Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
4.41 MB
2007-10-19 16:32:49
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
411
11673
Rövid leírás | Teljes leírás (703.13 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. július - 53-61. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.
1881. jnlina 3-án.
EUfcltM ár-
8 frt 4 .
i 19 kr.
WBOETÍSU
ti haaiboa petiUurt«zi 7,
6 i minden további sorért fi kr.
KHLTT£BilKN
■oraaként 10 árért vétetne* M
luncatári illeték minden egjes tiinie
lésért 30 kr. fizetendő.

B3-UC

Huszadik évfolyam.
A lap tMtlenu résstt iUetö keleme
njei a szerkesztőhöz, ♦
anyagi részét illeti koiieménytlt
peáig a kiadóhoz b^nueoiTe
N A fi T K AS I Z S A \' i
Béraentetles leTelek csat wmert ronnlcataraalrtAl fogadtatnak e1..
Kéziratok rigaza nem kuldetut-K.

Nj\'rj-Kaniisavára helyhatóságának, ,nagy-taniraai onk. tűzoltó-egylet4, t .nagy-kanizsai kjsraakedelmi i inarbank:\', ,nagy-k*nii»ai t&kvtkpAaztir", a .taltmegjei általános tanítótestület\', a „nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanitsai tiszti taKgélrzó aiovetkeief, a .Mfrooi kereskedelmi > iparkamara aagv-Statusai ktürálaaztainya* 9 !Sbb megyei és városi
egyesület hivataV* értesitije.
UetenklBt kétszer, vasárnap- 8 csütörtökön megjeleni vegyes tartalmú Up.


Épen helyén van itt figyelembe I való merev ragaszkodás, ez áltaü leajánlani azt is, hogy t családok ne i nydgöztetésböl ki nem bon\'akozhatis
íiíási
Miit hó vegével befejeztük a félévet, ez alkalomból bizalommal fordulunk lapunk mélyen tisztelt olvasóihoz az előfizetések megújítása és lapunk szíves terjesztése érdekében.
FótOrekvértnk volt és lesz, hogy a t. közönség támogatásit ki érdemeljük, nem rajtunk mult, hogy a képviselőválasztások alkalmával tüzetesebb közleményeket nem hozhattunk, ránk nehezedvén *z állami főügyészi rendelet, mely szerint még részben sem foglalkozhatunk politikával, avagy a közügyek emlegetésével.
Kttól eltérő közhasznú közleményeink kimerítik folyton a megyében történteket, aert sem költséget, sem fáradságot oem kímélve hü leírást közlünk. Tisztelt levelezőink való és gyors közlése által az eseményeket leheti/ élénken registráljnk.
Mihez képest kérjük az előfizetések szíves megújítását.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
EXfeatéti ár:
jalius — szeptember negyedévre 2 frt.
július- deciember félévre 4 frt.
Nagy-Kaaizs», jun. hó 1881.
KIADÓHIVATAL. Wajdits József könyvkereskedésében.
Ml módón blítosslüutjü kisebb
földbirtokosaink anyagilag
gyermekeik jövőjét *)
(Foivtatáa.)
De sé4 bárki is. midőn pályájára elkésiülve lépett, kénytelen folyvást tanulni, magát rovíibb képezni, miot hogy az iskolákban mindent oem lehet megtanulni, de nég a gyakorlati téren sam, nert a «ii vetódés halad s a mire egyes tudományos kutatók és szakemberek egy-egy téren évek alatt

s hosszas tanulmány és kísérletek után jöttek rá, a tapasztalást, feliedé-utal u|v a kiMrtatek Mai endmé nyét alkalmazás és használatba vétel végett röviden, rögtön kell átvenni, mire nézve egyedüli közvetítő az irodalom. Ezt a maga szakmájábaa ■ünden embernek figyelemmel keU kísérnie. Az irodalom a fölvilágoso dia terjesztője, a közmitelődés szövet neke, az eszmék érlelője, tiutázója, gyor9 szétosztója, a tudomány s a gyakorlati élet közti közvetítő s a közjóiét felé vikl haladásnak egyik főtényezője.
Tehát a kis földbirtokosnak szintugy magának és ifjainak már a gyakoriati életben is folyvást kell tanulniok az iskola után az irodalomtól.
A kis földbirtokosok gyermekei* nek jövője biztosítását illetőiéi; még egy fontos és elbatározó kérdést kell megoldanunk
Nálunk ez ideig a családok fen-tartását és azok lételének megalapítását felette nehezíti, sót gátolja az a szokás, hogy a birtokot eldarabolják oly apró részletekre, melyek egy családot nem bírnak fenUrtani- A majorátust kis földbirtokosnál ugyan szóba sem lehet hozni, de épea azért a kisebb földbirtokot legészszerübb lehetőleg egy kézben hagyni.
AK ugyan jó szívre, de nem c szélyességre mntat, hogy a kis föld-btMakos gyermekeit egyformán, v«gy hogy niiodeH gyermekét is részelteti birtoka darabkáiban. Kzek az apróságok a tulajdonosokat csak lenyűgözik, földhöz kötik, de nem bírják eltartani. Ez vezeti a családokat romlásra. Az előszeretet senkit sea ment meg.
íme maga a gyakorlati élet mutatja, hogy 1000 holdas földbirtokot, ba 5 gyermeke közt felosztja birtokát, egyre 200 hold jut; ez ebből épen

olyan házat akar tartani, mint a múiót atyja lartoU; tehát többet akar kiadat, mint Irtetó l»v«*U van, ó nagyobb, mint birtoka; tehát birtokát, tőkéjét kell elélnie - mert még mellette az illető ro*z gazda ifi.
Az sen aunt: meg a fiat, ha a házasság által egyeu-értéMt, t. i. még 200 hold földet kap, mert akkor sen tarthat a férfi u ri „ósi családjához méltó* házat, minthogy 400 hold föld nem adhat annyi jövedelmet, mint adott az 1000 hold. De pedig az ősi név,bttszkeség,erimer a fiúnál s a leánynál is annyi fényt követel, s oly háztartást igényel, a minő volt az apai házsál.
Bt okból nem kevésbé lesz jó-szivtl a kis földbirtokos, ha szíve érzelmei, gyermekei egyforma szeretete mellett eszélyesebb eljárást követve, a már Qgyis kis földbirtokot nem aprózza el gyermekei között, hanem azokat egyenként külön-külön jövedelmező pályára nevelve, képzettsé-gtkben adja ki illető osztályrészüket, további pilyájokon — saját alapjából - segíti, véirre magát a kis földbirtokot egynek hagyja kezébe, annak t. i. » kinek legtöbb hajlama van arra. hogy mezei gazdává képeztesse én gazdává tegye - maga után.
S i\'t tekintetbe veendő azon körülmény, hogy az ipar terén kisebb tőke, kevesebb befekteté? vagy beruházás, aránylag nagyobb jövedelmet ad, és azt biziosabbaa adja. miot a földbirtok. Épen azért kell az egyiknek pályája jövedelmezőségét tekintve, a másikuk osztályrészében a földbirtoknak megfelelő nagynak lennie, a ki pedig tiszti vagy hivatali állása ntán évenként iőűO— 2000 frtot, vagy az iparos ugyanannyi évi tiszta hasznot szerezhet, az e pályára lett neveltetése fejében jókora darab földről mondhat le u osztályban

egyoldaiulag egy térre, egj pályán neveljék gyermekeiket, hanem egyiket erre, másikat arra; igy egyes ágai által blztosituitik az egész család létele is, sőt azon megbocsathatlaf hibába sem esnek a szülők, hogy az első egy két gyermeket nagy költséggel felnevelik, azokra kimerülve pedig már a későbbiek neveltetésáré nem jut költség, s félig neveltetve, fél műveltséggel kényszerül otthon maradni a többi. Holott a szülői szeretet hozná magával, hegy arányiagos beosztás mellett a neveltetésből is egyenlő rész jusson minden gyermeknek.
Bita elv érvényesítésit a közéletben nagy családok részétói még a politikai téren is látjuk, mert az esélyek ellenében a család fenállha tása végett egyik ág az egyik, másik ág a másik párt részére hajlik, s igy az eshetőségre nem kocxkáztatják az egész családot.
Ugyan ezen eljárást mutatják a leggazdagabb vállalkozók, a kik tőkéiket nem egy, hanem különféle vállalatokba fektetik; hogyha as egyik hálátlan lesz valami körűimén; felmerülése miatt s nem fizet, vagy bakik, jövedelmez a másik: míg ha együtt volna elhelyezve az egész tőke — ugy hnknának meg, mint azok, a kik elég eazélytelenek mindeniket egyik vállalat esélyére bízni. — Ha igya családfának egyik ága nem életre való, vagy csapás miatt elszárad, — azért másfelé terjeszkedve él a többi, s él a törzs.
Nem kall arra semmi jói tehetség, csnpán észlelés, a jelen társadalmi állapotnak elfogulatlan vizsgá-lása, hogy belássuk, miszerinta mos-, tani kisebb földbirtokos osztály családjai a még egyre öröklött régi írá-I nyu nevelés mellett, az ősi állapothoz

érért valá pangás, a feiiil kerekedő sokoldalú műveltséggel s megélhetési kellékekkel bíró elemek áramlata és át ezek által hozott fényűzés miatt néhány évtized alatt legnagyobb részben elpusztulnak ; helyöket más elem — mások foglalják el; egészen ajak emelkednek fel k nép — s az iparos, a most úgynevezett „polgári" osztályból, minthogy s. társadalmi viszonyok a művelődés által ezeket emelik, a politikai vívmányok pedig felszabaditák, mindet közös térre utat nyitottak ne-kiek is; továbbá ók igy és már tőkére dolgoznak — legalább gyermekeik neveltetését illetőleg, mig a kis földbirtokosok nem akarnak minden jövedelmező tért elfoglalni, hanem csak egy téren s elszigetelten óhajtanak mo -zogni és csak tokéból (földbirtok) élnek legtöbb gyermekükkel együtt, már pedig a V-i tőkéjét fogyasztja, vagy csak anyagi és mindig csak kisebb tőkét adhat: az megbukik, annak gyermekei megbuknak.
Tehát nagyon itt az ideje, -hogy saját fennállhatásukről és gyermeik jövője biztosításáról méltó aggodalommal gondoskodjanak ugy kis — mini nagy földbirtokosaink. Kire nézve gyerme-keik nevelésének irányát meg kell vál-toztatniok, valamint átalakitniok az eddigi szokásos háztartást is.
m.
Minthogy a kitűzött kérdésben átalában a gyermekek jövője biztosításáról vaa né, s eddig kiválóan a fiú-gyermekek jővó,öt tárgyaltuk, uii előtt tehát magát a kérdést tulajdou-képen bevégeicők, minthogy nagy befolyással van a férfiak életére nézve, összefüggésben van. az ifjak jövője biztosításával, kiegésziíőleg méltányos a leányok jövőjéről is szólani.
Valamint a férfinak, ugy a nőnek U hivatása mutatja, mire kell azt nevelni, s e nevelés által biztosítani-jövőjét.TARCZA.
Sfoyom
üt*ik * nap lingfil égS fényt) M ; Varja biborit-tzifbddai tirj*, Boend&iái ki* pacsirta »irj». Felk*l a up kaja*. h*MdtÍT4J, Kom tCr&dia a TÍUJ bajára!.
3*j, pddjf baj TŰ • iMgy rilifoii,
UiLt taUril tlrü ionból igoo ;
Hordj* ki, kor/ *K7Ík \'Or" békán,
Mi k£! ó éi

£«p*, klUl, «k. od.hta-TTI,
SÓI/WB iidrial a íijd^ő* haiti*. Bílek.pot. .wTébe * bia«i, Tipre, duln azt » ciCad-w biiil ; HOT* édei «ierelema«k fénye Ht tt bSo íötit éje l*pe.
A* MM Amyék »»Ui1t«l^1 nyom
* ki miau od» l»oldog.ig; -Swme omkn, mégii ott Ub»p.ok : Aayj*. %ntoaj t a tej.rcin jjerm«k.
•116 .ujon * lrr.lw finál . . .
QJ*I>. OMSC kitin UUM, 4tk«,
ekb.n5 .^ « bofcx, ü \'
ni mis
»b* ele

LÍ(J ué hit,
Hábonhil rUi{ t
AJ. »pití»o (7*naek kSnya •irj*.
Há a Tirá«uXaa kim.
k l b
elnj.1i.* kinj j>4(reiiambM>.
Tatten leiken moit U tzi>te rusk« 16 «ab«rek Ttiieltk ker««st«t: Hlruii áll m (irdAaieUo, Wlnt ■ SÓljom Andrit olj-aUi épen; Botit ...mr mint m *iUim tc.t, bék*u««at I
HlLASY BÉLA.
A nép
TMUW <l
ForditoiU: HANG FERENCZ.
Talán csak álmodtam? De c feaflt Qilem as ágyban és esen helyset* befl előbb világosan hajlottam a lajt.Még telfes sötét éj volt. Órámat Üttetém, ac tiaeokét órát ütött. Aiegéti hasban miiem nuwdult, épen ngy kfinnt sam.
Hit tegyek ?Nemsokára határoltam. Volt légyen itt bárki és akart bármit, akár jó, akár roas ssándék vesette, most \' ét minden nyugodt volt-éa nyugodt maradt: nem lehetett tahit okom arra, bogy a básban nyugtalanságot okossak. Ki is tudbatoá, mily árt»ti a n taándékbá! akart valaki nálam látogatást tenni? A etkeso reggel kJ kellett a dolognak
Ifj gondolkodum. És ily gondolatok mellett nemsokára kipet ralik isisét "aludni. SAt roélína, nagyoa mUji* «1 aladtam. fcéaíbb ogyaa ugj véltem,

hogv almomban valamely hirtalán aaj által hibonttallam. De UiiU öntadathox é» a fölötti biftonyo* emlékeaeúira nem
t
\'ath»tlam. Ha Dem tívoitem, oéraier, iá aem c»ak álmodtam, agy ama aaj minden eaetre képtelen volt eagemot álom ittaMá^áb^l kivonni. Asonban gy mát i»jrt Itraél hirtelenebb főlábrod\'-em. ErAaen kopogtak • nobaajión. Felugor-Um ágyamban, már világos reggel volt.
— Ébren van Bo ? — kérdd &* aj-
IÓD kivfll a báai guda.
— Mi baj? — kéraem.
— Nem lenne ISÍVM fölkelni?
Folkelt«ni ■ nétiány ruhasarabot
öltek föl. Órim két negyed ölöt mutatoti ét öt órakor reggel már e. akartam ataasi. Hogy tehát a gawia költött, nem volt feltÖDÖ. A.sonban hangja fólingerUit •• •ürgetínek látaaék előttem. Eialatt föl-■yitám as ajtót é* ő a isobába lépett. A ajtót, mint oekem íőLtünl, aémi elŐTigyá-aattal tette be maga mögött. Általában különösnek iátasék. Valamiuek «a.veD kellett lennie.
— Ne vegye tÓlöm ro«x aévan,hogy
oly gyoraan fölköltfittem.
— Hiaseu ideje már tovább ulaa-
— A k-r.Sk a bodnár^! vMaiakttl-
detett.
— Btndbeo?
— Egét«a rendben.
ö esalatt, mint oeketn tetaaék.uagy kivánoúaggal ea bixonyoa aggályoi fe-lágge. nesett körül a aaobában, de nem látásik ut találni, amit kéretett, A ta«U4kasobab* vasalj ajuíhax ment, jól mfuétá ast, hátratoiá a airt é* belépett-Gdlá bogjr ou valani teoai vait^a k badbJék ott Tá-

Iának é* nem ügyeltem különösen rá, ha oem aaalatt fölCtttüaém. Egyssarre aavar arosc&al kiró hant a kamarából.
— Nem hallott ön as éjjel semmit ?
— Sörei volt as ajtónál
-Helyiknél?
— En.«.
É» a Iépcs6setra veielfi sjuSra ma láttatni
— És ott a kamarában semmit tem
balloU fin ?
— Semmit. — Még ÍJ ugy tetstik,
hogy valami «»j, talán csak másodpereire
félig fSlébresftott volna. — De Hát "
tént Tatami?
0 tönSdört, mintha kétségben lett volaa auráot, hogy k&adtje-e velem ast, mi <5t tavarba hoita, vagy ne.
— önnek todnia kall, — monda
asutáa — de senki másnak sem ssabad
^tudnia, kérem fiat erre. — Nagyot □dul: val*. — Itt egy gyaláaatos lopás tfirtéat — monda.
— Hol?
— E kamarában.
— Itt? Csaknam ágyam mellett ?
— Egy HJDDvn g»mt*tl-
— Hit loptak «1 Őatól? Öot aa?
— Én tönkrejatoU^tmber vagyok.
— Besséljan, kötóljön velem min
dent; minden esmköatmegragadjiwkjhogy
sa ellopottat megkériUOk.
éjj«l il
Eddig alig volt időm, bugy előadi-aáaak igaaaáfrában kétől kedjem. Kftlsejv és egéas viselete olyan volt, miat oly am-beré, kit nahéx vesateaégéiiek birtsleoi íélfedeaéM magráakodUt. Én < kétsaeres sajt hallotum, egyaw saa, teljes éber Ül apóiban,

ö ás emberei mint koiSiuégeeen reggeli három órakor fölkeltek, kötöasé-ge« napi monkájakat a háxban ea az ud^ varban elkeadték. Egy Molgát ai eltSrt kerékkel a bogaárhos kalftott. Negyed óra el0tt j«tt riassa a -fco.ga. Ö, a házi gasda arról akart maggySsSdoi, hogy ébren vagyok e már. K csélból a bázm3-\' gfitti kertbe ment, honnét atolám abla* kát láthatta," E*ao ablak m^g zárvti voít, de mellette a kamaraablak ny\'uva állott.\' Ei fellQnt neki, kQsalBdelt t a földSnlib- \' nyomokat föd&íöttfal, n*gy aggály íiáltta meg. A kamarában ai egyik WröodböQ $MBOB megtakarított vagyooa nároníBsáz •arab Friedrioh arany rtla. Araerlkibóh\' kieérkeaéM asáa HaBkmrgbaJi váitv be ■ iiiia. Tiaai—ietrill ■ hsihi; osak sao--báiston kereatol juthatott a kaaarába. Föl akart ktitesi, midin asoeban aesüxb* ■ lépatt, ralasai aás tűst föl eiotte, A.iiagy.:[ kasNi alattr nseiy a oaürbíi a avabadba\'\' Teaeteil, aa«kaÜaQ TÍlágoaságot la tolt.. Oda ment. A kapu küasobe alatt nagy nyílás voiL Még ii\'.uea vo\\l a föklbea kaparva ós a»oa,4t vajaki káoye)mesén a oaUrbe b^jkat^U • QanötvifiwilériuMHt. . E végett asowaj bouám úetett, fölkel* -tett M a kamacib* lépett Ott boröodjét . nyUva taUlí**A féan. u égési hárora-asáa ar ^i
mogegyesett atsa!, amit" éo \'is " éjjol m«ga.tn éín-erettftm ; *n eléggé jrt " áló bíró voltain, hogy a -véghtssvitt étrmeMiét axoooíJ megálUpHsani. \'
A t*ivaj, ki valami ntoi-oxiáioo I d ^ Apán* a kajaariim* tan, ■ ^lklltí
.4rM)Way taiáa keadeÜMn kelló segédesakóiuk hiá<

HUSZADIK ÍVJOLTAM
A leioynak WTÍUSÍ rtviáeo kifejem az, hogy jó feleség, jó íny és jó gazdasszony legyen.
A leányok nevelését illetJleg sziDtc nem terjeszkedhetünk t rész letek megvitatására, de különösen a mostani társadalmi állapot B ferde irányú nevelés mellen a következő ket ki kell emelnftnk.
And vallas-erkőlcsileg szendéit gyöngéddé, s erényessé kell nevelni. A nőnek lelki tehetséged ki kell művelni, hogy széplelkü legyen, épogy testi képességeit is ki kell fejteni, hogy a mire hivatva vau. annak képes legyen élni. bog) az életet kellemessé ttgye Ccéagiatk, {Érjenek, gyermekeinek ; hogy csaladjának men-. tóje, őrangyala legyen. A nó abban legyen nevelve, hogy az ó világa, az 6 házi - családi iöre. 8 a mi a legtöbb családot romlásra vezeti, a tarsa-dalomuak s & statusnak terbévé teszi, — ne legyen hia, ábrándozó, rajongó, mankátalan és fényűző.
Ezek elérése vagy teljesithetése végett a nőre ép oly elhatározó a férjhezmenetel mint férfira a pályaválasztás.
Észszerűen ucm ajánlhatjuk a némelyek által gyakorolt azon eljárást, hogy a leáoynak a szülők válasz szanak férjet, de föltétlenül azt sem, hogy, kivált a fiatal leánykát szeszélyes választása szerint azonnal csak adjak férjhez. Mind a két eljárás rósz következésü szokott lenni.
Arra nézve, hogy a leányt sem kényszeríteni ne kelljen, sem gátolni, a szülőket — a leiny jó irinyn nevelese, s az egymás iránti őszinte bizalom biztosíthatja legjobban.
A férjhez menetel ideje is jelentékeny befolyással vsai a családi életre. A leánynak férjhez adásit s a férfi nóstiését a texmétiet határozta meg ; már pedig tudjuk, bogy a természet törvényeit kijátszani, megcsalni nem lehet; mert a termé&zet .megboszulja* magát, az ckra meg jóo az okozat. A férjhez menetei s a házasalás ideje a viruii ifjúkor, s e fontos lépést mindkét résxról sem siettetni, seia késleltetni nem szabad, mint nem lehet a férfi s a BŐ közötti nagy korkülűnbséget összeegyeztetni.

Mag* a természet aWgft mutatja,
kik illenek s kik »alók egymáshoz. A ,t is é^éiánittfítU feik*-jtrt kesefea ig»**», » htayt akkor kell ftijkn Uni, mikor yentt.
.Vafjr idejében, vagy toha*
A k«*áia»ag ne«etatlen árrá-k»t h«gy ; a- korai peiig otran sxSM-tet képez, a kiknek egéu életaMo át mguk<tkis nevalésre volna sxtk-mMkett* ű*k proletárokat ad ; hacsak a fiaUl házasokat a szülök az ODO«álik»l egyatt nem nevelik. Harmadik eset voloa a saámitaa-beli házassá);, a minő napjainkban a legtöbb, mely a szivet és észí meg-rtrilgatvB < le(b-3lingabb. luegyaert-l mind nyik, őszinte,de ha neraósiinte t. i. ha csupán érdekből történik, ismét a legveszedelmesebb, mert csa-ás és csalódac.
Tehát mindezeket szem előtt tartva arra nézve, hogy a nó jó feleség, jó anya s jó gazdasszony íe gyen, & valódi műveltségen kivül még Ezükséges a vagyon vagy jövedelem biztosítása, miuthogy ez az alap el-kerflibnlenOl szükségei a család fenntartására s a gyermekek nevelésire. Inó s méltányos tehát a szülőknek minden álokoskodás nélkül tehetségök-hez képest vagyonnal Tigy jövede lemmel is ellátva házasítani ki leányaikat.
Legtöbb házasságnak számitis-beli cssrWij az átka.
Ha nagy a látszat, számítanak a fiatalok, míg a szülők rendeuti calk számításból gondolják a házasságot. ,Adje a terű az ebédet, a DÓ lega lább a vacsorát.*)
Hiaban várja a szflló, hogy -Leányt csupao szerelemből vegye el vtfatki, mert azt csak az teheti, a kinek családi élete már biztositra
*) Ef7 tj«U 900 ft. éri j»r«ieleiniesl
iMJk C*«xe jövedelem D^lkoJi lelcyaj*tli mart i Doki mi?i„mk "kfcffl m*c keli íloi , de ftir ri.liaoiüü B*H lehot, kiTilt % natuai
lárttrti* ét (inr**ét B*!i«tt, aidSo « n.\', * t-ír6l cuk u . jeí^í . ,h» altMUl, UrU"; edi|[ •! u«ü kttlönbtéf, midőn Tll&DMJr ofit sín rm el a féri bogy ce*k nrt.* A HeO fn évi jOTodelgm » iSkénefc k»t»ftlji«l \'t$ ■ h i moit xr.ár a oö niil *e^ia Vos éltánrr.* f.twéf lefaet Pedl< BJJ 30 i
t*M<4 bíró .r»b«r b> «cr WO írt. évi
SvftdelmQ l5kí»eí bíró liSt k-ír, ax kiae»eti

ZALAI KÖZLÖKT
Tan, 1 ix i\\jpD ritka ŐuénietÜ befő-ITÍS nélkfll, az a leiny pedig, aki iiy n«\' MÜSt; a (gfc^H*bb) családok h*|i$tfés vtaátya követ-keltében s legtöbb esetben Ezeren-
.caétkD ; aiatho0 az tllHio mullávai * fej résrfrtlÍB.próiwbb kezd lenni a hátas élet, s akkor A férj sob esetben érezteti, a BÓ yedíg észrevenzi, megérd, bőgj e tehetős emoeroél ó
^Mk liázassáci essfcte; ui soknak önérzetét töri meg. s erkölcsi és tényleges alárendeltségre, szolgaivá rabszolganővé tdrpitú
Mennyi férfinek adják azt a U-cácsít, hofy érdekből na bazModjék, mert mint a tapasztalás mutatja, nagyon meg *°£Í* bánni, s nem ó lesz s\'férfl a hantái, tciért kellene tehát a trfnek cstk vagyon* jólétért menni férjhez? A mit nem akarsz, hogy neked tegyenek az emberek, te se cselekedd nekik, ezt mondja a keresztény szeretet.
Bármit mondjuok is felőlük. e tekintetben legeszélyeeebben járnak el ai izraeliták. Btóre megtudják, megélhetnek-e, s míból élnek meg a. házasulandók. S ez igen l&rmésxetes dotog. Nem csalnak s nem csalódnak.
Ezzel nem akarok elvet állítani ft!, mely szerint talán csak az volna t legjobb, ha gazdag gazdaggal, s a ázegény csak a szegénynyel házasodnék Össze, akar szerelemből, akár nem. Nem, sót ha a szerelemnek logikája foloa, az ellenkeiót követné; hogy szerelmesen mégis élhessen; minthogy végtére i- az élet fen tartási ösztön (az önszeretet) aulában a leg hatalmasabb; de ép azért, mivel a valódi szereiéin t. i. a fiatalabb korban uiég nem számit, s nem okoskodik, a későbbi korban pedig már számit, okoskodik, s vagy a késó kényszerűségig hagyja a férjhez menetelt és házasabkst, vagy végkép is elhagyja; a mi minden esetben szomorú következményű, a szülök a körülményekhez képest a mit tehetnek, legjobban teszik, ha gyermekeik részére a szellemiek mellett az anyagiakról is gondoskodva, annak idejében mind 1 u6, mind t férj. mind a


szerelem, mind pedig a gyakorit ti .élet érdekeit elfoguiatlAjiai 6 *rA-
•yoeatt <gyertetik ki.
1 BJLKOSI LÁ8ZLÓ.
(Folyt, kövelkeaik.)
Adalék . & keszthelyi ffelUortoz-
A .Fővárosi La-fK-k* 13S. es. ,A -esaiMy* Heliaion- os. alatt a
lan «áilék«s«ta gráf Festetiefc oagy has*fi mflv«it olviutam. Miutác a helikoni ünnrDfllyoten fflint Unaló éo i« réesíveltem, (Ss. J.) tudósításából némelyek nem v*gy hiányosao emüttetnek. haxafíui kotelességaseruleg hivatva érrein ukgamat a ki maradottakat pótolni, réss etoaeo: A bal ikon ksletkeztével as ottani Líceumi Unniuk, kőit kibirdcttetclt a eeudó iiuDcpre mankákat késsiteDÍ, exek-aói a jelesebbek el nevestettek .Hembra iSQreata helicoou* Heükoi töitfii; as elnuk nwgByild besaecie után esek »ssvaltak le munkáikat, magyar deák és német nyaltén, (itt hibás a ki* telel, meri Németh Péter nem latio, hanem lagyar nyelven siavait Zrínyi Miklósról, fcövotkesú kexdd sorokkal : ,Zriayí, riictö neíeeet, te hasam védaa>
.Téged kíván lángba borult mellemnek
„Tíiie követni versimmel, —
, S éri Dini sxívét itt ennyi mapyarnsk.*)
A fislal köi ök Ht»o nyombiíO fellépett D. Tak»Ci Judit k. a , blk\'-s rat-gy»r lány, kinek bátor beaxéde Fe-leti-cbot a bai. kerbs^éhei b-soolitou*, ki
..-.ítiaég iráni buEgólkodik. a többek
kösötl gróf Fesi-riicti Q-yörgynek ezt monda: To! Árpád gúsölgő vérének Uj-i-iod ni^tiu, aat.
A mactirberkenyafK-QUetéflaél nem c»ak a „Fővárosi Lipon4 bao roogneT-\'\' zeit-k, Gyúugyosi, ÜMincty, Kisfaludy, Berssenyi, Horváth Ádám, de Takács Judil is kapott emiékel, melynek ühe-léséuél gr. Frstetich Q-y&rgy >t utt sür ijdlódó Husaek keashelji íipéioak e tréfás tiHV»k>\' monda: engedju f. >■ Ur ;iokcL a fiataloka\', (értette & koszorú* kólit\'Ket), budd (jntöxxék meg a kisass-itooy táját BKsk, mert akkor bisooy^xb Q n mügilled; tnvibb* megjegyzendő az r*íi Bzindarali, a .Nevelők", a pretnon tiek basában volt, bol \'gyík tlólirt in repe;lem.
A« >»t\' tiuctvigalom viUgua buján-1srt»tl A fák üitutéWnel 12 UDMOI u jubifilpgények, h»n m azon para*>i ceek voltak, kiket a ^róf « iolá-
juháax ruhába óltocteietl ■ jól betastloU ^erkádtt.UKrneveMtl »\' praktikanaok .ÓlUk. tbéd alatt a hirnsíes köl\'Cket egyenként felkőssöntőUe Festetich, *"IŐ.

?■■■
oroiva mindogyikne^k, ástajak kiadott annksit. As ünnepen megjelost költik-
itk li\'okban jutalmakat oastatott aaél-:TL\\, hogy ■ jutalmasott ast é*«re vette oliia, csak midfin baxaérksvett, vette oasre u n«gy hasafi mftkQdését, — és est easküsolte. Asbóth )dj*igpr<-fekta»» ta-lvpassUlt ügyessége által figyelmű a kai-tűkre, melyikaok m! keMemetAtebb, — igy birkákat, tehenekrt, gy6nyÖrQ fúg». , noi ék-eert, de sAi értéke* pém- negei is.
Nem lehet elhallgatni gr. Festeticb Gvörgyuek előbbi páratlan tetteit anm, lelylyol feláJÜujUa Kosktoeljea a philü jphiát, (7. és 8. oaaiálvt), vde egjült Georgioont. akkor egyedüli gác&uigl inJDtéiötet a monarchiában. F<sen IDIÍ-tben tanították a _ga=aaang jnindeo ágasatait, áüwtgVÓKy^iAi, 7pi|«€)*t. iter-ssel, szólldsc^t, vadán*t lovagló intétek Itt iaméVIteUeVa jogtudományok, ásóval egy g*»da*ágb»& elfifucdnlbato mindea tadaivalók; éamÍBd«s«W ***»>mat ilapitáaa, a kitSafi tuárek Ö*s«cgyüj-^te és gsstlbgon fízt-t^se, d<- kherUdt figyelme at«nuUík jaUiauaátári ii; .gj a Ijic^umbao a fizikusoknál két »^yöo 80—80 írttal, xenium DtsJQi név al.u-, ettfl xéniám mious 60\'—60 frttal ; a logiktiBoknál két x-nintn majaa 50—50 frual; kötiÉ leuin.-n mioui 30-30 fritnl juiJmax.Ut.ak A böW»eacmi d«fendoa-f-aü=., kjket a t.nárok jnlelUtk ki, sgyenkioi IÖ - LO frtoi adott. A tanárokat rendkívüli WkesÜIeg jaUlnj«U ; i« elsiacnléMhatoi érdeni<nt e kit t*r elég leien, ásóval akkor : grif Featetich ÖyÖrgj vuh egyedüli tttodöklö csillaga n magyar hutának ; lajoos, hogy hslila utáa rég-•ndelete ellenére ae íaiéiet baD-.ar ei-
posztul t.
NÍMETH PÉTER
A törvéuykezé- köréből.
BUnHgyi tárgynldtokjegywfke a irtla-Sfftr-ixtgi kir. törvinyniknáL
1881. jalius 6.
152. B/81. Sz. 1. KováU Iitráa • Arsa ssamélybistonság elleni véuággei adottak elleni Ügyben végtárpyjli*.
1013. B/81. Sr I. Rnrv.lid Ant^l Qagnnyukirkt bsmuitss8*l vádolt elleni ügyben végtárgy.
1047. B/81. SÍ I. Koc»6t F«renci ássál vádolt elleni ügjbea végtár-U«.
1155 B/81. 3a. !./rVbíiig Mari . társ* jupásshl vádol Uk elÍ«DÍ ü_\'_ hs*
Július 7 én
1156. B/81. Ss. L SsaW Mibály i -sai aolyo» testi sarIjiaaol vámoltakéiként ügy bon végtárgyalaa.
1168. B/81. Sx L Nématb Antal i társai nmberóléaeel vádollak eiloni ügy-bén 2 od bir. itélotbirdetés.DVÍ miatt ■■ A ciür kapuja alatti ni iláat-áita, hogy ismét ét at éa ftmobimöa (Lt K I
□ «m (udt*. Uegkivérté íiotitn xárjit il-kalootil kinyitni, mí nom likeiilit, mi mtám ■ toléiirt b«toitMB. Igj méfi* ki-Tiiföl keUetl iMBáMai^ oú él % ttvkbhi: ktTtle1 ttjL«rült ia neki.
kitaiftc^i. ÁM tbUk i* bdrosd m4g ajiira
»olt*k. Kr6*»»k oyontfci lebol MD v»láa*k
íöl(Ml»helők. A bóröodaek lebit ái-
í.ak*tm+l ketíett kÍBjt«tat*ú. A* ablak
kia;itá«áB*k módj* kesdatbex Wláov
Tolt •Ifitlem. Kél kiiioc*c*«] 7olt i4rv*,
emtik er6*«D u csorotui sirúduk. Atun
bán pooUwvbb uiáAoéa^a útit M rejtáJj
mogoldfctotU tivülríi as ablakkoritt éa
blk k
k kőratkeaUb«o a kilinmek Oro-
f kJemcltAtuk. A kivíilról ojijó
dbl*kafck vi*MaIuia6<U»a esataa kónojen történ .letett; acont>»R ÁSOD oaiküs, mely lyol a kiliaowk ki«melé*e eukötöitelctt,\' readkiral vékocj, finom é« épen 0I7 oc6«" lsbet«tt, »*ló»iinüi«g ej{j füiötto rékonj r» köstorQit, föiötte k^mec; keséi. Arr» muUtUk w ablak&ak aiig éureTeb<tt& U 6* ru s/onifti.
* otöi- kapo alatti Egy ember kiaavea kis E* uétú. birteMi. kétség tárnáét banmsa. N*m oaoodbatom, begy miként is aw álul. Amint aaoubu >tt vaU**k, okaikat ii tudtam. A Ic
P
tM rolt.
által küveltetatt «l, nlvtn r.Uki illa), ki a bá»b*3 ismor^a volt. nér—«rini, ki au-k b
ií.erí; éa • D« Hy loiv bisUo éi
nttat jüKotett ft rooplopott «T», kogj
péniM ■ 0I7 j«J«a\'<kuj limipt, *■ H«
Ijett, bőgj laut l*k éa Ulóasobijibaa
kl otsa «t, itt du! M Arisét céi
9
kavart Mtw »

gatáa* ? A loivajság tebat álula c**k muu? A -al«h njomok ő mngft által álut\'ak? Erre is,\' vélem, kounyii rolt
egy alapot Ulalni.
, iftunWii nem é/te el ciéiju ;íolteUe, d« föl <* kelleti tennie, bogy éa b»Iio<Um a sajt él e mitatt -gyaent UplálLian BngV fcát gyaawoat ma* mra terelje, e végből ,latia ki a tolvajságot. Viselete <jgé»iea rneesele* volt De uvi» viídé « •rc»áe K»iu jelet? Ss misdeuekeUu, ha o »i álulcBoa népim i^oriai ra\'úb«e a féit, ncréas ej r»v**i lolrs) voK t*i*lb>iuU e jobb r-iikött arra, hogy as ellene üml-kudó és elútie bizoDyosau nutr iüDereUei* ;yaout magától egyas3rreeltávo^<sa,miot ,si, bogy egy ellene iotéíelt
1 és fOi Un a ja? Es msga, aoél«üi,
hog? «g.J elleaem iu lesni •uuidékoJt büo ;yanaj4t elfogadtam volna, kidéi itbeU, lugy miéit veseUf. hásáb> és tartott olt ■t éjnD ál. Kéué^emot é< gyanúmat otm ■<JU >kabad vele éasrevételai, mert hs jyaDUm alapos volt, asak a legóvatosabb, a türvéajssek é* r^odorség ál\'-*! egv&Ue-«n éé egysserre miésendó knL»(áaoJc v\\ ának képesek •■ ie*"^ ki déri: •érc. í**k egrst kolltu tói* kér*ies«e<P, hogy ésiemro\'li fölötte vaJó TÍsasataj-uiskudás ilial beane gyanat oe tiniass-uk.
— Öo as «Wta kért ettgvmet, bogy
* iopfet titokba* tartaus.
— £ire asoat is kérem.
— Tudja öa, bogy ki va^j^k ?
— Ön s btUvádi igasgsti koosis* —
adá.
— De bivatalomaál fogva büntet
tekét o^tn subád. «ititkoiaroai.
— C«ik arr* akarom önt kérni,
JJ köTÜlbetfll ojoles napig baltgaasa
el a dolgot.
— Hegmo«dh«tiiá nekem u okát
Gcodolkodett, exotáa monda:
— Nekem gvaaaa) V»B; bogy ki
▼olt a lotraj, *ki a »idék« aa Smtm U>
piaokat vég4e« vHte. B lopás agy;
önt a Wloa«t érw éa éa ««6k mellett *!■ aiotsi akarUm, mar m^ttOM* *aWc ...
— Sirtftlm elhallgatott Majd faflfUU:
— Dt I Wd tek t6bM d

onm. Egyedal cssk én f5dözb»tem fői » olvajt ét én nyerhatmn viavsa talajdono-t, mái mindenki miodeot elrontana; ■ idoraég éa a törvényszékek saintén Higyje el est. Eogedjea tehát engem \'-gyedül ni&k&dnöoi, csak nyolcs napig. Éa tflokrtí art ember vagyok, h> pense wmé- meg nem kapom ; és egvedQl en m»gani vagyok képos alt isCeét m"g-i, b « lopáaró1 a«iiki más nem értesül Ai én enberoim még a«mmit sem ttdnak éa nem is fognak megtudni.
Ory ifrxtán ■ rooggyÖsSSeg bossélt, ÍJJ írSDyabtiní gvauum. p»i*tt c&akaats ternr-h»oyásokat teltem magamnak. — [cg igére in neki, hogy a tolvajlátt oyolct napig tnokbüD tarlom és bogv semmi ifvatitlr. lépAatn^ic leasek & dologban. tmÍErt a dolog állott, meg*heiéiü a cél ;Öf, hogy n«ki jelentékenyen ártotium volna Mindenesetra rám néive lelküsmt-dolog voit, hogy egy semmi téuy nem erősített gyanú n\'utt ah Imi |ámtjak, nogy esen ember vagyooát VÍMM aekspj.. H.\'gcaak egvet tevék A láb yomoknak at ablak\' alau, melyekről bessélt, nyolc* nap aUtt el k^Ilelt (Qn-aiók, pedig asokru is mkát ehat adni. A b) menék asuk megaététe, végeit. IfegisUUm ii ablak alatt; valaki olt fói s .Iá járt. Aaonb*B a to!v»j. vágj bárki -olt légyen, Mt ú óvatos vala A nyomok tétséKkÍTi.1 .-.JndéK-ssj snovirti el v-U aak toposva, hosy lehetetlen\'roll nl»kju-iat tolismerm • ntmil valék képes to«g kSlönböctetDÍ, vájjon ások egy vagy több személy iítxl okoxtattak. AzOnban Beír kimAKem» fáradságot, hogy nten nyo arakat távolabb i»,~ nemcsak a* abUk alatt kutassam; aaok nagy footosssggal •Jrbatuk. Kesdetben h«sst»Un volt f»-radtSBgunn, mert H nyomok egv kem utón elvestatek ; de ennek végén a tolvajnak a ken kerítésén kellet; áitnecnie és körrellen xsutás ns atnsk egy puharéi Tolt és iu találtam egy lábnak frissen benyomott nyomát; még most iifölwmerü véltem, amint as eaiber lábának ela£ ré ssdt csaknem benyomta, boRy egy erÓ« ngráaasl fAnnteretűjen. A cyora egy n Ubetos kis emb*ríábat matatott, mely aarokoéitwttti csipfit vagy c*nraái matatott. Uá> külftVS. megkftlSabostetfi jele n^n volt. i^gj papirnara. naefyet magsmmal a BTom teljes alakját lersjaolám.

Én t nyom kutatását egyedül est-kósoUeai, még a meglopott i«a ladntl róla. Ő s hiab*c mwadt; most éu i» vis«-ssatértem oda, bogy raj»u 1 »*om»t éasre-vétfenG! s legalább n»gyjából ai 5 liba vaj ö*«iebsBonlit»am. A konyhában, » cös&nséges náai l*rU>skodá»i belyeo bagy-Ura el. Visas■.[érésemkor már nem voll ott As ajtó nyitva állt, és tehát «aj nélkül lep töm ason be. Már belépésemkor hallottam a konyha melletti asobábao bessédel, melyr-t a hátigsrd* as elótte i Mtéo Uk éa hálóizobául jelelt ki. Férfi Ás ooi baagekal kOldnböatetteis meg. AkaTHtlacul oda kellett hatig*tnotn, nem beszéltek hclkun, avat látatáaak tit-ko.ódsni. Amit b«Uoltam, b&lepésem cséU elfeUjtélé. A férfi nejének 4 lörtéot sieaéget bfts*ílé. A teljes biggad\'-aág, lyei irányo-nban megőrsöll, ugy lát-•lík, moet el hagy á 6t. A nő vigMslalá.
— Síi asérl nem fogank tönkre
menni kedves férjem.
— Do n&gy szerencsétlenség es
ránk né^ve.
— Nem volt ■sükségüok o péo:
mindent kifií«tlöok. Azonkívül t-kt
koaan élfio*k, ssorgalmuan du\'goiuak és
dsiftg jóvedelmesA. Miseiu hiányzik 4s ha \'teroDCaéileiisé^ nem ér, pftr ér nlutt
v^xtesegM hclvrepótoltiHijűk. Asért figaast-lódj jó féfjom &• adjutk bálát ILH
ánk. Tegede\'t, vagy gyerm^kuinket i érhoiie volua iterencaétienség.
A a& miodcot rendkívül gyóng< Sanao e* k.auyira ssivbAl juvó hungvi an>i*doi.L. Jó ssivóoek kelUtt leuai.iazu-iérjót UeasAa ssereiboíé. Én látai véíéax dl, nmiot as i3 laép, finom, halvány ar-ocával, melyei as előbbi eile cuik fuólag pillanLotum meg, izerdtu ét kérve állott fiérje elöli, hogy azt er\'miue ói batorius EsÖlét embert, srcxábuu a t»in jeile.. ó B uö szav-ioól egyel fölkapott.
— Ha ísernnciátlenséi; n^\'n
beanüokpt mondod ? De ba fon? Epén e
txélrN feküdi a fiat itt.
— Ne gondoljunk arra,, — »«a-
kasslii. félbe hirtelen » s6.
— Hégu, mégia. Nem kellé rágoo-
dolnuDk? És asuUa?
—As Itten fog rólunk gondoskodni
— Aiht-n?
egy ssót b*liotUm,ra«lTr

. vér mtg .kart ereimben 411 Di. Eddig
mindketten aám«tül beszéltek. Éo nem
figyltem arra, arait a poraszt mondotl
«oo idngen ayelv felöl, meiyea akkor
beszéllek, mtdón. »ti hivék, bog/ egéasea
gyedül v^nriait. Beai<>djUk tfrulmsbaiB
sogedé, bngy arra gotidoljalt. Aanálin-
cább meglepett sión idegen >só, amelyet
most egysserre d«Hák. Cssk ogywtlem oá
! volt es éa teljeaea kflsoay&c 4rtelm& volt.
— K.ian»ik ! — aagá a* 9aab«r nc-
jéoek öamagÁt félbessakasstva brirteleu,
tbesea, mintegy teljesen elfeledk«ivd
^yssersmisd ktDyrtás*a}tűtTb-oyy tásM,
an-e valaki a kooyháWn.
már f
Klansik! Ks t-gy bjtváay $xó vuh. .novit teás: .Hallgass!" — Tehát Li-ii-vÁniából valók vnli.k? Lithvániaisk V A gondolatok: *g««k árjn asáHoit m^; ax emlékestnek éa kombioánók egé<i 6söne. £n, mikén\'
ibb évig voham Li bíró. Minden nehéc
tt eliróvoitMlek, és i _,
imnreiienek maraduk, minden sulyoi UL.tr-v6, kikró; hallullsm, kiket Mxocbn-u ugtm DOÖI ismnrtem, eíéttem áHotl^k » eceu omberbo sí ó K»m jelQ arozáv A\\ líndeo ngyusUU. Li ^űegkiaért* BUt^^t tan elrfjte t f. vid^oros ba el.tju»oi, kit ■« 1L»UQOS nép ssavu blÍDtev6o©k oyilvft-Hott, ki épon most még *» isieai gou.i isclés é» i-t;alm>uságb«b kételk«lsU- — \'-j«m uv»r»doti. Üssk egy viiáge* f.iu-dolatotn volt, hu^y eteo ember AJfltt, ki
iag«m 6 is ugranuiitevi é» a l«hni.\'. Közónvos n\'fci.l ióp -u hossám a,kou>-hiba; ugyanakkor más oldatról, aa> ud< varból kocsisom jött «MT j*iea(é, *©gy kocsim ismét reudben van, bőgj befvgon ■ miodtíD késsen v»n as eluuiáar*. A kocsi kugaziúsi kóltiégót k:fiiet\'.-. í-át i gazda link köisóulem, «mbereiDck ravsló: adtam és oI\'Atasiain.
Mo»t goBdoU.t«ím»t readeaeaaf »«« kelleti fontolnom, cail kelljea to**«— *
ierajioii lábnyomnak - -"»-*\\i.
rfMMhaaoalitisára többé nem gondoltam
ember némely idAbec rcz bft»radi
ó De hissen s Ub nem aaml»d •! »-
i, ha a> egís. ember el nem a«l«L &
I v. iill.x. - fAri és nó k&at «Mi
e bisooyos

HUSZADIK ÍSTTOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY.

JÚLIUS S-ii 1881.
1672 B/81. Se. L Sctr«.».r Jó—f
aág elUoi áriánkkal vidoh ellegl llgjrbau Ü-.id bir. ilelatfcirdelai.
Z«U Egtnseren. 1881. juniu 30. MUZSIK K4LIÍÁN
iroda i|fti(*l6
A soproni kereskedelmi» Iparkamara kOréből.
jogballgató, Ssigsthy Elemér joghaJljtito,! Stórosfiky Bél. ryógy.^ré*., Wéber Pál ogksJlgatd. Ksadete uste 6 órakor. A eghiv6 másra, ál nem rubiahaUS és egy imind b«lépti jegTttl is tsolgál. Kad-esAÜen ido osetéa július 9-én larUtik ,eg.
- Harmadik takarék péoziár
lakitásárul besséloek Nagy-Kanissán.
lem lesz aok a jóból\'(
— A mtUi-eperitmegi v«i**«póke-
lat aaámos Ugn küldöttsége érkeselt a
vároab*. írja z „PetUr Lloyd\', s dr.
írváth Károly apát vesetése aiall meg ent s, knrOlet ujoo«.n megválasstotl pvisclőj^nél, Trafort miniazlarnél, s át-ajtót la neki a választási jegysAkony-nt. A küldóttaeg arra kérU a minisztert, máshol megválasztják is, a sala mandátumot tartsa meg. A nti-,iazter azt felelta, hogy máshol fiem vá laastották seg, (esota Sopronban is mag-álatztAtolt) tehát nincs » helye a mas-áUun-válasstáanak A ktÜdentsec ináét itbeiy kBpvUelojebaz. Fftlk Miktáhus ment, ltdvo*oiték ót, mint K njpgyo egyik lépviseldjéi, t megkosiÖDtek neki, hogy ■den alkatúmmá! aemc*ak a kotstiie* kerűltL, de •« egv>ts megye érdekei1 OuadiUai igyekasati.
— FilláH Pál « kesathelyi gas-lasági intését fdkerténéoek ■ n ,\'
a kertéaset Unárának alábbi közleményében osalhatlao wámokban mogj lent egy kimutatáts, hogy mily nagy >n toasággal bír a gj ütnSIcsteoyesstés ,]karúik..; et«kb<Sl kifolyólag elmara-dutt gyUmöIcatfDyésctétÜnkrr tekintettel aonak minél likeretebb a gyorsabb or voelása tzempoatjábol egy amerikai min-,ára *«»r»-o»fndí gyüm5lc»ét«eii egylfl-k a létreltuiuát tjánlja. miatáo indákkal t Urgy már az országot zági flgyotUl-U kertévaeti B«»ko«st»lyáb*D laha.oiag irtt tir^yalva B enn«k folytán iti sson m\'^álltpoda* jött létre, hugy az tr»tagos ga«d»«á(;i cgyttaUlpt kebelében g) Hm ok- ií«et nagyobb mé\'i
1298 B/81. 8t I. M«vllnd«r LiFoi alai •• TiltlbMaiaiUauJ rídoh\' .11.ni
ügyben 3-ad bir. i
1299. B/81. S*. I. Bftoai Z-.gm.od ■ tártai suiyos testi sértéstől vádoluk --1 len-i ügybei, 2-od bir. ítélethirdetés.
1354. B/81. Sz. l. Ssabó Anna férj. Pretznyák Mártonné csalással rádolt elleni ügyben vegtárgyalás,
1385. B/81. Ss. 1. Biró Fer^-, -társai iopatta.1 vádoltak elleni tlgv b n ií-od bir. ítélethirdetés
A m. krr. fó.dmir*lét-, ipar éa k« raskedelemagyi miaitsier f évi junios bú 18-án 10,873 sz. a kelt pótrendeleié /el, tekintetbe réve a*t, bvgy a tizedet mérlegek oly szerkeaete, mntyoél ,«<*» hídjának egy vagy valamennyi nyílt oldala > mérleg szilárd fekvésű ie«te állal keretké.\'t vétetik korfll, visszaélések rlkovetésére ad alkalmai, k megroér.AgendA tárgynak a mérleg hid-jAm heiytelea módon TI,IO hatyeaét* folytan H sailird fekvésű karét a rá uebeiedo mo«T súlyának egy rértél átvévén, a mérleg *»bad mttfcodéte gálolUlík; az 1874 ik éri átjut hó 28-an 9S54. ■* s. k\'-lt Ki.bAlyr-udol-i &) §-áoak kiegé-ittLst>.il ml rendeli, hogv ,nt oly bor jthaUt matio* Bárlefrfk, melyekuek d)a •> kél h<>*t»u ás hutulau ayill uld* ián ooui födi t>-ljo«-u • murink tea liao hilB.esitéa alá i«a) ri-bfiAk.
Ami alkalmazkodás a mihes tartás .ég*ti ez-niiKl AT ületŰ körök tudtára ho atik.
K-íit Snpriiiit>»u, líitj.. jun. 27
A kereskedelmi »•■ ij
Julim 13-án
1498, 1&48. B/81. St. 1- K«.vÁc Julit • tártai lopáaia! vádoltak ellen\' Ügyben vftglargy<«!á».
1511. B/81. Ss. 1. Bíidör Jótaet l.> páual vádul: elleni ügyb-n végtárgy.
1536- Ü/81. Lít. Marton Er*aél.«t férjezett Nagy Pálné lopással vádolt .■!■ leni ügyben végtárgyalás. Julim 14-én
1215. B/81. Ss. 1. Szántó Jówrf táraa <-mb«röléaM>] vádoluk eileoi Utfy bao 3 ad bir. ítélethirdetés.
1411. B/81. Ss. l Jakabfi Vendel tártai aalyot testi törtettél vádoltak eil.-n ügyben 2-od bír ítélethirdetés.
1427. B/81. Sz. 1. Lőrincz Gyf>rgj sikkasztással t-ádult elleni Ügybea "2 ud bir. itélethirdeiéi.
14ftO. B/81. Lei Simon János s táraai lu.ajdonelleni kihágáata. vádoltak elltni ügybec réglárgy.
1461. B/81. Beosa Jóssef lopjál vádoll alleni Ügyben 2-od bír. iléleihir delét.
HVlyl hirrk.
- Lapunk mai száraáv»
kezdet.uk » jelen évfolyam mat\'K
érét. Tisstalsttel felkérjük L elófi
it » ilikUban Upunk olv-uujközn hügy a lap olotii.ete.vH mielAbb i
tziveakedjeaek, nnbogy * l.p külde sébeo fenakkdas történjék • késibb )*•! n .eiA elAfifiAkafk leíjas példányok, KI tjm stvolgálbaiDink .
— A varotti képvisel dtentiUt
• iiiortiiki ü.lé^.>b>-n a.« ai u^v, m-l. n .junan épitand<\'< hnvcak váruai pói»(it
14;>7. B/81. SE. 1 Kelemen Imre lopással vadüli elleni Ügyben l od bir. ítélethirdetés.
td
Július 20 án.
14U2. B/81. Lel. Csikai Pel« Vendel • társai lopástnl vádollak ellem Ügyben végUrgy.
gj elkarolÁaara
Julim 21-un.
^y ker-éizr-ii «Kylet tz ■: ifasóink figyelmei e kö«l i»eKj<rgyié-ae: hívjuk tel \'••himeoyünk szerint ÍB .életlenné v\\}< egy oly ker fflUllitiiftv nv!T az ilynemi rkkorlatiabo módon igye gyuiDulcste.iyesz.es
1426. B/81. Sz. i. Sohár Lajos t társai hal^ttg elleni erőszakkal vádoltak ellsai ügybon 2 cd birÁsági Ítélethirdetés. 1443 B/81. ST. 1. Mezriczky L»jo$ nyilvános oroszuk rtasággal vádoll elleai ügyben í -oá. b>r. iléleihirdetet.
■éd fegy.erek aii"^
mór
. 15Oy.B?8l Let. Molnár ^Bodonc. v. Horváth) István * táraai lopással vá doltak elleoi ügyben véglárgyaláa.
a juu.yü*a
gvl-rt "meg*lak
>r- »kkor újból falhivni t. olwt tóbbon aorakoi
uak aorába. Zombury Lajt vrtéki dijnoku
v 1 (aismtar .1 «geraiegi kir
ha
.. «aob» j . cto .ugjuk
ink fi^vtilm mik •mn* r-
á S
r-aTi m. kír. tudurnánv
1529 B/ol. St. 1. Kopaai Fekete József ■ tárta íopi*tal vádoluk elleni Ügyben 3 ad bir. ítélethirdetés.
hallgató, Dezaéoyi Árpád JoglmllgaU! £púrj>vy U<Ua (.^\'iullgmó, Uajia lalvÁ jii^izi^.risV Lik v ArpaJ nrvus tank-n.1 B-\'ó Nagy U-r^\'li.Kh.illjra\'.t. R4c« Ká Oiín orvomsalUkiIgMti}, Hós»ai(ily;yi As.i
1554. B/81. SÍ 1. Hompó István tttlvsa. tea ti airiá— ul vitWU a4Uoi Qs;yb«i] íod bir. ítélethirdetés.
Juüus \'ZS-ia.
1558. B/81. St. J. Vurga Ant*. lo pissal vádoll ellem ügyben 3 ad bir. ité l^t^írdetó*.
ukki, Kuiích Sáodur sal
t^évajlás ralóban megUrrtéat, DÓID p<*di|t otoV trlteteti va\\i? Por»i- arra uom .\'ul ■(BjXniihatu, ho^y haliam i- fogúin, blucai
síi* ueui t;vút\'e .:lft\'^(- dicsérni ■ jó t»-gaviaiáal, Kiiielj b\'-n ^ IB r<B"-t.Ul\' - Éi. {■>«dol»[aim>>\' r.Mid\'-/lic\'i-it: d<- mért ví l^s.bbaa oeai láttHUi Aiaa»rtu^\' tniud tt»»ti bÜDtuvii é* biiuiep^ui\'i, kikre viw>l. kftllett goudoinom, ogyk •>-aj»k»rt»ú • útira i.lem( kiknek tí*de.e ii.u l"uK«iJt tA. Ma« vuit H kor, ti nemeiy, a tuti\\ i ilgi lak, miadrii
C*»k egy kép *k*rt kUlöüaiau e.< • E* «g.\' Kono-tiov:- p.r u s niV v»gj inkább a leány a □ eki IÍIUDIU módon, saját i>üne a tUihalalbüD kellett büoéert büü
uram meutae rn^ B- av (fj»wMp
>ra«u. — Oh arssn,
kuilá
hci foghuaaoD, melyet ralijain dl elAtt már
k évet tétl Mái- á lopú dóit tGbs DMppsJ látta esti
kttrjao la •
I, tnoiy
i i
indulv*. Nem M iit"i Mgg»ij* dnu\'-^e\'n" a haUluí aggáU li Valami mit volt ai: „ H,í r _ dulaUi. Esek teij^B^D a lithvUok kitjlé sei, hiDgsáj* és mozdulalai vajának, b képesek németül bozélni. Cuk Litbv Ham, hogv
b\'
borainak oi aunak
k.bez kérésüket inié/ik, megérintik-gewmfw* fér képe ii. im aMott. Ei e nép, néreuotétleibBvd vedé ■rezával
liában tapasztalam, hogy t« alsó ositily jeli nók, ba «Ürg4» kéréaiik rím, térdn
etnbtr. taie inuyam környékén járni bau tfljes bisocysággal aem ismer {A ól. Ugyaoigv voll a lopás elAlti estéi At erdöbno látta ot ü«m mewse. UDQ U ól, mely a faluból a Heimaonfále tanya hos vese let L Hogy megdisuayueodjék bogy nem léved, mielÓU amu hette volna, cyarsaa egy oídalatra tért OD amaasal találkoznia kellett.
A.z utón 6o azóiit\'ittam, és bogy ta Kélyemra legyen fölhagyott a maxinak io--abbi követétevei.
Aaos éjfél m^opatott. Véleménye
Egjelore mitaeas lebutlrm. Lithvá uiávaj való levélben! tudnkosöd-taiSP-ó k.mdu^M, pontnál fogra 1 birtam, oom varbauam ered |ÜBd«D«B»trft várfti* kt-l\'ttt
■»J.
jut-
föí kflleu fodbioie át ismét péaftéas nia, D--mikéül*
taJler, a jánbor ember nappal a iemploatl>«n ul; vagy háfábatt és imád kozotl, tehát éjjel kellutl blteéftek élnie.
Hetaznn mtlasWa est« a Kell art éle
has kö»*íéb« msat <■ aonak kí és berne-
itnit egész éijel fi^elte. K«i «$el luábu
fill a leseo, as mutter nem tá>l«iá tnagát,
sem aosdalt, a b.**4* körojékt csÖades
iseriol caak Keller ebeiett a tol
Url0I01t?
Kp millri tis oitö-
itt tulvaj*ag fulou orábbi vissgálzto-lestek és teoDem k«U. Üihatárol ám addig várok habár oem kellett i éji kaiaad tftáa Iiaraia4 n»p mgiva HoimaoD nevQ\'a*s»ODy j«ie*.tke«ék nil*m. Ama gyaDuB,aiber DÍjenek kel-
_ Harrnadik o%\\p ismét odftment^ — Azon nap elfiíti tarv vuli esjtoeiyen « nf. boizán joAL Férje n*m téri *»*•*«. Azoo Wn már r»jgíi as »£<*•* vidék sajáUtigoi s,yugt»l«B*á4b«Q \\ uk A Haimanntéle ■rdv«r))aa. ii mnbeMi id-o4a tsul»4rál-tsA.A.
e, kio^l
m, ufranatoa l > Mlpillas- t£.«a ? 0
1 latiam Mit kiváshaton .ésgrors.a k.ván vei. iunda • Lor véoysiolga. ki bojeleoté \' foiinduláabaii vm, wm káa«a ki-L TÍutatar:aiii.
AaooDal ma^itmbot hivat-m a oii. km erem uméi, btrin.lv futóit^ ialát. s btWr »rcs. a fV^-hite ét n«íT
Ugy te tasak neki, mjoiba Bt ern^erek as d hasára t-^ rá olrvs ktli6űt«*f smuek voln*. Kiküldé eisWreit, b*Kf tudako riétti. At «jj«á A falu\\»n hÍ6 f
jy tolvtj, egy rahÍ6 fogatoü "^/jelenték
Nki, torlaX bogy t toli^leítíaka.oál
tag*tfB.I <4 ésvégT\'-, hogy aa ő férje az.
Aa ú ierje ak»rla«B»yi éjjel tettért meg\'
Í«pDÍ,Tiáfiin*»ás*otByat, ife*.y*t a derék
át»g Ur*dtoágD*aa jBagUkaritott át öreg
ségére el *karl teaki. De K«U&r a meréaa
tolvajt rajt* knpta, vel
ért kiáltaU « ujtá ot,
érkesett.* \'
fVoirtmát*. toM
p y t. Sp ,
bajf A07, finom éa rejjdo. nrct, az & oagj tol#i« i WaÍI0Blo4y eí»4»ervftl, ■ fájukul. kítyomfiiáYril, oytlv nem képiúdbcL* t . mai Í\\éoí ÍMJklotÓl óta áltiatflt a 6UUID voDás<\'ki>
Férjt Í\'>ttl:t v«lti« |6«iéat lopási ts v«4o-»ít ia,^heg$ v>arafi.re gy*Du_ van, kit m*g is n-veseti. A> egyhás köi ■égben, nelyhez farje tanyaj* is tarlói mar nyolca, kilencz év óta egy öreg ber UkuU, kirtM b"sxálték, hogy kői ban a ssomssédi.!lamban jelentékeny f> kereskedést ilsötl és smellet! aok \' szerzett ét a faluba vissza húzódott, üreg napjaiban nyugodjék. 0 egyedtll élt egy kis házban, melyetoia! agy távolabb e*Ö rétsébeo vett meg. Ag| legény *ult, kihez nem igen jártak agj. mégit a falában kedveltetett, mert templom legrea4eMbV|á\'.og»iűja vett, "VzVpSnyekkal jól tett, mérsékelt k*a tokra pénzi kölcaontött és az adó*** o-fn igen zaiUtu Ntv< K-^Ur volt.\'Si bérre gyanakodott az o férje s C*
lopásra miatt.
£■»■ ajobar éáémó-mink lény*. sem oésbAiAtt ssemeibe, tni
Mép Tóit, valam dó
jf (fi,v

p q^f,^
megragadó vol( m-gjoteo*ái»íbeD.
fíUi jyermekflt tartóit,--g
A gjartsak oa«k om«4ía aa iráni*
régen löltÖut előtte; d est non toUajlstsal hoztadMs«k&ttatésbe, oiSÍy KA* Aa -JköratirMlek. Pérje figyett l aaiuUnikAb*., BITI nem kerülte el öjji mit, hogy 6 majfa, Ueimann, tarUoE opások elkövrtojénak, és middo 4fT*
akarja WkiM-y.
y j
tuU&i, hofj jjMu


— A királyt pár Isiben «kSHikló &47b
•Oftágjat Uláltak. — Gr, Károly Pis-ak 6 feiaegn Or. Zichy Ferraris V.o- < rali párbajban mejjk egy elmetett, — Soh«y 30 «■« frtot hagyott a kössegí rspotanai. — Plalhy Tuhutom aueriku -baj köretkestében méreggel végeste magát. _ AB üstökös vaiószandleg ilios közepéig less látható.
- KMtMdi rövid hírek. — ban „Qa^o Vtotor* osimü újságot aditanak meg. — Biamarok aggasstó-«« betoff. - Prágában egy 6a méhcsi-pés folytán maghalt. — Miláaítjedelinet osAr BÍdtgw fo9«du. — Hartmann iires nihilista elfogatott. — Torn Ssove -■él nagy vssuti stereBOsétlen4ét; tör-t, — AbdoJ Atiz me^yilkotáss Ügyé-tmn 9 b«s*t halálra itéliek.— Mexikóban tgy vasúti vonat fulyéba esett, 300 egyén aefbalt. — As Aetna erősen fOstológ-~ Dalműre Parisban megaslt. — Prá-gi.hu a esahsk és németek közt vért* fltköaas toVtént. Kessó trónoró-Öt kijelemié, ha még ismétlódik, saoonal hagyja Prágát.
i joggj»kor«okot agy•»«•«■ h lj^yóé Onterlwb-jr Btgj kanÍM*. kir. Wrv*oy»*iki Of gjakorookot a attuMghi kir. jbiriaág ljgySé Dr. Simon Jó»«f kir. ;aaaágügymiiiiatt«riaa.i dijaokot a ta> polasai kir. jbiráaágbot asinte aJj*gy»ové i«T«jte ki
ff A nagy-kaaiaMi
p*ro« »«gédek önképto egyloie ma julioa
.■oldfa* kart beíyiaégéboa egylet k«b«iéb«l. léWaó calárd* k l Zk Zid
el Záaktvy Zsigmond ar T«e- a i«ot oareaett agyist j*Tár»
y y
Zaika; Lajoa jeles é ké
tokony caélu nyári mulataágot raodea
k Lj jl kái l
malyre ké
é. kosoaség ssives pártfogásit kéri sóeég. nt«sdete 8 órkkor. Belép ti-ij 40 kr. Felolfisetések kOtaóaetUl fo-;adtatnak ■ hírlapilag nyogtáslRtaak KwdveaÓllflO idö esetén a mulatság 8 nap paJ ktéaobb UrUtik meg. Mflsorrs,! taol-lunk a pénstárnál.
ki nyertt
iben ju». 28 án: 10. 17. 77. 85. 62.
\'rágs . . 76 55. 70. 56 41.
berg „ . 63 1. 66. 14 44.
Irodalom
(K rovat alán mejetnHírjtt mánk* Nagy- \' ■*ás Wajstts Jö«ff ksorvker«ak*dis. által
ttÓMOt a aemsethes Kossuth Ls)os HÜlelése 80-ik éve, poli-és journaiistiksi pályája félssásadu* Sröm&Dnépének djasemlékmalsp és dits- . imlékkönyr álul leeadó orsaágos meg-.nneplétére. Kossuih Lajosaik köasöni
DiAgysr DOmtei legtöbb adóifisetó sÖma, -, fÜldmireló nép a robot alóli félszoba-utast, s társadalom tfibbi os«tály»i*ikl
•io egraujoffoaitátt, mint Kossuth Isg Mosülsiesebb polgári törekvésainek legfényesebb sikerQ müveit. É* valóban Kossuth Lajo« a „birtokulaa zempléni — ki asoabas * aépaser&tég földéból orssángssorte legtöbb*! bir, a bon legbau hj.MÍ*sbb boJdogu(íjának kell, hogy mii*-d*o ixas eraelaU b«ss£ résséról .tekia-— őt a magyarok Istene küldte le hozzánk, ■ & kivívta és meghozta ne-* künk ét Auatrta majd mi üdén népének a taabadaág diadal mi zászlóját. Előfizetett nyitánk ez alkalommal a már ki nyomatott • megjelent Kossuthcaalád allugoriai emlAkmQ lapjára, m-ly K^risath Lajos nagy htmáuJkiának, két fiának, édes anyjának és nejének lagéiatbflbb arcsképait, a bsracconei há*»i Magyurortiiaj; fővárosa láthatárát babérkoszorúba oytjdivo LQatati fel Dagyasertt ÜlOKraphiai nyu \' ttatbao. A nagy emlékmúiap elMzatéti árt 1 frt 50 kr. klegrendelbató egyedül alólirt kiadónál sióleget n«eiéa, puatai atáovét maiUo, ■ míodsa 10 után «gy tisstetetpéldány jár a f gyújtónak. A t. aláírók olvaahato neveit a pénzzel «gydU atölirt kiadóhoz bérmíntosen térjftk bekftldeni, ki a peldáoyokit vidé^fp pos-toretleBftl- fogja elküldeni. Vi-la-menoyi eíőfiietó • ^yUjtí seve, sfiáss, ét
ak helye Dedig egr k Kostuth L\\io» nagy hatánk&ának 1882-ik évre eseadd^ssük-té* aapján küldöttség\'ieg iUiyojUndó eMBtUkköayvbn, Kostath-
alburaba lasz örfik emlékal boittslva Remélői lefaer, hogy Hagyaroruéi; Isiket honpolgársága töiaegeseD fogja e acép •iknylsBa* megragadni ura oésve, hogy az üonep«Ít nagy férfiú iránti i
— Zárdái ünnepély. Sümagon éri jam. 85HÍB a azent Ferencirendotsk >m Práter avatás ünnepély volt A aglisstett egyén Bocaáry Svattios Gyula at ft. Tóth Reufi qosrdiáo _" \' aaavakkaJ üdvösöite, bemutatván At egybegyttlt disses gyalakeset és lestré-■eknak. Páter Cyprtán felolvasta a pro toiálisiói érkwett inpos»nt oklevelet, ily útin Ünnepelt, midén a megtisttel-etáat orűmmei vesai, a testvérek imájában rétsesülátt ét tseretetoket kéri, egy-isenmind a asersetet további pártoló karatárol ótsinte kebelből bístotitja. A :lavatásl ebéd követé, melyeo a lelket feikösaóntéftek nem hiányzottak — az .ettvér s kedves otaládjára, a tartomány fosok, pat. qutrdiáj. ét s rend tagjain, alamint a jelenvolt társaság egyes U jaira. Részt vett az Ünnepélyen 6 vas ti ipát Ketstholy, több vidákbeli esp«res plébános és többen tütneghiek. A fran csiák aseil«me"Be[n hatolt orsságaDkba Nincs u reá M&ktég ! Egy jelenről t.
— A* í*kOlai ériesitvéoyekr
melyek hozzánk beküldettek. a .Zalai
Tanügy "-boa emlékesünk meg
— ZaÍameffl/e. ICeszthelyi járás
A busa virágzásában aok kárt tett a
a rozs kedvelőén virágzott; árpa éa zab
lsen védett a Dugj hőség miat tengeri ét burgonya meglehetős, kapálása folyik ; Uk ármány fél ék állal a bao jók ■■61Ó még nem virágsik, gyümölcs kevés, r«tek jók. Cakloroyal járái. A bu: kevés rozsda láUsik, különben jó. rost jó, a (avuzisk nagyobb réase szép, geri fcapáltctik; r**k és a Uksrminyfs-lék többnyire gaxdagok, ssól£ k&sépter it Ígér, gyttmolct aagy réase lehullott Novai járás. A busák jók, rost rí\'ka,
iák «Jmaradtak; rétek ét ogyé Vusálók jól fiseinoV, tk&ti ét gyÜmQi< bé termett ígér. Letenyei járás. A boa b^ bó eraiés váraa4ó, rosa jó, repoM ki ziptermisanak nmt.tkosit, árps silány t«D )6, burgonya és burgundi }ó, kapál\' í«*ik; tengeri szép, rét silány, takar más/kaasálók jók, tsóló szépen fejlódöi Alsó -leadva, járás. A basa kösép, roi gyenge termésre tnutttt. repose kösép-tserü, tavaasiak ailány&k, tengeri és bai gúnyt jú, ló hőre It és > rétek kösép ter méti adnak, szőlő tsépeo mutaütosi! Pocaai járai. A bdsa .ssép, rosa ritk Árpa k>V»ép, zab jö lermést igér, es burguuys kóiépsaeril, ssépen ffirtöket, lóherék ét rétek jó termést ad
gpj gy g pj,
leken kévét a fa, lóherések jók Tapc cuu járás. A basák aok Mj tak; a rozsok ritkák, as árpák tatoyá: zabok kedvesé időjárással megjaralha1 k íckartBioytóiék ktvéüsa. folyik
kg*éf)terméw igér. Z£ A baza gatdag axatait ígér, d oom fog jól fixeiai, mert ai >do oa kedvesdlleii volt. Gyümölcs némely lyes aagyon sok lati, máj helyes meg keiét matatkozik.
Kgerssegi járit. Az festek: szépek, tavasnak ritkák, tengeri és bu gpojt nagy része meg vaa kapájTt,
— Arveríé
Lőrinc. Jósaef 995 frirs b. isgt. jul Kerka Ujfaiub-D. — BabÍQS Jossetm 450 frtra b. ingt aug. 9- Kagy-liéoae — Takáot György 1397 frira b. ii jul. 18. Csapio. — Slóuer Jóssef 4 trtra b. iDgt. aug. 5. Nsgy-Kaaiaaán. Hémelb György 4&1 írtra b. it^U jul. Caapio. — FuMöp Tóbiás 150 trtra ingt juí. 18. Kemeadeo. — LóriftCS Bán dor 440 frtra b. ingl. joi. 25. Tekenyéo. -~ Ivanwvict Iván 306 frtra b. ingl. juí 4. CMiktoraya. —
- Sawai rövid hírek.
LajU-SieiuMiklóson a villstt Unozoló^ kosé üiAlt, 1 tfja megfaaJt, 3 mogtétü! 80 ptdig hossmabb ideig\'essméletlea áll, pótban volt. — RauUnamn Frigyes ▼ tekinteijas köoyvkermkedő raefórült. MahsdiÜtaa ts földrengést éuíeltek. Ráth Hor Arasy Jánosnak ftavses mt< vállalketotL — A B*"ttgge eilea s hadüfytnini»steriani ál\'
taljet bisalma nyüvániiátát tetUeg"* is, kifijexhesse ét a tiszt* 4Sat magyar ;alkot»BS*y stMai^skág ráránti Urem-\'to>, » hmm. tiftwiWM ^i«a nagy Sa még életében a iegnyugtatóbb tiasta haa»£iu Öröm és ónémettel tekinthessen majd! végig iráatt báiás kegyelettel vieul-tető tiastelóÍMk koJtst* és~-dít«e» oérso-rán. Ifeg fogjak tisstei&rél lepni ot egy aagyssferü disssJbutamal, BBjíékkÓny i-rel^ mely* hasai mftvéazeiak rwnek munkája Ívnod, * melybe az OMSJM eldlisetAk és gyűjtik nevei b« Isunetr iktatva. Mögül ve pedig majd oraaagacaji \\g e nagy-tserü. OrömunnApet, ssivfel kivAojok niad^yájsa; s goedvitelé* Tnég tokáit; tartás meg ét étteast KossDth Lajost hazánk, aemsetüak és az sjjs* emberiség javára. Vahot Qyala, saitit a Ko*tath-emtékmulWp iá sJbam tervdíjé. Grand Vilmos, mint ueKlékmülsp ét nlbuia . kiadás. Budapaat, IV. kt»s «öldfa utas* 2S4k szám. £ svepeo JSkerült mfllap tserkflsatöaégi irwíáskban H«ható t meg-rendelheti.
i riMrálatdf f. éri szép■; tejmW hií &-*• föfioak rétgaarlatni. A«
folyanaodráAya%ftt lel, orra*) bisoajitriajajsi ét u állam•
■afmaít. —
i elemi -MiiöuAképesdébe fölveti \'. Uk olyan növendék, ki éUlének 14 *^ ,

HUSZADIK ÍVtOLYAM

Z Ali A I
_iikor muolcahoa togtak, agy ujabb rob- aMgyoa aokan beoauktAk aj tsiaiM, aaer orasigi birtokairól aár< biatóbao hmjt*-
büDia történt. Hat tüiolió ét a paranea- Kodéaoket foJbootottak, kiaaaaigokat föl tott Marieobadba a omiaa tgiren, Co-
nok megaebeaültek. Tiseoegy i«bea&U moodoltak atb. SaóvaJ niodegTik kaa»0l burgoo kereuilU pompia né^yeMn oioat
van, köt\'tik több eietvenelyeeen a*>üit. a báláira. t«rt vtaau basánkba.
Ai utcsit a roppant kötön^ftíl katonai — Scksy f\\l&f teró, egyike a lég- . — 0} ts*rké**tü itSvooalu kooaik.
kordon sárta el. Hint magin\'iririatokbol umertabb alakokaak, olbaayt Badeab«a A budapeaü kosati vaapályauraaaag uj
ért fülünk a patroleare tömeg felrobba B«oa mellett. Schey bari, ki nagybátyja *ierküie:ü ió vonata kocáik alkalmaiaaá-
náiát Tígy*«atl»naig okoila; egy 4«let- voli Schey Frigyei biro bankárnak aa oak turvével foglaJkonk. E koc.ilt rgé-
beli alki.lmi.iott a tárházban ogo fjv\'y ha«««a. fócoiuulnak, 83 évet élt. AJ al- asen nyitva van oak- A foljiris ugy miat
tót vttett a kőolaj hordók k6ié. ni«ly«k huny t bíró ritka bokettUeg«rol volt ia- a vaauti kootik&Ü, * kooai og«.» oldalas
eiketitő durranáaaal robbantak fel, f»)a mer^tea. SKÍUÓTÍTOM KSaeag neki köasöni huiódik végig. Oidalu a kocukaak um
kat dootve. emberekat filvs. £ fomii a aiegenyek háait, oselrbe a monkakép- c*eaek, míiltai ások t«t*aae« aulyt VMI
.veriot kil^uct halott «■ alámo* «ebea«lt lri-Q itegéoyek vailáikalOabaeg ueHkül , teoek. As al4*ek " Agyik oldalról a
van; bár voiQiaak e aiimok tuUottak- TectOtík föl. £gyaseramiod tainagogit miaikig, a kocái egíe* asoloeaegÁn men-
— KpnHantin\'ifoly juo. Ií9. Ma ii épitietitt K.óa*egen. mely 20,000\' nek it ét tgy a kocáiba* áJ.m pom Ube:,
hirdették ki ai Abdol Asis meggyilko frtjibft került. Bécabeo haaooIóaQ gya : míálial a tailömöttadg ii meggátoltauk
láaával vádolt átemel vek ellea bo*oii korolu a jóte^étt r^eiben nyilvinoean, — B*dap*sl*n &%j király utcaai
ítéletet. A törvénynek kileaci vádlót róatbeo magán aton Ai elhanyt aa elao | ctukrauboUban a aapokbao buai ember, tat, éi pedig: Mid hat paaát Mahmud* magyar tudó volt. ki. 1859. mircsiai eletvnefteMyea állapotba jutott a TagyUIt-Damat patát, NurvDtm<.t patát, Fahri 3-in .Koromla" «l<5nawe| ai oartrik I evéatól - mi a foViroeban nagy f«Uü-boyt, Ali beyt, Nedtaib bnyt, MeoiUph netno*»«ggel tQatetiek ki eliimoréafll | nett kelteit A fagylalthos vagy rothadt
rli a* Had*. *• Risa W«y
foljamodok uegenyaégi
I k ftU
P*Ui*a«t, Ui
.. Beao-
mértékéit dij mellett ve ék Atldtk
y y
k&arA c*«Ai»
10«rÍ k«oyaMr»ui.kér» Ítéltették.
Álla
(*. juliuí hú lő dikéi(t 4itóu^».\'!p«tíie igngnt b&t, Var>{vi»* Endi kbb" ékö
lenek banntt-km Kalocaáró). ToiainÜ
érktuett Kaiocaára 100 kuasar y
urlm
küldtn-
ti»t veaényM* ilnt péatekea 24 «• reggel. A huatárokat. n.agiiihátakl.oi aaálli-
üúk. A kMóbb" érke»ö folyamodványok
, (uK.du.uak el. A képeidéi tanfo«y»m|ao.Uk "I. Dr. Pollik orvea niftáhoa n JU
h/. 1**1/2 tanévtől kesdve 4 évfolyamún l©« nekány k&xttlok. A hueairok amit
,-m,:)tot«lL Uyúrwtt, 188J. juDiu. IS. elhelyeakedtek, takarítan. kesdtAk wi
kujdtmr Jaukia. kepOídei tgnigaló. acámaikat; kö*3(\'ÍÍk acaorgott a hasi
- A brazíliai nábob * a magyarok. p"»d» kit 10—11 ■ »•■ fia k I\'UHM 8i
A mull heLekbeo egy du«g«tdkg braciliai mOD köghoasár epea k.pJírj* a*araaámai
ni»£tar eziiletétü nejével maglátogiUta törülhette; eJóvstie a revolver** tokot,
Marató ráta* baji lakó apóeát «■ a*J«éeát \' bár a Villou forgopiaa-toty be*** volt bor
n ua Alkatúmmá: annyira n,oga»«retU | tartójábaa, agy ruhadarabbal itaatOffctiii
MfcgyKroratitcot, hogy egj » napokban \' keidé, valatleaftl cnefroyoaita a püittbly
rokoünihot érk«Mti i veiben vaUeigiM \'. kakaait, a revolver eJdfedalt, ■ a Pollik
lelkesül tompéi emlékftstk m«g kaaáak ki* fiit bátbaa találta, agy, bogy a fii
col é* kéri rokonait, bogy vaiahogyaa ! rűgtöa (kiaaerogy oK; a gaJyo as alaó bor-
*K«re»fl*ak n-k, egy magyar fiaiaiem dik koaoU BMi be a alól a aaiv fol6U
bárt, a ki hajlandó TOJQ* jó firnvéaért jött ki. a aterencaé leaaek balkarjibtl *
kitúrnia) éa ót a magyar nyelvre tanítani, elaodorva egy dVrftb boa*. KapseHtetai a
mert-ó » jutó Uracsra iámét tteg akarja asuj&k ke-aégboteatét, iáidonlittik, hogy
látogatni MagyftroraiAgot t akkorra meg egyetlen gyermek ük BIÍBI eaík oaaaa aabe
akar tanulni mapy«rtii. aiail, o>eiy aa orvotok
— Megdöbb&rtiS ttertncdtUntig menlb«üenlil megöli a fiu
történt Szögeden Ti* órakor délelőtt a - KÍ»MÜU*Á akal
D<-Ák utciábaa levő RreMtict-féle füa«e- hírnek, bogy a »itig d«c>ember 23-án rea bolt petroleaCD-kaailete felrobbant. , elpua«ml, a aamarat laakaiaikek (ó b> Mint az 0. É. oek távirjik. ax ttil-tbeli , idők) mtat a pet«rvari Goioeaak írják, Ht,géd, inas és két atccio mení egyen \' teljee bitoU adaak, a moat «fT«b«t o*n k. A tütohók megje]ant-<k, ■ toasoek, mit várják a végiUletat. Mir

7g mí»l oly
Soka;
■■!
1861
III.
IMUkki. M..J.L. k. ! Sk
f. « oktob*r 2O-Ü3. oapjua Saiw.M. ptvrkaaara rendéi *gyetart4leg_ a aeoop
i gaad. af^c.aU^U.1.
rim S.márí. p. rároakAb.. « otum «idó bit
i e. áll-
a aamar.Uamsok cai»
aiánUtoki.t-
v«t,* ttoppaat elatuitik aa
. Nik6 Sándor Króí nejével aa kiaerelével Mari
grófot ujryaaia évek eUit mali uarea-akkor nerfog«dt>., hogy
aob.a többe nem utasik vaMtc

HlTaUalot pUciI ár»k.
B«a« 10 Í0-1L —. aUa!IWÍ-\'.tt—» ^_
«-80. . Bwfoaja 4- . l^«* aa-
— t \'—m-— Bah -9
-. Se*la.a —.—1-tO. kilocra«ia«jiva. aaiaaitra,
akw 48 — JJL Borjmhf —•— Ser
ti«t»i M—._. IWOBBM. —•©_. Disuóc^r
__.. _.JU e vir a KAkóou»k- \' Vipriklso-™*-^^^^\' ^\' ~1\' *°
koafiakilutott, egy tulajdoaoe* aaaa \' i Utorj«v«l imimitra
.^rt.pU.rtÍÍI,"£íív!í *- »-- "
7 \' FiftCAS,
\\ Indul :
I
W7 KM*. MK
| orroú «>t*t; ■ h«Ul TMMdalis4t«l
jonatMla. A bolt W4r»toU • s ris
| ditutoti
...w ~_aak. TraOMúba
1 eleiben adományomia stjia • a ág mag DtUkÜJ kihalt; a var iam4t rum* aaáJU a fiakaara. AdotniayosAa at)aa
• a.a«Br«t
fi* k..O tek . wrb*.
t foiyd W 81
Paplntieletek.
Ki fin* k\'aaaiaonr pauaukodík b*\'Au8-

— Ah! aa a
.[(•«. 4.
— AB, a> a oaia, « aa a^anaa. Aa : «,■ o^ . **
ojaa<ok aat írják, hoc * •iUaatiaoa fcuooyo- a^«"»» B 40 d*int.
aaa mf to% bakni t MH i«ilöbbt képvia«lS. 1 *X> IVáf*rhof Kotlori, Otiktorqya 156 rtf|||
— De mi*rt jflu eiirt oly iuferttlt IÍ03 , # . t <T diUf
Kanl.a.ra hoonot:
— Oh kB<t**arm. ka 5 O«m jS f"l PuUt, U. S aia«tt«ktfc, — bát .ktkor ia hiába baktám \' —
S10 Ukin; f»J6i 816 ,
•tkQt let.om
Kir.i Akar-e 0n arra, hogi ei a«m ai BD
11 1 éjj.l
uat) i 16 racrel
ai) t D déluL
w 10 50 íjj.i
» 1 r.,,.1
10 15 tjjai
ill H->d. PMU-61
VáSlott: Íren. Én ttfT taiam: hogy .. „„
i aa én iriaoa. i
B Tudna-* na meféiküdm arra, ho(r 314
.. 5Q késiráaábo* Be~ huontit ? ,,, ,
V. A.U ki*,.., .OC7 if«. ?*í
SUi 106
1 S0 eélsi. 10 &0 inai
**•• irat a Ufkiaebb Tooiiokbas «em hunt 0° kéairáaáhoi. V. KUitzam
Feleló.a»efkeMtÖ: BXTORFI LAJOS.
B Miv«l tudj* &B ast bebizunyiiaai ? V. iiul, ho(j oetB tudok írni

HIRDETÉSEK.

DOOOCOOOOCOOCOOOt

oo:Takarékos háziasszonyoknak!
« A beváairiiinil caak
Slí 6—10- ; S"
-= L E I T N E R B
| féle ,uj Páva kávé" k4l,»d5. ,.„;. a L.ÍL-WU ,Uj frankhoni kávé" «.,w, ■?
^^ , \' ai alt.l. baamilDi .aokof. manojiaeg felit, majd nj.rood bílíle 6FŐS, JÓ íllatU és Szép SZÍnÜiéT
^ ^ , kaTOt, tehát a fele p«osórl a leg&aomebb saia^aegat. ^s
\'- Egy próba elegoadS an-a, bog; aa imW <«atiek ijaiaa^iról ro«ggjőí4dheaaék t -
A WaalomramílKÍ éa maghiuult Togjíank: Dr. WeMier Th. a boroaslói r«sjol«m»e.i » S ; mlihelj ea mttagjetem igugatója, éa Molnár JatlOS Bud.peat liroi rtgréaaa ia aklaralo g^ó^aaarte ! »■
:»,j Páva és uj Franhonikávét „gjdemiiog n„g,i.1(áj»i., v^ri^u.t.kba. k.u™- >?•
^ ^ lotlan kiemeUk, hogy eaea k«r«[x5ü«k felelte jó o. oag;imraii;úégfi ttplili éa varkepaíi.lkau-«a«ae] bír. j
4
K»ifc»tó majd nladem fDner éa oenege kereikedéskea.

Kénforrás.
Várasd-Toplicxa Horvátorasagbaü
E(7 kiu 1-idékUn, kÓlfl a i.ayer-magyar batárhoi: fekf., a fürdl •r*-d»écjTÍu« huanálaiol nyújt a koorénj. a esii réfi nmei ellen-8íkerr*l alkalmaibatd t*f»»tij^>rAdi« B>pllbártr% i% naafTalaááaok ellen bajt*ea7t«k, kD)ftnf*l« bSrb•*<>£*«((*, Talajliat a Iftlakxéai- *• énéit tíu uerreknil ít, A farria MaHujhi 4S° H, A flrüMtiy BUfavttiu Bajai 1-I«|«I
Caák\'oroya illotnáaról 3 óra, Kftroc et Kaprancu illoaia*okt61 4
QTÍHJ\\ CÁTolra vaa.. Caáktornyátol Vara«<tLf. valamint Taraaitol Topl»caii|
ni*o6 kocáik ára mmilymkimt uaonu 1 frt. Tttm^sr* ktlan f«yu i(
kécien ill. Ec^a»»*K«i é(ba|lat P«DICM nolfilat, esiso< *iobik nagj
altathat: Tannak. Van K^ábbá háron •bWIS. hirap.k, itagy Mratl
káfiháa, 2 aoocora, kolcifinkfinynir, tuiiktr ■ráaoi tombola A* táaex-
Wtüy Keodea gjócytir. (395 6-9)
As orvoti öolfilaiot rigai Dr FODOR ADOLF. — £f7«b ajásia tok Ai ftterrendeléaek a fQreS-i|«igato*áchot intimend6k
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC!

HARTMANN IGNflCZ
■ irleg-gyirtt
HA8Y-KAKI28ÍK
J?5 HSÜI
síi* ".--n-
i3!l 111 ?^
.1.1! l!?J?i
Ajánlja kovácsolt vasból készült, erős és javított szerkezetű tizedes mérlegeit, melyek a székesfehérvári kiállításon éremmel lettek kitüntetve.
Lakik a Kölcsey-utezában
ai Egylet-kert mellett.
• kMM tmlajdOMs

inNAeY-KANim, 1881. jolins 7-én.
Elitiltttl tr -.
S frt 4 .
£»» MHn 10 fcr
HIRDETÉSEK
8 huibou i.etiWt.rhJin 7, miaodtxor 6 » mindfD további Korért 5 kr.
NYII.TTÉR..KX
njronkíut Iü kx<:rt letctut-k fel.
Kincstári illrl^k miudeij rgJM hirdf-
li\'írrí HO kr. flu-leodö,

-11

nvHe * szf-rki-sit^W. fi részit illeti* kúdemiavr-k

os helyhatóságinak, , nagy-kanizsai őük. t&zoltó-egylet", i „nagy-kanizsai kereskedelmi * iparbaolí", , nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei alUI&oos UnitótftstDlet", a „ nagy-kanixaat kisded-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti Önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi 9 iparkam&ra nagj-kaaixaai kulválasxtm&uya* 8 több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
HiiMikini kétszer, vasárnap- s csütörtökön loe^jeleuő vegyes tartalmú lap.

Mait hó Tégéfel befejeztük a félévet, ez alkalomból bizalommal fordulunk lapunk mélyen tisztelt olvasóihoz az előfizetések megújítása és lapunk szíves terjesztése érdekében.
Fótörek vésünk vok és lesz, hog\\ a t. közönség támogatásit ki érdemeljük, uem rajtunk múlt, hogy a képviselőválasztások alkalmával tftzetesebb közleményeket nem hoz-hattunk, ránk nehezedvén áz állami főügyészi rendelet, mely szerint még részben sem foglalkozhatunk politikával, avagy a közügyek emlegetésével.
Ettól eltérő közhasznú közle menyeink kimerítik folyton a megyében történteket, mert sem költséget, sem fáradságot nem kímélve bü le-irást közlünk. Tisztelt levelezőink való és gyors közlése által az eseményeket lehetó élénken registráljuk.
Mtbez képest kérjük az előfizetések szíves megújítását.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Előfizetési ár:
július - szeptember negyedévre 2 frt.
július- deczember félévre 4 frt.
Nagy-Kanizsa, jün. hó 1881.
KIADÓHIVATAL. Wajdits József könyvkereskedésében.
Ml módoii biztosíthatják kisebb Földbirtokosaink yll gyermekeik Jövőjét
^Folj-tatáa.)
A házasság az ember életében minden körülményt összevéve, & bol-dogulhatásra annyira elhatározó, hogy bármi pályán, bármi állapol-ban az ember lehetó boldogságának koronája. A szerencsétlen házasság

a férfit s a nőt testileg, lelkileg ésj vagyonilag megrontja s i legvirág-zóbb családokat pusztítja el.
Petőfi Sándor csak prócai igazságot illustrilt koltóileg, midón monda: „a szerelem mindent pótol, a szerelmet nem pótolja semmi mert ha ezen mindennek pótléka is elmúlik, minthogy el is múlik — az embernek épen semmije sincs, minthogy a mije (szerelemben) volt, az is csak pótlék volt.
Mind a szerencsétlen h&zassa gok szaporodásának s az erkölcsi 8ü lyedésnek. mind pedig viszont a há zasságok átalános ritkulásának a fentemiitettek okai, Tagyis a nőknek nem valódi s vagyoni állásukhoz nem arányosán reális irányú, hanem csak feluleges műveltsége, a kik lelki sxépség helyett testi szépségre, ingerlő, feltétlen hódításra s az ezzel járó könnyű életre és fényűzésre vágynak, e miatt saját vagyoni állapotukhoz képest túlságos igényűek, mit még inkább elősegít maguknak a mostaui legtöbb szülőknek fényűzése, mert bármint legyen a\'leány (péld. intézetileg) nevébe, végre a család élete, a háztartás, az életbéli példa tanítja ót ugy a hogy élni. Innen mondja a magyar: nézd meg az anyát, vedd el a lányát.
Ugy látszik, a mostani nőnevelésnek iránya csat a férjhez adhatas és nem a házas életben leendő boldog megélhetés. Az ily modern ne-vc\'és a nőt csak élni. - nem pedig meg is élni Unitja. Pedig a ki élni akar, első uem az: hogyan ? hanem miből?
Tehát helyesebb irányú nóne velés mellett az életre maguk t szü lók adjanak jó példát. A bázasulís! s férjhez menetelt illetőleg pedig ne feledjék, hogy ,a ki megbotlik a küszöbön, keresztülbotorkálja az az egész házat.*
Végre szóljunk magáról az életpályáról különösen, melyre a kis

fftMbirtokos nevelőt tné gyermekeit; s most már talajdonképen melyik-tér volnit az, a melyiken egyít vagy másik életpálya Tolna a legbiztosabb jövője ?
Itt előre ke<l bocsátanunk, hogy midÓD életpályáról v»o SZÓ, mist a mely az egyéniség egész világának szűkebb köre: nem lehet eléggé ajánlani * szülőknek, hogy\' az életpálya megválasztásában tapintatosak legyenek, minthogy a rósz választás a sz/llókre és gyermekekre nézve egy iránt megboszulja magát. Ha a szülók elfogultság, vagy- bármi okból az ifjút nem azon pályára nevelik, melyre az mintegy született, az egésa életén át elégedetlen, kibékü-letlen lesz, mivé; egész életén it azt kell tennie, 8 mit nem szeret, s épen nem azzal kell foglalkoznia, a mivel szeretne; folyvást azon olt-ha ti a ii vágy emészti, bár azon másik életpályán lehetne, a melyen hite szerint jobban boldogulna. Ex föléi* a rabsággal a számkivetéssel.
Hogyan bolduguljou valaki azon az életpályán, melynek egész lélekkel nem él? melyen csak teste van, miut valami gép, mig lelke egy egészen más lér felé sovárog. Az a legszerencsésebb ifjú, a ki azuu életpályára neveltetik, melyre a természet nemcsak hajlammal, hanem ennélfogva a legkifejthetóbb testi és lelki talajdonokkal áldva meg, arra legképesebbé teUe.
Az életpalyr megválasztása olyan életbe ragu kérdés, mint férjhez adás éc házasuld, mert ha az illetú a világba lépésuél .meg-boilik, végig botorkálja az egész életet."
A mi pedig az általános tért, Í> azon az egyes életpályák megválasztását illeti, iicoi mondjuk, hogy a kis földbirtokosok gyermekei a tudományos tértói, a politikai, közigazgatási, törvénykezési, ügyvédi, stb. pályáktól végkép forduljanak el,

de mint oly elvitázhatlannl látjuk, hogy mind az ország fekvése, helyzete, mind a társadalmi viszonyok s a művelődési haladás hivatásszerűen jelölik ki az irányt, a kis földbirtokosoknak pedig anyagi tehetségük nem engedi a hosszas költekezést, s a mi sürgeti az ifiunak minél előbb jövedelmező pályára való juthatását,
zek együtt véve kényszeritik s utal-jnk a kis földbirtokosok gyermekeit (is), hogy miot a nálnnk eddig legkevésbé elfoglalt s igy a leendő leg-hálásabb tért foglalják el, mind a közgazdaság — (mezei gazdálkodás, srölósMt, borászat, kertészet stb.) az összes kézmü-ipar minden ága, a gyáripár, a mütan, bányászat és kereskedelem, szóval az összes ipar — de csakis szakképzettséggel való mtt-
relése.
RÁKOSI LÁSZLÓ.
- K8fTÍWW«t. Kételyek merülvén fel az iránt, hogy a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágasi ügyekben az ujabb büntető törvénykönyvek életbeléptetése előtt kelt, de ezen időpont után jogerőre emelkedett ítéletek alap; in belük .1 pénzbüntetések hováforditása tekintetében az ezelőtt feuállott törvények és törvényes gyakorlat, avagy pedig már az uj büntető törvénykönyv 27-ik §-ánák, illetve a kihá-gási ügyekben birói hatalmat gyakorló közigazgatúsági hatóságok által megállapított pénzbüntetések behajtása és kezelése tárgyiban kiadott belügyminiszteri utasítás 10. szakaszának e részbeni rendelkezése\' tartandó-e szem előtt: megfelelő további eljárás, illetőleg a jövőben ahhoz alkalmazkodás végett, az igazságügyi m. kir. miniszter urrál egyetértóleg értesítem a törvényha-\' tóságot. hogy mindazon esetekben, midőn a közigazgatási hatóságok által elbírált kibigási ügyekben a

pénzbüntetést megállapíts végérvé\' nyes ítélet a mait évi szeptember bó 1-je után kdetiezett, a awny- . nyiben egyes iorvétyefenek érvényben maradt e réaxbem különös szab ■ ványa, avagy a büntető lörvény-kónjvek intézkedése ala sem esó uMiy kihágásra büntetést megállapító törvényszerű szabályrendelet e tekintetben máskép nem rendelkezik, az itéletileg kiszabott pénzbüntetések a büntető törvénykönyv 27. •ában megjelölt czélra leendő fordítás végett mindenkor az illető kir. adóhivatalokba szolgáltatandó!; be. Budapesten, 1881 - április 29. Tisza.
— A pénzügyeik
SZBk, pandúrok. Ui^gyei és városi hajúak hadmentességi dija. iránt. 1881. évi 1S.29S. szám. Fölmerült ai a kérdés, fájjon a pénzügyőrök, a izMaltezeket is ide értve, a megyei és várwi hajdak, pandnrok ée fognázak őrei, a nienuyiWn a had-mentességi dijról saoió 1880.XXYU. L-cz. 1. §-inak \\., 2., 3. és 4. pontjai alatt felsorolt tédkotelesek valamelyik osztályába tartoznának és igy kadmeatességi dijat fizetni kötelesek lennének, minő díjtétellel ro-vaiidók meg ?
Egyöntetű eljárás végett, a m. kir. honvédelmi miniszter úrral egyetértóleg, a következe tmároztatott.
A pénzügyőrök, a szemlészeket is ide értve, mintát napizsoldjok a napdij természetével azonos, a hadmentességi dij fizetését illetőleg az 1880. XXVII. t.-cz. 10. §-a 2. pontjának c) betűje aiá esnek és a 4, azaz, négy forintnyi díjtétellel, ellenben a megyei és városi hajdúk, pandúrok és fogházak őreinek illetményei inkább a napszámosok napi bérével hason tennészetüeknefc tekinthetők, ezek a most emiitett törvény 10. §. 1. b) pontja alatti rendelkezés alkálnuzásc mellett, a 3,TARCZA.
Bánatomban.
Lelkem tiehéi keserrben <?g_. Pillámon néma kbuy reíeg ; Ktdvcm letúrt, hulió virág. Míe i remény ■« véJi mee örömtílrc, töri> kötött SAhijtom it >t életet .A köluS él » aorihArig Efj mynaclibEl sttUet-tt.-
Miltmk midSu öröm novoljf, 8 nem iimer fel bűi binfctot;
PÍJ-ÜI itiüt lát * ixoJH küujíü, Mert ű Cí.k r.W.it ilmudotl; --Hint gyermek, &b \' rair ereiéi Rá
Rát
tohán
„A. kflit! ét *. »oTthMT*f KCT anj-itoebből íiOletetL"
KéaSbb, toTibb KCrúngy, riba.r JeifllU kútei tjl»m»t ; l)e küld Lem epyre, báloraa, ZilX&tn a *ipp íemény ilitt, £r5m lankad, mfgtépft a,; Vigjwn nyugalmat mU^et .... .A költó ói a lortharig KgJ myunéhbEl ftOUU-U "
Mi boldog mást imir* bí,
Á jó harang ™«t koug nekem ;
S míg t viliftil megfagyok . . .
H»lomr> ég maj>l mindeDem
8 tigaiit ki nyújt? csak att hiMan
Ai ég .. elhagy engemet.
,A koltG és * tonliarag
Kgy anyaméhből iiQleUU."
SStét bolló : te fájdalom,
kUddig kiténz, ho] i-" » Trg?!
Hitt mái imáioi lem birok,
Oltárom ii feldúlva ríg. —
Kiiérj : i mxjd *n«kn madár
I>K7 D«n aoká sírom M*ü.
.A kOltfi i* a TCrtbarat
E-y aa/antbbtíl azületett.•
BAJGATÓ BAHDOR.

