereskedelem kiküszöbölhető legyen.
A napirend letárgyalása
után Jády Károly eínök mégegyszer. üdvözli a vidékről megjelenteket és a helyi résztvevőket és a nagygyűlést fél egy órakor berekesztette.
BetOrtek a Kúriára.
Budapest, április 23. Ma reggelre ismeretlen lettesek betörtek a Kúria irattárába, olt mindent össze-vissza hánytak és több fontos okiratot elloptak. A kiszállt rendőri bizottság mindenekelőtt megállapítja, miféle iratokat loptak el, mert ennek alapján szerezhetnek tájékozódást a .nyomozásra.
A zalaegerszegi felső kereskedelmi Iskola tanulmányi kirándulása.
A ziláegerfczegi m. kir. áll. négyévf. „Csány | László" fiu feláő kereskedelmi iskola 28 növen-| déke 2 tanárának vezetése mellett a húsvéti szünidőben D\\unántul néhány nevezetességének | megtekintésére tanulmányi kirándulást rendezett. \' Ezen tanulmányul alkalmával meglekintették az \' ajkai üveggyárat, ahol meggyőződtek azon folya-
iáiról, miként lesz kvarchomokból, dolomitból
s- hamuzsirból folyékony üveg, amelyből viszont fúvással a legkényesebb ízléseket is kielégítő üvegedény s üvegdisztárgy. Innen a Csinger-völgyben levő kőszénbánya telepre mentek a kirándulók, ahol a bánya berendezéseinek, kőszénelosztó készülékeinek és mentőkészülékeinek megtekintése után áz „Ármin" aknába, a föld felszíne*alá 130 m.-re, bpcsátkozlak le, hogy tudomást szerezzenek egy kőszénbánya földalatti beosztásairól s azokban folyó munkálatokról.
Majd Veszprém város nevezetességeinek megtekintése után felkeresték Tihanyt, ahol az apátság temploma áttanulmányozása s I. Endre árpádházi királyunk sírjánál kegyeletük lerovása után gyönyörködtek a tihanyi mólóról a magyar tenger, a szépséges Balaton, szindus s pompás szépségeiben s hűs habjainak üditőségében (közülök lehettek a Balaton ez évi olső fürdőzői), egyszersmind nem mulasztották meghallgatni a hires tihanyi visszhangot sem.
A következő napon megnézték Tapolcán a városalatti tavas barlangot — ahol a viz földalatti munkájának . csodálatosságáról szereztek tudomást — és a milliárdnyi „fürge csele" halakban bővelkedő halas tavat.
Innen Sümegre mentek át, ahol az „Állami Darnay Muzeum" országhires gyűjteményeiben pedig arról győződlek meg, hogy mire képes a szorgalom, a kitartás és az áldozatkészség. E városban a sümegi várrom megtekintése után a temetőben lerónák a kegyelet nemes adóját Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza iránt.
Bőséges tapasztalatokkal s azon eszmétől áthatva tértek haza a kirándulók, hogy minden magyar ifjúnak első kötelessége szűkebb hazája szépségeinek, ipari telepeinek megismerése, csak azulán jöjjön a külföld. /
Mészáros hajlandó eljönni a frankügy fötárgyalasára.
Budapest, április 23. A Magyar Hírlap értesülése szerint azok a körök, melyek közelebbi összeköttetésben állanak Mészáros Gyulával, minden lehetőt elkövetnek, hogy Mészáros a frankügy főtárgyalására megjelenjék. Kilátás is van arra, hogy Mészáros megjelenik a tárgyaláson és vallomást is tesz.
• Keresik az Alsóordösor-utcal gyilkost.
Budapest, április 23. A rendőrség széleskörű nyomozást indított az Alsóerdősbri rablógyilkosság tetteseinek kipuhatolására. A foganatosított razziának annyi eredménye lett, hogy a gyanú tgy k\'ful0 f\'ura terelődött, aki a merénylet^ óta sem lakásán, sem munkahelyén nem jelentkezett.
Az utódállamok gazdasági egyesülése.
Bécs, április 23. Zimmermann, a Népszövetség ausztriai főbiztosa memorandumot küldött Genfbe, melyben rámutat arra, milyen károk származtak az utódállamok gazdasági különválásából. Meghatalmazást kér, hogy az utódállamok képviselőit összehívhassa és velöfr a gazdasági egyesülés módozatairól tanácskozzék. Ha a felhatalmazást megkapja, akkor az értekezletet mihamar összehívja Bécsbe. «
A tanítók sérelmei.
Budapest, április,23. A Tanítók Országos Szövetsége a nemzetgyűlés minden tagjának memorandumot osztott ki, amely memorandumban a tanítók ügyeik rendezését követelik.
I

— Földbirtok-adomány a református pű». pöknek. A dunántúli református egyházkerület részére & Országos Földbirtokrendező Bíróság Szilasbalhás hatarából 500 katasztrális hold földbirtokot ítélt meg. Az Ítélet jogerős.
• —• Szent György napja. Ma egész napon hosszú, bútorokkal megrakott Szekerek döcögtek végig a városon. Április 24-ike, Szent György napja van holnap, amikor a gazdasági cselédek uj gazdához költözködnek. A szekerek tetején szomorúan gubbaszkodik a család és révedező szemmel néznek az üres levegőbe: vájjon\', az uj helyen, az uj gazdánál, jobb lesz-e, mint eddig. Es a jövő S^ent György napján ismét végigdöcögnek a megrakott szekerek a városon és ismét ott gubbaszt a család\'a szekér tetején és ismét révedező - lesz a * szemük. Más most Szent György napja is, mint régen. Akkor vidámabb volf a hurcolkodás is. Régen, nagyon régen volt. x
— Újjászervezik a gazdasági szakoktatást.
A kormány nagyfontosságú javaslatokat készít elő a gazdasági szakoktatás újjászervezésére. Hogy a szUkséges törvényjavaslatok előkészítése előtt az összes érdekeltségeket meghallgassa, a kormány május 17 és 18-ára szakértekezletet hív össze.
— Az állami elemi Iskolák ügyelnek ren* dezóse. Dr. Fábián Jenő, kultuszminiszteri tanácsos, Zalaegerszegre érkezeit és ma délelölt tanácskozásokat folytatott Czot&r Mátyás polgármesterrel az állami elemi iskolák különféle ügyeinek rendezése érdekében. A min. tanácsos szóvátette a város évi 10 ezer koronás hozzájárulását s azt kívánta, hogy ezt az összeget, ha nem is teljes mértékben, de valorizálva fizesse be a város. A polgármester\' arra .hivatkozással, hogy a városi költségvetés már készen van s hogy a város 3 és fél milliárdos költségvetésében a kulturális kiadások fél milliárddal szerepelnek, a kívánalomnak nem tett eleget. Azt az óhaiát sem teljesítette a miniszteri kiküldöttnek, hogy a hitoktatók díjazására felvett 1.070 aranykoronát az államnak rendelkezésére bocsássa. Ellenben a tél folyamán az elemi iskolák fűtésére ádoit fának árát, mel/ 32 milli koronát tesz ki; elengedte s ezzel i hozzájárulást — erre az évre — felemelte.
— A balatoni fürdók fejlesztése. A Balatoni Szövetség legutóbbi Ülésén izeri Izsák Qyula fürdőigazgató javaslatára határozalkép kimondották, hogy előterjesztést intéznek a váfc_-megyéhez és a kormányhoz,, hogy a balatoni fürdőkben beszedett adókat tizenkét esztendeig
a fürdők fejlesztésére fordítsák és hogy a Balaton magyaros jeliegének minden téren való kidomboritására a Szövetség közrepiunkálkodjék.
— Járási tiszti értekezlet volt szerdán délelőtt Keszthelyen a főszolgabírói hivatalbán. A gyűlést, melyen a járás összes jegyzői és közr,égi birói megjelentek, Huszár Pal dr. főszolgabíró nyitotta meg. Az értekezleten közigazgatási és testnevelési ügyek kerüllek tárgyalás alá, majd Budapest székesfőváros kiküldöttje terjesztette elő azt a kérelmet, hogy a nyár folyamán 15-ös csoportokban tervezett ingyen gyermeknyaraltatási Keszthely és a járás vállalja magára. Huszár főszolgabíró válaszában kifejtelte, hogy a körülbelül kilenc millió koronát kitevő költséget k já<ás nem vállalhatja magára a moBtanKiulyos gazdasági viszonyok között. A székesfőváros ezután a megoldásnak azt a módját terjesztette elő, hogy bocsássák a nyaraló gyermekek rendelkezésére az elemi iskolát; biztosítsák az ingyenes fürdést és az ellátásra — a cserkészek mintájára közöl konyhát állítsanak fel. Ehhez az értekezlet hozzá is járult.
— Községi elöljáróság pere egy napszá* mos ellen. Czigány Gyula szili napszámos ai Országos Földbirtokrendező Bírósághoz intézett beadványában azt állította a szili községi elöljáróságról, hogy a szegény emberekkel nem törődik, azokat ^Inyomja és nincs nála kegyelem. A napszámost a bíróság rágalmazásén 250 ezer korona pénzbüntetésre ítélte.
legolcsóbb [^bevásárlási forrása:
Fiscbl Edeés Fia, Zalaegerszeg
ESl.Si.áiUa 1D hím. Xtltfonixám 106.
■ \\ \\
1026 április 24.
ZALAVÁRMEGYE •
; \\
__ Csehországban osoda történt. Prágai
d"ósilás mondja a kövelkezöket: Nem messze ícer városától van Konnesreuth község, ahová most második hónapja messze földről zarándokolnak a hivők látni a „csodát," egy Neumann Teréz nevtl fiatal lányt, ^n^tTrmekkora óla vak volt és tüdővészes, legutóbb pedig szent Teréz napján állítólag visszanyerte szemevilágát és egészséges lett. Egész népvándorlás tódul a kis községbe, különösen nagypéntek óla mert a falvakban az a hir kelt szárnyra, hogy ujabb „csoda" történt. Víziója volt a
látóvá lett" leánynak. Azt mondta, hogy megjelent előtte a -keresztre feszitett . Megváltó s a lány kezén, lábán, homlokán kiserkedt a vér, ugyanolt, ahol a töviskoszoru megvérezte és a szögek, valamint a lándzsa megsebezték Jézus Krisztust. A csendőrség tehetetlen a .nagy tömeggel szemben és az egyházi főhatóság is hasztalan iparkodik a felizgatott kedélyeket lecsendesíteni. \'
— Megjelentek az uj levólbélyegek. Jó idő
óla C9ak ahoz szoktunk hozzá, hogy a levélbélyegek épp ugy, mint a bankók, a nullák állandó szaporodását tüntették fel. Mosrazután, mint első fecske, megjelent a szép lilas^inü uj .bélyeg nem nullákkal megerősödve, hanem szerény „8 filhér" felírással, mely össíeg a mai pénz szerinMOCO koronának felel még. Ez már a pengó-érléket reprezentálja. A csinos kiállítású és élénkszinü bélyeg felsőrészén „Magyarország" felírás látható, középen a szent korona, körülötte fénysugár, mellette a többi koronázási jelvények, legalul: 8 fillér.
— Cserkész-táncestély Keszthelyen.\' A
keszthelyi 379. sz. Feltámadás cserkészcsapat, melynek tagjai ifju-munkások, e hó 25-én a Kath. Legényegylelben szinielőadással egybekötött műsoros tánceslélyt rendez. Az estély műsora: Cserkész himnusz, énekli a cserkészcsapat A cserkészetről beszél "Gosztola Zoltán János cserkészparancsnok. Feltámadunk, színdarab. Szereplők: Fuksz Annus, Vincze Irmus, Horváth István, Vincze Gábor, Újlaki Sán\'dor és Nagy Péter cserkészek, ismert ügyes műkedvelők. Monolog, előadja \'Mayer József cserkész. Erdély magyarjaihoz, Végváritól, szavalja Palaky Géza Ének6zá(nok. Műsor\' után lánc. Az előadás iránt város$zefte nagy az érdeklődés.
— A blosórdysta ne egyók malacpörköltet.
A gyümölcs- és hagymaevök szektájának, amelynek hivei többet koplalnak, mint esznek, 9 megvan a második áldozata is. Az első áldozat egy soproni életerős fiatalember volt, aki a koplalás miatt „végelgyengülésben" halt meg harminc egynéhány éves korában, a második egy szabadkai vasgyári munkás, aki két év óta bicsérdysla és ez idő alatt betartotta az előirt szabályokat:. csak növényeket evett, azt is keveset, és közben nagyokat — koplalt. Két év elmultával azonban egy jó adag malacpörkölt képébe bujt gonosz siellem\' megkísértette, s ö engedett a kísértésnek. Elfogyasztotta a pörköltet, amely halálát okozta « bicsérdystának.
A nemzetgyűlésből.
Budapest, április 23. A költségvetés vitája iránt az ellenzéken ellanyhult az érdeklődés Föltűnő az ellenzék tömege* távolmaradása a gyűléstől, mely még mindig Bethlen beszédének hatása alatt áll. A frankügy kapcsán a Vázsonyi vezetése alatt összeverődött ellenzék széthulló\' (ban van. A legitimisták is megelégelték már Pallavicini örökös támadásait és azt tartják, hogy ez nagyon ártott a legitimista mozgalomnak A mai ülés első szónoka Szabó Sándor rosszalja az ellenzék ama törekvését, hogy a frankügynek állandóan napirenden \'tartásával útját állja a komoly munkának. Pdllavicini eljárása politikai csalafintaság és szerepével foglalkozva megállapítja, hogy mikor a politikai pályára lépett, még magyarul sem tudott. Az ország már lálott kommunisja grófokat. Ezek közé tartozik Károlyi Mihály is.
Szeder Ferenc reflektál Szabó Sándor felszólalására. A szociáldemokrata\' pártot egy egész világ választja el Pallavicinitől, Andrássy-tól és a többi grófoktól, de az igazság keresésében egy plattfornton küzdenek. A trianoni békeszerződés ügyében a szociáldemokrata pártnak az az álláspontja, hogy annak megváltoztatását szorgalmazni kell. Majd a gazdasági helyzettel és a mezőgazdasági munkások súlyos helyzetével foglalkozik. (Lapunk zártakor az ülés folyik.)
— A keszthelyi Iparosság nagygyűlése.
Az Ipartestületek Országos Szövetségének felhívására az ország összes ipartestületeivel egy-időben, tegnap délelőtt 10 órakor a keszthelyi és környéki iparosok is nagygyűlést tartottak-sérelmeik orvoslásának céljából. A nagygyűlés, melyen Meizler Károly ipartestületi elnök elnökölt, mind a három határozati javaslatot egyhangú lelkesedéssel fogadta el. A javaslatokat Gadácsi Lajos iparosköri jegyző, Erdős József a kereskedők egyesülelének elnöke és Sándor Endre iparos ismertették.
— A tisztviselö-telep utjai. A reálgimnázium mögötti u. n. tisztviselő-telep lakói még a mull évben kérték a várost, hogy a telepen utakat létesítsenek, mert a fenekellen, sárban ki sem mozdulhatnak onnan. A mult év november 28 án a polgármester utasította a városgazdát/ hogy a telepen vízlevezető árkokat készíttessen. Valamit csináltak is akkor, de az utak még most is járhatatlanok, helyesebben mondva még most sincsenek utak. Remélhetőleg most már sor kerül a tisztviselő-telepre s rövidesen arról számolhatunk be, hogy.az utak megvannak és járhatók.
Tiindérvásár
legújabb és legolcsóbb
képes gyermeklap
kapható
KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.
I skőz
— Munkáskőzvetités.* A m. kir. állami vas, acél és gépgyáraknál a bekövetkezett munkahiány folytán nagyobbszámu szakmunkás válik fölöslegessé. Ezek a munkások (vas- és fémesztergályosok, lakatosok és kovácsmunkások) mindannyian bevált szakmunkások, miért is ezek alkalmazásával a munkaadók is nyerhetnek. A munkások nagyrésze stabil, vagy lokomobil és cséplőgépkezelői képesítéssel is bír és minthogy valamennyien 15--20 évi szolgálati időt töltöttek el, munkaképtelenség esetében nyugbérre való igényt szereztek. A törvényhatósági munkás-közve\'.itő felhívja az érdekelteket, hogy ezeket a munkásokat lehetőleg alkalmazzák, s az alkalmazás ügyében a törvényhatósági munkás--közvetítőhöz (Zalaegerszeg, Vármegyei Gazdasági Egyesület) forduljanak
— Pang a borplaó. A borforgalom továbbra is pang; a termelők kezén tetemes készletek vanuak. Borárak: Ókécskán 9 fokos 1500 R, Gyöngyösön 10 és fél fokos 3300 K, 9 fokos 2500—2700 K, Kecskeméten 11 és fél fokos fehér 4200 K. Szekszárdon 105-12 fokos 4000 - 5500 K, Debrecenben 12 fokos 4500, 10 fokos 3300 K, Villányban 13 fokos uradalmi 4000 korona.
— Intelligencia jele-e a csúnya írás 1 Egy pitfcburgi egyetemi tanár, dr. Wt. Root egy legutóbbi előadásában hosszasan fejtegette az írás és a szellemi képességek közötti össze-függést> „Intelligens emberek — mondotta a professzor - húszszor olyan gyorsan gondolkoznak, mint amilyen gyorsan írnak. Minthogy pedig a kezük izom munkája nem képes követni a gondolkozásuk röptét, irásuk szörnyű olvashatatlan ákom bákombó! áll. Mig viszont egy kevéssé intelligens korlátolt ember ráér és minden gondját arra fordíthatja, hogy szép, kerek belüket rajzoljon, szépírás tanároknak és egyéb száraz filisztereknek nagy gyönyörűségére." Mindamellett megjegyezte dr. Root, hogy azért ne bizza el magát minden csúnya irásu ember, mert a rossz írás még nem lehet okvetlenül zsenialitás és a gyöngeelméjüeknek is általában csúnya az irásuk.
— Iskolai filmelöadás. Ma délelőtt a zala-
it t
egerszegi iskolák részére oktató fíwnelőadás volt az Edison mozgóban. Bemutatásra került a „Biológiai képek" című fiim, amely azemléj^? tetően* mulatta be a növény- és állatvilág alkalmazkodását a környezethet és az emberi test működését. Nagy sikert aratott a rendőrkutyák, idoiniiásáról és „működésétől" készült felvétel. Kiegészítésül pedagógiai rejtvényfilmet mutatlak be. A kép egy. dunántuli megye térképét ábrázolta, a megyeszékhely jellegzetes épületével. A megfejtők jutalomban részesülnek.
— Sportfelszerelés adomanyozása. Brig-levics Károly dr., a zalaegerszegi Törekvés Sport Egylet elnöke, sportfelszerelést adományozott csapatjának. Az intézöség hálás köszönetét nyilvánítja a felszerelésért
—- Találtak és a rendőrségre beszolgáltattak egy gyermekkalapot és egy kisebb pénzösszeget tartalmazó pénztárcát. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik
Gyermek-
Telefon 170
ZALAEGERSZEGEN
\\ VU V
\' • t V . »•■./.» XV-.\'. A
I
színnAz és mozi.
< 1
T7~~
zalavármegye
1926. április 24.
Zalasgerstee a győr—sopron—
szombathelyi szlnlkerílletben.
■ A tanács bejelenti a csatlakozást.
De hol adank helyet a színészeknek és kl tartja
\' \\ cl őket?
A kultuszminisztériumban most tárgyalják a vidéki szinikerületek uj beosztását. Bejelentik ilyenkor igényeiket az egyes direktorok és a városok is és a minisztérium a bejelentések alapján dönt. A tárgyalások már hosszabb idő óta folyamatban vannak s döntés mé? nem is várható, \' mert sok mindenféle körülményt figyelembe kell vennie a minisztériumnak, hogy az óhajoknak, legalább részbeft, eleget tehessen!
A városi tanács tegnapi ülésén szóbakeíül^ ez a kérdés is, még pedig annak kapcsán, hogy Pápa városa bejelentette csatlakozását a győr— sopro\'n—szombathelyi kerülethez. A tanács elhatározta, hogy hasonló bejelentést tesz s ha a minisztériumban elfogadhatónak találják a tanács óhaját, s ha a direktőr is hajlandónak mutatkozik kdrületét Egcrszeggel kibővíteni, akk^r
a \' jőVő szezonban már Somogyi/ Mlmánnak 60—70 tagu társulata játszik Zalaegerszegen is.
Nem \'tudjuk, mit szól a miniszter és Somogyi Kálmán, direktor az egerszegi tanács bejelentéséhez, a magunk részéről mindössze csak azt kérdezzük, hogy hol ad tanyát Egerszeg erének a nagy társulatnak, hol játszik \'a színház és ki tartja el a színészeket itt t rtózkodásuk alatt ? Mert tudni kell, hogy szini ügyekben nem örvend valami "\'jó hírnévnek Zalaegerszeg, ahol most ugy. leégett a színtársulat s ahol nemcsak nincs alkalmas hely színház céljaira, de a városnak esze-ágában sincs a Múzsák részére megfelelő hajlékról gondoskodni. Jelenlegi siralmas pénzügyi helyzete nem is engedheti ezt meg s azt sem tud-juk, hogy támogatja-e az ipartestületet ama Szándékának kivileiében, hogy székházát színházzal bővítse ki. Pedig egyedül csak ez a terv kjnálkozik alkalmasnak és kivihetőnek.
Csakhogy ez senri megy egy-kettőre. Amig a munkásbizlosiló-pénztár ki nem hurcolkodik onnan, addig az építkezéseket megkezdeni sem lehet. És ez csak akkor történhetik meg. ha a pénzlár a saját házába költözködik Azután meg" nagy kérdés, hogy Zalaegerszeg el tud-e tartani csak egy hónapig is i\'gy ilyen nagy társulatot? Somogyinak sok keserves tapasztalata van már; hiszen csak tegnap adtunk hirt arról, hogy Sopront, ahová hat hétre ment, ,.tíz nap múlva ott kellett hagynia.
Mi a tanácsnak ebben az elhatározásában megint csak bizonyos nagyzolást látunk. Követni akarjuk Szombathelynek és Pápának példáját, anélkül azonban, hogy alapos összehasonlítást tennénk e városok .és Zalaegerszeg viszonyai kőzött. Gondolj-unk csak az „Elnémult harangok" előadására. Ha azt figyelmébe ajánlja valaki a minisztériumnak és Somogyi direktornak, aligha bírálják el kedvezően a csatlakozási hajlandóságunkat.
íAzsazdasag és pénzügy.
.... - i
Egy aranykorona
\' \\ * dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő ^ 14.385 papirkoronával.
A budapesti értéktőzsde valuta és "deviza árfolyamai.
alulit: Daviiák:
Angol főrttx 347010-349010 Amsterdam 28625-28725 Cseh korona 2112-2120 ! Hclgrád Dinár 1254-1261 ! Berlin

Dollár
Prancla frank Hollandi frt. Lei Léva Lira Márka
Osztr Bchill. 10-054-KX88 Dán korona 18680-18040 Svájci íraitk Belga frank Norvég kor. Svéd kor.
Bukarest Hrtlsszel Kopenhága Osztó London Milano
1150-71450 1 2385-2405 \' 2^600-28750 I 276-284 | 614-518 | 2860-2880 ! 16W2-17042 Newyork
.......... \' Páris
Prága 13787-13827 ! Szófia
2536-2556 \' Stockholm 15450-15500 Wien 19100-19160 : \'Zürich
1256-126; 16992-17042 372-380 2536-2556 18680-18940 . 15450-15500 347000-348000 2867-2881 71370-71570 2375-239t 2113-2120 514-518 19100-19160 10-060-10 05)0 -13785-13827
Budapesti terményjelantés.
Búza 415.000, Búza (liflzavidckl) 420 000, .Rozs 235.000, Takarni, árpa 235000, Sörárpa 280.000, Zab 255.000, T ngeri 197(100, Korpa 175.000, Repce 620 000, Köles 2IU.000, Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1GÜO-800, Széna--, Szalma »---.
Zürichben:
Magyar korona 0-0072 60 0° osztrák korona 0-0073 05 PrancTa frank 17.25, szokol 1534 0. dinár 9125
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszegi hetivásáron azt árak a kővetkezők voltak : búza 380,(XX), rozs 210.000, árpa
230.000, zab 210.000. tengeri (csöves) —--, tengeri
220000, marhahús 16.200, scrtéshus24, borluhub 28 ezer K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar, arany: 286.000, huszkoronás osztrák arany: 28(5.000, ezüstkorona: 5700, régi ezüstforintos: 15.200, ezüst ötkoronás: 28600 korona.
LAptwIaJdonoa: ZALAVARMCOVB l«pfci«d<M*r*a»4c, F«.«.rk.»»l4 : «ZfKERF8 MÁRTÓ*. F.l.lfl. »I.rk..,t«: MIRIIOCY FERÍHO.
r.l.ia. W«d6 : kakas Aooston.
r
Építkezési anyagokban
legolcsóbb - és legmegbízhatóbb
milhofer elemér
építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
Telefon 15.
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövő.
Érte«ite*i az Igen tisztelt hölgyeket, hogy kalap. • szalonomat
fűző raktárral
bővítettem kl. Állandóan raktáron tartom a leg. Jobb minőségű és legmodernebb fílzőket, melltartót, harisnyakötőt stB. \' Szíves megkeresést kér:
LÉRAÜTH IHRÉNÉ
■ól kalapszalon ZALAEQERSZEO, Kossuth L,.u. 2.
Ék
Ne
DOBJA Kl
pénzét minden lim-lomért, s.ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a
én is
szállítom minden hitelképes egyénnek, s nem kell ezért idegenhez fordulm
kakas Ágoston
könyvnyomda, könyv-, papir- és irószerkereskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Kékkő, raffia, petrolenm benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M, MIKSA
ZALAEQERSZEO.
rr
iS.
x
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, kabátokat bandákat, női és gyeraekruhákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főfizlet: Szombathely).
Tekintse meg ,
vételkényszer nélktll az árnház hatalmas raktárát és1\'kirakatalt.
JLwcatOXX ÜLOray ir u ,y O At>«ri LACKOr^\'inu^L.. a\'«t*fou«iiátM 131.
1 éftolyim.
Zalaoqcrsicg, 1926, április 25, Vasárnap.
Ara 1500 Korona*
93. ssáa.
politikai napilap
gigjiUilk BtadM hétkfinap délitáa. - Elftftutii: agy hónapra 26.000 I, nagyedém 75.000 I. - Siarkeutftség 61 kiadóhivatal: lalaeteraieg, Sié«l»ayi-Wr 5. TeleUsUI
i
A Balaton.
Az idei fürdőszezon elölt eddig még nem tapasztalt érdeklődéssel fordul az egész ország közvéleménye drága kincsünk, a Balaton felé. A balatoni-érdekeltségek, különféle egyesületek, hivatalos és nem hivatalos testületek annyit foglalkoznak a balatoni fürdőzés ügyével, bogy most már joggal következtethetünk e téren a gyors javulásra. Nyolcadik esztendeje immár, hogy ellenség tartja megszállva a felvidéki és erdélyi Kárpátok fürdő- és üdülőhelyeit, de éjinek dacára csak ez idén . irányul az egész ország figyelme a tőlünk annyira elirigyelt Balaton felé.
Persze, persze. Kevés a pénz, nem jut kül-fOldi fürdőzésre, nyaralásra, meg kell tehát elégedni a Balatonnal. És, hála Istennek, meg is elégedhetünk, vele. Hogy milyen kincs ez a gyönyörű tó,\' azt tulajdonképpen csak akkor tudjuk meg, amikor a körülmények arra kényszerítenek, hogy behatóbban foglalkozzunk vele. Eddig úgyszólván a közvetlen környéke serp ismerfe a Balatont. Anhyit tudtak felöle, hogy vize tiszta, tehát füröCjhelünk benne. Mivel azonban hazai volt, nem méltattuk nagyobb figyelemre. Nem hoztuk divatba. Felvirágoztatására, kincseinek kiaknázására nem törekedtünk, mert nem kellett, mert nem látogattuk, mivel „csak" hazai fürdő volt.
Aki csak tehette, külföldre ment nyaralni, mert a .társaságok" megkívánták, hogy tagjai* külföldi fürdőhelyeket látogassanak. A külföld pedig azt tartotta, hogy, ha még a magyarnak sem kell a Balaton, miért kelljen az neki ?
A sors azonban ránk hozta a pénztelenséget, valamivel megnövelte bennünk földünk szeretetét és ezzel megerősítene a Balaton kultuszát. Ez idén már aligha ostromolják a cseh, oláh, osztrák, svájci konzulátusokat vízumért, mint a mult években. Ez idén, aki teheti, a Balatont fogja felkeresni. Fellendül talán a zalai Bala--tonpart is, mert a Máv. jóvátette azt a hibáját, amelyre a napokban mi . is rámutattunk, amikor
.— &
a balatoni vasutat bíráltuk és elhibázott menetrendjét ismertettük.
Fontos a Máv.-nak az az elhatározása, hogy a budapest—tapolcai vonalon góliát-íinekel rakat le s ezzel\'lehetővé teszi, hogy .gyorsvonatai az eddigi 60 kilométeres sebességűket fokozhassák. Gyorsvonalára vasár- és ünnepnapokon — a fürdőszezon alatt — féláru menettérti jegyeket ad ki, hogy a középosztály is meglátogathassa a Balatont. A vicinálisok menetrendjében is olyan előnyös változtatásokat eszközölt, hogy azokkal most már valahogyan kibékülhetünk. A Déli vasúttal is kellemesebb csatlakozásokat létesít, hogy a közönség épp olyan kényelmesen juthat el a zalai partokra, mint a somogyiakra. Szóval megszívlelte a balatoni érdekeltségek panaszait és igyekszik eddigi hibás politikáját megkorrigálni. Qyőrből is futtat közvetlen kocsikat a Balatonra és ezzel az egész északi Dunántulnak megkönnyüi a Balaton megközelítését. Tudni kell ugyanis, hogy eddig a sürü átszállások tartották vissza Észak-dunántult a Balatontól.
A Balaton reklamirozása azonban még min-dig nagyon gyenge. Vasútállomásainkon láthatjuk az erdélyi és horvátországi v fürdőhelyek képeit, de balatoniHfelvételeket sehol sem. Szép dolog és a csendes irredentizmus szolgálatában állanak azok a képek; de az irredentizmusból nem élhetünk meg. Tessék számolni a tényleges viszonyokkal is és helyezzenek azok rhellé a régi képek mellé ujakat a Balatonvidékről, hogy láthassa a nép képeken is, milyen szép az, amiről olyan sokat beszélnek és irnak. Egyesületek, körök, társaságok rendezzenek minél több kirándulást a Balatonvidékre. Mutassuk.meg a külföldnek, hogy itthon is feltaláljuk mindazt, amit eddig csak a határon tul kerestünk. Mutassuk meg, hogy pénzünkért itthon is megkaphatjuk mindazt, amit eddig csak idegenben találtunk meg.
Szeressük a Balatont, a magyar földnek ezt a drága kincsét, amelyet htísszu időn át csak mostoha gyereknek tartottunk. A szép tónak
zalai oldalán vadregényes vidék csalogat bennünket, tele romantikával, a ködös múltba visz-szavezető édes emlékeivel, amelyek mind-mind ezeréves történelmünknek csillogó mozaikjai.
Ezt a vidéket nem szabad többé elhanyagolnunk. A Balaton zalai oldalát fel kell virágoz-tatni. Nem mulaszthatjuk el most sem, hogy ne figyelmeztessük ugy a balatoni érdekeltségeket, mint aiMáv.-ot és vármegyénk vezetőségét arra, hogy az országnak egyetlen vidéke még mindig el van zárva a Balatontól és ez a vidék a — Göcsej, a Balaton legszebb vármegyéjének nyugati része, melyhez a székhely it tartozik. Hozzák egyszer már ezt is közelebb c Balatonhoz, hogy legalább annyi idő alatt érhessen a \'göcseji ember is a saját megyéjében fekvő Balatonhoz, mint a szegedi,
Akkor azután elmondhatjuk, hogy az egész országé a Balaton s hogy az egész ország szereti, mert ismeri a Balatont.
r\'l\'l\'l" !\'■ I l\'l ITI "II I tm ■ I II I II.............................I 1.11. IU l_J. . JJL.
Egymilliós szállítmányra 471 azar korona a Költség,
Mennyire drágítják a különféle illetékek az importált árucikkeket. — Sem a közönség, sem az adókivető bizottság nem veszi ezt figyelembe.
, Skz ország megcsonkítása folytán sokkal nagyobb mértékben szorulunk a külföld ipari termékeire, mint annak előtte. Ez azt jelenti, hogy a különféle szükségleteink kielégítésére szolgáló cikkek jóval drágábbak is, mint voltak akkor, amikor még azok határainkon belül megszerezhetők voltak, mert ma drága vámot és mindenféle illetéket is kell utánok fizetnünk. Ezt a körülményt azonban nem igen akar/a tudomásul venni sem a közönség, sem figyelemre nem méltatják azok a hatóságok, amelyek áz adókat szabják ki. Hogy ugy a közönséget, mint az adófizető szerveket tájékoztassuk a külföldről beszerzett cikkek árainak alakulásáról, egy kis példát hozunk föl. •
Egyik zalaegerszegi cég -szállított Bécsből 132 kg. sulyu árut, melynek értéke 1,035.200 kor.
Clszternás világ.
Fenn a hegyen állok. Alattam, a völgyben, Pihen már a város szürke esti ködben. A nap rég lebukott. Elült a kis madár, Köröltem az esti szeilő suttogva jár.
Ez az esti szellő mintha mesélgetne. Pajzán meséitől szender jön szememre, Ébrenlét és álom mesgyéjén igy állva, Megtelik képekkel képzelmem világa ...
Látom a városnak bölesrnfoy vezéreit, . Látom szemükben a részvétnek könnyeit, Hallom egy halottnak elparentálását, ^ " Az aggódó kérdést: sirját hova ássák ?
Hallom, amint egyik bölcs vezető mondja: Nemes őseinknek nem volt ily nagy gondja; Letették a Nagyol folyó mederébe —
Névtelenünknek is ily temetés kénél \' (
»
Város ciszternáját az 6 agya szülte. Díszsírhelyet kell, hogy csínáljunk belőle, Egyébre azt senki ugy sem használhatja — Nyugodjék benn bétón az, ki megásatta!
Hallom, hogy a város időprófétája A fejét vakarva szó nélkül nem állja, S lelkendezve mondja I Héjl ha zápor jönne, Ez a disztemetés de isteni lenne I
Mert á ciszternának szoptató mamája ^áraz emlőivel elapadhat már ma. ve, ha Jön egy zápor, megdagad az tőle — Száz ily Ciszternának is juttat belőle I
Szép temetés legyen I ez az óhajtásunk, Azért én azt mondom: Medárdusig várjunk; Régi kabalámnak biztos a jóslása: Nagy fergeteg készül Medárdus napjára ....
Hallom, hogy a tanács ezt el is fogadja, Hallom, hogy a népnek igy tudtára adja; -Látom amint a jós .egyre les az égre, Látoni, amint a nép, megy a temetésre; ^
Látom lenn a ködben a tűzoltók tornyál, jj Látom rajt a gyásznak sötét lobogóját. Mintha a városban népáradat járna, • Felhallatszik hozzátta annak morajlása.
Népáradat élén gyászoló setéten A váfos nagyjait látom feketében, Utána koszorút vivő szolgák mennek, Szalagján ott ragyog: A nagy Névtelennek.
Egy motorfecskendö köhlcsél utánuk,
— Körötte tűzoltók, látszik a fáklyájuk, — -Rajta egy koporsó tölgyfából csinálva — Alsó-erdőnek e fa volt Mohikánja.
Utána madzagon .Arany Bárány\' béget, $ Nyomában kilakolt vén „Dandárnok" lépked, Rokkant „Vörös ördög\' sántikál utána, Hátul szól a „Máv.\'-nak éles trombitája;
A végén meg párban, akárcsak az ikrek,
{önnek .Fehérkép\' bői örec s ifjú Pityrek . , . Is ki győzné itten mindet felsorolni, Kik eljöttek a nagy halottat gyászolni I
Vajh, kik temetnek itt, kiéri e nagy pompa ? Nem kis ember az^ ki igy jut nyugalomba 1 Koporsóján név nincs. Tiltja szerénysége ?
— Nagyokat ki alkot : Névtelen a vége ....

