Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
759.42 KB
2020-11-13 11:21:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
24
100
Rövid leírás | Teljes leírás (21.46 KB)

Új Zala 1945. 1. szám április

Új Zala I.
A [zalaegerszegi] Nemzeti Bizottság hivatalos lapja, 1946. jan. 27: Demokratikus napilap, 1948. jan. 31: Politikai napilap.
Zalaegerszeg.
1945. ápr. 28. - 1949. okt. 30.
Megj. hetenként háromszor, 1946. jan. 27: hetenként hatszor, 1946. jún. 30: hetenként egyszer, 1949. jan. 4: hetenként hatszor.
Szerk. Szakál Ferenc, 1945. aug. 11: Hegedüs Raymund, 1946. márc. 14: Gáthi István, 1946. aug. 18: Hetési Ferenc, 1947. ápr. 13: Juhász Imre, 1949. jan. 4: Szántó Jenő.
K. Nyemzeti Bizottság.
Ny. Zrínyi, 1949. márc. 1: Közgazdasági, Nagykanizsa. - 2 r.

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

< r -

. —''folyam. 1. aaárn. ZaLscg.-ntr^. 1943. áprifis 28.
Ár.
50
fiitér
A Xrmreti Bizottság
hivatalos l*pja
Megjelenik kedden. csütörtökön
és szombaton XltMSSSSZiiJurí
Szerkeszti: SZAKjÁL FERENC főszerkesztő.
—'' -íív-^L^JÍ. 2£ft «aü5S85PSBBB8aKi
FÉLSZ AB ADULTUNK l...
írta: B. Molnár József Zala vármegye főispánja
. i
A gvőzetmo orosz tuiascreg meghozta % égre ZaU vármegye sóletre-sújtott nepeuex jjá öruinünnepét. l^ekeribt végre a germán csizma a «va^uiikru>, ttm» vv.zázaúokon keresztül a legsa-nteLb \ ágyainkat u-'' ''|jwrta sarba. de Wiosús.ztuuk a iru-<iá«is rendszer szorító karjaiból is. iio:*zú századoi. könnye, jajja osj-»ott széjjel t> JUIU illeg tegaüp tí-(iriieUÜKn \ ág) álom v ou,,a.''. ma ció \ a-óiág. Alilíio és iniLió nincstelen. >óhajtott íei boldogan: iclszabú-duitunk! A vörös Uaciscrrg nfieg-i.ozta nekünk a fel. zabadulaft. Lehulltak a ra;>-ág láueoi Szabadok vagyunk A kapott szabadságot a/o..Lan meg kell védenünk.
ióbb, mint negyedszázaddal %.•/.• e''őlt egyszer niár azt hittük, elérkezett a szabadaágimk ideje. ''.vzl hittük, l*og> vegleg lerágtuk nyakunkról a geruiáit csizmái ó a leudá-is renu^zer rabigájái, ds nvui -ikerüt. Eibukt>mk. „.•>em *>kera":t, mert az első p.rcek lázas öiőijie-l*eii azL hittük, a/ ölünkbe búik >xai>adsagé;-t nem k<-d ál.ioztctot hozni. Ne:u keli dolgozni érte. nem kell küzdenünk. Miiyert keservesen c-aúSdtunk. Milyen iájda!ma» \u,t az ébredéi! A reakció mindig ug-ri-ra kcizen őrködött, ícsve a^^d-Uaiina* pillanatot, mikor torhotnr ránk. A pi«la::ai akkor, sajnos, elérkezett szabadságunk ne«/.-«»-/ágadra isméi poiboiiuitott; ilógy aztán mi történt, azt mindenki'' tudja: tenor, kin?zcnvedé». l>öi töíi. \lá> nemzetek, szerte a Hbágon, éltek boldogan. mi a- .ubságban szenved tüuk tovább. Tovább íob zód<>tt a germán őrület, u (owi-rendszer goctosz önzése, ügy .-Ím minden neszre, minden ék-ijoire. bog)" aztán ;ec.apjo:i könyörtelenül-.