A nép szítva.
Forditolta: HANG FERENCZ.
(Folyt. tá«.)
Vágre az elvetomült veszélyes tolvajt ét r»l>lót, ki a vidéket oly aoká ve stélyeztette, oly suk uüatéoyt követett el, ki uUo oly aüka kutattak, kit elóbb aoha ké*-e nem keríthettek, végre most elfogták.
E tudósítás, mint a futótüi, a égés* szomszéda ágban elterjedt. A falábai minden old ilról óaseefulütuk. Mindenki vad örö-nmol futott olŐ. Ahwagadüh találkuxra emolkodutt. Aaoooal tArvéojt kell a bÜQü« fölött tart*oi, a büotelé* aionoai köveaaa; a tórvéoj-néknél egy ily ravasz &a gyakorlott gonowtevö kiba-tudnia magát Egyelúret aiabidon bo caá\'áa itukott küxöuaégee vége lenni a boiuu évekig tarló vitagálatokoak ily Tu.ya.yz loIvajoknáL
A oép f.n-títmuHa könayea fölkel-telik é* elemek és okok a DÍpig.i.igBiOÍ-galtatátr* nemcaak Amerikában vanuak.
HeimaDD a fiinbaiába kiaérie\'.eLt. A falu fűje neonnal besáralla, mielőtt a nép üuzeci&i\'Mt volna- EiaUa «s\'romol tatüli, a foguiy kiadiaát követelték tÖle ; de a biró megtagadta.
A uerencéótlea ni e hírre a faluba sietett éf hiába állította férie ártaüaoaá. gát. Nem akarták Öt férjéhei ere*stea<, caak k. rabld kiadatásit követelték, hogj olj b&ntetésbeo réaseaitaék, miijét csak ily g aoaxtevó megérdemel.
Aggályában a ní aem tehetett ogyetwt. mint hogy honim futott. Keft, bőgj menjek vele a falába. Én velőik

az egyedüli, ki férjét megmeatbotnó, én ludum, hogy az ú férje uem a tolvaj, hanem a megluputt. SöoyÖrgÖlt hoasám, hogy meoiíem mt:g ferját. Eze* voltak » nű közleményei és kóréhei.
— Igaza voit; éo megmentiiel férjét, oekem mégis kellett <5t montenem, teljoa-u, ha 6 volt a meglopott, mit most könnyen kideritboLonsk bivék. Lagalibb a nép dühe «iál meg kelle\'t m«oteDem, habár irtalUnsáfát azonnal ki nem de ríthsttem is.
Aaonnal a faluba íiocsistam. Ai illető balóság lói CMndflröket kértem, kiknek kocsi.-n előtt kellett nyargalniuk, hogy ieheto\'teg miodan kihágást megska dályusiaoak. A tórvénynák jegyaÖköny v-vesstőjét és végrehajtóit magammá! vittem, Heimaon aaítonyt ii magam mai vivém. A wegény nő, melléo a ssopó* gyermekkel elflbb agy Dyilt ssekéren jött. ÜUŐs, att-lee i s»rd idö volt. Magam mellé ültetem ót.
Nem kételkedtem, hogy sikerülend férjének a lopásra vonatkozólag ártatUn-*igát kiderítenem. De mely mái nagyobb és issonjahb bflDael kellett vádolnom? És nem csak öt, canom a n<5t ú, a szeren caétlea, jajgató, a halálos aggályban levő B gyermekét mellére ízoritd, itelleoemben Qlo bQnöi not.
Nem néshetUm rá anélkül, hogy magamat is aggály oe taálfjon meg. Ha ő volt a htinos, kit véltem, ha nem téved tam, ugy ő, bármily fiául volt, már több év óta ki nos ai:nvedétt illőit ki egy véres bűn, egy iaionya büntetés és egy ujabb bantetés aggálya miatt, mely tói m-m vala ssabsvdnUa. És esen uj büntetésnek adjam át asatáa irgaimaÜaauL


g
szonyú félelmeimmel sötét, de é d lölhl
Éi én uem tévedtem- Uínél inkább
miodunté]51 gondolkodtam, a mait és je
len, távoli és k&iuli fölött, aaaál biconjo-
nbb, annál kótségtelenebb volt előttem,
h i éllil ötét d
y vérei, de ellörulhetetlen gya
alék.
hogy való uiján
Az 1328. évi augusztus 3 in a iith
é lé A kéó
g
vioíai fenyitóintécet leégett A LUz késóa este alott kí és hirtelen rníndonkit mély álmában lepett meg. Több emberi fogoly, mint szÍBtAn bivatalookok családjai, kik az intézetben laktak, a lángok ildozaiivá lettek. Még súlyosabb halált saenvedtek a 3-ik ét a 4 ik emeleten beaárt foglyok, kik j a Ián gok tó! i hslálos félelmükben az ablakokból agráJtak le, hogy Unnt azisconT ■■ mélységben szóLzuiattaasanak.
A ttts készakarva gyujtatott, arról kétaég aem volt. De ki volt a tet\'es? Nem tudták. A legpontosabb, a leggoi dosabb és a legfáradhatlanabb vitagáiat nem ruit képes kisuiui. Több gyanú U madt, egy sem lón bisonyossi. A leginkább oszlott ■ a legvalószínűbb a köret-kezó volt:
A. poroiz határon egy félreesó falu ban egy özvegy ltorcsmArosné, névizeríol S«nnwmt élt jó körülmények között. Egyetlen leánya volt, egy gyönyörű sxép tizenhat éves leány. Sennweil Hadlice anyja gyönyörűsége es mindenkinek, kik ismerték, kedveocse volt. De mégis érdemelte ezt, mert ép oly derék, jó és szelíd volt, mint a mily éaáp. Azonban tspass-alatlan vala. Heg tizenhét éves sem volt, midón már a csábítás zsákmánya lóa.
A lengyel haláron ;&bbféJe esem-pértflt Ösetett. A csempészek a porost ha tárfalvak korcsmáiban tarlóikodtak, bogy a ksdvető idÓt aa 6 mesUsnégftkre bevár-

ják és gyonsn felhasználják. Eiekgy^k. ran tivol vidékekrfil jöttek.
Midőn Madtine épen tifohat évas vok, anyja korcsmájába ujabb oiempó-szek szállásolták be magukat; Ök a csempész üzletet üddíg ai orom határnál gyakorolták. Ott rájuk nézve a szigorúbb bslirfelügyelet miatt az Üzlet veszélyes Tolt ét pangani kezdett. A lengyel határon acaá) inkább k ellett virágoznia, így gondolkodtak Ók ét igy ii volt. Dolgot él szolgálatot Utáltak eleget, mert Isiin\', ét bátor lithvántai ficifcŐk voltak. Különösen kiiQnt egy köiül3k,Szell-vat Ansos. Es volt mindnyája kSzt a 1 egeibittározottabb, a legbátrabb és a IegOgyeaebb; rezotójn volt Ö társainak, kik*ol jött és nemsokára a határ összes, csempészeinek vezetője lón. Demáa egyéb ii, a asép, szelíd, ártatlan s tapasztalati a a Sennweit Madltneaak elcsábitóia.
A férfi ía fiatal s a legszebb ember
volt, milyet osak látni lehetett és oly
figyes, oly bátor, oly villalkotó és na
ponkint halálos veszélyben. É> midőn a
leánynál volt, midón mellette ült, oly
öéd é zeríoy volt, csaknem felénk,
h í k öt rti
gg y
És esküdött, hogy szíve csak öt szereti, hogy nélküle nem élhet, és hogyha a leány neje nem lesz, az első kozák gotyó-tak kiteszi magát.
És valóban szerette Ót. A leány \'iszont
Azonban 6 csempész volt és wnnai agjOBH ; * leinv a gazeag korcsmárosoé egye ti an leinja volt és akorcimamindeo nozíáUrtoz*ndó*ágávat, ugjr pénzével egykor a leiny loJajdoO"#« leendó vuit.
Aayja Diakacsot megtagadta * köt-lOk való egjbokelést. Akkor elosábitá a leányt és ai aoya megadta beleogyecetét,


vadászati jegyek 1881. évi ö.-ciember kő végéig terjetf érvényességgel leírnék kiáliitandók, mely czélra a 6, illetőleg 2 frtos bélyeggel ellátott T^iUm.ti jegv&rlapok feUusznilaadók. Ai 1875. XXI. t-cz. 11. ós 12. §-ai értelmében 2, illetőleg 6 ftos évi bélveg-Uleték alá eső vadászati jegyek kiszolgáltatásáért folyamodó Weknek u csak a félévi bélyeg-ill léknek megfelelő három (3), illetőh _ egy (!) frtnyi illetékösszeg előzetes lefizetés mellett adatnak 1881. év deczember hú végéig érvényes uj je gvek. melyeknek kiállítása irint a: 188Ó. évideczemher kó 11-én 79,236 sz. a. kibocsátott körrendeletben kö rülirt eljárás lesz követendő. Felni vom egyúttal (a czimet). hogy az em litett bélyegzett űrlapokból szükségei! készletnek az eddigi módoutok sze-rinli megsierzése végett idejekorán intézkedjék.
Budapest, 1881. jnn. hó 3 in.
az 1881. évi ■wptember 24 ér« cgybebt-vott oraaágKrülosre Zalamiíjryo K-axlbely váUasló keraletébea. a kerület aaéklir-lyén 1881. évi juoíua bó 24-en lortént képviaeló válaaatáaról
JeleovolUk:
Novak Ferenca <álaa>táai ülnök, Lénárd Eraó válaastáai jegyto.
A válaasláai elnök a válaaitáai el-riat reggel 8 érakor toegnyitván, 8Vj órakor kijeleali, bogy a képviaelo jelöl [ekr« néave kővetkeio ajánlalak tétettek: ubo György Kees\'.hely vároai válMBXtó által 1881. éri janiul hó 24-<n kelt ét ár juniaa 23 áo ette 6 órakor beadó t iyilalkosatb*n Falk Hikaa ajánlutik lépviaelójelóltal ét restére mint bisalmi írfisk Wolf Frigyea éa Beck Kálmán tlöltettek ki ét pedig es utóbb aevaset-9k at I. aaavasaUxedS küldöttaaíghaa; ap Károly ét Király Lajos pedig a II iisvasattsedó köldöttaégW
Maaek Ferenoa rálaaató állal Ke.il o 1881. JUDÍOI hó 24>én kelt éa mai &R8e^\' órakor beadott nyilatkoaatban lj Victor ajánlutik képviselőjelöltül éa réaaére mint biaalmi férfiak aa I nsrautssedo lo\'.döltaegbea Kö György éa Sialay Qyörgy, a második suvaxst-aredó kaldötlséghea padig Hajdú Jóssef Uaaek Ferenci jelöltetlek ki.
Minthogy tianél több válaaxtó. aaa száat kivánt, t est iráaban ia beadta: i \'álaaitáai elnök állal s ssavaaáa elran.
HUSZADIK ÍTTOLTAM
azaz hirom forintnyi díjtétellel ro-? yandóli meg.
Budipest, 1881. május hí 14
- ValMtfmyi kBzig bízott
ságrak. Értésemre jutván, hogy elbírált erdei kihágások után az orszi gos erdei alapot megillető bünleiéi pénzek a kir. adóhivatalokhoz tété delmeseD és igen kis mértékben W5 nak be: felhívom a közigazgatási bi zottságot, hogy az erdei kihágást bi roságükat az erdei hibagások gyors és törvényszerűen pontos letárgyalására és a hoxott ítéletek végrehajtására, a befolyt pénzbüntetések- négy-fltöd-ré szenek pedig «z 1879. XXXt. t.-cr 208. §-1 értelmében az országos erde; alap játára az illeti kir. adóhivatal boz leendó beszolgáltatásra . utasítsa a hozott ítéletek végrehajtásán híva tott közegeket pedig maga részéről is kellőleg ellenőrizze.
Budapest, 1881. áprilia 7.
B Kénén; »- k
— A m. tír. pwnügyariniizte
rilBl f. évi 35,624. sz. a. a következő rendeletet intézte az ország összes törvényhatóságaihoz a vadászati je gyek tárgyában. Minthogy a vadászat megadóztatásáról szóló 1875-ik évi XXI. t.-cz. határozatainak módosítása tárgyában kilátásba vett törvényhozási intézkedés csak későbben várható; hivatkozással u (880. évi deciember bő 11-én 79,236. SZ.Í. az ország összes törvényhatóságaihoz intetett rendeletemre, mely szerint az 1881. év elaó felére kiszolgáltatott vadászati jegyek érvényessége f. évi június hó végével lejár: mihextártás régett ezennel értesítem (a czúuet), hogy mindazon felek részére, a kik az 1881. évi június hó végéig érvényes vadászati jegyeket megújítani kívánják, vagy a kik sz 1881-ik év náso-dik felében vadászati jegyek kiadásáért először folyamodnak, a fentebb idézett törvény 12. § első bekezdése értelmében félévre eső (hat) 6 frt, és a tőrvény 9-ik §-ában emiitett egyénei basználatárs szolgáló jegyeknél félévre eső két (2) frtnyi bélyegilleték előzetes lefizetése mellett a kívánt további

ZALAI KÖBLÖN!
dc]tetván,az a kflsponti válsssimáoy »1-Ul kir.ed.tt két IcflsWlUsfc slott reggsli 9 orslor nefksadtUtt as megnakilia nélkül folyututoti
MisUn *■/,. illílve S órakor min-1 dso község s sssgállspitott aorrend as*-\'íint asavssott és ssavest&k sson kösse gek, Illetőleg egyes válsnstók ia, mely kösselek Tagy vái.ulok a m-gállepitoll lorrendbsn nim jelentek meg, a válass, Uai elntt s assvssstok elfogadásira saég 1 órai határidőt tüsott ki. mely idí lefulyU után a ssaiszás 3\'/,, illetve i órakor befejezleleit.
Etek ulán a válssstssi olnök a ass vasa. végeredményét a küldöttség! tagok előtt essseáliit»an, kitüct, bogy mind-ösase H74 érvényes szavasat j«gyetletetl fel, melyből Falk Miksára 1059, Tnboly Viotorra pedig 415 aísvssat esett a ek-tent Falk Mik.a 6+4 szsvsset-löbbségel nyervéa, s keeslhelyi kortlel réssérol megválasztott országgyűlési képviselőnek kijei öntetett.
Mivel pedig két képviselőjelölt ho. sstótl javaalatba, ennélfogva a rend fen tartása é. s válaatláai szabmdaág biztosi-tása tekintetéből asQksé|resnek találtatott ssá> . •ilasslss megkezdését megelosoleg s válasstás asinhelyére s helyben allomi-sosó és s válesetási elnöknek rendelkese-sére bocsájtoti 15 as. gr. Pálffy hoetár-esrednek \'/, aaissdát éa s 18. ss. EroJ ing eared etintén *,\', esasadát felállítani éa a két asivsto* hslyiísgre eloaatani.
A válacxtss folyama alatt semminemű rendzavarás eld nem forduit.
A választás ekként történt lefolyá-Bárol 3 példanybtn vezetett jegytökönyv essél belejestetvén, annak egyik példánya a essrisstazedo küldöttségek jegyső könyveinek és a sasvasok névsorának egy példányával ngyütt a megtál.astott urssággyltlési képviselőnek kézbesiltolett, s másik két példány s köspontí válssit mánynat megküldetell.
Kelt Kessthelytn, 1881. jan. 24.
NOVAK FKRENCZ m a,,
Tálsastssi elnök.
LJÉNAKDERNO m k
Tálasstási jegyto.
kSréből.
aioo büapereknek, a melyek listai leír. törvényaiét bünteti \' 1881. évi jaliiu hóbm elő adatni fognak.
B/81. Tdth v. PóU Jinos es
társa bML-gyÓrgyi lakások elleoi lüpiai " \' sa végtárgyalia.
637. B/81. HQIIT I^nácz és Ur.» elleni sikkfcsxlá*. ügyben vígiárgyalii. 1477. B/81 Kalec* J«kab stoboti-laktk elleni jöredéki kibagAsi ügy-

1478 B/81. Sáador Antal komár-árosi lakos eiUmi J6r«díki kikiféá
B TéítÁrgyalá*
1486. B/81. HareoiJAnoa, Koráca Boát kiakomaroiai lakosak «U«B III. bír. itél«t Unietés
IÍ84 B/SI. Schilter Jáno., Török ssopeineki l.kót ellen III. W
k
2077. B/81. Herjavec* L—íiö eileai ügyb** Ítélet birdaift..
M6i. B/81. Novak VÍ«CM elUs ügyben II. bir ítélet hirdeté*. Juliul S ác
819. B/81. PeiÓMibály lala-apá lakó* ellesi emberölési bűnügyben vég-tárgyalás.
793. B/81. Tűtb ADI.I »t. garabon-esi lakos ellesi otatáai stb. ügyben vég-tárgyalás.
967. B/81 Kulik Janón és t. elleoi ügyben II. f. b Ítélet kihirdetés.
1530 B/81. Bamts Lénárd elleoi jövedéki kihagiai ügyben vé^Urgyalás.
1&57. B/81. Bakonyi Jássef és tir-lleoi ügybea III. bir. iléiet hirdeléa.
731. B/81.SBobol Jáno* s láraai iTanovoczi lakosok elleni lopási dgyben megtárgyalás.
Julim 9 én.
1651. B/81. FeUfi Tóth Iatváo társa galamboki lakosok ellesi lopási ügyben Tégtarfíyalás.
1666. B/81. Németh János st. stántóhegyi lakótok ellent bir. ba\'alom-mali viaitaélési ügybea III bir. ítélet hirdetés.
1958 B/81. Tróják Imre Ut.rtót-atotl elleni lopási ügybea véglárgyníás.
Juíitu U éa.
792. B/81. Sinu György kolUt-siegi lakót elleni lopási ügyben ré^lir gyslás. _
865. B/81. Simon János s t. rexi
kosok elleni solyos testi sértést ügj ben
végtárgyalás.
1564. B/81. Hu-vátb Jóuefés társs elleui lopási stb. ugybeo végtirgyalás.
1710 B/81. Plese Örue sut. mar looi lakos etleni Ügyben II. bír. ítélet hirdetés.
Jaliua 15 én
866. B/KI. Kováca Jat-oa prosre-
yákíai lakos elíoai súlyos lostt leilcii
Dgybea v ég tárgy aláa.
Juliua 2!-és
790. B/81. Bodor Ferenci » tár-ai oagy-kanitoai Ukó*ok elUní ügy be o biv halalommali triMuéléii rég\'árgyaláa
896. B/81. Jakabfy l.ivati p. ma-gyaródi iakós ell-oi rágalmasás vétaégt Ügybeo vógtárgyalái.
905. B/81. Jambr..vic- F«euez a t. ■1I.-OÍ lopási ü^yboü Tégiárgy»lás.
1896. B/81. Péier György és t.

JTTLIÜS 7-é» 1881.
resi lakósok elleni talált vagyon jogtalan \\
•isajátitáftai ügyben III. bir. itélet hír- "
detés. \'
1S54. B/81. Hereze^Vendol baksa-hasai lakói elleni ügyben II bir. ítélet hirdetéo.
2028. B/8 \'. Kiss Jó*--1 sst.-balázsi lakos elleni Ügyben II. bir. itélei bir- ^ detés.
Július 22-én
897. B/81 Mucb Jánofl nagy-Uni-xsai lakÓs elleni goadolatlansagból e!köretett hamis Unuzáai ügyben vég-tárgy alas.
889. B/81. Nyáry János ujnépi ooniogymegyei Ukás t-IUoi" k6aigfcSf»>K*i balóság elleni er^taki U^ybeo vé^ar. gyaláa.
744. B/81. Krdéhi Aáoi ,-llem ÍUIJOS t^ati nírtési ügyben véglárey«)ás
1479. B/81. Wm«tli*Jotaef k. csá-
nyi lakos elleoi jövedéki kihsg^si ftgy-
béu ítélet hirdetéa. ■[\' ■ 1
Julios28áa. Vi ~~
1129. B/81. Puntyoe Horrilli Jí-nos egysduUi Iskóa eil^ni lopási Ugvbi-u vé|(;irgjslss.
1133. B/81 Varsssnecz LeoárJ goricehnyi lakos elleni iupáai Qgybeu végtárgyslás,
1797. B/81. Horváth Facenca é» láraai elleni Ügyben II. bír. itd*lel bír-detéa.
1708. B/Bi. Szekeres Katalin és tára.i ellem ügyben 111. bir. iiélet hirdetés.
Julim 29-én
1129. B./81. Cw Aon. pslioi la-kos elfeni lopási iigvb-in vóeiarevatláí.
1127. B/81. PoaákDividst. íte«zt-Quiyi lakosok elleni sikka^státi Agybeu véglái-gyalás.
1540. B/81. BedA Péter és társai •elleni ügvbeu II. l)ir. ítélet hirdetés. JUIÍUB 3O-4n.
16^0 B/Hl.B.-rkr.v,^ Imréoéíoka-novfcti lakóé allnni ^yilkoksági ügybea
PUnderGyörgy kir. tezéki kiadó.
Helyi hirrk.
— Ax ortmfaigyitléH képriwlő
áJa«tiiaJK>k végeredménye a tövetketij : 2-n kormiov párti, 95 íügguileDségi, 55 mérsékelt ellenzéki. 17 pártoukírüli, 14 n«mxetiségL 5 kerülatbea uj válasxtáa less. £ sseriDl 46 absolut tobbsóggoi bir
jelenlegi kormány.
— Ax iparosok mo*galmából.
T. Földy Fereoca tptwoa urnák Hagy Kaaíua. Több a agy-kanizsai iparos nevében » as^kestehérvári .gróf Zichv Jenó* párthos intéieU becses levele a múlt heti biaottsá^i ülésen felolvastatráohogy egyodon gyermekét a ssegyennek ki no legye.
Ai elketett egybekele* napja kitU-seletl, ekkor bűnvádi iisitv:»elflk éicaftod-ftrök jeleut«k meg s korcsmában, bőgj .Síellwat Atuoal elfogják, aem a caem-pi^ltt, hanem a tolvajt, a rablót, ki •sámua bűntény miatt huszonöt és-i fegybásra néltMott éa egy év elóll ai R_i fogy hasból magasokon. VisssaviWielt a (egy-bálba.
Néhány oap múlva Sennvreil Mad lioe egy fiagyermeknl hosott a világra éi kéuegbeesetébM a gf«r».k.l k,.«e»«. miérl élatíogyliglani íegybisra ileltouu. A biiók keu«gb»«»et*t enyhíti körű ményaek vettek éa asert mslloslék a tőrvény sital rendelt halilos ítsleut.
Madlint ssintea ai R — i fegj háab vitetett, hogy végsélkuji bUoleiéuít ott ssenvodje el. A ssegéay epén üaenayolca évea volt.
.Ssellwat Aasoa vizsgálata alatt mi-todator ia meguőköu a fegyháibol. Neki jegyesébe* kellelt mennie, mert oem élhetett nélküle, éa hogy 5t csak egyiser láthsssa, tissser koctkstlaUa volna életét Nem láthatá ot, mert a vissgtlsli fogaág ban Qlt és néhány hét maira sson fegy hasbsn, melyből 6 megugrott.
ö nem élhetett a leány sélkfil, ii. mét egyesülnie kellett vele, ön magi jelectkesatt a önként TÍsssaiért a fegy-báaua. Mily ereje van a aseretemuek 1 Meg a gonaMtVTO s*ir4be« u!
Most jegyeseVal iámét s g y todél
. alatt >s£*a néhány hónap múlva látu
. il őc j> fjtrlonrendaaer akkor még asgyoo
bianyo* volt Poroszországban. A börtö
nökben! fclogyeiet ia aok kivinni Talo
hagyott éb meg moel sincsen minden agy
amint kellene lennie. Hanyag bSrtCn&rok
minden idékben testnek, lágyának ások
bár tisenkél évig asolgáit altiaatek. Éa
magok a foglyok, — aa emberi tiraada.-
lomban ninoa oly táreaaág, mely jobban
oaaielartana a jobao, a roasban, réaxrét
ben ^a gyűlöletben ót mindenekalAtt i
fogháai ti.itTn.lSk magcaaUaábajl. D<
vannak kostfik árulók u.
j Hogy Saellwat AO*D« éa Sennwei
J JkaUue uláJkoiUk egymáaaal, e< elárul tatott. 1. legatigorubban eltávolittattak •gymáalMaWbU nem látták egymáaL
Háron hónap malva iségsU afegy kis. A On agy fjtijíkUM.

Ki volt * tettes?
A bisban több mint Blsxai fogolj
-It, K&inlök csak egy lehetett a gyujto
IÁ. A tisatviaeltSk egyikére is a l««ki
sebb gyanú lem esett. A itii kívülről nem
gjujlátott, banem a biz nagyobb dolgoso
:ermi-inek egyikében, onnét tőrt ki. On
\' , bol legtöbb (ígbetö aoyag volt föl hal
mosva, mint pépek, kerekek, ssÖvOssékek
ender, len, pamat és hasonlók. A tíit
esaett gyorsasagg*! tarjad, s aeowokárs
ti egéss épület égett s hamuvá lőo.
E* a király ssQletés napjának e
i vult. Al in létet hivatis.l»okai « napot
igÜDBepelték s aaoal nebeseabben éli
redtek fSi mély almukból. Al iotéaeli
igaagató as Qnnep megünneplése régett a
i-agyobb ssoisasédvarosban Uvol Tolt. A
őbbiek annál inkább fe>5ket Taailettek
x ijedtségül. A uerencsétleniég iszonyú
olt.
Ki TOII okosója ?
A kezdetben ssállingocó és sxét ■gisó gyano nemsokára egyesült Szeli Wat Ansoa életn szabadaágit bozá i.l(io»a tal, bogy kedvesét ismét tithasss, Senn-weíi HadlÍDfl iferelmí kétség beesésében gyermeke gyilkosa ]&a. Ismét taiálkosuk, ssétazakaaztattak ttt többé nem littik egymást.
De kitudódott, hogy egy tulbuigóu jámbor fogbásfelügyelfi Szallwa* Ansi és jegyese Senowdit Mtdline kost l-^vel. lést köir«titett.
linutline fogoly társai nemsokára kü-tSDÖs nyogtalansigot rettek rajta éssrs Egyik maaik az ő imakönyveoskéjében számot tQtzarást véli éssrevehetai, melyek jelentősege eláltflk érthototlen maradt. Késóbb semmi kétség sem volt ennek i len tősége fölött.
Az utóbbi D bpokbaD, aagns haimadika eWtt nyugulanaága emeJke d-;tt. A neveseit nspoo egéasen lásteljes rala. A tfti kitörésekor é*> a UUlánna alatt, ugy késÓbb U nem ügyeltek rá, miodenkÍDek csak magárai volt dolga.
Saetlwat Aasoa, a ravasz, meggon dőlt és tapasztalt bünterA jobban todot magáa uralkodni, ö rajta a legkisebb ráltotást. a nyugtalanság legkisebb nyomát sem lehetett éssrerenai. De régiebb idŐkMl tudta, hogy a király szaletésnap}a ai intését hivatalnokai állal megü.nnep«I-tetik, hogy esea este a dolgosó termek koráibft*. salat .*á*kor Waíxan^k, kogy

asutio minden hiraLalnok as ünnepélybe* siet, begy a bezárás pillanatától fogra a termekreí felügyelet teljesen megisüaík. A tüi eaen terotnben tört ki el£azör, mely ben 6 dolgoson. Egy felügyelő vég emléktnni vélt, hogy Siellw.it Aasos vult
Jtolsó, ki a termet elbagyla
Midőn s» első tüskiáltások után a
llt, melybea Ssellwat Aaaoi több ío-polyly»l ÜlL, fel nyit-tat ott, asolt as oháa alés cséljából öaaae tartót lak ; öt asonban atoo pillanattól löbbé senki aem látu, chüüt. A kéaobb a törmelék k^st föiuláll férfihullák miad töüamerleUek. as öré sem *oll köa\'ük. Neki tebát a tü; alatt meg kellet asabadulni*.
Sennweit Madlioe Í» a lüióUnyom nélkül eltfijtU Attosban róla gyaaitlatoit, hogy a liogok kost Laiálta halálát. £gy fogolyDÍ a tűz alatt látia Ót; o ax égó épilel bosasa folyosóiban órühkiot ua-iadgáh. Ugy Iáusék, hogy a fQtt és Un tok miatt a kijárást wm találbstá. Kiáltott neki. do as nem ballá akiáhist; essméleiét kellet: elreaxtente. Ugyanaton lájnn később as elégett romok kö*<t egy teljeaen meg*t-ae»íill noi ball* találtatott. Fóliámérai seabtttem vaia képe*, de caak ax Qv.1, vagy ugyanazon idóbeo eitUn más íugoiynW leheteti.
Mioaiári a tüt atán Síeli wat Aasos e«leo ét eíóreUtáaUl SfcnoWdit Hadlíue elUc » ayomoso levelek küldettek asét; asonbaa eredtoéaytelének mu.di.k, -meg akkor ia, midón uéháuy év elótt Litbvaaiába meuék éa akk<x ia, midón U>bÍ> év molvtt UOD vidékről ismét náa huvá helyesloitan.. — Ssellw«l Aaa\'js éa Soanwc-it Madline történetét löbbstör kalioil*m é< csiot aokisurosao érdek«set, magam as iratok b-<l olrasUm. M* élénk emlékemben volt- Aaa AJ élénkebben, min.-) j >bb>o megíUlloLt ai aggály, hopj éa most évek múlva, a büutovoket t*mé. meg\'aláham, hogy Seouw-it Mad-liue, a •MtfciDC*élUn elcsábított a kuostbaa előttem alt, a balváoy, ax aggálytói és fájdalomtól kiucott nű, a c*>-caemo aayja, ki mellén tsmidcrgett. N<-m inertem rá! oéini, hogy gj anomat el ne áraljam1 elolt* és még ia asemeim nem akarák ei-hagyoi. Sxáaasor nyelvemen TOU e név: Senoweii Madline és Ssellwat Ansns, de sem valék kepei kimonöaní. K* pedig egjaxer mégtt ki kellett mondanom. Kjét ilJ óii naeateaa a aórel ko

CSÍD. D* az A aggálya nagyobb volt, mint as enyém. Végre megérkeztünk a faluba, melyben Heimann fugva tart* U>tL Még miodig a falubásában volt a sokaságiól öriitel\\ e, mely asoaban as ■lúuem odaért csendónik álul érkezéaem-r&\\ értesíti ülve, nyugodt vala Ha a né-mst nép a oépigazsagszulgáltatás kivitelébe! fog, et> kezetlen kimenetéig. — HidAn a aépel biztosítani, hogy asonn»l gyors és parUll«a vtxsgálat essközöhetik LQÜst axigoru DÍioteté* éreodi, a fogoly nekem míodeo elleomondái nélkül kiazolgálUloU. A ktnolgálUtasra a legélénkebben ama kis üreg paraszt n laiküiütí, ki «x elkövetett lopások g oujái ulószor akará ©lőttem Hoimanóra vesAtni. 0 most tóbb meglopottal val» itt ái o~t>siláa bátorság a coll.
— As ur mindé ói tud. — biziosiiá
a tömeget. — £D miudeut kosullem vele
és mi nyugodtau ráhagyhatjuk m»guukat.
A tolvaj, a rabló Dom kerüleadi ki büü
i, a nép gsavti l»ion IUF.. É* az Isten tuegjeksléeseo embert a valóaágus " iü jellel.
— Igeo, — beszéltek U\'áa* a tiib
biak — a Kai* jelet vtaoli aroán én a
népss^va Isten a«-v*.
Vájjon igaiságak volt n, habár n saea más irányban, mini ók véltéi.?
Éo »zonnal ax éji eset vÍzag>tU«ái ketdém éd a tárgyalást a község báxAuil izigoruitit a torvéuy reodvlutei sierni\' tezdeitem. Mindenkinek ■ kU.nilgatan-dókon kivül tavozüia kellett. A kihallga-lást at álliU>l>tg legutóbb mnK>op>iltal, K-Ucrrel knáém. ö «gy ki-osiay. fioi\'m, jámbor, caitadfi ét nzei.d ember voll. Nagyon piiato an éi ól^eo kellelt ringni, bn^y az ember a szeo\'-s ked*>leg »t ég felé. vagy ívlázatoaan * földre nésí é* et által miüden emb ri pilUniást k.kwölÖ ssemekaek mély le«ei-kedéaét fólfedess*. 5a ó volt a tolvaj éa uotn a meglopott, ugy mindeui-sotre o«héz dolgom volt vrle.
_ Önt mjk éjjel meglopták?
— Igen, é* emelleti rabló mód
megrohantak.
— Bessélje el az egéazeL
— Én az IzteD ttegilaégével egy kis
tikét megis>k»ritoLtam. A rilág ro*w,
míadenQtt lopásukról hallani. Egyedül
lakom a U\\a végé a, »ién ugy kell meg
péaiemet, amiat LmiloiB; asM

eláalam azl kertemben egy oly helyre, hol aaakiatjm gyaoitult pénst, mert hasamban míadenüit kei-eabetelt.
— Hol volt e hely T — sxakasxlám
félbe.
— Egy virágágyban, kúsel » ház- .
boa. — M- #jj-l egy arcra fölébredtem.
Szobám K kert felé folcasik Ugy tetssék.
mintba a kertbea sajt hallo\'.Um voln*,
Btoroauu ablakom alatt. Ott volt as ágy
is, melybe pénzemet elástam. Föl ugor tam.
Ekkor latiam egy embert, ki as ágyú
irányában elfutott. A sötétben nem isme
rem fól, de neki észre kellett engem ven
nie. Ú eUikUadta átugroti & kert keritéseu.
Ezután iem láttam • nen huJlottam som
mii róla. Fél óráig vártam m^g. De moat
mar tudnom kelloti, hogy meg vagyok-u-
lopva va^y oets. A kertbe meu:em mi
ágyas fdé; a fold ugyanazon helyen, b»l
péotem volt elrejtve, folbányatutt. Mog
kuliéit gy^x\'SdnÖm, hogy ott van-e. Viseaa-
aiettern a hasb*, ásót veuem magamhos s
njr* fólásiam a földel. A f>éo* roéc orc
vult; a U>lvaj[ f«lbeasaka>s!Ottan). D<»
már cl volt árul**, éa igy magarahos vet
lum, houy * liáxb i vigjcoa Ujcyanatani
pillauaib».tt oy*kümr» egj ÜHÍBL kaptsro
é* a *ac*kó, melyben pénzem volt, kiráii
■tolt. Azon .-mberneL., kit előbb lÁlta-n. > kert kosclébcn kallca mar-idoi*. és mi dóa «x ásóért raenéL, isméi visszatérniu. Mi ilall ástam, hozaánt lopodxotr, hogy » pécet tóli-m cLr^botjiL. Miunui »no»k bir-tukt>b>n volt, asxal oi *tt.kut usooui, ^>* én az Ütéa dac/ára asoro*an tartátn <» ■^\'ilartgért ktál otlam. Ss-bada\'m akuri, d« nem sikerüli uck>, mOrt midőn s»i.b» dalb.iUitv«ld..»«|íÍaloDh.kasswai«édok B neki mev krlletl oi-gál .doia. Ml lólia-menuk bi- H-i«.-o fóldmü.eSót. A péus a a«"m»«^d\'\'k állal még k«-i koxi ul*lt»U>u Aion elvei«uiilU, istentelen, d-> bál> Isteanek *>g}ügyü kibvati^ic*e rolt, b«gy én loptam volna el löle axt a pénzt éa (< c*ai: iaUjdon<i vette visssa.
Ex Vt.li a jámbor embsr elbeasr-léef. Ex magában vére hitelre méltónak Ui-sxék, roiutáa a vali^ág minden jel évül hozatott fel. Én mag*m, h* négy ej olötl Oriu lelti-m volna a Hi-imann házban, alapos kételyt orm bo»hstiam volna föl ellene éa ennek ellenében Heimann állításit, bogy ú csak a* Ó tőle ellopott tulajdonát akarta visszahozni,egy nem ritka, de rattbaa épet, ol; nübivóm.ategT&gytl

HUSZADIK fcVJOLY AM

ÍALAI KÖÍ

JOUOB 7-é. 18S1.
es áltaJ még több gondot és dolgot ea«-
naai. Kf«th«ly, 1881. jtiliBS bó 3-á*. .ZaJai Közlöny\' ktMzthflyi levelezője.
— Zaktmegye g««d*»ági *&*■
sülettol. A „zalamegyei gazdasági egye-s&let," éa a Budapesten székelő .elaö agyar általános biztosító társaság* ötött 12 évre — oly zzersődéa kotlett, mely szerint as első magyar álulá nos biztosító társaság kötelez magát a következőleg azámitandÓ a zalamegyei azdaaági egyesület tagjaité! befoWandÓ ijjakból kővetkező azáaaJékukat elengedi és pedig mindenféle épület biztosítások a tani dijjakból — kivévén malmokat, gyárakat es szésségetóket, a) Vfx 0/*-al számított nád éa nalma tetozeta épttle teknél - 20»/0 71U •/„ al .tárnitott zain-lely tetózetü épületeknél — - 20»/„ Vit */«*\' •sámitott cserép tetőzntü épü* leteknél 40% b) gabna készletek, Ukármány és ingóságok tüz elleni biztosításainál a C. díjszabályzat szerint számi
tandÓ dijjakWl: 10% c) 1\'/» •/„-*!
számított gkhnanemfieknek jégkár elleni Jtztoíi táaainál, ha a bistositáai dij a szá*
Torintot meghaladja 8"/, ha a bi»-
toeiiásí dij fc. azaz frtot meg nem haladja - — 4a/o Tűzkár elleni gabna készlet biztosítások valamint a jégkár elleni íztositáaok utáni dijak fedezésére a bia tositó társaság a fennálló gyakorlat szeriét váltókat is elfogad. Hat évre dijvál tók mellett történendő épület biztoeitá soknál az 1 -ső mint ingyen év engedélyeztetik. Híutáo a biztoaitó társaság ál tal jövőre nyújtható további kedvezmé nyék főleg a biztosítási eszmének minél nagyobb terjedésétől függnek, a biztosító társaság azon etotre, ha a gazdasági egy let közreműködése mellett az üzlet csakugyan előnyös loadület«t nyerne, a zala megyei gazdaaágí egyesület tagjait még nagyobb kedvezményben is részesíteni hajlandó lesz, - - Minthogy e kedvezmények csak a zalamegyei gazdasági agye-sOJet tagjait illetik, a biztosítani szándékosok nevezetes előnyben részesülnek, ha a salamegyei gazdasági egyesületnek tagjai, mert ily minőségükben a feat kitett kedvezményekben részesülnek; erről a megyei közönség azzal érteaittetik, hogy a zalamegyei gazdasági egyesalel rendes tsgjalehetmiuden feddhetlen életű polgár, továbbá minden megyebeli község vagy teattÜet, s tekintve, hogy az évi dij csak 5 forint az az öt forint és hogy mi egyrészről as egyesületi tagnak a tűi éa jég kár elleni biztositásnál az engedé Késett kedvezményekben ez összeg ii egészben vagy nagy részben megtérül másrészt a megyei gazdasági egyesület* nek s megyei gazdászat előmozdítására ccélzó törekvései elósegélyezéséhez ia járul, de a gazdasági egyesület álta nyújtható kedvesménjekben u részesül
es as orsság egyéb réswifeM érkezett Üd\' v&slelekkeJ t viros válaartói kötött ki-nyomatva asétoastatváii, miudenütl lol kesedésl krltett. Pártunk fényes diadalát BAgyban elósegité annak tudata, bugy városunkat az egész ország Ip«ro« osztálya figyelemmel kiséri, hogy győzelmünk ások g> uzelme is. Mert gjróí Zichy Jenfl urnák az ipar éi gazdasági fejlődés kfcrÜl kifejtett ■ kifejtendő munkássága nem r város jsvál egyedül, hanem as egftnz hasa boldogságát van hivatva öregbíteni. — Adni az ég vajh* a neme* gróf. ur-oak törekvéseit széles e hasában mindenütt öuökhőz hasonló lelkea és buzgó ügybsxátok támogatnák! Fogadják t. uraságod éa megbÍBÓi üd^zlö Boraikért oizinle köszöoatüoket. Éljeo a basa! éljen a magjar ipar! -*ljen gróf Zichy Jenő! Hazafias üdvözlettel Ssékesfabér várott, 1881. június hó 27. a „Zichy-párt" bisottsága határozatából: Say Imre. iíj Fcimayer Iitváu párt-elnökök. Kádat Ltju* a párt jegyzője.
— GyáMthir. Blüml-io Frigyes mélyen aiomorodott azivvel jelenti a mattá, ugy a* alaiirotUk nevében forrón ■teretett fia, ▼alamiat testvére é* *Ógorá-uak Blümlein Fülöp urnák, folyó évi jul. bó 3-án éjjel 12 órakor élete 36 ik évé ben tüdóvé** kövei késiében történt gyá< azot elhunytát. A boldogullnak holt te terae kedden f. hű 1 én déluUn 5 órakoi fog a bel v brit sírkertben örök nyuga lomra letetni. NsgvKanizsa, 1881. jut 4 éo. Antónia, öav. Grobelli. Mária, férj lovag Kosenzweíg. Anna, itt}. Kiemel Szidónia, fúrjezett lovag Fiakor, mini testvérek. Lovug Ro8en»weÍg János ca. kir. vetérőrnagy. Lovag Piakor Tamás cs. kir. kapitány. Kiemel Alfréd gatds-tiazt, mint BÓgorok. Béke hamvain 1 — Temetése ac élte virágában elhunyt ifjúnak ksdííeu déiutás nagy részvétté! történ\'. Szilvágyi Gyula légradi ev. lelkéaz ur megható RyAszbfseédet tartott a ha JotUa háznál.
8*erene*étlena*g. Kolo0gy«
György ács as épülő délzalaí takarék pénztár épületének II dík emeletéről jul. 4 éa nte felé leesett, azonnal axörnye hah. 32 éves volt, özvegyet és 3 ki gjermifket hagyot hatra, rendőri felbon czi.lárt másnap deleli".ti történ\'.
— Nagy hetlvÁ&&T volt szerdán
Nagy-Kanizsán. Különösen marhaállo
máüy oly feltűnően erős volt, hogy mii
kor két országos vasárba aem hajtottak
be »nnyit. AZ ár nyomott volt, min
halljuk Franeziaorczá^b* Triest Marsa.]
lesra át nitgymeaDyi»égii bevásárlás tftr
lépt B történni fog.
— I>r. lApp Vilmon a ke«t
helyi algymo. igargalÓj* • jel«8 régé
esünk jun 29-én ünnepelt* tanárkodása-
nak negyed százados jubilaeumát. Köze

és távolból számos ftdvöalo irattal Hat tehetett meg, helyben pedig lélekemelő vatióban részesült. A tevékeny s tudo-loyós férfiú sokáig éljen 1
— A geUet rémgyilkostáéi büa-
igy végUrgyalása f. évi aug. 22 és 23-án
g gy
rtátik meg.
barátunk, la-
— TörSk Ernő
ank egykori buagó munkatársa, harmad-él év óta a .Vasmegyei Kóilöny* heti-ap körültekintő a tapíntatos saerkess-JJje a nevezett lapot teljesen átvette íddigi kiadótulajdoDos S-ÍI1T Henrik lyomdáastól, mely körülményt midőn negearlitjük a t. közönség méltó figyel aét e helyes irányú lapra felhívjuk, s iszanaa pártfogásába ajánljuk.
— I>r. Falk MÍk*a megyénk
»Ől nrszággyülési képviselő s jeles pub-
üczistánk július 3 án tartotta Kesstbe
yen programmbeszédét.
— Lelfc£tmtfálo9MtáS. A nagy
;anizs*i evang. gyülekezet Légrádra tá-
rosott Seílvágyi Gyula ur helyébe Hftt-
ier l^ajos urat váksztá meg lelkészévé,
«<idig Majoaoo — Tolnamegyébei Sdött mint segédlelkész.
— Alsó-Lendván fog tarta\'ní
882-ben a zalamegyei Uoitói testület
tagygyülése, hová a képviselő testület
bivla meg.
Güo*
berger Boldizsár also-lendvai lakos saját valamint Öyő«ó kiskorú gyermeke vese téknevének .Gömöri\'-re, Hónig Ignács
, g
la-
keszthelyi lakos vezetéknevének Í, Scbwars Adolf zala-ezent-mihilf i
kos vezetéknevének .Szigeti*-re kért átváltoztatását a belügyminiszter meg gedte.
— Öngyilkosság S^óa Magda
tlabéri születésű szolgáló ismeretié
okból a nyavaládi erdőben felakasztott magát
" exló B.-Füred luiz-Balaion Fftred volt két órdemdaa orvosának Dr. Oesterrei-cber és Dr. Adlernak az ujonao épitett gyógy teremben emléktáblákat akar állítani é* az <srre síüksóglendÖ költségek :edczésérn a furdŐvendégek közt gyűjtést iudiiott. Megvagyunk győződve, hogy B.-Füred számos barátja éa jóakarója. „kik ott folylon uj életen*."-! nyerlek, adományaikat a fenti ciélra ine^ tagadják, és igy lehetővé teszik, hogy ama két férfiunak, kik B»Uloa Fű rednek a gyógyhely jellegét adták, em léktáblák állíttathassanak.
— KÖxelUnneríst érdemli intéz
kedést lett a déli vasai társaság magyar-orarági vonalainak üzlet vezető bndai igargatósága, midőn kebeléből B-bos
vonni részek
"jd«iu igaigatósági tagot a
eüenúié^el együttesen kiküldötte, hogy id iráabeli. mind szób*lt vizsgalatot

E as Ossz— magyarországi déli TasQttársalat asemélyiete fá)«tt, kik be-1 szélnek és írnak magi-ami s arról kimu tatásl t jelentéit larjeszsreaek be.
— Juntw hónapra vonatkozó ég
hajlati feljegyzések Kot ép hőmérséklet
18-87* C. A légnyomás ralódi közepe
745-14 mm. Legmagasabb hőmérséklet
30-4* C. 23 án d. u. 2 órakor; legalacso
nyabb hőmérséklet 9-5* C. 9. é. 11 én
*ste 9 órakor. Legnagyobb légnyomás
751 4 mm. 25-én reggel 7 órakor, l-gki
sebb légnyomás 732 0 mm. 7-én este 9
Órakor. A napok száma, melyeken csa
padék esett: 18. A csapadékok összege
43 45 mm. Kelt N«gv Kanizsáo, 1881.
évi jnlius 4. V.
— Baiaton-JFQreden a fürdő gek száma jan.^i-ig 436 volt Ge-rőfy jeles aciotársulata jul. 4-én kezdette tüködését.
a múlt héten
pby)lox«r» keresés volt
— Helyre igawUás. A .Zalai
Köslőoy" folyó évi 51 ik számában mag
jelei Miki.
kfiileméey. bogy Dr. Fatk a keszthelyi választó kerület or
szagos képviselőjévé 644 szótöbhaé^gel megválaaztatott általam, mint a neveseit lap keszthelyi levelezője által küldetett be. Ugyan-e lapok 52 ík száma hírek rovatában .beküldetett* csiro alatt igyekezett valaki az általam beküldött közleményt cz.\'folgatni s elég vakmerőén azt is állítani, hogy az eddigi közlemé nyék a siámoláh! iüetíUg nem Wel tek meg a valóságnak. Nem tudom, sót nem is akarom ama nagy tudománya férfiú nevét kutatói, aki vagy légből kapott hírek közlése álul igyekszik, nemcsak a lapok olvasó közönségét, sőt magát az érdemdús szerkesztőt is tévatra vezetni, vagy pedig a számvetés l-gegy Bserübb módjait az összeadást es kivo nást tette tévesen. Hogy az e lapok 51-ik számában meg-jelent e általam beküldőt kfiílemény való, kitűnik először az alább ámnkból. másodszo- pedig a jelen azám ia közlatt választani jegyzőkönyvből A keszthelyi választásnál beadatott Össze zen 1474 érvényes szavazat, melyből Dr. Falk Miksa úrra esott az első kül-■1 683, a 2-ik 37f>. festésen 1059. Tuboly Vilcior arra ar 1-ső küldöttségnél 73,*2ik 342, összesen 415 levonva a 1059-bői 415 szavazatott. Fei marad 644 s ipy Dr. Falk Miksa a keszthelyi kerülőt országos képviselőjévé 644 szótöbbséggel — jelenleg már harmad * ben — vála&ztatott meg. íme tisztel ko*ló ur legyen «i»e» eal örvendett tudomásai veoní B végül még »rra kérei hagyjon fal egy más alkalommal légből kapott híreivel, ne i^y^kezték a közöl ■éget elferdité*eivel tévútra vezetni s a: mnyi gonddá"! megáldott szerkesztőnő

ik a tiszteit kfeönség, hogy eswn köz ét magán erdekek kedveso taláiko-aását felbassnálni, a zalamegvei gaada-*ági egyesületbe évi reades tag jyaaáat belépni a e minőségben » valóban előnyös lűz és jégkár elleni biztosítási kedves-cnényeket saját érdnkébec felhasanálni Lgyaketaék. — A megyei asolgabirói ivaulok, körjegysőaégok, s községi elől-iáróságok ptdig felkéretnek, hogy es értesítést a közönséggel megismertntni, a gazdasági egyesületbe belépésre, » as ily minőségben élvezendő nevezetes kedves-mények raallett a biitositásra serkenti, a kft érdek tekintetéből is szíveskedjenek Zala-Eg«n«»g, 1881. Janins hó 22-én. Zaismegyei gazdaaági egyesület Arvay [stván s. it. elnök. Szigethy Antal s. k. itkár.
— Zatamegye. jun. 30. Eger-egi járás. Busákban itt-ott üszög mu-;atkosik; rozsot kezdik aratni; árpák nagyobbrészt silányak, úgyszintén a aa-bok is; gyttmftlcstermés kösepszerü lesz; széna éa lóher kevés lett. Tapolcsai járás. As össiekre és tavasziakra, valamint a szőlőre is nagyon kedvezőtlen as időjárás, széna és takarmány kösép termést =adott; as ara láz 6 — 8 aap múlva kezdetét veszi. Sümeghi járás. Busa köaép-ssertt, több helyen rossdás ; rosa jó közép-izerü; tavasziak ritkák ; tengeri igen isnamaradt,\' azéaa k&sépaaerű termést adott. Csáktornyái járás. Basa és rosa-bal jó kfisép tarmés várható; árpa és sab silány ; lóher b& termest adott; szőllőbfil jó középtermést várhatni. Le tényei járás. Busa jó-köxéptermési adhat; r&ssok igen ritkák ; repoze jó kösép ; árpa köaéptserü ; sab jó; burgonya jó; tengeri fals jó i fj\'- -silány; takannányfélék közép termett adlak: Btéoa jó, de kevés lett; szőlő szé fejlődik. Perlaki járás. Képese taka-rittatik ; sséna-tennAa nem faléit meg a várakoaásnak-k tengeri töltése bei ej estetett. Keszthelyi járás. Az össi vetések jók; árpa és zab szépen fejlődött; tea geri nagyot elmaradt; bársonya jÓ; meséi és réti takarmányok termése kielégítő ; asőlők igen jó kösép termést fog- ■ nak adói. Alsó-iendvai járás. Basa gyeage kösép termést fog stlui; rozsból szintén gy-eoge termei várható; rflpcte közép termést ad: árpa igen silány j zab jó; tengeri kócépas«rü, réti asáoa ás takarmány közép termést adott; saólfi jó közép termést ígér. Kaeissai járás. 0*<Í vetések a középsziírnaéí vaiamivil jobbak ; árpa igen silásy ; sab meglehetős; tengeri nagvoa elmaradt; BMÍ-I^I és gyű mölcs szép«n mtttaikozik.
— A* Oétőkö*. Az épan jelenleg látható UaU>kosrőí Klinger Fu«a* hirej göttingai tanár a következőket írja: A, mostani üstökft* pályájáaak f«Uanö bs^on-latossága van as \'l8O7 ikt Üstökösével,tolvajkibeatélésnek tartottam volna. — Mennyivel erősebb és megrendíthet!énebbnek kellett ezen emberek meggyőződésének leírni, kik Kellerben csak a jámbor H j<ittevö embert, míg Iltfimannbin lateo által megjelölt tolvajt látták ! A; igaztág kikutatáa&nak rám nézve itt igei nehésnek kellett lenüie. Eddig még ke-d kérdésem volt a jámbor emberhez.
— Mily módon lehetett Hoiman
előtt elárulva azoo hely, hová ÓD pénzé
eláau ?
— Én időukiot éjjel, midőn aii
hittem, hogy egyedül vagyok, pán
uláu néztem. A gazember tudta, hogy
néha szegényeket a szükségből kisegítek
tehát pénzemnek keli lennie, ■ e mii
már régen kémkedne elt házam körül.
Az állitáa Libetóvuli.
— Mennyi ideje, hogy öa a póozi
künnt elásta?
— Fél év óta, mióta a vidéken °i,
nátDM topátok fsrdulnak elő.
— Mennyi volt az ellopott összeg
— Epén háromszáz darab poros;
arany.
— Cmpa porosz uranydarabok ¥
— I^gy idegen aem volt közlük.
— Mióu hevert a péaz Önnél ¥
— Én már kilence év előtt magam
mai hoztam. Végazükségemre vala acánv
mely előbb meg nem kexdheló.
Most rajta kaphattam. Véletlenül háromszáz darab wraay kost olyan is u hölett, melynek évszáma az uiolaOnyol érből való. Azonbau a jámbor emoei gyakorlott volt. Nyugodtan és e\'f..gulat laoul I aoélkül, hogy magát félúeszakaaz tolta vojna, tévé borza:
— De egy tulajdonságom Van;sxe
retem aa uj ■ fényes aranyokat s h* ily
ket kaphattam fölcseréltem a régieket.
Heimaon kitiaiigutásához fogiam. Föltünű volt, miként jelent meg előttem. Ki i}t aem ismerte, ki az én gyaoumr njilsem tudott, viaeletéról a lopásra v satkoxólag azonnal bűnösnek talál vulna. Aggályas s lesojtou volt és csa félénken nézett rám. Mégis áriiitlaon hittem ót a lopásban é< az én előbbi gya Dumró], előbbi bűntényére vonatkozóla miuem (adhatott. Én azt senki élőit sem nyivánitáJD, legkevésbé elóii« éa oej »lűti; Különben utóbbit fi már iflgnap ó Bem latla. Az 6 viselőié inindamelle n> f-j-ho\'fl . -y - -n ónnál alapoaabl

voll előttem, ö minden Uvertség^ s bQn daczára bátor s gy<>r»:ui \'-Ihatározott vali a egyszersmind oly ember, kiben a j"bb érzés még nem egéuzen h^lt ki. Már magi n mindect föláldozó s merészig szere ínra a leány e neje ir.»nt, kit elcsábított, ;u;atá -est™ Ily amburek\' — többszói ipaszialám ezt *— suhu3e.11 képesek 1 büuvádi bíró, a vizsgáló ulúit a makacs Ugadáai íonntariani; az Ó jobb voltuk gy óiedölmeak\'dili. büous természetük ÍÖ tón. Ké.ségkivül igy volt ez vele előbb is.. Ö inmeró magát. Már maga azoo érze lem, bogy ismét ogy vizsgáló k-ieiboa van, nyomta a aggályba horta isméi. Azonban én csak a lopás felöl vizsgáltam a igy csakhamar magához tért, mert abban árlatUnnak érezte magát.
— Ön vádul tátik, hogy ma éjjel
Keller, itteni lakost rablómódon megtá
raadt*.
— Igazgató ur, szabad ama éjjelt
íölemlitenetn ¥ — kédéj^k
élőmre mutatott.
— Bizonyosan.
— Már akkor mondám őnn-k.bogy
gyanúm van a tolvajra nézve.
— Igen, öu monda.
— Éu gyanuokaimat is el■*adtam
— Kn.léke/.em.
— K< ller, tttuni lakót volt azon
imber, kirűl boazéltem. Hogy meggyőiőd-
jem, igazságom vau-a. KZÓIX mind\'-ii éjjel báxa előtt őrt állottam. Gondolám magam banr a vén tolvaj ki egyedül lakik é« kevaset költ, egy vén uagort, kinek összelopoLt kincseit látnia és számlálni kell Est az éjjel, ha magát a háborgatás ellen biztosítva gondolja, m»g fogj* tenni. Meg akartam őt emellett lepni, megtámadni sek kín 1 talajdonomhoz jönni más utón nem tz-rnshettem volna ast meg. Ké-- éjjel hiába Őrködtem. Ma éjjel lorlént, de még sem agéasen ugy. mii gondolám. A tolvaj nem merte az ellopott pénzt basában elrejteni, 6 axt künnt kertjében ásta el, t*rmenetesen épen azou szoba ablaka előtt, melyben aludt. Ezen ablak közelében őiködtem. Szobája ei\'-n éjjel is sötét volt, mint a két megelósó éjjel. De nemsokára éjfél atán egy ajtóját hallottam felnyittalai. Nemsokára kijött az öug a kertbe. Kexdetben aat gon doltam, hogy a kerten keresztül egy ujabb bűntény elkövetésére akar menni de a bás kötelében ms?áilt fm n-V MU

scobájánok ablaka alá meol. Kesébe ásó volt, melylyel az ablakja alatti ágyasban ásni kezdett. Most már tudtam, bogy mit akart. Rejtett helyemen nyugodta maradtam, míg ó az ásznál kószen vol VaUmít kiemelt a földből. Nem kÁtk«d tem, hogy az ac én pénzem volt. Ekko ffiléje u^rnttam, kirántám ketéból a péi zemet a távozni akartam, azonbun s«orosa>] tartott és segélyért kiáltott. Sogélykiáltásra előjöttek a szomszédok és mielőtt szabadulhattam volna, tőlük, letartóztattak.
— Ezen (flbeasélos mindazok nézve, kik az előzményi nem ismerték teljesen kitaláltunk teUzék; ölöt lem an
uál hihetőbb volt. A jegyzőkönyv
i« elhitte, miután ve.e a Heimann hasban kaJandumat köaokem. Azonban i píllanalbnu mávtói füígött a dolog. A még mindig künailnvO tömegnek kellelt a igazságról meggyozódnie éa petlig nei csak azért, hogy piKanálra meguyugta tassék. Kétségkivüli volt, hogy ha a; áJtálam lapasataitakat az iratokhoz caato lom, a dolog már most ugy álit, hogj semmiféle törvénynzék sem fugj<t He mannt tolvajkini büntetni. Mindamelíe a nep általáBOB és meggyokeredzett elő ítélete Őt tolvajnak nyilvánította. Esetei előítélet a bírói ítéletet aztán igazságtalannak tartandotts. A jogbani hiedelem ez esetben mély megrázkódtatást atcove-lett, mí a legoagyobb szerencsétlenség mi egy oraságot érhet A zárt vizsgák szobában tartott titko* eljárás nem vo alkalmsa arra, hogy az élői leletei meg semmisítse s ax igazságot köztudomásn hozzá. És még is nagy érdekemben vol Ugyan rendel késésemre volt egy eszköz a Heimannféle kertben a magam álla fölvett lábayom lenyomata a valóságot tolvaj lábnyomának. Én azt e!óbb Knliei lábnyomával össze nem haaonlitám, hogj uetalán az ártatlan dőlt egy bántó gya-iiut mutassak. E<őbb az egybebasonlit^s1 H->ira*nnál kellett e^óvenonm. Megtevém A lenyomat nem illett az ő lábaihoz. Hsi-masnak sokkai nagyobb lába volt. — Kelieruek, mint fuló pillantásaim meggyőztek, kíaebb lába volt B ab hot jól il he tett. De ha a legjobban U illett hozzá, mit nyertem azz%] a nép e-lóítélete elleD ? ElŐtt&k íeíjesAo valóozinütUa voít, hngy Keller Hdmannái lopott. És müy hamar

bizalmatlanság. Én a lenyomatot magam számára készítettem, senki sem volt azo alkalommal jelen. Nekem magamna kellett egy agéss jövőbeni bírói tevékeny\' ségemet megsemmisítendő réssrehsjlásri jutnom. Csak egy szerencsés véletlen volt mely mái gondolatra bírt. Ki bal Iga tá még előbb Keller szomszédjait, kik se gélykiáltáaaií hallak ós mint elsők siettek segélvére. Semmi ujat sem hallottam tó\' lük, semmit, mi a dolog köaelebbi meg határozására vezethetett volna. Ók 1 Kellerfeie kertben, köave\'leo a has mellett egy virágágyáson Kaiiert és Heimanat egymással küsködve találták. Keller Heimannt tartotta és utóbbi as n érki sukkor többé meg nem kisérlé aa elílla oásL Keller állít*, bogy Heimaon elrab pénzét; ellenben es monda, bogy Kel lei meglopta őt, s hogy ő csak tulajdonáén jött. A pénz Heimann kezeiben találtatott Az emberek dühösek voltak a tetten ka poít rablÓ nyilatkozata fíiiött, ki eg derék, általán tisslelt fér&t tolvaja*] állított. A ssörnyuködés általán?? volt mégís reményiem azt lecsillapíthatni Kellern^k kihallgattalá»a után a községházban kellett maradnia. Lakására, mind járt érkeztemkor két csendőrt küldtem őrizetül.
Az állítólag meglopottat ismét ma\' gam «lé rendelem.
— ön engnmet lakására fog v^zetn
— Nagyon helyesen igazgató ur.
— É« a helyet megmutatoi, a hí
pénzét eláata.
— A föld még mutt is szétszórva
fekszik.
— Vájjon azon környéken még (Sbb
pénüt vagy értékesaégat elásott?
Szemei óp ugy akaratlanul, mint észrevéüeBti.1 i>s4«ehazódlak, azonban nyugodt«o feleM.
— Ez voll minden csekély gazdag
ságom.
ElÖhivatám ama kis <>reg parasztot, ki több este előtt elfiwör ngyelmeítetett Haitnannra és ma a Ugszájosani) volt. Keilernuk a kihaligauUi szobiban küllelt mkf*dni*. Kérdezem az óre^ emberkét:
— Egy negyed éve, hogy meg
loptak ?
— Igán, aram.
— Előadásod iserint kőrulbelöt;


— Nyolczvan talíért uram és egy
araoy gyürüt.
— Mily pénznemekben vplíepónz?
— Tallérok toltak. Köxt&k két
aaciíeJdi tallér.
— Miben íniLad e pénzt?
— Egj öre^ biesacskÓban.
— A aacskó is ellopatott ?
— Igen, uram.
— Milyen volt as arany gyürfi ?
— Boldogult nőm jegygyűrűje volt
T. K belükkel.
E rövid kihallgatás alatt Keller fel-tOnÓ nyugtalan lön. Fclyvást jámborai nézett as ég felé éa alázatosan a földre.
— Elkisérendeaz a Keüerféle ház
hoz, — mondám as öreg parasztnak*.
— Amint as ur parancsolja!
— Egy szívességei is tehetsz nekem.
— Szívesen, uram.
— Többen vannak itt jelen, kik az
utóbbi időben meglopattak ?
— Oh elegen, uram.
— Magaddal hozhatod őket ?
— Velem fognak jönni.
— Meojüak tehát.
Az állítólag megrabolt pillanatig oagyoo batavány maradt, majd aztán a legnagyobb nyugalmat és biztosságot mutatta. Valóban bUtoaaak tartá magát? Vagy azoo csöndes, félig kétségbeesett arczccal fegyverse fol magát; melylyel a a büntevő a fölfedezés fenyegető veszélye ellen magát, vagy másokat biztosítani akar?
Lakása felé indultu.uk, künnt a közaég ház* előtt a várskoaó tömeg ácsorgó tt.
A kis paraszt már a tSmég közé vegyült, hogy közölje vele, hogy. éu a megrablott lakáaára igyekezem éa hogy\' megbízásomból a ssintén meglopottakat a bennünket való követésre felszólítsa. Égő kíváncsiság kínozta az összes jelenlevő ket, hogy mit akarok «s házban, s bogy mii keresnek ott a meglopottak. Több száz ember Kivetett bennünket a hasba; ezt akarára: Ha a valódi nyomon valók, agy nem bírhattam elég tanúval.
Keller háza előtt «1 haladtam sason nal a kertbu mentem. Kellnrnek, a kis parasztnak a a többt meglopottnak VKI«IU kellett jönniök. Az emUenöraegnek kívül kellett m«radotn. Kwtiilek töbl.nti asco\'m-szt\'dkeriiáire * fákra mÁnztak fői. -(Vége-követkexik.)JDLJÜ8 7-ó» 1381.
p
— Hiat.jr.cuni. F«ljöu Ag-v vijéki ni. dej-uiAcxió t baátlit a kSipaoti ré(ra. tó biioJtaiphni, adjon c«klk k»p TÍ«,JJJ, et
rotjak .U».,a, „ISssQr u utio It^ren p«rzonája, a,,. ne nalatSOD am QTwUf pí0. b
olyan d* mik kai, a min ók abba a ,^il, u* ujaá^ba azokltUl Ispiacáir* lenni • ;jge. •tüi f4 fSkípwi tan.s-m«2, a Kit Ígér/
Erre a p oaraminra a ré(i«k kitKQj em akadt képria«lÜj«IQ t
i*ól, házaaoini akar.
- JBTsnd&beJi ipj* falu«i
taondja, — Je oekem egy élfi aagTbátTjárúl be,z.M:.-í Mit ciaál íz ?
A fiatal ember ké«*ég-ggl é* koBiuljaa \\gj felel :
— Narrbátjárai joieulej a bal tuk
kereaié írigjeJt ■ nem igeo jnvMla\'lmsCií álla
tát iotlaJj* ul.
HirataJof stjla* * Bach korazakbót : A Barhave.E tllapaciárAl tn>gkerdMtotv^t> a i*gT#ag"s itulríktaratna a ktiretkazó j lei if« LQIdé be:
.Járatják, hoCv uáluuk a mii;.TÍi, em o>*m van, a»n o*m iiiticteD, ■•nj nem i_. ÜUfídik.\' Aláaatol izolgájs atb
scobában. ztam fel a
— Ah ! AZ örf.&(
tíiet«m ki
— Csak nexo akarja i
ntjea hordiam-M ezt i. „_ ,„ r
— A világért lem bjritnm. De miatka
ur, ká ?
tadiz mtt? aordj*- le
Piaez! árak.
100 "kilós, nátnitra
PÉCS. Bnxa 10.50-11. R,,i» 9.30 I.5O árpa 6.S0—7.—. Zab 6.30—6.40. Kako-■i.ta. 6-30—6 50.
SZOMBATHELY. Bu« 10.60—II. .
f S 40—9 00. Árpa 7 7.8^í»l> 6-40—6-60
kuri«a 7. 7 30
SOPRON. Ba*a 10. a>— II 70 Bun 1050
80. Arua Íj &.30. Zab tí-8O 6 85 Kok.-
« 1. 7 40.
BÉCá Bow 11-SO— II9J Uouiu60.—
110 Árp ■;-.— - . Z»h 645-65U.
rirt* «60 -««0.
VKSZPREM. Haxa* 10.60—11.30. BotB .60—9.10. Árpa ft.50— 7.—. Zab 7 30.—7 — ■ icz« 6.20—6 50.
Brkesik Kanizsára honnét:
0 Zikkny fel&l 5 27 reg(»l
1 41 d-lb-II I éjjel
..iU P«.trftl C*ekT" T«"*í) * 15 r*Kel
., (potUfonat) t 5 delat.
(gjotivoaU) 10 30 éjjsl .
10 15 *ij«
12 5dilbȟ
& 37 r*ip;«í
1 20 délat.-
10 &Ü íjjal
ezuIán a ssabálysatok <!rtf>lmében a fel állan
vételnél a gyakortaÜ előképzés is mind readórftnök, t
azígorabban kívántatik. < orvos és ha a i
B*rli*b«*. • tAoik, a tn.n.
Ü^mlite<tak, hogy Beaczy Gyula nyiregy- említett ssemélyeken kivul jelen leb<itn«k
H I R D E
H08ZADIK tmOLYi.il
amiért ÖouJd ^az üstökös felfedéseié) Ut awuoso k állítja as 18Ü7 i kér el. £« aioob.n aligha fogadható el. A* 1807-kí Üstökös pályáját Beasel miaUfry 16O0 évre tette, 74 éves hoasiu pályája p*-dig azért sem lobolue KJalealagi liatökűtoak, - m-rl 1607 tdotlról whol sinos följ^gyzé sük uly ü*tőkö*r.\'l, mely a mostanihoz \'faaionlílasa. Az is nagyon valószínt;:-innnek látszik, hogy » nagyobb bolygók miut a Jupiter, aav»rukat ukosbalua az üstök öa pályájára, mert az égitest nagyon messse haladt minden nagyobb bolygótól. A mostani üstökös csak ha soulit az 1807 ikihez. Valamint a Biela üstökös egyes ré*sei valamikor egy »gé-aset képozLok, ugy a
-oppant résiek
valószínű, hogy valai -.ÍUtökös több réssre szakadt — s e közül as egyik réss 74 évvel elAzte meg a többit pályafutásában. A mostani üstökös átszeli a Vénuss-bolygó pályáját, s egyszer vaUmikur össze kell vele üuJdoíe iáim ahogy * BieÍMÜ»iÖkö* egysxer»k lenül összeútk<«ik a földdel.
— Mer é*x tolvaj. Nagy-Kanii jul. ti-áu délrlúu a heii^ásarLian agy f->l sűvidéiti aratú látom bor felkapta a sertés hu>t áruló kuiaasMZDDy elolt Ier<3 ki r»t s vele elfutott. Azuobaa •serencsésen elfogatott és a városházába kísértetett. A bu* meonyis^g 14 frt áru volt.
— Arverítt Zalamegi/iben -
Alta\'ádter Borbála 1295 frtra b. ing. jui 2y. Saáutón. - Csordáé Jáuus 531 frtrz
l.. .JKI. jul. 20 t 13ott-írt
Bewéden. - Pál Fo- b. ioít. jal. 29. Nagy- 397 ít b
Kanizsán. r Tóth Jánoi 397 frtra b. ingl. jul. 8.3-Öa!ambukuo. - Snabó Já-iit* 458 fr\'.ra b, ingt ju!. 11. Sormáson — Lukács Öjörgy 1136 ínra b iogt. jul. 9. Nigy-K.oltsa.
- Mamái rövid hírek. — G)óröll egy piactér oevetéa kost hirtelen meghalt.—Szombathely én •socialisla rop iratuk ko bolt attak el. — Körmendnél atty suhanó nagy köveket hengorített a ntkt elé Szerencsére észrevételeit s a vonat megállt. A suhaocz elszaladt. — B* g<>dban egy ku\'ya 15-öt kol keséit — Krassómegjében uj CaepkubaHangok fe dt-stnitek fel. — Stefánia fbgu.í í<
taoul. •
A temesvári szíuház a béoti
hituiiotézel*;, a város 283 ezer írtért meg
akarj*
, — Nagy vár»doQ nagy fel-
h/nzakadás volt. — Kolozsvárott korcsmárost s nejét éjjel rablók legyükül ták. — A trónomkoapir Magyaror HKKIJ* jí lakai. ^Nagyon helyes!) — A „Székely Közlöny" m-gKUD\', sajnáljuk ! — Káth L»j»s jbiróiftgi jegyző Budán t.merik»i párbaj következtében fóbe lőtte magát. — 600 hold SzOlűt vert el a jég
jg
mplom vidétéo. — K-iaujmáliáson
60 hld l Öl&
g
Fehép
M. phyiiux«rK 60 hnld K.-rUletü
puaziilotl. — B Edelsheim Gyul
lé G tí L b
y he
p yy
lyébe Gr. tíiapirj Láaslú táborook jő. —
- Külföldi rövid hírek. —
Würteubergben núi tdioltö-rgyl.;! is lítn-rik. — Salzburgban aug. bó folyiio királyunk lubb Qr»lkudó?nl Ulálkozoi fog. — Irlaudotik 5.159,849 Ukoea vau. — WimhiDgtüDban as egyeaüll államok el-üüke megluveiett, a tettes elfogatott. — A prágai királyi lakba mblók törtek. — Aálb^rg Id« fioo miivésxuó\' as idéo ii oljí — A frauezia állambevétel
30 milió fisukkal hal.dja felül a kiadást (Nálunk megfordítva vao.) — Királynénk etarubergi ló mellett 13 napig <tgy ven-élfib lakott, a vindégloa izamlája Ldb íkiál
g , g j
ak 40 ezer frt. — Londonban pípakiál-Jítáa leu. — A xulliitgyilkoeok halilos ítéletet a tőrök fötorvényxék éietfogy tiglani száműtétesre változtatta. — Becsben oemretköri irodalmi kongreasut lest az fosaiéi-
ki nyert?
taoiMv^r jul. 2 án 66, 40, 57, 68, 19.
Bécs . , 50. 53, 4. 10, 3
Grics , , 44, 17, 82, 66. 74
— A B6c$ köi^ffi Qyereménykal-osAn jul. 1. tartott húzásában következő1 •orozatok nyerUk : 201.107&, 1161,1266, 1348 1386. 1388, 1939, 2099, 2287, 2&68 éa 2641.
Irodalom.
(K rovat alatt megemlitaU mauka Nagy-Kajt.Uo W.jdiU Járni kSB/vkerMkadia* által m«írendelhrtá )
— Kik a kösgatdatág, péot, ipar, kereskedelem, bistoaitáa éa ktalekedés \' ugy iránt órdeklódnwk, ásóknak az uj félév alkalmából ajánljuk a .Magyar Pénzügy" ciimü szaklapot, mely Budapesten Kormot AltredsserketitéMmellett hetankint a fönnobb említett alakokba vágó érdekes unalommal jelenik mag A „Magyar Pénzügy\' .Aluláno* Sorsolási Érteti tő* raodes ingj#n mellékletén, pontosan, rögtön a megejtett hazái után közli az Saase* sonhosási lajstromókai. Miatin a .Magyar Pénzügy\' már eddig ia szakkörökben osztatlan elismerésben és a basái sajtó részérói egy banga diasé-retben résseaült, elonsetési ára padíg b5 tartalma (P/, ív) és osino* kiállítása da-oaára as „Altaláaos Sor»oláai4rtoaitÓ"val

bírjak a Z\\ö%öot4g figyelmét es egy l«a ilynemü magyar ssaklapra éa a a met sorsolási Iáitokat (.Merkúr* sal rendelő k&söuégaek inkább est \' juk. Előfizetőnek baillik mindex péai intései, kaasino, olvasóegylet,
Uhet&ab kereAedA ia. A ,»i Pénzügy* kiadóhivatala (B\'idapest, oat utczu 10.) kívánatra mutatván dányokat uiveaes küld
Vegyes hírek
-SggwUUmctapát
DaoaiSldvároD csütörtökön este 7 órák. nagy vihar dttböogölU A zivatar alai Lalics Mibálv jómódú dunafóldvári gár nejével fiával, menyével, két lányi val és egy kis gyermekkel atoWjttk prés házában lartóskodUkésépenvacsorállaf
a villám a házikóba csapott, öreg Lnics és fia a villámtól sújtva rög. tön halva rogy lak ösase, mig az asssooyof egyikének a villám a lábát érintette, többiek pedig as ijedségtől ájultán rogi Uk össze. Az öreg Latiosol é*fiátmáana| 0ARy részvét köst temették ol, mig \' többiok mar vastélyen tul vaunak. A: épQleten a villám semmi nyomot
- (Talált fegyverek íi Kouutt bankók) A rákos-palotai határban Gttc Péter fóldmives földisás köxb n körül
mélyaégben ^gy
l vastag
bn!ü! két lába
y
.bukkant, m«ly via*íko» váwoDba
balla
volt burkolva. A csomag mellett még I elrossdáaodotr, hosssu csonluyelű k 2 kétcsövQ pisztolyt, egy kard»t és e elöjtflitó vadászfegyvert talált. A csomag Urtalma pedig 5000 forintnyi ötUök és üiesekbol álló és még épségben minit Koisuth bankó volt.
— A mexikói vasali azoreDCséiIon-•égről New-Yorkból a következő részteleket jelentik: Á szerencsétlenség 24 éa késő délután történt. A hid, mely egybt-mlotl, a legutóbbi árvizek állal meg volt rongálva s ennek következtében eo g^dett a Tasuii vonat nyomásának, me lyeo 3 gyalogos zászlóalj lilt s ezenkívül 3 alkohollal terhelt kocsiból állott, me lyekiigyuladtak. Tizenhárom tiszt és Bzázkilenczveokét köclegéoy vagy az esés közben rögtön meghalt vagy nyomorultul s vitbe veszett; ötven pedig löbbé kevésbbé sulyoaaa megsebesült- A gép vezető ■ a füt*5 a halottak költ vanuak. A vonat maga teljeset) elégett. A mint
j g
hírlik,
volt, hogy a vonat nincs a b A ldálbb
legjobb állapotban, A legcsodálatosabb, bogy a vasutoa csak e bó 18-ka ÓU in* duit meg a közlekedés Egy más fórrá* a következőket jelent: A vonat két loko molivval egy zászlóalj katonát asállitott ez<tk feleségeivel és gyerekeivel egy&« s a San Anton folyamba zuhan\'. E pílla naibrtn sötétség uralkodott, erre rögtőn iszonyú tüz támadt. Stáz hordó ssess tüzel fogott s egy pillanat alatt az egész vonat lángbaa állott. 17 tisztes 197 katona rögtön meghalt, 60 még él, de több kevé*bbé mind mind meg van sebesülve. A folyam nagy esőzések következtében feldagüdt s a hid alapjait alámosta. A bid megrongált voltáról vasúti személy-«etn«k tadomása volt.
— A t «*. itUlSk it gyámokhoz a badapeatí állami közép ipartanoda igaz gatóságáfól. Azon asülék és gyámok -a kik gyermekeiket a jővfl tanévre az állami közép ipartanodába felvétetni kívánják — felkéretnek, bogy Aket saját érdekökbeo a két havi nyári szÜD.dö alatt gyakorlati Ügyesség ssereshetése

ZALAI KÖZIiOKT.
tárulao eDtl.Daiaamaaa közt A napokban érkezett oda agy másik csigáuy zenekar is, Farkas móré *k,i versenyezni akar Ba&czy zenekarával, • e( Kiad 1000 márka juUlmal ígért ai aak, a ki zenekara valmnelyik Ugj ról kimutatja, bogy nem czigány.
— Bistot Ms*r a rbeumatittm ellen. Georgia amerikai vár»s közalébei él egy Nelly Qiles DCÜ mulatni, kinél fő foglalkozása kárlyavetés és kuraxalás Lakáaa, fogLlkosásának megfeleltei mindenfelé pbaotasükus butor\'árgyakk < megrakva. Pár hónapja, hogy t Joé Stephaso ne u bérlá ment a karú lóhoz, • panssskodott, hogy na«y rh\' aája ra. Qiles azt fcloltu vállvoi gatva, hogy nem segíthet a baján, mer a bérlőbon valami titkos ellenség lakaik, s előbb nem less rajta segítve, mi bajának ez okosójától vért nem csapó ,Do hogy tudjam, hogy kic*oda? — kiirdesé a béritS. — A ouatorkán írre is tudu|t valamii moudaui. .Szőri1 minden i«marózi»ddel kvitt, s jól ügyel. iogy melyiknél érzenz villamos ülést nindea tagodban. Az Ie»z az illntő £.ijveikoiú vasáruup J<>4 Siophaao <>d llt a templomba sorba, a minden isme\' Ö»ével kexott lógott s mikor Andr<-larátjára kerüli a »or, ez eri\'<sebb*D ssor )tt vele kezet, mint a löbbívet. \\if-y bőgj tcphano fájdalmábau fólszisxszeaiett. érlö aroan>l bax^ai«l>:tt s egy tile*r üszörült késstí tért viasza. A roüe mii >ttgkexd<\'dó\'>t; Jdé Andrea háta osout, ■ kés\'t Andrea szivébe
Itephauot csakugyan elbsgyta rheurnája, m-jrtjunim 13-án gyilkosság mistt fol \'ásították.
— Héifman Jestze kírüi Síit
\'asbingloa! 5atal ember kijelentette ai
.tani orosz követ előtt, hogy késsek nőiíl
eani Helfaian Jcassét, ha a czár
egkegyelmés. Helfmao Jesose * szái ösöi maga válaastana egyet férjéül.
— (Qalambpótín.) Szombat este
\'•$ galamb érkezet Miio-ibrtnbűl — ai
.tani galamb klub tulajdona — Kiedb*. idtán meditálták, reggel 4 órakor ■ esőre vitték őket, sorbao telálliiotlák oaaraikat. Vezenystúra egyaEerru m^g yilt a 36 födél; * Ky<-ra vitorUsok vil aebesaég^el croelkedmk a magúba t oBz]&d<>tni kezdenek, mmt >-z szoká-k, nyolcian, \\\\<-u-a repülnek egy cso artban A gyorsabb röpt(i«k hamarabb nek ctélhoz, mely körülmctiy spur 5rökb -a fogadásokra uyujt alkalmat, ttocheoi távirat sserint: az el»ó het alamb & óra 45 peruskur r^gel érke-itt mag; déli 12 Óráig még arm voliak lamemiyinn ottboa. Miuap Sirobach 1 erea"zt«tlék el ugyaue*eu galatobo->t. ÍÖVÖ szombatqti Líoaba visítk Ókel. tok a-galtimbok vegyitett fajták, mog-ihetos nugrok, hosasu b«-gyes szárnyakat, szép gömbölfi) fejjel, Ökör Sujinea ti, erdő, az orlyu\'takoál fehér tollú cjór-\'. Sziaflk kékes azörke, avakukon aöl-** gyüravtsl. Gyortasápuk oly oagy négy óra alatt 70 kilométert tau-k meg és 100 mértföld távuiuágró\' is na Ef\'rnek.
— As orott k\\vigz4»ek reformja. inius 7-én a követkrsA és caak most tnyrri k«riilt legmagasabb ukáz ada-ki Szentpélervárott: 1. A balál«-« íletek, as esetet sem véve ki. ha as ité ■ ■öt politikai, halállá változtatnék át, i ul nnin nyilvánosan hajtandók végre, m a börtön-éoQUt faUio belől; ha
2
helyrAI goodo jelen Unni tar képviselője.
TV
igaxgaiója. ó Az eddigHál a*ut*n nilyao em
?
Kljráu&ai ?
. UffTea, «TUeti a nóboa.
a fcivégsésnél m elítélt védóje éa legf< lobb tis helybeli lakos; ha esek n»m j lenaek meg, azért a végrehajt** nei sseored balasxtást. -4. Á.z énetekben, it kor a kivégsés nem abban a bortöabi történik, melybon u elitélt fogva \'• zárt kocsibau siálliuodÓ a vesztobalyr 5. As Ítélet végrehajtásból j-g> *<H vet kell fölvenni, melyet mindéi, jelen volt alái.-.
Körflliriu \' Key fiatal
— ,L# pnytz d*4 Tzigaunt.
csígányuk haztlja) uévre valóban nei
biába k«resstelt<: Tís^ot ur a mí szegén
országunkat. Mióta a párisi világtárlatoi
Burkeaék oly nagy becsületül szereztél
a kf Iföld csak ugy hemsaeg a mtgyar
orasági boldog és bV.^ogulsn bandáktól
Hoat ia nop;y»BD . -> csíginy zenek:
szervezésével foglalkozik Galamb Györg
fővárosi birtokos és egy Meuríer aevti
fraocxia és p*dig » czélból. hogy bui
do.Ua » magyar zeni dioaAaégén a kül
földön, ők is uira ioduljanak Európi\'
iflghódiiaai. A a^gyven muxaíkus m gyár díszruhát és magyar fekete BSAIÖ öltözetett kap. E nagy zenekar Kuróp nagyobb városait be foga utaio csakis belépti díj mellett fog játszani éa hangversenyeket tartani. Eddig mi .öcel huss ctigánjt »ikerült üssseiub» sani a verbuválókoak.
— Egy hátiv*» fot öngyilkus k
•térlete. Pécs^o Lzdia litván nevű n»p*zá
ntls elh«ly»xkedik a k előtte egr hordár : Nagjaápoi aram, én he
>os hét évM fifteukája keddeo este \' \' Ütötte magát e^y szeder fára. Azonbai nem halt meg. Rögtuu észrevették, \'trágUk a fáról. A mint a .Pécs;
N
aprápéoi.
\'igyeló" írja, a fiucska átért Bzánta magát as öogyilkuaságra, mivel virágai nem bírván elárulni, rettegett a nag. féréstől, mely kiszokott neki járni
\'alabányBZor a reá bízott virágoka\'
iem Tolt képű elárusítani.
Hasznos tudaivalók.
M-vLtií menetrend.
Indul Etnitaáról hova:
baraezkf\'inak magról aló t<-Dyész(ését ajánlja t»gy német kor és*egyik k\'Tléftxeii lapban,s azt tnonij* logy az ily tákon termett gyümölcs ap ■óbb ugyaa. de ép oly bev«* é* kella i samatu, mint a Dtroenitetl fákon ter->tt. De ki-iueli, bogy ily fák lélrttbo .ir» Kleg C4kk as nmtoas, a nancy é« bredo válfajok magjai alkalmasak. Hiuián > k»j«zibar*tctk idény n«m »o fcra b-íÉtósinnt - ajAoljuk kiséHele. noi véle. raívl nz il> magról DeveJt k az illeti kertes* álliiáa.i nterint nem Cadk cr\'»"bbek a t«jl5dé-it)fn fo az id£ al ftj.\'inlj«o, baaem ter-mék«nyebl> is.
itdlliiandé gy ítmöl
2 50 dílo
(fyoriTonat) 5 S5 (potUvonaO 3 6 tUlot (rstjas vonat) 11 ÍO *i».
i-l-i « 16 r*e(*i
1150 ijjs\'
5 Sopronba 3 40 <Ulut.
Ptígethoí Sottorí, Czáktoroya 4 55
)3 . . . 2 43
v) . 10 50
r*Sl»l
Bod. PéÉrtrft
refg<-l d«íat iji«l
»Ök b C9«m .golása Aki gyümölcsé ■í-tire akt.r küldeni, annak az egyes l*rabok:.t előbb papírral kel) kttrttl vennie, *utáa ladikban ugy elrakni, hogy don reejj közé -gy rétng finom széna, ioha, vagy papir«z«let jöjjön. Ily bera-möllott a keményebb gyümölcsöket, t .Imát. kórté\', igen jól t-brt ssálli , a tiéKül, hngy es megsérülne: ter-lésseteaen magától érthető, miszerint a dák erősök legyen-k, faogj » báovódás más terbik nyomása folytáo összn ne1 rj a«k. Levosabb, jtuhább gyümölcsö-it dr. Lukas módja szerint csirizéé iró .pírba kell göngyölni, mely aztán roind-é: végén b-hajlalik Minden ilyen cso-, tagokból álló réteg közé a kemény gyü-becsomagolásánál felsorolt tol-.-lékauyagok -^gyüce l«endó. Még pu-imölcsök, mint ossi magoláia, — melyek a ura U m<-gsérülnik, ha
16 SopronUA1
US Prag.rl.or f«15l (
J *• k.irSl v.Wík.
V.k.-dik a
I Felelő, szarkeazr.5: BÍTORFI LAJOS.
T É


i! P
6° Í-5
íl
« 1 íil ü
lí 1!
e
ít*U afi«iialt«. ■füMtntt • titti

létttt sjon«jtójia.
, 1881. jnlms 10-én.
■\'{ v. o
évfolyam
.M -
Jkkp uefuni rtnít UJtó ktekat-\',,. , nyak « ■xerknztőhoi.
Egy aám 10 kr.
KBIDETÍSn
8 huiboa pelittorbu 7, C ■ aínden további Borért & Itr.
NYn-TTÉRliEN toronként 10 krért Tételaelt léi. Kincstári illeték minden egyes nirde-terfrt S0 kr. f
Ns-jy-KanizsaTaros helyhatóságinak, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet\', a .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank\', ,nigy-kanizsai takarékpénztár•, a ,uluMgj«í aluláíos Uaitóteatttlet", a ,nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szivetkezet", a .soproni Kereskedelmi s iparkamara nagy-tanúsai kalvalasitBaany*\' 6 t9bb megyei és rirotl
egyesület hivatalos értesítője.
s csütörtökön megjelenő vegyes tartálBR lap.
T&T Hirdetmény.
A nngy-ftnnly^i kir. törvényszék részérói kOttth*\' tétetik-, mi-szenui Plihál Ferencz nagy-kinizsi kir. közjegyző kérelmére a pécsi kir. közjegyzői Kamara&ak 1881. évi június hó 2u-ik ru^jáu &Ü fii- alatt kelt rendclvérn évei nevezett kir. közjegyző általam* helyetteséül lei rendelt s ezea kir. törvényszék il Ul asabályazerten fclesketeU Dr. Pósfal Sáudor kir. lözjegjzói jelölt helyettesi működését nevezett kir. közjegyző távolléte idejére folyó évi jaüus hó 9-éo megkezdendi.
Kelta nagy-lianizsii kir. tszék-nek 18&1. július hú 7-ik napján tartott Öleséből.
M1KIX>S ai. k.
II.) LOVAK KDK m. k-
nélküli, takarékosabb irányt köretnek, s igy gyermekeinek az életre első s legvonzóbb jő ^dát is adnak.
földbirtokosaiéit anyagilag termékeik Jövőjét
Magyarország földe oly áldott, hogy az nkrserü termelés, az iptr. s a kereskedelem minden vidékén szakképzettséggel mttvelre a leg
hálásabb. Alkalmilag szilva pedig. Mugyarorsz&g felső vidéke a gyáriparra oly alka;inas. hogy jobbat Miár kiránni sem lehetne: van elég s felette olcsó tüzelő anyagi és folyó vize (patakja), tehát ereje annyi, a mcooyir-\' gépek által sokszorozni csak kívánhatjuk
Mivel pedig, mint előbb mondottak, nálunk & tudományosabb műveltség kisebb töredékben előbbre haladt, mint aulában a köz mi velődé*, más szÓT-al: t tudományos műveltséggel bírók — voliaképMi csak a tanult emberek — száma aránylag több, miut az összes ipar- és mütani pálfákra
Hetenklnt kétszer, vasárnap
Rendkívüli előnyös kedvezmény „ZALAI KÖZLÖNY"
előflxetót 6s munkatársai szamara.
Sikerült egyik hírneves intézetből tömeges megrendelést
eszközölni
BUDOLF főhorczeg » trónörökös, ugy nej.: STEFÁNIA herczegasszony gyönyörűen sikerüli olajfestéknyomatu arcz-képeibői, külöu-külön; 52 cm. hosszúság, 46 cm. RzAessegii dúsan aranyozott keretben, mely minden szoba vagy terem méltó díszéül szolgál.

Nálam eredeti ára a kettőnek együtt véve 5 frt. A „Zalai Közlöny" előfizetői és munkatársainak csak 3 frt. Bi\'rmentes küldési tz.n felül 50 kr. Tehát összesen a két kép
fsjf 3 forint 5O knyezár. ""■*■
Utánvétellel nem küldetik, csak a péuz előlegei* beküldésével eszközölhető. Megjegyezzük mt\'g, hojiy uj negyedéves előfizetőinknek a lapot 3 hónapon át a két fentjelzett képpel együtt helyb. n 5 frtért, vidékre 5 frt 50 krért küldjük, mire nézve sziv megrendelést kérünk.
Tisztelettel Nagy-Kanizsa, jul. 8. 1881
WAJD1TS JÓZSEF
köDj v kereskedése.

Icellő képzettségieké, vagy a képzett mezei gazdiké, — mit eléggé igazol azon szórnom tapasztalás, hogy mig egy egy hiTL\'.a:n öbb sziz pályáaó van, s annyi a (tanait) proletár, addig alig látunk jagy hallant egy-egy mi-gyar kereskedői hazat, gyárt, ipar telepet, vagy vállalatot alapítani; — e szerint az ország területi és népességi nagyságához képest e t\'T (okszerű termelés, ipar és kereskedelem} nem Csak mindig biztos és hálás, de mig kellő arány nem lesz. — addig s igy ez idő 3zehot és még aoki a leghálá-sabb lesz.
Kézzel foghatóUg tapasztalhatják a földbirtokosnk. hogy magában a termelésben is csak az aránytalanság kipútlá-a a legjövedelmezőbb ; t. i. az a productum íuet legjobban, mely Ível a píacz még nincsen elhalninzva. Ez áll az emberrel az élet minden pálvájára uézve. A hol s t míré sok ember van, ott 8 arra olcsó, az emlwr, mert nagy a concurrentiÍL,Ár. alé^HJerenciésebb ember,. a.kLa helyzetet felismeri, s haladását, munkásságát a szerint irányozza. Mindenben az aránytalanság ki pótlása a legokszerübh s legjövedelmezőbb vállalat.
Végre tehát Magyarországnak földirati fekvése, a szomszéd országokhoz való helyzete, mivoltségi állapota, mi velődési haladása, társadalmi éa más viszonyai olyanok, hopy a szülök átaiában s így különösen a kis földbirtokosok is c-ak. agy biztosíthatják családaik s illetőleg gyermekeik jövőjét anyagilag hu aj ilöre haladott népek példája után. minden előítélet, elfogultság s paagásbőlj kibontakozva. gyermekeik neveltetésében azok szellemi és physicui Jfejlódését aránylago-sau, öszhangzatosán fokozzák, L i. lelkileg és testileg jól kifejlett, erós embert nevelnek, gyakorlatibb, a *a-{jyou elosztásában eszélyesebb (de méltányos), a házasitásban — (férjhez adás) egyenes, nyilt, elfogulatlan, a háztartásban pedig álszemérmesség

a bejefeatések az orexág kö-
lönbözó rémteíbM, bogy a kiállítási
vógrehajtó bizottaág etaftkvége Btük-
ségesnek látta a bejelentési bttáridóc
f. év angustus l-ig meghossiabitaDK
A kiállitási tárgyak pedig bekülden
dők aagustus 1-U1, aagastas 10 éig
Értesittetnek ennélíogv* mindazok,
kik a kiillitásban rÖsztvcsnf íhfiira-
nak, hogy a fentebbi határnapig ki-
álliUndó tárgjaíkat b^elehténi igye-
kezzewk. ^ .... . :
— A pénzÜQjftniiUszior\' hifat-
kozassáTaz !578. évi XXI. t&rréay-czikiE XíII cziktére 6s a? 187Ö. é*TÍ 71.914 uáuii koireadeUtie, a vim-iííeTŐlrekoek ezö^tben történír fizetésénél vsgy biztosításánál szedendő" ár-keíetpotiék, i birodalmi tanácsbii képviselt királyságok és ^rszágak c^ kir. péojLÜBViDiüiRitcrmíiiÁv-AJ egyet-értóleg, 1881. évi jtiUas hóra tizenhat százalékban állapiíotía meg.

lésére k&teles epének cyiivántartisi és az említet díjjal való megrovás iránt, ha az illetu az i-.zírálí-magvar monarchia egyik illamából a másikba költözött at, a pénzügyminiszter akként intézkedett, hogy a nyilvántartást ily esetekben nem az adó , hanem a politikai hatóságok eszközlik, kik minden egyes ki- tía bevándorlásról értesjttetnek; intézkedett\' toTábbá" arról is, hogy a monarchia másik államában leró kQzigazgatisi hatóságok kfl telez t essenek, a magyar állam területéről oda beköltözött, de az otUni államkötelékbe még fel nem Tett dijkö-TARCZA.
Az első emberpár.
Megalkotád « RUduktt dicaSa«k
Éi beuta k«dT«a f«Uel&]; Pmitii .tarUr* : o»p, hold, eaUlsg lPn»k,
Örök léted hirdcne nét De puíita Tolt m. nem leven királyi. Mint tepi-Wni; m«ljb*n még oltár MB ált*.
Sárbál midSs u embert rntfUrMitt^d,
rMv«be »ywjtt» «wat ttUrt; ToiiUd. bogy at Majd eg/kor ellea»d rét,
A nyert y-títt ruistsi fiz»t.
Hoey megUr.d i? .-d.tt-. k,rAI>ui,
J fík á6L
l.t.Magod
Hdé
IÜféll7l«tt
Arminy - HI Felfltren trínji As első »njberr
; ; miví- lett?
eníiri, a.,_j váca.
f uifet, milytb* 5 volt,
Tudáit, mivel ciak lit«« bir ; Moiolyici fo; rájuk foljriit aa igholl.
Ne*CLk rojféli nei<u bír. Hittek itegéav b-lgik - mi* b-wédn«k, Bakánkkor kosjsk tHm&kbMi «|Mk.
l áll kiroat karddcl — «■ *deo
ul íe\\ lobbi nekik , Komor iVihSk vObulLjak át AI tgen.
Útjuk dühöi T*d»k lesik.
tlintíiogt\' veitek g-yütnokiiból a fának,
Kjomor k kiák iik
A földen, mit köDj i»ut 61 Teritek, MÁM nem terem korú, bűginci;
Uiiok maokájit mért fáradt — e Bolond te c*ak munkálj t* uiott I
Kit cr*rtnekflk tolt ét egyik már (7Ukoi,
BQM alj mtj, ant IMBÍ ktey !•&•« aoa

t ka íioak clvirak Wrajit, i ál lbk
At.- leik Ok Unet nj Srft.re áhU,
Ha *4Sgia [«t«o olyat ai T Aa ártatlMoak *f« leeMM-t vére, Áldáakáat hull a bu «Ül5k fejér*.
U*eo*pesfll a* .Ihagjo t tak ojra, öf&m, TÍC«áf ■ ttj Tiuaaiár;
Aa W kaim fol4}it «ukálva tarja, Aidát boád aa Ábel Tát.
Ero* liMnt lát lúnUStt S
FeJedre lett U átélt baj, bs
JáM im álv tanrája tett » bütu^k. Hu** k&aott koakolj Uujé» ,
Er^-y, TallU. b^alr\' n,iBd e^tnnaek, Homályoiai m. júmn iax.
Ecjkor Tadakkal álltak h&» csatában.
Uoit teftWér t»rtvén űldöitöl tuibm
A tmoget árját hogyLa mc.- -dttli L^oaillapítom parea alatt,
Ai orkán néan HÍT d*"* >«w S • lánc ÍTwtó, aárfaUt—
Kit öuk*pw. alkoták lejTécml
Máh a rat poiba TÖBBI
m ejj királykónt, nvt; - c«upiu •úai.y
Yirácillat pacairü«ak
Mi«d"i-Ki*rt

t,
p y d;
c.a 5 a bünké M*b«r átal Kiigem di\'íími óf alatt. £ földön 5 ntkt enni kell a* l»ton, &-íg éttaael bír, óogj mafXB »egiUen.
Midőn .yT hallom káromló beuédít.
Hatod napoo, kit alkotik ; A b»:|£ b(Uxke»ég Lmbert mi*í ritt,
&M> Ítt«B oiaca rend, i«mmí fék... Ha é itt lr*ri — moioljgna u«p dw-Qlt «r ÖrokW Elj, ÍÓgJ ily koreiot teremtik.
OYÚEOSÍ.

A nép
Fordiioiu: HA NO FKBENCZ.
(Foljtati* ^s vég^.)
M\'odflrn iámi akartak ni a kert-
ben lörtéüeod\'i volt ■ ktTinUn m, hogy
mindrut IÁuanak. Haimannt a h
fog bálába t íriret itlsU hagjtani.
AB enge»et Icöveiú atemélj-elticd s kénben asoc halybej mentem, a hol a péox Tolt eláara. Kötvelieo a »tubiegjik íölduTinti ablaka akt; voit at Az abl*k Kellor laktsobajáhc^z tartozott, mely &£J-■zenmiad bálósicbija is v-s.is.. Egy ksi Í-ÍUJ virágagyai buiódott e! • hár előtt. A kirágok gondoeao ápoiuttuk é^ tftbbcta ku fehér pálexákhut volttk Kötv«.
Miudenekelót! oiegnérUsm a helyet, ho! a péni feleüdr. Caak kis .yuí volt a tőidbe ásva, a fuisz^deit fóJd még mellétté feküdt. A kinyitott lyuk j"bbraegy niaaafa mellett vaia. A róuufn. ázna virá gok közé tartozón, meivek- a kis fehír b voit.k k&tve.
— Ott veh az 3Q péoic eiiava? —
bit és kerUulsjdunuuát, a Íjakra ma tatra.
— Xgeo, aram
— rafine k^r ben 4* <°ieo Agyii-
U péa
1 más dn
el.
— Nem úrin:, tnár moodim Sncek. — Éi a valódi vágj daczo* biztosiággal benyit.
A rótufitól hár&m lépésnyin volt egj- liliombokor Minién fehér páloxikáhoi kötve. Odamooék ■ efjik törvónjaióki régrehajtÓt magam hoj in tóm
V%£já íj Uái.

