Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
9.45 MB
2008-03-13 11:14:00
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
339
11478
Rövid leírás | Teljes leírás (1.32 MB)

Kanizsa 1993. 027-031 szám - július

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:
DÉL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT

MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
MEGNŐTT A SlAKMÁ PRESZTÍZSE \'
V. évf. 27. sz. 1993. júl.2.
Kanizsára
került a TEGYOT-díj

Határörök között - nyílt napon
Nem részesítette kegyeiben szombaton az időjárás a Határ-őrség Napjára igyekvőket. A sze-metelő eső gyakran kény-szerítette ernyőnyitogatásra a Szent László védenceire kíváncsi látogatókat. Még e kellemetlen-ség dacára is érdemes volt azon-ban részt venni az immár máso-dik alkalommal megrendezett, változatos programokkal kecseg-tető nyílt napon. A gyerekek ki-próbálhatták a laktanya járműve-it, számítógépeit, sportversenye-ken bizonyíthatták ügyességüket. Számos érdeklődőt vonzott még természetesen az akciószázad, a fegyverek és kutyák bemutatója is.
A délelőtt folyamán Czifra Jó-zsef, a nagykanizsai határőrigaz-gatóság megbízott igazgatója saj-tótájékoztatóra invitálta a helyi médiák képviselőit, melyen töb-bek között megjelent vendégként dr. Kereskai István polgármester, Poprády Zoltán dandárparancs-nok és dr. Gotthárd Jenő városi rendőrkapitány is. Czifra alezre-
des tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt évben végrehajtót szer-vezeti átalakításról. Majd követ-kezhettek a kérdések.
- Többszörös túljelentkezés
van idén a rendőrtiszti főiskolán.
A szakemberek ezt az egyre nö-
vekvő munkanélküliségnek tud-
ják be. önök tapasztaltak-e ha-
sonló jelenséget a maguk háza
táján?
- Tavaly májusban, júniusban,
októberben vettük fel a határfor-
galmi és határőrizeti kirendeltsé-
gek hivatásos állományát. A fel-
vételi követelményeit széles kör-
ben ismertettük. Ugy vélem, fel-
hívásunk jó táptalajra talált, na-
pok alatt teljesítettük a tervet.
150-en jelentkeztek, ez kétszere-
se annak, mint amennyit foglal-
koztatni szándékoztunk. Nem hi-
szem, hogy a munkanélküliség
játszott döntő szerepet a túlje-
lentkezésben. Úgy érezzük, meg-
nőtt a szakma presztízse.
- Parlamenti szinten az utóbbi
időben nem egyszer hangzott el,
hogy célszerűbb lenne, ha a ha-
tárőrség a honvédséghez tartozna.
- A határőrség jelenlegi szer-
vezeti kialakításában kettős funk-
ciót lát el. Egyik a rendészeti
feladatkör, mely mint ilyen, nem
honvédelmi feladat. Akciószáza-
dunk sem olyan jellegű határvé-
delmi feladatot lát el, mint a
honvédség. Ezért nem tartom va-
lószínűnek, hogy megváltozik a
jelenleg kialakult szerkezet.
- A kábítószercsempészek sze-
mében Magyarország már nem
tranzit ország, hanem célállomás
lett. Először a drog termé-
szetesen a határon jelentkezik.
Mit tesznek annak érdekébén,
hogy már belépéskor lefüleljék a
csempészeket?
- A kábítószer elleni harc fon-
tos államérdek. A Vám- és Pénz-
ügyőrséggel és a Rendőrséggel
közösen évek óta folyamatosan
küzdünk ellene. A hatékonyabb
harc érdekében igazgatóságunk
idén várhatóan két drogkereső
kutyát kap majd - válaszolta töb-
bek között Czifra József.
- Kovács -
A június 21-25. között Keszthelyen megrendezés* re kerülő Természetjáró Gyermekek Országos Ta-lálkozóján kitűnően szere-peltek a kanizsai Zrfnyi TSK versenyzői, melynek eredményeképpen Zala megye szerezte meg az ösz-szetett versenyek alapján a TEGYOT-díjat.
A díj végül is Kanizsára került, mert a zalai csa-patok- közül ők szerezték a legtöbb (42,8) pontot. A zalalak pontjait gyarapí-totta még a keszthelyi Csík Ferenc DSK termé-szetjáró csoportja (35 pont), illetve a zalaeger-szegi Hamburger Általá-nos Iskola tájékozódási futója (7 pont).
J. R.
Fejtő Ferenc és
Rózsás János les/.
Kani/Sii díszpolgára
(4. oldal)


Modellezök a Csó-tón 30. oldat
\'96 a PATKÁNY éve
- irtás is csak akkor
Innen Is, onnan Is hallani, hogy megoldatlanok a rágcsálóirtás problémái Kanizsán. Mivel az In-tézményesített fellépés ellenük évek óta várat ma-gár*, AZ emberek sajátos megoldásokat találnak ki a szaporodó rágcsálók rlfcMtására. Vannak pél* dául olyanok, «klk * szabadon tófráld Őtebeket, és egyéb háziállatokat figyelmen kívül hagyva, körbe szórják » Házakat bolti forgalomban besze-relhető mérgekkel, nem WrÖdv* ami, hogy te-vékenységüknek esetleg házi kedvencek, ne adj1 isten kisgyerekek eshetnek áldoaattil. Tátin nem is így kellene gátat vetni * Kártékony á«*tok el-szaporodásának, de a? Irtás „Hatósági" formája sajnos ma pénzhiányában megoldatlan. A polgár* mesteri hivatal illetékes osztályán már ugyaíi ár*
ajánlatokat Is kértek a rágcsálóirtásra szakoso-dott cégektől, dé S honatyák a költségvetésből «z $rre a célra elölráiífstott összegeket átcsoportosí-tották- Egyes számítások szerint 28-44 millió fo-riiit lenne « probléma megftld4sán«k anyagi von* fcata, ti ínttgában foglalná * vtow teljes terűié* tének a kártékony rágcsálóktól történő megszaba-dítását. Noba az összeg első tatásra meglehetősen nagy, ezt csak egyszer kellene megfizetnünk, hl-
sssen «&uta» mit elegendő lenn* az a szintentartás 1$, amelyet * törvények előírnak. A szervezett tel-jes Irtás alanyiban azonban ezek a mostani mun-kálatok csupán fcSak tüneti kezelései a probléma* nak. Talán nem lenne érdemtelen ezt a dolgot szem «l#tt ttrtanl, hiszen a? íigy halogatása v«-széjyezíetl mlnannyiunk egészségét, s bár a „pat-kányinvázló" ma még csak Szórványos jelenség, megoldásának elodázása előbb-utóbb nagyobb ba-lfct I ftt
1 * KANIZSA

Születésnap és koncepcióváltás a Zsigmondyban
Repülős közgyűlés
A Kanizsai Sportrepülő Klub június közepén szűk körben tar-totta meg immár második köz-gyűlését egyetlen napirendi ponttal. Az év eleji vezetésváltás után elnök nélkül maradt egye-sület ugyanis most találta meg e posztra a megfelelő személyt a FLAMTRONIC KFT- igazga-tóhelyettesében. A közgyűlés tit-kos szavazáson 100% bizalmat szavazott Vass Tibornak, aki már egyetemista korában megba-rátkozott a repüléssel.
Még meg sem száradt a tinta az okmányon, máris a Repülő Szövetség budapesti küldött ér-tekezleten vetheti be tekintélyét és tudását, ugyanis a jelentős dolgok majd ott születnek.
Mint ahogy tavaly is történt, pályázat útján két kezdő klub a kaposváriak támogatásával ka-pott egy közel hárommillió fo-rintot érő vitorlázó repülőgépet, amely műrepülhető a 235 km/h végsebesség betartása mellett. E hazai viszonylatban jónak mond-ható vitorlázó repülőgéppel már komoly teljesítményeket is lehet elérni, ami újabb sporttámoga-tást is jelenthet a kanizsai klub számára.
KANIZSA
Főszerkesztő: Dóró János
Laptitkár: Bencze Ildikó
Reklámmenedzser: Gombás Imre
Felelős kiadó:
a Szociális Foglalkoztató
Nagykanizsa
igazgatója.
Szerkesztőség: 8801 Nagykanizsa,
Király u. 47. Telefon/fax: 93/312-305
Computertechnika:
GRAFO BT.
PRINTEXT BT.
Zeg., Mártírok u. 42-44.
fel.: (92) 313-780/11
Nyomtatás: Zalai Nyomda Rt.
Felelős vezető: Galla József vezérigazgató
Terjeszti:
a Magyar Posta,
és a Szociális
Foglalkoztató
Nagykanizsa
Előfizetési díj: egy hónapra 82 forint.
ISSN 0865-3879

- Ernő bácsi, hogyan indult ez
a kapcsolat?
- Elég messziről kell kezde-
nem. 1962-től egy találmánnyal
foglalkoztam, melyet eróziós
perforálásnak hívnak. Ennek a
munkának az elvégzésére egyre
nagyobb érdeklődés mutatkozott
külföldön. Az első ilyen lehető-
séget Németországban kaptuk.
Ekkor indult el, hogy Európában
egyre több olyan munkákat kap-
tam, amelyek akkoriban újszerű-
nek számítottak. 1969-ben az al-
győi gázkitöréskor én lettem a
mentőcsapat vezetője. Arra taní-
tottam a farosainkat, hogyan kell
ilyen hatalmas tűzben viselked-
ni, védekezni ellene, milyen öl-
tözetre van szükség, s hogy ál-
talában miként lehet oltani. En-
Bensőséges ünnepségre került sor az elmúlt héten á Zsigmondy-Winkler Műszaki Szakközépiskola tanárijában. A nemzetközi hírnévnek örvendő olajipari szakembert és szaktanárt, Buda Ernőt köszöntötték 72. születésnapján. Néhány nappal később Erdész utcai lakásában beszélgettünk\' egyhangúnak korántsem mondható életéről, fordítói munkájáról, nagy szerelméről, a mélyfúrásról és terveiről, hiszen ma is aktívan közreműködik abban, hogy a szakközépiskola új arcot ölthes-sen. Ennek érdekében felvette a kapcsolatot a németországi Zelle-ben működő hasonló profilú iskolával. Az intézmény vezetője, Schaumberg professzor az elmúlt héten látogatott Kanizsára.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Veszélyhelyzetek - vakációban
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság „Veszélyhelyzetek - vaká-cióban" címmel zalai általános iskolások részére három kategóriában pályázatot hirdet. Olyan témájú rajzok (festmények), fotók, prózai írások beküldését várjuk, ami a nyári időszak legjellemzőbb veszély-helyzeteit mutatja be. (Egy pályázó akár valamennyi kategóriában indulhat, több témát is feldolgozhat!) Elsősorban a közlekedés és a közbiztonság területén észlelhető káros, visszatetszést kiváltó esetek legyenek az alapötletek.
íme néhány témajavaslat: Hogyan segíthetnek a gyerekek az idő-sebbeknek a közlekedésben, vagyonmegőrzésben? Milyen következ-ményekkel járhat a tiltott helyen fürdőzés? Miért nem ajánlatos sö-tétedés után egyedül az utcán csatangolni? Mennyire (nem) vigyáz-nak a felnőttek a gyerekek testi épségére? Miért kell bizalmatlannak lenni az ismeretlen, „barátkozni" akaró felnőttekkel szemben?
Különösen örülnénk annak, ha megtörtént esetekről tennétek em-lítéseket, saját, vagy társaitoktól hallott élmény alapján. Fényképe-zőgépeitekkel próbáljatok megörökíteni olyan pillanatokat, amik so-kak számára tanulságosak lehetnek. Fantáziátokat használva hasonló mondanivalójú képeket rajzolhattok, festhettek.
A legjobb pályázókat természetesen jutalmazzuk I Nevezési felté-tel: csak általános iskolás korúak jelentkezhetnek, valamint azok az „öregdiákok", akik az idén fejezték be a nyolcadik osztályt.
Alkotásaitokat a következő címre küldjétek: Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala 8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. A bo-rítékon tüntessétek fel: „Veszélyhelyzet - vakációban". Ugyanakkor írjátok meg neveteket, életkorotokat, valamint azt, hogy hol, melyik iskolában tanultok, illetve végeztétek el a nyolcadik osztályt.
Beküldési határidő: 1993. augusztus 1.
Nagyon kellemes vakációzást kívánunk és kíváncsian várjuk a pályázatokat.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
. Zalaegerszeg .

MAGYAR GAZDASÁGI
CÉQMÜTflTÓ
Területi
CÉGINFORMÁCIÓS ADATTÁR
nagyot képvisatat;
ktttetek
nek kapcsán ismét felfigyelt a közvélemény és a szakma e du-nántúli csapatra és számos tanul-mányútra küldtek minket. így utaztuk be a világot a Szovjet-uniótól az Egyesült Allamokig. Eközben ismerkedtem meg a ke-let-németországi Freibergben működő bányászati akadémiával, ahol 1968-tól tartottam előadá-sok\'at egészen 1985-ig - nyug-díjba vonulásomig -, sőt még ta-valy is. Ennek is köszönhetően mind több nemzetközi konferen-cián vettem részt, ahol megis-merkedhettem a szakma kiváló-ságaival. A politikai viszonyok lassacskán úgy alakultak, hogy a hazai bányászati-kohászati ta-nácskozásokat nyílttá tették nemcsak a keleti, hanem a nyu-gati tudósoknak is. Egy ilyen kerettyei tanácskozáson ismer-kedtem meg dr. Schaumberggel, aki akkor még csak fiatal egye-temi hallgató volt. Ez az isme-retség később is fennmaradt. Amikor a szakközépiskola igaz-gatója, Varga Zsófia és Rajnai Miklós megkeresett azzal a kér-déssel, hogy mit tegyenek az új magyar gazdasági helyzetben az iskolával, mely elvesztette a ta-lajt a lába alól, egyből egy régi barátom jutott eszembe, aki ak-kor már a zellei iskola igazga-tója volt. Levélben kértük taná-csukat, mi legyen a teendőnk egy ilyen fokú fúrási recesszió idején. Elfogadták ajánlkozásun-kat, és egy évvel ezelőtt meglá-togattuk iskolájukat. Már az az első találkozás tele volt segítő-készséggel, tanácsadással.
- Milyen változások lesznek
ennek eredményeként az iskolá-
ban?
- Nem kopírozni akarjuk a né-
met példát, hanem átültetni azt
a hazai viszonyokra. E szerint
„ketté kellene szakítani" az is-
kolát. Egyik felében egy igen
erős reál gimnázium kapna he-
lyet, ahol kötelezően két nyelvet
- oroszt és angolt - tanítanának
a számítástechnikai ismeretek
mellett. Új elképzelés az is,
hogy ne egy év alatt szerezzék
meg érettségi után a fiatalok a
technikusi diplomát. Az első
négy év elvégzését követően ki-
kerülnének az iparba, amelyi-
kük ott megállja a helyét és
úgy dönt, ezen a pályán marad,
egy év szakmai gyakorlat után
két évre ismét visszaülne az is-
kolapadba. Az első év végén
műszakvezető képesítést nyer-
nének, a második végén pedig
megkapnák technikusi diplomá-
jukat. E módszerrel mélyebb,
korszerűbb szakmai tudásra te-
hetnek szert és talán e fiatal
szakemberek között kevesebb
lesz munkanélküli.
- kori -
199?, július 2.
( KANIZSA )

Jó ideje mozgalmas napokat él át a Városi Vöröskereszt kanizsai szervezetének kollek-tívája. Sugár úti irodájuk volt már segélyhely, menekültek pihenője, az utóbbi időben ru-haraktár, kiárusítóhely. Gond-jaik megoldásáról elsőként kaptuk a hírt: A Polgármesteri Hivatal hozzájárulásával júli-us ötödikével boltot nyithatnak a Fő út 4. szám alatti Kani-zsa-udvarban. A részletekről Antal Istvánná titkár tájékoz-tatta lapunkat.
- Hogy pontosan fogalmaz-
zak, ez lesz a Városi Vörös-
kereszt gyógyászati segéd-
eszközöket kölcsönző és olcsó
árukat értékesítő boltja. Ami
a kölcsönzést illeti, ilyen még
nem sok van az országban.
Máshol, például Belgiumban
ennek a fajta szolgáltatásnak
sajátos hagyományai és orszá-
gos hálózata van. A mi elkép-
zelésünkhöz hasonló már van
Budapesten, onnan kaptunk
néhány instrukciót és segítsé-
get.
- Mit kölcsönözhetnek majd
a betegek?
- Felnőttek, de gyermekek
részére is tudunk majd adni
tolókocsikat, fix és gurulós já-
rókereteket, különféle kampós-
botokat, mankókat, szobavécé-
ket, ágyasztalokat. Van egy
gyógyító mágneskarikánk is,
amely a sclerósis-multiplex
betegségben szenvedők kezelé-
sét segítheti. További elképze-
lésünk a babakocsi, csecsemő-
mérleg és hasonló eszközök
kölcsönzése, ahogy az igények
jelentkeznek.
- Honnan az eszközkészlet?
- A németországi puchheimi
kapcsolataink révén, az ottani
vöröskereszt bocsátotta ren-
BELVÁROSI
IRODAHELYISÉG
KIADÓ!
ÉRDEKLŐDNI:
munkaidőben
a 93/312-305-ös
telefonon, vagy
személyesen a Király
utca 47. s/.áin alatti
Kani/.sa lietilap szerkesztőségében.
ajánlanák. Lehet ilyen például egy hallókészülék, vérnyomás-mérő, vagy bármilyen gyógyí-tó eszköz.
- Mennyit kell fizetni a köl-
csönzésért?
- Hosszú lenne felsorolni a
részletes listát, de a díjtétel
minimális. A mágneskarika
például (ára 120 ezer forint
volt) klubtagoknak 100 forint
egy kezelésre, más igénylők-
nek ezer forint.
- Mit kell tudni a bolt má-
sik profiljáról?
- Az olcsó áruk értékesítése
már több mint egyéves elkép-
zelés. Vagy háromszázféle az
az árucikk, amit termelői áron
BOLTOT NYIT A VÖRÖSKERESZT
tudunk értékesíteni. Ruhane-mük, cipők, mosóporok, élel-miszer, köztük sokféle konzerv, kozmetikai cikkek. Lesz tehát kínálat.
— Van-e „előajánlás" az in-
dulásra?
delkezésünkre. A mágneskari-ka ára adományokból jött össze. Ha majd a hálózat or-szágos méretű, lesz, megoldó-dik az eszközök egymásközti cseréje is. Addig is szívesen vennénk bármilyen segítséget azoktól, akiknek ilyen feles-leges eszköz van birtokukban és részünkre, illetve rajtunk keresztül a rászorulóknak fel-
- Több is. Például fogkré-
mek 15 forintért, ízesített ecet-
féleségek 30 forintért, dobozos
finom ásványi só 20 forintért,
mintás ágynemük 600 forin-
tért, aztán különféle pulóve-
rek, szabadidőruhák kaphatók
majd. Várjuk az érdeklődőket
hetente három alkalommal,
kedden, szerdán és csütörtö-
kön 10-től 17 óráig.
Tóth Ferenc

autobusni prometd.d.
varaidin • Hrvatska KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
LÁTOGASSA MEG HORVÁTORSZÁGI BARÁTAIT ÉS ROKONAIT! POSETITE PRIJATEUE I RODAKE U HRVATSKOJ!
UTAZZON VELÜNK — PUTUJTE S NAMAÜ! 1993. július 1-től
Keddi
Csütörtöki
Szombati
napokon
Nagykanizsa—Letenye, OH. — Varazdin viszonylatban az alábbi menetrend alapján
1 3 Km Zala Volán Rt. — AP Varaídin d. d. 2 4
7.30 14.15 0 i Nagykanizsa, aut. áll. i 15.45 8.45
7.38 14.23 6 Sormás, aut. vt. 15.37 8.37
7.42 14.27 9 Szepetnek, Petőfi u. 53. 15.33 8.33
7.50 14.35 15 Semjénháza, Kossuth u. 2. 15.25 8.25
7.53 14.38 17 Molnári, Petőfi u. 2. 15.22 8.22
7.57 14.42 20 Tótszerdahely, kh. 15.18 8.18
8.01 14.46 23 Tótszentmárton, sz. ib. 15.14 8.14
8.06 14.51 27 Becsehely, Kossuth u. 26. 15.09 8.09
8.12 14.57 32 Letenye, aut. áll. 15.03 8.03
8.15 15.00 35 é Letenye, Oh. 15.00 8.00
8.25 15.10 35 i Gorican, granica 14.50 7.50
8.30 15.15 39 Hodoian 14.45 7.45
8.35 15.20 43 Juraj u Tmju D. Pustakovec 14.40 7.40
8.39 15.24 45
14.36 7.36
8.43 15.28 49 Palovec 14.32 7.32
8.45 15.30 51 M. Subotica 14.30 7.30
8.55 15.40 61 Cakovec 14.20 7.20
9.00 15.45 66 Nedelisce 14.15 7.15
9.05 15.50 70 Puscine 14.10 7.10
9.15 16.00 78 é Varazdin 14.00 7.00

Menetdíjak (forintban) Teljesárú Kedvezményes
Viszonylatok
Egy útra Menettérti
Nagykanizsa — Varaidin Nagykanizsa — Csáktornya Letenye — Varaidin Letenye — Csáktornya 343 268 202 128 549 430 323 205
Zala Volán Rt Za

Autobusni Promet d. d. Varaidin
4
KANIZSA


ÜLÉSEZETT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Pont a hulladékgazdálkodásra kiírt pályázat végére önkormányzati vállalattá alakult a Vízmű Két díszpolgárt avat ebben az évben Kanizsa
HÉTFORRÁS
FŰSZERT
KFT.
nagykanizsai C + C Raktáráruházában
ismét 10-15-20% ENGEDMÉNYES AKCIÓ!
Gyermelyi száraztészták
Ecet
Croky Chyps termékek Édesipari lisztesáruk
Az engedményes akción túl további
1800 élelmiszer- és háztartási termékkel, valamint
BOV és MIRELIT fagyasztott árukkal várjuk
a kereskedő és továbbfelhasználó
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-15 óráig.
Cím: Nagykanizsa, Ady Endre u. 68/B.
Tel.: 93/310-244
Hétfőn tartotta soros ülését városunk önkormányzata. A tervek szerint a nyári szünet előtt ez lett volna az utolsó ülés, de a hosszas viták, a ne-hezen születő döntések azt eredményezték, hogy tíz napi-rendi pontban csak a követke-zd hétfőn hoz majd döntést a testület.
Az ülés elején többen kértek felszólalási lehetőséget. Czupi Gyula képviselő két esemény-re is meghívta a város lakos-ságát; a szerdán tartott utca-bálra, amelynek keretében a szovjet csapatok kivonulására emlékeztek a résztvevők, vala-mint a július 9—19-ig megren-dezésre kerülő Identitás Sza-badegyetem rendezvényeire. Dömötörffy Sándor azt java-solta, az önkormányzat a kö-zeljövőben vegyen napirendjé-re egy, a mentőszolgálat mun-kájával foglalkozó előterjesz-tést, hiszen mégiscsak tartha-tatlan az az állapot, mondta a képviselő, hogy a mentőszol-gálat szűkös anyagi helyzetére hivatkozva hétvégeken és az éjszakai időpontokban mind-össze egy autóval képes a rá-szorulók segítségére sietni.
Farkas Zoltán alpolgármes-ter arról tájékoztatta a részt-vevőket, hogy a határőrség napja alkalmából a belügymi-niszter aranygyűrűt adományo-zott dr. Kereskal Istvánnak a jó együttműködéséért.
Palotás Tibor sürgősségi indítványában azt kérte a tes-tülettől, hogy tűzzön napirend-jére egy, az Alfától Omegáig KFT.-vel foglalkozó javasla-tot. A kérést a képviselők el-fogadták, s a felvetett témával a jövő héten zárt ülés kereté-ben foglalkozik majd a köz-gyűlés.
Újra előkerült az engedély
nélkül árusítók és az ideigle-
nes építési engedéllyel felépí-
tett pavilonok sorsa. Krémer
József és Pilczer Éva képvi-
selőknek az volt a véleménye,
hogy mindenképpen érvényt
kell szerezni a közgyűlés ha-
tározatában foglaltaknak.
Marton István és Czotterné
Ivády Zsuzsanna más véle-
ményen volt. Czotter képvise-
lőnő elmondta, hogy két hölgy
is megkereste ebben az ügy-
ben, akik azt kérték, az ön-kormányzat tegye lehetővé számukra a működést, amelyet eddig is a lakosság megelége-désére végeztek. Mert hát nem mindenkire egyformán vonat-kozik ez a dolog - mondta a képviselőnő, hiszen talán nem véletlen, hogy a Jerikó éppen most építi ki új tetőszerkeze-tét. Az érvek és ellenérvek csatájának végén a testület úgy döntött, augusztusban újra megtárgyalja a dolgot, s addig a bontási határozatot is hatá-lyon kívül helyezték.
Marton István képviselő is-mertette azt a tájékoztatót, amelyet a Kábeltel Kanizsa KFT. juttat el minden ügyfe-lének, s amelyből bizony nem túl sok minden derül ki, de annyi máris, hogy jóllehet két éven át csak 96 forintot fizet-tünk a kábel szolgáltatásaiért, májustól már 120 forintot. Ezért a pénzért biztosítják a MTV l-es és 2-es csatornáját, valamint rádióvételi lehetősé-geket. A továbbiakban a bro-súra csak a lehetőségek tárhá-zát sorolja, de arról nem tájé-koztat senkit, hogy a szolgál-tatásért mit kell fizetni. Az új tulajdonos - mondta a képvi-selő - nem beruházni akar, hanem már az első körben aratni szeretne. A képviselő azt kérdezte: a hivatallal tör-tént-e egyeztetés, és meddig bírja majd ezt a terhet a la-kosság?
Továbbra sem született dön-tés, mi legyen azzal a 9 millió forinttal, amelyet a Kossuth téri hídra szánt eredetileg a közgyűlés.
Magyar József már több-ször emelt szót köztereink, parkjaink, játszótereink rende-zetlensége miatt. Évről-évre csökken a zöldterületek gon-dozására fordítható pénz, és ezzel arányban egyre elhanya-goltabbak, gondozatlanabbak ezek a területek. A képviselő azt javasolta, hogy azokat a parkokat, játszótereket, ame-lyeket lehetséges, adja át a vá-rosi lakóközösségeknek, vagy a készítők gondozásába.
Ezt követően került sor Ka-nizsa első díszpolgárainak megválasztására. A testület úgy döntött, mind a „Liberális
i
Nagykanizsáért" alapítvány je-löltjét, Fejtő Ferencet, mind a másik jelöltet, Rózsás Já-nost kitünteti e címmel, amelyhez ötvenezer forint net-tó készpénzjuttatás is jár.
A közgyűlés elfogadta azt a javaslatot, amely a műveseál-lomás létesítését szolgálta. Czobor Zoltán képviselő kö-szönetét fejezte ki a kórház-nak, hogy önkormányzati pénzeszközök megmozgatása nélkül tette lehetővé a műveseállomás létrejöttét.
A céltartalék felosztására vonatkozó javaslatot a „d" pont kivételével kisebb módo-sításokkal elfogadta a testület.

A lakóházfelújítási címjegy-zéket kisebb vita után fogad-ták el, majd önkormányzati vállalattá alakították a Dél-za-lai Víz-, Csatornamű- és Für-dő Vállalatot. Az igazgató a vállalat nevében építési, vál-lalkozási szerződést 50 millió
forint értékig köthet, míg egyéb szerződési kötelezett-ségvállalásra 20 millió forin-tig jogosult. A vállalat veze-tő testületébe Imre Bélát je-lölték. Az önkormányzat je-löltjét nem sikerült megvá-lasztani ezen az estén, mert a testület jelenlevő tagjainak száma alig haladta meg a mi-nősített többséget, s nem akadt egy jelölt sem, a sok javaslat ellenére, akit egy-hangúlag elfogadtak volna.
Pont került a hulladékgaz-dálkodási szerződés végére is. A testület közérzetjavító intéz-kedéseket dolgoz ki a későb-biek folyamán a bagolai lakos-ság számára, kifejezve köszö-netét ezzel is a szeméttelep ügyében tanúsított türelmü-kért.
Tíz napirendi pont megtár-gyalása után, számbelileg erő-sen megfogyatkozva, a testület úgy döntött, a jövő héten foly-tatja munkáját. Leszavaztatott Farkas Zoltán alpolgármester azon javaslata is, hogy a ven-dégül hívott két intézményve-zetőt érintő napirendi pontokat Janzsó Antal és Pintér Béla közel nyolcórás várakozása után még ezen az estén vitassa meg a testület.
évi
KANIZSA 5

AGROKER RT., KAPOSVÁR
KEDVEZŐ AJÁNLATA
Kedvező áron tudunk biztosítani különböző típusú bálázózsineget.
Minden típusú gépjárműhöz
kedvező áron TEXACO olajokat biztosítunk.
(OTTO-DIESEL hajtóműolaj)
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.
Címünk: AGROKER Rt., Kaposvár, Jutái út. Telefon: 82/311-055 Telefax: 82/315-423 Telex: 13366
Üveg- és
Porcelánüzlet
ajánlata:
Indul a gyümölcsszezon!
Beföttes üvegek már kaphatók.
Ezen kívül nyaraláshoz, kiránduláshoz
hűtőtáskák, egyéb műanyag termékek
beszerezhetők olcsó áron!
Nagykanizsa, Csengery u. 3. Telefon: 93/311-230
iMIGROSS
\' ÁRUHÁZ
MBC KÁRTYÁVAL
RENDELKEZŐK,
FIGYELEM!
A DEMIGROSS ÁRUHÁZ
teljes árukészletéből 10% kedvezményt nyújt.
MINDEN HÉTEN AKCIÓK!
CÍM:
Nagykanizsa, Kisberki u. 9-13. Nyitva: 6.00-18.00 óráig
T-150 K
traktor (garanciával)
T-25/A
traktor (garanciával)
KV-85 vagonkirakó
MH-160 Su 2 2 soros silózó
M-l 120 GRS-25 rendkezelő
MS-1101 GA-402 rendképző
T-428/10 m száll.-szalag
T-428/15 m száll.-szalag
CSIRA-2,5 gabonazsákoló
GFA
gabonafeltöltő
M-4020 VF-50 vetőmagfeltöltő
M-l424 TZ-2 szárzúzó
F-421 flexikasza
F-501 flexikasza
RÁBA CONDORN 6/5 eke
IH-10-720 4 vasú eke
KERTITOX GLOBAL permetező 350/20 cement E 7 24 betongerenda E 7 30 betongerenda E 7 36 betongerenda E 7 42 betongerenda , E 7 48 betongerenda E 7 54 betongerenda EB-60/19 födémbéléselem
Műa. hullámlemez
175 x 114 hullámpala (orosz) 160 x 110 hullámpala (magyar)
1 100 000,- Ft + 25% ÁFA 240 000,- Ft + 25% ÁFA 250 000- Ft + 25% ÁFA 746 091,- Ft + 25% ÁFA 150 000,- Ft + 25% ÁFA 90 000,- Ft + 25% ÁFA 140 300,- Ft + 25% ÁFA 198 100,- Ft + 25% ÁFA 60 000- Ft + 25% ÁFA 60 000- Ft + 25% ÁFA 100 000,- Ft + 25% ÁFA 120 000,- Ft + 25% ÁFA 20 000,- Ft + 25% ÁFA 20 000 - Ft + 25% ÁFA 300 000,- Ft + 25% ÁFA 250 000,- Ft + 25% ÁFA
190 000,- Ft + 25% ÁFA 660,- Ft ÁFÁ-val/q 950,- Ft ÁFÁ-val/db 1180,- Ft ÁFÁ-val/db 1530,- Ft ÁFÁ-val/db 1780,- Ft ÁFÁ-val/db 1980- Ft ÁFÁ-val/db 2240,- Ft ÁFÁ-val/db 50,- Ft ÁFÁ-val/db
658,- Ft/négyzetméter
350- Ft/db 660,- Ft/db- Bővül-e még valamivel kí-
nálatuk?
- Ajkai ólomkristállyal és por-
celánnal. Jelmondatunk ugyanis
az, hogy aki hozzánk betér, ér-
tékkel távozzon! Ezért nem tar-
tunk például bizsut.
- k. r. -
ZALAt^VOLAN
KÖZLEKEDÉSI KÉSSTVÉIS.\'YTÁRSASÁC.
A belvárosi utcákat róva nap mint nap tapasztaljuk, hogy egy-re-másra alakulnak át a régi -vagy egész új - Üzletek. Ki-ki vérmérsékletének megfelelően, vegyes érzelmekkel nézi a vál-tozást. Az elmúlt hét szerdáján, minden protokollt nélkülözve nyitotta meg kapuit a közelmúlt-ban privatizált Central szálloda földszintjén a Glória Gold KFT. új, elegáns óra-ékszer üzlete.
- Mi motiválta a szálloda át-
alakítását?
- Szakmai hiányérzet ambicio-
nált - kezdi az indoklást Ceglédi
László igazgató. - Sok helyen
jártam az országban és külföl-
dön is, és úgy gondoltam, képe-
sek vagyunk létrehozni egy euró-
pai szintű szállodát Kanizsa vá-
rosközpontjában. Az épületre
már ráfért a változtatás - az ál-
lam tíz éve semmit sem költött
rá, a Pannónia legfeljebb kifes-
tetett, tapétáztatott - s valakinek
ezt végre el kellett kezdeni.
- Milyen tett követte az imén-
ti gondolatot?
- /// a földszinten az igen
gyenge kihasználtsága éttermet
gyakorlatilag kettévágtuk. Há-
rom kisebb kereskedelmi egység-
nek adtuk bérbe, ezek közül az
első az ékszerüzlet. A valamikori
kisterem multifunkcionális te-
remmé változik, mely helyt adhat
fogadásoknak, vacsoráknak, ter-
mékbemutatóknak. Látványos
megújulás lesz a külső homlok-
zaton, melyre burkolat kerül. A
földszinti üzletek fölé pedig nap-
fénytető borul majd. E munkála-
tok után várhatóan a szobák
komfortjának emelésével kívá-
nunk foglalkozni. Minden akkor
lehetne tökéletes, ha a Fő út
csendes sétálóutcává alakulna,
így találkozhatna a lokálpatrióta
polgárok és a kereskedők érde-
ke.
Gáspár András, a polgármes-teri hivatal előadójának tájékoz-tatása alapján ide írhatjuk: A ta-valy nyilvánosság elé tárt városi közlekedési koncepció szerint a Fő út csupán csillapított forgal-mú utca lenne - taxikkal, bu-szokkal, kerékpárokkal - akkor, ha megépülne a várost elkerülő út. Ez sajnos leghamarabb 2000-ben, az országos úthálózat fej-lesztésekor válhat valóra. Ehhez kapcsolódva csökkentenénk a belvárosban a maximum sebes-séget. Tehát nem valószínű, hogy a Fő út a közeljövőben sé-tálóutca lesz.
- Miben hoz újat vagy mást
az önök óra-ékszerüzlete, mint a
belvárosban található számos
társa?
- Mi igyekszünk több lábon
állni - kezdte az üzlet tulajdo-
nosa, Gallai Tibor. - A ma meg-
[ KANIZSA ]
GLÓRIA GOLD A CENTRÁLBAN
*:-:•:•:-:*:*:-:-:■:*:*:■:*:*:*:*:*:*:*:■:*:■:*:■:*:■:■:•:■:•:
giumból származik. Olcsóbbak vagyunk a többi cégnél, mert alacsonyabb árréssel dolgozunk.
- Milyen szolgáltatással áll-
nak vásárlóik rendelkezésére?
- Augusztustól megkezdjük az
ékszerek javítását és elkészítését,
akár különleges kívánságok
alapján is.
nyílt üzletünk az országban a harmadik, ezen kívül rendelkezük még egy nagykerraktárral és egy ötvösm&hellyel is. Árukészletünk 20-30%-a a Magyar Állami Pénzverő Intézet mühelyeiből kerül ki. Az összkészlet nagyobb része import. Olaszországból, Izraelből, Németországból, Bel-
UTAZZON VELÜNK KÉNYELMESEN ÉS GYORSAN !!! 1993. MŐJUS 23.-TOL AUTÓBUSZJÁRATOT INDÍTUNK
■—■ NAGYKANIZSA
I HÉVÍZ - SŐHE6 - PÁPft - CSORNA
M—■ H0S0NHA6YABÓVÁB
VISZONYLATBAN, AZ ALŐBBI MENETREND ALAPJŐN
1729Nagykanizsa-Héviz-Pápa-Mo«onmagyaróvár

13 Km ZALAVOUNRL 12
540 0.0 N«ykanlxaa,aut.all. • 17 60
545 647 5 52
556 lí 9.5 13.3 N.kaniaa|Patn),llp.ba|.u. N.kaniaa(Pain),HuaOlain
Oahaujcat,fajllúrtiáz 17 45 1743 17 3t 1734
6 00 6 01 16,4 17^ Galaaif.azov. 17 30 17 2S
610 20,9 Kümin.Paien u.40 17 20
614 23,0 AkoiaMG. 1716
616 25.6 FalaStaiMl-ib. 1714
6 26 3U Pacaa, iul.il. 1705
6 36 645 • 47 40,8 48,9 49,9 ZiUip41i.aut.vl. 16 54
16 45
64« 51,6 H4vil,Slc1.b.i.ut 16 43
1642
650 53,8 M«vU,lu1,l«. 1640
ÍÍ5 TÖfi 18 35
7 00 57,0 Caartzaglofnai,ala4 1630
7 14
7 21 67,2 72,2 Zalaazin1ó,Adám u. Ba2ai,múv.hiz 16 1Í 16 09
7 3C 78,6 SOmag.ai.tiH. 16 00
7 35 742 1Í6 •3,1 Caabrtndak.au1.vl 15 57 15 50
?S4 •0,8 \'•2,7 KiptalarJa.am.vl. 1543 15 40 1538
"i 59 8 07 (100.Í Oavaca«r,aúl.ii. 1533 15 25
Davacaar.am.il.
• 18
8 21 1107,3 109,0 KioazlopINaovbosdiny 1515 1S12
827 113,3 BakonvpU6aka.i2.vand. 15 06
833 11 .7 Kup.aul.vl. 15 00
8 37 84S 120,6 126,8 Pipakovicai.aut.vt. 14 56 14 46
8 48 129,2 o Papa.iui.ill. 144S
• SC 129,2 Papa^ulall. o 14 40
853 131,2 Papa.vaiuti aorompo 14 37
9 01 I3».4 MaieaUlháai),Doata 14 2S
9 10 1144,9 MafcaU.u.vand. 14 20
9 16 1150.1 Szany^nalom 14 14
917 \'151.0 Suny,u.bo 14 13
1 (157,9 Ribacaanaki aUg.
929 1160.3 Salaaiiulny.ai.vand. 1401
6 30 \'1608 8 371 [i«8Í0 Sslaartiinv.paai1ori alig. Caomavi. 14 00
13 53
o cl9nM.au1.ia. 13 50
Cionw.n.1.11. s 13 45
8 47, tTi.C Caoma.2.azjakoli 13 43
6 *w( i Ti, X Caxna,l*nnMücd 1342
Caautfanajor 13 36
»S«j i!73,7 Boaifhany otvoaj rand 13 34
• £7| ;i /*,2 B«aiikiny,ák. 13 33
\' G .irt fi 6^,6 Hanaaohcat 13 30
Janononiuria.al.ib. 13 IC
a «o«oomagyarovir,iut.lU. 1300KANIZSA
Az adótörvény 1993. január 1-én hatályba lépett módosítá-sa szerint július 1-től a keres-kedelem, az értékesítés terüle-tén néhány kivételtől eltekint-ve kötelező" lett a számla-vagy nyugtaadás. A kivételek: az újság- és folyóirat-lrusítás, a szerencsejáték-szolgáltatás (beleértve a totó- és lottószel-vények, sorsjegyek árusítását), s a pénznyerő- és játékauto-maták üzemeltetése, ■
A mulasztókkal szemben az APEH ellenőrei komoly szankciókat alkalmazhatnak: a nyugtaadás elmulasztásáért a magánszeméllyel szemben ma-ximum 50 ezer forint adóbír-ságot szabhatnak ki, de első esetben az összegnek csak egyharmada vethető ki birság címén.
Az embereket jelentős mér-tékben nyugtalanító merev és szigorú jogszabály életbe lépé-se előtt néhány nappal körsé-tát tettünk Nagykanizsa belvá-rosában. Kíváncsiak voltunk, hogy a megszólított érintettek miként reagáltak, készültek fel a törvény végrehajtására.
A Csengery út 21. sz. alatti Zi-Zi Büfé felszolgálója büsz-kén mutatta főnöke gondosko-dását, a pulton elhelyezett va-donatúj pénztárgépet, amellyel már próbaüzemelés folyt, s jú-lius 1-től minden betérő ven-dégnek számlablokkot nyújta-nak át a fogyasztás - fröccs, sör, szendvics, kávé, Eskimo jégkrém stb. - árbevételéről.
A Fő út déli oldalán lévő utcai könyvárusokat váratlanul érte az érdeklődés: őket még nem tájékoztatta munkaadójuk a szükséges tennivalókról.
A Fő út 4. sz. alatti bevá-sárlóudvarban Balogh László-né fagylaltárus így informált:
- A 65 ezer forintba kerülő, de az APEH-től visszaigényel-hető pénztárgépet időben meg-rendeltem, de még nem érke-zett meg. A nyugtaadó gépet egyébként az utcán kocsiból árusító lányomnál helyezem el, de hogy miként birkózik meg a kezelésével és a vendé-gekkel, az még rejtély előttem. Én itt az üzletben - ahol ki-sebb a forgalom - .nyugtát adok majd a fagyizóknak.
A Király út 45. sz. alatti Jumbo Shop tulajdonosa, Mát-rai Nándor a következőket mondta:
- Továbbra is szabályos
nyugtát adok a vásárlóknak.
Pénztárgéppel nem terhelem le
a kisforgalmú- üzletet, annál is
inkább, mivel feleségem Csen-
gery út 40. sz. alatti hasonló
boltjában van nyugtaadó pénz-
tárgép.
Ezután irányt vettünk a piacra. A Piacfelügyelet mun-katársai hallottak az új jog-szabályról, de az őket esetleg érintő rendelkezésekről még nem kaptak tájékoztatást.
A piaci zöldség- és élelmi-szerárusító üzletek többsége felkészült a nyugtaadásra, nem így azonban a mezőgazdasági kistermelők...
- Hallottam a bürokráciá-
ról, de engem biztosan nem
érint. Ha rám is vonatkozna
a rendelet, én 72 éves fejjel
nem vállalkozom nyugtaadás-
ra. Ha mégis köteleznének,
csak magamnak és a rokon-
ságnak termelek majd - vé-
lekedett a zöldségféléket áru-
sító idős, kiskanizsai asz-
szony.
Egy városkörnyéki község-ből jött, diót és tojást árusító, 50 év körüli férfi ezt mondta:
- Ha nyugtát kellene ad-
nom, nem jövök be a város-
ba. Termékeimet - igaz ala-
csonyabb áron - inkább le-
adom a helybeli felvásárló-
nak. Ezzel megtakarítom az
autóbuszköltséget és a piaci
helypénzt. Egyébként én nem
forgalmazok egy évben az
adóköteles 750 ezer forint
fölötti határon.
A gyümölcsárusítók közül egy középkorú, peremvárosi asszony így fakadt ki:
- Jöjjön ide árulni majd az,
aki a rendeletet kiagyalta.
Próbálja meg! Többen is arról
beszélgettünk, ha nyugtát kel-
lene adnunk, a piac helyett in-
kább házalunk a városban.
Oda nem jönnek az APEH el-
lenőrei...
Hát ez van. Ha az APEH ellenőrei következetesen be-tartják a július 1-től érvénybe lépett jogszabályt, valószínű-leg hamarosan üres lesz a fel-hozataláról híres kanizsai piac. Ez pedig a zöldség- és gyü-mölcsárak magasba kúszásával járhat, s a lakosság tovább nö-vekvő elégedetlenségével pá-rosulhat!...
Tihanyi István
A ZETA
KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1993. július 3-án (szombaton) 6.15 órakor megnyitja Csemege áruházát
Nagykanizsa, Csengery u. 2. sz. alatt.
E reprezentatív áruház széles áruválasztékkal,
a ZÉTÁ-tól megszokott szolid árakkal
várja kedves Vásárlóit.
Csak ízelítőül!
Régi Engedményes
fogy. ár fogy. ár
w^ 54,-
695, 557,-
4Q3r- 355,-
120 50 106,-
39,50
W^ 52,50
Olasz fényezett rizs 1 kg-os PERSIL foszfátment, mosópor 2,4 kg SILAN öblítő 4 lit. PRIL mosogatószer 500 ml. Stavrida paradicsomos hal 250 gr. Sprotni füstölt hal 250 gr.
A nyitás napján különleges meglepetéssel szolgálunk.
Minden 100. Vásárlónk
egy 4 literes SILAN öblítőt kap ajándékba.
Jöjjön el mindjárt a nyitás napján! Meglátja megéri!
Minden kedves érdeklődőt és Vásárlót szeretettel várunk!
ZÉTA
KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KANIZSA KFT.
8800 Nagykanizsa, Teleki út 40. Tel./fax: 93/314-169, 93/310-125
Mérnöki vállalkozási irodánk ez évben is vállal
• építőipari, szakipari tervezést és kivitelezést,
► villamos tervezést, kivitelezést,
► érintésvédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat,
► vállalunk továbbá háztartási és ipari hűtőgépek
javítását.
Szolgáltatásunk igénybevételével garantált minőséget kap, időt és pénzt takarít meg.
$ [ KANIZSA
SIKERSOROZAT VOLT...
Az Erkel Ferenc Olajipari Művelődési Ház „IRODALMI KÁVÉHÁZ" rendezvénysoroza-\' tának nyári utolsó előadása volt az elmúlt hétvégén. Az eseményt megelőző percekben az összejö-vetelek örökös háziasszonya, Hajdú Györgyné rövid számve-téssel szolgált lapunknak:
- Az elmúlt év őszén indult sorozatunkban nyolc (ró és köl-tő, köztük Czene Csaba, Lukács Zoltán, Gyurik Irén, Herei Gá-bor, Szoliva János, Pék Pál, Fá-bián Zoltán, Rada Gyula önálló
estjére került sor. Színes és vál-tozatos volt a kínálat, igazi si-kert aratott mindegyik. A fiata-loktól főleg impressziók, szerel-mes versek, míg az idősebbektől a filozófiai tartalmú gondolatok kerültek közönség elé. Rendha-gyó est volt Czene Csaba versei-nek színpadi megjelenítése dr. Kovács László rendezésében. Az elhangzott írások többségét az intézmény publikálta különféle pályázatok, kiadványok formájá-ban, helyi lapokban, művészeti folyóiratokban. így két költőnk
felvételt nyert az Amatör Költők és írók Szervezetének tagjai so-rába is.
- Lesz-e folytatás?
- Természetesen, októbertől
klubszerűén kívánjuk tovább
folytatni, amit elkezdtünk. Azt
szeretnénk, ha lenne egy olyan
hely a városban, ahol írók, köl-
tők rendszeresen találkozhatná-
nak minden kérés, meghívás nél-
kül, kicserélve gondolataikat,
bemutatva új alkotásaikat elő-
ször egymásnak, majd aztán a
közönségnek is. A jó hangulatról
- mint eddig - olyan előadók
gondoskodnak továbbra is, mint
Bedő Csaba, Horváth István
Radnóti-díjas, aztán Tóthné He-
gedűs Erzsébet, Báli Judit, Fü-
löp Réka, Tollár Ildikó, Kovács
Zsolt, Mészáros László versmon-
dók, az Igricek együttes, vagy a Vox Varietas énekkórus.
Az est közönsége kíváncsian várta a hetedik x-et is átlépő ka-nizsai költő, Lukáts Antal bemu-tatkozását. Írásaival inkább, sze-mélyével nemigen találkozhatott a kanizsai közönség. Akik most ve-le lehettek és hallhatták, már tud-ják: szerénységét, egyszerűségét felülmúlják gondolatai a nőkről, a szerelemről, a békéről, szere-tetről. Találó aforizmái egy em-beröltő élettapasztalatai. Novellái mindegyike kedves, néhol vidám, máshol szomorú. Legtöbbjükben saját élményeit dolgozza fel. És hogy a gének mennyire hordozói egy örökölt tehetségnek, unokája bizonyította, saját versét szavalva a nagyapa közönségének.
Tóth Ferenc

PROVIDENCIA
OBZTRAK MAGYAH BIZTOSÍTÓ HT.
- X. Jubileumi KÖGÁZ Kupa. Az elmúlt hét keddjén Ba-latonfenyvesen vette kezdetét a KÖGÁZ Kupa Nemzetközi Hő^ légballon Verseny, amely Magyarországon - a nemzeti bajnok-ságon kívtll - az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező hőlégballonos találkozó.
Talán a jubileum, de nyilván a már megszokott nívó eredmé-nyeképpen június 15. és 20. között 21 csapat szállt fel a kupa elnyeréséért. Sajnos az időjárás nem mindig fogadta kegyeibe a küzdeni vágyókat, ennek ellenére a Magyarországról, Horvátor-szágból, Szlovéniából és Németországból érkezett csapatok öt versenyszámban mérhették össze tudásukat. Versenyen kívül bár, de a bátrabbak a nem kis összpontosítást és kitartást igénylő Balaton-átrepülésnek is nekivágtak, páratlan élményt nyújtva a kosárban utazóknak és a partról szemlélődőknek egyaránt.
A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
a 10/1993. (IV. 9.) PM számú rendelet
alapján jelentős szerepet kapott a pénzügyi
és számviteli képzésben és vizsgáztatásban
(pénzügyi tanácsadói, mérlegképes
könyvelői, okleveles könyvvizsgálói
szakképesítésekre),
amelyekhez rendelkezik megfelelő
szaktanerővel és minden egyéb feltétellel.
Egyidejűleg folytatja a közgazdasági
szakokleveles mérnök, a szakközgazdász
képzést, valamint a felvételi vizsgákra
felkészítő tanfolyamok szervezését.
Részletes tájékoztató és jelentkezési lap
a Főiskola Társadalomelméleti
Tanszéki Osztályán (Zalaegerszeg, Zárda utca 21-23.) 1993. május 31-től beszerezhető.
Tájékoztatást adunk még a 92/311-060/40-es, 12-es, 21-es
mellékszámú telefonon, vagy a 92/322-223 telefonon, illetve faxon.
Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete
A PROVIDENCIA
OSZTRÁK-MAGYAR
BIZTOSÍTÓ RT.
1993. június 14-től
ÚJ HELYRE KÖLTÖZÖTT.
Címünk: 8801 Nagykanizsa, Kölcsey u. 4-8. Telefon és fax: 93/310-214
Az ügyfelek körében már jól ismert és megkedvelt
módozatainkon kívül
ÚJ BIZTOSÍTÁSAINK miatt is,
mint
- A TÖKEHALMOZÓ „HOZOMÁNY"
ÉLETBIZTOSÍTÁS
- AZ ÚJ „PREMIER STÁR"
HÁROMFÉLE EPÜLETBIZTOSÍTÁSI
MÓDOZAT
KERESSE ÖN IS ÚJ HELYÉN A PROVIDENCIÁT!


Súlyos környezeti kár, vagy tudatos védelem?
A június 14-i közgyűlésen Stamler Lajos képviselő a Csó-nakázó-tónál tudatosan végzett környezetrombolásra hívta fel a városatyák figyelmét. Elmondta, hogy a tó egy partszakaszán honvédségi gépek segítségével, a Horgász Egyesület megbízásából fákat döntenek ki, illetve a föld szétterítésével fokozatosan a tó tükrébe hatolva csökkentik an-nak felszínét. A képviselő fel-szólalása végén azonnali kivizs-gálást követelt, ami azóta meg is történt.
Lapunk először a Horgász-egyesület vezetőjét, Gombos Im-rét kereste meg, aki az alábbia-kat nyilatkozta:
- Bizonyára emlékeznek még
arra a katasztrofális halpusztu-
lásra, amely 1987-ben követke-
zett be a Csónakázó tavon. Ab-
ban az időben hoztuk létre a
Csónakázó-tavi Horgász Szakbi-
zottságot, amelynek a vezetésé-
vel engem bíztak meg. Már a
halpusztulás utáni teendők egy-
részét is ez a bizottság végezte
a horgászokkal és a VGV-vel
karöltve.
- Miből álltak ezek a munká-
latok?
- A kotrás után keletkezett
embermagasságú gazt kiirtottuk
a tómederből, illetve az el-
árasztás után a telepítést és a
tó partjának részleges rendbe-
tételét végeztük el. Ez utóbbi a
gépek által a partra kitolt iszap
elterítéséből, rendezéséből állt.
A munkát csak az erdő felöli
oldalon tudtuk elvégezni, mert
többre nem futotta a költségve-
tésből. A vasút felöli oldalra
kitolt iszapot csak később,
1991-ben tudtuk elteríteni. Az
ülepítő tározó vasút felöli olda-
lát pedig tavaly sikerült rend-
behozni kézi erővel.
Ebben az évben találtuk meg végre a módot arra, hogy az eltelt időben pénz hiányában kényszerűen elhanyagolt part-szakaszt rendbetegyük végre. A füzfasor végétől az előtározóig kitolt iszap 8-10 méteres part-sávot foglalt el, és minden év-ben emberi magasságot megha-ladó gazt termelt. Ezt a domb-hátat nem lehetett kaszálni, így rendbentartása megoldhatatlan-ná vált.
- Hogyan kerültek oda a most
kidöntésre került fák?
- Valószínűleg eldobott fŰzfa-
gallyból, vagy a mederből kitolt
füzfagyökérből hajtottak ki, és
vagy öt éve próbáltak életben
maradni az irdatlan gazban.
- Miért kellet kivágni őket?
- Mivel nem tudatos telepítés
volt, és a természet nem ismeri
el az ember alkotta szabályokat,
ezek a fák túl közel nőitek a víz-
parthoz. A szakemberek hatmé-teres távolságot javasolnak s ezek a fák csupán három méter-re álltak a víztől. Mérlegelnünk kellett, hogy a táj összképét tart-suk-e meg és rendbetegyük-e az említett partszakaszt, vagy tart-suk meg ezeket a vadon nőtt fá-kat, amelyek között volt néhány csenevész is. Mi úgy véljük, he-lyesen döntöttünk, hiszen a te-reprendezést követően az ősszel hajtottuk volna végre a szakem-berek véleményének figyelembe-vételével a fatelepítést.
- Mennyire volt tarthatatlan
probléma az említett partszakasz
rendbetétele?
- Az elmúlt évek során egyre
több horgásztól hallgattuk azt,
miért nem irtjuk ki a dombháton
terjengő gaztengert, illetve miért
nem terítjük el az ott felhalmo-
zott iszapot. Mindezek hatására,
illetve a XXX. Országos Horgász
Csapatbajnokság megrendezése
miatt döntöttünk úgy, hogy rend-
betesszük a tájat.
- Miért maradt a part a beje-
lentés időpontjára rendezetlenül?
- A munkák elvégzésére a
Tungsram Rt.-tői bérbevett gé-
peknek sajnos a teljes rendezés
befejezése előtt más munkára
kellett jelentkezniük, ezért a
munkák utolsó fázisát június 15-
re tűztük ki.
A melléklet tartalmából:
* Levelek
a szerkesztőhöz
10. oldal
voltunk
rablóbanditák
it-U oldal Megszűnt a VTV képújság
i$. oldal
p a Camping?
16*17.. otdal Kutyálkodunk, tehát vagyunk
18. oldal
Táborba költöző madarászok
Mint Máké Jeruzsálemtől
2h oldal
Kamarai

- Mi a véleménye a Stamler
Lajos képviselő által elmondot-
takról?
- Mi a nyolcezer köbméter
iszap ezen a területen lévő ré-
szét szerettük volna elteríteni,
ezáltal is kulturáltabbá tenni a
tópartot, vagyis a kirándulni vá-
gyóknak is szerettünk volna be-
járást biztosítani. Szerettük vol-
na megszüntetni azt a bűzt, amit
ez a gaztenger árasztott. Szeret-
tük volna megelőzni a pangó vi-
zek eltüntetésével a tó újabb
megfertöződését.
- Volt-e valamilyen megálla-
podás a Horgász Szakbizottság
és az önkormányzat között?
- Még az egykori Városi Ta-
náccsal kötöttünk megállapo-
dást. Ami ebben a megállapo-
dásban szerepel, mi annak igye-
keztünk eleget tenni. Új megál-
lapodás a rendszerváltást köve-
tően nem jött létre, minket senki
nem keresett meg az önkormány-
zat részéről. Végül engedtessék
meg egy kérdés, miért három év
elteltével keresnek kifogásolni
valót a tisztelt képviselők tenni-
akarásunkban. Akkor, amikor az
önkormányzatot is szorítja a
szűkös költségvetés.
* * *
Részletek az Ügyben kivizsgál-takat összesítő tájékoztatóból: 1989. február 9-én megállapo-
dás jött létre a Városi Tanács VB. Műszaki Osztálya, a Zala Megyei Tanács VB. Mezőgazda-sági és Élelmezési Osztálya, a MOHOSZ Zala Megyei Intéző Bizottsága és a Csónakázó-tavi Horgász Szakbizottság között, melyben rögzítésre kerültek a felek által gyakorolható jogok és kötelezettségek.
A szakbizottság több mulasz-tást követett el. A tó fenntartá-sához előírt feladatok végrehaj-tásához szükséges egyeztetést nem végezte el, a végzett mun-káról a jogosultakat nem tájé-koztatta, a partszakaszt megron-
A Csónakázó-tavi Horgász Szakbizottság, a Környezetvédel-mi Felügyelet felelősségre voná-sára, valamint az okozott kár el-hárítására és a helyre nem állít-ható állapotból adódó kártérítés-re vonatkozóan az eljárást meg-indították, melynek eredményé-ről a későbbiekben tájékoztatják a közgyűlést.
A fentiekben idézett tájékoz-tató a Környezetvédelmi Fel-ügyelet felelősségét is megemlí-ti. Megkerestük ezért Kulbencz Ferencet, a felügyelet vezetőjét, aki a következőket mondta el:
- Érkezett bejelentés hozzánk az üggyel kapcsolatban, de az csupán a fakivágás lényéről tá-jékoztatott bennünket. Hogy gé-pekkel dolgoznak a tónál, arról még csak említést sem tett a be-jelentő. Arról meg már beszélni sem érdemes, hogy a szóbanfor-gó munkálatok szerdán zajlottak, a bejelentés pedig csütörtökön történt meg.
- dukát -
RTL2
TV5

Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Szonda (ism.)
11.35 Magyarországi küldetés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei -VIII/1.
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Nemzetközi vallási hír-adó
13.30 A görög katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
Szigeti József hegedül, Földes Andor zongorázik
14.55 Első közlés
15.05 Nyitnlkék
Kisiskolások műsora
15.35 Üzenő - a vakációból
15.45 Beszélni nehéz (ism.)
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum Felhang
17.05 Eco-mix
Gazdasági magazin
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek I
19.40 Válogatta :Vathy Zsuzsa
20.05 A népzene hagyomány-őrzői
20.30 Határok nélkül
21.05 Kék farkasok
Király László regényé-nek rádióváltozata-11/1.
21.49 Operaáriák
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Kulcskérdések
23.05 Lemezmúzeum
Pablo Casals vezényel
4.30 Hajnali kalendárium
6.03 Reggeli csúcs
7.40 Sportreggel
8.05 Slágerturmix
8.50 Apró-cseprő gyere-kekről
9.00 Hírek. Időjárás
9.03 Zöld telefon: 138-8082
9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz is boldogít 11.15 Sárga tengeralattjáró 12.00 Nótakalendárium 13.00 Hirpercek 13.10 Hogy tetszik lenni? 13.45 Időjárás- és vizállás-
14.00 Kettőtől ötig
A Rádió kívánságmű-sora Benne:
15.00 Hírek. Időjárás
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Kölyökrádló
17.32 Ziccer
18.30 Látatlanul
Magazin vakoknak és gyengénlátóknak
19.00 Hírek. Időjárás
19.30 Garázs
19.35 Közvetítés a vívó VB-ről, a kard egyéni dön-tőről
21.00 Hírpercek
21.10 Mozimagazin
22.07 Karinthy Színpad
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Könnyűzene 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne: 4.03-
4.20 Verbunkosok, csárdá-sok
13.45 Európa-magazin 14.15 Karmesterek 16.15 Idősek klubja 17.00 Minihírek 17.10 Alfréd J. Kwak (sor.)
Ez a szerelem 17.35 Gyilkossági csoport
Az utolsó show 18.00 Képek Ausztriából 19.00 Hírek 19.20 3 SAT stúdió 19.30 Környezetvédelem 20.00 A hatodik feleség 20.45 Kulturális magazin 21.51 Sport 22.00 Híradó
SZLOVAÍt
SZTV-1
14.45 A művészetek útjain Kína
15.30 Jótékonysági hang-verseny
16.50 Bajája herceg (mese)
18.15 Marco Polo (olasz film)
19.00 Esti mese
19.10 Számitógépes játék
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Ezo Vlkolinsky (tévéjáték)
21.20 Stúdióbeszélgetés az SZK köztársasági el-nökével
22.05 Időszerű események
22.30 Társasjáték (olasz film)
23.30 Kulturális magazin
SZTV-2
16.40 Zenés műsor 17.25 Külföldi tudósítások 17.55 Az éveket nem lehet
megállítani (mag.) 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 A Worldnet bemutatja... 20.35 Lalinea 20.45 Extra sportmagazin 21.45 Film és videó 22.15 Koncert Bob Dylan
tiszteletére 23.55 Események
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa - jó reg-gelt, Németország I 9.00 A Főnök (sorozat) Az életre
A zsinagógából ellop-nak egy felbecsülhetet-len értékű tórát. A zsák-mány nem okoz igazán örömet, a feketepiacon ugyanis nem tudnak megszabadulni tőle. Iron-side kénytelen a rabbi unokahúgát is bevonni az ügybe.
10.00 Gazdag és szép (sorozat)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
nflEffi Kalifornia klán (sorozat)
14.10 Baleseti osztály (sorozat) A sajtó hőse
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Nem csak gyilkosság
16.00 Beszélgetések
íHtTTii Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Kiégve
ífKTil Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) Döglött kutya
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony-magazin
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Columbo
(amerikai krimisorozat) Halálszimfónia
21.45 Beszélgetés
22.45 Kulturális magazin
23.10 Gongshow
23.45 Tequila és Bonetti (ism.) 0.45 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.20 Ki itt a főnök? (ism.) 1.50 A Főnök (ism.) 2.50 Beszélgetés (ism.) 3.40 Robbanékony (ism.) 4.05 Gyilkosság a hobbija
4.55 Jó idők, rossz idők
6.05 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk- játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Lobo seriff (sorozat) 12.05 Dr. Westphall főorvos 12.50 Grump vadászata (sor.) 13.05 Cupidospace (sorozat) 13.20 Noozles (sorozat) 13.45 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 14.15 Archie (sorozat) 14.40 Captain N (sorozat) 15.10 He-Man (sorozat) 15.35 Mesék a nagyvilágból
(sorozat)
A suszter és az óriás 16.00 Hegyi mentők (sor.) 17.00 Hírek 17.05 Lobo seriff (ism.) 18.00 Hírek 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
(amerikai sorozat)
A gyermek 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
A gyermek 2.
19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Híradó
20.15 Modellvadászok (sor.) 21.10 Pankrácló 22.15 Mr. Cory (amerikai film) 23.55 Éjszakai vadász (sor.)
A démon és a hindu 0.55 Modell-vadászok(ism) 1.45 Pankráció (ism.)
vox
14.40 Blabla (ism)
16.15 Szülök magazinja
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Nők magazinja
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Rosie O\'Neil esetei
21.00 Hírek
21.20 Provokáció
22.00 Hírek
22.15 Éjszakai vágy
24.00 Hírek
6.00 Telereggel
9.00 Állatok kertje
11.00 Szabadidömüsor
12.00 Varietémüsor
13.15 Banánhéj (sorozat)
13.40 Tudjunk többet! (ism.)
15.00 Irodalmi műsor
15.30 Állatbarátok műsora
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Az élet mérkőzése
20.45 Keleti sajtókörkép
21.00 Híradó
21.30 Szórakoztató műsor
23.00 Párizs műemlékei
0.25 A Tour de France-ról
1.00 Éjféli társaság
2.10 Vegyes műsor hajnalig
MUSICTV
17.45 Háromtól egy
18.00 Slágerlista
20.00 Daytona Beach
21.00 PipDann
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Rockblokk
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
13.00 Napirend
13.30 Sport
14.00 Európa-film
14.30 Videogenerátor
16.30 Élő videoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Detektívek (sorozat)
20.00 Sport
20.30 Média televízió
21.00 Napirend
21.30 Eco-record
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 A betolakodó
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Kilencek
10.59 Harmonie-Musik
11.30 Lajtha László népze-nei feldolgozásaiból
12.00 Hírek. Időjárás
12.05 A Québeci Konzervató-rium szimfonikus zene-karának hangversenye
13.20 Régi Zenei Napok
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 DowntoEarth-15/6.
14.20 Bankett BIHvában-VI/1
15.20 Magyar művészek ope-rafelvételelböl
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Kóruspódium
16.30 Eszperantó híradó
17.00 Új hangoló
17.30 Muzsikus ábécé
17.50 A hét költője: Szilágyi Domokos
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Donizetti: Szerelmi báj-ital Közben:
19.12-
19.42 Kettős csillagok: Fejér Lipót és Reisz Frigyes
20.34 Hírek. Időjárás
20.39 Elfeledett irodalom?
20.54 Bécsi kamarazene
21.30 Bartók: Zene húros és
ütőhangszerekre 22.00 Hírek. Időjárás 22.05 Új zenei újság (ism.)
22.35 Operarészletek
23.14 Rádiószínház
0.05 Évszázadok muzsiká-jából
Tisztelt Szerkesztőség!
Az 1993. június 18. napján megjelent Liga ér-tekezlet tudósításáról közölt cikkükben nem a va-lós helyzetet értékelték. („Szóba került a váratlan sörgyári balsiker is, itt azonban az ÉDOSZ ré-széről szabálytalanságokat tapasztaltak, és ezért az ottani Ligások a választást valószínűleg bíró-ság elé terjesztik.")
Az Mt. szerint a választást „Választási Bizott-ság" bonyolította, ezért nem tárgyszerű" a tudósí-tásuk.
Kérésünk a következő helyreigazítás közlése:
„Szóba került a váratlan balsiker is, itt azonban a Választási Bizottság állítólagos szabálytalansá-gai miatt az ottani Ligások a választást valószí-nűleg bíróság elé terjesztik."
A cikk megjelenése után, 21-én hétfőn a cikk írójával telefonon beszéltem és kértem a helyre-igazítást.
Másnap, 22-én az újság szerkesztőjével beszél-tem és azt közölte, hogy a lap zárása megtörtént,
de sajnálatosan kifogásunkról nem értesült, a cikk írója nem közölte helyreigazítási kérelmünket.
Szerkesztő úr megígérte, hogy a helyreigazítási kérelmünket valamilyen módon megjelenteti.
A június 25-én megjelent számukbán az első oldalon olyan utalás hangzott el, mintha az ÉDOSZ vádolná a Választási Bizottságot. Erről szó sincs, ezért ismételten kérjük a helyreigazítást.
Nem értjük a szerkesztő urat, hogy lehet ilyen vádat közölni, amikor ilyen utalás nem hangoz-hatott el.
A telefonbeszélgetésünk tanúk jelenlétében tör-tént. A helyreigazítási kérelmünk:
„Az ÉDOSZ nem követhetett el szabálytalansá-gokat, a helyi Ligások a Választási Bizottság fel-tételezett szabálytalansága miatt fordultak bíróság-hoz."
Ismételten kérjük a két helyreigazítási kérel-münk közlését.
További lépésünket a közléstől tesszük függővé.
Nagykanizsa, 1993. június 28.
Tisztelettel: Kertész Sándor ÉDOSZ elnök


A FOGYASZTOK SZOLGÁLATÁBAN

hírközlés megpróbálta bölcsen elhallgatni. De ha egyszer akkor a Szabad Európa „megsza-golt" valamit, azt másnap már az egész ország tudta. Annyira kevés jelentőséggel bírt, hogy mikor és milyen tálalásban írt róla a Szabad Nép!
Még ez év elején jutott el hozzám Polyák Györgynek, a világ első repülőgép-eltérítőjé-nek tizenegy oldalas levele. Tagadhatatlan, stí-lusa, angolos mondatszerkesztése arról tanús-kodik, hogy írója idegenben töltött több mint három évtizedet. A levél kézhezvétele óta megtudtam az akkor a gépen tartózkodó egyik utastól, amit még Polyák György sem tud. A nyolcvanas évek végén rádiójáték is készült az eseményről, de akkor félretették. írója sze-rint azóta sem került elő. De hát ki is volt Polyák György?
A Magyar Légierők hadnagya, a 4727-es re-
„NEM VOLTUNK
VASDORONGOS
RABLÓBANDITÁK"
A közvélemény szimpátiája repülőgép elté-rítése esetén az utasok és a személyzet oldalán áll. Az első híradás után aggódva figyelik a tévét, hallgatják a rádiót: vannak-e a gépen gyerekek, betegek; hány ember élete forog ve-szélyben. Fekete bárány csak egy van, a gép-eltérítő. Viszont nem így volt ez kezdettől fogva, legalább is az első repülőgép-eltérítés-nél nem.
Lassan harminchét éve, 1956. július 13-án, pénteken történt az első. Az akkori magyar
13.00 Telebörze
13.45 DSF-lréning
14.00 A labdarúgás története
15.00 Sport a nagyvilágból
16.00 Apának sikerül (sor.)
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hírek
18.00 Mountain Bike VB
18.55 Hírek
19.00 Hopp vagy kopp-játék
19.30 DSF-stúdió
19.55 Hírek
20.05 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek / Küzdősportok
magazinja
24.00 DSF-stúdió
EUROSPORT
9.00 Golf 11.00 Labdarúgás 12.00 Honda-magazin 14.00 Motorkerékpár 15.00 Kerékpársport 17.00 Forma-1 18.00 Szörfösök magazinja 18.30 Eurosport-hírek 19.00 Atlétika 22.00 Tour de Francé 23.00 Vívás 24.00 Golfmagazin
15.00 Hírek
15.03 Fogadóóra
15.45 Törökország
16.15 Kérdések egy képhez
16.45 Szilézia (sorozat)
17.30 A strand urai (sor.)
18.00 Jog a szerelemre (sor.)
18.30 Rajzfilm
18.45 Fury (sorozat)
19.10 Mese
19.15 Tudomány
20.00 Híradó
20.15 Országok és emberek
21.00 Beszélgetés
21.10 Riport
21.40 Talkshow
9.00 Hírek
9.05 Imádkozzál és dolgoz-zál! (ism.)
9.30 Éjszakai stúdió (ism.) 10.30 Angyal a földön (ism.) 12.00 Természetfilm 12.15 Schilling - magazin 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Ejtőernyő nélkül 13.35 Waltonék (sorozat)
Régi ház 14.20 Frankié és Johnny
(amerikai zenés film) 16.00 Fraggles (sorozat)
Nincs több leves 16.25 Nyáridö 16.35 Ramóna
(sorozat)
Nyikorgó cipő 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Trapper John (sorozat)
Az ígéret szép szó... 19.30 Híradó
20.00 Sport - Tour de Francé 21.15 Oldalpillantások 21.25 83 óra félelem
(amerikai film) 22.55 A gorilla (sorozat)
Gorilla és pénzmosók 0.25 Hírek 0.30 Film 2.50 Hírek
OSZTRÁK 2
16.50 lOOOmesternü
17.00 Régészek magazinja
17.30 Hársfa utca (sorozat)
18.00 Imádkozzál és dolgoz-
zál! (sorozat)
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Falkenau (sorozat)
21.00 Újdonságok a moziban
21.15 Teleszkóp
22.00 Híradó
22.30 Monty Python (sor.)
23.05 Halhatatlanság
23.50 Az emberi arc
lilEfi] Torzszülöttek (film)
5.30 Lassie (ism.) 5.55 Flipper (ism.) 6.20 Mr. Belvedere (ism.) 6.45 Rajzfilmek (ism.) Alvin és a mókusok Charlie Brown Flintstone család 8.10 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.35 Hármak társasága (ism.)
9.05 Remington Steele (ism.)
10.00 Gordon, a fekete kalóz
(ism.) 11.35 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.05 Roseanne (ism.) 12.35 Dokumentumfilm 12.55 Air Force (ism.) 13.45 A Fehérnemü-hadmü-
velet (ism.)
fEfff Remington Steele (amerikai sorozat)
Elveszett hétvége
íTÜEl Mr. Belvedere (sor.)
Tűzisten 16.40 Varázslatos Jeannie
(sorozat)
17.10 Rajzfilmek Widget, a kis őr Charlie Brown
Flintstone család
ifim Hármak társasága (sor.;
Az ismeretlen lény 18.55 Kezdeti nehézségek (sorozat) Maggie Malone 19.25 Roseanne (sorozat)
Stressz 20.00 Híradó
HÍIE Az első hétfő október-ben (amerikai film) RHRIil A Washington-ügy
(amerikai film)
EEIiTii Hawaii 5-0 (sor.) 23.55 Riporterek (ism.) 0.25 Én, a kém (sor.) Hajó Hongkongba Thomas Richards ameri-kai ügynök a kínaiak fog-ságába került. Az ameri-kaiak fogságában lévő kettős ügynököt ajánlják fel Richardsért cserébe. 1.25 A navigátor repülése 2.45 Hírek
2.55 Mancuso, FBI (ism.) 3.50 Én, a kém (ism.) 4.40 Mozgó kórház (ism.)
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 80 nap alatt a Föld kö-rül Willy Foggal (ism.)
16.35 Hol volt, hol nem volt Magyar film FF (ism.)
18.15 Siratófal
18.30 Mesesarok / Hírek
19.00 Kelet-közép-európai filmek
Vidéki színészek Lengyel film 106\'
20.50 Vázlatok - rajzfilm
21.00 A polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat - VI/5. (ism.)
22.00 Dunasport
22.20 Évforduló
22.25 Hírösszefoglaló
SAT1
5.30 Pénz, halál, szerelem 6.00 Jó reggelt a SAT 1-gyel I
9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.)
10.30 Bonanza (ism.)
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
12.30 Fiatal és nyugtalan (amerikai sorozat)
Próbaidő
ÍKMH Trapper John (sor.) Karantén
14.15 Szomszédok (sorozat) Beverly az utolsó pilla-natban érkezik, így meg tudja menteni Browny életét. Mrs. Mangel és Madge nagyon szeretne szobát cserélni.
14.45 Bonanza (sorozat) Spanyol közjáték
15.45 Ürszekerek (sor.) Pókerjátékok
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit
18.30 Hírek/Sport
19.00 Kulcslyuk
19.30 Szerencsekerék
HilE Heintje (német film)
22.05 Akut
22.50 Vita a tévéről
23.00 Újdonságok és törté-netek
23.45 Ürszekerek (ism.) 0.40 Filmkészítők
6.05 Faiutévé - törvénytip-pel, agrometeorológiá-val, falusporttal
6.25 Határtól határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 A Reggel Benne:
8.35 A Financial Times heti üzleti híradója
9.00-
12.00 Napközi Benne:
9.25 Walt Disney bemutatja (ism.) •
Balu kapitány kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat Szemenszedett invázió Szülők újból csapdában Amerikai filmsorozat Gumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat A bűvös takaró 11.30 Játék
12.0 Déli harangszó
12.1 Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
ílitEI Kölyökidö
Kamaszodé kamaszadó
ÍMIM Oscar Junior Virág-okkal
17.25 Bűvös hatos - Játék
17.40 Pénzvilág
fHETil Camarque - W/1. rész Természet nyeregből
18.36 Szerencsekerék
19.08 Jó éjszakát kíván a Disney I
19.18 „Engedjétek hozzám I"
19.30 Híradó
20.00 Telesport
20.10 24 óra
Válogatás a Televízió archívumából: A szaxofon Tévékomédia (1961) 79\' (ism.)
22..
Hilda nagymama-Gob-bi Hilda, Péter, az uno-kája - L8te Attila, Gus-tav Mannheim - Feleki Kamill, Feiksné - Su-lyok Mária 2Ü (H)arcképek Vívó-világbajnokság Kard egyéni döntő Közvetítés Essenből
flHil Kíváncsi vagyok
Vilgot Sjöman filmren-dezővel beszélget Hers-kó János 0.05 Híradó 0.10 Közjáték
A héten: Georg Sim-mel: Az arc esztétikája 0.15 BBC-hiradó
HB©
17.30 Csökkenő sebességgel
Holland ifj. film 112\' 19.30 A nagykövet
Amerikai krimi 95\' 21.10 Két test, egy lélek
Amerikai krimi 111\' 23.05 Árnyzóna
Amerikai sci-fi 85\'
6.00-
9.00 Napkelte
Benne: 6.45 Híradó
15.00 Parlamenti Napló
Kapcsoljuk az Ország-házat
17.05 Műsorismertetés
17.10 Időjárás
ífgB Természeti képek
Francia ismeretterjesztő filmsorozat - Pókok A könyvek könyve Amerikai rajzfilmsorozat Csak nem akartok visz-szakerülni Egyiptomba? Egy fehér lovacska Szovjet bábfilm
17.50 Elektor kalandor
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.25 Müsorajánlat-Időjárás
18.30 Hagyományőrzők
Mezöségi magyar nép-zene (Románia)
18.40 Telesport
íEÜIil Frici, a vállalkozó szellem
Szereplők: Borbiczki Fe-renc, Körmendi János, Bakó Márta, Lengyel Er-zsi, Fekete András, B6-dis Irén, Kocsis György, Götz Anna, Laklóth Ala-dár, Kisfalussy Bálint, Konrád Antal, Kovács
István, Pásztor Edina
nütffi Kojak
Amerikai bűnügyi tévé-filmsorozat Szemben az árral Kojak - Telly Savalas (Koncz Gábor), McNeil -DanFrazer(Pathó Ist-ván), Crocker - Kevin Dobson (Rosta Sándor), Lindsay - Alexandra Jeay (Kissfalvi Kriszti-na), Stavros - Demos-thenes (Vajda László), Lou - Paul Michael Gla-ser (Mihályi Győző)
20.25 Beethoven: IV. szim-fónia
21.00 Korkép - Magyaror-szág jelen időben Magyarországról jö-vök - kamerával Feljegyzések a bili-báncsról és az első sörivóról
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás Hj] A tudomány határain [|jj Kuduz
Bosnyák tévéfilm 105\' Kuduz-SlobodanCus-tic (Rosta Sándor), Ba-dema - Snezana Bog-danovic (Radó Denise), Amela - Ivana Légin (Horváth Hanga)
■ í.
KEBD
p KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Társalgó
Ötven perc irodalom-kedvelőknek
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Gitármuzsika
13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Offenbach: Hoffmann
14.55 Versarchivum
15.05 Vakáció
Körmendi Lajos rádiójá-téka
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum Talpalávaló
17.05 Olvastam valahol
17.25 A Szabó család
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek I
19.40 Válogatta: Vathy Zsu-zsa
20.05 Népi táncmuzsika
20.30 Határok nélkül
21.05 Kék farkasok II/2.
Király László regényé-nek rádióváltozata
21.46 Madrigálok magyar előadók tolmácsolá-sában
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Peremvilág
23.05 A Rádió lemezalbuma
PETŐFI
4.30 Hajnali Kalendárium
6.03 Reggeli csúcs
7.40 Sportreggel
8.05 Malek Miklós szerze-ményeiből
8.50 Helykeresö
9.00 Hírek. Időjárás
9.03 Zöld telefon: 138-8082
9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely 11.15 Ami a káprázat mögött
van
12.00 Asztali muzsika 13.00 Hirpercek 13.10 Az Andok muzsikája 13.45 Időjárás- és vizállás-
14.00 „Mindenki másképp csinálja"
15.00 Hírek. Időjárás
15.03 Böngészde
16.00 Csúcsforgalom
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Kamasz-panasz
17.32 Tábori só
18.30 Helykeresö
Szociálpolitikai maga-zin
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Varázsgömb
19.50 Közvetítés a vívó VB-röl, a női párbajtőr csapatdöntöjéről
20.20 Clair Vilmos: A pár-bajról
21.00 Hírpercek
21.10 Fúzió 2000
21.50 Eurovíziós dalfesztivál \'93
22.30 Férfiháztartás
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Jazzshow 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 4.03-
4.20 Operaénekesek nóta-felvételeiből
3SAT
14.45 Slágerparádé
15.30 Diszkó
16.15 Mona Lisa - magazin
17.00 Minihirek
17.10 Cikcakk
17.35 Környezetvédelem
18.00 Képek Németországból
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Kulturális magazin
20.00 Vágyak (tévéfilm)
21.30 A hónap könyve
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport
22.00 Híradó
22.30 Klub-2 - talkshow
utána: Tallózás
SZTV-1
16.40 Hírek
16.45 Extra sportmagazin
17.45 Publicisztikai műsor
18.20 Veszélyes öböl
(kanadai tévéfilm-sor.)
19.00 Esti mese
19.10 Főzök, főzöl, főzünk...
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Derrick (német krimi) Zongorahangverseny
21.05 Mária Valéria (dokumentumfilm)
21.25 Az SZK kormánya tájé-koztat
21.35 Művészeti magazin
21.50 Rendörmagazin
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Rockmagazln
SZTV-2
18.40 A Wortdnet bemutatja...
19.10 Lalinea
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Televíziós vttamüsor
21.10 Észak-Anglia Észak-Szlovákiában
22.00 Anatol városa (tévéfilmsorozat)
23.25 Események
23.50 Teletext-hirek
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök (sorozat) Veszélyes megbízás Három szőke fiatal lányt éjszaka ismeret-len férfihang keres tele-fonon. Néhány órával később mindhármat megtámadják, és súlyo-san megsebesítik. Ve-ronica annak köszön-heti életét, hogy szom-szédja váratlanul haza-érkezett. A nyomok a házasságközvetítő iro-dába vezetik a Főnököt.
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
tHHil Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (sor.)
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Vallomás
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Szex és hazugság
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) A nyeremény
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony-magazin
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat) Hegylakó (amerikai sorozat) A cirkusz világa
21.15 Krimimagazin
22.15 Robbanékony - vita
EEWP, L. A. Law
(amerikai sorozat) A maffia ajándéka 0.10 Törvény és rend (amerikai sorozat) A lövés
1.10 Borzasztó kedves csa-lád (ism.) 1.50 Ki itt a főnök? (ism.)
6.05 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk - játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Lobo seriff (sorozat) 12.05 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
12.50 Grump vadászata (sor.) 13.05 Cupidospace (sorozat) 13.20 Noozles (sorozat) 13.45 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 14.15 Archie (sorozat) 14.40 Captain N (sorozat) 15.10 He-Man (am. sorozat) 15.35 Mesék a nagyvilágból
A szomorú hercegnő 16.00 Hegyi mentők (sor.) 17.00 Hírek 17.05 Lobo seriff (ism.) 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
(amerikai sorozat)
Gyilkosság 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Gyilkosság 2.
19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hírek 20.15 McHale hajóhada
(amerikai film) 22.00 Fesd feketére!
(amerikai thriller)
23.45 Éjszakai vadász (sor.)
0.45 McHale hajóhada (ism.)
2.20 Fesd feketére! (ism.)
4.05 Éjszakai vadász (ism.)
14.05 Éjszakai vágy
16.05 Rosie O\'Neil esetei
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Beszélgetés
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Secret Service (sor.)
21.00 Hírek
21.20 Magazin
22.00 Híradó
22.10 Média-magazin
23.15 Gyilkos hétköznapok
TV5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje (ism.)
9.15 Délelőtti magazin
12.00 Varietéműsor
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 A váltságdíj (ism.)
15.10 Filmes magazin
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Bolíviai iskolások
20.30 Svájci magazin
21.00 Híradó
21.30 Rendkívüli tudósító
23.00 Humoros magazin
0.50 A Tour de France-ról
1.15 Riportok
2.15 Vegyes műsor hajnalig
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann \'
20.00 Tárcsázz!
20.30 RayCokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Slágerlista
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
13.00 Napirend
13.30 Videodivaf
14.00 Arcképcsarnok
14.30 Videogenerátor
16.30 Élövideoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Dante (sorozat)
20.00 Indigó
20.30 Arcképcsarnok
21.00 Eco-rekord
21.30 Média-televízió
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 Rock and roll
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium - Pavel Liszi-
cian felvételeiből 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 „Álmok és életek"
Szatmári István irodal-mi estje
10.47 Barokk muzsika 11.40 Országok, tájak zenéje 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Hangverseny délidö-
ben
13.35 Régi fúvószene 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Auf Deutsch gesagt
(ism.) 14.20 Bankett Blitvában -
IV/2.
Miroslav Krleza regénye 15.20 Zenekari muzsika 16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Zene és derű-A Major család tagjaival
16.40 Kodály: Triószerenád
17.00 Irodalmi újság (ism.)
17.50 Breton énekverseny
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Mendelssohn: Paulus-oratórlum Közben:
19.30 Teleobjektív
19.45-
19.50 Hírek. Időjárás
21.05 Kamarazene
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Opera magyarul - ma-gyar operát! -VII/2.
23.00 Emberi dolgok
24.00 Hírek. Időjárás 0.05-
2.00 Magyar előadóművé-szek felvételeiből
pülőezrednél teljesített szolgálatot 1953 októ-beréig. Mivel tudott a táci ezrednél történt halálos repülőbalesetek sorozatáról, tarta-lékállományba helyezték. Nehéz helyzetbe került, mert bárhova ment dolgozni, bizal-matlanul fogadták, mint volt repülőtisztet, kommunista kádert. Jelen volt 1956. március 15-én a Múzeum-kertben. Az ott lévő több-száz fiatal hatására nézeteit megváltoztatta.\' Akkor határozta el, hogy a repülőgépet mint fegyvert fogja használni. Mint volt pilóta, tudta a repülőgépek menetrendjét. Kiválasz-totta közülük a leghosszabb járatú gépet. Nagy óvatossággal keresett magának társakat. Három személyt a lábatlani munkahelyéről, másik hármat pedig a fővárosból, ahol a hét-végéket töltötte. Biztonsági okokból a két csoport csak a repülés napján ismerkedett meg egymással személyesen. A helyszín
Szombathely lett, mivel itt hétvégi ifjúsági ta-lálkozó volt. Polyák tudta, hogy minden gépen utazik egy ÁVH-s, akinek fegyvere van, de civil ruhában az utasok között foglal helyet. Egy ülésrendszert dolgozott ki, miszerint min-den második ülésen az ő embere foglalt he-lyet. (Akkor még nem voltak számozva a MA-LÉV ülései.) így minden embere biztosítva volt az esetlegesen a háta mögUl jövő támadás ellen.
Már a szervezkedés idején megbeszélték, hogy odahaza egyetlen hozzátartozójuknak sem szabad tudni tervükről. Ez az ő érdekük-ben történt, hogy kevésbé legyenek kitéve az utólagos zaklatásnak. Polyákra hárult a fel-adat, az ÁVH-s felismerése. Talált is egy gya-nús utast egészen elöl, a menetiránnyal szem-ben. Mivel feltűnően otthonosan viselkedett, Polyák benne vélte felismerni a keresett ávóst.

DOMUS
KANIZSA DOMUS ARUHAZ IGAZI OTTHONT TEREMT!

-CB
DSF
OSZTRÁK 1
PRO 7
K

vált. Polyák most már mehetett a pilótafülke ajtajához. Előre elgondolta, milyen meglepetés lesz, ha belépése után pisztolyát rájuk szegez-ve mindenkit kiküld onnét. A meglepetés azonba őt érte. A tenyérnyi résen keresztül meglátta bent az igazi ávóst. A pilótaajtó be-vágódott előtte. Belülről szófoszlányokat hal-lott: ... kényszerleszállni ... manőverezz ... minden áron-Közben a gép hirtelen hullámvasút-repülés-be ment át. Polyák társától csavarhúzót kapott, és hozzákezdett a fülke ajtajának kifeszítésé-hez. Közben a gép három-négy hullámon ment keresztül, majd irányt váltott, a padlón, a szé-kek között nagy összevisszaságban emberek, csomagok, gépalkatrészek... A látvány meg-sokszorozta az erejét, sikerült az ajtót kifeszí-teni. S bent az ávós nem az utasokra, hanem a személyzetre vigyázott. Másodpercek alatt
A két motor simán beindult, a gép óriásit rándult és elkezdett gurulni. A látás kitűnő volt. Polyák megjegyezte magában úgy ezer méter magasságban: ez szép repülés lesz. A Duna távolban kirajzolódó vonala mellett fel-ismerte Győr városát. A megbeszélt jel szerint hangosan felkiáltotta: Jé, ott van Győr!" Hat társa 300-ig számolni kezdett magában, hogy összehangolják az időt. Öt perc elteltével is-mét felkiáltott: „Jé, ott megy két lökös!" Erre mindenki az ablak felé fordult lököst látni. Polyák ekkor elővette lövésre ugyan alkalmat-lan, de veszélyesnek látszó pisztolyát, és az általa ávósnak vélt férfihoz lépett. Ez megré-mülve fel akart állni, de Polyák, hogy ezt megelőzze, pisztolyos kezével rácsapott a fe-jére. Mivel még mindig fel akart állni, még egyszer sújtott teljes erejéből. Ez már hatá-sosnak bizonyult. A férfi magatehetetlenné
13.00 Telebörze
13.45 OSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Mountain Bike VB
16.00 Gyerekek sportja
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hírek
18.00 Egzotikus sportok
18.30 Sportmagazin
18.55 Hírek
19.00 Mountain Bike VB
19.30 DSF-stúdió
19.55 Hírek
20.00 Asztalitenisz
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Ökölvívás
9.00 Golf 11.00 Tenisz 15.00 Kerékpársport Tour de Francé 17.30 Tenisz
19.00 Szörfösök magazinja 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Forma-1 21.00 Vivás 22.00 Tour de Francé 23.00 Biliárd
1PLUS
14.45 Beszélgetés
15.00 Hírek
15.03 Brigadoon (film)
16.45 Nyomkeresök
17.15 Diszkóvilág
18.00 Jog a szerelemre (sor.)
18.30 Rajzfilm
18.45 Fury (sorozat)
19.10 Mese
19.15 Tartományi magazin
20.00 Híradó
20.15 Dokumentumfilm
21.00 Beszélgetés
21.15 A tettes nyomában
22.45 Zenei szalon
23.45 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Imádkozzál és dolgoz-zál I (ism.)
9.30 Idősek klubja (ism.) 10.15 Pan-Optikum (ism.) 10.30 Sinatra (ism.) 12.10 Sport (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Mi az, hogy barát? 13.35 Waltonék (sorozat)
John és a jövő 14.20 Két fivér
(olasz film) 15.55 StanésPan 16.00 Garfield és barátai 16.25 Nyáridő 16.35 Ramóna (sorozat)
Titokzatos étel 17.00 Minihirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a. hobbija
(sorozat)
Tapsvihar 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Természetfilm 21.00 Oldalpillantások 21.15 Juhnke és tsa 21.40 A második otthon (sor.) 23.55 Hírek 24.00 A titok
(francia film) 1.40 83 óra félelem (ism.)
OSZTRÁK 2
16.35 1000 mestermü 16.45 Az emberi test
Riport a hasból 17.30 Tájékozódás 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
Az első alkalom 18.30 Igen vagy nem - játék 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Népdalok 21.15 Teleszkóp 22.00 Híradó 22.30 Klub-2 - talkshow
utána A fekete szűz
6.00 Lassie (ism.) 6.25 Flipper (ism.) 6.50 Mr. Belvedere (ism.) 7.15 Rajzfilmek (ism.) Widget, a kis őr Charlie Brown Flintstone család 8.40 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.05 Hármak társasága (ism.) 9.35 Remington Steele (ism.) 10.30 Gyilkosok sora (ism.) 12.20 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.50 Roseanne (ism.) 13.20 Matlock (ism.) 14.10 A kandahari útonálló
(ism.)
fEfEI Remington Steele (sor.)
A jelölt íTJTEI Mr. Belvedere (sor.)
Sikertelenek
iliitlil Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Minden búcsú nehéz 17.10 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown
Flintstone család
HHEM Hármak társasága (sor.)
Módszeres őrület 18.55 Kezdeti nehézségek (sorozat) A két Ben
Bennek ki kell vetetnie a manduláit, de rettenete-sen fél a műtéttel. Apja az egészről nem akar tu-domást venni. Csak any-nyit közöl a gyerekkel, hogy egy igazi Seaver
nem árulja el a félelmét.
it!iw«i Roseanne (sorozat)
Időjárási frontok 20.00 Híradó ECTE1 A felkelő holdon túl
(amerikai sci-fi) 22.00 Highwayman (am. sor.)
Lidérces álmok 23.00 Hawaii 5-0 (sorozat)
Ugyanaz a férfi 23.50 Én, a kém (sorozat) 0.45 Hírek
0.55 Haza a szülőföldre (ism.) 2.45 Hírek
2.55 Hawaii 5-0 (ism.) 3.45 Hírek 3.55 Én, a kém (ism.)
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Fekete Villám kalandjai
Az ellenség keze . 16.35 Bűnös szivek
Színes amerikai film 100\' 18.15 Csacsa és Dodó showja 18.25 Maja, a méhecske 18.45 Hírek fEIili] Tolnay Klári arcai
Fűre lépni szabad
Magyar filmvígjáték
(1960)105\' 20.45 Dunasport - Műugrás
nemzetközi verseny
FnriTii Törvénysértés nélkül I.
Dokumentumfilm (1988) 22.30 Évforduló 22.35 Hírösszefoglaló
SAT1
5.30 Kulcslyuk (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel! 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.)
10.30 Bonanza (ism.)
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
íHKTil Fiatal és nyugtalan (amerikai sorozat)
13.20 Trapper John (sorozat)
14.15 Szomszédok (sor.) Az éjszaka mindenki számára borzasztóan te-lik. Scott nagyon szeret-ne már végre aludni, de Henry, Sharon és Browny szellemtörténetei nem hagyják nyugodni. Be-verly és Jim komolyan aggódik Todd miatt.
14.45 Bonanza (sorozat) Birkák
iitXiii Űrszekerek (sorozat) Kirk : 2 - ?
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit
18.30 Hírek
18.50 Sport
19.00 Klip-klub
19.30 Szerencsekerék
20.15 Népzenei slágerek
21.10 Mentők
22.00 Tiltakozás
23.00 Tévétükör - riport
23.40 Erotikus show
6.05 Falutévé - adótippel 6.25 Határtól határig 6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-
9.00 A Reggel 9.00-
12.00 Napközi Benne: 9.25 Talmi és Tódi
Angol filmsorozat gye-rekeknek -*■ X/6. rész 10.00 Friderikusz-show 11.30 Játék
12.0 Déli harangszó
12.1 Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
ílitB Csodálatos a világ Amerikai ismeretterjesz-tő filmsorozat Kelet-afrikai szafari
17.10 Álljunk meg egy szóra!
17.20 Válogatás a Televízió archívumából A fekete város Tévéfilmsorozat-VII/1. A gyanú
18.20 Cimbória
18.40 Pénzvilág
18.50 „Veletek vagyok min-dennap..."
Katolikus krónika
ÍEIiH Mesék Mátyás király-ról
Magyar rajzfilmsorozat Mátyás kovács Jómadarak Magyar rajzfilmsorozat
19.30 Híradó
20.00 Telesport
CTíWIii A zöld szemű lovasok Francia-brazil-spanyol-belga kalandfilm-sorozat VI/1. rész
Anasthasie - Irene Pa-pas (Kiss Mari), Joel -Xavier Deluc (Lux Ádám), Juana-Maria - Claudia Chana (Hámori Eszter), Illés - Jean Francois Garreaud (Papp János), Izaiás - Hector Alterio (Gruber Hugó)
21.05 Grammy-díj, 1993 I. rész
Nippon-Japán 1945-töí Angol dokumentumfilm-sorozat-VNI/1. Egy világégés után
22.45 Vívó-világbajnokság Nöi párbajtör csapat döntő - Essen bői
23.30 Híradó
23.35 Közjáték
23.40 BBC-hiradó
HB©
17.30 Belzbuorikskin
Amerikai rajzfilm 28\' 18.05 Rio LobO
Amerikai western 109\' 20.00 A negyedik záradék
Angol kémfilm 114\' 22.00 Kamaszkorom legszebb
nyara - Am. film 98\' 23.40 Ellopták Jupiter fenekét
Francia film 97\'
6.00-
9.00 Napkelte
Benne: 6.45 Híradó 15\'
KMHil Két férfi, egy eset Német bűnügyi tévéfilm-sorozat Filmszakadás Dr. Franck - Rainer Hu-nold (Dörner György), Matula - Claus Theo Gártner (Balázsi Gyula), Anita-Sabine von May-dell (Spilák Klári), Wil-helms - Róbert Atzorn (Újréti László), Tanja -Katja Flint (Kubik Anna)
10.00 Parlamenti Napló
Kapcsoljuk az Ország-házat
16.05 Műsorismertetés
IIBIW A nap lovagjai VIII/1. rész (ism.) Tolnai Lajos
16.42 Időjárás
16.44 Civil kurázsi
17.09 Pif és Herkules
Francia rajzfilmsorozat
Művészpofák
17.20 Elektor kalandor Telefonos videojáték Duna menti Folklór-fesztivál Közvetítés Kalocsáról-Lrész A megnyitó
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók
18.25 Műsorajánlat-Időjárás
ÍI3RÜ A boldog család
NSZK tévéfilmsorozat Elveszített szerelem 50\' Mária - Mária Schell (Földi Teri), Flórian -Siegfried Rauch (Végvári Tamás), Tami - Susan-na Wellenbrink (Vadász Bea), Alex - Júlia Hei-nemann (Tóth Ildikó), Katja- Mária Furtwang-ler (Jani Ildikó)
19.30 Zöldpont - A szabad-idősportok magazinja
20.00 Felkínálom - Interna-tional
21.00 Duna menti Folklór-fesztivál Élő népművészet-Gála
22.00 Esti egyenleg
Napi képes hírössze-foglaló
22.20 Időjárás
22.25 24 óra
22.50 „Véres vasárnap" Lon-donderryben Angol dokumentumfilm
_ SZÍV TV _
19.00 Műsorajánlat
19.10 Kondibik
19.35 Gyermekek képernyője
Rajzfilmek
20.00 Különjárat
Pop, rock, könnyűzene
20.40 SzivTV-shop
20.50 Az inka birodalom titka Színes, szinkronizált ame-rikai film 105\'
22.35 Egészségmagazín
22.55 Holnapi műsorajánlat

Sooter\'s
A SZUPERMINŐSÉG
UJ helyen: SooUrs foto, Nk., Fő u. 9.
SZE"M
KOSSUTH
Óránként: Hirek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Rigórádió
11.35 Magyarországi külde-tés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei VIII/2. rész
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Filmzene
13.30 A református egyház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
A Magyar Rádió szim-fonikus zenekara játszik
14.55 Első közlés
15.05 A Határok nélkül nap-lója
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum Házimuzsika
17.05 Hír-vidék
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek I
19.40 Válogatta :Vathy Zsuzsa
20.05 Népzenei emlékeim
20.30 Határok nélkül
21.05 Tér-idő
Tudományos folyóirat
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Teritéken
23.05 Archívumok mélyéről
A Magyar Rádió a mű-sorváltoztatás jogát fenn-tartja!
PETŐFI
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Rockfilmzenék 8.50 Apró-cseprő - gyere-kekről
9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó
10.55 Gordiusz plusz
11.00 Hirek. Időjárás
11.03 Családi persely, avagy a pénz is boldogít
11.15 Szív küldi...
12.00 Nóták
13.00 Hírpercek
13.10 Derűre is derű Falusi turizmus Csák Gyula hangjátéka
13.35 A Petőfi válaszol
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Pihenőidő
Zenés délután - nyug-díjasoknak Benne:
15.00 Hírek. Időjárás
17.00 Hirek. Időjárás
17.05 Kölyökrádió
17.32 Ziccer
18.30 Segíthetünk?)
19.00 Hirek. Időjárás
19.05 Magyar rockparádé
19.50 Magatartásformák Vajek Róbert
20.45 Közvetítés a vívó VB-ről, a női tör csapat-döntőről
21.00 Hírpercek
21.10 Hatodik érzék
Kapcsolatkeresés egy rejtett világgal
22.00 Zenészportré Joe Murányi
23.00 Hirek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Petőfi-kabaré 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után Sportéj
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne:
4.03-
4.20 Csárdásmuzsika
3SAT
14.15 Sylt
15.00 Az öreg kastély
15.25 Hajóutak
16.10 9 x Ausztria
16.40 Természetgyógyászat
17.00 Minihírek
17.10 Black Beauty kalandjai
17.35 Gyilkossági csoport
18.00 Képek Svájcból
19.00 Hirek / 3 SAT stúdió
19.30 Politikai magazin
20.00 Calafati Joe (sor.)
21.00 Dokumentumfilm
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport / Híradó
22.25 Kis gyilkosságok
SZTV-1 17.15 Hirek 17.20 Európa mellékútjain
(holland útifilm) 17.45 Gazdasági magazin 18.20 Veszélyes öböl
(sorozat) 19.00 Esti mese 19.10 Számitógépes játék 19.57 Sporthírek 20.05 A felfedezések világa
(am. dok.-film-sorozat) 20.55 Az én hét csodám 21.30 Shalom, Izrael
(zenés műsor) 22.00 Időszerű események 22.30 Sporthírek 22.45 A báró (tévéjáték) 24.00 Teletext-hirek
SZTV-2 18.05 Ötlettár 18.50 Biográfiák (dok.-film) 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 La linea 20.10 Lincoln
(amerikai tévéfilmsor.) 21.10 Heuréka, 1992
(dokumentumfilm) 21.50 Szlovák dalénekesek 22.00 Vállalkozók magazinja 22.30 Események 22.55 Teletext-hirek
RTL
6.00 Híradó 7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök
(amerikai sorozat) Közjáték Meghívás érkezik a Fi-dzsi-szigetekről, Ironside régi barátjától. A Főnök elfogadja a meghívást, de nem találja Brandor-fot. Legnagyobb megle-petésére azt közlik vele, hogy a házigazda San Franciscóba utazott...
10.00 Gazdag és szép (amerikai sorozat)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj - játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori (amerikai sorozat) Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) Bizalmi ügy
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) A magánnyomozó
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Tony
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) A szerelem fogyaszt
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat) B. L. Stryker (amerikai sorozat) Királyi húzás
22.15 Tévétükör - magazin
Tűd A rémület éjszakája V. (amerikai horror)
0.55 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.35 Ki itt a főnök? (ism.)
2.05 A Főnök (ism.)
3.00 Beszélgetés (ism.)
3.50 Robbanékony (ism.)
4.15 Gyilkosság a hobbija (ism.)
RTL 2
6.05 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk - játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Lobo serifi (sorozat)
Szerencse 12.05 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
12.50 Grump vadászata (sor) 13.05 Cupidospace (sorozat) 13.20 Noozles (sorozat) 13.45 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 14.15 Archie (sorozat) 14.40 Captain N (sorozat) 15.20 He-Man (sorozat) 15.35 Mesék a nagyvilágból
Elvarázsolt hercegnő 16.00 Hegyi mentők (sor.)
Piros lámpák 17.00 Hirek 17.05 Lobo seriff (ism.) 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
(amerikai sorozat)
Régi szerelem 1. 19.00 Hirek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Régi szerelem 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hírek 20.15 Főbb híreink (sorozat)
Fenn az égben 21.10 Pankráció 22.15 Hercegnő-akadémia
(francia film) 23.40 Éjszakai vadász (sor.)
13.45 Beszélgetés
14.15 Egyensúly (ism.)
15.15 Utazási magazin
16.05 Secret Service (ism.)
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hirek
18.20 Sport
18.30 Viz alatti világ
19.00 Hirek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Az ügyvédnő és a zsa-
ru (sorozat)
21.00 Hírek / Időpont
22.05 Testközelben (sorozat)
TV5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje
9.15 Humoros magazin (ism.) 10.15 Varieté fiataloknak (ism) 11.00 Egy korty egészség 12.00 Varietémüsor 13.15 Banánhéj (ism.) 13.40 Párizs műemlékei (ism.) 14.40 Szerelmeinkről 15.30 Találkozások 16.30 Negyven fok árnyékban 19.00 Vidám nyelvi játék 20.00 Jelen idő 21.00 Híradó 21.30 Színházi közvetítés 23.10 Le az álarcokkal!
0.45 A Tour de France-ról
1.15 Vegyes műsor hajnalig
MUSICTV
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz I
20.30 RayCokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Pip Dann
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
13.00 Napirend 13.30 Eco-rekord 14.00 Helyszín 14.30 Videogenerátor 16.30 Élő videoshow 18.30 Bonanza
(amerikai sorozat) 19.30 Richárd Diamond
(amerikai sorozat) 20.00 Dokumentumfilm 21.00 Napirend 21.30 Üzleti hét 22.00 Hírek 22.30 Üzleti hét 22.48 Piacgazdaság 23.00 Tanger (film)
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel
9.05 Pódium 10.00 Hirek. Időjárás 10.05 Flaubert: Érzelmek is-kolája - epizódok
11.03 Operaslágerek
11.40 Népdalkórusok, hang-
szerkettősök
12.00 Hirek. Időjárás
12.04 A Budapesti Tavaszi
Fesztivál hangverse-
nyeiből - A Festetics
vonósnégyes játszik
12.56 Berlini Bach Napok,
1992 14.00 Hirek. Időjárás
14.05 En Francais - XIII/4.
14.20 Bankett Blitvában - 3
15.15 XX. századi operákból
16.05 Flesch Károly hegedű-
verseny
16.40 Fúvésmuzsika 17.00 Metronóm 17.50 Most olvastam
18.00 Hirek. Időjárás
18.05 A magyar zene évszá-
zadai
19.35 A Német Ifjúsági Zene-kar hangversenye Közben:
20.17 Hírek. Időjárás 20.22 Halhatatlan magyar vers-Babits Mihály-2.
21.01 Barokk kamarazene
21.27 A kórusirodalom mes-
termüveiből
22.05 Erkel: Sarolta
23.00 Fiók
23.30 Csík Gusztáv, Jimmy Woode, Sal Nistico és Jávori Vilmos játszik
0.05 Századunk zenéjéből
átlátta a helyzetet. Polyák bal lábával az ávós pisztolyt tartó kezére lépett, belerúgott, majd pisztolyával fejbe vágta. Közben ő is elvesz-tette az egyensúlyát, ráesett az ÁVH-sra. Ek-kor a fején háromszor, négyszer éles fájdalmat érzett A szerelő ütögette a fejét a rakétajelző pisztollyal. Újabb ülés érte ezúttal az állat, két első fogát a szerelő szeme közé köpte, és az ávóstól elvett pisztollyal a gép mennyeze-tébe leadott két lövést. Ekkor szólalt meg az elsőpilóta: „Rendben vanj kérem, megadjuk magunkat!" Polyák csak az elsőpilótát hagyta bent a fülkében, maga beült a másodpilóta helyébe, és a gépet vízszintes repülésbe vitte át. Majd teljesen átvette a gép vezetését, és a lehető legalacsonyabban vitte, hogy a radar ne tudja bemérni. Bécs után ismét normális magasságba emelkedtek, és München felé vet-ték az irányt. Megelégedettnek érezhette volna
magát, hisz terve sikerült, de felelősnek érezte magát a súlyosan sérült utasokért. Ha ügye-sebb, körültekintőbb, ezek elkerülhetők lettek volna.
A magyar hatóságok még az évben halálra ítélték a MALÉV 387-es járatának eltérítőjét. Természetesen távollétében.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 1956-ot mutatott akkor a naptár, így az elítél-tet az itthoni közvélemény már kapcsolatba hozta a közelgő októberrel. Akkor pedig már mindenki mással volt elfoglalva.
Aztán a géprablások is elszaporodtak, eldur-vultak, hatásuk az embertelenségben nem is-mer határt. Ma már egy gépeltérítés után senki sem gondol egy közelgő szabadságharcra. Egy fél emberöltő telt el attól a bizonyos pénteki naptól.
Gombás Imre
PYRUS KFT. - KANIZSA GYUMOLCSNEKTAR

JÚLIUS 5-TŐL A KÁBELTEL KFT. ÜZEMELTETI A KÉPÚJSÁGOT
HIRDETÉSFELVEVÖ HELYÜK A HEVESI UTCA 6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ.
ÁRJEGYZÉK
Szöveges információs oldal grafikus, fényképes oldal
nettó ár bruttó ár nettó ár bruttó ár
előállítás 240 Ft 300 Ft 2640 Ft 3300 Ft
1 nap 400 Ft 500 Ft 2960 Ft 3700 Ft
2 nap 560 Ft 700 Ft 3280 Ft 4100 Ft
3 nap 720 Ft 900 Ft 3600 Ft 4500 Ft
4 nap 880 Ft 11OO Ft 3920 Ft 4900 Ft
S nap 1140 Ft 1300 Ft 4240 Ft 5300 Ft
6 nap 1200 Ft 1500 Ft 4560 Ft 5700 Ft
1 hét - 1200 Ft 1500 Ft 4560 Ft 5700 Ft
1 hónap azonos oldal 4080 Ft 5100 Ft 10320 Ft 12900 Ft
1 hónap heti új oldal 4800 Ft 6000 Ft 18240 Ft 22800 Ft
látványos, animációs oldal
előállítás 5840 Ft 7300 Ft
1 hét 8720 Ft 10900 Ft
1 hónap azonos oldal 17360 Ft 21700 Ft
1 hónap heti új oldal 34880 Ft 43600 Ft
50% kedvezmény
magánszemély, egyéni vállalkozó
kulturális, egészségügyi, oktatási intézmények
HÍ? PANNONCONSULT KFT. 8800
Tel./fax:
8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. I. fax: 93/310-461. VVestel: 60 399-196

DSF OSZTRÁK 1
13.00 Telebörze 9.00 Hírek
13.45 DSF-tréning 9.05 Santa Fétől nyugatra
14.30 Montain Bike VB Az öreg vadász
15.00 Sport a nagyvilágból 9.30 Természetfilm
15.30 Sportmagazin 10.15 Tudományos magazin
16.00 Vízisí 10.30 Mrs. Blossom boldog-
16.55 Hírek sága (ism.)
17.00 Sport a nagyvilágból 12.00 Zenedoboz
17.55 Hírek 12.15 Teleszkóp (ism.)
18.00 Siker négy keréken 13.00 Hírek
18.55 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
19.00 Hopp vagy kopp-játék Szomorú, de igaz
19.30 DSF-stúdió 13.35 Waltonék (sorozat)
19.55 Hírek Visszatérés
20.00 Sport a nagyvilágból 14.20 Két fivér (olasz film)
21.55 Hírek / Talkshow 16.00 Ewoks (sorozat)
22.55 Hírek Titokzatos idegen
23.00 Küzdősportok maga- 16.30 Ramóna (sorozat)
zinja Blamázs
17.00 Minihírek
17.10 Wurlitzer
6jF: JROSPORT 18.00 Hírek
18.05 Rólunk van szó
8.30 9.00 Aerobic Atlétika 18.30 Gyilkosság a hobbija Jessica a hivatalban 19.30 Híradó
10.00 Tour de Francé 20.00 Sport
11.00 Tenisz 20.15 Felejthetetlen hétvége
15.30 Kerékpársport 21.50 Oldalpillantások
17.00 Tenisz 22.00 Minden lében két kanál
19.00 Triatlon (angol film)
19.30 Eurosport-hirek A két lord
20.00 Atlétika EHEffi A tűz háborúja (film)
23.00 Tour de Francé 0.25 Hírek
24.00 Forma-1 0.30 A londoni hóhér
1.00 Eurosport-hirek (film)
1PLUS OSZTRÁK 2
14.45 Beszélgetés 16.50 lOOOmestermü
15.03 Kvízműsor 17.00 Pályaválasztás
15.45 Angol nyelvlecke 17.30 Országok és emberek
16.00 Az opera története 18.00 Otthon az erdőben
16.30 Hans Jonas (sorozat)
17.15 Koncert 18.30 Hihetetlen
18.00 Jog a szerelemre (sor.) 19.00 Tartományi élet
18.30 Rajzfilm 19.30 Híradó
18.45 Fury (sorozat) 20.00 Kulturális magazin
19.10 Mese / Kultúra 20.15 Kabaré
20.00 Híradó 20.50 Mister Beán
20.15 Michael Succow 21.15 Gyilkos vírusok
21.00 Beszélgetés 22.00 Híradó
21.15 Angyalok (svájci film) 22.30 Sport
22.50 Talkshow 23.00 Amatőr tánc VB
0.50 A nap hírei 0.05 Dzsessz
PRO 7
6.00 Lassie (sorozat) 6.25 Flipper (sorozat)
Flipper segít
6.50 Mr. Belvedere (ism.) 7.15 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.40 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.05 Hármak társasága (ism.) 9.35 Remingtpn Steele (ism.) 10.30 Tengeri ördögök (ism.) 12.00 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.30 Roseanne (ism.) 13.00 „Colt" a biztonság kedvéért (am. sorozat) Rockerek főnöke 13.55 A felkelő holdon túl
(ism.)
fEffTi] Remington Steele (sor.)
Mükincskedvelők
íTiTTii Mr. Belvedere (sor.)
Segítőkészség 16.35 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Ikrek
17.05 Rajzfilmek Állatsuli Charlie Brown
Flintstone család
íliTFE Hármak társasága (sor.)
Cserekereskedelem 18.55 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Anya túl sokat tud Maggie és Carol a fod-rásznál talál alkalmat, hogy végre jól kibeszél-gesse magát. Carol be-vallja anyjának, hogy az első szabad éjszakáját a diszkóban töltötte... 19.25 Roseanne (sorozat)
A halottnak is van neve 20.00 Hiradó Hiinü Táncakadémia II.
(német-amerikai zenés
film)
FHETi] Jaké és McCabe (sor.)
Véletlen
BÜB Hawaii 5-0 (sorozat) 0.10 Én, a kém (sorozat) 1.00 Hírek
1.10 Első hétfő októberben 2.45 Hírek 2.55 Highwayman (ism.)
16.00 Hírek, miisorismertetés 16.05 Évforduló 16.10 Pascali szigete
Angol film 104\'(ism.) 17.55 Életünket és vérünket
a győzelemért, avagy
a sport története
XIV/8. rész 18.20 Mesesarok 18.45 Hírek 19.00 Kórház a város szélén
Csehszlovák tévéfilm-
sorozat -XX/14. rész
HiliTii Film és irodalom
Felhőjáték 90\'
Magyar film (1984) 21.30 Gazdakör 22.00 Évforduló 22.05 Hírösszefoglaló
5.30 Klip-klub (ism.)
6.00 Jó reggelt a SAT 1-
gyel!
9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.)
10.30 Bonanza (ism.)
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
12.30 Fiatal és nyugtalan (amerikai sorozat)
13.20 Trapper John (sorozat)
14.15 Szomszédok (sorozat) A bolhainváziónak vége, a családok visszatérhet-nek otthonaikba Harold, a kávéház új társtulajdo-nosa vasárnap is nyitva tart. Este, amikor a napi bevételt a bankba viszi, Sharon és barátnői egye-
dül maradnak...
tBElü Bonanza (sorozat)
15.45 Ürszekerek (sorozat) Kényszerleszállás
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit
18.30 Hírek/Sport
19.00 Szív az adu
19.30 Szerencsekerék
20.15 A széltoló
(színházi közvetítés)
22.00 Beszélgetés
HtucM A profik (angol sorozat) 0.30 Ürszekerek (ism.) 1.20 Akut (ism.)

(X)
6.05 Falutévé - géptippel, 6.00-
munkaügyi tippel, nö- 9.00 Napkelte
vénydoktorral Reggeli információs ma-
6.25 Határtól határig gazin
6.35 Reggeli Mérleg Benne:
6.45 Hiradó 6.45 Hiradó
7M1_
9.00 A Reggel 16.20 Műsorismertetés
9.00- Hiiw.1 Denver, az utolsó din
12.00 Napközi noszaurusz
Benne: Amerikai rajzfilmsorozat
9.25 Csodálatos a világ Zűrzavar a kinai ne-
Amerikai ismeretterjesz- gyedben (ism.)
tő filmsorozat 16.47 Időjárás
Afrikai szafari: a nagy- 16.49 Észbontó
macskák (ism.) Ismeretterjesztő maga-
tliTiTii A nagykövet férje zin gyermekeknek
Francia kalandfilmsoro- 17.09 Ötöd-Ölő
zat - XIII/7. rész (ism.) Telefonos játék
11.30 Játék 17.24 Fekete Villám kalandjai
12.00 Déli harangszó Kanadai-francia film-
12.01 Déli egyenleg sorozat
A cowboyok királya


16.00 Hiradó Henry - Mickey Roo-
16.10 Hatalom és szenvedély ney (Harkányi Endre),
Ausztrál tévéfilmsorozat Alec - Richárd lan Cox
16.40 Képújság (Minárovits Péter)
Cimbora-vakáció 17.50 Elektor kalandor
Nyitókoncert Telefonos videojáték
17.20 Pénzvilág 18.00 Délutáni egyenleg
17.30 Európai utas 18.10 Körzeti híradók
Az európai együttmű- Budapest
ködés folyóirata Telefon: 132-9329
jtiHEI Miami Vice Debrecen
Amerikai krimisorozat Tel./fax: (52) 316-311
Párbaj Pécs
Sonny Crockett - Don Telefon: (72) 410-533
Johnson(Szakácsi Sán- Szeged
dor), Ricardo Tubbs - Tel./fax: (62) 480-524
Philip Michael Thomas Szombathely
(Józsa Imre) Telefon: (94) 311-066
19.00 „Maradjatok meg sze- 18.25 Műsorajánlat-Időjárás
retetemben!...\'\' 18.30 Telesport
19.07 Jó éjszakát kíván a 19.00 Parlamenti Napló
Disney! Tények, érvek, vélemé-
Pingu nyek
Német-svéd rajzfilm- fElEül Vidám esték
sorozat Lány a levesemben
19.30 Hiradó Közreműködik: Gálvöl-
20.00 Telesport gyi János, Pálos Zsu-
FTiTTii Az ex zsa, Verebély Iván, Pró-
Angol tévéfilm (1992) kai Éva, Kosa András,
Patrick - Griff Rhys Csonka András, Ull-
Jones (Józsa Imre), mann Mónika
Sheila - Penny Downie CTEl Duna menti Folklór-
(Málnay Zsuzsa), Allce fesztivál
-Geraldine James (Kiss Közvetítés Kalocsáról
Mari), Coling - Jona- 3. rész:
than Hackett (Konrád Szakmai bemutató
Antal) 22.00 Esti egyenleg - Napi
21.40 24 óra képes hírösszefoglaló
22.10 Grammy-dij, 1993 22.20 Időjárás
I. rész WWBi A szabadság dala
22.55 Vívó-világbajnokság Angol útifilm
Női tőr csapatdöntö Az elveszett paradi-
Közvetítés Essenből csom
23.40 Hiradó
123.45 Közjáték
23.50 BBC-hiradó — SZÍV TV _
^_ HB© 19.00 Műsorajánlat
19.10 Aerobic
17.30 Állati élet - Caribou: 19.35 Gyermekek képernyője
A végtelen utazás 20.00 Millennium 2000
Angol természetfilm 52\' Zenei magazin
18.30 Niagara - Am. film 85\' 20.40 Kurír-est - Tóksó
20.00 lossz időzítés Vendég: Komjáthy
Amerikai film 117\' György
22.00 A szerencse forgandó 21.10 Egészségmagazin
Amerikai krimi 107\' 21.35 Drakulagróf
23.50 Ásó, kapa, nagykaland Olasz-amerikai horror
Amerikai vígjáték 90\' (Csak felnőtteknek!)
ÜTÖRTÖK
cs
KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Régi híres énekesek műsorából
Hedwig von Debicka operaáriákat énekel
11.25 A Szabó család (ism.)
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Citera népzene
13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Barokk kamarazene
14.55 Versarchivum
15.05 Válogatott perceink
15.40 Éneklő ifjúság
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
A hét muzsikusa
17.05 Kirakat Áldozat
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Válogatta :Vathy Zsuzsa
20.05 Hagyományápolók
20.30 Határok nélkül
21.05 Névjegy - Juhász Ist-ván vállalkozó
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Dominó
23.05 Diszkotéka
Negativ számmal jelöltük azoknak a műsoroknak a kezdési időpontját, me-lyekhez képes, szöveges ismertető olvasható a Tvr-hétben.
PETŐFI
4.30 Hajnali Kalendárium
6.03 Reggeli csúcs
7.40 Sportreggel
8.05 Slágerek mindenkinek
8.50 Helykeresö
9.00 Hirek. Időjárás
9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hirek. Időjárás 11.03 Családi persely 11.15 Látogatóban Payer
Andrásnál
12.00 Nótakedvelöknek 13.00 Hirpercek 13.10 Zsebrádiószínház A szökevény Szabó Lőrinc jelenete 13.25 Kvízpróba - Játékve-zető: dr. Hársing Lajos 13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés 14.00 Kabarécsütörtök
Benne:
15.00 Hírek. Időjárás 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 Észkerék 17.32 Gordiusz
Magazin töprengöknek 18.30 Helykereső
Szociálpolitikai magazin 19.00 Hirek. Időjárás 19.05 Hangpárbaj 19.25 Táncházban 19.50 Kapás Dezső: Papír-kosár 20.55 Tudósítás a vtvó-világ-
csapat döntőről 21.00 Hirpercek 21.10 Daráló (ism.) 21.40 Zenerulett 23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 4.03-4.20 Cigánynóták
3SAT
13.45 Politikai magazin
14.15 Jazz
16.00 Irodalom mindenkinek
16.10 Beszélgetés / Minihírek
17.10 Kamerával a vadonban
17.30 Nyár a tavon (sorozat)
18.00 Sport/Hirek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Vita
20.00 Európai zsaruk (sor.)
20.50 Adolf Ogi
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport
22.00 Hirek
FE3FS Egy szobalány naplója
(francia film)
(Kép és ismertető a
4. oldalon I) 24.00 Hirek
SZTV-1 17.00 Hirek 17.05 Slovartart 17.50 Kalandok a növényvi-
18.20 Románc a rókáról (rajzfilm)
19.00 Esti mese
19.10 Az ésszerű táplálko-zásról
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 A Kaltenbach-akta (NSZK tévéfilm)
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Stúdióbeszélgetés Az ifjúság és a vallás
24.00 Teletext-hírek
SZTV-2
18.40 Találkozás az orvos-sal
18.50 Pavel Dvorak műsora
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 La linea
20.15 MTV-slágerlista
21.15 Turisztikai magazin
21.40 A Worldnet bemutatja...
22.10 Akasztottak lázadása (amerikai-mexikói film)
23.25 Események
23.50 Teletext-hirek
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök
(amerikai sorozat) Emberrablás Ismeretlen tettesek el-rabolják Eve Ehitfieldet és barátnőjét, Susan Saginort. Susan férjétől ötvenezer dollár vált-ságdíjat követelnek, el-lenkező esetben az asszonyt meggyilkol-ják. A Főnök véletlenül értesül a bűncselek-ményről...
10.00 Gazdag és szép (sorozat)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
tFüii Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) Különleges nap
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Sport és gyilkosság
16.00 Beszélgetés
íFIiTii Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Jonathan
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) A főnök
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Életre szóló munka (német sorozat)
20.45 Segitség, megbolon-dult a családom! (amerikai sorozat) Könyvtár
21.10 S.O.S. hívás (sorozat)
22.15 Hideg szív (amerikai krimi)
Fsz.: Kris Kristofferson
■IMIK! L A. Law (sorozat) Étlap
6.05 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk - játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Lobo seriff (sorozat) 12.05 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
12.50 Grump vadászata (sor.) 13.05 Cupidospace (sorozat) 13.20 Noozles (sorozat) 13.45 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 14.15 Archie (sorozat) 14.40 Captain N (sorozat) 15.20 He-Man (sorozat) 15.35 Mesék a nagyvilágból
Titokzatos leves 16.00 Hegyi mentők (sor.) 17.00 Hírek 17.05 Lobo seriff (ism.) 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) A gyógyító idő 1. 19.00 Hirek 19.05 Dr. Westphall főorvos
A gyógyító idő 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hírek 20.15 Romanoff és Júlia
(amerikai film)
22.05 Szülök (amerikai film) 23.30 Éjszakai vadász (sor.) Szépek és gonoszok 0.30 Romanoff és Júlia (ism.) 2.15 Szülök (ism.) 3.40 Éjszakai vadász (ism.)
14.15 Filmek, sztárok
15.15 Provokáció
16.05 Az ügyvédnő és a zsaru
(filmsorozat) 17.15 Beszélgetés 18.00 Hirek 18.20 Sport 18.30 Beszélgetés 19.05 Cannon (sorozat) 20.00 Hírek 20.15 Vox-box - játék 21.00 Hírek 21.20 Tévémagazin 22.00 Hirek 22.15 Sport 23.15 Szex-ábécé
6.00 Banánhéj (sorozat 6.30 Telereggel 9.00 Aljatok kertje 9.15 Délelőtti magazin
11.00 Egy korty egészség
12.00 Varietéműsor
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 Könyvem nélkül soha!
14.45 Múzeumörök
15.45 Jó tudni!
16.30 Negyven fok árnyékban
18.30 Híradó
19.00 Vidám nyelvi játék
20.00 Nem kell álmodozni!
21.00 Híradó
21.30 Az évszázad haladása
23.10 Bermuda 0.05 A Tour de France-ról 0.35 Vegyes műsor hajnalig
IUSIC
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Ray Cokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Házibuli övezet
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
8.00 Hirek
8.30 Arcképcsarnok
9.00 Super-üzlet
12.00 Videogenerátor
16.30 Élö videoshow
18.30 Bonanza (am. sorozat)
19.30 Honey West (sorozat)
20.00 Sport
21.00 Videodivat
21.30 Európa-magazin
22.00 Hirek
22.30 Riportok
22.48 Piacgazdaság
23.00 Jazz
24.00 Videogenerátor
2.00 Hírek


BENÉPESÜLT A CAMPING?
12.00 12.05 13.08 14.00 14.05
14.20 15.19 16.00 16.05
16.35
Muzsikáló reggel Pódium
Hírek. Időjárás Mise a tömegekért Zenekari muzsika Régi magyar fúvósin-dulók
Hírek. Időjárás Hangverseny délidöben Kamarazene Hírek. Időjárás Auf Deutsch gesagt (ism.)
Bankett Blitvában - 4. Klasszikus muzsika Hírek. Időjárás Kíváncsiskodó - Ko-váts Kolos operaénekes Sztravinszkij: A csalogány Szimfonikus költemény
17.00 Muzsikáló nagyvilág 17.50 Népzenekutatók mű-helyében
18.00 Hirek. Időjárás 18.05 Rádiós Estek Óbudán 19.05 Magyar képek 19.45 Komlóssy Erzsébet
operaáriákat énekel 20.39 Hírek. Időjárás 20.44 Szilágyi Domokos ver-sei
20.59 A kamarazene kedve-lőinek - Az Éder vo-nósnégyes játszik 22.00 Hirek. Időjárás 22.05 A zene üzenete 22.20 Tanév előtt - tanév
után
22.50 Napjaink zenéje 23.33 Erick Kunz énekel 0.05 Éjszakai jazzklub
- Én inkább azt mondanám a bené-pesült helyett, hogy kinyitott a nag*y-kanizsai camping - kezdte a beszélge-tést Futó Károly gondnok. - Egyébként május 1. lett volna a nyitás ideje, de hát minek? Előrendelés sehol, már ta-valy is veszteségesek voltunk, így hát • elég, ha a ZALATOUR június 1-tól üzemelteti ezt a tranzit szálláshelyét. Zömmel mindig csak egyéjszakás volt ez a camping, mondhatnám, hogy fél-úton Lengyelország vagy Csehország és a tenger között. Legalábbis az előző években az volt a tapasztalat, hogy a 480 férőhelynek legalább a felét a kül-
földiek foglalták le, ők főleg sátorral vagy lakókocsival érkeztek. Átutazó brigádok, tsz-csoportok is jócskán megfordultak nálunk. Megszűnt ez is. Az idén az első három hét után csak mintegy egyharmados forgalomról tu-dok beszámolni. Vagy talán még annyiról sem. Nézzük a vendégköny-vet: június 2-án hat fő, másnap tizen-három, 14-én tizenegyen szálltak meg nálunk. Az eddigi csúcsnap a maga hu-szonkilenc vendégével 25-én volt. Ez valóban még a harmada sem a lehető-ségeknek! Úgy, hogy az előbb rosszul mondtam. Gyengén indultunk, ezután
se igen várhat Talán auguszti elég szép szárr nek. Elsősorba borúja miatt meg a magya inkább taszítai pen a napok) vendégem, hoj a Balatonnál e sem szabadna lesz — nem ni ban és olcsóbl ták Spanyoloi szagban, mint ként az a tap gátiak előre s inkra, a nem


ROTARY Fúrási Kft. VÁLLALJA olaj-, gáz-, termálvíz-,JÚLIUS 8.

lyeinkre, ezért teljes felszereltséggel érkeznek. Minden van a lakókocsiban. Esetleg kenyeret és gyümölcsöt vesz-nek. Sokszor szóvátették, hogy még a tejünktől is óvakodnak, hiszen látvány-nak se mindig szép a kiszerelése. A büfét már tavaly se tudtuk üzemeltetni, jelenleg is zárva van.
Tehát nem népesült be a camping, csak kinyitott. Otrjártamkor a 150 ágy
- a motelben és a faházakban egyaránt
- szabad volt, egy lakókocsis német
család és sátorral egy cseh família volt
az összes vendég. Az időjárást nem
kalkulálnám az üzletbe, mert ma hűvös
van, de holnapra már hét ágra süthet
a nap. Valami nagyon elromolhatott a
magyar vendéglátásban, mert üres a
Balatonpart is. Keszthelyen jártamban elszomorodva láttam - a nemzetközi tv-film fesztivál ellenére is -, hogy a hajdan viruló kis üdülőváros a szezon elején szinte kongott az ürességtől. En-nek nem lehet a jugó háború az egyet-len oka. Aztán számbavettem azt is, hogy mit tudunk.nyáron Nagykanizsán az átutazó vendégnek nyújtani..Ha csak egy-két napra is! Bizony nem sokat In-formációim szerint azonban a maszek szobáztatás virágzik. Állítólag 150 Ft-ért számtalan szoba lelt már ebben a tavaszban is vendégre a városban. Pedig a jelenlegi - még(!) 6%-os - ÁFÁ-val a faházak 350, a motelszobák 250 Ft-os árban mindenki számára megfizethetőek. Büki Erzsébet
DSF
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Siker négy keréken
16.00 Örült rekordok
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hírek
18.00 Sport-show
18.30 Motorsport
19.30 Hírek
19.40 DSF-stúdió
19.55 Hírek
20.00 Sport a nagyvilágból
21.00 A hét sporteseményei
21.55 Hirek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Kerekek
9.00 Golfmagazin 10.00 Tour de Francé 11.00 Tenisz 15.30 Tour de Francé 17.00 Tenisz 19.00 Atlétika 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Forma-1 21.00 Vívás 22.00 Tour de Francé 23.00 Kickbox
1PLUS
14.45 Beszélgetés 15.03 Doktor a házban 16.30 Mai fiatalok 17.00 Rövidfilm 17.15 Jégkirálynő (sorozat) 18.00 Jog a szerelemre (sor.) 18.30 Rajzfilm 18.45 Alomkö (sorozat) 19.10 Mese 19.15 Börze 20.00 Híradó 20.15 Beszélgetés 20.30 Természetfilm 21.00 Beszélgetés 21.15 Trójai fotel (film) 22.30 Talkshow
ik sok vendégéjszakát. an a hollandok! Ők -in - mindig akkor jön-déli szomszédaink há-jkkent le a forgalom, körülmények ma már le, mint vonzanak. Ep-1 mesélte egy német 500 Ft-ot kértek tőle sörért. Ezt azért még-Lassan már valóság e -, hogy kulturáltab-1 nyaralhatnak a turis-ágban vagy Görögor-agyarországon. Egyéb-stalatom, hogy a nyu-mítanak a magas ára-ndig tiszta étkező he-
OSZTRÁK 1
9.00 Hirek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(amerikai sorozat)
Ahös
9.30 Országok és emberek 10.00 Ausztria-kép 10.30 A nevezetes Mr. Penny-
packer (amerikai film) 11.55 Az állatok paradicsoma 12.15 Teleszkóp (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Krízis 13.35 Waltonék (sorozat)
Új újság
14.20 Két fivér (olasz film) 16.00 Alfréd J. Kwak (sor.)
Kaszinó 16.25 Nyáridö 16.35 Ramóna (sorozat)
Esős vasárnap 17.00 Minihirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.10 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Irány a Broadway 19.30 Híradó/Sport 20.15 Álomhajó (sorozat) 21.20 A számok világa 21.40 Hunter (sorozat)
Önzetlen cselekedet 22.25 Nikita (francia tilm) 0.15 Hirek 0.20 Szégyen (svéd film)
OSZTRÁK 2
17.00 1000 mestermü 17.10 Belize (sorozat) 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
18.30 Made in Austria 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Belföldi tudósítások 21.00 Filmújdonságok 21.30 Vigyázat, kultúra! 22.00 Hírek
22.30 A beszéd születése 23.15 Éjszakai stúdió 0.15 Halló, Ausztria-halló, Bécs
PRO 7
6.05 „Colt" a biztonság ked-véért (ism.)
6.50 Mr. Belvedere (ism.) 7.15 Rajzfilmek (ism.) 8.40 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.05 Hármak társasága (ism.) 9.35 Remington Steele (ism.) fTflETil Malaga (angol krimi) 11.55 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.25 Roseanne (ism.) 12.55 Vegas (krimisorozat) Mr. Roth fotelje J. T. Rodmore arra kény-szeríti Roth urat, hogy mondjon le a tulajdoná-ban lévő szállodaláncról. Tanná szeretne segíteni a barátjának, de a férfit nem találja sehol... Szerencsés fickók
(amerikai vígjáték)
fHHü Remington Steele (sor.)
Veszélyes visszatérés
íliTEl Mr. Belvedere (sor.)
Anyai érzések 16.40 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Mindent a macskáért 17.10 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család
Barátok a bajban 18.55 Kezdeti nehézségek
(amerikai sorozat) Ok az életre 19.25 Roseanne (sorozat)
A szülő is ember 20.00 Híradó
20.15 Doc (amerikai western) Fsz.: Stacy Keach,
Faye Dunaway
FHCTil T. J. Hooker (am. sor.)
Kettős élet 23.10 Hawaii 5-0 (sorozat)
Felszólítás 0.10 Én, a kém (sorozat)
Csak öt dollár kamat 1.00 Hirek 1.10 Malaga (ism.) 2.30 Hirek
2.40 Jaké és McCabe (ism.) 3.25 Hírek 3.35 Én, a kém (ism.) 4.25 Hawaii 5-0 (ism.)

