Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
50.18 MB
2019-02-19 10:39:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
51
507
Rövid leírás | Teljes leírás (1.17 MB)

Zalai Közlöny 1944 025-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai napilap
84. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Feladó :------------
i 1 . ! i\'-\' (\'I - •> \' \' .1
Cin : \'\'\',": ■—---:—
Beadíokozut:
íi.,-1 i\'U
Tábori posta:.
84.
évf., 25. sz.
Nagykanizsa, 1944. február 1. kedd
Ái*a 16 filBér.
Viim
POLITIKAI NAPILAP
Kzerkc*«tő«ég <« kiadóhivatal : F6-m 5. Rxáa. SsBitwttem kiadóhivatal! tolefon 7a u. BegJoleaii minden hétköznap délutáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlőfÍ7.et08l ár» : i;gy hónapra 4 pengő SO flll&e,
nefyedévre 12 pengő 40 fillér. I\'^rypH szám: hétköznap 16 Till x/ftiub>ilon 30 liÎL
V
:l!fr
7
Sriraiffölclöw éi ItvH^ben egyre élénkülő iramot vesznek a háborús események
A diplomácia frontján a spanyol-angol viszony további kiéleződése* és Róma|sorsa
áll az érdeklődés homlokterében
A keleti harctéren a szorjnt tovább»» in széles arevonaJon fcjtmtt ki éléfii harci tevékenységet én Vi-tobnsfrtól északi éa nyugati irányban támadott. A déli sr.akafiiion
a krimi arcvonalon enyhüli a tiUW* 1ccéf»r/nyvfg.
Dnvepropotrovaisktól délnyugati irányban moglopotóssz>oi ü támadás-xat ij^yekozow a szoriot orodmónyt olérni, do népiét tartalékok foltartóz tattá* n támadókat. Kirovográdtól északnyugatra ismét olkonorodott ImrrJÓV\'folytak. A némotok egy holy««
ht.ufioiHuliak a lámadók állásaiba ín súlyos veszteségei okoztak mz rlUnshtfnck. ,
Bjolaja Corkovnál a szovjet nagy
lőrés/hadosztályokból ée páneéloeok-ból álló bokoritó orókkel támadásokat kozdett. Az olháritó harcokban a támadókat yisszavorték. Progro-bícc&éné] a három naj> olótt bokoritett szovjet harccsoportokat majd-nom toljoson megaommiaitotték.
A kozépsS arcvonal szakaszolt az orozok tegnap reggel ismét megkezdték átkaroló támadásaikat észak-nvugati irányban. A támadás nagy-sagnról és a harcok lefolyáséról od • dig 1)0m érkozott iolontés. Noveltól északra újból folólónkültek a harcok. Av. arcvonal éazaki szakaszán a szovjet ismét mogkiBÓrolto, hogy a némot állások hátába korüljöh. Olavszktól nyugatra aikorült az el-lonségnolt t/Vrt nyerni, d» átkaroló kisérletei moghniBiilUk.
Varazsd, Belovár, Daruvár, Zengg vidékén folynak / a tisztogató harcok
A jugoszláviai tisztogató némot liadtnüvolotok során némot csapatok bevonultak OtamaK városába, ami ZáffrAb : én Belovár kösött ; fokszik. A íw^iogató harcok móg folyamat-
ban tannak. Varazsd, Jlolovár, Daruvár és //ongg rárosok környékén. A partizánok .halottainak száma tokin-télycs ós sok oaott közülük hadifogságba.
Tegnap este újból bombázták Berlini
A* angolszász lézeré tégná^ este Ismét ámatíáat iatézett Berlin ellen. Bombák hullottak Berlin néhány kerületére.
Svéd jelenlés szerint n tAvirt- é» teUUn-fnrpakMa ttfnoj» este néhá«y 4rAra meg-Híak.uU Né«iet®rszÍR és Svéilorssig kNzfttt.
Zágráb, február I Teftiap déleléit 11 26 érakor légiriad* volt
•• Zágrábban, amely egy éra hosszat tartolt. TttbWlzben reflí^épek repüllek 4t n féváros felett
Róma sorsáról tanácskoznak a Vatikánban Bombázták Bolognát, Veroiiôt, Udtnét
Ilétíáq nehéz bombázók lámiulták IWiIoa^át óa Voronát, torábbá Udi-nót, valamint több olaszországi holy-w\'* «Ilon intóztok légi támadást. ToW» lakóház olhamyadt (* a Ijom-háiji«pa| sújtott lakónogytxlokbon nagy túzok kolotkoztok. A lakono/jg álaowatainak h zárna jolontókony.
Rómából jtltiitik:. A iiáb«r« eseménye kftvctkeztéWen ííéma kplyzelében bekövetkezhet« vÂHézAft élénkéit f®Rlalk*/.tatja a
Vatikánt Is. Illetékei helyről származó ér tcsttlé* szerint az elmúlt napokan a Vatikán államtitkára tttbblzbcn tauácekexvtt a diplomáciai teslfllet tagjaival, elsésorban a hadviselő államok képviselőivel. Pelt^-t«ltzliető. hogy a megbeszélés legfébb tárgya Réma sorsa volt. Vatikáni értesülés szerint a pápa azon ¿kaját fejezte ki, hofjr Kóma megőriztessék a keresxténytég és a civilizicié számára és az örék várost agy a hadműveletektől, mint a párt-har«oktél mcRévja.
A madridi angol nagykövet Franco tábornokkal tanácskozott
Halifax angol nagykövet vasárnap liossrvbh mogboszóíéat folytatott KmiMo tábornokkal. Kddip réazloto-kot közölik, do a kót ország
köaöH olófordult mindon fontosabb kérdést mogtárgyaltAk. Azt hiszik, lioty My. angol nagykövet Francoval »zömben ugyanazt n .vádat hangoz-lotfca,, .amelvot az olajszállítás lx>-KZUfttetéséríl szóló hivatalos amerikai nyilatkozat ia felhozott. Mindon-•^ra nnlyt holyorirtt azonban a (libra Hi r torüleUSn müködó ellensé-
ges kémek tevékenységére.
Jh\'áen külügyminiszter nyilatkozott az angol kormánynak Spanyolországgal szemben kanuai-tandó magatartásáról. A nyilatkoxat-l>an szóba került ax elajszállitiw kórdi\'-so is.
A Spanyolországra gyakorolt nyomásról azt jolontik líorlinból, hogy S)>anyolorszáírnak valószinüleg ugyan az a sors jut, mint Argontinának, mindkét onotben tervszerű oljá-rabról van szó.
Mozgalmassá vált a délolaszországi harctér
fWvlinbói jolentik: A Hontini-mo-« KHnak vidékén alkotott aiigol- aino-
ft* i V V . .1 I f A I I í _ 1 . ü ^..\'l 1 ____ _ a ____ I ^ .. .■ ra ..
rikai hidfóállás körül angolszt\'isz támtóóíiok súlypontja tovább rn is Ayirilia és Cistorna környékén van. A nímet caapatok az észak folé irányuló áttörési kiaérletekot mind
vi.-^zarntotték. Apriliától délkoletro 70 ollonségos páncélost sommiaitot-tok meg. A neves támadás nem tudott nvst iitni a némot vonalakon. Kgy páncélos dandár támadámit is meghiusitották. Az albanoi lw*gyektól messze dólre is feltartóztatták az an
golazász erók támwhísait. Cistema elótt két erós ollonaéges támlás oljutott a német állások elótoféig, a támadó élkötolékok átmenotileg «igéi-szen Cifltornáig nyomultak olóre, de némot kötelékoknek oldalról intézett ollentámadáaa a bonyomtilt elk)nné-goa eróket elvágta összekötteU\'^oik-tói. Kközhon a n/smetek 000 foglyot ojtotték. A német ellentámadás ¡^i-után csakhamar visszaállította mz oredeti arcvonalat. A Nettuno-Anzio hidfónél némotek olsiillyosztettek Ü teljesen megrakott páncéloB hajót, légvédelmi hajót és kót hajót olyan Bulyos találatok értek, hogy mindkottó kiégett. A Tirróni-tenger partvidékén i». súlyos harcokra kiürült- Bor. A támndá«okat a németek mindenütt visszaverték. Castell Kortotói keletre a némptejt ollontáma-dással újra megszálltak egy magal-1-latol. Elki**)r«xk)tt liareok vol^vk Cássinotól ésaakra és San PJliatói északnyugatra, ahol az 5. angol hadsereg fokozott oróvol folytatta át törési kísérleteit. Az ol|en»<\'ig csekély térnyereségot a lognagyobh áldozatokkal fizette meg. Az adriai • szárnyon Castell Fontano környékén voltak súlyos harcok, ámelyek »órán a támadó ollensérpys nlakuIntok.it szé1 szórták.
Kezdődik a támadás
az appial szakaszon
Berlini JeleDtís Bziorint az «ngoUzász csapatok a nnttunol hldlőtől a Tirrcni tontíor monU Állásokig toljce erővel tA-inadAnt Indítottak én ezzel n harctér minden azuknaza mozgAsba Jött Az A-\'rla partJAu a támndAHoknt a német erők mindenütt v|w»-/.avet«ti*k, u^y hogy a« ellenné cunk klsnhb térnyere BÓROt őrt ol. A/ amerikai caapatok tul er«lóvol ftxemben a nómot ves^teaéjiak sem voltak osekAlyek. >
A* Bxchango Telegrapb Jelenti Wll-son tábernok főhKdl»zAIIA«Aról\': Mindon jel arra «utat, ho^y atl ameilknl o«a-
Eatak a Nettuao Auzto vidéki ÓHAwk
ól UmadAfira készlllnek aa applal met AllAaok olleu. fírro mutatnak az ólónk JArflr caatArozAaok ia. A R*övet-Héfteaek cneKazAlltak kétMnsaoIInl által lőteeltett ml a ta községet, «melyeket a némotek valéHáge» er#<lökké építettek kl. upty hoKy ezekért m hnrcok Hulyo-nnk voltak.