A cteodorök ©gyiko, kiket a has ora^aore oáakütdBtteb,1 u áa«t, melylve a Íjuk áiatott, Oriut alá rétté, moat oda jU t Vbj6k!
itt (rakat Tégrehajtó,
mondim a Hliomcaoportfa HHIUIVH.
A meglopottak c«udilkutvti aéitdk ram maid ctrymáéira-
— Uit akarhat? — kérdek hdkai
majd hangoaaa is.
— H»gJ mii akarok? — mondám
ágasabb hangon. — AZOD ember, kit
mi mott mindnyáj*-!! tolvajnak éa rablónak tartunk, állítja, bogy oem f>, hanem ez, kit meglopotnak tarlánk, i. valódi tol raj. Ai igkt*áfixofoi!taiiB mielőtt valaki l elitéi, megkivinj*. hogy mindea megvíMgaltasaék, at is, *. mit vádiolt áj-lit, habár ex máiokaak oly kfllönötaük tetia.K. Etiel lartomnk neki. E„\'» f6l év 6ta e vidéken több lopii fordult el6. \'fi íjsD gyaoitjátok, ét a gyananak sok alapja 7»D, hogy mindenütt egy Át ugjameoD személy a tett ex. He tahit Heimnnn Ülttása való, hogj Kellor a* fi p4nxéi lopta el, akkor Keller más lopásokat U elkövetett. Akkora következőknek is ki kell derülniük : amint a tolvaj as 6 biztonsága végett, nevezetesen, ha nála házkutatás voiua, ama báromnál aranyat U a kertben elásta, hol ast egy harmadik nem gysoithatá, agy a fibbi lopott tárgyat is itt kellett elrejtenie. É* amfat a rózsafáhos kötött fehrir pálcs^iimerteto jelül asolgilhatutt at elrejtcttaek nméii föltaláláaára, igy a többi pilccivai » lehet. Ásson ön végrehajtó.
A paraaxtok fejc*ó vf\'lvanéibflt1 D« midőn astitán az állítólag
illert ixömlíllak, amint a jámbor

minden dacsoláaa ebayvtm, amint boltha-lavánv Ion, amint re*sket«tt,\'amint még axt is elfalejté, hogr jámborul ni égre s a!áuto*an a fAldra sétaes, ekkű* már nim csóválták f*jükrt, aresnk gondolko^Ó Ián, nagyon dcaOftdeaiÜtek éÜr » l*gfe-stüítebb kivánotiaággal Béstek a vi^ro-tajtó áadjára. É* ko>o«körűl a kertben ta, bol siavaimat hallották, a legtaélyttfeb, iegvárakosistelJMtibb ottiaá Ülott bo.
— Itt jobbra a virágtól á«»on rég-
Bangotan mondám, bt)
hallhatta. A vé^reb*Ttó ásott. Keltar lát-br.tólag halványabb tón s éa »&aÁl bnrto-b ebb*n, hogy já aion járok.
— Jobbra a virágtól háro«1Ai>ti/Ír«.
Épeo oly távolbm volt a péai n a rózsa
fától.
Kollár aJig volt már képet fwaotil-!ani. A végnhajtó abbaa bagvjá-as ásást.
— Valami kemé»yre ak*4tam.
Egr fazekat nff kr • fóltóöl éa
Levettem födél* A famfctian bor-zacskó vala, melyet kivevék. Tek volt. Magasra tartam, hogy mindenki láthatta.
— As éc zacskóm I — kiáhá * kis .
parust,ki ma u legssórivöbb embflfvula.
— Het& t* vedix ?
— As én uctkónt! Nyolovan ul-
!éraak kell beoaa lenaia, épöa *yolc«v«n-
":, urak kosOti két m»oa»íeldi:
\' ^VfegolVaMsIt. ■■ ■ \' >

ZALAI K.ÖUONY.

1S81.
Br. Podmaoiesky
tar. --
Klek, kií. " U^csos. »k«pitiisy- *•
Saécbenji Pál. Or. Krdídy István. Ur.
ZWty BO*. H.fmann 8á»dor m. kir.
B«d\'ol.»aoaoa. Qr Pálffy Jóa^f Bedo
Albert, nj. kir. orsaágos foerdometter.
Hocrith Já»os,lbrok. Gr. Teleky Samu.
Qr. Ohotek Baiolf. Aebly Adolf Bárosy ttvin, mi«. osst. tasiosoe. Iliéi Nándor, i. kir. erdifotügyslo. ör- Eaterhá^
Béla. Or. Károlyi Victor.
Helyi Hírek-
— A fánari kertben rsndeaett
sserdsi mulataág Unc» dolgában p.mpa
aan sikerült. Sok ssép leány o. sok ssép
menyecske j«leut meg. A helyiség diasi
tése eliameiést érdemel. Ztákai Lajos
kitttní senekara fokosta a jókedvet fülbe
misrf kedves nótáival- Asonban a ki-
siolgilat oly miserabilú volt. hogy való
ban osodilnonk kell, miaíerint éjfélig is
maradi ott valaki. As ételek és Halok
kritikán aluliak.
— Ktebotrányt oko, a kö«
temetobeni felügyelet hiányosiása. As
uj sirt ugy kőrülálja at elhunytból nem
tartósok tsmege, hogy a fájdalomb»n
sokogo cssiládUgok kftael le jöhetnek a
airhos, bogy as elkőhősött koporxijára
a legutolsó tekintetet vethessék. Méljen
sérti ei a kegyelet érjetít, pede ogyéii
inléikedést nem igényeloe, mind a rend
fentartása végett ogy pár bisalmi férfiú
neveltetnék ki akár kSB-eode^oi. kiiie-
gekból, akár mái egyénekből kiknek
kötelességük lenne a végli"t"«»\'% telel
kóríili rendes felügyelet gyakor ala
„.„. álul Latsnakon f. évi juí.
hé 16-án tartandó dij-lövéssűtre én dj tekéiésre. A lövéssel kesdetét resti dél. itán 3 órakor és urt ejte 8 áráig. Lőve lik kél ciéiláblár.; az egyik táblán b egymásután követkwj lövéibúl álld sorn satban I6tt légibb kör, — a ms»ik csel. táblán 5 egymásután köveikéért lóvésbM álló aorotatban tett iegméiyebt) lovéíre történik a verseny. Mindegyik cséltáblá-sál 3 — 3 nyeremény ossUtik ki. E(;y egy táblán csak egy nyereményt lehel lyerni. A tekésée ketdetét vessi d u. 5 •irakor és beairítik este ",i órakr>r. Eiek alán sártkörU Unoestély k8v tke ik. Magy-Kani<sáii, 1881. évi juliui bó -in. Varga Lajos B. k. főlóvéM-mester. Hoffmsnn Ernó s. k. lóvési mester. Se ityén Ijajot i. k. titkár
— Említettük, bogy Erdü.i Biba
jo Nagy-K»oirsára, ez idrt iserint e küi-láiba bcl-ezett látogaláa elmamát. m--rl a cseh toplictai fürdőbe előnyös (eílélrKk melleit 20 előadásra meghívást k&poti i aat el is tagadta.
— J. kUdednevelö egyesület
árttnnepélye juliuí 30-«n tartatik m-/; » .Polgári Egylet-kert- helyiségében. Előre is felhívjuk • t. köuinség figyelmét.
tílee egyéiiek bek«ltteéaér61 azoi m«gy«rorsiígi »dófeltlgyelót, kinél tórtUetíbíl u illeti kik6ltöik6datt
értesíteni és egyott*! « dijkítel iltt.1 a megelőzi évben fizetett 5si-szes egyenes adók (feszegét tndtul adni. Ebből kifolyóiig mindazon magyarországi iiletőségfi hadmentes-ségi díjköteles egyének, kik a jmt-narchia másik területén tartózkoj&k s engedély nélkül költöztek ki, ille tőségi helTikön mndaddig díjjal meg-ruvandot, míg u AllamkSletótbe lett felvételükről szóló értesítés osztrák politikai hatóságtól az illeti magTarftfstági" hatóság auöfelflgyplő-jécek meg nem küldetik. Viszont a magyarországi területen tartózkodó, de osztrák állami illetőségű díjköteles egyének nem tartózkodási hanem illetőségi helyükön lesznek megrov-andók a hadmentességí dij jal, s ha illetőség iránti tudakozódás érkezik, » tudakozódásnak az ületó hatóság pontosan megfeldai tartozik, s n» aeulán ily »tti illetőségű itt «egro?atott tiadoMutesaégi dijlal. az azounil le-irassék s ax illetőségi hatóságnak visszatéritUsaék.
FelWváB
az onutAgos magyar vadászati egylet ügyében.
A aískasoiü vadászuknak 1 a az«-bályus vadászat kedvelőinek egyik hfln táplált régi óhaj* teljéiül t, mid AD kevés-ael ez«lőtt »t ,Oras.ágos vadászati védegylet* SMgalakult.
Aí alap mej; toló* tehát vetve s ■mmár rajtunk áll, hogy fölötte oly di-IIM épületet emeljünk, melynek tág totó •ele alatt elférjen ai ÚMM baz*. vadáas kósonseg, asine-j avasak buagó kösremö kódosa mellett oda. hatva, hogy az ige leste váljak, hogy a sakkba vágó tör-vények ea intezvónyek érvényesüljenek és mindai mellósteasék, mi ■ Tadsasbti ügy üdvös fejlődését basánkban min 1-eddig megakaiálvosá vagy lehetetlenné Uvé.
Mert, mist & mellékelt • ídflközbnn
miniszteri jóváhagyást is nyert alapasa*
bályokból látni méMtófttstifc, as ocsságo*
majryw vadáasatí védegyletnek «i cséJja
\' ét föladata.
Ré«sben a vadástal azaktzerü foj lesrlése, reaiben a visszaélések meggát lása. mindkét irány ben pedig as érdem P aolt vadóvó é> közbittonaági Mernélytel nsk segelysése ea támogatása • teendók-aok oly Lánciolatát képeai, mely teendők Csak aa összes hasai vadáaakösonaég buzgó támogatása mellett lettnek foga oatoaithaUSk.

Kössooetlel fogjak »•••\' "*»"• wi taglaltaink mS\\tmi- támosjaiíjá^
;
. fegfek w - •* ftgy «We-
ssisSl s*áoioBs>bb oaatUki
k*t ■ vytfi jár«Wk»b.t M
JMs)**.
Seakit Mm akan-Ao kkárni «• or-
aim* egyletben »al6 réssTéibÓl, l«d»et£.
/l *»fc ss*b« als*s*s-
[ilag k,«« évi ts«siíjs*. De •> nwnt i sssb határt a lohetosebbeknek arra re, hogy kiki módja ét aa egylei jai iránti buzgolkodása sserint os-„-bk osssoggei » »e járulhasson non alxp megteremtéséhez és gyarapításából, raelyból majdan as egylet humanitárius ezéljai testvek érvényesites-dok.
Hogy szooban al egylet ek asoa «rko4o« hatsWt BTer> lyet csakis országos részvét ■ a vsdáss-kösőnség loménak bozzájáruláaa nyújthat: .l.« lorban ii arra kírjük fel, bogy _ • mint saját btugo réssvételérol el«ve ú nxg vagyunk gyíerfdve — ugy <*\'• j«as*se aa.ain.it koréban is és megnyerve • osélaak minél lobbeket, buzdítva a vadánál nemes sportjának áldotó minden livél és apostolként buigólkodvs ss ugy rdekében, matass* be az elA-t ered iné
tyeket aa aláírási ivek beküldése
.ital — mieióbb ax igasgatoságnak.
Ak&sgyulésileg megválhatott iga; atóaág vilzoot kötelességének fogja ><-aerni as •Jspsiabályokosk necsak irut: .stározalail hajtani végm éa ervénycsi-,eni, hanem egéss szívvel éa lélekkel od» örekedni. hogy Magyarország vadáaiai igye mihamarább ftaon ssinvonalra einei tessék, mely ast nemsetgauláaági. köz-égéssségi el honvédelmi, mindenekelőtt pedig társadalmi szempontból megilleti. Budapesten, 1881. június hóban.
Hazsfiui tisstelettel és vmdásiadvve As oraa. msgyar vadászati
védegylet <Jo6kség«: 10- gróf NADASDY FEBENCZ •. k
elnök. KELETI KAROLY . k.
alelnök. EGEBVABY GYULA •- k.
Jegy tel: Tagaági bejelentések, kérde-Saködéaek a as egylet lapjába szánt Öileméoyek: Egerváry Gyula egyleti
tkár or ozioiea as egylet hiralajos helyiségébe (Budapest, hatvan i-n tcsa, Nem-
ti Citaino II. emelet) küldendők be. A
gdijak egyenesen Aebly Adolf egyletí pénztárnok urhos (Badape#t,Szervita-tér) iédflk
Az „Országos magyar radésiati rédegylet" UsitTÍselöi:
Elnök lfj. gróf Nád»*dy Ferenci.
ieloök Keleti Kiről>, min. tanácao*.
gyész V»nc#óÖyula, köi-éa váltó Ogy-éd Pénztárook Aebly Adolf, (SzerviU-r-) Titkár Egerváry Gyula, (hatvani-teza, aema. Caaino.)

— Hirtelen halálomat Weber
T gvanafalvai ssfiletésU 56 éves
egyé* Öloldall sseUfidés folytán »o»k«-képulsaiié válván, kintornáséiból élt, jol. +-éo délután 2 ónkor • városi templom melle\'ti gyep n haKa UhilUtott. A híva Lalosas megejtett orvosi látlelet sserínt .gyasélhttde. oko«U hirte!» ha!í!it s nem <be» h«lt meg, mint ; .Ti tp sunk tévesen kö«lé.
A kőtegénsegOffvf bizoiuág figyelmei felhívjak arrs • korO méayro, hogy a ssagtalannak nevesett pecsegö-dörtisttiló hordó nyáron ne a déü órákban véteasék alkalmasaiba, hanem éjjel mert a« bi>on kiillhsUtian bon terjeas pláne olj helyen, hol magas épületek tömörülnek össse. A köz-gési.égügy; ilyesmit nem tűrhet meg. asért hissesük hogy jóakaratu felreólsliíunk hajótörés
— Sajátságot! durva nyári öllö
aéket koptak as állami izolgáUtban leví
egyének Znákizovel valóban. Igax, nelt
kívánható, hogy a legfinomabb azövete
alkalmazzák, de legalább is olyannak
kell lenni, melynél a tisztességes Bió
alkalmazható legyen, annyival is inkább,
mert ruhára a kinevezési okmányban
egyen.kint 50 frt van előirányozva, holott
a központról expediált ruha sem minő
ség, sem mennyilégre nézve nem ér fel
a jelzett összeggel.
— Zala-Egernxeffröl éneai
tünk, hogy az ottani .Vrtrős Kereszt* fiókegylet választmánya juo. 30-áa Urloll ü\'ésébeu elhalárutla, hngy a bctegápoló ók kiképzése czélJÁból lélesi\'eodő fcór ,áx berendezéséhez egy ágy nlapiUiár: 1000 forinttal fog hozzá járulni A me ?rei székhely hölgyeinek e dicséretea kezdeméoy-sétét midőn melegeo üdv zóljük, óhajtjuk, hogy hasonló aem> cselek vényre busduljansk a többi hanoii-czélu egyesületek ie.
— ElretMtett nöi kalapok. I
veakállán la»ó Gyurffy Pongricz ügyvéd
ur mult hó 3O-*n B.-Ssentgy6rgyról
Keszthelyre UUzáaa alkalmával u or
szágúton becsomagolva 3 d»r»b női kala
pot talált, a tulajdonos kellő iga«olá« toel
lett a nevezett ügyvéd urnái átveheti.
— Patkány i^áeár. B. Krnű
a mult aserd^n a keszthelyi piacira kil
lónféle ám csikkeket bosoit eladás ve
getl. Al utcza közepén megállott ur
fogatból (bintó) egymás után vagy nyolez
patkány ugrált ki, melyek kösöt! ö\'öt
egy kereskedő kutyája egyenkint elfo
gott óa megfojtott. A többi 3, az utcza
járdáin küiönlele élelmi czikkoket irol-\'
Aaszouyok koear*: koz\' ugrálva — a tö
meg rétnkiáltnzisai és sikoltásai koz
elmeneküli Voliak a j-leolevík kc.ít
tt)bb<-n, kik azi állították, bogi- a p-lká
nyuk lia kózttiük néhányat iriias ^■\'■tt
más községbe visaeek. mind eltávoznak
s azon háttól végi-geseo elvesznek. ü*bc-
nán.k c«»k mejjirja. de nem kérünk az
ily féle uruczikkekből.
— EUQnt huszárkapitány,
Z»laniegyei siületé.ü györgy gyomoréi

és teöWári Oyőmörey Eé» m. kir. yg másott lovaassásados oyogdijssisUss óta folyton s fővároaban tartózkodott éa minden tó elsejéa ott Tette fel nyugdiját is. Miután s asássdos nyugdiját eselőtt rendesen vette fel, feltűnt as illetőnek, ki a fizetést esokta eszközölni, hogy a pénztárban fölösleg mutatkozott. A vus galat kiderítette, hogy e fölöaleg l}yö möreyoek mult évi szeptember hó Óta fel nem vett nyugdijából áll. A helybeli tő had parancsnoksághoz ez ügyben jelentés tétetvén, »z vizsgálatot indított, melynek fulyamán kiderült, hogy a i»á. zados 1880 ik évi aagssstua bóbaa iaká-aábol ollávotott és többé nem tért vissta. Miután GyÖmörey azóta sehol íem jp. Icutkatitc, nyugdiját majiutt sem vcire fel éa holléte sem tudatik, ffttebet£, hogy valami azerescaétlessés; érte. A kórul-meny folytán, a budapesti fóhadparanc*-Doksáfí mint a Hircsarnok írja, körren-deletilcg felssóÜtotta • katoosj hatóná gokal és a belügyminisztérium Qtjan » polgári hutóaágokat is, hugy a wuksé ges nyomuíásoktt tegyék meg éainléz-zeoek kérdést az eltüot atásadus rokonaihoz és iamerősaihes, hu£y nincs e tudomásuk GjömÖrej sorairól éa hogy °»iil év augubstua óta látták- e valab"! \\ nyomozás eredményéről a hatóságok ko-tel\'-suk a iőhadparancsnokrágnak foiyó évi aa?uaztus hó l6-ig jelentést leoni. Mint értesülünk a napokban Nsgy-Ksai-zsán volt » a , K-Oroua* voudűglöbea meg.
— Yásárengedély- Zaiamegyé
b--n fekvő Galambok kömégaak megea-gedtetett, hogy február hó Julianna nap-j.ti megelőxó bétt\'őjén, ugy augudtua bo Poniuncula napját megelŐső hétfőjén rásárt larths*»OD.
— Egy fiatal kereskedő i»n-
gyilkoaaága uagj íehiiattí keltett Bu.d»-p^aten a Józaafvárotbao. Eiasier Lipöt zalsmegrai v.doveczi karoakjtiő uébáby nappal eceIAU lálogtióba jAtt sógoráho* Bruckoer Mór kereakedAbos. a ki a tuió-tcsa 23- as. basában lakik. A háiban (eltűnt, hogy Eissler, a kit mindig be-ssédea, jó kedvű fiaui »mb*rn*k latner-lek, most tsótalan ea asumaru. Ast hitték, talán aa marás nagyon megviaelte. jahui 3 in dólbsu végre megkérdheti löle sógora, mi oka bailgatagsigának. At ,1Í(( 29 éves fiatal ember kitérfileg vála-zuil éa máara tertjlte a beatélgeiáél. Eate felé kijettfQté, bogv ma raggel but\\ taini sziad^kazilt éa exért Biiveakeaje-ufk Űi b órakor fBffgel felltőlleoi. M-dún kijelölt órábao Kisiler Bit>bájába tnk, aiablskkereastoo függve taláüák. A rögíöc oda ín ^ ott orvoa ttunitatAll*, y oQgyilkoaságát mar három órával i-iőbb végr«bajloLta. A rendór&ég, mely r.elrÖl .^rtesitleíetl, a hulu^atel a kos-ala hftl\'Jttas bázába vitette, a hol ip*p ieiboncioltáit. Az DDgyükoaaág ukát logtávulabbrrii aim aejtik, mart Eiari-ir »«mmit íem hagyott hátra. Zala-megyébeo I-tkó úai atyját kiméletoa módon értciiiotíék a axomoru ea étről.FöiöjiLám a Eaoakot a megazámlal-tMtn a pénzl, nyíltan a b*oguaan, hogy a jelenlevők megfigyelhetlek.
— Épen nyoloivaa tallér ! Éa itt
van a két maoDsfeldi ís
A fuék fenekín még egy őassetürL papiroa volt, melyet asistén fölmutattam.
— Ei a* én arany gybrtVm Í«wt! —
kiáltá a* Öreg parajuu
— Írd körOl.
— A* éa boldogalt nom gyürujéo
T. £■ betQkaak kell réarr- ]«aD1
FőlnyiLám a fkapirost; Agy araay tiü eit bosúác T. £. betűkkel.
Ai éi gr&nim! — kíáhá a
A körültam álló psraasxok mintegy •aerevSHen állottak. Dekünuta kerítésen a nép haragja, dübe annál hangosabban. viharoaabbaA és vadabban tört ki. A végre fol\'edeutt tolvaj elleni duhhöi a harag járolL, hogy magokat ráisedctni engedték, hogy egy árutlant tartottak a tolvajnak.
— A képmutató, ss ftlsttomoskodó
a rabló! Föl keli akasztatni! A [egmagasb
afcaastofa aam elég magas asámars!
A fólfedeseu tolvaj megsemmisülve állott. Pillanatra meg akarta a menekülést kvértani. £s a kétségbeesés utolsó kísérlete volt, a ssalmftsaál, mely után a visbefoló kapkod.
— Én miről sem tudok — dadogá.
— Est vslaki más [ette, hogy engem
■snreoosétlenné tegyen. HeitnsM UMga-
Ds ekkor d&bosen ugrott elo a kis n*r»«at emberke.
— Gasamber, tolvaj, rabló! A
báromnál aranjat u 6 bosU ide neked,
hogy kösvstlen ablakod alatt 4áas« ?
Esen indok eléggé oMttuiós volt.
— Assank tovább — aondám. —
Még több kiaoMt ksil találnunk.
De a ftiíoi«a.tt (OsMMtari tavibb nem tsrthati DaaféA ea kOrtlte a nép hangosabb • iestyegeiobb loB.jkaeroasak-tól, a kgdurvább .roaaaktól ksilett feaaio, ha uvibb is ugad és a további áaés tsbbi MaMUit i» kjdsciti. ITMISI a •*•>

íühét as irlall m Heimann iránt hason-képen k épes volt felkölteni. Utolsó eje ia meg\'ftrt.
— Mindent megakarok vallani ! —
tondá. — Én követtem el a többi lopást
én egyedül és minden ellopott vagyon van eláava, a fehér pálcaák metiett.
Éa agy volt, miként monda. 0 egy ireg tolvaj és ssugor; volt.
A aep daha meg volt nyugtatva. A bemérésének varixs hatása van, cibékiti a bünílst és az embereket. Ez as smbérben az erkölcsi elem ereje.
Én a bünöat a kü«aégi fogházba -esettetem. Ez minden akadály néik&l negtörténbetett. Á megnyugráat a saját azégyenkadéa követte azon iguzaágtalan-aág miatt, melyet egy b&utelea irányáb*n lkövettek.
— Úrim — monda az Öreg emberke
ivarlan elém lépve, — a nép asava nem
lindig íat«n sxava. De — tévé boz«i,
lagát ea a többit védelmezve, — miért
rdja esen ember árosában a Kain jelet? erl azzal bir, emellett maradok.
— Igen, azsal bir, — kellett aka
itlanul igasolnom. És Ssaae kellett ma
tm ss^doem. hogy baagomn hozzá ne
jgyem: — É< a nép vsára mégis Ialen
— Men akarja öo Heitaaiuil ssa.
jadoo booaátwii? — kérdé Ml «rag.
— Még o«m todom.
As emberek iámét oaudükosva nés ek rám. Nekik a lehaogoltaágot u látótok :el lett, mely most kéusereaeo erót vett
— HÍ baj ?
— Menjetek haza etrbarek Ti ma
láttátok as igazság győzelmét Biztatok
mindig az igazságban, Uto jár* mi ódig
fog as győzni, habár még oly erőszakosan
i őség oly aoká elnyomásáét as, ha
ég azok is elnyomói a elölni akarnák,
koek azt Órizni4k éa ápolni ok kellene.
Menjetek most mind lyugodtao hass. —
Hogy mi fog történői ? Ai Isten adja,
bogy több bűntény B« lörté&jek.
Éa njogodtaa s csöndesen ssé\'mea-Kn is osondesen, aajyos osoadese*

lestem, de böDsőmben annál nvagt«U-nabb J-a.lók Ismét egyik legcebntebb órámhoz köselitettem, mely caak egy üovádí bíró emberi szivét érheti.
Heimann aastonyt is a kösat\'gliázá->an bagyám ; odamentem a kz asazfjnyt msgam eté hivatám. ö már ti<dta, hogy Férje ártatlanaága fölUmerietctt, s hogy ss igazi tolv&i fÖlUláltalolt. Híaz^Q ae egéssfala tudta. Ceönd^, aiázatoa, de mégia oly mag»««to« örömmel * Wezébao osecsetnóvel lépett elém. A azeron-létleo 1
Csak a gyermeket eltávoliihattam
rolna karjaiból. :
Egj aoya tejére a haláioa itéUtel, Lóidésni, mialatt a szopós ca?csemol kar ön hordja, ettől agyilkoa is ^aazarendül k hivaUl hidegebb. Meg kell lenni". , A no «ep balrány arc is. még bal- i ványabb lón, mid&n arcsomon a miJr i fájdalmat lati. Vájjon * kös-slebb: iam-ya perez tadataiólmerlilt már asivébeo ? Cstk egy p^roz, de egéti éleiének I mégsemmisiLéael. Egy peres, mely őt fér-1 jétil, gyermekeitől, a mellén ievő caecsi mőlól, ax élettől a mindentől elisskasztja. oask a fegyház istonyu falkiiol nem! — | S»m őt, sem magamat nam iinozhatáoi \'ább.
— Ai ön aeve Seutiwei; Madline?
- kérdem
Erőle^em kellett aikgaran.:. hogy reszkető bangómon e szaruktl ki^jibei-aem. —
Issoayu benyomi«t tettek e aza/ak
asszonyra. Meredten nézett rím. Egéai
teste megmero.dt, caak keséi, melyekkel
gyermeket tarU, aaorultak görcsöaen
■se.
— És ss ön férje, — kellett irgai-
LStlaoul folytatnom — Szehwat Ansos ?
— Ha\'almas Isten ! — kiáltá.
A gyermek kiesett kezeiből; ő maga Lerogyott. Én fölvettem a gyermeket. Ö ismét felngrott.
— Kegyelem, kegyelem! — kiüti.
— Isten a Beaoyekben, bal.lmaa Iatea,
ligj kegyelneesl — A foldra veté magát
s lábaimat átkaroli. — Uram, aram, ked-

irum! Oh legyen ön irgalommal fér-mas«.3 > gyermekeim iráol ! Egy iszunyu pillanat volt ez. Ugy i, min\'ba az asszony n * al együtt össse kellett vjlna rmtltadoom. O ossseszt-dé msgál. A DÓ, *í »oya iszonyú erővel üir ivében.
— Uram, uram, ön miudenl tud ! Igen, mi vagyunlc a büntevők. De legyen IO irgalmis! Legyen kegyes! Ha irántam i-m Ifhsl, legalább férjem iránt. Hisz ő nindent énem, as iráowmi sserni-mbői i-l!. B. 6 ismét oly jó lett. Mi öt évig a i leogeren tul v»Unk. Mennyire dolgo olt kinorá magát --gyedül cs-tk én értem! Azéo nupjkiinrói akkTl ^ondoskodui. li > többé velem nem lenel. Oh, ő gvakrau gondolt <-ien órárs, arra a mi moit történt üe máskint. Csuk 01, véle. kellé ennek találnia, m,:ri éríi, hogy büateiését el nem kerülh"li. Al ő súlyos bűne eroéazté öl. A tűz! És csuk ért-m lévé azl! É- ő )ly becsületes, oly hűséges Un! E>íyfilen becsteleo fillér sincs sson pénz közt, me lyel o oly véres verítékkel ssorsett^ Es csak én miattam lóri ide vissza. Eo a ávol. idegen oriíágban nem valék\'kep.s .ovább maradni. Közelebb akariam leoni izülelésb«\'yemh"Z, És én hoztam út a izerencsetlenségbe. Uram. ur.m, legyen in könyörüleles. Vájjon nem kép-s ön erre?
csótlenaógét és g
heltem tovább és olve j
Én nem lehettem. De a nő szerencsétlenségét és kétségbeeséséi sem néi i ., ._ a__i uk i. »U-r-ít-ttf»tíím biigy
tovább és olvetettetém. bb kat*égbe«é* Unuja Ügyek.
A nŐ férjét, Haimaun Szeliwat An-
bí kll hllt ó é
Ő fj, H
»o»t it bí kellett hallgatnom; ó még a kózséghása fogházában fogva volt. Elő akarám ót vezettetni, de magam isfolútie meg vaiék induiva ■ igy oónány pereznyi üdÜiésr* volt szÜkai^gem; ezután pjraa-csolám a végrehaju\'>nakt hogy Heim»nat foghelyéből elém v>-s«sae.
Többé nem lehettem a szerencsétlen kétségbeesésének tanuj*. Nője, mid^n a rövid kihallgatásról viawavoseUeteU, fug-hejye asliett ment el A* a zárt ajtón ál gyorssá nébáoy ssól idegen ismeretlen Pyelver* mondott oekt, azon idegen nyel-

ven, rnelvea raiodketten, mid&n magukat egyedül,"kiballgatlmDul lenni hitték, t.t-kotian agymáiwal bicéitek, iüoat haogo-tac kÍAltott be ferjébnz a halai atavaivaJ, ki 5 hazája. SZÜI-M, gyt>rmek»ég8, boldog-sí.ga éa aiive nyelvén.
Midfin a végrehajtó, ki aférjet eUtn veseiendÓ vala, fog háta ajtóját íe\\a\\ i-tott», a szerencsétlent a fogházban föi-aicaeiiva találta: már meg volt halva.
Nője, áennweit Madlise aaatonjt bn-ZÁja torvéoyaaékéook ki kellett volaa aioteilin\'.oi\' acuDDán aaive megtörütt. tt ca*piaok * u»ár ér->k óu gyóDgéíiccdó aiwzouyra oésve m gsemmisitSk voltak. Néhány hét múlva megh*l!.
Vájjon a nép szíva, miadig Idlea \'a?
Váljuuk el!
N\'yiiánv.
aneu.
uvs.i én.-k^i. -n^f J:u;om8;tl
hanem élS.idr*] L-ISadTt
L>r Kovács Pál áUaL
Váljunk el! brJolt egyd«úlni aka-
ink — Nyitány! mc.j bez a seneviug
uDíi\'-n terén dob, Lrumbiia, síp és heg,:-
tt,ió aiükségelielik — élőszóval tflőad--.
agv még inkább csak felolvasva. — í \'
iroadia hu*vét után, akkui-, midáii tö\'í
linduyijHD a legjobb tsüen aláásunk \'
alűljRD, ahány szó, annyi ollenműodaii!
. Ni d« e^éiz eleiünk Dem caup* el\'*"
tond:*<i»kból áfl->? - Ai apa ellentmond
án^k, mikor aa tölti pénzt kér, d« azt
uein muodja meg neki, hogy — mir.\'!
Az it*ja elienmoBdiisb* jA magával, mídAa
arájának mennyet, ftíldd i^ér eattüvó
élőit; axután pedij; követeli tóic, hoKJ"
Lel is az tárta* «1. A m nav tnrmeair-.e
in elpárolog, csak a föld iaar*d meg. -
i ia acöriyen betáblátva! — Apénsiár-
nk wkBvel kötele*i magát, hogy a rrá
IÍOU pénznek hü úre lesx; s ftl\'g v*rJ*i
-zy claikka«ttva, Amerikábs vitortisaua
,el«! - A nenl atyik, airon tul, Örök
é,\'euel a egy boldogabb, adómentes b.z*
vaif — hol nem less kös&augj, *0B1 \'MI
Twu-kormiDj, aesa fináncs, »«t* siÓTÍg-

HUSZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLŐN?

JULHJ9 iO-és 1681., a napokban több Lud
tolvajiás tfirléot, a lettwek Nagy-Ksni-z*án elfogatattak. Az ellopott tárgyak rjMlft(l«tt*k « Kárvallottaknak.
— StridÓ vidékén oly rrU jé^-sö
vol: műit cnütörtűkttn, hogy paég a vasuii
kocsik ablakait is beverte; * StridÓ bati-
rábaoi kár kisEiimithalxtlan.
— Ha Mii rövid hírek. —
A xágrábi. törvényszéki elnök irodáj* lel. töretett. — Győrött 2 fiu fürdés kóxb-o a viabe fulad. — A pipái köíetváiasiá* aL\\ Öwzeülkötéa volt R nép ée kalrmaaáfí kött, 1 ember meghalt, 14 mej;aebe»üU. — Rű&suyóo egy DÜ a k.ui lincaára akasztolla fel magái. — Haí&nicban uz idei Reiyemtermeié* 70 ezi\'r kigrra teheti, míg tavai caak 12 ezer voh. — Gerófy siíntársulata Veszprémben nem restesük uly pártolásh-Hn, iLÍnót lűegórderuel. — Takács Janói Uvirdai or»zágr>s főigazgató meghall. — Újpesten nagy tüz volt. — Botka Tivadar 50 éves írói jubilaeuuiira * .fcUre* disrazámot adott ki, Helye*! — A sopruDi daifiuér egvlet aug. líO-áti Bpeaire utazik. — Blaha. Lujza ok:. 15 éu * népszínháztól bucaut VÜHZ. —
— Külföldi rövid hírek. —
Daaiafi hazánkba jú láiog-UÓUii — A németek ellea Prágában naponta ismétlődnek a kihági*B\'>k. — KalkuttáUu ejij augo; cookoladájat L-íy háláira itéllitsl ajáaltat\'a. — A japáni caásxár K rizt. István rendjét hordozz*. —
Színészet.
Keszthely, jufius hó 1881. Említettük már e lapuk hasábjain, hogy Balogh Alsjois Biin igazgató társulatával városunkba érkezeti, s itt elÚBd»B»i sorozatát f. é. június hó 25 én .Tiszt u -ak a zárdában" ciiroii mulaiiittó íraocz>« művel megkezdene. Ax eddíg flŐadoit \'— legoagyi>bbrósit uj darutok-búl.mrg-y.\'.zódtÜDk abból, hogy nagyon U tév^ü volt amt némelyek á!t«i ■<-■j-.se leli Tel«Di.i».i. nmzeriút Balogh Á\\*y>* társulata Mik k ni gyeugébb, ho«;y m.-m a ksiiibelw- B a vidékből H tardfl* i\'.re-ZCAÍ: végett Keszthelyre rándult müuár-tüló köiönség igényeinek niegieleiln;:ne. Meggyozodtliiik\'az elúndiB\'ik tolyam.iból, hogy * társulat ig.-n jol v*o azr-rv-.-/.ve. TupH.HZii.itul;, hogy Balogh Aíüjut Ama Bsiitiíi»zgnUik kÖsé tartozik, kik netmwak bugy minden iehetcit v-lkovetutk bugy a tüz^Dbégel a lárauiat pártolására megnyerhessék, HÍit ké-zrk áldozatokat ie hozni, hogy az irodalom legújabb é» legjelesebb termékeit megszerezve, azokat * ki.Z\'ínn.;g Álveze őre é« m"lait »táuár-nziorcbozhuBfiíik. Elmu.a-i-ha\'Un kőtelös-sr:g--.•*. vélüuk tcljfseilböini, nmidÚH a kóiüDségei, mely eddig — nom tudjuk iní ok bó! — csak g véren lÁl»g«iUa az elóadíiiokitt. telbivjuk » jól azervoiett ürsulüL pi.rtol«riára. A vÁltO7.ai0ü * az if. müktidott tárBulaLuknál mé^ «ddig nc-m lAiof. szebbnél sz^bb sziup^di disz-icL.-k.uztflóiídáttük kcrekdídaéfíéiiiagjbitn „„v.liv Óvakodunk a lárauUlníl réozl--ife tíiráUlot Luzci tddig, mig közóueé-

güak azt nagyobb pártoláib*n nom rí-•cMttí. A tirauUt jelesebb tagjai Balogh Árpid, ki nnm caak kitanó játéka áJlal, de mint az előadott Qép»ini»üvek és operettek jelee és sinkízerü betaDÍLÓja tí4 vesetije is H. köíÖDfcág teUze»é\' megnyerte i teljes elismerését kivívta magának, Balogh A lajoc, Kövi, Pakai, Síigetby, Monori, Gyarmati én Remény; továbbá Balogh Alajosáé, Vanzeli Irma. Sxige-tbíné, Holotiay Ersai, Tótfa Anna és D6-ményoé, » gyerm^kszer^pekbec pedig a kis Balogh Irénke. Végül még *rra kér jük Keszthely város é& vidéke köíönségét tegyen egy próbát B rai igen biezszük, hogy K társulat eióadáaitirói eiismeréaael fog nyilatkozni. A 7ÍBZOUtlá.táaíg.
Vegyes hírek.
— Turgenjev Iván az orosz czárról.
Turgenjev, a híres n-géoyiró III. Sándor
ról a következőket irja: Oly emberek,
kik B csárral gyermeksége óta «gyÜti ne
velkedtek., azt állítják, hogy sohasem ha j
zudotl. Őszinteségét annyira vitte, hogy \'
mikor politikai okokbdí elhunyt bátyjá
nak teluségét eljegvezie. annak ÍB meg
mondta, hogy 6 egyátalán nnm azeralem-
bő) veszi el, mert máat ezerét. AíasszoDy
kés tt erre a felelettel, kijelentvén. hogy i ÍB szenvedélyesen szerelte elhunyl férjét. E kölcsönös vallomások daczárt, rósz uralkodó pár igen jól összetörő-dőlt s már régóta boldog családi életút al.
— Nyolczezer «mber fölkonczolva-
Kriíép AzsHbó! borzasztó vérengzés híre
érkezik. Orosz katonák nyolczeier mene
külőt kouczoltak fel. Ez eaeteL »z orosz
ági d">l púkról rendesen jól értesült
„N-wcastle Cronicíe" így adja elő: A »Wojennoi Sbornikban" egy hivatalos z katoaai közlönyben, SitobfJpff lá-i»k Guk-Tepe elfoglalásról szólva. »\'-k között a következőkéi rooncjn : „A tüzérség által támogatott dm»ocvi>->ok és kozákjaink, az üldözésnél, a indkót nemű lakosságból 8000 embert öltek m«g. A vár bevétele után, a fala belül QbQQ embert temettünk el. Üldözés közben 8000 ember koocxolu-!•=.* És e hallatlan raészirUs oly ■k«D történt, bol a menekülők még ffildhányAara vagy b rmíaemü védő-tra eem akadtak.\' Délután 4 órától UJ óráig tartott a vérengzés az fgye-sik földön. Skobnleff azoűb&D ezt hőstettnek tekinti ée kérkedik w\\r. A d mongol csordák a tizenharmadik azázadbkB nem vittek véghez iiy kegyetlenséget.
— A londoni VÍBUÜ gyilkosaidról
ujabban ezeket jelentik : A it.ormii.ay,
vtlamiot a brigbloni vasul társulat
HO -10(1 frí jutalmat tüttek ki » g\\
kos Lefroy kézrekeritöjének. de uddig
nyomozásnak semmi eredmény\'!. .^
ut eddig kiderült, Lefroyuak, ki Perey :frov Mapleton néven is iamerPles, elű-
te nem valami jó. Folytonos pénz-vurbau volt 8 semmiféle líth*ló kerc
forrásául nem rt-udtlkezett, bar hirlap-

Írónak, s az „Era* ét .Illoatrated Spor
ting and Dramatic Newi" mankatáraá-
nak adta ki txmgit, u. mit nonban a lap
szerkeftxtAi mego>áfoÍQ>ik. — Annyi bi
zony oa, hogy néhány levele megjelent a
lapokban, melyek egy ailitólag Offenbacb
által néhány évvel ezelőtt irt .Luce\'tc"
i kl
csimii
o pe
nnatkoztak, melyet
ezinó egy Frank Coppio navü ausztráliai embernek eladott, ki azt legközelebb akarta Angliában előadatnv. Lefroynak egy férjea nővére azt állítja, hogy bátyja miudig olyannak látszott előtte, mintha az \'-aze oem volna egészen helyén; óéba \'egészei! esztelenül viselte magát, gyakran ostobaságokat fecsegett azonban mindig irta ti annak gondol tt. Nagy atyja őrülten bah meg B azon időben, mikor Lefroy született, atyja a^y velő lágyulásban zen védett. Lefroy g» ^da&Bzony a igen lyugodt. de excentrikus fiatal embernek
londja ezt, a kit soha sem hitt volna képesnek gyilkosságra. A rendőrség Lefroy na k ugy DÓvéréoél, mint gatduazo-oyánál szigorú htzroolorást tartott, de nem talált Bem mi gyaausut s magáoti. ij"trovnak cdQ\'£ semnsi ÖVocoa.
— Dolgorwki KtrctegnÜ a ktír-
■ ~ \'■ ^lletli)
bázbau. A schünebrrgi (Berl
Maison de sacié-ban betegen fekszik
■gy Dolgo\'iicki herczegoö, a kínek.
-érét az ópium gyKkorl hassnilata meg-
uérgirzte. a mick már töVoasör mutat
kozott elmezavar lett <■- következménye.
^ Stéobenyi Imre
gróf éUuken érdeklődi* a bel«g iránUr kivel Volenczébeo ismerk.-d\'-U meg, minden nap megUtogntja a kórházat át tudakozódik: a be\'eg álla* pota felöl.
— Pipa kidlLitát. Londonban az
Alexandra palotában most egv nagyon
DevezsíöB kial itás nyittatott meg caapa
pip\'ikbÓl, a mi a dohányzókra nézve
L.v érdekkel bír. E kiállítás,
rdeéaek mondják, m itig é minden korbeli pipákat közönségnek. Fr»nc*iaoreság
idea or« mtat be
_ tl gyönyörű aranyozott ée remek featéa&etü porcielSÁű pipák álul vau képvisel porcíeiUn f«Bté«zet a hire» sevrosi gvárból jon. Némelorazágból drezdai, ulmi éa muiBBZöui purcislián pipák vuanak kiállítva, valamint b<*rnin-sárga agyagból készíttetlek te, óriási pip-szárakkni, mint ezek a ezéhok ünnepélyes meDe:eiséi Kölnb-n voltak dívatoan. Németalföld pipái az álul nevezeLcs-k, hogy moateri-teg faragott fti-pipa^zárRbka! vaunak ellilfí., julesül kitüofik a gudai p\'ptisiá r«k. Ezek. közül legnesuzelesüek nr ugy-nu^-ezeu völegépy pipált, m-l) ekbíl a
bátusul&ndóic pipáztak. mt*ny fftm/iití le
napján, ebboi soha mádkor nem siÍQak, c«»k háT.HBaÁt\'uk évforculóiu minden áv-
napoa
ngol ki
ész
eg\\ szer, de ekkor égést tik "axl ki arájuk bál. AK
gy pp nál nem kevesebb 700-niU, sabb sárgától ^géaz a koro stiva. A akiiodi tűkkel, szibéri
éa gyalogfenyó pipák siámu e kiállitáe-a legvilágo .feketéig ki-pipik régi runi be-
oda
g pipák,

azimosőttek egjedftli Tigant, kemény fábdl ragy mammath agyarakból, majyek oly fehérek mint ai eiefáitotónt, kis bauk pipák fából vagy a*arvi>ói, török tajiék vagy vörö* *£yag pipák boaazu vastag meggjssárftkkal, vastag borostyánkő szipkákkal, agyaevésett csiba kokkal, esek kött egy pár ixuttáa és több pasa pipái, melyeknek caibufcjai drágakövekkel ékwitvék. Japánból 96 pipa kiállításon elefántcsontból, fából, t>Ói, berexi jegééiből, agátból Jé* jupiaból. A pipákon leyú véséseit a ja-; páci családi életbdl mindenféle jeleneteket ábrázolnak. £ pipák egyike Kaomoto ! a japáni császár fivéréé volt, e* arany- J nyal van kivrve » a japáni császár cti- \\ mere is látható azon A japáni pipák oly | kicainyok, hogy azokat egy szippantásra szíhatni ki, ugy hogy egy ember naponkint 60—80, soi 100 pipával kisiihat, A eh inai mákooypipák ébenfából, tekno* békából, extutbó! vannak ét sománcsos-vák. Ezeken kivOl láthatni még indiai és ayrüii nargíleteket, cy ugatiödiai huká kat, északamerikai béke- ás háboru-ko-lameteke\', azték és karajb pipákat kó-ktuzdióból és lopotökból. afrikai elefánt csont-pipákat, ausztráliai legkülönbözőbb pipákat. Ez a kiállítás minden nagyszámú pipái daczára még is nagyon iÖkéj6ileRri mert ebben a pipák legjava, a magyarországi tajlékpipák hiányoznak, melyek minden aranyozott, porcxeüán, zomáa ctozolt ée drágakövet pipákat háttérbe Jtzoritanának és valóban megfoghatatlan, bpgy az sogoi kiállítók ezoket kifeledték, v|tI».mÍDt az ÍB, hogy a Londonban éli
m agy arak a kiállító bizottságot nem É-gyelmeílették e nagy hiányra. Vájjon s*erény&ég vagy köcönyősségből történt-e ei, nem tudjuk, de mindenesetre na^y o^ulaaztis.
i — Megmárgezeit gyermekek. Masza Idv Guaatáv, neje, sógornője, a égy gyer libói k
gy gy ugligetbói a kötutí másboz mentek. Az atáaok
meke gp
vaepálya-áH
jövő gyermekek az ut szélén levő bosó-
tokban valami vörös bogyókat (valószínű
ieg farkas csereazayét) esedtek éa meg
élték. Már a kocsin elkozdtek panasz
kodní, hogy rosszul vtónak ée mire haza
>tek, a gyermekeken veiséiyec jelnnbé-
gek mutatkoztak. Caatia a gy
mtette meg ókét a nagv obb
aegély ők
bajtól.
— Az UstököMök befolyását főid
viszonyainkra sokfólekép magyarázták
at idők folyamán, ée nem mindonkorüd
vözöiiók örömmel e kóbor csillag megjf
ienéeét. Európában az a\' nécet van eltér
jedve, hogy nyomában napfeay, meleg
éé ké kél A 8
iy»óg kél. Az ISI 1.
url érmése — in int BzázaduQ k legbó r<
•ég és terméke
1857-iki evek [ kÖs éveké — vala. — Annak előtte fék-lemmel töité \' a kebleket az üstökös; háborút, dögvés»t, és éhhalált kapcsoltak megjelenéséhez. Midón a Halley féle nagy oaiölcöe 1456 han megjelent és Európa javában szépe gett a török haUlmáLÓl, a míatyánko

egy venssakkal toldották meg, amelyben u Is tea t kérlek, nabadiUná meg iket & gonosikil, a töröktől é* az üstököstol. Az éve«rtd elejei oly nngyfényö üstökösök eientok meg, hogy & hóid világival bit ran kiilJhatták a versenyt. — Az idfljá-risra, at uiLököeaA befolyása nincs.
— Effy oroas a magyarokról és ilaetekrÖl. A „S^t, Pólorburgszkija Vje-lomoszti" e bÓ 1-sí azimában egy budapesti levelet kötól valami orosi uiazó tollából, a ki a magyar vendégszeretet ma-gtsJv-a, j. magyarokat vigésjóazivü embereknek találja. mindum-rlUtí, hogy ép Budapesten lárlent ax, bőgj azuü\'-vrle iatt egy kit keílemetlenie^e volt, mely ^onbao gyorsan rendbe hozatot1. — Pa-ifcsckodik a németek eíieo, a kik benne roas kémet néstok ^s már n utoluó magyar Ülomison gógösmi kmbál\'.ik : .Hier ütt nichts mehr angarioch — híur ist&iles Leutsch." Az ülelo annyira megh-.-íu-lotl a németekre, hogy levéléi ily szavuk ai fejezi be: ,fía még egyaxer Magyar-oruigua fogok utazni — akkor a céme; aatároD léggömbön megyek át.\'
Azon műtárlaí. maly városunkban csak néhány napi meg-Uflniólésr« lett fetáfttvs, tartalmazza z legujzfab viiágujdon sajfokat különösen erriakes lát ványt nvajtSTEFAMlA föherczegRÓ ünnepélyes bevonhass Bécsbe, továbbá az orosz czár meggyilkc lása Pétervárott, ugysziftten ígfj" szép városok és tájak, továbbá művészileg mozgó viaszfigurák és egy é)t krokadii látható. Számcs látogatásért estf
ÜLLfilCH SYORGY. &eíéptidi.i EO kr.
A. íurrid«!o=s év*tiia* I&iö * kurt sbíjD. — SouilyO Visirluílyre mout k\'-p elölt r oivét kGveUc**r-jles iodoitüit* : pf£(id¥3E polgirtirBoiio : Ec t««lB*!ÍÍ-t-;lki.»tíí! aPgvví.-i.ny-.tc gok. Ax tiren; 48. a tnegg}-"\'íódcs*io még «t inpomre u r£ van hircpin- t 4b,
bnceiirisQmbj.0 iíncsen löbb pcifc ftimt forint! ■
fcay kortes körbesió! ;
,HÍ! ai t-Mrnyo\'.cratíi h.,,l rcarad
xp rlj-kéc rá kiüt ■
.Já iuéi Eatx r
Kuni UtiL iiní ?
Magiűrs maradi; -Iiraclttx j>cl(artór»uct , Khiteti, alú\' V»n liba fii.rehajtó — kecsegte\'nek bennünket: i ma^uk, aujit üdvouségükri \\t, ozeu nyo mórult foidón, ezen ugyütveze\'t dir»lom vöígybeo keresik! — Sok idegea nó elájul ha macskát lát s uj életre ébr>-d, ha hi-ZL.gó líjak veszik körül. Periig hoi van hiz:lgóbb állat h. — macskáűál ? — Suk hazaü korteakedéasoi ak«rja megmeuteoi a hdZfet, — errs aztáo :
Csakhogy eklé hajdi ariy.
i halhatatlan költőnk, VörÖB-
Wagner, u hirhedt zeneköltú, a!eg fülsértőbb h-ngokdi eróazíikolja ki h»ng öiereiből, hogy azcjk»t utóob, szivet s lelket elragadó mennyei harmóniaVÍ olviisaza óaazt-. s CQugnlakitsa velők a jovú zenéjéi! — Ea így megy az Luvább rai o-denüíl, a foidi élei viaiontagságain ke-reartüi. H& tebüt én is-üy ellenmondásokból nzött czimo1. adt»m jelen igénytelen feloivasáaomuak; ez által csuk a divatnak t a jelen kur igéuveiuek kiváctam — hódolni
Érzem azonban, hogy a mélyea tisztelt hüllgalósÁg előtt >-zen eljárásúmért líiámolnom kell. jobban, mint a bpes\'í RÓkuflz-kÓrhasi péniiáriiuknBk B épen ugy. mint az ür. B koaárral hazatért B maDdátumát újra elnyerni óhajtó urm-ág-gyülési képviselőnek.
Lássuk hát előaziir ÍB; miért adum jelen feloi vaüásomuak tzen czimet ; Váljunk el ? holott ellenkezőleg, minden áron egyesülnünk kellene! Kz csak egy kis irói fogáé mólyen tisztelt ballgatósftg ; mert a szegény felölviSODak, ki aempiro-BÍ:ÓV»1, sem tényen jelmezzel nem rendel kezheiik, bizonyára fühöz-fához kall kap kodnia, hug) a mai közönyös, elfásult, világban egv kis érdeklődéit kelthessen maga iránt; mert a „[iaz\'eU uraim! éa hölgyeim!* megszólítás nem mindig eUg ám arra, hogy a .mélyen tisztelt közönség* utóbb csakugyan mélyen el ne aludjék ! De ha így kezdem .Váljunk ul!" egyszerre érdeklúdvo less mindenki, nki (■Eak H h\'aeon-ctimü legújabb fr^Dozia vigj.iték minupi elíAdásán j«jlen voil B

annak muUii\'ágQa jelenetein s kitűnő elő-udóiban gyÖDyíirködó\'t. — Hogy pedig az elválásból itt U, raiut VA egyeaü\'.és l^end. arról biztosilom » mélyec tit>£telt Imslgutóságot. — S így reményiem, hogy ezen kis meg bocsát ha tó irodalmi cscllel,az ■jrüekiodóat fí\'üívasásom iránt megnyernem sikerült!
De íáBBUtc tosább: naíért nevezem felolvasáeomat nyituciyniik, miután ez nnm zenemu V Ezt csak azért tevém, mert nt-m csupán a mai hangverseny\', akarám ezzel megnyitni; de akarám, hogy a tUz-teit közönség zsebei i& megEyiljtinak erre 5 éa mint szeiiemi iBöbmctazí azokból egy cokiul 2 forintot kicüempéazhessek az alakú.andó győri ének- és ieneegyl--t ;aÍHpitáaárfi. Ehliez pedig hangazer nem szükségen, caak e;;y kis vesz^geleB-:1 nem járó ártatlan korleskedéá.
A fe!támn<ia is elienmondá«QBk lazik ; murt valóban mi még mindig úszunk. — P"tí\'g » feltámadás nzect ÜDD\'-pe tnár eítnull a az apoatoiok áldása "cszálí: raiud «ion uzegónv bÜnuBÖkre, kik magukat piegjubbitva, ii*ic\'.uitan la lenhez térni óhajtanak. — No, de hÍBBen ha máskint nem megy, roegütjük átn jd azt a nagy dobot ie, — a a kinek íüleduuja erre visibaDgut nem ád. az ugyan aükei marad minden szép és jó iránt, reljes i>z ö é.ötében !
Ezen kissé uc»lmas Bzámadásért a lisztéit hallgatóság bocsánatát kérve ée reményeivé — mert hiszen minden azá-madájt unalmas szokott lenni ; térjünk most már a dulfigrra !
TisztJII uraim és hölgyeim! Volt uekünk itt Gyűrött hajdauábaa egy Iv tenbeu f...dugult ének, és zenettgylotünk, melylyel, mint boldog házaspár, vígan éltük napjainkat, a — mézes hetek alatt. Azután uikerdtüok czivakodni, mint a ház&Bemtterek szoktak, kezdtük egymást megunni, mint » házasemberek szokták, meguotuk a mindennapi kiadásokat ia, mint a báai gazdák szoktÁk, — azután — mi Ugudás benat*\' kiasé kikspósok is kezdtünk lenni, mial a nejeiket megant ft;rj-mur«mék szokták, más pár ctán- lát-

tuak, raic. u. hutUn si-rotők s a többi. De i; ioiiák gmdálkod&«aai nem mentünk semmim mtp u\'óbb unaltnuu^ban, úgy-neveiéi\' Bzaimaözvegységüpkben végkép eí nem *lud ifink. — Aludtunk pedig mindaddig, to\'g r\'deg hálószobánk ajtaján egy léiig laajeriii gyíiage kopogás tlmunk-bói fel anm ébresztett senaünket.
— Ki KZ ? — kiáltok felocsúdva
\'.gyünk széléről az ajtó télé.
Gyengéd, elbűvölő, asoli hkrfahang ■oh kérdésünkre a felőle".
— Szeut I«ten! — gondolok ma
gunkban — ez nem lehet más, mim régi,
jo bites 1 irnunk. az ének- és zeueegylet,
kitol könnyelműen elváltunk s kiről asl
biituk, h\'iny -rég szétporloü egy rideg sir
civtelén hactjaí alatt.
Az aj\'ó kinyik, — mi megismertük j tgymást s pg\'-niás nyakába borulva es-küvéck, hogy a hosxzu elválás u\'iu isme\' esülni fogunk, még pedig f-lbouthaU ian sient frigyben! — Klvál;uok tehát, hugy egyesüljünk s egyesültünk, hogy obbé ei ne váljunk egy más ló i!
íme tisstelt hallgatóság! ez & mi ;lhu!.ylDak vélt, de feltámadt e isméi i-isszakerült ének- és zeneegyletünk Bze rulmi allegóriája! — Bár Így térne vissza javul tan sok könnyelmű nö elhagyott férje házának küszöbére, — B bár így fo gudná ott sok szívtelen férj méltatlanul elhanyagolt azegéay cejét!
Ismét egyesültünk tehát! De bez z-;g az elválás szomorú éveiben mtsgfo gyatkozott, elpusztult a gazdaság! Nem volt a házban azorgalm&s férj, k.1 megkereste volna a. mindennapi kenyeret, — hiányzott a gondos nő, aki megtakarí totta VOIJÍI a közös keresményt!
Gyórvároaának aiüvelt a áldozatra kési közönsége ezen gyenge ecsettel zolt allegóriából meguoulhaaa e tudni is fogja kőteleaaégét, mely abból áll, hogy a hamvaiból Phoenii-kínt feltámadt győri ének és zeneegyletat teljes erejével pártolni B tömeges hozzájárulásával eonek létét biztosítani is fogjp.. Hiazen mi adhat

e nyomor^\'í életben enyhülést éj vig&asl mm, mint az ének és aene ? Mi asórakos-ta\'hat köllemeaebbcn, mi felejtethet ve-luuk but ea bajt gyökeresebben, mint as ének éa ssue?
A bor pilUuatnyi kedvet ad, hogy annál szomorúbb órák váltaik fel azt. Pi.lanatokra busdit, lelkeait, hogy aztáD buLitsa a Itslkel e béuitse. a lea\'.et. — A péot olyan, mint egy hálátlan jövevény. Ha befészkdlé magát nálad, kimar szí vedből minden jobb érx&t; bűnre caábit — ■ többnyire általános nyomorral vég zódik. — A szerelem, as égnek e lögbá josb gyermeke olyan, mint az édea bor; itatja magái veled é* — esxedet veszi. Akár csalta!, akár caalcdUi, elpusztulsz szellemileg, tönkromegj Anyagilag a utóbb Öngyilkossággal végwd élete de:!
Azén hangozzék mag&sag as ének > zengjen vígas a xene! Hias egéai éle
üük nem egyéb, mint egy nagy htng.-er-■eny ! Az igaz, hogy vannak ebben io hamis hangok, néha ecakaduak a harok s
elve unalmas pauzákkal; de raiod*zeíi lehet segíteni. Busadás torkunkat kiko-siörüijük, — a leaiakadt hurok beíveli
tj&kat húzunk fa1, — az unntmae pmtí-k»t pedig kitöltjük kcileme«en szórtkor Utó jókedvvel — a igy » siker sokkul bizlusabb, mint némely képvieelöjoiöllnsk
megválaai\'atása!
Végre itsonban itt io csak elfogy un a nóta! De nem tesz «emmit; csak apsotc kozt muljuúk kiT a többit majd Bagfiíoii az óreg harang, molyaek méla-bui hangjai bdmbolik el kopuoónt felett az flljátszotl koocieri vég fináléját 1
Az élet hangversenyében U sokféle hangszerre ran BXÜkségünk. Kezdjük » legmagasabb, \'cg vékonyabb pi kólóval, mikor születünk — s ennok hangja, kivált az eUö bériéiben, w. logelreg-«dibb, le^bijolóbb ZÓUO a boidogs^ülélc füleinek. Hanem később a gyukorí daczápók alán midőn égéit tor orgona síppá növi k
I
mkgát 3.Z egy»« pikoló, UDalma&sá. ftilbu axántóvá keid válni a nóti\' De laiad

melleit felserdüJ mind t fiu.miad a leány. hogy eóUJk helyetc mo«: már diókat ját-s*»uit ketteu, — a fiu lágy fuvolán, a leányka áb.\'undos háríáa. Á fuvola mic-dig ezt sóhaj Ja: szeretlek! a knóró harfa pedig azt penge\'i erre : ,beszélj hát a mamával !J — De nem oiiadig segít ez ÍS idegen intervenesió: mer! ha a mama közbevág, a kedélyét doóbó! t""rcsett letz. moiybon & mama üü a taktust, mégi^pe-dig a boldog versenyzokoek A báxás ! Néha azonban mégis osiiekerlil at íív boldog pár; csakhogy ilyenkor többnyire cserélnek, A férj nejét fuvolának -sé|i. mely miv^i néha ^án id«gen ajk ia énn(j : hamis lianpot ád. A no ellenben hárfíaik Lartii férjet t akkor ia p^ng^ti, mikor "in rocraiu! van hangolva. így aztán kifogynak aí operottttkijul s eldobva h*EOJs hangszereiket szavaló szíoészekkéleganak ■ oíjiUták padig uagy bravourral u,X\'. H vígjátékot, hogy: váljunk ei ! — H* mégis k versenyző pár szerencsésebb esetben egy ütt m ar.d, u gy a haa ga cerek váltósnak. A bájos fuvoUból nagy. h&gO lesi, me!y mindig mormog, — az jieoli hárta pedig dorombbá válik:, mely mindig dormög Végre azután csakugyan a:-fogy a uó-a. Pikoló és fuvola, hírfa cg »5gÖ elnémulnak ■ « verseny sí raüvéssek idegeu haugok kiaéreiébeo lépnek azon uagyszerü. omtóriumb\', m^Knek etiDéíét még nagy haíAnkfia Liszt Ferenc* B«ii ta meg — Pedig oly csép az n bulalti ónok, oly ábrándos, r.[y csábító, mint -ki osztrák néphymous, raoiym- k jgtti:; klasszikus ceoéje v*u eV mégis — eg^ik-ból sem instálunk e miadenikei csuk akkor hallgatjuk njeg, ha — miiamj ! Jífcr ii fehámsdt s nj életnek ipduit éuek-,an>jegyletünk nótáit meg%altgatha;Íuk ám, amint azosnaJ hallani ís-fogjuk íirStn-mel, caupa kedvtelésből is, — huo^rc *?-ián mi se énekeljük ám még egyszer £>■ lőtte azt az ominózus circum dL-derurst\'1. hanf-m azon legyünk, hogy derüli ^jíjti*5 tünk hangszereiliíl 8 torkaiból wF^n-; fügvj"n hoh* a -- uóu!

HUSZADIK ÍVPÓLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

•"\' JÖLTOST ÍO-étí 18(81.mid&n u ipolók lep«dökb« od»»is«ik — fel- j ébred,-* ktrdoxi. hog» ai történik tele. Arra \' »i ipolűk »»t felelék, bojj » h»IotUW kima-rilj» »iiiik, — K WUlhxloit »rr* »it mondja \' s
lik pedig axt MeLék neki, — ne lírain. Lineo a.n n e*redorroi uraik jobban kell
ul, — mondi M orroi betí-
Hoc7h« & bizi ijlit í. boiuaoib idS boü lirouál.

„«„« tt.ul.uj
- H»
H» imUotUd (U. b»aeq. « d»r^>i>l i. .o ..l,koi .lvetr. ..».

H* imidott*d t.kmUv " nt«iii kiké- -. -80. Vöröthacyw« —.-IC . ^V^ s15 Sopront... 3*0 dilut
rS\'d «t ki. i-ádott.i* .^Ml, »»( „-•-.*>-J*11*^.;-^*6*-^,\' "~ ,*>& Prig.-rL.fK.Utori, Ciktornji 4Mi r*u,l
203 . . 2 *" d*lu:
_^ " : 1 UUHÜTBI námitra
Ó bor 32- 4Skr Uj bor 20 2B k
— Litott-e ön f«JBtlen jTOkitorí T kírd i i.£1;ük, 4ák, ^Iet fi kr
• ln"ies M«*iaratól 1-ABKAS, 8rke«ík KtDiilirt honnBt
- tiRfU »ir uocj .***»« «ln»í . kShTTttiíl"
201 , , (rjorív) , 10 50 íjj-1
f«15l
1
15 r-jfj,.]
\' S(J 4j,,|
10 15 , ,,
5 3? r«i(r,i
10 bÜ (ii,,
menetrend.
Hivatalon piacai árak
NMT-Kiiiwin, 1881. jul 0.
Indul Kftnitláról hoTft: 211 n .N P.-ir5l ;V-Í7B
■-«»3 . (,.oit.
; «»ím \'ír. [\'«..--. I.U. ! 201 # ., ..jyor
:...\'.h «..),».•., l)..mh.ví. 5 10 r*fí.l 3O2 Bérit.51 ■J S0 áílul 3H
Br ct«k « S«én* í—.-■—- S«*lm» —ISO Jl-j
iCwitoiiUd, ^ kilorimrajiT*! ■«iwit<» 31 Kí\'\'v\'"
IrUl \' ^ "ÍK"1 Felelő* «orke.*iö: B.ÍT0RFI LAJOS.
líirl.nbu. 48 —.52. florjuhu* ~ ■-. S«r-\'
tíaliui M- . 8*ftl»on* —-90- DU*nóuir 301
HIRDETÉSEK.
I I I I i I II I I I I 1 I I I I #*¥\'4M*tt|f^¥¥¥*¥^^
••»♦»♦♦»♦♦♦♦♦»♦♦»»»♦ »♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»»♦♦♦♦»♦»♦♦♦»♦\'■♦♦♦♦g** ♦♦♦♦»♦»♦♦«♦♦♦♦♦« ♦«»«♦»>«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦»« )OCQOOCXttXXXXXXXX>SOCXXXXXXXXXXX>OCXX
BÍ0ÍTl?BÍ^ÍALTHEGÍÍ£ÉÍ ÉS LISZTJE.
.y legjobb vértképzS tjtpaa>ag ~^WI Starkar & Pobuda cs kir föszállito gyárabólStuttgártban V MHIXH-LCSUUIIUUSOII ihuvliolud a u^olsO orvosi lokintciyek ítélete szerint gyenge emésztésben szenvedőknek, vérszegény gyermekeknek, szoptató u ö k n e k . gy en gé i k cd ő leányoknak stb kitűnő, tiplalu és kellemes i 7. ü italt nyújt. A NaItO-LeQUminosefl-liszt a2 előbbi esetekben mint erósitó és könnyen emészthető levesnek mu?a(.k<>/.ik, valamint jóhatásu táplálkozó szernek cs kiiiinfi gyerraek-tápliló anyagnat egr évestől kérdve. A kisebb mértékű árak mindegyik csomagra kinyomtatvak és kaphatók a birodalom Cssws gyógyttxaíban és f:iszerkereskedéseiben ; clienben nagyobb mennyiségben » fóraktárail Botearöt I»Ö,1 Bécs. I. Weihbnrggssie 24.
Raktárak. Zágrábban M1TLBA0H ZSIGMOND gyógysz. Eszéken DÁ^VID JÁNOS gyógysz. Má r ia -T he r esiopel JÓÓ .1. gyógysz. Székesfehérvárott
BRAUN LAJOS gyógysz.. DIEBALLA G. gyógysz. Zupanje (Szkvonia) MATTEE A. gyugysz. 3u s-:i
Árlejtési hirdetmény.

ti»it ! ni aj , hí 21 frt W Ön erejéif .
kl*t 138 kim i. ki iiölt\'i 214 .rktehidoHk HjMiU-
.Át 1022 frt .\'.:. kr. SUIl\'l ; rri
3 « r\' Itt" írtf bí 20- ■ÍTl W41 ■ I r«adrle>éT i-l o(ry»n «ion 4 ilUmuloc
í» ÍÍ31 ti kEhid »k hcK reill itiút 3016 1 fit 78 kr. £u« "f *r°
JUfttik.* !í4— 116 kim: : ale. Ó ffthid k« iTreiltitáút 961 frt &0 kr
A (Wt-roWtett mo«Víl4tok f ^auatolttisána.k bi.to.iUi* ciíiíil.oi 1S51 juííu! hí S*i ik mpjáoít d e 10 ófiji-r* * Zalanlnfyai ra r üllimépitésiet, biv»t»! h*h i»égíbea twt^iidí KÓbeli éí zárt aján-ti TortsnjLirpyklii hirdett-tik
A r<T«eay«zni úh»)tík ifibivítciV, hogy ■ feutebbi miinkiixtok grebajtiiiDak flríllilisir* von&tkoió, HZ enepdílyeiett kMuéfc ulát.
A izóba.0 - feltételek i D auilos úrikba
ú munkilitr* TL,a*tkoí-i nfinaki müvelet át rócii eu mijy. kir áilamí\'pitén«;i bivsuloál, ■ rend *poiikiüt megtekinthe:5k.
Keli Z&U-Egeriifgeti, l\'.bl. jnini 5-én
A zalamegyei kir. építészeti hivatal.

11111
^ A LEGJOBB
LE HOUBLON
PRANGHA UYXRTMÍNV
UTÁNZASOTÓL

CAWLEY « HENRY «Hil: mr-«*. PARIS.
ÓVATIK 111

v *

HARTNÍANN IGNACZ |
mérleo gyáros N A U V - K A .\\ 1 7. S A .\\

a-
8-
Ajúnlja kovácsolt vasból készült, erds és javított szerkezetű tizedes mérle-5;eit. melyek a székesfehérvari kiállításon éremmel lettek kitüntetve.
Lakik ii Köles<>\\-utezaban
az Egylet-tért mellett0OOOOOCXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kipkttó majd mindé* f»sier é» ci«»iege kereskedésben
\'^^^^^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Jf Egy tanonez kerestetik. ^JJ
Egy élénkebb vas- és vegyes-kereskedésben egy ■tanonez jó feltételek mellett azonnal felvétetik,
falusiak előnyben részesülnek.
Minden közelebbi e lapok kiadóhivatalában nyemetó. ;

Kaphatú majd minden fűszer és csemece k e rt^Veil is i, e n.
Takarékos húziuss/onyoknak!
A bevÁULrlisnál csak
L E I T X K Ti
| féle „uj Páva kávé" írreuá!,, „„-i. . i..uner-IÍI- ^Uj frankhoni kávé" Í, ,W, lot. men.vi.^ Méi. a..jd..j,-r.-„db-i6i« erős, jó illatu és szép szinü
, t-bit a. fele pónxérl H IrgÜn-JQiHbb min<r«égiat.
Egy próba i-icKeiidí «rra, hogy »i ember íentiik ig.-.-MÁp&ról m-jTj;víÍ7iidbe«>iík.
.. ..méltó «B raephil-/e;t v^vétiek : Dr, WeHier Th. » bortwsu\'.i vegv-iemiéii ühelj és mue^T^icni \'£»«tí*W*j»- ** MOln&r J ÜI1OS Hudupen v»rw vogvéut « uic]ev<.\'le» gjó^j «"\'f™
I no uj Páva és uj Franhonikávét Vegyewmiieg in^v-i/.giivia, cegjviM^utukbm h^i™-
Hun ki«melik, ho^y wen kiv^pótlék fele te y> a* oagym-anyiiíigü Upiáló 6* vftrképx/>».k»tr«»»-««l bír.
X3000000O0000000O00OO00OCXXXXXXXXX

uUjdoaos

14-én.
EMKttel *r:
petitBürbjjj T. üjáiodiz minden további sorért :■ Icr.
»orooktat 10 krfxt vítelork fW.
H«y«i.ári ÍJleték mindúii vgyea hirde tőiért 30 kr. fizetendő,

B6-lk
ZALAI lOZLÖn.

Huszadik éTtoIyam.
A lap ueUení részét ilktö k*zle»é-
njek
pedig a kiadóhoz
N A fi V K A M ?, s A
Benaeattllen levelek csat is

Nif?y-KaiiK»TÍros helyhatóságinak, ,n*syk*aizsai Öok. tüzoltó-egylef, a .nagy-kanizsai kereskedelmi * iparba.uk", ,nagy-kanizsai takarékpénztár«, a .zalamegyei általános tanítótestület«, a „oagy.-Unizsai kisdéd-neveló egyesület", a nagy-kanizsai tiasti önsegélyző szövetkezet*, a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai ktll választmánya" s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
Betenklnt \'kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

g és H/.eménm
A magyar népnek igen számos jó tulajdonsága van E tulajdonságok összesége alkotja nemzeti jellemet s fcülöcböztetí ót meg más tőié t&roL vagy vele egytUtélő nemzetiségektől.
A\' magyar jelleménél fogva ön
érzetes, — hálás, nagylelkű s a mi
fő, izemérmetes és nem tola-
kodó. .
Ha ezekkel ellenkező vonás tü-aik fel a magyar nemzet valamelyik tagjánál, -- az a vonás már kirívó s az már. idegen ver hozománya!
A magyar, ha csapások\', szerencsétlenségek érik, nem csügged el, sőt fokozottabb erélyiyel, kitartással szembeszáll . a yészszel - B igyekszik azzá) győzelmesen vívni meg a har- ,
Ha szerencsétlenségei közepette létének föntarUsára segélyben részesül — szívesen fogadja a magyar s elkölti azt, föijegyezve emlékében, hogy ö azért, a mit kapott, hálával s viszonzásnál tartozik; de nem esik kétségbe, senki hatalmastól nem kér segítséget — nem koldul. Koldulásának- ciioaet nem keres. Fényes pótó* erre a szegedi nép magatartás*, óriási szerencsétlensége amin denéL elpusztító árvíz alfca! mával tűrt, ._ nélkülözött e könyek között elfogadta ugyan az önkényt nyújtott segélyt, de senkitől sem kért. -Maga a köirnyezó király világhalla tára moudta ki, hogy csodálatos nép a magyar, íme Szegeden a mindenét vesxtett nép körött nincs magyar ember, a ki tőle a királytól segélyt kérui kinyújtotta volna kezét. Csak egy asszony; feketébe Öltözve borult lábaihoz s könyörgött a királytól adományért - - s ez az asszony is, a miot kiderült — aémet volt.
A nemzeti jeles tulajdonságok megőrzésére mindnyájiinkniik tórtí kedni kell. Ha tehát tapasztalunk oly dolgokat, melyek a nemzeti jel-

lemvonás meghamisítását vonhatnák magok után : azokat mint a gyomot .ki kell irtanunk.
Alkalom szüli a tolvajt, szól a közmondás. Bizonyos alkalmat nagyon időszerűeknek tekintetnek gckak által arra nézve, hogy átlépjék az illem korlátait Sokan keresnek czi-met arra, hogy magokat megjutal-maztassálí, kitüntettessék, a kik tehát mindent csak bizonyos - czél el-se okából tesznek. Határozott példákkal kívánjuk állításunkat igazolni. Olyan példákkal, melyeket ezúttal épen kárhoztatta kívánunk.
Sokan felhasználják a közszerencsétlenséget, hogy adományozhassanak, hogy tegyenek valamit, de c-tak azért, hogy magasabb helyről kitüntet tesseoek. Srre alkalmas az árvíz. — a sebesültek ápolása. A czél. a kitüntetés, a rangnyerés, a decorál-tatás. A vörös-kereszt egylet -tagjai közt nagyon sokan vannak, kiknek Ügybuzgósása nem alapszik egyeben, mint azon a reményben, hogy alkalom adtával egy kis kereszt vagy kitüntető okirat lesz a jutalom!
Sokan felhasználják a közörömöt — különösen áz\' uralkodó ház körében történő Örőmteljes eseményeket, mint a születés-, eljegyzés-, házassági ünnepélyek, koronázás atb., hogy alapítványokat tehessenek, jó-tékonyczélokra adakozhassanak. Kiknél is a czél nem ritkán a magasabb helyen való elismertetés, a ki-tünutés. - Száz közül egyet alig lelkesít a jótékonysági nemes szándék, a mely ha tiszta, más alkalmat is találhatna a megvalósításra.
Az elmondottak még csak túr-hetók, mert legalább a hiúságból haszna van a fáradalomnak
Hanem egyeseknek már utála-tos azon eljárása, mely uem néz sem tisz.ességet, sem ilU\'iuct csakhogy a maga részére bizonyos elóuyi eszközöljön.

Gyakran olvashatni a lapokból, hogy N. N. vagy X.. X. ezt, vágj- szt küldött a királynak, a királyáénak, a család tagjainak s ajándéka elfogadtatott s viszonzásul az illető ezt vagy; amazt kapott. Valamikor olvasható volt többek közt, hogy egy asszony szép kenyeret küldött a király asztalára s kapott érte vagy 16 darab ara-" uyat. Az ilyen eljárás már nem egyéb alávaló tolakodásnál, mely csekély szívesség tanúsítása által akarja magát busásan\'tnegfizettetni. Az ilyen és ehhez hasonló tények azok. melyek képesek meghamisítani a magyar jellem egyik szop vonásit a szemérmeséét..
Legközelebb is olvasható volt a lapokban egy visszautasított kérelem története, melyszeriat N. N. x-i szűcs felhasználta volna a trónörökös me-nyeg\'/.őjét s jókedvét s meghívta a ki rályfit s nejét, házasságot épen akkor kötú leánya násznagyául s nászasszo-nyául s a majdan születendő gyermek keresztszüleiül : de egyszersmind hozzá tette, hogy adjon a királyfi neki kölcsön 200 pengót is, hogy terheit apaszthassa s perét megújíthassa. Ezeu és ehhez hasonló eijárás tanúsítása már több a tolakodásnál, — az ilyen valóságos szeinielenség.
A királyi család kell, hogy felül-álljon- azon, hogy akárkivel is kom&-ságba keveredjék s a királyi család vagyona sem a Csáki szalmája, hogy közprédára osztassék mindenkinek a ki csak szájat i ad tátati, hogy kérjen.
Az egyesek ilyen tolakodásait a társadalom tagjainak meg kell róni s a lapoknak elkárhoztatni.
Egy idóbeü Kossuth Lajos lett ilyen tömeges tolakodásoknak kitéve. Ki egyet, ki mást kért tőle; ki levélért, ki arczképért esengett s a nagy férfiú a kellemetlen zaklatásoktól csak a lapot felszólalása folytán szabadult meg. Sem ideje, sem szerény vagyona nem lett volna elég, hogy minden jogosulatlan kérelmet teljesítsen.

Hasonló tolakodástól a királyi családot is meg kell oltalmazni. Annak nagy vagyona sem lenne elég az ilyféle kérelmek teljesítésére ; de másfelől az udvarnak kellemetlenséget is okoz ugy a teljesítés, mint az elutasítás. — Az ilyentől tehát a lapirodalomnak kell oltalmazni s a társadalomnak megvédeni azáltal, hogy elítéli a tolakodót.
Távolról sem ezéluak senkitől elidegeníteni a király s hozzátartozói szivét, vagy megfordítva, — de a tisztességtelenség öt ostromolni s kárhoztatni helyén látjuk. Jövőre ha ilyen tolakodási eset merül fel körünkben, határozottan rosszaim fogjuk.
A nemzet egyhangúlag kéri, hogy az udvartartás költségei hazánkban költessenek el. Ez törvényes kívánság. — De naponkint olvashatják azt is, hogy a király és családja tagjai fele kezeti különbség nóikttl az egyes egy házaknak s különböző czélokra saját pénztárakból tetemes összeget ajándékoznak, melyek évenkint igen magasra ragnak ; tefcát, hogy a kőzezé-lok általok annál hatályosabban s önkéntesen támogattassanífck, az egyesek indokolatlan s tolakodó kérelme elől szükséges, hogy védve legyenek.
Mindenki maradjon meg a sorsa álul kijelölt körben; a* ó társadalmi osztálya fölött, vagy épen az egész nemzet fölött álló körbe senki ne tolakodjék — E ne ajándékozgasson csak azért, hogy ajándékának sokszorosan kapja mog az árát. - Törekedjék az egyes ember, törekedjék az egész sajtó, hogy a tisztesség és illem áthágóínak száma a nullára apasztassék, hogy meg legyen oltalmazva teljesen a magyart jellemző tisztességtudás és szemérom.
- A levélbélyegek összeragaszt a sa. A közlekedési miniszter a következő hirdetni\'-ÍV;: tette közzé; A postáu elÖfordultalMevelek oly levéljegy hamisítványokkal , melyek

használt levéljegyek tiszta részeiből állíttattak össze. A kir. postahivau lok utasittattak, hogyha ily hamisítványokat fölfedeznek, az illető külde mfeayt ne csak megfelelően megdijaz zák, hanem a czimzett felektói az il le tó borítékot vagy czimszalagot elkérvén, azt a postaigazgatóságnak fel teríesz&zék, — mely az ügyet az illetékes törvényszéknek fogja átadni; minthogy ily hamisítások az 1878. éri V. t_-cz. (bantetótftrvényköny*) 411. §-a értelmében a bélyeghamisítás vétségét képezik, mely egy évig terjedhető fogsággal, 1000 írtig terjedhető pénzbüntetéssel, 5 hivatal rágj államvesztéssel toroltatik \'meg. Érvénytelennek nyilváníttatnak továbbá a használat eiÓtt részben vagy egészen kettészakadt vagy csonka ievéljégyek, s ennélfogva az ilyenekkel ellátott levelezések mint iíérmeatetléTffik íogi/sk megdijaztatni, valamint azok is. melyeken a levéljegyet s boríték szélén tul a második oldalra terjednek. A közönség figyeloaeztettetikteáái, hogy csak teljesen ép levéljegyekat használjon s azokat a mennyire cstt lehet. a levelek felső jobb sarkira és mindenesetre ugy ragaazsza, hogy a "boríték szélén tul ne menjen. Megiegyeztetü: végre, hogy a tdr. postahivatalok a használat előtt szétszakadt vagy csonka levéljegyek beváltására vagy- kicserélésére nincsenek felhatalmazva.
— Az erdőgazdaságnak nagy
mérvben való emelkedését fogja előidézni a fóldtnivelési miniszter azon legújabb, igen fidvÖ3 intézkedése, mely szerint a miniszter elrendelte. hogy ez évtől kezdve áz orazág erdőségeinek, az ezekben előjövő egyes fanemeknek és fajoknak s az erdógazda sági érdekből müveit és művelendő fáknak tenyészeti viszonyai az erdészeti szaktadomáuy színvonalán IHó igényeknek megfelelően sorrend sze rint leírassanak. Ezen üdvös intézkedés ezéiga afcttii áll, hogy a leírásTARCZA.
Az, an> a mint honleáuy.
(Költói raji.) Hivden meg v*ln már alkotvs »sUr keze által:
Földön a eok jótág, — égen a sok gi/ÖnyöriL Ember » földön, — emgyal at égben s Ö mosolyogva
Nés ke«e műves síét és akaratianni egy Könycsepp gördül a fftidre eteméből és leve egy hölgy !
Énrevevé könyjét esni a földre az Ur, Napsugarában küldte tanácsaiét akaratját :
sLégy hü kép na Ásom, azttmbe nevelt gyerekem! Légy anya é* tzaporitt, mert nincs több kongje aiivtsrnne
Légy nemes és boldog! Mint: neveld any* lágy Gondviselő fejedelme Bemednek. Ho Méretettél Áraszd jóságod szerte a föld kerekén." — Elvégezve stavát, még egyscer vis«sat«ktQte
Es öröm érzéssel ajra rnégdtdta művit. Ekkor a nap síimén örömében virpirot arcMCzal
Búcsút intve -a esép isteoi képre, — leiüot. ~ Sejted, hogy hölgyünk most árván, elhagyatottao,
Rémüli vadvsgban, bot-«uk>aó tjedés Kü*l maradóit? Oh Bem! Felsőként kebUakéja .-
Háladatottdg és térdre omolvn imás ..... Gyorsan a kék magas égeo eaiilagok ezreje ttiut fel,
Mind érzésének tzvmMtgarttbÓl eredt. — (Sziale ma, hogybs tesrftnk háíAs lettet, i»emeiökbfit
Apró csiljsgokat sejt a nemes szereteti —) Nyymba nyilának a róssák é» liliombvelok ki,
Fellárrán kelyhök éá*nv illatukat. Ily kéjnek kőrepett, meny «Hl»gisirni Unailak,
És a virágok e könyt karmett\'ilakba szedek Mennyei dicsfény, illatkéj tacrtóu* ötében
El»ő hölgyünkéi, iste*r isivitdomanyt. És csoda-é, hogy a« tiiao ember, látva e pumpát
FélőrUlve rofcaat, c«4kbi fQpftnilMií «>!
■* : . ■_.\'-■ ■ * \'
Ekkor az égről u\\tú*l46oym csillagok esr«,
R- 16a onrva <"M minden a fóldkerekfto.

Róxs&k fonnj-üd\'!t4«Qi*k eredve UkuUtak a földre,
És tövisek nőttek etáraikon asaaastéc Jellemei iUatjok a-íintéo ily aiégyenetoltben
Válui kivánkoiütk e axndb* rabolu a léS! — Bus leve Isten esea, d« **órt nem Ti^yta tiporni,
Külde esót, záport, mosni a s%égyeaók«t. V\'dlámld*t, rémes dörgitt, méltó hara^ául
Szinte teremte legott. Volt ijedét ÍS&OŰYU ! Bilabinó ér*ottol mentek térdre boraisi
Viwíft a asép kertbe, uirtak, imaslak i* ott ... Vt^re ai égből angyal joU s hoxsajok imigy ss«U:
.Béke Ügyen veletek [ külde as Ur ide U. Csak legyetek türelemmel. Ées &* »*m ű«tek még.
Fejlesuzétek s. jót. — Jó nevelésből ered K.iH ssép »/Utl»D c*eos©mö; * iii é» tudomány. Ext
Apo!jAtok föl s iésseo örcm, diós — ©lég!\' — Térdre omolt böígyttnk s fogad*: hü gondja leamu rA !
Férje pedig nyomban ntoadta r«á: .Legyen ugy !\'
Váljon feaaem-é att, hogy a hftlgy mily stent. i&rel-mnits!
Varja ki&sioyje asavat, hogy dadogó ajakán Elmondhassa .apim", — „mama", — „latén!" — C»Í\'H
Hit, ex az .Isten* ■*til mert odn bAla n;pUl. Gondon Bapám* ssaS oyujija riiaánift, oazköst novohsb\'-r.
Mig „mama" wat awretóí, vére, tején neve! ül -Váljon mondi*m-c, hogy oinos us-ppal*, éje aoyáukimk,
Melybe nyagMit iesme, gondja- ne volna reánk . . Sir jó ielke, ha mar b*<ija*H ssemeiokho daru niaca,
8 aggódó kebelét dúlja & féleiora-Ar. És ha mosolyra nyílott ajajcnuk, könyjébe f&rfisat me^,
Gí»kbogy e kenuj, ürömét tárja, eloskbe dicsón, — Már auya egymaga nj s-uagy torménetaek »Upja,
S csuk nevelés, míi?eles adja meg igí bectét. Sziíe verése nekünk kincs, gyöngyöket osztóra* MU«1;
An de minek? Nem kell, hiss köaeiankbo vagyon Eldobjuk tolunk s lemegyünk tenger fenekére
Siedni a gfőugytikti. Ab durva, fonák guny«»lá» t Süllyedj el pukol örvényébe iiéiale aepoek,
Hegiertosioied így ighi r&ium UiUnuU Ob jer el6 iámét Öraagyaía fp»4olaiMtoak,
SHvbftl ÍBkádott aév, menny oi édes a*jfu 1

Caak te veled sseretek lehető gyakran mosolyogni\' Esxményképe dicsá, sxép, nemes, úteniask! ~
* *
Sirni ha tatod a nfit, ne gúnyold, mert megver az ist
Tőle ax élet jő s így te becsalni tanaid. Mart legelőször nemde sírásban nyújtod a jeli; elit!
És ax anyád szörnyű kínait alfeledé. Vedd komolyan mikor o emlőjét adja elósaör
Kin B gyönyörében rád Odvteli köayje pereg. És te viisonl ismét nem-e sírva köaxonsz neki ntiulr
Fájdalmába, ha már ó kimerülve ledől, Első édeaas álmát is felhagyja asoauaJ,
Hogyha te caak kissé sírni akarat.\'Jvsmeg ú. Legyen bár e» a tői lépése, halála, sietve
Elcsicsikál, taUros s cs<Skj<ü kost alu^sol. VaijoD hit van e bün rettentőbb sérteni hölgyet ?
Nínee rútabb és est megveri ég-issonyoa. —
* «
Oh ne gúnyoljatok, ki stegéoy hűi^y, rongyba fedetl
Jar kel t>z utcsákon, teblo aaért tele kincs
Ab Dj umnrult érez ! iámét ctörteted Ördögi lánatvd.
Gyilkosa annyi nemes lelki gyönyörnek. Od*iib Manj, lávozs alacsoay, rut mérge a társadalomnak.
Életrabló i büu ördögi ékszere to. — Mondom, hogy le ne néxfétek, h> szegány anyu <TÍI>:
Adjalok Ú^at, tért, hadd legyen itt saabad Ő ! — Valjoa SEÍPO »tatt nem*a egy S*écbéoyi, Petőfi,
Frankiia, HtunboLdl, vagy tán Gaicxer.) píboji. -:i Tiszteljétek azéV, oh mart a mit ád, oen üvé RÍ.
Egy hasa tart saámoi bftfia- s líaynir»! Jó, vagy balsorsál KtegoscUni aseot kötaj.taaeg,
S e| kell hagyni *nyi\', tconi e hoc javaért.
Fejlik a gyermek s esimél, jAtssik, tgy
Kisded szíve dobog, m#jd reb«gr éne^i keid. Ka ki as angyaltárs, ki Wowör. Játszik a gyerntsk.
Fürge u*e»sé)y6 kosött? N«IPJA»» édes anya! Ét a nyüó azirectkét eU-\' nV ki érti ?
Hölgy, ki szeceUu Unit fiáwi csűkja^p. Uj sserstetnek Urgyat, ifüMftf l, ,*»s»Jfinl jeiut oki.
Éi a kicsiny ért, mert anyja Uhelli Ulé.


o.k r4jr.hljti.al elleoSr* «V lamog.lja • «n-itáe«kr» mim*l« U*»«.J" abiou S. dnkatJK
0) . ««M.ti t*V« kirtlí... erde-me«llt vadáe«.ti «• •«dOTÍ. earfieg r Sri »«ilnély»rtet jotal.Ja«a* fcir.tij telj««lé«íb« megiírlM ily agjanelel,
dl t Tftd slármitiait a tilalmi táe iegakaail/osUtja,
Járul.
Ax egylet exüne éa axékhelje
3 §. C*ime: ,Ors*ágot magyar vadajiati védegylet\'; sxékbelye : Buda-
P*6 A Ugok jogai éa kőteleesécea.
4. §. At egylet lagja lehet minden fedhetleo 4etü férfi vagy ni, ki a asabi
ivük értőimében • lagsági kŐloleneiUágok eljetitéaére villalkosik.
A tagok felvétel* as iga*g«toságot illeti.
A« évi tagsági dij:a fovároab-n 4 frt, vidéken 3 frt
adássati és v.d i 2 frt, m*ly as sí havibba befizetendő.
A» egyletbe lépes S évre kötel^sd, idfln tul ít, as illeti mindaddig tagja ovid as agyiéinak, míg kilépését «g* félévvel megeloaóleg be oem Jelenetté.
A tagok s kSsgyQlésen szav»xa«.Í ét indítvány osisi joggal bírnak • egyaránt vilatstók éa vélstiihauSk
A tagdíj mindig iua egéas évre 6seteadó. melybeo a belépés toriéoi i as elió 3 évi cvclu* esea év j*oa*r 1 tíl számit* adó.
Ai egylet kőtlönyét % Ugok ingyen kapják.
Ax agyiét nerresete.
5. §. As egylet ügyeit intézi:
a) a kösgyttlés,
b) as igs»gat<Stág,
c) a Liszt visatok.
AköigjUét.
6. §. A közgyűlés évenkint egyasor,
rendssennt májai haviban ét a fóviros.
b»o laríHtik meg. Miodaineilett joga rac
éi helyére oésve máskép i» intézkedni
A közgyűlés napja a tárgysorozat _. " köalönyé
Budapesten megjelenő elterjedtebb ipok bao ideiekoráii k Őssé teendő A kösgyüléii határosatok érvényes * l«gstább kmas WR jelenléte éa! iliapitási
itágo* törvénynek ót helyi readtsabály | vasni oaak aa jogoaalt, ki as évi tagdijat kérdés* éa eldőutétt«.
HUSZADIK SVTOIiTAM
segélyére, i kincstári erdőkben fo ganatosit&ndó gyakorlati sa nemzetgazdaság igényeinek megfelelő gazdálkodást léptessenek életbe, s hogy s magán erdőbirtokosok az erdómö-v elési és használati érdekből részükre szükséges helyi s alapos tájékozásokat megbízható szakmánk álatokból menthetvén, gazdaságukat;* kor igényeihez képeit berendezhessél;. A kérdésben levó munkálatnak ----- „ ~ . .
, ■ , . a.*. v. -jjt* •) " orsság vissonyainak
odalmi
il _al a\'*adaeeati tudomány fejI farul
teljesítését. anyák hosszabb ídÓt Wfi T^nomek n^bODo.itásárs és igényi ö természeténél fogva, olykép féj^,, \\tr(t KMMOOS vadak szándékozik a földművelési miniszter kíuretníikodilt. fuganaiositutai, hogy évenként az J f) társadalmi ét ország :eg|ilc r&tef frissét le az
g gp (|$
ovi
czélra külön megbízandó szakemberek^ által, s hogy a leírás, a mennyiben ezt az országos erdei alap időnkénti pénzkészlete megengedi, azon vidékek erdeire is terjesztessék ki. a bol kincstári erdők nincsenek. Ezen le Írási munkálatok foganatosítása egy-önteto vezetés és irány mellett, egy ségcs terv szerint fog teljesiüetni. 3 a munkálatok szakbeli vezetését u országos főerdómester, tehát oly szakférfi fogja vezetni, ki erre bizonyára a legilletékesebb, s a kinek közreműködése a sikert már előre is biztosítja. Az előkészülő munkák a földművelési minisztérium által az erdőbirtokosok használatára ki fognak nyomatni.
ki. .Orsiieus magyar vadüsiatl védegylet alai>-
szabalyal Ai egylet cxé^a
1. §. Aa agyiét a vidisiat t^iedkó «• Iáikat adito far£u fogl>lkoO<ia^k, > megfaleló kórokban vkló terjessteae mai-lett, megadni tőrekttik KVOQ teatoleti l kd
taet ea
Q megilleti; az oksserü vadtenyáes-vadóviat, vaJsmiot keselóit is megfelelő oltalomban réeiesiti; a vadi-ssat tudominyot éa asejtemí réasét felkarolja i B kösasellemet oly iránybm ébre*iti ét fejlesstí, bogy a fennálló tfir vények és intézkedések elleni minden □ ernii visszaélésnek eleje vétetvén, tu* goru végrehajtásuk társadalmi utón ii biztosittaasék.
Ax egylet feladatai.
2. §. E csélból a» agyiét :

Z A LA I K öfl öli
») l—ofc és ügyáBB válás* tás*.
b) a. al*{«sak41yok m
e) as M tagsági dij SM(álUpitása,
d) as ^sgaftótig által beterjeta-taado éri ét astmadáu )el«.4a megbiri lisa eaetleg B*isans*gaW bawtuáf; vá 1 ásatása.
•) ha tártai* as tg&s«»tt*ág által
f)as együttlét felosslá*a fölötti határosat
önálló iaditvúoyok a kösgylUéai oldcdleg S nappal as igazgatóságaái
8. §. As •Inuk, alelnök, igazgató 1 ■* *" \' ■ titkát szavasa* m-
3 «-r» ftinftk.
9. §. As •l>p««báljok módwui-
i há éáb
h»Uroi»lképiu koseyüle* LftgJMaak, gy hn PBD^I bagyobb »sáiBb«a 1«OD^-Dek jeleA, a jelealavAk s/a tiAvaxalA kl-intaük ; KK rgvlo- fa!&»ilA*« falott c««k alöo a csélra Oenehivott reDdkivali .lirotk.l mrfvnok vé(!er»»- ö*tse« tkkor \\éiem6 t»gok
>/, többe«gs ufikaigoe.
As egyesUlet feliMxLáaa eae\'én ax D v&gyoo a közgyűlés á|i»i m^g bfttiroKandó jó téka ny cséirs íurdi^aodó.
Ai lgM^atoság.
10 §. At egyesület Ügyeit ai igas-gkLuaig kt-seli, melraek t*gj»i : *s aiuök , alelnök é« 16 igasgauiaági tag, k.k kóztl 12 renden a fdvárotbaa lakik, m ügyéax, a titkár, a pécstirook éa a vidéki elnökök vagy képrii-lóf:.
11. §. As igS.igMtó*ig hatisküré hes tartosik :
a) a közgyűlés öaasahiriu.
b) a kösgyHíét batirosi-taiaak
végrehajtiaa,
c) atjit Ugyreadjéask tnegáUapi-
uwa,
d)n titkár és pénstárnok e) a vidéki osstályok ah
. juulmaajasok atskówléae éa
0 k>
g) \' jaUlmait megállapítása,
0 \'
h) as időkörbea megürült ?í>-*£\' ugtájri, úíyéaii, titkári illetőleg péi tárnoki iJláat a hátralevő iditafUn — nikoa tssvksú atjin - baiolieac, kir tiaslelntúijiDak cu
ktelöo
kireka«s.é«eiiak


12 6. A> ig.ag.t4e.>, aa ajyletIr.»dkir«Ji kitdaeoev vmfy jitejemesi é>dakéb.a k»!8e kériieek elieUeeieleokr- alakileaü alap f.j*ke«, M efje •érett riííkr. H,i*i tuokal kaliWt,J«Bet utal eUbgutu^ak.
I I
végett via\\ékru -^^— . _- -i
kik as ***ók ilial kíAlhioU 1*1 őn DMf- > 19- § -A * *gyaa«M és a Ugok Mat
,1 látutask el. 1 ■ Im^i^üdo per*, karának, aü^tasari »
^___ kiküldatKfc iriaWÍ ]ela»táV •oa.utÁa MobMi alj Ari* mellett a KTároaJ aaiket a* «K»s«sbíaAa;n«k ié\\*rol-id«r« IV-ik kar., kir. jirásbiniaág ^elOltoUk ki
- " B • 2a §. A« —**— L ■ ■
Ift.
p
«■ eljárást il
MÜiam érdekei al
»« egyt«ti t i
tertja, a kir. kor mi a y iltaJ, .
áb flk5déék fl
k, b*i*Ükl*lt-
utáa tárgyÍTÍ tétetnek éa a radi-
é dék é ké
gg
elreadeleadfi uUktilyo*
él ké él
y g
végleg fe! i.
»* lUp***balyok.
á Ub
Dyélie« agy
bb
gy g py
tmbb Dkegtartátár* kUóabeni V i U
teréá *«gy » \' letsk körül éasjelt gvakorlati ba-xoa alálmányok éa javitmioyok bemutat-tatnak.
Ifj Qr. KADASDY FtíaBNCZ t. k.
eloók. KJ£L£TI KABOLY * k.
alelnök.
EGERVABY GYULA ■ k.
titkár
As egy,o\'BtBet aa*k&léaek *vs eloök •ég iU«l ii ef^lel kösiliiQje atjá« g. napirendre lUtötl foaloaabb lárgysk fal-iliaa tnillatl hivaioak flaair.
14. § Ai igasgatótág k vidéki érdekek kelló tekintetbe vétele végett, idéki ositi!yok*t aUkithat, esek magok válssatják elnökeiket, kik tagjai as igasgalóa\'goak é* anaak ölétoio ssava tul bírnak
|y
jó»i, hogy miadaaoa g
tcösgyüléai httiroutok, t»-*lyok M aíap
•itbilyok megv&ltoitatátit, ax tgjUt
fláá b k
§ ggg rettdaseriat egj>.wr laristik, »g eluókank b j^ga v»n, atükaég etstéo, &a \'igoi barmikor ÖMSnhivhaini. batirotatra fit t*g jnleuléte
boriforditiait oaélossik, fog*n*to«táa «s-óu esaa mimmioriamlMit Im^ fal-t«rjna«UlKÍfik.
Bud*pe-leo, 1881. junias bi 23. A minittor bolyctt: MATLEKOVICES t, k h. i
10 g. Asegyesdle\' Uui\'Mtiúi: ») as elnök, b) av alelnök.
d) \' titkár, rsetleg,
e) péostirnok.
a) Ax elnök.
Helyi hlr.-k. - Megke* ottettünk aa«*h ki.
,aleal»í«éV(i, hogy at alábbi aáson B«laU-iig aik.»Imával rétstrolt t. kötóa*ée| a^-vea me,jj«leoéaeért, agy a r«adeaA ftjoig lAék figyelne- ét kfaiwágeért Upu«k
17. § A* «gyU; elnöke *i egylu-tat minden irányban képvisel:. Pénib^li ulalvinyokst ad ki A pénrtá~ ax eloök t«íügyeie\'í »lat. áll.
b) Ai tielaék
As *!elnök as emökút ü<o!iéi« alatt caiadeuben. heiyetteení.
c) Ai Ofyéss
As Ogyésa as egylet pere* íkgyeib-a ^m._„
jogi tané no— eaaileg kép ^ iaeiöje. — MLMtAQf StttH ••C ksais^n
d) A tttkár. kir- \'orráayuékU igt^ ax a hoaaiaaaaii
As agylet titkárát, ax ÍK*a»;»ioUag ^^^ *Tí1* &°tt«P*.y« alkalavávsl létasi-
a Í3TÍ-
válaastja, fi végsi as agy lat Írásbeli doi iw>dí or.sAjro. etnlékrs 2 d*rab aruy* Kait és sserketsti as OsasM íiléaek jegysö- kiildöu a „Fugsetleoaég* könyveit éa »* egyeaftlet kiadváoyait; j*h«, ki >st gyOmőlcaOséi
a) A pé»Etárnot — ÉrUnUM. A >*gy kaaias*!
A péastirnoküt is as ígaxgatóság . kiadi-dnevel6 egyes&iai" fcstárnoatéhó.
ráU«stja. A péastár kesoléaét és IIUB- ai .óvoda* hatodik ávi, a. tta^yar^ivou.
Ars^aét ilíeioleg, »s ig*/g»tó»ig ilt«l fiúk-óvodának pedig eted evi egjkttM
.na^áliiw\'-t\'ott vágyó*- es t>éeuit*xkex«iá«i sár ÜJtaepélyd 1881. éri jaüiu W 30-i*
«bilys*. saolgál uinoruertékal. tsmpbaton dálatia S 4ra.kor tatrt«Ük ataf
határoi»U»k a .Polgári Egyto" k«n klyiiigftii
y g
Egyéb tuttroftatok a .Polgári KcrUt- kert lM.yi.eg**>
18. § A rendé* t>gai<; díjon felül Kedvnotleo viö e*«t4r* Hásúp, *«f>
— akár .Upiívanyuk V«4Í.V péncbeli köfolke*^. aapoa Lart«,úk fla*g. Aa OTO->
a-gtiiyek akar t«rm4atetb«DÍ ajándékok, dai oftrendékek ellirost* s\'áa «•*• al-