16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Fűre lépni szabad 105\' Magyar film FF (ism.)
17.55 Engöm nem is lehet nem szeretni
18.20 Nils Holgersson...
18.45 Hirek
19.00 A Sipsirica I. 50\' Magyar tévéjáték
19.50 Csacsa és Dodó showja
Efilili] Foglalkozása: filmren-dező - Zolnay Pál Védtelenek (AIDS 89) Magyar dok.-film 90\'
21.30 Kodály :Galántai táncok
21.45 Az éjszaka csodái
21.55 Évforduló
22.00 Hírösszefoglaló
SAT1 mm
5.30 Szív az adu (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel! 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.) 10.30 Bonanza (ism.) 11.20 5x5 (ism.) 11.50 Szerencsekerék (ism.) 12.30 Ratal és nyugtalan (sor.) 13.20 Trapper John (sorozat) 14.15 Szomszédok (sorozat) Harold kimenti az ájult és könnyebb sérülése-ket szenvedett Dest a lángok közül. Sharon-nak a tűz hallatán azon-nal eszébe jut, hogy a cigarettacsikkeket ő dobta a szemétbe... 14.45 Bonanza (sorozat)
Megbocsátás
15.45 Ürszekerek (sorozat) Holnap lesz tegnap 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.30 Hírek/Sport 19.00 Pont, pont, pont 19.30 Szerencsekerék 20.15 Összeesküvők (sor.)
Csapdában
21.15 Fantasztikus fenomének ronü Folyami patkány (amerikai film) Frankenstein átka (angol horror) 1.25 Ürszekerek (ism.)
6.05 Falutévé - ipartippel és kert-ész
6.25 Határtól határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 A Reggel Benne:
8.35 A Financial Times ke-let-európai gazdasági híradója
9.00-
12.00 Napközi Benne:
9.25 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
9.40 Segítség!
Szorongás, neurózis, pszichés zavarok, se-
gítségnyújtás
Biliül Arany
Új-zélandi kalandfilm-sorozat - X/1. rész Johnny - Yannick Bis-, son (Brayer Zoltán), Lily - Lucy Bayler (Bíró Anikó), Prédikátor -Desmond Kelly (Kristóf Tibor), Buster - Francis Bell (Orosz István)
11.30 Játék
12.0 Déli harangszó
12.1 Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.45 Telesport
17.15 Telis-televideo \'93
17.20 Pénzvilág
17.30 Menedzser Magazin
lEKTii Van benne valami...
18.40 Az utódok reménysége A zsidó hitközségek
műsora
íEIilil Jelképtár-A templom
19.07 Égből pottyant mesék Az aranyalma (ism.)
19.30 Híradó
20.00 Telesport
P3TICTTI Szomszédok Teleregény (Ism.: péntek, TV1 9.20)
20.40 Friderikusz-show Garantáltan politika-mentes talkshow (Ismétlés: július 20-án, TV1 10.00)
22.05 Vívó-világbajnokság Férfi tör csapat döntő Közvetítés Essenből
22.40 24 óra
1*111.1 Improvízió
A László Attila-Snét-berger Ferenc duó
23.35 Híradó
23.40 Közjáték
23.45 BBC-hiradó
HB0
17.30 Kacsairtó - Am. rajzfilm 18.55 Mozimánia :CaryGrant 20.00 Az őrület ereje
Amerikai dráma 112\' 22.00 A kölyök
Amerikai akciófilm 88\'
EEIili] Foreman-Morrison
Nehézsúlyú bokszdöntő 0.40 Érzéki kalandozások
Fr. erotikus magazin 24\'
6.00-
9.00 Napkelte
Reggeli információs ma-gazin
16.15 Műsorismertetés 16.20 Kirakat
Benne:
Törődj magaddal! 17.03 Időjárás iMil.1 Prizma
Életmódmagazin Fogamzásgátlás 17.45 Nellie, az elefánt
Angol rajzfilmsorozat Nellie, a síbajnok
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Időjárás
18.25 Játék határok nélkül -Előzetes
íliltE! Pénzforgatók
Angol tévéfilmsorozat XIII/3. rész
[ETETi] Ki mit tud? 1993 2. Elődöntő - XII/2.
21.50 Müsorajánlat
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
22.25 Körzeti magazin
BcIB A TV2 Filmklubja
Jim Jarmusch-sorozat Örökös vakáció 80\' Amerikai film (1980) Feliratos!
Aloysious Parker-Chris\' Parker, Leila - Leila Gastil, Spanyol lány -Mária Duval, Anya -Ruth Bolton, Háborús veterán - Richárd Boes, Szaxofonos - John Lurie, Kocsis - Eric Mitchell, Lányapopcornnál-Lisa Rosen

19.00 Műsorismertetés
19.10 Sráckarika Spenót
19.45 Tudniillik, hogy mi illik Megjelenés előtt az il- , lemtan kézikönyve . j
20.00 A halott tekintete \'
21.25 Trans World Interna-tional
22.15 Moszkva - Átalakulás közben - Riportfilm
23.00 Műsorzárás
p
ÉNTEK

KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin Közben: 9.50 Lottósorsolás
11.05 Cigányfélóra
11.35 Magyarországi külde-tés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei VIII/3. rész
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Gounod: Faust
Ballada és ékszerária
13.30 A metodista egyház fél-órája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Zeneparádé
14.55 Első közlés
15.05 Kerengő
15.35 Hitélet és történelem
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
17.05 Magyarországról jö-vök...
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Válogatta: Vathy Zsu-zsa
20.05 Népdalok, népdalfel-dolgozások
20.30 Határok nélkül Az irodalomról
21.05 Parlamenti ütköző
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Értenek-e magyarul az Ural környékén?
23.05 Hangversenymúzeum A Berlini Filharmonikus Zenekar hangversenye Firenzében, 1967.
PETŐFI
4.30 Hajnali kalendárium
6.03 Reggeli csúcs
7.40 Zöld(sport)reggel
8.05 Osztrák pop - avagy hallgassunk zenét né-metül isi
8.50 Helykeresö
9.00 Hírek. Időjárás
9.03 Zöld telefon: 138-8082
9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hirek. Időjárás 11.03 Családi persely 11.18 Szép volt, de szép... 13.00 Hírpercek 13.10 Mit üzen a Rádió 13.35 Dalaim
Petőfi Sándor verseiből 13.45 Időjárás- és vízállás-
14.00 Péntektől - péntekig Ajánlóműsor sok mu-zsikával Benne:
14.45 Poggyász
15.00 Hirek. Időjárás
16.45 Poggyász
17.00 Hirek. Időjárás
17.05 Kölyökrádió
17.32 Ziccer
18.30 Visszajátszás
19.00 Hirek. Időjárás
19.05 Bravó!
Hazai sikerlista a hall-gatók szavazatai alapján
19.35 Közvetítés a vívó VB-ről, a kardcsapat dön-tőről
21.00 Hírpercek
21.10 Manzari: A holtak nem fizetnek adót A főszerepben Pécsi Sándor (1960)
22.06 Az After Crying együt-
tes hangversenye
23.00 Hirek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt. Rádió Orfeum 0.15 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne: 4.03-4.20 Csárdásritmusban
3SAT
16.30 Mi, emberek 17.10 Alfréd J. Kwak (sor.)
A király ajándéka 17.35 Gyilkossági csoport
Előkelő társaság 18.00 3SATbörze 18.25 Ötletek és irányok 19.00 Hirek / 3 SAT stúdió 19.30 Külföldi tudósítások 20.00 A csodák világa 20.45 Egy férfi felfelé tör 21.45 Kulturális magazin 21.51 Sport 22.00 Híradó 22.25 Oldalpillantások 22.50 Ta Dona (film)
SZTV-1 15.55 Hirek
16.00 Európa mellékútjain 16.25 Nils Holgersson 16.55 Kincses sziget
(olasz tévéfilmsorozat) 19.00 Esti mese 19.10 Számítógépes játék 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Televíziós vetélkedő 20.40 Családi titok
(tévéfilmsorozat) 21.40 Film és videó 22.05 Időszerű események 22.35 Sporthírek 22.45 Jazzpódium 23.20 Teletext-hirek
SZTV-2
18.15 Események, kommen-tárok
18.45 Regionális magazin
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 A Worldnet bemutatja...
20.35 Lalinea
20.45 Színházi meghívó N.S.Leskov: Kisváro-si Lady Macbeth
22.05 Bob Dylan-emlékkon-cert
23.40 Események 2.05 Teletext-hirek
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök
(amerikai sorozat) Állati ügy
Ismeretlen tettesek lop-ják a városi kutyákat. Amikor Mrs. Cardell kedvence is eltűnik, Ironside kénytelen fog-lalkozni az állati üggyel. Ímmel-ámmal lát neki a nyomozásnak, az ered-mény annál megdöb-
bentőbb.
iliMilil Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
iFfJii Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Balesett osztály (amerikai sorozat) Szerencsétlenség
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Gyónási titok
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Mindent egy lapra
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) Biliárd és aerobic
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony
19.40 Jó Idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Hazai dallamok
21.10 Sylter-történetek (német sorozat) A sivatag fiai
BHElü Forró rágógumi (sorozat)
23.45 Tinik nadrág nélkül
(olasz szexfilm) 1.35 Dr. Who (angol film) 3.20 Tinik nadrág nélkül
(ism.) 4.50 Baleseti osztály (ism.)
RTL 2
6.05 Mesefilmek 9.15 Hector (film) 11.00 Ruk-cuk-játék 11.35 Móka kacagás (sor.)
Választás
12.05 Dr. Westphall főorvos 12.50 Grump vadászata (sor.) 13.05 Cupidospace (sorozat) 13.20 Noozles (sorozat) 13.45 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 14.15 Archie (sorozat 15.10 He-Man (sorozat) 15.35 Mesék a nagyvilágból
A beképzelt lány 16.00 Kektor I. (ism.) 17.00 Hirek 17.05 Hektor II. (ism.) 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) A gyógyító idö 1. 19.00 Hirek
19.05 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) Gyógyító idö 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hirek 20.15 Éjszakai átjáró
(amerikai western) 21.55 A Holcroft-szerződés
(angol film) 23.55 Éjszakai vadász (sor.)
0.55 Éjszakai átjáró (ism.) 2.30 Éjszakai vadász (ism.)
vox
14.15 Blabla
15.15 VOX-box
16.05 Testközelben (ism.)
17.15 Beszélgetés
18.00 Hirek
18.20 Sport
18.30 Életmód-magazin
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.10 Philip Marlowe (sor.)
21.00 Hírek
21.20 Tévétükör
22.00 Hírek
22.10 Mint a dinamit (film)
24.00 Hirek
TV5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje
9.15 Délelőtti magazin
11.00 Egy korty egészség
11.00 Kvízműsor
12.00 Varietémüsor
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 Elszámolás (ism.)
14.30 Varieté fiataloknak
15.15 Szép és meleg az idö
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Belga társ. magazin
21.30 Varietéműsor
23.00 Tudományos magazin
0.40 A Tour de France-ról
1.10 Vegyes műsor hajnalig
MUSIC
18.00 Divatmagazin
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Ray Cokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Marijne
2.00 Egyveleg
3.30 Éjszakai videók
SUPER
8.00 Hírek
8.30 Színhely
9.00 SUPER-üzlet
12.00 Videogenerátor
16.30 Élövideoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Sorsforduló (sorozat)
20.00 Motorsport
21.00 Színhely
21.30 Arcképcsarnok
22.00 Hírek
22.30 Riport
22.48 Piacgazdaság
23.00 Koncert
24.00 Videogenerátor

6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium. Matúz István 10.00 Hirek. Időjárás 10.05 Elfelejtett irodalom (ism.) .0.20 Derűre is derű Falusi turizmus Csák Gyula hangjátéka
10.45 Petrovics Emil: C\'est
la guerre
11.46 Régi magyar muzsika
12.00 Hirek. Időjárás
12.05 Fasori Zenés Áhítat
12.17 Mozart-hangverseny
13.46 Wagner: Rienzl
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 A Voice of America so-
rozata nyelvtanulóknak
14.20 Bankett Blitvában
Miroslav Krleza regénye
15.16 Kortárs görög szerzők müveiből
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Az ólomkatonák pará-déja-VIII/1.
16.35 Két Vivaldi-concerto
17.00 Musica Sacra
Egyházzenei magazin
17.50 Világlíra
18.00 Hirek. Időjárás
18.05 A főszerepben: Birgit
Nilsson - Richárd
Strauss: Salome
19.51 Versek
20.06 Hírek. Időjárás
20.11 Az English Concert
hangversenye 21.35 Angol madrigálok 22.00 Hirek. Időjárás 22.05 Kortárs zene 23.00 Korkóstoló 24.00 Hirek. Időjárás 0.05 Lemezújdonságok
Panellbetegségünk tünetei közül egyeseket ma-gánklinikákon házilag is képesek kezelni. Sokak-nak ehhez járul még embertársaikkal, kebelba-rátaikkal, családtagjaikkal szembeni allergiája, az intellektuális társ hiánya.
Szóval: kell egy kutya!
Legyen: puli, pumi, csivava, de még inkább skót vagy németjuhász, nem egyszerű, turmix, mert azt nemcsak szeretni lehet, nemcsak stá-tuszszimbólum-szerepet játszhat - egy nagyobb testű, haragos, vicsorgó kutyával mi lehetünk az utca császárai. Sok a kóbor eb a városban? Sok. Félnek tőlük az emberek? Félnek. De Sk még jobban félnek a csúcsragadozó homo sapiens su-rünszálló rúgásaitól, űtlegeitől.
Kitől féljünk jobban?
Újabban a gazdinak is nevezett egyedekkel párban felbukkanó ebek jobban veszélyeztetik a járókelők testi épségét, mint az utcára kivert korcsok. A póráz nélkül, az utcára végre kisza-baduló kutya garázda elemmé válik, gyakorta ke-rül közelebbi kontaktusba az emberrel, mint azt bárki szívesen venné. Itt a szünidő, sok a gyerek
a játszótéren, a parkokban (ha a kutyagumitól még nem rettentek el), és a vékony bermudák, trikók nemigen állnak ellent a ragadozó foga-zatnak.
De ne örüljenek a motorosok, kerékpárosok sem! A minap egy 8-10 éves gyermeket szedett
le (majdnem da-
Kutyálkodunk, tehát vagyunk?
rabokban) egy még növésben lé-vő egyméteres nagykutyakezde-mény, a gazdi szerint nem is az emberre, csak a biciklire allergiás a Bobó!
Ne feledd, hogy felelős vagy azért, akit meg-szelídítettél! Ha a pórázon tartott - egyébként galamblelkü — Dalmatiner három kismacskát tép szét a „megszelídítője" szeme láttára, akkor a szétmarcangolt mancsok, farkincák és egyebek látványa talán nem is a kutyust elégítik ki!
Maradjunk azért emberek az embertelenség-ben!
L. I.
LÁTOGASSA A $A$JKANJZSA1 USZODÁT!


JÚLIUS 9.
——■-,
DSF
OSZTRÁK 1
PRO 7


NYARESTI ORGONAMUZSIKA AZ ALSÓVÁROSI TEMPLOMBAN
JÚLIUS 12-ÉN, HÉTFŐN 20 ÓRAKOR Ella István orgonaművész estje
JÚLIUS 26-ÁN, HÉTFŐN 20 ÓRAKOR Koloss István orgonaművész estje
AUGUSZTUS 16-ÁN, HÉTFŐN 20 ÓRAKOR Kovács Endre orgonaművész estje
JEGYEK ÁRA: 120 Ft, kaphatók elővételben a HSMK-ban és a helyszínen
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Sportshow
16.00 Rodeo
16.55 Hirek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hirek
18.00 Motorok és legendák
18.55 Hirek
19.00 Hopp vagy kopp - játék
19.30 DSF-stúdió
19.55 Hirek
20.00 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek / Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Küzdősportok maga-
zinja
24.00 DSF-stúdió (ism.)
EUROSPORT
10.00 Tour de Francé
11.00 Tenisz
14.00 Forma-1
15.00 Tour de Francé
17.00 Golf
19.00 Motorsport-magazin
19.30 Eurosport-hirek
20.00 Motorsport
21.00 Forma-1
22.00 Tour de Francé
23.00 Ökölvivás
24.00 Tenisz
1PLUS
15.00 Hirek
15.05 Visszapillantó
15.20 Amit a nagyi tudott..
15.50 Beszélni tudni kell
16.05 Francia nyelvlecke
16.35 Száz mestermű
16.45 Ricarda Huch
17.30 Keleti németek
18.00 Jog a szerelemre
18.45 Alomkő (sorozat)
19.15 Sport
20.00 Híradó
20.15 Boldognak lenni
21.00 Beszélgetés
21.15 Elragadó nővérek
23.00 Két gésa (film)
9.00 Hirek / Santa Fétől
nyugatra (sorozat) 9.30 Kultúra
10.00 Cseh kastélyok és várak 10.30 Családi ékszerek
(amerikai film) 12.15 Belföldi tudósítások 13.00 Hirek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Randevú 13.35 Waltonék (sorozat)
Az esküvő 14.20 Gördeszkaörület
(amerikai film) 16.00 Heidi (sorozat)
A levél
16.25 Nyáridő 16.35 Ramóna (sorozat)
17.00 Minihirek
17.10 Wurlitzer
18.00 Hírek
18.05 Rólunk van szó
18.30 Gyilkosság a hobbija (sorozat)
Gyilkosság az előszobá-ban
19.30 Híradó/Sport
20.15 Krimimagazin
21.30 Nálam jó helyen van (német filmvígjáték)
23.00 Sport
23.20 Hirek
23.25 Krimimagazin
23.35 Nem gyanús (film) 1.15 Nikita (film)
OSZTRÁK 2
15.45 1000 mestermű 15.55 42. utca (amerikai film) 17.30 Természetfilm 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
18.30 Nyereményjáték 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Itaye
20.45 A tokiói földrengés 21.15 Schilling - magazin 22.00 Hirek
22.30 Spike Jones-show 23.15 X-Large 1.00 A modell és a zsaru
5.45 Ürhajótöröttek (ism.) 6.05 Mr. Belvedere (ism.) 7.00 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.20 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.45 Hármak társasága (ism.) 9.15 Remington Steele (ism.) 10.10 Sarah és Sam (am. film) 11.50 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.20 Roseanne (ism.) 12.50 Perry Mason (am. sor.) A temperamentumos nagynéni esete 13.45 Táncakadémia II. (ism.) íHEEI Remington Steele (sor.)
A válás fájdalma
nHEl Mr. Belvedere (sor.) 16.40 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Ki akar kalóz lenni? 17.10 Rajzfilmek
Alvin és a mókusok Charlie Brown
Flintstone család
il:Mi1 Hármak társasága (sor.)
Babysitter
18.55 Kezdeti nehézségek (sorozat) Ki kivel jár? Carol és Bobby régóta egy párnak számít. Túl régóta a lány szerint. Fő-leg amióta megismerke-dett Jeff-fel. Most már csak Bobbytól kellene megszabadulnia vala-hogy... 19.25 Roseanne (sorozat)
Most már elég! 20.00 Híradó
Visszatérés Macon megyébe (am. film) Mancuso FBI (am. sor.) Énekeld újra íf?S Kihívás (am. krími) 0.40 Hírek 0.50 Doc(ism) 2.30 Hirek
2.40 T. J. Hooker (ism.) 3.25 Hírek 3.35 Én, a kém (ism.) 4.25 Hawaii 5-0 (sor.) 5.15 Szabad nevetni (sor.) Egy pillanat
16.00 Hírek, miisorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kapásjelző
16.20 Maja, a méhecske (ism.)
16.45 Ruszlán és Ludmilla
Orosz mesefilm -1. rész 18.00 A darazsak elszállnak 18.25 Postabontás (ism.) 18.35 Mondák-Szent László
utolsó győzelme 18.45 Hírek
19.00 Közép-európai magazin 20.00 Olaszok hihetetlen ka-landjai Leningrádban Olasz-orosz film 97\' 21.40 Régi Zene Fórum 21.55 A megállított kép 22.25 Évforduló 22.30 Hírösszefoglaló
SATÍ
5.30 Pont, pont, pont (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT 1-gyel 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.) 10.30 Bonanza (ism.) 11.20 5x5 (ism.) 11.50 Szerencsekerék (ism.) 12.30 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) 13.20 Trapper John (sorozat) 14.15 Szomszédok (sorozat) Nick, Sharont védendő, magára vállalta a kávé-házi tűzesetet. Szegény fiúnak nemcsak Harold-tól, hanem Helentől és Jimtől is le kell nyelnie a szemrehányásokat. A lány Nick szenvedéseit látva úgy dönt, hogy bevallja az igazságot. 14.45 Bonanza (sorozat) 15.45 Ürszekerek (sorozat)
Vád
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.00 Hirek/Sport 19.00 Pénz, halál, szerelem 19.30 Szerencsekerék RCTEi A legjobb védekezés
(amerikai filmvígjáték)
FHFTT A mesterlövész
(amerikai western) 23.55 Bolero és szenvedély (olasz erotikus sorozat)
6.05 Falutévé - profittal
6.25 Határtól határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 A Reggel
9.00-
12.00 Napközi Benne:
9.20 Szomszédok Teleregény (ism.)
9.50 Lottósorsolás íliliTil Dallas
Amerikai filmsorozat A hosszú búcsú (lsm.:TV1 20.13) 11.30 Játék
12.0 Déli harangszó
12.1 Déli egyenleg
14.50 Műsorismertetés Magyarország-Egye-sült Államok vizilab-da-mérközés
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.50 Pénzvilág
17.00-
19.00 Péntek délután
íFIiTii Évgyűrűk
Nyugdíjasok műsora
17.30 Téka
17.40 Ablak melléklet
18.00 Ablak - Közéleti szol-gáltató műsor
19.00 Múmin
Japán rajzfilmsorozat
19.30 Híradó
20.00 Telesport
EEKEl Dallas
Amerikai filmsorozat A hosszú búcsú (ism.) Ellie-Barbara Bel Ged-des (Dallos Szilvia), Bob-by-Patrick Duffy (Csan-kó Zoltán), Samantha -Linda Gray (Szerencsi Éva), Jockey - Larry Hagman (Kránitz Lajos), Ray-SteveKanaly(Me-lis Gábor)
21.05 Panoráma
(Ism.: szombat, TV1
13.15)
KMÍIII Lépéskényszer
NSZK-francia film 91\' (1989)
Alice - Victoria Tennant (Jani Ildikó), Nikos—Stu-art Wilson (Reviczky Gá-bor), Lucas - Michael Marwitz (Haás Vander Péter)
23.40 Vívó-világbajnokság
Kard csapat döntő 0.30 Híradó 0.35 Közjáték 0.40 BBC-híradó
HB0
17.30 Ábel szigete - Rajzfilm 18.05 Az én papám Rióban él
Holland gyermekfilm 98\' 19.50 Kibékíthetetlen ellen-tétek-Am. vígjáték 113\' 21.50 Véreskü 104\'
Ausztrál bűnügyi film 23.45 A halál ideje
Amerikai akciófilm 92\'
6.00-
9.00 Napkelte
15.25 Műsorismertetés 15.30 Alpok-Duna-Adria
Öt ország tartományi és körzeti stúdióinak műso-ra a Pécsi Stúdióból 16.00 Cigánykerék (ism.) 16.30 Titokzatos aranyváro-sok
Belga-francia-japán rajzfilmsorozat 5. rész
16.58 Időjárás
fHfiTil Éghóditók
Amerikai dokumentum-film-sorozat - XII/2. Felfedezők
18.00 Délutáni egyenleg 18.10 Körzeti híradók 18.25 Müsorajánlat-Időjárás íHETi] A viruló árapály vidék Japán ismeretterjesztő film
19.20 Tipplista íEJETii Nosztalgia bár IV/1. rész
19.59 Tökéletlenek
Komédiasorozat-VI/2.
írták és előadták: Pete
Baikie - Várkonyi And-
rás, Morwenna Banké -
Kocsis Mariann, Jack
Docherty - Székhelyi
József, MorayHunter-
Kerekes József, Gordon
Kennedy-Vass Gábor,
John Sparkes - Varga
T. József
20.25 Duna menti Folklór-fesztivál - IV. rész Nemzetközi népzenei
hangverseny
FITTÉI Egy igazi angol puccs Angol tévéfilmsorozat Hl/1. rész
Harry Perkins - Ray Mcanally (Tordy Géza), Sir Percy Brown - Alán MacNaughton (Elekes Pál), Wainwright - Geoff-rey Beevers (Rajhona Ádám), Thompson -Keith Allén (Rátóti Zol-tán), Liz - Christine Ka-vanagh (Kovács Nóra), Fison - Philip Madoc (Tolnai Miklós)
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
22.25 24 óra
22.55 Aréna
Pergő könnyűzenei mű-sor

20.00 Műsorismertetés 20.05 MUSÍCTV4
Könnyűzenei műsor
21.10 TV4 autó-motor maga-zin
21.40 Tüzet nyiss! Amerikai film Főszereplő: Dávid Car-radine
23.15 Arcok és ál-arcok Pozsgay Imre
24.00 Műsorismertetés

MUNKARUHÁZAT TERMELŐI ÁRON
Telefon: 93/11-457 Fax: 92/73-279
OMBAT
sz
KOSSUTH
PETŐFI
3SAT
RTL
RTL 2
TV5

Óránként: Hirek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.25 Kopogtató 8.50 Jegyzet 9.05 Családi tükör 9.35 Fúvósmuzsika
10.05 Ismét a javából!
Válogatás az elmúlt hét műsoraiból
12.00 Déli Krónika
12.30 Faluról - falura
13.05 Népdalkörök pódiuma
13.40 Tetten ért szavak
Balázs Géza anyanyelvi műsora
14.05 Oxigén
Ökológiai magazin
15.05 Műhelytitkok a közel-múltból
Domokos Mátyás mű-sora
15.35 Hegedűvirtuózok fel-vételeiből
16.00 168 óra
17.30 Visszhang
A hét - zenében
18.00 Esti Krónika
18.25 Szemle
Tallózás hetilapokban és folyóiratokban
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Miska bácsi leveleslá-dája Határok nélkül
20.05 A Rádiószínház bemu-tatója
Németh Ákos: Júlia és a hadnagy
22.00 Késő esti Krónika
22.20 Beszéljük meg!
23.05 Klasszikus könnyűzene
A Magyar Rádió a mű-sorváltoztatás jogát fenn-tartja!
4.30 Reggeli dallamok
5.03 Nyújtózkodó
7.30 A szeretet közösségei
8.05 Iránytű
8.30 Mindenütt jó...
A szórakoztató szer-kesztőség családi ma-gazinja Benne:
9.00 Hirek. Időjárás 10.00 Mesezene gyerekek-nek
10.30 Hírvidék 11.00 Hirek. Időjárás 11.05 Operaparádé 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Hirpercek 13.10 Tükörben 13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Francia sanzonok 14.30 Daráló 15.00 Hirek. Időjárás 15.05 Nagy nevettetök 16.00 Sziv küldi... 16.55 Van ez így! 17.00 Hírek. Időjárás
17.03 Tudósítás a vívó VB-
ről, a férfi párbajtör
csapat döntőről
17.15 Gárdonyi Géza: Ziva-tar pékéknél
18.05 Szerelem telefonon
18.50 Én csak egy buta nő vagyok
19.00 Hírek. Időjárás
19.04 P. Howard visszatér -
és Piszkos Fred vele
tart-Rejtő Jenő művei
alapján
20.00 Nemzetközi slágerlista 21.00 Hírpercek 21.10 Rácsos panoptikum 22.00 Koncertfelvételek 23.00 Hirek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Telefon: 138-7822 0.15-
5.50 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 5.03-5.50 Nótacsokor
13.00 Hírek
13.10 Külföldi tudósítások
13.40 Ötletek és irányok
14.10 Uhlenbusch
14.40 Bastian (sorozat)
15.05 Gasztronómia
15.30 Az operett világa
16.15 Koncert
17.15 Három kicsi szó (film)
19.00 Hirek / 3 SAT stúdió
19.35 Cecilia Bartoli
(portré)
20.25 Rossini: Semiramis (opera)
0.05 Sport-stúdió
1.25 Tallózás
SZLOVAI
SZTV-1 16.15 Yuventa Express
(szórakoztató vetélkedő) 16.55 Történetek a vadonból
(am. természetfilm) 17.25 Rhytmick 18.05 Ház a prérin
(am. tévéfilmsorozat) 19.00 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.55 Sporthírek 20.05 Milán Markovié talk-
show-ja
20.55 Kandi kamera 21.40 Berlini divatmagazin 22.15 Gólok, pontok, másod-percek 22.30 Egy perc a múltból
(francia tévéfilm) 24.00 Rózsaszín sorozat
A vidéki villa 0.25 Erotikus videoklip
SZTV-2
16.30 Cigány magazin 16.50 Nemzetiségi magazin 17.25 MTV-slágerlista 18.25 Vadevezös kajak-kenu
bajnokság - Döntő 19.20 Lalinea 19.40 Atlétikai Nagydíj Oslo-
ból 22.50 Az emberek és a világ
23.39 Csak arra gondolok
23.40 Események
6.00 Belle és Sebastian 6.25 Bob, a szellem (sor.) 6.50 Péter Pan (sorozat) 7.15 Pif és Herkules 7.40 Samurai Pizza Cats Eredeti vagy hamis 8.00 Játék gyerekeknek 8.20 Pinocchio (sorozat) Mindenki egy ellen 8.45 Wish Kid (rajzfilmsor.)
Méreg az űrből 9.10 Beverly Hills Teens
Pizsamaparti 9.35 Dink (sorozat)
Száraz láb
10.00 Hatmillió dolláros csa-lád (sorozat) A nagy Scarab 2. 10.25 Planet kapitány (sor.)
Ide a pénzt 10.55 Thor (rajzfilmsor.)
Az alvilág ura 11.15 Amerika kapitány (sor.)
Visszatérés 11.35 Mutánsok (sorozat)
A másoló 12.00 Winspector (am. sci-fi)
A titokzatos fiú 2. 12.25 Harry és Hendersonék (amerikai sorozat) Hamis Buddha 12.50 Bolondok háza (sorozat)
A nagy show 13.20 Bel Air hercege (sor.)
Nagyi 13.45 Dad őrnagy (sorozat)
Békeoffenziva 14.45 Knight Rider (sorozat)
Méretes halál 15.45 Jump Street 21 (sor.)
A nyerő 17.45 Melrose Place (sor.)
Forró képek 18.45 Híradó 19.15 Beverly Hills 90210 (amerikai sorozat) Almok 20.15 Örült hétvége
{színházi közvetítés) gJTí Ököljog (amerikai film) BflHil Véres péntek
(német-olasz film) 1.25 Férfiak magazinja 1.50 Dr. Who (ango| sci-fi) 3.10 A szerelem győz
(amerikai film) 4.45 A csapat (ism.) 5.30 Rajzfilm
6.00 Alibivadászat
(am.-kanadai krimi) 8.05 Bravó TV 9.50 Sivatagi légió (amerikai film) Fsz.: Alán Ladd, Ri-chárd Conte
11.30 Megvesztegetés (amerikai film)
13.20 Jobb, mint holtan (amerikai film) Fsz.: John Cusack
15.05 Sivatagi légió (ism.)
16.45 Éjszakai Vénusz (német filmvígjáték)
18.30 Hírek
18.40 Alibivadászat (ism.)
20.00 Hirek
20.15 A mező (ír film) Fsz.: Richárd Harris
22.15 Halálos párbeszéd (amerikai horror) Thorne múzeumigazga-tó kíváncsiságának en-gedve kinyitja a pincé-ben porosodó ládát. Nem tudhatta, hogy a halálkaput nyitja ki, ki-szabadítva a halált ho-zó démonokat...
24.00 Átkozott kokain (amerikai akciófilm) Fsz.: Vince Edwards 1.40 Megvesztegetés (ism.) 3.25 A mező (ism.)
vóx
13.15 Vox-box
14.15 Sport
15.15 Utazási magazin
16.05 Philip Marlowe (ism.)
17.00 Hírek
17.15 Heuréka!
18.00 Hirek / Idegen világok
19.05 Filmek, sztárok, videók
19.30 Vadvilág (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Moulin felügyelő
(francia krimi)
22.00 Hirek
22.15 100 perc sokféleség
24.00 Hírek
0.15 Mint a gyémánt (film)
6.00 Telereggel
7.40 Francia nyelvlecke
8.30 Gyermekeknek
9.10 Semmi probléma!
10.30 Sportmagazin
11.30 Kvízjáték
12.20 Autóvízió
13.45 Kóborlások, riportok
16.10 Ifjúsági műsorok
18.00 Varieté Montrealból
19.00 Felfedezés
20.00 Tengeri magazin
21.00 Híradó
21.30 Elszámolás (sorozat)
22.20 Különleges vonatok
23.30 Szép és meleg az idő
0.40 A Tour de France-ról
1.20 Athén
2.20 Vegyes műsor hajnalig
MUSIC TV
14.00 U2 hétvége 17.00 Táncolj! 18.00 RayCokes 18.30 Riport 19.00 Európai top 20 21.00 Mazsolázás 21.30 Sport 22.00 Soulzene 23.00 Paul King 23.30 Beavis és Butthead 24.00 U2 hétvége 3.00 Éjszakai videók
SÜPER
11.00 Halló, Ausztria-halló,
Bécs!
11.30 Moszkvától nyugatra
12.00 C & A egyveleg
13.00 Videogenerátor
14.00 Kosárlabda
17.00 Eco-rekord
17.30 Videodivat
18.00 Színhely
18.30 Arcképcsarnok
19.00 Kettőseiét
(film)
21.30 Sorsforduló
22.00 Hirek
22.30 Színhely
23.00 Rock and roll


BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Szellemi zarándokutak
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Hangfelvételek felső-fokon
Honegger: Johanna a máglyán - oratórium
11.19 Barokk muzsika
12.00 Hirek. Időjárás
12.05 Most mi van veled?
14.00 Hirek. Időjárás
14.05 Grieg műveiből szüle-tésének 150. évfordu-lója alkalmából
15.00 Opera-müvészlemezek
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Kapcsoljuk a 6-os stú-diót - A szombathelyi General Harmony Sin-gers énekel
16.45 Hangszerszólók
17.00 Szimfonikus zene
17.30 Poggyász
18.00 Hirek. Időjárás
18.05 Hi-Figyelö
19.00 Kamarazene korabeli hangszereken
19.27 Nagy siker volt!
A Budapesti Filharmó-niai Társaság zeneka-rának Beethoven-hang-versenye Közben:
20.31 Hirek. Időjárás
20.36 Kölcsey Ferenc versei
22.00 Hirek. időjárás
22.05 Összkiadás - Anton
Weber művei - IV/1.
23.00 Muszorgszkij operáiból
24.00 Hirek. Időjárás 0.05 Komolyzenei zsákba-macska
Táborba
költöző
madarászok
Amióta kitört a nagy magyar vakáció, há-tizsákos, sátras-motyós, a gurka serpákhoz hasonló tizenévesek kelnek útra földön, ví-zen, levegőben — de leginkább vonaton.
A minapi útitársaim is hasonló „élőképet" mutattak, és lelkesen állták a sarat akkor is, midőn a kalauz a Nagykanizsa-Balaton-szentgyörgy viszonylatban csupán 160 Ft-ra büntetést szabott ki egy lejárt diákiga-
zolvány folyamányaként. De félre bánat, félre bú: a fiúk pénzben megfogyva bár, de törve nem - várakozásteljesen közelítettek céljuk, a Madártani Egyesület fenékpusztai gyűrűzőtábora felé.
- Hogyan folyik egy ilyen szakmai jellegű,
táborozás?
- Az igazi munka július 1 -tol indul, bárki
jöhet, aki húsz forint napidíjat fizet. A tábor
önellátó, mindenki azt vásárol, eszik, amit
akar, amit tud. Sátrakban alszunk, víz, vil-
lany van.
- Reggel öttől fél nyolcig és este fél
nyolctól fél kilencig madárszedés van, nap-
közben pedig óránként. Utána minden
egyednek felveszik az adatait: faja, neme,
kora, szárnymérete, kondíciója; a gyűrűszá-
mot is feljegyzik és azt is, hogy a nádasban

MISKOLCI MúanyagtetdotgcHö RL
Otthon a természetben, természetesen otthon
SÍI
DSF
OSZTRÁK 1
PRO 7


- Látványos dolog ez, vagy csak azt lehet
látni, mintha valahol repülne éppen valami?
- Látni lehet a befogást, a gyűrűzést, fő-
leg július 15. és augusztus 25. között aján-
lom, hogy megnézzék a munkánkat. A lá-
togató megismerkedhet a különböző fajok-
kal, gyakoriságukkal, vándorlásukkal, a ma-
darászkodás szépségeivel.
- Búcsúzóul mutatkozzatok be: kik azok,
akik azért hoznak anyagi áldozatot is akár,
hogy fáradságos munkával hódoljanak kedv-
telésüknek?

- Biliege Balázs a Zsigmondy-Winkler
Műszaki Középiskolából.
- ... és Dénes Ádám a dr. Mező Ferenc
G imnáziumbó 1.
L. I.
kifeszített hálónak melyik részén fogtuk be - ebből lehet következtetni az éves vándor-lásra, amit nemzetközi viszonylatban is vizsgálnak.
— Milyen. céljaitok vannak, hogy ilyen
munkát végeztek a szünidőben?
— Tagjai vagyunk a Magyar Madártani
Egyesületnek, és ha elérjük a tizennyolc
éves kort, akkor gyűrűzővizsgát teszünk.
Éves tagdíjat fizetünk, igazolványunk van,
részt veszünk az egyesület által szervezett
programokon.
— Szeretném megemlíteni, hogy állandóan
lehet adakozni az egyesület számára, szer-
vezetektől, magánszemélyektói egyaránt vá-
runk támogatást. Az érdeklődőket pedig szí-
vesen látjuk, bárkit végigkalauzolunk a tá-
boron.
8.45 DSF-tréning
Vadvilág
(dokumentumfilm-sor.)
A fókák birodalma 10.00 A hét sporteseményei 12.00 Tessék mosolyogni I 13.00 Sport a nagyvilágból 15.00 Sport-magazin 15.30 Sport a nagyvilágból 17.30 Motorok és legendák
Az autó története 18.30 Tánc 19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból 21.55 Hírek 22.00 Profi ökölvivás 22.55 Hírek 24.00 Mellé! (ism.) 0.30 Profi ökölvivás
KiHÉSHÜBL
10.00 Tour de Francé 11.00 Tenisz 14.00 Forma-1 15.00 Tenisz 15.30 Tour de Francé 17.00 Golf 19.00 Vívás 20.00 Tenisz 22.00 Tour de Francé 22.30 Tenisz
0.30 Forma-1
1.30 Motormagazin
14.30 Dokumentumfilm 15.00 Potsdam 16.30 Hobbisarok 16.45 Zenés beszélgetés 18.00 Hivatások 18.30 Rajzfilmek 18.45 Fury (sorozat) 19.10 Mese 19.15 Asszonyok 20.00 Híradó 20.15 Asszonyok Ingmar Bergman filmjeiben 21.50 Száz mestermü 22.00 Babelsberg 23.30 Kenny Barron kvintett 0.30 Hírek
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra (ism.)
Andy Moon 9.30 Népzene (ism.)
10.15 Euroturizmus
10.30 Hogyan gyilkoljuk meg feleségünket (ism.)
12.30 Halló,Ausztria!-hal-ló, Bécs! (ism.)
13.00 Hírek
13.10 Isten hozta Ausztriában
13.50 Az excellenciás úr lá-nyai (német film)
15.15 Tele-állatkert
15.35 Kacsafalva (sorozat)
16.00 Gyermekwurlitzer
17.00 Minihírek
17.10 X-Large
18.00 Hírek
18.05 Ausztria-kép
18.30 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Gyilkosság az előszo-bában
19.30 Híradó
20.00 Sport
20.15 Szórakoztató műsor
22.00 „Arany" lányok (sor.) Aukció
22.25 A merénylet (francia thriller)
24.00 Hírek
0.05 Csinos méreg (am. film) 1.30 Nálam jó helyen van (német film)
14.55 Dokumentumfilm
15.10 Balerina (sorozat)
16.10 Tisztelt ház
17.10 A jósnö (sorozat)
18.00 Sport
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Sinatra (amerikai film)
21.55 Hírek
22.05 Sport
22.30 Földi áldás (film)
0.05 A modell és a zsaru
Vörösbor és halál
0.55 Hírek
1.00 Ex libris
5.40 Vadállatok birodalma
(am. dok. filmsorozat) 6.25 Lassie (am. sorozat)
Füstjelek 6.50 Apa a legjobb (am. sor.)
Nászhétvége 7.15 Bret Maverick (sorozat)
Kardok 8.05 Flipper (am. sorozat)
Tengeralattjáró 8.30 Ürhajótöröttek (ism.)
ETEIi] Hongkong (német-olasz kalandfilm)
11.20 Visszatérés Macon me-gyébe (ism.)
13.00 Mozgó kórház (sor.)
Bűnözés
nflEffl Air Force (am. sor.)
Osztott nemzet
íCTüii Elza, a vadon szülötte (amerikai kalandfilm) Kirándulás
ii.mil Automan (am. sorozat) Gyilkosság
16.05 A kiber puskások kirá-lya
(amerikai kalandfilm)
ÍHKIII A Mester (am. sorozat)
Magas tét
(sorozat) Kormányzseni
19.05 Kezdeti nehézségek Románc
19.30 Roseanne (sorozat) Elcsavarta a szél Beckynek beszédet kell mondania az iskolai ün-nepélyen. Előkészületei-vel az egész családot kiborítja. Fellépése ku-darccal végződik, Becky letörten érkezik haza...
20.00 Híradó
Óvakodj a törpétől! (amerikai krimi)
(amerikai krimi) 0.10 En, a kém (sor.)
T\'sien Cha harangjai 1.00 Hírek 1.10 Sok hűhó semmiért
(amerikai filmvígjáték) 2.35 Bret Maverick (ism.) 3.25 Hírek
3.35 Mozgó kórház (ism.) 4.00 Apa a legjobb (ism.) 4.25 Perry Mason (ism.)
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kánon - A magyar ka-tolikus egyházmegyék története és jelene
16.40 Gazdakör (ism.)
17.10 Csacsa és Dodó showja
17.25 Nils Holgersson (ism.)
17.50 A labdarúgás története IX/9. rész
18.15 80 nap alatt a Föld kö-rül Willy Foggal -10.
18.45 Hirek
19.00 Cartouche 114\' Francia film (1962)
21.00 A polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat - VI/6. rész
22.05 Hírösszefoglaló
SAT1
6.00 Űrszekerek (ism.) 6.50 Ég és föld között 7.15 Capito?-játék 7.45 Popcornia (sorozat) 8.20 Silverhawks (sorozat)
A titokzatos kö 8.50 Péter Pan és a kalózok (rajzfilmsorozat) A borzalom piaca 9.20 Superboy
(amerikai sorozat) A nép és Matello 9.50 Drops - kvízműsor 10.20 Gazdasági fórum 10.50 Szerencsekerék (ism.) 1130 Hulla di Bulla (film) íratii Ketten az úton
(amerikai-angol film) 15.10 Folytassa, Kleo!
(angol filmvígjáték) 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.00 Labdarúgás 18.30 Hirek
18.35 Miké Krüger-show 19.30 Szerencsekerék MIIB A szeretet csak egy
szó (német film) 22.10 Ki a legjobb férfi? 23.10 Szertartás .
(görög erotikus film) 0.30 Bolero (ism.) 2.00 Szenvedély (ism.) 3.15 Miké Krüger-show (ism.)
6.25 Falutévé-faludoktor-ral, gyógytornával 6.45 Híradó 7.00 A Reggel 8.15 Jó reggelt adj, Istenem! Református ifjúsági mű-sor 8.25-
11.40 Korhatár nélkül 8.25 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer... Amerika
Francia rajzfilmsorozat Pizarro és az inka bi-rodalom 8.55 Cimbória
Blflü A csatorna partján Angol filmsorozat gye-rekeknek - VI/2.
Szellemes rablók
IflElT] Szokolay Sándor: Csalóka Péter Meseopera(ism.)\'
10.10 Útravaló (ism.)
11.00 Szezám utca . (Sesame Street) Amerikai feliratos gyer-mekműsor-sorozat
11.40 Képújság
11.45 Tévémagiszter Benne:
12.00 Déli harangszó
13.15 Panoráma (ism.)
14.20 Bak-elit - Slágerek
14.50 Gaia
Ökológiai filmújság Barlangmozi Családi mozidélután a Disney vei! Csónakosok Amerikai film 100\'
17.15 „...az én váram"
Lakáskultúra minden-kinek
17.40 Hőmérő
Politikai show-műsor
18.35 Szerencsekerék
19.07 Jó éjszakát kíván a Disney!
19.30 Híradó
20.00 Telesport Benne:
Vívó-világbajnokság Férfi párbajtör csapat döntő
Közvetítés Essenből
Hifit] Aki király akart lenni (The Man Who Would Be King)
Angol film (1976) 123\'
FHEE Spanyol operacsilla-gok hangversenypó-diumon -1. rész
24.00 Közjáték 0.05 Rózsaszín sorozat Francia erotikus film A váratlan játszótárs Feliratos! 0.30 Híradó
HB0
17.30 Állati élet: A sivatag és
a mély, kék tenger 18.30 Szörnycsapat
Am. horrorvígjáték 90\' 20.10 Hőség Laguna Beachen
Amerikai krimi 105\' 22.00 Rod Stewart-koncert 23.05 Azok a csodálatos Ba-ker fiúk-Am. film 109\' 1.00 Érzéki kalandozások 6.
6.00-
8.00 Napkelte
Benne: 6.45 Híradó 8.00 Műsorismertetés 8.05 Gazdaképző (ism.) 8.35 Frici, a vállalkozó
szellem (ism.) 9.00 Patrin-Üzenet-Vorba
Cigány magazin 9.25 Nas ekran
Horvát nyelvű nemzeti-ségi magazin 9.50 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzeti-ségi magazin
10.15 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzeti-
ségi magazin
ílflETil Visegrádi Palotajátékok Közvetítés a Toldi-ver-senyről
11.10 Sprski ekran
Szerb nyelvű nemzeti-ségi magazin
11.35 Nasa obrazovka
Szlovák nyelvű nemze-tiségi magazin
12.00 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
12.15 Família Kft. (ism.)
[2E Visegrádi Palotajátékok Vásári tudósítás
13.00 Nagylátószög
Válogatás a regionális és a határon túli magyar stúdiók műsoraiból
13.45 Pop-rock fehéren, fe-
ketén - Hazai sztárok
íETTii Alfonso Bonzo
Angol filmsorozat gye-rekeknek - VI/2. Az egérbeszámoló
14.34 Műsorajánlat-Időjárás
BFKH Sakksuli
14.52 Az állatok védelmében
15.12 ...és még egymillió lé-pés-XIII/12. rész: Pusztuló, éledő zselici falvak (ism.)
15.55 Magyarország-Horvát-ország vízilabda-mér-kőzés - Közvetítés a
Komjádi uszodából
ifiili] Visegrádi Palotajátékok Összefoglaló
17.20 Szolgálatukra
17.45 Autó-motor sport \'
íTfltril Hupikék törpikék j Belga rajzfilmsorozat Ügyi elköltözik A törpös jó tanács Knight Rider Amerikai tévéfilmsorozat Ördögfutam 47\'
19.34 Műsorajánlat-Időjárás
19.40 Jelfák - Erdőlegény Gyertyán völgy
19.55 Egy igazi angol puccs Angol tévéfilmsorozat
III/2. rész 51\'
HilrJTil Visegrádi Palotajátékok Összefoglaló
20.55 Duna menti Folklórfesz-
tivál - 5. rész
Nemzetiségi folklór
Zárógála \'■■\'
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás-Műsorajánlat
EHffitl Első filmek, föis- Ef| kolai vizsgafilmek "** Álmodozások kora Magyarfitm (1964)93\'
KANIZSA Trend „az életre való bútorok gyártója
FASÁRNAP
KOSSUTH
6.00 Vasárnapi újság 8.24 Édesanyanyelvünk Lőrincze Lajos műsora (ism.)
8.30 Régi magyar muzsika kéziratos gyűjtemé-nyekből
8.45 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 9.05 Világóra
Külpolitikai újságírók heti magazinja
10.05 Református istentisz-telet közvetítése a deb-receni Kistempiomból
11.05 Gondolat-jel
A Rádió kulturális heti-lapja
12.00 Déli Krónika. Sport
12.20 Harminc perc alatt a Föld körül
12.50 Vasárnapi gondolatok
13.05 Énekeljük együtt!
13.15 A szülőföld muzsikája
14.05 Szonda
Tudományos magazin
14.35 Térzene a Magyar Nemzeti Galéria előtt
15.05 „Magyarországról jö-vök..."
16.10 Müvészlemezek
17.05 Kilátó
Világirodalmi magazin
18.00 Esti Krónika
18.20 Örökzöld operettdalla-mok
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Színes népi muzsika
20.05 Azok a rádiós évek
21.05 Hosszú, értelmetlen éjféli csevegés Antun Solján novellája
21.46 Brahms német népda-laiból
22.00 Késő esti Krónika
22.20 A Budapesti Vonósok hangversenye a Párizsi Magyar Intézet rende-zésében
23.43 A tölzl fiúkórus XVIII. századi dallamokat énekel
PETŐFI
6.00 Zenés szórakoztató va-sárnap reggel - ...és természetesen sport
8.05 Mondjuk, az oroszlán Fenákel Judit mesejá-téka 8.48 Muzsika gyerekeknek
9.00 Hirek. Időjárás 9.03 Gospel-magazin
10.00 Neveletlenek
11.00 Hírek. Időjárás
11.06 Vasárnapi koktél
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Hírpercek
13.10 Életreform-magazin
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Táskarádió
15.00 Hirek. Időjárás
15.03 Látogatás a múltunk-ban
16.00 Poptarisznya Közben:
17.00 Hirek
17.08 Sporthírek
18.30 Sportösszefoglaló Totó
19.00 Hírek
20.00 Maradok tisztelettel... Legendás viszályok és barátságok a magyar irodalom történetében 3. rész
20.50 Magyarán szólva
21.00 Hirpercek
21.10 A Rádió Dalszínháza Zeller: A madarász -operett
22.30 Jazz
23.00 Hirek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Egy órában egy élet 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne: 4.03-4.20 Csárdásritmusban
3SAT
13.00 Hirek 13.10 Pillantás a hétre 13.45 Irodalmi klub 15.00 Anna (film) 16.25 Nílus (rövidfilm) 17.00 Az évszázad közepe
(sorozat) 17.30 Természetfilm 18.00 Napló /Körkép 19.00 Hirek 19.10 Törzsasztal 20.00 A mennyország fele 22.00 Ismeretlen Magyaror-szág -
22.40 A felügyelő (sorozat) 23.40 Irodalom mindenkinek
SZTV-1
17.00 Skög-erdő
(svéd természetfilm)
17.20 Forrás
17.45 Egyházi magazin
17.50 Nyújtsd a kezed!
18.30 A Flintstone család
19.00 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Zenés szórakoztató sorozat
20.50 A főváros (angol sor.)
21.45 Időszerű események
22.00 Gólok, pontok, másod-percek
22.15 Baleset a 7-es számú bázison (am. film)
SZTV-2
16.40 Vadevezős kajak-kenu VB - Döntő
17.40 MTV-slágerlIsta
18.35 Receptek
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Segélyhívás
20.35 Lalinea
20.45 A kamera mindkét ol-dalán
21.15 Szlovák helységnevek
21.35 Forma-1 Angol Nagy-díj
22.35 Események
RTL
6.00 Játék gyerekeknek 6.20 Belle és Sebastian
(ism.)
6.45 Dink(ism) 7.10 Hatmillió dolláros csa-lád (ism.)
7.35 Wlnspector (ism.) 8.00 Gyerekeknek 8.25 Jetsonék (am. sor.)
Szökevények 9.15 Scooby Doo
(am. rajzfilmsorozat) Kutyatorta
10.05 Művészet és küldetés 10.10 Csodálatos nő (amerikai sorozat) Földönkívüli tolvajok [RiTii Vissza a múltba (amerikai sorozat) Tévédoktor
tHTTii Tequila és Bonetti (amerikai sorozat)
A parkolóház
[FTiTii Az apám földönkivüll (amerikai sorozat) Az élet Iskolája 13.30 A Munster család (amerikai sorozat) Add vissza az arcomat! fCIflil Dad őrnagy (sorozat) A jelölt íHETi] Forma-1
Angol Nagydíj ffrüTii Az első padban
(német film) 18.45 Híradó 19.10 Különleges nap 20.15 Rudi Carrell-show 21.55 Tévétükör 22.40 Késői kiadás 23.00 Playboy Laté Night 24.00 4-es csatorna 0.40 Forma-1 1.10 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.40 Ki itt a főnök? (ism.) 2.15 A Főnők (ism.) 3.10 Beszélgetés (ism.) 3.55 Robbanékony (ism.) 4.20 Gyilkosság a hobbija
(ism.) 5.10 Az apám földönkivüll
(ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
6.10 Éjszakai átjáró
(film)
7.45 A bíbor maszk (amerikai film) Fsz.:Tony Curtis 9.15 Éjszakai Vénusz (ism.)
11.00 Gyengéd szerelem (amerikai film) Matt kitűnő ered-ménnyel végezte el az egyetemet. Anyagilag is egészen jól áll, ezért úgy dönt, felesé-gül veszi szerelmét, a tizenhat éves Jewelt...
12.55 Bravó TV
14.40 A bhowanai csomópont (amerikai film) Fsz.iStewartGranger
16.40 Éjszakai átjáró (ism.)
18.20 Hirek
18.30 A bíbor maszk (ism.)
20.00 Hirek
20.15 Erdőben állok
(amerikai filmvígjáték) Fsz.:Sean Penn
21.55 Gyanú (angol film)
23.45 A bhowanai csomópont
(ism.)
1.40 Erdőben állok (ism.) 3.20 Gyanú (ism.)
/////// ■ //
vox
13.05 Filmek, sztárok, videók
13.30 Vadvilág (ism.)
14.15 Moulin felügyelő (sor.)
16.00 Hírek
16.15 VOX-box
17.00 Hirek
17.15 Szülök magazinja
18.00 Hirek
18.15 Utazási magazin
19.00 Hirek
19.15 Kémek (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 A fösvény
(film)
22.00 Hírek
22.15 A zálog (film)
TV5
6.00 Telereggel 7.40 Francia nyelvlecke 8.30 Gyermekeknek 9.00 Rendkívüli tudósító 10.30 Zenei műsorok 12.00 A TV 5 vendége 13.15 Varieté fiataloknak 14.00 Nem kell álmodozni! 15.00 Hegymászók magazinja 15.30 Mai kertek 16.15 Szórakoztató műsor 18.00 Varieté Montrealból 19.00 Állatbarátok műsora 20.00 Hétről hétre 21.00 Híradó
21.30 Happy end (játékfilm) 23.00 Viva - svájci magazin 0.20 A Tour de France-ról 0.50 Vegyes műsor hajnalig
MUSIC
13.30 Paul King
14.00 Sport
14.30 U2 hétvége
18.00 Elle magazin
18.30 Riportok
19.00 Amerikai top 20
21.00 120 perc
23.00 Beavis és Butthead
23.30 Soulzene
24.00 Headbangers Ball
2.30 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
11.00 Vallási műsor
12.00 Super-üzlet
13.00 Vallási műsor
13.30 Német nyelvű magazin
14.00 Videogenerátor
16.00 Motorcsónakverseny
17.00 Motorsport
18.00 Jó és rossz
18.30 Eco-rekord
19.00 Üzleti hét
19.30 Sport
20.00 Az apa bűnei (film)
22.00 Hirek
22.30 Moszkvától nyugatra
23.00 Jazz
24.00 Videogenerátor

6.00 Népszerű muzsika
8.00 Hirek. Időjárás
8.05 Péter Planyavszki fel-vételeiből
9.05 Nagy magyar opera-énekesek
10.00 Hirek. Időjárás
10.05 Új Zenei Újság
10.35 A Szirtosz együttes népzenei felvételeiből
10.50 Szilágyi Domokos versei
11.05 Európa hangverseny-termeiből Közben:
11.40 Hírek. Időjárás
12.35 A Magyar Rádió Gyer-mekkórusa énekel
13.00 Hangok és visszhangok
13.10 Komolyzene
14.00 Hirek. Időjárás
14.05 Jubilate Deo!
15.00 Pillangókisasszony
16.00 Hirek. Időjárás
16.05 Társalgó (ism.)
16.55 Muzsikáló természet
17.00 Beethoven gordonka-zongoraszonátái
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Ebe Stignani operafel-vételeiből
18.28 így láttam Kodályt
19.00 Szemle (ism.)
19.35 Hangversenykülönle-gességek
20.37 Hirek. Időjárás
20.42 Tetten ért szavak (ism.)
20.57 Barokk kamarazene
21.20 Világhírű előadóművé-szek Liszt-felvételeiből
22.05 Rádiószínház 0.05 Világhírű zenekarok felvételeiből
MINT MAKÓ JERUZSÁLEMTŐL!
Az elmúlt héten szerda este zajlott le a fővá-rosban, az FTC Üllői úti sporttelepén a labdarúgó Magyar Kupa döntőjének visszavágó mérkőzése a Ferencváros és Szombathelyi Haladás csapatai kö-zött.
A tévé képernyőjéről kitűnt, hogy az összecsa-pás jócskán bővelkedett izgalmakban, de vissza-tetsző mozzanatokban is. Az utóbbiakat tenném szóvá, amelyek méltatlanok voltak az évszázados hagyományokkal rendelkező, egykor évtizedeken át világhírű* magyar labdarugósporthoz. No, de emlékezzünk csak:
- A Fradi szurkolók egy része jóval a rendes
játékidő befejezése előtt „előre ivott a medve bő-
rére": kupagyőztesnek titulálta imádott csapatát,
többen a magas kerítésen átugrálva behatoltak a
pálya szélére (ünnepelni), percekre megszakítva
ezzel a mérkőzést, amelyet a csupaszív vasi fiúk
az utolsó előtti percben kiegyenlítettek.
- Méltatlan volt a magyar foci élvonalához az
FTC játékosainak feltűnően gyenge erőnléte. A
találkozó hajrájában, de főleg a 2 x 15 perces hosszabbítás során a Fradi-játékosok zöme szinte vergődött a pályán, s kapkodták a levegőt.
- Alacsony színvonalú sportkultúrát takart az a
tény, hogy a 11-es rúgásokkal kiharcolt kupagyő-
zelem után az ifjú szurkolók egy túl lelkes cso-
portja szinte teljesen levetkőztetett néhány FTC
játékost.
— Mindezeknek betetőzése volt a kupagyőztes-
nek járó serleg és az érmek ünnepélyes átadása:
az OTSH és az MLSZ vezetői a VB-selejtezők
hajrájában alaposan „megégett" Puskás Öcsi szö-
vetségi kapitányt küldték a trófea átadásához, aki
szinte odalökte a vándorserleget a kanizsai szár-
mazású csapatkapitány, Keller Feri markába, a
nylon zacskóba csomagolt szalagos aranyérmekkel
együtt. Sajnos, még egy jó szóra sem tellett az
országos sportvezetéstói! Ejnye...
Ha ezt a Magyar Kupa ceremóniát összehason-lítjuk a nyugat-európai országok, elsősorban az angolok kupadöntőivel, olyan messze volt tőlük, mint Makó Jeruzsálemtől!...
Tihanyi István


JÚLIUSKERESKEDELMI g Cschgcry u, 8j2||
ÜZLETI AJÁNLATOK
A Zalai Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi üzleti címekkel áll az érdeklődők rendelkezésére a zalaegerszegi titkárságon (Kosztolányi u. 10. Tel./fax: 311-042), a nagykanizsai képviseleten, Csengery u. 82. Tel.: 313-040/1672, 93/310-121 Kálmánné). Az információk a Kamara tagjainak ingyenesek.
Nk-111 Eszéki (horvát) vállalat vásárolna nagy mennyiségben szódás-szifont különféle méretben (11 Edb). Nk-112 Egyesült Államokbeli New Yersey-i cég szeretné felvenni a kapcsolatot elosztó, nagykereskedő1 cégekkel.
Kínálatuk: bútor, bor, kárpitos szakmákban szükséges szerszámok, kellékek, anyagok.
Lakásberendezési cikkek: függöny, bútorhuzal, reluxa és szalagfüggönyök, plisszé rolók,
öntapadós tapéták és padlószőnyegek. Nk-113 Horváth cég ajánl különböző tengeri halakat, csigát, rákot. Mélyhűtött konzerv vagy élő állapotban is.
Kereskedő és feldolgozó cégek jelentkezését várják. Nk-114 Olasz cég vásárolna savanyú uborkát és cseresznyebefőttet.
(Uborka kis méretfl, méret szerint válogatva, 9,5 l-es üvegekbe. A cseresznyét 2,5 l-es kiszerelésben kérik.) Nk-115 Szállás- és irodaberendezések gyártásával foglalkozó német cég a következő termékeket importálná
Magyarországról: Fém és normál emeletes ágyak, fém öltözőszekrények, székek,
(egymásba rakható és irodai forgószékek), ágynemff (kék-fehér kockás).
Információ: NEMZETKÖZI DIVATVÁSÁR Budapest, 1993. augusztus 27-29.
9.00 Vadvilág (sorozat) 10.00 Akciósztárok 10.30 Mozgássérültek 11.00 Luxussportok 11.30 Barcelona 12.00 Sport a nagyvilágból 12.55 Hokibajnokság 13.30 Melléi / Röplabda 16.00 DSF-stúdió 17.00 Tánc 18.00 Autóverseny 19.00 Akciósztárok 19.30 Hírek
19.40 A hét sporteseményei 20.00 Tessék mosolyogni! 21.00 Sport a nagyvilágból 22.55 Hírek
23.00 Küzdősportmagazin 24.00 Vízisportok
10.00 Tour de Francé
10.30 Forma-1
11.00 Tenisz
13.00 Ökölvívás
14.00 Tour de Francé
14.30 Forma-1
17.00 Tour de Francé
18.00 Tenisz
19.30 Autó-motor sport
21.30 Tour de Francé
22.30 Forma-1
1PLUS
14.00 Szóváltás
14.45 Moszkvaiak Potsdam-ban
15.35 Európa-magazin
16.00 Orient-expressz (sor.)
17.00 Vasárnapi magazin
18.00 Hírek / Különlegessé-gek show-ja
18.40 Fury (sorozat)
19.10 Mese / A terroristák és a lelkész
20.00 Híradó
20.15 Potsdamra gondolok
21.15 Saar, 1993
22.15 Jazz

23.45 Madigan (filmsorozat)
9.00 Hírek
9.15 Vigyázat, kultúra! 10.15 Természetfilm (ism.) 11.00 Európa-stúdió 12.00 Pillantás a hétre 12.30 Tájékozódás 13.00 Hírek
13.10 „Arany" lányok (ism.) 13.35 Az az éjféli csók
(amerikai film)
Fsz.: Mario Lanza 15.30 Pippi Langstrumpf
(amerikai sorozat) 16.00 Az 1001 éjszaka meséi 16.15 Tiny Toon kalandjai
(sorozat)
Moziőrület
16.35 Nincs folytatás 17.00 Minihírek 17.10 Humberto cirkusz
(sorozat)
Mindörökké 18.00 Hírek 18.05 X-large 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
A sztár halála 19.30 Híradó / Sport 20.15 Oroszlánbarlang
(amerikai sorozat)
Fogfájás
21.15 Hétköznapi történet 22.05 Közelkép 22.35 Görög drámák 1.00 Hírek 1.05 1000mestermü
10.15 Az ezüst oroszlán bi-rodalmában (film) 11.45 Most vagy soha 12.30 Oldalpillantások 13.00 Haza, idegen otthon 13.30 Sport
18.00 Otthon az erdőben 18.30 Ausztria-kép 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó / Konfliktusok 20.15 Tetthely (sorozat) 21.50 Hírek, sport 22.00 Apának sikerül (sor.) 22.25 A nagy amerikai közle-kedési dugó (am. film) 24.00 Stromboli (olasz film)
5.30 Elza, a vadon szülötte
(ism.) 6.15 Lassie (am. sorozat)
Lottónyeremény 6.40 Bret Maverick (sorozat)
Megvilágítottak 7.25 Flipper (am. sorozat)
Flipper és a cápák
EETii Red River
(amerikai western) Fsz.: John Wayne
10.15 Pánik az Echo-parkban (amerikai film)
11.35 Hármak társasága (ism.)
12.00 Kezdeti nehézségek (ism.)
12.30 Roseanne (ism.)
13.00 Mozgó kórház (sor.) Urak és szolgák
13.30 A Mester (ism.)
14.25 Vadállatok birodalma (ism.)
15.15 Jane-nel történt
(amerikai filmvígjáték) Fsz: Doris Day, Jack Lemmon
fBTIii Túl sok tolvaj (amerikai krimi)
18.35 Matlock
(amerikai krimisorozat) Eltűnt szemtanú
19.30 Riporterek (sorozat)
20.00 Híradó
ETiTEI A nap birodalma (amerikai kalandfilm)
23.10 Horror-show (amerikai film) Az aprólékos nyomo-zás majd\' három évig tartott. Lucas McCar-thy többször volt élet-veszélyben, de nem ad-ta fel. Végre sikerült kézre kerítenie minden idők legveszedelme-sebb tömeggyilkosát, Klaus Jenket. A horror-nak a férfi halála sem vet véget...
0.45 Én, a kém (sorozat) Allan tizennégy éves 1.40 Hírek
WETii Cannabis
(német-francia-olasz krimi)
3.20 Hírek
3.30 Bret Maverick (ism.) 4.15 Hírek
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kánon-Szent Benedek
16.40 Ruszlán és Ludmilla Orosz mesefilm - 2. rész
17.50 Fekete Villám kalandjai Csapdába ejtve 25\'
18.15 Magyar évszázadok Unió Erdéllyel
18.35 Drágszéki derecskéi táncok
18.45 Hírek
19.00 Szép leányok, ne sírja-tok! Magyar zenés film
20.25 Budapest hangver-senytermeiből
21.10 Terep triatlon
21.25 Ahol kialszik a világ
21.40 Évforduló
5.55 Ketten az úton (ism.) 6.45 Popcornia (ism.) 7.15 Superboy (ism.) 7.45 Asztrodinók (sorozat)
Szuper-szaurusz
8.15 Folytassa, Kleo! (ism.)
10.00 A szeretet csak egy
szó (ism.)
12.00 A hegyek varázsa 12.30 A mindenható nyomá-ban 13.05 Keresztül a galaxison,
azután balra
(amerikai sci-fi sorozat)
Gördeszka-banda 13.35 Black, a fekete villám
(amerikai sorozat)
Az év lova
14.05 A Rock Island története ^^ (amerikai western) iram Csak egy célt ismertek
(amerikai zenés film) 17.35 Malibu vízi mentői
(amerikai sorozat)
Kutya a vízben 18.40 Halligalli 19.30 Szerencsekerék
Rendörakadémia II.
(amerikai filmvígjáték) 22.00 Beszélgetés 23.25 24 óra 23.55 így láttuk 24.00 Csak egy célt ismertek
(ism.) 1.50 Műsorismertetés
-121
m
mám
6.40 Napi műsorajánlat 6.45 Falutévé magazin 7.30 Hagyd aludni a mamát és a papát! Mosómacik Amerikai rajzfilmsorozat A szökevények 7.55 „így szól az Úr!" A Biblia üzenete 8.05 Hol-mi?-Ifjúságiszol-gáltató magazin 8.30 Vasárnapi turmix 10.55 Magyarország-Olasz-ország vízilabda-mér-kőzés - Közvetítés a Komjádi uszodából
12.0 Déli harangszó
12.1 Képújság
12.05 NBA kosárlabda baj-
noki döntő
íüliTii Egy kicsit másképp
13.45 Zürichi páncélterem NSZK tévéfilmsorozat
Az Adria kincsei
íEISEi Arthur C. Clarké titok-zatos világa Angol ismeretterjesztő dokumentumfilm XIII/12. rész: A titokzatos égbolt
15.05 Világló éjszaka
Tévéfilm (1972) 74\'
16.20 Örömhír - Az ortodox
egyház műsora
lEfflü Walt Disney bemutatja Balu kapitány kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat Füttyenhopp Jackson, a legenda
Szülök még mindig csapdában Amerikai filmsorozat Gumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat A keselyűk királynője (Ism.: hétfő, TV1 9.25)
18.25 Szerencsekerék
19.00 A Hét
20.00 Híradó
20.20 Telesport
20.25 Grammy-dij, 1993 III. rész Galócza
Énekes komédia két részben - A Katona Jó-zsef Színház előadása, felvételről (ism.) Juraj Ardonjak, nagy-birtokos - Újlaki Dé-nes, Ankica, a felesége - Básti Juli, Borisz Mozsbolt, földmérő -Máté Gábor, Tonka, a húga - Szirtes Ágnes, Miroszlay Frankics, Ar-donjak titkára - Szacs-vay László, Joszip Zel-jics, paraszt - Hollósi Frigyes
23.40 Közjáték
23.45 Telesport
17.30 A St. Louis-i lélek
Amerikai biográfia 129\' 19.45 Osterman-vikend
Am. bűnügyi film 98\' 21.30 Rémálom az Elm utcá-ban 2.-Am. horror 82\' 23.00 A földre pottyant férfi Angol sci-fi 133\'
7.00 Napra-forgó 8.00 Műsorismertetés 8.05 Juli-suli
11.20
2. rész 8.35 Videák 9.05 Gyerekeknek 9.40 Elektor kalandor 9.45 Visegrádi Palotajátékok Összefoglaló „Mily kedves a Te haj-lékod"
Az istentisztelet kánonja
iinn Ameddig a harang szól Erdélyi János és Zsig-mond Dezső sorozata Ötvöskónyi
12.00 Cigányzene a Király étteremből
12.15 Gazdaképző
Házigazda: Dr. Bálint György
12.45 SOrSok - Munkaválla-lók magazinja
13.25 K+P - (Kárpótlás és privatizáció)
13.45 Müsorelözetes - Idö-
Visegrádi Palotajátékok
A Toldi-verseny elöntője Forma-1 Brit Nagydíj Közvetítés Silverstone-
ból
íCTili] A Duna menti Folklór-fesztivál záró esemé-nyei
18.05 Delta
18.30 Visegrádi Palotajátékok
18.47 Vizipók csodapók
Magyar rajzfilmsorozat
A nagy kirándulás (ism.)
íEIili] Família Kft.
19.35 Költő, felelj! Döbrentei Kornél
19.40 Játék határok nélkül Gödöllő
20.00 Játék határok nélkül XI/3. rész: Svájc-Gö-döllö
YÍWÍW Egy igazi angol puccs Angol tévéfilmsorozat III/3. rész 51\' Harry Perkins - Ray Mcanally (Tordy Géza), Sir Percy Brown - Alán MacNaughton (Elekes Pál), Wainwright -Geoffrey Beevers (Rajho-na Ádám), Thompson-Keith Allén (Rátóti Zol-tán), Liz — Christine Ka-vanagh (Kovács Nóra), Sir Montague Kowals-ky - Oscar Quitak
22.11 Visegrádi Palotajátékok Összefoglaló a kétna-pos rendezvényről
_ TV Plusz _
12.05 20 ezer mérföld a ten-ger alatt
Amerikai rajzfilm 13.25 Légszennyezés-előre-jelzés, a sokoldalú ke-rámia
13.35 Mozaik-magazin 13.50 Florida - útifilm 14.00 Sportcsemegék 14.30 Acélvihar
Amerikai kalandfilm
t Dél-Zalai Üzemigazgatóság
8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040 Hibabejelentés: 311-442
- gázszolgáltatás - gázömlések elhárítása - gázkészülékek javítása - gázelosztó vezetékek tervezése, építése, üzembe helyezése - belső gázszerelések

ÁRUHÁZ
KANIZSA
IRODABÚTORT A KANIZSA DOMUSBÓLA Flair kertibútor-család egy fair ajánlat!
3 év garanciával kínálunk
- 10 fajta asztalt
\' - 11 féle széket
- napozóágyat, zsúrkocsit, lámpákat
- gyermekpútort
- virágládákat.
Képviselet: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tel./fax: 93/310-360
LEGYEN A PARTNERÜNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését,
adóbevallásának elkészítését,
- adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést,
belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást
-, oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196


A ROTARY Fúrási Kft. vállalja olaj-, gáz-, termálvíz-,
és vízkutak fúrását, kiképzését, javítását.
N«}»yknni/.sii, Erzsébcl fér 22.
Tel.: 93/313-140 Fax.: 93/310-155 Telex: 33-495
A COSINUS - Sooters
ÜZLETHÁZ
NAGYKANIZSA, FŐ U. 9.
Kanadai filmek,\' fotóalbumok, képtartók, keretek,
fényképezőgépek, műtermi fotók,
színes igazolványképek.
KANIZSA GYÜMÖLCSNEKTÁR
Nagykanizsa, Csengery út 90.
Telefon: 93/314-352 Fax: 93/311-015 Telex: 33257


Vásárláskor első útja vezessen a . DÉL-ZALAI ÁRUHÁZBA!
... mindent egy helyen megvásárolhat!
ÍJ
Várjuk kedves vásárlóinkat! ~
DÉL-ZALAI ÁRUHÁZ Nagykanizsa, Király u. 36.
NÁLUNK BIZTOSAN NYER HA RENDEL!
MUNKARUHÁZATI TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA TERMELŐI ÁRON!
SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
8800 NAGYKANIZSA
Tel.: 93/311-457 vagy 312-277
Fax: 93/310-279
KANIZSA
TREND KFT
KANIZSA Trend
az életre való bútorok gyártója.
Érdeklődésüket a 93/313-106-os telefonon, illetve személyesen a Nagykanizsa, Szemere u. 4, alatt az értékesítésnél várjuk.
A GRÁCIA ÜZLETHÁZBAN
tovább tart az AKCIÓS ÉRTÉKESÍTÉS!
ÚJABB MEGLEPETÉS:
mirelit árukat is kínálunk
tisztelt vevőinknek!


REKLÁMOK ELHELYEZÉSÉRE HELYET
BIZTOSÍTUNK
A NAGYKANIZSAI FEDETTVSZODÁBAN.
A DÍJAT MEGÁLLAPODÁS SZERINT
SZÁMOLJUK FEL.
Dél-Zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat
LEHET TÉL, LEHET TAVASZ, LEHET NYÁR,
NÁLUNK
LEGKEDVEZŐBB AZ ÁR!
wn
%,
KANIZSA
5 NFelelősségünk a mezőgazdaság és a falvak sorsáért
Nagy Tamás országgyűlési képviselő és agrárszövetségi pártelnök
sajtótájékoztatója
GYITABOR GYEREKEKNEK
Az Utcát járva, az ismeretségi körűnkben vagy - rosszabb esett-ben a saját bőrünkön tapasztaljuk, hogy mind több honfitársunk Küszködik túlsúllyal. Az i gondjaikon könnyítendő harmad ízben szervezte meg a kanimi korház gyermekosztályának szakem-bergárdája Önkormányzati támogatással a kövér gyerekek szün-idei táborát. A részt vevő hösz 7-44 éves gyerek két héten ke-resztül Ismerkedhetett az egészséges életmód néhol verejtékes, és akaraterőt próbáló rejtelmeivel. Ennek keretében reggel nyolctól délután négy óráig korántsem Unalmasán telték a kis gömböcök napjuk Uszodába, Httnes klubba jártuk, gyalogtúrákon vettek résst, s nogy még változatosabb legyen * program, rendszeresen totottak, tornásztak a Sétakertben, A kiadós mozgás mellett szak-szerűen összeállított, kalórjaszegény ételeket fogyasztottak, Ezek-ből * szülőknek a zárást megelőző csütörtökön kostolóval egybe, kötött bemutatót tartottak, A legnagyobb sikert a kefires zöldség* éá gytimöksSAláta mellett a gyümölcsös puding aratta. S hogy még Inkább megkönnyítsék a Családok dolgát, átadták nekik a táborban készült ételek receptjét. A pénteki zárónapon a gyerekek vidám műsorral, s pir kilóval könnyebbéit búcsúztak a tábortól. Néhányan közülük, hogy * ktfra eredményesebb legyen, már eWre Jelentkeztek a következő turnusra.
™ta Fotó; £rdei
Június 17-én, csütörtökön az Agrár- (miért nem mező?) szö-vetség megyei irodájában vára-kozván az újságírókra, Nagy Tamás, a Kiskunságban nem-rég döntő fölénnyel megválasz-tott országgyűlési követ vi-szontláthatta magát a falon díszíti színes plakáton. Az egyi-ken egymagában látható. A másikon - mögötte - már társ is akadt: Palotás János, a mil-liomos vállalkozó. Egyúttal ugyancsak országgyűlési képvi-selő. Vagyis: alakul az újabb, egyetemi színvonalú munkás-paraszt szövetség. Ehhez egyet-len mozzanat: a Palotás János jegyezte Köztársaság Párt épp az Agrárszövetség legvilágo-sabb fejeit kérte föl mezőgaz-dasági miheztartásának, alap-vetésének kidolgozására.
Vass Ferenccel, az Agrárszö-vetség megyei igazgatójával is szót váltottunk. Mezőgazdasági mérnök, régi szakember Zalá-ban. Az elmúlt évtizedek - fő-képp az utóbbi évek - tapasz-talatai mondatták vele: végre-va-lahára két olyan párt készülődik az országgyűlési képviselő-vá-lasztásokra, amelyek nem érzel-mi, eszmei, meg politikai, ha-nem célszerűségi-értelmi -mondhatni: emberközeli - ala-pon akarják kiráncigálni a mély mocsárból a nemzetgazdaság két - eddig erős - tartópillérét. Az ipart és a mezőgazdaságot. Ab-ból a fölismerésből kiindulva, hogy az ipar ekéje csakis a föl-deken kelendő, ahonnan a gyá-ros és a melós kenyere, meg friss lecsója is származik. Ez a gondolatkör alapja az új szövet-ségnek, amely természetesen piaci módon közelíti meg a köz-gazdasági követelményeket.
Abban is egyezik a két fiatal párt viszonylag fiatal első embe-rének és vezetőségének vélemé-nye, hogy az ország független-sége elsősorban gazdasági-köz-gazdasági önállóságán múlik és nem az ígérgetéseken. Ennek megteremtéséhez elsősorban észérvek és nem érzelmi elköte-lezettségek kellenek akár nyuga-ti, akár keleti irányba is. Ezután került sor a sajtótájékoztatóra, amelynek összefoglalása az aláb-biakban olvasható:
- Egyáltalán nem öröm az Ag-rárszövetség számára, hogy a ki-zsarolt, politikai érdekből tönk-revert mezőgazdaság kárvallot-jai, a megalázott parasztok -szövetkezeti tagok és magángaz-dák - ma már szükségből köze-lednek az Agrárszövetséghez -
kezdte a sajtótájékoztatót. Bár 1990 elején tették volna még nagyobb számban ezt; hitték volna, hogy szüksége van a községi társadalomnak egy kor-szerű parasztpártra, amely e ré-tegnek saját gyermeke, érdekei-nek természetes képviselője. Ak-kor ma talán nem volna a szö-vetkezetek kétharmada csőd-helyzetben, s azoknak is jelen-tős része felszámolás alatt. Nem ment volna tönkre három-százezer csőbehúzott magánvál-lalkozó, félmillió hektár - két megyényi - termőföld parlagon, s talán még mindig képes volna az ágazat arra a művészetre, amit 1991-ben és 1992-ben még megtett, nevezetesen, hogy 2,6, illetve 2,3 milliárd dollárnyi ex-portbevételével kigazdálkodta az ország külső adósságainak ka-matterhet.
- Eközben az ágazat viselte a
pénzromlás fékentartásának ter-
hét azon az áron, hogy időleges
fennmaradásához felélte saját
vagyonát.
- Dehát - úgy látszik - a kor-
mányszövetség életben tartása
nagy áldozatokat követel. Az
MDF-nek nem volt elég tartása
ahhoz, hogy a választáskor han-
goztatott agrártéziseihez tartsa
magát, s elfogadta a kisgazda
vezetők oktalan törekvését,
amely az újraépítkezést csak a
romokon tudja elképzelni, s a
követendő cél a harmincas évek
földbirtokosi agrárszerkezete -
vélekedett Nagy Tamás több
kérdésre válaszolva. - Az eddigi
kárpótlások a szövetkezeti tag-
ság tulajdona terhére, az átme-
neti törvénynek nevezett jogi
fércmunka, a módosítgatásuk, a
bizonytalanságban tartás és az
aszályos évek sorozata után Zsí-
ros Géza és társai szerint még
elengedhetetlen a szövetkezeti
törvény rosszízű módosításának
- többek között a csoportos le-
válás intézményének - kezdemé-
nyezése.
S a kormánykoalíció kénytelen a soronkívüliség elfogadására (két Szabó minisztere szavahihe-tőségének árán) is, mert a pót-költségvetés nélkülözhetetlen számára - fejtegette az újdonsült országgyűlési képviselő, s így folytatta:
- Ahogy a \'80-as években ha-
tározott előnyt élvezett az ipar
a mezőgazdaság rovására, \'90
óta ez az irányzat felfokozódott.
Emlékezzünk csak: Bod Péter
Ákos - egykori - ipari miniszter
ipari lobbizásra történő felszólí-
tására. Azóta ő - mint a Nem-
zeti Bank elnöke - az ipari szán-dékok pénzfedezetének garanciá-ja. Jó képességű s az ipar iránt ugyancsak elkötelezett szakem-ber követte őt a miniszteri szék-ben, aki azóta már pénzügy-miniszterként gondoskodik a -döntően még mindig állami -ipar talpontartásának költségve-tési áldozatvállalásáról, miköz-ben az új ipari miniszter képes-ségei és ágazata iránti elkötele-zettsége is messze felülmúlják az elmúlt három év három föld-művelésügyi miniszterének ebbé-li adottságait.
- Igazán szegényes gondolko-dásra vall a második legerősebb koalíciós párt részéről megelé-gedni az FM-tárcával úgy, hogy nem igényel legalább egy állam-titkári helyet a pénzügyben és az NGKM-ben. Külön elemzést igé-nyelhet, hogy kinek állt érdeké-
ben az FM-miniszteri székben szerény képességű férfiak egy-más utáni felsorakoztatása. A magyar mezőgazdaságéban biz-tosan nem.
A rendszerváltozást megelőző időszakban legjobb eredménye-ket elért ágazat szenvedte el a legnagyobb kárt az elmúlt három év felelőtlen gazdaságpolitikája következtében. Csődtömeg vár arra a kormányzati erőre, amely 1994 után ennek kezelésére, lé-pésről-lépésre való rendbetételé-re lesz hivatott. Mégis vállalni kell a feladatot - szögezte le -, mert apáink a taníttatásunkkal a mezőgazdaság jövőjének, a falu emberi környezetté fejlesztésé-nek és a paraszti méltóság meg-tartásának felelősségét is ránk ruházták. S ennél nem kisebb fe-lelősséggel tartozunk gyerme-keink jövője iránt is.
Indulunk hát az 1994-es vá-lasztáson, s kormányzati társ-tisztségre készülünk. Szakmai fejjel, szabadelvűén gondolkodó kormányszövetséggel számolunk, bár tisztességes együttműködést egyéb - szélsőségektől mentes -politikai pártokkal is elképzelhe-tőnek tartunk - mondotta Nagy Tamás befejezésül.
KANIZSA
A DIAKTABOR AZ ÉGBE MEGY?
- balatonmáriai anziksz
Nyár, napfény, vízpart, buli - mi kell még a jó vakáció-hoz? Mindez (egyelőre) rende-sen együtt van: a balatonmá-riai Ifjúsági Tábor elsó" nyara-lóitól hangos a környék, szí-nes, eleven a vízpart.
A Suhai Sándor vezette mi-ni üdülőcentrum hétköznapjai-ba pillanthattunk be az elmúlt héten: a szezon első fecskéi a zalaszentbalázsi iskola 80 ta-nulója, kiegészülve két kani-zsai suli 8-8 fős mikroküldött-ségével.
Az elmúlt évben is itt nya-
ralókat az emlékek visszacsa-logatták idén is, de ki tudja, hogy jövőre lesz-e újabb lehe-tőségük a balatonmáriai tábo-rozásra?
Ugyanis a helyzet már me-gint fokozódik...
A tavalyi szuper ellátás (há-romfogásos ebéd, süti, banán és társaik) idén miniatürizált menüvé zsugorodott. Vala-mennyire érthető is lenne a ta-karékoskodás - ha nem a mi gyerekeinkről lenne szó! Az infláció és egyéb nadrágszíj-összehúzó gazdasági intézke-
dések nyomán megszokhattuk volna, hogy örökérvényű a mondás: lesz még rosszabb. De ezek mellett olyan befolyá-soló tényezők is felmerülhet-nek, amelyek talán emberi hozzáállás függvényei is.
Mint megtudtuk, a kanizsai iskolák érdeklődése oly cse-kély, hogy a városkörnyéki diákok jelenléte nélkül a tá-borra egész nyáron át akár a Félházas Faházas tábla is ki-lógatható lenne. Például a Templom téri iskola mind-össze nyolc gyereket tudott
küldeni, ráadásul nevelő nél-kül. Talán a tanárok hozzáál-lásán is múlik, hogy egy-egy intézmény mekkora belső pro-pagandát fejt ki ez ügyben. Igaz, érthető az ő álláspontjuk is: végre fellélegezhetnek a ta-név végén, kell a regeneráló-dás, és gondolom, a nyári pluszmunka sincs túldotálva. Hogy a városi kulcsosgyerek ott legalább tíz napig felügye-let alatt van? Biztosított a rendszeres, napi ötszöri étke-zése? Viszonylag olcsó? Az önkormányzat napi 75 Ft/g^ye-rek hozzájárulást adott? Úgy látszik ez nem minden...
Gond csupán a tábor szabad belterületének méretével van, ugyanis az sportolásra nem igazán alkalmas. ■ A falun élő gyermek vaká-

Tanárportré:

CSALÓDÁSOKPASCHAL
RANAGUAN
Tanárportré sorozatunkat Paschal Ranaguannal, a Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola ír származású, angol vendégta-nárjával folytatjuk. Paschal Ranaguan fiatal, jókedélyű, de kissé szigorú angol nyelvtanár. Arra a kérdésemre, hogy miért ezt a pályát választotta, így felelt:
- Nem én választottam a tanítást, hanem a tanítás választott
engem. Szeretek foglalkozni a gyerekekkel, és az összes munka
közül ez tetszett a legjobban, s csak ehhez értettem.
- Mennyire volt más a tanárjaival a kapcsolata, mint most
az ön kapcsolata a diákjaival?
- Nagyon különbözik a magyarországi tanár-diák kapcsolat-
tól. Nálunk nagyon szigorúak voltak a követelmények, Írország-
ban „ exportra" képeznek minket, arra, hogy külföldön tanítsunk.
Szigorúan tanítottak, mert tudták, ha külföldön akarok dolgozni,
akkor nagy tudás kell hozzá. Szinte belémverték, de hatásos
volt a módszer. Most már másképp tanítanak, és nem lehet
összehasonlítani a két módot. Engem szigorúbban kezeltek, mert
balkezes vagyok, s ebből sok problémám volt. Az anyukám is
az, de öt átnevelték a jobb kéz használatára, engem viszont
nem. Hogy milyen a kapcsolatom a diákjaimmal? Elég jó. Ez
előtt tanítottam Franciaországban felnőtteket, Angliában diáko-
kat. Azt tapasztaltam, hogy néha nagyon messze kell kerülni
tőlük, de ennek ellenére közel érzem magamat hozzájuk. Komo-
lyan kell venni a tanítást, s mind a két félnek kell ismernie a
saját szerepét. A többi tanár véleménye szerint szigorú vagyok,
de Angliában még szigorúbb voltam, mert ott sokkal lázadóbbak
a tanulók, mint itt.
- Mivel szeret foglalkozni szabadidejében?
- Olvasni és a politikáról, történelemről írni.
- Mikor érkezett Magyarországra?
- Április 14-én érkeztem, bár nem tudtam mit várjak, de
megmondhatom, hogy kellemesen csalódtam. Van néhány ma-
gyar barátom Franciaországban, a magyar emberek boldogok
magukban, így én is jól érzem magamat itt. Nemsokára - június
27-én - elmegyek, de szeretnék visszajönni, csak ez még nincs
eldöntve.
- Mivel tudna elbúcsúzni a diákjaitól?
- Nem kell mindent elhinni, amit az újságok írnak. De ko-
molyan: légy őszinte önmagádhoz és vigyázz magadra!
(A cikk megírásában, mint tolmács, Dömötör Balázs segített!)
Balogh Eszter
Szorongva állsz a folyo-són, homlokodon gyöngyö-zik a verejték, talán még né-hány könnycsepp is megcsil-lan a szemedben a félelem-től. Mindjárt sorrakerülsz! Most jött ki egy áldozat meggyötörve. Vajon mi fog történni? Megtudja, hogy az ügye reménytelen. Már be sem mersz menni, reszketsz, mi lesz, ha te is így jársz!
Kiszól érted a vizsgáztató, bemész és elkezdesz az álta-lad kiválasztott idegen nyel-ven társalogni velük. Ők vagy biztatólag mosolyognak rád (hogy azután nagyot
A Városfejlesztési Bizottság Jancsi György elnökletével leg-utóbb június 21-én tartotta soros ülését, amelyen jelen volt a városi főépítész és a TEFO képviselője is.
A bizottság tagjai térképvázla-tok fölé hajolva hosszasan tárgyal-ták a parkolók, garázsok és üzlet-helyiségek jövőbeni kialakításának lehetőségeit, amelynek kidolgozá-sával az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal megbízásá-ból három helyi kft. foglalkozott.
A Stílus Épülettervező és Lebo-nyolító KFT. a közművekkel tör-tént egyeztetés után a Berzsenyi-lakótelep északi hátsó oldalán ga-rázssort, a 10 emeletes lakóépület mellett gépjárműparkolókat, a
koppanhass), vagy rém unal-mas képet vágnak (így még az életkedved is elmegy). De te csak lelkesen mesélsz, hátha. Csak ez motoszkál a fejedben: „Sikerülnie kell!" Csak nyúznak, nyúznak és küzdesz, nem adod fel. Köz-ben még az időérzékedet is elveszíted, fel sem tűnik, hogy már fél órája beszélsz. Aztán húzhatsz egy képet, mondván, a te kezed szeren-cséjétől függ a siker. Majd jön a rettegett párbeszéd és VÉGE.
Kint még mindig nem ol-dódtak fel, mert az ered-
nyugati oldalon is parkolókat, a délkeleti részen garázsokat és üz-lethelyiségeket, a Huszti téren pe-dig garázsokat vél megvalósítható-nak. Az Űrhajós utca északi olda= Ián a TUNGSRAM Rt. keleti te-lekhatára mellett, s a Garay utca északi oldalán további garázsok és parkolók alakíthatók ki.
A Kanizsaterv KFT. szerint a 7-es főközlekedési út mentén, az Autójavító KFT.-vei és a benzin -kúttal szembeni területen gará-zsok, kijelölt parkolók és üzlethe-lyiségek létesítésére lát lehetősé-get - védőfásítással és többfunk-ciós beépítési lehetőséggel. A Honvéd és Kisberki utcák közötti magántelkeken - a tulajdonosok esetleges beleegyezésével - gará-
vm. mm * KANIZSA ] %*l

A XX. század magyar sorskérdései
A Nagykanizsáért-Délnyugat-Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma és a mellette létrehozott szervezőbizottság rendezésében július 9-19. között Nagykanizsán első ízben kerül sor az Identitás Szabad-egyetemre. A részletes programot a következőkben ismertetjük:
ciója - már a többgenerációs családok miatt is - a \'jó leve-gőn, természetközeiben köny-nyebben megoldható, mégis inkább ó"k jelentkeznek szerve-zett üdültetésre, nem a beton-dzsungel légzéskárosult, állan-dó stresszben éld emberpalán-tái. Vagy talán ez sem csak a gyerekek szándékain múlik? Egy tábor örök emlék marad - évtizedek múltán is lehet nosztalgiázni - annak, aki egyáltalán eljut ilyen helyre. Az idei első turnus gyermekei a kisebb adag kaján kívül nem szenvednek hiányt semmiben: napi kétszeri fürdés a még nem lestrapált Balatonban, mindenesti disco, sétahajós ki-rándulás Keszthelyre, ahol a Balaton Múzeum és a Feste-tics Kastély sem maradhatott
meny...! Nyílik az ajtó. A vizsgáztató mosolyogva kivi-harzik. Benned megmozdul valami, a szíved nagyot dob-ban: Talán! Mi történik? Meghallod ezeket a szavakat: „Sajnálom, nem sikerült!" Ha van egy kis szerencséd, még meg is mondják, hogy miért. De neked mindegy, mert már úgysem értesz semmit. Zúg a fejed, potyognak a könnyeid és\' úgy érzed, a nyelvvizsgá-val neked is véged. Miért? Tíz év alatt nem tudtad elsa-játítani ilyen fokon a nyelvet, vagy nem vagy nekik elég ■ szimpatikus, de az is lehet, hogy egyszerűen ilyen napjuk van. De a biztos csak az, kénytelen vagy mégegyszer | megpróbálni és nagyon jól
zsok építhetők. A Kossuth téren -a tűzoltó laktanya körzetében -néhány garázs és parkoló alakítha-tó ki. Az Ady Endre út nyugati oldalának jelentős részén, a zöld-területek helyén számos parkolót lehetne megvalósítani, a MÁV NTE sportmunkacsarnokáról észak-nyugatra eső területen pedig gará-zsok építhetők. A kft. lehetőséget lát még az Erdész utca 17-21. sz. lakóházak mögött két garázssor, az Erdész utcától délre lévő, az egykori Volán-Dózsa sporttelepre vezető bekötőút északi oldalán is garázsok építését. A Hermán Ottó utca körzetében, annak északi ol-dalán lévő magántelkeken - tulaj-donosi beleegyezéssel - garázsok alakíthatók ki.
Az Archana KFT. a keleti vá-rosrészben mérte fel a lehetősége-ket, így a Teleki-Rózsa-Hevesi utak által határolt területen szá-mos garázs és parkoló, az Attila utca és a 7-es főközlekedési út között garázsok, a Teleki út és a Platán sor között parkolók és ga-rázsok, a Kazanlak körút és a
ki a programból. Az éppen itt zajló Balaton Fesztivál kultu-rális programkínálata a város-ba csalogatta a külföldi turis-tákat, a belváros, a bazársor már hangos, de a vállalkozók egyre többet gondolnak a (f)élelem bérére: idén megint kevesebb lesz a vendég... Az „aki mer, az nyer" igazságtar-talmának felülvizsgálata szük-séges, legyen szó oktatásról, kultúráról, táboroztatásról.
A vakációzó gyerekek vi-szont önfeledtebben örülhet-nek: nyár van, bezárt a suli, jó meleg a Balaton vize, a banda ötlettára pedig egyelőre kifogyhatatlan.
De elmondhatják-e mégegy-szer, hogy: JÖVŐRE, VELE-TEK, UGYANITT (?)! L. I.
fog jönni nekik a pénzed. Ha annyira rossz lettél volna, nem 2-3 ponton csúsztál vol-na el. Lehet, hogy nem volt szerencséd. Elmész mégegy-szer, mégegyszer és mégegy-szer... Csak sikerül egyszer, de lehet, hogy a sikertelensé-gek felhalmozódnak benned és nem jön össze. De ne add fel! Egyszer csak te leszel a SZERENCSÉS! Mi ez tulaj-donképpen: itt a piros, hol a piros, lutri vagy lottó? Nem lenne igazságosabb, ha csak a megfelelt nyelvvizsgákért fizetnénk? Na, akkor meg mindenkinek meglenne, mert hát az érdek az érdek, és ma-napság ki nem vadászik a pénzre. ÖRDÖGI KÖR!
Sebestyén Nikoletta
Zemplén út mentén garászok és parkolók, a Városkapu körút men-tén parkolók, a Zemplén Gy. út és a 7-es főközlekedési út közötti lakótömbben üzlethelyiségek, par-kolók és garázsok létesülhetnek.
Mivel a város általános rende-zési tervei a vázolt elképzeléseket nem tartalmazzák, ezért az önkor-mányzat jóváhagyása után az ÁRT-t ennek szellemében módosí-tani szükséges.
A bizottság többszöri halasztás után napirendre vette - Berczeli Emília városi főépítész előterjesz-tésében, belvárosi, színes fotókkal illusztrálva - az utcai homlokzatok városképi védelmével kapcsolatos témát, valamint megtárgyalta a rek-lámfeliratok, portálok, telefonfülkék elhelyezésének ügyét. A részletekre szükség esetén visszatérnek.
Az ülés végén Krémer József bizottsági tag - az egyre jobban elharapódzó szabálytalanságok megfékezésére - javaslatot tett a városi építésrendészet megalakítá-sára.
(tih-i)
Július 9.
A résztvevők fogadása, elhelye-zése szálláshelyükön. Július 10.
9.00 óra: Ünnepélyes megnyitó a Batthyány Lajos Gimnáziumban, a szabadegyetem központjában.
10.30 óra: Lezsák Sándor költő előadása „A nemzet kisközössé-gei" címmel.
Délután: városnézés.
20.45 óra: Irodalmi kávéház a Batthyány-gimnáziumban (diaké-pek Erdélyből, daltanulás). Július 11.
9.00 óra: Turczel Lajos, a Po-zsonyi Egyetem nyugalmazott tan-székvezető professzorának előadá-sa „A magyar lakosság nemzetisé-gi helyzetének sajátosságai az I. Szlovák Köztársaságban" címmel.
11.00 óra: Dobos László író (Pozsony) előadása „A Kárpát-me-dencei együttélés gondjai" cím-mel.
14.00 órától: Népi kismestersé-gek (csuhébaba-, lószőr-ékszerké-szítés, gyöngyszövés és -fűzés, fa-faragás, nemezelés) elsajátítása keszthelyi népművészek és Polai Lászlóné (Nagykanizsa) vezetésé-vel a Batthyány-gimnáziumban.
Sportdélután (fürdőzés, úszás, tenisz, lovaglás — szabadon vá-lasztva).
20.45 óra: Irodalmi Kávéház (Mohai Gábor tévé- és rádióbe-mondó előadói estje). Július 12.
9.00 óra: Beké Sándor, a Ko-máromi Jókai Színház igazgatójá-nak előadása „A színház szerepe a magyarságtudat kialakításában, fejlesztésében" címmel.
10.15 óra: Kulin Ferenc törté-nész (Budapest) előadása „A nem-zeti és személyi identitástudat összefüggései" címmel.
11.45 óra: Pap Gábor művé-szettörténész (Debrecen) előadása „A nemzeti és személyi identitás-tudat összefüggései" címmel.
11.45 óra: Pap Gábor művé-szettörténész (Debrecen) előadása „A Szent Korona története" cím-mel.
12.30 óra: Kustár Zsuzsa festő-művész (Nagykanizsa) kiállításá-nak megnyitása a Batthyány-gim-náziumban.
14.00 órától: Népi kismestersé-gek elsajátítása és sportdélután. •
20.45 óra: Irodalmi Kávéház (Felvidéki magyarok estje, a Ko-máromi Jókai Színház művészei-nek szereplésével).
Július 13.
8.45 óra: Rózsás János író (Nagykanizsa) előadása „Magya-rok a Gulag kényszermunka tábo-raiban" címmel.
10.15 óra: Szakolczay Lajos irodalomtörténész (Nagykanizsa-Budapest) előadása „A nyugati magyar irodalom" címmel.
11.30 óra: Entz Géza államtit-kár, a Határon Túli Magyarok Hi-vatala elnökének előadása „Ki-sebbségek és az anyaország" cím-mel.
14.00 órától: Népi kismestersé-gek elsajátítása és sportdélután.
20.45 óra: Irodalmi Kávéház (Faragó Laura dalénekes előadói estje).
. Július 14.
9.00 óra: Czine Mihály iroda-lomtörténész, egyetemi tanár (Bu-dapest) előadása „A népi gondolat története" címmel.
10.15 óra: Makovecz Imre épí-tész (Budapest) előadása „Az or-ganikus magyar építészet" címmel.
11.45 óra: Fábián Ernő művé-szettörténész (Kovászna) előadása „A nemzeti identitástudat helyi változatai" címmel.
14.00 órától: Népi kismestersé-gek elsajátítása és sportdélután.
20.45 óra: Irodalmi Kávéház (az Igricek Együttes és a kanizsai él-vonalbeli versmondók műsora). Július 15.
Egésznapos kirándulás: autó-busszal Nagykanizsa-Budafa, kis-vonattal Csömödér-Páka, gyalogtú-ra Budafára az arborétumhoz, in-nen vissza autóbusszal Nagykani-zsára.
Július 16.
9.00-11.00 óra: Szabadidő
11.00 óra: Duray Miklós poli-tológus (Pozsony) előadása „A társnemzeti elképzelés: új távlat a kulturálisan egyetemes, de politi-kailag szétdarabolt magyarság szá-mára".
14.00 órától: sportdélután és szabadidőprogram, valamint film-vetítés „Én is jártam Isonzónál" címmel.
20.45 óra: Irodalmi Kávéház (az Igricek együttes és a kanizsai él-vonalbeli versmondók műsora). Július 17.
9.00 óra: Gazda József irodal-már (Kovászna) előadása „A moldvai csángóság az erőszakos beolvasztás útján" címmel.
11.00 óra: Fodó Sándor politi-kus (Kárpátalja) előadása.
14.00 órától: „Magyarok" című film vetítése és sportdéluán.
20.4S óra; Irodalmi Kávéház (szlovéniai magyarok estje). Július 18.
9.00 óra: Andrásfalvy Bertalan egyetemi tanár (Budapest) előadá-sa.
10.15 óra: Fejtő Ferenc író (Pá-rizs) előadása „A közép-európai együttműködés kilátásai" címmel.
12.00 óra: Záróünnepség. Okle-velek átadása.
14.00 órától: Sportdélután.
20.45 óra: Irodalmi Kávéház (búcsúest, táncház a Patkó Bandá-val).
Július 19.
A résztvevők hazautazása.
KANIZSA
LÉNYEGES

JULES RENARD ÉS FOS.1- SZIGETEK Hos OSZT BE FÍRFINÉV PA\'RTFPGÓ L/S NEM
JÓ TAMAC5A - VAS.I HELYSÉG
F^\'TTART.
A\'SVA\'NV FORD.
ts)ÉVELO KÖZÖNYÖS &E\' VA\'LIK NEWTON WSZKVA PA\'ROS B FÉL SAJT!
BECE\'ZETT
GREGORV
VE6LE&E-MTETT
AKNÁK
/A JEL-ZETT SO- — ■\'7
► V A
HORIZONT BEC5MÉ- ■ *
JÚLIA
VÁROSARELMERI KAI SCI-FI -IRO KAMERUNI ÁLO&. FOCISTA


ISAAC/


AZONOSAK

HADARLAK AZ ENSZ MUNKA- PORCI^Z
\'EST


LÓ5IZ-TATA\'S
ÜGYI &ZERVE
ME&YEI HELYSÉ&


L KALCIUM KUTRICA GÖRŐS BET. ERES !MEVELÓS
RA\'&CSA\'-
KIS LAK PL. A GA\'TON

KUTATÓ /&YÖR&Y/A\'LLAM
NDIAN TÖRZS

OSZTR., O- V SILE.AK „ 1 JŐVENDŐ-
UTO
AS.Z GK-J.


NEM A\'LL
RÉSZE1
GYIPT.
NÖVEUY

SZILA\'R-
DAN.. BA&A /MESEHŐS/
KALEHDA 5 V NŐ /ÉVA? HIDR.,BE-RILLIUM PANASZ SZAVA1
RIUM

HOTELi
MUNKAHE-LYI „BANK"

RÉSZBEN
ÉLDEGÉL!KECSKE - AVI6N0N FOLYÓJA - TÚLCSOR DUL V KETTŐS
S.POR1 EGYLE\'.


AMERI-CIUMA\'BEL EGY-NEMŰ 6ET.

BETŰ
TÉLEN - —v SIVATAGI VXMDOR-PA\'SZTOR
ESEDL


FÉL ÖL!

KES MUNKA A ^ ■ ITTRIUM -


Beküldési határidd: július 9.
Lapunk 25. számában mégjelent keresztrejtvény helyes megfej-tése: Költészetnek azt nevezzük, ami nem ér ki a széléig a könyvben.
A sorsoláson Kománovics István, Mező József, Major György és Szabadi Sándorné kanizsai olvasóink nyertek könyvjutalmat vagy negyedéves Kanizsa újság előfizetést, melyet szerkesztő-ségünkben vehetnek át.
HU-MOR-ZSAK
Egy nap alatt sikerült leadnom 80 felesleges kilót mondja Kovács a legjobb barátjának. Ez lehetetlen. Hogy csináltad? Tegnap váltam el a feleségemtől.
Receptötlet
MUSTÁKOS SALÁTA
HOZZÁVALÓK: 4 mitytt 3 /*} sahtta, ájhagymn, % evőkanál mustár, ugyanennyi nap" raforgóotai, petrezselyem zQMje* s4t vstpetnyi ?»-kor,
A mustárt csipetnyi só-val és cukorral* valamint az olajjal simára kever* jük. Hozzáadjuk az apróra vágóií hagymát és a petrezselyem zöldjét
is, 4 salátát alapos mo-sás után lecsurgatjak és a fejeket apró csíkokra vágjuk, A folvágott salá-tát a mustáros masszá-
juk. Karikára vágott ke-mény tojással díszítjük.
Lehűtve fogyaíwtjiuk, Hirtelensüttekhez, vese-pecsenyéhez, esetleg rán-tott gombához adjuk sa-látaként.
ERDÖGÉP KANIZSA KFT.
Nagykanizsa, Huszti tér 5.
MŰSZAKI BOLT
NYITVA: hétfőtől péntekig 8.00-17.00 óráig
ALKATRÉSZEK EURÓPAI ÉS
JAPÁN AUTÓKHOZ
IFA-BARKAS alkatrészek
kedvező áron!
inx JftUtK a. KANIZSA


KERTBARÁTOKNAK
Horoszkóp
a 28. hétre
AZ ÉLETTÁRS BOSSZÚJA
Szabadföldön a szálaspa-lántaként ültetett paradicsom érése hamarosan kezdődik. Miután leszedtük a tövekről az érett terméseket, 30-40 mm vízzel öntözzük meg a növényünket.
A paprika meghálálja, ha négyzetméterenként 1,5 dkg pétisó és 0,7 dkg szuperfosz-fát fejtrágyát adunk, amit alaposan öntözzünk be. 40-50 mm vizet kíván a tojás-gyümölccsel egyetemben.
A görögdinnyére is figyel-jünk, indáit 30 cm-enként rá-dobott földdel rögzítsük.
Július elején folytathatjuk a másodtermesztésű fejes-, kel- és vöröskáposzta palán-táinak a kiültetését.
A zöldbab is érik már. He-tente szedjük a hüvelyeket, majd 25 mm vízzel öntöz-zünk, s naponta frissítsük 4-8 mm vízzel.
A közepes tenyészidejű sárgarépa fajtákat most vet-hetjük az idén utoljára. A fővetésűeket szedhetjük már, 20-25 mm vízzel öntözzük meg és talajukat porhanyít-
Nagykanizsa vonzáskörzetében sajnos változatlanul gyakoriak a pincebetörések, hétvégi hajlékok fosztogatásai. Az éj leple alatt a sandi öreghegyen négy pincét tör-tek fel, a Zalaújlak környéki Ru-zsoma hegyen pedig egy pincében jártak hívatlan látogatók, egy haj-lékba pedig megpróbáltak behatol-ni. A bűnözők tetemes károkat okoztak a tulajdonosoknak.
Mint a következő eset is bizo-nyítja, az utak mentén állandóan ott cirkálnak a gyanús egyének. Miklósfa és Liszó közötti út mellé leállított pótkocsiról - ismeretlen tettesek - leszerelték a kerekeket, miáltal körülbelül ötvenezer forint kár keletkezett.
Temetések, illetve temetőlátoga-tások ideje alatt, felettébb ajánlatos vigyázni a járművekre. A becsehe-lyi temető mellett parkoló egyik személygépkocsit kinyitották és a járműből személyi okmányokat, va-lamint ötezer forintot loptak.
Nagykanizsán a Berzsenyi út 2/a. szám alatti ház előtt, két fia-talkorú fiú, hét személygépkocsi-ról a visszapillantó tükröket letör-te, amolyan ráadásként pedig or-
suk. A 4-5 leveles másodve-tést 5-6 cm tőtávolságra egyeljük.
Őszi fogyasztásra, téli el-tartásra a fölszabadult ágya-sokba most már vethetjük a céklát 30 cm sortávolságra és 2-3 cm mélyre.
Gyümölcsös kertünkben az egy- és kétéves szamócatö-vekről szedjük le az újonnan fejlődött indanövényeket. Ezek ugyanis visszavetik a növényeket a fejlődésben. A megszüntetett szamócaágyá-sok helyét alaposan ássuk föl és négyzetméterenként 10 dkg-nyi vegyes hatóanya-gú műtrágyát munkáljunk a talajba.
A virágoskertünkben fi-gyeljünk a dáliákra. A ma-gas termetű dáliák akkor hoznak hosszú virágszárat és szép virágot, ha az elő-retörő oldalhajtásokat szor-galmasan kitörjük. Egy nö-vényen 2-3 főhajtást és egy száron csak egy bimbót en-gedjünk kifejlődni. A tőből előretörő hajtásokat termé-szetesen hagyjuk meg, rajtuk
dítoztak, garázda magatartást tanú-sítottak. A rendőrség a magukról megfeledkezett fiatalokat előállí-totta.
A határőrségtől érkezett a beje-lentés a rendőrségre: a murake-resztúri vasútállomáson elfogtak két román állampolgárt, akik az egyik vasúti kocsiban elbújva akartak Horvátországba szökni.
A napokban érkezett a bejelen-tés a rendőrségre: Nagykanizsán az egyik férfit a fia annyira meg-verte, hogy az apa nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülést (bor* datörést) szenvedett.
Az egykori élettárs bosszúja -címet is adhatnánk a következő történetnek. Nagykanizsán, az egyik férfi lakásába bement volt élettársa, két férfi és egy nő kí-séretében. A hívatlan látogatók féktelen dühükben megrongálták a berendezési tárgyakat. Még sze-rencse, hogy nem a lakástulajdo-noson próbálták levezetni felgyü-lemlett feszültségüket...
Különösen a nyári vakáció ideje alatt, megannyi veszélyforrás le-selkedik a gyerekekre, amikre ér-demes idejekorán felhívni a fi-
fejlődnek majd a későbbi vi-rágok.
A kisvirágú, apró termetű dáliák gyorsabban fejleszte-nek új virágokat, ha az el-nyílottakat rendszeresen le-csípjük és eltávolítjuk. Ezek oldalhajtásait hagyjuk meg.
A krizantémot visszacsí-péssel késztetjük elágazásra, amint a hajtások végein a bimbók mutatkoznak, a hón-aljaktól előtörő kis hajtáso-
Heti teendők a kertben
kat a tenyészidő folyamán ki kell törni. így kapunk a meghagyott hajtásvégeken szép virágot. A nagyvirágú fajtájúakon 2-3 hajtást és azokon virágot is nevelhe-tünk, az apróbb virágúakat pedig többszöri visszacsípés-sel ágaztatjuk el. A krizan-tém tápanyagot is bőven igé-nyel. Hetente egyszer Wu-xállal lombtrágyázzuk.
Á. Kartai Csilla
gyelmüket. Az alábbiakban meg-említünk néhány ilyen jótanácsot.
A kisebb gyerekeket - különö-sen a szabadban, erdőben, vízpar-ton - egyetlen pillanatra sem sza-bad felügyelet nélkül hagyni. Be-vásárlás közben, forgalmasabb he-lyeken, ugyancsak állandóan szemmel kell tartani őket, hiszen egy óvatlan pillanatban elcsatan-golhatnak. Előfordult már olyan eset, hogy a szülők rövid időre ki-száltak a kocsiból, egyedül hagy-ták hatéves gyermeküket az autó-ban. Mire visszatérlek, nebuléjuk sírva újságolta: egy ismeretlen bá-csi hirtelen benyúlt a kocsiba és elemelte a fényképezőgépet...
A gyerekeknek el kell magya-rázni, hogy ismertlen személyektől nem szabad ajándékot, édességet elfogadnil Még véletlen se fogad-janak el olyan meghívást, amikor valaki .jóindulatúan" sétakocsiká-zásra invitálja őket.
A gyerek ismeretlen személyek-nek ne árulja el, hogy egyedül van a lakásban. Inkább mondja azt: „Apu éppen fürdik, most nem tu-dom idehívni..."
(Völgyi)
Kos: III. 21-IV. 20.

Te aztán egy pillanatig sem habozol, ha egy szép boka, váll előbukkan a cinkos szél jóvoltából, máris in-dulsz a vonzóan izgalmas vadász-zsákmány után. Vigyázz, könnyen válhat a vadászból vadl
Bika: IV. 21-V. 20.

Ha naphosszat csak az anyagi gondokon gyöt-rődsz, soha nem leszel ké-pes egyről a kettőre lépni. Ne zúdftsd elkeseredésed családtag-jaidra, nekik is van bajuk elég!
Ikrek: V. 21-VI. 21.
I Időnként észre kellene ven-ned az élet derűsebb olda-lait is! A veled együtt élők 1 emellett kellően favorizál-nák, ha nem változtatnád szerte ha-gyott holmijaiddal a lakást kataszt-rófa sújtotta területté.
Rák: VI. 22-VII. 22.
i Boldog szülinapot kedves Ráki Ne élj vissza család-tagjaid szeretetével I Önfe-I jűségeddel, ami már-már a fafejilség határát súrolja, gyakran te-szed próbára a türelmüket.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 22.
, Az antikvárium beváltja a hozzáfűzött reményeket és eltöltheted végre jól meg-I érdemelt nyári szabad-ságodat. Nem árt, ha sokat lubic-kolsz - jó borogatás szívügyekre.
Szűz: VIII. 23-IX. 23.

