Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.08 MB
2022-10-27 18:27:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
754
387
Cím: Jubileumi évkönyv a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fennállásának 125. évfordulójára, 1872-1997
Közrem.: Berke Józsefné (szerk.) ; Bertalan Péterné (szerk.) ; Vastagh Zoltán (fotó)
Szerz. közl: [szerk. Berke Józsefné és Bertalan Péterné] ; [a fotókat kész. Vastagh Zoltán]
Kiadás: Nagykanizsa : Zrínyi Ált. Isk., 1997
Eto: 373.3(439Nagykanizsa)"1872/1997"(058) ; 908.439Nagykanizsa
Tárgyszó: Zrínyi Miklós Általános Iskola (Nagykanizsa)
Szakjel: 373
Cutter: J 86
ISBN: 963-04-8109-X*
Nyelv: magyar
Oldal: 136 p.


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Jubileumi évkönyv
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola
fennállásának 125.
évfordulója tiszteletére
Jubileumi évkönyv
A NAGYKANIZSAI ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS
ISKOLA
Fennállásának 125. évfordulójára
(1872- 1997)
Kiadja:
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Altalános Iskola
Felelős kiadó: Molnár Géza igazgató
Szerkesztette: Berke Józsefné és Bertalan Péterné
A borítótervet készítette: Szemenyey-Nagy Tibor
A fotókat készítette: Vastagh Zoltán
Megjelent: 1000 példányban Kanizsai Nyomda, Nagykanizsa 1997 Felelős vezető: Brenner Árpád
AJÁNLÁS
Szeretettel ajánljuk e kötetet iskolánk tanárainak és növendékeinek, az elhunyt tanárok és diákok emlékének
Nagykanizsa, 1997. március 22.
A Zrínyi Miklós Altalános Iskola igazgatósága és tantestülete
Tartalom
Molnár Géza: Bevezető...............................................................................................7
Di\ Kotnyek István: A Nagykanizsai Zrínyi M. Ált. Isk. története 1872-1950 ............9
Az iskola igazgatói 1949 -tői...........................................................................................35
Iskolánkban tanítottak 1949-től.....................................................................................35
Tanárok és diákok visszaemlékezései........................................................................38
- Dr. Kelemen Ottóné: nyugdíjas igazgató visszaemlékezése.........................38
- Dr. Hámori Zsoltné: Visszagondolok háládatos lélekkel................................39
- Nink Beáta: Köszönet egykori iskolámnak...................................................40
- Papp Eszter tanuló visszaemlékezése.............................................................42
Jelen...........................................................................................................................43
- Az oktatás mai formái.................................................................................44
- A nyelvoktatás...............................................................................................44
- Számítástechnika oktatás.............................................................................45
-Zenei élet......................................................................................................46
- Sportélet.......................................... ..............................................................46
- A könyvtár szerepe........................................................................................47
- Mini Galéria....................................................................................................49
- Iskolai újság...................................................................................................50
- Diákönkormányzat........................................................................................51
- Az iskola oktató - nevelőmunkáját segítő szervezetek.................................51
- Az iskola kapcsolatai a város más intézményeivel......................................51
-Felnőttoktatás...............................................................................................52
A jövő...........................................................................................................................52
Tanulói élménybeszámolók........................................................................................53
-Csörgits András: A cseregyerek...................................................................53
- Bicsák Adrienn: Londoni élményeink.............................................................54
- Rácz Szabolcs: Természetjáró Gyerekek Országos Talákozója...................55
Akikre büszkék vagyunk.............................................................................................56
Iskola a sajtó tükrében...................................................................................................74
A tantestület 1997-ben...............................................................................................79
Gazdasági, adminisztratív, technikai dolgozók 1997-ben.........................................86
Az iskola tanulói a jubileumi évben............................................................................89
Iskolánkban végzett tanulók 1992 - 1996 között......................................................114
Az iskola tanulóinak és tanárainak létszáma 1992 - 1997 között............................119
Az esti tagozaton tanulók létszámának alakulása.....................................................119
Képek az iskola életéből...........................................................................................120
5
Bevezető
Régi hiányt - úgy is fogalmazhatnám, hogy adósságot - törlesztünk jubileumi évkönyvünk megjelentetésével, ugyanis az elmúlt fél évszázadban nem jelent meg kiadvány iskolánkról.
Ajánlom a ,,125 éves nagykanizsai Zrínyi Miklós Álatlános Iskola" jubileumi emlékkönyv áttanulmányozását régi barátainknak, új ismerőseinknek, érdeklődőknek egyaránt.
Szeretnénk örömet szerezni és egyben megerősíteni ismerőseinkben és támogatóinkban - elsősorban a volt és a mai zrínyis diákokban-az iskolánkról alkotott pozitív véleményük igazságát.
Köszöntöm az érdeklődőket, akik emlékkönyvünkből ismerkednek a 125 éves intézményünk működésével. Bízom benne, hogy szándékunk tisztessége, iskolánk gazdag múltja és sikeres jelene új barátokat, segítőtársakat szerez a nagykanizsai Zrínyi Miklós Álatlános Iskola nagy közösségének. Az eltelt 125 év már történelmi mértékű idő!
Őszinte tisztelettel hajtunk fejet elődeink munkássága előtt. Nagyra értékeljük kimagasló szakmai eredményeiket, átérezzük emberpróbáló küzdelmeiket. Követendő példának tartjuk a történelmi sorsfordulók során tanúsított tisztességes helytállásukat. Vállaljuk értékeiket és ápoljuk haladó hagyományaikat.
Remélem, megértésre talál és elismerést vált ki a jelent bemutató-átlagon felüli sikereinkről szóló - vázlatos áttekintés.
A tények, amelyeket felsoroltunk, reális alapját képezik azon elképzelésünknek illetve elhatározásunknak, hogy oktató - képző - nevelő munkánkat európai szinten szeretnénk folytatni.
Az elmúlt 125 év oktatásügyi történései azt is igazolják, hogy Nagykanizsa iskolaszerető város. Pedagógiai munkánk erkölcsi elismerése és anyagi támogatása mindig biztosított volt.
A megemlékezés és ünneplés hangulatában, ezúton is tisztelettel köszöntöm munkatársaimat, zrínyis diákokat, mindazokat, akik részesei vagy segítői nemes célkitűzéseink megvalósításának.
Molnár Gézei igazgató
7
A polgári leányiskola 1918-ban végzett tanulói
Polgári fiúiskola IV. C osztály 1928-29.
8
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola története
Az alapítástól, 1872-től eltelt időben a magyar oktatásügyben bekövetkezett változások többször is érintették az intézményt, hiszen 1872-ben a fiú polgári iskolaként kezdte meg működését, majd vált 1945-ben általános iskolává és 1980-ban egyesült az 1892-ben megnyitott polgári leányiskolából 1945 után lett Ady Endre Általános Iskolával.
Jogelőd iskolák tehát
1. NAGYKANIZSAI KÖZSÉGI POLGÁRI FIÚISKOLA
(KÉSŐBB: NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI FIÚISKOLA, NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI MIKLÓS POLGÁRI FIÚISKOLA, ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA)
2. NAGYKANIZSAI FELSŐBB LEÁNYISKOLA NAGYKANIZSAI KÖZSÉGI POLGÁRI LEÁNYISKOLA
(KÉSŐBB: NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA, NAGYKANIZSAI M. KIR. ÁLLAMI GRÓF ZRÍNYI ILONA POLGÁRI LEÁNYISKOLA) ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA
Volt része tehát rendszerváltásokban, mindebből következően történetének feltárása lényegesen több kutatást igényel, mint egy „szimpla" iskoláé.
A Polgári iskolákról
Mindenképpen szólni kell róluk, nemcsak a históriai hűség miatt, hanem azért is, mert 1868-tól 1945-ig a magyar iskolarendszer egy jelentős és sajátos intézményei voltak, másrészt a mai magyar olvasó jószerével szinte semmit sem tud erről az iskolatípusról.
A polgári iskolát az 1868-as népoktatási törvény hozta létre. Mielőtt bővebben szólnánk erről az iskolatípusról, talán érdemes lenne szólni az 1867-es kiegyezés alapcélkitűzéseiről és az ennek megvalósítását szolgáló stratégiákról is.
1867-ben a Deák Ferenc nevével összekapcsolt kiegyezés nemcsak az Ausztriával, vagy a Habsburg uralkodóval, I. Ferenc Józseffel történő megbékélést szolgálta, hanem ezáltal, ezen keresztül az országnak, mai kifejezéssel élve, ,,Európába juttatását". Akárhogy is nézzük a korabeli Magyarország térképét, messziről, szinte csaknem a „Turáni-alföldről" kellett indulni. Acélszalag elérése érdekében számbajöhető stratégiák között megfogalmazódott a tőkebehozatal, az ennek működtetését segítő infrastruktúra, a korábbitól eltérő gazdaság kiépítése és nagyon fontos húzóágazatként, hogy minden működjön is: az új oktatási rendszer megteremtése. így került sor az 1868-as népoktatási törvény (1868. évi XXXVIII. tv. (elfogadására, amely európai szemmel nézve is modellértékű iskolarendszert teremtett, hiszen az elemi oktatás mellett a közoktatás rendszerébe foglalta az ennél magasabb műveltséget nyújtó iskolákat (felsőnépiskola, polgári iskola), amelyek bizonyos „gyakorlati műveltséget" is nyújtottak.
9
A polgári iskolák felállítását az 1868. évi XXXVIII. tv a nagyobb településeken kötelezően írta elő. Itt a fiúk tanulmányi ideje 6 év, a leányoké 4 év volt. Felvételt lehetett nyerni az elemi negyedik osztályának elvégzése után, hasonlóan a gimnáziumhoz. Ennek az iskolatípusnak a tantárgyai a következők:
„... a) hit- és erkölcstan;
b) anyanyelv, írástan és irodalom;
c) ahol a tanítási nyelv nem magyar, ott a magyar nyelv;
d) ahol a tanítási nyelv magyar, ott a harmadik évfolyamtól kezdve, a német nyelv;
e) számvetés kiterjesztve a polgári politikai számvetésig;
f) mértan;
g) földrajz hazai és egyetemes;
h) történelem
i) természetrajz
k) természettan tekintettel az iparra, kereskedésre és gazdaságra;
1) vegytan
m) mezei gazdaság vagy ipartan, tekintettel a község és vidéke szükségére;
n) statisztika;
o) köz-, magán és váltójog alapvonalai;
p) könyvvitel;
q) rajz a mértannal összhangzatba véve, és szépírás;
r) ének;
s) test- és fegyvergyakorlat.
Rendkívüli tantárgyak, a mint a község ereje engedi, és rendkívüli órákban, a latin, franczia sat. nyelvek és zene ...''71/
A közoktatási miniszter állapítja meg, hogy ,,... a leányok számára alkotott polgári iskolákban a fenebb elsorolt tantárgyak közöl melyek hagyassanak el, s minő más tantárgyak vétessenek föl azok helyett...''72/
Nagyon lényeges és a ma tantervet alkotóknak is figyelmébe ajánlható a törvény azon kitétele, miszerint a ,,...polgári iskola egy-egy osztálya növendékeinek tanórája hetenkint legalább 24, legfelebb 26 lehet, bele értve a hit- és erkölcstant is... ''73/
A polgári iskolák első részletes tanterve 1868-ban került bevezetésre, ezt követte az 1879-es fiú-, majd az 1887-es leánypolgárik számára kiadott tanterv. Az iskola 1918-tól egységesen 4 évfolyamossá vált, új tantervi változásra lényegében 1943-ban került sor. /4/
A polgári iskolák 1945-48 között az általános iskolák kiépülésével megszűntek.
10
Polgári iskolák Nagykanizsán
Nagykanizsa közvéleménye és pedagógusai nagy örömmel fogadták Eötvös József törvényét. Az itt megjelenő Zala-Somogyi-Közlöny szinte majd minden számában jelent meg művelődéspolitika, vagy pedagógiai (nevelészeti) témájú írás, a legszínvonalasabbak Bója Gergely itt székelő megyei tanfelügyelő és Hoffmann Mór, Boronkay Károly tanítók tollából. Konkrétan is lépett a város, elemi iskoláit községivé nyilvánította (eddig a piaristák igazgatása alatt álltak), a megyében az elsők között alakult meg az iskolaszék. 151
A város 1870-ben új tantermeket létesített, 4 párhuzamos osztályt hozott létre, új tanítókat alkalmazott és felemelte a tanítók fizetését. 161
A polgári iskola felállításáról az 1869. december 11 -én tartott közgyűlésen döntöttek. Meghallgatván az iskolaszék elnökének (Bobochay György ügyvéd) jelentését, mely a felsőnépiskola létesítését javasolta, a jelen lévő Bója Gergely megyei tanfelügyelő (az 1844-1856 között Nagykanizsán működött tanítóképző volt tanára) felszólalásában ehelyett a polgári iskolát javasolta a városnak. Indoklása „...tekintve Nagy-Kanizsa város lakóinak számát, hogy a város közönségének egy igen tekintélyes része kereskedőkés kézművesekből áll, s hogy alaposan következtetni, miként a polgári foglalkozások e kettője a jövőben is nagymértékben gyakoroltatni fog- az ajánlott felsőbb népiskola helyett- a törvény által éppen ily nagyobb városokban felállítandónak óhajtott polgári iskola ... " szervezését szorgalmazta. Ili
A polgári iskola mellett szólt az is, hogy ennek felállítását támogatta Gelsei Guttmann Sándor Henrik városi képviselő és az iskola javára 2.000 forintot ajánlott fel, ugyanezt tette a nem kanizsai, Tillián Ede légrádi (ma: Legrad-Horvátország) plébános is. /8/ A végső döntés ezek után: a leányok számára felsőnépiskolát, a fiúk számára pedig polgári iskolát állít a város. A felsőbb leányiskola megnyitására már 1870. április 10-én sor került. 19/
A polgári fiúiskolában a tanítás 59 tanulóval (I. és II. osztály), 6 tanárral a Csengery ú, 915. sz. alatt bérelt helységben 1872. október l-jén kezdődött. Első igazgatója Teesz János volt. /10/
Többszöri próbálkozás után sikerrel jártak a központi, minisztériumi támogatás megszerzésére irányuló akciók. Az államsegély megszerzésében komoly szerepet vállalt Csengery Antal, a város országyűlési képviselője, tevékenységét az 1872. március 20-i közgyűlésen köszönte meg. /II/
Az államsegély azt jelentette, hogy a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vállalta a tanárok fizetését.
Az iskola 1876/77-től lett hatosztályos 1878-ben kapott új épületet. Az új épület azt jelentette, hogy az elemi iskolákra húztak emeletet. Az intézet igazgatójának leírása
szerint ilyen volt akkor az iskola: .....Az emeletes épület az elemi fi- és a polgári fi-
iskola számára épülvén, a beosztás is aszerint történt. Földszint van az elemi iskola számára 6 tanterem, az iskolaszék gyűléskező terme, az elemi iskola igazgató irodája,
11
a polgári iskolai tornaterem és a polgári iskola-szolga lakása. Az emeleten pedig a polgári iskola helyeztetett el; van itt 6 tanterem, egy vegytani laboratórium mely egyszersmind könyvtári helyiség is, egy terem a természetrajzi és természettani szerek elhelyezésére, egy rajzterem, tanácskozási szoba és az igazgatói iroda. Az iskolaépület belseje éppen olyan kellemes benyomást gyakorol mint a külseje, a lépcsőház és a folyosók elég világosak és szélesek, a tantermek is világosak tágasak. A tantermek a legújabb mintájú padok- és asztalokkal, a szertárak pedig a célnak teljesen megfelelőleg vannak bebútorozva; említésre méltó még a tornatermek felszerelése és az iskola melletti nyári tornahelyiség (pálya) ..." /12/ 1911/12-ben már párhuzamos osztályokkal működött az iskola /13/
A polgári leányiskola felállítására még jónéhány évet kellett várni annak ellenére, hogy a különböző fórumokon nagyon gyakran foglalkoztak a nőnevelés kérdésével. A lényeg ez esetben is az, hogy a felsőbb leányiskolánál többet akartak, de nem minden áron, vagy néha talán rosszul taktikázott a város.
1868-ban Ranolder János veszprémi püspök felajánlotta a városnak egy apácák által vezetett intézet létesítését, melyre 20.000 forintos alapítványt is tett, sőt külön még az építkezésre is 10.000 forintot. A várostól csak telket, vagy épületet és annak további karbantartását kérte. A város képviselőtestülete két okból nem fogadta el az ajánlatot. Egyrészt anyagiakból (a városnak ez plusz terhet jelentett volna és erre most nem talált forrást), másrészt a közvéleményre hivatkozva, miszerint nem lenne kívánatos egy csak katolikus intézet létesítése. /14/
1884-ben a képviselőtestület ismét napirendre tűzte a polgári leányiskola megszervezését. A kultuszminiszterhez írt kérelemben felajánlották a polgári iskolával szembeni telket, 100.000 téglát és a fűtésre évi 60 m3 tűzifát /15/ 1891-ben a helyzet teljességgel tarthatatlanná vált, a város közvéleménye és a sajtó részéről is óriási nyomás nehezedett a képviselőtestületre. A városban megjelenő egyik tekintélyes lap, a Zalai Közlöny szinte állandóan napirenden tartotta a kérdést. Az 1891. április 4-i szám cikkírója nyíltan kimondta azt, hogy Nagykanizsán minden tanév végén felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a lányokkal (leányközépiskola nincs, annak felállítására csak 1931-ben került sor). Szólt a társadalmi követelményekről, az érettségről, bizonyos képességekről, melyek a leányok majdani „hivatásához" szükségesek. Hivatkozott a
város sajátosságára is:.....Mi, akik minden alkalommal hangoztatjuk, hogy a megyének
első, culturális tekintetben legelőrehaladottabb városa vagyunk, mi a leánynevelés területén nem bírunk felmutatni annyi eredményt, mint amennyit Sümeg és Zala-egerszeg mutatnak fel..." /16/
Hasonlóan hangolja a közvéleményt a Zalai Közlöny 1891. augusztus 1 -i számában Villányi Henrik Kereskedelmi iskola igazgatója a „Lehet-e Nagy-Kanizsa közgazdasági viszonyain lendíteni?'''' című cikkében. A lehetséges utak között az egyik legfontosabb, hogy ,,...Alapítsunk iskolákat! Nem elég, ha a népiskolák látogatottak
.....Alapítsunk....felsőbb iskolákat, ez a vidéken nincs.... Ennek van jövője. Ezt felkeresi
majd Zalamegye egész déli vidéke az egész Muraköz...." - írta. /17/ Hivatkozott arra
12
is, hogy az elmúlt (1890/91) tanévben a városban 300 leány szerette volna tanulmányait tovább folytatni, javasolta a tárgyalások újrafelvételét a minisztériumnak.
Az augusztus 22-i számban, közeledvén a tanévkezdés, „Nőképzés és nevelés" címmel vezércikk jelent meg. A szerző a korábbiaknál újabb szempontból is az egyik legfontosabb, megoldásra váró társadalmi és nevelési kérdésnek tartja a nőnevelést.
.....Korunk szelleme és viszonyai úgyszólván kényszerítik a nőt, hogy kilépve a család
szűk köréből, biztosítva magának az önálló megélhetés lehetőségét minden eshetőséggel szemben, sőt a családi élet körén belül is megkívánja, hogy a kenyérkereset nehéz munkájában...." is részt vegyen, minderre fel kell készíteni, készülni de úgy, hogy továbbra is megmaradjon ,,....a nőiesség, családiasság, gyengédség, szelídség, nyájasság... /18/
Végre 1891. augusztus 23-án már arról tudósított a Zala (a Nagykanizsán megjelenő másik lap), hogy most már mégis lesz polgári leányiskolája a városnak. /19/
A beiratásokra 1891. december 28-30-án, a tanítás megkezdésére pedig 1892. január 4-én került sor 3 osztállyal, 129 tanulóval, dr. Bartha Gyula igazgatásával a polgári fiúiskola mellett, a régi szárnyépületben (mai Ady u-i szárny). Új épületet ennek helyén 1897. november 3-án kapott az iskola. 1892/93-ban már 186 tanulóval, 4 osztállyal működött, 1898/99-től pedig párhuzamos osztályokkal, 1920-tól lett a polgári fiúiskolától független igazgatója. /20/
Nagykanizsa város önkormányzata (Zalaegerszeggel, Sümeggel, Csáktornyával együtt) kihasználva a Wlassics Gyula kultuszminiszter által is szorgalmazott államosítást 1900. január 6-án összes „népoktatási intézeteit" (elemi népiskolák, polgári iskolák) ünnepélyes keretek között átadta az államnak. /21/
A két iskola fejlődésében a törést az első világháború hozta. Erről az akkori igazgató, Waligurszky Antal a következőket írta 1917/18-ban: „...Az elmúlt három háborús esztendő viszontagságai nagy súllyal nehezedtek intézeteinkre is, melyek alatt iskolaépületeinkből kiszorulva, nem iskolai célokra épült helyiségekben, a városban szétszóródva voltunk kénytelenek tanítani.... A jelen tanév már kedvezőbb körülmények között indult meg, mert a katonai tartalék-kórház iskolai épületeinket visszaadta..." 1221 Az iskoláknak is be kellett kapcsolódniuk a hadigazdálkodásba, a különböző gyűjtésekbe, gyűjtöttek szederlevelet (földiszeder) a katonák teaszükségletének biztosítására, a nagykanizsai polgári iskola már 1914. őszén 83 kg-ot, a megyéből összesen 1000 kg ment el a frontra. /23/ Később gubacsgyűjtés is indult (a cserzőanyagok pótlására, majd a VKM elrendelte a csalángyűjtést is. Pénzt gyűjtöttek a hadbavonultak családtagjainak segélyezésére, 1916-ban az orosz betörés folytán elpusztult kárpáti falvak javára, a hősök sírjainak gondozására és természetesen jegyeztek hadikölcsönt is.
Az 1918/19-es tanév megkezdése a kanizsai iskolában szinte hihetetlenül szeptember első napjaira esett, a polgáriban szeptember 7-én már tanítási órák folytak, október 6-tól november 11-ig, majd november 29-től 1919. január 7-ig spanyolnátha-járvány miatt szüneteltetni kellett a tanítást. A járványban 4 polgári iskolai tanuló halt meg. A
13
Közoktatásügyi Népbiztosság rendeletére a tanévet bezárták, a bizonyítványokat június 12-én kiosztották (a tanulólétszámok: polgári fiú 310, leány 377). /24/ Az 1919-es tanácsköztársaság alatt aktív politikai szerepet vállalt Földes Miklós és Miklósné ellen bírósági eljárás folyt, az utóbbi esetében ítélet is született, ó''k ezzel távoztak az iskola életéből. 1251
A leányiskola az 1920/21. tanévtől 1923/24-ig önálló igazgatás alá került, majd 1924 szeptemberétől ismét közös igazgatású a két intézmény, hogy aztán 1928-ban ismét kettéváljon. 1261 Ekkor a polgári fiúiskola Zrínyi Miklós, a leányiskola Zrínyi Ilona nevét vette fel. A tanulétszám mindkét iskolában 400 fölötti az oktatást a fiúiskolában 9 tanár és 4 tanárnő, a leányiskolában pedig 13 tanárnő végezte, az igazgatók: Németh Mihály, illetve Polónyi György. 1211
Mindkét intézményben, kellő történelmi távlatból ítélve is komoly oktató-nevelő munka folyt. A tanulólétszám a két iskolában együttesen már 1892-től 400 körüli volt, az 1920-as évektől azt már gyakorta külön-külön is meghaladták. A fiúiskola tanulólétszámában a csúcs az I. világháború előtt 269 fővel az 1913/14-es esztendő volt, a lányoknál ugyancsak ez a tanév 290 fővel. Az első világháború utáni rekord a fiúiskolában 1941/42-ben volt a nyilvános és magántanulókkal együtt 677 fő. /28/
A tanórán túl is élénk tevékenység folyt mindkét intézetben. Berecz Imre tanár vezetésével 1875-ben zenekar és énekkar alakult, a leánypolgári megalakulása után közös énekkar is működött. 1893-ban rendezték az első tornaünnepélyt, amely ettől kezdve mindig megrendeztetett. /29/
1902. október 25-én megalakult a Nagykanizsai Állami Polgári Fiúiskola Önképzőköre, később a Zrínyi Miklós Önképzőkör nevet vette fel. Tagjai az iskola IV., V. és VI. osztályos tanulói lehettek, az alakuló létszám 67 volt. Már ebben a tanévben 20 rendes gyűlést tartottak, ezen kívül 2 komoly ünnepélyt, Vörösmartyról és a március 15-it. A tanév alatt született ,,.../ leíró költemény, 1 ballada, fordítás németből, 1 jellemrajz,"! regénykivonat, 1 értekezés és 5 elbeszélés ..." / 30/
1920. október 10-én Deák István tanár vezetése alatt, 35 taggal (3 őrsben) megalakult az iskolák cserkészcsapata, melyet a továbbiakban 75. sz. Árpád Cserkészcsapatként jegyzett a szövetség. Az ünnepélyes fogadalmat 1921. szeptember 24-én tették le. 1922-ben már közös rendezvényük is volt a gimnázium csapatával. /31 / A csapatban mindvégig, a II. világháború utáni kormányhatározattal történő megszüntetésig színes, változatos élet folyt. Ebben nagy szerepe volt az iskola tantestületének. Rendszeresek voltak a táborozások (többnyire a Balaton mellett) és a kirándulások, túrák. Az első, jelentősebb táborozásra 1922. július 29-től augusztus 12-ig Balatonszabadiban került sor. /32/ A legnagyobb élményt természetesen 1933-ban a Gödöllői Cserkész Világtalálkozón (Jamboree) való részvétel jelentette. A felkészülés már 1932 nyarán megkezdődött, sőt a tanév során is folytatódott, tanulmányozták a külföldi cserkészcsapatok történetét, tevékenységét és sokat foglalkoztak a gödöllői tábor terepviszonyaival. Hazajőve vetítettképes beszámolót tartottak. /33/ A csapat az 1933/ 34-es tanévben a csapatotthon pályázaton országos 2. helyezett lett és bekapcsolódott az országos portyázásba is. /34/
14
1925. tavaszán 125 taggal megalakult a Zrínyi Sportkör. A 6. honvéd gyalogezred szombatonként rendelkezésükre bocsátotta a Zrínyi T.E. Pályát. Az NTE ugyanezt tette kedd délután. A sportkör vezető tanára: Vánkos Jenő, ifjúsági elnöke Klein Ferenc (IV/B. o. tanuló). /35/ A kezdeti évek legkedveltebb sportja a labdarúgás volt, a csapat 1925 őszén sikerrel szerepelt a zalaegerszegi polgári csapata ellen. /36/ Később más sportágakat is eredményesen műveltek. így pl. 1932-ben városi futóversenyen, 1933. február 7-én talajtornában a finn-magyar tornabemutatón, május 25-én pedig a leánypolgárival közös atlétikai versenyen és tornaünnepélyen. 1311
Az 1921/22-es tanévben 80 taggal megalakult ü. Magyar Vöröskereszt Egylet Ifjúsági Osztálya, tanárelnöke Vánkos Jenő, Ifjúsági elnöke pedig Vince Lajos. /38/
Természetesen a leánypolgáriban is működött önképzőkör (Zrínyi Hona), sportkör, vöröskereszt-egylet, sőt az Eucharisztikus Leányszövetség is. /39/
A leánypolgárit úgy tűnt, veszélyeztetni fogja a városban megnyítani szándékozott leánylíceum. Sokan feltették a kérdést, hogy miért kell a városban még egy, helyesebben ennél magasabb műveltséget adó leány középiskola. A válasz: a polgári iskolát végzett lányok csak magántanulóként és így természetesen korlátozott számban érettségizhettek. Tény azonban az, hogy az 1931. szeptemberében megnyílt Városi Leánylíceum (később: Notre Dame Leánylíceum) nem veszélyeztette komolyabban a leánypolgárit, nem vont el sok tanulót az iskolától. /40/
Mindkét iskola tanárai jelentős szerepet vállaltak a város és a megye pedagógiaiművészeti-, irodalmi közéletének alakulásából. Elsőként talán Hoffmann Mórt (Hevesi Sándor édesapját) kell megemlítenünk. Csak néhány „műfaj" melyben letette névjegyét: a Zala-Somogyi-Közlöny, 1874-től Zalai Közlöny, pedagógiai témájú cikkei nagy részének szerzője. Komoly szerepet vállalt a megye első tanügyi hetilapjának, a Zalai Tanközlönynek (1870-72) létrehozásában, majd a Bátorfi Lajos szerkesztette Zalai Tanügy-ben (1880-1887). 1870-ben Bun Samuval együtt Magyar Ifjúság Lapja címmel havi ifjúsági folyóiratot is kiadott, szerkesztésében látott napvilágot a Magyar Ifjúság Könyvtára sorozat, az 1873-ban a budapesti Aigner-Kiadó által kiadott, a tananyaghoz kapcsolódó irodalmi szemelvény gyűjtemény, a Kis Lant szerkesztője is ő. 1879-ben Bátorfi Lajossal ketten írták és jelentették meg A szülőföld és a haza, Zalamegye ismertetése c., a megye iskoláiban általánosan használt tankönyvet. Nagyon figyelemre méltó tanulmánya jelent meg A túlterhelés a népiskolában címmel. /41/b/ A mai iskolát illetően is helytálló a könyvecske néhány gondolata. így például az, hogy ,,...minden jóakaratú törekvése a kormánynak a népiskolát még mindig nem tudhatta azon föltételek birtokába, melyek a kiszabott tanczél elérését lehetővé tették volna..., vagy a másik:
.....a gyerek 5-6 órát naponként az iskolában tölt, sokszor legalábbis 2-3 órán át részint
írásbeli gyakorlatok kidolgozásával, részint leczkék beemlékezésével kell eltölteni. Igen fontos kérdés tehát az: Van-e elég pihenő ideje a gyermeknek, annyi, amennyit testi szervezete megkövetel?..." Keményen bírálta az írásbeli házi feladatokat is. /42/
Nagyon nagy szerepet vállalt a Zalamegyei Általános Tanítói Testület, illetve ennek nagykanizsai járásköre létrehozásában, az ennek keretében folyó érdekvédelemben, illetve továbbképzésben. ANagykanizsán tartott üléseknek helyet legtöbbször a polgári
15
iskola adott. Rajta kívül különösen Morgenbesser János továbbképzési előadásait kísérte nagy figyelem (fizika, kémia), melyeket mindig kísérletek követtek. 1881 -ben „Élmény, közeny és lényeg" tartott előadást 1888-ban pedig a villamosságról, amikor is
.....elméletileg kifejti a villamosság tüneményeinek fontosságát a tudomány és a
gyakorlati életre nézve..." és bemutatta a jelenlévőknek a dörzsvillamosságot és a galvanizmust..." /43/
Az 1925/26-os tanévtől az Értesítők külön fejezetben ismertetik a tanárok társadalmi tevékenységét, így ez jól nyomonkövethető. Látható, hogy a tanárok milyen élénk tevékenységet fejtettek ki például a város 1895-ben alakult Irodalmi és Művészeti Körében (1920-tól Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör).
Sok-sok volt tanárt kellene itt névszerint említeni, a tanulmányi terjedelme miatt azonban csak néhányról szólhatunk. így például az 1916-ban még csak idekerült és majd az általános iskolává lett intézmény igazgatójaként 1949-ben innen nyugdíjba ment Ketting Ferencről, akiről a következőket írta az 1925/26-os tanévi Értesítő, „...az O.P.I. (Országos Polgári iskolai - K. I.) tanáregyesület tagja, a Polg. Isk. Tanárok Zalamegyei Körének tagja. Az áll. polgári fiú és leányiskola vegyeskarának oktatója és vezetője. A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör igazgatóságának tagja és zenekarának karnagya...'''' Ugyanitt
olvashatjuk Vánkos Jenőről:.....az O.P.I. tanáregyesület rendes tagja, a Polg. Isk. Tanárok
zalamegyei Körének pénztárnoka... a Zrínyi Tornaegylet tagja, az Irodalmi és Művészeti Kör tagja, az ág. ev. hitközségi énekkar karnagya, a Polgári-Egylet tagja, az Uránia Mozgószínház tagja, a tudományos filmoktatás, helyi képviselője. A polg. fiúiskolái sportkör vezető elnök-tanára. Az ifjúsági Vöröskereszt-Egyesület vezető tanára..." (egyébként nyelvész, 4 és 6 hónapja tanít itt). /44/
A leánypolgári tanárai közül Polónyi György igazgató tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Földrajzi Társaságnak, a Nagykanizsai Iskola Egyesületnek (tevékenységének eredménye a leánygimnázium megszervezése - K. I.), a város Közművelődési - és Közegészségügyi Bizottságának, a római katolikus egyházközség képviselőtestületének. A tanárnők ott találhatók valamennyi, nőket mozgosító civil szerveződésben, egyesületben.
A polgáriban tanított Morvay Gyula az ismert költő, író, vagy fiatal tanárként Márk Bertalan a Pécsi Tanárképző Főiskola későbbi igazgatója.
Polgári iskolából általános iskolák