Lehullottak ismét a rabság láncai. Az ország h>sztogató náci l»í-rencek, nyilas l>andiiák rf SS. p;i-. b-kek^-aktk-rihnrcolták szüleülkc« t-v svermekeinket, eitüntek. A te-merdek pus--/.títá.». rom s a íájó emlékrk égö >ebri azi»nl»an itt ma-j adtak s Ivosszúért, nirgtor''áíért kiá tajiak. iíoí/úcrt kiáll gyrrnu-keink ifjú élete is. Megtorlá-t''r: asszonyaink könnye, szrn-\ed«Ve. Mert citünt ugyan a po-i<>:\di"óJ a pribékek sis^rc hnda, bár jokan körülük* i:t!iagv\a. a romokat. tovább álltak, de nagyréízük incg itt bujkál közöttünk, lesve az alkalnms pilianatot, mint a vérengző fenesad. hog>- újra ránk törbeaaeo. .. S
El kell tá\olílaiiu:ik közülünk a nemzetnek e búnöi férgeit, meit felszabadulásunk csak úg) lehe t telje^ c?ak úgv- lehet maradandó, ha róíük örökre nu^.-zal>adulunk. Ki hát a germánokkal, ki azok ch-kt. aisai: Tiazttíiuk meg a közt fertőző gócaiktól, mert fcU?ab::»ii.Iá-• suiik, szabad-águnk "csak úgy lc-z biítotiv*. Mindén megaikuváv gyen§«e«g CMk marÍMaé, vakme-
rőbbé teszi Őket- A nagy vihar utáu. ameJy eltöpörtc őket, meg-iapuítak, mint a földbe bú vő párkányok. Aztán óvatosan előjöttek, hbgy tele kürtöljek a várost, falut, o.-tooábbuál ostobái)b rémhíreikkel. S ha ki nem gyomláljuk őket. lu»l-í ap, taiáii, ma.- újra szabadbágunkra íórnetíck. iNem íeszünk könxörü-íetc.ek. mint ahogy ők sem voitak á[«íinkjüii, fiainkkal, és testvéreink-kcf. .Vz ő napjuk nem érkezik el több:, ezt fogadjuk! Garancia erre mu''tunk cs az eHiaüt napok szen-> CÍÍCÍC.
A s/al^ad.-^íg nem ajándék, mint aiiogy az é»el aenj az. Meg kell ''zeinedni az in<iuU> életért, véres gyötrődéíScI. A szenvedés pillana-taü an taíáii kihal brlőiünk minden \ág\. tninden remény, ami czeddig .-/ivünket caord''üásig töitöilc, «Ie eímuhtak a yzrovedéa órái, hogv h%!yet a ijanak az ujjongva feltörő örömnek cs l>oidog3ágnak.
A felszántott földeken új élet ''.akad. Az elvetett magvík kizöldülnek, majd szárba szöknek és aztán, mint érett wabúzok tengerként
ringanak. Eljön M7. arátés ideje, ameiy reményeinket élő, tapintható valóiággá váltja. A föld már a mienk., miénk lesz termese is és-a levágott kenyér ize nem ieafo többé keserű a szánkban. Benne lesz a ézabadáág édes íze, zama''a. A ?zaba:l!vágc, amiről oly regeu álmodunk bzerelmetea s boldog álmokat, ami nélkül nem élet az élei, c^ak boldogtafaii gyötrelem és tzenvedés.
Felszabadultunk! Miénk a föld, a kenyér, miénk a szabadság! Köszöntünk érte győzelmes orosz liad ercg, lángea^i Sztálin marsall:
Egy leigázott, rab nép szabadságát adtátok vissza, egy népét, amely rvszázados rabigaban görnyedt, 6 . már a remény is kihalt szívéből, hogy egyszer megint, mint sokszr.z éweí ezelőtt, boldog és szabad nép lehet.'' Szívünk hálával és meleg barátsággal fordul felétek s az ezy e-süU nemzetek minden tagja íelé, s úgy érezzük, baráti jobbunk ■viszonzásra talál • ez egyszer végre boido^au kiálthatunk fel: Felszabadultunk!

>rerkca»ztőaég: V ármegyeháxa Kiadóhivatal: Szeehenvi-^Ar 4.
Megalakult Zalaegerszegen is a Népbiróság
Zalaegerszegen a Nemzeti Bizottság csütörtök délután rendkívüli ülést tartott, amelyen megalakította a zalaegerszegi törvényszék Népbíróságát. A Népbiróság a közeli napokban már meg is kezdi m$-
Üj postafőnök
Zalaegerszegen
Mivel a helybeli posta Jeekel Józdeá főfelügyelő Németországba való kitelepül lese miatt vezetés nélkül maradt, e Nemzeti Bizottság Horváth Árpád pobtafelügyelót bízta meg a hivatal vezetésével. Az új főnők zalai születésű, szakképzett tisztviselő, akinek^ reméljük, rövid időn beiül sikerül helyreállítani a szétzilált hivatal forgalmát úgy a lielyi, mint a vidéki viszonylatban.