Szigorú intézkedósekethozott a francia miniszertanáos
Vlchyből Jolontik: Petaln marHall el-ntíkletóvel ömeUU a francia minisztertanács. Laval miniszterelnök Jelentést tett a német hatóhA^ok képviaelélvelj folytatott raeKbe8Zélésokről. A beltíRyl állanitltkár beszámolt a közoktatásügyi ■ünlszlorrel eítyetértésbeu hozott Intéi-kedósekröl egye« veazélyeztetotl terfl-iotekaek önkéntea klQritéao tArgyában. A mlnlaztertanAc« JővAliagytn azt az intézkedést, amellyel törvényes büntetés vár ezatán minden franela állami tisztviselőre, aki ellentétben JAr el a kormány , utasításaival. Ha az Ilyen eselekméríyok veszélyeztetik «z áHam biztonságát, akkor vótkesuk, nz állami törvényszék elé kerülnek és büntet.ésükl halál ls lebet
Valami oíqoh rendben
14. fu olsötétlté» körül
Nehogy azt hiRyje az olvasó, h©Ry csak a várospolitika körül nincs valami rendben s hogy ez a roval cm* atéH született, hogy szórakoztassa azokat, saik mindig szívesen olvásnak, hallanak arről, ami nincs rendben — a más portálán.
Körül kell nézni a magunk portáján Is. Aki ezi lelkiismeretesen megteszi, csakhamar rá fog jönni, hogy a saját ajtónk elétt is van mit seperni Sokszor talán lobtrán (ér rá egy kis takarjtás a magunk ajtó-elcjére, mint a köz-portáéra.
Ma elvitathatatlanul égetőbb a sürgőssége például a magunk portáján való rendcsinálásnak — az elsötétítés terén. És ez nem is csak magánügy, hanem minden más elé .rangsoroló" köiügy.
A háború ötödik esztendejében, amikor „pröxlmus ardet Ocalcgon", amikor a k»-ntznai házuk falain és ablakszenuin meglobbant már a Sztálin gyertyák kísérteties fénye, még mindig vannak, akiknek az elsötétítés csupán rendőri kérdés és csak annyiban veszik komolyan, amennyire félni kell attól, hogy becsenget a rendőr, vágy be Aem csenget, hanem egy szép napon kapunk légoltalmi kihágás vádlottjaként.
Pedig amikor a fejünk felelt egyre-másra zugnak <1t a lyilál és putztnlás apokaliptikus légi svadronéi, mégis csak itt lenne végre az ideje, líbfcymlnden^l tudomásul vegye: — nem a renCoraégaek sötétítjük cl esténként ai ablakainkat, ajtóinkat, hanem önmagunknak, a szomszédunknak, a városunknak, a magyar hazánknak. ila ezt mindenki belátná és átérezni, akkor nem fordulna elő lépten-nyowon Nagykanizsán, hogy még légiriadó iáejc alatt is vigan világítanak az udvar, k felé cső ablakok és ajlók, niegvllágitva a >Stét estében nagy falfelületeket, megcsillogtatva távoli sötét ablaküvegeket. Mftveh, diplomás emberektől hallottuk az elmúlt hi\'tJ nauy riadó ntA/i, am/kor ilyesmiért^ szomsiedok felclöíSégrc vonták őket: \'
— De kérem, hiszen az az, ablak udvarra nez!
Az ember kísértést érez neveket megemlíteni, mert így, név nélkül nehéz is elhinni, hogy va<óban komoly és valóban józan ésszel rendelkező ember adhat ilyen választ, olyan veszedelem idejC-o, nyni ailnnö ott lebegett a város felett áz elmúlt héfen is és am-lycn minden nap, minden éjszaka megismétlődhetik, még pedig a minapinál-súlyosabb formában is.
Hát igen, — ez nincs rendben Nagykanizsán 1 itt még mindig nem azért sötétítenek az emberek, hogy megeléxzenek egy nagy veszedelmei, hanem azért, hogy a réadér ne lásson világos ablakot. Itt még mindig nem a lelkiismeret, nem a közösségért valé felelésíégérzet. nem a kéxös-Ség életöszténének fegyelme parawosor; hanem csak a kihágásí biró ceruzájától valé félelem. Hogy egyetlen világos ablak miatt, nézzen n. akAr utóira, akár udvarra, akár kertre, akár a legclhagyoltabb pusztaságra, -• elpusztulhat az egész város és emberéleteken kivül a nemzeti eró-leszitésbcn nétoihatatlan sok érték, - erre nem gondolnak úgynevezett uriosztálvunk tagjai sem, akiknek pedig valóban kötelességük lenne jöpéldAral elötjárniuk a hatósági rendelkezések betartása\' és az cgyttewes érdekek köteles Védelme teréM./ Aki megérkezik at esti vonatok val*-< melyikével Zalaegerszeg felől, nézzen caak ki a vonalbél a Magyar-utca alatt I Hány meg hány kertrenézrt ablak ragyog t^\'jf,* fényben, mivelhogy a l-rinrlpá li menfétt nem járnak rendőrök n még ha járnának sem tudnák megállapítani onnét, hogy melyik ház melyik ablaka hány fittyet az elsötétítés! rendeletnek. , A város perifériáin aztán egészen zűrzavaros állapotokat találhat,esténként, aki végig sétál a külső utcák hene-hupáin. Láttunk nem egyszer nagy középBIetekc»


ZAL-AI KÖZLÖNY
1944. február 1
kivilágított ablaksorokat is a kései órákba». A kis külvárosi háxak ablakainak «¿sötétítése pedig minden kritikán aluli.
minden ház elé nem lehet rendőrt állítani De ez nem Is a rendőr dolga, hanem mindenkinek az önmagáéit családjáén, «/. egész váróiért érzett lelkiismeretéé. A rendőrség dolga csak az cálcAÓr-xé* s ha etéren ujabban nagyobb szigorúságot és/telünk, ennek csak örvendeni lehel
Más. \\
Légiriadó alatt futóit be legutóbb több voa.il, gvors és szentéi/ a kanizsai állomásra Ott pedig a* állomásépület előtti légoltalmi árkokba terelték a vonatok utasait és ott kelleti kucorogniuk a lefu|á«ig.
Miért fut be egyáltalán vonat riadó alatt egy nagtál tamásra? Tudtunkkal uiég az áöfuiásorf veszteglő vonatnak is kl kell futnia riadó alatt nyílt pályára, áhoJ mégis csak nagyobb az utasé« szerelvény biztonsága. S ha már befutott, okos dolog-e ép-mi az álloinásépület\\közvellen közeiében lévő árokban összezsúfolni egy csomó em bort. amikor a vasúti berendezések köztudomás szerint legkedveltebb célpontja) a légitámadásoknak?
S ha már a vasúinál ttrtunk : — a késő este befutó vonások előtt miért áll egy idő óta mindig a« első vágányon vifanii végtelen szerelvény, amelyen a sötét állomása* csomagjaikkal kell ¿(bukdácsolniuk a* utasoknak. vagy a sétében megkerülni a fél pályaudvart? Igy volt az utolsó légi ria^ó csupaizgalom estélén Is s c«ak csoda, hogy senki kezét-lábát nem törte, mig á(kcpc8zletett az. első sínpáron áJló tekervojuton. Más •
Aki kis zseblámpával jár este elsötétítés uláu az uicán, ne a szemébe világítson bele a azemköztjövőnek, hanem a saját lába elélt a földre vllágitson. Akinek" a »zömébe világítanak, a; megy neld legbiztosabban a másiknak Aki pedig (óh, mert ilyenek Is szép számmal vannak) csupa „heccból* világit bele a szemközt * jó.ók képébe, annak tessék kimérni a sötétben egy-két lólirányzott pofont. Közérdekből. llogy elmenjen a kedve másokkal is uityanct a sületlen .heccet* csinálni és megnehezíteni vele a sötét utcákon amugysem könnyű gyalogos közlekedést. Más.
A nyilvános óvóárkokat ne tessék nvü-vánoB zöldházikók gyanánt hasznx. t. Micsoda balkáni komlszság kell alindi, hogy egyesek bepiszkítsák azokat a he.ye-ket, ahol riadó esetén blrkanyájkénl ösz-szczsufolt tömegnek kell a puszta életét mentenie I?
Lám, ennyi minden és még mennyi minden nincs rendben a minden közéleti prob témánál Ijesztőbben időszerű légoltalmi élet- és vagyonmentés körül Itt rendet teremteni percnyi halasztást sem tUr. Csupa flyan kérdés, amit mindenki önmagával, vagy salát hatáskörében cl tud intézni Nem kell hozzá más, csak a közösségért érzett felelősség, egymással szemben való tapintat, egy kis gondosság és körültekintés.
Több mint másfélmillió pengőt gyűjtöttek a Vörös-Keresztnek a leventék
A* or**á*oa yyfijti« 32 axáxalékát leventék gyűjtötték f
A Levente Hírközpont jelenti: A Magyar Vöröskoroszt központi igazgatóságának folkórésúro a loyon-tointézmény tavaly is lolkoa törékenységgel kapcsolódott bo a Vöröskereszt országos gyűjtésébe.
A boórkozott jolontésok részlotofl feldolgozása alapján kitűnt, hogy a gyűjtés orodményokúnt befolyt őt millió 450.000 pongóből a leventék ^üjtéso 1,764.732.07 pongót ért ol. Az Qsszorodmóny 82 százalékát tollát levontók gyűjtötték.
A gyüj\'tóivekkol éa jieraelyekkol való gyűjtésen kirül a lovonték számos holyon a gyüitóurnák mellé állitott diszórségokkol, hirveró zenée felvonulásokkal ós a gyűjtés tochni--kai lobonyolitásáho* adott sogitsóg-gel nagy mértékbon hozzájárultak az országos gyűjtés sikeréhez.
Mindoz azt bizonyítja, hogy a lo-vontointózméify mai Bzorvozottségé-vol a magyar élotközösség jolontó-keny és igen órtékoa tényezője, a melynok hazafias munkásságára épi-tonf lohot.