AII. világháború első éveiben a tanítás viszonylag zavartalanul folyt. Természetesen a hadigazdálkodásban, segélyezésben a kormányzat ugyanúgy számított az iskolákra, mint az első világháborúban. Nagy változást az 1944/45-ös tanév hozott, mindeddig egyedülálló tanév volt a magyar nevelés történetében. A tanév megkezdésére vonatkozó utasításokat még a Horthy-rendszer kultuszminisztériuma adta ki, 1944. szeptember 15-től Szálasi nyíltan fasiszta diktatúrája intézkedett, 1945. április 2. után pedig egy, az eddigiektől teljesen más Magyarországon folytatódott, illetve fejeződött be a tanév.
16
A tanév viszonylag normálisan kezdődött, a sajtóban megjelentek a különböző iskolák beíratási felhívásai, közöttük a nagykanizsai polgári iskoláké is. A beíratott tanulók létszáma sem csökkent, sőt a polgári iskolában még növekedett is. /45/ Problémát csak az iskolák szakmai elfoglalása okozott. A tanítást azonban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a harctéri, hadműveleti eseményekre hivatkozva 1944. október 25-től az ország valamennyi iskolájában beszüntette. /46/
A szovjet csapatok 1945. március 29-én foglalták el Zalaegerszeget, április l-jén Nagykanizsát, közben Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Szinte
a nulláról kellett indulni......A háború nemcsak anyagi készleteinket vitte el, nemcsak
épületeinket, vasutainkat és hídjainkat rombolta le, hanem teljessé tette azt a szellemi csődöt, amely felé az elmúlt évtizedben feltartóztathatatlanul sodródott az ország. Nem csupán rombadőlt házainkat kell tehát újra építenünk, hanem csődbejutott műveltségünket is..." írta 1945-ben a Köznevelésben Keresztúry Dezső. 747/
Az első, és legfontosabb feladat a tanítás újrakezdése volt. Nagykanizsán az 1945. április 5-én megalakult nemzeti bizottság 10-én, ,Az iskolák megnyitásának előkészítése'''' címmel felhívást tett közzé, amelyben kérte a szülőket, hogy április 12-én este 6 órára jelenjenek meg a városi moziban, az iskolakezdés megbeszélése végett. /48/ Nagykanizsa valamennyi iskolájában április 13-án megkezdődött a tanítás. /49/
Hogyan kezdtek a polgári iskolák?
Mindezt a mellékletben közölt helyzetjelentések részletesen tartalmazzák. Tény, a tanév, ha zökkenőkkel is, úgy-ahogy legkésőbb június végén befejeződött. A polgári leányiskolába az ősszel beiratkozott 413 tanulóból 209, a fiúiskolába beiratkozott 462 tanulóból pedig 225 kapott bizonyítványt. /50/
Közben 1945. nyarán megszületett az új magyar iskolarendszer is, amelyben a legalapvetőbb szervezeti változást az általános iskola létrehozása jelentette. Ezt 6-14 éves gyermekek egységes oktatásának és nevelésének érdekében hozta létre a kormányzat. Az új, 1945/46-os tanévben már meg is kellett nyitni az általános iskola I-VI. osztályait, ezzel egyidejűleg megszűnt a polgáriskola, valamennyi középiskola a 8. osztályra épülően négy évfolyamos lett. Az általános iskola létesítéséről szóló 6.650/ 1945. M.E. (miniszterelnök) számú rendelet 1945. augusztus 16-án írta alá. /51/ Az átmeneti időszak tantervét az ezt követően kiadott 37.000/1945. VKM számú rendelet szabályozta. Az általános iskola első tanterve 1946. július 6-án jelent meg. Ebben így
fogalmazták meg az általános iskolai oktatás célját:.....Az általános iskola feladata,
hogy a tanmenet egységes, alapvető, nemzeti műveltséghez juttassa, mindenirányú továbbnevelésére és önnevelésre képessé tegye és közösségi életünk tudatos és erkölcsös tagjává nevelje...'' 752/ Ha megnézzük ezt az első tantervet (lásd: mellékletben) nemcsak a tartalmi (korszerű, a társadalmi igényeknek megfelelő ismeretanyag, a szabadon választható tantárgyak széles választéka, benne a választható élő idegen nyelvvel), hanem a szervezeti megújúlás (szakrendszerű oktatás) is tetten érhető. Ez egyébként a
17
polgáriból lett általános iskolákban nem okozott gondot, kedvezőbb helyzetben lévén ezért is lettek a város keresettebb, elit általános iskolái.
1948-ban a két munkáspárt (MKP-SZDP) egyesülésével, a Magyar Dolgozók Pártja megalakulásával megtörtént a hatalomváltás, a koalíciós időket fokozatosan az egypárti diktatúrára váltotta fel. Ez szinte azonnal jelentkezett az iskolák életében. Kezdődött az államosítással (ez Nagykanizsa általános iskoláit nem érintette, 1900-tól államiak voltak) majd folytatódott a hihetetlen gyors tantervi- és óratervi változtatásokkal. Már 1949-től eltűntek a választható tantárgyi blokkból az idegen nyelvek, az orosz nyelv heti 3 órában kötelező lett, 1950-től pedig már egyetlen választható tantárgy nem volt. Ezenközben új tankönyvek kerültek ki a mindössze kétévesek helyett új tartalommal, politikát, ideológiát szolgálóan. Ez a tanterv nagyon rövid idő alatt (1955. 1956. 1958.) korrekcióra szorult, majd az 196l-es oktatási törvény tette helyre hosszabb távra az általános iskolai oktatást. Ezt követte a 168/1973. (MK. 18.) MM számú miniszteri utasítással bevezetett tanterv. 1978. szeptemberétől újra megváltozott az általános iskola tananyaga, ez egy új tantárgyat is tartalmaz, a technikát. Az 1989. tavaszán közreadott miniszteri utasítás lehetővé tette, hogy az orosz helyett más idegen nyelvet is taníthassanak.
Nagykanizsán viszonylag zökkenőmentesen ment az általános iskolák megszervezése 1945 és 1948 között. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt idegenkedés, főként az elitképzést féltő szülők és pedagógusok (gimnázium, polgári iskolák tanárai) részéről. Az új iskola kialakulása leginkább a két gimnáziumot viselte meg, ahol az I-IV. osztályokból létrejött általános iskolák az 1948/49-es tanév után végleg megszűntek. /53/
A polgári iskolák esetében a fiúpolgáriból Zrínyi Miklós Általános Iskola, a leánypolgáriból pedig Zrínyi Ilona Általános Iskola (csak a gróf maradt el) lett. 1948. szeptemberében a többi iskola sem volt koedukált a városban. A Leányiskola volt a Rozgonyi utcai és a Templom-téri, a fiúk pedig a Petőfi-, Vécsey-, és Teleki utcai általános iskolákba jártak. /54/ Kiderítendő az újabb kutatóknak, miért váltott át Zrínyi Ilonáról Ady Endrére a leányiskola. 1960-tól a város megszűntette az iskolák nemek szerinti megosztását, minden általános iskola koedukált lett. 1551 A Zrínyi Miklós Altalános Iskolában 1946. március 5-én megnyílt a város első dolgozók iskolája (23 tanulóval), itt lehetőség nyílt tanévenként 2 évfolyam elvégzésére. Az 1952/53-as tanévben az Ady - iskolában 24 hallgatóval, Szőnyi Antal vezetésével szakérettségire előkészítő tanfolyam is indult. /56/ Az új iskolarendszer kiépítése a háborús károk ellenére jól haladt, hiszen alapos elemzés után megállapítható, hogy 1946/47-ben már egy jól szervezett és irányított, de ugyanakkor sokszínű iskolarendszer működött Magyarországon. Az iskolai ifjúsági szervezeteket illetően ekkor még jól megfért egymás mellett a tradíciókkal rendelkező cserkészet és szárnyait bontogathatta az úttörőszövetség. A Gyermekbarátok Országos szövetsége már megjelent Nagykanizsán is, majd 1947-ben megalakult az úttörőcsapata. 1511A Zrínyi Miklós Altalános Iskola Úttörőcsapata 1947. november 30-án alakult meg, az akkori szervezeti felépítés szerint a 6-9 éveseknek 57 taggal, Környei Gizella vezetésével. Működési engedélyét azonban
18
6837. sz. Zrínyi Miklós Úttörőcsapat néven csak 1949. június 1-én kapta meg. /58/ Természetesen közben a cserkészcsapat és minden más, addig működött ifjúsági egyesület kormányrendeletre megszűnt. Egy 1948. április 19-i jelentés szerint az iskola korábbi ifjúsági egyesületeit (önképzőkör, sportkör, ifjúsági vöröskereszt, cserkészcsapat, diákkaptár stb.) az ,,úttörőszervezet egyesítette." /59/ Az úttörőmozgalom, most már visszatekintve történetére, bármennyire is akarták politikai szervezetté tenni, lényegében a tevékenység nagyobbik hányadát tekintve mégiscsak gyerekszervezet volt, nyújtott sok-sok élményt, végzett tehetséggondozást és ha jól működött, közösségeiben gyakorolhatók voltak az „állampolgári technikák''''.
Az 1948/49-es baloldali fordulat,mint már korábban említettem azt is jelentette, az új kultuszminiszter Ortutay Gyula (1947-1950) szavait idézve, hogy az iskola, az oktatásügy,,,elsőrendű politikai és hatalmi ügy" lett. Ezt nemcsak az életbelépett új tantervek, óratervek, az új tankönyvek tartalma, sőt stílusa is jelezte, hanem az is, hogy az iskolák olyan politikai és központi indíttatású tevékenységben is résztvettek, mint a Sztahanov donyeci bányász nevével fémjelzett szocialista munkaverseny. Az elsőre, a,,Jobb munkával, jobb neveléssel előre a szocialista iskola megvalósításáért! jelszóval került sor 1949. februárjában. Ezt már márciusban követte egy másik nagy akció, hiszen a „...magyar köznevelés munkásai megértették a szakszervezet és a VKM hívó szavát: közel hatezer intézetben több mint harmincegyezer nevelő ''indult versenyre..." A munkaverseny március 1-én kezdődött és június 10-ig tartott. A pontozás legfontosabb szempontjai: részvételi arány a nevelőtestületekben, a tanulók szociális összetételének javítása, az ideológiai képzésben való részvétel ,,...a neveléselmélet iránti érdeklődés, a szovjet neveléselmélet eredményeinek elsajátítása, és éles, gyakorlati jellegű harc a burzsuá-liberális, pszihologista, narodnyik, reakciós klerikális és kozmopolita neveléselmélet ellen..." Ezek után pontot lehetett kapni természetesen a gyakorlati nevelőoktató munka területén elért eredményekért is. El
kellett érni az .....1. ismeretanyag megtanítására fordított idő megrövidítését, 2. a
tananyag szerves és tervszerű kibővítését olvastatással, szemléltetési alkalmak teremtésével, a tanulók gyakorlati munkájával, 3. a tananyag tárgyalási szintjének emelését és a tananyag alaposabb elmélyítését, tartósabb elsajátítását, 4. a tanulmányi eredmények emelését ... Fokozottabb figyelmet kell szentelni a káderek szakmai minősítésének, kiértékelésének..." stb. /60/
A benevezettek között ott voltak (nem is lehettek nem ott) a kanizsai iskolák pedagógusai is. A maximum 100 pont elérhetősége mellett a jók mezőnyében végzett a Petőfi Sándor utcai (97 pont, 28. helyezett), Templomtéri (92 pont, 72. helyezett), a Rozgonyi-utcai (87 pont, 158. helyezett) iskola. A Zrínyi- és az Ady nem szerepelt a 80 ponton felüliek között. Az egyéni teljesítményekért kitüntetettek között viszont ott találjuk az Ady-iskolából Morvay Gyulát és Tibalt Jolánt, aNagyrácból Burján Kálmánt, a Templom-tériből Erdélyi Margitot, Tóth Ferencet és Varga Bélát, a Rozgonyiból pedig Vandra Jenőt és Vegde Juditot. /61/ Az országos mellett voltak városi, iskolai munkaversenyek is. 1948/49-ben az Ady utcai leányiskola, a korabeli tudósítás szerint
19
132 százalékos tanulmányi eredményt ért el, a legjobb helyezettek jutalma: táborozáson vehettek részt, 21 jótanuló kapott tanulmányi segélyt, „... a szegényebbek valamennyien meleg tejet, kenyeret, szalonnát, kolbászt, gyümölcsízt, tízóraira...", hogy jobban, nyugodtabban tanulhassanak. 1621
Tudjuk, e sorok olvasásakor csodálkozik és talán mosolyog is az a nemzedék, aki ezeket az időket nem élte át. Aki átélte, most, így, utólag legfeljebb emlékezik és tűnődik. Volt azért komoly dolog is, például az 1848-as forradalom centenáriumának ünneplése, melynek során emléktábla is került az Ady utcai épület falára.
1949-ben a tanterv előírásainak megfelelően mindkét iskolában bevezették az 5-6. osztályban az orosz nyelv tanulását. Az Adyban ezt Morvay Gyula, aZrínyiben Bérces István tanította, aki a nyelvet hadifogságban tanulta meg még az I. világháború idején. 163/
1950/51 -ben azAdy u. 14. sz. alatt az iskolához tartozó általános iskolai kollégium is működött. /64/
A munkaversenyekhez hasonlóan, szovjet mintára bevezették a 7-es osztályzatot 1951/52-től a 8. osztályban az osztályvizsgát, kisérettségit először csak magyarból és számtan-mértanból (szóbeli és írásbeli), majd ez bővült történelem és alkotmánytan szóbelivel. Ezt csak 1956. július 1-én törölték el. 1651
Az iskola részese lett a napi politikának, akcióknak. Szemléletes példája ennek az 1949. május 15-i választás, amelyet megelőzően a Köznevelésben is felhívás jelent meg, egyértelműen tudatva azt, hogy az iskoláknak és a pedagógusoknak is mindent meg kell tenniök a Hazafias Népfront jelöltjeinek választási győzelméért. Ami a választás napján történt, arról így ír Szőnyi Antal az iskola volt igazgatója: „...A választás napján reggel 9 órakor gyülekezett a Pedagógus Szakszervezet felhívására... a város pedagógus társadalma a Rozgonyi u. általános iskola udvarán zászló alatt vonult fel az MDP pártszékháza elé, majd a pártot éltetve ment minden pedagógus szavazókörzetébe szavazni..." 1661
Teljesen természetes volt, hogy 1949. őszén részt kellett vállalni a „Tervkölcsön" jegyzésével kapcsolatos kampányból, sőt személyesen is jegyezni kellett, mégpedig a központi hatalom által megnevezett „illendőségi mértékkel". A Zrínyi Miklós Altalános Iskola tantestülete 7750 forintot jegyzett, ami a pedagógusok 1 hónapi fizetését jelentette. 1611 Később ugyanez történt, csak azt már „Békekölcsön"-nek hívták.
Még mindig az 1948-as fordulatot követő éveknél maradva, hogy a korról képet kapjon a mai olvasó, meg kell említenünk az 1949/50-es tanév akkori egyik legjelentősebb eseményét, Sztálin 70. születésnapjának (1949. dec. 22.) szigorúan elvárt megünneplését. Az iskola erre, mint akkor bármelyik intézmény, vagy üzem, „felajánlásokkal" készült. Ezeket az iskola 1949. októberében jegyzőkönyvben is rögzítette. Ebből csak néhány: az osztályok közötti dekorációs verseny, iskolai sztálini fal elkészítése, a tanulmányi eredmény növelése 0,2-del, a mulasztás csökkentése 50 százalékkal, a Szovjetunió fejlődésének bemutatása képekben és térképen. Rácz Alajos, a város közismert és még évtizedekig működő ének-zene tanára pedig felajánlotta, hogy tanulmányozni fogja Makarenko műveit. /68/
20
A „politikai iskolából" azonban mégiscsak lett általános iskola, jó szakmai munkával építve a hagyományokra, együtt élve társadalmi környezetével, mégpedig máig a város egyik rangos iskolája. Ennek köszönhetően mindkét iskolában fokozatosan nőtt a gyereklétszám, csökkenés csak a Szabadság téri (ma: Bolyai), illetve a Hunyadi János Általános Iskola (1956. július 1.) létrehozásakor következett be. Ez a gyereklétszámcsökkenés tette lehetővé a délutáni tanítás megszüntetését (eddig az osztályok egyrésze délelőtt, másik fele délután járt iskolába). /69/
A tanórákon történő teljesítés mellett, nagy hangsúlyt kapott a diáksport. Itt feltétlen meg kell említeni az iskolateremtő fiatal testnevelőtanárt, Kaczor Jenőt. Nem volt rendezvény, verseny a városban, a megyében, ahol az iskola tanulói ne szerepeltek volna és dobogós helyek, érmek nélkül soha-sem tértek haza. így van ez ma is.
A másik figyelemreméltó terület a művészeti nevelés, a korábbi, polgáris hagyományokra építve mindig működött énekkar és talán külön fejezetet érdemelne az iskolai színjátszás. Már 1948-ban felvetődött egy színpad elkészítése, ez azonban csak az 1957/58-as tanév végére készült el. Emlékezetes, nagy sikert aratott előadás volt 1958 tavaszán Arany János Jóka ördögé-ntk bemutatása, majd már az elkészült iskolai színpadon a Hófehérke és a hét törpe című mesejáték előadása. Diákszínjátszóként itt lépett először színpadra a mai magyar színjátszás egyik jelentős alakja, Balázsovits Lajos is. /70/
Az 1970-es évek második felétől kezdődött az a megújulási folyamat a magyar iskolákban, amely a ma reformjaiban ölt testet. Ez az az időszak, amikor minden intézménynek őszintén szembe kellett néznie önmagával, „tájolni'''' kellett a lehetséges továbbképzés érdekében. Az ekkor elkezdett fejlesztés, megcélzott stratégia-ma már biztosan kijelenthetjük-lett a fennmaradás biztosítéka. A Zrínyi Miklós Altalános Iskola erre jól készült.
Közben 1980-ban megtörtént a két általános iskola egyesítése is. Mindez nem ideális helyzetben, hiszen az immár 28 tanulócsoportos iskolát az épület életveszélyessé válása miatt ki kellett költöztetni, hogy az majd felújítva és bővítve fogadhasson a hagyományokhoz méltóan újabb és újabb diákgenerációkat. Az 1982-ben átadott iskola új tornateremmel, iskolai könyvtárhelyiséggel is bővült. Az orosz mellett már akkor elkezdődött, igaz csak fakultatív alapon a német és angol nyelv oktatása, 1988-tól kísérleteztek a 6+6-os iskolaszerkezet kialakításával is. Fennállásának 125 éve alatt tehát mindig meg tudott újulni ez az iskola, és ezért maradt mindmáig a város nemcsak klasszikus épületében, hanem szellemében is meghatározó iskolája.
21
Összegezés helyett Tudjuk, hogy az 50-es éveket követő időszak történéseinek részletesebb bemutatása legalább annyira érdekelné a Kedves Olvasót, mint a régebbi múlt. Egy évkönyvnek, emlékkönyvnek azonban terjedelmi korlátai is vannak, mert helyet kell kapni a ma szereplőinek is. A másik lényeges dolog az, hogy a közelebbi múlt részletesebb feltárása újabb kutatásokat igényel, a meglévők folytatását, alapos és egyáltalán nem könnyű forrásfeltárást. Ennek megtörténte után, talán egy kicsit nagyobb történelmi távlatból bizonyára objektívebben lehet majd megközelíteni a dolgokat, és egy újabb kerek évforduló kapcsán - ahogy ezt a Batthyány Lajos Gimnázium is tette - folytatni az iskolatörténetet innen, ahol most abbahagytuk, remélve, hogy a mostani nem iskolaalapító, inkább megszüntető időket a város e patinás intézménye túléli, töretlenül nevelhet új meg új nemzedékeket.
Kotnyek István ZMPI igazgatója tud. munkatárs
22
Jegyzetek:
1.1868. évi XXXVIII. tv. 67., 74. §.
2.U.O. - 78. §.
3.U.O.-73. §.
4. Aíé?«««™ István: Magyar iskolatípusok 996-1990. OPKM, Bp. 1991. 57. old.
5. Zala Megyei Levéltár. Tanfelügyelőségi iratok. Nagyiktató. 1869.
6. Zala-Somogyi-Közlöny. 9. évf. 16. sz. 1870. ápr. 16. 2. old. (A továbbiakban: ZSK)
7.ZSK 9. évf. 3.sz. 1870.jan. 15 3. old.
8. U.o. Néptanítók Lapja. V. évf. 15. sz. 1872. ápr. 11. 238. old.
9. ZSK 9. évf. 16. sz. 1870. ápr. 16. 3. old.
10. A Nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Miklós Polgári Fiúiskola értesítője az 1937/38. évről Közzétette: Németh Dezső ig. Nagykanizsa, 1938. 4. old. (A továbbiakban: Értesítő)
11. ZSK 11. évf. 28. sz. 1872. ápr. 4. 3. old.
12. Idézte: Zsidó Benedekné: a Nagykanizsai Polgári Fiúiskola története (1872-1948) Szakdolgozat (Kézirat) Eötvös Lóránt Tudományegyetem BTK. 1984. 26. old.
13. Értesítő 1938.4. old.
14. Barbarits Lajos, Nagykanizsa. Kiadja: A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatala, Bp. 1929. 280. old.
15. U.o. 281. old.
16. Zalai Közlöny 1891. ápr. 4.
17. Zalai Közlöny 1991. aug. 1/.
18. Zalai Közlöny 1991. aug. 22.
19. Zala 1891. aug. 23.
20. A Nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola Értesítője az 1931/32. iskolai évről. Szerk.: Polónyi György igazgató. Nagykanizsa, 1932. 3. old. (Továbbiakban: Leánypolgári Értesítő)
21.Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalai Gyűjtemény 9. Zalaegerszeg, 1978. 88. old. (A továbbiakban: Alsófokú oktatás)
22. Értesítő 1917/18. 3. old.
23. Zalamegye. 1914. dec. 20.
24. Értesítő 1918/19. 1-2. old.
25.Zsidó Benedekné: I. m. 35. old.
26. U.o. 31. old.
21 .Barbarits: I. m. 281. old.
28. Az értesítők alapján
29. Zsidó Benedekné: I. m. 35. old.
30. Értesítő 1902/1903. 34. old. Barbarits: I. m. 281. old.
31. Értesítő 1921/22. 13. old.
32. Értesítő 1922/23. 11. old.
33. Értesítő 1932/33. 11. old.
1933/34. 10. old.
34. Értesítő 1933/34. 10. old.
35. Értesítő 1924/25. 16. old.
23
36. Értesítő 1925/26. 22.old.
37. Értesítő 1932/33. 8. old.
38. Értesítő 1921/22. 13 old. Zalai Közlöny 1931. szept. 11.
41. Alsófokú oktatás 169-170. old.
41/b. Pedagógiai korkérdések I. A túlterhelés a népiskolákban. írta és a „Zalamegyei általános tanítótestület" f. év augusztus 27-én Keszthelyen tartott ülésén olvasta Hoffmann Mór tanár. Nagykanizsa, Fischel Fiilöp nyomdája 1885.
42. U.o. 12-13. old.
43. A Zala Megyei Általános Tanítói Testület Nagykanizsai Járás Tanító-Körének jegyzőkönyve 1868. évtől - 1892. okt. 29-ig. (Kézzel írt, eredeti jelenleg Kotnyek István iskolatörténeti gyűjteményében.)
44. Értesítő 1925/26. 24. old. (Fiúpolgári)
45. Zalai Közlöny 84. évf. 203. sz„ 1944. szept. 7. 2. old.
46. Kotnyek István: Az 1944/45-ös tanév Zala megyében. Zalaegerszeg, 1986. 17. old. (A továbbiakban: Az 1944/45-ös tanév Zala megyében)
47. Köznevelés I. évf. 10. sz. 1945. nov. 15. 1. old.
48. Zala 50. évf. 2. sz. 1945. ápr. 10. 1. old.
49. Zala Megyei Levéltár. Tanfelügyelőségi iratok 2362/1945.
50. Zala Megyei Levéltár. Tanfelügyelőségi iratok 2253-5/1945. 2253-3/1945
51. Mészáros I.: I. m. 22. old.
52. U.o.
53. Kotnyek István: az állami gimnáziumtól a Batthyány Lajos Gimnáziumig 1948-1990. Im. Emlékkönyv a Batthyány Lajos Gimnázium és Szakközépiskola fennállásának 230. évfordulójára. Nagykanizsa. 1995. 50.old.
54. Zala. 53. évf. 203. sz. 1948. szept. 4.
55.Szőnyi Antal: 1872-1892. Zrínyi Miklós Általános Iskola története. Kézirat (Zrínyi Miklós Általános Iskola) 9. old.
56. U.o. 8. és 67. old
57.Zalavári Gyula: Művelődésügy. Im.: A felszabadult Nagykanizsa 25 éve. Nagykanizsa, 1970. 183. old.
58. Szőnyi Antal: I. m. 6. old.
59. Szőnyi Antal: I. m. 28. old.
60. Nevelők munkaversenye 1949. márc. 1. - jún. 10.. VKM - MPSZSZ, Budapest. 1949. 203. old.
61. U.o. 12-24. old.
62. Zala. 54. évf. 129. sz. 1949. júl 4.
63. Lázár Mónika: A Nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola története az alapítástól napjainkig. 1872-1984. Szakdolgozat-Kézirat. Thury György Múzeum Nagykanzisa 39. old.
64. U.o. 39. old.
65. U.o. 40. old.
66. Szőnyi Antal: I. m. 40. old.
67. U.o. 46. old.
68. U.o. 47-49. old.
69. Szőnyi Antal: I. m. 81. old.
70. Lázár Mónika: I. m. 42. old.
24
A nagykanizsai m. kir. állami „gróf Zrínyi Miklós" polgári fiúiskola
igazgatóságától.
Ikt. szám 79/ 1944-45. Tárgy: Helyzet jelentés.
Hiv. szám: 2253-3/1945.
Melléklet:
Tanfelügyelő Úr!
Hiv. számú rendeletre tisztelettel jelentem a következőket:
1. Az iskola épülete az 1944-45. tanév elejétől kezdve kórház. A tantermeket a kórházi céloknak megfelelően átalakították. Műtőket, fürdőket, konyhákat létesítettek, ami sok falbontással járt. Ablakok, ajtók nagyon megrongált állapotban vannak.
2. Iskolánk jelenleg 2 magánházban van elhelyezve. Kisfaludy u. 1 b. sz. alatt 4 osztály, a 13. sz. alatt 3 osztály. Elhelyezésünk a legszűkösebb szükség megoldás. A szobákban kellő számú iskolai pad nem helyezhető el. A tanulók lócákon ülnek s a térdükre helyezett füzetbe írnak.
3. Az eredeti épület előreláthatólag június hó vége felé vehetjük igénybe, ha az orosz katonai parancsnokság újra le nem foglalja.
4. A bútorzat nagy része elpusztult. A megmaradt darabokat összegyűjtöttük. Ezek is megrongált állapotban vannak.
5. A tanítás 1945 . április 13-án kezdődött.
6. Beiratkozott 1944. okt. 31-ig 462 tanuló. 1945. április 1-től 7. Összesen beiratkozott 469 tanuló.
7. Szeptemberben 462, április 13-án 76 tanuló.
8. A jelentés napján 225 tanuló jár iskolába.
9. Állomáshelyükön lévő törzs tanárkar: Ketting Ferenc, Arató Gizella, Badacsonyi György, dr. Gockler Lajosné Moór Lenke, özv. Kalócsay Ferencné dr Magyar Erzsébet, Köcsky Kálmán, Mantuanó Márta, Márk Bertalan, Morvay Gyula, Prókai József, Szőnyi Antal.
10. Nem tértek vissza: Halmai Lujza, Havas Erzsébet, Nagy Gézáné Szén Erzsébet.
11. Nincs beosztott menekült, kinek állomás helye a trianoni határon belül van.
12. A trianoni határon túlról-Alsólendváról-kiutasíttattak: Bagi Valéria, Küronya Jenő.
13. Morvay Gyula / tanári kar törzstagja/ nem tanít. Orosz tolmács. Küronya Jenő menekült igazgató szabadságon van.
14. A tanári karban nincs hiány. A beiratkozott tanulók 48%-a jár csak iskolába, így a meglévő tanári kar eltudja látni a tanítást.
Nagykanizsa, 1945. június 9-én.
25
A NAGYKANIZSAI M. KIR. ALL
„GRÓF ZRÍNYI ILONA" POLGÁRI LEÁNYISKOLA
247/1944-45. sz.
Tárgy: Az iskola helyzetjelentése
Vonatk.: Tanflő 2253-3/1945. sz.
Zala vármegye Tanfelügyelői Hivatala,
Zalaegerszeg.
Fenti számú rendeletre tisztelettel az alábbiakat jelentem:
I./ Az iskola épülete 1944. októberétől kórházi célokra átalakítva előbb a magyar, majd a német hadsereg, most pedig az orosz vörös Hadsereg kórházi céljait szolgálja. Az épiilet felszabadulása esetén csak átalakítása után válik alkalmassá iskolai célok szolgálatára.
2.1 Az iskola jelenleg polgármesteri és orosz parancsnoksági jóváhagyással az igazgató lakásának 2 szobájában, a közeli Kölcsey utcai Református székház és paplak 6 helyiségében s a szomszédos Kölcsey u. 16. sz. elhagyott magánlakás 3 helyiségében van elhelyezve. A tanítás 8 tanteremben és 1 tornateremben folyik. Ez az ideiglenes elhelyezés a helybeli viszonyok között a lehető legtürhetőbbnek mondható.
3./ Az eredeti épület csak bizonytalan idő multán vehető igénybe.
4./ A bútorzat és felszerelés legnagyobbrészt a háborús események áldozata lett, a maradványok összegyűjtése még folyamatban van.
5./ A tanítás április 13-án kezdődött meg.
6./ A tanév elején beiratkozott 413 rendes tanuló.
7./ A tanítás újrakezdésekor iskolába járt 86 tanuló.
8./ Jelenleg az iskolába jár 206 rendes és 3 vendégtanuló.
9./ A törzstestület tagjai: Polónyi György igazgató, Adorjánná Blázy Mária r. tanár, Cseténé Miiller Erzsébet r. tanár, Fritz Celezstin r. tanár, Kenednié Raffaelli Anna r. tanár, Kettingné Nagy Erzsébet. Köcskyné Szalay Aranka, Némethy Katalin / betegszabadságon/ Pelle Margit, Planderné Zimits Anna /betegszabadságon/, Polónyiné Obetko Sarolta. Rezgő Mária, Twrdy Anna r. tanárok.
10./ Hadiné Bontay Adél katonatiszt férjével Németországba költözött.
II./ Az iskolánál működő menekült tanár Meződyné Brunyai Anna Kézdivásárhelyről menekült.
12./ Minden tanár foglalkoztatva van.
13./ A tanári karban a Németországban költözött helye üresedésben van. Nagykanizsa, 1945. évi június hó 10. \
26
Melléklet
A polgári fiúiskola igazgatói és tanárai 1872-1944)
Igazgatók: Teesz János 1872-75
Morgenberzer János (tanárként 1873-tól 75-ig, igazgató 1875-90.) Dr. Bartha Gyula 1890-1909.
Waligurszky Antal (tanárként 1892-1909., igazgató 1909-1925.) Németh Mihály (tanérként 1899-1925., igazgató 1925-30.) Somogyi Imre (tanárként 1924-30., igazgató 1930-32.) Bittera Béla (tanárként 1920-1932., igazgató 1932-37.) Németh Dezső 1937-1942. Ketting Ferenc 1942-től
Tanárok: Berecz Imre 1872-1880.
Gózon Zsigmond 1872-1874. Schulcz Károly 1872-1899. Udvardy Ignác 1872-1873. Rosenblüh (Rozgonyi) Lajos 1873-1898. Pongrácz Adolf 1874-1901. Hoffmann Mór 1875-1902. Scmidt Károly 1875-1901. Zánkay Zsigmond 1876-1892. Hock János 1880-1890. Wenczel Rezső 1880-1881. Sanermann Mihály 1891-1921. Jelűnek Márk 1899-1923. Szakonyi Géza 1901-1909. P. Nagy Gusztáv 1902-1906. Bérezi János 1909-1910. Földes Miklós 1909-1918. László József 1910-1913. Wekry Hugó 1911-1918. Rácz Lajos 1913-1914 Rácz N.János 1913-1914. Deákné Viola Mária 1918-1922. Horváth József 1918-1920. Kiliánné Fekete Ilona 1918-1920. Sebestyén Ilona 1918-1925. Némethné Wrana Ilona 1918-1924. Anhalt Alajos 1918-1927. Beyer Emília 1920.
27
Varga Imre 1920-1921.
Dénes Ignác 1920-1921 - 1922-1924.
Bittner Gizella 1921-1922- 1925-1929.
Csecsinovics Aladár 1921-1925.
Dr. Szabó Lajos 1021-1922.
Tóth Ferenc 1923-1925.
Parti Lajos 1924-1933.
Partiné Györké Mária 1924-1933.
Wissner Viktor 1925-1928.
Lehoczky Emília 1927-1932.
Hajas Eszter 1934-1935.
SzudeiGéza 1933-1937.
Szudeiné Rátz Mária 1933-1937.
Vidóczi Matild 1937.
Deák István 1918-1937.
Vánkos Jenő 1921-1938.
Murai Alajos 1918-1938.
Jeges Károly 1938-1939.
Jegesné Fülöp Sára 1938.
Süle Ottó 1937-1939.
Kincses János 1938-1939.
Horváth Béla 1927-1939.
Krezsy Géza 1927-1940.
Kiss Olga 1925-1940.
Gazdagh Ferenc önálló római katolikus hitoktató 1922-1940.
özv. Németh Kálmánné Kállay Izabella 1937-1940.
Mayer Henrik 1937-1941
özv. Pólya Sándorné Kocsis Olga 1933-1941
Megyeri János 1940-1041.
Kiss István László 1937-1941.
Ferkai Lóránt 1938-1942.
Jenei Ferenc 1939-1942.
Dr. Párducz Béláné Eicher Erzsébet 1940-1942.
Kiss Rózsa 1940-1942.
Farkas István 1941-1943.
Kovács J András 1938-1943.
Brónyai Anna 1941-1943.
Fritz Celestin 1933-1943.
Heves Erzsébet 1943-1944.
Arató Gizella 1938-1945.
Köcsky Kálmán 1937-1944.
Márk Bertalan 1937-1944.
28
Prókai József 1937-1944.
Szőnyi Antal 1938-1945.
özv. Kalocsai Ferencné 1939-1944.
Badatsonyi György 1941-1944.
Halmai Lujza 1941-1944.
Mantuánó Márta 1943-1944.
Nagy Gézáné Szén Erzsébet 1941-1944.
Rácz Alajos 1941-1944.
Morvái Gyula 1941-1945.
Az 1944/45-ös tanévben az iskolához helyezett menekült tanárok:
Bagi Paula Szenttamás (Sbobrau-Jugoszlávia) Küronya Jenő Alsólendva (D.Lendava-Jugoszlávia)
A polgári leányiskola igazgatói és tanárai 1892-1944
Igazgatói: dr. Bartha Gyula 1892-1909.
Waligurszky Antal 1909-1920. Szakonyi Géza 1920-1926. Németh Mihály 1926-1928. Polónyi György 1928-Tanárok: Pflanczer Gábor 1892-Zányi Janka 1892-1893. Pongrácz Adolf 1892-1897. Papp Mihály 1892-1899. Sanermann Mihály 1892-1901. Hajgató Sándor 1892-1908. Pranger Karola 1892-1920. Grieszbach Gabriella 1893-1901. Farkas Vilma 1897-1914. Sanermann Júlia 1898-1907. Lőrinczy Géza 1899-1902. Farkas Aranka 1900. Lukáts Erzsébet 1902-1904. Szigethy Lídia 1907-1911. Kovács Mária 1908-1912. Bontz René 1909-1910. Földesné Valkovszky Olga 1909-1918. Mágot Györgyike 1910. Maximovics Júlia 1911-1918. Vars Erzsébet 1913. Eberkardt Mária 1915.
29
Beyer Emília 1918-1920.
Fischer Mária 1919-1920.
Kiliánné Fekete Ilona 1919-1922.
Hankóczy Irén 1919-1923.
Mógemé Küzdy Ilona 1920-1922.
Vajdáné Wagner Ilona 1920-1928.
Bodor Erzsébet 1922-1024.
Bittner Gizella 1922-1925.
Némethné Wrana Ilona 1923-1929.
Lajtinné Hajas Eszter 1924-1934.
Deákné Viola Mária 1919-1937.
Mantuánó Mária 1904-1941.
Dr. Horváthné Kenedy Erzsébet 1917-1941.
Csőbe Erzsébet 1931 -1941.
Ferkainné Kelessy Jolán 1941-1942.
Takách Olga 1924-1943.
Blázy Mária 1918-
Kenedyné Raffaelli Anna 1927-
Kettigné Nagy Erzsébet 1912-
Planderné Zimits Anna 1919-
Polónyiné Obetko Sarolta 1928-
Dr. Pólyáné Kocsis Olga 1930-
Köcsky Kálmánné Szalai Aranka 1034-
Némethy Katalin 1937-
Pelle Margit 1939-
Rezgő Mária 1937-
Bontay Adél 1941-
Az 1944/45-ös tanévben az iskolához helyezett menekült tanárok:
Meződy Jánosné Brunyai Anna Kézdivásárhely (Tárguel-Sauesc) Fajka Irén Újvidék (Novi Sad)
30
Polgári leanyiskola 1869 26 24
24
Enek
Szépírás -
Ra;:
Női
kézimunka
Természetrajz —
Fölorajz
Számtan -mértan
Anyanyelv
Ének
Szépírás
Rajz
Női
Kézimunka
Természetrajz-
Földrajz
Számtan, mértan
Hazai más -nyelv
Anyanyelv __
Ének -
Szépírás -
Rajz -
Női kézimunka -
Fizika -
Türeneíem -
Földrajz -
Számtan, mértan -
Hazai más nyelv -
Anyanyelv -
Hután -
26
Raj2
Női
kézimunka
Kertészet háztartásiam
Kémia
Törénelem
Könyvvitei
Számtan, mértan
Hazai más nyelv
Anyanyelv
IV.
Rendkívüli tantárgyak: francia, angol nyelv, zene.
A ,,Hazai más nyelv'' tanlárgymegjelöléséhez lábjegyzet: ,,Német nyelv a magyar a|kúak számára: magyar nyelv a nem magyar ajkúak számára,"
Polgári fiúiskola 1869 24 24
26
26
26
26
Testgyakorlás - Testgyakorlás -
Enek Ének
Szépírás Szépiias -
Rajz Rajz
Termeszetraiz- Természetrajz-
Fóldraiz Földrajz -
Számtan, mértan Számtan, -mértan -
Anyanyelv _ Anyanyelv _
Hittan Hittan
Testgyakorlás -
Szépírás -
Rajz
Természetraiz-
Torénelem -
Földrajz
Szamtan. mértan
Hazai mas nyelv
Anyanyelv -Hittan
Testgyakoíias-
Ének
Rajz
Természetrajz-
Tórténelem -
Számlán, mértan
Hazai n nyelv
Anyanyelv -
Hittan
Testgyakortas ■
insL.
Raíz
Statisztika
Számtan, mértan
Hazai más nyelv
Anyanyelv
IV.
Testgyakorlás-