HIVATALOS.. .
A
varos
Moszkva, április 23-< A mo zkvai rádió p«''ntrkcsti j«—
!e;uése szériát a.: április 20-i'' r:ar.okka: kapc.olat«san közli, hogy * szovjet csan:itok elérték és bar-^■•vná! töbíi lie!vr/-» után elfog-
• ~ C
á.ták a rárli iparvidék h italmu? -^•pontját. Brürait.
Az Odera la-Ieti partján. Strliin-:ől délre, a zov j.t csapatok kt4-r-Vny ti^^tJá t űidítottak a né-''v (t hídfőállá-^k ellen és a 2 km. -s''-.''es ingov;tnyoL !cpad''é>7ávi után. me terséges köd leple a!att. áikei-tek az Odera m ugati partjára és megkezdték a német hídfőállások felszámolását. A németek makacs e!lenál''á-.t ta.:ú-kották, n4.aj<l rlien--támadá t vezettek, amit azonhau a szom jéi csapatok megsemmisítettek. A német búvárok megkeé--reiték az Odera hídjainak '' felrob-
A szovjet csapatok elfoglalták Stettin és Brunn városokat
bantását. de a szovjet csapatok azt meghiúsították. Stettinért. Pomerá-nia fővárosáért, tulajdonképpen 26-án iiidu''t meg a nagv támadás ugyanaznap estére a várost el is foglalták. A Berlinnél harcoló •zovjet cs ipatok elérték a Berlin— .^patidau közötti csatornát. A város központjában háztól-házra folyó harcoklwm számo* nagy gyár ke--• ült szovjet kézre.. Ugyancsak el-e-ett a görlizi pályái?dvar is.
Az elfő ukrajnai csapat Beriiji-lő; «l«:biyugatra tü/.érségi- és páncélos támogatással indította meg rohamait.
A második ukrajnai arcvonalon, Brünntöl északmttgat felől indult meg az átkaroló támadás, amelv-nek crtxl mémveképpen 26-án eltére a város helyőrséget teljesen szétverték.
Az amerikai csapatok elérték Nyugat-Ausztriát
ehen teljesen be van kerjtve. t/. Inu-fo''yón több helyrr. átke!t:k a/, amerikaiak. Bréma es Ingolstadt e -esett Stettinnél Zaukov és Konyrv csapatai egyesültek. . .
Az o''a.-zországi hadaziiitéren . Verona és Piacenza elesett és az angolszászok Genua felé törnek előre.
Londoni jelentéi k szerint a 111. amerikai hadsereg ázon n [>cnton, aliol. Ausztria és Csehország ta!ál-kozik, át-epte Au-ztria nyugati hn-tárát s ígv 1 :*."> km-re van M. Pöl-tentől, atu>I riiár .szovjet haderők .vannak.
Egy máfdk je!enté-s szerint Mün-
polgármcstere ezúton értesíti a város adófizető polgárait, hogy c városi adóhivatal megkezdte működését. Felhívja az illetékeseket, hogy adófizetési köte-•ezettiégeiknek minél előbb és minél nagyobb mértékben tegvenek eleget, hogy ezzel gazdasáp eíetüok minden vooa''on me^induibaseoo.
Hivatalos rendelet szerint a tanköteles tanulók, fiúk, lányok egyaránt, szigorú büntetés terhe mellett, kötelesek iskolájukban a tanításokon megjelenni.
A polgármester közhírré teszi, hogy e város területén eszközt ál-iatv ágásokből származó állati bőröket mindenki köteles bejelenteni és eladásra felajánlani Hoiczer Jenő Tüttőssy-u. 4., vagy Bedő László Berzsenvi-u. 50. sz. alatti lakos kereskedőknél. A beszolgáltatás alkalmával a bőröket hatósági áron azonnal kifizetik.
A városháza II. emelet 10. bz. helyiségében a polgármester közigazgatási panaszirodát nyitott, ahol minden alapos panasz szóban vagy írá.d>an előterjeszthető.
A mai najitól kezdve csak az arra jogosult: tényleges és kisegítő s''wgáíatot teljesítő rendőrök, bábák és ok''ewles ápolónők viselhet-r.ek kar yjíagot. Aki karszalag vi-rc<éíéri'' nem jogosult, a karszalagot tartozik'' levenni, mert ellenkező t- ciben intnrnálni fogják.
