Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.54 MB
2022-11-14 14:25:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
488
313
Rövid leírás | Teljes leírás (339.19 KB)

Cím: Jubileumi évkönyv az 1997-2002-es tanévekről
Alcím: 1872-2002 ; a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fennállásának 130. évfordulóján
Közrem.: Berke Józsefné (szerk.) ; Somogyi Józsefné (szerk.) ; Vastagh Zoltán (fotó)
Szerz. közl: [szerk. Berke Józsefné és Somogyi Józsefné] ; [a fotókat kész. Vastagh Zoltán]
Kiadás: Nagykanizsa : Zrínyi Ált. Isk., 2002
Eto: 373.3(439Nagykanizsa)"1872/2002"(058) ; 908.439.121Nagykanizsa
Tárgyszó: Zrínyi Miklós Általános Iskola (Nagykanizsa)
Szakjel: 373
Cutter: J 86
Nyelv: magyar
Oldal: 188 p.
Megj.: Borítócím: Jubileumi évkönyv : 2002 ; Példányszám: 1000

A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Jubileumi évkönyv
az 1997-2002-es tanévekről
1872-2002
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fennállásának 130. évfordulóján
Szeretettel ajánljuk e könyvet iskolánk pedagógusainak, dolgozóinak és tanulóinak, elhunyt tanárok és diákok emlékének, és minden kedves érdeklődőnek.
Nagykanizsa, 2002. március 22.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola vezetése és tantestülete
Tartalomjegyzék
Faller Zoltán: Bevezető...................................................................................................6
Dr. Zsoldiné Gőcze Judit: Zrínyi Miklós, a költő.............................................................7
Dr. Kotnyek István, Perényi Gabriella:
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola története.........................................10
Iskolánkban végzett tanulók 1997—2002-ig..................................................................33
Tanulmányi statisztika......................................................................................................38
Akikre büszkék vagyunk:
Németh Krisztina.......................................................................................................40
Bene Gábor.................................................................................................................32
Kiváló „Zrínyis Diákok" 1998—2001 .......................................................................44
Kitűnő tanulóink 1997—2001 ....................................................................................44
Versenyeredményeink 1997—2002..........................................................................53
Sporteredményeink 1997—2002..............................................................................75
Iskola a sajtó tükrében.....................................................................................................95
Tanárok, diákok visszaemlékezései:
Dr. Kelemen Ottóné: Üzenet egykori iskolámnak...................................................106
Molnár Géza: A múltját is becsülő jövő iskolájáról................................................107
Bertalan Péterné: Indulás és visszatérés.................................................................108
Molnár Árpádné: Gondolatok a „Zrínyis" évekről...................................................110
Biskopics Mártonné: Emlékezés egykori iskolámra................................................111
Egy régi diák visszaemlékezései (riport Altai Józseffel).........................................113
Faller Zoltán: Iskolánk pedagógiai programjáról...........................................................115
A tanári kar képekben 2002........................................................................................... 118
Technikai dolgozók 2002.............................................................................................. 126
Az iskola tanulói............................................................................................................128
Minőségbiztosításról: „Tanuljunk, hogy tanulhassunk egymástól!"..............................152
A víz jelentősége: Socrates program.............................................................................154
A CED-ről......................................................................................................................156
A fenőttoktatásról..........................................................................................................157
A könyvtár szerepe az iskolánkban...............................................................................159
A szabadidős tevékenységről........................................................................................160
Erdei iskola...................................................................................................................163
Tanulói élménybeszámolók:
Ausztriában jártam..................................................................................................164
Jártam Angliában......................................................................................................167
Oxford 2000............................................................................................................. 169
Szőce.........................................................................................................................170
Millenniumi emlékmüsor............................................................................................171
Iskolai életképekben......................................................................................................172
A Szülői Munkaközösség...............................................................................................186
A Zrínyi Miklós Általános Iskola Alapítvány Kuratóriuma...........................................186
Köszönetünket fejezzük ki............................................................................................187

Az iskola épülete
Az iskola udvarán
5
BEVEZETŐ
Ez a jubileumi kiadvány folytatni kívánja azt az öt évvel ezelőtti nagyszerű kezdeményezést, amely összefoglalta, megörökítette a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fontos történéseit, pillanatait.
A 130 éves múlt arra kötelez minket, hogy megálljunk és számvetést készítsünk. Azért is fontos a múlt megbecsülése, mert ez adja a jelen megbecsülését számunkra.
Az intézményünk szakmai stratégiai terve is alappillérként támaszkodott az iskola múltjára, az örök emberi értékekre, amelyet a névadó személyisége is erősít.
Célunk, hogy az 1950-es évek utáni időszakkal kiegészítsük az előző évkönyv iskolatörténeti részét, és így 1872-től összefoglaló áttekintést adjunk iskolánkról napjainkig. Erőt merítsünk elődeink munkásságából és eredményeiből ahhoz, hogy felelősen végezzük munkánkat.
Szükségünk is van erre, hiszen a társadalmunk egész értékrendszerében komoly átrendeződések mennek végbe, és ez nagy kihívást jelent a pedagógia és a nevelés számára.
Célunk továbbá, hogy megörökítsük az elmúlt öt év iskolai életét, szereplőit. Az áttekintéssel növeljük, erősítsük az iskolánkhoz való kötődést.
A nevelői és tanulói visszaemlékezések, fotók pedig adják azt az érzelmi tartalmat, melyet reméljük, minél több Zrínyis diák, szülő, pedagógus érez.
Az évforduló alkalmából köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a Zrínyi iskola küldetésének teljesítéséért fáradoztak. Köszönet jár azoknak is, akik a kiadvány elkészítésében, megjelentetésében segítettek.
Babits Mihály szavaival ajánlom a jubileumi évkönyvet minden kedves olvasónak, a Zrínyi Miklós Altalános Iskolával kapcsolatban állónak és érdeklődőnek.
„...amint fogy-fogy a jövendő egyre-egyre drágább lesz a múlt."
Faller Zoltán igazgató
6
Dr. Zsoldiné Gőcze Judit tanár
„Legyen olyan minden ember, mintha Zrínyi Miklós unokája volna... "
ZRÍNYI MIKLÓS, a költő
A fenti sorokat Petőfi Sándor vetette papírra „A nemzethez" c. költeményében, s meg vagyunk győződve arról, hogy aki ismeri a katona költő életrajzát, müveit — Zrínyiek példáján lelkesülő hazafi lesz. Két Zrínyit tart számon ui. a történelem: a dédapát, aki Sziget várát védte II. Szulejmán hadai ellen, s meghalt 1566-ban.
Iskolánk névadója a dédunoka: az a Zrínyi Miklós, akinek nevéhez a halála óta eltelt több, mint három évszázadban ezek a jelzők tapadtak: a kiváló író, a nagyszerű hadvezér, az élesen látó politikus.
Különleges, hősi kor embere volt. A nagy reneszánsz egyéniségekre emlékeztető, kivételes tehetséggel rendelkezett. Tellett képességéből, hogy egyszerre háromfelé ossza erejét.
Tudatában volt képességeinek és tehetségének, s ennek megfelelő szerepet kívánt és követelt az életben. Nem akart középszerű ember lenni. De a hírnévről nemcsak álmodozott, hanem meg is tett mindent, hogy neve fönnmaradjon. Nem látszani, de lenni akart másoknál különbnek. Nem dícsőségvágy volt ez benne, hanem hivatástudat. Nem hiúság és bekép-zeltség, hanem önbecsülés és a valóságos értékek ismerete. Az emberi méltóság védelmét kötelességének, megsértését az ember meggyalázásának tartotta.
Ismerte az élet mélységét, a reménytelenség, a hiábavalóság, a keserűség érzését, a lélek belső küzdelmét. Vágyai, reményei, félelmei voltak. Nem titkolta el fogyatékosságait, még kevésbé festette át erényekké gyöngéit. Szigorú volt másokhoz, de legszigorúbb bírája önmagának volt. Pályája kudarcok, csalódások, veszteségek sorozata. Tragikus hős, aki kihívja maga ellen a végzetet. Halála szükségszerű, bár pusztulását közvetlenül a balszerencse — egy vadkan okozza.
Ha Velencében, vagy Párizsban él, ha olaszul, vagy franciául versel, ma talán a világirodalom nagy alkotóival egy sorban emlegetik a nevét. Sorsának drámájához tartozik, hogy a kor igénye elfojtotta benne a nagyra hivatott költőt. Egy magasabbnak vélt cél érdekében fölhagy a versírással, s a XVII. század egyetlen igazi magyar költőjének katonaként és politikusként kell harcolnia.
Programja a cselekvő hazaszeretet. Ez legnyilvánvalóbban a „Szigeti veszedelem" c. eposzban van jelen. A „Szigeti veszedelem" az általános emberi értékek, a szívet melegítő bensőség, az el nem avuló erkölcsi normák szempontjából kimeríthetetlen forrás. Táplálója az a hazaszeretet, amely az ország, a közösség szolgálatában nyilvánul meg. „A legszebb magyarok hazaszeretete ez — írja róla Szerb Antal — és az avatatlan sosem fog belelátni: Széchenyi, a himnuszos Kölcsey, Vörösmarty hazaszeretete ez és zsoltáros magaslati pontjain Ady Endréé..."
„Ki-ki használjon, szolgáljon hazájának, amint legjobban lehet" — hirdette. Kijárta a politikus igazi iskoláját: saját hibáiból tanult a legtöbbet. Fölszámolta korábbi ábrándját. Élete példájával hirdette a népek, nemzetek testvéri összetartozását. Tudta, hogy a közös veszély ellen a legnagyobb erő a nemzetek közti szoros összefogás.
7
Minden kor kereste Zrínyi életében a hozzá szóló szavakat, megpróbálta a fennmaradt adatokat a maga nézőpontjából értelmezni.
A mi feladatunk — megismerni életét a maga valóságában, s életéből megérteni a bennünket gazdagító értékeket.
Ez lenne az a „sors bona", ami után életében hiába vágyott („Sors bona, nihil aliud" — latinul jó szerencse (kell), semmi más — Zrínyi Miklós jelmondata.)
Csak egy van, időtül S az ő erejétül Aki békével marad; Nem fél kaszájától, Nem sebes szárnyától Üdő rajta elolvad: Az tündöklő hírnév, Mely dicsőségre rév, Az mindenkor megmarad.
A költő Zrínyi életrajzi adatai:
1620. május 1. Ozaly várában született. 1626 Péter öccsével együtt árván maradnak.
Gyámjuk a király, nevelésüket Pázmány irányítja. 1630—35 Tanulmányok Grazban, Bécsben, Nagyszombaton.
1635—36 Tanulmányút Itáliában.
1637 Saját kezébe veszi birtokainak irányítását.
A harminc éves háborúban királyi kényszerre hadat vezet a svédek ellen Morvaországba, majd az erdélyi fejedelem ellen
1645 Házassága Violával, Draskovich Euzsébiával. Megírja a Szigeti veszedelmet.
1646 Tábori rangot kap.
1647 Kinevezik horvát bánná.
1648 Megírja a Tábori kis trakta c. hadtudományi értekezését. 1651 Meghal Draskovich Euzsébia.
Második felesége Lőbl Zsófia, egy bécsi udvari tisztviselő leánya. Ebből a házasságból születik egyetlen életben maradt fia, Zrínyi Ádám. 1651 Nyomtatásban megjelenik a Szigeti veszedelem Bécsben.
1653 Megírja a Vitéz hadnagy c. katona-pedagógiai müvét.
1655 Elgáncsolják nádorrá való megválasztását.
Megkezdi tárgyalásait a független magyar királyság és az állandó nemzeti hadsereg megteremtéséért. 1657 Megírja politikai eszméinek összefoglalását, a Mátyás királyról való
elmélkedését.
1661 Befejezi a Török áfium ellen való orvosság c. politikai röpiratát.
1661 Felépíti Új -Zerinvárt
8
1663 1664.
január—február 1664. november 18.
Három hónapig a teljes magyar haderő főparancsnoka: generál issimus.
Téli hadjárat a török ellen. Felégeti a törökök eszéki hadihídját. Tragikus halálának napja.
A Zrínyi emlékmű
9
A NAGYKANIZSAI ZRÍNYI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRTÉNETE
Az alapítástól, 1872-től eltelt időben a magyar oktatásügyben bekövetkezett változások többször is érintették az intézményt, hiszen 1872-ben a fiú polgári iskolaként kezdte meg működését, majd vált 1945-ben általános iskolává és 1980-ban egyesült az 1892-ben megnyitott polgári leányiskolából 1945 után lett Ady Endre Általános Iskolával.
Jogelőd iskolák tehát:
1. Nagykanizsai Községi Polgári Fiúiskola
(Később: Nagykanizsai M. Kir. Állami Polgári Fiúiskola, Nagykanizsai M. Kir.
Állami Gróf Zrínyi Miklós Polgári Fiúiskola, Zrínyi Miklós Általános Iskola.)
2. Nagykanizsai Felsőbb Leányiskola Nagykanizsai Községi Polgári Leányiskola
(Később: Nagykanizsai M. Kir. Állami Polgári Leányiskola, Nagykanizsai M. Kir.
Állami Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola.)
Ady Endre Általános Iskola
Volt része tehát rendszerváltásokban, mindebből követlezően történetének feltárása lényegesen több kutatást igényel, mint egy „szimpla" iskoláé.
A Polgári iskolákról
Mindenképpen szólni kell róluk, nemcsak a históriai hűség miatt, hanem azért is, mert 1868-tól 1945-ig a magyar iskolarendszer egy jelentős és sajátos intézményei voltak, másrészt a mai magyar olvasó jószerével szinte semmit sem tud erről az iskolatípusról.
A polgári iskolát az 1858-as népoktatási törvény hozta létre. Mielőtt bővebben szólnánk erről az iskolatípusról, talán érdemes lenne szólni az 1867-es kiegyezés alapcélkitűzéseiről és az ennek megvalósítását szolgáló stratégiákról is.
1867-ben a Deák Ferenc nevével összekapcsolt kiegyezés nemcsak az Ausztriával, vagy a Habsburg uralkodóval, I. Ferenc Józseffel történő megbékélést szolgálta, hanem ezáltal, ezen keresztül az országnak, mai kifejezéssel élve, „Európába juttatását". Akárhogy is nézzük a korabeli Magyarország térképét, messziről, szinte csaknem a „Turáni-alföldről" kellett indulni. A célszalag elérése érdekében számbajöhető stratégiák között megfogalmazódott a tőkebehozatal, az ennek működtetését segítő infrastruktúra,a korábbitól eltérő gazdaság kiépítése és nagyon fontos húzóágazatként, hogy minden működjön is: az új oktatási rendszer megteremtése. így került sor az 1868-as népoktatási törvény (1868- évi XXXVIII. tv.) elfogadására, amely európai szemmel nézve is modellértékű iskolarendszert teremtett, hiszen az elemi oktatás mellett a közoktatás rendszerébe foglalta az ennél magasabb műveltséget nyújtó iskolákat (felsőnépiskola, polgári iskola), amelyek bizonyos „gyakorlati műveltséget" is nyújtottak.
A polgári iskolák felállítását az 1868. évi XXXVIII. tv a nagyobb településeken kötelezően írta elő. Itt a fiúk tanulmányi ideje 6 év, a leányoké 4 év volt. Felvételt lehetett nyerni az elemi negyedik osztályának elvégzése után, hasonlóan a gimnáziumhoz. Ennek az iskolatípusnak a tantárgyai a következők:
10
,,...a) hit-és erkölcstan;
b) anyanyelv, írástan és irodalom;
c) ahol a tanítási nyelv nem magyar, ott a magyar nyelv;
d) ahol a tanítási nyelv magyar, ott a harmadik évfolyamtól kezdve a német nyelv;
e) számvetés kiteijesztve a polgári politikai számvetésig;
f) mértan;
g) földrajz hazai és egyetemes;
h) történelem;
i) természetrajz;
k) természettan tekintettel az iparra, kereskedésre és gazdaságra;
1) vegytan;
m) mezei gazdaság vagy ipartan, tekintettel a község és vidéke szükségére;
n) statisztika;
o) köz-, magán és váltójog alapvonalai;
p) könyvvitel;
q) rajz a mértannal összhangzatba véve, és szépírás;
r) ének;
s) test- és fegyvergyakorlat. Rendkívüli tantárgyak, amint a község ereje engedi, és rendkívüli órákban, a latin, franczia sat. nyelvek és zene..." /1/
A közoktatási miniszter állapítja meg, hogy „...a leányok számára alkotott polgári iskolákban a fenebb elsorolt tantárgyak közül melyek hagyassanak el, s minő más tantárgyak vétessenek föl azok helyett... " 121
Nagyon lényeges és a ma tantervet alkotóknak is figyelmébe ajánlható a törvény azon kitétele, miszerint a „...polgári iskola egy-egy osztálya növendékeinek tanórája hetenkint legalább 24, legfelebb 26 lehet, bele értve a hit- és erkölcstant is... " 13/
A polgári iskolák első részletes tanterve 1868-ban került bevezetésre, ezt követte az 1879-es fiú-, majd az 1887-es leánypolgárik számára kiadott tanterv. Az iskola 1918-tól egységesen 4 évfolyamossá vált, új tantervi változásra lényegében 1943-ban került sor. 14/ A polgári iskolák 1945—48 között az általános iskolák kiépítésével megszűntek.
Polgári iskolák Nagykanizsán
Nagykanizsa közvéleménye és pedagógusai nagy örömmel fogadták Eötvös József törvényét. Az itt megjelenő Zala-Somogyi-Közlöny szinte majd minden számában jelent meg művelődéspolitika, vagy pedagógiai (nevelészeti) témájú írás, a legszínvonalasabbak Bója Gergely itt székelő megyei tanfelügyelő és Hoffmann Mór, Boronkay Károly tanítók tollából. Konkrétan is lépett a város, elemi iskoláit községivé nyilvánította (eddig a piaristák igazgatása alatt álltak), a megyében az elsők között alakult meg az iskolaszék. 151
A város 1870-ben új tantermeket létesített, 4 párhuzamos osztályt hozott létre, új tanítókat alkalmazott és felemelte a tanítók fizetését. 161
A polgári iskola felállításáról az 1869. december 11-én tartott közgyűlésen döntöttek. Meghallgatván az iskolaszék elnökének (Bobochay György ügyvéd) jelentését, mely a felsőnépiskola létesítését javasolta, a jelen lévő Bója Gergely megyei tanfelügyelő (az
11
1844—1856 között Nagykanizsán működött tanítóképző volt tanára) felszólalásában ehelyett a polgári iskolát javasolta a városnak. Indoklása „...tekintve Nagy-Kanizsa város lakóinak számát, hogy a város közönségének egy igen tekintélyes része kereskedők és kézművesekből áll, s hogy alaposan következtetni, miként a polgári foglalkozások e kettője a jövőben is nagymértékben gyakoroltatni fog az ajánlott felsőbb népiskola helyett a törvény által éppen ily nagyobb városokban felállitandónak óhajtott polgári iskola... " szervezését szorgalmazta. Ili
A polgári iskola mellett szólt az is, hogy ennek felállítását támogatta Gelsei Guttmann Sándor Henrik városi képviselő és az iskola javára 2000 forintot ajánlott fel, ugyanezt tette a nem kanizsai, Tillián Ede légárdi (ma: Legard, Horvátország) plébános is. A végső döntés ezek után: a leányok számára felsőnépiskolát, a fiúk számára pedig polgári iskolát állít a város. A felsőbb leányiskola megnyitására már 1870. április 10-én sor került. 191
A polgári fiúiskolában a tanítás 59 tanulóval (I. és II. osztály), 6 tanárral a Csengery út, 915. sz. alatt bérelt helyiségben 1872. október l-jén kezdődött. Első igazgatója Teesz János volt./10/
Többszöri próbálkozás után sikerrel jártak aközponti, minisztériumi támogatás megszerzésére irányuló akciók. Az államsegély megszerzésében komoly szerepet vállalt Csengery Antal, a város országgyűlési képviselője, tevékenységét az 1872. március 20-ai közgyűlésen köszönte meg. IIII Az államsegély az jelentette, hogy a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vállalta a tanárok fizetését.
Az iskola 1876—77-től lett hatosztályos 1878-ban kapott új épületet. Az új épület azt jelentette, hogy az elemi iskolákra húztak emeletet. Az intézet igazgatójának leírása szerint ilyen volt akkor az iskola: „...Az emeletes épület az elemi fiú- és polgári fiú iskola számára épülvén, a beosztás is aszerint történt. Földszint van az elemi iskola számára 6 tanterem, az iskolaszék gyüléskező terme, az elemi iskola igazgató irodája, a polgári iskolai tornaterem és a polgári iskola-szolga lakása. Az emeleten pedig a polgári iskola helyeztetett el; van itt 6 tanterem, egy vegytani laboratórium mely egyszersmind könyvtári helyiség is, egy terem a természetrajzi és természettani szerek elhelyezésére, egy rajzterem, tanácskozásiszoba és az igazgatói iroda. Az iskolaépület belseje éppen olyan kellemes benyomást gyakorol mint a külseje, a lépcsőház és a folyosók elég világosak és szélesek, a tantermek is világosak tágasak. A tantermek a legújabb mintájú padok- és asztalokkal, a szertárak pedig a célnak teljesen megfelelőleg vannak bebútorozva. Említésre méltó még a tornatermek felszerelése és az iskola melletti nyári tornahelyiség (pálya)... " /12/ 1911—12-ben már párhuzamos osztályokkal működött az iskola.
A polgári leányiskola felállítására még jónéhány évet kellett várni annak ellenére, hogy a különböző fórumokon nagyon gyakran foglalkoztak a nőnevelés kérdésével. A lényeg ez esetben is az, hogy a felsőbb leányiskolánál többet akartak, de nem minden áron, vagy néha talán rosszul taktikázott a város. /13/
1868-ban Ranolder János veszprémi püspök felajánlotta a városnak egy apácák által vezetett intézet létesítését, melyre 20 000 forintos alapítványt is tett, sőt külön még az építkezésre is 10 000 forintot. A várostól csak telket, vagy épületet és annak további karbantartását kérte. A város képviselőtestülete két okból nem fogadta el az ajánlatot. Egyrészt anyagiakból (a városnak ez plusz terhet jelentett volna és erre most nem talált forrást), másrészt a közvéleményre hivatkozva, miszerint nem lenne kívánatos egy csak katolikus intézet létesítése. /14/
12
1884-ben a képviselőtestület ismét napirendre tűzte a polgári leányiskola megszervezését. A kultuszminiszterhez írt kérelmében felajánlották a polgári iskolával szembeni telket, 10 000 téglát és a fűtésre évi 60 m3 tűzifát. /15/1819-ben a helyzet teljességgel tarthatatlanná vált, a város közvéleménye és a sajtó részéről is óriási nyomás nehezedett a képviselőtestületre. A városban megjelenő egyik tekintélyes lap, a Zalai Közlöny nyíltan kimondta azt, hogy Nagykanizsán minden tanév végén felvetődik a kérdés, hogy mi lesz a lányokkal (leányközépiskola nincs, annak felállítására csak 193 l-ben került sor). Szólt a társadalmi követelményekről, az érettségről, bizonyos képességekről, melyek a leányok majdani „hivatásához" szükségesek. Hivatkozott a város sajátosságára is: „...Mi akikminden alkalommal hangoztatjuk, hogy a megyének első culturális tekintetben legelőrehaladottabb városa vagyunk, mi a leánynevelés területén nem bírunk felmutatni annyi eredményt, mint amennyit Sümeg és Zala-egerszeg mutatnak fel... " /16/
Hasonlóan hangolja a közvéleményt a Zalai Közlöny 1891. augusztus 1-jei számában Villányi Henrik Kereskedelmi iskola igazgatója a „Lehet-e Nagy-Kanizsa közgazdasági viszonyain lendíteni?" című cikkében. A lehetséges utak között az egyik legfontosabb, hogy „...Alapítsunk iskolákat! Nem elég, ha a népiskolák látogatottak ...Alapítsunk... felsőbb iskolákat, az a vidéken nincs... Ennek van jövője. Ezt felkeresi majd Zalamegye egész déli vidéke az egész Muraköz... " — írta. ¡17/ Hivatkozott arra is, hogy az elmúlt 1890—91 tanévben a városban 300 leány szerette volna tanulmányait tovább folytatni, javasolta a tárgyalások újrafelvételét a minisztériumnak.
Az augusztus 22-i számban, közeledvén a tanévkezdés, „Nőképzés és nevelés" címmel vezércikk jelent meg. A szerző a korábbiaknál újabb szempontból is az egyik legfontosabb megoldásra váró társadalmi és nevelési kérdésnek tartja a nőnevelést. „ ...Korunkszelleme és viszonyai úgyszólván kényszerítik a nőt, hogy kilépve a család szűk köréből biztosítva magának az önálló megélhetés lehetőségét minden eshetőséggel szemben, sőt a családi élet körén belül is megkívánja, hogy a kenyérkereset nehéz munkájában... " is részt vegyen, minderre fel kell készíteni, készülni de úgy, hogy továbbra is megmaradjon „...a nőiesség, családiasság, gyengeség, szelídség, nyájasság... " /18/
Végre 1891. augusztus 23-án már arról tudósított a Zala (a Nagykanizsán megjelenő másik lap), hogy most már mégis lesz polgári leányiskolája a városnak. /19/
A beiratkozásra 1891. december 28—30-án, a tanítás megkezdésére pedig 1892. január 4-én került sor 3 osztállyal, 129 tanulóval, dr. Bartha Gyula igazgatásával a polgári fiúiskola mellett, a régi szárnyépületben (mai Ady utcai szárny). Új épületet ennek helyén 1897. november 3-án kapott az iskola. 1892—93-ban már 186 tanulóval, 4 osztállyal működött, 1898—99-től pedig párhuzamos osztályokkal, 1920-tól lett a polgári fiúiskolától független igazgatója. /20/
Nagykanizsa város önkormányzata (Zalaegerszeggel, Sümeggel, Csáktornyával együtt) kihasználva a Wlassics Gyula kultuszminiszter által is szorgalmazott államosítást 1900. január 6-án összes „népoktatási intézeteit" (elemi népiskolák, polgári iskolák) ünnepélyes keretek között átadta az államnak. /21/
A két iskola fejlődésében a törést az első világháború hozta. Erről az akkori igazgató, Waligurszky Antal a következőket írta 1917—18-ban „...Az elmúlt három háborús esztendő viszontagságai nagy súllyal nehezedtek intézeteinkre is, melyek alatt iskolaépületeinkből kiszorulva, nem iskolai célokra épült helyiségekben, a városban szétszóródva voltunk kénytelenek tanítani... A jelen tanév már kedvezőbb körülmények között indult meg, mert
13
a katonai tartalék-kórház iskolai épületeinket visszaadta..." 1221 Az iskoláknak is be kellett kapcsolódniuk a hadigazdálkodásba, a különböző gyűjtésekbe, gyűjtöttek szederlevelet (földiszeder) a katonák teaszükségletének biztosítására, a nagykanizsai polgári iskola már 1914 őszén 83 kg-ot, a megyéből összesen 1000 kg ment el a frontra. /23/ Később gubacs-gyűjtés is indult (a cserzőanyagok pótlására, majd a VKM elrendelte a csalángyűjtést is. Pénzt gyűjtöttek a hadbavonultak családtagjainak segélyezésére, 1916-ban az orosz betörés folytán elpusztult kárpáti falvak javára, a hősök sírjainak gondozására és természetesen jegyeztek hadikölcsönt is.
Az 1918—19-es tanév megkezdése a kanizsai iskolában szinte hihetetlenül szeptember első napjaira esett, a polgáriban szeptember 7-én már tanítási órák folytak, október 6-ától november 11-éig, majd november 29-étől 1919. január 7-éig spanyolnátha-járvány miatt szüneteltem kellett a zanítást. A járványban 4 polgári iskolai tanuló halt meg. A Közoktatásügyi Népbiztosság rendeletére a tanévet bezárták, a bizonyítványokat június 12-én kiosztották (a tanulólétszámok: polgári fiú 310, leány 377). /24/ Az 1919-es tanácsköztársaság alatt aktív politikai szerepet vállal Földes Miklós és Miklósné ellen bírósági eljárás folyt, az utóbbi esetében ítélet is született, ők ezzel távoztak az iskola életéből. 1251
A leányiskola az 1920—21. tanévtől 1923—24-ig önálló igazgatás alá került, majd 1924 szeptemberétől ismét közös igazgatású a két intézmény, hogy aztán 1928-ban ismét kettéváljon. 1261 Ekkor a polgári fiúiskola Zrínyi Miklós, a leányiskola Zrínyi Ilona nevét vette fel. A tanulólétszám mindkét iskolában 400 fölötti az oktatást a fiúiskolában 9 tanár és 4 tanárnő, a leányiskolában pedig 13 tanárnő végezte, az igazgatók: Németh Mihály, illetve Polónyi György. 1211
Mindkét intézményben kellő történelmi távlatból ítélve is komoly oktató-nevelő munka folyt. A tanulólétszám a két iskolában együttesen már 1892-től 400 körüli volt, az 1920-as évektől azt már gyakorta külön-külön is meghaladták. A fiúiskola tanulólétszámában a csúcs az I. világháború előtt 269 fővel az 1913—14-es esztendő volt, a lányoknál ugyancsak ez a tanév 290 fővel. Az első világháború utáni rekord a fiúiskolában 1941—42-ben volt a nyilvános és magántanulókkal együtt 677 fő. /28/
A tanórán túl is élénk tevékenység folyt mindkét intézetben. Berecz Imre tanár vezetésével 1875-ben zenekar és énekkar alakult, a leánypolgári megalakulása után közös énekkar is működött. 1893-ban rendezték az első tornaünnepélyt, amely ettől kezdve mindig megrendeztetett. 1291
1902. október 25-én megalakult a Nagykanizsai Állami Polgári Fiúiskola Önképzőköre, később a Zrínyi Miklós Önképzőkör nevet vette fel. Tagjai az iskola IV., V. és VI. osztályos tanulói lehettek, az alakuló létszám 67 volt. Már ebben a tanévben 20 rendes gyűlést tartottak, ezen kívül 2 komoly ünnepélyt, Vörösmartyról és a március 15-eit. A tanév alatt született,,.../ leíró költemény, 1 ballada, fordítás németből, 1 jellemrajz, 1 regénykivonat, 1 értekezés és 5 elbeszélés... " /30/
1920. október 10-én Deák István tanár vezetése alatt, 35 taggal (3 őrsben) megalakult az iskolák cserkészcsapata, melyet a továbbiakban 75. sz. Árpád Cserkészcsapatként jegyzett a szövetség. Az ünnepélyes fogadalmat 1921. szeptember 24-én tették le. 1922-ben már közös rendezvényük is volt a gimnázium csapatával. /31/ A csapatban mindvégig, a II. világháború utáni kormányhatározattal történő megszüntetésig színes, változatos élet folyt. Ebben nagy szerepe volt az iskola tantestületének. Rendszeresek voltak a táborozások (többnyire a Balaton mellett) és a kirándulások, túrák. Az első jelentősebb táborozásra
14
1922. július 29-étől augusztus 12-éig Balatonszabadiban került sor. /32/ A legnagyobb élményt természetesen 1933-ban a Gödöllői Cserkész Világtalálkozón (Jamboree) való részvétel jelentette. A felkészülés már 1932 nyarán megkezdődött, sőt a tanév során is folytatódott, tanulmányozták a külföldi cserkészcsapatok történetét, tevékenységét és sokat foglalkoztak a gödöllői tábor terepviszonyaival. Hazajőve vetítettképes beszámolót tartottak. /33/ A csapat az 1933—34-es tanévben a csapatotthon pályázaton országos 2. helyezett lett és bekapcsolódott az országos portyázásba is. /34/
1925 tavaszán 125 taggal megalakult a Zrínyi Sportkör. A 6. honvéd gyalogezred szombatonként rendelkezésükre bocsátotta a Zrínyi T.E. pályát. Az NTE ugyanezt tette kedd délután. A sportkör vezető tanára Vánkos Jenő, ifjúsági elnöke Klein Ferenc (IV. B osztályos tanuló). /35/ A kezdeti évek legkedveltebb sportja a labdarúgás volt, a csapat 1925 őszén sikerrel szerepelt a zalaegerszegi polgári csapata ellen. /36/ Később más sportágakat is eredményesen müveitek. ígypl. 1932-ben városi futóversenyen, 1933. február 7-én talajtornában a finn-magyar tornabemutatón, május 25-én pedig a leánypolgárival közös atlétikai versenyen és tornaünnepélyen. /37/
Az 1921—22-es tanévben 80 taggal megalakult a Magyar Vöröskereszt Egylet Ifjúsági Osztálya, tanárelnöke Vánkos Jenő, ifjúsági elnöke pedig Vince Lajos. /38/
Természetesen a leánypolgáriban is működött önképzőkör (Zrínyi Ilona), sportkör, vöröskereszt-egylet, sőt az Eucharisztikus Leányszövetség is. /39/
A leánypolgárit úgy tűnt, veszélyeztetni fogja a városban megnyítani szándékozott leánylíceum. Sokan feltették a kérdést, hogy miért kell a városban még egy, helyesebben ennél magasabb műveltséget adó leány középiskola. A válasz: a polgári iskolát végzett lányok csak magántanulóként és így természetesen korlátozott számban érettségizhettek. Tény azonban az, hogy az 1931 szeptemberében megnyílt Városi leánylíceum (később: Notre Dame Leánylíceum) nem veszélyeztette komolyabban a leánypolgárit, nem vont el sok tanulót az iskolától. /40/
Mindkét iskola tanárai jelentős szerepet vállaltak a város és a megye pedagógiaimüvésze-ti-, irodalmi közéletének alakulásából. Elsőként talán Hoffmann Mórt (Hevesi Sándor édesapját) kell megemlítenünk. Csak héhány „műfaj" melyben letette névjegyét: a Zala-Somogyi-Közlöny, 1874-től Zala Közlöny, pedagógiai témájú cikkei nagy részének szerzője. Komoly szerepet vállalt a megye első tanügyi hetilapjának, a Zalai Tanközlönynek (1870—72) létrehozásában, majd a Bátorfi Lajos szerkeztette Zalai Tanügyben (1880— 1887). 1870-ben Bun Samuval együtt Magyar Ifjúság Lapja címmel havi ifjúsági folyóiratot is kiadott, szerkesztésében látott napvilágot a Magyar Ifjúság Könyvtára sorozat, az 1873-ban a budapesti Aigner-Kiadó által kiadott, a tananyaghoz kapcsolódó irodalmi szemelvény gyűjtemény, a Kis Lant szerkesztője is ő. 1879-ben Bátorfi Lajossal ketten írták és jelentették meg A szülőföld és a haza, Zalamegye ismertetése c., a megye iskoláiban általánosan használt tankönyvet. Nagyon figyelemre méltó tanulmánya jelent meg. A túlterhelés a népiskolában címmel. /41/ A mai iskolát illetően is helytálló a könyvecske néhány gondolata. így például az, hogy „... minden jóakaratú törekvése a kormánynak a népiskolát még mindig nem tudhatta azon föltételek birtokába, melyek a kiszabott tanczél elérését lehetővé tették volna... " vagy a másik: „...a gyerek 5-6 órát naponként az iskolában tölt, sokszor legalábbis 2-3 órán át részint írásbeli gyakorlatok kidolgozásával, részint leczkék beemlékezésével kell eltöltenie. Igen fontos kérdés tehát az: Van-e elég pihenő ideje a gyermeknek annyi, mennyit testi szervezete megkövetel?... " Keményen bírálta az írásbeli házi feladatokat is. /42/
15
Nagyon nagy szerepet vállalt a Zalamegyei Általános Tanítói Testület, illetve ennek nagykanizsai járásköre létrehozásában, az ennek keretében folyó érdekvédelemben, illetve továbbképzésben. A Nagykanizsán tartott üléseknek helyet legtöbbször a polgári iskola adott. Rajta kívül különösen Morgenbesser János továbbképzési előadásait kísérte nagy figyelem (fizika, kémia), melyeket mindig kísérletek követtek. 1881 -ben „Élmény, közeny és lényeg" tartott előadást 1888-ban pedig a villamosságról, amikor is „...elméletileg kifejti a villamosság tüneményeinek fontosságát a tudomány és a gyakorlati életre nézve... " és bemutatta a jelenlévőknek a dörzsvillamosságot és a galvanizmust. /43/
Az 1925—26-os tanévtől az Értesítők külön fejezetben ismertetik a tanárok társadalmi tevékenységét, így ez jól nyomonkövethető. Látható, hogy a tanárok milyen élénk tevékenységet fejtettek ki például a város 1895-ben alakult Irodalmi és Művészeti Körében (1920-tól Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör).
Sok-sok volt tanárt kellene itt névszerint említeni, a tanulmányi terjedelme miatt azonban csak néhányról szólhatunk. így például az 1916-ban még csak idekerült és majd az általános iskolává lett intézmény igazgatójaként 1949-ben innen nyugdíjba ment Ketting Ferencről, akiről a következőket írta az 1925—26-os tanévi Értesítő „...Az O.P.I. (Országos Polgári Iskolai — K.I.) tanáregyesület tagja, a Polg. Isk. Tanárok Zalamegyei Körének tagja. Az áll. polgári fiú és leányiskola vegyeskarának oktatója és vezetője. A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör igazgatóságának tagja és zenekarának karnagya..." Ugyanitt olvashatjuk Vánkos Jenőről: „...az O.P.I. tanáregyesület rendes tagja, a Polg. Isk. Tanárok zalamegyei Körének pénztárnoka... a Zrínyi Tornaegylet tagja, az Irodalmi és Művészeti Kör tagja, az ág. ev. hitközségi énekkar karnagya, a Polgári-Egylet tagja, az Uránia Mozgószínház tagja, a tudományosfilmoktatás, helyi képviselője. A polg. fiúiskolái sportkör vezető elnöktanára. Az ifjúsági Vöröskereszt-Egyesület vezető tanára..." (egyébként nyelvész, 4 és 6 hónapja tanít itt). /44/
A leánypolgári tanárai közül Polónyi György igazgató tagja volt a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Földrajzi Társaságnak, a Nagykanizsai Iskola Egyesületnek (tevékenységének eredménye a leánygimnázium megszervezése — KI.), a város Közművelődési-és Közegészségügyi Bizottságának, a római katolikus egyházközség képviselőtestületének. A tanárnők ott találhatók valamennyi, nőket mozgósító civil szerveződésben, egyesületben.
A polgáriban tanított Morvay Gyula az ismert költő, író, vagy fiatal tanárként Márk Bertalan a Pécsi Tanárképző Főiskola későbbi igazgatója.
Polgári iskolából általános iskolák
AII. világháború első éveiben a tanítás viszonylag zavartalanul folyt. Természetesen a hadigazdálkodásban, segélyezésben a kormányzat ugyanúgy számított az iskolákra, mint az első világháborúban. Nagy változást az 1944—45-ös tanév hozott, mindeddig egyedülálló tanév volt a magyar nevelés történetében. A tanév megkezdésére vonatkozó utasításokat még a Horthy-rendszer kultuszminisztériuma adta ki, 1944. szeptember 15-étől Szálasi nyíltan fasiszta diktatúrája intézkedett, 1945. április 2. után pedig egy, az eddigiektől teljesen más Magyarországon folytatódott, illetve fejeződött be a tanév.
A tanév viszonylag normálisan kezdődött, a sajtóban megjelentek a különböző iskolák beíratási felhívásai, közöttük a nagykanizsai polgári iskoláké is. A bairatott tanulók létszáma
16
sem csökkent, sőt a polgári iskolában még növekedett is. Problémát csak az iskolák szakmai elfoglalása okozott. A tanítást azonban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium a harctéri, hadműveleti eseményekre hivatkozva 1944. október 25-étől az ország valamennyi iskolájában beszüntette. /46/
A szovjet csapatok 1945. március 29-én foglalták el Zalaegerszeget, április l-jén Nagykanizsát, közben Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. Szinte a nulláról kellett indulni. „...A háború nemcsak anyagi készleteinket vitte el, nemcsak épületeinket, vasutainkat ás hídjainkat rombolta le, hanem teljessé tette azt a szellemi csődöt, amely felé az elmúlt évtizedben feltartózhatatlanul sodródott az ország. Nem csupán rombadőlt házainkat kell tehát újra építtetnünk, hanem csődbejutott műveltségünket is... " írta 1945-ben a Köznevelésben Keresztúry Dezső. /47/
Az első, és legfontosabb feladat a tanítás újrakezdése volt. Nagykanizsán az 1945. április 5-én megalakult nemzeti bizottság 10-én. „Az iskolák megnyitásának előkészítése" címmel felhívást tett közzé, amelyben kérte a szülőket, hogy április 12-én este 6 órára jelenjenek meg a városi moziban, az iskolakezdés megbeszélése végett. /48/ Nagykanizsa valamennyi iskolájában április 13-án megkezdődött a tanítás. 749/
Hogyan kezdtek a polgári iskolák?
Mindezt a mellékletben közölt helyzetjelentések részletesen tartalmazzák. Tény, a tanév, ha zökkenőkkel is, úgy-ahogy legkésőbb június végén befejeződött. A polgári leányiskolába az ősszel beiratkozott 413 tanulóból 209, a fiúiskolába beiratkozott 462 tanulóból pedig 225 kapott bizonyítványt. /50/
Közben 1945 nyarán megszületett az új magyar iskolarendszer is, amelyben a legalapvetőbb szervezeti változást az általános iskola létrehozása jelentette. Ezt 6—14 éves gyermekek egységes oktatásának és nevelésének érdekében hozta létre a kormányzat. Az új 1945—46-os tanévben már meg is kellett nyitni az általános iskola I—VI. osztályait, ezzel egyidejűleg megszűnt a polgáriskola, valamennyi középiskola a 8. osztályra épülően négy évfolyamos lett. Az általános iskola létesítéséről szóló 6.650/1945. M.E. (miniszterelnök) számú rendelet 1945. augusztus 16-án írta alá. /51/ Az átmeneti időszak tantervét az ezt követően kiadott 37.000/1945. VKM számú rendelet szabályozta. Az általános iskola első tanterve 1946. július 6-án jelent meg. Ebben így fogalmazták meg az általános iskolai oktatás célját: „...Az általános iskola feladata, hogy a tanmenet egységes, alapvető, nemzeti műveltséghez juttassa, mindenirányú továbbnevelésre és önnevelésre képessé tegye és közösségi életünk tudatos és erkölcsös tagjává nevelje..." /52/ Ha megnézzük ezt az első tantervet nemcsak a tartalmi (korszerű, a társadalmi igényeknek megfelelő ismeretanyag, a szabadon választható tantárgyak széles választéka, benne a választható élő idegen nyelvvel), hanem a szervezeti megújúlás (szakrendszerű oktatás) is tetten érhető. Ez egyébként a polgáriból lett általános iskolákban nem okozott gondot, kedvezőbb helyzetben lévén ezért is lettek a város keresettebb, elit általános iskolái.
1948-ban a két munkáspárt (MKP—SZDP) egyesülésével, a Magyar Dolgozók Pártja megalakulásával megtörtént a hatalomváltás, a koalíciós időket fokozatosan az egypárti diktatúrára váltotta fel. Ez szinte azonnal jelentkezett az iskolák életében. Kezdődött az államosítással (ez Nagykanizsa általános iskoláit nem érintette, 1900-tól államiak voltak)
majd folytatódott a hihetetlen gyors tantervi- és óratervi változtatásokkal. Már 1949-től eltűntek a választható tantárgyi blokkból az idegen nyelvek, az orosz nyelv heti 3 órában kötelező lett, 1950-től pedig már egyetlen választható tantárgy nem volt. Ezenközben új tankönyvek kerültek ki a mindössze kétévesek helyett új tartalommal, politikát, ideológiát szolgálóan. Ez a tanterv nagyon rövid idő alatt (1955., 1956., 1958.) korrekcióra szorult, majd az 196l-es oktatási törvény tette helyre hosszabb távra az általános iskolai oktatást. Ezt követte a 168/1973. (MK. 18.) MM számú miniszteri utasítással bevezetett tanterv. 1978 szeptemberétől újra megváltozott az általános iskola tananyaga, ez egy új tantárgyat is tartalmaz, a technikát. Az 1989 tavaszán közreadott miniszteri utasítás lehetővé tette, hogy az orosz helyett más idegen nyelvet is tanulhassanak.