Rajz
Mezőgazdaság-és géptan
Történelem -
Könyvvitel
Számtan, mértan
Hazai más nyelv
Anyanyelv -
VI.
Rendkívüli tantárgyak: latin, francia nyeív, zene.
A ..Hazai más nyelv'' tantárgy megjelöléséhez lábjegyzet: ..Német nyelv a magyar ajkúak számára: magyar nyelv a nem magyar ajkúak számára
31
Polgári fiúiskola 1918 Rendkívüli tantárgyak: valamelyik élő nyelv, gyors- és gépirás. zene 30 30
30
30
Kézimunka — Kézimunka — Kézimunka Kézimunka
Testgyakorlás — Testgyakorlás -
Testgyakorlás _ Testgyakorlás ~
Rajz ~ Rajz
Raiz ~ Rajz Ének
Ének Mezóaazd. ip.
Mezóaazd. ipar Közgazdaságig és ioqi ism.
Ének Fizika
Egészségtan -
Növénytan — állattan Növénytan. — állattan
Számtan ~ mértan Ásvénytan — kémia -
Számtan mértan Számtan ~ mértan
Könyvvitel
Földrajz ~ Számtan _ mértan
Földrajz Földrajz - Földrajz —
Történelem _
Történelem — Történelem ~
Német
Német _ Nemet ~~
Nemet
Magyar
Magyar - Magyar _
Magyar
Hittan - Hittan Hittan Hittan
Polgári leányiskola 1918
Rendkívüli tantárgyak: francia nyelv
2
26
26
Testgyakorlás — Testgyakorlás -
Enek Ének
Nói Női kézimunka —
Száoirás
Rajz Szépírás
Rajz -
Számtan mértan _
Számtan _ mértan _
Állattan növénytan Állattan
Földrajz
Földrajz -
Német ~
Német ~
Magyar
Magyar -
Hittan Hittan
26
Testgyakorlás-Ének
Nói
kézimunka
Rajz -
Számtan
mértan
Ásvántan -
kémia
Földrajz -
Magyar
Testgyakorlás
¡ül
Női
kézimunka
Rajz
Számtar mértan
Háztartási és nevelési ismeretek
Egészségtan
Magyar
IV.
IV.
Választható tantárgyak heti 3 órában, gazdasági gyakorlatok, műhelygyakorlatok, kereskedelmi gyakorlatok, gyorsírás, háztartási gyakorlatok, élő idegen nyelv (angol), német 31 francia, olasz, orosz, nemzetiségi nyelvek.) társas ének és zene. Választható tantárgy a latin nyelv is. heti 4 órában, valamint a mértani rajz, heti 27
26
31
2 órában
21
Testnevelés —
Számtan mértan
Magyar
24
Rajz
Számtan -mértan
Magyar
Testnevelés -
Ének
Rajz
Számtan mértan
Magyar
Testnevelés -
Rajz
Számtan -mértan
Magyar
Általános iskola 1946 32 32
Választható tan- -tárgyak — Választható tantárgyak -
Szabad beszélg Szabad beszélg
Testnevelés — Testnevelés -
Ének Ének
Rajz - Rajz
Számtan — mértan — Számtan -mértan —
Természeti. - Természetr. -
Földrajz néprajz - Földrajz -néprajz -
Történelem — Történelem _
Magyar - Magyar
Hittan Hittan
_ _
Választható tan-tárgyak - Választható tan- ~ tárgyak
Szabad beszélg Szabad beszélg
Testnevelés - Testneveles -
Ének - Ének
Rajz - Rajz -
Szamtan — mértan — Számtan -mértan —
Fizika _ Kémia _
Az ember élete Az ember élete
Földrajz néprajz Földrajz népraiz
Történelem - Történelem -
Magyar _ Magyar _
Hittan Hittan
IV.
VI.
VII.
VIII.
32
Választható tantárgyak heti 2 órában: mértani rajz. gazdasági gyakorlatok, műhelygyakorlatok, háztartási gyakorlatok, társas ének és zene.
24
Testrevelés -
Raj?
Számtan mértan
Magyar
26
Rajz
Számtan mértan
Magyar
27
Rajz
Számtan mértan
Földrajz
Magyar
30
30
Altalános iskola 1949 31 31
Választható tantárgyak Választható tantárgyak
Orosz Orosz _
Szabad beszélg Szabad beszélg
Testnevelés - Testnevetés -
Ének - Ének
Rajz Rajz
Számtan mértan Számtan ~~ mértan
Termeszet- -ismeret - Természet- -ismeret -
Földrajz ~ Földrajz "
Történelem - Történelem -
Magyar _ Magyar _
Választható tantárgyak
Szabad beszélg.
Rajz
Számtan -mértan
Az ember élete Földrajz
Történelem —
Magyar
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Altalános iskola 1950
29
30
30
30
27
26
Testnevelés —
24
21
Testnevelés -
Számtan -
Magyar
Raíz
Magyar
Testnevelés -
Rajz
Számtan —
Magyar
Testnevelés -
Ének
Rajz
Földrajz
Számtan _
Magyar
III.
Rajz
Földrajz
IV.
Magyar
V.
Rajz
Földrajz
Természet- -rajz
Történelem -
Magyar
Rajz
Földrajz
Természetrajz
Magyar
Természetrajz
Alkotmány és erkölcsi ism.
Magyar
VI.
VII.
VIII.
33
Altalános iskola 1962
26
24
21
Ének
Gyak, logl.
Számtan mértan
<örnyezetism.
Magyar
Ének
Rajz
Gyak. logi.
Számtan mértan
Környezet-ismeret
Magyar
II.
Gyakorlati foglalkozás
Számtan mértan
Kórnyezet-ismeret
Magyar
27
Rajz
Gyakorlati foglalkozás
Számtan mértan
Környezet-ismeret
Magyar
29
30
Osztáyf. óra
Rajz
Gyakorlati loQlalkozás
Élővilág
Számtan mértan
Földrajz -
Magyar
Osztáyl. öra
Testnevelés
Ének •
Rajz
Gyakorlati loglalkozas
Élővilág
Számlán mértan
Földrajz
Magyar
31 31
Osztáyl óra Osztayf óra
Testnevelés — Testneveles -
Ének • zene — Ének • zene -
Rajz - Rajz
Gyakorlati loglalkozas Gyakorlat1 foglalkozás
Élővilág - Élővilág
Kémia —1 Kémia -
Fizika Fizika
Számtan mértan _ Számtan mértan
Földrajz Földrajz -
Történelem - Történelem —
Orosz Orosz
Magyar Magya''
IV.
VI.
VII.
VIII
Altalános iskola 1973
31
32
32
29
27
25
21
Gyak. ''ogi.
Szamtan mértan
(Ornyezetism. Magyar
Ének
Raíz
Gyak togl.
Számtan mértan
Kornyezet-ismeret
Magyar
Testnevelés _
Ének
Raiz
Gyakorlati foglalkozás
Számtan mértan
Környezet-ismeret
Magya-
28 Osztayf. ora
Testnevelés -
Testnevelés
Ének - zene ~
Ének - zene -
Rajz
Rajz
Gyakorlati foqialkozás
Gyakorlati foQlaikozás
Élővilág
Számtan _ mértan _
Számtan mértan ~
Környezet- _ ismeret Földrajz -
Magyar - Történelem ~
Orosz -
Magyar -
Oszt?y'' ora
Testnevelés
Rajz
Gyakorlati loglalkozas
Élővilág
Számlán mértan
Földrajz
Magyar
Osztáyl. óra Osztáyl óra
Testnevel8s Testnevelés
Ének - zene - Ének • zene -
Rajz Rajz
Gyakorlati loglalkozas Gyakorlati foglalkozás
Élővilág Élővilág
Kémia Kémia -
Fizika - Fizika
Szamtan mértan Számlán mértan
Földrajz - Földrajz
Történelem - Történelem -
Orosz Orosz
Magyar — Magyar -
in.
IV.
VI.
VII
VIII.
34
Az iskola igazgatói 1949-től
Zrínyi iskola Ady iskola
Tornyos Miklós 1949-1953 Morvay Gyula 1948-1955
Bánáti József 1953-1956 Szerdahelyi Győző 1956-1957
Szőnyi Antal 1956-1975 Varga Gyuláné 1957-1966
Csermely Ferencné 1975-1977 Pölöskey József 1966-1970
Fehér Lajos 1970-1980 Dr. Kelemen Ottóné 1977-1992
Molnár Géza 1992-
1949-től iskolánkban tanítottak
Alexander Józsefné 1955-1987
Alpár Györgyné 1962-1979
Balázs Fényi Anna 1987-1989
Balázs Judit 1974-1977
Bartal Béláné 1956-
Bátki Józsefné 1954-1967
Beke Ferenc 1956-1968
Dr. Bekő Gézáné 1969-1990
Bereczk Mária 1974-1976
Dr. Bíró Ferencné 1955-1961
Biskopics Márotonné 1969-1992
Bobay Jenőné 1970-1981
Bodnár Miklósné 1968-1990
Bogenrieder Károlyné 1957
Bojtos Józsefné 1956-
BudaErnőné 1958-1971
Bozsoki Imre 1961-1973
Csete Ferencné 1942-1956
Csizmadiáné Mészáros Judit 1982-1984
Demeter Sándomé 1960-1969
1971-1980
Dombi Józsefné 1963-1989
Dömötör Miklósné 1970-1975
Dr. Duró Győzőné 1954-
Dr. Düh Andrásné 1971 -1975
Ecsedi Sándomé 1972-1994
Erdélyi Margit 1950-1968
Gráf Éva 1965-1968
Gerencsér Ilona 1962-1969
Hadobás Istvánná 1956-1957
35
Hadnagy Lajosné 1955-1957
Halász Csabáné 1974-1984
Halász Géza 1983-1991
Halász Gézáné 1983-1990
Harangozó Éva 1982-1984
Dr. Hámori Zsoltné 1978-1993
Hersits László 1973-1974
Horváth János 1957-1980
Horváth Lászlóné 1960-1984
Horvárh Zoltánné 1960-1981
Jósfai Pálné 1971-1977
Józsa Ibolya 1972-1983
Kaczor Jenő 1954-1974
Kalocsai Imréné 1970-1996
Kassai Zoltánné 1976-1982
Kákonyi László 1990-1992
Kenedi Imréné 1927-1958
Kengyel Zita 1967-1968
Kemény Gyuláné 1956-1967
Kertész Tamásné 1970=1980
Kissné Balázs Katalin 1984-1993
Klein Ottóné 1975-1978
Kohár Istvánné 1981-1987
Koller Józsefné 1968-1980
Könczöl Tímea 1986-1987
Köves Miklósné 1978-1992
Kuti László 1961-1984
Kuti Lászlóné 1968-1984
Kurcz István 1967-1980
Kristóf Anna 1975-1980
Madarász Éva 1963-1983
Miha Tamásné 1966-1982
Molnár Arpádné 1981-1996
Dr. Molnár Lajosné 1969-1981
Morvái Gyuláné 1950-1974
Nagy János 1961-1974
Nagy Jánosné 1954-1960
Nagy Rozália 1967-1968
Nánainé Kozári Erika 1985-1988
Nyakó Lászlóné 1957-1958
Nyári Rudolfné 1959-1962
Paál Ágnes 1973-1978
36
Papp Ferencné 1984-1995
Pasqualetti Antal 1955-1967
Pasqualetti Antalné 1957-1977
Petike Antalné 1958-1986
Pillér Éva 1973-1977
Pócza Istvánné 1953-1980
Püspöki Sándomé 1970-1981
Rácz Andrásné 1983-1996
Rezsek György 1973
Répás Ilona 1969-1996
Rozs Mária 1975-1981
Russay Olivérné 1966-1995
Salamon Béláné 1979-1981
Serfőzőné Horsetzky Márta 1981-1984
Soós István 1985-1986
Dr. Stand László 1981-1989
Sütő Istvánné 1975-1982
Tabányi Margit 1948-
Dr. Tamás Jánosné 1954-1966
Tollár Józsefné 1954-1989
Tóth Attiláné 1980-1981
Dr. Tuburcz Sándorné 1981-1988
Tüske Tibomé 1970-1979
Zalavári Gyula 1956-1963
Zalavári Gyuláné 1954-1969
Zádori Lászlóné 1959-1980
Szabó Lászlóné 1962-1965
Szakonyi János 1954-1978
Szatóri Mária 1971-1974
Szász Istvánné 1967-1968
Szőnyi Antalné 1953-1978
Sztankovics Tiborné 1979-1984
Vass Zoltánná 1964-
Vastag Béláné 1967-1980
Dr. Varga Ferencné 1954-1962
Varga Ferenc 1987-1991
Varga Béláné 1990-1996
Vámosi Györgyné 1948-1962
Vellák Erzsébet 1959-1987
Vékási Károlyné 1949-1962
Vértes Imre 1957-1968
Virág Klára 1969-1978
37
Tanárok és diákok visszaemlékezései
Dr. Kelemen Ottóné
Dr Kelemen Ottnóné egy meghatározó korszakban volt iskolánk igazgatója. Az öigazgatása alatt kezdődött el az iskola ,,modernizálása".
Iskolánk 125 éves története a XIX. században kezdődött és a XX.-ból átvezet a XXI.-be, hiszen a következő kerek évfordulót már a rövidesen beköszöntő új évszázadban ünnepeljük. Ezt a hatalmas időívet egységbe foglalja a tradíciókhoz való hűség. Az iskolai hagyományok legitimitását ez a 125 éves múlt adja. A hagyományok ápolása nem szentimentalizmusból fakadt, hanem az iskola egészének szellemiségéből. Annak tudatos felismeréséből, hogy ennek nagy a megtartó ereje, kialakítja a kötődést az iskolához, a városhoz, a hazához is. Ez a hagyományőrzés az iskola életének állandó tartalmi és formai kerete lett.
A múltban nagyszerű iskolavezetők és pedagógusok alapozták meg az iskola kialakult jó hírnevét. A névsort felsorolni hosszú lenne, de megilleti a tiszteletteljes főhajtás mindegyiküket.
Személyes sorsom alakulása úgy hozta, hogy pedagógusi munkám jelentős ideje ehhez az iskolához kötődik. Lehetőséget kaptunk nehéz és jelentős feladatok végrehajtására. A régi iskolaépületet felújították, bővítették, nemcsak megszépült, hanem funkciójában is gazdagodott. Az ugyancsak elismerten színvonalas Ady iskolával is megtörtént az egyesítés, mert ésszerű volt, hogy egy épületen beliil egy iskola működjön. Minden iskolaigazgató álma, hogy lehetőséget kapjon pedagógiai elképzeléseinek megvalósítására. Ebben a törekvésben támogatást adott a szakmai ismereteinek megújítására mindig kész tantestület. Célunk akkor és azóta is egy olyan iskola működtetése, ahol a teljesítményképes tudás nyújtása mellett a gyermekek iránti szeretetet, biztonságot, védettséget, oltalmat adó légkör is jelen van a mindennapokban. Hittel valljuk, ha e két feltétel közül bármelyik hiányzik, az egyensúly felborul, s ennek kárvallottja a gyermek lesz. A színvonal nem csökkenthető, hiszen az itt kapott ismeretek birtokában, kell később helytállniuk. Mindig követtük gyermekeink útját a továbbképző iskolákban, elemeztük a visszajelzéseket, levontuk a tanulságokat. A legértékesebb visszajelzéseket azonban maguktól, a volt tanulóinktól kaptuk. Nemcsak az itt szerzett tudást, hanem az itt megalapozott értékeket is hasznosítani tudták. Az egykori iskolában szerzett szép emlékekről adnak a találkozókon számot és elmondják, hogy iskolánknak mindig volt üzenete számukra.
Az évforduló azonban a múltbatekintés fontosságának hangsúlyozása mellett a lehetséges jövő számbavételére, a jövő alakításának felelősségére is figyelmeztet. Az ünneplés akkor éri el igazi célját, ha figyelemfelhívás, közös gondolkodásra késztetés is egyben. A jövő alakításában az iskolán belül és az iskolán kívül minden olyan személy felelős közreműködését igényeljük, akik az iskolaügy elkötelezettjei és hozzáértői.
Az iskola falán álló Zrínyi szobor a jövőnek üzen. ..Ennek a falnak állnia kell, ez a fal le nem bontható!"
Dr. Kelemen Ottóné nyugdíjas iskolaigazgató
38
Dr. Hámori Zsoltné
Dr. Hámori Zsoltné iskolánk volt tanára, a magyar - történelem tantárgyat tanította. Munkaközösség vezetőként meghatározó egyéniség volt az iskola kulturális életében.
,, Visszagondolok háládatos lélekkel...
(Szubjektív gondolatok egy jubileum kapcsán)
Ha a belvárosba visz az utam, mindig szeretettel nézek fel a hatlamas sárga saroképület tantermeket, emlékeket rejtő ablakaira. Különösen megdobban a szívem a Zrínyi utca felöli barna kapu előtt. Ezt a kaput ma már ritkán nyitják ki, de zártsága ellenére is összeköt a múlttal. Itt mindig megállok egy pillanatra, ha csak gondolatban is. Az érzés, ami megállásra késztet, hogy itt, a kapu mögött rejlő titkok mélyén valahol még „itthon vagyok."
A sors ajándékának érzem, hogy tanári pályám itt kezdhettem a Zrínyi Miklós Általános Iskola nagymúltú, hagyománytisztelő falai között, és az iskola működésének 125 esztendejéből 15-öt kicsit sajátomnak is tudhatok.
125 év nagy idő még egy iskola történetében is, alkalom az ünnepre, az ünnepre, mely felidézi a múltat, az ünnepre, mely erősíti az iskolához tartozás érzését mindazokban akik már diákként, szülőként, tanárként magukban hordozzák a „zrínyis évek'''' emlékét.
Fontos, hogy egy iskola, mely a jövő nemzedékét alakítja, falai közé zárja a múlt értékeit, az elődök útmutató példáit, hogy aztán az ide betérő meríthessen a kiapadhatatlan kincsestarisznyából. Magam is életreszóló útravalót kaptam itt kollegális emberségből, gyermeki őszinteségből, szeretetből, nyitottságból, sikerekből és a hozzá vezető kudarccal teli próbálkozásokból, ahonnan segítség révén mindig megerősödve sikerült kikerülni.
Négy éve úgy döntöttem, hogy elhagyom e számomra fontos helyet. A kihívások vállalása, a mindig mást, újat akarás az ember örök vágya, ezt is itt tanultam.Úgy érzem lelkem egy darabja itt maradt a boltíves kapu mögött, hisz itt formálódott. Elmondhatatlanul jó érzés, hogy volt tanítványaimnak adhattam át a stafétát. Az is elmondhatatlanul jó érzés, hogy volt zrínyis diákokkal talákozhatom nap mint nap a Batthyány Gimnázium folyosóin, és megnyugtató érzés azt látni és tudni, hogy a hozott biztos alapokkal megállják a helyüket itt is. Mintahogy az iskola pedagógusainak önigazolást jelent az is, hogy évnyitókon sok volt tanítványt láthattunk visszatérni szülőként, elhozták gyermekeiket abba az iskolába, ahonnan ők merítették a tudást. Az ünnep késztet megállásra, emlékezésre. Az ünnep, melyet rohanó, változásokkal terhes hétköznapok vesznek körül, különösen fontos. Kívánom, és hiszem, hogy a Zrínyi Iskola a változások közt is biztos menedéke lesz mindig a városban a tudásra szomjas, szépet és jót szerető, az embert tisztelő diákoknak. Hiszem, hogy ez az iskola megmarad értékőrzőnek, őrizve „az Ember szépbe szőtt hitét."
Legyenek tartalmasak a hétköznapok, és legyen fényes az ünnep. De az ünnep nemcsak fény, főhajtás is az elődöknek, a társaknak, akik nem lehetnek köztünk.
39
,,Az ember csak áll. Visszanéz az ablakon túlra. Ráér, nem siet sehová. Meghitt, álmos és légies mosollyal arcokat ont a lelke. Most mindent összefoglal: szavakat, tetteket, kis félszeg mozdulatokból szelíd történelem nő..."
Köszönöm, e szelíd történelemből az itt eltöltött 15 évet, „háládatos lélekkel gondolok
vissza..."
Dr. Hámori Zsoltné tanár
Nink Beáta
Nink Beáta iskolánk volt tanulója. Jelenleg az ELTE orosz-német szakos hallgatója.
Köszönet egykori iskolámnak
Azt a megtisztelő feladatot kaptam ,hogy leírhatom gondolataimat első iskolámról. Ez nem egyszerű, hiszen nagyon sok mindent mondhatnék, de megpróbálom gondolataimat szavakba önteni.
Először tanítóimnak szeretnék köszönetet mondani. Biskopics Annuska néninek, Ecsedi Erzsi néninek, akik nyomon követték első lépéseinket az iskolában, megtanították a betűvetést, bevezettek bennünket a számok országába, és felhívták figyelmünket a minket körülvevő világ apróbb részleteire is.
Aztán egyre „idősebbek" lettünk, és mindig újabb ismeretekre tettünk szert. S most legyen szabad név szerint emlékeznem és köszönetet mondanom azoknak a tanároknak, akik számomra nagyon fontosak és kedvesek: Molnár Ági néni, aki felkeltette, tovább fokozta a nyelv és az irodalom iránti érdeklődésemet, s időt, energiát nem kímélve készített fel bennünket versenyekre és felvételi vizsgákra.
Kolonics Jutka néni, akitől bár tartottunk, de sokat tanultunk is. Igaz, megszagoltatta velünk az ammóniát, de megtanultuk, hogy a márványt nem lehet ecettel mosni. Megtanultuk, hogy a legnehezebb helyzetekben sem szabad elveszíteni humorunkat.
Meggyes Rózsika néni, aki az utolsó technika órán nyolcadikban könnyes szemmel tanított bennünket gombot felvarrni, foltot tisztítani, hogy majd annak idején a kollégiumban ne legyünk elveszett emberek.
Gabi és Cili néni, akik megszerettették velünk a zenét, az éneklést,s felejthetetlenné tették az ünnepeket, ballagásokat.
Géza bácsi, akinek biológia óráit szájtátva figyeltük, aki az akkor még csodaszámba menő videóval és csodálatos természetfilmekkel örvendeztetett meg bennünket, az emberi testről szóló filmjeivel pedig, fel nem tett kérdéseket válaszolt meg. A „rettegett'''' tesztek, melyek azóta is nagyon sok vizsgán visszaköszöntek.
Lelkes Erzsi néni, aki a matematika és a fizika logikája mellett megtanította, hogyan lehet az élet logikátlansága okozta csalódásokat megélni, leküzdeni. O volt az, aki gimnáziumi „rémtörténetekkel" készített fel bennünket a középiskola világára, s bebizonyosodott, hogy a történetek igazak, s velünk is megtörténhetnek.
40
Marczinka Csaba bácsi, a mára már szállóigévé vált „Csababá féle jó szövegek" kiapadhatatlan fonása. Tanárunk, osztályfőnökünk és Barátunk egyszemélyben, akinek bár sok álmatlan éjszakát okoztunk a falbontással és mosdótöréssel, mégis hitt bennünk, esélyt adott. Kézilabda-csapatot szervezett, s karácsony előtt a padokon üdvözlőlap várt minket, melyet azóta is őrzök.
Végül, de nem utolsósorban Tóth Zsuzsa néni, aki számomra talán a legfontosabb emlékem az iskolából. Sőt nem is emlék, mindmáig élő kapcsolat. Zsuzsa néni figyelemmel kíséri további életemet, tanácsokat és könyveket ad. S bár mindenkitől kaptam valamit, ami fontos, amit ma is használok, de Zsuzsa néni adta azt a talán legfontosabbat, amiből ma is élek: az orosz nyelv ismeretét, a nyelv és a kultúra iránti érdeklődést, szeretetet és tiszteletet. Zsuzsa néni volt az, aki tanítás előtt és után, hétvégeken foglalkozott azokkal a mondhatnám kiválasztottakkal, akiket aztán bevezetett a tanulmányi versenyekre, és akik szebbnél szebb eredményekkel hazatérve gazdagították saját és az iskola hírnevét, akik híressé-egyesek szemében-,,hírhedtté" tették a Zrínyi iskolát és a „Tóth Zsuzsa néni" nevű fenomént. Tőle kaptam azokat a „varázsszavakat és igéket", melyeket ma is minden versenyen, vizsgán, szigorlaton magamban mormolok, és melyek ilyen alkalommal segítenek jó eredményeket elérni. S ami talán a legfontosabb: Zsuzsa néni hatására döntöttem el életem további menetét. Sokan megpróbáltak elhatározásomban megingatni, azóta sem bántam meg, és úgy érzem, a lehető legjobbat választottam.
Bár osztályunk elég rossz hírben állt, mégis ez a 8, most már visszatekintve rövid, év nem volt hiábavaló. Kelemen Marika néninek köszönhetően mindenki továbbtanulhatott, s jól esik néha újra találkozni, beszélgetni a régi emlékekről, elmesélni újabbakat.
S hogy mit mondhatnék végül? Szeretném megköszönni mindazt, amit kaptam: a tudásanyagot, ismereteket, de mindenek felett azt az emberséget, szeretetet, megbecsülést, aminek köszönhetően ember lettem, emberek lettünk, a ami mind a mai napig körülvesz minket, ha újra visszahúz szívünk egykori iskolánkba.
Egy Tóth Áipád idézettel szeretnék mindenkinek ezúton is köszönetet mondani.
,,Az a kertész aki régen, Jó szemet oltott belém, Mindörökre drága nékem, Soha nem felejtem én."
(Tóth A.: Köszönöm)
Nink Beáta volt diák
41
Papp Eszter
Papp Eszter iskolánk volt növendéke. Jelenleg a Batthyány Lajos Gimnázium tanulója.
Az óvodát magam mögött hagyva, hatévesen verset mondtam életem első évnyitóján. Emlékszem, milyen picinek éreztem magam ott a mikrofon előtt, és milyen hatalmas volt az iskolaudvar.
- Ákombákom hadsereg, elbánok én teveled! -szavaltam, és így is lett.
Nyolc év alatt sok minden történt velem, a tanulás mellett lehetőséget kaptam egyéb ismeretszerzésre, szórakozásra is. Nagyon érdekes volt például a menedzser szakkör. Itt sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan kell viselkedni az intelligens embereknek különböző élethelyzetekben. Az énekkarban is sok örömet leltem. A próbákra szívesen jártam, ekkor készültünk fel a hangversenyekre, fellépésekre, és élveztük Gabi néni temperamentumát. A rengeteg próba eredményes volt, hiszen sok jó helyezést értünk el, és a közönség szívébe is mindig sikerült belopni magunkat. A nyelvtanulásban is sok segítséget kaptam, amikor a cserekapcsolat révén kijutottam a leibnitzi iskolába. Itt szép élményekben volt részem, jártam Grazban és egy nagy állatparkban is. Később fogadtam egy osztrák kislányt, nagyon aranyos volt, sokat tudtunk beszélgetni, gyakorolhattam a nyelvet. Minden évben, már szeptemberben foglalkoztatta az osztályt a kirándulás gondolata. Amikor májusban végre elindulhattunk a várva-várt országjárásra, mindenki nagyon örült, hiszen egész évben erről álmodoztunk. Nekem különösen az utolsó osztálykirándulás tetszett, amikor az Északi - középhegység szépségeit fedeztük fel. A Szalajka - völgy és az Aggteleki cseppkőbarlang egyszerűen csodálatos volt.
Mit is adott nekem ez az iskola? Adott kedves, jó tanárokat, akik ha tehették volna, legszívesebben tölcsérrel töltötték volna a tudást a fejünkbe.
Papp Eszter volt diák
42
Az iskola falát díszítő szobor. Rétfalvi Sándor szobrászművész alkotása 1990.
Az iskola épülete
43
A jelen
Az oktatás mai formái
A Zrínyi Miklós Altalános Iskola mai oktatási - nevelési rendszere az iskola hagyományaira építkezve, tapasztalatait felhasználva és egyben a „külvilág" változásaira reagálva alakult ki.
A szakmailag, pedagógiailag jól felkészült tantestület új iránti fogékonyságát jelzi, hogy a városban szinte elsőként került bevezetésre az alsó tagozatban az iskolaotthonos osztály, a Zsolnay -féle nyelvi - irodalmi - kommunikációs program, az angol - német nyelv, a számítástechnika - informatika oktatása, valamint az előzetes diagnosztikus vizsga alapján a középiskolára felkészítő osztály megszervezése a 7. évfolyamtól.
A fent említett feladatok szükségessé tették a nevelőtestület tagjainak folyamatos továbbképzését, mely nem kis erőfeszítést jelentett. 6 fő képezte át magát a nyugati nyelvek oktatására, valamint 5 fő szerzett képesítést a számítástechnika tanítására.
Intézményünk az évek során mindig kiemelt figyelmet fordított a tehetségek gondozására. Szakköreink választéka széles, minden tanuló megtalálja a neki legjobban tetszőt. Csak néhányat említve a választék közül: matematika, környezetvédelem, menedzserképző, idegen nyelv, számítástechnika, egészségnevelés. Ezt színesíti még a nagy hagyományú énekkarunk és az iskolai diáksportkör által kínált sok lehetőség. A tehetséggondozás mellett nem feledkeztünk meg a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatásáról, támogatásáról. Órai differenciált munkában, korrepetálásokon kapnak segítséget.
Pedagógiai - nevelési tevékenységünk speciális területe a napközi otthonos és a tanulószobai csoportokban folyó munka. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a tanulóink jó tanulmányi eredményt érjenek el.
Az idegen nyelvek tudása és a számítástechnikai ismeretek kiemelt szerepet játszanak napjaink társadalmi fejlődésében, így ezen tárgyak hatékony oktatására nagy gondot fordítunk.
A nyelvoktatásról
Az idegen nyelvek oktatása már az első évfolyamon kezdődik, német - angol csoportbontásban. Ebben a tanévben a tehetséges tanulók számára képességfejlesztő csoportokat indítottunk szakköri keretben. 7. évfolyamon a középiskolára előkészítő osztályban tanulóink megkezdik a második idegen nyelv tanulását.
Osztrák - magyar diákcsere utakkal biztosítjuk a tanulóknak az élőnyelvi környezetet, s azt, hogy a nyelv valós társalgási eszköz legyen.
1990-ben kezdődött a kapcsolat felvétele a leibnitzi 1. sz. iskolával. A két iskola közötti barátság szálai egyre szorosabbá szövődtek. A német nyelvi munkaközösség szervezésében minden évben lehetőségük van tanulóinknak a nyelvgyakorlásra a leibnitzi családoknál. A következő évben a magyar családok látják vendégül az osztrák tanulókat. Az angol nyelvet tanulók is megismerkedhetnek más népek kultúrájával
44
közvetlenül közelről az évente Angliába szervezett tanulmányi kiránduláson. A kicsik nyelvgyakorlását segíti a KIDS CLUB, ahol játékos módszerrel, de nagyon hatékonyan tanulnak angol verseket, énekeket.
Számítástecnika oktatása
A városban elsőként iskolánkban állt szakember rendelkezésre e tantárgy oktatására, Kolonics Istvánná személyében. Ezért iskolánk 1980-tól a szakmai továbbképzések, versenyek színhelye lett, bázis iskolaként működött. A vállalatok dolgozói is nálunk szerezték meg a számítógép kezeléséhez szükséges alapismeretet. Ennek fejében a Magyar Nemzeti Bank, Szolgáltató Szövetkezet anyagilag hozzájárult az eszközállomány fejlesztéséhez. Későbbiekben a KÖGÁZ és az OTP nyújtott támogatást. Kezdetben iskolánkban csak a középiskolára előkészítő osztály tanulói ismerkedhettek meg a számítástechnika tantárggyal. Miután gépparkunk folyamatosan bővült, személyi feltételeink javultak (még 4 fő szerzett oklevelet) lehetőség nyílt arra, hogy már az alsó tagozattól elkezdjük e tantárgy oktatását. Külön géppark áll az alsó tagozatos, s külön a felső tagozatos tanulók részére.
Célunk, hogy az általános iskola elvégzése után tanulóink elsajátítsák a gép és hozzákapcsolódó perifériák biztonságos kezelését, tudjanak egy szövegszerkesztő és táblázatkezelő programmal dolgozni, és ismerjenek egy programozási nyelvet. Követelményszintünk kapcsolódik a középiskolák elvárásaihoz, így segíti a tanulók pályaválasztását.
Számítástechnika óra a szakteremben
45
Zenei élet
Iskolánk az ének - zene területén a hagyományok méltó folytatója. Az 1980/8l-es tanévtől zenei profillal ének - zene tagozatos osztályok indultak. A tehetséges tanulók részére 2 énekkar, s tánccsoport biztosította a szereplési lehetőségeket. Énekkarunk, s tánccsoportunk több arany, ezüst oklevelet szerzett a területi, s megyei versenyeken.
1990-ben Japánból érkező pedagógus küldöttség tanulmányozta a Kodály módszer gyakorlati megvalósítását iskolánkban.
Az ének - zene tagozatos jelleget a nyelvoktatás prioritása miatt fel kellett adni. Ennek ellenére továbbra is eredményesen, szép műsorral szerepelünk az évenként megrendezendő kórustalálkozón, a karácsonyi hangversenyen. Sőt iskolánk tanulói és nevelői énekkara önálló hangversenyt is adott az elmúlt tanévben Russay Olivémé és Simon Józsefné vezetésével. A tánccsoport is eredményesen szerepelt a városi, megyei kulturális bemutatón.
Sportélet
Az 1988-ban indult sporttagozatos osztály, ahol válogatott fiúk futballozni tanulhattak, új színt hozott iskolánk életébe. Ez az osztály később kosárlabda profillal bővült. A sporttagozatos osztályok tanulói a versenyeken szép eredményeket értek el. Nagy sportélményt jelentenek diákjaink számára az utóbbi években megszervezett sítáborok, a sok sikert hozó turisztikai tevékenység, a városban közismert iskolai dzsesszbalett csoport előadásai, tornász, kosár- kézilabda, foci csapatunk versenysikerei.
Testnevelési óra a tornateremben
46
Sítábor
A könyvtár szerepe
A mai világban egyre fontosabbá válik az információ, melynek egyik lehetséges fonása a könyvtár. Iskolánk jól felszerelt könyvtárral rendelkezik. Az állomány jelenleg 15095 dokumentumból áll, ebből 14945 db a könyvek száma. A könyveken kívül gyűjtjük a hanglemezeket, és van néhány nyelvi kazettánk is. A könyvtár 1982 óta külön teremben kapott elhelyezést, a nevelői és a tanulói könyvállomány együtt kezelt, szabadpolcos.
Rendkívül fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a könyvtár használatával, azzal hogy a könyvekben hogyan lehet a keresett információt megtalálni. Ehhez nyújt segítséget az iskolai könyvtár azzal, hogy a könyvtárhasználati órákon megtanítja a legfontosabb ismereteket, melyek segítségével a gyerekek a jövő életükben is könnyen tájékozódnak a könyvek között.
Már az első osztályosoknak is tartunk bemutató órákat. A Zsolnay módszer szerint tanuló diákok már második osztályban megismerkednek a katalógus használatával, és ismereteik az évek során egyre bővülnek. A kisebbek ügyesen használják az Ablak Zsiráf c. gyermeklexikont, míg a felsősök már a komoly kézikönyvekben búvárkodnak. Szükségük is van erre a jártasságra, hiszen az egész tantestület fontosnak tartja a többkönyvű oktatást. Az óraközi szünetekben sokan jönnek a könyvtárba, és keresgélnek a tanórákhoz anyagot. Lehetőségük van arra is, hogy a gyűjtőmunkájukhoz egy-egy kézikönyvet bevigyenek az órára megmutatni.
47
A könyvtárban azonban nemcsak könyvtárismereti órákat tartunk. Tavaly az alsó tagozatosok megismerkedhettek a farsangi népszokásokkal. A harmadik osztályosok vetélkedőn mérték össze tudásukat a Micimackóról, a negyedikesek pedig a Kincskereső kisködmön anyagából vetélkedtek. Az elmúlt tanévben 30 óra volt a könyvtárban.
A tanulók 90%-a beiratkozott a könyvtárba és akik rákaptak az olvasásra, nagyon gyakran látogatják. A gyerekek a szabadidő hasznos eltöltéséhez is kapnak itt ötletet: vannak papírhajtogatós, játékokat bemutató, fejtörőket tartalmazó, állatokkal, növényekkel foglalkozó könyveink is.
Terveink közt szerepel a könyvtári állomány számítógépes feldolgozása, és az olvasók számítógépes nyilvántartása, amelyhez a számítógép és a könyvtári program rendelkezésre áll.
A könyvtárban
48
Zrínyi Mini Galéria
A Zrínyi Mini Galéria rendszeres kiállításainak szervezésével is reprezentálni szeretnénk iskolánk egyedi arculatát.
A galéria működése jelentős, mert tanulóink nap mint nap élhetnek képzőművészeti alkotások közt. Megismerkedhetnek művészpedagógusok alkotásaival, a népi hagyományokkal, s a távoli országok kultúrájáról is képet kapnak. Emlékezetesek Ambrus Márta pasztellkréta, temperaképei. Kövesné Monok Anikó szövőmunkái, Kassainé Szarjas Gertrúd selyemfestményei, Farkas Zsuzsa festőművész alkotásai.
Hencz Alajos Szegedről, Tavas József Budapestről hozta el bemutatni természetfotóit, közelhozva a művészi látásmódot, tanúságot téve a természet szépsége mellett. Nagy élményt jelentett Rohrböch Jenő, nívódíjas fafaragó kiállításának, Megyeri Sára grafikus, Fenyves Márk iparművészeti főiskolai hallgató munkáinak megtekintése.
Dr. Zsoldi Zoltán éremgyűjtő anyaga szintén felejthetetlen növendékeinknek. Molnár Arpádné néprajzi gyűjteménye-szőttesek, hímzések - ízelítőt nyújtott a magyar népművészet gazdagságából.
Komoly ösztönzést jelent tanulóink számára, hogy rendszeresen kiállítjuk munkáikat a galériában. így az iskola közössége is megismerheti a tehetséges gyerekeket.
Kiállítás a tanulók munkáiból
49
A 6. a osztályos tanulók is kedvet kaptak a szerkesztésre. Az 1994/95-ös tanévben jelent meg először a „SUMMA" nevű újság. Hasznos információkat közöl az autók, állatok világából, betekintést nyújt a történelmi eseményekbe. Komolyságát viccek és rejtvények oldják.
Iskolai újság
Tanulóink nemcsak olvasni szeretnek, hanem az írás mesterségével is megpróbálkoztak. A Körhinta című - Ausztriában, Szlovéniában és Magyarországon terjesztésre kerülő-magyar nyelvű gyermeklaphoz többen küldték be versüket.
1991-ben Hírmondó címmel jött létre az iskola újság, melynek létrehozója és szerkesztője Dr. Hámori Zsoltné magyar tanár volt. Az újság célja az órákon és órákon kívüli legigényesebb gyermekmunkák megjelentetése, a kifejezőkészség igényességének emelése, az újságírás fortélyaival való megismerkedés. Az újság tartalmazott riportot, interjút, iskolai fogalmazást, vers- és műelemzést, tréfás oldalt, pályázati anyagokat, rejtvényt.
1995-től az újság új címet kapott. Tudorka diákmagazin néven jelenik meg, az ismeretterjesztést, a szórakoztatást tekinti fő feladatának. A 6. b osztály segítségével az újságot Takács Gergely tanuló szerkeszti.
50
Diákönkormányzat
Iskolánkban a tanulói önkormányzat 1992-ben alakult meg, Dr. Várhelyi Józsefné vezetésével. Az önkormányzat segítségével is tanítjuk a gyermekeket ésszerűen közösségben élni és dolgozni. Az oktatási törvény a nevelő - oktató munka lényegének tekinti a tanulók demokratikus szellemben való nevelését, bevonásukat az iskola életébe, s a tanulókat, a tanulók közösségeit, a közösségek önkormányzatát jogkörrel ruházza fel. A diákönkormányzat vezetését minden év szeptemberében az osztályok küldöttei újraválasztják. Ezen az ülésen megbeszélik és összeállítják az évi programot a tanulók javaslatai alapján.
Legfontosabb tevékenységek: őszi. tavaszi papírgyűjtés,,,Mikulás-nap", farsangi karnevál, kirándulások, túrák, gyermeknapi program megrendezése, klubdélutánok, kulturális programok szervezése, iskolarádió adásainak szerkesztése.
Az iskola oktató - nevelő munkáját segítő szervezetek
Az 1994. február 7-én megalakult Iskolaszék hatékony segítséget jelentett az iskola számára. Elnöke Dr Hári Tibor, titkára Lang Róbertné, képviseltetve vannak benne a fenntartó önkormányzat delegáltjai, a szülők, az iskola nevelőtestülete által választottak, a diákönkormányzat képviselője és az iskola igazgatója.
1992-ben Nink Károlyné, a szülői munkaközösség elnökének javaslatára, Gergye Ottóné és Lukácsné Lang Mária alapítók kérelmére létrejött a ZríayLMiklós Általános Iskoláért, Alapítvány.
Az alapítvány fő céljának a nyelvoktatás, a számítástechnikai oktatás és a sport támogatását tartja. Az alapítvány kuratóriumának elnöke Dr. Polay József, az OTP nagykanizsai fiókjának igazgatója szívügyének tekinti a kiemelkedő tanulmányi és sport eredmények támogatását. A kuratórium évente jelentős összeget ítél oda a legjobb eredményeket elérő tanulók jutalmazására (kiváló zrínyis diák cím elnyerése), a nyelvtanulást szolgáló külföldi kapcsolat támogatására. Az iskola szülői munkaközössége aktív részese az iskolai rendezvényeknek. Minden évben ők szervezik a farsangi bált, a 8. osztályos tanulók ballagás utáni klubdélutánját.
Az iskola kapcsolatai a város más intézményeivel
Iskolánk nyitott a környezet felé. Sokéves, jó kapcsolatunk van a város 3 óvodájával (Kossuth, Kisfaludy, Szent Imre úti). A kölcsönös tapasztalatcsere, hospitálások hozzájárulnak ahhoz, hogy az első osztályosok zökkenőmentesen beilleszkedjenek új környezetükbe.
Ugyanilyen jó a kapcsolat a város középfokú intézményeivel. Közös módszertani napot, óralátogatásokat szerveztünk a Batthyány Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolával és a Thury György Kereskedelmi Szakközépiskolával. A tapasztalatcsere célja, hogy tanulóinkat jobban felkészíthessük a továbbtanulásra. A város kulturális intézményeinek (kultúrház, könyvtár, múzeum, mozi) folyamatos, rendszeres látogatása során tanulóink ismeretei bővülnek.
51
Felnőttoktatás (esti tagozat)
Felnőttnek lenni és beülni az iskolapadba, újra kezdeni valamit, amit már abbahagytunk, mindig nagy elszánást, kitartást követel. A gyerekek zsivaja után az estébe hajló órákban a munkában megfáradt emberekkel járni a tudás, az ismeretszerzés rögös útján nem könnyű. Mind a tanár, mind a diák részéről nagy erőfeszítést követel. 1946-ban lépték át az iskola küszöbét az első felnőttek. Azóta sokan gondolnak szeretettel azokra a pedagógusokra, akik szívvel-lélekkel oktatták, nevelték őket, s elfogadtatták velük, hogy a tanulás bár nagyon nehéz munka, legyőzve önmagukat, eredményt lehet elérni.
Változó világunk előterében az iskola is átalakul. Ma már azoknak biztosít az esti tagozat lehetőséget a tanulásra, akik elsősorban hátrányos helyzetük miatt maradtak ki a nappali tagozatról. Az iskolai hagyomány, az újszerű feladatok megoldására mindig kész pedagógusok áldozatvállalása segített túljutni az újabb nehézségen. Az iskola tanárai mindaddig vállalják ezt a pedagógiai missziót, ameddig a társadalom s a város igényli.
A jövő
Az iskola jövője megalapozott. Egyrészt a múltja, másrészt az utóbbi évek teljesítménye garancia arra, hogy továbbra is a város egyik legeredményesebben működő iskolája legyen. Mindehhez hozzájárul a jó tárgyi feltétel és a szakmailag kiváló tantestület. Fontos feladatunknak tartjuk az 1998/99-es tanévben bevezetésre kerülő NAT-ra való felkészülést. Az iskola pedagógiai programjának, helyi tantervének kialakítása felelősségteljes munkát kíván a tantestülettől.
Az iskola nevelői és dolgozói az elkövetkezendő években is azon fáradoznak, hogy a Zrínyi Miklós Altalános Iskola múltjához, eddigi eredményeihez méltóan gazdagítsa növendékeinek tudását, alakítsa személyiségét. Az igényes követelményrendszer mellett gyermekcentrikus, otthonias iskolai légkört kívánunk biztosítani tanulóinknak. Meglévő helyi és külföldi kapcsolatainkat továbbra is ápolni és szélesíteni szándékozunk.
„Az élet megy tovább, nincs megállás. A múltba nézés tanulság lehet a ma, a holnap gondjainak, nehézségeinek megoldásához, segíteni a szüntelenül áramló új nemzedék bevezetését az egyetemes emberi kultúrába... ...Ezért él a ma pedagógusa, ezért fáradozik az iskola is... ...Hisszük, hogy ebben van életünk értelme"
52
„Nyelvtanulás élőben'''' A ,,cseregyerek"
A kialakult testvér - iskolai kapcsolatnak köszönhetően 1995. őszén én is abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy egyike lehettem annak a 18 cseregyereknek, akik anyanyelvi környezetben gyakorolhatták és tanulhatták a német nyelvet.
Egy novemberi péntek reggelen nagy izgalommal indultunk német tanárainkkal a magyar - osztrák határ felé, és észre sem vettük, hogy már Leibnitzben vagyunk, magunk mögött hagyva 150 km-t. A leibnitzi iskolában már vártak bennünket a tanárok és fogadó gyerekek. Köszöntésünk és a kölcsönös bemutatkozás után mindenki elment a vendéglátó családokkal.
Én egy háromgyerekes családhoz kerültem, ahol nagyon jól éreztem magam, a kezdeti nyelvi nehézségeket leszámítva. Hétvégén az osztrák családdal egy ősi alpesi tanyához látogattunk el, ahol az „Oma" él. Engem lenyűgözött a friss, tiszta levegőjű Alpok látványa, ahol tarka alpesi tehenek legelésztek. Meglepődve tapasztaltam, hogy a házban sparhelt van, fatüzelésű. Ezen főznek és ez fűti az egész házat a központifűtési rendszeren keresztül.
Hétfőn az osztrák gyerekekkel együtt mi is iskolába mentünk, ahol a kihalófélben lévő népi mesterséggel ismerkedtünk meg, nevezetesen a sófigura készítéssel. Másnap a tartományi székhelyre, Grácba kirándultunk, ahol megnéztük a Hadtörténeti Múzeumot és egy órát sétáltunk a fenséges panorámát nyújtó várban. A közeli herbersteini állatkertbe is ellátogattunk.
A leibnitzi tartózkodásunk utolsó napján az osztrák diákok meglepetésünkre magyar énekkel köszöntek el tőlünk a kanizsai viszontlátás reményében. A folytonos német nyelv használatától kifáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk haza. Remélem, még több iskolatársamnak lesz hozzám hasonló nyelvtanulásban része az elkövetkező években.
Csörgits András 8. b osztályos tanuló
Német óra Liebnitzben
53
Londoni élményeink
1996. április 20-án kb. hajnali 5 órakor elindult a buszunk a nagy útra Londonba. Egy kicsit még álmosak voltunk, de ez nemigen számított. Beszélgettünk, ismerkedtünk. A tájak szépségén olykor - olykor elcsodálkoztunk.
Németországba érve Köln felé vettük útunkat, hogy megnézhessük a kölni Dómot. A kölni Dóm kincsei a középkori művészetnek olyan kiemelkedő emlékei, mint a szószék, a falfestmények, a főoltár oszlopain elhelyezett 14 szobor, amely Jézust, Máriát és a 12 apostolt ábrázolják, valamint maga a főoltár. E csodálatos imaház megtekintése után Belgiumba tartott útunk. Ott a fővárost, Briisselt csodáltuk meg. Különösen a Grand Place-t és a tőle egy kőhajításnyira látható kicsiny, angyalkülsejű fiúszobrot. A 61 cm-es szobrocska a XIX. századból származik. Neve Manneken-Pis. Ezek után még hosszú út állt előttünk. Éjjel a buszban aludtunk. Már nagyon vártuk a komppal való utazást. Ooestendee-ből indult komp, mely óriási volt. Sok mindent találhattunk benne. Például játéktermet, supermarketet, presszót. Az út kb. 3 és fél órás volt. Élveztük a tenger hullámzását és a gyönyörű kilátást. Odaértünk Ramsgate-be, egy kikötővárosba. Aztán Canterbury felé indultunk. Egy kicsit szokatlan volt a mérföldekben való számítás és a bal oldalon való közlekedés. Canterbury-ben a canterbury katedrálist néztük meg. Szintén csodálatos látvány tárult elénk. Majd Hafield-be mentünk, ahol a családokkal találkoztunk. Ott elosztották a gyerekeket és mindenkit a ..saját családja" vitt haza. Sokat beszélgettünk, ismerkedtünk velük. 4 napig jártunk iskolába, ahol rengeteget tanultunk, gyakoroltuk az
angolt. Mindennap elmentünk Londonba. Londonban sok híres, gyönyörű helyet ismerhettünk meg. Ilyenek például a Buckingham Pal ace, ahol a királynő lakik,a Westminster Abbey, a Big Ben, a Parlament, a Trafalgar Tér. amin a Nelson oszlop található. A Madame Tussauds Panoptikum, mely csodálatos viaszfiguráival lenyűgöző látványt nyújt a túristák ezreinek. Szintén érdekes a Tudományok Múzeuma, ahol becsapós találmányok százait lehetett kipróbálni. A negyedik nap a Windsor Kastélyba látogattunk el. majd Oxford városát is megismerhettük, melyben sok egyetem és főiskola található. Pénteken a British Múzeum kincseit tekinthettük meg.
Tanulóink Londonban
54
Szombat volt a legszomorúbb nap, mert indultunk haza. Angliai útunk utolsó állomásához érve Brighton-ban megláttuk a La-Manche csatornát. Nagyon érdekes, ahogy a moló benyúlt a tengerbe, amely egy nagy játékkaszinóval kezdődött és körhintákkal fejeződött be. Ramsgate-ban felszálltunk a kompra és fájó szívvel búcsút vettünk Angliától. Elindultunk, hogy felfedezzük a hajó többi részét is. Amikor már későre járt, az egész csoport bevonult az egyik kabinba és ott csendben elaludtunk. Mikor a komp kikötött, felébresztettek minket és a busszal elindultunk Párizsba. Párizsban megnéztük a Notre Dame-ot, a Sacré Coeur-t, a Diadalívet és a csodálatos Eiffel-tornyot. A kilátás fantasztikus volt.
Leírhatatlan élményekkel tértünk haza. Mostanában is sokat emlegetjük az angliai utunkat.
Bicsák Adrienn 7. c osztályos tanuló
Természetjáró Gyerekek Országos Találkozója Bodajk, 1996. június 25-30
Az iskolában a zöld hirdetőtáblán olvastam Gayer Ildikó tanárnő felhívását, hogy nyári túratábor lesz. Otthon megengedték, hogy elmenjek.
Induláskor vidáman integettem apunak a vonatablakból. Ettől a perctől fogva megkezdődött az én álomhetem. Székesfehérvárról busszal mentünk Bodajkra. A busz már tele volt a táborba igyekvőkkel, de nekünk is sikerült felférnünk rá. Megérkeztünk Bodajkra, elindultunk a tábor felé. ahol lesátoroztunk. A sátrak előtt füves focipálya terült el, így én egyből felhúztam egy sportcipőt és rohantam kergetni a labdát társaimmal. Ezután fel kellett készülnünk az éjszakai 5 kilométeres túrára. A feladat elég félelmetesnek látszott. Mikor már jól benn jártunk az erdőben, egy gyönyörű kis patakocska mellett haladtunk el. Az éjszakai erdő nyugalma, szépsége megragadott mindannyiunkat. Nemsokára feltűnt a cél. A 25 indulóból 18. helyezettek lettünk. Ez nem bántott minket, az élmény mindenért kárpótolt.
Másnap újabb túrára indultunk, ez eredményesebb volt, jobb helyezést értünk el. Ezen a túrán is sok szépet láttunk és kellemesen elfáradtunk. A túrákon kívül fociversenyt is hirdettek. Úgy látszik, hogy nagyon jól edzettünk, mert mindenkit végigverve első lett a zrínyis csapat. Elérkezett az utolsó nap. A tábor főszervezője szép záróbeszéddel búcsúzott tőlünk. Nagyon sajnáltam, hogy ilyen hamar eltelt ez az egy hét. Felejthetetlen élményeket és sok túrázó barátot szereztem az itt eltöltött héten. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a természetjárás az egyik legszebb szabadidős tevékenység.Hazaérkezve meleg fogadtatásban volt részem. Szüleim megígérték, hogy jövőre is elmehetek a természetjáró gyerekek országos találkozójára.
Rácz Szabolcs 6./a osztályos tanuló
55
Akikre büszkék vagyunk
Az eredményesen működő Zrínyi Miklós Általános Iskola életében meghatározó az alsó tagozatban végzett alapozó munka színvonala.
Több mint egy évtizedre visszatekintve is elmondhatjuk, hogy országosan is elismerésre méltó eredményességgel tesz eleget alapozó funkciójának. Ezt igazolják a minden évben elvégzett országos szintű méréseink, a tanulmányi versenyeken elért helyezéseink, valamint a 8 osztályos gimnáziumba nagy létszámban felvett tanulóink helytállása.
A felső tagozat tovább építi, gazdagítja azt a tudást, amit az első négy évfolyamban a pedagógusok megalapoztak. A gazdagítás szót azért kell hangsúlyozni, mert az 5.-8. osztály tantárgyrendszerének színskálája szélesebb. A felső tagozatos diákjaink minden tantárgyból büszkélkedhetnek olyan eredményekkel, amelyek azt bizonyítják, hogy az iskolában hagyományosan magas szintű oktató-nevelő munka folyik.
Tanulóink minden évben részt vesznek városi, megyei, országos szervezésű tanulmányi-, kulturális versenyeken és sportvetélkedőkön. Valljuk, hogy szükség van a megmérettetésre. A versenyeken való részvétel komoly felkészülést kíván a tanulóktól, ugyanakkor fáradhatatlan munkát a felkészítő tanároktól.
A 8 év kiemelkedő teljesítményéért a kiváló „Zrínyis diák" elismerő címet az alábbi tanulók nyerték el:
1993/94 1994/95 1995/96
Biharvári József 8. b Andrasek Viktória 8. a Erdős Márton 8. b
Kovács Krisztián 8. b Horváth Andra 8. a Knausz Melinda 8. b
Orosz József 8. b Maros Eszter 8. b Kozma Gyula 8. b
Múzsek Zsófia 8. a Németh Adél 8. d
Nink Diána 8. a Papp Eszter 8. b
Pataki Balázs 8. a Polay Alexandra 8. b
Szálai Melinda 8. a Tóth Veronika 8. b
Tihanyi Attila 8. a Strényi Zsófia 8. b
Vékony Katalin 8. c
Vörös Edina 8. d
Kiemelkedő sport és tanulmányi munkáért „Jó sportoló, jó tanuló" kitüntetést kapták:
Holló Adrienn Knausz Melinda Vörös Edina
56
Versenyeredményeink
Alsó tagozat
Név Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő tanár
Olvasás verseny
Hidvégi Nóra 1. a városi 1. 1992/93 Sónicz Istvánné
Hámori Dóra 2. b 3. Rajnics Jánosné
Adlovics Dóra 3. c 3. Kardos Ferencné
Tihanyi Anita 4. b 1. >> Dr. Hámori Zsoltné
Hidvégi Nóra 2. a 1. 1993/94 Sónicz Istvánné
Németh Angéla 2. a 2. „ Sónicz Istvánné
Virovecz Jusztina 3. b 2. >> Rajnics Jánosné
Györe Anett 4. c 3. „ Angyalosi Andrásné
Orbán Zsolt 1. c 1. 1994/95 Lang Róbertné
Apáthy Zsombor 2. b 3. Kis Attiláné
Hidvégi Nóra 3. a 2. Sónicz Istvánné
Kosztolánczi Éva 4. a 2. Angyalosi Andrásné
Zsoldi Gergely 4. b 3. „ Rajnics Jánosné
Orbán Zsolt 2. c 1. 1995/96 Lang Róbertné
Bagladi Gábor 1. a 2. Sónicz Istvánné
Bergman Hajnalka 2. b 2. Hédemé Kalamár Katalin
Csabai Anna 4. a 2. - Angyalosi Andrásné
Szavalóverseny
Faggyas Anna 2. c 1. 1992/93 Lang Róbertné
Kovács Klaudia 4. b 2. Dr. Hámori Zsoltné
Csabai Anna 2. a 1. 1993/94 Sónicz Istvánné
Lengyák Ildikó 4. b 3. >» Bánáti Bernadette
Csabai Anna 3. a 2. 1994/95 Sónicz Istvánné
Csabai Anna 4. a 5. 1995/96 Angyalosi Andrásné
Bazsó Adrienn 2. b 1- >> Héderné Kalamár Katalin
57
Név Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő nevelő
Mesemondó verseny
Nagy Richárd 1. a városi i. 1994/95 Dr. Pogány Pétemé
Somogyi Ádám 3. b i. „ Krizsek Izabella
Hetyei Lilla 4. b „ 3. • „ Rajnics Jánosné
Bagladi Gábor l.a 1. 1995/96 Sónicz Istvánné
Zimány Linda 4. b » 3. - Árok Antalné
Nyelvtan - helyesírás
Hetyei Lilla 3. b 2. 1993/94 Rajnics Jánosné
Papp Viktória 3. b 3. „ Rajnics Jánosné
Németh Angéla 3. a 1. 1994/95 Sónicz Istvánné
Szabó Dávid 3. b 1. 1995/96 Kis Attiláné
Pálfi Petra 3. b 3. » Kis Attiláné
Környezetismeret - környezetvédelem
Mozsdényi Antal 3. a 3. 1992/93 Dr. Fúróné Biskopics Éva
Hegyi Gabriella 4. a 1. „ Angyalosi Andrásné
Dombai Balázs 3. b 5» 1. 1993/94 Dr. Benczéné Kollarits Rita
Farkas Miklós 4. b 5» 1. 1994/95 Dr. Benczéné Kollarits Rita
Papp Viktória 4. b 2. Dr. Benczéné Kollarits Rita
Lassú Gábor 3. a 1. „ Tóth Zoltánná
Makai Ágnes 3. b »5 2. 1995/96 Orosz Katalin
Németh Eszter 3. b 3. Orosz Katalin
Lassú Gábor 4. a >> 1. Angyalosi Andrásné
Szabó Dávid 3. b 3. Orosz Katalin
Idegen nyelv - angol
Ferenczy Tünde 4. b városi 1. 1993/94 Marczinkáné Lakatos Lívia
Berke Bálint 4. c »? 2. ,, Marczinkáné Lakatos Lívia
Hetyei Lilla 4. b 1. 1993/94 Marczinkáné Lakatos Lívia
Ebergényi Vivien 4. a 1. 1995/96 Marczinkáné Lakatos Lívia
Drávecz Edit 4. c 2. » Marczinkáné Lakatos Lívia
Idegen nyelv - német
Erdős Ádám 4. b városi 1. 1994/95 Hetyeiné Kovács Andrea
Dombai Balázs 4. b 4. „ Hetyeiné Kovács Andrea
58
Név Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő nevelő
Matematika
Zrínyi Ilona matematika verseny
Jesch Dávid 3. b országos 16. 1992/93 Palotai Ferencné
Ferenczy Tünde 3. b megyei 1-10 .. Palotai Ferencné
Pesti Gábor 4. c megyei 1-10 Karádi Gyula
Dombai Balázs 3. b országos 9. 1993/94 Dr.Benczéné Kollarits Rita
3. osztályos csapat megyei 1.
4. osztályos csapat megyei 2.
Dombai Balázs 4. b országos 3. 1994/95 DrBenczéné Kollarits Rita
Apáthy Zsombor 3. b megyei 9. 1995/96 Orosz Katalin
3. osztályos csapat megyei 3. i•»
Városi alsótagozatos matematika verseny
Kuczogi Péter 2. a városi 3. 1992/93 Gerencsér Istvánné
Pesti Gábor 4. c 1. >> Karádi Gyula
Ferenczy Tünde 3. b >> 2. Palotai Ferencné
Kovács Attila 1. a városi 1. 1993/94 Túrák Ildikó
Császár Márk 2. c 2. n Varga Béláné
Biskopics Boglárka l.c »» 2. 1994/95 Lang Róbertné
Németh Eszter 2. b 19 2. »» Orosz Katalin
Nagy Melinda 2. c 1 1 3. Kardos Ferencné
Rodek Viktória 2. b ,, 1. 1995/96 Palotai Ferencné
Pesti Veronika 2. b 11 2. Palotai Ferencné
Apáthy Zsombor 3. b 11 3. Orosz Katalin
Felső tagozat
Magyar
Papp Eszter 8. b megyei 8. 1995/96 Bánáti Bernadette
Kazinczy verseny
Csordás Anikó 8.b megyei 1. 1990/91 Molnár Arpádné
Marton Ildikó 8.a 1. 1991/92 Dombainé Knausz Éva
Maros Eszter 7.b területi 4. 1993/94 Dombainé Knausz Éva
Vékony Katalin 6.c n 2. 1993/94 Bánáti Bernadette
l.c n 2. 1994/95 Bánáti Bernadette
8.c »» 3. 1995/96 Bánáti Bernadette
Tihanyi Anita 6.b 1. 1994/95 Dombainé Knausz Éva
59
Név Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő nevelő
Szavalóversenyek
Marton Ildikó 7.a megyei 3. 1990/91 Dombainé Knausz Éva
Szentgyörgy völgyi
Tamás 6.a városi 2. 1992/93 Dombainé Knausz Éva
8.a megyei 2. 1994/95 Dombainé Knausz Éva
Vékony Katalin 6.c városi 1. 1993/94 Bánáti Bernadette
megyei 3. 1993/94 Bánáti Bernadette
Helyes Georgina 5.b megyei 1. 1990/91 Dr. Hámori Zsoltné
8.b városi 1. 1993/94 Dr. Hámori Zsoltné
Héder Krisztina 5.b „ különdíj 1994/95 Bánáti Bernadette
Hajdú - Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Levelező Baráti Köre
Gerencsér Anita 8.a országos 1. 1994/95 Dombainé Knausz Éva
Olasz Nóra 8.a 2. 1994/95 Dombainé Knausz Éva
Deme Boglárka 8.b 3. 1994/95 Dombainé Knausz Éva
Matematika
Orosz József 8.b városi 2. 1993/94 Kalocsai Imréné
Zolcsák Attila 7.a 2. 1993/94 Meggyes Ferencné
Zolcsák Attila 8.a „ 2. 1994/95 Meggyes Ferencné
Varga Tamás matematika verseny megyei fordulójára jutottak
Orosz József 7.b 1992/93 Kalocsai Imréné
Kovács Krisztián 7.b 1992/93 Kolonics Istvánná
Farkas Gábor 8.a 1992/93 Kolonics Istvánná
Pankasz Gábor 8.e 1992/93 Kolonics Istvánná
Lelkes András 8.e 1992/93 Kolonics Istvánná
Rohonczi Viktória 8.e 1992/93 Kolonics Istvánná
Mozsolics Péter 8.e 1992/93 Kolonics Istvánná
Megyeri Csaba 8.e 1992/93 Kolonics Istvánná
Szűcs László 8.d 1992/93 Kolonics Istvánné
Orosz József 8.b 1993/94 Kalocsai Imréné
Zolcsák Attila 7.a 1993/94 Meggyes Ferencné
Andrasek Viktória 7.a 1993/94 Meggyes Ferencné
Muzsek Zsófia 7.a 1993/94 Meggyes Ferencné
Pataki Balázs 7.a 1993/94 Meggyes Ferencné
Szennay Szilárd 7.a 1993/94 Karádi Gyula
Pataki Balázs 8.a 1994/95 Meggyes Ferencné
Kiss Ádám 7.b 1994/95 Lelkes Andrásné
Kozma Gyula 7.b 1994/95 Lelkes Andrásné
Knausz Melinda 7.b 1994/95 Lelkes Andrásné
Kiss Ádám 8.b 10. 1995/96 Lelkes Andrásné
Plánder Szabina 7.b 7. 1995/96 Skoda Lászlóné
Rohonczi Viktória 8.e. országos versenyre jutott 1992/93 Kolonics Istvánné
60
Név_Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő nevelő
Zrínyi Ilona matematika verseny
Knausz Melinda 5.b megyei 7. 1992/93 Lelkes Andrásné
Megyeri Csaba 8.e 1. 1992/93 Kolonics Istvánné
Kozma Gyula 6.b 12. 1993/94 Lelkes Andrásné
Orosz József 8.b 18. 1993/94 Kalocsai Imréné
Targuba Mónika 5.b 1995/96 Meggyes Ferencné
Megyeri Csaba 8.e országos 1992/93 Kolonics Istvánné
TI T
Tihanyi Attila 6.c megyei 2. 1992/93 Meggyes Ferencné
Gerencsér Anita 6.c »» 3. 1992/93 Meggyes Ferencné
Levelező
Kovács Klaudia 6.b országos 1. 1993/94 Skoda Lászlóné
Tihanyi Anita 6.b 2. 1993/94 Skoda Lászlóné
Fejtörő
Dombai Balázs 5.b megyei 1. 1995/96 Meggyes Ferencné
Fizika
Öveges József verseny
Böde Csaba 7.b megyei 1. 1990/91 Skoda Lászlóné
8.b »» 4. 1991/92 Skoda Lászlóné
Lukács András 8.a »» 7. 1990/91 Lelkes Andrásné
Pankasz Gábor 7.e 6. 1991/92 Lelkes Andrásné
Gecse Gergely 7.e 6. 1991/92 Lelkes Andrásné
Rohonczi Viktória 8.e »» 7. 1992/93 Lelkes Andrásné
Kovács Krisztián 7.b 7. 1992/93 Lelkes Andrásné
Orosz József 7.b > > 10. 1992/93 Lelkes Andrásné
Andrasek Viktória 7.a »> 7. 1993/94 Meggyes Ferencné
Zolcsák Attila 7.a 5» 10. 1993/94 Meggyes Ferencné
Orosz József 8.b 11 7. 1993/94 Lelkes Andrásné
Knausz Melinda 7.b 11 1. 1994/95 Lelkes Andrásné
Andrasek Viktória 8.a 11 9. 1994/95 Meggyes Ferencné
Papp Eszter 8.b 11 3. 1995/96 Lelkes Andrásné
61
Név
Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő nevelő
Kalamár Csaba verseny
Andrasek Viktória 7.a városi 2. 1993/94 Meggyes Ferencné
Pataki Balázs 7.a 3. 1993/94 Meggyes Ferencné
Zolcsák Attila 7.a 4. 1993/94 Meggyes Ferencné
Kovács Krisztián 8.b 2-3 1993/94 Lelkes Andrásné
Orosz József 8.b »» 2-3 1993/94 Lelkes Andrásné
Biharvári József 8.b 4-5 1993/94 Lelkes Andrásné
Andrasek Viktória 8.a 1. 1994/95 Meggyes Ferencné
Pataki Balázs 8.a 5» 4. 1994/95 Meggyes Ferencné
Knausz Melinda 8.b 2. 1995/96 Lelkes Ferencné
Papp Eszter 8.b >5 2. 1995/96 Lelkes Andrásné
Kémia
Czira Szilárd 7.b megyei 9. 1990/91 Kolonics Istvánné
Megyeri Csaba 7.e 4. 1991/92 Kolonics Istvánné
Kovács Szilárd (levelező) 7.e országos 4. 1992/93 Kolonics Istvánné
Andrasek Viktória 7.a megyei 2. 1993/93 Kolonics Istvánné
Malekovics János 8.b országos 7. 1993/94 Kolonics Istvánné
Tihanyi Attila 7.a 8. 1993/94 Kolonics Istvánné
Tihanyi Attila 8.a városi 1. 1994/95 Kolonics Istvánné
Számítástechnika
Hámori Dávid 7.c megyei 3. 1990/91 Karádi Gyula
Orosz József 8.b 3. 1993/94 Kolonics Istvánné
Tihanyi Attila 8.a 4. 1994/95 Kolonics Istvánné
Kozma Gyula 8.b Í» 3. 1995/96 Kolonics Istvánné
Idegen nyelv - orosz Nink Beáta 8.a
Idegen nyelv - német
Andrasek Viktória 7.a
Nink Diána 7.a
Szabó Csilla 8.b
Tihanyi Attila 7.a
Gaál Mónika 8.b
Rózsás Ildikó 7.b
Kiss Ádám 7.b
megyei 1. országos 8.
országos megyei
2.
7.
1990/91 Tóth Lászlóné
1993/94 Peszlegné Henzsel Valéria
1993/94 Hetyeiné Kovács Andrea
1993/94 Peszlegné Henzsel Valéria 1993/94 Hetyeiné Kovács Andrea 1993/94 Hetyeiné Kovács Andrea
1994/95 Hetyeiné Kovács Andrea
1994/95 Hetyeiné Kovács Andrea
6
Név Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő nevelő
Tóth Veronika 7.b »» 1. 1994/95 Hetyeiné Kovács Andrea
Andrasek Viktória 8.a 2. 1994/95 Peszlegné Henzsel Valéria
Tihanyi Attila 8.a »» 3. 1994/95 Hetyeiné Kovács Andrea
Nink Diána 8.a 4. 1994/95 Hetyeiné Kovács Andrea
Rózsás Ildikó 8.b 1. 1995/96 Hetyeiné Kovács Andrea
Kiss Ádám 8.b 3. 1995/96 Hetyeiné Kovács Andrea
Tóth Veronika 8.b 5. 1995/96 Hetyeiné Kovács Andrea
Erdős Márton 8.b 3. 1995/96 Hetyeiné Kovács Andrea
Idegen nyelv - angol
Biharvári József 8.b megyei 3. 1993/94 Tóth Lászlóné
Vass Péter 7.b ? 5 4. 1994/95 Gergye Ottóné
Nagy Sarolta 7.b 1. 1995/96 Gergye Ottóné
Tihanyi Anita 7.b 3. 1995/96 Gergye Ottóné
Illés Nóra 7.b 4. 1995/96 Gergye Ottóné
Vass Péter 8.b »» 2. 1995/96 Gergye Ottóné
Pályázat
Farkas Dóra 7.b országos 3. 1995/96 Gergye Ottóné
Az országos színtű angol nyelvű Macmillan pályázatra beküldött, munka jutalmazottjai 8. e haladó angol csoport
Ábele Dóra Csörgits Lajos Drávecz Tamás Gúzs István Hortobágyi Szabolcs Krug Renáta Markó András
Megyeri Csaba Merkly-Belus Zsuzsa Pankasz Gábor Pfeifer Balázs Rózsás Péter Ruff Annamária Somogyi Máté
Történelem
Gaál Mónika Kovács Szilárd Szalai Melinda Kozma Gyula
7.b megyei 1992/93 PeszlegnéHenzselValéria
7.b megyei 1992/93 Peszlegné Henzsel Valéria
7.a megyei 3. hely. 1993/94 Peszlegné Henzsel Veléria
7.b megyei 1994/95 Peszlegné Henzsel Valéria
„Példaképem Zrínyi Miklós" címmel pályázaton vett részt
Csörgits András 6.b 1. 1994/95 Peszlegné Henzsel Valéria
Erdős Márton 8.b megyei 9. 1995/96 Peszlegné Henzsel Valéria Kozma Gyula 8.b megyei 10. 1995/96 Peszlegné Henzsel Valéria