Már el is érének a ciszterna mellé.
— Ifjú tüzoltóhad holtját leemeié: A városnak tudós levelibékája Bizó reménységgel az eget vizsgálja.
Mert a ciszternáknak bölcs kigondolója Érdeméhez méltón megy el nyugovóra: Jtt e ciszternában lészen o^léve — Mint a régi Nagyok — folyó mederébe.
Mivel pedig a kis Vizslahidi patak, Ha kedve ugy hozza, egyszerűn kiapad, Az égre kell bizni, hogy segítsen rajta — Egy kiadós zápor és szűk lesz a partja.
Ahogy a toronyból napok óta leste, Émelkedik is már felhők lomha teste — jói ígérte néki régi kabalája, Hogy fergeteg készül temetés napjára — ■
S ím megdördül az ég Alsóerdö alatt.
— Az ég csatornája valahol kilyukadt Ifjú tüzoltóhad parancsot sem várva Leereszti holtját a mély ciszternába.
A zápor meg ömlik, mint fényes zuhatag
— Amazonná lett a Vizslahidi patak Hömpölyögve hozza az. erdő iszapját, Belékeverve a hegy sár^a agyagját; *
Mindent, mindent ragad, aiftít útban talál!
— A régi kabala íme valóra vált, , Eltűnt a szem elől város ciszternája, 1 Harsogva ömlött a vizáradat rája.
Az iszap meg nőtt-nőtt; dagadt az ég felé S magas halmot emelt a Névtelen fölé . . . A fergeteg pedig dolgavégezetten * Elvonult és helyén kibujt a nap menten . . .
i
1
ZALAVÁRMÉGyE
1926 április 25.
Tehát nem luxuscikk. És \'erre Zalaegerszegig | fizetett összesen 471 ezer koronát.* Még pedig J a következő címeken . »
m
Kincstári illetékek-.
Vasúti fuvardíj . . . Vám . . . Forgalmi adó . . . Vámhivatali szemledjj Vasúti illeték . . .
91.000 K 32.000 „ 24.000 „ 25.000 29.000 ,
Vdmügynőksögi illetékek:
Vámkezelési illeték . .. 50.000 K
Beadvány . . ... 10 000 „
Levelezés ........ 6.000 „
Álfuvarozás feladáshoz . 23 000 ,
Vegyvizsgálat . . . 7.000 „
Bélyeg......— .100 „
Űrlapokra ..... 12.000 „
Forgalmi adó! . . . . \' 3.000 „
összesen: 320.000 K
a határig. A határtól a zalaegerszegi állomásra s onnan házhoz szállítás 151,000 K; tehát a végösszeg 471.000 korona.
Láthatjuk tehát, hogy a különféle költségek idáig 50 százalékkal drágították az árut. Tessék igy számítani
mindent a sok sok milliós importnál!
i \'
Ha az illető cég ezt az árut 60 százalékkal értékesiti egy hónap alatt, mutatkozik bruttót nyereség legfölebb 10 százalék, mert hiszen számítani kell á kamatokat és\'tnás sallangokat is. Hogyan mondhatja tehát az adókivető bizottság, hogy az általános forga^mnak legalább is 20 százaléka tiszta nyereség s miért vonja megadózta\'tás alá a 20 százalékot, amikor a bruttó nyereség sehogy sem* haladja meg a 10 százalékot. \\ ; > N. )
Ebből a kimutatásból tehát megállapíthatja a közönség, mennyire elhibázott dolog az árakért, a drágaságért az iparost és kereskedőt okolni, de viszont az adókivető blzottságojc is tanulhatnak belőle. Megtanulhatják mindénesetre azt, hogy nem elég csalAolyan gondolomformán kitölteni a rubrikákat, hanem alapos körültekintéssel és mindenféle körülményeknek mérlegelésével kell kimondani, hogy hol és mikor vonható adózás alá a 20 százalékos tiszta nyereség. \\ /
Egan Imre nyug. főispán tettleg inzultálta dr. Kecskeméthy Albert egerszegi ügyvédet.
Sajnálatos incidens történt tegnapelőtt, a\\késő esti bórákban, a Gosztonyi-féle étterem e!$t, a Kossuth Lajos-utcában. „ ^
Egan Imre, ny. főispán, az ismert nyugatmagyarországi felkelővezér, aki a soproni népszavazás alkalmával osztrák fogságba is esette tegnapelőtt, titkára. Simonovits, kíséretében egy polgári perének tárgyalására, Zalaegerszegre érkezeit.
Este a Gosztonyi-féle étterembe ment vacsorázni, titkára és Zathureczky Elemér, gazdasági felügyelő, kíséretében, ahol a bejáratnál ült dr. Kecskeméthy Albert ügyvéd, Hájgató József, állampénztári főtanácsos társaságában.
Egan Imre köszöntött a szembenülő társaságnak, azonban dr. Kecskeméthy a köszönést nem fogadta és ebből összeszólalkozás kelet* kezelt közöttük.
Egan Imre az étteremben levő urakat megkérte, hogy dr. Kecskeméthy Albertet a helyszínén provokálják, akik azonban kijelentették,, hogy egyikük sincs beszélő viszonyban dr. Kecskeméthyvel, aki az incidens alatt fizetett és távozni készült az étteremből.
Ezalatt Egan valami megjegyzést tett dr. Kecs-
keméthy felé, aki súlyosan sértő kifejezésekkel viszonozta a megjegyzést.
Egan Imre felugrott az asztaltól, utána rohant dr. Kecskeméthynek. Mészáros Árpád, detektív, aki jelen volt az összetűzésnél, közbe akart lépni, hogy a tettlegességet megakadályozza, azonban Egan kiszabadította magát Mészáros barátságom öleléséből és a vendéglő bejáratánál dr. Kecskeméthyt utolérte és vele szembe-állva őt többször arculütötte.
Dr. Kecskeméthy botjával védekezni akart, de Egan kitépte kezéből a botot és azzal folytatta az ütlegelést, majd a térdén összetörte dr. Kecskeméthy botját és az utca sarába hajította.
Dr. Egan Imre másnap reggel dr. Kecskeméthy Albert -ellen feljelentést tett a zalaeger^ szegi kir. járásbíróságon.
Az incidenshez csak annyi megjegyezni valónk van, hogy dr. Kecskeméthyt az utóbbi évek során már többiben érték tettleges bántalmak, de értük sem lovagias, 6em birói elégtételt nem szerzett magának. Kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy ebben az Ügyvédi tekintély sérelmét látjuk Cs figyelmébe ajánljuk az ügyvédi kamarának ez esetek megvizsgálását.
A város 1926-lkl költségvetése.
Kilencszáz millió hiánylat fedezésére 50 százalékos pótadó. ^
A képviselőtestület határozatának értelmében a város 1926-iki költségelőirányzatát a tanács kinyomatta és kézbesittette a képviselőtestület összes tagjainak. A költségvetést tárgyaló közgyűlést a jövő hét végével tartják mi^g\' s igy minden városatyának elegendő ideje van a költségelőirányzat áttanulmányozására.
A füzet 34 oldalt^tartalmaz. Az első Ő oldalon az indokolások szerepelnek, valamint annak kimutatása, hogy 19)3-tól hogyan alakult évről-évre a szükséglet, a fedezet $ az esetleges . hiányokat mekkora pótadóval fedezték. A pótadó az utolsó 14 óv alatt - 1913-/1926 - a következő ingadozásokat mutatta : 727, 81, 89\'7, 933, 111$, 110, 100, \'68, 192, 140, 139 (1923-ban) 0 (1924-beri) 50, 50 százalék. •
Az 1926-iki előirányzott bevétel 5,931.737.000 K, kiadás 6,817.530.000 K, mutatkozik tehát hiápylatként 885.793.000 K, melyből 834.713.000 K fedezetére 115.132 82 aranykorona (14.500-as átszámítással) pótadó alapra 50 százalékos, míg 51.080.000 korona mezőőri járandóságra a földbirtokosokra kivetett 8488 "aranykorona földadóra 42 százalékos pótadó kivetése szükséges.
♦ Ez csak a város háztartásának.költségvetése.. Mellette szerepel még a nyugdijalap, mezőrend-őri, szegényházi és aggápolda alapítvány és ut-fentartás költségelőirányzata is.
Az egyes bevételi és kiadási tételeknél mutatr kozó nagyobb eltéréseknek indokolása az első 8 lapon található meg? Egyben összehasonlítás tehető a folyó évi és mult évi költségvetés között is.
Az indokolásban különösen érdekes a tőke és kamattörlesztési rovat, hol a XIII. cim alatt 48462 aranykoronával kevesebb kiadás mutatkozik a békebeli évvel ^szemben, amennyiben az 1895-ben konvertált nagykölcsönt a város visszafizette. A beállított szükséglét az uj bérház részére fölvett kölcsön kamatai miatt vált szükségessé. "
Egy
leszúrta
fácántoll miatt a barátját.
A soproni J(ir. törvényszék 3 évi fegyházra ítélte Ader János kapuvári legényt, aki Katona Ferer.c\' nevű barátját egy kocsmai verekedés alkalmával leszúrta. A verekedés egy. fácántoll feletti összekoccanásból kezdődött. Horváth Deák Gyula legény, aki a. gyilkosnak segített a verekedésben, másfél évi börtönt kapott.
A gyászos kiséret ez alatt, szétszaladt — Csak egy férfi állja a záport és sarat; Rajzos ökleivel törülgeti szemét, Mogorván dünnyögve: az élet egy szemét I
Érdemet nem ismer a mai kor fia I Névtelen I müvünknek velécr kell halnia . .-. Emléket, gigászit a nagy Névtelennek! Csülökre híveink, tűzoltó legények I
Rikkantja — és cafog már a vizes csapat, Kemény markaiba (ásót, kapát ragad, Repül a kő, a rög — szórja ő maga is
— S a Névtelen fölé készült egy — píramis..
Vajh ki e vasember, ez a deli férfi, Ki tud parancsolni s a dolgát igy érti, Ki Névtelen nevfét piramisra irta ?
— ó a gyászos város vezérpionirja.
Most, hogy kegyeletes dolgát elvégezte, Magas piramisra egy pillantást vetve Nagyot sóhajt, mint ki már megmenekedett, Névtelen ciszternás i/n eltemettetett I
De ... és elkomorul sötétre orcája — Alkotó agyát egy bus gondolat járja: Nagyot, ha temetnek, az összes.szolgahad Így szól a krónika — a sirban bennmarad ..,
És én még itt állok s a többi mindnyája . Kiket apjának vall város ciszternája . . . Mi lesz, ha reánk csap egy napon a végzet, Ha leszámoláshoz jön kedve a népnek ?
Ha azt kiállja, hogy, elő, te léha had I . . . Irmagnak belőlünk biztos, egy sem marad. Nem lesz a városnak annyi ciszternája A melyben elférne ez a régi gárda ... 1
Ha erre gondolok, ludbőrös lesz hálom, Mindnyájunkat lenn a ciszternákban látom; Hisz mindnyájunk ludas, kanál rissz-rossz lébe\' —- Akármibe kezdtünk csúfos lett a vége.
Peig kit alkotása maga alá temet, Eljátszotta mindjárt a koszorús nevel, Sivár életének nincs vigasztalása. Nagyratörő szivét a kin szúja rágja.
Háládatlan a kor, ostoba és léha I Hiába születik egy-egy lángész nél)2 Nem ismerik meg benn\' az ist^nrszikrát — Akár csak a gyómot, ostobán kiirtják.
Hogy erényi lángésznek ilyen legyen^ége_ — Kiknek babérerdő járna a fejéfe — Nem bírja el a sziv, bármely edzett is az — Nincsen arra már ir, nincsen arra vigasz . .
Több exer hazai és külföldi orvosi bizonyítvány igazolja,
____hogy a
Hunyadi János
rs
természetes keserűm hatás* mindenkor bevált.
Reménytelen világ I Álmainknak vége ! -
Nyugvóban a napunk, jön az éj sötétje--
Ha cirkulusomnak hosszabb volna szára, Beledőlnék menten, jövőt be sem várva.
Hej 1 de máskép festett életünknek álma I Hej! de másként láttunk -- zenitünkön állvaI Elrolhadunk, mint a hitvány mérges gomba, Mit az erdőn járó felrugdal halomra.
Gomba ... Nini —• gomba I vastagszáru gomba... Szép emléket idéz ez a szó agyombal Remek alkotásim egyik ékessége ... Hej 1 de vártam, hogy majd sor kerül rád végre t
Hogy észrejön a nép, hogy e sok iromba Pörge kis kalapu vastagszáru gomba r
Szobor alá készült. Megbírja a terhet, Ha Nekünk föléjök szobrokat emelnek.
j
Hogy eltűnnek róluk profán hirdetések, És felállnak rájuk helyi Hírességek — "Kik fölé piramist nem emelt a hála — Mementoszobornak felállítják rája:^ - 1
Hogy lássa a város, hogy lássa a világ, Nyílik még Göcsejben egy-két hálavirág, Hogy meg lesz becsülve nálunk még az érdequ Ciszternás temetés legyen az én bérem?
El innen messziiel Oöcsej, Isten veled I Ilyen bűzben tovább maradni nem lehet — Hajh I. hogy nem élhetek tovább itt köztetek — Remek alkotásim, már Isten veletek I
Halljátok meg ti is városbeli Nagyok: Iszkódjatok\' innen, míg a nap fenn ragyog. Mert, ha leszáll az est, dicsőségünk estje Léhaságunk nyomát nem lesz, ki rejthesse. ,
.A
1926 április* 24.
ZALAVÁRMEGYE
\\
Országos magyar zarándoklat Rómába ésLourdesba.
s. magyarok részvétele a chicagói euknrisztlkus
-kongresszuson.
Országos Katolikus Szövetség május hó 14-én három csoportban inditja útnak az ezidei zarándoklást. tQTTtiSb két csoport Olaszország szenthelyeit és Rómát keresi fel, a harmadik csoport pedig o fenti programmon kivül Lour-desba is zarándokol.
Az I. csoport részvételi dijai:\' 1,800.000-tól 5 500.000-ig, a II. csoport részvételi \' dijai 4000.000-tól 9,500.000-ig, a III. csoport részvételi dijai: 4,800.000-tói 6,800.000 koronáig. Mind a három csoportba való részvéielre az Országos Katolikus Szövetség központi irodájában (Budapest, IV. Ferenciek-tere 7., 111. lépcső, I. emelet 8.) személyesen vagy Írásban lehet jelentkezni.
Az Országo3 Katolikus Szövetség a junius 20—24 napjain Chicagóban rendezendő eu\'ka-riszlikus kongresszuson a magyarok részvételét biztosította. A. magyar csoport junius 7-én reggel 7 órakor indul el Budapestről. Az euka-risziikus kongresszussal kapcsolatosan Chicagóban az amerikai magyar^oapság hetybizottságot alakított, mely már is összeállította a köngresz-szus magyar szakosztályának programmját, mely szerint az óhazából 11 egyházi és világi, az amerikai katolikus magyarok közül pedig 7 egyházi és világi szólal fel. Ez a bizottság vállalta magára az óhazaiak fogadtatását és elhelyezését is. Magyarországból a magyar püspöki kar megbízásából Hanjuer A. István váci püspök utazik ki. - Csernoch János dr. bíboros, Magyarország hercegprímása is kiutazik azeukarisztikus kongresszusra Turi Béla kanonok és Meszlényi Zoltán titkár kíséretében. A chicagói eukar(sztikus kongresszuson való J részvételre május l<ig lehet az Országos Katolikus Szövetség irodájában jelentkezni,
J
Harminchét
egy
csempészt, fogtak napon.
Sopron, április 24. Az osz.trák határon a csempészet mind nagyobb és nagyoDb^mérete-kel kezd ölteni. Nincs nap) hogy a"^ soproni fogházba ne kisérnének be 5—lo csempészt, nagyebbára nőket. A tegnapi nap azonban ( rekordnap volt, amennyiben tegnap egyszerre 37 csempész\' került a hatóság kezére. A szigorú büntetések sem tudják megakadályozni, hogy ezt a jövödelmező üzletet ne folytassák a határ-mentén lakók.
fíudapest, április- 24. Törvényjavaslat készül az igazságügyminisztériumban, hogy a csempészeket fogház helyett fegyházbünttéssel sújtsák; -----j1.
Érzem már és látom, végzetünk teljesül, Csepűrágók voltunk -j apránkint kiderül. Szemeket forgatni, nagyokat mondani
— Nem lehet a várost , igy bolonditani I
El hát e városból, el innen messzire, Magasan párolog a ciszternák bűze — Vissza se nézzetek ez uj Szodomára
— Lót asszonnyá válik — ki kíváncsi rája...
Kiki a batyuját a hátára kapva, . Latom, mint lohol ki a város sok Nagyja; Jó tanácsot fogad, vissza egy sem nézne Líha működésük áldatlan helyére.
De mikor elérriek a másik határra
— Ziháló mellükre kereszteket hányva Cinikus mosollyal ismét Összesúgnak:
. Kik megértik egymást, mindig boldogulnak, Újra boldogulnak—----\'—-\'— — —
Elment már szememről a sok tarka álom, \\ A városnak sorát újra búsnak látom. \\ Ujabb ciszternáknak bűze hozzám feljő \' — Undorodva hozza fel a régi szellő.
A város bölcsei még mindig itt járnak, Ahogyan az előtt újra csepüt rágnak ; Szemeket forgatnak, nagyokat mondának "hogyan az előtt, népet ámítanak.
S mig keresztet hányva mellüket döngetik, A városnak népe megint csak hisz nekik. — Ugy látszik megérett korai halálra v" istenes Göcsejnek bűnös Szodotaája ...
P. L.
HIR & K
— Kormányzói elismerés. A kormányzó, az igazságügyminiszler előterjesztésére. Bozzay Jenő zalaegerszegi kir. ügyésznek saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmával, sok évi hö és buzgó szolgálatáért elismerését fejezte ki dr. Kenedy Imre nagykanizsai törvényszéki elnöknek és Szalay László ítélőtáblai címmel és Jelleggel felruházott kir. törvényszéki birónak saját kérelmökre történt nyugalomba helyezésük alkalmával ugyancsák sok évi hú és buzgó Szolgálatuk elismerésül a kir. itélöbirák és kir. ügyészek részére megállapított III. fizetési csoport jellegét adományozta.
— György napja Keszthelyen. Mojzer György dr. keszthelyi járási főorvost, a keszthelyi Iparos-Dalárda diszelnökét, névnapja alkalmával szerenáddal lepte meg a dalárda. Az ünnepelt meghatott szavakkal köszönte meg a kedves meglepetést.
— Megbízás. Széchenyi Emil gróf, a Má-gyar. Vöröskereszt Egylet elnöke, Tóth Piroska tapolcai polgári iskolai tanárnőt a tapolcai polgári fiúiskolánál megalakult ifjúsági helyi csoporthoz megbízottul kinevezte, egyben Sán-dorffy Anna tapolcai tanárnőt, akit a miniszter más iskolához helyezett át, e tisztsége alól felmentette.
• — Kinevezések a postánál. A kereskedelmi miniszter Töltési Antal, Németh Jfösef és Szabó Pál zalaegerszegi II. osztályú post£-altiszteket I, osztályú postaaltisztekké, Kulcsár Károly zalaegerszegi segédszolgát pedig II. osztályú postaaltisztté nevezte ki.
— Tisztviselők hévízi nyaralása. A népjóléti miniszter, az előző évekhez hasonlóan, az idén is utál be tisztviselőket hévizi nyaralásra, 21 napos időtartamra, amely idő alatt a teljes ellátásért, lakásért és fürdőhasználatért a tisztviselők naponként 50 ezer koronát fizetnek. A kérvényeket má\' be is lehet nyújtani a népjóléti minisztériumban.
— Középiskolai tanári képesítés A budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetemen középiskolai tanári képesítést nyert Tóth Pál dr. tapolcai illetőségű tanárjelölt.
— Leégett a barábásszegl gőzmalom. Eddig ismeretlen okból, de a hivatalos megállapítás szerint valószínűleg gondatlanságból eredő tűzből kifolyólag leégett\' Kevács Sándor barabásszegi molnár gőzmalma és kazánháza, 83 métermázsa szemesgabonával és az egész felszereléssel együtt. A kár 400 millió korona. Biztosítva 150 millió koronára volt a malom.
— Szabó Dezső nővérének versei Zala-ban. Szabó Dezső nővére, Szabó Irén, jelenleg celldömölki lakos irredenta-verseinek Zalamegye területén való utcai (házaló) terjesztésére kért engedélyt £ala megye alispánjától. Az.alispán a versek terjesztését (iskolákban és magánosoknál) augusztus l-ig engedélyezte a megye területére Szabó Dezső sorsüldözött nővérének. \'
Elrontott gyomor, kellemetlen szájíz, homlok-fejfájás,\'láz, székszorulás vagy hasmenés
eseteinél már egy pohár természetes „Ferenc József" ke?>erüvi/. % gyorsan," biztosat <•* *eil©-mesen hat. A gyaxórlati orvostudomány igazolja, hogy a Fer«no József víz használata a sok evés és ivás káros következményeinél igazi jótéteménynek bizonyul. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és füszerüzletekben.
— ötven százalékos kedvezményes jegyek
a fürdőhelyekre. Az államvasutak igazgatósága a városi lakosság üdülése, a turisztika fellendítése, .valamint az utazási és kirándulási kedy^ növelésére vasárnap és ünnepnapokon Budjí-^-peströl és a nagyobb vidéki városokból egyes fürdő- és kirándulóhelyekre az ez évi nyári évad tartamára, május 16-tól szeptember 12rig, . csupán\' a kiadás napjára érvényes^50 százalékos mérsékelt pienettérti jegyeket léptet életbe. Még pedig Budapestről a Balatonra, Gödöllőre és Máriabesnyőre, Parádra és Esztergom illetve , Szob felé. Ezenkívül Debrecenből, Egerből, Győrből, Kaposvárról, Miskolcról, Pécsről, Nyíregyházáról, Székesfehérvárról, Szombathelyről és Veszprémből az egyes viszonylatokra. •
— Zalai Házépítő Szövetkezet névvel, az Országos Központi Hiteiszövetkezet tagjaként, a sümegi tisztviselők tömörültek és a részvényjegyzést már meg is kezdték. A szövetkezet i megindította a tárgyalást a Magyar J^osok Gazdasági Központjával, amely 35 éves amor-/ tizációs kölcsönt nyújt a tisztviselőknek, 8 és fél százalékos kamatra, kellő biztosíték mellett.
— Hatvanyoloéves vőlegény. Érdekes házasságkötés történt a nyíregyházai anyakönyvi N hivatalban. A házasulandók: egy 68 esztendős napszámok és egy 69 esztendős .leány". Ezelőtt 53 esztendővel ismerkedtek meg egy-\' mással és 50 éven keresztül éltek együtt. Ez alatt az idő alatt 26 gyermekük született, de közülük; már csak négy van életben. Most e négy gyermek törvényesítése, végett határozták el, hogy törvényes házasságra lépnek.
— A bubi-frizura diadala. A bubi-frízura, ■ amely körül annyi vihar / tombolt már, most diadalmas csatát nyert m)eg. Londoni\' jelentés szerint ugyanis az angol udvarnál a bubi-frizurát hivatalosan is elfogadják udvarképes hajviseletnek. Megvigasztalódhatnak-.a zalaegerszegi bubi-frizurás lányok is: udvarképes a frizurájuk. Most még csak pz van hátra, hogy az Eton-frizura is megnyerje a csatát, néhogy Zalaegerszeg két Eton-frizurás hölgye indokolatlan mellőzésben részesüljön — udvari körök részéről.
Megdrágult Tapoloán a sirásás. A tapolcai öreg sirásó panászos kérelemmel^ fordult a képviseiótestuletnez. Azt adja elő ba^öreg^ sirásó, hogy bizony nagyon olcsó az utolsó lakás elkészítési dija, abból még arra sem jut, hogy magának megássa azt a pár lépés hósszu kis vermet, amelybe valamikor mindenki eljut s amely egyformán ölel keblére mindenkit. A képviselőtestület jogosnak találta a kérelmet és a kis sir után járó dijat 60 ezer, a nagy sir után járó dijat pedig 80 ezer koronára emelte fel.
Az Országos Gazdakör
tagjainak
áruforgalmi Szövetkezete
Budapest, V., Akadémia-utca* 5. szám.
Bnháiaü osiUlya kit hónapi réstletflsetóare ad mlndeníéle rianat, siífont, kanavásit, isebkendíket, késs fórü fehérneműiket, férfi éa nól rahasiöveteket, asztalterítőket, tüggönyöket, nikokit, ponyvákat,
harisnyákat, bélésárukat atb. slb. .
Rezgálicot és raff lát a segolcjóbb napi áron szállítunk.
Mindenféle gazdasági esiköxOket és pedig: kaszát; kapát, vasboronát, láncokat, darálót, cipót, cslimát, bakancsot, botorakat, hat hónapi lefixetésre siálühwk.
Értékesítésre Atreaxtlnk mindenféle mezőgazdasági terményt, bort, élőállatokat, úgymint szarvasmarhát,
sertéseket és juhokat minden mennyiségben.
Az árukba megbízás tesetén kívánatra előleget adunk I
Tojáigytlltó állomáiok létesítéséhez alkalmas egyéneket keresünk, mert külföldre való szállításra nagymennyiségű tojásra van síüksógüat
Vidéken lakó nyugdíjasokat, vagy más alkalmas egyéneket képviseletünk •Ivélfaiasára az egéú ország területén keresünk.