És mi tat éat. bo»-y M úgy megkórlitotta a silvet?! —
Késd Enofc a kia o*ecteib£t, éveken *t aeveded S oagy néhesec fejlődik ar éat, létünk adomány*.
Földi virág e*, mit miaden\'kUnknek aduit Edsa any*rik é* gondban (filoavelé icereteltei.
Boldog, a kit e»er. tő aoyja bocsit ««badon. la(eg ran »wv«,t kit máanak kebelén Béreiének.
Tépd U a sirféuket, fecake iaká. • .eht-tead LÍUJCJÖ B kUded^ket, bogy mint verik önmagokat asél.
Migleo a isirny!-* nevelt, anyja taoicsiival Vig cevegé. kí»t bűCíút vftti ■ isii) tengereken it.
Jön vihar és dörgét, oovhbelye meg vaa a»ert! —
• *
KérdeiE búi bateget, van-e oly ir, mint a minót nyújt Gyon rétivétébeD — irgalom angyal* — hölil
Kérdessétek AX árva fiit, hogy Bem g
Kjugaiik-e anyja ílin, mint a világ örömén ? !
Vagy mondjál megavugvóbb bfilcselftlet sseretA ÖO Uikx kitined bár vasad fel as éastudomány t ?!
Kérdessétek a hírnek bútske fiát komolyca meg Oaerkoasorüi vágya, vagy oecvfíffi anyakart ?!
a
Téve*»i oi\'yit t láikörödet felleg txrbontja, Uü DÓC ré*%tv«vS ctiUaga féuyleoi fog.
*
Küsdj. fárad>, issadj bir — Srvény nyílik olöttod, Ah, de i«lépüt t bid, nSi trény lessen as.
Hogyha reményed megcsal » kélaég égeti lelked, Hölgyima less balssam a lelked erőt uvere ler
Éa ha barátod Cserbe bagyaod megmarvH a asived, Gyógyír hull rá, n6d hunyj* as ági nedft.
Bámiint egyre osstáasoD > sors. flldiHsofl as élet,
Hölgy e-d, hogyha aseret, gyos ssíve míaden erfia — —
L«awa búrja Eji i«lt? agy telssik, Dtiatha rtn«gDé4.
Ab igen is osapt köoy, moai vesaaat toin, sirék. Hem vagyok én baasoay. niaoa oly b«iBea «Vsete •sfttnttek.
BUMZÚ ét méreg, darva sutok Bserepetn. Uégú bulla könyftm, hrasen énem. Mily <teoda történt,
Meg oem foghatom est, át*i*knU kebelem?! Erc-m a DMmpillák nedvéi, oaQp* kfisybe borulvik,
8 arosom két oldalt, mintha patakosa ronult Voia. keretstUl ■ rajtt bar««dát asáataa kívánt.
Ily nyomokat koltem i aségyen,-* tto^idaaoBa est? Éi még kis Uoyom a rokoaimból a«akis6 balt a>.
Semmi uion-módon nem tudón érteni meg. Ah de mi es? laasaakáat alvó f4tbe a uécaeo,
S ballgatagoB, menvea aésaai a asiki-s tatát, ■
La^amkáiit fogy, fal M bbbaji, kftaai «r*j*v»í-

Többazörösé lángját hirteleo éa — olaj ad U Ném~ *etéi*-"g Ion s uemeinsi már saiate bobunyUm,
EémlA ór.Uié. var tel ■ párna köti!. Nagy toronyóránk éji tizenkettőt üte mir el,
S hircWnébeo fény rette kőrfl! helyemet. SioQt latin! .... reiaegtí kangoa kesd«ttaaa úbásni.
Ah de kv ha*£ elhalt * kai.eta«s élv lepe meg. £gy bíu nó Üli igyam elútt s így keade besséini :
.Éji üiponit mmdig itt vagyok én te veied. Tóbb ixbeti vesetem knedet a eugem te nem iamerts.
Hogjha k5ay4d c*ordn!, égi l\'hetletem as. Oh de a porc* i\'t . . . Dolgoss, folytttd. pályadíjad majd
Én adom *.i néktd, és »dum éi** anyád! —* .Édea anyámé uh edt* anyám!" — oiogf) oloi akartán.
Jaj de hamar *ov»tQ.nt > aami, setét hely*1 volt. Képselbetoi mind savaros b«iy«a«tbe maX»du>m.
Lelkemnek mégu jót ase » na"gayagOFim. —
• Szükség itt kij^aootnQi, hogy oaakis Ajsmakn Írok,
Gyűlölöm én a napot, mert ayagodalmaammt as Zaj i örököt lirmája ko«4tt nea tudja magad*.,
Még a kiuainy Ügy is aértaai aseBateieqebbl — Éjjel csak nébány r»b.ó jár urs**i tárgyat,
Míg *•%? nap milió úvbn ak^dal — k«véa! Sésd meg a gőgtw drilyfos irigyetek tsemtugarábu
Mennyi lenéséa van! L^lke. öi ex sokakon. — É* -i >mut joggal megbaJlteUtek ..aigoráao,
H«rt t-gy f6ídi ftoyag retleantes vaUn.. Míg emesének .i.téi semmibe e-am vaesitpk fel,
PusxU mosolygás kost nvajtva Wráti kosét C»ak nernn érttilntet, boidojr»á(rot úpw o» le.
— Ah de m oly kioaiaég, t+vtmtra érdnoe oiaoa! —
Ugy ns^retem csöndet éj»*B, •cyedttl, pipatOaibea
Ssárnyrs bvc-álani bú* guud uja líra tömegét !
• *
Jöjj ajakaoihos anyám srcskép*, te bsAod^
Hadd csókoljam meg, angyali nép sar
Ab d« elég. menj, né«l alakok jönnek ko^irwb
Fényiroek ók bftrakéa i arcsnk etft-x idegs Oai nyilakk.l, féoy^a torr«, fegy1-er«rM,tt«B.
Ssép tVjbköo korooa a aix: fejedelmi p>Já. Kik vágj ;ok ti dics* alakos ? (Miai rwakst a t«
Mért k^váakofliok látsi a íold Byeasorai ? Hajdaokorbeüek iasstak, láioas mws*tatról,
Ob se Trraaaéliik azt, a mi akkwrit.*
Toll. Mo«t eaiékébea tmwl., Arsi
Mindea srÖs samaet hajd»ai B*gyjsik»t. Most a legelső kép >de jött koa«i«Dib«
S nem twUt aessoait *>e«, aaép saener aiara* Bám ssoft-aé, asik harosi éieaowt^et jeleisáataft.
öllOMiW l.helMles moetíajii. Tersaei* ayOJáak.
Sic í«je tart koroaát, oldala es&«s ácséit. És a katwfeea pálosa királyi«»*a ragyogd nép.
Ilyta. a téiiaia* i \' * \'

(Ily helyesntbec még as«m-)i»t>6i k&sjayak áradtak,
S jó értét It-pe meg: érteink édea ajiyáai 1) lm es a bolgj vad népeket Hz*«a, barcsbaa ekdlasnat,
Hódi., rendsi-resit, nemsntat »lkuta <5 Meg^lcpitt basáját, törvéayt boa a tsigorAan
Fent«.rUtván ast, bódoLa osaassv vidék. Salriai VKQ paasiáiba o aj élBtel oabitt
Éa oromét vitt b«, mit iaagirigja.e sok. Még maga isint^ a rútn-i eaáasár Aurelián »;
8 nyújtja kegyét és a asmitt&sfi Palnyra boa £lmo«olyogja magát, kif««ziti eyilát falsláare:
jkÜionaisk aam keil tv-m kegye, eem kasa! Bár FoiijoD a harci véres, de hatima\', aem nyered élve
Rón-ai nagy osáatár <■ — Zengte Zanábia ig\\ — — fis mire fólpillaaték mar at alak lov* oitttot-
Nyumba pedig több httigj jött td: még íx.nlebti Aodrum»chét látom Peji*]op»ct, oh in ^Mkril
Hallgatok éa, esek^t isteniteUe fíomer, I*tenek,Bmh«ri oem hallbKtlan dalnoka * íéa w.
MalletlAk Mióta R6aa ketryangyaiatt, Nnje Vetans i anvjt Vulumai* C«*"iol*ao»k.,
K.U bon A meggy&lö.i, asig oaatasa)ba vala. GyÖsve dicaoo megnieDté buktát fi*im- biréa»s.
Ét mit uyert itthon ? -értv.,, gyaiásv* atAfal ;
„Porba egéat Eomit:u likegé ú s.tibon. *trb«a
Bosasűt aU^m rúg. vérbe ntrűnoai «**d. Jöttek lainokok és papok ii kóayöti*gn. eiúno
E* k tanács anoiéa térdre okulva «*«»g HaB.l-Unul volt. Vé/re a ka. bolgy tf" UiárdaiU
.GvÓsiél édes a..yáas! Kú«na s»«b-d • v«ia u I" Oh m"u^ai-« féoylöbb l»p»»t ei»o* könyvei kon »
K»gy törtéoeka és eooyi kwuu a*»r^-« ? — itt látom még Co.o-.iii m Oraos4«Mk aajjil,
Z^aisadn *(ETaágu»it aét jaaas*w oe*»4e — *, t
Twala- aemea asellembe a«v*4t LöOT.Ua asiaie
lu v»n a loréval, saaJy k«WWbe •sorolt, 8 általa egy nagy ko«aaiIi.*k aytli mag kaf«U>. ~ ...
H»Í e* a náaik ki ? aaiate kaoab«a a tír, HÓi Judiib «■, ki saidó hftJgj a i6rr«J sanati Laaá>ÍU
Z*ari>okk«t ki •« bírt, — 6 ia«B« • ayari di*d*u — Két fcorouás Caítíliia é* &.ragt>ai* hölgye
Ss^p Isabel.a DaiN, aa^yb#ea41 «rd«auval.
ó asabadíii meg a oaitöasé <eUr-« Coiamboat — — >
Ab de ki gyfeaé aaied aorra lairtM a Mayll — Itt iámét egy haroso* táíisirnaak alakja,
Bal kese sseat sá<»l*L, jobb kame kardot asaei Nagyveakét évig dnlt Frank boát meDtaai joi» BM§.
Ét aikarttlt aeki. mert aoaia laoaaadsaaiiatL Végr* esérl kellett Ká^lyáu áltiosai saagát W.
Érdemiért jutalom : Itt v«a Oroes Ünaha, n.)U ZKayi
LaJkem e parosbea k*5 t kakoarfa
Eoafi ör«fD ■ kéjb«a neai M^d. nr i^peta.! N4t

JÜUÜB 14-fa 1881.


jelent m«gt tar a\'masvKD a csokor*, kivé ét söradó, a oaAdtórvéay t <U p*rtend tarliai BOvelliL 3. A« egyft* (oótoab \' Vör?é ket uebki&diabaB cainot 6e kél
B«»OH.k a ládákra aeeve bír érdek kt4 1^l
l«Uk ximári. ^j olj T.n«ij dtímbríl go»d<»ko<Uiidó, melj m.odM Mkiatot-b«ll megtoeijui t m6Tt«« i^éErok..ek: egy magseafciUndí itöhomtojre njüri. ■o« pályiutot t&s ki. — i. páijis&t f&J. Uttln kSvetkraik: Íj A ksiií mbuton i lirgyit i lh !
y
ii btrbat, de a 300
akok öenea lonsiat
, k öenea lon
30—40 aoroa tol »e terjedj«. 3) A rtr l&bak magyar mértékttek legyeaek, ki-ríii tekia tattel a aaabahw pros6diára ét ac aráa/oa otetaaetekre. 4) Ax oly költe-mésynek elósy adatik, melynek •£?•* vensaakai, kftlöabösi niinu. ec b«oattá«u Teralu bakát tartalaukscak, ugj asoobui, hogy ai «tao- éa atoiaá reraaak, egymaaaai\' mag*gjread voralábu legyen. 5) A pil/a mAvek idegen kéaael icva éc a mnj nevét njti — aaokáaoc jelige* •! eliitott — bepeeeétalt Uvélkékkel eltátva í. ér neptamber bó 3-íg. mint shi alolirott egjea. titkirhai (3agár-at 74 **. íoldaaint 2-ik ajti.) 6) A péiyaayertet költemény pilyadij 10 db. oa. kir. araoy, mely Öasseg a pálya-sat eredméaye kihirdetéae utas asoottal fólv»botí aa egye*, péutaraok^nál. A
felkérni, kiknek aavei anaak idejében hirlapilag fogaak köasáteietoL A pálya\' s*t ecedmaaye í. ér sseptember h&vibaa fog kéaJurrs Sétctot- AB OCBO. awyac iaiiregy. k&sp. ig. viL uavéb^c : Paat 1881. juJ. 8. Id. AbrtJji Kornti, eg?«. titkár.
nlÓ-
— SttUniátUí mo^yoroA. J kelő drezdai itpbmn c5vetk6*6k sak: s A. esácsomigi vaska tagjai Qua rég sagjsst>rü ftui aéget r«nde»t«k ZwikacWn, m
^y tJka-
xsegedi
ratkeresstbe, íeíkea aieeáatokídí é* miadanayissor tűegajaií Ö&-p5
11* kisérvc, ^k fa b
jffll gy iWék
p j baafsottak
gg,
Lasaló, Gterster Lajot, K«et*Ua4y Fc Hódy Imre, Komtódy Qyuljt, Lisuiyay TthaméV, Porwolt Gryula, V-j Albia gróf és Zubortea Teodi>r. Veiiik ag;ide-joleg avattatott (•* Mf. Laudor K Crua««, a londoöi .öavl, S *zegbe*eré«t f ( lkl
kel py, 4
T»lt egyénekre DÍVTS U, kik a vidó íri*-m&rek lörtéBetéTel meg akarnak Um«^ ktiai ■ meg akanuk iunerkedni b itelee, akadatolt *rre!<W»kUn ga^ag forrii oyornin ama r*ndkirQli iteílemí man-
kÍMágrt,\\. mdy.t . =.<ió irirtudók, , . . „
l^bb vissoajok kös&tí is K)k huafiu. Ki utóbb
kifjk N id I k 2
imfük, «■•!>•\' • . Wilígéo tittn=oli>\' o ifB^pUdij
y
kőiéiben.\' E kiadásból eddig mftgjéleat 1. a b&nteto tSr^éa; ira 2 frt 40 kr. 2. a o»6dtSrTéfly ira 88 kr. 3. a teljét per raodUrtiaira 2 frt- {« auíbbí egy hét malva bagyja el a tajtót.) Hindamellatt, bőgj a törvények jó papjroaOD osiooMn éa kéajBlmesen jelennek meg, Arak oem niagaaabb a többi kuáiiokaái ■ asért jó Wkiiamerottol ajánliaijnk fogtAdó OITA-óikk £ törréoy«k W.jdiu Uí Wb kéiiletbw
kak itta! tanárt bíStoo firedi r««Uglói juiiui " íi 4Uta 68-ik ér<M£ m.gk»lt. - HOM< rfltrtó Mrek. -
rmekek (elét fixetifc. tönettel fogadtatnak,
gy
Fellll£»téx>k | A küipoiili hon?4d«g7li>tii«k 28.456 fri B hirlapilftgi kéupiazD i*a. — A fitunsi (UlegjMülo-
Minél asimo«abb litoga- j tot BpMtea pompivti fogadjifc KOgaii
évnasadoB it kifejtettek. Nemcsak midó | tik. 2) Alaki aserktsetére Béava, a köl-feJek eseti vxm pontból vélek tehát baai | toaaéoy 4—€ vagy 8 soros
"ití\\ie a» egjöíület. — A mindkét ovo. : tu*b»a. — A bÁui árri«kiro»alukjiftk d»beli «6»<mdék°k nj»t ktei mankíl*-j 180 eier forint idájuk engtdtstotl el. — \' Dftp ai A* ÜUmi erdóŰMtsk egyeanlhát kip-
p
B« muakit taani, ha e kiváló irodalmi
termékei magyar nyelven nyajtom it t
kSlftuégaak, h*B«nj haaafia* Molgilatot
W, ha atkalmst nyajtók miadasokaak,
kik a iiidÓ iriímívek, kfii6nÖMa ai
^D&yiuor 6cairolt" Talmadaak valódi
érUikéVíl, jelentd^géröl ét mivoltáról
meg ak&rmk györódüi, hogy ut Löw
hiói ntmntatiuBjomia tehenek. Egéét
lt ké fél hi l b
ovods saját h«!y»égében vehetik At. A*! Bak. — Uogban oly tanítót talállak, ki óvod* hetedik évfolyamának megnyitása \\ imi, olvasni sem tud. — Mecaé>en a vil-1881 weplember ő ón lean. Á magyar- lám 4 ökröt Ütött agyon egysawa. — A utc**i fiók-ovodáoak II-dik évfolyama j pápai „Magyar vidék- lap megszűnt. -ugyanekkor nyiuaiik meg. Auginxtut. Az idei nagy hadgyakartatok Miakoles-bóo*pb*a egyerfWti MQbid& vátf.\'Hifeda- ] oál lesznek. — ^ Bpaataa egy asssony fe-meliott miod,k.óí óvodában aa^oastun hó tolytin ü\'Vendea ovócfai Ór£k tart"\' az al&ökség . ngedélyével folyó dijtttát a nevelőket iíleií.
— I>r. IHtrichstein ét neje Uj dalommal jelenük rokonaiknak, barátaiknak éi jóakaróik intk, hogy
taik«t a xárunn->D«!y atAn h!ééb
— Kornélia- ÜaBftpi lap jelent meg amaros-Ssigeten S»*rdahelyiaé Priell nélia aswony 40 évet jubileumán 1881. jul. 9. Sserkeeatették 8aabÓSándor " " acss. Ara a disxsa kiái-
kete bímlóbfB balt meg. — A herendi k ; poroseUángyárt agy táraalat vette ke-lelyekért be lébe. — Bánit Komlósoa a viHám Ó sra
bcrtagyoQ •ajtott. — Saemerc Ml klói | ét Srépfaludi W<
ifjú Lelkű agg töltőnk beteg. — [ litásu t tartalmú Upnk>. 40 kr. TissU I tisztelettel kérem fél tahit első1 torban
rövid Mrek. — Hövedéin
Bukarestben tŐxsdét illiUdftk íal. — A ! diUatüc. ,Kew-Y«rk Tribuno* aserk«ast6je & mii*
B ax ottani ninb.\'c javára tor-J kaaiak magyar érselmü isidö
i ko-
nokájuk Mexey Margit 6 éc fél é rában bouzat betegeakedése után ll-éo aJhalálosott. Temetése jul. lört^ot. A vaióbau ritk* oko* ét a ányk* mindenki által szerettelek, res t, réuvet a fajdalma* stülők iráal.
- Sxtni előadd*. Néhiny fó gymaaaiumi tanuló « axünidéoyt elúnyö-I«D fclbaatnilva, most vnaáraap itj. 81-Q Karoly ar valóban gyönyörűen reodezalt virágos körijében BEÍQÍ előadási rendexett. S«nre került Kiif*ludy .Szeget sxeggal\' cxímü darabja. A lenóaiek Bsíntén ax ifjúság korából kerültek ki. A 60-80 meghívott válogatott stép kösfinftégoek egy jókadvü estét uyujiotuk. A ssini és zene előadók többetöri lapubun, a mnghi-votí vendégek pedig igeD jó megvaodé* geltetéaben réczesültek. Vajba ílyeo
f. hó ! !íó íoot aterliog; hosomioyayaí bini aí< i muokara : A aaeotirác magy*raaisia«k 12 én i vett nóüJ. — Kamcastka ét Steotpéter j törtéaete kapcsol a tb»B a tatdó irodai&m-ep le < vár kösöU a readec posta, étankmt két- I történet rövid váxUtival irta Lów Lipót
vallás-taairait, hitkosaégeit, isköláTt és tanítóit, t egyáltalán a magyarul éVsó éc WessélÓ saido csatádokat, hogy a monka megjaleBéftétiaivea pártolásukkal lehetővé tegyék. A moaka három csép
gy
(Qsetb*B fog 7 S
p
azer kűdekedik. — Lisst Fsrf ncs Wét- i v. aaegedi főrabbi. A boldogah csal adji-
marban betegen fekasik. —■ \' oak b«leegyesé*ével magyarra fordította
• Hoffmana M^ir, potg. Uk. tan., f6gymn£-
g gj gj
*et 7 —S oagj njoloaadretü iv«n. ^j Ibset elSfisetéti ára 80 kr. Ai eU£ ffi
ast megresdeléae illal, a megreodetd a
: pg
poig. ÍBIL. isr. Tudvalevő dolog
gy
d Nagy ax, hogy
ki nyert? |^am
9-én : 23. 25. 53 56. 43. i 48. 47 68. 84 39. 60. 76, 18. 2, 75.
többi ftutek itréttléreu kötelefi magát. í beérkeMadc pilyatPftTek megbtriliaára
irodalmunk nincs, hacsak | At atáirispkat, illetve elfifixetéaeket aa- j ax egyesület kösp. ig. lálasstaáaya iUo-axoo pár ralláctani césikönyvet aem [fusslos bó 10-ig kérem hoxxám juttatni, | tékes haasi kőitőki»t és seociaaerBÓket fog
j y ^
kösépuaodák nidd söveDdékeioQk «ük-aégleteit aem elégíthetik ki teljeses, Ta-gadhatallaa azooban as ii, hogy a magyar saidók nyelvi vissonyai as atolaÓ
hogy a njom&taBdó példányok aaamit
iriat magamat tajekotbi
Kik
Irodalom.
(£ rgvat alatt megamliloU munka Nag Kauitvia WajUiti Jósinf k&njrkcrackadise alt m«(T«jd6lhetá-)
— A törvé*iysk «gy aj kiadása. >agyar törvényeknek fökltle praktiko*
három ftUat«t egyaaorre rendelik meg, illetőleg arra elofiselBak, azoknak a füse-teket barmon ive ktitdőm meg. £16fiset-
két érttsedb«n oly lényeget AtalwkulA- j hetei po»tai ulalványnyial ia, mely eaat-
tk kül h idó íá b lűfifl ék l
érttsedb«n oly lényeget AtalwkulA- j hetei po»tai ulalványnyial
mentek keretitül, hogy a xaidó írás- ben a* elűfiselfl DevéiMk
kkl f!lktó l hó í ké KU6
y
olvas-
ható írásit kérem. K«U6 uáma aek oseUSütin a munka elaó fuaeta
müvekkel foglalkosó magyar nyelven köuyvek hiánya most már valóban
Mi&dogjik
dü i E
elóadások mioél több | kiadása jelenik meg Tettey Nándor ét
?a c-k
aló ifjuaá- j Tárta, kiadásában jeiiuleg melynek ügy- éreabeió. Ex a körülmény össlöusött arra, | temberben fog as eíőfiietókaek megk&J-
;nl-, vódaink és birátsk nagyon jó hasznát ! hogy a boldogult, nagytadomásyti és ! d*tni, a misodik és harmadik ftt*etrövid
" - - eWt
aláuxiara
gunkaí a flfüaidíbao ie komolyan fo^
koiUiná.
isidí papoak, L£w 1 időkötökben fogják kővsin mief. könyvei magyar | N»gy KaaÍ«ain, 1881. június
i fogják vennij mely hivatva van as eddigi\' husafiae aeeHi
n éo.
a magam részérói fluffmuD Mór. £ Dagyérdakii munkára \\ magukat kitufltetett xitatÜk. a nsad
r. Jul. 12-éo temették ! törvénj kiadásokat Kiszorítani. As 1881. j Lipólcak footc nagy réecvéuol Domolki Lásslóué aiti!. év toiyamtól kesdve ugyanis a törvények ! nyelvre átt\'-gy Pivict Anaa Uailónőt, kit élte virágában . érenkint jegysetasélü kiadásban fognak | ie egy kavicac ragadott el a halál. Megható látványt I kiadatni nyolc*adnitti alakban. A gya-| bot, melynek
_ avatlattkk fel. A í«l*vktÁe fényoye: éc Uún\'epéiyiM«é^gel Bittt he*. At aj roodtinafc mise\' iltai van for-; egy-egy arany "«)?«* >e?tek
g oyujloti Umlvinv
fehérbe öltiiiött\' korUti Ügyvéd és bíró, kinek a tőrvé-!widó
járuljak aioD épület felhívjuk ax érdekeltek méltó figyelmét selynek alapjait magyar szellemű! annyival it inkább, jOert a daasiku* tu-fórfiak a hatvscu években oly ;domáayu sser*3 jelet müve HoftmaaB
kis lánykák jeleolélft. Beké bs.mv.iiu ! : oyakbeo fuijton folyvást kell iapoxgklni, , uagy buzgósággal k-irdéle lerakói. Á | Mór i«aert irodaimi
gofmüvei, ki nyelvüuk díaie&t aaolgÜŐ eme atttvet megaiersí.
hírek.
— Hymen Néhai Csilla.gh Liacló asokba ideieteket, rendelaiekel, bnvagó l magytr-taidó irodalom asóia jámbor | ditva. Nagyon méltányos és hazafias dol-
iegfóbU itélósaéki biró !o&Dv&t CaiHagh , díSnUényeiot bejegyesaí, Örömmel Üd-1 óhaja volt & magyar s*idó»iga»k, ■ a
SwttíUf rtrh5Vgyeí,Z. Ego.nzegaii Sclimíe- | vósleodi & kiadást, hol a lapoknak caak^ mi tÖrtécit, az ketdemek ugyan nemikep-
dfll) Krigjea Vilmos köii>«bad«eregbeli fél oldalán van \\iyomtatva a törvény \\ peo biíialó, do lemmikép sam aleg«ndö,
buatárbodnagj flj^gyezte. szövege, míg atokoak masilc f<-le U*ea, j A feotetimtett munkában Löw Lipótnak
— Tap&myban postaillomis fo^ bogv atoa jegyzetek lehessenek lebotók. j egy oly müvét veszik bitfeleim magyar
ii Az effék ki^lás\'előnyei !» ■MBÜ.I.OW* j nyelven, mely érdeke* éa tanulság
... T—,,..__,- ._, —j „ *•--\\ — Pdlydwat mcg&etiéai leadó köl-
— Zala Ssent-Chróthon
ti igr »n biuxük b»ra«r fognak: tért bó- 1 vuháaál fugva & caelud ét az érettebb > leméayre* As órai. magjar daíáregyetÜ
legyei taoteítuieti köa^yu é*oa or»rágoi . diUini. A kiadók háromféle alakban bo-jiíjosig étim ám olvasó 6* laokönv vül i idt sgyréast egyík fÓhivatisinak ismer-t.!ftiógyuié*r« k~epvUD^aü3C>athó Afajoa j csájtják kömre e törvényeket é* pedig; 1". I egyarint baMaálbató. A köjyv macából ^ éö a magyar mndal — folee Mdir a
magyar férfi.,egyes — irodalom fejtess-tiaetp másrétst pedig a jövő 1882 ik évi i Debrecsen ss. kir. varosában megtar-dŐ orsaigos dal és zeueun&epély alkal-
_ . , gbr« feayM l»kou» küvoti
mával verseoyesni óhajtó hasai dalegy-jme(y alkalommal a UvoTtevó" Quuepel
éY\'IIsggató S^adbfr urak vijasxtattak meg. j A törvények gyUjieményét év folyamok I foglalj* >. -isidó axellomi maskíaaág tor* — Ai\'késxthetyi íparot ifjúság ban, melyből eddig ai 1681. lörvéuyek oetél kexdetiől végig »bban a gyönyörű öiiépií és- bfetegjsegélyftó egylelócek I. é> ll ltuete (1—20. t. ex.) jeleui m<--g KIIHISZÓ, TtUgoa traljbau, sbban a vonpó \'y«j t.bertl[<yTninÍB5iltirium utal : 2. AB "gy^e footoíb törvényeket kíilöu ntudurbau, niuly a iíolflu^ult, tudót p«p-; kiadáab»D, m.ilyból eddig 1-3 tüzet iiak anuyira sajálja \\olu--tfuk tokíoUl

Mia-tea-emelkedoík, hogy h^uvs.sem tudom <.zi Míg ateujBÍaVa;*! álom jdlt ét éü kimerül tan
Dőltem ut igramtüj^meU\' puht karral ölelt.
*
A^Dodtats i áimombiji láttam Bet gyönyörű iányi, £ikdUk£b ékVa«k etfibb, ft b
y a()k víg ffuUtóklól út Abb
", Teoy pasaron, atiajo vaiitv« hilou. — gygyb borttlt AiBidcy JÖ QODepuuaun, Egy-ik jés^ tánciof, eí Bö^fogíidjn »f bogy. Mátík réM koioűljsD » fofkolre fcoaz^ti a hölgyet.
(AbbiA sok rftjlík^ míot.Tugad el TaUkí 1) .Aastocyaim 1 tadjiLoT & hírt? rémei, leverő as.
0h jaj nektek Ett/áfcT" tnood a. wegénj jivevéay S eike«Ktt kötúiyesní\'; afijdalojc ércete aebzé
Al^ntt jó MÍFÍI ; hogyne; caíkor temelőt
Sejtaaivs, Út Itaqte sn&4«i*bol;-hol moai virult* vau
" £>ág£aijá i
£>rág&.£&aijáUB. Virs&ai Ütj* 6il Híndkettót és orxaai Lágyai fi\'ewe vidékre ....
„Mondj* ifrtnír QJÍ ft-hir?">kérdik gsöavög^ui Ét aéaslvévon«leí«k, bajit «ay%itnl aiettek.
Mindenik arcaára félelem árja nsükött. .Tudjatok ti is *£t, mily párttata nyomja hazánkat.
Kincs egyetértés! Ni nos bonszeretam ; kialudt ArpM véreinek keblbkbol. Gyáva sxokáa éa
Dórra biü»á.g as, melj leatoriija a^böet Régi dicsAiéguDk ragyogó sxép tissta f-gáröl.
Mosdjátok: mt a hon ? Koacz, mi*»-vágrTa rubao Dalni.raboiui a hi.viav önkény, foaxtsei tejjel —
Mondjátok: mi a karéA hely ke, &ilAny uuiUtáa, Ifslyre pirulva tekint jubb*knak Tajnúoekélvje.
Meodjátok : mi a txent 1 tömni rakáara a péost, Hantba" eua most váítci lehelne a -hAsl teregess*u —
S JtDoodjátok : mi a Aöíjy? egy rem«gÓ remete, if érjenek -kardját tyúk vérrel festi giroar*
Sségjeoetébeo e így tolja büvefybfl megfaj. — — £t* van esoraságnsk kösefébea vad 8«ÓtimiaSiiiir1 .. S kétssájf Öt?eees«r csorda tÖnieg^»yomaÍ4t. m a viUk magyarok mii tessnnk ?~«gyre cxivéáosk,
Mtn ha. MivódAaból nyerne a hoa dwdalfc" Üjra tatárjárác lent, Qem »*la egysser ekg EO^T.
Újra ki let* fcaiiv, .rfp bac&úéf vagyoaod. Srtmnek három gyónnék* y»a s egy Hmy, fit.,te:u\'.,
\' Velők kiitcseimet-nticul oda áldoeea* én.l> Qjkei fölnevelem atr.j(>kk>í honsEsr«Ieoiben,
Mint aeveló a«j-a máficárnyr* bcsssátbatom lg/. MicdayijankűEk drd^r. -(myűni bili bm*JbtL vtgyoa, t yr
Oitaimaxsák axtcma)£ keo-yerjt tfljem, *?;* _ — Kkko- lépebe sggíoníB-ioikal Slálkai, Pafig, : Busgú főpapok éérh*aaier«tó aV» mind. ^f wmtaymak óU menjitek el, ssét tüs*rely«»fchoi,
Bci-idítai!ok.í. férjt^mect a ve*sélf3bxonj§[: - l
legyetek aBmetettefc-Férfi-fcuTfr raw,

Kiknek bó« kebelük leltre &ovárgaa hon éri. MiDdrnhol bósxüh harag óa düh, »zartáTsn érset
Tépi a höci erőt, melyre batiok öj^d-is. Párttuaa át egyenelkníég mély aírba Mnet még
Hen]e ek és legyetek jó háta Ián y\'sTTl I" — Így asóh agg Totuoríctk á» áldva emelierkeséi fel.
.Ubdjetak é* tegyelek. Légyen uTÜr veloiek !* El\'.ÜM &rre a kedvok elfibb még vigadóknak ;
Eltűnt jó ke 1 /ök, tán sohae viuza se j6 .... .I^olkee főpap! még és áldiaodrn e*engem,
NáUm tnár b*»*aid\'tetlrtí boralu* olóbb.\' — nOb kelj fel ie Megeny öavegy, réu?éjb! emellek,
Sorsodat oaxtooi, búx érxam a kinfNxivedeB. Gyátxieli öxvegységeddel rokon árva fosánké,
Mint oeked, agy enssk gyámoimirinu igasil Liégy áldott te Bxigény BÓ, áldjon a bit "yigaeiávall
Mond no vedet, kérlek; lényed ol^tmerstea. ■ „Férjem Várd«i Jáooc volt\'" — .K.;**Íc rokoBom.Ui
JÓ UabelU te T&gy ? jer ksbelentaiamar. E«g nam láttalak én tfteket mir. Mcadasa miként ragy?
Hol vanoak gyerskid? Étaek e, már nagyok a? Lásd most minden időm, vagy ónom mind árva basámé, \' & fa olrfctaWBO.iAsa. «««i Vl Ceak megmenteni bírnám. Oh de nehés nekom uiv kard,
Melyrtj ^itóijtar v**|-; oeft ste ta
Utas íu4odj,xt. jól, mii iwrotéak » gy^ gj:
Ob, de beaEélj, lásd én elcsevegem as idői.* — „Jól ese nékem ex fcssejövet. Most drága idödot
Nem Töiim j&\\. Mogyek is; pfllaoatidra^nioi Vár epedÓB Tevtded valahohmég Össiejöv&kma^
És ss^p gyermekimet láí<ii fogod magad ia.\'"^ „Isten véled jó anya, jó rokos ! Iitenem, oh de
Mért nincs ily anya sok, védet e drága tiBtát!" Jött s király f^oyes seregével, baroxi robajjal,
Cssihogy a fény meg volt; bej de ax are« »%űaur& MiBdaoyioál! Déloxeg paripák cModt* Bxök<4éatel,
Mintegy megmatatik: Eűsak a hot daliCV —" —
* *
Vad Ssolimáa rettentő tábora, Péei. köseléiwe
öl, piuxtit, osuoya mód, vérbe furüexti augit. QyóaeleiD ét aákmásv, AUáfera! mienk Magyaror.^g!
Éa a magyar tábor .gyáas temetója ; MakáM.11 -Busán aes seregére kirilyu&k, számra csekély as.
(Hajdani hósölcnek korcs unokái exek!) „Légy üdvöt, Felség! kérlek - tsól Saálkai CBfap. —
Jer bti e hasba, hol egy bút tava vigy te vsled Pár szó\' asólani, még mielóabarűsolni stoto^ak.
Légy vidám, hiCerfis, s ifi Íel s Caaggadaadt* — Éc s király örömest meot, réaaint saórakosáabdl,
Bénónt dextonbÓl, tudni akarta, ki aa? —
Virdai Jiaosoé mtíj gjáubc fogadta királyit, ,
\' Ott rsia melUí\'.e három igu gyereke : !
Virdai István, Virdai Péter* UabeUa. ;
A»t, hogy metf ik & lány ? <wiki se moadu reá. j Mad Urom*4ic*e&, katanis ft jól fe

Ou látják Tomoril (title a hósök síótL BFelsegl oeg*dj meg, — ss6!t Virdai ni a kirilyhos. —
Hu ooagyar awtMaybox mérve fogadd vagyonom ia grerekim L Niao* több. Itt vannak hü katonáim,
Skacerem árából ily keveset tehetéV. Vedd • ti vesén, hiaj gyermekeimnél nincs boc*e*.*ibb kiua
£s én áital adou: áld meg a kardjaikat t Mert mo-t monnek el&ssor harcai dioaő viadarbn. GyósoUisért mennek: áld meg a karjaikat! Gyósetemal Bgy föt hosnak. — Ssolimáa ^ejs\'lws »s! —
Uóduiatul néked, áld *atz a estíjaikat* — Ka mos; «^y magyar aaaiony fiat tsokiaa tsertat is
M«gkÍBilja arát borral, ebéd - mijí Vaal- -
Agg Tömörít iátüld, mint konnyeutaant Örömében,
! Et a királyt ssiaten megíope ennyi öröm.
I Nen tud a ISOIBÍ szegény s%y sorba 5l«tto ""
J Svsnt isgnitsigb^e itkaroU, ölt lé. . ..- . .
| Ah! de mi történt, agy hóe aem viasoaosta királyAi
\' CteodbűB hátra vonulta íélv»,-remagve^ajt.
j Magdöbbent a fcrfaly ■ aggilyoi fél»l*»lisJ* . . -
I \' #H4«-«f •-\'faoaenet? félre vonult elóiaoj!
; £í ssameimbói — -és Temorin Dxeaj&at nti ni Jem>(f
„Sxünjéb meg haragod, méJtttían tépi r, lelked
Felség!\' — B£jh ne beeaélj, fii igea is aa<v»u «■-
VárdaÍBé lelkét ugy tépte a kio a ^tflobasatá
Keble rsmóoyert ta. Seekia\'- gondola ily
i Meglepetést • k.rálylyaí. Mind ke; Várdai némic
; É* lesütött fővej kardjaikat nemeink,
[tabelia pedig U«xik, kttsd frraletev<ü. Végre erőt veatöfe ét asóí & kiralyb«s íml^j1; oég! ^aküsxncn- iti, begy kebtem üáod<»k« liastav S oly tsent, mini koronád, melyre babért anttsak.* még ttótoi merájartli ■ éo bossám, a királyhost G»E Bfcpy, áhA ad oidobva királyi kegyem."
- itólt haragos hangos két Vird*i nyombao. Meg se kuérUd ismét mondani gaa — aafyont^ tfnrt Vökölt kardonkat ketté lörjttk asoansO. - .
Tége4 nen b£ataok, ssect a király minekttnk!" —
liétta as dBvng Várdain<*, hoj^y BŐI Teaae^.elme <:
Gyermekicck, báanu térdre borulva köoyorg. ^dlkeaség-Ftflaégea aram! ayujtad jobbodat Utal /*-* És U húgom keli fel! — Bort idu* — aaoU Tusari. ^.— Uenayeí Isteasjyink ! im ildoxom est le a^ked Uú -^ S«vejB tstjiboL sxoot F^adé^t vegyed ei rét oattá ki mia^unk, drága báliakért, És mi p**g fijojtjuk árva hasiak ttgyeéri. masz-stiaket, ^edj s áld meg fo^ryvéreinket.41 — MmiJevevé aAkat és I«b-.1U hagyi, kiráryuak laég.dubösebb lett: .Gyáva, pogáay =i" ,Bt¥» keUttJ§ént!\' - a»élt a Jcir iy t\'
HÁTOilr\'l.
(Folytatása kóvstkesik )

HÜ8ZADli

■\'% Álll K\'ö


ar. r = . lát
» Ki \'Hfi
% 90 4*Ht
11 ! flj.l
\'5 55 \'•K-J
■1 düut
II in*

30, B. .\' 81 4 i ..ie.
314 10 1& ifa
31fl 1,.,r. ti,*! 13 H41fc-
•JiS ,,.„[ I.ISI llin>D.u t ST r;|j»
2"4 1 10 dilit
SOf - 1* 50 *ij«
Fo EÁTewi LAJOS.
Bau «inSaé( issriat. T5 ktf H.—IÍW 78 Wf. 12*0—60. -77 ktf 1Í.S«—TO. 7» H* ÍJ 40 -90.
BDU 9SO-10— K>ikoriens irr>« &JO-T.ÜO. I*. b*ft-6S0 ..«5ÍÜi li.60—11.60
S*állUa«ra:
Baca
Zab \' i
LOBMATSB I. F
er.j<t
ki
maduttjiral ai
f ela. Ufik r*b«««tt o),
úgy*>\\m*n<-*i a r«jo«f6- i^rt k*Hjas föi é« várjon, mi« ^ kBltíab** aundkebU-o blami- !
less. Csalt 2-3 h6 mulva kell a konyha-aót Umét ujjal feloaeréloi-
— Ji férj-ingák kenéayivésa. Ha a keményíti fele owgfosoti\'s: — a másik feji pedig nyerst* les* hossá. kvvom s még egy kis itaariii-(íy*rtya vakarotol adunk hoaiá, — oly ks»«r*k«t ayarftak. m«if sx tBggftiléreto és késeli \' \' \' a kÍT**tiató keménységet megadja^
Ptiieal árak.
100 kilo^ saáaaiL>a
BOPBON. Bm 11 &O— 1*.— Kom 1 0.50. irp*. 8.SÜ—\\40. £s* 310 -2.10 K
ÍCM 7, í.Sü.
Indul Xanináról
II. 11.40. j
SZOMB4TBRLT.
corie»* 7.10— 7.20
Papfrsseletek.
. ) Barllaba: ?»ar lépett *
á J
- (Oo
15W
j 9.80-10— ij-pa Stv-Í.60 Zmh 6-40 -6"*5 , Kukoricás. 6-6 -6.10
I BÉCS Ba«a 11-50—lt"T5 9t,m 1040.—
llÜfO Árp —■—. ■ —. Zab ,£&0— 6ító
Knkoricsa G &0 6 70,
GYŐR. Bina 11 90—i\'i —. Ro». 10&) — ]O90 Árpa 7 10-7 30 Zab < 40—í.l\'i Kukorica* 6.10-6.20.
\'. Sopron
301
S16 Sopr
206 Prá,.
SOS
201
11
d éO
f Sottori Osiktonkf* 4 b6 nfypt
. SÍT a*i.t
■ ífT*™"■) • 10 50 íjjrl E»n!>>■)\'» hónait:
210 ZiHtlj folSI S Í7 r«£-|«1
2IG 1 *1 dí!>
2<)8 , . 11 l sijsi
211 n Ám P«tr51 (TWfT*« »oa*i
•ÍO3 , (po«t«TW«t) 1 5
Jolenti 6rme«teré :rlíit Öltik otthon,
\'erméu) flxletl jelentés
Hndape>t, 18H1. julini 9 ^. [folyt h«ti
It fTlUitá:
aratAiikHatások jaTniis*)t- «i fi>>tet ét -ÍJ Jtiic, r«nit«tt érté
arcúik oáita folytán
kiír ára 1 k-bÓI. Bi
< minűa^i >a«riat 40 60 kit
t«(nap njort 10 krt ▼iatxa
UU ki 6a csnpáo & k^asletek cae- llitiaa ba«i ár* •Eintén ttefia*i!l, azonban "aaft ára ahffoh-bára a téatd\'ü jattk tirgyc Wfc- iráDjadáai*] oi\'o nol^álkAt E\'<aa ncr kéax, aint asálUtisi áruban jsU^ióktelea forg .lomban volt ; míg kakonexa, aab éc árpa a lelji tiők^íleto.k meg-felelá n>ír>e1r«h a>l«tt«I, »iHr,tatlati arraí isaraat RopexAbm Utrtiaaek ogyma ftsl«tek már i»T a« ax átak a verfik rétsérSl oiagaaat-u:aak e. l(7 paK;abbára aa érk«xcti ..állít máaj-ok boriit ár O«att.»k — Liut fehOnőeu
■X. Mtrel j^Bnfélked&n^k jeUsti otagát. zredoivo* or agj faj minj»o««, umten u>k, aem oem Qibetek. »em «e»i fekhot.\'k mond aí orvoi a iiif;]\'\'12 ujoori-h^s^ «k-esak Bgr ro<Wja marad srQfahnának; ■áfát
A kürt:«lekre okutu a hadnagy
otju, midGc li iikbia ablaka alatt j
. ipar, fTölek*iSt fajt No Tvbiát. kírdi
ü j d
vii kely k«r«al*tul raa Uajmamk Asfrliáha ki*U 1 aulliUnácifokát tacaqpk, i» a» árak.
IU.1 sóit u a kOrtí
„Kflrtflt fuj,
hndna^j orfcjn" volt sí
u U« árat
HIRDETÉS.
*«!l!3i|ft
l I!11!
mes^e^b e&v lijó^ , hastnilatnak örvend és -\'- \'* \' derithetae , nSU gjfoídni, ». ^értsél „
Déav okit. a petróleum\'Umpiaak a folyadékot ma-
:. meljgib*" foglali ü.eg edényébe 1-3 Iái
■ "■ \' \' konyhasót kell tooni,
métáméi. Ama
tekret nemcsak mint bajaok t*r*akxa(j ha.inam mint mjyyarokra is «gjaránt J rukonu^TW éa lelkes \' íelkössönVések ,
wtii«n n
muntiattak.\' Valóban örveödel.oa rinkj □íji>;<;_, bog; boufitárs^Luk ^—- ha misd járt egy kísaé dkésvq.f* — ily kitűnt1. tóaLi<m ré»w«it tettek a külföld. rés*é\'rtSl.
Én
i oko
isa iá, bogy a i tomp* muriij 1
tt( moljet több
b bJW
íLétsxer is magnéttem e t&éditC begj na-sadást ét megrongált körcyékel, i láttam, hogy a hegj, hasadékon alali réa — maly st%otóíoldekb6l s két ssoiób^l all — ösne-riaasa van repedexvn • n5t kajtu
egy pap telki ember aiinUÜfoldj-í s a rajta lavo vácakorfs helyet váliosUtott
10—12 mélerrel leiobb vouult. ^&lü nm__ ti_
*, hogy a vacsikorfa ép«o éa egyéne- o£áT;i£"£
jaec áll vd!Lo*Utm heljK\'ébeo is. Cs. IférJnéJ, i* mín»*i ÍGurbóról i Paptelkóröl ssámotan járnak | aiftdssör^risaraüi ki e hegy hasadék megoéxésére. — A
4G
be
szinti) II árva gyermek kapott lábbeftt, • maradt még 15 frt 62 tcr. a pétmirban. A f- évi raajtM végéig fitt fhhtt 56 frt 23 kr., m«ly c*sf<w«n 72 f« 6? krt tmi. E* össswget winte agyas-dión crélra fordította. * maradt még juniOB 1 én 93 kr. a pénztárában, i 140,000 iovéljegj- a beváltásra. Angol vörös, one Pence, német Reicbspo»t 10 Pfemige. ügyscinte s in w tani & krajcáron osztrák\' levélj eg?efcn»k nioos mir értíkflk. tehát twekkel a t. gyűjtők ne fáradjanak, eííenbsn a mostani ma gyár 5 kros levéljogy értékké! bir, tebi eí^k gyűjthetők. Sajnos, tnmden ktlde menynél legalább a 6 od réaje n«m bais DÍlb»tó. mert a metswrt«k. «lssabottak s e*ak legk"véBbbé mpgosonk pÍBíkoíak, avagy ax eröseo áibét; tett érrfkielmek. amit a t. gvDjtéfc fi\' lembe venni, « arr* ü^yel nefc, fcog-v mindee oldalán a csíkozott
| mer int a falusséléo levd háask semelyik\'* •.Jmsgriskddúlt, síi egy párnak ftildje és 3 ^^.ilai meg reped** lelt. gjanitni Uhet, bo^y íjait 1-ip l rO ht 4 krt rett W, | 20 *rv« #»«rmpket r bátott I 187?. évtiM 1873. éri miiéig 79 frt 50 Vrt. nnrlybö; II irv* gyermek kapott ruhir r«trint lábbdrTifé* méff 13 frt kr. thamdt \' pénztárában, í) évi mijéig 5? frt 39 k is ifcy Ssneseía 70 frf 85 fcr.,
K«rd! orroaát a betoc xaif, caak kír^ts ótainlín
a l*tT»ur»bbra íi •) Tagj-^V ^4.rOWe, misdd Urtaat mic 5#wÉt Hi»tom egj kii paliokit ?
aak egy részét eltemeti-
— Akit a trfatfr&kötpár badapesi,
■olt tekintélTM WT4-
jmas ér*a- D^ák-clob-
« macának D^ák F^-
láfogatísa ,arrá° tett. PrivorwVy Fe renc«, aí egykor
jio»fc kajicinosa, eactnek biulmu
— ^x ocséíioií feltalálója meghalt.
Aprrf jósaág aj acséltoll. Egy bilvejyk
bosssa V* büv^Jjk aaélet és felíal^ójit
milliomon* telte. "E^liitkLójt, Mason
^ffy sze^éDV biri3xiQ?liaiiii munkásn * >c a
fia volt B jó ideig maga ii kösöc»ége«
mtioká*. Taláiminyásál, as acséLtoIlnái
fogva ax un bán neve nemcaak a 19. sií-
zad kuUar történetében foglal helyet,
hanem a jótékonyság könyvébe i< aranj-
betilkkel van beírva, mert roppant va
p-joaibói temérdeket áldoiou wkoiákra,
árva és uagánjhasakra. Most halt meg
~ ■ • ■ \' .ovi érve.
ált&lkosisok folytán égessen tönkre lent, már jó tdeje. A fírárüs arfta i5bb tör segítette ít, d« csak nem bírt Iábr» állani, A trónörökííspár beroonláaám épített tribtlnök engedélye a«oob*n, mit a fövaros neki jnttatott — „nrrá* teMe ajTE. F»lr*gaa«ok hirdetik, hogy Pri-voratky Ferenci » kerepeli ati „Orienl" atállóveodéglfli belyiségsit újonnan b»-renderte és megnyttoUa.
Hasznos tudnivalók.
— Bírnia folt Két rést vwt % résM mésibaJv-tfty lohlnrkalki p«rt Öns«el«fyitÜDk » a rovadaioltoe rflbit bb itbeo beiiÚtjuk s a«t4a srapyfcoos ;zsel rendoseo kim.aauk. A cblórk-lk kapható pár krajofcárert bármely tüsier-
- A*
— Feíite tinta. A íaom fekeie
imához kell a köveike*J négyféle anyag.
L) 9 réoi darabokra tört gnbacs (Gafiap-
«]; 2) 3 rés* s"ld giiro. 3) 1 réai arab
oéc^a és 4) 41 réu astívíc vagy foijó"-
\'ii. E négyféle anyag ö*sxev^uer>dí
néhány nap muWa elül! a kívánt finom \'ekeié tioia.
- A moly élUn. Alig kossöböl
í-tjük ki a ruhából a molyl, ha ^gyster
ibt>a mnfjél feefóMVelt Aioob iD arra
kell (tiwfiiWl ftgyeloönk, hi>gv e puactiiri féreg DO mttejeo a« oltöpybo. Hinttük t»« átért » mhát ffc-Bgporr^l. tobbarör •sello«l«asiik, puronuk ki, k-téljük meg. Borasat *lögyrtMt kárafbraacakíit dohéért illr»i*betftnk a megóvandó
a napokban iamétlídött M a jilaBrt, melynek a*«e ér«fc -«Wtt a Dóik Far*nc» kedresci tnedré}« > Spiatóf Tolt A« 4r vigyAsatisDal lerakat a kttlőnbw sseUd-nek muuticoiű fnoevad k4tr«ccébe, afity azon ban i*£y§*erre roegdöhMvéíi, • s»o-^éay eicbertBtétfls«dte. Aligha l«« valaba b*-li\'Í6 egésiBPgea e EB bor. \\W.ir taegfaalt.)
— P«*íttédé* a befőttnél. S. ját, sem izéi sem *dh&\'juk vi*i a megp«né*ííden befötwek. D-: paoéift ne kapjon, a köveiket.", kívántatik: 1) tg^nég^ gyumöica, 2) csukorboség, 3) a« Üvegnek légmenu A6 b«ki lése, 4; a gyümölcsnek > 5) a bflfoUn-k Urtisa. E*.n ót kellék megóv »uól, bogy p«nési juason
— A TTignyltŐptuttitátai.íí\'b.ó 10 én
Lajta Stent-KíklÓBOQ bu-.»u volt. Dél
után etónkoriT^-atar tftrt ki.a a os«saykA-
beletitótt a ^agy vesdégióba, m*Wüek
eU>" emeletén javában úncioltak A
tánciolók közül ló tmjber rögtön földre
bukoiu Egy megh»U, egy máfcik élei
és haUi kosi lebeg, többea iiilyos aebe-
k.*-; kapuk. IDOOŰ a villám lomont a
foldjeimi lereinbo. m*iy tele volt vendé-1
gekkel. Eiek kosíl 20- 25 ember tsé- ,
diilteo bukott ít uiul alá, da senki se\'
ateovedtiit jeientékeiiyobb BÓrülésekat.
Pcraie rendkívül aagy s*?ar lett a bit.
ban. AÍ emberek és aaaiuojok rémüheo
BiaLdgaluK ide-oda, i jó idábe leit, míg
a Dyugalom i^de UMB a kedv) 7»na ta-
. dott téríti.
r<ll irj.tk . Kíletmk: EeoílkWali w i •|«|5«»i« n>°gfa»<S.«
torlíni > ••olnokdobok«i»«gy« P.pulks . b"í\'í< ••»"» nol;
kóxtég hfttiris. A kteaágtÚ teaftkvjn
gnú irioyb«o fokví rBo«ei«- 5o»u n« i* °«°"O«».
" Wí j«oi«« WS?^« röggel k.tril . _ ÍU. frtnlmK H» > p»trol«umb, ■ -M^almér i tinóm lumo^M türtukonyh-.aót ©legvi ». 26—30: tünk, i* ülal m teitünöen mogtisttitbat
y
A Umad* lékre - 30—40 oé
A. (

HIRDETÉSEK.


B7-lfc
NAGY-KANIZSA, 1881 július 17-én.
FU1.I4MI ajr r> 11 - ---"Jf.l.
Ea„ aám 10 kr HIRDETÉSEK
XYH.ITKRIIKS űrönként 10 In^rt Tétani-k M.
iUMÍk aiimlwi fgyw hirdf- k tUtdő
ZALAI KOZLQHT.

f Huszadik évfolyam.
Up
■jek k urrircsztfitac.
Urututetln letelek amk iiant « iButkatlmkUi] f.iguhatuk d.


ai kereskedelmi « iparbwik", , nagy-kmniiaai takarékpénztár", a .talamegyei általános tanitóteiitilet\',
\' i Vkdli irk iii kl í
Í y-Kanizuaváros helyhatóságinak, „nagy-kanizsai Sok. tűzoltó-egylet", a .nagykani p, .amegyei általános tanitóteiitilet,
,oagj-k«niis»i kUded-neieló egyesalet", i nagy-kanizsai tisiti önsegélyző szövetkezet\', i .soproni Vereskedelmi s iparkamara nigy iiuiizsai kllriUtztiaáaya" ■ tM>b megyei «a Tároaí
egyesület hivatalos értesítője.
Htítciikini kétszer, vasárnap- s esötöriökrtii megjelenti vegyes tartalmú lap.

A íiliiniegjel lóteuyésiiéx emelésére
engedélyezett lótenyésztési-jutalom-dijoszras, folyó éri augusztnx hé 13-án Nagy-Kanizsan d. u. 2 órakor fog megtartatni, mely alkalommal kÖTetkezC államdijak lesznek kitűzve:
I.
SSkeralt szopóscsikóral bemutatott anyakanciik számira, melyek jól ípolt egészségéé és erőteljes állapotban vannak 8 jó tenyészkanczák kellékeivel birna\'k.

1-30 dij VI drb magyar aranv.
2 ik dij
3-ik díj » .
4-ik dij
5-ik dij 5 .
ti-ik dij
11
tiaroméves Lauc/.aCáikók szánun .
mellek kitűnő teny^zképe^sé",-!
Ígérnek.
1 -só dij 10 drb magyar arany.
2-ik dii 3Ü íí v 8 . . .\'

6 \'. \' .
4 ik dij 5 .
6 ik dij
Minden lekmtétben kitűnő mén és kancza csikókat t kitűzött dijakból pályázaton kívül is jutalmazhat a dij-oozté bizottság.
Ezen ál laradi jakra pályázhat mioden zalamegyei tenyésztő, ha községeiAljárói bizonyitványnyal igazolhatja azt: hogy a Nzopó>c3Íkóval bemutatott anyakaocza." már a csikó születése előtt sajátja volt, vagy pe dig, hogy a kiállított hároméves kanczacsikó egy, az elles idejekor binokábao volt anyától származik és általa aevéltetett.
A pályázatból csak az aogol telhér lovak vannak kizárva, -miiiden egyéb faja akár uagyubb, s kár kisebb tenyésztő által nevelt ló, az arany dijakra kivétel nélkül pályázhat; ha azonban valamely mé-uestalajdonos vagy bármely mát díjnyertes pályázó a nyert arany dijat


a közügy érdekében a helysziuén ujolag pályázat alá kivánná boesá-tani, agy kitüntetésül a dijak szerint fokozatoaan osztályozott arany , eíttst- vagy bronz-diszoklevelet fog
nyerni. A
bemutatott lovak megbirá-
lása, valamint az odaítélt dijak ki-osztása is, egy e végre alakult ve gyes szakbizottság által azonnal a helyszínén fos eszközöltetni.
Hogy a dijosztó bizottság keik.
Vannak áldozatkész főpapjaink, tannak nemeskebla főuraink tálak várhatank első izben is legtöbbet. A DÓp adóval terkeltetik, az ország deficittel küzd. ezen okból ha segély kell, ue lepyen c kettő csak azon fórum, hova minduntalan kérelmink-kel járulunk. B kettő támogatására a vagyonos osztály befolyása is szak s.-ges.
időben megtudhassa valamennyi lyázó ottlétét, köteles minden
lyázó a kijelölt nap reggelén Nagy-Kanizsán , a helyhatóságnál jelentkezni, hol további utasítást nyerend. A földniveiés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. minisztérium.
A népet nevelni, felvilágosítani, oktatni kell, hogy hazánk fennállása biztositassék. Hogy ezt lehessük, arra teljes odaadással egyedül ezen magasztos ügynek: .mást tanítani* kell élni; de miként szentelhetné tanításnak életét buzgalommal az, fcír.ek a lét fentartisiért küzdés napi lgomijgj tj^ tartozik? - Lehet i bármily szigorú, okszerű a törvény,
niagy\'ar haza boldogságán! Gondolat menetem már papíron van. marad jon; az érdem elismeréséről akartam megemlékezni és íme azzal foglal-érdem, mennyi
Eli8meré»t a/, érdemnek! j lehet tanterv - minden - a jelen Megválasztanak a? országgyü- I körülményekkel szemben kivibeletlen ! lesi képviselők és - Molnár Aladár.\' K bajon segíteni lehel, csak akarat Schwartz Gyula kimaradtak! Nem \\ \'egyen hozzá. Ha minden honatya. jó e/.t hallanunk nekünk tanítóknak í\'r mint a tanügy apostola működik, Ügyünk azt kívánja, hogy a hon-1 felrilágositassal szolgál ott, ahol reá alyak — a nevelés és oktatás fel.. Uzüksiig van, anyagi áldozatra/ser-virágozása érdekéért lángoljanak .! k("iit. befolyását felhasználja a magas vessék félre a közönyt, mely meg ] kilrdkbea, szószóló leszen a törvény-1 foMon egyes köiökben a tanítás és | n»z" tcslillejbcn: csak ily utón vo-tanítók iráut létezik. Ha valaki vi uulnak cl a Unttfrí láthatár fejhói, laszul adná: ezen állitás tHvm. nincs *•** ezután tokinthelnu a népUnitó közöny, sót fokozódik az erdekl.KÍ<«! jis valahára tiszU, nyájas égboltra; Helyes elismeréssel adózunk mind- * dicssugár Titeket venne körűi hon-azuknak, kik a kSiiíiiy\' oszlatásáraU\'yak! Titeket áldana a nép, áldo-eddig is segédkeztek, azonban ieuiii)*"t«st \'W\'iií.uagy és fóur, és Ti aló sok van e téren cselekvé»ri\'(\'*>*"escn <*rve»dhetnénck az édea kérjük képti«rlöinkrt.
kozü
miként szerezhető
nem fejtvén ki egészen.
teendő vár mánk a tanügy emelése
és felvirágoztatása dolgában.
üolnár és Schwartz urak éide-mei ismeretesek, ezek felejthetetlenek, lesznek ; emléküket őrizni fogja minden taoférfiu, nekik köszönettel tartozik a tanügy, i
A honatyának alkalma van
gyermekéül fogadni az iskolát, al .
kalma vau ismertetui a vibzonyokat
a nép legalsó osztályától fel a trón
xsámolyáig. í
Én okát annak, hogy száintalau helyen nincs iskola, hogy a tanítók lakás, fizetés lekiuU-iébeu uyoiuorral küzdenek, hogy a fizetés minimuma.
frtban lett megállapilva: egye dül a kelló tájékozatlanságban látooi rejleni.

Kérjetek : adatik ; ekkiut hangzanak az írás szavai — megtörtént, ezt mutatja a példa Kzelőtt három évrel Sümegh járás tanítóikor választmánya nevében egy küldöttség tisztelgett Bessenyei Ernó ország gyűlési képviselőnél, hogy a tan ogyet becses figyelmébe ajánlja. A különben is minden jó és nemesért lelkesülő férfhi ígéretét várakozáson felül válta be oly annyira, hogy f. évi niiju* bó 28 áu Sümegh-Mi-hályfan tartott tanítói közgyűlés köszöm-tének nyilvánítását jegyző kön>vi kivonatban átnyújtani hatá rozi.
Örömömre tzolgált, hogy nekem jutott* ezelőtt 3 évvel a választmány és f. éri jalins hó 5^n a közgyűlési határozat folytán, iníut a sümeghi já rás tauitókörének ez idő szerint elnö kének a szerencse Szent Qróih kerü letí képviselút megkérni a tanügy*pár-tolásra és roosi megköszönni szikes feláldozó kAzmúködését, melyet e té ren kitcjtieni kegyeskedett. A küldött Bégben résztvevék : Periaky Ima ta nttóuó, Lőb IgBacz, tíosztony József, Galambos József Rendekről, Vellner Alajos járásköri jegyző Káptalanfa. Tóth Lajos Mihályit - urakon kiiül köszönettel tartozom tck. Krób Pál ■megyénknek köztiszteletben álló főtan-felügyelfije í\'s Dr. Szint hó J. alsó-leodvai igazgató uraknak, kik velünk tartó meKjel<\'ni*\'SQk*.el jára>körünket. nemkűlöubeu az érlkuiteljes lanü; pártolót megtisztelni szívesek voltak.
Bessenyei Ernő egyike azon országgyűlési képviselőknek, kik az is kelat a község főkellttének tekintik ; tvdni kell az állapotokat, melyek Mi-bilyfán ezelóti voltak és melyek ma iskou dolgában vannak Bessenyei, az iskolaszéknek eluöke, ó az, ki a leg csekélyebbre gondom figyelmét kiterjeszti, ú az, kj iUU írt alapot Utt le, hogy ennek kamatából évi jutalomdij a azorgalaas tanulót kizöti kioszUs •ék. Kivetik ót e téréi Simon, Fo-

rintos és Paár urek ugyanonnan. Nea részletezhetem e helyen a tanagy terén kivívott érdemeit, látni kell és hallani, midőn a gyermekek vizsgája* türelem, örömöt sugárzó arczczal elnököl, szavával buzdít, munkára lelkesít, adományival ösztönöz, példájával serkent. Évi vizsgára a járáskor tiai-t >i közül többet meghi, jeleolélöket . becsüléssel viszonozza, egyszóval boaatya sző szoros értelmében, ki a tani tás és nevelésnek előmozdító bajnoka, fáradozó tanttónak segitő barátja.
Bessenyei Erní nemcsak í^yes járási kör, nem 2ía!amegye, hauem az ország azon kép- iselóiisek sorába számítandó, ki érdemrészei lesz abban, ha majdan a tanügy, tanférfiali é& a a ügye fényre (terní!
BÁNF! ALAJOS.
nem illetóaégi helyökSs t&rténö elhalálozása esetébei: Ithuartlí kéltségek tárgyában a m. k:r belügjminiszte-rium közelebb egy Itorreudelelét intézett a t&rvényhat(>ságokhaz tudomás\' és miheztartás végett. A körrendelet így szól: .TapaszUiUtott, hogy némely töt vényhatöságok ntpe&enek tisz tiban arra nézve, ki köteles fedezni a temetési Költségeket oly vagyontalan egyének után a kik nem, illetóaégO. helyökön báliak meg, Ezért szükséges nck tartom a töricnyhafyááxot tado-más és miheztartás régctl éij|esiteiii. bog}* a/, c tekintetben fen^lló gyaytr-latnál és viszonosságnál fogva, mnidcn község a haUráhan halva talált, vagf ott elhalt teljesen vagyontalan egyének elte-uettetéaével járó-mellózhetlen költségeket fedezni, és azon esetben, ha az elhaltnak fizetni kéteiei és Mprs rokonai nincsenek, végleg viselni tartozik. Budapesten. 1881. május hó 2S. Tisza m. k.
Btiyegnwntméget engedé. lyezelt a péuzügymiuiszler ax oly hi-teleaitéaekail, udte & katonai kteas*TÁRCZA.
. ■■ A* anya mint boiil««B>.
(KOltSi r»ji) (Folyt*tát é% rá^e ) BBék.MMg F*Bt**igo« ux*»m, még oiso* befejasre .... \'■
£D£O<Í^ óh ió és gy^m tsmilt cAfosilQht Uj dUdult ayorvéa, áldb&uak BS«Dt DCvedet mig . -;
É* b» elttaoétik táo, védd a m»gy*rt » jakóo;! —, Végre ti Várdü Iatváji, Pítor, h»ilj*tok eügein:
Ctélutók oly nép, •xeo(, ánxle aehé« kivitet! \' \' Mindegy, *s*ui aktirftiul gyómi • tokoti a»g*y apáink
Sokexor nrwtak már bó*i
Körbe Tegjoioít hál • »rr» vi^j-éKsaiok w." — t— t, Ah a király «%t halkan, olmo«oljogj* m^át • a
Lelkied-* hangján kéri a hi. Am-^oot. \' \' \' "
H«m todráa ÜT ss«p o»einoojrfll MID mit elSre \'
Véglflleotil ftrv«od ■ bánj- itéleiait. Helyre bosandja, b« ma|d gföiréa Budavárba rouulumk.1
„lóra. királro* 1 halié táboH kürt ríados.\' <
N*im« bacaú iolsekkel vUváo, tietéoek.
VárdjÚB-á astr* fájl, köojrj- asérl DSIH eredi. ,j
Már iov» tűn tőnek ölt • oaeodeaaé^ lult a asobáb»u, .<j
01 jkor tompa ftohaj asáll» « t<l*ök uUn. t
Bem
nböl «i igju, k»rd c*Örreo, m*jd bnldokotókoKV
Réme* jajjaitól köores a» ég m»g» i*.
*ffcr már nn»gv»n a gjŐmdelem • a törők fog/ isrfl»3ü *\'
•í- Ibrahim «»t létrán TiaanTfiiiQlni •;at. *■
Nyomban a hös magvarok riadót luvatva tijnraalunk.
Mindig «lói>bre«Jűbb tü-nk a bőit Uirúkoi. y
Kgyisar euk Sioliminig h«t három magyar ember. ■■ *
S már a mereas Fágáat k»pia nrakára, uidAn - -u
Twtórök leüték .iaaká?Iaab«ila íejéról ÍJ
Bomlik a dtu hajaat • látja e n6t Ssolimáa: \'
.111 áh! -?«Mieu el orwiKo*m, de e lábyt eltvMtaa* *""*■
•\' Fogjátok ««poriD é% «me k«ít úhedor\' — s\'-i\'roiW
. Ah Allah! Odv, élet o-éknm "

: >

Kétfelé meDJen a táborom m böaaböljfta as «y Hadd vogjeaek díjat, reUeo«*est, örököas, M<*rt «npediák ily veasedolme* harcsba oaaLásni
Allah Mep rokonai, meljrM *z égbe neveli! \\ J\'iJL) ide »ep hölgy, jer 8aoLimábodnak kebeléro^ Siikttt már a magyar, veatseoek Í», akarom,* Újra megioi m«g**ilt*ÍL ks ágyúk, renge a föld i».
É« én álmomtól asiaLe riadva, asökéa ..... Más oldalt fordaltam uusual, föl »e tekintek
Almomban Szolimán ttambiili lakba hivo.t. Éf be nyaló mecaetekbeo lálék tJerviaekel ét
Alláht mint rebegék, aroar« borolvi. Wvék. ■ , Láttam a r»ba*colgák aokaaágái. Sok magyar b

S agy fítj\', houájuk uólani sem UhqtaU. Láttam a tengert is gaadag kiküi&vel egyb«n,
Hol több fátyoloioU hölgy*lakot asenviéK. {, ,,,
JötteDflk ők befelé, reaetőjök lobb euaocb TUU; ^ .__
És én ssiote velők osontam A háremükig. . Ti
Itt látták atoméi m meg Várdaisét, asaagény oöt, , , :.TJ .
MéltoaáKot alak 1 bárha töróu asivo sár. Hogyne, mikor OÍDCÍ már ne haaája, ae gy«ijn*>ke löbbé,
Niacseo semmi reméoy, macs vigasa és aaerulet. Jött a puraotM Saoliroánlól, bőgj kegyelem s a m»gyar u\'<i
E»t é% Bzt fogják teoai, de Vkrdainé\' Ó felségének li-gaxebb hölgyére vigyáaand,
S bármit óhajt, meg k«H t»o»Í, d« ÓVSIOM>D. Virdainét vnUk usilíim\'M, as-íp ttr<tm>:kbe.
Végre magára hagyjak a m«ut saum<>\' Ú*a udább. Mit használ én nékem A fény iu ssolgni sorsb-uk, Drág.i koporsó ■■*, melybi li-metve v*gj ok I aAh jó éde«. ktidí-is *nj ám !"" - „Lányom Isabellsl" —
És egymás kebrtéo aia->k a honUUnofc
.Csitt, Sac,imá« jő, édes anyám, kariak M-r-suttel
Imnfrd ueiyxet»au>t é* nevemet eohse mood." — „Oh «sép égi Zalejkám! sirtál?* — .Nem Ssolimáa«mt
É. ha sirek, örömeai menayei édjs valal- — — .Hogy Savliroáaodnak szivét alrabl*uii tudtad.
Ugy-e Zul^káoi, Agy ? — jer kebelemre diosúl Bbaake vagyok sdved ecyiajrSD^a. moodani. Btr*K
Nagy Uahoaed meavjét, mely kebeledbe bwavt.
így, icy eayfaitad Sauliá*od *á ll

Hadd élveacem, i%y, édesi oaékjaídat
Vard-üné «sai«ti már tkb hd L
S áldu ax Istent, hogy lia> * Xoribe JatoU. ,
Elkezdette a bútorokat megtörieoi sorba, .
Jaj, d« ssodáiti. a»gyoo, bogy saiataeiMji ris Nem visee asjó QÖ, legdráf^bb gyöufft aaivedaek
HIkOb
Isteni ftseoi örömed vaa aüat sjainút anya ér**,
Újra ha látja övé:, kit kebelibe aereU. t -,t , Megtörd le saemeit » únét foJyUlU a anakil^, . ., , . Mcgetórreot valami s íoireasí, aési mi ••;? ,,, Apró ki* kulcsok, Saolimán alhugyf* bisoayujaL
És elrejti hamar, iatouri la^s-s:,kié? — .
.Dn»g» Zulnjkáni, rauod: mit »k»rss? VSA e *agjft
Eé én magtesMO) a*t, rejtse magába a fóU, „
•;,; »*,, tf
Föl torai em milió ■ milió rab**olg» csoportul.
ti.rja Ul»o Cbia-., AJbiou, ava^y aa ég ? tf
É* én elhoi.íore néked ..." — .Ns, b»U.atu uraos, ■* ! \\. ,■ f,
Miadeo megvtgyoa itt: kinca, ■sereiem, Ssolimá* l ;; Oh raa-e boldogsbbéuoálam^fiiBOalBirvaasweta^t. : :,.~/A j
Annak, kit nugurai földón as.smberiség. ^ ,■_,;£
BQiKke ai ég beoned. mert aeaicsak iga«, nemes i*M*i§X\\ -I-T<1. ^.
S így wultánomaak bódoUtán vagyok. i. _ *-.
Nem több, mint ép agy vagyam vaa, ob de bobóság 1 ^ . .
Oly kic*íny aa, melye kérni a«m is aaerttek.1" — - -;\',\'.
.Mond oh drtga Zalejkám, toegvagjoa aa, aieiou még ;i.. ■
Mondu -per. kis asád, adj »«Tet, adj oaki csak.." — , \' *. .Jól van, hát. há., arr* k6ny6rgűm, hogy ae nevess majd. - <r.jj:j.-
Kis gyermekkortól kezdve turettem s jé, Sn\'p MM élvet, bjOgyba tehát ítv *oim basámból
Bármi ayomorb* levi*t uld Kekem át örömül." —
„Ex minden . nem több?* - .Kern I" — ^Nfpnib*»áok ki j«u-aacaa»i(.
Hogyha v»n itt fogra, meglnsxeB.ax núelébb.\' .. .„nf. -f
Míg Saolimáo tá^ T»la».-ddig Várdaisi » ,.-.-■- , :<*-*&\'*
Kulcsokat álulatU — .Jól vaa **ylm\\ di-dal.- ,jy
M"nj. lávoss uSiem oh dr«<^a anyái*, örömam sagy! VS\'-\'\'.Ul;
Kéeien légy mindig. Iu vaa e dréf* oaonag. ,»■—^ >.
Rejtad el jól saa])Oráa. laaus foabads1 ni logaaJc «a. : ■
Honfi )<Mzen niíöok^ mu: IORDU bo*u> a g»*. Légy mivetiiok ab, é^ ui-j>*rok a»g/ JUteo«! — Mir ji Menj, de maradj m-feia, líUd paeg bajs&tomaL- —

HU8ZADIK ÉVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY.

JÜLIU8 17-éa 1881.
dia «fr. atyák, ELoroocsy p
Kjei, Vájd* f»bérra«gyei, Csapari p toegjfí nör. papok, vHsmu beaexét, Ko-Táci fircti ém Hedl k«gjo*ra»di rúitak. b
eddigelé íenntartva is volt éa a m>gas kormány a békéidéibe* hivatkozott ebbéli iatézk\'jdéz* mint iörvény tiszteiét be
as *-/.. alalt
könyvi réaxas kiirás Merisi zss vároa képviselő testülete 1880- évi | tartott randkivüÜ közgyu-
Sáodor számosan reaxeaUitek.
- Horváth J6—ef c*iu>b«.om
haaajove;
alatt határ t»-
néhaov/ o*p ó:a Nagy K l díkJkádík Héi
3-ÓO/S80
gy
Hévvim*n é« B*laU»-Fü-roden w haogverMovesoi, mire aosve út «)«v« u ajánljuk . íurdin Lö^^.a^-raáltó párfog-Uba H«r»il, JAunf a ciimbulmut ulj mo*terilrg kezoli, h>^y os ídrt azoriui n* uraB4f;iiaa lugeloó. A tért méiió ■ m^ghsIlgHtíara ■ ht »fi*» p.,n fugákra.
— Nemen emberöaráti tett.
VáruaUDk, bau él \'gy íiegÍLj »a-i"iiy
e néven B^gftDl A ont., ki evrk óta e<?
riiMiai kezeic orviw* in ölét kovatkestekhia
\'■gÁ«s juQU karja CiooibArty« gyoi*d t
(F--*io»űia) miatt fok oly M «ab«kk«i
v>U lit^, ugy hogy borznaató f*já*lm»i
éa a geayedA kUie^k mi^it nlma ttUianl-
bctailea éa w**élj<*ít> re, lett. HOHTI^I,
~trr<ͻrT<* ur Dr. Smpara Jiocw, Dr.
Kmt Hug\'i miaudeiredurvoa ur sog^dka
S«AO meiletl » jobb kan váibao UT-^IIB,
mely mű te: reményen io Ül annyira »ikc-
ruJt em állapota aonyira kielégilQ, Jw^v
>-gy ily e*e: C»«k a lagj*!-sebb mű 5k
Avkbtij\'vetb«Q u, nagy rukfcn fordal eió.
a biieg loindon keblaaiól mjoot, kiionjcn
jár ide * Lu*a p«dig már a hatvanat
ékb jardal. ói k6í
llag kimondott*, miiterínl
utának j"g«r<>re eld
»dó 3 év»u b«löl \'ep.teűdA hisak
i polMlú terhektől i* az adómo
i fi k
Ismerete* furulya* elszánt akarat a dahödéssVi.
Mentenek árnysaaporáa, senki se vélte, hugj ok — Végre elértek cséijokhoz, teAgerkikfitobaa,
£s egy könnyű hajút feífogadának. Aranyt Adva sokat nékik s partot rögioo tova hagyták.
És a hajó te lején térdre borulva imái Várdaioé, s ssagéaj Atvegj, airván (romébea.
Nyomba letérdeltek melléje miadaayiai Majd egy matr6s hoc kormos lámpást kö*«lökb-
És aknratlanu\' is félbe wakadt a« ima: .Testvér!"—v£das aayánk !•— .latvas !"— .P^ier !u -,li*b«*ü
Nagv vala azact öröm dk, moadani ntm ifhoi «zt . . . S«:ate falébredtem l«g*iebb álmoirbol asonnaí,
£U löríiléra asememet, mert öroea^R vaia nngv !
A mily kéia* dolof «s. bo^; mikor alapitUtOtt a airidói pA*pök»*g, ép oly kétea, mikor eav««Mtl BL Majd nem u^m-»it lahotne % réjci dícm&*6g féoyében
aut-kérasra ról* rTí-\'u^r-bi, mii» k6lt/íTro-jíröl: ,Jam Mfei o*t abiTrúj>.fuiL É« ba tvklntetbe vaavük az D pua^titúokat, me-I;eket aoojinor vérlxm lürdött honunk által élt, legksv-éabé a-m caodi.]kususk, AlAJle honunk a Oótliok, Samiaták, Alánuk, Huouok, Vaodniok es Thrtcia ptu*tit**»it • miot hasai UJrlÍDelmüok pjai ,úí lADulluk a b*rb»r Ta érecKi-\'»rtil. kiméletot a-nn ismoró
sági biztosítékok kamatairól szóló uyugtttványok a kir. közjegyző, vagy
■ kir. járásbíróságok által hitelesíttetnek s az ily hitelesítésnél csupán a •szabályszerű munkadíjak beszedése van megengedve.
*gí igenjteleo meBÍrároskáját, egy hajdani szép epocbalif kor jellegének BMA« óiiöilili- Azért iserkeutfi ar beosee enge-dtímárai bátorkodom o — ugybiezem — s»cak elolt ismeretlen históriai dolugró röviden megemlékezni.
gy
gul»g elismerik. hogy Stridő hajdan
pÜ«pöki székhely volt, miaLán nt az
előttük fekvő aulhenticu* históriai docu-
menlumok kéitétrtelenné1 teszik, így pl-
Fuhrcnaun Mátyás jnles Útin iró Nagy-
fik lkdó
A.z ez érdem bee kutatók egyhan-
l liikh Sidő hjd
A mesterséges asabtrok
gy
uralkodásáról
tárok
Constantin császár fiának b-ttz-éi B elsorolj* a római birodalomhoz \'.*rtoxó püapókaéget, s esen püipőkségek kőit a atridói püspokaéget ía föltaláljuk. ^Ett inUtik bizony it*ni ázenUványi cbronuiogíája ia.) K dologban tehát, hogy
r.tm aka-K\'ak, de annál inkább viiat--oiiak * körűi. TMjjun a Stridű a mn-■ aüiiri Slridó-e ? — mivei a régi g«og rjphiiikbau mis Stridc ÍB fordul elő; Hiunbno u.z erre vonatkozó adatoknak » i;ir:én -l-m kim\'-ritbellen :árházából való UBSU ö*s*Bgyüjte»c niáo, » iegkitunCbb
lók véleménye érvényt nyeri abban, a stndói pilspokrcg alatt mindig a
közi Stridó értendí. — d-i d«cz*r:< eieo elviliihutlan érvftkel b^bisonyi to\'.t tánvn -ic e ai ebből eredt moreija CODRinsiisaak, lalálkuttak, kik megiti-Bériették -rúiteiett étvokkni az ellenko
esi prob*r-. A ki ismeri Stridó fekvőéi, annak kö\' övékét, • olrass* a régibb id\'lcbíl megőrző\' t top<>graphiáka\'. \'ne lyek némelyike Stridó val ás annak környékével apncialiaan ia toglalkonk. Haoaiz Márk jezsuita iramil I.
Hoi
o#ok, tórté
g iíoi
... c^/edül a Uirttiucicm .*p jain, H ag^ piVnoUit vetve hninkoak h»rcumji\'k.b-n elt-slt múltjára, még CD k i. ürülhetünk.
Így Ta£j\\íüí a stridói pUBpökaéggel ÖrvBod-üií* dolug leuuo, ha tudoiik
mép npiU*gok., melvtskr
k á
ocl»m
. d- hn
ilmftaye.
Oek
dent m lotl ijn
ttniékn
idű
F.-ancziaorxzágban forrásnak indultak. Fr&ncziaorszá^ m elkísér letté a terme szcLet a mesterség által pútolui. A győzelem azonban a.: elsőé maradt. A ■"Záriról: szólübü. csinált borra kimondatott az ítélet. Szén gyártmány a hideg évszak aiatt mindenesetre eláiV must azonlan aj. ily inüborok birtoko-cának ugyancsak meggyűlt a bajuk, mert az ily borok a melegség követ kéziében újra forrnak, aciyira. hogy a folyadék kitör a bordóból, miot a mást. Ezen második , terraésze\'elle-nes* forrás a tulajdonosokat nem kis rémületbe ejté. Ha meggondoljak, hogy Franeziaorszagban az asznbor- ^j.
■ií. i- A
Hi-lyi Itir.-U. Nagyénleldl boiji
ely d
an tur;eut hog> j »d«tb*Mt é e tiv wllemü iuicxmécjroél maaxió msoajok közi elfl
.7 «4 minis teri
hogr
észlet legnagyobbrészt e müborb.i; íU. könnyen képzelhetjük atulajdono sok kétségbeesését. E gyártmány óri-á-i mérvekben kezdett elterjedni o;t. A folyó év 4 első hónapjában oak magába Parisba 660,251 hektoliter aszuszúiőbül csinált bor vásároltatott meg. az egész Fraacziaországban iéte-zi">nek mennyisége az emiitett időben 2.21 ö.942 hektoliterre rúgott Természetes aszubor bevitetett mindössze 4 függ. — és VIII f.) lehetetlen. 1.004.093 hektoliter, 797.045 Olasz, mir az eW behatá* aUtt reá
tnItassák. Az egészben az a csodaJa- hozxáadásáiól — nagyobb ré«t meg tos. h\')gy hatalmas s elsőrendű borter- *Sy**Q«k * ■« nevakkel. Ezen abaol mélő orszigban e rengeteg hamisítás
k 2.
ec&ek 12. §-4 énelfrábeü a» 1868. évi
XXI1 - csikk 23. § «. illetőleg at 1*75.
,, . ., ,, ., minden további bizonyítási, de szolgál- évi Xlll. U zvkk 3 S-a alapján idrtn
ellen a termelök erélyesebben fel nem ilBll)Illc m^ ^y ^^^ er„Bl i(. *Ha kéot ,oged^yWI1dű :doiege. -d\'óm^.ea-
lépnek: mi aiOL gyanúra SZOlgáltat aeya<m tekintetbe vemdk ut. nogj M. ség oa«\' a fulyó állneni adöra ssori^jsik
okot hogy ezek & phylloxerátóí szén védett veszteségeikért borhamisítással akarják maguka\'. kárpótolni. Egyébiránt Francziaországból ked vezók a\',
Jer^moin.tk azUiíheiye ax ái talán k védet és u-m ad igény", oly egyéb kór vagy
idó volt óa f> kéaóbb ai egyházi téren község, terhek ti 1 felmentésre, melyikei
at legnagyobb tündöklött, — nem a háztulajdonos ax idő l-f e« adómeaie**
□ tí pietilből a ra^asxkodásbóL, egy vi»«loí Urioaik E raigu mlftakedéa
tudósítások. Délen a virágzási ídÓ baj pü»p(>k»ég ielállításán faradoioU, a mit azereay felfogásunk ar.erint méltanyc*
□élkö! folyt le, S az ország minden ;«»í;\' "• Jaromos ki ia vihetett. De — \' éa igazság-**, m-art ha araJu: az /. alatt
részében jó Szüret Várható, melv eset-! mODd-IB - •WD érrttnk oa»k föltételem ■ raely tisztelett*! bemellékalt tiáíoéradó
, t i T .. í. L i J 1 miután Qem tudjuk az idót, melvben a, la*strom kivuoal 10. rovatának 6. alro
beo a maboraak Isten hozzWot mond-! pa.pjik^ .^„U,,,, . i„L> b!gJ «; : ,L kuao..t.u é. Nw K..i..i. «
OítnálUk. , iJ„ Jjromo. raalatolt, • itridcii |<a.pök- id61ego« »dii[Denlo»rfgt.« r*.ii«iloU h»
\\Ug fíorkoril mir llélU, — »»«rt mi uk ulin ílvomt, - 58020 In 27 krj
.... n _, , I i«kÍDtotb«D paait* ooaioaiorák körül : básbérjövedolem uláa járó húb«r»dúrtt |
A StridÓl pQHpökSég. j forgolódunk. D. ~«k .ti. » r«,ra«jttk,l««!ík-. 45-ÓO»/,-ko. ko^ép póudój
Aaon kérdé«T vájjon volt-e ngykor j hogy bárki meggyőződhetett arrói, bogy ■ aiodei adóturint után — ki nem veuel~
Murák ói ueo t. i. Sindón p(Up6k*éjj — i a murakuu Stridó egykor püspökségnek , nék, az ez ájiaJ maUlkosi va^y &00ü íri
még ételit c»t;y-két évtizeddé! ÍR él*nkec "rvendeU s mint pöjpöki város akkori ; évi hiáuyi a vár>>< többi, a adumé . tassé \'
fogUlkustata töriénéBseinket. E dolo^ i ban, nymbuackkal koszoruzott, de mégia gat nem élveuü adóxo polg»r*ágáaak, ev;
míodenosfttre érdokaa, érdeke* küMaöV\'n ! c*al< fejledezí Pannóniánkban szép ate adójának arányáhox képast k-Uena fe
reánk nézve, mert £alam«gyének jelenleg ! repel játszhatott. , dezoi köxaégi pűtadó emeltetés t oly tán ;
.Kelti van nincs több, eteket mos: rendeletedre
Altalsdom. csakhogy ....■— ,Oh kötzanőm, köszönöm, Na^y S>olimáno«i, D&etn ex áital na<y örfimot jyojUs * —
,C«*khogy vallásánk tiltja a férfiakat . . . .* ,JÓI tudom én a*i, bozaájok bias icmmi kóVim aioca;
Caak aene^!vsaetet nyújtsanak én nekem &k 1" „— Még ma ugyan nem :-*snek bántva, de holnapi re(tg«l
Csúf azemeiktíl ü fosstva leendőnek Ők, Szende Zulejkámnak tündöklő csillagait, hogy
Mag se meréueljek némi ax éa eg«nn(.\' Oh mi nemas \'agy, mondáin: tégy, n>t lanni paraoosol
Nagy Mabomed, martén hódolatodra vagyok! Ab de hisi itt jönnek bekötött mmB«l Szolioiánoaa,
Légy te velem axintéo, néad Ürömöm ai dioad !" — ,Néhány peresig még Uhatek, bár tábori tnztek
AsstaJomoB több ajaág és egy drága levél van :
Felboatvási estet, 6 irs aékens imigy : .A ku iáoj neveles* lm ily restbe akarvám
— Meggyöxodésb&l — kezdeni t t.rUa m^g. Egysaerfl külsőleg, semiAi de seooisi kiaaág,
Kis szivébas n«m fog baiopódzaní. hisz Elgytaarliség maga már védő Ót-argV&ia nék:. —
Nélkalösésbni lel\' ssokai-, bogy vidornp K.aadjön a sorasai ■ bármi csapás kö*t ielkc- nyugodt i
Féttyftaémra vaié bajiama DeNit r^ut, HerL ki at életben ragyogó pompára pacalja
Bármi kerimményAt, vesmoie keli mihamar. Míg tsk»réko*nágc»i foidi jnvát emftlendi
£a m-gelég\' d^n nesi a. meaaz^ jövőt. Háziaa. uth\'miiisnak kell A neki* lenni
Reno és rnuDkaaaág fogja kisérat nyoisat. Tiasta erénye, hiiszere\'o és ssófog*di< leaa.
Nói s/e éayaeg m»jd magkosiorúcsa atjv*i Végre hkxaAkrói éa nhárkét>"t emelendna;
Kis kebeiébfi, hogy ó tudja megörtepi hú« Nnmz\'-ti nT-*lv(inkit, kincsét, vagyon*! ■. ro»í\\ an»«k
S más Dr legyen becsesebb, mint a magyar viael
Várnak u. hadtestbet * holnapután lenek itt . . . * ,Oh mi sokáig DBID látlak! epWÓ ■aerdemm-1
Gondolatom kisér. áldva a lépteidet . . . .■ — Ktka«lrttek a béves-tett foglye-k foralyásm
Sónakbo* mélino bii ep^dAn, ■■omorttn. E« oly jól ese es most így Izabella Mivéoek.
Mert hasa gondolván, ksbie örömbe dagadt. Ül de L kn furulyák hmogját már hallani vélte !
Hogyoo, basájában hallani pás*tori dalt, Ham osak a kunyhókban, Ttssapartján, avvagy a réteu,
Nagy palotákban már kedves s dallama rég. ,Drága Zulejkim, p-\\b ! rnnsnem kell, légy tQrolenjnnil,
.Holnapután iaoét látni fogom ssemeid. És matt k\'ild «J 6 bitieaekc, están köseledben
Éj a napon át fognak Itksi, woélve neked. — ,Oh köszönöro SloHmáa. nsokbin vadd ért« jatalmad.
Csak még ait kérem, kint * ssabadba k\'csint, Hadd furalyártkosk ok, hidd ti, más élvese\'et nyuj u —
,Nem báoom, de tuká aem lehet itt maradás És te anyó, órkftdj jól érW e? Mert felelős 7»jry
Legkicsínyebbért is, veszve leendas o»anyan»6d." Néhány peres mulvin Stolimáa tova ellovagolt már
Ámde asért *«iltak egyre a b&t furulyák. Bent H szobákba pedig dolgoztak kinosp*.koiásb*n.
Egy másik szelvény fekmk még ágyaaa elótt, amt FfWesiem éa aésetn, ez vagyon írva reá :
.Jótékony oóegylet." — Lám mi dio»A. rokon aaane Jó tett a irgalom a aói kebel gyönyör*.
lasaerik ok a ayooort, a a»a)adi bajuk sokaságát. Hol legfájoDban ég a seb, ott vaa as ír
Kia kasaikból a angyali részvéttel kötöstik be
a sMgéajt, nykjiaaak égi vigaazl. —
Mig a grtoán H*ro!gAk mé>g»t iránaií, a mit Drága Zulfljkájok kaantf nekik a ad a álul.
Ámde ícért asoltak egyre a b&a faralyák .... .Légy mi velünk jó ég. magyarok nagy Istenei Kérünk,
Mit te ariál, etdjflk visaxs: lagyönk sssb«doh. Itt van a.» ÓT* myáui iadoijunk, Jertak után*ns;
Egy ssót sem lebogyan, míg *em a oaéibos eaéak !" Mentek a durva ^lét^bna. rrjteU folyosókon
HAe U*ö-;ua aloir a»y>a, tUáu a két

faimeutetnak
adaigi *dómenig* és 3 év lefulyisa építendő aj hasak asoaban a tőrbe kot továbbra is viselni ;artozsak. Kién r,.QdkivU! kü-finós felf»gá«bo1 er«d^ és egyes vagyonosabb polgár »0J JK\'
ziuditváuytazOQ tubi^tcsiu f\'m^nybKu, ndit ványt mo(;ölú«41og aiándékba vett,
jmftrvü épilk.»«. ~ é. vagy 20000 frtot , j\'tvedelm«£Ó borház filépit6«a uláa H
hátb-T».d:í mcuirínc^ru fölül még a knz-
ség\' púi«d(i-ói i fnlu)t?aié*t i> kieaxköx-
1 tintii, ■ mi "i akkor távolievő asáoioi
VATUSÍ képviselek me!i4té«éve! n-\'ki »ik\'-
y lelkű férfiút, ki 6(
y
bajától TOBgmeDte\'t*>, v.lamiat anyagi •Rgélyiyeí is böv^o gyámolitja, ■• út-c •cki ttrUa meg
istent, hogy e a«m bjól
uzy az ig»z»á< in .)-éliányoftsáffba tltkít ilk, s a koiajiűxás terén pedig nem lohrt t%J*+ U-\'tilBiet • aj^y adóió polgár\'
i kegTneisine kéretem mai,
ség ruv-a&árM, legmélyebb aláaattal járu
iánk a Nag> méltósága m. k. B\'lügvmi-
lé -.ion Ie^aU ■ ogy^ilíe\' álul rendexeudŐ asolí. gjÜ-
iis««rici egye:- möle* és bor, agy a axő\'ÓcnAveléai és
or.vr a N\'gyméUóaáxu m. k. pénztigv «züratelési aszko«6k kiállítása október 2.
minjatnr úrral elvileg eldönteni méltó/* •* 3. napjaic larUlik meg ZalaEgsr
Uinéx, bogy fía£j-Kaniíaü cároe képvi ss-g-n. A nagy kanium gutxjn* és bor-
•rlóaog^ueK 1880. évi július hó 21-én vásár az idénró! elmar.d:
^OóO/éu szám alatt hozott határozata — A. nagy- é* ki»-kanimaai
jogrrőre rm-rlkedett-e, vagy ogyáhalán képviaelfiteslüiat múlt sserdáo déluin
a köfségi tórvénybea gjökaredzett Lkru,u üléséb«o a csokor , kávé fc *x*nú
oakormájiyzau jognál f(>gva a kr.saeg ,ne?Tá;;aaái 6000 írtban baiárosla eivál-
kö&adásáa\'ikra vonatkoxó hatái OIÜ lókat iaJha\'úuat.
jogérv ényea*,, hozhat-«? Melyek máo _ feltűnő avk kéregé te kezd al
;«gmélyebu tiazt-letiel é< hddol.tt-1 ma- t, alonailankodni a mindannyi hatóság,
radmnk » N.gyméitozágu m k. Belügy- engedélyi mntai fel, nem akarjak hiam.
minisrieriamnak keh Nagy-Kaniuán ^.^y «\'löubnyíre léaietajkn kérejreiök a
1881. évi juliua h« 9 éu legalás..uiabb , baióaag rea«erA) dédelgetve a polgárság
•Colgái aat. , nyakára kuldíitDok, baaem egy éso£T-n-
- I*Uh<U íerettCM 4ir. kö»- uua eogadélyWal lóbb e^yén i> kteti:
jflgrto ur boi-st*bb idörf Karlabadb* Ilio lauue uránná oétni !
atazotL Adj* Iitfű. hogy teljes j6 egész- , — G-yáauMr. Egy nemes hou-
ségbe* térjen hm! I leány- a rítk\'a otládnovef kevesebb vau
— Ama hir lerj-xiicieU Nagy- Zala- és Somogy megy ével gyászol dusiáo-
*• tia KWIM.O, bugy Ungar Alajo* ml, aót as egész hass.. Bővebben a gyá»i
urssAggyülési képviselőnk lemond mauda- jelentés, mely igv bangnk : Chernelhasi
tUmáról, mivel egy mag*»«bb hivata- Chernél lgnáca maga, agy &\\i Olivér é*
los áUtui-a MZRmeltetett vulna ki, e hírt nője Báró Riffel Eloza, azok gyermekei
évesnek laleninetjak- Josefin éa Láazlü, — Q-yoJ^ és aaje Bo-
— AM elSŐ axent mise áldozatot csan SvaaLÍc* Ro*a nevébe* iá fAJdalmaa
műit ruirnip mutatU bt as LJrnak azivve! j-leoti • asere\'ett kedves o»*láű-
Francsica Nándor sz F. r. atya Nagy- ját boldogított nő, »oya és nagjaa\\*
Kanizaán, manuductur: L-tUu^er ÍCale S«auigyörgyi KorvAth Cocüia 5 aagysá
meo háifÓD:.k, astanaok : Gudlin é« Bar- \'inait f. évi juliua 11 én reggel 2 örskor
| Caak tegyetek jó nök . áldáit Ad rát^k as Iaten !
: Oh hisi amit látunk *iép, neraea ea gyönyörű,
— Mint a virág gondos kertészétől nyere !éteJi. — Általatok nyerjük. — Légyen a*ert az«r 0d* !
BÁTOEF1
Mliv tanítsa a ganüa leányát?
E kérdésre sgy aaoerlkai lap a következő laaáosot ndj* :
TaniUuk arra leányunkat, hogy saját erejében bízzék, — hogv tudjon kenyerei stitni, — bogy tudjon ingei varrni, — bog) maga nézzen b« as éléskamitba-
TaniUak arra, hogy hamu hajai n» viselje**, befy jó erős, meleg csipíbeo jlrjoa.
TaniUuk rnh»f>osásra és raaalásra.
TaniUuk arra, hogy maga készíthesse roKáiU
TaniUak arra, hojy egy fi-rinl a*ás krajezár.
TaoiUnk arra, hogyan kell jó rántást ositálai.
T-kOiUnk arra, bogjan kell bárányát follosni és h\'^im.
TaniUak arra, bogv.n labet karton rátában jaroí, nég ■ királynéra emlékestatnL \'
TaniUuk arra, hogy behaioan é* helyesen goodoakudjét.
Tanitr,uk arr^ ho^y a piroa-pozagáa ar<» többet ér a»*t
TaniUak arra, hogy nem a pénzben, haasai a )ú »rkoÍ3sb«n vau s gazdagság.
Tacnauk arra. milyen atgv lateaáldás, mikor konyhát, sftv\' bái rendben ludja artaai.
Tanítsuk arra. hogy minél okosabban oailjak ba javadéi a ftfl ket, aocái lobbet luhet maggazdálkodai.
Tanítsuk arra. hogy * léhs fiatal embernek feléje se nésswo
T»niuuk arr., hogy amél bovabbeo küJtüok. aaaal «<S**l*t>n ju unk s n^nyek házábui.
Taniuak arra, hogy légink.ább as aseaoayos fordal cieg *» uu>di.\'fc bo\'.dog«á(fav
Taaitsak am, hogy az okot számítás többet ér tizenkét
TaaiUak arra, hogyan kell jó keayeret saiaí-AaMeayire tehatségttnk eagedi, laníuak a varéasvukra \'■ Tawts«k arra, bőgj lataa as 6 képér* IwsalstU, da aaai »• oro« fttaaHbea áll a batoalkioaaág.