Megkezdődött a sanfranciscói békekonferencia
Megindult a posta ...
A postahivatal hivatalos értesítése szerint a levél-postajárat áp-rüis 23-én megkezdte működését. Egyenlőre csaü közönséges leveleket továbbítanak. Az értékcikk, árúritá* 8—12-ig. 14—18 óráig a postahivatal Berzsenyi-utcai bejáratánál van. Díjszabás az eddigi. A posta-gyüjtőszekrénytkből naponta kétszer szedik Vi a küldeményeket.
San-Franciskóból jelenti az In-vesztijs tadósíté>ja, liogv a sanfrau-ri«kói operában ápriirs 26-ín. 46 ország kiküldöttcinek jelenlétében megkezdődött a l>ékek<ntff.rcneia. A/, értekezletet Truman USA elnök nyitotta m^. Utána Stettinius, Mo-
íotov, Eden és Jung külügyrainUz-terek s/óa!iak fel és hangsúlyozták, hogy a konferencia á béke megóvását céiozzs. A konferencia négy birott-ágőt szervezett az egyes kérdések leíárgyalására.


UJ ZALA
PflKTÉLET
Ebben a rovatban állandóan közöljük & ''ieniokratiki''i pártok pár<-életórci kapcsolatos híreket, éppen ezért felhívjuk a párttagok figv elmét, hogy a közleményeket kísérjék áüandőan figyelemmel.
A Szociáldemokrata Párt Zala-'' egcnrxegr Srerv«»íe - kéri- tagj a i t és a ^párttal rokonsseemvző közönséget, hogy a május elsejei ünne-■péiyre 9>ó»akor gyuUkerzék a^Kos-ruth Lajos-utcai pá rt helyiségben -tinaan- vonulunk ícl. zárt waki^in. u munkásság első szabad - ünnepi gyűlésére. .Barátsági
A Nemzeti Para>ztpárt. Zala megyében megkezd tv szrrvezkcóését. Megyei párttitkár: Fehér Gyula. A l«árt székhelye: Munkácsy-u. t. */. ^Ür. . Láaló.-.*aká/0 | |
Megállapították a gabonaárakat
Budapest, ápcáiis
Hivatalos helyen- nyert éit» sülé--sftnk szerint az idefgíenes Nemzed Kormány mecállapit<»tta a gnl»ona-árakat. Általáno*vágbnn- az órák a/ eddigieknek a dup''ája. pLa búza ára 80 pengő. Ennek megfelelően a- kenyéniszt. 1.20. a mfHásliszt pedig 2.80 pengő kg--kint. , i A részletes ármegállapításokat jövő számunkban közöljük.
Rendőrségen
m. Zalai összetartás szerkesztője

Április '' 28f Iwnerétes az a huza-vona. ami a mu.lt esztendő őszén lejátszódott lapunk főszer-.krsztóje körül. ismert pemzeti érzetne. miatt. Ekkor a nyiUs város-\ e/i-tő Qordás János újságirógva-kornokot főszerkesztővé nevezte ki. Zalai összetartás élére szintén Csorda- került, nyilván . párts/olgálatai eiismer>''-6cképpen. -Itt ágaskodott >Csordás úr<, mint főszerkesztő, míg a zöld-rendszert el nem seperte a vörös badaercg. Csordás úr ekkor Lentiben húzta meg ntagát >züíeúv:í, ahonnan most a zalaegerszegi politikai rendőrségre szállították és megkezdték kihallgatását.
Kinek mikor kell menni közmunkára ?
Az április 29—május 6-a közötti munkabeosztás
működését újból megkezdte és úgy a gazda, mint a
V
fo gyász tóközön-ség rendelkezésére áll.


Kossuth Lajos-u. 55.
Zalar£ci>^eg.-.«-ájKiii<« 28.
"Zalaegerszeg iiK-gyci város jhjI-gárme^trri hiv atalaid közli. hogv április -29'' é* ''május (v-a - között az. alábbi napokon és sorrewlben köteles mindenki mecjelenni - közmunkákon:
Férfiak: IV. bő 29-én. vasárnap 2301—2800. I-200.-3lfcán.4íAfón 201 — 1000. V. hó Wn. ,»keddrn 1001—2300, V. 2-áit; szeihlnA imi —2800, 1 —200. ;;-án. csütörtökön 201—1UOO. 4-étJ. pénteken 1001 — 2500, 5-én. -seombaton 2001—2800,
l —400 sz.vmo«k»iapjitil"*silát«»<tak.
