Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
8.1 MB
2008-03-13 11:46:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
282
9415
Rövid leírás | Teljes leírás (1.04 MB)

Kanizsa 1993. 040-044 szám - október

Cím: Kanizsa
Alcím: Dél-Zalai Hetilap
Megjelenés: Hetenként: 1989-től
ISSN: 0865-3879

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:
ÁRA: 25 Ft
DEL-ZALAI HETILAP
MEGJELENIK: MINDEN PÉNTEKEN
V. évf. 4*Tsz. 1993. okt. 1.
S SZOBOR
VISSZAKERÜL
Természetgyógyász képviselő
Új, a természetadta gyógyítási módokkal foglalkozó „rendelő" nyitotta meg kapuit nemrégiben az Attila úti bölcsődében. In-formációink szerint a „névtelen" szakemberek mellett városunk önkormányzati képviselője, Dömötörffy Sándor is itt várja a gyógyulni vágyókat. A szakember azonban csak másodállásban végez gyógyításokat, elsősorban a rendelő pénzügyi dolgaival foglalkozik, illetve az új vállalkozás menedzselését végzi.
- át
l tanuló i
MM Illlllll tv
Ismeretes, hogy Nagykanizsa megyei jogú város önkormány-zata szeptember 20-i közgyűlé-sén döntött a 20-as szobornak a sétakertből eredeti helyére, az Erzsébet térre való vissza-helyezéséről. A határozatot ter-mészetesen kedvezően fogad-ták az egyik fő kezdeményező, a városban működő Magyarok Nemzeti Szövetsége megyei szervezetének köreiben.
KOMI; \\
A VILA;itANKItA
IMIIIIII.II i.idei ini.ill ki
Mi/o I CICIK I.III. I\'.L1. \\ lel K
- Nagy öröm tölt el bennün-ket, hogy a hónapokon át hú-zódó ügy végre nyugvópontra jutott. Ezért köszönet illeti az azóta több mint ötezer főre emelkedett választójoggal ren-delkező kanizsai állampolgárt, akik aláírásukkal nevüket ad-ták, s felemelt fejjel vállalták történelmi múltunknak ezt a szép szimbólumát, a hazafias öntudat és a nemzeti érzés ápolása céljából. Megköszön-jük a nemes ügy mellett sza-vazó önkormányzati képviselők pozitív hozzáállását is. Most már minden energiát arra kell fordítani, hogy az 1956-os for-
radalom és szabadságharc kö-zelgő, október 23-i évforduló-ján a 20-as szobor eredeti he-lyén, s méltó módon felavatva pompázzon - adott hangot elé-gedettségének Pócza Attila me-gyei-városi MNSZ-elnök, a többi részt vállalt helyi politi-kai szervezet nevében is.
A 20-as szobor visszahelye-zésének előkészületeivel kap-csolatban az ügyet kezdettől fogva szívügyének tekintő Pa-lotás Tibor önkormányzati kép-viselő, MNSZ-tag szeptember 27-én - lapzárta előtt - így tá-jékoztatott:
leni Ira^ctlia, hacsak a/,
nem \\DII a/., hoj) a Iclclon
bes/.e Ige lesben IMHIII^IIC
ill ko\\ csclil) MlŐ ludasuk \'olasara. S/.óvul rossz a w.M.
- Az önkormányzat illetékes képviselőivel - Farkas Zoltán alpolgármester úr jelenlétében — szeptember 22-én egyeztető megbeszélést tartottunk, amely során eldöntöttük, hogy a hi-vatalos visszahelyezést kérel-met az MNSZ adja be. Szep-tember 23-án és 24-én az Er-zsébet téren - a 20-as szobor eredeti helyén - a Dédász né-hány dolgozója kábelkiváltási és a régi alapok feltárásával
kapcsolatos közmunkát végzett. Az áttelepítési tervet egyébként Berkes József helyi nyugdíjas tervező-építész készíti el szep-tember 29-re, amikor is az ön-kormányzat városfejlesztési bi-zottsága szakvéleményezi. A tervnek az építési hatóság által történő szeptember 30-i várha-tó jóváhagyása után nyomban sor kerülhet a szobor bontásá-ra, amelynek daruzási és elszál-lítási munkáit a Rotary Fúrási Kft. társadalmi munkában vál-lalta el. A kivitelezést - közte a rekonstrukciós, alapozási útbur-kolati munkákat - egy helyi szakvállalat, a KOVO MUkőké-szítö BT. végzi és az ütemterv-nek megfelelően legkésőbb októ-ber 16-re fejezi be, áfa nélkül számolt - az önkormányzat által magára vállalt - mintegy négy-százhúszezer forint összegben, így nem lehet akadálya az ok-tóbe 23-i ünnepélyes avatásnak, amelyre meghívtuk a honvédség magasabb egységének képviselő-jét is.
(tihanyi)
...