Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
5.29 MB
2007-07-05 10:56:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
125
1476
Rövid leírás | Teljes leírás (417.01 KB)

Az újságot digitalizálási gyakorlat alkalmával beszkennelte: Jandovics Krisztina

Kanizsa 1991. 040-043 szám - október
Az újság közepén lévő TV-melléklet nem került beszkennelésre.

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


DEL-ZALAI HETILAP

ARA: 19 FTÁ

Á

Qaniscka
MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN


A k.llli/Vli k(»/.!>\\ííli\'S
tudósításunk .1 lap 4. és 5.
III. óvf. 40. sz. 1991.okt. 4.

;#■

2\'

KANIZSA

Í99U

4.
Hogy van? - kérdeztük Pintér Bélát, a Nagykanizsai Városi Könyvtár -igazgatóját
Ismét a megye.**
* sokak által masasmtt, másolt által étmöra$#fttl;: Jévín ebbe a kategóriába Uu-tozónafe ^WW
át egység újra fc#*4 a fcöéíé ktrüM.
tart, de a nyirt

bogi? *«
tartani, Ugyanakkor .az *li&ötókt mivel az önkormány?* tokfeftB - elsősorban * városokban - föbltoSgiwn » központi akarattal, ím a megy*

AraJBt az vórö*^ Wtt, B köztársasági meghízottak in-tfeteraöty* »«sm váltotta be « hmxá titeUt r*wl&y*fc**« %if, v»r &«2íhí«t& a közigazgatásban^ «stért várlsató ezefenek *$ Jntéitnényekaek a további háttérbe szorítása, A fentiek ji& IEtotiő harc kezdetét, métya^fe kimenetele
a«k«» njböl a Bittó István recept jut eszembe, »meíy a megyék központi szerepére! széathea a várost ét a
a {egoptimállsabb közigazgatást formája^ am«iy a «a egysz«r és ffllttöentcorra iesérmá est az áldatlan, ívsaáaaitos vitát.
A
««Jtéi>6t tutUjftíÍBk^ hogy « feoraiAn^ ttoalííslo an-»ak idején teljes meliszélesseggel felvéilalte a fetbói így merem ajájttaa^ faofy aai i<te


J
í
- Mint ember, nagyon bol
dog! Nagypapa lettem! Fiú
unokám született!
- És mint intézményvezető?
- Nem a legjobban! Bizony
talan állapotban van a könyv
tár a sorsát és az ellátottságát
illetően is. És kérdéses, hogy
vajon foglalkozik-e a város
egy 4/ könyvtár építésének a
gondolatával?
- Erre miért lenne szükség?

- Hallomásból tudok róla,
hogy a volt és a jelenlegi
könyvtárépületet a régi tulaj
donosok visszaigénylik. A Su
gár utcai épületet az iparosok,
a jelenlegit pedig az egyház.
Talán jó lenne, ha a vissza
igénylés minél előbb megtör
ténne, mert így az önkormány
zat valamilyen állami támoga
tással megkezdhetné az áj
könyvtár építését.
- Mennyi pénz jut a könyv
állomány gyarapítására?

- Az önkormányzat által
biztosított összegből vásárol
juk a könyveket. Kétségtelen,
hogy ez nagyon kevés! A kí
vülálló számára nem sokat
mondó összeg helyett inkább
azt emelném ki, hogy a tíz év
vel ezelőtti gyarapításnak ma
már csak 30%-át tudjuk meg
valósítani, ugyanannyi pénz
ből. Arról már nem is szólva,
hogy a fűtés, világítás még ezt
az összeget is megcsorbítja.
- Nyugodtak az éjszakái?
- Ha el tudok aludni, akkor
jól alszom.
- Létezik az Ön számára va
lami kikapcsolódás?
- Ami megnyugtat, az a
„hegy". A mindennapok gond
ját feloldja. Ha oda kimegyek,
akkor dolgozok, teszek-veszek
... no és élvezem a „hegy"
örömeit.
- kemenes -

DÉL-ZALAI HETILAP
A páva, a...