Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
23.1 MB
2015-02-26 15:44:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
275
1888
Rövid leírás | Teljes leírás (334.72 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. november - 44-48. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1908.
NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 44. SZAM.
NOVEMBER 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Elöttlfltésl árak: Egén tvic 10 koron«, ítlevic 6 koron», negycJívte 2 koron« 60 Ali. Egyet azám ára 20 Ali. Tanároknak, tanítóknak, Jegyzőknek és allaml tiaxtviielóknek I évre 8 korona, fél évre 3 korona.
Városi közgyűlés.
lla a munka eredményét a ráfordított illóból itéinök meg, akkor a keddi városi közgyűlés legfényesebbek egyike, közé lur-loznék. Mert délután 3 órától este fél nyolo óráig üléseztek városatyáink — a szófaragó műhelyben — amint a képviselőtestület gyü-lesoit egyik szellemes virilista nevezte.
Hála a gondviselésnek, hogy szónokaink nem kerülnek pénzbe, mert különben koldusbotra jutna ez a város. Amit egyik városatya elmond tíz szóval, azt a másik akarnok hosszú, unalmas és bosszantó orátióban tálalja fel,
A közgyűlés 17 pontja kőzött úgyszólván egy sem volt. mely alkalmas lett volna arra, hogy hosszabb vitát provokáljon. Hanem a világ csak hangulat. A képviselők hangulata pedig a bérkocsi szabályzatnál nyilvánult meg legjobban, melynél nem kevesebb mint száz beszéd hangzott el és a gyűlés tartamából két és fél órát foglalt lo. A liakkeresek meg lehetnek elégedve, de a publikum nem, mert egy személy a vasútról be 1 korona «0 (Iliért fog fizetni. Azaz azt hisszük, mégis a fiakkeresek járnak rosszul, mert az utasok 50 százaléka inkább gyalog jur ki és be, semhogy a nagy fuvardíjat li/.esse. Jól tennék a bérkocsisok, ha a beadványban kérnék a tarifa o pontjának leszállító megváltoztatását, Bizony jól járnának vele.
Hogy az eddigi tarifa szerint se volt rossz dolguk a bérkocsi tulajdonosoknak, mulatja az a panasz, moly ellenök elhang-
Kclclós txakeaaió: Kerti1» Jó?.«ff.
l.aptulnjdonos ci kiadó,
IFJ. WAJIHT.N .HV/.sr.r.
Szarkaartoaág. Nagykanlna, Hunyadi-utca 30. Elófliatáaek 4a hlrdatéaak Ifj. WaJdlU Joiaet könyv, keraakedáaábe kGIdondók. Megjelen minden hétfőn délben
Rotschild Jakab dr. indítványa.
A keddi közgyűlésen Rotschild Jakab dr. képviselő azt az indítványt tette, hogy tekintetbe véve a gyámi pénztár közöli államosítását. e pénztár tartalékából, mely körülbelül 200.000 koronát tesz ki, létesítsen a város társadalmi és [megyei hozzájárulással Ili éven aluli gyermekek nevelésére és oktatására való gyermekmenhelyet. Az indítvány elfogadtatott, az előmunkálatok megtételére lő tagu bízottaágot küldtek ki és ezek az indítvány tárgyalás végeit a legközelebbi közgyűlésen napirendre tüzelik.
Hogy az iuditvány megvalósítása mily nagy horderejű szociális érdeket szolgál, semmi sem bizonyítja jobban, miulhogy a városunkban 8 hónap óta megalapítóit gyermektelepnek eddig 07 elhagyott gyermek tagia volt és a legutolsó napokon 46 ujabb be|elentés tétételt a felvételre.
lla o gyermekek néhány tanító családaatya felügyelete alatt megfelelő szellemi és testi munka kötött fejlődhetnék, a leghasznosabb polgári intézményt dicsérnék az onuan kikerültek. Mert most bizony a menhely gyermekei uemcsak hogy a legszegényebb, de sokszor erkölcsileg züllöltebb családokhoz kerülnek, ahol az intézmény céljaival ellenkező eredmények éretnek el.
Ha az állam azokat a pénzeket, melyeket igy magánosoknak tizet, az árvaház vagy szeretetháznak Űzetné, a kérdés financiális oldala nem ütközuék nagy nehézségekbe.
Nem először tölte Rotschild dr. ez indítványt a képviselőtestületnél, de ilyen konkrét formában, mely egyszerre a megvalósulás felé terelte volna az Ügyet, még nem. üdvözöljük o humánus índitványt és annak megvalósítását tőlünk telhetőleg szeretettel fogjuk támogatni.
zott. Hogy t. i. a hajnali vonatokhoz alig megy ki fogat, már pedig ez nem a szegénység jele. Ilyenkor különben legjobb a vasútnál levő rendőrnél ez esetről jelentést tenni. A tarifát m...