Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
7.11 MB
2008-03-13 11:09:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
364
10412
Rövid leírás | Teljes leírás (1.01 MB)

Kanizsa 1993. 023-026 szám - június

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:
DÉL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT

MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
V. évf. 23. sz. 1993. |ún. 4.

FERENC LESZ KANIZSA ^DÍSZPOLGÁRA?
Mint ismeretes, Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormány-zata legutóbbi Ülésén elfogadta a Nagykanizsa Díszpolgára kitün-•tető cím adományozásáról szóló rendeletet. E nemes gesztus, az adományozás szándéka mellett nyilvánvalóan a kitüntetett sze-mélyen keresztül visszahat a vá-
ÚJ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ LESZ A KANIZSA BÚTORGYÁR RT.-NÉL
Meg nem erősített hírek szerint az ÁVÜ e héten dönt az új ügyvezető igazgató személyéről, aki egy nagykanizsai és két budapesti illetőségű pályázó kö-zül kerül ki.
Az új ügyvezető megbízása után a témára visz-sza térünk.
t. i.
Az ÁSZ-Jetöltek voltak: Palló János (Thűry), Inkovics Balázs (Thúry), Cs. Kovács Balázs (Cserháti) és az Ifi Torony
ros megítélésére is. Ezt a tényt felismerve a „Liberális Nagyka-nizsáért" Alapítvány kuratóriu-mának nevében Rost János el-nök, Pilczer Éva titkár és Lud-vig Zoltán alelnök írásban meg is tette javaslatát Fejtő Ferenc személyére. A lapunkban már többször bemutatott, Franciaor-szágban élő és kanizsai szüle-tésű újságíró, publicista, törté-nész választott hazájában elis-mert személyiség. Az ajánlók indokaik közt ezt így fogalmaz-zák meg: „Fejtő Ferenc életútja, munkássága méltán szerzett a vi-lágban rokonszenvet, hírnevet Magyarországnak, a magyarság-nak. Ennek elismerése Magyaror-szágon elsősorban szülővárosá-nak, Nagykanizsának a feladata,
Értesüléseink szerint a Kanizsa Bútorgyár Rt. Igazgató Tanácsa - élen dr. Tóth János ügyvezető igazgatóval — még május hó elején benyújtotta le-mondását a céget felügyelő\' Állami Vagyonügynök-ségnek. Az ÁVU az új ügyvezető igazgató megbízá-sáig ideiglenes jelleggel Höffle Béláné termelési fő-mérnököt bízta meg az rt. irányításával.
amely Nagykanizsa város rangját is emelné."
Fejtő hazai életútja 1938-beli emigrálásáig számos ma is elis-mert és kiemelkedő személyiség-hez kötődött. így például József Attilával közösen szerkesztették a „Valóság"-ot, majd együtt ala-pították a „Szép Szó"-t. (Ez utóbbiban publikált írása miatt kényszerült elhagyni az országot, de a Valóságban közzé tett dolgo-zatáért is négy év börtönt kapott.)
Fejtő Ferenc munkássága Fran-ciaországban teljesedett ki. En-nek elismeréseként megkapta a Becsületrendet és a Francia Nem-zetgyűlés Irodalmi-Díját is. A francia külügyminisztérium Ke-let-középeurópai szaktanácsadója-ként ma is aktívan tevékenykedő
Fejtő először hivatalos delegáció küldötteként a francia államfő kí-séretében 1989-ben látogatott ha-za. Azóta tavaly őszön járt Ka-nizsán a Liberális Nagykanizsáért Alapítvány meghívására. E kap-csolatteremtő látogatás után Fejtő Ferenc előadója lesz a nyáron vá-rosunkban megrendezésre kerülő Identitás Szabadegyetemnek. A javaslattévők szerint ez jó alka-lom lenne arra, hogy a város Fej-tő Ferencnek átnyújtsa a díszpol-gári címet, s az ezt kiegészítő aranygyűrűt.
- dóró -
Szya!
9. oldal

...és az ÁSZ:
Hivekovics Ákos
(Batthyány)
(írásunk a lap 26. oldalán olvashatói)
[ KANIZSA^
A VTV június 6-i
júniálisának porgramja
a Károlyi kertből:
8.00 Köszöntés, műsorismertetés
8.10 Reggeli torna
8.20 Színitanoda utcaprodukciója
8.40 Csalogató klippek, közben: jelentkezik a helyszín
kb. 9.15 Modellverseny, kerékpáros ügyességi verseny
Közben a színpadon:
9.15 Carmen együttes
9.35 Tűzoltózenekar
10.00 Molnár Petra és...