Ennyit az ártatlanságról. Alaposan meglepted isme-rőseidet, de odase neki. A gondok csak akkor kezdőd-nek, ha ezután nem adsz
már a szavukra.
Mérleg: IX. 2+-X. 23.
Szép, szép, amit eddig csi-náltál, de valami nem hagy nyugodni. Változtatni kéne, de nem érzed magad elég
merésznek hozzá. Pedig tudhatnád:
bátraké a szerencse!
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Ez a fajta vonzódás az ok-kult dolgokhoz szinte már beteges. Súlyos közlekedési balesetet előzhetsz meg, ha
legközelebb nem teszel 180 fokos
fordulatot egy bármilyen(I) macska
láttán.
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Smucigságod vérlázító, s ezen felsőbbrendűségi tuda-tod csak ront. Bírd meg-emészteni a tényt: a fiókak felnőttek. Engedd repülni őket!
Bak: XII. 23-1. 20.,
Előszeretettel csinálsz bo-londot - puszta szórakozás- ffláSOfebál; §267611-cséd, hogy simulékonysá-
goddal képes vagy ellensúlyozni ezt.
Érzelmi döntéseiddel vigyázz!
Vízöntő: I. 21-11. 20.
Gondok lesznek a házi pénzügyi mérleggel, ha a fizetésed továbbra is ilyen tempóban folyik ki a keze-id közül. Ne hallgass követelőző vá-gyaidra! Jól jön majd sokadikán az a „Bélás".
Halak: II. 21-111. 20.
A szende álarc mögött mi-lyen arc bujkál? Nem hal-lottál arról, hogy jobb meg-tenni és azt megbánni, mint nem megtenni és azt megbánni?!
30 1 KANIZSASPORT
SPORT
SPORTSZIGORÚ ITELET
„Padlóra" került az olajosok irányítója, aki ötéves eltiltást kapott
(Erdei András felvétele)
•"izetközi versenyek rí és levegőben
^ Futószalagon^
- Mátyás végre a vá-
logatottban! A kanizsaiak
sajátnevelésű játékosa,
Mátyás Auguszta, aki az
utóbbi években már a Du-
naferr SE csapatát erősíti,
végre bemutatkozott a ma-
gyar felnó"tt válogatottban.
A kitűnő" átlövőt már
évekkel ezelőtt szerepel-
tetni kellett volna címeres
mezben, ám a kézilabda
kapitány, Laurencz László
„elképzeléseibe" nem fért
bele az NB l-es gólkirály-
nő Guszta! Most, az Uk-
rajna elleni EB-selejtezőn
végre elfoglalta helyét a
válogatottban, amelyen
mint cserejátékos reme-
kelt, 7 góllal járult hozzá
a minimális győzelemhez,
s a szakírók által kiemelt
két játékos közül az egyik
Guszta volt. Gratulálunk!
- Kanizsai érmesek.
Szombathelyen tizedik al-
kalommal bonyolították le
a mozgássérült sportolók
nemzetközi versenyét,
amelyen nyolc külföldi és
tíz hazai klub képviseltet-
te magát, köztük a kani-
zsaiak, akik közül a kö-
vetkezők szerepeltek a
legjobban. Asztalitenisz
sportágban, a nők mező-
nyében Kopár a pécsi Do-
bossal az oldalán meg-
nyerte a páros versenyt,
míg az atléták közül Vi-
rovecz László diszkoszban
első, súlylökésben máso-
dik helyen végzett és re-
mekelt Jósvai Tamás, aki
100 m síkfutásban és tá-
volugrásban is az első he-
lyet szerezte meg.
- Öregfiúk a küzdőté-
ren. A labdarúgó „nagy-
csapatok" mellett eseten-
ként a küzdőtérre lépnek
az öregfiúk is, akik közül
legutóbb az Olajbányász
egykori kedvencei a lend-
vai öregfiúkkal mérkőztek
meg Kanizsán. A találko-
zón a következő volt a
kezdő csapat: Müllner -
Zigler, Fodor, Böröcz, Si-
mon I. - Németh F., Hor-
váth A., Nagy L., Józsi
M. - Pávlicz, Kátai. Sze-
repelt még: Kovács K.,
Simon J. A végeredmény:
2-2. A kanizsai gólszer-
zők: Józsi Mihály, Kátai
László.
(bl)
A kézilabda NB I B Nyu-gati csoportjában, a bajnokság utolsó előtti fordulójában le-bonyolított Olajbányász-Szig-ma Szekszárd női mérkőzés jóval a rendes játékidő előtt befejeződött. A találkozó 17-13-as vendégvezetésnél félbe-szakadt, amikor Szőkéné Pin-tér Jolán, az olajosok irányí-tója egy ítélet és durva meg-jegyzés miatt „bántalmazta" a fura felfogásban dirigáló egyik játékvezetőt, nevezete-sen Keszi Géza játékvezető szájából kiverte a sípot, aki egyből lefújta a mérkőzést. Az ítéletet több szakaszban hozták meg. A találkozót a szekszárdiaknak ítélték, majd két héttel később a Magyar Kézilabda Szövetség fegyel-mi bizottsága döntött a vét-kes játékos ügyében. A túl szigorú ítélet lényege, hogy
A Csónakázó-tónál, ideális vízfelületen rendezték meg a nemzetközi hajómodell ver-senyt, amelyet a megyei, za-laegerszegi szakemberek és a kanizsai sportcsoport közös szervezésében bonyolítottak le.
A mintegy hat év után ren-dezett kanizsai nemzetközi versenyen népes mezőny gyűlt össze, ahol a magyar élver-senyzők mellett osztrákok is indultak a három kategóriában sorrakerült előfutamokban és döntőkben.
A 3,5 kcm-es kategóriában (19 induló) a fővárosi Kudlik Vilmos biztosan végzett az élen. A 6,5 kcm-es kategóriá-ban (30 induló) ugyancsak a műegyetem versenyzője, Szé-csényi György volt a legjobb, míg a 15 kcm-es kategóriában a debreceni Kiss Barnabás „hajója" ment a legjobban.
Csapatban az osztrákok vé-geztek az élen a zalaegersze-giek előtt.
a kanizsai játékost öt évre el-tiltották a játéktól, ám az ese-ményt kiváltó játékvezető bün-
- Örülünk, hogy hat évi kényszerszünet után ismét ha-jómodell versenynek adott ott-hont ez a nagyszerű bázis, ahol Kanizsa jó házigazdának bizonyult. Reményeink szerint jövőre megrendezhető lesz a Kanizsa Kupa, mert kár lenne megint éveket várni egy újabb versenyre - vélekedett Hárs-falvi István, a megyei szakszö-vetség elnöke.
Balatonfenyves és térségé-ben rendezték meg a KÖGÁZ Kupa jubileumi, immár tize-dik alkalommal kiírt hőlég-ballon nemzetközi versenyt. A többnapos kupaversenyen 19 csapat, köztük 5 külföldi együttes vett részt, amelyen a győzelmet a debreceni Végh Sándor irányította egy-ség szerezte meg az elmúlt évi magyar bajnok, Molnár Csaba előtt.
(gh)
tetéséről nem kaptunk jelen-tést.
(b)
Kajak-kenu
Az utóbbi időszakban a ka-nizsai kajakos-fiúk két jelen-tős országos versenyen vettek részt, melynek során a Héder-tanítványok, a Bútor-RO-TARY szakosztály kitűnőségei remekeltek.
A diákolimpia országos döntőjében, a középfokú isko-lások mezőnyében bajnoki cí-met nyert K-2 500 méteren a Varga Gábor-Horváth Gábor (Cserháti, Széchenyi Szak-munkásképző) duó, K-I 1000 méteren Varga Péter (Thury kereskedelmi), aki 500 méte-ren az 5. helyen végzett. K-I 500 méteren Varga Gábor ugyancsak bronzérmet szer-zett.
Ifjúsági válogató versenyt rendeztek Fadd-Domboriban, ahol óriási mezőny jött össze az első alkalommal sorrakerült válogatón. Természetesen a mezőnyben ott lapátoltak a korosztályos kanizsai kajako-sok is.
- Erős, esetenként viharos szélben rendezte meg az or-szágos szövetség az első váló-
vm* Juliira & KANIZSA 31SPOR1
SPORT
SPOR1


A példát ismét a gelseiek mutatták
A városi sportcsoport évek óta nagy figyelmet fordít a város-környéki sportra és bő lehetősé-geket teremt az érdeklődőknek. A rendszerességet és folyama-tosságot biztosító bajnoki és ku-parendszerű versengés mellett folytatják a hagyományos, jól bevált és kedvelt versenyeket, köztlik a sportnapokat a téli, il-letve nyári sportágakban.
Legutóbb az „évadzáró" ver-sengésnek adott otthont a Min-denki Sportpályája, ahol a felso-rakozott csapatokat, versenyző-ket és vezetőket Kápolnás Zol-tán, a városi sportcsoport-vezető köszöntötte, majd több sportág-ban megkezdődtek a küzdelmek (a tekézők a sörgyári csarnokban gurítottak). Minden pálya, küz-dőtér órákon át foglalt volt, ahol jelesre vizsgáztak a versenyzők.
A csapatok, versenyzők, a 18 község képviselői, több mint 300 fő közül szinte mindenki nagy lelkesedéssel, akarattal és küzdéssel tűnt ki. Nagy volt a harci kedv, a bátorítás, s a fia-
győzelmek
gatót, amelyen legjobbjaink is rajtoltak. Korosztályos ver-senyzőink többsége, a kemé-nyen dolgozók nem okoztak csalódást. Három hajónk is dobogós helyezést szerzett, ami két első és egy második helyet jelent, s ezt igen jó kez-désnek tartom és bizakodva várhatjuk a második válogató versenyt, amelyre rövidesen sor kerül - tájékoztatott Hé-der István, a kanizsaiak szak-vezetője.
A kanizsai kajakozok jobb eredményei:
K-2 500 méteren: 1. Varga Gábor-Horváth Gábor. K-2. 1000 méteren: 2. Varga Gá-bor-Horváth Gábor (1976-os korosztályban).
1977-es korosztályban. K-2 1000 méteren: 1. Varga Péter-Endreffy (Vác). K-I 1000 mé-teren: 4. Varga Péter.
(b)
talabb és a tapasztaltabb ver-senyzők jó hangulatot teremtet-tek.
Az atlétikai számokban való-jában nagy volt a versenyfutás és főként a páti, valamint gelsei versenyzők folytattak nagy küz-delmet, s közülük is kitűnt a pá-ti Vukics Ferenc, aki 4 számban is az élen végzett. A teniszben taroltak a gelseiek, akik csapat-játékban kétszer is az élen vé-geztek, míg l-l győzelmet szer-zett Murakeresztúr, Zalaszentja-kab és Palin.
A nyári sportnap aztán nagy gelsei sikerrel zárult, akik nem-csak szervezettségükkel, népes mezőnyükkel, hanem remek helytállással, jó eredményekkel tűntek ki. fgy aztán fölényesen nyerték az összesített pontver-senyt, s ezzel ismét elhódították a díszes vándorserleget az ugyancsak nagyszerűen szerepelt kisközség, Pat előtt.
A versenyszámok, sportágak dobo-gós helyezettéi.
ATLÉTIKA. 100 m síkfutásban a pá-ti Vukics Ferenc nyert Baj (Gelse) és Szabó T. (M.szentmiklós) előtt, míg a nőknél Sznopek Gabriella (Murakereszt-űr) volt a leggyorsabb Ridegh (Pat) és Deli (Gelse) ellenében. 200 méteren: 1. Vukics, 2. Cser (Újudvar), 3. Deli (Pa-lin). A nőknél Balogh Katalin (B.ma-gyaród) nyert a pátiak előtt (Baranyi, Kiss). 400 méteres futásban Vukics már harmadik győzelmét szerezte a palini Deli és gelsei Kovács K. előtt. A nőknél: 1. Ridegh Krisztina (Pat), 2. Csicsek (M.keresztúr), 3. Bogdán (Z.ja-kab). A férfi 800 métert a sandi Vígh László nyerte Baj és Tislér (M.kereszt-úr) előtt. Magasugrásban a jakabi házi-döntőt Bogdán Gyöngyi nyerte, míg a férfiaknál a gelsei Jeszenóí Csaba nagy küzdelemben győzött. Távolugrásban a nők versenyét Sznopek nyerte Bogdán és Deli előtt, míg a férfiaknál Vukics végzett az élen klubtársa, Darab és a gelsei Kovács K. előtt. A női súlylö-késben: 1. Tislérné, 2. Csizmadia (mind a kettő Gelse), 3. Miklós (Z.jakab). A férfiaknál Takács Tamás (Gelse) nyert Varga (Sand) és Dömötörfy (Nemespát-ró) előtt.
Teke. Férfiak. Csapatban: 1. Gelse, 2. M.szentmiklós, 3. B.magyaród. Egyéniben: 1. Kolompár József (B.ma-gyaród), 2. Tislér, 3. Hajdú (mindkettő\' Gelse). Tenisz. Egyéni. Nők: 1. Kala-már Csilla, 2. Vígné, 3. Csizmadia (mind Gelse). Férfiak: 1. Takács Ta-más, 2. Jeszenői, 3. Kovács J. (mind Gelse).
Kézilabda. Nők: 1. Gelse, 2. M.ke-resztúr. 3. Pat. Férfiak: 1. Palin, 2. Nagyrada, 3. Gelse. Kispályás labdarú-gás. Nők: 1. Z.jakab, 2. Gelse, 3. M.ke-resztúr. Férfiak: 1. M.keresztúr, 2. Új-udvar, 3. Pat.
összesített pontversenyben (téli-nyá-ri): 1. Gelse 180, 2. Pat 107, 3. Mu-rakeresztúr 71, 4. Zalaszentjakab 58, S. Miháld 45, 6. Sand 31, 7. B.magyaród 23, 8. Palin 21 pont.
Balogh Antal
VL
Tungsram Kanizsa
Kupa nemzetközi
sakkverseny
Július 7-én, kedden délután kezdődik a hagyományos nem-zetközi sakkfesztivál kereté-ben a Tungsram Kanizsa Kupa nemzetközi nyílt verseny, amelyre immár hatodik alka-lommal kerül sor.
- A versenyt szakosztályunk
és a városi sakkszövetség ren-
dezi, amelyet új környezetben
és új rendszerben bonyolítunk
le - kezdte Kassai László, a
Tungsram csapatvezetője, aki
a változásokról szólva így
folytatta:
- Az anyagi, gazdasági hát-
térrel vannak összefüggésben
a változások. A túl drága
HSMK, az eddigi színhely he-
lyett most a Helyőrségi Klub-
ban tartjuk a nyílt versenyt,
ahol jó feltételek állnak ren-
delkezésre. A másik lényeges
eltérés, hogy el kellett hagyni
a FIDE körversenyeket, mivel
annak anyagi hátterét nem
tudtuk biztosítani.
A korábbi három jelentős verseny (nyílt, FIDE A és B csoport) helyett ezúttal csak a nemzetközi értékszám és cím-szerző versenyt, vagyis a nem-zetközi nyílt versenyt rendezik meg a kanizsaiak, ami egyben a Grand Prix sorozat részét.
- Népes és minőségi me-
zőnyre számíthatunk, hiszen
jelentős mértékben megemel-
tük a díjazást. A pénzdíjas
verseny összdíjazása a külön-
díjakkal együtt eléri a 200
ezer forintot, s a „ dobogósok"
40, 25, 15 ezer forinttal gaz-
dagodnak, de díjazzuk a 17-
20. helyezetteket, a legjobb
női versenyzőket is - kapcso-
lódik a beszélgetésbe Kiss
László, a Tungsram OB l-es
csapatának FIDE mestere, az
egyik főszervező.
Az előnevezések alapján kö-zel tíz országból mintegy 70 sakkozót várnak a szervezők, ám a végleges rajtlista szerdán készül el, hiszen a helyszínen, 13 óráig még lehet nevezni, s

Kiss László és Kassal Zoltán
ezután készíti el a nyitófordu-ló párosítását a Kanizsán jól ismert Kovács Ernő verseny-bíró és meghatározzák a vég-leges versenyrendet.
A kanizsai nemzetközi nyílt verseny ünnepélyes megnyitó-ját a verseny színhelyén, dél-után 2 órakor tartják, majd a 9 fordulós, svájci rendszerű küzdelemsorozat a megnyitót követően kezdődik, amely jú-lius 14-én zárul.
- Az egyes fordulók 14 óra-kor kezdődnek, közben egy ké-sőbbi időpontban kijelölt napon dupláznak a versenyzők, vagyis egy nap alatt két fordulót bo-nyolítunk le. A verseny záró-fordulóját 14-én 9 órakor kezd-jük, melynek befejezését követő-en rendezzük meg a díjkiosz-tást. A versenyre lehet nevez-ni, amelyen klubunkat több mint tíz versenyző képviseli, de rajtunk kívül itt lesznek a zalai klubok versenyzői is, akik a várhatóan erős nemzet-közi mezőnyben helytállásra készülnek - mondta végezetül a Tungsram OB l-es csapatá-nak vezetője.
(-al)
32
KANIZSA J
1993. július

INGYENES
lakossági apró
Feladható: Nagykanizsa, ,
Király u. 47.
I. emelet. \'
Telefon: U3/12-8O5 ,
LAKÁS
Nagykanizsa, Bethlen Gábor u. 29. (Braun Éva utca) két és fél-szobás, összkomfortos, kétszintes társasházrész, garázzsal, konyha-kerttel eladó. Érdeklődni a hely-színen 18-21 óráig, vagy telefo-non de.: 93/313-318, du.: 93/312-446. (1127 K)
Gyékényesen, vízközeiben családi ház nagy kerttel beköltözhetően eladó. Érd.: Nk. Akácfa u. 19. vagy Csurgó, Kossuth u. 47. (1108 K)
Kiskanizsán négyszobás, kertes családi ház eladó. Érd.: Varasdi u. 18. Tel.: 319-435. (1023 K)
Kétszobás, m. emeleti lakás a Ga-ray utcában eladó. Érd.: Nk. Kis-rácz út 12. vagy 23. (1106 K)
Vennék egy- vagy kétszobás taná-csi bérlakást, illetve tulajdonjogot. Tel.: 93/312-615. 20-22 óráig, vagy ajánlatokat „Kölcsönös előny" jeligére, Nk., Pf.: 154-be kérek. (1100 K)
Nk. Magyar u. 149. sz. alatt lévő családi ház 100 négyzetméteres pincéje kiadó. A beépítésre alkal-mas 80 négyzetméteres tetőtér el-adó. Ugyanitt építésre alkalmas te-lek eladó. Illetve az egész három-szintes ház eladó. (1116 K)
Másfélszobás lakás a Zemplén Gy.
9/A. X/63. sz. alatt eladó. Érd.:
17 óra után. Horváth Csaba. (1123
K)
Bacónaki-hegyen szőlőbirtok eladó nagy épülettel. Villany, köves út van. Érd.: Nk. Zrínyi u. 50. Ma-zur. (1121 K)
Zalaszentjakabi, Rózsa hegyen
zártkerti ingatlan betegség miatt
eladó. Érd.: Tóth Ferenc, Nk. Ka-
zanlak 11. C/6. (1120 K)
Földszinti, 3 szobás, telefonos
öröklakás bármilyen célra bérbe-
adó vagy eladó Nk-án. Érd.: 314-
628 telefonszámon lehet. (1117
K)
Cserfőn (Kanizsához 7 km-re) kordon szőlő, pince felszereléssel eladó. Víz, villany, út van. Érd.: Nk. Hevesi S. u. 1/B. III/3. Tel.: 316-383. (1128 K)
Pogányszentpéteri szőlőhegyen 600 négyszögöl telek szántóval, gyümölcsössel, szőlővel, kis fa-házzal eladó. Érd.: Nk. Dózsa Gy. u. 72. (1137 K)
Letenyén 80%-ig kész 110 négy-zetméter alapterületűi, 4 szobás, te-
tőtér beépítéses családi ház áron
alul eladó. Tel.: 312-873. (1138
K)
Zalakaros központjában (fagylalto-zóhoz közel) 200 négyszögöl üdü-lőtelek eladó. Víz, villany, gáz megoldott. Érd.: Nk. Garay u. 14. Opomicza Sándor. (1139 K)
Galamboki különbejáratú családi házam a hozzátartozó, vállalkozás-ra alkalmas kempinggel nagykani-zsai lakásra cserélném. Érd.: mun-kanapokon 314-580 telefonszá-mon. (1141 K)
Nk., Halvax u. 1. sz. alatt felújí-
tandó családi ház 730 négyzetmé-
ter telken készpénzért sürgősen el-
adó. Ár: 1.300.000- Ft. Érd.: Nk.
Városkapu 7/A. 1/5. Dénes. (1144
K)
1 + 2 félszobás, 3. emeleti és ugyanabban a házban 1. emeleti egyszobás önkormányzati lakást egy kétszobás belvárosi lakásra cserélnénk megegyezéssel. Cím a szerkesztőségben. (1161 K)
1+2 félszobás lakás reális áron eladó. Érd.: Nk. Városkapu kit. 3/D. m/13. Tuboly - 20 óra után. (1154 K)
Lakást vennék 800 ezer forintig készpénzért, azonnali fizetéssel. Ajánlatokat: 8801 Nk. Pf.: 30. címre kérek. (1151 K)
62 négyzetméteres 2 és félszobás tehermentes lakás eladó. Kovács. Városkapu 5/C. H. em. (1150 K)
Nk-án kertes családi ház eladó. Érd.: Ifjúság u. 32. (1148 K)
Nk. Rákóczi u. 61. sz. alatt kertes családi ház eladó. Érd.: helyszí-nen. Tel.: 93/312-604. (1146 K)
.1ARMH
Tízéves Dácia 1300-as motorral 1310-es karosszériával műszaki nélkül eladó vagy bármikor kerti kisgépre cserélhető. Érd.: napköz-ben a 93/12-305-ös telefonszámon lehet. (931 K)
Citroen Visa 1100-as, benzines, jó állapotban lévő személygépkocsi eladó. Érd.: TANDEM autó-kereskedőnél, Nk. Király utca 1. (1094 K)
LO 3000 ROBUR diesel, büfé- és lakóautóként egyaránt használható. Érd.: Szombathely, 94/322-526 (1091 K)
LISZ 320-as, 4 személyes, elő-sátoros lakókocsi újszerű" állapot-ban olcsón eladó. Érd.: Szombat-hely, 94/322-526. (1092 K)
L 50-es terepes billencs IFA lejárt műszakival eladó. Érd.: Becse-hely, Táncsics u. 20. (1136 K)
5 és fél éves Trabant speciál 40 ezer km-rel eladó. Érd.: 93/317-377-es telefonszámon. (1145 K)
Üzemképes, 13 éves Trabant le-
járt műszakival eladó. Érd.: Nk.
Rózsa u. 16/C. IV/13. Dani. (1142
K)
Vennék üzemképes kétütemű Tra-
bantot tízezer forintig. Valamint
kevés kilométeres Trabantot hat-
éves korig. Ajánlatokat ár és ál-
lapotmegjelöléssel, Nk. Pf.: 154-
be kérek „Trabant" jeligére. (1153
K)
Zsiguli műszakival olcsón eladó. Nk. Cigány u. 67. (1156 K)
BMW 320-as rengeteg alkatrésszel eladó vagy kisebb fogyasztású au-tóra cserélhető. Érd.: Cigány u. 67. (1157 K)
1977-es évjáratú VW Scirocco 5 sebességes, fekete színben 165 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 312-873-as telefonon. (1158 K)
P 126-os (3 éves) friss műszaki-val, zöldkártyával, 17 ezer kilo-méterrel kitűnő állapotban eladó. Érd.: Esti órákban, dr. Bálint Já-nos, Nk. Zrínyi u. 20/G. Tel.: 314-393. (1160 K)
Eladó egy 150-es MZ üzemké-pes állapotban, érvényes műsza-kival 12 ezer Ft-ért. Tel.: 92/17-584 vagy Zalaszentiván, Zrínyi 64. Érd.: délutáni órákban. (1015 K)
ALIÍKRLET
Fiatal pár keres júliusi beköltözés-sel egyszobás, bútorozatlan albér-letet. Ajánlatokat „Pályakezdő pénztárca" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérünk. (1104 K)
Belvárosi, egyszobás, összkomfor-tos, bútorozott lakás igényes egye-dülállónak kiadó. Érd.: 14-18 óra között személyesen vagy telefo-non. Nk. Csengery u. 3. Farkasné. Tel.: 311-639. (1103 K)
Egy személy részére különbejáratú
szoba-konyha, fürdőszobahaszná-
lattal július 1-től kiadó. Érd.: Nk.
Magyar u. 113. 17 óra után. (1111
K)
Két lány részére szoba kiadó. Ajánlatokat: „Muskátli" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (1119 K)
Fiatal pár júliusi beköltözéssel al-bérletet keres. Ajánlatokat „Házas-pár" jeligére a Nk., Pf. 154-re ké-rünk. (1149 K)
Bútorozott garzont, különbejáratú, fürdőszobás lakrészt bérbe ven-nék. Ajánlatokat a szerkesztőségbe kérek a 93/312-305-ös telefonon. (1143 K)
V1ÍÍJYES
Commodore 64 floppyval, 2 db joystikkal, programokkal eladó. Irányár 30000 Ft. Érd.: napközben a 93/12-305-ös telefonszámon le-het. (793 K)
Kaán Károly úti garázssorban ak-na s garázs eladó. Érd.: napköz-
ben 312-224 telefonon lehet. (1126 K)
25 négyzetméteres garázs eladó. Érd.: Nk. Péterfay u. 3/A. II/4. (1124 K)
80 ezer Ft értékű kárpótlási jegy 70 ezer Ft-ért eladó. Érd.: Hu-gyektál. Zalaszabar, Deák u. 26. (1122 K)
Új utánfutó eladó pótkerékkel, magasítható sátorral. Érd.: 18 óra után. Nk. Városkapu 5/B. m/13. (1133 K)
353-as Wartburg alkatrészek: komplett fékszerkezet, hátsó szél-védőüveg stb. eladó. Érd.: Város-kapu 5/B. m/13. (1132 K)
12 rekeszes, gyári, fém nyúlket-
rec etetővel, itatóval eladó. Érd.:
Kiskanizsa, Körmös u. 22. (1131
K)
80-as Wettmeister tangóharmonika és egy Universum típusú Music-center eladó. Érd.: Nk. Király u. 30. Szálai. (1130 K)
Fekete, 3 és fél éves Dobermann kan (CAC kitűnő tenyésztésre ja-vasolt) fedez. Nk. Dózsa Gy. u. 72. (1140 K)
Akácméz 150 Ft/kg áron eladó. Érd.: Belső Ferenc méhésznél. Sormás, Kossuth u. 87. Szombat, vasárnap egész nap, hétközben 17 óra után. (1135 K)
Reál-humán beállítottságú férfi korrepetitort keresek. Tel.: 93/316-357. (1147 K)
Hasznosan töltheti szabadidejét. Küldjön válaszborítékot és gondjai elszállnak. 2243 Kóka, Zsámboki u. 8. Szabóné. (1159 K)
18 éves diáklány angol és olasz nyelvtudással munkát vállalna aug. végéig, vagy korrepetálna. Alkalmi munka is érdekel. Aján-latokat „Munka" jeligére Nk. Pf.: 154-be kérek. (1152 K)
Commdore 64 floppyval, joystick-kai + FF. kistévé eladó. Nk. Hársfa u. 16. Tel.: 314-854. Hohl. (1155 K)
NDK gyártmányú music center ki-fogástalan állapotban olcsón el-adó, vagy írógépre cserélhető. Érd.: 313-040/1349 telefonszámon, esti órákban. (1155 K)
Olasz tengerparton Nazzione-ban egyhetes apartman üdülési lehető-ség július 10-től sürgősen átadó családi okok miatt. Érd.: 311-143 telefonszámon. (1162 K)
Tárgyalóképes, német nyelvisme-rettel elhelyezkednék fordító, tol-mács munkakörben. Ajánlatokat: 314-417-es telefonszámra kérek 18 óra után. (1110 K)
PARTNERKERESŐ
Teniszpartnert keresek. Ajánlato-kat „Haladó" jeligére a szerkesz-tőségbe, Nk. Pf.: 154-be kérek.
DÉL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT

MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
V. évf. 28. sz. 1993. Júl. 9.

Holnaptól:
Identitás
Szabadegyetem

TARNOCZKY-RUDICS MÓDOSÍTÁS: IGEN

küli járadékban, de eléri az előírt életkort, illetve korhatárt (nő eseté-ben 52, férfi esetében pedig 57 év) és munkába állásra nincs kilátása, akkor részesülhessen előnyugdíj-ban. Nos, a parlament május 18-án 226 „igen" szavazattal, illetve 97%-os szavazati aránnyal elfogadta az indítvány sürgősséggel történő na-pirendre tűzését. A módosító javas-lat egy héttel ezelőtt, július 2-án került az országgyűlés napirendjé-
Miután a résztvevők fo-gadása és elhelyezése a mai napon megtörtént, hol-nap a rendezvény központ-jában, a Batthyány Lajos Gimnáziumban megkezdó"-dik a július 19-ig tartó I. Identitás Szabadegyetem Nagykanizsán.
Az ünnepélyes megnyitó-ra szombaton a gimnázium aulájában 9.00 órakor kerül sor, amely után 10.30 órai kezdettel lesz a nyitó el5-adás. A hallgatók a délutá-ni órákban városnézésen vesznek részt. Este 20.45 órai kezdettel Irodalmi Ká-véház lesz ugyancsak a tanintézetben.
„A XX. század magyar sorskérdései" tárgykörben zajló szabadegyetem részle-tes programját legutóbbi lapszámunk 27. oldalán kö-zöltük.
T. I.
A két MDF-es országgyűlési képviselő: Tarnóczky Attila (Nagy-kanizsa város) és Rudics Róbert (Dél-Zala) még május hóban szá-mos zalai állampolgár kérelmére javaslatot dolgozott ki, majd nyúj-tott be a parlamentben a foglalkoz-tatás elősegítéséről és a munkanél-küliek ellátásáról szóló törvény módosítására. Előterjesztett javas-latuk lényege az volt, hogy ha va-laki már nem részesül munkanél-
NEM KELL TARTANI A „SÁSKAHADTÓL"
„...íme én holnap sáskát hozok a te határodra./És elborítja a földnek színét űgy,/hogy nem lesz látható a föld..." - fenyegeti Mózes a fáraót. Hogy nemcsak az ókori egyiptom emberét sújtotta - a bibliai tíz csapásból háromban is rovarok szíves közreműködé-sére figyelhetünk fel -, hanem a mai homo sapiensnek is főhet a feje az ízeltlábúak inváziója miatt, arról a közelmúlt természeti csapásai tanúskodnak. A Pest megyei Tatárszentgyörgyöt és a csongrádi falvakat sáskák hada lepte meg, Somogyország szőlősgazdáit a fináncbogarak túlszaporodása riogatja.
Vajon mi történne, ha szűkebb pátriánkban kezdőd-
re, s a képviselők döntő többsége megszavazta. Ennek értelmében: „A munkanélküli személy előnyug-díj megállapítását kérheti, ha leg-alább 180 napja munkanélküli jára-dékban részesül, vagy legalább 180 napon át munkanélküli járadékban részesült és a munkanélküli járadék folyósítása időtartamának lejártát követően munkanélküli ellátásra nem jogosult".
(tl-nyl)
ne hasonló méretű pusztítás? - kérdeztük a Növény-védelmi és Agrokémiai Felügyelőség kanizsai kiren-deltségének munkatársát, Janzsó Lászlót.
- Nem valószínű, hogy az említett területeken fel-
bukkant rovarok vándorlásuk során - melyet rend-
szeresen jeleznek nekünk - városunk környékén buk-
kannának fel. A helyi populációnál pedig nem tapasz-
taltunk túlszaporodást. Ám, ha mégis felbukkannának
a kártevők egy-egy gazdálkodó földjén, azoktól ter-
mészetesen saját magának kell megóvnia termését. Ez
az úgynevezett birtokhaláros védekezés.
- S ha mégis megkezdődne egy rovarinvázió?
- Amennyiben nagyobb, összefüggő területen elő-
forduló veszélyes vagy karantén kártevőről van szó,
ez esetben állami, központi keretből biztosítanánk a
kártevők irtását. - k -


Urasunk a lap 2$, oldalán található.)
Románok a szlovén határon
Ezen kívüí az eUnort hónap során a határátkelőhelyeken 189 ezr jármű, 76 légi, 3» ezer vasdtj közlekedési esz-köz, valamint több mint 1 millió 300 ezer személyt szá-moltak meg. KÖzuluk összesen 366-an nem kapták meg a be* utazási engedélyt* mivel nem feleltek meg a szükséges fel-tételeknek.
Sajnos g kertjeink alatt dú-ló polgárháború következté-ben számos alkalommal ttfn-tek fel menekültek Is a kani-zsai határőrség működést te-rületén, így negyvenegy bwz-nla-hercegovJnal polgár kért és kapott ideiglenes menedé-ket.
A Nagykanizsát Határőr-igazgatóság júniusi mérlege alapján a legnagyobb mozgást továbbra Is a magyar-szlovén határszakaszon tapasztalták, ahol háromszázan próbáltak átjutni; Túlnyomóan román állampolgárok (262), akiket a járőróit vagy az átlevélkeze-lők fogtak el. Ennél Jóval ke-vesebben, pusztán tizennvol-can sértették meg a magyar-horvát határt.
Jónéhanyszor fordult elö, hogy magyar vagy horvát pol-gárok szabadidős ténykedé-seikbe - csóoakázásba, horgá-szásba, fürdőzésbe, sóderki-termelésbe és hordásba - fe-ledkezve téptek a szomszédos állam területére.
KANIZSA
tm,További telefonigényiőket
A tísrezer várt Igénnyel szemben mintegy hétezer tetefAntg«Mé& érkezett be Nagykanizsáról és fcörnyé* kéről az Önerős telefon fej-lesztésre, Információnk ggerlnt néhány nap múlva születik meg a hivatalos döntés, elindulható a program. A Azakétnberek ftjrt rímelik » ha Igenlő döntés születne -, hogy a fejtewt& megindulásakor üt Igények száma még to. vább" növekszik & ízzel vatószfaűleg elérjük a tlz-esres bűvös határt,
-át
lásában bízunk. Ezt arra is alapozom, hogy vendégeink nem csak fürödhetnek, zuha-nyozhatnak, napozhatnak, pi-henhetnek, hanem minimális eszköztérítés ellenében spor-tolhatnak is: igénybe vehetik az idén kialakított röplabda-pályát, a „torinózásra" alkal-mas kispályás foci játékteret, a pingpongasztalt és a lengő-tekét is. További változás, hogy a fedettből a strandra költözött át a büfé, de lesz egy mozgó büfékocsi is.
(tihanyi)
Nagykanizsa tí
45 Ft
1580 Ft
210 Ft
1990 Ft
Nyitva :
Hétfő-Péntek 7.30-17.00 Szombat: 8.00-12.00
3TÓLi
Nyitva a strand
Átmeneti hűvös időjárás után az elmúlt hét végén újra beköszöntött kánikulai napok-kal jól időzítve kinyitott a vá-rosi strand. A részletekről Bá-nyai János fürdővezető infor-mált:
Vízvezeték-szerelvény boltja
- Július 3-án tértünk át a nyári nyitva tartásra, amely szeptember 12-ig tart. Az el-múlt hét szombatjától már csak a keleti bejárati kaput tartjuk nyitva, annak ellenére, hogy párhuzamosan a fedett uszodát is látogathatják ven-dégeink. A fedett egyébként az augusztus 23-tól szeptember 12-ig tartó szokásos évi nagy-karbantartás idején zárva lesz. A szabadtéri medencét 2-án töl-töttük fel vízzel. Másnap, szombaton 644 vendéget fo-gadtunk, amely kétszerese volt a korábbi napok átlagának. A 27 fokos vizet vasárnap már 831 látogatónk élvezhette. Ez nálunk jó közepes nyári for-galomnak számít, de még el-marad az eddigi 1500-as csúcstól, amelynek túlszárnya-
KANIZSA
Főszerkesztő: Dóró János
l/2-kőnyők Energiatakarékos
WC tartály Csaptelep-felsörész Mosogató csaptelep
Laptitkár: Bencze Ildikó
Reklámmenedzser: Gombás Imre
Felelős kiadó:
a Szociális Foglalkoztató
Nagykanizsa
igazgatója.
Szerkesztőség: 8801 Nagykanizsa,
Király u. 47. Telefon/fax: 93/31X-305
Computertechnika:
GRAFO BT.
PRINTEXT BT.
Zeg., Mártírok u. 42-44.
Tel.: (92) 313-780/11
Nyomtatás: Zalai Nyomda Rt.
Felelős vezető: Galla József vezérigazgató
Terjeszti:
a Magyar Posta,
és a Szociális
Foglalkoztató
Nagykanizsa
Előfizetési díj: egy hónapra 82 forint.
ISSN 0865-3879

Hírsorok
♦ A murakeresztúri
Polgármesteri Hivatal
meghívására érkezett me-gyénkbe a csáktornyai Polgármesteri Hivatal kül-döttsége, akik élükön a polgármester asszonnyal tisztelgó" látogatást tettek múlt héten a nagykanizsai Polgármesteri Hivatalban is.
♦ Közel hatvan lakás
ivóvízellátási gondjai ol-
dódtak meg az elmúlt hé-
ten átadott vízvezeték-
rendszerrel Kisfakoson.
♦ Aláírásgyűjtések vá-
rosszerte. Szinte minden
bolt előtt láthatók azok a
„standok", ahol a kani-
zsaiak aláírásukkal egyet-
értésüknek adnak hangot
a 20-as szobor visszahe-
lyezését illetően. A másik
téma, amit szintén aláírás-
gyűjtéssel szeretnének
megoldani az érintettek, a
veszélyes hulladék gyűjté-
sére kijelölt telep másho-
vá helyezése.
♦ Felújítás az Erkel-
ben. Folyamatos nyitva-
tartás mellett, de a meg-
szokottnál kevesebb prog-
rammal várják idén nyá-
ron az Erkel Ferenc Mű-
velődési Ház látogatóit -
tudtuk meg Hajdú
Györgyné népművelőtől,
aki elmondta, mindezt a
ház belső felújításának
munkálatai tették szüksé-
gessé.
♦ Egész nyáron zárva
marad a Kertmozi, tud-
tuk meg az intézményt
üzemeltető Edison KFT.
illetékesétől. S az ok? A
gyér látogatottság. Tehát
marad a fülledt nyári es-
tékre is a szúnyogmentes,
ám kevésbé romantikus
bársonyszékes nagyterem,
illetve a filmritkaságok és
az erotikus filmek kedve-
lőinek a stúdiómozi.
- d. é. -
9,
[ KANIZSA^
$
Vasnélküli víz Karoson
100.000 l\'t-os felajánlás egy belvárosi sétálóutca kialakítására
A &ÉTA Kereskedelmi Rt*
újjávarázsolta a Csemege Áruházat
Ismét ayUva » Kls-Csemege. Nyitás «J«UI Ismerkedés na, W bolttal.
Dr* Kereskai István polgármester {b«irót} & Pataki Karol?, a
ZWS.A KftrakcMfelml Rt, iígyreitetö igftzgwtója (jobbról},
(Krtfel Anáti* fi&
Új, korszerű vízművel gazda-godott az elmúlt héten Zalaka-ros. Ekkor adták át ugyanis ren-deltetésének a község határában a vízminőséget javító, 2000 köbméter/napos teljesítményű, zárt nyomás alatt működő vas-talanítót. Az építési fővállalko-zó budapesti Aquaconstrukí KFT. létesítményi főmérnökét, Szeleczky Györgyöt faggattuk a helyszínen.
- A helyi polgármesteri hiva-tal \'92 augusztusában pályáza-tot írt ki e vízmű létesítésére - kezdi a főmérnök. - Ezt kö-vetően versenytárgyalás során nyertük el az- építési jogot, mert a mi pályázatunk felelt meg a bírálók szerint leginkább a ki-írásnak. E szerint az új vízmű-
Július 2-án délután ünnepélyes keretek között helyezték ismét üzembe Nagykanizsán, a Fő és Csengery utak sarkán lévő Cse-mege Áruházat. A meghívottakat - közöttük dr. Kereskai István polgármestert - Pataki Károly, az áruházat üzemeltető ZÉTA Kereskedelmi Rt. ügyvezető igazgatója üdvözölte, majd rövid beszédet mondott.
nek viszonylag olcsónak, tájba-illőnek és korszerűnek kellett lennie.
- Milyen problémákkal kellett
megküzdeniük?
- A meglévő két kútból - a
hatos és hetes számúból - nyert
ivóvíz minősége kívánnivalókat
hagyott maga után. Magas vas-
tartalma miatt ugyan ivóvízként
hasznosítható, de szociális-kom-
munális vízellátásra a kirakodá-
sok, színe, íze és szaga miatt
nem volt megfelelő.
- Mi mindennel készültek el a
nem egész egy év alatt, hogy ezt
a gondot orvosolják?
- Gyakorlatilag a közel har-
mincmilliós létesítményből helyi
vállalkozók bevonásával elké-
szült maga a vízműgépház,
- A város szivében lévő „Kis-Csemege" egy hónapos kény-szerszünet után újra a lakosság szolgálatában áll. Az áruház alapterülete az átalakítás során ugyan nem változott, de az áru-választék mégis jóval szélesebb lett. A felújítással cégűnk veze-tése mindenekelőtt a vásárlók kulturált, esztétikus kiszolgálása érdekében döntött úgy, hogy eb-
melyben helyet kapott a tényle-ges vízkezelő létesítmény. Ezen kívül megépült egy kétszer öt-ven köbméteres tárolómedence-rendszer, egy korszerű hálózati vízellátó szivattyúrendszer, s mindehhez társult a környezetvé-delmi szempontok szerint is szükségesnek minősülő vasiszap-ülepítő. Ez utóbbira konkrétan azért volt szükség, mert ha nem kezelnénk azt a szennyeződést, melyet a vízből eltávolítottunk, akkor az - kárt okozva -visszakerülne a környezetbe. így azonban a különböző szennyező-anyagokat a kezelt iszappal együtt egy külön erre a célra lé-tesített telepre szállítják.
- Mi az, ami miatt igazán
korszerű ez a létesítmény?
- Az építtető úgy gondolko-
dott, ha a vízkezelést megoldja,
szeretne a vízellátásban is olyan
modern automatizált technológi-
át kapni, ami nem igényes és
korszerű módon üzemeltethető.
Ennek érdekében az itt lévő szű-
rők teljes automatizálással kerül-
tek kialakításra, fgy tulajdonkép-
pen kézi beavatkozás az üzemel-
tetéshez szükségtelen. Ezért a
kezelő személyzetnek a napi el-
ben az önkormányzattól bérelt létesítményben jeleníti meg a megyében elsőként új arculatát. Arra törekedtünk, hogy ezzel a dekoratív külső és belső megje-lenéssel a vásárlókban olyan be-nyomást keltsen, amely alapján a ZÉTA üzletláncról kikristályo-sodó vélemény a legpozitívabb lehessen... Ez a 10 millió forin-tos ráfordítással újjávarázsolt kis áruház most már bármely nyugat-európai városban nyu-godtan működhetne... Az új pa-dozat- és falburkolatok, berende-zések, hűtők és világító testek, az árucikkek a legkényesebb igé-nyeket elégítik ki! - mondta töb-bek között, majd megköszönte a kivitelezők minőségi munkáját és a közreműködő dolgozók te-vékenységét. Az ügyvezető igazgató végül
lenőrzésen, vegyszerutántöltésen kívül csak rendkívüli üzemálla-pot vagy üzemhibák esetén kell kijönnie. E két kezelő váltott műszakban dolgozik és fő felada-tuk a lakossági vízellátási szol-gáltatásokra - csőtörésre, vízmé-rők bekötésére - korlátozódik.
- Mi történik, ha mégis üzem-
zavar lép fel? Hogyan értesítik
a kezelő személyzetet?
- Az üzemeltető Dél-zalai
Víz- és Csatornamű Vállalat ki-
épített egy olyan mikropro-
cesszoros folyamatszabályozó
rendszert, mely összegyűjti a je-
leket és URH antennarendszeren
keresztül továbbítja ezt a nagy-
kanizsai diszpécserközpontba.
Ha bármi gond lenne, az itteni
szerelőket ők értesítik az URH
láncon.
- Mennyire fog megfelelni az
új vízmű a jövőben a növekvő
település elvárásainak?
- A gépház már most akkora,
hogy a távlati igényeknek is
megfelel majd, hiszen 3000 köb-
méter vizet tudna biztosítani na-
ponta. Ám ehhez még szükséges
egy újabb szűrő hozzáépítése és
némi gépészeti beruházás.
- kovács -
bejelentette, hogy a ZÉTA Ke-reskedelmi Rt. 100 ezer forint támogatást ajánl fel az önkor-mányzatnak egy olyan közér-dekű alapítvány létrehozására, amely egy nyugodt városmag ki-alakítását célozza az Erzsébet tértől az Eötvös térig, a gépjár-műforgalom kitiltásával, egy kü-lönleges hangulatot varázsló sé-tálóutca létrehozására.
A reprezentatív ZÉTA Cseme-ge Áruház másnap (szombaton) reggel 6.15 órakor 8 millió Ft-os árukészlettel nyílt meg a vásárlóközönség előtt, a megszo-kott szolid árakkal, sőt enged-ményes akciókkal is. Meglepe-téssel is szolgáltak ezen a na-pon: minden századik vásárlójuk egy darab 4 literes SILAN öb-lítőt kapott ajándékba.
Tihanyi István
4 KANIZSA J ÍíH*3;jfcHi8^Ülésezett az önkormányzat
4» Negyven perc határozatképtelenül
«$ Katonarét is aláírást gyűjtött Pályázat a HSMK és a Városi Könyvtár vezetői posztjára
Kanizsa kommentár: Ismét „A harag napja". A város közgyűlése immár másodszor került „összeütközésbe a lakossággal". Az e heti ülésükön ugyanis 1727(!) aláírással tiltakoztak a Katonarétiek a Ryno Kft. telephelyére tervezett „veszélyes hulladék átmeneti tároló" ellen. Bagola-Palin-Katonarét...(?) Más dolga nem lévén, a szemét meg csak gyűlik... Elhelyezésére egyre szűkebb a kör. Aláírásgyűjtést mindenütt lehet szervezni, szeméttároló depóniát kijelölni nem-
Hétfőn folytatólagos ülésen folytatta munkáját a testület, va-gyis jó ideig csak folytatta volna, na a városatyák jórésze nem je-lentős késéssel érkezik az ülés helyszínére. A tévénézők ebből mit sem tapasztalhattak, annál in-kább a Katonarétről lassanként egyre nagyobb számban összegyű-lő tömeg. Háromnegyed négy kö-rül már tappsal köszöntöttek az utolsónak érkező képviselőket, akik zavartan körbepislogva fog-lalták el helyüket.
Miután így nagy nehezen hatá-rozatképessé vált a közgyűlés. Farkas Zoltán alpolgármester nyitó szavai után Marton István képviselő emelkedett szólásra. A képviselő elmondta, hogy rövid idő alatt 1727 (!) aláírás gyűlt össze tiltakozásul a Téglagyári út 20. szám alá létesítendő veszélyes hulladék átmeneti tároló ellen. Ezt követően dr. Horváth Károly ügyvéd, az érintettek képviselője kapott szót, aki azt kifogásolta, hogy a döntés meghozatala előtt miért nem egyeztettek a lakosság-gal. „Mindenféle lerakót ellen-iünk, hiszen a város egyik kertne-gyedéről van szó." - mondta. Az egyre ingerültebb vitát ekkor már itt-ott közbekiabálások szakították meg. (Ezek a mondatok a közgyű-lés munkáját, hatékonyságát bírál-ták). A sokszor egyhelyben topogó szócsaták után Farkas Zoltán al-polgármester ismertette javaslatát, amelyet később a közgyűlés is tá-mogatott, vagyis a testület tudo-másul veszi, nogy a Téglagyári út 20. szám alá semmilyen más te-vékenység telephelyét nem helye-zik el, mint ami már eddig is ott volt.
A parlamentáris forma többszö-ri, többoldalú megsértése után az összegyűlt tömeg elégedetlenül tá-vozott annak ellenére, hogy a fel-vetett probléma megoldódott. Mi-után a Képviselők magukra marad-tak és a nyilvánosságot csak a ka-merák, valamint az írott sajtó je-lenlévő képviselői alkották, ismét visszatértek. A veszélyes hulladék átmeneti tároló ügyében már rég megszületett döntésre Jancsi György képviselő azt javasolta, hogy a propaganda-tevékenységet ki kellene bővíteni, pontosabb tá-jékoztatásra lenne szükség. Az in-formációhálózat teljesebb rend-szerét kellene kidolgozni. Az ülés elején elhangzott bekiabálásokról az volt a képviselő véleménye: „Mindent nekünk sem kell elvisel-nünk, ez nem egy kocsma, vagy lóyásártír, ahol így lehet viselked-ni."
Ezt követően a könyvtár építés beruházási cél jóváhagyásáról döntöttek a képviselők. Göndör István képviselő a könyvtár alap-területének 1000-1500 négyzetmé-teres csökkentése kapcsán megkér-dezte, ezzel a változtatással nem szenved-e csorbát az eredeti cél. Farkas Zoltán alpolgármester vá-lasza így hangzott: „fW kell mér-nünk, mire van erőnk, ezt figye-lembe kell vennünk, még akkor is, ha netán a funkció sérül. Ha ne-
tán akad egy olyan varázsló, aki a rendelkezésre álló pénzből meg tudja valósítani az eredeti terveket - ám legyen." Marton István képviselő azt javasolta, hogy a tenderanyag akkor kerüljön kiírás-ra, ha abba már a most kiírandó könyvtárigazgatói pályázat nyerte-se, vagyis az intézmény új veze-tője is beleszólhat. Czobor Zoltán képviselő azt javasolta, hogy fog-lalják bele a határozati javaslatba, hogy a beruházás alapfeltétele a kártalanításra kapott összeg, hi-szen a beruházás kivitelezése en-nek hiányában nem megoldható. Palotás Tibor azt javasolta, hogy meghívásos legyen a fővállalkozói pályázata az intézmény kivitelezé-sének. A képviselők mindhárom javalatot elfogadták.
p k
Pintér Béla, az intézmény je-lenlegi vezetője felhívta a testület figyelmét, hogy a három díjazott pályamű között van egy olyan, amelynek kivitelezése megoldha-tatlan. A meghívásos kivitelezői ályázat esetén mindenképpen fel ell majd kérni a szóbanforgó pá-lyamű készítőjének a figyelmét, hogy új pályaművet kell alkotnia, amennyiben meghívására sor ke-rül. Jancsi György képviselő a könyvtárigazgató szavait köve-tően szerette volna megtudni, hogy milyen zsűri az, amelyik megvalósíthatatlan pályaműveket díjaz a város pénzéből. A képvi-selő nagyobb körültekintést java-solt a szakmaiságot illetően. Az alpolgármester válaszában el-mondta, hogy a pályaműveket ér-tékelő zsűri csak részben állott kanizsaiakból. Másrészt a benyúj-tott tervek a művészi színvona-luktól eltekintve nem feleltek meg a pályázati kiírásnak, vagyis
azt eredménytelennek is tekint-hették volna.
A Cserháti Szakközépiskola emeletráépítési tervét a testület azzal a kitétellel hagyta jóvá, hogy az intézmény tervei megva-lósítását illetően az önkormányzat-tól anyagi támogatást nem kaphat.
Hosszas vita után végre meg-kapta új nevét a Kéri, amelyet ez-tán Thury György Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközép- és Szak-munkásképző Iskolának neveznek majd. Az intézmény saját erőből végrehajtandó tereprendezésére is áldását adta a testület.
Ezek után a testület két év alatt kifizetendő húsz ezer forintban ha-tározta meg a fakosiak hozzájáru-lását az ivóvízhálózat kiépítésé-hez.
Pályázatot írnak ki a HSMK és a Városi Könyvtár vezetői állására — döntötte el a testület. A Kanizsa TV és a Családi Iroda vezetői ál-lásait egyelőre nem pályáztatják meg. A városi televíziót illetően azért döntöttek így, mert a jogsza-bályok értelmében az intézmény nem tartozik a közművelődési in-tézmények közé, így a pályázati kiírás sem jó, valamint új jogsza-bályok vannak megszületőben, olyan jogszabályok, amelyek dön-tően befolyásolják a televíziós stú-diók működését, szerkezetét.
A Családi Iroda esetében pedig azért halasztotta el a döntést a tes-tület, mert még nem tisztázódott, a város mit, hogyan vár el ettől az intézménytől. Nlit értenek a pá-lyázatot kiírók vállalkozási típusú működési elképzelésen.
A testület a nyári szünet után, augusztus 30-án folytatja munká-ját.
- d. é. -
SZOBOR-AVATÓ
A Kanizsai Alkotók Egyesülete és a HSMK szoboravatóra hívta az ér-deklődőket a kanizsai Sé-takertbe. A főbejárathoz közeli tisztásnak árnyat adó óriás falombok egy különösen szép alkotást vettek oltalmuk alá. Egy elesett katonát gyámolító nőalak szomorú, de mégis bátorító tekintete kíséri az arra járót. Bíró Attila, ma-rosvásárhelyi fafaragó népművész álmodta így az 1500-as évek hős asszo-nyát, Kanizsai Dorottyát, a sebesültek oltalmazóját, az elesettek eltemettetőjét.
A fából faragott történel-mi emléket őrző szobor avatási ünnepségén a kép-viselő-testület kanizsai al-kotók és számos érdeklődő jelenlétében Zsoldos Fe-renc, Nagykanizsa Város-védő Egyesületének alel-nöke mondott köszöntőt. A kevés történelmi hagyaték-ból összegyűjtött gondola-tokkal méltatta az egykori Kanizsai család hős tagjá-nak életútját, a kanizsai al-kotók helyi hagyományo-kat megőrző szándékát, vá-rosunk és környékének szépítését célzó alkotói tö-rekvéseket.
Az önkormányzat és a város lakosságának nevé-ben Farkas Zoltán alpol-gármester köszönte meg az alkotást. Figyelni fogunk arra - mondotta -, hogy megfelelő rangot, gondos-kodást kapjon minden ilyen irányú kezdeménye-zés.
Tóth Ferenc Fotó: Tóth
t9M. július & KANIZSA 5 •


STOP PRESSZÓ
A TERV UTCÁBAN
Ha a busz indulásáig
van öt perce,
térjen be hozzánk egy kávéra vagy egy üdítőre.
Kiszolgálás szakképzett
alkalmazottakkal, gyorsan, pontosan, udvariasan.
Szeretettel várjuk kedves Vendégeinket!
TCITTI *
ÜZLETHEZ
Gyermekcentrum Nagykanizsa Terv u. 6.
Nyári kismamaruha-vásár
a TUTTI ÜZLETHÁZBAN!
10-20% árengedmény, amíg a készlet tart!
MI A MAMÁKRA IS GONDOLUNK!A NYERŐ TÍPUSOK
KÖGÁZ
8801 NAGYKANIZSA, ZRÍNYI M. ÚT 32. TEL.: 06-93-313-140 FAX: 06-93-310-181


FIZETÉS
NÉLKÜL
TÁVOZHAT


TOYOTA
Autón játé szerencse
I Valaki visszanyerheti autója nettó vételárátl Mások, szám-1 szerint öten 100.000 Ft-os utazási utalványt nyerhetnek, ha június 1. és július 31. között a Toyota Motor Hungary KFT. által forgalmazott gépkocsik bármely tfpusát meg-vásárolják márkakereskedőinknél, s a sorsolási szelvényt augusztus 6-ig postára adják a következő címre: Toyota Motor Hungary KFT. 1211 Budapest, Szabadkikőtő u. 4. Mindenki, aki ezen időszak alatt ellátogat a 23 hivatalos márkakereskedés valamelyikébe, sorsoláson vehet részt, és megnyerheti a 100 darab 5.000 Ft-os vásárlási utalvány I egyikét. Sorsolás: 1993. augusztus 28-án. A részletes sor-solási feltételeket keresse a márkakereskedőknél I
«t név a,
TOYOTA

$ [ KANIZSA
Raktáráruház
nyílt a RÖVIKÓINnél
KICSI A BORS, DE...
követ eszikJúlius 1-én nyitott ki Nagykanizsa északi városré-szében a szombathelyi köz-pontú Nyugat-Magyarorszá-gi RÖVIKOT Kereskedelmi Rt. Egry J. út 26. sz. alatti kanizsai lerakatának •raktár-áruháza.
- Átszervezés folytán a
mintegy 200 négyzetméter
alapterületei korábbi szám-
lázási helyiségünket alakí-
tottuk át raktáráruházzá. A
rekonstrukciós kisipari költ-
ségek minimálisak voltak,
mindössze 250 ezer forintot
tettek ki. Ezen felül 200
ezer forint értékűre becsül-
hető az a társadalmi- és túl-
munka, amelyet a lerakat
dolgozói végeztek. Nagyke-
reskedelmi raktárunk 38
milliós árukészletéből töltöt-
tük fel a raktáráruházat -
tájékoztatott bevezetőben a
nyitás napjának délelőttjén
Gergely Vincéné lerakatve-
zető, aki sokat vár az új ke-
reskedelmi egységtói.
Megtudtuk, hogy elsősor-ban a vállalkozók: magánke-reskedők, vásározók, viszon-teladók rendelkezésére áll-nak - jó minőséggel és ol-csó árakkal.
- A raktáráruházban cse-
csemő- és gyermekáruk szé-
les skálájával, a rövidáruk
teljes választékával, kötött
alsó- és felsőruházattal, ha-
risnya és zokni árukkal, fér-
fi ingekkel, szövött fehérne-
műkkel, fürdőruhákkal és
szabadidőruhákkal szolgál-
hatunk. Az 5 fős eladósze-
mélyzetet a lerakat
dolgozóiból csoportosítottuk
át - mondta a lerakatvezető.
A tájékoztató után megte-kintettük a telephelyen lévő új raktáráruházat, ahol az eladók a bőséges kínálatból gyorsan, udvariasan szolgál-ták ki a vásárlókat.
Több árucikknél 40%-os engedménnyel előnyári ak-ciós vásárral indult raktárá-ruház hétfőtől péntekig 7.00-15.30 óra között tart nyitva. Telefonon a 93/312-070, 312-071, 311-378 szá-mokon érhető el.
\' (t-i)
Piros feliratú, halálfejes, két-ségbeesést és elszántságot tükrö-ző plakátok jelentek meg az el-múlt hétvégén Kanizsa hirdető-tábláin, -oszlopain, házfalain, melyek a Téglagyári út környé-kén élők figyelmét kívánták fel-hívni arra, hogy lakóhelyükön hamarosan veszélyes hulladékle-rakó létesül. Emellett még a pa-linihoz hasonló összefogásra és tiltakozásra szólítottak fel. Az ottaniakat és egészségüket féltők a feltételezett lerakóhelyének a Ryno Kft. Téglagyári úton lévő telephelyét vélték. A KFT. ve-zetője, Ferencz József a kósza híreket is cáfolandó invitálta te-lepükre hétfőn az önkormányzat képviselőit, valamint a sajtó munkatársait.
- Szó sincs veszélyes hulladék
lerakóról - mondta. - Okot a
riadalomra valószínűleg az szol-
gáltatott, hogy egy hete áll ud-
varunkon az az új kötörö-beren-
dezés, melyet most szándékozunk
bemutatni. Táplálhatta még az is
a pánikot, hogy a velünk szom-
szédos Pyrus Kft. elhelyezte itt
két teljesen ártalmatlan tartá-
lyát. - E magyarázatot követően
Nagy Zoltán, a 3B Hungária
Kft. ügyvezetője ismertette az
említett mini-mobil törőberende-
zés tulajdonságait, melyekről pár
perccel később az udvaron is
- Vállalkozó orvosok. A vá-
rosban működő háziorvosok kö-
zül tizenkét felnőtt és nyolc
gyermekorvos döntött úgy, hogy
július 1-től vállalkozó orvosként
kívánják feladatukat ellátni. A
területi ellátásra és egyéb felté-
telek biztosítására velük a Pol-
gármesteri Hivatal már megbízá-
si szerződést is kötött.
- Feljelentés a dohányreklá-
mozók ellen. A Polgármesteri
Hivatal Hatósági Osztálya a
Környezetvédelmi Felügyelettel
karöltve szabálysértési feljelen-
tést tesz a dohányipari termékek
reklámtábláit kihelyezők ellen.
Erre a dohányipari termékek fo-
gyasztói forgalmáról szóló
13/1968. (XI. 12.) BkM. sz. ren-
delet 3/A paragrafus (1) bekez-
désében foglaltak alapján lesz
mód, amely szerint tilos a dohá-
nyipari termékek fogyasztására
ösztönző reklám- és hirdetési te-
vékenység. Az ügy elindítója
Dömötörffy Sándor önkormány-
zati képviselő volt. (-)
Fiatal, ambiciózus jogászt munkajogi érdeklődéssel keresünk
másodállásos foglalkoztatásra. Cím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 208

- berendezést megvenni, béreim, vagy lízingelni egyszerre több -a Rynohoz hasonló - társaság-nak lenne érdeke, amelyekkel közösen létrehozhatnának egy
meggyőződhettünk (képünkön). Az aránylag kis gép óránként -a szájnyílás-beállítástól függően - 10-40 tonna kő-, beton- és építési törmeléket képes össze-
regionális telephelyet is! Ám er-re még valószínűleg várni kell addig, míg nem lép fel igény az ilyetén előállított, olcsó alap-anyagra, s meg nem születik az új környezetvédelmi törvény, va-lamint az ezt kiegészítő helyi rendelet, mely kijelölné e prak-tikus feldolgozó helyét.
zúzni. Mozgathatósága révén pe-dig szinte azonnal képes felap-rítani az egy-egy építkezésnél, útfelbontásnál keletkezett törme-léket. Az ily módon nyert zúza-lék pedig már kiválóan alkalmas építési újrahasznosításra. Fe-rencz József szerint a bemutatott - több, mint tíz millióba kerülő
„KESERŰ IFJÚSÁG" MOSZKVÁBAN
A nagy sikerű könyv a „Keserű ifjúság" írója, a kanizsai Rózsás János, a város ez évben díszpolgárává avatandó sze-mélyisége a napokban Moszkvában járt könyvének tervezett (ottani) kiadásának ügyében.
- szegedi -

^ A hétvégén tartották a fcfck&hlZsni búcsút. A
számtalan látogató között nyilván képünkön láthatói fiók voltttt lébidftbK,
KANIZSA..xX:X*x-x-x-x-x*x*x*x*x*x-x-x-x-x-x-x-x*x*x-x-x-x-x-x-x-x-x*x*:*:-:
Ködet» TERMOPONT tfttXVOfó Ady v. 4, at«ö i»NiB*n „
Gotd Mtam &Mm) »«s(wn* in% m Ady *, ÍS/», #l*ttt Hétforrás mmtkt Wt,
Ma már megszokott dolog, hogy a nyugati vagy ha úgy tet-szik, keleti, távol-keleti autómár-kák a legmegbízhatóbbak. Nem kis része van ebben annak, hogy ezek a jónevű cégek nemcsak piacot keresnek, nemcsak az a céljuk, hogy minél több gépko-csit adjanak el. A megszerzett piac megtartásának feltételeit is nyomban megteremtik: gondos-kodnak arról, hogy az adott au-tómárka tulajdonosának legyen hová fordulnia akkor is, ha kedvencével valami probléma van. Sorra alakultak városunk-ban is a márkaképviseletek, márkaszervizek. Ennek egyik példája a KÖGÁZ és a Toyota egymásra találása. Gépkocsik javításával nem mostanában kezdtek foglalkozni, de a Toyo-ta az más. 1991 ószén jött ide az első gépkocsi, s vele a szer-ződés is.
8É iííí
- Az értékesítés jogával ilyen
simán jött a márkaszerviz is?
- Az azért nem ilyen egyszerű!
- kezdi a választ Rózsahegyi
István, a KÖGÁZ fenntartási
üzemvezetője. - A Toyota gép-
kocsik javítását csak\' úgy lehet
végezni, erre a japán fél eléggé
odafigyel, hogy meglegyenek a
különböző célszerszámok, melyek
még típusonként sem ugyanazok,
és legfőképpen, hogy legyenek
kiképzett szerelök. Két jól kép-
zett szerelőnk van, akiket a bu-
dapesti központban japán szak-
emberek tanítottak be. S még ez-
zel nincs is vége a képzésüknek,
hiszen ha valamilyen új típus,
vagy módosítás szükségessé te-
szi, folyamatosan továbbképzik
a szakembereinket. Megkapnak
minden javításhoz szükséges ké-
zikönyvet, beállítási táblázatot.
Előírják a 3 év, illetve százezer
kilométer garancia alatt elvég-
zendő kötelező feladatokat. Te-
hát mindent megtesznek, hogy a
márkaszerviz jól működjön.

- Hány szerelő dolgozhat ezek
szerint Toyota gépkocsikon?
- Eddig két, mondhatni régi
szakemberünk kapott ilyen felké-
szítést. Egyiküket most is itt ta-
lálja a műhelyben.
Való igaz, nem is nagyon kel-lett keresnem. A szerelő-forma-ruha messziről elárulta, hol van, akivel beszélni szeretnék. Éppen a fékpadon végzett fékhatásmé-rést. A számítógép kijelzi az ér-tékeket, s a szakember számára ez már árulkodik arról, hol kell hozzányúlni a rendszerhez. Szo-kol Dezső számára mindez ter-mészetes:
- Lassan tíz éve lesz, hogy itt
vagyok a cégnél, a kollégám pe-
dig még régebben. Találkoztunk
mi már diagnosztikai műszerek-
kel, de \'91 ősze óta eddig há-
romszor voltunk továbbképzésen,
s még valószínűleg ezután is kell
mennünk. Elméleti és gyakorlati
képzést egyaránt kapunk, hogy a
lehető legkevesebb meglepetés
érjen bennünket munka közben.
- Úgy tudom laikusként is,
hogy ezek a típusok igen ritkán
hibásodnak meg. Nem jelent ez
relatív tétlenséget?
- Természetesen nem. Bár va-
lóban túl jó típusra szakosod-
tunk, ez nem jelenti azt, hogy
más munkát nem végzünk.
- Ezt nem is engedhetnénk
meg magunknak! - veszi át is-
mét a szót Rózsahegyi István a
túl szerényen nyilatkozó szerelő-
től. - A Trabanttól az autóbu-
szig mondhatni mindenféle gép-
jármű megfordul nálunk a sze-
relőműhelyben. Ha egy nyomás-
csökkentőket éppen tőlünk szál-
lító tehergépkocsi meghibásodik,
azon is segítenünk kell. Az igaz,
hogy egy szerviz ma már kény-
telen bizonyos értelemben szako-
sodni. A raktár befogadóképes-
sége véges. Nem lehet készenlét-
ben tartani mindenféle autótípus
mindenféle alkatrészét. Ennek el-
lenére, ha alkatrészprobléma nincs, minden gépkocsin tudunk segíteni. Ez érvényes a zöld kár-tya kiadásával kapcsolatos mű-szeres mérésekre is.
- Ezek. szerint minden gépko-
csit elvállalnak vizsgáztatásra
is?
- Hogy egész pontos legyek:
Ha valaki behozza hozzánk a
gépkocsiját azzal, hogy műszaki
vizsgával, zöld kártyával kéri
vissza, akkor csupán vizsgáztatni
kell elvinnünk a megfelelő hely-
re. Legyen az Lada, Polski vagy
Trabant, nem okoz gondot.
- Ez jó dolog, de úgy gondo-
lom, kevesen vannak, akik vas-
tag pénztárcával rendelkeznek, s
a mai alkatrészárak már meg-
gondolásra késztetik az autótu-
lajdonosokat. Hogyan próbálják
áthidalni az ebből eredő gondo-
kat?
- Ha a gépkocsit behozza a
tulajdonos, általában közli, mi-
lyen munkát kíván elvégeztetni.
A minap városunk egy újonnan nyílt vendéglátó egy-ségébe (fagyizó-kávézó) be-térve megdöbbentett a hely exkluzív volta és a kiszolgá-lás közötti ellentét. Kánikula lévén fagylaltot „áhítottam", ismerősömnek pedig kávézni lett volna kedve. A pincérnő rutinosan „mondta vissza" a rendelést, miszerint: két kávé egy fagylalt. - Jó, hagytuk helyben megadóan, legyen a kávéból kettő - ha egyet is rendeltünk. De mire kihozta a hölgy, megszaporodott a fagy-lalt is: két fagylalt, két kávé. Barátom torokgyulladása mi-att az egyik fagyit visszaküld-tük. E malőrök ellenére már éppen dicsérni kezdtem a

SzokoJ Dezső, a „Toyota doktor".
A gépkocsi átvizsgálása után ár-ajánlatot teszünk, melynek isme-retében eldöntheti a megrendelő, hogy megfelelnek-e számára a költségek. Ettől azután legfel-jebb ha tíz százalékban térhet el a végleges számla, s az is csak az alkatrészárak miatt. Szeret-nénk, ha munkánkat mindenki megelégedésére végezhetnénk to-vábbra is. Ha ez a jövőben úgy lesz lehetséges, akkor esetleg kft.-vé alakul, önállósodik a gép-kocsikkal foglalkozó részleg.
Gombás Imre
\'X-x-x*:*:*:-::::.;.,.,
fagylalt finomságát, mikor se |
szó, se beszéd - hivatlanul - |
elénk hozták a számlát - ez- |
zel azonnali fizetésre kötelez- s
ve. (Megjegyzem: nem volt 1
záróra, botrányosan sem visel- |
kedtünk és rajtunk kívül talán ij;
■:■x■:■:■x-x■^x•^xo^x■:■:■:■:■:•:v^:■:■:■:■:■:■:■^:■x■x■^^^x-^x■^^^^x■^x•x■:■:■:■:■:::■
Bosszankodó
*x-x-x-x*x*x*x-x-x-x:*x*x*x*x*x*x*x*x*x*:
három asztalnál fogyasztottak
A felszolgáló személyzet szá-
ma kettő volt.) Hát így lett ji;
végleg keserű a számíze, és |
ez nem a - továbbra is állí- |
tom - finom gyümölcsfagyi |
számlájára írandó. |
volt Cfirtr*í étterembe!* ?jJrf« (Erdei András felrételei)
- idil -
8 , [ KANIZSA * í ö-ű-^l Sál í* Ke Q Jp.,5r X V t~ i] M-**tfW í" ^

hagyására is felszólított a meghívó. Állíthatom, hogy e körül a téma körül valami van - bár megfigyeléseim szerint nemcsak az ellenzéki pártok részéről történt távolmaradás volt szembetűnő - nem is szólva a T. önkormányzatról -, de a rendező MDF-tagság sem tülekedett a téren.
A köszöntő szavak, a meg-emlékezés, a miniszterelnöki üdvözlet, a zene - könnyű nyáresti programmá vált a ke-vés érdeklődő és az éppen ar-ra járók számára.
Ennyi?!
L. I.
Valami van - de nem az igazi!
Egyelőre nem kell az örömünnep?
„A függetlenség visszanye-rése nem oldotta meg önma-gában a nemzeti felemelke-dés, a demokratikus politikai intézményrendszer és a szo-ciális piacgazdaság kialakítá-sának számtalan feladatát, nehézségét. Megteremtette azonban az alapvető feltétele-ket ahhoz, hogy külső diktá-tum nélkül, immár a Magyar Köztársaság keretei között, a magunk alkotta demokráciá-ban éljünk, dolgozzunk és boldoguljunk. Van tehát mit ünnepelnünk ezen az évfordu-lón számtalan gondunk elle-nére." (Részlet Antall József üdvözlő leveléből)
Június 30-án este, a Szabad-ság napján az MDF nagykani-zsai szervezete által rendezett spontán örömünnepből szinte a Carmen-együttes koncertje, szórakoztató program lett -bálozók hiányában. A lakos-ság, a potenciális ünneplök a több évtizedes, felülről erősza-
lenléte nélkül éli-e az életét a magyar vagy a függetlenség és a szabadság tudata tölti-e el. A lét határozza meg a tu-datot - tudjuk(?) -, és ez új-fajta, más természetű függő-ségbe taszítja azokat is, akik csak a tudatukkal még akár örömködnének is. A politikai hovatartozás figyelmen kívül
költ ünnepek utóhatásaként úgy látszik, ma sem kívánnak örömünnepet ülni - még utca-bál formájában sem. A meg-hívóban óhajtott felszabadult hangulat hiánya valószínűleg nemcsak az ünnepnek szólt, hanem a hétköznapok fásultsá-ga uralkodott, függetlenül at-tól, hogy idegen csapatok je-

autobusni prometd.d.
varaidin • Hrvatska KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
LÁTOGASSA MEG HORVÁTORSZÁGI BARÁTAIT ÉS ROKONAIT! POSETITE PRIJATEUE I RODAKE U HRVATSKOJ!
UTAZZON VELÜNK—PUTUJTE S NAMAÜ! 1993. július 1-től
Keddi
Csütörtöki
Szombati
napokon
Állami ünnepeinkre való méltó megemlékezésre 200.000 Ft-ot különített el Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetése. Erre az évre úgy tűnik, sok lesz ez a pénz, mivel még egy fillér sem fogyott el belőle.
A rendezvényeket felvál-laló „bátor" embert sike-rült kellőképpen elriaszta-ni - „visszalépett" -, a he-lyi pártok, szervezetek a polgármesteri hivatal kez-deményezésére, koordiná-lására várnak, a hivatal pedig az oktatási-kulturá-lis bizottságra - az ünne-pek meg jönnek-mennek.
Már többen szóvátették, hogy a fáklyás felvonulás-ból elég volt, és nem is eléggé ünnepélyes forma -de legalább eddig volt.
Közeleg augusztus 20-a, a humán osztály még nem tud a szervezésről beszá-molni. Mint Czupl Gyula, az MDF helyi szervezeté-nek elnöke elmondta, ők a Felsőtemplom előtt egy ünnepi szertartást szervez-nek. Mint a kulturális bi-zottság tagja - nem tud a bizottság ez Irányú mun-kálkodásáról(?).
A többi néma csend... Lukács Ibolya
Autobusni Promet d. d. Varazdin
i D«k«nov«l

Nagykanizsa—Letenye, OH. — Varazdin viszonylatban az alábbi menetrend alapján
1 3 Km Zala Volán Rt. — AP Varazdin d. d. 2 4
7.30 14.15 0 i Nagykanizsa, aut. áll. . ( 15.45 8.45
7.38 14.23 6 Sormás, aut. vt. 15.37 8.37
7.42 14.27 9 Szepetnek, Petőfi u. 53. 15.33 8.33
7.50 14.35 15 Semjénháza, Kossuth u. 2. 15.25 8.25
7.53 14.38 17 Molnári, Petőfi u. 2. 15.22 8.22
7.57 14.42 20 Tótszerdahely, kh. 15.18 8.18
8.01 14.46 23 Tótszentmárton, sz. ib. 15.14 8.14
8.06 14.51 27 Becsehely, Kossuth u. 26. 15.09 8.09
8.12 14.57 32 Letenye, aut. áll. 15.03 8.03
8.15 15.00 35 é Letenye, Oh. 15.00 8.00
8.25\' 15.10 35 i Goriian, granica 14.50 7.50
8.30 15.15 39 Hódosán 14.45 7.45
8.35 15.20 43 Juraj u Trnju 14.40 7.40
8.39 15.24 45 D. Pustakovec 14.36 7.36
8.43 15.28 49 Palovec 14.32 7.32
8.45 15.30 51 M. Subotica 14.30 7.30
8.55 15.40 61 Cakovec 14.20 7.20
9.00 15.45 66 Nedelisce 14.15 7.15
9.05 15.50 70 Pusfcine 14.10 7.10
9.15 16.00 78 é Varazdin 14.00 7.00

Menetdíjak (forintban) Teljesárú Kedvezményes
Viszonylatok
Egy útra Menettérti
Nagykanizsa — Varaidin Nagykanizsa — Csáktornya Letenye — Varazdin Letenye — Csáktornya 343 268 202 128 549 430 323 205„ÖSSZEFOGÁS NÉLKÜL EGY ELHÜLYÜLT, BETEG NEMZETTÉ VÁLHATUNK"
A MECÉNÁS 300 KLUB TALONBAN
- A TEHETSÉGEK VÁRJANAK!
MV SORMELLEKLET
A 16 oldalas tv- és rádióműsor a/, alábbi vállalatok és vállalkozások támogatásával jelenik meg:
lt;ila(on lüszert KI., Dél-Zalai Áruház, Dél-Zalai Vízmű,
DOM1S, KWIZSATKX, KANIZSA Trend, K()(i\\Z,
Miskolci Miiaiiya^tcl(lol}/.( Kt. Dunántúli Képviseld,
l\'annoiuonsiii KIT., l\'YKIS Kft., KOTAKY Kft.,
Sootcr\'s Fotó, Szociális Fojjlalko/.taló.
1993. július 12-július 18.
Tanulj tinó,
ökör lesz
belőled!
Oktatási koncepció, átkép-zés, permanens művelődés, szakvizsgák - mind-mind annak az oktatási-kulturális keringenek a kulcsszavai, amelyek a legújabbkori in-tellektuális zűrzavarban nap mint nap terítékre kerülnek, így van ez kis városunkban is, amely így-úgy, de megyei Jogú városként funkcio-ál(?
Gond csupán a könyv-tárral van, az iskolákkal, óvodákkal... Még a művelő-dési házak tartják magukat valamennyire -, ha néha csak másodkézből -, hiszen a kínálati piac adta lehető-ségeket ma már jobban ki tudják használni - ha akar-ják, és ha a fenntartási költ-ségek okozta pénzügyi ördö-gi körből szabadulni tudnak. A kanizsai okulni vágyó és kényszerülő pedig vonatra száll, buszon zötykölödik és egy másik városban szerve-zett oktatási-képzési lehető-séget használ ki. Budapest, Szombathely, Kaposvár, Za-laegerszeg és ki tudja, még hány város fogadja be a ka-nizsai képzésből, továbbkép-zésből kitaszítottakat. Vagy nem is kitaszítottak? Hiszen ami nincs, az nem is disz-kriminálhat.
A Dortmundi Iparkamara felajánlása által létrehozan-dó átképzőközpontról nincs hír, az ajánlat ténye isme-retleni?) még a humán osz-tályon is - igaz, az osztály-vezető szabadságon van -, az iskolaváros csupán az alapfokú oktatási intézmé-nyek mesterséges életben tartására törekszik, pedig a nagyon óhajtott (másrészről a pokolba kívánt) helyi fő-iskolának egy felszabaduló iskolaépülettel legalább he-lyet lehetne biztosítani.
Vagy lehet, hogy ezt a vá-ros Mléptávú oktatási kon-cepciója tartalmazza...majd? Az önkormányzat oktatási-kulturális bizottsága dolgo-zik az ügyön... még mindig.
Mint a polgármesteri hi-vatalban Tüske Tibortól megtudtuk, az iskolák saját kezdeményezésén múlik, hogy milyen tanfolyamokat indítanak, a hivatal nem tölt be kezdeményező-szervező szerepet. Csupán egy dajka-képző tanfolyam beindítása valószínű - ha kellő számú jelentkező igényli annak el-végzését.
Úgy látszik, sok minden esetleges, de a vegetáló kul-turális szféra még tűröké-pes. De mi lesz, ha a szél-irány teljesen megváltozik?
- lukács -
Szabó Imre vállalkozó a kö-zelmúltban kezdeményezte egy a jó tanuló, tehetséges, de rossz anyagi körülmények kö-zött élő középiskolásoknak ösztöndíjat nyújtó társaság lét-rehozását. A Mecénás 300 Klubról azonban azóta nem sokat hallottunk. Az elképze-lések szerint a 300 fő évi 3000 Ft-nyi tagsági díját aján-lották fel - mintegy 2500 Ft-ot havonta - a hét kanizsai középiskola 4-4, arra érdemes diákjának. Zártkörű klubként működött volna a Mecénás 300, saját alapszabállyal, programokkal, és az ösztöndí-jak odaítélésébe sem szóltak volna bele - azt a legilletéke-sebbekre, a tantestületekre bízva. Ugy látszik azonban, hogy ebbe a „rangot jelentő"" társaságba nem kívántak vala-mi sokan bekerülni - talán maga az adakozás vagy a te-hetségek ilyen jellegű támoga-tása nem jelent rangot Kani-zsán?
- Lehet, hogy a propaganda hiánya is ludas a dologban -mondja Szabó Imre. - Sajnos erre, dolgozó emberek lévén
A melléklet tartalmából:
Levelek
a szerkesztőhöz
Kanizsai Krónika
12.
♦ Kanizsát sikerek
a TEDOT-OJJ
13. oldal
+ Át íogBafc világítani 14-lS. »M«t
♦ Tanácsok
Horvátországba,
Szlovéniába utazóknak
16-17. oldal
* Beszélgetés
a „Liberális
Nagykanizsáért
Alapítvány" nyerteseivel
W~19~2Q, oldal
* Egytttt a kábítószer
ellen
21-22. oldal %■ Kamarai keres-kínát 13. oldat
nem tudtunk kellő energiát fordítani. De valószínű, hogy a pénzhiány is okozója a ku-darcnak és talán más is. Az úttörőszerep megítélése, a se-gítő szándék kétségbe vonása, megkérdőjelezése is fennáll. De összejött 40-50 ember és a tagság talán bővíthető lesz a második nekirugaszkodásra. Bízom a sikerben, de nagyon össze kell fognunk, mert nem nagyon számíthat sem az ok-tatás, sem az egészségügy na-gyobb központi támogatásra, és egy elhülyült, beteg nemzet-té válhatunk, ha e két terület egyre lejjebb és lejjebb süllyed.
Mint az ismert vállalkozó a továbbiakban elmondta, újabb terveket szőnek épp a fent em-lített területek megsegítésére. Október végén a HSMK-ban egy hagyományteremtő bált szerveznek, amelynek bevéte-lét a városi kórház sebészeté-nek, illetve a zeneiskolának ajánlják fel. A sebészet ezt a pénzt egy olyan gép vásárlá-sára fordítja, melynek segítsé-gével operáció nélkül, a hosszadalmas kórházi ápolást
jelentősen megrövidítve tud-nak epekövet eltávolítani.
A bál belépődíja 2000 Ft körül várható, a zenét helyi profi zenészek szolgáltatják, de az ezt megelőző napokban más kulturális műsorra és a kanizsai képzőművészek árusí-tással egybekötött kiállítására is várhatóan sor kerül, mely-nek bevétele szintén a két ala-pítványt gazdagítja majd.
A bálon közreműködő Thury György Vendéglátóipari és Kereskedelmi Szakközépis-kola is részesedne az anyagi javakból, így már három fron-ton jelentene hasznot a kezde-ményezés.
Adni akkor lehet, ha van valahol megtakarítás - és mi-vel az időpont egybeesik a Takarékossági Világnappal, így az OTP Bank is beszáll a „buliba".
A sikerben bízva, a magunk részéről a jótékony célú ren-dezvény propagálásával tu-dunk hozzájárulni az ügyhöz, az új, pontos információkról tájékoztatni fogjuk olvasóin-kat.
L. I.
H
****• wg«m*«Sv4» estje a Morf: M 18* 26 ör»: Tisztességtelen ajánlat

Kanizsai műsor


KOSSUTH PETŐFÍ
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Szonda (ism.)
11.35 Magyarországi küldetés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei - VIII/4.
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Nemzetközi vallási hír-adó
13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
Berkes Kálmán klariné-tozik
14.55 Első közlés
15.05 Nyitnikék
15.35 Üzenő - a vakációról
15.45 Szimfonikus miniatűrök
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
17.05 Eco-mlx
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Balázs Attila
20.05 A népzene hagyomány-őrzői
20.30 Határok nélkül
21.05 Nemcsak gyávaságból mentünk ki Nyugatra
21.45 Szimfonikus táncok
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Horthy-dokumentumok
23.05 Lemezmúzeum
URH-ADÚN
6.55-
9.00 Körzeti információs ma-gazin
13.00-
14.00 Az Amerika Hangja ma-gyar műsora
15.30-
18.30 Közvetítés az Ország-gyűlés üléséről
4.30 Hajnali kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Kedvencek a múltból A Chilly és a Showad-dywaddy együttes 8.50 Apró-cseprő gyere-kekről
9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó
Siklósi Beatrixszal
10.55 Gordiusz plusz
11.00 Hírek. Időjárás
11.03 Családi persely, avagy a pénz is boldogít
11.15 Sárga tengeralattjáró
12.00 Nótakalendárium
13.00 Hírpercek
13.10 Hogy tetszik lenni?
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Kettőtől ötig
A Rádió kívánságmű-sora Benne:
15.00 Hírek. Időjárás
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Kölyökrádió
17.32 Ziccer
18.30 Kapaszkodó
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Garázs
19.30 Rádiószínház
Arisztophanész: Ma-darak
21.00 Hirpercek
21.10 A jazz világa
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt Gőz 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne:
4.03-
4.20 Verbunkosok, csárdá-sok
3 SAT
13.45 Európa-magazin 14.15 Koncert 16.15 Idősek klubja 17.00 Minihírek 17.10 Alfréd J. Kwak (sor.)
Libák 17.35 Gyilkossági csoport
Ámokfutó
18.00 Képek Ausztriából 19.00 Hírek 19.20 3 SAT stúdió 19.30 Környezetvédelem 20.10 Moszkva-Peking 20.45 Kulturális magazin 21.51 Sport 22.00 Híradó
SZTV-1 16.40 Hírek 16.45 Yuventa Express
(vetélkedő) 17.25 A művészetek útjai
Kína
18.15 Marco Polo (olasz sor.) 19.00 Esti mese 19.10 Számitógépes játék 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Gábor Vlkolinsky
(tévéjáték)
21.15 Publicisztikai műsor 22.00 Időszerű események 22.30 Sporthírek 22.40 Európa Palota
(francia dok.-film) 23.05 Teletext-hirek
SZTV-2 18.00 Objektív 18.35 Rhytmick 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sport
20.45 Extra sportmagazin 21.50 Film és videó 22.15 Jó fény
(cseh tévéfilm) 23.45 Események 0.10 Teletext-hírek
BTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország I 9.00 A Főnök (sorozat)
A Főnök egyedül nézi otthonában a televíziót, amikor ismeretlen tele-fonáló azzal fenyegeti meg, hogy ötven per-cen belül megöli. Ed és Evie nem tudják telefo-non elérni Ironside-ot, ezért otthagyják az elő-adást...
10.00 Gazdag és szép (sorozat)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
íEfTi] Kalifornia klán (sorozat)
14.10 Baleseti osztály (sorozat) Problémák
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Tűz Cabot Cove-ban
16.00 Beszélgetések
ífliTi] Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Sam
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) ...akkor dolgozom!
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony-magazin
19.40 Jó idők, rossz idők
(német sorozat)
CTiHü Columbo
(amerikai krimisorozat)
Az első és az utolsó
EEIflü Quincy (am. sorozat) Becsület
23.00 Kulturális magazin
23.25 Gongshow
24.00 TequilaésBonetti(ism) 1.00 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.35 Ki itt a főnök? (ism.) 2.05 A Főnök (ism.) 3.00 Beszélgetés (ism.) 3.55 Robbanékony (ism.)
4.20 Gyilkosság a hobbija
BTL 2
6.05 Mesefilmek 10.00 Ruk-cuk-játék 10.30 Móka, kacagás (sor.)
Happy end
11.00 Dr. Westphall főorvos 12.00 Wells Fargo (sorozat) 13.00 Barkleys (sorozat) 13.25 Grump vadászata (sor.) 13.40 Cupidospace (sorozat) 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil (sor.) 16.10 Captain N (sorozat) 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards 17.30 Lassie (sorozat)
Lassie eltűnt 18.00 Hírek 18.05 Ruk-cuk-játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) Két szék között 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Két szék között 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Híradó
20.15 Modellvadászok (sor.) 21.15 Pankráció 22.20 Éjszakai átkelés (film) 0.05 Éjszakai vadász (sor.)
Veszélyesen szép 1.00 Modell-vadászok (ism.) 1.55 Pankráció (ism.)
vox
14.40 Blabla(ism)
16.15 Szülők magazinja
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Nök magazinja
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Rosie O\'Neil esetei
21.00 Hírek
21.20 Provokáció
22.00 Hírek
22.15 Szívügy (film)
24.00 Hírek
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje
11.30 Kvizmüsor
12.00 Varietémüsor
13.15 Banánhéj (sorozat)
13.40 Az évszázad haladása
15.30 Állatbarátok műsora
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Az élet mérkőzése
20.45 Arab sajtókörkép
21.00 Híradó / Charles Tre-
net francia énekes
23.15 Dokumentumfilm
0.25 A Tour de France-ról
1.45 Varietéműsor
2.10 Vegyes műsor hajnalig
MUSICTV
17.45 Háromtól egy
18.00 Slágerlista
20.00 Paul McCartney
21.00 PipDann
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Rockblokk
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
13.00 Napirend
13.30 Sport
14.00 Európa-film
14.30 Videogenerátor
16.30 Élővideoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Detektívek (sorozat)
20.00 Sport
20.30 Média televízió
21.00 Napirend
21.30 Eco-record -
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 Repülés a Marsra


BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Vörösmarty: A két
szomszédvár- H/1. 10.53 Zenei ábécé - Rondó 11.40 Végvári Rezső népze-nei feldolgozásaiból 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Christiane Oelze dal-hangversenye 13.25 Barokk muzsika 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Down to Earth - 30/7 14.20 BankettBlltvában-VI/6 15.17 EttoreBastianini énekel 16.05 Kóruspódium 16.30 Eszperantó híradó 17.00 Új hangoló 17.30 Fúvószenekarok fel-vételeiből
17.50 A hét költője: Tompa Mihály
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Zenekari muzsika
19.05 Észtüznézőben
19.35 IV. Budapesti Nemzet-közi Kórusverseny XII/1.
Közben:
20.01 Hírek. Időjárás
20.05-
20.20 Napló
21.20 Kamarazene
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Új zenei újság (ism.)
22.35 Franck: Az elátkozott
vadász
22.50 Rádiószínház Az égi koffer Utópikus rádiójáték 0.05 Évszázadok muzsikája
Tisztelt Cím!
...vagyok. 1957. július 3-án születtem Nagykanizsán. Jelenleg is itt élek. 1971 óta írogatok verseket, novellákat. Egyiket sem küldtem be még sehova. Ezeket az írásokat csak a családom és a barátaim olvasták. Több más mellett nagyon érdekel az aszt-rológia.
Az önök lapjában is rendszeresen figye-lemmel kísérem a horoszkópot. Mivel rák hava van, ezért jött az ötlet, hogy meglep-jem magam és másokat egy kis verssel.
Ha írásomat úgy ítélik meg, hogy nyom-tatásban megjelenhet, akkor kérem, hogy szerzóTcént Fenyvesi Mária szerepeljen.
Szívességüket előre is köszönöm.
Fenyvesi Mária:
A Rák hava
A ráknak páncélja van. Én meztelen vagyok! Oroszlánok, Skorpiók, Nyilasok Támadjatok! -Én akkor is - Én vagyok! Tudom mit akarok: Visszaveszem páncélom Védekezem, mert rák vagyok!?


A FOGYASZTOK SZOLGALATÁBAN

Július 12 LJ
MTV 1 MTV 2
Kanizsai műsor
Stúdió Mtttfc 16.30, 18.15 óra: Ghost
20.15 óra: Jruppensiex a
DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
KANIZSAI KRÓNIKA
kát, s — teljesítette az antihumánus parancsot. Beszélgető partneremnek: K. J.-nek, akkor az ország egyik legfiatalabb igazgatójának több-ször is volt incidense, nézeteltérése a fennt ne-vezett városi párttitkárral. Titkár elvtárs ugyan-is csak az ő szempontjából, csak a pillanatnyi politika viszonylatából akart intézkedni. A gaz-dasági dolgok nála nem számítottak. Ezért pél-dául munkaidőben akart társadalmi munkát vé-geztetni, gépkocsit elvonni a termelésből és egyebeket...
Amikor már felgyülemlett a gond; az ellentét az igazgató és a párttitkár közt robbanásig fe-szült; felettes szervek jöttek beavatkozni a megbeszélt időben. Ferenczi viszont nem en-gedte be irodájába az intézkedőket! Ez sokba került neki. Nagyon rövid idő alatt leváltották. Jómagam egyik főnökömtől, Gy. J.-től hallot-tam, hogy később Budapesten a metrónál dol-
Éltesebb kanizsai embereknek még ismerős a név: FERENCZI SZABÓ BÉLA! AM viszont nem ismerné, elmondom: egykoron ő volt a monolitikus diktatúra pártjának titkára Kani-zsán. Félelmetes idők jártak akkor errefelé. Az ő feladata volt többek között: Az „osztály-ellenség" tagjainak elhurcoltatása, szorosabban, a névsor összeállítása arról, hogy kit vigyen el éjjelenként a más városokból iderendelt ÁVO.
A napokban egy akkori igazgatóval beszél-gettem. Mint elmondta, őt is behívatták a Párt-bizottságra azért, hogy készítsen fekete listát. Ő ezt - a szakmai munka zavartalan menetének érdekében - megtagadta. A berendelt vezetők közül tájékoztatása szerint - csak egy igazgató merte követni példáját. A többi - beadta dere-
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 A labdarúgás története
15.00 Sport a nagyvilágból
16.00 Apának sikerül (sorozat)
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hírek
18.00 Különleges sportok
18.30 Sport-show
19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Küzdősportok maga-zinja
24.00 DSF-stúdló
9.00 Golf
10.00 Kerékpársport 11.00 Tenisz 14.00 Motor-magazin 15.00 Kerékpársport 17.30 Forma-1 18.30 Autó-motor sport 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Szörfösök magazinja 22.00 Tour de Francé 23.00 Ökölvívás 24.00 Golfmagazin
15.00 Hírek
15.03 Fogadóóra
15.45 Törökország
16.15 Kérdések egy képhez
16.45 Moldva (sorozat)
17.30 A strand urai (sor.)
18.00 Jog a szerelemre (sor.)
18.30 Rajzfilm
18.45 Álomkő (sorozat)
19.10 Mese
19.15 Tudomány
20.00 Híradó
20.15 Országok és emberek
21.00 Beszélgetés
21.10 Riport
21.40 Talkshow
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
A bosszú
9.30 Tisztelt ház (isin.) 10.30 A gyanútlan (ism.) 12.00 Természetfilm 12.15 Schilling - magazin 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Ki a nyertes? 13.35 Waltonék (sorozat)
Az esküvő 14.20 Kövesd az álmot!
(amerikai zenés film) 16.05 Fraggles (sorozat)
Mindenkinek a magáét 16.25 Nyáridö 16.35 Ramóna (sorozat)
Minihírek 17.00 Minihirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(sorozat)
Sötét múlt 19.30 Híradó
20.00 Sport - Tour de Francé 21.15 Oldalpillantások 21.25 Jenny (amerikai film) 23.00 Hírek 23.05 A gorilla (sorozat)
Gorilla a dzsungelben 0.40 A merénylet
(francia thriller) 2.15 Hírek
16.35 1000 mesternű 16.45 Tengeralattjárók 17.30 Hársfa utca (sorozat) 18.00 Otthon az erdőben (sor.) 18.30 Játék 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Falkenau (sorozat) 21.00 Újdonságok a moziban 21.15 Teleszkóp 22.00 Híradó 22.30 Monty Python (sor.) 23.05 Vico Acconci - portré 23.35 MAK1993 0.05 Tom Waits (film)
5.00 Lassie (ism.) 5.25 Flipper (ism) 5.50 Mr. Belvedere (ism.) 6.15 Rajzfilmek (ism.) Alvin és a mókusok Charlie Brown Flintstone család 7.40 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.05 Hármak társasága (ism.) 8.35 Remington Steele (ism.) 9.30 A kiber puskások kirá-lya (ism.) 11.20 Kezdeti nehézségek
(ism.)
11.50 Roseanne (ism.) 12.20 Dokumentumfilm 12.40 Air Force (ism.) 13.30 Óvakodj a törpétől! (ism.) nana Remington Steele (amerikai sorozat)
Öt asszony
lUKWi Mr. Belvedere (sor.)
Testreszabott nő 16.40 Varázslatos Jeannie (sorozat)
Napóleon a hibás 17.10 Rajzfilmek
Widget, a kis ör Charlie Brown
Flintstone család
iTHEEI Hármak társasága (sor)
Rózsalovag
18.55 Kezdeti nehézségek (sorozat) Hív a Broadway Miké és osztálytársnő-je, Monica az iskolai színház ünnepelt sztár-ja. Annál nagyobb a diá-kok bánata, amikor a soron következő elő-adáson nem látják ked-venceiket. 19.25 Roseanne (sorozat)
Testvérek 20.00 Híradó
Düh (amerikai film) Houston Knights (amerikai film) 24.00 Riporterek (ism.) 0.30 Én, a kém (sor.)
Menyasszony 1.20 Hírek 1.30 Red River (ism.) 3.40 Hírek
3.50 Mancuso, FBI (ism.) 4.35 Én, a kém (ism.)
DUNA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 80 nap alatt... (ism.)
16.35 Olaszok hihetetlen ka-landjai Leningrádban Olasz-orosz film (ism.)
18.15 Fekete Villám kalandjai (ism.)
18.40 Mesesarok / Hírek
19.00 Az ígéret földje Lengyel film 11/1. rész 107\'
20.50 Csacsa és Dodó show-ja
21.00 A polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat - VI/6. (ism.)
22.00 Dunasport
22.15 Évforduló
22.20 Hírösszefoglaló
SAT1
5.30 Pénz, halál, szerelem 6.00 JóreggeltaSAT1-gyel! 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.)
10.30 Bonanza (ism.)
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
12.30 Fiatal és nyugtalan (amerikai sorozat)
A halál árnyékában
EHETil Trapper John (sor.) A sátán
14.15 Szomszédok (sorozat) A portré
Paul titokban megnézi a festményt, melyet Helen készít róla. Nem is sejti, hogy a garázsban őrzött kép nem Helen műve...
14.45 Bonanza (sorozat) Halálos ítélet
15.45 Ürszekerek (sor.) Alvó oroszlán
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit
18.30 Hírek/Sport
19.00 Kulcslyuk
19.30 Szerencsekerék
HilEI Heintje (német film)
22.00 Akut
22.50 Vita a tévéről
23.00 Újdonságok és törté-netek
23.45 4-es csatorna 0.45 Ürszekerek (ism.)
6.05 Falutévé-törvénytip-pel, agrometeorológiá-val, falusporttal
6.25 Határtól határig
A körzeti televíziók mű-sora
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 Napkelte
Reggeli információs ma-gazin
9.00-
12.00 Napközi Benne:
ETETii Walt Disney bemutatja (ism.)
Balu kapitány kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat Füttyenhopp Jackson,
Szülök még mindig
csapdában
Amerikai filmsorozat
Gumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat
A keselyük királynője 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó
Déli egyenleg 12.12 A Financial Times heti
üzleti híradója
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Miért?
17.10 Bűvös hatos - Játék
17.25 Képújság
17.30 Játékok bábuval Keresztszemesek Előadja a biatorbágyi Nevesincs együttes
17.45 Pénzvilág
17.55 Dimenzió
Tudományos magazin
ílflEEl Szerencsekerék
19.07 Jó éjszakát kíván a Disney!
19.17 „Engedjétek hozzám!"
19.30 Híradó
20.00 Telesport
2005 24 óra
HilEKl Marié Grubbe Tévéfilmsorozat Hl/1. rész
Szereplők: Mijou Kovács (Tóth Enikő), Kürt Böwe (Gruber Hugó), Inge Kel-ler (Tolnay Klári), Elsa Grube-Deister (Náray Te-ri), Edward Zentara (He-gedűs D. Géza), Karín Gregorek (Földi Teri), Jan Frycz (Rátóti Zoltán), Zane Jantchevska (Cse-re Ágnes), Walfriede Schmitt (Némedi Mari), Péter Sodann (Kránitz Lajos), Cristine Schorn (Menszátor Magdolna), Dietrich Körner (Sinko-
vits Imre)
BHHil Spanyol operacsillagok hangversenypódiumon
2. rész
Q3HÜ Mesterségem címere
Ilkanich Ferenc 0.05 Híradó 0.10 Közjáték
A héten: Eckhart mes-ter prédikációi 0.15 BBC-hiradó
17.02 Műsorismertetés
17.07 Időjárás
[Fiiul Természeti képek
Francia ismeretterjesztő filmsorozat Védekező stratégiák Noé bárkája Angol rajzfilmsorozat XII/1. rész: Beszállás a bárkába A könyvek könyve Amerikai rajzfilmsorozat Sok mérges kígyó van
- juj I-és egy beszélő
szamár is!
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg Napi képes hírösszefog-laló
18.10 Körzeti híradók
18.23 Műsorajánlat Időjárás
18.30 Hatoslottó-sorsolás
18.40 Telesport
íEIilil Frici, a vállalkozó szellem
Mai mese harminc rész-ben - 9. rész Szereplök: Borbiczki Fe-renc, Körmendi János, Götz Anna, Sinkovits Imre, Petrik József, Lak-lóth Aladár, Bakó Márta, Lengyel Erzsi, Újlaki Dé-nes, Körtvélyessy Zsolt, Szirtes Gábor, Gera Zol-tán (Ismétlés: szombat, TV2
8.35)
íTHRTii Columbo
Amerikai bűnügyi tévé-filmsorozat Besegít a halál 73\' Columbo - Péter Falk (Szabó Gyula), Brimmer
- Róbert Culp (Mécs
Károly), Mrs. Kennicut
- Patrícia Crowley (Ta-
kács Kati), Arthur Ken-
nicut - Ray Milland
(Buss Gyula)
20.48 Műsorajánlat
20.50 Jelfák
Ösvényekben méretünk meg
21.00 Korkép - Magyaror-szág jelen időben „Szegény gazdagok" Riportdokumentumfilm
22.00 Esti egyenleg
Napi képes hírössze-foglaló
22.20 Időjárás
22.25 Enter
Számítógépes műsor A háború kutyái Dán dokumentumfilm
17.30 Mozimánia: Jesslca Lange
Am. dokumentumfilm 18.40 A jelölt
Amerikai dráma 105\' 20.30 A rejtélyes part
Am. háborús film 98\' 22.10 Örült Stone
Amerikai sci-fi 87\' 23.40 Végtelen éjszaka
Am. bűnügyi film 95\'

I430 *r*s Assaj»ttr«jZTerseBy AK Attila úttal voJt trftetóde teítvwéa Morf: 1$, Jft, 26 ént: JffalfcaUtlur szeréten
KEDD
KOSSUTH
Óránként: Hirek. Időjárás. Út-közben
4.25 Rákóczi-induló 4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Miisorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin 11.05 Társalgó
Ötven perc irodalom-kedvelőknek 12.00 Déli Krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Falurádió (ism.) 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 Vendég a háznál 13.15 Kodály: Mátrai képek 13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
Barokk kamarazene 14.55 Versarchivum 15.05 Az én újságom 16.00 Délutáni Krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Zenefórum
Népzenei híradó 17.05 Történelmi tükör 17.25 A Szabó család 18.00 Esti Krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Összeállította: Balázs
Attila
20.05 Népi táncmuzsika 20.30 Határok nélkül 20.50 Beszélni nehéz 21.05 Dorogi Zsigmond em-lékezetére
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Parlamenti folyosó
23.05 A Rádió lemezalbuma
URH-ADÚN
6.55-
9.00 Körzeti információs ma-gazin 10.00-
18.30 Közvetítés az Ország-gyűlés üléséről
PETŐFt
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Slágerfilmek - film-slágerek
8.50 Helykereső 9.00 Hirek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó
Mélykúti Ilonával 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hirek. Időjárás 11.03 Családi persely 11.15 Művészbejáró
Berky Lili
12.00 Asztali muzsika 13.00 Hirpercek 13.10 Eszpresszó
A zongoránál: Orosz János 13.45 Időjárás- és vízállás-
14.00 „Mindenki másképp csinálja"
15.00 Hírek. Időjárás
15.03 A Mecsektől délre Az Akár hi-fi, akár nem c. sorozat különkiadása
16.00 Csúcsforgalom
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Kata-posta
17.32 Premier
18.30 Helykereső
Szociálpolitikai maga-zin
19.00 Hírek. Időjárás
19.50 A rythm and blues kedvelőinek
20.20 Mondjuk a magunkét - Szilágyi Györggyel
21.00 Hirpercek
21.10 Jazzmelódiák
21.50 A Salonisti együttes műsorából
22.30 Érintés
Tabuk nélkül a szexről
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt - Jazzshow 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 4.03-
4.20 Operaénekesek nóta-felvételeiből
3 SAT
14.45 Slágerparádé
15.30 Diszkó
16.15 Mona Lisa - magazin
17.00 Minihírek
17.10 Cikcakk
17.35 Környezetvédelem
18.00 Képek Németországból
19.00 Hírek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Kulturális magazin
20.00 Gyilkosság az erdőben
21.10 Moszkva-Peking
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport /Híradó
22.30 Klub-2 - talkshow
utána: Tallózás
SZLOVÁK
SZTV-1
16.45 Extra sportmagazin
17.45 Autósok, motorosok magazinja
18.20 Veszélyes öböl
(kanadai tévéfilm-sor.)
19.00 Esti mese
19.10 Főzök, főzöl, főzünk...
19.30 Időszerű események
20.05 Derrick (krimisorozat) Kávé Beátával
21.05 A társadalom mai szemmel
21.25 Az SZK kormánya tájé-koztat
21.35 Művészeti magazin
21.50 Rendörmagazin
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Fats Dominó (zenés műsor)
SZTV-2
17.55 Zenés műsor
18.45 Családi magazin
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 A Worldnet bemutatja...
20.35 La linea
20.45 Távozások és vissza-térések (dok.-film)
21.35 Ezo Vlkilinsky (tévéjáték)
22.50 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németországi 9.00 A Főnök (sorozat) Marty utolsó esélye A betörő lelövi Fran Jessupot, az elítélt Marty feleségét. Iron-side-nak az a feladata, hogy közölje az általa ismeretlen bűnözővel a tragikus hírt. Marty rendkívüli eltávozást kap, hogy segítsen a Főnöknek megkeresni Fran gyilkosát...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
íFEil Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (sor.) Kölykök
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Idős hölgy
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Rossz lelkiismeret
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) Rémálom
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony-magazin
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat) Hegylakó (amerikai sorozat) A szabó titka
21.15 Nyomtalanul
22.15 Robbanékony - vita
EETF L. A. Law
(amerikai sorozat) Pofonok
0.15 Törvény és rend (amerikai sorozat) Gyilkosság sorozatban 1.15 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.50 Ki itt a főnök? (ism.) 2.20 A Főnök (ism.) 3.15 Beszélgetés (ism.)
RTL 2
6.05 Mesefilmek 10.00 Ruk-cuk - játék 10.30 Móka, kacagás (sor.) 11.00 Or. Westphall főorvos
(ism.)
12.00 Wells Fargo (sorozat) 13.00 Little Wizzards (sor.) 13.25 Grump vadászata (sor.) 13.40 Cupidospace (sorozat) 13.55 Bluffers 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rűi (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil 16.10 Captain N (sorozat) 16.40 He-Man (am. sorozat) 17.05 Little Wizzards (ism.) 17.30 Lassie (sorozat)
A nagybácsi 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) Meghitt otthon 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Meghitt otthon 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) FTTKEI Akiért a harang szól
(amerikai film) 22.35 Az ördög hét arca
(olasz thriller)
0.15 Éjszakai vadász (sor.) 1.15 Akiért a harang szól
(ism.) 3.30 Éjszakai vadász (ism.)
vox
14.10 Szívügy (ism.)
16.05 Rosie O\'Neil esetei
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Beszélgetés
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Secret Service (sor.)
21.00 Hírek
21.20 Magazin
22.00 Híradó
22.10 Média-magazin
23.15 Gyilkos hétköznapok

Kanizsai műsor
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje (ism.)
9.15 Délelőtti magazin
12.00 Varietéműsor
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 Happy end (ism.)
15.10 Beszélgetések
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Nepáli iskolások
20.30 Svájci magazin
21.00 Híradó
21.30 Rendkívüli tudósító
23.00 Humoros magazin
0.50 A Tour de France-ról
1.15 Riportok
2.15 Vegyes műsor hajnalig
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 RayCokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Slágerlista
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
13.00 Napirend
13.30 Videodivat
14.00 Arcképcsarnok
14.30 Videogenerátor
16.30 Élővideoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Dante (sorozat)
20.00 Indigó
20.30 Arcképcsarnok
21.00 Eco-rekord
21.30 Média-televízió
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 Rock and roll

6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium - Jean-Pierre Rampal fuvolázik
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Vörösmarty: A két szomszédvár - II/2.
10.49 Joan Sutherland énekel
11.40 Országok, tájak zenéje
12.00 Hírek. Időjárás
12.05 A Délnémet Rádió Szimfonikus Zenekará-nak hangversenye
13.39 A Keil Ernő fúvószene-kar játszik
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 AufDeutschgesagt-2.
14.20 A nevető ember -IV/1.
15.20 Jósé van Dam énekel
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 25 éves a barcsi Vikár Béla Zeneiskola
16.35 Horusitzky Zoltán mű-veiből
17.00 Kilátó
17.50 Erkel-kiállítás a Várban
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Erkel: Sarolta
Háromfelvonásos opera Közben:
19.49 Teleobjektív
20.04 Hírek. Időjárás
20.45 Hándel: Vízízene
21.37 A kamarazene kedve-lőinek - Két oktett Közben:
22.00 Hírek. Időjárás
23.04 Operát magyarul-ma-gyar operát I
24.00 Hírek. Időjárás 0.04-
2.00 Magyar előadóművé-szek felvételeiből
gozott az időközben erősen lezüllött egykori párttitkár. Később jött a hír, hogy meghalt. Karrierjének kanizsán elkezdődő megszűntét K. J. magának tulajdonítja.
A most már bőven nyugdíjas volt munkás-igazgató egy másik érdekes esetet is elmondott.
A házban levő szomszédjuk disszidált. Az el-távozottak címére érkezett egy képeslap - az akkor „láncos kutyának" titulált - Jugoszlávi-ából. Erről a hatóság tudomást szerzett és ezért két civil ruhás ÁVO-s jelent meg K. J.-ék la-kásán. A hivatalos látogatók számonkérték tő-lük a képeslapot és felelősségre vonták őket, hogy miért nem jelentették annak ékezését! A hívatlan vendégeket szóváltás közben K. J. ke-mény hangon távozásra szólította föl. Ha ez így igaz, akkor ez bátor tett volt abban az időben.
Szegedi János
FELHÍVÁS
NAGYKANIZSA
POLGÁRAIHOZ!
Az aszályos időjárás miatt a szokásosnál jobban szomjaznak a fjík Tarosunkban. Néháay vödör vízzel megmenthetjük ökct! Július végéig a fiatal fákat legalább háromszor, ass S éyaél idősebbeket két-szer 69 UÚtr vfewl k«H megöntözni.
K&r}4fcf mentsék meg a faézwk, Intézmé-nyük előtt szomjazó fákat!
Hála* köszönet a segítőtársaknak!
Nagykanizsa Varosvédő Egyesütete


KANIZSA DOMUS ÁRUHÁZ IGAZI OTTHONT TEREMT!
Kanizsai műsor
DSF
Stfidtó JHezh UMt IS.I5 KANIZSA TV » ír*
OSZTRÁK 1
Glwst
SZÍV-TV magazin
PRO 7 DUNA TV
Július 13 tf
MTV 1 MTV 2


niben Majoros Levente és Lukács András osz-toztak a második és harmadik helyen. A lá-nyoknál egyéniben a városismereti versenyen, melyen a diákok Keszthelyről szerzett tudása került mérlegre, Takács Kinga állhatott a kép-zeletbeli dobogó harmadik fokára. A megér-kezést követő napon rendezett éjszakai termé-szetjáró és tájékozódási csapatversenyen Lu-kács András végzett a harmadik helyen. A ter-mészetjáró ügyességi akadályversenyen is elő-kelő helyezést értek el a Zrínyisek, Lukács András első, míg Szerdahelyi Attila második lett. A TEDOT-dCj sajnos e kiváló eredmények dacára sem került városunkba, idén ugyanis az egriek csapata bizonyult jobbnak. A kani-zsaiak pedig összesítettben 78 - olimpiai pont-számítással nyert - ponttal végeztek mögöttük a második helyen.
-ta
Kanizsai sikerek a TEDOT-on
Alig csendesült el a keszthelyi camping a természetjáró gyerekek távozása után, máris elfoglalták helyüket június 28. és július 3. kö-zött a náluk néhány "évvel idősebbek. Ekkor rendezte meg ugyanis a Zala Megyei Termé-szetbarát Bizottság a Természetjáró Diákok Országos Találkozóját.
A kanizsai Zrínyi TSK versenyzői ez alka-lommal is szép eredményeket értek el a kü-lönböző, jó felkészültséget igénylő verseny-számokban, így lett a természetjáró elméleti akadályversenyen csapatban második Szerda-helyi Attila és harmadik Lukács András. Egyé-
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Mountain Bike VB
16.00 Gyerekek sportja
16.55 Hirek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hirek
18.00 Egzotikus sportok
18.30 Sportmagazin
19.30 Hirek
19.40 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Ökölvívás
EUROSPORT
10.00 Kerékpársport
11.00 Tenisz
12.30 Szörfösök magazinja
13.00 Vívás
14.00 Kenu
15.00 Tour de Francé
16.00 Vízisí
17.00 Vitorlázás
19.00 Szörfösök magazinja
19.30 Eurosport-hirek
20.00 Tenisz
22.00 Tour de Francé
1PLUS
14.45 Beszélgetés
15,00 Hírek
15.03 Édes csapda (film)
16.45 Nyomkeresők
17.15 Diszkóvilág
18.00 Jog a szerelemre (sor.)
18.30 Rajzfilm
18.45 Álomkö (sorozat)
19.10 Mese
19.15 Tartományi magazin
20.00 Híradó
20.15 Dokumentumfilm
21.00 Beszélgetés
21.15 A tettes nyomában
22.40 Zenei szalon
23.40 A nap hírei
9.00 Hirek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
(amerikai sorozat)
A festő
9.30 Idősek klubja (ism.) 10.15 Pan-Optikum (ism.) 10.30 Sinatra (ism.) 12.10 Sport (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Szerelem és válás 13.35 Waltonék (sorozat)
Motorverseny 14.20 A trezor (német film) 15.55 Stan és Pan 16.00 Garfield és barátai 16.25 Nyáridő 16.35 Ramóna (sorozat)
Semmi sem sikerül 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hirek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Egy karrier vége 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Természetfilm 21.07 Oldalpillantások 21.20 A gonosz I.
(amerikai horror) 22.50 Reménytelen bosszú 0.20 Hírek 0.20 A gorilla és az amazon
(olasz film)
OSZTRÁK 2
16.35 1000 mestermíi 16.45 Az emberi test
Riport a májból 17.30 Tájékozódás 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
18.30 Igen vagy nem - játék 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Aki nevet, nyer 21.07 Külföldi tudósítások 22.00 Híradó 22.30 Club-2 - talkshow
utána: A modell és a
zsaru (sorozat)
5.25 Lassie (ism.) 5.50 Flipper (ism.) 6.15 Mr. Belvedere (ism.) 6.40 Rajzfilmek (ism.) Widget, a kis ör Charlie Brown Flintstone család 8.05 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.30 Hármak társasága (ism.) 9.00 Remington Steele (ism.) 9.55 Ez történt Jane-nel
(ism.) 11.50 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.15 Roseanne (ism.) 12.45 Matlock (ism.) nflEffl A nagy száj
(amerikai vígjáték)
íHRIii Remington Steele (sor.)
Vadászat
íOWii Mr. Belvedere (sor.)
Rossz szokások 16.45 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Hogyan tovább? 17.15 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown
Flintstone család
tlHETi] Hármak társasága (sor.)
Zavarok
19.00 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat)
Amit senki nem tudott elképzelni, valóra vált: Miké sikeresen leérettsé-gizett. A szülők megha-tottan ülnek az ünnepé-lyen, és visszaemlékez-nek csemetéjük gyer-mekkorára.
19.25 Roseanne (sorozat) Micsoda csalódás 20.00 Híradó
Ügetés (am. vígjáték) Houston Knights (sor.) A határtól északra 22.55 Hawaii 5-0 (sorozat) Befagyasztott pénzek 23.50 Én, a kém (sorozat) A balerina
0.40 Hírek
0.50 Horrorshow (ism.)
2.20 Hírek
2.30 Hawaii 5-0 (ism.)
3.25 Én, a kém (ism.)
16.00 Hírek, műsorismertetés 16.05 Évforduló 16.10 Cartouche
Francia film 115\' (ism.) 18.05 Csacsa és Dodó show-ja 18.20 Maja, a méhecske 18.45 Hirek roiiTii Legato 100\'
Magyar film (1977) Szereplők: Tolnay Klári, Dayka Margit, Orosz Lujza, Kovács Nóra, Hegedűs D. Géza, Sza-bó Sándor
20.40 Törvénysértés nélkül Magyar dokumentum-film (1988)- II/2. 80\' 22.00 Évforduló 22.05 Hírösszefoglaló
5.30 Kulcslyuk (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel! 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.)
10.30 Bonanza (ism.)
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
12.30 Fiatal és nyugtalan (amerikai sorozat)
13.20 Trapper John (sorozat) Riverside apja balesetet szenvedett. A kocsiban ült menyasszonya is, akit könnyebb sérülésekkel szállítanak kórházba Stanley el van ragadtat-va a csinos betegtől, és fogalma sincs, hogy ő lesz a mostohaanyja.. Szomszédok (sor.) Sylvie
Bonanza (sorozat) Az utolsó trófea
15.45 Ürszekerek (sorozat) Átalakulás
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit
18.30 Hírek /Sport
19.00 Klip-klub
19.30 Szerencsekerék
20.15 Népzenei slágerek
21.10 Heinz Sielmann - riport
22.00 Tiltakozás
23.00 Tévétükör - riport
23.45 Erotikus show
6.05 Falutévé - adótippel 6.25 Határtól határig 6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-
9.00 Napkelte 9.00-
12.00 Napközi Benne: 9.30 Talmi és Tódi
Angol filmsorozat gye-rekeknek - X/7. rész íliülii Két férfi, egy eset
NSZK bűnügyi tévé-filmsorozat Mesterkurzus 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Csodálatos a világ Amerikai ismeretterjesz-tő filmsorozat A nagy egyensúly tör-vény
17.05 Cimbória
17.20 Pénzvilág
íHETii Válogatás a Televízió archívumából A fekete város Tévéfilmsorozat VII/2. Szemet szemért (ism.)
18.30 Képújság
18.40 Álljunk meg egy szóra!
18.50 „Veletek vagyok min-
dennap..."
[EIÍTi Mesék Mátyás királyról Magyar rajzfilmsorozat Jómadarak Magyar rajzfilmsorozat
19.30 Híradó
20.00 Telesport
RTTKTT1 A zöld szemű lovasok Francia-brazil-spanyol-belga kalandfilm-sorozat VI/2. rész
Anasthasie - Irene Pa-pas (Kiss Mari), Joel -XavierDeluc (Lux Ádám), Juana-Maria - Claudia Chana (Hámori Eszter), Illés - Jean-Frangois Garreaud (Papp János)
21.10 Világsztárok az Ope-rában
Nemzetközi balettgála a gyermekekért -1. rész
fUfffl Nippon-Japán 1945-től Angol dokumentumfilm-sorozat - VIII/2. Felzárkózás
22.55 Debreceni Jazzfesztivál Csík Gusztáv
23.35 Híradó
23.40 Közjáték
23.45 BBC-híradó
17.30 A mi meséskönyvünk: Ábel szigete - Rajzfilm 18.05 Arthur
Amerikai vígjáték 93\' 19.45 Tökéletes tanú
Amerikai dráma 97\' 21.30 A bolygó neve: Halál
Amerikai sci-fi 132\' 23.45 Ásó, kapa, nagykaland
Amerikai vígjáték 90\'
16.45 Műsorismertetés fTrCTii A nap lovagjai
VIII/2. rész (ism.) Justh Zsigmond Közreműködik: Almási Éva, Bata Imre, Bars József, Jordán Tamás, Moór Marianna
17.17 Időjárás
fali] Anyák |
17.39 Pif és Herkules
Francia rajzfilmsoro-zat
Hétvége a Sebaj-par-ton
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók
18.23 Műsorajánlat-Időjárás
ílflEE A boldog család
NSZK tévéfilmsorozat Két ház-üres zseb 49\' Mária - Mária Schell (Földi Teri), Flórian -Siegfried Rauch (Végvári Tamás), Tami - Susan-naWellenbrink (Vadász Bea), Alex - Júlia Hei-nemann (Tóth Ildikó), Katja- Mária Furtwang-ler (Jani Ildikó)
19.30 Zöldpont
A szabadidősportok ma-gazinja
20.00 Stúdió\'93
A TV2 kulturális heti-lapja
20.50 Musica Historica
Komlós Katalin forte-pianón játszik
21.00 Kapcsolatok
A körzeti televíziózás lehetőségeiről, feltéte-leiről
21.30 Telexpo\'96
Gazdasági magazin
22.00 Esti egyenleg
Napi képes hírössze-foglaló
22.20 Időjárás
22.25 24 óra
Büüil Sámánok földjén Szibériai jegyzetek Dokumentumfilm Közreműködik: Aiza Re-setnyikova, Afanaszij Fjodorov, Timofej Szte-panov
_ SZÍV TV _
19.00 Müsorajánlat 19.10 Baba-mama torna 19.35 Gyermekek képernyője 20.00 Különjárat - Pop, rock 20.40 Balfácán
Francia filmvígjáték 90\' Főszereplők: Pierre Ri-chárd, Gerard Depardieu 22.10 Fitform
22.30 Csirkét a gulyáságyúba! Katonaszakácsok nem-zetközi versenye
ÚJ helyen: Sooters foto, Nk., Fő u. 9.

-7rnn* »""■ Iv **» 2* *f»J Halhatatlan szeretem
Grttppeftszex *
3 SAT
s
20.15
KOSSUTH PETŐFI
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Ki kopog?
11.35 Magyarországi külde-tés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei - VIII/5.
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai ügyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Filmzene
13.30 A református egyház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
A Magyar Rádió szim-fonikus zenekara játszik
14.55 Első közlés
15.05 A Határok nélkül nap-lója
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum Házimuzsika
17.05 Hír-vidék
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Balázs Attila
20.05 Emlékezetes erdélyi magyar népdalok és táncdallamok
20.30 Határok nélkül
21.05 Fültanú
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Művek, műhelyek, mű-vészek
23.05 Nagy mesterek-világ-hírű előadóművészek
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs ma-gazin 16.00-17.00 Az Amerika Hangja
magyar műsora 23.45 Nyelvlecke
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Ezüst korongok - da-lok új magyar kompakt-lemezekről 8.50 Apró-cseprő gyerekek-ről
9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz Is boldogít 11.15 Szív küldi... 12.00 Nóták 13.00 Hirpercek 13.10 Derűre is derű A kalap Rákosy Gergely hang-játéka
13.36 A Petőfi válaszol 13.45 Időjárás- és vízállás
14.00 Szieszta
Zenés délután pihenn
vágyóknak
Benne:
15.00 Hírek. Időjárás 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 Kölyökrádió 17.32 Ziccer 18.30 Drogambulancia 19.00 Hírek. Időjárás 19.05 A rock gyermekei 20.00 Gringoire - Theodore
de Banville színműve 20.50 Én csak egy buta nő
vagyok... 21.00 Hirpercek 21.10 A francia forradalom
alulnézetben 22.00 „Egy feledhetetlen te-nor"
Luis Mariano portréja 23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt 0.15-4.20 Máról holnapra - éjfél
után
(Kossuth kh, Petőfi urh)
Benne: 4.03-4.20 Csárdásmuzsika
14.15 Sylt
15.00 Az öreg kastély
15.25 Barangolás
16.10 Dokumentumfilm
16.40 Természetgyógyászat
17.00 Minihirek
17.10 Black Beauty kalandjai
17.35 Fiatal uraság (sorozat)
18.00 Képek Svájcból
19.00 Hírek / 3 SAT stúdió
19.30 Politikai magazin
20.00 Calafati Joe (sor.)
21.15 Moszkva-Peking
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport /Híradó
22.25 Laura (amerikai film)
SZTV-1 17.15 Európa mellékútjain
(holland útifilm) 17.45 Gazdasági magazin 18.20 Veszélyes öböl (sor.) 19.00 Esti mese 19.10 Számitógépes játék 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Felfedezések világa
(am. dok.-film-sorozat) 20.55 Csehov: Lánykéröben
(tévéjáték) 21.30 Játék a tűzzel
(dokumentumfilm) 22.00 Időszerű események 22.30 Sporthírek 22.45 Befejezetlen regény
(tévéjáték)
SZTV-2 18.20 Akrobatikus rock and
roll (dokumentumfilm) 18.50 Biográfiák (dok.-film) 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 La linea 20.15 Lincoln
(amerikai tévéfilmsor.) 21.05 Rendőrmagazin 21.35 A kassai kávéházak
zenéje
22.15 Vállalkozók magazinja 22.45 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa - jó reg
gélt, Németországi 9.00 A Főnök (sor.) Gyilkosság a pályán Eddie - annak ellenére, hogy az esélyes lovakat lovagolja - egyetlen ver-senyt sem tudott meg-nyerni az utóbbi időben. Minden egyes alkalom-mal a következő jelenet játszódik le: végig ő ve-zeti a versenyt, ám rövid-del a cél előtt, leesik a lóról és az esélytelennek tartott ló lovasával együtt megelőzi...
10.00 Gazdag és szép (amerikai sorozat)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
íFUii Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) Öreg róka
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Aki utoljára nevet
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Házmester
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) Hamburger
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat) B. L. Stryker (sor.) A gátlástalan vadász
2215 Tévétükör - magazin
wtim A fehér féreg búvóhelye (angol horror)
0.55 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.35 Ki itt a főnök? (ism.)
2.05 A Főnök (ism.)
3.00 Beszélgetés (ism.)
3.50 Robbanékony (ism.)
RTL 2
5.15 Mesefilmek 10.00 Ruk-cuk - játék 10.30 Móka, kacagás (sor., 11.00 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
12.00 Wells Fargo (sor.) 13.00 Little Wizzards (sor.) 13.25 Grump vadászata (sor.) 13.40 Cupidospace (sorozat) 13.55 Bluffers (sor.) 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil 16.10 Captain N (sorozat) 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards 17.30 Lassie (sorozat)
Bottal a betörök ellen 18.05 Ruk-cuk-játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
Szabadlábon 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Szabadlábon 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hírek 20.15 Főbb híreink (sorozat)
Rossz lapok 21.15 Pankráció 22.20 A Beverly Hills-i test-rablók (am. film) 23.55 Éjszakai vadász (sor.) 0.50 Főbb híreink (ism.) 1.45 Pankráció (ism.)
// t, /-/
vox
13.45 Beszélgetés 14.15 Egyensúly (ism.) 15.15 Utazási magazin 16.05 Secret Service (ism.) 17.00 Hírek 17.15 Beszélgetés 18.00 Hírek 18.20 Sport 18.30 Víz alatti világ 19.00 Hírek 19.05 Cannon (sorozat) 20.00 Híradó
20.15 Az ügyvédnő és a zsa-ru (sorozat) 21.00 Hirek / Időpont 22.05 Testközelben (sorozat)

Kanizsai műsor
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Allatok kertje
9.15 Humoros magazin (ism.) 10.15 Varietéfiataloknak(ism) 11.00 Nyári mag. / Varieté 13.15 Banánhéj (ism.) 13.40 Különleges vonatok
(ism.)
14.40 Szerelmeinkről 15.30 Találkozások 16.30 Negyven fok árnyékban 19.00 Vidám nyelvi játék 20.00 Tudományos magazin 21.00 Hiradó 21.30 Színházi közvelités 23.10 Le az álarcokkal I
0.45 A Tour de France-ról
1.15 Vegyes műsor hajnalig
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz I
20.30 Ray Cokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Pip Dann
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
13.00 Napirend 13.30 Eco-rekord 14.00 Helyszín 14.30 Videogenerátor 16.30 Élövideoshow 18.30 Bonanza
(amerikai sorozat) 19.30 Richárd Diamond
(amerikai sorozat) 20.00 Dokumentumfilm 21.00 Napirend 21.30 Üzleti hét 22.00 Hirek 22.30 Üzleti hét 22.48 Piacgazdaság 23.00 Hannie Caulder (film)
BARTÓK

AT FOGNAK VILÁGÍTANI!
6.00 Muzsikáló reggel
9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Nemcsak gyávaságból mentünk ki Nyugatra (ism.)
10.45 Operaslágerek 11.40 Népzenei feldolgozások 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Hangverseny délidöben 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 En Francais - Xlll/5
14.20 A nevető ember-IV/2.
15.20 Barokk muzsika
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Muzsikáról versben,
prózában
16.38 Philip Jones együtte-sének felvételeiből
17.00 Metronóm
17.50 Újraolvasva
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 A magyar zene évszá-zadai
19.35 Ludmila Dvoráková énekel
20.00 Hírek. Időjárás
20.05 Csembalómuzsika
20.30 Kapcsoljuk a Szom-bathelyi Bartók termet Közben:
21.20 Halhatatlan magyar vers
21.35 Muzsikáló természet
22.30 Hírek. Időjárás
22.35 Madrigálok
23.04 Rádiószínház
23.32 így láttam Kodályt
0.05 A Cantilena Kamara-együttes játszik
0.49 Hermann Suter: Assisi Szent Ferenc imája
Tudom, át fognak világítani. A családi bűn nem évül el: apám „Aranykalászos Gazda" volt. Igaz, hogy ott a passzus elveszett, de hátha valaki fotókó-piát készített, hiszen évekig az ezt tanú-sító oklevél a falon függött.
At fognak világí-tani, hiszen gyer-mekkoromban is mi-se helyett kalász-gyűjtő versenyekre jártam, s legkedvesebb da-lom nem a „Boldog asszony anyánk...", hanem a következő ifjúsági induló volt: „Érett rozzsal ékesen várnak a mezők, kövessük hát pajtás a csapatvezetőt!..."
Azért is át fognak világítani, mert kezdő ta-nár koromban éles vitát engedtem meg magam-nak a falu plébánosával az űrhajózással kap-
csolatban. Ugyanis hittan helyett ő ezzel tömte a nebulók fejét, lévén Gagarínt akkortájt lőtték fel az űrbe. A számomra hátrányos feljegyzé-sek hátha megvannak valahol a parókián, s ha azt valaki kibányássza, s felhasználja, netán ké-sőbbi kijelentéseimmel összeveti, rögtön kide-rül, hogy akkor is, ké-sőbb is gyakran hangoz-tattam: cipész maradjon a kaptafánál. Vagyis mindenki azzal foglalkoz-zé, amihez ért.
Sajnos át fognak világítani, mert úgyis ki-derül, hogy tagja voltam a DISZ-nek, KISZ-nek, RISZ-nek, MISZ-nek, de legtovább a VÁ-SÁRLÓK FÓRUMÁNAK. Nemcsak sokáig, de harcosan is, meg széleskörűen is, hiszen leg-utóbb is megengedtem magamnak, hogy lakó-
PYRUS KFT. - KANIZSA GYUMOLCSNEKTAR

A Jegyek ura (HELY klub) SSKÍV-TV titftgaztn
PRO 7 DUNA TV
Kanizsai műsor
AKT Mozi: 28 óra:
V * Sr*t 1! «r*t
DSF OSZTRÁK 1
oka annak, hogy át fognak világítani. Eltitkolni nem tudom, hogy változatos életem során egy ideig voltam I/I-es. Még az általános iskolában történt, hogy több azonos vezeték és utónevű leánykát számokkal látták el. Én - lévén a három hónappal fiatalabb, mint a többi - az első megkülönböztető számot kaptam. Gondol-tam már rá többször is, hogy egy éjszaka a terhelő bizonyítékokat, az anyakönyvi kivona-tokat megsemmisítem, de ez lehetetlen, mert volt iskolám biztonsági berendezései világszín-vonalon állnak. Betörni oda lehetetlen.
Januárig várok, s ha addig e sok terheld bizonyíték hatására sem fognak átvilágítani, akkor lépnem kell. Az írisz diagnosztikához fo-gok fordulni. Negyven perc alatt minden por-cikámról megtudhatom, hogy bűnös vagy bűn-telén. Ez lesz ám az igazi átvilágítás!
Büki Erzsébet
helyem helyett Balatonkeresztúron vegyek für-dőkádat.
A színek miatt is át fognak világítani, mert nem tudom eltitkolni a vörös utáni vonzódá-somat. Sokáig vörös hajjal pompáztam, de volt vörös pénztárcám, erszényem, cipőm is. Gyak-ran hordok vörös fiszter nyakkendőt, mert azt hiszem, hogy a sötétkék rakott szoknyához ez jól ülik.
Félek, hogy novemberben aztán igazán át fognak világítani, ugyanis négy-öt nyugta új-fent okot ad erre. Bizottság alakul majd, és széleskörű elemzésnek vetik alá ezen kisméretű okiratok formáját, esetleg tartalmát. Elemezni lesz nrit bőven, mert hát hogyan jövök én ah-hoz, hogy hatalmas virágúvá neveljem a kri-zantémokat, s éppen sárgává, mikor a legtöbb fehér. Az eladáskor adott nyugtán igazán bő táptalaját adják a részletes vizsgálódásnak.
Most jut eszembe, hogy mi a leglényegesebb
13.00 Telebörze 13.45 DSF-tréning 14.30 Montain Bike VB 15.00 Sport a nagyvilágból 15.30 Sportmagazin 16.00 Vízisí 16.55 Hírek 17.00 Sportmagazin 18.00 Különleges sportok 18.30 Sport-show 19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból 21.55 Hírek 22.05 Talkshow 22.55 Hírek
23.00 Küzdősportok maga-zinja
8.30 Aerobic
9.00 Vitorlázás 10.00 Tour de Francé 11.00 Tenisz 13.00 Úszás 14.00 Tour de Francé 16.30 Szörfösök magazinja 17.00 Ifjúsági olimpia 18.00 Triatlon 19.30 Eurosport-hírek 20.00 Labdarúgás 22.00 Tour de Francé
1PLUS
14.45 Beszélgetés 15.03 Kvizmüsor 15.45 Angolnyelvlecke 16.00 Az opera története 16.30 Theodor W. Adorno 17.15 Koncert
18.00 Jog a szerelemre (sor.) 18.30 Rajzfilm 18.45 Álomkö (sorozat) 19.10 Mese/Kultúra 20.00 Híradó 20.15 Optimisták 21.00 Beszélgetés 21.15 A vihar gyermekei 22.45 Talkshow 0.45 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
A néma indián 9.30 Természetfilm 10.15 Tudományos magazin 10.30 A halál angyala
(ism.)
12.00 Zenedoboz. 12.10 Külföldi tudósitások 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Néha valami újat is! 13.35 Waltonék (sorozat)
Apóni 14.20 Blood kapitány
(amerikai kalandfilm) 16.00 Ewoks (sorozat)
Varázslat 16.35 Ramóna (sorozat)
Új frizura 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
Botrány a rács mögött 19.30 Híradó/Sport 20.15 Három a kislány
(osztrák film) 21.55 Oldalpillantások 22.05 Minden lében két kanál
(angol film)
Spanyol módi 22.55 Filmfórum 23.40 Afrikai tragédia 1.20 Jenny(ism.)
OSZTRÁK 2
15.00 Sport
Tenisz
17.00 Pályaválasztás 17.30 Országok és emberek 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat) 18.30 Gaudimax 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Párbaj-show 21.15 A német rend 22.00 Híradó 22.30 Sport
Tenisz 24.00 Dzsessz
6.00 Lassie (sorozat) 6.25 Flipper (sorozat)
Flipper és a halászok 6.50 Mr. Belvedere (ism.) 7.15 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.40 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.05 Hármak társasága (ism.) 9.30 Remington Steele (ism.)
10.25 Túl sok tolvaj (ism.)
12.15 Kezdeti nehézségek (ism.)
12.45 Roseanne (ism.)
13.15 „Colt" a biztonság kedvéért (am. sorozat) Álmok
14.10 Ugatás (ism.)
íPüTi] Remington Steele (sor.) Eleven múlt
16.10 Mr. Belvedere (sor.) Wesley barátja
16.45 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Sütés-főzés
17.15 Rajzfilmek Állatsuli Charlie Brown
Flintstone család
fTiltTii Hármak társasága (sor) Ö volt vagy más?
19.00 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Sulibuli
Maggie és Jason a szü-lők egyesületének kép-viseletében kénytele-nek részt venni az isko-lai ünnepségen. A csa-ládból senki nem örül a váratlan fordulatnak...
19.25 Roseanne (sorozat) Búrt
20.00 Híradó
HiKIü Unokatestvérek
(amerikai film)
HORTTI Jaké és McCabe (sor.)
Kövér hal
EEW3 Hawaii 5-0 (sorozat)
A hercegnő haragja
WiWIH Én, a kém (sorozat)
Huan úr 1.00 Hírek 1.20 Düh (ism.) 3.00 Hírek 3.10 Houston Knights (ism.)
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Szép leányok, ne sírja-tok!-Magyar film (ism.)
17.35 Életünket és vérünket a győzelemért...-9.
18.00 12 hónap az erdőn
18.25 Mesesarok / Hírek
19.00 Kórház a város szélén Csehszlovák tévéfilm-sorozat-XX/15. rész
20.00 Gazdakör
20.30 Blues Wire a „Biliárd fél 10"-ben
gfiTíl A haza gyermekei Balettkompozíció
21.50 Paganini: D-dúr hege-dűverseny
22.35 Évforduló
5.30 Klip-klub (ism.) 6.00 JóreggeltaSAT1-gyel! 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.)
10.30 Bonanza (ism.)
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
12.30 Fiatal és nyugtalan
HflHii Trapper John (sorozat)
14.15 Szomszédok (sorozat) Félreértések Mrs. Mangel látja, ami-kor Scott belép Sylvie lakosztályába. A látot-takból levonja a megfe-lelő következtetéseket, melyeket azonnal közöl Jane-nel is. Másnap reggel a lány kérdőre vonja a fiút...
14.45 Bonanza (sorozat) Bár a kikötőben
15.45 Orszekerek (sorozat) Bolygógyilkosok
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit
18.30 Hírek/Sport
19.00 Szív az adu
19.30 Szerencsekerék
20.15 A hazátlan fiú (német film)
21.55 Beszélgetés
FETETi] A profik (angol sorozat) 0.30 Ürszekerek (ism.) 1.20 Akut (ism.)
Július MTV 1
6.05 Falutévé - géptippel, munkaügyi tippel, nö-vénydoktorral
6.25 Határtól határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 Napkelte
9.00-
12.00 Napközi Benne:
9.30 Csodálatos a világ Amerikai ismeretterjesz-tő filmsorozat (ism.) Fogyatkozó lápvilágunk 10.30 A nagykövet férje
Francia kalandfilmsoro-zat - XIII/8. rész (ism.) 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.45 Képújság
16.50 KultúrFelelős
17.15 Pénzvilág - Hírek, té-nyek, információk
17.25 Magyarok-Határokon
túli magyarok
19.00
íEliffl A simlis és a szende (Moonlighting) Amerikai krimisorozat Egy hölgy arcképe „Maradjatok meg sze-retetemben !..." Keresztény életkérdések
19.07 Jó éjszakát kivan a Disney! Pingu
Német-svéd rajzfilm-sorozat (ism.)
19.30 Híradó
20.00 Telesport
EIflEIil Kisváros
Tévéfilmsorozat XX/2. rész: A belga
21.05 24 óra
H1KE1 Danton
Lengyel-francia film (1982)129\' Danton - Gerard Depar-dieu (Vass Gábor), Ro-bespierre - Wojciech Pszoniak (Kránitz Lajos) További magyar han-gok: Tóth Judit, Kristóf Tibor, Úri István, Bits-key Tibor, Laklóth Ala-dár, Szabó Endre, Stohl András, Beregi Péter
23.45 Egy este az Amerikai Balettszínház társula-tánál
Angol balettfilm Párok Az alvajáró 0.40 Híradó 0.45 Közjáték
17.30 Állati élet - A sivatag és a mély, kék tenger
18.30 EIDiablo-Am.film103\'
20.20 Véreskü - Ausztrál bűn-ügyi film 104\'
22.10 A mágus - Amerikai bűnügyi film 107\'
24.00 A kölyök - Amerikai bűnügyi film 88\'
14 C"7
MTV 2
16.00 Műsorismertetés ílüüü Denver, az utolsó di-noszaurusz
Amerikai rajzfilmsorozat Kaja-csata (ism.)
16.30 Ötöd-ölö
Telefonos játék
16.45 Együtt a Földárt
Környezet- és termé-szetvédelmi ifjúsági ma-gazin
17.05 Müsorajánlat-Időjárás
17.10 Fekete Villám kalandjai Kanadai-francia film-sorozat A póni-posta Henry - Mickey Roo-ney (Harkányi Endre), Alec - Richárd lan Cox (Minárovits Péter) Teleszák Horgászok műsora
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Műsorajánlat Időjárás
18.27 Népzenei magazin Különkiadás Gyimesi zenék
18.35 Műsorajánlat
18.40 Panoráma Különkiadás
124 év ártatlanul
íTüTii Addington-akció
Kanadai-francia tévé-filmsorozat
A Millerton-papirok
jjljljjj] Ismeretlen barátaink
HflEw Gyermekszivek j
21.25 Útmutató
Reménységgel a terem-tett világ rendjéért Közreműködik: Donnán István, Jeleníts István, Pöhle Károly, Sánta Fe-renc, Szegedy-Maszák Mihály
22.00 Esti egyenleg
Napi képes hírössze-foglaló
22.20 Időjárás
33HÜ Szabófalvától San Fran-ciscóig Tóth Margit zenetudós
_ SZÍV TV —
19.00 Müsorajánlat
19.10 Aerobic
19.35 Gyermekek képernyője Rajzfilmek
20.00 Top 10
Havi slágerlista
20.40 Kurír-est - Tóksó
21.20 Gyalog galopp
Angol filmparódia 95\' Szereplők: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle


PANNONCONSULT KFT.