->?ÍSk: l.v: 29-rn. vaaarnöp 1001-:.1350,sÖ(Wlaí. hétfŐB I—:500. Y. hó l -én. keddeu 301—300. 2-án,-weer-dán 301—-800. 3-án. '' csütörtökön -801—1100. 4-én^ pénteken 1101 — 1330, 5-én. szombaton 1—300 sz. munkalappal ellátottak.
Av«jők dch«-tőleg«-sri>rűt. vagy ln-) pátot hozattak ncigukkal.
Aki tf''kijelölt napon nem jideriik meg, azt 21 napi kénysz«»niHU»káv.-il büntetik. A megjelenés reggrl 7 órakor a Városházán- van.
- _____ 4945. imtih 28.
Hl RIE K
— .Megjelent az Lj 7. a la. A demokratikus- államforma friff»á>áv uak mrgfelek>r» a mai rarjWTitMiieg-iodílottuk '' Za''n várroegyr "Nemzeti BizntUácának - hivatalos lapját: l j /»la címen. A lap egyenlőrr, vil- . lányhiány miatt, kedden, csütörtökön és »zoml>aton délután jelenik
''n»cg.vKözöljülrkedves olvasóinkkal.
!ihogy«előfizeté<iíekct a" {^>stai forgalom. megindulása után is <-sak vidékiektől, a pénz előzetes lefizetése mellett, veszünk íek- kérjük a Pál lok és- Nemzeti Bizottságok- tagjait és vezetőit, hogy-az egy>-s községek lakói rés/ér e egyelőre cs->port<>*-au rendeljék meg a lapokat. Zalaegerszeg város uteáin pedig nyilvános árusítéthelyeken cs rikkancsoknál 30 Miére-. áron - v ásárolfmto. Egyelőre a kiadóhivatal helvbéli lapkézbesítési í«cm vá''lal.
— Ijapunk legküzek''bbi >záms máju> i-én reggei jel?nik meg.
— Miodxzz-uiy József pü»pök \ e-*pretab<n. h-meretes, hogv a >/áia_-i-{>irt. eml»erei nemcteliéne> maga tattá-a miatt eihurcohák Miiidszentv Józsí-.f vesvíprémi ine-gvéspüspötíöt és előbb a sopronkőhidai fegyházban,--majd pedig az egyik .-oproni zárdában tartották fogva. OrCmmei értoülünk, hogv Mind -zeatv püspök, gyalogszerrel
''ugyan, de liazaérkezcti székvárosába..,
— Reaktiválták Kíhí readőrfel-ügyrlőL Közi-mert Zaiargers/egen,
la»gy- Ki -s (Mön rei^lőrfetógyelőt, a /a aegrr-oregi rendőrség Irgéuységc-nek |>arancsnokát az elmúlt év ék folyamán áthelyezték, majd uvu-galoml>« küldték. Molnár József íő-i<-pán inlézke«lé>érc n»M Kiss -Ödön rpndőrfelöjyelőt reaktiválták.
— l;\ör .»i«k«jki igazgatók. A
«lrtr?oícratiktts átlamformr.
iHrgszer-
v ezése szöksésressé tette, hogv több kö/.épisfe»lál>a7i a veretés4>e:» változatokat ésrkö/.öljenek Erm?*k megfelelően a Nemzeti lwZott^ág a poí-gári fiúiskola igazgatójául l''esthy József, a reálgimnázium vezetékével pedig Bailenegger Henrik, a polgiiri leányiskola vezetésével \ i-dóczy Matild tanárt bfzta meg.
A, zalaegerszegi rendőrkapitányság h új vezetője
•Április -28. A Nefy>«eti Bi-zríttság e-zaWgrrszegi- rendőrkapi-tányság vezetésével dr. Kádár •Béla rcudőrkapitányt, a remíőrség bűnügyi osztályá«»ak eddigi vezetőjét bízta-meg. Dr. Molnár János, n
vörö^ hadeereg bcvonuüíja alkalmá-vai''kap«Ttt tneshízá-t a rendőrség megszervezésére, visszatért S»»j»ron-bn, c''öbbi állomáslielyér:-, ahonnan a nyilasok'' hurcolták el, mivel nem volt Ivajlazuló i/alíisira. esküt tejnu.
Fényes .ünnepséget tartanak május 1-én ? Zalaegerszegen
^ '' í ^.