A ÜOZFÜKDO uyitva
vwi ongg«)
7 órától aáto ft ófáig. (Hátfé, aeardn pántok délután fct k«lovri nap
lláknok.) Twiafon (KI
Hagykailzsa lueyll a lária Taréila-reaias yiléz (talányi Ktraál VMáráriagyel
Nagykun ¡«aa magyarsága legendi j » C^iigwy-ut ^—6., 1--7.
hősffi*ü katonáját, rit& Oa* lányi ! a Fó-ut h Vetk-Ur ralaww» yi,
Kornél vezérőrnagyot a Mária Tété- I a Sugár-ut, Jozsof fóherciMí-uí
^ ... I 7Qv.yß; tucámu t^teak tulajdo-
.......... iróriu^ryü
zia romldftt való -kitüntet««*» ulkalmú-val, a ni« komoly időkhöz méltóiul, zártkörű \'ünnepség köretében ünnepli holnap. A \'polipu míjHter ebből ul-kálouiliól felhívással fordliJ a várod lakosságához ós kéri, hogy a Zrínyi Miklós-utca \'23., 30.. 42., 41. aaámti,
.losai íiú/.aikwt napkeltétől naprtyug Iáig féllobogózni Wíin^kídjoiink.
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós óni városa, szeretőt lel zárja keblére vitéz Oszlánvi Kornél vezórőrnugyot, a Mária Teréáia lovagrend\'hós tagját.
„LONGAUER TISZTELENDŐ UR"
1/ohhzu megfeszített munkáról\', a felsőtemplom meaépiiéiéról számol rút a 7léui Szive KgyházkSiiig d is zközgy ülés hi Isongauer »tisztelendő ur:. tfokqu nem ia tudják róla\'} hogy püspöki lanácso ■»tisztelendő ur^-mk ismerik a fet-HÖttefi iú a gyerekek kSz^edveft t(sz-telendő bácxijűt. Mi seiií merjük másként titulálni, mert tudjufr, hogy haragszik minden c.imért és Ünnep-lésirt. Azt azontian mégsem engedjük magunJcnak megtiltani, hogy a mai vdpon. mikor pontot trsZ mind-nn<ájur.k érdekében kifejtett úagy munkájára, ne köszöntsük őt minden kanizsai katoükun nevében. Koxíórlt-jiik őt, ml ti\' a dobd (fiáelés hnberfá.
Egén: élete,\' mindm \' mui)kájh « (fomviselés jegyében áll.\'\' fl\'Á\'vé\'acn tudják r<V<t. hot/;/ távoli rájkoná Don Otí/aisb. aki f)(tri (tose.ot tanyai nui-qdnyáhM elindította és atyái jólxirát ként elnegitáUe világraszóló nagy viiivéncf\' \'megalkotásához. Mintha ennek a jólelkű\' olasz pábn tk, á tá-voli rokonmtk a szelleme ihlette. i^v/tia meg a mi tisztelendő urunkéit is. 0 \'is rendületlenül tud bírni a Gondviselő Istenbeh én nagyon közel áll a szivéhez minden szenvedő •,r>i-ber. Mintha e.sak a nayt/ tanítvány-nyal, Don Bose.oval együtt ült
t^nfatso láfxiinál. Don Hos$ű összeszedte városa ziillésnrk induló, srácait, hogy )nunkára nevelje, bn-estilete* kenyerhnts juttassa és Isten boldog gi/ermefíeibé tégy.\' szegényeket. Nemcsak kenyeret, Krisztust is Jidott nekik. tudta, hogy csiik
igy teheti ők ed buldog c^fká. A mi tisztelendő urunk is Krisüti\'ist hozta közelebb hozzánk- Neki épített gyönyörű hajlékot.
Pedig nem gazdag ember a tisztelendő ur. Közismert/ arról, hogy pénze soha fittes. Mert ha van neki azonnal odaadja vttlakinek, akinek még kevesebb van, mint neki. Akkor
sem volt pénze, mikor elkezdte, m templomépitést. Kikezdte mégis, * riehh idők ellenire is, mfirt maők mögött imdta a világ legnagyobb hatalmát, a Gondviselő lutt^f- 4* eredmény hrbiz<>ttyitáfia\\ h*gy " • tisztelendő urnák igaza volt. Helga-spfMblt istrift a reai igazság, hogy a Gondviselésbe vetett hitünk csak addig lehet fázékony és ftérazeyény, aniig nem kezdünk el rá építeni. Amint azon/tan rá mérünk hagyatkozni. megrendithftétlenné izmosodik bizodahh üríts, mert élőbb vdgy -utóbb tapaézHalni fogjuk, hogt/ nem hanijjá el a? Isten a ftenne bízókat.
__
fongauer tisztelendő ur templom-épitŐ \'munkája\' igy nagy tanítás in száíhnnkrá. Olyan tanítás! melyre a mai rá\'ságO* időkben keftőzittt xrüfitiéMvk van. 1fiznunk kell a (gondviselésben, de nem ölbe! ett\',kézzel, hónem olyan bizo(tarommot. a milyen l.ongaue\'r tisztelendő ur bizodalma volt. (hak. okik közelről nézhették miiiik\'áfá, látták, mennyi álmatlan éjxzfikájába, mennyi valóban emberfeletti erőfetéifésébe került templomunk megépítése. A ¡r-zVúiták méb>séyes Goiulvi^dés-hih\'-t é.lte, meg előtiiink: ug-y\' ráhagy\'afko-zott DHenremintha ő mag\'] sem- j mire sem lenne kép.\'s, de ug-\'/an-(tkkor u<ry dolgozott, mintha minden 03 ő munkájától függne, llátran elmondhatjuk, hogy aí ő nagy flémt viselés-hitére épiilt ... m> szép templomunk. Un ő nem lett vo\'na, mi talán ínég ma, ¿em mertük volna elkezdeni a teynplomépltést.
f!pj)en ezé;:i má, mikor beszámol nagy munkájáról, az egész kanizsai katolicizmus nevében mélyséars szeretettel én hálával köszöntjük. Köszönjük neki a nztp istevhá:át melyben oly kok elfárad*. ember talált m/ír eddig is\' vigasztalást, meg-m/ugránt és ii j bátorságot az élet-küzdelemhez.
• : f \' ■ Hogyan lett „tengerészkapitány" a balatoü-leltei panzió portásából?
Egy veszedelmes hAzasságszédeJgé tündöklése és bukása
Nomrógiben az egyik l>alatonlollci panzióban toljositott szolgálatót, mint portás, a 40 óvee Kislpr József
budapesti lakos. Hogy EJhdor Jó-znofnok hívják, azt okkor még uonki som tudta róla Balatonlollén, mert Tarnay Héni néven foglalta ol állását. Nőin sokáig maradt azonban obbon az állásában. Zöobro gyűrt 300 pongőt, ami nom volt az öve nyomtalanul eltűnt. Annyit tudtak rola, hogy azolőtt Budaixjston volt szállodai portás.
Lelléról újra Budap(\\stro totto át főhadiszállását ISialor-Tarnay 13éni. De olőbb a lolloi jjanziójwrtáai ogyon ruháját átalakíttatta, arany naínór-zást varratott rá, tengerészsaj)kát • vott és öttől fogva mint tengerészkapitány szeropolt, a noro pódig Jiancsa Józsoffó változott. így mcM\' ol Szogodro\', ott szállodában" lakoítt, és ísmoretségokot kötött a szálló\' YÓndégoivol. Egy azok közül, egy mérnök, amikor "l>o kollottVonulnia, értéktárgyait és ruháit a »kapitány-
Január 28— február 2-ig
Világsiker t
WAROS! HOZ<3Ö Péntektől ■
----szerdáig
Mesépet 116 színes film ! hfÜWCHUAUSEN \'
Minden id6k leggrandiózusabb alkotása.
Világhiradó
Rendkivill id6pontban kezdődő előadások . naponta ¿3, és ¿8 órakor.
ra« hinta. A »kapitány« eladta at öwtízoa bóröndökot 6« Bűrgőaoa nántúlra totto át aaókholyét. t*. uoavárra uUiott. Itt mogínmerkodoH Fadgyaa Ilona ma^áiUmztvi^óju»-vei, akiről hamarosan oljogyiísduij. Uík. A leány — mivel u »kapitány urnák« ttem vult (fitil ruhájú\'¿i-adta Mr-n\'uMíjbon^tok a L
ját írntaírul éíryüit \'báty/ának tvnd (^ü\'vói polgári ruháját ií, mórt
ki volt" diái lüzrú av. «wk\'üvó in. A vőlegény uzoribun\' imtokkal ruhákkal Uuda^x\\stro utiuolt a Vtt már mint Fadgya« Imro I. hajóskapitány igazolta magiU. Hajé« kapitányi igazolványa in volt okkor mar, aminek űrlapjuit áilitók^ a poati Dunaparton\' találta. A lóagu kiállította iguzolvánnyal üyórbeu jolontkozett az illo.tékoo hatóságoknál s akkor már jxjeaétok, minden »rendben« volt itx igazolvány körül i* OyőrhOn a !%johh azálltxl^lian lakott fia janűAr 9-óii hízassá^tjt k;Őtótt Miko» jlonával. A tomnlombaji is szwi.Slyszoriu\'n megosküntok. A vőlegény az eaküvón a volt kaposvári mony assz ónra irutaival szoropoll, ép }K>n csak nemi javításokat esnközölt azokon. A mózeshotí*ki4 arra használta fol, hpgy minden értéket ki- « csalt a foloeégi\'jtól u aztán azt is faképnél hagyta éa l}u(la|x?^.tp Utazott piég piíndig mml li^ió^kapi-tány. Po^tóu \'a«)nl)a)i utójófte a végzet. l\'Jgy. száll\'Klai wrtáfl ütmo-rősó u va$uto;» _folisjnorió a kapitány Mirhán a uzállodái>ak\' art a vendégét; aki \' egy alkalommal távozásakor a szobája összes ágyneműit is olvitt«. ma^áyál. • \'.\'
Vár porc mulya a kalandos pálya-futásu hajóskapitány U tóH és miíidont hoiamoi-V;\' Aj^\' i?, högy már 8 ízbon volt" hűnU-tv^ fa hogy eksői^lxui is azért ha<{yüv oda budajxwti ^ fczállödaport^si állását, mort kozdott égni\' a talaj a liba alatt u vondégek ])6nztároájából, Im\'i-röndjeiból hiányzó pénz és .Vtiíkok miatt.