aALAVÁRMFOYF
— Kavarodás a kiosztott földek-miatt: Sümegen a mult héten osztották ki a püspöki uradalomból felparcelfázott u. n. várréti kert-földeket, amelyeket az Országos Földbirtokrendező Bíróság juttatott az igénylőknek. A kiosztással azonban úgyszólván senki sincs megelégedve, mert a legiöbb helyen a teljesen hasznavehetetlen, rész került -kiosztásra. Az érdekeltek megtelték a keílö lépéseket illetékes helyen a szerintük igazságtalan eljárás ellen.
— Májusban osak rokkant célra lehet gyűjteni. A belügyminiszter rendelete értelmében május - 9-élöl n^ájus 31-éig csak rokkant-célokat szolgáló gyűjtések eszközölhetők. Ezzel kapcsolatban a., miniszter májusLulolsó vasár-
*^napját és az ezt megelőző szombatot rokkant-napnak nyilvánította.
— A tapoloai volt úrbéres blrtokosság
tulajdonát képező, de Tapol.ca nagyközség nevére teiekkönvvezett ingatlannak telekkönyvi kiigazítása ügyében, alispáni rendeletre, a községi képviselőtestület bizottságot Hlldött ki, melynek-"feladata a tulajdonjog megállapítása. A bizottság eltröke: Kaszás Károly dr., tagjai Frisch László és Handlery Gusztáv a község részéréi, valamint Szollár , Qáspár és Takács István a közbirtokosság részérői.
— Aki mesterséges aranyat tud csinálni.
A, soproni rendőrség őrizetbe vette MüllerWal-ler osztrák írót,\' aki -útlevél nélkül jött át a határon. Az iró, a faggatás alkalmával, azt vallotta, hogy megtalálj a mesterséges arany gyártásának a titkát és ennek értékesítése céljából jött át a határon. A zavaros beszédű irót egyelőre őrizetben tartják.
— Jelentkezett 82 újságíró-sorsjáték főnyereményének nyertese. Április 8-án megtartották az újságíró-sorsjáték első főhuzásál. Ez alkalommal több száz értékes nyereménytárgyat sorsoltak ki. A K5o millió értékű főnyereményt, a négy szobai teljes lakásberendezés a 13.818. számú sorsjeggyel Eckhaidt József kOfaragó segéd, peserzsebeti lakás aki már át is \\(ette a főúri lakásberendezést. Érdekes véiétleh, nogy
- a nyeremények nyolcvan százalékát a vidéken nyerték. \' /
1926 április 25.
Lőwcnstcin Jakab és Ignác cég ugy. a maguk, valamint alkalmazottaik nevében mély megilletődéssel tudatják, hogy hű alkalmazottuk és munkatársuk
V
Breiner Fülöp úr
tfzorhbat déli 12 órakor hosszú szenvedés i\\tán elhunyt.
Temetése vásárnap délután 5 órakor lesz.- .
,Zalaegerszeg>.. 1926. április 24.
« \' «
Emlékét mindig kegyelettel togjuk megőrizni.:so mtAois m^mnfmt^
AZ UTÁUZATOKTÓL>^^
1 1 11 ...... ....
— Hirek röviden. A Leirer-féle gyilkossági Ogy főtárgyajását kedden kezdik meg. — Mikes János p,róf szombathelyi. megyéspüspök felkereste sárvári kastélyában\' Ferenc bajor királyi herceget, akivel a Sárvárott építendő uj templom ügyét beszélte meg. — A Hágában elítélt Olcbváry Ödön ellen kibocsátott elfogató parancsot az ügyészség visszavonta. A három hónapi fogház leülése utan a frankügy főtár-gyalására tanúképpen idézik meg Olchvaryit.
— Győri jelent^ szerijit Nagybarátfalu község elöljáróságához betörtek és onnan a Wertheim-szekrényböh 38 millió koronát elraboltak. A Vizsgálat megindult. — A hadikölcsönök megoldását Bethlen miniszterelnök vette a kezébe.
- — A háborús Törökország. Angorai jentés szerint a török kormány rendeletet bocsátott ki, -melynek értelmében a katonaság rálőhet minden idegen repülőgépre, mely Csataldzsától keleti irányban török terület felett repül. Törökország iiáborus készülődése jóval nagyobb, mint sejtették. \' • ~
— Gazdasági gyakorlótelep Iskolák számára. Tapolca nagyközség* képviselőtestülete, Zala vármegye kir. tanfelügyelőjének felhívására, a tapotcai polgári fiu-és leányiskolák számára, sazdasági gyakorlótelep céljaira, a községi faiskola egy részét átengedte.
x Egy kis gyári hibával angol gyapjú mellények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár • kötöttáru-gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zala* egerszeg, kaphatók.
ába?
Ha táj a lábat ugy használja a már kipróbált
kámforos Fortuna lábsQt,
melyből 2 3 láblürdó megszünteti a sok járás, ált-dogálás sportolás és egyéb megerőltetésből keletkező lábfájásokat.;Megszabaditja a legmakacsabb tyúkszem és börkeményedéstől. káinfortartalmánál fogva felfrissíti az izmokat és azonnal* megszünteti a
Iá bizz adást.
Egy dobóz ára: 1 pengő 12.500 korona.
Kapható a fóraktárban: Bodnár Jené gyógyszerésznél Budapest, VII. Dob-utca 89.
Póstán, utánvét mellett. BecdeléSDél hivatkozni c lapra»
Bethlen be&zádósiuk hatása.
Budapest, április 24. A közvélemény annak a ! beszédnek haiása alatt alt, melyet Beihlen. Ist-\'\'ván gróf miniszterelnök mondott a Tisza serleg lakomán\'. Különösen nagy hatást gyakoroltak külpolitikai fejtegetései, amikor megállapilolta, hogy a mai állapotok fenn nem maradhatnak s utalt arra, tiogv az utódállamok előbb-utóbb Orosz- vagy Németország vazallusává lesznek. Ilyen \'fenyegető körülmények közölt az ország erősítésére kellene törekednünk, nem széthúzásra. Szavai még az ellenzék táborában is méltánylásra talállak. *
Peyer obsirukdós baszúddel fenyagetc^tk.
Budapest, \' április 24. Payer Károlyt a Ház tudvalevően 30 napos kizárásra ítélte s büntetése a jövő hét keddjén lejár ugy, hogy szerdán • már ibtnet megjelenhet a Ház ülésén. Mint mondotta egész napos, vagyis nyolc órás beszédet fog mondani.
Mlt^^JettteneK Britind szavai.
Párizs, április 24. Francia politikai körökben élénken tárgyalják Briandnak a frankhamisítás Ügyében hozzá intézett interpellációra adott válaszát, mely szerint arr? törekszik, hogy teljes világosságot derítsenek a cselekményre és az igazságtétel nem fog elmaradni.\'igazságtétel alatt egyes vérmes elemek arra gondolnak, hogy Briand-t nem elégíti ki a magyar bíróságnak eseilegcs marasztaló ítelete, hanem még más megtöri^ intézkedésekre is gondöí^az országgal szemben.
x TUdŐbetegek, súlyos gyomor-, vesebajosoknak kigyógyulásához megküldi új sikeres > eljárását és receptjét Ur. Balog Ccza v. kórházi \' főorvos gyógyintézete Budapest, Gróf Zichy ! Jcnö-utca 23. (tevéire válaszol.)
Tündérvásár
legújabb és legolcsóbb f"
képes gyermeklap V-
kapható
KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.
— Padokat a pályaudvar perronjára. A zalaegerszegi vasúti állomás,, amelyet szeretünk pályaudvarnak nevezni, nem rftéltó egy nagy megye székhelyéhez. Az épület maga i« vicinájisi „indóház"-formáju \'s egyéb tekinte-tekben is sok\'lcivánni valót hagy hátra. Ilyen hiányossága a zalaegerszegi vasuli állomásnak, hogy a perionon nincsenek,padok. A tavasz beköszöntével a közönség szeret a perronon tartózkodni, > ezért kívánatos lenne, ha az állom ásfónöks\'ég haladéktalanul gondoskodni * arról, hogy a vasúti állomás, mondjuk: pályaudvar, pérronján elhelyeznének 8—10 padot.
— A Hölgy-cigaretta halála. Az eddig különlegességi gyártmányként szereplő Cavalla. cigaretta május 3-ától kezdve általános forgalomba kerül és minden trafikos árulhatja. At ára változatlanul 600 korona marad. A Hölgy-cigareltát ezzel szemben még ebben az évben teljesen kivonják a forgalomból.
— Országos vásár. Hétfőn, folyó hó 26 án Zalaegerszegen- országos kirakodó- ás állatvásár lesz, \\melyre hasított csülkű állatok akadály nélkül fölhajihatók.
— Az Aranykönyvbe folytatólagosan beírta \' nevét Gergácz Júlia 10 ezer kóronával,
— Qyülnek a bronzdarabok. Bolerálzky Gyula tanárnak buzgó tanítványai többszöri ismétlések után Újólag szedtek: a1 III. gimn. osztány ötödfél -kiló, s a IV. gimn. osztály negyedfél kiló rézhulladékot.
— Járási tiszti értekezlet. Ma délelőtt járási tiszti értekezlet volt a zalaegerszegi főszol-gabiróságon, ahol a fővárosi szegény gyermekek nyarultatási ügye is napirenden szerepeit,
— Kényszereoyezség. A zalaegerszegi kir. törvényszék Alslíidler Sándor lenti-i be nem jegyzett vegyeskereskedő ellen megindította a csódönkivüli kényszeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelő : Nábráczky Hajós Béla dr. lenli-i ügyvéd. Követelése^ bejelentése május 19-ig. Az egyezségi tárgyalás határnapja julius 19.
Gondnokság alá helyezés. A zalaegerszegi kir. törvényszék illiás Róza sümegi lakosi gondnokság ala helyezte.
— A? Italmórési Illetékek ujabb Összeírása ós kivetése. Az italmérési illetékek megállapításának érvényességi ideje cz év végén lejár s\'igy a pánzügyigazgatóságok már az uj kivetést készilik elő. Az uj illetékek kivetése valószínűleg szepleniherben kezdődik meg és ismét három évi időtartamra fog szólni. A kivetésnél, mint értesülünk, figyelemmel lesznek a leromlott gazdásági viszonyokra.
— Romlott az Allate^lszBégügy Zalában. A megyei törvényhatósági allatorvos jelentésé szerint 20 község van a megyében megfertőzve állati betegségekkel, igy az állategészségügy, az előző kimutatas idejének megjelenése óla rosszabbodott. Fertőzve van : lépfenével: Kustány ; veszettséggel: Díszei; ivarszervi hólyagos kiütéssei: Kustánszeg, Zalasjtabar, Óhid; lórühkórrul: Baglad,. Kányavár; sertés* 5 orbánccal ■ Vörrü ; sertésvésszel: Lentiszombathely, Szijárlóháza, Bahtoncsicsó, Balatonkövesd, Óbudavár, Alsópáhok, Balatonmagyaród, Pör-defölde, Kisbucsa, Orbányosfa, Tilaj és Zala-csány.
— A veszedelmes parancs. A borzalmas rinoccroszok, a vadbivaiy-csordák\' és a .vaksi orrszarvúak birodalmában, a legsötétebo Afrikában átélt kalandjainak harmadik füzete jelent , meg most Debreczeni Gyulának, aki Egy magyar katonatiszt kalandjai a legsötétebb Afrikában cim alatt a legizgalmasabb utazási és vadászkalandjait irta meg. Az eredeti fényképfelvételekkel illusztrált harmadik füzet tartalmából megemlítjük : A veszedelmes parancs, Halálos iszonyúság, Kaland az óvatos vadbivalyokkal, A vaksi orrszarvúak és borzalmas rinoce-roszok köpött, Guerillaharcok állatokkal és emberekkel, Mire jó a keményfa, A „hózentráger", Hogy lehet Afrikában ütközetet nyerni, Váratlan találkozás stb. Minden füzet teljesen befejezett egész s 5 ezer koronáért minden könyv- és újságárusnál kapható. Kiadja a Magyar könyvkiadó, Budapest, VIII., Szentkirály utca 23.
QANÁN-6EH0ZATAL
rmmi
BtmtfFON:l62:í55J
1926 április 25
ZALAVÁRMEGYE
legolcsóbb bevásárlási forrása:
_ Az ortaházal tűz. Megirtuk, hogy Orla házán, valószínűleg gyermekek gondatlanságából kifolyólag, a Tólh Ferenc poriáján levő szalmakazal lüzel fogott s a tűz csakhamar to-valerjedt. A főszolgabíró jelentése szerint leégelt Tóth Ferenc pajtája, a benne levő takarmánnyal és gazdasági eszközökkel 23,750,000, Tóth János pajtája és sertésóla 14.800,000, Kulcsár Gábor pajtája 43,800,000, Dömötör József pajtája 6.200,000, Gerencsér György lakóháza és óljai 13,900,000, Koczfán József^stállója, kamarája és pajlái 35,550,000 és özv. Koczfán Jánosné pajtája, kamarája és serlésóla 7,700,000 korona ériékben. Biztosítva csak Koczfán József épületei voltak 1,300,000 koronára. A\'tűznél egy gazda könnyebb égési sebeket szenvedett.
«t o V fl> X M
0 w
9
X *
0) n c
ETERNIT pala elárusítóhely IZ
legprímább minőségű
petróleum, gázolaj, autó- és motorbenzin, autó-, traktor-, henger- és gépkenőolaj, gépzsir, kocslkcnőcs
topható: X
fommer Sándornál
ZAUEOERSZKGfiN
Ml terhénykereskedés
0> *
TI
o
u 3
a
rs 0
3
®
Fisctal Ede és Fia, Zalaegerszeg
Eötwös-utca 10. szám. T.l.fonszám 106.
Kerkay József
szoba-, címfestő és mázoló
Zalaegerszeg, Jákum-utca 27. sx.
Vállalok: szobafestést a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig. — Butorfényezést valamint épületmázolást a legjobb kivitelben.
SZOLID ÁRAK, PONTOS KISZOLGÁLÁSI
SPCfrtT.
• ••••
A Szombathelyi Vasas Zalaegerszegen.
Holnap,\' vasárnap, délután 3 órai kezdettel a zalaegerszegi MOVE-pályán bajnoki labdarugó-mérkőzést tart a Szombathelyi Vasas a MOVE Zalaegerszegi Sport Eegyleltel. A MOVE felállítása a következő : ^
Miilei I. ^ Bakány, Bubits,
Pál, Simon, Fáth. Zsallár, Juhász, Lang, Horváth, Kulcsár. Tartalék: Miilei II., Simonics, Pintér.
DELEJ-SO
Kittié Miiszer! Radioaktív! Kitttnó háxlsser1
Ówndús ásványi sók. kén- vas- és szénsavtartalommal
köszvény, csúz, rheuma, ■ Ideggyengeség; fáradtság, tesli fájdalmak
slb; ellen.
*
ügy nagy csomag ára használati utasítással 20.090 K.
Kapható : PATIKÁBAN, DROGÉRIÁBAN.
Főraktár: SZUAVIK LEÓ gyógyszerész Budapest, VIII. Szcszgyár-u. 1. szám. - Telefon J. 81-71.
Egyedül a „Delej-só" valódi, patkó védjeggyel.
óvakodjunk a silány utánzatoktól I
APRÓ HIRDET éS EK.
«
JANKAQYÖNÜYE vendéglő más vállalj miatt eladó. Érdeklődni ugyanott tehet.
ELSŐRÉNDÜ
GÉPSZIM VARRÓSZÍJ
minden méretben
állandóan és a legolcsóbb napi áron kapható
DEDTSCH MANÓ FIAI bőrkereskedőknél ZALAEGERSZEGEN.
s Telefon 66.
0
ERDÉLYI JENŐ
>
vas-, fém- és gépipari vállalata
Zalaegerszeg. Telefon 43.
Uj és használt gazdasági gépek Hofherr-Schrantz és más gyártmányúak raktáron. — Szivattyúk, vízvezeték berendezési anyagok.
Gépjavítások, kut-, vízvezeték és villany felszerelések. — Autogén hegesztési munkákat is vállalok. Költségvetést díjtalanul nyújtok.
" \'---------- V l-----
Tejgazdasági gépek és alkatrészek készülnek II
TÓTH GYULA
ANOOL URlSZABÓ ZALAEGERSZEG
(Arany Bárány épület).
Telefon 191. sz.
Nagy választék Londonból érkezett angol szövetekben
Gyermek
Ihn \'M
es
VÁSÁR

l-l


p > r
<f ♦ > ^
Telefon 170


ÉS IND*1
ALAEGERSZEGEN
< M*í s« n-y


DIVATARU
ÜZLETÉBEN


Telefon 170
ZALAVÁRMEGYE
1926. április .
Megérkeztek
az 1926. évi legújabb typusu
piros, zöld és szürke szinü .
Állandó készletünk van azonkiv\'ll Fordion traktorok* bu és annak összes tartozékaiban. Az összes Ford-gyártmányok azonnal szállíthatók eredeti gyári áron és legelőnyösebb lizetési feltételek
mellett. > .
Mellf is Pintér Szombathely
A .Ford Motor Company" autorfzált képviselete , Megbízottunk \'
Faragó Ferenc cég Reszthelyen,
(Telefon 73. »t)
aki mindennemű felvilágosítással készséggel szolgál.
Mázoló és művész-ecsetek. Falminták
A festés csak akkor szép és tartós, ha megbízható, elsőrendű és minden idegen anyagtól mentes
festéket
használunk. Ilyen kapható
Mayer József
festék-, fűszer- és gyarmatáru nagykereskedőnél
zalaegerszegen
Telefon 78.
Pontos kiszolgálás. — Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel szállítok.
pm ?
*
§T
r £
a
» I
Lakkok, Firnlsz, Kromofag, Denat. szesz. Angol és belföldi hlntólakk.
RISZT SÁNDOR
kátfároester ZalaegBruso, VOrüsraarty-atca 29. u.
Telefon 197.
Aranyéremmel kltOntetve!
Ajánlja salát-kéuttaényH
borosbordóit.
D|
transport bordók
nagyobb tétslboa eladók.
ÍÖZGáZDASAG ÉS PÉRZÖGY.
Egy aranykorona
< dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.385 papirkoronávaJ.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Valuták:
Angol font 347010-349010 Cseh korona 2112-2120 Dinár Dollár
Francia frank Hollandi írt.
Db viták:
Lei Léva Líra Márka
1254-1261 71150-71450 i
2385-2405 28600-28750 276-284 ! 514-518 I 2860-2880 1 -16992-17042
Osztr schill. 10 054-10088 Dán korona 18680-18940
Svájci frank Belga frank Norvég kor. Svéd kor.
13787-13827 2536-2556 15450-15500 \'19100-19160
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel
Kopcnhága
Oszló
London
Milano
Newyork
Páris
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich
28625-28725 1256-1261 16992-17042 372-380 2536-2556 18680-18940 l5450-15500 347000-348000 2867-2881 7137Ü-71570 2375-2391 2113-2120 514-518 \\19100-I9J60 10-060-101)90 13785-13827
Budapesti termónyjelentás.
Búza 410.CC0, Búza (tiszavidéki) 415 000, Rozs 730.QOO, Takarm. árpa 230:000, Sörárpa 280.000, Zab 252500, T ngeri 197000, Korpa 175.00Ö, Repce 620 000, Köles 2IO.000, Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Síéna--, Szalma----. *
Zürichben:
Magyar korona 0*0072 50 00 osztrák korona 0-0073 05 Prancia frank 17.40, sz.okol 15 3«K dinár 9115
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegcrszcci hetivásáron az árak a következők voltak : búza 3S0.000, rozs 210.000, árpa
230.000, zab 210.000. tengeri (csöves)---, tengeri
220000. marhahús 16.200, sertéshús24, borjuhuí. 28 erer K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai. ,
Huszkoronás magvar arany: 286.000, huszkoronás osztrák aranv: 286.000, ezüstkorona: 5700, régi ezüstforintos: 15,200, ezüst ölkoronás: 28.600 korona.

Értesítem ax Igen tisztelt hölgyeket, hogy kalap, szalonomat^
fűző raktárral
bővítettem ki. Állandóan raktáron tartonua leV. jobb minőségű és legmodernebb fűzőket, melltartit, harisnyakötőt stb. Szives megkeresést kér:
LÉRÁNTH IMRÉMÉ
női kalapszalon ZALAEQER^ZEG, Kossuth L-u. 2.
Ne
DOBJA KI
pénzét minden lim-lomért, s ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a

Laptulajdonoi. /!ALAVARMf OYÍ l.pki«dó«ár»»»4®
ra.i.rk.tita .• aziKCRis mArton. f.l.lfll ai.rk.utd : HCRBOLY fcrcno. r.l.lflt kiadó : KAKAS AOOSTON.
Építkezési anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
épitkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI
. . Telefon 15.
eladás nagyban és kicsinyben.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, TOfej, Qutorfölde, Nova, Bak, Zalalövő.
szállítom minden hitelképes egyénnek, s nem kell ezért idegenhez fordulni
kakas ágoston
könyvnyomda, könyv-, papir- és irószerkereskedés, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEGERSZEG.
»
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
Ptafiiket, kabátokat, bandákat,b női ós gyeruekinliákat
BÁTOR! SÁNDOR
r
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
vételkényszer nélkül az árnbáz hatalmas raktárát és kirakatalt.
t. éVíolyam
Kalaegersaeq, 1328. április 27 Kedd.
Ara 1500 korona,
/
94 sí ám.
politikai napjülap
Kijelenik nlatei hétHmpJMfoL - Iléfüeléi: »n hónapra 25.000 K, negyedén® 75.000 i. - Sierketiiéiéc é> kiadóhivatal: Itlaettrmf. liMnyMir 5. Telelt* tfl
A munka nemessége, c .
Az egyes társadalmi osztályoknak mind-ílrflbben hangoztatott panaszai, a széles nép-/ ütegeknek úgyszólván naponként megismétlődő ~ löliaidulásai arról győznek meg bennünket, hogy i jelenlegi népképviseleti rendszer kezdi kiélni piagát. A törvényalkotás nem terjeszkedik ki olyan mértékben a különböző társadalmi rétegek külöhös érdekeire, hogy ezek az érdekek Jregfelelő védelemben részesülhetnének. A mult csütörtökön országszerte megtartott tüntető gyűlések, amelyeken az iparosok és\' kereskedők x panaszolták föl sérelmeiket, letagadhatatlan bizonyítékai voltak annakr hogy a törvényhozás nagyon sok jogos érdeket hagy figyelmen kivül. Amin nem is csudálkozhatunk, ha a mai parlamentek (nemcsak a magyar) összetételét vizsgáljuk. A különléle érdekeltségek nem nyernek képviseletet a parlamentekben, a képviselők tehát, — bárha mindegyikök bizonyos társadalmi osztályh\'oz tartozik is, — nem képviselhetik az egyes osztályok érdekeit olyan határozottan, mintha bizonyos társadalmi osztály, vagy érdekelt ség juttatta volna őket a törvényhozói tiszthez.
Azok a pártkeretek, amelyek ma a nlagyar ■emzetgyülés tagjait magukba foglalják, nem elegendók az egyes társadalmi rétegek különleges érdekeinek képviseletére és védelmére. Mindegyik csak pártpolitikai elveket vall, amelyekbe begyömöszölik a földművelést, ipart, kereskedelmet, kuliurát, közigazgatást, pénzügyet és igaz-dgögyet, parciális érdekeket tehát nem szolgál-, balnak. Ennek a következménye «zután az, hogy lem tudják pontosan megállapítani, mik az egyes osztályoknak érdekei, jogos kívánságai, hanem egy kaptafára húznak mindent, s annak nyomán fakad a sok keserűség és panasz. A kisgazdák érdekében, — annak dacára, hogy megvan a külön pártszervezetük, — a nagybirtokosok dolgoznak, a kisiparosok érdekeit a gyáriparosok, a kiskereskedőkét a bankigazgatók védelmezik és igy; megy ez tovább. Csak természetes, hogy ilyen rendszer mellett, ahol nem juthat szóhoz az, akiről beszélnek, aki felől határoznak, hiányos marad minden intézkedés. De érthető az is, hogy, ha bizonyos társadalmi osztályok, foglalkozási ágak külön szervezkednek, hogy érdekeik védelmére a maguk kebeléből küldjenek képviselőket a parlamentbe.
Ez azonban nehéz munka, mert az egyes foglalkozási ágakhoz tartozók nem élnek a választókerületekben olyan sürüen, hogy a győzelem reményében állithatnának jelölteket. A kisgazda és tisztviselői többség sohasem fog kisiparost választani; viszont nagyobb ipari centrumokban hiába lép föl kisgazda programmal valaki. A mai rendszer mellett tehát tisztán cfcak politikai szempontok dirigálhatnak a választásokon. A jelöltek azután — tudjuk — mindenkinek egyformán Ígérnek s annyi Ígéretet visznek tarisznyájukban magukkal, hogy rendesen egyiket sem tudják beváltani. Nem is érezhetik egyik osztálynak a fájdalmát jobban, mint a másikét, »em szolgálhatják az egyiknek érdekeit hatásodban, mint a másikét, mert az egyiknek ép u&y képviselőik, mint a másiknak: maradnak tehát a különleges érdekek ismeretleneknek és így kielégítetleneknek.
változtatni kellene azért a választási rendjéén, hogy a törvényhozás minden népréteg-•01 rekrutálódjék, mert csak igy szerezhet tudomást a különféle szükségletekről, csak igy gondos-fodhaiik a mindenütt fölbukkanó bajok orvoslásáról.
Hogy mennyire, nem akarják az erre irányuló "ojgaimal sokan megérteni s mennyire nlncse-*ek tisztában még az intelligens emberek sem •»al, hogy joga van mindenkinek a törvényhozásban nemcsak szavazatával, de közvetlenül, tiint képviselő résztvenni, arra jellemző az, ami P«r évvel ezelőtt a kommün bukása után Zala-
egerszegen történt. Egy — nem lenézésből, de magyarán kimondva — paraszti sorból fölemelkedett tisztviselő, aki mellesleg megjegyezve büszkén vallja magát a jogtudományok doktorának, — a kisiparosok szervezkedését igy intézte el: „miféle szervezkedés ez, mit akarnak iparosok a parlamentben" ? Ez a jó ur tehát nem juttatna iparosnak a parlamentben helyet, mert „csak" iparos. Neki tehát, mint jogtudornak, megfelel az, ha az iparról és iparosról nagybirtokosok, fiskálisok, papok és kisgazdák hoznak törvényt. Azért is van olyan fényes helyzete nálunk az iparnak, mert róla nélküle határoznak.
És hány ember, hány magas intelligenciájú ember gondolkodik igy I Ezt a gondolkodási módot kell először megváltoztatni. Meg kell a huszadik század emberével ismertetni az igazságot, hogy ma csak egy nemesség van, a munka nemessége, mely szemlélhető is mindazokban, akik munkájokat hiven és becsülettel végzik. A munka nemességében tündöklők pedig nemcsak nem zárhatók ki a parlamentből, de sőt gondoskodni kell arról, hogy ott nekik is helyük legyen. A becsületes magyar iparos nem válik szégyenére a magyar parlamentnek.
Komoly üzleti sikere van az ezldel
Budapesti Nemzetközi vasárnak.
A Budapesti Nemzetközi Vásár területe közel egyharmaddal nagyobb az előző évieknél. Egyedül-* Mezőgazdasági Gépipar is \\ sokszorosát foglalja el korábbi területénél. A malomipari gépfelszerelések ezidén két annyi céggel vannak képviselve, mint tavaly. A szőlőgazdaság legmodernebb felszerelési tárgyaiból is jutott szép számmal a Vásárra. De van itt minden, amit a bel- és külföld ipara csak termel, szebbnél szebb pavillonokba gyűjtve, több mint 100, különböző szakma állal képviselve. Különös érdekessége a Vásárnak az ezidén elsőizben szervezett divatipari kiállítás s óriási az érdeklődés a Műcsarnokban elhelyezett rádióipari csoport iránt is.
Az idén a szigorúan vett kereskedő közönségen felül a környék, a távolabbi vidék és a külföld részéről is nagyszámban érkeznek a fó-| városba a földbirtokos és egyéb tehetős érdeklődők is, akik megtöltve Budapest szállodáit, penSioit, a Vásáron szerzik be százféle szük-ségletökel.
Az üzleti élet egyébként az idén már a Vásár első napjával meg is indult. Különösen feltűnt ezúttal a magyar vidéki városok, valamint az oláh, jugoszláv, lörök és görög városok kiküldöttjei részéről mutatkozó nagy érdeklődés géperejű tűzoltófelszerelések, úttest javító- és tisztító gépek stb. iránt. Élénk üzletmenet mutatkozott a textil, a mezőgazdasági gépipar, az agyagipar, a grafikai szakmák, valamint a motorkerékpár- kereskedelem terén.
Érdekes az amerikai vásárlók részéről a szegedi paprika és szegedi cipőáruk iránt mutatkozó erős kereslet.
Végérvényes képet a Vásár eredményéről és hatásáról a magyar gazdasági élet fellendítése tekintetében nyújtani ma nem lehet ugyan még, de már az eddig leszögezett tények is élénk bizonyságát adják annak, hogy Magyarország tényleg a leghivatottabb gazdasági gócpontja Európa délkeletjének és, hogy a nemzetközi gazdasági forgalomnak különösen a keleti államokkal való kiépítése terén a Budapesti Nemzetközi Vásárnak nagy és most már 20 év sikerével igazolt fontos szerepe van.