Nagykanizsán viszonylag zökkenőmentesen ment az általános iskolák megszervezése 1945 és 1948 között. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt idegenkedés, főként az elitképzést féltő szülők és pedagógusok (gimnázium, polgári iskolák tanárai) részéről. Az új iskola kialakulása leginkább a két gimnáziumot viselte meg, ahol az I—IV. osztályokból létrejött általános iskolák az 1948—49-es tanév után végleg megszűntek. /53/
A polgári iskolák esetében a fiúpolgáriból Zrínyi Miklós Általános Iskola, a leánypolgáriból pedig Zrínyi Ilona Általános Iskola (csak a gróf maradt el) lett. 1948 szeptemberében a többi iskola sem volt koedukált a városban. A Leányiskola volt a Rozgonyi utcai és a Templom-téri, a fiúk pedig a Petőfi-, Vécsey- és Teleki utcai általános iskolába jártak. / 54/ Kiderítendő az újabb kutatóknak, miért váltott át Zrínyi Ilonáról Ady Endrére a leányiskola. 1960-tól a város megszüntette az iskolák nemek szerinti megosztást, minden általános iskola koedukált lett. 1551 A Zrínyi Miklós Általános Iskolában 1946. március 5-én megnyílt a város első dolgozók iskolája (23 tanulóval), itt lehetőség nyílt tanévenként 2 évfolyam elvégzésére. Az 1952—53-as tanévben az Ady iskolában 24 hallgatóval, Szőnyi Antal vezetésével szakérettségire előkészítő tanfolyam is indult. /56/Az új iskolarendszer kiépítése a háborús károk ellenére jól haladt, hiszen alapos elemzés után megállapítható, hogy 1946—47-ben már egy jól szervezett és irányított, de ugyanakkor sokszínű iskolarendszer működött Magyarországon. Az iskolai iljúsági szervezeteket illetően ekkor még jól megfért egymás mellett a tradíciókkal rendelkező cserkészet és szárnyait bontogathatta az úttörőszövetség. A Gyermektáborok Országos Szövetsége már megjelent Nagykanizsán is, majd 1947-ben megalakult az úttörőcsapata. 1511 A Zrínyi Miklós Általános Iskola Úttörőcsapata 1947. november 30-án alakult meg, az akkori szervezeti felépítés szerint a 6—9 éveseknek 57 taggal, Környei Gizella vezetésével. Működési engedélyt azonban 6837. sz. Zrínyi Miklós Úttörőcsapat néven csak 1949. június 1 -jén kapta meg. /58/ Természetesen közben a cserkészcsapat és minden más addig működött ifjúsági egyesület kormányrendeletre megszűnt. Egy 1948. április 19-ei jelentés szerint az iskola korábbi ifjúsági egyesületeit (önképzőkör, sportkör, ifjúsági vöröskereszt, cserkészcsapat, diákkaptár stb.) az „úttörőszervezet egyesítette" /5 9/ Az úttörőmozgalom most már visszatekintve történetére, bármennyire is akarták politikai szervezetté tenni, lényegében a tevékenység nagyobbik hányadát tekintve mégiscsak gyerekszervezet volt, nyújtott sok-sok élményt, végzett tehetséggondozást és hajói működött, közösségeiben gyakorolhatók voltak az „állampolgári technikák".
Az 1948—49-es baloldali fordulat, mint már korábban említettem azt is jelentette, az új kultuszminiszter Ortutay Gyula (1947—1950) szavait idézve, hogy az iskola, az oktatásügy „elsőrendű politikai és hatalmi ügy" lett. Ezt nemcsak az életbelépett új tantervek,
18
óratervek, az új tankönyvek tartalma, sőt stílusa is jelezte, hanem az is, hogy az iskolák olyan politikai és központi indíttatású tevékenységben is résztvettek, mint a Sztahanov donyeci bányász nevével fémjelzett szocialista munkaverseny. Az elsőre, a „Jobb munkával, jobb neveléssel előre a szocialista iskola megvalósításáért!" jelszóval került sor 1949 februárjában. Ezt már márciusban követte egy másik nagy akció, hiszen a „...magyar köznevelés munkásai megértették a szakszervezet és a VKM hívó szavát: közel hatezer intézetben több mint harmincezer nevelő indult versenyre..." A munkaverseny március l-jén kezdődött és június 10-éig tartott. A pontozás legfontosabb szempontjai: részvételi arány a nevelőtestületekben, a tanulók szociális összetételének javítása, az ideológiai képzésben való részvétel „...a neveléselmélet iránti érdeklődés, a szovjet neveléselmélet eredményeinek elsajátítása, és éles gyakorlati jellegű harc a burzsuá-liberális, psziholo-gista, narodnyik, rekaciós klerikális és kozmopolita neveléselmélet ellen... " Ezek után pontot lehetett kapni természetesen a gyakorlati nevelőoktató munka területén elért eredményekért is. El kellett érni az „...1. ismeretanyag megtanítására fordított idő megrövidítését, 2. a tananyag szerves és tervszerű kibővítését olvastatással, szemléltetési alkalmak teremtésével, a tanulók gyakorlati munkájával, 3. a tananyag tárgyalási szintjének emelését és a tananyag alaposabb elmélyítését, tartósabb elsajátítását, 4. a tanulmányi eredmények emelését... Fokozottabb figyelmet kell szentelni a káderek szakmai minősítésének, kiértékelésének..." stb. /60/
A benevezettek között ott voltak (nem is lehette nem ott) a kanizsai iskolák pedagúgusai is. A maximum 100 pont elérhetősége mellett a jók mezőnyében végzett a Petőfy Sándor utcai (97 pont, 28. helyezett), Templom-téri (92 pont, 72. helyezett), a Rozgonyi utcai (87 pont, 158. helyezett) iskola. A Zrínyi és az Ady nem szerepelt a 80 ponton felüliek között. Az egyéni teljesítményekért kitüntetettek között viszont ott találjuk az Ady iskolából Morvay Gyulát és Tibalt Jolánt, a Nagyrácból Burján Kálmánt, a Templom-tériből Erdélyi Margitot, Tóth Ferencet és Varga Bélát, a Rozgonyiból pedig Vandra Jenőt és Vegde Juditot. /61/ Az országos mellett voltak városi, iskolai munkaversenyek is. 1948—49-ben az Ady utcai leányiskola, a korabeli tudósítás szerint 132 százalékos tanulmányi eredményt ért el, a legjobb helyezettek jutalma: táborozáson vehettek részt, 21 jótanuló kapott tanulmányi segélyt „...a szegényebbek valamennyien meleg tejet, kenyeret, szalonnát, kolbászt, gyümölcsízt, tízóraira...", hogy jobban, nyugodtabban tanulhassanak. /62/
Tudjuk, e sorok olvasásakor csodálkozik és talán mosolyog is az a nemzedék, aki ezeket az időket nem élte át. Aki átélte, most így utólag legfeljebb emlékezik és tűnődik. Volt azért komoly dolog is például az 1848-as forradalom centenáriumának ünneplése, melynek során emléktábla is került az Ady utcai épület falára.
1949-ben a tanterv előírásainak megfelelően mindkét iskolába bevezették az 5—6. osztályban az orosz nyelv tanulását. Az Adyban ezt Morvay Gyula, a Zrínyiben Bérces István tanította, aki a nyelvet hadifogságban tanulta meg még az I. világháború idején. /63/
1950—51-ben az Ady u. 14. sz. alatt az iskolához tartozó általános iskolai kollégium is működött. /64/
A munkaversenyekhez hasonlóan, szovjet mintára bevezették a 7-es osztályzatot 1951— 52-től a 8. osztályban az osztályvizsgát, kisérettségit először csak magyarból és számtan-mértanból (szóbeli és írásbeli), majd ez bővült történelem és alkotmánytan szóbelivel. Ezt csak 1956. július l-jén törölték el. /65/
19
Az iskola részese lett a napi politikának, akcióknak. Szemléletes példája ennek az 1949. május 15-ei választás, amelyet megelőzően a Köznevelésben is felhívás jelent meg, egyértelműen tudatva azt, hogy az iskoláknak és a pedagógusoknak is mindent meg kell tenniük a hazafias Népfront jelöltjeinek választási győzelméért. Ami a választás napján történt, arról így ír Szőnyi Antal az iskola volt igazgatója: „...A választás napján reggel 9 órakor gyülekezett a Pedagógus Szakszervezet felhívására... a város pedagógus társadalma a Rozgonyi utcai általános iskola udvarán zászló alatt vonult fel az MDP pártszékháza elé, majd éltetve ment minden pedagógus szavazókörzetébe szavazni..." /66/
Teljesen természetes volt, hogy 1949 őszén részt kellett vállalni a „Tervkölcsön" jegyzésével kapcsolatos kampányból, sőt személyesen is jegyezni kellett, mégpedig a központi hatalom által megnevezett „illendőségi mértékkel". A Zrínyi Miklós Általános Iskola tantestülete 7750 forintot jegyzett, ami a pedagógusok 1 hónapi fizetését jelentette. 1611 Később ugyanez történt, csak azt már „Békekölcsön"-nek hívták.
Még mindig az 1948-as fordulatot követő éveknél maradva, hogy a korról képet kapjon a mai olvasó, meg kell említenünk az 1949—50-es tanév akkori egyik legjelentősebb eseményét, Sztálin 70. születésnapjának (1949. december 22.) szigorúan elvárt megünneplését. Az iskola erre, mint akkor bármelyik intézmény, vagy üzem „felajánlásokkal" készült. Ezeket az iskola 1949 októberében jegyzőkönyvben is rögzítette. Ebből csak néhány: az osztályok közötti dekorációs verseny, iskolai sztálini fal elkészítése, a tanulmányi eredmény növelése 0,2-del, a mulasztás csökkentése 50 százalékkal, a Szovjetúnió fejlődésének bemutatása képekben és térképen. Rácz Alajos, a város közismert és még évtizedekig működő ének-zene tanára pedig felajánlotta, hogy tanulmányozni fogja Makarenko müveit. /68/
A „politikai iskolából" azonban mégiscsak lett általános iskola, jó szakmai munkával építve a hagyományokra, együtt élve társadalmi környezetével, mégpedig máig a város egyik rangos iskolája. Ennek köszönhetően mindkét iskolában fokozatosan nőtt a gyereklétszám, csökkenés csak a Szabadság téri (ma: Bolyai), illetve a Hunyadi János Általános Iskola (1956. július 1.) létrehozásakor következett be. Ez a gyereklétszámcsökkenés tette lehetővé a délutáni tanítás megszüntetését (eddig az osztályok egyrésze délelőtt, a másik fele délután járt iskolába). 1691
A tanórákon történő teljesítés mellett, nagy hangsúlyt kapott a diáksport. Itt feltétlen meg kell említeni az iskolateremtő fiatal testnevelőtanárt, Kaczor Jenőt. Nem volt rendezvény, verseny a városban, a megyében, ahol az iskola tanulói ne szerepeltek volna és dobogós helyek, érmek nélkül sohasem tértek haza. így van ez mai is.
A másik figyelemreméltó terület a művészeti nevelés, a korábbi polgáris hagyományokra építve mindig működött énekkar és talán külön fejezetet érdemelne az iskolai színjátszás. Már 1948-ban felvetődött egy színpad elkészítése, ez azonban csak az 1957—58-as tanév végére készült el. Emlékezetes nagy sikert aratott elődás volt 1958 tavaszán Arany János Jókai ördögé-nek bemutatása, majd már az elkészült iskolai színpadon a Hófehérke és a hét törpe című mesejáték előadása. Diákszínjátszóként itt lépett színpadra a mai magyar színjátszás egyik jelentős alakja, Balázsovits Lajos is. 770/
20
Az átmenet évei 1950—1960
1945. augusztus 16-án jelent meg az ideiglenes kormány 6650/1945. M. E. sz. rendelete az általános iskola szervezéséről. A nyolcosztályos általános iskola I. és V. osztályait az 1945/46. iskolai évben meg kellett nyitni. E rendelet értelmében az 1—8. osztályos népiskola, illetőleg a polgári iskola helyett általános iskola elnevezéssel új, nyolcosztályos iskolát kellett szervezni. Nagykanizsán a fiúpolgáriból Zrínyi Miklós Általános Iskola, a leánypolgáriból Zrínyi Ilona Általános Iskola lett. A leányiskola rövidesen Zrínyi Ilonáról Ady Endrére változott.
A Zrínyi iskola igazgatója Tornyos Miklós, az Ady iskola igazgatója Morvay Gyula volt ebben az időben.
Az 1949/50. tanév kezdetére a tantervi változások már igen jelentősek, a felső tagozat óratervébe bekerült az orosz nyelv tanítása. Az 1951/52. tanévben szovjet mintára év végi osztályvizsgát kellett tenni a nyolcadik osztályosoknak magyar nyelvből és számtanból. Később még történelem és alkotmánytan is szerepelt a vizsga tárgyai között. Ez a rendszer nem vált be, így 1956. július l-jén eltörölték.
Az ötvenes évek elején megtörtént a pedagógusok ideológiai átképzése. A nevelőtestület egyéni tanulással és pártszemináriummal fejlesztette ideológiai és politikai tudását. Stratégiai célként tűzték ki az iskolát a szocialista nevelés műhelyévé tenni, és új szellemi értelmiséget nevelni. A pedagógusok a szocialista haza és a dolgozó nép szeretetére nevelték a gyerekeket. Az iskolai nevelést áthatotta a mennyiségi szemlélet.
A Városi Tanács Oktatási és Népművelési Osztálya direktívákkal irányított. Az új pedagógiai eljárások bevezetése sem kerülte el az iskolát. 1953-ban „újszervezésü iskola" kísérletben tanulmányi vezető irányította az új szellemű szocialista nevelő munkát, amely aztán 1955-ben meg is szűnt.
A vallásoktatásban a részvétel nem kötelező, a hittant fakultatív tárgyként lehetett tanulni. A tanulók 96%-a mégis jelentkezett hittanoktatásra.
A tanulócsoportok száma az 1956-os tanévben 20-ra emelkedik, kialakul a hagyományos 4 alsós és 4 párhuzamos felsős osztály és a napközi otthon.
Az 1956-os események elérték az iskolát is. A felsős tanulók tüntettek, hogy töröljék el az orosz nyelvet és a hitoktatást tegyék ismét kötelező tantárggyá. A forradalom után 1957 tavaszán normalizálódott a helyzet. Az iskola igazgatója Bánáti József helyett Szőnyi Antal lett, aki egész 1975-ig irányította az iskola oktató, nevelő munkáját.
1958-ban elhatározták, hogy társadalmi munka szervezésével létre hoznak egy színpadot, kihasználva a tornaterem és az egyik tanterem közti színtkülönbséget. A két terem között falat bontottak, s a fal helyére összecsukható, kinyitható térelválasztót készítettek. így a két terem három funkciót töltött be zavartalanul: tanterem, tornaterem, színházterem.
A színpad lehetőséget biztosított, hogy minden évben színelőadást tartsanak. Sok gyerek bontakoztathatta ki tehetségét. Itt indult színészi pályája Balázsovits Lajos színművésznek is.
A színdarabok bevételéből a Fritz Celesztin tanár által 1952-ben adományozott balatoni üdülőtelken megkezdődhetett az építkezés.
Első ízben 1960 nyarán 60 tanuló nyaralhatott Balatonfenyvesen. 1961. évben már 134 tanuló élvezhette a balatoni üdülést a pedagógusok irányításával és felügyeletével.
A főzést a szülők vállalták.
21
A 39/1950/1.29.) M. T. sz. rendelet szerint népgazdaságunk erőteljes fejlődését eredményező 3 éves terv sikeres befejezése lehetővé teszi a köznevelésügy dolgozóinak fizetésemelését, így az átlag 614,20 Ft lett.
A polgármester 1949 őszén szervezte meg a városi hatáskörű iskolaorvosi intézményt, melynek első orvosa dr. Péró Csabáné lett. 1955-től Gegesiné dr. Lázár Margit látta el ezt a tisztet, s egyben az egészségtan tanítását.
Az iskola berendezéseiről az első felmérés 1948-ban készült, ekkor 115 db volt. Ez tartalmazta a bútorzatot, az irodai eszközöket az irodagépeket. Összehasonlításként 1955. évben 4309 db volt.
Az MDP 1950-es közoktatási határozata már világosan leszögezte, hogy a tankönyvek és a tananyag sugározza a marxizmus-leninizmus ideológiáját. Jelentős volt a pedagógusok átképzése és továbbképzése. 1950 júniusában a latin nyelv tanítása megszűnt.
A VKM 1948. május 13-án kiadott (43.300/1948. VKM. sz. rendelete alapján meg kellett alakítani a szülői munkaközösséget. 1948. szeptember végén megalakult a szülői munkaközösség, első elnöke Dömő Ferencné lett.
A pedagógusok tudomásul vették, hogy marxista szellemben kell tanítaniuk, szinte minden pedagógus megvette megának Kairón pedagógiáját.
Koronczy Rudolf az 1949—50-es tanévben beindította az úttörőmozgalmat. Az úttörőmozgalomra nagy feladat várt az ideológiai harcban. Munkájának segítése céljából szüntette meg a Megyei Tanfelügyelőség a Szívgárda működését. Az úttörőcsapat a felső tagozatban 9 őrsben 197 taggal működött. Az iskolai ünnepélyek ezentúl az úttörők szervezésében és közreműködésével folynak. A mozgalom egyre erőteljesebb hangot ad a demokratikus nevelés szükségességének. Központi rendelkezésre mozgalom indult az úttörő dalok jobb tanítása érdekében.
A nevelők a Tanterv alapján, de nem mindig annak szellemében tanítanak. Fel kellett karolni a munkás-paraszt származású tanulókat.
Az 1949—50-es évben 7 jegyű osztályozás volt. Legjobb a 7.
Megnevezés: kitűnő, jeles, jó, közepes, elégséges, gyenge.
Az oktató munka javulása, mely a pedagógus szaktanárképzés megindulásával kapcsolatos és a továbbképzés szélesítésével, meghozza tanulmányi síkon az eredményeket.
A bukás mértéke: 1953—54 16%
1954—65 7,7%
1958—59 5,7%
1959—60 5,2%
A mai öt számjegyű osztályzásra az 1950—51. tanévtől tért át az iskola.
Az első ötéves tervet a párt már 1949. április 3-án nyilvánosságra hozta. A tantestület 1950 februárjában tárgyalta meg a Köznevelés 1950. február 15-i számának útmutatása szerint. 1950. január 5-én tették le a nevelők az esküt a Magyar Népköztársaság alkotmányára.
1950 januárjában a sztálingrádi csata évfordulóján iskolai megemlékezés volt. Január 21 -én Leninről megemlékezés halálának 26. évfordulóján az első órán a megadott beszédvázlat szerint.
A Pedagógus Szakszervezet 3 hónapos munkaversenyt indított 1950. március l-jétől melynek keretében felajánlások történtek a nevelőktől.
Az iskola ebben a tanévben iskolarádiót kapott.
22
Ez év június 10-én történt első ízben a nevelők minősítése, munkájuk értékelése, melyet az igazgató nyilvánosan olvasott fel.
Nagy áldozatkészséget tanúsítanak a szülők a nevelőkkel együtt akkor, amikor megszervezik az ingyenes tanulószobát, ahol szülők és nevelők felügyelnek. Egy 1950 február 25-i jelentés szerint 49 tanuló vette igénybe a tanulószobát.
Az ötvenes években a pedagógusok folyamatosan vettek részt az ideológiai továbbképzéseken, pártoktatásokon.
A Magyar Tanácsköztársaság 40. évfordulója alkalmával az iskola névadójának Zrínyi Miklósnak olajjal festett képét helyezték el a kapu alatt. A képet Koczfán Sándor festette és ajándékozta az iskolának.
A politikai élettel való együtt haladás nem tehette másodrendű kérdéssé az iskola fő feladatainak, az oktató-nevelő munkának a fejlesztését. Ezt szolgálták a nevelési értekezletek, ahol az igazgató átfogó és részletes képet adott az iskola helyzetéről.
Az iskola csatlakozott a Városi Pártbizottság által elindított Pedagógusok a szocialista társadalomért mozgalomhoz. A tantestület közösen előfizetett a Népszabadság, Népszava, Zalai Hírlap napilapokra.
A Városi Müv. Felügyelőség 1959 januáijában általános látogatást tartott az iskolában. Megállapításaik összegezték az 1950-es évek eredményeit.
Az iskola szocialista szellemben nevel. Tanterv és utasítás szerint folyik az oktatás, tanmenetek elkészültek, óravázlatok rendszeresen ellenőrizve, a szemléletesség elve érvényesül.
23
REFORMIDŐSZAK 1960—1970
Az 1960-as években végbemenő társadalmi és gazdasági fejlődés új feladatok elé állította az iskolákat. Ezt tükrözte az oktatásról szóló 1961. évi oktatási törvény, mely a szakrendszerű oktatás kiterjesztését és a szaktanári órák növelését tűzte ki célul. Az újtipusú szocialista ember nevelését, a fejlett technika alkalmazását, a tanulók aktivizálását tekintette fő feladatnak. Fontos célnak tartotta a nevelési tényezők összehangolását az iskola, a család, az ifjúsági szervezetek és a társintézmények között. Az iskola az 1960-as évektől folyamatosan kiadott rendeletekhez, illetve azok módosításához alkalmazkodik. így az 1960-ban kiadott Módszertani Levél alapján a tanítási órákat 45 percre redukálta.
Ezekben az években a Szombathelyi Tanítóképző Intézetből rendszeresen érkeztek hallgatók gyakorlatra. Az 1963-ban bevezetett új tanterv első lépéseként az iskolában megjelent a kisszakos rendszer. Az új tanterv megszüntette 1. osztályban a beszélgetést, a 2. osztályban a fogalmazást, 4. osztályban a földrajzot. Új tantárgyként megjelent 1—2. osztályban a környezetismeret, 1—8. osztályban a gyakorlati foglalkozás.
A rendelet hangsúlyozta, hogy különös gondot kell fordítani az óvoda és az iskola átmenetének megkönnyítésére. Ezt segítette elő, hogy 1956-tól a Zetkin óvoda a Zrínyi iskola igazgatása alá került.
1966-ban központi szervezés alapján megszűnt a nemek szerinti megosztás és bevezették a koedukációt.
A szocialista emberré nevelés fontos tényezője volt az egészséges ifjúság kialakításának. A tanórákon történő tanulás mellett, nagy hangsúlyt kapott a diáksport. Itt meg kellett említeni a fiatal testnevelő tanár Kaczor Jenő áldozatos munkáját. Az iskola tanulóit rendszeresen felkészítette a városi, megyei és országos versenyekre.
A Béke és Barátság 1960. évi ünnepén jelentős sikereket értek el az iskola tanulói. 4x 100-as fiúváltóban 3. helyen, kézilabdában 2. helyen, labdarúgásban 1. helyen végeztek. Megkezdődött a Kilián jelvényszervező mozgalom, amelyben az iskola tanulói is bekapcsolódtak. Utoljára 1965—66. tanévben szereztek bronz fokozatot.
1960-ban megkezdődött az iskola felújítása, a régi vaskályhákat cserépkályhára cserélték és áttértek a gázfűtésre.
Az iskola szervezetében történt változás következtében megszűnt a két napközis osztály.
Az 1960—6l-es tanév feladatait a 154/1960 M. K. 15/M. M. rendelet határozta meg. Egyik feladat az iskola-társadalom kapcsolatának elmélyítése, az oktatási intázmények zártságának feloldása volt. Ugyanez a rendelet a tanítási órákat az eddigi 50 percről 45 percre csökkentette.
Tanulmányi eredmények terén az iskola 3,3-as eredményt ért el, melyhez hozzájárult az önköltséggel működő tanulószoba is, mely két csoportban (alsó-felső tagozat) jelentős segítséget adott a tanulóknak.
1962-ben a Szülői Munkaközösséget a Nagykanizsai Városi Tanács VB arany emlékéremmel tüntette ki, az oktató-nevelő munka belső tartamának segítsége és a balatoni üdülő építésében végzett kimagasló munkája elismeréséül.
A tanulók évente iskolai kirándulásokon ismerhették meg hazánk tájait és nevezetességeit. Az 1962-es országjáráson például Budapest—Miskolc—Mátraháza—Lillafüred szépségeit tekintették meg.
24
Az iskolai Társadalmi Bizottság utolsó évben ült össze a 8. osztályos tanulók továbbtanulásijavaslatának megtételére, mert a következő tanévben az MSZMP VIII. kongresz-szusa megszüntette a származás szerinti besorolást.
Az 1961—62-es tanévben voltak utoljára év végi osztályvizsgák az alsó tagozatban és összefoglalók a felső tagozatban.
1964 évében az igazgatói értekezlet megszüntette a nyolcadikosok ballagását, mivel szinte minden tanuló továbbtanult.
1962. április 7-én elhunyt Fritz Celesztin nyugalmazott polgári iskolai tanárnő, aki a balatoni telket adományozta az iskolának. Az iskola testületileg vett részt a temetésen, s minden évben november l-jén koszorú elhelyezésével rója le az ifjúság hálás kegyeletét az adományozónak.
Az MSZMP 1958-ban kiadott művelődéspolitikai irányelvei meghatározták az iskolapolitikát hazánkban. Ennek alapján készült el az MSZMP Nagykanizsai Városi Bizottsá-gának3 éves művelődéspolitikai terve 1959—61. évre, melyben a pedagógusok szakmai műveltségének emelése, a világnézeti továbbképzés, az ellenséges nézetek elleni harc, a nevelők marxista műveltségének emelése, a tömegszervezetek munkájába való bekapcsolódás volt a fő célkitűzés. A következő 3 éves művelődéspolitikai tervet a párt 1963-ban adta ki, melyet az iskola tantestületi értekezleten vitatott meg. Adminisztratív könnyítéseket vezettek be: megszűntek a negyedévi ellenőrző értekezletek, a félévi érdemjegyeket a tanulmányi értesítőbe csak számjegyekkel kellett beírni, az első osztályos tanulókat csak év végén kell osztályozni, jegyzőkönyvet csak az alakuló félévi és évzáró értekezletről és a tanulók fegyelmi ügyeiről kell felvenni. A rendüséggel kifejezett tanulmányi eredmény megszűnt, helyette a tanulmányi átlageredményt kellett kiszámítani.
Az 1962—63-as tanévben sok szakfelügyelő látogatott az iskolába.
A Megyei Művelődési Osztály bevonta az iskolát a Tanárképző főiskolák képzésének megreformálását szolgáló vitába, melyre az 1963 februárjában tartott tantestületi értekezleten javaslatait az iskola megtette. Az általános pedagógiai képzés mellett növelni kell a szaktárgyak didaktikai oktatását, nagyobb gondot kell fordítani az ifjúsági mozgalom gyakorlati vezetésére való felkészítésre, meg kell ismertetni a hallgatókat az ifjúságvédelmi feladatokkal, többet kell foglalkozni a pedagógus személyiségének alakításával.
A tantestület politikai továbbképzését szolgálta az MSZMP 1962. évi VIII. kongresszusának megtárgyalása egy elméleti ideológiai vitadélutánon, ahol a vitavezető Szőnyi Antal igazgató volt.
A hagyományoknak megfelelően az alsó tagozat 1962 decemberében színdarabbal lép fel. A felsősök Mark Twain: Koldus és királyfi ifjúsági regényének színpadi feldolgozásával aratnak nagy sikert.
1963-as tanévben központi előírás alapján térképolvasási felmérés készült az iskolában az új földrajzi munkafüzet kiadásának előkészítéseként. Ez évben emelkedett a bejáró tanulók száma Zalaszentjakab és Bagola körzetesítésével.
Az iskola 1962 szeptemberében helyet adott a felújítás alatt lévő Hunyadi iskolának. Ekkor történt meg az iskolához tartozó Zetkin óvoda felújítása is. Az iskolában országosan is kimagasló eredményeket elért bélyegszakkör Vandra Jenő halála után felbomlott. Újjászervezése a Müv. Osztály engedélyével a MABEOSZ keretén belül 1963. február 9-én történt dr. Janda Iván vezetésével 16 taggal. A Filatéliai Szemle 1965-ben értékelte az ország legjobb 10 szakkörének munkáját és ezek között tett említést az iskola bélyeggyűjtő
szakkörének kimagasló munkájáról. Több országos kiállításon is részt vett a csoport. 1967-ben Gyöngyösön szerzett oklevelet és emlékplakettet a csoport. Még ebben az évben a Nagykanizsán megrendezett első megyei ifjúsági bélyegkiállításon mint a legtöbbet kiállító szakkör vett részt eredményesen.
A tanév feladatait a Műv. Min. 150/1963/M. K. 12/M. M. sz. utasítás határozta meg. Ez volt az új tanterv bevezetésének első éve. A félévi tanulmányi eredményt az ellenőrzőben kell kiadni. A tanítási órák 45 percesek és a városi igazgatói értekezlet közös határozata alapján a 2. óra után 20 perces szünetet kell biztosítani.
Az 1964—65-ös tanévben az alsó tagozat 2 tanulócsoporttal bővült a Rozgonyi iskola tehermentesítése céljából. E tanévben kapott az iskola egy Budapest típusú televíziót, így az osztályok az iskola tv adásait rendszeresen megtekinthették.
Az I. félév zárása kísérleti jelleggel 1965. december 22-én, a félévi eredmények közlése a téli szünetet követő első nap volt.
Az ifjúság internacionalista nevelését szolgálta a vietnámi nép harcáról való megemlékezés osztályfőnöki órákon 1965—66II. felében, valamint április 23-án tartott tüntető ifjúsági felvonulás a városban az amerikai beavatkozás ellen.
1967. szeptember l-jétől az óvodák önálló oktatási intézményként működnek, nem tartoznak az iskolához. A Zrínyi iskola az 1956 óta hozzátartozó Zetkin óvodával azóta is a legszorosabb kapcsolatot tartja.
1967. február 26-án 50 év története vetélkedőn a Zrínyi iskola az I. helyen végzett.
A gyakorlati foglalkozásokat nagyban elősegíti az iskola egyik földszinti tantermének műhellyé alakítása. Egész évben készülnek az év végén megrendezett Nemzetközi Politechnikai Szeminárium megyei kiállítására, melyen az iskola szép anyaggal szerepelt.
A Rozgonyi iskola egyik napközis 1. osztályát a Műv. Osztály 1967 szeptemberében a Zrínyi iskolába helyezte. Az egy évig tartó együttműködés kiváló eredményeket hozott a napközis első osztálynak.
A tanév a NOSZF 50. évfordulójának jegyében indult. Az évforduló legnagyobb ünnepe, 1967. november 6-án ünnepélyes csapatgyűlésen sok szülő jelenlétében történt. A műsorban orosz nyelven üdvözölte a napot a csapat, énekkar, szavalókórus és Gorkij: Viharmadár dala c. müve hangzott el.
Új tantárgy lépett be a 7. osztályban: a honvédelmi ismeretek, melynek elméleti előadásait részben katonai segítséggel oldotta meg az iskola.
26
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA KITELJESEDÉSÉNEK ÉVEI 1970—1990
A Zrínyi Miklós Általános Iskola történetének 1970—1990-ig terjedő szakaszát azért nevezhetjük a kiteljesedés éveinek, mert az általános iskola struktúrája megszilárdult, a tantárgyaknak a pedagógiai pszichológiai törvényszerűségeinek figyelembevételével tantervileg meghatározott művelődési ismeretanyaga és követelményrendszere hosszú évekre stabilizálódott.
Az iskola igazgatói: Szőnyi Antal 1956—1975
Csermely Ferencné 1975—1977
Dr. Kelemen Ottóné 1977—1992
Az ideológiák elillannak, de megmaradnak az értékálló emberi produktumok.
Az 1970-es évek elején a tudományos-technikai fejlődés következtében némileg módosult „régi-új" ideológia a korábbi évtizedek értékálló produktumaira építve határozta meg a továbbfejlesztésre irányuló tennivalókat.
A határozatok lényege a következő:
— a közoktatási struktúra meghagyása mellett tartalmi és metodikai korszerűsítés szükséges
— ehhez biztosítani kell a tárgyi feltételeket
— ezen túlmenően a neveléstudomány az eddiginél hatékonyabban segítse a gyakorlatot
— a nevelők kísérletező, alkotó munkájukkal kapcsolódjanak be ebbe a folyamatba
— csökkenteni kell a tananyagban a memorizálandó ismereteket, előtérbe kell állítani az önálló ismeretszerzést, a tanulói tevékenységet
Az elvi megállapításokat, határozatok, minisztériumi állásfoglalások, utasítások követték. A Művelődésügyi Minisztérium 1971-ben a megyében átfogó vizsgálatot folytatott.
A megyei tanács átszervezte a megyei és járási művelődési osztályok vezetését és a tanács elé terjesztette az oktatás megyei helyzetéről és fejlesztéséről szóló elemzést. A fő tartalmi célkitűzés az iskolák oktató és nevelő munkájának intenzív fejlesztése volt.
Az MSZMP KB közoktatás-politikai határozata végrehajtására az MSZMP Zala megyei Bizottsága 1972 októberében hozott programhatározatot. A városban elsősorban nem a népességelőrejelzés adatai ijesztgették az oktatás tervezőit, hanem az iskolák épületének, köztük a Zrínyi Miklós iskola állapota. Régi volt az épület és a régi követelmények szerint kialakított. A tanács statikai felmérést rendelt el és előkészítette a rekonstrukciós tervet.
Az 1977-es új nevelési és oktatási terv előkészületei során olyan oktatástechnológiai eszközrendszert kínáltak fel a pedagógusok számára, amely eddig ismeretlen volt a magyar iskolákban. 1978 augusztusában a Városi Tanács VB. kimondta a két intézmény az Ady és Zrínyi iskolák összevonását, melynek vezetőjéül dr. Kelemen Ottónét nevezte ki.
A hetvenes évek jelentős momentuma az új tanterv bevezetésének előkészítése volt. Az intézmény szakmai munkaközössége elvégezte a tapasztalatok elemzését és minősítését. Ennek alapján tették meg a módosító javaslataikat. Az új tantervek bevezetését megelőző komplex tanfolyamokon a nevelők részt vettek. A nevelők folyamatos önképzése jó pedagógiai hozzáállásukat és az igazgató támogató, segítő munkáját dicséri. Az intézményben igen pozitív, szinte forradalmi változás következett be: az iskolavezetés és a nevelők hozzáállása a munkához, a tervezett feladatok végrehajtása és a végzett munka értékelése tanúbizonyságot tett arról, hogy megfelelő irányítással, megfelelő mérce és követelményszint
27
felállításával és teljesítésének következetes ellenőrzésével képes volt megújulni az is, aki kezdetben lázadozott ellene.
1977-ben korrekciós osztályt indítottak. A párhuzamos felső tagozat fenntartása érdekében 5. osztályban fejlesztésre volt szükség, melynek során sok vidéki, sormási és bajcsai tanuló került az iskolába.
Az 1979. tanévben a szaktantermek továbbfejlesztését a szabadpolcos könyvtár és az állomány gyarapítása, valamint a központi vezérlésű asztalok beszerzése jelenti, amelyben az audiovizuális eszközök állandó helyet kapnak. Az iskola rendelkezik az, A" szaktárgy-csoport szaktárgyaihoz szükséges legalapvetőbb és legszükségesebb személtető eszközökkel és tudáshordozókkal (írásvetítő, magnetofon, diavetítő, lemezjátszók, térképek, applikációk). A technikai eszközök, tudáshordozók és könyvek használatát nehezítette eddig, hogy ezek részben a tanáriban elhelyezett szekrényekben, másrészt az iskolai könyvtár egyébként is igen szűkös helyiségében zárt szekrényben találhatók. A könyvtár állománya 6509 kötet volt, így az egy tanulóra jutó kötetszám 20, mivel a tanulólétszám 324 fö volt ebben az évben. Az állomány fejlesztését olyan ütemben végzik, hogy a felújított iskolában ne okozzon gondot a könyvtár létrehozása.
1980-ban megtörtént a két általános iskola egyesítése, nem éppen ideális körülmények között, hiszen a 28 tanulócsoportos iskolát az épület életveszélyessé válása miatt ki kellett költöztetni. Az osztályokat a város hat pontján helyezték el ideiglenesen. A munkák két évig tartottak. A 43 milliós költséggel felújított iskola nemcsak külsejében, hanem funkciójában is gazdagodott.
1982 szeptemberében megkezdődhetett a tanítás az új iskolában. Az iskola nagy alapterületen helyezkedik el, folyosói zsibongói tágasak, a gyermekeknek megfelelő mozgásteret biztosítanak. Az intézményben büfé is működik. Tornateremmel és könyvtárhelyiséggel is bővült az épület. Az osztálytermeken túlmenően előadókkal és szertárhelyiségekkel is gazdagodott. Lehetőség nyílt szaktantermek kialakítására. A szakosellátottság 100%-os. A zavartalan oktatást kiszolgáló és biztosító helyiségeken túl fontos funkciója van a szociális ellátást nyújtó létesítményeknek: konyha, ebédlő. Az átépítéskor kialakított melegítőkonyha a 200 férőhelyes ebédlővel az 573 étkező tanuló kiszolgálását nagyrészt megoldotta, de 130 tanuló étkeztetését az Olajipari Kollégiumban biztosították.
Bevezették az angol és német nyelv oktatását fakultatív foglalkozások keretében. Énekzene tagozatos osztályokat indítottak és két énekkar is működött. A kicsik kórusát Simon Józsefné, a felső tagozatosokét Russay Olivérné vezeti.
1988-ban indult el a sporttagozatos osztály, ahol a kiválasztott fiúk futballozni tanulhattak. A felújított iskola udvara rendezett, esztétikus, az óraközi szünetek szabad levegőn való eltöltéséhez kiválóan alkalmas, de testnevelési célokra a szabadtéri órák megtartására a Ságvári kert és az Olajbányász pálya jelentette a megoldást.
Az iskola fontos feladatának tartotta a tehetséges gyermekek támogatását, ezért minden évben tanulmányi versenyt rendeztek. így a gyerekek az alaptantárgyakból is felmérhették tudásukat.
Az új könyvtárhelyiségben a könyvállomány az egész tanítás ideje alatt rendelkezésre áll és szakképzett főfoglalkozású könyvtáros vezeti. A könyvállomány 10 000 kötetre tehető. A korábbi évekhez képest jelentősen megemlekedett a könyvbeszerzési keret, így az egy tanulóra jutó könyvbeszerzési átlag meghaladja a megyei átlagot (30 Ft). 26 féle folyóiratjár az iskolába. Az új tantervek bevezetése óta szinte minden tantárgy épít a tankönyvön kívül más művek használatára is.
28
Két iskolaotthonos csoport működik az iskola keretein belül, ezek a Szent I. utcai épületben kerültek elhelyezésre, itt otthonos, az egész napos foglalkoztatás jellegének megfelelő körülmények vannak.
A rendszerváltozás után, Molnár Géza igazgatása alatt a többször (1993-ban, 1996-ban) módosított közoktatási törvénynek megfelelően elkészültek az iskola fontos alapdokumentumai. Megtörtént az intézmény működési viszonyainak, céljainak önálló meghatározása. A képzés tartalmát, a tanítandó tananyagot, annak időbeli elosztását, csoportosítását
1998-tól a Nemzeti alapterv szabályozta 2001-ig, az új kerettantervek bevezetéséig. (Az
1999-es törvénymódisítás miatt.)
Forrás és irodalomjegyzék
— A felszabadult Nagykanizsa 25 éve. Nagykanizsa, 1970.183 p.
— A Zrínyi Miklós Általános Iskola 1979—80 évi komplex vizsgálat jegyzőkönyvei. Irattár.
— Dr. Kotnyek István: Településszerkezet és alsófokú iskolahálózat Zala megyében (1770—1980)
— Kovács Lajos: Nehéz hűség. A megyei oktatásirányítás korszerűsítésének problémái. Bp. 1982, Tankönyvkiadó. 28-29 p.
— A Zrínyi Miklós Általános Iskola középtávú pedagógiai terve 1980—1985. Irattár.
— A Zrínyi Miklós Általános Iskola 1984—85. évi komplex vizsgálat jegyzőkönyvei. Irattár.
— Felügyeleti vizsgálat 1989. Feljegyzés Irattár.
— Gerencsér Katalin: A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola története 1872— 1996. Szakdolgozat. Kézirat. Szombathely, 1996. 12—15 p.
— Jubileumi évkönyv. A nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fennállásának 125. évfordulójára. (1872—1997). Nagykanizsa, 1997. 12—22 p.
— Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról.
29
Jegyzetek
1. 1868. évi XXXVIII. tv. 67., 74. §.
2. U.o. — 78. §.
3. U.o. — 73. §.
4. Mészáros István: Magyar iskolatípusok 1996—1990. OPKM, Bp. 1991 57. old.
5. Zala Megyei Levéltár. Tanfelügyelőségi iratok. Nagyiktató. 1869.
6. Zala-Somogyi-Közlöny. 9. évf. 16. sz. 1870. ápr. 16.2. old. (A továbbiakban: ZSK)
7. ZSK 9. évf. 3. sz. 1870. jan 15. 3. old.
8. U.o. Néptanítók Lapja. V. évf. 15. sz. 1872. ápr. 11. 238. old.
9. ZSK 9. évf. 16. sz. 1870. ápr. 16. 3. old.
10. A Nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Miklós Polgári Fiúiskola értesítője az 1937—38. évről Közzétette: Németh Dezső ig. Nagykanizsa, 1938 4. old. (A továbbiakban: Értesítő)
11. ZSK 11. évf. 28. sz. 1872. ápr. 4. 3. old.
12. Idézte: Zsidó Benedekné: aNagykanizsai Polgári Fiúiskola története (1872—1948) Szakdolgozat (Kézirat) Eötvös Lóránt Tudományegyetem BTK. 1984 26. old.
13. Értesítő 1938 4. old.
14. Barbarits Lajos, Nagykanizsa. Kiadja: A Magyar Városok Monográfiája Kiadóhivatla, Bp. 1929 280 old.
15. U.o: 281. old.
16. Zalai Közlöny 1891. ápr. 4.
17. Zalai Közlöny 1991. aug. 1.
18. Zalai Közlöny 1991. aug. 22.
19. Zala 1891. aug. 23.
20. A Nagykanizsai M. Kir. Állami Gróf Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola Értesítője az 1931—32. iskolai évről. Szerk.: Polónyi György igazgató. Nagykanizsa, 1932. 3. old. (Továbbiakban: Leánypolgári Értesítő)
21. Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalai Gyűjtemény 9. Zalaegerszeg, 1978. 88. old. (A továbbiakban: Alsófokú oktatás)
22. Értesítő 1917—18 3. old.
23. Zalamegye. 1914. dec. 20.
24. Értesítő 1918—19 1—2. old.
25. Zsidó Benedekné: I. m. 35. old.
26. U.o. 31. old.
27. Barbarits: I. m. 281. old.
28. Az értesítők alapján
29. Zsidó Benedekné: I. m. 35. old.
30. Értesítő 1902—1903 34. old. Barbarits: I. n. 281. old.
31. Értesítő 1921—22 13. old.
32. Értesítő 1922—23 11. old.
33. Értesítő 1932—33 11. old., 1933—34. 10. old.