KISKANIZSAÍ ÉLET
Dr. Krátky István: .A magyarság ereje Mlnillg u nehéz irfókte« mutatkozott meg a legjobb»«"
A ¿l.kanlxMl $ogályo>4kt«otUif AUoo
Vasárnap délután a kiakaauwai
Ivovonte-Otthon nag^-termo nx^ftelt órdoklőtjókkol. akik az Kgyházkőanég Sf^\'ilybizottságának éri íxvsz^\'unoló-jára voltuk kíváncsiak. A rároa jwl gármostolro, dt\\ Krátky ístri\'vn is részt vett a nagygyűlésen, ahol l\\ liáhás A. (lyula\'iígyházi elnök rámutatott a sogélybízottság szűks\':-gességéro, annak* holiéz, áldozatos munkájára, amiért sohu köanfniot nom járt, hanoin inkább »kóVol haii-"áláa«. A plébános megnyílója uUm K. Nagy László pénztári jelentése kövotkorott, amolvból kitűnt, hogy ú mükíklós ótá közöl 27.000, 1943-"ban jkklíg közel 10.000 i>ongós mér-loggel zárult az esztendő. Utána Oozdán Józsof ügyrezotői Ixwzámo-lójn köyotkozik, inaid a tiaztujitlís, amolynok során néhány uj taggal IJŐvült a sogólybizottság nwérkara. \\y. uj tisztikar: egyházi elnök 1*. líánáa A. Gyula, Világi olnök dr. Szabó István^ ügyvozoto elnök Goz-dán József, vigalmi elnök Farkas János, nénztóros ,K. Nagy Láaaló. jegyző Bzollár Józsof, pénztári ol-lon\'órök Horváth János és Haticza József, a szűkebb bízottság tagjai: a három ohiök, a pénztáros, jogyző, a két pénztári ellenőr, Szópudvarv László, Plánder László és Horváth Köles Józsof. A vigalmi bizottság tagjai: hivatalhói »v három olnök, veVotójo Farkas János, tagjai: Hzol-lár Józsof, K. Nagy LjíwzIó, Ip\'lyi Lajos, ötvös László, Dolmányos József, Gpropcsér Fái és Imrei IjV it)nc. A tagok lét»zwn}\\ 103.
A tisztikar nuyfTálasí\'.táKa »^J» dr. Krátky István jxdgármcator axop dott boszedot, molybon megkősaónto
1§44. fdmiilr 1
CAiau kozuoiw
3
rt « Uigok odaadó és ön-
zetlen munkáját, buzdítva őket — */. y-irigykodők és áskálódök aknamunkája ellenére in a további munkára, amely ro talán a jövőben les* fokozottabb mértékben szüksó-
A Í I
— A magyar omlmr mindenkor bálor volt, üzem tői-szem bóii ¿zorotto felvonni a harcot ollenfolévol. Da wio«l onnan ia órhot bennünket vonzó ly, ahol a^nyiftsairü, bátor fel-}ép áa kérésnek mutatkpzhatik, pzórí nnndon eshotóségn) -fel kell készüi-aünk. A magyarság orejó mindig a toftagyobb reúzélyek közepette, tia-hez időkben mutatkozott mog legjobban. Ka Ulálgaaounk, no^bíj/-jüntf a motuhv-mondáknak, li4nom iolguoaunk és készüljünk a nehéz napokra.
Utóna nagy olismoréssol szólt a kiskanizsai nép • rohamos szellemi fojlődÓHÓről. A polgármostor lx*»zé-«lét nagr tajwajil fogadta a gyűlés.
l)r. Saabo Iatraó világi elnök záróaaarai után a közgyűlés réget árt.
®r. Ker»*y Öyírgry elöpdása a hatodik kiskanizsai Hceállson
Smambaton esto íamót telt házzal nyitotta liiog P. Sólymos ltezuő /Kaf. IfjUhági Kgyesülot szókház á-t»an a^hatodik kiskanizsai licoálíat, golyón 1\\ Pánás A. Gyula plébá->tq* oh Kiskanizsa számoa közéleti-veoelójc volt jobn. / Klőször Tóti« lAorone tanitó előadásában hallottunk a bó- és a szénbányászat órdokos formáiról, majd K. Nagy László egyik tehetséges kiskuni^sai költő, Dani poré ne vyrsöiból adott eló a \'hallgatóság nagy érdeklődése mellett, A liooális nagy moglojiotéw* volt dr. Kertui (Jyörgy előadás» az olajkutatásról, amelyet a kiskanizsai közön-w\'-g a lognagyobh érdeklődéssel hallgatott végig, sőt ujabb előadásra kértek fel ott nyomban dr. Kortai (íyörgyöt. akiben a fiatal magyar ludósgárdának iHíyik legtohotsegu-uehb előadóját ismortük meg.\'
Utána P. Selymes Kezső ügyv. <>íuök bojolontolto, lio^y február hó 5-éri a templomtéri iskola nagytor-•k\'*Ik*i megkezdődnek a
9i émzet véd elm i okodéni ia elé&dáeai, ahol \' néhány tohotsógos l*elyi előadón kívül a főváros legkiválóbb szakemberéi oktatják a több ■iínt 50-cs létszániu kiskanizsai vigyiitte«!.
Viharos Közgyűlés a Polgári Olvasókörben
Vasárnap délután ^rtotta mog a Xi.skauízsai Polgári Olvasókör aa idei tisztújító közgyűlését, amoly a tisztikarban néhány változáson, kivül — nem hozott moglojxitést. A tiaatikar megválasztása után a minden óvl>en felszínre votődő tag-diikórdés azonban kirobbantotta a vihart. Idősb Papp Péter, majd Ipolyi Lajos felszólalásukban szemrehányást toltok a tagoknak, akik; nem akarnak anyagi áldozatot hozni, «ót nom is dolgoznak az Olvasókör érdekében. így a sulvos adósság,-amoly a -vezetőség vállait nyomja, szinté már olvisoll>okUlon. A nagy viharban Anek György elnök es vezetőségének indítványa hangzott <4, molvnok eredményoképj)on néhány kiskanizsai gazda 100 pengős\' adományokkal járult hozzá a torhok esökkontéséhoz. így elcsitultak a kedélyek és a közgyűlés megszokott mo<lerben huladt tovább.
A Missziós Leónyegycsület
farsangi tarka estjéről kapcsolatban elírás történt szombati rovatunkban. A tarka est fobruár 2-án, szordán este 6 órakor losz a Polgári Olvasókör színpadán.
■•galakilt a IÉP ktritébea Nagykailxsa város ké»Tiiel<t»»tületéMfk gazlasi«! bükkja
A napykanizwi várospolitikai Alet I
nek«az utóbbi időben tapasztalható | mogólénküléöo uj fojeía>thoi! órko-zott. A Magyar R)(>t Pártja komté-bon megulakiüt a párt városi képri-aolőtostiileti tagjaiból Nagykanizsa ráros képvisolőtestülotónok gazda-m\'igi blokkja. A blokk termész<<te«M> nem ixjlitikai jellegű alakulás, a azorrozkedéao indul ki * Magyar
Klot Pártjából.
A blokk elnök« vité.z, Tóth Béla kormánvtunácaoa, a nagykanizsai HarosM-\'fiók elnöko. t)gyrozetője po-dig dr. lloda Károly nagykoroekedó.
A szervezés még folyamaiban van. A szervező bizottsúg a napoklxui össsíoül és kidolgozza részlob^en a blokk programmját, aminek isiner-tetésér« visszatérünk.
Nagykaaizsán 500 igényjogosult ré«zesöl az olcsó népruházati akcióból
Nagykanizsa vároa kösollátáiíi bizottság;» tegnap eato a vái-oshá^ tanácaternióben üléajl tartott, amo-lyon részi veti dr. Krátky latrán polgármo^tw i^. ])r. .Ipz^f
aljegyző j^ej l«^ a kormánynak az olcsó uépruházati akcióra vonatkozó rondolkozéwMt, a^, igényjogosult kat<»góiiákat. KlHŐ^rban igényjpgo-aultak a konvonciós csídédoK a sommás munkások\', majd az erdei id^ny-munkábok, atb.
Több hoszászóláa tórtónt a bizott-hivr tkgiai ré«w\'"ről.
Nagykanizsán mintegy 500 igényjogosult van, aki a* olcsó ruhunkció-ból kaphat vagy egy pár bukancsot, vagy egv öltönyt, nadri\'vgot, inisjot, stb.
Dr. Haha aljegyző moal az iffény-jogOHultságot állapítja mog. Mintegy 1,000 igénylő jelentkezett »akiknek személyi adatait, körülményeit», igényjpgosultaágát kell folülbinüní, mielőtt a szétosztást rt!groliajtják.