Az olasz állam és a pápa klbékCtlése.
Budapest, április 26. A kamara a költségvetést tárgyalja Az előadó beszédében kijelentetik,\' hogy az olasz állam fölhagy minden ellenséges-kedé.-a pápával szemben.
Tapolca védi a fővonalát.
Valamikor megmosolyogták Tapolcát és Bdrgőatföt — A Kossuth-Darányi vasút politikai jutaloai.
— Válasz a Tapolcai Lapoknak. —
A „Tapolcai Lapok" vasárnapi számában válaszol arra a közleményünkre, amelyben a balatoni vasutrtak — Tapolca kikerülésével — Keszthelyen át Zalaegerszegig való n^eghosszab-bitását szorgalmazzuk s egyben geográfiái tényként szögezi le, hogy a zalai balatonpart fő-centruma nem Keszthely, hanem Tapolca. Azt mondja továbbá, hogy „Keszthely és HévizM lehetnek európai fürdők, legyenek is, de azért a vidék idegközpontja, lüktető szive mindig Tapolca marad. Természetesen — gazdaságilag. Amikor Darányi vasútja megindult, ez a gazdasági szempont volt a legfontosabb "
Engedje meg laptársunk, hogy ez állításait tisztelettel kétségbevonjuk. Emlékezünk még azokra az időkre, amikor ez a vasút épülte /mennyit kellett hallania Kossuth Ferencnek és Darányj Ignácnak Börgönd és Tapolca miatt De a két miniszter állta a harcot. Tapolcát vedelmezlé Kossuth azért, mert ez adott neki először mandátumot, Darányi pedig akkor is képviselője volt Tapolcának. Bizonyos azonban az is, hogy, ha az \'akkori koalíciós kormánynak ellenzéke van, ez a vasút kikerülte volna ugy Börgöndöt, mint Tapolcát, mert mint hangoztatták a vasút ilyetén megoldásának ellenzői: Börgönd egy puszta, Tapolca pedig nem balatonpart.
Ez a vasút BŐrgönddel és Tapolcával igazán csak politikai jfs nem gazdasági szempontok figyelembevételével épült és éveken át még a saját vidéke is — Tapolca kivételével — mosolyogva beszélt a „Kossuth-vasutrór-ról. Erre talán még visszaemlékeznek Tapolcán is.
Ami már most azt a bizonyos tájékozatlanságot illeti, arra nézve szerényen csak annyit jegyzünk meg, hogy az a vidék, melynek ülőere Tapolca, sehol sem tedezhelő lel. Tapolcának észak felöl még csak szomszédja sincs, déli és keleti vidéke pedig már a vonal mellett fekszik: gazdasági szempontok tehát semmikép sem lehettek irányadók a vasút nagy kikönyök-lésére és Keszthely mellőzésére.
Egyébként megértjük, hogy Tapolca védi fővonalát. Ez elsőrendű kötelessége is. Megértjük annál is inkább, mert mi — sajnos — nélkülözzük azt és érezzük hiányát. Amikor azonban kívánjuk azt, amiért Tapolca neheztel ránk, nem a lokálpatriotizmus beszél belőlünk, mint Tapolcából, hanem az igazság, az egész balatonpartnak, a megyeszékhelynek s a megye nyugati nagyobb felének érdeke.
Mi föláldozhatjuk Tapolcát Keszthelyért, Egerszegért és az . egész Göcsejért, mert itt sokkal jelentősebb gazdasági érdekek nyomulnak előtérbe, amelyeknek elhanyagolása óriási veszedelem egy hatalmas . területre.
Végül mi is tényként szögezzük le, hogy a Kossuth—Darányi-vasút építésénél Tapolca politikai jutalmat kapott, aminek megemlítésétől eddig udvariasan tartózkodtunk. Most azonban laptársunknak tájékozatlanság cimén ellenünk emelt vádjai arra kényszerilenek, hogy nyiltan megmondjuk, milyen „gazdasági" okok parancsolták, hogy a balatoni vasút a Badacsonynál bucsut mondjon a Balatonnak s tervezői megfeledkezzenek arról, hogy Badacsonyon tul, sőt Keszthelyen is van balatnni élet és Keszthely mellett fekszik Hévíz is.
ZALAVÁRMEGYE
926 Gprili
prilís 27.
Utazási kedvezményt a balatoni Kirándulóknak!
Ne csak a fővárosiak, hanem a megyebeliek is részesüljenek abban. - Tizennégyórás utazás fejében megérdemeljük azt-
Mult számunkban vezetőhelyen mutattunk rá a \' balatoni kultusz fontosságára és ismertettük röviden a Máv.-nak azt az elhatározását, hogy a menetrend megjavításával lehetővé teszi a tiszavidéki ember részére is a Balaton megközelítését. Ha Budapestről harmadfél óra alatt \\. el lehet érni a Balatont, akkor Szegedről hama-^ rabb odaérkezhetni, mint Zalaegerszegről. És még hozzá gyorsvonaton, nem nyomorúságosan döcögő vicinálison. De vegyük általában Zala megye nyugali részét,„amelyet a zalaegerszeg —
• rédicsi vasuti/.vonal érint. Mennyi idő alatt ér-kezhetik el azf á vidék a megyéjében fekvő Balatonhoz? . ,
Nincs fővonalunk, nincs egyenes összeköttetésünk a Balatonvidékkel, mert a közvetlen kocsit nem vehetjük közvetlen összeköttetésnek, amikor órftsi kerülőt kell tenni Ukk, vagy Tűrje felé. Ezen a bajon azonban most nem lehet segíteni. De az orvoslást nem vesszük le a napirendről. Követeljük makacs kitartással, hogy Egerszeg közvetlen összeköttetésbe kerüljön Keszthellyel. Addig azonban könnyíteni kell a helyzeten, amint lehet.
Megcsinálták a közvetlen kocsit Budapestre, most van készülőben a közvetlen bécsi kocsi is, sőt van sinaiitónk is, hogy akinek sok a pénze, ebben a szép cifrasárga kalitkában kéj-utazhassék Kanizsáig, illetve onnan Egerszegig.
Ez azonban mind nem elég; mert balatoni összeköttetésünk ezzel nem javult. Zalaegerszegről ezután is csak 7 óra alatt közelíthető meg a Balaton. Aki tehát egynapos kirándulást tervez oda, annak 14 órán át kell rázatnia magát a vicinálison, hogy 6 órát pihenhessen és szó-rakozhassék a Balatonon.
Mig a budapesti ember gyorsvonaton oda-vissza csak 5 órát utazik és 12 órát pihenhet egynapos kirándulásán s ennek tetejébe 50 százalékos kedvezményben részesül.
Tekintettel tehát arra, hogy a göcsejvidéki ember éppen a hosszú menetidő miatt alig szánja el magát balatoni kirándulásra,9 bizonyos kedvezményi kellene részére bizlosilani. Ha már meg akarja látni megyéjének legnagyobb hírességét és szépségét, s ilyen hosszú utazásra szánja el magát,
adják meg neki ii az 50 százalék kedvezményt. Bnnyit megérdemel a megyebeli ember a 14 órás, sőt ennél hosszabb utazás fejében. Azonkívül adjanak Egerszegtől is közvetlen-kocsit Keszthelyre.
Akik megcsinálták a budapesti közvetlen ko-
* csit és a sinautót, mely utóbbi csak luxusszámba megy és oly büszkék erre az eredményre, tegyenek lépéseket eziránt is és majd meglátják, hogy az egerszegi és egerszegvidéki kirándulók száma is megnövekszik, mert némi kis kárpótlást kapnak azért, hogy 14 órát utaznak. A gyorsvonati kedvezmény május 15-én lép életbe, addig még, ha sietnek, miránk is kiterjeszthetné a|Máv. e kedvezményt.
Mutassa ki ezzel is a Máv. irántunk való szives hajlandóságát, amit különösen az utóbbi időkben oly igen hangoztatott.
Krausz Albert továbbra Is fogva
rfqarad.
A nagykanizsai kir. • törvényszék, mint azt megírtuk, március 23-án két évi börtönre Ítélte Krausz Albert kaposvári lókereskedőt, aki Háry Ferenc keszthelyi, gazdászt egy borosüveggel főbevágta, aminek következtébén a gazdász meghalt. Egyben a törvényszék elrendelte Krausz Albertnek azonnali szabadlábrahélyezé-sét, az itélet Jogerőre emelkedéséig. Az ügyész fellebbezése folytán most foglalkozott az üggyel a pécsi Tábla és, a törvényszék határozatát megváltoztatva, Krau^ Albert vizsgálati fogságát az itétet jogerőre emelkedéséig meghosz-szabbitotta. A Tábla döntése jogerős.
A zalaegerszegi klr. törvényszék tanécsalnak megalakítása és Ugy-beosztása az 1926-lk óvn.
j Polgári ügyekben eljáró tanács. Birák: Magi ! Imre törvényszéki tanácselnök és Janzsó Ferenc j dr. törvényszéki bíró.
j Polgári tanács. (Fellebviteli peres és n?m 1 peres ügyek, birtokrendezési, kisajátítási, hitb. j ügyek, ügyvéd elleni panaszok és kényszeregyezségi ügyekben.) Elnök:, Siposs József törvényszéki tanácselnök, helyettese Zeke Gyula dr, törvényszéki bíró, birák: Zeke\'Gyula dr. és Varjú József dr. rendes tagok, Janzsó Ferenc dr. póttag.
Vádtanács. Elnök : Czikó \'János törvényszéki elnök, helyettese diposs József tanácselnök, előadó Janzsó Ferenc dr., pótelőadó Kovács János dr., szavazóbíró Kovács János dr. y
Büntető főtárgyalási tanács(Ez jár el a járásbíróságoktól fellebbviteli ügyekben is.) Elnök Czikó János törvényszéki elnök, helyettesei Siposs Józef tanácselnök és Kovács János dr. törvényszéki biró, birák: Kovács János dr. és Pénzes László dr. Büntető ügyekben eljáró egyesbiró Deseő Árpád dr. törvényszéki biró.
Esküdtbírósági főtárgyalási tanács. Elnök Czikó ^János, helyettese Kovács János dr., birák : Zeke Gyula dr., Kovács János dr., Pénzes László dr., Varjú József dr. rendes tagok; Siposs József és Janzsó Ferenc dr.
Fiatalkorúak törvényszéki tanácsa. Elnök Czikó János, helyettese Kovács János dr., birák: Zeke Gyula dr. és Kovács János dr. rendes tagok, Varjú József dr. póttag. (Az 56.000 -923. 1. M. sz. rtendelet 6 §-a 2. bekezdésében jelzett esetekben egyik rendes tag Pénzes László dr., a fiatalkorúak bírája.)
Az árdrágító ügyek tanácsának tagjai: elnök Czikr János, biró : Kovács János dr. és az esetenként behívandó ülnök. >
Vizsgálóbíró: Deseő Árpád dr., helyetlese Kovács János dr.
Cződbiztos és kényszeregyezségi ügyekben eljáró biró Pénzes László dr., helyettese Zeke Gyula dr. ^ \\
Jövedéki és kihágási ügyekben eljár Kovács János dr., helyettese Pénzes László dr. "Cégügyek előadója: Zeke, Gyula dr.
Haszonbéri ügyekben eljáró vegyesbiróság elnöke: Siposs József.
Birtokrendezési ügyekben előadó Zeke Gyula dr., "kiküldött biró Siposs József, helyettese Varjú József dr.
A nemzetgyűlésből.
Budapest, április 26. A költségvetés vitájának mai első szónoka Karrafi^th Jenő, aki javaslatot terjesztett elő a mentelmi jög végleges szabályozása érdekében. A |költségvetést elfogadja. Várnai Dániel beszél ezután, aki kijelenti, hogy a szociáldemokraták legnagyobb ellenségei a kommunisták. Két grakor elnök fél háromig szünetet rendelt el.
Az .osztrák-magyar kereskedelmi szerződés becikkelyezése.
Budapest, április 26. Az egységespárt elhatározta 12 órás ülések tartását. Azt hiszi a párt, sikerül rávenni az ellenzéket, hogy az osztrák-magyar kereskedelmi szerződések becikkelyezése céljából belemegy abba, hogy a költségvetés tárgyalását ^égy napra megszakítsák. A szociáldemokrata-párt tegnapi értekezletén már határozott is ebben az irányban.
Táviratok — röviden.
"Bukaresti jelentés szerint az oláh király megerősítette Makkay Sándornak református püspökké történi megválasztását. — Gyulán statáriális eljárásban egy gyújtogató legényt kötél általi halálra Ítéltek. — Budapesten majom-miriggyel két fiatalító műtétet végeztek. — A bécsi vendéglősök és kávéházasok elhatározták, hogy mindaddig nem mérnek ki sört, mig a gyárak a sör árát le nem szállítják. — Haas Béla 2 milliárddal nem tud elszámolni.
HÍREK
— Eljegyzés.% Dr. Fürst Jénő zalaegerszegi Ügyvéd eljegyezte Schwarz Anna urleáuyt Nagy. kanizsáról. <Minden külön értesítés helyett.)
— Lelkészek tanáoskozása. A sümegi es-peresi kerület papsága most tartotta meg Ukkon évi tavaszi tanácskozását. A gyűlésen Frászt Endre sümegcsehi plébános az uj egyházi törvénykönyv házassági jogairól szóló részt ma-gyarázja, Huszár Gyula gógánfai plébános a lelkipásztor és a ilivek közötti társadalmi érintkezésről, Szeberényi László a gyermekvédelemről tartott előadást, a kerületi esperes pedig a szenlévi bucsu elnyerésének módozatait ismertette. A
— Közúti felügyelői megbízás. A kere§-kedelmügyi miniszter aN közúti kerületi felügyelői teendők ellátása szempontjából az ország* területét öt kerületbe osztotta be. A második kerület. (ide tartozik Zala, Vas, Somogy és Baranya) felügyelői tendőivel a miniszter Kukin *Vojin miniszteri tanácsost bízta meg.
— Jegyzői állás behelyettesítése. Áz elhalálozás folytán megüresedett nagylengyeli körjegyzői állást\'ideiglenesen Szabó István volt balatonkenesei adóügyi jegyzővel helyettesitették be.
— Áthelyezés. Cseh Géza keszthelyi MÁV. intézőt, a keszthelyi vasútállomás főnökének helyettesét, szolgálati érdekből Hajmáskérre helyezte át felettes hatósága, főnökhelyettesl minőségben:^ Cseh Gézával a keszthelyi vasutas tisztikarnak egyik legértékesebb és egyik legszimpatikusabb tagja távozik a Helikon városából. Itt emiitjük \' meg. hogy a Debrecenbe helyezett Török Kálmán MÁV.- osztálymérnököt banketten búcsúztatták \' barátai és-\' tisztelői.
— Tűz Badacsonytomajon. Április hónap ugylátszik a vörös kakas hónapja volt Zalában. Alig múlott el nap, hogy valahol kisebb nagyobb tüzeset ne fordult volna elő. Vasárnapi számunkban emlékeztünk meg az ortaházai és a barabásszegi nagy tűzről s most újból tűzről kell hírt adnunk. Tapolcáról jelentik, hogy Badácsonytomajon a bazaltbánya kezelősége irodahelyiségének padlásán tüz ütött ki. A bánya alkalmazottai, Bognár Lajos igazgató vezetésével, megfeszített erővel kezdtek neki az oltásnak és sikerült is a veszedelmet idejekorán elfojtani és a tovaterjedést megakadályozni. A kár igy csak néhány millió korona,Mnely biztosítás révén megtérül.
• !— Sorozás Alsólendván. Az Alsólendvát bitoroló jugoszlávok az idén is soroztak a megszállott Lendván. A katonai szolgálatra alkalmas magyar fiuknak most kellett bevonul-niok — Macedóniába. Ugy látszik, a jugoszlávok jó messzire viszik a ,rebelli6" magyarokat, néhóny még valami „ostobaságra" gondoljanak, vagy, uram bocsá\', még tenni is merjenek valamit.
— LovaaUnnepély Nagykanizsán, ASomogy-ZaJarLótenyésztő és Lovassport Egyesület a 6.
Jionvéd gyalogezreddel karöltve Nagykanizsán, a Zrinyi sportpályán legközelebb lovasünnepéiyt rendez. Számok: 1. Kisgazdák lódijazása. 2. Karusszel. 3. Dij-ugratás. 4. Vollizsálás. 5. Kocsiverseny. A rendezést Schmidt Frigyes ny. huszárezredes, egyesületi titkár intézi. . • \'
— A kaszaházal vasbeton-hid építése. A Zala kaszaházai fahidját, miután a póthid már elkészült 8 azt már át is adták a forgalomnak,
t lebontották és megkezdték a földmunkákat, i Az egymilliárd költséggel épülő uj vasbeton-hid I munkásainak a belső fahíd mellett fa-házat építettek. A híd építési munkálatai, mint értesülünk, egész nyáron át tartanak.
— Borellenőrzés Keszthelyen. A keszthelyi járás borellenőrző bizotlág Keszthely területén megtartotta aj* első borellenőrzést, amely alkalommal 31 borból vettek mintát s azokat vegyvizsgálat céljából felküldik Buda-, pestre a szőlészeti és borászati chemlai intézetbe.
legolcsóbb bevásárlási forrása.:
Fischl Ede éa Fia, Zalaegerszeg
E5h»8ft-crf«a 10. siám. TtUfonssám 104.
I
1926 április 27.

ZALAVÁRMEGYE
- Anyakönyvi hírek. A zalaegerszegi áll. invakönyvi-búálalbao 1 mult hét folyamán a következő bejegyzések történtek: Születés: Dervalits István Máv. műszaki altiszt és Kaczor Erzsébet Béla fia. Halálozásod Lang Viktória 48 éves, Szalai Anna 16 éves, Maxim Sándor géplakatos 23 éves, Breiner Fülöp magántisztviselő 64 éves Házasságot kölött 1 pár: Juhász Gyula cipész fekete Herminnel.
__ a vöröshaju linyok és a férjhezmenós. flausmann dr. berlini professzor statisztikát állitolt össze arról, milyen hajú lányok mennek legkorábban férjhez. A számadatok azt bizonyíték — jelentene ki a professzor, — hogy legnehezebben a szőkehaju lányok jutnak párta alá. A barnáknak 6okkal nagyobb esélyeik vannak. A feketehajú lányok még a barnáknál is kapósabbak, de a legnagyobb szerencséjük a vöröshaju lányoknak van, akik ha özvegységre kerülnek is, újra hamar fókötó alá jutnak. De ,van még egy nagy előnye a vörös hajnak — jegyzi még meg a professzor, — hogy t. í. a vöröshaju lányok vagy asszonyok nem — — bolondulnak meg. Például egyetlen német elmegyógyintézetben sincs vöröshaju nó.
- Megtámadta a sertóskan. Árkus Vendel 62 éves sertéspásztort Pusztaszentlászlón megtámadta és több helyen megsebesítette a sertéskan. Árkust a zalaegers^gi kórházba szál-lilolták. Sérülései néhányjnélen belül gyógyulnak.
- A férj ne beszéljen fiatal lányokkal. Sümeg egyik kocsmájában játszódott le a minap ez a kis idill. A férj otthon a szóló le-vére gondolt és — amint ez ilyenkor történni szokott — megszomjazott, de pogányul. Nem messze volt a kocsma, gondolt egy nagyot és megindult. Igen ám, de kedves oldalbordája sem termett bokorban, ő is részesedni kívánt a jóból és belecsimpaszkodott férje urába és ketten állítottak be ama nevezetes kultúrintézménybe, ahol olcsó pénzért drága ihletet, felbuzdulást, és jó kedvet árulnak. Folyt a poha-tazás, mígnem férjemuram egyszercsak észre-
\' veit egy fiatal leányzót, aki nagy nekibusulás-sal iddogált az egyik asztalnál. Nosza, neki sem kellelt több, faképnél hagyta feleségét, aki aki nagy.ban beszélgetett egy ismerősükkel és otí lermett a busuló leánynál és vigasztalni kezdte, de kézzel foghatólag. Eddig minden rendben lenne, de a száz-szemü feleség észre? vell mindent és egy szempillantás alatt férje mellett termett, aki épen akkor fogt^ me£ a lány kezét. Az asszony — ripsz — rapsí — két hatalmas pofont mért le vigyázatlan férjeura orcájára, miközben ékes nyelvezettel adott kifejezést felháborodásának. Egyik, szalonképes meg|egyzése ez volt: Majd adok én neked fiatal leányokkal beszélni. Valószínűleg nem is a beszéd, hanem a kézfogdosás volt az, amit a tüzes menyecske kifogásolt, de az ügynek kimagyarázása otthon történt meg, amúgy íOmegi módra. Hogy hány cserépfazék repült * menyecske fejéhez? — azt nehéz lenne Megmondani. Ebből az a tanulság, hogy a férj vigyázzon magára, de a feleség is a nyelvére és a kezére.
\' — Bizottsági ülés. Az általános vasúti V^m-szedési jog engedélyezése tárgyában május 1-én a vármegyeház kistermében bizottsági ülést tartanak.
— Késiül a zalabaksal hid. A novemberi árvíz nagyos sok hidat elsodort vagy használhatatlanná lelt. Ezeknek a hidaknak a javítása és helyreállítása^ megyeszerte megkezdődőlt. Igy például a ,zalabaksai elsodort fahidnak vas-betonhiddá való átalakítását most kezdték meg. Természetes, hogy az összes hidakat nem lehet egyszerre megjavítani s igy érthető, ha a csesztregi hid építése késik. Viszont a Cseszl-reg környékiek sürgetik az uj — vasbeton — hidat, mert a közlekedés ez i ló szerint úgyszólván lehetetlen azon a vidéken.
— Elkobzott mozl-reklam. A keszthelyi Amazon szálló és étierem a mozi vásznán rek-lamirozta az étteremben játszó jazz band-et. A közigazgatási hatóság a mozi-reklámot „erkölcstelensége" miatt elkobozta, mert a reklám mélyen sértette a jó ízlést. A keszthelyi közigazgatási hatóság ez alkalomból óva int mindenkit hasonló reklamirozástól, mert nemcsak elkobozza a reklámot, henem meg is fhdija a közigazgatási kihágási eljárást. (
— Felülnyomják\' ■ bélyegeket. A korona értékfi levél- és okmánybélyegekét^pengő értékű felülnyomással látják el.
x Egy kis gyári hibával angol gyapja mellények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár kötöttáru-gyufából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók. >
Kékké, rafíia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
KOMLÓS M. MIKSA
ZALAEOERSZEO.
szInhAz és hozi.
. •••• «
Páris.
Bemutatja az Edison-mozgó április 28-án. Művészileg igazi szép film a Páíis. A dolgozó Párisi, utcáit, látványos szépségeit örökiti meg ez a film, azonkívül nyitott szemmel látjuk a művészei, az álmok vágyak, és röpke mámorok városát, ahogy Páris a kulluremberek fan-taziájában is él. Főszereplőnője Dolly Davies a megtestesült báj és póézis a filmen, partnere Perre Magnier a művész ember, a hivő, rajongó fiatalság. Minden ami ezen a filmen lálható csupa művészet, csupa kultura és szépség. - Minden ember előre biztosítja jegyét erre .az előadásra, amelyet lehetetlen elmulasztani.
— Bevetett területek bejelentése. A városi hatóság felhívja mindazokat, akiknek bevetett területeik vannak, hogy e területeket saját ér-dekökben bejelentsék. A bejelentések május hó 1-én délután 3 órakor kezdődnek a városháza nagytermében.
GAZDASÁG.
Pártoljuk a hazai Ipart.
i.
SPORT.
| aaaa
| Szombathelyi Kereskedelmi—Zalaegerszegi Kereskedelmi 2:2 (1:1)
. Egyenrangú ellenfelek küzdelme A második félidő 43-ik percében egyenliteneK ki a szombathelyiek tizenegyesből. A technikailag fölényben lévő szombathelyieket ellensúlyozta a zalaegerszegiek lelkes játéka. A zalaegerszegiek közül kitűnt Bácsay szép védéseivel. Oóllövők : Bauer, Magyar és Singer (2). \\ — Ugyanaznap került eldöntésre a ping-pongl melyet 14-1 l-re a zalaegerszegiek könnyen nyertek el. Újra megmutatták, hogy Egerszeg messze fölülmúlja a vidék ping-pong sportját.
Szombathelyi Vasas-ZSE 4:2 (3:1).
A tegnap} bajnoki mérkőzésen a szombathelyi csapat megérdemelt győzelmet aratott. A ZSE-ből két játékost birósértésért kiállítottak.
Amikor azt látjuk, hogy a körülöttünk fekvő államok hovatovább jobban elzárkóznak nyers-terményeink elöl, megnehezítik állat és gabonakivitelünket, .akkor nekünk gazdáknak is köté-tességünk ahol csak lehetséges magyar ipari terméket vásárolni és használni, annyival is tnkább, mert ujabb időben sajnálatosan tapasztaljuk, hogy a külföldi ipari termékek riem mindég kifogástalanok. Áll ez különösen a műtrágyákra, eléősorban pedig a szuperfoszfátra amely műlrágyát hazai gyáraink kitűnő minőségben és nagy mennyiségben gyártják és mégis a külföldi gyájpk elözönlik az országot hitvány műtrágyatermékeikkel. Utóbbi időben reformfoszfát név alatt hoz forgalomba egy külföldi gyáros itt hazánkban\'műtrágyát, amely jóval olcsóbb ugyan mint a szuperfoszfát, de sokkalta értéktelenebbé. A foszforsav tartalmú műtrágyák értékét a bennük levő foszforsav oldhatósága szabja meg. A szuperfoszfátban
16 - 18 százalékos vízben oldható foszforsav van, ellenben a reformfoszfátban vízben oldható foszforsav vagy egyáltalán nincs, vagy csak egynéhány, legfeljebb 4 százalékos; azonkívül van benne 6-8 százalék citromsavban oldható foszforsav is, amely azonban nem olyan értékes, mint a vízben oldható. Elárasztja e külföldi gyáros az ország gazdáit reklámokkal, amelyben 22-24 százalékos foszforsavat igér, de mint a fentebbiekből is látjuk, annak csak egy kis töredéke bir értékkel, nagy részét a növények mint oldhatatlant nem használhatják fel. Az olyan foszforsavtartalmu műtrágya megvételétől, amelyre .egyszerűen rámondják, hogy össz foszforsavtartalma 18—20-28 százalék tartózkodjék a magyar gazda, ha még olyan olcsón kínálják is, mert ezeknek a műtrágyáknak hatása nincs arányban az árukkal. /
II
Gyermek
DIVATARU ÜZLETÉBEN
Telefon 170
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 170

ZALAVÁRMBGYE
t\\
W
Hegérkeztek
\' . az 1926. évi legújabb typusu i piros, zöld és szürke szinü
Állandó készletünk van azonkívül Fordion traktorok* kan és annak összes tartozékaiban. Az összes / \' Ford-gyártmányok azonnal szállithatók eredeti gyári áron és legelónyö-> \' \' sebb fizetési feltételek i mellett.
He\\H is Pintér Szombathely
A .Ford Motor Company\' autorizált képviselete Megbízottunk 1
Faragó Ferenc cég Keszthelyen,
(Telefon 73. •».) /
aki mlndenne.mü felvilágosítással készséggel szolgál.
Henger-, Gép- és Autáolajok
h
E
N
%m-
! s
f i
Az idó drága, de a tüzelőanyag is. Aki olcsón elsőrendű a megbízható tnielóanyagot óhajt magának a cséplés! idényre biztosítani.
Benzin,
Petroleum és Gázolajban,
az forduljon bizalommal hozzám. Aki ezt nem teszi, az saját érdeke ellen cselekszik.
* Árajánlattal készséggel szolgálok.
Mayer József
zalaegerszeg
Telefon 78.
I laijfiMlwriM PsíroJsoi 8. T. ierakaía.
Kedvező fizetési faltételek.
X
01
8 Oi
9 <
tt M
9 0
•H
a
o-*
"7
ÍÖZGAZDASÁG ÉS PÉNZÜGY.
\\ ••••
\\ Egy aranykorona
a dollár hivatalos árfolyama szerint egyenlő 14.385 paplrkoronával.
A budapestiértéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
1926. április 27.
Tatnták:
Angol font 347060-349060 Cseh korona 2112-2120 Dinár 1254-1261
Dollár 71100-71400 Prancia frank 2397-2417 Hollandi fit 28625-2877> Lel 280-288
Léva 514-518
Ura . 2860-2880
Márka 16979-17039 Osztr schltl. 10-062-10-096 Dán korona 18675-18735 Svájci, frank 13783-13823 Belga frank 2527-2547 Norvég kor 15330-15380 Svéd kor. 19100-19160
OöTtsAk:
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel
Kopenhága
Oszló
London •
Milano
Newyork
Páris
Prága
Szófia ^
Stockholm
Wien
Zürich
28650-28750 1255-1260 16975-17039 276-284 2527-2547 19675-18735 15330-15380 347060-348060 2866-2880 7136O-71560 2387-2403 2113-2120 514-518 19100-19160 10-068-10098 13783-13823
pudapestl terményleientés.
Búza 410.C00, Búza (tiszavidéki) 415 000, Rqts 230.000, Takarm. árpa 230.000, Sörárpa 280.000, Zab 252 500, T ngeri 197000, Korpa 175.000, Repce 620.000, Jíöles 21^.000, Répa-, Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Sfcéna--, Szalma ----.
Zürichben:

Magyar korona 0-0072 50 W otutrák korona 0-0073*05 Francia Irank 17.32 5 szokol 15 33, dinár ,9115.
Zalaegerszeg) piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszeei hetivásáron az Arak a következők voltak : búza 370,000, rozs 210.000, árpa
230.000, zab 220.000, tengeri (csöves)---, tengeri
220-000, marhahús 16.20Q sertéshus24,borjuhufcv28 ezer K kilogrammonként;széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar arany: 286.000, huszkoronás osztrák arany: 286.000, ezüstícorona: 5700, régi ezüstforintos: 15.200, ezüst ötkoronás: 28.600 korona.
LMtwl«J4ono«; ZALAVÁRMIQYI lapkfadAtirM.á«.
Fdti.rt.ut6 : SZEKERES MÁRTON.
F.I.I6. (i«rk.*it4: HERBOLY FERENO.
F.1.16b kiadó : KAKAS AOOBTON.
í
Szállodák, penziók és villatolaj-
Agytoll, pehely és ágynemű
szükségleteiket legolcsóbban N
és legmegbízhatóbban az
Ágytoll éf ágynemű r.-t.-nál
Budapest, VII. Erzsébet-körut 15. szerezhetik be
Tollmintákat kívánatra postán küldünk. ,, Ágytollak hygienikus góztisztitása! — Pehelvpap-lanok és paplanok a legszebb kivitelben kaphatók.
APRÓHIRDETÉSEK.
JANKÁGYÖNGYE vendéglő más vállalat miatt eladó. Érdeklődni ugyanott lehet. >
N
Építkezési anyagokban
s legolcsóbb \\ és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
építkezési anyag kereskedése . cementárugyára
L/ LENTI
Telefon 15..
i —mm
ELADÁS NAGYBAN ÉS KICSINYBEN.
Telepek:
Rédics, Lenti, Csömödér, Tófej, QutorfÖlde, Nova, Bftk, ZalalövÓ.