34. Értesítő 1933—34 10. old.
35. Értesítő 1924—25 16. old.
36. Értesítő 1925—26 22. old.
30
37. Értesítő 1932—33 8. old.
38. Értesítő 1921—22 13. old. Zalai Közlöny 1931. szept. 11.
41. Alsófokú oktatás 169—170. old.
41/b. Pedagógiai korkérdések I. A túlterhelés a népiskolákban. írta és a „Zalamegyei általános tanítótestület" f. év augusztus 27-én Keszthelyen tartott ülésén olvasta Hoffmann Mór tanár. Nagykanizsa, Fischel Fülöp nyomdája 1885.
42. U.o. 12—13. old.
43. A Zala Megyei Általános Tanítói Testület Nagykanizsai Járás Tanító-Körének jegyzőkönyve 1868. évtől — 1892. okt. 29-éig. (Kézzel írt, eredeti jelenleg Kotnyek István iskolatörténeti gyűjteményében.)
44. Értesítő 1925—26 24. old. (Fiúpolgári)
45. Zalai Közlöny 84. évf. 203. sz., 1944. szept. 7. 2. old.
46. Kotnyek István: Az 1944—45-ös tanév Zala megyében. Zalaegerszeg, 1986. 17. old. (A továbbiakban: Az 1944—45-ös tanév Zala megyében)
47. Köznevelés I. évf. 10. sz. 1945 nov. 15. 1. old.
48. Zala 50. évf. 2. sz. 1945. ápr. 10. 1. old.
49. Zala Megyei Levéltár. Tanfelügyelőségi iratok 2362/1945.
50. Zala Megyei Levéltár. Tanfelügyelőségi iratok 2253-5/1945. 2253-3/1945
51. Mészáros I.: I. m. 22. old.
52. U.o.
53. Kotnyek István: az állami gimnáziumtól a Batthyány Lajos Gimnáziumig 1948— 1990. Im. Emlékkönyv a Batthyány Lajos Gimnázium és Szakközépiskola fennállásának 230. évfordulójára. Nagykanizsa. 1995 50. old.
54. Zala. 53. évf. 203. sz. 1948. szpt. 4.
55. Szőnyi Antal: 1872— 1892. Zrínyi Miklós Általános Iskola története. Kézirat (Zrínyi Miklós ÁLtalános Iskola) 9. old.
56. U.o. 8. és 67. old.
57. Zalavári Gyula: Művelődésügy. Im.: A felszabadult Nagykanizsa 25 éve. Nagykanizsa, 1970 183. old.
58. Szőnyi Antal: I. m. 6. old.
59. Szőnyi Antal: I. m. 28. old.
60. Nevelők munkaversenye 1949.márc. 1.—jún. 10. VKM—MPSZSZ, Budapest. 1949203. old
61. U.o. 12—24. old.
62. Zala. 54. évf. 129. sz. 1949. júl 4.
63. Lázár Mónika: A Nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola története az alapítástól napjainkig. 1872—1984. Szakdolgozat-Kézirat. Thury György Múzeum Nagykanizsa 39. old.
64. U.o. 39. old.
65. U.o. 40. old.
66. Szőnyi Antal: I. m. 40. old.
67. U.o. 46. old.
68. U.o. 47—49. old.
69. Szőnyi Antal: I. m. 81. old.
70. Lázár Mónika: I. m. 42. old.
31
Az iskola igazgatói 1997-től
Molnár Géza Faller Zoltán
1992—1999 1999—
1997-től iskolánkban tanítottak
Angyalosi Andrásné Bertalan Péterné Kis Attiláné Kötőné Fazekas Judit Makayné Zsikla Ágnes Meggyes Ferencné Molnár Géza Simon Józsefné
1972—2001 1966—1999 1976—1999 1996—1997 1995—1998 1976—2001 1978—1999 1984—1999
Gadányiné Horváth Judit Kele Jánosné Miilei Lászlóné Klapper Józsefné Lukács Józsefné Harmath Zoltánné
1997-től iskolánkban dolgoztak
szabadidő szervező
takarítónő
konyhai dolgozó
iskolatitkár
takarító
adminisztrátor
1987—1997
1992—2000 1982—1995 1975—2001
1993—2000 1996—1997
32
Iskolánkban végzett tanulók
1996—1997
8. A osztály Osztályfőnök: Marczinka Csaba
Balassa Petra Balázs József Csordás Gyula Dani Diána Farkas Attila Figler Krisztina Fülöp Krisztina Hegyi Gabriella Horváth Balázs Horváth Helén
Imre Anikó Johannidesz Gábor Kánya Anikó Krébesz Tamás Lohonya Eszter Merencsics Laura Miháczi Dávid Miskó Eszter Nagy Krisztina Oravecz Edina
Pőcze Tünde Schlosser Judit Smidéliusz Örs Szmodics Anett Szurok András Szurok Péter Tanai Gábor Tóth Lajos Trojkó Gábor Varjas Aliz
Bálint Dániel Bencze Viola Benkő Dániel Bocskai Berta Bodor Henriett Csörgits András Farkas Dóra Gorontay Andrea Halasi Melinda Heiszter Balázs
8. B osztály Osztályfőnök: Skoda Lászlóné
Holló Tímea Hosszú Annamária Illés Nóra Ily és Andrea Kantó Kinga Kovács Klaudia Kövesdi Kristóf Kránicz Zsófia Lakos József Milei László
Nagy Sarolta Nemes Anna Peller Krisztián Plánder Szabina Reményi Gergely Szita Szandra Tihanyi Anita Varga Zoltán Vass Tamás
8. C osztály Osztályfőnök: Karádi Gyula
Ambrus József Biczó József Bicsák János Cziczeli Száva Deme Dávid Dömötörffy Diána Fekete Ferenc
Füle Csaba Habola Ivett Horváth József Kunics András Major Zsófia Molnár Bernadett Nagy Szabrina
Németh Eszter Raj Szilvia Somogyi Réka Ternácz Zoltán Vörös Tamás Zombori Szebasztián
33
8. osztály
Osztályfőnök: er n
Arany Alexandra Bedő Franciska Bene Gábor Besenyei Tamás Bognár Tamás Eiter Zsófia Gazdag János Horváth Attila
Horváth Gábor Horváth Zsolt Kiss András Kránicz Judit Kulik Gergő Kütsön Szabolcs Lancsák Ildikó Lukács József
Majtán Tibor Martinecz József Pauska Szabolcs Sneff György Sulyok Judit Szabó Vilmos Takács Linda Timár Dániel
1997—1988
8. A osztály Osztályfőnök: Somogyi Józsefné
Balogh György Balogh Nóra Bella Imre Farkas Zoltán Fekete Georgina Gecse József Gerencsér Zsolt Gerics Melinda Gyarmati Lívia
Habda Viktória Hetési András Hohl Zoltán Horváth Edina Kandár Attila Mátyás Krisztina Mezgár Gyula Molnár Attila
Mozsdényi Antal Novinics Gergely Pettermann Katalin Szántó Sándor Takács Barnabás Takács Viktor Tóth Tamás Vérfi Kitti
8. B osztály Osztályfőnök: dr. Várhelyi Józsefné
Arany Tímea Balassa Balázs Borsos Beatrix Böröcz Péter Hanke Zsófia Adrienn Hederics Petra Héder Krisztina Kállay Szabolcs
Kurucz Péter Martinkovics Rita Mátyás Sándor Melles Csilla Muzsek Júlia Nádudvari Petra Nándory Dorisz Németh Gabriella
Pintér Gábor Strényi Veronika Tóth Tímea Tóth Zsuzsanna Tótiván Aliz Tuboly Edina Turóczi Tibor Varga Margit
34
8. C osztály
Osztályfőnök: i né
Adlovics Dóra Balázs Ferenc Berke Bálint Berke Korina Bicsák Adrienn Bodor Bernadett Bognár Balázs Cziráki Melinda Daróczi Bertalan
Flórián Balázs Gyarmati Csilla Horváth András Horváth Júlia Hosszú László Kovács Réka Kuti Balázs Lakatos Judit Léránt Anikó
Magyar Nikolett Marczinka Péter Németh Péter Noll Natália Szabó Zsolt Tiborcz Héra Wegroszta Ágota Zsobrák Eszter
1998—1999
8. A osztály Osztályfőnök: Peszlegné Henzsel Valéria
Arany István Bellér Aliz Bende Gábor Csárdi Ildikó Eszenyi Klára Farkas Viktória Fülöp Orsolya Gősi Lóránt Gyimesi Zsófia Győrfi Angéla
Hóbor Sándor Hörcsöki Eszter Jóni Gábor Kosztolánczi Éva Kuczogi Péter Makovics Ádám Mátés Balázs Mezősi Tímea Németh Péter Pölcz Péter
Pulai Viktória Rácz Szabolcs Schlosser Ákos Szabados Gergely Székely Péter Szélig Gabriella Tamás Roland Tóth Erika Varga Adrienn Varga Bálint
8. B osztály Osztályfőnök: Hetyeiné Kovács Andrea
Bozsoki Szilvia Dienes Márk Farkas Miklós Hanke József Károly Hámori Dóra Hetyei Lívia Horváth Balázs Horváth Bálint Horváth László Ilyés Eszter
Kele Alexandra Lovrencsics Tamás Müller Gábor Papp Viktória Perhócs Petra Pénzes Petra Raj István Rácz Réka Sónicz Péter Szabó Judit Éva
Szécsi Gergő Szukovics Petra Takács Gergely Tátrai Péter Virovecz Jusztina Vlasics Anita Zakó Ágnes Zsohár Anita Zsoldi Gergely
35
8. C osztály
Osztályfőnök: Heidekker Györgyné
Ambrus Barbara Hartai Viktória Pőcze Csilla
Andrasek Tamás Kálmán Rivhárd Rákos Gábor
Balázs András Norbert Kéri Zoltán Sárvári Ferenc
Balázs Péter Király Attila Szabó Gábor
Balogh Imre Kiss Veronika Szalai Szabina
Bécsi Gergely Majoros Judit Tegzes Éva
Csomor Péter Majtán Gábor Ternácz Csaba
Faggyas Anna Mátyás Ildikó Tiborcz Dávid
Fischer Adrienna Műik Adrea Vágó Diana
Garamszegi Géza Novinics Réka Zsiga Péter
Halasi Horváth Vivien
1999—2000
Bánlaki Krisztián Bődör Viktória Cserti Lívia Farics Ákos Gúzs Bernadett Horváth Gábor Horváth Milán Imrei Gergely
8. A osztály Osztályfőnök: Kálmán Pálné
Kispál Kornél Kurucz Tímea Kuzma Szabolcs Lődri Ádám Mátyás Marcell Mózer József Nemes Noémi Noll Renáta
Papp Gábor Pécsek József Stankovics Viktor Takács Ádám Tóth Tímea Vajda Andrea Verbovszky Nikolett Zimmermann Henriette
Benkő Eszter Borbás Zoltán Csépes Petra Gyemi Tamás Hörcsöki Gábor Imre Katalin Jerzsa Péter Kalamász György
8. B osztály Osztályfőnök: Gayer Ildikó
Kiss Bence Kontra Katalin Kozma László Körösi Veronika Léránt Eszter Mátyás Adrienn Melles Norbert Miháczi Zsófia Katalin
Molnár Balázs Szabó Adrienn Török Ákos Török Zsanett Tuboly Renáta Vízvári Valéria Zakócs Eszter Hajdú Zoltán
36
8. C osztály
Osztályfőnök: eeerné
Baranyai Tibor Csabai Anna Császár Márk Drávecz Edina Ebergényi Vivien Hári Zsófia Hegyi Alexandra Horváth Péter Kalamár Bence Kovács Ádám Marczinka Aliz
Mezriczky Nóra Mérhsz Andor Miháczi Attila Nagy Kristóf Attila Németh Angéla Németh Ágnes Palotai Bálint Petrovácz Ádám Tamás Péntek Attila Pulai Gábor Reményi Attila
Slezák Diána Somogyi Ádám Szabó Tamás Szántó Gergely Tóth Péter Varga Bálint András Varsányi Bernadett Vágó Alexandra Zimány Linda
2000—2001
8. A osztály Osztályfőnök: Marczinka Csaba
Balogh Tamás Dolmányos Edina Fábián Lívia Fenyvesi Bálint Horváth Zsolt Jakab Péter Klein Márk Kovács Attila Kovács Dániel Lenk Attila
Martinkovics Dóra Matola Alexandra Mátyás Ferenc Mészáros Gergő Nagy Szilárd Neubauer Katalin Németh Gergely Pál Sándor Ruzsinszky László Süle Balázs
Svélecz Adrienn Szakács Zsófia Szokai Rita Szukics Mónika Tamás Eszter Unger Norbert Vass Eszter Vlasics Gyula Vörös Kálmán
8. B osztály Osztályfőnök: Karádi Gyula
Agoudan Dániel Benkő Krisztián Bicsák Tímea Bíró Zoltán Czigóth Szandra Csendes Milán Csomor Annamária Eszenyi Lilla Fuchs Zoltán
37
Gál Lajos Gerlei Lajos Giber Gerda Havasi Vivien Hosszú Laura Kovács Máté Kuzma Evelyn Major Eszter Megyesi Zoltán
Palfi Zsuzsanna Pintér Szilvia Sárvári Gergő Scheiber Ákos Takács Orsolya Takó Gergő Tóth Bálint Vajda Melinda Záhony Endre
8. C osztály
Osztályfőnök: eke né
Baeher Petra Balogh Ákos Berke Szabine Bokor Péter Csontos Csilla Csordás Máté Erdélyi Géza Garamszegi Zsuzsanna György Zsuzsanna
Hajnes Rita Hartai Mátyás Kiss Viktória Klapper Ádám Kovács Tamás Kuzma Enikő Makovics Eszter Muzika Bernadett Németh Eszter
Pálfy Petra Szlávik Szilvia Szmodics Adrienn Szokol Katalin Tollár József Tóth Zsófia Vass Fruzsina Vizsy Nóra
TANULMÁNYI STATISZTIKA Létszámadatok
1997 1998 1999 2000 2001
Tanulói létszám 643 656 643 651 630
Leányok száma 316 329 326 318 321
Tanulócsoportok száma 24 25 24 24 24
Napközis csoportok száma 12 13 14 14 14
Napközis tanulók száma 363 372 365 375 358
Pedagógusok száma 52 54 51 52 51
Technikai, ügyviteli
dolgozók száma 16 16 16 14 14
Mulasztás
1998—99 1999—00 2000—01 2001—02
évvége évvége évvége félév
Mulaszott napok száma 4507 3768 3913 1508
Átlag nap/fő 7,0 5,7 6,0 2,4
Nem mulasztott tanulók száma 70 118 99 239
Tanulmányi eredmények
Magatartás Szorgalom Tanulmányi átlag
1998—1999 4,5 4,2 4,1
1999—2000 4,4 4,2 4,2
2000—2001 4,4 4,3 4,2
2001—2002 4,4 4,2 4,1
38
Tantárgyi eredmények
1998—1999
évvége
Magyar irodalom 3,9
Magyar nyelv 3,8
Matematika 3,8
Angol nyelv 3,9
Német nyelv 3,8
Történelem 4,0
Környezet 4,2
Földrajz 4,1
Biológia 4,0
Kémia 3,5
Fizika 3,6
Számítástechnika 4,4
Ének-zene 4,5
Rajz 4,6
Technika 4,3
Testnevelés 4,6
1999—2000 2000—2001 2001—2002
évvége évvége félév
4,0 4,1 4,1
3,9 4,0 3,9
3,9 3,9 3,8
3,9 4,1 3,8
3,8 3,6 4,0
3,8 3,9 4,0
4,2 4,4 4,3
4,1 4,1 4,1
3,9 3,8 3,9
3,6 3,7 3,9
3,6 3,7 3,5
4,5 4,4 4,4
4,4 4,4 4,4
4,6 4,5 4,3
4,4 4,2 4,3
4,7 4,6 4,6
Továbbtanulási adatok
Továbbtanult 1999 2000 2001
Gimnázumban 41 32 49
Szakközépiskolába 39 42 33
Szakmunkásképzőben 10 5 —
Nem tanult tovább — — —
Összesen 90 79 82
39
Akikre büszkék vagyunk
Németh Krisztina 1974. július 24-én született Nagykanizsán. Tanulmányait a Zrínyi Miklós Általános Iskola zenei tagozatán kezdte. Első nyilvános nagy fellépése a ballagáson volt, ahol Máté Péter: Elmegyek című számát énekelte. 4 évvel később a Batthyány Lajos Gimnáziumban érettségizett.
12 évesen a nagykanizsai Állami Zeneiskolában zongorázni tanult, majd 1998-tól Szen-tendrey Zsuzsanna tanárnőnél magánénekelt. Ezt a kapcsolatot még a mai napig fenntartja amikor itthon tartózkodik. 1992-ben a keszthelyi Helikon versenyen első helyet szerzett mint magánénekes.
Az érettségi után sikeresen nyert felvételt a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem magánének szakára. Tanulmányait megszakítva 1 évig a milánói külföldiek egyetemén tanulta az olasz nyelvet. Ének-zenei érdekeltsége itt sem maradt abba, egy Kodály Triót hozott létre két olasz társával, akikkel Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon kon-certeztek. 1997-ben egy olasz énekversenyen vett részt (La reginetta della chanzona, Oggiono, Rimini), ahol kritikai- és klasszikus díjat nyert. 1997-től a grazi Zeneakadémia magánének-szakára nyert felvételt, és 2000 júniusában szerezte meg a „Magitra Artium" akadémiai fokozatot.
Grazi évei alatt kezdett el járni Németországban a nürnbergi Operastudioba, (1998— 1999), ahol az éneklés mellett a színpadi tapasztalatokat kezdte el gyűjteni Mozart: Don Giovanni Zerlinajával, majd Strauss: Denevéijének Orlovskijával. 1999 nyarán a bayeruthi Fiatalok Fesztiválján énekelte Cherubino szerepét, Mozart Figaro házasságából. Egy évre rá, a grazi Kerti Fesztiválon ugyanezt játszotta. 2001 első felében énekelte Mozart Varázs-fuvolájából a II. hölgyet a Biberach színház színpadán (Németország). 2001 júniusától tagja a füsseni klasszikus stílusú Musical színháznak, ahol a főszerepet, Sissi királynét és Cosimat játssza a II. Ludwig című darabból.
Ehhez csatlakozik számos mise és oratorikus mü zenekarral. Itthon énekelte Mozart Requiemjét, Schubert G-dúr miséjét, Haydn: Nelson-miséjét, Bizet: Te deumját.
Múlt évben a karácsonyi koncert, idén az Új Évi Koncert szólistája. Két CD örökíti hangját, 1997-ből szóló CD, majd a nagykanizsai vegyeskarral karácsonyi CD, Kollonay Zoltán vezénylésével.
2001 decemberében és januárjában egy németországi turnén vett részt mint szólista, ahol a legnagyobb városok színpadán énekelt operetteket.
A művésznő így emlékezik a diákéveire
A zenetagozatos iskola édesanyám ötlete volt. Óvónő lévén már óvódás koromban észrevette jó ritmusérzékemet, szép hangomat. Úgy gondolta, a Zrínyi Iskola induló zenetagozatos osztálya megfelelő lesz, hogy ezen az úton haladjak tovább. Szerettem odajárni.
Első énektanárnőm Serfőző Márta néni szigorú, nagy tudású és tapasztalatú tanárnő volt. Egyénisége meghatározó volt számomra a továbbiakban. Ő rakta le az alapokat, amire a későbbiekben mindig építhettem.
Russay Olivérné, Gabi néni — adta az első ötletet, hogy népzenei énekversenyeket énekeljek. Bár a hangom éppen mutált, ennek ellenére sok örömet okozott az éneklés. Legszebb közös élményeim közé tartoznak a kórussal való kirándulások és az első nagy szereplés a ballagásunkon, ahol Janda Balázs és Solti Gabi Imáját énekeltem, valamint Máté Péter: Elmegyek című dalát. Nagy sikert arattunk. Ezt a ballagást soha nem fogom elfelejteni. Örültünk, de igazából mindenki nagyon szomorú volt, hogy vége van.
40
Romantikus és konok, akár maga a császárné
Németh Krisztina Sissi szerepét játssza a klasszikus Ludwig-musícal-ben
Füssen (I. t.) - A Németországban színpadra állított Klasszikus Ludwig-musical Sissi szerepót a kanizsai születésű operaónekasnő, Németh Krisztina játssza.
A mindennapi kemény próbák után május végére elérkezett a kosztümös próbák ideje, melyet a Sissit alakító nagykanizsai születésű, ifjú operaénekes-nő. Németh Krisztina már olyannyira várt.
Az ifjú operaénekesnő valóban hasonlít Sissire
Hogyan lesz egy magyarországi kisváros szülöttjéből Németországban egy klasszikus opera főszercplőnőjc?
- Szinte véletlenül - felel I szerényen a 27. születésnapját | éppen tegnap Ünneplő Kriszta. -Két éve - mikor egy musical kurzust végeztem marktober-dorfban - lettem figyelmes a íXisseni felhívásra, melyben többek közt Sissi szerepére vártak jelentkezőket. Beadtam a jelentkezésemet, de a meghallga-, tással vártam addig, míg ledip-
Németh Krisztii»! a esas
lomáztam a grazi zeneakadémián.
Több száz jelentkező közül mégis a mezzoszoprán magyar lányt választották Erzsébet, az Osztrák-Magyar Monarchia boldogtalan császámőjének szerepére.
- Számtalan történelmi leírást olvastam Sissiről, g nagyon közel érzem őt magamhoz -
folytatta az énekesnő. - Sokban hasonlítunk egymásra, én is ugyanolyan romantikus álmodozó, mégis nagyon konok vagyok, hozzá hasonlóan rajongok a természetért, a versekért, így magamat adhatom a színpadon.
41
Bene Gábor az iskola volt tanulója, jelenleg az MTK profi focistája, a II. Rákóczi Ferenc Jogász asszisztensi képző első éves hallgatója.
„Már 18 év elmúlt az életemből, melyből több, mint 10 év foci, foci, foci..."
Néhány éves lehettem, amikor édesapám először a lábam elé gurította a labdát. Biztosan akkor még nem tudatosan, de belerúgtam. Nem is gondolhattam akkor arra, hogy focista leszek.
Hogyan? — nagyon egyszerűen.
Az általános iskolai tanulmányaimat az 5. osztálytól a Zrínyi Miklós Altalános Iskola foci osztályában folytattam. A sport az első pillanattól nagyon közel állt hozzám. Mindent kipróbáltam, de hamar kiderült, hogy a labda áll a szívemhez, illetve a lábamhoz a legközelebb. Nagyon jó érzéssel gondolok vissza azokra az évekre, amelyet Faller Zoli bácsi irányításával töltöttem abban az iskolában. Nagyon sokat köszönhetek neki, hisz a foci alapjait is tőle tanultam. Most látom igazán áldozatos munkáját, hisz megosztotta figyelmét a foci és a kosárlabda között, közben mindenkinek a maximumot nyújtotta. Örültem, hogy Ő az osztályfőnököm, a matematika tanárom és a fociedzőm. A sok együtt töltött idő rádöbbentett arra, hogy ez az iskola megadja azt a lehetőséget, hogy tanuljak és sportoljak egyszerre kimagasló szinten. Sok szép pillanatot idézhetnék fel, de csupán néhányat ragadok ki, mert ha a teljességre törekednék, akár egy könyvet is írhatnék.
— Debrecen foci öt napig, továbbjutás
— Leibniz foci egy nap osztálykirándulás
— Teremtornák, diákolimpiák
— Budapest Grand Prix versenyek
— Tóth Zsuzsa néni felejthetetlen angol órái
— Russay Gabi néni emlékezetes énekórái
— Marczinka Csaba bácsi kézilabda edzései, országos bajnokság, szenzációs humorát azóta is élvezhetem a család baráti körében
— Igazolás az Olajbányászhoz
— Több siker a II. serdülő bajnokságban
— I. helyezés az ifi B csapattal
— Bekerültem a korosztályos válogatottba
Talán ez volt életemnek az a pontja, amely a fordulatot is hozta, egy éve jártam a Batthyány Lajos Gimnáziumba, amikor a Budapesti MTK felfigyelt rám, és 1999-től leigazolt. Budapestre költöztem, az Óbudai Gimnázium nyelvi osztályában folytattam tanulmányaimat, és kitartóan fociztam az MTK-ban.
A sikerek nem maradtak el. Két ezüstérem és egy bajnoki cím. 2001 nyarán profi focista lettem. Szeptembertől jogi asszisztensi képzésre járok, de az igazi célom a Testnevelési Egyetem, illetve a sporttal való foglalkozás.
Amióta leérettségiztem többször visszagondoltam az elmúlt évekre, s az biztos, hogy ez nem lett volna a Zrínyi iskola és Zoli bácsi nélkül.
42
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden tanáromnak a tudásért, az emberségért, a türelemért, a szeretetért. Most már tudom, hogy az élet értelmét a belső értékek adják.
„Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, de minden nap születik valami, amiért érdemes élni és küzdeni." (Hérakleitosz)
Bene Gábor
43
Kiváló Zrínyis diákok
1998
Adlovics Dóra Berke Bálint Bicsák Adrienn
Héder Krisztina Horváth András Muzsek Júlia
Strényi Veronika
1999
Faggyas Anna Hetyei Lilla
Hóbor Sándor Kálmán Richárd
Makovics Ádám Papp Viktória
2000
Csabai Anna Nagy Kristóf
Somogyi Ádám Szántó Gergely
Vágó Alexandra
2001
Berke Szabine Kovács Tamás
Németh Gergely Szlávik Szilvia
Vass Fruzsina
Kitűnő tanulmányi eredményt elért tanulók 1996—1997
2. A osztály Bagladi Gábor Dómján Tímea Gréger Alexandra
Hermán Sára Marton Zsuzsanna Tóth Andrea
Török Diána Vizsy Gábor
2. B osztály Dienes Zsanett Horváth Hajnalka
Horváth Tibor Makay Eszter
Rinfel János
2. C osztály Csatlós László Faggyas Ferenc Merencsics Melánia
Miskó Stefania Nagy Márk Szabó László
Varga László
3. A osztály Kele Tímea
3. B osztály Baumgartner Péter Bazsó Adrienn Csepregi Enikő
Glavák Klaudia Pesti Veronika Rodek Viktória
Szaniszló Gábor Zsoldi Kinga
44
3. C osztály Balázs Kinga Biskopics Boglárka Bücs Róbert
Furó András
4. A osztály Csordás Máté
4. B osztály Apáthy Zsombor Knausz Csaba Makay Ágnes
4. C osztály Balogh Ákos Bence Berke Szabine Klapper Ádám
5. A osztály Ebergényi Vivien
5. B osztály Marczinka Aliz
Gerencsér Zoltán Hosszú Melinda Naderi Máté Orbán Zsolt
Kovács Attila
Németh Eszter Paczuk Péter Pálfy Petra
Kovács Tamás Markovics Eszter Marton Dávid
Peszleg Fruzsina Sónicz Tamás Sennay Tamás
Németh Gergely
Szabó Dávid Varga Róbert
Nagy Melinda Vass Fruzsina Vizsy Nóra
5. C osztály Drávecz Edit Miháczi Attila
Nagy Kristóf Németh Ágnes
Varsányi Bernadett
6. A osztály Hóbor Sándor
Makovics Ádám
Szabados Gergely
6. B osztály Hetyei Lilla
Papp Viktória
6. C osztály Szalai Szabina
7. B osztály Hanke Zsófia Adrienn Héder Krisztina
Muzsek Júlia Németh Gabriella
Strényi Veronika
7. C osztály Adlovics Dóra Berke Bálint
Bicsák Adrienn Bognár Balázs
Horváth András Hosszú László
45
8. A osztály Johanidesz Gábor
8. B osztály Bencze Viola Nagy sarolta
8. D osztály Bene Gábor
2. A osztály Balogh Zsófia Bíró Balázs
2. B osztály Baumgartner Nóra Ebergényi Rolf
2. C osztály Balázs András Bali Ágnes
3. A osztály Bagladi Gábor Csizinszky Dániel Föld Péter
3. D osztály Dienes Zsanett Horváth Hajnalka Kodella Renáta
3. C osztály Faggyas Ferenc Merencsics Melánia
4. A osztály Borsos Réka
4. B osztály Baumgartner Péter Bazsó Adrienn Csepregi Enikő
Krébesz Tamás
Hosszú Annamária Tihanyi Anita
1997—1998
Gerlinger Anna Júlia Katona Kinga
Gilicz Fanni Kovács Krisztina
Gilitsch Annamária Hárs Gergő
Hermán Sára Marton Zsuzsanna Tóth Andrea
Makay Eszter Papp Gábor Posztós Ágnes
Nagy Márk
Kele Tímea
Glavák Klaudia Pesti Veronika Rodek Viktória
Schlosser Judit
Illés Nóra Kovács Klaudia
Kele Tünde Kuzma Péter
Takács Szabolcs Takács Veronika
Hohl Zsófia Vizsy Andrea
Rinfel János Simán András
Szabó László
Szaniszló Viktória
46
4. C osztály Biskopics Boglárka Bücs Róbert
Furó András
Kálmán András Naderi Máté Orbán Zsolt
Pálfi Lilla Sónicz Tamás
5. A osztály
Csordás Máté Kovács Attila Németh Gergely
5. B osztály
György Zsuzsanna Pálfi Petra
5. C osztály
Bacher Petra Kovács Tamás Vass Fruzsina
Balogh Ákos Szlávik Szilvia Vizsy Nóra
Berke Szabine Tóth Zsófia
6. B osztály Szántó Gergely
6. C osztály Nagy Kristóf
7. A osztály Hóbor Sándor
Makovics Ádám
Mezősi Tímea
7. B osztály Hetyei Lilla
Papp Viktória
7. C osztály Kálmán Richárd
8. A osztály Hohl Zoltán
8. B osztály Arany Tímea Balassa Balázs Hanke Zsófia Adrienn
Hederics Petra Héder Krisztina Muzsek Júlia
Németh Gabriella Strényi Veronika
8. C osztály Adlovics Dóra Berke Bálint
Bicsák Adrienn Horváth András
Hosszú László Marczinka Péter
47
1998—1999
2. A osztály Koncz Emese
Vida Dóra
2. B osztály Gál Evelin Hetési Violetta
Horváth Ákos Munkácsi Gyula
Parti Gábor Salekovics Krisztina
2. C osztály Faller Máté Fodor Kata
Harangozó Fanni
Kanyó Zsombor
3. A osztály Balogh Zsófia Bíró Balázs
Gerlinger Anna Júlia Katona Kinga
Kele Tünde
3. B osztály Baumgartner Nóra
Gilicz Fanni
Kovács Krisztina
3. C osztály Balázs András Bali Ágnes
Gilitsch Annamária Hárs Gergő
Hohl Zsófia Tegzes Ádám
4. A osztály Bagladi Gábor Csizinszky Dániel Dómján Tímea
Hermán Sára Marton Zsuzsanna Sulyok Katalin
Szij Zsófia Tóth Andrea Vizsy Gábor
4. B osztály Dienes Zsanett Horváth Hajnalka
Kodella Renáta Makay Eszter
Papp Gábor Simán András
4. C osztály Doucha Mercédesz
Szabó László
5. A osztály Borsos Réka
Kele Tímea
Lassú Péter
5. B osztály Bergmann Hajnalka Csepregi Enikő
Hetyei Anikó Rodek Viktória
Szaniszló Gábor Zsoldi Kinga
48
5. C osztály Biskopics Boglárka Furó András Hosszú Melinda
Kálmán András Pálfy Lilla Aliz Peszleg Fruzsina
Sónicz Tamás
6. A osztály Csordás Máté
6. B osztály György Zsuzsanna
Pálfi Petra
6. C osztály Berke Szabine Erdélyi Géza
Kovács Tamás Szlávik Szilvia
Tóth Zsófia Vass Fruzsina
7. C osztály Szántó Gergely
8. A osztály Hóbor Sándor
Makovics Ádám
8. B osztály Hetyei Lilla
Papp Viktória
8. C osztály Faggyas Anna
1999—2000
2. A osztály Bella Kata Bobály Boglárka
Dezső Dóra Dezső Virág
Gayer Mátyás
2. B osztály Doszpoth Dóra Horváth Heléna Kosztolánczi Lilla
Németh Gergely Pásztor Patrícia Rodek Fanni
Szoliva Zsolt Varga Zita
2. C osztály Gellén László Hóbár Beáta Flóra Krasznai Virág
Martinecz Ilka Somogyi Bence Sulák Emese
Tkálecz Kornélia
3. A osztály Fehér Katalin
Konez Emese
Vida Dóra
3. B osztály Gál Evelin Horváth Ákos Munkácsi Gyula
Németh Gábor Orbán András Répási Szilveszter
Sebestyén János
3. C osztály Faller Máté Harangozó Fanni Józan Flóra
Kanyó Zsombor Kovács Katalin Kuhár Bálint
Kupó Péter Scháb Mirabella Vilcsek Virág
4. A osztály Balogh Zsófia
Bíró Balázs
4. B osztály Baumgartner Nóra
Kovács Krisztina
4. C osztály Balázs András Bali Ágnes
Gilitsch Annamária Hárs Gergő
Hohl Zsófia
5. A osztály Dómján Tímea Hermán Sára
Marton Zsuzsanna
Szij Zsófia
5. B osztály Berke Tamás Dienes Zsanett
Horváth Hajnalka Papp Gábor
Páll Nóra Simán András
6. A osztály Borsos Réka
Lassú Péter
6. B osztály Bergmann Hajnalka Csepregi Enikő
Hetyei Anikó Andrea Oláh Bence
Rodek Viktória
6. C osztály Balázs Kinga Biskopics Boglárka
Fúró András Kálmán András
Pálfi Lilla Sónicz Tamás
7. A osztály Tamás Eszter
50
7. C osztály Berke Szabine György Zsuzsanna
Kovács Tamás Pálfi Petra
Tóth Zsófia Vass Fruzsina
8. C osztály Szántó Gergely
2000—2001
2. A osztály Czigány András Dömötör Diána
Steiner Bianka
Szabó Anna
2. B osztály Baráth Éva Horváth Krisztina
Katona Orsolya Orbán Emese
Szita Judit Virth Veronika
2. C osztály Dömötör Nikolett Horváth Eszter Horváth Lilla
Kanyó Bence Magyar Szilárd Mihalecz Orsolya
Nagy Eszter Olasz Vivien Tislér Péter
3. A osztály Bobály Boglárka Dezső Dóra
Dezső Virág
Gayer Mátyás
3. B osztály Horváth Heléna Kahotek Kristóf Kisgyura Kata
Kosztolánczi Lilla Lajtai Ádám Pásztor Patrícia
Rodek Fanni Varga Zita
3. C osztály Angyalosi Gábor Krasznai Virág Martinecz Ilka
Papp József Somogyi Bence Sulán Emese
Tkálecz Kornélia
4. A osztály Fehér Katalin Péter Dóra
Szilágyi Dorottya
Vida Dóra
4. B osztály Bebes Szabolcs Gál Evelin Hetési Violetta
Horváth Ákos Kovács Dóra Pozsgai Tamás
Répási Szilveszter
51
4. C osztály Arató Anna Faller Máté Fodor Kata Harangozó Fanni
5. A osztály Bíró Balázs
5. B osztály Takács Veronika
5. C osztály Balázs András Gilitsch Annamária
6. A osztály Hermán Sára Marton Zsuzsanna
6. B osztály Balázs Andrea Berke Tamás
6. C osztály Merencsics Melánia
7. B osztály Bergmann Hajnalka
7. C osztály Biharvári Eszter Fúró András
8. A osztály Németh Gergely
8. C osztály Berke Szabine Erdélyi Géza György Zsuzsanna
Józan Flóra Kanyó Zsombor Kovács Katalin
Kuhár Bálint Kupó Péter Scháb Mirabella
Kele Tünde
Hárs Gergő Hohl Zsófi
Tóth Andrea Vizsy Gábor
Dienes Zsanett Páll Nóra
Horváth Hajnalka
Tollár Gábor
Hetyei Anikó Zsoldi Kinga
Pálfi Lilla Rodek Viktória
Peszleg Fruzsina Sónicz Tamás
Tamás Eszter
Kovács Tamás Pálfi Petra Szlávik Szilvia
Tóth Zsófia Vass Fruzsina
52
Versenyeredményeink
1996—1997
Alsó tagozat: Környezetvédelmi vetélkedő:
Furó András 3. C városi 2. helyezés
Szabó Dávid 4. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Orosz Katalin
Takarékossági vetélkedő:
György Zsuzsanna 4. B városi Scheiber Ákos 4. B városi
Bokor Péter 4. C városi
Marton Dávid 4. C városi
2. helyezés Felkészítő tanár: Kis Attiláné
2. helyezés Felkészítő tanár: Kis Attiláné
2. helyezés Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné
2. helyezés Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné
Fogászati vetélkedő:
Bakonyi Zsófia 4. B városi 1. helyezés
Baráth István 4. B városi 1. helyezés
Szabó Dávid 4. B városi 1. helyezés
Bacher Petra 4. C városi 3. helyezés
Makóvics Eszter 4. C városi 3. helyezés
Vass Fruzsina 4. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Kis Attiláné Felkészítő tanár: Kis Attiláné Felkészítő tanár: Kis Attiláné Felkészítő tanár: Lelkes Andráné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné
„Család és szeretet" rajzpályázat:
Szabó László 2. C városi 2. helyezés
Mesemondóverseny:
Gilitsch Annamária 1. C városi 1. helyezés
Nagyfi Richárd 3. A városi 2. helyezés
Baumgartner Péter 3. B városi 3. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Furóné Biskopics Éva
Felkészítő tanár:
Sulán Mihály Károlyné Felkészítő tanár:
Dr. Pogány Péterné Gerencsér Istvánné Felkészítő tanár: Palotai Ferencné
Szavalóverseny:
Baumgartner Nóra 1. B városi 1. helyezés
Bazsó Adrienn 3. B
városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Krizsek Izabella Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Nagyfi Richárd 3. A megyei 2. helyezés
Pesti Veronika 3. B Pesti Veronika 3. B Bücs Róbert 3. C
megyei 1. helyezés országos 12. helyezés megyei 3. helyezés
Felkészítő tanár:
Gerencsér Istvánné Felkészítő tanár: Palotai Ferencné Felkészítő tanár: Palotai Ferencné Felkészítő tanár: Lang Róbertné
53
Nyelvtan tanulmányi verseny:
Naderi Máté 3.C városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné
Olvasás tanulmányi verseny:
Gilitsch Annamária 1. C városi 1. helyezés
Hermán Sára 2. A városi 3. helyezés
Bakonyi Zsófia 4. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Kardos Ferencné Felkészítő tanár: Sónicz Istvánná Felkészítő tanár: Kis Attiláné
Matematika tanulmányi verseny:
Balázs András 1. C városi 2. helyezés
Posztós Ágnes 2. B városi 2. helyezés
Szabó László 2. C
városi 3. helyezés
Német tanulmányi verseny:
Nagy Melinda 4. C városi 1. helyezés
Klapper Ádám 4. C
városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Kardos Ferencné Felkészítő tanár: Dr. Benczéné Kollarits Rita
Felkészítő tanár:
Dr. Fúróné Biskopics Éva
Felkészítő tanár:
Hetyeiné Kovács Andrea Felkészítő tanár:
Hetyeiné Kovács Andrea
Angol tanulmányi verseny:
Makay Ágnes 4. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Tóth Lászlóné
Népdal tanulmányi verseny:
Hosszú Melinda 3. C városi 3. helyezés
Péterfys matematikaverseny:
Pesti Veronka 3. B városi 1. helyezés
Németh Eszter 4. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Berke Józsefné
Felkészítő tanár: Palotai Ferencné Felkészítő tanár: Orosz Katalin
Irodalmi levelezős verseny:
Gerencsér Zoltán 3. C országos 6. helyezés Orbán Zsolt 3. C országos 7. helyezés
Steiner László 3. C országos 22. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Lang Róbertné
Nyelvtan levelezős verseny:
Szabó Dávid 4. B országos 31. helyezés
Felkészítő tanár: Kis Attiláné
Környezetismereti levelezős verseny:
Furó András 3. C országos 38. helyezés
Peszleg Fruzsina 3. C országos 59. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Lang Róbertné
54
Felső tagozat: Bolyai János matematikaverseny:
Kovács Klaudia 8. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Kuczogi Péter 6. A megyei 19. helyezés
Schlosser Judit 8. A Kovács Klaudia 8. B
megyei 13. helyezés megyei 12. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Kalamár Csaba fizikaverseny:
Tihanyi Anita 8. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Agycsavaró verseny:
Plánder Szabina 8. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Zsigmondy-Winkler kémiaverseny:
Schlosser Judit 8. A városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Kolonics Istvánné
Városi szavalóverseny:
Csabai Anna 5. A városi 2. helyezés
Molnár Bernadett 8. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette
Kazinczy verseny:
Csabai Anna 5. A városi 2. helyezés Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette
Péterfy mesemondóverseny:
Somogyi Ádám 5. B városi 2. helyezés Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette
Bod Péter megyei könyvtárhasználati verseny:
Fischer Adrienn 6. C megyei 2. helyezés Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda
Angol nyelvi tanulmányi verseny:
Nagy Sarolta 8. B megyei 1. helyezés
Illés Nóra 8. B megyei 2. helyezés
Felkészítő tanár: Tóth Lászlóné Felkészítő tanár: Tóth Lászlóné
Számítástechnika verseny:
Bálint Dániel 8. B megyei 13. helyezés
Felkészítő tanár: Kolonics Istvánné
Megyei történelemverseny:
Bencze Viola 8. C megyei 14. helyezés
Közlekedésismereti verseny:
Kunics András 8. C megyei 9. helyezés
Felkészítő tanár:
Peszlegné Henzsel Valéria
Felkészítő tanár: Vágó László
55
1997—1998
Alsó tagozat:
Környezetismeret-környezetvédelem:
Horváth Hajnalka 3. B városi 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Benzéné Kollarits Rita
„Kodály Zoltán" népdaléneklési verseny:
Bazsó Adrienn 4. B megyei 1. helyezés Hosszú Melinda 4. C megyei 3. helyezés Kolongya Gergő 2. A megyei 4. helyezés
Felkészítő tanár: Berke Józsefné Felkészítő tanár: Berke Józsefné Felkészítő tanár: Árok Antalné
„Kodály Zoltán" rajzverseny:
Szabó László 3. C megyei 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin
MeséR birodalma vetélkedő:
Balogh Zsófia 2. A városi 2. helyezés
Fekete Ramon 2. A városi 2. helyezés
Gerlinger Júlia 2. A városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Túrák Ildikó Felkészítő tanár: Túrák Ildikó Felkészítő tanár: Túrák Ildikó
Szavalóverseny:
Bazsó Adrienn 4. B
városi 1. helyezés
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Pesti Veronika 4. B megyei 1. helyezés Pesti Veronika 4. B országos 11. helyezés
Biskopics Boglárka 4. C megyei 8. helyezés Bedő Dániel 4. A megyei 9. helyezés
Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin
Felkészítő tanár: Palotai Ferencné Felkészítő tanár: Palotai Ferencné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Olvasás tanulmányi verseny:
Gál Evelin 1. B városi
Salekovics Krisztina 1. B városi Gilitsch Annamária 2. C városi Páll Nóra 3. B városi
Kolongya Vera 4. C városi
1. helyezés Felkészítő tanár: Kis Attiláné 3. helyezés Felkészítő tanár: Kis Attiláné
1. helyezés Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
2. helyezés Felkészítő tanár: Rajnics Jánosné 1. helyezés Felkészítő tanár.