Uj tigybeosztás lépett életbe a nagykanizsai városházán
Rjjeli g>ógyaz<»rtári ügyelet:: Ma az ltiazsag gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiskaniatán ai ottani ^r^\'ÓB0\'•"•,• tár állandó ügyaletos stoljálatot taiV
Dr. Krátk0 István polgármostör, mint minden évben, az ídé-n\' is az adtniniszlráci\') nagyarányú mogiiö-vokodóso folytán,.annak kifogástalan loljonyolitása érdekólicin anüksógtw-nek tartotta február elspiévol a kö-votlcezó uj ügyl)oogf.Váso«at t«zkö--.,< zülni: i I
Dr. Polt)-,ondy Józm^f városi ta-* nácsnok, u vánwi közellátási hivaUvl vezetője moghatalmasáat kapott a

\\ polgármesteri aláiráook\'ra, jogyzé-
1\' Dr. Puizs Feronc városi aljegyző, Míliíármesteri titkár a mai naptél e.dvo anyaköiiyrrezrető-lieljt\'ttos b mint ilyen végzi a párok anyakönyvi összeadását. Lgybeii intézi az ipar-űgM-kel, iparbizlos minóaé^ében.
br. Haha József aljegyző •— eddigi anyakönyvvezető oz ONC8A-ügyekot, a
lak áshivatalt, népjóléti,
Ah*«y a hmmoriMa látja:
Tudományos felderítés a kadarka-fronfon
Felülete* aniiálkohoUsfák tzcrinü
kétféle borivó twn. Az egyik uzódá-ual f"ijya-<ilj(i, n másik tisztán.
Aki (tzonlxtn mélyebben szoUott a pof,ár itjnekére nézni ,tüdja, hogy o porivájt fajtáinak száma pontosan annyi/¡nini amennyi csillag mn az égen. »Ilorivók fajtái( - - ez a kifejezés nem fed élő fogalmat. A borivó ember nem sorolható fajtákba. típusokba, inert a boriid az megannyi egyéniség.
Komoly ós nagy dolog a borivá-nza!. könyvtárt lehdtne teleírni velő a a kérdésnek csak egy parányát tárgyaljuk itt, amikor arra prólfálunk feleletit adni: Miért isszák tisztán. akik tisztán isszák í
Millió oka van.
Az egyenes ember szűkszavú és elvi álláspontot szögez amikor csak annyit mond, ha boiát szódázni akarják: Soha.\'
Körülményes ember ugyanezt yíár így fejezi ki: \'-■ Szá>lava**zer nem igényeltetik.
Nemzetgazdasági alapon áll, aki ekként indokol:
— Spóroljunk a szódával.
Álláspont a bor t>édelmé.nek je-\'
gyében:
Nem rontjuk el.
A házigazda védelmében: A szód i pénzbe kerül.
Oldal vágó* a kart cl felé:
— - A szódásakat ncv\\ gazdagít juk!
A házigazda bosszantására:
Vizet? Azt oUhon is ihatok.
Vannak az\'án igen komoly egészségi okok. Mint például:
— A szóda feleslegesen terheli a vesét.
Vagy például:
— Ja juj nem kérek, én a szódá-tól nagyon csuklóm.
De ilyet is hallottam már:
— Köszönöm. Józsi bátyám, ne- . kem o szó\'lá\'ól könnyezik a íze- I
\\-----
Aki borszakértői mezbe öltözidfc:
— Na igen, igen, de ehhez a borhoz — speciel — nem való száda.
Angolszász klubgóg:
— Szódával csak viskit iszom.
Egy kecskemétkörnyéki lakodalmon jegyeztem fel:
Sem kívánja a festőm.
Pcszéraflac.son iitötte meg a fülemet/
A szódát azé nem kedvelöm, mer> birizgájja a zóromat.
Az undor megnyílvánuUisaina!< jelesebb formái:
A víztől év kuruttyolok.
Vízben csak mosákodni szoktam . »
-- Szódát mifelénk nagymosáshoz használnak.
Amióla a szomszédunk cselédje szódát ivott és habzott tőle a szája. vem tudok ránézni,
A mgylagos vendég:
— Nézze atyus, vagy vizet iszunk vagy bort.
Kíim, aki azt mondja:
— (Jsak por-alakltan.
Akik felsőbb tilalomra hivatkoznak:
— Tiltja az orvosom.
— Tiltja a vallásom. ■
— Tilt\'ál: a szüleim.
Zenei körökben:
Trisztán vagy l-szóidat — kérdi az operaitarát.
4 fejclft: t r .
— Nem kerek bele. llontja a hallásomat.
Reggelig \\ folytathatnám. ■Millió oka van. Az egész abból az alkalomból jutott eszembe, mert tegnap egy társaságban txtlaki így indokolta:
— A nagi/aj>ám abba halt bele,, hogy sok szódát ivott.
— Ilány éves \'volt a megboldo-gult? — kérdezte valaki.
— Kilencvenhét.
KISS J0ZSKF
hadís^ély, utisegélv, stb. ügyeld«* intézi. ( i
Polgármesteri titkár Hiháné Haiy váth Mária. Ilolyéro főjegyzői titkárnőként Ambrus Gabríolla koralt az adóhivataltól, ennek helyére padi ír Agottton Ilonát holvoBték.
Polsi József jvároai aoóhivatali fanok, városi azámrerő hoadta nytíjf-diiaztatása iránti kérelmét, tekintettel arra, hogy szolgálati idejo !•-járt. Cgye logközolebb a nyugdíjügyi bizottság eló kerül. Polaj Józ««f utódjául dr. Poruányi Józaef aljegyző van kiszemelve. Polai a vávos rigóik letfkitünőbb JegWdkiÍKmeirit«-aob.b és legs7,orgalmusHbb ti«ztvir/#-lójo, aki^ok láro*ását a ráros íp/Á-kényen érozni fogja. Dr. Porsányi Józáef aljegyző a városházi fiatiil nemzedék «ígyik legjobb minóai\'tfoi kópriselőjo, aki eddigi müködéflórol bebiz<fhVitotta rátennnttsí\'^t a va-zetői állásra.
*
Illetékes helyen nyert érbnaüU-sünk szerint a város képriselóte»#ii-letc> jörő héten közio\'ülést tart.
A legtöbb adót fizetők nérjeg^zé-kót ösar,eállitó bizottstig tegnap oeU ülést, tartott a városházán ,nme4jeM megállajn\'tották a ririlis névjegyzéket, amit egyik logköz-debbi számunkban közölni fogunk.
M I R E K
Naptír. F.\'bruAr 1 Kedd. Róm. kai.
I^nic pk. Prote^tAns IjinAc. — Február 2 Sz.o\'rti. Rom. kat. Oy. s/. B. A. —
Protestáns Karolina.
— (Lapunk legkövelebbl száma)
a holnapi Unnepnip miatt csütörtök dói-után a rerttfes Időben (eleatk meg.
— (Egyházi hlrok)
Holnap, szerdán a katolikus egyház Gyertyaszentelé iolíoRaSszony (lnncpéi Uti a templomokbaa a azokAsos ünnepi istentiszteleti sorreuMel. - CsHttfrtékftn Szeat Ralázn egyházi ünnepén a templomikban Minden szentmise után Szent Balázs áldást osztanak. — Ugyancsak cstilttrtAkdn dM-atán 6 órakora ferences-plébániatemplomban szentóra, szcntségkitétellcl és gyónási alkalommal az elsó péntekre.
— (KttOntotós)
Balogh József nagykanizsai MÁV főintéző József novü fiát, aki mint honvéd fó-harfnagy szolgálja hazáiát és aki birtokosa a Nemzetvédelmi Keresztnek, a Vas-keresztnek, a finn Fehér Rózsa-rendnek s károm megszállási éremnek, a kárpátaljai harcokban tanúsított hftsl magatartásáért ■ár megkapta a Slgnum LaudlM a tardokkal, most a Kormányzó ffr őfőméltósága Ismételten a Slgnum Laudls-al tUn-tette kl a hadiérc« szalagján, a kardokkal.
— (Esküvő)
A nagykanizsai uri társaság szóp eic-raéaye volt vasárnap délulán Qadányl Miksa gininázJumi tanár leányának, Margitnak cskttv*|c Sélyomvárl OyÖrgy m klr. honvádfóka^nastyal. A ferencesek plébáaiatcnij»|"nia teljesen meRtelt a köztiszteletben AHÓ arilték és a rokonszenves ifjú pár társasági és baráti k*rével, a Uiz-telik sokaságával. A honvéü tisztikar nagy számban jelent meg a díszes eskUvÓH. Mindenki weleg szívvel sietett sok szerencsét kívánni az lf|u párnak és az örím-szlilőknek. Az esketést Mindszenty József zalaegerszegi pápai prelátMS végezte.
lakói dnghagymai
akármilyen mennyiségben, azanníü vagy későbbi szállításra »prószjciniH hosszukóat P 100. , nagyobb-s/emQt P »0.-, gömbölyűt P 140. 100 kg-ként. Továbbá gara«-tált csiraképes 1943. évi termésű hagymamugot P 14. , s*rg;Tépu-magoi P12 —, petr«;zselyem\'nHg\'»t P 10 - 1 kg-ként utánvéttel ab
Makó szállítunk, tl ki-n wtMitUnil 5°/# árnftdaiiyt syijtMk.
Nagyobb vételuél kérjen külön ArajAnlátot. Stuhl ó» Tár««, WSakó
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
AtWétmtJ, tavaszi
kalaptk ti larbáiak
minden szinban, nagy választókban, Jutányos áron
Róth Lauránál

Vitézzé avattak
•gy nagykanizsai\' főhadnagyot
Zalavármegye Vitézi Szé*kapitánya ma avatta vitézzé Zalaegerszegen inuepélyes kwrslek kézátt Tasnátfy Peren« nagykanizsai fókadnagyot, akit az ellenség elltt tMaaitott kBIKnöscn bátor és vltéi maga tartásáért nemrégen a lovagkereszttel Untattak kl. Vitéz \'lasnády Perese eznlán letett* a szokásos vitézi esküt.
— (Er4ö-logolÓUgyl bizottsági ülés) Nagykanizsa »¿«-a képviselőtestületének
ertfá-U\'KelóiigyI bizottsága február 2-án tféUlátl fllést tart, amelynek napirendén a sertta legeltetés beszlnietése szerepel.
(Elmaradnak a nagykanizsai kultwrnapok)
Megírtak, hogy a Szent Vince Szeretet-cgyoallet rendezésében Nagykanizsán kul-turnapokat rendeznek fivárosi egykázszó-nokakkal. A kullnrnapok idejét Is kiűzték már. Azonban tekintettel a légoltalmi jntáikcdésckre, a rendezőség a tervezett kullnraapok megtartását bizonytalan idfire elbaUsMotta.