Értesítem ax Igea tisztelt hölgyeket, hogy kalap-szalonomat
f üzö raktárral
bővítettem kl. Állandóan raktáron tartom a legjobb minőségű és legmodernebb fOzŐket, melltartót, harisnyakötőt stb. Szíves megkeresést kér:
LÉRANTHIMRÉMÉ
nőt kalapszalon ZALAEGERSZEG, Kossuth L o. 2,
Hirdessen a Zalavármegyébenl

Ne
DOBJA Kl
pénzét minden lim-lomért, s ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a-.
én is
szállítom minden hitelképes egyénnek, s nem kell ezért idegenhez fordulni
KAKAS ÁGOSTON
könyvnyomda, könyv-, papír- és irószerkereskedés, 9} kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.

v
0
X M
9
ft. «
x >
•o
M
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
legprímább minőségű
petróleum, gázolaj, autó- és motorbenzin, autó-, traktor-, henger- és gépkenőolaj, I > gépzsir, koeslkenöcs kapható:
lommer f ándornál
ZALAEGERS%EQKN TERMÉNYKERESKEDÉS
3E
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
l öltönyöket, kabátokat, bnndákat, jói és gyermekrnhákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat. ., . •\'
Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg )
>1
vételkényszer nélkül az árnbáz hatalmas raktárát é* kirakatali

<Iyom»toii»,Töny JH. -CLtóíUk&lC.fcitM JLKOBUOIX JcOiijr^r)3T oro<a.áKl ií»lo«fcrx ; .«•««» ra. 131.
T. évfolya».
Ara 1500 korona,
95 mém. *
"poutiícai napilap
M * • -*jM ■\'"" " ■ ......... ; \'i ssa ~i i i \' i a i i\'
StlJdMtík ■toáa^titaM ifataL - Ettlutk: tgj kéupra 25.000 K, negyedévre 76.000 I. - Sxerkeutó.éi éc kUdóhiutal: IHieiviuf, SzáektiyMár 5. Telelte W
A magyar programm
ma egyetlenegy pontban foglalható össze: megindulni a fejlődés utján. Különösen keresztülvitelre vár ej; Zalaegerszegen, ahol csak emlegetik a fejlődést, de annak jeleit még eddig nem láthatjuk.. Ha ugyanis fejlődés volna itt nálunk, akkor nem állanának üresen —. vásárlók v nélkül — az üzletek, akkor nem pihent volna 4 a munka a műhelyekben.
Nálunk a tervezéseknél tartunk csak. Haladásnak, fejlődésnek lehetne ezt is tekinteni a legutolsó évek viszonyaihoz képest, ha olyan tervekei látnánk, amelyek á kivitelre meg is éretlek. .A mi tetveink azonban rendesen nélkülözik a kivileli nehézségeket. Hogy csak egyet emlit-jűnk, a közvágóhidnak tervei is készen vannak, -a költségekre is megtalálták már a fedezetet, \' — legalább igy hallottuk — \'és hire-hamva iíűcs az építkezéseknek. A kórbáz-épitkezés is remekbe készült tervek szerint lenne megoldandó, 4e — erről jobb nem* beszélni. Hasonlóképen állunk az iskolákkal í$; amennyiben még mihdig nem áll elöltünk tisztán a helyzet. Annyira szétszórták a figyelmet ilt is, hogy pem vagyunk képesek egy ponlra/ugy összpontosítani erőnket, hogy azon alkothassunk is valamit. Az elemi iskola kérdése valahogy csak dűlőre jutott, de mi lesz a polgári fiúiskolával ? Ez, — ugy látszik - szintén a kórháztól függ. Mintha az lenne a távoli terv, hogy a nagy kórház fölépülte esetén átjönnek a törökbálinti apácák, imikor az állami polgári leányiskolát megszüntetnék 8 odalelepilenék a polgári Jjuískolát.
Ez volna tehát egyik sorkköve a fejlődési programmnak. Nyiltan nem beszélnek ugyan/ felőle, de a sorok között ez olvasható ki. Mert, •mikor a polgári ,fiúiskoláról, erről, a minden dicséretermegérdemlö intézetről van szó, akkor a legillctékesebbek mézes-mázos szavakkal emlékeznek meg róla, de azután egyszerre elakad a lélegzőtök és a következő pillanatban már el is feledik. Holott jól tudják, hogy a mai helyzet fönn nem tarthaló.
A fejlődés megkívánná a kulturházépítését is, hol megoldást nyerhetne a szinház kérdése is. Erről azonban végérvényesen le kejl mondanunk. • Ahogy mi a viszonyokat ismerjük, bátran adha- \' turjk egy félévszázadot, amig erről csak komolyan beszélnek is Zalaegerszegen. Ugyanakkor azonban nem maradhat ennyiben a szinház 0$ye. Az ipartestület okos elhatározással rá-wánta magát székházának kibővítésére, még pedig — mint megirtuk — olyan formában, jogy olt a szinház ügye is teljes rendezést nyerjen. Nem lehet Zalaegerszegen egyetlenegy ember sem, aki nem azonosítaná magái az ipa;o8társadalomnak.azzal a kívánságával, hogy jubóvitendő széltházában ) legyen a szinház is. övégre Is Zalaegerszeg, melynek magisztrátusa cwk a napokban határozta el, hogy nagyobb színtársulatot invitál meg, egyszer csak komo-hran fogja föl a szini kultúrát is és gondoskodik arról, 6ogy. a Múzsák tisztességes hajlékot "Piának. Dc, ha már a tanács megtette az első meg kell lennie a következőket is, ámenek között sorrendben következik az, hogy az ipartestülettel érintkezésbe lép és megállapítja, J! \'yen mértékben járulhat a város a szinterem fölépítéséhez. Igazán kíváncsiak vagyunk, mit ölelne a polgármester a miniszternek akkor, •mikor bejelenti a győr—sopron—szombathelyi "Wkerölethez való csatlakozást és a miniszter **« kérde/né tőle, hol játszhatnék Zalaegerszegen az a nagy társulat ? Itt — ugy látjuk — a
»í!£d\'k ** harmadik fcpfc* m«K * ,anác*» mielőtt az elsőt megtette volna. Ilyen program-
•gja n^egjnt nem lehet a fejlődést biztosítani; ez az eljárás nem illeszthető be a fejlőr
fl&J programmba.
N^lunk inkább az a divat, hogy programmon
kivüli pontokkal szórakoztatnak bennünket. Műsoron kivüli pont volt például a ciszternák építése is. Nem szólanánk róla, ha* legalább sikerült volna. A műsoron kivüli számok rendesen nagyon tetszenek a közönségnek. Sokszor azok a legsikerültebbek. Egerszegen azonban ez fordítva történt. A sok sikertelen alkotás között a ciszternák a legcsapniyalóbbak.
Hol látjuk hát Egerszegen a magyar programm végrehajtását ? Talán az udvar és levegő nélküli felhőkarcoló építésénél ? Avagy a sinautónál ? Mi nem igy képzeljük el ezt a programmot. Hanem ugy, hogy először megállapítjuk a szük-
^ T— ...
bleieket, azután összehozzuk az ezeknek ki-jitésére szolgáló anyagi erőket s végül megcsináljuk a terveket, amelyek kivihetők. Még a legrongyosabb kunyhó építésénél is igy kell eljárni. Mennyivel inkább kellene betartani e»t a menetet egy város fejlesztésénél I Ha betartották vojpa ezt nálunk is, akkor nem kellett volna műsoron kivüli számokkal mulattatni a közönséget, de a műsor számai mind sikerültek volna is. Csakhogy persze ehhez jó számításra, jó tervezésre és nem ide-oda kapkodásra és — ami a fő — nem távszónoklatokra van I szükség.
Egy keszthelyi kisleány yyanus eltűnése.
A kórházban Összebarátkozott egy züllött leánnyal. Ez csalta őt el szebb életet keresni. — Egy asszonyt is gyanúsítanak a csábítással.
Keszthelyi, tudósítónk olyan megdöbbentő bűntényről számol be, amilyennel eddig csak nagyvárosok bűnügyi krónikáiban találkoztunk. A kőreng;etegek között fölburjánzó förtelmek néha-néha kicsapnak a vidékre is, hogy onnan is szedjenek áldozatokat maguknak.%
Kukov János ^keszthelyi vak rokkant katonának 9 éves kisleánya az oltani kórházban fekszik és naponként meglátogatta ót Margit nevű 11 éves nővére, aki a Rariolder-intézet elemi iskolájának III. osztályába járt. A kis Margit a mult szerdán délelőtt azzal ment cl hazulról, hogy délután kirándul\'az egész osztály. Fel is öltözködött szépen, de iskola helyett nővéréhez rrfent a kórházba. Azóta nem látták.
Eltűnéséről kis beteg nővére adolt némi fölvilágosítást . Elmondta, hogy Margit a Korházban igen, összebarátkozott az olt szintén ápolás alatt levő M E -vel, aki 14 éves kora dacára is már nagyon zivataros múlttal dicsekedhetik s aki egy vonyarci kéziharmonikás koldusnak a leánya. Mint igazolványaiból kitűnik, megfordult már cirkuszoknál, nemcsak a vidéken, hanem Budapesten is és igy sok szépet mesélt a kis Kukov Margitnak. Meséjét fűszerezte azután naranccsal, cukorral, csokoládéval és igy érthető, hogy a kis leány nagyon vonzódott hozzá. Beszélt neki sokat Budapestről, az ottani szép életről, szép ruhákról és sikerült teljesen rabjává tenni a romlatlan lelkű kisleányt. Most legutóbb rávette arra, hogy kirándulás ürügye alatt öltözködjék ünneplő ruhába s azután keresse föl öt, hogy kettesben menjenek keresni a szebb életet.
M. E. ápolási ideje 21-én telt le, azért csalta magához Kukov Margitot e nap délelőttjére.. A többi ápoltnak és a kórház vezetőinek azt mondotta, hogy mostoha anyja, ki atyjától elváltán él, várja lent az utgán s vele együtt Budapestre utazik. Álliiólag ebben az időpontban várakozott is a kórház előtt egy jól öltözködött sovány nő, de arról nem tudnak, hogy épen őket várta-e. Annyi bizonyos azonban, hogy a kis Kukov Margit M. E.-vel eltűnt.
A kisleány édesapja szerint Margit otthon semmit sem beszélt arról, hogy M. B. öt csalogatja s nem is volt előttük gyanús az, hogy lőle néha egy kis nyalánkságot kapott. Á tizennégyéves leány fejői nem mert föltételezni olyan romlottságot s olyan nagyfokú züllöttsége!, hogy képes lenne kislányukat hazulról örökre elcsalni. Kukovnak beteg leánya azonban hallotta, amikor a sok szépet mesélgette M. E. és amikor nővérét csalogatta Budapestre, de erről nem szóihatott senkinek sem.
. Kukov János leányának eltűnéséről jelentést tett a csendőrségen, mely megállapította, hogy M. E. piros mintázott ruhában, szürkés, régi vállkendővel, mezítláb távozott a kórházból, a kis Kukov Margit epedig sötétkék szvettert, világos mintázott gallérral, hamvas szürke sima szövetszoknyát és fekete fűzős cipőt viselt. Fejlődésben levő, inkább sovány és bubifrizurás leányka. .
A csendőrség széleskörű nyomozást indított a szebb életet kereső leár^ok és esetleges csábitójuk kézrekeritése-érdekéDCTi.
Mennyi lakásbórt kall fizetni május 1-én 1
Május elsejévé) elérték a lakásbérek azt a maximumot, ainit a népjóléti miniszter törvényhozási fölhatalmazásra megállapított. A békebeli lakásbérek 50 százaléka az uj negyedkor fizetendő lakásbér, mely után a népjóléti miniszter eredeti terve szerint a szabad fölmondásnak kellett következnie. Amint köztudomásu, ez a szabad fölmondás azonban bajosan fog bekövetkezni a beígért terminusra, mert a folyton emelkedő lakásbérek jótékony hatása gyanánt remélt lakásépítések csak nem indultak A főváros és a vidéki városok pár száz milliárdot beépítettek ugyan, de ezek az építkezések csak köz-épilkezések voltak, ugy, hogy lakások szempontjából a két év előtti helyzet alig változott valamit és a szabadfölmondás következtében beállható zűrzavar könnyen komplikációra vezetne.
A felmondási. kérdés tehát egyelőre nem aktuális, mert az 1927. május l-ére tervetett fölmondási terminust félévvel meghosszabbítójuk. Ezt a kedvezményt a népjóléti miniszter abban a hiszemben adta meg, hogy a Jövő és ezen a nyáron elegendő magánépitkezést remél ugy, hogy ez enyhíteni fog majd a lakásínségen >
és minden zavar nélkül lebonyolódhat majd a lakásforgalom.
Ezzel szemben megállapítható, hogy a magántőke még mindig-tartózkodik az építéstől és, mint a hivatalos szervek látják, remélni sem lehet, hogy ez évben nagyobb arányú magán-épitkezés indulna meg.
A május elsején fizetendő tiszta lakásbér léhát ugy lakásoknál, mint üzleteknél az 1917. évi alaplakásbér 50 százaléka 14\'500-zal szorozva. Minden akkori koronája után fizetendő tehát Zalaegerszegen, ahol sem vízvezeték, sem csatornázás nincs 7250, közüzemi költség 435, öásze-sen tehát 7685 papírkorona. /
Egy fővárosi színházból mozi lesz.
Budapest, április 27. A fővárosi operettszínházból szeptember elsejével mozi lesz. Az igazgató és a szinház összes alkalmazottai kenyér nélkül maradnak. \'
Szigorú rendelet a kfizizálllUUokra.
Budapest, április 27. A hivatalfőríökökhöz szigorú rendelet érkezet\' hogy közszdllitásokra megbízatás csak nyilvár , árlejtés utján adható. (Erre f rendeletre ige igy szüjeség volt, mert v k \'ilvatalfőnök elfelet. már, hogy nyilvános* .W i és is van a világon. Szerk.)
Felébredt egy asszony a koporsóban — suttogják az emberek.
— A tiszti főorvos nyilatkozata. —
Az emberi fantázia sok mindent kitalál. Tű fokán áthaladó tevét, nagyszakácsi látomást, balatonedericsi férfi-jóst, sashalmi delejes asz-azonyt, nemeshanyi látókat és egyéb igaz és valóban megtörtént dolgokat. És milyen kevés kell a fantáziának: egy szó és egy vénasszony. A szó a vénasszony fülébe jut, az aztán fújja, növeli, formálja, színesíti, egy kjs mithológiát kever bele és továbbadja egy másik vénasz-szonynak.
A második számú vénasszony az öltöztető: a legszebb ünnepi ruhát adja a nagykorúvá lett hir-palántára és átküldi a szomszédasszonyhoz, .. aki egy kis csinositani valót bizony-bizony talál még a hir-leányzón. Mire ez a legszínesebb, legtarkább ünneplőbe öltözött hir-kisasszony a \'* hetedik szomszédba jut, már csinos menyecske, akin mindenkinek megáll a szeme. És mindenki szebbnek, igézőbbnek, titokzatosabbnak és sejtelmesebbnek látja, mint amilyen valóban.
Ez a fantázia, a legszínesebb, a legpompá-
zóbb, a legbűvölőbb leányzó.
*
. ■ * *
Az elmúlt hetekben Zalaegerszegen meghalt egy asszony. A halálhírt éppen ugy adták száj-/"TÓI-szájra, mint ha valaki más halt volna meg. A hozzátartozók megsiratták, az ismerősök megsajnálták, vagy tán nem is sajnálták, hiszen már nem szenved többé e siralomvölgyben, bizonnyal boldogabb lesz a másik, ismeretlen világon.
És egy vénasszonynak egy szó jutott a fülébe...
* »
És a városban suttogni, azután már beszélni kezdtek. Először a vénasszonyok, azután mindenki. A kis leányzó egy nap alatt szinesruháju menyecskévé nőtt.
A fantázia.
Az asszony felébredt a koporsóban, kínjában összerágta a kezeit,
de a nehéz koporsófedelet nem tudta felemelni s borzalmas kínlódások közepette nyomorultul pusztult el — ezt suttogták városszerte.
Ugy jöttek rá az esetre — mondja a suttogás, — hogy a szemfedél be volt húzva a koporsóba. A fedelet leemelték s akkor látták, hogy •
a holttest meg volt fordalva és kezefejei majdnem teljesen le voltak rágva.
* Az esetről akkor senkinek sem szóltak, nehogy valami komplikáció álljon be és esetleg a temetés is elodázódjék. Pár nap múlva azután
megindult a suttogás. A fantázia. • v
*
Megkérdeztük a városi tiszti főorvost: mi : igaz a hírekből, megfelel-e a valóságnak ez a / rém-mese, amelyről mindenki beszél és amelyre mindenki esküszik, mint az egyszeregyre. A tiszti főorvos mosolygott és legyintett.
— Szó sincs róía l. Valami ostoba vénasszony pletykája lehet az egész, amely tömegszuggesz-ció formájában ráerőszakolja az emberekre a valóság látszatát. t •
— El sem tudom képzelni — mondta a főorvos, — hogyan tudnak az emberek ilyen ostoba rémmeséknek felülni. Itt csak a tömeg-szuggeszcióban lehet az okot keresni.
— Ugy látszik, Nagyszakácsi, meg a delejes asszony teljesen megzavarták az embereket. A legnagyobb szigorúsággal kellene feljépni az \'ilyen hírek terjesztői ellen, mert ha ma halottakat támasztanak fel, holnap már elsülyesztik a világot is.
Ez volt a tiszti főorvos véleménye. ♦ *
A fantázia, ez a szinesruháju menyecske, végigsuhant Zalaegerszegen is. Mindenki csak 6t nézte és hitt neki és esküdött rá. fis a fantázia : jött és sem is tátott, esak — győzött.
. ZALAVÁRMliüYí:
k A honvédelmi miniszter a széna-
■ i panamáról.
Budapest, április 27. Gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter nyilatkozott a széna-panama ügyében.. Kijelentette, hogy mindenütt szigorú nyomozást indít, ahol ennek a társaságnak dolgai voltak. A Jiáboru után demoralizálódon Európának szomorú tünetei az ilyen, esetek. Balkanizálták Magyarországot is, azért ülik föl fejőket az ilyen óriási panamák.
Emléklap a diáknyomor enyhítésére.
Budapest, április 2T. A belügyminiszter, a kultuszminiszterrel egyetértően, megengedte, hogy a diáknyomor enyhítésére alakult bizottság 10 ezer koronás emléklappal a társadalmi egyesülelek utján 3 hónapon át gyűjtéseket eszközölhessen.
Gyulai Pál emléke. .
Debrecen, április 27: Az Arany lános Irodalmi Kör Gyulai Pál születésének 100 éves évfordulója alkalmából vasárnap diszünncpélyt rendezett.
Jobb ufira térnek az oláhok.
Bukarest, április 27. Az oláh kormánynak az az álláspontja, hogy ha engedmények árán is, de békét kell kölni a magyarokkal. Olyan vezetőt kiván tehát a magyarság élére, aki ugy a magyarságnak, mint a Kormánynak bizalmát birja. Legalkalmasabbnak tartaná e szerepre gróf Bánffy Miklóst, akivel tárgyalásba is bocsátkoztak, de a tárgyalások még nem fejeződtek be, mert Bánffy nem akar hinni az Ígéretnek, hogy birtokait nem kobozzák el ha fölveszi az oláh állampolgárságot.
Gyalog akartak menni a munkások Salgótarjánból Budapestre.
Salgótarján, április 27. A Vigadó előtti téren összeverődött mintegy 500 főből álló munkástömeg, mely arra tekintettel, hogy hetenkint csak 2—3 napon át dolgozhatnak, elhatározta, hogy gyalog megy Budapestre a kormány elé. El is indultak, de alig haladtak 4—5 kilóméternyire, amikor csendőrök állották utjukat. Közben megérkezett a párttitkár is, akinek sikerült minden zavart megakadályozni és a tömeget visszatérésre birni. A munkásságnak furcsa elhalálozásában és eljárásában izgatást látnak indító okul.
Nagy riadalom a német—orosz szerződés miatt.
London, április 27. Az egész európai diplomáciában nagy zützavar mutatkozik a német-orosz szerződés miatt. A lapok azt hangoztatják, hogy oly hatalom\'nem vehető fel a Népszövetségbe, mely vitatja ennek jogát háborús kérdésekben a felelősség megállapítását illetően. A legközelebo a nagy- és kisuntánt demarsot nyújtanak át Berlinben. Az erre vonatkozó tár-,, gyalások már folynak \'
Az erdélyi, magyar párt megegyezett a kormánnyal.
Kolozsvár, <április 27. Az erdélyi magyar párt kiküldöttei Bukayjstben megegyeztek a kormánnyal. A kormány a választások alkalmával bizonyos számú mandátumot és a három székely vármegyében szenátori helyet biztosítani a magyaroknak. Ezenkívül felekezeli iskolák ügyében is mindenben biztosítja a kisebbségi jogokat.
A szepesi tót püspök bezáratott egy templomot. v /
Késmárk, április 27 A lettensdorfi katholifeus körök /em vultak megelégedve plébánosukkal s annak elhelyezését kérték Vojtassák, szepeévár-aljai püspöktől. Mivel azonban a püspök\'nem teljesítette kérésöket, a *hívek minden egyházi szolgáltatásnak fizetését beszüntették. A püspök erre a templomot bezáratta és a plébánost elhelyezte.
Az Alföldön földgázt találtak.
Békéscsaba, április 21. Vésztő község vasúti állomása mellett földgázt találtak, melyet Hordóba gyűjtenek és világításra használnak.
_ I9\'J6 április 2S
A
• -HÍREK. \\
— A polgármester a városok kongresz-szusán. Czobor Mátyás polgármester a Városok kongresszusának holnapi tanácsülésérc Buda- < pestre utazott. A kongresszus legfontosabb tárgyai : a státusrendézés és a lisztviselők lakásépítő akciója. \' > \'
j — Sándor Ervin külföldi sikerei. Sándor Ervin, a fiatáfon híressé vált, zalaegerszegi származású, hegedűművész, jelenleg Olaszországban tartja sorozatos hangversenyeit. Tegnap kelle- \' mes hírrel lepte meg szerkesztőségünket. Milánóból táviratot küldött a következő tartalommal: „Grossej Erfolg. Dienstág ab neun Radio." (Nagy siker Kedden kilenctől rádió.) A fiatal művész ugyanis Milanóban óriási sikerrel kon-ceríirozott és azóta esténként rádióhangversenyeket ad. Igy tehát alkalma nvilik a zaiaeger- , szegi közönségnek is, hogy Sándor Ervint, a város szülöttét, esténként rádión hallgathassa^
— Halálozások. Simon Antal keszthelyi mészárosmester, hosszas betegség után, 63 . éves korábban elhunyt. Temetésén megjelentek az Ipartestület tagjai, a községi elöljáróság több tagja és nagyszámú közönség. — Gadácsi Károly, Tapolca nagyközség képviselőtestületének tagja elhalálozott. Nagy részvét -mellett v temették el. -
— A osodarabblk ellen, /feüchler Sándor dr. egyetemi magántanár, a keszthelyi izraelita hitközség rabbija,, egyik legutóbbi vallásos beszéde alkalmául korunk szellemi eltévelyedéseiről elmélkedett, s szellemi eltévelyedésnek jelentette ki a csodarabbik tiszteletét Í8. „Sötét és szégyenteljes" állapotnak nevezte Bűchler rabbi ezt az eltévelyedést, mely a zsidó vallás tanításaiba ütközik. A keszthelyi rabbi egyúttal , szózatot intézett a zsidóság kulturált rétegeihez, amelyeket állásfoglalásra szólított fel a csodarabbik tisztelete ellen.
— Szerzö-avatas. A sümegi Ének és Zene Egyesület műsoros estjén nagy sikerrel mulatták be Zób Mihály dr. sümegi ügyvédnek, a Sümegi Újság szerkesztőjének „Szobaúr" cimfl kétfelvonásos vígjátékát.
— A tapolcai tüdöbeteg-pavlllon építkezése nagyban folyik. A falak már készen állnak, s ha áz . időjárás kedvez, e héten már a tetőmunkálatokat is megkezdik, itt említjük meg, hogy a pavillon céljaira ágyalapitványt tett: Kővágóőrs és Révfülöp községek 25 millió, Rendes község 12 és fél millió korona erejéig. Az alapítványi összegeket tiz évi részletben fizetik be a községek. —
— A Pásztor-ügy hullámai. lA Pásztor-féle panamaügyben a zalaegeszegi törvényszék ítélete óta bizonyos társadalmi mozgalmak észlelhetők, tekintve, hogy Pászlor főtanácsos ma is elláthatja hivatalát, mintha semmi sem történt volna.
* Az adófolszólamlási bizottság jelöltjei és általában a mértékadó körök hallomásunk szerint elhatározták, hogy amennyiben az idei adó-felszólamlási bizottságba Pásztor főtanácsost küldik ki a kincstár képviselőjeként, akkor állásukról lemondanak és nem vesznek részt a bizottság ülésein. A felszólamlási bizottságnak ugyanis igen kényes helyzete lenne a város adózó polgársága előtt, ha a panamaügy bírói tárgyalásainak, sót a bírói ítéletnek sem lett volna meg ránézve a kellő hatása. Az értesüléseink szerint beállott fordulatból a közélet általános tisztulására következtetünk és azt látjuk, hogy a polgárság komolyan veszi a társadalmi etika szabályait. Ettől a mentalitástól reméljük a Közélet gyorsabb gyógyulását, az egész vonalon, ami a jövő Magyarországának legnagyobb erőssége lesz.
— Száz aranykorona büntetés a mulasztóknak. A balatonfüredi járás főszolgabirája a következő felhívást lette közzé : ^Felhívom a balatonfüredi fürdőtelepi viliatulajdonosokat, hogy kerítéseiket, kapuikat és a telkük melletti gyalogjárókat május elsejéig hozzák rendbe, mert különben esetenként száz aranykoronáig terjedő büntetést fogok kissabni. Demeter főszolgabíró.41 *
m, ma, Ma, is;, unt m mi ^gcses
s • »
l
1926 \'április 28.
zalavármegye
. \\ . , 3
• ___ Műkedvelő elóadés kulturhéz cé\'jalra. ílellénháza község elemi iskolájának két tani-írtfa Szemeli Gyula és Szabó István, igen nagy fába vágta fejszéjét: kuiturházat akarnak Gel-énházán létesíteni. Az anyagiak megszerzése céliából a két agilis tanító sorozatos előadáso-. ÍJ renátoai -nemcsgk Oellénházán, hanem a \' szomszédos helyeken is. igy például vasárnap a Becsaliban rendeztek műkedvelő előadást, melyet lánc követett. Az előadás bevétele ismét e,.y téglával járul hozzá a gellénházai kullur-
ház alapjához. \\
_ A tegnapi zalaegerszegi országos
vasár a gyengébbek közül vájó volt. Az állatvásárra felhajtottak összesen 1400 darab állatot gazdát cserélt 655 darab állat. Külföldi kereskedők, főleg olaszok. 140 darabot szállítottak ki külföldre. A legutóbbi vásárhoz képest az árak égy árnyalattal emelkedtek. A vásáron több apróbb lopás történt. l*<y például Forgács Károly cigányt teltenérték, amikor egy kantárt emelt el; két gyermek pedig apróbb holmikat vámolt meg. Az eljáíást megindították ellenük.
_ A zalaszentgrórtl Levente Egyesület
szombaton, május 1-én, este 8 órai kezdettel, a Korona szálló helyiségében levente ünnepélyt rendez. Műsor: 1. Himnusz, énekli a z.ala-szcnlgróli keresztény Ifjúsági Egyesület férfikara. 2. Megnyitó beszéd, mondja Dr. Jámbor Kálmán, at- Levente Egyesület elnöke. 3. Csalogató tánc, táncolják : Horváth NeMike, Mágel Bözsike, Paál Évi, Rimpek Baba, Zimits Jolán és Zsiday Nelli. 4. Czinka Panna, melodráma. -Szavalja Péter • L^jos, Aegedün kiséri Fleiner Mancika cigányzenekarral. 5. Kopogós tánc, táncolják: Fodor Eszti, Fodor Mariska. Kiss Ilonka, Kovács Irén, Tavasz Bözsike és Zimics Margit. 6. Énekszám, énekli a Keresztény Ifjúsági Egyesület férfikara. 7. Pásztor József: Lesz még tavasz I Színjáték egy felvonásban. Szereplök: Mangliár Jenő, Dabronyi Mariska, Mágel Feri és Kovács László. 8. Mik Károly . szavalala. 9. Magyar négyes, táncolják: Dabronyi Mariska, Fábián Lujzika, Koltai Dezső és Seper Kálmán. - 10l Kik voltak a honvédek? Melodráma. Szavalja Paál £vi,% hegedűn kiséri Fleiner Mancika cigányzenekarral. 11. Szózat, énekli az énekkar. A magyar táncokat Egyedné Sitttonffy Irén tanította be.
/— Tűzoltó-tanfolyam Tapolcán. Fülöp \' László tapolcai tüzoltófőparancsnok \'vezetésével füzolló-tanfolyam nyílott meg Tapolcán A tanfolyamon, melyet vasárnap délutánonként rendeznek, a járás tüzoltó-parancsnokaí vesznek részt. A .tanfolyam anyaga: gyakorlati kiképzés tűzoltóságok szervezése és első segélynyújtás.
- Adomány cserkészeknek./ Keszthely nagyközség a keszthelyi 379. sz. „Feltámadás" iljumunkás cserkészcsapat részére 500 ezer koronát adományozott. \'
— Vendéglőben. Vendég (aki naturszeletet
kén): Vendéglős ur, hiszen ez egy cipőtalp. Még benne van a szög isi Vendéglős: Bocsánatot kérek, lizenötezerkoronás adagnál nem adhatok varrott talpat.
— Uj gyorsvonat-járatok. Szombattól, 24-étőJ kezdve Budapest DV. és Fiume, illetve Susak között. Nagykanizsa -Gyékényes — Zágrábon át a 204., 904 , 401., 302. és az ellenkező irányban a 303., 402., 903., 201 /sz. vonatokkal közvetlen gyorsvonati összeköttetés létesült Budapest DV. és Fiume között, valamint Budapest DV és ;Susak állomások^között. Ezen közvetlen kocsik, a 21 óra 50 perckor érkező 202. sz. gyorsvonattal érkeznek Nagykanizsára. honnan az e céira rendszeresen közlekedő 904. sz. gyorsvonattal 23 óra 46 perckor indulnak tovább Fiume és Susak állomásokra. Vissza, Nagykanizsára a 903. sz. gyorsvonattal reggél 4 46 perckor érkeznek, honnaa a 201. sz. gyorsvonattal 6 50 perckor továbbutalnak Budapest DV-ra. A 904. sz. gyorsvonat 24-én indult először, mig visszafelé a 903. sz. gyorsvonat tegnap közlekedett először.
— %Az iglól diáktalálkozó rendezőbizottsága felkéri mindazon volt iglói diákokat, akik a folyó év május hó 16-án d. e. 10 órakor a régi képviselőházban (Főherceg Sándor-utca 8) tartandó találkozón való részvételüket még nem jelentették be, hogy ebbeli szándékukat legkésőbb május 6-ig a rendezőbizottságnak (V. Alkotmány-utca 26) bejelénteni szíveskedjenek. A találkozó pro^rammját a rendezőbizottság május hó első napjaiban meg fogja küldeni a jelentkezőknek. Családtagokat, sőt a találkozó iránt érdeklődő vendégeket is szívesen látunk A rendezőbizottság.
— Látogatási mozgalom. Alpolgármester a következő hirdetményt bocsátotta ki: A Budapesten 1926. májustól szeptemberig rendezendő Nemzetközi Embervédelmi Kiállitás elnöksége a kiállítás országos jelentőségű eseményével és a hozzá kapcsolódó nemzeti érdekű kultur-ühne-pélyekkel kapcsolatosan elhatárolta, hogy országos „látogatási mozgalmat" szervez. A mozgalom célja egyúttal a vidéki nagy közönséggel ez alkalommal megismertetni a székesfőváros összes kulturális, müvészeli és gazdasági tényezőit. A kiállitás elnöksége c célra „látogató-füzeteket" bocsát ki, minden látogató-füzet három napra elsőrendű szállodai lakást, teljes ellátást,
I autóközlekedést, kirándulásokat, szórakozási
| alkalmat (borravalókkal együtt), továbbá a kiállítás megtekintését, féláru oda- és visszautazásra való jogot nyújtja. A látogató-füzet ára, mely mindezen és azJtt még fel nem. sorolt egyéb kedvezményeket\'magában foglalja : ötszázötvenezer korona. Felhívom mindazokat, akik ez akcióban részt akarnak venni és látogatási füzetet óhajtanak váltani, még e hónapban jelentsék ezt be a városházán (II. emeletajtó) elhelyezett gyüjtőiven.
Tündérvásár
v ^ legújabb H legolcsóbb
képes gyermeklap
kapható
KÍuZ ÁGOSTON könyvkereskedésében.
— Megszűnt sajtóper. Ekker Gyula, a zalaegerszegi Kaszter-féle gyógyszertár segédje, sajtópert indított Szekeres Márton\'ellen,,mert .a Zalavármegyében Ekker Gyulát „kétes" egyénnek nevezte és azt irta róla, hogy az egyik zalaegerszegi kávéházban, kihívó viselkedésével, tettleges megfenyitést provokált ki belőle, végül a kávéház pincérei kitaszították botrányos magar tartása miatt. Szekeres ellen, a cikk miatt, meg is indult a bűnvádi eljárás, de a vizsgálat befejeztével Ekker Gyula a vádirat benyújtását elmulasztotta és ennek folytán a zalaegerszegi kir. törvényszék Szekeres ellen az eljárást megszüntette. A gyógyszerészsegéd a cikk megjelenése után a sajtóper megindítását hangoztatta, tehát szükségesnek tartottuk, hogy a koraszülött sajtóperecske szomorú halálát közzétegyük. A gyógyszerészsegéd ugyanis az inkriminált cikkben megirt eset miatt is-. előzőleg feljelentést tett Szekeres ellen a zalaegerszegi kir. járásbíróságon, azonban a nemrégiben megtartott tárgyaláson Ekker Gyula saját tanúi is ellene vallottak és a közöttük, kihallgatott két pincér vallomása-- szerint Ekker Gyulát az incidens után a kávéházból kiutasították. Ekker Gyula jelek szerint a patikában szerényebben viselkedik, ahol ambícióval szolgálja ki a falusi menyecskéknek a „kőolajat," meg — giliszta-cukrot, amivel hasznosabbat cselekszik, .mintha a kávéházban botrányokat rendez,- ahonnan őt kell kihajtani, gilisztacukor nélkül. -
— Levente-előadás. Zala megye alispánja, mint azt megírtuk, elrendelte, hogy a megyei levente egyesületek, saját alapjuk megteremtene, vagy ha ez már megvan : növelése céljáb&i előadásokat rendezzenek. Több egyesület márisN^ készülődik előadásra, igy a balatonfüredi \'is, mely május 9-én lép műsoros est keretében a közönség elé.
— Színház Badaosonytomajon. Tóth Imre daltársulata Badacsonytomajra érkezett s a Bakó-féle vendéglő nagytermében a „Kék postakocsi" cimü operett bemutatásával kezdte meg .előadásait. A műsoron szerepel, többek között: a Hollandi Menyecske, a.Hazajáró lélek, az Annabál, a Nóta Vége stb.\\ /
.— Tízéves )telálkoz6. SÍnger Ern^ -Budapest, Angol -Magyar Bank) és Kirchknopf Jenő (Kószeg, Vasudvar) találkozóra hívják össze * azokat, akik 1916-ban\'érettségiztek a zalaegerszegi kereskedelmi iskolában. A találkozó pünkösd hétfőjén, délelőtt 10 órakor lesz az intézet nagytermében.
— Iskola-bezárás. Zala megye alispánja bizonytalan időre elrendelte a fenéki elemi iskola bezárását, mert a tanító családjában kanyaró-megbetegedések történtek.
—- A magyar gályarabok szabaditójának \\ emlékünnepe Budapestről jelentik: E hó 29 én lesz 250 esztendeje, hogy meghalt az a hollandi tengernagy, akinek közbenjárására a nápolyi alkirály visszaadta a magyar protestáns gályarabok szabadságát. A református egyházak vasárnap áldoznak a humánus admirális emlékének
Gyermek-
VÁSÁR