Angyalosi Andrásné
Matematika tanulmányi verseny:
Kuhár Bálint 1. C városi 1. helyezés
Kovács Dóra 1. B városi 3. helyezés
Hohl Zsófia 2. C városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Orosz Katalin Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
56
Nyelvtan tanulmányi verseny:
Csizinszky Dániel 3. A városi 1. helyezés Biskopics Boglárka 4. C városi 1. helyezés
Felkészítő tanár; Sónicz Istvánné Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné
Környezetismeret tanulmányi verseny:
Baumgartner Péter 4. B városi 1. helyezés
Sónicz Tamás 4. C
városi 2. helyezés
Angol tanulmányi verseny:
Pesti Veronika 4. B városi 1. helyezés
Német tanulmányi verseny:
Bücs Róbert 4. C városi 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné
Felkészítő tanár: Tóth Lászlóné
Felkészítő tanár:
Dr. Zsoldiné Gőcze Judit
Kalmár László matematikaverseny:
Pesti Veronika 4. B városi 1. helyezés
Pesti Veronika 4. B megyei 1. helyezés
Felkészítő tanár: Palotai Ferencné Felkészítő tanár: Palotai Ferencné
Hevesi Sándor vers- és prózaíró pályázat:
Pesti Veronika 4. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin
Felékszítő tanár: Krizsek Izabella Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár: Palotai Ferencné Felkészítő tanár:
Sulán Mihály Károlyné Felkészítő tanár: Gilitschné Horváth Gabriella Felkészítő tanár: Sónicz Istvánné Felkészítő tanár: Orosz Katalin Felkészítő tanár:
Gerencsér Istvánné
Péterfy népdaléneklési verseny:
Hosszú Melinda 4. C megyei 1. helyezés Hídvégi Zsuzsa 3. A megyei 3. helyezés Bazsó Adrienn 4. B megyei 4. helyezés
Felkészítő tanár: Berke Józsefné Felkészítő tanár: Tóth Zoltánné Felkészítő tanár: Berke Józsefné
57
Péterfy mesemondóverseny:
Baumgartner Nóra 2. B megyei 1. helyezés
Nagyfi Richárd 4. A megyei 1. helyezés
Baumgartner Péter 4. B megyei 4. helyezés
Gilitsch Annamária 2. C megyei 5. helyezés
Miskó Stefánia 3. C megyei 7. helyezés
Bagladi Gábor 3. A megyei 9. helyezés
Kovács Dóra 1. B megyei 16. helyezés
Kovács Mirabella 1. A megyei 19. helyezés
Péterfy matematikaverseny:
Rodek Viktória 4. B megyei 1. helyezés Posztós Ágnes 3. B megyei 2. helyezés
Pesti Veronika 4. B Dienes Zsanett 3. B
megyei 6. helyezés megyei 13. helyezés
Felkészítő tanár: Palotai Ferencné
Felkészítő tanár:
Dr. Benczéné Kollarits Rita
Felkészítő tanár: Palotai Ferencné
Felkészítő tanár:
Dr. Benczéné Kollarits Rita
Alma-Mater Oktatási Központ levelezős matematikaverseny:
Hohl Zsófia 2. C országos 1. helyezés Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
Gilitsch Annamária 2. C országos 3. helyezés Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
Étkezési Alapítvány levelezős irodalomverseny:
Gerencsér Zoltán 4. C Orbán Zsolt 4. C Peszleg Fruzsina 4. C
országos 1. helyezés országos 7. helyezés országos 14. helyezés
Felső tagozat:
„Nem írom pennával..." irodalmi pályázat:
Adlovics Dóra 8. C megyei 1. helyezés
Péterfy helyesírási-nyelvtan verseny:
Bicsák Adrienn 8. C városi 5. helyezés Bicsák Adrienn 8. C megyei 7. helyezés Adlovics Dóra 8. C városi 13. helyezés
Adlovics Dóra 8. C megyei 12. helyezés
„Béke" pályázat, vers kategória:
Fülöp Orsolya 7. A országos 1. helyezés
Bolyai János matematikaverseny:
Nagy Kristóf 6. C városi 3. helyezés
Kuczogi Péter 7. A városi 3. helyezés
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Pesti Veronika 4. B városi 1. helyezés
Kalamár Csaba fizikaverseny:
Hetyei Lilla 7. B városi 2. helyezés
Berke Bálint 8. C városi 2. helyezés
Horváth András 8. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné
Felkészítő tanár: Bertalan Péterné
Felkészítő tanár: Bertalan Péterné Felkészítő tanár: Bertalan Péterné Felkészítő tanár: Bertalan Pétemé Felkészítő tanár: Bertalan Péterné
Felkészítő tanár:
Partiné Pataki Gabriella
Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné
Felkészítő tanár. Palotai Ferencné
Felkészítő tanár. Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár. Lelkes Andrásné
58
Fejtörő fizikaverseny:
Hetyei Lilla 7. B megyei 1. helyezés
Sónicz Péter 7. B megyei 2. helyezés
Berke Bálint 8. C megyei 2. helyezés
Farkas Miklós 7. B megyei 3. helyezés
Cserháti agycsavaró verseny:
Bognár Balázs 8. C városi 3.helyezés
Vécsey rajzpályázat:
Kovács Attila 5. A városi 2. helyezés
Indiai napok rajzverseny:
Bellér Aliz 7. A városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné
Felkészítő tanár: Kolonics Istvánné
Felkészítő tanár: Kozári Józsefné
Felkészítő tanár: Kozári Józsefné
Közlekedési rajzpályázat:
Horváth Attila 5. A városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Kozári Józsefné
Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel rajzpályázat:
Kovács Attila 5. A országos 4. helyezés Felkészítő tanár: Kozári Józsefné
„Fiatal Magyarország" történelmi levelezős játék:
Kovács Réka 8. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár:
Peszlegné Henzsel Valéria
„Város Napja" várostörténeti verseny:
Szabó Judit 7. B városi 2. helyezés
Perhócs Petra 7. B városi 2. helyezés
Wirovecz Jusztina 7. B városi 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné
Winkler Lajos Műszaki SZKI kémia feladatmegoldó verseny:
Berke Bálint 8. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár:
Kolonics Istvánné
Oxford University Press 1988-as My Oxford Cook Book pályázat:
Somogyi Ádám 6. B
megyei 2. helyezés
Felkészítő tanár. Gergye Ottóné
Német tanulmányi verseny:
Adlovics Dóra 8. C országos 18. helyezés
Bicsák Adrienn 8. C országos 18. helyezés
Felkészítő tanár: Peszlegné Henzsel Valéria Felkészítő tanár: Peszlegné Henzsel Valéria
59
Megyei Bod Péter Könyvtárhasználati verseny:
Varga Bálint 6. C megyei 3. helyezés Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda
Csecsemőápolási verseny:
Borsos Bea 8. B városi 1. helyezés
Borsos Bea 8. B
Hederics Petra 8. B
Hederics Petra 8. B
Tótiván Aliz 8. B
Tótiván Aliz 8. B
megyei 3. helyezés
városi 1. helyezés
megyei 3. helyezés
városi 1. helyezés
megyei 3. helyezés
Felkészítő tanárok:
Heidekker Györgyné Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok:
Heidekker Györgyné Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok:
Heidekker Györgyné Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok:
Heidekker Györgyné Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok:
Heidekker Györgyné Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok:
Heidekker Györgyné Hajmásiné Hajdú Izabella
„Művészet a világban..." zene- és művészettörténeti vetélkedő:
Makovics Ádám 7. A országos 10. helyezés Felkészítő tanár: Kozári Józsefné
1998—1999
Alsó tagozat:
Zemplén környezetismereti-környezetvédelmi verseny:
Horváth Hajnalka 4. B városi 1. helyezés Felkészítő tanár:
Bagladi Gábor 4. A városi 3. helyezés
Kiskanizsa Általános Iskola rajzverseny:
Vlasics Szilárd 4. D városi 1. helyezés
Dr. Benczéné Kollarits Rita Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária
Kiskanizsa Bárdos Lajos népdaléneklési verseny:
Kovács Katalin 2. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár: Lang Róbertné
60
Czupi Dániel 4. D
Józan Flóra 2. C Kolongya Gergő 3. A
városi 2. helyezés
városi 3. helyezés városi 3. helyezés
Felkészítő tanár:
Alvéginé Szalai Aranka Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Árok Antalné
„Drága kincs az egészség" rajzpályázat:
Szolnok Eszter 4. D városi 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária
Megyei közlekedési verseny:
Pápai Tamás 4. B megyei 3. helyezés
Felkészítő tanár: Vágó László
Városi szavalóverseny:
Szabó Gabriella 4. C városi 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Föld Péter 4. A megyei 11. helyezés
Szigetvári Szandra 3. C megyei 11. helyezés Hohl Zsófia 3. C megyei 16. helyezés
Balázs András 3. C megyei 17. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné Felkészítő tanár: Kardos Ferencné Felkészítő tanár: Kardos Ferencné Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
Megyei rajzverseny:
Szabó Gabriella 3. C
megyei 5. helyezés Felkészítő tanárok: Héderné Kalamár Katalin Kardos Ferencné, Sulán Mihály Károlyné
Péterfy mesemondóverseny:
Simon Gabriella 4. C városi 1. helyezés
Baumgartner Nóra 3. B városi 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Péterfy rajzverseny:
Kupó Péter 2. C városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné
Péterfy népdalverseny:
Bazsó Fanni 3. B városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Péterfy matematikaverseny:
Hohl Zsófia 3. C városi 3. helyezés
Horváth Hajnalka 4. B városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
Felkészítő tanár:
Dr. Benczéné Kollarits Rita
61
Felső tagozat:
BLG 1848/49-es szabadságharc tiszteletére rendezett rajzpályázat:
Pál Sándor 6. A
városi 1. helyezés
Városi környezetvédelmi vetélkedő:
Berke Szabina 6. C városi 2. helyezés
Bokor Péter 6. C Erdélyi Géza 6. C
városi 2. helyezés városi 2. helyezés
Felkészítő tanrár: Kozári Józsefhé
Felkészítő tanárok: Kozári Józsefné, Gayer Ildikó Felkészítő tanárok: Kozári Józsefné, Gayer Ildikó Felkészítő tanárok: Kozári Józsefné, Gayer Ildikó
Makett-készítő verseny:
Berke Szabine 6. C városi 1. helyezés Felkészítő tanárok: Kozári Józsefhé, Gayer Ildikó
Bokor Péter 6. C városi 1. helyezés Felkészítő tanárok: Kozári Józsefhé, Gayer Ildikó
Erdélyi Géza 6. C városi 1. helyezés Felkészítő tanárok: Kozári Józsefhé, Gayer Ildikó
Csordás Máté 6. A városi 3. helyezés Felkészítő tanárok: Kozári Józsefhé, Gayer Ildikó
Fenyvesi Bálint 6. A városi 3. helyezés Felkészítő tanárok: Kozári Józsefhé, Gayer Ildikó
Kovács Attila 6. A városi 3. helyezés Felkészítő tanárok: Kozári Józsefné, Gayer Ildkó
Bolyai János matematikaverseny:
Szántó Gergely 7. C városi 3. helyezés
Varga Tamás megyei matematikaverseny:
Szukovics Petra 8. B megyei 8. helyezés Tóth Péter 7. C megyei 10. helyezés
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Biskopics Boglárka 5. C megyei 14. helyezés Szántó Gergely 7. C megyei 14. helyezés Rodek Viktória 5. B megyei 18. helyezés
TIT Öveges József számítástechnika verseny:
Nemes Noémi 7. A megyei 8. helyezés
Kenguru matematikaverseny:
Furó András 5. C országos díj ázott
Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné
Felkészítő tanár: Gayer Ildikó
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
62
Nemzetközi Kenguru matematikaverseny:
Furó András 5. C nemzetközi 1 3. helyezés
Biskopics Boglárka 5. C nemzetközi 27. helyezés Rodek Viktória 5. B nemzetközi 47. helyezés
Bokor Péter 6. C Vass Fruzsina 6. C
nemzetközi 78. helyezés nemzetközi 106. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné felkészítő tanár: Lelkes Andrásné
Fejtörő fizikaverseny:
Sónicz Péter 8. B megyei 1. helyezés
Farkas Miklós 8. B megyei 2. helyezés
Furó András 5. C megyei 3. helyezés
Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Kalamár Csaba fizikaverseny:
Nagy Kristóf 7. C városi 2. helyezés Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Szántó Gergely 7. C városi 3. helyezés Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Rébusz-2 országos feladatmegoldó biológiaverseny:
Németh Ágnes 7. C országos 6. helyezés Felkészítő tanár:
Heidekker Györgyné
Rébusz-2 országos feladatmegoldó matematikaverseny:
Szántó Gergely 7. C országos 10. helyezés Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné Pulai Gábor 7. C országos 16. helyezés Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Nagy Kristóf 7. C országos 41. helyezés Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Rébusz-2 országos feladatmegoldó fizikaverseny:
Szántó Gergely 7. C országos 14. helyezés Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné Nagy Kristóf 7. C országos 34. helyezés Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Kultúra napja alkalmából rendezett szavalóverseny:
Sónicz Tamás 5. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár: Bertalan Péterné
Bárczi Géza helyesírási verseny:
Hámori Dóra 8. B megyei 5. helyezés
Felkészítő tanár:
Dombainé Knausz Éva
Bod Péter könyvtárhasználati verseny:
Kuzma Enikő 6. A városi 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda
Prózamondó verseny:
Furó András 5. C megyei 1. helyezés
Felkészítő tanár: Bertalan Péterné
63
Városi szavalóverseny:
Sónicz Tamás 5. C városi 3. helyezés Felkészítő tanár: Bertalan Petemé
Kazinczy verseny:
Hörcsöki Eszter 8. A
városi 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Dombainé Knausz Éva
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny:
Biskopics Boglárka 5. C megyei 4. helyezés Szlávik Szilvia 6. C megyei 5. helyezés Vajóczky Rita 5. C megyei 6. helyezés
Szántó Gergely 7. C megyei 7. helyezés
Barangolás a gyermekirodalomban vetélkedő:
Fenyvesi Zsolt 5. B megyei 10. helyezés
megyei 10. helyezés megyei 10. helyezés
Peszleg Fruzsina 5. C Szaniszló Gábor 5. B Vadkerti Tóth Veronika 5. B megyei 10. helyezés VidaVirág5. B megyei 10. helyezés
Felkészítő tanár: Bertalan Péterné Felkészítő tanár. Bánáti Bernadett Felkészítő tanár: Bertalan Péterné Felkészítő tanár: Bánáti Bernadett
Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda Felkészítő tanár:
Szántóné Izsa Melinda
Péterfy Ált. Isk. által rendezett helyesírási megyei döntő:
Biskopics Boglárka 5. C megyei 1. helyezés Tóth Veronika 5. C megyei 3. helyezés
Hevesi Sándor Ált. Isk. versíró versenye:
Kovács Richárd 5. A városi 1. helyezés
Német tanulmányi verseny:
Szántó Gergely 7. C megyei 6. helyezés
Kálmán Richárd 8. C Horváth László 8. B
megyei 20. helyezés országos 1. helyezés
Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan Verseny:
Petrovácz Ádám 7. C megyei 4. helyezés Szántó Gergely 7. C megyei 8. helyezés Kálmán Richárd 8. C megyei 15. helyezés Makovics Ádám 8. A megyei 23. helyezés
Felkészítő tanár. Bertalan Péterné Felkészítő tanár: Bertalan Péterné
Felkészítő tanár: Bertalan Péterné
Felkészítő tanár:
Hetyeiné Kovács Andrea Felkészítő tanár:
Hetyeiné Kovács Andrea Felkészítő tanár: Peszlegné Henzsel Valéria
Felkészítő tanár: Somogyi Józsefhé Felkészítő tanár: Somogyi Józsefhé Felkészítő tanár: Somogyi Józsefhé Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
64
Hermán Ottó biológiaverseny:
Németh Ágnes 7. C megyei 19. helyezés
Felkészítő tanár:
Heidekker Györgyné
Csecsemőgondozási vetélkedő:
Novinics Réka 8. C városi 1. helyezés
Novinics Réka 8. C
Szalai Szabina 8. C
Szalai Szabina 8. C
Virovecz Jusztina 8. B
Virovecz Jusztina 8. B
megyei 4. helyezés
városi 1. helyezés
megyei 4. helyezés
városi 1. helyezés
megyei 4. helyezés
Felkészítő tanárok: Heidekker Györgyné, Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok: Heidekker Györgyné, Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok: Heidekker Györgyné, Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok: Heidekker Györgyné, Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok: Heidekker Györgyné, Hajmásiné Hajdú Izabella Felkészítő tanárok: Heidekker Györgyné, Hajmásiné Hajdú Izabella
1999—2000
Alsó tagozat:
Bolyai matematikaverseny:
KupóPéter3. C városi 1. helyezés
Bali Ágnes 4. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné
Fogászati vetélkedő:
Pesti Gábor 3. B Répási Richárd 3. B Trajer Péter 3. B
városi 1. helyezés városi 1. helyezés városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Orosz Katalin Felkészítő tanár: Orosz Katalin Falkészítő tanár: Orosz Katalin
Rajzverseny:
Tóth Viktor 3. B Kovács Dóra 3. B
megyei 1. helyezés megyei 3. helyezés
Felkészítő tanár: Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár: Saliné Tánczos Mária
Szavalóverseny:
Bazsó Fanni 4. B Kupó Péter 3. C
városi 1. helyezés városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Krizsek Izabella Felkészítő tanár: Lang Róbertné
65
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Hohl Zsófia 4. C megyei 18. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Várhelyi Józsefné
Prózamondó verseny:
Kupó Péter 3. C városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné
Kalmár László matematikaverseny:
Kupó Péter 3. C megyei 3. helyezés
Kovács Máté 3. A megyei 4. helyezés
Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár:
Gerencsér Istvánné
Péterfy matematikaverseny:
Orbán András 3. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Orosz Katalin
Péterfy népdaléneklési verseny:
Bazsó Fanni 4. B városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Péterfy mesemondóverseny:
BaráthÉval.B városi 3. helyezés
Gayer Mátyás 2. A városi 3. helyezés
Baumgartnet Nóra 4. B városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Dr. Benczéné Kollarits Rita Felkészítő tanár: Sónicz Istvánné Felkészítő tanár: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Nyelvtan levelezős verseny:
Trajer Péter 3. B országos 2. helyezés
Dezső Dóra 2. A országos 4. helyezés
Gilicz Fanni 4. B országos 4. helyezés
Gilitsch Annamária 4. C országos 4. helyezés
Sulán Emese2. C
országos 4. helyezés
Moldoványi Flóra 4. B országos 6. helyezés Szabó Máté 2. A országos 6. helyezés
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár. Sónicz Istvánné Felkészítő tanár: Krizsek Izabella Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár: Gilitschné Horváth Gabriella Felkészítő tanár. Krizsek Izabella Felkészítő tanár: Sónicz Istvánné
Matematika levelezős verseny:
Tóth Tamás 2. A országos 1. helyezés
Gayer Mátyás 2. A országos 3. helyezés
Kiss Dóra 2. A országos 3. helyezés
Takács Szabolcs 4. B országos 5. helyezés
Felkészítő tanár: Tóth Zoltánné Felkészítő tanár: Tóth Zoltánné Felkészítő tanár: Tóth Zoltánné Felkészítő tanár: Tihanyiné Gerencsér Katalin
66
Tkálecz Kornélia 2. C országos 5. helyezés Sulán Emese 2. C országos 6. helyezés
Környezetismereti levelezős verseny:
Angyalosi Gábor 2. C országos 9. helyezés
Angol levelezős verseny:
Dezső Dóra 2. A országos 1. helyezés
Dezső Virág 2. A országos 4. helyezés
Gilitsch Annamária 4. C országos 7. helyezés
Irodalmi levelezős verseny:
Gayer Mátyás 2. A országos 5. helyezés
Moldoványi Flóra 4. B országos 7. helyezés
Versíró levelezős verseny:
Moldoványi Flóra 4. B országos 7. helyezés Gersei Anett 4. B országos 10. helyezés
Országos történelmi levelezős játék:
Harangozó Fanni 3. C országos 1. helyezés Kupó Péter 3. C Vilcsek Virág 3. C Bogdán Evelin 4. C
Hohl Zsófia 4. C
Szigetvári Szandra 4. C
Kanyó Zsombor 3. C Kuhár Bálint 3. C Scháb Mirabella 3. C Konc Emese 3. A
Gábor Bernadett 3. A
Szilágyi Dorottya 3. A
országos 1. helyezés országos 1. helyezés országos 1. helyezés
országos 1.
országos 1.
országos 3. országos 3. országos 3. országos 4.
országos 4.
országos 4.
helyezés
helyezés
helyezés helyezés helyezés helyezés
helyezés
helyezés
Felső tagozat: Bolyai János matematikaverseny:
Szántó Gergely 8. C városi 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Furóné Biskopics Éva Felkészítő tanár:
Dr. Furóné Biskopics Éva
Felkészítő tanár:
Dr. Furóné Biskopics Éva
Felkészítő tanár: Tóth Lászlóné Felkészítő tanár: Tóth Lászlóné Felkészítő tanár: Gergye Ottóné
Felkészítő tanár: Sónicz Istvánné Felkészítő tanár: Krizsek Izabella
Felkészítő tanár: Krizsek Izabella Felkészítő tanár: Krizsek Izabella
Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár: Lang Róbertné Felkészítő tanár:
Dr. Pogány Péterné Felkészítő tanár:
Dr. Pogány Péterné Felkészítő tanár:
Dr. Pogány Péterné
Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
67
Furó András 6. C
városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Bárczi Géza helyesírási verseny:
Rodek Viktória 6. B városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette
Versmondó verseny:
Csabai Anna 7. C városi 1. helyezés
Sónicz Tamás 6. C városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette Felkészítő tanár:
Dombainé Knausz Éva
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Paulik Péter 6. C megyei 9. helyezés
Biskopics Boglárka 6. C megyei 13. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Megyei közlekedési verseny: Baranyai Tibor 8. C megyei 4. helyezés
Felkészítő tanár: Vágó László
Kazinczy-verseny:
Csabai Anna 8. C városi 1. helyezés
Csabai Anna 8. C megyei 2. helyezés
Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Paulik Péter 6. C megyei 9. helyezés
Biskopics Boglárka 6. C megyei 13. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Szavalóverseny:
Sónicz Tamás 6. C
Csabai Anna 8. C
városi 1. helyezés városi 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Dombainé Knausz Éva Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette
Móra-napok prózamondó verseny:
Sulyok Katalin 5. A megyei 1. helyezés
Szíj Zsófia 5. A
megyei 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella
Vers és prózamondó verseny:
Sónicz Tamás 6. C megyei 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Dombainé Knausz Éva
Kémiaverseny:
Szántó Gergely 8. C
megyei 10. helyezés Felkészítő tanár: Kolonics Istvármé
Simonyi Zsigmond megyei verseny:
Szlávik Szilvia 7. C megyei 14. helyezés
Felkészítő tanár: Bánáti Bernadette
68
Öveges József fizikaverseny:
Vass Fruzsina 7. C megyei 10. helyezés
Garamszegi Zsuzsa 7. C megyei 12. helyezés
Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné
Magyar nyelvi levelezős verseny:
Bencze Szilvia 6. C országos 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Dombainé Knausz Éva
Milleniumi újságírási levelezős verseny:
Balogh Tamás 8. A országos 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Dombainé Knausz Éva
2000—2001
Alsó tagozat:
Bolyai János matematikaverseny:
Kupó Péter 4. C városi 1. helyezés
Fogászati vetélkedő:
Kisgyura Kata 3. B városi 1. helyezés
Kosztolánczi Lilla 3. B városi 1. helyezés
Pásztor Patrícia 3. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné
Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin
Bach halálának 250. évfordulójára rendezett
Scháb Mirabella 4. C városi 1. helyezés Harangozó Fanni 4. C városi 2. helyezés Kovács Katalin 4. C városi 2. helyezés Arató Anna 4. C városi 3. helyezés
„Advent fényei" művészeti vetélkedő:
Kovács Dóra 4. B megyei 1. helyezés
Pozsgai Tamás 4. B Horváth Ákos 4. B Bebes Szabolcs 4. B
megyei 1. helyezés megyei 2. helyezés megyei 3. helyezés
Asztaldíszítő verseny:
Gál Evelin 4. B megyei 2. helyezés
vetélkedő:
Felkészítő tanár: Berke Józsefné Felkészítő tanár: Berke Józsefné Felkészítő tanár: Berke Józsefné Felkészítő tanár: Berke Józsefné
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária
69
Kovács Dóra 4. B Orbán András 4. B
megyei 2. helyezés megyei 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária
Magyar millenniumi történelmi és kulturális vetélkedő rajzversenye:
Szabó Gabriella 5. C megyei 1. helyezés Felkészítő tanár:
„Álarc" rajzverseny: Trajer Péter 4. B városi 2. helyezés
Közlekedési verseny:
Megyesi Gábor 4. C megyei 6. helyezés
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Krasznai Virág 3. C megyei 4. helyezés
Arany János városi szavalóverseny:
Kupó Péter 4. C városi 2. helyezés
Dömötör Nikolett 2. C városi 3. helyezés Olvasás tanulmányi verseny:
Arató Anna 4. C városi 1. helyezés
Baráth Éva 2. B városi 1. helyezés
Kosztolánczi Lilla 3. B városi 2. helyezés
Nagy Eszter 2. C városi 2. helyezés
Csontos Gergő 1. B városi 3. helyezés
Nyelvtan tanulmányi verseny:
Gál Evelin 4. B városi 1. helyezés
Bella Kata 3. A
városi 2. helyezés
Környezetismereti tanulmányi verseny:
Fekete Zsófia 4. A városi 1. helyezés
Bedő András 4. C városi 2. helyezés
Héderné Kalamár Katalin
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária
Felkészítő tanár: Simon Eszter
Felkészítő tanár:
Dr. Fúróné Biskopics Éva
Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
Felkészítő tanár:
Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár: Rajnics Jánosné Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin Felkészítő tanár: Kardos Ferencné Felkészítő tanár: Krizsek Izabella
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár: Sónicz Istvánné
Felkészítő tanár: Angyalosi Andrásné Felkészítő tanár: Angyalosi Andrásné
70
Matematika tanulmányi verseny:
Erdős Gergely 1. A városi 1. helyezés
Olasz Vivien 2. C Szita Judit 2. B
városi 1 városi 2
helyezés helyezés
Horváth László 1. C városi 3. helyezés
Angol tanulmányi verseny:
Scháb Mirabella 4. C városi 1.
Kuhár Bálint 4. C
helyezés városi 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Gerencsér Istvánné Felkészítő tanár: Kardos Ferencné Felkészítő tanár: Dr. Benczéné Kollarits Rita Felkészítő tanár: Lang Róbertné
Felkészítő tanár: Marczinkáné Lakatos Lívia Felkészítő tanár: Marczinkáné Lakatos Lívia
Megyei közlekedési verseny:
Orbán Emese 2. B megyei 2. helyezés
Péterfy mesemondó verseny:
Dömötör Nikolett 2. C városi 1. helyezés
Tóth Eszter 1. C Scháb Mirabella 4. C Geiszl Zsófia 1. B
városi 1. helyezés városi 2. helyezés városi 3. helyezés
Péterfy népdaléneklési verseny:
Kanyó Zsombor 4. C városi 3. helyezés
Péterfy matematikaverseny:
Kovács Katalin 4. C városi 2. helyezés Orbán András 4. B városi 3. helyezés
RTV-TIPP gyermeknapi rajzpályázat:
Dömötör Diána 2. A városi 2. helyezés
Felkészítő tanár: Rajnics Jánosné
Felkészítő tanár:
Sulán Mihály Károlyné Felkészítő tanár:
Dr. Varga Imréné Felkészítő tanár:
Alvéginé Szalai Aranka Felkészítő tanár: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Felkészítő tanár: Berke Józsefné
Felkészítő tanár: Meggyes Ferencné Felkészítő tanár: Orosz Katalin
Felkészítő tanár: Árok Antalné
Felső tagozat:
Bolyai János matematikaverseny
Paulik Péter 7. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
„A telefon fejlődése Bélitől napjainkig" pályázat:
Peszleg Fruzsina 7. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
71
J. S. Bach énekverseny:
Geiger Alexandra 6. A városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Vastag Béláné
Magyar Kultúra Napja alakalmából rendezett szavalóverseny:
Simon Gabriella 6. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár:
Sónicz Tamás 7. C Szaniszló Gábor 7. C Tamás Eszter 8. A
városi 1. helyezés városi 2. helyezés városi 3. helyezés
Novákné Tóth Gabriella Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella Felkészítő tanár:
Pállné Kóczán Zsuzsanna
Nemes Tihamér Országos Tanulmányi Verseny I. forduló:
Furó András 7. C Kisgyura János 7. C
országos 8. helyezés országos 9. helyezés
Zrínyi Ilona matematikaverseny:
Paulik Péter l.C r megyei 7. helyezés
Rodek Viktória 7. C megyei 17. helyezés
Közlekedési verseny:
Kovács Máté 8. C
megyei 11. helyezés
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Felkészítő tanár:
Szalabánné Simon Eszter
Országos történelem tanulmányi verseny:
Muzika Bernadett 8. C megyei 18. helyezés
Öveges József fizikaverseny:
Paulik Péter 7. C városi 1. helyezés
Paulik Péter 7. C megyei 4. helyezés
„Nyelvünkben élünk" magyar nyelvi verseny:
Szlávik Szilvia 8. C megyei 3. helyezés
Felkészítő tanár: Peszlegné Henzsel Valéria
Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné Felkészítő tanár: Skoda Lászlóné
Felkészítő tanár:
Bánáti Bernadette
Teleki Pál földrajz-földtan verseny:
Hetyei Anikó 7. B megyei 10. helyezés
Paulik Péter 7. C megyei 14. helyezés
Kazinczy szépkiejtési verseny:
Szolnok Eszter 6. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Marczinka Csaba Felkészítő tanár:
Somogyi Józsefné
Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella
72
Szaniszló Gábor 7. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella
Városi szavalóverseny:
Simon Gabriella 6. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella
Sónicz Tamás 7. C városi 1. helyezés Felkészítő tanár:
Novákné Tóth Gabriella
Szaniszló Gábor 7. C városi 2. helyezés Felkészítő tanár.
Novákné Tóth Gabriella
Tamás Eszter 8. A városi 3. helyezés Felkészítő tanár:
Pállné Kóczán Zsuzsanna
Oxford angolverseny:
Pálfi Petra 8. C megyei 1. helyezés Felkészítő tanár: Gergye Ottóné
Szokol Kata 8. C megyei 1. helyezés Felkészítő tanár: Gergye Ottóné
Hajnes Rita 8. C megyei 2. helyezés Felkészítő tanár: Gergye Ottóné
2001—2002
Alsó tagozat:
Bolyai János matematikaverseny:
Horváth Eszter 3. C városi 2. helyezés
„Szép új világ" rajzverseny:
Betlehem Eszter 4. C városi 1. helyezés
Felkészítő tanár: Kardos Ferencné
Felkészítő tanár:
Héderné Kalamár Katalin
Környezetismereti és környezetvédelmi verseny:
Horváth Krisztina 3. B városi 2. helyezés
Angyalosi Gábor 4. C városi 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Dr. Benczéné Kollarits Rita
Felkészítő tanár:
Dr. Furóné Biskopics Éva
Szuperinfó rajzpályázat:
Kulcsár Patrícia 4. B városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Héderné Kalamár Katalin
Quattro Mobili Bútorszalon és Galéria „Mi Otthonunk" rajzpályázata
Szabó Anna 3. A városi 3. helyezés Felkészítő tanár: Árok Antalné
73
Verdi halálának 100. évfordulójára rendezett vetélkedő:
BaráthÉva3.B megyei 2. helyezés Felkészítő tanár:
Katona Orsolya 3. B megyei 3. helyezés
Dr. Benczéné Kollarits Rita
Felkészítő tanár:
Dr. Benczéné Kollarits Rita
„Advent fényei" művészeti vetélkedő
Mika Ágnes 1. B megyei 1. helyezés
Gerencsér Adél 1. B megyei 2. helyezés
Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária Felkészítő tanár:
Saliné Tánczos Mária
Karácsonyi énekverseny:
Fenyvesi Dóra 1. C városi 2. helyezés
Derne Julianna 1. B Baráth Éva 3. B
városi 3. helyezés városi 3. helyezés
Felkészítő tanár:
Sulán Mihály Károlyné Felkészítő tanár: Orosz Katalin Felkészítő tanár: Dr. Benczéné Kollarits Rita
Felső tagozat:
Bolyai János matematikaverseny:
Horváth Hajnalka 7. B városi 3. helyezés
Liszt Ferenc Általános Iskola fordítói versenye:
Biskopics Boglárka 8. C városi 1. helyezés
Kálmán András 8. C városi 3. helyezés
Felkészítő tanár: Lelkes Andrásné
Felkészítő tanár: Marczinkáné Lakatos Lívia Felkészítő tanár:
Dr. Zsoldiné Gőcze Judit
Karácsonyi Ének és Versmondó verseny:
Bazsó Fanni 6. B városi 1. helyezés
Felkészítő tanár:
Bánáti Bernadette
74
Sporteredményeink
1996—1997
Labdarúgás:
Diákolimpia I. korcsoport — városi 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Mátyás Ferenc, Mészáros Gergő, Pál Sándor, Vörös Kálmán, Kovács Attila, Császár Árpád, Benkő Krisztián, Benkő Péter, Szappanos Péter, Balogh Ádám, Csordás Máté, Németh Gergő
Diákolimpia III. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
8. D osztály
Diákolimpia II. korcsoport — városi 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Farkas Zoltán, Arany István, Zsiga Péter, Rácz Szabolcs, Kálmán Richárd, Németh Péter, Csordás Máté, Imrei Gergely, Császár Márk, Császár Árpád, Gomor Péter, Jóni Gábor
Diákolimpia II. korcsoport — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Kiss András, Horváth Gábor, Timár Dániel, Kütsön Szabolcs, Martinecz József, Bene
Gábor, Lukács József, Majtán Tibor, Pauska Szabolcs
Diákolimpia III. korcsoport — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Farkas Zoltán, Melles Norbert, Andrasek Tamás, Zsiga Péter, Arany István, Rácz Szabolcs, Kálmán Richárd, Csordás Máté, Ternácz Csaba
Kosárlabda:
Diákolimpia III. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Gábor Erzsébet
Diákolimpia III. korcsoport — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Gábor Erzsébet
Diákolimpia III. korcsoport — országos 1 .hely Felkészítő tanár: Gábor Erzsébet
Gorontay Andrea, Arany Alexandra, Gyimesi Zsófia, Kránicz Judit, Sulyok Judit, Lancsák Ildikó, Bocskay Berta, Farkas Dóra, Kánya Anikó, Bedő Franciska
Kézilabda:
XI. Zrínyi Kupa — 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Szabó Vilmos, Horváth Gábor, Bene Gábor, Horváth Zsolt, Besenyei Tamás, Vörös Tamás, Füle Csaba, Zombori Szebasztián, Csörgits András, Böröcz Péter, Gecse József
Mikulás Kupa — 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Horváth Gábor, Bene Gábor, Horváth Zsolt, Besenyei Tamás, Martinecz József, Füle Csaba, Vörös Tamás, Zombori Szebasztián, Csörgits András, Böröcz Péter, Gecse József Legjobb kapus: Horváth Gábor Gólkirály: Bene Gábor 15 góllal
Kanizsa Kupa — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Csörgits András, Bicsák János, Kunics András, Fekete Ferenc, Krében Tamás, Kulik Gergő, Lakos József, Balázs József, Csordás Gyula, Tóth Lajos, Farkas Attila, Ambrus József
75
Legjobb kapus: Csörgits András Legjobb játékos: Fekete Ferenc Gólkirály: Fekete Ferenc 37 góllal
Jubileumi kupa — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Tási kupa III. korcsoport — megyei 3 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Diákolimpia — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Bene Gábor, Horváth Gábor, Besenyei Tamás, Vörös Tamás, Füle Csaba, Zombori Szebasztián, Fekete Ferenc, Kövesdi Kristóf, Gecse József
II. korcsoport — városi 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba Király Attila, Zsiga Péter, Csomor Péter, Balázs Péter, Szabó Gábor, Balogh Imre, Ternácz Csaba, Farkas Miklós, Horváth Bálint
Diákolimpia III. korcsoport — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Gecse József, Kövesdi Kristóf, Fekete Ferenc, Vörös Tamás, Füle Csaba, Zombori Szebasztián, Horváth Gábor, Bene Gábor, Besenyei Tamás
Atlétika:
III. korcsoport városi összetett — városi 1 .hely Felkészítő tanárok:
Faller Zoltán, Marczinka Csaba, Vágó László
Bene Gábor, Horváth Zsolt, Martinecz József, Pauska Szabolcs, Kütsön Szabolcs, Kövesdi Kristóf, Fekete Ferenc
Bene Gábor összetett városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Bene Gábor lOOm-es síkfutás városi l.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán Martinecz József 800m-es síkfutás városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
III. korcsoport városi összetett — városi 2.hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán,
Marczinka Csaba, Vágó László Bedő Franciska, Lancsák Ildikó, Oravecz Edin, Major Zsófia, Gorontai Andrea, Nemes Anna, Nagy Sarolta
Major Zsófia összetett városi 3.hely Felkészíti) tanár: Marczinka Csaba
Major Zsófia súlylökés városi l.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Úszás:
Úszóverseny
Németh Gergely gyorsúszás városi l.hely
Németh Gergely hátúszás városi l.hely
Németh Gergely hátúszás megyei l.hely
Németh Gergely hátúszás országos 8.hely
50m-es váltó gyorsúszás városi 2.hely
50m-es váltó gyorsúszás megyei 2.hely
76
Papp Gábor, Tollár Gábor, Császár Árpád, Furó András, Németh Gergely, Salekovics Máté, Hartai Mátyás, Tollár József, Marton Dávid, Kovács Máté
Városi diákolimpia II. korcsoport:
4x5 Om-es váltó gyorsúszás városi l.hely
Tóth Péter, Hosszú László, Császár Márk, Kalamár Bence
Városi diákolimpia II. korcsoport:
Császár Márk mellúszás városi 3. hely
Major Zsófia lOOm-es gyors városi l.hely
Major Zsófia lOOm-es hát városi l.hely
Major Zsófia lOOm-es pillangó városi l.hely
Major Zsófia 200m-es vegyes városi l.hely
Major Zsófia lOOm-es mell városi 2. hely
Megyei diákolimpia II. korcsoport: 4x50m-es váltó gyorsúszás városi l.hely
Császár Márk, Kalamár Bence, Horváth Balázs, Hosszú László Papp Viktória 50m-esmell megyei l.hely
Császár Márk 50m-esmell megyei 2.hely
Major Zsófia lOOm-es pillangó megyei 2.hely
Diákolimpia országos döntő:
Papp Viktória 50m-es mell országos ó.hely
Németh Gergő mellúszás országos 8,hely
4x5Om-es váltó gyorsúszás országos 13.hely
Hosszú László, Horváth Balázs, Császár Márk, Kalamár Bence
Torna:
Diákolimpia I. korcsoport:
Fiú csapat városi 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Fiú csapat megyei 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Fiú csapat országos 6.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Vörös Kálmán, Klein Márk, Répási Roland, Scheiber Ákos, Juvanzicz Gergő, Hárs Gergő, Kálmán András
Vörös Kálmán egyéni városi 3.hely Felkészítő tanár: Vágó László Diákolimpia I. korcsoport:
Leány csapat városi 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Leány csapat megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Leány csapat országos 4.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Vágó Alexandra, Vass Fruzsina, Makai Ágnes, Hoszú Laura, Szakács Zsófia, Makai Eszter, Horváth Hajnalka, Kodella Renáta
Vágó Alexandra egyéni városi 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Vass Fruzsina egyéni városi 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
77
Városi diákolimpia II—III. korcsoport: Leány B kategória csapat városi 1 .hely Muzsek Júlia, Illyés Eszter, Strényi Veronika, Illyés Eszter egyéni városi l.hely Muzsek Júlia egyéni városi 1 .hely Strényi Veronika egyéni városi 3.hely Kálmán Richárd egyéni városi 2.hely Vass Tamás egyéni városi 3.hely
Felkészítő tanár. Vágó László Vágó Diána, Varga Annamária
Felkészítő tanár. Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László
Megyei diákolimpia II—III. korcsoport:
Leány B kategória csapat — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Muzsek Júlia, Illyés Eszter, Strényi Veronika, Vágó Diána, Varga Annamária.
Diákolimpia országos elődöntő II—III. korcsoport:
Leány B kategória csapat — országos 3.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Muzsek Júlia, Illyés Eszter, Strényi Veronika, Vágó Diána, Varga Annamária.