— (Mognyllt a MOVE polgárllakolal tanfolyamai
A nagykanizsai MSVE lendületes éltének egyik szép sikerét |elentl a polgári-Iskolai tanfolyam, ami tegnap esic nyilt meg a poi.nrl iskolában Eddig több mint
30 rés iveví) jelentkezett.
i i
— (Holnap nyílik mog a levente játákvoxotö tanfolyam)
Mogy érdemes volt a levente játékv-.ietfi tanfolyamot rendezni, mutatja a nagy érdeklődés, ami eddig megnyilvánult nemcsak Nagykanizsáról, hanem a környékről is. A tanfolyam holnap nyílik még a nagykanizsai Levente otthonban. Aki még részt akar venni, jelentkezzék a helyszínen.
~r (UJ vörtfskorosztoa bólyegok)
A kcresvedelemBeyl miniszter a magyar Vöröskereszt támogatására május elsejevei száz azíralékos felárral 20, 50 és 70 filléres cimletli postahélyegeket boesát ki. A bélyeg bármely postahivatalban nomwak sorozatban, hanem külön is korlátlan meay-nyiségken beszerezhetek. Az u| bélyeg májas elsejctói f évi december 3t-lg használható bérmentesitésre.
Földrengés
A budapfi.il meteorológiai Intézet fö!tlrengét«Jt\'l2Ó kezünket aea hnjnal-baa 4 árn 24 perekor 120) km. tárái-aéigbél pusztító erejll földrengést Je lo\'/u\'k. A rengéa S5 pcrolg tartott ¿a n " áazurek legnagyobb kilengés« Rada-pi-Vtfea több mint 200 mm. volt.
Nem mozgósítottak
Norvégiában
1 tt A Néiuet Távirati Iroda ímetfoá-folj*» azt u hirt, moly szerint Nor-véfiábati mozgósítást rondoltok volna *l. A s»6d lapok üiceriüt » hudügy-mittifeítor egy emlékiratáról ran szó, amely propaganda természetű én ayilrán az a célja, hogy a norvég irj\'aaágot sorozánra hivjo. Som a ■orrig, nom a német hatóságok nom tiíáiaiekoanak mozgósítást Óletbo lép-totni. FegyvorHaolgálatra cnak ö*-kAntea jelentkozés alapján haaznál ják a norvégeket.
Cladó
a tulajdouomat képező ,Kwm" ncvfl 1940. évi sztletésH
■agyar félvár
10« cm. magas, 172 cm. #v-méretS, 2t cm. szárvastagslgn, arknyBárga szint mán«m, jelenleg 40(90 P ár». .Megka-van látva.
A máa meRleklnlkaté:
Salklvoakat, Vm m«gyo Br4f Hoyoa Byör0yná.
a 774
Két hónap alatt 23.636 partizán! öltek rrreg Szerbiában
fel. melyeket ¿\'adhattak a Jugoszláv konvédelml szervezeteknek, igy nagyobb oémet erők szabadultak lel.
Benenrtek Mmazvrvexvte vart JmgoMzlávlában
Az Kxhange lolegrap Jelentése szerint tóny, bogy a menekült eaek kormány Jugoszláviának azon a területein, amelyeket Tito banditái tartanak hatalmukban, politikai óa katopsl megfigyelőket tart.
A balkáni hadműveletek januári mérleg» különösen tanulságo*. A nőmet •snpntoknnk eddig kerenzifllvitt nagy tisztogatási művelete után a nőmet Intézkedéseknek már «sak tallózás Jellege ran, mert n dintő harcok meg tőrtóatok, n bnndákat feloszlatták, vagy megsemmisítették 6a elfogták a partizánokat C-aak klsobb csoportok na radtnk mpg és ezek in uiegnownilaltó veazti\'j*égeket szenvedtek. A bandák deoenabert és januári vesztesége 23.036 ember volt. A tisztogató bar«ok kővet-keztébun nagy tertletek BzabadfűUk

Nincs életveBzélycs sebesültje a szombati ^rázs-robbanásnak
A nagykanizsai MAORT^garáza-ban történt kettóo rohlninte még mindig oróaon foglalkoztatja a váron én környékónok lakoaflágát éa ahogy ilvepkor azokáaos, a legkülón-bözóbb éa oróaen túlzott hirok kaptuk nzárnyra a nohosűléijokot illetőleg. Módunkban van közölni,- hogy a kórháa eobéazoti osztályán elholyo-
nyak én végtag ?íérüléft«ket szenvedtek, a yamlán utján vannak. Vannak
zett 11 íi«heflült, akik »bbá* arc,
sket
javtiliSfl utján rat nláíiodfoku én harmadfokú égési «sérülések in. Gyógynláflnk 8—£> hétig tart, de eaktóazorint egyiknél nincn komoly életreB»élr.
A rendőrség folytatja a nyomozásé a rohhanán keletkoaéso és a felelősség tárgyában.
Eskivöje előtt szivén szúrta magát eg^Hnkeí f^azda
Inkt. fobruár I\' (SajéJ hufÓKÍtónkfól) Megrázó «»sot tortént a csendes Inko , közs \'gh\'Mi. Tüske György H3 érés kiaguzda családjával, illetve két nővérével lakik egy fedél nlatt. Tuskó iogyhrti járt eg}\' jómódú inkei gazda loányával éa az esküvő is ki volt már tüzvo GvortyaszentelőlKildogasazonv ünne-t)^ro. Tüske György két nóvero azonban ugylátazik más leányt szerotett volna asszonynak a fivérük mollé és emiatt napirenden volt köztük a szóvoltán. Tegnap este is, amikor1 Tuako György már mogkezdto elő-
Á
kénzülctoit u szerdai onküvórr, nórc-rei ismét saomrehányáflt caináltak rwki. Tünké oat annvira nziréro vette, hogj\' olőkajrta kesét éa szivon-nzurta marat. l<)gyik nővéro ki akarta venni rivóre kezéből a kést, vüia-kodott is role, do közlam maga ie megsérült. Tünko György a sznráa után réréhen össssoosott.,A telofonon kihívott nagykanizsai mentők az első segélynyújtás után rendkívül sulyow állapotban az éjféli órákban beezállították Tüskét a nagykanizsai kórházba. x
A vizsgálóbíró kiszállt a kórházba hogy Tünkét kihallgassa.

Hár y János
rum-, likőrgyár és börnagykereskedés
j_
Teletett : 505.
Nagykanizsa

T
4-

TTTÏT
171
v—
"apirzsaszlnvifl-tulaidinosokat,
hogy nagykamzeal rövid lartózkodásom alatt szakszerűen vállalom keleti szőnyegek javítását.
TDtŰngyán Pál rJZtSÜ\'ÜZ,?\',;.
Nagykanizsai óiméi T Úm r B kárpitos, Horthy Mikláai-at 6.
ünger-üllmann Elek vaskereskeáécében
sin-, rtid- ós pati<6vas-, továMxá szeg-
atalványok beválthatók énlijipM.
Hofb»i\'i\'-gW|»ek, gépvizij, •caapágyfém és golyós csapágy igenyieaét elintézem.

nOflUOUni fiYl VILLAMOS ARAM-imMVHVMx a SZOLOALTATÓ OT.
Aramasámiák ifizotéi*, reklamációk, hlbajol.ntésok, tzakszarO tblvlíágosiUs mind»«) villamos kérdésben eáetelfttt 8-tál áálaitáoi Itt áráig. Cmvnv+ry-ut 51, fkrtöft 2QA,
M. klr. állawépltészell blvatal, ZaU^raz«t.
1 «.«>9/1943. sz.
VursBoytÉroyalásl Ifíitiiii;.
. • 11i i■! jtíitl Alulirott hivatal a nngyrécsei körjegyzői iroda és lakás
épitéwi munkáira
1944 évi február hó 14-én versenytárgyalást tart. ,
Bővebb letvilágositás és ajánlati iratok ugyanott kaphatók.
\' \' i
Allamépifészet, Zalaegerszeg.
áPüORISDETfiSES
ÁLLÁS
!\'\\í
Kifmtóleámyt azonnali belépésre tel-veszBnk. Berény ékszerész. 3)4
Mevblsható bajárámttt felveseek. Vadíts Ilona, Horthy M.-nt 1, bördiazmőáru-üzlet. ...... ,3»
--;.:í.:.!■■:. " r _
Jól fft«6 mlaáeaest, leket beláré is, jó bizonyítvánnyal felrciz Mekzer, Horthy M -ut 3. 3Ö2
Referenciákkal rendelkező Jdmeg|elenéstt mindene* •atakéonnttt keresek Bnda-pestre. Nsgy Lászléné, Erzsébet-tér 19. I.
ADÁS-VÉTEL
Hnsfloni nincsen, mert vaa fogas, süllő, ponty, eaaka bövlben Törvényíiiz
elltt Bérczinél.
Mindenféle tt»«f*kotf gyógysműve-
Íet is. a legmagasabb áron váaátolok. eutsch üujzmv. 381
Kitűnő állapotban levő kosatOm és átmaaotl kakát, fiatal leány sészére, alaé*. Kölcsey-u. 17.1. ajtó.
Alig basanált mMkorákpár Király « 4. ss. alatt elad«. 948
Pebér mély gyaraiekkooal eladó. — Csengery nt 69. 357
UJ frontháico« snbbony és fekete aadrág finom anyagból, egyenruhára is aiakitfaatö. •Iádé. Telefon «19.
Egy nagy u] HAramiaJtóo szekrény
József föherceg-nt 12. 3<56
Bm elidá
LAKÁS, ÜZLETÍIELYI6ÉO
- \'r
Sxoba-konyha és mellékkeiylséy>(-bél álló lakást ketes február l-re vafy 15-ikére kfs családu Iparowegéd. €l«wt a k -adóba kér.