Név
Osztály Forduló Helyezés Év Felkészítő nevelő
Millecentenárium évf. rendezett „Emlékezzünk régiekről..." megyei pályázaton
Bencze Viola 7.b 1.
Csörgits András 7.b 3.
Földrajz
1995/96 Peszlegné Henzsel Valéria 1995/96 Peszlegné Henzsel Valéria
Erdős Márton 7.b
Tűzoltóverseny
Andrasek Viktória 6.a
Deme Boglárka 6.b
Kósa Eszter 6.b
Deme Boglárka 8.b
Varjas Nóra 7.b
Bányai Andrea 7.b
Kosárlabda
megyei 5. 1994/95 Somogyi Józsefné
megyei 2. 1992/93 Tátrai Anita
megyei
2. 1994/95 Tátrai Anita
Sporteredményeink
felkészítő: Gábor Erzsébet
Marczinka Csaba Gábor Erzsébet Kovács Magdolna
5-6. osztályos leány városi 1. helyezés 1992/93 Diákolimpia elődöntő megyei 1. helyezés 1992/93 Zrínyi DSK csapat Hamburger
Kupa 1. helyezés 1992/93
III. korcs, leány csapat megyei 2. helyezés 1992/93 5. d leány DSK csapat országos döntő 1992/93
Mini döntő országos 1. helyezés
Diákolimpia II. korcsoport 4. helyezés 1993/94
Horváth Andrea 8. o. a város legjobb serdülő leány sportolója Diákolimpia II. korcs, városi 1. helyezés 1994/95 Kovács Magdolna Arany Alexandra. Bedő Franciska. Sulyok Judit, Lancsák Ildikó, Kránicz Judit, Németh Gabriella, Lakatos Judit, Martinkovics Rita, Kránicz Zsófia, Gorontai Andrea, Mátyás Ildikó, Farkas Dóra
Diákolimpia III. korcsoport 1. helyezés 1994/95 Gábor Erzsébet
Németh Adél, Csépes Andrea, Knausz Melinda, Martinecz Erika, Martinecz Edit, Szabó Ágnes, Vörös Edina, Baksa Ildikó, Németh Krisztina, Kuzsner Laura, Sulyok Judit, Arany Alexandra
Leány II. korcsoport megyei 1. helyezés 1994/95 Gábor Erzsébet Lancsák Ildikó, Sulyok Judit, Bedő Franciska, Gorontay Andrea, Kránicz Zsófia, Arany Alexandra, Lakatos Judit, Farkas Dóra, Mátyás Ildikó, Kránicz Judit, Martinkovics Rita, Németh Gabriella Diákolimpia III. korcs, országos elődöntő
1. helyezés 1994/95
6
Knausz Melinda, Németh Adél, Csépes Andrea, Szabó Ágnes, Baksai Ildikó, Martinecz Erika, Martinecz Edit, Vörös Edina, Arany Alexandra, Sulyok Judit, Bedő Franciska, Lancsák Ildikó, Horváth Andrea Diákolimpia II. korcsoport városi 1. helyezés
leány megyei 1. helyezés országos elődöntő
1. helyezés országos döntő
5. helyezés
Diákolimpia III. kacs. leány városi 1. helyezés megyei 1. helyezés országos elődöntő
1. helyezés
Futball-labda
1995/96 1995/96
1995/96
1995/96 1995/96 1995/96
Kovács Magdolna
Gábor Erzsébet Felkészítő:
8. d. városi 1. helyezés 1992/93 Faller Zoltán
Labdarúgó torna 3. oszt. városi 1. helyezés 1993/94 Faller Zoltán gólkirály: Rácz Szabolcs legjobb játékos: Arany István
6. d. megyei 3. helyezés 1993/94 Kispályás labdarúgás
3-4. városi 1. helyezés 1994/95
Nádasdy Kupa 6. d. Sárvár 1. helyezés 1994/95 Faller Zoltán
legjobb kapus: Kiss András
Csány-Csik Ferenc emléktorna 1. helyezés 1994/95 Faller Zoltán
gól király: Majtán Tibor
Csík Ferenc Teremlabdarúgó Torna 2. helyezés 1994/95 Vágó László Horváth Balázs, Horváth Gábor, Kiss Tóth Zsolt, Köbli Balázs, Kránicz István, Marczin Balázs, Németh András, Németh István
6. d.
Diákolimpia Kézilabda
megyei megyei
3. helyezés 3. helyezés
1994/95 1995/96
Faller Zoltán Vágó László
Marczinka Csaba Marczinka Csaba
Marczinka Csaba
Diákolimpia 5-6. városi 1. helyezés 1992/93 Fiú II. korcsop. megyei 2. helyezés 1992/93
Diákolimpia II. korcs, országos elődöntő
3. helyezés 1993/94 Vörös Tamás, Füle Csaba, Takács Pál, Gergye Pál, Horváth Zsolt, Papp Gábor, Koppány Gábor, Kiss Ádám, Zombori Szebasztián, Ruff Zsolt
Farsang II. korcsoport 1. helyezés 1994/95 Marczinka Csaba
Serdülőkupa 2. helyezés 1994/95 Marczinka Csaba
Téli kupa 2. helyezés 1994/95 Marczinka Csaba
Vörös Tamás, Zombori Szebasztián, Takács Pál, Kiss Ádám, Ruff Zsolt, Horváth Zsolt, Füle Csaba, Gergye Pál, Köbli Balázs,- Kövesdi Kristóf, Bene Gábor, Horváth Zsolt, Varga Zoltán, Horváth Attila, Marczinka Péter, Lukács Gábor, Kantó Csaba, Elek Ferenc