HUSZADIK ÍVT3LYAM

SALAIlOKLÖXT

JÚLIUS 17-á«Ötvösbe* iUu 67 ik és buldog gak 44 ik «vébea végelgyengülés köret fc«stébeu uirtéai elhunytát A felejthetetlen boldognlinek balt tetemei Cérijuliu 12-ea déluláa 4 értkor fogaik Ötvösbe* betsemtel tetei &* Ceab-Bendekea f. he l3-ea délután 4 órakor & családi tirbolt elkéssuliéig a sírkertbe letetetni. AB en-gesstelo\' szenl mise ildosat pedig i. évi ja ti a* 14-éa reggeli 9 ónkor a cisb-rea* deki át utóbb mejrha\'irosandó napokon ai ötvöei, sala sseBt-niihalyi e« repeta ■senUgyorgyi rom. kath. templomokban • Hiod*aség urának bemuuttatai. Kelt Ötvösön július il-ea 1881. AldAae-bék« a forrón aseretatt hamvai földit!
- FUrka* IASMIÓ k. r. uair
Stégedről, ki hoeessbbideiprTiroaunkbaa
működött, korliokbo érkatMit.
- SyUvánoM k6**6net Uéiy
tiaatel«tt«l vao tserenoséje as iparos segédek agylet kábeléból siánnasó d.lár-dának kössosetét nyilvánítani mindasok irányában, kik tsiveskedtek a folyó bo 8-in tartott nyári malátáig alkalmi**\' íetalfiselesakke) járulói é< pedig : Milbo fer Ödön 60 kr.. Priger Béla 40 kr., Farnak gyógrtserées 70 kr., Pollak Armiü 60 kr., Ossessly Antal 50 kr.. Löbl Mikaa 60 kr.. Ssoauaer Jósseí 1 tan, Hicohl Hermán 60 br., Sobafler Kot. mmó 30 kr., Keoáss János 20 kr , Csell-hofer A\'hanás 20 kr., FOldy Ferenci 60 kr., N. N. 60kr., Heim Miksa 60 kr., N. N. 60 kr., N. N. 60 kr, N. N. 20 kr. ua*seeen8 Irt 80 kr., kösiönettel fogadta. Stintén ugy van sserencéok köszönetet kifejeiai SJcbÍ«WÍBg..r Gyula ur irányi baa, ki e csethos, desikikat dij séikul kölcsönözött. Titsteletlel a reedesóség.
- A tapolcmai ifjuaig a tusoltó
egylet és a kisdedóvodz javára julíoa 10-*a tánesmulatságot rendezett a IMN-gjir m-lletii ligetben • tekintve a jóié. kooy cseh, atép roményekkel lelt kedély-Íj\'el vonal ki » azépan bnreodesett lige\'be-De fájdalom o as>Dt etil felé nem unkán ayujták segélyre késeiket, melynek okit kifejtem vagy e«ak véiui e b*ly í 11«1 ékto len. A jelenlevők mind végig a legkedé-iyes«bb-:p és fesxtelenul mul*tt«k, miiaetn törődve a láthatiroa í«l-t<,ttuaő felhők fenyegetéseivel. A négyest 22 pár tán CBOIU ■ ■ következő bölgyek voltak jeUo ; Uambargar &iia, UoobaUdter JuJc— ét íraM kiaaiaaoayok. Hoffm»ou Julcaa, Lujlig Ilk», M.noü B«rl«, Pullák Ilka, fiouar Ük. (V<<**pr4n>bAl 1 Oratarrnicher Ilka (SaetoMiyébAl), Sehléaiogw Hernin ea Lwwtia, SeblaaiBger Lai.a, Steiaer Harmtii, Tocb Jaok. (PipÁrúl). V»jd» kiauacony (Keaathetyről), Viinnmo Jul-eaa (Keaiibol), Volf GHieila (Gyfirbol). Vagner Joa^pba (Kwiibóll kiaaaaxoayok. A malaUig tea»telenaé>{e oly jó kedvbe koita as ftwiin pablicamot, bogy dácsára a t*ekóT«ikeaett oagy eaönek, ÜÍID bagyti sl a liocstért; — oaak mídóu nem véli tréfira a dolgot, rnnst it aiieaagyArépü Letebe. bol a tiacs fuly tattaiott. Di alig hogy elállt >■ m6, as erdő bájai uji elhagyott lánc*térre c*alu ki * kn get; de alig folyt a táacs félóráig, as ég

bol avbofo aao árja Biiail a ko-afiaaéf a*é\'o«stolt. E«r«k kiráaUk aaaaflt, d« a Koktaágra állt a kAsaoMlÁ*: „Ad-t .1 aram a^t, de aÍDoa ko^aftoei benae!*
Alulábaa TÍTI - altakmtre ai eafl álul kosott savartó) — a nalataág •ikerftlt-uek aM>ndbató. A readeaóaég aevébea Scblesúgor Simoa, IU ad évet joghall
- Kffy tajátSáfO* faja as egár
miiek pua«tiija a retteeket, még padig
aagyobb réaal a ír» trágyia tóidskea éasleltet\'ek - esen állatok a köaoaaéges egoVaél aagyobb-k éa aaél^aebbek, kivi aaLoa volaa, ha bogy atXB állatok faji éa aaaporodáaa tárgyibaa UroaéMetiudo aaiak riaagálatot tartaBáaak át a puat utó illkiúk kiirtá*a érdea«l>ea ia a kcllö intéskcdéaek m-gtitetoének.
— Qyá»mMr. Ke.ch Károlv
keutbolyi öokéflyies tflaoltó egyl t f<V
paraaoaaoka folyó bó 10-én, reggeli 6
ór*kor, ftlig máafélaapi aaea?eo>« atáa
jobblétre aaendarOlt. C«aládja egy gyaa
géd térjet, egy forrón eseretft édea atyát,
barátai egy oDsetlea igaci éa AaaÍBte jé
baráuu. a tusollá-egylet tagjai aaorgaJ-
ma. éi basgó bajtárut ■ önfeláldozó
fBparaooaookukat reaáiék el* m-gboldo*
gultUn Élte delén, 41 ere* korába
■s«kitotU le a bal ál e aftmeslelkU férfia
drága eleiét oaaládja, rokoaai, bajtáraai,
barátai a» asámat tiastel6je legmélyebb
binaLára éa aBomcuaigára. A temetkeséai
gyáasasertartáa hitföo folyó bó 11 én
eate 6 O>»kor nagy réasréi mailett m«nt
végbe. Már délatáa 4 órakor — amidőn
t. i. a tflsoltoegyleti körtfiaok a lQ«oltÓk-
nak jelt adlak as ÖaaaejÖTeteire — nagy
aaáata koafioaég jelent meg a megboldo
gult lakáaa elótt > 6 órára esek isáma
as eseret jóral talbaladta. Poatbao «gy
negyed 7 Arakor megindult a gyáaitne
let elül * gyáaalobogÓTal melyet e^y oafivexvtó 2 máasó köaött vitt, vsaiáa a kar, * gyá4a«*ttriartaat vigwÓ Inlkéas a a két o»ap»tra oastott tflsoltósig elő-caapata, melyet egy tiast kÍTOBt karddal vesotett. A otapat után hUadt a drága, halott balt tetemeit vi»6 gyáaakooai, esuian a gyuaoló Oa»lád, a tflsoltó »gyl«t elao kei, valaastmánya éa tis*?ik*r* a végű tUsoltóaág atóc**pata agy b. parancs-aok vesetéae alstt. As elkaojt hamvait takaró koporaon voltak a föparaaoaaok-sági jelvények, a lUxultóegylei lisziikura é* mfiködűUgjai diaaoa koaiorn^ A ttes-tikar koasorujáról leoaftagó aiéia* veraa
aalitgo\', — oMlyan e feliről vol : .Fe-lajthetlaa bajtánáDKk, as öak. tösoltó egy lat titi\'ikarK," — egy-ojt^1 tisxl a működő tagok koasurujáró! i«oalingó até le* veret aialag\'K p<*d\'g — mtlyen ■> felír..t volt: 0Sser«taLt tóparancaoi>ku»k, as önk. taauitó-egyUt mftködó tagjai" — íodkét felöl egy egy lüajltó (ariolta éa vitie kezében. A koporaó kürUl miod két telel 5 — 5 tUxollo vitte a fáklyák*i A lusulto ogjíot tagjai a gyá«saaertarlá aoo teljri diaiben, fekete fátyolUI bevon karkötővel jelentek meg A iflsoiió-egyleti örtanyán barom napig gyáaslobogó leo-., s két bélig estgoru gyáas t-rt. mely

ido aiatt a gyakori atek m beasAatettet nek ; eaea kivQl 3 hóig as egylet tagjai fekete fátyollal bevont karkötőt viselnek. Nyugodjanak békében sa elhunyt ssereto férj, gyeagéd o**lid*tya földi maradva ayai. Áldás és örokbéke lebegjen porai felett!!t
— BcÜatimcm július 14. 1881-
A helybeli r. k. etem. iekolábaa ai idei
sárvisagák részint, mert a tavaly újból
épült tép emek-tes iskolshás berendeséu
t Maxereiéee késor- haladván, at oktatás
oaak november végei.lé vehette kezdetét,
részint pedig, mert a himtójárváay amiatt
a laafolyemot több isben huMzabb időre
fel kelletvén fUggesxteBÍ, csak ma tartat
tak me-*, a mi a nagyasamu miaden
rendu ea raagu, BÓ és í-\'rfi vendég jeles, létében történt aneg, és pedig elsőbben a felső emeletoB s kisebb gyermekek aaá mars berendezett, t Vajnesi*s Mária al , kéaöbb pedig a ftldazintan Mártius Lajes fötaaité vezetése miatt álló tMterembeo. A osjkasai kitárélag veadsslávajka t*-aoocsok as előírt tantárgyakból miadkét helyen lagiakább magyar ayelven tzaba-tos tiasta ssép kiejtéssel és s fentebb éria. tett akadályok daliára u valóbaa meglopó jó sikerrel feleltek, agy bogy miat a* egybási, mini a világi iakolaehékí elnök urak által a tsuoacsok részére di-csérét ,a két Unitónak pedig elismerés •savaitatott. — A reggeli nyolcs órakor megkezdett vissgák egész délig tartottak, a mikor is astán megelégedve, a aaép sikerrel esetmeottok.
— Vj egylet- F. hó 10-én Kis
Czelben ötcsejött több vidéki ét •sora
sséd-megyebeli urak megalakították a
.Kemenesaljái Agarias-Egyesületet\'
Tisstviselói kara: Elaök: Badó Kiírnia
et. k. kam és korm. bistoa. Alelnök:
Vidos tál mán Titkár: Hertelendy Feri.
Pénstárnok: Auguss Zeiga. Gyapvesé-
r«k: Vidos Márton, Vidos Jóesef, Bogyay
István. Helyette* jegyzi: Iváay Sassn.
V«laastmáayi tagok: Ajkay Dénes, Boda
Jenő, Gaái Ödóa, Nagy Fereacs, Nagy
Déuet, Kemény Andor, Sknblica Gyula,
Vidos Benő. Reudea tagok: Tekáos
Lsjoa vaa megyei föiapány. Ihász L»j««,
Kund Jenó, Békeffy Béla. Oi ffy Miklós,
Peresei Sándor. Cboruoi Antal, Takács
Jenó mérnök, SziU Károly, Henyey Pál,
Tóreky Aladár, B«eredy Iván, Paiss
Mibály, Szígethy Sándor. Nagy Pál,
Marton Klek. Dr. Beratonji J»ó, Hec-
telendy József. Beméijak, bogy eddigi
tagok asáma csakhamar kuporodni fog
ét a í. á. szept. 9-éa tarjaim határozott
agarissatun a Kemenoeft>CeereD, ssép
•Bámu tirsuágot fogunk együtt találni
e nemet mulatságban. H. F. B
— A {fy&.H tanítói póttanfolyam
VBSetéaével Or. LázAr Gyula Csáktornyái
képezdei tanár bisatott meg.
— Trefort Ágoston minitzter
Zala Egeraaegre — bír szerint — augu>i
tua hó kösepé-i érkezik mag. tadvalevS-
leg a megyei székhely kerületében or-
[ággyulési képviaoloré választatott.
— Arverét Zolamegytben. -
Cíiffray Antsloé 1246 frtra b. ing. jul,

621
22. Leteayée - Balaas. Mihály "ab. ingi jul. 90. Beosehelje*. — Jerebits OyÖrgy 755 frtra b imft. jul, 21. AasoLeadvám. - Os*kó Pal 450 frtra b. ingt. aog. 16. Kapatosén. — Üeieh Feresoc 738 frtra b. iagt. j«J. 19. F Habótoa. — Gáspár Oy^rgjáé 1012 írtra b. iagt. jal. 83. N.-Kasiaaán. — Haas Apollóeis 341 frtrs b. ingt aog 1- Beoeehelyea. — Sselay I.tváa 620 frtra b. i*gL jol 30. Zala Seeat Qrótboa.
— Nagy István 447 frtra b.;iagt jul.
25. Zak-Egerssege*. — Vadlek -Jakab
350 frtra b. íngt. aog. 2. Cáktorayáa. -
Neumann Vilmos 501 frtra b. iagt aug.
11. Reasaeken. - Ssalai Imre 760 frtra
b. iagt. aug. 22. Bedaűeoa-Tnmájon. —
— Hámot róvid Mr*k. —
Gerfifi színtársulata sog. elején Kapós
ra megy F&redrfl. — AJ aggteleki
barlanghoz 142 iró t m&véss társáéig alázott, taivélyeeea fogadUtUk minda-attlt- — As óbudai iaatát ssépen halad.
— As eesf-rgomi fÖkáptalan sgy temp
lom javitáaáhos 10 ezer frtul járult. —
Vaamegyéaek a magyarnyelv larjesste*
sere 30 eser frtayi alapja VSB. — A
szegedi ssiaházat Fellner bécsi épi
kétxiu. _ Qr. Almásy Móricz meghalt.
— Máríássy Manó gasdag a fiatal föld
birtokos BpesUn főbe lótt« magát. —
IL Hákócsy Forencs pipája museuosunkba
került. — L.ndau Horács anyja* el-
hunyU slkalsaábol hp*ati jrtkonyráéSokra
10 eser frtot adományOBOtt. —
- KiUtHUU rőrtd fUrek. -
As orozva meglőtt Gzrfield elnök álla
pwta folyvást jevul. — Ssa-Marcoban a
templom b\'taakadt, 50 ember meghalt,
számot*n megmebesflltek. — Gorcaakoff
Bexhn-Badenbe uUsík. — Stadler József
zágrábi egyetemi tanár lesz Serajevo
érseke. -
ki nyert?
Prága jul, isin: 60. 61. 41 74. 53.
irodftioD
(K rovat iUu «<-fomllUU waak* Nafy-
— Or. Stéekenyi Béla knleii u>a-
sásának leírásából megjoleu\'. a 8-ik
fűzet. Ki-dja. Rév»i Testvérek köayv
kereskedése E aagyérdekü munkát
Krajtner Gnastáv m* axpediúó
tagja irta. Ara fÖMteekiai 30 kr. KlÖ* \'.v, 26 futet 8 frt, 13 füzet 4 fn.
— „KStttg-vidéké\' osimeu uj lap
indul: meg Kótsegen Kbicsey Aladár
aserkeextése- ét Leitner Náador kiadásá
ban. A hetilap mutatványszáma díszes
kiállítású t tartalmas. Ara félévre 2 frt.
óhajtandó, hugy a „Grunser Anseiger" t
lesaOritsa.
Paplrsseletek.
K6vid paplant 4a mi? rOridebb ifjat aduk * veadeftiek . . . tfindif e**k forof a rorid ágyban a rörid pipUa »Utt; de seai tod n- axodui f«bofj SMB, mif Téfre felkel is jár le ■ fel a

Ml aa SrdOfOt ci«il BB 1- gves
vá«M>t? kírd, . Mú aár a I*ci»vt61.
— M<n.liliirai azt
— Litta-e a puuil V
i- S.- láua bi* >.
— Ke aát akkor r^d ki míg et7»W.
lássa o i>.
Falóba m*nt as ■jonc« aegasolít fj szip aanoairt:
Yaa* roafj aawos/\'\'
Bjfl7« errF-arra, hit iu roatTV *•*-
•soaj vst7ek? * Bfy •lpaf(>lt«, >«t7 alig tadts
\' " «U*wíat 6 ast akarta kiruezaf:
Üzleti
, 1881. jal. 16.
UtoUA Uó.uin«k 0U USbbiabeli l^M-podiasiak voluk; e h*t-u asonbao iavét poea-pi* idSjirát kedTMeit K javában folyó aratáti XBokáJ átoknak.
C\'xlMdnkb«-c kiriüetfk hiánya mistt ■tajdo«ui i*kél«i« pangá* il-oit í-.-: a kt»á-Uual irilu-u-l a Tét-tkedr i« é* istadeakl
iJkkJ i
t7 1
be, -djri b>b«tSleg. aaá> faáar atulra Ta^idlk k»íde«k«í. C«ak rapcv I kukorica* iiinkilé uemütf piacsuitkar, ala\'i aa u idei U-rmé\' anoicn t^kíutrtl
» y^ ]
í, ait tx eddig. falm«Htlt t£tel*k tAbfauyir* asiraz, egiu*4i;es =■ kitil- »»^p ann&**g« fel. Míadamcilatt mAK <ISjn fejl6<Jh«-imtt bfoa* nacjobbaMTC\'nxS-t. niutbofr mt|>i irkÖT»telí*<ínk korántsem állaak •jjbaagbíjj •laáási b«lyt4ak rf«»i»«r«l. Örcfriemfl kn-ki a belforyantá* scámára m*i miaáig TáltesatUa árakoc T«t«tik, mif cüu^oaiitia iránt caakaaa ef>«*«n aefwOn\' « ÜuRrdr,
uxa 10 II —. B«u 3SV—fr8U.
Árpa 7 bO. Zab ti 50- <-SO, Xak»ri«as 640— 6-60. CtnflttaöÓB 8-70—«-*0. aUpc>« U 26-1180.
X B.
üz^uet.

(Itt D, M Zcmbc r. fíí*ai eazkÖ^l-
h-tjBk.
<SU .K
D<na k&xClbetS.
M36. .Dalok\' I—IV. Kö«51tetaek.
«S6 Dr 8t_ Késxaé) gel mefküldotett.
4637 .A 4t>8. B. h>t" gjenfe.
Ó. MaM « teUa.
4A89. Bellattnei. Mi d,K uiTeten ft>
••4. 4U0. .Hárcnmor". 1
menetrend.
\' 1 h
Voo ai ».- 1 ■•\' , OraP.rtt.IJ8
X)7 Eaaik, Uo hir., l>..me< .í- 5 10 reerj.)
fis B ■i .10 d.llcú
*» 9 11 1 íjj«l
xn Knd.-Pwtrt uat) b /iá MfKt-1
(poitavon at) 3 6 iíloíj
>u (VHjes vonat) 11 2" éijy
Sl> ■Uatt«*t)i, ét prOB %
t 15 \'.„41A lt-íjm
madár.
Minél több epe van valamely ssár nyasban, es aonil mérgesebb. A gunir (bim lud) vilés • elszánt megtámadásiból köretkeatethetó, hogy ab baa a harag s epe nagy mértékben forr; es még nagyobb fokban lángul a tyakháremet védolmesó nemes kakesbtn, ami a kakasvi a dalból világosat ki is tuaik. De a tollárak k legtöbb epe rejlik a pulykában, azért e legmergeeebb madár a igaaán a megi teafilt dük-
Erodeti basája Amerika, bol ne seb madár. Lausaaia tartomány Ós erdőségeinek ékee»ege,mely abeváadorlottnak magános lakása anellttt s fris reggelt hangosan a élénken hirdeti. A oypraa éa magnóba fák vetet smaragd tóid lombko-ronáján társaságban vidáman udvöslí a piros hajnalt, a begyek, völgyek s erdók n&aeges víszhangja majdnem mértíöldoy messzeségben sokasorossa bü*ske kiálU aa.kat.OtUn jól termett, kifejlődött és keresett állat.
Eredeti hónában mérge* tollasunk vadon és nagy mennyiségben fordul elo Egyik helyről a másikra gyúrása ét •saladra vándorolnak, még pedig külön a bimosoport, külön a nóstényaereg, dr egymás melleit rendben. Ha nem tálainak kint a assbad terme --cetben elegeadd élei missert t sí éhség airkinytorka fenyegeti őket: akkor teljes bátorsággal bemennek a hátak telkeire, ho! asután puasU késsel elfogateak.
Dfcaüt azárnyasnokat Amerikából a spanyolok boslák atizeabatodik axásad elején Európába, hol 072-ben augusztus he 24 éa tu adöktlt aa leg löésör IX. Károly franoiia királvaak ragyogó ass-talin, ki hugit Margitot nóül adu Na-varrsi Henrik berczegoek. Volt tehát a poiykáaak sülre í*>e likai wreateétieti •éga a gyilkos BertsJan-éjesakit, a világhírű .páriái Térni i* t melyen uem oaak haragos madarunk, d* számot bar* g°a ember, — Platónak e tol I a ti a n madara — leAtetett.

Epés tollasunk fifjéu éa torkán vére* boaosafat van, homlokán p\'dig nagyobb buadarab. TultasaU fekete, barna, néb lárkás-.H barna éa fubér. Farka kerék* idomú. Hin mint a galamb, veasekedA mint s básaártos kakas ■ ostoba mi falusi liba. Ha torea tárgyat piHsat meg vagy fütyülést ball, rögtön meghtragisik Ekkor dÖlyf<M nyaka magdagad, buaexa falja aokkkl véresebb leex, tollúi, mint i vadait matuka taorei,felbors*daak, larka íeifelé emelkedik, asárnyai leeroaskedk és, mim a bóasült bika, dUbúngve rohan arra, *mi uekí nem teUsik a essevt Un tuporsékoL Különöaea élt-s füttyentés által, mini ralameiy óriáabíka, kurullyo-iásrs i«g«ralt»tik.
Igen jóitu huaa miatt dQboa s rmak nagyban teoyéaztelik t igen goodo-san, mint a himea lujái, ápolutík. Nálunk kesáetben a konyba fMséget viUgibat a baa előtt egéasen konaakol alkotó jelen aég volt; mivel as édea élv^setet tökéletesen kielégíti, . fit — mint Aaloniaa Asthtu áltitja — dioaó busának kulta bösó1 réaseíbea as imieteaségnek legttnre tetrenaeUóhb vilunatuaaága rejlik.
Falánk a pulyka mint a gödény ugy, bog; as ördögi irigraég asl £ogja rá, miaserint Tu-kaa torko*»ág» miatt majd sem ifibbet megetsik, mint amennyit ér. Éssak A derika rengeteg erdeibén nagy csapatosban járnak körül, mint as Orbán kóssa lelkei, bov* Okét as éhség, e legha. taimasabb csarnok s as élelem duagasdag és Térsses rsanéaye össtönsi.
IV. Henrik frsncaia király, kisaár nyásunk hasának na<y kedreloje volt, 15»9.bea fobruár 27-éo Carrier Fereaot jómódú paratsteotbérnél ídösvéa, es a fejedelmet puiykapecaeByével vendégelte meg. As uralkodó, Ii Carriert régi idoóu ismerte, kérdésé: „Van-e vaiami kivin-ságod? teljesítem astl" A fagyono*
it • képen rálaaaolt: ,Hs folaéged osakngysn uljesiti kivánaágomat, akkor kérem, tegyen eagetnet neoua emberré !" IV. Heank erre navatve au>adá: „Oh te bohó! micsoda otáaMrt adjak a eked ?

s asután kissé gondol kos v* tréfássá igy folytatta beasédét: „Tehát leg ven ! mivel olyan kevély vagy, mint a pulyka, ennél fogva nemest csimeredben is sson kevély •sárnyu legyen, melylyel eagemetelégen tul megvendégeltél • amely oekein olyan jól eaelt.\' Ugy is l«tt. S a Carrier nem setség,melynek nemesi csimerében pulyka van, hir tserint mostan is ditslik Fraa cxiaoraságbsn a ig*>n gfigút faj.
Franklin Benjámin kiiünö terme •seibavár a amerikai lángestA áliamfér fia Éjssak-Amerika dícsó lobogóján cw-meru! s pulykát ragyogta it*. 0 asen faassnoa ét magábaa véve, fdképea a lós-tény, béke»eret£ madarat válustotta a békés potgiri illámnak megfetéM jalké peul; midőn a többi birodalomnak két késsel odaenged to a ragadosó madarak-■ak, külöaoseo a aasoak, háborúi véres jelképét.
Háai ssárnyaaaink kost epét tol la tünk a legnagyobbb i ecért talán olyan tetaselgó, fennhéjjásó t okosabbnak tartja magát jóval a többinél. Fáy András t»o-aéje tserint a bási asárnyasok paraacsolót tettek magok kost as udvaron. Rendesen ssin stámra válustotiák ast s épaa a tebér aiíaen volt mo*Un e. sor. Ennél fogva egy fehér kakast ért a asavasst. Fennen kesdette es ssoanal parsncaait, begy éten lépdelt ai udvaron és mell&xte még bajdAai bwátaJt ». ,0b barátom í — mond a magát bölcsebben tartó kan pulyka — agy litssik, bojry ősapán s sor fttÖU i u ii oaapán asiaedet, sen pdig hetykélkedd jó magmd«t.a
EuropábAO haragos madarunk »1 lajsott; mart toUasatának araayrasyo gása ssürke vagy mocikoa fehérbe ment át. F>rka hosuu, axárayai kicsinyek ét megnyúlt lábain négy ujja vas, melyek kös&l h rom elóJ t egy hátai áll. Tnlla-aata többnyire Urka, vastag tollai kékes sóldek leginkább és féayeeek. Tnjissi olyan nagyok, mint a ludé, caak bogy olyan ssin&t.k, mint a aseplós áros. In

tojás*-nak bérroiltatik. Tojáaaio ss egv-tserU tsalmafeesekben ngy bónupig ül.
Kikelt fiókáit nehAs feltteveldt. aaivol nekik hamar megárt a nedves éa hideg idó a akkor ugy bullának, mint 6aissei a legyek. TursTsl és darával u.r-tatnak a kicsinyek; aaenbea felnőve többnyire ssemmel élnek ssok. De meg-easi DMÜarank a rovart, sot nagy faláuk-ságs kóvdtkestébeo a knveoaet t Sveget is, vngy ss adoma aserínt a gyémánlos gyÜrut,
Kütdi Jenó ssaalgyórgyi uraaágnak
ugyan ti eitünt értékű gyémántgyűrűje.
Taré tétetett BS egésx helységben nuuden
hogy as elveasett jósság megkerüljön.
Nem keröJt meg, noha nagy jutalom
igértetett s beesftletes megtalálónak.
Végre a háshos egy vándor diák jutott,
ki magát táltosnak adván ki, kijelenté,
hegy három nap alatt még a pokolból is
előteremli as eltüat drágaságot. Megijedt
erre a cselédek kÖcfll kettó, * legostobáb-
bak, kik meggondoljtfleaal banw, el ís
árulták a diáknak, bogy ók loplak e] a
gyémántgyűrűt s imidkosva kérték a
s táltost, aiseerint as oratágosk ki oe
adja ókeL As eloraott josaágot kesébe U
adUk a diáknak, ki jó péenírt Ment et
k l megigérte.hotcy okéi senkinek sem
adja ki; a gyémántgyűrűt pedig, midón
senki sem látta, as udvaron pöffesakedve
tétilú óriás bimpu^ka elé dobta, mely
,st esoenal felfalis. Ekkor kiayHstkos-
Utá aa arseágnak, hogy as eltűnt drága
ság a kanpulyka gyomrában ragyog.
Kftadi JenÓ, ki mérges toUásaaket még
a legdtosóbb fftlemiMaél is többrt becüite,
ssoobsD gyéminlgyürüjét, mely vőlegé
ny í emlék, még cEersser jobban kedveli*,
piastolyf vett nlo, dühösen orditosva:
nSir*a öle;em tnegUgkedvesebbssárnya-
sómat; de ha abban nem less etveasett
joseágoai, akkor tad aneg átkeaoU diák,
bogy asonnai lelőlek.\' A rsvast til\'.os
.puljrsja-orr* (vapy pulyka ukony) nevű
■övéeynyel kauy: ér he.Mtlen murgis ki-
aeréteben k<*•»\'■ .r.*.t . h k

bárd segélyével levágatott s eidobatott. As ilyen fej a régi boasorkány világban a bftbájoa tzerek kétsitéséoél ctólisertteő telbsssnálMto\'t. A megölt pulyka felbontatvén, oaakugyaa tundö».uli Küzdi Jeay Örömére t ámulatára a gyémántot1 gyürü.
Mérges és bUaske tollaaunk caupán
jóisü Uuaa miatt tartatik, ugyéu baasn»
ugy tincsen. Szsrotutt kicaioyeiisserfelftt
oügy vigyioattal Órzi. ,Ha pityegek, -—
mond a nőstény palka a mese szerint ~~.
akkor jÓjjeUk, mivel ételt kaptok. H»
pedig sírra nyögök, ugy bújjatok el, o*í
vei nagy vflssedelera fenyeget titekeL"
Csakugyan as auyamadár egy f«ke\'« fol"
a\\ pillantott meg ss égen ; azoDeal aitai
íyögött és fejét a fúbe dagia. Fiai simte
elbujUk a fubea, Ctupáo kettó nett,
melyek dórén kinevették a többit. ]$a
eseket a gonoas fekete folt, mely aetn
volt más, mint a rabló béjja, megragadta)
elvitte, /ojjofc airva-riva nézett «.■<*
ulán. ]
Haragot szsrnyssunk kiabálisih#
hasonlít A*nt.ib*o a husi exer fóré meaa>.
bolténtott népség nyelve. Ki szék beta*$
dét hallgatja, s lélekvándorlás bité rs|
gadja meg s ast toll gondolnia, bogy uiáf
as elhalt pulykik azellemei emberi alt|
kokba költözködtek. ;
Epét madarunk mogorván ét be^
azután jár kel az udvaron, nem ia hödsP
ritve as otromba ludakr*, melyeket póré
parsaitoknak tekint, anoil inkább mej.
rcti a birdoltlian tyukokat, noh- esefc
kjÁboz tarlosik, tebát vérroVoo ; ámd«
>.ért olykur olykor a kakassal még ma|
.< rerskedilc. Komoly sutét azemoid crai
bossusigtól égnek, mely h\'ve» bara-gi
fokoeódik. Est a kevélység még inkal*
eli; mivel a himpulyks nv»ku fis,
.lwuke. Ilyenkor hurukkoivaétduzzogv|
poffesskedik a fal ?agy keriléa huasaábsn
Tollai saíed felborwdaak, f«rV* sWjriÖ
tarul, mint a n5i tegyesí c- !o re s «6t
ssároyaí reca gó *ug ssal k antmljik^
mint a ra^cskik, a földe\'. •
VÍBO-ÍY MIHÁLY.

HUSZADIK ÍVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖNY

JÜLIUB 17-éo 1881.

11 50 íjjal
.. ..,. .. 3.0 «>..■
•JU6 Prif.-rUf Koitori. Csiktem?* 4 55 rrn\'l
21)3 . . S« ]«•••■
Rrkesik Sinliiiri bonnit:
■16 . ■ *1 *;">
iRinnuiti 10 30
:t|$ Hopr.scl.ul \'2 5-té:b«u\'
202 PráfMhiif M61 (fjoraTon-t, 5 37 r*-\'e!
204 l!0 dJ.it
: BATOBFI LAJOS.

NyitvánM kfezfaet
Sújtott telkemet naéljen n>«f;-hatá u * •«*?. ÖMÍote rénveL, molylyl feledheilen, jó oAm t«ia« teae régbe ment. ElmtiW»tb»tlan köteleaaígrranek tartói um "gyön imvleit karunoöímnDk e* kftd*©* "kwié>«ain)D»k , ag^arinléo Ni. Gri»«zmanji Igaác* k. r. tanár árnak é* a segédkesó papnóieodék uraknak * nive*, ba*fro téajki-dé«t, nj\'4ylyel a tsomontnsrUrtia-b>.n részi veitek, melegen m«gkö-ítonni. Hali* TÜKkezelte) lettek iráuíuk, ugy rciodMok iráai, kik exagcnv jó oi\'na porait *s örök ovo-
y.K^iwin, IM^l jal. 13. DÖMÖLKY LÁSZLÓ.

v" "E L L E R M Á T Y A S
extpéai ^ "" Ftttr. wucsxiTS «w tu
STBEMHLEIÍ nutrttmkeiese nellett
JÍDIJÜ * D. é. közönaégaeic
CZIPÉSZ ÜZLETÉT
amfiyb-n mindennemű un-, női- é»
a ivgujabb divat tartat kaim.di tóinkból tag? egyéb kel-
mélbál a lehető legjutánynaM árért készít.
Vidéki megrendelések a beküldendő használt ezipúminU Rzerint 24 0Tt aiaít pontosan teljesittetaek.
A u. é közínaég Miies pártfogását kéri \'. | ."\' \'.. "! legmélyebb tisztelettel
Kellcr Mátyás

ABOD mütarlat, mely v»ro-snnkban csak néhApy n&pj megszemlélésre lett felal-litva, tartalmazza a iegn jabb vllag ujdonsagok&t, koönösen érdekos latvanyx. nyújt STErANIA fhgnö
ünnepélyes bevonulása Bécsb« továbbá az orosz czar meggyilkolása Péter-
varott, ugysxíntéu igen nép varosok és ta)ak, továbbá mnyészileg moigö viaszagarak és egy \'16
krokodil látható Szamos látogatásért esd U1.LR1CH OTÖKQY 10 kr.


, wt n J * ? 1 i" . tT - - - j,;
J ÍV\'

kAt«>.f«k barl.et.-^íe^k, *al«miBt a telekién- *J amén-
j4l U. : •■ \'
A fwriB Martrvéki 45" R. A fIrtfMéty aefayLUu BÍÍM (-M*tt Oik-ornya állun>á<r61 3 ór«, KörAi és Eaproocaa rl!oná«oktúl 4
ID*D5 kocvlk ára, u«mJ1y«akiot napoata I frt. Ti-tssásr* külr.o fogat i* ktt-Pn áll V.gÍ3*%*$*i i\'fb>ÍUt popio- MolgáUt, esTocí ■n.t.áfc nafj Klómban vanoak. Vau tpi^íbhá három ebádlA. hir apik, mfT\' tw«i kávéba*. 2 ton^nra, kClr,önk6(iy»tár, nackar. számon tO-nhoU «• fancs-
Or F»DO« ADOLF. — Kcyfc» »J**t-

OOOOCOCOOCXXXJ
HIRDETÉSEK.
gf oocxxxxxxxxxxxx»ocxxxxr kéiiforrás!
Várasd-Top llcza Hbrvatorszagbaa V
drornrdni. li«s*nálatAt nyújt a köwviuj, a ruSi rá|i oen>H aHea- j
Kapható majd minden főszer és csemege Kereskedés i»en.
Takarékos háziasszonyoknak!
£ Abevá*árii*oil cB*k. . .-, ■,,l-..
^ L E I, T N E K.
| féle „uj Páva kávé" un,*-,, ,wi. . Lc,ln«--ia. ,Cj frankhoni kávé" *, ,nr,. ?
= \' uili.L huuimi .tokot: rn.nl.j-i.ig felél, roajd nj.r^d bolSIe CTOS, JÓ UlutU és Siíép SXiÚÜ;
>* \' kivét, tebál & íeie pengén » teg6aom ibb miu&ségec. ;<
»í ii^gj próba elegfludó «rra, bügj\' at ember fentiek igaxaagáról
< A bix»lomr&mé)t4 ée meghiteMtt r«gjé«x«k: I-\'r
S \' toühdj é< mUagjoüsni igug.tój*. ét Molnár JánOS Bod.pol ••><>■\' vWé.K <S. »kle.,W
| : ■«■ uj Páva és uj Franhonikávét „gyíi.miieg megv.«giu-«o, .cgw.w^.i.mkb.o b»i«>o-
JC ^ tottao kiemelik, bo^y eseu kivnpótlék ÍKIH te jó é« oag^mvDD/úégü lápliiö é* rt^rképi\'\'alkittre»au«L üir.
Kipkató aa»jJ aaiaáei füsier és csemege kereskedésbea.


Ajánlja kovácsolt vasból készült, erfts ^
és javított szerkezetű tizedes mérle- »
fíeit, melyek a székesfehérvári kiállí
táson éremmel lettek kitüntetve. ^ w ■ > •■■-
L"kii \'.Jiisr^r*\'"1 I Lakáskladfts
Bff -A. T TT O BT I
II ■ O-l á p 8 ó j a SoosnnorUál
|| |«| pj-laplugony Framnulu d-n*l Alkalmas pútlék J^BT lapfBnléknek -«■
Slőillitisi szw aczél- és téfOrtMkbU. Császárforrás-só (Sel purgativ).
Siítküldé.: (ittoni és Tára* Fruuensbxi.
KaplMOÓ minden. mónneríáTlxxn éB fltsxerkrretke&étbm.
SO éTM tt klprtbíit
ANATHERIN- SZÁJVÍZ.
J. G. POPP, es. és klr. adnri foporrostól BÉCSBEN
Oyök^rot (rjoíyf-sik\'-.í mind»o fotfiji*, aiit szwt^n ninán •xáj- 4« ioybet*(»if fiira, eüti oB (Ufariailá vi« «t t»váUi mindenféle njakiiíai «!l o. 1 aa<j paUok 1 frt 40 kr., kÖ»íp*«.«rf pala»k 1 frt ié ki. palánk 50 kr.
t>O*n»k 63 kr kr^ kiiOo^ fofak ápolá«.
AkM. 1 frt St
(3TS «-14>
á *
Wtuéngi fogpaiM* rövid ktaxaálat otin v«kiW f»-n«rr« t«*ii x fofat, aníikQl, hogy »nnaV irtana Ar* afr do-bok 63 k
fvp f «r;
r* i épaetrbeo fooi tanUira. Darabja »Í> kr. !bil fa Ukti
Vta|KHr; ft»M Ujttya
n«r a Ijrökas foguknak at»agaak általi UtSwMre. fj tételv ir» S frt 10 kr.
N9vé*V*uippa* - a U> ss*pité>*iT a legjobl. « igen
kcllemei cnkfit. Ára 30 kr. o
A r kílrönfén kéretik, h&K7 TáaárláMinil határ lottan a POPP-féle ké«ítmí.iy8k»t Uaata mafinuk ■ uak -«ökal a darátokat fogudji cl, meÍ7«kei> » Popp-i^lt Ttojepj fBUelkwLb
Blzomitnyosok;:
Nagj Kaniuán rV>c*r BiU, Bclai Jóuef fjófjasi^Én
. Fi*ne1faoftT Jónef»- ffin*rk*r»Acd^«b«ti — Pipán
i BeaiW J « Kl Hárti I
J -»«. _ Ka>«la Hártnyi I.
uraknál Tiiie|i*o J
i. t. (7^(7*s " Kapronrzán Werlí ffócjmeián — Vari Haltar gjófjixsrltx — Sflmpjbcn Dorner Kajetán — Piomba;-h\'tyen Simon A. <« Eodolf fj6tf"*~ — HatarSrtideki Sz.-OjSr-työD Fibic E. C. — Tanpresban Oatbaxi Tivadar *• Üaioál,
— Kalocsán Horrjh K fjÍ>fjts*x. — Paktoa Ualstianltj Á.
fyáf7*«- — Körmenden Hot.címrend ^- gJ&ÍT** — Kapti«Y4r»tt
Kohn J , A agai ti o A , Bsboefaay A. fjófjM«r. — flittgaaártoc
Stanrooaky L. gy^U- — Bonyádón Kraaolia J. — Bajáa Mwfaiu
Bt , Henfeld fiai, és PaHerunn B gjótj**. — Pé^-uM, tana,
Korán «« Sipíírt i7Ót7«x- — Kárádon Eachtilx 8t gyáfjK. —
Maesaliban Kiu (tjójr** — Tolna Birar 8. f7ÓfTu. — Daia-
ÍBldTárott Marin 1. fa Műll.r I. SKTHT* K7«ffT\'s. — hevt-OjBr-
Kjron ■ Wallertdorfer A. — Aiaó-L«advia Kis) gfAfjtz Ea-
honeton Simon &&&&. — NafyAtádon Pfiuterer K.
— P»rl»kon Bipoi E. OXT Cyófyia. Braksál

HARTMANN IGNACZ
mérleo-g)fár«s
NAGY-KA N1Z8ÁN
OOCXXXXíOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Három malom bérbeadása
tle
őrök árért is eladó, i
Egy három és egy négy kerekü vízi. és egyl két kőre járó gőzmalom szép és jó karban j: levő lak és melléképűletekkel, valamint 40 hold birtokkal együtt, vagy mindegyiket külön Is, esetleg a legkedvezőbb feltételek mellett örök áron eladó, a birtok a vasúti állomás közelében fekszik.
Minden WAJDITS JÓZSEF könyvkereake-déaében tudható meg.
W«+li«

Örökeladási hirdetménye
rában t\'tézó * jznn k9u<« 219 »tánm U>lekjBjryi5k5nTTÍDek 5-ik i
^lufi-ik h«ÍT.\'>nrtc«i ii«mi *1»" W\'W ™*1,^ k«*- W^ khftfjeiN
•rdőliirtok a- rajta le*d f*álloB>áiiyityaJ eítttt >árt ,
c*olt •aeb\'eli nyiUwMW áiicrái uyAn 1881-ik v« »n
elSttj 10 i.akor SomlyÓTibarbelyen >-a «ra<lalmí n mtari6 ágj bi««tal
Örök arca t.g .Iádatni,
A kikiáltáai ár: att»s-\'Biw(yPKe\' aat zá« flp|ryvenhai {M .6M>foriut 5S krajexárbao álUpiífct»án m»íg, ánrerexai úUajt^k * xen 0-weg !&;„■ !»l ellátvm, a kíi0*6U helye é* ídúre •í»not>i mfgbiv*iuak.
Zirt ajánlatok két-zet né|y.iá« hatva.Gt frt (24&fi frt) bft >t \'
bi yy i i(
, y
melyek acmie a ■■ ml; D - u ajanlatWTC «I5lt
DTÓ"íaal«t, T*(7 a
1881 évi angiustai 4 |k n->|<i£"«k ciél«Uui 0 <\\ri;inf b«iróla« »jo
t»n(16V t*, - oÍT t.yilailoutUi, hopy aí" arv.-n-««i ríV»l*te« f*tlt»t«-le
k l ááhii Áú^ j\'áj Ub£
tú^ njiatA\'sáj u>.\'(U-Uii>bet£k.
A sonlyévásárhelyi kfizalapltvwyi bertitoti királyi fititzttég. -
t Ojtik 4» ^ ■
Bfm fog * 1—S.
Kazinczy-utcza 7-ik számú házban t^gy szép utezai és egy udvari lakás, továbbá istálló és egy kocsiszín azoniml bérJbK\'
kiadandó; -"- ">^ -■«
3S1 2-2
1861. ívi jnlíu hf. 4 úa kelt 1R76I »áa.u r«B4.;ei«*«l a xaUtDt^^ebi-lt áU»JM(tk fentarti árt uttkíigei ntiia«rLk V\'il Tx-wSt 667 frt 8t k\'.
6**sef arejétc eof-d*Jy«rt^
A fei.b-mü «Lt fc-áJlilái btat<»rtáM cxiljáb»l tw ld*I \'""■" \'
kir.
a fana>bl>í ttáll élyeiett költsfa;
v\'d ik napjának d < 1" árijára a talamefj vatal heiji»ígíKt-ii tartanáá űrt ajánlati T A ven«ry<i*fti 6 haj lik ft\'biv«.tnak, \\ re>.a>Uaá»ak etvállalárf\'a r.n.ik.-ií, *z ei Bútaudó, a s réftslft■• Ml tl«kb«n elí.rt 1 aán ajánlataikat a kitB*ött nap d annjlTal inkább i<y-kénének Ueadui, aivel a kánöbWn «»«•«
A r^b.n for^ aiAáhln T»natkoxó md«,lri mlreiet ti \' »• Miétaiek a M»«\'tt mag? kir. Ü amepunMtt hÍTatalaát, ■ \' birataloa órákban sapoakint meg tekinthetők. .:
Kait Zala-EferaHg, 1881. ju! o£ 13 \'1881. jnlins 21-én.
HIRDETÉSEK
$ btaaboB |>etrt»orL.:iu 7. u.aB«lj«iir 6 ■ minden toválibi survrt f- kr.
NYILTTÉRIIKX
toronkínl 10 Itrórt rftrtni-1 fel.
KinctUri iUc-u-k minden vtQvá hirde-
léiért 30 kr. fizetendő.
{ V. O .( X A v ; B8-11K
ZU.il KÖZLŐIT.

Huszadik évfolyam.
A lap SMHemi réssft illeti Víil
nysjc a *ier]cntíötiáz,
»nrafri Té%T.í-t illető kAzlan^uy
p*d« > küdóhoi Wmwntvr
intlzendök : SAOT KANIZSA
BérmenteUen levelek csak ismert maakatarsaktúl fogadtatnak el.
Kéziratok VÍSIXA i

N"*»y-KaDÍZ8avirO8 helyhatóságának, .nagy-kanizsai Önk. tüzoltó-egylef, a „nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, ,oagy-kanizsai Ukarókpéaztár■, a .zalamegyei általános Unitótestfilet\', \'a ,nagy-kanizsai kisded-növelő egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni Kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai Itulválasztmaaya* a több megyei és vároai
egyesület hivatalos értesitöje.
khii kétszer, vasárnap- s csütörtökén megjelenő vegyes tartalmú lap.

>\'agy-Kiinl/.ttáii, 1SS1. Július
A tapasztalás bizonyítja, hogy a kir. bírságoknál számos oly esetek merűliipk fel. a mikor oly birák találkazuak egymással, kiket egyéni U\'rmfazctfkknél fogva difficilis embe rel-nek szokiuuk nevezni. — s mely egyéniségek felejtve azon arany mondatot: . Noli ievi ex causa pacis vincnla abrumpere\' minden csekély-pégf-rt készek azonnal összeboezczanni, — ha pedig az első koczczanjts mir megtörtént, szerencsétlen idegességök szüli az élesebb másodikat 8 még élesebb harmadikat s igy tovább. — A gyűlölködés ezen utján egyik\'sem engedvén a másiknak, lassankint & hivatalban a vúzonyok annyira elmérgesednek, hogy ezek nemcsak magára a hivatalos személyzetre elviselhetetlenekké válnak, de > közérdekre is roppant mérvben, hátrányosak. Szenved a bíróság iránti tisztelet, az állapot közbotrányossá fajul.
Segíteni kell a bajon! - De az a kérdés: miként?
A sürü panaszokkal az elnöksé gek. a minisztérium elárasztatnak, s miután az esetek olyanok, hogy a fegyelmi utón kimondandó intés, rosszalas, feddés czélszerü orvoslatnak nem mutatkoznak, oly vétség pedig nem kovettetett el, hogy a hivatal vesztés volna kimondható, világos, hogy a kérdéses esetekre nézve kellő orvoslat törvényeinkben nem létezik. Itt kézzel fogtutólag a bajon csak az fogna segíteni, ha az összeférni nem képes egyéniségek egymástól elkülöníthetők lennének, — Tag)"is, ha a fegyelmi törvény azzal bővíttetnék meg. hogy az összeférhetetlenségnek eclauns eseteiben a fegyelmi bíróság az áthelyezést mint büntetést rendelné el.
A tapasztalás embere méltán összecsapja kezeit a felett, - miként is történhetett az, hogy az 1870. VIII. tczikkból a fegyelmi bünteté-

sek közül az .áthelyezés\', mely az előadott esetben egyedül czélra vezetőnek tekinthető, - kimaradt s mindekkorig pótolva nem lett.
Azon ellenvetés, hogy, ki egyikkel\' összeférhetetlen, másikkal sem fog összeférni s igy méltán pálezát törhetni az .áthelyezés" büntetésnek czélszerüsége felett, csak meddő üres phrazisnak tűnik fel.
Kern is lehetett tehát ezen érv a törvényhozás előtt irányadó. s5t teljesen világos előttünk, hogy a jelzett kihagyást nem tekinthetni a szabadelvnség szülöttjének sem, mert a szabadelvüség az áthelyezésben a kérdéses esetet illetőleg a biréi függetlenségre nézve mi veszélyt sem látott, de nem is láthatott. — Hiszen ha a fegyelmi birŐ3ág a hivatalvesztés büntetésnek kiszabására feljogositatott, akkor közönséges értelemmel is beláthatni, hogy az áthelyezés büntetésének - mint a hivatalvesztéssel szemben — minden esetre csekélyebbnek a jelzett eset-beni kiszabását is. a birói függetlenségnek minden veszélyeztetése nélkül teljes megnyugvással a fegielmi bíróságra lehetett volna bízni.
A kihagyásnak oka lehetőleg elburkolva lett. Megkísértjük fel-lebbenteni a lepelt, hogy a valósi-got láthassuk, mert ekkor az áthelyezésnek a jelzett egetbeni behozatala iránt minden eddigi ellenszegülésnek megszűnnie kell.
Sajnos, itt egyike azon esetek nek forog fenn, a mikor maga a törvényhozás, a felemelkedettség magaslatáról, az opportunitás hináráha rántatik. — Jól emlékezünk, mennyire ellenezték a megyei Cliquek a bíróságoknak kinevezés utjáni betöltését, magasztalták s egyedül üdvözítő intézménynek hirdették a választási rendszert, valósággal pedig c*ak azért, hogy ez nton hatalmi 5 a nepotismusi érdeküket további időkre is biztosítsák, — de jól emlékezünk arra is,

hogy azon időben a megyei Cliquek hatalmas factort képeztek. — Hogy tehát a magyar állam a kinevezéssel kapcsolatos birói íntézménynyel a a cultur államokhoz közeledhessék, kénytelen volt a törvényhozás a megyei Olique-knek concegsiót tenni.
Az 1869. évi IV. tezikk 4 ik íjban az mondatik: ,a birói állomások betöltésénél különös figyelem fur-ditandó arra, hogy a kinevezések tx elsó folyamodási törvényszékeknél s az egyes bíróságoknál, az illető tör véuyszéki kerületben lakó egyénekre való méltányos tekintettel történjenek."
Világos, hogy ezen intézkedés nem a nemzet geniusátó! eredett, mert ez a soproni, bihari, gyóri sat honnak között soha különbséget nem fog tenni, hanem közöttük az egyéni érdemhez képest osztja ki javait, — világos továbbá, hogy a ki ezen intézkedésnek életet akart adni, — annak ipso facto minden áthelyezést következetesen ellenezni kellett, mert különben, ha a fegyelmi torvényben a büntetések közé az áthelyezés is felvétetik, — megtörténhetett volna, hogy például a gyerí törvényszéknél N. N. és N. H. k. bíráknak elhunytával megüresedett állomásokra a nroisztenam a nyitni és eperjesi törvényszékektől fegyelmi utón N. N- és K. N. bírákat helyezte volna át Győrbe. — Ily eshetőséget pedig a megyei Clique-k perhorrcscáltak - s a törvényhozás által adott Concessió csak írott malaszt maradt volna. — Ki kellett tehát hagyni az áthelyezést a fegyelmi törvényből is.
Jelenleg azoLban 10 évi tapasztalás után a megyei Clique-k sajgó szívvel nézhetik, hogy bizony a kinevezéseknél a törvényszéki területen lakó egyénekre raló tekintet legese kélyebb mérvadó s ugy szólván ezen tekintet a gyakorlatból teljesen száműzve van, — a minthogy ez a

szűkkeblű particularismus érdekében helyeden fenntartható sem volt.
Puhatolja csak valaki most már a megyei Cllqne knek az áthelyezés iránti hangulatát, tapasztalni fogja hogy ezeknek kisebb gondjuk — nagyobb aanái, — mint törődni azzal, váljon a bírák .összeférhetetlenség eseteiben*, áthelyezhetik legyenek-e vagy sem.
A kérdéses esetbeni áthelyezhe-
tósre nézve tehát senki részéről sem
forog fenn akadály, miért is a fe
gyelmi torvénynek az előadott érte
lembem pótlását még most is elle
nezui annyit tesz, mint mikor az
udvarban s zene rég megszűnt, a
szobában még most is tánczolnak.
. X.
- Katmattetek házassága.
A kfizös hadügyminiszter értesité a katonai fótörvényszéket, hogy ezentúl katonák számára nem szabad engedélyt adni az úgynevezett kolozsvári, vagy unitárius-házasságokra. Mihelyt kitűnik, hogy a házasságért folyamodók oly, férjoktól elvált nóvol akarnak egybekelni, ki az unitárius vallásra tért át, vagy ha még életben levő feleségektől elváltak s unitárius házassági engedélyt mutatnak föl. házassági engedélyért beadott íérvénySk visszautasítandó j az illetők figyelmeztetendók az ily házasság érvénytelen és meg nem engedett voltára. Az evangélikus papok ez értelemben felvilágoeitandók 8 az ily házasságkötések tilalma újból kihirdetendő. A hadminiszteriDm semmi esetben és semmi föltétel alatt sem fogja ily házasságokra a beleegyezést megadni. Mint bécsi lapok irják, a hadügyminiszter e rendeletet az uralkodó közvetlen kivánatira adta ki. miután Grnscha tábori püspök ily házasságok miatt legfelsőbb helyt panaszt emelt. — Erendelettel egy-] értelmüleg legközelebb az osztrák belügyi, közoktatásügyi és igazság-

ügyi miniszterek is hasonló rendeleteket fognak kiadni, s az evange-likus főegybázi tanács utasítani fogja az osztrák evangélikus lelkészeket, hogy az oly házasaágok megáldását tagadják meg. anny<val inkább, mert az unitárius egyház Ausztriában nincs törvényesen elismerve.
A n»g>-kanixfuit Undeinevrld egytaOlet köréből.
Igttgatótie:
Kooh Mihílyui «l»6k, W«i» S«-
munA mAtodelaök, Ztdnbiatsky LAJMOÍ
alelnök, Z*tharocxky Ztigmondoí m&aod
alelnök, Soouicb LAriaro gondnok,
Lqogrel Ltjot Ugyiu, Dr. Schroyftr
Lftjo* orvoa, Saaidl Agoiton p&ift&rnok.
Dr. BencsU FerooM titkir, Bitorfi L»jo*
miaodtitkár. •
VÍUnlmiB v: Axeali Györ^yné, Bertayi Jó*aefn4, : Blu Nindome. Clemoot LipSms, Eb«n ■paoger Lipótod, Kuioger HeoriknA, ; ErdMj L>jo.ní, Foutlhofsr Jouelni li. JiDOaoé, Guuntno SimoDQá,
Lakj Kmiífné, Ltwinger . Fridorik. MutKio J6«««fn«, Morg«o • . bnu«r Jiumni, Plihil Ferencsoé, Roseo- : féld Adolfoé, Schon AlborlDÍ, Schrej-«r : Ltjo«Qií, Somuich Lftrínoso^, Stemtner . tilminní, SiuWic Níodomí, Tor»io«iky JÓMefoé. UtlmsoD Iitvíaaé, Vígner íirolyní, WlMtio Antalni, WittioBer" Anuloí, Weiur Jinuní.
Tiiitflletbeli tftgok:
MartiokoTia Kirolyné, Blm P>ID«,\'
SnáQM Boldiscir. ^
Temetés.
; K gmsdk l««tDe dillofrd fSrSmael: .-ml«li • bullimsó kiltn tengert.\':,\' Július hftviban egj ressbeD mir & ku»|;: ■ahogiift vegrBI * kellemet legiramlst] - . kös« ; i kinll iludva lahiot, földre-hal « gyflm&lM, elettele* Inn k pir, hs-: * Ult oot * noakit, as ildtisat Urgy ti-l~ pol, életerAt oyttjt *s embernek. Mi nept^ v«g; haldokló ea OrSk ojjilo termeasetl^ \' mi Dagv joaig vagy Itten, ki mindéit M emberi»<g lét feantartim t? fyön}örVlrt\'-\' ber«><le«MI Ily «t ehiiet kaaonlA goiulo j Ut»k kotótt ertem f. evi jnlim h<S 13-e« Z Egerttegre, meg fülemben it aratókTARCZA.
?íem AAOI-*? nem fázol-e?
Nem lfcol-e, W-m fáiöl •?
;
» n»p, nei»Ci*k & bolti, ftUgkeref & felbS.
Nfcgj bomUt ixült >< égre. Kent, tnant cs*BdM 1>6T»1 ; Kifedte a kii tetnetSl Sötét o&<7 borúr&l.
Nwn «jteit e^y könyoeppet un, Ctak nteeU le UÚMR; A köaytolen tiwnb*o olykor Mily Téctolen bú T«C \'
KoDjWlen bú, sértőién bú
Mely k lelket tÓpi;
A. egin íöiA, «<*» TÍláf:
E i éki
M«Tt-l«n bú, «ót»U4. bá, Véfie kőoybe ár*d; H(M I. ftipnr irkot bokrot, 0 boly ki nem firad.
CoroK \\v a ktpoln-r.il, Ént-«1 e, fa«g, isol ? A ■irboItBAk uihy Őrében £j b fl?
Ht>fj érMBid, bm ma K% Hl kbajMn iríit. Hely oly Cor^o hit, ■ Mi 1 *^
Jöttél Toln
Több ború tx égen!
MAJTHÍKI FLOíÁ.

Palkó
(R^jí )
Elmondom történetét.
Kioeveti, kiguayolj*, »értegeti mio deoki i A mindegeket eltűri * aélkül, hogy rou i*ól is mond un a, a nélkül, hogy Talakit vwért kérdőre Toooa.
A» iakolái gyermekeknek o a ma-lat»iga, ha ott ül a falun k«reutül folyó a«k«lyn pataknak roxuot hidjáni); k6 i Qlugrilják aa apró gyermekek, leint\' kalapjába kavicsol, falevelet dabilnak, roogyoB asürét, mi forró nyáron i« nyakába akasatva lóg, megmftg ráocsigiJják a A Mkén eltűr miodsnt, n»*g mowlyog is, eoyel\'g ia a pajkos gyermeksereggel.
Eg4as nap bolyong, ngyik básból ki, a miaikbft be; vagy kiat as orsaig-tttoo bttilag, kertek, saÖiók alatt, vagy a temetőben.
Nyngalmában nem aararja semmi, pig kora reggel a csordás is oda kürtfii földbe, miatba Baki .«Mna, de arórt Esie-IAs Palkó megy a mag* otján, nem fi gyeivé semmire éa •enkinj. Csak egy éé^es ba,og ráss* fel tump* egykedvü sédéből a as AsttUó, megtört üregnt egí-ssen átrálUntatja, — ■ est tudják a pajkos 6ak.
A harangok bánatos, rémes koo-gisa w, minek ballatára föUhos kap, megrémttl és mint a gyermek agy sir, agy sokog, hogy mindonkíDek meg-sík raju a avtve, e«*k «s ilyenkor flt k&rlÜ-fogó TAaott fiák kaisagoak a véo ember sir isin.
Van e mé« bar saWeben, mit a ba-rang mn megérint • rajt* vihart idés
•Uí—

Mi öaasefaggéa van ax fi némán bordóit bánata és btrang kongása köaött, hogy ilyenkor megnyilifc sebe éa kBnyek törnek elo mélyéből ?
Kimondom aat j«.
Mintha a sor* gúnyolni akarná hi-;ünket, hogy a lé\'BBdnsk életében htMQnk, kogy gondolni merQnk annak tartóssá gára: agy letarolja a virágot rne*6t, a gymfilcsötö fákat, agy mogtöri as ember testét s manaaógoij* a l«lknt.
Ha agy feltámadnának a temető korhadt fej fii alatt cyaRTÓk, rá nem U mernének Euelos Palkií egyetlen vonásában sem a lányok egykori sseme fényére, arra a fala első legényére, ki mikor átjött a asomsséd kösségből, minden bás ablakábo! virágok hajladosUk feléje, azalatt meg egheUtl a rántás, agy rajt* felejtette asomét a* etadÓság, de nem is aaoda, meri hét határban bisony alig akadt pirj«.
Pedig réges-régen mindes ugy volt.
Talán ac araaái; lngvénebb hajdúja m«g ludna róla valamit mondani, fi egykorú legény volt EaxelAs Palkóval; a t»b biek már cs»k mint mcaét hallották aa öregektől.
Akkortájban még alig volt a falu helyén egy két ház, a hol a o»elé4ek lak. tak, a többi as araaágé volt, c*<tk olyan-féle possU. Tölt, a melyoeb népe as akkori urasáéi kápolnibt járt vaaarnapoa-kint.
A. patak partján sam roltak há»k, csak itt-ott egy, a melyek kfttfHt legt\'it. ssetöa«bb volt a Kormoa Lidiéle portij* taragott oatlopo* kapájával és t^rnác»>s pitvariral. Ablakai taépen ki vdltak testre, a* •**■ bás fahér volt, os*k a

léeskerítés, mi egy kis kertet futott körfii a bás előtt, volt oemceti ssinQ.
Akkor L\'diékjiáaavéfre » patakra nésett, melybe sattoffó ffisfákfúrdastötték lombjaikat, aaontal tágu me»6ség terült el és mesése a smomaséd falu végsÖ hasai látasottak.
Itt t»lálko*ott"a s*eret£ pár gysk ran, később minden nap, este felé, mikor minden a»j iecsendssedett, a gulyák ko-lompjai elhangaoltak, sa&rkébb lett aa ég. csak a fokért pór ssállt még »s ei\'i átél karjain, meg a kutyaugatás balUt-acott élesebben; F-)kÓ miodig aijött a n tzomaséd batlrWl s • patakon átfektetett pallón átjőve, rendesen ott talált* Lidit, a ki lelkendetve várta a legényt.
Leültek asután egymáameUé a ott mltogtak a füsek reasketu árnya alatt, ott torbékoltak a pauk. partján, mint vad galambok a* erdó attiuj^ben.
Milv oaoadtWié|r volt körfllöltnk csak a vís b>.bj*iDak locsogás*, meg egy-y röpködő bogár, ba bele átkötött a f*k ágaiba, koppant egyet-egyet
A ssalmáhoK kötött nyomUto Invak a* udvar végében néha néhaegyetlujtak, a kÜMobÖn alvó kutya álmában elfojtotta* ugatott, o»k «t voit mioden, a mi a as«relme»ek halk beesélgeiése kosé vegyül L
Ábrándot, gyönyör* lyári éj «lt. A« esti találkozások mindennap meglftnéntek. seaki s«m b«sséJt saáaról, mint a boldog párról, a lukat a* Isten is rgymáintk teremtett.
As \'.regek is belyb«a hagyták a dolgot, hiaaen v Ist«n, ae ember nem t*-láIh*.tt>U bennük kUogást, b* iett volna •Ueartgttk, még .u - gjöayörködoit

Tolna beandk. A ki os«k riják nésett*1-.
miaáanayiaak öHllt a lelke. :
Ha odakinn ültek a bái előtt. fcsO padon, naelyie a ainynló sse.es essterbéj árnyékot veut\', ac évetödS gyormekek-\'^ . nek ugr örfilt at öreg Kormos Bálint \'\'*
At-mog-itölolgette termetei felese^"
gét s rájuk saaditott a fiatalokra, mintha,
tudtára akarta volna adni ai anyjuknak
ai 6 boldog ifjúkori iserelmaket. ÓK i*
igy sserették egymás\'. -\'
A 6 -Ul pdr épen nyomukba léphet,
KiöregWlek ok már a járomMt, el M
hosták a ü*g7J« terhét, mert *k egy
Ulpalatnyi vagyont asm kaptak; ntá» r-
most a fiatalokon m sor, «rÓ9elr., dtk
tegyeaak aaok, ftk már mujd
uaokákat ringatják. ."
HiasWs HÓiBeriat betaljeaftllietett volaia, ba ainoae* a aon könyvében mii-kitt megirra. Smaer tarren, Istea véifer, mondja a kospaJdabesséd.
Palkó agy mint etóbb csak eUáto-gc\'oU watán ia. vadvirágukból hosott Lidinek bokrétát, ki annak felét Palkó kalapjára, másik felét a maga hajába tftste.
Hint l\'-gtbbbaaör, n»ost is a paus> iái ültnk. Épen takarítás vége vvlt. A oaépeietlen aaatagok sorjában állott** aa □\'.varon, melyeket gyönyörködve nés*O>>>
Piw :
A telehold fényase* lépett égi «t-
jára, meaase bevilágítva a tájat, melynek
sséjét setét dombok roj\'oslák kfirftl. Fet
bS alig volt ai égan, ca%k naélyeo bassV-
dott egy lomha barna folt. ai ég kljáa, >
itt-ott M is megasakfístva. Aaaji emlsair,
éi oly iündöiűC iéayben égett a meny.
boltozaton, mintha éotn k U
Tolaa rajta.


ZALAI KÖZLÖK T.
| okáért ford.lja.ak elosMeean lernUgeai-i m. kir boráaasti korsieay
, «r ő I \' ™
veh aa es rövid étele, >-*t-%Bsiv, mery agy ara alatt a3Wa5«h
US a halSffoíSs; ■ »J»-Í, « —*"
r.edv«t"s»erít . termeli; a gjáaao. léks.k v-aataut k»ar. alá. a feltám-des lagaa.." reményead oayhet. TeOKaaSak k&ltív.l: J-oow /< sH«ed IsMnem, .agodat ki aem aaaelbeiam I"
BiHFI ALAJOS.
soproni kereskedelmi H kOrélvSi.
Tí.bb magkereakedo aa 1881. évre I megjelent árjegyaékében a,here magvak |.köst..BoatshailadékV .tiestitott raal^alj* luoserns hulladék\' atb. elaeeeaés atílt . loos-ma és h»renaegokból kiroaUlt haladékot ajánlja el. dásr>
Midin esen hulladékok ■ rmtaal-jakra felhivjuk gaidaköasaeégank figyel. mét, egyattal óva intjük, aenOtíy as ol-oaé árak állal félnveseive. Un vetomagal váaároijon belolök. miután s nsgymélt. m. kir. Mdm.ireM.i-, ipar *a kereskedelmi miaiestsriam által a Tetómagvisa gáli állomáaokoa easkösölt viaagáiat fo lyamán kitűnt, bogy énen hulladékok a rostaaljak araakamagvakkal Ulitvék. ■ hogy általak esen veesedelme. élésdi aö vény tömegesen fogna terjesstetni.
Egyúttal msgemliijQk, hogy ha-*onló "Set ismetlodéee esetére a m. misi. teriam es illelű kereskedSk neveit Is nyilvánosságrs fogja bosni.
Kelt 8oproabsn, 1861-ik évi juliai hé 16 áa.
Már több isbeo fordult n\\f> ason aajaos eeet, hogy egye. mngbnhsttsn knlfnldi borkereskedő eségek a borásisli torsakönyvbol megysr termelők ősiméit megtudva, nééelgési asándékból borréle-lek tárgyában a haaai termelókhös for-dultak. ■ ily módon aaek, kik elég hiase-kenyek voltsk iameretlen jellemfl keree-kedökoek borkOldeményeket — mimen egyén niitoeiték netktl — hitelbea ren-delkeséfukre booaátani, a legtöbb eselbem s ktldemény árának elventeas álul megkárosittattak.
Midón e tényekel ai e kamara területén lakó bortermelők éeeladásrsnánt borkésiiette! rendelkeso tnlsjdoonsok tu-doanáaára hevDÓk, agyuttal Sryeimestet jük ss érdekelteket, hogy minden oly eaetben, midoa iamere^en nevp borkerea-kedociégek hitelben kivannak tolflk bor Táeirlást esxkSeorai — kellő bistosság

HUSZADIK ÍVfOLTAM
„ngo dalával, midoa harangok sugáes kelti mse irány fotó • kedves korbea !.,kötött figyelmet.
A eép egy halottá, básbos siet és 4n nk. Kittaott célommal ollonkeee egv két órai kedély keiy.it gyáss *• "•"•• maá* pereseinek tanuje lenni! k" ■"■»«• urlc ? iltt virágában leví ifjút O méc u él-t delét eenj\'érhette el máris • mindavá iánk fonalát meW kutó. inbiutott nem várva a kilósait «*■ jotáet.
Páslok Sándor eleo évet végáaU ideáéi fekeeik a ravatalon.
Pá.l.k Jó«»efssle<geresegiérde.>-du< polgíruak egyetlen reménye, "pk"** .dilik miodeoe. A kovetk.no ívbe. .. reyhi.i pályái, ssenteleodi iovjjét. »• * Mindenható magános nem eiolitje • társai éi baráti kllrnek eme kedvencaét
ékj«< ko»or»4t
kik kestrl a temetőben megyei fotanM-urjelíokaek 8 gyi»n. oartálrl \'ég"" fia Krob Károly roefh.\'otun és «oook. leheteé^T- jogosított isabatosaággal a kö-vétkest beeeédet monda :
T. halott kíséri gyOlekeaetl
^omoru pilissel as, melylyel ssemkftst állunk. Egy "gj remények" jogosi.ott, de korán elhunyt u»nli_lár-•nnk airja felett teng a. emlékeséé éa résstvevé. asíxats. Meg rdvid idővel nelott körtünk élt- ó ia ifjú napjainak boldog üröméit • moat már . rideg banto)l tskerják hűlt teamét
Ha U-juir hogy mily érig ™«. nyéket kötöttek ismiosei el .fiuboi. • látják annak nomoru benem toljesuléiéi, érao saire.1 kerdj-ibeteok tsl^n, miért edss annyi .aomju vágyat k.berankbe oh gondrkJé., ha oly »k akadályt eordi.es. kielégítései elé? miért mutat.i a ragyogó ceillsgok felé ha ninceeoek ..árnyalak. melyek oda em.lhe-nén.k? miért kM meghalnunk, mielótt a. igér-t földére léphetnénk? miért hajtod ..h kotele-ég . ÍT-nge embert a tökély «*"\'•■ _*"\' halál gáut emel elébe as ui koirpén él mint a sivater e gyenge mehet roepem-misiti?! miért s munka, fáradtság, a. élet kuldelmei, ha eleket nem jo\'almess» más. mint sms néhány hant, ">elv tei tankét elfedi !
Éaeo pansaaok ssonbao, hála s goodviwléinek, nem felejoek meg a valónak. Mert ha as egjik munkii kifá rad. helyétmái foglalja el, legyen • pályi bármi rSvid. juUlma oem véss el. hatása megmarad, mint dúl örökség.
A kösjora torok vók gyarapilják al emberilég kinoatárát. Ilyen kösjórs tö rekvo volt ason társunk ia, kit most kiaértOok as örök nyngslomr.. Kituate magának a dicsőségesen ragyogó esélt. ssonben elérni nem vele képes. Olyan

_„. . "as élet bir:,
iiooban IfMaiuakal •étre a gondriea leeb., rtaSjÜi él remélőink kall. kaary i.a>an lag^ Ihattak éjiéig társsak a«g akkor ii, ha homálybsa fogjuk eltölteni napjainkat..
ő volt aa, ki erayedetlea aeorfel «.v.l példái matatott társ»insk, hogy a tudomány elvajátitásának tnódiál ok ia megismerjék. 6 volt as, ki egén eletével ,peld*t rnntátotiUreaiaak, hegy as erkölcs s valláa lerén megmaradjanak. Már e :ét tényeso ti megssersi neki aaoa érdé-\'t. bogy emlék esetének időt ••esteiünk. As o jelleme a. emberi nagyság e :él lulsjdonával agy ékeskedett, misi drsgs kövekkel, melyeket ssoaban oem csillogásból hordott. £> által akarta elérni aaon esélját, hogy baesaáljon as emberi láraadalom.ak éa belyeaea ! Mi ia eegil-leti est elo jobban, mist a mnnka éa < lalláeoeaág ? Mert a köllö sseriat.Minden iniágaak lámaaaa és talpköre a li.su \'kölos" — és bossá tehetjok a manka. Jindea oagyaég hiányos aa erkölm nél 1*1, állitaanak bár ssobrot érdomnibo!. lem fog ai tökéletes lenni, ha oaak as srkőlci oem fogja megnlágitani
Nyugodjék aaéri béftével as, ki Svid életével is ily magaaatos példát -laton. íme. igát fijdalmaekbea korttl nek láraaia, aóhsjaik miat valsmi Itár áklosatfUatje emelkednek s mse -igbelibes. midoa már s te lelked lenjei boltokna repdes ei a •nindenbalé \'ónja előtt örvendeaik.
íme, aaomora gyOlekeaet! bi.-ja « jír a legártstlanabb örömöket, a legbol logabb örök életet, bírja 0 mind*aeket Xérjtk asért mi is a mindenhatót, hogy msgs leheljen mi belénk árat biaodaima ~aiaga gerjeaaeseB asivttnkbe áilhatatos roméoyaégat és kitartást, hogy életünket agy tilthee.uk el, hogy midőn reánk négve ii elkoaelget ss utolsó óra, oly emléket hagyjunk hátra, mint a minőt < hagyott
Ti pedig barátai, ismerősei és roko -i ss elköltösöttnek ssfintessélek fajdal iáitokat, sot örvendesaetek, mert boldog lár 0, ki elhagyta e viasontagasgoa föld letet é. a tnlvilági örömökbea résseslL liránjátok neki. hogy legyen kbnnyfl a lant, mely tetemeit takarja.
Nyugodjék békevei 111

ker«letéb>n as illető bor kcreskessfesét: lak.ka oaake
fi 11 lijsnjlii \'étels a\'án bei na ilLsst oaéKg\'I Usleti
VégaJ érleaitiak s kaaaare borter mell s borkereskesU kAeeoeége\'. hoiry m.ade. berridék aaámára asegfeleló etámu Ig;f#k6k ay«rtek ■ a. kár. boráessu körmi rí \\bisto. nrtél kösTeti\'A megbixást. a miért l-gajáelaloaabb a kijelöli Ogyaö kök kösveUtéséVel beosátkosai Belet.
Kelt Sopronban, 1881 ik éri július hó 15-én
A aoproai élelm"iÁ«i kerületben el aiiálláaolt es. kir. kSsoi kadaerex él m kir. bonvédaeg oaiUlyaiaak élélnMlési ••Skasgletei biatoaitásárs f. évi |oHaa hé HÓ éa i. e. 10 őrskor a aoproai kaloaai élelmeaési raktár hivatalos belyiaégéboa kiaárolsg iráabeli ajánlatok ntjáa syilvá nos árlejtéa fog tartatni, a ai eaeaBel sí érdekeltek tudomására kovalik.
Kelt Soproabaa. 1881 ik évi jalim hó 15-én.
A kenakMielaal r»
Helyi hln-k.
Itytlvtinns im/imaAA* *•
A na*y ksniasai polg nk növendékek álul e.-«éay Unniők felae gélyeaéaére moll hó 23 áa readeteti s naagverseayayel egybekötött aylri molstaágnál befolyt 6e>ug: 237 frt 65 kr. Erre felelfisettek a k&vetkaaok: Dager Alajos képviselő 5 irt Heim Mih >y 50 kr; Psp Jánoa 2 frt; Oroaimann Ignáes 50 kr; Mwgenb«es<ir Jái>.« 2 rrt N. N. 50 kr; N. N. 50 kr; Berdin Már toa I fr.; Saabé Ferenc. 50 kr; N N 50 kr; Hnffmaan Kór 1 frt ; Friedmann Bernát 50 kr; Zadubánaakv Lajo. 50 kr; N. N. 50kr;N N, 5Ókr;B.rte. Jáno. 50 kr; GíHoboi Be.rik 1 frt 50 kr; Perkó Péter t frt; N N 50 kr j Vág ner Károly 50 kr; 8r;hweits*r Jáno. 50 kr.Esgel Adolf 40 kr: Bicia Jánoa 50 kr ; Zarner Knrely 50 kr ; Eáta Antal bü kr; N. N 50 kr; N. N. 50 kr Keller Ignáes 50 kr; Hlstkó N. 16 kr Bettelheim Alfréd 50 kr: Keller Mátyás l»k-; N. N. 50 kr.Orteetlv Antal\' frt 50 kr; Orossváry QyuU 50 kr Gyorffy János 50 kr; Albanick Jótaei 50kr;Oasseaen 28 frt 26 kr. - Ebből a költségek leroaáaa után maradt 44 fi 20 kr., óssla jövedelem, mely a Délsslsj

rékpéastárhaa klle.at.letl tt —
feHÜfiaatSkaek vaiamiat a L pán
:sak meleg koaaoaetet aaavaa a
t E i.p k.j
aueiaak knalinteleta légor. ausvi koaslebb Fafáa, a gyáaajelMias így I: Biehler TeréaU férjeaett W.jd.,. iándoraé. ugy Iatváa, Oisella; továbbá "ajdiu Nándor ■ gyermekei: Matca* Viktória noaorodnti nivvel jel»lik ledheutlen slyjuk, ipáé. nagyaCvjnk k, Biekler Andrásask életének 72 ik v.cyasgéaek 8 ik és hoa..»i b.leg^\'té->ek 8 dik évéissB 1881. ieliaa 18 á- d. 9 árakor véfelgyeagOlai folyiáa or-it gyáesoa elhaavtát. A boldogaliaak Idi maradváajai f. hé jnl. 19 é. d. u órakor Pápá., s kálvária ni iJjlli >ir artbea tétetlsk artk ayagill—t. Béke
ékuleniti N.gr áraa\'featcsáját st a sok Hai-I..ú nelylye! aat elárasitják éi saematea.i.k. "aljon ■\'■ l~beli.* n: laegakarlilyoui ? - A mtmi-fv, «M»U»I wsaWt* .sgy-kasis-ai egyháaáb.n most javiti k aa ergeaát.
Otmt, 1881. fuliu. h* 1-tL
Slu\'aaáaom előtt I. anerkenté ai nak m g-igertem, bogy uiatssoak éi hogyléiüu\' -61 onn-k tndositáat fogok adni - Be \'áltam most sdott Ígéreteméi s tadaiom
■aaágodal. bogy a milánói kiáPitáabe.
hétig voltam eserrsodtttve ■ aagy lei
esésben réeseetliaak. atsjdaeai al utuai
valamennyi idpnk (reánk aésre) aagyoe
hianlüó receeaiék.1 ho.Uk - r^ek k-<
elkeltében a luriui Viitoru Kmaoueli.
irályi aalnhái igaagatoaag asoa kérdést
ítéite hoasánk. ba késsea volnáek • >■
taai aaiahéabaa aeneestélyekn «d... ?
[i exee ajáaiatot elfogadtuk é> mali ho
1 22. 23 é. 24-ik.ee <
önk ; senéok ott ia a kos&oeéKet oiy .nnyira elragadta bogy miad-n üafabut majdnam háromuor kell-tt ismételnftek. lab-n még abban a kiiuotetéebea ia réasesn link. l-ea«r hogy aag; n.tínk-KoaMi\'h 2 fi* éa eeerotáraaa Mce.yiy \'al ui uaaUdjával miaden aaoe\'eté-rUnknn jelen voltak, éa 2 .t. . hogy a ■olt apaoyo! király és most Turisbas kó Amsdio. auetai hnroaegaest egy rirá*. amréba ía meg voltaak híva. Te óból a Franeaiaoraságbaa lévő aAis les Bainea" fnrdóbe alattunk, boí s.ji>téj| .agy léteiéit é. péaat is arattunk ; — a iflrdohelyril ide Oeofti* jöltunk. ll.r as tied eoooertüok atás ia egy 14 asf>< igagément kaptánk as itt lévó .flotrl National" ela\'i rendű ssállodábaa,-mely M ;enfi ló partján él s hires Monl BlaBi: >egyeég á\'ellenébnn fekssik. Vendegei csupán sngol é. smerikeiak —Ionéi e nd
A fiatal e. boldog pár egymást átölelve nyugodott a gyepen, épen rájuk esett a falombokon áusürodött fehér bold-augár, nem keresték, nem nésiék a osil-lagoe eget, hiasen oaak egymás tieannhe kellett pillaotaoiok.
Lareen snhogni kesdtek a falerelek, elóbb lágyén mint a méhdongáa, később - eroaebb^n. Huvöt átél oean la m«g égo ereseiket • ráaai keedé a lombokat.
Felettük volt a felhő, mi aa előbb még ss Ag aljái oszolt. A bold hirtelen elsötétült, de újra meg ajra elobokkeat a fossUnyok koxfil.
Palkó talpon termett él átölelte a leányt, holnap ajra látják egymáat, így nem volt nettel at elválás, aiulán átlépett Palkó a palién a aeki indok elmos holja társaságában a mesoségw: keremtol fala jának.
Lidi sokáig néaelt még utána, fordult asolán a hasba, hol édesen álmod tok aa öregei, laíál énea egyetlen gyermekük boldogságára!.
Palkó pedig jobban atorítva botját, Diádig gyorsabb lépések kel folytatja ttját, beAosai akarTán SSL, a mit gyakori risesaaéeéjsel malsestott.
Gyér, de Begy oseppekben er< \' meg a nyári esd, a isél hatalmas karral
auhogtatta meg a patak parti fákat, ai \' esélyesen rasra a aörgd ágakat a ver . ogymáabos a lombokéi.
Alig maradt Palkónak aaayi ideje, . hogy elérte faluját, mikor teljesen kifejlődött a eaáraa aivatar. A. fékveeuett .tel savöltve lépett aúodent, a mit talált, felhők fent a levegőben és as ornágutoa a por égyenló táneaot jártak.
Palkó beewsódott aa egyaaero. iso bába • nemsokára félálomban hallgatta vihar dudoláaáL Egy egy siélnste csen meg megreseeaté ablakai, de euaek di etár,* ia édei aiender sárla le pilláit, melybél egy irtosaloa sejtelem vagy gon dolatra rémülten asökött fel.
Eleinte osak a aaél roham sagásál _ bsllotts, később egy-egy aS\'ÖIto haogo hoaott foléhex, mely miutsegélyért kiáll kétaágkeeeett eeo eseadlllt végig a melói á. feltárt ablakon át piro. fényt Iá tott reeaketai s berna felhőkön, aaon irásybea, hol Komsoa Bálint kása állott. - Tisatán kivehető rolt as al siégi harani éles, fájd.lajaa haagja, BMry elkapkod* a leél által, toreoesett eikeltáaekWa ha eriottBátaaej ■ 111(11

Mint as orftlt, eredt futáanak Palkó >ahan majdoem k6vé dertnedt a látva-lyoa. A sötét ffitek élénkeu világitoti bitloríoon bás éa pajták, eastsgok él oiadeu lángtengerben állt. Fekete, aseny lyei fOst emelkedett a magaau kigjósó
lángok csúcsain, melyek a felhalmosot termésben bo anyagra lellek.
Futáea kösben, mintha Lidi
.veit kosta volna s eaél, mire még
gyorsabban fntott, de amire megérkeaett,
kétségbeesett pillanat már .Imáit.
A menüiéit meglett mentve, d<
kiké rolt, esők kötol ossk ss 6as says
oh életben. •■••■•■
Palkó riháló mellel, kuvaált hajjal, ;iasáradt torokkal, melyen a larego is téslelkedve ment le, érkeae\'-t meg a elsS •sava Lidi volt, a mina asoaban senki felelt.
A kápolns kis bsrangjs még mio-dig penassosau sirt, kérre és esdre segítséget, de SS nem jött.
Palkó egy sassooyt látott roogyolt ruhákban, keséit tördelve jajreeaékelui, a Bál bejaratánál. Fehéres haját a saél tépte, koayei a aseaes porba hallottak.
Emberfeletti erével tört magának atat es emberek köstt mig ss aaasonyho. éri • kétségbe esetten rsgadta meg karját; at aaitooy *só nélkBI s saobs felé matatott vésns ajjsival.
Palkó beakart rohanni, de viasai-Urtották. Most nyílott, meredt ssemekkol námolt a lohadó lángokra, a receego ge-nendékre, miköaben kél ember rgy égett ruhadarabokba Ukart tárgyat hosoti ki •k alól • aa udvar gyepei helyére tette le. Egyik végea hoseau kender aserO Talsmi lógott ki a fSstöa rahák kösOl. Palkó odarohant éa felráatotte u leplet, ajiután egy iasoaya kiáltással homlokáho. kapott és össserogTOU.
A. saaan* égeti tárgy Lidi
teste rolt, ss épen megmeredt kea.er fesalány, saöke kaja
Hajaalpir ómKtt el aa égen
asp réasvéüeenj aranyosu meg a rom falait, a fnetos kövek halmaiét, dalra Mulass- a madarak mint máskor, dolga ntaa látott mindenik, mintha mi aem tor-teát vome.
P.lké sokáig ott Olt s fekete romok halmaaáa, fejét kasára hajira bámult
■ akkor ktfott tfUk^,

mikor s kápolua • a később ép&lt u ptom harangja megkondult . . .
A boHak nyagoeanak, a falakról minden füstöt lemosott a sápor, a Esseloi Pslkó ms már fehér hajú. ercsa bsráa-dss és alakja a föld felé hajolt, mintha
Dyngodni vágjaék .
HALAST.
Dalok.
i.
8aép viráio. róxaafk a naralam. Rfj \'. de fája tovia«ket U terrm, Hoxntt a^yaaer nekeei i. Kár Virátos a riiaaác OvOaie uálon baraa kii láav Oeaaajlon okossád.
A aiikoron bitien \\Mf\\ leányka. Sin, aokocott a raaaaia siagáBa, Nsfv nrá. ko.i elnallott a Rouavilác leveli. 8 h«j ! asóta al fa oiveni Ceak tBvisMl van tele.
II
áaárt. kogy te bWea lettll, ■Uert. taofj már alfaladbil, BiU nekem
Nes> iiVml.k .Up laáavka, Tnaoa aa a eviv eiokáaa, 8 err« sva teset aa ea»eer; ía ia vollaa aár aeei a|Taiei — Htielea
6 ne hidd an tobae. hon »*« • Hor, mi, rakia ~toék a^P ne-
Hop mi, rakja < Barna ki. leásrka I
■TeUa. hinta láttani
t&Utninfl Etkho
táa lob* >«nki, iál &U
Zc *iP tiíko kU Haj txUUtt a»c4bo.
UliljO

Hd-ép4 M6p Ui«a. Ida Itta?. c
rolt a* TOMK1 QÉZA.
maáir
(FoljUUé, 4m T*%«.) ttito, miot a OMMbeli ff4

nsorei. mint s vadkan sortéi, bosaflltei felegyenesednek. Dühös csórére egy eso dálatos stilaj rérveres orr emelkedik mely onnsn goromba bninysláb modoi nyúlik le. Forr, mint s lángoló losoé! i ceuporbau a borlevea, mokány madárnak ben a felkorbácsolt méreg; csaps egy dahöeeég nyaka • arca. kiváltképe akkor, ha veres mint lát. Sseretsé -e Iá-sitú saint még a világból ia kiirtani tombol mint a makrsnesoa gyerek, höng mint e. orjöngó és lármát caaj miot akinek hasa ég. mig csak látja i piroi ssint vagy pedig tehetetlen haragja, mist a aasima tfis, öumsgátó! rövid ide alatt kialasik. Olyan o mint s lőpor, hamar fellobban, de sántán hamar 1e ii lohad mérgének M«e. S a mérg™ him pulyke, jóllehet nem akarja, eUttank épen olyaa mint a komédiában a kacsag tató bohóca; mivel & boasankodik, bog; majd aaétpukkad, mi pedig jóitü-n ne-vetjok a dükoaködo bárgyút
Haragos tollaauak aemceek kényes és hin, hsaem olyan vakmeról álmodoii! önmagáról, hogy ó minden madárnál, tehát még a gyönyörű pávánál ia asebb. S asért rendkívül nagy dflhre gerjed, h. valaki est moadjs neki, hogy .esebb párs, mint a pulyka, rút a lába, rot, ru rut!" Oyslay Pál kossorut irónk i osinos költeményébeo regéli bogy feli rslkodva jár ss udrsroa a palyka; (MM gagyog urkát barkái, kiterjesiti ssárny a farkát, astán magát illegeti billegeli méreg eszi; mivel senki fel nem veesi. kutys snnyit sem ad rá, hogy legelábl megagatná; de egy veréb elébe áll . ig: aaálhozsá: .Ssebb>páva,mieta|Hilyka!\' L pulykáiét isorjyeo bántja, aaárn>ai a fiSIdel aaántja, bersenkedik, paffass-;L \' neki aeki ragaaakodik. De -veréb osak neve i . újra viseeemoad neki. A palyka moat már mit tegye. Ikerrel-dórral tovább megyee, oaazeg. gyog Urkát-barkál, kiterjeasti farkát ■ astán magát illegeti-bilíegeti
as egéat advar kineveti. Mert sí a kis kutya a verébül megtanulta éi impig is sít ugatja; .Saebb a páva s,polyksl-
yébiráat mérges madaroak b»n és botaaatága daoaára is aaerfi I indnlatu; a igasán mnial asos hódolatok, melyekkel lyt rajongva kürti rései, Teljét t a hóbortos se

hogy uameriktti vadi-s a ntetéBj puljk* haDgjiávoak utinsiaiv>l elűbb nereirai mámorba iugerli öt, tci által tflketié é* \'ilágtalanoi ralik a ekkor isdítja meg lleoe a radiastvtot. F«lf«ji orrtaTéjj-1, kilerjwctaU farkkal pöffeMkod\'« >il^kel körőflkörül éa burakolra rálátni miodea egte« haogra, lefTjen aa a kaku koki-*i-koláaa, bagoly bahogáaa, ftiiy, Ufcníltf fgy iá»olr6ldörreo«5lőrá» Awmlwa alig jjBJt ve*MdeliD«t a alig TflM énre lkAJ
felegyeneaedik. átható hangún kiáltosik üa gólyalépéaekkel iramodik a vad renget**g erdő iftrö éjjelébe, hol leteati a ssilaj aierelein égelo gondjai a orra ■somoruao nagjut errealre lekoaTol.
Fáy Andráa meséli, hogy sseove-ielyes tolUiunk pittyedl vérei őrrel éa jtárt farkkal bert\'.-nkedett noiténye kö-r«l „Csodás illat! — mond a földes ur — egyébkor agy. axélrán sem orrea aem farkad nioceea ; midoo pedig lakodalma-tói, mit Bem műutat!\' Mire as oda figyeld _ _ &»ay eképea rálsasolt: ,Ugy van as Bálunk is, meri a vőlegény többet mint a féri sd, hanem orrát, st igax épen mint a pulyka, lakodalom ereitt."
Noh» aem asép 111 iiniami ea, mely ilitiadalatosssarny>aunkéfajes;asoo-bau megít jéral stereocaésebs a palyka * \' \' a asívóe a állandó haragú nál. Mert emes olyan mint a aéeaa koiya : éatre\'étleoBI megmar éa vessedelmes; ■ olyso mint a cseadee folyó: mély, orvé-e. a igy halaloa. De a palyka mérge ugoaan oahaló -•>; tehát felénk I elirimodik Olyan miot a lármásán o*-r-, bngy nem okot kárL; Bár aa ég alatt ■ » fold aainén minden tereai-tea haragja ősapán pulyka mérge leaee I ViKOST MIHiLí
A Hxlvar és ptp*.
(CWT«CM ) .
A tárgy, melyről aaél&i akarok tigy hiaxem olAggé iaokert a kadvea olvasok legnagyobb réase elótt a esért asaál ónv meatebb fogok róla OMvegBL
- A axivar ét a pip* oly tárgyak, melyek ugyasolvia as ogén riléugoa kö»-kedvrltaégaek ör»«Bd«n*k, meglaÜJjuk eceket kiixinyné. nagysai. Már *J kw iakolá* fiák ia nagy ftóweretetul rimd-k raáTantáa iráM; de m Mért, ^ b

Z.A L«A t

J0LIÜB íl-éo.*18Sl.24-én több előkelőség ajanlatára igy vNMftk ntunktití Lyöo, \\*r«hy, ítoyil, Trouville, ]>»uville és igy A Normandiiu fceresstül Parisba, a honoét mozist oly bátor leesik-#serk-sstŐ ur»t felölünk m ditcL HazajövfiKÖnknéi a t. n.-kanissai közönségnek suk uj és ssép pafiai műd*-r.b által igeu éU.-i.-te* -•télyeket nyuj tani törekvésnro litr.. - Maradok tat Horváth L>acsi i«nevex«Mö.
— OyáMthir. Lapunk kötöm^\'-
emlékeihctik Páslek Sándor közlemé
nyeire, küloDfinen h"lve> irányú novel
láira: a komoly t»nu!niHDju fiatal
megyénk saépreményü szfllöttjo nincs
többé, Zala-Égei**eg*u t<jmelielett
■zülAt, rokoDki, B b&ráUi mély fájdalma ■
részvéte mellett. Lapunk felj-bb bAvrbb
értesítést k...-.,!. A d«rék ifjú hamvai
nyugodjanak békében !
— Vj miaék. Murekösben jul.
i7-éo több bel?(Itt tartatott ajmise üo
uepély. Nevesetea-n tudomásunkra Höt
az ai»ó domborul, bol Kánoni W"!
tengi áldozár tartotta, manuductor ft^lub
J&DO- vidovécn plebáno. volt, a k6«$Íss
lel«lü Hirw;hlerhfU több hely&U Aí«
ebédi-t r\'ndetiitt »t ujpap üssleiníére.
Cxirkovlyánbau pedig Kotnj áfc N
rágribi álduzir tartott., hol a miDff#u»
ton \'iaatet Láp<jay Hánon periakt \'^p
ro.plei.»ánü. ur Mjtsité Délbea 1J50
teritékü diazebédet i.dott a* u)mi#i»»ek
édea atyja. Jövő vasárnap Poth«n*fben
is mondatik u;m«e.
— Villámciapáa folytán Bajk
vidékén mini«gv 30 krreazt buta eléget! múlt vaairaap,
— Jótékonycxélu nyári mulat
•ágot rendített folyó hó 7 én a baktai
tűzoltó egylet, mely a meghívottak tö
meges megjelenése folytán igen szép
credmenyoyel végztidött. A nagyszámú
vende^Koszorun kívül jelen volt Öt kör-
uy ék béli tűzoltó ?gyesüM, melyek *
bakssiaV álul igen szép fogadatásban
résseaiteliek Jelen voltak: a baksai mint
rendesö. további az alsó-lendvai —
novai — leutü _- ée rédicsi tűzoltó egy
leiek. — Az ÜooepAlyee fogadtatásokat
tincs kövei te, mely a roppant hőség
dacaim hajnalig tartóit.
— A balatmt-fUreeU fürd.U
dégek »xáma a 6-ik kimutatás sxe
|ul 12-ig 546 folytaimban 931 volt
— Balogh Alajos színtársulata
Kesxth-lyrrtl Pápára megy i onnan a
leli idényre Vwrprémbe.
— Hymen Kubaai Mihály Zala
in-gye fAc» -adbiztos* jegyet váltott Ma
gyar Irm* ki».M*onynyal.
— A ftümeghi kir. jbirnságoál
l oosi. segítelek könyvvezetői állomásra
pályásat Dyitlalott.
— IdÖjár&x. Forró. szára*.Napon
R^Hjmur jul. 20-an délben 36° muta-
tmt. EielŐtt hat érvel volt baaonló fornJ
ság, mégis\' 33* mulatott.
— Árverés Zalamegyében. -
T*J»ber János 4ÍW frtra b. ingt. aug
ö-éa SumegheD, — Zaár»n*cz Jsitab
860 iru-- b. ingt. jul.
cvJt axoD agynerü oknál fogva, m«r( oz iieitik legtgbbnyira meg van tiltva. • a tiltott gyüiuúlc* élvesetét, tudvalevőleg, mindig kellemuapek uláljuk, főleg gy«r raek kuruc kbau.
Érdekes iHpaaztaUtokat tehetünk as Uy fiuk.na.1, »* «gjik a mint a asivar záat bpvegaste, BI«I » kúthoz, hogy atájál K nivir BÍágitól liaitássa, nehogy izülti, ba hizajíwnirléDél tneguiálnik ctdkoloi, %t 6 tiiko« élvezetének nyumár* akadja umk., mert mai különben .jaj" voloa ■ kis világpolgárnak. Néha a szivarsáa u^án egy ily kis hc*» roaszul less, fojfá ji«t érez u Bt»i»ü baaa, elpanuxulja • nffjáüfck, bogy \'• b<:teg. — Képzelhet-jUfc", mennyire :J\'*d meg * szerető anya, midőn gyermeke, ki még agy fél ór* eLJU a legvidámabban • a beltigség ieg parányibb jele nélkül hagyta el a s»ülói házal, egvaserre aápadtan, uioeressetton kerti ft«n.Himtr elküldenek a* orrovóri, de mig ez megérkezik, már megvan a betegség oka, a* anya ugyanis ilyenkor gyermekét szívébe* szőri íj* ■ megeső kolja, • ekkor « dohíiiy*tng mindjárt nyomra vételi. Jun e kózb^u az a\'ya is, aki» toed\'-csinás orvos hriyelt, bossa a hasi orToal, melynek belye akozi>a»ége\' bfn egy ssobasarokbau v&o, ■ jól elpal-caisxa a b«legt»kedö fiul, Exua arvos aág rövid idóre elnasxtja » gyermeket ama titkos éUetettíl. de idfivt-1 elfeledi a történteket ■ ujbúi leesdi * mMtemégel, uiobb a azivanáat annyira m« g»iokj», bogy mire 16 — 16 éves, nddig a •iiv»r« m már Qjáaodík t«rmé«zetevé vált.
Van aaonban i izivHrsás és pipi
zásnak sok ksiferoe* oldaU is, daczára
annak, hogy a szivursók, rectu doháoy-
rók, legnagyobb része ezt rosi asokásnak
oeveii, de átért oé^is mindegyik vask^-
zekkel ragmaxkodik^ vngy azivarjához,
vagy- pipájabos. mért épen a stivurÜHü
vagy pipihftn uláljak fel néha l^gkoile-
roesebb, leg»ióraki«i»tol,b barilonkal,
kinek minden Üt velfink keil lonnie »
ki reánk nécve lértikomokban már nél-
kul«sb0tl«DDé riiik. :
A OMSÓgazda, ba földjét sziatjs., rigjojt pip4j4-r • -gr k*dvtit é^i

