Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.45 MB
2008-03-13 11:14:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
356
11541
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Kanizsa 1993. 027-031 szám - július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:
DÉL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT

MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
MEGNŐTT A SlAKMÁ PRESZTÍZSE \'
V. évf. 27. sz. 1993. júl.2.
Kanizsára
került a TEGYOT-díj

Határörök között - nyílt napon
Nem részesítette kegyeiben szombaton az időjárás a Határ-őrség Napjára igyekvőket. A sze-metelő eső gyakran kény-szerítette ernyőnyitogatásra a Szent László védenceire kíváncsi látogatókat. Még e kellemetlen-ség dacára is érdemes volt azon-ban részt venni az immár máso-dik alkalommal megrendezett, változatos programokkal kecseg-tető nyílt napon. A gyerekek ki-próbálhatták a laktanya járműve-it, számítógépeit, sportversenye-ken bizonyíthatták ügyességüket. Számos érdeklődőt vonzott még természetesen az akciószázad, a fegyverek és kutyák bemutatója is.
A délelőtt folyamán Czifra Jó-zsef, a nagykanizsai határőrigaz-gatóság megbízott igazgatója saj-tótájékoztatóra invitálta a helyi médiák képviselőit, melyen töb-bek között megjelent vendégként dr. Kereskai István polgármester, Poprády Zoltán dandárparancs-nok és dr. Gotthárd Jenő városi rendőrkapitány is. Czifra alezre-
des tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt évben végrehajtót szer-vezeti átalakításról. Majd követ-kezhettek a kérdések.
- Többszörös túljelentkezés
van idén a rendőrtiszti főiskolán.
A szakemberek ezt az egyre nö-
vekvő munkanélküliségnek tud-
ják be. önök tapasztaltak-e ha-
sonló jelenséget a maguk háza
táján?
- Tavaly májusban, júniusban,
októberben vettük fel a határfor-
galmi és határőrizeti kirendeltsé-
gek hivatásos állományát. A fel-
vételi követelményeit széles kör-
ben ismertettük. Ugy vélem, fel-
hívásunk jó táptalajra talált, na-
pok alatt teljesítettük a tervet.
150-en jelentkeztek, ez kétszere-
se annak, mint amennyit foglal-
koztatni szándékoztunk. Nem hi-
szem, hogy a munkanélküliség
játszott döntő szerepet a túlje-
lentkezésben. Úgy érezzük, meg-
nőtt a szakma presztízse.
- Parlamenti szinten az utóbbi
időben nem egyszer hangzott el,
hogy célszerűbb lenne, ha a ha-
tárőrség a honvédséghez tartozna.
- A határőrség jelenlegi szer-
vezeti kialakításában kettős funk-
ciót lát el. Egyik a rendészeti
feladatkör, mely mint ilyen, nem
honvédelmi feladat. Akciószáza-
dunk sem olyan jellegű határvé-
delmi feladatot lát el, mint a
honvédség. Ezért nem tartom va-
lószínűnek, hogy megváltozik a
jelenleg kialakult szerkezet.
- A kábítószercsempészek sze-
mében Magyarország már nem
tranzit ország, hanem célállomás
lett. Először a drog termé-
szetesen a határon jelentkezik.
Mit tesznek annak érdekébén,
hogy már belépéskor lefüleljék a
csempészeket?
- A kábítószer elleni harc fon-
tos államérdek. A Vám- és Pénz-
ügyőrséggel és a Rendőrséggel
közösen évek óta folyamatosan
küzdünk ellene. A hatékonyabb
harc érdekében igazgatóságunk
idén várhatóan két drogkereső
kutyát kap majd - válaszolta töb-
bek között Czifra József.
- Kovács -
A június 21-25. között Keszthelyen megrendezés* re kerülő Természetjáró Gyermekek Országos Ta-lálkozóján kitűnően szere-peltek a kanizsai Zrfnyi TSK versenyzői, melynek eredményeképpen Zala megye szerezte meg az ösz-szetett versenyek alapján a TEGYOT-díjat.
A díj végül is Kanizsára került, mert a zalai csa-patok- közül ők szerezték a le...