Diákolimpia II. korcs, fiú 1. helyezés 1994/95 Marczinka Csaba
Marczinka Péter, Horváth Gábor, Bene Gábor, Horváth Zsolt, Vörös Tamás, Heiszler Balázs, Kövesdi Kristóf, Füle Csaba, Zombori Szebasztián, Varga Zoltán II. korcs, fiú országos elődöntő 2. helyezés 1994/95 Marczinka Csaba Füle Csaba, Horváth Zsolt, Vörös Tamás, Bicsák János, Zombori Szebasztián, Varga Tamás, Besenyei Tamás, Bene Gábor
Úszás
Major Zsófia 4. b városi 1. helyezés 1992/93
megyei 1. helyezés 1992/93
országos 5. helyezés 1992/93
Deregi László 3. b városi 1. helyezés 1992/93
megyei 1. helyezés 1992/93
országos 22. helyezés 1992/93
Leánycsapat városi 1. helyezés 1992/93
megyei 1. helyezés 1992/93
országos 14. helyezés
Tagjai: Holló Tímea, Major Zsófia, Gorontai Andrai, Nemes Anna, Muzsek Júlia, Kiss Zsófia, Papp Viktória, Ladányi Zsófia, Horváth Vivien, Tegzes Éva, Németh Gabriella
III. korcs, fiú váltó megyei
II. korcs. 50 m-es gyorsúszás megyei
Süle Orsolya Süle Orsolya Süle Orsolya Kiss Csaba Kaszper Dániel Holló Adrienn Bányász Ilona Holló Adrienn Bányász Ilona Holló Adrienn Bányász Ilona Holló Adrienn Bányász Ilona Süle Orsolya
Kiss Csaba Bányász Ilona
Gyorsváltó fiú Holló Adrienn
hátúszás megyei mellúszás megyei pillangó megyei mellúszás megyei pillangó megyei gyorsúszás megyei gyorsúszás megyei hátúszás megyei hátúszás megyei mellúszás megyei mellúszás megyei pillangóúszás megyei pillangóúszás megyei
hátúszás
gyorsúszás
mellúszás
gyorsúszás
pillangó
pillangó
megyei megyei megyei megyei megyei megyei megyei
1. helyezés 1. helyezés 1. helyezés 1. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
2. helyezés
3. helyezés 1. helyezés 3. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés 2. helyezés
2. helyezés
3. helyezés 1. helyezés
1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93
1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93 1992/93