r
DIVATARU ÜZLETÉBEN
Telefon 17*
ZALAEGERSZEGEN
Telefon 17§
•í-o


■<v
ZALAVARMEGYE
1926. április 28.
— Autóksrambol. Némeih Sándor fakon-pusztai lakos vasárnap kél ökröt hajtott beva tegnapi zalaegerszegi országos vásárra. Bent a város terülétén történt aztán, hogy Szökrönyös Pál autója,-melyet soffőrje vezetett, nem laási-tott, mikor az ökrökhöz ért; az állatok megijedtek s az egyik ökör megtaposta Némeih Sándort, aki 8 nap alatt gyógyuló sérülést szenvedett • Az eljárás megindult. Némeih Sándort a zalaegerszegi kórházba szállították és ott ápolják.
— keszthelyi hírek rövidéi. A keszthelyi Kossuth Lajos-utcát (főutca) május első napjaiban, majd még több mellékutcát is, lehengerelik. — A keszthelyi balatonparti szállodák, fetőietét átjavitqtták és palával fedték be.
I
JŐmZÖáSAG ES PSNZÜ8Y.
Kfiy aranykorona
» dollár hivatalos árfolvama szerint egyenlő 14.385 pap\'irkoronáKal.
A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Az uj bérlő a jövő héten veszi át a^sz2í>odákal leltár szerint a községtől. A /megnyitásról később határoznak. — A keszthelyi balatoni parkban -esténként igéd nagyszámú közöm élvezi az üde, friss levegőt.
— Útlevél és határátlépési Igazolt/ány
nélkül jött át a határon egy jugoszláv állampolgár. Előállították a rendörségre, ahol hamis nevet igyekezett bemondani. Megindult ellene az eljárás
Zalaegerszeg rend. tan. város polgármesterétől.
2984-1926.
■Á
. .Valuták:
Angol fönt 347030-349030 Cseh korona \'2111-2120 Dinár 1255-1261
Dollár 71100-71400 ,Francia frank 2392-2415 Hollandi írt. 28640-287% Lei » 276-284
Léva 514-518
Ura 2850-2874
Márká 16989-17039
Osztr sctiill. 10064-10-098 Dán korona 18685-18745
Dovüák:
Svájci frank .Belga frank Norvég kor. Svéd kor.
13792-13832 259 -2615 15405-15455 191(X)-I9I6Ü
Amsterdam
Belgrád
Berlin
Bukarest
Brüsszel
Kopenhágá
Osztó
London
Milano
Newvörk-.
Páris
Prága
Szófia
Stockholm
Wien
Zürich
28665-28765 1256-1261 16989-17039 274-282 2525-2615 18685-18745 15405-15455 347030-348030 2860-2876 71360-71560 ^2382-2398 2113-2120 514-518 19100-19160 10-070-10 100 13792-13832
SudapesCi terménylolentét.
SZÍNHÁZ és MOZI.
Párls,
Bemutatja áz Edison-mozgó április 28-án. Művészileg igazi szép film a Páris. A dolgozó Párist, utcáit, látványos szépségeit örökíti meg ez a film, azonkivüi nyitott szemmel látjuk a művészet, az álmok vágyak, és röpke mámorok városát. ahogy Páris a kulturemberek fan-taziájában is él.- Főszereplőnője Dolly Davles a megtestesült báj és póézis a filmen, partnere Perre Magnier a művész ember, a hivő, rajongó fiatalság. Minden ami ezen a filmen látható csupa művészet, csupa kultura és szépség.
NMinden ember előre biztosítja jegyét erre az előadásra, amelyet lehetetlen elmulasztani.
Tárgy: Cserebogarak kötelező irtása. —-Hirdetmény.
i
A meiő- és kertgazdaságnak kíszámithatallan károkat, okozó közönséges cserebogár (Melo-lontha vulgáris) ellen való sikeres védekezés céljából felhívom a város közönségét a következőkre :
A cserebogarak pusztítása törvényileg kötelező; aki az irtást birtokán elmulasztja, az az 1895. XII. tc. 95. pontja értelmében kihágást, követ el és félmillió koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetén 5 napig terjedhető elzárással büntettetik és ezenfelül az irtást a városi tanács a mulasztók költ-, f ségére fogja végrehajtatni.
Figyelmeztetek ezek folytán mindenkit, hogy az irtást állandóan ellenőriztetni fogom és a mulasztók ellen a törvény teljes szigorával fogok ejjárni.
A kötelező cserebogárirtásnak kiegészítő részét képezi a pajorirtás is, ami abból áll, hogy a talaj szántásakor, mélyebb ásásakor vagy kapáláskor a felszínre kerülő pajort el kell pusztítani:
\'Figyelmeztetem a város lakosságát, hogy a cserebogaraknak rendszerint három évenként ismétlődő rajzása folytán, — mint a folyó évben ;,is, — azok tömeges megjelenése várható, minélfogva a fennli rendelkezések a legszigorúbban betartandók. A cserebogarak irtására vonatkozó Útmutató a polgármesteri hivatalban 400Ö koronáért kapható lesz.
Zalaegerszeg, 1926. április 22.
Polgármester.
Köles 2tw.000, Répa-,\'Lucerna 215.000, Lóhere 1600-800, Szóna--, Szalma ------.
Zürichben:
t
Magyar korona 00072 50 0" osztrák korona 00073 05 Francia frank 17.27 szokol 15 33, dinár 912 5.
Zalaegerszegi piaci árak.
A legutóbbi zalaegerszeei hetivásáron ar. árak a kővetkezők voltak : búza 380,000, rozs 210000, árpa 230.000, zab 220.000. tengeri (csöves) —-—, tengeri 230000, marhahús 16.200, sertéslius24,borJuhufc 28 ezer lí kilogrammonként;széna 120. szalma 45.
A nemesfémek árai.
Huszkoronás magyar arany: 286.000, huszkoronás osztrák arany: 286 000, ezüstkorona: 5700, régi ezüstforintos: 15.200, ezüst ötkoronás: 28.600 korona.
Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsikenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
komlós m. miksa
ZALAEOERSZEfl.
Laptulajdonorf: ZALAVÁRMEOYE lankiadótáraaiá«. F4(i.r*.«tt6i SZÉK8RCS MARTON. F*!*I9i «ierk»»i(3 : HERHOLY FERFNG. F«I*I4« kladO : KAKA8 AOOSTON.
Építkezési* anyagokban
legolcsóbb és legmegbízhatóbb
MILHOFER ELEMÉR
v , építkezési anyag kereskedése és cementárugyára
LENTI *
Telefon 15.
eladás nagyban és kicsinyben.
Telepék:,
Rédics, Lenti, Csömödéf, Tófej, Outorfölde, Nova, Bak, Zalalövő.
Ne
DOBJA KI
pénzét minden lim-lomért, s ha
nem tudja lerázni a nyakáról, mondja meg neki, hogy a
izállitom minden hitelképes cgv......
s nem kell ezért idegenhez fordulni
KAKAS ÁGOSTON
könyvnyomda, könyv-, papír- és irószerkereskedé*, kölcsönkönyvtár
Zalaegerszeg, Telefon 131.
Hirdessen a Zalavármegyébent
3E
3E
legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
i
öltönyöket, kabátokat, bandákat, női és gyeraekrnhákat
BÁTOR! SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
Tekintse meg
TételkéHyszer nélkül az áruiláz hatalmas raktárát és kirakatalt


bkvt
.\'4oBtooxx riy \'*-7.\\ ,yOTm.&áti Aümxx Ji/uratiKaxx. \'.;;«• J
191a
Y évfolyam
íalá-jacvaarfi, 1928. április 29. Cstitörtök
Ara 1500 korona, 96 siáa.

}.- qli -r-tli /i. 1 na píl >.\'
■•gfelealk ainúen héiVÖíaap dólotén. - Elétlietei: ejy hónapra 26v000 K, ntígyedevis 76.000 I. - 8xerkesxtöséi é« kladóhlvjtal: tslaeiersiei, írichwyMér ?. TelrfM ttt
önfegyelmeiéit I
Bizonyitgaiásra sem szoruló igazság az. hogy a ránk erőszaKolt béke balkamzáll bennünket A Balkánra jellemző bűnökben fuidokiunk: polnikai gyilkosságok (ezek ugyan letennék hála, már ■megszűntek), lopások, rablasok, panantázások mindennapi bűnesetekké valtak és a közöiiscg, ka ilyesmik\'ről nem olvashat egy nap az újságban, félredobja azt azzal, hogy. — nem ér semmit. Szinte megkívánja tehát, hogy az ilyen bűnök elkövettessenek, mert ezeken kívül nincs semmi érdekesség a nagy tömegek elölt.
\'Hajlandók vagyunk tehát elismerni a szomorú valóságot, ami azonban nem zárja ki azt, hogy i mai súlyos helyzetnek okát ne keressük másban is. Nemcsak baíkáni bűnök- grasszilnak nálunk, hanem másfajták is," sokkal \'közönségesebbek, sokkal általánosabbak, amelyek tatán ocm is annyira bűnök; punt inkább csak hibák, de nagyban hozzájárulnak a helyzet romláüáhuz. Erek közé tartozik az iéények. aránytalan föl-fokozása minden téren./A magyar nép teljesen kivelkőzött régi egyszerűségéből éi rálépett a parádé/ás ösvényérc/amit a ruházkodásában és egész életmódjában beállott változások igazolnak Anyagi erejét fölülmúló, a foglalkozások gyakorlasát megnehezítő es megdrágító ruházkodásává! teljesen hátat fordított a nemzeti viseletnek a magyar férfi és magyar nő egyaianl. Azelőtt legalább falvakban láthattuk valami.kis maradványában a nemzeti viseletet, de ez eltűnt már. Magyar legény, magyar leány helyet! nu ficsúr é»tkisasszony van a faluban, a m iga-szólfe vászon már a muite. Ma a legnehtz.nb nezeí munkát is a könnyen szakadó, de doigi Mjagból kc.ézült ruhában végzik, tneH :»»é*í itíntás-vetésnél is hódolni kell. a divatnak. Hiába keressük ma a patkós C6izmát népünknél. A ki<siiusabb utakon is gumisároknak nyuiiuit látjuk, z eke után a barázdában is,- mert a gumiáruk kiszoiitolia használatból a patkot. A nép a hábotu előui időkben még a legkúcbb falvakban) is képes voit luhazatt szükséglett, otthon fedezni; ma még a Ieg3prólékx>aabb dolgokért is városba sztfad, hogy el ne mautl-jon a divattól.
De ne csak a faluról beszéljünk. Bont a városban is lépten-nyomon olyan jelenségeknek Mgyunk tanúi,\'ameiyok nem jgt;n egyeztetlu-tók össze nyomorúságos helyzetünkkel és nzzal a x^ok jajszóval, ami mostanában elhangzik. A városi népnek javarésze is fürdött a \'konjunktúrák illatos vizében, igényei macától értetődően fölfokozódtak s most, amikor\'nyugodtabb folyást "yen az élet, szetetne tovább is," a r*gt megszokott életrendbe k.^Cfyini. A felfokozódott igények kielégítésére azonban nem elegendő a mai kereset; • hogy lehat a kereshetni letk-tő-Jégck a szükségletek fedezését valamiképen biztosítsák, mérsékelni .kell az Igényeket Ezt Pedig nehezen szokja meg az ember. A megbökött életrendhez körömszakadtáig ragaszkodik "indeuki s már csak azért senf akar < abból ttgedni, nehogy mások is észrevegyék, Hogy r°ss*abbul megy sorsa. Ezt az ember resteli
. -a v
amennyiből tengethetjük életünket. A tengődés-sel parádézni nem lehetős havalaki míg tengő • désében is parádézni kíván, .ha passzióinak minden áron való kielégítésére törekszik, akkor le kell ternie a tisztesség útjáról, máskép nem segíthet magán. • f
Balkanizáltak bennünket. Ez a fészke minden nyomorúságunknak s minden, a nyomorúságból eredő bűnünknek. Ennek a siralmas állapotnak
véget csak akkor vethetünk, ha ^ balkanizáló-dásnak okait megszüntetjük, ami persze nem tőlünk függ. A balkanizáiódás megszüntetésénél első kötelességünk az önfegyelmezés, az igények mérséklése, a honi ipar szerelete és visszatérni a régi egyszerűségünkhöz.- Nyugodjunk bele abba, hogy a konjunklurás világ megszűnt s elégedjünk meg azzal, amit termelhetünk, amit kereshetünk. A
Igazságszolgáltatás az utcán — vasbottal.
Ekker gyógyszerészsegéd vasbotja és támadása. Két sebet kapott Szekeres Márton.
Félévig is eltarthat a gyógyulás.
J^érttMő am\' te82*0 nü<n megrovandó doiog,
Föifokozöit igényeink fedezésére nem elégsé-Je8 a belföldi termelés. A külföldhöz kell •törülnünk, onnan kell mi.ndent drága pénzen j*JJ«ein» annak dacáia, hogy a mai keresetek "eiiett még a hazai termelést is alig bírjuk
kíC? ,m" Pedi« ma 6Pei> volna szükség, SS? 82,ereny tehetségűnkkel a hazai termelést ré«T 8 Wészt iparunkat fejlesszük, más-jjzi szükségleteinket meg a megcsappant kere-, ra í8 ^\'elégíthessük. Ha igényeinket , „m ,udnók» ha nem szaladgálnánk az \'S™tetetek után, akkor kevesebb bűnözés «ma. a békekötés megfosztott bennünket min-■"lesünktől. Epen csákányit hagyott meg,
Ma, délijizenkét órakor, Róth Andor rendőrtanácsos, a zalaegerszegi lendörkapitányság vehetője, a következő hivalalo? jellegű szóbeli közlést adta ki a sajtó részére:
Tegnap este fél 9 óra tájban a városháza közelében Szekeres Máiton és Ekker Oyula gyógysz. részsegéd szóváltásba keveredtek egymással, miközben Szekeres a Ngyógyszerész-segédet kétszer jniegüftMle. >Ekker a* nála lévő bolTai-Stckeiesre tujiott, aki erre \'belerúgott Ekkerbe. A gyógyszerészsegéd a rúgásra másodszor is ütést mert Szeketes /^ártonra, amitől Szekeres összerogyott, s a kórházba kellett szállítani.
*
{ Ma reggel az emberek csoportokba verődve • láryyalták a tegnap esti inzultust, amelynek hire .\'.még az este villámgyorsan terjedt el az egész
(yaroi-batr;
Fél kilenc óra tájban történt, (hogy Szekeres Márton Os, Ekker" Gyula a városháza ^előtt szembetalálkoztak egymással, A szemtanuk egy részének előadása szerint elhaladtak egymás mellett, majd visszafordullak és erre
Ekker Gyula vasbotjával Szekeresre sújtott, nrnjd egy második ütést is mért Szekeresre, aki ettől az ütéstől összerogyott,
úgyhogy kocsin azonnal kórházba kellett szállítani.
> i"" A kórházban
Keszly István dr. és Hilász^Vilmos dr. nyombari -nekifoglak az operációnak, amely fél 9 órától 11 óráig l&itoit. Két hatalmas Üiés.érte Szekerest, az egyik a jobb halántékon, a másik( a koponya háiso rés/én, mely kevesbbé veszelyes.\' A lulántéki seb féltenyer nag^sagu és teljesen be&zakadt, úgyhogy a csont nekifuródott áz agynak; A
Az operáció tartamára nem altatták el Szekeret!, hanem helyt érzéstelenítést alkat-\' martak.
Szekeres az esti órákban pár pillanatra el-vesziutc eszineletét, egyebekben azonban mindvégig eszméleténél volt.
i.lalász Vilmos dr., az egyik operáló orvos kijelentene, hogy 8 napon belül dől el, nem lesz-e az incidensnek tiagikus vége. Komplikáció eddig még nem állott be. Ha a seb nem is lesz haialos. mondja Halasz dr., a felgyógyuláshoz talan egy félévre is szüksége lesz.
\'»
A vizsgálóbíró még az este folyamán e^kü alatt hallgatia ki Szekerest. A támadót a rendőrség őrizetbe vette $ még ma délben is őrizetben volt.
f •
A tegnap esti súlyos kimenetelű verekedés önkéntelenül is kivállia belőlünk a kéidést : miért kell ilyen jujeneiej^t rögtönözni Ha valakinek valakivel elintezM való dolga van, intézze el az> más módon. Vas botok kai nem lehet igaz<a;ot szolgáltatni, vasbotokkal nem lehet elégn^elt szerezni veit sérelmekeit. -—
Szemtanuk állítják, hogy Szekeres semmijeié megjegyzést sem tettr mikor Ekker
elhaladt s a tgyógyszerészsegéd minden ^__
kálás, minden ok nélkül támadt Suútt** Mártonra. Ha igy áll a dolog, miért kellett kezdő félnek lenni a vasbottal ? Ez a jelenség semmi esetre sem kellemes oldalról világítja
meg a zalaegerszegi közállapotokat.
*
Egy komoly zalaegerszegi uuembéí tegnap a Kaszler féle gyógyszertárban volt. Azt mondja ez az ur, hogy Ekker Oyula gyógyszerészsegéd épen akkor olvasta a „Zalavarmegye" tegnap délután megjelent számát, amelyben egy vele foglalkozó közlemény is napvilágot lálotL Ekker Gyula — informátorunk bemondás^. sMfrat — a közlemény olvasásakor ezt moraqgU: Na, megállj I Na, várj csak I /
Ez arra \'mutat, hogy Ekker készült a támadásra.
A rendőrségen ma egész nap- folytak a ki- * hallgatások, amelyek végeztével az iratok a bírósághoz kerülnek. ^
A kórházi/1 lapzártakor nyert értesülésünk szerint Szekeres állapota kielégítő és felgyógyulásához megvan a remény.
......... i\'i■ mi»n»■ .......
A salgótarjáni bányászok
küldöttsége a miniszter előtt.
Budapest, április 28. A Salgótarján-medencei bányászok tizenhattagi), küldöttségét ma délelőtt vezette Peyer Károly\'ési^irik Ferenc képviselők Walkó Lajos kereskedelmi miniszter elé. Klárik bemutatta a küldöttség tagjait s meg-\\ említette, hogy a 16 munkás 11.000 embert képvisel s ennyi részére kér kenyerei. Peyer Károly vette at ezután a szót és vázolta a munkásság nyontorár. Csóka Vendel a munkások szakszervezetének elnöke gy.oré segélyt kér a munkasok részére, mert, ha segítség nem érkezik, hoirtap az összmunkásság Budapestre vonul. A miniszter megértően fogadta a küldött^ séget és mivel a segélyezés ügye a népjóléti miniszterhez, tartozik, telefonáltak is a népjóléti miniszterért. A miniszter megérkezéséig a -tárgyalást felfüggesztették. /
Leltattak és kiraboltak egy tűzoltót.
Budapest, április 28. Horváth Ferenc újpesti tűzoltót a Keleti pályaudvar előtt megszólította egy* ÍMiieiellen férfi/aki be is hívta ót % pályaudvar éttermébe és ptt bort fizetett neki. Ivás közben a tűzoltó egyszer csak eszméletét vesztene s mire magához tért észrevette, hogy az idegen eltűnt, de vele együtt eltűnt a\' tűzoltó utazókosara is, melyben ruhanemüek és élelmiszerek voltak. A gavallér Jolvajt a rendőrség keresi. ^ \'
Tanácskozások Pozsonyban.
Prága, április 28. Hodzsa Milán hívei nagv tanácskozást tartottak, amelyen a szlove^gjkói • agrárreformról targyaltak.
Z A L A VÁKM KC) YE
\'W6 április 29.

Kegyes és nemes-szivü adományokból épül fel
az Istennek szent hajléka?
— Akkor miért árvereznek? — y. r
is alig lelik. Hiába volt minden. Jött a második, aztán a harmadik felszólítás. Uiána pedig beállított a végrehajtó és foglalt. Kegyes, nemes szivek adományából épül fel a másodig templom — volt kezdetben a mottó, joggal gondolhatták a hivek, hogyha foglaltak is, tie az árverezésre már nem kerül sor. Hiszen ej el-lenkeznék \'a céllal.
A fizetési határidő lejárt és — pontosan beállított a végrehajtó. Tegnap kezdték meg az Isten háza építéséhez szükséges Összegeknek végrehajtók utján val$\\biztosiiását.
Tegnap délelőtt fél tíz óra .tájban két végrehajtó és két rendőr jeleni meg Fülöp János könyvkötő és könyvkereskedő Rákócfi-utca 17. szám alatti lakásán. Velők ment és a ház előtt megállott a város egy. kocsija.
A- végrehajtók már a folyosón voltak, mikor a házbeliek észrevették őket és becsukták az ajtót. A végrehajtók erte lakatost hivattak, aki csakhamar meg is jelent, de az ajtót nem volt hajlandó kinyitni.
Természetesen szóváltás nélkül nem ment az incidens, sőt a házbeliek egyik-másik tagja löjcdösésben is részesült, amely meglehetős ellenszenvet váltott ki a hatalmas tömegből, amely1 a ház előtt összegyülekezett. Mikor a végrehajtók látták a kilátástalan helyzetet, eltávoztak, anélkül, hogy a lefoglalt\' díványt, kredencet, varrógépet és képeket magukkal vihették volna.
Fülöp János kijelentette, hogy a végrehajtók és rendőrök ellen zsarolás, magánlaksértés és hivatalos hatalommal való visszaélés cimén feljelentést tesz a bíróságon.
Nagy ünnepélyesség keretében rakták le a mult évben Zalaegerszegen a második templom alapköveit. A város apraja-nagyja ott volt a káprázatos-fényű ünnepélyen és a remekbekészült beszédek áhítatos imát fakasztottak a közönség lelkéből. Maga a tény, hogy Zala-egerszegen-1 második templom épül, az Isten nagyobb dicsőségére, lelkesedést váltolt ki a város .jó katholikus" társadalmából. Azért mondjuk, hogy jó katholikus, mert köztudomás szerint Zalaégerszegen sokan vannak olyanok, akik nem tárthatnak igényt erre a jelzőre.
Az ünnepély végetért és szürke hétköznapok következtek utánna. Az építést megkezdték, ehez .pedig pénz kellett. Ez\' természetes, ez érthető. És épen erre göndólt legkevésbé a közönség. Akik felemelték aggódó szavukat,, hogy honnan lesz meg az a horribilis összeg, amelyre szükség van az építkezéshez, azokat kikiáltották konkolybintőknek.
A templomépítés azonban nagyon reális alapon álló valami, ott csak arról lehet szó, hogy meglegyen hozzá \' a sok, súlyos milliárd. Az idealizmusból nem lehet építeni, össze is ült «dlémplomépitó bizottság, .papirost és ceruzát Vett• a kezébe és számolni kezdett. Mennyi adó fut egy-egy hivőre. Bizony súlyos összegeket vetett papirosra a plajbász, tízezer, százezer koronákat, milliókat sőt százmilliót is. A hivek aztán kaptak egy szerény, egyszerű kis felszólítást : fizess! Határidő ennyi és ennyi nap.
A hivő nagyot nézett. Fizessen? De miből? Honnan vegye elő ezt az önkéntes adománynak gondolt, de kötelező adófizetés formájába felöltöztetett súlyos Összeget. Hiszen kenyérre
A vasszentmihályi „csodalány" körül meg ismétlődnek a fantasztikus jelenségek.
Titokzatos levelek röpködnek a leányhoz?
••U-f"
■ A mult év novemberében adiunk hirt arról, hogy Vasszentmihályon egy Molnár Vilma nevü 14 éves leányka \'körül fantasztikus jelenségek mutatkoznak, amelyeknek okát kideríteni nem tudják. Akkor a kisleányt Erzsébet főhercegnő magával vitte Bécsbe gyógykezeltetés végett. Az osztrák főváros leghíresebb orvosai hiába kísérelték meg a \'"gyógyítást, a természetellenes jelenségek Jjeavatkozasuk dacára is megismétlődtek. A bécsi lapok hasábos cikkeket közöllek az esetről és egyöntetűen megáljapitották, hogy Molnár Vilma magnetikus ereje meghaladja összes elődeiét.
Állítólag Molnár Vilma bécsi tartózkodása alatt történi, hogy egyszer, amikor a hercegnő magával vitte őt sétálni, a negyedik utcába repültek utánuk hazulról az evőeszközök. A főhercegnő annyira megijedt ettől, hogy nem merte tovább magánál tartani a kisleányt, hanem teljesen rábízta egy orvostanárra, aki azután heteken keresztül megfigyelés céljából maga mellett tartotta. A leány február végéig volt a tanárnál. Miután azonban ez segíteni nem tudott rajta, hazaküldte szüleihez Vasszentmihályra.
Mint írják s amit szavatosság nélkül közlünk, a leány hazaérkezése után a titokzatos jelenségek megismétlődtek, a szülők azonban, mivel kisebb jelentőségű rendellenességeket tapasztaltak csak rajta, az/esetet titokban tartották. Vasszentmihályon mar-már azt hitték, Jrogy a kis Vilmát Bécsben sikerüli meggyógyítani.
Az utóbbi hetekben azonban az izgalomtól agyongyötört szülők kény- . \'o, telenek voltak a szomszédoknak be- • vallani, hogy leányuk körűi naponta\' többszőr Megismétlődnek a leg-elképzelhetetienebb rémes események.
. A dologról bárki meggyőződhetett Vasszentmihályon s igy nem csuda, ha a mult hetekben
még a távoli falvakból is/igen sókan keresték föl Molnár Sándor egyszerű házát.
Április hónap köszöntött be Molqár Vilmára a legvésztjóslóbban. Olyan do|gok történtek vele, aminőket eddig néni, tapasztalt. Favagás közben valamilyen laihatatlán erő annyira ingerelte,. hogy a balkezén az egvik ujját majdnem teljesen levágta. A leány nagyon sok vért veszített, de feltűnő gyorsan gyógyult, ugy, hogy ma nyoma sincs a sérülésnek.
A mult héten honnan, honnan nem,
egy levél repült a leányhoz, melyben rövid jóslat volt. De az ismeretlen helyről származó levelek megismétlődnek és mind jóslatot tartal-- maznak. ^
A jóslatokat azután qste amint mondják — szellemek kikopogják. Ecldig csak az esti órákban észlelték, hogy a leányhoz repülnek a tárgyak, most azonban már fényes nappal is szemtanúi lehetnek a .vasszentmihályiak a különös eseménynek. Molnárék háza állandóan tele van minden rendű és rangú érdeklődővel, akik a csodás jelenségek hatása alatt rémülettel sopánkodnak a leány sorsán.
A tnuit hét végén egy, a leányhoz repült levélben a következő foiirás volt:
— Vilma gyónj meg ...
A kis Vilma átment fehérvasárnap Rábakisfaludra Cséve István jó ismerőséhez azzal a a szándékkal, hogy majd másnap reggel a rábakethelyi templomban meggyónik. Amikor Cséveéknél beszélgetett, két írott levél esett a fejére Az egyik levélben ez volt: Vilma, ne Rábakethelyen gyónj, hanem Szentgotthárdon, mert különben a szellem fölrobbant. A leány erre lemondott arról, hogy Rábakethelyen meggyónjék. Az alatt az idő alatt is, mig Cséveéknél tartózkodott, a konyha polcáról több tárgy repült hozzá, mint eddi£ evőeszközök, ruha stb.
Ezek a röpködő tárgyak a leány köré gyűlt társaságot is szétzavarták. i
Az utóbbi napokban láthatatlan erők a leányt a levegőbe emelik egészen a szoba boltozatáig
A majdnem megszakítás -nélkül lejátszódó különböző megmagyarázhatatlan események lázban tartják nemcsak^Szentmihály községet, hanem az egész Rábavölgyét. Elterjedt hirek szerint Bernrieder János rátóti földbirtokos felesége magához fogja venni a leányt, hogy ő is megpróbálja valamilyen ulon-móyon a leány gyógyítását, j ./X/ ■ /_
~ M IR fe K
— Halálozas. Súlyos csapás érle Gyarmath B.János pénzügyi számvizsgálót, irótársunkat: neje, szül Paizs Olga áll. tanítónő életének 27-ík évében hosszas betegeskedés után ma délután 1 órakor elhalálozott. Temetése pénteken délután 4 órakor lesz az ág. h. ev. egyház szertartása szerint a Várkör 4 sz. alatti gyász-gazból. Az elhunytat férjén kívül íiarmadféléves kis leánykája, Olgica Gizella ós szülei, Paizs-György zalaegerszegi kir. s.ianfelügyelő és neje gyászolják. Irótársunk mély fájdalmában őszinte részvéttel osztozunk.
— Orvos kongresszus Zalában. Balatonfüreden május 9-étől május 15-éig orvos-kong-resszus lesz, mélynél? résztvevői Hévízre is ellátogatnak. A kongresszuz ideje alatt, 12-én a Kelenföld-lágymányosi énekkar, Sugár Jenő karnagy vezetése melleit, hangversenyt rendez, mely után .a Kisfaludy Társaskör piknikkel kedveskedik a kongresszuson résztvetteknek. A hangverseny jövedelmét a balatonfüredi építendő templom alapjára fordítják.
—• A magyal sajtó köréből. Tihanyi vitéz Kiss Sándor köveskállai református lelkész, a .Tapolcai Újság" főmunkatársa, egyébirányu elfoglaltságára való tekintettel és hivatkozással erről a tisztségéről lemondott.
■ j- A polgári leányiskola ünnepélye. A
zalaegerszegi polgári leányiskola május 9-én, vasárnap, műsoros estet rendez az intézet tornatermében. Mfisor: I. Dalról és örömről, énekli az intézeti énekkar. 2. Nagy Lajosnak .Egy dalt szerelnék" cimü versét szavalja Erdélyi Lenke IV. o t. 3. Stuhlniüller: Ezüstmirlusz.és magyar dilok, zongorán előadja Riedlmayer Ilona IV. o. t. 4 Gyöngyvirág és pajtásat.-enekti az intézeti énekkar. 5/ Majd ha szivárvány! lesz az égen . .. Kozák Jolán háromfelvonásos színjátéka. A láncokat Farkasovszky Terike tanította be, a táncokat zongorán Ka^ás Lenke kiséri.
A tapolcai vasútvonal megrövidítése.
Régi panasz már, hogy a Budapest — tapoicai vasútvonal nagyon hosszú a sok elkanyarodás miatt. Ez az ok& aztán — az indokolatlanul hoss/.u menetidőn kivül, hogy Tapolca, vagy altalában.a Balaton zalai oldalán lévő bármely fürdőhely, nehezen közelíthető meg. Ez indította a Balatoni Szövetséget arra, hogy a balaton-füzfői Balaton-sarok áthidalása érdekében mozgalmat indilson. Ha a terv megvalósul, a Budapest—balatonfüredi (léhát végeredményben a Budapest-tapolcai) ut tiz kilométerrel megrövidülne, ami némi kis javulás lenne a mostani állapotokhoz képest.
— A vonat eló feküdt. Frekk István türjei legény vasarnap erősen felöntött a garatra és szülőivel összeveszett. Részeg fejjel azután kiment h községi kavicsgödörhöz s olt az átjárónál a zalavölgyi vasút vágányára feküdt. Csak nagynehezen lehetett Őt onnan eltávolítani s a vonat is csak késéssel indulhatott el. Az öngyilkosjelölt később egy akácfa alá ment és ott hangosan kiabálta: messétek el a-kötelet, mert felakasztottam magamat. — Az eljárás megindult ellene.
— Magyal hozzájárulás folyóirat kiadásához. A Balatoni Szövetség hozzájárulást kért a megyétől a szövetségi folyóirat kiadási költségeihez. A megye erre a célra ötmillió korona segélyt ajánlott fel.
legolcsóbb bavásftüAsl forrása:
Fisctal Ede é* Fia, Zalaegerszeg.
■**»**-«(«• 1*. Mám. TkMommém tté.
1926 április 29.
ZALAVÁRMFXJY