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: 93/310-461. Weslel: 60/399-196
c
SÜTÖRTÖK
14J0 óra; Wtózafltkép készítés textilből
Mázt: H5* 18, 28 A-a: Halhatatlan szerelem

Kanizsai műsor


KOSSUTH PETŐFI
Óránként: Hirek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin 11.05 Népdalkörök és cite-razenekarok felvéte-leiből
11.25 A Szabó család (ism.) 12.00 Déli Krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Falurádió (ism.) 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 Vendég a háznál 13.15 Átiratok fúvósegyüt-tesre
13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek - Anyegin Részletek Csajkovszkij operájából
14.55 Versarchivum 15.05 Válogatott perceink 15.46 Éneklő ifjúság 16.00 Délutáni Krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Zenefórum 17.05 Önkormányzatok
fóruma
18.00 Esti Krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.25 Műsorismertetés 19.30 Jó éjszakát, gyerekek l 19.40 Válogatta: Balázs Attila 20.05 Hagyományápolók 20.30 Határok nélkül 21.05 Névjegy - Férge Zsu-zsa szociológus 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Két szomszéd vár 23.05 Mi a titka? - Károlyi Gyula zongoraművész
URH-ADÚN
6.55-
9.00 Körzeti információs
magazin 16.00-17.00 Az Amerika hangja
magyar műsora 18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Nyelvlecke
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Dallamról dallamra 8.50 Helykeresö 9.00 Hirek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hirek. Időjárás 11.03 Családi persely 11.15 Tea hármasban
Szilágyi János műsora 12.00 Válogatás magyamóta-
lemezekröl 13.00 Hírpercek 13.10 Szív-duett
Guy Foissy műve 13.28 Kvízpróba
Játékvezető: dr. Hár-sing Lajos 13.45 Időjárás- és vizállás-
14.00 Kabarécsütörtök Benne:
15.00 Hirek. Időjárás
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Észkerék
Telefonos nyeremény-játék gyerekeknek
17.32 Gordiusz
Magazin töprengőknek
18.30 Helykereső
Szociálpolitikai magazin
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Klasszikusok könnye-dén
19.35 Táncházban
Nyugati palóc táncok
20.00 Latin-amerikai muzsika
21.00 Hírpercek
21.10 Daráló (ism.)
21.40 Jazz-tour-mix
23.00 Hirek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 3.03 Napkeltére várva
4.03-
4.20 Cigánynóták
3 SAT
13.45 Politikai magazin
14.15 Jazz
16.00 Irodalom mindenkinek
16.10 Beszélgetés / Minihírek
17.10 Kamerával a vadonban
17.30 Nyár a tavon (sorozat)
18.00 Sport
19.00 Hirek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Vita
20.00 Európai zsaruk (sor.)
20.55 Természetfilm
21.10 Moszkva-Peking
21.51 Sport /Hírek
22.30 Emlékek árnyékában
23.50 Magazin
SZLOVÁK
SZTV-1
17.00 Hírek
17.05 Távozások és vissza-térések
17.50 Kalandok a növényvi-lágban
18.15 Románc a rókáról (rajzfilmsorozat)
19.00 Esti mese
19.10 Az ésszerű táplálko-zásról
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 A Kaltenbach-akta (NSZK tévéfilmsorozat)
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 A kamera mindkét ol-dalán
SZTV-2
18.10 Események, kommen-tárok
18.40 Orvosi tanácsok
18.50 Trezor
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 La linea
20.15 MTV-slágerlista
21.15 Turisztikai magazin
21.40 A Worldnet bemutatja...
22.10 Akasztottak lázadása (amerikai-fnexikói sor.)
23.25 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök
(amerikai sorozat) Béke
Ironside a fiatal szí-nésznő kábítószer okoz-ta halálát vizsgálja ki. A gyanúsítottak köre fia-tal tehetségekből áll. Valamennyiüknek ele-gendő okuk volt elkö-vetni a gyilkosságot. A Főnök megoldhatat-lannak tűnő rejtély előtt áll. Rhode felbukkaná-sával a helyzat egy csa-pásra megváltozik...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
fHBii Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) Halálos vírus
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Nem összeillő pár
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Késői igazság
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) Kasztrálás
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Életre szóló munka (német sorozat)
20.45 Segítség, megbolon-dult a családom! (amerikai sorozat)
Könyvtár
ZKQ S.O.S. hívás (sorozat)
3E Jákob lajtorjája (amerikai thriller)
0.15 L. A. Law (sorozat) Súlyos ügy
RTL 2
6.05 Mesefilmek 9.55 Ruk-cuk - játék 10.55 Dr. Westphall főorvos 11.55 Wells fargo (sorozat) 12.55 Little Wizzards (sor.) 13.20 Cupidospace (sorozat) 13.55 Bluffers (sorozat) 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil (sor.) 16.10 Captain N (sorozat) 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards (sor.) 17.30 Lassie (sorozat) 18.00 Hirek 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) Ami elmúlt, elmúlt 1. 19.00 Hirek
19.05 Dr. Westphall főorvos Ami elmúlt, elmúlt 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hirek 20.15 Csütörtöki játék
(amerikai filmvígjáték) 22.00 Egy New York-i rend-őrőrs (amerikai film) 23.45 Éjszakai vadász (sor.)
Fiatalon
0.45 Csütörtöki játék (ism.) 2.25 Egy New York-i rend-őrőrs (ism.) 4.00 Éjszakai vadász (ism.)
vőx
14.15 Filmek, sztárok
15.15 Provokáció
16.05 Az ügyvédnő és a zsaru
(filmsorozat)
17.15 Beszélgetés
18.00 Hirek
18.20 Sport
18.30 Beszélgetés
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Hirek
20.15 Vox-box- játék
21.00 Hírek
21.20 Tévémagazin
22.00 Hírek
22.15 Sport
23.15 Szex-ábécé
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat) 6.30 Telereggel 9.00 Allatok kertje 9.15 Délelőtti magazin
11.00 Nyári magazin
12.00 Varietémüsor
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 Éjféli társaság (ism.)
14.45 Művészet a börtönben
15.45 Jó tudni I
16.30 Negyven fok árnyékban
18.30 Híradó
19.00 Vidám nyelvi játék
20.00 Nem kell álmodozni I
21.00 Híradó
21.30 Tudjunk többet!
23.00 Bermuda 0.05 A Tour de France-ról 0.35 Vegyes műsor hajnalig
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 RayCokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Házibuli övezet
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SÜPER
8.00 Hirek
8.30 Arcképcsarnok
9.00 Super-üzlet
12.00 Videogenerátor
16.30 Élövideoshow
18.30 Bonanza (am. sorozat)
19.30 Honey West (sorozat)
20.00 Sport
21.00 Videodivat
21.30 Európa-magazin
22.00 Hírek
22.30 Riportok í
22.48 Piacgazdaság
23.00 Jazz
24.00 Videogenerátor
2.00 Hirek

6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium
10.00 Hirek. Időjárás
10.05 Rádiószínház II. Lajos király
11.10 Bizet operáiból
12.00 Hirek. Időjárás
12.03 IV. Budapesti Nemzet-közi Kórusverseny
12.42 A nyugat-ausztráliai szimfonikus zenekar hangversenye
14.00 Hirek. Időjárás
14.05 Auf Deutsch gesagt (ism.)
14.20 A nevető ember- IV/3.
15.17 Bécsi kamaramuzsika
16.05 Magyar zeneszerzők müveiből
17.00 A Bartók Rádió kíván-ságműsora
17.50 Népzenekutatók mű-helyében
18.00 Hirek. Időjárás
18.05 Soproni Régi Zenei Napok -1992
19.05 A romantika - VI/1 Közben:
20.14 Hirek. Időjárás
20.19-
20.34 Tompa Mihály versei
21.16 Magyar művészek ope-rafelvételeiböl
22.00 Hirek. Időjárás
22.05 A zene üzenete
22.20 Barátságos bölcses-
22.50 Napjaink zenéje
A Klangforum Wien
hangversenye 0.05-2.00 Éjszakai jazzklub
Ulicél
Horvát tenger-part (Rijeka)
Trieszt-Velence
Kopriv-nica
Javasolt közúti határátkelőhely
1. Letenye
(Horvát
viszonylat)
2. Rédics
(Szlovén
viszonylat)
3. Tornyi szent-miklós (Szlovén viszonylat)
4. Berzence
(Horvát
viszonylat)
Átkelőhely megközelítése
7-es főút Bp. Nagykanizsa fe-lől ,
74-es út Zalaegerszeg felől
7-es főút (Bp.-Nk. Letenye fe-lől)
75-ös út (Keszthely felől)
86-os út (Szombathely felől)
Letenye felől. Lenti felől
Nagykanizsa felől a 6l-es út-ról Csurgó irányából Nagyatád felől
További útirány
Varasd-Zágráb-Rijeka E-65 út
Csáktomya-Maribor-Ljubjana -Trieste 3-as, E-57, E-63, E-70 út
Lendva-Muraszombat—Mari-kov—Ljubjana-Postojna—Rijeka és Trieszt E-59, E-57, E-63, E-70 (Trieszt) és a 10-4 út (Rijeka)
Ugyanaz a további útirány mint a Rédicsen való átlépés esetén
Varasdra lehet eljutni a 3-as úton
Megjegy
Szlovéniába lépni
— nagy teheti
- autóbusz re
sorolása esett
órás várakozá
- rövidebb úi sebb várakoz; 20-ig tart nyif tóbuszt nem i


ROTARY Fúrási Kft. VÁLLALJA olaj-, gáz-, termálvíz-,
Kanizsai műsor

Stúdió Mozi; W«30, 1&J.5 éra: Tfee Wasdercrsi ü BK.)
20.15 *r»; Gruppenszex a leány toli
KANIZSA TV « órát SZÍV-TV magarin (ísm.)
Július 15


DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
JAVASLAT a Horvátországba, Szlovéniába utazók,
illetve ezen államokban átutazni szándékozóknak
a közúti határátkelőhelyek igénybevételére
NÉHÁNY JÓTANÁCS A KÜLFÖLDRE UTAZÓ ÁLLAMPOLGÁRAINKNAK
— Utazás előtt ellenőrizzék útlevelük érvényességét!
- Ne felejtsék magukkal hozni az engedélyezett valutájuk forintértékén feletti kül-
földi fizetőeszközeikről a valuta kiviteli engedélyüket!
- Ha sérült, de üzemképes és biztonságos közlekedésre alkalmas gépjárművel utaz-
nak külföldre, ne felejtsék azt az igazolást magukkal hozni és bemutatni átkeléskor,
ami bizonyítja, hogy gépjárművük nem cserbenhagyásos baleset okozása miatt sérült
meg. Ennek hiányában a sérülés felfedése esetén nemcsak a magyar hivatalos szervek,
hanem a külföldi határátkelőkön is megtagadják a kiléptetést!
— Gépjárművüket magyar felségjelzéssel lássák el (a rendszámtáblán lévő felségjel
nemzetközileg nem elfogadott), mivel a külföldi határőrizeti szervek belépéskor ennek
meglétét ellenőrzik, s hiányában a beléptetést megtagadják!
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Siker négy keréken
16.00 Örült rekordok
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilág-ból
17.55 Hírek
18.00 Különleges sportok
18.30 Sport-show
19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilág-ból
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Kerekek
EUROSPORT
9.00 Golfmagazin 10.00 Tour de Francé 16.30 Szörfösök magazinja 17.00 Lovaglás 18.00 Triatlon 19.00 Tour de Francé 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Karate 21.00 Forma-1 22.00 Tour de Francé 23.00 Ökölvívás
14.45 Beszélgetés
15.03 Doktor a házban
16.30 Mai fiatalok
17.00 Rövidfilm
17.15 Jégkirálynő (sorozat)
18.00 Jog a szerelemre (sor.)
18.30 Rajzfilm
18.45 Álomkö (sorozat)
19.10 Mese
19.15 Börze
20.00 Híradó
20.15 Beszélgetés
20.30 Természetfilm
21.00 Beszélgetés
21.45 Kései szerelem (film)
23.25 Talkshow
a át kell
lerforgalom t rossz be-setén több ozás
út, keve-kozás. 08-íyitva — au-m fogad
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(amerikai sorozat) 9.30 Országok és emberek 10.00 Ausztria-kép 10.30 Éjféli csók (am. film) 11.55 Az állatok paradicsoma 12.15 Teleszkóp (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
A szerelem szép 13.35 Waltonék (sorozat)
Az utolsó musztáng 14.20 Egyszer él az ember
(német filmvígjáték) 16.00 Alfréd J. Kwak (sor.)
A dzsungel 16.25 Nyáridö 16.35 Ramóna (sorozat)
Esküvő
17.00 Minihirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.10 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Névtelenül 19.30 Híradó 20.00 Sport
20.15 Álomhajó (sorozat) 21.20 A számok világa 21.35 Hunter (sorozat)
Segélyhívás
22.20 9 és 1/2 hét (am. film) 0.15 A hetedik pecsét (film) 1.50 A gonosz I. (ism.)
15.00 Sport-tenisz
17.10 Belize (sorozat)
18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
18.30 Gaudimax
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Belföldi tudósítások
21.00 Filmújdonságok
21.30 Vigyázat, kultúra!
22.00 Hírek
22.30 A beszéd születése
23.15 Éjszakai stúdió
0.15 Halló, Ausztria-halló,
Bécs
6.00 „Colt" a biztonság ked-véért (ism.)
6.45 Mr. Belvedere (ism.) 7.10 Rajzfilmek (ism.) Állatsuli Charlie Brown Flinstone család 8.35 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.00 Hármak társasága (ism.) 9.30 Remington Steele (ism.) ítiWR Az északiak «
(amerikai kalandfilm) 11.55 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.25 Roseanne (ism.) 12.55 Vegas (krimisorozat) Gyilkos póker Dickerson bankelnök negyvenkétezer dollár-ral tartozik Wintersnek, a zsarolónak. A férfi nem tud fizetni, ezért megöli Winterst... 13.50 Agglegénylakás ^^ (amerikai filmvígjáték) H.1M.1 Remington Steele (sor.)
Sztárörület tlüül Mr. Belvedere (sor.)
A végrendelet 16.40 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Vadászparti 17.10 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown ^^ Flintstone család it:f4i Hármak társasága (sor.)
Roper kertje
18.55 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Sulibuli 19.25 Roseanne (sorozat)
Érzelmek 20.00 Híradó FÜWE Sam Whiskey
(amerikai western)
EMIIM T. J. Hooker (am. sor.)!
A lövés 23.05 Hawaii 5-0 (sorozat)
Idegen a sírban 0.50 Hírek
1.00 A nagy száj (ism.) 2.45 Hírek
2.55 Jaké és McCabe (ism.) 3.40 Hírek 3.50 Én, a kém (ism.) 4.40 Hawaii 5-0 (ism.)
DUNA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés 16.05 Évforduló 16.10 Legato
Magyar film 100\'(ism.)
17.50 Csacsa és Dodó show-ja
18.00 Magyar fazekasok Néprajzi film
18.20 Nils Holgersson...
18.45 Hírek
19.00 Sipsirica
Magyar tévéfilm
H/2. rész 55\'
EETiTil Filmklub Antonieta
Francia-spanyol-me-xikói film 108\'
21.50 Dunasport
22.05 Évforduló
22.10 Hírösszefoglaló
SAT1
5.30 Szív az adu (ism.) 6.00 JóreggeltaSAT1-gyel! 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.) 10.30 Bonanza (ism.) 11.20 5x5 (ism.) 11.50 Szerencsekerék (ism.) 12.30 Fiatal és nyugtalan (sor) 13.20 Trapper John (sorozat)
Reng a föld
14.15 Szomszédok (sorozat) Mindenki szeret, Browyn Jim és Paul kétségbe-esetten kutat Beverly után, aki még mindig nem került elő. Miké mo-torozni viszi Browynt, és arról próbálja meggyőzni a lányt, hogy folytassák szerelmüket... 14.45 Bonanza (sorozat) 15.45 Űrszekerek (sorozat) 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.30 Hírek/Sport 19.00 Pont, pont, pont 19.30 Szerencsekerék mm Ki Összeesküvők (sor.)
Blackheart
21.20 Fantasztikus fenomének ÍCTfc] A medúza éve (francia thriller) 0.10 Frankenstein bosszúja
(angol horror) 1.45 Űrszekerek (ism.)
MTV t
6.05 Falutévé - ipartippel és kert-ész
6.25 Határtól határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 Napkelte
Reggeli információs ma-gazin
9.00-
12.00 Napközi Benne:
9.30 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
9.45 Fűben-fában
Természetgyógyászati magazin 10.30 Arany
Új-zélandi kalandfilm-sorozat - X/2. rész 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
12.12 A Financial Times ke-let-európai gazdasági híradója
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16-.50 Telesport
17.20 Pénzvilág
17.30 Menedzser Magazin
18.10 Heide
Természet nyeregből
Hl/2. rész
íinEEi Jelképtár
A küzdelem
iHliM Égből pottyant mesék Levente Péter, Döbren-tey Ildikó és Gryllus Vil-mos műsora (ism.) A tarka kutya biciklije
19.30 Híradó
2000 Telesport
FTÍKTii Ray Bradbury Színháza Tigrisveszély (Here There Be Tygers) Kanadai-új-zélandi té-véfilm
Szereplők: Timothy Bot-toms, Péter Bliott, George Henare, Lorae Parry Magyar hangok: Cson-ka András, Úri István, Balázsi Gyula, Ábrahám Edit
20.35 24 óra
21.05 Apropó - „széllel szem-be\'..."
Képes András műsora
EHETii Tetthely
NSZK bűnügyi tévé-filmsorozat A sárga kombiné
23.50 Híradó
23.55 Közjáték
24.00 BBC-hiradó
HB0
17.30 Crusoe
Amerikai kalandfilm 91\' 19.10 Hőség Laguna Beachen
Amerikai krimi 105\' 21.00 A szerelemhez idő kell
Amerikai vígjáték 93\' 22.40 Rossz időzítés - Am.
szerelmi történet 117\' 0.40 Érzéki kalandozások 6.
Fr. erotikus magazin 25\'
MTV 2
15.55 Műsorismertetés 16.00 Kirakat
Benne:
Törődj magaddal!
Hifii] Betűpárbaj
Nyelvi vetélkedő
17.03 Időjárás
íflfla Prizma
Életmódmagazin Össznépi vigasságok
17.45 Nellie, az elefánt Angol rajzfilmsorozat Nellie utazik az időben
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg Napi képes hírössze-foglaló
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon:\'(94) 311-066
18.23 Időjárás
18.25 Játék határok nélkül Előzetes Pénzforgatók Angol tévéfilmsorozat XIII/4. rész 51\' Sirkka - Joanna Kans-ka (Bánsági Ildikó), Max - William Armst-rong (Kaszás Attila), Sophie - Elizabeth Morton (Igó Éva), Leo-nard - John Bowe (Új-réti László), James -Denys Hawthorne (Ben-kő Gyula), Roger - Oli-vier Pierre (Koroknay Géza), Goldring - Nigel Pegram (Végvári Ta-más), Pandora - Zoe Nathenson (Söptei And-\' rea), Gail - Briony Glassco (Détár Enikő)
nnETii Ki mit tud? 1993 XII/3. rész Elődöntő
22.00 Esti egyenleg - Napi képes hírösszefoglaló
22.20 Időjárás
22.25 Körzeti magazin
EEH1Ü A TV2 Filmklubja
Jim Jarmusch-sorozat Florida, a paradicsom Amerikai film (1984) Feliratos! 85\'

19.00 Műsorismertetés 19.05 Nyolcvan nap alatt a Föld körül Willy Fog-gal - Rajzfilmsorozat 19.40 Sláger és horoszkóp 20.10 Milliomos hobó Amerikai film Fsz.: Tim Corway 21.50 Cine-java
Mozielözetes
22.25 Philip Morris-gyűjte-mény

JT% ÉNTEK M02ii U, 19, M át*i CHIT &*ttg*r
KOSSUTH PETŐFI 3 SAT
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
11.05 Cigányfélóra
11.35 Magyarországi külde-tés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei - VIII/8.
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?-Egerben
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Törvényhozó
13.30 Zsidó vallási félóra
14.05 Klasszikusok minden-kinek - Zeneparádé
14.55 Első közlés
15.05 Kerengő
15.35 Hitélet és történelem Az anabaptisták Ma-gyarországon
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum Römer Ottó
17.05 Magyarországról jö-vök...
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Balázs Attila
20.05 Népdalfeldolgozások
20.30 Határok nélkül Az irodalomról
21.05 Parlamenti ütköző
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Fényben-árnyákban
23.05 Hangversenymúzeum BenjaminoGigli áriaestje
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs magazin
16.00-
17.00 Az Amerika Hangja magyar műsora
18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok
23.00 A BBC késő esti ma-gyar műsora
23.45 Nyelvlecke
4.30 Hajnali kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Zöld(sport)reggel 8.05 Ritmus és Melódia 8.50 Helykeresö 9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó
10.55 Gordlusz plusz
11.00 Hírek. Időjárás
11.03 Családi persely
11.18 Népdalok
12.00 Gramofonalbum
Régi slágerek a koron-gon
13.00 Hirpercek
13.10 A ml időnkben
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Péntektől - péntekig Ajánlóműsor sok mu zsikával - Bécsből és itthonról Benne:
14.45 Poggyász
15.00 Hírek. Időjárás
16.45 Poggyász
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Kölyökrádió
17.32 Ziccer
18.30 Szocio-krimi
18.50 Bermuda háromszög
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Sztárkeresö
19.35 Ásó, kapa, nagyharang
20.00 Bravó I Hazai sikerlista a hallgatók szavazatai alapján
20.30 Fűtől fáig
21.00 Hirpercek
21.10 Leporoló
22.00 Jazzpódium
Bemutatjuk Ahmad Ja-mal „Live in Paris \'92" c. új kompaktlemezét
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt. Rádió Orfeum 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne:
3.03 Hajnali szerenád
4.03-
4.20 Csárdásritmusban
16.30 Mi, emberek
17.10 Alfréd J. Kwak (sor.)
A király ajándéka
17.35 Fiatal uraság (sorozat)
Végkiárusitás
18.00 3 SAT börze
18.25 Ötletek és irányok
19.00 Hírek / 3 SAT stúdió
19.30 Külföldi tudósítások
20.00 A csodák világa
20.40 Műemlékek védelme
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport
22.00 Híradó
22.25 Oldalpillantások
22.50 Nanyuma (film)
SZTV-1 16.15 Hírek
16.20 Európa mellékútjain 16.50 Nils Holgersson 17.15 Kincses sziget
(olasz tévéfilmsorozat) 19.00 Esti mese 19.10 Számitógépes játék 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Játékos vetélkedő 20.40 Családi titok
(olasz-svájci tévésor.) 21.45 Film és videó 22.10 Időszerű események 22.40 Sporthírek 22.50 Nap cirkusz
(rendhagyó show) 0.05 Teletext-hirek
SZTV-2
18.15 Események, kommen-tárok
18.45 Regionális magazin 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.35 La linea 20.40 Éjszakai lovasok 22.10 Zenei noktürn 22.50 Milán Markovic talk-
show-ja 23.40 Kandi kamera
0.25 Események
0.50 Teletext-hirek
HTL
6.00 Híradó 7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnők
(amerikai sorozat) Nem amatőröknek való! Ironside koronatanúját röviddel a tárgyalás előtt a nyílt utcán lelö-vik. A gyilkos a tett el-követése után Kanadá-. ban akar letelepedni, hogy kihúzza magát a sorozás alól. Szeren-csére a Főnök rábuk-kan a gyilkos tartózko-dási helyére, csak az el-fogása jelent némi gon-dot...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Sprjngfield-sztori
(amerikai sorozat)
fHFJii Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) Cserbenhagyás
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) A hatalom próbája
16.00 Beszélgetés
17.00 KI itt a főnök? (amerikai sorozat) Gyilkos méhek
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) Milliomosok előnyben
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony
19.40 Jó idők, rossz Idők (német sorozat)
20.15 Hazai dallamok
21.10 Sylter-történetek (német sorozat) Nyitogató
ÍB Forró rágógumi VII. (német sorozat)
23.50 Tinik nadrág nélkül
(olasz szexfilm) 1.15 Dr. Who (angol film)
EliTii Kényszerűség (amerikai film) 4.50 Baleseti osztály (ism.)
RTL 2
6.05 Mesefilmek 9.55 Ruk-cuk - játék 10.25 Móka kacagás (sor.) 10.55 Dr. Westphall főorvos 11.55 Wells Fargo (sorozat) 12.55 Little Wizzards (sor.) 13.20 Cupidospace (sorozat) 13.55 Bluffers (sorozat) 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil (sor.) 16.10 Captain N (sorozat) 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards 17.30 Lassie (sorozat)
A bátorság próbája 18.00 Hírek 18.05 Ruk-cuk-játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
(amerikai sorozat)
Carol 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Carol 2.
19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hírek 20.15 Különleges fajta
(amerikai western) 22.00 Az ötödik parancsolat
(német film) 0.30 Éjszakai vadász (sor.)
Anyai szeretet 1.25 Különleges fajta (ism.) 3.00 Éjszakai vadász (ism.)
vox
14.15 Blabla
15.15 VOX-box
16.05 Testközelben (ism.)
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Életmód-magazin
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.10 Philip Marlowe (sor.)
21.00 Hírek
21.20 Tévétükör
22.00 Hírek
22.15 Véres aszfalt (film)
24.00 Hírek
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat) 6.30 Telereggel 9.00 Állatok kertje 9.15 Délelőtti magazin 11.00 Nyári magazin 11.30 Kvizmüsor 12.00 Varietémüsor 13.15 Banánhéj (ism.) 13.40 Elszámolás (ism.) 14.30 Varieté fiataloknak 15.15 Szép és meleg az idő 16.30 Charles Trenet énekes 19.00 Vidám nyelvi játék 19.30 Belga híradó 20.00 Ökológiai magazin 21.30 Varietéműsor 23.00 Orvosi magazin 0.30 A Tour de France-ról 1.10 Vegyes műsor hajnalig
18.00 Divatmagazin
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Ray Cokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 RodStewart 2.00 Egyveleg 3.30 Éjszakai videók
SUPER
8.00 Hírek
8.30 Színhely
9.00 SUPER-üzlet 12.00 Videogenerátor 16.30 Élövideoshow 18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Sorsforduló (sorozat)
20.00 Motorsport
21.00 Színhely
21.30 Arcképcsarnok
22.00 Hírek !t
22.30 Riport ■■
22.48 Piacgazdaság 23.00 Koncert 24.00 Videogenerátor


BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium. A Régi Zene Együttes játszik
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Európaiak Velencében XII/2.
10.25 Derűre is derű A kalap
Rákosy Gergely hang-játéka (ism.)
10.51 Rinaldo dl Capua: A ci-gánylány - Intermezzo
11.32 Régi magyar muzsika
12.00 Hírek. Időjárás
12.05 Egyházzenei Feszti-vál -1992 IX/6. rész
13.07 Zenekari muzsika
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 A Voiceof America so-rozata nyelvtanulóknak
14.20 A nevető ember IV/4.
15.17 Romantikus vonós mu-zsika
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Az ólomkatonák pará-déja - VIII/2.
16.35 Századunk francia mu-zsikájából
17.00 Operamagazin
17.50 Világlíra
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 A főszerepben: Birgit Nilsson
20.07 Hírek. Időjárás
20.12 Miért irta meg?
20.29 A Miskolci Szimfonikus Zenekar hangversenye
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Hallgassuk együtt!
23.00 Pasziánsz 0.05-2.00 Lemezújdonságok
Művészlelkek
Keresztesi Tímea & Tétk Szilárd a „Libe-rális Nagykanizsáin" atapfcröay áltaJ meg-hirdetett vers- és prftwíré ^verseny íls* il-letve második helyezettet Mindketten m&~. sok, de egyben hasonlítanak: írnak. Beszél-getésünk alkalmával Tfueft, aki eWí helye-zést ért el, elmondta, tutgy mikor kezdett el írni, s eW síinek a natásár* tettes
- Prózát kSrUtbeW 4gí év* fark, vttsstt pedig tavain novemberben prábéíkmtam *U-ször. Senki sem biztatott rá, végűt is az égisz gelf Máriának, az irodalomtanáromnak kS~ szSnhelS, akt még az áUatános iskolában volt tanárom, 4t konkrétan 4 Sem mondta* h6$y írjak. Bz magamiái JSU. Eí Htlt az ttsÓ pá-
tyázaí, amire küldtem KTSI/, de nem számí-tottam tá, hogy megnyerem Csak a ro%sz hangulat indít az írásra, mi\'g soha nem írtam úgy, hogy boldog voltam \\agy vidám. í\'g hiszem, így nem i\\ sifct rülne. 1 z laltin azért van, mert meg nem \\oltam úgy igaz/in bol-dog, hngy fogod (s leírtul. Ahhoz, hogy írni tudjak, valamilyen nagyobb hátúk kell
— Ösrtálytársaid hogyan viszonyulnak ch-
Jiet? S/oktál a/ iskolában is írni?
— Pénze, fülig órákon - erro\'l nem nagyon
tudnak a tanárok -, de nem szerelek róla
beszélni, csak olyan emberekkel, akikben
megbízok.
- Általában mihcn vmhcrck társaságát
keresed?
- &Z HZ tgaztág, hogy en könnyen barat-
k»zom~ Nem tudom, de az én társasagomban
most csak olyan emberek vannak, akik mások
TOGASSA A NAGYKANi
ÓDAT!

Kanizsai műsor

StMÍá Mozi: 1639, UAS óra; Folt a zsákját
2&5 ér*í Egy
Július 16

DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
DUNA TV
MTV 1
MTV 2


mint en - olyan szempontból, hogy hallgató* guMok -, de mindegyikben van valami az in Ttitágambát. Olyan emberrel nem (Kelhetem mtg magamat, akik semmiben sem hasonlí-tanak hozzám, de nem varam el töltik, hogy olyanok legyenek, mini én.
- Mi ad számodra ihletet?
- Amikor kapuk a? élettől tgfjé *ugy JM*
- írÓ szeretnél lenni\'\'
- Az író nagy szó, ezért nem szeretem, ha
valaki azt mondja, hogy író vagyok. Ez nem
igaz. fczt c\\ak egy olyan ember döntheti el,
aki teljesen kívül áll az egészen, és nem Uir-
iozik iemmihe. Különben az szeretnék Unni.
Szfrintcni író nem ugy lesz valaki, hogy azt
elhatározza.
Szilárd, akt második helyezett lett, így
vallott magáról: . ■
.- Tavaly óta írok verseket, Judit hatására. Amikor « m&égbét á& mindem tetédáram-tUu s *« **& *ntd, hogy «a U W adnod, dt ftfamfro- Mindenféle verset irok. A ver* tetmbtn mindig szerepel az életfilozófiám, ami azt jelenti, hogy Sstfntín keU élni, és hitem Ügyen nalamibtn, amí jé. Például, ha iab»nái mgy* akkor ka .tétet t$y fekete macskát, arra gondolsz, hogy valami tossz lesz, i$ *H)»r mér mm éft$zj& a. dolgokhoz, de tnmek az etUnkezije is igaz, s én ezt hi~ szem. Fontos, hagy mindenkin kiütkSzzSn a jósága,
~ Érzel magadban valamilyen „apostoli* elhivatottságot? PrÓb&od az emberek fi-gyelmet felhívni » ro«RBr*t
- Igen, tíSrekstm,*rf0t ét melyik k$lt#wk nem fordul meg a féjiben ez? Szerintem mim* den kSÜff erre törekszik, hagy valahogyan ki*
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Sportshow
16.00 Rodeo
16.55 Hirek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hirek
18.00 Motorok és legendák
18.55 Hirek
19.00 Hopp vagy kopp-játék
19.30 DSF-stúdió
19.55 Hirek
20.00 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek / Talkshow
22.55 Hirek
23.00 Küzdősportok maga-
zinja
24.00 DSF-stúdió (ism.)
EUROSPORT
10.00 Tour de Francé
11.30 Tríatlon
12.00 Tenisz
15.00 Tour de Francé
17.00 Tenisz
19.00 Motorsport-magazin
19.30 Eurosport-hirek
20.00 Motorsport
21.00 Ökölvívás
22.00 Tour de Francé
23.00 Ökölvivás
1.30 Eurosport-hirek
15.00 Hirek 15.05 Visszapillantó 15.20 Amit a nagyi tudott... 15.50 Beszélni tudni kell 16.05 Francia nyelvlecke 16.35 Száz mestermü 16.45 Theba hercege 17.30 Keleti németek 18.00 Jog a szerelemre 18.45 Álomkö (sorozat) 19.10 Mese 19.15 Sport /Híradó 20.15 Véres tenger 21.00 Beszélgetés 21.15 Szórakoztató műsor 23.05 A világ minden aranya
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(sorozat) 9.30 Kultúra
10.00 Cseh kastélyok és várak 10.30 Három a kislány (ism.) 12.15 Belföldi tudósítások 13.00 Hirek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Raymond 13.35 Waltonék (sorozat)
Változások
14.20 Popi (amerikai film) 16.00 Heidi (sorozat)
Clara
16.25 Nyáridö 16.35 Ramóna (sorozat)
Testvérek 17.00 Minlhirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(sorozat)
Az arany átka 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Derrick
(német sorozat) 21.25 A gonosz II.
(amerikai horrorfilm) 22.55 Sport 23.15 Hirek 23.20 A blackmoori fojtogató
(horrorfilm) 0.45 9 és 1/2 hét (ism.)
15.00 Sport-tenisz 17.30 Természetfilm 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
18.30 Nyereményjáték 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Természetfilm 21.15 Schilling
Gazdasági magazin 22.00 Hirek
22.30 Spike Jones-Show 23.15 X-Large 0.15 Chris de Burgh 1.15 A modell és a zsaru
5.40 Ürhajótöröttek (ism.) 6.30 Mr. Belvedere (ism.) 6.55 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.20 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.45 Hármak társasága (ism.) 9.10 RemingtonSteele(ism) 10.05 Romeo és Gluliana
(olasz film) 12.00 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.25 Roseanne (ism.) 12.55 PerryMason(am sor) A kizsarolt robbanás esete
13.50 Sam Whlskey (ism) fHEEi Remington Steele (sor.)
Az eltűnt millió ITiKIü Mr. Belvedere (sor.) 16.40 Varázslatos Jeannie
A bestia 17.10 Rajzfilmek
Alvin és a mókusok Charlie Brown
Flintstone család
fliltTii Hármak társasága (sor)
Sodorna és Gomorra 19.00 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Miké harca Mike-nak négy hét állt rendelkezésére, hogy el-készítse dolgozatát. Szü-lei gyengéd unszolására sem volt hajlandó kézbe venni az anyagot Az utolsó napon a szülők erőszakot alkalmaznak... 19.25 Roseanne (sorozat)
Kenyér és játék 20.00 Híradó 20.15 Ápolandó ápolók
(amerikai filmvígjáték)
3133 Mancuso FBI (am. sor.)
A hercegnő elrablása
EEüff Agyhullámok (am. krimi) 0.20 Hirek IflETi] Vampira
(angol filmvígjáték) 2.00 Hirek
2.10 T. J. Hooker (ism.) 2.55 Hírek 3.05 Én, a kém (ism.) 3.55 Hawaii 5-0 (sor.) 4.45 Flipper (ism.)
16.00 Hirek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kapásjelzö
Horgászok tízperce
16.20 Maja, a méhecske (ism.)
16.45 Bodo
Német ifjúsági sci-fi 93\'
18.20 Úton Rövidfilm
18.35 Mondák - Jankula
18.45 Hírek
19.00 Közép-európai magazin
Biliül Hamis a baba
Színes magyar filmvíg-játék (1991) 82\'
21.25 Helikopter Délhúsa Gjon
21.50 Évforduló
21.55 Hírösszefoglaló
SAT1
5.30 Pont, pont, pont (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.) 10.30 Bonanza (ism.) 11.20 5x5 (ism.) 11.50 Szerencsekerék (ism.) 12.30 Fiatal és nyugtalan 13.20 Trapper John 14.15 Szomszédok (sorozat) Joe lakást keres magá-nak. Jane azt tanácsol-ja, hogy a 30-as számú házat bérelje ki. Mrs. Mangel is el van ragad-tatva az ötlettől. Browyn egy mindent eldöntő beszélgetésben tisztáz-za Mike-hoz fűződő vi-szonyát. Harold elvál-lalta a közelgő ünnep szervezését... 14.45 Bonanza (sorozat) 15.45 Ürszekerek (sorozat)
Apolló temploma 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.30 Hirek / Sport 19.00 Pénz, halál, szerelem 19.30 Szerencsekerék HigR Micki és Maude
(amerikai filmvígjáték)
EHEd A törvényen kívüli Josey
Wales (am. western) 1.00 Tracy Lords-show
6.05 Falutévé - profittal 6.25 Határtól határig 6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-
9.00 Napkelte 9.00-
12.00 Napközi Benne: 9.25 Talmi és Tódi
Angol filmsorozat gye-rekeknek - X/8. rész 9.50 Lottósorsolás ílilffii Dallas
Amerikai filmsorozat A levél
(lsm.:TV1 20.13) 11.30 Játék
11.45 Telis-televldeo\'93 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.50 Pénzvilág
17.00-
19.00 Péntek délután
17.00 Évgyűrűk
Nyugdíjasok műsora
17.30 Téka
17.40 Ablak melléklet
18.00 Ablak - Közéleti szol-
^^ gáltató műsor
itililil Múmin
Japán rajzfilmsorozat
19.30 Híradó
20.00 Telesport
HilB Dallas
Amerikai tévéfilmsorozat A levél (ism.) Ellie-Barbara Bel Ged-des (Dallos Szilvia), Bob-by-PatrickDuffy(Csan-kó Zoltán), Samantha -Linda Gray (Szerencsi Éva), Jockey - Larry Hagman (Kránitz Lajos), Ray-SteveKanaly(Me-lis Gábor), Cliff - Ken Kercheval (Végh Péter), Pamela - Victoria Princi-pal (Simorjay Emese), Lucy - Charlene Tilton (Balogh Erika)
21.05 Panoráma
(Ism.: szombat, TV1 13.35)
22.15 Férfibánat
A Hobo Blues Bánd le-
mezfelvétele
KWtlil Wim Wenders-sorozat A dolgok állása NSZK-amerikai-portu-gál-belga film FF 0.40 Híradó 0.45 Közjáték 0.50 BBC-hiradó
HB0
17.30 A csalogány - Rajzfilm 18.05 Csökkenő sebességgel
Holland gyerekfilm 112\' 20.00 Mozimánia: Rettegés
a sötétben 51\' 21.00 Rémálom az Elm utcá-ban 2. - Am. horror 82\' 22.25 Üvöltés2.-Am.horror 24.00 Rabnök a végtelenből Amerikai sci-fi 71\'
15.00 Műsorismertetés 15.05 Euroklick
Élet és munka Európá-ban
15.35 Titokzatos arany váro-sok
Belga-francia-japán rajzfilmsorozat
16.00 Sztárnyúzó - Star New Show
16.28 Időjárás
16.30 Erdők, mezők muzsiku-sai
Ismeretterjesztő film
íHtTTii Éghódítók
Amerikai dokumentum-film-sorozat - XII/3. A repülőgép hadba vonul
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók
18.23 Müsorajánlat- Időjárás
IHIKM A veréb is madár
Magyar filmvígjáték 80\' Holló Zoltán és Alexan-der Hello - Kabos Gyu-la, Szöszi - Piros Ildi-kó, Helén - Medveczky Ilona
További szereplők: Kál-lai Ferenc, Kautzky József, Kozák László, Szendrő József, Szirtes Ádám, Abody Béla, Buss Gyula, Csurka László, Inke László, Goór Nagy Mária, Gobbi Hilda, Suka Sándor, Jámbor Kati...
Mimin Szerelmi jelenetek Puc-cini-operákból Angol zenés tévéfilm
21.10 A Kecskeméti Animá-ciós Filmstúdió műso-rából
Hogyan kerül Eszter az asztalra?
7SWR Megáll az ész!
Szórakoztató magazin
22.00 Esti egyenleg - Napi képes hírösszefoglaló
22.20 Időjárás
22.25 24 óra
22.50 Nézze meg az ember! Bj] A rejtekhely NSZK film 83\' Due - Norbert Lamla (Gáspár Sándor), Ozzy -Hubertus Gertzen (Har-sányi Gábor), Tylack -Rainer Frieb (Szacsvay László), takarítónő-Ve-ronika Wolff (Menszátor Magdolna)

20.00 Műsorismertetés
20.08 8 perccel 8 után
20.50 Divat magazin
21.15 Európa kávéház
21.40 Túlélők
Amerikai film Főszereplők: Steve Rails-back, Susan Blakely
23.15 Flex
23.45 Trans World Interna-tional
24.00 Műsorzárás

MUNKARUHÁZAT TERMELŐI ÁRON
Telefon: 93/11-457 Kax: 92/73-279
s
ZOMBAT
MOH: 16, U, 20 órai stúdió M«2i: tOO, 184S 20.15 éra:
Cffit Hanger Egy szexhwmba

Kanizsai műsor


KOSSUTH PETŐFI
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.25 Kopogtató 8.50 Fekete és fehér 9.05 Családi tükör 9.35 Balettzenék operákból 10.05 Ismét a javából! 12.00 Déli Krónika 12.30 Faluról - falura 13.05 Népdalkörök pódiuma 13.40 Tetten ért szavak
Balázs Géza műsora 14.05 Oxigén 15.05 Csavargások... Gál
Sándornál Kassán 15.35 Oboamüvészek felvé-teleiből 16.00 168 óra 17.30 Visszhang
A hét - zenében 18.00 Esti Krónika 18.25 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Miska bácsi leveleslá-dája
Határok nélkül 20.07 Rádiószínház Oktogon
Zsolt Béla színműve 22.00 Késő esti Krónika 22.20 Évad után - évad előtt 23.05 Emlékek szárnyain Sebestyén János mű-sora
URH-ADÓN
9.00-
11.00 Körzeti magazinok 18.30 V materinskom jazyku 19.00 In limba materna 19.30 In der Muttersprache 20.00 Na materinjem jeziku 20.30 Na maternjem jeziku 21.05-
22.00 Örökzöld dallamok 23.00 A BBC késő esti ma-gyar műsora 23.45-24.00 Versek
4.30 Reggeli dallamok 5.00 Hírek. Időjárás 5.03 Nyújtózkodó 7.30 Verbita missziósok Kő
szegen
8.05 Ó, ó, ó, nagymami... Nagypapák, nagyma-mák és unokák műsora 9.00 Hírek. Időjárás 9.05 Családi körben
Hermann Imre vegyész-mérnök
10.00 Kölyökzene
10.30 Hirvidék
Erről beszéltünk a Pé-csi stúdióban
11.03 Tolnay Klári születés-napjára
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Hírpercek
13.10 Strandrock
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Örökzöld filmmelódiák
14.30 Daráló
15.00 Hírek. Időjárás
15.05 Szórakoztató antikvá-rium
16.00 Sziv küldi...
16.55 Van ez így!
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 4x4. Játék
18.00 Vendég: Moldován Stefánia
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Talpalávaló - Együtte-sek és szólisták népze-nei hangversenye
20.00 Nemzetközi slágerlista
21.00 Hírpercek
21.10 Híres történetek
22.00 Zámbó Jimmy, a Dolly Roll együttes és Ger-gely Róbert énekel
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Éjszakai klub 0.15-
5.50 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 5.03-
5.50 Nótacsokor
3 SAT
13.00 Hírek
13.10 Külföldi tudósítások
13.40 Ötletek és irányok
14.10 Uhlenbusch
14.40 Bastian (sorozat)
15.05 Gasztronómia
15.30 Sport
17.10 A mennyország várhat
(amerikai film)
19.00 Hírek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Beszélgetés
20.30 Mária és az angyalok
(színházi közvetítés)
22.30 Moszkva-Peking
23.00 Kulturális magazin
SZLOVÁK
SZTV-1 16.50 Kalandok a vadonban
(amerikai ismeretterjesz-tő sorozat)
17.15 Zenés műsor
18.00 Ház a prérin
(am. tévéfilmsorozat)
19.00 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Szahara
(amerikai kalandfilm)
22.00 Gólok, pontok, másod-percek
22.15 A bűntény határai (francia tévéfilm)
23.45 Rózsaszín sorozat
0.15 Erotikus videoklip
SZTV-2
17.25 Mozgássérült gyerme-kek olimpiája
17.45 Ukrán nemzetiségi műsor
18.20 MTVPrime
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.10 Lalinea
20.15 Életút (tévéjáték)
21.20 Az emberek és a világ (francia dok.-filmsor.)
22.15 MTV-slágerlista
23.9 Csak arra gondolok
23.10 Események
RTL
6.00 Belle és Sebastian 6.25 Bob, a szellem (sor.) 6.50 Péter Pan (sorozat) 7.15 Pif és Herkules 7.40 Samurai Pizza Cats
A szerencse fia 8.00 Játék gyerekeknek 8.20 Pinocchio (sorozat)
Szerelem 8.45 Wish Kid (rajzfilmsor.)
Szülök veszélyben 9.10 Beverly Hills Teens
Tanulságok 9.35 Dink (sorozat) 10.00 Hatmillió dolláros csa-lád (sorozat)
10.25 Planet kapitány (sor.) 10.55 Thor (rajzfilmsor.)
Odin haragja 11.15 Amerika kapitány (sor.)
Ébredés 11.35 Mutánsok (sorozat)
Jégkorszak 12.00 Winspector (am. sci-fi)
Titkosügynök
12.25 Harry és Hendersonék (amerikai sorozat) Nancy órája 12.50 Bolondok háza (sorozat)
Krízis
13.20 Bel Air hercege (sor.) Negyven nap az élet 13.45 Dad őrnagy (sorozat) Előkészületek Rendőrségi beszámoló (amerikai sorozat) A féltékeny férj Knight Rider (sorozat)
[E A csapat (sor.) .45 Jump Street 21 (sor.) 17.45 Melrose Place (sor.)
Hárommal több 18.45 Híradó 19.15 Beverly Hills 90210 (amerikai sorozat) Szívtiprók 20.15 Szerető a szekrényben
(színházi közvetítés)
EBtili) Aligátor II.
(amerikai horror)
HtüTil Miami kapcsolat
(amerikai akciófilm) 1.15 Férfiak magazinja 1.40 Dr. Who (angol sci-fi) 3.00 Aligátor II. (ism.) 4.35 A csapat (ism.) 5.25 Rajzfilm
RTL 2
6.30 Titkos küldetésben
(amerikai film) 8.10 Bravó TV 9.55 A tűz csókja
(amerikai western)
11.20 Felőle (amerikai film) Fsz.: Charles Laughton
13.00 A galamb (angol film) Fsz.: Joseph Bottoms, Deborah Raffin
14.55 A tüz csókja (ism.)
16.20 A nagykövet felesége (német film)
18.05 Hírek
18.15 Titkos küldetésben (ism.)
20.00 Hírek
20.15 Jamaica aranya (amerikai film) Fsz.: Rod Taylor, Elke Sommer
Jamaica előtt süllyedt el egykor Morgan kapitány hajója, fedélzetén hatal-mas értékű kinccsel. So-kan veszítették már éle-tüket, akik a felszínre akarták hozni az aranyat. De mindig akadnak újabb vállalkozók...
21.45 Catchfire (am. akciófilm)
23.35 Romantikus rockerek
(holland film) 1.45 Felöle (ism.) 3.15 Romantikus rockerek (ism.)
vox
13.15 Vox-box
14.15 Sport
15.15 Utazási magazin
16.05 Philip Marlowe (ism.)
17.00 Hirek
17.15 Heuréka!
18.00 Hírek / Idegen világok
19.05 Filmek, sztárok, videók
19.30 Vadvilág (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Moulin felügyelő
(francia krimi)
22.00 Hírek
22.15 100 perc sokféleség
24.00 Hírek
0.15 Véres aszfalt (film)
TV 5
6.00 Telereggel
7.40 Francia nyelvlecke
8.30 Gyermekeknek
9.10 Semmi probléma!
10.30 Sportmagazin
11.30 Kvízjáték
12.20 Autóvízió
13.45 Kóborlások, riportok
15.30 Ökológiai magazin
16.10 Ifjúsági műsorok
18.00 Varieté Montrealból
19.00 Felfedezés
20.00 Tengeri magazin
21.00 Híradó
21.30 Elszámolás (sorozat)
22.20 Különleges vonatok
23.30 Szép és meleg az idő
0.40 A Tour de France-ról
2.20 Vegyes műsor hajnalig
MUSiC TV
14.00 EltonJohn
17.00 Táncolj!
18.00 Ray Cokes
18.30 Riport
19.00 Európai top 20
21.00 Mazsolázás
21.30 Sport
22.00 Soulzene
23.00 Paul King
23.30 Beavis és Butthead
24.00 EltonJohn
3.00 Éjszakai videók
SUPER J|
11.00 Halló, Ausztria-halló,
Bécs!
11.30 Moszkvától nyugatra
12.00 C & A egyveleg
13.00 Videogenerátor
14.00 Kosárlabda
17.00 Eco-rekord
17.30 Videodivat
18.00 Színhely
18.30 Arcképcsarnok
19.00 Kansas Pacific
(amerikai film) $
21.30 Sorsforduló
22.00 Hirek
22.30 Színhely \'
23.00 Rock and roll
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Irodalmi műsor
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Hangfelvételek felső-fokon - Szvjatoszlav Richter zongorázik
11.27 Olasz barokk muzsika
12.00 Hírek. Időjárás
12.05 A Bartók Rádió kíván-ságműsora
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 Grieg műveiből V/4.
15.00 Opera-művészlemezek
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Zeneház
17.30 Jazz
Bemutatjuk Joshua Red-man 1993-as, első albu-mát
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Quintesszencia
19.05 Zenei csemegék a pé-csi körzeti stúdió ar-chívumából
19.35 A Budapesti Filharmó-niai Társaság zeneka-rának Beethoven hang-versenye V/2. Közben:
20.26 Hírek. Időjárás
20.31-
20.46 Tompa Mihály versei
21.38 Hangszerszólók
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Összkiadás
Anton Weber művei IV/2. rész
22.59 Az eladott menyasz-
szony 0.05-
2.00 Komolyzenei zsákba-macska
javítsa a környezetét* Végül is önző vagyok, mert u«y alakítom a környezetemet, ahogyan akarom. De engem ts alakít a környezetem. tfapről-itapni változom, soka nem vagyok egyforma.
- Mit érdemes rólad tudni?
— Atra trdfitcs velem játszani, mert úgyis
én nyrnk. Sem \\centim a hazugságot^ ha
becsapnak, Nem szeretem, A« valaki úgy mit-
latkozik be, hogy $ jé, de végűi engem mégis
megbánt. Szerencs/re ilyen még nem történt
\\elem. Szeretek repülni, errÖt a szobám is
tanúskodik. A Queen a kedvenc együttesem,
igaz már nincs. di nekem mindig is lesz. Ha
hekaprio\'om a magnót, ;* ka megegyezik a
hangulatommal, akkor megemelődik a toll, és
„jön" a vers. Nem fontos, hogy értsük a aziS-
ii\'nei, ha a dallam tfettSképpett meg tudja
fogni az emlnrt. Szeretek rajzolni, de Htm
tudok valami jól, igaz, szeretnék ehhez is ér-tem* Viszont nem szereinek abban t szakmá-ban dolgozni, amit tanulok, {Asztalosnak ké-szül - a szerző.)
- Ki a kedvenc költőd, példaképed?
- Radnóti Miklós. Mert ö nincs megelé*
gedve a világgal, nem szereti a háborút. Ne*
kem is ugyanaz a véleményem — mármint ka*
tona akartam lenni, szeretem a harvenz-
közöket, de nem szeretem, ha meghalnak, F5-
teg azok nem, akiket szeretek. Radnóti is ez
tlltn lázadt, az etíen, hogy öldököljenek, gyil-
koljanak. Egy diplomáciai úton való megbe*
széles ésszerűbb lenne, mintha elkezdenénk
öldökölni Radnóti Nem tudhatom cimü verse
fogott meg leginkább. Ügy érzem, kissé olyan
vagyok, mint ff, s ez « verseimre is hat.
- Köszönöm a beszélgetést!
Balogh EszterMOanyagtelddgoab Rt
Otthon a természetben, természetesen otthon

július 1?Q7
MTV 1 MTV 2
Kanizsai műsor
KANIZSA TV 16 4r»; ATV Hjíságl g
utóm. ATV Vtfcefid magazint
DSF OSZTRÁK 1
EGYÜTT A KÁBÍTÓSZER ELLEN
- szellemi leépülés,
- keringési zavarok,
- betegségek (fertőzött tű használata, AIDS),
- rendszeres fogyasztás, túladagolás esetén HALÁL.
Társadalmi
- fizikai, pszichikai önfeladás,
- önkontroll elveszítése,
- prostitúció elterjedése,
- munkahely, lakás, társkapcsolat elvesztése,
- társadalommal való szembekerüiés.
Bűnügyi

- a kábítószer ellenértékének gyakran erőszakos
bűncselekmény útján történő megszerzése,
- a behozatal, terjesztés, más fogyasztásra történő
rábírása büntetendő cselekmény.
KIK A LEGINKÁBB VESZÉLYEZTETETTEK? A fiatalok
- akiknél ez kezdődhet egyszerű kíváncsisággal,
majd folytatódik a rászokás miatti kívánalommal,
- akik úgy gondolják, ettől válnak felnőtté,
Tisztelt honfitársunk!
Szórólapunkon egy olyan jelenségre kívánjuk fel-hívni a figyelmét, amely egyaránt veszélyeztet min-den olyan fiatalt és felnőttet, akik valamilyen okból
— legyen az stresszhelyzet, nevelfesi ok, szakmai,
családi környezetben meg nem oldott probléma,
vagy csak egyszeri kíváncsiság - olyan anyagokhoz
nyúlnak, amelyekkel mind magunknak, mind hoz-
zátartozóiknak szinte el sem mondható fájdalmat,
tragédiát okozhatnak.
Ez a jelenség a kábítószerfogyasztás, amely Ma-gyarországon is olyan, egyént és társadalmat egya-ránt veszélyeztető problémává fejlődhet, mint ami-vel a fejlett országok polgárainak már évek óta szembe kell nézniük. Bebizonyosodott, hogy ezt a harcot csak Önnel együtt lehet eredményesen meg-előzni.
MILYEN VESZÉLYEKET REJT A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS ELTERJEDÉSE? Egészségügyi
— szervi károsodások,
8.45 DSF-tréning
Vadvilág
(dokumentumfilm-sor.)
A fókák birodalma 10.00 A hét sporteseményei 12.00 Tessék mosolyogni I 13.00 Sport a nagyvilágból 15.00 Sport-magazin 15.30 Sport a nagyvilágból 17.30 Motorok és legendák
Az autó története 18.30 Tánc 19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból 21.00 Hírek
22.00 Küzdősportmagazin 22.55 Hírek 24.00 Melléi (ism.) 0.30 Profi ökölvívás
EUROSPORT
9.00 Honda - magazin 10.00 Tour de Francé 11.00 Szörfösök magazinja 11.30 Motorsport 12.00 Ökölvívás 13.00 Tenisz 14.50 Tour de Francé 17.00 Tenisz 22.00 Tour de Francé 23.00 Ökölvívás 24.00 Tenisz
2.00 Műsorzárás
15.45 Brandenburg 16.10 Jelszó 16.15 Rövidfilm 16.45 Zenés beszélgetés 18.00 Hivatások 18.30 Hírek 18.45 Alomkö (sorozat) 19.10 Mese 19.15 Nők magazinja 20.00 Híradó 20.15 Kivándorlók 21.15 Életre ítélve 21.55 Potsdam 22.55 Jazz 1.25 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra (ism.)
Váratlan látogató 9.30 Aki nevet, nyer (ism.) 10.15 Euroturizmus 10.30 A három muskétás
(amerikai film)
12.30 Halló,Ausztria!-hal-ló, Bécs! (ism.) 13.00 Hírek
13.10 Isten hozta Ausztriában! 13.35 Míg a pénz el nem vá-laszt (német film) 15.10 Oldalpillantások 15.35 Kacsafalva (sorozat)
Szuper bolond 16.00 Gyermekwurlitzer 17.00 Minihírek 17.10 X-Large / Hírek 18.05 Alpok-Duna-Adria 18.30 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Halál reggelire 19.30 Híradó 20.00 Sport
20.15 Szórakoztató műsor 22.05 „Arany" lányok (sorozat) Az öcs 22.30 Szellemirtók
(amerikai horror) 0.20 Hírek 0.25 The end
(amerikai filmvígjáték) 2.00 A gonosz II. (ism.)
OSZTRÁK 2
14.10 A zongora története 15.10 Balerina (sorozat)
Rokonság
16.10 Vidám társaság 16.40 Zenés barangolás 17.10 A jósnő (sorozat) 18.00 Sport 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Charley Varrick (film) 22.00 Hírek /Sport 22.40 Szmog (film)
0.05 A modell és a zsaru
0.55 Hírek
1.00 Ex libris
PRO 7
5.20 Vadállatok birodalma
(am. dok. filmsorozat) 6.05 Lassie (am. sorozat)
Családfa 6.30 Apa a legjobb (am. sor.)
Női furfang 6.55 Bret Maverick (sorozat)
Megvilágítottak 7.40 Flipper (am. sorozat)
A fehér delfin 8.05 Ürhajótöröttek (ism.) 9.05 Agglegénylakás (ism.) 10.45 Ápolandó ápolók (ism.) 12.20 Mozgó kórház (sor.)
Senki nem tudja, hová
iMkiii Air Force (am. sor.)
Titkos küldetés 13.40 Sztárok és állataik nflflil Elza, a vadon szülötte (amerikai sorozat) Egyedül a sivatagban 14.40 Automan (am. sorozat) ^^ Madame Russo [HRü A hawaiiak
(amerikai kalandfilm)
ÍFÜTH A Mester (am. sorozat)
Karnevál
18.35 Hármak társasága (sorozat) A madarász 19.05 Kezdeti nehézségek
Édes titok
19.30 Roseanne (sorozat) Buborékok
Roseanne alig várja, hogy a fárasztó nap után meleg fürdőt véve felfrissítse magát. Mint már annyiszor, a család most is áthúzza számí-tásait. A fürdőszoba ál-landóan foglalt... 20.00 Híradó 20.15 Szivek tolvaja
(amerikai krimi)
FHEIi] Vak végzet
(amerikai akciófilm) 23.55 En, a kém (sor.)
Isten veled, Patrickl 0.45 Hírek
0.55 Cheeck és Chong ked-ves álmai (amerikai vígjáték) 2.20 Bret Maverick (ism.) 3.10 Hírek
3.20 Mozgó kórház (ism.) 3.45 Apa a legjobb (ism.) 4.10 Perry Mason (ism.)
DUNA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kánon - A karmeliták
16.40 Nils Holgersson (ism.)
17.05 Tradíció
17.35 Országjáró Suli-buli
18.20 80 nap alatt a Föld kö-rűi Willy Foggal -10.
18.45 Hírek
19.00 A javíthatatlan 100\' Francia filmvígjáték
20.40 Dunasport
21.00 A polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat - VII/1. rész
21.55 Bárdos Lajos: Missa tertia
22.15 Évforduló
22.20 Hírösszefoglaló
SAÍT
6.00 Űrszekerek (ism.) 6.50 A hegyek varázsa 7.20 Capito? - játék 7.50 Popcornia (sorozat) 8.20 Silverhawks (sorozat)
Robot bokszoló 8.50 Péter Pan és a kalózok (rajzfilmsorozat) A halhatatlan Péter Pan 9.20 Superboy
(amerikai sorozat) Csodaelixir
9.50 Drops - kvízmüsor 10.20 Gazdasági fórum 10.50 Szerencsekerék (ism.) 11.30 Uli, a szolga (film) 13.15 Piknik (amerikai film) Fsz.: William Holdén 15.15 Folytassa a kémkedést!
(angol filmvígjáték) 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.00 Labdarúgás 18.30 Hírek
18.35 Miké Krüger-show 19.30 Szerencsekerék HilE Fivérek
(német film)
22.10 Kari Dali és vendégei KKKM Marilyn (svájci-francia
erotikus film)
0.30 Tracy Lords show (ism.) 1.45 Marilyn (ism.) 3.00 Miké Krüger-show (ism)
6.20 Jó reggelt, Magyaror-szág
6.25 Falutévé-faludoktor-ral, gyógytornával 6.45 Híradó 7.00 Napkelte 8.15 Jó reggelt adj, Istenem! Református ifjúsági mű-sor 8.25-
12.00 Korhatár nélkül 8.25 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer... Amerika
Francia rajzfilmsorozat Jacques Cartier 8.50 Cimbória
KIÜT A csatorna partján Angol filmsorozat gye-rekeknek - VI/3. Aki szegény, az a leg-szegényebb 9.30 Most
10.00 Cimbora-vakáció Zárókoncert
11.00 Szezám utca (Sesame Street) Amerikai feliratos gyer-mekműsor-sorozat
12.00 Déli harangszó
12.02 Képújság
12.05 Tévémagiszter
13.35 Panoráma (ism.)
14.35 XXL
Könnyűzenei híradó
15.05 Tájak, városok, embe-rek...
íEffli] Zenélő filmkockák Musical Múzeum I. (That\'s Entertainment I.) Amerikai zenés film (1974)
17.50 Hazanéző
18.40 Szerencsekerék
19.12 Jó éjszakát kíván a Disney!
19.30 Híradó
20.00 Telesport
Hflfflü Uborka
Politikai saláta
ElilETii Szemtől szemben Makovecz Imrével Lrész
EBBa Bolondok hajója (Ship of Fools) Amerikai film (1965) FF
Mary Treadwell - Vivien Leigh (Bánki Zsuzsa), La Condesa - Simoné Si-gnorét (Béres Ilona), Rie-ber - Jósé Ferrer (Gera Zoltán)
23.55 Közjáték
%TiTi1 Monty Python Repülő Cirkusza
Angol abszurd tévéso-rozat-Feliratos! 0.30 Híradó
17.30 Állati élet: Ketten Afri-ka bozótjaiban 18.30 Dániellé tánti
Francia vígjáték 107\' 20.30 Rózsaszín Cadillac
Amerikai vígjáték 116\' 22.35 Utánunk a KGB
Amerikai vígjáték 109\' 0.30 Érzéki kalandozások 7.
Francia erotikus magazin
8.00 Műsorismertetés 8.05 Gazdaképző (ism.) 8.35 Frici, a vállalkozó
szellem (ism.) 9.00 Patrin-Üzenet-Vorba
Cigány magazin 9.25 Nas ekran
Horvát nyelvű nemzeti-ségi magazin 9.50 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzeti-
ségi magazin
íTiHE „Baltikum - az átmenet problémái"
10.45 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzeti-ségi magazin
11.10 Slovenski Utrinki
Szlovén nyelvű nemze-tiségi magazin
11.35 Nasa obrazovka
Szlovák nyelvű nemze-tiségi magazin
12.00 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
12.15 Família Kft. (ism.)
12.45 Nagylátószög
13.30 Alfonso Bonzo
Angol filmsorozat gye-rekeknek - VI/3.
Az olasz agár
[Elilil Anna
Kanadai filmsorozat IV/Lrész
Anna - Megan Follows (Kisfalvy Krisztina), Ma-rilla - Colleen Dewhurst (Pásztor Erzsi), Matthew - Richárd Farnworth (Si-mon György), Rachel -Patrícia Hamilton (Med-nyánszky Ági)
15.34 Müsorajánlat-Időjárás
15.40 Azok a csodálatos ál-latok
A sárga bóbitás kaka-du és a barátpapagáj
16.00 Muzsikáló Magyaror-
szag
íliüTil Viszály a postán Finn tévéfilm FF Szereplők: Kéri Haiska-nen, Piskka-Pekka Pe-telius, Vesa Vierikko, Pertti Sveholm, Maija Leino
17.00 Autó 2
tHHü Hupikék törpikék Belga rajzfilmsorozat A legmagasabb törp Törpilla ajándéka Knight Rider Amerikai tévéfilmsorozat Karr visszatér 47\'
18.49 Műsorajánlat-Időjárás
19.00 Telesport
19.30 Kövesse azt a gépet! Francia film 83\' Rémy - Lampert Wil-son (Kautzky Armand), Elisabeth - Isabelle Ge-linas (Kiss Erika)
20.55 Zene-óra
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás-Müsorajánlat
22.25 Csak nézünk, mint a moziban...
Az 50-es évek mozija Benne: 1953 - 8. rész
kb.
Ifjú szívvel
Magyar film (103\')
( KANIZSA Trend „az életre való bútorok gyártója".
V
2*
CHffHwiger

Kanizsai műsor


KOSSUTH PETŐFI
6.00 Vasárnapi újság 8.24 Édes anyanyelvünk
(ism.)
8.30 Régi magyar muzsika kéziratos gyűjtemé-nyekből
8.45 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 9.05 Világóra
10.05 Római katolikus szent-mise közvetítése a nagykanizsai Jézus Szive plébániatemp-lomból
11.05 Gondolat-jel
12.00 Déli Krónika. Sport
12.20 Harminc perc alatt a Föld körül
12.50 Vasárnapi gondolatok
13.05 Énekeljük együttI
13.15 A szülőföld muzsikája
14.05 Szonda
Tudományos magazin
14.35 Mit üzen a Rádió?
15.05 „Magyarországról jö-vök..."
16.10 Művészlemezek
17.05 Kilátó
18.00 Esti Krónika
18.20 Örökzöld operettdalla-mok
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek I
19.40 Színes népi muzsika
20.05 Rádiófónia - 8. rész
21.05 Rádiószínház A két nyíl
Alexandr Vologyin drá-mája - a kőkorszakról
22.00 Késő esti Krónika
22.20 A Concentus Hungari-cus Kamarazenekar hangversenye
23.42 Régi híres énekesek műsorából
Miguel Fleta operaáriá-kat énekel
URH-ADÓN
8.30-
10.00 Körzeti magazinok 15.00-
16.00 A BBC magyar műsora 16.00-17.00 Az Amerika Hangja
magyar műsora 23.00 A BBC magyar műsora 23.45-24.00 Versek
6.00 Zenés szórakoztató va-sárnap reggel - ...és természetesen sport 8.05 Momo-ll/1.
Michael Ende regénye 8.45 Kölyökzene 9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Egy angol szívtipró
Frankié Vaughan 10.00 Mr. Karinthy Színpada Karc
1993. nyári kiadás 11.00 Hírek. Időjárás 11.06 Vasárnapi koktél 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Hírpercek 13.10 Királyi hétköznapok
Róbert Károly 13.45 Időjárás- és vízállás-
14.00 Exporádió
15.00 Hírek. Időjárás
15.03 Nyomozó
16.00 Poptarisznya Közben:
17.00 Hírek. Időjárás
18.30 Sportösszefoglaló Totó
19.00 Hírek
20.00 Dicsőség Pltkinnekl Nathaniel West elbe-szélése
20.43 Muzsikáló természet A fülemülék
20.50 Magyarán szólva
21.00 Hírpercek
21.10 A Rádió Dalszínháza
Sancho Panza szigete
Miguel de Cervantes
Saavedra regénye alap-
ján
22.10 E. T. - Részletek John
Williams filmzenéjéből
23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Clark Gable 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne: 4.03-4.20 Csárdásritmusban
3 SAT
13.00 Hírek
13.10 Pillantás a hétre
13.45 Sport
16.35 Barangolások
17.00 Az évszázad közepe
(sorozat)
17.30 Természetfilm
18.00 Napló
18.15 Körkép
19.00 Hírek
19.10 Törzsasztal
20.00 Szórakoztató műsor
21.45 Moszkva-Peking
22.15 Sopron
23.00 A felügyelő (sorozat)
0.20 Irodalom mindenkinek
SZLOVÁK
SZTV-1
14.05 Hírek
14.10 Aranyalma - A pozso-nyi vár legendája
15.10 Filmmúzeum
16.50 Hazai slágerlista
17.30 Örömhír
18.25 A Flintstone család
19.00 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Szórakoztató vetélkedő
20.45 A főváros (angol sor.)
21.40 Időszerű események
21.50 Gólok, pontok, másod-percek
22.10 Egy család története
23.45 Teletext-hírek
SZTV-2
11.50 Országúti motorkerék-páros VB - San Mari-nó-i Nagydíj
17.30 Gyűjtők magazinja
18.15 Szlovák derby
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Porlepte históriák (tévéfilmsorozat)
20.45 La linea
20.55 Stúdióbeszélgetés
21.25 Művészeti magazin
22.05 Gitárhangverseny
22.45 Események
RTL
6.00 Játék gyerekeknek 6.20 Belle és Sebastian
(ism.)
6.45 Dink(ism) 7.10 Hatmillió dolláros csa-lád (ism.)
7.35 Winspector (ism.) 8.00 Gyerekeknek 8.30 Jetsonék
(am. rajzfilmsorozat) Tévedés Játékok 9.20 Scooby Doo
(am. rajzfilmsorozat) A titok
10.05 Művészet és küldetés 10.10 Csodálatos nő (amerikai sorozat) Földönkrvüli tolvajok 2. 11.00 Vissza a múltba (amerikai sorozat) Mindenáron énekelni 12.00 Tequlla és BonettJ (amerikai sorozat) Hollywood íEIilil Újra 181
(amerikai filmvígjáték) 15.00 Hawaii
(amerikai sorozat) Paradicsom veszélyben EFIiTii Ma nincs tanítási
(német film) 18.45 Híradó
iram Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Tévedés
HilE Gorillák a ködben (amerikai kalandfilm) Fsz.:Sigourney Weaver 22.45 Késői kiadás 23.05 Playboy Laté Night 0.05 4-es csatorna 0.40 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.10 Ki Itt a főnök? (ism.) 1.40 A Főnök (ism.) 2.35 Beszélgetés (ism.) 3.25 Robbanékony (ism.) 3.50 Gyilkosság a hobbija
(ism.)
4.35 Vissza a múltba (ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
5.40 Harvey (am. film)
Fsz.: James Stewart 7.25 Felfordulás a paradi-csomban (olasz film) 9.15 Törvénytelenek (sor.) A villám
11.00 A Waterloo Creek-i ki-sértetház (sorozat) Sorházból kísértetházba
11.30 Maya (sorozat) Az elveszett apuka
13.00 Bravó TV
14.45 A baskerville-i kutya (amerikai krimi) Fsz.: Stewart Granger, William Shatner
16.10 Harvey (ism.)
18.00 Hírek
18.10 Felfordulás a paradi-csomban (ism.)
20.00 Hírek
20.15 Alkalmi szex (amerikai film) Fsz.: Lea Thompson, Victoria Jackson
21.55 Gyilkos rap
(amerikai thriller) Fsz.: John Hawkes
23.55 A baskerville-i kutya
(ism.)
1.15 Alkalmi szex (ism.) 2.45 Gyilkos rap (ism.)
vox
13.05 Filmek, sztárok, videók
13.30 Vadvilág (ism.)
14.15 Moulin felügyelő (sor.)
16.00 Hírek
16.15 VOX-box
17.00 Hírek
17.15 Szülök magazinja
18.00 Hírek
18.15 Utazási magazin
19.00 Hírek
19.05 Öbölháború (film)
20.00 Híradó
20.15 A második utca foglya
(amerikai film)
22.00 Hírek
22.15 Hallgatásra ítélve
TV 5
6.00 Telereggel 7.40 Francia nyelvlecke 8.30 Gyermekeknek 9.00 Rendkívüli tudósító 10.30 Zenei műsorok 12.00 A TV 5 vendége 13.15 Varieté fiataloknak 14.00 Nem kell álmodozni I 15.00 Hegymászóknak 15.30 Mai kertek 16.15 Szórakoztató műsor 18.00 Varieté Montrealbél 19.00 Állatbarátok műsora 20.00 52 hét - hírmagazin 21.00 Híradó 21.30 A bírónő (játékfilm) 23.00 Viva - svájci magazin 0.20 A Tour de France-ról 0.50 Vegyes műsor hajnalig
13.30 Paul King
14.00 Sport
14.30 Elton John
18.00 MidnightOil
18.30 Riportok
19.00 Amerikai top 20
21.00 120 perc
23.00 Beavis és Butthead
23.30 Soulzene
24.00 Headbangers Ball
2.30 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER 1
11.00 Vallási műsor
12.00 Super-űzlet
13.00 Vallási műsor
13.30 Német nyelvü.magazin
14.00 Videogenerátor
16.00 Motorcsónakverseny
17.00 Motorsport
18.00 Jó és rossz
18.30 Eco-rekord
19.00 Üzleti hét
19.30 Sport
20.00 Rossz csillagzat (film)
22.00 Hírek
22.30 Moszkvától nyugatra
23.00 Jazz
24.00 Videogenerátor


BARTÓK
6.00 Népszerű muzsika
8.00 Hírek. Időjárás
8.05 Erdélyi szász orgonák
11/1. rész
9.05 Nagy magyar opera-énekesek
10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Új Zenei Újság 10.35 A Vujicsics együttes népzenei felvételeiből 10.50 Tompa Mihály versei 11.05 A Holland Kamarakó-rus és az Amszterdami Barokk Zenekar hang-versenye Közben:
11.49 Hírek. Időjárás 12.27 Francia kamarazene 13.00 Hangok és visszhangok 13.10 Ensemble Wien játszik 14.05 Jubilate Deol
15.00 Részletek Mascagni operájából
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Társalgó (ism.)
16.55 Muzsikáló természet
17.00 Beethoven gordonka-zongoraszonátái
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 „Hazám, hazám, te mindenem..."
19.00 Szemle (ism.)
19.35 Hangversenykülönle-gességek
20.10 Hírek. Időjárás
20.14 Nagy siker volt!
20.59 Tetten ért szavak (ism.)
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Molnár Ferenc: Liliom 0.13 Hírek. Időjárás 0.18 Világhírű zenekarok felvételeiből
- akiknek senkiben nincs bizalmuk, erkölcsi elszi-
geteltségben élnek.
HOGYAN ISMERHETI FEL A VESZÉLYT? Ha hozzátartozója...
- szokásos magatartása hirtelen megváltozik (za-
vartság, étvágytalanság, levertség, émelygés, térér-
zékelés időszakos változása, pupillák összehúzódá-
sa, karon tűszúrás),
- testi higiéniai igénye csökken,
- bizalmatlanná, visszahúzódóvá válik,
- addig kedvelt személyes tárgyait is eladogatja.
Ha gyermeke...
- gyakran hiányzik igazolatlanul az iskolából,
- tanulmányi eredménye indokolatlanul romlik,
- gyakrabban és egyre több pénzt kér otthonról,
vagy vesz el titokban,
- a környezetében történtek iránt érdektelenné válik.
- személyes tárgyai között injekciós tűt, ismeretlen
eredetű papír vagy nylontasakot, megfeketedett kis-
kanalat vagy kendermorzsalékot talál,
- ragasztószert tartalmazó nylonzacskót tart a zse-
bében, táskájában,
- ismeretlen eredetű gyógyszert (tablettát, kapszu-
lát) fedez fel.
HOGYAN LEHET A KÁROS FOLYAMATOT MEGELŐZNI?
Mindenekelőtt szenteljen nagyobb figyelmet a kör-nyezetében élőkre, különösen a gyermekekre. Ha kell, járjon utána, hol, milyen körülmények között töltik a fiatalok szabadidejűket. Beszélje meg velük az Önnek jelentéktelennek tűnő kérdéseket is. A bizalom a jó kapcsolat a legjobb védekezés a ká-bítószer ellen. Ne hagyja, hogy gyermekei az éle-tűkben keletkező esetleges űrt a kábítószer töltse be. Ne éljen abban a hitben, hogy az Ön környe-zetében élőket nem érheti ez a veszély. Ha a jelek alapján visszatérően kábítószerfogyasz-tásra vagy „szipuzásra" gyanakszik, ne essen pá-nikba. Ne támadjon a fiatalra, hanem keresse meg azokat a szakembereket, akik segíteni tudnak a problémák megoldásában. Az ország különböző pontjain működő drogközpontok, drogambulanciák, pszichiátriai és rehabilitációs intézetek várják Önt és a rászorulókat. Megkeresésükhöz kérje a rendőr-ség szakembereinek segítségét.
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY Köszönjük figyelmét
BALATON FŰSZERT RZ a lakosság szolgálatában
Kanizsai műsor
Ilii
&AKIZSA TV 12-JUS Óra:
DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
DUNA TV
Július 18 \\l
MTV 1 MTV 2


ZALAI KERESKEDELMI ÉS IPAKKAMAJIA KÉPVISELETE
Nagykanizsa, Cscogery a. **, 1fe*. i$to6ttm
ÜZLETI AJÁNLATOK
A Zalai Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi üzleti címekkel áll az érdeklődök rendelkezésére a zala-egerszegi titkárságon (Kosztolányi u. 10. Tel./fax: 311-042), a nagykanizsai képviseleten (Csengery u. 82. Tél.: 313-040/1672, 93/310-121 Kálmánné). Az információk a Kamara tagjainak ingyenesek. Nk-116 Holland vállalat keres olyan céget, amely cl tudná látni a következő hőre lágyuló
nyersanyagokkal: PVC, Poly Styrene, Poly Propylene, Poly Ethylene. Nk-117 Német cég szeretne vörös- és lucfenyőből deszkákat gyártani. Nk-118 Német cég keresi a kapcsolatot üveghutákkal, üvegfúvással, üvegcsiszolással és homokszórással
foglalkozó magyar cégekkel. Nk-119 Német cég keres olyan műanyagfeldolgozással foglalkozó magyar beszállítót,
amely lámpatestekhez vandáibiztos burkolatot tudna gyártani. Nk-120 Laminált lemezből (triplex) belsőtéri ajtót gyártatna holland cég. 10.000 db/év.
Az első lépcsőben 1.000 db-ra vár árajánlatot az alábbi méretekre: 83x211,5 cm, 93x211,5 cm.
INFORMÁCIÓ: Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszer Vásár Szlovénia,
Gornja Radgona, 1993. augusztus 21-19.
9.00 Vadvilág (sorozat)
10.00 Akciósztárok
10.30 Mozgássérültek
11.00 Luxussportok
11.30 Barcelona
12.00 Sport a nagyvilágból
12.55 Hokibajnokság
13.30 Melléi (sorozat)
14.00 Röplabda
16.00 DSF-stúdió
17.00 Tánc
18.00 Autóverseny
19.00 Labdarúgás
Brazilia-Equador
21.00 Tenisz
22.00 A labdarúgás története
22.55 Hírek
23.00 Küzdösportmagazin
24.00 Vízisportok
EUROSPORT
8.30 Aerobic
9.00 Triatlon
10.00 Tour de Francé
11.00 ökölvívás
12.00 Motorsport
15.15 Tour de Francé
17.00 Tenisz
20.00 Autósport
22.00 Túrakocsi-bajnokság
23.00 Tour de Francé
24.00 Motorsport
16.00 Orlent-expressz (sor.) 17.00 Vasárnapi magazin 18.00 Hírek 18.05 Különlegességek
show-ja
18.40 Alomkö (sorozat) 19.10 Mese 19.15 Egy erős asszony 19.45 Drezda 20.00 Híradó 20.15 Orosz zene 21.00 Beszélgetés 22.15 Madigan őrmester

(filmsorozat) 23.25 Jazz 0.25 A nap hírei
9.00 Hírek
9.15 Vigyázat, kultúrál 10.15 Természetfilm (ism.) 11.00 Európa-stúdió 12.00 Pillantás a hétre 12.30 Tájékozódás 13.00 Hírek
13.10 „Arany" lányok (ism.) 13.35 Finders Keepers
(angol zenés film)
Fsz.: Cliff Richárd,
The Shadows 15.05 Rossi úr (am. sor.) 15.30 Pippi Langstrumpf
(amerikai sorozat) 16.00 Az 1001 éjszaka mesél 16.15 Egy, kettő, három 17.00 Minihirek 17.10 Humberto cirkusz
(sorozat)
Konkurencia 18.00 Hírek 18.05 X-large 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Puskaporos hordó 19.30 Híradó 19.48 Sport 20.15 Oroszlánbarlang
(amerikai sorozat)
A nép akarata 21.15 Bestseller 21.50 Sztárvilág 22.20 Carmen - opera 0.45 Hírek 0.50 1000 mestermű
10.15 Cyrano és D\'Artagnan
(francia-olasz film)
12.30 Oldalpillantások
13.00 Haza, idegen otthon
13.30 Képek Ausztriából
14.30 Kőszeg/Sport
16.30 A kaland világa
17.15 Idősek klubja
18.00 Otthon az erdőben
18.30 Ausztria-kép
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó / Konfliktusok
20.15 Tíz kicsi indián (film)
21.50 Hírek/Sport
22.05 Apának sikerül (sor.)
22.30 Boris és Natasha
5.15 Elza, a vadon szülötte
(ism.) 6.05 Lassie (am. sorozat)
Lucky
6.30 BretMaverlck (amerikai sorozat) Rablótámadás 7.15 Flipper
(amerikai sorozat) Flipper és a számla 7.40 Boldogan, mint Odüsz-szeusz (francia film)
Fsz.: Fernandel
BEi] A fekete lovag
(amerikai kalandfilm)
10.55 Hármak társasága (ism.)
11.20 Kezdeti nehézségek (ism.)
11.50 Roseanne (ism.)
12.20 Mozgó kórház (amerikai sorozat) Az ünnepelt
12.50 A Mester (ism.)
13.45 Sztárok és állataik
13.55 Vadállatok birodalma (ism.)
íHEil Hotel (amerikai film)
Fsz.: RodTaylor
fflil Fény a világ végén
(spanyol-olasz film)
ÍTTIii Matlock
(amerikai krimisor.) Gyilkos a mikrofonnál
19.30 Riporterek (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Worth győzelme (amerikai filmvígjáték)
Fsz.: Mark Hármon
33HJ1 A Sólyom (francia krimi)
23.55 En, a kém (sorozat) Tatia Loring Tatia Loring japán fény-képész és Kelly elvá-laszthatatlanok. Az utób-bi időben több amerikai ügynök tűnt el nyomtala-nul Tokióban, így érthető, hogy Scott kételkedik a lány tiszta érzelmeiben... 0.50 Hírek
1.00 Mindenkinek a magáét (olasz krimi) Fsz.:Gian-MariaVolonté 2.35 Hírek
2.45 Bret Maverlck (ism.) 3.30 Hírek 3.40 Automan (ism.)
14.00 Délutáni magazin
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Lumen 2000
16.40 Történelemóra Burgen-landban
17.30 Majk
17.40 A jobbágyfelszabadítás
18.00 Fekete Villám kalandjai A nagymenő
18.25 Mesesarok
18.35 Postabontás / Hírek
19.00 Vámmentes házasság Magyar-finn film 100\'
20.40 Malcolm Bilson (USA) és a Concerto Armoni-co hangversenye
21.25 Évforduló
21.30 Hírösszefoglaló
SAT1
4.55 Piknik (ism.)
6.45 Péter Pan és a kalózok
(ism.)
7.10 Popcornia (ism.) 7.40 Superboy (ism.) 8.10 Asztrodinók (sorozat)
Iskola
8.40 Folytassa a kémke-dést! (ism.) 10.20 Fivérek (ism.) 12.20 Ég és föld között 12.50 Egészségügyi magazin 13.20 Keresztül a galaxison, azután balra (sci-fi sor.)
13.50 Black, a fekete villám (amerikai sorozat) Deadwood kölyök
14.20 Férfiak...?
(amerikai western)
tiana Csillagember (amerikai sci-fi)
17.35 Malibu vízi mentői (amerikai sorozat) Strandháború
18.30 Hírek
18.40 Halilgalll
19.30 Szerencsekerék
HilE! Rendőrakadémia III. (amerikai filmvígjáték)
22.00 Beszélgetés
23.25 24 óra
23.55 így láttuk
24.00 Csillagember (ism.) 2.00 Műsorismertetés
6.40 Napi műsorajánlat 6.45 Falutévé magazin 7.30 Hagyd aludni a mamát
Mosómacik
Amerikai rajzfilmsorozat A betolakodók 7.55 „így szól az Úri" A Biblia üzenete 8.05 Hol-mi?-Ifjúsági szol-gáltató magazin 8.30 Vasárnapi turmix
íWilii NBA kosárlabda baj-noki döntő
12.00 Déli harangszó
12.02 A rózsa lelke Angol balettfilm
12.12 Voronyezsi Cirkusz Francia cirkuszfilm
12.56 Nótatévé
fHETC ErichKástner-történetek Pötyi és Anti 86\' (Pünktchen und Anton) NSZK film (1953) FF Arthur C. Clarké titok-zatos világa Angol ismeretterjesztő dokumentumfilm XIII/13. rész: Clarké rejtélygyiijteménye
15.30 Profi ökölvívó gála A július 2-i budapesti VB negyeddöntő köz-vetítése, felvételről
16.20 Örömhír - A reformá-
tus egyház műsora
trgia Walt Disney bemutatja Balu kapitány kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat A trükkös bálvány Szülők nem várt csap-dában
Amerikai filmsorozat Gumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat Szani megöregszik (Ism.: hétfő, TV1 9.30)
18.30 Szerencsekerék
19.00 A Hét
20.00 Híradó
20.20 Telesport
20.25 Közvetítés a Margit-szigeti Szabadtéri Szín-padról
Gálaest Erkel Ferenc halálának centenáriu-
ma alkalmából -1. rész
füKTil Egy párizsi lány a Pa-cific peremén (Pacific Palisades) Francia-amerikai film (1990)
Bernadetté - Sophie Marceau (Hámori Esz-ter), Ben - Adam Cole-man Howard (Tarján Péter), Elza-AnneCur-ry (Csere Ágnes)
23.05 Közjáték
iinoaooaoooDfi
HB©
17.30 A rejtélyes part
Am. háborús film 98\' 19.30 Családi vakáció
Amerikai vígjáték 94\' 21.00 Karácsonyi vakáció
Amerikai vígjáték 93\' 22.40 Rod Stewart-koncert
Los Angelesből 60\' 23.45 A sátán kapuja
Amerikai horrorfilm 86\'
Kiflii Napra-forgó 8.00 Műsorismertetés 8.05 Juli-suli - 3. rész 8.35 Alfréd, a kacsa
Belga-holland-francia rajzfilmsorozat Az én apám Henk 9.00 Telejáték
A bot meg a papír 9.15 Elektor kalandor
■jjj] Aratóünnep Mártélyon
iTÍliB PC ábécé - Számitó-géphálózatok II.
ílflEffl Miből lesz a cserebo-gár? Francia film 49\'
11.20 Szentjánosbogarak Szécsényben
11.50 Ameddig a harang szól Gönc-Város a múltból
12.00 ...és még egymillió lé-pés -XVIII/13. rész
A Nyugati Mecsekben
ÍHETil Látogatóban dr.Mlksch-nél Burgenlandban
13.30 Cigányzene a Pegazus fogadóból
13.45 Gazdaképző
14.15 SOrSok - Munkaválla-lók magazinja
14.55 Müsorajánlat- időjárás
15.00 Szívesen látjuk... A Fekete Hollóban Anna
Kanadai filmsorozat IV/2. rész 95\' (ism.) (IV/3. rész: július 24. TV2)
17.00 K+P - (Kárpótlás és privatizáció)
17.20 Müsorajánlat-Időjárás
17.35 Delta
18.00 Körzeti tévéstúdiók műsora
18.30 Kedves versem
Babits Mihály: Mint különös hírmondó
18.34 Müsorajánlat-Időjárás
18.38 Tipplista
18.48 Vízipók csodapók
Magyar rajzfilmsorozat Az öreg doktor (ism.)
19.00 Família Kft.
19.35 Müsorajánlat
íETCTi] Játék határok nélkül
Sárospatak
20.00 Játék határok nélkül XI/4. rész: Görögor-szág-Sárospatak
21.20 Geopolis
A Francé 2 világpoliti-kai sorozata-Feliratos!
22.05 Telesport Benne:
Nemzetközi stadion-crossverseny
Közvetítés Komlóról
rona A rock klasszikusai Suzanne Vega: Live the Royal Albert Hall
_ TV Plusz —
12.05 Hófehérke - Rajzfilm 12.35 Bagolylesen 13.00 Francia bikaviador-is-kola, légnedvességmé-rö, birkanyiróverseny 13.20 Saint Vincent-szigetek 13.40 Sportcsemegék 14.25 Meneküljetek, nyomo-zunk I-Akciófilm


VÁRJUK KEDVES ¥Á$Á&&ÓINKAT! &&MZSATEX
Dél-Zalai Üzemigazgatóság
8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040 Hibabejelentés: 311-442
- gázszolgáltatás - gázömlések elhárítása - gázkészülékek javítása - gázelosztó vezetékek tervezése, építése, Üzembe helyezése - belső gázszerelések

ARUHAZ
KANIZSA
IRODABÚTORT A KANIZSA DOMUSBÓLA Flair kertibútor-család egy fair ajánlat!
3 év garanciával kínálunk
- 10 fajta asztalt
\' - 11 féle széket
- napozóágyat, zsúrkocsit, lámpákat
- gyermekbútort
- virágládákat.
Képviselet: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tef./fax: 93/310-360
"i
LEGYEN A PARTNERÜNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését,
adóbevallásának elkészítését,
- adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést,
belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást
-, oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.,
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196


A ROTARY Fúrási Kft. vállalja olaj-, gáz-, termálvíz-,
és vízkutak fúrását, kiképzését, javítását.
Nagykanizsa, Erzsébet tér 22.
Tel.: 93/313-140 Fax.: 93/310-155 Telex: 33-495
A COSINUS - Sooters
ÜZLETHÁZ
NAGYKANIZSA, FŐ U. 9.
Kanadai filmek,\' fotóalbumok, képtartók, keretek,
fényképezőgépek, műtermi fotók,
színes igazolványképek.
KANIZSA GYÜMÖLCSNEKTÁR
Nagykanizsa, Csengery út 90.
Telefon: 93/314-352 Fax: 93/311-015 Telex: 33257


Vásárláskor első útja vezessen a DÉL-ZALAI ÁRUHÁZBA!
... mindent egy helyen megvásárolhat!
Várjuk kedves vásárlóinkat! ~~
DÉL-ZALAI ÁRUHÁZ Nagykanizsa, Király u. 36.
NÁLUNK BIZTOSAN NYER HA RENDEL!
MUNKARUHÁZATI TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA TERMELŐI ÁRON!
\'. SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
8800 NAGYKANIZSA
Tel.: 93/311-457 vagy 312-277
Fax: 93/310-279KARIIZ
A
TREND KFT
KANIZSA Trend
az életre való bútorok gyártója.
Érdeklődésüket a 93/313-106-os telefonon, illetve személyesen a Nagykanizsa, Szemere u. 4. alatt az értékesítésnél várjuk.
Kétéves születésnapját ünnepli
1993. július 16-án
a GRÁCIA ÜZLETHÁZ
a Csengery út 119. sz. alatt.
Tombola, vásári hangulat várja
tisztelt vásárlóinkat. Ajánljuk magunkat
BALATON FŰSZERTREKLÁMOK ELHELYEZÉSÉRE HELYET
BIZTOSÍTUNK
A NAGYKANIZSAI FEDETTUSZODÁBAN.
A DÍJAT MEGÁLLAPODÁS SZERINT
SZÁMOLJUK FEL:
Dél-Zalaj Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalat
LEHET TÉL, LEHET TAVASZ, LEHET NYÁR,
NÁLUNK
A
LEGKEDVEZŐBB AZ ÁR!
ttmkjwny. ( KANIZSA ] 2$

Bababarát program Kanizsán
Mind gyakrabban hallunk nap-jainkban a bababarát programról, de hogy valójában mit is takar ez a jól hangzó kifejezés, arról vajmi keveset tudunk. Halvány fogalmuk e kérdésről legfeljebb azoknak van, akiknek környeze-tében nemrég érkezett új jöve-vény, vagy éppen most várják megszületését. Bővebb informá-ciókért a kanizsai Családsegítő Központhoz fordultunk, ahol e program szellemében működik múlt év októberétől a kismama-klub. Itt Vukics Józsefnétől és Kónya Istvánné városi vezető védőnőtől - a klub megálmodó-itól és vezetőitől - kaptunk fel-világosítást.
- Milyen szándék vezette önö-
ket, amikor útjára indították a
klubot?
- Célunk a családközpontú
család és a szoptatás népszerű-
sítése - kezdte Vukics Józsefné.
- Sajnos ma Magyarországon a
kismamáknak csak 40-44%-a
szoptat, szemben azzal, hogy
98%-uk lenne képes rá. Ráadá-
sul ez a legtermészetesebb táp-
lálék agyonvegyszerezett vilá-
gunkban. Nem is beszélve arról
a tényről, hogy pszichológiai
szempontból milyen fontos ez a
fajta bensőséges viszony a baba
és a mama közt. Ez sajnos nem-
csak hazai jelenség, egész Euró-
pában hasonló a helyzet. Ezért
kereste meg Magyarországot is
egy nemzetközi szoptatást támo-
gató társaság, a La Leche Liga.
Felajánlották segítségüket és ki-
dolgoztak egy három lépcsős
programot. Ebből az első, hogy
oktatókat képeztek ki a WHO és
a UN1CEF támogatásával. Ezt
követően ezek az oktatók tovább
adták tudásukat az ország min-
den megyéjéből és a főváros ke-
rületeiből érkezett védőnőknek.
A harmadik lépcső, hogy meg-
nyerjük a kórházakat is az ügy-
nek, és elindítsuk a bababarát
programot, mely elsősorban a
szoptatásra koncentrálódik. An-
nak, hogy egy kórház bekapcso-
lódjon, nagyon komoly feltételei
vannak. Zala megyében eddig
még egyetlen egy sem csatlako-
zott. De ígéretet kaptunk, hogy
Kanizsán még ebben az évben
szeretnének a programba bekap-
csolódni. Ennek feltétele: egysé-
ges, írásban rögzített irányelv,
rendszeresen ismertetni kell eze-
ket az egészségügyi dolgozókkal,
tájékoztatni kell a várandós
anyákat a szoptatás előnyeiről,
módjáról. Segíteni kell, hogy a
születés utáni első félórában
mellretehessék a csecsemőket.
Ezeknek valójában semmi akadá-
lya sincs. Meg kell tanítani, ho-
gyan kell a tejelválasztást fenn-
tartani, s fontos, hogy az anya-
tejen kívül más italt ne kapjon
az újszülött. Gyakorlattá kell tenni, hogy a baba és mamája a szülést követően együtt marad-jon, s a mama a kicsi igényeinek megfelelően szoptasson. Cumi, cumisüveg pótlékként se kerüljön a csecsemő szájába.
- Hogyan jelentkezhettek a le-
endő anyukák programjaikra?
- Általában 25 meghívót jut-
tattunk el a kismamáknak a vé-
dőnőkön keresztül. Ők pedig
visszajelezték nekünk, kik azok,
akik megpróbálkoznak azzal,
hogy lehetőségeik szerint végig-
csinálják a programot. Általá-
ban 13-15-en jönnek el. A rész-
vétel teljesen ingyenes és nem
kötelező. Kimaradás többnyire
csak akkor fordul elő, ha kora-
szülés következik be vagy veszé-
lyeztetett terhesség áll fenn -
válaszolta a Családsegítő Köz-
pont munkatársa.

- Mi minden zajlik egy-egy
klubfoglalkozáson?
- Igyekeztünk, hogy ne fus-
sunk ki az időből és előadásaink
újszerűtek legyenek - vette át a
szót Kónya Istvánné. - Egy-egy
csoport tíz alkalommal találko-
zik. A foglalkozások első felében
előadások hangzanak el. Például
a terhesség élettanáról, a terhes-
ségi vizsgálatokról, a kismamák
jogairól, a szülésről, szoptatás-
ról. A második részben gyakor-
lati ismeretekre tehetnek szert az
anyukák a fürdetésről, pelenká-
zásról és elsajátíthatják a ter-
hestornát is.
- Milyenek az eddigi vissza-
jelzéseik?
- Kórházi tapasztalatok alap-
ján határozottan meglátszik eze-
ken a kismamákon, hogy részt
vettek a programban. Szülésnél,
szoptatásnál más a magatartá-
suk, más a hozzáállásuk -
mondta végezetül a védőnő.
A beszélgetés során szóba ke-rült a kórház is. Itt dr. Szabó
Hit Fesztivál
Szokatlan rendezvénynek adott otthont a múlt hét kö-zepén az Erzsébet tér. A nap-közben átjárónak használt „platz" ezen az estén azt a funkciót töltötte be, amiért a terek évszázadokkal ezelőtt megszülettek, vagyis emberek találkozóhelyévé vált. Olyan-ná, mint amilyenek a közép-kor városainak terei voltak, vagyis színházat játszottak kövein. A hangulat is közép-kori volt, hiszen a mai zene mellett felcsendülő dalok
Szilárd szülész-főorvostól ér-deklődtünk.
- Valószínű, hogy majd csak
októberben tudunk kialakítani
egy olyan kórtermet, ahol egy-
szerre 8-10 kismamát és újszü-
löttet tudunk elhelyezni, szövőd-
ménymentes szülés esetén. Ezzel
megvalósulhat a bababarát
program első része, az úgyneve-
zett rooming in. A program szer-
ves része a papás szülés, amely-
nek lebonyolítására egyelőre
nincsenek meg a megfelelő esz-
közeink - például egyágyas szü-
lőszoba -, s emellett igen alapos
felkészítést is igényel. Erre még
várni kell a kórházi rekonstruk-
ció befejezéséig.
Dr. Baranyi Enikő, a gyer-mekosztály főorvosa így össze-gezte véleményét:
- Örvendetes tény, hogy a kö-
zeljövőben útjára indul ez a
program Kanizsán. Az érintett
osztályokon dolgozók - újszülött
osztály és a szülészet nővéreinek
előkészítése megtörtént. Ezen kí-
vül nagy feladat még az elfogad-
tatás, megértetés is. Egész biz-
tosan nehézségekbe ütközünk
majd. Éppen ezért óriási empá-
„Kristályosodó költők"
Az Amatőr Költők és írók Szövetségének gondozásában megjelenő Kristály irodalmi fo-lyóirat mellékleteként látott nemrégiben napvilágot egy ver-seket, novellákat összegyűjtő kötet, amelyben két olyan Ka-nizsához kötődő költő munkái is helyet kaptak, akikkel nem-rég ismerkedhetett meg a város az Erkel Ferenc Művelődési Ház Irodalmi Kávéházában. Gyurik Irén és Fábián Zoltán versei kellemes színfoltjai az Antológiának.
-át
csak hangszerelésükben kü-lönböztek a középkori zsoltá-roktól, hangulatukban nem. Az énekeseket a Maron Atha mozgásszínház produkciója követte, amely szintén közép-kori műfajt, a Moralitás szel-lemét idézte. A megjelenítés nagyszerű volt, azonban a da-rab moralizáló hatása már el-gondolkoztatóbb. Nem volt igazán érthető, hogy az az ember miért kerül az ördög láncára, aki tanulásra adja fejét, és a tudományok széles tárházában keresi boldog-ságát. Miért nem érték a tu-dás, a tanulás? Talán azért,
tiára lesz szükség, hogy megfe-lelő kapcsolatot alakítsunk ki a szülés után különösen érzékeny kismamákkal. Fokozatosan kí-vánjuk elérni azt a célt, melyet kitűztünk magunk elé. Az első lé-pés, hogy minél többet legyen az anya a gyermekével. Nem szól-juk meg azt, aki ezt nem képes vállalni, mert erre is alaposan fel kell készülni. Terveink szerint a babákat éjszakára ugyanúgy helyeznénk el, ahogy ma is. Ki-vételt akkor tennénk, ha a kis-mama kéri ezt és a baba álta-lános állapota is megengedi. Szakmai buktatója, hogy gyakor-latilag nehezebbé válik az újszü-lött megfigyelése. Előnye a ko-rábban említetteken kívül, a vi-ziten együtt vannak mindazok, akik az anyával és az újszülöttel foglalkoznak. A tőlük kapott in-formációk kiegészítik egymást, s ez is elősegíti egy jobb kórházi viszony kialakítását. Jelmonda-tunk talán az lehetne: a kórház-ban a beteg, az újszülött osztá-lyon a baba legyen a központ-ban.
Kovács Rita
BELVÁROSI
IRODAHELYISÉG
KIADÓ
Érdeklődni
munkaidőben
a 93/312-305-ös
telefonon, vagy
személyesen
a Király utca
47. s/ám alatti
Kanizsa hetilap
szerkesztőségében.
mert a művelt elmék nehe-zebben béklyózhatok meg a különféle gyanús ideológiák számára? Miért kell hangsú-lyozni, hogy a tudás fájáról elvett alma volt az első bűn, s elhitetni a tájékozatlan szemlélővel, hogy a tudás al-mája tette Ádámot alkoholis-tává, Évát pletykássá, ben-nünket pénzhajhászóvá, kábí-tószeressé s ki tudja még hány bűn elkövetőjévé, hisz\' nem éppen a tudás lenne az, ami ettől megóvhatna ben-nünket?
KANIZSA

„Aki nálam vásárol autót,
az én szaktudásomat is megveszi"
Kárpátiék Skodája
Átverősdi
Semmi kilátás?
1977-ben. a helyi olajipar ajándékozta « varosba* a Cs6naMz6«tö kilátójaként felállított közel 500 méter magas fúrótornyot. Akkor szocialista brigádok, klsze* sek, munkahely! kollektt-vák vállaltak fektte véd-nökséget. Sok-sok évig tár-sadalmi munkában gondoz-ták, festették újra, meg új-ra, nem másnak mint saját maguknak, nekünk, aa oda-látogató Idegennek, Mindez már a múlté. Se brigád, se társadalmi munka, s« kflá-tás. Míg a vastraverzek h*« sleseji dacoltak e múló idő-vel, M elhanyagolt fa lép-csöszerkezet egyre veszélye-sebbé vélt. „A KILÁTÓ ZÁRVA, Használata életve-szélyes!\'\' - ennyi maradt belőle, így lettünk megint
A brigádfaliújságba séta közben botlottam bele. Az esőáztatta, kopott farostle-mez tábla a lábam előtt he-vert. Egyik sarkából - hi-ánytalanul - Kovács Kati mosolygott, a másikból té-petten Poór Péter. Csak az üzem neve hiányzott. Vilá-gosabb négyszögek jelezték a hírek, az eredmények he-lyét.
Hmm... Hány ember élete, munkája, öröme, bánata tük-röződött valaha ezen a táb-lán. Múltunk egy darabja fe-küdt előttem. A brigádmoz-galom is kimúlt, mint az előző évtizedek annyi más mozgalma, szervezete, kez-deményezése.
Senki ne értsen félre! Nem a felülről szervezett akciókat, a brigádnaplókba bejegyzett soha nem volt színházlátogatásokat, a meg-hamisított grafikonokat sira-tom. De siratom mindazt, ami valamiféle közösséget teremtett, amelyet nemcsak felülről, de alulról is meg-teremtettek, megszerveztek az emberek!
Idős esztergályos ismerő-söm mesélte, hogy ilyen ri-degen még nem éltek a sza-kik egymás mellett a gyár-ban, mint manapság. Még a hegyi muriknak is vége, pe-dig azok aztán nem brigád-keretben szerveződtek. Ala-pítványok ugyan tucatszám nőnek ki a magyar „valót-

, eggyel szegényebbek a* amúgy is kevés helyt neve-zetességből. Az odalátogató joggal teszt fel a kérdést} nem lehetne mégis roegten-
lanságból" (ezt a fogalmat ő használta!), de ezek nem az egyszerű emberek közösség-teremtő helyei.
Az iskolákban szinte se-hol nem működik ifjúsági szervezet - se úttörőmozga-lom, se cserkészet -, a diák-önkormányzatok is csak pil-ledeznek, az öntevékenység, mint a közösségi élet gya-korlóterepe alig-alig bukkan fel a nevelésben is.
Megfigyeltem, hogy az ut-cán se igen állnak le egy-mással beszélgetni az isme-rősök. Hol van már az a szép idő, amikor Csász és Gumilár urak udvartartásuk-

Hntttt*
kai együtt a volt felső vas-bolt előtti placcon szomba-ton vagy vasárnap a nap va-lamelyik időszakában jó-ízűen politizáltak, szidták a kormányt, dicsérték a Bá-nyász focistáit. A korzózó férfiak közül az kapcsoló-dott be - a „Békében" elfo-gyasztott pohár sör előtt vagy után -, aki akart. Ez is a múlté. Mégcsak utcasar-ki kis közösségek sincse-nek!
Csak munka van, csak ke-serűség van. Meg mindan-nak emlegetése - ami hiány-zik.
Büki Erzsébet
Évekkel ezelőtt a gyakran példaként emlegetett nyugati országokban láthattunk csak csillogó-villogó autószalono-kat, amelyek előtt sóvárogva álldogáltunk, miközben itthon a Merkúr értesítésére vártunk. Mára már más lett a világ, hi-szen egyre több autószalon nyitja meg kapuit. Ilyen az Ady utca végén nemrégen ki-alakított telephely is, ahol a Skoda cég új modelljeit kínál-ják a vásárlóknak.
- Hogyan kezdődött? - kér-
deztük a Kanizsán művész-
ként, szerelőként is jól ismert
szakembert, tulajdonost, Kár-
páti Sebestyént.
- Évek óta foglalkozom a
Skoda minden típusának javí-
tásával, hagyományosan „sko-
dás" család vagyunk. A meg-
keresés a budapesti márkakép-
viselet részéről kezdődött, és
a kapcsolatfelvételt hamarosan
a megvalósulás követte.
A
alakult volt
Gázszolgáltató étáái
ra kerültek az: igazgatóság és a felügyelöbízottság tag* jal. Ezek szerint a jövőben *z igazgatóságban tévé*
- Ha berakod a felaprított tűzifámat a faházamba, ötszáz forint üti a markodat! — biz-tatta a tizenkét éves Jenőkét a szomszéd bácsi.
E szavak hallatán felcsillant a gyerek szeme. Tüstént fiir-dőgatyára vetkőzött, s nekilá-tott a munkának. Cipelte a fa-darabokat, szaporán szedte a lábait. Magában boldogan ter-vezgette, mennyi mindent ve-het majd a szolgapénzen. Lel-ki szemei előtt hatalmas töl-csérekben fagylaltok olvadoz-tak...
Igaz, két napig tartott a meló, de végUl az utolsó darab ha-sábfa is a helyére került. Je-nőké azon szutykosan beko-pogtatott a szomszéd ember-hez, s kérges kis tenyerét nyújtva, járandóságát várta. Ekkor kellemetlen meglepetés érte!
- Az értékesítésen kívül mi-
lyen kötelezettségei vannak,
mint márkakereskedőnek?
- A kereskedelmi jogokat
csak abban az esetben szerez-
heti meg valaki, ha a szerviz-
hátteret és az alkatrészellátást
is biztosítani tudja. Ez az én
esetemben nem okozott prob-
lémát, hiszen mint már mond-
tam, évek óta foglalkozom a
Skodák javításával, és ezen
ezt követően sem akarok vál-
toztatni. Aki nálam vásárol
autót, az én szaktudásomat is
megveszi.
- Milyen típusokat értékesít
a szalonjában?
- A Volkswagen-csoport ál-
tal nyugati színvonalra emelt
új modelleket, nevezetesen a
Favoritot, a Formánt és a Sko-
da cég által gyártott kisáru-
szállítókat.
- Milyen árban vannak ezek
a jármüvek?
- Hadd kezdjem azzal, hogy
k«nykejik
(Olajterv), dr. Öükt Ger-gely (BME íanssékvezeiő)* itogttár Gyula (nyugdíjas Országos Pfaíkuttttó laté-
Vygy Rí. vezérigazgató), ifj. Já-
szay Tamás (Magyar Villa-mos Művek Rt), dr. Mész-
- Jól van fiacskám, jól van... - szuszogta a délutáni sziesztájából felébredő gazda, majd a zsebéből előhalászott száz forintot és a kisfiú mar-kába nyomta. - Nesze, a mun-kabéred gyerek!
Jenőkének az arcára fagyott a boldog mosoly, zavarában alig találta meg a kijáratot. Kezében a ropogós bankóval bánatosan kibaktatott a telkek alján csörgedező patakhoz és könnyeivel itatta a halakat. Nem reklamált a szomszédnál a hiányzó négyszáz forintért, magába fojtotta keserves élmé-nyét. Hatalmas, orvul mért po-font kapott az élettől...
Miután a szülei tudomást szereztek a történtekről, apu-kája ötszáz forintra kerekítette a napszámát. Ám Jenőké a szí-ve mélyén érezte, a ráadásként adott bankók közel sem olya-
íiw. $mim i, [ KANIZSA 11

A Köztársaság Párt
gyakorlatias politikára törekszik
ezek az új modellek luxusban,
felszereltségben, műszaki
megoldásaikban bátran ver-senyre kelhetnek a nagy nyu-gati cégek által készített au-tókkal, míg az áruk kedve-zőbb. Már 7-800 ezer forin-tért megvásárolhatók a Skoda különböző" típusai.
- Önök különböző kedvez-
ményekkel állnak a vásárlók
rendelkezésére...
- így igaz. Két hónapig tart
még az az akció, amelynek
keretében kamatmentes köl-
csönt biztosítunk vásárlóink
részére. Ezt követőén is van
mód a részletfizetéses vásár-
lásra, a kitétel csupán az,
hogy ezekre az autókra már itt
meg kell kötni a Cascót. Ez
a bank kívánsága, hiszen a
részletek lejártáig is érheti
baleset az autót. Ezen kívül
van még egy ajánlatunk a há-
ziorvosok számára. Amennyi-
ben nálunk szeretnének autót
vásárolni, abban az esetben
készpénzkifizetés esetén 8%
kedvezményt, részletre történő
vásárláskor pedig 7%-os en-
gedményt adunk az autók árá-
ból.
- Mennyi idő alatt juthat
autóhoz a betérő?
tény Gelesztja (BMfc tor), dr* Stay György {Ipart és Kereske-delmi Minisztérium - £n«r-giastratéglal Osztály}, a nyolcadik tag a« kV Itt. képviselője lesz. A F&iögye* lö Bizottság tagjait Ödmior István (KOGÁZ Rt. - kóz-
nok, mint amiket a szomszéd-tól remélt kapni.
Következzen egy másik, ha-sonló történet.
Ismerősöm panaszolja, tizen-nyolc éves lányát alaposan át-verték. Az ifjú hölgy elszegő-dött az egyik Balaton parti ét-terembe felszolgálónak. Kollé-ganőjével egyetemben reggel héttől este tízig megállás nélkül robotoltak. Olykor már éjfél is elmúlt, mire holtfáradtan az ágyba zuhantak, reggel hatkor pedig csörgött a vekker. Sza-badnapjuk legfeljebb hébe-hóba akadt. A leggyanúsabb persze az volt, hogy a főnök úr mindig halogatta munkaszerződésük megkötését. Nem véletlenül!
Egy hónap elteltével a két lány a munkabérét kérte az ét-terem teraszán napozó tulajtól.
- Nem kaptok semmit, nem
voltam elégedett a munkátok-
kal! - hangzott foghegyről a
válasz.
- Ha így állt a helyzet, ak-
kor miért nem szólt korábban?

- Amennyiben a szalonautót
választja, akkor egy hét lefor-
gása alatt, mert nálun, mások-
tól eltérően a kiállított autók
is eladhatók, csupán a levizs-
gáztatást kell megvárni. Ha
nem az itt látható autó mellett
dönt a kedves vevő, akkor a
raktárkészlettől függően 2-6
hét alatt lehet valaki autótu-
lajdonossá, ha nálunk vásárol.
- Ezek a Vokswagennel kö-
zösen kialakított modellek még
kevésbé ismertek nálunk...
- A múlt hét végén rendez-
tünk egy nyílt napot itt az
Ady utcai telephelyen, aki el-
jött az kipróbálhatta, meg-
szemlélhette a kiállított autó-
kat. Természetesen mindenkit
szeretettel várunk továbbra is,
amennyiben érdeklődnek ezen
típusok iránt, szívesen adunk
felvilágosítást, és örömmel vá-
laszolunk minden kérdésre.
Aki nálunk vásárol autót, azt
szívesen várjuk a Skodások
klubbjába is, ahol a régi és új
típusok tulajdonosai látják el
egymást tanáccsal, ötletekkel.
Aki belép a klubba, arra sok
kedvezmény mellett, új autó
vásárlása esetén 1%-os enged-
mény is vár.
Dévi
dr, Németh Pal (Ipari és Kereskedelmi MlölSztérlUte - Iparelieoflrzési főosztály vezető), dr, Szöllösl Edit (Nagykanizsa IKI - Jogi is Igazgatást Osztályvezető").
W
- ríttak a lányok. - Ezért fel-jelentést teszünk, bebizonyít-juk, hogy keményen dolgoz-tunk!
- Drága kis mucuskáim -
kedélyeskedett a séf -, hogyan
igazoljátok a munkaviszonyo-
tokat? Nincs arról egyetlen
sor hivatalos dokumentum!
- Gazember! Azonnal itt-
hagyjuk a csehóját - dühöng-
tek a rászedett hölgyek.
- Isten veletek! - röhögött
az arcukba a tulaj. - A dél-
utáni vonattal érkezik a vál-
tástok. Remélem, azokkal a
nőkkel majd elégedettebb le-
szek.
Két történet, a tanulságokat felesleges lenne összegezni. Csupán annyit teszek hozzá a leírtakhoz, hogy sok aljas cse-lekedet létezik, de annál na-gyobb csibészséget nem lehet elképzelni, mint amikor jóhi-szemű fiatalokat becsapnak, vagy ingyen dolgoztatnak...
Völgyi Ferenc
Fél éve alakult meg a Köz-társaság Párt, melynek elnöke Palotás János. Máris siker-ként könyvelheti el magának azt, hogy Bács-Kiskun megyé-ben az Agrárszövetséggel együtt megnyerte az időközi választást. Történt ez olyan megyében, pontosabban olyan körzetben, ahol korábban még érvényes választást sem sike-rült elérni. Eredmény az is, hogy a 176 választási körzet-ből több mint nyolcvanban -köztük Zala megyében három körzetben - már működnek a választási irodák.
Mi a párt eddigi sikereinek titka? Milyen célok elérésére törekszik? Tulajdonképpen mit is akar a Köztársaság Párt? -mindezekre a kérdésekre dr. Sós Vilmostól, a Köztársaság Párt elnökségi tagjától kapunk választ.
- Úgy vélem, a siker azzal magyarázható, hogy a Köztár-saság Párt olyan programot kí-nált, melyben a választók fel-ismerték alapvető érdekeik és óhajaik megvalósításának le-hetőségét. A továbbiakban is azért teszünk meg mindent, hogy a választók megismerjék a párt célkitűzéseit, a célok megvalósításának eszközeit, és hogy megismerjék azokat a politikusokat, akik hitelesen képviselik a pártot. És hogy mit is akar a párt? A legfon-tosabb, hogy a politikát végre a gazdasági felemelkedés szol-gálatába állítsa. Az államnak, a kormánynak nem az a fel-adata, hogy irányítsa a gazda-ságot, hanem az, hogy olyan törvényi feltételeket teremtsen, melyek lehetővé teszik az eredményes gazdálkodást. Si-keres gazdaságot teremteni csakis magántulajdonos vállal-kozások képesek. Azonnal oszlassuk el azonban a lehet-séges félreértést, nem a vállal-kozók pártja vagyunk, de a vállalkozások pártján állunk. A vállalkozások támogatása nemcsak a vállalkozók érdeke, hanem a munkavállalóké is. Csakis a sikeres vállalkozások képesek munkahelyeket terem-teni és megőrizni, a jövedel-meket növelni és nagyobb foglalkoztatási biztonságot nyújtani.
A vállalkozásbarát törvény-hozás mellett úgy véljük, meg kell változtatni az adórend-szert is. Mégpedig úgy, hogy döntő adónemmé a fogyasztási adót kell tenni, s ennek együtt kell járnia a személyi jövede-lemadó csökkentésével is. Meg kell változtatni a társa-dalombiztosítási rendszert, a nyugdíj- és betegségbiztosítást egyaránt. A társadalom-biztosítás járulékát fokozato-san csökkenteni kell. Magas járulékkulcs nélkül is elérhető, hogy több pénz álljon a társa-dalombiztosítás rendelkezésé-re. Ha reálisan befizethető összegeket követel az állam, akkor nagyságrendileg több pénz folyhat be a társada-lombiztosítás kasszájába. Ez teszi lehetővé, hogy megőriz-hessük a nyugdíjak érték-állóságát. A biztos nyugdíjas élet megteremtése nem jóté-konysági tett, hanem önző szándék is, hiszen a magyar gazdaság nem engedheti meg magának, hogy elveszítsen két- és félmillió vásárlót.
Ebből is látható, hogy a Köztársaság Párt gyakorlatias politikára törekszik.
Nem azzal foglalkozik, hogy kinek milyen a világné-zete, a hite, a vallása - ez mindenkinek magánügye -, hanem azzal, hogyan lehet mindannyiunknak jobb, embe-ribb élete Magyarországon.
Ezért nem is arra törekszik, hogy minél több pártszerveze-tet hozzon létre, és nem is ar-ra, hogy minél több párttagja legyen... A tömegpártok tagsá-gukkal és önmagukkal vannak elfoglalva, a választók pedig a kampányidőszakon túl má-sodlagosakká válnak. A Köz-társaság Pártot elsősorban a
választók érdeklik, hiszen őket akarja képviselni, azokat, akik programjában és képviselőiben latját saját véleményük meg-valósításának lehetőségét. Őket várjuk szavazóink közé. Zala megyében Zalaeger-szeg, Keszthely és Lenti után Nagykanizsán is megkezdtük a párt helyi szervezetének kiala-kítását. Az érdeklődők jelent-kezését várja Mile Zoltán (92/321-645).
Gombás Imre
KANIZSA Í993. július 9,

ARS POETICA
EGf JAPA\' RENDEZŐ „ MŰVÉSZN ANNYI, . *J FILM-MONDTA
m LENNI
AN/ RÓZS.A\'K
OTTHONA 7 E&flPTO-Ml FOLYÓ Mol /PAUL &E-
RALDV/ VA\'LYÚ IS LEHET OLAJ -SZA\'RMA-
zÉk, RÖ-VIDÍTVE TERMÉK AUTÓJEL FÖLD HATA\'R-VoNALA ES
KA\'LIUM KOZMETI-KAI S.ZER SZERZŐ /FERENC/ &VÖRGY KEDVENC MŰFAJA


ZALAI LAKOS


KETTŐS iETŰ


NÍM.AUTÓ Tl\'P. VOLT
ÉNEKEL


/FOLYT. ( S0R0K6
\' V V T
\\ ■-
A FILMRENDEZŐ NEVE

ÉRDEKES-SÉG KÜLÖNLE-&E6iéG ■Ny EE.ZKÖZ iFAFAJTANVELVCSA-1 A\'D JE.LIŐJE DUZZAMI
C5.0NÓ - FRANCIA Szl\'NÉiZ


FIWM
VA\'ROS

ÉDEN EGV NEMŰ EET

LEVES-FAJTATANTAIL , V LYTM E.E-OSZT/S IS VAN A SEREGHEr KIEJTETT .ÓRA\'NTKA
ILYEW ESZKÖZ A LOPÓSZAPPAN-
TÖREDÉK!SZEMMEL
ÉRZ.E\'KELT


SVÓGrA\'sz /MAÜIA/
V RlTKA\'S ERDŐ ALUTEF EGYNEMŰ JSETŰl -

... ES SALAAM
ERBIUMOUNXWTU-
Ll HEGY - RÉGIMÓDI PUSKA, V HELYRAG KÉPTÖRE\'
DE\'K!
OROS.Z


NŐI NÉVÉTRg-WD

RÓZSA


L . . . kING COLÉ - E&&ÓL AZ IRA\'MY5ÓLLOKA\'L
RES.ZE !


KATWIJK AtN .. .l LŰPA\'SSAL
SZEREZ TOR &ETŰI
CSENDES NÓTA \'.AS.2TA\'-
SAJA\'T
KEZÉVELAZONOSAK V US A-TAG A\'LLAM
KEMÉNY KÉZNORVÉG AUTÓJEL

OSZTRA\'K OLASZ AUTÓJEL AZ IDÉ-ZET FOLYTA-TA\'SA
Beküldési határidő: július 16.
Lapunk 26. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfej-tése: A barátainkkal isten kért tőlünk bocsánatot a rokona-inkért.
A sorsoláson Kánya Tibor, Kopházi József, Termő Rózsa (Pogányszentpéter), Tóth Gizella és Vuk Attila kanizsai olva-sóink nyertek könyvjutalmat vagy negyedéves Kanizsa újság elő-fizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
HU-MOR-ZSAK
- Dohányzik? - kérdezi az orvos a betegtől.
- Köszönöm. Inkább egy kávét kérek.
Receptöttet
Tejszínes sárgabarack
HOZZÁVALÓK; 30 dkg babapiskóta, J/2 kg 20 ákg cukorbőt szirup, 3 dl tejszín habbá veru,
A barackot lehámozzuk, kímagozzulí, s a cukorból kevés vízzel készített szirupban 2-3 percig átfőzzük. Egy üvegtál aljára lerakunk egy sat babapiskótát, ráteszünk egy sor barackot, kevés tevével együtt (nem forrón, csak melegen) pár csepp rumot is önt-betűnk rá, s. beborítjuk tejszínhabbal. Ezt addig is-mételjük, amíg az anyagunk tart Tetejére barack és bab kerüljön. Hűtőszekrénybe tesszük és úgy ta-taijuk.
ZALATTI VOLÁN
KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat,
hogy Műszaki boltunk
megkezdte
a LADA típuscsalád eredeti gyári alkatrészeinek
forgalmazását nagyon kedvező áron!
Jelenleg a 2101-2103 típusok karosszériaelemei kaphatók.
Minden előmegrendelést felveszünk!
i Érdeklődni: Nagy János boltvezetőinél. Cím: Zalaegerszeg, Gasparich u. 16. Telefon: 92/312-145/189 mellék.
,1.9*3. július &♦ KANIZSA 29

Horoszkóp
a 29. hétre
A közelmúltban behatoltak a be-leznai vasúti megálló épületébe, ám a tetteseknek nem volt szerencséjük, a rendőrjárőrök a helyszínen elfog-ták őket.
Változatlanul gyakori jelenség,
hogy néhányan megfeledkeznek sze-
mélygépkocsijuk ajtajának bezárásá-
ról. A zalakomári italbolt előtt par-
koló egyik személygépkocsiból - a
jármű ajtaját elfelejtették bezárni I -
személyi okmányokat vittek el, ezer-
ötszáz forint kárt okozva a tulajdo-
nosnak. * *^.
Nagykanizsán, a Munkás úti ga-rázssor egyik garázsából - az éj lep-le alatt - tizenötezer forint értékben szeszesitalokat loptak.
Bajcsán az egyik lakásból - aho-va ablakbetörés módszerével hatol-tak be - tízezer forintot emeltek el az eddig még ismeretlen tettesek. Ugyancsak ilyen jellegű bűncselek-mény történt Nagykanizsán. Az egyik lakás ajtaját befeszltették, s a tulajdonos távollétét kihasználva magnősrádióval, valamint magnóka-zettákkal felpakolva távoztak a hí-vatlan látogatók.
Nagykanizsa környékén - közle-kedési és közbiztonsági akció kere-tében - megállítottak egy mikro-
KERTBARÁTOKNAK
A szőlőt a gyümölcsfákhoz Ha azt észlelnénk, hogy a haj- színű fóliával borítjuk be. Ez
hasonlóan nem néhány évre, ha- tások nem fejlődnek megfelelő- nemcsak a gyomok kikelését gá-
nem több évtizedre telepítjük. en, akkor tőkénként szórjunk ki tolja, hanem a nedvességei is
Nagyon fontos ezért, hogy ne 4-5 dkg pétisót, gondosan kapál- megőrzi.
csak a telepítés előtti trágyázás- juk be és utána öntözzünk. Lehetőleg köztesnövényt ne
ra és a telepítésre figyeljünk, Már telepítés előtt gondoskod- ültessünk a fiatal növények so-
hanem az új és fiatal növény junk a támrendszerről, hiszen a rába, mert nemcsak vizet és táp-
gondozására és ápolására is. fiatal hajtásokat rögzítenünk anyagot vesznek el, hanem ne-
A telepítés után figyeljünk ar- kell. hezítik a talajmunkát és a per-
ra, hogy az újonnan telepített tő- A kötözéskor csak két erős metezést is. A gyomirtószerek
kék körül a talajt ne mossa el hajtást hagyjunk meg, ugyanis közül a Gramoxone-t használjuk,
az eső és ne fújja el szél. A egytörzses tőkét érdemes nevel- mert a többi káros a gyökér kép-
telepítéskor készített földhalmo- ni, a másik hajtás pedig elegen- ződésére. :
kat akkor kezdhetjük szétbonta- dő biztosítéknak. Azért ne hagy- Az új telepítési, fiatal tőkék
ni, ha az előretörő hajtások már junk két hajtást, mert úgy egyik permetezésére fokozott figyel-
15-20 cm hosszúak. Majd a vé- sem képes kellően megerősödni, met kell fordítani. A legveszé- :
dőhalmok lebontása után vágjuk s nem kapunk törzsnek megfele- .....j,;.;,.,;.:^:.;,.;^;,.;.;.;.;.;.;.;.:.;.;.::;.,,:.:.;,,.,,,,,,,,,,.,-,,,,..,,..,,,,..
le a föld felszínénél és a felszín lő vesszőt. A törzsnek kiválasz- m " \'
alatt 15-20 cm mélységig kép- tott hajtást, vesszőt gondosan - \\ tlíltfll SZOlOK
ződött harmatgyökereket. legalább három helyen - kötöz-
A tőkék megerősödését, a zük a karóhoz, hogy egyenes,
gyökérképződést nagymértékben nagy teherbírású törzset nyer-
elősegítjük, ha rendszeresen ön- jünk. *sflflaasflflfiassftfiassaft^^
tözzük a fiatal tőkéket. A leg- Az első két évben ne csőn- lyesebb betegség a peronoszpó- ;;
gazdaságosabb öntözési mód a kázzunk, vagyis ne kurtítsuk ra. aml ellen 7"8 naponként vé- Í
csöpögtető öntözés, mert nagy vissza a hajtásokat, hogy minél dekezunk. Júliustól már réztar-
mennyiségű vizet megtakarítha- erősebb vesszőket kapjunk. A talmu szereket is használhatunk, :;
tünk ezzel a módszerrel. Ha a második évtől pedig a hajtásvá- Cuprosan Super D-t vagy Recin
hagyományos öntözést választ- logatást már rendszeresen végez- Supert-t. A hsztharmat ellen :Í
juk, akkor egy tőkére 25-30 1 zük el, hogy a tervezett tőkefor- Thiovit 0,3%-os vagy Karathane g
vizet juttassunk ki. Az esőszerű mát mielőbb megkapjuk. 0,1%-os oldatával permetezzünk. ::
öntözést kerüljük, mert ez nagy- Fontos feladat a fiatal telepi- Rovarkártevők ellen pedig Bi 58 ;
mértékű páraképződéssel jár, tés talajművelése és gyomirtása EC vagy Unifosz 50 EC 0,1%-os
ami kedvez a gombabetegségek- is. Gondosan irtsuk a gyomokat, oldatával mehetünk. Növényeink s
nek. Főleg tavasszal telepített és mert ezek nemcsak vizet, hanem fejlődését hatásosan segíthetjük, í
tenyészedényes szőlőket öntöz- tápanyagot vonnak el a fejlődő na a permeüébe Wuxal, Peretrix
zük nagy figyelemmel. Az öntő- tőkétől. A kapálás fárasztó mun- va8y Mikramid lombtrágyaszert :
zést a nyár folyamán kétszer, kaját csökkenthetjük, ha a sző- ls keverünk. 5
x*x*x-x-x-X\'X-x-:-:-x-:-:-:-:v:-::\':v:-:v:v:v;

háromszor ismételjük meg. lősorokat 75 cm széles, sötét A- Kwtal Csilla ;;;
FÉNY szalagon
Fúthat a pénze után...
buszt. A járműben nyolc útiokmá-nyok nélküli utast, feltehetően kínai állampolgárokat találtak. A későbbiek-ben kiderült, éppen illegális határ-átlépésre készülődnek, egy külföldi állampolgár vezetésével. A gyanúsí-tottak természetesen nem folytathat-ták útjukat, a rendőrség őrizetbe vet-te őket.
Az egyik molnári asszonyt - vá-lófélben lévő - férje anyira megver-te, hogy a szerencsétlenül járt nő nyolc napon túl gyógyuló súlyos, de szerencsére nem életveszélyes sérü-lést szenvedett.
Rigyác környéki Öreghegyen be-törtek az egyik hétvégi házba, ahon-nan műszaki felszereléseket - töb-bek között kapálógépet, gázpalackot, különböző szerszámokat - vittek el, összesen körülbelül százezer forint kárt okozva.
Nagykanizsán az egyik hölgyet az élettársa - szóváltást követően -megütötte, s a nő emiatt orrcsont-törést szenvedett.
Az utóbbi időben a bűnözők egy-re kifinomultabb trükkökkel próbál-nak túljárni a gyanútlan, hiszékeny, becsületes emberek eszén. Ráadásul olykor párosával, vagy kisebb na-gyobb társaságba verődve közelíte-
nek áldozatuk felé. A közelmúltban ilyen tanulságos eset történt Nagy-kanizsán.
A középkorú férfi éppen hazafelé iparkodott, szatyrában a család va-csoráját vitte. Miközben békésen bandukolgatott, hirtelen elszaladt mellette egy férfi, aki a kezében reklámtáskát szorongatott. Emberünk nem tulajdonított nagyobb jelentősé-get az esetnek, ám a következő pil-lanatban melléje lépett egy pihegő hölgy, s emigyan szólt hozzá:
- Jaj Istenemi Az a gazember ki-kapta a kezemből a reklámtáskámat és elszaladt! A hosszú futástól na-gyon elfáradtam, rosszul vagyok... Támogasson el addig a padig, sze-retném egy kicsit kipihenni maga-mat...
A férfi jószándékúan segédkezett a nő körül, aki valósággal a karjaiba omlott. Rövid ideig beszélgettek, majd miután a hölgy jobban lett, bé-késen elköszöntek egymástól.
E kaland után a férfi is hazafelé szaporázta lépteit. Sajnos csak ott-hon vette észre, hogy „elsősegély-nyújtás" közben a nő ellopta a pénz-tárcáját...
(Völgyi)
Kos: III. 21-IV. 20.