mellúszás megyei 1. helyezés 1992/93 Úszóverseny-csapat megyei 1. helyezés 1993/94
Tagjai: Deregi László, Hosszú László, Erdős Ádám. Farkas Miklós, Horváth Balázs, Németh Gergely, Kalamár Bence, Császár Márk, Metzgár Gyula, Flórián Balázs, Rácz Bence
hát, mellúszás megyei gyors,mell megyei megyei megyei megyei
Deregi László Hosszú László Papp Viktória mellúszás Csapat-fiú alsótagozat
leány „ Papp Viktória „ mell Németh Gergely,, hát Nemzetközi úszóverseny Major Zsófia Süle Orsolya Diákolimpia
Major Zsófia hát és mellúszás megyei pillangó
Diákolimpia
Siile Orsolya gyorsúszás városi pillangó, hát gyors megyei
1. helyezés 1. helyezés 1. helyezés 1. helyezés 3. helyezés megyei 1. 2. helyezés
megyei Csehország
3. helyezés
1. helyezés
2. helyezés
1993/94 1993/94 1993/94 1994/95 1994/95 1994/95 1994/95
1994/95 1994/95
1. helyezés 1994/95
Csapat-fiúk alsótagozat Németh Gergely gyors-hát Császár Márk mell Kalamár Bence hát, gyors Mini Olimpia
Tollár Gábor 1 .o. gyors,hát Papp Gábor 1 .o. mell Süle Orsolya pillangó Major Zsófia vegyes
Torna
megyei megyei megyei megyei
országos országos
1. helyezés
1. helyezés
2. helyezés 1. helyezés
4. helyezés 2.3. helyezés
1. helyezés 1. helyezés 6. helyezés
5. helyezés
1994/95 1994/95 1995/96 1995/96 1995/96 1995/96
1995/96 1995/96 1995/96 1995/96
Felkészítő
Egyéniben-Oravecz Edina 4.a. városi
megyei
Csapat városi
megyei
1992/93 Vágó László
1992/93 Vágó László
1992/93 Vágó László 1992/93
1. helyezés 3. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
Tagjai: Oravecz Edina, Vágó Diána, Vágó Szandra, Strényi Vera, Muzsek Júlia, Illyés Eszter, Strényi Zsófia
Csapat megyei 3. helyezés 1993/94 Vágó László
Tagjai: Vass Fruzsina, Vágó Alexandra, Illyés Eszter, Vágó Diána, Varga Annamária, Strényi Vera, Muzsek Júlia
Miskó Anett országos 2. helyezés 1993/94 Vágó László