~ A Nimzeti Korraány midé- lrt>-j:óvai a házát inin<knnki'' «lí*zítsc lete. érteimél>en a v *C7>s polgár- fel. A jMjIg.írrnevtrr rendelete ér-J!»erterc ezóum is- frlWivja a- váró.* , tchnébm cv:en a napon teljes muti-lakossását. hogy a házak előtti jár- ka>zünn lesz, az egvíés'' hivatalok dákat. .valamint utcarészeket «pri- twak a legkisebb mértékű insp.-k-■lis. .''lü-ára mindcaikbZiikanisa -ösAZ.v eiót tartják. A kórházakban a ro-toájus elsején pe<lig a neni/eti lo- • botnuinkn a/oaban kitelező.
Vármegyénk főispánja elfoglalta hivatalát
Zajtegrrt^TV. április 28.
A aicg?záikj csapatok parancsnoksága és a magyar Nemz-ti Kormán v között létrejött raegállap^wlá* - kérteiméi >en az újonnan kincv ezett tői-pánok elfoglalták hivatalikat. Zala várasegve élére a Nemzeti Parasztpárt .tagjaként B.( Molnár •íóesef került, akir ereje teljében v ette át vármegv énk ügy ánek v e-zeté»ét. B. Molnár főispán nein ismeretien ember ZilaegerAzegen. mivel évtizedekkel ezelötl a zalaeger-
-zegi kereskedelmi iskola íiövendé-kck»-nt tett érett-égi vizsgálatot, tehát legszebb diákévett Egerszegen tö''tötic és igen jól iini -ri a zalai
Itt era;ítjük meg. hogy a Nemzeti Kormány intézkedésére <tr. Orand Sándor a''i -pái:. akit korábban a németek és a Szálast r<-m-nralom előbb elhureoH, majd állá-?iál»ól elcsapott,-ismét''elfoglalta hivatalát. !
Uj polgármester Zalaegerszegen
Zalargcrs^-g, április 28.
^A-nyilamraIont összeomlása után a Nem/z ti K»»r«nány B a r á t h Ferencet. az ismert budapesti • új-íg-í''rót küldötte le Zalaegerszegre, hogy rszülővárosákan nemzeti bjrott-ságot alakíts->n és elindítsa az újjáépítés munkáját. A Nemzeti Bizottság megalakulása után az eírő ülésen egvhangu Ielkí»edé*se3 Barát h Ferencet vá(«sztötták meg Zalaegerszeg város polgármesterévé. A fiatal újságíró oz»ita óriási energiával szervezi a város ügveit és mindent < elkövet, liogv a • megye-szélchefy minél könnyeblien kezd-f he»se. meg. ú j «l«tét.
Ugyancsák a Nemzeti Bizottság eí-ő ülése egyitaucúfag dr. Lend-v av Ijjos volt városi tanácsnokot poígárme terltely; ttrs városi főjegyzővé nevezte ki. Dr. Lemivay l^ijo>
a napokban .vniza-ia érkezett Zala-
. » ... í. . . - .. ^ — .... .
egcr.-zegre, ahol csütörtökön átvette hivatala vezetését. •
K«''-t fiatal, agilis !és rewlkívüf nép<7erG vároívvzető ''személye bi/-tosíték arra. hogv Zalaegerszeg váró- kö/örtségc a le^míft<''>bb kezekl»e -tette le jöv-rndóje iráhyitá«át.
i A legkisebb hirdytr* díja 10 szóig 5 — P. '' Minden táVajbi szó >0 fillér. A vastag betűk duplán ■ -íwh mMaoak.
I
5 Z I N M ft Z
A szeptember óta Zalaegerszegen időző Károlyi-társulat ismét megkezdi előadásait az alábbi műsorrá!: Május 1. Kabaré. ''Május 2—S .VI áj u-i vihar. (SzLimű.) Május 4— 3—6. Mágnás Miska. ^Operett.)
Az előadások kezdete délután 4 órakor lesz.
Táskaírógcpet és töltőtollal magas áron vesz a ?zetke»ztőség.
Föznitudó mindeneslányt, vagy a s/x>nvt iK''járóiuik azonnal felven-nek. Cím a kiadóban;
ÜJ ZALA Pttitik* iwpihrp Kiadásért felel: Szakái Ferenc-Felelős saerkesztóbizottíás tagjai: Baráth Ferene; dr. Tivolt Elemér, Ma ver Dénes. dr. Tégtáss Jenő
és Szakái Ferenc. N vouija.- a Zrínvi Kt. Nvmmla-''vállalata. Bérlő: Ga2 Ütvén.