Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.13 MB
2008-08-13 09:20:09
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
398
4657
Rövid leírás | Teljes leírás (359.05 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1871. 049-052. szám december

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

ii, 1871. iIccxoiiiIkt "..'-un.
49. s/ain.
Tizedik évfolyam
Zala-Somogyi Közlöny
(a ü
iM pizilasúgi egyesület hivatalos (Ml
ffiterjedve SOPRON- és VASMEGYÉKRE.
Vegyes tartalmú liotllati
a szépirodalom. kriTNkiMlrlni), Ipar, íía/dászai, liHiomaii) cs iníi\rs/ot kflrelWíl,
Elöflietéal föltételek:
irrkruitt'il írod*) r-m kl*dú Mt WJUIIJTH JŐZHKV kOnjrk.t*»ktl|íiíl.«H,
A hal ha>Áhoi p.Hl ló tVaaW 6 4* nludui luvAb lUlM(dij miulWn »(,«•
^hUli-trt SO kr.
Hirdetéseket elfogad:
N KialiMK: K A lnÍ IIIV A TAI,. KMltMyM: Hl/l.T JANOH. PltlM: XK.HI.KK U. LANU MvltfOl^D, 4a íilHUt.K nAM»"H HstMi: XAABr.itnia.in * »ou-1,KK, MoHSK Ki;IXII.K , OPfKLIK ALAJOri t,
A balaton-fUredi „szerc-t e t h á zu
iuu.lt nov. hó 21-én tartá meg egy ívj fcnn-állásinak ünnepnapját. A füredi ét vidck-beli értelmiség s több ponti tanll^ybarát M'tt részt e/.v.n Ünnep Örömeiben, Az igaz-gatu tanács már 20-án Illést tartott »rra nézve, hogy a" számos folyamodó közöl, kik vitessenek fel a szeretet házba. 21-én 9 órakor votle kezdetét n rendes illés Molnár Aladár, mint ezen tanács elnökének, vezér le te mellett. A kérvényi bizottság felolvasta \éleményes jelentését a folyamodók fűlve" -toli- iránt és sajnálatul kell rogigtrátnunk it/nn téiiyt, miként 2ít folyamodó küzól ez alkalommal kell>í helyiség és ek^si-gcK tan-crnk hiánya miatt csak H vétethetett fel. Kzek közt egy zalamPttyei ö/vegy tanítónő lienci Mihályné tia ingyen ellátás tís Fieund Karlias tí ítvis i/r. árva tin fiO frt évi hirlátdíj fizetése mellett. A többi folyamodók kedvozóbb körttltnények bekövetkez-tének esetére a felvételre etőjepyezti'ttek. A Kzeretethiz eddig is főleg emberbaráti nemes (-/.ivek könyörUlctébúl áll fenn, az iga/gató Ifináes abbeli reményét fejedé ki, hogy az ország ezen egyetlen szercteth&za ii tiiizaflan részvét áldozat -filléreit exentul sem nélkülöiriid^mintánl évifenállásaaimak ndvijs voltát fényeden, meghatóan igu/.olla. Az igazgatótanács rövid ülése után a szeretetba* díszei nagy teremébe vonult, hol Hója (íergely megyei tanfelügyelő cl-ni)!;leti! alatt megkezdetett a vizsgálat 10/t megelőzőiig b tanfelügyelő meleg hu-* fákban íUhözléa nagyszámú hallgatóságot, Áldást kiváot mindazokra, kik ezen jótékony
intézet létrejövetelét kegyaduuiányaikkal clóüegiték. Figyelmeztette a. kisded növeu-dékeket azon jotéteméiiM'i', melyei itt oly gondos nevelés- és képczésbeii élveznek, mit iuh^. különben élvezői szerencsések nem lelk'ttek volna.
A vizsgálat elótt NnvAk Ki)r tihanyi kath. lelkész, a vizvgálat után pedig Tiiry K. zánkai ref. lelkész mondottak meghat*. iin:í-A-vizsgálat lárgyai valtak: valliistan, írás, olvasás,mnfívurés német nyelvtan, fohlrajz, történet, termény rajz, természettan, s/ám-tan, mértan, ga/dás7.at, ti'htgyakorlut, uii'i-ének-. A tanulok feleleteit éilehne^ég, szabat'issAg.könnyiiség, viseleteket s/.clidség és folytonosan feszült tigyelcm jellcmz'';. A vivgiilat rreilménye a Italán kielégitónek, mi'glr|)ónek mondható, Minden aij;/on az oiitinial* ucmes Öröme sugárzóit, s a siker hatása általánosan luututko/ott.
Vizsgálat végí-vel a tanfelUgyelú ki-cr.elé a lelkes igrirgutú tanító Vcbei K<1<' iaiigl>uzKalaiAt s ha^aflas érzületét, niclw-t nagys/eitk'ii (anusiiutt u. által, hogy ó ki a szabad Svajezban születvén magyarul Wsicéliu nem is hallott, egv év alatt oly jól, olr helyesen megtanulta ha/ánk nyelvét, hogy a növendékeket magyai nyelven tanítja, magyar értekezéseket tart, magyarul levelez, társalog. Veber valódi ha/ali, s már is mélt'i a nemzet kózbeesülésére, ti, a mienk szívben,lélekben.Kicuiclé púldáin>zerU küzdelmét, mely I...