A vérgőzös tekintet még min-dig nem áll jól neked. Előbb-utóbb meglátod, így ismét fejjel fogsz a falnak rohanni. Türelem és csigavér a hosszú élet titka.
Bika: IV. 21-V. 20.

Most tedd meg az Ugetőn Hollósörényt a harmadik fu-tamban befutónak. Ja, hogy még nincs Kanizsán lóver-senypálya?! Itt az alkalom, hogy léte-síts egyet. Jelige: „Tuti tip".
Ikrek: V. 21-VI. 21.
■ Hát te sem vagy a szavak embere. Hidd el, nem olyan m0\\\\m na8y tragédia, mint amilyen-Í/IM nek hiszed. Számtalanszor egy-egy félmondattal is többet adsz a környezetedben élőknek, mint a hét-köznap délutáni folytatásos szappan-operák.
Rák: VI. 22-VII. 22.

. Nem lesz ez így jól! A te ] korodban nem a négy fal kö-zött kellene kuksolnod nap-I hosszat. Vedd fel az egyik kényelmes — és nem utolsó sorban mu-tatós - ruhádat és pástra! Vár a nyár!
Oroszlán: VII. 23-VIII. 22.
i Szép, szép és valóban divatos is az az új blézer, ami nap mint nap feltűnik rajtad, de a I harmincfokos hőségben már annyira tán nem praktikus. Végy tőle - nem túl érzékeny - csupán könnyed búcsút. Az első szeles reggelen újra ta-lálkozhattok.
Szűz: VIII. 23-IX. 23.

Ne csüggedj, és bízd az égi hatalmakra a bosszút! Hidd el, nem kifizetődő, amit a fe-jedben forgatsz. Ne feledd: Jön még a kutyára dér.
Mérleg: IX. 24-X. 23.
Kimerített az állandó készült-ségi állapot, rád férne a pi-henés. A jövő miatt pedig kár aggódni, a szabadság után munkahelyeden szép meglepetés vár.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Hmm... hmm... Le kellene végre szállni a Földre. A ta-lajszint fölött húsz centivel való tartós tartózkodás hosszútávon árt az egészségnek. (Fej-magasságba kerülnek a KRESZ-táb-lák.)
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Nem fogadtad meg múlt heti tanácsomat, így számíthatsz rá, ennek hamarosan meglesz a következménye. Gyűlnek
már a sötét viharfelhők fejed felett. Én
figyelmeztettelekl
Bak: XII. 23-1. 20.
Gyanússá kezd válni hatalmas étvágyad. Hogy mi ennek az oka, egyelőre(l) csak a te tit-kod. Néha a zugevés diszkré-tebb.
Vízöntő: I. 21-11. 20.
A bájak bevetése nem jelent mindig holtbiztos karriert. In-kább lassabban, de egyenes gerinccel haladj a ranglétrán!
Ám ha neked ez nem szimpatikus és
van gyomrod hozzá...
Halak: II. 21-111. 20.
Olthatatlan derűd pótolhatat-lan környezetednek. Sűrűbben is részesíthetnéd őket kegye-idben. Ha gyakrabban látoga-tod ismerőseidet, tán feltűnik végre az ifjú herceg is fehér (drót)paripán.
30
KANIZSA
SPORT
SPOR1
SPORTNagyszerű évet zártak a lámpagyáriak
Sakk
A kanizsai minőségi sakkspor-tot képviselő, az OB I-ben má-sodik bajnoki évadját eltöltő Tungsram SE férfi együttese nagyszerű teljesítménnyel joggal került az érdeklődés középpont-jába.
- A gyári, sportköri vezetés
kiemeltségét élvező sakkozók a
sikeres első újonc év után jelen-
tősen előbbre léptek, bravúros
szerepléssel tűnlek ki. A csapat
a tizennégyes mezőnyben kél
hellyel rukkolt előbbre, ezúttal a
7. helyen végzett 97 bajnoki
ponttal, azaz az 1992193-as év-
ben tizenkét ponttal gyűjtött töb-
bet, mint az első bajnoki évben.
A teljesítményekért, az újabb si-
kerért a csapat valamennyi ver-
senyzőjének gratulálunk, akik
többsége jóval a várakozás fö-
lött teljesített - kezdte Kuhár
László, a lámpagyáriak szakosz-
tályvezetője.
Nos, a második bajnoki év előtt egy kicsit gondban volt a szakosztályvezetés, hiszen várat-lanul eltávozott két meghatáro-zó, ponterős versenyző, a rutinos Szalánczi és az ifjúsági Csikar.
- A Tungsram gyári vezetés
az első bajnoki évben a hosszú-
távú élvonalat vállalta fel. Ter-
mészetesen örültünk a sikerek-
nek, ám előre is néztünk. Tár-
gyaltunk Porlich Lajos nk.
nagymesterrel, aki végül is ma-
radt a kék-fehéreknél, és szó
volt Ribli Zoltán nk. nagymes-
ter kanizsai játékáról is, de en-
nek a feltétele sem jött össze,
így aztán újabb nagy munka
vette kezdetét, amely sikerrel
járt, mert hozzánk került Hor-
váth Péter (Pécs) és a fiatal
Bodó Norbert (Tapolca), akik
már erősítették a csapatot az
október 4-én rajtolt második
OB l-es évünkben - kapcsoló-
dott a beszélgetésbe Kassai Zol-
tán csapatvezető.
A kanizsaiak az új évadot ha-zai környezetben az elmúlt évi ezüstéremes miskolciak ellen 4-10-es eredménnyel kezdték, majd egy remek hármas soroza-tot értek el. Pécsett 9 pontot szereztek, nagy küzdelemben nyertek a Belvárosi Casino étte-remben a Mat(t)ador ellen 7,5:6,5 arányban és a fővárosban 8-6-ra a BEAC ellen. Az őszi sorozatot az MTK ellen zárták hazai környezetben, amelytől 4,5 pontot elvettek.
A bajnokságot kéthónapos szünet után folytatták. A lámpa-gyáriak Kecskeméten, a tavalyi 5. helyezett DUTÉP SC ellen szenzációs, 8-6-os győzelmet arattak, majd a bajnok Bp. Hon-véd szerepelt Kanizsán, amelytől
5 pontot elvettek az izzósok, akik közül Bodó sorrendben ne-gyedik győzelmét aratta.
Ezután folytatódott a sikerso-rozat s újabb hármas győzelmi széria következett. Az újonc Ma-kó ellen biztosan született meg a fölényes, 10-4-es győzelem. A cívisvárosban vendégeskedtek ezután a kanizsaiak, s az előző évi 7. helyezett Debrecen ellen meglett a második kétszámjegyű eredmény (10-4).
Az egyre jobban belelendült, feltörekvő Tungsram a Vasas el-len is folytatta remek sorozatát (9-5), majd ezt követően a zalai rangadóval kezdődött a hajrá-időszak. A Csuti SK tavaly sú-lyos vereséget mért az újoncra, amely most a bajnoki címre tört. Nos, a kanizsaiak ezúttal nagy taktikai húzással és remek já-tékkal lepték meg a vendéglá-tókat és az egerszegiekre hízel-gő, 7-7-es eredmény született, ami aztán igazi kárpótlást jelen-tett az izzósoknak.
A bajnokság befejező két mér-kőzésén összesen 15 pontot gyűjtöttek be a lámpagyáriak, akik vendéglátóként 8-6-ra ver-ték a Statisztika csapatát, majd a záró-fordulóban, a fővárosban
Sporthétvége
PÉNTEK
Sakk. VI. Tungsram Kanizsa Ku-pa nemzetközi nyílt verseny, Helyőrségi klub, 14.00.
SZOMBAT
Sakk. VI. Tungsram Kanizsa Ku-pa, HEK, 14.00.
7-7-re végeztek a Törekvés csa-pata ellen.
Az 1992/93-as bajnokságban kitűnő „mérleggel" rendelkezik a Tungsram, amely a 13 mérkő-zésből 8 csb-győzelmet aratott, két döntetlent értek el és három vereséget szenvedtek. A szerzett pontok száma 97, ami a 7. he-lyet jelentette az élmezőnyt kö-vető szoros középcsoportban.
A bajnoki évben, az őszi-ta-vaszi sorozatban összesen húsz versenyző szerepelt a Tungsram csapatában, akik közül szenzáció-san szerepelt az ifjúsági Bodó, az egész OB l-es mezőny máso-dik legjobb teljesítményét nyújtó versenyző. Ragyogóan helytállt Csonkics Tünde nk. nagymester, Kádár Gábor FIDE mester, Krutti Valér FIDE mester, Schneider Attila nk. mester, Fa-ragó Iván nk. nagymester és Horváth Péter, de a többiek is nagy részt vállaltak a sikerből.
A lámpagyári versenyzők részletes eredménysora táblán-kénti sorrendben: Faragó 13 mérkőzésen szerepelt, 7,5 pontot gyűjtött, ami 58 százalékos tel-jesítményt jelent, Schneider: 13, 8, 62. Kiss László: 13, 6, 46. Horváth: 13, 7,5, 58. Bagonyai
Természetjárás - kerékpártúra. Indulás: KÖGÁZ parkoló, 8.00. Útvonal: Nagykanizsa-Galam-bok-Balatonmagyaród-Kányavári sziget-Zalavár-Garabonc-Zalame-renye-Zalaújlak-Csapi-Kisrécse -Nagykanizsa. Táv: 85 km. Visszaérkezés: 19.00.
VASÁRNAP
Labdarúgás. XIX. Móricz Kupa
Attila: 13, 4, 31. Krutti: 13, 8, 62. Szirmai Eduárd: 12, 5,5, 46. Gerencsér József: 7, 3,5, 50. Re-zsek Győző: 12, 3,5 29. Bacsó Gábor: 10, 4,5, 45. Papp Nán-dor: 13, 5,5 42. Kádár: 13, 9, 69. Csonkics: 11, 8, 73. Bodó: 12, 11, 92.
A leggyakrabban szerepelt versenyzők mellett még a követ-kezők vezették a bábukat: Van Mii Johan 2 mérkőzés, 2 pont. Ragats József: 5, 2. Kercsmarics József: 4, 0,5. Domsa Valéria: 1, 1. Rausz Attila: 1, 0. Kiss Judit: 1, 0.
- A bajnoki év tapasztalatai rendkívül kedvezőek s így érthe-tő, hogy több, mint elégedettek vagyunk. A sikert a csapat-egység, a hozzáállás, a felkészü-lés és felkészültség együttesen eredményezte ebben a nívós me-zőnyben. Ugyancsak meghatáro-zónak tartjuk, hogy a feltételeket sikerült biztosítani és reménye-ink szerint tartani tudjuk a jö-vőben is az erős vidéki bázist, amelyért igyekszünk mindent megtenni a minőségi csapatnál és az utánpótlás-nevelésben is -mondta befejezésül a szakosz-tályvezető.
Balogh Antal
kispályás bajnokság, Kiskanizsa, 8.30.
Sakk. VI. Tungsram Kanizsa Ku-pa, HEK, 14.00.
Természetjárás. Az Olajipari Természetbarát Egyesület túrája. Indulás: autóbuszállomás, 7.00. Gyalogtúra: Tormafölde-Centrá-lé-Józsalak-Olajos út-Dobri pa-tak-Tormaföldi elágazó. Táv: 14 km. Visszaérkezés: 16.10.
KANIZSA 31SPORT
SPORT
SPORT


Fiatalok a küzdőtéren
Előzetesek...
A nyári időszakban is több rangos eseményre kerül sor a lelkes kanizsai szervezők jóvoltából:
A XIX. Móricz Kupa kispályás labdarúgó-bajnokság küzdelmei vasárnap zárulnak Kiskanizsán, amikor felnőtt, ifjúsági és serdülő mezőnyben a döntőket, majd a díjkiosztót tartják.
Július 17-én nagyszabású versenyt készít elő a TRICO Triatlon Klub, amikor a Csónakázó-tónál s annak környé-kén bonyolítják le a Kanizsa Kupa triatlon versenyt. A tíz órakor kezdődő gyermek távon újonc, serdülő és gyermek korcsoportos versenyzők indulnak, míg a tizenegy órakor kezdődő mini-távon ifjúsági, junior, felnőtt és senior triat-lonisták rajtolnak. A gyermek távra a helyszínen is fogad-nak el nevezést 9.45 óráig, míg a mini távra 10.45 óráig lehet nevezni.
Az Olajbányász tenisz-szakosztálya, s annak utánpótlás szakága rangos országos kiemelt korosztályos versenyt ren-dez július 23-25-e között. A háromnapos Qvinnten Kanizsa Kupa küzdelmeiben a legjobb gyermek és újonc versenyzők szerepelnek, köztük a vidék-bajnok kanizsai fiúk, akik a Vár úti sporttelepen versengenek.
(b)
VIDÉK-BAJNOKOK
A TENISZEZŐK
Nyíregyháza adott otthont a korosztályos tenisz vidékbaj-nokságnak, amelyen huszonhat egyesület legjobbjai szerepel-tek, köztük az Olajbányász rendkívül ügyes fiataljai (edzők: Márton József és Stégli János). Az egyhetes küzdelemsorozaton kitűntek városunk fiataljai és különö-sen a gyermek korcsoportban tündököltek, akik sikert siker-re halmoztak és ragyogó ered-ményeket értek el.
— Évek óta nagy figyelmet fordít a szakosztály az után-pótlás megfelelő „gondozásá-ra". Most kezd igazán beérni a „gyümölcs", aminek nagyon örülünk a gyerekekkel, a szü-lőkkel együtt, akik sokat ál-doznak erre a szakágra. Ver-senyzőink, köztük a KSI-böl átigazolt Karda és a csapat-versenyen szerepelt Hernádi (PÁ-RA) betörtek és érthetően az érdeklődés középpontjába kerültek. Nagyszerű érzés volt a srácokat vezényelni a nyír-ségi fővárosban - vélekedett a boldog Márton József.
A gyermek fiú csapatban ki-lenc együttes küzdött, ame-lyek között biztosan nyert Vi-dék-bajnokságot az Olajbá-nyász (Karda Csaba, Tálosi Dániel, Hernádi Balázs, Szén-nay András, Takács Pál), amely így bejutott a,magyar bajnokság négyes döntőjébe.
Egyéniben (61 induló) is folytatták remek szereplésüket a kanizsai fiúk. A vidék-baj-noki címet Karda Csaba sze-rezte meg, ezüstérmes Tálosi Dániel lett. Párosban (20 duó) ismét az olajosok remekeltek, akik közül vidék-bajnok lett a Karda-Tálosi kettős, míg bronzérmet szerzett a Herná-di-Takács páros.
Az újoncok mezőnyében a riválisok még előbbre tartanak az olajosoknál, akik közül Farkas Kornél a nyolc közé jutott (49 induló), igaz, hogy a későbbi ezüstérmestől kapott ki. A párosban Farkas-Kánya duó lépett a küzdőtérre, akik
végül a legjobb nyolcba kerül-tek.
A sikeres vidék-bajnokságon az összesített pontversenyben a kanizsaiak az előkelő 5.(1) helyet szerezték meg.
VÁRAKOZÁS ALATT
A KOSARASOK
Mezőtúron rendezték meg a diákolimpia országos döntőjét a kosárlabda IV. korcsoportjá-ban, ahol a kanizsai színeket a dr. Mező F. Gimnázium női csapata képviselte. Nos, a lá-nyok ezúttal várakozás alatt szerepeltek, akiktől Gábor Er-zsébet edző sokkal jobb sze-replést várt, mint az elért 6. hely, ami viszont országos szinten azért jelent valamit.
A mezősök jól kezdtek. A bajnokesélyes Kafka-gimnázi-um (Bp.) csapatát egy válto-zatos, fordulatokban bővelke-dő mérkőzésen 1(!) ponttal le-győzték, de ez a találkozó so-
kat kivett a lányokból. Ugyan-is ezután kikaptak a kecske-métiektől (61-54) és a miskol-ciaktól (68-67, tehát 1 pont-tal), ezért aztán csak a szeré-nyebb helyekért küzdhettek. A befejezés már sikerült, a szarvasiakat 52-47-re, a szom-bathelyieket 67-33-ra verték, s végül a 6. helyen végeztek a Mayer és Bedö vezényelte ka-nizsaiak.
FELTÁM ADTAK A FOCISTA SERDÜLÖK
Befejeződött a serdülő" és if-júsági bajnokság a labdarúgó NB II-ben, melynek Nyugati csoportjában az Olajbányász csapatai szerepeltek. A befeje-ző\' szakaszban: Sabária-OIaj-bányász 0-3 (gól: Kovács T. 2, Németh), a serdülőknél 1-0. Olajbányász-Dunaferr 0-4, a serdülőknél 3-1 (gól: Hollen-der II. 2, Korpics). ESMTK-Olajbányász 1-0, a serdülők-nél 0-11 (gól: Tóth Z. 5, Kor-
j^
pics, Hollender II. és Seres 2-2).
Csapataink közül a Czebei Tibor vezette serdülők nagy-szerű évet zártak, akik 34 ponttal az előkelő 5. helyen végeztek, miközben ősszel 14, tavasszal pedig 20 pontot sze-reztek. A leggyakrabban sze-repelt csapat: Fülöp (Horváth)
- Boa, Bencsik, Korpics, Beké
(Baj) - Virág (Simon), Baksai,
Hollender II., Horváth I. - Se-
res (Gazda), Tóth Z. A baj-
nokságban kitűnt: Korpics,
Hollander II., Tóth Z., Gazda.
A gólkirály Tóth Zoltán lett
26 góllal.
- A csapatot február elején
vettem át, amely tavasszal
„feltámadt" és kilenc győzel-
met szerzett, kétszer ért el
döntetlent és négy vereséget
szenvedett. Fegyelem, jó hoz-
záállás és eredményesség jel-
lemezte a fiúkat - értékelt az
edző.
Az ifjúságiaknál a cél a hat közé jutás volt, de ettől elma-radtak, és a középmezőnyben végeztek 29 ponttal. Ősszel 17, tavasszal 12 pontot szer-zett az együttes, amelynek edzője Vlaszák Géza. A leggyakrabban szerepelt csa-pat: Czigóth (Bányai) - Tóth T., Kercsmár, Hoffmann, Réz
- Zsohár, Hollender /., László,
Buda - Kovács, Németh V. A
játékosok közül kitűnt: Hol-
lender /., Kovács, Czigóth. A
gólkirály Kovács Tamás lett 9
góllal.
- Természetesen jobb sze-
replést vártam a fiúktői, de.
néhány játékosom csalódást
okozott. A jövőt illetően át
kell értékelni az egész után-
pótlás-rendszert, melynek so-
rán szemléletváltozásra, új fel-
fogásra van szükség. A tavaszi
szezonban a kölcsönbeadás,
leállások és eltiltások nem tet-
tek jót a csapatnak s ez is
okozta a gyengébb szereplést
- hangoztatta Vlaszák Géza.
Bal-tal
32 ■ KANIZSA
INGYENES
lakossági apró
Feludhutó: Nagykanizsa, ,
Király u. 47.
I. emelet. \'
Telefon: ua/12-305 ,
LAKÁS " \' \' L
Nagykanizsa, Bethlen Gábor u. 29. (Braun Éva utca) két és félszobás, össz-komfortos, kétszintes társasházrész, ga-rázzsal, konyhakerttel eladó. Érdeklődni a helyszínen 18-21 óráig, vagy telefo-non de.: 93/313-318, du.: 93/312-446. (1127 K)
Kiskanizsán négyszobás, kertes családi
ház eladó. Érd.: Varasdi u. 18. Tel.:
319-435. (1023 K)
Pogányszentpéteri szőlőhegyen 600
négyszögöl telek szántóval, gyü-
mölcsössel, szőlővel, kis faházzal el-
adó. Érd.: Nk. Dózsa Gy. u. 72. (1137
K)
Letenyén 80%-ig kész 110 négyzetmé-ter alapterületű, 4 szobás, tetőtér beépf-téses családi ház áron alul eladó. Tel.: 312-873. (1138 K)
Zalakaros központjában (fagylaltozóhoz közel) 200 négyszögöl üdülőtelek el-adó. Víz, villany, gáz megoldott. Érd.: Nk. Garay u. 14. Opomicza Sándor. (1139 K)
Galamboki különbejáratú családi házam a hozzátartozó, vállalkozásra alkalmas kempinggel nagykanizsai lakásra cserél-ném. Érd.: munkanapokon 314-580 te-lefonszámon. (1141 K)
Nk., Halvax u. 1. sz. alatt felújítandó családi ház 730 négyzetméter telken készpénzért sürgősen eladó. Ár: 1.300.000,- Ft. Érd.: Nk. Városkapu 7/A. 1/5. Dénes. (1144 K)
1 + 2 félszobás, 3. emeleti és ugyan-
abban a házban 1. emeleti egyszobás
önkormányzati lakást egy kétszobás
belvárosi lakásra cserélnénk megegye-
zéssel. Cím a szerkesztőségben. (1161
K)
1 + 2 félszobás lakás reális áron eladó. Érd.: Nk. Városkapu krt. 3/D. 111/13. Tuboly - 20 óra után. (1154 K)
Lakást vennék 800 ezer forintig kész-pénzért, azonnali fizetéssel. Ajánlato-kat: 8801 Nk. Pf.: 30. címre kérek. (1151 K)
62 négyzetméteres 2 és félszobás teher-
mentes lakás eladó. Kovács. Városkapu 5/C. II. em. (1150 K)
Nk-án kertes családi ház eladó. Érd.: Ifjúság u. 32. (1148 K)
Nagykanizsa belvárosában 2 szobás, 56 négyzetméteres felújított, összkomfortos egyedi (gáz) filtéses lakás eladó. Érd.: Dr. Németh László, Nk. Berzsenyi u. 2/B. (1169 K)
Nk. Belvárosában 3 szobás egyedi gáz-fűtéses lakás eladó. Érd.: Csengery u. 31. I. em. 1. Farkas. (1171 K)
Egyszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti, olcsó lakbérű lakásomat elcserélném ha-sonló felépítésű, keleti városrészben lé-vő lakásra. Bármilyen megoldás érde-kel. Érd.: Csengery u. 88. II. em. 46. 16-18 óráig. (1182 K)
összeköltözők figyelem! Elcserélnénk galamboki 4 szoba hallos, 2 fürdőszo-bás, tetőtérbeépítéses családi házunkat hozzátartozó, vállalkozásra alkalmas kempinggel két nagykanizsai lakásra. Érd.: 314-580-as telefonszámon mun-kanpokon. (1178 K)
Galambok központjában építési telek
romos lakóépülettel eladó. Érd.: 314-
580-as telefonon munkaidőben. (1179
K)
Nagyrécsei kétszintes családi házat nagykanizsai lakásra cserélnék érték-egyeztetéssel. Érd.: Nk. Kazanlak 10. II/8. alatt, vagy a 314-580-as telefonon munkaidőben. (1180 K)
Zalakaroson 196 négyszögöl telek 2 szoba összkomfortos nyaralóval eladó. Érd.: 16 óra után, Nk. Munkás u. 8/C. IV/13. (1164 K)
Nk. Rákóczi u. 61. sz. alatt kertes csa-ládi ház eladó. Érd.: helyszínen. Tel.: 93/312-604. (1146 K)
JARMU
LO 3000 ROBUR diesel, büfé- és la-kóautóként egyaránt használható. Érd.: Szombathely, 94/322-526 (1091 K)
LISZ 320-as, 4 személyes, elősátoros lakókocsi újszerű állapotban olcsón el-adó. Érd.: Szombathely, 94/322-526. (1092 K)
L 50-es terepes billencs IFA lejárt mű-szakival eladó. Érd.: Becsehely, Tán-csics u. 20. (1136 K)
Üzemképes, 13 éves Trabant lejárt mű-szakival eladó. Érd.: Nk. Rózsa u. 16/C. IV/13. Dani. (1142 K)
Vennék üzemképes kétütemű Trabantot tízezer forintig. Valamint kevés kilomé-
teres Trabantot hatéves korig. Ajánlato-
kat ár és állapotmegjelöléssel, Nk. Pf.:
154-be kérek „Trabant" jeligére. (1153
K)
Zsiguli műszakival olcsón eladó. Nk. Cigány u. 67. (1156 K)
BMW 320-as rengeteg alkatrésszel el-adó vagy kisebb fogyasztású autóra cse-rélhető. Érd.: Cigány u. 67. (1157 K)
1977-es évjáratú VW Scirocco 5 sebes-séges, fekete színben 165 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 312-873-as telefonon. (1158 K)
P 126-os (3 éves) friss műszakival, zöldkártyával, 17 ezer kilométerrel ki-tűnő állapotban eladó. Érd.: Esti órák-ban, dr. Bálint János. Nk. Zrínyi u. 20/G. Tel.: 314-393. (1160 K)
323-as Mazda eladó. Irányár: 150.000 Ft. Ugyanitt 125-ös MZ is. Kiss Ró-bert, Garabonc, Petőfi u. 1. (1170 K)
Üzemképes Lada combi eladó (bontásra is). Érd.: 18 óra után. Nk., Vörösmarty u. 69. Tel.: 314-835. (1167 K)
Eladó egy 150-es MZ üzemképes álla-potban, érvényes műszakival 12 ezer Ft-ért. Tel.: 92/17-584 vagy Zalaszen-tiván, Zrínyi 64. Érd.: délutáni órákban. (1015 K)
ALBKULKT
Fiatal pár keres júliusi beköltözéssel
egyszobás, bútorozatlan albérletet.
Ajánlatokat „Pályakezdő pénztárca" je-
ligére, Nk. Pf.: 154-be kérünk. (1104
K)
Bútorozott garzont, különbejáratú, für-dőszobás lakrészt bérbe vennék. Aján-latokat a szerkesztőségbe kérek a 93/312-305-ös telefonon. (1143 K)
VKGYKS
Új utánfutó eladó pótkerékkel, magasít-ható sátorral. Érd.: 18 óra után. Nk. Városkapu 5/B. HI/13. (1133 K)
353-as Wartburg alkatrészek: komplett fékszerkezet, hátsó szélvédőüveg stb. eladó. Érd.: Városkapu 5/B. m/13. (1132 K)
12 rekeszes, gyári, fém nyúlketrec ete-tővel, hatóval eladó. Érd.: Kiskanizsa, Körmös u. 22. (1131 K)
80-as Wettmeister tangóharmonika és egy Universum típusú Music-center el-adó. Érd.: Nk. Király u. 30. Szálai. (1130 K)
Fekete, 3 és fél éves Dobermann kan
(CAC kitűnő tenyésztésre javasolt) fe-dez. Nk. Dózsa Gy. u. 72. (1140 K)
Reál-humán beállítottságú férfi korrepe-
titort keresek. Tel.: 93/316-357. (1147
K)
18 éves diáklány angol és olasz nyelv-tudással munkát vállalna aug. végéig, vagy korrepetálna. Alkalmi munka is érdekel. Ajánlatokat „Munka" jeligére Nk. Pf.: 154-be kérek. (1152 K)
Commdore 64 floppyval, joystickkai + FF. kistévé eladó. Nk. Hársfa u. 16. Tel.: 314-854. Hohl. (1155 K)
NDK gyártmányú music center kifo-gástalan állapotban olcsón eladó, vagy írógépre cserélhető. Érd.: 313-040/1349 telefonszámon, esti órákban. (1155 K)
Megbízható nőt keresek házimunkára, heti két alkalomra, valamint kutyához értő férfit kerti munkára. Szabadi Sán-dorné, Nk. Zrínyi u. 56. (1166 K)
Olaszul beszélő hölgy fordítást, tolmá-csolást főállásban is vállalna. Érd.: esti órákban, Nk. Kodály Z. 1-3. C. lph. IV/2. (1165 K)
Egy pár új teniszütő (lengyel) 3000 Ft-ért eladó. Érd.: 314-474-es telefonon. (1177 K)
Törzskönyvezett szülőktől trikolor skót-
juhász kiskutyák és 200 literes, jó ál-
lapotban lévő használt szőlőprés eladó.
Érd.: egész nap. Nk. Bába u. 10. (1176
K)
Matematika pótvizsgára felkészítést vál-lalok. Tel.: 319-124. (1174 K)
Bécsi rövid páncéltőkés zongora, sze-cessziós ebédlőszekrény eladó. Nk. Dó-zsa Gy. u. 1. (1173 K)
350-es CZ JÁVA eladó vagy Simson motorra cserélhető. Ugyanott 110-es pa-rabola 15 ezer Ft-ért eladó. Homokko-márom, Petőfi S. u. 23. (1181 K)
I\'ARTNKRKKRKSO
Jól szituált 62 éves 170 cm magas öz-vegy férfi, aki csendes, megbízható és becsületes, keresi párját olyan 60-66 éves korú hölgy személyében, aki ott-honába költözne, hűséges felesége len-ne. Család nincs. Leveleket „Hűség és szeretet" jeligére, Nk. Pf.: 154-be ké-rek. (1175 K)
41 éves, független, diplomás fiatal-ember ezúton keres társat együttélésre hasonló adottságú hölgy személyében 25-32 éves korig. Leveleket „SZÍV-SPECIALISTA" jeligére, 8801 Nk. Pf.: 255-be kérek. (1168 K)
NAGYKANIZSA VAROS TISZTASÁGÁÉRT
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala azon kéréssel fordul a város ingatlan tulajdonosaihoz (használóihoz, kezelőihez), hogy a tiszta, gondozott városkép érdekében az ingatlanuk előtti közterület tisztántartásáról szíveskedjenek folyamatosan gondoskodni.
E tevékenység elvégzését írja elő a hatályban lévő, környezetvédelemről szóló helyi rendelet is, melynek kivonatát az alábbiakban közöljük:
19. paragrafus (1) Az ingatlan előtti járdaszakasz és a mellette húzódó nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyásáról a tulajdonos (kezelő) köteles gondoskodni.
(2) Ahol az ingatlan előtt nincs kiépített járdaszakasz, ott 1,0 m széles területsávot kell járdaszakasznak tekinteni.
(3) Ahol a járda nem közvetlenül az épület mellett húzódik, de a járda és az úttest között 3 m-nél nem szélesebb zöldsáv
és járda tisztántartása is a tulajdonos kötelessége.
A fentiek alapján gondoljunk az illegális szeméthalmazokra, gondozatlan zöldterületekre, kutyasétáltatásra használt játszóterekre, szemetes parkokra, utakra, járdákra, feltelt árkokra és még sorolhatnánk a városképet befolyásoló hibáinkat.
Városunk köztisztasági állapota lakosságunk rendszeretetének mérőfoka.
Kérjük a város tisztaságának megőrzésében, annak megtartásában legyen segítőnk, legyen városának tevékeny gazdája.
Nagykanizsa, 1993. július 2.
Nagykanizsa, Megyei Jogú Város Önkormányzata
DÉL-ZALAI HETILAP.
ARA: 19 FT

MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
V. évf. 29. sz. 1993. júl. 16.


ŐZÖS... szállunk fel rá?
venné kezdetét. A szakemberek az aluljárós megoldást javasolják, ami az időskorúak utazási kedvé-nek éppúgy nem kedvez, mint az eddigi áldatlan felszállási állapo-tok, hiszen a magasperon kiépí-tésével a 2-3. vágány már csak lépcső segítségével lesz megkö-zelíthető. A kis állomások bőví-tése, átalakítása kis gond, a nagy állomásoké nagy gond, és ez így lesz Kanizsán is. Míg az építke-zések tartanak, addig az amúgy
is áldatlan feltételek még tovább romlanak. A munkák kivitelezé-sénél természetesen nem hagyha-tó figyelmen kívül az előbb vagy utóbb bekövetkező pályavillamo-sítás sem, és az lenne a legjobb megoldás, ha a két korszerűsítési folyamat összhangban zajlana, de ezek keményen költségvetési kér-dések - mondta el lapunknak Szentes László, a nagykanizsai állomásfőnök.
- dé -
M
1 ol\\ik
*
es magasper
az aratás.
A jövő év végéig a helyzet je-lenlegi állása szerint elkészül a magasperon Nagykanizsán. A va-riációktól függően ez egy húsz-nyolcvan millió forintos beruhá-zás lenne, amely a jövő év elején
A munkák állásáról a város-ban működő termelőszövetke-zet vezetőinél érdeklődtünk.
A miklósfai „Új Út" MgTsz el-nöke, Vass László így informált:
- Június 21-én 360 hektáron az őszi árpával kezdtünk. Az aszályos időjárás csak közepes, 3,4 tonna hektáronkénti átlagot hozott. Há-rom nap alatt végeztünk 136 hek-táron a repce betakarításával, majd 232 hektáron a cukorborsó következett. A búza aratása július 9-én kezdődött, s 604 hektáron 3,5 tonna termésállagra számítunk. Július második felében a 190 hek-táron elterülő zab betakarításával, szalmabegyűjtéssel és tarlóhántás-sal zárjuk a nagy nyári munkákat, amelyeket 7 kombájnnal 25 fős személyzet végez, az irányítástól a raktározásig bezárólag. Az ala-csony értékesítési árak sajnos nem fedezik az önköltséget. Nálunk 300 tejelő szarvasmarha és turnuson-ként 80 ezer csirke jelenti az ál-lattenyésztést. -
T. I.
(További írásunk a lap 25. oldalán olvasható)
- Június 28-án az őszi ár-pával indult a betakarítás. A 190 hektáron négy nap alatt végeztünk. A hektáronkénti át-lag 4,7 tonna volt. Ugyancsak négy napig tartott 130 hektá-ron a repce betakarítása. A bú-za aratását július 5-én kezdtük. Először két napig az egyéni gazdálkodóknak végeztünk bér-munkát, majd 230 hektáron 6 darab nagyteljesítményű kom-bájnnal a közös betakarítását folytattuk. Műtrágyával és nö-vényvédő szerekkel jól ellátott tábláinkról az agrotechnika be-tartásával hektáronként 4,8 tonnára várjuk az átlagot. A búza aratásával párhuzamosan folyik a sörárpa betakarítása is, mintegy 350 hektáron. A piaci helyzet még nem alakult ki véglegesen, ugyanis kedvező áron szeretnénk terményeinkel értékesíteni. A betakarítást munkákat összesen 20 fős kol-lektíva végzi - mondta Miilei József, a kiskanizsai székhelyű „Alkotmány" MgTsz elnöke, aki hozzátette, hogy közben nagy figyelmet fordítanak az állatállomány - 520 tehén és borjaik, 150 ezer pulyka, 500 ezer csirke - gondozására is.

Magasabb, de mjlpriöl?
• -"-•■■■■•■ •\'-■■-■■ - - yíí^írí^^^^^
zetesen az ÁFA mértékének vál-tozása vonatkozhat az augusz-tus elseje után elfogyasztott energiára, de éppúgy lehet ér-vényes az elseje után bemuta-tott számlákra is. Mint megtud-tuk, a kanizsai üzletigazgatóság területén (Zala megye felén és Somogy egy részén) mindössze hétszázezer forint a lakossági kintlévőség, amely az országos átlagnál kedvezőbb, de nem kell hozzá különös jóstehetség, hogy tudjuk, ez a szám az eme-lés után nőni fog.
- dé -
Miután a parlament elfogad-ta az új „ÁFA-törvényt", szinte minden termékért, szolgáltatá-sért, köztük a villamosenergiáért is többet kell a jövőben fizetnünk, így tíz százalékkal emelkedik majd a villanyszámlánk is, ami lakásonként havonta, a felhaszná-lástól függően, átlagosan 20-90 forint többletkiadást jelent.
Az ÁFÁ-val megemelt szám-lát még nem lehet tudni mikor-tól fizetjük, ez bizonyossá csak a törvény megjelenése után vá-lik. Ugyanis ez többféleképpen nyerhet megfogalmazást. Neve-
2 KANIZSA J . nn JŐIÍHS IÖ, |

OKTÓBERTŐL IIBO
Oldódik a „kábeli zűrzavar"
- Útra kelt az ÁSZ mozdony. A múlt héten ünnepelte 125 éves fennállását a Magyar Államvasutak. Az évforduló kapcsán országszerte különböző rendezvények zajlottak. így például az ÁSZ című televíziós műsorból ismertté vált 109109-es kanizsai gőzmozdony Szlovéniából érkező társaival „együtt" kelt útra, hogy az Angyalföldön megrendezett járműkiállításon szerepeljen. Míg egy másik, méltán híres gőzös, a 424009-es Pécs, Barcs irányában nosztalgiázva-parádézott, emlékeztetve az egy és negyedévszázada indult MÁV hőskorra.
- át
Bizonyára jónéhányan bosz-szankodtak az elmúlt napokban, mert a kábelen fogható csator-nák néha összekeveredtek, a kép nézhetetlenné, a hang élvezhetet-lenné vált. A szemfülesebbek azonban hamar észrevették, hogy minden rosszban van valami jó, így ebben is, hiszen bár néha gyengébb minőségben, de tizen-hét adót nézhetünk mostanában. A kábelen észlelt módosítások-kal kapcsolatban Bagladi Józse-fet, a Kábeltel Kft. cégvezetőjét kérdeztük.
- A kábelen tapasztalható vál-
tozások a már régebben beígért
bővítések eredményei. A szabá-
lyozási munkák terveink szerint
július 20-ra befejeződnek, és ez-
zel megszűnnek azok a zavarok
is, amelyekért ezúton is elnézést
kérünk. Bizonyára észrevették a
televíziónézők, hogy a vételi csa-
tornák módosultak, de tudni kell,
hogy ezek a változások voltak a
feltételei a választék bővülésé-
nek.
— Hány csatornát nézhetünk
ezután?

- A hamarosan bekötésre ke-
rülő szlovén adóval együtt tizen-
nyolcat. Az ősztől azonban ebben
is változás lesz, mert a SKY adói
kódolttá válnak, így lehet, hogy
eltűnik az MTV, a KSY 1 és az
Eurosport. E műsorok helyett ter-
mészetesen más, hasonló struk-
túrájú adással próbáljuk majd
kárpótolni a nézőket. Gondolom
sokak örülnek annak a hírnek,
hogy október l-jétől Kanizsán
is nézhető lesz a HBO. A szer-
ződések még nem kerültek alá-
írásra, de terveink szerint öt-
száz forint körül lesz a HBO.
A szerződések még nem kerül-
tek aláírásra, de terveink sze-
rint ötszáz forint körül lesz az
az összeg, amelyet ezért a szol-
gáltatásért kell havonta kifizet-
ni. Természetesen ennek körül-
ményeiről, lehetőségeiről a ké-
sőbbiekben tájékoztatjuk a lakos-
ságot.
- Milyen változásokra számít-
hatnak a kisebb hálózatok, mint
például Kiskanizsa, Miklósfa?
- Nyár végétől ott is módosulni
fognak a nézhető csatornák. A
változtatásokkal egyidőben a kis-
kanizsaiak régi vágyát is teljesí-teni szerelnénk, vagyis nézhetővé szerelnénk lenni ott is a Kanizsa TV műsorát.
- Ön hogyan ítéli meg, milyen
a kapcsolat a Kábeltel Kft. és a
Kanizsa TV között?
- Rendezettnek érzem a kap-
csolatunkat. A Kanizsa TV kor-
látlan időtartamban veheti igény-
be a csatornát, ehhez csupán egy
előzetes egyeztetés szükséges. A
kimondottan reklám céllal készí-
tett műsorok bevételéből pedig ré-
szesedni kívánunk, de a televízió
által szervezett és szponzorált
műsorok ez alól természetesen ki-
vételek.
- Milyen anyagi ellenszolgál-
tatásokért vehető igénybe az
önök által működtetett képújság?
- A lakosságnak, a vállalatok-
nak és a vállalkozásoknak sza-
bott áron állunk rendelkezésére,
de az önkormányzati hirdetések,
illetve az anyagi hasznot nem
hozó rendezvények propagálása
ingyenes.

- Milyen kedvezményeket biz-
tosítanak a kábeltelevíziós rend-
szer nézőinek?
- Az egészségügyi, a kulturá-
lis és az oktatási intézmények in-
gyenesen vehetik igénybe szol-
gáltatásainkat. A hetven éven
felülieknek sem kell fizetni, nekik
csupán napi egyforintos regiszt-
rációs díjat számolunk fel.
- És az átlagnéző?
- Tizennyolc televíziós és a tíz
rádiós csatorna havi díja laká-
sonként 150 forint lesz, amely-
nek növekedése csak az infláci-
óval együtt várható.
- Hogy áll a rádió?
- Minden engedély, illetve ké-
relem beadásra került, de mivel
a frekvenciagazdálkodással kap-
csolatos törvények még nem
születtek meg, ezért ez egy idő-
szakosan sugárzó rádió lenne és
nem kábel. A műszaki lehetősé-
gek már adottak, és szeretnénk,
ha a Kanizsa Napokon ez a rá-
dió megszólalhatna.
- dukát -
Gazdag Istvánná lett
az MHB RT új helyi igazgatója
KANIZSA
Főszerkesztő: Dóró János
Laptitkár: Bencze Ildikó
Reklámmenedzser: Gombás Imre
Felelős kiadó:
a Szociális Foglalkoztató
Nagykanizsa
igazgatója.
Szerkesztőség: 8801 Nagykanizsa,
Király u. 47. Telefon/fax: 93/312-305
Computertechnika:
Zel;
GRAFO BT. PRINTEXT BT. , Mártírok u. 42-44. el.: (92) 313-780/11
Nyomtatás: Zalai Nyomda Rt.
Felelős vezető: Galla József vezérigazgató
Terjeszti:
a Magyar Posta,
és a Szociális
Foglalkoztató
Nagykanizsa
Előfizetési díj: egy hónapra 82 forint
ISSN 0865-3879
Július 1 -tői személyi válto-zásra került sor Nagykanizsán, a Magyar Hitel Bank Rt. helyi igazgatósága élén: az öregségi nyugdíjba távozott korábbi igazgató, Lovrcncsics Lajos helyett az MHB Rt. vezetése 7 pályázó közül Gazdag Ist-vánná (képünkön) volt igazga-tóhelyettest nevezte ki a nagy-kanizsai igazgatóság irányítá-
sara. Az új igazgató beiktatá-sán dr. Kiss Árpád, az MHB Rt. vezérigazgató-helyettese és Listár Tibor régió-igazgató vett részt.
T.
Bahtíoiira ufazóknaf
Utolsó két napjához ér-kezik holnap és holnap-után a tizenhat napja tartó Fonyódi Kulturális Fesz-tivál. A záró eseményt egyetlen non stop Rock-és Blues Fesztivál képezi, amelyen többek között fel-lépnek a Pa-Dö-Dö, a La-dánybene-27, a Hobo Blues Bánd, a Tátrai Bánd, Deák Bili Gyula és a Klspál és a Borz. A két-napos esemény belépője 1000 forint, sátorozási le-hetőség a helyszínen.
- é
KANIZSA
mmm
Újabb hiánypótló üzlet várja a vásárlókat az elmúlt héttől kez-dődően az Ady utca 4. szám alatt, az első emeleten. E helyen nyílt ugyanis az Eagle Dental Depó és Világítástechnika szak-bolt.
- Milyen szándék vezette Önö-
ket, mikor berendezték ezt az üz-
letet?
- A társasház építésének kez-
detekor garzonlakást szerettünk
volna kialakítani itt - mondja
Molnár Lászlóné, az üzlet ve-
zetője -, ám közben megváltoz-
tak családunk anyagi viszonyai,
szűkültek lehetőségeink. Ugy
gondoltuk, átmeneti jelleggel
berendezünk egy olyan kereske-
delmi egységet, amilyen még a
városban nincs és emellett meg-
felelő minőségű szolgáltatással
áll a vevők rendelkezésére.
Kapcsolatot teremtettünk egy
dinamikusan fejlődő cég, az
Eagle Dental képviselőivel és
létrehoztuk ezt az üzletet. Cé-
lunk, hogy megismertessük a
fogorvosokat, fogtechnikusokat
új, profi anyagokkal. Az álta-
lunk forgalmazott termékek ve-
zető helyen vannak jelen a vi-
lágpiacon és mint ilyenek, meg-
bízható áruk. Ilyenek például a
3M vagy a KERR termékei,
melyeknek a szakirodalomban
megjelent minőségi mutatói ki-
emelkedően magasak. Távlati
tervünk, hogy az eddig használt
gyengébb színvonalú fogászati
anyagok végleg kikerüljenek a
forgalomból. Ez nemcsak a mi
érdekünk, hanem a pácienseké
is. Jó lenne elérni, hogy a be-
teg tájékozottabban menne az
orvoshoz, s megmondaná, hogy
ezt vagy azt az anyagot szeret-
né.
- Mi történik akkor, ka a be-
térő orvos, fogtechnikus mégsem
találja azt a terméket, amit ke-
res?
- Az itt látható fényrekötő tö-
mőanyagok, gyógycementek, ke-
verőpisztolyok, csiszolókoron-
gok egy nyitó készlet részét ké-
pezik csupán, s nem képviselik
a cégek teljes áruskáláját. Szük-
ség esetén negyvennyolc-hetven-
két órán belül beszerezzük a ka-
talógusból kiválasztott terméke-
ket. Ha úgy adódik, egynapos
határidőn belül is szállítunk.
- Az üzlet másik felében vilá-
gítástechnikai eszközök kaptak
helyet.
- Bármennyire is ellentmondá-
sosnak tűnik a kettő egymással,
valahol mégiscsak van összefüg-
gés, hiszen a fogorvosoknak,
fogtechnikai laboroknak a sze-
met nem rontó, energiatakarékos
fényfonásra van szükségük. E
termékekből is csupán bemutató-
készlettel rendelkezünk, hiszen
egy ennél jóval nagyobb üzlet
sem lenne elegendő ahhoz, hogy
a magas esztétikai igényeket ki
elégítő Targetti, Viktória, Mas-
sive termékeket maradéktalanul
kiállíthassuk. Természetesen az
itt nem látható, de prospektusok
ból kiválasztható világító eszkö
zöket megrendelés után két-há
rom héttel, legfeljebb egy hó
nappal házhoz szállítjuk, mely- ■£
nek plusz költségeit nem hárít- "2
juk a vevőre. w
-I
- kovács


autobusni prometd.d.
varaidin • Hrvatska
LÁTOGASSA MEG HORVÁTORSZÁGI BARÁTAIT ÉS ROKONAIT! POSETITE PRIJATEUE I RODAKE U HRVATSKOJ!
1993. július 1-től
UTAZZON VELÜNK—PUTUJTE S NAMAH! Keddi
Csütörtöki
Szombati
napokon
Autobusni Promet d. d. Varaidin
Nagykanizsa—Letenye, OH. — Varazdin viszonylatban az alábbi menetrend alapján
1 3 Km Zala Volán Rt. — AP Varaídin d. d. 2 4
7.30 14.15 0 i Nagykanizsa, aut: áll. ( 15.45 8.45
7.38 14.23 6 Sormás, aut. vt. 15.37 8.37
7.42 14.27 9 Szépeinek, Petőfi u. 53. 15.33 8.33
7.50 14.35 15 Semjénháza, Kossuth u. 2. 15.25 8.25
7.53 14.38 17 Molnári, Petőfi u. 2. 15.22 8.22
7.57 14.42 20 Tótszerdahely, kh. 15.18 8.18
8.01 14.46 23 Tótszentmárton, sz. ib. 15.14 8.14
8.06 14.51 27 Becsehely, Kossuth u. 26. 15.09 8.09
8.12 14.57 32 Letenye, aut. áll. 15.03 8.03
8.15 15.00 35 é Letenye, Oh. 15.00 8.00
8.25 15.10 35 i Gorican, granica é 14.50 7.50
8.30 15.15 39 Hódosán 14.45 7.45
8.35 15.20 43 Jurái u Tmju 14.40 7.40
8.39 15.24 45 D. Pustakovec 14.36 7.36
8.43 15.28 49 Palovec 14.32 7.32
8.45 15.30 51 M. Subotica 14.30 7.30
8.55 15.40 61 Cakovec 14.20 7.20
9.00 15.45 66 Nedelisce 14.15 7.15
9.05 15.50 70 Puscine 14.10 7.10
9.15 16.00 78 é Varazdin 14.00 7.00

Menetdíjak (forintban) Teljesárú Kedvezményes
Viszonylatok
Egy útra Menettérti
Nagykanizsa — Varazdin Nagykanizsa — Csáktornya Letenye — Varazdin Letenye — Csáktornya 343 268 202 128 549 430 323 205
KANIZSA
J
KANIZSÁN
A VILÁGKIÁLLÍTÁSRA REPÜLŐTÉR IS FOGAD(?)
Úgy tűnik, megtörik a jég a kanizsai repülőtér ügyében, hi-szen a város világkiállításra készülő tanulmánytervében és a Városfejlesztési Bizottságban is javasolták, hogy a repülőtér szerepeljen a kiépítendő infrastruktúra részeként. Ez figyelemre méltó dolog, azonban e témával ma már markánsabban kellene foglalkozni. Ezzel kapcsolatban ugyanis érdekes folyamatok zaj-lanak Dunán innen és túl.
Aki figyelemmel kíséri az eseményeket, azt tapasztalja, az Alföldön azért versengenek, felhasználva a tüntetés eszközét is, hogy legyen repülőtér, autópálya, amelyet még a zöldek is sa-játos módon támogatnak, mondván, az élővilág már aklimati-zálódott, és így többek között Szentes városa fel is avathatta repülőterét.
Kanizsa a századforduló óta vajúdik e kérdéssel. Repterét az 1950-es években meg is valósította, ám 1968 és 1990 között még gombát sem volt szabad ott szedni.
1990-től a repülést szerető helyi fiatalok ismét megalakították a repülő klubot, s azóta is amit tudtak, önerőből megvalósí-tottak. Miként 1968-ban az egyik legdicsérendöbb és eredmé-nyesebb klub volt a kanizsai, ma a legszorgalmasabb. Ami óriási különbség, hiszen az akkor hivatalosan kifosztott klub egy fillér segítség nélkül a legtöbbre jutottak között van ma.
Ha azt vizsgáljuk, hogy ilyen szituációban miként lehet a klub, illetve az önkormányzat érdekeit összehangolni, akkor tud-ni kell, a klub elképzelése még nem ismert. Fél mindentől, hiszen egyszer már pórul járt. Az önkormányzat gondja pedig más jellegű: számára egy ismeretlen dolog a repülés, így nem is viseli szívügyének azt. A „Repülő Alap" kezelője és segítője ezért már el is küldte szolid javaslatát, ami alapja lehet egy működő, nyugati mintájú, családias hangulatot árasztó, nem költséges repülőtérnek. Igaz, ez is milliókat jelent.
A megvalósíthatóság miatt az alap javaslata szerint több ütemben kell az önkormányzatnak az egyesülettel együttműködve elkezdeni a rendbetételt. Ehhez a két fél eszközein túl pályá-zatok révén lehet bővíteni a lehetőségeket.
Legelső teendő a kifutó füves pályájának rendbetétele, ami nagy munka és költség, azonban nem tűr halasztást, mert mos-tani állapotában balesetveszélyes. Ezt követően mindenképp egy emberléptékű szociális épület szükséges, amelyre mintát az Ausztriaszerte üzemelő épületegyüttesek szolgálhatnak. Ezután jöhet a megfelelő műszerezettség.
Mindezekkel párhuzamosan olyan szakemberek is kellenek, akik túl a szakismereten, angol nyelvtudással bírnak és egyúttal menedzser gondolkodásúak, hiszen gazdálkodniuk is kell.
Ebből nyilvánvaló, kellenek olyan gondolatok, melyeket egye-síteni lehet, hogy az újra megnyílt lehetőség ne vesszen el, akkor sem, ha az érdekek különböznek is egymástól. Hogy egy egyesületi klub mire képes, nem nehéz megjósolni a mai viszo-nyok között. Egy repülő ember találóan így fogalmazott: „Egy repülőtér el tud tartani egy repülő klubot, de fordítva nem." Ehhez persze a klasszikus klubdolgokat is át kell értékelni, mert az önmaga fejlődésének is gátja lehet a mentalitása miatt.
Biztosan van, aki megkérdezi, miért kell repülőtér? Jogosan. Egyszerűen amiatt, hogy hazánkban is javában zajlik a kisgépes forgalom. Jelenleg hatvan magánrepülőgép üzemel, s ez most elkerüli Kanizsát. Továbbá a mai közlekedési viszonyok olyanok, amilyenek. Hihetetlen, hogy például Nagykanizsa-Miskolc or-szágúton egy nap, míg légi úton 2 óra!
Gyakran kerül szóba a Nyugat, a világkiállítás. Mindkettő nagyon fontos. A Nyugat amiatt, hogy Kanizsa mint jelentős határközeli kereskedelmi-ipari város a délnyugat kapuja lehetne ilyen szempontból is, míg a világkiállítás önmagáért beszél. Hogy a leendő városrendezési terv milyen formában és szerep-ben kívánja beépíteni magába a repteret, nem tudni, de két-ségkívül ez egy olyan lehetőség, amit ha kihagynának, még a nehézségek ellenére is, biztosan nagy veszteség érné a várost, a repülő embereket. Az mindenképpen biztató, hogy az egye-sület, a „Repülő Alap" kezelője szolid javaslatát elküldte a város főépítészének. Vannak tehát remények.
Varga József
RÖVIKÓT Raktáráruház
Elsősorban vállalkozók, magánkereskedők, vásározók 4s vi-szonteladók r&ssére »yftrtt árvhfost az „Kgry X út 5tá* sjsáiB alatt a Myugat-Magyarpmágl ROVflSOT Kereskedelmi Rt. Képünkön az „Indulé árukészlet" és az első „mustrálok".
lErM Avfoú* f«lvítele)
B\'iatal, ambiciózus jogászt munkajogi érdeklődéssel keresünk
másodállásos foglalkoztatásra. Cím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 208
SZENTMISE KANIZSÁRÓL
A vallásos rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy a va-sárnap délelőttönként a Kossuth adón 10 órától jelentke-ző\' istentiszteleteket minden alkalommal az ország más és más városából közvetítik. A műsor ezúttal Nagykanizsá-ról, a Jézus Szíve Plébánia templomából jelentkezik. A 2*). évközi rendes vasárnapi szentmisét Koroncz László, Ü I clsOUniplorn plébánosa celebrálja, a prédikáció témá-\'".: Van-e sátán.
KANIZSA ] f
HIDROFILT KFT.
8801 Nagykanizsa, Magyar u. 168. Pf.: 139. Tel./fax: (93)314-049, (93)310-221
Vízkezelési feladatokra ajánljuk
berendezéseinket és
szolgáltatásainkat
az alábbi területeken:
4 Kazántelepek póttápvíz-ellátása J» Ivóvíztisztítás
* Fürdővízkezelés
* Kórházak - laboratóriumok szupertiszta
vízigényének biztosítása
$ Háztartási célú vizek szürése-lágyítása
* Ipari szennyvizek ártalmatlanítása

ÉPÍTKEZŐK,
ÉPÍTŐIPARI CÉGEK,
FIGYELEM!
A KANIZSA-TÉGLA (Nagykanizsa, Honvéd u. 44.)
az alábbi áron kínál téglatermékeket azonnali kiszolgálással:
KISMKRKTLI TOMOR TKGLA 250-t\'s rakaíban, taruoncávsil felrakható

I. oszt. 9.000,- Ft/1000 db,
II. oszt. 8.000,- Ft/1000 db,
III. oszt. 7.000,- Ft/1000 db.
KLÖ.1KÍÍYZIÍST FKLVKSZÜNK
B-30-as TÉÍJLÁRA 3-4 hetes s/állítási határidővel.


HIDROFILT KFT

I. oszt. 22.000,- Ft/1000 db,
II. oszt. 21.500,- Ft/1000 db.
AZ ÁRAK AZ ÁFÁ-t TARTALMAZZÁK.
VÁRJUK MEGRENDELÉS ÜKÉT.
Telefon/fax: 93/312-085
WODLINGE\'R INTERNATIONAL INCORPORATED
KÁBELTEL KANIZSA KFT.
Nagykanizsa, Hevesi u. 6.
Tel.: 93/311-415
Tisztelt Ügyfelünk!
Értesítjük, hogy a városi antennarendszer képújság programját július 5-től a KABELTEL KFT. üzemelteti.
Hlrdetésfelvevő helyeink: ■ ♦ KÁBELTEL KFT. Nagykanizsa, Hevesi u. 6. Szolgáltatóház
♦ FOTOLUX Vastagh, Dél-Zala Áruház
♦ KANIZSA EXTRA Szerkesztősége,
Nk., Ady út 7.
♦ Városi Televízió Nagykanizsa, Sugár út 8.
,Dreher" Kőbányai Sört Értékesítő KFT.
Széles áruválasztékával várja tisztelt kereskedelmi partnereit

Nagykanizsa, Magyar u. 189. alatt található raktárában.
Nyitva: 06-21 óra Tel.: 93/314-590, 60/399-369
6 [ KANIZSA

ZACSKÓ HELYETT NYUGTA VAGY SZÁMLA
A piacon is kötelező
- Könyörgöm, uraim, szíveskedjetek egyszerre leérni tizenöt-
húsz fröccsöt, mert akkor nem firkálnom kell a nyugtákat, ha-
nem kimérhetem a fröccsöt - rimánkodott törzsvendégeinek a
kocsmáros.
- Nekünk meg fröccs kell és nem papír. A papír az államnak
kell, hadd éljenek a papírgyárak, pusztuljanak az erdők. De mi
öntözünk - röhögött az egyik törzsvendég, és máris hozzálátott
a szervezéshez. így jött össze egyetlen nyugtára huszonöt fröccs
kicsiben és nagyban. Merthogy a nép mindig túljár a hivatal-
nokok eszén.
Orvosi rendelőből MTNÍ ABC
Az APEH Zala Megyei Igazgatósága sajtótájékoztatóra hívta az újságírókat, köztük a Kanizsa munkatársait is.
Mindenek eló"tt elismeréssel kell megemlíteni a megyei igazgatóság törekvéseit a nyil-vánosságra. Május 16-án és most, június végén is beszél-getésre hívta az igazgatóság az újságírókat, hogy elmond-hassa: a zalai adófizetési kész-ség az év első öt hónapjában se nem rosszabb, se nem jobb az országos átlagnál. Május végéig a megyénkben társasá-gi, személyi, általános forgal-mi és fogyasztási címén közel 3 milliárd forint jött össze a szerintem feneketlen zsákként működő" állami háztartásba. Tömegében ez viszont 17,2 százalékkal múlta alul a tava-lyi első 150 napot, s elmaradt az időarányosan tervezett be-vételtől is. Ezen belül a tár-sasági és a személyi jövede-lemadó 32,6 és 3,2 százalék-kal többre alakult. A másik két adónemben 48 és 62 szá-zalékkal múlta alul a tervezet-tet a befizetési készség. Kész-pénzben számolva 230 millió forintra rúgó társasági adó, 22 millióval több a tavalyi hason-ló időszakban a társaságoktól származóhoz képest. Egy érde-kes megállapítás a sajtótájé-koztatón: „a február 28-áig benyújtott társasági adóbeval-lások adatainak földolgozása során kapott eredmény szerint az adóalanyok 383 millió fo-rint túlfizetést és 144 millió forint - még hátralékban lévő - befizetési kötelezettséget vallottak be, tehát a kettő kü-lönbsége 239 millió forint tár-sasági adóvisszafizetést mutat. A visszaigénylők körében 1993. május végéig 238 millió forint visszaigényelt társasági adókiutalását rögzítette az APEH, s ez azt jelenti, hogy
a következő hónapokban to-vábbi 145 millió forint kiuta-lását vagy átvezetését, illetve ez évi adófizetésként történő elismerését kérhetik az adó-alanyok." Vagyis az adófize-tők.
A befolyt összes pénz na-gyobb hányada (59,6%-a) a személyi jövedelemadóból származik. Az ÁFA-különbö-zet összege 521 milliót tett ki - a tavalyinál kevesebbet. (Zá-rójelben: adóból leírt, villám-gyorsan gyarapodó számú, vá-di új BMW-k, Audik, Toyoták és egyebek nem épp csökkenő forgalomra engednek követ-keztetni...)
A többlet és az elmaradás egyenlege az országos átlagot jelzi, de az APEH megyei igazgatósága nem mulasztotta el annak hangsúlyozását, hogy „a késedelmes, elmaradt adó-fizetés és hátralékok csökken-tése, vagyis a tervezett bevétel elérése céljából alkalmazni fog minden törvényes lehető-séget és eszközt. Mint eddig is tették. Például a jogosulat-lan ÁFA-visszaigénylést meg-előzendő, a földerítésére 636 pénzforgalmi ellenőrzést vé-geztek a fölkészült APEH-munkatársak. A hagyományos adóvizsgálatból 537-et fejez-tek be; 260 millió forintra rú-gó, befizetendő adóhiányt tár-tak föl - többnyire ÁFA adó-nemben. S az ellenőrzéseknek nincs vége. Minthogy július 1-jétől merőben új helyzet állt elő.
A játékoztatást követően megkerestem az APEH megyei igazgatóságán Csutora Erzsé-bet igazgatóhelyettest, aki részletes tájékoztatást adott.
- Mi a nyugta, mi a számla, ki, mikor, melyiket köteles át-adni a vevőnek és mely ren-delet értelmében? - hangzott első kérdésünk.
- Az országgyűlés még a
múlt év végén fogadta el a
rendeletet, amely megjelent a
Magyar Közlönyben, tehát
mindenki fölkészülhetett a
most, július elsejétől bekövet-
kezett változásokra - kezdte a
válaszadást Csutora Erzsébet,
majd kérésünkre részletezte,
mi a különbség a nyugta és a
számla között.
- A kék színű nyugtákat tar-
talmazó és ÁFÁ-val együtt 50
forintba kerülő tömb lapjain a
kiállító neve, címe és adószá-
ma, a kiállítás napja szerepel,
valamint a vásárolt - elfogyasz-
tott - áru, szolgáltatás vég-
összege. A számla részletezi
ezen felül a vevő nevét is, és
kívánságára az árukat vagy/és
szolgáltatásokat tételesen. Erre
ma még nem kell gondolniok a
kedves „sáska kofáknak" nagy
tömegben, bár ha a vevő úgy
kívánja, nem térhetnek ki előle.
Fölmentést az kérhet, aki - pél-
dául látási gyöngesége miatt -
most a nyugta, január l-jétől a
gépi számla kiállítására képte-
len. A rendelet szerint az áru-
val egyidöben kell átnyújtani a
kért bizonylatot még két tojás
és öt paprika, meg egy szál pet-
rezselyem esetében is.
Még az idén tavasszal üre-sedett meg a Rózsa utca 22. szám alatti rendelő, amikoris az ott praktizáló körzeti orvo-sok átköltöztek a Zemplén Győző utcai új épületbe házi orvosnak. Városunk Polgár-mesteri Hivatala ezek után pá-lyázatot írt ki az így megüre-sedett helyiség hasznosítására. Az elmúlt hét csütörtökén megtartott versenytárgyalást gyér érdeklődés - három pá-lyázó - jellemezte. Közülük végül a tízéves bérleti jogot Olasz Lajosné vállalkozó nyer-te el, aki tervei szerint szep-tembertől, a környék jobb el-látása érdekében mini ABC-t nyit majd.
-ta
Olcsó élelmiszerek
Szép számmal és szívesen térnek be a város „laposabb" pénztárcája polgárai közül a Vöröskereszt által két hete megnyitott, Kanizsa-udvari új üzletébe. A legkeresettebb ter-mékeknek eddig a savanyúsá-
Csutora Erzsébet válaszából kiderül, hogy bizony a sáska nénik jól teszik, ha gyorsan megkeresik - például egymás között - azt, aki ki tudja ál-lítani a nyugtát, illetve a számlát. Ráadásul a mentesí-tést csak az adóhivataltól kér-hetik, amelynek eléggé szűkek a lehetőségei.
Mert különbség van paprika és paprika, virágpalánta és vi-rágpalánta között. Más ugyanis az őstermelőtől a háznál vásá-rolt és más nagypiacról beszer-zett és továbbárusított zöldség, gyümölcs, meg egyéb. A rend-szeresség egyébként vállalkozás-szerűséget jelez, s az adóható-ság ekként is értékeli a tevé-kenységet. Jól teszi tehát min-den kedves érintett Olvasónk, ha magyarul is tudó jogásszal tételesen elmagyaráztatja, értel-mezted az egyre jobban ránkne-hezedő adóprés vadonatúj hajtá-saiként megjelent és az általunk megválasztott képviselők által is elfogadott jogszabályokat. En-nek indokáról Tarnóczky Attila és Rudics Róbert képviselő urak bizonyára részletes fölvilágosí-tást tudnak adni.
Ami a piaci nyugtakitöltést illeti: a zacskókon eddig is el-végezték a számítást az el-adók; ezek helyett most a nyugtára kell írni ugyanazt. Mert: kell, most kézzel, 1994. január l-jétől pedig géppel. Ferencz Győző
gok, kompótok, üdítők, konzer-vek, habfürdők és a lisztek bi-zonyultak, mivel ezeket jelen-leg a diszkont ár negyedéért(l) forgalmazzák.
Kevesebben fedezték még fel, hogy a kelendő élelmi-szerek eladása mellett az üzlet-ben gyógyászati segédeszközök kölcsönzésével is foglalkoznak. Mint megtudtuk, ennek ellené-re már az első napokban ide-iglenes gazdára lelt a gyógyító mágneskarikájuk, de ezen kívül rendelkeznek még a rászoru-lóknak minimális bérleti díj el-lenében babakocsival, gyer-mek- és felnőttjárókával és to-lókocsival is.
- k. r. -
15I:LVAKOSI
IRODAHKLYISKd KIADÓ
I illek löd ni munka idillin
a 93/312-305-ós.tvlvfonon,
vagy u Király utca 47.
szám alatti Kanizsa hetilap s/.erkts/.UÍséjélen.
[ KANIZSA ] •■■■ 7


Fordított ozmózisos söíalanftö berendezések
- Ennek a vegyes vállalat-
nak is ugyanaz a tevékenysé-
ge, mint az eredeti kft.-nek?
- Nem. Ez a vegyes vállalat
kizárólag fordított ozmózisos
szűrőberendezések előállításá-
val, beszerelésével foglalkozik.
Ez a berendezés alkalmas a
víz környezetkímélő és gazda-
ságos sótalanítására. Ez azt
jelenti, hogy az ipari berende-
zésekben és a gyógyászatban
alkalmazható desztillált minő-
ségű vizet állít elő.
- Mi a szerepe ebben a te-
vékenységben a francia fél-
nek?
- Az elmúlt három eszten-
dőben, mióta a HIDROFILT
KFT. megalakult, egyik leg-
főbb feladatunknak tekintettük
a legfejlettebb technológiák
Kettévált a TB-kirendeltség
A június 12-én hatályba lépett kormányrendelet megszüntette az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóságot, s helyette szakágankénti utódszervezeteket hozott létre, mégpedig az Or-szágos Egészségbiztosítási Pénztárat és az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóságot.
Az országos szétválást természetesen a megyei átrendeződés követte, benne a kirendeltségi átalakulás is.
- A Zala Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság Nagyka-nizsai Kirendeltségének kél utódszervezete a Zala Megyei Egész-ségbiztosítási Pénztár Nagykanizsai Kirendeltsége és a Zala Me-gyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nagykanizsai Kirendeltsége lett, július 1-i hatállyal. A megyei igazgatók dr. Fenyves Já-nosnét, illetve Gyöngy Sándort nevezték ki a két kanizsai kiren-deltség vezetőjének. Az új szervezetek végleges kialakításának határideje 1993. december 31. Az átszervezés koordinálására dr. Fenyves Jánosné, a TB-kirendeltség korábbi vezetője kapott megbízást - tájékoztatott a fizetett szabadságon lévő két kiren-deltségvezetőt helyettesítő Gunyhó József általános osztályveze-tő.
A két kanizsai kirendeltség egyelőre változatlan létszámmal tevékenykedik tovább. Címük továbbra is: Nagykanizsa, Ady Endre út 31. Pf.: 199.
(tihanyi)
Az egészséges ivóvíz előte-remtése sarkalatos kérdés ha-zánknak nem kevés régiójá-ban. Ma már ez nemcsak szán-dék kérése, hanem komoly technológiát, felkészült szak-embereket igényel. Az egész országban Nagykanizsa és a HIDROFILT jut eszébe annak, aki víztisztító berendezések beszerzéséről, fenntartásáról gondoskodik. Borsos Ferenc, a nagykanizsai HIDROFILT KFT. ügyvezetője meg is erő-síti ezt az állítást:
- Valójában ezt\'\'a szakte-
rületet csak kevesen müvelik.
Tény, hogy kifejezetten ilyen
szakterületen a gyakorlatban
is járatos szakemberek keve-
sen vannak, hiszen ilyen jel-
legű szakképzés nincs. A mi
szakembergárdánk, amely ma
már profinak mondható a te-
vékenység során, gyakorlat
közben sajátította el mindazt,
mely elengedhetetlenül szük-
séges, hogy valaki a vízkeze-
lés területén szakemberré
váljon.
- Fogalmazzuk meg, hogy
milyen tevékenység az, amely-
re eddig utaltunk!
- Kft.-nk teljes neve máris
pontosítást jelent: HIDRO-
FILT Vízkezelést Tervező és
Kivitelező KFT. Ebbe beleért-
hető víz- és szennyvíztisztítás
egyaránt, és az ehhez szüksé-
ges szerelvények értékesítését
is végezzük. Hogy ez utóbbi
mi mindent jelent, azt felso-
rolni is sok lenne: az egyszerű
golyóscsapoktól az ioncserés
vízkezelő berendezések alkat-
részein át a fürdő- és uszoda-
rendszerekig. De ebből a kft.-
ből már kifejlődött egy ma-
gyar-francia vegyes vállalat
is, a HIDROFILT-SAGEI.
A vízkezelést az országban Nagykanizsa neve fémjelzi
Nyugatról történő gyors beho-zatalát. Ez természetesen be-folyásolta a gyártmánystruktú-rákat, és a rangos európai szakvásárokon rendszeresen figyelemmel kísértük a techni-ka fejlődését. Az elmúlt három év számunkra gyorsított menet

Ledobtuk a kamatot!
Teljesen. Nulla százalékra. Ezzel szeretnénk hozzájárulni az Ön gondtalan, vidám, jjnfeledt kikapcsolódásához, vagy éppen munkájához. Július 1 - augusztus 31. között 40% előleg befizetése esetén 12 havi, 60% előleg befizetése esetén 18 havi kamatmentes hitelre
kínáljuk következő típusainkat:
Skoda Favorit LX Skoda Formán LX Skoda Pick-up (dobozos)

volt, de összességében sikeres. Ma eljutottunk oda, hogy amit nyugat-európai konkurrense-ink eladásra kínálnak, azt mi is képesek vagyunk megcsinálni. Az alkatrészeket általában külföldön szerezzük be, a mi feladatunk a nálunk összeszerelt késztermékek forgalmazása és beszerelése. És itt válaszolhatok a tulajdonképpeni kérdésre. A francia fél révén új piachoz is jutottunk. A mi készülékeink a klimatikus viszonyok igényelte módosításokkal alkalmasak például tengervíz sótalanítására. Mivel francia partnerünk rendelkezik afrikai üzleti kapcsolatokkal, ezen termékeink ott is piacra találnak. A berendezéseinket hazai szakembereink helyezik üzembe, így Nagykanizsa vízkezelős hírneve a kontinensen is túljuthat. Huszonkét munkatársunk közül 10-15 szinte állandóan úton van itthon, illetve külföldön. Gombás Imre
JÚLIUSI -AUGUSZTUS 31.
A vásárláshoz mindössze egy adatlap kitöltésére van szükség, sem kezeseket, sem jőve-
delemigazolást nem kérünk Öntől.* Valamennyi felsorolt típusnál mód van tetszőleges extrafelszerelések megrendelésére is.
Ledobtuk a kamatot, a lehetőség a földön hever. Vegye fel és éljen vele! Hiszen itt a nyár.
•A bank a felvett hitelösszegre egyszeri, 3toos kezelési költséget számit fel.

/a
= SKODA
Volkswagen Csoport
Autó Kárpáti 8800 Nagykanizsa, Ady út 62. Tel/Fax: 93/311-076
KANIZSA

CSAK A BEKÉ PORAIKRA?
Ha valaki virágcsokorral a kezében elsétál szerettei sírjá-hoz a kanizsai köztemetőbe, nemcsak a kegyelet érzése, ami lelkileg megérintheti.
A tulajdonátcsoportosítás e területen is virágzik, az önkor-mányzat testületi ülésén el-hangzott interpelláció ellenére vállalkozók és magánszemé-lyek gépjárművei parkíroznak, hajtanak keresztül-kasul a te-metőkert útjain.
A temetkezési szokások to-vábbra is a síremlékek állítá-
sát favorizálják, kezdve a car-rarai márvány sírszobortól, a műmárvány névtáblán át a tes-sék-lássék felújított, egyenetle-nül lesikált, utánaranyozott, má-sodkézből vett síremlékekig.
A régi száz-százhúsz éves kripták állaga már évtizedek-kel ezelőtt is hagyott némi kí-vánnivalót maga után, mára pedig az enyészet itt-ott ro-mossá tett nem egyet közülük. A düledező, beszakadt sírkö-veket belepte a gyom, néhol a mélybe tekintő emberi ma-


t.. «;„ 1
- A.
" t
*
radványokkal találja magát szembe. Mint a temetőben fel-világosítottak, a kripták eseté-ben száz évig a hozzátartozók dolga a karbantartás, de a vál-lalat nincs olyan információk birtokában, hogy a rokonok hiánya vagy a nemtörődömség okozza-e a mai állapotokat. És
amíg az ember gyenge, esen-dő, sokszor tehetetlen - addig az enyészet az úr.
„A munkavégző, gondolko-dó ember legyőzte a természet erőit és azokat a maga szol-gálatába állította." Anno. És ma? Lukács Ibolya-Tóth Ferenc


SZOLIVA JÁNOS:
NYOMOLV
z sin
ké|zü zokni készaNa nyár...
Farkas Zsuzsa rajzaZENEILEG JÓ SORSOM VOLT
hangszínem. Ezért például, ha az utcán azt mondom „bocsánat", már megismernek. Másrészt az énekes mindig a saját arcára formálja a dalt, mert képtelen az egyéniségét kinn hagyni az öltö-zőben. Hálaisten sok emberrel dolgozom és szeretek mindenkit. Zeneileg jó sorsom volt.
- Ennek ellenére az új albu-
mod szomorúságot, elhagyatott-
ságot sugall.
- Na, ez Vilmányi Gábor — ő
a legtöbb dal szövegírója a For-
gószél című lemezen - világa,
nem az enyém. Gabi tőlem füg-
getlenül írta a dalokat. Úgy lá-
tom, ö ilyen mélyérzésü ember
lehet. Bár igazán nem ismerem.
- Nem?
- A munka kapcsán találkoz-
tunk csak, akkor is nagyon rövid
ideig. Mindig nagyon kedves, ki-
egyensúlyozottan viselkedik, s ez
nekem tetszik. Tudod, az nagy
szó, hogy mikor a Manhattan
együttes két éve a csúcson volt,
a srácok ugyanolyan kedvesek
voltak, mint tavaly vagy az idén.
Ezt nagyon az emberi javukra
írom.
- Az István a király tavalyi
sevillai bemutatója után most
újabb, nagyobb szabású feladatra
késztilsz, Szörényi Levente Atti-
lájának augusztusi bemutatójára.
- Nagyon szeretem Levente
zenéjét és kíváncsian várom az
Alig múlt fél kilenc, mikor a legnagyobb sürgés-forgás köze-pébe csöppentem a Bazárudvar-ban. Az apró színpad előtti két-százhatvan széknek hamar gaz-dája akadt, s az udvarra nyíló ablakokban, erkélyeken is egyre többen jelentek meg, amint át-adta helyét a Nap az esőfelhők-kel fenyegető estének. Az égi ál-dás ezúttal elmaradt. Kigyullad-tak a lámpák és Kovács Kati penderlllt a libegő deszkákra. Kezdetét vette a Bazár Udvari Zenei Estek rendezvénysorozat idei első koncertje. Könnyed, nosztalgikus elandalodást jelen-tett a műsor, melyet kellemesen fűszereztek az énekesnő legutób-bi lemezén megjelent új dalok. Míg vendége - Aradszky László - szórakoztatta a közönséget, Kovács Kati villáminterjúra vál-lalkozott. Beszélgetés közben egyfolytában öltözött. Gondola-tai még a színpadon időztek, ahol néhány perccel korábban a Csárdáskirálynő két dalát idézte fel a publikum zajos tetszésnyil-vánítása közepette.
A melléklet tartalmából:
* Leveled
a szerkesztőhöz
10*11. oUat
* Kanizsai Krónika
12, oldal
♦ Megrendelés,
de kitfil
13. oldal
♦ Délután
a Gyékényesi tónál
- Úgy megijedtem Szilvia be-
lépőjének magasságától, hogy
még a dallamot is elfelejtettem
rémülelemben - hadarja egy-
szuszra. - A Danubius gálán kí-
vül még nem énekeltem ebből az
operettből semmit sem közönség
előtt. Kijöttek ugyan a hangok,
de lámpalázam volt, mint egy
kezdőnek.
- Máskor is lámpalázas vagy?
- Egy kicsit, mert a felelősség
nyomaszt. Ha először énekelek
valamit a közönségnek, az egy
másfajta megmérettetés, mint a
többi. De itt és most kifejezetten
nagyon izgultam.
- Milyen sűrűn teszel ehhez
hasonló műfaji kirándulásokat?
- Szeretek ilyesmit csinálni,
mert szerintem egy énekesnőtől
nem állhat messze egyetlen dal
sem. Az teljesen mindegy, hogy
rock \'n\' roll, Vivaldi, jazz, az
Ave Mária, a Csárdáskirálynő
vagy egy olasz sláger. Azt hi-
szem, én vagyok az egyetlen ma-
gyar énekesnő, aki Carment is
elénekelte.
Árion
ólául
Rudotel
IS. oldal Programajánlat
19. oldat
Címer a városházán ZQ~22, oldal
Kamarai keres-kínál 23. oldal
- Melyik stílusirányzat a ked-
venced?
- Mind. Egyébként a rockot
és a heavy metalt szeretem iga-
zán. Ez utóbbit - bár sokan nem
tudják - is műveltem. Az Intar-
zia című lemezemen a Fémzene
volt az első, magyar heavy metál
dal. Igazán vad zenével és na-
gyon kemény szöveggel. Melles-
leg magát a szót, hogy fémzene,
én találtam ki a fémhúrá gitár
hangja után.

- Változnak az idők, változ-
nak a szerzők, de minden dalod
valahol mégis „kovácskatis" ma-
radt.
- Ez egyrészt köszönhető an-
nak, hogy van egy jellegzetes
Attilát, mert azért ez a bemutató mindannyiunknak nagy dolog. .Egyelőre imádkozom, hogy jól sikerüljön, érzelmi pluszt adjon az embereknek és ne vigyenek bele túl sok politikát.
- Félsz ettől?
- Igen. Olyan időket élünk,
amikor az emberek egyre türel-
metlenebbek és ebből kifolyólag belemagyarázhatnak a darabba olyan politikát - mert mindenbe bele lehet -, aminek nyoma sincs. Ne vigyék be a zenébe, mert a zenének pontosan az a feladata, hogy elsimítsa az em-berek közti ellentéteket.
Kovács Rita
H
ETFO
21 ura- A szerelem útjain - Soltés-/. KestsA M«/i: 16, 18. 20 óra: Cliff iianper
* JtafÁf Udvarban

KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
11.05 Szonda (ism.)
11.35 Magyarországi küldetés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei -VIII/7.
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (Ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Nemzetközi vallási hír-adó
13.30 A görög katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek - Hara László fa-gottozik
14.55 Első közlés
15.05 Nyitnikék
15.35 Üzenő - a vakációról
15.45 Beszélni nehéz (ism.)
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
17.05 Eco-mix
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek I
19.40 Összeállította: Tóth Bálint
20.05 A népzene hagyomány-őrzői
20.30 Határok nélkül
21.09 J. Jevtusenko: Arda-biola, a csodanövény
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Állampolgári bejelen-tés
23.05 Lemezmúzeum
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs magazinok
16.00-
17.00 Az Amerika Hangja ma-gyar műsora
18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok
23.00 A BBC magyar műsora
23.45 Down to Earth (ism.)
PETŐFI
4.30 Hajnali kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Rock and rollra hívlak! 8.50 Apró-cseprő gyere-kekről
9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó - Lukácsi
Bélával
10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz is boldogít 11.15 Sárga tengeralattjáró 12.00 Nótakalendárium 13.00 Hírpercek 13.10 Hogy tetszik lenni? 13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés 14.00 Kettőtől ötig
A Rádió kívánságműsora Benne:
15.00 Hírek. Időjárás 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 Kölyökrádió 17.32 Ziccer 18.30 Látatlanul 19.00 Hírek. Időjárás 19.05 Garázs 19.30 Éteri múzeum 21.00 Hirpercek 21.10 Zeneközeiben 23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt - Hangfalfestö 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne: 4.03-4.20 Csárdások
A Magyar Rádió telefon-száma: 138-8388 A Danubius Rádió tele-fonszáma: 138-7678 A Radio Bridge telefon-száma: 2O1-O21O A Calypso Rádió telefon-száma: 138-7873
3 SAT
13.45 Európa-magazin
14.15 Koncert
16.15 Idősek klubja
17.00 Minihírek
17.10 Alfréd J. Kwak (sor.)
A fúrótorony
17.35 Fiatalúr (sor.)
A döntés
18.00 Képek Ausztriából
19.00 Hírek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Környezetvédelem
ETiTTi] Fehér bálnák (film)
21.10 Moszkva-Peking
21.51 Sport
22.00 Híradó
SZLOVÁK
SZTV-1
16.40 Hírek
16.45 Fany - Gyermekek ve-télkedője
17.25 A művészetek útjai Kína
18.15 Marco Polo (olasz sor.)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Számitógépes játék
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Puskin: Pikk Dáma (a novella tévéváltozata)
21.25 Trezor - A Matica slo-venská arch.
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 A bösivizierömű építé-séről
SZTV-2
18.00 Külföldi tudósítások 18.35 Misszió (zenés műsor) 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sport
20.05 AWorldnetbemutatja... 20.35 Lalinea 20.45 Extra sportmagazin 21.45 Film és videó 22.10 Én, a szomorú isten
(cseh film) 23.35 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa - jó reg-gelt, Németország I 9.00 A Főnök (sorozat) Város sötétben San Franciscóban áram-szünet van. A bűnözők kihasználják a sötétsé-get. Lopnak, fosztogat-nak, ahol csak lehet. Be-törnek a kapitányságra is, ahonnan néhány mik-rofilmet - a nyilvántartás nagy részével együtt -visznek el. A nyomozás-sal megbízott Ironside ta-nácstalan.
10.00 Gazdag és szép (sor.) 10.30 Forró nyeremény 11.00 Rizikó-játék 11.30 Családi párbaj - játék 12.00 Magazin 12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
nflHil Kalifornia klán (sor.) 14.10 Baleseti osztály (sor.)
Robbanékony
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Egymillió dollár 16.00 Beszélgetés ífliTii Ki itt a főnök? (sor.)
Nem kívánt felügyelet
íHKTil Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) Asszonyok
18.00 Fiatalok magazinja 18.45 Híradó
19.10 Robbanékony-magazin 19.40 Jó idők, rossz idők (sor.) 20.15 Labdarúgás
Borussia Dortmund-
Eintracht Frankfurt
mnü Quincy (am. sorozat) Gyilkosság a múzeum-ban
23.05 Kulturális magazin 23.30 Gongshow 0.05 Tequila és Bonetti (ism.) 1.00 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.35 Ki Itt a főnök? (ism.) 2.05 A Főnök (ism.) 3.00 Beszélgetés (ism.) 3.55 Robbanékony (ism.) 4.15 Gyilkosság a hobbija 5.05 Jó idők, rossz idők (ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
5.10 Mesefilmek 9.55 Ruk-cuk - játék 10.25 Móka, kacagás (sor.) 10.55 Dr. Westphall főorvos 11.55 Wells Fargo (sorozat) 12.55 UHIeWlzzards (sorozat) 13.25 Grump vadászata (sor.) 13.40 Cupldospace (sorozat) 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil (sor.) 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards 17.30 Lassie (sorozat)
Lassie és a bomba 18.00 Hirek 18.05 Ruk-cuk-játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
Ki versenyez? 1. 19.00 Hirek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Ki versenyez? 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Híradó
20.15 Modellvadászok (sor.) 21.15 Pankráció 22.20 Fuss az életedérti
(amerikai film) 24.00 A kívülálló (sorozat)
Szerelem
0.55 Modellvadászok (ism.) 1.45 Pankráció (ism.) 2.45 Fuss az életedérti (ism.)
vox
14.15 A második utca foglya
16.15 Szülök magazinja
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hirek
18.20 Sport
18.30 Nők magazinja
19.00 Hirek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Rosie 0\'Neil esetei
21.00 Hirek
21.20 Provokáció
22.00 Hirek
22.15 Hölgyem, Isten áldjál
24.00 Hirek
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje 11.30 Kvizmüsor 12.00 Varietémüsor 13.15 Banánhéj (sorozat) 13.40 Tudjunk többetl (ism.) 15.30 Állatbarátok műsora 16.30 Negyven fok árnyékban 19.00 Vidám nyelvi játék 19.30 Belga hiradó 20.00 Az élet mérkőzése 20.45 Keleti sajtókörkép 21.00 Hiradó
21.30 Rendkívüli kvizmüsor 23.00 Dokumentumfilm
0.20 A Tour de France-ról
0.50 Éjféli társaság
2.10 Vegyes műsor hajnalig
17.45 Háromtól egy
18.00 Slágerlista
20.00 Paul McCartney
21.00 Pip Dann
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Rockblokk
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
13.00 Napirend
13.30 Sport
14.00 Európa-film
14.30 Videogenerátor
16.30 Élővideoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Detektívek (sorozat)
20.00 Sport
20.30 Média televízió
21.00 Napirend
21.30 Eco-record
22.00 Hirek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 Ismeretlen világ
BARTÓK

NAGYAPA ES UNOKÁJA
6.00 Muzsikáló reggel
9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Jákob lajtorjája-111/1. Jókai Anna regénye
11.04 Szerelmi kettősök ope-
rákból
11.40 Szönyi Erzsébet nép-zenei feldolgozásaiból 12.00 Hírek. Időjárás
12.05 IV. Budapesti Nemzet-
közi Kórusverseny, 1993
12.51 Soproni Régi Zenei
Napok, 1992
13.38 Sztravinszkij-müvek 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Down to Earth - 30/8. 14.20 Toldi-11/1. 15.11 Olasz nö Algírban
Részletek az operából 16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Kóruspódium 16.30 Eszperantó híradó 17.00 Új hangoló 17.30 Bach: D-dúr szvit 17.50 A hét költője: Tóth Árpád 18.05 Az Emerson vonósné-gyes hangversenye 19.05 Hunor és Magyar nyo-mában 19.35 Gershwin: Porgy és
Bess - Részletek 20.25 Hírek. Időjárás 20.30 A BBC Szimfonikus Ze-nekarának hangverse-nye-Közben: 21.40 Búvárharang 21.55 Hírek. Időjárás 22.40 Scarlatti-szonáták 23.04 Dave Sheasby: Barack-nyílás délután 0.05 Évszázadok muzsikája
Lukáts Antal:
Elköszönés
Fészket rak a madár s azt addig híven őrzi, amíg fiókáit mind föl nem neveli, majd mikor mindegyik megtanult repülni, a fészke szélére ül, tőlük búcsút venni.
Akkor a volt fészeklakók elreppennek tova s az anyai fészekhez nem tér egy-sem vissza!
Hát szárnyat bontasz Te is,
s elhagyod a fészket,
hol az anyai szeretet
mint puha tollpihe,
vett körül Tégedet!
Hol mosolyod napfény volt,
a hangod, madárdal.


A FOGYASZTOK SZOLGALATÁBAN
Slúdió Mozi: 16.30, 18.15 5ra: Férfias játékok
20.15 óra: "«upasz nyuszi 2 i \'2
Július 19
H

DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
DUNA TV
MTV 1
MTV 2


mint a hulló falevelek,
némán - csendben, elköszönnek..
Balatonyi Judit:
A másik világ
A fákra ontják fényüket
az égi csillagok,
s esti imájukat mondják.
Míg felettük a Hold
ragyog
s a Hold háta mögött
a Nap tündököl,
a másik világban pedig
a gyermekhad örül.
lehetett bár zord Tél, Tavaszt varázsoltál, szerető" szüleid, legszebb reménysége voltál!
Elreppensz, hív párod,
új fészek rakásra,
gond - küzdelem - bánat
s öröm osztozásra;
a békés családi ház is
lassan a ködbe vész,
hisz\' a volt pihés fióka
már gondozza gyermekét!
Lám, csak az emberi szeretet vak
s illúziót kerget,
míg a reszkető" szülő kezek,
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 A labdarúgás története
15.00 Sport a nagyvilágból
16.00 Apának sikerül (sorozat)
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hírek
18.00 Különleges sportok
18.30 Sport-show
19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Küzdősportok maga-zinja
24.00 DSF-stúdió
10.00 Kerékpársport 11.00 Tenisz 14.00 Motormagazin 15.00 Tour de Francé 17.00 Motorkerékpár sport 18.00 Autó-motor sport 19.00 Szörfösök magazinja 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Tenisz 22.00 Tour de Francé 23.00 Ökölvívás 24.00 Golfmagazin
1PLUS
15.00 Hírek 15.03 Fogadóóra 15.45 Törökország 16.00 Modern művészet 16.30 Husziták földjén 17.00 Tenisz 19.10 Mese 19.15 Tudomány 20.00 Híradó
20.15 Országok és emberek 21.00 Beszélgetés 21.10 Riport 21.40 Talkshow 23.55 Filmekről 0.05 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
Holliver bosszúja 9.30 Éjszakai stúdió (ism.) 10.30 Charley Varrick (ism.) 12.15 Schilling - magazin 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
A csodagyerek 13.35 Waltonék (sorozat)
Az első szerelem 14.20 Estély habfürdővel
(amerikai filmvígjáték) 16.05 Fraggles (sorozat)
A nagy verseny 16.25 Nyáridő 16.35 A hat Barton (sorozat)
Éhségsztrájk 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(sorozat)
Gyilkosság éjfélkor 19.30 Híradó
20.00 Sport - Tour de Francé 21.15 Oldalpillantások 21.25 Az anya bűnei
(amerikai film) 22.55 A gorilla (sorozat)
A berlini kongresszus 0.30 Hírek
0.35 Halálos szafari (ism.) 2.10 Hírek 2.15 1000mestermü
OSZTRÁK 2
15.00 Ausztria
16.45 Tengeralattjárók
17.30 Hársfa utca (sorozat)
18.00 Otthon az erdőben (sor.)
18.30 Játék
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Falkenau (sorozat)
21.00 Újdonságok a moziban
21.15 Teleszkóp
22.00 Híradó
22.30 Monty Python (sor.)
23.00 NoamChomsky-portré
0.25 Téli napfürdő (film)
1.55 Hírek
5.20 Lassie (ism.) 5.45 Flipper (ism.) 6.10 Mr. Belvedere (ism.) 6.35 Rajzfilmek (ism.) Alvin és a mókusok Charlie Brown Flintstone család 8.00 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.25 Hármak társasága (ism.) 8.55 Remington Steele (ism.) 9.50 Fény a világ végén (ism.) 11.40 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.10 Roseanne (ism.) 12.40 Dokumentumfilm 13.00 Air Force (ism.) 13.50 Worth győzelme (ism.) íjjgil Remington Steele (sor.) iiÜjil Mr. Belvedere (sor.) 16.45 Varázslatos Jeannie (sorozat) Gyémántöböl 17.15 Rajzfilmek Widget, a kis ör Charlie Brown
Flintstone család
HaETil Hármak társasága (sor.)
Repülj velem
19.00 Kezdeti nehézségek (sorozat)
Mire jó egy csecsemő? Maggie terhességének híre nyugtalanságot kelt a családban. A gyerek-szobát újra át kell ren-dezni, ami fájdalmasan érinti Mike-ot, Carolt és Bent. Maggie karrierje is veszélybe kerül. A csa-ládi tanácsnak sürgősen össze kell ülnie... 19.25 Roseanne (sorozat)
Nagy zabálás 20.00 Híradó
Párbaj Diablónál
(amerikai western)
fflffl Huszonegy óra Mün-chenben (amerikai thriller) 0.05 Riporterek (ism.) 0.35 Én, a kém (sor.) Mr. Beaujolais 1.25 Hírek
1.35 Vak végzet (ism.) 3.00 Hírek
3.10 Mancuso, FBI (ism.) 4.05 Én, a kém (ism.)
16.05 Évforduló 16.10 80 nap alatt a Föld kö-rűi Willy Foggal (ism.) 16.35 Bodo 93\'
Német ifj. sci-fi (ism.)
18.10 Kőszeg - Útifilm
18.30 Mesesarok
18.45 Hírek
íETiTO Az ígéret földje Lengyel film H/2. rész 58\' Ha itthon maradnál Benn a szobában Szakonyi Károly két egyfelvonásosa Magyar film FF 60\'
21.00 A polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat- VII/1. (ism.)
SAT1
5.30 Pénz, halál, szerelem
(ism.)
6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel! 9.05 Trapper John (ism.) 9.55 Bonanza (ism.) 10.45 5x5 (ism.) 11.15 Szerencsekerék (ism.) 11.55 Sport-tenisz 1645 5x5-játék 17.20 Mindent vagy semmit 18.30 Hírek 18.50 Sport 19.00 Kulcslyuk 19.30 Szerencsekerék FTiTFR Egy bajor Rügen szi-getén (német sorozat) 22.10 Akut
23.00 Újdonságok és törté-netek 23.45 Az új egészségügyi
törvény 0.15 Malibu vízi mentői
(ism.)
1.05 Filmkészítők 1.20 Műsorismertetés
A frankfurti Federation Cup nemzetközi teniszverseny élő közvetítése miatt a ki-adott műsortól eltérés le-hetséges
6.05 Falutévé - törvénytip-pel, agrometeorológiá-val, falusporttal 6.25 Határtól határig
A körzeti televíziók mű-sora
6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-
9.00 Napkelte 9.00-12.00 Napközi
Benne:
BRü Walt Disney bemutatja (ism.)
Balu kapitány kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat A trükkös bálvány Szülők nem várt csap-dában
Amerikai filmsorozat Gumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat Szani megöregszik 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
12.12 A Financial Times heti üzleti híradója
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat Kölyökidö Oscar Junior Képújság
17.30 Bűvös hatos
17.45 Pénzvilág
17.55 Kalendárium, 1993
18.35 Szerencsekerék
19.07 Jó éjszakát kíván a Disney!
19.16 „Engedjétek hozzám!"
19.30 Híradó
20.00 Telesport
20.10 24 óra
Marié Grubbe Koprodukciós tévéfilm-sorozat III/2. rész
Szereplök: Mijou Kovács (Tóth Enikő), Kürt Böwe (Gruber Hugó), Inge Kel-ler (Tolnay Klári), Elsa Grube-Deister (Náray Te-ri), Edward Zentara (He-gedűs D. Géza), Karin Gregorek (Földi Teri), Jan Frycz (Rátóti Zoltán), ZaneJantehevska (Cse-re Ágnes), Walfriede
Schmitt (Némedi Mari)
gjflü Közvetítés a Margit-szigeti Szabadtéri Szín-padról - Gálaest Erkel Ferenc halálának cente-náriuma alkalmából - 2.
23.05 Videovilág
23.45 Híradó
23.50 BBC-hiradó
HB0
17.30 Kibékíthetetlen ellen-tétek
Amerikai vígjáték 113\' 19.30 Halálos biztonsággal
Amerikai krimi 100\' 21.15 A halál ideje
Amerikai akciófilm 92\' 22.50 A földre pottyant férfi
Angol kalandfilm 133\'
17.00 Műsorismertetés
17.03 Időjárás
tCTilü Természeti képek
Francia ismeretterjesztő filmsorozat Harkályok Noé bárkája Angol rajzfilmsorozat XII/2. rész:
Kroki, a bárka meg-mentője
A könyvek könyve Amerikai rajzfilmsorozat Amiért érdemes har-colni
17.50 Elektor kalandor
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Műsorajánlat-Időjárás
íliKTil Hagyományőrzők Kis-Küküllö menti nép-zene és tánc Közreműködik: a Szász-csávási Zenekar (Ro-mánia)
18.40 Telesport
íEfüü Frici, a vállalkozó szellem
Mai mese harminc rész-ben -10. rész Szereplők: Borbiczki Fe-renc, Körmendi János, Horváth Teri, Sinkovits Imre, Petrik József, Fe-kete Tibor, Székely B. Miklós, Kovács István, Halász László, Bitskey Tibor, Laklóth Aladár,
Béres Ferenc
IHRil Kojak
Amerikai bűnügyi tévé-filmsorozat Korrupció 49\' Kojak - Telly Savalas (Koncz Gábor), Celia -Lola Albright (Szeren-csi Éva), Lawrence -Róbert Webber (Tolnai Miklós), McNeil - Dan Frazer (Pathó István), Crocker - Kevin Dob-son (Rosta Sándor), Stavros - Demosthe-nes (Vajda László), Emil - Alfréd Ryder (Dobránszky Zoltán)
20.25 Jelfák
„Ezredes" fák - Ne-
mespátró (ism.)
fJflEEl Kép-szin-tér
Magyarország: azelőtt és azután - Washington
21.00 Korkép - Magyaror-szág jelen időben Benne:
Magyarországról jö-vök - kamerával Húsz perc - Szabó Im-re mesterfodrász
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
22.25 „Lajos nővér"
Riport-dokumentumfilm

l4"J0 órjK ^H»#rffaés «S A«M* Mozi: 16, 1«, 20 órai €«« Hanger
KEDD
KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
* 4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin 11.05 Társalgó
Ötven perc irodalom-kedvelöknek 12.00 Déli Krónika 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Falurádió (ism.) 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 Vendég a háznál 13.15 Elek Tihamér fuvolázik 13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
Don Pasquale Részletek Donizetti ope-rájából
14.55 Versarchivum 15.07 A kevi dénárok / Lipták Gábor rádiójátéka 16.00 Délutáni Krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Zenefórum
Népzenei híradó 17.05 Történelmi tükör 17.25 A Szabó család 18.00 Esti Krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek I 19.40 Összeállította:
Tóth Bálint
20.05 Népi táncmuzsika 20.30 Határok nélkül 21.05 Médiamagazin 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Sokszemközt az egész-
23.05 A Rádió lemezalbuma
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs ma-gazin 16.00-
17.00 Az Amerika Hangja ma-gyar műsora
PETŐFI
4.30 Hajnali Kalendárium
6.03 Reggeli csúcs
7.40 Sportreggel
8.05 Europódium
8.50 Helykeresö
9.00 Hirek. Időjárás
9.03 Zöld telefon: 138-8082
9.10 Zene-szó - Rangos Ka-talinnal
10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz is boldogít 11.15 Az én slágerlistám kü-lönkiadása
József Attila-„s lág erek" 12.00 Nóta-só 13.00 Hirpercek 13.10 Prímáspódium 13.45 Időjárás- és vízállás-
14.00 „Mindenki másképp csinálja" Ma: Kőszegi Gábor
15.00 Hirek. Időjárás
15.03 Vangelis filmzenéiből
16.00 Csúcsforgalom
17.00 Hirek. Időjárás
17.05 Kamasz-panasz
17.32 Tábori-só
18.30 Helykereső
Szociálpolitikai maga-zin
19.00 Hirek. Időjárás
19.50 World Music
20.20 Születésnapi beszélge-tés Lukács Sándorral
21.00 Hirpercek
21.10 Zeneközeiben a hall-gató
22.30 Férfiháztartás
23.00 Hirek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt - Jazzshow 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után (Kossuth kh, Petőfi urh)
4.03-
4.20 Operaénekesek nóta-felvételeiből
wlt
3 SAT
14.45 Slágerparádé 15.40 Diszkó
16.15 Mona Lisa - magazin 17.00 Minihirek 17.10 Kettőspont 17.35 Környezetvédelem 18.00 Képek Németországból 19.00 Hirek 19.20 3 SAT stúdió 19.30 Kulturális magazin Biliül Kár (film-11/1.) 21.30 Az elfelejtett háború 21.45 Kulturális magazin 21.51 Sport /Híradó 22.30 Klub-2 - talkshow utána: Tallózás
SZTV-1
16.45 Extra sportmagazin
17.45 Célpont-publicisztikai magazin
18.20 Veszélyes öböl
(kanadai tévéfilm-sor.)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Főzök, főzöl, főzünk...
19.30 Időszerű események
19.57 Sport
20.05 Derrick (német bűn-ügyi tévéfilmsorozat)
21.05 A társadalom mai szemmel
21.25 Az SZK kormánya tájé-koztat
21.35 Művészeti magazin
21.50 Rendörmagazin
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Amatör filmesek mű-
SZTV-2 18.45 Vásárlók magazinja 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 A Woridnet bemutatja... 20.35 La linea 20.40 Polaritások 21.30 Gábor Vlkolinsky (tévéjáték)
Udvarán
RTL
6.00 Híradó 7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök (sorozat) Lonnie, a tengerész Ironside és csapata le-tartóztatja Lonnie Bur-nettet. A fiatal tenge-részt azzal vádolják, hogy két asszonyt gyil-kolt meg. Megfelelő bi-zonyítékok hiányában a gyanúsítottat szabad-lábra helyezik...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfleld-sztorí
(amerikai sorozat)
íElHil Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (sor.) Túlbuzgóság
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Mint egy opera
16.00 Beszélgetés
íFIiTii Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) A pénz uralma
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) Asszonyok 2.
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony-magazin
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Labdarúgás
Bayern München-Wer-der Bremen
22.15 Robbanékony - vita
*m.i L. A. Law (am. sorozat)
Levelek karácsonyra 0.15 Törvény és rend (amerikai sorozat) Hatalmi pozició 1.10 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.45 Ki itt a főnök? (ism.)
2.15 A Főnök (ism.)
3.10 Beszélgetés (ism.)
4.00 Robbanékony (ism.)
4.25 Gyilkosság a hobbija (ism.)
5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
5.10 Mesefilmek 9.55 Ruk-cuk-játék 10.25 Móka, kacagás (sor.) 10.55 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
11.55 Wells Fargo (sorozat) 12.55 Little Wizzards (sor.) 13.25 Grump vadászata (sor) 13.40 Cupidospace (sorozat) 13.55 Bluffers 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (am. sorozat) 17.05 Little Wizzards (ism.) 17.30 Lassie (sorozat)
A varázsló 18.00 Hirek 18.05 Ruk-cuk-játék 18.35 Dr.WestphqH főorvos
(amerikai sorozat)
Erény 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Erény 2.
19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hirek
20.15 Feltámadás (am. film) 22.05 És akkor jött ő(am. film) 23.50 A kívülálló (sor.)
Boszorkánytánc 0.50 Feltámadás (ism.) 2.35 És akkor jött ö (ism.)
vox
14.10 Hölgyem, isten áldjál
16.05 Rosie O\'Neil esetei
17.00 Hirek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hirek
18.20 Sport
18.30 Beszélgetés f
19.00 Hirek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Secret Service (sor.)
21.00 Hírek
21.20 Magazin
22.00 Híradó
22.10 Média-magazin
23.15 Gyilkos hétköznapok

Kanizsai műsor
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje (ism.)
9.15 Délelőtti magazin
12.00 Varietéműsor
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 A bírónő (ism.)
15.10 Beszélgetések
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Egy elhagyott iskola
20.30 Svájci magazin
21.00 Híradó
21.30 Rendkívüli tudósító
23.00 Humoros magazin
0.50 A Tour de France-ról
1.15 Riportok
2.15 Vegyes műsor hajnalig
18.00 Soulzene
18.30 PipDann
20.00 Tárcsázz I
20.30 RayCokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Slágerlista
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
13.00 Napirend
13.30 Videodivat
14.00 Arcképcsarnok
14.30 Videogenerátor
16.30 Élővideoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Dante (sorozat)
20.00 Indigó
20.30 Arcképcsarnok
21.00 Eco-rekord
21.30 Média-televízió
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 Rock and roll

6.00 Muzsikáló reggel
9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Jákob lajtorjája-W/1 Jókai Anna regénye
11.04 Kamarazene
11.40 Országok, tájak zenéje 12.00 Hirek. Időjárás
12.05 Mozart-hangverseny
13.46 A Magyar Rádió Gyer-
mekkórusa énekel
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 Auf Deutsch gesagt - 3.
14.20 Toldi - H/2.
Arany János elbeszélő költeménye
15.11 Kamarazene
16.00 Hirek. Időjárás
16.05 Két fuvolás egy csár-dában
16.35 Barokk muzsika
17.00 Irodalmi újság (ism.j
17.50 Zene a világkiállításon
18.00 Hirek. Időjárás
18.04 Vaughan Williams: A lócsiszár - Opera
19.57 Hirek. Időjárás
20.00 Beethoven-művek
20.30 Kapcsoljuk a Szombat-helyi Bartók termet I Közben:
21.20 Teleobjektív
21.35 Gordiusz plusz
22.40 Hirek. Időjárás
22.45 Fúvósegyüttesek fel-vételeiből
23.00 Svejk
Jaroslav Haáek regénye
24.00 Hirek. Időjárás 0.05-
2.00 Magyar előadóművé-szek felvételeiből

KANIZSAI KRÓNIKA
Kanizsa városának szívében immár nemcsak a Bank épület órája jelzi a megállíthatatlan időt, hanem nemrég a Felsőtemplom toronyórája is. Sok ideig harang sem kondult innen, ezért nagyon jó, hogy a dolgok, ha lassan is, de rendeződnek...
Viszont egy dolog még várat magára a Jézus Szíve plébánia templomban! Nevezetesen a nevek eredetire való visszacserélése. Amikor a templom-építő hírében álló LONGAUER tisztelendő bővítette a templomot - a negyvenes évek elején -, akkor gyűjtéseket rendeztek a költségek fedezésére. Mi eíemista diákok is megbízást kaptunk. ívekkel jártuk az ismerősöket, a fillérek adományhelyét tűvel bö-ködtük. Voltak azonban tehetősebb emberek, intéz-mények, akiknek többre futotta a pénztárcájukból, ők többet juttattak az arany fedezetű pengőből. Tettük tényét áthagyományozták az utókorra. így a templomi padok és színes mozaik ablakok őrzik az adományozók neveit mindmáig.
A sekrestye közelében levő — három szárnyú — bejárati ajtó fölött azonban nem az ajándékozók neve szerepel! Valamikor — emlékezetem szerint —: az ország kormányzójának, a város polgármes-terének és az egyházmegye püspökének nevei vol-tak ott látható. Tehát: Horthy Miklósé, Krátki Ist-váné és Mindszenty Józsefé. Bizonyos behatásokra az eredeti adományozók neveit megváltoztatva még most is ezek a nevek szerepelnek ott: Czapik Gyula püspök (1941), Lékai László apostoli kor-mányzó (1972) és egy üresen hagyott hely... Aki nem ismeri az eredeti adományozók neveit, az majd valamikor azt hiszi, hogy a történelmi me-netváltás közben nemcsak a neveket, de az aján-dék összegeket is átcserélték...
Egy kicsit hasonlóan fals a helyzet az állomás-közeli aluljárónál, ahol eredetileg az építés éve 1930 szerepelt. Azután pedig - helytelenül - a javítás évét 1980-at írták rá. Gyermekeink, az utókor csak ezt a számot ismeri. Ilyen helytelen-ségeket nem szabadna megengedni, támogatni és embereket félrevezetni ezáltal... Szegedi János

Kanizsai műsor
Stfaflé Mozi: tt.30, 18.15 4rsr. Férfias játékok
20.15 4r*t Csftpasz nyuszi 2 1/2
8AKIZSA TV » íra; SZÍV-TV magazin
DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
megjelent a helyi sajtó néhány képviselője.
Innét aztán megváltozott a széljárás, jöttek a jótanácsok, hogy
— Ugye, a szomszédból talán mégsem kelle-
ne...
— Mégiscsak a helyi munkaerőt kellene fog-
lalkoztatni... A ■
mai munkanélküli világban...
— Aztán adót is
a hazaiak fizet- ^^"™1™™111"^^^^^^^^^^™ nek az önkormányzat kasszájába...
Nagyon is érthető indokok voltak ezek, nincs ember, aki kifogásolhatná őket.
A kft. ügyvezetője is belenyugodott a szom-szédok döntésébe. Csak magában számolgatta, hogy szűkebb pátriájában hány idegenbeli cég keresett és kapott munkát. Idehaza ugyanis más mércével mérnek.
- gombás -
Az útjavítást és egyéb földmunkákat végző kft., bár alig kétéves múltra tekinthet vissza, már jegyzik a szakmában. Elvégzett munkájuk híre hozta az újabb megrendeléseket, s talán még az is nyomott valamit a serpenyőben, hogy ismerték a forint értékét. Magyarán, tudták mennyit lehet kérni az elvégzett munkáért. Mivel telephelyük, egyetlen irodájuk a megye szélén van, ennek érezték a hátrányát is. Igaz, lesz ennek előnye is, csak hát nem megy ez egyik napról a má-sikra. A türelem nemcsak rózsát, munkaalkalmat is terem.
Elérkezett e hónap elején a várva várt meg-hívás a szomszéd megyéből. Vitték is a pályá-zatukat a sikeres áttörés reményében. Most itt a lehetőség, hogy ott is megmutathassák tudásukat, szorgalmukat. Végül mégis üres kézzel kellett az elbírálás után hazajönni. A pályázat tetszett is, árban is alámentek a szomszéd megyéből je-lentkezőknek. Viszont a pályázat elbírálásakor
Megrendelés, de kitől?
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Mountain Bike VB
16.00 Gyerekek sportja
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hírek
18.00 Egzotikus sportok
18.30 Sportmagazin
19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Ökölvívás
24.00 Hírek
10.00 Tour de Francé
11.00 Tenisz
12.00 Autó-motorsport
13.00 Vívás
14.00 Tenisz
19.00 Szörfösök magazinja
19.30 Eurosport-hirek
20.00 Tenisz
22.00 Tour de Francé
23.00 Biliárd
1.00 Eurosport-hírek
1.30 Műsorzárás
14.45 Beszélgetés 15.00 Hírek íPfiB Arat a vihar
(film)
17.00 Tenisz 19.10 Mese
19.15 Tartományi magazin 20.00 Híradó 20.15 A pénz világa 21.00 Beszélgetés 21.15 A tettes nyomában 22.45 Zenei szalon 23.45 Kamarazene 0.35 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(amerikai sorozat)
A lóverseny
9.30 Idősek klubja (ism.) 10.15 Pan-Optikum (ism.) 10.30 The end (ism.) 12.10 Sport (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
13.35 Waltonék (sorozat) Johnnak dönteni kell
14.20 A sátán kutyája (angol film)
15.45 Tele-állatkert
16.00 Garfield és barátai
16.25 Nyáridö
16.35 A hat Barton (sorozat) Madárbarát
17.00 Minihírek
17.10 Wurlitzer
18.00 Hírek
18.05 Rólunk van szó
18.30 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) A végzetes napló
19.30 Híradó
20.00 Sport
20.15 Természetfilm
21.07 Oldalpillantások
21.20 Képtelen gyilkosság (német krimi)
22.55 Bluegrass I. (am. film) 0.20 Hírek 0.25 A gorilla (ism.)
osöíiTr
16.35 1000 mestermű 16.45 Az emberi test
Riport a májból 17.30 Tájékozódás 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
18.30 Igen vagy nem - játék 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Jolly Joker 21.07 Külföldi tudósitások 22.00 Híradó 22.30 Club-2 - talkshow
utána: A modell és a
zsaru (sorozat)
5.35 Lassie (ism.) 6.00 Flipper (ism.) 6.25 Mr. Belvedere (ism.) 6.50 Rajzfilmek (ism.) Widget, a kis ör Charlie Brown Flintstone család 8.15 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.40 Hármak társasága (ism.) 9.10 Remington Steele (ism.) 10.05 Hotel (ism.) 12.15 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.45 Roseanne (ism.) 13.15 Matlock (ism.) 14.05 A fekete lovag (ism.) nüTii Remington Steele (sor.) Képregény Mr. Belvedere (sor.) Kalapos menyasszony 16.45 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) A laikus
17.15 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown
Flintstone család
nntüii Hármak társasága (sor.)
Fertőzésveszély 19.00 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) A csalás
Miké levelet kap Meliától. A fiatalok a nyári sza-badság idején ismerked-tek meg. A lány most szí-vesen találkozna Mike-kai Los Angelesben... Roseanne (sorozat) Költők társasága 20.00 Híradó MUHI Csigalépcső (ang. krimi)
Fsz.: Jacqueline Bisset
ETEEi Houston Knights (sor.)
Rosszlány 22.55 Hawaii 5-0 (sorozat)
Halál a családban 23.50 Én, a kém (sorozat)
Az eladó 0.35 Hírek 0.45 A sólyom (ism.) 2.05 Hírek
2.15 Hawaii 5-0 (ism.) 3.05 Hírek 3.15 Én, a kém (ism.) 4.00 Mindenkinek a magáét (ism.)
DUNA TV
16.05 Évforduló
16.10 Fekete Villám kalandjai
Kanadai-francia tévé-filmsorozat (ism.)
16.35 Belmondo - a javítha-tatlan
Színes francia filmvíg-játék 100\'(ism.)
18.20 Maja, a méhecske
18.45 Hírek
19.00 Tolnay Klári arcai Kedves hazug 84\' Jerome Kilty színművé-ből készült tévéjáték.
20.25 Országjáró suli-buli
21.05 Magyarok a prérin Színes magyar film (1979)80\'
22.25 Dunasport 15\'
5.30 Kulcslyuk (ism.)
6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel!
9.10 Egy bajor Rügen szi-getén (ism.) 10.45 5x5 (ism.) 11.15 Szerencsekerék
(ism.)
11.55 Sport-tenisz 17.20 Mindent vagy semmit 18.30 Hírek 18.50 Sport 19.00 Klip-klub 19.30 Szerencsekerék 20.15 Népzenei slágerek 21.10 Mentők 22.00 Tiltakozás 23.00 Tévétükör - riport 23.40 Erotikus show
0.10 Ki a legjobb férfi
(ism.)
KliTii Levelek Moabból (amerikai rövidfilm)
1.35 Műsorismertetés
A frankfurti Federation Cup nemzetközi teniszverseny élő közvetítése miatt a ki-adott műsortól eltérés le-hetséges
MTV 1
6.05 Falutévé - adótippel 6.25 Határtól határig 6.35 Reggeli Mérleg Gazdasági híradó 6.45 Híradó 7.00-9.00 Napkelte
Reggeli információs ma-gazin 9.00-
12.00 Napközi Benne:
10.00 Friderikusz-show 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
fUEEI Csodálatos a világ Amerikai ismeretterjesz-tő filmsorozat A túlélés évszakai
17.10 Cimbória
17.25 Pénzvilág
ÍHEH Válogatás a Televízió archívumából A fekete város Tévéfilmsorozat VII/3. Két szomszédvár (ism.) Görgey Pál - Bessenyei Ferenc, Öreg Bibók- Pá-ger Antal, Bibókné-Sze-mes Mari, Bibók— Avar István, Quendel - Pécsi Sándor, Preszton - Szir-tes Ádám, Fabricius -Nagy Gábor, Nustkorb -Némethy Ferenc, Mostel - Kovács Károlyé, Mar-jákné - Máthé Erzsi
18.40 Álljunk meg egy szóra!
18.50 „Veletek vagyok min-
Katolikus krónika
19.07 Mesék Mátyás királyról Magyar rajzfilmsorozat Jómadarak Magyar rajzfilmsorozat
19.30 Híradó
20.00 Telesport
MUHI A zöld szemű lovasok Francia-brazil-spanyol-belga kalandfilm-sorozat VI/3. rész
Világsztárok az Ope-rában
Nemzetközi balettgála a gyermekekért-2. rész Nippon-Japán 1945-töl Angol dokumentumfilm-sorozat - VIII/3.
A csodák kora
EHEffl Intermezzo Tévéjáték
24.00 Híradó 0.05 BBC-hiradó
HB0
17.30 A csalogány
Kanadai rajzfilm 25\' 18.05 Rettegés a sötétben
Am. dokumentumfilm 51\' 19.00 A vad banda
Am. westernfilm 137\' 21.25 Rettegés az éjszakában
Ang. bűnügyi film 90\' 23.00 Rossz időzítés - Am.
szerelmi történet 117\'
2a ht
MTV 2
16.40 Műsorismertetés 16.43 Időjárás ilifEi A nap lovagjai
VIII/3. rész (ism.) Csiky Gergely É. Szabó Márta és Ne-meskürty István be-szélgetése a századfor-duló irodalmáról Közreműködik: Börön-di Tamás, Csákányi Esz-ter, Csákányi László, Császár Angéla, Jordán Tamás, Konrád Antal, Lorán Lenke, Vállai Péter
17.18 Kérdezz! Felelek
17.39 Pif és Herkules
Francia rajzfilmsoro-zat Kiruccanás a múltba
17.50 Elektor kalandor
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
TeL/fax: 52/316-311 Pécs
Telefon: 72/410-533 Szeged
Tel./fax: 62/480-524 Szombathely Telefon: 94/311-066
18.23 Műsorajánlat- Időjárás
fFilEEi A boldog család
NSZK tévéfilmsorozat Az operajegyek 51\' Mária - Mária Schell (Földi Teri), Flórian -Siegfried Rauch (Végvári Tamás), llse - Elisabeth Welz (Tolnay Klári), Alex - Júlia Heinemann (Tóth Ildikó), Ludwig - Fritz Strassner (Benkő Gyula)
19.30 Zöldpont
A szabadidősportok ma-gazinja
20.00 „Egyszer én is haran-goztam"
Születésnapi beszélge-tés Bálint Tiborral
20.50 Sámán Európában Kecskeméti Animációs Filmstúdió
21.25 Kapcsolatok Európa jövője
22.00 Esti egyenleg
Napi képes hírössze-foglaló
22.20 Időjárás
22.25 24 óra
A férfi, aki tetszik... nekünk
_ SZÍV TV —
19.00 Műsorajánlat
19.10 Kondibik
19.35 Gyermekek képernyője
20.00 Ugye - Különféle köny-nyedségek
20.40 Ajándék ez a nap
Színes magyar film 1007
22.20 SzívTV-shop
22.25 Utazzon velünk Tu-niszba!
22.45 Egészségmagazin
22.55 Holnapi műsorajánlatSootere
A SZUPERMINŐSÉG
UJ helyen: SúúttfS foto, Nk., Fő u. 9.
s
ZERDA
AKT Mozi: 20 Moji: J6, 18, 20fcw Stúdió M»/i- 16.30, 1&1S
V. fiesrfk (HELY klub) Ctiff ffanger : Férfbts játékok

Kanizsai műsor


KOSSUTH PETŐFI
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Rigórádió
11.35 Magyarországi külde-tés (1843-1851) Joseph Andrew Black-well levelei - VIII/8.
12.00 Déli Krónika
12.30 Kinyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Magyar énekkarok madrígálfelvételeiböl
13.30 A református egyház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Zenekari muzsika
14.55 Első közlés
15.05 A Határok nélkül naplója
16.00 Délutáni Krónika
16.20 Zenefórum Házimuzsika
17.05 Hír-vidék
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Tóth Bálint
20.05 Népzenei emlékeim
20.30 Határok nélkül
21.05 Világstúdió
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Teritéken
23.05 Egy énekes - több szerep Kincses Veronika
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs ma-
16.00-
17.00 Az Amerika Hangja
magyar műsora 23.00 A BBC késő esti magyar
műsora 23.45 Nyelvlecke
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Ezt hallgattuk anno... 8.50 Apró-cseprő gyerekek-ről
9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon: 138-8082 9.10 Zene-szó - Varsányi
Zsuzsával
10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz is boldogít 11.15 Szív küldi... 12.00 Nóták 13.00 Hirpercek 13.10 Derűre is derű Vacsora kettesben Szakonyi Károly hang-játéka
13.35 A Petőfi válaszol 13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés 14.00 Pihenőidő
Zenés délután - nyug-díjasoknak Benne:
15.00 Hírek. Időjárás 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 Kölyökrádió 17.32 Ziccer 18.30 Segíthetünk? 19.00 Hirek. Időjárás 19.05 A U2 együttes 20.00 Egy órában egy étet
Meryl Streep 21.00 Hirpercek 21.10 Klasszikus operettek-ből
22.00 Bors őrmester szív-klubjának zenészei 23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthíradó 23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Magyar barokk 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 4.03-4.20 Csárdásmuzsika
3 SAT
13.45 Mozimagazin
14.15 Svájc
15.00 Az öreg kastély
15.25 Barangolás
16.10 Dokumentumfilm
16.40 Természetgyógyászat
17.10 Black Beauty kalandjai
17.35 Fiatal uraság (sorozat)
18.00 Képek Svájcból
19.00 Hírek / 3 SAT stúdió
19.30 Politikai magazin
flililil Calafati Joe (sor.)
21.00 Vérző sebek
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport/Híradó
22.25 A macskák (francia film)
SZLOVÁK
SZTV-1
17.45 Gazdasági magazin
18.15 A rejtélyes sziget (sor.)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Számitógépes játék
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Felfedezések világa (am. dok.-filrn-sorozat)
20.55 A kisértet (tévéjáték)
21.20 Szlovákok Magyaror-szágon (dok.-film)
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Az 5 a 40-böl nyerő-számainak sorsolása
22.45 Válogatás a televízió archívumából
SZTV-2 18.50 Biográfiák (dok.-film)
Winston Churchill 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Lalinea 20.10 A 60-as évek mozija
Legszebb kor
(cseh film)
21.25 Kanada (útifilm) 22.25 Szlovák dalszerzők 22.35 Vállalkozók magazinja 22.45 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök (sor.) Elkésett bosszú Titokzatos telefonáló okoz fejtörést Ironside-nak. Az ismeretlen férfi újabb gyilkossággal fe-nyegetőzik, ha a Főnök nem kezd el nyomozni az ügyben. A nyomok Charles Burrow-hoz, a nemrég meghalt rendőr fiához vezetnek...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
fRBil Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) Az újonc
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Botrány
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Nagyapák kettőse
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) Téves kapcsolás
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők
(német sorozat)
FüTHü B. L. Stryker (sor.) Piszkos gyémántok
22.15 Tévétükör - magazin
mtia Vakrémület
(spanyol horror) 0.55 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.30 Ki itt a főnök? (ism.) 2.00 A Főnök (ism.) 2.55 Beszélgetés (ism.) 3.50 Robbanékony (ism.) 4.15 Gyilkosság a hobbija
(ism.)
5.05 Jó idők, rossz idők (ism.)
RTL 2
5.25 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk - játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
12.05 Wells Fargo (sor.) 13.10 Little Wizzards (sor.) 13.25 Pollyanna (sorozat) 13.40 Cupidospace (sorozat) 13.55 Bluffers (sor.) 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil 16.10 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards 17.30 Lassie (sorozat) 18.00 Hirek 18.05 Ruk-cuk-játék 18.35 Dr. Westphall főorvos Békében meghalni 1. 19.00 Hirek
19.05 Dr. Westphall főorvos Békében meghalni 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hirek 20.15 Főbb híreink (sorozat)
Halál az ágyban 21.15 Pankráció 22.20 A manzárdszoba (amerikai thriller) 0.05 A kívülálló (sor.) 1.00 Főbb híreink (ism.) 1.55 Pankráció (ism.)
vox
13.45 Beszélgetés
14.15 Egyensúly (ism.)
15.15 Utazási magazin
16.05 Secret Service (ism.)
17.00 Hirek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hirek
18.20 Sport
18.30 Víz alatti világ
19.00 Hirek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Az ügyvédnő és a zsa-
ru (sorozat)
21.00 Hirek / Időpont
22.05 Testközelben (sorozat)
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje
9.15 Humoros magazin (ism.)
10.15 Varietéfiataloknak(ism)
11.30 Kvízműsor / Varieté
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 Különleges vonatok
(ism.)
14.40 Szerelmeinkről
15.30 Találkozások
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
20.00 Tudományos magazin
21.00 Híradó
21.30 Színházi közvetítés
22.30 Le az álarcokkal!
0.05 A Tour de France-ról
0.35 Vegyes műsor hajnalig
MUSÍClfi
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Genesis
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Pip Dann
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
13.00 Napirend 13.30 Eco-rekord 14.00 Helyszín 14.30 Videogenerátor 16.30 Élövideoshow 18.30 Bonanza
(amerikai sorozat) 19.30 Richárd Diamond
(amerikai sorozat) 20.00 Dokumentumfilm 21.00 Napirend 21.30 Üzleti hét 22.00 Hirek 22.30 Üzleti hét 22.48 Piacgazdaság 23.00 Meztelen szemek (film)


BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel
9.05 Pódium 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Jákob lajtorjája-W/3 11.03 Operaslágerek 11.40 Népdalkórusok, hang-szerkettősök 12.00 Hirek. Időjárás 12.05 Hangverseny délidő-ben 13.35 Bécsi kamaramuzsika
14.0 Hírek. Időjárás
14.05 En Francais - XIII/6
14.20 Toldi szerelme -IV/1.
15.0 Új Bach lemezeinkből
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Az ólomkatonák pará-
déja
16.35 Jeney Zoltán műveiből 17.00 Metronóm 17.50 Most olvastam
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 A magyar zene évszá-zadai
19.35 A Délnémet Rádió Szimfonikus Zeneka-rának hangversenye
20.12 Hírek. Időjárás
20.17 Halhatatlan magyar vers Babits Mihály - 4. rész
21.20 Jelena Obrazcova operaáriákat énekel
22.00 Hirek. Időjárás
22.05 Három szólamban
23.00 Világhangköltészeti Revue
23.30 A Tomsits kvartett ját-szik
24.00 Hirek. Időjárás 0.05-2.00 Századunk zenéjéből

Délután
Gyékényesi tónál

Vasárnap dél van, karmini fok árnyékban, így hát az ember víz mellé vágyik. Hívogat a csendes, tiszta vízü Gyékényest ló. Közelebb van, mini a Halálon, alig Jél óra múlva már felüdülést jelent a *iW hideg, de még jM* lemts tóvfz,..
ÁZ et$£ Megmártózások után megpihen a Ustj dt, a szellem működni kezd. Mintha ia-vúfy 4ta jelentőben megváltozott volna a kör-nyezeí. A iá déli, védett kix öblében már né-hány *str tmher szorong. Érkezéskor kerüU geti na ntm £ mások plédjel, hanem a má-sodik, kaszálásra váró, hatalmas, tüskékkel meredezS kákicsokat. A ki\'sShh jövök már nem igen válogathatnak, iilfiször jön a gaz, le taposása, *ttán következik a helyfoglalás. Ma ilyen felkapott hétvégi kirándulóhely ttsz a tó, bizony megoldást kell találni a fiites part rendbentartására is.
PYRUS KFT. - KANIZSA GYÜMÖLCSNEKTÁR

Július 21 O7
MTV 1 MTV 2
Stúdió Mozi: 29.15 ér«i Csapasz nyuszi 2 UZ KANIZSA TV $ éra: SZfv-TV {\\mi
W fc-a: SZÍV-TV
Kanizsai műsor
DSF OSZTRÁK 1
Megnövekedett u forgatom, megjelent a szolgáltatás is. Csónakko\'lcsönzés, vízibirikii, suhanó szörfök. Ez még csak hagy járt, meséli az tgyik kanizsai bungalótulajdonos. Csend esetleg csak hajnalban van, késő estig bőg-nek a magnók, s mi tlibb, szombaton és va-sárnap este diszkó is van. Hiába tettek pa-naszt az illetékes polgármesternél, az üdülés eme újfajta tartozéka maradt. Még a halak ti elmenekülnek, alig van kapás. Pedig a csend, a horgászást tehetőség vonzaná ide az embereket. Épülnek is rendre az új és újabb hangalók, lassan üdülőfalu alakul ki a lo partján. Állítólag az egyik elsó\' ilyen takaros környezettel, masszív stégnél rendelkezi épít-mény most cserélt gardát egymillió ttÖöSzr ezer forintért.
A szolgáltatás bővülése nemcsak. * vízen, a parton is jól szembetűnik, h\'agylaltozők, so-
rö\'zók, büfék, meg a Zöldsas kisvendéglő, mind tele. Míg a fagylaltosuM a nyugtára várak, s tt mandarinfagylalt már « kSnySkö-mön csurog, töröm a fejem, hogy mi w hi-ányzik a vendéglátásból. Hét az olajszag. Ta-lán csak véletlen, hogy a balatonparti hat-is láttgossatSk itt hiányoznak. Szerem sere! De nem sokáig élvezzük a tiszta levegőt, mert tömény füstfeUeg borítja el először a szem-közti partot, majd megU a fSrdőz&k feje fe-lett. Egy „okos" hőzttdajdones éppen a dél-után kellős közepén gyújtotta meg az össze-gyűjtött udvari szemetét.
A tó kialakult, az ember közbelépett, hogy arculatjára formálja. Csak nehogy íppen az tűnjön tt, ámi itt a kgnagyobb érték: a tiszta teveggy az üde vízfelület, a csend, a horgá-szást lehetőség.
liuki Erzsébet
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.30 Mountain Bike VB
15.00 Sport a nagyvilágból
15.30 Sportmagazin
16.00 Vízisí
16.55 Hírek
17.00 Sportmagazin
18.00 Különleges sportok
18.30 Sportshow
19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból
21.55 Hírek
22.05 Talkshow
22.55 Hírek
23.00 Küzdősportok maga-
zinja
EUROSPORT
8.30 Aerobic
9.00 Triatlon
10.00 Tour de Francé
11.00 Tenisz
12.00 Biliárd
14.00 Tour de Francé
16.00 Tenisz
19.00 Autó-motor sport
19.30 Eurosport-hírek
20.00 Atlétika
23.00 Tour de Francé
24.00 Tenisz
14.45 Beszélgetés 15.03 Kvízműsor 15.45 Az opera története 16.15 M. Horkheimer 17.00 Tenisz 19.10 Mese 19.15 Kultúra 20.00 Híradó 20.15 Chelsea 21.00 Beszélgetés 21.15 Black Mic Mac (amerikai film) 22.45 Talkshow 0.45 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(amerikai sorozat) 9.30 Természetfilm 10.15 Tudományos magazin 10.30 Az eltűnt bomba (ísm.) 12.00 Zenedoboz 12.10 Külföldi tudósítások 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Howser doktor 13.35 Waltonék (sorozat)
Tervek
14.20 Hurrá, van bérgyilko-sunk! (am. film) 16.00 Ewoks (sorozat)
Fivérek 16.35 A hat Barton (sorozat)
Félidőben 17.00 Minihirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai krimisorozat)
Holttest 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Münchhausen Afrikában
(német film) 21.35 Oldalpillantások 21.45 Minden lében két kanál
(angol filmsorozat)
Végrendelet
22.35 Bluegrass II. (am. film) 0.15 A C lépcsőház (film)
15.00 Hársfa utca (sorozat) 15.30 Oldalpillantások 15.40 Gasztronómia 16.10 A nappal szemben 17.00 Pályaválasztás 17.30 Országok és emberek 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat) 18.30 Gaudimax 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Kabaré 21.15 A német rend 22.00 Híradó /Sport 22.35 Beszélgetés
PRO 7
5.55 Lassie (sorozat) 6.20 Flipper (sorozat) 6.45 Mr. Belvedere (ism.) 7.10 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.35 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.00 Hármak tarsasága (ism.) 9.30 RemingtonSteele(ism) 10.20 Csigalépcső (ism.) 11.55 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.20 Roseanne (ism.) 12.50 „Colt" a biztonság ked-véért (am. sorozat) Tűz és láng
13.40 Párbaj Diablónál (ism.) füf\'g Remington Steele (sor.)
Az utolsó parti
ílülü Mr. Belvedere (sor.) Ebéd két személyre 16.40 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Beat
17.10 Rajzfilmek Állatsuli Charlie Brown Flintstone család 18.25 Hármak társasága (sor.)
Vad és féktelen 18.55 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Az iskola nem kíván-ja meghosszabbítani a tornatanár szerződését. Miké, aki halálosan be-leszeret Lubbock egyik leányába, elhatározza, hogy tüntetést szervez a tanár mellett. A kirob-banó botrányt a tévé is közvetíti. 19.25 Roseanne (sorozat)
A bárhölgy 20.00 Híradó
Megaville (am. sci-fi) Jaké és McCabe (sor.
Hóvakság
EKIiTi] Hawaii 5-0 (sorozat)
Hazugság és vigasz
EEüEi Én, a kém (sorozat) Veszélyes fegyver 0.55 Huszonegy óra Mün-chenben (ism.) 2.40 Houston Knights (ism.) 3.35 Én, a kém (ism.)
DUNA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
íimii] Vámmentes házasság
Magyar-finn film (1981) 100\'(ism.)
17.50 Eletünket és vérünket a győzelemért, avagy a sport története XIV/10. rész
18.20 Mesesarok
18.45 Hírek
19.00 Kórház a város szélén Csehszlovák tévéfilm-sorozat-XX/16. rész
20.00 Mándy Iván mozija Sziget a szárazföldön Magyar film (1969)
21.05 Gazdakör
TSWWi E hely poétának való
SAT1
5.30 Klip-klub (ism.)
6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel!
9.10 Népzenei slágerek
(ism.)
10.05 Mentők (ism.) 10.45 5x5 (ism.) 11.15 Szerencsekerék (ism.) 11.55 Sport-Tenisz 16.45 5x5
Vetélkedő 17.20 Mindent vagy semmit
Vetélkedő 18.30 Hírek 18.50 Sport 19.00 Szív az adu
Játék 19.30 Szerencsekerék
Vetélkedő 20.15 Szerelem és töréskár
(színházi közvetítés) 22.00 Beszélgetés
A profik
(angol sorozat)
Férfi Távol-Keletről 0.30 Erotikus show 1.00 Akut (ism.) 1.45 Műsorismertetés
A frankfurti Federation Cup nemzetközi teniszverseny élő közvetítése miatt a ki-adott műsortól eltérés le-hetséges
6.05 Falutévé - géptippel, munkaügyi tippel, nö-vénydoktorral
Telefon: 112-5475 6.25 Határtól határig 6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-
9.00 Napkelte 9.00-12.00 Napközi
Telefon: 153-1204 Benne:
E Csodálatos a világ Amerikai ismeretterjesz-tő filmsorozat A rázkódó föld (ism.) 10.30 A nagykövet férje
Francia kalandfilmsoro-zat - XIII/9. rész (ism.) 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.45 Újdonságok
17.15 Pénzvilág
iiW.1 Mákvirágok
Szenvedély nélkül a
szenvedélyekről
ÍTiTTii Miami Vice
Amerikai krimisorozat Francia csavar
19.00 „Maradjatok meg sze-retetemben I..." Keresztény életkérdések
19.07 Jó éjszakát kíván a Disney!
Német-svéd rajzfilm-sorozat (ism.)
19.30 Híradó
20.00 Telesport
20.10 Szemtől szemben Ma-
kovecz Imrével-II. rész
EntTTil Matilda
Olasz tévéfilm 83\' Matilda- Carta Benedetti (Takács Kati), Torquato - Silvio Ortando (Felföldi László), Alex- LuigiPet-rucci (Szersén Gyula), Professzor - Tinó Schi-rinzi (Velenczey István), Papa - Gianni Agus (Buss Gyula), Mama -Milena Vukotic (Gyimesi Pálma), Mária - Wanna Polverosi (Czigány Ju-dit), Pszichiáter - Mario Santella (Varga T. József)
22.30 24 óra
22.55 Sztáro(c)k U 2 együttes
23.30 Híradó
23.35 BBC-Híradó
10^onoooaoBDn
HB0
17.30 Állati élet-Ketten Af-rika bozótjaiban
Am. természetfilm 52\' 18.30 RioLobO-Am.film 109\' 20.25 Rózsaszín Cadillac
Amerikai vígjáték 116\' 22.25 Hőség Laguna Beaehen
Am. bűnügyi film 105\' 0.15 Cary Grant - Amerikai
dokumentumfilm
16.15 Műsorismertetés
Denver, az utolsó di-noszaurusz (ism.) Amerikai rajzfilmsorozat Denver a golfbajnok
16.40 Ötöd-ölö
Telefonos játék
16.55 Időjárás [JE Észbontó
Ismeretterjesztő maga-
zin gyermekeknek
ÍHHil Fekete Villám kalandjai Kanadai-francia film-sorozat
Győzni bármi áron Henry - Mickey Roo-ney (Harkányi Endre), Alec - Richárd lan Cox (Minárovits Péter)
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel/fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Müsorajánlat-Időjárás
18.30 Telesport
[EBEI Alain Delon-sorozat Az ördög és a tízpa-rancsolat Francia film (1962) FF 114\' Pierre - Alain Delon (Laklóth Aladár), Cham-bard - Michel Simon (Csákányi László), De-nis - Charles Aznavour (Zana József), Isten -Femandel (Szabó Ottó), Catherine - Dániellé Darrieux (Dallos Szil-via), Philipe - Mel Fer-rer (Végvári Tamás), Garigny - Linó Ventura (Szilágyi Tibor), Vaillant - Louis de Funes (Szombathy Gyula), Di-dier - Jean-Claude Brialy (Szabó-Sípos Barna)
21.05 Hello világ!
21.45 Hagyományőrzők
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
EHEE Nemzetközi stadion-crossverseny Közvetítés Balatonsze-mesről, felvételről
_ SZÍV TV _
19.00 Műsorajánlat
19.10 Aerobic
19.35 Gyermekek képernyője Rajzfilmek
20.00 Különjárat
Csupa kemény zene
20.40 Kurír-est - Tóksó
21.20 Vámpírok Velencében Olasz horrorfilm 95\' Szereplök: Klaus Kins-ki, Barbara de Rossi, Christopher Plummer


PANNONCONSULT KFT.