Túra:
Thury György Kupa Természetjáró és Tájékozódási Túraverseny:
6. A osztály csapatverseny -— városi 3.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó
Tamás Roland, Gősi Lóránt, Varga Bálint, Németh Péter, Jóni Gábor
TEGYOT Városismereti megyei elődöntő:
csapatverseny — megyei 5.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó Németh Péter, Szabó Zsolt, Kuti Balázs, Marczinka Péter, Berke Bálint, Bognár Balázs
csapatverseny ■— megyei 6.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó Horváth Helén, Oravecz Edina, Balassa Petra, Schlosser Judit, Smidéliusz Őrs
csapatverseny — megyei 7.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó Rácz Szabolcs, Németh Péter, Tamás Roland, Farkas Zoltán, Gősi Lóránt
csapatverseny — megyei 9.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó Föld Bernát, Varga Bálint, Deme Gábor, Hajas Péter, Tompek Alajos
Sakk:
Városi diákolimpia I. korcsoport:
Biskopics Boglárka egyéni — városi 3 .hely
Játékos sportvetélkedő:
csapatverseny — megyei 7.hely Felkészítő tanár: Dr. Pogány Péterné Horváth Zsófia, Makay Eszter, Kütsön András, Kövesdi Kolos, Kulik Veronika, Varga Judit, Szappanos Péter, Vérfi Tamás, Németh Gergely, Csordás Máté, Makai Ágnes, Vörös Kálmán, Juvanzicz Gergő, Hosszú Melinda, Scheiber Ákos, Kodella Renáta, Török Dániel, Martinkovics Dóra, Hajnes Rita
78
1997—1998
Labdarúgás:
Kispályás — városi 3 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Balogh Ádám, Kütsön András, Bozsoki Imre, Benkő Péter, Kovács Richárd, Vérfy Tamás, Strober Krisztián, Puskás Sándor, Csepregi Tamás, Szappanos Péter, Szennay Tamás, Dávidovics Lázló
Kispályás II. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár. Faller Zoltán
Melles Norbert, Császár Árpád, Császár Márk, Csordás Máté, Németh Gergely, Imrei Gergely, Kovács Attila, Farics Ákos, Vörös Kálmán, Kovács Ádám, Hajnal Gábor, Pál Sándor, Miháczi Attila
Zrínyi Kupa — nemzetközi 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Melles Norbert, Farics Ákos, Szabados Gergely, Császár Árpád, Császár Márk, Németh Gergő, Kálmán Richárd, Vörös Kálmán, Imrei Gergely, Németh Péter
Zrínyi Kupa III. korcsoport — nemzetközi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán Farkas Zoltán, Rácz Szabolcs, Arany István, Marczinka Péter, Majtán Gábor, Böröcz Péter, Szabó Zsolt, Hosszú László, Berke Bálint, Andrasek Tamás, Flórián Balázs, Jóni Gábor
Legjobb játékos: Rácz Szabolcs Kosárlabda:
Diákolimpia III. korcsoport — városi 2.hely Felkészítő tanárok:
Gábor Erzsébet, Kovács Magdolna Németh Gabriella, Gyarmati Lívia, Zsobrák Eszter, Lakatos Judit, Gyimesi Zsófia, Mátyás Ildikó, Faggyas Anna, Hartai Viktória, Németh Ágnes, Eszenyi Lilla
Diákolimpia II. korcsoport — városi 2.hely Felkészítő tanárok:
Gábor Erzsébet, Kovács Magdolna Németh Ágnes, Eszenyi Lilla, György Zsuzsa, Hosszú Laura, Muzika Bernadett, Garamszegi Zsuzsa, Szokol Katalin, Csomor Annamária, Martinkovics Dóra, Fábián Lívia, Hári Zsófia, Németh Nóra
Diákolimpia — városi, városkörnyéki 2.hely Felkészítő tanárok:
Gábor Erzsébet, Kovács Madolna Gyarmati Lívia, Lakatos Judit, Gyimesi Zsófia, Zsobrák Eszter, Németh Gabriella, Németh Eszter, Németh Ágnes, Eszenyi Lilla, Faggyas Anna, Hartai Viktória, Mátyás Ildikó
Körösi-Kanizsa KFT Kupa — városi 2.hely Felkészítő tanár: Kovács Magdolna
Németh Ágnes, Árvái Krisztina, Varga Judit, Zsoldi Kinga, Németh Nóra, Martinkovics Dóra, Eszenyi Lilla, György Zsuzsanna, Hosszú Laura, Csomor Annamária, Németh Eszter, Szokol Katalin
79
Kézilabda:
Mikulás Kupa — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Gúzs Bernadett, Verbovszky Nikolett, Zimmermann Henriett, Németh Angéla, Ebergényi Vivien, Tóth Tímea, Slezák Diána, Zimány Linda, Benkő Eszter, Marczinka Aliz, Csépes Petra, Léránt Eszter, Miháczi Zsófia, Kurucz Tímea
Mikulás Kupa — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Süle Balázs, Takó Gergely, Bokor Péter, Erdélyi Géza, Kovács Tamás, Kovács Máté, Benkő Krisztián, Tollár József, Csendes Milán, Megyesi Zoltán, Biró Zoltán, Bánlaki Krisztián, Kiss Bence, Reményi Attila, Péntek Attila, Horváth Gábor, Somogyi Ádám, Hiesz Miklós
Farsang Kupa — városi 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Gúzs Bernadett, Tóth Tímea, Ebergényi Vivien, Németh Angéla, Zimány Linda, Léránt Eszter, Benkő Eszter, Csépes Petra, Marczinka Aliz, Kurucz Tímea, Noll Renáta Legjobb kapus: Gúzs Bernadett Legtechnikásabb játékos: Ebergényi Vivien
Jubileumi Vörösmarty Kupa — megyei 4.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Gúzs Bernadett, Tóth Tímea, Németh Angéla, Benkő Eszter, Léránt Eszter, Csépes Petra, Zimány Linda, Kurucz Tímea, Noll Renáta
Diákolimpia III. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Diákolimpia III. korcsoport — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Csomor Péter, Zsiga Péter, Farkas Miklós, Horváth Bálint, Gecse József, Hohl Zoltán, Marczinka Péter, Németh Péter, Böröcz Péter
Diákolimpia II. korcsoport — városi 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Erdélyi Géza, Kovács Máté, Kovács Tamás, Benkő Krisztián, Bokor Péter, Zakó Gergely, Megyesi Zoltán, Bíró Zoltán, Reményi Attila, Kiss Bence, Takács Ádám, Horváth Gábor, Bánlaki Krisztián, Péntek Attila, Somogyi Ádám
Atlétika:
Orwell Kupa Maratonka Futóverseny:
II. korcsoport maraton ■— városi 3.hely Felkészítő tanárok: Gayer Ildikó
Somogyi Józsefné
Somogyi Ádám, Palotai Bálint, Garamszegi Zsuzsa, Hosszú Laura, Eszenyi Lilla, György Zsuzsa, Scheiber Ákos
III. korcsoport maraton — városi 2.hely Felkészítő tanárok: Gayer Ildikó
Somogyi Józsefné
Hanke József, Lovrencsics Tamás, Zsoldi Gergely, Varga Bálint, Szabados Gergő
80
Úszás:
Mini diákolimpia:
Tollár Gábor 50m-es gyors városi l.hely
Papp Gábor 50m-es mell városi l.hely
Németh Gergely 5 Om-es mell városi l.hely
Németh Gergely 50m-es hát városi l.hely
Fodor Kata 25m-es gyors városi 2. hely
Kónya Antónia 5 Om-es mell városi 2.hely
Moldoványi Flóra 25m-es mell városi 2. hely
Furó András 5 Om-es mell városi 3.hely
Tegzes Ádám 5 Om-es gyors városi 3.hely
Diákolimpia I. korcsoport: Fiú csapat — városi 3.hely
Papp Gábor, Furó András, Lassú Péter, Bedő Dániel, Répási Roland, Tollár Gábor, Ladányi Dávid, Takács Dániel, Kövesdi Kolos, Kovács Kristóf Papp Gábor 50m-esmell városi 3.hely
Diákolimpia megyei döntő: 4x50m-es váltó gyorsúszás — megyei 1 .hely Kalamár Bence, Tóth Péter, Császár Márk, Németh Gergely
Császár Márk 50m-esmell megyei l.hely
Kalamár Bence 50m-esgyors megyei l.hely
Horváth Balázs lOOm-es pillangó megyei 2.hey
Papp Viktória 1 OOm-es mell megyei 2.hely
Németh Gergely 5Om-es pillangó megyei 3.hely
Diákolimpia országos döntő: 4x50m-es váltó gyorsúszás — országos 10.hely Kalamár Bence, Tóth Péter, Császár Márk, Németh Gergely Kalamár Bence 50m-es gyors országos 14.hely
Császár Márk 50m-esmell országos 15.hely
Torna:
Diákolimpia I. korcsoport:
Fiú csapat — városi 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Hárs Gergő, Munkácsy Gyula, Juvanzicz Gergő, Répási Roland, Török Dániel Juvanzicz Gergő egyéni — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Répási Roland egyéni — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Leány csapat -— városi 3.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Makai Eszter, Kodela Renáta, Rákhely Viktória, Hetési Violetta, Modor Réka, Salekovics Krisztina
Makai Eszter egyéni — városi 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
81
Diákolimpia II—III. korcsoport „B" kategória:
Fiú csapat — városi 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Kálmán András, Kálmán Richárd, Scheiber Ákos, Klein Márk Leány csapat — városi 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Makai Eszter, Kodella Renáta, Modor Réka, Hetési Violetta, Rákhely Viktória Makai Eszter egyéni — városi 3.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Diákolimpia II.-III. korcsoport „B" kategória:
Leány csapat országos — 8.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Vass Fruzsina, Vágó Alexandra, Illyés Eszter, Vágó Diána, Muzsek Júlia, Varsányi Bernadett
Túra:
Thury György Kupa Természetjáró és Tájékozódási Túraverseny:
7. A osztály csapatverseny — városi 3.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó
Rácz Szabolcs, Gősi Lóránt, Varga Bálint, Tamás Roland, Németh Péter
Sakk:
Diákolimpia I. korcsoport:
BiskopicsBoglárka egyéni —városi l.hely Biskopics Boglárka egyéni — megyei 1 .hely
Játékos sportverseny:
csapatverseny — városi 1 .hely Felkészítő tanárok: Kálmán Pálné
Dr. Pogány Péterné, Faller Zoltán Szőke Ádám, Takács Veronika, Rákhely Viktória, Csepregi Tamás, Böröcz Zsolt, Kütsön András, Bozsoki Imre, Rinfel János, Makay Eszter, Horváth Hajnalka, Horváth Zsófia, Kulik Vera, Vérfi Tamás, Kovács Richárd, Szappanos Péter, Csepregi Enikő, Varga Judit, Németh Nóra
csapatverseny — megyei 6.hely Felkészítő tanárok:
Kálmán Pálné, Dr. Pogány Péterné, Faller Zoltán
Szőke Ádám, Takács Veronika, Rákhely Viktória, Csepregi Tamás, Böröcz Zsolt, Kütsön András, Bozsoki Imre, Rinfel János, Makay Eszter, Horváth Hajnalka, Horváth Zsófia, Kulik Vera, Vérfi Tamás, Kovács Richárd, Szappanos Péter, Csepregi Enikő, Kövesdi Kolos, Németh Nóra
1998—1999
Labdarúgás:
Kispályás városi 1 .hely Felkészítő tanár. Faller Zoltán
Kispályás megyei 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Böröcz Zsolt, Kövesdi Kolos, Pápai Tamás, Perhócs Péter, Szántó Attila, Kütsön András, Danajka Tamás, Csepregi Tamás, Szőke Ádám, Kisharmadás Gábor, Fekete Ramon, Benkő
82
Péter, Bozsoki Imre
Kispályás bajnokság — városi 1 .hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán,
Marczinka Csaba
Balogh Ádám, Császár Árpád, Csordás Máté, Hajnal Gábor, Vörös Kálmán, Kovács Attila, Mészáros Gergő, Németh Gergő, Kovács Richárd, Szappanos Péter, Stróber Krisztián, Borbás Roland
Diákolimpia III. korcsoport — városi 1 .hely Gelkészítő tanár: Faller Zoltán
Horváth Bálint, Balázs András, Majtán Gábor, Andrasek Tamás, Gősi Lóránt, Császár Márk, Arany István, Rácz Szabolcs, Császár Árpád, Zsiga Péter, Németh Péter, Ternácz Csaba, Jóni Gábor, Kálmán Richárd, Imrei Gergely, Farics Ákos, Szabados Gergely
Kézilabda:
XV. Zrínyi Kupa — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Horváth Bálint, Székely Péter, Németh Péter, Zsiga Péter, Csomor Péter, Bánlaki Krisztián, Horváth Gábor, Kiss Bence, Somogyi Ádám, Reményi Attila, Király Attila Legjobb kapus: Horváth Bálint Gólkirály: Zsiga Péter
Zrínyi DSE serdülő bajnokság -— városi 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba Ebergényi Vivien, Németh Angéla, Noll Renáta, Kurucz Tímea, Csépes Petra, Gúzs Bernadett, Zimány Linda, Dolmányos Edina, Miháczi Zsófia, Léránt Eszter, Tóth Tímea, Martinkovics Dóra
Diákolimpia II. korcsoport — városi 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Takó Gergely, Csendes Milán, Bíró Zoltán, Erdélyi Géza, Kovács Tamás, Bokor Péter, Süle Balázs, Mészáros Gergő, Vörös Kálmán, Mátyás Ferenc, Fuchs Zoltán
Diákolimpia III. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Horváth Bálint, Farkas Miklós, Németh Péter, Csomor Péter, Zsiga Péter, Király Attila, Bánlaki Krisztián, Horváth Gábor, Reményi Attila, Somogyi Ádám, Kiss Bence, Melles Norbert
Diákolimpia III. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Gúzs Bernadett, Tóth Tímea, Kurucz Tímea, Csépes Petra, Benkő Eszter, Léránt Eszter, Ebergényi Vivien, Németh Angéla, Zimány Linda, Németh Eszter, Martinkovics Dóra, Szokai Rita
Diákolimpia III. korcsoport — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Diákolimpia III. korcsoport — országos 3 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba Horváth Gábor, Bánlaki Krisztián, Takács Ádám, Kiss Bence, Somogyi Ádám, Reményi Attila, Németh Péter, Horváth Bálint, Farkas Miklós, Zsiga Péter, Király Attila, Csomor Péter
83
Atlétika:
Hárompróba I. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár:
Somogyi Józsefné
Pápai Tamás, Kütsön András, Bozsoki Imre, Szántó Attila, Kovács Viktor, Papp Gábor Pápai Tamás hárompróba — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Somogyi Józsefné Kütsön András kislabdadobás — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Somogyi Józsefné Németh Nóra kislabdadobás — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Németh Imre Kütsön András hárompróba — városi 3 .hely Felkészítő tanár: Somogyi Józsefné
I. korcsoport — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Somogyi Józsefné
Pápai Tamás, Bozsoki Imre, Papp Gábor, Szántó Attila, Kövesdi Kolos, Kovács Viktor Pápai Tamás hárompróba — megyei 1 .hely Felkészítő tanár:: Somogyi Józsefné
Úszás:
Papp Gábor 50m-es mell városi 2.hely
Papp Gábor 50m-es mell megyei 2.hely
Tollár Gábor 50m-es gyors megyei 3.hely
csapatverseny városi 2.hely
Tollár Gábor, Takács Dániel, Papp Gábor, Kövesdi Kolos, Kovács Dániel, Böröcz Zsolt, Tegzes Ádám, Kovács Kristóf, Steinhardt László,Varga László
csapatverseny megyei 2.hely
Tollár Gábor, Takács Dániel, Papp Gábor, Kövesdi Kolos, Kovács Dániel, Böröcz Zsolt, Tegzes Ádám, Kovács Kristóf, Steinhardt László, Ladányi Dávid.
Diákolimpia II— -III. korcsoport:
váltó 4x50m-es gyors városi 1 .hely
Németh Gergely 50m-es hát városi l.hely
Németh Gergely 50m-es pillangó városi 2.hely
Papp Viktória lOOm-es mell városi 2. hely
Horváth Balázs lOOm-es mell városi 3.hely
Horváth Balázs lOOm-es pillangó városi 3.hely
Diákolimpia:
váltó 4x50m-es megyei l.hely
váltó 4x50m-es országos lO.hely
Horváth Balázs, Kalamár Bence, Tóth Péter, Császár Márk
Papp Viktória 100m-es mell megyei 2.hely
Papp Viktória 100m-es mell országos 6.hely
Horváth Balázs 100m-es mell megyei 2.hely
Németh Gergely 50m hát megyei 2.hely
Torna:
Diákolimpia I. korcsoport „B" kategória:
Fiú csapat — városi 3.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Penczinger László, Deák Dániel, Répási Szilveszter, Hárs Gergő
84
Fiú csapat — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Penczinger László, Deák Dániel, Répási Szilveszter, Hárs Gergő, Munkácsi Gyula Hárs Gergő egyéni városi 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Hárs Gergő egyéni megyei 1.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Leány csapat — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Makay Eszter, Kodella Renáta, Hári Nóra, Rákhely Viktória, Hetési Violetta, Salekovics Krisztina
Leány csapat — megyei 1 .hely Felkészít tanár: Vágó László
Makay Eszter, Hári Nóra, Rákhely Viktória, Hetési Violetta, Salekovics Krisztina, Kotnyek Réka, Péter Dóra
Makay Eszter Makay Eszter Kodella Renáta Hári Nóra Hári Nóra
egyem egyéni egyéni egyéni egyéni
városi
megyei
városi
városi
megyei
1.hely 1 .hely
2. hely
3.hely 3.hely
Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár. Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László
Területi Diákolimpia, Dunaújváros, I. korcsoport: Leány csapat — területi 3. hely Makay Eszter, Háry Nóra, Rákhely Viktória, Hetési Violetta, Salekovics Krisztina, Péter Dóra
Felkészítő tanár: Vágó László
Városi tornaverseny II—III. korcsoport:
Leány csapat — városi l.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Vágó Diána, Vágó Alexandra, Varsányi Bernadett, Hosszú Melinda, Penczinger Brigitta Vágó Diána egyéni városi l.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Vágó Alexandra egyéni városi 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Fiú csapat — városi 2.hely Felkészítő tanár. Vágó László
Kálmán Richárd, Kálmán András, Klein Márk, Répási Roland, Juvanzicz Gergő, Scheiber Ákos, Vörös Kálmán
Kálmán Richárd egyéni városi 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Megyei diákolimpia II—III. korcsoport:
Leány csapat — megyei 3.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Vágó Diána, Varsányi Bernadett, Hosszú Melinda, Penczinger Brigitta, Vágó Alexandra Vágó Diána egyéni megyei l.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Fiú csapat — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Kálmán Richárd, Klein Márk, Juvanzicz Gergő, Répási Roland, Scheiber Ákos, Kálmán András, Vörös Kálmán
Kálmán Richárd egyéni megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Túra:
Thury Kupa Temészetjáró és Tájékozódási Túraverseny:
5. A, 5. B, 8. A csapatverseny megyei 3.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó
85
TFSZ természetjáró vetélkedő:
7. B csapatverseny országos 13.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó
Városismereti verseny:
csapatverseny városi 2.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó Imre Katalin, Miháczi Zsófia, Mátyás Adrienn, Vízvári Valéria
csapatverseny városi 3.hely Felkészítő tanár: Gayer Ildikó Török Zsanett, Zakócs Eszter, Kontra Katalin
Sakk:
Diákolimpia II. korcsoport:
Biskopics Boglárka egyéni városi 1 .hely
Vívás:
Felnőtt női kardvívó magyar bajnokság: Bozsoki Szilvia egyéni országos 15.hely
Duatlon:
Nyuszi Duatlon:
Deregi László egyéni városi l.hely
Fekete Zsófia egyéni városi 2.hely
Somogyi Bence egyéni városi 2. hely
Bozsoki Imre egyéni városi 2. hely
Biharvári Eszter egyéni városi 3.hely
Sportakrobatika:
Budapest Bajnokság: Leány páros — országos 3.hely Illyés Eszter, Modor Réka
Vass Fruzsina egyéni országos 5.hely
Játékos sportverseny:
csapatverseny városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
csapatverseny megyei 4.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Szappanos Klaudia, Munkácsi Gyula, Hetési Violetta, Faller Máté, Kanyó Zsombor, Kotnyek Réka, Katona Kinga, Horváth Tibor, Takács Vera, Rákhely Viktória, Csepregi Tamás, Hárs Gergő, Bozsoki Imre, Kütsön András, Marton Zsuzsanna, Makay Eszter, Kodella Renáta, Pápai Tamás, Répási Szilveszter
1999/2000
Labdarúgás:
Zrínyi Kupa I. korcsoport — nemzetközi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
86
Kuzma Péter, Csepregi Tamás, Farics Dávid, Fekete Ramon, Szőke Ádám, Kisharmadás Gábor, Újvári Balázs, Pesti Péter Legjobb játékos: Szőke Ádám
Zrínyi Kupa I. korcsoport — nemzetközi 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán Rákhely Ádám, Kovács Máté, Cseresznyés Zoltán, Faller Máté, Munkácsi Gyula, Kupó Péter, Kahotek Kristóf Gólkirály: Munkácsi Gyula
Városi bajnokság, őszi ford. — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Legjobb góllövők: Bozsoki Imre, Kisharmadás Gábor, Szőke Ádám
I. korcsoportos labdarúgás — megyei 1 .hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
I. korcsoportos labdarúgás — országos 6.hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
Gál Roland, Csepregi Tamás, Farics Dávid, Kisharmadás Gábor, Fekete Ramón, Szőke Ádám, Faller Máté, Kanyó Zsombor, Munkácsi Gyula, Kuzma Péter
Diákolimpia nagypályás labdarúgás — városi 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
IV. korcsoport:
Ált. isk. bajnoksága II. kcs. — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zolán
Ált. isk. bajnoksága III. kcs. — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Teremlabd. diákolimpia II. kcs. — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán Balogh Ádám, Berki Gábor, Szappanos Péter, Kovács Richárd, Vérfi Tamás, Bozsoki Imre, Kütsön András, Benkő Péter, Kövesdi Kolos, Szántó Attila
Teremlabd. diákolimpia III. kcs. — városi 3.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba Imrei Gergely, Farics Ákos, Kiss Bence, Melles Norbert, Császár Márk, Miháczi Attila, Németh Gergely, Mészáros Gergely, Csordás Máté, Császár Árpád
Diákolimpia II. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Benkő Péter, Szilvás Tamás, Lődri Barnabás, Böröcz Zsolt, Kütsön András, Bozsoki Imre, Pápai Tamás, Szántó Attila, Vérfi Tamás, Kovács Richárd, Szappanos Péter, Berki Gábor
Diákolimpia I. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán,
Marczinka Csaba
Diákolimpia I. korcsoport — megyei 1 .hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
Diákolimpia I. korcsoport — országos ó.hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
87
Gál Roland, Kuzma Péter, Szőke Ádám, Fekete Ramon, Csepregi András, Kisharmadás Gábor, Farics Dávid, Munkácsi Gyula, Faller Máté, Kanyó Zsombor
II. korcsoportos labdarúgás — megyei 3.hely Felkészítő tanárok:
Marczinka Csaba, Faller Zoltán Benkő Péter, Berki Gábor, Kütsön András, Szántó Attila, Vérfi Tamás, Bozsoki Imre, Kovács Richárd, Lődri Barnabás, Szappanos Péter, Szilvás Tamás, Pápai Tamás, Böröcz Zsolt
Csöngei Pál emléktorna III. kcs. — városi 3.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Kovács Győző emléktorna II. kcs. — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Kosárlabda:
Diákolimpia II. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanárok:
Marczinka Csaba, Németh Imre Németh Nóra, Bence Szilvia, Horváth Csilla, Biskopics Boglárka, Zsoldi Kinga, Árvái Krisztina, Kele Timea, Barabás Éva, Borsos Réka, Horváth Zsófia, Kuczogi Dóra
Diákolimpia III. korcsoport — városi 3.hely Felkészítő tanárok:
Marczinka Csaba, Németh Imre Bődör Viktória, Csépes Petra, Németh Ágnes, Ebergényi Vivien, Németh Angéla, Hári Zsófia, Martinkovics Dóra, Eszenyi Lilla, Csomor Annamária, Németh Eszter, Szokol Katalin, Németh Nóra
Kézilabda:
Leány serdülő kupa — városi 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Ebergényi Vivien, Zimány Linda, Németh Angéla, Léránt Eszter, Kurucz Tímea, Tóth Tímea, Noll Renáta, Gúzs Bernadett, Szakács Zsófia
Fiú serdülő kupa — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Pécsek József, Takács Ádám, Imrei Gergely, Horváth Gábor, Bánlaki Krisztián, Kiss Bence, Somogyi Ádám, Reményi Attila, Csendes Milán, Fuchs Zoltán, Kovács Tamás
Leány diákolimpia — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Varsányi Bernadett, Ebergényi Vivien, Németh Angéla, Zimány Linda, Kurucz Tímea, Tóth Tímea, Gúzs Bernadett, Léránt Eszter, Németh Eszter, Szakács Zsófia
Fiú diákolimpia III. korcsoport — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba Imrei Gergely, Horváth Gábor, Bánlaki Krisztián, Pécsek József, Takács Ádám, Kiss Ádám, Somogyi Ádám, Reményi Attila, Kovács Tamás, Fuchs Zoltán, Csendes Milán
Fiú diákolimpia II. korcsoport -— városi 2.hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Vizsy Gábor, Szilvás Tamás, Bozsoki Imre, Kövesdi Kolos, Pápai Tamás, Benkő Péter, Lassú Péter, Andri László, Vérfi Tamás, Berki Gábor, Borbás Roland, Szappanos Péter, Puskás Sándor, Stróber Krisztián
88
Diákolimpia III. korcsoport — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Takács Ádám, Csendes Milán, Kovács Tamás, Imrei Gergely, Reményi Attila, Kiss Bence, Somogyi Ádám, Horváth Gábor, Bánlaki Krisztián, Pécsek József, Erdélyi Géza
Atlétika:
Somogyi Ádám 100 m-es síkfutás városi l.hely Felkészítő tanár: Vágó László Bozsoki Imre mezei futás városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Csapi-ORWEL Maratonka II—III. korcsoport:
Fiú csapat II. kcs. maratonfutás — területi 1 .hely Felkészítő tanár: Somogyi Józsefhé Bozsoki Imre, Kütsön András, Nagy Márk
Leány csapat III. kcs. maratonfutás — területi 2.hely Felkészítő tanár: Somogyi Józsefhé Marczinka Aliz, Miháczi Zsófia, Verbovszky Nikolett
Fiú csapat III. kcs. maratonfutás — területi 3.hely Felkészítő tanár: Somogyi Józsefhé Úszás:
Városi úszóverseny:
Fiú csapat városi 2.hely
Tegzes Ádám, Bíró Balázs, Steinhardt László, Bánlaki Richárd, Kiss Ádám, Deák Dániel, Fekete Ramon
Megyei úszóverseny:
Fiúcsapat megyei 3.hely Felkészítő tanár: Heidekker Györgyné
Tegzes Ádám, Steinhardt László, Kovács Kristóf, Farics Dávid, Fekete Ramon, Bánlaki Richárd, Kiss Ádám
Diákolimpia III. korcsoport:
váltó 4xl00m-es városi l.hely
váltó 4xl00m-es megyei l.hely
Tóth Péter, Kalamár Bence, Németh Gergely, Tollár József
Tóth Péter lOOm-es hát városi l.hely
Tóth Péter lOOm-es hát megyei 2.hely
Kalamár Bence lOOm-es hát városi 2. hely
Kalamár Bence lOOm-es hát megyei 3.hely
Tóth Péter lOOm-es gyors városi 2. hely
Németh Gergely 1 OOm-es pillangó városi 2. hely
Németh Gergely 1 OOm-es pillangó megyei 3.hely
Kalamár Bence 1 OOm-es mell városi 3.hely
Tollár József 1 OOm-es hát megyei 4.hely
Tollár Gábor 50m-es gyors megyei 2.hely
89
Torna:
Diákolimpia I. korcsoport „A" kategória:
Leány csapat — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Krasznai Virág, Péter Dóra, Kotnyek Réka, Hetési Violetta, Rákhely Viktória
Diákolimpia I. korcsoport „B" kategória:
Fiú csapat — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Hárs Gergő, Répási Szilveszter, Penczinger László, Deák Dávid, Tóth Tamás
Sakk:
Diákolimpia:
Biskopics Boglárka egyéni városi l.hely
Játékos sportverseny:
csapatverseny városi 2.hely Felkészítő tanár: Heidekker Györgyné Csepregi Tamás, Kisharmadás Gábor, Hárs Gergő, Katona Kinga, Rákhely Viktória, Herke Zsófia, Munkácsi Gyula, Faller Máté, Kanyó Zsombor, Kotnyek Réka, Hetési Violetta, Szappanos Klaudia, Penczinger László, Preksen András, Somogyi Bence, Bella Kata, Nikolics Viktória, Krasznai Virág, Kiss Dóra
Kötélugrás:
Diákolimpia III. korcsoport „B" kategória:
Marczinka Aliz gyorsasági megyei l.hely
Marczinka Aliz összetett megyei 2.hely
Vágó Alexandra gyorsasági megyei 3.hely
Vágó Alexandra összetett megyei 1 .hely
Szakács Zsófia összetett megyei 3.hely
Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László
Országos kötélugró verseny „B" kategória: Vágó Alexandra szabadon vál. Vágó Alexandra összetett Marczinka Aliz szabadon vál. Marczinka Aliz összetett Szakács Zsófia összetett
országos 2.hely országos 3.hely országos 7.hely országos 9.hely országos 22 .hely
Felkészítő tanár: Felkészítő tanár: Felkészítő tanár: Felkészítő tanár: Felkészítő tanár:
Vágó László Vágó László Vágó László Vágó László Vágó László
2000/2001
Labdarúgás:
Zrínyi Kupa II. korcsoport — nemzetközi 1 .hely Felkészítő tanár. Faller Zoltán Cseresznyés Zoltán, Csepregi Tamás, Nagy Máté, Faller Máté, Munkácsi Gyula, Szőke Ádám, Kahotek Kristóf, Kovács Máté, Kanyó Zsombor, Pesti Péter, Kuzma Péter, Steinei Ádám, Megyesi Gábor
90
Góliát-McDonald''s FC teremlabd. 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Csepregi Tamás, Szőke Ádám, Kanyó Zsombor, Faller Máté, Steiner Ádám, Megyesi Gábor, Pesti Péter, Kovács Máté, Nagy Máté, Kahotek Kristóf
Diákolimpia teremlabdarúgás II. kcs. — megyei 2.hely Felkészítő tanár:
Faller Zoltán
Csepregi Tamás, Pesti Péter, Megyesi Gábor, Steiner Ádám, Munkácsy Gyula, Kovács Máté, Faller Máté, Nagy Máté, Kanyó Zsombor, Kuzma Péter
Diákolimpia — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Faller Máté, Megyesi Gábor, Kanyó Zsombor, Munkácsy Gyula, Szőke Ádám, Kuzma Péter, Csepregi Tamás, Kovács Máté, Nagy Máté, Kahotek Kristóf
Diákolimpia teremlabdarúgás III. kcs. — megyei 1 .hely Felkészítő tanár:
Faller Zoltán
Benkő Péter, Kütsön András, Bozsoki Imre, Böröcz Zsolt, Kovács Richárd, Csepregi Tamás, Kisharmadás Gábor, Szántó Attila, Papp Gábor, Pápai Tamás
Kézilabda:
Diákolimpia — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Szilvás Tamás, Vizsy Gábor, Bozsoki Imre, Kütsön András, Pápai Tamás, Papp Gábor, Mészáros Bence, Rinfel János, Benkő Péter, Nagy Dávid, Kisharmadás Gábor, Újvári Balázs, Nagy Gábor
Atlétika:
Városi verseny III. korcsoport: Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Fiú csapat —r városi 2.hely Marczinka Csaba
Kütsön András, Bozsoki Imre, Szántó Attila, Pápai Tamás Kütsön András városi 3.hely Leány csapat — városi 3.hely
Németh Nóra, Szolnok Eszter, Horváth Csilla, Horváth Zsófia Németh Nóra városi l.hely
Diákolimpia III. korcsoport:
Fiúcsapat többpróba — városi l.hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
Bozsoki Imre, Lassú Péter, Papp Gábor, Pápai Tamás
Bozsoki Imre többpróba — városi 3.hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
Leány csapat többpróba — városi 3.hely Felkészítő tanárok: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
Úszás:
Városi úszóverseny:
Fiú csapat városi 2.hely
91
Fiúcsapat megyei 3.hely
Tegzes Ádám, Bánlaki Richárd, Kovács Kristóf, Kiss Ádám, Somogyi Bence, Gayer Mátyás
Somogyi Bence mellúszás városi l.hely
Somogyi Bence mellúszás megyei 2.hely
Somogyi Bence gyorsúszás városi 3.hely
Gayer Mátyás hátúszás városi 3.hely
Leány csapat — városi 3.hely
Sulán Emese, Tkálecz Kornélia, Kiss Dóra, Péter Dóra, Krasznai Virág
Diákolimpia:
váltó városi 3.hely
Tollár Gábor, Papp Gábor, Magyar András, Takács Dániel
váltó városi 3.hely
Tollár József, Hartai Mátyás, Ruzsinszki László, Németh Gergely
Diákolimpia III. korcsoport:
váltó gyorsúszás megyei 2.hely
Tollár Gábor 50m-es gyors megyei 3.hely
Sakk:
Diákolimpia III. korcsoport:
Biskopics Boglárka egyéni városi 1 .hely
Játékos sportverseny:
csapatverseny városi 1 .hely Felkészítő tanítók: Orosz Katalin
Palotai Ferencné
Csepregi Tamás, Hetési Violetta, Tóth Viktor, Szappanos Klaudia, Répási Szilveszter, Munkácsi Gyula, Kotnyek Réka, Kanyó Zsombor, Faller Máté, Szabó Barbara, Gersei Adrienn, Preksen András, Somogyi Bence, Berta Szilárd, Kovács Héra, Steiner Bianka, Czigány András, Betlehem Viktória
Kötélugrás:
Diákolimpia:
Hárs Gergő összetett — megyei 1 .hely Horváth Ramóna összetett — megyei 1 .hely Horváth Ramóna gyorsasági — megyei 3.hely Agoudán Virág összetett — megyei 3 .hely
Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László Felkészítő tanár: Vágó László
Diákolimpia IV. korcsoport „B" kategória:
Szakács Zsófia összetett — megyei 4.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Hosszú Melinda összetett — megyei ó.hely Felkészítő tanár: Vágó László
Diákolimpia III. korcsoport „B" kategória:
Hárs Gergő összetett — megyei 1 .hely Felkészítő tanár: Vágó László
Marton Zsuzsa összetett — megyei ó.hely Felkészítő tanár: Vágó László
92
Kajak-kenu:
Diákolimpia:
Angyalosi Gábor országos 5.hely
2001—2002
Labdarúgás:
Diákolimpia teremlabdarúgás II. kcs. — városi 1 .hely Felkészítő tanár:
Faller Zoltán
Berta Szilárd, Nagy Máté, Faller Máté, Kovács Máté, Munkácsi Gyula, Nagy Gergő, Kahotek Kristóf, Pál Dávid, Kónya Antal, Csányi Attila
Diákolimpia III. kcs. — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Benkő Péter, Bozsoki Imre, Farkas Kálmán, Kütsön András, Szilvás Tamás, Csepregi Tamás, Nagy-Sivó Zoltán, Szántó Attila, Pápai Tamás, Papp Gábor, Császár Árpád, Kovács Richárd, Berki Gábor, Szappanos Péter, Kanizsai Renátó, Kisgyura János, Puskás Sándor
Diákolimpia teremlabdarúgás IV. kcs. — városi 2.hely Felkészítő tanár:
Marczinka Csaba
Teremlabdarúgás — megyei 2.hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Kovács Máté, Berta Szilárd, Cseresnyés Zoltán, Munkácsi Gyula, Faller Máté, Nagy Gergő, Nagy Máté, Kahotek Kristóf, Pál Dávid, Kónya Antal, Csányi Attila
Atlétika:
Városi verseny I. korcsoport:
Fiú csapat többpróba — városi 3.hely
Pál Dávid, Biczó Bence, Tislér Péter, Czigány András, Varga Péter
Pál Dávid összetett — városi 1 .hely
Leány csapat többpróba — városi 2.hely
Faller Nóra, Betlehem Viktória, Kiss Zsófia, Solymosi Erika, Olasz Vivien Városi verseny II. korcsoport:
Fiú csapat többpróba — városi 2.hely Felkészítő tanárok:
Marczinka Csaba, Márkus Lívia Faller Máté, Nagy Máté, Munkácsi Gyula, Répási Szilveszter, Berta Szilárd
N.A.P. bajnokság II. korcsoport:
Fiúcsapat többpróba — városi 2.hely Felkészítő tanárok:
Marczinka Csaba, Márkus Lívia Faller Máté, Munkácsi Gyula, Répási Szilveszter, Berta Szilárd
93
N.A.P. bajnokság III. korcsoport:
Fiú csapat többpróba — városi 1 .hely Felkészítő tanár: Faller Zoltán
Marczinka Csaba
Szántó Attila, Csepregi Tamás, Papp Gábor, Bozsoki Imre, Horváth Péter
Szántó Attila összetett — városi 2 .hely Felkészítő tanár: Marczinka Csaba
Csepregi Tamás összetett —városi 3.hely Felkészítő tanár. Kálmán Pálné
Úszás:
Városi úszóverseny I—II. korcsoport: Leány csapat városi 1 .hely
váltó 4x50m-esgyors városi l.hely
Betlehem Viktória, Bacs Berill, Kisgyura Eszter, Ács Réka
Bacs Berill 50m-es hátúszás városi l.hely
Bacs Berill 50m-es hátúszás megyei 3.hely
Bacs Berill 50m-es mellúszás városi 2. hely
Bacs Berill 50m-es mellúszás megyei 2.hely
Bacs Berill 50m-es gyorsúszás városi 2. hely
Somogyi Bence 50m-es mellúszás városi l.hely
Somogyi Bence 50m-es mellúszás megyei l.hely
Biczó Bence 50m-es mellúszás városi l.hely
Biczó Bence 50m-es mellúszás megyei 2.hely
Biczó Bence 50m-es gyorsúszás városi 2.hely
Biczó Bence 50m-es gyorsúszás megyei l.hely
Biczó Bence 50m-es hátúszás városi 2.hely
Simon Péter 50m-es mellúszás városi 2.hely
Simon Péter 50m-es mellúszás megyei 3.hely
Czigány András 50m-es hátúszás városi 3.hely
Czigány András 50m-es hátúszás megyei 3.hely
Czigány András 50m-es gyorsúszás városi 3.hely
Sakk:
Diákolimpia: Nyizsnyik Bence Nyizsnyik Bence Biskopics Boglárka
egyéni — városi 1. hely egyéni — megyei 1 .hely egyéni — megyei 1 .hely
Játékos sportverseny:
csapatverseny csapatverseny
városi
Felkészítő tanár: Márkus Lívia Felkészítő tanár: Márkus Lívia
l.hely megyei 5.hely
Faller Máté, Kovács Máté, Szappanos Klaudia, Gersei Adrienn, Répási Szilveszter, Munkácsi Gyula, Berta Szilárd, Mátrai András, Mihalecz Orsolya, Steiner Bianka, Nagy Gergő, Héder Balázs, Pál Dávid, Kónya Antal, Betlehem Viktória, Faller Nóra, Biczó Bence, Olasz Vivien
94
ISKOLA A SAJTÓ TÜKRÉBEN
Diákolimpia aprónépnek
Keszthely (h. á.) - A Csokonai AMK adott otthoni tegnap a játékos sportvetélkedők Zala megyei diákolimpiájának.
Az ''.>kt;itá;>i intézmény sportcsai) sokában rendewett eseménye« nyolc általános iskolaalsó tagozatos diákcsapat a nic-iló/xkt a Szombathelyen megrendezésre kerülő regionális elődöntőbe való jutásért. >\ koresopörtbeltek a korábbi házi küzdelmek Jcgjobhjasként érkezhettek a szélesebb kikben való megmérettetésre. (Egwbek azonos wmt''ia /5 »Utalón, i Sokfele izgalma* feladat tette próbára a gyerkőcök felkészültségét
Diákolimpia aprónépnek
(Púiyíatáx /. oldalról) Sokféle izgalmas feladatot hajtottak végre a gyerekek, kii lönféle sportszerekkel: labdával. karikával, talaj-szőnyeg, zsámoly és egyeljek használatával. Dósa Zsoíi. a házigazda intézmény igazgatója, testnevelő táníírelruoiMtóa., Iwgy vulameny-oyi versenyszámban az ügyesség es a gyorsaság számít. Örömmel vállalták :i rendezvény lebonyolítását, természetesen az-AMK is képviselteti» magár a verseityen. A hé» vendégcsapat m ugyancsak váiov-beii Egry József Általános Iskolából Nagyka»i/sáró^ a Zrínyi . Lentiből a Vöröéinaity-is-
koláből. valamint Galambokról és Letenyéről érkezett.
A reggel kilenc órakor kezdő-ddu versenyek mintegy 150szereplőjének küzdelme közel öt órán át tartott, a mérkőzések na gyon szoros mezőnyben, a diáktársak ösztönző szurkolása mellért zajlottak, tele. izgalommal. A versenyeredmények délutáni kihirdetése szerint szép íslje-sítmenyi nyújtottak a hazaiak; Mindvégig megőrizve .a vezető
házigazda csapat, a második helyezést pedig az ligty-iskola diákjai szerezték meg. Ok ííWí-hatnak ntajd versenyezni Szóm -batiielyre.
Léggömbökkel küldött üzenetek az Unióba
Nagykanizsa, Keszthely
{sz. a.-h. á.}- Tegnap a megye két városában folytatódtak a Comenius-
hét eseményei.
Nagykanizsán pontban délben a Zsigrnondy Vilmos-Széchenyi István Szakképző Iskolában és a Zrínyi Miklós Általános Iskolában a diákok az Európai Uniónak címzett üzenetekkel ellátott léggömbök százait eresztették fel a levegőbe.
Hasonló akcióm került sor Keszthelyen is, ahol a Szendrey Júlia Általános Iskola diákjai rövid szabadtéri ünnepség keretében eresztettek a magasba 300 lufit - a jólét, a gondoskodás, a környezetvédelem igényét megfogalmazó üzeneteikkel.
A Zrínyi-Iskola udvaráról rengeteg léggömb emelkedett a magasba
Fotó: Szakony Attila
95
DÉL-ZALA HÍREI
Az ünnep jegyében
A művészeti nevelés mentén fejlesztik a gyerekeket
Nagykanizsa (p. a.) - A közelgő karácsonyra készülődve egész hetes ünnepi programot szervezett a Rozgonyi utcai óvoda. A kulturális bemutatókon kívül, a kicsiket is bevonják, így többek között az agyaggal is ismerkednek.
Az egész héten át tartó kulturális és művészeti foglalkozásokat a Rozgonyi utcai óvoda nem véletlenül szervezte, hiszen az intézmény szakmai programjában kiemelten szerepel a gyerekek alkotótevékenységének, önkifejezésének folyamatos fejlesztése. Az óvodában ennek
megfelelően állandó galéria is működik a kicsik alkotásaiból, s az idei évtől kezdve már felnőtt művészek alkotásai is láthatók az intézményben.
A felnőtt művészek alkotásait is kiállítják
- A kiállításokon kívül természetesen más programokat is szerveztünk, így a zenei és a mozgáskultúra fejlesztését előtérbe helyező programokon is részt vesznek a gyerekek -
mondta Borsos Péterné vezető ! óvónő. - Szerencsére remek kapcsolatot sikerült kialaldta- j nunk a városi zeneiskolával és más művészeti csoportokkal, amelynek tanárai, növendékei gyakran nyújtanak segítséget. Az intézményekkel fenntartott kapcsolat már a szakmai együttműködésre is kiterjedt.
Az egész hetes program keretében tegnap a Zrínyi-iskola diákjai látogattak el az óvodába, ahol karácsonyi műsorral kedveskedtek a kicsiknek, akik maguk is előadták az ünnephez kapcsolódó, nemrég tanult verseket, dalokat.
A Zrínyi-iskola 4. osztályosai ünnepi műsorral kedveskedtek az óvodásoknak Fotó: Varga György
96
Zalai bronzérem a vb-n
Remekeltek a kanizsai kick-box egyesület versenyzői
■ Litter Tímea
Prága - A közelmúltban Prágában megrendezésre került WKA Kick-box világbajnokságról a kanizsai Nagy Szilárd bronzéremmel tért haza, de Horváth Gábornak sem kell szégyenkeznie negyedik helyezésével.
A kanizsai Elit Profi Harcművészetek Sportegyesület már hároméves múltra tekinthet vissza, s ezen idő alatt szép sikereket mondhat magáénak. Az egyesület vezetőedzője, Nagy István mesélt elöljáróban a világbajnokságról, ugyanis a helyszínen követte végig az eseményeket.
- Egyesülelünk először szerepelt világbajnokságon, s talán ennek is betudható, hogy néhány apró szerencsétlenség miatt egyik versenyzőnk lecsúszott a dobogóról - kezdte a vezetőedző. - Egyik esélyesünk két héttel a vb előtt thai-box magyar bajnoki címet szerzett, majd a vb nyolcas döntőjében olyan szerencsétlen rúgást kapott, hogy bordatörést szenvedett, így nem kockáztattam, s nem engedtem tovább versenyezni.
- A verseny egy csarnokban folyt, de három emeleten, a versenyzőknek csak a számait írták ki, a nevét nem, s mivel az én súlycsoportomban rengetegen indultak, az egész napot szinte „átmelegítve" vártam a soromra - mondta a világbajnokságon a felnőtt full-contact kategóriában negyedik helyezést elért
A kick-box világbajnokságon járt kanizsaiak (balról): Horváth Gábor, Nagy István (edző) és Nagy Szilárd
Horváth Gábor. - A versenyen il ország több száz versenyzője indult, s talán mondani sem kell, hogy a legjobbaknak természetesen a keletiek bizonyultak. Két évvel ezelőtt kezdtem el űzni ezt a sportot és ezeken a sikereken
Jövőre még nagyobb önbizalommai
felbuzdulva még jobb eredményeket tűztem ki nmgarn elé. A vb előtt egy betegség döntött le a lábamról, és sajnálatos módon legyengült szervezettel kellett küzdenem. Az is hátrány volt, hogy a leadott kilóim miatt más súlycsoportban kellett indulnom. De mindezen balszerencse
ellenére is büszke vágyók a helyezésemre.
