Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
45.02 MB
2022-09-20 13:28:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
0
9
Rövid leírás | Teljes leírás (1.07 MB)

Zalavármegye 1929. 027-049. szám február

Zalavármegye
Politikai napilap. Zalaegerszeg.
1922 [ápr. 10 - 1932. dec. 31.]
Megj. [hetenként háromszor, 1925]: hetenként hatszor.
Szerk. 1924: Kakas Ágoston, 1925. okt. 2.: Herboly Ferenc, 1930: Kakas Ágoston, 1932. 146. sz.: Sylvester Péter János.
K. Zalavármegye Lapkiadó Társaság.
Ny. Tahy Rozália utóda Kakas Ágoston. - 2 r.


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

VIII. évioly*».
Ara 12 fillér.
27. szán.
Haladt ■Uiff MtMtaa»S*l«m« - IlMlwlM! w Uiiiri a - peng«, owdém pemé. - ftmi«.»«»*'' > ktidfthintil: liluxriui, tiMkuM« l TtHwlH
A közigazgatás reformja.
A közigazgatás reformja műid jobban közeledik a megvalósuláshoz. Évtizedek óta sürgették és ígérték ezt, dc aohasem értek cl még csak a kezdet kezdetéig sem. Most azután a Bethlen "kormány kezébe vette az ügyet és nem is engedi el addig, amíg meg nem oldja aat. A tok, akik oty könnyedén kritizálgatnak, akik unos-untalan azt hajtogatják, hogy a Bethlen kormány nem csinál semmit sem, most csak csudálkoznak, hogy imc: készen áll a tárgyalásra és mihamar hozzá is foghatnak a nagyjelentőségű dolog elintézéséhez, inely év tizedekre alapozza meg újra a magyar köz igazgatást.
Sok panasz hangzott el eddig a közigazgatás ellen. Nehézkes volt, ósdi volt, nem számolt a haladó kör követelményeivel, ahelyett, hogy megkönnyítette volna, megnehezítette az életet stlxmásefélc kifogásokat emeltek ellene. És, valljuk meg őszintén, nem mindig alaptalanul.
Nem szándékunk ez alkalommal rámutatni aaokra a hibákra, amelyek közigazgatásunkban egyre-másra jelentkeznek s a rég óhajtott reformok szükségességére; csak le akarjuk rögzíteni, hogy a Bethlen . kormány ismét korszakot .alkotó munkát végez, amikor a közigazgatást megreformálja. Négy évtizeddel ezelőtt sürgették ezt mar ugy a par.amentben, mint kint ék országban és az összes törvényhatóságoknál, de az előző kormányok vagy nem tudtak, vagy nem mertek a kérdéshez nyúlni. Ezt is a sötétbe ugrásnak minősítették hol rtt, hol meg amott. A Bethlen kormánynak érdeme,- hogy fölismerte a reformoknak halaszthatatlan szükségességét és elhatározta azoknak megalkotását. Hosszú időt vett igénybe a kérdés tanulmán>*>zása, az bizonyos; már-már ugy látszott, mintha elállt volna szándékától a kormány, azután akadtak törvényhatóságok, amelyek a mai állapotok föntartását óhajtották. LX* a kormány nem tért el kitűzött céljától egy hajszálnyira sem. Megígérte, hogy megcsinálja a közigazgatás reformját és most inár elérkeztünk annak előestéjéhez.
A reformjavaslatnak előadója Csák Károly dr., vármegyénknek hosszú időkön át volt tiszti főügyésze akinek — mint mondajii szokás — a kisujjában van a közigazgatásnak tudománya. ö azonban nemcsak az elméletnek embere, ham*n a gyakorlatnak is, mert ismeri a falusi jelzői irodákat ép ugy, mint a vármegyei és miniszteri hivatalokat, vagyis a dolognak minden csinját-büiját. Nűics egyetlen ember a parlamentben, aki a közigazgatást ugy ismerné, mint'' Csák Károly. De ismeri annak hiányait is. És különösen ezért igen alkalmas az előadói tiSZtTC.
A nemzet érdekeit és fejlődését szolgáló eme fontos reformjavaslat elég sok retortán és megfontoláson ment keresztül már eddig w, míg a Ház bizottsági elé került. Mert hisz 4 bizottsági tárgyalás megelőzi a plénumbeli tárgyalást s ez idő alatt is sok mód és alaka-tom lesz arra, hagy a javaslattal a publicisztika, a szakértők és a/. ország közvéleménye foglalkozzék. Kétségtelen, hogy ennek a készülő reformnak minden részletében való alapos megfontolása* elkerülhetetlenül szükséges az egységespárt részéről, mert hisz nagy nemzeti érdekek valtatiák kárát, ha elfuserálva kerülne, törvénykönyvünkbe ez a negyven év óta migoldasra váró probléma. Hát nem lesz elfuserálva, amint azt az eddigi tényekből megállapíthatjuk. Csák Károly nem az a...