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fa\\: 93/310-461. VVestel: 60/399-196

QSÜTÖRTÖK KOSSUTH PETŐFI
Í4.30 éret:
Jfeimstel&s w Attila utcát «ott bölcsWe ClfflT Hanger
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Licia Albanese felvé-teleiből
11.25 A Szabó család (ism.)
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Dávid Gyula: Szinházi zene
13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Vonós kamarazene
14.55 Versarchívum
15.05 Válogatott perceink
15.43 Éneklő ifjúság
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
A hét muzsikusa
17.05 Trabantkorszak Wart-burg-reményekkel
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Tóth Bálint
20.05 Hagyományápolók
20.30 Határok nélkül
21.05 Névjegy
Kuncze Gábor SZDSZ frakcióvezető
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Bank-ár
Pénzügyi magazin
23.05 Júliusban történt
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs
magazin 16.00-17.00 Az Amerika
magyar műsora 18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Nyelvlecke
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Slágermúzeum 8.50 Helykeresö 9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon: 138-8082 9.10 Zene-szó - Ránki Jú-liával
10.55 Gordiusz plusz
11.00 Hírek. Időjárás
11.03 Családi persely
11.15 Látogatóban Bergendy Istvánnál
12.00 Régi nóta, híres nóta
13.00 Hírpercek
13.10 Négyszög
Rákosy Gergely hang-játéka
13.22 Kvízpróba
Játékvezető: dr. Hár-sing Lajos
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Kabarécsütörtök Benne:
15.00 Hírek. Időjárás
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Észkerék
Telefonos nyeremény-játék gyerekeknek
17.32 Gordiusz
Magazin töprengőknek
18.30 Helykeresö
Szociálpolitikai magazin
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Hangpárbaj
19.25 Csokonai Vitéz Mihály versei
19.35 Táncházban
20.00 Szórakoztató biblia Heródes és családja
20.30 Earl Klugh együttese játszik
21.00 Hírpercek
21.10 Daráló (ism.)
21.40 Jazzfelvételeinkből
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Éjjeli szerenád 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után (Kossuth kh, Petőfi urh)
4.03-
4.20 Cigánynóták
is
3 SAT
13.45 Politikai magazin
14.15 Jazz
16.00 Irodalom mindenkinek
16.10 Beszélgetés / Minihírek
17.10 Kamerával a vadonban
17.30 Nyár a tavon (sorozat)
18.00 Sport
19.00 Hírek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Vita
20.00 Két férfi, egy eset (sor.)
21.15 Howard Buten-portré
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport/Hírek
22.25 A Tejút (francia film)
0.05 Magazin
SZTV-1
17.00 Hírek
17.05 Polaritások
17.50 Kalandok a növényvi-lágban .
18.20 Románc a rókáról (rajzfilmsorozat)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Az ésszerű táplálko-zásról
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Ecetes csirke (francia bűnügyi tévéfilm)
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Szlovákok Romániában (dokumentumfilm)
SZTV-2
18.40 Orvosi tanácsok 18.50 Arcok és városok:
Sabino
19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Lalinea 20.10 MTV-slágerlista 21.10 Turisztikai magazin 21.35 A Worldnet bemutatja... 22.05 Akasztottak lázadása
(amerikai-mexikói sor.) 23.20 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök
(amerikai sorozat) Szép idő
Arsag Divinian hatvan-két éve él Amerikában, és egy jól menő do-hánybolt tulajdonosa. Amikor unokaöccsei ki-derítik, hogy illegálisan él az országban, meg-zsarolják. Ha nem en-gedélyezi a kábítósze-rek árusítását a boltjá-ban, feljelentik a beván-dorlási hivatalnál...
10.00 Gazdag és szép (sorozat)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori (amerikai sorozat) Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) Ariport
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) A kitartás jutalma
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Veszélyes szerelem
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) Ki visz magával
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Labdarúgás
EHna Isten veled, király!
^^ (amerikai kalandfilm)
liKTil L. A. Law (sorozat)
A bandita
1.30 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
2.05 Ki itt a főnök? (ism.) 2.35 A Főnök (ism.) 3.30 Beszélgetés (ism.) 4.20 Robbanékony (ism.)
HTL 2
5.25 Mesefilmek 9.05 Ruk-cuk- játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Dr. Westphall főorvos 12.05 Wells fargo (sorozat) 13.10 Little Wizzards (sor.) 13.35 Pollyanna (sorozat) 14.00 Bluffers (sorozat) 14.25 Noozles (sorozat) 1450 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil (sor.) 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards (sor.) 17.30 Lassie (sorozat) 18.00 Hírek 18.05 Ruk-cuk-játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) Szép kilátás 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Szép kilátás 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hírek
20.15 Pénelopé (am. film) 22.05 Les Patterson meg-menti a világot (angol film)
23.40 A kívülálló (sorozat) 0.40 Pénelopé (ism.) 2.20 Les Patterson meg-menti a világot (ism.) 3.55 A kívülálló (ism.)
14.15 Filmek, sztárok
15.15 Provokáció
16.05 Az ügyvédnő és a zsaru
(filmsorozat) 17.15 Beszélgetés 18.00 Hírek 18.20 Sport 18.30 Beszélgetés 19.05 Cannon (sorozat) 20.00 Hírek 20.15 Vox-box-játék 21.00 Hírek 21.20 Tévémagazin 22.00 Hírek 22.15 Sport 23.15 Dame Edna

Kanizsai műsor
TV
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje
9.15 Délelőtti magazin 11.30 Kvizműsor 12.00 Varietéműsor 13.15 Banánhéj (ism.) 13.40 Éjféli társaság (ism.) 14.45 Művészeti magazin 15.45 Jó tudni! 16.30 Negyven fok árnyékban 18.30 Híradó 19.00 Vidám nyelvi játék 20.00 Nem kell álmodozni! 21.00 Híradó 21.30 A század haladása 23.10 Bermuda 24.00 A Tour de France-ról
0.35 Vegyes műsor hajnalig
IUSICTV
18.00 Soulzene
18.30 PipDann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Ray Cokes
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Házibuli övezet
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
8.00 Hírek
8.30 Arcképcsarnok
9.00 Super-üzlet
12.00 Videogenerátor
16.30 Élövideoshow
18.30 Bonanza (am. sorozat)
19.30 Honey West (sorozat)
20.00 Sport
21.00 Videodivat
21.30 Európa-magazin
22.00 Hírek
22.30 Riportok
22.48 Piacgazdaság
23.00 Jazz
24.00 Videogenerátor
2.00 Hírek
BARTÓK
ROTARY Fúrási Kft. VÁLLALJA olaj-, gáz-, termálvíz-,
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Rádiószínház
11.00 Francia kamarazene
12.00 Hírek. Időjárás
12.05 IV. Budapesti Nemzet-közi Kórusverseny
12.48 A Szent István Gimná-zium szimfonikus zene-karának hangversenye
13.43 Kürtkvartettek
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 Auf Deutsch gesagt (ism.)
14.20 Toldi szerelme - IV/2.
15.15 A CollegiumAureum ka-marazenekar játszik
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Muzsikáról versben, prózában
16.35 Barokk operákból
17.00 Honi kultúránk
17.50 Népzenekutatók mű-helyében
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 A szegedi szimfonikus zenekar hangversenye
19.05 Magyar képek
19.45 Theo Adam énekel
20.25 Hírek. Időjárás
20.30 Európai Nyári Feszti-válok Közben:
21.10 Tóth Árpád versei
22.10 Hírek. Időjárás
22.15 A zene üzenete
22.30 Szimfonikus táncok
22.50 Katedra
23.20 Napjaink zenéje
24.00 Hírek. Időjárás 0.05 Éjszakai jazzklub
Fábián Zoltán:
Árion
Onnan jövök, ahonnan a hűs szelek. Ahonnan visszatérnek esténként a csillagok,
ahol a fény őrök: szeretet világol, és minden törvény én vagyok. Onnan jövök, hol emlék az ébredés.
Gyurik Irén:
Lehetetlen
Kérdezd meg a lehetetlent
mitől fél?
Az aggály torlasz,
megcsonkítja az életteret,
él...?
Kilöki magából.
Lehet? Lehet lépni,
félre torlasz az útból!
Akaratból a lehetetlent
kilökni magunkból...
Hercz Gábor:
Vege(s)táció
...kellemes a nihil kávéjában prflszköl a csend, hogy soha ne hűljön ki a magány
rendezgetem | levegó"tlen vo: ■ ébredés, szaki paplanok...izz; láttam meg rr újabb szagok várnám a holi de a mai regj megérkezett n
Filep Veroniki
Játszta köi
Játsztam rings mélylelkű lebi

Kanizsai műsor i

20.15 írat KANIZSA TV 8 ÍMK
Csupasz nyuszi 2 f/2 SZÍV TV magazin #


perceket Vittem koppanci patával kezeddel éirzem.
az szikrafény szerelmi szépeket lábaiddal járok,
Itak a Itan gam az ■ Fogtam tókavics képében megkövült végigélt perceket Éreztem illatot rámborult s száddal köpöm le mocskos Ifcépemet.
íögött ipot ánizsos bódító kellemet Éltem kristályvíz mosolyú Czene Csaba:
sl is eszmélethajnalú Keserédes
:gint széthasadt bűvcsoda létemet. Nyelvem ízlelőbimbóin
. Tóth Szilárd: keserű a;s új szabadság
ÉN
Szemedből könnyezem, Mi másnak elöl édes
i ringani íyű...
nekem ott is keserű Lehet, -• másnak nagyszerű

testedből izza.dom, mi nekem törvényszerű
i könnyű csókodtól szomjazom, /
;ő szellemet véredből sarjadok.
DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Jégtánc
15.00 Siker négy keréken
16.00 Örült rekordok
16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból
17.55 Hírek
18.00 Különleges sportok
18.30 Sport-show
19.30 Hírek
19.40 Sport a nagyvilágból
21.55 Hirek
22.05 Talkshow
22.55 Hirek
23.00 Kerekek
8.30 Aerobic 9.00 Golfmagazin
10.00 Tour de Francé
16.30 Tenisz
19.00 Kerékpársport
19.30 Eurosport-hirek
20.00 Tenisz
22.00 Tour de Francé
23.00 Ökölvívás 1.00 Eurosport-hírek 1.30 Műsorzárás
1 PLUS
14.45 Beszélgetés 15.03 A fiatal generáció 16.30 Vasutak 17.00 Tenisz 19.10 Mese 19.15 Börze 20.00 Híradó 20.15 Berlin 21.00 Beszélgetés 21.15 A jutalom
(film)
23.00 Talkshow 0.30 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(amerikai sorozat)
Értelmetlen parancsok 9.30 Országok és ismberek 10.00 Ausztria-kép 10.30 Frankié és Jcihnny
(amerikai zenés film) 12.15 Teleszkóp (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howiser (sor.)
Ilyen az élet 13.35 Waltonék (sorozat)
A pokol 14.20 Uwe Karsten tanár úr
(német film) 16.00 Alfréd J. Kwak (sor.)
Amíg meg nem halnak 16.25 Nyáridő 16.35 A hat Barton (sorozat)
Indiai titok 17.00 Minihirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hirek 18.10 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Gyilkossal] vasárnap 19.30 Híradó 20.00 Sport
20.15 Álomhajó (sorozat) 21.20 A számok világa 21.35 Hunter (sorozat)
Társ alibi nélkül 22.20 Város lángokban (film) 0.05 Arc (svéd film)
OSZTRÁK 2
15.00 Hársfa utca (sorozat)
15.30 Oldalpillantások
15.40 A hegyek országa
16.25 Bakik
17.15 Űrutazások kora (sor.)
18.00 Otthon 3i erdőben
18.30 Gaudimax
19.00 Tartományi élet/Híradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Belföldi tudósítások
21.00 Filmújdonságok
21.30 Vigyázat, kultúra!
22.00 Hírek / Dok.-film
23.15 Éjszakai stúdió
0.15 Halló, Ausztria-halló,
Bécs
6.10 „Colt" a biztonság ked-véért (ism.)
6.55 Mr. Belvedere (ism.) 7.20 Rajzfilmek (ism.) 8.45 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.10 Hármak társasága (ism.) 9.40 Remington Steele (ism.) íüKE Ördögi nő (western) 12.00 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.25 Roseanne (ism.) 12.55 Vegas (krimisorozat) Sosem éltél Wendy és Gary Las Ve-gasban akarja tölteni a nászútját. Útközben könnyebb balesetet szen-vednek, Gary keze meg-sebesül. A fiatalok nem foglalkoznak sokat a do-loggal, folytatják útjukat. Las Vegasban az ifjú férj nyomtalanul eltű-nik...
13.50 Megaville (ism.) íEWa Remington Steele (sor.) Jó éjszakát, Steele! Mr. Belvedere (sor.) Lázadás
16.40 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Ki vagyok? 17.10 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown
Flintstone család
iiiMfl Hármak társasága (sor.)
Wanda naplója 18.55 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) A tanár is tanul 19.25 Roseanne (sorozat)
Hallgatni arany 20.00 Híradó Onnü A Quiller-jelentés
(angol krimi) EHHii T. J. Hooker (am. sor.);
Kábítószer 23.15 Hawaii 5-0 (sorozat)
Asztrológia
0.05 Én, a kém (am. sor.) Karafatma vendégei 1.05 Ördögi nő (ism.) 2.35 Jaké és McCabe (isrn.) 3.30 Én, a kém (ism.) 4.15 Vegas (ism.) 5.05 Flipper (ism.)
WUA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Magycirok a prérin Magyar film (1979) 80\'(ism.)
17.30 RobFIoy
Ausztrál animációs film
18.20 Nils Holgersson Rajzf i Imsorozat
18.45 Hírek
19.00 Közép-európai maga-zin filözetes
19.05 A ns gyenyedi két fűzfa Magyar tévéfilm
20.25 CsacsaésDodóshowja
FTflEfi Filmklub
Buf.ialo Bili és az indiá-norx (1976) Amerikai film 106\'
5.30 Szív az adu (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel! 9.20 A félénk Ádám
(osztrák filmvígjáték) 10.4,\'i 5x5 (ism.) 1115 Szerencsekerék (ism.) 11.5/5 Sport-tenisz 16.\'Í5 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.30 Hirek 18.50 Sport 1O.00 Pont, pont, pont 1 9.30 Szerencsekerék FJIUM Összeesküvők
(amerikai sorozat)
Női börtön 21.10 Fantasztikus fenomé-
nek EEHlü A férfi, aki nem volt ott
(am. filmvígjáték)
teremte az asszonyt
(angol horror) 1.45 A profik (ism.) 2.40 Műsorismertetés
A frankfurti Federation Cup nemzetközi teniszverseny élő közvetítése miatt a ki-adott műsortól eltérés le-hetséges
MTV 1
6.05 Falutevé - - ipartippel és kert-éü i
6.25 Határtól ti atárig
6.35 Reggeli M érleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 Napkelte
9.00-
12.00 Napközi Benne:
9.30 Sorstársnak
9.45 Segítsél j! íTiüTii Arany
Új-zélar idi kalandfilm-sorozat - X/3. rész Johnn^ / - Yannick Bis-son ( Breyer Zoltán), Lily- Lucy Bayler (Bíró Anikó ), Prédikátor -Desm ond Kelly (Kristóf Tibor), Buster— Francis Bell ( Orosz István) 11.30 Játé k 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
12.12 A F inancial Times ke-let- európai gazdasági hír; adója
16.00 Híradó
16.10 H; italom és szenvedély
A usztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.50 Telesport
17.20 Pénzvilág
17.30 I Menedzser Magazin
18.10 Mozivilág
íCTiTii Jelképtár A bot
19.07 Égből pottyant mesék Kendösbanya és a pi-cinkék (ism.)
19.301 Híradó
20.00 Telesport
EüWIil Szomszédok Teleregény
Szereplők: Zenthe Fe-renc, Komlós Juci, Fe-hér Anna, Frajt Edit, Ábel Anita, Ivancsics Ilona, Nemcsák Károly, Kulka János, Palócz László, Csűrös Karola, Koltai János, Trokán Péter, Raksányi Gellért és mások (Ism.: péntek, TV112.12)
QÜE Friderikusz-show j Garantáltan politika-mentes talkshow Összeállítás a legsike-resebb korábbi felvéte-
lekből
\'ggJEl Szabófalvától San Fran-ciscóig Emeric
23.05 24 óra
23.30 Híradó
23.35 BBC-hiradó
HB0
17.30 A St. Louisi lélek
Amerikai biográfia, 129\' 19.45 Azok a csodálatos Baker fiúk - Am. dráma 109\' 21.40 Véreskü-Ausztrál bűn-ügyi film 104\' 23.25 Rabnök a végtelenből
Amerikai sci-fi 7T 0.10 Érzéki kalandozások 7. Fr. erotikus magazin 24\'
MTV 2
16.05 16.10
Műsorismertetés Kirakat
Benne:
16.50
Törődj magaddal I Időjárás Öserdei patika
do-
17.45
17.50
18.00 18.10
Környezetvédelmi kumentumfilm Nellie, az elefánt Angol rajzfilmsorozat Nellie vonattal megy Elektor kalandor Telefonos videojáték. Délutáni egyenleg Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 31 6-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
18.23 18.25
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066 Időjárás
Játék határok nélkül Előzetes
Pénzforgatók |
21.50 22.00
22.20 22.25
Angol tévéfilmsorozat XIII/5. rész 50\' Max — William Armst-rong (Kaszás Attila), Leonard - John Bowe (Újré.ti László), Jimmy - Oorian Healy (Lux Ád\'ám), Declan - Doug-lafj Hodge (Malcsiner P\'éter), Chas - Jason l\'saacs (Rátóti Zoltán), Sirkka - Joanna Kans-ka (Bánsági Ildikó), Wendy - Joanna Phil-lips-Lane (Császár An-géla), Louise - Eliza-beth Morfon (Igó Éva) Ki mit tud? 1993 XII/4. rész Elődöntő Műsorajánlat Esti egyenleg Napi képes hírössze-foglaló Időjárás
Körzeti] magazin ATV2 Filmklubja Jim Jarmusch-sorozat Törvénytől sújtva Ame.rikai film (1986) FF -103\'
Zack - Tom Waits, Js.ck - John Lurie, Ro-b\'erto - Roberto Benig-rii, Nicoletta— Nicoletta Braschi, Laurette - El-len Bárkin

1PJ.00 Műsorismertetés 19.10 Sráckarika - Spenót 19.45 Zenekorzó Tolnay Klá-rival
19.50 Faluszépítö arisztok-raták 20.20 Külvárosi álmok
Amerikai film 22.00 Arcokésál-arcok 22.40 Trans World Interna-tional - Sírás és nevetés 23.00 Műsorzárás
p
16, l«,2»4|r*í AU-mir i»kol*ja

Kanizsai mtisor


KOSSUTH PEHTŐF*
Óránként: Hirek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közben:
9.50 Lottósorsolás 11.05 Cigányfélóra 11.35 Országos tájház 12.00 Déli Krónika 12.30\' Ki nyer ma?-Szegeden 12.40 Falurádió (ism) 12.50 Külpolitikai figyelő 13.05 Vendég a háznál 13.15 Törvényhozó 13.30 A.z unitárius egyház
féi\'órája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
Zeneparádé 14.55 Első közlés 15.05 Kerengő 15.35 Hitélet és történelem 16.00 Délutáni Krónika 16.10 Mindennapi gazdaság 16.20 Zenefórum 17.05 Magyarországról jö-vök...
18.00 Esti Krónika 18.30 Ráadás 19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekekI 19.40 Összeállította:
Tóth Bálint
20.05 Népdalok, népdalfel-dolgozások 20.30 Határok nélkül 21.05 Parlamenti ütköző 22.00 Késő esti Krónika 22.30 Fórum
23.05 Hangversenymúzeitim Benjamino Gigli dalestje a Buenos Aires-i Teatro Gran Rexben 1950-bon
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs magazinok
16.00-
17.00 Az Amerika Hangja magyar műsora
18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok
23.00 A BBC késő esti ma-gyar műsora
23.45 American Mosaic (ism:)
4.30 Hajnali kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Zöld(spt trt)reggel 8.05 Slágerfil mek-fümslá
gerek
8.50 Helyken sső 9.00 Hírek. Id öjárás 9.03 Zöld telet on: 138-8082 9.10 Zene-szó -KondorKa-talinnal
10.55 Gordiusz Olusz 11.00 Hírek. Idő, járás 11.03 Családi pe rsely 11.18 Nóta-kíván iságmüsor 13.00 Hirpercek 13.10 Mit üzen a: Rádió? 13.35 Dalaim
Petőfi Sándc tr verseiből 13.45 Időjárás- ét i vizállás-
14.00 Péntektől-i léntekig; Ajánlóműsor sok mu-zsikával Benne:
14.45 Poggyász
15.00 Hirek. Idöjárái:
16.45 Poggyász
17.00 Hirek. Időjárás
17.05 Kőlyökrádló
17.32 Ziccer
18.30 Éj-félig-per
19.00 Hirek. Időjárás
19.IQS Válogatás a fűnk y, rap és a diszkózene vilá-gából
19.35 A családban man ad!
20.DO Bravó!
Hazai sikerlista a hall-gatók szavazatai; alap-ján
20.30 Fűtől fáig
21.190 Hírpercek
21.10 Rádiószínház
Terrorakció Párizsi ián Petőcz András hang já-téka
21.133 Emlékezetes hangver-senyek
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra -éjfiíl
előtt-Rádióorfeum 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfé I után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne: 4.03 Csárdásritmusban
3 SAT
116.15 A szereiéin szigete 17.00 Minihírek 17.10 AtfredJ. Kwak(sor) 17.35 Fiatal uras ;ág (sor.) 18.00 3 SAT bőrre 18..?5 Ötletek és irányok 19.H0 Hirek 19.2lO 3 SAT stúdió 19.30\' Külföldi tud ásitások 20.00 A csodák világa 20.45 Egy férfi felt elé tör 21.45 Kulturális nr. igazin 21.51 Sport 22.00 Híjadó 22.25 Oltíalpillantás ok 22.50 A szavak hatalma (film)
SZTVM
16.10 Európa mellékútji ain 16.40 Nils Holgersson 17.10 Kincses sziget
(olasz tévéfilmsoroi íat) 18.45 Was bedeutel das,
Harvepino? 19.00 Esti mese 19.10 Számítógépes láték 19.30 Időszerű aseményeic 19.57 Sporthírek 20.05 Televíziós vetélkedő 20.40 Családi titok
(olasz-svájci tévésor.) .\'21.40 Film és videó 22.05 Időszerű események 22.40 Sporthírek 22.50 A Johnny Thompson
Singers Pozsonyi Jan-
SZTV-2
18.45 Regionális magazin
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 AWorldnetbemutatja...
20.35 La llnea
20.40 Színházi meghívó Ibsen: A tenger asszo-nya
22.45 Új irányzatok az építé-szetben (dok.-film)
23.10 Kandi kamera
23.40 Események
RTL.
6.00 Híradó 7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök
(amerikai sorozat) Az összekötő A legnagyobb titokban tartott rendőrségi raz-zia ellenére sem sikerül árut találni a kábítószer-kereskedőknél. Mivel a Főnök is tud a razziák-ról, őt gyanúsítják, hogy eladja az információkat a szindikátusnak. Töb-ben vallanak ellene, ezért felfüggesztik az állásából...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat) B3 Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) A látszat csat
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Gyilkosság Athénban
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnők? (amerikai sorozat) Tűz a tetőn
T7.IM Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat)
18.00 Fiatalok magazinja 18.45 Híradó 19.10 Robbanékony 19.40 Jó idők, rossz idők
(német sorozat) 2\'0.15 Hazai dallamok 21.10 Sylter-történetek
(német sorozat)
Visszatérés
Forró rágógumi VIII.
(német sorozat)
Nyári blues
Alkionyi szerelem
(amerikai film) T.llO Dr. Who (angol film) 2.0 ® Forró rágógumi (Ism.) 4.2 5 Alkonyi szeretem (ism.)
RTL 2
5.25 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk-játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Dr.Westphall főorvos 12.05 Wtills Fargo (sorozat) 13.10 Little Wizzards (sor.) 13.20 Cu pidospace (sorozat) 13.55 Bluffers(sorozat) 14.25 Noozles (sorozat) 14.50 80 map alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Holiidayék Rómából 15.45 Beany és Cecil (sor.) 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-IMan (sorozat) 17.05 Little Wizzards 17.30 Lasüie (sorozat)
Téviss gyanú 18.00 Hirek 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (ame rikai sorozat) Öreg harcos 1. 19.00 Hirek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Öreg harcos 2. 19.30 Mókát, kacagás (ism.) 20.00 Hírek
20.15 A Casü Grande-i fegy-vereseik (am. western) 22.00 Túlélési játék (am. film) 23.40 A kívülálló (sor) Az elveszett lány 0.35 A Casa Grande-i fegy-vereseit (ism.) 2.15 Túlélési játék (ism.)
14.15 Blahla
15.15 V0X-bo:(
16.05 Testközelben (ism.)
17.15 Beszélgetés
18.00 Hirek
18.20 Sport
18.30 Életmód-magazin
19.00 Hírek
19.05 Cannon i sorozat)
20.00 Híradó
20.10 Philip Marlowe (sor.)
21.00 Hirek
21.20 Tévétükör
22.00 Hirek
22.15 A bárónő (film)
24.00 Hírek
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat) 6.30 Telereggel 9.00 Állatok kertje 9.15 Délelőtti magazin 11.00 Nyári magazin 11.30 Kvízmüsor 12.00 Varietémüsor 13.15 Banánhéj (ism.) 13.40 Elszámolás (ism.) 14.30 Varieté fiataloknak 15.15 Szép és meleg az idő 16.30 Negyven fok árnyékban 19.00 Vidám nyelvi játék 19.30 Belga híradó 20.00 Ukrajna 21.30 Varietémüsor 23.00 Szenvedély 0.30 A Tour de France-ról 1.10 Vegyes miisor hajnak
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Paula Abdul
21.00 TinaTurner
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 RodStewart 2.00 Egyveleg 3.30 Éjszakai videók
8.00 Hirek
8.30 Színhely
9.00 Super-üzlet 12.00 Videogenerátor 16.30 Élövideoshow 18.30 Bonanza
(amerikai sorozat) 19.30 Sorsforduló (sorozat) 20.00 Motorsport 21.00 Színhely 21.30 Arcképcsarnok 22.00 Hírek 22.30 Riport 22.48 Piacgazdaság 23.00 Koncert 24.00 Videogenerátor


Rudotel
6.00
9.05
10.00
10.05
10.20
10.45 11.47 12.00 12.05
13.05
14.00 14.05
14.20
Muzsikáló Pódium Hirek. Időjárás Búvárharang (ism.) Derűre is derű Vacsora kettesben Szakonyi Károly hang-játéka (ism.) Gluck: A kínai lányok Régi magyar muzsika Hírek. Időjárás Egyházzenei Feszti-vál -1992
Olasz barokk kamara-zenei hangverseny Hirek. Időjárás A Voice of America so-rozata nyelvtanulóknak Toldi szerelme - IV/3. Arany János költemé-nyének rádióváltozata
1iiOO A kamarazene kedve-lőinek
1C..00 Hirek. Időjárás
16.05 Magyar zeneszerzők műveiből
17.00 Mi újság a régizene vi-
17.50 Tóth Árpád fordításai 18.011 Hírek. Időjárás 18.05 A főszerepben: Birgit
Nilsscin
20.04 Hírek. Időjárás 20.09 Versctk .20.19 Uach: D-dúr szonáta 2\'0.35 Hagy siker volt! 2Z00 hürelt. időjárás 22\'.05 Operát magyarul -
imigyar operát! 23.110 Riportműsor 24D\\0 Hinek. Időjárás 0.05 Leniezújdonságok
Amilyen az evésed, otyan l\'esz a munkád isi -motoszkált Anna fejében: nagya) ?ja intő szava, reggel az üzemorvoshoz menet.
El kellett határoznia masát are a lépésre, mert sokat szurkait a szíve mostanában, ami negyvenen táj! már veszélyes lehet.
Nem is bánta, hogy sokan i ílltak előtte a várószobában. Tovább t tolakodtak elő benne a gyermekkori emlékek. Még na gyszülei kezéig sem ért fel, amikor a nagycserfői szí ölőhegyre várták fel legfiatalabb lányukat a hírrel: \\ fajon sikerül-e neki a takarítónői állás a gyógyszert árban? Olyan szív-szorongatóan, amilyen érzés mcst neki is kijutott. Nem ment aznap nekik sem a ki. ités, sem a kapálás. Unokájukhoz sem szóltak. S 6 sem látott belőlük egyebet, mint két pár, óriás, c\\ jymással hadakozó vézna, kezet. De estefelé a nagylái ry felért a városból az örömhírrel. Felvették takarítónőnek.
- Általánosan kimerült a szén tezeted - jegyezte
meg az asszisztens, míg bíbelődött az EKG készülék
vezetékeivel.
- Mitől merültem volna ki? Hisz, en egyre kevesebb
a munkánk.1 — válaszolta. A legutíibbi létszám leépí-
téskor az ő neve is szóba került, s mostanában me-gint levegőben van a létszámcsökkentés gondolata. A szfve ismét szurkálni kezdett.
- Jöjjön vissza a jövd héten! Vagy határeset, vagy krónikus — jegyezte meg a doktornő, a hosszú papírcsíkot tanulmányozva. — Addig is szedjen RudotelL Naponta háromszor egyet. Amilyen az evésed, olyan lesz a munkád is! — visszhangzót! fel benne otthon nagyapja dorgáló sza-va — amit ő maga is gyakorta mondogat fiának. Bekapott két topörtyűs szendvicset, s a gyógyszert. Behúzta a sötétítő függönyt a szobában. Odakint de-let harangoztak.
- Egyetlen biztos pontja volt életemnek, a mun-kahely. A férjein ittléte régóta bizonytalan — mo-tyogta magában, s ledőlt a kopottas szöveti! heve-rőre. - Ék dolgozni akarok! Dolgozni! Munkáról akarok álmodni, munkahelyről! — szugerálta be ma-gának. A szeméből kibuggyant egy hosszú, keserf könnycsepp, de l\'öbb nem követte.
Tompuló tudata egyre lassulóbb tempóban viasko-dott a szavakkal, míg le nem győzte a Rudotel.
Ba-bcC
Kanizsai műsor

Stúdió Mu/r 16.30. 18.15 öra- Mint a tu/
20.15 óra: Mazixhista álmok
Július 23
P

DBF OSZTRÁK 1 PRO 7
DUNA TV
MTV 1
MTV 2


Biblia Szól Gyülekezet:
NYÁRI ARATÁS
Immár második alkalommal kapcsolódik be a Biblia Szól Gyülekezet helyi csoportja - mely \'89 óta működik a városban - a Gyülekezet Nyári Aratás címet viselő\' prog-ramsorozatába, amely az idén több mint tíz várost érint az országban. A kanizsai egyhetes (19. és 24. között folyó) rendezvény célja, hogy eljuttassa a Biblia üzenetét és a meg-váltás örömhírét a hétköznapi emberekhez is. Ennek érdekében mindennap, hétfőtől szom-batig délután fél négytől a hívők, amerikai lelkipásztorok és misszionáriusok evangeli-zálnak majd a Deák téren az országzászló tövében. A rövid prédikációk mellett a járó-kelők részesei lehetnek kisebb koncerteknek és pantomim előadásnak is. A hét csúcs-pontjaként csütörtökön este hatkor a HSMK előtti téren a Woot Horné Bánd ad majd country gospel koncertet.
- R -
13.00 Telebörze 13.45 DSF-tréning 14.00 Jégtánc 15.00 Sportshow 16.00 Rodeo 16.55 Hírek
17.00 Sport a nagyvilágból 17.55 Hírek
18.00 Motorok és legendák 18.55 Hírek
19.00 Hopp vagy kopp-játék 19.30 OSF-stúdió 19.55 Hírek
20.00 Sport a nagyvilágból 21.55 Hírek / Talkshow 22.55 Hírek
23.00 Küzdősportok maga-zinja 24.00 DSF-stúdló (ism.)
10.00 Tour de Francé 11.00 Tenisz 12.00 Atlétika 13.00 Forma-1 14.00 Tour de Francé 14.30 Tenisz 19.30 Eurosport-hírek 20.00 Motorsport 21.00 Atlétika 23.00 Tour de Francé 24.00 Forma-1 1.30 Eurosport-hírek
15.00 Hírek
15.05 Visszapillantó
15.20 Amit a nagyi tudott...
15.50 Beszélni tudni kell
16.05 Francia nyelvlecke
16.35 Száz mestermií
16.45 A pénz története
17.00 Tenisz
19.10 Mese
19.15 Sport
20.00 Híradó
20.15 Véres tenger
21.00 Beszélgetés
21.15 Szórakoztató műsor
23.20 Toklói történet (film)
1.30 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Felöl nyugatra
(sorozat) 9.30 Kultúra 10.00 X-Large 10.30 Münchhausen Afriká-ban (ism.)
12.15 Belföldi tudósítások 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Két asszony 13.35 Waltonék (sorozat)
Álmatlan éjszakák 14.20 Sárkány a világ végén
(francia ifjúsági film) 16.00 Heidi (sorozat)
A búcsú 16.25 Nyáridő 16.35 A hat Barton (sor.)
A szomszéd 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(sorozat)
Halálos tévedés 19.30 Híradó 20.00 Sport 20.15 Két férfi egy eset
(német sorozat) 21.25 A medve (olasz film) 23.05 Hírek/Sport 23.30 Hajszálkereszt
(kanadai film) 1.10 Város lángokban (ism.)
15.00 Hársfa utca (sorozat)
15.30 Oldalpillantások
Hifii] Holnap történt (film)
17.00 Bécs
17.30 Természetfilm
18.00 Otthon az erdőben (sor.)
18.30 Nyereményjáték
T9.00 Tartományi élet
19.30 Híradó /Kulturális mag.
20.15 Természetfilm
21.15 Schilling - magazin
22.00 Hírek
22.30 Spike Jones-show
23.15 X-Large
23.35 Judas Priest
1.10 A modell és a zsaru
5.55 Űrhajótöröttek (ism.) 6.45 Mr. Belvedere (ism.) 7.10 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.35 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.00 Hármak társasága (ism.)
9.30 RemingtonSteele(ism)
10.25 Pisztolypárbaj Dodge
Cityben (am. western)
11.50 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.20 Roseanne (ism.) 12.50 Perry Mason 13.45 A Quiller jelentés (ism) íEffffi Remington Steele (sor.)
Borban az igazság
flülil Mr. Belvedere (sor.) Külföldi látogató 1. 16.35 Varázslatos Jeannie
Anya, menj haza! 17.05 Rajzfilmek
Alvin és a mókusok Charlie Brown Flintstone család
Tiltott gyümölcs 18.55 Kezdeti nehézségek
(amerikai sorozat) Titkos beszéd Seaverék tavaszi nagy-takarítást tartanak. Min-den, ami fölösleges, el-adásra kerül. A garázs-ban meghirdetik a bolha-piacot. Óriási az érdeklő-dés, csak a tárgyak tilta-koznak a maguk módján az eladás ellen... 19.25 Roseanne (sorozat) 20.00 Híradó HiKEl Kamionos
(amerikai akciófilm)
EEinü Mancuso FBI (am. sor.)
Fremont barátai
HtUM A hallgatás törvénye
(amerikai akciófilm) 1.05 Hírek
1.15 Hasfelmetsző Jack 2.40 Hírek
2.50 T. J. Hooker (ism.) 3.35 Hírek 3.45 Én, a kém (ism.) 4.30 Pisztolypárbaj Dodge
Cityben (ism.) 4.45 Flipper (ism.)
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kapásjelző
16.20 Maja, a méhecske (ism.)
16.45 Kedves hazug Magyar film 84\'
18.10 Postabontás (ism.)
18.20 CsacsaésDodóshowja
18.35 Mesesarok - Mondák Kemény Simon
18.45 Hírek
19.00 Közép-európai magazin
20.00 Eastern-western
Talpuk alatt fütyül a szél Magyar film (1976) 90\'
21.30 Nyáresti hangverse-nyek
22.05 Évforduló
22.10 Hírösszefoglaló
5.30 Pont, pont, pont
(ism.)
6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel 9.15 Természetfilm 9.25 Mindent vagy semmit
(ism.) 9.55 Fantasztikus fenomé-
nok (ism.) 10.45 5x5 (ism.) 11.15 Szerencsekerék
(ism.)
11.55 Sport-tenisz 16.45 5x5 17.20 Mindent vagy semmit
(sorozat) 18.30 Hírek 18.50 Sport 19.00 Pénz, halál, szerelem
(sorozat)
19.30 Szerencsekerék FTiTE! Epekedö szerelmes
(amerikai filmvígjáték)
WJini Tűzharc a Komancs-pataknál
(amerikai western) 23.40 A szarvasbika fogadó (német erotikus filrh) 1.05 Összeesküvők (ism.) 1.55 Epekedő szerelmes
(ism.)
3.30 ...és Frankestein meg-teremte az asszonyt (angol horrorfilm)

6.05 Falutévé - profittal
6.25 Határtól határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 Napkelte
9.00-
12.00 Napközi
Benne:
9.50 Lottósorsolás
íliEül Dallas
Amerikai filmsorozat
Szeressük testvérein-
ket!
11.30 Játék
12.00 Déli harangszó
Déli egyenleg
12.12 Szomszédok (ism.)
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.50 Pénzvilág
17.00 Évgyűrűk
17.30 Téka
17.40 Ablak melléklet
18.00 Ablak
iWMH Múmin
Japán rajzfilmsorozat
Az elveszett gyerekek
19.30 Híradó
20.00 Telesport
BÜKI Dallas
Amerikai tévéfilmsorozat
Szeressük testvérein-
ket! (ism.)
Ellie— Barbara Bel Ged-
des (Dallos Szilvia), Bob-
by-PatrickDuffy (Csan-
ó Zoltán), Samantha -
.inda Gray (Szerencsi
:va), Jockey - Larry
Hagrnan (Kránitz Lajos),
Ray-SteveKanaly(Me-
is Gábor), Cliff - Ken
ercheval (Végh Péter),
3amela-Victoria Princi-
ral (Simorjay Emese),
_ucy - Charlene Tilton
Balogh Erika), Donna -
3usan Howard (Balogh
Emese)
21.05 \'anoráma
Ism.: szombat, TV1
13.35)
FHTCii l király ágyasa
:rancia-olasz-angol
ilm (1990) 89\'
A király - Timothy Dal-
on (Helyey László),
Jeanne - Valéria Golino
Orosz Helga), Verune
jróf - Stéphane Freise
Rékasi Károly)
EKfTil Fényképezte Novak Emil
Portréfilm
0.25 Híradó
0.30 BBC-hiradó
HB©
17.30 H mi meséskönyvünk:
H táncos lábú béka
\\m. rajzfilm 24\'
18.00 H szerelemhez idő kell
Amerikai vígjáték 93\'
19.45 Hz utolsó ártatlan em-
ler - Am. dráma 107\'
21.40 linema Paradiso
Dlasz-fr. filmdráma 117\'
23.40 Meridián-Am. film 83\'
15.25 Műsorismertetés 15.30 Alpok-Duna-Adria
Öt ország tartományi és körzeti stúdióinak mű-sora a Pécsi Stúdióból Tel.: (72) 411-849
16.00 Cigánykerék (ism.) Közreműködik: Kamil-la, Teó, Lala, Kaszner Irén, Kemény Henrik, Kemény Mátyás, Má-csai Pál, a Kársai Pan-tomim Rt.
16.30 Titokzatos aranyváro-sok
Belga-francia-japán rajzfilmsorozat
16.58 Időjárás
íRTTii Éghóditók
Amerikai dokumentum-film-sorozat - XII/4. Bombázók
18.00 Délutáni egyenleg Napi képes hírössze-foglaló
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Müsorajánlat-Időjárás
iElETil Dieter Piage, a termé-szetfilm-operatőr Angol természetfilm 52\'
íEFTii Ideális család i
Családi vetélkedő
ETflEE Nosztalgia bár IV/2. rész
20.55 Stan és Pan
Amerikai rajzfilmsorozat
Ebek útja (Mutt Rut)
Etliül Uja nap alatt!
Fiatal alkotóművészek bemutatkozása Fellegi Ádám műsorso-rozata
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
22.22 Műsorajánlat
22.25 24 óra
22.50 Nézze meg az ember!
EHEEi Oly távol, s oly közel (She\'s Been Away) Angol film (1991) 103\' Lillian - Peggy Ashc-roft (Lengyel Erzsi), Harriet - Geraldine Ja-mes (Andai Györgyi), Hughes - James Fox (Nagy Gábor)

20.00 Műsorismertetés 20.05 MusicTV4
Könnyűzenei műsor
21.10 A víz az élet forrása Természetfilm
21.45 Halálos övezet Amerikai film
23.20 Trans World Interna-tional
Dubai Duty Free -Snoo-kerbajnokság II/2.
24.00 Műsorzárás

MUNKARUHÁZAT TERMELŐI ÁRON
Telefon: 93/11-457 Fax: 92/73-279
s
ZOMBAT
Mozi: l«t 1«, 20 én: Stúdió Ntejfl: t&3^ 18.ÍS éraj 29,15 éra:
A terror iskolába Mint a (fiz Mazochista Almok

Kanizsai műsor


KOSSUTH PETŐFI
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Miisorismertetés, prog-ramajánlat 8.25 Kopogtató 8.50 Jegyzet 9.05 Családi tükör 9.35 Shirley Bassey énekel 10.05 Ismét a javából! 12.00 Déli Krónika 12.30 Kontinensek, szántó-földek
13.05 Népdalkörök pódiuma 13.40 Tetten ért szavak 14.05 Oxigén 15.05 Szabadpolc
Új könyvek közt válo-gat: Tarján Tamás 15.35 Erkel népszínművek dalai Végvári Rezső feldolgozásában 16.00 168 óra 17.30 Visszhang
A hét - zenében 18.00 Esti Krónika 18.25 Szemle 19.05 Sportvilág
19.29 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Miska bácsi leveleslá-
dája
Határok nélkül 20.05 Rádiószinház
Azra
Szép Ernő meséjének
fádióváltozata 21.40 Barokk muzsika 22.00 Késő esti Krónika 22.20 Beszéljük meg! 23.05 Noktürn
URH-ADÓN
9.00-
11.00 Körzeti magazinok 16.00-
17.00 Az Amerika Hangja ma-gyar műsora 18.20 Most olvastam
18.30 V materinskom jazyku
19.00 In limba materna
19.30 In der Muttersprache
20.00 Na materinjem jeziku
20.30 Na maternjem jeziku
21.05-
22.00 Örökzöld dallamok 23.00 A BBC késő esti ma-gyar műsora 23.45 Versek
4.30 Reggeli dallamok 5.03 Nyújtózkodó 7.30 A szeretet közösségei Gyermekotthon a Hű-vösvölgyben 8.05 Iránytű 8.30 Mindenütt jó...
A szórakoztató szer-kesztőség családi ma-gazinja Közben: 9.00 Hírek. Időjárás
10.00 Kölyökzene
10.30 Hirvidék
Erről beszéltünk a Mis-kolci stúdióban
11.00 Hírek. Időjárás
11.03 Zenekanál
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Hírpercek
13.10 Strandrock
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 „Egy kellemes hang": Engelbert Humper-dinck
14.30 Daráló
15.00 Hírek. Időjárás
15.05 Nagy nevettetök
16.00 Szív küldi...
16.55 Van ez így!
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Primadonnák
18.00 Páratlan hangok
18.30 Kaposy Miklós: Magyar rizsa
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Emberi öltözékben Leena Krohn mesejá-téka
19.58 Nemzetközi slágerlis-ta
21.00 Hirpercek
21.10 Szombat esti láz
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Póttarisznya 0.15-
5.50 Máról holnapra - éjfél után (Kossuth kh, Petőfi urh)
5.03-
5.50 Nótacsokor
3 SAT
13.00 Hirek
13.10 Külföldi tudósitások
13.40 Ötletek és irányok
14.10 Uhlenbusch
14.40 Bastian (sorozat)
15.05 Gasztronómia
15.30 Operett-gála
16.20 Koncert
17.20 Angyalokra nem lö
vünk (német film)
19.00 Hírek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Beszélgetés
20.15 Don Carlos- opera
23.35 Utazás
(indiai film)
SZTV-1
16.45 Kalandok a vadonban (amerikai ismeretterjesz-tő sorozat)
17.10 Rhytmick - videoklip
17.55 Házaprérin
(am. tévéfilmsorozat)
18.40 Kalendárium - Július
19.00 Esti mese
19.10 Tv-bérlet a Beauty Szépségszalonba
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Fogadjunk, hogy...
22.00 Tele Flash divatmagazin
22.25 Gólok, pontok, másod-percek
22.40 Testek csábítása
(német erotikus film) 0.20 Rózsaszín sorozat 0.50 Erotikus videoklip
SZTV-2
17.45 Nemzetiségi magazin 18.20 MTV Prime 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.55 Sporthírek 20.10 La linea 20.15 Életút (tévéjáték) 21.25 Az emberek és a világ
(francia dok.-filmsor.) 22.20 MTV-slágerlista 23.14 Csak arra gondolok 23.10 Események
RTL
6.00 Belle és Sebastian 6.25 Dávid (sorozat) 6.50 Péter Pan (sorozat) 7.15 Píf és Herkules 7.40 Samurai Pizza Cats
Az időgép
8.00 Játék gyerekeknek 8.15 Pinocchio (sorozat)
Varázsfa 8.40 Wish Kid (rajzfilmsor.)
Hamis barát 9.05 Beverly Hills Teens
Természetes szépség 9.30 Dink (sorozat) 9.55 Hatmillió dolláros csa-lád (sorozat)
10.20 Planet kapitány (sor.) 10.45 Thor (rajzfilmsor.) -\\ Odin trónja 11.20 Amerika kapitány (sor.)
Zemo és a gonosz 11.40 Mutánsok (sorozat)
A csoda
12.05 Winspector (am. sci-fi) Egyértelmű bizonyíték 12.25 Harry és Hendersonék (amerikai sorozat) Házassági évforduló 12.50 Bolondok háza (sorozat)
Megbeszélés 13.20 Bel Air hercege (sor.)
Minden rendben 13.45 Dad őrnagy (sorozat)
Akadályok
itm.1 Rendőrségi beszámoló (amerikai sorozat)
A szoknyavadász
FE1FIJI Knight Rider (sorozat) Kaméleon A csapat (sor.) Vízi játékok 16.45 Jump Street 21 (sor.) 17.45 Melrose Place (sor.)
Párkapcsolatok 18.45 Híradó 19.15 Beverly Hills 90210 (amerikai sorozat) Az ellenfél 20.15 Cilindervadászat (színházi közvetítés) C. A. T. \'
(amerikai akciófilm)
KMil A parazita gyilkosságok
(kanadai horror) 1.15 Férfiak magazinja 1.40 Dr. Who (angol sci-fi) 3.10 C. A. T. (ism.) 4.35 A csapat (ism.)
BTL 2
6.25 Egy polgár halála
(amerikai film) 7.40 Istenek alkonya (amerikai film) Fsz.: Rock Hudson 9.50 Bravó TV
11.30 1939 jégrevüi (amerikai film) Fsz.: Joan Crawford, James Stewart
13.00 Custer tábornok két őr-mestere (olasz western)
14.45 Istenek alkonya (ism.)
16.55 Varázslatos Arabella (német film)
18.30 Hirek
18.40 Egy polgár halála (ism.)
20.00 Hírek
20.15 Kémek hálójában (angol film)
Fsz.: Michael Caine, James Fox
Frank Jones, a koreai háború veteránja, meg-látogatja fiát. Róbert idealista fiatalember, aki a Kommunikációs Központban dolgozik ■ orosz fordítóként.
22.10 Végső feladat
(kanadai-amerikai film) Fsz.: Geneviéve Bujold^ Michael York
23.55 Nászéjszaka
(francia-kanadai thriller)
1.45 1939 jégrevüje (ism.)
vox
13.15 Vox-box
14.15 Sport
15.15 Utazási magazin
16.05 Philip Marlowe (ism.)
17.00 Hírek
17.15 Heuréka!
18.00 Hírek / Idegen világok
19.05 Filmek, sztárok, videók
19.30 Vadvilág (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Moulin felügyelő
(francia krimi)
22.00 Hirek
22.15 100 perc sokféleség
24.00 Hirek
0.15 A bárónő (ism.)
TV S
6.00 Telereggel ;
7.40 Francia nyelvlecke
8.30 Gyermekeknek
9.10 Semmi problémai
10.30 Sportmagazin
11.30 Kvízjáték .
12.20 Autóvízió
13.45 Kóborlások, riportok
15.30 Ökológiai magazin
16.10 Ifjúsági műsorok
18.00 Varieté Montrealból
19.00 Felfedezés
20.00 Tengeri magazin
21.00 Híradó
21.30 Elszámolás (sorozat)
22.20 Különleges vonatok
23.20 Szép és meleg az idő
0.40 A Tour de France-ról
2.20 Vegyes műsor hajnalig
14.00 UB40
17.00 Táncolj!
18.00 Ray Cokes
13.30 Riport
19.00 Európai top 20
21.00 Mazsolázás ,
21.30 Sport
22.00 Soulzene
23.00 Paul King
23.30 Beavis és Butthead
24.00 UB40
3.00 Éjszakai videók
SUPER 1
11.00 Halló, Ausztria-halló,
Bécs!
11.30 Moszkvától nyugatra
12.00 C & A egyveleg
13.00 Videogenerátor
14.00 Kosárlabda
17.00 Eco-rekord
17.30 Videodivat -
18.00 Színhely
18.30 Arcképcsarnok
19.00 Jack London története
(amerikai film)
21.30 Sorsforduló
22.00 Hirek
22.30 Színhely
23.00 Rock and roll -
BARTÓK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Mi közöm hozzá? 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Hangfelvételek felső-fokon
Mahler: VII. szimfónia 11.25 Andor Éva operaáriá-kat énekel
12.00 Hírek. Időjárás 12.05 A Bartók Rádió kíván-ságműsora 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Grieg műveiből
V/5. rész
15.00 Opera-müvészlemezek 16.00 Hírek. Időjárás t 16.05 Rádiós Esték Óbudán A 8+8 énekegyüttes hangversenye 16.57 Barokk muzsika 17.30 Poggyász
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Diszkotéka (ism.)
19.00 Mátrai képek
19.35 A Budapesti Filharmó-niai Társaság zeneka-rának Beethoven hang-versenye V/3. Közben:
20.13 Hírek. Időjárás
20.18-
20.33 Majakovszkij versei
21.44 Régi fúvószene
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Összkiadás
Anton Weber művei IV/3. rész
22.56 Otelló - Részletek
24.00 Hírek. Időjárás 0.05-
2.00 Komolyzenei zsákba-macska

CÍMER A VÁROSHÁZÁN
1992. augusztus 20-ra felkerült a városháza homlokzatára a városcímer. A 150 cm átmé-rőjű, bronzból tűzzománc bevonattal készült ismertető jelvény kalandos múltját, elődje és utódja sorsát, majd a jelkép újjáéledését kí-vánja ezen írás nyomonkísérni.
Nincs semmi nyoma annak, hogy Kanizsa magisztrátusa a 17. század előtt használt-e pe-csétet. A 13. századtól jelentősebb városaink - Buda, Esztergom - már címeres pecséteket használtak, ezek fennmaradt okleveleiken jól láthatók. Persze a mezővárosok, mint lakóhe-lyünk is, nem rendelkeztek fejlettebb írásbe-liséggel, úgy mint a szabad királyi városok,
így hát nem igen volt mit lepecsételni. Mivel a város 1705-ig a bécsi udvari kamara kiren-deltségének kezelése, felügyelete alatt állt, ez rányomta a bélyegét az egész város társadal-mára, az önkormányzati testület működésére. Viszont komoly írásbeliség kezdődött, így hát az iratokat hitelesíteni kellett. Az 1695-ben vésetett első ismert városi pecséten fejét jobb-ra fordító, csőrében olajágat tartó, kiterjesztett szárnyú sas van, amely jobb lábában a fogyó holdat, bal lábának karmai közt gabonakalászt tan. A sas feje felett stilizált osztrák császári koronát láttunk. Körirata: Kanizsa kiváltságos mezőváros pecsétje 1695. Ez a címerábra több mint kétszáz évig élt, a gyakori tűzvészek után mindig ez került fel az újravésésekor. Természetesen a sas nem maradhatott el, hi-szen előkelőséget, hatalmat, erőt jelképezett. 1903-ban a községek törzskönyvezése során Nagykanizsa városa kérte címerének elismer-
Kanizsai műsor
KANIZSA tY 8 &*i ÁTV VflSttwl i*»g*!8ia 13 6r«-. ATV Ifjáságt magúin
DSF OSZTRÁK 1 PRO 7 DUNA TV
Július 24 Q 7 MTV 1 MTV 2


utóbbi szín a címeitan szabályai szerint nem piros, hanem mindig vörös. Ezt a címert 1949-ig használták.
A következő húsz év sarló-kalapácsos ma-gyar égisze alatt a városi címerek használata szünetelt. Legtöbb város, így Nagykanizsa is a felszabadulás 25. évfordulójára készíttette el a Képző- és Iparművészeti Lektorátussal -nyílt pályázat útján - címerét. Érdekesség, hogy mivel a pályázatra nem érkezett be ér-demleges terv, ezért a Lektorátus Papp Gábor grafikusművészt bízta meg a tervezéssel. A művész által készített három tervet 1970. áp-rilis 30-án a város tanácsülése elutasította, azonban alig hat hét múlva döntött, s 1/1970. sz. Tanácsrendeletben meghozta a címerhasz-nálati szabályzatát
S most nézzük, milyen is lett a város immár harmadik címere! Fekete sávval szegélyezett, várkaput szimbolizáló félkörű pajzs ez, fönn
tetését Ekkor már a heraldika (címertan) sza-bályainak jobban megfelelő kiegészítéseket ka-pott ez az eredeti sasos motívum. A sas egy ezüsttel és vörössel vágott barokkos kerektal-pú pajzsra került ezüst mezőbe. Az olajig és a hold megmaradt, a gabonakalász helyett azonban ezüst pallos van a sas* karmaiban. A címer alsó vörös mezőjében zöld alapon ezüst, nyitón kapus várbástya látható. Fenn középen arany koronás rostélyos sisak látható, a jobb-oldali sisaktakaró kék, a baloldali vörös színű. Figyelemmel kísérve a két címer összeha-sonlítását, rögtön megállapíthatók a következő jellegzetességek: városunk címere megtartotta a címertan hőskorában kialakult jellegzetessé-geit kibővítette a város történetében olyan je-lentős súllyal bíró tényezővel, mint a várral. A pajzs alapszíneiből következik, hogy a vá-ros tradicionális színei az ezüst és a vörös lettek. Itt kívánom megjegyezni, hogy ezen
8.45 DSF-tréning Vadvilág
(dokumentumfilm-sor.) A fókák birodalma
10.00 A hét sporteseményei
12.00 Tessék mosolyogni!
13.00 Sport a nagyvilágból
15.00 Sportmagazin
15.30 Sport a nagyvilágból
17.30 Motorok és legendák Az autó története
18.30 Tánc
19.30 Hirek
19.40 Röplabda
21.30 Tenisz
22.00 Küzdösportmagazin
22.55 Hírek
24.00 Mellé! (ism.) 0.30 Profi ökölvívás
UROSPORT
9.00 Honda - magazin
10.00 Motorsport
10.30 Atlétika
12.00 Ökölvívás
13.00 Úszó EB
14.30 Tenisz
16.30 Úszó EB
18.00 Golf
20.00 Tenisz 0.10 Ökölvívás 2.00 Műsorzárás
15.00 Lakószobák 15.30 Filmújdonságok 16.00 Hobbisarok 16.15 Vasutak (sorozat) 16.45 Bumeráng 18.00 Hivatások 18.30 Hírek 18.45 Alomkő (sorozat) 19.10 Mese / Nők magazinja 20.00 Híradó 20.15 Polgárháború 21.20 Száz mestermű 21.30 Aki egyszer megbotlik
(tévéfilm IN/2.) 23.00 Szórakoztató műsor 1.00 A nap hírei
9.00 Hirek
9.05 Santa Fétől nyugatra
Mexikói jog 9.30 Jolly Joker (ism.) 10.15 Euroturizmus 10.30 Estély habfürdővel (ism.) 12.30 Halló,Ausztria!-hal-ló, Bécs! (ism.) 13.00 Hírek
13.10 Isten hozta Ausztriában! 13.35 Dr.Sibelius
(német film) 15.10 Oldalpillantások 15.35 Kacsafalva (sorozat)
A láthatatlan vendég 16.00 Gyermekwurlitzer 17.00 Minihírek 17.10 Slágerparádé 18.00 Hirek
18.05 Alpok-Duna-Adria 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Egy új élet 19.30 Híradó 20.00 Sport
20.15 Szórakoztató műsor 22.05 „Arany" lányok
(sorozat)
Ismét Stanley 22.25 Hazajáró lelkek - a
másik oldal
(amerikai horror) 23.50 Hírek 23.55 Lemondás (am. film)
Fsz.: Clark Gable 1.15 Hajszálkereszt (ism.)
14.10 A zongora története
15.10 Balerina (sorozat)
Nagy szerepek
16.10 Fúvósok fesztiválja
16.40 Zenés barangolás
17.10 Ajósnö (sorozat)
18.00 Sport
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
BiKlü Esernyötrűkk (film)
21.45 Hirek/Sport
22.25 Füst (film)
23.55 A hatos szám (sorozat)
0.45 Hírek
0.55 Ex libris
5.55 Vadállatok birodalma
(am. dok.-filmsorozat) 6.40 Lassie (am. sorozat)
Az új kalap 7.05 Apa a legjobb (am. sor.)
Kincs 7.30 Bret Maverick (sorozat)
Hidalgo története 8.15 Flipper (am. sorozat)
Az életmentő 8.40 Űrhajótöröttek (ism.)
BEHl Az álarcos bosszúálló (amerikai kalandfilm)
11.10 Rossz hírű medvék (amerikai filmvígjáték) Fsz.: William Devane
13.05 Mozgó kórház (sor.)
Hív a háború
iK*Kl Air Force (am. sor.)
Washingtonban
tHHü Elza, a vadon szülötte (amerikai sorozat) Elefántvadász
15.15 Automan (am. sorozat)
Zuhanás
ii.im.1 A szörnyek szigetének! rejtélye
(spanyol kalandfilm)
iMHin A Mester (am. sorozati A szárazság völgye
18.40 Hármak társasága (sorozat) A félrelépés
19.05 Kezdeti nehézségek Titkos beszéd
19.30 Roseanne (sorozat) Az utolsó korty Dan feleségével és D. J.-vel meglátogatja anyó-sát. Becky otthon marad, hogy tanuljon. Alig men-tek el a szülők, megjele-nik Dana, Becky barátnő-je. A két lány az üres la-kás örömére hatalmas koktélt mixel magának. Az eredmény nem so-káig várat magára.
20.00 Hiradó
20.15 Enyves kéz
(amerikai filmvígjáték)
22.00 InfernoUSA
(amerikai akciófilm)
23.40 En, a kém (sor.)
Csapda 0.30 Hirek
0.40 Cheeck, Chong és a stressz (am. vígjáték)
14.00 Délutáni magazin
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kánon
16.40 Nils Holgersson (ism.)
17.05 Kapcsok - Erdővidék
17.45 Mohács és vidéke Ismeretterjesztő film 35\'
18.20 80 nap alatt a Föld kö-rül Willy Foggal-11.
18.45 Hirek
19.00 A profi
Színes francia krimi (1981)110\'
20.50 Csacsa és Dodó showja
21.00 A polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat - VII/2. rész
22.00 Dunasport
SAT1
7.00 Ég és föld között 7.30 Capito? - játék 8.00 Popcornia
(sorozat)
Irma, a jósnö 8.30 Silverhawks
(amerikai sorozat)
Elektromos őr
■imiii Péter Pan és a kalózok
(rajzfilmsorozat)
Halfejű kalózok 9.30 Superboy
(amerikai sorozat)
Romlás
10.00 Drops - kvízműsor 10.30 Gazdasági fórum 11.00 Szerencsekerék (ism.) 11.45 Tenisz
17.20 Mindent vagy semmit 18.00 Labdarúgás 18.30 Hirek
18.35 Miké Krűger-show 19.30 Szerencsekerék EJilEl Isten óvja a szeretöket!
(német film)
22.10 Ki a legjobb férfi? 23.10 Vad lányok I.
(német erotikus film) 0.15 A Szarvas fogadó
(ism.)
1.40 Vad lányok I. (ism.) 2.45 Miké Krüger-show
(ism.) 3.35 Beszélgetés (ism.)
6.25 Falutévé - faludoktor
ral, gyógytornával 6.45 Hiradó 7.00 Napkelte 8.15 Jó reggelt adj, Istenem! 8.25 Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer... Amerika
Francia rajzfilmsorozat
A konkvisztádorok kora
8.55 Cimbória
A csatorna partján Angol filmsorozat gye-rekeknek - VI/4. Puskapor 9.30 Útravaló (ism.) ÁSZ
Szezám utca (Sesame Street) Amerikai feliratos gyer-mekműsor-sorozat
12.00 Déli harangszó
12.02 Képújság
12.05 Tévémagiszter
13.35 Panoráma (ism.)
14.35 Blues Fesztivál
15.05 No, megállj csak! Szovjet rajzfilm
15.15 Novo Moda
fHEE Családi mozidél- ESS utána DisneyveMKffl A világ legerősebb em-bere Amerikai film 92\'
17.24 Zenés üdvözlőlap Tri-esztből
17.40 Hőmérő
18.40 Szerencsekerék
19.12 Jó éjszakát kíván a Disney!
19.30 Híradó
20.00 Telesport
~"ilflü Rendezte: Hamza D. Ákos -1. rész Zenélő filmkockák Végre péntek van! (Thank God It\'s Friday)
Amerikai film (1978) 89\'
EHEIü Európai Filmtár
Holdfény a csatorna fe-lett (La lune dans le caniveau)
Francia-olasz film (1983) Szereplők: Gerard De-pardieu, Nastassja Kins-ki, Victoria Abril, Ber-tice Reading, Gábriel Monnet, Dominique Pi-non, Milena Vukotic, Vittorio Mezzogiorno, Bemard Farcy Magyar hangok: Kár-páthy Tibor, Papp Ág-nes, Bánsági Ildikó, Hal-mágyi Sándor, Jakab Csaba, Hacser Józsa, Bessenyei Emma, Ta-nay Bella, Kránitz Lajos 0.45 Híradó
17.30 Állati élet: A krokodil 18.30 Családi vakáció
Amerikai vígjáték 94\' 20.10 Nikita — 01.—fr. film 112\' 22.10 Aretha Franklin duettek
Koncertfelvétel 60\' 23.15 Jéghideg éjszaka, for-ró lány - Am. akciófilm 1.05 Érzéki kalandozások 8. Francia erotikus magazin
8.02 Műsorismertetés 8.05 Gazdaképző (ism.) 8.35 Frici, a vállalkozó
szellem (ism.) 9.00 Patrin-Üzenet-Vorba
Cigány magazin 9.25 Nas ekran
Horvát nyelvű nemzeti-ségi magazin 9.50 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzeti-ségi magazin
10.15 Sámánének Szibériában Dokumentumfilm
10.45 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzeti-ségi magazin
11.10 Sprski ekran
Szerb nyelvű nemzeti-ségi magazin
11.35 Nasa obrazovka
Szlovák nyelvű nemze-tiségi magazin
12.00 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
12.15 Família Kft. (ism.)
12.45 Nagylátószög
13.30 Alfonso Bonzo
Angol filmsorozat gye-rekeknek - VI/4. A Szplot utcai beszélő kutya Anna
Kanadai filmsorozat IV/3. rész
Anna - Megan Follows (Kisfalvy Krisztina), Ma-rilla - Colleen Dewhurst (Pásztor Erzsi), Rachel -Patrícia Hamilton (Med-nyánszky Ági), Mrs. Har-ris - Wendy Hiller (Kas-sai Ilona)
15.40 Müsorajánlat-Időjárás
15.45 A Kecskeméti Animá-ciós Filmstúdió müso-
raiból
ílüna Gazdit keresünk Kudlik Júlia műsora
16.20 Calyp-show
Külföldi sztárok klipjei
16.45 Szolgálatukra
Vásárlóvédelmi szol-gáltató műsor
17.05 Autó-motor sport

íTTiB
17.30 Hupikék törpikék
Belga rajzfilmsorozat
Törpiri foga
Törpök keréken
Knight Rider !
Amerikai tévéfilmsorozat Az elrabolt kamion 47\'
18.54 Miisorajánlat—Időjárás
19.00 W. A. Mozart: A-dúr hegedűverseny K. 219 A Bécsi Filharmonikus zenekart Nikolaus Har-noncourt vezényli
19.35 Lélegzetvisszafojtva Magyar film (1985) 53\' „Az eltűnt idő nyomá-ban"
21.35 Telesport
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
22.25 Tipplista
22.40 Egy éj Velencében Német zenés film 115\' Annina - Jeanette Sco-votti, Caramello - Wolf-gang Brendel, Pappa-coda - Frider Stricker, Ciboletta - Elke Schary
( KANIZSA Trend „az életre való bútorok gyártója"9. )
r
V
ASÁRNAP
Mozi: Sti, 18, 2* ér*: Stáőtó Mázt: l«30, IS45 ifo-a:
& terror
ftfomcfairtK éfeawfc
- $af&

Kanizsai műsor i


KOSSUTH PETŐFI
6.00 Vasárnapi újság 8.24 Édes anyanyelvünk
(ism.)
8.30 Régi magyar muzsika kéziratos gyűjtemé-nyekből
8.45 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 9.05 Világóra
Külpolitikai újságírók heti magazinja
10.05 Istentisztelet közvetí-tése a büki evangéli-kus templomból 11.05 Gondolat-jel 12.00 Déli Krónika. Sport 12.20 Harminc perc alatt a
Föld körül
12.50 Vasárnapi gondolatok 13.05 Énekeljük együtt! 13.15 A szülőföld muzsikája 14.05 Szonda
14.35 Térzene a Magyar Nemzeti Galéria előtt 15.05 „Magyarországról jö-vök..."
16.10 Müvészlemezek 17.05 Kilátó
Világirodalmi magazin 18.00 Esti Krónika 18.20 Örökzöld operettdalla-mok
19.05 Sportvilág 19.30 Jó éjszakát, gyerekek I 19.40 Színes népi muzsika 20.05 Egy rádiós naplójából 21.05 A magyar irodalom tör-ténete 1945-1991 11. rész
22.00 Késő esti Krónika 22.20 Az Új Budapest vonós-négyes hangversenye
— URH-ADÓN
8.30-
10.00 Körzeti magazinok 14.35 PAX rádió 15.00 A BBC magyar műsora 16.00-17.00 Az Amerika Hangja
magyar műsora 18.20 Heuréka! 18.30 V materinskom jazyku 19.00 In limba materna 19.30 In der Muttersprache 20.00 Na materinjem jeziku 20.30 Na maternjem jeziku 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Versek
6.00 Zenés szórakoztató va-sárnap reggel - ...és természetesen sport 8.05 Momo-ll/2.
Michael Ende regénye 8.52 Kölyökzene
Gryllus Vilmos énekel 9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Bécsi szelet
Bécs-Budapest maga-zin
10.00 Embermesék 11.00 Hírek. Időjárás 11.06 Vasárnapi koktél 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Hírpercek 13.10 Kattogó kabaré 13.45 Időjárás- és vízállás-
14.00 Táskarádió
15.00 Hírek. Időjárás
15.03 Szalonzene a Hilton Szálloda Margaréta Teraszáról
16.00 Poptarisznya Közben:
Tudósítás a kajak-ke-nu országos bajnok-ságról
17.00 Hírek
18.30 Sportösszefoglaló Totó
19.00 Hírek
20.00 Apáról fiúra
Móricz Zsigmond - Mó-ricz Virág
20.50 Magyarán szólva
21.00 Hírpercek
21.10 A Rádió Dalszínháza A csavargók Ziehrer operettje három felvonásban
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Rácsos panoptikum 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne:
4.03-
4.20 Csárdásritmusban
3 SAT
13.00 Hírek
13.10 Pillantás a hétre
13.45 Beszélgetés
15.00 Ne add fel, Joe! (film)
16.35 Barangolások
17.00 Az évszázad közepe
17.30 Természetűim
18.00 Napló
18.15 Körkép
19.00 Hírek
19.10 Jákob és Adele
20.40 Filmújdonságok
21.10 Beszélgetés
21.50 Stephan Eicher
22.50 A felügyelő
23.50 Irodalom mindenkinek
SZTV-1
14.25 Hírek
14.30 A bölcs Gabriella -mesejáték
15.35 Filmmúzeum
17.20 Örömhír
17.45 Egyházi magazin
17.50 Nyújtsd a kezed!
18.05 ScoobyDoo
18.30 A Flintstone család
19.00 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Ismerkedjenek, kérem...
20.45 A főváros (angol sor.)
21.40 Hírek
21.55 Gólok, pontok, másod-percek
22.10 Leo és Brigitta (jugoszláv film)
SZTV-2
16.45 Természetfilm 17.10 Női kosárlabda EB
döntő
18.40 Receptek 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.55 Sporthírek 20.05 A tettes ismeretlen 20.35 La linea 20.40 Alice - magazin 21.35 Forma-1
Német Nagydíj 22.35 Események
RTL
6.00 Játék gyerekeknek 6.20 Belle és Sebastian
(ism.)
6.45 Dink(ism.) 7.10 Hatmillió dolláros csa-lád (ism.)
7.35 Winspector (ism.) 8.00 Gyerekeknek 8.25 Jetsonék
(am. rajzfilmsorozat) Anyák napja Látogató az űrből 9.15 Scooby Doo
(am. rajzfilmsorozat) Jégdémon
10.05 Művészet és küldetés 10.10 Csodálatos nő (amerikai sorozat) Veszélyes játékok íllilil Vissza a múltba (amerikai sorozat) Átok
iFIiTii Tequila és Bonetti (amerikai sorozat) Kábítószeres gyilkos 13.00 Forma-1 15.35 Hawaii
(amerikai sorozat) Szárazság
íliglii Piedone, a zsaru (olasz-francia film) Fsz.: BudSpencer 18.45 Híradó
finnii Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Az Edward Stone ügy BlWü A cápa bosszúja (amerikai horror) 22.00 Tévétükör 22.45 Késői kiadás 23.05 Playboy Laté Night 0.05 4-es csatorna 0.40 Forma-1 (összefoglaló) 1.15 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.45 KI itt a főnök? (ism.) 2.15 A Főnök (ism.) 3.10 Beszélgetés (ism.) 4.00 Robbanékony (ism.) 4.25 Gyilkosság a hobbija
(ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
6.10 Sápadtarcú
(amerikai film) Fsz.: JaneRussell, Bob Hope
7.45 Gambit (amerikai film) Fsz.: Shirley MacLaine, Michael Caine 9.40 Törvénytelenek (amerikai sorozat) A megbízás
10.35 Skycrane (sorozat) Tűz
11.30 A Waterloo Creek-i kí-sértetház (sorozat) Szerelem és szellemek
12.00 Maya (sorozat) A csaló
13,00 Bravó TV
14.45 A szerelem visszhangja (amerikai film)
16.15 Sápadtarcú (ism.)
17.55 Hirek
18.00 Gambit (ism.)
20.00 Hirek
20.15 Hogyan lettem vezér-igazgató? (francia film) Fsz.: Louisde Funes
21.55 Halál árnyékban (angol film)
23.55 Porsche-szuperkupa
23.55 Végitélet a Sárga-folyó-
nál (olasz film) 1.20 Kémek hálóiában (ism.) 3.10 Hogyan lettem vezér-igazgató? (ism.)
vox
13.05 Filmek, sztárok, videók
13.30 Vadvilág (ism.)
14.15 Moulin felügyelő (sor.)
16.00 Hírek
16.15 VOX-box
17.00 Hírek
17.15 Szülők magazinja
18.00 Hírek
18.15 Utazási magazin
19.00 Hírek
19.05 Öbölháború (film)
20.00 Híradó
20.15 Szenövánéji szexkomé-
dia (amerikai film)
22.00 Hirek
22.15 Az utolsó Sheila
TV 5
6.00 Telereggel 7.40 Francia nyelvlecke 8.30 Gyermekeknek 9.00 Rendkívüli tudósító. 10.30 Zenei műsorok 12.00 A TV 5 vendége 13.15 Varieté fiataloknak 14.00 Nem kell álmodozni! 15.00 Hegymászóknak 15.30 Mai kertek 16.15 Szórakoztató műsor 18.00 Varieté Montrealból 19.00 Állatbarátok műsora 20.00 52 hét - riportműsor 21.00 Híradó 21.30 A bírónő (játékfilm) 23.00 Viva - svájci magazin 0.20 A Tour de France-ról 0.50 Vegyes műsor hajnalig
13.30 PaulKing
14.00 Sport
14.30 UB40
18.00 Blues
18.30 Riportok
19.00 Amerikai top 20
21.00 120 perc
23.00 Beavis és Butthead
23.30 Soulzene
24.00 Headbangers Ball
2.30 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
11.00 Vallási műsor
12.00 Super-üzlet
13.00 Vallási műsor
13.30 Német nyelvű magazin
14.00 Videogenerátor
16.00 Motorcsónakverseny
17.00 Motorsport
18.00 Jó és rossz
18.30 Eco-rekord
19.00 Üzleti hét
19.30 Sport
20.00 Fürdőszoba (film)
22.00 Hírek
22.30 Moszkvától nyugatra
23.00 Jazz
24.00 Videogenerátor
BARTÓK
6.00 Népszerű muzsika
8.00 Hírek. Időjárás
8.05 Erdélyi szász orgonák
H/2. rész 9.05 Az opera csillagai
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Új Zenei Újság
10.35 Népzenei felvételek
10.50 Tóth Árpád versei
11.05 A Francia Nemzeti Ze-nekar hangversenye Közben:
11.52 Hírek. Időjárás
12.28 A Magyar Rádió kóru-sának legszebb felvé-teleiből
13.00 Hangok és visszhangok
13.10 Jubilate Deo!
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 Beethoven gordonka-zongoraszonátái
15.05 Társalgó (ism.) 15.55 Wagner: Trisztán és
Izolda
Háromfelvonásos opera
Közben:
17.25 Szemle (ism.) 18.00 Hírek. Időjárás 18.05-
18.15 Helyszíni beszélgetés 19.45 Tetten ért szavak (ism.) 20.00 Hírek. Időjárás 20.05-
20.35 Helyszíni beszélgetés 21.55 Julián Bream Dowland
műveket játszik lanton 22.07 Hírek. Időjárás 22.12 Naplemente előtt-Ger
hart Hauptmann drámája 24.00 Hírek. Időjárás 0.05 Világhírű zenekarok
felvételeiből
bástyafokkal, kitárt kapukkal. Az alsó mezőben feketével szegélyezett ötágú vörös csillag volt Vajon miként érvényesültek ebben a címerben a város történelmi hagyományai és a vörös és ezüst tradicionális színek? A várfalak, várkapuk megmaradtak, a címerállat helyett lett ötágú csillag, s természetesen a pallos, a korona el-tűnt. A vörös szín a várbástyában, a kék az alapszínben megtalálható, az ezüst helyett azon-ban az alsó ilyennek jelzett mezőben arany van. Az 1975-ben megjelent Magyar városok cí-merei c. könyv ezt a magyarázatát adja Nagy-kanizsa címerének: „A város címerében a bás-tyakapu arra emlékeztet, hogy a település év-századokig a délnyugati országrész legjelentő-sebb erődítménye, végvára volt A város gaz-dag munkásmozgalmát, szocialista jelenét és jövőjét szimbolizálja a vörös csillag. A címer megjeleníti a város történelmi hagyományú színeit, a kéket és a fehéret is."
Ez a címer volt 20 évig díszítő vagy utaló jelképként levélpapíron, díszokleveleken, helyi kitüntetéseken, kiadványokon, a város üzemei-nek jellegzetes termékein, ajándéktárgyain. S milyennek látta az állampolgár ezt a címert? Nem volt se szebb, se csúnyább, mint más vidéki városé. A legnagyobb baja az volt, hogy nem fogott meg: jellegtelen volt.
Nagykanizsa Város Tanácsa - .a Városvédő Egyesület kezdeményezésére - 2/1990. számú rendeletében határozatot hozott, miszerint nem terveztet új városi jelképet, hanem a régihez fordul. Ezzel kifejezésre jutott az a tény, ami a címertörténetben elég gyakori, hogy megfe-lelő indokok alapján, az évszázados hagyomá-nyokat, szabályokat betartva, a város büszke-séggel viseli a hagyományos, jelképes régi cí-merét
Büki Erzsébet


Július 25 \\l
MTV 1 MTV 2
Kanizsai műsor
KAM/KV V
DSF OSZTRÁK 1 PRO 7
ÜZLETI AJÁNLATOK
A Zalai Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi üzleti címekkel áll az érdeklődők rendelkezésére a zala-egerszegi titkárságon (Kosztolányi u. 10. Tel.:/fax: 311-042), a nagykanizsai képviseleten (Csengery u. 82. tel.: 313-040/1672, 310-121 Kálmánné). Az információk a Kamara tagjainak ingyenesek. Nk-121 Német vállalat keres magyar gyártó céget gumitermékekre, (tömlők, gumicső és egyéb gumi profilok)
közepes vagy kisebb üzemekkel együttműködés is szóba jöhet. Nk-122 Pakisztáni cég vásárolni szeretne papírt, kartondobozt, duplex lemezt, egyszer használatos
fecskendőt és gyógyszeripari nyersanyagot. Eladásra kínál: pamut fonalat, kötöttárut, függönyt, tömjénrudat, sportárut. Nk-123 Brazil cég magyar borok iránt érdeklődik. A piac felvevőképessége nagy, és folyamatosan
vásárlásra gondolnak.
Nk-124 Izraeli cég importálna magyar exportminőségií porcelán üveg vagy kerámia ajándéktárgyakat. Nk-125 Holland cég bérmunkában gyártatna vegyipari acéltartozékokat, hőcserélők, tartályok (magasnyomású).
Információ: VINO
Nemzetközi Borvásár
Szlovénia, Ljubljana, 1993. aug. 30-szept. 4.
9.00 Vadvilág (sorozat)
10.00 Akciósztárok
10.30 Mozgássérültek
11.00 Luxussportok
11.30 Jamaica
12.00 Sport a nagyvilágból
13.30 Melléi (sorozat)
14.00 Sport a nagyvilágból
16.00 DSF-stúdló
17.00 Tánc
18.00 Autóverseny
19.00 Akciósztárok
20.00 Tessék mosolyogni I
21.00 Tenisz
22.00 Labdarúgó VB selejtező
Bolívia—Brazília
22.55 Hírek
23.00 Küzdösportmagazin
24.00 Vizisportok
EUROSPORT
8.30 Aerobic
9.00 Golf
11.00 Tenisz
13.00 Motorsport
16.15 Lovaglás
17.15 Tenisz
19.00 Golf
20.00 Autósport
22.00 Atlétika
23.30 Tenisz
0.30 Golf
1.30 Műsorzárás
14.45 Mérgezők (sorozat)
15.15 Kóstoló
15.45 Vasutak (sorozat)
15.55 A Nágele család (sor.)
17.00 Vasárnapi magazin
18.00 Hírek
18.05 Különlegességek
show-ja
18.40 Álomkö (sorozat) 19.10 Mese 19.15 Az egyház 19.45 Drezda 20.00 Híradó 20.15 Athéni Timon (film) 23.00 Vizet Canitogánakl 0.55 A nap hírei
9.00 Hírek
9.15 Vigyázat, kultúrál 10.15 Természetfilm (ism.) 11.00 Európa-stúdió 12.00 Pillantás a hétre 12.30 Tájékozódás 13.00 Hírek
13.10 „Arany" lányok (ism.) 13.35 A kis kunyhó
(angol filmvígjáték)
Fsz.: Dávid Niven 15.10 Rossi úr (am. sorozat) 15.30 Pippi Langstrumpf
(amerikai sorozat) 16.00 Az 1001 éjszaka meséi 16.20 Tiny Toon kalandjai
(sorozat)
16.40 Lassie (sorozat) 17.00 Minihírek 17.10 Humberto cirkusz
(sorozat)
A szerelem 18.00 Hírek 18.05 X-large 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Egy új élet 19.30 Híradó 19.48 Sport 20.15 Oroszlánbarlang
(amerikai sorozat)
A tavasz kezdete 21.15 Bergenzi fesztivál 22.20 Filmújdonságok 22.50 Füst (film) 0.30 Hírek
10.15 Északnyugati átjáró
(amerikai western) 12.30 Oldalpillantások 13.00 Haza, idegen otthon 13.30 Forma-1 17.15 Idősek klubja 18.00 Otthon az erdőben 18.30 Ausztria-kép 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó / Konfliktusok 20.15 Tetthely (német krimi)
Nyári éjszaka 21.50 Hírek, sport 22.00 Jelenetek a Beverly Hills-i osztályharcból 23.40 Fantasztikus történetek
5.30 Elza, a vadon szülötte
(ism.) 6.15 Lassie (am. sorozat)
Kutyakölykök 6.40 Nyersbőr (sorozat)
Boszorkány 7.30 Flipper (am. sorozat)
Flipper és a betörők
BEfi A király és a négy ki-rálynő (am. western) Fsz.: Clark Gable 9.25 Zárak kán
(angol kalandfilm) 11.10 Hármak társasága (ism.) 11.40 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.10 Roseanne (ism.) 12.40 Mozgó kórház (sor.)
Bűnös menedéket keres 13.10 A Mester (ism.) 14.00 Vadállatok birodalma
(ism.)
tEEEI Shirley Valentiné j (amerikai filmvígjáték)
Fsz.: Pauline Collins
ÍI.H.111 Russicum - az ördög
napja (olasz krimi)
íHETii Matlock (am. sor.) A bosszú jegyében 19.30 Riporterek (sorozat) 20.00 Híradó 20.15 Jövő világ (am. sci-fi)
Fsz.: Péter Fonda
Müsta Halálos vonzerő
(amerikai film) 0.20 En, a kém (sorozat) Danny Preston A két ügynöknek ezút-tal Danny Prestont kell Hongkongból az Álla-mokba kísérnie. A férfi-nak tanúvallomást kell tennie a bíróságon. Preston semmi hajlan-dóságot nem mutat, hogy elhagyja válasz-tott hazáját. Csak ami-kor szaporodnak az el-lene elkövetett merény-letek, hajlandó elgon-dolkozni az utazáson... 1.10 Hírek
1.20 Jekyll és Hyde - újra együtt (amerikai film) Fsz.: Mark Blankfield, Bess Armstrong 2.45 Hírek 2.55 Nyersbőr (ism.)
DUNA TV
16.05 Évforduló
16.10 „Isten mértéken felül adott nekem..."
16.40 Erdélyi Orgonák 1.
17.10 Magyar évszázadok
17.35 Sztárnyúzó
18.00 Fekete Villám kalandjai Kanadai-francia tévé-filmsorozat
18.30 Mesesarok
18.45 Hírek
iHlilil Apám néhány boldog éve - Magyar film
(1977)107\'
ETflETi] Budapest hangverseny-
termeiből
ECTHil Látogatóban Cziffra György zongoramű-vésznél
5.15 Isten óvja a szeretöket I
(ism.) 7.00 Péter Pan és a kalózok
(ism.)
7.30 Popcornia (ism.) 8.00 Superboy (ism.) 8.30 Asztrodinók (amerikai sorozat) Chipek
Km Újrakezdés
(amerikai filmvígjáték)
10.55 Csodák az állatvilág-ból (természetfilm)
11.25 A mindenható nyomá-ban
12.00 Tenisz
16.20 Tűzharc az Indián-sza-kadéknál (amerikai western)
17.35 Malibu vízi mentői (amerikai sorozat) Csókolj meg
18.30 Hírek
18.40 Halligalll
19.30 Szerencsekerék
HilEI Rendőrakadémia IV. (amerikai filmvígjáték)
22.00 Beszélgetés
23.25 24 óra
23.55 így láttuk
24.00 Újrakezdés (ism.)
6.45 Falutévé magazin 7.30 Hagyd aludni a mamát
és a papát!
Mosómacik
Amerikai rajzfilmsorozat A meglepetés 7.55 „így szól az Úri" 8.05 Hol-mi? 8.30 Vasárnapi turmix
ítliTii Piramis
Amerikai ismeretterjesz-tő film, rajzfilmbetétek-kel (ism.)
12.00 Déli harangszó
IFIiK Az allergia
Dokumentumfilm
íHEEI Nótázik a mozi
13.25 Összefoglaló a ma-gyar rallyeross baj-nokság futamáról
13.40 Képújság
nflEffl Forma-1
Német Nagydíj Közvetítés Hockenheim-böl
16.00 Kép-Szin-Tér
XLV. Velencei Biennálé 1993. június 13-án nyi-totta meg kapuit a 45. Velencei Biennálé. A szá-mos kiállítást magába foglaló eseménysorozat a „Művészet lényeges pontjai" összefoglaló cí-met kapta.
16.20 Örömhír
16.45 Walt Disney bemutatja Balu kapitány kalandjai Amerikai rajzfilmsorozat A rászedett örökös Szülők beszögezett csapdában Amerikai filmsorozat Gumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat A bíborköpenyes baj-nok visszatér (Ism.: hétfő, TV1 9.30)
18.30 Szerencsekerék Vetélkedőműsor
19.00 A Hét
20.00 Híradó
20.20 Telesport
Mimii Ingmar Bergman képei Őszi szonáta NSZK film (1977) 89\' Charlotte-Ingrid Berg-man (Tímár Éva), Eva -Liv Ullmann (Udvaros Dorottya), Heléna - Lé-na Nymán (Kiss Erika), Viktor - Halvar Björk (Szersén Gyula)
22.05 Vízöntő
New Age Magazin
EHETil XX. századi portrék Jorge Amado és az ő Csodabazárja Angol film
17.30 A legjobb Benny Hill show-k
Angol vígjáték 83\' 19.00 Halálos biztonsággal
Am. bűnügyi film 100\' 20.45 Rosszfiúk
Amerikai bűnügyi dráma
105\' 22.35 A vad banda
Am. westernfilm 137\'
7.00 Napra-forgo 8.00 Műsorismertetés 8.05 Juli-suli - 4. rész 8.35 Értesítő
Oktatásról tanároknak,
diákoknak és szülőknek
KTE Tűzhányóra!
Ifjúsági ismeretterjesz-tő útifilm
9.30 Gyapolvár - Török is-meretterjesztő film 9.55 Elektor kalandor
10.00 Alfréd, a kacsa
Belga-holland-francia rajzfilmsorozat Dolf titka
10.25 Lumen 2000
10.55 Gazdaképző
Házigazda: Dr. Bálint György
11.25 SOrSok - Munkaválla-
lók magazinja
ÍFITEI Anna
Kanadai tévéfilmsorozat IV/4. rész 115\' (ism.)
14.00 A múlt tanúi
Csehszlovák dok.-film A fény varázsa: az üvegfúvás
14.15 ...és még egymillió lé-pés A Mecsek derekán
15.00 Az aztékok kincse Francia-NSZK—jugo-szláv film (1965) 92\'
16.35 Összefoglaló a nem-zetközi kettes fogat-hajtó versenyről, Szán-tódpusztáról
17.00 K+P - (Kárpótlás és privatizáció)
17.25 Műsorajánlat-Időjárás
17.35 Delta
18.00 Körzeti tévéslúdiók műsora
18.30 „Költő, felelj!" Orbán Ottó
18.35 Müsorajánlat- Időjárás
18.40 Hagyományőrzők
nntW Vizipók csodapók
Magyar rajzfilmsorozat
Őszi szél (ism.)
[Elilü Família Kft.
19.35 Műsorajánlat
19.40 Játék határok nélkül Hajdúszoboszló
20.00 Játék határok nélkül XI/5. rész: Portugália-Hajdúszoboszló
21.20 Geopolis
A Francé 2 világpoliti-kai sorozata - Feliratos!
22.05 Telesport Benne:
Nemzetközi stadion-crossverseny Nemzetközi fogathajtó verseny
_ TV Plusz _
12.05 A svájci Robinson csa-lád - Am. rajzfilm
12.35 Szennyezett óceánok,
kambodzsai selyem-
textiliák ;
13.00 Mozaik-magazin
13.20 A Genfi-tó vidéke Útifilm
13.40 Sportcsemegék
14.25 Altengerészek Olasz filmvígjáték
VÁMJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! KANIZSATEX


Dél-Zalai Üzemigazgatóság
8800 Nagykanizsa, Király u. 2. Tel.: 313-140, 313-040 Hibabejelentés: 311-442
- gázszolgáltatás
- gázömlések elhárítása
- gázkészülékek javítása
- gázelosztó vezetékek tervezése,
építése, üzembe helyezése
- belső gázszerelések

ÁRUHÁZ
KANIZSA
IRODABÚTORT A KANIZSA DOMUSBOLA Flair kertibútor-család egy fair ajánlat!
3 év garanciával kínálunk
- 10 fajta asztalt
\' - 11 féle széket
- napozóágyat, zsúrkocsit, lámpákat
- gyermekbútort
- virágládákat.
Képviselet: Nagykanizsa, Eötvös tér 16. Tef./fax: 93/310-360
LEGYEN A PARTNERÜNK!
VÁLLALJUK:
- társaságok, vállalkozók, magánszemélyek könyvvezetését,
adóbevallásának elkészítését,
- adótanácsadást, könyvvizsgálatot, vagyonértékelést,
belső ellenőrzést,
- vállalkozásszervezést, szoftverkészítést - szaktanácsadást
-, oktatást, piackutatást, pénzügyi-üzleti tanácsadást.
PANNONCONSULT KFT.
Nagykanizsa, Széchenyi tér 3.
Tel./fax: (93)310-461 Westel: (60)399-196A KOIARY Fúrási Kft. vállalja olaj-, gáz-, termálvíz-,
és vízkutak fúrását, kiképzését, javítását.
N:iH.\\ U;mi/.s;i, Ki/schol tér 22.
Tol.: 93313-140 l;i\\.: *3 310-155 Tcle\\: 33-495
A COSINUS - Sooters
ÜZLETHÁZ
NAGYKANIZSA, FŐ U. 9.
Kanadai filmek," fotóalbumok, képtartók, keretek,
fényképezőgépek, műtermi fotók,
színes igazolványképek.
KANIZSA GYÜMÖLCSNEKTÁR
Nagykanizsa, Csengery út 90.
Telefon: 93/314-352 Fax: 93/311-015 Telex: 33257Vásárláskor első útja vezessen a • DÉL-ZALAI ÁRUHÁZBA!
... mindent egy helyen megvásárolhat!
Várjuk kedves vásárlóinkat!
DÉL-ZALAI ÁRUHÁZ Nagykanizsa, Király u. 36.
NÁLUNK BIZTOSAN NYER HA RENDEL!
MUNKARUHÁZATI TERMÉKEK TELJES VÁLASZTÉKA TERMELŐI ÁRON!
SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
8800 NAGYKANIZSA Tel.: 93/311-457 vagy 312-277 • Fax: 93/310-279
KANIZSA
TREND KFT
KANIZSA Trend
az életre való bútorok gyártója.
Érdeklődésüket a 93/313-106-os telefonon, illetve személyesen a Nagykanizsa, Szemére u. 4. alatt az értékesítésnél várjuk.
Kétéves születésnapját ünnepli
1993. július 16-án
a GRÁCIA ÜZLETHÁZ
a Csengery út 119. sz. alatt.
Tombola, vásári hangulat várja
tisztelt vásárlóinkat. Ajánljuk magunkat
BALATON FŰSZERT


8EKIÁM0K ELHELYEZÉSÉRE IIELYVT
BIZTOSÍTUNK
A NAGYKANIZSAI FEDETTUSZODÁBAt^
A DÍJAT MEGÁLLAPODÁS SZERINT
SZÁMOLJUK FEL.
Del-Zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő \\
LEHET TÉL, LEHET TAVASZ, LEHET NYÁR,
NÁLUNK
A LEGKEDVEZŐBB
\'KANIZSATEX! AZ ÁR!
iw% jfrfius u* [ KANIZSA 25 ~


A gabona beérett..
ARATNI KELL!
Molnári Nagydíj
A hétvégén meghívásos nemsettdfcí díjugrató U fogathajtő versenynek adott otthöttt MöliiM, ahová „egv verseny ere-jéig itrándultak" a szomszédos horvát ló\' vasok Is.
A mezőgazdaság az átalakí-tások erőteljes szakmai és po-litikai csatározásainak közép-pontjában áll. A termelési tá-mogatások mérséklődtek, az árliberalizáció következtében az agrárolló még tovább nyílt, a keleti piacok időlegesen be-fagytak, a hazai fogyasztás drasztikusan csökken. A gon-dok közepette is aratni kell, mert hát ha vetettek, a termés beérett.
- A fűzvölgyi meg a szentba-
lázsi határban is - reagált e
bevezetőre Szigetvári József,
az Egyetértés Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet főmező-
gazdásza. - Mi igyekeztünk
nem szaporítani azt a 670 ezer
hektárnyi vetetlen területet,
ami az országban sajnos kiala-
kult. A termelőszövetkezet
2300 hektárnyi szántóföldjéből
nem igen maradt parlag. Az
őszi árpát és a repcét már be-
takarítottuk, most a búza és a
tavaszi árpa a soros. Van még
jócskán kukoricánk, naprafor-
gónk és szudáni füvet is ültet-
tünk. A miénk egy nagy 5000
hektáros mezőgazdasági terü-
let, Fűzvölgyön és Szentbalá-
zson kívül ide tartozik Hosszú-
völgy, Korpavár, Szentmiklós,
Szerdahely, Homokkomárom,
Bocska és Börzönce határa is.
- Kinek aratnak? Ki lesz a
tulajdonos?
- A falu rendkívül nehéz
helyzetben van. A régi nehezen
működik, az új még nem ala-
kult ki. A végcélról sokféle vé-
lemény van, de a hozzá vezető
utakat még nem dolgozták ki.
A hangulatunkat a gazdasági
bizonytalanság árnyékolja be.
Egy biztos: 220 ember - ennyi
jelenleg a dolgozói létszámunk
- az Egyetértés MgTsz-ben
akar megélni. A csak tíz fő ki-
váló azt jelzi, hogy maradni
akarnak az emberek. Nincse-
nek illúziók, nem azért akar-
nak maradni, mert ez olyan jó,
hanem azért, mert nincs más
választásuk. De hát országo-
san is ez a helyzet. Ezekből az
egységekből társaságok lesz-
nek a jelenlegi tulajdonosok-kal. A szakember, a munkaerő, a gyakorlat adott, a kapcsola-tok megvannak. Csak azt kell jól végiggondolni, hogy mit kell működtetni, mert lépni kell, ami csak fogyasztja a va-gyont, azon túl kell adni. Tehát az marad, ami társasán leg-alább a megtérülés igényével működtethető. Viszont az nyil-vánvaló, hogy a földtulajdon és a földhasználat nem fog egybeesni. Várjuk az agrár-rendtartásról szóló törvény el-fogadását, mert hát ennek kell szabályoznia az együttműködé-seket a termelők, a kormányzat, az összes érdekeltek között.
— A tulajdonviszonyok mel-
lett az értékesítés a másik nagy
gond. Mire számítanak ezen a
téren?
- Az 1993-as évre kalkulált
4%-os jövedelmezőségi szint
elérésének egyik feltétele a
piaci munka számottevő javítá-
sa. A repcére és, napraforgóra
- ugyan elég nyomott áron -
kötöttünk szerződést, az árpára
és a búzára viszont nem. A ki-
várási politikát választottuk. A
piacon már nem egyeduralko-
dó a Gabona és Malomipari
Vállalat, kft.-k is kérik a ter-
mést. A júliusi árak már men-
nek felfelé, előfordul, hogy
őszre a tonnánkénti 9000 Ft-os
záróárfolyam is emelkedni fog.
Mivel nemcsak növénytermesz-
téssel foglalkozunk, hanem ne-
velünk 1700 szarvasmarhát és
3000 hízósertést, az értékesí-
tést erről az oldalról is meg
kell nézni. A tejet lekötöttük,
itt nincs gond, hacsak az nem,
hogy a Tejipari Vállalat 20,50
Ft-os árban veszi át a jó mi-
nőséget literenként. No, de mi
van a hústözsdén? Már 80 Ft
alá is. zuhant az ár. Tessék
csak végiggondolni: energia,
alom, munkabér, amortizáció. Hogyan lehet rentábilis a hús-termelés? Ráadásul a 7ALA-HÚS-sal bírósági ügyünk is lesz, hiszen többször nem vet-ték át a leszerződött mennyisé-get. Szerencsénkre a VASI HÚS jó partnerünk, meg sza-porodnak a kistermelői vágóhi-dak is. Egy biztos, hogy a hús-termelést sem a szövetkezetek, sem a farmergazdaságok nem bírják ki. A hústermelés egé-szében központi intézkedések-kel kell megakadályozni az újabb - akár bel-, akár külföl-di érdekeltségű - monopóliu-mok kialakulását.
— A mezőgazdaságban dol-
gozók nagyon elkedvetlened-
tek. Az agrárértelmiségnek
sem sok elismerés jutott az
utóbbi években.
- Most a bizonytalanság a
legrosszabb. Hogyan lehet úgy
termelni, hogy a bázis elapró-
zódik, apránként húzzák ki aló-
lunk néha azt se tudjuk mit,
meg azt sem, hogy miért. A tu-
lajdonviszonyokat kell először
rendbetenni, enélkül a magyar
mezőgazdaság teljesen lebé-
nul. Ahhoz, hogy jobb terme-
lésszervezéssel, jobb termékmi-
nőséggel a versenyképesség ja-
vuljon, tudnunk kell hová tar-
tozunk, mink van, mi fölött
rendelkezünk. Ha a gyakorlat
azt bizonyítja - már pedig ez
a tény -, hogy a mezőgazda-
ságból élők zöme szövetkezeti
keretek között keresi boldogu-
lását, akkor olyan törvényeket
és rendeleteket kell hozni,
amik felszabadítják az erőket
és nem elbizonytalanítanak.
De most a termést be kell ta-
karítani! Én úgy gondolom, a
fűzvölgyi határban sem lábon,
sem földben nem fog maradni,
amit megtermeltünk.
Büki Erzsébet

Hírsarok
- A testvérvárosi kapcsola-
tok jegyében nyolctagú, szak-
emberekből álló küldöttség
járt az elmúlt héten Kovász-
nán. A két város közötti kap-
csolatok ápolását is célzó lá-
togatás elsődleges célja a
szakmai ismeretátadás, a segít-
ségnyújtás volt. A kanizsai
küldöttség megismerkedhetett
a kovásznai városüzemeltetés
gondjaival, problémáival, az
ottani szakemberek elképzelé-
seivel. A Karmazin József vá-
rosi főmérnök vezette delegá-
ció pedig betekintést nyerhe-
tett a város speciális vízellá-
tásába, amely a környezeti
szennyeződésekkel nehezen
birkózó Európában egy ki-
sebbfajta csoda, hiszen Ko-
vászna ivóvízellátását a hegyi
patakok vizének összegyűjté-
sével, a természeti adottságok
kihasználásával oldják meg.
Az összegyűjtött víz minimá-
lis ülepítés és fertőtlenítés-
után jut el a háztartásokba, de
a magyar szakemberek szerint
akár ezeket a beavatkozásokat
is el lehetne hagyni, olyan
tiszták az ottani patakok.
A hazai szakemberek elláto-gattak a város szennyvíztele-pére is, amely túlterheltsége miatt csak nehezen tudja meg-oldani a feladatait, de kis be-ruházással olyan szintre lehet-ne fejleszteni, amely megfelel-ne az elvárásoknak.
- át
- Kiállítás nyílt a vasútál-
lomás kultúrvárótermében.
Az idei, immár 43. Vasutas--nap kapcsán július 9-én déltájt szerény, de ünnepélyes kere-tek között „A nagykanizsai vasút története fennállásának 133. évében" címmel kiállítás nyílt Nagykanizsán, a vasútál-lomás kultúrvárótermében.
A meghívottakat - közöttük az előkészítésben sokat tevé-kenykedő Horváth Krisztinát, a Polgármesteri Hivatal Hu-mán Osztályának munkatársát -, az összegyűlt vasutas dol-gozókat és érdeklődőket Mó-nai Zsuzsanna, a rendező MÁV Kodály Zoltán Művelő-dési Ház igazgatója üdvözölte, majd Szentes László állomás-főnök mondott megnyitó be-szédet.
A tablókból, felnagyított ko-rabeli fotókból, történeti leírá-sokból és hajdani munkaesz-közökből válogatott emlékkiál-lítás november végéig tekint-hető meg.
(tih-i)
{ KANIZSA

Balogh László tanár beszélgetése Sebeök János írévul
ELŐTANULMÁNY AZ „ENCIKLOPÉDIA SEBEŐK"-HÖZ
Sebeök János: író, publicista, gondolkodó, természetvédő, a Bioszféra médiuma, próféta, vátesz, showman és minden lehető helyzet kommunikátora, azaz homo transdimensiona-lis! De elsősorban író, ezért megjelent müvei sorrendjében faggatuk Magamagáról és a Világról a Hevesi Sándor Mű-velődési Központ és Batthyány Lajos Gimnázium humánö-kológiai szabadegyetemének záró előadásán.
Sebeök János 1958-ban született és korán megkezdte iro-dalmi pályáját. Kilencévesen jelent meg első verse. „És mit szólnak ehhez a nagyok?" című kisregényét 1976-ban a Moz-gó Világ közölte. 1980-ban látott napvilágot „Sárkányviadal" című regénye, mely mélylélektani problémákkal és az em-bertermészet közti párviadal örök mítoszával foglalkozik a regény főhőse, Sing, a krokodilidomár héroszi küzdelme ál-tal. Ez volt az év könyvsikere akkor, mind a kritika, mind az olvasóközönség elismeréssel fogadta. Hogy emlékszik vissza Sebeök János a pályakezdés aranykorára (mint „cso-dagyerek" indult)? Mi volt meg már akkor is a mai Sebeök Jánosból?
- Sebeök János (írd és
ejtsd: „Sebeök") a következe-
tes emberek közé tartozik. El-
ső elemista olvasókönyvembe
azt véstem be girbe-gurba be-
tűkkel, hogy író szeretnék len-
ni. Ehhez képest megbocsátha-
tó következetlenség, hogy ki-
lencesztendős koromtól kezdve
jó egy évtizedig mindazonáltal
inkább lírai hangoltsQgú köl-
tészetemmel voltam jelen a
magyar irodalomban, semmint
nagyregényekkel. Évekig rend-
szeresen publikáltam verseket
különböző lapok, folyóiratok
hasábjain. 1974-ben még a
sárvári Országos Diákköltő
Pályázat egyik első díját is el-
nyertem. 1975-ben az Élet és
Irodalom Új Hang rovata mu-
tatta be verseimet. Figyelmem
fokozatosan fordult a próza
felé. Ebben és mai életvitelem-
ben is nagyon sokat köszönhe-
tek édesanyámnak, Sebeök Éva
írónőnek. Azt hiszem, hogy
önálló látásmódom már akkor
is a mai Sebeök Jánosról ta-
núskodott. De minden eddigi
müvem csak előtanulmány volt
egy összegző alkotáshoz, egy
enciklopédia elkészítéséhez, az
én nagyenciklopédiámhoz. Je-
lenleg és az elkövetkező négy
esztendőben már ezen dolgo-
zom.
- A nagyon sikeres kezdés
után az alkotói pokoljárás esz-
tendei következtek. SebeóTc Já-
nos majdnem egy évtizedre
visszavonult, s a műhely ma-
gányában egy regényóriáson
dolgozott. * 1988-ban jelent
meg „Médium" című nagyre-
génye, melyben e válságos ez-
redvég filozófiai szintézisét is
megkísérelte, s benne „öko-holocaust"-ról beszélt. A köz-vélemény „a végveszély ha-rangjának kongatóit" mintha nem venné komolyan. Lehet, hogy a végleges környezet-pusztulás felsejl5 részének hir-detői pesszimistábbak a kelle-ténél? Miért nem látja az em-berek nagy része, hogy példát-lan sorsfordulóba születtünk bele?
- A Médiumban Iriri, a ker-
tész Amazóniában érzi az élő-
világ egyre fokozottabb veszé-
lyeztetettségét, s ez a főhősben
az egyetemes élet féltésévé vá-
lik, s a mondandóm így emel-
kedik általánossá. A Médium
noha a halálról is szól, de ép-
penséggel életet sugall, az élet
mellett teszi le voksát, mely a
reményt soha nem adja fel. Ez
a földtörténeti helyzet példa
nélkül álló. Aligha vitás,
hogy a régen használt klisék
már nem segítenek, az ipari
civilizáció egyszerűen nem
tartható. Vadonatúj választ
kell keresni azokra a kérdé-
sekre, amelyeket az evolúció
tesz fel, mert az ózonlyukon
keresztül néz ránk az Isten.
Az biztos, hogy az ember a
Föld legveszélyesebb vírusa,
rákja, az első számú kataszt-
rófaforrás, és az élet a törté-
nelem legnagyobb kisebbsége,
s a lázadó bioszféra a szük-
ségszerűség Achilles-inán he-
gedül. De szerencsére a zöld
színtest „vallásos", mert befo-
gadja a fényt! Mindenki lehet
klorofil!
- Korunkban, amikor a kör-
nyezet helyrehozhatatlan pusz-
tulása egyidejűleg megy végbe
a globális értékválsággal, Se-
beik János mégis az élet ab-
szolút tekintélyét, a bioszféri-
kus „forradalom" eljövetelét
hirdeti a humánökológiai sza-
badegyetem hallgatóit legin-
kább érdeklő\' alapművében: az
1991-ben megjelent „A lázadó
bioszféra" című termé-
szetfilozófiai könyvében.
Mely egyesíti a Sárkány viadal
érzelmi telítettségét, a Médi-
um nyelvi bravúrosságát, a
közéleti publicisztikák tényfel-
táró stílusát - ezzel mintegy
a „sebeóTc-izmus" alapjait téve
le. Sebeők János éles kritika
tárgyává teszi a ma olyannyira
elterjedt környezetvédelmi re-
torikát is, és már-már vallás-
alapítói eréllyel száll síkra
egy tisztán erkölcsi megalapo-
zottságú természetvédelemért.
Az világos, hogy a környezet-
gazdálkodás címkéje alatt sok-
szor „környezetgarázdálkodás"
folyik, de mennyiben kell kri-
tika alá vennünk az immár ha-
gyományos környezetvédelmi
ökológiai, „zöld" hozzáállást?
- Az, hogy a környezetvéde-lem mindmáig nem vált zárt erkölcsi rendszerré, arra ve-zethető vissza, hogy az ipari civilizáció érvrendszerébe bur-kolja önmagát, és az ipari ci-vilizáció érvrendszerével pró-bál az ipari civilizáció által keltett hatások ellen föllépni. Az etika nélküli termé-szetvédelem a környezetvéde-lem. Viszont a múzeáló típusú természetvédelem, amely egy-szerűen a fajok lexikonos gyűjteményének tekinti a Ter-mészetet, magától a Termé-szettől is idegen.
Ha realisták akarunk lenni, tudomásul kell vennünk, hogy a Bioszféra az első olyan alul-ról szerveződő, öntevékeny társadalom, amely megvalósí-totta önmagát, és benne a va-lószínűség szintjén a sokszínű-ség, az eltérés, a szokatlan-ság, az abszurd a maga teljes pompájával megnyilvánulhat. Másfelöl viszont ez gazdasági-lag a lehető legszigorúbban gazdálkodó rendszer, a leg-ökonomikusabban, a legener-giatakarékosabban gazdálkodó rendszer.
A Bioszféra nem erőforrás, hanem kultúra. A klasszikus zöld gondolkodásmód ott té-ved, hogy a Természetet egy
kategóriába helyezi például a kőolajjal, a földgázzal, a szén-nel. Tehát erőforrásnak tekinti a Természetet. A termé-szetvédelem ebben a filozófiai rendszerben a környezetvéde-lem egy része, és hogy ez mennyire igaz, elég csupán a Környezetvédelmi Minisztéri-um fölépítését megnéznünk, ahol a környezetvédelemé az elsőbbség, illetve a „terület-fejlesztésé" , s nem a termé-szetvédelemé.
- „A lázadó bioszféra" című
műve kapcsán elhangzott
olyan kritika SebeóTc János el-
len (inkább ,,-ért"), hogy a ka-
tasztrofális bioaffinitás-hiány-
ban („mély"zöld hozzáállás
hiányában) szenvedő átlagem-
ber nem érti a művét. Ez túl-
zott intellektualizmusa miatt
van, vagy egyszerűen arisztok-
ratizmus vagy valami más?
- Beteg az emberiség. Ám
én nem a beteghez, hanem az
orvoshoz szólok. Azon értők,
felelős és tájékozott kevesek-
hez, akik gyógyíthatják, s gyó-
gyítaniuk kellene. Egy orvosi
szakkönyv persze többnyire
bonyolult, ám életet ment.
Sokkal többben haltak bele
abba, ami „szocio", ami „evi-
dens", ami „logikus", mint
abba, ami arisztokratikus, nem
evidens és nehezen felfogható.
A gondolat, mint olyan, ele-ve nehezen felfogható. Lehet, hogy ez azért van, mert agyunk eredendően mégsem gondolkodásra, hanem fenn-maradásra, koordinációra szü-letett.
Nem vírus leszek, aki min-denáron be akar épülni a tu-datba, s minden tudatba, ha-nem napfény, mely sugárzik, ontja magát, s lehetővé teszi, hogy aki tud, s akar, éljen ve-le, éljen belőle.
- Visszatérve a dolgok tör-
ténetiségéhez: 1989 májusában
SebeóTc János a magány évei
és az elismerés pillanatai után
váratlan közéleti fordulatot
tesz: két napra bevonul egy
állatkerti párducketrecbe,
ahonnét egy új mozgalom, a
VOKS HUMANA Mozgalom,
később a Bioszféra Pártja or-
szágszerte ismert elnökeként
lép ki. Mostanában azonban
Sebeök János tartózkodik a
közéleti szereplés demonstratí-
vabb formáitól. Miért?
- Akkor ily módon igyekez-
tem tudatosítani az emberek-
ben, hogy ha nem fejezzük be
bolygónk felelőtlen pusztítá-
sát, azzal az egész emberisé-
get veszélybe sodorhatjuk. Pil-
lanatnyilag nem tartom alkal-
masnak az időt egy ilyen ak-
cióra. Magyarországon műkő-
dő polgári demokrácia van, a szociális satu azonban minden embert arra kényszerít, hogy még a „frizsiderszocializmus" mindennapjainál is jobban be-zárkózzon magába, és a lét-fenntartás elkerülhetetlenül és keservesen kisstílű dióhéjába. A cél az, hogy az ilyen akciók ne a Guiness-rekordok szint-jén hassanak, hanem- rendel-kezzék egyfajta, diogenészi ér-telemben vett spirituális tarta-lommal.
- A napokban, a könyvhétre megjelent Sebeők . János új „(ál)kulcsregénye"!: „Hisztéri-umjáték" címmel. Ez a világ-vége-játék: tudósítás és mí-tosz, szürrealista romantika és emelkedettség, irónia és tra-gédia együtt! A mi történel-münk, a XX. század Európá-jának történelme viszi előre a varázserejű írói látomáso-kat. Az író nem tesz pontot (valóságosan sem) a törté-nete végére. Mi jöhet még ez-után?!

- Jelenleg nincs elég fantá-
ziánk ahhoz, hogy elképzeljük,
miképpen próbál általunk to-
vábbmenni az élet. Egyet tud-
hatunk csupán: hogy az előző
szinteket csak relatív jelleggel
veti el. Tehát nem úgy pusz-
títja el az előző szintet, hogy
legyőzi, hanem úgy, hogy in-
tegrálja önmagába. Ha füg-
getlenek és szabadok akarunk
lenni, akkor a Természetnek,
a Bioszférának kell mindenek-
előtt maximális autonómiát
biztosítanunk! És itt új törté-
net kezdődik.
- Idézem Sebeők Jánost: „A
teljességre törekvés veszélyes
dolog - éppen ezért választják
a legtöbben, hogy a részletek-
ben merülnek el, és ott immár
nagyobb bizonyossággal pró-
bálnak állításokat megfogal-
mazni." Úgy hírlik, Sebeök
János mégis egy nagyenciklo-
pédia megírásába kezdett. Mi-
ért érzi ennek szükségességét?
- Ez életem legnagyobb ki-
hívása, egy nagyenciklopédia


elkészítése az elkövetkező esztendőkben. A lényeg, véleményem szerint, enciklopédia-jellegű világvízióban fogalmazható meg. Ez remélhetőleg még az ezredforduló előtt megváltoztathatja jelenlegi világszemléletünket. Szükséges az ismert kategóriák újraértelmezése. Erre vállalkozom az én nagyenciklopédiámban. A bizonytalanság a teljesség ára, bizonytalanságom már van - gazdag vagyok —, teljességem még lehet...
- Köszönjük, Sebeök János, hogy hallgathattuk bölcs és megfogó szavait! Az „Enciklopédia Sebeők"-höz sok szellemi erőt kívánunk, remélve, hogy még találkozhatunk itt Önnel Nagykanizsán.
A Humánökológiái Szabadegyetem ez évi hét előadásából álló sorozata ezzel véget ért. A jövő tanévben azonban újra kezdjük immár a „Nagykanizsa Város Környezetvédelméért" Alapítvány támogatásával, de továbbra is a Hevesi Sándor Művelődési Központban és a Kanizsa újság tudósításában. Minden környezetbarátot szeretettel várunk!