— Msrkó Öjöivy 484 fttra b. mft. aug.
í1 \' N<Smetdjyoí>a\\i (tesithál.) —
Csordás Kersncz 380 frtra b. ingt. aug. 12- Nagy Kanizsán. — Szüe Jóssef 485 frtra b. ingt jal. 27. Pincséa \\A\\*S Lendvs.) _ Tölli Istvia 768 frtra b-mgt. aug. 24.~Míftd<z«MtkáMin. - Márton György 3173 frtr* b. ingt. »ug. 2. Komárviros. — Pecsok Mihály 347 írtra, b. ingt. aug. 16. Alsó Rajkon.
- mamái rövid Mrek. —
Al egervári határban kavicspart egy
ssolgalegéoyre szakadt a »gyotitffdn}t*-
— Kis CzellbentivirdaÁllomái nyittatott.
— Monarchiánk gyalogsága uj szervezést
nyer. — A Begában egy 7 éves h&láMxfia
kimentett egy tauiuSoŐt. — A budai
csássárfardfinél • hajóhíd l«*sa«adt, szá
mosan a Danába estek. — Karagyorgye
viti bokszngi birtokát 3 fraoczi* vette
msg^OO.000 frtért. — 4-lábo oiirk- ke-
ruK*« nemzeti mnuambt, 36 önig éh.
— jfcapotiárott megiel^nt ,N*p}ofc*czimÜ
laptoonfisoaitatou. — Ko)o«STárottMátyás
kirfiVoak szobrot azásdékoteaJc \'emelni.
^sebetabee aa oUhA kJá!Uti*t . - EsztergoninaiÖboltegyánt ki a Dunából. —
- KfUfőUU rövid htrek. -
ldtDak bázi orvosa egy magyar — Északameríkában már kine- egy asszonyt jegyzőnek. — Trien*t-^jftr és olasz izövegtl lap indul m<4 — A bolgár alkotmány feltfiggesz-tés^íe * bolgár orvsággyQlés egyhangúlag b»H&gye»*tt. — Eey c«eb arsenikummai gyógyította \'ehenét, de mégis levágta, 60-oál több egyén lett megmérgexvn, akik a húsból ittak .
K I nyert ?
Bécs július 16-án 27. 85. 10. 68. 18-
Örácz . . 79. 34. U. 57. 7.
Temesvár . 15. 5. 64. 73. 69.
Irodalom
(K rotat alatt oifermlitcU m(inl«-« N»Ky-Ka.H>kái] WajdiU Jótm* kOnj»kfTeÉk»di.e által
— Grimm GUMMÍ<ÍV fovirosi könyv
kereskedőnél magjelent Zola Emil hírn-i
vei .Nana" czimü képea regényének tel
jes tüzete. Az egész regény 15 fUzetbói
áü. füzetenkint 30 kr. mig egévibea két
kötetet tt-«t s 4 trt 50 krajezárórt v*l»-
nnnu kiadónál, ugy minden mis könyv
kereskedésben kapható. KiJUlitisa díszes
és jól olvasható betűkkel van nyomatva.
— Cj tenémti- Steitjack-r Kiroly
kiadásában Budapesten a>r(cj«|f.n[, bnkol-
detfttt hozzánk .Cuppini valre,* zongorára
szersé Bebr Ferencz. Ara a disz-, kiálli
lá.u zen-münek 1 fr[ 20 kr.
— A „Zalai Tanügy\' 24-ik ssám*
következő tárulómmal jelent meg : Né
hány szo a vegytan befolyásáról a műve
lődésre. C*atbó Alajos eloöfcí ielemés
a tsnt««tüli-ti közgyűlésen W. Lipp
Vilmos jubilaeuma. Járási körök tagjai.
Mfcgyei bir«k. Saeoale il lappár tol óinak
■éraora. Ara féMvr« 1 frt. Szerkeszti s
maokaját, A családapa, ha csaladjának élet fen tartiej gondja. n<-h^redik re» s elbusul, a ssivarban talál némi vigaszt, rainthe csak attól kérdené vájjon miién", legyen s a ssegény igy szivarozva c*;ik Usaaii-Usean türelmesen elgondolkodik. Az üzlettulajdonos, gyáros, kereskedő stb. ha ideje és munkája megengedi. ■zinte szivarhoz nyúl és e meilett tervei combinál, ugy bogy egy figyelmes szem lélA asi hinné, hogy annak a szivarnak füstjóból kaparja ki mind ama nagy terveket. — Az utazó szinte csak meghitt szivarjában találja legjobb unalom foj-logatójit, mert egy jó szivar éKeze\'e sokszor elfeledteti velünk az utazás uo.l-mas voltát. Ezen okiknál fogv. találunk sok ssegény embert, ki inkább éhez, minthogy nn szivaroznék.
Még nem rég midőn a ssi nesze t hasinkban » legro*sx*bb életpályák egyike volt ■ nem vala oly jövedelmező
int ma, akkoriban egy ismert jónevü ssioéasünk, kinek nem \\ olt*épen több pénze a zsebében, mint b rom garas, a felett tanakodott magában, fájjon eveo pénzért mit vegyen csípót-é va^y dohányt, mert egyreut a 12 órán at *3fllt nélkű lösö gyomor i* kivinia a mfga jvg«tt, mig misréast az un akna és tf&nd ssiné-szünket majd megölte, végve is arra határosta"*! magát, bogy dohinyt vess, itert az neki több élvezetet nyújt.
Ebből láthatjuk mennyire válik istikséggé a szokás ét csakis a szokás ír, ami ezen íárgyat nálaak férfiaknál ,.akiéggé képesi kí, mórt hogy nélkttle meg Ub<!t éini, annak legjobb bizoivite-kát adj-k * nemszivarsÓ férftsk - kik czivilizilt or sigokba« a lakosság oatk egy tised-il k*pez-k tán — ét a DÓk, ktk kost csjk nagyon ritkán találnak asi var-
kr..
S most még "gystl Ki hinné azt, hogy a mivar házasság közvetítőül is szolgálhat. N<> ex már csak kuriózum! nemde kfdvws oltaao? de mégis Ogv van,m-r: én tudok mi egy Mütet s hWgi n.- hidd, missennt roWb> zudiolkk, Mhái elmoadom * rnrid lotiS-
tkét-

kiadja Bátorfi Lajos. Kapható még as
első Mámtól kezdve
— E&fiuOd /alaisdj a kovetkesí osimfl munkára: A Sa gerei ügy. Vonat-kosássa] a magyar dsltársaiatok szervezése es .1 állandó dalcsarnok kérdésére. FSvárosi társadalmi tanulmáoy. Irta Borsodi Szilágyi Dw\'. Egy tzinesett kAmetszetü alapraja mellékletével. MidAn kimélet nélkül leleplezem a S*og«remk
— Singipielhallék — nyílt » rejt-tt
üselmeit, aem izgató regényt, sem botrán*
krónikát nem írok. Ha sikerül egy élet
hűen rajzolt képet nyújtanom as esen
fV tel mos bűabarlaagok ál«sl okozott
társadalmi elerkölcstelen-désrfil. kitüsött
föladatomat ieijesitW ^frtg^n Htnt. Más
viligvirosokbsn léteznek ilyen helyek,
de sehol a föld kerekén még annyira el
nem aljasodtak, mint Budapesten. A
főváros Önmaga, a társadalom t a magyar
ság érdekei ellen vét. midAn az áUatias
ság. becstelenség, durvaság, botrányos
áig, embertelen nynzái. csalás, kapzsi
haszonlesés ■ magyarellenes izgatás esen
kimustrált fészkeit csak egy perczíc is
megtűri kebelében. Budapesten csak a
magyar daltársuUlokoak lehet jövője,
mert egyedül csak esek Arishetik meg a
magukkal hozott s hivatásokkal kar
öltve járó nemes jellemszilárdságot Be
akarjak záratni a S&ngereiokat, magyar
dtltártnlatokat akarunk helyükbe üi-
ii! — Hissen, aramfia, ast az egy magyart sem tudjuk - — a kelifi műsor ral — ellátni, a mi van. - Mily lelke sen beszéltek, vitatkoztak az .Írók és Mftvóízek Tirsasigibsn" dsltártuleta-ink pártolása B a S&agereiok betiltása mellett, s mégis mi lett as eredménye! ? Az, hogy as egyetlen magyar daltársu-latn-.k ho«ssu év óta még csak — helyi aége sincs a fővárosban a működésre, akár éhen veszhetne el az utolsó utcza-aarkon is. Megfelelő irodalom s legalább Agy specsialisan dal társulati működésre berendezett állandó helyiség nélkül gon dúlnunk is alig lehet leien körülményeink kost éle\'erős daftirsulatok szervezésére; hogy mennyiben oldom meg a munkámban kifejlett elvek ■ eszmék alapján e kettős íriladsiot, aat a t. közönség a a szak bírálat ítéletére bizom. Mun-kám tartalma a következA: Első rész: 1. A germanirátió vis«lt dolgai és a fÖ-város. — 2. L Sungereiok és magyar ■ialtársulatok. Máwodík : I. A magyar daltiruulfttok szervezése: vonatkozással as állandó diicarnok kérdé*ére. —" A ■agyar d*i**rsu]au>k müwa. — a)\' Szinmü. Dal. Zene. Tánc* — b) Mutatványok VeDdéf^serep\'ieeek. — 3. Szakirodalmi ss*mK Munkám — goados s islésez kiálli»s%bin — lehetőleg szcptem-ber hó végén kertil ki sajtó alól, mintegy 140—150 oldsllapnyi terjedelemben. EIflfisetése-ket sxept-mber bÓ kftsepéig
— 1 frtjával — Aigner Lajos és Lsmpel
Róbert könyvkereskedése (Bndapest,
vácsi atcsa) fogad el.
Két év előtt egy hideg zord téli reggelen találkoztam agy fiakkertn 8. barátommal. Hori? kérdem a mindig vig kedélyü fiául embert. Feleség utáa nesDÍ volt a lakocikai feieiel. Én m*g> lésem 24 —25 éves baráto^tai, ki eddig mindent a minek hisaawág s neve, gnny •savakkal érdemesített ■ mondom. Un oly hamar megvápostaiád néseted, hisl még nintas két hóo.pjá. bogy a .Koronában\' assal dicsekedtél, misseriat U eohse hásasodol, hanem oötleoül \'nini agglegénrnjé. — Tan ast hitsed, mivel eddig minden legkisebb élményemét veletek eddigelé a legrégrf részletekig | tudattam, \' azért már minden Ügyemet mr urrotokra kell kötnÖ<a. óssintén meg* •ralivá én barátomtói ily választ nem rÍrtam s as<frt igy folytatám. Mit vétetem neked kedves barátom, bogy igy besséUz velem, bias tudhatnád, hogy kérdésem cs*k a tiszt* barátság kifolyása vala. Erre megnyugodott i elbessélé, hogy legutóbbi üileü utasa*, alkalmival, egy köselesQ városkában tartózkodott, bol ssivart akarván v«nni. egy dohány-aradiba ment, midéo belép, meglát egy rendkívül csinos Urmetu azúrkék szemű e,ayt a ki barituoi mivét, az első szó-rállásaál azonnal lebiüncselé. Ó eltökéle n&gában. Bogy ily angyali teremtA* nem lehel misé mint ~»s övé. A két lenj.kik egymás iránt nagy vcuz*!ommal bírtak, lasbacskáa jobban jobban njn^iamejrke-dett egyméasai. S. mindfn héten kíaii-t ama városkába, hisz most már v&lt mindig fontos dolga, * az nap. midőn barátommal taUlkmlain, m*r a legfontosabb dőltig kóvetkin^u \'•- ). a késiogáa.
Igy VSi a ssi vaj bs«»seág kösvetí ~,,S s ama\'kis egy érés gyermek, melyboa éh most barátovcak boldog családi köréoeo örbBÖnet ulálom, bizonyára | nagy halával fog viseltetni s sairar irá- \\ nyábaa, nsert e« az ő létrejoltéw-n nagy szerepet jáísiott.
Ha tefcit a szivar ily dobokra k>-pet, ugy kíill* lei velem kc<{re* ui.-asb,
hogy éjwrt asxirfcr, d i~?~.*íVih AI\\Á.
•ek s ssavarsok!\'

VettTM
— A káUr a
eddig tudvaievóteg aa általa végzett .magas- s*oigálatokért caak bisonyos hono-rarinmot kapott, de rendes éri fizetést nem husott. Eme ideiglenes szolgálati
inAség terhére volt a bakónak s g*s alkalmaztatásáért folyamodott As igazságügy miniszter tekintve Kosarek nétkülÖzhetlenségét sietett a főügyésznek ide vonatkozó felterjesztését jóváhagyni i ma már ason szerencsés helysetben van Koiarnk, bogy visitkirtyája alá as „ás-Umí hóhér* nagy hangsáén ősimet teljes joggal oda illeszthet;.
— A B*rlii*b*ti muzsikáló csigány
zenekar múlt csütörtöki hangversenyén,
mint berlini lapok irjik, jelen volt Joa
chtm, a nagyhírű hegedűművész is, több
tanítványával együtt A mester elejétől
régig, ballgtita a hangversenyt ■ *égü\\
élénk rétst vett ason viharos t«tsaéssaj-
ban, melylyel a közönség a csiginyokat
e! halmozta. Végül alkalmat
magának, hogy Benczy Gyula prímás
nak teljes elismerését fejessé ki nem
caak a zenekar kítünfi Ösazmfiködése
ért, hanem Benczy magán játékaért is.
A nagy hegedűművész a legAssintéhb
elismerés kifejezéseivel halmnzU el ■
prímást « végül ast monda neki : .Kod
ves földim, öc nagyasortten, foleégosen
játsso t: örvendeni fogok, ha meglátogat
és alkalmat ád, hogy közelebbről meg
ismerkedjünk.
— Á trá*örök&*-pár nyaralój
Salsburgbaa, hova Radorf és Stefánia
lió g-ikén költöttek, már tflkéietesen be
i rendezye. A villa minden igénynek megfelel t mii csak elegántíábaa és ké< nyelemben támsnstaní lehet, de egystta) kellemes t* cwp lakóhelyűi is azolgál. Négy hold területű, modern angol modorban rendezett kert köríti t kissé biasur, de azért ízléssel épített villát. Pompis virágssőny«gek terülnek el a bársonya** rünn nyirt gyepigyakon, a róssabokrok, molyek most nyílnak a legszebben, *gésx illa\'felbőt terjesztenek a kartben,a parkot könnyed kerítés veszi körül t bejiratát egy egyszerű farácsot kapu képesi\'. Széles tima ut vetet as épület perronja elé, melyet két, oxidált bronsbél müvéasi-aec készített sphynx Ariz. Az osslopos a fül keiben ssobordMassel ellátott előcsarnokhoz, melynek tslsja disaes művű aosaik nyolca márvány lépcső vesét föl. — Az előcsarnok jobb oldalán vag Pálffy gróf ÍAudvKriaesMr lakása,a háttér sagy ajtaja * faburkolatul borított nagy ebédlőbe vesét, melynek ffidisse egy fekete mar ványból faragott óriási kandalló. As ebétlóboi ajtó vezet a kertb«; axem ben vele van a nagy terem, teher aranj selyem falasőnyeggel, bntoraí arxnybarna ssinü selyejnripssazel vosvik bv; esalon ból nyilik a loodvariBesternA, Nostits gróin\'t saIonja, (sötétbarna szőnyeg, török bútorzat;) a fóudvarmestarnó nlTÓasobája és s badsegén lakává szintét) aföld-tintoo vannak Az első emelstsu van a főher-cr.pgcő boudoírja, melynek falait finom, tompa fénye rossaaxinü selyem borítja ; ugyanes anyagból készültek az abiakfOg-gonyök is. E szoba vesét a asobrekkal díszített lugas erkélyre, honnan aa óriási salsborg- hegyláncéra drágádé, kilátás nyilik. A boudoir mellett van a fehérese dolgoz* ■sobájs (sötétbarna bútorokká! s kényelmesen berendezett öltözője. Ex, valamint a trónörökös alvó terme sötét butorzatu. A ssohraskeoiétyfet szobái termek közvetlen közelében vannak. Á földMÍBte« vannak as egyszerű berend< zéstt fürdőszobák, a konyhák, a kamrák.
— A UUri csinosan mosolygott
Budapesten egy ri^kedétyfi csipéssiaas
■ »k 900 frtot nyert a kis lutriu, minek
folytén a*6ta konsolyaz viseli magát
meg as ulcaán is.
—• Zmértfch Ivén ismeri Tofocipe dtsta, tisztin azenvedélybAl, fogadás nél kül szándékozik egy nagyobb gvaiog-utat Unni, t. i. Párvt jal. 10-éa nypl \'Ibagyva, Chaloas, Ntney. 8ir**«t>urg. Ulm, Augsburg, Müochen, Brauoau. «zlrik). Linz, Beca. Bruek. Uagy.r vár s Qyőrön keresztül Bud-p^sT-e s legnagyobb kániiculában 30 napon belől gyalogol, a táv 909 ang mid, a&s annyi, mit Zahovtcs tóhalon M nap alatt tudott megtenni.
-Akirdlg Jfúteícson. A .Borstfü — rO\'*\' Lapok *• b«n ol" >saur. a korst-kezókrt: F. hó 2. és 3 án rárosunkbftB dAzött Prandioer udvari nsérnök, két dvari caéndúrségi tiszt kiséretében, hogy kirxty A felségének iM tartfskodáeár. , niúkészületeket megtagyét, Ei*ő s«T ban látogatást tettek a kalybeát tisxtikax tejénél, azután a pcigérmestsrael, kinÁ Ursaságában megUkisleUék a SzalS-■T féle ét megyeházat, majd a StogeT-rtr-iélo aaáilodáL A* qLob\\>i m«Kt«t-■vett as udvari mérnöknek és s legét* k ti masabbnak Ulál>a e ezéira. Daciára a szálloda cagyaigaaak, neza elégséges as 6 felsége kwéreiének beiogadisai
g
Teadéglo—e- HM sso-
g
kijelenté, hogy a bura U ssfikség i^.t. Az rén*l«^« raj&okal aés*w*t ^d^éá^
Káért tárgy kiások st folytatott a becsi
küldöttség Kareer helybel
h d

bérösszeg nagyságáról Ezeknek ered* senye most be IMI terjesztve a fAadvarmesteri hÍTatalnak, amely vég-érrényMen határoz. A asállcda egy egész hétre bérelteinek ét még a vendéglős sem tarthatja meg lakását.
— írói joj Ckindban. China és
Japán as írói jog védelmére caélsó sser-
zMést tervesnek. A chinai sserwSk pa- *
lasskodnak, hogy műveiket Japánban nemcsak utánnyomjik, hanem hogy ott késsftJtoiceo kiadtok kai hasijuk könyv. piaczát is elárasztják. Nyelv tekintetében z két állam viszonya körülbelül olyan mint Angliáé Amerikához. Érdemes felemlíteni, bogi a ohinai Írónak örökös talajdonjoga van, s bogy a bitor-iót «(ii botfctéssel ét három évi depor-talioval büntetik..
— örtg *<t**pár As £lb* melletU
Aussigban múlt héUón s 82 éves 8i. ha-
risnyasx&vő vezetett oltárhoz egy kisass
azonyt, a ki csak két évvel volt nála
fiatalabb. A derék harisny aszfivA most
barmadseor nóenlt.
— Kouutk ss F*(o> tMobójQ M^
kait- Király Mihály, a kirAi kteöltük,
hogy agykor Kossuth és Petőfi szabója
volt. julios 9-én, — mint nekünk irjik
— Kis-Téiényben meghalt. Hatvanöt
évet élt, szorgalmával és becsületességé.
v*l kösttsstelelet ■seresve maginak. Né
hány év előtt kivonult Budapestről kis
tétényí házikójába, otl is folytonosan
dulgosgatva megmaradt megrnndeiÓioek.
Temetéaemolt hétfAo volt Kis-Tétény.
ban. As elhunytat Özvegyén kívüJ egy
leánya és két unokáJH siratja és számla-
Un ismerő«e fájlalja.
— Amerikából Európába — leg-
bajón. Est tervezik mos: vállalkozó ss«l>
Um& Yankeek New-Yorkban s King
tttal .tanár" és jóbevü léghajóu els«k« léte aUtt már gyűlést >s Urlottak. melyen
- ré-tleteket negbeazélték. A léggömb-
Bek 100,000 Lobláb U>rj«d«lmüaek, s
lehetőleg Taal&g tafotábol készültnok
kell lennie. Hogy a koneoy el ne illnajoa
a a levegő a gömbbe be ne esivirogjou,
,King ur valami k»ucsuk-kétsül«ket
alkalmas a gömbre. Kíng ur ast reményit,
hogy h* as igy bisiositott ballont hyd-
rogéssiasal megUelti, as képes lesz 4—6
napig a levegőben lebegni. Kiig és társai
egy nem a tengerpart mellett fekvő vá
rosban szándékoznak íolsaillam, azután
a part felé röpülnek, s h% Kt kedvcsA
légáramlatra találnak, »*>fts beiev-úk í
magnkst, bogy átrepüljenek az zttaatt
ociaon. Mindenesetre vakmarÓ vülal-
koza«.
— Mafrarok Man-ohuban Chioá-
bau. Traitler Lőrinci és Klein Zsigmond
asstalotSRgédek a bécsi világkiállítás
Utáo, hol sok pénat k«rt-«t«k, kou>i meg
egyezéssel kivandun.it*- Chmab*, hol
tgy Man^hni angvl ndU*zialo4p|J nyer
tek alkalmazásL Treiiier a napokba*
Bud.pe«ieci élő bityjá~hox levele} ínjézeU,
mely ssorol szóra így £i»agsik : .Kedvej
bátyám 1 Utobtf leveledben kstdes«d
hogyan töitjűk as .áól és hogy milyet
mesternél ragjánk. A mi mesterÜnC
nagyon derék mmbor, a ki 8 nyalvoa
boMéi é* némeUf ^ éssrnte örftit, mikv
hozzá kerültünk, mert as itteni munka*
sok nagyon ro*«s*k, mert lusták. Fize
tésünk -a mi pénzünkben egy hónapra
130 frt. a minek felét >iore kapjuk!.
Mesterünk igen gazdag ember és 6 rak-
tára van. As üzletvezető tzinfe angol.
Iu Man ohabaa Magyarerssá^oi n«i|
ismerik, sohasem is halioliak feióle. \\
chinai nyelvet ma* értjük, d* Wssélai
n«m tudunk. A szabad id&nket séiálit-
■ai toltjttk. Kapónként osm\'t 6 órái do|
(*zaok és ulj^fr-elmegyűitk egy iu l»k> angol oaaládhos, a bol oémetfll is inácak.. Kérlek kedves bátyim. Kódjel minél ■ürübban lapokat. Aa utolsókat kossoV idm. %»záa félL4sett mar basámról vals> nit hallani atb
gy f a legjobb ugorka-
magbof ? Magnak aem a legkorcbbi, sem nagyon iéUt iLfttésból nem k«U hagyni. banem legjobb »kko.r ssetBéla^ ki a magsak bagyandu ugor Étit, midóft mar egy pár*»or meg ísttalt ssedva a« ágyak. — Ugyanis a Iogaiaő péidinyok rendesen nincsenek még eléggé jói kifejlődve, • késói kötésből hagyottaknál meg nem lehetünk bistc&ak, begy be fognak-e még éredai. Magnak miadig a Jegesebb- a>i dinyt kell s.ivil«aslani és p«dig *■ Mg-szebbet nemcsak nagyságra, hanem tinsrra eésve is a l«gss«bn«l, vagyis a coaZji a legazabályoaabbaa van kifejlődve, de a mely sem a gyök ér boa ae legyen ig»ö tö-tel, sem efénaen as inda végéa. hj
kösépújia, ■ miadeskor egyetlen efyet hagyjoak egy magagorká:bél, mert caak «z esvlbe* várhatják ast, bogy as tÖkéiais**ff1cifetlödv\'" lAkéle\'as magút i log attm. Hagy V& Ugorkit a terjes beéred/ftig a ssi bagy«Í, sst, ast hi—so>, hogy-e^nliteai is, asert hisznS ez magát
g
fj, g ér-ttestrr trhnitó Mrgw almái e» körtéi ascde-M mmd<-n gasda
ftróí éret.-oul
lál i ? l


Nálam ercdeii ára a kettőnek etíyütt vé»e 5 -frt. A „Zalai Közlöny- előfizetői és mnnkatársainak csak 8 frt. Bériiientes küldése ezen felül 50 kr. Tehát össesgeu a két kép
W0T 3 forint 5ü krajczár. "W&
Utánvétellel nem küldetik, csak a pénz elől-g-a beküldésével eszközölhető.
(poaUTbBAt) 3 IS d*Ut
(fr.ra,onu) io ao ÍJJ.I Mc)TJ*->ryezzük még, hofry aj negyedéves eiőSxetőiakaek a
4 i „„,< lapot 3 hónapon át a két fentjelzett képpel együtt helybeli
io is ijj. 5 írtért, vidékre 5 frt 50 krért küldjük, mire nézve szíves
1* 64.!b.„ megrendelést kérünk.
iD>nm<ij 5 37 r^i.i Tisztelettel
1 90 d«ut Nagy-Kanizsa, jul. 8. 1681
unó*-, WAJDITS JÓffiEF
HUSZADIK
iMiif ■ miután »xokD»n T innak, a mölcapusztitó rovarok álcsai, n«okftt
trágya féreki*3, hogy a* ott míndeawtól \'-!pu*stuijoD.Ugy»D«st keli l-noi ax ét Ir-niil lehulló férg.i niWivaJ ia. S ha -l-l-tedé» e\'ótt » fákat gj«*ogén mag is rázzuk, ho^y a már különben )a megtámadott ^yumülca miuél elűbb hojry hull )un In, még b&lyeaebbeu járunk el.
Hiri._. Itt ■;*\'ik a. ni k«dvt-» Aimáuk,
Kit többi látni un, kiTinaájik. Viudcnnaii leitla magát,
Mér ■""" tört* a bor avagát. Kd,d,TÓben ten tett tok kit,
Miüdíg rációi rnbában járt. JMXMI fűvftl lotia n*ai TUU,
Tdbát nem nngj kár, aegj ■«fiolt
Kit j<l barát taJálkoúk egj íttrdSbeljron.
- Ta pajUi, ÍRat-e. bogy ebben a fnrdCt.cn van rgy forrát, m«lyb*n mindMi meickCvfftül, a mit beU t4*«tek ?
— Ik.*/ biíi>uy ín íjj*a tegMp kfiv«-
x.Mfetii ».-ii egy alin«t.
— No akkor id* kaid&m a felM«gem«t,
hi\'h* .íl-t!-n(ll m«gfardJk abban a forHibao.
X ur k^gychjei ej-vikínél ftbidelt. Cw-m^íií. otán K ixoba «|rik larokjibati kelt*-me] anttoginiha el-ry-iiet v*tidigQak a ni-p bÁúkssxont nyal, m isJatt ■ fiirj ■xaBoyadotni isus^k. Atiázi ii^jlíí* f*ü.»,*iiiiiii ipirktxlTirt ■ kfüresA Blkaltsai, a Kunditó fírj roeiltt ívkvZ esOrt eTÓe-\'kűifiki-t khér\'í meg iiebrc dupii. T«r\'e -sonb.n dudába dElt, mivel u ■.ivó f^rí vt aiountl i.yakt)Drig«dTa,kOT«tk«»/í nz*vakk>l ■■Jíbbitja ki * uubibil:
— ,IUDMI, nem ruiodttokinPk al-uots én ■*
\'{Ulsa\'ta nt-rek. A madridi ni-terínm két ■Ig.\'-bb rtugu \'Uwlrittlő}éa»k \'. kílrcik.-xG nt-Tök vw: Don E^ifaoio Uirunra- ; rurdund*? Z-iiK»tie. — don Joao Nepono- i r QCI de Burii>nagona\'(!ti>r>\'caK«z--as*acba, Z*- J remb* ae ÍMHert puron táltorook Ulju sere. | ZirÍMrimraBibarigizarenibk EE> alkalommal ; lelje* nevi-t kérrén csáitára, midSn azt meg- ! monda, as ntAbbi c<odálk»sTa kiáltott fet, \' b fj -üy ■>^T* *** ** ü-dö|a«k nnc*.* .Aa nem ii kt én caalidonból v*.]6\' — riiKiaxá a tábornok.
Mi az «mber ? At egyptomiak ixeríat
_15 álUt, Uáset lurím Itten kjpmiaa,
\\encbylo»» ucnnt napi terem :<», Sofoklttt | ■z^riBt k«p, Plotiaoa (E«rínt a »6k ara. Sok- | r.te» isurint kii hUe. Piadár laeriat ax ár-j n>ík iim». Hornér éa O*-iin Kőrist le«>3 fa-| letel, Hiub **erini a p >r Sa Fiiamon •iftriöt I a nyomor indoka, Herodot meriot maga a | njomor, Cicero Mariut okot állat, Plató H»-riat Úton MxkOsa, Ja>n Páni uerint fíliiUn, Schillar txerint a terméuet ura, Qoetli* iw-rint a Tilág kú IIUD*

árak-
NMj-Kaniwáa, 1*1 jal M 100 ki locra»* iával mámivti.
Árpa ÍZ-*- "•> «W-.7-•
6£ .^.^jj-^-^
lUrhklnu 48 —.63. Borjohn. ---. 6*r-Uafto* 56—.— BMlonaa —.90- " \' —. -80. VorUbagyma —.-16. ■—.-80. Cakó. —.—«. Bow .-—140 Paprika 90.—. ta»« --—40.
1 UUtféttí Bcáaitra
rt bor 38— «kr. Uj bor % 38 ki Ptiinka 48 kr. ReMt 6 kr.
KARlifl, r. piád
Termény Ocleti jelentés.
1881. juliu 16-as.
d ctAb i*
idojáraa b*ft.lTi*a aUtt aa Ual«t hasfalat*
if*D Uoyba éa esfikkaaS voU. Suxibao a Mt
kdeíío m kandalát azilárd iolt és aa árak
15 krral jaToltak. de már máaoap a mal-
mok o\\j na«7 tartóikodá»t matattak it aat
miig meftartották, hvfy asóta aavoota 10—16
kr. e*Skk*niat okoitak; ma MM állt be jtru-
Iá>, aaoaban a csykkené* *e» haladt tO\'ább,
űílet aacron elRUlan maradt ■ ax árak
»up4n Dériéin b«c»ca«l birnak. Forgaloa 35
— 40,000 m m. Roasbaa — aj ármhan már
több Ütlet t&rttet, ni aaoabui prábakipea
kotr*. Szinten cafikkaot Kakoriesa, ub,
árpa változatlan árakkal, jelentéktelen fórra-
lomnál. Bepesiben tíné éiéok.bb volt ax tU-
, kivált állomaaokróL A lasáateli SSkmi-
tokról BAffyobb talet Utasait Kinmén k«rea*
tői franesia *aamadiara Ai árak javuluk.
LiistbSl malmaink miad*n ir&ujrban forciros-
aák aa elad-rt, miríl att^i tartanak, hofj k*-
Sb \' \' -
Noh. as árak ma o« je1«slMtfik bi>O-nyoaaa, táj4koaá*ol aéf U oUScorolon.
Aa árak kéu árut U ib irtva, 100 ki-Ionként kOmtkexSk ;
Bnxa MtnoWg »»«nnt 73 klgr. 11.60 -11.80 78 ki. 11.80-1S- 77kl.ll.«0._i2.5O.
78 ki 12. —18.70. Bou «j ». 9-50. Ca-
korieaa &.W.—6J0. irp* «^0—7^0. £ab 640—4.50. EapeM (bánáti) H.-._H>0._-Eepcae kápoutái 11.75.-12^5
Saiilitásra:
Boxa {asept-oktob«rT«) 11.80.—1125.— Kokoríeaa (jaL->ag-) 6.18—6.80 Zab (««pt.-okt) 6 50.—6i6. Benca«-káf>au\'áa (aog -Mpt.) lt.62.—12.75.
. LOBHATEB J. F.

ZALAI KÖZLÖNY
SxerkeastŐI Usenet.
t«41. B Zala Kcermg A kái MB k&MHktí. Aldnak piu -nlrtW anélkRl, aogy a I
4643. H L Pária. Swr«a«> fogMlj«k aa Igáret b*Talta*4t
4641. W. E. K6wte«t Jftrtn ■■ k*t]«k 4646 P. K. MísoB birtolcoakbu.
Indul
niiBaról hon:
«t «ás Ora P«re. Idfl
307 E*aU, Hoki*a, Dosbovár 5 10 rH«*l
216 . . * *> dilml
*» , , . 11 1 íü.l
Xtt Hada-P«atr« (gj»ri¥o»at) 6 &5 rifcl
<poMaToaat) 2 6 44ITII
SOI .
115 Soproabi
S01
■rkasik Kt
3in Ljtiuj f.iöi
116 . .
W ,
an
«»
Felelői ■Bb.it: BÍTORTI LÁJ08. ;
(rag?** rónát) II 20 ±ij-
lUeaba (flaombatk*)^, SoprOB

< 15 • •«"\'
1160 «.\'
S40 Mint.
r» 4 55 i 111 r»gg«l
dital.
10 50 4U.I
hónait:
6 W ■ •«•>
l 41
11 1
1) * 16 r*fg,>l


Í8Í1.
JTTLIUB
Rendkívüli előnyös kedvezmény „ZALAI K Ö Z L Ö N Y"
elöflxetdi ea mankatarsai asamara.
Sikerült etryik hirueves iotéietbol tömegt\'8 megrendelőt
eHzközölni

BUDOLP ftíherciieg * trónörökös, agy neje STEFÁNIA herczegasxzony gyönyörűen sikerült olajfestéiwyomatu arcs-kepeiből, külön-külön, 52 cm. hosszúság, 46 cm szetesu\'ifU dúnan aranyozott keretben, mely minden szoba vagy terem méltó dinzeül szolgál

HIRDETÉSEK.


Három malom bérbeadása
örök árért is eladó.
Egy három és egy négy kerekü vízi. és egy két kőre járó gőzmalom szép és jó karban levő lak és melléképületekkel, valamint 40 hold birtokkal együtt, vagy mindegyiket külön is, esetleg a legkedvezőbb feltételek mellett örök áron eladó, a birtok a vasúti, állomás közelében fekszik.
Minden WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében tudható meg.
S4O2-3
DOOOOOOOOOOOOC

IlilIEIil

OI^OBÖ ém J<±»! Patent
üjep kaszáló
iulh»Udl>tt«U»u ***** "tíbeo kUjdk
»n- «,8, 9 és
d-r«b..nkÍDt
k, 4 i.«cy»*ic* W frt ár«kb*O
KRAUSS

* Örókeladasi hirdetmény.
n ^ fy . kir. min<axU\'iniiiiiak 13102 |
1-töl. •« ■- k»h rendelete folyiia a rokolánjri tállá* »l«i itTÍayi ar^d*-iombü. tartozó & Z*Umef7vl\'«n kebeltueti nentp^ícurí krtza^c határában \\*w~- M szon ksikí- 29 nimu tel«kj*fTiSknnrT<-n«k 5-ik tor 2l»6->k h«lT^lítrlf« uiiu «!*" í«W-rt 150^^\' k hl ArdÖbirtok * raji* l*»t> ffcAHotaiűjnyal f*yütt ti rí r«<>lt **Ab*l\\ üTÍlvánoa árveréa utjau 168Í-ik éri etSrti 10 órakfn SotnlyÓYáiirbfly^jj n áradatai ««\'imi*rt<Ísifi hiratai nil — a n*EyroéltósÍ!TE pioí*z «ríara jórihagyásának feDiarUaárat —
A kikiálliU ár: buax. krajcárban áUapitWtváa fllárra, a kítUsfiU helyre Zári aj.ini.Ltok k^t*z^r áliál Son.ljóri* 4 ik j
pgyrxer hat<xi> D^Treoait (24,^.-,, fnrirH et, árTeroini óhajtok t-»«a Sinef irt*, <4i5re «x*ni.d mr,fh.v«t„ak.
á hatvanöt frt (2*6fi frt, binj.tpén«
alapitTanyi kzXmUrtósáicbui
!fl óáái báAU j
jy py
1381 é^-i aognasiai 4 ik mpjáuak delelótü !fl órájáig besárAUx nraj taadók be, — oly nyilaikosatta], hocy az árv.rest^i r4*ilet«» ft>ltétf.«k. melyek ninte a w-mlyÓTiaárheiji •xámtartAi hivatalnál m*ftekÍBth*t£k, — at ajiu!attey6 elStt ínBeivtewk.
Uiüajáalat. T»fy a fcit<H«.ektü. *!Ur4 ajinUt tekintetbe n*-m fog
»#i«oi " S4J 2- 3.
Kelt Győrött, 1881 joliiu b<S S-io-
A s«alyms*rMyi #| kiralvi fitiszttág.
-- L\'tánoypwal n^m di.iazftik —

*
5lii sl sí

I 188L jülioa 244n.

H biúbos petiuorbac 7, másodszor
SYI1/ITÉKHKS
en t-gyos hirde dö
■orook^ut 10 krt-rt ünrstAri illetik min tésért SO kr.

ZALAI KÖZLŐIT.

A lap
njfk a aEerkesxtÖhox,
pedif a kiadúboa
NAGY\' K A.N I Z S A
mnolutaruktAl fofradlatnak el
Kfiiraink mm QCIE kúldetuek.

helyhitóaáginik, .nigy-kanizs&i 8nk. tütoltó-egyler, > ,na£y-kMizs»i kereskedelmi s ip»rb»olr\', , ntgy-kamzs»; Utarékpénitir■, í .ttlmegyei áiUJiooe t»nití>l«»talet", a ,n»gy-kiniis»i kisded-noveló egyesület\', a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző sxíWetkeiet•, a .soproni kereskedelmi s iptrktnun nagy-kaniau kaWilasztminyi" 8 tdbb megyei és városi
egyesület hiraUloe értfisitóje.
Heteokint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalma lap.


doUtnak veszik, s ha raiaki az to^ [lelket műveljük, hanem vele^trácy-tézményeket föltétienül nero dicséri,
árvalntézete.
Nincs mit hizeiegnünk r.*gunk-Műt, QÍBCS mit tőmjénexnftnir.; elég. hí méltót talál unt a méltánylásra, elismerésre; ha találunk, mondom; mert nem ok nélkül mondják sokan, hogy a mai kor a többek közt nagyon is reális és aoyagi irányú kezd lenni, közelebb érintve pedig, tz emberek önérdekOefc nagyon. De ez régi nóta, és mindig csak uj kiadása lesz. Egyre azt mondjuk, hogy a régi idókben jobbak, jobb bzivüek voltak az emberek, ugyanezt fogják késóbb is mondani mások.
Azonban bármennyire lássa valaki sötét szinben a világot, az emberiség haladását bármi roaz irányban azt el kell ismernie, hogy a politikai, társadalmi, közmi-velödi, ipar- és üzieti vajúdások mellett is e kor a művelt, magasztos lelkfl és nemes siiTfl egyesek sok példiját matatja fel. kik beismerve hivatásukat, egyenként vagy társulatokká alakulva, szerény tüzhelyök mellett csendesen munkálódnak az | emberiség javára rs, a kik mindia-1 káVbb méltányolják az emberben az embert, valamint a valódi keresztény szeretettől áthatva, embertársaik iránt kegyelettel viseltetnek, a iparkodnak a szenvedők arczárói a szenvedés könnyűit letörleni.
Ilyen a magyar gazdasszonyok országos egylete.
Midőn tehát a b&zaűak áldozat készségét, az emberbarátok Önfeláldozását méltányoljuk, nem feledkezhetünk meg a honleányok, s illetőleg a nök jótékony munkásságáról sem a közéletben, midőn a ,tartozás fölöttit — jószántából kevés teszi meg, s a legtöbben kényszerítve sem."
Az önkénytes jótett pedig mos tanában erény.


lanatban magasztalok kellenek; E magasabb ezélok kivivása csak azoknak adatik jutalmul, kik mindezeket nélkülözni tudják.- És Karács Teréz szerint: „Ahhoz, hogy nagyot teremtsünk, benső buzgalom, belszerelem szükséges a tárgyhoz.\'
Ezeket azért láttam jónak előrebocsátani, mivel tapasztalás igazolja , miszerint nálunk sokan a nyilvános felszólalás: ellenséges in-
Ezec egyletet támogatja a kö-
arra mutat, hogy az életre való, ez meg fogékony.
Támogatja és figyelemmel kíséri működését » napi sajtó is.
abban rósz akaratot keresnek,
iegyep tóíera, mintha nézeteimet gáncso&kodáööo! mondanám el. De sót kegyeletem jelét akarom adni. midón ósziatén
A közönség tetteivel, pártfogásával nyilatkozik, de a mi nem mindig s nem mindenben határozott értelmű, ha csupán a számot s az eredményt akarnóir zsinórmértéköl venni. Sokat tesz az ismeretség, s a jó rábeszélés, meg maga az ügy, hogy az egyes ember a kivitel részletei vet ne bíbelődjék. A bizalmas kérésre bizalmasan adja oda filléreit s jótétté öntudatával megnyugszik.
De már a napi sajtónak nemcsak alkalma ran, de lelkiismeretes
szólok.
A magyar gaidasszonyok
egy
kötelessége is a nyilvánosságnak átadott intésetek felett vélemén) t
mondani, s ha kell, megbírálni, az I \'ete működését eddig a lapok ugy a igazat pedig függetlenül s föltétlenül \'tnint történt, előadták, megdicsérték, kimondaai, mert ezzel csak jót akar-; buzditotiák - és tovább hallgattak, hat, jót tehet. Azt meg viazout azon j É& sena akarok érdemeiből levouni, jó lelkű és nemes szivü adomáoyo-j de mindenesetre jobb ugybarátnak zókról és alapítókról, akik az embe itatom azi. aki nemcsak riség javára nyilvános intézetet ala-jnTJfit elismeri, de a ki a hibára pitnak és szerveznek, föi kel! tec- j figyelmeztet. A sözéletben sziote
nünk. hogy az igazságos, méltányos és szakértelmű felvilágosítást nem veszik rósz néven, s ha valami figyelműket kikerülte, vagy szakértelemmel nem jártak votaa cl. ha erre figyelmeztetve lesznek. nem hagynak fel azért jótékony működésükkel, soi. hogy valódi jótékony czél vezérelte őket, éppen azzal igazolják , hogy mások véleményét is méltányolják.
Ezzel megsértve nem érezheti magát senki, mig ret tévatra vezet.
JGbb barátunk az, a ki hallgatással fiem helyesli tévedésünket, binem arról inkább feJ világosit.
így a !apt»k elmondották, hogy a magyar gazdasszoojok egylete IDÍDŐ szép jelét adu jótékony működésének, midőn árva leányok számára r.eveló-intézetet alapított. E végett hasat vett s azt berendezte.
Megdicsérték érte; jól tették, megérdemli ; azt is megérdemli, hogy a közönség rémétét bivták W, hogy
kegyes adományaival tézet felszereléséhez, ez ellen ? Nem ; de
áruljon az in-Ki szólhatna
mellette még
többet kellett volna szólani. Megpróbálom tehát én s ha nézeteimben csalódom, nem veszem rósz né ven e czi-folatut. Abból én és sokao íanulhatuuk, ha az eszméket
a föltétlen dicsé-hiuvá tesz, már
pedig azt mondja b. Eötvös Józ&ef: , Kit az ég hiúnak teremtett, nem arra való, hogy magának magasabb vagy távolabb czélokat tűzzön ki. A hiúság szüntelen kielégítés után vágyódik ; neki minden szavára taps, minden tetteért dicséret, minden pil-1 tisztázzuk


is egyéb kifogásom, mint épen az Ütését házinak berendezése ellen
E házban gyermekeket akarnak nevelői, nevelni pedig testileg és lelkileg. Igtffi- de épen oeveléai szempontból, nem czélsxeru t beosztás.
Tudjuk ugyanis, hogy a mostuii
logsig reformjára. A fennálló *0 sor- éa 80 tártaiéit gyalogezredből, továbbá 50 Tadisz Eásxlósljbél. 160 egTaéfM •ocgyaiogarwlet atekitniia-nak, $0 dandárban és 40 rwztily-han. A tártaiét ezredek tudvalevőleg 2 zászlóaljbóJ s egy t&rtalékkeretból állatiak, melyek háború esetén egy
Miután azonban Bosznia occupálása alkalmiból tisztek hiánya miatt e
nevelési irány szerint a szakértók ] egy zászlóaljjá egészíthetők ki. — véleménye abban az egyben kivétel nélkül megegyez, bogy se csak a
rendszer az utolsó pillanatban ke
lagosan. fokozatosan és összefUggóleg j resztül vibetlennek bizonyult, háború a testet is növeljük erőssé ; hogy az esetén egy 6-ik zászlóalj viltték ember testileg, lelkileg egyformán j szükségessé, B baj kitemléte végett jól kiképzett, erős és edzett legyen, a szervezést már béke időben be minthogy az életre testben és lélek-j akarják hozni, ugy bőgj 50 ratísz-ben egyaránt erős ember kell. kü ■! zászlóalj és 80 tartalékkeret hefyett lönben összhangzás sera srerreietében, jCvóre 80 ziszlóalj voln*. Alapjában
véve tehát csak 30 z&szlöalj reformjáról van szó, &z önálló radász zász lóaljak élelmezési ti*2tjejt<rk. zászlö-alji trombitásának, t többi charge-oknak elejtésével, továbbá némi redii-ciiásAval a legénységnek. Mindez költség nélkft] történnéc meg, s csak a közös hadsereg egrit történelmileg typicus alakjai — % vadászok tűnnének el.
— A tüzotték hatósága A
legfőbb törvényszék legközelebb igen érdekes, elvi jelentőségű határozatot hoMttt Ktmoedotta ugyaáis hi*gy a tüzoítótesttllet — feladata teljesítése
sem tetteiben űem lesz.
Erre mgy látezik. gondoltak a rendezők, midőn k&lön-k&lön dolgozó, tanuló, ebédlő, háló és fördő szobákról gondoskodtak. De a kivitelben s illetőleg a beosztá&ban tévesen jártak el. Tévedésnek mondhatom, mert lényeges és a czél szerű nevelés elveivel egy italán Össze nem fér az. midőn szobákat rendeztek a fold alá. pinezébe. Sőt ellenkezően, a szorosát vett és szükséges pinezén kinti semmi, de semmi helyiséget sem kellett volna a föld alá, mint egészségtelen helyre rendezni, A növények, állatok 5 az emberek már természeti ösztönnél fogva iparkod-! közben hatóságnak leKintetvén, an-ik a főid alól kijutni, s a uekujnak tagjainak sióval vigy tettlegesen rendelt szabad tevegoben élni. Már!™10 báatalmaHsa kfebaiósag elien
pedig az árvákból sem akarnak föld alatti vézna lakókat, hanem inkább eróteljes, egészséges, munka-biró egyéneket nevelni.
iranyxottnak vétetvén, súlyosabb beszámítás alá esik. Jú lesz ezt tudomásul reoai aMcaik, kik » tűzoltóknak — ttlzvé=«ek alkalaiával való insaltalátáimn találják kedvQket
gyg aijászervexóie. Beek báró aluboraagynak vezérkari főnökké történt kioevezceével a sereg vezetésének organisatióját tették teljessé, s most egy másik fontos re-ormra teaxsek előkészületekéi a gya-
— Az wsz. UattágyOlát a
vallás- és közoktatásügyi m. kir min ISI tar rendelete folytán í. ér i augosztus 12-én? hivatott toane Budapestre. A gyftléa tárgyait elókéacito bizottságba f. évi július 2?-ára aTARCZA.
Roma ii ez.
.Ki biul « epem le dráj* ked\'e.cm, Bogr wctod o]j fehér akir I lüjom?-.Oh éretem: miként kúset? L&lálom S t*gy naiuokári oTogiioni édoten.-
. Siegénj b.teg u ílt« nála; km.
ít ±*ri*A, mint m boKJ ■i*cény mejraoi AiítA TÍrrMxt íbr<ni éj- » a^poeU 8 tündén bAj* «tJ"~ *K7re réi».-
„Oh iJteDtüE. bir köidCHÍl halilf —• HÍÍ* o!j Be*P l»rtomioy lebet «x édel ....,S ■ lio? » kinot pereink efjikébei EIWBBderűit t A meny hooiib* siáJU
A hu1\' k\\*it pihen moit édeaec,
A u«bb jö^S Síiben álmodéira; —
Oh bír nebatnék bostád idejem ]-
Patak partján...
Ptt** pkrtjÍJi líítmorúíD áil M. füi, ÁrnjékibAQ b*ro» kii linj gjüugyöl ÍBt. ÍÖ6 S5L piro< Rngjiil
p Vett * kedvei b&t>ijk
tégedet.
V
Hofj nens htltod b»rt» kii Unj
Hit kérdek *a Utíiled, A uönryök*rt cierébe mit
Adtii a neretMnek *
• Uh*. uitMt b*bám**k pgj S ki4«f gjöB^yift rúuim cr*rét nem B5o •taret£ uive volt az,
Aniiirt S éa t5!em ^ÜwnH kapott cs«r4b« —
8 ■> pedif 4 bú aárarn.\'

kin madár keserve
— Rimfj-ben —
Oly bu.*o ilíii búüi-ii
tOld ieon, tt x párod B Mtr: Lciorpíi oij fajúo — Oh mily □■.(Tuk ». t>án»t-
Amiill ixrgtr.ykének, Kis axive i\\\\g illja ki,
Aién oly búi *x óiiek —
mit ki*
Tndh.ín
híj ön. A földön
ORMAY AENOLD
A kit mindenki elhagyott.
vÍUji )
— Édes anyádat kevéssel upád
halála útin mindnyájan sírva kísértük ki
a t*metóbe, ott Djagotznak miodaketten
egymás mellett. Egésa fala olt volc a
misét), hogy Isten béket adjon a meg
boldogaltaknak. Alig volt a tied as a
kevés rongy, mi testedet betakarta,
rokonaid nem voltak, még a kutyák W
o>egug*ttak. mikor árván léveiyegtél sx
tresáken. Én felfogadtalak, adum ru
bá1,. elláttalak mindennel a mi tói cm telt
tisztességes gyermeket megillett. Ne-Ítélek, hogy szégyent ne váljak veled. Mindhiába! A rosalélek van beaned. hogy a asép tso oaak falrahányt borsó, * lepattan rólad, a méikúl, hogy látszata, foganata voloa.
— De igy jár as, aki másokkal
jót toml A ki Mvasai as árvákat aa
ntcsai porbói; a beJyett hogy me^javi-
M>g as\' asa>o*y oU s&rgött-forgott
a tatbaly kflrtü majd apró forgia»t &**

■ nyelve csakis tulelf«.iadUágak(.T »ü-netelt; addig a iiegécj ieáov — kibes e korholái intés ve volt, szégyen pírral arcsin, megvon uh a koDyba Bsegleleb«o, mintha a tart ajtón beómlfi déli-napsQga-rainatc fényétfil skart volna elrejtŐsni. Egy ssinebagyoK, fakó ládán ült, mery-rol *, tzines v\'trsgck reges lekoptak, robaja ócska volt. fniéo egy viselt keodA, mi tekét* fortéit eltakarta ■ késett öle ben oaasekulcsolva tartá. % meljre f*.jul-tan, meredi »»eai(-kkol a esett. — Mintba nivébíl, c hova aneyi sseovedéa fajdaU mát sár la, mindeo énékenység kihal volna már, mintba mor«vQlt vonáa«it ■»m a rosx, sem a )<-<■ a legkisebb váltó-cási aem idéxbatoe e.£.
— Imádságombko — foiylatá a ssémb«8 asaso&y — aRjkur arra kértem as Xsteat, hogy áldja aieg lépteidet, légj Dolöog, hogy öreg oapjtumban & sok fá radságért, meíylyel as ég epgemet nagyon
^Zt hlLt€lffi SJt^kaSStQl\'fc m ti*^ lft«SSS ló
édesanyádnak, — kisek Ittea nyugtassa, — mikor szemeit befogtam akkor Ígérten meg, hogy gooaodat fogom yiaelni. Isten — ember látja, tudja egéu íoJu, bog; én "beváltottam asavaimat, pedig ut nem halloUa senki. Elülhettelek volna, de ssivem fájt, mikor rniá nestem s láttam nyomoruaágodat, örökké kinő sott volna lelkiismeretem, ha fel nem fogadlak.
A leány kÁróiag <ttc«lte fel a*é*a» sMQoit a beKélore. K-ioc dele* baraa-gostak ápen. Térdaire osoasott ét aémáa alig mosgó ajakkal imádkoaoU.
— Ne kisértsd ts I»Unt, — ntoxtdá aa ekaaBdeaíÜt asssony, — saaal boi&«at

A laáey kSrülnesett, láiu hogy egyedül van, kőnyei megeredtek B UÜD •oba-aoha ennyi viga*sta!4tt nem Sütött ax im* izive kajgo lebeVí mint ooit. KéUi-r<-i erd«nak éné magái megkds-dem mindeo akadilylyal, t ruhája ■**-lével megtöroWe nemeit, caendeaen letilt és várL Kívül a déJ előtti mán káról bax»-jöTÓk o*torpattogása bangsott. A bo! o v«lt, ott nem várnak fiukat, az 6ivegv aaasony »g/edai lakott, c#*k a ™»f* •sámira fö«te ebédjét, egjndlll él, kölö gat, teoogal é* e templomba jár.
Ugylátazik elkoitótte obédjét od»-bort a láémbei öreg, mert ajra kilépett a izobabol-
Nem akarlak ilteo — tsomjan •kiásni onoét, hol gyermekségedet UillÖU led, oá BOad, hogy viskóm egy farkas laaya. Ott as asslalon egy kevés élei maradék, menj egyél, hitsen koldulni oaak nem fogj kinek ke*e-liba ép.
S»égyoo«mrtJ talán mar agy s megtetted! Elb >rit*oá » vér arcsomat, kiégnso«k e véti nemek a sséfysntil, s melyek már oly sokai sírtak, mikor meghallottam messse főidről U a te bot lásodaL
— Mesase megy a jdaak híre, ds
messzebb t rossse!
— Falj egy-két falatot. Kivontam
magamtól, hiszen nyöszörög sovány ar-
caodon as éhség, asalán Istes hírével
menj visssa oda, abho* a ki neked tfib
bet adott mint éa, ifibbet ígért, mint .
beesÓletM 4Ie<mód. Menj akhos, a ki
megtagadott Ug*d, mist te megtagailU4
neveli anvádat, mist a hogr t« aegt»
Kadt»4 Mm KQIGMÍ emlékét\'A kisek
■usdsKedet oda wi!*d, adjoa -oat nekeJ

Mondbatott rulot mindeot a hu» go* a*s»ooy, korholbftttr. roJ&s a oegéoy leá&y\'. akármeddig, as taíáa énAet-lenebb maradt voins miot a mtrráBT ; csak éteimaradékkaT -ée kioálta volaa meg, caak ko!dosho« oe LasooütotU TOLD& őt! £ szert öaiseseadQK as sl«p-jábao mig meg nem romÍJtt *a*iv, e IUÚ tepadt árusaira i»ökte-.é minden vérét, ártatlansága. — mi*, képtelen v*h bébi sooyitani, mélyen Tolt tértre e >«*laosL njító vád hallatára. erkftlcBisé^e os «gy sáó által engeszt«tbetleofit m«g volt bántva, de nem twílbaíott, c*«k fuldokló zokogásban tort ki. Ascc a ponton volt, a mely «o a tag ad áj éc ai enged ni mesaéf harcsoínak, amast a sértett dacs, est a romlatUa astv rag ..Hja. Mit tegyen ? Kilogadja a koldusnak kiálté éhe osílla-piiásra odavetett, ssásalsmból odadobott kenyerei? Vagy tetfeze a vél*t}«n álul rás&töU bélyegét s b tton ok egy njsbb Beatével, as álbtlqrkeaéfból eredő dacs csal ? Nea tudott bstáró*ni. Lelki ereje btstAtta fit atóbbira, de m sin a neki syajtott falatot nt**itCtí* visorza, oaak a fájdalmat oOvette votaa. A félreismeri lélek, aemMBfi tnefboc*átv\\, legalább egv kedvesebb emlék lia^yésára Sstto-aSlte Ot ai eBgedeime«ség^. »« e!6tt ki méltatlanul de hite fbtrtán IÍT m4!yen •értette.
Felemelkedett aWbelyéfcíl ■ leher-gssstott ffivel tó-Btagen kerwte as ajtó kilioeset. pedig •Rrkor milv nnerAs v6lt mbdea. Bejo«i a rsobiba. At ór«* ■ lem tővettlB flt Magira hagyta. 8 es ji rolt !fry At swiafov még párol-gott as egjsíerö étel de « raagsett éPí*-tetto, - btóatoi kets^bewrtt \' "

HUSZADIK ÍTFOIiTAM

ZALAI KÖZLÖK?

t •■

1881.
ki s ez irányban félérríl Serre folya-aodái nynjtaado a köafsigatási ha tortghez, mint a vnJísijegyeket ki-onto hatMghoz, ebból ai követkí-zett, hogj »k folyamodó Rlreértrén e törvényt, mind a két félévben 50 kroe bélyeggel látta el a kérvényt; most a pénzügyminiszter rendeletileg intézkedett az iránt, hogyha valaki már az elsó félévben nyert vadászjegyet, a második félévben ha folyamodik, nem tartozik 50 kros bélyeggel ellátni kérvényét, ellenben azok, kik első félévben nem bírtak még vadászna ilyenért az évnek második felében folyamodnak, akkor kérvényüket bélyeggel kötelesek ellátni
Ebben a nagy melegben. ■ ■
— FfiTiroii UrcWÜéTfi. — Most midÓD az afrikai b£«ég majdnem pecsenyévé pörköli aj embert ■ a ri&f>7 kniónsdg nem eri b« azMl, hogy elmondj*: jftj de tikkantet, laskustá, bervantó, fallaaitó stb. maUg TU, banvB iti&dó oy&kÁt, bomlokituODtelaB töríH-petvo türelmetlensége letApontjan felkiált: .pfauj, de d ... nó meleg
mÁ*oü lesionk elhelyezve.
— Sommieh Pál aagja\'
liciístánk a csurgói kerület orssá^^^
képviseltje kerüUlébe aug. ÜO-in érkezik. I Vltei*n Legközelebb A fogadó küldöttség előtte való nap WWjöJlotte a azíiv, Nagy-Kanissára jfl.
Megható írjász érU a kotlor harangotót, kinek egy 18 és egy 20 év. \' eanya aem rég a Murába faladt. FUröd olt miad a kettő, egyik már megFurodi
,pj, g
fatva-fut, sietvo menekül a főváros falai
kösfc, tehát mórt ebba * ■•g7 melegb*! !
egy teatalet 60 tagja: a asélróaaa mind«n i folyamot timliga\'.ó uaitok a neveseit irányából oane«ereglett vidéki taniUiaág | lét több tKJ1"1 egyetemben f. ho 14-én gyakorolja magát a bud%i és pesti torna- j d a kirinduluk a bnaai amphilbeatrum
csarnokban a gimnasztika elméiét: sgyr-korlati metterségébea; » e körülmény
lyojíja nekem az alkalmat jelen levelet
rbalni az ország szivéből.
De tán ennyi elég volt beresetésoek.
kellene már most valamiről valamit irnom
ekem, hogy oly aokjBeB 34 amphitbeatrum létexik » nagyaag vesete* történik ebb^n [ «arint ex (t. i. a budai) a lö-ik belyeo bogy IiH • körűJbelül 5000 ember téf. bele,
, d*- bigyjék el ; mégis kevés i oapT m»i égben Budapesté n.
b.sooj-bizony jói össze kell szedni magát njejrnmtatu as .Aquincum\' város batá-
s« olyannak, a ki rássinja msgit a tar- rait; előadását — melyet gyorsíró nem
ctacaikk írás ilyenkor nem köonyü me*. , l*véa> «g««bsn sajnálatomra cem ibiöl-
terséeére. \' tétek — bísonyitákokkal támogatta, mi
Említettem már, hogy aki osak \' Dl\'k : * Ütbató 7 maradvány. í. régibb
■ \'írók s Béia névtelen jegyzőjének idevájró
irata. K&tőllD velünk, bogy a vároc, ba
tehtú, menekOl inait; ámde teUzik ludat, bogy nom mindrDki vso azon kd-lemos ersxénvi és társadaloti helyzetben, gy fürdire mehessen . . .
□ dok valami merészséget,
bogy íalur*. i nőé hát nem ha állítom, bogy az itthon időső ress a
Duna hullámaiba zárkózik, zugligetbe ! főváros egyik kiránduló helyévé varázsol-
tatik. Végül megjegysdm, hugy csekélységem véleménye szerint a fürdők még érdekesebbek (s tán culturii scempontból is> mint as unpbiteatrum. Itt bámulatos épségben van minden: a berendezés
Margit-szigetre hajóz,Város-ligetbe sétál,vagy mogcselekszi, hogy Budakestre tárgyalegol, vagy legalább is ... kova-buborkát eszik.
A lapokon is meglátszik a .buborka-Biiíon\'. s ba Tista Kálmán körútja, írók
eszek kiráodulása, avagy a Császár- M"1 * 1*»gy°« ^ráő, második fürdő hídjának lesukadása s több ilyetén j ti*rdo, harmadik a .fngidum\' napi szereuosétlenség és öngyilkosság nemi fürdfi) • D«gyedik a baUlmas
b»s<m.it a mi mai fürdí-helyiségeii.kéhez, \\ ajin helveztetett át.
» göz| _ figyelmemtetjük a vidéki
lhlücg avulókéi V»rgyas Endre gy6rmeKy*i kir. tanfelügyelőnek, lapunk mai azámá*
volna, aligha boldogulnának „A hulla- j e.Táls»«toU nói-fürdő. Ai egééi ásatáí 42 l ban hirdetett .Nevel^iotézet* ére. A égetés- -rfl a több ily felmel«gített c«ik." boW kiterjedéssel bír .^Esen fel Ette érdekes fitiöveldfi, ameiy Györö\'.t a "ihai Ziíhy-
féle palota c*élir«rti, tágas helyUégeibeo vaD elhelyezve, s. kir. u a fel agy a ló esak-szerű veseiése alatt mindeoesetrc olyan, amely méltó a kiv&ió b\'salomra, azért ii
nélkül, de azért a „Pssti Hírlap\' l lk
,Pol „Bada-
ktk közlése Volksbla
p
peat" sai. naponkitit Öle* plakátokon hirdetik, hogy: ,A mai szám a követketf
küveúczö 14 tínitó-egyesOlet megválasztott képTÍBelói hivattak meg: az aradridéki. beregmegyei. br*ssó-megjei, budipesti, csongridmegvei, debrecíeni református, délmigyaror-=zigi. sz.-fehérmegrei, kalocstvidéki r. katb.. koiozs-dobokai, pécsi, po-zsonymegyei, szepesi, zalamegyei ta-nitó-egyletek képíiselói.
Az Ország összes szőlőinek-rendszeres átvizsgálás*, főleg szSlóterűleiekDek, > melyek a
null
i vizsgáiisok foiyamán itviagilha-íók nem toltak, ez évben folytattatni fog. illetőleg már > kőtelebbi napokban megkezdődnek ÍZ arra vonatkozó eióleges teendők. Az e hó 5-én tartott phyiloiera bizottsági ülés - mint értesülünk — e kérdéssel foglalkozván a vizsgálás rendszerére nézve \' abban állapodott meg, hogy első sor ban és iehetó szigorn részletességgel azon szőlők kerüljenek vksgilás alá. melyek az illető lakosságnak valódi jövedelmi forrásul szolgálnak. A vizs-gálásokat részint a földművelési minisztériumnak saját szakközegei, részint pedig a mait évben már vizsgáit és eljárásukra nézve teljesen megbízhatóknak bizonyult középtaoo-dai tanárok fogják végezni. — E sze-rict szólóiuk kétrendbeliieg vizsgál útnak meg és pedig egyrésat azon törvényhatósági bizottságok által, melyek a miniszteri körrendelet értelmében ezzel megbizattak és a fentem-IiLett szakemberek által. Azon ve-zénynél fogva, mely az ország legku lőnbózóbb borvidékein folyton mindig újból és újból jelentkező phylloxeriva összes hazai szőlészetünket fenyegeti, a foldmivelési miniszter ez intézkedése rendkívüli fontosságú, mivel ma már kétségbevonhatlan tény, hogy a phyl-loxeravészszel sikeresen c^ak ott lehet megküzdeni, hol a baj minél korábban constatálUttán, csirájában elfojtható volt.
-- A házmestert likatok
pénzügyminisztérium leirau szerint megadóztatandók. — MiuUn & házmesterek nem oszthatók sem a gazda sági. sem a gyár-munkások közé, i kiknek lakásai kivételt képeznek.
— Félreértétek a bélyegtörvény körül Tudvalevőleg az 1875. éri XXI. t.- ez. ugy rendelkezik, hogy a vaaászati jegyek félévenkint adandók

rendkívüli érdekei tartalommal jelent
mag.* Ksen kftlöoös hirJapajánlas bizo-
syara BiodM Tid4kj embernek fej fos;
Ü
hogy
Késsafcarrs, hagytam ^\' ** sorosaiból fj érdeket újdonságot, l mlékezhessem meg ról
épaáuhái újdonsága, uneuar\'beD 5 év ó\'« HMD adatott: „Utazás a föld körül KO lap alatt* Uj szerep tteoMtá* réWben aj diasiet ■ .Pepi Dagyaim" a csodáimra BiéluUag idomított elefánt. . . uerao-da, bogy ebben a nagy melegben í« My!"-nagy kösön*ée látogatja. Szemkápráztató az a látványosság ■ *■ o»gy«erú dinietek bbaa a aéri tűnderiei jelenetekben nemié! s ho*«á a „csoda elefs-nt* mutatványai, kivált inidón — falusiasán mondva — .fejteiére áll" igazán a ó nak nem relatív, hanem valódi értei ben „nagyszerű !"
Én ebben a nagy melegben ii -öbb kirándulást tettem ■ testek folyton, d< sem Utóm bolyén valónak ex utón azer
> kall
)m íévén sötve" p*-tebat csak
s«tt Upasstalataimat. ierétoi érdekes kiaebb-n>fyob jaiaut s 41méojeime[ moat ily lciíl keretébe felvenni, nandel kesébb i miot dakal .nyélbe sf pirrm rakni. Ex alkalommal
egyetlen egy kirándulást irok le.
L budai tornacsarnokban torn«taB-
.,\'__ _ . . L-J( i „, j _ . : i
kirándultak a budai ampbúheatrum fürdők romjainak megtekintésére. Dr. Tslloczj Lajo* ur jeles tudósunk volt iiiret ez alkalommá! magyarázatot tartani. Elmondván mind azt, mi ax ásatások sok történetere vonatkozik s ázzál ieste-g; eimondá a többi kősAl, bogy össze-
kirándulái után az ó-budai könnyű éi kellemes italu ,iand-weinu-nel obliutat-tük le a torkunkra szállt orazágu\'.i port i a kési oet vetett haza bennünket.
— a már most ia *lArehaladott stedíam-b«n JévŐ —ásatásokat tófejeitek, A. meglehetős ép falaka\', befodelezteti, kürüjó\'.tu fákat Ültettél ugy, hogy a hely \\Át\\

Eize! íetMtem a tollat, jöví levelem tán érdekesebb lesx ; legyen slég enny BMl: ebben a nagy aw>legb««.
Budapest, jul. 20 án 1881.
BÉK.KFI ELEK.
H.lyl — BerMay
önök ur múlt
JSlek k«e,v>»r««di VHsárDap ünnepelte
p p
n^vaapjit, mely alkalommal a koxtin-
tdet- és kÖxasoreteLbin réssesülŐ lelkes
Unügybarit amimosak réaaérol ssiréije-
B-MJ üdrözoitetett helybeli, mint messze
kí ll
— Kovác* Zsigmond veasprémi meg} ^« pQapűk ÜT 6 excja a biariczi fUniuboi uug. li én érkezik haza s hoss ■zsbb ideig balatonpaxti azolejébsn fog ókdi
ttrtógkodo
— Katonai hadgyakorlat tarta-
é KiKiá 2
g
Nagy- és Kis-Ka
•s«pt. 3-ig és pedig
d A d
izsáo aug. 21 tíl
pub- éi
p g pg gróf Pálfy busxár «xrrídé. Ax ezred törzse Nagr-Kanizsán 3 sxáxad és az atáazosztáiy Kis Kaoiwán, mig a többi csapat S*«petDekeu és Sur-ú lk lhl
öltözködni kezdett, mikor a másikat így gödörbe sodorta as ár, tealvérénnk. segítségére sietett a másik, d* nem bírván kivonatolni, ösaseöleikezv« oiiodke Mura gödrében lelte halálát.
Balaton-Füreden 0
i\'uso or&*bí! szervesett tán napról-napra nagyobb köz tartja előadásait. Eddig;
j
Váljunk bugyellár
nség elő\'t kerüluk.
MakányL Proletárok, Piros
>s, Kis berczeg. Boccaccio, Há
rom pár ozipo. A t rsulat éltető lelke
Q Ilk
p p
Qerótyné Ilka, ki a köxo\'oség kedvencze lón ■ minden fellépése alkalmával kiiuo-tetésben réss-aült — kitűnő játéka 6* éneke áhal. A tirtuUt fSbb tagjai H. Szabó lika, Locoarekné, Komiveoaé, Méssárosné, Balogh Árpád, Bokor J., Takács A-, Fehérváry Ottó, Szegazárdy, Stigligeti, Dobocsányi, L<enk«y.Mészáros.
~ Gyáswhir. Angol sxüietésQ, de lelkes magyar nővé vált Hasaion Mary, férjezett Morocza Kálmáoné Balaton-Füreden meghalt. A jó anya három kisdedet hagyott bátra. Temetése nagy révxvéttel történt.
— Egyed Jáusef kir. jiriibiró-
sagi végrehajtó Nagy-Kaaíesáról Lete-
é hl á

g ajánlj ok u iatewWT Tinmi izrm jobb módn wölák figyelmébe, kika-ek llemi. vagy gymnaaiami tanuló fiaik ■ akik bieion joí elk-eiywai akar ják t»nuló fryern*»«*-iktt.
— A dunántúli k«-iileib«s levó tuzol\'ók szűvits«y-! f. évi aii^asziBt 27. fts 2ö c.pj.iQ itöxgyulést tart Pápán, B«lv
réiv-.
alkalommal esámos üjnoepelyt is
nek, melyek as előkésaftlet^k utx_
igen fényetek lesanek. Már eddig scámo. Ugegylet jelentkeaett s a bejeienl*.^k július végéig elfogadtatnak. A vendegek magánházakhoz fognak olssalláBoitatai a teljes kényelmők butoaitva vM A vaaati ig»««atWgok Íe4kéretaek, kogy tösohó-kat ez alkalommal lessállitott áru meaei-jegyek mellettsaállitsaaak. - A kösryü-Ismek fontos tárgyai lennek, melyek eldöoteae nagyhatás* lm* a ssflretseg. s "\'« * tűzoltási Q£7 fejlesztéseVe A dunáotu\'i ker. saöve:seg már
mig a jejen- ái
több év áta fennáll, de — eleadnk irj» — oddig alig lelt -tőinek korönye miati
légi elofik P. Szmbo Károlr pápa:
munkáik ott) a ao&«k caél|«iaa.k ktr«ss4.&\' nag; fá«adaáaki aég terule éo le-\'ó
vár,.ui és kösségek t&zojtáai sUtiastlká-)át, mely nemsokára napviUgot lát, se nsnobeo. nemcsak páraüui nuaks. Mei hasiakban, hanem foloiw nagy uolfáls lot inti a hazai Ltisol\'á* füotos Oeyé-oek is.
— Vgyaneten _ _^.
gyűlésben v»ló szaraélyes megjelenésre ». nagy-kanizsai Öakéutee tuzjrti-oc--loí kebeléi! eddig \'A jelstltfcaMU.
— A xala-egerttzG&i kir }k-k%-
biróaignil trouki »l[o[n»ar" p*Jí»«« t nyílta io ll.
— A míháidi s^ICbögyb^o tör
téiit szomorú esetet be«zéUefe a! aáJuafc
Néhány n*p előtt egy a«y{, ká% év«i
leácykáját a présházba zárta, mjj. f,
doígozn L vol L, *&)■ kigy C* k:»i r K*. *
lányka vérftL (T»láo gúreoy?
— Zalamegye. KWIÍUÍ m Csak
Lurcyti járás. A búza üazógús és ruzad**, rozs jó köz«pe«, Uv
ib ÜU\'ábaD ailány, rsjamint lucreraa i»7 •lótó gazdag tertsésr -
Joli. here é\'
utat, a lengén a OBantwayai járasbtui
jó termeic ígér. Nova. járás. A buu
Köníptermést ígér, a ross roax, tif.ni «4
lóhere dus termést adott, k*5]í és g/ü-
mőlcs sxépan oiutatkosik. Le tanyai jará*
Az őeci bui* és roza jó, ropezs jó köaé,i
érmést adott; sr] \'
jó, twogeri j< mulat, lobért
burgonya közép urme.rt \'uceerna jó, sztjiű szép i
fejlődik. AUű-lendvsi járás. Ai őszi buz-.
jó, rozs és árp* gyeugr, z*ó jó itö^ép ;
mgerí és burgonya jó kosép; rét jó
árép surju lerairtasel bi»ta\'. ; sxolú jói
uUt, gyümölcs aer»BÍ. Paosai járáa. A
busa jó közép; roa nóiép, hoiyeakiot
ló, — árp* .ilnny, xau ju köiép; tengeri,
ourgondi e» b^rgooja. oam sok renaénv-
nyel kecsegtetlek : siö.O caépon miiL*iko-Csak egy asó vigautalási talált volna a régi künöböc betól, hova enybűiéiért jött. Itt íi eluUsitják ■ taláo érséketle-nebbiil mint egy kéregétől.
Kél kesére támustá fejét ém mag elé néxett. Itt senki linct jelen, a ki für-ké&saze arexa vonásait, át*du ma^it a gondolatoknak, könyeí feUxir»dt»k. Caak egy vén ketyegő taii óra sararta a csendet Jól emlékesett arra, hinytxor édes álomba unnyadt annak egybaogu kopogása mellett! Édw gyermekkor! mért nom Urt örökké a gonddal örömökben gasd^g gyermekkor!
AJ utcsán gyermek caoport tsivaja bangsott a mint kergetve tizve egymást, mspölik a n«pot. Egykor £ ii jálssott, nevetett, fatkárosott mint ások. Mint egy 41001 agy tűnik fel elócte a múlt.
Idegen bangók savarták fel elme-rültségéból. A-t öreg aasooy beasélt valakivel halkan odakünn, alig lehetett k venni mit és kivel bassél. A leány mintha belaó vág; iogerelaé, felkelt ülíholyébíl és ax ajlóbox köselsdett, a hol a nyiláa nál h&llgfttosott. Talán éreste, bogy röla ÍCÍIT a besaéd. Sobmsem tette még est, vítsuJépett as ajtótól, de valami újra oduvon\'.a ellaaÁllhatla.n erővel.
— Ke monjünk be, ne háborgassak
— folyUti ax öreg ussony — tudja,
hugy oá&k egy ssobám vao, ai a txegiay
pedig olyan gyenge, beteges, nem szeret
ném, bs nem nyugodhatna ki magát.
— Ki lehet ? — kérd* agy iuao-
retlen hang,
— Aiig tud foielni ba kérdem,
válassola as, aanonj.
— Mikor jött? — kerdí amsa. Mit
akar? hoanét vagy boramegy ?
Megsaiani, ha arcsába tekintene. De -íanjftnk úuiét, még talán a sallrgia is sarsrja ast a siiaandd leikot, maii elmondom, ha kirehetak Wóle valamjt
Itt mefiftakadt e párbeszéd, egyket lépés xaj» batiaUsott mégv axuláS ajra osond lati í lélegMtét ts i iojtó UÍAJ <(7 percaig aem volt hogy out Ufjm.

őt rejtegeti nevelő anyja: Ki egykor dédelgette, ápolta, szerette, most idegeo-neK vallja »eegjeDéb*n; nem akarja tudatni, bogy nevelt Ieáoya újra viaiza-lért, felkereste;
Végtelen keserűség 5nté el szivét. Elitélv©, megtagadva, megvetve a könnyen hivoség miatt, s véletlen által bűnbe sodortatva, ■ bárkihez fordul, mindenki menekül tőle. Ez elhagyatott-■ag, ez egyedüliség fájdalmasabb s halálnál.
Többé aem suté le szemeit. Fejét felemelte és körül járt a szobában, hogy még egyszer, utoljára gyermekkora emlékeit lássa. Minden kis tárgy mit az öreg izony kegyeíetes tisztelettel tartogatott, egy egy emléket idésett fel benne. Minden bútordarab ugyanazon helyen állott, hol évekkel ax előtt, mikor e házat elo- hagyta el, az ágy, melyben oly éde-•en álmodott, egyszerű bár, de boldog jövendőrAl. A megfakult almárium, a melybe szalaggal díszített ruhája volt,
aaárnaponkint maga az öreg adott rá * vele rgyült ment s templomba, hol oly épületes, Üdvös tanításokat hallgatott. Vájjon benne van-e még az ezüst kapcsot imakönyv, melyben nevelő anyja annyit lapozgatott, ■ lapjai közt a >*rga azbe foglalt kerek szemüveg? Nem felel erre senki, Ő az* jem tudja mag sohse. Elmegy, eliadai, maga se tudja merre, de ide viasza som többé !
Arnyai szürkeség nehezedett a tájra, beesteledett.
Kívül még semmi nesz. Hol lehet ax öreg ?..
Talán elment, látni sem »kirja ? Bánoaos kesére egy forn} kSnj cseppet sem ejthet, abba a fénytelen szemekbe utoljára aem is nézhet..:
Meddig és mire várjon meg? Inga tag léptekkel kSseledett as ajtó felé, de de nem tudott rajta kilépni: Habozott, d érejste, hogy most erós MÍVT* loss klg, még erősebbre mint eddig volt,
késedelem nagyon eléndkBoyiti. Ojra msftmdult, s nz% styeaer fflrtí pO-\'

laotást vetett a azobára, melyben már a homály egyboolvaulati* a lárgyu.k körvonalait.
Mért nem jön a haUl -lyentor; bogy az örök szabadulás kíiair.béaB. igazságot efilgalt^tvfc^ legalább e^j OD* ge«aieló, megnyogiató mosoly lebeghetne az ajkon, egy édee orx*t töltené sl a. küb-let: szenvedés M évekig tartó fájdalmak pereznyi jutalmaként!. .
Remegő kéaxel érinté a kilincse\'., mi felnyílt s 6 kilépett. Ili ia körülnézett, azután nemei az öreget keretek. Kilépett ax udvarra. Még egy-két ember járt az lUcxán, de t kert régiben levő ki* rácsajtón végre szabadba jutott. Sso roDgás& megsiüot. A kanyargó gyalogút DŰ meglódult, jóformán traga sem tudta hova.
Qonoazabb /ibar dalt » rérezú *tiv mélyén, mintás orkánok csatája, ^s-gj a lajlékba ver&dc tenger hullámai.
Fehér virágú akác sok susogására felpilianlott a leány és siető léptei itl meggyökereztek.
A temető mellett volt. Hideg borzongás futotta végig tagjait, tehéí sóhaj szakadt fel kebléből. Mellén a kendőt összébb vonta ■ ráhsjoit a temető kapujára, a melyen belül fájdalmatlanul oyugotzoak azok, a kik élve most, íöldön-íutó gyermeküket mindenesetre befogad ták volna.
Visssanésett a falura. Felette ssálló nehés poriéileg terült el, tsélafi házainak kisded ablakaiban itt-ott kigyulladt a mécs. Elhaló kocsizőrej, késett madár repöiése, falomb sasogás volt ballhato s a messze mocsárban éneklő békák agy-haugu lármája.
Nem üvhette lelkiismerete, ha osak s kétségbeesés réme oem. A tdtnetó sötét fái közt fehér üli fejfák bontakoztak ki Homorú némaságban. S«ró könnye-k«t morzsolt ssét ajjsirs! nx^mében s aztán tovább indult, mig elaí pihenőjéül elérte s fsfu határdombján álló keresztet. Ids ült U a hid*$ köre, tneiybW fj

darab, ha sxive helyén van, talán csak
jótétemeoy lelt vulna.
Egjenkéul lünedeztek elő a csil lagok s a vérvörös :elehn!d hoasin árnyékokat vetett & sikfóldre. Izzó homloka odu tapadt a icóbrix, azután behunyta stemeit ^s a fár»dt testet kimerüÍL&óge ben eluyomta at álom . . .
— Add ide aassony azt a g\\ unyörü
kincsünket, hadd csókoljak pirua róxsá\'.
a két arczára.
É» a sxerotó apa Ölbe k>\\pL*, roiadru vagyoni\'., örömét, büaskedégé\'. öaszo viuxa. ölelte, csókolta, ceirugatta s ba bement a városba,soha, «gy»ter sem lért vissxa., bogy a kicsikének ov bozut: volna egyet-máat. mii ar még caak dadogva, de már ia oly kedvesen, jly szépen tudott megköszönni. Mennyi, Öröme boldogsága /olt ax édes atiyanak, mikor a szomszéd asszony meg aa ismerősök oem g> őzték ait a tejarczu, pebelykaru, epcrsxája kis tereaitést dicsérni.
Kint & meiókon versenyt dalol\', c madarakkal, mikor virágokat szedett, maga volt koítök a legékesebb vir^g. LJg\\ ragyogott a két axauie mini a cail-isg Apja — anyja öröme voit, de hajh nem íokii*! . Irigy!i a halál a buldog* ságot.
Köss napok virradtak a kU családra, nonto\'a napok. 0 is vele ment axzai a siránkozű soic néppel,mikor teke te koporsóban előbb édes apját, azután anyját elvitték egy szép nagy kertbe és ott a földbe beásták
Mit tudott 6 még akkori. <
— Hallottátok lányok? As az
apáilan — aayátlaa leány ia ott lesa!
Mind utáua bolondulnak a legények,
aszal dicsekszik, hogy mindoo ujjara
nem is egy, akár öt legényt is kapl
Ott rolt, s a legények miat lepkék
ugy röpködtek körülötte, hogy a ssia
mesét megizleljék, de as a virág osak
egynek, egyetlen-egynek nyílt, *sok a
szirmok osak egy hajnal hasadáskor tá
raltak fel s pirultak, mikor aa a saés,
k lfa i k kk

barmatosUk, mikor as a legény ssoinor-kodoiu
Síép volt as isten — adta. Minden ieány óiel iierCte Vuinn. férjíti. ö ra axamiiotc a legazebb, a Jeggasdagabö is
tjöndor feltold iürLoüi porgo kalapot burdott lengi árvaleány hajjal, ■ m szerelte én-kelni;
,ÁrvaleáayhajasÜ?egsm bokrétája Armkialáoy ar aotttfem Tioiaj*.*
A viola csakis neki virágon. Tudl* ú ext. e^yorer letoi le, de harvadoi-tan ücm kelleti már t»ekt, trn**t kere«eit, a- fnayudi viragol eidobu ax ut porába, mit a járó-kelők eltiportak, axt híre, hugy a virágnak lelke nincs . . .
— A loáoy föl pilla* toll. As alom mi ogéaz muhját eleje azótie oitiint. Keleten ax ég stemérmesen pirult, a hold lehajolt aa t-gau. HÜVMUS sxellfi csókola. jarL* > nyíló réii virágokat, a még ssun dw faluVtól hujnnli imám kondult a harang, meljnek exüst csengésű szava * nyugodt iu*tO4 leregóben oMasse rei-gett. Egy kis madárka énekelt üdvözlő dalt a hajnalnak, — ott ük a leány f-^je fiiéit a kereszten, a dalolt sierelmet, örömet és boidu^sá^ou
A leány rendbeesedw aaerIAWIBIOU bajfiu-teii, kendőjével félig elfedé arcta\'., mélyen söhajtou. egy Lekialeiet ve.e.t a íearílletre éa a kis madárra; azu\'.aa megindult hogy folytassa mjál, melynek vegén urvény, v«gy barálaagos kftatob fogadja majd, ment tnoat Lovább as, a kit mindenki ulbagyglt. SALÁtíY BÉLA.
A bajusx.
(T»rtib«l két levélt**.) ■ Édes Erzsikéin!
él
Itthon vagyok. A zárdái ruhát eldobtam. Bisuaitlak, el ragadtadva, ha látnál etgem nos*** ruhámban, a miot szakajtói tártra kezeimben, végig megyek birodaJmomoo- A sok szárnyas osittag-osaltog, hápog, * mint a magot kosattak szétszórom. VaJé-

HUBZABIK ÍVfOLTAM

ZALAI KÖZLÖNY

JÚLIUS

3881.
szülési..-, története megírásával\'\' íogíalko- • &il^J. zom, éten makndéaem elő»pgii*Wre nag; azolgálatomra lennének at egvkoru síin
lik; lóbere jól diszlett, réti széni ii W termest adott; ellenben a lacseroa nagy
fésíL kivrt.eit
— Wajáit* Jó**ef konyvajom-
dáíábsa nébajiy tancncz a beiüssedsíare
felvétetik.
— Könnyebitések a körutazási
forgalumb*u n dén v»au:oo. A c*o portó-látható kóruukoak a deli rasut magyar ronalain a múlt évben életbe léptetett .Módszere f. é. július hó 1-érel megrál-tostatutl, aa eddigi átmeneti — szelvények helyett ugjnevesett v mairóei — szelvények adatván ki. melyek a men.iekbe.n való nagyobb választékot nyújtanak A déii vaspálya továbbá &z Krssébe1. caiazárné nevű vajul éa u Rudolf kuruna-berczeg oevii vasút vonalain kívül még a ajagy. kir államvasutak zákány-fiaméi vonaia é* a magyar ny ug»ti vaent asékestchérvár-gráczi voaala, vaiamiot a Salikatnmergut góthajózási és tártat , kocsi menetei is ujooan bevonattak a kozutazásí forgalomba. — Ezan jegyek. ugy mint eddig, a magyar vonalak Budapest (Bud») Kanizsa, Zágráb éa Fiamé állomásaiban, mint kiindulási poo tokban, adatnak ki, mindasonállal miüdon koabens^ álloma-oo is vételecha-tÓk. Kbseiebbi f.-lviiágosháet «z állomásokon kifüggesztett e targybaiü hirdet-wéDyek tartalmaznak.
— Mamái rövid hírek. -
A posta és távirda legfőbb igazgatása egyesittetDÍ fog. — Blaba Lujza Berlinbe megy vendégszerepelni. — Budapesten & városligen artézi kut jul. XÖéa a Közforgalomnak á\'.»d*lik. — Sárvárolt a 1-i. drago»*os ezred aug. 8-án lóversenyt rendez. — Pécsett Hocheueggir 52-dík gyalogezred be ii hadnagy szivén lőtte magát. — Az ünóköe már nem látható, 20 miliő mértföld messseaégre van már telünk. — A halárőrvidék Horvátországba való bekeblezésére Zágrábban óromünnepély volt jul. 19-én.— A ,F rosaza" oroiznyelvre ia lefordittatolt. A bírósági szolgák évi ruha általánya 36 fr.ban állapíttatott meg. — 476 tottógyÖjtMe van hazánkban. — Az atphaitburkolat Bpesten felolvad a nagy melegségtől.
- Külföldi rövid hírek. —
Amerikib»D oly roppani hóség uralg hogy napsíurisbao BiBLQyeao elhalnak
— A madagaekíiri oennsiüiöttek fellá
saduk ii gyilkolnak, pustiitnak. —
Ofo-.torsm.gban a németség el Ion isgftt-
n»k. — Alidhat pasa beteg, orvosaágo
Oem veaz be, fél a megajérgezöstői. — A
■síben ai marhavész ruhawoa&n terjed.
— Kóburg béresig jobban v»a. — A
prágai cseh nemleli színház ssept, 11-éi
nyittatik meg. — Bismark lláVj klgr,
aehéz. — Solhen gyilkosa haJáira i:él
tetett. — Helfmanil Jesse baláloa itéiete
örökös r«b-igr& változuuaiou. — Rác
Fali Londonban időző zenekara aug. 4 é
Páriába magy. — A ez-rb sorsjegyeket
Páriában készítik.
ki nyert?
Brünn jul. 20-áo: 42. 7. 74. 85. 69.
aágos xc&vétsies moriílre kooccert kép zódik. Sőt több. Egy ki* színház. A gyöngytyúk mint egy primadonna hajto-ga\'.ja magát. A páva opera-kiraiynőként affektil. A cs\'rkék, tyúkok összefutnak. A galambok, >■- címekért futó galambok megmutatják, hogy a kenyér szerepében is otthon vannak. A verebek, mindmeg-aoari ballerinák átugrálják a karókat s a paiyka-gaT-.UeT, mint a nagy dob az orchaetrumban, belevág a concertb. Látod, agóutin a réaxietek íeirá&áig kol-tói hangulatban vagyok. Birodalinambi tiestel mindegyik, Csak a ludak s a kacsák nem. Etek arczatianal csipkedik lábaimat. Sől némelyik, képzeld, hari ■jámig tolakodik.
Minden ne! megvagyok elegedre, csak ajHai sem, stogy nagybátyám torzon borz bajusza íelkarcioljn -.rcíomat. Istenem, milyen utálatos H b-ijo**:!
Isten veled!
Tini.
* *
(Kit hétté* kesébb.)
Ede* Erxsikém!
Mosl jövök egy nyári mulatságról. Annyit tánczoltam, bugy M néném szintezi félt a meghűléstől, de bítony, nekem ■agyon melegem rolt. Egy csinos barna flatsj ember táncsolt legtöbbször velem. A keringő alatt magához asorított. rfoha S«n roltam férSboz tiyen közel. Fejem égett, ssivem dobogott, lábam tüzelt. A. saünóra alatt •zeraJmot vallott, RŐ: meg ia oaókolt. Nem képseleö, miiyen jól esett, a miD* Ugy selyem b«ju»a ajkaim felé ért. A barátnői csók édea, áa a mézet a osóknak osak a bajos* adja meg. Te is tapaastai-aj fogod, a -sínt jagyseed fess. Hidd el, a asereiemoek legnagyobb hűtő ■sere a baretra.
Istest reléd)
Tini. ,

ravat
i WajdiU JÓw llh6
— P.
Tettey Nándor ^ tanánál a 21—24föiet. befejezve a áló II kö é
tárgyaló II. kötetet és meg keedve as újkort annak nerelésigyi lajlÓdéeével. A középkorhoz nagy szorgalommá i készült becset tárgymutató van csatolva, mely a középkor míaden nagyobb eseménye, művelődés törté nelmi mozzanata és személye iránt, rögtön útba igazit, mi^ a btszámadási táblák könnyű áttekintését adják az uralkodó házuk genealógiájának. A könyv, hu teljes le«, mit a kiadók ei év végérej ígérnek, *gyik* lesz bazáck legszebb diszmüreinek. Egy-egy füzei ára 30 kr.
— Brankovitt Oyörgy sű«rk<*azté»e
alatt Mach H. éa lársa kiadáaábáh
.Olvasó Tár" 40 dik füzete váltosatos
tártaimmal megjelent. Ara 15 kr
— ,Nana leánya\' az ujabb fran-
czia regény irodalomnak eme gyöngye
megjel-int magyar fordí\'áaban ia. Előt
tünk fekszik as elsA f&cet, melyből mír
következtetést lehet vonni ac egész ma,
érdekességére A kiállítás felette ízletes,
a mollékelt kép nagyon csinos, a fordítás
pedig umiUt és a mi fő, magyaros. A
kiadók Mach H. ée társa Budapest IV.
•ebettyénler 6- az. jó hiruéroek órveode
i fk s mir efen körülmény egy maga elég biztosíték arra né*ve, bogy a t. közönség élvezetes olvasmányt ayert e művel. Egy tütet ára 30 kr., bérm«Dt«s poeui küldéssel pedig 35 kr. Ac egéjz
mű. 15 fuxetre íug terjudni. Ajánljuk eien érdeVes roövet mindazok fig--rímébe, a kík a muiatutó, érdekfeasitó olvaamá-oyoknak barátai.
— A* .Orttág^ildg\' 22 dik száma
ieen ssép képekkel }«!««\' meg t. i. Béke,
Garfíeld, Statárium idején, Kortes \'ilág,
Szeodergó álom. Jön a héja, J«pani
Bsinház, Déii piheQÓ atb. Ára 40 kr.
Kiadja Wilckens F. S. és fia. Szerkeszti
Dr. SzinDyei József.
Vegyes Uirek. *
— KírsUm. Alólirott a Jioniár
lapok, sugókönyvek éa naplók, azért
felkérem a t. ügy barátokat, ha ilyenekkel rendt-lkeiuek, ssivoakedjecek azokat akár pénzért akár haszn*lat vég»tt, oz as-siban
beküldeni. Budapest, 188 1. juliua 11-éa. Id- Ssionyel József az egyetemi könyvtár e,»ő őre.
— A magyar vatuii ssemélyzet
lé\'szároa érdekes adatoka\' tuiuet fel.
nyyaois a ^Hagyar rafutaknál neTn icsvc1
adbh mint 4080 hivatalnak és 9879 alá
reodeit egyén vaa alkalmazva, kiknek
évi fizetésük 9 millió 905,052 frtra rug.
Ssép kis summácska egy rakáson.
— Samil kinc»«i. A bires cserkesz
felkelő veiér életéből a „Tsrszkíja Vid
moszti" hasábjain Szemen ov érdekes
epizódot irt le, melyet as Esen-am kör
nyékén haiiott Samil — ki nemcsak
főveaóre, hanem imám ja (főpapja) ia vol
népének, — rendkívüli ügyességet tanú
sított minden tettében. Egy isben kény
-terülve rolt minden kincseit öessossedn
ée elrejteni, nehogy ások az oroszok kezébe
jussanak. Megvárta az éjét, akkor felke
"ekt-dett s az Ezen-am mellett lev<5 orosz
kolóniára ment, hol két katonát
magáhot. Ulközbnn m-gkérdezto őket,
TUD e családjak ? Át egyiknek volt, i
másiknak nem. A családos katonát el bű
caátotta. Tovább ménre, agy harmadik
katonától kérdezte meg, van-e csalid ja í"
Tagadó válaszára magához vette a a te1
család talán katonává! a hegyek közé
ment. Az egyik hegyuek sűrű erdővel
borított réssén meghagyta a katooákoak,
hogy a náiok levő eszközökkel két mély
és széles gödröl ássanak. A két katona
egymásra névé a megkezdték az egyik
gögör ásását. Mikor késsen voltak
Samil aaekréayt heJyeiett el » gödör
alján és behányatu. Enaek végei\'ével
meghagyta, hogy még egy hasonló mély
ségű, de szélesebb gödröt ássanak. Mikor
essél is meg voltak,iSam.il megparancsolta,
bogy álljanak a gödör két szélére, de
háttal egymásnak, hogy ne lássák, mit
tesz a gödőrbe. A katonák a g&dor rsé
leíre állottak s hátat fordítottak sgytnás
aak, okkor\' Samil kardot rántott éa
gondolat gyorsasággal csapta le otóbb az
egyik, majd a máaik katona fejét. Hullá
ikat beledobLa a gödörbe éf önmn-ga ásta
el. A kioc<ek rejtekéről Samiiun kivQl
kinek sem volt tudomása: nem ia
találta még meg senki, noha sokan ker-*ik.
— Biika példája as értei mi ségoek.
N. Serekiben nemrég a földműves ifjúság
olvasókört aUpitott, hóra eljárogatnak
rasárnaponkénc s majd a leMi estéken egy
Uemi elődei elköltésére. Követhet
nék est más községek üjsi is a meg
fognának gy úzÓdni, hogy mankasiftnetbea
sokkal Bditfbb a léáekDemeaitő SMlleau
tipiáiék ét barátságot jímbor usaeBacssre
mint az egészségtelen korcsmái levegőben
a leikel testet butító t \'

kefii bor. és pálinka gdze. Éljenek a derék n..k«r*ki ÍOlAmiim ifiak «ÍW
Bttörök !
Lapunk
olvasói elÖtt ismeretes, irja
bogy. Dr. Karika Antal volt gyíri
úöstütctetetü orvos a tttdővwx gyóg_ymóH-
jáb ^Ifdéi lb kU
jában tett ^Ifedesései aséleab
idő tarjea-i\'^se végett Budapestre kál-tt. A minden felfed-zík kosea ^asW barátunkat sem kerülte ki: uj lakheíyén sokan gttnvolódra, még UJbbofi bisatmstt-lann.1 a kétkedAleg fogadták s eaen kirfll még az a maihear is érte, hop-y tadomsv-\' eddig kivétel nélkül csak oly tiidC-ek vetlek igénybe, kik a sió szórja ért«lm«beQ % air szétén á.lnttak. a «ikaök iffVokb részén isteni c*uds aélkí! mir m lehu citt segíteni. Mindaz míndaiott-által nem ceÜggeeztette el. s mint biztosan tudjak, tűrhetieoui reményli, faogV * gyógyítható voltát bebizonyít hatja, as ellene szórt gúnyolódásokkal Bsembso bőséges elégtételt tát abbab, bogy kevés, de általán i.u!yoa tüdővésses betegei k&ziU ~- les;nehezsbb körülmények kSiötti as ideí felette egészségtelen te/li időjárás mellett in 6 egyénnek állitotfa vissza egészségéi. Kevésnek látatik agyai, de melyik orvos tad ennyi eredményt ia egész életében, nem pedig egy rövid fól év alatt felmutatói? Ha mindezekhez hossá*djuk asokat, aki k-t dr Karika Oyórotts vidékén a tadövészből, vérhA lyáaból kigyógyitott, a akik nagyobb éazbeo ma is élő, egéauéget emberek a kik EöiiÜ nagyobb igazságért, amennyire tudomásunkra jött, többekat meg ii eshetünk, ugymia.: Wurda J-\\.nos, Borsós József axinész, Koráos Iván, Tassler Kálmán, Heirnbaoh, Poigárné, RarazMíhál}, Sznopek Vencel, N. rá-iel keni, KríppeJ szem erei Unitó? Jáazoly Mihály nagybaráti jegyzi, Hor váth János, tétili foldmires a egy itt tartózkodott béosi nő, k Egyiptom égalja latt sere menekülhetett tüdíbajitól; mindéi ason még Bsámosabbakkal együtt, kiket dr- Karika csekélyebb loku tddfi vésztól mentett meg. oly tekintéijea azámot számot tesz ki, melyet tekintve, hataroz-jttaa állith-.tjuk, hogy a tüdÓrén tokk-i1 «»é!-«ebb határig gyó
ahrvfjy orvosaink hiszik . y elhitntn: akarják és hogy dr. Karika a tudoréit gyógyításában jelenleg legügyesebb orvos. Róla egész Cyőr tanúságot tehet, hogy seerdny. becsületes B alapos tudomtnvu orvos, ki képtelen a siédelgéare a ha a közönség Ziom kíván tőle lehctoiloat, ha megelégszik >i emberileg lehetővel, ha betegeit akkor vezeti hozsa, mikor emberi erővel megmenthetők: bizonyosan nem fog benne csalat komi. Egy azóval, mi a navenett orvost e térení általank igen jól ismer: össsec műkMése s gyógye!Járásában mindenkor éber figyelemmel kísértük, B gyógysike reirji jó lélekkel bizonvságot tehetünk, ugyan aaért mind a tudomány, mind a szenvedő emberiség érdekében bátrak cagyunk fölkérni vidéki nagyon tiszteli laptársai okai, bogv j-lcn .egbiztosabb kös veti énebb tudomá»oa alapuló kötle menyünket felvenni a erre a szenvedó kötónség figyelmét különösen is felnim ni vsa ked jenek.
— Birlap-statitttika. M^gyaror szagon — a hivatalos lap szerint — i műit l?S80-ik érbeo megjelent összesen 508 hírlap és folyóirat. Ezek közt voi Összefoglalva a politikai, heiyi érdekfl és szépirodalmi lapokat az élezi apókat és szaklapokat, — magyar S2S, német í 14, msgjar-üémtt 6, horvát 23f tót 12, szerb 12, román íő, olasz 2, iranczia 2, héber 1. £ hirlapokboJ és folyóiraiokbói 1880 bao a postás wétkojdeteli ósszesen 27 millió 732 ezer 57: \'példány. Ezek kfisül a magyar nyelvű vílt politikai 9.174.907, helyi érdokü, Li 76,440, asépirodaln 2.313,796, «aklaP 2.115,763, élczUp 159^14, SMseaen tehát 15 millió &07 ezer 620 példány. Kémet nyelvű volt politikai 8,897.250, helyi érdekű. t*épi-
élcslap egy fitt 9 miliió 958 »z*r
rodaími, esakiap 1.061 135, összesen
y ( horvát,
py
2,256.562) magya
b á l
) azerb román
395 péidáuy. A ubbí példány
2256562) é h
hébe
ik év-
ée
1879
olasz, tra^c
lyelvü. A IBagyar Itpok ai
bez mérve álulában terjedtek, atöbb><7k
pedig mind fogytak.
— Bablók a vamto*. E hó 15 ere
virradóra éjíel a chicago-rok ialandi vasat
rosatAt Kansas City mellett rablók tá
madták meg, kik a kösb^nesó állomáso
kon utasok képéb\'n átalltak a rónaira
fcetleséval, hármaaáv«;. _ Légyiikollak
a vonatvezetót és egy utast, a ki ailtsv
:egül^ Erre megrohantak a poatatúsU
uelót és elrat>olt*k 15,000 daliért, aatin
vakra ülve, flvágtattak. A ssiványság
agy látszik, rlö>« jó] ki volt csinálva,
mert a hol a gasesiberek a voofttct mag-
állították, késien várták a lovak.
— Alomnak **ép- A drávádtaÜ
horvátok elkéazilették a nHrracka drsa-
rína* ragyis a horvát birodalom térké
pél, mely sserinl haíázaji keksznek éaia*
ko» Stájenrssag északi csatss, SopTOB-
stegye, Vas, Zala- és Somogrnjágyék
esaaki réase (a többi tes\'rsOM oas«éJ/i


folyta* penae s/borrit )
továbbá Tolna és Pestmegy- egy réssé ■ a Maros folyó, keleten Dako-Bominia
Bulgáriával, délen Crörogorssag, nyugaton az adriai tenger, Olaszorsság és Tirol; a térkép asenot Szeged is a borrát birodalom, oaerébe nekÜJik adnák Csongrád és Deb?ecaen ssláv (?) városokat. Tudják fik jól, hogy a magyar as ingét is odaadja, űsak kérni kell tóle; hraem talán es a horváth birodalom talán mégis egy kicsit nagy volna?
Mahelyi meggy Saödt&jik, bogy azok meg ranoak gjSkereara, a bontó cserepeket aaosnal el lehet tároliUní. Az ilynamü gyökerestetesTe mindeb remontant rózsa alkaJmas, de lehet üj módon a nehezen gyökér esi finom cserjéket ts gyökerezte tní.
gy «*küv&. Gy órmegy ei Nagy-Barca községben aem minden napi ünnepély, L i négyes esküvő folyt le a pókban. Három vólegény az ottani St&mnthy Ignáci három derék fia voft, a oegyedik pedig maga az örömapa.
Hasznos tudnivalók.
— Ha a lónak körömbaja vam,
I A lónak köröm baj a, ha nem ii vee*élyes,
| de mégis oly baj, mely miatt lovat man-
I kár* oem hasánál hatrán — a gasdának a mulaastáa által eaik a kára. Jó ilyenkor ha oly azért használunk, mely a bajt hamar elmulacstani képes. Ilyen iser pedig a körombajra következő folyadék: Venni kell a patikában 20 gr. aloe Üne-turit a egy l*i ■ ólotnecwtet — est jól összekeverjük c ebból öntünk a sebre, melyet astáa kócsczal kell betömnünk.
— Sótka tílire. Megmossuk a sós
kxt, -negTK^datink s kimé megszárítjuk.
Ekkor ürtgb-3 rakjuk, tetejébe pedig,
hogy lég ne íé-]m hoasi,-uirt vagy njsi»|
tflWÜnk - erísec bekötjük az Üveget s
iára- helyre teaasz(^k. Sookát a sóskát étibb zsirbM megdinssAolni vagy kenyér
i&tóa után berakni üvegestói a kemen-csébe E ottan megpárolni.
— ItdUÓ-trdgya csukorrépa alá. Sokat vitatott kérdés: vájjon csukorréM alá meg csebede trágyázni istálló-trágyára! a Ulajt? E kérdésről Mirker unár a ko>etkesóleg nyiiatkosik: mérsékelt mennyieégü istálló trágya még őstsse! alássántra, a ctakorrépsnak nemcsak hogy nem árt, sőt nagy hasznára vaD. A mennyiséget illetőleg ezen utón a legjobb eredményeket értek el éa t minőségre nésve sem tapasztaltak eddig kiroa befolyást. Ha a trágya Óezasel még kellő időben alássántatilí, akkor a iservi alkatrészek még eléggé fel bomlanak, a nitrogén tártai**ra a>lk*tréas«k egy rétwe salétromsavra ráltosik át és a sók a tél folyamán a talajban eloeslÓdnak. Tavasr ■asi asooban nem szélsserÜ répa alá trá-gyássi. A talaj a trágyásás folytán akkor nagyon hátráayos, a tutrogén-vegyek konczentrált állapotban leesnek ekkor a talaj felső rétegében, et által ez *t istálló trágyában leró nagy mennyiségű sók felytán a répa — caukor szegécy és eódús leeod.
g$ ff
isten asért adott ac embernek ésat, hog7 minxUzl • mit körlle talál — ftkttSBára u furáitaa. — Egéss Htánia lesne elősorolni minduoa anyagokat, maiyet &gye lemre sem méltatva, legtflbbtsoV mist szemét toglálnak helyet. így a többek kózüJ a fttreazpor ü. Pedig *lig ^^ olcsóbb és mégis jobb üvegtisztitó t«ar, ■int épös a furéaspor. Newcaak hogy ai üregnek fényét és átlátsaóságát ad> via*saT hanem ojy Qvsgefceí n\\ melf ekb*i úlaj, ssir, vagy egyébb erős azagu mia Mradék rolt — rcViéf időd ssagtaiaaoa teaai. Tégy tik sl *áhát* ifireas-por: • haassaJjak ssiuidó ajk alom mai-
g t&itsJcnék a saemekbőli eltávolítására egy hollandi ssemorroe tiszta faoiajoak a szemekbe vaiu becse-peg te léséi ajánlja. Por, hamu, mécs, aaáika ■tb. ekképen gyorsan eltároüttatnak. E sser hasnálata nem ir> fájd^lotcmsl. s áUitólag oaaihAtaÜsA
Ibolya wiri-g. Hogy egész érés át nyíljék és virágozzék az ibolya tavaszkor, nyáron éa őszkor a kertben félreeső • árnyas halyeo tartandó, de ugy, hogy bo levegőt kapjon. Földjére kávriaij, csont* por, törött azén s egyéb trágya teendő, kivált őszkor és tóian. A hnieg idd\'be állu előtt melegagyba ragy meVsékaUett födött szobába viendő. Ezen báaásotód álul s.t ibolyát megtarthatják egész öven át.
: — Hogyan Uhet lakatunkból a l*-
Honnan ? \\ Hát otUn kereaitül van farra a íSld — i» a főid múik rMiirG. ücallk oda ef-r ssrvlkal teat«r<
■ Kiíü* a paj-Mtl áa Bpjiió\'. : m<*iár. ÍMU keed unik a uhánnek ujakira a Jco lo-npot?* Bát a*íu &*jD. iogy iia ac efdőb«c Hkídoroj, a kolosp batif-ia,-tsáa *sr-|-találfcaf tik. ,No akkor sí édei s^jin, nyakába n í*Cjaa kaod ogr koiomp^t, m-rt amist kced kim*t7en * ~sei3r-. édes ás*s~*-ft oj-y trtcí dorof a falába, hOK7 <^aak M ast-iudesü cOhéf
\\gytket kiütni"? E czólmigec jó esenek biapnyult a asárat töklevél, melylyel a lakást — égő szénen — kifüitöljük. A legyek oukhaxnar elh^^/ják «s ekképen kifualúh helyiségekét, vagy me*-dőgö( nek. Egy tűáiik haiásesszer a babérolaj, moJyni-k azagát a legyek ki nem állhatják. Britort, képeket alb. a legyek roadj váta allén megoltalmazhatunk, ha asokat olyan viszel mowuk le, melybea 4 — 5 napig foghagyma volt beáitatra. Ha a »r,t>a feetétére ssánt olajfeatékbe egy Levés babérolajat keverünk, a legyeket a szobából tárol tarthatják; de különösen napaütötte szobáknál — gyakori: azellozteiésrOl Bea szabad m-gfeied-kec&ünk-
i — Kopmn hülyék isórreii besfiress- \'
.C-ókold m«s i«áBTOO) a dokVsrliifUÍf 1 bistatja ai aert kis leinviL ,Sij aims ac
jíio &a*a ncj-a iá áoigod rt^, ac aj faadádDil ?* kérái ai apa mMtfrtép-; UDQTÍ fiatéi. RJc -uacair\' -«i fcklt \'■amei., .hanem
•Ok I- \' ;_ ■
Sgj apái, kisaa: Ctéve* fia tcU, a&ráui tWl — Utoxk a«v«zbák. AB c-aa ipu«T MaUJa kutébm, e& a-rásl -***«D «U*ba-,t: .BV... mt a ré[«i tartó -tárájáig, ildii volna igy $!-
A ftn erre axt mondja apjának ,hái nret. IBBsU ei UV*44
jtése állatoknál ugy történhetik, ha az ille\'-ő helyeket gyakrabban lenmag olajjal bekenjük De ha a baj régi a s bőr seb eb is, akkor & lenmagolaj magábau rére nem elegendő. B« esetben a kopasz halvákét arn ikával koll htUiÍAnÜnk, i ásatás lenmagoUjba mártott rahadarabokat reá-jok raknunk. Ily késelés-mellett oemcsak a seb gyorsan meggyógyul, hanem a kopass beiyofc is osÁkhaMar benónsk azorroj.
PÍJtttIJ<há»i orros rolt «gj
kit ,fejUtr rOiaival* bírt ai apa
E ká jllit*i
.S* »pa a> orres* rSfM p
■ ttp-B ■xerVbcsíiik ffi egf ki"- n-tÜyTD, L»ur« ]*án; om kClUmeuy-at Agj*
■ •irt.ni, H»Jio p*di{ longoriiiu lo%. ?i»ici
■ órakor Tao-orálBak — — -.*ntic 5.
Az orról kSibí nólt: ,C>n \'if^ ke^«i i
fk jl*
— A XalpOtkétx/ék lessedé«e gyakran sok időt rabol sl, a gaadmsszoayaiiik a megmondhatójuk] hogy minő boaziuá< okét, ka a m*cj sWrifjásst daoaára a hal bÓr« megtérül. - Pedig e kellemetlenséget könnyen ki lehet kerti ni Nem asükftéges e caélra egyéb, min\'.-\'i\'igy t, ha! hátgerincsét ai agy tói el-álassszuk és szárazra tőröive 2—3 másodpercig forró TÍsbe mirtjsk * halat, mire m pikkelyek minden neheSatég nélkül lemállasak.
Tsronoztöl axt aitrt mi irt nem >6*fll. As návarooca ssolá, hofy -stáf -usn taJiH olt jó toiájdoaiáffofc: ibc-je mef csak ólján aít TM magin&k Ártatlan, Bec«Qlet«* Ci»lidiai.
Jámbor," KsdTss. Lelke*, Mfiteh
P«BMa,,J
Uj-ifot olTajoU a mciúd. J~>B a ;eg-rió
— S^nre HÓIM, de arnfj politikát »tl ;
tiü»ot* kSVet akar lí»nP :
_ Miért c«. «ok ortúftatri <*le ost aki as-t-at *a in x ->aiiii«aaw*

—- A rótta azaporitá*nak ecy igen ef-yszerü módja. A kertessel azon barátai, akik szaporító hásakk-J avm bírnak, a rúsaa gyökér-nemek ssaporitáaának köreik esi módját igen asivesett fogjuk fogadói. Június bob*a kiváls*s*aak «f-yes 12 — 15 oatr. bosszúsága, naég leljeeen s£ldt el nem fásodott hajtásokat azokat s régi hajtásról IUR késMl met-sxük íe, huttf-p -igysserttes lerapesstjük, s egy jól kéftsitett kerti ágyba védett helyre ültetjük, csak ojr mélyea, b«gy épen azilárdai áljának. További elkéssi-lesre a dagvinyoknál nincs titlkség, de1 igeii ia arrm, hogy mint reggel a dogvá-ftka* oirittQji, merteaek elra^isira ai legjobb idő, a földet korftlötídk meg:. keil Öaiösfti és QHadea *gy#s dugvásjraj Tiraxosereptt ke{J borítani, melyen ***-*& f-*ikJtó,«TÍtr» száradt. 14 asvp maira « dugré*yok maggjoke-tek «> vjdöra* tenyésznek tovább.