Egy szaba-konyhás lakásomat, melyhez nagy kerthasználat, állattartás is tartoaiK.
rtlsa
szoba-elŐBiobá« lakással. Halmoi, Mt
uten 34.
eloaarálném kétszabás, esrtlsg egy
igynr
359
BUT6R0Z0TT SZOBA
KtlAnhaJAratu bútorozott sxeba egy vagy két férfi rétiére kázlkosztUl kiadó Zrínyi M-utca 37. 363
HÁZ ÉS INGATLAN
Magyar-utca 34. száma háx »/* »éaaben miméi, m házban vendégi« is vaa. 3tt
KÜLÖNFÉLE
Fa- éB aaáakaraakodéat nyitottam
Horthy M.-ut 55 sx. alatt. Sitves páitf» gást kér Tarioly István. 36)
Cloaerálaém budapesti Qalslsmti kisebb üzlettel. Cim a kiadóhivatalban. 316
ZALAI KéZLOVT
ralivikai napiul. Khrfja : „Klsiaaé«»á«l IL T. knoykin« >»% Falató« kiadó: Zalai Kár^>. Nyomaton : a „Ui|utut|l k T. Niurtuiar
nyoaáájákaa Ha«ykaaUaaa (Eywaááárt taUl i IalaJ Kar^J
Feladó
Cin:
Bendlokoxat :
Tábori posta :
s
i (
84. óvf., 26, sz. Nagykanizsa, 1944. február 3, ösOtörtöK Ára 16 fillér».
POLITIKAI NAPILAP
BzcritvjmtfaéK 6« kiadóhivatal: Fé-ut 5. kzh.hl B»e«w*tófióffi és kiadóhivatalt telefon 78. m. HtegfeieiitK minden hétköznap délután
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KlőfUeU*» Ara : egy hónapra 4 ponttó 30 linér,
negyedévre 12 penKrt 40 fillér. Kevcsfizám: hétkőínnn»6fUI.. szombaton 30 fül.
Éoüxkva m békétárgyállásokra sxeretne dSnitft ixAlfibbaóghez jutni az alkotmány«mAcÍé£Íftással
Az olasz harctéren áttörésre irányuló támadások váltották fel az eddigi felderítő vállalkozásokat
- 1
A keleti harctéren tovább fokozódik a nagy téli csata hevessége
Aki a koloti hadszíntér mostani alakulását tanulmányozza, képot al-\' kotbait magánok a némotok akarata és a szovjot szándéka folól. Szemmel látható, hogy •
a német hadvezetőség keleten még mindig nem tátja elérke-zeflnek az időt a nagy döntésre.
Lgylátwsik a némot hadvoaotóeég most az olókéazülotokot végzi, hogy onnok az évnok a csatáit átütő oro-vivhassa mog.
A Szovjet támadásainak fóoreje • omlottak. .Kgy némot ellenlökés
vu
még mindig északra nohosíodik, a harcok most ott a logsulyosabbak, ugylátszik \'a Szovjot ott tűzte ki magának mély róható céljait, fonákról dél folé és Luga irányában, valamint Novgorodnál a harcok arra ongodnok kövotkoztotni,. hogy önökért a cél|)ontokért is a legnagyobb hovosséggol dúlnak a csatáit. A Szov jut jiftgy cnapitokat rotott mrcba és mirídon törekvése arra irányul, hogy csapatait mozgásban tudja tartani.
16 köztársaságra bomlik fel a Szovjetunió Visszaállítják Oroszországban az arany pénzegységet
A Szovjetunió legfőbb tanácsa az i alkotmány módosításáról szóló ja- \' vaslatet egyhangúlag elfogadta, moly Hzorirtt a szovjet-köztórsaságok és a hárorú balti állam saiát wloróvel 6« külügyi képviselottol fognak ron-4olkpnni. A vita négy óra hosszan át tartott és azon Sztálin is jelen volt. Arról boszólnok, ho2Y a Szovjetnek a hál>oru titán a Népszövot-ségtioft 16 szavazata lesz, ez azt jelenti, hogy a Szovjet 16 államra oazlfe fal.
Hull külügyminiszter ogy sajtóértekezleten arra a kérdésre, hogy Oroszország egyiko marad-e a négy nagyhatalomnak abhan aa.oaetben, lm 16 köztársaságra Ijomlik, azt válaszolta, hogv nom törődnek azzal, mit csinál a Bzovjet saját kormányán belüj. IOü a Szovjetnek kizárólagos jogi ügye. \\ -
A szovjotorosz állami bank olnöko hir szerint elfogadta. ant a tervet, hogy állítsák helyre az arany pénzegységet.
Moszkva igazi célja : — diktálni a szövetségeseknek A Szovjet terjeszkedési száadékal a háttérben
Herbai vélemény saerirtt abban, lio^r * Szovjotunió 16 államra foft Hzetoaalani, csupán látszatról vun nem a hatalom tényloges kzMoáktásáról. A valóságban a Szovjetunió kül- és holpolitikai hatalmát ak«tf* órósiteni. T^iginoosiíapbhmenó-leg fchetóvé akarja tenni,, hogy aiajd a l>ékotó r gyalásokni\'il minden fonto® külpolitikai és gazdasági dön-tónnál, melyeket a szövetségesek szó-töMMgtol tárgyalnak, a döntő MO UKhhoégevel léphessonek fel. Do ozon
kivül azoknak az államoknak, me-Ivolrot a hatalma alá akar vonni, biaonyos önkormányzat, létee itésóvol könnyebbséget kiván adni a sótét-hougrásra és egysseismind aranyhidat épitoni AngolorAaátf felé, moly /lelíetővé. toszi a Bzovjrthek, hogy a ¡«jjövotpégcsok hoHzájáruIána nélkül szabad teret kapjon terjeszkedési szándékaihoz, anélkül, hogy a nyilvánosság előtt magukra kelljen venni, hogy vétettek az Atlanti Charta elvei ellon.
Rendkívül heves harcok Cassino körül
Clark tábornok főhadiszállásáról jolontik, hogy angol -amorikai csajotok néhány óra óta Casgino terü-lotén rendkívül heves harcokban állanak némot csapatokkal. Minden talpalatnyi főidért Térő» küzdelem foly®. Cassino tói 3 kilométer távol-snghaw néhány helységet a németek
erőn támpontokká ópifcottok ki. Itt hatalmas haro dul, amely móg mindig nom dőlt el, bár a harc nohóa tüzérséggel folyik. Ugyanez az elkeseredett küzdelom álíapithatő meg a harevonal többi szakaszán. A né-mrtok rendkívül erős ollenállást fejtenek ki.
Sehol sem sikerült az angolszászok áttörési terve a délolaszországi harctéren
Berlini jolontés szerint erós an- | ellenére .sem tudták sehol áttörni golfoz kötelékok támadásai a not- a mélyen tagozott német ^vonalat.
tunoi hídfőnél és az attól északra levő területen áttörési kísérlotm mutatnak, A támadásokat az angolszász badoré veszteségre való tokintflt nélkül hajtotta végre, valószínűleg nem u hídfő kibovítéséro, hanem IwgT eróínok szabad kil>ontakozási lorütotot biztosítson. Cisternától délnyugatra néhány kilométernyi torü-letra »»ért tottek ugyan, de ennok
A németek elkeseredett nllonállást tanúsítanak. Jellemző, hogy az angolszászok Anziotól (VizaknyTigatni és Anriliától nyugatra a fnlrteritő támadásokról áttértek a náncélosok által végrehajtott támadásokra. A németek azonban u brit orókot az előterepen megállították.
Ciszterna ellen a támadások a helységtől nagv távolságra össze-
összeszükitette az áttörési terük)tet. (üsternánál a németek kezdouiénye-
i^sbe Mentek át fa az amnrikatadcaf nyugat foló visszaverték. Námtvk erók el leni/) kések kel két magaslatot elfoglaltak, egy harmadikat kifrvi-kHek. Az anenninekhím sikerfllá <>gy 6 kilométeres távolságban áttérni ¡uí ellenséges vonalat és aa angol—amorikhi állásokban és raktárakban karokai okoáhi. A néjnetoh foglyokkal tértek vissáa a kiindulá pontra. Az Adria partján gyengébb anuols/.fiHz támadási kísérletekei aa elótorepon visszavertek.
A neveli szakaszon szétverték az orosz támadásokat .
A neveli térségbon a 14-ik swivjet harleró tőmegtámadáflt a szovjet vezetőség orós tüzórségg»\'! »\'s csatarepülőkkel támogatta.
A németek a támadást az arctanai egész szélességében szétverték.
Az oroszok 4i ropülógópot veazitot-k«k. Különóeen iMgy vervtwaU\'séget jelentették az oroszok a Neveitől északra lezajló hangokban. Itt csupán jelentéktelen helyi lietôrést
kényszerítő ttok ki, amit a némotek: el\' is retosaeltek. A» llmnn-totfil
délre heves harcokbán aaétvorték a» oroszok kisérlotoit, sót el is retf>sM»1-< ték a Ixitör^t.
Jamburg helység maradványait a német ősapátok napokig tarto sikeres védelem. u/4n kiüriteVék.
A német kötelékek harci ereje etóe ellenállást tanúsított a támadókkal h zömben.
Ukrajnában heves harcok vannak
A keleti hndszlntír délnyugati r6-azAben a Szovjet uj töiáegtávadAst Indított, ami a nlkopoli htdfó álláa előtt ö6s£eomlott Néaiot pánoóloa kötelékek
a ntkopolt hidfö détt részén visszaszereltek egy elfoglalt területet.
Heves hnrookban alkerfllt a nóuiot páncélos orrtknfk további tAmadások^t Indítani. Szovjet erflknvk a klrovoHradl térségben a népiét Állások elleni boiu-loktámadámi olyan erős volt, hogy ezeket az állásokat a nőtoeteknek részben fel kellőit adni ¿8 ujabb ^lláaokban helyezkedtek el. A* uj német állásokon a szovjet minden támadó kéíraaége megtört, BJelaja CÜerkevtól délkslotre a Hzovjet uj támadást hajtott vó^re.