Megnyílt az I, Identitás Szabadegyetem
Politikai fórum
A Magyarok Nemzeti Szövetsége Zala Megyei Szervezete és a Független Kisgazda-, Földmun-kás- és Polgári Párt Nagykanizsai Szervezete jú-lius 17-én (szombaton) 10 órai kezdettel politikai fórumot rendez Nagykanizsán, a Sugár úti Apolló filmcentrumban. Meghívott vendégek: Király B. Izabella, Bosnyák Imre, Móré Csaba József, Gyi-
móthy Géza, Horti László és Lányi Zsolt, vala-mint dr. Kárpáthy Horváth Ernő, aki a „Hulló-csillagok" c. könyvét dedikálja. A rendezők a KERESZTÉNY NEMZETI ÖSSZEFOGÁS jegyé-ben szeretettel várják mindazon barátokat, szö-vetségeseket és érdeklődőket, akik közelebbről szeretnék megismerni az MNSZ és a FgKP cél-jait, politikai akaratát.
t. i.
Több hónapos előkészület után július 10-én, szombaton délelőtt kezdődött Nagykanizsán az első alkalommal rendezett Identitás Szabadegyetem július 19-ig tartó programsorozata.
A rendezvény központjában, a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Kustár Zsuzsa, helyi képzőmű-vész tűzzománc és egyéb alko-tásaival díszített aulájában a Himnusz közös eléneklése után Cseke Zoltán tanár, a szervező-bizottság titkára nagy szeretettel és barátsággal üdvözölte a meg-jelenteket, és örömmel jelentet-te be, hogy a kanizsai hallga-tókkal együtt mintegy száz je-lentkezőt regisztráltak. A hatá-rainkon túl élő magyarok több hullámban érkeznek a városba és vesznek részt a szabad-egyetemen.
- Mi. szervezők is valljuk, hogy a művelődési hagyományok feletti őrködés, a kultúra ápolá-sa és fejlesztése minden nép el-idegeníthetetlen kötelessége és feladata. Európa, sőt az egész müveit világ elvárja tőlünk, hogy a magyar kultúrát a magas kul-túrájú népek asztalára tegyük, hozzájárulva az egyetemes mű-velődés sokszínűvé tételéhez... Nem hagyhatjuk, hogy múló di-vatból, igénytelenségből, tudat-
lanságból vagy hanyagságból a nemzettudat leglényegesebb tar-talmáról, magyar létünk biztosí-tékáról lemondjunk! Ez a célunk, ez a feladatunk. Ennek teljesü-léséhez óhajtunk segítséget adni az Identitás Szabadegyetem meg-szervezésével. Hisszük, hogy a szellemiségét magukkal vivő hallgatók jó követei lesznek a magyar kultúrának... - mondta többek között, majd vázolta az 1993-96 közötti négy év terve-zett témaköreit, a rendezvény ál-talános programját, végül meg-köszönte a szponzorok anyagi támogatását.
„A XX. század magyar sors-kérdései" témakörű idei szabad-egyetemet dr. Kereskai István polgármester rövid méltató be-széddel nyitotta meg, majd a há-zigazda jogán Soós Sándor, a Batthyány-gimnázium igazgató-helyettese kívánt eredményes munkát a hallgatóknak. Techni-kai eligazítást Cseke Zoltán tar-tott, aki közölte, hogy az előze-tes programban néhány változta-tásra kényszerültek.
A programváltozás már a rö-vid szünetet követő nyitóelő-adást is érintette, ugyanis Lezsák
Sándor más irányú elfoglaltsága miatt (az MDF ügyvezető elnöke pártja országos választmányának csopaki ülésén vett részt) elma-radt „A nemzet kis közösségei" című előadás. Helyette - a szer-vezők felkérésére - két kanizsai előadó „ugrott be": először dr. Horváth György, a Dr. Mező Fe-renc Gimnázium tanára tartott ötven perces, nagy figyelemmel kísért előadást „Történelmi tabló a XX. század Közép-Európájá-ról" címmel. Őt hamarosan Le-hota János, a Batthyány-gimná-zium tanára követte „A nemzet-tudat drámája" című színvona-las előadásával.
Az első aktív nap délutánján városnézésen, az esti órákban pedig az Irodalmi Kávéház prog-ramjában (Diaképek Erdélyből és daltanulás) vettek részt a hall-gatók.
Lapunk zártáig a szabad-egyetemen még a következő ese-ményekre került sor:
Július 11. (vasárnap) délelőtt: Dobos László író-politikus (Po-zsony) előadása „A kárpátme-dencei együttélés gondjai" cím-
mel, majd dr. Czine Mihály iro-dalomtörténész, egyetemi tanár (Budapest) előadása „A népi gondolat története" címmel. Délután: Népi kismesterségek el-sajátítása. Szabadon választott sportolás (úszás, tenisz, lovag-lás). Este: az Irodalmi Kávéház programjában, a Batthyány-gim-náziumban Mohai Gábor (MTV) előadói estje.
Július 12. (hétfő) délelőtt: Be-ke Sándor, a komáromi Jókai Színház igazgatójának előadása „A színház szerepe a magyar-ságtudat kialakításában, fejlesz-tésében" címmel, majd dr. Pap Gábor művészettörténész (Deb-recen) előadása „A Szent Koro-na története" címmel. Délután: mint előző napon. Este, az Iro-dalmi Kávéház programjában: felvidéki magyarok estje.
Július 13. (kedd) délelőtt: Ró-zsás János író (Nagykanizsa) előadása „Magyarok a Gulag kényszertáborában" címmel, majd Szakolczay Lajos iroda-lomtörténész (Nagykanizsa-Bu-dapest) előadása „A nyugati ma-gyar irodalom" címmel, végül Ijgyártó István (Budapest) elő-adása „Kisebbségek és az anya-ország" címmel. Délután: mint vasárnap. Este: az Irodalmi Ká-véház programjában Faragó Laura dalénekes előadói estje. Kísérő: Szelecsényi Norbert.
A július 14-18 közötti esemé-nyekről - közte a vasárnap déli záróünnepségről - legközelebbi lapszámunkban tudósítunk.
Tihanyi István
38 ( KANIZSA ] u».\'jta»i«í
SAJÁTOS MEGFOGALMAZÁS
ED GARBNER KOZMET1K. MA\'RKA V ELTAVO-
ZA\'SI EN- V ROZSA RA&ES.ZE
LŐ V BEN VA.M1. FIATAL" EM&ER A KÉST
ÉLETLEN-NÉ TEVE LAKRÉSZ! ARANY-FRANCI AlUL Y V A TŰZ-HELYRE VALÓ KOZ MA\'SODA\'S
AME.R1KAI KOMIKUS
AFRIKAI ORSZA\'G
HONVÉD
NYES ERRE-FELE!

LI&DÉ.N


VE\'DELMEI RE\'GIES
SÚLYMEGA\'LLAr PlTA\'SA:1 „AZ OPE-. RA AT, ► .. V V V fi
/FOWT. A JELZETT 50ROK-CAN/ V A KARRI\' FR RÉGI-ES. JE-LENTÉSE MŰKEDVE-LŐK TE-
VEKENV-SÉ&E EZ IS MADA\'R i

LA6DA TEHETIONE . . . /A FOX-TROTT ŐSE/ HIBA\'zTAT LETTOR-
SZA\'G FŐVAlíOSA ■■

FáRFINE\'v

ZSAtaÉSZ V HASADA\'S,


REK/STEIN-
tECK/


H . . .
/NEVÉ&EW/
SZEMRE VALÓ ószívű V V fcRlT 0-LAJTA\'RS. * I&AZNAK IEKINT ■111
HATHAR-MAD!
KÓZVETL. KÖZELÉ&EFORD.
DXTUMRAGPLAZMA
RÉSZE! V A KUA\'-RATHOZ JUT FÖLDTAN-NAL KAPCS. ÓKORI
RALKXNI
WÍPHEZ TARTOZÓ FÉLÚT!

l\'R ÉS SKÓT NÉ-PI TA\'NC

DALBON ...
ROCKZKRJ

L V LÓÍZIN ,
FORD. V MUTATo\'-SZÓ LÉ&NYO-
PUNKZENE-RÍSrLET!


ŐSMAG.YAR SZÓ
ZAMATA
AU( OL NŐ HÍJ V MRUSKA V SZÖVEGET MA\'SOL * KIEJTETT 1ETÚ !Ro\'DIUM


HA&rMA-
SZELET!GEKŐTŐ


l V A*ZSIAI E-RED. DÍSZ-CSERJE V %*
ÉJFÉL!


ILYE kJ SPORT ES.EMENV IS VAM V K;
Beküldési határidő: július 23.
Lapunk 27. számában megjelent keresztrejtvény helyes megfej-tése: Nem az a fontos, hogy az elsők legyünk, hanem az egyetlenek.
A sorsoláson Ambrózy József (Lispeszentadorján), dr. Béliné H. Aranka, Fehér György (Pécs), Hegyi Attila és Hoffer And-rás kanizsai olvasóink nyertek könyvjutalmat vagy negyedéves Kanizsa újság előfizetést, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át.
HU-MOR -ZSÁK
Hogy hívják a szexis tyúkot? 77?
Éro-tik.
A divatosat?
???
Bu-tik.
...és az öreg tyúkot?
An-tik.
Receptötlet
KAKAÓS SZELET
a lisztet (amely&en a sütőport elkeverjük), a te|«l és az Orolt iito vagy a morzsát, Zsírozott, lisztezett tepsibe öntjük és közepes hőfokú sti* töbeo megsűtiölc, Deszkára borítjuk, Ha kihűlt, középen kettévágva egymásra borítva kfémtnel vagy gyümölcsízzel tölthetjHk, Szeletekre vagy kockákra vágva porcukorral megszórva tálaljuk,
HOZUVAlÚKs 22 dkg t$h kot, l tojás, 1 citrom, IS dkg fi$zt, $ 4kg ugrált dW w«y zsemlemorzsa, 1 cs, J$ g\'OS süíöpor, 8 dkg zsír vagy 1&J Mg vaj, 3 dkg (uhut, m dl feketekávé, 2 dl lej.
A cukrot, a tojást, a zsírt, » citrom levét és reszelt héjat habosra keverjük. Hozzáad-juk a kakuút, u feketekávét,

KÖZLEKEDÉSI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Értesítjük Tisztelt Vásárlóinkat,
hogy Műszaki boltunk
megkezdte
a LADA típuscsalád eredeti gyári alkatrészeinek
forgalmazását nagyon kedvező áron!
Jelenleg a 2101-2103 típusok karosszériaelemei kaphatók.
Minden elömegrendelést felveszünk!
Érdeklődni: Nagy János boltvezetőnél. Cfm: Zalaegerszeg, Gasparich u. 16. Telefon: 92/312-145/189 mellék.
KANIZSAKERTBARÁTOKNAK
Horoszkóp
MEGCSALTÁK, MEGLOPTÁK...
Talán a legtöbb figyelmet igénylő, de egyben a legha-tékonyabb koronaalakítási munka a fiatal fák nyári met-szése. A nyári zöldmetszés sok előnnyel jár. Elősegíti a fák korábbi termőr\'efordulá-sát, mert a vegetatív fejlődés gátlásával egyidejűleg ser-kenti a korona termőrészek-kel való berakodását is.
Három alapvető* beavatko-zással segíthetjük a fiatal fák fejlődését: a hajtásválogatás-sal, a ritkítással és a hajtások visszacsípésével. Az ősszel és tavasszal telepített csemeték indító metszést igényelnek. Ennek az a célja, hogy ismét létrejöjjön az összhang a gyö-kérzet és a föld feletti rész kö-zött. Hatására elegendő számú és erős hajtás képződik a fán.
A válogatás kifejezetten koronaformáló beavatkozás. A hajtások közül az erőteljes fejlődésűeket célszerű meg-hagyni, vagy csak azokat,
Mit tehet egy fiatalember, ha valamilyen üzleti vállalkozásba akar kezdeni, ám nincs elegendő pénze? Természetesen megpróbál valamilyen hatásoknak látszó trükkel manihoz jutni. Nos, ilyen - korántsem hétköznapi! - eset történt a közelmúltban Nagykani-zsán...
Az apuka arcán verítékcseppek kezdtek gyöngyöződni, amikor a fia telefonon felhívta. A fiatal-ember kétségbeesett, könyörgő hangon szólt a kagylóba, értesít-vén atyját, hogy emberrablók kar-maiba került. Ráadásul fogságából csak huszonötmillió forint váltság-díj ellenében szabadulhat. A csa-ládfő még fel sem ocsúdott a meg-lepetéstől, amikor az ifjú titán szív-fájdító hangon megemlítette: amennyiben a banditák nem kap-ják meg idejekorán a pénzt, akkor vége életének, „kicsinálják"...
Eddig tartott az első beszélge-tés, amit hamarosan újabb tele-fonálás követett. A második alka-lommal a fiatalember arról szá-molt be, hogy sikerült egyezked-nie fogvatartóival. A váltságdíj összege szerencsére lefele kereke-dett, most már csak tizennyolc-milliót kérnek a szabadon enge-déshez.
amelyekből a majdani korona vázrendszere kialakul. Ha például sövényt akarunk ne-velni, akkor a fa szétterülő növekedését kell megszüntet-nünk. Tehát, az egy síkban levő vagy az azt megközelítő hajtásokat hagyjuk csak meg. így két-három nyári váloga-tással lapított koronaformát nyerhetünk. Az orsó alakú korona nevelése viszont azt kívánja, hogy a felfelé törek-vő hajtásokat hagyjuk meg, a többit távolítsuk el. Elsősor-ban a gyenge hajtásokat met-szük le, mert a megmaradó erőteljesek közül még min-dig van módunk válogatni a későbbiek során.
A ritkítás csak a sűrű haj-tásrendszerű fáknál szüksé-ges ápolási munka. Azokon a csemetéken van erre szükség, amelyeken kedvezőtlenül sok \'a hajtás. A ritkítás a szellő-sebb korona kialakulását se-gíti. Csak az egymást árnyé-
Idegtépő pillanatok teltek el, míg végül újfent megcsörrent a telefon, ám akkor már egy isme-retlen férfi jelentkezett a vonal túlsó végén. Egy jóindulatú ember arra hívta fel az édesapa figyel-mét, hogy a fiának semmi baja, Csornán üldögél egy vendéglő-ben, néhány férfi társaságában.
Az apuka kapta magát, és rend-őri kísérettel a jelzett csornai ven-déglőbe autózott, ahol valóban rá-lelt elveszettnek hitt gyermekére. Mint kiderült: a fia KFT-t akart alapítani, de kevés volt a pénze, ezért találta ki elrablásának histó-riáját. Az ügyben a rendőrség folytatja a viszgálatot.
Most már sajnos ott tartunk, hogy egyesek a holtak nyugalmát sem tisztelik. Nagykanizsán az Iz-raelita temetőben - eddig még is-meretlen tettesek - tizenhét krip-tát felnyitottak, illetve megrongál-tak. A kár felmérése folyamatban van.
Változatlanul dívik a besurra-násos lopási módszer, különösen a felkapottabb üdülőhelyeken, íme egy jellemző példa, ami a kö-zelmúltban történt Zalakaroson. A nyitva felejtett ablakon keresztül bemásztak az egyik lakásba, ahonnan tízezer forintot, valamint
koló hajtásokat vágjuk ki a koronából, vagy azokat, ame-lyek egymást keresztezik.
A visszacsípés az igényes termesztők feladata már. Csak azokat a hajtásokat kell visszacsípnünk, amelyek el-ágazódásoktól mentesek. A visszacsípés a másodrendű hajtások képződését segíti. Ezek által már nemcsak ked-vezőbb elágazódást érhetünk el a koronában, hanem a már
Fiatal gyümölcsfák nyári metszése
kialakulóban levő termőrü- £
gyek beérését is elősegíthet- |
jük, valamint a már kialakult |
hajtások vastagodását is ser- |
kenthetjük. |
A zöldmetszéssel a termő- |
részképződést is előmozdít- |
juk. I
Á. Kartai Csilla I
FÉMY szalagon
nyolcszáz német márkát vittek el.
Az alábbi, felettébb érdekes -és nem utolsó sorban tanulságos -kis történetet leginkább a „szerel-metes" párok figyelmébe ajánlom.
A napokban, az egyik Nagyka-nizsa környéki hegyen történt a következő eset. A középkorú férfi sötétedés után úgy döntött, hogy biciklijével elkarikázik szíve vál-lasztottjának pincéjéhez. Hamaro-san megérkezett a hegyi hajlék-hoz, s miután bringáját kissé távo-labb egy fának támasztotta, ko-pogtatott az ajtón.
Valószínűleg meglepetésszerű-en érkezett, mert a házból izgatott suttogás hallatszott. Emberünk hamarosan észrevette, hogy valaki kiugrik a pince ablakán, s meg-próbál eltűnni a sötétben.
- Ki merészel rajtam kívül ide-járni! !! - üvöltötte a vérig sértett férfiú és azonmód üldözőbe vette ellenlábasát. A másik lovaggal való leszámolás végül elmaradt, mert nem tudta utolérni.
Ám miután „megcsalt" embe-rünk visszabattyogott szerelmé-nek pincéjéhez, akkor vette észre, hogy időközben valaki ellopta a biciklijét...
(Völgyi)
Kos: III. 21-IV. 20.

Kellemetlenségekkel indul a heted. „Kedves" kolléganőd a hátad mögött elcseréli a sza-badságát veled. Hiába, ő a si-mulékonyabb a főnöknél. De vigaszta-lódj, őt kiönti sátrukból a kéthetes eső, amíg te majd - a magad szabiján -szép barnára sülsz.
Bika: IV. 21-V. 20.

Ezt a „bikás" tempót nem ár-tana visszafognod, mert töb-bet ártasz vele, mint hasz-nálsz. Ha ismerőseidet csak egyszer nyitott(l) fülekkel vé-gighallgatnád, előbbre jutnál problémá-id megoldásában.
Ikrek: V. 21-VI. 21.
I
Lakásproblémád megoldódni látszik. Lehet, hogy nem úgy tűnik, de ez már a célegye-nes. Ha most nem adod fel, hamarosan siker koronázza eddigi próbálkozásaidat.
Rák: VI. 22-VII. 22.
. Nem tudom olvastál-e a kép-ernyőről sugárzó káros sugár-I zásról? (Az idegromboló, os-] tóba filmekről és a „szóra-koztató" műsorok butító hatá-sáról nem szólva.) A friss levegő és a napsütés jobban használna neked.
Oroszlán: VII. 23-VIII. 22.

■ Hová lett a jókedved? Mit I gondolsz, kinek imponál ko-I mor orcád? Jót tenne neked I egy hétvégi kerékpártúra. Mosolyogj, a holnap még rosszabb lesz! De ma még pozitív dolgok lépnek az életedbe.
Szűz: VIII. 23-IX. 23.

Tudom, hogy nem könnyű ma egy fizetésből megélni és az álláshalmozás sem bűn, vi-szont megszakadsz rövidesen, ha így folytatod. Mérd föl korlátaidat és most válts, míg nem ké-ső!
Mérleg: IX. 24-X. 23.

Igaz, hogy nyár van, de ilyenkor is támad az influen-za. Amilyen érzékeny vagy, könnyen elkaphatod. Egyéb-ként, ha lekUzdöd a bürokratikus hiva-talokkal szembeni utálatod, elkerülheted a rád kirovásra kerülő büntető kamatot is.
Skorpió: X. 24-XI. 22.
Ez az oly szépnek látszó ér-zelem sem tartott hát sokáig. Jót tesz ilyenkor a szívtáji borogatás és néhány korty fi-nom, meleg tea. (Különben is kellemes ebben a kánikulában.)
Nyilas: XI. 23-XII. 22.
Újabb nagy utazás vár rád a hétvégén, akármennyire is utálod a családi protokoll kü-lönböző megnyilvánulásait. Vigasztalódj, némely rokonodban kelle-mesen fogsz csalódni.
Bak: XII. 23-1. 20.
Ez a szép teljesítmény iga-zán elismerésre érdemes. Már régen itt volt az ideje, hogy a sarkadra állj. Hiába játszol most szívesen az elköltözés gondolatával, a helyzeted ezt jelen-leg nem engedi meg. Vízöntő: I. 21-11. 20.
Gratulálok! Iskolapéldáját ad-tad egy régi, bölcs mondás-nak. Vagy nem cseng isme-rősen a füledben, hogy: „Aki másnak vermet ás, maga esik bele."? Még nem késő jóvátenni e hibát!
Halak: II. 21-111. 20.
Nehogy már a ketrec rázza a majmot! Ezt te sem gondol-hattad komolyan. Mindennek eljön a maga ideje, csak tü-relem.
30
[ KANIZSA""
tm.
SPORT
SPORT
SPORT

MEGFELELTEK AZ ELVÁRÁSNAK
AZ OLAJOSOK
Az Olajipari Természetbarát Egyesület a hétvégén két túrát is szervez. Holnap (szombaton) kétnapos program ■kezdődik Kis-tolmácsra s annak térségébe, ahova az indulás 7.15 órakor lesz az autóbuszállomásról. Borsfától gyalogtúra Kistolmácsra. Szál-lás a tó partján saját sátorban. Délután fürdés, utána gombatúra a kozári erdőben. Vasárnap gyalogtúra a budafai arborétumban, útközben gombaszedés. Visszatérve a tóhoz fürdés, majd gya-logtúra Borsfára. Érkezés: Nagykanizsa, 19.20.
Vasárnap egynapos gombatúrát szerveznek. Indulás az autó-buszállomásról 7.52 órakor, majd gyalogtúra. Bocska-Betlehem-Márkirét-Lukácsi hegy-Szerdahelyi elágazó. A táv 15 km. Visz-szaérkezés: 17.25.
Labdarúgás
A labdarúgó NB II Nyugati csoportjában a városi sportot az Olajbányász legénysége képviselte, amely Németh La-jos edzó" vezetésével vágott neki az 1992/93 -as bajnoki évadnak.
A bajnoki kezdés, a felké-szülés eléggé bizonytalan volt, ami elsősorban is az egyesület zilált anyagi, pénzügyi helyze-tével volt összefüggésben. A nehéz helyzet miatt válságos lett a szakosztály élete, s így aztán szó sem lehetett az egyébként szükséges erősíté-sekről, sőt gondot okozott a szerződések meghosszabbítá-sára is az érintett, meghatáro-zó játékosok tekintetében.
Menetközben a gondok egy-része ugyan csökkent, ám a játékoskeret gyengült, mivel Vlaszák, Koller, Páli távozott, és a műtéten átesett Farkasra sem számíthatott hosszú ideig a szakvezetés. Némi vigaszt jelentett, hogy egy évre köl-csön visszakapták Skublics Győzőt (néhány százezerért) a Haladás VSE csapatától, vala-mint az olajosoknál folytatta Grabant, az NB III-ból kiesett vasutasok védőjátékosa.
Az őszi sorozatot a gondok és problémák ellenére {Kepe talpcsonttörése miatt a 7. for-dulótól kivált a csapatból, Dómján négy, Kiss István két fordulón át sérülés miatt hi-ányzott) a csapat ötven száza-lékos teljesítménnyel, 15 pont-tal zárta és ez a 7. helyet je-lentette a félidőben, miközben eléggé hullámzó volt teljesít-ményük a szoros középme-zőnyben.
A tavaszi folytatásra való felkészülést is gátolta a szű-kös játékosállomány, hiszen a keretből továbbra is hiányzott Kepe (csak a 3. fordulótól volt harcképes), a megbetegedett Visnovics (csak a 9. forduló-
ban lépett a küzdőtérre), míg néhányan kisebb sérüléssel bajlódtak. Az viszont kedvező volt, hogy a vezetés a siófo-kiakkal eredményes tárgyalá-sokat folytatott, melynek ered-ményeként az év június végé-ig kölcsönkapták a csatár Sza-bót.
A nehéznek ígérkező tavaszi idényt (a 7 hazai mérkőzés mellett 8 alkalommal szerepel-tek idegenben) meglepően jól kezdték az olajosok. A nyitá-nyon bravúros, 1-0-ás győzel-met arattak az örök rivális ZTE otthonában. A sikerre az-tán a csapat ráült, s így a Do-rog elleni mérkőzésen csak egy pontot szereztek.
A tavasz 3. fordulójában Tatabányára bizakodva utaztak el a piros-kékek, de a havazás miatt a pálya alkalmatlanná vált a játékra. Az újabb soro-zat, egy hármas széria, az eredménytelenség miatt null-pontos lett (vereség Sopron-ban, hazai pályán a Paks el-len, majd Szombathelyen), így a csapatnál kezdett egy igen nehéz helyzet kialakulni.
Április második felétől az-tán olajozottan működött a gé-pezet. Az elhalasztott tatabá-nyai mérkőzésről „pontosan" jöttek haza, s a lendület, a „feltámadás" hosszú időn át, egészen június 6-ig tartott. Közben a négy hazai mérkő-zésen 7(!) pontot szereztek, a három idegenbeli találkozón 5(1) pontot gyűjtöttek, közben 1-0-ra verték az éremesélyes Szekszárd csapatát.
Az olajosok - akik három fordulón át csatárinségben szenvedtek - egyre jobb pozí-cióba kerültek, de aztán a be-fejező két mérkőzésen megtört
a lendület, és „nem jöttek össze" a dolgok. Dunaújváros-ban balszerencsés vereséget szenvedtek, majd a zárófordu-lóban csak egy pontot sikerült szerezni az ESMTK ellen, ahol néhányan már megkezd-ték nyári szabadságukat, fél-vállról vették a találkozót.
- Egy kissé „savanyú" a
szőlő, mert a befejező fordu-
ióban néhány kulcsjátékos
nem tartotta be ígéretét, s így
aztán számomra negatív érte-
lemben emlékezetessé tették a
búcsúmérkőzést. No, a „cso-
dajelenségen" már túltettem
magam, és az éves értékelés-
nél nem vettem figyelembe az
ESMTK elleni „mérkőzést".
Csak 29 találkozó alapján ál-
lítottam össze az éves mérle-
get a játékosok tekintetében,
akikkel az eltelt 2,5 évben ke-
ményen dolgoztunk, a munka
és eredmény mellett az anyagi
elismerésben sem hagytam
magukra őket. Mindezek hatá-
sára becsületes búcsút kértem,
ám ez elmaradt. Az újabb ola-
jos-szakaszt ennek ellenére
mégis sikeresnek és eredmé-
nyesnek tartom. Teljesítettem
azt, amire vállalkoztam és
emelt fővel hagytam ott a kis-
padot - mondta a búcsúzó
mester.
A tavaszi idényben a csapat két ponttal többet gyűjtött, mint ősszel, ám ennek ellenére úgy alakult a végeredmény, hogy a 32 bajnoki pont csak a 9. helyre volt elegendő (12 győzelem, 8 döntetlen, 10 ve-reség, a gólkülönbség 37-26).
- Érdekesség, hogy az álta-
lam vezényelt első bajnoki év-
ben, az 1990/91-es évadban a
megszerzett 32 pont (42-35)
az 5. helyet adta, a 91192-es
bajnokságban elért 30 bajnoki
pont (47-41) a 9. helyet jelen-
tette, s most a 32 pont is a
9. helyre hozta be a csapatot.
Vagyis, most voltunk a legjob-
bak - a gólkülönbség is leg-
alább egy pontot ér -, ám a
mezőny eléggé szétszórt, s így
jött össze a mostani helyezé-
sünk, amivel összességében
elégedett vagyok, bár egy ki-
csit jobb összpontosítással és
odafigyeléssel az élcsoportban
végezhettünk volna. Egyébként
tavasszal a nyolc idegenbeli
mérkőzésen 50 százalékosak

A búcsúzó mester, Németh Lajos
lettünk, 6-4-es a gólkülönbség, amire ritkán volt példa. Mind-ez, meg az éves teljesítmény azt mutatja, hogy a védők és középpályások nagyszerűen álltak helyt, de a helyzetki-használásunk lehetett volna jobb is - értékelt az elköszönő Németh Lajos, aki újabb sike-res olajos-időszakasznak volt aktív részese.
A bajnoki évad során a szakvezető húsz játékost sze-repeltetett kezdő, illetve cse-reemberként. Mind a harminc találkozón játszott Csáki, Tóth, Popovics, huszonkilenc alkalommal Hegedűs, Fuisz, huszonynyolcszor Iványi, hu-szonhétszer Kiss István, hu-szonkétszer Visnovics, Dóm-ján, huszonegyszer Farkas, ti-zenkilencszer Kepe, tizen-nyolcszor Grabant, tizenötször Szabó, tizenháromszor Gyulai, tizenkétszer Skublics (tavaszi
2. forduló után Keszthelyre
ment), nyolcszor Kis Ferenc,
hatszor Németh, kétszer Kém,
egy-egy alkalommal Czigoth
és Fazekas, A gólkirály Dóm-
ján lett 7 góllal, míg Fuisz 6,
Szabó 4, Skublics, Farkas, Né-
meth, Visnovics és Hegedűs 3-
3, Popovics 2, Kiss I. és Ivá-
nyi l-l találatot ért el (a 37.
gólt a szekszárdiak érték el
öngólból).
A játékosok közül a kapus Csáki, a védő Kiss I. és Tóth, a középpályás Popovics (cen-terhalfként is jeleskedett), a csatár FKI\'ÍZ és a tavasszal szerepelt Szabó tűnt ki.
Balogh Antal
ifi.
KANIZSA
31


SPORT
SPOR
3RT
Remekeltek az izz
Ké/ilabda
A minőségi kézilabdasport-ban, a férfiak mezőnyében a kanizsai sporttörténetet a Tungsram szakosztálya írta, amely az 1992/93-as bajnoki évben első alkalommal bizto-sított élvonalbeli szereplést.
A kanizsai újoncok házatá-ján már az NB I B-s évadban magas színvonalú szervezeti és szakmai munkát valósítot-tak meg, ahol tudatosan folyt a felkészülés a nagy álom, az NB l-es szereplés kiharcolásá-ra. Ebben a menetelésben je-lentős részt vállalt a feltétele-ket biztosító gyári vezetés, a szponzorok, a támogatók. A terveket aztán realizálta a szakosztály, a csapat, amely-ben olyan fáradhatatlanul dol-gozó aktivisták tevékenyked-tek, mint Musits Ferenc szak-osztályelnök, Pintér István szakágvezető, Tóth László technikai vezető, no és a si-keredző Jéki Zoltán, aki a lámpagyári fiúkkal valójában nagy dolgot vitt véghez.
- Már elöljáróban leszögez-
hető, hogy csapatunk teljes-
séggel eleget tett az elvárá-
soknak, a főbb célkitűzéseket
remekül teljesítette és újonc-
bravúrokkal hívta fel magára
a figyelmet, miközben kiszol-
gálta igényes és lelkes közön-
ségünket. Az elért nagyszerű
eredmény, a megszerzett 7.
hely minden előzetes várako-
zást felülmúlt — hangoztatta
bevezetőként a szakosztályel-
nök.
Az NB l-es újoncok a több-szakaszos bajnokságra kettő-zött erővel készültek fel. Szükség is volt az alapos munkára, mivel a kétfordulós alapbajnokság, a rájátszás, meg a playoff, no és a Ma-gyar Kupa küzdelmei sokat követeltek a kerettagoktól.
- A hosszú sorozatból szá-
munkra a leglényegesebb, a
meghatározó az alapbajnokság
volt. Nos ebben egy kicsit
megilletödötten kezdtünk és az
első „félidőben" csak öt pon-
tot szereztünk, miközben le-
győztük az Ózd, a Nyíregyhá-
za csapatait és pontot szerez-
tünk Dunaújvárosban. A foly-
tatás viszont csodálatos volt s
egyben hallatlanul izgalmas: a
második félidőben, azaz a
visszavágó sorozatban 9(!)
pontot gyűjtöttünk és az alap-bajnokság záró-mérkőzésén, az Ózdon elért győzelemmel megszereztük csoportunkban a 4. helyet, ami egyben azt is jelem\'ette, hogy felértünk a csúcsra, azaz már december 12-én teljesítettük a tervet, a továb bi NB l-es szereplést, hi-szen bejutottunk a legjobb nyolcba - értékelt a szakágve-zető.
Joggal ünnepeltek a kani-zsaiak, akik az érdeklődés kö-zéppontjába kerültek, hiszen ritka dolog az, ha egy újonc már az alapbajnokságban ki-harcolja a nyolc közé jutást. A jóképességű lámpagyáriak mindenesetre nagy bravúrt hajtottaik végre, akik a máso-dik naisy szakaszt kettős fel-adattal kezdték, hiszen ráját-szás és kupaküzdelmek vártak az izzói s fiúkra.
- A csapat az újabb sza-
kaszban felemásan szerepelt.
A kupában az NB l-es Debre-
ceni Dózsa volt az ellenfél,
amely ellen esélyesek voltunk,
ám a két mérkőzés összesítése
alapján a lila-fehérek gólkü-
lönbséggel jutottak tovább,
vagyis korán búcsúztunk a ku-
pából - kapcsolódott a beszél-
getésbe Jéki Zoltán edző,
majd így folytatta:
- Minden erőnkkel a ráját-
szásra összpontosítottunk,
amelyet a 8. helyről, három
bajnoki ponttal kezdtünk, amit
az alapbajnokságban a Tisza
Volán és a PMSC csapatától
szereztünk. A kezdés az valami
csodálatos volt, mi voltunk a
reflektorfényben, miután há-
rom mérbQzésből hat pontot
szereztünk. Legyőztük a Szol-
nok, a Gyűr és az Elektromos
csapatát, de aztán a csabaiak
és a szolnokiak ellen vesztet-
tünk, ám a hajrában lebonyo-
lított három találkozón újabb
négy pontot gyűjtöttünk be, s
ezzel az elői\'celő 5. helyen zár-
tuk a rájátszást s egy kis sze-
rencsével egy hellyel előbbre
is léphettünk volna.
A vb. miatt ekkor egy hosszabb szünet következett, s a közel három hónapos kény-szerpihenő nem tett jót a csa-patnak. Ugyanis a playoff I.
fordulójában - amikor az 5. helyen végzett izzósok a 4. helyen záirt szegediekkel viais-kodtak a négy közé jutásért -a harmad lik összecsapáson a Tisza-partiak mentek továbli, míg a kanizsaiak a folytatás-ban az 5--8. helyért küzdöttek . Az első ellenfél a 8. helyen végzett Békéscsaba volt,, amely elLsn a minden tekintet-ben leszalló-ágra jutott izzó-sok simán vesztettek. így az-tán az 5. helyre esélyes kani-zsai kedvencek „csak" a 7. he-lyért mérkőzhettek, mégpedig a mumus, a PMSC ellen, amely a rájátszásban az előke-lő 2. helyen végzett.
- Június második hetében zártuk első bajnoki évünket. A pécsiek elleni ráadásra ugyan mind a két csapat rákészült, de eléggé fáradtak voltak a hosszú meneteléstől. Érdekes-ség, hogy az első mérkőzésen nyertünk a Mecsekalján, itt-hon meg kikaptunk, ám a dön-tő, harmadik találkozón me-gint mi voltunk a frissebbek Pécsett, s győzelmünk a 7. he-lyet jelentette, amivel bővel elégedettek lehetünk, bár le-hettünk: volna ötödikek is. A bajnokság végére azonban minden elfogyott - vélekedett Musits Ferenc.
A. meghatározó ember: Knzmlcsov
A bajnoki évad során három kapus (Kálóczy, Mészáros, Bi-licz) és tizenhárom mezőnyjá-tékos szerepelt (Radovics,
A sikeredd, akii szintén búcsúzik: Jéki Zoltá.n
Kuzmicsov, Kirichenbaum, \\Ro-dek, Becskei, Bjelov, Kurusta, Kovesnyikov, Ojtó, Pánczél, Hwngler, Cseh, Baksa) A gól-király Krichenbaum Unt 20^. góllal (41 gól 7 méteresből), míg a további: élcsoport: Kuz-.micsov 104, Recskéi 95\', Ku-rusta 94, Radovics 78, ilodek \'72, Bjelov 4 6, Kovesnsikov
:6.
A csapat éves mérlege, tel-y esítménye m indenképpen dí-c séretes. Az alapbajnokság és a rájátszás során csúcseredmé-n yeket értek el, majd a zárió-s zakaszra elfogyott a „tűz", a lisndület és elfáradtak az újon-cok, akik íjy is erőn felül tel--j( ísítettek.
Balogh Antal

KAKAS
1 + 2 félszobás, 3. umeleti és ugyan-
abban a házban 1. emeleti egyszobás
önkormányzati laka üt egy kétszobás
belvárosi lakásra CÍ terelnénk megegye-
zéssel. Cím a szerkesztőséiben. (1161
K) ^_^
1 + 2 félszobás lakás reális áron eladó. Érd.: Nk. Városk tlpu krt. 3/D. 111/13. Tuboly - 20 óra után. (1154 K)
Lakást vennék 8 \'J0 ezer forintig kész-pénzért, azonna\'ií fizetéssel. Ajánlato-kat: 8801 Nk. Pf.: 30. címre kérek. (1151 K)
62 négyzetméteres 2 és félszobás teher-mentes lakás ;.ladó. Kovács. Városkapu 5/C. II., em. (1150 K)
Nk-án kerté;; családi ház eladó. Érd.: Ifjúság u. 3 2. (1148 K)
Nagykanizs a belvárosában 2 szobás, 56 négyzetméteres felújított, összkomfortos egyedi (gl.z) fűtéses lakás eladó. Érd.: Dr. Némeith László, Nk. Berzsenyi u. 2/B. (llf,9 K)
Nk. Belvárosában 3 szobás egyedi gáz-fűtéses lakás eladó. Érd.: Csengery u. 31. I. fan. 1. Farkas. (1171 K)
Egyszobás, egyedi fűtéses, II. emeleti, olcsó \'iakbérű lakásomat elcserélném ha-sonló felépítést!, kel.eti városrészben Hi-vő líikásra. Bármilyen megoldás érde-kel. Érd.: Csengery u. 88. II. em. Ali. 16-1.8 óráig. (1182 K)
öss.zeköltözők figyeleml Elcserélnél ík galamboki 4 szoba hallos, 2 fürdősz o-bás, tetőtérbeépítéses családi házunliat hozzátartozó, vállalkozásra alkata as kempinggel két nagykanizsai lakás ra. Érd.: 314-580-as telefonszámon raun-kanpokon. (1178 K)
Galambok központjában építési telek ro-mos lakóépülettel eladó. Érd.: 314-580-as telefonon munkaidőben. (1179 K)
Nagyrécsei kétszintes családi há zat nagykanizsai lakásra cserélnék ért\'Sk-egyeztetéssel. Érd.: Nk. Kazanlak 10. II/8. alatt, vagy a 314-580-as telefonon munkaidőben. (1180 K)
Zalakaroson 196 négyszögöl telek 2 szoba összkomfortos nyaralóval ela dó. Érd.: 16 óra után, Nk. Munkás u. 8/C. IV/13. (1164 K)

Trabant eladó. Érd.: Zalaszentjakah, Pe-tőfi u. 870. (1200 K)
Négyütemű Trabant új állapotban eladó. Érd.: Nk. Magyar u. 64. 16 óra után. Irányár: 200 ezer Ft. (1190 K)
AIJÍKRLKT
Egyszobás, 42 négyzetméteres, nagy-konyhás, egyedi fűtéses, olcsó Iakbérű lakásomat elcserélném önkormányzati, egyszobás bérlakásra, keleti városrész, Attiila u., Platán sor, Csokonai u. előnyben. Érd.: Csengery u. IS8. 11/33. (1198 K)
Fiatal pár keres júliusi beköltözéssel
egyszobás, bútorozatlan albérletet.
Ajánlatokat „Pályakezdő pénztárca" je-
ligére, Nk. Pf.: 154-be kérünk. (1104
K)
Egy vagy másfékzobás lakást béirelnék a keleti városrészben hosszabb időre. Ajánlatokat a szerkesztőségbe kérek. Tel.: 93/312-305. (1187 K)
Bútorozott garzont, különbejárai.ú, für-dőszobás lakrészt bérbe vennék. Aján-latokat a szerkesztőségbe kérek a 93/312-305-ös telefonon. (1143 K)
Postakert utcában másfélszobás, 62 négyzetméteres lakás eladó készpénz + OTP átvállalással. Érd,: Erkel F. 9. (1:195 K)
Kisfakoson 1500 négyszögöl terület ter-mő gyümölcsfákkal igényesnek eladó. Nyugodt, szép környezet. Villany van, vüz megoldható. Érd.: mindennap 18-20 óra között. Kiskanizsa, Bajcsai u. 27. (:il86 K)
Nk. Rákóczi u. 61. sz. allatt kertes családi ház eladó. Érd.: helyszínen. Tel.: \'13/312-604. (1146 K)
JARMÜ
Vennék üzemképes kétütemű" Trabantot
tízezer forintig. Valamint kevés kilomé-
teres Trabantot hatéves korig. Ajánlato-
kat ár és állapotmegjelölíissel, Nk. Pf.:
154-be kérek „Trabant" jeligére. (1153
K)
Zsiguli műszakival olcsón eladó. Nk. Cigány u. 67. (1156 K)
BMW 320-as rengeteg alltatrésszel el-adó vagy kisebb fogyasztású autóra cserélhető. Érd.: Cigány u. 67. (1157
K)
1977-es évjáratú VW Sdrocco 5 sebes-séges, fekete színben 165 ezer Ft-ért eladó. Érd.: 312-873-as telefonon. (1158 K)
P 126-os (3 éves) friss műszakival, zöldkártyával, 17 ezer kilométerrel ki-tűnő állapotban eladó. Érd.:: Esti órák-ban, dr. Bálint János, Nk. Zrínyi u. 20/G. Tel.: 314-393. (1160 K)
323-as Mazda eladó. Irányár: 150.000 Ft. Ugyanitt 125-ös MZ is. Kiss Ró-bert, Garabonc, Petőfi u. 1. (1170 K)
Üzemképes Lada combi eladó (bontásra is). Érd.: 18 óra után. Nk., Vörösmarty u. 69. Tel.: 314-835. (1167 K)
Kétütemű, 8 éves Trabant, új gyári mo-torral jó állapotban eladó. Irányár: 45 ezer Ft. Érd.: Horváthné, Nk. Bartók B. 8. III/6. 17 óra után. (1:188 K)
Felújított Simson kismotor kedvező áron eladó. Érd.: Nk. Zrínyi u. 28. Nagy. Egész nap. (1183 K)
250-es ETZ friss műszakival, extrák-kal sürgősen eladó. Ugyanitt 2 diago-nál új Trabant-gumi eladó. Érd.: Baj-csa, Törökvári u. 59. 17 óra után. (1196 K)
VK(iYKS
Reál-humán beállítottságú férfi korrepe
titort keresek. Tel.: 93/316-357. (1147
K)
18 éves diáklány angol és olas:z nyelvtudással munkát vállalna aug.. végéig, vagy korrepetálna. Alkalmi munka is érdekel. Ajánlatokat „Munka\'\' jeligére Nk. Pf.: 154-be kérek. (1152 K)
Commdore 64 floppyval, joyíitickkal + FF. kistévé eladó. Nk. Hársfa u. 16. Tel.: 314-854. Hohl. (1155 K)i
NDK gyártmányú music center kifogástalan állapotban olcsón el adó, vagy írógépre cserélhető. Érd.: 313-040/1349 telefonszámon, esti órákban. (1155 K)
Megbízható nőt keresek házimunkára, heti két alkalomra, valamint kutyához értő férfit kerti munkára. Szabadi Sán-dorné, Nk. Zrínyi u. 56. (1166 K)
Olaszul beszélő hölgy fordíl-ást, tolmácsolást főállásban is vállalna. Érd.: esti órákban, Nk. Kodály Z. 1-3. C. lph. IV/2. (1165 K)
Egy pár új teniszütő (lengy(il) 3000 Ft-ért eladó. Érd.: 314-474-eis telefonon. (1177 K)
Törzskönyvezett szülőktől trikolor skót
juhász kiskutyák és 200 literes, jó ál
lapotban lévő használt szőlőprés eladó.
Érd.: egész nap. Nk. Bába u. 10. (1176
K)
Matematika pótvizsgára felkészítést vállalok. Tel.: 319-124. (1174 K)
Bécsi rövid páncéltőkés zongora, szecessziós ebédlőszekrény eladó. Nk. Dózsa Gy. u. 1. (1173 K)
Jó állapotban lévő, műszaki nélküli Két főiskolás lány gyermekfelügyeletet
vállal. Ajánlatokat Nk. Garay u. 3/A. 1/4. sz. alá kémek. (1199 K)
Általános- és középiskolások korrepetá-
lását vagy pótvizsgára való felkészítését
vállaljuk. Nk. Garay u. 3/A. 1/4. (1198
K)
Általános műveltséggel és intelligenciá-val rendelkező középiskolai végzettsé-gű, mindenhez értő, 40 éves férfi biztos családi háttérrel munkát, elfoglaltságot keres. Ajánlatokat „Kanizsai" jeligére a szerkesztőségbe kérek. (1193 K)
125-ös Polski Fiat alkatrészek, mély ba-bakocsi és bébiruhák eladók. Érd.: Nk. Kodály Z. 1-3/B. H/3. Vincze Endre, 18 óra után. (1189 K)
Gyermekkocsi (átalakítható sport és mély) megkímélt állapotban eladó. Érd.: Nk. Huszti tér 5/C. (1197 K)
Pótvizsgára felkészítést, korrepetálást általános iskolásoknak, gyermekfelügye-letet vállalok. Érd.: Nk. Rózsa u. 11. fsz. 2. (1192 K)
18 éves diáklány francia nyelvből kor-repetálna vagy tanítana. Érd.: Nk. Pé-terfai u. 37/C. IV/4. Gergály. (1194 K)
TRIGANO sátor, 2 hálófülkés, 4 sze-mélyes eladó. Ajánlatokat „Súlya 8 kg" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (1184 K)
Satupad eladó, 2 m x 80 cm-es. Érd.: Cziráki. Kodály Z. 5. II. em. 16. (1199
K)
Sürgősen eladó Sherwood DD- 1030-as, kétkazettás deck és Orion 282 MS tí-pusú hangfal. Irányár: 15.000 Ft. Ér-deklődni: Nk. Munkás u. 16/B. 1/2. Ma-joros Szilárd. (1191 K)
350-es CZ JÁVA eladó vagy Simson motorra cserélhető. Ugyanott 110-es pa-rabola 15 ezer Ft-ért eladó. Homokko-márom, Petőfi S. u. 23. (1181 K)
PARTNKRKRRKSŐ
Jól szituált 62 éves 170 cm magas öz-vegy férfi, aki csendes, megbízható és becsületes, keresi párját olyan 60-66 éves korú hölgy személyében, aki ott-honába költözne, hűséges felesége len-ne. Család nincs. Leveleket „Hűség és szeretet" jeligére, Nk. Pf.: 154-be ké-rek. (1175 K)
Kölcsönös szeretetre-szerelemre áhítat-tal vágyakozom Igényes, jóképű, 29 éves, 182 cm magas, értelmiségi férfi keresi a „másik felét". Leveleket „Tisz-taság" jeligére, Nk. Pf.: 154-be kérek. (1185 K)
41 éves, független, diplomás fiatal-ember ezúton keres társat együttélésre hasonló adottságú hölgy személyében 25-32 éves korig. Leveleket „SZÍV-SPECIALISTA" jeligére, 8801 Nk. Pf.: 255-be kérek. (1168 K)


ÚJ TÖLTÖTT GARANCIÁLIS AKKUMULÁTOROK
nagy választékban kaphatók minden típusú gépjárműhöz,
6 és 12 Volftos, 4-210 Ah-ig.

100 típusból választhat igénye szerint. Példák az árakból:
nyugati típusok
YX V 35 Ah 5.160,- Ft 12 V 44 Ah 5.010,- Ft 12 V 45 Ah 6.020,- Ft 12 V 55 Ah 6.300,- Ft 1.2 V 70 Ah 8.350,- Ft
magyar típusok
6 V 130 Ah 2.450,- Ft
12 V 44 Ah 2.900,- Ft
12 V 55 Ah 3.300,- Ft
12 V 66 Ah 3.860,- Ft
12 V 150 Ah 8.42Ö,- Ft
POZSGAI JÁNOS villanyszerelő Nagykanizsa, Teleki u. 4. Tel.: 12-346
DÉL-ZALAI HETILAP
ARA: 19 FT
MEOJEUENIK: MINDEN PÉNTEKEN "" v.évf.30.sz.iM3.jui.23.
VERADO HET
csak a szúnyogoknak
ÜNNEPÉWES ^RENDKÍVÜLI ÖNKORMÁNYZATI ÜLÉS
Nemrégiben olvashattuk a megyei napilaphan, hogy július 19 és 23-a kö/ött egerszegi mintára Véradó Hetet terveztek a kani/sai Véradó Állomáson is. In-formációink szerint ez az akció a nyári szabad-ságolások miatt most el-maradt, ezért a „folyékony életet" adni kívánók a propagáltakkal ellentét-ben, csak a szokásos idő-ben jelentkezhettek vér-adásra. A „nyári baleset-hullám" ellenére a rende-lési időn kívül jelentkezők így legfeljebb csak a pió-cáknak és a szúnyogoknak adhatták az egyre gyak-

Soron kívüli önkormányzati ülésre hívta a képviselőket a múlt héten Farkas Zoltán alpol-gármester. A húszperces késéssel kezdődő ülésen tizennyolc képvi-selő jelent meg. A rendhagyó ta-nácskozás csupán két témát tű-zött napirendjére, az egyik az ön-kormányzati lakások értékesítésé-vel kapcsolatban nemrégiben meghozott parlamenti döntés nyomán kidolgozott javaslat volt, a másik napirend keretében, a házasságkötő terem szelleméhez híven, végre létrejöhetett az ön-kormányzat és a Saubermachar-Kanizsa Kft. hulladékgazdálko-dási frigye, vagyis a várva várt szerződés végre megköttetett.
Az első témát az önkormány-zat az Alkotmánybíróság tiltása
ellenére, gazdasági érdekekre hi-vatkozva zárt ülésen, közel het-ven percben tárgyalta. A döntés végül így szól, az önkormányzat egyszemélyes kft.-t hoz létre, amelybe apportként viszi be a nem lakás céljára szolgáló önkor-mányzati ingatlanokat.
Ünnepélyes keretek között ke-rült sor a hulladékgazdálkodási szerződés mindkét fél részéről tör-ténő aláírására. Dr. Kereskai Ist-ván polgármester meleg szavakkal köszöntötte a Saubermacher cég megjelent képviselőit. Ezt követő-en Hans Roth emelkedett szólás-ra, és elmondta, reményeik szerint a most létrejött kft. sokban hoz-zájárul majd a város ökológiai helyzetének javításához, de hogy ez tökéletesen megvalósulhasson,
ahhoz a lakosság segítségére is nagyon nagy szUkség lesz.
Roth úr három ajándékot is ho-zott magával az ünnepélyes alka-lomra. A még virágosabb Nagy-kanizsa kialakításához átadott egy húszezer schillinges csekket a Floreat alapítvány céljaira, és kaptunk néhány szeméttároló edényt a még tisztább város ér-dekében, de hozott egy szép al-bumot is, amely szülőföldjét mu-tatja be. Ezt a legutóbbi ajándékot dr. Kereskai István egy Nagyka-nizsa fotóalbummal viszonozta.
A hulladékgyűjtéssel kapcsola-tos információkról és ai Ausztriában tett „tanul-mányúiról" lapunk jövő heti szá-mában tájékoztatjuk olvasóinkat. - d. é. -

Indul a „telefonfejlesztés" Elbocsátották az üzemigazgatót
Jóllehet egyelőre nem jött Össze a tízezer főnyi telefon-igénylő, ám a MATÁV még-is úgy döntött, hogy bein-dítja a telefonhálózat-fej-lesztést Kanizsán és környé-kén. Információnk szerint két ütemben köttetnek meg majd a szerződések. Az elő-szerződések aláírására au-gusztus 15-ig kerül sor, majd e/t követően kapják meg az Igénylők a tájékoz-tatókat. Nagy Gábortól, a MATÁV pécsi kirendeltségé-
Kani/sai
grafikus
a kiállítók
közt Gyulán

nck vállalkozási osztályve-
zetőjétől azt is sikerült meg-
tudnunk, hogy az illetéke-
sek egyösszegű kedvezmény-
ben egyeztek meg, vagyis a
befizetett ötvenezer forint-
ból minden igénylő tizenöte-
zer forintot „telefonálhat
le". A tervekben szerepel-
nek további kedvezmények
is, de ezek formáiról, lehe-
tőségeiről önkormányzati
hatáskörben döntenek
majd,
-áé
A gyulai Polgármesteri Hivatal kis tanácstermében július közepén nyílott meg a Marsovszky Kndrc Mu-Ycsztclcp kiállítása, amelyen a többi között kanizsai mü-\\ész, latkas Zsuzsa grafi-kus munkai is láthatók.
i-t)

Hetek óta innen i$, onnan Is lehetett hallani, hogy Ctotttt LászUt elbocsátották a KÖGÁZ Rt.-ítfl. Lápunk Günetör Ist-vántól a részvénytársaság közgazdaság* osztályának vezetöjé-tö% az rt sajtóreferensétől kért ast üggyel kapcsolatban tájé.
koztatást.
- „Cztáttr László tizemigazgatót rendkívüli felmondással $tbo~ csatolta a társaság. A felmondást azért kellett megtenni* A Vtr íérigatgatónük, Mtrt több munkavállalótól bejelentés érktzttt ~ nagyon tárgymril anyagban ,- hogy Czotttr László vissza4U Hántásával, tSt gyaníthatóan büncselekménvektt kb\'vttett ti. Szí Uvttétit kütit is tetet) }agi ízakértókbót SSSZeátlÜóUunk egy bizottságot, amely nagyon r&vtd idü alatt kSzvetUn és k&zvefiett bizonyítékok alapján indokoltnak látta 4 munkaviszony megszün-tetésit, A vizsgalat során ugyanis bizonyítási nyert Ctatttr Lász» tanuk a vtzxt&i beosztásával vaté szándékos visszaélése, az elten* 8nés elmulasztása, kötelezettségszegés 4$ a társaságnak vagyoni károkozás. A vizsgálat elsé Szakaszának eredményei alapján a tár» saságot irt anyagi toír meghaladja a négyszázezer forintot. Sajna"*
latos, ttogy Cwttet lásztá « személyes meghallgatáskor sem tudta
a bizottság véleményéi megrdtíottaini. Annyit tett esupánt hagy ui okozott kár m*gtér(tésére vállalkozott. A vizsgálat áltat feltárt ti* nyék alapján Czotttr László bűncselekmény elkövetésével gyantír sítkató, ezért a társaság az Ügyet továbbvizsgátás céljából átadta 4 reniörségneh- ??»«*r László megüresedett üzemigazgatói htlyH ideiglenesen Máté Attila tölti be,\'\'
Mtndess tm. juníus 13-án történt. A hivatalos nyilatkozat azért váratott edflig ittagjra, mert amíg a gyanú be nem í»a» zolódoti, roéttán vádolnátok lettünk volna Czotter Lászlö gze* méiyteégjogainak megsértésevet.
- dukát -
2 KANIZSA im július 23,


MIHIHffflM\'iillU Wfttk*
MMWmJ Él BUMM
IjrariL vÉHHHnNHHMtt ■*• nuninnKj
JUritol urad, ax tanárad!
RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTGYŰLÉS UTÁN A LIGA
BÉRES MÁRTON: NEM, NEMES LAJOS: IGEN!
A LIGA Szakszervezetek Dél-Zalai Szövetségének idei 8. sz. tájékoztatójából több érdekes hír került napvilágra:
Július 2-3-án Nógrádverőcén rendkívüli országos küldöttgyű-lést tartott a LIGA. Ezen lénye-gében két napirend szerepelt: a TB-választások eredményének értékelése és a szakszervezeti tö-mörülés vezetőségének átalakítá-sa, az alapszabály módosításá-val. A rendkívüli küldöttgyűlé-sen a Dél-Zalai Szövetséget ti-zenhét küldött képviselte, élen Kurucz József elnökkel.
A módosított alapszabály sze-rint a tizenöt tagú tanácsba nem delegálás, hanem - a szakmai és területi listákról - választás út-ján kerültek a képviselők. Az el-nöki posztért a korábbi elnök, Őry Csaba, valamint Kalmár Bé-la és Pétervári András két ko-rábbi alelnök állt sorompóba. El-nök őry Csaba lett, aki a sza-vazatok ötvenöt százalékát meg-szerezve utasította maga mögé
KANIZSA
Főszerkesztő: Dóró János
Laptitkár: Bencze Ildikó
Reklámmenedzser: Gombás Imre
Felelős kiadó:
a Szociális Foglalkoztató
Nagykanizsa
igazgatója.
Szerkesztőség: 8801 Nagykanizsa,
Király u. 47. Telefon/fax: 93/312-305
Computertecbnlka:
GRAFO BT. PRINTEXT BT.
Zeg., Mártírok u. 42-44. Tel.: (92) 313-780/11
Nyomtatás: Zalai Nyomda Rt.
Felelős vezető: Galla József vezérigazgató
Terjeszti:
a Magyar Posta,
és a Szociális
Foglalkoztató
Nagykanizsa
Előfizetési díj: egy hónapra 82 forint.
ISSN 0865-3879
Kalmár Bélát (41%) és Pétervári Andrást\'(4%). A küldöttgyűlés négy alelnököt választott, még-pedig Kalmár Béla (érdekvédel-mi-szervezési), Gaskó István (ér-dekegyeztetési), Hadházy Ágnes (nemzetközi kapcsolatok) és Pé-tervári András (gazdasági) sze-mélyében. Meglepetést keltett, hogy a januárban alelnöknek megválasztott kanizsai Béres Márton (volt Hidroplasztik ügy-vivő, majd Dél-Zalai Szövetségi elnök) nem került az új alelnö-kök közé! A LIGA Tanács to-vábbi tíz tagja között viszont ott található a kanizsai Nemes La-jos, a Dél-Zalai Szövetség szer-vezője. Az öt fős Mandátum-vizsgáló Bizottságba, a négy fős Egyeztető Bizottságba és az öt fős Gazdasági-PénzUgyi Ellenőr-ző Bizottságba nem került be dél-zalai LIGA-tag.
A küldöttgyűlés után tartott sajtótájékoztatón Őry Csaba el-nök kijelentette, hogy a LIGA a jövőben is fenntartja alulról szerveződő demokratikus jelle-gét, s valamennyi alkalmazotti réteg érdekeit képviselni kíván-
Mezőgazdasági gépkiállítás
Pusztaberényben július 21-én mezőgazdasági gépkiállí-tás és bemutató nyílt, amely-re a mezőgazdaságban dol-gozó szakemberek mellett természetesen az érdeklődő laikusokat is meghívták. A kiállítás keretében a belga Gembloux ekegyár és a ba-latonfenyvesi Hubertus Rt. mutatta be az új szisztémájú ekéket és talajművelőket munka közben.
(i)
ja. Hangsúlyozta, hogy a mun-kaadók és a kormány munkavál-lalókkal szembeni fellépése ellen a korábbinál komolyabb összefo-gásra van szükség a szakszerve-zetek között.
* * *
Július 2-án az Üveggyárban alakult meg Nagykanizsa leg-újabb független szakszervezete, a 21 alapító tag által létrehozott Ampulla FSZ. Az alapítók sze-rint taglétszámuk a közeljövőben megháromszorozódhat, ugyanis az eddig még nem szervezett ta-gok és az ÉFÉDOSZ-ból átlépők csatlakozására is számítanak. Az új szervezet bejelentette szándé-kát, hogy a LIGA Dél-Zalai Szövetségének tagszervezete kí-ván lenni. Az alapítók három fős vezetőséget választottak, mégpe-dig Szabó István vezető ügyvi-vő, Kovács Istvánné gazdasági felelős és Nagy István ellenőr-zési felelős személyében.
* * *
A LIGA Dél-Zalai Szövetsége nagy súlyt helyez tagjai képzé-sére. Ennek kapcsán nemrégiben Nagykanizsán, az Erkel Ferenc Művelődési Házban hetven fő vett részt egész napos tanfolya-mon, az üzemi tanácsok tárgy-körében.
* * *
A Dél-zalai Víz-, Csatornamű és Fürdő Vállalatnál lezajlott a megismételt üzemitanács-válasz-tás. Érdekes, hogy ezúttal is a dolgozók 48%-a járult az urnák-hoz, de ez a második szavazás a szabályok értelmében már ér-vényes volt. Az üzemi tanácsba hét DÉVÍZ FSZ (LIGA), egy munkástanács és egy független tagot választottak. Az üzemi ta-nács elnöke Zajzon Imre, DÉ-VÍZ FSZ (LIGA) lett.
(tihanyi)
Kanizsán is beimitatku/ik
a ROCKINFORM
„Száznyolcvan kilométer, néha több...", de van úgy, hogy kevesebb. Mi sem bi-zonyítja ezt ékesebben, mint a Rockinform első éve. A Miskolcon szerkesztett rock-zenei szaklap immár egy éve színesíti a hazai, rockzenével (is) foglalkozó kiadványok palettáját. A júliusban jubilá-ló újság színvonalas munká-val előkelő helyet vívott ki magának a hazai mezőnyben.
S hogy mi található a
Rockinformban? Többek kö-
zött friss rockhírek, aktuali-
tások, klubprogramok, turné-
időpontok, a hónap rockfo-
tói, koncertbeszámolók,
hangszer adásvétel, zenész
kerestetik rovat, interjúk, le-
mez- és demokritikák, Ne-
mes Nagy Péter blueslemez
bemutatója, a Szív TV rock-
zenei programjai, valamint a
szakmai rovatok: „A gitáror-
vos válaszol" (by Oroszlán-
barlang), és a „Stúdiómoly".
E hosszú listából is lát-szik, hogy a Rockinform ma-gasra tette a lécet. Széles ro-vatskálájuk minden igényt és ízlést kielégít. A lap érde-kessége és erénye is egyben, hogy nem specializálódik. Oldalain ugyanúgy fellelhet-jük a heavy métáiról, a hard-rockról, bluesról szóló íráso-kat, mint a jazz- és a „más"-világ, az alternatív zenei élet híreit. Nemrég a Metál Ham-mer is üdvözölte hasábjain a lapot, ami méltó elismerése a Rockinform-stáb eddigi munkájának, és biztató a jö-vőre nézve.
Ha minden jól megy, ősszel Kanizsán is bemutat-kozik a lap. Szeptember-ok-tóber magasságában a HELY klub vendégei lesznek a Rockinform szerkesztőségé-nek tagjai. Előreláthatólag ettől a koncertekkel fűszere-zett estétől kezdve az érdek-lődők kedvezményesen vásá-rolhatják meg az amúgy nem drága (70 Ft) havilapot a HELY-ben.
P. S.: A Rockinform júliusi számának tartalmából: Rock-operák: Attila, 20 éves a Szupersztár; lemezkritikák: Palermo Boogie Gang: Red Hot Blues, H.B.B.: Kopasz-kutya, Ramones, Helloween stb.; koncertbeszámolók: Cult, Megadeth, Metallica, Róbert Plánt, Faith, No Mo-rex, 3. Pécsi Bluesfesztivál; egy mindentudó, olcsó gitár: a „Chery", és sok más ér-dekesség.
Hosszú

KANIZSAHázat, hazát Kanizsán is?
UTCANEVEK BŐSÉGZAVARA
Aki mostanság életében először érkezik városunkba, hogy pi-henjen vagy - Uram bocsa\' - személyes ügyeit intézze, máris egy roppant fogas kérdéssel találja szembe magát: Merre is jár valójában?
Ugyan, már ez is probléma - kérdezhetnénk -, hiszen csak jól körül kell nézni és máris útbaigazít egy csinos utcanévtábla. No, de itt jön a bökkenő, mert fellép a bőségnek az ő zavara, utcanévtáblából ugyanis egyből kettő is akad a falon.
Két évvel ezelőtt, amikor vissza(el)nyerték régi-új nevüket Ka-nizsa utcái, a városatyák úgy határoztak, hogy a frissen felszerelt táblák mellett még három évig ideiglenesen maradjanak a régiek egy érvénytelenséget jelző, piros csíkkal áthúzva. S lőn. Egyetlen gond maradt csak csupán: az a bizonyos csík - ki tudja, mi okból - nem volt más, mint egy csöppet sem vízálló valami. Ezért az időnek nem is az oly gyakran emlegetett vasfoga, hanem a sürün csordogáló, esőformát öltő könnyei kezdték ki a na-rancsvörösen virító csíkokat. Annyira, hogy mára legtöbbjüknek már csak hűlt helyében gyönyörködhetünk.
Vajon a régi táblák életük utolsó évére ismét - s tán tartó-sabban - megcsíkosodnak, ami ugye újabb pénz, idő és energia a városnak, vagy idő előtt leszerelésre kerülnek?
- kovács -
Úgy tűnik, egyre megoldha-tatlanabb méreteket ölt napja-inkra - szerte az országban -a lakáshiány. Mint ismeretes, a \'80-as évektől kezdődően folyamatosan csökkent ha-zánkban a lakásépítések szá-ma. Míg az elmúlt évtized el-ső felében hetven-hetvenöte-zer lakás épült, a másodikban már csak ötvenötezer. Ez a szám tovább csökkent 1991-ben, amikor csupán harminc-ezer otthonba költözhettek új lakók, ám ebből is mintegy háromnegyedei 1) magánerős építkezés volt.
E problémára találtak meg-oldást tizenhat évvel ezelőtt az Egyesült Államokban. Lin-da és Millard Fuller átérezve hátrányos helyzetű embertársa-ik égető gondját, elindították a Habitat for Humanity ház-építési programot a Georgia állam béli Americusban. El-képzelésük életképességét bi-zonyítandó, a mai napig tizen-hatezer házat építettek fel nyolcszáz amerikai helységben és a világ harmincöt országá-ban. A mozgalom népszerűsé-gének köszönhetően óránként egy-egy család lel Habitat-ott-honokra szerte a világban.
A program ökomenikus ala-pon működik. (Mivel Isten szeret bennünket és gondosko-dik rólunk, szeretnénk megosz-tani ezt a szeretetet és gon-doskodást a bárhol szükséget szenvedő testvéreinkkel - kez-dődik az alapszerződés.) Min-den pénzét és vagyonát szigo-rú elszámolás mellett elkülö-nítetten kell kezelni, kamat nélkül kell a házakat felépíte-ni és eladni. Az ebből szár-mazó teljes bevételt újabb, ol-
csó házak felépítésére fordít-hatják csak. Mindemellett cél-juk, hogy az embereket közel hozva egymáshoz - a kaláká-ban épülő házak segítségével - fejlesszék közösségi érzékü-ket. Ezen túl még számos fel-adatot magára vállal a szerve-zet. Többek között a fejlődő országokban élők látási prob-lémáján próbál segíteni, kará-csonykor olcsó termékeket jut-tatnak el a kisjövedelműek-nek, valamint gyülekezetek bevonásával igyekeznek eny-híteni az otthontalanok és rok-kantak gondjain.
Lörincz Kálmán - huszonhá-rom évi Amerikában szerzett tapasztalattal a tarsolyában tért haza két évvel ezelőtt -egyéni kezdeményezése nyo-mán kezdődött meg a program magyarországi viszonyokra való átültetése 1991 augusztu-sában. Előkészítésében aktív szerepet vállalt a Lakitelek Alapítvány Lezsák Sándor ve-zetésével. A következő év feb-ruárjában Jeff Snider, a Habi-tat nemzetközi igazgatója saj-tótájékoztatón jelentette be, a mozgalom Házat Hazát néven útjára indul hazánkban, hogy modern és gyors technológiá-val, rövid időn belül kulcsra-kész, olcsó családi házakat építsen. Becsléseik alapján egy közel száz négyzetméter alapterületű ház költsége 1,5-1,8 millió forintba kerül, és
olyan különleges hitelkonst-rukciót kínál a vásárlónak, amilyennek nálunk eddig még egyáltalán nem volt hagyomá-nya. Az alapítvány megelőle-gezi a fentebb említett össze-get, amennyiben a jelölt 50-60 ezer forint befizetése után kamatmentesen fizet húsz-hu-szonöt éven keresztül havi 5-6 ezer forintot. Ezen kívül a tulajdonos köteles a Házat Ha-zát Alapítvány keretein belül ötszáz órányi közösségi mun-kát végezni. Az építéshez a telkeket az önkormányzatok térítésmentesen biztosítják, a terület fejében pedig ők ren-delkeznek az ötszáz munkaóra nagyobb hányadával.
Az elmúlt két év alatt szá-
mos város és község mutatott
érdeklődést a kezdeményezés
iránt. Eddig Pátyon, Gödöllőn,
Pécelen, Csepelen, Vácott,
Szekszárdon, Bátaszéken,
Veszprém megyében, Baján, Dunakeszin, Martonvásáron, Móron, Abdán, Barcson kez-dődtek közmunkák. Néhány helységben már elkészültek az első házak is. Mások még csak kacérkodnak a csatlako-zás gondolatával, mint például Sopron és városunk is. A ter-vek szerint Nagykanizsa kép-viselő-testülete az őszi köz-gyűlések egyikén vizsgálja majd meg, érdemes-e bekap-csolódnia a Házat Hazát Ala-pítvány programjába. A döntés így még várat magára.
Kovács Rita
„Szívem a vásárlóké!"(?)
Talán még sokan emlékez-nek erre a néhány éven át gyakran hallott szlogenre, amit vékonyka hangján a Ská-la kópé figurája énekelgetett a tévében a libresse—always— whiskas reklámok már-már íz-léstelenné váló dömpingje előtt. Most ismét előkerült ez a reklám, ám közben kihaló-félben van az a mentalitás, melyet bár kissé sután, de a nézőnek sugallt.
A boltosok szíve ma már ugyanis egyre kevésbé a vá-sárlóké. Legalábbis erre en-ged következtetni az a tény, hogy az élelmiszerboltok kivé-telével a legtöbb üzlet fél hat-kor, vagy már azelőtt bezárja ajlait. Ki van tehát akkor ki-ért? Mert ugyebár az áruhá-zak nyitva tartásának idején a vásárlók jórésze éppen a mun-kahelyén tartózkodik, s a mű-szak végeztével legfeljebb egy üzlet kínálatával van ideje megismerkedni. Napjainkban az ebédidős vásárlási szoká-sok is megszűnőben vannak, hiszen a legtöbb vállalat nem nézi jó szemmel, ha alkalma-zottai elhagyják az üzem terü-letét.
Talán egy vásárlóközpon-túbb szemlélet kialakításával elérhetnénk, hogy példájil az áruházak r*gg*í később nyit-nának, vagy a koradélutáni órákban zárva tartanának. így délután később csukhatnának! Mindez megfontolandó lehet-ne, mert így csökkenhetne az a tömeg, amely a hétközbeni kedvezőtlen nyitva tartás miatt szombaton zúdul be a város-ba, okozva ezzel megoldhatat-lan parkolási gondokat, és sokszor elviselhetetlenné váló vásárlási feltételeket.
- dukát -
4 KANIZSA
Szeptembertől szak- és betanított munkásokat keresnek...
Nem bezárás, hanem fejlesztés várható a GE kanizsai gyáránál
tén, hanem a gyár más részein is igen jelentős beruházások történtek az elmúlt három és fél évben, és hasonlóak várha-tók még a jövőben. így például az üveggyár felszereltsége __ ÍJ abszolút modernné vált. Úgy érzem, ebből is kitűnik az, hogy célunk elsősorban nem annyi-ra a termelés bővítése, hanem inkább a korszerűsítés.
- Ennek ellenére olyan hí-rek keringenek a városban,
Második „születésnapját" ünnepelte a Balaton Fűszert Rt. Grácia Üzletháza
Chuck Pleper, a OE Llghting Europe elnök-vezérigazgatója a közelmúltban cáfolta azt a hí-resztelést, miszerint a cég visszafogja a nagykanizsai fej-lesztéseket. Hozzáfűzte még, minden a terv szerint folyik, s a legnagyobb beruházási össze-get is e város kapta. Mint meg-valósított tervet példaként hozta fel az új telekommunikációs rendszert és az európai elosztó központot. Hogy az említett fej-lesztések mit is fednek valójá-ban, arról Horváth Miklóst, a kanizsai gyár igazgatóját kér-deztük.
- Helyzetünk még talán an-
nál is kedvezőbb, mint ahogy
Pieper úr lefestette. A héten
dőlt el, hogy két bezárt ang-
liai gyárból az ott gyártott
termékek kilencven százaléka
ide kerül, tehát a jövőben mi
készítjük majd. Most is éppen
az ehhez szükséges átszervezé-
sen dolgozunk.
- A GE-nek számos gyára
van, miért pont Önökre esett
a választás?
- Ennek két oka is van. Elő-
ször is rendelkezünk megfelelő
gyártókapacitással, tehát külö-
nösebb beruházás nélkül az
átvett lámpamennyiséget le
tudjuk gyártani. Másrészt, ha
mi készítjük ezeket a világító-
testeket, jelentős költségmeg-
takarítást érhet el a cég, mert
a gyártási selejt és a bérkölt-
ség nálunk sokkal alacso-
nyabb, mint a szigetország-
ban. Bár nálunk a bérek a
környező gyárakhoz mérve
magasak - az átlagos kereset
két dollár körül van -, ám
Nyugat-Európában egy mun-
kás ennél körülbelül tíz dol-
lárral többet keres. Hatalmas
előnyt jelent így nekünk ez a
bérek közti különbség. Lehe-
tetlen tehát, hogy bárki a vi-
lágon ilyen - bátran állítha-
tom - jó minőséget produkál-
jon ilyen alacsony költséggel.
- Milyen fejlesztések várha-
tóak még Önöknél?
- Most valahol a felénél
tart az energiatakarékos kom-
paktfénycső-gyártási kapacitá-sunk, de ahogy nőnek majd az igények a világban, ahhoz iga-zítjuk teljesítményünket. Prog-ramunk alapján év végéig új termékkel jelenünk meg a pia-con, a nyolccsövű kompakt-fénycsővel. Ezen kívül még egy árut szeretnénk bemutatni a nagy nyilvánosságnak, de ennek mibenlétét egyelőre ti-tokban kívánjuk tartani. Nem-csak a fénycsögyártás terüle-
Július 16-án „születésnapot" ünnepeltek Nagykanizsán, a Balaton Fűszert Kereskedelmi Rt. Csengery út 119. sz. alatti raktárházának két évvel ezelőtt, a vásárlóközönség részére 1991 nyarán megnyitott Grácia Üzletházában.
A második „születésnap" alkalmából az üz-letházat is felügyelő" raktárházigazgató, Csendes József sajtótájékoztatót tartott irodájában.
- A kaposvári székhelyű, elsősorban nagyke-
reskedelmi tevékenységet végző cégünk 1985 óta
folytat kiskereskedelmi üzletágat is. A kiskereske-
delmi program a Balaton-parton indult, s ma már
12 üzletház működik Somogy és Zala megyében.
Közöttük van a mi Grácia Üzletházunk is. Az
üzletházak száma a közeljövőben tovább növek-
szik majd. Ezekkel az egységekkel a cég vezeté-
sének célja a „több lábon állás". Ennek is tu-
lajdonítható, hogy a magyar kereskedelmet sújtó,
különböző kedvezőtlen változások a Balaton Fü-
szértet nem ingatták meg, s a cég továbbra is
rentábilis maradt - mondta bevezetőben.
Megtudtuk, hogy a Balaton Fűszert Rt. nagy súlyt helyez a reklám- és propagandatevékeny-ségre. Amíg a vállalatok, gazdasági egységek zöme szerte az országban létszámkarcsúsításra kényszerült, addig náluk belső átcsoportosítá-sokkal megmaradt a dolgozói törzsgárda. S ez manapság nagy szó!
- Két évvel ezelőtt kezdetleges berendezke-
déssel indult a munka a Grácia Üzletházban;
A tavaly novemberben végrehajtott átalakítás
minden tekintetben „feldobta" az üzletházat,
amely azóta közel 5000-féle árucikket forgal-
maz. 1991-ben a napi forgalmat 170 ezer fo-
rintra terveztük, jelenleg azonban már 500 ezer
forintra tehető az átlagos napi bevétel. A fel-
adatokat 19 fő oldja meg. A közeljövőben bő-
víteni szeretnénk a napi cikkek árusítását, gon-
dolva itt főleg a zöldségekre és gyümölcsökre
- tájékoztatott.
Csendes József, elmondta, hogy a második
miszerint elbocsátások és leál-lás is várható a Tungsramnál. - Ezek csupán féligazságok. Pusztán három hétig állnak majd a gépeink, s ez az idő-szak a karbantartást szolgálja. Elbocsátás egyedül az admi-nisztratív munkát végzőket érinti. Három-négy éve százöt-venen dolgoztak ilyen munka-körben és szeretnénk, ha egy-két év múlva csak tízen-tizen-öten lennének. Számítógépes rendszerünk miatt ugyanis több emberre nincs szüksé-günk. Ám mindenkinek, aki tá-vozni kényszerül, fel tudunk ajánlani fizikai munkát, ami nem jár piszokkal és nem ne-héz, mert ilyen gyakorlatilag a lámpagyártásban nincs. Ez-zel általában a dolgozók fele él csak. Terveink szerint azon-ban szeptemberben száz szak-és betanított munkásnak hirde-tünk majd felvételt.
. - kovács -
„születésnap" alkalmából egy-két héten át ak-ciós áron kínálnak mintegy 140 áruféleséget 10-30 százalékos ármérsékléssel, a külvárosi fekvés miatt az állandóan érvényben lévő 8 százalékos utazási költségvisszatérítés mellett. Az akcióba főleg a FA kozmetikai cikkeket, egyes fogkrémeket, mosó-, mosogató- és öblí-tőszereket, 100-as papírzsebkendőt, 4 tekercses eü. papírt, aranyozott divatékszereket és étola-jat vontak be. Július 16-án az első és utolsó vásárlót ajándékkal lepték meg; minden urnába dobott, névvel és lakcímmel ellátott vásárlási pénztári blokk nyereménysorsoláson vett részt. A második „születésnapon" igazi vásári hangu-latot (halk zene, dekoráció) varázsoltak az üz-letházba; szállítói árubemutatóra pedig több ne-ves külföldi cég (például Nestlé, Eskimo, Ja-kobs, Lucanor, Helia D) magyar képviseletét hívták meg, amelyek kóstolóval, ajándékkal kedveskedtek a vásárlóknak.
- Nálunk szinte teljesen kizárt a vásárló meg-károsítása, ugyanis kódszámokkal betáplált pénz-tárgépeink tévedhetetlenek. Ezért nincsenek vá-sárlói reklamációk. Az önkiszolgáló üzletházban nagy gondot fordítunk a rendre, a tisztaságra, a szellőztetésre, az áttekinthetőségre, az udvarias-ságra. Ennek is tulajdonítható, hogy a Gráciában egyre több család eszközöl a városból és a közeli községekből heti vagy havi nagybevásárlást - vé-lekedett.
A sajtótájékoztató során szóba került a kon-kurencia, a verseny is. A raktárházigazgató ez-zel kapcsolatban a cég üzletpolitikájának egyik jelmondatát idézte, amely: „Élni és élni hagy-ni!" Megemlítette a magyar piacgazdaságban tapasztalható egyik nagy ellentmondást is, amely nyugati árakon és keleti béreken alapul. Szerinte ezen a helyzeten mielőbb változtatni kellene, hogy a piaci tőrvények egyensúlyba kerüljenek...
Tihanyi István
33,
[ KANIZSA^
S
ZALAHUS, AZ OTTHON IZE
Akár harmincöt féle virsli közül is válogathatunkA ZALAHÚS RT. nagykanizsai kirendeltségének termelési vezető-je, Szabady László (képünkön) 1980 óta dolgozik a cégnél. így a szeme láttára, vagy inkább részvé-telével történtek az eltelt idő alatt a változások. Ezekről beszélget-tünk.
- Éppen a nyolcvanas években szűnt meg Nagykanizsán a ZALA-HÚS kirendeltségén a vágás, és szakosodtunk termeléscentrikusan. Ez valójában azt jelenti, hogy a mi feladatunk a különféle készít-mények gyártása. De más komo-lyabb fejlesztések is történtek. Új, korszeril a kazánház, a hűtőgépház és a szennyvíztisztítás is a köve-
telményeknek megfelelő, korszerű berendezéssel történik. A megvál-tozott termeléshez gépi fejlesztésre is szükség volt. Töltőgépek, páco-lógépek teszik jobbá a munkánkat.
• Milyen áruk készülnek a termékszerkezeti átcsoportosítás szerint Kanizsán?
- Elsősorban munkaigényesebb termékek, mint a virsli, a párizsi, a debreceni. De foglalkozunk pá-
colással, füstöléssel, hogy ízletes füstölt húsok kerülhessenek hús-vétkor, karácsonykor az ünnepi asztalra. Emellett pedig az úgyne-vezett félszáraz termékek - például a turista, a farmerkolbász, az er-délyi paprikás - is készülnek ná-lunk.
• Hol sikerül ezeknek a ter-mékeknek piacot találni?
- Természetesen nemcsak Zala megyében igyekszünk elfogadtatni a háziasán fűszerezett készítmé-nyeinket - veszi át a szót Oszter Ottó, akinek a feladata a piacku-tatás. Nem baj az, ha versenytár-sak is vannak a piacon. Mi azt szeretnénk elérni, hogy ha a vá-
sári ók megismerik a zalai ízeket, vásárlásaik során keressék készít-ményeinket. A legfontosabb, hogy versenyképesek maradjunk. Ezt úgy kívánjuk elérni, hogy képesek vagyunk a tőlünk megszokott íze-ket, minőséget folyamatosan pro-dukálni.
- Az otthon ize a Zalahús ter-méke - mondja a szlogen. De ott-hon is unalmas lenne mindig


ugyanezt enni. Gondolom, önök sem mondhatnak le arról, hogy mint a háziasszony, újabb finomságokon törjék a fejüket.
• Még egy kérdést kiegészíté-sül. Hol juthatnak hozzá a vá-sárlók az önök termékeihez, ha kedvük támadna megkóstolni?
- Zala megye mellett legjelen-tősebb vásárlóink a budapesti üz-letek, de megtalálhatók termékeink Somogyban, Tolnában és termé-szetesen a Balaton déli partján. Ez utóbbihoz még annyit, Balatonlel-lén megnyílt egy boltunk lerakat-jelleggel, ahol nagybani eladás tör-ténik viszonteladók számára. Egész héten nyitva az üzemünk területén itt Kanizsán a diszkontboltunk, amely hárommilliós átlagbevételt bonyolít nem kis megelégedésünk-re, hiszen ez 50%-kal több, mint amennyit előzetesen elképzeltünk.
- Sőtt S mivel otthon is sok minden múlik a „tálaláson", szóljunk először a csomagolásról -folytatja ismét Szabady úr a tájékoztatást. - A vákuumos csomagolás már mindenki számára ismert. Keresi is, akinek a hosz-szabb eltarthatóság is fontos, nem is beszélve arról, hogy sokkal hi-giénikusabb is. Esztétikus, gusztusos újdonság a viaszbevonattal készülő Kanizsa-májas és a királysajt. De sok újdonsággal szeretnénk megjelenni a piacon a látszólag hétköznapi virslivel is. Eddig ugye háromfélét ismert a nagyközönség, a juhbeles, a műbeles és az emészthető műbeles változatokat. Gondolom, meglepő lesz, amit most mondok. Har-mincöt(l) félére szeretnénk bővíteni a viralikínálatot. Például a paradicsomos, mustáros ízesítésű is szerepel közöttük. Emellett a csomagolásban szeretnénk előrelépni. Védőgázas csomagolásra is gondoltunk, amely még hosszabb eltarthatóságot tesz lehetővé. Vagy egy másik változatban együtt csomagolva a hozzá fogyasztható mustárral, tormával. Ez utóbbiak alkalmasak lehetnek kirándulásra, tízóraira akár iskolában, akár munkahelyen. Már most is nyolcfélét tudunk kínálni.
ZALAHÚS ÁRAJÁNLAT

Súly (kg) Fogyaszt-hatósági idő (nap) Nagyker. ár (Ft)
Virsli műbélben 0,20 8 236,00
Virsli emészthető beles 0,20 8 312,00
Húskenyér natúr és petrezselymes 0,20 8 225,00
Vagdalthús 0,20 8 240,00
Veronai felvágott 0,15 10 235,00
Soproni, olasz felvágott 0,15 10 255,00
Zalai paprikás 0,20 20 369,00
Zalai csemege 0,20 20 470,00
Nimród kolbász 0,20 30 344,00
Sógor kolbász 0,25 15 285,00
Bordázott szalonna 0,25 42 298,00
Bordázott szalonna táblás 0,60 42 294,00
Sonkaszalámi 0,15 10 460,00
6
[ KANIZSA ]


KARRIERTÖRTÉNET ES BARÁTSÁGKENYÉR
- Dr. Szőllősi Edit, aki szereti a kihívásokat -
A közelmúltban dr. Szöllösl Editet, az Ingat-lan Kezelési Intézmény igazgatási osztályvezető-jét beválasztották a KÖ-GÁZ Rt. Felügyelőbizott-ságába és a Kanizsa Bú-torgyár Igazgatótanácsá-ba is. Ez bárhol fényes karriernek számít, nem utolsó sorban, ha - egy egyedülálló, kétgyerme-kes családanyáról van szó. Ezen apropóból kér-tük fel egy beszélgetésre a jogásznőt.
- Ön, aki elsőre bekerüli a
jogi egyetemre, azt sikeresen el-
végezte, majd bírói szakvizsgát
is tett - miért nem az igazság-
szolgáltatás területén dolgozik?
- Ennek vannak szakmai és
szubjektív okai is. Annak idején
biológia tagozatos osztályba jár-
tam a Mező Ferenc Gimnázium-
ba, de a magyar és a történelem
volt a kedvenc tantárgyam. Fel-
vetődött bennem a kérdés, hogy
melyik az a terület a továbbta-
nulás, majd a későbbi munka te-
rén, amelynek középpontjában a
humán érdeklődés áll. Pedagó-
gus nem akartam lenni, de olyan
munkára vágytam, ahol embe-
rekkel kell foglalkozni. Az isko-
lában az igazság és a közélet
iránti" érdeklődés megvolt ben-
nem, ám ez a véleménynyilvání-
tás szintjén maradt, bár azok az
idők nem voltak ilyen\' mozgal-
masak. Működött akkoriban a
városban egy klub, amelynek ke-
retében bírósági tárgyalásokon
vehetttlnk részt, és az itt szerzett
benyomások megerősítették ben-
nem, hogy jogi egyetemre men-
jek, mert bíró akarok lenni. A
felvételi tárgyakból jó eredmé-
nyeim voltak, de előnyt jelentett
az is, hogy sportoltam. Az akkor
NB Il-es MAV NTE kosárlabda-
csapatának voltam tagja.
- Az egyetem befejezése után
nem tért vissza Kanizsára?
- A bírósági munkát Zalaeger-
szegen kezdtem, majd bírói
szakvizsgát tettem és kineveztek
titkárnak, ami azért nem jelen-
tett önálló bírói munkát. Négyen
voltunk hasonló helyzetben, így
arra a felismerésre jutottam,
hogy nekem itt túl sokat kell
várnom az előbbrelépésre. Nem
szólva arról, hogy akkor már
kisgyermekes anyaként kellett
volna felvennem a versenyt egy
ilyen jellegű kötöttség nélküli
férfi kollégával. Az egyik tár-
gyalás után valaki érdeklődött a
bírótól - akihez titkárként vol-
tam beosztva -, hogy tudna-e
ajánlani valakit, aki elmenne
vállalati jogásznak. Ezt meghall-
va szóltam, hogy tudok ilyenről,
én vagyok az. így kerültem a
ZALAHÚS-hoz.

- Ez azért más jellegű kihí-
vást is jelenthetett...
- A ZALAHUS-nál már akkor
az önálló exportjog megszerzé-
sére törekedtek. Az igazgató,
Farkas Imre nagyon agilis ember
volt. Ehhez járult még, hogy úgy
gondoltam, az élelmiszeriparnak
jövője van - és így döntöttem a
váltás mellett. Nem beszélve ar-
ról, hogy a bírósági 2700 Ft-os
fizetésem helyett 5200 Ft-ot
ajánlottak. Aztán amikor meg-
született a második kislányom, a
családi tanács úgy határozott,
hogy hazaköltözünk Kanizsára.
Ekkor az Üveggyárba kerültem
vállalati jogásznak. Amikor pe-
dig megkezdődött az Állami
Biztosító monopóliumának le-
bontása - ez 1986-ban volt -,
és megalakult a Hungária Bizto-
sító, egy újabb váltás történt az
életemben.
- A nyugati világban a bizto-
sítótársaságok komoly, nagy
cégnek számítanak, ezen a terü-
leten a legfineszesebb jogászokat
alkalmazzák. Nálunk akkor mi
volt a helyzet?
- Ez nagyon érdekes, speciális
területe a jognak, de az egyete-
men nem igen foglalkoznak ve-
le. A Polgári Törvénykönyvben
talán húsz-harminc paragrafus
foglalkozik ilyen témával. Igazá-
ból a gyakorlatban kényszerül
megtanulni az ember ezt a szak-
mát. Nekem szerencsém volt,
mert az ELTE Jogi Továbbképző
Intézetben induló biztosítási
szakjogász képzés keretében tud-
tam ez irányú tanulmányokat
folytatni. Érdekes munka volt,
de mivel akkor már elvált vol-
tam, az anyukám sokat segített
a gyerekek nevelésében. Helyet-
tesített, amikor a tanulmányaim
vagy a munkám miatt erre szük-
ség volt. A Hungáriától azonban
eljöttem, mert a munkastílusom
más volt, mint amivel be tudtam
volna oda illeszkedni.
- Olyan fába vágni a fejszét,
amiről nem tudni, merre fog dől-
ni - elég kockázatos. Ilyen volt
az IKKV átalakulása, nem be-
szélve a későbbi intézményveze-
tői pályázatáról, amely nem túl
kellemes, esetleg nemcsak szak-
mai eredetű megítélésssel, meg-
próbáltatással járt. Ezek újabb
kihívást jelentettek?
- Az átalakulás számomra egy
nagyon érdekes munka volt, an-
nak ellenére, hogy olyan intéz-
kedéseket is jelentett, ami nem
volt szimpatikus. Sajnos az el-képzeléseinket saját kapun belül sem sikerUlt elfogadtatni, a szak-szervezetek sem álltak mellénk és politikai ügy keveredett az IKKV-s átalakulásból. A mai na-pig is úgy gondolom, amit akkor akartunk, mára már rég meg kel-lett volna csinálni. Akkor már túl lennénk a Városgazdálkodási Vállalat átalakításán is. Ez az intézmény pedig, ahol jelenleg dolgozom - az IKI -, amit az önkormányzat alakított, nem iga-zán e világra való. Ezt a felada-tot egy gazdasági társasági for-mában sokkal hatékonyabban le-hetne csinálni. Az önkormányzat a tulajdonos, akinek vannak a tulajdonával kapcsolatos felada-tai. Ezt a tulajdont hasznosítani kellene, de mivel ez most két helyen történik, kevésbé haté-kony. A jó tulajdonos nem osz-togatja szét a jogosítványait, ha-nem igyekszik egy kézben tarta-ni, de ez nemcsak helyi problé-ma. Ott tartunk, hogy a belvá-rosi nem lakás céljára szolgáló önkormányzati ingatlanok bérlői-vel nem tud a tulajdonos meg-egyezni, próbaperek vannak fo-lyamatban, amelyeknek talán még ez évben pont kerül a vé-gére.
A pályázatommal kapcsolat-ban pedig annyit szeretnék csak elmondani, hogy nem is akartam igazán az egészet. Fennállt vi-szont egy olyan helyzet, hogy nem volt intézményen belüli pá-lyázó, a külső pályázó pedig nem volt tájékozott ezen a terü-leten. Ezért gondoltam úgy, hogy belevágok. Annak ellenére, hogy szinte biztos voltam abban, hogy ebből is politikai ügy lesz.
- A pályája felfelé ívelt addig,
és azóta újra csak a sikeres
szakmai pályaív érvényesült. De
hogyan kerüli a KOGAZ és a
Kanizsa Bútorgyár vonzásköré-
be?
- Az ÁVÜ-nek és az ÁV Rt.-
nek van egy adatbankja, és én
megadtam az adataimat. Nyilat-
kozatot tettem, hogy hozzájáru-
lok ahhoz, hogy egy átalakuló
vállalat irányítószervébe - fel-
Ugyelőbizottságba vagy igazgató-
tanácsba - beválasszanak. Ez két
éve történt, és most, hogy befe-
jeződött a KÖGÁZ átalakítása,
engem választottak a céghez
nem tartozó jogász tagnak a tes-
tületbe. A Bútorgyárnál - mi-
után volt egy sikertelen igazga-
tói pályáztatás - az ÁVÜ igaz-gatótanácsot hozott létre, ahova szintén felkértek.
- Ezek után milyen szakmai
ambíciói vannak még?
- Szeretném, ha a most vég-
zett munkámnak eredménye len-
ne. A Bútorgyár és a KÖGÁZ
is most áll privatizáció előtt, az
új tulajdonosnak jogában áll új
igazgatóságot, felügyelőbizottsá-
got választani, de ha az ember
jól csinálja a dolgát, akkor ez
lehetőséget jelenthet akár arra is,
hogy továbbra is ott munkálkod-
jon.
- Egy kis szakadékot érzek az
IKI osztályvezetői állása és az
előbb említett megbízatásai kö-
zölt. On egy fajsúlyúnak (téli
ezeket?
- Az IKI-nél végzett munkám-
ban hasznosítani tudom azokat
az ismereteket, amiket az átala-
kulás során szereztem, és az
ügyfelekkel történő beszélgetése-
ink során is sokszor kell érinteni
olyan területeket is, amelyek a
gazdasági jog témakörébe tartoz-
nak. A probléma az, hogy nin-
csenek ilyen jellegű szakjogá-
szok. Ma nincs jogász-közgaz-
dász képzés.
- A pályán mennyire befolyá-
solta a női mivolta?
- Ennek a dolognak szerin-
tem csak a hétköznapokon van
szerepe, és nem a munkában. A
gyerekeimet ugyanúgy kell ma-
cerálnom, mint bárki másnak,
aki anya, igaz a hétköznapokon
nem vezetek nagy háztartást,
nincsenek nagy sütések, főzések.
Bár most egy bizonyos süte-
mény, az amerikai barátságke-
nyér lázba hozott bennünket. En-
nek lényege, hogy lánc formájá-
ban kerül tovább a kovász, ami-
ből az egész készül, és mielőtt
megsütnénk, egy kis adagot eb-
ből tovább kell adni valakinek.
- Elégedett azzal, amit eddig
elért?
- Szakmailag elégedettnek ér-
zem magam. Szeretem, ha sok-
féle dolgot csinálok, de ha eg-
zisztenciálisan nézem a helyze-
tet, akkor már más a megítélé-
sem. Ne higgye senki, hogy mil-
liomossá váltam volna, mert ha
jól keresek is, azért csak egye-
dül nevelem a gyerekeimet. A
bizottsági tagságok tiszteletdí-
jakkal járnak - de nem ez az,
ami erre a munkára sarkall.
L. I.
július 23.
KANIZSA


Horgász ezúttal nem a pácban
BAKONYBELI UFO-TABOR FÖLDÖNKÍVÜLIEKKEL
A horgászmozgalomban végzett kiváló társadalmi mun-kájáért a közelmúltban a me-gyei közgyűlés elismerésben részesítette Petovári Józsefet, a nagykanizsai Kőolajipari Dolgozók Sporthorgász Egye-sületének vezetőségi tagját. A lelkes sportembert szenvedé-lyéről faggattuk.
- Iskoláim befejezése után
kerültem a DKG-hoz, ahol a
kollégáim oltottak be a horgá-
szat szeretetével. Úgy vélem,
megmaradt az emberekben ősi
ösztönként a vadászat és a ha-
lászat iránti vágy. Ez utóbbit
a szabadidő eltöltésének leg-
kulturáltabb formájának tar-
tom - mint minden horgász-
társam -, ami jó kikapcsoló-
dást nyújt a napi munka után,
s visszaviszi a mai modern
embert a természetbe.
- Szavaiból kivéve, Ön na-
gyon szereti a horgászatot. El-
mondaná az ehhez kötődő leg-
nagyobb élményét?
- Maradandó élményeim
túlnyomó része a versenyekhez
kötődik. Az ötvenes évek óta
létező egyesületünkkel tizenöt
éve veszünk részt a szolnokiak
által elindított „öttusa" verse-
nyen, a Bányász Kupán. Még-
hozzá nagyon jó eredménnyel.
E megmérettetést annak idején
a bányász szakszervezet karol-
ta fel, mint érdekes kezdemé-
nyezést, mert akkor még több
pénz akadt a sport támogatá-
sára. Ma már egyre nehezebb
szponzorokat állítani az
ügyünkhöz, pedig gyakran
szervezünk rangos országos
versenyeket.
- Miből áll egy ilyen „öttu-
sa" verseny?
- Négy fős csapattal szok-
tunk indulni, amelynek négy
technikai számban és tizen-
négy órás nonstop horgásza-
ton kell bizonyítania tudását.
Az első szám halászléfőzés,
amihez másfél óra és egy más-
fél kilós ponty áll rendelkezés-
re. A többi a versenyzőn mú-
lik. A második csapattagnak
ezalatt öt vízi és öt szárazföldi
dobást kell minél pontosabban
végrehajtania. A harmadik
ember tesztet tölt ki, ami érin-
ti a halbiológiai, horgászati
és szabály ismeretet. Ez alatt a
negyedik társ különböző mód-
szerekkel állítja össze a külön-
böző horgászkészségeket. A
kétnapos verseny végén dél-
után hattól reggel nyolcig tart
a horgászás, amin már min-
den csapattag részt vesz. Az
idei versenyen a negyedik he-
lyet szereztük meg két ponttal
lemaradva. Sajnos, mi zalaiak
nem sajátítottuk el olyan szin-
ten még a horgászatot, aho-
gyan kellene. Bár szépen fej-
lődünk. Az idei kanizsai ver-senyt követően feljutottunk az első osztályba. Azt hiszem, ér-demes megemlíteni e csapat tagjai!: Nagy Zoltánt, Tóth Zoltánt, Németh Lajost, Krasz-nai Árpádot és a tartalék já-tékosunkat, Gróf Lászlót, aki-ket csapatvezetőként kísértem el.
- Sokat panaszkodnak a hor-
gászokra, hogy a beetető anya-
gokkal károsítják a vizeket.
- Horgász és horgász között
is nagy különbség van. Az
nem az, aki a disznótáptól a
moslékig mindent beetet. Ezzel
ellentétben a versenyhorgá-
„Mi van akkor, ha a mars-lakók kis zöld emberkék, lát-hatóak, hallhatóak, de nem le-hel megfogni őket, és mi van, ha mostantól számítva egy má-sodperc elteltével egyikük ko-pog azon az ajtón, és azt mondja: - Hé, Muki, ez a Föld?"
Hogy zöldek-e, „emberlll" beszélnek és a Marson élnek, az kétséges, de hogy valamiféle földönkívüli élet létezik, annak egyre több jele van. A jelek azonban néha csupán sejtések, feltételezések formájában ölte-nek testet, és kis emberkék, ga-bonakörök, fénylő pontok és más érzékelhető vagy elképzelt alakban érnek utol bennünket. Az UFO-láz nyomán klubok alakulnak, konferenciákat ren-deznek, kapcsolatfelvételi lehe-tőségek tudományos és áltudo-mányos elméletei születnek, sőt, sokak szerint a gyakorlat-ban is realizálódnak.
Július első hétvégéjén Ba-konybél közelében gyűltek össze mintegy ötvenen, akik egy kellemes táborozással körít-ve a földönkívüli civilizációk-ról, ufonauták látogatásairól, a kapcsolatfelvételről, kapcsolat-tartásról, az UFO-hit mélysé-geiről cseréltek eszmét. Ezen az összejövetelen részt vett a ka-nizsai Nulladik Típusú Találko-zások Klubjának húsz tagja is, akiktől fantasztikus események-ről értesültünk. Valamiféle ide-gen jelenlét érzékeléséről szá-moltak be, és voltak olyanok, akik kis szürke emberkéket vél-
szok olyan anyagokat - szú-nyoglárvát, kenyeret, kukori-cát - használnak, amit a ha-lak szinte azonnal megesznek, amint a vízbe kerül, mert olyan nekik, mint nekünk em-bereknek a libamáj. Ezek az anyagok egyáltalán nem szeny-nyeznek. Hogy valaki eredmé-nyesen és kártétel nélkül űzze ezt a sportot, elengedhetetlen a halbiológia ismerete, hogy melyik hal hol található, mit eszik és mit szeret legjobban. Olvasnia kell egy-egy buborék megjelenéséből, a nád mozgá-sából. Nagyobb propagandát kell kifejtenünk ennek érdeké-
tek látni a tábort körülvevő er-dőben, bozótosban, akik a sö-tétben fénylő, zöld és piros sze-mekkel figyelték a táborlakó-kat. A „kis szürkékről" annyit lehet tudni, hogy nem igazán jóindulatúak -, a földi ember számára a kedves látogatókat a „szőkék" testesítik meg. A Föl-dönkívüli Tanszék szerint ez utóbbiak teljesen antropomor-fak, már régóta elvegyültek és itt élnek közöttünk, talán föld alatti bázisaik is vannak, és fül-tanúk állítása szerint szabályos, nyelvtanilag hibátlan magyar nyelven - igaz, némi „gépi" ak-centussal - beszélnek.
Vagy az idegenek jelenlétei sokasodtak meg, vagy az embe-rek képzelete és érzékei a lu-dasak a dologban - vagy mind-kettő? Habár - mint hallottuk - az ufotábor máskor nyugodt kutyája is megkerült a piknik alatt. Úgy látszik, minden élő-lényre hatással vannak a titok-zatos jelenségek - igaz, a „ba-konybéliek" elmondása szerint kis csapatukat valamilyen mág-neses mező vette körül, mint az embert saját testének aurája.
Kétkedéseket, kérdéseket in-díthatnak el bennünk ezek a je-lek és modernkori hiedelmek. Miért pont ott és akkor jelentek meg a „kis szürkék", ahol az ufotábor tartózkodott? Válasz er-re is született: a pápai csoport kapcsolatot létesített és tart fenn inga segítségével földönkívüli civilizációkkal, melynek kereté-ben információkat adnak a Föld állapotáról, helyzetéről és hívó-
ben, és személyesen igyek-szünk meggyőzni az embere-ket, de nem állíthatunk min-denki mellé egy termé-szetvédőt vagy rendőrt.
- Végezetül megmondaná,
mekkora volt az Ön által ki-
fogott legnagyobb hal?
- Öt kilósnál nagyobb sajnos
nem akadt úgy a horgomra,
hogy ki tudtam volna fogni. Ám
ilyen súlyú csukát és pontyot is
fogtam. Ennél nagyobb volt
már a horgomon, de az én
ügyetlenségemből vagy a szere-
lés észrevétlen sérüléséből adó-
dóan elszakadt a zsinór.
- k. r. -
jeleket küldenek ki a világűrbe. A júliusi program is bizonyos hívással, megidézéssel, közös meditációval kezdődött.
Hát, nem kevés, amit állíta-nak!
Egy ilyen alkalom a résztve-vők számára - főleg hasonsző-rűek társaságában eltöltött -kellemes nyaralást is jelent, ezen kívül a közös szenve-déllyel kapcsolatos élmények felidézését, vitákat és újabb, még számukra is megválaszol-hatatlan kérdések felvetését. Mert a már elfogadott válaszok újabb kérdéseket szülnek, néha eltérő véleményeket szólaltat-nak meg, hiszen mindenkinek meg kell hagyni a Bármilyen Típusú Találkozások lehetősé-gét, a szabadon szárnyaló gon-dolkodáshoz, véleménynyilvání-táshoz, a hithez - ha UFO-hit is - való jogát.
De a kételkedés jogát is.
„...mindarra, amit tesztek, valamilyen titkolt okotok van. Ha ez az ok nem haladja meg felfogóképességem, ha nem esik kívül az emberi logikával követhető dolgok körén, mind-össze kétféle magyarázata le-het... Lehet, hogy célotok ne-mes, lehet, hogy valóban a mi érdekünkben érkeztetek... De lehetséges az is, hogy indoko-tok kevésbé jóindulatú, habár azért nem ellenséges... Lehet, hogy egyszerűen az idegeitekre megyünk? - rádióadásainkról ez minden bizonnyal elképzel-hető..." (F. Brown: Marslakók, mars haza!)
Lukács Ibolya
$ [ KANIZSA ]

Bevallom, nem nagyon tu-dom, más városok milyen gyakorisággal Jelentetnek meg kiadványokat múltjuk-ról, életük történéseiről. Ám az mégiscsak elgondolkozta-tó, hogy Nagykanizsáról az. oly sokat emlegetett Barba-rits-kötet óta, vagyis lassan hetven éve nem jelent meg semmi. Hallani innen is, on-nan is, hogy készül a kani-zsai monográfia, de biztosat még senki nem tud. Ki tudja hát, mi történne, ha nem lennének olyan szorgos őrzői a múltunknak, mint Gábor Jenő, akivel nemrégiben si-került megismerkednem? Ta-lán minden dokumentum az enyészeté lenne...
- Hány éve gyűjtögeti a
múlt írott emlékeit?
- Tizenhat év szorgos mun-
kája az a rengeteg írás, amit
kötetnyi iratgyűjtőim rejtenek.
Amikor nyugdíjba. vonultam,
belevetettem magam a levél-
tár, a múzeumok és a könyv-
tár dokumentumtömegeibe.
Nagyon sok mindent sikerült
ily módon összegyűjtenem, ki-
jegyzetelnem. Amikor már el-
viselhetetlen nagyságúvá nőt-
tek az íróasztalomon a jegyze-
tek, akkor nekiültem és legé-
peltem őket. Persze nem sike-
rült mindenről ezekkel a mód-
szerekkel anyagot gyűjtenem.
- Mi volt a másik módszer?
- Évekig koldultam a várost
azokért a dokumentumokért,
amelyeket a kéziratokba il-
lesztettem. Mindenki kedves
volt hozzám. Szinte senki sem
utasított el, szívesen keresték
elő a régi fényképeket, plaká-
tokat, meghívókat. Volt, aki
őrökre rám bízta emlékeit, a
többiből másolatokat sikerült
szereznem. Ezek mára már
olyan dokumentumok, ame-
lyeknek nyolcvan-kilencven
százaléka az érintettek elhalá-
lozása miatt beszerezhetetlen-
né vált. Ez a munka pedig
nem tűr halasztást, hiszen egy-
re kevesebben vannak olya-
nok, akik mesélhetnek arról,
mi hogyan volt hajdanán.
- Mi mindennek sikerült
megírni eddig a történetét?
- Az elmúlt évek során szü-
letett meg a Kiskomáromi űn-
,Sajnos Kanizsán senkit nem érdekel"
A múltnak krónikása

színdarabokban ját-még ifjúkoromban,
Ifjúsági szottam
aztán a mandolinzenekarban koncertmester voltam, és a Levente Zenekarban brácsás, klarinétos, a Városi Szinfoni-kus Zenekarban hegedűs vol-tam. Vannai igazgató úrnál a Zeneiskolában zeneszerzést ta-nultam, de a világ dolgai az én életembe is beleszóltak, így aztán nem sikerült befejezni a tanulmányaimat. Amit addig megtanultam, később nagyon nagy hasznomra volt, hiszen amikor beindult az amatőr ze-nés színjátszás ebben a város-ban is, bizony nagyon nehéz volt kottákhoz jutni. A dara-bok zongorakivonatát azonban könnyebb volt megszerezni, így ezeket aztán az adott ze-nekar meglévő hangszerkész-letére hangszereltem be. Na-gyon sok kedves emlékem van ezekből az időkből, a tizenhat alkalommal műsorra tűzött Mágnás Miska, a Játék a kas-télyban, a Szabin nők elrablá-sa, a Mandragóra és a többi. Ma már kevesen vannak, akik emlékeznek ezekre az előadá-sokra, de én bizonyosan állí-tom, mind-mind nagy siker volt.
Ezeket az emlékeimet csak a magam és a családom örö-mére vetettem papírra, hiszen sok-sok emlék közös a felesé-gemmel, s jó néha együtt el-nézegetni a régi képeket.
- Ha jól tudom, a felesége
is oszlopos tagja volt a kani-
zsai amatör színjátszásnak?
- így igaz, sok kedves ze-
nés szerep emlékezetes meg-
formálása fűződik a nevéhez,
mint például a Mágnás Miska
Marcsája, a Pettyes egy szere-
pe, a Szabin nők elrablásából
Róza alakítása.
-Más hírességek indulása is fűződik a Fényes Szelek kul-túrmozgalmához...
- 1956. május 20-21-én ját-
szottuk Bródy Sándor Tanító-
nő című színművét. Uray Ida
szerepét játszotta az azóta már
országos hírességgé lett Vári
Éva. E művel indítottuk el a
színészi pályán. Persze voltak
más emlékezetes szerepei is,
mint például a Pygmalion Li-
zije.
Dukát Éva
marék boldogság. Schmidt István, Szirti Pék Anni (Gábor Jeni felesége) és Szőke István
Kanizsa kultúrtörténete Gábor Jenő tollából
kéntes Tűzoltóegylet története, jónéhány cserkészcsapat-törté-net, például az Iparostanonc Iskola 77-es számú Szent László cserkészcsapatának, vagy a 238-as Arpádházi Bol-dog Jolánta leány cserkészcsa-pat története. Természetesen más jellegű szerveződések do-kumentumait is összegyűjtöt-tem az utókornak. Nevezete-sen a Mandolinzenekar és a Szimfonikus zenekar törté-netét, és még sok mást is.
- Mi történt az összegyűjtött
anyaggal?
- Sajnos ez Kanizsán senkit
nem érdekel. Nem tudom mi-
ért, de eddig még senki sem
keresett meg, hogy szüksége
lenne az általam összegyűjtött
dokumentumokra. Az összesze-
dett anyag egy részét elküldtem
az Országos Széchenyi Könyv-
tárba, ahol másolatot kértek be-
lőlük. Miután ezeket a könyvtár
rendelkezésére bocsátottam, egy
nagyon meleg hangú köszönő-
levélben tudatták velem, hogy
leltárba vették a gyűjtésemet.
Szóval úgy tűnik, őket inkább
érdekelte a dolog, mint a ka-nizsaiakat.
- Ezen kívül semmilyen más
megmutatkozási lehetőséget
nem kapott?
- A Szimfonikus Zenekar
alakulásának 50. évfordulójára
összeállított kötetemet hosszas
utánjárásra végül is száztíz
példányban kiadták, miután a
Hevesi Sándor Színház házi-
nyomdájában elkészítették.
Sajnos ez sem kanizsai segít-
ség volt, hiszen szégyen ide,
kanizsai büszkeség oda, ezt a
művet Zalaegerszegen adták
ki. Az elmúlt több mint más-
fél évtizedben csupán egyetlen
összeállításomat sikerült eb-
ben a városban hasznosítani,
azt is az Ipari Iskolában, ahol
a róluk írott visszaemlékezése-
ket az iskola ötven példány-
ban „kiadta", és évről évre a
legjobb tanulók jutalmául
szolgál.
- Úgy tudom, személyes kö-
tődése is van ezekhez a kul-
túrtörténeti emlékekhez...
- Hát igen, sok mindent át-
éltem a leírtakból magam is.

- Koloss István orgonaművész estje. Július 26-án, hétfőn este nyolc órakor Koloss István orgo- !
naművész előadó estjére kerül sor az Alsóvárosi Templomban. Az érdeklődők jegyeket a Hevesi I
Sándor Művelődési Központ pénztárában szerezhetnek be elővételben, vagy a helyszínen vásárolhatnak. \\
- Játszóházi program. Kedden fél háromtól papírbábok készítésével folytatódik az Attila utcai |
volt bölcsőde udvarán a Családsegítő Központ és a Hevesi Sándor Művelődési Központ közös szer-
vezésében a nyári szünetben itthon vakációzó gyerekek számára létrejött játszóház.
- Vendégfellépés. A zalaegerszegi Belvárosi Kávéházban lép fel a napokban a helyi Cabrio Club
zenekara. A tervek szerint ennek folytatása is lesz, amikor is az egerszegi művészek látogatnak át
Kanizsára és szórakoztatják a Cabrio Bár közönségét.


íriszdiagnosztika, ayúrvéda, Krishna-tudat
Stressz, elvékonyodott ózon-
pajzs, rák, AIDS - mind olyan
egészséget károsító tényezők
és betegségek, amelyeket meg-
előzni, ellenük védekezni, a
kialakult betegségeket gyógyí-
tani a mai kor orvostudomá-
nya a legtöbb esetben nem ké-
pes. Talán ez lehet az egyik
oka, hogy az emberek egyre
nagyobb számban a termé-
szetes gyógymódok felé for-
dulnak - és persze divat is
lett a természetgyógyászat.
Megszaporodtak a mondvacsi-
nált gyógyítók is, akik közül
nem egy kevés tapasztalattal,
kis tudással, sok pénzért „hin-
ti az igét". A múlt héten vá-
rosunkban járt kaposvári Hor-
váth László nem a felületes,
képzetlen természetgyó-
gyászok közé tartozik. Mint-egy tíz éve sikerült kilábalnia egy rosszindulatú daganatos betegségből - a sikertelen or-vosi kezelések után a termé-szetes gyógymódok hozták meg számára a gyógyulást. Azóta foglalkozik az íriszdiag-nosztikával és az ayúrvédával. De mi ez, mit mond róla a „természetes élet- és gyógy-módok tanácsadója"?
- Az íriszdiagnosztikát Eu-
rópában először egy magyar
orvos, Péczeli Ignác publi-
kálta az 1700-as évek végén.
A szem szivárványhártyáján
a test minden szervének meg-
van a topográfiai helye, és
ha bármilyen elváltozás tör-
ténik a szervezetben, az íri-
szen azonnal megjelennek az
elváltozásra utaló jelek. Ki-
alakult betegségek jelei is,
de ami a legfontosabb, hogy
az íriszdiagnosztikával olyan
korai stádiumban is felismer-
hetők a betegségek, amikor
az iskolaorvoslás még nem
diagnosztizálja. Tulajdonkép-
pen prevencióértéke van,
megelőzésképpen tudunk java-
solni terápiát, gyógymódokat.
Természetesen az iskolaorvos-
lással párhuzamosan kell eze-
ket alkalmazni, a kettő kiegé-
szíti egymást, Svédországban
például a kórházban együtt
dolgozik orvos és termé-
szetgyógyász - igaz, ott negy-
venéves hagyománya van en-
nek. Nem megy az, hogy csak
kemikáliákkal, mérgekkel
„gyógyítunk", és a modern orvostudomány módszereivel diagnosztizálunk.

- Milyen más diagnosztizá-
lási módszerrel foglalkoznak?
- A pulzusdiagnosztikát is
csináljuk, amely azért fontos,
mert ennek segítségével meg
tudjuk állapítani, hogy a szer-
vezetben milyen energiatúlsúly
vagy -hiány van, hiszen ez azt
jelenti, hogy a természetes
egyensúly felborult. Az embe-
ri testben három ilyen ener-
gia van - a váta, a kaffa és
a pitta -, és ha ezek egyen-
súlyban vannak, akkor egész-
séges a szervezet, ha ez meg-
bomlik, akkor alakulnak ki a
betegségek. Ezen tudunk se-
gíteni táplálkozással, külön-
böző ayúrvédikus gyógysze-
rekkel - például az Indiából
származó gottukola-folyadék-
kal -, fitoterápiás kúrákkal,
moxaterápiával és ősi gyógy-
módokkal, köpölyözéssel,
masszázzsal. Ezen kívül még
mérőműszer segítségével aku-
punktúrás meridiánokat is mé-
rünk, meg tudjuk állapítani,
hogy melyik meridián milyen
energiájú. Mindezek tudatában
végezzük testvéremmel és fe-
leségemmel a gyógyítást, keze-
lést.
A melléklet tartalmából:
♦í* Levelek
a szerkesztőhöz
10. oldat
* Kanizsai krónika a fociról
11--U, oldal
4» Hogy is van ez?
♦ Tabu
14-1$, oldal
• Alázat nélküli dal
16-17. oldal
$ Szentmisék, istentiszteletek
18~19. oldat
ty Harag és
megkülönböztetés nélkül
20-22, oldal & Kamarai keres-kínál
23. oldal
- Ezek valós gyógyítások
vagy pszichés gyógyulások?
- A pszichés gyógyulás
nemcsak a természetes gyógy-
módoknál lényeges, hanem az
iskolaorvoslásban is. Ha vala-
ki nem hisz valamiben, az nem
fog meggyógyulni, tehát a ket-
tő összefügg. Nagyon sokféle
betegséggel foglalkozunk és
mondhatom, eredményesen. A
legtöbben rosszindulatú daga-
natokkal, mozgásszervi pana-
szokkal fordulnak hozzánk és
megnőtt a száma a neurózisos
betegeknek is.
- Hogyan lehet megmondani
valakinek, hogy te nagyon be-
teg vagy?
- Egy kicsit pszichológus-
nak is kell lennünk, mindenki-
ről el kell tudni dönteni, hogy
milyen a jelleme, személyisé-
ge, hogyan viselkedik - és et-
től függően mérlegeljük, hogy
milyen módon közöljük vele a
diagnózist.
- Van-e tudomása arról,
hogy ilyen jellegű intézmény-
rendszert kialakítanának, ahol
csak természetes gyógymódo-
kat alkalmaznak.
- Kecskeméten nyílt meg
nemrég egy klinika, ahol csak természetes módszerekkel gyó-gyítanak - Pesten is működik egy kisebb központ.
- Önnek mi az eredeti fog-
lalkozása?
- Mentőtiszt voltam, de
most már csak ezzel foglalko-
zom.
- Úgy tudom, nem pénzért
csinálja...
- A családommal ezt is vé-
dikus alapon csináljuk, nem
kérünk érte pénzt, adományok-
ból élünk. A mai gazdasági
körülmények között van, aki-
nek még tejre sincs pénze -
és sajnos a betegek nagyobb
része is közülük kerül ki.
- Hívó" emberek önök?
- Igen. Én jógaoktató is va-
gyok, először a hatha-jógával
ismerkedtem meg, aztán két
éve eljutottam a jóga legfelső
fokához, a bhakti jógáhqz,
ami már egy magasabb rendű
vallás, a Krishna-tudat. Ez
nem is vallás, hanem egy kul-
túra, hogy az ember hogyan
kontrollálja magát és hogyan
maradjon meg tisztán, ne le-
gyen az anyagi dolgok
szennyezettje.