!><• Mí.T\'Jl
EDBZADIK ÍVFOLYAM

ZALAI KÖZLÖK Y.

/ HV<23 \'AHil V = -J!í JULItJB a 4-én 1881.
11111111111111111 >f»^yyy»vyy^^
ÍRBE T ESEK.


piacul árak.
Xuiuán, 1881 jil 22.
81S Bfcwfca (a«»««b««li«l7. &oprtin
\'* Ml) ■ 16 \'•€*■\'
»l
Bu«* 1&50-I1.—. ROM &— -9.— i,p, J.__9._. z,b 66O_.7— Knkoricu
6 í.0. Borrooj* 4 K"™6 ** —
. l^sc _._■—«—. B.k 9
S.ÍB. »■—.- S»ü«« —110.
Ml . ÍJ nto «H;
J1S S»prouk« ■•\' • »» «lot.
206 Prár*rli<>[ Koltori, C»ik1era7* 4 6& rtfie]
1060
901
S10 Z*iiaj f*]ftl
■ (CTOMT)
Marhibn. 48 — 51. Biwjnhnj --. 8er-
Uabai 56- . &uk>oD* —.88— Divsa&uir
— -80 Vórő.ii*«ym» —.-16. Fa?h*ijm*
. 30 Ciuknr -f*. Bort .- -1 *0
PiLpMki 90—. Suppi* —40
1 literjével itimitTi
6 bor 32 - 48 kr Uj bor 80 28 kr Pilmkt 48 kr E««t 6 kr
Vaauu
Indul
PAEK18,
L-P*itre (pOrtToait) 5 55 r«|
(poitnoui. 7 6 dilgi : Faltig nerkeaiUS: BÍT0BFI LAJOS.

I I II I IMI I I
A LEGJOBB
KRKA PA
LE HOUBLON
fRlKCZIA GTÍRTMÍNT
ÜTÁNZÁSÜTÓL
ÓVATIK1M
■ njnrk&ptpú csak alkar nUdi, W
nden, kp x-E nO^CTBLOIÍ
£
CAIKLEY . HEWRY, xMíí gin**, PABI5.
jip*t Hugin honija ét mindex fcartoo i ax alant Hthif\'1

ÍHARTMANN IGNACZ
érleg gyárit
HAGY-KAKIZSÁN

Ajánlja kovácsolt vasból készült, erős és javított szerkezetű tizedes mérlegeit, melyek a székesfehérvari kiállításon éremmel lettek kitüntetve.
Lakik a Kölesey-utezában
az Egylet-kert mellett.

r
KELLER MATYAS
ezipész BTagy-KanlisÉin, U
Ftter, WUCSKITS féli k.; ^^
STEEIiEEIK toertereüeiese asilett
& Q. é. közönségnek
L
OIX3SO eaJOI Patent
üjfpkaszaló
tuin«.ladbjii»U«.n K-TK ietcl>eu
mÜvrjV, .\'-■! ir, S ieglil\'iD <S*t>b
- és ki. k*r-.iülajd<it;

XXXXICXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX
-^^-»» ■ »»■».»» r-r-^-T-r^^-^-m-r^-^-rr-rT^-r^-^ ^ ^ ^ ~^ V T ^ ^ ^ ^ ^F ^ ^ ^ » ^ \'^ ^ ^T ^T *- ^ ^ ^ ^F ^F ^r ^r Tr T ^F ^r ^^ ^r ^r ^r ^T ^r ^r ^r ^ ~ ^ ^^~ »w»--- ----- -----TT
BÁRON LIEBIG-FELE MALTO-LEGUMINQSEN-CHOCOLADJA es LISZTJE.
WT lyegjobb vértképző tápanyag ~&$ Starter & Pobuda c« kir fö»zállita jyáratxjlStuttgártliaii v jlnlta-l-eKainlucíen chocholad a legeuo orvosi lekimeiyek ítelete sierint gyenge emésztésben szeDvedGknek, Térszegény gyermekeknek, szoptató nőknek, gyengélkedő leányoknak stb. kitűnj, tápláló és kellemes izü italt nrnit. A Malto-Lsomlnaaan-Hszt t* elnWní fseütkbrn min/ erósití <« bi..,.. „.i,.,i.ii !»«.«npl- mntatk-ozik. valamint ióhatásD táDlálkozó szernek és kittnt rvermek-
léte szerint gyenge emésztésben szeDvedSknek, Térszegény gyermekeknek, szoptató nőknek, gyengéikéi
italt nynjt. A MaltO-LBflilriiWMB-Hszt aj előbbi esetekben mint erősitó és könnyen emészthető levesnek mutatkozik. j ™K „ —.—^- — o..
*Í«UIA o 1, «™. x„^txi \\*»-A~~ L u..u -\'^"-- \'--»- -=--■—-■■ ■■ \' itvák és kaphatók a birodalom összes gyógytiraiban és fiiszerkereskedéseiben; ellenben na
tápláló anyagnak egy évestől kezdve. A kisebb mértéke ár*k mindegyik csomagra
gyobb mennyiségben a főraktárnál EojKeajrűt P£Ll Bécs, L Weihbarggassé 24.
Raktárak. Zágribbaa MITLBACH ZSIGMOND gyógysz. Eszéken DÁWID JÁNOS gyúgysz. Mária-T heresiope 1 JOO J. gyogysz Székesfehérváron
BEAUN LAJQ8_gyógysz., DISBALLA G. gyógyai. Znpinje (SzUvonia) MATTBfi A. gyógysz. s;< *- a
«»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦<»»«»»»♦♦♦♦♦•»
■y iooooooooooocxxxxxxxsooooooooocxxxxx
pV^^
V^^^*****^******^

CZIPÉSZ ÜZLETÉT
amelyben mindennemű ari-. női- és gjermtík-czli>ők t legújabb divat tzeriat EÚÍÍÖÍCÜ borokból rtgy egyéb kelmékből t leheió iagjutanyMabb ársrt készít.
A n. é. közönség szivee pártfogását kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Mátyás
Vidéki megrendelések a beküldeodó hitsmilt czipóminta sierint 24 ín alatt pontosan teljesittetuek.

37-ik sxún. ISsl. ^
Orókeladási hirdetmény, J
-ftllii ét ndetefí 1
pj telokj«|rTiClröcyv#Dok S-i\'t
i «tim* aU.it fel»»;
s
CÍOJC ftsób*>1: nyii^ÍLLJOJI árwfia utJiLii IS^l\'lk 1 el5tti lü órakor SoraiyÓTá»iH,elyen <i uraiial aál — a na(ry<né!lAsájn miuLKZ\'srium juvihig örök írt* iog «!adatm.
t ii»l-zit oegyveabi: \'Ü,&4-;, ionu i óbj*W
A kikUluUÍ ir : bjn;üi 53 krajczirban i!lapitt\\t»ÍQ m ral el látra, a kiiö»oU helyre e* idóre fi ennél meghivatnak
Zárt aj áü in tok két*z*f rjípj»*ai feairauűt frt r^ltii f-i^ háűitpuii boxaácaatol^a^val Somly6^i*irh\'"iT^ D az alapitTanyi a£dxrt&rtótísho* 1881 évi anguiEtui 4 ik napjának delei\'Uii .0 órájáig beiAríUg njuj-tmdók be. — oly nyilatkoiatul, boey az irveremés: ríniete* felléteiek, melyek iiinte a ■iim\'lydTá«árh«)yi súmtartói hiraialnii mtgtekinthat&k. — ii ajinlauevö előtt ijmsretewk.
UlÓ*jial»t TIFV a feltétíiektől i>lcérŰ ajáaiat tekíafatbe aem fog
vrutni \' 342 3^3.
Kelt CíySrútt, 1991 íalius h-í 6-it;.
^" ^^ ^^ ^^- ^^k ^^^^. ^^k ^i^k jk jk ^a^ .^^k. .^^h ^^k ^^k .^^h. ^^L ^^^h. ^^_
XX5OOCX5OOOOOOOOO0CXXX
\' A somlyóvasárhelyi közalapítványi kerületi királyi f5ti»zt*ég.


NEVELŐINTÉZET
elemi és gymn. tanulóifjftk
?
takjdoooe

Takarékos háziasszonyoknak!
\\\\ L E I T N E R
i; féle ,uj Páva kávé" íit^^ ,^u . i»,u»r-iíi« »Uj frankhom kávé" „.„SJ„ ^ ; i u áiui. buuü.i nokoti mo»«ju*, f.i*t, D.jd »Ter.«i b«uie erős, jó ilktu és szép szinü i T S ^
^-_ karit, uhái > W, p^a><rt > lagfiuna^bb aiii><M«M- .£. ( f .
-í %T pniba Blapadi «rr», hogy »■"*« <"l»k >g»«4g*<* CD«gejíi6dhi»*Sk. ! J"
5 müholy <* mttogjoteaj iguj.loj., •• Molnár JailOS Bad>p«tt vároÉ vegjÍMo él oklevela gjógj M»rí« \'■ » J ausa uj Páva é8 UJ FranhOnikáVet vogyolsmUeg mogTi«.g»lván, »ogj!\'ÍMl5tl«lnkb«ii h»tiro- ? j (ottin kUm«lik, hogj mi k>.T<p<ll*k M«1U jö «• sagymeiio/üéga Upltlö «• vérk«pió»lk«tr<^««<u bír.
Kiykati «ajJ alaiei fl«i«r és eiemege keretkeiéibem.
Jiapjiatí na aj d minden fiaiét éi csemege * eX£T, 188L MM 28-án.
BMbstM ár
-re^sx ém ...... 8 írt
M ém 4 .
uegjod érre 2 ,
Xn mám 10 kr
HUtOCltSEK
8 hasábot petitsorbu 7, máMdixor 6 ■ minden totábbi Borért B ltr.
SY1LTTÉRBEN
toronként 10 krért Tétetnek fe),
KiiicJtAri illeték mindéi, egrea hir.«~
tétért 80 kr. Astteado.

1.11 ■<\'\'
Hnszwfik, évfolyam.
Ah* Bdaai ree>et Blstt kMeete-
ayek a azfrke*xtoh6x,
■nyB|i rastét IHetü koslaaaanjfk
neisj > baióhoi bhmntrr
Bermentetlen terelek c*»k iamert ■nsnkatirtaktol fogadtatnak el.
Udntok vimaa Ma koMemk.

N»^-K»oiaaTáre« helyhatóságának, .nagy-kanizsai Snk. tu*>lt©-«gylet\', a .nagy-kanimi kereskedelmi s iparbank-, ,n»gy-kanizsai takarékpénztár\', a .zalamegyei általános tanítótestület*, a , nagy-kamjsai kisded-nevelő egyesület", a nagy-kanizsai tiaiti Önsegélyző szövetkezet", a .soproni kereskedelmi s iparkamara nagy-tanizsai kíUvilasztmánj-a* a tSbb negyei és Tirosi
egyesület hivatalos értesítője.
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmo líp.

A magyar gaz4»88tonyok orsiácos árvalnténete
(Folytstáa é. vége)
Tudjuk, minő kellemetlen egészséges embernek is a pinezében tar tózkodni, litjnk itt Pesten, minő szomorúan néznek ki a pincze-lakók; elképzelhetjük tehát, mennyire lehet ártalmas gyermekeknek csak órák ÍR is pinezékben tartózkodni , vagy egyet-mást végezni. Gyermekeknek, akiknek jól fejlődni, erősödni kell, szabad levegő való- s a mennyire lehetne, majdnem azt mondhatjuk, hogy szabad levegőben kellene őket nevelni.
Itt a beosztás még agy yan, hogy például az ebédlő, tordó-szoba, fózö- és mosó-konyha a föld alatt van ; innen pedig a közlekedés köz vétlen a felső szobákba vezet. Képzeljük el most, hogy midőn főznek és mosnak, mÍDŐ gőz fejlődik ki; az mind a felső szobákba jut. (Más szempontból nem lévén kolOn közlekedés.) üzen sem a téli, sem a nyári szellőztetés nem segít. Maga az ebéd sem rálhatik egészségökre - a hí deg (vagy bár meleg) és gőzös pinezében Még a leiekre, lelkületre, kedélyre is rósz befolyással van a pinezében való tartózkodás.
Ezt pedig nem . parancsolta kényszerűség. és nem igazolhatja semmi jóakarat.
Külvárosban, a hol elég térség van az építkezésre, vagy berendezésre, ennek nincs értelme. Ha a ház nem volt eléggé nagy. ugy is építkeztek; ha pedig nagyban nem építkezhettek. legalább kicsinyben kellett volna jól berendezkedni — a \'Develendők ja\\ára és nem hátrányára.
Isten mentsen, mintha én a rendezők jóakarata és különbeni értelmisége ellen szólnék; de mindnyájan — mindent nem tudhatunk.
Ezt igazolja és elismeri nemcsak egyes egyesület, hanem maga-

sabb kormányszékek, hatóságok, sót kormányok is, midőn intézkedéseik előtt kikérik és meghallgatják, flgye lembe veszik a szak férfiak vóVtmé-nyét.és gyakorlati nézetett.
Ez a magyar gazdasszonyok egyesülete választmányinak sem vált szégyenére, sem tekintélyéből nem vont volna le semmit.
\'Ha. házat épitttnk, addig abba lakót nem vehetfink, míg a városi kiküldött szakértők nem vizsgálják meg és nem találják — erősnek és egészségesnek; ugyan igy kellene nevelő-intézetek vagy árva-hazak be rendelésénél, vagy az előtt nemcsak építészeti, hanem egészség- és nevelésügyi szakértők véleményét kikérni ha magunk nem vagyunk, min inogj mindnyájan mindenben nem is lehetünk szakértők
Ellenvetésül hozhatná fel valaki talán, hogy ezen árra intézetben „csak- cselédekül nevelendók az ár vák, tehát — jo lesz ezeknek igy is; épen azért, hogy nnha minden gyermekei erőssé kell nevelni, hogy .életrevaló* legyen, annál inkább kel) urős&é nevelni a cselédet, s saeg-edzeni, hogy a rá nézve oly farad-sági* életben ne csak tudjon, de bírjon is megélni. I/egyen eléggé ki fejlett, erős, hogy ne csak gyenge, satnya ne maradjoe. de az idő viszontagságait elviselhesse, és a betegségek iránt ne legyen fogékony.
Ugy egészségi, mint nevelési szempontból tehát az orvosok és szakférfiak véleményét nemcsak cl Fogadni, de ki is kérni szükséges egy ueveló ictézet berendezésénél. ha maga az alapi\'ó nem szakértő.
Ezt az flgy saját érdekében.
Van még azonban egy egészen más oldalról való felfogás, a miért ezen eljárás megítélendő.
Külföldiek vetődnek hozzánk hébe- korba, s ezek közdtt épen tapasztalást szerzendó nevelók, tanárok;, a nyugat müveit országaiból

ralók, kik az ilyen intézeteket megnézik s megbotránkozhatnak agy, mintha mások kelet és éjszak felől azon ezélből jönnének hozzánk, hogy valamit tanuljanak, gyakorlati példát lássanak, ezek is megütközhetnek az ily szakértelmen ; tehát mint országos egyesület országos intézete után ítélik meg az országot; de ha ez az eset nem is adná elő magát. Pest az ország fővárosa, a/, egyesület országos társulat, s így hivatva van irányadóul; ha most már a vi déken efféle in-ézeteket akarnának felállítani, nemde a kész példát kell mintául renniök, ezt meglátogatni, ismerni, tanulmányozni; hogyan tanulion ebből valaki, hogyan induljon e példa uián, melyet a kezdóleges ismeretekkel bíró tanitó. nevt-Iő sem találhat helyesnek.
Érdekében állott vlna tehát elclegesen és még mindig é-dekében áll az egresftletnek saját jő hire. tekintélye, országos hivatása czéljából. deuemxeti szempontból is.hogy mielőtt ez intézetet véglege en szervezüé, kikérje az illető szakférfiak gyakorlati véleményét mert mint mondám fentebb, mindenki mindent nem tnd hat, s ez nem szégyen, csak az volna ?yen. ha valaki semmit sem tad jól. t£zt teszik, mint fentebb mondám, városi kormáuyszéki hatóságok, de maguk a kormányok ii. mielőtt intézkednének, hogy az illető például építészeti, kereskedelmi, törvény-tudó, katonai, neveléstani s átalában a szakférfiak véleményét, felvilágosi tását kikérik és al ka. mázzák.
Végre, midón nézeteimet el I mondottam, nem ellenséges indulat vezérelt, hanem inkább az ügy irárti jöakarat és buzgalom, s valamint minden hnmani\'asi iotézvény-nek emberbaráti jó cselekedetnek vagyok barátja, agy az azokat előmozdító és alapító egyéniségeknek is tisztelője vagyok, annak hiszem ma. gamat és azokat lenni, akik nemcsak

föltétlenOl dicsének mindent, de a tévedésekre is figyelmeztetik az illetőket a helyett, hogy hallgatással ismernék el & Bibit, s igy irtanak az ügynek, mely a nyilTáaosságé le-vén, minden oldalról less megvitatva az egyes érdekeltek által a közélet ben, és ciak ugy lesz népszerű az eszme, ha legtöbb ember találja jónak, minthogy minden embernek ka lönben sem lehet belátása vagy tetszése szerint intézkedni. Már pedig az egyesület azon ran, ugy hiszem bogy az általi jónak vélt intézkr dései a nagy résx tetszéséve, s ro konszenrével találkozzanak, hogy a közremttködés álul a magasztos czél minél tökéletewbben legyen elérhető, s hogy igy jótékonyságát s mÜkÖ dése áldásait minél többen élvezhessék és érette áldhassák.
Jó az eszmét megvitatni s miként a gazdasszoayolf tndják. mint a magot megrostálni, vagy kiszemelni, mielőtt elvetnők.
Maga ez az eszme pedig oly hnmanas magasztos, szent hogy miivelt lelkű, nemes szíva embernek lehetetlen iránta közönbősnek lenni; ez eszme terem Loire, magnkra a nőkre pedig b. Eötvössel el mond hathatják: .egy szelíd asszoayi kebel részvételénél oíncs semmi vigasztalóbb\', és Kisfaludy Károlyival: .minden nagy s dicső, jótét által szépfii, s hová erós kar mm érhet, oda &/. adakozó kéz jnt.*
-- Azaratiu ét kiviteli kilátások. A Magyarország és Ausztria minden vidékéről naponkint érkező rozs és búza aratási hirek kedvezően hangzanak. Azon aggodalmak, melyeket & hclyenkint beállt jelentékeny esőzések okoztak, a szép idó bekö szönésével ismét eloszoluk, valamint a rozsdáról és üszögről hangoztatott panaszok is kevésbé alaposaknak bizonyultak. Magyarországban a búza kielégítő középtermést fog adni, s

azon kevés cséplési kísérlet, mely
eddig nyugaton, északon és délen
tartatott, a baza oly minősége mel
lett tanúskodik, mely a tavalyit lé.
nyegeseu felülmúlja. A rozs minósége,
igen kevés kivétellel szintén kielé
gitő s a mennyiséget illetőleg sincs
még ok panaszra. Az árpa nem
igér oly gazdag eredményt, mint
tavaly, mindazonáltal elég fölösleg
marad arra nézve, hogy a rednitált
kiviteli szükséglet kielégittessék, any
nyival inkább, mivel Morvaország ez
idén tsmé* ngy a mennyiségre, mint
a minőségre nézve kielégítő aratást
remélhet. Zab ugy Magyarországban,
mint Ausztriában jól fejlődött s gaz
dagabb eredményt \'gór. taint tavaly
volt. A magyarországi és tót-horvát
országi repezetermés minőségre igen
szép, mennyiségre nézve pedig kö-
zépszerü volt. A kiviteli kilátások,
eltekintve a kereskedelem politika
akadályoktól, többnyire a legfonto
sabb idegen termő és fogyasztó tar
tományok aratási eredményei szerint
alakulnak. Amerikában, az onnan
érkezett hírek szerint az ezidei ter
més 20 — 35 százalékká! kisebb a
múlt évinél. Oroszországi hirek sze
rint ott az idén sokkal gazdagabb
aratás lesz. mint mait évben volt,
ugy. hogy Oroszország a gabnapia
ezon ismét mint irányadó fog szere
pelni. A Dunafejsdelenuégek 20—30
százalékos csökkenésről panaszkodhat
nak, ami kiviteli reményűnket ismét
növelheti Franczia és Olaszország
jobb aratási eredmény következtében
ez idén kevesebb külföldi gabonára
fog szorulni. Déli Németországban
meg vannak elégedve az aratási
kilátásokkal, északon azonban lénye
ges csökkenéstől tartanak. E körűl-
ménv talán arra fogja bírni a német
kormányt, hogy ez idén végre része
siti a külföldi gabonát azon beviteli
könnyítésekben, melyeket tavaly,
ámbár a szükség már közel volt,
megtagadott.TARCZA.
Juhász dala.
Kerek hinta ter-belyea !on,bja
Hoa árnyékot ao ■ arngatoian,
fáradt lelkem megaeekoti Uojijl,
lükor a nap égei5«n
Sül e tágaa,
D^li báboe,
Kerek patala tájra
S n>ig fSloUem aflt a nap aa egeu,
K fa alatt hfi roeaim Síiben
Megpihenek, kinek iléó karja
Gouddal terhelt boa fejemet
Hű Síében
Aagrajkép,-n
Álomba riogatja .
Piijaho. 1011 Tadgalamn a (i .
PviEtira J8 a jeháas babája,
Vadgalambnak marat fin a fea.kr
afinskonk neg itt a pnaatao!
Uor-e "»
t,. n gides
S>ak kntvbe t\'T»l»\'.
Mem "ágyuaa a ffitdageafr*
Ugy aaHlettem már a fé/g,
Uigia fényben, koldofaágban elek
A mióta *« in kiocaen
Es a kedvei,
£.ng*4 elmei
Jámbor foUi lélek.
MiROStUHY OrtJLl.
Jakab az árendás.
JeHt-araJa.
A hatvoaa. ifjs, kiiak él.tbü aáaát agy aafik keratbea kmrvotulesai ókajtoaa, már ItsüU kajittrui, raa.e. an, áttét.., •okai kifajeat* élénk miai, kfiampM lag-kuUt Mm h.jloU Uranu, raatlevett bajtias tel. aukálo artairaj igea afetW-<tteg Iliik fel, a a-eik** -agrár T«r o-rr»de«. ö, ki oly kile^ymatla. Wki

érivel a folyton erjedA lelkea-sdóf-v-l b**-©! •-1 aokaxor * f\'»rr*d«l\'>n) alait átélt víg é* borin napjain-k tíírtéoeté\'t; ex ■ dnrék -■mber egy origínxiis typtta a maga nemé bso; mélió UTI, hogy megorökiuttk.
S ast biasora Bem osalódom, bog* 6 - megOf-6kil4are még; bfieske ii leu; — .. ig.s, hogy tok neetb*-* p«m nőre.. a nyilvánoeeáj-ot. ggy tjpos, ORV speoritUia A, mi»6t kevéa v-iros, »*gy W\' f«lanUtBi.
BüMk-ik w l«h«iu«k » n^>Uki«k, mt>rt agy me£é\\j)*n, keret kft-»é|\'B«k a biui m4fj folyó ktat TM oly d«n4k ireodá.s miot oekik A. falab.B ul b«-•«*ik, bogy mióU » ösre^y ily eredeti eo-ber, pedig »\'-r régen as, ulia felsséfe ■e -olt.
öt gyermeke rao at 6refaek, bogy kél fia kórt. alig Up nyomába »gy u, **t már ia mernok ÍIIÍUBÍ.
Hogy mily magbeoMlbetetlM g*>-dit ea embev-barátot bír beasa a vid«k, aat wadeaki tadja, ki ftgyw-WjM d*lg*i b.o oála megfordalL
TaláB moa ÍÍIQB ta fel«M.«atg-M, hogy mily kOskadraattAgd embM-4, hogy meay ■yire bírja a n4p biaalmit ■ mily ritka >épas-rfi«éga«k ör-wd Sa4pl»koo, hol •aalvCett. felnőtt, hol annpelt java f-rf-koribaa, a boi moat ia állaadőa* tíui akar • hol, ralÓMÍaalag érái fogja At >• ama régsettalJM sagy B*p, melyso TÜla iákra tt «gr btdet, t*gy°- k** ■ Bf\' .dj.: jájj ••!«■ oda, koaa«t, n-ig i j«U wimmm *«aki.
Neki .v»ab-.a a «ajálB»írl U Uláa k^7*.B«a«i aétéra alig UUUek kiU-táaai (ut hÍM-tlk, k-dTe Mm nltt boasáv), UM miat ityrt M«tottafc be mÍBéfárt kMÜatbM, -"*./ fcí^i-fo -pt->

tbfltOD At jogoa-.ii mrg ia illnti, ooba már bit d*r»b X ol« ID rómn ni Djomj* kedrea Juk-b biijink erO* vállait.
Ha mágia beköToikmoák *» olke-rftlbe loü Tégs-iit«lje> oataalropba «• raji. ia bcieljeafi.ua tat m-gdőuthnilöo ígaa-aá^, mit aa egyasnri plébÁaoa ájta\'ua hi-Teíaek oly i»l«oi fiil->lfmmel jeleotn t ki, bőgj- mÍBrdeak>Dtjk neg kell bajai, még taláo nakem ia (» ptebáooaDuk) éi tttol-jira még eMtleg >mi Jakab bályánkakk ia: bisonyára a axépUki airkert leas •serenoaéi paradicaomol nol^álbatai i kedvt-lt bátyiak porladosó t*. t-inek melybeo éU-wi majd a talrilági 4.-t nyújtotta képek s* (pyöoyöröket, ba ugyan M-homed prótéta nem hirdetett b*mia tanokat éa létssik a halál után i mámor, kedv. élet, vig»ág, vagy ba a bátyáek lelke réletleaül nem vándorol ▼alami aéf^ylábub*.
Saaem & nebesen leat akármely ilitett jőveadó torára elkéasatve, a MlekTiadorlia, vagy pláne a .korán •ofaaa«m képesté bttTárkodáaa.B.k tárgyát, ■ igy igmorálra a bisoayulaat, a a aaebbB\'k ig«Vk«aA jdrfit, hihetíl«g A ia veltlak egyetemben a kureaebbel ia beéri éa m«gayag.stk a aon répitébsa, ha aa ■eki még aoká engedi élTesai a u.án ke-reabé kényelmea jefeot
Ó ai egéaa falúak „bátyja1- 1-ga-lább ia a háromnegyeti falának lógorn meg kereastapja, m»jd misdea lakoda-iomnál Báasaagy, a ,,dia*aiStorols* a»k •gyik Ugéltetobb tóoy«íje, a ko«4ghft. iánál .rádig mint a „fala uája" Meretei, kftwt-, pnp. Vro- T-gy egyéb *á.aMtáMk»AI düf»t, OMrt amit Jakab ne^. Ml Sadpfc-k ia «M4)a.

A lagfóbb dolog pedig M. bugy r«D»-- ea oasulyktHöolMég nélkül kedvel «mb*r 5 as egéas kbssli vidéken.
A* kleóbb oaatilynak miodeoben tttuáceadója, aenki a*-m adaá el eiAbb botiját a világért aem, mig a Jakab báű« Unáoaái ki nem kérte. Ha aaután fi nagi, böloaen kinéite a. ajaágból, mint áll»< nak a péairiasonyok, van-e bilei. péna, Qkaéglet a ktll földre ét kimnutja, bogy a gabna ennyit éa ennyit ér, é« ba A ia méltányoasak találja as árt, akkor astáo viaai mindenki olmdáját a piacára. As eldkelA k&ríSkben .Fig-ro* axerepét játaaa, már fing ugyan kimé bonriraatnitk, de nem hiány-ik nála még moal sem a kedély, - gyora áttekia a ami aajátaágoa, a kivánoaiaág, et ^tjedQii a ói ta\'ajdont aajátitotta el . lehat* legnagyobb mértékben.
Ki történt ma itt vagy aakott, ennél agy a másik ari oaaládnál, as Jakab bátyánktól megtudható, aa fi feje Báb. valóságos eapitoliana.
Mindenfltt MÍva-Mn. látják, megy is
Biadeahova • igy nem oaad-í bogy oly
hivea képes referálu> egyes kis oseto-pnté
,gy apróságok bol, termésseteeea itt
erril, ott amarról.
A vidéki tánadaimi pikaat«iák. >kaságok, apró pletykák Al nem ooa hl Ddálj..k, as ily kényeseégekaek legúkábbA vsa birtokáb&a.
Terméesetes, bogy aokssor mindea Ugyewéga dacaira M kényes balTsetbe j>t, egy-egy ele^teU fnnal ktaijM ayaka kdaé oaavarodik e.knnuUaal is; de fi mindig OfjaMSt vi-ii MHrepél ■ a bebormlt táthatárrol arádig a^i tadja ossistaí a feiWkeL
A ké*7«i-M*mÍDdeeekrólébelyesi.

KésAn tel rendesen, kényelmetea öltöskodik a aatán megtassi saokott kör alját. Már távolról balleoi ércees baag ját. egy pár ásás toposról minden iacnerójs feliemeri látatlanul ia, oenpáa hangja alán.
Mindig as utasa kósepén jár, hihetőleg mivel Saéplak fouleaáján oraaágut voaul \'égig, különben alig tesaé, fíleg sáros időben.
Belkeaében ven aselmaradbatetUn .igasmosdó", miat furkoa boljil nevesai exókta, trjét, ogyodOI e kánikalál véve ki — mindig birkibor sapka ledi Hoesan meglehetősen megviseli téli kapniját pláns oaiodeaki iamerí.
De, bogyagaxeigtalaaok ne legyünk iráoU (még álmuakbaa sem eserelsok megsérteni) lógjuk boiai, bo<y nsmoaak egy kopott téli kabátja Tea ája as öregnek 1 A ki látta ól vasémapoakiat a templomba menni, oaak aa tödja, müy értékes prémes banda vsa ilyenkor rajta 1
Jobb knaében a kosess ssáru pipe, anebéból a esifrára kivarrt koalik lég ki.
Hogy mily kedves elolts as éle:, bisonyilja aa, misaeriat kiesé bavosnbb napos is kendi! osavargal féltett nyaka koré és osismájábe két, sít három harisnyát ia bele oosnaadiron.
Sokasor alig lehel Mismsrai, amint egy sord, noaiTslaroa téli napon fejét kepuijábe. beksava és sapkáját füleire ráatva, kSseledik as orssájutoa.
Ha avgyaeUy orianiaalia idóbe., midol még aa ekal is elttrik s kandaJlo ■ellett, akad esj-egy dielwefva tovnlé nangó stynSra aa nuaáa, basonyára nem feg slmakstai melleue a aélkal, kogy hJs ae ka-oaéeáodjék.

HUSZADIK ÉVTOLYAM

ZALAIIÖÍLÖHIA tatarőrvidék bekebelezése
As átmeneti intéskedéseket tártai-masó kir. rendelet kivonatát nagy fos loatájrÉntl fogva közöljük:.
1. § A zágrábi föbadparanosaok
1 aág balárírvidéki mstáJya és segédhiva
: tálai, valamint közegei mist határőrvidék
közigazgatási hatáság es es idn ssennt
törvényes ssemélyseti létszámmal é>
tényleges össseálutasában azesen osztály
bos tartosó aktákkal 1881. évi -ugussMu
elsején aa illető magyar mtBiasterektek
\'. illetőleg Horvát-Sslsvon Dalmáiorssig
bánjának, mint királyi bifctososk Át
adandók.
2. %. a magyar kormány és a bán között történt megegyezés után oaztati dók be ásol gála ttételra. A 3., 4 , 5., 6 7. és 8. §§. ennek réssleteit állapítja, meg.
9. §. As 1881-ik évi igazgatási
évre az 1880. évi decsember 18-ikán
helybenhagyott eiőiránysat marad ér
vényben.
1882-ik évtől kesdve egéss a péns-figyi kiegyézé* időtartamának leíoiyásaig, a szükséglet w magyar péntügy miuiesler és a bán között évenkint megáll api ttatik. £ kiadások megállapításinál, a \'baiárőrvidék bekebelezése által elérhető egyszerűsítetek tekintetbe veendők.
10. § A fioáncs-*tolgál»t a határ
őrvidéken közvetlenül « magyar péns-
ügyoVimizUr által vezettetik.
11. S. A parancsnokló tiuornok*
sak átvitt hatáskörében pénzügyi téren
gyakorolt teendői, melyek különben a
magvar pénzügyminiszter hatásköre alá
tartótnak, jövőre as utóbbi bos osxtat-
o»k be. -
12. §. AZOQ teendők, melyek a
batirőrvidéken *ddig fennállt első éa
másodfoly»modáau pénzügyi biróaágokbos
tATtoz-ak, asoo megfelelő fórumok bot
tétetnek át, a melyek a borvai-eziavoc
13. § A bat*ro>vidéki kormány
zatnak fnladó kauszT-ri osr.iáiya. e cxim
al-u : „A Horvátországgal és Ss svonisva.;
••gyesiim h*ur/-rvid*.ki föid-dó kataszteri
igazgatój* Z\'grabban", ic-udoi b-tpj^
zéic-ig f- DD fog állvtii éa koiveilr-n » ma
gyar pi*orQ^\\ ini"i»*ipr *iá reiidei\'e\'ik,
14 § A fa»-árArVidéki m-dA—ssulj miot erdoigKEgatoaág közvetlenül * m. ki\', foldmiv-lé*. ip- - é* K-rMked«lmi
g ggg g
szabou iurT>M<-u szerint fos megalakít-ta.lni.
15. § A vsgyou köiönége erdö-gatdaságan»k a b*n réaeére fentártott

fŐigazgatáaa külön törvény által fog meg-állapittaul A 16., 171 18. §§. részletek kel taglalkoaaast.
19 §. A batárAswWki épitásBeú esatity agyéi, melyek a sugyar 1868. XXX tos. 9- § * értelmében sajátképi kosos építészeti flgyekaek tekintendők, tahit a vasttti épitkesaWo kivfll |a kikötőt ügyek, vataaiíat a hajósáéra, állam utakra és folyókra vonatkozó ügyek, melyek a magyar királyságot ép ugy illetik, mint a borvit-szlavou királyságokat, a magyar kösmunka es kosiak edésflgyi minissierinmra fognak átrubázfatni.
30. g. Ason köaös épíiésseti ügyek ellenben, melyek csakis oly határőrvidék! kincstári\' épületekre vonatkosnak, melyek egy * magyar királyi minias-teriamra átruházandó szakma czéljaira vannak rendelve, as illető magyar kir. lakminiszteriumnak fognak átadatni, \'bit as adóhivatali hivatalom helyiségek i lakosztályok, a magyar pénzügy mi-nissteriamaak, s as erdéas hivatalos helyiségek és lakosztályok a m. kir. földmive lés , ipar- és kereskedelemügyi mintásának.
21. §. A határőrvidék! építészet-
aél alkalmazott tisztviselői és ssolgsase-
mélyset elosztásán ál és a hivatalos okira
tok kiválasztása és átadásánál, melyek
as eddig a batárorvidéki épitésseti szak
osztály állal eliniésett kötös épitésseti
Ügyekre vonatkoznak, * magyar kös
munka- és közlekedésügyi miniszter a
bánoal egyetértőié^ fog eljárni.
22. §. A kozos királyi horvát-ma
tyar pénzügyi és erdé->*"ti kormányzat
ilatt álló pénstárak, hi» ataJuk, számadók
naplóikat és számadásaikat <• isgr-tbi
pénsügyigazgatóságnak illetfll-g a zág
rábi erdéssigazg* óaág ■saravi?vó*égenek.
ellenben as anionom koroiáorsa> szám-
kei éa acámadiíi t. háoüak, mint királyi bistoanak alárendelt autonóm haiár< Srvidéki axAraaséknek !znosoHk átadni.
23 §. A határőr-vidéki ssimvevői
- bttarőrvid\'ki h.vai»l»k .thai >ett lobbi hx\'ározitok ertrlmébnn egy-
idéki számssékek, máar^srÖl ■ a ságrabi péusügyigaagatóftág ar.ámvevAaég ■ ■snálya, illetőleg a zágrab\' erdéasxti iga*-
g pk éa számad«aok
é. elkAayTelaaén«k végletr
b-fej -zéaeig, agyssinén a asámküoy-ek leiáráaÁigi a DAtárArvideki kormány-urnák a bánnak, niiot kir. bítto»n*k ladáaáig terjedő kese>é«i kimotatáa el-;aratáséig e munkák agy ax autonóm

határőrndikl asánusékeksel, valami Bt a peuügyigaagatfcag iaámvevőségi osstá-tyáaAl és as «*cUes«ti tgasgstdaág .«»«-rw¥MfimH a kaíárórvictóki •llen6rt«Lek •Mtnélysetí áJleaáüyábol alakiundó kö Ite oastály állal wtéaaMldk el.
24. §. As oly foJyamarban levfl magán perek, mely ok bea a tatárörvidéki kiaostár vagy valamely katárőrvidéki alapi fő!peres vagy alperes, eloaztsodók s a mennyiben bbonyos esőtekben nem tüaik fel esélrserübbnek, kogj a már folyamatban lerő bef«jexés« as ásókkal megbízott Ügyésseknél a királyi fŐúgyéss vssetése alatt magbagyaasanak; ason kiaosíári perek tovább vitele, melyek as antonom batárőrvidéki kormánysat vagy hatarŐrridéEi alap költaegvetéaét illetik, a horvát-ssUvoo báni tábla fAügyék^aé gére btsandók; asos kincstári jwrct «. lenbea, melyek köcoi kormányrati ágra vonatkoznak, a magyar pénc&gyminiM-ter aláreadelt ságrábi kinastári jog ügyek igasgatojáhos Qtasitandók.
A soproni kereskedelmi« Iparkamara köréből.
nagyméltoságu m. kir. vallás és kosok Utás&gyi minist tor ur f. évi april bó 21 . 10.992 as. alatt kelt magas leiraUbao figyelmestett a<ra, bogy a bu< apesti állami Sze\'pi portanod inak megnyitásával és kosatos fejl-sttésével a gyáriparosoknak i a kéamü iparos osztálynak kedvel alkalom nyajutik an-e, bogy fiukat az iparpalyára most már lervssTÜen kiképezte\'betik.
£«a ipartanodának czélja. bogy as épi esi ip*r terére épitó mestereket, pallérokat, as általános mezei ga«d*aitfi es rasnti gépészeti, további a aülónbótó vegyész-ti. iparágak »sámár* fó-munká sok»i, mfivnetokrt, végre a jwlemeke-yebb kéxmAptrágak számarsssakavalut-tabb a ouál\'O működéére slkal mai m«»ip--iket neveljen.
Kznn cselből az emiitalt inéKetban
i a fém — vasipari szakosztály s igy
kiképestetést nyerhetnek ott Uőmivt-s-k.
gépészek, vegyészeti gyármunkások, io
ább*, vaj és rézöntők. *pilfi lakatosok,
«dogasok,késmnv«sek.«serkovácsek atb.
A tantolfam riirom évre i«rj«d. as
utóbb említett kézmüip*ro*Aoafc azon.
b*Q — a mennyiben o*»k egy iparaagot l*.D-k vagy választanak — tanfolyam,
as eloképsettség szerint esetleg két évre
röviditbető.

A felvételhez faltételül valamelyik kösépiakoU, gymaa«iam, polgári vafj reáliskola négy abo aasiál/áaak jo sikerrel valóelTégaéseds elŐaetaa gy.ka*iat a vála«stott iparágban knttatik ki, 4«iei-vételi ráaga ielétele niaa, oly jyaroi tanoaoaok é. -gédek, kik fég«bb«si a os4piskolánik o*ak két kán* oastályAt égestak a jelenleg a gyak«4atbaO rsi-kMnek, ia filvétetae^.
Az iránt, hogy mily módon készül-
-»ek eaak a Mvételi viaszára «gy »
ősépipartaaoda igaa^atóaága, saíot stem-
kBlóuben e kanara is asolgál felvilágo-
sitá»aal.
Felhívjak Uhát azon ssttlőJtet és
yámokat, kik gyermekeiket as ipari
pályára ki képestetni kívánják, bogy a
bud>p-*ti állami k&sépipartaaedáaál tn
domáet sseresvéa, abba gyermekeiket
erwru^n késsitteasék elő a középiskolát
égy alaó ossiályának el végez eté-e s
egyidejűleg legalább a ssftnidŐkbna tór-
ténfi gyakorlati foglalkusU-.áa által.
Kelr Sopronban, 1681. ér, jaliu* bó 80.
A kkílj :
Hrlyl hlr.-k.
— Wlammiea Antal Bagy-kmi
ssat kir. tArvénysséki elnök bi!eg«ége
ulyosbalt, adja Isten, hogy sikerei f<*l-gyógyulását jeleshcMÜk romlöbb!
— I>r. Mérie*~TŐth János
soproni kir. torvéaysaekí elnök saabad
ságidejét caaládjá\'al együtt kórnakbeo
N*gy Kantsaán töhi.
— Saombaton détotán van as
voda növendékek sárftnaepélye a „Pol
gári egylet* - kert hely iségébea. EsU láooskossorn van. Belépti dij 20 kr. Gyermekek felét fizetik. A t. kosbaaeg tömeges pártfogás*t kéri as egyesület.
— Második előadást is tartott
a fiatalság mail vaamrnap délQtán ifj. BUu Karoly nr kertjéoea. Ssígligeti
Liliomfi* czimft vigj&téka adatott elő
Ívi>s igyekesetiel s felismerhető jóaka-r»ti»t. Felvonások kosét zeB«előada*oK> ical fÜsmrezték. Köxónség oagyszámliao jelent m*g » valóban elragadó képet nyujioti a dús növényseta ■ virágillatot tcép kertben ártatlan kedvvel mulatósok saj<>a tapsit hallani, melylyel a der*k
iflkndvelő kitassfonyok s ifj-k játékai jtalmtzTattak. Bl>a Károly ur *m<-llett. hogy - költséges intésk"dést tette. m«g bivott vendégeit més; házias vnndég se-
iteti\'ban is réaseaiié, valamint ő a fér fia kat, ngy k-dves jó neje s bájos leiny> a h^lgykussoru iránt folytonos figyelem-uxnl Tálának. A. kelUmxsaa töltött dét-uiánra sokáig vidám kedvvel gondolhat

aak mUd ások, kik &•* ▼aláaaJt. BUa Karoly or és kedves eealádje teljes al». rest érdemolaek. A mukfdveldk aiv-sorát kora ifjóságuknál fogvs BeM köaöl jük. de álulábaa *aiaa>eaBri«a dicséretet vívtak ki jóakarata ssáatdékakaVt s elismerésre méltó igy ekés* tikért
— Maaonté határos* w hoskataa
Nagy- M KifKaaissaváros taaáeaa Is,
minőt Sopron .áros taaáosa hozott, mely-
Bserint megúltatott, hogy korcsmába,
kávéházba kutyát viaai BAB szabad.
— J^Wroao. Lapunk kiadója ■£•
mat fulyóiratot küldött W. kösel ara
dalai erdóasester uraak, ki aat ily aaeg
jftgyséasel küldte viassa vDa >cb der as
garíscbeo Spracha aicht m&chtig bta, ao
kans ich keinen Qebrauch macben."
— Lapunk előbbi szimatán emli
tet ak e)Iy ritka, je BÓ elbalilosását, »
Családi gjMSJeleBtés Így asúl; Morvoza
Kálmán királyi járásb.ró kis kom gyer-
mí-kei: 5 éves Mariba, 31/* eVes Pál s 3
nupos Jeoő agy az Összes énUklodÓ roko
nok otsvébnn is, megtört sawol jelenti
hogy igasáo szeretett, filej-hotetlea nej«
a legjobb aaya, Beste* sztvl rokon Ho-
roosa KÜtaáa.é, azoJeUtt Masjon Mari
életének 23-ik, boldog haaasságok 6 ik
évében, iolyó hó 17-dikén éjjeli. I\'/» őrs
kor váratlanal akko.-ssenderftlt jobblétra,
mikor már alapossá vált a remény, hogy
as adeU eMeiet Bem kelU*d drága ételé-
el megvilunta. Földi maradványai f hó 19 éa d. e. 9 órakor fognak belvét hitvallása egyszerű szertartás mellett a bal a ion-füredi reformált rallásuak sir-kertjéb* örök nyagatomba heryesteiai. BaUion-Fared. 1881. jalias 17 éo. Áldás
ánkl Áldás emlékére l
— Dr. KéU Antal t maak*-
társank LetenyéVtt segédssolgabirúnak
kiaevestetott.
— TÜmvém. Lenti oMsovirosbaa
bób a a város főtere aielUtt végig
haz»do uicsÁnak egy eptió félben levC Ib-n ids ütvén k,i, — ss és Ót gmada-
aági épflUi bamvidi el. A tüs keletke-
séseneK oka, vétkes vigyácatlanság A ii tasoltó testftlet erdeme, bogy a ottnn épüli sorban nem terjedt tovább
a tüs. Bts>ositva egy épület volt.
József sttmegfai lakás „HaVMi\'^g Lipót t-pulesai lakos podíg ,L«okoí*-re valtoztstu nevét
— A vakmerótéff áldomata.
L-nti mr^Svárosban as uradalmi gépéns* gény. főnökével és egyik kollegájával
— folyó július bó egyik délutánja. D«-
VflSetos napon txp^Iiosióra indult. Hol
— hol nem cserseU néhány dynamit, —ílol volt, bová megy é* miért megy, arra mioden««etre lelelnie kell neki s ilyenkor m^g a távoli ssomszédok is tudják rögtöu, hogy ki beszél az ország-atou. —
Ismert éles hangja mini sip zenéje tőr magának utat tova a léghullámokon.
Ugy látszik rostul erezné magit, ha nem btszélbeine mentül többet és ^ lehető leghangosabban. Pedig nem hall* \\nagyot, a legkevésbé sem.
A«t mondják, még éjjel is beesel; ba egyedül van, akkorönmagával ssörtő-lődik.
A fŐfttcza végén lakik,augyanezen U\'CZM misik végóa van a széplaki aGrand Hotef*, melynek ő árendása.
A régi\' „Fehérló vendéglő"-vel ai nradajmi rnmanenczíalia földeltél, a eaek-n«k közepére épített kis majort is még apja vélte haszonbérbe, hao«m az 1848. bonyodalmak elején ss ellenség Mgyoj-totts rakományát, elvitta használható lábos jószágait és igy tönkre ment.
Esen állapot következtében apja nem birváo elviselni * kárt, magbalL
A nemseiőri táborból hazaérkezett v. az ifjú Jakab, hossá látott a gazdálkodáshoz, hogy as ősi vagyon, melyet apja , ís oagypjs bírt, gazdátlan ne maradjon.
Két évig csak agy szegényesen vezette gazdaságát, hanem annyira még ia gyarapodott, hogy a szükségeseket beszerezte. As ötvenes évek elején azonban -kedvesőbb körülmények között állotL
A „FebérlÓ vendéglő" czimét és a \'vakolása nagy réasét lemosta as eső, tehát újra kellett meszeltetoi, de s három\' szőri meszel\'\'* után a fekete betűk még is kirívóan tűntek fel. Hit tehetett mást, \' az akkoH átalakulás folytán egy Ublanns tiszt rábeszélésére, két heti töprenkedé* és basafiai gyötrelmek alán végre beleegyezett, hogy a régi magyar csim helyett .Orsód Hotel" ősimet kapjon.
Tehát a fala egyik végéről a másikra, a korcsmiig s viassa es otat teszi 6 meg naponta kétsser, ■ a különben öt percznyi távolságot rendesed két, usque bárom óra alatt éri el.
ElsŐ statiója •somssédjs, a vargv kisek komája. Már hogy is mehetne el ennek ablaka előtt, hogy öt peresre log alább bi ne nézne, ■ meg ne nesze, mit csinál a scomszexl ■ s komaasssony. mert mellesleg legyna mondva, Jakab bátya ugyancsak lelkesül, ha ssépet lár.
Astán jő s szatócs. Ennek a lakó dalmia míat náasoagy szerepelt. Csak a«m taUtí, kofy be a« aemi ide M egy

nllaoatra s jó reggelt ne kivánjon ? ! Már □it szólna a sxatóca felesége, bogy a Var-• inénál oly soká időzötts nekik még csak tst sem mondta: hogy ,no, hát ti is illek, hogy vagytok, mi as ajság, adj sten jó reggelt ?!
Ast pedig ugyancsak tudja ám a szatóosné, hogy Jakab bátya a vargától jí, még mennyire tudja; bías az asszonyok leginkább as ilyenre ügyelnek.
így megy tovább, a félstemü ács, a sánta molnár, meg a kis korcs maros, ki inga sem tudja, már biny esztendő lyomja meggörnyedt vállait, mindaoy-rian hallanak valamit Jakab bácsitól, >1 ócska, hol ujat, de mégis csak tlamit.
A parasztnak minden )í — ssikisa mondani — örüljön, bogy tanaihat tőlem valamit.
Aztin következik a tiszttartó. Rítkin malasztja el ide betekinteni. A üssttartón*k különben nagy embere s nála gyakori vendég, de hogy is ne? As uradalmi pénztárba fizeti évne-ryndenként as anndát, astán ha a korcs iában valami elromlik, vagy pláne iáoysik, mindenért a tiszttartóhoz kall fordulnia s igy sokszor csupa kénysze rüaégbo\'l is be-betoppan as urasági lakba, hol ■sivesesi látott ember mindig.
Ilyenkor astin elmondja as egéss
-i krónikát és viselt dolgokat meséi el,
-cíy a szegény tiszttartó, as újságokból
sem tad többet ki betűzni, akár órákig
olvasson, miot amennyit aa öreg Jakab
egy kis félóra alatt elmondott.
Itt mir jól ismeri a bási berendezési, alig pi> percznyi ottlét után engedőmet kér, hogy rágy aj ihasson, asután eul egy karosszékbe s kesdi a krónikát. Addig a világért sem menne el, mig végkép ki nem Qritette as újdonságok tárházát, na as magtortént, kesd nyogta-la okod ni, jeléül annak, hogy most már >ég volt, hogy egy hásttlodább igyekszik, .Megyek, sietős végetni valóim \'annak, már úgyis tovább késtem, mint akartam. Hit mond ír jd a korcsmáros. Már délre jár aa ide, a bora elfogyott t én most sem vagyok még- Unt, bogy kielégítsem ; asután meg a majoros gasda ennek sincs vetni valója, as abrak is elfő gyott, mit esanfk a lovak, ha oda nem megyek. S ez igy megy, mig as Öreg ai öreg as otosin niaos.
Védi magit, akár «gj prókátor anélkül, bogy valaki megtámadta volna Es is egy neme a geaiáliiásoak I Á tiaattarte pedig egy félórát jó

töltött el és sokat meg tndott. mit a U pókból bizonyára meg nera tudott volna Ast hihet nők, hogy most már csakugyan egyenest a nagy korcsmába viét, hiszen a krrcsmáro* régen Üres hordókkal várja árendán uramat, innen onnan dél test s nem tad bort mérni a nyugtalanul várakozó suhanezoknak.
Pedig nem ugy van, Jakab gssda még mindig nem a korcsma felé tart, ast hagyja utoljára, gondolja magában; a tjoros gasda pedig várhat délutánig.
.Majd csak oda érek, ugy is tudom, py szidnak ossza vissza mindennek, a a miért megváratom okét, legalább megérdemlőm A szitkokat, adta sok paratztja, miért aem lettetek arak, mint Jakab bá tyátok !■
Még van odáig egy két státió, azokon meg nem állapodni egyenlő volna az égbekiáltó bfinökkel.
Mit szólna a plébános, s tsoitó, a doktor, meg a másik szatócs, kinek ó nagybátyja, ha róluk megfeledkeznék? No de tad ja ts ő jól, mi a köteles sége, az ellen cselekedni ép ugy nem merne, mint akár egysser vasárnapon el-malatstani a templomot, az\' pedig beteges állapotában is essk egysser tette.
Utolsó állomás a szatócs, ott nagy ur, hisz o agy bácsi 1 El is jogsival
Zsebre rak egy pár jó száraz Öt-krajcsároat és tovább megy.
Végre csakugyan eléri csélját, a nagy korosmát.
Itt elemében van az öreg, kiilönö sen tóién, midőn nincs sok dolog, mindenfelé asünetel a munka és a nép is inkább ráér egy-két órát a boros üveg mel lett politizálni.
A midős nincs sem kakoriezakhpá lás, sem őszi szántás vagy aratás; a osü-rök szénával telve, a padlás gabaaoomek terhe alatt görnyedsz és a kamrában as elvérzett kocsik csombjsi lógnak minden tehetősebb gazdánál: mit tenne ilyenkor a nép egyebet a jónál, ki nyugodó í aboss-azu év fáradalmait és néha-néha a korcsmába elnésegatni, hol oly sok ssépet és hasznosat lehet hallani Jakab bátyától as Írástudótól.
Hja, nem minden ember ersséoye adja ám oly bórán, hogy meg ajságra is kerül; Jakab gasda teheti Asatán a mit as as újság oly >sep nyelven mondogat el, azt aem míadea ember fia érti 1 Jakab gasda pedig ebbeo is nagy mester, ő * kólákat u vegaeU, MéVt oly hivatott su*

•sója Ő az írásnak, — ily formán gonduikodik a faló nagyobb rész*-.
Midőn összeül a kupak tanács és a tdnivágyűkat elég ssámban látja már as -«g maga körül, kezdetét veszi a tisztán népszerű congressus ülése. .
Jakab bátya aa utolsó szatócsnál vett szivarra gyújt, es as őt megillető méltósággal az elővett hírlapból olvasni kezd.
Siri cseod uralkodik s. teremben, a népnek nagyobb respektusa van Jakab gazdától, mint magától a viczispántól.
T*rmétzet«s, hoogy mind az, mit as öreg olvas, tsentirás, mind az csalhat Un, megdfcntbetlen igazság, de nem-e as öreg Jakab olvasta, még hossá újságból?
Persze, sokan épen annyit értenek a hallott BzéphaQgsása szavakhoz, mint a széplaki kisbiró az újságszerkesztésbe* ; de miért volna hát közöttük a bölcs areo dás, nem e azon férfiú ő, kibe méltán helyezhetik bizalmakat a falu emberei, mert tudatlanságukat el fogja bari tani tudós magyarázataivaj ép ugy, mint a plébános ur először is olvasta as evangéliumot és csak asatán magyarássa meg körülményesebben. Megkell adni a módját, szokta mondani, bogy megértsenek.
Es teszi azután csak meg a hatást, midőn még ő is helyesnek találja aa olvasottakat es kezdi as egyes híreket fejtegetni és azokat szélesebb al»pre fek-
A különbség a két prédikátor működésénél csak as, hogy mig a plébános magyarázatait mar megszokták s bennök semmi különös vagy rendkívülit nem találnak Szépiák leányai, addig as öreg Jakab politikai s egyéb népaserB lÓadásaibaa a szokatlant az uj <ág ingerével kecsegtetőt bámulják nemcsak a férfiak, de sokssor kíváncsi menyecskék és snyókák is.
Mondanunk sem kell, hogy As Öreget talán első sorban is ezae jóakaró baz galma, melvlya) a népet ismeretlen regiókbaigyekesettmiDdenkors törekssik most ís lankadatlanul bevezetni; tette oly népszerűvé.
Ha kissé ambitiósos ember volna s akarna, még képviselőnek is bejuthatna; mert Ő matatná meg igazin, mi kép kel lene as ország sorsán javítani!
De ő egéss m aak int gondolkodik.
Mínek szaporítsa ó is oda feont a bölcsek szamát, hol as ó szavára agy sem sokat adnának a talia asámbe i vennék; ottsWn pedig miodeabea. a tonast adhatja- e veaersaarepre tea hivatva, súg

5városban legfeljebb egy igénytelen közkatona sserepét töltbetaé bel
Ezt as öreg természetesen igen jól tadja.
Jak«b tovább szokott gondolni a holnapnál, ó ■simít, még pedig erősen s ugy látásik aláírja jogosultságát annak a ké\'t-sredes igazságnak, bogy inkább plakoo első, mint Budapesten második vagy talán assem.
Előadásai aXán, midőn a nép tetaséa és elismerésének rendesen élénk kifnjecést ad, as Öreg fcöonyebbult lélekkel hagyja a korcsmát\'és kisétál a földekre, azután megtudandó a közvéleményre ki hatott előadásának eredményét, viasza jövet ismét betér a korcsmába as akarva ott feledett hossza szintért és z zacskóé, t és még vaUmi mondani valóért.
Midőo Míkók a déli imára az első >lt megadj*, mintha elvágták volna szájábo.1 a hangol, egyszerre elhallgat, folál Ülőhelyéből és sapkája leemelésével jelzi, hogy politikai, mezőgazdasági erdekek, ssóval mindennek el kell oémulaía, midőn egy oly hang eaólal meg. mely nem múló kincsek, hanem egy magasabb valaminek hódol.
Á déli karaagBBÓ rendese* elnémítja as öreget; mert 6 igen vallásos.
Újságait éa pipásó vaskosait zsebbe tuszkolja, fork« és pipáját keséibe vessi s ballag csendesen hazafelé. Útközben gondolkodik előadásának hatásáról és a képviselőhálbsn fölmerült vitákról, melyek — nézete saeriat — ast vagy smast volnának hivatva eredményesai, hogy boldog legyen a hasal
Bárkivel találkt szék ilyenkor, legyen as a plébános, ki rendesen ez órában megy a postára, a taniuj, jegyző, vagy as utolsó kondit: Jakab megállítja, mert iám álthatja meg, hogy vele pár szót ne váltson. Be asoaban a vjligért se tér kibes.
A fóutozin miadenki tndja, hogy as öreg megy hasa a keresmábol, oisswa oly stentori hangon perorál mindenkivel, mintha bizony Ö voiaa Sséplakon a diclator.
Végre hasa vergődik.
Jaj ilyenkor as egéaa hasnak, ha nincs étel as aastaloa.
No de sokkal iakabb ismerik, begy-sem ilyesmi megtörte* Dék egy—er ki.
Délután atmétlődik aa issaettsssM-pregracBm a korcsmáig és viassa. -■!\'>■:
S ea igy megy sek év óta s*ao*ftB, kiveV. ha bébt>k»ffasv Jakab bátyiak i*

■*■*

HUSZADIK ÍVSOLYAM

ZALAI KÖZLŐIT

JÚLIUS 28-ia 1881.tolienyt, me^kari tahit snekoak romboló h*tá*it, — %ogy a kísértei haszon a.) végződjék - * Kerka foiyó baUia próbálni- A dyoamit töliiuy kanócz* aránytalanul rövid volt ; miaek előnyét akkép magyaráz* m*-g köxönségéaek » fcisérleltevő, hogy igy gyorsabban robban tel & töltény, t-h4t a hatáskörébe eső halak Dám menekülhetnek el időjén. É e rövid kaaócs okozá a aserenciétiennek vesztét. Msggyujlva a kanóoz lőpor* kicsit sistergett, de nem robban ti fel » töltényt — Alig kéttttlt vizsgálni ennek okúi, a másik pillanatban a töltény szétrobbant, két tár»át fóldreterité, (ezeknek komoly bajuk nem történt) ■ szerencsétlen expelimentálóuak pedig jobb
kézfejig — csuklóknál teljesen l« ankitá,
Elet w-n maradása — kéUégss-
— 2fafffftüs voltFekö-Rajkon;
jul. 24 én éjjel gyuladt ki Unger Ján«s
földbirtokos lábai pajtája, mely tel* volt
busa éi árpával, * kár 2500-3000 frt
közt van- Biztosítva wmni wm vol t.
Csendes idő lévén, a tüz tora terjedését
meglehetett gátolni. Alig 20 lépésnyire
vol t a tűshöz egy oagy **st*g roza,
szerencsére iikerttlt megmenteni. £ rozs* ,
nak betakarítását éjjel 11 órakor vége->-
ték el. Ssántssáodékos gyújtásból eredt
a veszedelem. A teilei nyomozlatik.
— Letenyén. a Marából rgj 4
éve« gyermeket mentett meg egy ratli
kutya-
— Vihar. E hó 22-ikéoek dél
uUojáD 3—5 óra között óriási orkán <3ü
bongott Luati vidékén, háztetőket szakí
tó t le. a mesAkoo, su5lökben és gyü
mölcsfákban jelentékeny k.lrokal okozott^
imitt amott kevés jég ii esett.
— A halaton-füredi hírneve*
„Annabál" jaiiua 31-én vasárnap tárta-tik meg. Jul. 20-ig ?31 foly»4*ámbau 1244 fürdóvendég jelentkezett.
— Aratás. Lenti- és Stéoaiiziget
vidékén nz armát aE össí terményekre
nézve nagyobb réazbeii b«f«jestetett. A>
eredmény kedvezőtlen mennyiségre, a
lsem minőségére nézve azonban eléggé jó.
— Arveré* Zalatn«gyíben -
Senkó István 502 fnra b. ingt. jul. 30. Kéméod-n. — B*rtol«me Sarolta 787 frtra 1.. uigi ug. ]2^n Ördögh*nyé\'». - KOVÁI* Vendéi 560 frtra b. in*t. *uK. 22. GUtWnb*záu. - Eiberacbita Erna-i>u«l SO0 tnr* b. \\ae<. .ug. 11. K-\'vftgo Eőraöu. — Kl&r B\'nj*tnin 7Ü53 ínra b. ingi jal. 30. ZilaivÁooson. — Lö vy Sámuel 56- friro !■. ii.Rt. ,ug \\$. K,8. Komaromban. - B-nkó" Igtván 411 ínra b. ingt. aug 13 Bchiákon. (Nagy Kaoi-*<**.) — Porae Pál 420 írtra b. ingt. aug.

23. Vahomfán (Alsó Leadva ) — G«m Lázár 1078 frtra b. ingt, aug 8. Zsebe-ly«u. — Csuric* János 1200 frtra b. ingi. aug. 27. Csákiornyiu.
— Hamai rövid hírek. —
HorvátoisuLgbsva ssept. 25 én loss a képviselő v*l*sttáa. — Vestpr éra vidékén a ph lloxera n*gy mérvben faliépet;. — Risiovot a kolouvári mészárlót a kegjis lem kadéttá tette. — Pécsett két paraszt párbajra kelt — sarlóval, egyiknek füle a gyáaslé\'en maradt. — A* eaxtergumi lap ellen 30 sajtópert iaditollak poli-ikai tartalom miatt. — 22725 szabadságolt katona van öaspontoaitásra behív* Buda> pestre. — A kormány Koiosvárott és Szegeden fiók zálogházat állit fel. - A lipiki jodfürdót 280 ezer frtért egy ma gy*r cons<»rlium vetle meg. — .Országos dijnok egylet" alakult Bpes\'on — Egy amerikai touriotatársa-ág jő Erdélybe. — ~ Külföldi rövid hírek. — A socislisiák világoongressoa> Haagban tarUtik meg. — Kréta szigetén egy 118 éves g(>rüg fóldmivea b»ll meg. — Porost országból rost aratási hírek érkeznek. — Amerikába tavai 4363 magyar vándorolt ki. — A párisi szabadságünnep alkal mával 17 magyar zászló is ki volt tűzve. — Görgey Arthar keleten utazik. —
KI nyert?
Budapest jal 23-in : 8. 38. 34 76. 8ö. Liucz . „ 26. la 8. 7. 20. Tri-szt „ „ 39. 29. 60 78. 88.
Vegyes hírek.
— KolduaíUt a gyöngyeiét Saját-
ságoa togadáat nyert meg a mull héten
Berlinben egy fiául. Azt állttotu ugyanis,
hogy egy ember, aki ért bosxá, a kolda-
lásbol kéaynlmeaeci megélhet. 0 maga
llalkozott arra, hogy reggel 7 órától e b-t óráig hal márkát koldul oMze. A fogadái megtörténi. A fi»i*l tmb«r elindult atjára • könyörgésével majdnem miadeakit megioditott Hasról- házra, járt a jóval « kuüzött bataridóaél mar hat márkánál lóbbet .kere»e/i.u Szass-harmincz belyeo kopogót) be ■ csuk négy vankétazer uta»iioiuk el. A |i>e**d*st e ••tiriot megnyerte ■ at 50 mÁrk«t az ö>8tekoduU péozzel együtt egf szegény ö«gv aascunya>-k ad\'a.
— OarJUld Kyi1ki>»án-k életrajxát
ki>zií a Frankfurtrr Z\'ituor e^y leve
letfje. Guilean- *- s/frjnt «gy kftz\'iaite-
leiben allot p(lg*r fik. 1841. ssept. bca
■zUletett Fre-porb*n Jllinois ill.aib«u
jó aevelésbea réa>««Ult, Chic-p.-a lanalt*
» jogvt, • uUn tabb évig atniint Eoro

pában. Amerikába vwszalérre különböző állásokban próbált szervnoaéi, • mint öuálló &gy véd is működön. £ kosben »zojb»ü többféle osaiM«i követett el, de agy tndta intetni a dolgot, hogy Ozalmei\' aam jutottak nyilvánosságra. Cbieagó-bao olyan magavícelctei Uaosilott, bogy a tulajdon aógo.-a kitiltotta basából. Guitenu, mint író ia surenoiét próbált, így egy Jcftnyvet irt Kríaztos második mpgBzUletésérol é> caáa ilyen kariosoa tbémakról. — Aztán miot szónok próbált
-encaét, tagja lett a .fiatal emberek keresztényi egyesület" nak éa a köztár-
ági konvencstónál ii jeleotkiíZAtt, bogy u utolsó elnökválsistás előtt G*r-field érdekében népbeczédot tartson. De Gailenuoak egy váilalkoiása >•> sikerült. Egy pár hóoap niutt »rra a gondolatra j, hogy WajbjDgtoobii megy a ott •> maneillei amerikai konzul illájáért pályáz, Washingtonban %l volt legelaó dolga, hogy a különböző hotel garni birtokosoknak, kiknél Ukott. béröuse<ü kel nem fizette meg- Kísérletei, melyeket a marséi 1 lei konzuli állás elnyerése ve gett t:tt, terméaznteaea eredménytelenek maraduk és igy ért meg \'agyában ama sokat emlögetett boldogtalan merénylet eazméje.
— A világ vígt Nem rég írefáaan
több lap felemlité azt a jóalatot, hogy a
világnak az idén vége IMZ. Ennek több
hely t egészen komolyan kitelt adtak,
mint es a következőkből is kitűnik.
Bukovinából irjÁk ngyaois bogy ott a
köznép már hetek óta nom beasél egyéb
ről, mint a világ Ugközolebbl végpasz-
taliaáról. A párnáztok nem dolgoznak
semmit a éjjel nappá, a kocsmában ülnek,
azt mondván, bogy már agy is minden
nek vége less. Az asszonyok pedig lir
nak-rin»k éa miodeofelé előkészületeket
teranek a halálra. 0u általáposan ax a
bir VMD elterjedve, hoey Bécsnnk már
egy negyed része elsülyedt, a asért
Bokoviaából most egyre érkemek leve
lek Bécsbe tudakozódni, ha igaz e ez éi
hogy a levélíró ismerőse, nincsenek-e az
eUesxettek közt.
— Midkat bnta. Konataalínipuly-
hói irjÁk ■■ bó 15 ikérol: Mindazon hir«k
köxül melyei; Mid hit basáról forgalom
ban vannak, os»k *-zy >ga«, t i, hogy a
basa b«teg. Álmatlanság és étvágytalan
sagbKti azeoved, sok olyantól, a mit meg*
azokott, m-g van fonnv* börtönében s
mogssokotl éU módjiQHk f-benmakitájia
te rme*tett-t-n megronpált* ég-^sza^gét
Ottbun mindig a legnugyobu kényelem
mel vetle körül mttgii í» itt még ssjál
szol|(áj4t ia ehiltoltAlt USIe, míg a többi

szolgák bogy gyn^tt ge vonjanak ma gukra, nem merne* \' .ata ?£í?obb figy-1-met tanúsítani. A szultán a mint meg hallotta, hogy beteg, a*onoal orvost küldött hozzá. Ez recs-pti\'t irt n«ki a átadta a asultáonak. A c-<>i>zár erre elő-hivatta a vegvésseli laboratórium fejét a megcsinálUtva vele az orvosságot, ast
LadsegédétÓi elküidé Midhátnak. A basa azonban vonakodott ast bevenni. Bt is mutatja, mily bizalmatlansággal van eltelve Midhát, hogy megmérgesik, vagy legalább ia elgyengiiik, hogy igy lássa, lermésmetnek litesó halállal múljon ki. Midhát barátai tudatiák a nagykövettel, hogy a 40 napos nagyböjt a Ramazáa következik, melyen a korán parancsa sseríntegy igaz mutálmánnak sem ssabad nappal eledelt venni magához. A basák terméssetesen nem szokták megtartani e szigorú böjtöt, s Midhát sem tartotta meg otthuj; most azonban a Kalif* foglya lévén, valósággal bojtölni keli, s es at a nélkül is megtört emberre veszélyes lehet. Különben kétségtelen, hogy agy Midhát, mint társai, a kivégestetés
helyet örökös stámkivetésbe fognak küldetni Arabiába.
— Bortaistó $sérane§étLmsig t«r
tént a napokban Sebes községben Sopron
mellett. Kgy 13 éves fia s mezőn felül
egy egyéves csikóra s a kŐtŐfékb\'l ken
gyeit csinálván, ast lábára csavarta. A
csikó ledodta a fiút s a* tán vad futásnak
indult. Miró megállították, a gyermek
már borsaaztón össze volt törve a néhány
perez tnulva meg is balt.
— Csárdda egy angol h idihajón
Az angol hadihajóra} néhány nap előtt
Triesztben tartózkodott. Ez alkalommal .
parsDcaooka a „Superb* hajó fedélzetéi
fényes tánczvigilmat rendezet\', melyen a
endezők meglepetésről i» gondoskodtak A bál folyamin egyszerre mindenkit a nagy terembe hivak. hol a 44 gyn ezred zenekara magyar dalokat jáUzott. Ekkor birtrlen csikóknak Öltözött bar minca ifja topogott be a terembe a lelkes éljentés éa tajo« .cbe-r\' kiáltások közdtt eljárták a ,la«u*-t. Ez a harminos gény. mindmegaonyi somugyi fiu, as ezred bakáinak szine java, teljes eredeti-" ■éggel tánczolt* a csírdáat. A vendégek alig tudtak eltelni KI érdekes látvány.
— Aratás csanakokban. Zombolyá-
ból jelentik c hó 17-érfi!: Miután me-
gyéckb«n a vetések több helyen víz c\'
állanak, fóldbinokoaaink kénytelenek
voltak csónakokba ültetni az aratókat és
vég*steini vel^k at aratást. A mezŐgas-
daság évkönyveiben et eset bizonyára a

legnagyobb ritkaságok között foglal helyet
— Dj üstököst fedezett fel agj ame- ,,
rikai csiUagási; as nj égi tünemény azon* *
baa osak távesÓ segélyével látható. \'..
— A urfÖMÖgyárak száma Earópi-
ban n idó szerint 40,000 «t tesz ki, DM- \\:
lyekben évenként 107 millió bectoliter ^
sört fősnek. ~[
— A forrÓMÁgról A mostani nagy
rósig, mely elUn világszerte annyi .
a paoass, még türfaetónek mondha\'ó amas esstandökébea képest, melyet a krónikások, mint roppant forrókat föl-"1 ¥ jegyeztek. Ezelőtt e«er esztendóV. 1 pél- . dáal 879 b«n oly oagy forróság volt Vormában, hogy a munkások a mesóa halva rogytak össse. Az ezeredtk esztendőben Németországban kissáradiak a folyók és tavak; ahalak kivesztek és \' peslia paaitítá az emberiséget. Saásfiivea. egy évvel később a föidaok helyütt m-g repedezett s a Rajna kiszáradt EUzáae-ban. N»pezuráa miatt sok más esstendŐbeo aereg-^tŐl bsitak meg az emberek. 1277 ben minden takarmányt felpötssölt a nap. 1308-ban a a rikövetkeset\' évb*n a Dana, a Rajna, a Loire s a Szajna kiszáradtak. 1473 és 74 ben bonaastó azárasság pasztitá Hagyaror&zágot, 1616-b»n pedig egész Európát. Még a hideg S^ótorsságot ia aszály látogatta meg 1652-ben. A mait icisadban számos é* igen forró volt. 1718-ban öt bónap alatt egy csép es^ uem ese t Francziaorssái;-ban, a Réaamar-téle hőmérő árnyékban 36 fokot mutatott s a ssinházat Párisbao i keltett B«rni. Még nagyobb torróeág \'l 1793-b*n, a mikor Németországban hőmérő higaaya árnyékoe bolyén i« a 38-ik fokig stökött\'fe). A mosUni század el»ö évében elviselhetetlen hóségft nyár volt; tiznnegy évre rá híres bortermés éi szárazság kötKÖntÖtt b« s 1834-ben, 1868-ban >s nagy mennyiségű éa jófaju bort adott kárpótlásai a nagy hőség.
Hanos tadnlvalók.
— A tej mtgkíküUs4nék oka. Bhode
A. szerint, a tnbén megbülése folytán
fellépő emésztési zavarokban rejlik. Ezek
alati agyanis a tejben egy rendellenes
TJanyag lép fel. mely a sajtooy*1 —
casein — szétbontja, e bomlási terme
nyék egyUe astá . a léggel érintkezve
megkékül, i a tejnek is kék ssint köl
csönöz. Ezen kék «ia eleinte a tej \' feltt
létén mutatkozik, kéaóbb lassanként az
ngést tejben elterjed. E baj beszüntetése-
végett oda kell mftkódní, bogy az azt
okotó eméazési zavarokat beszüntessük,
továbbá a tejes edények kénnel jól kifüs-juegunj* az örókö* egy formaságot s be DÚC egy napra H varosba.
Akkor van csak mit hallani a f;t\'unsk !
Artiuhii ilvenktir ^imaradhaUtUn, legalább van pár n»pig mivel mulattatni a publikumot.
S ki hinné el, hogy az öreg a bort árendás léiére — hiíi ő á r^-gáliák bérlője — ritkán, caupa curiosumból iazsza.
Ha az általa létesített népkftrben estenkint leül kráglizoi a valatoi különös jó kedve kerekedik, miután a jÁtssótár* sukat a tiszttartó, jegyző és a papi)\', agyon-kriglizta ugy, hogy miod hosstu aczokal vágnak, akkor az öreg, de csak b* küio-Bü.* rózsás kedve van, rákiált bünkén * kutcamárosra, Jankó két dec ti litert a jav.-.bói, ma jó kedv»m van !
E* ki ara,c b* játasik, rendesen disznóban van. (apillemk lexio»niból csiplDm ki e icrmiow technikust) néhn alig lehet vsle bírni; annyira é|v«xl kegyeii FortQoa asazOnyságnak, hogy A » tatroQcae képet at említeti reodes coiDpá-nii\'.b ;n majdnem monopolizáljk.
Mentői inkább kedvet neki a Kir ncse, unnál jubban nú kedve U; üyuikor aztán oly i>riginilitá«okra vele-mrdik, hogy Dumbazgg Mokioy Bercsije alij;lia.n«m tanulhatoa tőle. Jakabban küTi-.beti Berciivel kötöa tulajdont máat nem fedeztem fel, mist azt, bogy mind-ke :i-n szeretik a „csendest.\'
Néha még egy második .két deozít" U ultemet, ilyenkor aitin azonnal tttd-hatj*, aki osak némileg úneri az öreget, hoAy s oseades >oi )tiv<KUlmesett s hoVy a b.ukók hossá tarandokeluk.
Éjfél f«lé kiürül a népkör a a halványul pillogó lámpaTilágaál a viaaga aztin csak egy utolfó empániát lát még.
Jakab et eoasorteal
ök még mindig ü\'ik, a vesztettelek m^rexona arczkifejeaése rautaíja, hogy még alig goudoluak a h.zamene tlro, hias a d.-fioit nemc*ak a Státu«n»k, de na\'-ak is ij-sstö róa, melyet mi.detikép el kell tá^litani.
Dt Jakab bicsi mar ásítani kesd, kitzivott pipáj. sack^jival együtt a fuldöo hever, kártyáit már kelletle&ttl t-rlja kezéWn, . £8IA!omb*D gyakran bólogatva hallal csak egy-egy ásót, erós b -wua kisértetieseü vissshangsí.k as ürei fc [sÖlét teresab«Q.
Pi
i — bingsik &z öreg ajka rúl, midőn rosszul jő a kártya. • M íomert VR«enyszót as ő szokott ftredetiaégével,

nyögi ki, hiszen már jobban ss«i otthon atunyokální.
Egy erőltetett kaczaj hangzik a veextes compánia réscérói, mely mindannyiszor Uméllödik, valahaDya öreg, még aajiuzerübb hangsúly lyal adja tudtul, hogy miként fest a ,bl«lt.
A játszma tovább folyik t ismét csend, mit as öregnek legföljebb egy ásitása vagy a kártya potyogása stakit meg.
Végre is at öregen kifog at álom. fel kei szó nélkül, kifizeti a négy deczi bort, zsebre rakja ax elótto megszaporo do\'t bankót, jó éjt kíván a távosik.
Ei napi programmja a aajitos kü lönctnek, melyről Szinte rosstul «*ik eltérni.
ó is, mint az emberiség legtöbbje azokásos állat 1 (Nem találok stabb kifejezést)
Nincs hatalom, mely őt a benne aziote vérré vált tulajdonokról lessok-atn:>. Csakhogy mig másoknak egy, sok ha két ily mániája van, addig az öreg icsat asámra bírja a« ily speciális tulajdonokat s szinte jellemébe forrt vonásokat, melyeknek rendszeres nyilvánulásai leesik Őt oly különcsezé, oly aajátaágossá. szóval egy typussá, minőt as életben osak ritkán fedezünk fel.
Egyik furcsa tulajdona as is, hogy faluai ember létére, bármily n*gy pipia ember is különben, ebédhat le nett ül előbb, míg egy kis csigarettet el nem aiitt, mit ebéd után ismétel.
Szinte idegessé válik, ha rögtöo nem nyújtja a killó pillanatban egyik fia készen a tsívarkát mi nála ebéd előtl a páliokát, atina pedig * fekete kávét pótolja.
Lehet, hogy e bár originális, semmi esetre magreteadő rendszer egyik téuyesoje as öreg állandó, folyton viruló egéssségének !
PáUnk. és fekete kávé, még csak a vörös bort vegyük boasá mindenesetre oly triás mifterabilél képesnek, mely egy hatvanas embernek hamar beadhatja a netovábbal, ■ hihetőleg az öreg egészsége is, ha nem élne a gyanúval és véletlenül rendesen használná at említett háromságot, már rég ,krach\'-ot mondott volna és a jó Jakab, a falu mély sajnálatára kijelentette volni már a,non po*sutnnsa-t.
Nem i* hinné as embsr, hogy mily furfangos éss lakik az Ő magosa* homloka mögült, mennyire tudja mi éget és mihez nem tanácsos nyúlni.

vsz el, az régi dolog. Ha poli\'ikuanat nevrlik, mihez gyakorta igen nagy haj lamot éa tapioialcl mu\'at, talán már rég előállott volna egy hazamentő tervvel !
A sora azonb*n tudvalevőleg sokszor igen furcsán intézkedik igy történt ax öreggel U meg ama viBtáa eset, hogy állam fél fiu helyeit egystitríj árendás, bölcs helyett mások bölcsességének hirdetője lati -, mindamellett meglátszik rajta ** erős felfogás, megmásíthatatlan akarat, melynél fogva a basa-boldogító essméket könnyen feli*merve — hirdeti és polgártársai figyelmébe ajánlva meggy ök erősíti.
Neki különcén soha*em voluk fel-lengső tervei, sohasem hallani őt kikelni a sors moaiohasága -lUn. ő boldog, elégedett ember s talán erővel s^m lehetne öt szülóbnlyétői ellávuliiani, hol szeretik és becsülik.
Lebei, hogyha véletlenül egy fényesebb pályára lépve még » veres bársony székig ia felevedsett volna a BSureccse hajóján, nwm lett volna tatán oly elégült, oly nyugodt a boldog, mint igy, egyszerű, árendáa létére.
Ha TMár- Tagy ünnepnapokon ép jókedvében találják nagyszámú látogatói, rendtaen Budapest élményeit mondja el, átokkal szeret dicsekedni leginkább.
Hosssa* vajúdás al&o végre rászánta magát ó is, mint bajdanában Nagyasjtat Zajlai István nótárius kori, hogy már osak megnézi ast a híres Pestet, igaz-e at a sok stép, mit ő hazánk fővárosáról hallott él oavaaott.
N*ki már aam került oly sok fárad ságib* at utas**, mint a more patrio utazó peleikei nótáriusnak. Hja! ősze renoaésebb csillags*; alatt született I
Útjában ki sem háborgatta, annál több ví*s»ntagságon ment keresztül a fővárosban.
Egy álló hetet töltött ott ■ épen nem ad Is valami stegéoyeseD, mert akár bissi a kedves olvaaó. akár nem, ó bizony a „HungáríáB-ban lakott Nem akarta megszégyenitaoi Szépiakot!
Mily jóízűen h^ngsulyotta sokasor Q°<ry °K7**4r legalább ő is ur volt, még p«díg nsgy ur.
Soha életében nem járt annyit hin-tóban mint akkor és ami fő, mindig két lovsában.
Egy lóval osak tollas zsidók, vagy utató ctigányok parádéznak, nzekta mondani, már padig ő sem asért meot Pestre, bogj ott agy kJral t.ligimik, mist akár

a aséplkki posta, hanem hogy egysser legalább ur legyen.
M«K ia nésett ö mindent, ami caak látni való v»n, a tudományos akadémiától a „Neue Weli\'-ig.
Büszke önértette! azoku előadni hogy ar akadémiát, dácsára bogy as nap midÖo ő ie látói akarta, as zárva voh mindenki előtt, a királyi pár megjelenése lévén bejelentve: mégis meglátta B kedvezmény bea nem pro lek ti o, hanem csupán z»ját fellépése következtében részesüli
Beszélni kell tudni mindenütt, nemcsak :ttbon a tudnüan töioegn e^y kis ügyeMMg a autoritás éa meg vas — tessi hozzá jói iüeo az öreg.
A asolga — így boazélia nekem el egyaser akadémiai látogatását\' — kivel eiőttör találkoztam a folyoaón, határozottan kijelentette, hogy hiába jöttem, ma aeoki sem láthatja az akadémia nevese tességeit.
E rövid elutasitáasal én korántsem elégedtem meg, kérdezősködtem, hogy ki as akadémiában a foswmélyiség, ássa) szereinek beszélni.
A szolga as emeletre utasított a titkár bos ■ tározót t.
Felmentem, de egy árva lélek sem mutatkozó U, vártam egy jó félóráig.
Végre is egy éltes, alacsony termetű ur köseledett felém a folyosó másik vége felől.
Hegsiólitám.
N«m lenne ssivea engem felvilágo sitani, hol beasélhetnék * titkár orral.
A titkár én vagyok, volt s válást
A nem várt meglepetésbeo alig tudtam szólani.
Előadtam kéVésemet, hogy Öreg ember vagyok és csupán azért jöttem s fi városba, misseri nt azt a híres akadémiát láthassam, melyet a magyar tóurak álda*atké*rsége emelt a nemzetnek, hogy már mai nap okvello* basa kell utaznom és rosttal esnék, ha at ország első ne zeteaségé1, mint magyar ember, nem láthatnám, melynek érdekében agg létem rs a nagy utat eiőasör és hihetőleg utoljára meglettem.
A kérdés h*tott, ssóüanul nésett
reátti egy ideig a jó ssivúaek látásé öreg
és gondolkodni kezdett.
in legyen, ;azólt végre, bár nem volna **ab*d, jöjjön -relém, önnek Bftéiyesen mulatok m*g mindent.
Örömömben kézé: luntm megcsÓ kolai, d» ó aenaa*— atasitotia aat víasaa.
Igy Utua sM( csapás aaját érde-

mem folytán a magyar tudományos akadémiát — folyiatá beszédét az égessen fellelkesült Öreg — és oly kslausom volt, minő oem minden közönséges embernek kinalkosik.
As akadémiából egyenesei) az országházhoz hajtanám.
A bámulok egéss serege ált* körül a bejáratot, midőn a batár villámaebaa-•égü roboeáa után m-gáHott.
Mindenki azt hitte ki tniaá miféle nagy ur, talán ép*n minissier ül a kocsiban, a portás komoly ,*rc*csal ugrott •da. sebésea rántotu fel az üveg ajtót. MÜy jóisut nevettem, midÓo arcsomat meglátva, egészen leforrázva ballagott viaesa helyére.
Sebogysem iamerte fel bennem aat, kit talán jönni vélt, mert as bisony aem minitzter, s«m gróf, sem fóar, haoem csak a széplaki árendás volt.
Tudtam előre, hogy ke»ertt«n tog oaalódni. midőn kocsim feléugorni láttam, de neki tudni kellett volna (hiss azért lakik Pesten), hogy ma már nemcsak a nagy urak és bárók, hanem árendások, de ásóknál hitványabb emberek is járnak határban, csak as apró költség ne hiá-lyossék hossá!
Nila H.i apró péoz soha sebiánysik.
Épen es a bökkenő, mert as öreg pénibosegéról sokaknak van kissé bő tudomása, kik nem ia hagynak a bőrében semmit s nyuszák annyira, mennyire ast a keresatény felebsráti sseretetcsak megengedi.
Sok modern „vaajellemo" uraon fordul meg as Öregnél, mindig bizonyos endsse*- iserínt és mindig pontos időben. A« egyik ast hallotta, bogy aháosi gyengélkedik, tehát beteget jött látogatni; a másik meg már nagyon is régen aea* látU Őt, a harmadik hosatni sssretae valamit, miután hallotta, bogy as Öreg a vámba készül, * negyedik pedig a lovait* és egyéb nemű jóaságait óhajtaná meglátni és igy tovább.
E sok hallás, feltevés, gyanitás ét dicsérésből eredd látogatás nodesen egy ebéd, vawora, de legkevesebb pár liter jó borába kerül as Öregnek.
Da ha olyan nagyon smere\'ik!
Senkinek nincs acoyi vendége a faluban, mint neki, u fi "hasa valóságos .Hotel Crsrni\', hogy már nevel adjunk
i.
Boldog as at anU. kit a ■étnek mint öt!
Többnyire tudják na ért* raj

ZALAI K ö Z L O » Y.
HUSZADIK ÉVFOLYAM
gk. A toj tdfeserú
lefó]«f«*r H eljártat f«leat4k*»j*> •!*-
mosditaoá, de bowi nzokiak már, h»
3—4 up mttlve, Hndifc Is a lajfelt
tajrfll, naúlve, hogy így aMJd tdbbet
nj«raek, »<>okivü\' túrót is »k*THak
kAwiimi, ■ mi p^dig — «s ollót DOB
úmervéa — miikápan neaa iftrtéoheük
meg. Moeelbes a \'jj^t fejfe gjg
«d^ny«kre tessi\';, 10 óra malv* fnlmele gitik, . 24-48 ón naiv* letöltik. As ily módon njnri l>jte!tHSI késxfllt tovább t*rt Áa jobb; ftgysiefwa\'fl fentebb emliteu rendellenes aséiba U meggátolunk es eljárás által.
g g d« biatos
— ÁM dlmatlanfíg 4Ü*n, egv angol
kkó d bi
orvos * kOvetkesó
gy
ajáulja: Nedvesítsd meg «ey t*™ kö*i felét, tedd nyakadra agy, hofj egj ntUi k fej báisóressé&ek felei u tfidj\' a borítsd rá & keadA ss4r»t rés**!, KJ<m ki párolgás megakad ÜvozáMt esél-jabdL A hatás gjors es keltemé*; a n»«ov Dvib»n «i Hgy felfrisafll » egesz*4g*-i álom kóvoikríik Ue. Lehet Jangyo* vite is alkalmaiul, de jólékjnyabb batáas a h deg
A kit a • ját ieln.va r-rt m«(-
Ugy j modn vidéki Hgy éddel tflrtéat, iuck 3* *«\'t a a/avsjáiáss. : ,.ii Íd6 xz én iV\'fti\'ídmia.\'\' Ih p- 9* s<y.i£ njrit"\'t l»« ti. ti.i.lSU ez p«n**iil i U«»er<-|rie rulaa. •TÓI ott:
— Mrel5tt wélna kend liMtrn 1« ÖL »tot-
Moit r»irj kit Úttal, taiióa keír-ecrSI a&rrr járt pf©rraniia>he«éd.-t Urtai.i, Ca . a i» már fBlillott as MStal a. de
re csak- több oldalra) ff léje kiáltották: tv okibb Öt fon tat, -.sátán
inni,
fci i.
X. városban □•(/bán folyt a ■** T. t*..ár fSkorUs lítér* gén .:,
íd*-eéa n iádnál, véfw* kin rU »f,
iusd^a ffl\'d"b- meey
.Hit JA nos, i\' aga "mi-r! nem
gsavaaai?- kérdi > «")rat/>!
itt a f\'lrilG-; ki terogfoé r,4<ÍTei> rnl.u dig wajd * geitto én ■• wag- do gát*
g j
S« #ikfl ÍTel h->e
rnliik
-udA.
Q" A
fit p«Dc5v*l ■ mvasfi\' jár, a
or k-i •\'■rin á\'
imdrignkal W- r bt AH. J*B a.
A p»p-
<*»Jtrarga<)a. Ita
-ni i .Hál ;
r hög »
o aJnca i» kérdői n>-k>-Bi u
Eey kanna ki
\' á liita-.-i. a km»i«»/ü .k as -n tiiil- r*««nb-r? f-i» t
I„. „ itt i lo* \' — Ma hát ikkor Oliél 1>1 órj
hul egy
o»t t«reg - t-.-a fal t
— Már h.,í7 .,z tl)*nt, mikor suig oak
0 (DHga moa»l_\\ ki-érrt-íb^n inoado gaila. búgj p-ok >-xri-úakr-vcl gM»J-.t:ak>i> volna, b- oh tn»kku és OIJ Dagy-\'U n«tu averaiDék. N-» d\'- » »/-re--t m uün: f\'.ínr tt mulaDdó. cyar ó fn\'di kino*«k cgé*x h»i-ÜtaZ" Val.
U Óbbi id-\'»kl>nO ftukaa TÍj«/aell«n j<Í-*gj»»l. ■ a^v Uustk. Dóm fog több* aunjinnk. köicwómnui. v^ 6\\nm jó
ftlI.DÍ.
Ő ia «g\\íkr Tolt Óv.-fc huM/U SÜfál
át ama ezerebcaétlco b»im dókn-k, kik aton édc» ODtudkiLiao rínguljtk tojóké\', bqgy mi?«1 i\'»k derék, becatiUie* férfi»k. t&láa miodeoki i.i.
Pedig v*jmi ongj uok aiáma, kikre » abeoafliei»a j^llng ripna u illik, mint Mántó vet£ ember keiébe volíl
Sokimr ptiHAüikodik mily k«a«rt icn kellett mrggjőtMnio •rról. bogy emberiig nagy menag*iiaj\\b*(i aokui aélkftlösik »B>M SKOD^ leloo, ■*&»*» úast jell»t;«tt mi a ferfiot vulöbao a miodeo ható alkotáaáoak korooágáv* twzi.
Jakab gaxda w>k»t osalödoit már as éleiben, > néha sup^Dkod/a p^aaatkodik hogj c**X moti, vén korában knsdi >• merői ai embereket, mail gjosodik meg, bőgj cm «x eréoy «■ b-c»ülete»aég, ha nem tulnjomóaD a pieskoaaág • vétek dominálják a társadalmat, ba nem ü égésiét, áe aonak eg;e» rétegeit.
Siegéoj öreg, mily jó asirvel ál-dutU meg a végxet, még kóafi T«O korában U alig akarta magiévá teooi aat, mit máaok még éretlen, rágj ifjú korák ban líssiáD, leleplesve láttak.
ó nemcsak SsépUkon, de mindeotttt példiojképe lehetőé a b«o«al«teuégnek | HiodfQ elöwrolt sajátos de nem immorális tulajdonai költ TégtU említet, tük meg ut, mit el&ssör kellett volna felemliteai, ama riika, megbceafilketlea kiocaéi, melyre valóban büatke lebnt: a xsenvtelen bee«flletea»égei.
Oly tiaxta férfiú o, kinek jelemében flteoei vagy irigyei sem taláJhataak, gán-eaolBi valót


— Mit Adsak Ba a wio\'náabaa ?
— .Hároai fém «ti-»t,-
— Ko akkor kát .laMcvek. «ert Ufóm
«aipS, .«c ba ross ít -\'(*f 60 krs)cxárt
Indul XftniMér&l hon:
<>r> P«r-. I \'* 6 10 rrvf-l 2 30 Jílal
II I rij.l 6 5 t,ít* * i i-iUt
R<^ndkivüli előnyös kedvezmény „ZALA.--I KÖZLÖNY
rermény ttxletl jelentés.
, 1881. jtüÁs 3B-áa.
Í07
elAflxetöi 6s mnnkatArsai siamara.
Sikiíirült e^yik hirueVtíH intézetből tömeges
A kU(Bl.Í ked*s«8t1*ii v*c7«s hir.k
lalal és aa«MBVÍs«B ■•« » M tflnénUk, •aokaak iaki^ . _ . ■,i oka vu:t. >Ht^ssbe« V*v« — a rvpctí* ki véve - maj4om HM áraV »»naak adat ks azeUtti Mtaa. BucáMI aatstaittk csak mérsékelve vettek, csapás e«7 naloca tatt kivételt, mi»ly ^fj nap srinylaj §ok»t váasn-l(. Oj bn-sáb^I i« érkoMtt Díháoj T-eí"i, ./illitina-7 T9"—81 ko minSaéirbeii, wit fit 12—18.60 étték*«tstt«k A forgalom 45-60,000 n. a*. tt. Rosa agy aj mint riaji imban lasr-hibb. Zab" kamatt. Kdtoriea* wilirdabk Sepca« — a amAporod& kére.l-t"1, PgJ kÖl-földi niat Klföldi riasrEt j«let>Uki-^ebb«s •aíláHolt ^a <TBBlkeé*tt. K forplov la tekia-tár/e* m-nDviséget ten ki Li*xtb«a w jolent^ktelni *• az árak dácsára kin Ütnek aapnnU jobUa rui« B KalfSld rénérSI hiáoyautsk a várt
etirliözölhi
-ÍD4 , {^ottato*
31S , (vegTM Toaai) Ii »)
SÍ3 Mess* (BM~k.ti.alr, Sopron
I.U) • 15 r<
801 . 1160
815 Boproo.T 3 40
306 Prácerk«f rto.Vín Csáktoraya 4 66 r
. Üt)"r»v) > 105<t »nlitár» honnit:
RUDOLF fifhi-rcxeg « trónörököx, uj;y mj-s lierczefíasszony gyönyörűen ni kerüli iilRJfe«tékn_V\'imatu nrct-k^peibői, külön-kalrtn, 52 otn. hosszúság, 4R cm. azclességü dúxan ar«nyozoti keretben, mely minden szoba vagy terein
as «s let
kis
Aa árak kesx ámt fa itt 1<» kileaMal értn
kötkSk
810 Zákány f«l&>
H91) —
**— uj 9
Arp» g 7 R^
11^0 76 ko JlflO-12—. 2.50. 78 ko tat — 12.70
11 1 «jjfl
Htl& r-Kfl
) S T, dülnt
\' 10 J0 éjjel
4 1 res-tel
10 Ifi \'jje.
IS S4«ben
6 87 r*gx«l
1 30 d^lat.
10 60 éjjal
9S0. Kukorirx* 6 90.-6 10 Arp» g 7 R^
Zab 6 40. 6.aO S«pcsa (Mit"*111 IS.—11.76 kiposztá* 18 - — IS »°
diszeül «

Nálam eredeti ára a Kettőnek e};>ütt véve 5 frt. ;
Bau (f«*p«.-okt.) 11.4O—11.45. Koko-
,jnl-an(.} 6.17—6-20. Z*d kt
6.75. 6.-0 Eej-c*\'- kápovatáa 12.75— 12.87\'L.
LObktlVKK J. F.
„Zalai Közlöny előfizetni és mnnkatársainak csalc 3 frt.
Brrmentes kaldéx<- ezen felül 50 kr. Tehát összeRen a kit. kép
W0F 3 forint 5O krajezáí. \'W
.316 ttoproA
Utánvétellel nem küldetik, csak a pénz elől \'gea beküldésével eszközölhető.
. K8«*5nft, már
4646 Gr. ZaU-Kc«i
kaptánk köil^wurt.
4647. K.po-.ar ?? U-aI>r»4-k
4648 L*raéov. FrlbMtii\'juk.
4£4<t U S. L«bftö tfliek>»«D a
BÁTOKFI LAJOS-
Megjegyezzük még, hosry aj negyedéves e|f(fizet«inknek a
lapot 3 hónapon át a két fentjelzett képpel együtt helyben"
5 frtért, vidékre 5 frt 50 krért küldjük, . mire nézve szíves
mífrrendeiéBf kériink. Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF u,
i
I 11 D E T ESEK.
tX**X***X*XXX***UX*KXUXXXX OOOOOOOQOOOOOOOOOOCCOOOOOOOOOO
Három malom bérbeadása
SKIDLITZ- i\'OÜA
IC X
eaetles
örök árért is eladó,
in-ieno-mtl aya«sr
i H estesztésJ akslályek. <mi.,t íi.iKyln.nT. hSssanr«iáa.. vér «- araayer -It-n i1r,l>,na«*» 0I7 ««Tén»ki>nk ajánlra kik (ti* JUt-..t folyut..*k
Hasrisrtisek tirv&cyHst Msttlttteek
Egy lepecsételt eredeti detMz ára. I frt. •. é.
Eg)\' három és egy négy kerekü vízi. és egy ket kőre járó gőzmalom szép és jó karban levő lak és melléképületekkel, valamint 40 hold birtokkal együtt, vagy mindegyiket külön is, esetleg a legkedvezőbb feltételek mellett ö.-ök áron eladó, a birtok a vasúti állomás közelében fekszik.
Minden WAJDITS JÓZSEF könyvkereske-
Q désében tudható meg. y
O WO3-3 \' O
CRANCZIA BORSZESZ SÓVAL
r A |nCai<>ebislialóbli :•.»■ g* vit >x*rr » i,U!.J..
I -liadu b,UÍ é- kU^S Kjnlladáaú\'al. a ],-rubi. l.eter^K ellm, m... deonrmfl ••be«fllé««k. fej- flU- «a fotíáji». réfi tériek éa uyilt a*b--k-rikrekílyek. UiiOk, tiMmtj-olUdi*. B)ii:deiia«iua béimláa ii ■érQíí* itl., tb. allau.
)t Qvtetibwi hasaóimtí Htasitással együtt 80 kr. o e.
& oooooocooooocxxxxxxxsoooooooooo
Az engedélyezel t katonai tanodán I
Budapest, nagy korona-uteza 13. |
As -M.iitnk folyó <vi okl6bT l-in T»>ik kesdatSket, <• pedig:
KrokoH MUreatól Bergeoken
(NorvégiibtD i.
kernk«j.l>ml>« •líford.ió i •yyedifltit a^ly OTTOIÍ cxé) ok^A kaavtálbatJ
ira »gy Iveinek buzMüati utasítással I frt ■ é.
Ii aaéllltai Holl A. gTógrszeréai, cs. kir. idrari szállítónál, Bécs
1. EléktaltM tnfolram a es. kir. katonai képeUék
ét kaaaprMI bkolakkan iteait felTétcira.
2. E)ók«nitó tufolram a lartalík títiü Tlzagira.
B. Elókénitö taefelyan a ténjlegm hadaprédl Tla-
«»ra.
.As inléieitel p«DxiuB«taB f>B «^b«k.peMilv«. ElArftjsok «• b>*ir»tások ■» ijERvgalAnii
FI88I56EÍ Jíüö, nyng. k«pitá»y.
LIVI Aü!
!
a legbiztosabb hatása szer sxeplfi, mijfultok és tz iraon élMbr-
dnlni szokott kiütését ellen. Használata az areznak finomságot és egyáltalában hóíebér
szint UlesinSz. Egy tégely ira haeinálati ntasi-tis*aF t írt
kér.tik kuárosotuu HoU-UU
kéuilai-JI
: í ; h
!r ír

F.rd . - tern Don-
i r =
»«■ * a -ír- Tb.
w.ra K
KOK AS MTHÁLYfryógy szerésznél
,(M0 «—M)
iraaatatt a tí*U rtlajdoom Wa(diu Jótaaf
KASABON (Somogjmegyé). ||>

1881, jnlins 31-én.