A kanizsai Zrínyi-iskola nyolcadikos diákja, Nagy Szilárd a juniorok light-contact kategóriájában bronzérmet szerzett.
- Három éve űzöm ezt a sportágat, de még mindig na-gyon-nagyon izgulok a versenyek előtt - vallotta be Nagy Szilárd . - A vb is inkább a pszichikai, mint a fizikai erőnlétemet vette igénybe, de emellett nagyon tetszett ez a megmérettetés. Sokban eltért az eddigi megyei és országos bajnokságoktól, s annak is örülök, hogy tapasztalatokban gazdagon állhatok neki a következő évad versenyeire történő felkészülésnek.
97
Játékos sportvetélkedő Kisdiákok versenyeztek
A házigazdák győzelmeivel zárultak a döntők A legjobbak a megyei diákolimpiára jutottak
Nagykanizsa, Galambok
(k. v.)-A 2001/2002. tanévi diákolimpia játékos sportvetélkedőjének városi és városkörnyéki döntőjéről ís a legjobbak jutottak tovább a megyei megmérettetésre.
A nagykanizsai versenyre hat csapat adta le a nevezését, s a Zrínyi-iskolában megrendezett városi döntőn nagy küzdelemben dőli cl az első hely sorsa. A házigazdák nyertek - a Kiskanu.sa és a Rozgonyi előtt ■-, így ők képviselhetik Kanizsát a megyei dómon. A Faltér Máté, Kovács Máté. Szappanos Klaudia. Genfi Adrienn, Ké-pási Szilveszter, Munkácsi Gyula, Berta Szilárd, Mátrai András. Mihatecz Orsolya, Steiner Bianka. Nagy Gerg/!, Uéder Balázs, Pál Dávid, Kánya Antal. Betlehem Szilveszter, Faltér Nóra, Biczv Bence, Olasz Vivien össze-
állítású győztes csapatnak Márkus Lívia volta felkészítő tanára.
A városkörnyéki viadalra hét iskola nevezett, s a diákok két selejtező csoportban mérkőztek egymással. A már hagyományosan Galambokon megrendezett döntőije Mik-lósfa, Gelse, Zalakaros és Galambok csapata jutott. A finálét idén is magabiztosan nyerték a házigazdák, második a gelsei. harmadik a zalakarosi csapat lett. A megyei döntőbe jutott galamboki csapaiot <Sárempek Fanni, TAth Liliána, Kátóezi Anita, Gábor Veronika, Kamondi Annamária, Varrá ZsaUin, Németh Kim. Nütolics Anita, Csizmadia Krisztina, Szabó Gergely, liedike Marcell, Jákabft László, Molnár Lajos, Horváth Zoltán, Varga Patrik, Miká Milán. Urnszr István, Turkovies Dávid) Tóth Imré-né és Kovács Mária készítette fel a versenyre.
Nagykanizsa (k. v.) - A
lll-IV. korcsoportosok számára kiírt 2001/2002. tanévi városi teremlabdarúgó diákolimpiának az Olajbányász munkacsarnok, a városkörnyékinek a zalakomári iskola tornaterme adott otthont.
A III. korcsoportos városi diákolimpia hét együttese közül legjobbnak a csoport mérkőzéseket és a finálé küzdelmeit egyaránt veretlenül záró Zrínyi-iskola csapata bizonyult, második helyen a Piarista-iskola, harmadikon a Hevesi-iskola, negyediken pedig a rozgo-nyisok gárdája végzett.
A IV. korcsoportban induló kilenc csapat selejav,őt és döntőt magában foglaló versengéséből a Rozgonyi-is-kola került ki győztesen.
másodikként a zrínyisek, harmadikként pedig a pé-tcrfysek zárták a sorozatot.
A városkörnyéki iskolák versenyében a 111. korcsoportban 9 induló volt. A csoportmérkőzéseket Zalako-tnár, illetve Gelse együttese nyerte, majd a megyei diákolimpiára történő továbbjutást meghatározó döntőben már Miklósfa végzett az. élen, megelőzve Galambokot, és a harmadik helyezett Cicisét. A IV. korcsoportosok szintén kilenccsapatos megmérettetésén a csoportmérkőzéseket Zala-karos, illetve Gelse együttese zárta az élen, majd a körmérkőzéses döntőben Gelse bizonyult a legjobbnak, megelőzve a második helyezett Csapit, s a harmadik helyre befutó Zalaszentbalázs csapatát.
Két hét vakáció Kínában
Peking, a távol-keleti tengerpart, a Nagyfal és egy kis fitness
Kálmán Richárd 14 éves, nyolc éve tornával is foglalkozó, amúgy jó tanuló hírében álló fiatalember Kínát barangolhatta be bő két hét alatt az idei nyár folyamán. A tízéves múltra visz-
Magával ragadó volt Peking színes világa
szatekintő Soon Ching Ling Alapítvány jóvoltából, produkcióbéli partnerével Kardos Eszterrel nyílt alkalma a nem mindennapi kalandra további 19 magyar társával együtt.
A „kirándulásnak" különös rangot adott, hogy miniszteri delegáció is útra kelt az iskolásokkal (megemlékezve Magyarország és Kína diplomáciai
Richárd élményeiről mesél
kapcsolatfelvételének 50 éves évfordulójáról), a gyermekek számára azonban — ahogy Richárd élménybeszámolójából kiderült — korántsem ez volt az
élmények netovábbja. Sokkal inkább Peking, a maga színes-ségével, a távol-keleti tengerpart, s nem utolsósorban a Holdról is látható kínai Nagyfal.... Természetesen a kanizsai ifjak nem mulasztották el fitness-gyakorlatuk bemutatását sem, jutott belőle kettő-kettő a kínai fővárosnak, valamint a tengermelléknek.
A Kínában töltött heteknek nem csupán előzményei voltak — ne felejtsük, egy budapesti válogatón harcolták ki az utazást —, hanem „utóélete" is, mivel az alapítványon keresztül eddig Kínába kijutottak augusztus 21-én egymással, 24-én pedig a hazánkba látogató távol-keletiekkel találkozhattak, viszonozva ottani vendéglátásukat.
Polgár László
98
A váró* legrégebbi iskolája. Jogelődje az 1872-ben beindított Polgári Fiúiskola voh "Zrínyisitei" lenni mindig egyfajta kiváltság, dictóség Volt Nagykanizsán a nuiltbüm, nu is az és ii jövőben is a marad Falitr Zoltán igazgatóval a város legfiatalabb iskolaigazgatójával beszélgettünk aztskoláröl, terveikről. elképzeléseikről.
- Valóban a várus legrégebbi iskolája a Zrmyí Miklós Álmldnat hkola. Jövőre ünnepeljük a IM-ik évfordu-iónkat, amelyet méltóképpen szeret -iwínk megünnepelni szakmai és kulturális vonalon sót az Osztrák ét Norvég partneriskolákkal egy projekt keretében közős anyagot kész.ltUnk az évforduló kapcsán. Visszatérve a mához valóban nagy hagyományokkal rendelkezünk. Nagy hírnevet örö-költünk, kitűnő pedágógusok tanítottak «kólánkban, »mely kötelez bennünket. A szellemiségükéi továbbadok. és ez a gyermekekben is érződik, de érzik a pedagógus társaim és érzem magam is, hogy meg kell felelni az elődeink által támasztott magas követelményeknek. 1982-ben egyesítették az Ady éj a Zrínyi Iskoüt én akkor történt utoljára egy kuebb felújítás. Mára már aktuálissá vált egy teljes felújítás és modernizálás, ha az
európai utal szeretnénk követni, akkor bizony felMcreluégében, kui lémében, dekorál tságában ts lováhb kell lépnünk. Szerelésére tudjak ezt a polgántutsttfrí hivatalban is és reményeink */.erini lesznek ebben az ügyben lépések. hisz ne felcdjUk ez az épület műemlék jetlegíí patinás épül«! é» cinelleti ragyogó szabadidő« területtel rendelkezünk.
Mityrnei nfgUHttck az itiahí-
- Nagyon sokan választják »kólánkat gyermekeik számára igy beiskolázási gondjaink nincsenek. Egy-két «ettől eltekintve mindenkit fel tudunk venni a sok jelentkezőből. Jó kapcsolatokai alakítottunk ki az óvodákkal, hogy megfelelő infonnáctók-kal rendelkezzenek a »«Illők arról, hogy iskolánkban milyen oktatásban részesülnek a diákok. Nyílt napokat szervezünk, rendezvényeket tartunk, hogy megismerhessek az. iskolánkat 24 tanuló, 12 napközis és 2 tanulószobái csoport "munkahelye" ez az iskola körülbelül 600 diák számára. Iskolánk felszereltsége «cmlélteW-ewközükkel és információhordozókkal >i! Szaktantermek. videó terem, számítógép terem, műhely, tornaterem. Internet elérhetőség. ebédlő és tóoyviár segítik a tanulás folyama-
tát. A rend a regyelem éj a tisztaság a tanulók második otthonává varázsolják ¡«kólánkat.
- Milyenek a yisxtnjtkéttk a u>-vábbioHuiú • v>/í diákrÁrm?
• A középiskolák túl kapunk visszajelzéseket arról, hogy az jtt végzett diákok milyen teljesítményeket nyújtanak és meg kell mondanom büszkék vagyunk rá, hogy a hatékony nevrlömiinka alapjár. tanulóink jói helyt állnak más iskolákban is Sokwor látogatnak meg bennünket volt diákjaink egyetemekről, olyanok akik tudományos pályákon dolgoznak és akik ín. ''fertőződtek"'' meg a tudással, ök azok akik ha szabad így mondanom tovább öregbítik iskolánk jó híréi a "Zrínyis" hagyományokat,
- M iiz ami még hiányuk, amii "/¿K meg xterríttének valósítani?
■ Álmaink vannak* Sőt stratégiai terveink is amelyek közöd a tárgyi feltételek és az oktatást segítő eszközök beszerzést.''ugyanúgy szerepel, mint a pedagógiai módszerek megújításának a terve. Az egészséges életmódra való nevelésben egy táncterem kialakítása például. Kiemelten nagy hungwílyt fektetünk a nyelvoktatásra é* ezt a switók lregy<tnlcttien támogatják és igénylik is. Sokat
aüar.k a szülők véleményére. Az ő segítségük és a tantestület kimagasló szakmai tudása együtt biztosítja az itt tanuló diákok sikerét az életben, ló hírünket igazolják a napjainkban ut elért átlagon felüli tanulmányt, kulturális és sport eredményeink. Had említsek iskolánk célkitűzései között néhányat, amely a jövőben is bizonyára vonzóvá teszik iskolánkat ozok körében akik itt szeretnék azt a tudást megszerezni, amely továbbtanulásukhoz szükséges lesz. Olyan szemlélet kialakítására törekszünk, amely segíti intézményünk és partnerei kil-zötti kölcsönös elkötelezettség kiaJa-kitását. Alapos tudást nyújtunk minden tantárgyból. Nagy figyelmet fordttunk a tantárgyi okulás íj nevelés közötti összefüggésekre. A városban - az OM támogatásával - elsőként veszünk reszt a Coménius I. minőségbiztosítási rendszer kiépítésében. Erősítjük, az együttműködés, a tolerancia képességét és az egymás iránti reletóuégei iskolánk tanulóiban és közösségeiben Nagy gondot fordítunk a családi életre való felkészítésre, a káros szenvedélyek ét a kábítószer fogyasztás megelőzésén; és az egészséges életvitel kialakítására Iskolánk egyéni arculatát pedig olyan programok határozzák meg mint az
idegen nyeivek képzése, amelynek kapcsán diákjaink külföldi tanulmány utakon vehetnek nászt csere üdai-tetés keretében. Magyar és matematika tantárgyakból - a CMO-et holland módszer segítségéve} egyéni képcs-ségfejteszté« végzünk. Gondozzuk a tehetségeket és támogatjuk a lemaradókat A jó képességű és példás szorgalmú diákok - szülői bckcgyeztSí alapján - válogatott csoportokban folytatják középiskolára felkészítő tanulmányaikat. Szakköröket működtetünk. Kötelező úszásoktatásban részesülnek alsós diákjaink. Etövírjük nemzetközi kapcsolatainkat A Soemtet ptvjeil keretében európai dimenziókra épülő tanítási stratégiákat kívánunk megvalósítani, segítve ezzel az európai szemléletmód megismerését. Remélem, hogy c korántsem teljes felsorolás a jövőben is vonzóvá tesz» iskolánkat a gyermekek és szüleik számára egyaránt. Mi ezért azt ígérjük, hogy az itt tanulók jól érzik itt nálunk magukat és a továbblépési esélyeik a korábbi évek tapasztalatai alapján nagyon kedvezőek. Minden az iskolánk ¡rám érdeklődi« szeretettel várunk.
VJ.
A horgász utánpótlást biztosítaná
Példás az egykori hadvezér nevét viselő szervezetek együttműködése
Nagykanizsa (sz. a.) - A horgász utánpótlás kinevelését biztosíthatja a Zrínyi Miklós Horgászegyesület és a Zrínyi Miklós Általános Iskola együttműködése.
A kapcsokon idén vette let egymással az egykori hadvezér nevét viselő két szervezet, s a ki~ alakulófélben lévő együttműködés eredményeként kiMJscn «erveitek versennyel egybekötött nyílt horgisznapot a gyerekeknek az egyesület gondozásában lévő Csónakázó-tónál.
- Egyelőre háziversenyt rendeztünk - mondta Gvmhn/, Imre. az egyesület titkára -. ezt jövőre szerelnénk városi szintre szélesíteni, majd a terveink szerint a jövőben a megye Zrínyi-iskolái számára meghirdetni.
Az [iktatási intézmény és a horgászok elképzeléseit már az első, a közelmúltban rendezett nyílt nap igazolta. A lehetőséggel ugyanis mintegy 30 gyerek élt: ők ezúttal engedély nélkül, ám profi horgászok felügyelete mellett pccázhattak - nagy örömmel.
A tervek szerint a verseny kiszélesítésében a Csónakázó-tó mellett lévő zíildtáhor lehetőségeire is számítanak. Ott ugyanis szállást és étkezést lehetne biztosítani egy akár kétnapos rendezvény résztvevői számára.
- A gyerekek megismerhetik u horgászat szépségeit - mondta Pallér Zuluin iskolaigazgató -, és szakmai tanácsokat is kapnak szakénőktől. )ó) érzik magukat
A versenyt városi szintre szélesítenék
a szabadidejükben, hiszen ezt a pár órát hasznosan, a barátaikkal tölthetik.
A tervek szerint a versenyeken jói teijesítő fiatalok a Zrínyi horgászegyesület tagjai közé lépve előadásokon gyarapíthatják majd elméleti tudásukat, így méltóan képviselhetnék a kanizsai színeket a jövőbeni hor-gászviadatokon. S hogy lehet séges gyerekek vannak a városban. azt bizonyították az eléri eredmények is: a legjobbnak Balogh Tamás bizonyult, megelőzve a második Tóth Viktort és a harmadik Horváth Andrást.
99
y0 10 0]( Osztrák diákok a Zrínyiben

a zrínyisek
Nagykanizsa (k. v.) - A diákolimpia 2001/2002. tanévi U-9 és U-ll-es futball városi és városkörnyéki bajnokságában is befejeződtek az őszi fordulók.
A városi küzdelemsorozatot az 1. korcsoportban a Zrínyi-iskola veretlenül zárta, másodikként a Kiskanizsa, harmadikként a Rozgonyi várhatja a folytatást.
A II. korcsoportban is a zrínyisek vezetnek, a rozgonyiso-kat és a zempléneseket megelőzve. A városkörnyéki bajnokságban a II. korcsoportosok előbb csoportmérkőzéseken mérték össze tudásukat, majd a döntőben a miklósfai iskola veretlenül végzett az élen, megelőzve a második Miháldot, a harmadik Gel-sét és a negyedik Csapit.
Március 18-tól 24-ig már negyedik alkalommal töltöttek e) egy heter a leibnitz-i II. számú iskolából érkezett tanulók városunkban. Az Állami Zeneiskola fúvószenekara, Tatár Csaba tanár tlr vezetésével hangulatos számokkal fogadta őket. A kölcsönös bemutatkozások után változatos program várt vendégeinkre. A közös barkácsolás során megismertettük velük a magyar hímestojás-mintákat, és próbálkoztunk egy magyar nyelvű dal meg-
tanít sáv a 1 is. A családoknál töltött hétvége után, hétfőn és kedden kétnapos kiránduláson vettünk részt, amelyen Kecskemét, Szeged nevezetességeit és ópux/.íaszcren a Feszli-kötké-pet tekintettük meg. A másnapi búcsú-ünnepségen ígéretet kaptunk, hogy hamarosan találkozhatunk, és jövőre az 6 szép országukban folytatódhatnak a kialakult barátságok.
Helyei Lilla
8. B . Zrínyi Iskola
A tankötelezettség után...
Miközben az oktatás folyton-folyvást a megújulás irányába halad, legalábbis ezt célozzák az új Iskolarendszer s a Nemzeti Alaptanterv elképzelései, aközben mindig vannak, akik lemaradnak a sorból. Akik nem tudják befejezni az általános iskolát a 16. életévükig, azaz a tankötelezettség határáig. Vajon milyen lehetőségeik vannak a hiányzó osztályok pótlására?
Valamikor szinte minden városban működött a nyolc osztály elvégzését lehetővé tévő Dolgozók Általános Iskolája. Megyénkben érdeklődve kiderült, ma már nincs mindenütt ilyen iskolaforma, van ahol egyáltalán nem is foglalkoznak e képzéssel. Ugyanakkor adódnák újabb lehetőségek, amelyek keretében megszerezhető a nyolc általános iskolai bizonyítvány, illetve ezt követően mód nyílik szakma elsajátítására is.
Zalaegerszegen korábban az Ady általános iskolában működött a Dolgozók Általános Iskolája. Most „csupán" a vizsgáztatást végzik, minthogy az úgynevezett felzárkóztató képzés a munkaügyi központ támogatásával . s a munkanélkü liek részére a MegyeiMűvelŐdési és Ifjú-
sági Központban történik. Tavaly 28-an fejezték be itt sikercsen az általános iskolát. Közülük többen is az MM1K Szakiskolájában folytatják tanulmányaikat. Hasonló felzárkóztatás történik a csácsi dán típusú termelőiskolában is.
N''pyvknni/sán régtől tfjjm.
^koláft^ teiezhetik be az altalánost azok, akik ezt nem telték meg 16 éves korúkig. Az esti tagozat idén ts beindult, az 5-6. Összevont osztályba tízen, a 7. és a 8. évfolyamra pedig húszan jelentkeztek. Ám mint az igaz-gató.Jí^dí:.!Ű.Ól((el mondta, ez a létszám ínég alakulhat. Tőle azt is megtudtuk, hogy korábban foglalkoztak írni-olvasni nem tudó felnőttekkel is, most nincs ilyen a beiratkozottak között. Az esti tagozaton egyéb-
ként a régebbi féléves képzés gyakorlatával szemben, ma már tíz hónapos az oktatás. 45 perces órákkal, s heti két alkalommal tartanak foglalkozásokat. Mindemellett korrepátálási és konzultációs lehetőséget biztosít az iskola. Valószínű ennek is köszönhető. hogy a hallgatók többsége, aki rendszeresen eljár az órákra, sikeres vizsgát tesz. Persze a tagozat működtetése nagy odafigyelést kíván, ezért is az igazgató nagyra becsüli az ebben részt vevő kollégák munkáját. Mint mondta, a hozzájuk járó fiatalok, hiszen életkorukat tekintve éppesak elhagyták a tanköteles kort, nem az iskolát hibáztatják, amiért nem szerezték meg „időben" a bizonyítványt. Többségük élethelyzete nem tette ezt lehetővé. De például sokan könnyebben boldogulnak azáltal, hogy itt nem kell idegen nyelvet tanulniuk. A nyolc osztály elvégzését gyakran moliváíja a jogosítvány megszerzése éppúgy, mint a szakmatanulás igénye.
(se)
100
A zrínyis apróságok zenés, táncos, mondókákkal tarkított Luca-napi köszöntőt mutattak be
Leányok ne varrjatok, ha sok tojást és jó hízót akartok!
Nagykanizsa (I. t.) - A
Batthyány Lajos Gimnázium aulája adott otthont a zrínyis diákok zenés, verses Luca-napi köszöntőjének.
A Zrínyi Miklós Általános iskola másodikosai Luca-napi köszöntővel örvendeztették meg tegnap a batthyányisokat. A kisdiákok felkészítő tanára, Raj-nicsJánosné elmondta: a vidám bemutatót közel egy hónapos, jó hangulatú munka előzte meg. Az alsós diákok az advent négy ál lomásához kapcsolódó népi hagyományokat keltették életre,
más helyszínen is mosolyt csalhatnak a közönség arcára. Az előadott mondókákból és dalokból az érdeklődők megtudhatták, hogy Luca napján bizony nem tanácsos a lányoknak varrni, hiszen Luca bevarrja a tojók „likát". A férfiak ezen a napon kezdik készíteni a Luca-széket, amelyről a karácsonyi szentmisén meglátják a szarvat viselő, borsót szedő boszorkányokat.
A gimnázium szabadidőszervezője, Katona Noémi kézműveseket is meghívott az iskolába, s csodás portékáikat meg is vásárolhatták az érdeklődők.
Luca-széken állva látható, ki a boszorka
vent négy állomására, s így a közelgő karácsonyra is. A diákok meghatódva készültek a fellépésre,- s remélik hagyományteremtő, tréfás köszöntőjükkel
melyben a Szent Borbála ünnepe, a Mikulás várása után most a Luca-napi babonák bemutatása követ. Az iskolában a gyertyagyújtással egybekötött ünnepségekkel emlékeznek meg az ad-
101
Diákpolgármester és segítője
dea (Minap ei»ő szerdáján úriunk ¡-ui.il sknzásl. » c/i minél jobba* „ehlJtcijük" » köttudai-
— A szórakozás leltételetnek j*vfU&* dntiüró alait vaVíban nem a menny i*ígM tejük -mondta Cvibni A«wut ttiák-al-polgíiniKsaer, - 3tt 1», muri
mimlcrthol. a miuáségsí keU jar vftíuii, ctén íelvcuuk a kapcsolati ikai uibbek köxö« a H«f»?«í Sándrtr MsSvckVlc*i Ko/por«»! is.» m ottani szervezők scgítw.1-gévpS prr.Mlunk uj, nfvíte prwg-fwvMat barUwtítaw
Kétnapos diákoapc*. («-h drogellenes dmktó« kérnek $t II-letíke$ek<&. Nagy »aenrpot «annak a MÓtítíío« aló ÍMiwte«-BWk i», e«?n bellii vám-y vetélkpiWtci s*er vernek. A KaiiuMii Naptik MWÍft »«aem«k a dlíktwköntiányiat JiHwkájél rocgjelenítieijnt. A netiiwígek kítóttu d&ősot-ban«r IdevágdjDj(*i.TiKilyi>k u okuiAsi törvény gyakori rrtódo* suláiwk említcMe Németh Adtot. Ez ellen egy mádsíerfd leli« Kilépni: un-«* kell folyUBn u ¡»memttfjmíte wáeü sefeb kittben,
— egy kksát ti a
inunk 4. de valahol mindem el kell ketám. Elinditotwk *z ép(íkc«M. lei ak luk »z alapúkat — in«« fel kell tiá/nunk a lala tat: további kapcMíaKÁM aia Ittunk ki. tobouuí.ika támogatókat. Tu$ ak; pénw kell «¡ere* nflnfc terveink mejjvahViiáaSn. i jjdenk''g n okozta a legna-gyt»lií> üoi''wluiikal.
Svudubún Attila
A iut^vki»ni/AHi diákság életéin''» tí)Wi problémát la kfttelni feldő lultujr nclkill wiiMe
keltem* ~~ t*ls.í>*orln»n e*ek tnegoMAüAt vélKte!«l# tömik semmit sem k-lrci elérni. E/éit
Nagykatitoii új dlákpolgároimcr*^^ cédáink meg»<M<Ki»iá}.a érde-
Ctohai Anuamória dtók-alpolKilm»«»ler, A két ifjú *«.*»»<> MPxstt teljes iitórtókl*« be
január 21-én kapta mejíl»í*)itáwH » II. Városi Dhikparlii- akarom vormi a vám« diákokat
menttel. a munkánk**, Sajoov úgy
iiruMiW-iii''iri i''_____I—_i..i._.:j_ ■!.■:■. .ri.. 1..11 .1 ,i[;-":u.i .m -.v.:.: irTem CtkllR — M 11»
ir. llrnn....llllJIJJ(ll|llll ,llll;,lir formáció hiánya miatt —■ aem
--- foott» a fiaüilok int** ««^^k a mai diákok detértö.vá- aktivizálták majjuk« a Hasalok,
fcfcld m''rakoKtoamak a b«m- gyiiiról. Ebi*«, lalán egy tecsit a ki
iiliw — vélve Németh Ádám Aa ú} \r<wié«J úíákOo- aiakuh gytkatívA j* a hibás.

egyszerűen a ívmJsiei htó-nyos^áj-ai niian nc-m ji« el a «liákMiM>nníi!iyzati úki*ck hite a/, ¿rüekdteklic/,. íaei.'' scgíUsní kell. tvctl úgy ilümöitúiik; a to-váMMakhan rend*«m»cn. mm-
Eüen (Kim w értem, hogy kormányí* minden «ítitóges
mifttten napra bulit kell wrer- esAő/ael felwerelt irodái
végiünk, de úgy ériem: a kujwu a /^mpkr--isk.o)ií»iai.
i»ifA torkig vámul awal hógy harnan isais az liueme'', te elétte-
oiyán felnőtt»lt »tervelik a hív* válik «ámukra. pengratíjattat. utók serat»» sem — Tudatában vagyok: íiwg-
A nagykanizsai Zrínyi általános iskola túrasportkörének tagjai a közelmúltban Szécsiszigeten táboroztak. Célunk a közvetlen környék településeinek, környezeti értékeinek felkeresése mellett a falun keresztülfolyó Kerka holtágainak tisztításában való részvétel volt. Sok élménnyel gazdagodtunk, gyalogosan és kerékpárral közlekedtünk. Német gyerekekkel közösen táboroztunk, így nyelvgyakorlásra is volt lehetőség. Sokan találtak közöttük új barátokat is.
(Gayer Ildikó ZTSK vezető)
Messzi út előtt
Három évvel ezelőtt a Zemplén Gyftső Általános Iskola igazgató nője szólt nekünk, hogy léteik egy Soon Ching Ling itevü alapit-
Mennyit foglalkoztatok a srácokkal?
Két-három hónapig „gyúrtuk" és úgy gondolom, hogy megint
Hárs Gergő, Klein
vény, amely magyar gyerekek kínai utaztatásával foglalkozik. Úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk! -mondja a kezdetekről Vágó László, a Fítness Center vezetője. Az első évünk rögtön sikeres volt, hiszen négy tanítványunk kijutott a távol-keleti országba. Rengeteget szerepeltek Pekingben, mindenfele. Az alapitvány is nagyon elégedett volt a lányok - Szabina, Csilla, Alexandra, Diána - produkciójával. ezért úgy döntöttünk, hogy minden évben megpróbálkozunk. Tavaly is ketten kijutottak, idén pedig hintán ísserepelheinck majd a június 17-től július 2-ig tartó fellépéssorozatán. Eddig mindig tánccal indultunk, most váltottunk! A Zrínyi Miklós, Általános Iskola diákjaival,: Markkal, Rolanddal és Gergővel megszületett a szám is a „Táncoló Kőtelek" című bobócparódia.
írk á Répási Rotand
született egy olyan produkció, amelyíe az. alapítvány vezetői nem tudtak nemet mondani. Úgy döntöttek, hogy ők hárman kellenek az utazó csapatba, akik ebben a mezőnyben tényleg a legjobbak. Természetesen már több helyen felléptünk előtte ezzel a számmal, mindenhol osztatlan sikert aratva!
Jómagam is latiam már a „ Tán-colé Köteleket", tényleg elég jól sikerüli. Mit tudsz a kínaiak magyarországi céljáról, miért éppen itt telepedtük le?
Azt szeretnék, hogy a magyar gyerekek ismerjék meg Kínát, a keleti kultúrát és erre tényleg nem kevés pénzt fordítanak. Nem az számít, hogy ki mekkora művész, hanem a kél népet szeretnék egy kicsit közelebb hozni egymáshoz. Nemcsak mi megyünk a távoli országba, hanem minden augusztusban kinai gyerekek is érkeznek
Budapestre, idén először pedig ■ reményeink szerint - Nagykanizsára is el fognak jutni!
Hasonló bemutatókkal jöttnek ük is, mint amivel mi szoktunk menni a Távvl-Kidetre?
Nagyon-nagyon jó és színvonalas műsorszámokkal szoktak jönni. Amikor a lányok kint voltak hozlak videofelvételeket és megdöbbenve tapasztaltam, hogy az ottani óvodások olyan szintet képviselnek, mint nálunk a 9-10 éves gyerekek. Persze a dresszúra is más, nagyon keményen készülnek. Nem is hiszem, hogy a mieink olyan komolyan végig tudnák csinálni.
Sportszakmai értéke tan e az utazásmik?
Valamennyire van, de amit rrii csinálunk az inkább show. A hozzánk járó gyerekek szülei azt mondták, hogy non hajlandók áldozni az élsportra, ezért mi solra nem is erőltettük azt. Inkább olyat próbálunk meg- mindig kitalálni, amiben ügyesek lehetnek a fiúk, lányok. A bohóe-showra Jónás Tamás, az ismert bűvész, a közelmúltban azt mondta, hogy netn is látott ilyen fiatal gyerekeket a színpadon így mozogni, játszani, Ugy gondolom, hogy értnél nagyobb elismerést nem nagyon lehetne kapni. Meg vagyok róla győződve, hogy a fiúk is méltó módon képviselik a megyét és a várost. Huszonnyolcan utaznak egyébként, köztük 18 gyerek és 10 felnőtt és az egyik kísérő a feleségem lesz.
l égül ejtsünk szól a legnagyobb akadályozó tényezőről, a pénzről. Vgy hallottam, hogy nem nevezhető olcsónak a Kirándulás...
Sajnos így van! Bár el kell mondanom, hogy a fejenként J60 ezer forintba kerülő út felét, ISO ezer forintot az alapitvány állja. Ne-
künk „csak" a másik felét kell megfinanszírozni''. Hála az, égnek azért akadnak még szponzorok, bár belőlük sohasem elég! Természetesen szívesen fogadunk bármekkora
segítséget is, mert ügy gondolom, hogy ez nemcsak a mi sikerűnk, hanem Nagykanizsa városáé és a támogatóké is!
- ¿sámár Roland -
103
— A''égy nyelvvel már lehetne kezdeni valamit, azonban sziklaszilárd elhatározásom, hogy jogi pályára megyek: nemzetközi gazdasági jogász szeretnék lenni — véli a tót-, szerdahelyi illetőségű, ání tehetségét a kanizsai Zrínyi-iskola végzőseként pallérozó Horváth László a lap 7. oldalán olvasható Két toll is elegendő volt című riportban.
Két toll is elegendő volt
A ri*jzfiln»ek jótékony avagy káros hatásáról lehet vitatkozni — vannak» melyek a gyermekekben az agressziót növelik, mások mondanivalójukat szelíden előadva próbálják az gyerekek ismereteit bővíteni.
Sok tudásanyagot hordárnak magukban a rajzfilmek: a na~ pókban egy, a kanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskolában tanuló fiatalember bebizonyította, hogv akár nyelvet ts lehet tanulni a segítségtikkel.
A tó!.szerdahelyi Horváth László édesapjához gyakran játnak német vendégek, lévén 6 a Mura Menti Vadásztársaság vadászmestere. Az apának hosszá ideig sejtelme sem volt róla: fia a vendégeivel azok anyanyelvén képes beszélni.
—Közel hat éve rendszeresen nézem a német televíziós adókat
mondta a jelenleg nyolcadik osztályba járó Horvátit László. — Gyerekfejjel természetesen a rajzfilmeket részesítettem előnyben. A képeken feltűnő fér• gyakat összevetettem az elhangzó szavakkal, majd mtatán kisebb szókincsei» is kialakult, megpróbáltam a teljes mondatokat értelmezni. Szüleim nem hitték el német tudásomat, amíg egyszer édesapám tréfából nem ajánlotta fel. hogy tolmácsoljak neki. Sikerült.
A módszer eredményes volt: Horváth László német tudása— annak ellenére, hogy csak az angolt ís a horvátot (Tótszerda hely horvátok lakta település) tanulta a magyar nyelven kívül --- a Zrínyis tanárok figyelmét is felkeltette, Peszlegné ,''fenzsel Valéria némettanár kezdeti el vek» kiemelten foglalkozni, s közel egy év után már meg is
születeti a munka eredménye: tanítványa a közelmúltban megnyerte az általános iskolások idei országos tanulmányi versenyét német nyelvből.
Szerencsére mmt sem ijedt meg, a feladattól: á területi versenyen — melyre mindenki szótárakkal „felfegyverkezve" érkezeit — egy ellen tollal indult, s azután az országos megmérettetésen kabalából szintén csak kél írószerszámot tartott magánál.
A lanámőúgy vélte: Laci példája rámutathat arra. hogy az
Laci és tanára már a középfokú nyelvvizsgára készül
— /I döntőben Imcí olyan gyerekekkel mérte össze a tudását. akik legalább négy éve tanulják a német nyelvet — mondta Peszlcgnc Henzsel Valéria —, azanlntn tudtam: hihetetlen nyelvérzéke képessé leszi
Jogász akar lenni az ifjú nyelvtehetség
a jó eredményre. Egyetlen év tanulás után olyan szintre jutott, hogy egy kiképfokü nyelvvizsga tételt tíz perci■) alatt oldott meg,
idegen nyelvű rajzfilmek elősegíthetik a szóértést. Ugyanakkor elismerte: tanítványa (aki ősszel készül letenni a középfokú nyelvvizsgát) talán ezért küszködik kisebb nehézségekkel a magyarról németre fordításnál, a bonyolultabb nyelvtant igénylő mondatoknál.
—Négy nyelvvel már lehelne kezdeni valamit — vélte Horváth l<ászló —, azonban sziklaszilárd elhatározásom, hogy jogi pályára megyek; nemzetközi gazdasági jogász szeretnék lenni.
—szat—
Hogy megértsük egymást
Az egymáshoz való közeledés jegyében, hagyományteremtő szándékkal rendezett szü-lő-nevelő bált a nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskola.
Az immár 128 éves iskola történetében harmadik alkalommal megrendezett bált a szülői munkaközösség és a tantestület közösen szervezte. Műsorról az iskola jelenlegi és „elszármazott" növendékei gondoskodtak: a Mary csoport szalontáncokkal szórakoztatta a jelenlévőket. míg a Fimess Center csoportja látványos bemutatóval, a többiek pedig Tátika show-val emelték az est fényét.
Kituno hangulat a kanizsai Zrínyiben
104
Polgári leány és fiúiskola
![ A Zrínyi Miklós Általános
: I>k»la a jövő évben ünnepli
j fenn állásának 130. évt''or-
| dulóját. Knne.k kapcsán
j .számos érdekes program-
: ra, szakmai tanácskozásra, ; tanulmányi versenyre ke-; rül majd sor, megannyi I színes rendezvény teszi cin-: [ékezetessé az évfordulót.
• Az intézmény fennállásának 125. évfordulójára ár. Kotnyek István megírta az iskola történetét a jubileumi évkönyvben. 4 Zrínyi Miklós Általános Iskola jogelődjei a Nagykanizsai Községi Polgári Iskola és a Nagykanizsai Felsőbb Leányiskola voltak. Aj intézmény eredendően 1872-ben. /nini polgárt fiúiskola kezdte meg működését, 1945 ben vált általános iskolává. 1980-ban egyesült az. 1 m-ben megnyitót! polgári leányiskola utódjával, az egykori Ady Endre Általános Iskolával. A polgári iskolát az Í868~as népoktatási törvén? ttozfa létre, amelyben a lányok oktatása négy. a fiúké hat éven át volt kötelező. A nagykanizsai intézmény felállítását az ¡869. december U-i közgyűlésen határozták el a városatyák, miután meghallgatták az iskolaszék elnökének jelentését, amefy felsőnépiskola létesítését javasolta. Az Iskola felállítását nemcsak szorgalmazta, hanem pénzzel is támogatta Cehei Guttman Sándor Henrik, és Tillián Ede. A polgári iskolában a tanítás 1812. október elsején 59 tanulóval keziiődöít el Csak többszöri próbálkozás után sikerült a működte-léshez államsegélyt, központi minisztériumi támogatást szerezni Csengeiy Antal, országgyűlési képviselő utánajárására. Az államsegély azt jelentette, hogy a tanárok fizetését a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium vállalta fel ~ meséli az intézmény törtenetéről Faller Zoltán igazgató.
- A jelen története, történései is megörökítésre kerülnek?
- Készül az iskola új évkönyve, szeretnénk, lm benne lenne a teljes iskolatörténet, és összefoglalása lenne az intézmény múltjának és jelenének, egészen napjainkig. Szeretnénk egy CD-anyagot és egy videofilmet is készít telni az iskoláról, valamint internetes honlapon

szülői munkaközösség is: elég aktív részt vállal ebben. Számítunk volt Zrínyis diákok segítségért is. Nyertünk már pályázatokat, és eb-bit! igyekszünk forrásokat átcsoportosítani, illetve o megnyert pénzből olyan rendezvényeket megvalósítani, amelyekkel emelhetjük az ünnepi év fényét,
~ Milyen programokra, rendezvényekre számíthatnak az iskola diákjai?
- A murakeresztári Zrínyi Általános iskolával közős programokat szervezünk a diákok részére, ebből az egyik legfontosabb a közös csáktomyai kirándulás lesz majd. Közös színjátszás is szerepel a tervek között, ezt követéén dől el. melyik lesz az a darab, amelyet közösen mutatunk majd be az alsó tagozatosoknak, óvodásoknak.
- Lesznek tanulmányi versc-nyek, tudáspróbák?
- Egy megyei alsó tagozatos tanulmányi versenyt hirdettünk meg az évfordulóra. Eddig is volt ilyen versengés az iskolánkban, de most kiterjesztettük megyei szintre. Ez, is az ünnepi héten kerül majd megszervezésre. A felső tagozatosok számára névadónkról szeretnénk egy ünnepi történelmi vetélkedőt lebonyolítani - kapcsolódik be a beszélgetésbe Iferke Júzsefné alsó tagozatos igazgatóhelyettes.
-A tanulás mellett le.sz.nek szórakoztató programok »s?
~ Egy teljes gyermeknapot szánunk erre. amikor a felhőtlen szórakozásé lesz a fő szerep. En/tek keretében kerülne sor egy koncertre a HSMK-ban, amelyre egy. a gyerekek által kedvelt előadót hívnánk meg. Ennek előkészítését a szülői munkaközösség vállalta fel előkészítése folyamatban van. Lesz rendkívüli sportnap is, meglepetésekkel, különleges programokkal, ám ennek részleteiről nem szerelnék titkokat elárulni. A 130 éves évforduló kapcsán a szintén Zrínyiről elnevezett horgászegyeslifcttel is közös programot ssetvezíink, sze -rettiénk egy horgász, családi napot szervezni a Csónakázó-tó körül.
- Vendégeket is várnak az ünnepsorozatra?
- író-olvasó találkozókat, rendkívüli. tanórákat is terveztünk, amikor a diákok, művészekkel, irodalmárokkal. költőkkel találkozhatnak.
D.É.
bemutatni az intézményt.
- Mikor
ke/ l''Khk
az Ünneplés''''
— Az Ünnepi események sorát cgv az. alapítványunk által szervezett ünnepi karácsonyi hangverseny nyitja meg de-c e m b e r 2 / • én , / 7.S0~kor
tervezzük az ünnepi hetünket. amelynek keretében sza k m a i, minőség ■ biztosítási és egyéb programok lesznek, és ii n n e p i műsor a H S M K -bon. Ezt me ge lő-zően április hónapban egy ki-állítást rendezünk ugyanott.
az Alsóvárosi Templomban. Terveink szerint hangversennyel zárnánk majtl a jubileumi évet a kővetkező tanévben is.
~ Milyen programok lesznek a jubileumi évben?
~ Nagyon sok elképzelésünk és tervimk van a jövő évre. Szeretnénk az öregdiákokat megmozgatni, gondolva itt osztályialálkoz.ók-ra. évfolyam-találkozókra, szeretnénk a régi tanárok számára is találkozási lehetőséget biztosítani. Készül az intézményi logo. amely-lyel utalni szeretnénk az intézmény névadójára, értékeire, és a céljaira. Keményeink szerint ennek fel-hasvuildsával készülnek majd zrínyis ajándéktárgyak is. A város napi rendezvények előtti napokra
ami kapcsoltunk "á nemzetközt Socrafés-pályázatitnkhoz is. Lesz hál is, amelyet a szülői munkaközösség és a nevelők szerveznek közösen. Erre február 2J-án kerül sor. várhatóan lesz meglepetés is.
- Pályázatokkal kívánják a programok költségeit előteremteni?
- Most készülnék a programsorozat intézkedési és költségvetési tenei. A jubileumi év programkavalkádjának legfeljebb a pénz szabhat határt, ötleteink jócskán vannak. Amit a legfontosabbnak tartunk, annak igyekszünk majd megteremteni a pénzügyi fedezetét is. Szeretnénk a Kulturális Alaphoz pályává, és természetesen más alapokat is igénybe venni. A
105
TANÁROK, DIÁKOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI
Üzenet egykori iskolámnak
Örömmel vettem a felkérést, hogy az iskola alapításának 130. évfordulója alkalmából írjak az Évkönyvbe. Mentségemre szolgáljon az a tény, hogy akit sorsa a pedagógiai gyakorlathoz kötött, azt élete végéig elszakíthatatlan szálak fűzik az iskolához. Ez az érzelmi motiváció adott ösztönzést arra, hogy a magam gondolataival köszöntsem iskolám.
„Nem az iskolának, hanem az életnek tanulok" — hagyták ránk a bölcs mondást a latinok. Ady is ilyen üzenetet küldött egykori iskolájába: „Ha élet zengi be az iskolát, Az élet is derűs iskola lesz" így bennem az évforduló kapcsán felvetődik a kérdés, hogy most a XXI. században az életnek mely szeletét, és milyen formában hozza be az iskola. Olyan legyen, mint a külső világ? Más kell, hogy legyen az iskola hangulata, légköre, embersége, védő-óvó szeretete. Ismereteiben kövesse a korszerűséget, nevelésben a hagyományt. Sokszor elhangzik, hogy úgy készítsen fel a nagybetűs Életre, hogy képezze le mindazokat a szituációkat, amelyeket a felnőtt élet produkálhat. Komoly dilemmaként vetődik ez fel a családi és iskolai nevelésben egyaránt. Azt hiszem, hogy a helyes válasz az, hogy az iskola adjon használható, korszerű ismereteket, fejlessze az ezek alkalmazásához szükséges képességeket, de őrizze az alapvető nevelési értékeket. Az iskolában maradjon meg a nyugalom, a szeretet, az emberség, a vidámság légköre. A mindennapi élet nem telepedhet rá az iskolára. Ne legyen az iskola versenyterep, a történés, a kíméletlenség gyakorló terepe. A XXI. században is az emberré formálódó gyermek a főszereplője az iskolának. Vallom, hogy nem lesz életképtelen a szolidaritásra, az egymás megbecsülésére nevelt gyermek. Az ismeretek világában jól eligazodó ember jól eligazodik az emberi viszonyok világában is. Igaz, hogy terror, erőszak is működik a világban, erről a maga szintjén tudjon a gyermek, de nem lehet a jövő képét ebbe a helyzetbe helyezve kialakítani. A felnőtt élet rohanó tempóját sem lehet átvenni. A gyermek a zaklatott, rohanó tempójú családból nem kerülhet egy rohanó tempójú iskolába.