Oravecz Edina
Fiú csapat
Leány csapat
II.-III. korcs, leánycsapat
országos városi városi városi
3. helyezés 3. helyezés 2. helyezés 2. helyezés
1993/94 Vágó László
1994/95 Vágó László
1994/95 Vágó László
1994/95 Vágó László
Tagjai: Miskó Anett, Oravecz Edina, Strényi Zsófia, Strényi Veronika, Muzsek Júlia, Varga Annamária, Plánder Szabina Játékos gyermektorna alsó tagozatosoknak
városi
Leány csapat Vágó Alexandra
Vass Fruzsina
országos elődöntő
országos
2. helyezés 2. helyezés 2. helyezés 4. helyezés 7. helyezés
1995/96 tanítók
1995/96 Vágó László
1995/96 Vágó László
1995/96 Vágó László 1995/96
Tagjai: Illyés Eszter, Vágó Diána, Varga Annamária, Strényi Veronika, Muzsek Júlia, Oravecz Edina, Strényi Zsófia, Pulai Viktória
Egyéb sporteredmények
Nemzetközi cselgáncs verseny
Molnár Tamás 5. o. 2. helyezés
Bicsák és társa Guttenberg kupa judóverseny
Molnár Tamás 5. o. országos 1. helyezés
Molnár Attila 3. o. Mezei futóbajnokság
Szennai Szilárd 6. o. 6. helyezés
Mezei futóbajnokság csapatban: városi 1. helyezés
1992/93 Marczinka Csaba
1992/93
1992/93 1992/93
Tagjai: Szennay Szilárd, Horváth Zsolt, Fitos Róbert, Herke Szilárd
1. helyezés
2. helyezés 8. helyezés 2. helyezés
1993/94
1994/95
Egyéni: Szűcs László 8. o.
Gerencsér László 8. o. Vlasics Tamás 8. o. Diákolimpia-futás megyei
Biharvári József Pongrácz Zsolt Kadett Európai Bajnokság Firenze
Pataki Balázs 8. o. tanuló teljesítményéért dicséretben részesült. Sportjátékok-alsó tagozat városi 3. helyezés 1994/95 Kressz verseny
Ladányi Zsófia megyei 1. helyezés
országos 17. helyezés
Közlekedésbiztonsági verseny Kiss Bence 4.
1994/95 Vágó László
1. helyezés 1995/96 Vágó László
8
Sakk
Alma Mater Diák Sakk 4. helyezés 1995.
Biskopics Boglárka
Szombathelyi Kupa 2. helyezés 1995.
Biskopics Boglárka
Egyéni bajnokság városi 1. helyezés 1996.
Biskopics Boglárka
Korosztályos elődöntő Budapest 4. helyezés 1996.
Biskopics Boglárka
Természetjárók eredményei Megyei eredmények
Kanizsa Kupa 1. helyezés 1992/93. tanávben 97 fő vett részt
Felkészítő, résztvevő nevelők:Gayer Ildikó, Somogyi Józsefné
Heidekker Györgyné
„Téli Túra" 8. osztály: egyéni 1992/93. tanévben
1. helyezés Molnár Bertold 1. helyezés Lakatos Bea és Kupán Éva (holtverseny) összetett csapatversenyen 1. helyezés Zrínyi TSK
..Természetbarátok Napja" által rendezett terepkerékpár versenyen 1992/93. tanév
1. helyezés Megyeri Csaba
2. helyezés Lukácsa Arnold
„Természetbarátok Napja" által rendezett természetjáró versenyen az iskola csapat
1. helyezés 1992/93. tanév
Csapattagok: Lukácsa Arnold, Gúzs István, Laska Zoltán, Hári Henrik Természetjáró Gyermekek Országos Találkozója Megyei Döntőjén
1. helyezés 1993/94. tanév Csapattagok: Vitykó Andrea, Mozsolics Ferenc, Hajmás Szabolcs, Kovács István, Varga
Léránd
Egyéniben 1. helyezés Varga Léránd
2. helyezés Kovács István
Zalaegerszeg városismereti verseny 1. helyezés 1993/94. tanév
Capattagok: Andrasek Viktória, Bicsák Eszter, Szalai Melinda, Vitykó Andrea, Gerencsér Anita
TEGYOT 1. helyezés 1994/95. tanév
Csapattagok: Vitykó Andrea, Gerencsér Anita, Horváth Mónika, Nink Diána, Bicsák Eszter
Városismereti verseny 1. helyezés 1995/96. tanév
69
Csapattagok: Pőcze Tünde, Schlosser Judit, Balassa Petra, Horváth Helén, Dani Diána Országos eredmények
Természetjáró Gyerekek országos Találkozója 1992. június
éjszakai tájékozódási túraverseny Zánka
3. helyezés
Csapattagok: Kiss Csaba, Gúzs István, Vági János, Lukácsa Arnold, Mozsolics Péter, Mozsolics Ferenc
Rolitron Alapítvány „Hangya-túra" Mozgalom 1993 februártól-májusig (1 pár kosárlabdapalánkot nyertek az iskolának a résztvevők)
7. c. - 21 fő fekészítő: Somogyi Józsefne
8. e. - 6 fő Peszlegné Henzsel Valéria 5. c. - 16 fő Gayer Ildikó
7. a. - 20 fő Heidekker Györgyné
Egyéni győztes: Kováts István 5. c. TEGYOT Keszthely 1. helyezés 1993. június
Csapattagok: Vági János, Molnár Bertold, Pankasz Gábor, Horváth Gábor, Gúzs István, Lukácsa Arnold, Lakatos Bea, Horváth Roland, Horváth Szabolcs, Somogyi Máté, Mozsolics Péter, Drávecz Tamás A Zrínyi TSK által szervezett országos rendezvény, a „Kossuth teljesítménytúra" és emlékünnepség Letenye 1994. március 26. Közreműködött: az iskola énekkara, Russay Olivérné vezetésével A Kossuth Szövetség dicséretében részesítette az iskolát a színvonalas műsoráért és versenyért.
Természetjáró Gyerekek Országos Talákozóján
2. helyezést ért el:
Bicsák Eszter, Gerencsér Anita, Horváth Mónika, Nink Diána, Olasz Nóra Orfű 1994. június
TEGYOT - városismereti verseny Székesfehérvár 1996. június
3. helyezés
Csapattagok: Föld Bernát, Rácz Szabolcs, Varga Léránd, Takács Pál, Kovács István.
Hajmás Szabolcs, Kövesdi Kristóf, Milei László, Horváth Helén, Oravecz Edina, Balassa Petra
Felkészítő - résztvevő nevelők: Gayer Ildikó, Németh Tamás
A természetjáró, túrázó gyermekek felkészítője: Gayer Ildikó nevelő

Minősített sportolók a Zrínyi TSK-ban:
arany: Németh Tamás, Lukács András, (Gayer Ildikó)
ezüst: Lukácsa Arnold, Csira Szilárd, Dávid Zoltán, Gúzs István, Pankasz Cecília, Vági János, Szerdahelyi Attila, Majoros Levente, Vitykó Andrea
bronz: Kiss Csaba, Molnár Bertold, Győri Hajnalka, Megyeri Csaba, Lakatos Beáta
túravezetői képesítést szerzett: Németh Tamás, (Gayer Ildikó)
Vöröskeresztes verseny eredményeink:
Vöröskeresztes verseny városi 1. helyezés felkészítő: Heidekker Györgyné
Varasdi Katalin
megyei 2. helyezés Tagjai Biharvári József, Marton Barbara, Kuzsner Gréta 1993/94
Csecsemőgondozó verseny megyei 1. helyezés felkészítő: Heidekker Györgyné
Varasdi Katalin országos 5. helyezés 1995/96
Tagjai: Fenyves Zsófia, Véghelyi Gabriella, Tóth Veronika
Egészségnevelési vetélkedő 3. helyezés felkészítő: Heidekker Györgyné
Tagjai: Mozsdényi Tamás, Strényi Vera, Muzsek Júlia 1995/96
Kulturális eredmények
Népi játékok
Népi játék országos színtű találkozója a 2. a. és a 3. b. osztály jutott be az 1993/94-es tanévben
A 2. a. osztály felkészítői:Ecsedi Sándorné Sónicz Istvánné
3. b. osztály felkészítői: Rajnics Jánosné
Dr. Benczéné Kollarits Rita Hetyeiné Kovács Andrea
Tánccsoport
Arany vessző tánccsoport megyei találkozója 1994/95; 1995/96 Felkészítő: Kózcáné Horváth Piroska
Színpadi tánc - aerobic megyei találkozó 1994/95; 1995/96 Felkészítő: Vágó Lászlóné Vágó László
Fitness család megyei találkozó 1995/96
Felkészítő nevelő: Vágó Lászlóné és Vágó László
71
Hangszeres zene
Andrasek Viktória zongora Földi Gábor hegedű
Hidvégi Nóra zongora
megyei megyei
1993/94 1993/94 1994/95 1995/96 1995/96
Kórustalálkozó Kamarakórus
1. helyezés megyei
Felkészítő: Russay Olivémé Ének trió megyei
Felkészítő: Russay Olivérné
Farkas F. zenei vetélkedő 2. helyezés
Felkészítő: Simon Józsefné
1993/94 1994/95
1995/96 1994/95
Énekverseny városi 1. helyezés Vass Fruzsina 1995/96
Felkészítő: Berke Józsefné
Barátunk a könyv levelezős játék
megyei 6. helyezés 1992/93 Tagjai: Bálint Xénia, Erdős Márton, Knausz Melinda, Papp Eszter, Strényi Zsófia, Véghelyi Gabriella
Felkészítő: Papp Ferencné
Rajz
Bakonyi Vera Zsoldi Kinga Németh Ágnes Jerzsa Péter
1. b. városi 1. helyezés Felkészítő: Rajnics Jánosné
1995/96
2. b. városi 3. helyezés 1995/95N6 Felkészítő: Héderné Kalamár Katalin
4. a. városi 3. helyezés 1995/96 Felkészítő: Héderné Kalamár Katalin
4. b. városi 2. helyezés 1995/96 Felkészítő: Héderné Kalamár Katalin
Felnőtt világ gyermekszemmel pályázat
3. helyezés Felkészítő: Héderné Kalamár Katalin
72
„Én a képben" pályázat nyertesei 1992/93
Csikai Adrienn 2. b., Nemes Noémi 1. c„ Kontra Katalin 1. c„ Balassa Petra 4. b„ Hóbor Emese 7. c., Nagy Barnabár 7. c„ Virovecz Krisztina 7. b„ Ladeczky László 7. a., Tihanyi Anita, Vitykó Attila 8. e.,
Felkészítő: Molnár Árpádné, Gayer Ildikó
„Pro Humana Hungaria" - Nemzetközi rajzpályázat Ausztrália 1992/93 Turi Ágnes, Takács Szilárd, Széphegyi Zoltán, Csiky Zoltán, Buzics László, Horváth Katalin, Horváth Mónika, Cser Valéria, Johanidesz Éva, Szabó Béla, Kovács Krisztián, Düh Gergely, Arany Norbert, Szelei Zsuzsanna, Papp Viktória, Targuba Mónika, Andrasek Viktória, Kiss Miklós.
Felkészítő: Molnár Árpádné, Gayer Ildikó
„Pietro Fiorentini", cég különdíját nyerte el Sziva Edina 7. b. Felkészítő: Molnár Árpádné
Angol nyelvű pályázat nyertesei: Cser Valéria, Kucsebár Helén Advocatus pro urbe Siófok Alapítvány nyertesei: Éder Annamária 6. d.. Arany Tímea 4. b„ Németh Gabriella 4. b., Horváth Attila 7. a., Horváth Mónika 7. a., Balassa Gábor 6. c.
Felkészítő: Molnár Árpádné, Gayer Ildikó

AZ ISKOLA A SAJTÓ TÜKRÉBEN
Lang Barbara, a 95-ös Zala szépe iskolánk volt növendéke

75
76
A tanári kar 1997-ben
Angyalosi Andrásné
tanító 1972-
Arok Antalné
tanító
napközis nevelő 1991 -
Bánáti Bernadette
magyar, könyvtár 1990-
Dr. Benzéné Kollarits Rita
tanító, ének szak napközis nevelő 1989 -
Berke József né
tanító
igazgatóhelyettes 1978 -
Bertalan Petemé
magyar, történelem,
orosz
1966-
igazgatóhelyettes 1983 -
9
Dombainé Knausz Éva
magyar, könyvtár 1991 -
Faller Zoltán
matematika, testnevelés 1989 -
Ecsediné Czinki Tünde
törénelem, földrajz napközis nevelő 1991 -
Dr. F úr óné Biskopics Éva
tanító 1989-
Gayer Ildikó
matematika, rajz informatika 1989 -
Gerencsér Istvánné
tanító 1980 -
G er gye Ott óné
magyar, orosz testnevelés, angol 1991 -
Gilitschné Horváth Gabriella
tanító,
napközis nevelő 1987 -
8
Heidekker György né
biológia, testnevelés 1971 -
Hetyeiné Kovács Andrea
magyar, ének, német 1990 -
Hé der né Kalamár Katalin
tanító 1980-
Karádi Gyula
matematika, technika, informatika 1981 -
Kardos Ferencné
tanító 1980-
Kálmán Pálné
biológia, testnevelés napközis nevelő helyettesítő 1995 -
Dr. Kelemen Ottóné
magyar, történelem nyugdíjas igazgató óraadó 1995 -
Kis Attiláné
tanító 1976-
8
Kolonics Istvánné
matematika, kémia, számítástechnika 1975 -
Kozári Józsefné
tanító, rajz szak
tanulószoba
1996-
Kötőné Fazekas Judit
szaktanító, angol helyettesítő 1996 -
Krizsek Izabella
tanító 1986 -
iMiig Róbertné
tanító 1981 -
Lelkes Andrásné
matematika, fizika, informatika 1973 -
Makayné Zsikla Agnes
tanító
napközis nevelő helyettesítő 1995 -
Marczinka Csaba
födrajz, testnevelés 1986 -
8
Marczinkáné lMkatos Lívia
orosz, testnevelés,
angol
1992 -
Meggyes Ferencné
matematika, fizika,
technika
1976 -
Molnár Géza
biológia, földrajz 1978 -
iskola igazgató 1992 -
Orosz Katalin
tanító,
napközis nevelő 1984 -
Palotai Ferencné
tanító
napközis nevelő 1981 -
Pállné
Kóczán Zsuzsanna
magyar, orosz, német 1994 -
Peszlegné Henzsel Valéria
történelem, orosz,
német
1985 -
Dr. Pogány Péteme
tanító
napközis nevelő 1986 -
83
Rajnics Jánosné
tanító 1984-
Russay Olivérné
magyar, ének nyugdíjas óraadó 1995 -
Simon Józsefné
biológia, földrajz.
ének
1984 -
Skoda Lászlóné
matematika, fizika, technika, informatika 1978 -
Somogyi Józsefné
földrajz, testnevelés 1981 -
Sónicz Istvánné
tanító 1990-
Sulán Mihály Károlyné
tanító
napközis nevelő 1992-
Szántóné Izsa Melinda
magyar, könyvtár 1995 -
8
Szőlősiné Buczkó Andrea
tanító
napközis nevelő 1990-
Tátrai Anita
fizika, technika 1992 -
Tihanyiné Gerencsér Katalin
tanító,
napközis nevelő 1985 -
Tóth Zoltánné
tanító
napközis nevelő 1994-
Tóth Lászlóné
magyar, orosz, angol 1984 -
Túrák Ildikó
tanító 1988 -
Dr. Varga Imréné
tanító
napközis nevelő 1994 -
Vágó László
matematikai, testnevelés 1988 -
85
Dr. Várhelyi Józsefné matematika, kémia technika 1980-
Dr. Zsoldiné Gőcze Judit
történelem, orosz,
német
1989 -
Gazdasági, adminisztratív, technikai dolgozók
1997-ben
DrabantSándorné
takarító 1993 -
Gécziné Varga Erika
könyvelő'' 1992 -
Gadányiné Horváth Judit
szabadidő szervező 1987 -
Hervai Ferencné
hivatalsegéd 1983 -
86
Kele Jánosné
takarító 1992 -
Kele Krisztina
takarító helyettesítő 1994 -
Klapper Józsefné iskolatitkár 1975 -
Kása Lajos
karbantartó 1984 -
Lenkovics Györgyné
takarító
1994 -
Mátyás Józsefné
konyhavezető 1982 -
Miilei Lászlóné
konyhai dolgozó 1982 -nyugdíjas 1995 -
Nagy lMjos
karbantartó 1993 -
8
Németh Károlyné
konyhai dolgozó 1982 -
Olasz Károlyné
gazdasági vezető 1990-
Tóth Gézáné
konyhai dolgozó 1985 -
Vajda Sándorné
konyhai dolgozó 1988 -
Vlasics Károlyné
takarító 1990-
Zalavári Lajosné
konyhai dolgozó 1992-
8
Az iskola tanulói a jubileumi évben 1996/97.
1. A osztály
Osztályfőnök: Túrák Ildikó napközis tanító: Arok Antalné
Balogh Erika Balogh Zsófia Bíró Balázs Bogár Péter Bognár Imre Dóra Kármen Fekete Ramon Gerlinger Anna Júlia
HorváthTibor Katona Kinga Kele Tünde Kiss Kata Klein Kinga Kolongya Gergő Kócza Melinda Orsolya Kuzma Péter
Makkai Dávid Matola Edina Nagyfi Petra Plotár Balázs Pókecz Viktória Senger Dániel Steinhardt László Szőke Ádám
89
1. B osztály
Osztályfőnök: Krizsek Izabella napközis tanító: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Baumgartner Nóra Bazsó Fanni Bánlaki Richárd Böröcz Alexandra Csáki Barbara Csepregi Tamás Ebergényi Rolf Gersei Anett
Gilicz Fanni Halász Júlia Hári Vera Helyes Hanna Kelemen Luca Kovács Kristóf Kovács Krisztina Moldoványi Flóra
Nyakas Melinda Oláh Adrienn Ozorai Lilla Rákhely Viktória Takács Szabolcs Takács Veronika Tóth Petra Varga Eszter Vincze Zsófia
90
I. C osztály
Osztályfőnök: Kardos Ferencné napközis tanító: Sulán Mihály Károlyné
Bácsi Márk Balázs András Bali Ágnes Csertán Balázs Darabos Ádám Farics Dávid Gerlei Annamária Gilitsch Annamária
Gyöngyösi Márk Hárs Gergely Hohl Zsófia Horváth Diána Horváth János Kincs Lívia Kisharmadás Gábor Kovács Mónika
Nagy Gábor Őri Gergó''
Sebestyén Annamária Szabó Gabriella Szigetvári Szandra Szundi Tamás Tegzes Ádám Újvári Balázs
91
2. A osztály
Osztályfőnök: Sónicz Istvánné napközis tanító: Tóth Zoltánné
Ag Győző Bagladi Gábor Bajsz András Balázs Péter Balogh Beatrix Böröcz Zsolt Csizinszky Dániel Dómján Tímea Fischer Gergő Föld Péter
Gréger Alexandra Győrfy Éva Havas Friderika Hári Nóra Hermán Sára Hidvégi Zsuzsanna Koncz Anett Kovács Márk Kuczogi Dóra Kütsön András
Ladányi Dávid Ladeczky Zsanett Marton Zsuzsanna Sulyok Katalin Szabó Gergő Szíj Zsófia Rozália Tóth Andrea Török Diana Vizsy Gábor

2. osztály
Osztályfőnök: Rajnics Jánosné napközis tanító: Dr. Benczéné Kollarits Rita
Bakonyi Veronika Kodella Renáta Pornói Patrik
Balázs Andrea Kovács Dániel Posztós Ágnes
Berke Tamás Kövesdi Kolos Preksen Dorottya
Bécsi Johanna Makay Eszter Pulai Dorottya
Dienes Zsanett Magyar András Rinfel János
Gál Roland Mészáros Bence Simán András
Horváth Erika Papp Gábor Slezák Gábor
Horváth Hajnalka Páll Nóra Szántó Attila
Horváth Tibor Pápai Tamás Tótiván Ákos
Kelemen Kristóf Perhócs Péter Török Dániel
Zsohár Andrea

2. osztály
Osztályfőnök: Dr. Furóné Biskopics Éva napközis tanító: Gilitschné Horváth Gabriella
Arok Viktória Bálint Attila Benkő Péter Berghoffer Balázs Csatlós László Csiszár Kitti Danajka Henrietta Dobronyi Zsófia Domaföldi Dávid Daucha Mercédesz
Faggyas Ferenc Flander Anita Hiesz Andrea Horváth Zsófia Jakab Dávid Kassai Márton Kovács Viktor Major Mihály Merencsics Melánia Miskó Stefánia
Nagy Dávid Nagy Márk Németh Miklós Péntek Roland Simon Gabriella Szabó László Tollár Gábor Varga László

3. A osztály
Osztályfőnök: Gerencsér Istvánné napközis tanító: Dr. Pogány Péterné
Andri László Barabás Éva Bedó'' Dániel Bogár Melinda Borsos Réka Csárdi Zsófia Galambos Nikolett Halász Attila Juvanzicz Dávid
Juvanzicz Gergő Kele Tímea Kónya Antónia Kovács Richárd Kulik Veronika Kuzma Péter Lassú Péter Mátyás Norbert Milei Dániel
Nagyfi Richár Pasqualetti Olívia Szélig András Szép Viktória Várszegi Viktória Vérfi Tamás Vinczek Anett Vörös Kinga Zadravecz Edina