TennlszpÁlyá Balatonfüreden. A Bala-ínnfílredi Sport Club vezetősége elhatározta, Jl \' megfelelő számú jelentkező esetén két, X esetleg több tenniszpályát épít a fenyves-iáikban A felt^ICK1 a következők. 1. Minden aláíró tartozik belépni a Balatonfüredi Sport Clubba mely \'esetben fizet 10 ezer korona be-iratási és azután mindén hónapban 15 ezer korona /rendes tagdijat. Pályahasználati dij címén fizet havi 150 ezer koronát, mely esetben a nályát szabad igejének megfelelően rendes óránkénti beoszlassal. használhatja. 3. Az aláiró \' a fentebb emlitétt fizetési feltételek mellett, be-\' iárólag május—szept. hónapokra á 150 ezer \' korona erejéig fizetési kötelezettséget vállal. 4. \'Labdáról és rakettról minden aláiró saját maga
gondoskodik.
— Elveszett Igazolványok. Vince Oyula zalaszentgróli kovácssegéd munkakönyvét, Horváth József ebergényi lakos munkásigazolványát és Boronyák Irma szenferzséhelhegyi lakos illetőségi bizonyítványát elvesztette. A hatóság az elveszett • igazolványokat semmisnek nyilvánította.
— A véndoriparosok orszagos szövetséget alakítanak. A súlyos gazdasági helyzet ugy a budapesti, mint az ország többi .részében lakó
) .vándoriparosokat: drótosokat, ablakosokat, kö-szörüíöket, esernyőkészitőket, mint szorosan vett vándoriparosokat és az ószereseket, mint ván-dorkereskedőkel megmozdulásra kényszeritette s ezért bajaik orvoslása céljából országos szövetségben tömörülnek. Az alakuláaft előmunkálatait a BudapeslifcDrólosok Ipartársulata (Budapest, VIII., Kőris-utca 1.0) végzi. Valamennyi vándoriparos felvilágosításért odafordulhat Az alakuló közgyűlés Budapesten VII. Wesselényi-utca 17. (Lábbeli készilók Országos Szövetsége nagyler-termében) 1926. május 2-án (vasárnap) délelőtt fél 10 órakor lesz. Minden vándoriparosnak niaga iránti kötelessége, hogy az első pillanattól kezdve a Szövetségben legyen. Annál inkább saját érdeke ez, mert a vándoripanól szóló törvényjavaslat 24 §a kifejezetten (elhatalmazza . az 1. foKtt^ iparhatóságokat, hogy csak olyan vandonparosoknak adjanak engedélyt, kik a váircloriparosok egyesülésének tagjai. Ugy a halóságok, mint az.ipari érdekeltségek a vándoriparosok e törekvéseit jóindulatu támogatásban részesítik, mert céljuk komoly, megszívlelésre méltó: a jobb, a nagyobb darab kenyér.
— A szombathelyi aranyifjú állatorvos Brazíliában. Annak idején foglalkoztunk a szombathelyi aranyifjúnak, ifj. Bardió Györgynek. ügyeivel. A szépreményű ifjú ugyanis százmilliókoronás váltóhamisítást követett qí, s az eset kipattanása után hirtelen eltűnt Szom-
\\ bathelyról. Most egy Ismerősének levelel irt Bárdió Braziliából \\és jelzi, hogy olt künn állalorvos lett és nagyon jól megy a dolga, ígéri azt is, hogy — amint leheti — az okozott kárt megtéríti.
— Kónyszeregyezség. A nagykanizsai kir. törvényszék Fodor Andor keszthelyi rőföske-rejkedő ellen, saját kérelmére, elrendelte a csödönkivüli kényszeregyezségi eljárást. Vagyonfelügyelő: Szekeres Miksa keszthelyi kereskedő.
Cséplőgépek
48 és 54 collos dobszélességb kifogástalan üzemképe^állapotban üzemredukció miatt jutányos áro eladók. Megtekinthetők
"f
en, V^
X-nél
Szombathelyen.
— Kiirtják a beteg teheneket. A földmi-velésügyi miniszlér korrendeletben figyelmezteti a megyék alispánjait arra a veszedelemre, amit a\'tüdőgümőkórban szenvedő tehenek, teje jelent a közre és az állategészségügyre egyaránt/ Ezért elrendelte a miniszter, hogy az ilyen be-
I teg teheneket az államkincstár terhére megvá-| sárolják és kiirtsák. Egyben utasítja a miniszter az összes, állatorvosokat, hogy a tüdőgü-mőkoros eseteket azonnal jelentsék be és tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket.
— A nemzeti zászló mint cégér. Valahányszor nemzeti ünnep van, mindig szomorú kötelességünk regisztrálni egy sajnálatos tényt: Zalaegerszegen csak a középületeken láthatjuk a nemzeti zászlót, a magánépületek alig egyikemásika lobogtatja a büszke trikolórt. Eddig azt hittük, hogy nincs elég zászló varosunkban, ez lehet az oka annak, hogy :ászlódisz nélkül marad a megye székhelye minden nemzeti ünnepen. Ugy látszik, tévedtünk. Nemzeti zászló bőven lehet, mert a „Hangya" üzlete cégérül használji fel Nem tudjuk megérteni, miért kell egy üzletnek a piros-fehér-zöld lobogóra az üzlet nevét rányomatni és cégéiül kiakasztani? A magyar trikolór arra való, ho^y vele rnegfe-
Ilelő alkalmakkor ünnepies külsőségek formájában is kifejezést adjunk magyar honfiúi érzelmeinknek. A piros-fehér-zöld lobogó erre való és nem cégérnek. Elvarjuk, hogy az illelő cég bevonja ezt a szokatlan cégért es ezzel megbecsüli a magyarság szent lobogóját.
/
" — Sima, kockás, csikós és^ virágos nyers selymek, pouplin zephirek nagy választékban megérkeztek Szántó divatáru üzletébe.
tündérvésár
legújabb és legolcsóbb
Képes gyermeklap
kapható
KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.
hogy az idei tapolcai szezon, melyet amupyis rövid időre tervqzett csak\'a társulat, az eddigi összes szezonok között a legrosszabb lesz. A következtetés — sajnos — helyesnek és valónak bizonyult s a majdnem üres házak után \'bekövetkezett a teljesen üres ház is, úgyhogy az egyik előadást nem tarthatták meg, \' mert senki sem volt a szinházbájl A tapolcai újságok kedvező véleménnyel vannak a társulat képességeit és nívóját illetőleg, igy ennen a szomorú helyzetnek az okát, ugy látszik, kizárólag a súlyos gazdasági viszonyokban kell keresni. Hiába, kenyérre kell a pénz éa igy a kultura,\'a művészet a sarokba kerül. Pedig a kullurember életének\'ezek is főiényezői. De: a kenyér mindennél nagyobb ur. "*
ABemutatja az Edison-m^zgó április 28-án. Művészileg igazi szép film a Páris. A cjólgozó Párisi, utcáit, látványos szépségeit örökíti meg ez a film, azonkívül nyitott szemmel látjuk a művészet, az álmok vágyak, és röpke mámorok városát, ahogy Páris a kulturemberek fan-taziájában is él. Főszereplőnője Dolly Davies a megtestesült báj és póézis a filmen, partnere Perre Magtiicr a művész ember, a hivő, rajongó\' fiatalság Minden ami ezen a filmen látható csupa művészet, csupa kuliura és,^zjípség.
Minden ember előre biztosítja jegyét erre az előadásra, amelye*, lehetetlen elmulasztani. ;

\\

SZÍNHÁZ ÉS MQ7.4.
Elmaradt sHnházi elcndás.
Szalay Gyula konzorciális alapon működő színtársulata egy hete játszik Tapolcán. Az első napok gyenge anyagi^ikere nyilvánvalóvá tette,
Zalaegerszeg r. t. város Elektromos Műve.
v Versenytárgyalási hirdetmény!
A városi képviselőtestület határozata értelmében újból zártkörű ^versenytárgyalást hirdetünk a villanytelepen létesítendő kókszraktár és mosókonyha építésére. . —
A munkára csak helybeni vállalkozók pályázhatnak a villanytelepen díjmentesen megszerezhető kötelező pályázati nyomtatványon, a vonatkozó terv,á telepen szjntén megtekinthető.
Vállalkozó köteles a\\ villanytelepen levő régi v szénraktár és kocsiszín faanyagát átvenni, \'mely azután az építkezésnél fel is használható: A vállalati összeg fél százaléka nyugdijalapunk javára levonásba hpzatik. A zárt írásbeli ajátf-latokmájus l^ó 5-én d. e. 10 óráig nyújtandók be -a villanytélepen és azok felbontása ugyanaz nap délben 12 órakor fog megtörténni a pol-gármestéri hivatalban.
Épittttő fentartja magának az a jogot, hogy a kiirt munkát esetleg több vállalkozónak is, munkanemek szerint, kiadhatja, továbbá, hogy az építéshez szükséges anyagokat, vagy azok egyrészét természetben bocsájtja a vállalkozó rendelkezésére, miért is az ajánlatban okvetlenül feltüntetendő, hogy a vállalkozó rendelkezésére bocsátott anyagokat és a régi szén-raklárt és kocsiszínt,-\'\' mily áron veszi át az épiltetótől.
\' Zalaegerszeg, 1926. április 28.
Zalaegerszeg r t város Elektromos-Mü üzemvezetőség.
is
Gyermek
es

VÁSÁR
y .
Telefon
O „
DIVATARU ÜZLETÉBEN
ZALAEGERSZEGEN

telefon 170
ZAt A VÁRMEGYE

1926 áp\'ifis 29
magkészjeteit. aranfcagyanusnak
— Lóhere és\' lucerna mag vIxegíl^K Sváby Érvin keszthelyi jirá? gazdasági felügyelő^ a mult héten megvizsgálta a lóhere- és lucer-nam$got árusító keszthelyi összes kereskedők A •felügyelő öt kereskedőnél találta a megvakat, ezekből mintát vett s a közigazgatósági hatótág utján felkűldötte megvizsgálás céljából a budapesti vetőmagvizsgáló állomásnak.
________ii* H- • - - - - -•_____^. ^ _________1
Zalaegerszeg rend. tan. város polgármesterétől.
2753-1926. /
\' Felhívás.
, A. m. kir. központi statisztikai hivatal 2600. eln. 1926. sz. fölhívása élteimében az 1897/évi-XX^CV. t.c alapján a folyó évre is elrendeltetelt a fő és melléktcnménykent bármily csekélv területen az 1925. év őszén\' és az 1926. év tavaszán*elvekig illetve elültetett -mindennemű gazdásági növénynek bejelentése és összeírása.
Köteles tehát minden termelő (lulajdonos, bérlő, vagy részes) legkésőbb f. évi május hó lQ/ig az alább kijelölt összeírd helyen bejelenteni a szántóföldeken főieiményként bevetett, vagy beültetett buza, rozs, árpa, zab, icpce, köles, tatárka, nemes tengeti, borsó, bab, len-(cse^ napraforgó, mák, burgonya, cukorrépa, takarmányrépa.- kender, len, komló, sepróeírók, paprika, vöröshagyma dinnye, tök, fejeskaposjcla paradicsom, sárgarépa, peiic í>elyemr~fcalarábé, . ugorka, salata, csalűmádé, mohar, lóhere-féték é^ lucernamaggal bevetett területét. "í Beielentertdők ezenkívül a kertekben, parlag-szőlőkben szóló és rétaljakban termesztelt szemes tengeri, burgonya, takarmányrépa, kender \\és>luccrnavetés területe is. " v! Bejelentési hely és idö: Városháza II. emelet 7. ajtó.. •
< A bejelentének irasbelileg is megtehetők, mely esetben a bejeTenléeftek taitalmaznia kell á "gazdálkodó nevét és házastársa nevét, gazdasagának egész területet és a szántóföld területét, j itataszírális holdakban, vagy négysíöeölejjben. \' : Megjegyzem,\' hogy ez a slatis>zlik3i fólVéld ; icizázólagosan .az orszáe gazdasági erejének , helyes megitélhetése és fejlesztése céliából tör- >\' >téník s igy annak adatai adóztatás cáljára fel- j •használtatni nem fognak.
■ A bejeientések folyó év május hó 1-én veszik j [ \'kezdttütret és május 10-ig tartanak. A bejelen- : >tések naponként kizárólag délután 3—6 óráig i \'teendők meg.
Aki tudva hamis vagy valótlan statisztikai^ Vadatokat vall be, vagy a (örvény szerint be- t - $zolKáltatandó\\stalisziikai adatok beszolgaltatá- j . sát a szabalvszerü felszólítás dacára elmulasztja j és rfú:gtagadja, kihágást követ el és a mai vi- < szonyoknak megfekió pénzbüntetésben részesül, j ezenkívül a szüks^es adatok a mulasztók költ- \\ ségére a helyszínen fognak összegyűjteni.
ti*
I .. .r
/
* dollár
/T
n p
>; • • . * ; }■■ ■
yfip? 1 \'.»crrt egytmió

>s <j
14 385
. vamék: . , B
^->1 font 3470.W J490íi)^"Amwrdam 2^665- 2W>í
(>«h korona 21H-2I20 Bellád \' 12^6 »?.6Í
Dinár Vl\\4 V/Ql Roilin 16080 \'7 Y\\9
Dollár 71J69-7i149 Bukarest
francia. frank 23/6 <39ö Brüsszel
Hollandi frt. 2S660 236H0 /v\'ooenháRa 1868
Lei ■ 2/3 <>81 O«?lo 154\'?^ \'M55 \'
ütiva • 5-4-MM . I.. 1on wB\' X) í
tira» •\'• > 2-2.<76 ! MiUno 2\' fO s7ö i
Márka 16980 17039 Newyork 71360 f>6.) j
,schlH 10 (Ví 10 \'.98 P.tris ^2382 398 j-
Oan k >rona I86W I874I * fM<ta 2II.V2>2\'.) \'
Sváic: frank 13790 «3Hí9 vrtlri^v . 514 \'
Bel^a frank :r> 2 2!\'.72 S; -cútiolm* 19100 \') 60 I
Norvégkor JM;)0-i U\'i»n 1 10 070 10 10\');
ovid kor. toi suNMo "h > .792 j
< \' ll.B . I
\'.cm ai Igen tlsiíclt htJijryckel, ho^y kalap.
. o.u.tt
bövitc.\'íc.i* ítí. Ál.\'!»:\':dóa« \' ra^árcn t.irto.n « leg. jobb ís Icgmc.lci-ncbb filéket, melltartót,
ba.-\'s?:yai ütfit stb. Szives megkereset kérj
LÉE7ÁNYH IMRÉMÉ
női ka!aps^a!on ZALArO/RSZEŰ, Kosiutli 2.
2/4 \'.W2 i » 1,01 M.aps^aíon j. »ozcu, Kos&utii 2. 25^5 ^615 v. É \' 68 - !87\'i!5 i -----------------------------------
i<".....>■

VK A\'
Sőkiö, raliia, peíroienm ttönüti, stb.\'
mf7ígaíd.iuU|;i aruk í\\ ifgJcsóbb.Vti kaphatók
KOMGLÓS M.- MIKSA
•■\'■•»•• 410-TO Húíi .\'ijN.V5i.rt4, 41S5Ó0,- !>■ /30.ÍXX) Tataim ?jj6p. S>ö\'*>v: 280\'v>0 252 50 r n<jc ri WM \'i pá 175t&p.. 6 ÚOfÚ JCgeí\'7K.0D\') !\'.«\'*«.• rí 2I5.0ÍJ0, 1600 «00,
STrtrj • - . Sva «<v \'
^Míil s - J .
■ . 1 í ■
(nÍSt2 51 0 í/iíik Vf/i.»n»0üüí.»295 >rso« 17.17 ai^k\'il i 5 27 ijuár 9125.
.-.\'ti?-\'t^kfx&i*-: fzlwi? ,

* t íU-obhl t hf
kó ,-fve/itt vo\' <V JjíJü 380 Hí". 2Í0Ú 230tKK> —--
220000, mam«h«» Í6.?00, *rrté?.ts.v-24; b^mif?^. at X K!ioí{.am«i<j.\':»-\'ni, wÁüa w 45.
pénzét minden lim-lomért, s ha
Huszkoronás n aévar a-^ny "ht^/\'/^ron^
i;.?rák arany: VQ6 ÖUO, .ei^íKÖr.\'sna * ^700 réjrí i rnlos: l52»l\\\' tw-UM násí , 86í\\! fcrtróia. »
..apiiíiojo-jrio iAI AVA^MI-OVf :nv"<>a »»A. 1*644
P*l»>1fl» ««nrko,«Ű HtKiJOLY fííFWO. ,
nem tudja terázni a nyakáról, m;;nűja meg neki, hogy \\
építkezési anyagokba/t
legolcsóbb
• éu lewme^bi hütóbb
Zalaegerszeg, 1926. április 12.
Polgármester.
MI.LHOFSg él
épj|ke/é-i\' anviíg keresKed-.:^ cemeniárugyára
I.ENT8
Talsfon HS.>
eladás Agyban és kicsinyben.
"etepek: Rédics, Len\'i, C»>ón>ödéf, Tófej, Guforföide, Nava.\'Bak, /.ablóvó.
BMHISulJUiiuUuUáX.
í
szállítom mimlen hi\'clWépfs egyénnek. & nem kell ezért idegenhez fordulni
KAKAS ÁGOSTON
könyvnvmda, könyv-, papír- és irö»\'crkereskedés, krtlcsönWjnyvíár
2aPa©0«rs2a.5, iuteJon 131,
Ml . I I—11 ■MMBMEgBBBWroW
r
3E=
Legolcsóbb áron
JWtoyöMt, kabátokat, baaluiíí, n^i ti gyenaekraliákat
BÁTOR! SÁNDOR
____»_,____
r
t


íuhairuíüaaÁ&art vrau,; Zalaegerszeg, (régi postaépület.) Telefon 203. (Fóüzlet: Szombathely).
Tekintse me
vételkényszer nélkül az aiahaz hatalmas raktárit és kirakatait

V évfolyam
^priliö 30 Péntek.
Ara 1500 korona,
97 ssán.