Iskolareformok hosszú sora hatott az iskolára, de alapvető céljait nem változtatta meg. Vannak maradandó, állandó értékek, amelyek a 130 éves iskola kezdeteitől a mai napig érvényesek a Zrínyi Iskolában. Mindig védelmezte ezeket az értékeket, nevelési elveket, mindig többre orientált, mint a külső világ. A Zrínyi Iskola ismeretnyújtásban korszerű értékközvetítésben hagyományos.
Jellemző, hogy Ady iskolája milyen üzenetet küldött az élet-csatákban viaskodó költőnek: „Tápláltad bennem az erőt, Szeretni embert és küzdeni S hűn állni meg Isten s ember előtt" Kívánom, hogy a Zrínyi Iskola mindig, minden körülményben őrizze nemes nevelési hagyományait. Legyen a korszerű, teljesítményképes tudás és a gyermek iránti szeretet elkötelezettje.
Dr. Kelemen Ottóné nyugdíjas igazgató
106
A múltját is becsülő jövő iskolájáról..,
Úgy tudom egyedül vagyok az ünneplők népes táborában, aki elmondhatja magáról: diákja-, majd tanára és igazgatója is volt a nagymúltú és jóhírű nagykanizsai Zrínyi Miklós Általános Iskolának.
Felemelő érzés 130 éves iskolát ünnepelni! Meghatottan és nagy tisztelettel KÖSZÖNTÖM volt iskolámat. KÖSZÖNÖM azokat a szellemi értékeket és emberi nevelésemet segítő élményeket, amelyekkel gazdagabb lett az életem.
1950 szeptemberében „a fényes szelek időszak kollégistájaként" léptem át először a Zrínyi Iskola küszöbét. Már az első tanítási nap emlékezetes maradt számomra. Osztályfőnököm a tanterem ajtajában mosolyogva várta a tanulókat. Mindenkihez vol egy-egy kedves kérdése. Az újakkal — így velem is — külön beszélgetett. Eligazító és meggyőző mondatai az iskola belső rendjéről, a teljesíthető elvárásokról nagyon megnyugtatóak voltak.
A tanítási órákról soha nem hiányzott a tanárhumor és diákderü. A mértéktartó szigorral párosult követelményrendszer, a jó teljesítmények elismerése, a sok-sok biztatás, az egymás segítésére és becsülésére nevelés, a szeretetteljes légkör igazi tanáregyéniségekre utal. A halkszavú Molnár Nándor osztályfőnököm szemének villanásaival tudott biztatni, elmarasztalni vagy éppen testet-lelket simogatni. Koller József nevelőtanárom atyai gondoskodása, megtisztelő barátsága a mai napig kíséri életemet.
Harminc év elteltével, mint tanár (szakfelügyelő) mentem vissza az alma materbe. Kiváló tantestületbe kerültem egy jól működő pedagógiai műhelybe. Dr. Kelemen Ottóné igazgatónő minden racionális pedagógiai elképzelés megvalósítását támogatta. Szívesen vállaltam részt a feladatokból. Öröm volt együtt dolgozni azokkal a tanító- és tanár kollégákkal, akiknek naprakész szakmai felkészültségéhez szerénység, korrektség és segítőkészség társult.
A közös erőfeszítések eredményességét vissza is igazolták a zrínyis diákok megyei-, országos versenyeredményei, a középiskolák visszajelzései, valamint a szülők elismerő véleménye és iskolát támogató készsége.
1992-ben pályáztam és kaptam bizalmat—megbízást az igazgatói munkakör betöltésére. A vezetői munka nekem a nagy betűs ISKOLA szolgálatát jelentette.
Erről az időszakról — az elfogultság gyanújának elkerülése végett — inkább a városunkban kialakult közvélemény megfogalmazásaiból idézek, amelyek mindig „leg" szócskával kezdődtek, például: „...a legszigorúbb..., ...a legnagyobb követelményű..., ...a legjobb általános iskola..." Amihez nem férhet kétség: volt iskolám a kilencvenes években tovább öregbítette régi hírnevét. Érdem az iskola akkori szereplőié: vezetőtársaimé, a tantestületé, a tanulóké, a szülőké és a fenntartó város önkormányzatáé.
Az új évezred küszöbén Tóth Árpád „Köszöntő" c. verséből vett idézettel kívánok volt iskolámnak — sikerekben gazdag újabb évszázadokat. „Jó iskolánk! még sok-sok évet Érj meg, virulj, légy fénylő, tiszta, nagy. Köved közt lüktessen az iljú élet, Ezer meleg szív, ezer büszke agy. Nemes tanárok, sok nemes tanítvány Hírét növeljék e tisztes falak
S ne álljon meg közöttük soha hitvány Molnár Géza
S ne rontsa fényük soha, rút salak!" nyugdíjas igazgató
107
Indulás és visszatérés
„a múlt, a megtörtént bennünk lakozik... "
Sütő András
Az emlékezés édes — szomorkás hangulatában különböző élességgel elevenednek meg a múlt képei. A távolinak tűnő gyermekkor mesés világából a valóság kézzelfogható bizonyságával emelkedik ki a Zrínyi Miklós Általános Iskola épülete. Számomra az indulás és a megérkezés szimbóluma ennek az intézménynek nagy épülettömbje...
Valamikor az Ady utca felőli bejáraton léptem át az iskola küszöbét. Mit jelentett nekem ez az iskola? A helyet, ahol mindig valami érdekes, újszerű történik. Tanáraimban a „nagy Embert" láttam, akire fel lehet nézni, akitől segítséget, tanácsot, szeretetet kapok. Már ekkor a pedagógus pálya vonzásába kerültem. A középiskolai évek alatt érlelődött aztán végső elhatározássá, hogy vállalom az egyik legszebb feladatot, a felnövekvő nemzedék emberré formálását.
A főiskola befejezése után szülővárosom visszavárt. Pályakezdő éveim első lépéseit Kiskanizsán tettem meg. Felejthetetlen két évet töltöttem ott. Két év után egykori iskolám „visszafogadott". A kiskanizsai iskolától fájó szívvel búcsúztam, de örültem is, hiszen ott tanítani, ahol diák voltam, felemelő érzés. Hajdani, kedves tanáraim szelleme a falak közt élt. Olyan tantestületbe kerültem, amely igényességével, pedagógiai munkájával példaadó volt számomra. Nagy szeretettel gondolok igazgatóimra, akik segítettek a gyors, zökkenőmentes beilleszkedésben. Aztán az új — régi iskolában is elszálltak az évek. ...33 év! Hány órát tartottam? Hány diákot tanítottam? Hány csengőszót hallottam? ...Sokat, bizony sokat.
Diákjaimról, osztályaimról sok feledhetetlen emléket őrzök. A tanulmányi versenyeken elért eredmények, az életben aratott sikereik bizonyítják, hogy jó talajba vetettük, vetettem a tudás magját. A tanítványaimtól sok szeretetet, tiszteletet kaptam. A kedves, bájos gyermekarcok emléke még bennem él. Megdobban a szívem, ha valaki megkérdezi az utcán: Tanárnő, emlékszik még rám? Ilyenkor keresem a felnőttben az egykori kisdiákot, de rá kell jönnöm, elszálltak az évek. Az emlékezés színes képei megkoptak. A hajdani diák hálás hangja azonban megmelegíti a pedagógus szívét. Emlékeznek rá!
Osztályfőnökként és szaktanárként egyaránt nagy felelősséget éreztem, hiszen a legnagyobb kincset, a gyermeket, a jövőt bízták gondjaimra a szülők. Amikor új igazgatóm, dr. Kelemen Ottóné megbízott az igazgatóhelyettesi teendők ellátásával, tudtam, hogy felelősségem hatványozottan megnő, s meg kell felelni a bizalomnak. Abban, hogy meg tudjak felelni az elvárásoknak, sokat jelentett az igazgatónő, az igazgatóhelyettes társ, a kollégák segítsége. Szerencsém volt, mert emberileg és szakmailag kiemelkedő értékeket hordozó közösség tevékenykedett az iskolában. A tantestület minden tagja óhajtotta a sikert, fogékony volt az újra, szerette a gyerekeket,iskolája dicsőségéért, hírnevéért minden tőle telhetőt megtett. Mindenki letette névjegyét, leteszi ma is az oktató-nevelő munka asztalára. Ez emberi és szakmai záloga annak, hogy a Zrínyi Miklós Általános Iskola a jelen idők kemény versenyében is megfelel a kihívásoknak.
A jelent a jövőhöz csak az tudja hozzákapcsolni, aki a múltat tiszteli, szereti. Az évforduló késztet tanárt, szülőt, diákot az emlékezésre, a főhajtásra, a tiszteletadásra. Az iskola fennállásának 130 éve alatt fejlődött, gyarapodott, szépült.
108
Hiszek abban, hogy még sok nemzedéknek ad otthont ez az iskola, s megtartja kivívott helyét a város oktatási intézményei közt. Az utódok számára üzenetként Keresztury Dezső szavait küldöm:
„Úgy gyönyörködj a fiatalokban, mint akik téged folytatnak majd, de ne a magad vágyait, emlékeit álmodd újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd, inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket! Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta ember, hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma, hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak, s ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok!"
Bertalan Péterné nyugdíjas igazgatóhelyettes
109
Gondolatok a „Zrínyis" évekről
Abban az évben, amikor „Zrínyis" lettem, éppen „albérletben" tanítottunk Kiskanizsán, a régi Templom téri iskolában. Idejártam gyermekkoromban általános iskolába. Mint egy láthatatlan kapocs fűzött össze: a régmúlt diákkort és a jelent. Tanár lettem ott, ahol tanultam: Kanizsán! Ez nagy dolog volt az életemben. A legnagyobb kérdés: Meg tudok-e felelni a kihívásnak? Hiszen nem akárhová kerültem! Ez a város legpatinásabb iskolája: „A Zrínyi!"
Aztán elkezdődött a kemény, de szép munka.
Hogy mi mindenre emlékszem? Csak felsorolni lehet: nevek, arcok, mozdulatok, nevetések, sírások, harcok, nagy beszélgetések, viták... Sok mindenre emlékszem... A tanítás töltötte ki az életemet. Szép volt a beköltözés a felújított épületbe; berendezni, vigyázni, hogy frissek, tiszták maradjanak a falak; dekoráció legyen, virág legyen... S az izgalom, hogy belső szépség s tisztaság is legyen a lelkekben is, — felnőttében s gyermekében egyaránt...
Jó visszagondolni az őszi gyümölcsszedésekre, a rajtúrákra, osztálykirándulásokra, hogy bejárhattuk az országot, hogy sátortáborokat verhettünk, a Balaton melletti nyarakra emlékezni, vagy a nagy főzésekre a szabadban, vagy a táncos délutánokra... a diákokkal együtt töltött sok szép napra!
Előttem van ma is, milyen izgalommal rendeztük be a „Rajztermet"! Festettük a falakat — együtt dolgoztunk a tanulókkal... Felejthetetlenek a rajzórák, különösen a kintiek. Jó kis agyagozások, jobbnál jobb szakköri alkotások... Belemerültünk, s a legszebb mégis az volt, hogy együtt lehettünk az alkotásban.
Szerettük az irodalomórákat is. Különösen, a jól sikerült dramatizálásokra emlékszem. Előadtuk dramatizálással a közös olvasmányokat. A tanulói dramatizálást és színjátszást nagyon komolyan vettük: a nyolcadikosok megsütötték Nyilas Misinek a pogácsát (igazit!) a „Pakk"-hoz!
Izgalmas versenyek, ünnepélyek, kiállítások, szülői értekezletek, izzó viták a tantestületben (Miért is? Ki tudja már...).
A régi őszök, a szeptemberek szívembemarkolóan szépek voltak!!! Jó volt „Zrínyisnek" lenni!
Molnár Arpádné
Ági néni nyugdíjas tanár
110
Emlékezés egykori iskolámra
1969-től nyugdíjazásomig, 1992-ig tanítói pályámat az Ady-Zrínyi iskola falai közt töltöttem. Kellemesen gondolok vissza ebben a nagymúltú iskolában eltöltött évekre.
A gyerekek, talán a pedagógiai vénám miatt is, mindig közel álltak hozzám, s visszagondolva úgy érzem és tapasztalom, hogy megkülönböztetett tisztelettel viselkedtek nevelőikkel szemben. Úgy vélem, hogy tanítóhoz illő szeretettel, ami nélkül nincs élet, gyerekekben való hittel és bizalommal töltöttem el itt a 23 évet. Jól esik és szebbé varázsolja nyugdíjas éveimet, hogy az utcán való találkozáskor mindig egy-egy kedves szóval köszöntenek.
A Zrínyi Iskolát második otthonomnak tekintettem, ami kicsit természetes is. Idejárt a férjem iskolába, idejártak a gyerekeim (az egyik a tantestületnek is tagja). Idejár mind a három unokám is, ami azt jelenti, hogy mint nagymama is nagyra értékelem az iskola oktató-nevelő munkáját.
Az új keresésben az iskola mindig élen járt. Az iskola vezetése minden lehetőséget biztosított ehhez. Mi, nevelők pedig éltünk a lehetőséggel, egymást segítve igyekeztünk eleget tenni az elvárásoknak.
A mostani zrínyis diákoknak kívánom, hogy gazdagodjanak érzelmekben és ismeretekben. Az itt szerzett tudást sikeresen hasznosítsák a továbbtanulásban, álmaik, elképzeléseik megvalósulásában.
A tanároknak, tanítóknak pedig azt kívánom, oktassanak és neveljenek az új, a modern világ igényével, önmagukkal való szigorú szembenézéssel, és a gyerek iránti nagy-nagy szeretettel.
Biskopics Mártonné nyugdíjas tanító
111
A Zrínyi Ilona Polgári Leány Iskola
A Zrínyi Miklós Polgári Fiú Iskola
112
Egy régi diák visszaemlékezései
Régi képek, elmosódott arcok... Legtöbbet annak mesélnek, aki tagja volt a régi osztálynak, mert előtte megelevenedik a kép: Hogy is volt?...
Altai József, aki a 30-as években volt zrínyis diák, felelevenítette számunkra ezeket az éveket.
Ez a két tabló egy évben készült. A fiú osztályba én jártam, a lány osztályba pedig a feleségem, mindketten a Zrínyi Polgári Leány- és Fiú Iskolába jártunk. Itt 14 évesek voltunk. Én 1920-ban születtem, 26-tól végeztem a 4 elemit, majd 1930—34 között a polgárit. Tizen-négy évesen fejeztük be, ahogy látszik is, stramm fiúk és csinos lányok, de hol vannak már legtöbben... Az újságban olvastam az évfordulós készülődésről, láttam, hogy már 130 éves az én szeretett iskolám. Szívem-lelkem megmozdult!
— Hogy emlékszik vissza az iskolára, tanáraira? Szeretett iskolába járni?
Igen jó szívvel gondolok a diákévekre, el is érzékenyülök mindig. Szerettem tanulni, hiszen azért jártam iskolába, nekem az volt a feladatom. A szüleim mindig azt mondták: Olyan leszel, ahogy tanulsz! Tanárainkra meleg szeretettel emlékszem. Követeltek bizony, de inkább baráti módon, támogatóan, mint szigorúan. A hitoktatónk, Gazdag Ferenc, a Felső templom plébánosa is inkább lelkipásztorunk volt, mint oktatónk. Nagyon jó némettanárunk volt Kiss Olga néni, még ma is tudom az első verset, amit németül tanultam. De talán legkedvesebb tanárom a magyartanárom vol, Murai Alajos (eredetileg Marinovics). Neki nagyon sokat köszönhetek. Nagyon sokat szerepeltem, szavaltam iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken. Később még bérma-keresztapámul is őt kértem föl. Valamennyi tanárunk nagy tiszteletnek örvendett.
— Mindegyikük látható a képen?
Akik abban az évben tanítottak minket (balról jobbra): Horváth Béla, Horváth Olivér az evangélikus hittanár, Deák István matematika-földrajz szakos, az igazgató úr, Bittera Béla, Murai Alajos magyartanár és osztályfőnök, Ketting Ferenc rajz-földrajz, Kerezsi Béla természetrajz-földrajz, Szudei Géza fizika szakos.
— Miben volt más az akkori oktatás, mint ma?
Például a tantárgyak köre, jellege. Mi nem biológiát tanultunk, hanem természetrajzot, milyen szép elnevezés, ugye? Elénk rajzolta, elénk varázsolta a természetet... Aztán a hitoktatás része volt az oktatásnak, órarendnek, bár különféle felekezethez tartoztak a fiúk. Vasárnaponként pedig összegyültünk szavalni, énekelni, rajzolni, alkotni az önképzőkörbe. Talán itt tanultam meg igazán szerepelni és én lettem az önképzőkör elnöke.
— Az irodalom, a versek szeretete később sem múlt el...
Bizony nem! Nagyon szerettem verselni, később rendezést is tanultam a rendezői akadémián. Volt több felnőtt amatőr csoportom, ahol 32 éven át összesen 209 embert rendezhettem a Vasutas Szakszervezet első színpadán. Ugyanis a MÁV Kultúrház újjáépítésében, szervezésében is részt vettem a háború után. 1946 decemberében volt az első színpadi előadás, Gárdonyi Géza: Fehér Anna c. darabját rendeztem. Sokszor játszottam is, nemegyszer beugró szerepben is, ha valaki beteg lett. Csodás darabokat adtunk elő, mint pl. a Bánk bán, szebbnál szebb jelmezekkel, díszletekkel. Nem vesztek hát kárba a Murai tanár úrtól tanultak. Nagyon szép évek voltak.
113
— Hasznát vette-e a későbbiekben az iskolának, a tanulás szeretetének?
Feltétlenül. A tanulásnak köszönhetem, hogy előbbre jutottam, bár a szüleim egyszerű
emberek voltak (apám söntéskezelő volt a vasúti kuglizóban). Inasként, majd vasúti pályamunkásként kezdtem. Szüleim mozdonyvezetőnek szántak, de ahhoz kellett a „vasas szakma", így lettem először a Vasgyárban lakatos inas. Később pedig elkerültem asztalos inasnak Hetyei mesterhez. Ott igen jó dolgom volt, hagytak dolgozni, nemcsak inasnak való feladatokat kaptam. Két évig voltam inas — de a 4 polgári végzettségnek köszönhetően hamar fölszabadultam, és segéd lettem.. Aztán újra a vasút következett, ahol a főnököm azt kérdezte: „Akar maga tanulni?" Persze, hogy akartam! Tanultam és vizsgáztam, így léptem előre fokról-fokra. Pályamunkás, raktármunkás, majd távírász lettem, letéve a morze-és távírász vizsgát. Aztán jött a forgalmi szabályzat-vizsga, először ügyintéző forgalmistává, majd felügyelet alatti forgalmi szolgálattevővé neveztek ki Lovásziba. Nagy dolog volt ez akkoriban. Majd önálló forgalmistaként Bácskába helyeztek négy évre. A forgalmi szolgálattól nyugdíjaztak 32 év után, már Kanizsán.
— Más területeken is hasznosnak bizonyult a tanultság?
Természetes. Említettem a rendezést. De én lettem a Kultúrotthon elnöke is. A felszabadulás után sportköri elnök voltam a MÁV NTE-nél.
Később a vasúti dolgozók szakszervezeti elnöke lettem, sőt a Munkaügyi Döntőbizottság elnöke is. Sokféle dolog iránt éreztem felelősséget, elhivatottságot. A tanulás még a katonaságnál is nagy előnyt jelentett. Ott ugyanis irodára kerülhettem, sőt hamarosan — távírász végzettségem miatt — a zászlóalj-parancsnokság írnoka lettem. Jó pozíció, úri hely volt számomra.
Az idős bácsi — az „ öregdiák" — szeretettel rendezgeti emlékeit, hol mosolyogva, hol könnyes szemmel. Azokat az emlékeket, arcokat, amelyeket már csak megfakultfotói és az emlékezete tart életben.
S talán mostantól mi is...
A riportot szerkesztette:
Bánáti Bernadette tanárnő
és Hetyei Anikó 8.B osztályos tanuló
114
ISKOLÁNK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL
Az utóbbi időben a magyar közoktatás irányításában jelentős változások következtek be. Már az 1985-ös Közoktatási Törvény megelőzte korát, előre mutató volt, olyan szakmai autonómiát biztosít, amellyel a rendszerváltás előtt csak kevés intézmény tudott élni. Az 1993-as Közoktatási Törvény, és az 1996-os, 1999-es módosítása radikális változást hozott az irányításban, a centralizált jellegű működésről áttért egy lényegében decentralizált irányítási szisztémára.
A NAT bevezetése, és a kerettantervi módosítás, a pedagógiai programok kötelező kidolgozása, illetve átdolgozása jelentős szakmai terhet rótt, és nagy felelősséget jelentett a programalkotásban nem túl nagy jártassággal rendelkező tantestületek és az intézményvezetők számára.
1998 szeptemberében iskolánkban is — NAT alapján — új pedagógiai program szerint indult az oktatás. 2001 szeptemberében már a kerettanterv alapján átdolgozott pedagógiai program adta meg az oktatás kereteit az 1. és 5. osztályokban.
Reméljük, a sok változás után egy stabilabb időszak következik, mert az ágazatnak és a szereplőinek erre van szüksége.
A város központjában álló patinás, műemlék jellegű épület ma több, mint hatszáz gyermek második otthona, 24 tanuló, 12 napközis és 2 tanulószobás csoport munkahelye.
Iskolánk szemléltetőeszközökkel és információhordozókkal való felszereltsége jó. Szaktantermek, nyelvi labor, videoterem, számítógéptermek, internet elérhetőség, táncterem, sportpályák, műhelyterem, tornaterem, ebédlő, könyvtár segítik a tanítás, tanulás folyamatát. Az általános rend, fegyelem, tisztaság, dekoráltság valóban a tanulók második otthonává varázsolják iskolánkat.
A sikeres oktató-, nevelő- és képzőmunka fundamentumát a tantestület kimagasló szakmai tudása biztosítja, amely gondoskodó gyermekszeretettel párosul.
Jó hírünket igazolják, illetve tovább növelik a napjainkban is elért átlagon felüli tanulmányi, kulturális és sporteredmények, pályázati sikereink és nemzetközi kapcsolataink.
Szakmai stratégiai tervünkről:
Az általános pedagógiai alapelveken kívül iskolánkra leginkább jellemző, értékválasztáson alapuló elveink:
— Hagyományos erkölcsi értékek és az egészség védelme, megőrzése;
— Hatékonyság, szakmaiság, minőség az oktató-nevelő munkában;
— Gyermekközpontúság életkori és egyéni sajátosságoknak megfelelő bánásmód, tiszteletben tartva az egyén szabadságát, érzésvilágát;
— A személyiség (partnerek) tisztelete, tolerancia, példamutatás az emberi kapcsolatokban;
— Demokratikus, nyugodt munkahelyi légkör, esztétikus környezet;
— Esélyegyenlőség megteremtése, biztosítása;
— Nyitottság, innováció, fejlesztés a nevelő-oktató munkában és a pedagógiai módszerekben.
115
Pedagógiai célok, feladatok, melyek közös üzenetei minden tantárgyban a következők
szerint összegezhetők és számunkra is útmutatást adnak:
— A tanulói aktivitásra épülő sokoldalú képességfejlesztés;
— A pedagógiai folyamat tevékenységláncként való megtervezése;
— Az életkori sajátosságokhoz és az egyéni tanulási tempóhoz igazodó differenciált bánásmód;
— A hatékony kommunikáció és az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása;
— A civil természettudományos és társadalomtudományos műveltség megteremtése;
— A lakókörnyezet tanulási terepként történő felhasználása;
— A megfelelő tanulói attitűdök, motivációk kialakítása.
Céljaink között szerepeltetjük a szülők által megfogalmazottakat is, mely szerint
intézményünk:
— Gyermekközpontú legyen;
— Egyéni képesség fejlesztést és készségfejlesztést állítsunk előtérbe;
— Az alapvető emberi normákra neveljük;
— Kulturált, egészséges életre tanítsuk;
— Következő iskolafokra alapos felkészítést nyújtsunk.
A hozzánk beiratkozott tanulóknak mit kívánunk nyújtani, milyen további céljaink vannak:
— Színvonalas oktató-nevelő munkával szilárd alapműveltséget, biztos alapkészséget nyújtsunk tanulóinknak, akik váljanak képessé az önálló ismeretszerzésre.
— Harmonikus személyiségű, egészséges gyerekeket neveljünk. A gyerekek legyenek képesek kitartó munkavégzésre, alakuljon ki felelősségtudatuk, tudják érvényesíteni érdekeiket, de mások munkáját is ismerjék el. Rendelkezzenek reális önismerettel, találják meg önkifejezésük módját.
— Kulturált viselkedésű, esztétikumot igénylő, alkalmazkodásra képes, lelkileg kiegyensúlyozott emberré váljanak.
— Tanulóink tanulják meg tisztelni embertársaikat és fogadják el a másságot.
— Tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, tudják ezt elhelyezni és tudjanak kommunikálni az európai térben úgy, hogy közben tanulják meg óvni, védeni, összehasonlítani más kultúrákkal saját értékeiket.
Milyen stratégiákat rendelünk a fentiekhez, amelyek egyben iskolánk arculatát is
meghatározzák:
— A kötelező tanórai keretben biztosítjuk az idegen nyelv tanulását első osztálytól. Választható: angol, német.
— Három osztálytípusból választhatnak a leendő első osztályosok, igény szerint.
— Az alapozó szakaszban (1—4 osztály) az egyéni képességfejlesztést — magyar és matematika tantárgyakból — már harmadik éve a CED-es holland módszer segítségével végezzük, amely garantálja a törzsanyag biztos tudását és lehetőséget ad az érettségnek megfelelő továbbképzésre, illetve felzárkózásra.
— Számítástechnika oktatás a harmadik osztálytól technika-informatika órák keretében történik.
116
— Az angol nyelvet elsajátítok angliai tanulmányúton, a német nyelvet tanulók Leibnitzben (Ausztriában) csereüdülésen vehetnek részt.
— Szakköröket, tanfolyamokat, énekkart müködtetünk a tanulók egyéni érdeklődéseinek kielégítésére.
— Bővítjük nemzetközi kapcsolatainkat. Az osztrák és norvég partneriskolánkkal törekszünk — a Socrates projekt keretén belül — az európai dimenzióra épülő tanítási stratégiákat a gyakorlatban is kipróbálni. Segítve ezzel az idegen nyelv oktatását és az európai szemléletmód megismerését.
— Tanulóink alsó tagozatban kötelező úszásoktatáson vesznek részt. Labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, atlétika, torna és természetjárás területén átlagon felüliek a tanulóknak nyújtható szakmai lehetőségeink.
— Intézményünk a kerettantervtől eltérően magasabb óraszámba a szülői igények felmérését felhasználva a következő tantárgyakat kezeli kiemelten 1—8. osztályig: matematika, idegen nyelv, magyar, informatika, testnevelés.
— Együttműködünk az Aranymetszés Művészeti Iskolával, tánctermünkben 2001-től ingyenes társastánc képzés folyik Kuzma Péter vezetésével.
— A városban — OM támogatásával — elsőként vettünk részt a Coménius I. minőségbiztosítási rendszer kiépítésében. Az egy éves úttörő szerep után újabb sikeres pályázattal — felkészítő intézményként — segítjük, illetve tanuljuk együtt a minőségi oktatás és szervezetfejlesztés javítását célzó, új módszereket, eszközöket városunk négy másik általános iskolájával közösen. Ennek eredményeként a mérési, ellenőrzési rendszerünket folyamatosan fejlesztjük.
— Több sportágban átlagon felüliek a szakmai lehetőségeink. A ZRÍNYI DSE-vel együttműködve teremtjük meg a mindennapos testnevelés feltételeit és lehetőségét a tanulók részére.
— Iskolánk részt vesz több országos sport és egyéb programban:
— Nemzeti Atlétikai Program;
— Bozsik labdarúgó program (alközpont);
— D.A.D.A. (egészségmegőrző);
— ÖKO iskolahálózat (környezetvédelmi)
Nagy gondot fordítunk a tárgyi eszközök folyamatos fejlesztésére is. Programjaink, céljaink megvalósításához az önkormányzat fenntartói támogatása mellett mind nagyobb mértékben vesszük igénybe a Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány pénzügyi segítségét. Jelentős az a támogatás is, amit városunk üzemeitől, gazdasági szervezeteitől és iskolánk szülői közösségétől kapunk.
A Zrínyi Miklós Általános Iskola küldetése, mely szerint a lehető legjobban szolgáljuk: a kiművelt emberfő, szabad és gazdag személyiség, felelős polgár, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes ember megteremtésének ügyét. Megfeleljünk a minőségi képzést igénylőknek, a modern kor követelményeinek, tiszteletben tartva az egyént úgy, hogy az átlagosnál jobb esélyekkel kezdhessék meg intézményünkben végzők a következő iskolafokot és a társadalomba történő beilleszkedést.
Faller Zoltán igazgató
117
A TANÁRI KAR KÉPEKBEN 2002
Alvéginé Szalai Aranka
tanító, napközis nevelő 1999—
Árok Antalné
tanító, napközis nevelő 1991—
Bánáti Bernadette
magyar, könyvtár 1990—
Dr. Benczéné Kollarits Rita
tanító, ének-zene, napközis nevelő 1989—
Berke Józsefné
tanító, igazgatóhelyettes 1978—
Bertalan Péterné
magyar, történelem, orosz, nyugdíjas igazgatóhelyettes, óraadó 1999—
118
Buczkó Andrea
tanító, napközis nevelő 1990—
Dombainé Knausz Éva
magyar, könyvtár 1991—
Domjánné Gerencsér Katalin
tanító, napközis nevelő 2001—
Ecsediné Czinki Tünde
történelem, földrajz, népművelő, napközis nevelő 1991—
Faller Zoltán
matematika, testnevelés, közoktatási vezető 1989— igazgató 1999—
Dr. Fúróné Biskopics Éva
tanító 1989—
Gayer Ildikó
matematika rajz, informatika 1989—
119
Gerencsér Istvánné
tanító 1980—
Gergye Ottóné
magyar, orosz, testnevelés, angol 1991—
Gilitschné Horváth Gabriella
tanító, napközis nevelő 1987—
Heidekker Györgyné
biológia, testnevelés 1971—
Hetyeiné Kovács Andrea
magyar, ének-zene, német 1990—
Héderné Kalamár Katalin
tanító 1980—
Horváthné Paulusz Julianna
magyar, német, orosz 2000—
Kardos Ferencné
tanító 1980—
Karádi Gyula
matematika, technika, informatika 1981—
120
Kálmán Pálné
biológia, testnevelés 1995—
Dr. Kelemen Ottóné
magyar, történelem, nyugdíjas igazgató, óraadó 1995—
Kolonics Istvánné
matematika, kémia, számítástechnika 1975—
Kozári Józsefné
tanító, rajz, napközis nevelő 1996—
Lang Róbertné
tanító 1981—
Krizsek Izabella
tanító, angol 1986—
Lelkes Andrásné
matematika, fizika, informatika 1973—
Marczinka Csaba
földrajz, testnevelés 1986—
121
Marczinkáné Lakatos Lívia
orosz, testnevelés, angol 1992—
Márkus Lívia
testnevelés, helyettesítő 2001—
Nagyné Fazekas I Marianna
tanító, napközis nevelő, I helyettesítő 2001—
Novákné Tóth Gabriella
magyar, könyvtár, helyettesítő 2000—
Orosz Katalin
tanító, napközis nevelő 1984—
Palotai Ferencné
tanító, napközis nevelő 1981—
Pállné Kóczán Zsuzsanna
magyar, orosz, német 1994—
Pátkai Józsefné
matematika, kémia, ifjúságvédelmi felelős 1998—
122
Peszlegné Henzsel Valéria
történelem, orosz, német 1985—
Perényi Gabriella
könyvtáros, helyettesítő 2000—2001
Dr. Pogány Péterné
tanító, napközis nevelő 1986—
Polainé Schmidt Beáta
könyvtáros, helyettesítő 2000—
Rajnics Jánosné
tanító 1984—
Russay Olivérné
magyar, ének-zene, nyugdíjas óraadó 1995—
Saliné Tánczos Mária
tanító 1999—
Skoda Lászlóné
matematika, fizika, technika, informatika 1978—
Sónicz Istvánné
tanító 1990—
Somogyi Józsefné
földrajz, testnevelés, közoktatási vezető 1981—
igazgatóhelyettes 1999—
Sulán Mihály Károlyné
tanító 1992—
Szalabánné Simon Eszter
művelődésszervező, szabadidő szervező 2000—
Szántóné Izsa Melinda
magyar, könyvtár 1995—
Tihanyiné Gerencsér Katalin
tanító, napközis nevelő 1985—
Tóth Lászlóné
magyar, orosz, angol 1984—
Tátrai Anita
fizika, technika 1992—
124
Tóth Zoltánné
tanító, napközis nevelő 1994—
Túrák Ildikó
tanító 1988—
Vastag Béláné
ének-zene, történelem
1967—1980
1999—
Dr. Varga Imréné
tanító, napközis nevelő 1994—
Vágó László
matematika, testnevelés 1988—
Dr. Várhelyi Józsefné
matematika, kémia, technika 1980—
Vellák Erzsébet
matematika, kémia, nyugdíjas óraadó 1987—
Dr. Zsoldiné Gőcze Judit
történelem, orosz, német 1989—
125
TECHNIKAI DOLGOZÓK
2002
Drabant Sándorné
takarító 1993
Gécziné Varga Erika
gazdasági ügyintéző 1992—
i Kanyoné Mészáros Tímea
I iskolatitkár 2002—
Kósa Lajos
karbantartó 1984—
Lenkovics Györgyné
takarító 1994—
Mátyás Józsefné
konyhavezető 1982—
Miksó Istvánné
hivatalsegéd 1983—
Nagy Lajos
karbantartó 1993—
126
Németh Károlyné
konyhai dolgozó 1982—
Olasz Károlyné
gazdasági titkár 1990—
Tóth Gézáné
konyhai dolgozó 1985—
Simon Józsefnéé
gazdasági ügyintéző, helyettesítő 2000—
Vajda Sándorné
konyhai dolgozó 1988—
Vlasics Károlyné
takarító 1990—
Zalavári Lajosné
konyhai dolgozó 1992—
127
Az iskola tanulói a jubileumi évben 2001—2002
1. A osztály Osztályfőnök: Sónicz Istvánné
Napközis tanító: Tóth Zoltánné Helyettesítő: Nagyné Fazekas Marianna
Babati Nikolett Baumgartner Gábor Czigány Dóra Csordás Balázs Csutorás Ádám Dúró Anna Fülöp Lilla Glavák Katalin Gréger Zsófia
Horváth Eszter Horváth Noémi Kovács Dorina Kovács Vivien Lengyel Krisztián Marton Magdolna Nándori Luca Nyizsnyik Bence Ribarics Lívia
Szilágyi Bernadett Szobolics Petra Szollár Alexandra Tamás Tamás Varga Inez Várszegi Patrik Vinczek Ivett

tói,

128
. osztály
Osztályfőnök: né z ia
Napközis tanító: Orosz Katalin
Andrasek Raj mond Balogh Brigitta Deák Péter Deme Julianna Ecsedi Noémi Gelencsér Adél Gerencsér Dóra Adél Göncz Gábor Balázs Hetési Eszter
Horváth Gergő Horváth Zoltán Kodella Kitti Kónya Alexa Mátyás Katalin Mika Ágnes Molnár Klaudia Olasz Adriana Orsós György
Orsós Magdolna Papp Bence Piskor Fanni Sernek Dóra Spirk Kitti Szőlősi Roland Törő Virág
129
1. C osztály
Osztályfőnök: Sulán Mihály Károlyné
Ács Gergely Balogh Fruzsina Berthold Lotti Fenyvesi Dóra Geiszl Dorottya Gilitsch Gergő Harangozó Hanna Kapor Andrej Kocsis Dominik
Napközis tanító: Dr.
Kum Krisztina Kupó Márton Lukács Márton Mátyás Áron Nagy Kristóf Nagy Lujza Nagy Zsanett Orsós Jenő Zsolt Őri Alexandra
Imréné
Polai Andor Polgár Sára Pusztai Bence Somogyi Viktória Szokol Krisztina Tarsoly Balázs Tkálecz Zsófia Várkonyi Dana
130
Ács Réka Balatoni Viktória Balázs Bence Balazsin Bence Bognár Boglárka Erdődi Bence Erdős Gergely Horváth Nikolett Iván Anna
2. A osztály
Osztályfőnök: Gerencsér Istvánné
Napközis tanító: Dr. Pogány Péterné
Jagarics Anett Király Ádám Kiss Jácint Kovács Kristóf Lukács Roland Lukács Viktor Makkai Jennifer Ménesi Zoltán Németh Klaudia
Pánczél Petra Sárkány Szilveszter Simon Richárd Sipos Máté Székely Dávid Tóth Mirtill Tóthpeti Szilárd Vass Réka


Wmmmmm
131
. osztály
Osztályfőnök: r alla
Napközis tanító: Tihanyiné Gerencsér Katalin
Csáki Alex Csontos Gergő Felső Nikolett Gábor Viktória Geiszl Zsófia Gölles Martin Göncz Csaba Gredics Zsófia Jakabfi Enikő
Kisgyura Eszter Kiss Zsóka Knausz Melitta Mészáros Lilla Mózes Vivien Parti Áron Pávlicz Dorina Petrovácz Petronella Rátfai Réka
Sánta Zsófia Szabó Dániel Szíj Franciska Takács Dávid Tálos Péter Varga Péter Vízvári József
6BBBB
132
2. C osztály
Osztályfőnök: Lang Róbertné
Napközis tanító: Domjánné Gerencsér Katalin
Bánkuti Gergő Csapó Roland Dely Dániel Faller Nóra Furó Péter Horváth Gergely Horváth László Horváth Zsanett Horváth Zsolt
Juhász Ányos Kócza Levente Kónya Antal Krasznai Gréta Lendvai Valentin Májlinger Réka Mátrai Richárd Mészáros Bence Mihalecz Zsófia
Molnár Mátyás Nagy Zsófia Papp Nikoletta Pál Dávid Somoskeőy Péter Szabó Gergely Tulézi Krisztina Várkonyi Mendi
. A osztály
Osztályfőnök: rá li
Napközis tanító: Árok Antalné
Agoudán Virág Bandi Nikoletta Bencsik Bianka Berta Szilárd Boncz Gábor Czigány András Csányi Attila Dolezsár Dániel Dömötör Diána
Gogolya Bence Horváth Gábor Horváth Krisztián Horváth Zsófia Jakab Kaludia Kovács Lilla Mánfai Júlia Melles Barnabás Pintér Noémi
Sashalmi András Solymosi Erika Steiner Bianka Steinhardt Andrea Szabó Anna Szabó Péter Szakács Valentina Székely Norbert Tóth Zsanett
134
. osztály
Osztályfőnök: as Jnn
Napközis tanító: Dr. Benczéné Kollarits Rita
Bacs Berill Balogh Ádám Baráth Éva Betlehem Viktória Bilicz Dávid Csonka Richárd Horváth Krisztina Horváth Marietta
Kahotek Adél Katona Orsolya Köveskáli Mária Nagy Bence Nagy Gergő Orbán Emese Óvári Krisztián Pálfy Barbara
Schmidt Péter Surányi Attila Szita Judit Tamás Krisztián Vadkerti Tóth Kálmán Virth Veronika

■SSÍ
135
. osztály
Osztályfőnök: as nn
Napközis tanító: Alvéginé Szalai Aranka
Biczó Bence Dénes Petra Dömötör Nikolett Fodor Dániel Hederics Fanni Herke Ákos Horváth Eszter Horváth Lilla Jakab Fruzsina
Kalamár Zsombor Kanyó Bence Kincs József Magyar Szilárd Mátrai András Mihalecz Orsolya Nagy Eszter Olasz Vivien Papp Norbert
Pintér Aliz Szabados Zoltán Szerdahelyi Dóra Szmodics Ádám Tislér Péter Tóth Gabriella Tóth László
AJTHENTr
136
4. A osztály
Osztályfőnök: Horváthné Paulusz Julianna
Napközis tanító: Buczkó Andrea
Balogh Richárd Bella Kata Bobály Boglárka Buzsics Benjámin Cseresnyés Zoltán Dezső Dóra Dezső Virág Dévényi Amanda Döme Barnabás Gayer Mátyás
Hofstadter Máté Horváth András Horváth Ramóna Kispál Evelin Kiss Klaudia Kiss Melinda Lengyel Norbert Marton Evelin Ménesi Gergő Németh Melanie
Pánczél Csaba Piroska Ferenc Sárkány Dorottya Szabó Barbara Szabó Máté Tamás Benjámin Tóth Tamás Vlasics Gábor Zágon Eszter
137
4. osztály
Osztályfőnök: Hrné al lin
Napközis tanító: Palotai Ferencné
Arató Ádám Árvái Attila Bárány Lili Deregi Ádám Doszpoth Dóra Erdős Gergely Gaál Banjámin Gersei Adrienn Horváth Heléna Kahotek Kristóf
Kisgyura Kata Kosztolánczi Lilla Kovács Zsófia Kulcsár Patrícia Lajtai Ádám Major Ferenc Miklai Dániel Németh Bálint Oláh Barnabás Pásztor Patrícia
Preksen András Rákhely Ádám Rinfel Dániel Rodek Fanni Sabján Gréta Simán Péter Szántó Gábor Szoliva Zsolt Varga Zita Vass Dóra
138
4. osztály
Osztályfőnök: rné ia
Napközis tanító: Gilitschné Horváth Gabriella
Angyalosi Gábor Balatoni Tibor Balázs Máté Betlehem Eszter Csiszár Noémi Dómján Dóra Gersei Gréta Hederics Viktor Héder Balázs
Hóbár Beáta Horváth Alexandra Idai Nikolett Kovács Balázs Krasznai Virág Kucsebár Eszter László Zsófia Martinecz Ilka Nikolics Viktória
Pap József Penczinger László Polai Ivett Simon Péter Somogyi Bence Sulán Emese Szabó Eszter Szigetvári Lúcia Tkálecz Kornéia
139
. A osztály
Osztályfőnök: áné z uanna
Berthold Dóra Büki Roland Deák Dániel Elekes Klaudia Fehér Katalin Fekete Zsófia FessehaNegist Fuchs Dániel Gábor Bernadett
Gergina Ramóna Horváth Bianka Jagarics Tamás Koncz Emese Kovács Máté Kovács Roland Melles Gábor Nagy Máté Németh Kornél
Péter Dóra Sipos Ádám Surányi Nikolett Szabó Nóra Szilágyi Dorottya Tóth Levente Vida Dóra Zoványi Dániel
■■■
140
. osztály
Osztályfőnök: azina
Bánáti Barbara Bebes Szabolcs Berta Krisztián Cserti István Kristóf Gál Evelin Hárs Máté Hetési Violetta Horváth Ákos Horváth Bernadett
Horváth Péter Horváth Roland Kele Ferenc Kovács Dóra Mátyás Attila Mészáros Marton Munkácsi Gyula Nagy Melinda Mária Parti Gábor
Pozsgai Tamás Répási Szilveszter Sebestyén János Szappanos Klaudia Tóth Dávid Tóth Viktor Váradi Tibor
141
. osztály
Osztályfőnök: ls nn
Arató Anna Bedő András Dely Fruzsina Faller Máté Fodor Kata Gíber Gergő Harangozó Fanni Horváth Bence Józan Flóra
Kiss Ádám Kotnyek Réka Kovács Katalin Magyar Sándor Megyesi Gábor Mészáros Lilla Modor Réka Néber Tímea Nóvák Nóra
Pesti Péter Pogány Petra Scháb Mirabella Steiner Ádám Soós Fruzsina Süle Marcell Varga Adrián
..........
