Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5 MB
2007-07-05 10:13:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
260
2544
Rövid leírás | Teljes leírás (529.29 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Ferencz-Füge Róbert és Tanai Balázs

Kanizsa 1990. 009-013 szám - március

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:
IL évfolyam 9, szám
. március 2. Áreu9,60R
Megjelenik minden
pénteken


KANIZSA
VÁROSI E E I I L A P
Ülést tart a Városi Tanács
A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 1990. március 8-án 13 órára a Hevesi Sándor Művelődési Központ kamaratermébe összehívta a Városi Tanács ülését.
Napirend:
1J Tanácselnök beszámolója a lejárt határidejű tanácshatározatok végrehajtásáról.
2J Interpellációk. 3J Javaslata tanács 1990. évi költség-

vetési tervére.
4./ Beszámoló a városfejlesztési bizottság munkájáról.
5./ Javaslata környezetvédelemről szóló tanácsrendelet kiegészítésére és módosítására.
6./Nagykanizsa általános rendezési terve felülvizsgálata, módosítása. 7J Egyéb
A tanácsülés nyilvános, arra minden érdeklődőt várnak.

Kié a közterület?
6. oldal
Verseny a víz alatt
16. oldal


A tüntetés ket szónoka: Báli Ferenc és Csengey Dénes. Az eseményről részletesebben az Ez történt című összeállításban számolunk be.
Fotó; Szakony Attila
(2. oldal)

( KANIZSAJ
„Hogy milyen politikai eró" irányítsa a jövőben a várost, azt Nagykanizsa
polgárai döntsék el!"Beszélgetés dr. Wlifí:fffii:§i!iyrre||| | Gleisdorf polgármesterével... J|j
A Tudományos Ismeretterjesztő\' Társulat Nagykanizsai Szervezete
1990. március l-jétől
a Hevesi Sándor Művelődési központba helyezi át irodáját:
Cím: Nagykanizsa, HSMK, Széchenyi tér 5/9. Telefon: 11-071.
Dr. Franz Nussmayr Nayykti-nizsa testvérvárosának, a stájerországi Gleisdorfnak a polgármestere. Napfényes irodájában beszélgettünk a politika jelenéről és múltjáról.
- Polgármester Úr, úgy hal
lottam, hogy Ön tegnap még
Romániában tartózkodott. Mi
volt utazásának célja?
- A romániai hírek hallatán
Gleisdortban is szerveződött
egy intézőbizottság az adomá
nyok összegyűjtésére. A felhal
mozódott - s időközben a nyil
vánosság kérésére Gleisdort ál
tal megduplázott - 400000
schillinget azonban nem akar
tuk pusztán élelmi
szercsomagok vásárlására köl
teni, inkább ésszerűen befek
tetni valamilyen, az új társada
lom felépítését segítő folyamat
ba. Ennek megszervezését tűz
te zászlajára a gleisdorfi dele
gáció, amelynek az élén az el
múlt napokban ón is Romániá
ban jártam.
- Milyen konkrét eredmény
nyel tért haza?
- Curos-Severin vidékén, a
Duna mentén fekvő Moldovával
vettük fel a kapcsolatot. A vá
rost főként románok lakják; a
legnagyobb létszámú kisebbség
a szerb, de élnek ott magyarok
és németek is. Az első beszél
getések után két dologban már
meg is egyeztünk: szeretnénk
hozzájárulni a gyógyszerellá
táshoz és a kórházak felsze
reltségének fejlesztéséhez, és
szorgalmazzuk iskolák, bölcső
dék tervezését, építését.
- Romániában néhány hete
kezdődött meg az a változás,
ami nálunk már közel két éve
tart. Miként vélekedik a jelen
legi magyar helyzetről?
- Mas országokban az em
ber általában olyan állapotokat
szeretne látni, amilyenek a sa
játjában léteznek....