>\'oi ,fn.". A.i\' js; aprLAij
l,g}oieaib mM™ W\'kdtnap délBlán. - Elóllietés: egy hónapra 25.000 ít, negyedévre 75.000 K. - Sierk«?xtóség és kiadóhivatal: faloepersreg. SxéchenyMór 5. Telefon 131
A belső front megingása.
Rút panama foglalkoztatja most legújabban az ország, közvéleményét. Bizonyos kincstári, helvesebben katonai szállításokkal kapcsolatban « rendőrség és katonaság nyomozó hatóságai közns munkával nagy visszaélésekről rántották le a leplef. Óriási aranyu vesztegetéseknek jöttek nyomára s a letartóztatottak között már többen tannak aktív katonatisztek.
A háború megpróbáltatásain, a forradalom és kommün gyászös időszakain át egyenesen vezet a vonal a megcsonkított Magyarország közéletének feldullságáhpz, amely azután az ilyen végleien sokat ártó jelenségekhez visz. Ebben az egész ügyben talán az a legszomorúbb, hogy a magyar\'nemzeti hadsereg tagjai közül is néhányan bele vannak keverve, akik a pénz démontól elvakjtva, letértek a tisztesség útjáról, arról Jzjiíról, amely mindenkire, de elsősorban egy katonatisztre a légkérlelhetetlenebbül kötelező.
Épen akkor, amikor külső oldalról jölt megpróbáltatások teszik/próbára a nemzet életerőjét, megrendül az a bjélsó erkölcsi front is, amelynek szilárdságaidig épen a magyar jövendő legbiztatóbb ifíérete kellene, hogy legyen.
Tagadhatatlan, hogy Magyarországon épen az intelligencia régi életnívójához képest nagy sülyedéíbe jutott,, de azért intelligens\' valaki, hogy különbséget tudjon tenni a szabad és nem szabad között és tudja gyakorolni a lemondás erényét, ha ezzel egyéni és testületi becsületét ■enti meg. Ennek a belső erkölcsi frontnak a kasadozása rettenetes veszélyt jelent. Csaknem olyan veszélyt, mint az a helyzet, ameJyerTriar.bn •teremtett meg: Egy ország, amelyben fészket ver a [wnama, már el is veszett. Vámcsalás, pénzhamisítás, szállítási visszaélések, megvesztegetés, mind ridegen és idegenül hangzó Szavak a becsületes magyar fül számára.
Tétovázásra nincsen idő. A kormánynak kötelessége, hogy a legkérlélhetetlehebbül nyúljon bele ebbe az ügybe és csapolja le a mocsarat, akármilyen nagy és fejlett békák is maradnak ezzel szárazon. A magyar közszellem meepienté-\'Séröl van szó, annalt a hivatalnoki feddhetetlenségnek, megveszlegethetellenségnek visszaállításáról, amely nélkül ország egészséges életet nem élhet. Legyen bármennyire kinos is ez az flgy, merüljenek 4öl a későbbi vizsgálat során bármilyen kellemetlen momentumok, itt kíméletről szó sem lehet és a bűnösöket olyan büntetéssel kell sújtani, amelynek egyenesen elrlasz-tóan kell hatnia.
Nem tudjuk, hova fognak vezetni a szálak, jem tudjuk, milyen^kellemellen meglepetésekre jeli még elkészülni; \\le függetlenül minden wlleges lehetőségtől, ) kitartunk eddiffvállolt álláspontunk mellett és a nagy magyar közlemény nevében a közéletnek minden vonalán ™ó irgalmatlan lisetogatást sürgetünk. Nem \'"etjük kockára egész nemzeti jövőnket csak Uéf\'.i mert akadnak magyar emberek, akikben Mgyóbbb a pénzéhség, minfa tisztesség vágya.
frós ellenőrzés ahá kell vonní^mindenkil, aki ^zpénzeket kezel, közpénzekkel manipulál, akije* hatalom adatott arra, hogy idegen vagyon-■a , közvagyonnal rendelkezzék. A közszállitások-71 . * me\'even kell ragaszkodni a nyilvános árlejtéshez s aki a mosí kiadott kormányrendelet «cAra ig mellőzi a nyilvános árlejtést, még a ^csekélyebb dolgoknál is, azt menten el kell »volilant pozíciójából, mert a kéz alatt telt S*1ö,«Msoknak a legrutabb önérdek a
mo5Ralója.
,oyább megyünk. A kormánynak vissza-JmE f Vizsgálatot kellene elrendelnie annak b n íf üláRársa\' ho«y Nk, mikor és milyen okok-fcAii A . ék a nyilvános árlejtéseket az egyes n7( m,?,ü5nál\' "énáról, fáról, Írószerről,
yontatuányról van-e azután szó, az teljesen ^ A közszállitásjjá} mellőzni az árlejtést,
nem más, . mint panama, mert vajaki jogtalan anyagi előnyökhoz jut. Ez a valaki pedig rendesen az, aki tulleszi magát azon a rendelkezésén, amely a nyilvános árlejtést irjí elő Á panamista a börtönre és közmegvetésre jól megérett gonosztevő, akinek nincs jussa társadalmi és hivatali pozícióhoz. A nagy tisztogatásnak tehát, amit a kormány beígért, csak akkor volna igazán jelentősége, ha az összes közszállitásokat,
amelyek az utolsó 6 -7 év folyamán eszközi teltek, vizsgálat alá vétetné, mert ezen a téreV sok visszáelés történt és, ha az egyik panamisrti elveszi méltó büntetését, vegye el a másik is. vegye él mind 1 Ne maradjon egyetlen bün sem megtoftatlanul, egyetlen \'bűnös sem büntetlenül: akkor majd megtisztul a közélet s újra a tisztesség napjának sugarai aranyozzák be a közélet egét.
Végetértök a kihallgatások a véres incidens
ügyében.
A kedd esti vasbotos verekedés ügyében a rendőrségen tegnap egész napon át folytak a kihallgatások, melyek ma értek véget. A rendőrség az ügyre vonatkozó iratokat ma áttette az ügyészségre, ugyancsak
ezzel egyidejűleg Ekker Gyula gyógyszerészsegédet is átadták az ügyészségnek.
Több szemtanúval beszéltünk, akik szerint az incidens előidézője Ekker Gyula\'volt, végereti* ményben természetesen a bíróság dolga lesz
ítéletet mondani ebben a yílyoskimenetelü ügyben. Egyebekben most is csak ismételhetjük tegnapi felfogásunkat:
vasbottal nem lehet sem igazságot szolgáltatni, sem .vélt sérelmeket
orvosolni, i
legkevés&bé pedig magántermészetű ügyéket vasbot-lovagiassággal, Íratlan, egyéni felfogású paragrafusok alapján elintézni. Szekeres Márton állapota kielégítő, a helyzethez mérten jól érzi magát. -
Az Ahódunán2uli Mezőgazdasági Kamara az ellene Intézett támadásokról.
A Kamara nem tulajdonit fontosságot a támadásoknak. — Junius 6-án kerületi \' gazdagyütés lesz Tapolcán. —< A Kamara munkássága.
Folyó évi április hó 24-én tartotta meg Kaposvárott az Alsódunántuli. Mezőgazdasági Kamara (amelyhez Zala megye is tartozik) elnöki tanács-, ülését, majd 25-én Hoyos Miksa gróf elnök elnöklete alatt igazgató-választmányi ülését. Örömmel vette tudomásul az igazgató-választmány a kamara 1925. évi működéséről szóló jelentését és elhatározta, hogy a kamara sokoldalú tevékenységéről beszámoló jelentést külön füzet alakjában nyomalja ki. Majd az 1925. évi kamarai zárszámadások bemutatása ulán elhatározta az igazgató választmány, \'hogy a folyó évi rendes tavaszi közgyűlést a Somogyvár-megyére kiterjedő kerületi gazdagyüléssel kapcsolatosan május hó 16 án tartja meg Balatonboglár községben, Zalavármegyében pedig junius hó 6 án, Tapolcán.
A kerületi gazdagyüléseken ez alkalommal, is a mezőgazdaság egyes ágaiba vágó szakelőadásokat tartanak országos nevü szakemberek bevonásával. A\\kerületi gazdagyüléseken résztvevők-, szakismereteinek bővítését célozzák a kerületi gazdagyülések kapcsán rendezendő tanulmányi kirándulások, örvendetes tudomásul szolgált, hogy a földbirtok-reform során a kamarának juttatott ingatlan mintakerlészeti üzem alá vonatott s a cél előmozdítása érdekében épités alatt áll egy kertészlakás mellékhelyiségekkel, mintaméhes és előadóterem, a különböző tanfolyamok megtartásához.
Nagy lelkesedést és általános megelégedést váltott ki a kamara adóvédelmi és számtartási \'osztályának a gazdaközönség igazságos megadóztatása érdekében kifejtet tevékenységéről szóló jelentés. Elhatározta az igazgató választmány, hogy a továbbképző gazdasági tanfolyamokon tartandó előadásokhoz szükséges szemléltetési eszközöket, képeket és preparátumokat beszerzi és e célra 10 millió koronát engedélyezett.
A Zílavármegyei Gazdasági Egyesület részéről elhangzott támadásoknak az Igazgató-választmány fontos- . ságot nem tulajdonit^sA kamara a ■aga kijelölt utján halad továob és jövőbeni tervszerű és fokozott tevékenységgel bizonyítja be a támadások alaptalanságát.
Örömmel vette tudomásul az igazgató választmány, hogy a kamara tisztviselői a községi és városi mezőgazdasági bizottságok kioktatását és munkába állítását célzó kiszállások során ez-ideig 150 mezőgazdasági bizottságot látogattak meg. Elhatározták, hogy a kiszállásokat a legszorgosabb nyári munkák beálltáig folytatják. A tengeri köztermelésének feljavítása érdekében a kamara nemesitett tengeri velőmag-akciót helyezett folyamatba, melynek során termelésre mintegy 23 kisgazdának osztott ki ingyen Fleisch-mann-féle nemesitett „F" tengerit és mintegy 7 gazdához küldött kísérleti termelésre 4 fajta nemesitett tengeri vetőmagot.
Elhatározta az igazgató-választmány, hogy a kamara hivatalos lapps a Dunánluli Szántóvetőt német nyelven is megjelenteti, valamint a járási és vármegyei mezőgazdasági bizottsági elnökök számára előfizet az Állattenyésztők Lapja cimü folyóiratra.
A szegedi tudomány egyetem meleorologiai observatóriumának anyagi támogatására az igazgató-választmány 3 millió koronát, a Bara-nyavármegyci Gazdasági Egyesületnek, az 1926. évre vonatkozó költségkimutatás alapján, 80 millió koronát, a tapolcai gazdakör segélyezésére 10 millió koronát, a Balatoni Szövetség anyagi támogatására 5 millió koronát szavaztak meg Az indítványok során elhangzottal/alapján elhatározta az igazgató választmány/ hogy a cséplések kapcsán előforduló óriási \'\'szemveszteség meggátlása céljából lépéseket tesz a tekintetben, hogy a jövő cséplési idényt megelőzően > *
a Kamara kerületében levő Összes cséplőgépek Vizsgáltassanak felöl H a szemveszteseget előidéző hibás gépek helyeztessenek üzemen "kívül.
Elhatározták továbbá, hogy a Kamara megkeresi az illetékes kormányköröket, hogy a földbirtok-reform során házhelyhez jultatottak részére engedélyeztessék házépítési kölcsön, valamint eljár a Kamara arra nézve is,\' hogy e/ekre a házhelyekre építendő házak az építkezési szabályrendeletek szemmeliartása mellett bizonyos rendszer szerint emeltessenek.
ZALAVÁRMfciüVf.
Asszonyszöktetés vicinálison a legközelebbi
városig. ^
r
A szőke asszony és a fiatalember romantikus és tragikomikus szokásé. — Keszthelyen megrekedtek, mert a lovagnak nem volt pénze. — Az alvó férj.
Ha látsz az utcán két farkasszemet néző urat, ha duellum hirét hallod, ha a bíróság tárgyaló termébe mégy és látod a két egymásra minden rosszat rákenő perlekedőt, ha sikkasztásról olvassz az újságokban, ha az öngyilkosok .szomorú statisztikáját \' nézed, ha szökésről hallasz hirt: minden fáradságosabb keresés nélkül megtalálod az okot az - asszonyban.
Keresd az asszonyt I Kerésd mindenütt és mindenkor. Felesleges akkor minden más magya-• rázat. Hiszen az asszony — nagyhatalom. Világtörténelmet igazgató és formáló tényező ; szuggesztív erő, mely koronákat rakott már fel nem .királyi főkre és koronákat sepert le koronás, királyi főkről. Nemzeteket egymással szembeállító misztikus erő, csaták sorsát eldöntő érzelmi hatalom.
Keresd a történelem kezdetétől a legújabb időkig minden sorsdöntő változás okát és megtalálod a háttérben az asszonyt. Megtalálod Cheops piramisainál, a babiloni toronynál, a trójai falónál, Odisszeus bolyongásainál, Spártá-ban és Athénben, Nagy Sándornál és Attilánál, a középkor inkvizíciójánál, Napoleonnál és az orosz oligarcháknál, Lengyelország felosztásánál éppen ugy, mint a legújabb évtizedek háborúinál és békekötéseinél.
Az ok: az asszony, az okozat: megint csak az asszony. Körbe-körbe. Minden az asszonynál kezdődik és minden az asszonynál végződik.
Az asszonynál kezdődött ez a kis história is, amely nemrégiben játszódott le megyénk egyik kisebb városában, s amely romantikusan indult — amint ez a helyzethez illett is —, de tragikomikusán végződött, ami viszont ilyen alkalmakkor rendszerint igy szokott történni.
Pár évvel ezelőtt esküdött egymásnak örök hűséget egy kékszemű asszonyka és egy napbarnított arcú férfi. Minden a rendes meder-, ben ment, • . •
nem volt baj semmivel, csak a levessel, ami állandóan nagyon sós volt,
ennek azonban férjem-uram kimondhatatlanul örült, mert a menyecske nagy szerelmének biztos zálogát látta ebben. j
A mult nyáron azonban kezdett megbomlani az egyensúly. A leves élvezhetetlenül sós lett,
férjem-uram azonban nem észlelte, hogy ugyanilyen arányban növekedett volna vele szemben a menyecske szerelme.
Gyanút fogott. Szimatolni, kefcdett. De semmi gyanúsat nem észlelt. Szivében azonban bennmaradt a tüske. Egy szép napon \'aztán arra ébredt a férj, hogy az asszonykának hült helye van.
A .közvélemény" igy adja elő a menyecske eltűnését: /\\
A mult nyáron feltűnt a városkábán egy fiatalember, aki pár nap múlva már a fiatal asszony állandó titkos kísérője és titkos imádófa lett. Mikor a férj a foglalkozása által előirt kötelezettségeit teljesítette, talán túlságosan is buzgóan, az alatt az asszonyka kitartóan lopkodta á boldogság mézét a fiatalemberrel. Az alvó férj nézett, nézett, de nem látott.*
Azon a bizonyos napon azután kora reggel kelt az asszonyka. Sebbel-lobbal felöltözködött és sietett ki, az állomásra, ahol már várt rá a lovag. Nagynehezen bedöcög a vicinális, a szökevények gyorsan felszállnak, a vonat megindul.
Ez az első rész. Ez eddig a romantika. Ami ez után jön, az már a tragikomédia.
A fiatalemberrel csak Keszthelyig tudott eljutni, mert tovább már nem futotta a pénz.
Keszthelyen tudódott ki ugyanis, hogy a szöktc\'.ö lovagnak egy huncut papírkorona sincs a zsebjében. Kétségbeesés, sirás, kölcsönkérés a véletlenül előkerült ismerőstől és visszautazás a kis városkába Ez történt azután.
É^ a kis városkában mindenki nevet ezen a különös szökésen. Csak a férj nem, mert ő még mindig alvó férj, a menyecske elhitette vele, hogy a sógora utazott keresztül és Őt kisérte el Keszthelyig. Oly édesdeden aludt férje- uracskája, hogy nem akarta felébreszteni. Ennyi az egész.
Es a fiatalember továbbra is „titkos" imádója az asszonykanak és nyilván gyűjtik a pénzt, hogy adandó alkalommal „komolyan" megszökhessenek. Nem ugy, mint most. Ha a kezdet romantikus, legyen a vége is az.
És a férj még mindig — alvó férj. Csak néz (ha néz), de nem lat.
T
A Rábavölgy „csodája".
A hatóságok vizsgálatot indítanak a „csoda", kinyomozására. — Miért ilyen későn?
Horváth Kálmán dr. Vasvármegye alispánja ugyanis utasította a.szentgotthárdi főszolgabírót, hogy a vizsgálatot ejtse meg és derítse ki, nincs-e valaki büntetendő cselekmény a kisleány körül.
Ezt az intézkedést csak helyeselni lehet. El kell oszlatni a homályt, amely ma oly gyakran és. oly -sürüert rajzik a népnek szemei előtt s amely, nagyszakácsi eseteket és Wunderlichné-ket termel. Jogunk van feltételezni, hogy a hatóságok féllépése Rábaszentmihályon is ered-ménnysl végződik és a „csoda" végül is holmifele idjeges elhajlássá zsugorodik. Bizonyosak vagyunkrazonban afelől is, hogy a hatóságok bármennyire szedik is szét a „csodát"/ a babonás néphit tovább tartj^. magát, aminek egyrészt a nép könnyenhivősege, másrészt meg az az oka, hogy á hatóságok csak későn avatkoztak bele a dologba.
A nagyszakácsi „látások", — mint tudjuk — Zala megye egyes községeiben; mint Balaton-
Wift április 3q
edericsen és Nemeshanyban is hajlandók voltak mogismétlödni, mert tudni kell azt is, hogy Zala megye szolgáltatta a nagyszakácsi „csodához" a legtöbb hívőt, de a hatóságok gyors és erélyes fellépésökkel megakadályozták a XX. század megcsúfolására szolgáló „csodák" megismétlődését. 6 -

FelOlbélyegzIk a levői- és okmány, bélyegeket.
Az okmánybélycg-provlz^riumok már készülnek.
Az u\\ magyar levélpósta-bélyegek közül is. merjük már a 8 \\ filléreseket, amelyek a zala-egérszegi trafikokbán ugyan még nem kaphatók, de a Budapestről érkező levelek \'igyikén-mási-kán találunk belőlük egyet-egyet. Mint már megírtuk, az uj bélyeg lilaszlnü, a régi „arató" bélyegek nagyságában készült és a magyar" koronázási jelvényeket ábrázolja igen tetszetős kivitelben. Legközelebb kapható lesz a 8 filléresen kívül a 16, 20, 32 és 40 filléres is, amelyek részben az előbbi(rajzzal készültek, részben pedig a buda^ti Halászbástya egy részletét ábrázolják a Mátyás-templommal.
Az uj magyar bélyegek forgalombahozatalával kapcsolatban felmerült az a kérdés, hogy a régi „aratós\' és „parlamentes" bélyegeknek, — amelyekből óriási készletek vannak még —• mi legyen a sorsuk. Mint értesülünk, a postaigazgatóság njost azzal a tervvel foglalkozik, hogy az év vége felé
a megmaradt régi bélyegeket pengő, illetve fillér értékjelzéssel felülnyo-matja és pedig a mostani korona értékeknek megfelelő pengő és\' fillér értékekre.
Ilyenformán a bélyeggyűjtők érdekes, úgynevezett provizóriumi levélbélyegekhez jutnak, de
a. nagyközönség is hozzászokik a pengő-korona átszámításához, mivel természetesen a régi értékjelzést is jól kivehetik a felülnyomott bélyegekert.
A postaigazgatóság e tervének keresztülvitelére csak a késő ősszel kerülhet sor. Ellenben elhatároztak azt is, hogy ,
az okmánybélyegeket is szintén a régi összegnek megfelelő pengő és fillér felülnyomással látják cl.
Az okmánybélyegek felülnyomása már megkezdődölt, ugy, hogy rövidesenlaz ilyen okmánybélyegek — provizóriumok —^forgalomba is kerülnek. A fölülnyomot okmánybélyegekből az első szállítmány valószínűen május végén érkezik meg Zalaegerszegre.
Több izben foglalkoztunk már Molnár Vilma rábaszentmihályi leányzó csodálaros eseteivel, azokkal a titokzatos és hihetetlennek látszó dolgokkal, amelyek vele és körülöUe történnek. A Rábavölgy népe csodaleánynak tartja, akibe az ördög bujt bele. Lakóháza valóságos bu-csujáróhely. És mihdezek dacára, a hatóság eleddig nem avatkozott belé a dologba s a rendkívüli események kutatását nem tartotta szükségesnek. \' \'*■
Félévnél hosszabb idő telt el a „csoda" jelentkezése óta. Már a tél eleje óla beszéltek, irtak a megmagyarázhatatlan jelenségekről, a leánynak szülei sírva panaszkodtak mindenkinek, hogy mi történt a leányukkal. A lapok hasábos cikkeket közöltek, bécsi előkelőségek érdeklődtek a dolog mibenléte feiől.\'egy főhercegnő magával is vitte a leányt, orvosprof&szo-rokkal vizsgáltatta meg, csak a hatóságokat hagyta hidegen az uj csoda.
Most azután megtörtént az első hatósági lépés a csodaleány ügyének megvizsgálása \'iránt.
Hlr György és P. Bónis a vizsgálóbíró elótt.
Dudapest, április 29. Hir György nemzetgyűlési képviselőt és P. Bónis Arkangyalt holnapra idézte maga elé a vizsgálóbíró, aki a frankügyben hallgatja ki. őket.
Bethlen és Bud tanácskozása.
\'Budapest, április 29. Bethlen miniszterelnök és Bud pénzügyminiszter tanácskozásokat folytattak abban az irányban, hogy a költségvetés letárgyalása után az appropriációt vegyék elő, mert a kormány beruházási programmja követeli azt \\
A nemzetgyűlés és május elseje.
Budapest,, április 29. A házelnökség egyik tagja ugy nyilatkozott, hogy a nemzetgyűlés május elsején nem tart ülést. — A költségvetési javaslat általánosságban való elfogadása után megszakítják a tárgyalásokat az osztrák kereskedelmi szerződések letárgyalása céljából
HSRCK
- Bethlen István 46 szatmármegyel köz-ség díszpolgára. Budapestről jelentik: Bethlen István gróf miniszterelnököt, egri Bónis Károly kölesei földbirtokos kezdeményezésére, Szalmár megye fehérgyarmati járásának mind a 46 községe díszpolgárának választotta meg, ezzel óhajtván elismerni a miniszterelnöknek a mai nehéz időkben ugy külföldön, mint bent az országban szerzett nagy érdemeit. A díszpolgári oklevelet a járás valamennyi községéből válasz-tolt^küldöttség a jövő hónapban adja át a miniszterelnöknek.
-> Evangélikus Istentisztelet Keszthelyen.
A keszthelyi ágostai evangélikus fiokegyház május 2-án, vasárnap, délelőtt 10 órakor istentiszteletet tqrt, melyen, az egyházi beszédet Héring János veszprémi lelkész mondja. Az istenlisztelet után, 11 órakor, a polgári leányiskola termében egyházi közgyűlés lesz.
-> Meghiusult végrehajtások. Kedden meghiusult Fülöp Jánosnál a temptomadó végrehajtása, amit nyomon levetett tegnap másik kettő, ahol az eljáró közegek szintén zárt ajtókra talállak, de eröszakot nem alkalmaztak.
- Tanfolyamlátogatás. Oravszky Rezső vármegyei népművelési tiikár ma délelőtt meglátogatta a Rákóczi-utca 21. sz. alatt működő „Thesa" iparművészeti kézimunka tanfolyamot, melyen hasznos, a gyakorlati életben szükséges dolgokat tanulnak, amelyek nagyon rövid, idő aUit és könnyen sajátíthatók el, de amellett ériékesek is. A titkár köszönetét fejezte ki a tanlolyamvezetőknek, magyaros minták alkalmazásáéért. %
~ Cirkusz. Könyöt jónevü cirkusza tegnap este tartotta bemutató előadását és ma este már búcsúzik Js tőlünk. A cirkusz ez alkalommal is mindenben megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak. A nagyszámú közönség igen jól mulatott a pompás mutatványokon. Konsul II. az emberutánzó majom mindenkinek a csodálkozását vállotta ki. Daisi és Margit légtornászok, Fiimmel testvérek nyújtó-tornászok, Wilkó drótkötéltáncos, Klauss nővérek létra-tgyensulyozók, Honthy légtornász idegfeszítő attrakciókkal1 \' vonták magukra a .figyelmet. Harry Paniz-csoport törpe akrobatái, Klarton kutya csoportja, Kóbor Jancsi énekes bohóc, Jirnmy Jóhny bohócok, Antony zenebohóc gondoskodtak arról, hogy p közönség minél többet kacaghasson. A Könyöt cirkusz ez évi szereplésével is teljesen kielégiiette a zalaeger-segi közöhséget.
- Mekkora a kamarai Illeték ? A,keres-kedelmi miniszter a kereskedelmi- és\' iparkamarai illetékeket az 1926. évre az általános kereseti adó 5 százalékában állapította meg.
x Egy klff gyári hibával angol gyapjú mel- j lények 138 ezer koronáért, Filipp Oszkár I kötöttáru gyárából, Fenyvesi Miksa cégnél Zalaegerszeg, kaphatók.
— Őstermelői Igazolványok kiállítása.
Amint ismeretes, a pénzügyminiszter a községi bizonyítványok kiállítását annak idején célszerűségi szempontokból a: községi elöljáróságokra bízta. Minthogy az őstermelői bizonyítványok használata körül felmerült panaszokból ismételten megállapítást nyert, hogy a községi elöljáróságok a reájuk bizolt feladatot itt-ott nem megfelelően látták el és a helytelenül kiállított őstermelői bizonyítványok miatt vagy a kincstár károsodott, vagy az adómentes árusításra jogosult gazdák voltak sokszor indokolatlan molesz-tálásnak kitéve, a pénzügyminiszter a forgalmi adó hivatalokra bízta ujabban az őstermelői j bizonyítványok megfelelő módon való kiállítását és természetesen a dijak szedését is megtiltotta.
. — Baleset épületbontásnál. A^ keszthelyi régi kórház tetőzetének lebontásakor, a munkások vigyázatlansága következtében a tetőgerendák lezuhantakj s több munkást könnyebben egyet pedig, Takács Sándort, súlyosabban megsebesítettek.
«
— Nagykanizsa, klsiakásépitó kölosöne.
Nagykanizsa város kétemeletes, 18 lakásps bérház építését tervezi. Az építkezési költségek két milliárd koronát, lesznek ki, amelyhez a népjóléti miniszter 950 millió korona kölcsönt folyósít. "
— Közgyűlés. A Keszthelyi Csónakázó és Korcsolyázó Egylet május \'3-án, hétfőn, délután 5 órakor, az egyesület klubházának irodahelyiségében évi rendes közgyűlést tart. t
)
— Sikkasztó körjegyző. A pécöli körjegyzőt a szombathelyi törvényszék sikkasztás miatt egy évi és két hónapi börtönre ítélte.
— Furosa szövegezésű nyllttér látott napvilágot. a „Zalai Közlöny" tegnapi számában. A szöveg szószerint a következő: „Ezúton adom tudtára Simon Mátyás halász, murake-reszturi lakosnak, — Simon József volt-vendéglős, kiskanizsai lakosnak, Simon Máriá, jelenleg Mészáros Pálné nagykanizsai lakosnak és idősb. Simon István volt apámnak, hogy a feni írtakat egyszer és mindenkorrá a testvéri kötelék és szeretetből kitagadtam és ezután tekintsenek, mintVteljes idegent. Kiskanizsa, t926. április hó 27-ehr Simon István hentes és mészáros mester.
— Divat kockás, csíkos és virágos nyers selymek, Japán selymek, pouplin zephirek nagy választékban megérkeztek Szántó divatáru
üzletébe.
legolcsóbb bavisárltsl forrása:
Fischl Ede és Fia, Zalaegerszeg
E5f<>ös-utca 10. szám. TcUfons^ám- 10b.
— Jegyzői állás behelyettesítése címmel megjelent közleményünkbe a jegyző neve elírás -folytán tévesen került bele. A ^nagylengyeli körjegyzői állásba nem Szabó, hanem Szokó Ist ván volt balatonkenesei adóügyi jegyzőt helyettesitették be.
— Talált tárgyak. Egy lőcsöt és kisebb pénzösszeget találtak. Igazolt tulajdonosaik a rendőrségen átvehetik.
mmmmümm
A

NYILT-TÉR/
Róth úr nyilatkozik
y
Róth rendőrtanácsos számtalan esetben kimutatta foga fehérét. Az ö kétszínű viselkedése okozta, hogy engem többizben megtámadtak és ugy állította be a dolgot, mintha én lettem volna a támadó fél. Így történt ez a mostani esetben is. t
Súlyos állapotom nem engedi .meg, hogy hosszasabban nyilatkozzam, hanem remélem, el fog érkezni az ideje, hogy ennek az úrnak a viselkedését, a maga meztelenségében, . megis-7 mertessem a nyilvánossággal.
Add^ig csak hadd nyilatkozzék, mert nyilatkozatainak, ma már, Zalaegerszegen értéket\' nem tulajdonit senki, mert mindenki tudja, hogy valótlan nyilatkozatait a maga védeln.ore ereszti szélnek. A zalaegerszegi közállapotok elfajulásáért elsősorban Róth urat tartom felelősnek, amely felelősség alól nem fog megmenekülni. N
Szekeres Márton.
* E rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
/ i
SPORT.
A BEAC Keszthelyen. v
A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) labdarugó csapata juniuis első felében Keszthelyen játssza le főiskolai bajnoki mérkőzését a keszthelyi Gazdasági Akadémia fotball-csapatával. A mérkőzés elé nemcsak sportkörökben tekintenek érdeklődéssel, hanem a város társadalmának széles rétegei is kíváncsian várják az. izgalmasnak ígérkező bajnoki mérkőzést..
Levente osapatok sportolása.
A megye majdnem minden nagyobb községében megalakult már a levente .egyesület. A programm és kiképzési tervezet méltó teret szán a sportnak, igy a fotballozásnak is.^ Egymásután szervezik meg a levente egyesületek a labdarugó csapatokat, melyek komoly tréningbe kezdtek, ugy, hogy egyik-másik csapat máris szép \'eredményeket mutathat fel. A legközelebbi időben több levente fotballmérkózésnek lehetünk tanúi és akkor megállapíthatjuk, hogy Zala megye leventéi milyen előrehaladást tettek a sport
Telefon 170
"N
> 4-

ZALAVÁRMEGYE
1926. április 30
3@£=rrr
;!Szives tudomására adom a nagyérdemű vevőimnek, hogy raktáramat a mai gazdasági viszonyoknak megfelelfíleg.
lev akarom éplíenl, ezért május hó elsejétől 8 napon át
számtalan cikket mélyen leszállított áron hozok forgalomba: pl. elsőrendű carlsbadi porcellán. tányér 10.000 K rv helyeit 8.800 K, virágos csészék 10—12 000 K, »/*■ Itr. porcellán kancsó 8.00Ö; K, másodrendű porcellán kilőja f■ 20.000 helyeit 12.000 K. Cérna keztyü női jóáru 24.000 K, női harisnya kötött, 18.000 K, gyermekharisnyák már 12.000 "koronáért^ Ezenkívül számtalan kevésbbé keresett cikkek mélyen áron alul. — Legjobb minőségű bőr-szandál.ok, vászon és tennisz.cipők legolcsóbb napi áron. Merti bútorok, nyugágyak, nagy választékban. —- Tisztelettel:
MTI NAGYÁRUHÁZ DÉÜTSCH HETMAN ZALAEGERSZEG

~»0E=
BF
;rszeg r. t város Élektromos/Mftve.
Versenytárgyalási Hirdetmény!
A városi képviselőtestület\'határozata értelmé-beií újból zártkörű versenytárgyalást hirdetünk a viilanytelepen létesítendő kokszraktár és mosókonyha építésére. „ .V-\'
A munkára csak helybeni vállalkozók pályázhatnak a villanytelepen díjmentesen megszerezhető *{<ölelező pályázati nyomtatványon, a vonatkozó terv a telepen Szintén megtekinthető.
. Vállalkozó köteles a villanytelepen levő régi szénraktár és kocsiszín faanyagát átvenni, mely azután az építkezésnél fel is használható. A vállalati összeg fél százaléka nyugdijalapunk jávára levonásba hozatik. A zárt írásbeli ajánlatok május hó 5-én d. e. 10 óráig nyújtandók oe a villanytelepen és azok. felbontása ugyanaz nap déjben 12 órakor fog megtörténni a pol-gármestéri hivatalban.
Építtető fent&rija- magának az a jogot, hogy a kiirt munkát esetleg több vállalkozónak is, munkanemek szerint, kiadhatja,, továbbá, hogy az építéshez szükséges anyagokat, vagy azok egyrészét természetben bocsájtja a vállalkozó rendelkezésére, miért is az ajánlatban okvetlenül feltüntetendő, hogy a vállalkozó rendelkezésére bocsátolt anyagokat és a régi szén-raktárt és kocsiszint, mily áron veszi át az épitletőtől.
Zalaegerszeg, 1926. április 28.
>
Zalaegerszeg r l. város Elektromos Mii üzemvezetőség. M
Kékkő, raffia, petróleum benzin, kocsíkenőcs stb.
mezőgazdasági áruk a legolcsóbban kaphatók
komlós h. miksa
ZALAEOERSZEO.
mtmktkb &s PÉ\'wsüéf.
> .... ... ^
fco;v aranykorona
a dollár hivatalos Árfolyama szerint egyenlő 14.385 papírkoronAvai

A budapesti értéktőzsde valuta és deviza árfolyamai.
Valuták:
Angol font 346030-349030
Cseh korona 2111-2120
Dinár 1249-1261 j
Dollár \' 71050-71350 i Francia frank 2366-2386 !
Hollandi Irt. 28675-28825 I
Lei • 266-274 |
Léva 514-518 ;
NLira 28r>2-2876 1
Márka 16989-17030 I
Osztr schill. 10074-10*108 !
Dán korona 18670-18730 !
Svájci frank 13789-13829 í
Belga frank 2500-2520
Norvég kor. 15440-15490 !
Svéd kor. 1910(1-19160 \'
Deviiák:
Amsterdam\' 28700-28800 1256-1261 16989-17039 266-2/4 250U-2520 18670-18730 15440-1549) 317030-348030 2862-2878
Belgrád Berlin Bukarest Brüsszel Kopenhága Oszló London Milano Newyork Páris Prága Szófia Stockholm Wien ZOrich
71360-71560 2356-2372 2111-2120 514-518 19100-19160 10085-10 110 13789-13829
v\\
V
d) x
M

b-
V
X >
01 »
•o
M
ETERNIT PALA ELÁRUSÍTÓHELY
legprímább minőségű
petróleum,gázolaj, autó- és motorbenzin, autó-, traktor-, henger- és gépkenőolaj, gépzsir, kocsíkenőcs kapható:
fovnmer Sándornál
ZALAEGERSZEGEN
TERMÉNYKERESKEDÉS
Z
»
r
s
z
a
3
a
&u3apestfv m6ny!<>5tm***.
Búza 410.<X>0, Búza (IKzavidtki) 412.500, Rozs 230.000, Takarm. árpa 230.000, Sörárpa 280.000, Zab 252 50.),! ngeri 200000, Korpa 175.000, Repce.62ÖOOO, Köles 21^.000. Rép*-, Lucerna 215.000; Lóhere 1600^00, Széna--, Szalma ----. ^
/
Zürichben ;
Magyar korona 00072-40 00 osztrák korona 0007331 Francia frank 17.07 szokol 1533, dinár 910.
Zalae^ertzegi piaci árak.
A legutóbbVsuilácgcrs/.cei hetivásáron az árak • ^következők voltak : búza 370,000, rozs 210 000, árpa 230.00Ö, zab 220.000, tengeri (csöves)---, tengeri
220JDOO, marhahús 16.200, sertéshu824, borluhut, 28 eter K kilogrammonként; széna 120, szalma 45.
A nemesfémek árai.

Huszkoronás magyar arany286.0Ö0,
kor
15.200, ezüst ötkoipnás: 28.600 koroím
osztrák aran forintos
y: i
m
286.000, ezüstkorona:
huszkoronás 5700, régi ezüst-
Tiindérvásár
legújabb és legolcsóbb
képes gyermeklap
kapható
KAKAS ÁGOSTON könyvkereskedésében.
Mázoló és mQvész-ecsetek Fatmlnták
¥
í
L»»tut»Joono»: ZAUWARMCOYI lapkfadötárM***.
Fa».»rk..it«:vazíneHet MARTON.
r«ui«» imrktiim: mfrboly ferbno.
kl»<M 1 kaka* Aooaton.
A festés csak akkor szép és tartós, ha mi bizható, eltf rendű és minden idegen anyagtól ™ mentes
festéket
használunk. Ilyen kapható
Hayer József
festék-, fűszer- és gyarmatáru nagykereskedőnél
■ ZALAEGERSZEGEN
Telefon 78.
Pontos kiszolgálás. — Olcsó árak.
Postai megrendeléseket utánvéttel szállítok.
It t
I t
9
Lakkok* Flrnlsz, Kromofag, Denat. szesz. Angol és belföldi hlntólakk.
Legolcsóbb áron, legfinomabb árukat:
öltönyöket, kabátokat, bundákat, nőt és fyermekrohákat
BÁTORI SÁNDOR
ruhaáruházában vásárolhat.
Zalaegerszeg, (régi postaépület) Telefon 203. (Főüzlet: Szombathely).
I;
\\
Tekintse meg
vételkényszer nélkfil a^árnbáz hatalmas raktárát és kirakatait
\'"\'VUxOÍJsA,
131.