142
. A osztály
Osztályfőnök: ánina
Bíró Balázs Bogár Péter Bognár Imre Buzsics Viktor Fekete Ramon Horváth Eszter Horváth Tibor
Katona Kinga Kele Tünde Klein Kinga Kolongya Gergő Kócza M. Orsolya Kovács Anett Kuzma Péter
Lengyel Ákos Makkai Dávid Matola Edina Pókecz Viktória Senger Dániel Steinhardt László Szőke Ádám
143
. osztály
Osztályfőnök: Pszlia
Bánlaki Richárd Bazsó Fanni Csáki Barbara Csepregi Tamás Ebergényi Rolf Gerencsér Dániel Gersei Anett Göröcs Márk
Halász Júlia Helyes Anna Kovács Krisztina Lukács Gábor Moldoványi Flóra Nagy Bálint Nyakas Melinda Nagyfi Petra
Oláh Adrienn Ozorai Lilla Rákhely Viktória Sinkovics Gábor Takács Szabolcs Takács Vera Tóth Petra
144
. osztály
Osztályfőnök: Hr n
Bácsi Márk Balázs András Bogdán Evelin Darabos Ádám Farics Dávid Gerlei Annamária Gilitsch Annamária Gyöngyösi Márk Hári Vera
Hárs Gergő Herke Zsófi Hohl Zsófi Horváth Diána Horváth János Kincs Lívia Kisharmadás Gábor Kovács Mónika Nagy Gábor
Őry Gergő Szabó Gabriella Sebestyén Annamária Szigetvári Szandra Szundi Tamás Tegzes Ádám Újvári Balázs
<
llllgillg
145
. A osztály
Osztályfőnök: rné z Jui
Balázs Péter Balogh Beatrix Bozsoki Imre Böröcz Zsolt Csordás Anita Dömötörfi Péter Farkas Kálmán Fischer Gergő Gécsek Anikó Gredics Péter Győrfy Éva
Hári Nóra Hidvégi Zsuzsa Horváth Erika Koncz Anett Kövesdi Kolos Kuczogi Dóra Kütsön András Ladányi Dávid Ladeczky Zsanett Lődri Barnabás Mezősi Melinda
Orsós Mária Perhócs Péter Preksen Dóra Sebestyén Tímea Sulyok Kata Szilvás Tamás Tóth Andrea Török Diána Török Dániel
146
. osztály
Osztályfőnök: Htné s na
Bakonyi Veronika Balázs Andrea Bencze Lívia Berke Tamás Bécsi Johanna Dienes Zsanett Dómján Tímea Gál Roland Gréger Alexandra Hermán Sára
Horváth Hajnalka Kassai Marcell Kodella Renáta Magyar András Marton Zsuzsanna Nagy- Sivó Zoltán Papp Gábor Páll Nóra Pápai Tamás Rinfel János
Simán András Szabó László Szántó Attila Szíj Zsófia Szolnok Eszter Tótiván Ákos Vizsy Gábor Zsohár Andrea
147
. osztály
Osztályfőnök: ols nn
Árok Viktória Bálint Attila Benkő Péter Berghoffer Balázs Csatlós László Csiszár Kitti Danajka Henrietta Domaföldi Dávid Domahidy Aida Faggyas Ferenc
Fülöp Anita Horváth Alexandra Horváth Zsófia Kele János Kovács Csaba Kovács Máté Kovács Viktor Merencsics Melánia Mészáros Bence Miskó Stefánia
Nagy Dávid Nagy Márk Németh Miklós Péntek Roland Simon Gabriella Slezák Gábor Szabó Gergő Takács Dániel Tollár Gábor Unger István
148
8. A osztály
Osztályfőnök: Marczinkáné Lakatos Lívia
Andri László Ács Virág Barabás Éva Bogár Melinda Bogdán Zsolt Csárdi Zsófia Császár Árpád Galambos Nikolett Göndör István
Halász Attila Juvanzicz Dávid Juvanzicz Gergő Kele Bernadett Kónya Antónia Kovács Richárd Kuzma Péter Mátyás Norbert Papp Vivien
Pasqualetti Olívia Répási Roland Szélig András Szép Viktória Várszegi Viktória Vérfi Tamás Vinczek Anett Vörös Kinga Zadravecz Edina

149
8. B osztály
Osztályfőnök: Dr. Várhelyi Józsefné
Árvái Krisztina Balogh Ádám Bergmann Hajnalka Berki Gábor Bencze Szilvia Borbás Roland Cserti Sándor Dávidovics László Fenyvesi Zsolt Hetyei Anikó
Hujber Viktória Ihász Gábor Kanizsai Renátó Korosecz László Mika János Németh Ildikó Németh László Orjovics Dávid Penczinger Brigitta Peszleg Jenő
Piroska Nikoletta Stróber Krisztián Szappanos Péter Szilágyi Judit Tóth Balázs Varga Judit Vida Judit Zsoldi Kinga
150
8. C osztály
Osztályfőnök: Skoda Lászlóné
Balázs Kinga Biharvári Eszter Biskopics Boglárka Borsos Réka Csepregi Enikő Furó András Horváth Csilla Hosszú Melinda Kálmán András Kele Tímea
Kisgyura János Kolongya Vera Lassú Péter Milei Dániel Németh Nóra Oláh Bence Paulik Péter Pálfi Lilla Peszleg Fruzsina Polai Richárd
Puskás Sándor Rodek Viktória Sónicz Tamás Szaniszló Gábor Tóth Vera
Vadkerti Tóth Veronika Vajóczki Rita Varga Eliána Zakó Péter

151
Tanuljunk, hogy tanulhassunk egymástól!
,,Ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek.
Két kicsi ugrással nem jutunk át a szakadékon. "
(Dávid Llyod George)
Változó világban élünk. Rajtunk múlik, hogy el tudjuk-e fogadni és tudjuk-e követni a „big bang" diktálta tempót. Kényes téma, de elkerülhetetlen, ha a minőségirányításról szeretnénk beszélni.
Az utóbbi évtizedekben az információtechnikai-, és a kommunikációs eszközök fejlődése rendkívüli mértékben felgyorsult. Használatukhoz értelemszerűen új módszerek, eszközök szükségesek. Ebből következően az oktatási intézményekben folyó munka is új területekre
— folyamatok szabályozása, benchmarking, minőségirányítás tevődik át.
Az új módszerek megjelenése, a technikai és a szervezeti változások miatt naponta tapasztaljuk, hogy meglévő eszközeinkkel, megcsontosodott gondolkodásunkkal, szemléletünkkel nem tudunk lépést tartani a felgyorsult világ diktálta tempóval. Folyamatos önképzés, tanulás nélkül lemaradunk, behozhatatlan hátrányba kerülünk. A minőségirányítási rendszer bevezetése — eszközként szolgál a szervezet és az egyén szintjén is, és — alkalmassá tesz bennünket arra, hogy megfeleljünk a több irányból érkező elvárásoknak.
Ahhoz, hogy intézményünk jó színvonalon működjön, összhang és folyamatos javítani-, tenni akarás szükséges. Ellenkező esetben csupán annyi változás érződik, hogy nő a papírmunka, a bürokrácia, ahelyett, hogy világossá válna minden. A minőségfejlesztési rendszer segítségével kizárhatók az átfedések, arányosabb lesz a munkamegosztás, helyükre kerülnek az érdekek, az ösztönzők és a teljesítmény is. Az olyan fontos fogalmak, mint a mérés és ellenőrizhetőség is kellő hangsúlyt kaphat megfelelő mérőeszközök és módszerek többszíntű alkalmazásával.
Intézményünkben a 2000—2001. tanávben — a városban egyetlen sikeresen pályázó általános iskolaként — megkezdtük a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljének (Partnerközpontú működés) kiépítését. Az ezzel kapcsolatos munkát az intézményvezetésen kívül egy — az iskolában dolgozó pedagógusokból álló — három fős minőségfejlesztő támogató csoport irányítja.
Mivel minőségképet csakis sokoldalú információk birtokában lehet tervezni, felmértük partnereink igényeit, s mérlegelve és rangsorolva az elvárásokat, igyekszünk azoknak a lehető legmagasabb színvonalon megfelelni. „Az egyénnek a szolgáltatással kapcsolatos motivációi elsősorban pszichológiaiak, s kevésbé funkcionálisak" — mondta Freud.
Érdemes erre a gondolatra odafigyelnünk, mert — bár tudjuk, hogy a mosoly, a türelem, s az udvariasság önmagukban nem elegendők, de — segítségükkel partnereink intézményünkről kialakított képét tudjuk formálni.
A rendszer működőképessé fejlesztése időigényes feladat. Mint már említettem csak eszköz. Nem léphet az intézményi célkitűzések helyébe, hiszen a kiépítésétől — önmagában
— nem várhatunk hatékonyságot, s nem oldja meg a működési problémákat sem.
Az idei tanév végén, a teljes projekt értékelését követően a tantestület dönt arról, hogy az I. Intézményi modell alapján több területen kívánja-e megvalósítani a minőségbiztosítást, vagy elkezdi a COMENIUS II. modell — A teljes körű minőségirányítás — kiépítését.
152
Gondolatsoromat azzal indítottam, hogy napjainkban számos kihívással kell szembesülnünk, s alkalmazkodóképességünktől függ létünk hogyanja. A legnagyobb kihívást azonban nem a technikai jellegű változások jelentik számunkra, hanem azok, amelyekhez a magunk személyében már kevesek vagyunk. A környezetszennyezés, a munkanéküliség, a korai halálozás, az oktatási- és a közgazdasági rendszer működési gondjai távolinak tünő kérdések. Az igazi feladat számunkra mégis annak felismerése, hogy ezeknek a kihívásoknak meg kell felelnünk, s a jövő nemzedékét ezeknek a feladatoknak az elvégzésére nekünk kell felkészítenünk.
Lang Andrea a minőségfejlesztő támogató csoport vezetője
153
A víz jelentősége a múltban, napjainkban és a jövőben
Iskolánk a Socrates program keretében nyert pályázat alapján koordinátor intézményként működik egy nemzetközi iskolai projektben. Osztrák testvériskolánkkal és egy norvég iskolával együttműködve kívánjuk bemutatni éltető elemünk, a víz fontosságát, az eltérő kultúrákban játszott szerepét, felhasználásának és védelmének módjait. Az együttműködés számos olyan lehetőséget hordoz magában, amelyek túlmutatnak a hagyományos iskolai munka keretein. A partnerintézményekkel való állandó kapcsolattartás megköveteli a résztvevő nyelvtanárok idegen nyelvi kompetenciájának fejlődését, és alkalmat teremt arra, hogy a projektben résztvevő tanulók angol és német nyelven levelezzenek a partneriskolák diákjaival. A projekt témája számos nézőpontból megközelíthető a különböző tantárgyak, az osztályfőnöki órák, a tanulmányi kirándulások és üzemlátogatások keretében, beilleszthető az iskola pedagógiai programjába, illetve összhangban van a helyi oktatási koncepcióval, amelynek meghatározó eleme: az európai dimenzióban való gondolkodás.
A projekt első évében tantestületünk több tagja és tanulócsoportja kapcsolódott be a közös munkába. 2001. november 26—30-áig megrendezésre kerülő Európai Coménius Hét során iskolai kiállítás mutatta be eddigi munkánk produktumait.
A gyerekek és pedagógusok kreativitását, alkotó fantáziáját dicsérik az elkészült rajzok, domborművek, textilképek, kerámiák és a tanulmányi kirándulások főként környezetvédelmi vonatkozású fényképei, amelyek régiónk „vízi világát" jelenítik meg.
Partnereinkkel állandó kapcsolatban állunk, tájékoztatjuk egymást az elvégzett feladatokról, az alkalmazott munkamódszerekről. Évenkénti projekttalálkozók keretében kerül sor a közös munka koordinálására. Reményeink szerint a projekt résztvevői, tanárok és diákok egyaránt, új információkat nyerhetnek, európai kitekintésre tehetnek szert, s teszünk egy lépést a népek közeledése, egy jövendő KÖZÖS EURÓPA felé.
Peszlegné Henzsel Valéria Marczinkáné Lakatos Lívia koordinátorok
154
155
Képességfejlesztés, differenciálás, CED
Az iskolába lépő kisgyermekek más-más jártasságokkal, tapasztalatokkal, ismeretekkel, készségekkel rendelkeznek. E fejlettségbeli különbség 6 éves korban ± 2,5 évet tesznek ki. Ennek következménye, hogy az iskolai tananyagot sem képesek azonos módon, tempóban, mennyiségben és minőségben elsajátítani. Alsó tagozatban egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy az eltérő képességű, fejlettségű, motiváltságú tanulókra az eddigieknél még nagyobb tekintettel, odafigyeléssel legyünk, hiszen csak így látjuk biztosítottnak a kis elsősök zökkenőmentes, lelki teher nélküli beilleszkedését az iskolai életbe, ily módon tudunk leginkább megfelelni a szülők elvárásainak, önmagunknak, s nem utolsósorban a modern, minőségi oktatás feltételeinek. Ennek érdekében a tanulásszervezés, tanulásirányítás területén változtatásokat végeztünk. 2000 szeptemberében Nagykanizsán elsőként bevezettük, s azóta eredményesen alkalmazzuk azt a holland modell alapján kidolgozott programot, az úgynevezett „CED"-et, melyet erre felkészített nevelőink alkalmaznak.
A program lényege: A frontális osztálymunkáról a differenciált foglalkozásokra helyezzük a hangsúlyt, vagyis a tanulókat nem általános, hanem képességeiknek megfelelő feladatokkal látjuk el. A hangsúly a differeciáláson van, hiszen e program keretén belül minden tanuló a saját képességeinek megfelelő mennyiségű és minőségű feladattal, saját tempójának megfelelően sajátíthatja el a tananyagot. Mindenki önmaga képességeinek maximumát teljesíheti.
A program keretén belül lehetőség van a kiemelkedő képességű tanulók fejlesztésére, a gyengébbek felzárkóztatására.
Egyetlen tanulót sem engedünk továbbhaladni addig, amíg nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel.
Mindhárom induló első osztályunkban alkalmazzuk a programot matematika és magyar tantárgyakból. Munkánkat évfolyamonként és tantárgyanként egy-egy jól összeállított feladatlap segíti, mely matematikából a számfogalom, számolási készség intenzív és differenciált fejlesztésre szolgál, magyarból a helyesírási készséget fejlesztő, differenciált feladatokat tartalmazza.
A program folyamata, a differenciálás modellje
A program minden évfolyamon, úgy magyarból, mint matematikából arra a törzsanyagra épül, amelyet minden tanulónak el kell sajátítania, ami a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket tartalmazza. E tananyagot témakörökre felosztva sajátíttatjuk el tanulóinkkal oly módon, hogy 1 -1 témakört 4-5 héten keresztül dolgozunk fel, gyakoroltatunk. Közben diagnosztikai teszt segítségével ellenőrizzük, hogy egy-egy tanulónak milyen mélységben sikerült elsajátítania az adott témakörből a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket. (A teszt célja nem az, hogy a gyermekeket osztályzattal értékeljük, hanem az, hogy pontosan tudjuk, kinek milyen típusú feladat okoz nehézséget, kik azok, akik többletfeladat elvégzésére képesek). A teszt eredményétől fiiggően egy jól összeállított feladatlap segítségével kapnak újabb (saját képességeinek megfelelő), de már differenciált feladatot.
A tesztet gyengébben teljesítőket (80% alatt) az adott témakörből újabb gyakorló feladatokkal látjuk el. Nem engedjük tovább őket egészen addig, amíg ők is nem sajátítják el a továbbhaladáshoz szükséges ismereteket, el nem érik a teszt 80%-os kritériumhatárát.
156
A jól teljesítő (80% felett) tanulók biztos ismeretekkel rendelkeznek, az ő esetükben a továbbfejlesztést tartjuk szem előtt. Velük nehezebb, összetettebb, logikus gondolkodást igénylő feladatokat végeztetünk.
Az általunk alkalmazott program alkalmazása iskolánk pedagógusaitól nagyobb szakmai felkészültséget, több adminisztrációs tevékenységet igényel, de eddigi tapasztalataink, eredményeink igazolják munkánk hatékonyságát, hiszen alsó tagozatos gyermekeink biztos számolási és helyesírási készséggel fejezték be tanulmányaikat az első osztályban, jó képességű tanulóink kiváló eredményt értek el a városi tanulmányi versenyen.
Sónicz Istvánné tanító
Felnőttoktatás
1946 óta működik az iskolában az esti tagozat. Azóta sokan végeztek az öreg falak között, akik hálával gondolnak vissza a lelkiismeretes pedagógusokra, akik erőfeszítést követelve segítették az újrakezdésben a tanulókat.
Jelenleg is vannak olyanok, akik felnőttként, munka és család mellett kapcsolódtak be az oktatásba.
A hallgatók többsége viszont halmozottan hátrányos helyzetű, családi körülményeik rendezetlenek. Munkahelyük nincs. Életkoruk 17—25 év között mozog. Szinte mindegyik cigány származású. Ezzel az oktatási formával kapnak egy lehetőséget az általános iskola befejezésére, egyben esélyegyenlőséget a továbbtanuláshoz.
A tanulók az ismeretek terén gyenge alapokkal kerülnek hozzánk. írásbeli, szóbeli kifejezőképességük alacsony. Az összefüggések felismerése nagyon nehéz számukra. Tanításuk speciális andragógiai ismereteket kíván a nevelőtől. Igazi kihívást jelent a feladat. Itt kell megoldani at analfabétizmus és más, tanulást gátló problémák kezelését. A pályázati lehetőségek kihasználásával, egyéni differenciált képességfejlesztéssel segítjük a tanulók felzárkóztatását.
A kerettantervek bevezetésével a következő tanévtől új esélyt kap az iskola a felnőttoktatás jobbítására.
Berke Józsefné igazgatóhelyettes
157
Statisztikai adatok
1997—1998 1998—1999 1999—2000 2000—2001
Beiratkozott 58 53 54 48
Kimaradt 3 18 13 9
Eredményes vizsgát tett 35 26 35 33
Százalékban 60 49 64 68
Osztályozatlan maradt 20 9 6 6
Továbbtanult középiskolában 2 3 3 2
Iskolánkban 8 osztályt végzett cigány tanulók száma életkoruk függvényében
1997_1998 1998—1999 1999—2000 2000—2001
17 éves 3 3 2 —
18 éves 4 1 — 2
19 éves 1 — — 2
20 éves 1 1 2 —
25 éves 1 — — —
27 éves — — 1 —
29 éves — — 1 —
30 éves — 1 — —
31 éves 1 — — —
Összesen 11 6 6 4
158
Az iskolai könyvtárról
Az iskolai könyvtár alapfeladata, hogy az iskola tanulóinak minden — tanulmányaikkal összefüggő — információ és dokumentum igényét kielégítse. Ezen kívül a nevelők számára is biztosítsa az iskolai munkájuk végzéséhez szükséges információkat és dokumentumokat. Itt lehet elsajátítani a könyvtárhasználat alapszokásait is.
A mi iskolánk könyvtára jól felszerelt, több mint 15 000 dokumentummal rendelkezik. Kb. 11 000 a könyvek száma. Külön gyüjtjük a tankönyveket, zenei CD-ket, hangkazettákat — elsősorban nyelvi kazettákat-, CD-ROM-okat, videokazettákat.
A dokumentumok feldolgozását a Szirén számítógépes program segítségével végezzük. A tavalyi tanévben áttértünk a régi füzetes kölcsönzésről a számítógépesre, melynek legnagyobb előnye, hogy jobban nyomon tudjuk követni ki milyen könyvet vett ki és erről akár napi rendszerességgel statisztika is készíthető. Pályázaton nyert pénzből a Szirén program továbbfejlesztett változatát is meg tudjuk vásárolni.
A gyerekek rendszeresen és sokat használják a könyvtárat. Gyakran kölcsönöznek. A segédkönyveket órákra vihetik csak el, ha valamilyen gyűjtőmunkát kapnak. Délelőtt az óraközi szünetekben, valamint délután van módjuk búvárkodni, gyűjtőmunkát végezni, kölcsönözni.
Könyvtári órák keretében bemutatjuk a könyvtárat, ismertetjük a katalógus használatát, megmutatjuk a különböző lexikonokat, kézikönyveket.
Nagyon népszerű szolgáltatásunk a délutáni számítógéphasználat. Ilyenkor a gyerekek internetezhetnek, vagy pedig a közel 70 CD-ROM-ból válogathatnak, melyből sok hasznos információhoz juthatnak.
Minden évben vetélkedőket is szervezünk, ahol a kötelező olvasmányokat dolgozzuk fel játékos formában. Ebben a tanévben a harmadikosoknak Misi mókus kalandjai, a negyedikeseknek Kincskereső kisködmön vetélkedőt rendeztünk. Ez a program idén az olvasás éve keretében zajlik.
A könyvtár ad helyet az iskolai alsós szavalóversenynek is.
Polainé Schmidt Beáta könyvtáros
Misi Mókus verseny a könyvtárban 3. osztályos tanulók részvételével
A szabadidős tevékenységről
Iskolánkban 2000 augusztusától szabadidő-szervezőt alkalmazunk a diákok programjainak megszervezésére. A szabadidő-szervező a nevelőkkel és a diákokkal kapcsolatot tartva alakítja ki a programkínálatot. A rendezvények előkészítésében és lebonyolításában nagy szerep jut a Diákönkormányzatnak is. A programok anyagi hátterét a különböző pályázatokon elnyerhető pénzforrások, az iskola pályázati önrésze és az újsággyüjtésekből befolyó pénzösszegek biztosítják. A 2000—200l-es tanévben az öntevékeny ifjúsági csoportok támogatására nyert pénzből 5 fordulós levelezős vetélkedősorozatot, drogellenes előadást, rajzpályázatot, kiállítást, discot, gyermeknapot szerveztünk. A 2001—2002-es tanévben az ISM pályázatán kézműves utca kialakítására és kézműves családi nap lebonyolítására kaptunk támogatást.
Felvettük a kapcsolatot a Zrínyi Horgászegyesülettel és egy jó hangulatú családi horgásznapot szerveztünk a város Csónakázó-tavánál. A városi rendezvényeken folyamatosan képviselik diákjaink az iskolát. Az Európa Nap programján a nagyobbak fórumokon, a kisebbek játszóházi programokon vehettek részt. A felső tagozatos diákok már második éve vettek részt a város által szervezett Allatok Világnapján. Nagy sikere volt a Város Napi programoknak is ahol túrán, ügyességi vetélkedőn, játszóházi programon és élőkép megelevenítésen képviselték tanulóink iskolánkat. A Diákönkormányzat kezdeményezéseként Halloween bulit rendeztünk, melyet töklámpás-szépségversennyel kötöttünk egybe.
Gyakran vettünk részt különböző országos, városi és iskolai szintű levelezős-, ügyességi-és rajzversenyen. Az olimpia évében olimpiai totót, a Socrates programhoz kapcsolódóan pedig víztotót állítottunk össze. Az iskola fennállásának 130. évfordulója alkalmából a Diákönkormányzat pályázatot hirdetett meg a „Mi iskolánk" címmel.
Kézműves foglalkozások látogatására is lehetőséget biztosítunk szakköri foglalkozások keretében, valamint advent heteiben a gyerekek gyertyát önthetnek, csuhéfigurákat készíthetnek.
Fontosnak érezzük a jó kapcsolat kialakítását a közművelődési intézményekkel.Gyakran látogatnak el diákjaink könyvtárhasználati órákra a Városi Könyvtárba. Népszerű volt a könyvtár által meghirdetett „Felolvasom legkedvesebb történetem" elnevezésű program is. A HSMK és a Móricz Művelődési Ház színházbérletes előadásai főleg az alsósok körében népszerűek, s felsősök pedig több alkalommal juthattak kedvezményes árú színházjegyekhez. Népszerűsége miatt gyakran hívjuk iskolánkba vendégszerepelni a soproni Habakuk Bábszínházat. A kisebbek egyik kedvenc szórakozási lehetősége közé tartozik a mozitúra és mozilátogatás. Diákjaink rendhagyó órák keretében többször látogatnak el a Thúry Múzeumba, ahol többek között műhelytitkokkal, a szabadságharc ereklyéivel, régészeti emlékekkel ismerkednek meg.
Szalabánné Simon Eszter szabadidőfelelős
160
Az állatok világnapján
Halloween bálon
161
162
Csuhé figurák készítése szabadidőben
A Város Napján mosó- és vasalónők
Erdei iskola program Szőcén
Már harmadik éve töltünk egy-egy hetet az Őrségben 20—30 gyerekkel, a tanítási év más-más szakaszában. Többnyire valamelyik ünnepkörhöz kötötten, például advent, vagy húsvét időszakában. Ez egy kézműves tábor, ahol kismesterségekkel, magyar népszokásokkal, hagyományokkal ismerkedünk. A szakmai programok elméleti részből (erdei videó felvételek, előadások) és gyakorlati részből állnak. Ez utóbbit fazekasok, néptáncosok és segítőik vezetik, olyan szakemberek, akik fontosnak gondolják, hogy megismertessék és megszerettessék a gyerekekkel azokat a tevékenységeket, amelyek lassan feledésbe merülnének, de nélkülük szegényebbek lennénk!
Tanulóink nagy lelkesedéssel agyagoznak, kötik az edventi koszorúkat, fonják a csuhét, készítik a nemeztárgyakat. Eleinte persze, nem sikerül úgy, mint a népművészeknek, ettől néhányan el is kedvetlenednek, de aztán belejövünk. A tábor vége felé sokszor előfordul, hogy késő éjszaka alig lehet aludni küldeni a gyertyamártogatókat vagy babakészítőket... Szabadidőnkben kirándulunk a közeli nemzetközi hírű védett tőzegláphoz, a Vadása tóhoz, Körmendre vagy Zalalövőre, télen nagy hócsatákat vívunk és szánkózunk a helybeliektől kölcsönzött szánkókkal. Esténként népi játékokat, színdarabot tanulunk, ezeket hazautazás után bemutatjuk az itthon maradóknak. Tavaly vendégszereplésre is felkértek bennünket a Kórház kápolnában a Betlehemes játékunkkal! Az elkészült alkotásokat kiállítjuk az iskola aulájában. A kiállítás után a tanulók hazavihetik alkotásaikat.
Idén áprilisban a „víz" lesz a központi témánk, kapcsolódva a testvériskolákkal közös projekt témájához. A tőzeglápon fogunk kísérletezni, festeni és rajzolni, és a víz szerepével foglalkozunk a magyar népművészetben.
Az erdei iskola ugyan anyagi terheket ró a szülőkre, és a résztvevőknek is be kell pótolni az iskolában mulasztott hetet, de mindenképp megéri, ezt bizonyítja a visszatérő táborozók nagy száma!
Olyan pluszt kapnak itt a tanulók, amire máshol nem adódik lehetőségük!
Gayer Ildikó Kozári Józsefné pedagógusok
163
TANULÓI ÉLMÁNYBESZÁMOLÓK
Ausztriában jártam
1999 májusában az a németóra is teljesen ugyanúgy kezdődött, mint a többi.
Csak épp a vége alakult másképp a vártnál. Ugyanis ekkor tudtam meg, az iskolám küldötteként kirándulhatok Ausztriába.
A barátnőimmel találgattuk, hogyan képzeljük el az utazást. Mire kiértünk, mindenki rendkívül izgatott volt. A fogadó osztrák gyerekek ugyanolyan elfogódottsággal adták elő apró bemutatkozó műsorukat. Nevetgélve és türelmetlenül méregette egymást a két csapat. Végül is egy finom ebéd után már összebarátkoztunk, majd mindenki megtudta, hogy kivel tölti a következő hetet. Mindnyájan barátságos családokhoz kerültünk, akik Leibnitz városában vagy annak környékén élnek. Kettőnket barátnőmmel egy környékbeli faluból bejáró kislány látott vendégül. A szülei és a testvére is a kedvünket keresték. Persze türelem és segítő szándék is bőven volt. Miután megismerkedtünk, másnap az egész csapat buszos kiránduláson vett részt a közeli nagyvárosban, Grazban. Idegenvezető segítségével megismertük a város lenyűgöző nevezetességeit. Délután már ismét a családokkal szórakoztunk, megbeszéltük a hétvégi közös programokat. Mitagadás, ettől majdnem mindenki szorongott egy kicsit a nyelvi nehézségek miatt. Később kiderült, hogy ez teljesen alaptalan, hiszen a gyerekek és a felnőttek egyaránt lebilincselően kedvesek és határtalanul segítőkészek. Szombaton strandra mentünk, vasárnap pedig a híres grazi vásárban jártunk, később pedig már a lipicai lovakat simogattuk. De jutott még idő aznap sétára a falu környékén és társasjátékra is.
Hétfőn reggel kerékpárral hajtottunk el a késő vaskori múzeumhoz, ahol különféle őskori formájú ékszereket is készítettünk magunknak. Ezt követően került sorra egy tökmagolaj sajtoló üzem. Ez ugyanis a környék nagyon ízletes specialitása, híres mezőgazdasági terméke. Kedden az esti előadó estünkre próbáltunk, plakátokat készítettünk és apró beszámolókat az elmúlt napokról. Hamarosan eljött az este, a bemutató ideje. Itt köszöntük meg vendéglátóink szeretetét, és az ünnepség egy szomorkás, sírós búcsúzásban ért véget, hiszen mindenki annyira megkedvelte az új barátait, hogy senkinek sem volt kedve elhagyni máris őket.
Szerda reggel azonban már nem volt más választás, indultunk haza. Én azóta is tartom a kapcsolatot az osztrák családdal,jóban vagyunk Evelynnel.
Nem felejtem el ezt a szép, élményekben gazdag, izgalmas hetet, ami alatt rengeteget tanultunk, nevettünk és játszottunk, sőt még kerti traktort is vezettem. Köszönöm mindenkinek, aki megteremtette, és megvalósította ezt a kirándulást. Azóta egy kicsit másképpen gondolok Ausztriára, örülök az új barátaimnak, és még a német nyelv tanulása is könnyebb.
Szlávik Szilvia tanuló
164
Für die schönen Stunden in den letzten Tagen möchten wir euch recht herzlich DANKE sagen.
Viele Eindrücke haben wir gewonnen, doch die Zeit ist viel zu schnell verronnen.
Die Austauschwoche ist nun leider aus,
und wir fahren morgen schon zurück nach Haus''.
Die lange Reise wir nicht scheuen,
denn auf das nächste Mal wir uns schon freuen.
Nochmals DANKE sagen wir euch allen! Es hat uns wirklich gut bei euch gefallen!
Ausztriai csoportkép
165
166
Jártam Angliában
Ez olyan volt, mint egy álom! Európa leghíresebb városában járhattam, amit csak úgy emlegetnek, hogy „London".
Az első nap egy hosszú utazással telt el. Másnap este már átkeltünk a Doveri csatornán és Londonban voltunk, ahol a családok izgatottan vártak minket a találkozási csomó-
pontnál.
A következő napok délelőttjei nyelvi órákkal teltek el. Csakis angolul beszéltünk. A családoktól egy kicsit tartottam, de semmi okom nem volt rá, hiszen segítőkészek voltak. A délutánjaink pedig az óriási London nevezetességeinek megnézésével teltek el. Többek között láthattuk a Buckingham palotát, amint őrségváltás volt. A Piccadilly Circus-t, a híres Big Ben-t megcsodálhattuk és a Trafalgar Square-n pedig sétálhattunk. Egyik nap hajókirándulásban volt részünk a Thamesen, ami után megtekinthettük a Tower of London-t és a
királyi koronázási ékszereket. Az est fénypontja a hosszú séta volt London kivilágított utcáin. Ami szerintem mindenkinek a legjobban tetszett, hogy találhatunk Londonban egy olyan parkot, ahol kedvünkre kiabálhatunk. A legkedvesebb helyszínem a Madame Tussand volt, ahol a híres emberek viaszbábjai vettek körül. Találkozhattam azokkal az emberekkel, akiket még álmaimban sem hittem volna, hogy látni fogok. A nyelvi oktatás sokat segített, hogy rájöjjek, hogy lehet könnyen kommunikálni más nyelvűekkel.
Mikor hazafelé utaztunk, azt gondoltam, hogy már vége minden jónak, pedig még csak ezután lett részem a legnagyobb élményben. Párizsban megálltunk és egy egész napot töltöttünk Disney Land-ben. Az Eiffel torony legtetejéről csodálhattam a „szerelmesek városát".
Köszönöm szépen mindenkinek, ezt a jól megszervezett utat és, hogy az álmom valóra válhatott. Életem egyik legmeghatározóbb pontja volt. Minden tanárnak egyben szeretném hálámat és köszönetemet kinyilvánítani. Ezt a gyönyörű utazást sohasem fogom elfelejteni! Köszönöm.
Kiss Viktória tanuló
167
ite
168
Oxford Competition 2000
Ennek az évenként megrendezett angol nyelvű versenynek a fődíja egy angliai út. A verseny témája mindig más és más.
Én 1999-ben vettem részt először ezen a versenyen, aminek a címe éppen akkor az volt, hogy „Mit vinnél magaddal a következő évezredre?" 3 dolgot kellett kiválasztanunk és részletesen leírnunk angolul egy A/3-as lapra különféle dekorációval. Az én osztályomból hárman és még rajtunk kívül 7 szerencsés jutott tovább a megyei versenyről az országosra. A megyei helyezéseink: második Kiss Viktória volt, a harmadik Szlávik Szilvia és a nyolcadik Balogh Ákos. Ezek után a munkáinkat elküldték Budapestre a Széchenyi Könyvtárba, ahol minden megyéből a 10 legjobbat kiállították. Majd felutaztunk Budapestre a sorsolásra. Etellel és itallal várták a pályázat vendégeit. Sok fantáziadús müvet láttam, amit korcsoportok szerint is értékeltek. Sajnos minket nem húztak ki, de nem keseredtünk el, hiszen ez is szép eredmény volt amit elértünk. A következő évben ugyancsak megrendezték a versenyt, ahol megint 3 osztálytársam továbbjutott: Szokol Katalin, Pálfi Petra és Hajnes Rita. Kívánom, hogy az utódaink is ily szép eredményekkel gazdagítsák iskolánkat.
A versenyzők nevében: Kiss Viktória
Gergye Ottóné tanárnő a versenyzőkkel az ünnepségen
169
Szőce
2000 telén páran az Őrségben voltunk, kézművestáborban. A kis falunak Szőce a neve. Szőce történelmi vonatkozásaiban igen gazdag. IV. Béla, nagy magyar királyunk a Muhi-csata után erre menekült a tatárok elől. Nevét őrzi a szőcei csapszék, ismertebb nevén kocsma, ugyanis neve KERÁ. Ez annyit jelent: király. A FEJ-KÉZ-LÁB tábor két részből áll, a nyári és a téli szállásból.
Felfedezőútjaink során nagyon sok információt gyűjtöttünk a tábor épületeiről. A téli tábor régen iskola volt. Én az egyik tanító lakásában aludtam. Nagyon érdekes ebbe belegondolni! A nyári tábor épületének talán még gazdagabb múltja van. Egyik része malom volt. Ebben ma hálószobák vannak kialakítva. A nagy faház belsejét Patyi József táborvezető- mesehősöket ábrázoló rajzai díszítik. De láthatjuk saját készítésű kályháját is. A tábor mögötti hatalmas füves részen nyáron sátorok is állnak. Fantasztikus volt ott.
Sok érdekes dolgot készítettünk. így például: csuhéangyalkát, betlehemet mákból, adventi koszorút, de még gyertyát is. Délután ezzel foglalatoskodtunk, délelőtt az adventi népszokásokról beszélgettünk. Este lucázni és regölni tanultunk. Majd az iskolában előadtuk a többieknek. Az ott készült munkából visszaérkezésünk után kiállítás készült, melynek sokan a csodájára jártak.
Nagyon hasznos a kézművestáborba elmenni mindenkinek, mert olyan régi dolgokkal is megismerkedhetnek a látogatók, melyek e nélkül feledésbe merülnének.
Szívből ajánlom mindenkinek, hogy egyszer látogassa meg a szőcei tábort!
Hohl Zsófia tanuló
Tábori életkép
170
171
ISKOLAI ÉLET KÉPEKBEN
A tanévnyitó ünnepélyen
Emlékezés október 6-ra a 6. C osztály tanulói
172
Mikulás az iskolában. A 4. osztályosok műsorából.
ISHKn
Fenyő ünnep az óvodában
173
Karácsonyi hangverseny a templomban
Sitábor, Ausztria, Schladming (Dachstein régió)
174
Jelmezes farsangi csoport
Március 15-i ünnepély pillanatai
175
Városi alsó tagozatos tanulók tanulmányi versenyének díjkiosztó ünnepségén Tóth Ferencné szaktanácsadó gratulál a győzteseknek
Tüttő István polgármester gratulál a Pünkösdi királyválasztáson Müller Gábornak 1998
Ballagás az iskolában
A táncteremben
177
Ügyeskedők szakkör tanulóinak munkái
Kiállítás a rajz szakkörösök munkáiból
178
Kiállítás a rajz szakkörösök munkáiból
-*■ r-y
Wt iíWSSV
A kézilabda csapat
179

A Ságvári-kertben birtokba vették a napközisek az ügyességfejlesztő játékot
Tanár-diák meccs a sportnapon
180
181
Óvodások az iskola tornatermében a sportdélutánon
Óvodások látogatása az első osztályban
Örömmel veszik körül a volt óvónénit az elsősök
182
Hangszer bemutató a tornateremben a Zene Világnapján, a Zeneiskola tanáraival
Osztrák—Norvég vendégekkel a Polgármesteri Hivatal előtt
183
SI?''». áMfe''w''
SStesitoBi «1 "^ggSsSff^t''iíí;-
Pisili
»CKÍ»''»*,
j4z iskola labdarúgó csapata az Országos Diákolimpián
Számítástechnika órán
184
Nyelvi laborban
Biológia szakkörön
185
A szülői munkaközösség tagjai a
2001—2002-es tanévben
Elnök: Simonné dr. Kovács Mariann
1. A osztály Gréger Andrea Baumgartner Péterné
1. B osztály Vadász Zsuzsanna Gelencsér Kornélia
1. C osztály Várkonyi Krisztina Ács Lászlóné
2. A osztály Németh Józsefné Lukácsné Gelencsér Rita
2. B osztály Mészárosné Molnár Ibolya Gönczné Major Ildikó
2. C osztály Pánker Judit Horváth Zoltán
Nagyné Ifka Katalin
3. A osztály Horváth Katalin Sashalmi Istvánné
Szakácsné Kalcher Orsolya
3. B osztály Katona Noémi Nagyné Kovács Zsuzsanna
3. C osztály Szmodics Miklósné Pintér Róbertné
Olasz Attiláné
4. A osztály Ménesi László Döméné Nézics Rita
4. B osztály Lajtai Ferencné Gaál Tamásné
4. C osztály Polai Józsefné Angyalosiné Rozsnyai Krisztina
5. A osztály Fekete István Szilágyiné Bebők Márta
5. B osztály Munkácsi Gyuláné Pozsgainé Szörcsök Erika
5. C osztály Pogányné Falka Krisztina Fodorné Horváth Bernadett
6. A osztály Buzsics Istvánné Pókecz Józsefné
6. B osztály Ozorai Györgyné Helyes Lászlóné
6. C osztály Balázs Andrásné Darabos Lászlóné
Kovács Józsefné
7. A osztály Törökné Bácsi Erika
7. B osztály Szpeván Lilian Szántó Attiláné
Rinfel Jánosné
7. C osztály Kovács Istvánné Csiszár Sándorné
8. A osztály Dr. Zadravecz Zoltánné Kónya Antalné
8. B osztály Turcsányi Katalin Varga Ferencné
8. C osztály Polainé Marék Valéria Vadkerti Tóth Kálmánné
A Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Alapítvány Kuratóriuma
Elnök: Horváth Gyula Tagok:
Kolonics Istvánné Berke Józsefné
Gerencsér Istvánné Olasz Károlyné
186
Scháb Gyöigy Hederics Árpád Reményi István
KÖSZÖNETÜNKET FEJEZZÜK KI
Mindazoknak, akik a „Zrínyi Miklós Általános Iskoláért" Alapítványt, a Zrínyi Miklós Általános Iskolát anyagilag is támogatták.
Támogatók:
City Rooms Panzió • Ékszerbank Kft. • VIKAD Kft. • Hosszú László • Magyar Gázmérő Technika Kft. • MOL Rt., Szolnok • Horváth Nagykereskedés • Gerencsérné Borsos Bea • PALINA Kft. • Draskovics Szilárd • Drill-Trans Kft. • KŐNIG Kkt. • METNIX Kft. • BENTON Sport Kft. • Jeszek József« KAUKER-SZOLNOK Kft. • Klein Tibor • DEPÓ KANIZSA Kft. • Tisztaság Bt. • SULTANA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. • Belvárosi Patika • Forrás Könyvvezetés Bt. • Fidó Box • ElektroMark Kft. • Kustán és Társa Kft. • FERROTECH 2007 Bt., Petrivente • THOURS 97 Kft. • Zalakerámia Rt., Zalaegerszeg • Gelencsér Boldizsár • Horváth Árpád • SIGNAL Biztosító Rt.
187
MA ELKEZDJÜK, HOGY A MEGFELELŐ IDŐBEN SZABADON DÖNTHESSÜNK
-mert ki tudja, mit hoz a jövő
Európa egyesül, egyre több lehetőség nyílik meg előttünk.
Lehetséges-e egy egész életpálya tervezése?
Ha minden várható eseményt megpróbálunk előre meghatározni, valószínűleg nem fog sikerülni.
De a Signal Biztosító Rt. segítségével, védelmével növelt megtakarításainkkal céljaink könnyebben megvalósulhatnak.
Mit ajánl a Signal Biztosító Rt. az Ön figyelmébe?
• Államilag támogatott befektetéseket
• A szerződés tartama alatt széleskörű védelmet betegség, baleset estén
• Szeretnénk Önnek személyre szóló segítséget nyújtani, életpályája megtervezésében és megvílósulásában
• Szeretnénk jelen lenni az ön életének legfontosabb pillana-
Velünk elérhető minden, ami életünket kiszámíthatóbbá és nyugodtabbá zeheti.
d&x .fifite SŰ&L Xt*. GŰts, í«ii: sffüi (műt jSSa SiÜSl SŰBL jS&k ¿9ŰÜL Üéj (áíí SÖÖfe
<»*&> «I? <SJB> ''ÍOs1 «LE1 <030 <32? QiJ? <3ZES> (SOÍ1 <30p <?£GÍ>
a®!r i^p ggpr T^jpr igpr Tg$í ^s l^gír >gpr T^gs 1sfff vjp wgif vgp tüp s vgp
taiban
Gondoskodás, takarékosság,
előnyös befektetés,
anyagi függetlenség, biztonság.
BIZTOSÍTÓ RT.
188
Kiadja:
A nagykanizsai Zrínyi Miklós Altalános Iskola
Felelős kiadó: Faller Zoltán igazgató
Szerkesztette:
Berke Józsefné és Somogyi Józsefné igazgatóhelyettesek
A boritótervet készítette: Szemenyey-Nagy Tibor
A fotókat készítette: Vastagh Zoltán
Megjelent: 1000 példányban
A szerkesztés lezárult: 2002. január 31-én
Nyomdai munkák: Kanizsai Nyomda Kft., Nagykanizsa Felelős vezető: Brenner Árpád
Zrínyi Miklós Altalános Iskola |v 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 38. Telefon/fax: (93) 312 078 Tanári telefonszáma: (93) 326 488 E-mail: iskola@zrinyi-nkzsa.sulinet.hu
pifSHű Huuuri 100110011001 ummmi