- Tudja-e még valamilyen
módon képezni magát?
- Márciusban Indiába me-
gyek, mert az ayúrvédikus
gyógyítást ott lehet igazán
megtanulni. Három hónapot
töltök ott a hegyekben és a
gyakorlatban fogom tanul-
mányozni ezeket a dolgokat.
- lukács -

20 DIA: knluss isí\\an HiMiiuiniivcs/ cíie .t/ AJsótemploittban Mo/i: Ih, iS, 20 «r.i: \\ torror iskolája
HÉTFŐ KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Szonda (ism.)
11.35 Tom Jones
Henry Fielding regénye XX1/1. rész
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Nemzetközi vallási hír-adó
13.30 Az evangélikus egyház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Szeszler Tibor oboázik
14.55 Első közlés
15.05 Nyitnikék
15.35 Üzenő - a vakációról
15.45 Zenekari muzsika
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
17.05 Eco-mix
Gazdasági magazin
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Kosáry Domokos
20.05 A népzene hagyomány-őrzői
20.30 Határok nélkül
21.05 Rádiószínház Leselkedő Vészi Endre hangjátéka
22.00 Késő esti Krónika
22.30 A medve árnyéka
23.05 Lemezmúzeum
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs
magazinok 16.00-
17.00 Az Amerika Hangja ma-gyar műsora 18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Down to Earth (ism.)
PETÓFf
4.30 Hajnali kalendárium
6.03 Reggeli csúcs
7.40 Sportreggel
8.05 Dallamkoktél
8.50 Apró-cseprő gyere-kekről
9.00 Hírek. Időjárás
9.03 Zöld telefon: 138-8082
9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz is boldogít 11.15 Sárga tengeralattjáró 12.00 Nótakalendárium 13.00 Hírpercek 13.10 Hogy tetszik lenni? - Székesfehérvárott 13.45 Időjárás- és vízállás-
14.00 Kettőtől ötig
A Rádió kívánságműsora Benne:
15.00 Hírek. Időjárás
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Kölyökrádió
17.32 Ziccer
18.30 Kapaszkodó
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Előzetes a Depeche Mode budapesti kon-certjéhez
19.30 Közvetítés a Madách Színház Kamara Szín-házából
Karinthy Ferenc: Duna-kanyar
20.30 Oscar-díjak zenés tör-ténete
21.00 Hirpercek
21.10 Jazz
22.00 Minden hangra emlé-kezem
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne:
4.03-
4.20 Verbunkosok, csárdá-sok
3 SAT
13.45 Vörös zóna
14.15 Dvorak élete és mun-
16.15 Idősek klubja
17.10 Alfréd J. Kwak (sor.)
Cowboy és indián
17.35 Fiatalúr (sor.)
Oroszlánvadászat
18.00 Képek Ausztriából
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Környezetvédelem
20.00 Kettőspont
21.00 Rebecca homokos apja
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport
22.00 Híradó
SZTV-1
16.45 Hírek
16.50 Valóban így van ez? (vetélkedő)
17.30 Bizánci művészet Cip-ruson (dok.-film)
18.15 Marco Polo (olasz sor.)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Számítógépes játék
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Goldoni: Nyári lak (tévéváltozat)
21.05 Pillantások a látóhatár mögé
21.40 Humanitás (dok.-film)
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Publicisztikai műsor
SZTV-2
18.05 Külföldi tudósítások 18.35 Rhytmick (videoklipek) 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 AWorldnetbemutatja... 20.35 Lalinea 20.40 Extra sportmagazin 21.40 Film és videó 22.05 Vigyétek hírül szerel-meiteknek! (cseh film) 23.40 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök (sorozat) Hamis vallomás Jason Banning betámo-lyog a kapitányságra. Részegen azt állítja, hogy meggyilkolta a tit-kárnőjét. A holttest meg-vizsgálásakor egyértel-műen kiderül, hogy Banning nem lehetett a tettes. Szabadlábra ke-rülve, a férfi a sajtóhoz fordul... 10.00 Gazdag és szép
(sorozat)
10.30 Forró nyeremény 11.00 Rizikó-játék 11.30 Családi párbaj - játék 12.00 Magazin 12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
íTflETO Kalifornia klán (sor.) 14.10 Baleseti osztály (sor.)
Zenemánia
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Fekete mágia 16.00 Beszélgetés ffliTil Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Egyetemi felvételi 17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) Szakáll vagy nem 18.00 Fiatalok magazinja 18.45 Híradó
19.10 Robbanékony - maga-zin
19.40 Jó idők, rossz idők (sor.) MiMia Columbo (am. sorozat)
Lucifer diákkai fiamii Quincy (am. sorozat)
Téves ítélet
23.05 Kulturális magazin 23.30 Gongshow 0.05 Tequila és Bonetti (ism.) 1.00 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.35 Ki itt a főnök? (ism.) 2.05 A Főnök (ism.) 3.00 Beszélgetés (ism.) 3.55 Robbanékony (ism.) 4.15 Gyilkosság a hobbija 5.05 Jó idők, rossz idők (ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
6.10 Mesefilmek
10.05 Ruk-cuk- játék
10.35 Móka, kacagás (sor.)
Álomházasság
11.05 Dr. Westphall főorvos
12.05 Wells Fargo (sorozat)
13.10 LittleWizzards(sorozat)
13.35 Pollyanna (sorozat)
14.00 Bluffers (sorozat)
14.30 Noozles (sorozat)
14.55 80 nap alatt a Föld kö-
rül (rajzfilmsorozat)
15.25 Holidayék Rómából
15.50 Beany és Cecil (sor.)
16.15 Super Mario Brothers
16.40 He-Man (sorozat)
17.05 LittleWizzards
17.30 Lassie (sorozat)
18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
Egy élet ára 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Egy élet ára 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Híradó
20.15 Modellvadászok (sor.) 21.15 Pankráció 22.20 Véres nyomok a park-ban (olasz thriller) 0.05 A kívülálló (sorozat) 1.00 Modellvadászok (ism.) 1.55 Pankráció (ism.) 2.50 Véres nyomok a park-ban (ism.)
14.15 Szentivánéji szexko-
média (ism.)
16.15 Szülök magazinja
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Túlélés
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Rosie O\'Neil esetei
21.00 Hírek
21.20 Provokáció
22.00 Hírek
22.15 Dominick és Eugene
24.00 Hirek

Kanizsai műsor
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje
11.30 Kvizmüsor
12.00 Varietéműsor
13.15 Banánhéj (sorozat)
13.40 Az évszázad haladása
15.30 Állatbarátok műsora
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Az élet mérkőzése
20.45 Arabsajtókörkép
21.00 Híradó
21.30 Játék határok nélkül
23.35 Dokumentumfilm
24.00 Éjféli társaság
0.10 Varietéműsor
1.50 Vegyes műsor hajnalig
17.45 Háromtól egy
18.00 Slágerlista
20.00 Múlt, jelen, jövő
21.00 PipDann
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Rockblokk
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
13.00 Napirend
13.30 Sport
14.00 Európa-film
14.30 Videogenerátor
16.30 Élövideoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Detektívek (sorozat)
20.00 Sport
20.30 Média televízió
21.00 Napirend
21.30 Eco-record
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
EEIüi] Fantom az űrből

6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Még egyszer
11.00 Zenei ábécé
11.40 Grabócz Miklós nép-zenei feldolgozásaiból
12.00 Hírek. Időjárás
12.05 Ofra Harnoy (gordonka) és Gulyás Mária (zon-gora) hangversenye
12.54 A Berlini Rádió Szim-fonikus Zenekarának hangversenye
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 Down to Earth - 30/9
14.20 Toldi szerelme - IV/4.
15.15 Kamarazene
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Kóruspódium
16.30 Eszperantó híradó
17.00 Új hangoló
17.30 Fúvósegyüttesek fel-vételeiből
17.50 A hét költője: Stefan George
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Alkésztisz - Részletek
19.05 Hunor és Magyar nyo-mában
19.35 Decsényi János: Régi magyar szövegek Közben:
20.30 Hírek. Időjárás
20.35 Napló
21.21 Zene korabeli hang-
szereken
22.00 Hírek. Időjárás 22.05 Új Zenei Újság (ism.) 22.35 Rádiószínház
23.22 llosfalvy Róbert énekel
0.05 Évszázadok muzsikája
KUTYAMENHELY ZALASÁRSZEGEN?
Gondolom, kissé irreális volna a címbéli felvetés egy alig száz-százhúsz lelket számláló falucskában, ahol még a rászoruló családok is elvétve, vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a nekik járó szociális juttatáshoz. Hogy az „egyke" közintézményről, a faluházról már ne is szóljak, aminek húsz éve felújítatlan, de lakott része, két inaktív és egy kiskorú gyer-mek fejére készül ráomlani, az önkormányzat „jóvoltából". De akkor mit kezdünk a nálunk felejtett ebekkel? Merthogy azok vannak. A minap ugyanis — egy hónap leforgása alatt — már a harmadik szerencséilen, autóból kiha-jított kóbor négylábúval hozott össze a bal-
sorsom. Talán annyira elszegényedett volna közeli városunk, Nagykanizsa lakossága, hogy a megunt vagy terhessé vált allataik túlvilágra segítésére nem futja egy kis „aprópénz" ? Vagy tán „állatlomtalanításuk" közben megfeledkez-nek arról, hogy érző lényekkel van dolguk?
Nos én, aki hetek alatt melengettem életre immár két aranyos és hűséges négylábút, úgy gondolom, joggal vethetem fel a fenti kérdé-seket, és azt is, hogy etikus magatartás-e, egészséges benső világra valló cselekedet-e alárendeltjeinkkel szemben így viselkedni? Számomra ugyanis ez a megoldás elképesztően primitív, és még csak nem is valami nagy lángészre vall, hogy feleslegessé vált négylá-búaikat extra benzinköltség terhe mellett Za-lasárszegre szállítják a kanizsaiak.
Gyurik Irén, Zalasárszeg


A FOGYASZTOK SZOLGALATÁBAN

Július 26 LJ
1 MTV 2
Slúdió Mui: Ii4.?«. 18.15 .íra: A M-físfl mcRold.ís - Halai 3
20.15 ora: i\'aj/.an popsik
KANIZSAI KRÓNIKA
FOCI EMLÉKEK
nyi mérkőzés eredménye 3-3 volt. Ő arra em-lékezett, hogy amikor mentek a pályáról az ál-lomásra, megdobálták a kanizsaiakat. Az okot Placskó (Hemek), a nagy fejelő mondta meg nekem: „Az egyenlítő gólt úgy szereztem meg, hogy fejem mellé tettem a jobb kezemet, s azzal ütöttem be a labdát a hálóba." O egyéb-ként példaértékűen szerette a futballozást Elő-fordult olyan eset a háború után, hogy Deve-cserről gyalog jött haza, s még aznap NB Il-es mérkőzést játszott a Vasút gyufaskatulya pályá-ján.
Ha már a Vasútnál tartunk: Később a Pécs
Múlt és a jelen kavargott bennem annak nyo-mán, hogy a pingpongozó, majd tréner, jelenleg az „ördög bibliáját" filléres alapon forgató Plihta Loránddal beszélgettem a napokban. Ő személyemre vonatkozó emlékeit idézte. Azt mondta: emlékszik még arra, amikor a Vasút-ban futballoztam. Én meg - mondtam - arra emlékszem, hogy a gyors Molnár tanárt is lefogtam a tréning meccseken, mint centerhalf. Nem tudott elmenni mellettem...
Érdekes volt, amikor P. L. egy csáktornyai meccs emlékét idézte fel, ahol mint gyerek-drukker volt jelen. Az NVTE-Csáktornyai Zrí-
Kanizsai
DSF
9.30 Sport a nagyvilágból 12.00 Mellé (isin.) 12.30 Szabadidő-magazin 13.00 Telebörze 13.45 DSF-tréning 14.00 A labdarúgás története 15.00 Sport a nagyvilágból 17.00 Zene és sport 17.55 Hirek
18.00 Különleges sportok 18.30 Sport-show 19.00 Tenisz
23.00 Küzdősportok maga-zinja 24.00 Sport-show
1.00 Küzdősportok maga-zinja
EUROSPORT
11.00 Tenisz 12.00 Motormagazin 13.00 Úszó EB 15.30 Tenisz 17.00 Úszó EB 18.00 Autó-motor sport 19.00 Szörfösök magazinja 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Motorkerékpár sport 22.00 Ökölvívás 23.00 Labdarúgás 24.00 Golfmagazin
i 1PMJS
15.03 Egészségügyi maga-
zin
15.45 Törökország
16.15 Modern művészet
16.40 Levelek
17.30 A strand urai (sorozat)
18.00 Jog a szerelemre
18.45 Titkos kód (sorozat)
19.10 Mese
19.15 Tudomány
20.00 Híradó
20.15 Országok és emberek
21.00 Beszélgetés
21.10 Halberg emlékei
22.25 Talkshow
23.55 A nap hírei
OSZTRÁK 1
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
A kereskedő
9.30 Éjszakai stúdió (ism.) 10.30 Esernyötrükk (ism.) 12.15 Schilling - magazin 13.00 Hirek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Aki a kocsit szereti 13.35 Waltonék (sorozat)
Ben üzletel
14.20 Hogyan legyünk sike-resek (am. filmvígjáték) 16.00 Fraggles (sorozat)
Munka
16.25 Nyáridö 16.35 A hat Barton (sorozat)
Váratlan vendég 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hirek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(sorozat)
Álarcosbál hullával 19.30 Híradó/Sport 21.15 Oldalpillantások 21.25 A ház asszonya
(amerikai film) 23.00 Hirek 23.05 A gorilla (sorozat)
Temetkezési vállalat 0.30 Hírek
0.40 Jelenetek... (ism.) 2.20 Hirek 2.15 1000 mestermű
OSZTRÁK 2
15.00 Ausztria
16.45 Tengeralattjárók
17.30 Hársfa utca (sorozat)
Leszámolás
18.00 Otthon az erdőben (sor.) 18.30 Játék 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Falkenau (sorozat)
Régi barátok 21.15 Európa-magazin 22.00 Híradó 22.30 Monty Python (sor.) 23.00 NoamChomsky- portré 0.10 Sammy és Rosie
PRO 7
5.35 Lassie (ism.) 6.00 Flipper (ism.) 6.25 Mr. Belvedere (ism.) 6.50 Rajzfilmek (ism.) Aivin és a mókusok Charlie Brown Flintstone család 8.15 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.40 Hármak társasága (ism.)
9.10 Remington Steele (ism.)
10.05 A szörnyek szigetének
rejtélye (ism.) 11.55 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.25 Roseanne (ism.) 12.55 Dokumentumfilm 13.15 Air Force (ism.) 14.05 Enyves kéz (ism.) iHKlil Remington Steele (sorozat)
Mélyhűtött kéz
tlüJii Mr. Belvedere (sorozat)
Váratlan látogató 16.45 Varázslatos Jeannie (sorozat) Konkurencia 17.15 Rajzfilmek
Widget, a kis ör Charlie Brown
Flintstone család
nnffil Hármak társasága (sorozat) A más ágya
19.00 Kezdeti nehézségek (sorozat)
Miké szabadlábon Miké halálosan belesze-retett Julié Costellóba. Már a szabadság alatt házassági terveivel ide-gesítette szüleit. Maggie mindent elkövet, hogy kiábrándítsa öccsét az
imádott nőből...
ttlEEI Roseanne (sorozat)
Szerepcsere 20.00 Híradó
EEWIü Mary Phagan meggyil-kolása
(amerikai film) 0.35 Riporterek (ism.) 1.05 Én, a kém (sor.)
Arany és szerelem 2.05 Inferno USA (ism.) 3.45 Mancuso, FBI (ism.) 4.05 Én, a kém (ism.)
DUNA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Talpuk alatt fütyül a szél-Magyar film (ism.)
17.40 80 nap alatt a Föld kö-rül Willy Foggal (ism.)
18.05 Bereg télen - nyáron
18.30 Mesesarok
18.45 Hírek
19.00 Közép-kelet-európai filmek - Kétszemélyes pályaudvar Orosz film (1982) l-ll. rész 127\'
21.10 A polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat — VII/2. (ism.)
22.10 Évforduló
22.15 Hírösszefoglaló
SAT1
6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel! 9.10 Mindent vagy semmit
10.05 Csodák az állatvilágban
10.35 Malibu vízi mentői
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
12.30 Fiatal és nyugtalan
13.20 Trapper John (sor.) Útszéli virág
14.15 Szomszédok (sor.) Mrs. Mangel és Madge Bishop ismét hajba ka-pott. Mindkét asszony szentül elhatározza, hogy ő fogja megnyerni a sü-tőversenyt. Helen és Paul között ismét kitör a ve-szekedés...
14.45 Bonanza (sorozat) Fekete csillag
15.45 Űrszekerek (sorozat)
16.45 5x5-játék
17.20 Mindent vagy semmit
18.50 Sport
iTTfiTF] Sugarbaker lányok (amerikai sorozat)
19.30 Szerencsekerék
Egy bajor Rügen szi-getén (német sorozat)
21.20 Igazi csoda
22.15 Akut
23.00 Újdonságok és törté-netek
23.45 4-es csatorna 1.05 Űrszekerek

6.05 Falutévé - törvénytip-
pel, agrometeorológiá-
val
6.25 Határtól - határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 Japkelte
9.00-
12.00 Napközi
5enne:
9.30 Walt Disney bemutatja
icm \\
ism.) Balu kapitány kalandjai
Amerikai rajzfilmsorozat
\\ rászedett örökös
f Szülők beszögezett
csapdában
Amerikai filmsorozat
üumimacik
Amerikai rajzfilmsorozat
A biborköpenyes baj-
nok visszatér
11.30 Játék
12.00 )éli harangszó
)éli egyenleg
12.12 \\ Financial Times heti
■ üzleti híradója
15.58 Napi műsorismertetés
16.00 Híradó
16.10 -tatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Miért nem szeretik
egymást végre az em-
berek?
17.10 )scar Junior
17.25 (épújság
17.30 iiivös hatos - Játék
(ockákkal és filmekkel
17.45 Pénzvilág - Hírek, té-
nyek, információk
17.55 Ezredforduló
özép-európai magazin
18.35 Szerencsekerék
19.07 ló éjszakát kíván a
Disney!
19.16 .Engedjétek hozzám!"
A hitről gyerekeknek
19.30 Híradó
20.00 Telesport
20.10 24 óra
20.45 Marié Grubbe
Tévéfilmsorozat
M/3. rész 127\'
Szereplők: Mijou Ko-
vács (Tóth Enikő), Kürt
3öwe (Gruber Hugó)
nge Keiler (Tolnay Klá-
ri), Elsa Grube-Deister
Náray Teri), Edward
Zentara (Hegedűs D.
3éza),JanFrycz(Rátót
Zoltán), Péter Sodann
Kránitz Lajos) és so-
an mások
EHEEi Unokáink is látni fog-
Ál/
23.35 aK... Híradó
23.40 BBC-híradó
HB0
17.30 \\z én papám Rióban él
Holland gyermekfilm 98\'
19.15 Dániellé tánti
Francia vígjáték 107\'
21.10 Utánunk a KGB
Amerikai vígjáték 109\'
23.05 A Skorpió megeszi az
kreket
Magyar film 89\'
17.00 Műsorismertetés
17.03 Időjárás
íCTifi Természeti képek
Francia ismeretterjesztő filmsorozat Mocsarak és lápok Noé bárkája Angol rajzfilmsorozat XII/3. rész:
Névsorolvasás a bár-kán
A könyvek könyve Amerikai rajzfilmsorozat A megáldott balkezes-ség
Elektor kalandor Telefonos videójáték
18.00 Délutáni egyenleg
Napi képes hírössze-foglaló
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Müsorajánlat Időjárás
18.30 Hatoslottó-sorsolás
18.40 Telesport
íEIiTO Frici, a vállalkozó szellem
Mai mese harminc rész-ben - 11. rész Szereplők: Borbiczki Fe-renc, Körmendi János, Sinkovits Imre, Götz An-na, Kubik Anna, Bitskey Tibor, Fekete Tibor, Fe-kete András, Bódis Irén, Konrád Antal, Pásztor Edina, Bakó Márta, Len-
gyei Erzsi, Horváth Teri
íEüTil Columbo
Amerikai bűnügyi tévé-filmsorozat A szuperintelligens gyilkos csődje 70\' Columbo - Péter Falk (Szabó Gyula), Olivér Brandt - Theodore Bi-kel (Papp János), Vi-vian Brandt - Saman-tha Eggar (Kocsis Ju-dit), Bertie Hastings -Sorell Booke (Horkay János), Miké Marks -Kenneth Mars (Balázsi Gyula), Carol - Carol Jones (Kisfalvi Krisz- tina)
MIM-elt világ Holland pantomimfilm
21.00 Korkép
Magyarország jelen időben
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
22.25 Enter
Számítógépes műsor Avanti popolo Izraeli film (1987) 80\' Feliratos!
Haled - Salim Daw, Gassan - Suhel Hadad, Pozner - Tuvya Gelber, Hirsch - Dani Segev, Dani - Dani Roth
K
14.30 ura: I\'apír bábuk kcs/Uési1 a/ Attila ulvai mit txiliM\'kk\' Mn/i: 16, JS. 20 óra: Volt «-J:\\S/.T ■?; f;ilkossáp

Kanizsai


KOSSUTH PETŐFI
Óránként: Hirek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Társalgó
Ötven perc irodalom-kedvelőknek
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Mendelssohn: Capriccio brillanté
13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek
Hunyadi László Részletek Erkel operá-jából
14.55 Versarchívum
15.05 Enciklopédia
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum Népzenei híradó
17.05 Emlékezés Hahn Ist-ván professzorra
17.25 A Szabó család
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 összeállította: Kosáry Domokos
20.05 Népi táncmuzsika
20.30 Határok nélkül
20.50 Beszélni nehéz
21.05 Somogyi Péter (hege-dű) és Simon Béla (zon-gora) hangversenye
22.00 Késő esti Krónika
22.30 „Ember s polgár le-szek"
23.05 A Rádió lemezalbuma
URH-ADÚN
6.55-
9.00 Körzeti információs ma-gazin 16.00-
17.00 Az Amerika Hangja ma-gyar műsora
4.30 Hajnali Kalendárium
6.03 Reggeli csúcs
7.40 Sportreggel
8.05 Ezt hallottuk anno... Melódialeltár
8.50 Helykeresö
9.00 Hirek. Időjárás
9.03 Zöld telefon: 138-8082
9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz is boldogít 11.15 Művészbejáró 11.41 Néhány perc humor
Rejtő Jenő: A biztosíték 12.00 Lépésről lépésre 13.00 Hirpercek 13.10 Cigánynóták 13.45 Időjárás- és vizállás-
14.00 „Mindenki másképp csinálja"
15.00 Hirek. Időjárás
15.03 Páratlan hangok
15.35 Musical, musical, mu-sical
16.00 Csúcsforgalom
17.00 Hirek. Időjárás
17.05 Ami a szívedet nyomja Sóderparti 10-14 éves gyerekeknek
17.32 Premier
18.30 Helykeresö
19.00 Hirek. Időjárás
19.05 Varázsgömb
19.50 „...de hol is hagytam abba?-mégis élek..." Mozaik Pilinszky János műveiből és vallomásai-ból
20.30 Körös-körül zene
21.00 Hirpercek
21.10 Filmkaleidoszkóp
22.30 Érintés
Tabuk nélkül a szexről
23.00 Hirek. Időjárás
23.03 Sporthiradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt - Jazzshow 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után (Kossuth kh, Petőfi urh)
4.03-
4.20 Operaénekesek nóta-felvételeiből
3 SAT
14.15 Slágerparádé
15.00 Pop-rock
15.45 Nena-koncert
16.15 Mona Lisa - magazin
17.00 Minihirek
17.10 Slágerparádé
18.00 Képek Németország-
ból
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Kulturális magazin
20.00 Kár (film - H/2.)
21.30 Rövidfilm
21.50 Kulturális magazin
21.51 Sport
22.00 Híradó
22.30 Klub-2 - talkshow
SZLOVÁK
SZTV-1
17.45 Autósok-motorosok magazinja
18.15 A rejtélyes sziget (kalandfilmsorozat)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Főzök, főzöl, főzünk...
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Derrick (krimisorozat)
21.05 A társadalom mai szemmel
21.25 Az SZK kormánya tájé-koztat
21.35 Konfrontációk
(művészeti magazin)
21.50 Rendörmagazln
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Zenés műsor
SZTV-2
18.55 Orvosi tanácsok
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 A Worldnet bemutatja...
20.35 La linea
20.40 Környezetvédelmi ma-gazin
21.25 Puskin: Pikk Dáma (a novella tévéváltozata)
22.50 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök (sorozat) Rejtélyes kitűző Jan meghívja egykori évfolyamtársát, Eve-et és a Főnökét zenekara koncertjére. Az előadás napján Jan nyomtalanul eltűnik. A trió másik két tagja nem hajlandó el-árulni a fiú tartózkodási helyét...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
fBHil Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (sor.)
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Boldogtalan asszony 16.00 Beszélgetés íFTüi! Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) A mesterfodrász 17.30 Borzasztó kedves csa-lád (amerikai sorozat) A tetoválás
18.00 Fiatalok magazinja 18.45 Híradó
19.10 Robbanékony-magazin 19.40 Jó idők, rossz idők ^^ (német sorozat) HIIM A hegylakó (sorozat)
A bosszú angyala 21.15 Nyomtalanul (sorozat) 22.15 Robbanékony - vita 23.15 L. A. Law (am. sorozat)
Tizenhét gyilkosság 0.15 Törvény és rend (amerikai sorozat) Fagyhalál
1.10 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.45 Ki itt a főnök? (ism.) 2.15 A Főnök (ism.) 3.10 Beszélgetés (ism.) 4.00 Robbanékony (ism.) 4.25 Gyilkosság a hobbija
(ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
5.25 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk- játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
12.05 Wells Fargo (sorozat) 13.10 Little Wizzards (sor.) 13.35 Pollyanna (sorozat) 14.00 Bluffers (sorozat) 14.30 Archibald (sorozat) 14.55 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.25 Holidayék Rómából 15.50 Beany és Cecil 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (am. sorozat) 17.05 Little Wizzards (ism.) 17.30 Lassie (sorozat)
Félelem
18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) Halálos lövés. 1. 19.00 Hirek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Halálos lövés 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hirek 20.15 A Bofors fegyverei
(amerikai film)
22.10 A végzet (román film) 0.10 A kívülálló (sor.) Lány Missouriból 1.10 A Bofors fegyverei (ism.) 3.00 A végzet (ism.) 4.55 A kívülálló (ism.)
14.10 Dominik és Eugene
16.05 Rosie O\'Neil esetei
17.00 Hirek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Túlélés
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Secret Service (sor.)
21.00 Hirek
21.20 Magazin
22.00 Híradó
22.10 Média-magazin
23.15 Gyilkos hétköznapok
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje (ism.)
9.15 Délelőtti magazin
12.00 Varietémüsor
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 A bírónő (ism.)
15.10 A pszichoanalízisről
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
19.30 Belga híradó
20.00 Iskola Madagaszkáron
20.30 Svájci magazin
21.00 Híradó
21.30 Rendkívüli tudósító
23.00 Humoros magazin
0.50 Riportok
1.40 Varietémüsor
2.15 Vegyes műsor hajnalig
MUSICTV
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 NeilYoung
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hirek
23.45 Egytől három
24.00 Slágerlista
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
13.00 Napirend
13.30 Videodivat
14.00 Arcképcsarnok
14.30 Videogenerátor
16.30 Élő videoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Dante (sorozat)
20.00 Indigó
20.30 Arcképcsarnok
21.00 Eco-rekord
21.30 Média-televízió
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 Rock and roll
BARTÓK

KANIZSAI KRÓNIKA
6.00 Muzsikáló reggel
9.05 Pódium 10.00 Hirek. Időjárás 10.05 A fekete bárány
Dokumentumműsor
10.47 Salome- Részletek Ri-chárd Strauss operájából
11.40 Országok, tájak zenéje
12.00 Hirek. Időjárás
12.05 Soproni Régi Zenei Na-pok -1992.
13.05 IV. Budapesti Nemzet-közi Kórusverseny -1993.
14.00 Hirek. Időjárás
14.05 AufDeutschgesagt-4.
14.20 Toldi estéje -11/1. Arany János elbeszélő költeménye
15.17 Zenekari muzsika
16.00 Hirek. Időjárás
16.05 Kíváncsiskodó
16.35 Sáry László műveiből
17.00 Kilátó
17.50 Hány Istent dicsér az ének?
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Verdi: Az álarcosbál Háromfelvonásos opera
20.20 Hirek. Időjárás
20.25 Teleobjektív
20.40 Rézfúvószene
21.08 A Budapesti Filharmó-niai Társaság Zeneka-rának Beethoven hang-versenye
22.47 Couperin: II. koncert
23.04 Sorsfordulóim - zené-ben
24.00 Hirek. Időjárás 0.05 Magyar előadóművé-szek felvételeiből
NB l-es csapatában játszott Ttora Emil. Egy vasárnapi meccsen mínusz 5 fokos hidegben, havas pályán, 39 fokos lázzal lépett pályára a PVSK ellen.
Horváth Lacika (Figó) nagyon tudott ox-fordozni. Őt az MTK vitte el. B válogatott is lett.
A Dunántúlon szinte a legjobban fejelő kö-zéphátvéd volt Németh Tóni. Ő mozdonyve-zető korában szinte a gőzösről leszállva állt be a csapatba olykor bajnoki meccset játszani. Alig volt ideje a kormot lemosni az arcáról, amikor az erősen kreol Cári bácsi pályagond-nok siettette. Egy éve az USA-ban élő gyer-mekét látogatta meg. Ó - ellentétben a többi
kiöregedett kanizsai játékossal - rendszeresen kijár ma is a futballmeccsekre.
Nem tudunk viszont a Csizmarek edző alatt centert játszott Balogh Bonzórol, akivel elő-fordult az is: A mérkőzés előtti éjszakát a Rá-kóczi utcai nyilvános házban töltötte.
A nemrég elhunyt Both Gyuri mellstopjairól volt nevezetes. A szintén halott NVTE hátvéd Munkácsi pedig megbízható keménységéről. A szintén „másvilágon" járó Boxos a külsővel tudort igazán a kapura bombázni. Ilyen lövők-re, lövésekre lenne szüksége a mai csapatok-nak fent és lent, de még a válogatottban is.
Szegedi János
Kanizsai műsor

Stiidirt Mi/i: 16..0, Ki.15 Vira: Tol)!) mint testdr
20.15 óra: Pajzán popsik
k.\\MZN\\ IV 19 Ora: SZÍV-TV magazin
Július 27

DSF
OSZTRÁK 1
PRO 7
DUNA TV
MTV 1
MTV 2


Nyár van, július. A hőség elviselhetetlen, kiruc-canunk a Balatonra a rokonokhoz. Zavarban vannak. Csak a hátsó sufniban tudnak szállást adni, várják a németekéi. Már éppen elhelyezkedtünk, amikor megérkezik a postás a távirattal, a németek mégsem jönnek. Szerencsénk van, miénk az egész lakosztály.
— Kevés a külföldi, nálunk is üresek a szobák —
panaszkodik a szomszéd. - Ha így megy tovább,
mi is eladjuk a villát. Ma már nem olyan nagy
üzlet a Balaton, mint korábban. Nézze csak, itt a
környéken hat nyaralót is hirdettek/ Ez itt négymil-
lió, az meg hat. Azt hiszi, megkapják érte? Még a
felét se! Nincs pénz!
Beautózunk az üdülőközpontba. A parkolóban táblákat mutogatnak a vendégvárók: Das Haus ist frei. A téren még a járdákat is elfoglalják a vásá-rozók, butikusok. Éttermek, büfék, fagyizók egymás mellett, nagy a konkurencia.
— Nocsak, mit látok! Az étterem tulajdonosa kikí-
séri külföldi vendégeit és ajándékokkal kedveskedik.
— Ez már nyugati stílus — jegyzi meg barátom.
- A jó üzletember tudja, hogyan kell fogni a ven-
déget.
- Tegnap felmentünk a Kisfaludy-házhoz és be-hívtak bennünket a borozóba — meséli kanizsai is-merősöm. - Képzeld, útközben elénk áll Márti asszony, a tulajdonos és azt mondja: „Uraim, le-gyenek a vendégeim, kóstolják meg boraimat!" Ilyen se volt még! A kedves invitálás elérte célját, visszafelé termé-szetesen a Márti- ^^~^^^^^^^^^^^^"™^»™Í borozóban pihen-tünk meg. S ha legközelebb Bada-csonyban járunk,
HOGY IS VAN EZ?
Mártihoz feltétle-nül betérünk.
Végigsétálunk az üzletsoron, de vásárlásra nem vállalkozik senki, be kell osztani a pénzt. Mire visszatérünk a parkolóba, a nyugati autók szélvédő üvegén zászlóként lengedez megannyi szórólap. Öreg Wartburgomra nem került egyetlen ajánlat sem. Vajon honnan tudták, hogy balatoni nyaralá-som idején nem fogok ellátogatni sem a Piroska, sem a Paprika csárdába?
Sz. J.
9.30 Sport a nagyvilágból
12.00 Különleges sportok
12.30 Szabadidő - magazin
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Sport-show
15.00 Tenisz
17.00 Zene és sport
17.55 Hírek
18.00 Különleges sportok
18.30 Mountain Bike
19.00 Tenisz
23.00 Küzdősportok maga-zinja
24.00 Sport-show 1.00 Küzdősportok maga-zinja
11.15 Atlétika 12.00 Labdarúgás 13.00 Úszó EB 15.30 Röplabda 16.00 Labdarúgás 17.00 Úszó EB 19.00 Szörfösök magazinja 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Tenisz 22.00 Ökölvívás 23.00 Biliárd 1.00 Eurosport-hirek
1PLUS
14.45 Beszélgetés 15.00 Hírek
15.03 Csodálatos hatalom 16.45 Környezetvédelem 17.15 Lámpaláz 18.00 Jog a szerelemre 18.45 Titkos kód
(sorozat) 19.10 Mese
19.15 Tartományi magazin 20.00 Híradó 20.15 Oberbruch 21.00 Beszélgetés 21.15 A tettestárs 22.45 Zenei szalon 0.35 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(amerikai sorozat)
Miss Milly
9.30 Idősek klubja (ism.) 10.15 Pan-Optikum (ism.) 10.30 A kis kunyhó (ism.) 12.10 Sport (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Otis nem adja fel 13.35 Waltonék (sorozat)
John könyve
14.20 Kémek háborúja -111/1. 15.55 Stan és Pan 16.00 Garfield és barátai 16.25 Nyáridő 16.35 A hat Barton (sorozat)
Tűzoltók 17.00 Minihirek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
19.30 Híradó/Sport 20.15 Természetfilm 21.07 Oldalpillantások 21.20 Eltépett kép
(amerikai film) 23.05 Hírek %Iíil A dicsőség ösvényei
(amerikai film) 0.35 A gorilla (ism.) 2.00 Hírek
16.45 Az emberi test
Riport a szívből 17.30 Tájékozódás 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat) 18.30 Az igazat mondd I -
játék ■
19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Sztárok a manézsban 20.55 Újdonságok a moziban 21.07 Külföldi tudósítások 22.00 Híradó 22.30 Club-2 - talkshow
utána: A hatos szám
5.35 Lassie (ism.) 6.00 Flipper (ism.) 6.25 Mr. Belvedere (ism.) 6.50 Rajzfilmek (ism.) Widget, a kis őr Charlie Brown Flintstone család 8.15 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.40 Hármak társasága (ism.)
9.10 RemingtonSteele(ism)
10.05 Russicum - az ördög
napja (ism.) 12.15 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.30 Roseanne (ism.) 13.00 Matlock (ism.) 13.50 Jövő világ (ism.) tl3Ha RemingtonSteele(sor) Ékszertolvajok Mr. Belvedere (sor.) A hallgatás ára 16.50 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Bankrablás 17.15 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család
A guru 19.00 Kezdeti nehézségek
(amerikai sorozat) Esküvői harangok Miké házasodni akar. Nem lehet meggyőzni elhatározása helytelen-ségéről. A fiú ugyan is-teníti Júliát, de kételyei is vannak...
19.25 Roseanne (sorozat)
Fiatalító kúra 20.00 Híradó EBBE! A szoknyavadász
(amerikai filmvígjáték) gjj Houston Knights (sor.)
A colt gj] Hawaii 5-0 (sorozat)
Manipulált futár 23.45 Én, a kém (sorozat) Hideg szőkeség
0.35 Hírek
0.45 Végzetes vonzerő (ism.)
2.35 Hawaii 5-0 (ism.)
3.20 Hírek
3.30 Én, a kém (ism.)
4.20\' Bajnokok (angol sor.) Aranyketrec
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 A profi 105\'
Francia film (ism.)
17.55 Fekete Villám kalandja Kanadai-francia tévé filmsorozat (ism.)
18.20 Maja, a méhecske
18.45 Hírek
mmiii „Egy szoknya, egy nad rág" - Vígjátéksorozai Péntek Rézi 73\' Magyar film (1938) FF
20.15 Csacsa és Dodó show-ja
20.25 Dunasport
20.40 Hontalanul
Dokumentumfilm (1992
21.55 Évforduló
22.00 Hírösszefoglaló
5.15 Fiatal és nyugtalan
(ism.)
6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.)
10.30 Bonanza (ism.)
11.20 5x5 (ism.)
11.50 Szerencsekerék (ism.)
12.30 Fiatal és nyugtalan (amerikai sorozat) Lehull a lepel j] Trapper John (sorozat) Ki a boldog apa
14.15 Szomszédok (sorozat) Végre elérkezett a nagy sütőverseny napja Saj-nos, Henry tönkretette Madge tortáját. Bronwyn segítségével megpróbál-ja helyreállítani a kárt. Bonanza (sorozat) Kivégzés pirkadatkor
15.45 Űrszekerek (sorozat) Harc Organiaért
16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit
18.30 Hírek/Sport
19.00 Sugarbaker lányok
19.30 Szerencsekerék
20.15 Népzenei slágerek
21.10 Heinz Sielmann-riport
22.10 Tiltakozás
23.05 Tévétükör - riport
23.45 Sport
6.05 Falutévé - adótippel 6.25 Határtól - határig 6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-
9.00 Napkelte 9.00-
12.00 Napközi Benne: 9.30 Arany
Új-zélandi kalandfilm-
sorozat
tTiüTii Addington-akció
Kanadai-francia tévé-filmsorozat A csodaszer 46\' 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó
15.58 Napi műsorismertetés
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
ílitEl Csodálatos a világ Amerikai ismeretterjesz-tő filmsorozat Az élet körforgása
17.10 Cimbória
17.25 Pénzvilág
\\SM Válogatás a Televízió archívumából A fekete város Tévéfilmsorozat-VII/4 Rozáli 59\' (ism.)
18.40 Álljunk meg egy szóra!
18.50 „Veletek vagyok min-dennap..."
Mesék Mátyás királyról Magyar rajzfilmsorozat Jómadarak Magyar rajzfilmsorozat
19.30 Híradó
20.00 Telesport
ECTIil A zöld szemű lovasok Francia-brazil-spanyol-belga kalandfilm-sorozat VI/4. rész
Anasthasie - Irene Pa-pas (Kiss Mari), Joel -Xavier Deluc (Lux Ádám), Juana-Maria - Claudia Chana (Hámori Eszter), Illés - Jean-Frangois Garreaud (Papp János), Izaiás - Hector Alterio (Gruber Hugó) Világsztárok az Ope-rában - 3. rész Nippon-Japán 1945-től Angol dokumentumfilm-sorozat - VIII/4. A tanulógép Improvizió George Jinda World News - 2. rész
23.25 Híradó
23.30 BBC-hiradó
HB0
7.30 A mi meséskönyvünk:
A táncos lábú béka 8.00 Karácsonyi vakáció
Amerikai vígjáték 93\'
9.40 Üvöltés 2.
Amerikai horror 87\'
1.15 Amerikai lobogó
Amerikai dráma 112\' 23.10 Rosalyne és az orosz-lánok - Fr. ifj. film 114\'
17.00 Műsorismertetés 17.03 Időjárás íHfnü A nap lovagjai
VIII/4. rész (ism.) Bródy Sándor 17.39 Pif és Herkules
Francia rajzfilmsorozat Boldog születésnapot!
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg Napi képes hírössze-foglaló
18.10 Körzeti hiradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: 52/316-311 Pécs
Telefon: 72/410-533 Szeged
Tel./fax: 62/480-524 Szombathely Telefon: 94/311-066
18.23 Műsorajánlat-Időjárás
íTOEEI A boldog család
NSZK tévéfilmsorozat Nyugalom, csiga-vér! 50\'
Mária - Mária Schell (Földi Teri), Flórian -Siegfried Rauch (Végvári Tamás), Alex - Júlia Hei-nemann (Tóth Ildikó), Katja - Mária Furtwang-ler (Jani Ildikó), Tami -Susanne Wellenbrink (Vadász Bea)
19.30 Zöldpont
A szabadidősportok ma-gazinja
20.00 Stúdió\'93
A TV2 kulturális heti-lapja
20.50 Naptár
145 éve született Eöt-vös Loránd
20.55 Stan és Pan
Amerikai rajzfilmsorozat Kertészkednljó!
21.00 Kapcsolatok
Nemzetközi üvegfúvó verseny - Parádsasvár
21.30 Telexpo \'96
Gazdasági magazin
22.00 Esti egyenleg
Napi képes hírössze-foglaló
22.20 Időjárás
22.25 24 óra
jg Önmagáról: John Fltz-gerald Kennedy Amerikai dokumentum-film FF-H/1. rész
_ SZÍV TV _
9.00 Műsorajánlat 9.10 Príma torna 19.35 Gyermekek képernyője 20.00 Más - Könnyűzene 20.40 Ultra triatlon VB és nemzetközi ifjúsági at-létika I0.55 Vabank
Lengyel krimi 110\' Fsz.: Jan Machulski, Leonard Pietraszak 22.45 Mindennapi jóga

Sootere
A SZUPERMINŐSÉG
UJ helyen: Soúters foto, Nk., Fő u. 9.
s
ZERDA
ART Mozi 20 óra:
\\l»/i: J/i. JS, 20 úrd;
Sliidió M.i/i: KOO. 1X.1 oru:
Hollywood, Lidércnyomás (HELY Klub) Volt egyszer cjy Tob\'b, mint (•■.«»

Kaninai műsor

KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Ki kopog?
11.35 Tom Jones - XXI/2. Henry Fielding regénye
12.00 Déli Krónika
12.30 Kinyer ma?
12.40 Falurádió (ism)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Filmzene
13.30 A református egyház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Zenekari muzsika
14.55 Első közlés
15.05 Kamaszkorom legszebb nyara
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum Házimuzsika
17.05 Hír-vidék
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Kosáry Domokos
20.05 Emlékezetes alföldi népdalok és táncdalla-mok feldolgozásban
20.30 Határok nélkül
21.05 Tanakodó
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Müvek, mühelyek, mű-vészek
23.05 Egy énekes - több szerep
Palcsó Sándor felvéte-leiből
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs ma-gazin
16.00-
17.00 Az Amerika Hangja magyar műsora
23.00 A BBC késő esti magyar műsora
23.45 Nyelvlecke
PETÖFS
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Slágerturmix - hazai
előadók
8.50 Apró-cseprő gyerekek-ről
9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon: 138-8082 9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely, avagy
a pénz is boldogít 11.15 Szív küldi... 12.00 Nóták 13.00 Hirpercek 13.10 Derűre is derű Vacsora kettesben Bertha Bulcsú hangjá-téka (ism.)
13.35 A Petőfi válaszol 13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés 14.00 Délutáni valcer
Zenés műsor - nyugdí-jasoknak Benne:
15.00 Hírek. Időjárás 17.00 Hírek. Időjárás 17.05 Kölyökrádió 17.32 Ziccer 18.30 Drogambulancia 19.00 Hírek. Időjárás 19.05 George Harrison kon-certje Japánban 20.00 Az én 1971-em
Szubjektív évportré Vár-szegi Asztriktől 21.00 Hírpercek 21.10 Közkívánatra! 22.00 Zenészportré Zámbó Jimmy 23.00 Hírek. Időjárás 23.03 Sporthiradó 23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 4.03-4.20 Csárdásmuzsika
3 SAT
14.15 Koncert
15.00 Felhívás
15.25 Barangolás
16.10 Dokumentumfilm
16.40 Természetgyógyászat
17.10 Black Beauty kalandjai
17.35 Fiatal uraság (sorozat)
18.00 Képek Svájcból
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Politikai magazin
20.00 Calafati Joe (sor.)
20.50 Német orvosok
21.51 Sport
22.00 Híradó
22.25 Amikor a legendák meg-
halnak (am. western)
SZLOVÁK
SZTV-1
17.10 Európa mellékútjain
17.45 Kredit (gazd. magazin)
18.15 A rejtélyes sziget (sor.)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Számítógépes játék
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Felfedezések világa (am. dok.-film-sorozat)
20.55 Arcélek
Rajter Lajos karmester
21.25 A céhek és manufaktú-rák helységrajza
21.45 Szlovákia műemlékei
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Az 5 a 40-böl nyerő-számainak sorsolása
22.45 A. Dumas: Kean (tévéjáték)
SZTV-2
18.50 Biográfiák 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Lalinea 20.10 Intim megvilágításban
(cseh film)
21.20 Katonák magazinja 21.50 Janaray Rock Show 22.30 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Tűnök (sor.) Bíró a tükörben A jogi szeminárium vé-gén merényletet követ-nek el az előadást tartó bíró ellen. Ironside véle-ménye szerint a tettest a hallgatók között kell keresni. Nyolc éwel ezelőtt Mclntry bíró ár-tatlanul halálra ítélt egy vádlottat. A diákok az akták segítségével re-konstruálják az esetet...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj-játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
nflFIi] Kalifornia klán (am. sor.)
14.10 Baleseti osztály (sor.) Autósok
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Dráma
16.00 Beszélgetés
17.00 Ki itt a főnök? (am. sor.) Népszámlálás
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) Reggeli Tiffanyval
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők
(német sorozat)
BiKEl B. L. Stryker (sor.) A szekta
22.15 Tévétükör - magazin
FÜIE Az éjszaka lovagjainak támadása (spanyol horror) 0.40 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.15 Ki itt a főnök? (ism.) 1.50 A Főnök (ism.) 2.50 Beszélgetés (ism.) 3.40 Robbanékony (ism.) 4.05 Gyilkosság a hobbija
(ism.)
4.55 Jó idők, rossz idők (ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
6.10 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk - játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Dr. Westphall főorvos
(ism.)
12.05 Wells Fargo (sor.) 13.10 Little Wizzards (sor.) 13.25 Pollyanna (sorozat) 14.00 Bluffers (sor.) 14.30 Archibald (sor.) 14.55 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.25 Holidayék Rómából 15.50 Beany és Cecil 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Little Wizzards 17.30 Lassie (sorozat)
Lassie és a kígyó 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
Fent és lent 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Fent és lent 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hírek 20.15 Főbb híreink (sorozat)
A CIA fogságában 21.15 Pankráció 22.20 Halál telihold idején
(amerikai film) 0.05 A kívülálló (sor.) 1.55 Pankráció (ism.) 2.55 Halál telihold idején
(ism.)
vox
13.45 Beszélgetés
14.15 Egyensúly (ism.)
15.15 Utazási magazin
16.05 Secret Service (ism.)
17.00 Hírek
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Túlélés
19.00 Hírek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Az ügyvédnő és a zsa-
ru (sorozat)
21.00 Hírek / Időpont
22.05 Testközelben (sorozat)
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Allatok kertje
9.15 Humoros magazin (ism.)
10.15 Varietéfiataloknak(ism)
11.30 Kvizműsor / Varieté
13.15 Banánhéj (ism.)
13.40 Különleges vonatok
(ism.)
14.40 Szerelmeinkről
15.30 Találkozások
16.30 Negyven fok árnyékban
19.00 Vidám nyelvi játék
20.00 Tudományos magazin
21.00 Híradó
21.30 Színházi közvetítés
23.20 Le az álarcokkal!
0.50 Vendég: Elie Wiesel
1.40 Vegyes műsor hajnalig
\' MUSIC TV
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 JanetJackson
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Pip Dann
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
13.00 Napirend
13.30 Eco-rekord
14.00 Helyszín
14.30 Videogenerátor
16.30 Élő videoshow
18.30 Bonanza
(amerikai sorozat)
19.30 Richárd Diamond
(amerikai sorozat)
20.00 Dokumentumfilm
21.00 Napirend
21.30 Üzleti hét
22.00 Hírek
22.30 Üzleti hét
22.48 Piacgazdaság
23.00 Látogatás (film)
BARTÓK

TABU
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Mihail Bulgakov életé-ből és müveiből
11.05 Operaslágerek
11.40 Magyar szerzők nép-zenei feldolgozásaiból
12.00 Hírek. Időjárás
12.05 IV. Budapesti Nemzet-közi Kórushangverseny
12.50 A Budapest Sympho-nic Bánd játszik
13.31 Kamarazene
14.00 Hírek. Időjárás
14.5 En Francais - XIII/7.
14.20 Toldi estéje - II/2.
15.5 Zenekari muzsika
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Így láttam Kodályt
16.42 XX. századi operákból
17.00 Metronóm
17.50 Újraolvasva
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 A magyar zene évszá-zadai
19.35 A Debreceni Nyári Ze-nei Szeminárium nyi-tóhangversenye Közben:
20.25 Hírek. Időjárás
20.30 Halhatatlan magyar vers Babits Mihály - 5. rész
21.40 Operakettösök
22.00 Hírek. Időjárás
22.05 Grieg-müvek
23.00 író kabátban
23.27 Victor Burghardt big-bandje játszik
24.00 Hírek. Időjárás 0.05 Századunk zenéjéből
Már nyolc éve keféllek. Nyolc éve. Ismerjük egymást nagyon. Erezzük egymást. Főleg én Téged. Mikor kefélés közben be-lémharapsz. Hát istenem, ez van. Te így reagálod le a dolgokat. Úgy látszik, nemcsak az első ke-félés lehet fájdalmas. Pedig vi-gyázok, igyekszem óvatos mozdulatokat tenni. De hát az a félóra igazán nem sok! ... bárki benyithat azon a kurva ajtón! Kínos. Egyből kiröppensz kezeim közül. Menekülsz. A belépő-höz mész. Hízelegsz neki. Miért? Hiszen ő lát-ta. Persze, ilyenkor elkel az erős férfikéz, ki-tessékelem a betolakodót. Folytathatjuk. Nehéz innen újrakezdeni, de eddig még mindig sike-rült. Jól megértjük egymást. Nyolc éve. Emlék-szel? Szinte még kölyök voltál, mikor a szár-nyaim alá vettelek. Szüret volt. Be is rúgattak rendesen. Azóta nem ittál alkoholt. Dicséretes
dolpg. Ebben — még — lepipálsz engem. Egy kicsit már elszállt feletted az idő, de hát én is veled öregedtem. Még mindig remegsz, ha közeledem Feléd, de már nem játszunk annyit, hamar kifáradsz, türelmetlen, néha mo-gorva vagy. A kefélés így már nem igazán jó. Hagyod magad. Könnyedén le-döntelek, aztán lábaid szétdobálod, mint egy rossz kurva. így már nem sok kedve van hozzá az embernek... Nem is tudom, miért csinálom? Talán „csak" szeretetből, és mert... nyolc éve ismerjük egymást. Aztán meg úgy veszem észre, hogy egy kefélés kifejezetten megszépít Téged: szemeid, orrod csillognak, szőrzeled selymes lesz. Már csak hetente egyszer csináljuk, a töb-bi napokon csupán szeretjük egymást. Én be-cézgetlek, lágyan szólok Hozzád, Te pedig mo-rogsz, leugatsz, mint ahogy az minden második
PYRUS KFT. - KANIZSA GYUMOLCSNEKTAR

Július 28 O7
MTV 1 MTV 2
Stúdiíi M«7i: 2O.I S óra: Pajtán popsik kAM/.S*. TV: S ura: S/-IV- ÍV mi;.t/in (isin.} 19 óra; S/,I\\-[*V in tga/m
hosszabb kapcsolatban szokás. Hát ezt érdem-lem én? Amikor olyan finoman bánok Veled. Kényeztetlek, és csak néha-néha adok egy-egy pofont. Oké, nyolc év alatt már kaptál egypárat. De akkor is! Te meg kefélés közben harapdálsz! Én meg akkor szok-tam elmenni - úgy látszik Te is! -, felkelek és kimegyek. Pihi. Ez nem mindig van így. Álta-lában hagyod, tűröd, hogy végigmenjek rajtad. És a fejed elfordítod, csak szuszogsz, nyöszö-rögsz, várod, hogy vége legyen. És én igyek-szem is, mert az ilyen kefélésektől már hányin-gerem van. Pedig csak Érted teszem! Csak Te-érted! Hogy szebb legyél! Persze, lehet, hogy fáziskésésben vagy hozzám képest, mert amikor végzek, Te akkor kezdesz őrjöngeni, dobálod Magad, felszabadulnak fölös energiáid. Vagy talán annyira rosszul csinálom? És így örülsz.
hogy vége? Jézusom! Rossz rágondolni is! Ugye nem így van?! Nyolc év alatt igazán összeszoktunk. Most is ugye mi-lyen finom vagyok? Ugye? Oké, nyugi. Add csak a lábacskád, egy két gyors mozdulat, és kész is! Ez az! Ügyes voltam? Felkel-hetsz, készen vagyunk. Ja, nem! A farkad még hátra van. Nem, nem az! ... ez a hülye kefe mindig beleakad a szőrödbe! Te! Nehogy meg-harapj! Oké, mindjárt vége. Jó kutyus, ezt már bírd ki! „llike-pitike kutája a gaddinak!" Na, phü, vége! De megizzasztottál! Gyere, kapsz egy cukorkái, aztán elmegyünk sétálni. Mint ahogy ez az ilyen öreg, összeszokott párokhoz illik.
Hiszen már nyolc éve ismerjük egymást.
Horváth Zoltán
TABU
Kanizsai műsor
DSF
9.00 Hopp vagy kopp 9.30 Sport a nagyvilágból
12.00 Különleges sportok
12.30 Szabadidő-magazin
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.30 Sportshow
15.00 Tenisz
17.00 Sportmagazin
18.00 Különleges sportok
18.30 Sportshow
19.00 Tenisz
23.00 Küzdősportok maga-zinja
24.00 Sportshow 1.00 Küzdősportok maga-zinja
EUROSPORT
9.00 Lovaglás 10.00 Teniszmagazin 12.00 Labdarúgás 13.00 Úszó EB 15.30 Repülés 16.00 Hadseregek VB-a 17.00 Úszó EB 19.00 Autó-motor sport 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Amerikai labdarúgás 22.00 Kickbox 23.00 Autó-motor sport
1 PLUS
14.45 Beszélgetés 15.03 Kvízműsor 15.45 Angol nyelvlecke 16.00 Az opera története 16.30 Iring Fetscher 17.20 Jelly Fish-koncert 18.05 Jog a szerelemhez 18.45 Titkos kód (sor.) 19.10 Mese 19.15 Kultúra 20.00 Híradó 20.15 KarlWolskehl 21.00 Beszélgetés 21.15 A Hold kegyeltje 22.55 Talkshow 0.55 A nap hírei
OSZTRÁK 1
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
(amerikai sorozat)
Az új tanár 9.30 Természetfilm 10.15 Tudományos magazin 10.30 Dr. Sibelius (ism.) 12.00 Zenedoboz 12.10 Külföldi tudósítások 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Az első film 13.35 Waltonék (sorozat)
A héja 14.20 A kalóz
(amerikai musical) 16.00 Ewoks (sorozat)
Csillagok harca 16.35 A hat Barton (sorozat)
Szeretett fivér 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai krimisorozat)
Felejthetetlen 19.30 Híradó/Sport 20.15 Film
21.40 Oldalpillantások 21.50 Minden lében két kanál
(angol filmsorozat)
A nemesség pusztít 22.40 A mi házunk (film) 0.10 Hírek 0.15 Ben és Charlie (am. film)
OSZTRÁK 2
15.00 Hársfa utca (sorozat) 15.30 Oldalpillantások 15.40 Gasztronómia 16.10 A nappal szemben 17.00 Pályaválasztás 17.30 Országok és emberek 18.00 Otthon az erdőben
(sorozat)
18.30 Gaudimax 19.00 Tartományi élet 19.30 Híradó 20.00 Kulturális magazin 20.15 Egy bakkal több (film) 21.15 Az ország tükre 22.00 Híradó/Sport 24.00 Dzsessz
PRO 7
6.00 Lassie (sorozat) 6.25 Flipper (sorozat) 6.50 Mr. Belvedere (ism.) 7.10 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.35 Varázslatos Jeannie
(ism.)
9.00 Hármak társasága (ism.)
9.30 Remington Steele (ism.)
10.25 A menekülés útja St.
Pauli (német krimi) 12.00 Kezdeti nehézségek
(ism.)
12.25 Roseanne (ism.) 12.55 „Colt" a biztonság ked-
véért (am. sorozat)
rjjljg A McConnell-történet iKBlil Remington Steele (sor.) A máltai kereszt Mr. Belvedere (sor.) Örökbefogadott nagyi 16.45 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Mackósok 1. 17.15 Rajzfilmek Állatsuli Charlie Brown Flintstone család 18.30 Hármak társasága (sor.)
Vad menyasszony 19.00 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Az élet iskolája Carol jelentkezését elfo-gadták az egyetemre, de tanulmányait csak fél év múlva kezdheti el. A lány addig állást vállal. Nehe-zen viseli el a kötöttséget és a főnökszabta korlá-tokat. Elégedetlenségé-nek hangot is ad... 19.25 Roseanne (sorozat)
„Hajas" munka 20.00 Híradó
Furcsa pár (am. film) Jaké és McCabe (sor.) Álmatlan éjszakák 23.20 Hawaii 5-0 (sorozat)
Az egyetlen tanú
■mi] Én, a kém (sorozat)
Senor Munoz 1.10 A menekülés útja St.
Pauli (ism.)
2.50 Houston Knights (ism.) 3.45 Én, a kém (ism.)
DUNA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Apám néhány boldog
éve - Magyar film (ism.)
18.00 Életünket és vérünket a győzelemért, avagy a sport története XIV/11. rész
18.25 Mesesarok
18.45 Hírek
19.00 Kórház a város szélén Csehszlovák tévéfilm-sorozat- XX/17. rész
20.00 Gazdakör
HflHil Film és irodalom Kiáltás és kiáltás Magyar film (1987) 89\'
22.00 Évforduló
22.05 Hírösszefoglaló
i# SAT1
5.15 Fiatal és nyugtalan (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1-gyell 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.) 10.30 Bonanza (ism.) 11.20 5x5 (ism.) 11.50 Szerencsekerék (ism.) 12.30 Fiatal és nyugtalan 13.20 Trapper John (sor.) 14.15 Szomszédok (sor.) Az ünnep óriási siker minden résztvevő szá-mára Sharon és Bronwyn boldogan újságolja Mrs. Mangelnek, hogy átköl-töznek Edie néni házába. Paul számára is eljött az igazság órája: végre megnézheti Helen róla készített festményét... 14.45 Bonanza (sor.)
Veszélyes barátság 15.45 Ürszekerek (sor.) 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.50 Sport
jEIilil Sugarbaker lányok 19.30 Szerencsekerék 20.15 Ne engedd a feleséged
Olaszországba!
EHTiTil Felkavart viz (krimi) 23.55 Sport 0.20 A profik (angol sor.)
Kémek játéka 1.15 Ürszekerek (ism.)
6.05 Falutévé - géptippel, munkaügyi tippel, nö-vénydoktorral
6.25 Határtól - határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Híradó
7.00-
9.00 Napkelte
9.00-
12.00 Napközi Benne:
9.30 Csodálatos a világ Amerikai ismeretterjesz-tő filmsorozat A nyughatatlan tenger 10.30 A nagykövet férje
Francia kalandfilmsoro-zat-XIII/10. rész (ism.) 11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
15.58 Napi műsorismertetés 16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély Ausztrál tévéfilmsorozat 16.40 Képújság 16.50 KultúrFelelös 17.15 Pénzvilág 17.25 A(k)kor (és) most
A simlis és a szende (Moonlighting)
Amerikai krimisorozat Kék holdfogyatkozás, avagy a visszanyert veszteség
19.00
„Maradjatok meg sze-retetemben!..." Keresztény életkérdések
19.07 Jó éjszakát kíván a Disney! Pingu
Német-svéd rajzfilm-sorozat (ism.)
19.30 Híradó
20.00 Telesport
F3TKT7! Kisváros
Tévéfilmsorozat XX/3: Csillogó ékszerek Főszereplők: Usztics Má-tyás, Balázs Ági, Dömer György, Gárdos Dani, Győri Péter, Hollósi Fri-gyes, Kozák András
20.50 24 óra
21.15 Szeszélyes évszakok Szórakoztató magazin Szereplők: Nagy Bandó András, Lukács Sán-dor, Mikó István, Fara-gó Vera, Forgács Gá-bor, Bajor Imre, Pécsi
Ildikó és sokan mások
RHCfii Rendezte: Hamza D. Ákos II. rész
FHEE1 Kis esti zene
23.45 Híradó
23.50 BBC-híradó
HB0
17.30 Állati élet-A krokodil
Am. természetfilm 50\' 18.30 A rejtélyes part
Am. háborús film 98\' 20.15 Modern szerelem
Amerikai vígjáték 105\' 22.05 Hoppá
Magyar dráma 91\' 23.40 A magyar város
Amerikai dráma 106\'
16.15 Műsorismertetés Maja, a méhecske
Japán-osztrák rajz-filmsorozat Nagy Sándor, a kisegér
16.45 Ötöd-ölö
Telefonos játék
tHtiül Együtt a Földért
Környezet- és termé-szetvédelmi ifjúsági magazin
17.20 Műsorajánlat-Időjárás
17.24 Fekete Villám kalandjai
Kanadai-francia film-
sorozat
Tűzijáték
Henry - Mickey Roo-ney (Harkányi Endre), Alec - Richárd lan Cox (Minárovits Péter)
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel/fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Műsorajánlat- Időjárás
18.30 Telesport
íETiTi] Kisfilmek a nagyvilág-ból
A Kacura császári pa-lota a hagyományos japán építészet ele-ganciája
Japán dokumentum-film
Sport és látvány Amerikai sportfilm-ösz-szeállítás
Az ollóscsőrű madár Német ismeretterjesztő rövidfilm
Erős emberek Világ-kupája Sopronban
21.25 Kánon
Vallás és kultúra 22.00 Esti egyenleg - Napi képes hírösszefoglaló 22.20 Időjárás FE3FEÍ Alain Delon-sorozat Mint a bumeráng Francia bűnügyi film 98\' Szereplők: Jacques Batkin - Alain Delon (Újréti László), Muriéi -Carla Gravina (Kovács Nóra), Rittel - Charles Vanel (Szabó Sándor)
_ SZÍV TV _
19.00 Müsorajánlat
19.10 Aerobic
19.35 Gyermekek képernyője Rajzfilmek
20.00 Különjárat
Rock-tér megálló
20.40 Kurír-est - Tóksó
21.20 Ajakrúzs 100\'
Amerikai lélektani krimi Margaux Hemingway, Mariéi Hemingway, Per-ry King, Anne Bancroft


PANNONCONSULT KFT.

8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 3. Tel./fax: 93/310-461. VVestel: 60/399-196
c
SÜTÖRTÖK
1-4.30 ura. Dtobutia ki",/itís az Atilla utcai vMt bölcsflde uhar.tn \\!(»/i: ií). 18. 2(1 ira: \\ult egyszer egy gyilkossá"

Kanizsai műior

KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Népdalkörök és cite-razenekarok (elvételei-ből
11.25 A Szabó család (ism.)
12.00 Déli Krónika
12.30 Ki nyer ma?
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Kodály-kórusok
13.30 A római katolikus egy-ház félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek Kamarazene
14.55 Versarchívum
15.05 Válogatott perceink
15.43 Éneklő ifjúság
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
A hét muzsikusa
17.05 História
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Kosáry Domokos
20.05 Hagyományápolók
20.30 Határok nélkül
21.05 Névjegy
Debreceni József
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Börfejűek
23.05 Híres zenemüvek Schubert: G-dúr vonós-négyes
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs
magazin 16.00-17.00 Az Amerika hangja
magyar műsora 18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Nyelvlecke
PETŐFI
4.30 Hajnali Kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Sportreggel 8.05 Slágerfilmek - filmslá-gerek - Doors 8.50 Helykeresö 9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó 10.55 Gordiusz plusz 11.00 Hírek. Időjárás 11.03 Családi persely 11.15 Tea hármasban 12.00 Nótaparádé 13.00 Hírpercek 13.10 Emléklapok Holdacs-káról
Füst Milán elbeszélése 13.28 Kvizpróba
Játékvezető: dr. Hár-sing Lajos 13.45 Időjárás- és vizállás-
14.00 Kabarécsütörtök
Benne:
15.00 Hírek. Időjárás
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Észkerék
Telefonos nyeremény-játék gyerekeknek
17.32 Gordiusz
Magazin töprengöknek
18.30 Helykeresö
Szociálpolitikai magazin
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Zenés sikerek - ma-gyar színpadokon Loewe-Lerner:MyFair Lady - Békéscsabai Jókai Színház
19.35 Táncházban
20.00 Ritmus és melódia
21.00 Hirpercek
21.10 Daráló (ism.)
21.40 Hiánypótló
Blues-, rock-, jazz-különlegességek
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél
előtt -Éjszínház 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) 4.03-
4.20 Cigánynóták
3 SAT
13.55 Politikai magazin
14.25 Mahattan Transfer
16.15 Irodalom mindenkinek
16.25 Beszélgetés
17.10 Kamerával a vadonban
17.30 Nyár a tavon (sorozat)
18.00 Sport
19.00 Hírek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Vita
20.00 Két férfi, egy eset (sor.)
21.00 Beszélgetés
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport
22.25 A vágy titokzatos tár-
gya (francia film)
SZLOVÁK
SZTV-1
17.05 Környezetvédelmi ma-gazin
17.50 Kalandok a növényvi-lágban
18.20 Románc a rókáról (rajzfilmsorozat)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Az ésszerű táplálko-zásról
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Michael, Mark és én (amerikai film)
21.30 Trezor (dokumentum-film Ján Kollár életéről)
22.00 Időszerű események
22.30 Sporthírek
22.40 Bizalmas szférák (beszélgetés)
SZTV-2 18.50 Szlovákia és a Matica 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 Lalinea 20.10 MTV-slágerlista 21.05 Turisztikai magazin 21.30 A Woridnet bemutatja... 22.00 Clemence Aletti
(francia krimisorozat) 22.55 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország! 9.00 A Főnök (am. sor.) Jog és igazság Miit Stein rendőrpa-rancsnok lánya halálos közlekedési balesetet okozott. A vizsgálat kide-rítette, hogy a lány kábí-tószeres befolyásoltság alatt állt a tett elköveté-sének idején. Stein meg-esküszik, hogy kézre ke-ríti azt, aki droggal látta el a lányát...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
10.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó-játék
11.30 Családi párbaj - játék
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
íflFTil Kalifornia klán (sor.)
14.10 Baleseti osztály (sor.) Próbaidő
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Villa eladó
16.00 Beszélgetés
iCTilil Ki itt a főnök? (sor.) | Hosszú éjszaka
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sorozat) A stúdió légköre
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony (politikai magazin)
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Életre szóló munka (sor.)
20.45 Segítség, megbolondult a családom! (sor.)
21.15 S.O.S. hívás (sor.)
rana Az elveszett birodalom (amerikai kalandfilm)
23.50 L. A. Law (sorozat)
Három úr
0.50 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.30 Ki itt a főnök? (ism.) 2.00 A Főnök (ism.) 2.55 Beszélgetés (ism.) 3.45 Robbanékony (ism.) 4.10 Gyilkosság a hobbija
(ism.) 5.00 Jó idők, rossz idők
RTL 2
5.20 Mesefilmek 10.05 Ruk-cuk- játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Dr. Westphall főorvos
(sorozat)
12.05 Wells fargo (sorozat) 13.10 Little Wizzards (sor.) 13.35 Pollyanna (sorozat) 14.00 Bluffers (sorozat) 1425 Archibald (sorozat) 14.50 80 nap alatt a Föld kö-rül (rajzfilmsorozat) 15.20 Dávid, a manó 15.50 Beany és Cecil (sor.) 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Robin Hood (sor.) 17.30 Lassie (sorozat)
Az életmentő 18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos (amerikai sorozat) Ervek hiánya 1. 19.05 Dr. Westphall főorvos
Érvek hiánya 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.15 Női ösztön
(amerikai film)
22.00 Egy ember, aki áldoza-tul képes esni (amerikai film) 23.45 A kívülálló (sorozat)
Hamis játékok 0.45 Női ösztön (ism.) 2.25 Egy ember, aki... (ism.) 4.05 A kívülálló (ism.)
vox
14.15 Filmek, sztárok
15.15 Provokáció
16.05 Az ügyvédnő és a zsaru
(filmsorozat) 17.15 Beszélgetés 18.00 Hírek 18.20 Sport 18.30 Beszélgetés 19.05 Cannon (sorozat) 20.00 Hírek 20.15 Vox-box-játék 21.00 Hírek 21.20 Tévémagazin 22.00 Hírek 22.15 Sport 23.15 Dame Edna
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat)
6.30 Telereggel
9.00 Állatok kertje
9.15 Délelőtti magazin 11.30 Kvizműsor 12.00 Varietéműsor 13.15 Banánhéj (ism.) 13.40 Éjféli társaság (ism.) 14.45 Művészeti magazin 15.45 Jó tudni! 16.30 Negyven fok árnyékban 18.30 Híradó 19.00 Vidám nyelvi játék 19.30 Nem kell álmodozni! 20.45 Arabsajtókörkép 21.30 Tudjunk többet! 23.00 Bermuda 23.50 Afrikai sajtókörkép 24.00 Vegyes műsor hajnalig
18.00 Soulzene
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Billy Idol
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Házibuli övezet
2.00 Marijne
3.00 Éjszakai videók
«_„
8.00 Hírek - •
8.30 Arcképcsarnok
9.00 Super-üzlet
12.00 Videogenerátor
16.30 Élö videoshow
18.30 Bonanza (am. sorozat)
19.30 Honey West (sorozat)
20.00 Sport
21.00 Videodivat
21.30 Európa-magazin
22.00 Hírek
22.30 Riportok
22.48 Piacgazdaság
23.00 Dzsessz
24.00 Videogenerátor
2.00 Hírek

11.45 12.00 12.05
12.50
14.00 14.05
14.20 14.50 15.20
16.00
Muzsikáló reggel Pódium Hírek. Időjárás Terminál - Hangjáték Monteverdi: A könyör-telenek bálja Egyfelvonásos opera Fúvósátiratok Hírek. Időjárás Kerstin Eisenbarth gi-tárhangversenye Az Auer vonósnégyes hangversenye Hírek. Időjárás Auf Deutsch gesagt (ism.) Párkák
Jon Vickers énekel Franck: d-moll szim-fónia Hírek. Időjárás
16.05 Muzsikáról versben,
prózában
16.36 Svéd kórusmuzsika 17.00 Zenélő városok 17.50 Népzenekutatók műhe-lyében
18.00 Hírek. Időjárás 18.05 A Magyar Állami Hang-versenyzenekar hang-versenye
19.05 A romantika - VI/2.
Fellegi Ádám Liszt-
zongorahangversenye
Közben:
20.06 Hírek. Időjárás
20.11 Stefan George versei
22.05 Mozart színháza-1.
22.20 Barátságos bölcses-
22.50 Napjaink zenéje 0.05 Éjszakai jazzklub
Gyurik Irén:
Vándor éjek
Kitolatott az éj, alkony szürke garázsából, s felkapcsolta csillagfényszóróit évmilliók kézmozdulatával, a sebesség-korlátozást angyal-rendőrök vigyázzák, s nemzedékek járják a vándor-éjek Oszágútját -
Fábián Zoltán:
Alázat nélküli dal
Ékszíjtárcsán feszülnek a lelkek, drótszálaiknak mind szabványa van. Én a szürkék kordjából kiégek és Janus - arcokba vágom magam.
Koldus tenyerem ne lássa senki! Csuklómon szikrázó ököl ragyog. E veszett világ-gyomor vessen ki, ha rághatatlan, kemény konc vagyok.
Kedves, téged követnélek híven, mert piranhák felé úszik szívem. \' Egyvalakit követek szelíden mert piranhák felé úszna szívem.
Filep Veronika:
Kérdésem megvan
Elvétettem először Miként Parszifál Sorsom utazni küldött Köveket tömi tudatlan Bolyongtam beszívni
Lényeget keresni Súlyossá szűkült c Erőmet elhagytam Ezernyi élményerr Fényében foganva Kérdéssé formálta s diadalt kiáltva:
Tóth Szilárd:
Alfi
Piros arcom bóko! a felhők fehér táv palettámon a rút : magányos árnyalai
Lábaimnál hasad ; jámbor tanyák agj


ROTARY Fúrási Kft. VÁLLALJA olaj-, gáz-, termálvíz-,

viharban illata; az ablakban Egy félmosoly lázas lüktetése
elfáradt morcos gémeskút bóbiskoL sápadt ablakok mögött
n Eltévedt, túlfűtött nyelvek varázsa
TI • Apadt vizét ontja rám simogatnak egy kies legelőt
a az émelygő mező,
am ajkam s betakarja kezével Viszkető, zsibbadó érzés,
künondtam! arcomat a nap. lángoló sejtjeink szilaj körtánca
Eszméim kéne már...
öld
}1 utánad vlatából; Czene Csaba: Báli Miklós:

„Az Én erőm, az Úr, az Isten" Múlnak a napok
Múlnak a napok, múlnak a percek
szürkeség (Habakuk 3,19) Üldöz az idő, nincs hova menjek
itai. A múltból arcod a tudatba szökken
Egy túlfeszített bőgőhúr A voltból a nincsbe átugrik könnyen
az időrágta, sósízű szerenádja S nem marad utána, csak iszonyú űr
;g Zsibbadt hajnalok
Július 29
MTV 1 MTV 2
cs
Síúdi.í \\U»i- Í6.10. 18.15 ora- Oriandó (FBK)
20.15 »ra: Pajzán popsik
K\\M7,S\\ \'i\\ s í.r.i: SZÍV-TV magazin (Ismj
wmmmmmmmmmmmmm
Kanizsai
DSF
9.00 Hopp vagy kopp -játék
9.30 Sport a nagyvilágból 12.00 Különleges sportok 12.30 Szabadidő-magazin 13.00 Telebörze 13.45 DSF-tréning 14.00 Sportshow 15.00 Tenisz
17.00 A hét sporteseményei 18.00 Különleges sportok 18.30 Sportshow 19.00 Tenisz 23.00 Kerekek 24.00 Sportshow
1.00 Kerekek
EUROSPORT
10.00 Kosárlabda 11.00 Autó-motorsport 12.00 Hadseregek VB-a 13.00 Tenisz 17.00 Úszó EB 19.00 Kerékpársport 19.30 Eurosport-hirek 20.00 Kosárlabda 21.00 Tenisz 22.00 Ökölvivás 23.00 Röplabda
14.45 Beszélgetés 15.03 Az utolsó recept 16.35 Életvonalak 17.20 Jéghercegnö
(sorozat)
18.05 Jog a szerelemhez 18.45 Titkos kód (sor.) 19.10 Mese 19.15 Börze 20.00 Híradó 20.15 Beszélgetés 20.30 Természetfilm 21.00 Monitor 21.45 A toulouse-i kertész 23.30 Talkshow 0.40 A nap hírei
OSZTRÁK 1
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
(amerikai sorozat)
Kedves öreg hölgy 9.30 Országok és emberek 10.00 Ausztria-kép 10.30 Gördeszkaörület
(amerikai film) 12.15 Teleszkóp (ism.) 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Az öregedésről 13.35 Waltonék (sorozat)
Az árva 14.20 Viktor és Viktória
(német film) 15.55 Stan és Pan 16.00 Tao Tao 16.25 Nyáridő 16.35 A hat Barton (sorozat)
Cékla
17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.10 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
Fehér rózsa 19.30 Híradó/Sport 20.15 Álomhajó (sorozat) 21.20 A számok világa 21.35 Hunter (sorozat)
Régi számla
22.20 A félelem köre (film) 24.00 Judith Hearne magá-nyos szenvedélye (film) 1.50 Eltépett kép (ism.)
15.00 Hársfa utca (sorozat)
15.40 A hegyek országa
16.25 Bakik
17.15 Űrutazások kora (sor.)
18.00 Otthon az erdőben
18.30 Gaudimax
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
21.00 Filmújdonságok
21.30 Vigyázat, kultúra!
22.00 Hírek
22.30 Fejek
23.15 Éjszakai stúdió
0.45 Halló, Ausztria-halló,
Bécs
PRO 7
5.50 „Colt" a biztonság ked-véért (ism.)
6.35 Mr. Belvedere (ism.) 7.00 Rajzfilmek (ism.) 8.25 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.50 Hármak társasága (ism.) 9.20 Remington Steele (ism.)
tlilül Bizalmas találkozás (amerikai film)
11.55 Kezdeti nehézségek (ism.)
12.25 Roseanne (ism.)
12.55 Vegas (krimisorozat) Tüzes asszony Shara Stanley Dan régi ismerőse. A lány évek óta motorkerékpár tá-volugrással keresi ke-nyerét. Most világrekor-dot készül felállítani Las Vegasban. Mindenki tud-ja, hogy Shara ugrása egyenlő a halállal. Fő-nöke mégis ragaszko-dik hozzá...
13.45 Furcsa pár (ism.)
fEJtül Remington Steele (sori
Öregurak
íIHRii Mr. Belvedere (sor.) Rövidzárlat
16.45 Varázslatos Jeannie (amerikai sorozat) Mackósok 2.
17.15 Rajzfilmek Szellemirtók Charlie Brown
Flintstone család
fliüTi] Hármak társasága (sor.) A karrier útja
19.00 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Látszat és lét
19.25 Roseanne (sorozat) Éhezöművész
20.00 Híradó
ETiKEi Nyílhegy (am. western)
Fsz.: Charlton Heston
EBEE1 T. J. Hooker (am. sor.)! A késelö
23.20 Hawaii 5-0 (sorozat) Gyilkosság Christie-nél 0.15 Én, a kém (am. sor.)
Madrid
1.15 A szöcske (am. film) 3.00 Jaké és McCabe (ism.) 3.55 Én, a kém (ism.) 4.45 Flipper (ism.)
DUNA TV
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Péntek Rézi
Magyar vígjáték (ism.)
17.25 Az ókori Kelet-1. rész
18.10 Örökségünk
A csónakkészítés
18.20 Nils Holgersson...
18.45 Hírek
19.00 Közép-európai maga-zin - Előzetes
19.02 Az állatokról gyerme-keknek - Ismeretter-jesztő kisfilmek
19.20 CsacsaésDodóshowja
19.30 Ki mit tud? 5. elődöntő
21.50 Évforduló
21.55 Hírösszefoglaló
SAT1
5.15 Fiatal és nyugtalan (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1-gyel! 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.) 10.30 Bonanza (ism.) 11.20 5x5 (ism.) 11.50 Szerencsekerék (ism.) 12.30 Fiatal és nyugtalan 13.20 Trapper John (sorozat) 14.15 Szomszédok (sorozat) Mrs. Mangel kávézacc-ból jósol. Most éppen Be-verly ül előtte, és az asz-szony nem meri meg-mondani neki, mit lát. Scott kísérlete, hogy Henryt és Bronwynt ösz-szehozza, kudarcot vall. 14.45 Bonanza (sorozat) 15.45 Ürszekerek (sorozat)
Idomított uralkodó 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.30 Hírek 18.50 Sport
19.00 Sugarbaker lányok 19.30 Szerencsekerék 20.15 Összeesküvők (sor.)
A gyilkos nő
21.20 Fantasztikus fenomé-nek
Blue City (am. film) Frankensteint el kell pusztítani (angol horror) 1.35 Ürszekerek (ism.)
6.05 Falutévé - ipartippel
és kert-ész
6.25 Határtól - határig 6.35 Reggeli Mérleg 6.45 Híradó 7.00-
9.00 Napkelte 9.00-
12.00 Napközi Benne: 9.30 Sorstársak
Rehabilitációs magazin 9.45 Fűben-fában
Természetgyógyászati magazin
10.30 Új Reflektor Magazin Érdekvédelmi riportmű-sor
11.30 Játék 12.00 Déli harangszó Déli egyenleg
12.12 A Financial Times ke-let-európai gazdasági híradója
15.58 Napi műsorismertetés
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.50 Telesport
17.20 Pénzvilág
17.35 Menedzser Magazin Különkiadás
17.45 Havi mérleg
Itt tartunk. Tények és
háttér
EEIE Új a nap alatt
Fellegi Ádám műsora
19.00 Jelképtár - A balta
iuiiri Égből pottyant mesék Levente Péter, Döbren-tey Ildikó és Gryllus Vil-mos műsora (ism.) Kucsmás szomszéd
19.30 Híradó
20.00 Telesport
fiTillil Töltsön velem egy órát! Vitray Tamás műsora
21.15 24 óra Tetthely
NSZK bűnügyi tévéfilm-sorozat
Veszélyes poloskák 97\' Lutz felügyelő - Wer-ner Schumacher (Bits-key Tibor), Whörle -Werner Kreindl (Konrád Antal), Witkowsky -Günther Ungeheuer (Tol-nai Miklós), Scholl -Claus Theo Gartner (Felföldi László), Mel-chinger - Margót Leo- nard (Ábrahám Edit) Sárkányokkal táncoló
23.40 Híradó
23.45 BBC-hiradó
17.30 Niagara - Am. film 85\' 19.05 Rózsaszín Cadillac
Amerikai vígjáték 116\' 21.10 Aretha Franklin-duettek 22.15 Botrány a mosodában Amerikai vígjáték 76\' 23.35 Rémálom az Elm utcá-ban 2. - Am. horror 82\' 1.00 Érzéki kalandozások 8. Fr. erotikus magazin 24\'
16.00 Műsorismertetés
16.05 Kirakat
16.45 Betűpárbaj-Vetélkedő
17.07 Időjárás
jyüilil A méreg haszna j Válogatás a TVE archí-vumából
17.45 Nellie, az elefánt Angol rajzfilmsorozat Nellie a titokzatos úton
17.50 Elektor kalandor Telefonos videojáték
18.00 Délutáni egyenleg
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel./fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Időjárás
18.25 Játék határok nélkül
Előzetes
tEJEül Pénzforgatók
Angol tévéfilmsorozat XIII/6. rész 49\' Max - William Armst-rong (Kaszás Attila), Leonard - John Bowe (Újréti László), James -Denys Hawthorne (Ben-kő Gyula), Jimmy-Do-rian Healy (Lux Ádám), Declah - Douglas Hodge (Malcsiner Péter), Chas - Jason Isaacs (Rátóti Zoltán), Sirkka - Joan-na Kanska (Bánsági Il-dikó), Lee - Richárd Le Parmentier (Reviczky Gábor), Michelle - Tre-vyn McDowell (Orosz Helga), Wendy-Joanna Phillips Lane (Császár Angéla), Hannán - Anna Nygh (Tímár Éva), Sarah Douglas - Heléna Little (Radó Denise), Casella -Joseph Long (Maros Gá-bor), Petrossi - Edmund
Dehn (Juhász Jácint)
íElHi] Ki mit tud? 1993 XII/5. rész - Elődöntő
22.00 Esti egyenleg,- Napi képes hírösszefoglaló
22.20 Időjárás
22.25 Körzeti magazin
E3flTiIil Magyarország-Svéd-ország férfi kosárlab-da EB-mérközés Közvetítés Nyíregyhá-záról, felvételről

19.00 Műsorismertetés
19.10 80 nap alatt a Föld kö-rül Willy Foggal
19.40 Sláger és horoszkóp
20.10 Vipera akció Amerikai film Főszereplők: Linda Purl, Chris Robinson
21.45 Cine-java Mozikalauz
22.30 Phillip Morris-gyüjte-mény


és vízkutak fúrását, kiképzését és javítását

ENTEK
M»/i: \'\'•■ \'x- I" "r.«: Drágám, a |{öl\\.k in,.rha nacj lett...

Kanizsai műsor

KOSSUTH
Óránkent Hirek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Törvénykönyv 8.20 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.40 Napközben
Közérdekű magazin
11.05 Cigányfélóra
11.35 Tom Jones - XXI/3. Henry Fielding regénye
12.00 Déli Krónika
12.30 Kinyerma\'-Balaton-berényben
12.40 Falurádió (ism.)
12.50 Külpolitikai figyelő
13.05 Vendég a háznál
13.15 Törvényhozó
13.30 Az Evangéliumi Pün-kösdi Közösség félórája
14.05 Klasszikusok minden-kinek - Zeneparádé
14.55 Első közlés
15.05 Kerengő
15.35 Hitélet és történelem
16.00 Délutáni Krónika
16.10 Mindennapi gazdaság
16.20 Zenefórum
17.05 Magyarországról jö-vök...
18.00 Esti Krónika
18.30 Ráadás
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Összeállította: Kosáry Domokos
20.05 Népzenei feldolgozások
20.30 Határok nélkül Az irodalomról
21.05 A zalabaksai templom
22.00 Késő esti Krónika
22.30 Exkluzív interjú Teller Edével
23.05 Hangversenymúzeum Ottó Klemperer hang-versenyfelvételeiből
URH-ADÓN
6.55-
9.00 Körzeti információs
magazinok 16.00-17.00 Az Amerika Hangja
magyar műsora 18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok 23.00 A BBC késő esti ma-gyar műsora 23.45 American Mosaic (ism.)
PETÓFÍ
4.30 Hajnali kalendárium 6.03 Reggeli csúcs 7.40 Zöld(sport)reggel 8.05 Kedvencek a múltból 8.50 Helykeresö 9.00 Hirek. Időjárás 9.03 Zöld telefon:
138-8082 9.10 Zene-szó
10.55 Gordiusz plusz
11.00 Hirek. Időjárás
11.03 Családi persely
11.18 Népdalok, néptáncok
12.00 Táncok - fúvósokra
12.30 Operettrészletek
13.00 Hírpercek
13.10 Haldokló szakmák nyo-mában
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Péntektől - péntekig Ajánlóműsor sok mu-zsikával Benne:
14.45 Poggyász
15.00 Hirek. Időjárás
16.45 Poggyász
17.00 Hírek. Időjárás
17.05 Kölyökrádió
17.32 Ziccer
18.30 Szocio-krimi
18.50 Bermuda-háromszög
19.00 Hirek. Időjárás
19.05 Hangfalfestő
19.35 Ásó, kapa, nagyharang
20.00 Bravó!-Hazaisikerlis-ta a hallgatók szavaza-tai alapján
20.30 Fűtől fáig
Az élővilág krónikája
21.00 Hirpercek
21.10 Párkeresö - Balaton-széplakon
22.00 Jazz
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Rádióorfeum 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne:
4.03 Csárdásritmusban
3 SAT
16.15 Hawaii szigetén
17.00 Minihirek
17.10 Alfréd J. Kwak (sor.)
17.35 Fiatal uraság (sor.)
18.00 3 SAT börze
18.25 Ötletek és irányok
19.20 3 SAT stúdió
19.30 Külföldi tudósítások
20.00 A csodák világa
20.45 Egy férfi felfelé tör
21.45 Kulturális magazin
21.51 Sport
22.00 Híradó
22.25 Oldalpillantások
22.50 Az andalúziai kutya
23.30 Miss Saaremaa
SZLOVÁK
SZTV-1
16.25 Hirek
16.30 Európa mellékútjain
17.00 Nils Holgersson
17.25 Kincses sziget (olasz sci-fi)
18.45 Was bedeutet das, Harvepino?
19.00 Esti mese
19.10 Számitógépes játék
19.30 Időszerű események
19.57 Sporthírek
20.05 Globetrotter
(utazási vetélkedő)
20.40 Családi titok
(olasz-svájci tévésor.)
21.40 Film és videó
22.05 Időszerű események
22.35 Sporthírek
22.45 Rick Wakerman kon-certje
SZTV-2
18.20 Események, kommen-tárok
18.45 Regionális magazin 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.57 Sporthírek 20.05 AWorldnetbemutatja... 20.35 La linea 20.40 Színházi meghívó 22.30 Zenei noktürn 23.10 Kandi kamera (ism.) 23.45 Események
RTL
6.00 Híradó
7.00 Halló, Európa-jó reg-gelt, Németország!
9.00 A Főnök (am. sor.) Családi ékszerek Brainard asszonyt, a si-keres vállalkozót meg-támadják a parkban, és elrabolják kézitáskáját. Az asszony régi isme-rőséhez, Ironside-hoz fordul segítségért. A Fő-nök vonakodik elvállal-ni az ügyet, mindaddig, míg meg nem tudja, hogy a táskában volt a Brainard család minden ékszere...
10.00 Gazdag és szép (sor.)
14.30 Forró nyeremény
11.00 Rizikó
11.30 Családi párbaj
12.00 Magazin
12.30 A Springfield-sztori
(amerikai sorozat)
fFTFTii Kalifornia klán (amerikai sorozat)
14.10 Baleseti osztály (amerikai sorozat) A professzor
15.00 Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Csapatmunka
16.00 Beszélgetés
[BTilii Ki itt a főnök? (amerikai sorozat) Christopher
17.30 Borzasztó kedves csa-lád (am. sor.) Régi idők
18.00 Fiatalok magazinja
18.45 Híradó
19.10 Robbanékony
19.40 Jó idők, rossz idők (német sorozat)
20.15 Hazai dallamok
21.10 Sylter-történetek (német sorozat) Lopott boldogság Hardball és Gomez (amerikai sorozat)
23.55 Tinik és az államügyész
(amerikai film) 1.25 Dr. Who (angol film) 3.15 Tinik és az államügyész
(ism.) 4.40 Baleseti osztály (ism.)
5.25 Rajzfilm
RTL 2
5.20 Mesefilmek 10.00 Ruk-cuk - játék 10.35 Móka, kacagás (sor.) 11.05 Dr. Westphall főorvos 12.05 Wells Fargo (sorozat) 13.05 Robin Hood (sorozat) 13.35 Pollyanna (sorozat) 14.00 Kislány a farmról 14.25 Archibald (sorozat) 14.50 A Metzger család 15.20 Dávid, a manó 15.50 Beany és Cecil (sor.) 16.15 Super Mario Brothers 16.40 He-Man (sorozat) 17.05 Robin Hood (sorozat) 17.30 Lassie (sorozat)
Öt kiskutya
18.05 Ruk-cuk - játék 18.35 Dr. Westphall főorvos
(amerikai sorozat)
Elet a halál után 1. 19.00 Hírek 19.05 Dr. Westphall főorvos
Élet a halál után 2. 19.30 Móka, kacagás (ism.) 20.00 Hirek 20.15 Jobb kéz
(amerikai western) 21.45 Tűz a Monté Fiorán
(olasz akciófilm) 23.25 Reklámfilmek 23.55 A kívülálló
(amerikai sorozat)
Végzetes kíváncsiság 0.50 Jobb kéz (ism.) 2.15 A kívülálló (ism.)
14.15 Blabla
15.15 VOX-box
16.05 Testközelben (ism.)
17.15 Beszélgetés
18.00 Hírek
18.20 Sport
18.30 Pantanal
19.00 Hirek
19.05 Cannon (sorozat)
20.00 Híradó
20.05 Philip Marlowe (sor.)
21.00 Hírek
21.20 Tévétükör
22.00 Hirek
22.15 Végzetes hatalom (film)
24.00 Hírek
TV 5
6.00 Banánhéj (sorozat) 6.30 Telereggel 9.00 Állatok kertje 9.15 Délelőtti magazin 11.00 Nyári magazin 11.30 Kvízmüsor 12.00 Varietémüsor 13.15 Banánhéj (ism.) 13.40 Elszámolás (ism.) 14.30 Varieté fiataloknak 15.15 Szép és meleg az idő 16.30 Negyven fok árnyékban 19.00 Vidám nyelvi játék 19.30 Belga híradó 20.00 Távol Moszkvától 21.30 Varietéműsor 23.00 Orvosi magazin 0.30 Arab sajtókörkép 0.45 Vegyes műsor hajnalig
MUSIC TVi
18.30 Pip Dann
20.00 Tárcsázz!
20.30 Múlt, jelen, jövő
21.00 Bon Jovi
22.00 Az MTV slágerei
23.00 Riport
23.15 Újdonságok a moziban
23.30 Hírek
23.45 Egytől három
24.00 Marijne
2.00 Egyveleg
3.00 Éjszakai videók
8.00 Hirek
8.30 Színhely
9.00 Super-üzlet
12.00 Videogenerátor
16.30 Élövideoshow
18.30 Bonanza (am. sorozat)
19.30 Sorsforduló
(sorozat)
20.00 Motorsport
21.00 Színhely
21.30 Arcképcsarnok
22.00 Hirek
22.30 Riport
22.48 Piacgazdaság
23.00 Koncert
24.00 Videogenerátor
BARTÓK

SZENTMISÉK, ISTENTISZTELETEK
6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Pódium
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Európaiak Velencében
10.25 Derűre is derű Jane útlevele
10.50 Dohnányi: A tenor Vígopera
12.00 Hirek. Időjárás
12.05 Egyházzenei Feszti-vál -1992
13.15 Szimfonikus miniatűrök
13.33 A Budapest Rézfúvós Kvintett játszik
14.00 Hirek. Időjárás
14.05 A Voice of America so-
rozata nyelvtanulóknak
14.20 Dulimanók és fámák Julio Cortazar meséi
15.01 Barokk muzsika
16.00 Hirek. Időjárás
16.05 Az ólomkatonák pará-déja - VIII/4.
16.32 A Magyar Rádió Gyer-mekkórusának kará-csonyi hangversenye
17.00 Kritikus füllel
17.50 Világlíra
Rainer Marié Rilke és Stefan George versei
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 A főszerepben: Birgit
Nilsson
Weber: Oberon Közben: 19.45 Miért irta meg?
20.01 Hírek. Időjárás
20.51 Kamarazene
22.05 Operát magyarul -
magyar operát! 23.00 Tudósfórum élőben 0.05 Lemezújdonságok
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Kölcsey u. 22. Tel.: 311-483
Istentisztelet: minden vasár- és ünnepnap
délelőtt 10 órakor
Bibliaóra: minden csütörtökön délután
18 óra
Ifjúsági összejövetel: minden szombaton
16 óra
SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA Alsótemplom Tel.: 311-570
Vasárnapi miserend: de. 7.30; 8.30
és 10 órakor
Esti mise: 19 órakor
Hétköznapi miserend: kedden, pénteken
és szombaton délelőtt 8 órakor
A hét többi napjain: de. 7 órakor Liszó: szentmise vasárnap 12.15 órakor Miklósfa: szentmise vasárnap 11 óra Palin: 11.30 óra JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA Felsőtemplom, Deák tér. Tel.: 313-301
Vasárnapi miserend: 7; 9; 9.15; 1O.3O; * 11.45 óra
Esti mise: 18 óra *
Kórházi kápolna: de. 8 órakor Sánc: délelőtt 11.30 óra
Hétköznapi miserend: de. 7.30;
du: 18 órakor
Stúdiii Mn/i: 16.30. IX. 15 «r;: \\z udilsó ovrkós/
20.15 ór.i: Hutránv a f./o\\\\idootpk;lbaii
Július 30
P

DSF
OSZTRÁK 1
PRO 7
DUNA TV
MTV 1
MTV 2


SZENTMISÉK, ISTENTISZTELETEK
SARLÓS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
Templom tér 5. Tel.: 319-204 Csengery u. 37. Tel.: 311-320
Vasárnapi miserend: de. 7; 8 és 10 órakor Istentisztelet minden vasár- és ünnepnap
Este: 18 órakor délelőtt 10 órakor
Hétköznapi miserend: de. 6.30; Bibliaóra: minden csütörtökön 18 óra
7 és 7.30 órakor Családi istentisztelet: minden hónap
Litániák: 18 órakor 2. vasárnapján 9 órakor
SZENT IMRE PLÉBÁNIA Ifjúsági összejövetel:
Sugár u.-Királyi P. u. sarok minden szombaton 14 óra
Vasárnapi miserend: de. 7; 9 és 11 órakor HN. ADVENTISTA EGYHÁZ
Hétköznapi miserend: Kölcsey u. 22.
de. 7 és 7.30 órakor Imaóra: pénteken 19 óra
Litánia: minden vasárnap este és Bibliatanulmány: szombat 9.30 óra
ünnepnap 18 órakor Istentisztelet: 10.45 és 13.30 órakor
9.00 Hopp vagy kopp
9.30 Sport a nagyvilágból
12.00 Különleges sportok
12.30 Szabadidő-magazin
13.00 Telebörze
13.45 DSF-tréning
14.00 Sportshow
15.00 Tenisz
17.00 Zene és sport
18.00 Motorok és legendák
19.00 Tenisz
23.00 Küzdősportok maga-
zinja
24.00 Motocross
1.00 Mellé! (ism.)
1.30 Küzdősportok maga-
zinja
EUROSPORT
10.00 Kerékpársport
10.30 Tenisz
11.00 Amerikai labdarúgás
13.00 Tenisz
17.00 Úszó EB
19.00 Motorkerékpár-sport
19.30 Eurosport-hirek
20.00 Motorsport
21.00 Tenisz
22.00 Ökölvívás
23.00 Camel Trophy
24.00 Kosárlabda
1PLUS
14.45 Beszélgetés
15.00 Visszapillantó
15.20 Amit a nagyi tudott...
15.50 Beszélni tudni kell
16.05 Francia nyelvlecke
16.35 Száz mestermü
16.45 Klimacsinálók
17.45 A pénz története
18.00 Jog a szerelemhez
18.45 Titkos kód (sor)
19.15 Sport
20.00 Hiradó
20.15 A természetről röviden
21.00 Beszélgetés
21.15 Szórakoztató műsor
23.01 Pirkadat
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétöl nyugatra
(sorozat)
Lótolvajok 9.30 Kultúra 10.00 X-Large 10.30 A dicsőség ösvényei
(ism.)
12.15 Belföldi tudósítások 13.00 Hírek 13.10 Doogie Howser (sor.)
Agglegény-árverés 13.35 Waltonék (sorozat)
Tavasz
14.20 Tánc a fényre (film) 16.00 Muppet babák (sor.)
Kívánj valamit! 16.25 Nyáridö 16.35 A hat Barton (sor.)
A hódoló 17.00 Minihírek 17.10 Wurlitzer 18.00 Hírek 18.05 Rólunk van szó 18.30 Gyilkosság a hobbija
(sorozat)
Az utolsó vacsora 19.30 Híradó/Sport 20.15 Az Öreg
(német krimisorozat) 21.25 Elfogni egy gyilkost
(amerikai thriller 11/1.) 22.55 Hírek/Sport 23.20 Videoszerelem
(svájci film) 0.55 A félelem kőre (ism.)
15.00 Hársfa utca (sorozat)
15.30 Oldalpillantások
15.40 Euroturizmus
15.55 Külön asztalok (film)
17.30 Természetfilm
18.00 Otthon az erdőben (sor.)
18.30 Nyereményjáték
19.00 Tartományi élet
19.30 Hiradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Knoff-Hoff-show
21.15 Schilling - magazin
22.30 Spike Jones-show
23.00 X-Large
23.20 Genesis
0.50 A hatos szám (sorozat)
5.30 Ürhajótöröttek (ism.) 6.20 Mr. Belvedere (ism.) 6.45 Rajzfilmek (ism.) Szellemirtók Charlie Brown Flintstone család 8.10 Varázslatos Jeannie
(ism.)
8.35 Hármak társasága (ism.) 9.05 Remington Steele (ism.)
íliTiTii Ishtar (am. filmvígjáték)
11.50 Kezdeti nehézségek (ism.)
12.15 Roseanne (ism.)
12.45 Perry Mason (sor.) A kérlelhetetlen ügy-védnő esete
13.40 Nyílhegy (ism.)
n3Hü Remington Steele (sor.)
Sakkmatt
flülü Mr. Belvedere (sor.) Wesley-vel baj van
16.40 Varázslatos Jeannie Mackósok 3.
17.10 Rajzfilmek
Alvin és a mókusok Charlie Brown
Flintstone család
tliliTii Hármak társasága (sor.) Kicsi, de...
19.00 Kezdeti nehézségek (amerikai sorozat) Férfi szalámival Sandy halála óta Carol csak teng-leng. Alig mozdul ki a lakásból, ami természetesen nem ke-rüli el a szülők figyelmét. Irma nagyi megpróbálja kézbe venni a dolgokat. Először egy fiatalem-berrel akarja összehoz-ni, Carol azonban ke-resztülhúzza az idős hölgy számításait...
19.25 Roseanne (sorozat) Beavatkozás
20.00 Hiradó
HiTRü A gyilkos paradicsomok
támadása (am. film)
ETEEI Mancuso FBI (am. sor.)
Kilátástalan helyzet 1.
EHEfii Rosemary gyereke
(amerikai film) 1.25 A McConnell-történet 3.20 T. J. Hooker (ism.) 4.15 Én, a kém (ism.) 5.05 Gene Bradley (sor.)
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kapásjelzö
Horgászok tízperce
16.20 Maja, a méhecske (ism.)
16.45 Kiáltás és kiáltás Magyar film (ism.)
18.15 Határtalanul
Dinnyés József estje
18.35 Mondák - Mátyást ki-rállyá választják
18.45 Hírek
19.00 Közép-európai magazin
20.00 Hol volt, hol nem volt Magyar film (1986) 95\'
21.35 Gershwin: Rhapsody in Blue
21.50 Évforduló
21.55 Hírösszefoglaló
SAT1
5.30 Pont, pont, pont (ism.) 6.00 Jó reggelt a SAT1 -gyei 9.15 Szomszédok (ism.) 9.40 Trapper John (ism.) 10.30 Bonanza (ism.) 11.20 5x5 (ism.) 11.50 Szerencsekerék (ism.) 12.30 Fiatal és nyugtalan 13.20 Trapper John (sorozat) 14.15 Szomszédok (sorozat) Katié walkie-talkiet nyert. Új szerzeményével ren-geteg kellemetlenséget okoz. így például közli Bronwynnal, hogy a levél nem Henrytől, hanem Scott-tól származik. Ha-rold véletlenül meghallja Des kijelentését, mely szerint a férfi nem dol-gozik tovább vele... 14.45 Bonanza (sorozat) 15.45 Ürszekerek (sorozat) 16.45 5x5
17.20 Mindent vagy semmit 18.50 Sport 19.00 Szív az adu 19.30 Szerencsekerék EliKEÍ Maradok hűtlen híve
(amerikai filmvígjáték)
RCTTii Félszemű Jack
(amerikai western) 0.45 Gyere, madárkám!
(erotikus film) 2.15 Összeesküvők (ism)

6.05 Falutévé - profittal,
agrometeorológiával
6.25 Határtól - határig
6.35 Reggeli Mérleg
6.45 Hiradó
7.00-
9.00 Napkelte
9.00-
12.00 Napközi
3enne:
9.25 Talmi és Tódi
Angol filmsorozat gye-
rekeknek - X/9. rész
9.50 Lottósorsolás
fffiETi] Dallas
Amerikai tévéfilmsorozat
A megváltó halál
(Ismétlés: TV1 20.13)
11.30 Játék
12.00 Déli harangszó
Déli egyenleg
15.58 Napi műsorismertetés
16.00 Híradó
16.10 Hatalom és szenvedély
Ausztrál tévéfilmsorozat
16.40 Képújság
16.50 Pénzvilág
íRTTi] Évgyűrűk
Myugdíjasok műsora
17.30 Téka
Közhasznú információk
17.40 Ablak melléklet
18.00 Ablak - Közéleti szol-
gáltató műsor
íEIiTil Vlúmin
Japán rajzfilmsorozat
19.30 Híradó
20.00 Telesport
2J5E Dallas
Amerikai tévéfilmsorozat
A megváltó halál (ism.)
Ellie-Barbara Bel Ged-
des (Dallos Szilvia), Bob-
by- Patrick Duffy (Csan-
ó Zoltán), Samantha -
.inda Gray (Szerencsi
Eva), Jockey - Larry
Hagman (Kránitz Lajos),
Ray-SteveKanaly(Me-
is Gábor), Cliff - Ken
ercheval (Végri Péter)
3amela - Victoria Princi-
jal (Simorjay Emese)
21.05 Panoráma
EHEIil A legyek ura
William Golding emlékére
Amerikai film (1990) 86\'
=eliratos!
Ralph—Balthazar Getty
Jack - Chris Furrh
Diggy - Dániel Pipoly,
Simon - Badgett Dalé,
Az ikrek - Andrew Taft,
Edward Taft
23.35 Varázsjel
3ak Imre festő
0.05 Híradó
0.10 BBC-hiradó
HB0
17.30 \\ mi meséskönyvünk:
\\ piros cipő
18.05 A Kilimandzsáró hava
Amerikai dráma 118\'
20.00 Rossz fiúk
Amerikai krimi 115\'
21.50 Millennium
Amerikai sci-fi 101\'
23.35 Fantomkép
Amerikai krimi 100\'
15.30 Műsorismertetés 15.35 Cigánykerék (ism.) 16.00 Titokzatos aranyváro-sok
Belga-francia-japán rajzfilmsorozat
16.27 Műsorajánlat Időjárás
16.30 Helikopter
Aktuális sztárok a leve- gőből Eghódítók
Amerikai dokumentum-film-sorozat - XII/5. Égi vadászok
18.00 Délutáni egyenleg Napi képes hírössze-foglaló
18.10 Körzeti híradók Budapest
Telefon: 132-9329 Debrecen
Tel./fax: (52) 316-311 Pécs
Telefon: (72) 410-533 Szeged
Tel/fax: (62) 480-524 Szombathely Telefon: (94) 311-066
18.23 Müsorajánlat Időjárás
18.30 Stan és Pan
Amerikai rajzfilmsorozat
Kisikló ürsikló
íFTETü Titokzatos utazás Angol természetfilm A mocsári antilopok nyomában
19.30 Lyukasóra
Mészöly Dezső műsora
20.15 Bécs magyar emlékei Dokumentumfilm
21.00 Musica historica Affetti Musicali
21.15 Megáll az ész!
Szórakoztató magazin
21.45 Nahát?!
Videó - 2 rész
22.00 Esti egyenleg - Napi képes hírösszefoglaló
22.20 Időjárás
W*iA 24 óra
22.50 Nézze meg az ember!
22.55 Magyarország-Orosz-ország férfi kosárlab-da EB-mérközés Közvetítés Nyíregyhá-
zárói, felvételről
EElflii A titok 100\'
Spanyol film (1986) Szereplők: Orlando Ur-daneta, Dániel Alvara-do, Mariida Vera Magyar hangok: Incze József, Balázsi Gyula, Sára Bernadett

20.00 Műsorismertetés 20.10 TV4 autó-motor maga-zin
20.40 Divatmagazin 21.05 Európa kávéház 21.25 Trans World Interna-tional-Sírás és nevetés 21.40 Kokainraktár Amerikai film Főszereplők: James Sherayko, Jane Badler 23.15 Flex - Könnyűzene

MUNKARUHÁZAT TERMELŐI ÁRON
Telefon: 93/11-457 Fax: 92/73-279
s
ZOMBAT
Mo/i: 16, 18. 20 óra: Orüíiám. a kuli ok imarha) nagy íett..
Stúdiu Mozi: 16.30, 1JS.J5 óra: A/, utolsó cserkész
20.15 óra: liixrany a szexvideotékáfaan -

Kanizsai műsor

KOSSUTH
Óránként: Hírek. Időjárás. Út-közben
4.30 Reggeli Krónika 8.10 Műsorismertetés, prog-ramajánlat 8.25 Erdőkerülő
Szabó Gyulával 8.50 Bodor Pál jegyzete 9.05 Családi tükör 9.35 Népszerű hangszer-szólók
10.05 Ismét a javából I 12.00 Déli Krónika 12.30 Világkosár 13.05 Népdalkörök pódiuma 13.40 Tetten ért szavak 14.05 Oxigén
Ökológiai magazin 15.05 Nyitott tér
15.35 Szimfonikus miniatűrök
16.00 168 óra
17.30 Visszhang
A hét - zenében
18.00 Esti Krónika
18.25 Szemle
Tallózás hetilapokban és folyóiratokban
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Miska bácsi leveleslá-dája Határok nélkül
20.05 Rádiószínház A születésnap Harold Pintér színmű-vének rádióváltozata
21.36 Régi fúvós muzsika
22.00 Késő esti Krónika
22.20 Magyarország apró-
ban
23.05 Klasszikus könnyűzene
URH-ADÓN
9.00-
11.00 Körzeti magazinok 16.00-
17.00 Az Amerika Hangja ma-gyar műsora 18.20 Most olvastam 18.30 V materinskom jazyku 19.00 In limba materna 19.30 In der Muttersprache 20.00 Na materínjem jeziku 20.30 Na maternjem jeziku 21.05-
22.00 Örökzöld dallamok 23.00 A BBC késő esti ma-gyar műsora 23.45 Versek
PETŐFI
4.30 Reggeli dallamok 5.00 Hírek. Időjárás 5.03 Nyújtózkodó 7.30 A szeretet közösségei A Tiszta Forrás Alapít-vány 8.05 Emberek és egyéb ál\'
latfajták
8.30 Mindenütt jó... Családi magazin
10.00 Kölyökzene
10.30 Hírvidék
11.00 Hírek. Időjárás
11.03 Tövisek és virágok Zenés irodalmi műsor
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Hirpercek
13.10 Tokaji rock
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Szórakoztató antikva rium
14.25 Közvetítés a vízilabda Európa-bajnokságról a Magyarország-Gö-rögország férfi és a Magyarország-Svájc női mérkőzésről Közben:
15.00 Hírek. Időjárás
15.30 Daráló
16.00 Szív küldi...
16.55 Van ez így!
17.00 Hírek. Időjárás
17.03 Gyurkovics-szalon a Rátkay Klubban
18.00 Páratlan hangok
18.30 Ez érdekes
19.00 Hírek. Időjárás
19.05 Talpalávaló
20.00 Nemzetközi slágerlista
21.00 Hirpercek
21.10 Beszélgessünk!
22.00 Részletek a Dire Straits együttes 1992-es Ni-mes- és Rotterdam-beli hangversenyéből
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt Éjszakai koktél
0.15-
5.50 Máról holnapra - éjfél után (Kossuth kh, Petőfi urh)
5.03-
5.50 Csárdáscsokor
3 SAT
13.00 Hírek
13.10 Külföldi tudósítások
13.40 Ötletek és irányok
14.10 Uhlenbusch
14.40 Bastian (sorozat)
15.05 Gasztronómia
15.30 Operett-gála
16.15 Koncert
íBBü Utazás a föld közép-pontja felé (film)
19.00 Hírek
19.20 3 SAT stúdió
19.30 A táncról
20.15 A bajadér - balett
22.15 Dokumentumfilm
SZLOVÁK
SZTV-1
16.45 Történetek a vadonból
17.10 Triangulum
18.00 Ház a prérin (am. sor.)
18.55 A Mates nyerőszámai-nak sorsolása
19.00 Esti mese
19.10 Tv-bérlet a Beauty Szépségszalonba
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Férfiak és nők háború-ja (am. vígjáték)
21.40 Az 1993-as szlovák szépségkirálynö-vá-lasztás
22.40 Gólok, pontok, másod-percek
23.00 Halál emlékül
(francia tévéfilm) 0.30 Rózsaszín sorozat 1.00 Erotikus videoklip
SZTV-2
18.20 MTVPrime 19.20 Esti mese 19.30 Időszerű események 19.55 Sporthírek 20.10 La linea 20.15 L. Nádai-Jégé: Életút
(tévéfilmsorozat) 21.25 Századunk (fr. sor.) 22.20 MTV-slágerlista
23.14 Csak arra gondolok
23.15 Események
RTL
6.00 Belle és Sebastian 6.25 Dávid (sorozat) 6.50 Péter Pan (sorozat) 7.15 Pif és Herkules 7.40 Samurai Pizza Cats
Hazugságok
8.00 Játék gyerekeknek 8.15 Pinocchio (sorozat)
A város megmentése 8.40 Camp Candy (sorozat)
Veszély 9.10 Beverly Hills Teens
Kedves emberek 9.30 Dink (sorozat) 9.55 Hatmillió dolláros csa-lád (sorozat)
10.20 Planet kapitány (sor.) 10.45 Thor (rajzfilmsor.) Mágikus kristály 11.10 Amerika kapitány (sor.)
Az új hős 11.30 Mutánsok (sorozat)
Örült rádió 11.55 Winspector (am. sci-fi)
A színész
12.15 Harry és Hendersonék (amerikai sorozat) Einstein 12.40 Bolondok háza (sorozat)
Szerelmi bánat 13.05 Bel Air hercege (sor.)
Szemüveg nélkül 13.30 Dad őrnagy (sorozat) A pilóta és a nővér Rendőrségi beszámoló (amerikai sorozat) A jósnő
Knight Rider (sorozat) Eliott
A csapat (sor.) Az éneklő labda 16.45 Jump Street 21 (sor.) 17.45 Melrose Place (sor.)
Billy költözik 18.45 Híradó 19.15 Beverly Hills 90210 (amerikai sorozat) Az ember mindig tanul E Álszentek
(színházi közvetítés) Hp] Mélytengeri szörnyeteg
(amerikai sci-fi) 23.45 Nathalie (ang. szexfilm) 1.10 Férfiak magazinja 1.40 Dr. Who (angol sci-fi) 3.05 Nathalie (ism.) 4.20 Jump Street 21 (ism.) 5.10 A csapat (ism.)
RTL 2
6.30 Saroküzlet
(amerikai film) 8.15 Simon Bolivár
(francia-olasz film) 9.55 Bravó TV
11.35 ül, a hadsereg meny-asszonya (német film)
13.05 Saroküzlet (ism.)
14.55 Simon Bolivár (ism.)
16.40 A hamis Ádám (német film)
18.05 Hírek
18.15 Vadászat (amerikai film)
20.00 Hírek
20.15 Amerikai rulett (angol thriller) Fsz.: Andy Garcia A játék: amerikai rulett. A résztvevők a CIA, a KGB, az angol titkos-szolgálat és a junta gyilkosai. A játéksza-bályok egyszerűek, a játéknak csak egy vesztese lehet.
22.00 A párizsi zsaru (francia krimi) Fsz.:Gerard Depardieu, Sophie Marceau
24.00 Éjszaka, anya (amerikai film) Fsz.:SissySpacek,Anne Bancroft
1.45 Vadászat (ism.)
3.25 Éjszaka, anya (ism.)
13.15 Vox-box
14.15 Sport
15.15 Utazási magazin
16.05 Philip Marlowe (ism.)
17.00 Hírek
17.15 Heuréka!
18.00 Hírek / Idegen világok
19.05 Filmek, sztárok, videók
19.30 Vadvilág (sorozat)
20.00 Híradó
20.15 Moulin felügyelő
(francia krimi) 22.00 Hírek 22.15 Beszélgetés 24.00 Hírek 0.15 Végzetes hatalom (film)
TV 5
6.00 Telereggel 7.40 Francia nyelvlecke 8.30 Gyermekeknek 9.10 Semmi problémai 10.30 Sportmagazin 11.30 Kvízjáték 12.20 Autóvizió 13.45 Kóborlások, riportok 15.30 Ökológiai magazin 16.10 Ifjúsági műsorok 18.00 Varieté Montrealból 19.00 Felfedezés 20.00 Tengeri magazin 21.00 Híradó
21.30 Elszámolás (sorozat) 22.20 Különleges vonatok 23.20 Szép és meleg az idő 0.40 Zene a szívnek 2.20 Vegyes műsor hajnalig
,JSBBEJVJ
14.00 Billy Idol 17.00 Táncolj! 18.00 Ray Cokes 18.30 Riport 19.00 Európai top 20 21.00 Mazsolázás 21.30 Sport 22.00 Soulzene 23.00 PaulKing 23.30 Beavis és Butthead 24.00 BonJovi 3.00 Éjszakai videók
11.00 Halló, Ausztria-halló,
Bécs!
11.30 Moszkvától nyugatra
12.00 C & A egyveleg
13.00 Videogenerátor
14.00 Kosárlabda
17.00 Eco-rekord
17.30 Videodivat
18.00 Színhely
18.30 Arcképcsarnok
19.00 Kidd kapitány
(amerikai film)
21.30 Sorsforduló
22.00 Hírek
22.30 Színhely
23.00 Rock and roll

6.00 Muzsikáló reggel 9.05 Mennyei kávéház 10.00 Hírek. Időjárás 10.05 Hangfelvételek felső-fokon - Bach hat Bran-denburgi versenye 11.42 Shirley Verrett opera-áriákat énekel 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 A Bartók Rádió kíván-ságműsora 14.00 Hírek. Időjárás 14.05 Zenekari muzsika 15.00 Opera-művészlemezek 16.00 Hírek. Időjárás 16.05 Salzburg-Budapest kamarazenei hangver-seny
17.05 A Magyar Rádió ének-kara énekel 17.30 Jazz
18.00 Hírek. Időjárás
18.05 Aranyalbum
19.05 Zenei csemegék a Pé-csi körzeti stúdió ar-chívumából
19.35 Zenekari muzsika
20.10 Hírek. Időjárás
20.15 Kapcsoljuk az eise-nachi Wartburgi várat A Vermeer vonósné-gyes hangversenye Közben:
21.00 Stefan George versei
22.10 Hírek. Időjárás
22.15 Szimfonikus táncok
22.30 Barokk operákból
22.59 Összkiadás
Anton Webern művei
24.00 Hírek. Időjárás 0.05 Komolyzenei zsákba-macska

Harag és megkülönböztetés nélkül
1993. január elején a Zala Megyei Gyermek-és Ifjúságvédelmi Intézet élére Csility Antalt ne-vezték ki. Kinevezésekor indulatok csaptak össze, szakmaféltés, körültekintés híjával jellemzett fel-sőbb vezetés megnevezése kavargott a demokrácia vélt mellőzésének porában. A tiszta, derűs időben azonban a felvert por hamar leül. Ez történt Nagy-kanizsán, a Bajza utca 2-ben is. A megye jelentős ifjúságvédelmi intézményének igazgatója az eltelt fél évben nem nyilatkozott. Dolgozott.
Négy plusz egy kérdést tettem fel Csility An-talnak. Négy a múltra, egy a jövőre vonatkozott. Természetes azonban, hogy csak a kérdésekkel lehet így kategorizálni, a válaszokkal egyáltalán nem.
— Igazgató úr! Kinevezésekor több oldalról tá-
madlák Önt. Egyik sarkalatos vád volt a pályá-zati demokrácia mellőzése, s ezzel paralel kifo-gás alá esett életkora.
— Helyes! Kezdjük mindjárt ezzel. Sem akkor, sem azóta nem foglalkoztam azzal, hogy ki mit mondott, ki mit ígért, ki és miért került ki vesz-tesen a pályázatból. Felemás helyzetbe kerültem, s nekem ezzel meg kellett birkóznom. Harag és megkülönböztetés nélkül kezdtem el a munkát. Szerencsémre, olyan alaptermészetem van, hogy könnyen oldódom, nem könnyű egyensúlyomból kibillenteni. Én úgy érzem, az első találkozáskor szót értettem a dolgozókkal, mi több, mindenki-ben fel tudtam fedezni valahol az együttműkö-dési kézséget. Nyugodtan elmondhatom, hogy már márciusra - egy-két nevelőszülő kivételével - megismertem kollégáimat. A sikertelen három belső pályázóval az elmúlt fél évben összeütkö-zésem nem volt. Semmi antidemokratikus dolog nem történt. Szabályos pályázat útján nyertem el az állási, szakszerű pályamunkát készítettem.Műimyag[eMd9Oz6 Rt
Otthon a természetben, természetesen otthon
PRO 7
Kanizsai műsor
DSF
K.WI/SA T\\ S \',ra: \\TV Víkend
n (írj: ^■^^ itiusum
OSZTRÁK 1
DUNA TV
Július 31 Q7
MTV 1 MTV 2


Az tény, hogy 57 éves vagyok. Egészséges, ereje teljében lévő férfi miért ne teljesíthetne egy öt éves ciklust? Az intézmény belső szabályzatai is lehetővé teszik ezt.
— Ez mind rendben van. De Pacsáról ingázva?
A támadások az ottani polgármestersége ellen is
irányultak.
— Ezt aztán egyáltalán nem értettem. Nem fő-
hivatású polgármester vagyok. Véleményem sze-
rint, ismerve az ország közigazgatási és anyagi
helyzetét, nincs is szükség erre a sok főállású
községi polgármesterre. Főként a kisebb települé-
sekből álló ixXíkiaxi nincs! Én ötezer főnél húznám
meg a határt. Annál kisebb falvakban a napi gya-
korlati tevékenységben nem a polgármesternek
kell állnia minden „kilométerkőnél", hanem a jól
felkészült jegyzőnek és a hivatalnak. Mert hát a
Juliska nénikkel naponta ők találkoznak. Egyéb-
ként Pacsán maximálisan tudok az önkormány-
zatra és a polgármesteri hivatalra támaszkodni.
Úgy érzem, ott és itt is nemcsak szakmailag, de
munkaidőben is helyt tudok állni. Az intézetben minden nap dolgozom: hétfő estétől péntek dé-lig. Ebből az időrendi beosztásból kitffnik, hogy Pacsán hétfőn egész nap, és pénteken délután — no, meg hétvégén, hiszen ott élek - vagyok el-kötelezve. Egyébként a következő választásokkor nem kívánom jelöltetni magamat.
- Ezek után cáfolatra már csak egyetlen - de
sarkalatos — kérdés maradt: tételesen az, hogy
Ón szakmailag nem jártas abban a munkakör-
ben, amit megpályázott.
- Hogy erre válaszolhassak, ott kell kezde-
nem, hogy sok területen dolgoztam eddig, s
mind valamilyen formában érintette az ifjúság-
védelmet. Mint általános iskolai és gimnáziumi
igazgató, vagy a 407-es kihelyezett szakmunkás-
képző igazgatóhelyettese ki sem kerülhettem vol-
na a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű fiata-
lok nevelési problémáit. Pláne egy olyan régió-
ban, ahol a beiskolázottaknak mintegy 10%-a ci-
gány származású volt. Tizenhét évig végeztem
22.15
8.45 DSF-tréning Vadvilág
(dokumentumfilm-sor.) A fókák birodalma
10.00 A hét sporteseményei
12.00 Tessék mosolyogni I
13.00 Sport a nagyvilágból
15.00 Sportmagazin
15.30 Tenisz
17.30 Motorok és legendák Az autó története
18.00 Tenisz
23.00 Küzdősportok maga-zinja
24.00 Motocross 1.00 Pankráció
9.00 Honda
Magazin
10.00 Motorsport 12.00 Ökölvívás 13.00 Tenisz 15.00 Kerékpársport 16.30 Úszó EB 18.30 Golf 19.30 Atlétika 22.30 Tenisz
2.00 Műsorzárás
1PLUS
15.00 Hangközök 16.00 Hobbisarok 16.15 A hónap könyvei 16.45 Bumeráng 17.15 Nashville 18.00 Hivatások 18.30 Hírek
18.45 Titkos kód (sorozat) 19.10 Mese / Nők magazinja 20.00 Híradó 20.15 Polgárháború 21.30 Száz mestermü 21.30 Aki egyszer megbotlik
(tévéfilm III/3.) 22.55 Szórakoztató műsor 1.10 A nap hírei
9.00 Hírek
9.05 Santa Fétől nyugatra
(amerikai sorozat)
Hölgy St. Louisból 9.30 Osztrák történetek 10.15 Euroturizmus 10.30 Gördeszkaőrület (ism.) 12.00 Warrawong rezervátum 12.30 Halló, Ausztriai-hal-ló, Bécs! (ism.) 13.00 Hírek
13.10 Isten hozta Ausztriában! 13.35 Szélkakas
(osztrák film) 15.10 Oldalpillantások 15.35 Kacsafalva (sorozat)
A láthatatlan vendég 16.00 Gyermekwurlitzer 17.00 Minihirek 17.10 X-Large 18.00 Hírek 18.05 Ausztria-kép 18.30 Gyilkosság a hobbija
(amerikai sorozat)
Kincskereső 19.30 Híradó/Sport 20.15 Szórakoztató műsor 21.50 „Arany" lányok
(sorozat)
Kopasz Casanova 22.15 Hazajáró lelkek III.
(amerikai horror) 23.50 Hírek 23.55 Az első bűn
(francia film) 1.30 Videoszerelem (ism.)
OSZTRÁK 2
14.10 A zongora története
15.10 Balerina (sorozat)
Következő generáció
16.10 Fúvósok fesztiválja
16.40 Zenés barangolás
17.10 A jósnö (sorozat)
18.00 Sport
19.00 Tartományi élet
19.30 Híradó
20.00 Kulturális magazin
20.15 Barátok között (film)
21.50 Hírek/Sport
22.45 A nap melege (film)
0.30 A hatos szám (sorozat)
Az ezredes
1.25 Ex libris
6.30 Lassie (am. sorozat)
A csimpánz 6.55 Apa a legjobb (am. sor.)
Bud, a sznob 7.20 Nyersbőr (sorozat)
Döntés a kolostorban 8.10 Flipper (am. sorozat) Öreg tengeri medve 8.35 Urhajótöröttek (ism.) 9.35 Tripolis kalózai (amerikai kalandfilm)
10.55 Rossz hírű medvék Ja-pánban (amerikai filmvígjáték)
12.35 Mozgó kórház (sor.) Foghúzás
Air Force (am. sor.) Keleti szél
Elza, a vadon szülötte (amerikai sorozat) Kölyök
14.55 Automan (am. sorozat) Gyémántok
15.45 Vihar Keleten
(olasz-francia film)
íHRii A Mester (am. sorozat) Hamis lány
18.40 Hármak társasága (sorozat) A kleptomániás
19.05 Kezdeti nehézségek Eladott dolgozatok
19.30 Roseanne (sorozat) Romantikus buborék Roseanne ismét be-avatkozott Jackie ma-gánéletébe. A testvérek csak akkor békülnek ki, amikor Jackie beszá-mol Gary házassági ter-véről. Roseanne azon-nal nekilát az esküvő megtervezésének...
20.00 Híradó
RJTKT? Nate és Hayes
(amerikai kalandfilm)
22.10 Kegyetlenek
(kanadai akciófilm)
23.50 En, a kém (sor.) ,
Nyomtalanul 0.45 Hírek
[iüfi Fagypont alatt (amerikai film) 2.25 Nyersbőr (ism.) 3.25 Mozgó kórház (ism.) 3.50 Apa a legjobb (ism.) 4.15 Gene Bradley (sorozat) Koponya
16.00 Hírek, műsorismertetés
16.05 Évforduló
16.10 Kánon - Loyolai Szent Ignác és a jezsuiták
16.40 Níls Holgersson (ism.)
17.05 Egy nap az élet
17.35 Regélő - Népzenei mag.
18.20 80 nap alatt a Föld kö-rül Willy Foggal -12.
18.45 Hírek
19.00 A montreali bankrablás Francia vígjáték 97\'
20.40 Dunasport
20.55 Echo
21.00 A Polip
Olasz bűnügyi tévéfilm-sorozat-VII/3.
22.00 Évforduló
22.05 Hírösszefoglaló
SAT1
6.00 Ürszekerek (ism.) 6.55 A mindenható nyomában 7.20 Capito ? - játék 7.50 Popcornia (sor.) 8.30 Silverhawks (sor.)
Homokvihar
8.50 Péter Pan és a kalózok (rajzfilmsorozat) Kalóz az ágyban 9.20 Superboy (am. sor.)
Nehézség
9.50 Drops - kvízműsor 10.20 Gazdasági fórum 10.50 Szerencsekerék (ism.) 11.30 A Schimek család
(német film) íHETi] Út Báliba
(amerikai film)
innm Folytassa, cowboy! (angol filmvígjáték) 16.45 Pont, pont, pont 17.20 Mindent vagy semmit 18.00 Labdarúgás 18.30 Hírek
18.35 Miké Krüger-show 19.30 Szerencsekerék 20.15 Haza (német film) 21.55 Ki a legjobb férfi? 23.00 Neked adom a testem (svájci-francia erotikus film)
0.15 Gyere,madárkám!(ism.) 1.45 Neked adom a testem
(ism.) 3.00 A Schimek család (ism.)

6.25
6.45 7.00 8.15
Falutévé - faludoktor-ral, gyógytornával Híradó Napkelte Jó reggelt adj, Istenem! Református ifjúsági mű-sor
8.25
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer... Amerika
8.55
Francia rajzfilmsorozat Champlain Cimbória
9.30
1000 11.00
12.00 12.02 12.05
13.35 14.35
Telefonos vetélkedő A csatorna partján Angol filmsorozat gye-rekeknek - VI/5. A titkos ügynök Zöld béka Környezetvédelmi ma-gazin gyerekeknek Cimbora Most - A sokoldalú fia-talok műsora Szezám utca (Sesame Street) Amerikai feliratos gyer-mekműsor-sorozat Déli harangszó Képújság Tévémagiszter Közművelődési hetilap Panoráma (ism.) Wurlitzer
16.10 16.15
fHfí?
18.10
18.40 19.12
19.30 20.00
Zürichi páncélterem NSZK tévéfilmsorozat Veszélyes áru Telis-televideo \'93 Öt kicsi indián Társasjáték a képer-nyőn és otthon Nagyon szivesen Sokszínű újdonság Játsszon velünk! Banánhéj-filmsorozat Híres mamák „klubja" Ismét a Sándor-palo-táról
Szerencsekerék Jó éjszakát kivan a Disney! Híradó
Telesport
Fantasztikus Effá
filmek Ki
Támadás a Krull boly-gó ellen 116\' Amerikai film (1983) Szereplők :Colwyn-Ken Marshall (Hegedűs D. Géza), Lyssa - Lyssette Anthony (Ábrahám Edit) Parabola - Szatirikus szórakoztató műsor Paul Simon-koncert Rózsaszín sorozat Francia erotikus film Szerelmi próbatétel Híradó
0.45
HB0
17.30 Állati élet: A kardszár-nyú delfin 18.30 Cinemaparadiso117\'
Olasz-francia filmdráma 20.35 Rettegés a sötétben
Am. dokumentumfilm 21.30 Meridián - Am. film 83\' 23.00 Ördögűző - Am. horror 1.00 Érzéki kalandozások 8.
Francia erotikus magazin
8.00 Műsorismertetés 8.05 Gazdaképző (ism.) 8.35 Frici, a vállalkozó
szellem (ism.) 9.00 Patrin-Üzenet-Vorba
Cigány magazin 9.25 Nasekran
Horvát nyelvű nemzeti-ségi magazin 9.50 Unser Bildschirm Német nyelvű nemzeti-ségi magazin
10.15 Magyarok között Szlo-véniában - Riportfilm 10.45 Ecranul nostru
Román nyelvű nemzeti-ségi magazin 11.10 Slovenski Utrinki
Szlovén nyelvű nemze-tiségi magazin 11.35 Nasa obrazovka
Szlovák nyelvű nemze-tiségi magazin 12.00 Sorstársak
Rehabilitációs magazin
12.15 Família Kft. (ism.)
12.45 Kaláka Nemzetközi
Folkfesztivál Énekelt versek
13.00 Nagylátószög
13.45 Alfonso Bonzo
Angol filmsorozat gye-rekeknek-VI/5. A milánói tévékészülék
14.10 Műsorajánlat-Időjárás Azok a csodálatos ál-
latok
iHKIH Darázslesen - Japán ismeretterjesztő film
15.05 Országjáró suli-buli
15.50 Mennyi az annyi?
íljgül Autó 2
A TV2 autós magazinja Hupikék törpikék Belga rajzfilmsorozat A világ törpifjoncok szerint
Hívják Törpdoktort KnightRider Amerikai tévéfilmsorozat A fantom 47\'
18.28 Műsorajánlat-Időjárás
18.30 Hagyományőrzők
18.35 Úrir?
Ötven perc írókkal Beszélő állatok Amerikai film 45\'
20.20 Tipplista
20.30 Zene, táj, város Krisztinaváros
21.16 Telesport
22.00 Esti egyenleg
22.20 Időjárás
22.25 Csak nézünk, mint a moziban... Az 50-es évek mozija Benne: 1954.
kb.
Én és a nagyapám
Magyar film Szereplők: Gózon Gyu-la, Ruttkai Éva, Balázs Samu, Pethes Sándor, Rajnay Gábor, Bikádi György, Kelemen Éva, Agárdy Gábor, Koletár Kálmán és mások

[ KANIZSA Trend „az életre való bútorok gyártója".
1
V
ASARNAP
Mozi: í. IS. 20 óra: Stúdió Yíu/i. lfi.30. IS.IS ór.t. ?0.I." ura:
Drájiám. a kölviik (marha1) napv lett.. \\/ utolsó i\' llotranv a

Kanizsai műsor

KOSSUTH
6.00 Vasárnapi újság 8.24 Édes anyanyelvünk
(ism.)
8.30 Rég! magyar muzsika kéziratos gyűjtemé-nyekből 9.05 Világóra
Külpolitikai újságírók heti magazinja
10.05 Római katolikus szent-mise közvetitése
11.05 Gondolat-jel
12.00 Déli Krónika. Sport
12.20 Harminc perc alatt a Föld körül
12.50 Gyurkovics Tibor jegy-zete
13.05 Énekeljük együtt!
13.15 Vízkereszttől szilvesz-terig
14.05 Szonda
14.35 Mit üzen a Rádió?
15.05 „Magyarországról jö-vök..."
16.10 Művészlemezek
17.05 Irodalmi újság
18.00 Esti Krónika
18.20 Örökzöld operettdalla-mok
19.05 Sportvilág
19.30 Jó éjszakát, gyerekek!
19.40 Színes népi muzsika
20.05 Fonotéka
Archívumunk mélyéről
21.09 Beszélgetéseim a Szí-nésznövel - Tóth Gá-bor Ákos hangjátéka
22.00 Késő esti Krónika
22.20 A Concerto Armonico Kamarazenekar hang-versenye
23.40 Régi híres énekesek műsorából
Luisa Tetrazzini opera-áriákat énekel
URH-ADÓN
8.30-
10.00 Körzeti magazinok 14.35 PAX rádió 15.00 A BBC magyar műsora 16.00-17.00 Az Amerika Hangja
magyar műsora 18.20 Heuréka! 18.30-
21.00 Nemzetiségi műsorok 23.00 A BBC magyar műsora 23.45 Versek
PETOF!
6.00 Zenés szórakoztató va-sárnap reggel - ...és természetesen sport 8.05 A császár csalogánya
Andersen meséje 8.47 Kölyökzene 9.00 Hírek. Időjárás 9.03 Vasárnapi koktél
10.00 Helyettem írták
11.00 Hírek. Időjárás
11.06 World music Magazin
11.30 Közvetítés a vízilabda Európa-bajnokságról a Magyarország-Nagy-Britannia férfi és a Magyarország-Cseh-ország női mérkőzés-ről
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Hirpercek
13.10 Nagyon szivesen
13.45 Időjárás- és vízállás-jelentés
14.00 Húszas stúdió
15.00 Hírek. Időjárás
15.03 Petőfi-kabaré
16.00 Poptarisznya Benne:
17.00 Hírek. Időjárás
18.30 Sportösszefoglaló Totó
19.00 Hírek. Időjárás
20.00 Ilyen a világ
Eugene Labiche komé-diája
20.28 Filmzene olasz krimik-ből
20.50 Magyarán szólva
21.00 Hirpercek
21.10 A Rádió Dalszínháza Sárközy István: A szelistyei asszonyok
22.48 Jazz
23.00 Hírek. Időjárás
23.03 Sporthíradó
23.10 Máról holnapra - éjfél előtt
Gratulálunk! 0.15-
4.20 Máról holnapra - éjfél után
(Kossuth kh, Petőfi urh) Benne: 4.03-4.20 Csárdástempóban
3 SAT
13.00 Hírek
13.10 Pillantás a hétre
13.45 Beszélgetés
15.30 Farínét (svájci film)
17.00 Az évszázad közepe
(sorozat)
17.30 Természetfilm
18.00 Napló
18.15 Körkép
19.00 Hírek
19.10 Törzsasztal
20.15 Nem is olyan borzasztó
22.05 Szórakoztató műsor
23.05 Balettshow
23.20 A felügyelő (sorozat)
0.20 Irodalom mindenkinek
SZLOVÁK
SZTV-1
15.15 Mesejáték
16.05 Filmmúzeum-13pipa (cseh film)
17.55 Bibliai kisszótár
18.00 Egyházi magazin
18.05 Scooby Doo
18.30 A Flintstone család
19.00 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 Bőrönd (vetélkedő)
20.45 Pénzforgatók
(angol tévésorozat)
21.40 Hírek
21.50 Gólok, pontok, másod-percek
SZTV-2 17.00 Lovaglás
(szlovák bajnokság)
16.45 Gyíkok és teknősök
18.35 Ötlettár
19.20 Esti mese
19.30 Időszerű események
19.55 Sporthírek
20.05 E.Bohún: Porlepte his-tóriák (tévéfilmsor.)
20.45 Lalinea
20.50 Emberek a Javorina alatt (kisfilm)
21.20 Kurdok (dok.-tilm)
21.45 Top modellek
(fr. dokumentumfilm)
22.35 Események
RTL
6.00 Játék gyerekeknek 6.20 Beverly Hills Teens
(ism.)
6.45 Dink(ism.) 7.10 Hatmillió dolláros csa-lád (ism.)
7.35 Winspector (ism.) 8.00 Gyerekeknek 8.25 Jetsonék
(am. rajzfilmsorozat) Időgép
George, a tánckirály 9.15 Scooby Doo
(am. rajzfilmsorozat) Totemszörny
10.05 Művészet és küldetés 10.10 Csodálatos nö (amerikai sorozat)
Veszélyes küldetés
fflüii Vissza a múltba (amerikai sorozat)
Kutya és macska
íRiTi] Tequila és Bonetti
(amerikai sorozat)
Az ördög riportere
13.00 Az apám földönkívüli
(amerikai sorozat)
Félelem a repüléstől
mMH Randevú egy angyallal
(amerikai film) 15.35 Hawaii
(amerikai sorozat) A nap gyermekei 16.40 Kölni sportfesztivál 18.45 Híradó
tEWii Gyilkosság a hobbija (amerikai sorozat) Románc RTilB Dragnet
(amerikai film) 22.20 Tévétükör 23.05 Késői kiadás 23.25 Playboy Laté Night 0.25 4-es csatorna 1.00 Az apám földönkivüli
(ism.)
1.15 Borzasztó kedves csa-lád (ism.)
1.55 Ki itt a főnök? (ism.) 2.25 A Főnök (ism.) 3.20 Beszélgetés (ism.) 4.10 Robbanékony (ism.) 4.35 Gyilkosság a hobbija
(ism.) 5.30 Gazdag és szép (ism.)
RTL 2
6.45 Kedvenc szőkém
(amerikai filmvígjáték) 8.05 Lili, a hadsereg meny-asszonya (ism.) 9.35 Törvénytelenek (sor.) A képmás
10.30 Skycrane (sorozat) Telitalálat
11.05 A Waterloo Creek-i kí-sértetház (sorozat) Jools és a szellemek
11.35 Maya (sorozat) A zsarnok
13.05 Bravó TV
14.50 Üvegfalak (amerikai film) Fsz.: Geraldine Page, Philip Bosco
16.20 Kedvenc szőkém (ism.)
17.45 Hirek
17.55 A Nelson-ügy (angol film)
Fsz.: Péter Finch, Glen-da Jackson
20.00 Hirek
20.15 Biztos, holtbiztos, sőt valószínű (olasz film) Fsz.: Claudia Cardinale
22.05 A szemtelen (francia film) Fsz.: Henry Silva
23.50 A munka is árthat
(angol film)
1.25 A Nelson-ügy (ism.) 3.25 Üvegfalak (ism.)
vox
13.05 Filmek, sztárok, videók
13.30 Vadvilág (ism.)
14.15 Moulin felügyelő (sor.)
16.00 Hirek
16.15 VOX-box
17.00 Hirek
17.15 Szülök magazinja
18.00 Hirek
18.15 Utazási magazin
19.00 Hirek
19.05 Öbölháború (film)
20.00 Híradó
20.15 Szentivánéji szexkomé-
dia (amerikai film)
22.00 Hirek
22.15 Hagymaföld (am. film)
TV 5 I
6.00 Telereggel
7.40 Francia nyelvlecke
8.30 Gyermekeknek
9.00 Rendkívüli tudósító
10.30 Zenei műsorok
12.00 A TV 5 vendége
13.15 Varieté fiataloknak
14.00 Nem kell álmodozni!
15.00 Hegymászóknak
15.30 Mai kertek
16.15 Szórakoztató műsor
18.00 Varieté Montrealból
19.00 Állatbarátok műsora
20.00 52 hét - riportműsor
21.00 Híradó
21.30 A bírónő (sorozat)
23.00 Viva - svájci magazin
0.20 Irodalmi kanapé
0.50 Vegyes műsor hajnalig
MUSIC TV
13.30 Paul King
14.00 Sport
14.30 BonJovi
18.00 Blues
18.30 Riportok
19.00 Amerikai top 20
21.00 120 perc
23.00 Beavis és Butthead
23.30 Soulzene
24.00 Headbangers Ball
2.30 Marijne
3.00 Éjszakai videók
SUPER
11.00 Vallási műsor
12.00 Super-üzlet
13.00 Vallási műsor
13.30 Német nyelvű magazin
14.00 Videogenerátor
16.00 Motorcsónakverseny
17.00 Motorsport
18.00 Jó és rossz
18.30 Eco-rekord
19.00 Üzleti hét
19.30 Sport
20.00 Repűlögép-anyahajó
22.00 Hírek
22.30 Moszkvától nyugatra
23.00 Jazz
24.00 Videogenerátor


BARTÓK
6.00 Népszerű muzsika 8.00 Hírek. Időjárás 8.05 Bach-átiratok
Dániel Chorzempa or-gonán játszik 9.05 Wagner: Siegfried 1971.
10.00 Hírek. Időjárás
10.05 Új Zenei Újság
10.35 A Mákvirág együttes népzenei felvételeiből
10.50 Stefan George versei
11.05 A Berlini Állami Zene-kar hangversenye Közben:
11.44 Hírek. Időjárás
12.37 A Wiener Sángerkna-ben Johann Strauss-műveket énekel
13.00 Hangok és visszhangok
13.10 Új kompaktlemezeink
14.00 Hírek. Időjárás
14.05 Jubilate Deo
15.00 Sudlik Mária és Gre-gor József énekel
16.00 Hírek. Időjárás
16.05 Társalgó (ism.)
16.55 Muzsikáló természet
17.00 Beethoven gordonka-zongoraszonátái
18.05 Más-világ
19.00 Szemle (ism.)
19.35 Nagy siker volt!
A Budapesti Vonósok jubileumi hangversenyei Közben:
20.17 Hírek. Időjárás
20.22 Tetten ért szavak (ism.)
22.05 Rádiószínház
A vörös postakocsi Krúdy Gyula drámája 0.05 Száz éve írták
ezt a munkái, kell hogy legyen a jelenlegi mun-kakörömhöz is valamiféle előképzettségem, mert tapasztalatom volt jócskán. A naponta megújí-tandó szakmai tudás követelményét meg egyéb-ként az sem kerülheti ki, aki egész életét ezen a munkaterületen töltötte el.
Az ötödik kérdés a jövővel foglalkozott. Nem elsősorba