3. osztály
Osztályfőnök: Héderné Kalamár Katalin napközis tanító: Palotai Ferencné
Árvái Krisztina Baumgartner Péter Bazsó Adrienn Bergmann Hajnalka Csepregi Enikő Cserti Sándor Dávidovics László Fenyvesi Zsolt
Glavák Klaudia Hetyei Anikó Hujber Viktória Mika János Németh Ildikó Pallagi Zsófia Pesti Veronika Piroska Nikoletta
Rodek Viktória Szaniszló Gábor Szappanos Péter Vadkerti-Tóth Veronika Varga Judit Vida Virág Zakó Péter Zsoldi Kinga

3. osztály
Osztályfőnök: iMiig Róbertné napközis tanító: Dr. Varga Imréné
Balázs Kinga Horváth Csilla Polai Richárd
Balogh Ádám Hosszú Melinda Puskás Sándor
Biharvári Eszter Kálmán András Répási Roland
Biskopics Boglárka Kolongya Vera Sónicz Tamás
Bücs Róbert Naderi Máté Steiner László
Császár Árpád Németh Nóra Stróber Krisztián
Furó András Orbán Zsolt Szennay Tamás
Gerencsér Zoltán Pálfi Lilla Szilágyi Judit
Hartai Alexandra Peszleg Fruzsina Tóth Veronika
Vajóczki Rita
Varga Eliána

4. A osztály
Osztályfőnök: Angyalosi Andrásné napközis tanár: Kálmán Pálné
Balogh Tamás Csordás Máté Fábián Lívia Fenyvesi Bálint Horváth Zsolt Jakab Péter Klein Márk Kovács Attila
Kovács Dániel Kuzma Enikő Martinkovics Dóra Matola Alexandra Mátyás Ferenc Mészáros Gergő Nagy Szilárd Németh Gergely
Pál Sándor Süle Balázs Svélecz Adrienn Szakács Zsófia Szokai Rita Szukics Mónika Vlasics Gyula Vörös Kálmán

4. osztály
Osztályfőnök: Kis Attiláné napközis tanító: Orosz Katalin
Apáthy Zsombor Bakonyi Zsófia Baráth István Csontos Lilla Eszenyi Lilla Anna Garamszegi Zsuzsanna György Zsuzsa Hajnes Rita
Hosszú Laura Jesch Áron Kiss Viktória Knausz Csaba Makay Ágnes Muzika Bernadett Németh Eszter Paczuk Péter
Pál fi Petra Pálfi Zsuzsanna Pintér Szilvia Scheiber Ákos Szabó Dávid Vajda Melinda Varga Róbert Vincze Péter Záhony Endre

4. osztály
Osztályfőnök: Lelkes Andrásné napközis tanító: Makayné Zsikla Agnes
Bacher Petra Hartai Sándor Mátyás Salekovics Máté
Balogh Ákos Bence Klapper Ádám Sárvári Gergely
Benkő Krisztián Kovács Máté Szokol Katalin
Berke Szabine Kovács Tamás Szmodics Adrienn
Bíró Zoltán Kuzma Evelyn Szlávik Szilvia
Bokor Péter Major Eszter Takó Gergely
Csendes Milán Makovics Eszter Takács Orsolya
Csomor Annamária Marton Dávid Tollár József
Erdélyi Géza Megyesi Zoltán Tóth Zsófia
Gerlei Lajos Nagy Melinda Vass Fruzsina
Giber Gerda Németh Eszter Vizsy Nóra
100
. A osztály
Osztályfőnök: n zseé
Bánlaki Krisztián Csabai Anna Cserti Lívia Ebergényi Vivien Farics Ákos Gúzs Bernadett Horváth Gábor Horváth Milán Imrei Gergely
Kiss Bence Kispál Kornél Kósa Judit Marton Ákos Németh Angéla Papp Gábor Pécsek József Péntek Attila Petrovácz Ádám
Pulai Gábor Reményi Attila Stankovics Viktor Takács Ádám Tóth Péter Tóth Tímea Vajda Andrea Verbovszky Nikoletta Zimmermann Henriett
101
. osztály
Osztályfőnök: e li
Baranyai Tibor Benkő Eszter Csépes Petra Gyemi Tamás Hegyi Alexandra Hiesz Miklós Hörcsöki Gábor
Imre Katalin Jerzsa Péter Körösi Veronika Léránt Eszter Marczinka Aliz Mátyás Adrienn Miháczi Zsófia
Molnár Balázs Palotai Bálint Slezák Diána Somogyi Ádám Szabó Adrienn Vízvári Valéria Zimány Linda
10
. osztály
Osztályfőnök: eges r
Bokor Bálint Császár Márk Drávecz Edit Hári Zsófia Horváth Péter Kalamár Bence Kontra Katalin Kozma László
Kovács Ádám Kurucz Tímea Kuzma Szabolcs Melles Norbert Mérksz Henrietta Mezriczky Nóra Miháczi Attila Nagy Kristóf Nemes Noémi
Németh Ágnes Noll Renáta Szabó Tamás Török Ákos Török Zsanett Varga Bálint András Varsányi Bernadett Vágó Alexandra Zakócs Eszter
10
6. A osztály
Osztályfőnök: Peszlegné Henzsel Valéria
Arany István Bellér Aliz Bende Gábor Csárdi Ildikó Eszenyi Klára Farkas Viktória Föld Bernát Fülöp Orsolya Gősi Lóránt István Gyimesi Zsófia
Győrfy Angéla Hóbor Sándor Hörcsöki Eszter Jóni Gábor Kosztolánczi Éva Kuczogi Péter Makovics Ádám Mátés Balázs Németh Péter Pölcz Péter
Pulai Viktória Rácz Szabolcs Schlosser Ákos Szabados Gergely Székely Péter Szélig Gabriella Tamás Roland Tóth Erika Varga Adrienn Varga Bálint
10
6. osztály
Osztályfőnök: eené s ra
Dienes Márk Farkas Miklós Hanke József Károly Hámori Dóra Hetyei Lilla Horváth Balázs Horváth Bálint Horváth László Ilyés Eszter
Kele Alexandra Lovrencsics Tamás Müller Gábor Papp Viktória Perhócs Petra Pénzes Petra Rácz Réka Sónicz Péter Szabó Judit Éva
Szécsi Gergő Szukovics Petra Takács Gergely Tátrai Péter Virovecz Jusztina Vlasics Anita Zakó Ágnes Zsohár Anita Zsoldi Gergely
10
6. osztály
Osztályfőnök: Heer
Ambrus Barbara Hartai Viktória Pőcze Csilla
Andrasek Tamás Horváth Vivien Rákos Gábor
Balázs Péter Kálmán Richárd Sárvári Ferenc
Balogh Imre Kéri Zoltán Szabó Gábor
Bécsi Gergely Király Attila Szalai Szabina
Csomor Péter Kiss Veronika Tegzes Éva
Faggyas Anna Majoros Judit Ternácz Csaba
Fischer Adrienn Mátyás Ildikó Tiborcz Dávid
Garamszegi Géza Műik Melinda Vágó Diana
Novinics Réka Zsiga Péter
10
. A osztály
Osztályfőnök: g zseé
Balogh György Balogh Nóra Bella Imre Farkas Zoltán Fekete Georgina Gecse József Gerencsér Zsolt Gerics Melinda
Gyarmati Lívia Habda Viktória Hetési András Hohl Zoltán Horváth Edina Kandár Attila Mátyás Krisztián Mezgár Gyula
Molnár Attila Mozsdényi Antal Novinics Gergely Pattermann Katalin Szántó Sándor Takács Barnabás Takács Viktor Tóth Tamás Vérfi Kitti
10
. osztály
Osztályfőnök: el zseé
Arany Tímea Balassa Balázs Borsos Beatrix Böröcz Péter Hanke Zsófia Adrienn Hederics Petra Héder Krisztina Kállay Szabolcs
Kurucz Péter Martinkovics Rita Mátyás Sándor Melles Csilla Muzsek Júlia Nádudvari Petra Izabella Nándory Dorisz Németh Gabriella
Pintér Gábor Raj István Strényi Veronika Tóth Tímea Tóth Zsuzsanna Tótiván Aliz Márta Turóczi Tibor Varga Margit Annamária
10
7. osztály
Osztályfőnök: Kolonics Istvánné
Adlovits Dóra Balázs Ferenc Berke Bálint Berke Korina Bicsák Adrienn Bodor Bernadett Bognár Balázs Cziráki Melinda
Daróczi Bertalan Flórián Balázs Gyarmati Csilla Horváth András Horváth Júlia Hosszú László Kovács Réka Kuti Balázs Lakatos Judit
Léránt Anikó Magyar Nikolett Marczinka Péter Németh Péter Noll Natália Szabó Zsolt Tiborcz Héra Wegroszta Ágota Zsobrák Eszter
10
. A osztály
Osztályfőnök: zn saa
Balassa Petra Imre Anikó Pőcze Tünde
Balázs József Johannidesz Gábor Schlosser Judit
Csordás Gyula Kánya Anikó Smidéliusz Örs
Dani Diána Krébesz Tamás Szmodics Anett
Farkas Attila Lohonya Eszter Szurok András
Figler Krisztina Merencsics Laura Szurok Péter
Fülöp Krisztina Miháczi Dávid Tanai Gábor
Hegyi Gabriella Miskó Eszter Tóth Lajos
Horváth Balázs Nagy Krisztina Trojkó Gábor
Horváth Helén Oravecz Edina Varjas Aliz
11
. osztály
Osztályfőnök: szlné
''"um
Bálint Dániel Bencze Viola Benkő Dániel Bocskai Berta Bodor Henrietta Csörgits András Farkas Dóra Gorontay Andrea Vivien Halasi Melinda
Heiszter Balázs Holló Tímea Hosszú Annamária Illés Nóra Ilyés Andrea Kantó Kinga Kovács Klaudia Kövesdi Kristóf Kránitz Zsófia Lakos József
Milei László Nagy Sarolta Nemes Anna Peller Krisztián Plánder Szabina Reményi Gergely Szita Szandra Tihanyi Anita Varga Zoltán Vass Tamás
11
. osztály
Osztályfőnök: aria
Ambrus József Biczó József Bicsák János Cziczeli Száva Deme Dávid Dömötörffy Diána
Fekete Ferenc Füle Csaba Habda Ivett Horváth József Kunics András Major Zsófia Molnár Bernadett
Nagy Szabrina Németh Eszter Raj Szilvia Somogyi Réka Ternácz Zoltán Vörös Tamás Zombori Szebasztián
11
. osztály
Osztályfőnök: le l
Arany Alexandra Bedő Franciska Be ne Gábor Besenyei Tamás Bognár Tamás Eiter Zsófia Gazdag János Horváth Attila
Horváth Gábor Horváth Zsolt Kiss András Kránicz Judit Kulik Gergely Kütsön Szabolcs Lancsák Ildikó Lukács József
Majtán Tibor Martinecz József Pauska Szabolcs Sneff György Sulyok Judit Szabó Vilmos Takács Linda Tímár Dániel
11
ISKOLÁNKBAN VÉGZETT TANULÓK 1992 - 1996 között
1992/93-as tanév
8. A osztály
Osztályfőnök: Dr. Várhelyi Józsefné
Bartha Hajnalka Bognár Béla Czotter Balázs Farkas Gábor Fuksz Rita Gallai Katalin Gregor Judit Gurdán Zsuzsanna
Horváth Erzsébet Horváth Katalin Kaszper Dániel Kiss Csaba Kucsebár Helén Kupán Éva Lakatos Beáta Laska Zoltán Lippa Edina
Lukácsa Arnold Magyar Mónika Miskó Rita Nika Edina Pálosi István Süle Roland Szittár Tímea Talabér Dániel Varga Tibor László
8. B osztály
Blaha Mónika Cser Valéria Csordás Bernadett Csordás Katalin Dén Eszter Erhart Judit Horváth Ágnes Kovács Jenő Kozma Vilmos
Osztályfőnök: Kolonics Istvánné
Toplek Piroska Tóth Ivett Turkovics Tamás Varró Annamária Vágó Imre Vári Éva
Véghelyi Annamária Vuk Anita
Macsek Laura Maros Zsuzsanna Matyók Eszter Nith Anita Pogány Krisztina Szabó Amália Szabó Szilvia Sziva Vanda Szupper Tamás
Scsavnicsár Helga
8. C osztály
Artner Attila Bonczó Erika Csanádi Imre Deme Zsuzsanna Farkas Éva Hári Henrik
Osztályfőnök:/?«;jáíí Bernadette
Hohl Márta Horváth Bernadett Horváth Gábor Horváth Roland Horváth Szabolcs Horváth Szilárd Horváth Zsolt
Klapper Bernadett Molnár Gábor Rába Zsófia Simon Krisztina Somogyi Norbert Svélecz Lajos Véber Anita
114
1992/93-as tanév
8. E osztály
Os z tá 1 y főn ök: / Vsz/eg/i e Henzsel Valéria
Ábele Dóra Bányász Ilona Csörgits Lajos Drávecz Tamás Gecse Gergely Gúzs István Holló Adrienn Hortobágyi Szabolcs Horváth Melinda
Kovács Andrea Krug Renáta Lancsák Richárd Lelkes András Markó András Megyeri Csaba Merkly-Belus Zsuzsa Mismás Brigitta Molnár Bertold
Mozsolics Péter Pankasz Gábor Pfeifer Balázs Rohonczi Viktória Rózsahegyi Edit Rózsás Péter Ruff Annamária Somogyi Máté Vági János Vitykó Anita
8. D osztály
Bagarus Csaba Bor Péter Dobri Szabolcs Fehér Roland Fellegi Zoltán Gazda Ferenc
Osztályfőnök\Faller Zoltán
Gerencsér László Herczeg Károly Hoffmann Roland Horváth Gábor Horváth László Imre András Imrei György
Németh Attila Petrics Tamás Pongrácz László Szűcs László Takács Endre Tarpay Richárd Vlasics Tamás
1993/94-es tanév
8. A osztály
Bányai Tibor Bessenyei Anita Biczó Mónika Boha Márk Böjti Ivett Farkas Anita Farkas Melinda Gerencsér Bea Gerencsér Regina
Osztályfőnök: Heidekker Györgyné
Hencz Mária Hernicz Mónika Horváth Anita Kánya Krisztina Kárpáti Sebestyén Kéri Éva Leier Diána Madarasi Erika Menich Gergely Nagy Balázs
Nagy Gábor Nika Andrea Óvári Marianna Panker Lajos Papp Marianna Pintér Zsolt Szerdahelyi Regina Szmodics Koméi Takács Attila Tarpai Ivett
115
8. B osztály
Aczél Julianna Adlovits Eszter Bécsi Péter Biharvári József Buzsics László Düh Gergely Gaál Mónika Gazdag Gábor Hajmás Szilárd Helyes Georgina Johanidesz Éva
8. C osztály
Bukovics Ferenc Csiki Zoltán Csordás Edina Dara Szilárd Fekete András Haraszti Zoltán Horváth Anita Horváth László Horváth Péter Hóbor Emese
8. A osztály
Andrasek Viktória Bicsák Eszter Czuk Miklós Földi Gábor Gerencsér Anita Gergye Pál Horváth Andrea Horváth Attila Horváth Mónika
1993/94-es tanév
Osztályfőnök :/Je.vz/ei;''/ié Henzsel Valéria
Kiss Petra Németh Brigitta
Kovács Krisztián Orosz József
Kovács Szilárd Steiner Ákos
Kuzsner Gréta Szabó Béla
Lancsák Eszter Szabó Csilla
Lang Róbert Szabó Norbert
Léránt Gabriella Székely Dávid
Magyar Bernadett Tóth Judit
Malekovics János Tóth Péter
Marton Barbara Turi Ágnes
Németh Zsófia Varga Bea
Osztályfőnök: Somogyi József né
Jerzsa András Köves Gábor Krébesz Alexandra Ladeczky László Mátyás Lívia Nagy Barnabás Palotai Gergely Perjési József Pongrácz Zsolt Raj Zsuzsanna Rodek Zita
Ruff Hajnalka Stejer Adián Strazsek Kata Szelei Eszter Szécsi Tamás Széphegyi Zoltán Tótiván Máté Vass Tibor Virovecz Krisztina Vlasics Andrea Zakó Henrietta
1994/95-ös tanév
Osztályfőnök: Meggyes Ferencné
Horváth Zsolt Lukács Gábor Mozsolics Ferenc Muzsek Zsófia Németh Viktória Niklesz László Nink Diána Olasz Nóra Pataki Balázs
Szalai Melinda Szennay Szilárd Szentgyörgyvölgyi Tamás Takács Szilárd Tátrai Viktória Tihanyi Attila Tóth Tímea Zolcsák Attila
116
1994/95-ös tanév
8. B osztály
Osztályfőnök: Dombainé Knausz Éva
Arany Norbert Cziczeli Szabina Csordás Melinda Deme Boglárka Elek Ferenc Falkus Richárd Ferencz Éva Herbán Lebente
Horváth Katalin Horváth Linda Husz Szilárd Kappel Karolina Kósa Eszter Kovács Zsuzsanna Maros Eszter Miskó Anett Németh Ivett
Ozorai Máté Recse Szabolcs Scheiber Ágnes Szelei Tímea Szili Eleonóra Sziva Edina Szupper Zoltán Varga Ferenc Vejer András
8. C osztály
András Mária Anek Tamás Bíró Kornél Bíró Péter Borda Balázs Bor Gergely Fábián Balázs Fitos Róbert Gál Norbert
Osztályfőnök: Molnár Arpádné
Gál Vanda Gyarmati Tibor Herke Tamás Horváth Ildikó Horváth Richárd Kantó Csaba Kele Zsuzsanna Kiss Tibor Kovács Sarolta
Lakatos András Pölcz Gabriella Pőcze László Simon Krisztián Széplaki Rozália Szoboszlay Zsanett Tálosi Adrienn Tóth Csaba Vitykó Andrea Vörös Anita
1995/96-os tanév
8. A osztály
Altman Máté Bedő Orsolya Bella András Berecki Balázs Csordás Roland Fenyves Eszter Fenyvesi Károly Horváth Melinda Horváth Zita
Osztályfőnök: Simon József né
Kelemen Gergő Krébesz Adriána Mészáros Marianna Magyar Ilona Magyar Melinda Marics Gábor Marton Gabriella Müller András Németh Orsolya
Panker Zoltán Papp Gábor Radics Sára Steiner Barbara Stróber Gábor Siile Orsolya Szabó Beáta Szabó László Szomjas Szilárd Szukics Nikolett
117
1995/96-os tanév
8. B osztály
Balassa Gábor Balogh János Bálint Xénia Bányai Andrea Bencze Dániel Erdős Márton Fenyvesi Zsófia Horváth Éva Karádi Gyula
Osztályfőnök: Lelkes Andrásné
Kiss Ádám Knausz Melinda Kozma Gyula Kulik István Németh Ákos Németh Zoltán Orosz Enikő Papp Eszter Polay Alexandra
Rózsás Ildikó Strényi Zsófia Szabó Ágnes Torma Ágnes Tóth Vera Varjas Nóra Vass Péter Vida Krisztina Véghelyi Gabriella Véghelyi Zoltán
8. C osztály
Benedek Bálint Goór Bertalan Hajmás Szabolcs Horváth Brigitta Kiss Miklós Koppány Gábor Koipavári Attila Kováts István
Osztályfőnök: Gayer Ildikó
Major Bernadett Marton Ágnes Molnár Tamás Müller Szabolcs Oláh Gabriella Pusztai Balázs Rátkai Balázs Ruff Zsolt
Sipos Mánuel Szabó Zoltán Szabó Zsanett Szilágyi Károly Takács Pál Tóth Adrienn Varga Lénárd Verbovszky Balázs Vékony Katalin
8. D osztály
Baksa Ildikó Csépes Andrea Elek Klaudia Éder Annamária Figler Melinda Gál Attila Horváth Balázs Horváth Gábor
Osztályfőnök: Vágó László
Horváth József Kiss Tóth Zsolt Korhán László Köbli Balázs Kránicz István Kuzsner Laura Ladányi Kristóf Lenkovics Gábor Marczin Balázs
Martinecz Edit Martinecz Erika Németh Adél Németh András Németh Krisztina Németh István Rodek Orsolya Votin Balázs Vörös Edina
118
Az iskola tanulóinak és tanárainak létszáma 1992 - 1997 között
Tanév Tanulócsoportok Tanulók száma Tanárok száma
száma fiú leány összesen
1992/93 27 341 354 695 52
1993/94 26 344 349 693 52
1994/95 26 329 331 660 54
1995/96 26 349 338 687 53
1996/97 25 328 334 662 51
Az esti tagozaton tanulók létszámának alakulása
Tanév Összes az összesből
tanuló
1.-4. osztályba lépő 5.-6. osztályba lépő 7.-8. osztályba lépő
1991/92 97 3 26 68
1992/93 107 4 25 78
1993/94 82 3 11 68
1994/95 93 2 28 63
1995/96 84 3 19 62
1996/97 73 1 18 54
11
Óraközi szünet az iskola udvarán.
Földszinti aula. a Zrínyi Mini Galéria színhelye.
1
Az iskola tanárainak néprajzi gyűjteménye.
A sportosztályok oklevelei és kupái.
11
Biológia szakkör a szakteremben.
Napközisek a szabadidőben.
1
Sportolóink edzés előtt.
123
Hógolyózás a Ságvári - kertben.
Sportnap az Olajbányász pályán.
Zsigmondy-Winkler Kosárlabda Kupán részt vett tanári csapatunk.
14
Német óra az alsó tagozatban. Tanít: Dr. Zsoldiné Gőcze Judit tanár.
Rajzverseny a szaktanteremben.
1
A sportosztály tanulói Faller Zoltán osztályfőnök vezetésével.
A megyei diákolimpián 1996-ban II. helyen végzett csapat Marczinka Csaba tanár vezetésével.
1
Alsó tagozatosok városi tanulmányi versenyének díjkiosztó ünnepségén.
Hosszú Annamária a mesemondó verseny egyik nyertese.
1
Farsangi bál az iskolában, jelmezesek felvonulása.
Az egyik győztes csapat „Hupikék Törpikék".
1
Arany vessző tánccsoport a megyei művészeti találkozón.
A Tücsök és a hegedű c. darab előadói a Gyermekművészek találkozóján.
Az Edelweiß csoport előadása a művészeti talákozón.
1
Karácsonyi hangverseny az Alsó templomban.
A tantestület és a tanulók közös kórusa. Vezényel: Russay Olivérné.
1
Ballagás az iskolában. 1994. 8. C osztály
1996. 8. B osztály
A kiváló „Zrínyis diák" elismerő címet Nink Diána tanuló veszi át.
11
A magyar tanulók műsora Leibnitzben.
Osztrák és magyar tanulók Sümegen.
1
Természetjárók a Thury és a Kanizsa Vándorkupával. Vezető: Gayer Ildikó
Természetjárók Orfűn.
1
Kőszeg Hétforrás 1990.
1952. aug. 6-án az iskola volt tanára, Fritz Celestin, balatonfenyvesi villatelkét
örökbehagyta a tanári testületnek és mindenkori utódjának. Szőnyi Antal igazgatása alatt az akkori szülői munkaközösség és a tantestület társadalmi munkában a telekre nyaralót épített. így lehetőség nyílt arra. hogy az iskola tanulói a nyári szünidőben a Balaton partján nyaralhassanak.
14
A Zrínyi Miklós Általános Iskola 125 éves évfordulóját az alábbi intézmények támogatták
1. ÁFÉSZ Nagykanizsa Dél-Zala Áruház
2. Bicsák Miklós kézműves könyvkötő mester
3. COCA - COLA Italáru Amatil KFT.
4. DÁRIUS KFT.
5. Hevesi Sándor Művelődési Központ
6. Hungária Biztosító Rt. Megyei Igazgatósága
7. Kanizsa Trend Kft.
8. Magyar Olaj- és Gázipari Rt.
9. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzata
10. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt
11. Qualiti - Audit Kft.
12. ROTARY Fúrási Rt.
13. Somogyi Gyula
14. Strényi György
15. Szemenyei Nagy Tibor
16. Zalaerdő Rt.
17. Zöldmező TSZ
18. Zsigmondy-Winkler Műszaki Középiskola
Nk. Király u. 34. Nk. Erzsébet tér 18-19. Nk. Vár u. 5. Nk. Takarék u. 10. Nk. Széchenyi tér 5-9. Nk. Petőfi S. u. 1. Nk. Szemere u. 4. Nk. Erzsébet tér 22.
Nk. Erzsébet tér 7. Nk. DeákF. tér 15. Nk. Zrínyi M. u. 20. Nk. Erzsébet tér 22.
Nk. Ady E. u. 38.
Nk. Múzeum tér 6.
Szepetnek
Nk. Sugár u. 13.
1
KÖSZÖNET
Szeretnénk megköszönni a szerzők, a technikai munkatársak és mindazok segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a Jubileumi évkönyv megszülessék.
Nagykanizsa, 1996. március 22.
Molnár Géza a Zrínyi Miklós Ált. Isk. igazgatója
1
Zrínyi Miklós Általános Iskola
8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 38. Telefon: 93/312-078