Huszadik évfolyam.Bgy aaám 10 fcr.
HIRDETÉSEK
8 Uasábos petitsorUn 7, másodszor C-s mindtn to»áW>i sorért 5 le
XYIl.TTfcttHEN soronként 10 krért Tétetnek Tel. Kincstári illeték mindem egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.

ZALAI lOZLOn.

A Up ueBeai részéi illető
nyék
erkeutőhóz,
anyagi részét illető k\'.xlemények pedig a kiadóhoz bérmentTp
intézeodök : NAGY- K AS IZS A
Bírmen telién levelek csak t munkatársaktól fngadutm
Kéziratok TÍssza nem küldetnek.

os uaitótestQlet", megyei és várobi
Ns^y-Kanizsaváros hely hatóságiink, .nagy-kanizsai önk. tüioltó-egylet\', & .nagy-kanizsai kereskedelmi s iparbank*, , nagy-kanizsai takarékpénztár", a „zalamegyei általam a .,nagy-kanizsai kisded-nevelő egyesület", » nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet*, a .soproui kereskedelmi s iparkamara nagy-kanizsai küMrálasr.tmánya" s több
egyesüiet hivatalos értesiLóje.
Hetenklnl kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

E*;> gyakorlati kérdésről.
Már e lap hasábjain is meg volt emlitTo a marhajárlati jegyek kezelési reodszerének hiányossága. czélszerütf ensége.
Indítványozva volt, hogy az eddigi kezelési módszer decentrali záltassék & járási adófai ráta lókhoz, hogy igy a kő/.ségjpgyzői hivatalol.nál iioroáj mnjfincm állandó jelleg marhalevél deficit a vásározó közönség javára, végre — vaUhára megszűnjék.
Maga a gyakorlat alaposan bizonyítja, hogy a legjobb akarata elővigyázat mellett sem ker/llhetik ki a jegyzői hivatalok, hogy hellyel-közzel ki ne fogyjanak e bélyeges ,vásári igazságból."
É-í mert a megye székhelyéről ki- és beutaló végzések és egyéb körülményességek közbejötte után lehet csak hozzftjntni ezek megszerzéséhez, de felemlítve még a — sok helyre nézve — gyarló postai összeköttetéseket is: nem lehet zokon venni, ha — kivált a megyének a központtól távol esó részeiben — gyakran zúgolódni kénytelen a vásározni óhajtó közönség és a „pas&ns* hiánya miatt, — eladásra szánt marháit otíhoutartani s később lalan veszteséggel eladni.
A jegyzői hivatalok belátva a népnek — ity esetekben való — érzékeny károsodását, oly kép igyekeznek némelykor segíteni e helyze teo. hogy a szabályszerű bélyeges járlati jegyek helyett „utalványokat", .igazolványukat" írunk, állítanak ki a vásározó részére.
Ezen igazolvány alapján kollegiális szívességből, de meg a közönség érdekében is, — egyik — másik vásártartó jegyző megszokta tenni, hogy állít ki az eladó részére sza bályszerü járlati jegyet.
Állít ki, de csak agy, ha tetszik neki.

Történhetik azonban, hogy financiális szempontból fogja fel az illető .kollega* az ügyet és az .igazolva nyát" jámbor képpel, jőhiszemfiieg elő mutató subis atyafival keservesen megbánatja, hogy jegyzője és enrek reménybeli szivességadója — a másik jegyző — irányában bizalma volt
Lelet nélkül is beveszi rajta
az egy forint .bírságot", mely összeg
azután — bogy minő czélra lesz
fordítva és az állam, vagy község
pénztára mily hányadot Iát meg
belőle ?
Ám a magasabb financial is tudományok akár elméleti, - akár gyakorlati része iránt kevésbé van érzékünk, tehetsegünk kifejlődve, azórt nem is tartjuk czélszerűnek tovább fejtegetni ily esetek jelentőségét és végeredményét.
lllnsztráláskép hozzak fel ezen\' észrevé\'elt, mint kiroít eredményét a marhalevelek jelenlegi kezelési rendszerének.
A megyei főszámvevőség helyett
— szintén alaposan kezelhetnek,
könyvelhetnék e számozott jegyeket
— a járási szolga bírói hivatalok és
az adóhivatalok kimutatása alapján
kiadhatnák- és el is szamolhatnák
Igy a jegyzőségek hozzáférhetőbb helyeken is gyorsabban szerezhetnék be e szükségleteiket.
Vaj ha — a nagy közönség érdekeire nézve elég fontossággal biní - ezen felszólamlásokat, kére Quket, az illető intéző helyen némi figyelembe vennék.
— v. — t.
- A vámilietókeknak ezüstben
történő fizetésénél vagy biztosításánál a törvény értelmében szedendő aranyárkelet pótlék, f. é. aug. hóra tizenhat százalékban állapíttatott meg.

— A kivándoriásoK meggát-
lása érdekében a belügyminiszter a,
következőket renöeli: Szükségesnek
találom figyelmeztetni a törvényható
Ságot, hagy a kivándorolni szándéko
zókkal erre vonatkozó szerződéseket
kötni s általában a kivándorlást,
akár egyes esetekben, akár Üzletsze-
rüleg bármi módon közvetíteni csak
azoknak szabad, kik erre a belügy
minisztertől engedélyt nyertek; aki
ily engedély nélk ül a kivándorlást
közvetíti, kihágást követ el s
annyiszor, amennyiszor 300 forintig
terjedhető pénzbüntetéssel és két
hónapig tartható e.zárással büntethető.
| Minthogy pedig kivándorlási ügyuök-ség felállítására részemről engedély ez ideig még senkinek nem adatott s igy kivándorlások közvetítésével ez idó szerint még senki nem foglal-kozhatík: fölhívom a törvényhatóságot, hogy azon esetre, ha a törvényhatóság területén kiváudorUst közventóüzel-mek tapasztaltátnauak, az erre vonatkozó törvény rendelkezésének az az illetékes hatóságok által — azonnal érvényt szereztessen.
— 6alaabfMtta a batereg
Szolgálatában A napokban egy altiszt
utazott le a komáromi várból Duna-
Föld várra 7 0 p\'istagalambbal, me
lyekkel a parancsnokiig kísérleteket
tesz, hogy azokat szükség esetén
használhassa. Mindegyik galamb szár
nya alatt a következő piros bélyeg-
nyomásn felirat olrasható: ,K. k.
Feldpost, idomom\' (cs. kir. táburí
po&ta. Komárom.) A/, altiszt a nagy
kosár alaku kalitkából délelót 10
órától negyedórái időközben négyen
ként bocsátotta fel a galambokat.
Elóbb egy kissé körben repdestek,
mig az irányt megtalálták, azután
nyilsebességgel ruhantak tova s csak
hamar eltűntek a nézők szemei elől.
Miut hallottuk, s. galambok 2*/. óra
alatt érkeztek meg Komáromba. Egy
hét előtt Ercsiből tettek próba a Ut

s onnan a felbocsátott galambok 2 óra 5 perez alatt értek haza. Ugyan e kísérletet még Duna Szekcsőről s Eszékről fogják tartani.
Badacsony.
Z»l-noegrénsk e legre»ényes»bb vi-tiókát ki nem ismerné? A borivók vágy VH-várt édene *z. S mégis mily mostoha bÁnismódüi rés&eaül e vidék, oly moato bia bin velu arislokrattiiak, hogy álca ratlanui óhaj Un unit keli, rajh* >t vidék-b-n egynélianv angol li-rd települne le. S"\'t még e vidékben — b<>rt«rmö vidék — as u\'ak oly j&riiaUliaook, « vasún hálózat oly hiányo*, hogy a közlekedés roppan; nohéi. ■ igy a borterraesuno^ny semmivé lest
Szép vidék ! ..sebbel nála Nápolyon kívül alig láthami. Itt terjed el, magas b-gy-ktíil kiirü véve, a kék Balaton. A hfgrek veiMt-nyt nyúlnak egy mással, miDihacaak a küllő szavai sznrint, a B*-Utont, íntennek e nzép c«odáját akarnák bámulni.
Hi&ba mondja a küllA, Hogy a Ba-ÍKtoa I*teti BEemébu) hullott könyc»fpp. A. köDy nelideo, eaybitóleg toly, a B»!f*-oa pedig hullámúk, veri bulUmnit a p&rt felé, ítélve, mérg^t^n, miatha meg-rejtelte volna már a Djugráat medrebeo, mintha ronUní, döoteDÍ akarói a »ilá g^t, vagy mintha re*telné, bngy *iép«eg-b«o olt ra el letté illoak a begyek ; elÓre caapj» hu\'lámiit, de mibely t a bomnkos p*ribo« ér, » ott előtte Ieteo alul »)keto!t g*t»t, a ti-ép Badacsonyt ÜtJA, ij-dt>■ o viuza. iict. m u\'ioa jiiv& hu Mim tnioih* c**k r%«tclné elődjének gyáv*»ágát, elób" >b»ri* lökni, de hiib>, terve nem *ike-riil-, álCH-p rijtt, raiot valam-ly hidon.
ld-: e c*uda azép vidéltrt; MieUcrn haiulro., hti^y nz év fáradklmau kmyu-£"jd|.»m, » gond\'*\' magi*rar<ii Icr^/s .in C*eudJ» m-i^invbaD az einb«ri-k bxn^vit <-r-jéről,órii*i terveiről ^on<iolkodíi»«íi*m, bogy rriV m^rtt^k a Bal»ton üdítő » írigitő vitében ujabb munkára.
A* utasa* Ugsl*5 k-lleDietUa»ége e e»l mindenki b- f"gj» Ta\'Uni az u\'i ké szülődé* — f<Sl*sr b» a« \'inb-r KZOD B\'« r^oc»ében re»/^íüi. bugy nőkkel utath >t
A m\\ í»JÁi édes íjnjem toilleiuejó: illeti, at C4«kb .mar kivala váiatzlva du-rubatir^mból. P^raociot adtam bjgv két öltöDyt milháxzaiuk itímomra, t\'gy melyokcl? oam kelleti réíileteaeu körül iroi, eleve megvalék gyöaodve, bogy a

!fgi( egenebb bát»mbiQ rájuk fog is
m»rai — . Azunbaa nemcsak ma-
g»m utazUm, baoem szem elíu iarlv» egy bü.-ntual szokott IÍ.VÜ: .Pénzt « HMzooyi őrizni knll", m-gammal vivém ii éii itedvoe hitvea\'.áriamat, ezt \'emé: rlkidérie édes aoyáiik « <:gy )6 bizíb-r-i oeuk. £ bazibiraioöc giivearbbeo lür^m ui, miuiba háxiburairúl (> muderD vilig « gyooyÖrüségea bati virágja, kikn-k m .íDvém* a ,tied* rói oly furcs* fog-lmwi TMtakk, miat akar HÍ osiUaknak BUBIDia iri.ni) lelt voiua BIÚ.
EgJ átvirr«.8z\'ou éj ulán reggeli S órára az uti készUletek megvalirntk téve S mi kocsira ültünk azaz én ÜUem azé-p-D eló a kocits mellé. A többiek i" f-1 ülhettek VOIDI, h» «gy f\'mioí kérdjáa, — bogy vajjou ki mikur s bova ttljoo, tz\'>-oyegte nem került vola*. Éa ez-igéov ugyan kózba vetem, hogr az egéaz c*--kéíy»ég, tio nlég cawkélyebb mint K mi-oőoi*k B"«zniáoak occapatiójit mondót lik, — de cmkbamtr meeRri«t!etiék telem, bogy én szegény tiotapazarló »t ily Minibe* mit lem értek. Igizok i* If h.í. tett, »i AltaUm e*ek*iyseffa«k tanott víla nagyna fomon !«he:*íit, meri majdnem több időt vett igénybe, mini a d-iepnii-ókb»n oly 60 millió forint mrK«i,Ti.«««, m^lvröl ások azt sem tudták, h-^v bov» fog fordittatoi. A«onb»n ne i telj un- ei ezért siegrtay országatyáiakat. RIQD bolc* reaigaatióval szavaitáb bÍzonyo«aD ru-*í. bogy ,Die SODD« briogt e« ao den Tag"-Atonbun azoc nap, wlj ezt kíderité, x mienket elbuouztatá. Asonban avulod-junk bele, ba onm is vi^aaz\'albat az, hogy érdekeinknek eleget tet\'ünk. de v-iguatalhat bölcs Salamon asa<-a : A világ örökké ál!.
Míg az én aljamban ily íé\'.e c n» rioU-ok keringvk, a o5k elhatározták, b"gv m pn>biemát \\z aton megoldundj »k « elólnge* rendbno » kocstb* ultik. ÉQ hajtkoi kesdettem, a lovak vágtattak, akár Börger ^WiHbelmjévil" versenyt futhattak volna, árkoo. bokron keresEtül.
Berailum, bogy kissé ügyetlen volt-m. Mm tán a gyplűE a kocsisa k áíidtam, riuxaakar\'-am haj ólai, b\'>gy kellu indokokkal rntgamnak a kedves utitáruDÓitnoé! amueatiát si^rezrek. Az>>-b»n Uritn bocsisd bűneimet mi", kel!** ott
hallanom — a nők a felett vitat
kozuk, hogy éi — alig mertem füleim-nek biaoi. bogy rólam besz^ln-ik — mit ■««tek jobb»n tol lat-e vapy iovat ? Ki áncaian ba!lg*ttarn. keblem már irút hegykeségtÖl dsgadozn; keadeit: elevBT ARCZ A.
A balaion-föredl saván) uvlxen
E heljM leirai
Hiao iioxai képcelet, R»*kei bcno ■ kéz
Táját »oktár he«yek
Alább a munkás dú» K^láitnak örül.
Viráavot part k5»$t\'
A üalaUD tó : IlUlö» lí<küre —
Oij andalító.
Tíhiny — saim«t6r&i
Butákén ide náa — Hirdet re — mit alkot
±g 1 «n>b.n kea.
Mindenött itip falnk, Torony bar»«>f}a : Éde. ábrándokba
Tif oixfjhz nép dala Stáll u, léf«n át,
A BMw **»r uebboél Stebb hKJadoat lát.
QUÍT*, mint*, birka P*rt bomaut legel,
Kolompjukra a t-5 Yibj flel
Üy táj 0!íb*B *an Fflrtd ford&balT,
Ho] a fílli.iott i*
AbránH .riroyr* kel.
lit rwnek palotái.
Ékei nyaralók, Szállodák, Ur, lia«t —
Ktolt Oía

Vagy mire .*enT.-d<5 H5a epedre les.
Érdeket emelő A .irrrr.t hii,
Nap- kökS-.k kéjltki SziaU itt pompái.
R«m.k emléke : Kisfaludy ksobr* — 8*inf • t.lj 4k«
Agfoo — ba ide iö»í :
Ifj«n Uvoiol, S kfjidril ep«dT« —
Elildl
Dus ánijai »At4nyOk,
Vúágoi lar«k, Bzebbn«l «.
J ;
Mindet agrűtt é<i»a Focklnát adja.. .
ÍÁ as áiráavkdUk
Ssáx Titvrlát 3áriBŰ Cswluk ■ fndola
Bájos TMdéff«kkel Sxáll ida-oda.
Na meg, ha liraí k«*d A n>«|:jar icne,
S nrflssc, forog o4p T&rka »«*•••
S Uri, tif«ut W — saái Déledé láarka t*L
Drr c kelv valWl Tto«é Uf^tM

QQ\', bflnt kövuek el KSurak — papok,
S ti diu kincsetek kint DSuolit-k «1 _
Hol ízzel biion.T nincs V\' !
8«bol i«m lahot mennvi cklU £ ki** Leijet.
Azért >• l.irri
Su&temre oeh«S, Nincs elíC ké^Kl^c,
Hfi«ket benti a kéa
H£YA MIBÍ.LY
PAsiek Sándor
O!T búsan nenybíl
Ui u* miért iúfiioi
A baraBf-ok. Átrezgik a uiret min
LewálU h&ogok. Fájón lUJtTA az ir*5 Pedig ^hajt viraló élt
Te halai angyala I mi^rt vitád el egy reményeit ifjn tserényeo pislogó «l«t»éosét, mnlyoek aléak lángját oly édw urömmol saamiel* »ül6, tectrer ét barát, • melyet as «rkölotteleii*4g ca»k m«gkfeelitoai aem Tolt képest Uiért tsa-kiUd k> ai élei foiedotf bimbaját a« ápoló m woretó walők k«biér61, ■►ért kiáá el aj/ aagyr«mé«y11 Üja at- M6 mmmkájit,

melynek ke*dete is fel jogos itá ot éa ÖTÍÍ egy ssebb jövő hajnala hasad iának reményére.
A n*gy munka rístben be vo\'t fejezve ét Csak egy arantnyi tér válasatá el a czéltol is xkkur..., te könyörtelei jogea kezeddel 1-tépied a virágot még mielőtt a nap életóról adó 1 agarait rá-re-ttstte volna!
Miért tered ni? ...
Talán Örömet leli: abban, ha s ixttlot fe a Ursadalmat egy rttnonyétA toegfo»tod és könnyeket csík ars* ase< műikből? ragy talán szemeidet as ily árUtiao t^romtéwkr- forditád, bogy utá-latos mast«rMgMÍot eseken gyakorold ? ragy tán as emberiig lelkifájdalma o ked örömet szerei és l* e fájdalmat, könnyeket és siránkoaást ^úaykaeiajjal viasonsod? agy akk* r csak ö«d, Ö\'d tovább szennyes, korlátlan mesiersé^m tipord el a nagyreményű ifjat, gyilkold ketdö, fiatal éi tebeUég-t irót, öld taeg a todomsnj bajnokát és jstalmad Iegyes miadesárt. as általános — utálat
A .Zalai Köslöny\' 5S-ik ssáma volt a granbirnök !
Jolin* 22-án kaptam kesemb* e sxámot, «i hosu m«g nek-m a borsasstó hirt Béosb« as ontrák f6városb«, — boi a boldogalttal egy Ott tanultunk — hogy feledhoüea jó barátom — ninct többé !
Szorulás fogja el szívemet, as igas barátaág kobayet n«m tudom *• oem akarom viassatarUai. Hogy ki volt Fái lak Sándor ? ast barátai ktetl ©■ tadoza lagjobbaa.
A mait ISMSI Mj&it Báoab» jo^oi « h«gy irodaliai ■ükodAattak-

s»odaágomb» jött lakni ét egész nap egy&tl voltunk és irtuak ; smiresen meg-osstim relé iróuiiaiomat és egymást segítve ét tacicacsal ellátva dolgottank a .Zalai Köxlöoy* stámára. Itt irta meg a f. évi márczius h<íbao oa«gjelent .A botsa" csimu norelláját is. melyet fgytttt bírálgatánk. Egy ujabb novellát is irt, de est nem feleshette be, tnerx betug lett; de — miután kidolgosáa előtt rendesen elmondtak egymásnak a ibemií, — éa képe* leasék befejesni és e-2 ügyb*n a bldl édes atyjának irtana i*. Vajb* elkflldené a kéniratot námomra, bogy .ast ktdolgosra, mint a boldogalt atolwj maakáját, a nyilvánosság elé bosbatnám!
Folyó évi márosius hó 56-an basa-utattara Zala-Bg«razegre, ó ásóiban néhány bele gyomorbajban ssenvedet1, de ekkor jobban érasvén* magát, nttt&inek általam jó hírt küldött; nem akarta sse-re tett ssQlait ixomoritsoi. Mftrosíus b4 31 én Tisssautastau Becsbe, de akkori már sagyon roassnl éreste magát es %B " ude. rózsái arci sápadt volt.
Uásaap április 1-éa hatiutasott.
Érrékenyen elbucsaitunk ef-ymás-i<S! ; asivQDt fájl, de miért? — sem tad-tam. Taláa átért, mert atolazor c«erél-tftsk baráti oaókot?!
A bonám érkas^ hirek ezuian mindig ssomorubbak Toltak.
Kgy txünidót Zaia Eg^riiegfn taltó barátomtol jalius 21-iki keletlej fy levelet kajnam, melybea — a tem« teare vonattosoíag — a tftbbek kútt irjm:
WO ayugasik!
Béscvétefaet fejssem ki látvás a
a •Mféa7 essUádot, »ely tsoréay laka
b k •Ui»aytá4 tsvakt-

J 1

HUSZADIK ÍVFOLTAM

ZALAI KÖZLŐHT

JDIJDB Sl-ta 1881.föl tevém magamban, hogy ez utazási versbe foglalom, hogy róia gyönyöre jirobusokban írandók. Hogy tudok-e, kérdést nem szenved, hisa e nők m kifogják az ítéletet mondani, s az írón oézva It-gcompitesb biró a- női gyengéd ajk, kinek szive a szép s nemes iráni lelkesül. Csaknem remegve vártai legfelsőbb fórumtól jövő ítéletet, végri elhangzott a sso, megoldották a n«hé thezist, abban állapodtak meg, bog egyiket rosszabbul mint a másikat.
Akartam ugyan valamit c nŐkne a bazájábaní prófétáról szólni. De j»bb-uak találUm a bölcs hallgatást. Női ítéleti
Sokat, nagyon sokat gon dóikon la fejrro kiftaé lehajtva ax itóíelek hely leuségérfil, míg végre a kocsi döciőgw. éber álmomból felrátolt, Badacsonynak köveltelt utján voltunk. Előuünk feküdt a tó, kék tükrének e^y részét a lenyug-nap nr»ny sugarai m<-gvilágit*k, mig másik rész, hova a felnyúló b\'gye* sugarakat nem bocsajiják. árnyókba feküdt.
Gy önj örü látvány vaia ez ! Mely toll, mely nyelv volna képes a természet eme riika sépiégét leiruí. A természet szemlélése oly jóltevfileg bat az emberre, akaratlautil elmerengünk, az istenséghez éreizük magunkat ragadva térdünk Isten eme siép oltára előtt meg\' hajol, imát rebegünk a teremtőhez, k gyönyörű édenéi édes h-nánkba plántálá
Soká álium itt nézve mint veri 4 tükröző Balaton hullámait, mig kedvei m\'m ceingő hun íja ügyes keze által be rrndezeit szobába híva.
Áüilu.zkodéaünk mán a dúsai termő hegyen át lesiettünk a Balaton hős. hogy fáradt testünk vitébeo m«g üdüiliewen.
Tarka kép vult az, mi siemeiuk elé tárult. A lóban álló fürdő cabínok köz mindkét nembeliek fürdőnek It szép uók csiuos fürdő oltócetbnn, amott komoly iérti-k, más helyen jámbor fóldmivelők, pyarm- keikkel, oiy öltözőben , meiy idnni ÚBUpánkfól fogva mai napsági^ semminemű változáson keresztül nem ment.
Vizbe siettem.
Soká id/>zh"ttem benne, m«rl mire kijöttem, már .üeesteledett, a bold ott ragyogott az égen, de egész tányéra a Bxíatonb&n vitszatükrődzött.
Oh mily gyiiDyÖrü látvány vala ez ! A B-dncaonyi Őrsi. Fuoyódi, s Lábr1 begyek mintegy élő keret vala, muly 1 Balatont szegélyezé be. A viz nyugod V«1L Szent áhi\'atial álltam ott, nézve a vízben a holdat, vájjon a mélység lakói nem Örvendezttík-e e gyönyörű estének r" Ki tudná a természet csudáit kifürkészni.
LÜB IGNÁCZ.

A soproni kereekedflml s iparkamara, köréből.
A magyar országos gazdaaági egyesület f. éri október hó 1 t. és 3. napj.ii Bad»pesten „Gyümölcs és konyhakor-téazeti kiállilást- rendez, mely kiállítás tárgyait fide gyümölcs s konyhakerti termékek, elkéa.itett gyümölcs s főzelék, kerti magvak, kertészeti eazkösök s ker téazetí Unszerdk képeuk,
Midőn r kiállitáara feihivnák ai érdekelt körök figyelmét, egyúttal érte-sí ijük a netán résztvenni óhaj rókát, hogy a bejelentési ivek e kamara hivatalos helyiségében (Sopron, templomu\'cza 21. házszám) kaphatók. Kelt Sopronban, 1881-dik évi jal. bó 22.
A soproni kereskedelmi s iparkamara 1880-ik évi zárszámadása.
Bevétel:
1. pénztáii maradvány 1879, véével 8732 frt 29\'/, kr., 2. illeték fejében bfolyt 13,330 frt 32\'/, kr., 3. kamatot táo időié* elhelyezett összegek
y g
395 frt 38 kr
4." a kamarai helységek
egy részének albérlete fejeben 2Ö0 frt, 5. védjegylajdtromzási dij fejében 5 frt, G. viszsa-lériteti elŰleg fejében 320 frt, Öoazeaen 23 053 frt.
Kiadás:
1. Lakbér a kamara helyiségéért a lakbér utáni köztégi púudóval 1013 frt, 2. a hivatalnokok és az >lga éví 6<etése s Ukpéuze 6202 frt 62 kr., 3. irodasze-ekre 182 frt 7-1 kr., 4. nyomtatványukra 806 fn 88 kr., 5- könyvek, hírlapuk és könyvkötő munkákra 3Í>2 frt 59 kr.. 6. fUiéara 156 frt 88 kr., 7. világításra 15 fn 05 kr, 8. pozubérre i2ü fn 9 ipari-kolai j-rulék 00 frt, 10. járulék a nyűg dij-laphoz 388 frifiO kr., 11. nyugdíj alapra adott tőke 5O*> frt, 12. ke<-e»ke-delmi éa ip*rcz*lokr» 330 frt, 13. véletlen iadásokr.. 621 frt 82 kr., 14 viMz«fiw iéa mellett adott elvegekre 500 frt Önzésen 16.930 frt 38 kr.
Pénztári maradvány az 1880 dik év végével 6122 frt 62 kr. Kelt Sopronban. 1881 dik évi jul. hó 18. A kereskedelmi éa Iparkamara.
Hrlyt hirrk.
— Erdötri-Biba Eugénia ün-
ep-lt m&vésznG, városunk szülöttje aug. 3-án körüokbe érkezik. Hidön a lelkes éamíit BEÍvélye«en Üdvözöljük, óhaj tandó volna, ha niÜélv erei sóvár közönsé
ünket hangverseny adással mügörven-
, eztelné.
— GyA*xhir. Oizeszly Ant»l
■árosí ellenőr ur édes anyja juliu« 29-éD
élután 3 Arakor hosszas ezenve lés Qtán
meghalt. Temetési mi>, vasárnap délután örténik. Béke hamvain!
— Furfangot koc/tis. Vidéküa-
:ÖD lakó özvegy n6 kocsisa szeretőjét
Shajiváo Kanizsán meglátogatni, a legjobb
ovakat íogíK a hintóba s éjjel behajtott,

hajnalban haza akart menni ismét, anél kul, hogy arnőjénok erről tudomása leti rotaa, ajmibaa a kaaiaaai rendőr&k elcsípték aa ipséu
— JLtmdvayné Fáncrt Ilka
aaazo. y a budapesti nemzeti színház kiionő m&véaznoje, folyó bú 27-én Keszthelyre érkezet\' • itt 3 előadásban, melyek utolsója vasárnap e hó 31 éa ,3ok hftbo semmiért\' cwmő vi^ji leend, — lép fel. Gratalálunk a derék és áldozatkész igaaga tónak ama buzgósága-ért, melyet — áldozatok árán bir — közönségnek nyújtandó élvezetes esték azerezhetése végett elkövet.
— Zala-ament-gróthi születésű,
de jelenleg Szont Goibárdon lakó földink Keigelstock Béla nr vezetéknevét .Fo dor*-ra msgyaroai\'otta, melyet a belügy-
— Pauler Tivudar igazságügy
mioister ur badacsonyi birtokán időzik.
— Hymmx Pailini Iukey Tódor
huszárh-dnagy jul. 21-én keh egybe
Erdélyi Marietta kisasazonynyal, ki ez ídŐ
rint a nagy-kikíndai színtársulatnál dónk.
— Abalaton-füredl Héra-bál,
mely július 25-éo iartat»tt — kedélye sen folyt le. Nrm volt nagy, de eleg-na táraaság, mely fesztelen jó k*d*-v-l mulatott. A ma vasárnap tartandó Anna-bál fényesnek ét látogatottnak ígérkezik.
retz József bellatinczi fakó* ,Pu»zUi\'-ra, Rajzinger Jó»ef alsó-dom borai lakos valamint Siidonia és Aranka kiskorú gyermekei .Utasi" ra változtatták ae-röket.
— Tombola extélyt rendezett a
keszthelyi jótékony nó-gylet rault stom-
D a Nieszner féle vendéglő kerti helyiségé ben.
— BaUnet. Keszthelyen, a fout
czán épúlófélbeo levő „Sutider" féle
háznál már a második lee*és történt. A
toult bélen Fargyó István nevű kŐmiveu
esett ie az elaőemeleli hflyiaégből s oly
szerencsétlenül, hogy egy oli levő^pülnt-
fa, melyre ráesett, két oldalbordáját el
törte ; e héten héttőn pedig »gj Stumfiager
nevű inas e*ett le, mint hallottuk, mim*
komolyabb baj nélkül.
— Hytnen. Fényes esküvő volt
Keszthelyen, f. hó 23 án de 1 12 órakor.
Hymen rózaalánczai egy itju, boldog s
egymást kölcsönösen azerető párt fústek
össze, Somogyi Elek keszthelyi uradalmi
ispán lépett örök frigyre a Keszthely
v»roe egyik legszebb gyöngyével a báj-,
kelleni- és azellemdus Wiiosch Ilona
kigasasonynyal, Wünech Ferenc* lek in-
télyea kereskedő egyetlen leányával.
Náaznagyok voltak: Oeyacblacger József
keszthelyi postamester éi Somogyi Miklós
vasmegyei els<5 aljegyző, koazo\'-u\'eáoyok :
Somogyi Róza. vőfélyek : Caeazaák Mik
lós kir. alj. biró é* Wünsch K&ruly. Az
iketésí azertartást Sovegjarló Ferón Cl a keszthelyi járás esperesj-í vég/é, ki is
szent frigy megkötés^ után ax uj párhoz gyönyörű bestédet intézett.

— A Balatonba ftUtak. E b
etején két meszesgyörki újdonsült haiáazt a vihar a Balaton közepén utolért, kik\'a nagyorkáohoi hasoaió viharban Ulekje-leuiétftket elvesztvée, mindketten a Baía tonbaa lelték sírjakat.
— LeHdvayné, Fáncsi Rha
issirtnj a bndapoeti nemaetí azinhas •
kil&ao mfivézzooje, kit Balogh Alajos
színigazgatónak barom eloadéara Bikerfil
megnyerhetni. c«ütörtök&a, f. bó 28-án i
„Uakranoaoa hölgy* cziutft 5 felvoaáaos
vígjátékban lépett fe! elöesör. A hiroevet
mó>é«snót igazán mSvésxíes kivitelű
kedvet játékáért az ifren nagy ssáma
disces közönség frazült figyelemmel kall
gatvin, nemcaak a színpadra történ
ki léptekor, de minden egyes jelenése
alkalmával viharos taps és hosszan tartó
éljeazéssel foffadu, mit a jele* tehataégfl
é* szép képzet<ségü művésznő, nemcsak
kitűnő játéka, de nyáj«t, kedvei és meg
nyerő modora által U igyekezett meg
bálálni. P. P
— FürdŐvendégek Keamthe
lyetl ezerben oly nagyszámmal vaaaak
mÍDŰrc pir évtized óta nem emlékbtünk
A hévvtzi fürdóvendégek száma es Idő
szerint meghaladja az óOOat.
— Adomány. A „Tisza" bízto-
tó- társasi g a keszthely i öokéo v tez
imltó egylet javára a \'folyó évi janim
bó 22éaB>szthe]y-P»lgárvárc»on kiü tött tűtváu alkalmával az égő ház közvetlen közelében levő ■ a nevezett társaságnál bíztotitott lakház megmeatéae üI tett fáradozásai jutalmául 15 frto utalványozott.
— IJtttuii rövid hírek. —
Bp*sten „Uazók egylete\' alakult. — Szrrbia fó városán kbaa főoonsulatusi állít. — A szent benednki conveat éa
emplom leégett. — Dr. Rónai Mór föor
os onosva meglövetett Bpesten, n-n életveszély<w. Tettes elfogatott. — F-j
non óü ház égett el. — A soproai sxínrái német azinlársulatoak ada\'ott ki. — ó 10 r>kpie lezz MukolczoD. l.kbér-g 8400 frt egy vendéglőben. — Esztergomban egy oazlr. tisztnél házmo-
lozát volt nihilista Íratok miatt. — Hg. Bisniark fia gr. Aodrá*«y Gyula Ilona leányát nőül ve«zi. — Október elején a „Köztelken" gyütnölcskiálliiis lesz. — A töri honvédemlék elkészült. — Bpestea egy szép láay elve«ztette taraiját, * becsülete* megtaláló 15 frt készpénzt • egy csókot kap jutalma!. — A városligeti artézi fürdő ro* nyittatott meg. —
— Külföldi rövid hirek —
c* Jótsef és Vilmos caáazár aug.
4-én laJálkozuak Ouleiab&n. — A cxár
Moszkvában m<-gkoro a áztatja magát. —
Herceg Koburg Ágoat m»ph»itj —
Giadstuo miniater leKÖazont. — Corfubas
eróa himlAjárvány ü ölt ki: — Zichy
Mihály featúmúvéjz K»uk»zusba utazik.
Kfry »ngol nő tejére olajat töltött,
ie^gyuj<á s retten ó kínok közt halt
<eg. — Prágában 180 siketaéma coa
ares»ust lartott. — B. Ambróty Henrik
ezredes Béc* mellett meghalt. —

Bilnéexet
Baloffa Alajos MisUrnlAa Kewthatjei.
a sainkázat lálogaU — Cajaalosa t eaak k»,i,
an kBafiMif teljes 1
il Ufcet oka a-a h
Mk, mmXjet a kelyWli ktaftnsAf fa a
lékbíl OIT sacr saámaul ide költftzöu tbriS.
\'•adig«k a aunioat írínt taausiUcak.
£t? es«fp«t Mm CíOÍaikotnauk • ^
ifinyOMtfn, aa vsfy a táimlat volna kritikán alóli, vsfty a **iftr«kcr*ott du-abak -rolaí-aak olyanok, mHr*k tán saefvvUtt írde-—#[-iaek, vág? aaatlec t4a a diaa>«tek nsa felai-
lének taf a kellS eaéinak; d« míatáa tn*t-vagyank gySaSdv* arroi, k»fT a táradat t«-bettifea *rokb«i áll, a azinr* ho*o« <Urab«k
íif még B-.B U adatott, ■ a diaxletak olj t, aoaak, miniket at «dilig íu mdkOdS tár.oii. tok li£jobbjánál fm latinok, k6t*l«««épüsk*i T*Ijtk Wi«H«i, a KidSn a kezoaa«Eet a iiintánnlat pártoláaára ajbót telbfvjvk.
De iérjtmk át aa «U«4Mt azintW*-bokra
Vasáraap folj-J U 11-in s*jar«k«rait QySri VilmM .N.\'.tái KaUE caimtt arcdati níp-azinnSre, Belybaa . Katát*, a e«.m*«erepel Táüt Anna naf7 lemét meilatt játazU, ■ Ta. i&mint -««p ját*ka, nt7 «c.ke álul is — melyek lejonyobb rét** »jráitatott, a koa»Qs«f által eliam«ré>ben r(«»a«iu«t«tt. KecIMaaést Lak »«f Holottay Erwi, ki JalcUt if.o
bosaorkáojt .{Brz»ák) felQlmaifiatlaji aJa* kiUa«al jáU«t«, KATJ, ki asmraak jáfka, de k«llem*i éoeke áJtil u
Mórral hlz<JÍ Violát életbQ*n alakHoita,11^ [h alaJM, HaloKaArpad, Búftkj, Paksy « :ninj sliamLreat aratuk.
K»dd«, jnliw U l»-én Lesdvaj ttar-ton .Orflit «S prtk\'tor- caimn «»4ati vifjá tékt ilialánoi uUiei kost adaíou £■ 4-1J. adás alkalmával » ajüréawt koronája Balo^b Xrpidot (I\'etartli Béla, tmít^f, illeti, ki alantul eddig ia. d-! külö»öijn ma mataök be alakitáii tcl^Uégéí. A komeotái Balofh Árpi ilot e valóban sárat-ao flgjet>égftért hoNUn tartó taparihar i» l*lh«sQlt <Hj«*«í*»«l páro-_ elUaeresb«« r*M**ité. Halott*j Krwi [Roisa) fjönyftrüea ji\'nsia »»rep*t Baiaju, Paksi «< Gyamalbi aa •14ad»* r kerii napban el5t*fitett£k.
.KapiUn
8«-r in, jaliva U 20-án »inrs k.rOlt Uny kiaaaaaaaj*, meÍrtam a alautfi-IÜMIJ Ima a tiraolat Ladret kit c«alti-
o majára Tonta. Tito APÓI (Kari* ■ka) Kivi {tAnlbertn \\ Saífethj (Ooa
Uk*) KITL {tAmbertn), Ssif io), Paksi (Uaayó), Qyaraati fi ílemmel oldották
m«f
),
goac) aatJ szerepeiket.
CvCUrtAkftn, loWi hé 21- fj
Jósaaf „A V\'B a\'a/alatM* oúiaO kfdéijt it mulatutó bobóiato adatott. A esimnerepban ~>alui (Hatoai Gáspár) Hep ui,euéféíEl, _ oul/ert a küi&otif ót t»lj«t .liimeriih** ré-U — volt alkaiannk m*(fjó*Miú. Szí- Balott Apád it Ke^enr i«« jót
(Fab-
Ssombaton, jolins tS-áa adatott tcini nr l«inva* Wjlbrandi Adolf e 1 :IM ■ el ej áiŐI Téffif; érdaktetaitS sri térit.j lapnak tsGk kerol* miatt m caátk\'tskatnnk e jel<í* laiamQ eln*ié »»onb«o kíU*ere«*n jól esik annak kitaaS cl6adiaá-6i eütmerisaskve ByilTániUnnnfc. Ssiiié>i«ink egeuan a költi UUeotiójím«k hó-dolra — <ia.«ára, bo^ kit kóaÖDteg T„U jele* — r.moköl .MitVÍk atg u«nés, de hálás faladatukat. 8dg«Uiyn4 a esi mi terepben (Stero ICBtna) *alúdi drámai bnuS b«Tv«t áihmtU éak a sokat amenvedö * eUaiaitott Ayaliit,-már a* eliS f«lTOnás rigia, midőn an/jái foli«meri, viharoa tapsokra ragadu a ku *iAmn kSzOnaéfst; s • frajpass batás meftetembfc»«-datlanul siratja. Ha látUd volna £t, mennyit eieoveda:!, togyan nézett kí, ha látnád a fekotéba burkolt szegény családot, u^yau\'üt oreznéd te is; meri bisíem, ho^v kedves barátod volt]
Folyó\' hó 13-áu tehát szerdán dél elolt Y?lJÍ órakor jobb létre szeoderült. Mennyire fájt az neki, h\'igy szeretett síüioi, kik belé aonyi reményt helyeztek, oly bánatot kénytelenek érte elviselni. De ha valaki ismerte őt, az elmondhatja: .megérdemli.\' Igen, megérdemli e báni tot, mert ó jó ifjú volt. 14 éo azaz csil törtökön délután ment véghez 4 órakor a temetési szertartás. Az egész város jelen volt z levert, mit a mély csend még seo-moraabbá varázsolt. Itt vannak a leikészek (3). A koporsót kihozlak taoulóiár sai s kétfelól égó fáklyákkal szintén taoulthárssi állottak.A hosszas szenveded a szegényt annyira megváltoztatta, hogy a koporsóban fekvőben nem ismerte fel senki A jó Sáodort. Szegény irülik éa testvérek! Hogy sírtak és ciékolták.a hideg tetemet. Sok éa igen szép koszorúkkal ékeskedett a koporsó. Fejénél egy gyönyörű MÍV ajaka, rajta fehér szalag s ezen szavak: „Felejthetetlen barátunknak Fáslek Sándornak emlékül Ukolatinai." Lábánál Minte egy, hasonló feh<tr szalaggal és valamint az előbbi, ugy ez is arany betűkkel: .Örök részvétünk a szerencsétlen ifjú iránt. Recbnitzer család.\' Mellbelegségbao balt el, mnly hosszú időn kérésziül kínozta.
Béke poraira!
Még megemlítem, hogy Krób Ká
roly 8. osztályt végtttt tanuló a temető
ben egy nagyszerű és sikerült bnlotti
beatedet tartott, stb. —
Szegény Sándor! Folyton irt; fii olvoata elöltem muokáit éa ugy Örvendett neki, hajó volt, mint a (?y«rek a játék-siernek. Az irodalmi működés az utóbbi idóben szenvedélyévé kezdett váim és eudigj munkái mutatják, hogy »z irodalom inrén szép reményekre volt jogcsuh; — de a betegség s később a halál — fájdalom — terveit vörös iréonal vonta k*r«a*tQi.

A gyomorba] bot mellbetegségbe esett s ez megölte.
Nyugodj békében feUdhetlen bo! dogult barátom, ki mindig oly szívesen láttatál családunkb<in, mint családunk tagja ; messze tú:ed már az élet gondjai, — te egy boldogabb haz«ban ütötted fel tanyádat! Olt niöCi g»ud, munka * fáradság, nincs irigys*!,;; békés lakók lakik uj hazádat, hol téged nem háborgat mki, semmi !
És ha igaz, — mikéot a költő
mondja — hogy a síron tul van a valódi
boldogság, mely örökfényü és egy örok-
ény kápráztatja el szemeinket éa a sir
lökünk sötétnek látszik, — akkor te
izonynyal a magas menyben foglaltad
helyedet, a hoanan a gyarló emberiség
itteit és cselekedeteit szemlélheted I
Legyen feletted hax inkban levő lírod hantja oly könnyű, mint amiiy >béz volt neked betegséged azenvedése fájdalma!
BécsbeD, 1881- év»jul. SZOMMBB 8ÁN épiteazetUn hallgató.
Első szerelmem ébredése.
ÉieltOredék ifjokuri naplomból.
E tóiténet kezdete idején fájdalom,
ár nem voltak a.üleim. — Al»g va\'.ék
í60öt éves.midÖo bátyáim egyik unoka-
öcaémmel. ueveltetés végett a főváros egy
velőintézetébe adlak. 1873-ik évi ok
tóber baváb* érkeztünk ffiáb
lázunk tgy jó ör-g **>W* kiaéretóben, a fövi>os nevezeteae^geit megmutatta jkünk, másnap egy daltársulat holyi- entönk* estelijei; a főváros oevr^etességi nem nagy hatással voltak irántam, mintán én már azokat több it-beu láttam; Uauem srivem öotudstlanui ngy élénkebb szépaégek után sóvárgott és lelkeaült, mint milyet mÜvés*- k alkot~: képesek. A d>ltáraulatná! (Sáogor B^leznaykeri) tanultam meg ismerui ss igéző lényt ée ba csak megszabadulhattam az intézetből minden időmet a d-1 Ursalataál lölt«m, °t; HJ &ié

ioden bájaival éke«iteU Venust l&ttam. Szemeim kápráztak (a trÍK» látására) Hiába akartára közeledni szólni hozzá, •roeim mereven rá>ze<r-*zv<j. hangom \'gtagadta a szolgila\'ot. — Du ft ste icse kedvezett ée ő énekét bevegozve, lUlomnal foglal: helyer,én mint lapasz taü^n gyprköci jó eatét kívántam és azon Dal » roti esős időről szóltam neki, haoem az énekesnő aiinal Upas:laltabb iévén, felismerte gyengémet. — Nem időzhettem soká,mert a* intézetbe kellett sietnem, mielőtt távoztam, megkértem, hogy tehetem — e tiszteletemet lakásán. Róna ajkai kösőtt mosoly játszadozott ét igenlőlrg bólintott fejével, vele kezat zzoritva, távoztam. — MidŐa már pár i»píg az intézel rideg falai kötött valék jlzárva, csak akkor véltem é»zr«, mily változáson mentem át. A víUg fényben ragyogott voioa efőtiem, ha nevelóim a tanulásra n^m kény szeri tettek volna, minden gondolataimba csak i fűződött, levert voltam, unokaöcsém több ízben kérdé. mi bajom, mi okozza levertségemet? felelni nem tudtam, banem szemeim könyben úsztak és ast bice, hogy a roaz szigora bánásmód oka bánatomnak, az igaz, az intézetben nem a 1-gjobb bánáa-módban részeiühünk, h*nem átért a czélnak megfelelt volna, ha a szerelem rózsaláncsai az énekesnőhöz nem csatolnak. Bátyáim megtudták, hogy nem a legjobb ellátásunk van az intézetben, el-határozlak onns-o bennünket egy privát lakásra adni, igy a sors u pártfogolta fiatal szerelmemet, szabad lettem, és gyakrabban láthattam imsduttamat, az uj gazdámnak es unokaöcaemaok azt hazudtam, hogy szinházbe megyek és éo k. helyett, hogy a azinbázat látogattam voloa, mindig a Kó<aíka nevű nép komé-diá«nét bámultam. — Kgy fel évig nem volt alkalmam ót láthatni, mert az in:é zet ol? szigora volt, hogy még nappal sem engedtetett meg egyedül kí mehetni, most midőn szabadabb lettem, elhatároztam magamat a színházba menés üru gye alatt a tilngereiba menni, most a komédiásn* sseptégu még nagyobb íéay

beo tflot •zeneimbe. Színpadra alkal mázott mhija a legkellemeaebb baayo-ntást teve, e harmadik találkozáaooskor be»célgelú közben pillanataink többször találkoznunk. Bámultam hajzata uuja-aágát, melynek fekete izine elütött ar-ak vakító fehérzégétólj finom karcán lermcte, melyet könnyen átfughaltam volna négy ujjammal, íiflbájos kellemet, mely egész egyéniségén elorajött, picii lábait, de kalonosen bámultam szép szemeit — melyek nekem mondani látszot tak.Ah! milyen beasőséggel tudnék én
>zeretni oly halandót, ki nekem tetszeni
udna!
Kébány bókot moodék az én^kes-
lóoek, mit ó igen szívesen vett, mivel látta, hogy önként ömlik az le cjkaimról és végre bevallani neki, hogy én őt — szeretem — éa imádom, fl erre nevetve monda, badarság az fiatal barátom nekünk nőknek bevallani, mi ag. is az érdekel
ik azivébe látunk, az idő előre haladt, jónak láttam baza pályázni, másnapra megígértem, hogy eljorök.
Másnap csakugyan eljöttem a dal-társalat helyiségébe hol, meglepetésemre egy földimet talál ék, mellé ültem és tár salogUm vele. Kevés idő malva az én énekranom színpadi coelümben asztalunk hoz UI és velem bizalmasan beszélt. É* zavarba hotott, érzem, hogy elpirultam, elvesztem egész lélekjelenlétemet, mert féltem, hogy ösmerősóm elbeszéli bátyám
,ron«k az éo Unulásómat és én már meo tegetéal terveztem éa gondoltam, ha megdorgálnak érte,eihitetem bátyáimmal, hogy az éjjeli mozgalmakat Unulmá-uyozom; d« földim észre vettt, mi okozá z.varomat, kijelenté, hogy ne féljek, nem fog elárulni. _ Itt erkölcarontó német hopsza nótákkal mulattatták a vegyes közönséget, azonban eztel n?m törődve, én napontai vendég voltam, már annyira megbarátkoztam szivem komédiásnéjá-
val, hogy nem egyszer tevém náia tiszteletemet, elhalmostam őt minden ne<nü ajándékokkal, mit £ igen aaiveaen fogadolt éa igére, hogy ő is szeret engem és mindig hfl marad hozsá*.

Én e azavakbol nem igen sokat rtetlem, még akkor nem tudtam mi az bű\' lenni; a „szeretetet* u igen gyer-mekesieseo magyaráxUm meg umagam-nak, hanem mégis éreztem, hogy hiány-ik valamim, ha fit Bem látom és igen jól érzem magam, ha At láthattam é* hab.ir erkölcarontó) nótáit hallhattam.
Május volt, barátaim egy Zagli-petben rendezett mulatságra vittek, hol igen szép hölgyeknek mutáltak be — de a tisztességes hölgyekkel nem volt bátorságom társalogó-. é« nem is jól malattam, sokkal jobban találtam magam a nem annyira fóoyea társaságban a .daltársu-,tnál."
A zugligeti tánczmalataágnak vége
volt, barátaim elhatároztak, hogy a „Be-
losnav\'-kertbe megyünk, én oda vooa-
\' odtun menni, de táégía rábírtak venni,
hogy én is velők tartva elmegyek a ki-
ttxzött helyre malátái.
JÜ kedvben voltunk, a daltáraulat nál egyik bárdom aa én szivem énekss-aojét Hitette maga metlé, éa csodáikoi-tun, hogy lehet valaki ennyire tolakodó, de láttam a hölgy nem -vonakodik e* Örömmel foglal helyet barátom oldalánál.
El lehet képzelni rémuluégemet
mintegy féltékenység fogott el, a*varba
jöttem,hozxa>aa intézett kérdésekre felelni
lem (adtam éa elmerengve bnsas ültem
helyemen. De az énekesnő észre vette
zavaromat és hozzám fordalva e szava
kat monda: .Ne félj Somai «a azért
szeretlek téged.*
Barátaim nagy hahotában törtek ki és unokaöcsém magyarázta, hogy most már ér ti,miért nem akartam éa ide velők jön ni, — £gy jé barátom fülembe tQgva nondá: .te ezen aot szereted" majd ki-verem éa a fejedből e szerelmet, hogy szerelhetsz te íly aot, ki az egész világ galambja. — — —
Nem igasl ö caak eogemot szeret,
ezt fogadta nekem. *
„No jál van barátom, éa megfoglak errÖl győzodtelai, hány órakor léaz bot-nap nála?
De mit ajtara. *f*4f~\' f j ■

áV?OLYAM

EA11I

•TtJLIUS 31-én 1881.hez n.gtban janiit Balochné sztp játéka, > mígtárt auját isiqlea ígasi beoeaéi iátiita rSs\'ofb Árpád a eokolda\'u szorgalmas él Ttlödi tíheUéegal megáldott fiatal »ziné-,iack ai öreg rokooazecvei Fabrieiiut kitűnőn a\'*kilotU U jáUtta DÖBjányiiié ii kiválóbb izerephe* jotTáa, alkalma rojl Uhetséget irvényeíiUni P.k.l. Van.efy Ima a a tChbl gter«p:r,k ii mind megálltak hdvOkat. Atkában a kitOüS a!6a<lá«. melynek fatya mában a főbb iiereplŐk nem egjiw köonveket caal-Uk ki a e-i-:* MtmaibSl, tokáig élénk emlékünkben log Büradni.
Vuárotp, folyó hó U-iu a boldorolt • mlékü Tdtfa Ede „Onkénvtei tOtoHdk1 cslmn — üetxtbeljao tsdig meg egéuen umeretlee -- jelei éaekai n*pizlnmttve több helybeli lútolii ko*rvKi6kGaé«£r«l kostettzea mellett, nép nimB kfizfinség jelenlétében adatott Balogh Árpád (Aadorlakj), ViDiilj Irma (Kr-wike) Szigeti,in-? [Margit, KBvl [Vili] mim mindig, uKr « mt: .ISada. .lkaimmal i« ki \\ írták maguknak a köiőnaéi; e.i«mer黫t. Oj.rmili [SamuJ helyisen fogta fel ét oldott meg sterepú:, ko\'>nktl« J«len t«it é< énekét a küi»ai«g elénk utAiáasel fogzdts, a Vantely, KÖTI é* Gyarmati énekei rgytŐI agyig njrai taiuk. Balogh AUjo»ní a b»**ártoj ■ K.I7I0-iiQaiQ kOtekeíS Markomét í\\ tttfln atemélje-kité Méizároi Siodor [JeoGki] mOkedrdő cm« jrlearte, midSo aa 6rtanyin megjelent ■ « tüioltókról kicúuylSleg nyil&tkocé Uxmái MarlcD«aét kiutasította, álUláoo* elUmsresben rt»niittttert Honari (C*isi Bsanó] a kalandor ■terepet aiíp«n jitista. — A darab mátbáik felvonásában eüfoHok tü«oltá>- éa mur:kalatok, I»el/-ket a tüxoltók telj*aito:tek, Bilíigh Arpá\'i rendéiül tapiutatosságáról gj »»■ ttk mog bennünket.
Keddin, juiiu. bo »6-io adatott ,Vál juök el !\' fr»ncxia rigjátfik 3 felToaiíbin írták S*rdou V «• NHÍac E. Fordította Fáj J BéJa. Egy sf.it fraoe«U neUemnel ■ a foncxiatá-sa-UlBÍ életbe* nőtt divó S aion
uó kint-k jó ferje <ar-, minden indok nélkül bele icerrt fjrje uo.>k*öc»cat-be A u\'5 *■ eltáláai térvényeknek mi..t]en ciikkely/-t már kSuyr uéikü] b.unulu, i mitlüii férje rájön miod-aiou dz-lmckre, melyek hÁU mBjiltt tflr:éo-tek — ói, fr»Ocii» koooja tér (béggel b<-S*éli meg oej\'V«I &» e\'vntü e«iméjét A n5 eg--f» Ur.iBi^a,, bcszOli el fárjéuek ní^T hó ÓUi T,stony» is indán a(irá. dü néf ártatlan ciioy-j\'-it i mi\'\'!fltt moiiliiii »égk-p eWáloának, elférj\'! koréeen oly ;61 ulilja magát, hogy hajlamot ére* a jfr.eadűlíelJt a fiképDÍl htjjoi,
■ nnál i« inkitib m.-rt mióta tndja, bn(rj e t\\-
«iony tobbí nem tiltott, — ni-cn érdekli őt
tubbé a fiiul ember; igy a. jöveodőb.:li
ktllre tár h»»*. _ Pikíni — inny-«iklandiat6
t a TaL\'.di franfiii élt-tbSl merített • nir pl-kimabbu! í«Ido!o;ozott ts« lemdat rifjátek. Mi niagysrulc ajunbju bála a mí-g óiig nem romlóit erkölcsi jáí-tékflok é< iilé.üDkn(k — üem T.gyuuk oly bigrérÜek, hogy báli tashe-lyünlc «ent*1yébe - ha egy ily ugrifüL, b«-lopódaik -*■ ót Üy k&onyi midőn aagyjak el-lábalni. Sióul a mi irkölc«0\' magyar bOl-(Tjeiuk a l ázásáig -K\'nt.ég-ébSl nem ülnek ily kf-nDyelmfl . férjet ?yötr5 Mkinmeretlec já-tík-t. ■ i\'jry LÍQC* okuQk.féltii, hogj ctukui mi: dirú .táljnnk fi- jolixó oly koui.yen libr* kapjon. — Smigetnysét é. Ba.. logh Arpádut pedip kéUitTí-wn megilleti a d cíétet, bo^j e oetn az E vermér^kletekbe* irt -rígjáiékkac derekaaait megáUták helyüket
■ a níp aiámmal •fybegydlt kfi^Onséget «!-
T. i~t.-[ nynjto kedélyei játékukkal folytonos
derüiuí-beii urtották. Mncori (Orasígniu)
mindent elk5vet\'itt, bogy ig-j-eke»i-tet liniti
■ táu é| ec e mlbux^allBa Töltik*, liogy
Umint ő a voned laes ndvsrlít, uty Kemény
■ hZi b:.pÍ8CiiiU kiisé Ullotra SJlák,
Siardáa, f hi 27-én nBoccacci< todsior kernlt ea é>adb»o uiare. Valamint az
Semmit, te o*ak mond meg nekem, bánj oraltur )éei oAia é* majd megi;jó-lódúl, hogy nem érdemit ixe: elmedet barátom! mert 6 nem éteret léged, csuk pénzed Bxereti." — — —
„Jól VKD barátom ! & igen lele*ielc elölted köteleivé, ba te nekem a*t bébi aonjithatod, holoap délntini & órakor Ott leuek." — De bistosao ? — Igen, — Meg egy félóráig ott idixéok, h»»* meo-taak aludni, «s ÜtkústHben én Tolum a gúoybeaiód tirg^a, bariuiratól dváiva, huta mftniem, ax egéai éyelt álmaü>nul töltém, ekkor érszlem eldazőr, bugr mi a aserelMD ét mir« képes a«.
Eljött a várra várt déluiáni 5 óra, •lettem aa énikeano lakáaára, oda értem, minden bej-ilouié* nélkül ajtót njiták éa mit kellett Utnom, barátom as éa imá dottamBMl a p*mlftgoa ül, kéa ké<be>, U8J. *>°gy * n«m irigy ía megirigyelte Tolna barátom helja*tót.
Éa noia tudtam tx^asi él öwso rogyva eg/ karoaizékbe Mtcm ; baritom aegiuégemre voft, mag4aibo« tértem é> mit aem tsólva elreietett, éa egv vUte« Öonel\' köaaöotem é« as éoekeauo gúay-
DO4oJj]jal Tál.iolf
Amint ai atcsára értünk, megfog tAm Urátooo kesét é* kértem, ne aaúljon •wnmit, már megvagjok gröiödve, hogy kit én el»o isereimemmel megtüstajieni, nem mái, mint ahogy te mondád ata egéai világ gaJambja, mindenki babája.1
Nem i. TOlt többé iiándékom, tob*-lom látsi éa mai aapig ú kerOlőm aa ily éaeklí b»l7eket, melyek fájdaioöi a fö-Tárusban oij nagy aaámmal T»BDak éa nincaen mi* biT«ta*nk mint a terdOlo if> romláaát előaegiuek.
Amit iu leirtam, uját t»paa»laJ»UÍ-mon alattit « habár « tlnell oKaaö konönaégnek nem nyújt valami élrecete* olrumáayt, mégU *j«nlo« „jadiuok figyelmrilie, kiknek nagypeméoya 6ai a íÖvár«b* kodtk pá!jk
EGESVÖLGYI 8.

, o a .^áa (■ kardalok U ig«n jól tife«rtlUk, a & »afÍBÍal6k ltgna^jobb rfn ben fljrizutUk. Tauely (Boeeaeeio) é* Holat-tay (Leonatto} a ririiban nip Oxy»«4g«t U-aiAitottak.
TEOBEOt
Irodalom
(E rovat alaU BegemliteU maaka Nafj-Eaaiuáo Wajáltt Jó«*ef kiBVvkerwksdese Utal
— .Magyar Comfat*.\' Megjelelt
ai e cxim aiatt 1873 ér óta kiadkt»i
■xokou péniügyi é?kttoyv 1881. éri IX.
folyama. A tnö. melynek alapítója ét
■MrkeaclAje Hinók Sándor, ai 6a*cea
h«ai pénzintézetek 1881. évi mérleKeit,
■ok egyéb é« felette érdekéé pénsftgyi,
kösgasdasági és atatíiztíkai adat kiaére-
tében ayajtja, A vsakos és vástonb*
kótott kési könyv tartalma: elono, szer-
kesstoi Tissxstekintés, 1880, évi nyere-
méoy és ussUlék kiosstáat mautó, 1880.
évi fömérlegek és Magyaromig pémü
gy«i- Ha a mMagyar Compaai" esen
logajabb folyamát ai elÓsokkol öuzeha
aoDÜtjuk, be kell ismernúnk, bogy es
tarUlom éa kiálütáe tekintflléb-jo f-lliJ-
malja as eddigieket. Figyelmet érdemnl
ama körülmény U, bogy e jelen kötet
már jaliaf hó derekán jelent meg, tehát
a péasintésetek m. évi flslet eredményűi
iránt a ssakvilágnak elÓbb és bousabb
időn át oyojt könny Q éa tíixete* tájéko
sáat — Ajánljak e nagy szorgalommal
ÖMseálHtoit kézikönyvet, melynek bolti
ára 8 írt 60 kr., a pénzinéxetek ét üzlet-
embjrek figyelmébe, mert azámukra,
készült éa baainukra aiolgál.
— A .Kottvnt- Vl-ik kötete 1.
füzetében 88-91 lapon, Dervarícs Kál
mán „Zrinjt\'-jérol ekképen ai6l : Az
idézett történeti fcijegycések és követ
keltetések, valamint as a körűimén;,
bogy a amiét! muteam ré^iségtárábun
egy puska ezQttóxöu lapján az ijínde-
kocó Fóka Qáb.r 1755 ben atl állítja,
bogy Z\'inyit rokon*: Póka litván e
fegyverből lőtte agyon — Dirvarica álli*
táaaiaak aUpuasagáról taouskodaak."
— As wO!va*ó-tár\' 4l-dik uimi
megjelent gazdag tartalommal. Scerkeasti
Erankovios György. Kiadja Macb H és
Társa. i.ra lő kr.
Vegyes hirek.
— megégetett autonyok. Poro«z országból borzasztó hirt jelentenek. Egy jószág igazgató 119 aaasonjt é* leányt egy ptjtaba társtott, aaaUn est meg-gyujtatta félótiük. El esetet bíva\'aluaan is meger6sttik. A hivatalos j«!eniés igy szól : „ 119 asszony és leány, kik Kttrsk kormányzóságban, a putivli kerületben ieví Woltachíncki fele aradalmi r^p»-meioo dulgoztak, a munkát me^akarla tagadni, muri a jószágigazgató rnsz, élvazhvtlen kenyeret adatott nekik. Mi-dflo ez asszonyok ét leányuk t-béd ntán --- pajtába vonultak pihenés végett, as t *gy lakattal rájuk cinkts s aztán
SegTerte az Isten.
Ott tsko-.t a faln gjönyíirn ró«aája.
Két s*ép piro« »rc«a, kát aiép piroi ajka,
HintL« két meny adve pimlt vclna raju.
Áldott jó egy ki* lány öj idk
i* lány indenki
a xép Oraaike, ett« ;
Ál j gy
örege-ipraja, mindenki iz«rett« ; Sxegéuy Öreg anyja .. minden atnbar litu, Orsiiké volt, ki mig gondot Tisdt raj
U uep rrjmija.nen voltklárí g) H«j ! mégii «ok ntT rárt adv&Meget :51e, Sok *iéj» nyalka legéay letá t s nyomába, De csak Ibáaz Baadi Tolt isir«be Kárra.
Oruikst egy azegéay johiss izerette el, Volt azl\\éb«-n boitá igu sa-retettel, Hogy axép örsiíkéjet majd agy uttret tájba, Jaháazsinak rii.i leutii határba.
Sötét bárrfák aUtt uST alkonyatUjba\', Alig, hogj m*g»*61alt Ba>dt (nrnlyáj*, OraM már U ott TOU Bandinak ölébsi, Aatao nsfolslt*, R«fcs4kolta aiépaa ...
Oraiike smegéay volt é*. igj taaelSr. BósseasedBj mindig kijárt aa «rdo>>, S mjat tafaledten tsindig arra v. tte, Btndija a njájat MtelU.
Ott az ardSiselbe állt egy kis vadászlak, aátartót fia volt as öreg vadásaaak, S hogy igy roakeiaftdat járt a kii barnája A jigerfi SSÍTS megeiett ntáaa.
KffTtsar, hogy örssikc a rostit kBtSste, HscresMB a bokor, s ki áll ott isSfauaT — Á. jág* 2, s eikép zaéUtja aiag örxtit ,JÍ estét lalambosa, mi Járstbaa jána itt ?■
Éa ísleh Örssik*: .RftuMsiai jSUem, Ns barigadjék meg, álgja mH IsUnt* .Dehogy U haragszom azefiay uasoay lánya, Iaádságos ldkeei itffaUbb isája !\'
Áxtán u«f aa nrfi bsssélt *ok-Mk tstpst, Sok BiadenfilérSl a saép ÖnalkAoek, Se íjj«1, *e nappal, hoey niscs njagsdaliBa, Hogy SSÍEU n«c«aett Oraae ««ive rajta.
Soká bnn^lgeUek, a nap saár ittfáHt, ElileUtt Om Jíimkát kivsa*^ Ott hagjla as nrfit, bej de asf a—t állta, Mig egj pillantást U asv vetett IUU.
FSltOnt ss Budiaak, bojj nsp Onsíkéj* Már ser ttft ÓU Mai U nes foleje, Mert aselSu aisrrs a ■yájat terét^ öraaikáj* atjit saadíg un vetts.
, aikor ÖTSM kia**t at érdire, .fyek atána, ■sfUréexswi t$ls, Hogy ni báabs ssiTét, jo, artatlaa leUk, » U táfl ■nVáimiHB iiwAnU- Mr**

•lUroiott Rövid úiore asonbao négy a*olga jeieat meg, a felgyajtotta a pajtit. A tOi fryocsa* elfaarapódsott, s esakhamax M egósi épOlat liagbmn illu Az Összeess ladt nép nem nyithatta ki as ajtót, mert befelé nyílt, ahonnan a besárt sserenosét-leaek kifelé tolták. Mindezek folytán mind a 119 asszony és leány a lángok áldozatává Ida. Öt asssooyt kibashatuk ugyan a tttsbűl, de ások is a kapott égési •ebek miatt pár aegyed óra malva meghaltak. A 119 megégetett emberi holttest iatonyu látványt nyajtott. A négy gyuj togato" k&sQl ai eg^ik azonnal a visbe ölte magát, a többi barmai elfogták ■ a börtönbe zárták.1
— 300 4v múlva. Dr. William
Dcliae Hay .Háromszáz év malva\' ciimü
munkájában mondja: nA fold, m/lyen
jelenleg 1458 millid ember lakik, 300
ér malva, ezabálysrerü fejlődés mellett
92,032 millió embernek ad helyet. A
sarkvidékeket, úgymond, villamos nap*
fény mrgasabaditja és megazáritjaas örök
hó lói.
— Egy jókora királyságnak nicci
nagyobb budgeije, raiot a magyar vasa
taknál alkalmazott hivatali asemély selnek
4080 hivatalnoknak é« 9879 alárendelt
vasúti egyénnek ugyanis nem kevesebb,
mint 9,900 051 frt as éri fízetéae.
— Kifizet több adót ? Egy tőzsde
lap szerint, a frunczia polgár fizet éven-
kint 70 frankot, ae angol 53 at, a spanyol
46-ut, az olaaz 40 et, as ositrák 35-öt, a
német 32 tflt, a magyar 9.9 et, a török
13-at, a montenegrói 4 et.
— A B&d.ipétten lartandó országom
nAiparkiáilitáa sik.ere és helyiségeinek
reudezése érdekében megfeaiilett erővel
dolgosnak. Eddig 2000 kiállitó oegyven-
esernél löbb lárgyat jelentett ba, da a
kiállítási iroda még miodig tzámoa beje
lentést kap, melyek közül azonban csak
>z érdemoasebbeket fogadja el. A kiálli
tis aagosztua 14-sa nyílik meg nagy
ünnepélyességgel.
— At aradi vértanuk tmliktxobra
ügyében ssÓlal fel as Arad é, Vidéke ke-
gye\'«tes és meleg bangón. Immár két éve,
bogy a szoborpályázat eldőlt s Hus*ár
Adolf jeles mintája csak kivitelre vár,
de s pénsalap caak 70,000 forint, holott
legalább 100,000 frtra van szükség. Ai
Arad és Vidéke a>t ajánlja, hogy a
hiányt ÖMsejr tizk\'ajcsáros gyűjtés után
axereitetaék be. Ei eszme igen figyelemre
méltó és mi is azt hissszuk, bogy volna
uagy eredménye. — A sajtó beculetbeli
kftteless^^e as aradi vértanuk szobrának
asont U«cyét *solgáloi; aisasük, bőgj nem
hagyják ismét igy elaludni, mint most
van évek óta. Bizalommal várjak as aj
lépéseket agy a izuborbizottság, mint a
sajtó részéről.
— Ifi**\'ígi víderS. A párisi község,
tanács elhatározta, hogy a katonai oktatás
ktteleao legyen a községi iskolákban és
hogy a rég tervesett ifjúsági véderÓ\'
sserresni kell, a mire különben 250.000
franknyi hitel szükséges. Az ifjúsági
FeW.h-j olt Bandi. ek!<ép goadolkoxra : .Vagy tán as iríSy»ér töl-m elrabolja, V.RJ ciak hamitkodik ai a k;i barnája, Akárhogy ii legyen, elmegyek utíoa.
Bt Bandi ci»kagytD Dithagyta » nyájat, N\'aki reitfl ntját a türfl míginynak. 8 aiikor megtalálU. .. Üruikéj« azppec \\ jágerfianik ott Olt *i síében.
Mechosta m><;át «gy -serfa arnyíkábon, H*jd meghmdt ni re nagy babán>táb*n, S lelkének — ei aocyi boldogaág láttára, KicjapotL, lecutpott haragot viliáma.
.Hah, czndar baramja, réredet kítáaom, Kegyelemért »sdj maid Ott « m*\' Tiláfon, Te gaz csibilója kedrei galambomnak, Xi hallod, bogy immár neked harangoznak:?:\'
É* a cap magára f>-]hSkftpanyt rántott, Swa akar>a mindig látni a világot.... .Téged pedig moit már, áldjon a« *g. hűtlen K;h, d\'hogy ú áldjon, Térjen meg as latén 1\'
Bandi kebeleben villámok esikázUk, DtolsA Tlllími bo»ek aaragjának, AstáJ) neki tartott a soril magánynak, 8 bujdosója Lett a kerek nagy világnak!...
Mint egy *iri barlang, néma lett sx ardfi. Virágkelyhekbe bajt *» eiteli acelló, FgT-két hslyrol, hogyha elSjonat látaMtt, Egy nagy i^hajtáatal mái ridakre átallott
Kinn a falu rígeo. dombon *u egy kii hiz, 4 ^itvarajiában egy barna lány mi\'át, Pfketawsén baja agy Owzeksasaivá, Uiatha etak rlUáral hán/tálc Tolna raja.
NapettSU orazija haloránynlnt játesik, Eegi, asehb időkön elmerengni látásik, Mata elí mereng, nagyot kacz&g raja, Hol iBinU kipirnl hiloíány errsája.
adarab kákát nsd, kSt«ny«h« rakja, S-l \'gyet it talál, agy megorttl rajta, T6bb«t u keresni iadnl a helyságbs, "íok pajko* gyerekaek öiTend«i*jér«,
Psjkoe gyermek>«reg. hogy a kedvét 5nt»*, F«nne« kiáltoixa. .Bej, bolondot Örssé:*.... De nagy a te bajod, i ninci ki rajt\' s«gttaen? Hej, Uaróthi OrsKi, da megrert aa Istea.
Oy. ra»ekek,gy*rmskekIk6u)yelDiB gysrmskskl Ne háftUitok Örssel, nem riteU aa nektek, fiaadiját airatja, i sdacs ki vigasztalja, Tsa «B«J« a jé MM aMfkoBjorOl rajta,
TOMKA GÉZA

Téderf záaslóaljakra Irts osstvs, minden aatslóalj négy taásadból fog állni c míodon taásadban 100 .legény" Jc-.« Esek a kis katonák a * i^ kö.üi « legfiaUlabbaak 11 évescek kt,[. ienuí, puskát, snbbonyt, nadrágot, bórívot ét gÖmbölyU, lapos bassk sapkát kapnak.
— Ai ugorka tOrihutit kösleni
érdekesnek tartjak as ngorka-idény alatt.
A történelmi adatok szerint az ugorka
már több mint 3000 év óta mavelés tár
gyit képen. A régi Egyptómban valamint
a mostaniban is igen kiterjedten teoyéaz
tetett. Az ugor ka hiánya képeste aaon
panaasok egyikét, melyekkel a zsidók a
pasztában Hdzet elloo támad\'ak. A bib
liának tsáa résziben ia van róla említés
téve, valamint néhány görög iró munká
jában is. A görögök az Auüoohia körűi
termett ugorkát tartották Ifgjobbnak.
Coloméi!a a római iróemliii, hogy E^yp-
tom Hendes városának lakói a legasgyobb
asedercserjéket, a melyeket taláhak, fel
ásták, n^pos helyre üliették, tavastszal a
fold tál pár hüvelykig UmeUz^tték és
belébe ugorka magvat rjus;1*^! esuián
ped\'g »* egészet jó földd-;! éa trágjával
fed é< be. El eljárás által egész nyáron
Ittpesök vol\'ak ugorkát növelni. Ugyan
azon iró mopdj*, bogy az agorka magról
lenyésztetik a néhány n»pig ttjbe és
mézbe rakatik be, minek következtében
az puhább éa kellemeaebb izü leai. Plini
nus szerint az ugorka Itáliában ij;en ki
oíny, mig más országokban nagy és
viaszstinu vagy fekete is lehet Tib°rius
császár annyira szerette, hogy egész év
folyamáb«n nem maradt In asztaláról.
Ugyancsak Plinius szerint as agorka
iy^rs<-o egészBéftelr-n, mórt más n»pig sméazte\'lnnül marad a gyomorban, mig negíúive, oUjj.l, mésswl és ecsett«l ki-0T5 salát t ad Hogy az ugorka a többi :ar<^p*i nép^k által mikor kezdet hasz-láttatni éa tenyéaztetni, pontosan meg iem lintároiható. Németországban val^ niuübig Na^y Károly uralkodása miatt, mgy kevéssel ezután kezdjék egyes ker ékben művelni. Azt hiszik, bogy e no* vénynek hazája T*tárorazig, «* szonban bibizonyitva niocs, mimhogy eddigeié egy utazó sem találta itt vadun. Ang\'iá-ban, hol jelenleg bectídáiásra óriási mérvben tenyésztik, még caak két szá-saddal ezelőtt is méregnek tartották, e miatt adta Abornetby nevtl orvot a kövitkezö riczeptet: .Hámozd meg az ugorkát, vágd f«l, adj hozzá sót, borsót éa eczelet, s aztán — dubd az asztal alá!" Oroszorazigbto az év nagy részében ixfgóuy éa gaidag egyaránt eszi a az jroaxuk ennek műveléséhez kitüooVo értenek. Az orosz köznép nyáron és ősszel mondhatni agorkával él, a mennyi ben napról napra atig eszik egyebet, miat ogorkát • egy darab feif.te kenyuroí.
— A linerpoo\'i rendőrség N«w-
Yorkból érkezet két hajó fedól^tén
tnenkr dynamiMal töltött és 6 órái^
járó óraműi-el eüá\'ott pokolgépet kobozott
el, melyek cement hordókban voltak
elrejtve.
— Hnrex a czigúnyokkal. C»rsica
szigetén CorLtben a napokban köveikezí
eset történt : Kg? meglehutAs nagy számú
eiigányc«apat ütött tábort Pdretta község
kapui elótt. Egy cortei fiatal ember,
vasárnapjai. 17-én a város három lako
sával be akart menni a czigáoyok tábor
helyére. Esek revolverluvéaekkel fogadtak
Őket, mire esek segítséget hívtak Ferret
tóbfil. A két fél köst erre valóságos csata
támadt, mely két teljes óráig eltartott.
A eorteiek térrel, kövekkel, a«5t neme
lyok lőfegyverrel küzdöttek a a czigányok
revolverrel mentek a támadók ellen; a
csata eredménye négy halott, ezek kött
egy ccigány és tisenöt sebesült, többnyire
czigáoyok. A zsandárok és rendőrök már
csak a harci kezdete után egy órával
érkeztek a tainhelyre. Hat oorsei lakos
elfogatott, t a czigányok táborát ssandá
rok ssállotUk meg. As eleteiteket 18 in
temették el, nagy rénvét kSst Ki alka
lommal as ottani polgárme«t*r a népet
nyugalomra iuté. A verekedés ügyében a
vistgálat folyamatban vas.
— Ügyet rtndSr. Egy as angol
udvárnái tartózkodó külföldi követ fel
kérte a londoni rendőrséget, higy tada
tolják meg egy fiatal leány tattoskodási
helyét, ki (adtán kivul néhány milliót
örökölt. A dolognak azonban nem volt
ssabad feltűnést kelteni és azért egy álta
lánocan ttgyesnek ismert rendirt bistak
meg a kiaatssony felkeresésével. Hat hét
mnlva a re*dör beállít tönökábes. „Nos
— kérdées _ megtalálta a leányt ?\'
,Igen, már egy hónap elótt, v»rr<ínö
Toiu4 ,De hol van most?" — fNálam,
én agyaois sóüJ vettem.\'
— Furata gyűjtemény. A napokban
elhunyt bécsi bankárról, Scboy Frigyes
ről ottani lapok egyebek közt följegyzik
a köretkeso adomát: Schey buzgó gyűj
tője volt minden ritkaságnak. Igy gondo
tan össsegyQjtÖtt minden levelet, melyet
— revolrer-njságirók in testek hozsi.
(Esek Bécsben tudvalevőleg igen saép
asámmal vannak.) A bankár külön cso
magokba rendeste e leveleket, kék, veret,
sárga, felkér ttb. t s a 1 a g o k k a 1
kötve át asokat. A legnagyobb ilyen
aoMgbam ■*• k«T«Nbb, nUt 180 UiÜ

rolt t némelyik nyolex oldalra terjedt AsonkivUl Schey külön könyvet vitt az ilyen levelekben tőle kért Ö*»zegr3i. Mikor astán a ti •» lelet remél ló levél Írók alamelyike felkereste, a bankár ru-gmatatta neki a könyvel ■ ssl monda ; , Nesft- u ide. Ön előtt már több mim egy miilió frtot kértek tőlem; mihelyt ezek ki lesznek elégítve, önre kerül a sor."
— A némtí kommandó ÓL. Ai>6
Széliből irják: Egy helybeli módos gazd .
gyermekét tavatsasal beaorozák katoná-
ak. Egy obsitos baka addig ijesctgcUe a katonaélet orhezebb oldalaival, különösen a német kommandóval, mondván : „öcsém, ezután majd német szúr.* kAi fölkelni, német kommandóra áilni, német ■t^ra haptakoloi, és ha 6 hét alatt u n» m-\'t isót meg nem érted, szijat szabnak & hátadból", — hagy a beazédn-k komoly hatása lett, A fiu löpronkedni kezd-u e* tegaapatőu — belébolondult, — orv.ioi felügyelet alatt Áll és e napokban viszik a Lipót mezőre.
— ,A« orooiok ás lermiitetv\'izig \'•
Lók égyttÜUts* ez évben nem urt gyűlést ;
a jövő évben augiiíiim hó tnásodik feifi-
ben XXII. o.gyeyüéiét D«bricssob«u
ja megtartani. Ugvaaetkor lesifOit a dal egy letek orazá^ns szövetkeze\'én RK dalversenye. Az eiökéoiiiletek már m:nd két irányban megindultak e D«brecn;» árosí. ugy u tudósokat, mióta dalárokat agy üunspályüsaéggel száadékozik fogadni.
Hasznos tudnhalúk.
— A kín mint méxlegelo. A. hárs
alamennyi a íj vény között a legjobb
mézet azolgáhalja, B már caak azért ia gazdáinknak teljes figyelmére érdim*-.-* A hársrcéz ki^üoő izü, tiszta rniDí * forrás viie s i» piaczon minden mXs mézet felülmúl. A. h\'ára épen akkor kerd ?nág-zani, mídC\'D a hereés mia mézadú növé-yek virágzása véget ért en igy * méze-ii id«jét legalább \'ó héttel gyarapítja é. aakugy^u nem is merünk tu&a mezadu növény t, mely ezen időszakban oiy bíi-.-en és oly huzamosan adja * uiée>, mini a hárs; azért ennek ültetését íuleg » méhé-azekoek 6gyelnőébe ajánijuK. Du íy^rn Durckíéae, sürü lombozat* és m^gas ko ráoal fugva árnyékfaul is kiválóan aikal mas fasorokban, tr.ciak.jQ éi koz érekin Puha mindennemű f-r»gvÍDymuokákr* kedvelt, faja jó flisnet ád a rajthoz ét lóporkésziLétbez; illatos virága pedig * köhögés elleni ismert gyógy«z^.n — a hariivirág-iheit — szolgáltatja, aiíi.d-.-.zen jó tulajdonát miatt e fa kétségkívül tóbb pártolást érdemel, mint a juhar r.i^y as u. n, platán vagy a jegenye, ranJy tzi-moi rovarnak nyújtván tanyát, egyeoeat:a árulmasnalc is mondható.
— A mezei egerek kiiridgira PiCar-
diábun következő, igen elm^i eljárást
nlk»lm«zzák: A földeken hus*zaban éa
keresztben egymástól 2—3 méter távol
ságra álló barázdákat huzoat eke segé
lyé-ei, a keresztezOdéai helyeken félig
vízzel telt 2—3 literes fazekat ásnak le,
m^lyrknak a barázd* ünekévsl >?gy sík
ban f^ekvö azáj* fölült kevés menuviségü
zabk-*Uezt álliunak a fú.dbe, ugy h\'>gy
,zok egy lazán álló kúpot képezzenek, Kz utóbbi m un kát rendeden es:e nap-lem-iots elült kell véghezvibni. Naplemente mán BZ-egerek kibúvnak lyukaikból s a barázdábun futkosnak, amin\', ezek, állal képe«ett kúpra ielkuazni, s btsle-bollanak * fazékba, ugy bogy néha. egyetlen fazétba egy éj lcf,.lyaaa alatt 16 —20 egér is belefulL Ha ezeijáráat minden birtokos agy időben alkalmazza, as egész halárt egy csapással lehet meg-, szabadítani a kártékony á:ia-toklót. Az eljárás — ai eredményt takialve — igen kitűnő; árnyolda-a csupán az, hügy « laxnkak beszerzése nem épen je:euték leien költséget okoz; de hogy még etiuek doczára is kifiseti magát, mutálja ai, hogy Picardiának több községe t> meséi egereknek egy isbeo nagy elszaporodás alkalmával minden tekintetben kielégítő eredménynyel foganatosította az eljárást.
— A foghagyma a tyúkok kolerája
ellen pgy canadai lap ss*rint ,kitünö ssor,
s as említett lap róla kö.-etkotölog nyi
latkozik : Híg ssomszédainkuak több
mértfóldoyi kerületben cshknem minden
tyukj»ik elhullottak az ugynövciett
lyuk-kolera miatt, a mieink kitűnő áiia-
poiban vannak, bár esek is megtámad-
Uttak ÍM említett, t mint látszik, iit jár-
■ányosan fellépett betegség által; de ml életienül egy gyógymódot uláltnok; meiycek alkalmasáaa óta többé semmi bajuk. E gyógymód következő: D*ra^ boljank fel nyers foghagymát ■ a lyukok eledelébe keverve, adjunk azoknak belüli néhány napig, később hsUokint e^yiaer. As eledelhea kétszer napjában adjunk gyömbért is, valamint minden második vagy harmadik héten egy kevél sót s esenkivül lartsank távol tói ük minden; feU dinnyét és tököt. Petresselem zöldjének tel vagdalt állapotban eledel ökbös keverése is nagyon jó hatású s amint latsaik, eit szeretik -;*. Ezek közül a hagyma ét gyömbér csupán a kolera ellen, a többiek állandóan bassnilhatok. A gabnaféleket darálallan nagy mennyi •éf bu adai ártalmamnak találtak, inkább-


f«füak QTU*Í
idk M
erre, akkor a*tin i
niUoi a UDRakodiKta. K» az indok, a niAVt éa hasisán «akld(«». h-tytn UUt olran \\6 a tfkiaUtw tftrreny«*k «■ lUljea «1 M^M uuk r«odJ*-ntMja SMrint, bofj Beakor —
a arténjwtík «|Xtt k.
kik U ik
gy c jtí «|
tolvajt Tédel»J«*tt, kik kozU as "gjik aappaJ áík t lt
Egy éd
«*t, k «*te lopott. * figvrtt Tédbenedjébea
ajilat
— A Untéit kjr. fl06m sr *gji demoemre o«*r. .aljoabito kördlm-ojnek jelai, oog7 világos nappal lopott, a máaikaij pedig azt tartja «n)joabíto körfllmeryek. fy a« «j götAt lepU alatt kfivvite «1 a lopii bfta-Uiuy-t. Hár moil kérdem titttalt tÖrréfijM«k ufran mikor lopjon a sseg«nv ember?
ۻleti szemle.
a, 1881. jal 80.
rekk«a5 m«le; napjaink b fii lőtt eiSiések után
iáit hítan kOcbe
n bOyőiült «i idojárá*.
r\'táci ^QQnkal&tok. bc^^joxod
A hoiatti uj gabr>oiban atkélj
á ké Ak "

•kori lírvbt _
rrdméüjo rOTidfB * kOvetkCíőkben faglil-Itstó ö»sie !un é« r<>íjban kfliiptermésílnk A huzik minóiíee iiuliban kíelf([ith«t5, m töbhnyire Urga, . a snlj 75 78 klff. ,*i Azonban (iszkft* 6» nr.
ixi to
mrrfllaak M. Ai eddig piaes o»s n»gyobbr*«t telje* *iema. i éK Ut f«l Arp* ro
akra
tajták
ti»rti min ég p
>frDlt ti izép minűjégéui-k c»*k el vett-* ts-illiatík- Z:.bbi,i még nem láttunk mintákat-aidátok kOzép termeire atámitanak. A kako-
i áll
Czlftünk mf t nem íiltőtt b tt*-<*«<»«
került mennvi»rg,-k talságoi ma(M
,rikoo keltek el, mely .ilig fogják m^ultat tflrtíiitni- Z*bbin ltc.iltt-k hiánya miaU \'kéiy Utlct f-jt.*KÍött^ Knknriciibin gjeii|f< gulmank volt é* iraibao Lem töníut líoye-i viltouLv Kepeiében ixi áril a hau^alat; j-ik .melke-diieit Bab piaciunknak e r.-gútx
1 tcamára nanyoLbrOut ráúrlatok tör | 201
yoin\'iát. A
ill H\'.-i. -203
Huz» 10-10.80. Ro«« 7.80—8 40 Árp»
—9 Z.ib ó Áru 6 80 -— Kukoríc** 6 20— !J
.60 Cinq.jiiniiii6.75—7. Repcz- 11.75—12 «(•. ;-,, ,. ...
■ab hhé? 1.75 . 8.25. Bab tarka 1- 7 25. [ 31* ««P«^«
K. B- : ^^ Pfál-rko| fel3i (

i SO4
\'S/.erkesztől llwnet.
smeretoi előliünk, de ha f«)Glrül nem tiiu leromh, alulról hiába
4651. K. Gy. Bpest. A tipot m<^í i tottak
1652 0. A. Jönni foffnak.
ÍP.Wfc-iarkaiIIl6: BiTOBFI LAJ08.
^
KELLER MÁTYÁS
rzipész Nagy-Kanlzaán,
Foter WUCSKITS ftlt kiz
STREMSKLEDiflaerterestelÉa mellett
Ajánlja a n. é. közönségnek
CZIPÉSZ ÜZLETÉT
amelyben mindennemű uri-. női- és gyernieW-czi|H>k a legújabb divat szerint külföldi bőrökből vagy egyéb kelmékből a lehető legjutányosabb árért készít.
Vidéki megrendelések a beküldendő hasznait czipúminta szerint 24 Óra alatt pontosan teljesittetnek.
A o. é. közönség szíves pártfogasat kéri legmélyebb tisztelettel
Keller Mátyás
343 3-3
HUSZADIK ÉVFOLYAM
apban e
l l
r adjunk
birom v»gy dá Eddi
darál. Eddig ai említett lap, — leheljük még, hogy a foghaiyma M gj ömbér mátok tapustaisUi »xarint U kiLdnó ezernek biionjalt, de a dinayeé* tök ártalmas voltát tagadják, ■ tterintök a legnagyobb tyukdög idején U a hagy-, mával s gyömbérrel etetett tyúkok bir nagy menny íftégü roet dinnyét, diooye-béJKt ét tököt elfagyaaztottak, teljesen épik maradtak.
— Ectelti Ugorhat peaésx«déa elli megóvhatják, ha egy viazoosacakób 1 lat fekete mustárt teuüok éa a zacskó u ugorka kóssé helyettük.
— Olcsó hustdpldlik tyúkok mára. Egyik tenyésztőnk, írja a Gallai a legolcsóbb huatáplilékot a követ kes módon állítja el<5 tyakjai Mamira: Eg; déssába malátacirát tees és ezt vn**\', jól megnedveíitvén, a déxeit % ssubábi egy n\\ itot\'. ablak oviié" állisju. Két m kliiit &m>laUauair&banm\'\'gaziro!*lhaUtla ku\\acz támad, mely ludvaievőlrg a Ivu kok kedveucz éleiét képezi. M«lá «.cíirái a serfőzdében le bet kapui és mivel maga a m»lá\'ac»ira ÍB Inkarményul aiolgaiha1 a tyúkoknak, jó lesz annak, ki könnyen hozzá férhet, vele kité-\\-Aet l-mni.
— A patkányok kiirtására a „Fuod grubfben" egy gazda azt ajánlja, hogy mez kell köeüliik egynéhányat \' _ átokul kátráoyDy«l egészen bekenve újra el kell bocsátani, Ezáltal elérte, írja azt ho£v a patkányok udvarából elraeoek ültek s ott hosszabb id^i}; nt \\nkjt S ■ mid-\'ü újra észrevette, hogy viaszaiért egy pár — a fentebbi eljáriaaal újból m»gin«űrk-ilett tólük. Meglehet próbálni.
— Kötöfék nehezen verethető lovak nzárnár*. Mikritncíoa lovak számára íg^c ci\'"1!szerű » kmAféket ugy szerkeszteni hogy u lo orréra es5 azi; helyütt egy lánczot alkalmszzQok; az alsó álkupoo aluttj Biijnt pedig harokpztTÜ«a át vezetjük ejy kHrikác ; ezen burokbaegy másik k«rik* tétetik, melyhez a fék *zira k<>-tendS. Ha a ió nem akarja a vezeiót követni, ez ti kotűlek húzása által konyiDt Biükitheti a láoci éa a szij által képezett e a lúorrátés állkapcsát körülfogó gvürii hogy ez a lánczezemek segélyével ol nyomást fog gyakorolni a ló orrára, észr térité, mely azt rövid idő alatt is enge delmes&égre készíti.
Paplrazeletek.
Arudr-Jl » napokban findorcrigányokni
írntbár udvarait t»uj\'Áiljlc » egy krajciírért tgy _*gy ki* ü/ivan-t-gi-r: eljár tik « n*pyidaí
^"/Unexik1:11
Ad|i] <im;
in-ki mi
,k k.v l m-íiialg r k.i-sit, lavonk,
uk.
Krisí
f\'idtclt l dianOl. ep«rtüt,
I\'evU. kolbii a-J
, k rk«lt ruo
rtn kic*i k>lá.-»ot
ilspidOt,
Hossu Devl-, csak na kar át;
\\üs* nekiu A dm, eis k e
■rt d« mindg Ik-izsunk i\' topunk
i-»i Q,m í an kell M «n íoíutt kut mellett Ulilok.
— A törvénynek kfitébfi] Einftk : Vá<l- beismari * mivel vádoló tik ? Vádlott: , éa siiud*kus*n bamix eiküí t€Uem. Kl-: Mit hozh»t föt mtouígtll? Vádlott: Hát
If^al i)b i, ] in«u zor ktllctt kQt tennen H,
* ke rumiba. n v» Kjrok ■ tel ■«k táé» törtön ik •«
bele *Tittotik miudig tan un ak
hívnak En ezt a tok barc XV ■burciit OÍ un
ir.t»m, i i ax rt elUtir. IZt nm magái ibi


OÜSTOS Sl-fa 18*1.
ZALAI KÖZLÖK T.
4668. F. B. 8*«tC«tbird. d
Í66*. Sa- L. EréMtart. Miből áll aa bonorariosi t Hit eífelodtOk.
••66. E. D. K. $aÍT«MB Ttaazfik ausaal kOsSUwtjlk.
Rendkívüli előnyös kedvezmény ZALAI KÖZLÖNY"
előttiétől es monkatárMi námára.
Indul EftnisBáréi hóra:
[ wa» OraP«r
UsAk, Mub&ai, Dombóvár 6 10 i
Sikerült e^yik hírneves intézetből tömeges megrendelést eszközölni
BUDOLF föherczeg « trónörökös, agy nej« STEFÁNIA herczegasezony gyöoyörüen sikerült oüjfestéknyomatu arcz-képeibŐl, külöo-külön, 52 cm. hosssuság, 46 cm. nzéleBségü dúsan aranyozott keretben, mély minden szoba vagy terein méltó diszeül szolgál.


203 ~Bada-PMtre (gjortvooat) S 55 ragc
304 . (po»U»on*t) 3 6 dJlat
. (r«f7«i vooat) ll 20 «íj
/♦!*) 8 15 r.jfl
1160 4j;
IS Soprouba 3 40 dílut
06 PráffprhofKoUcri, Csáktornya 4 65 rtfgel 2il dilnt . (tyor.-r) . 10 50 íjjel
5 27 reggel
1 41 d4lb
11 1 éjjel
t) 4 16 r*gf.-l
) 3 5 déli
: 10 30 «jj«l |
* 1 re^g«]
10 15 4ije<
Brkedk Ktninírt honnét: 0 Zákány fel 51
.Nálam eredeti ára a kettőuek együtt Teve 5 frt.
„Zalai KtalÖnya előfizetői és muukaíársainak: csak 3 frt r< ! Brrmentes küldeat; ezen felül 50 kr. Tehát Összesen a két kép
3 forint 5O krajezár. \'^H
• i-ől
Utánvétellel nem küldetik, csak a pénz elŐl.\'gea beküldésével eszközölhető.
5 37 «fíej| Megjegyezzük még, hogy nj negyedéves előfizetőinknek a lapot 3 hónapon át a két fentjelzett képpel együtt helyben 5 frtért, vidékre 5 frt 50 krért küldjök, mire nézve szíves
10 50 éjj.l
megrendelést kérünk. Tisztelettel
WAJDITS JÓZSEF
H I R D E TESEK.
■s ^ ■%

3 .. P
0^5 2 S " J » 5 ca
OIXIBÖ és JÓt Patent
velvt •• ít, ^ ki k
gj kftrttat^ok
uk. < i.ttT>it>>»>. 6, 8, 8 é.
W frt ir.H»» d«r,b»Bkmt
KRAUSS t Cl,
Béo, Wttriac B.rr«t"« "<
Ilii
OQ
Ili
1=3 !


NEVELŐINTÉZET
majd ^»4jj^^»^r^^t»iJ!ll«lAl!!ílÍ.;ií!Í15
Takarékos háziasszonyoknak! \'Vi ■
■ : A bevátórláiLÜ cuk :„
;! \' L E I T N E R 8l210-I0Ü
|í féle ,uj Páva kávé" «„,„,», .„i, . w»,.«. ,Uj frankhoni kávé" *»w.j| ■;\'..»iiai.i.a.n.i.iM„koum.nB7wgW4i,\'».jd.,«.«iw.i. erős, jó ffla\'u és szép szinüj?
\' kárét, tthit > fele pénzén • legfinomabb mioS^get.
i [ Egj prób. elegeodí »ir», hogy •> ember (enti.k ig»agir4l m,ggjS^dh«Mék.
f| A bi,.l,mr.míll< é. m.gbit.»u ,egj*«.k: Dr. Wemer Th.. boro-lói
\' i raühely é. műegyetem iE»,g«tó>, «. Molnár JánOS Bnd>peM várót .ogjé.» <• oklevelei gTogjKK**- <■• őzen uj Páva és UJ Franhoníkávét regTelemileg megriugjTáji, reg;riugálalakb»o •otl»D kiemelik, hogj eseo kivepotlék feleit, jo •• nlgjmeníjieégü tápláló é. rirkiptUiktíréttml bir.
K«Vhat6 Majd mlBden füaaer éa eaenege
elemi ea gymn.

JTvtr-KitiMáa, 17na*t<ttt a kiidő ulajdoaos WajdiU Jtoef gyoraajtóján.