Umarlól nyugati irányban nem tud a szovjet altfírést kierőszakolni
és a német p&noélosok viaszacnapáaal több helyen sikert értek el.
Ukrajnában
a szovjet erds hbrcoazlopokkal támadott, Itt m vonalon nr. ortos előretöréseket fcltartóstátták. Hovtielói déikoletre é« éstaknyilKfttra boves har-«oktui bocsátkoztak a lKtl«ovlstákkal, do a azovjot noln\'-z veszteaéReket sxea-vedett. A karcok nié« tsrlnnsk, bár német Intézkedések több helyen vlsz-Hzanyomták a trtinadókat
Volln.uktói nyugatra
és délnyugatra a szovjet móp Byámbail fölényben von. Itt n Szovjet többirányú vállalkozást kezdett, hogv NovoRradot inegszerezzo, vainmlnt Állandó tárna dánok Idulnsk Nlkopol ellen.
Churchill szerint nem indokolt az angolok derűlátása
Ixmdoni jelentés saórint Churchill miniszterelnök nyilatkezatában utalt arra ux indokolatlan derüláhisra, hogy a háborúnak most már hamar vége lesz éa mintim azt már meg
nyertek volna. Az angol amerikai hadoróro kemény harcok várnak s második arcvonal megnyitása után, Ax.angol király kihallgatáson f()-ga<lta Kisenhewer tábornokot.
London „más intézkedésekkel" fenyegeti Spanyolországot
A spanyol lapok szembosxállnak Angliűtiak Sj)anyolorHzággaJ szx»ni-
Ihmi tanúsított magatartásával. Kijelentik, hogy fenyegetésekkel (\'is erőszakkal Sftombon, bármely oldalról jönnek is, a spanyol nép elssántan össaefog. Emlékeztetik Angliát arra, amikor Spanyolország hadhalópéso kellemetlen lett volna Angliára néz-vo és Spanyolország semleges ma-ra<lt. Bizonyára nem Spanyolország az oka anitak, hogy a szövotségesek 1A óra alatt olvosatették a spanyol nép kőréhon koráhban szerzett l>ará-teikat. Hangoztatják, hogy Spanyol-orsuég 8<!mlegon (» wsmlogosségük fönntartásáért minden áldozatot meg hoanak.
Londoni jolontés szerint S|mui)oI-
országból jelentest várnak Sj>anyol-ország magat»rtá.H»inak alapveV> változásáról, melynek kihatásait egy hónapon belül akarják látni, fxm-donban eljárják, hogy Bpanyolor-szág szakítson Németországgal, mert a s zőveti«égeeek semmi kibúvót nem fogadnak el és ki riem efégitő vá-busz esetén kénytolonek lesznek Hj»a-nyo törsz ággal szem bőn más intmk«»-désoket életlwi léptetni.
kr, Alcazar c spanyol Inp írja : Akik bennünket fenyt-Retétmkkel. »»rőnzakkal en^delmoá«égre skamsk birnl, azok. nem fsroerlk a spanyol népot. Ml őaain-tén semlegesek vagyunk t\'-H «^r.il^K«*-sA«llnk feuutaxtágH érdekében hajlandók vaxyynk meghozni minden áldozatot, csak nem vuuyunk hajlandók, feláldozni a »pnnyoi nép méltóságot
2
ZAUA1 KÖZLÖNY*
Nagykanizsa díszpolgárává választja vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot
A Maria Terézia Rend lovagjának ünnepélyes fogadása Nagykanizsán
kőzett 1h» hozzá javaslat, amelyet 6 lolkosen tolt mag-áévá. *) Vitéz Oszlányi Kornél vozérór-válaszában mindenekelőtt mély kogyeloltol enilékozott inog u hősi halált hall bajtársakról, a súlyos téli csatáról, a hadosztály tnindon ogyos tagjának hősi helytállásáról, valamint arról, hogy az ót ért mágus kitüntetés mindazoknak ia szól, akik yoIo ogyütt harcoltak.
Megható szavakkal köszönte meg
1944 február 3. !
Február 2-án a József királyi ltoi\'eeg laktanya udvarán u mai komoly időknek mogfololó ogyszorü-aéggol, do mégis a* ünnoplondó katonai sxeinólyiségot mogillotó pom pávai fogadta Nagykaniasa holyór-aógénok tisztikara, a volt harctéri honvéd könnyű hadosztály tiszti és logúnvöégi küldöttsége,\' a kivonult diszaíakulatok, valamint a város ve-zeU\'i jwlgári olókolŐségoinok jolon-letél>en
vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot, a most folyó világháború-olaó Maria Toiv/.ia Hend lovagját.
VI órakor a József királyi herceg laktamu állomásórsége kürtösének fig\\o|iíioxtntó kürtjolo iolozte vitér. Öazlányi Kornél voaórornagy érkiv-eését. A kivonult csapatok parancsnoka lóháton vágtában jelenlétit adott be. A ¡elöntés fogadása után végigjárta a kivonult csajotok arc-Tonalát, majd üdvözítő a megiolont polgári előkelőségeket ós fölállott a kivonult csapatokkal sxembon.
A díszszázad ós disxütog narancs--uokainak <>Imához, Puskával tisztelegj !« vezényszavai végrohaitáaa wtun u Hyalogozrod ze-
nekara a \')|IÍ8zokogy«-ot játszotta.
X" »Hiszekegy« elhangzása után a díszalakulatok arcvonala olé kíléi>-tok a nagykanizsai volt 9. honvéd könnvü hadosztály tiszti na logény-oégi küldöttségei a
akiknek élén vitéz Oszlányi Kornél vozérórnagy a téli Don monti wulvos ütkőzotoket végigküzdötto, mely alkalommal kát iabon inog-tiebcsült.
A gyalogezred fa
tüzér osztály jtarancsnokok «sapataik novél>oii szoroncsokivána-tuikat jolontotték.
Vitéz Oszlányi Kornél vozérórnagy inogható szavakkal köazönto meir szoroncsokivánataikat.
Utána uz ozrodzonokar a »Himnusz«-! játszotta.
Kzután a csajotok a laktanyát elhagyva, diszmonothox megalakultak, majd a fóboiárat előtt felállott vitéz Oszlányi Kornél vozérórnagy •lőtt diszmonotbon olvonultak.
fiion .\' \'i gyalogosrod díszszázada Szűz Máriás lobogójával kömény, dübörgő diszmonotbon, utána a dis/.üteg lövogoivol és gyönyörűen összeválogatott ^ lovaival, majd- egy lovonto diszszakasz.
A diszolgés után a moghivott katonai és jjolgárí olókolóségek hevo-násóval egyszerű társaaohéd volt a gyalogozred tiszti étkezdéjében.
A társasobédon a harctéri tiszt-holvottosi ,tisztesi és rendfokozat nélküli küldöttségük is résztvottok.
A díszebéd alkalmával pohárkö-azőntót mondottak:
Nemoa Alsókotrjánai Algya-Papp Zoltán vozérórnagy,
! a Kormányzó CJr Ofómél-tóságára,
vitéz Kolczváry Béla ozrodos,
köny-
nyü hadosztály volt paranqsnokának1, vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagynak harctéri érdomoit méltatta s a holyőrség szoroncsokivánataít juttatta kifojozésro.
Dr. Krátky István, Nagykanizsa város jx)lgármostero méltatta a i>ol-gárság és honvédség közötti egvotér-tést, inolyot a katonai parancsnokok mindig ápoltak, majd kifojozésro juttatta a jndgárság abbéli örömét, * kormányzói logy oly érdemekl)on dus férfiura esett, mint vitéz Ose-lányi Kornól vozérórnagy.
A iK)lgármestor beszédo során bo-
1\'olontetto, hogy Nagykanizsa város cózönségo a hős katona moglxjcsü-lése ioléül vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot a vároa díszpolgárául választja, miro vonatkozólag ma ór-
a szoioncsekivánatokut fa a diw.pol-gárul való mogválasatás kilátáalia
holyozését, megígérvén, hogy Nagykanizsa vámsának mindig hu fia fog maradni.
Kgyszerü, de nagyon lélekemelő ünnopély volt, moly mogható módon kifojozésiv juttatta u csapatok tisztelőiét fa ragaszkodását vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy szo-mélyo\' iránt, akit zalai honvédoi élén végrohajtott kimagasló fegyvertényéért a Kormányzó Ur Őfőméltósága a legmagasabb katonai kitüntetés adományozásával tüntetett ki.

A középosztálynak az aj karszellemhez való alkalmazkodását hirdette a polgármester
a nagykanizsai Palgárl Egylet 101.
Hzáznyoloadlk évi közgyűlését tartotta meg Gyertyaszentelő hagyományos napján a Nsgykanlzaal Polgári Bgylet. A kÖxifyOlós népes volt.
A Magyar Hlazokegy elmondása után dr. Krátky látván polgármester, a Pa) Kárt Bgylet elnöke mondott mognyitó beszédet.
— A középoH-ztáty — mondta a polgármester — az átalakuló u] világban megtarthatja irányító, vezető szerepét és a múlt megszentelt hagyományaiból átmentheti mindazokat az órtókekot. amelyek a természetes fejlődés törvé nyel szerint az uj világnak la pillérei maradhatnak, ha alkalmazkodva a korszellemhez. egyróaat Igyekszik a ma érvényeatilő közösségi gondolatnak Is öntudatos éa áldozatkész részesévé válni, máaróazt pedig levonja e gondolatkör konzekvenciáit éa előharoosává lesz annnk a szociális igazságnak, amely világazerto döngeti a régf társadalmi rendszerek kapuit.
— Bbben a hatalmas kiUdelomben ezeréves történelmi rendeltetésünknek megfelelően helyünk szoknak a hatalmaknak az oldalán v^, amelyük a keletről Jövő veszedelemmel szontben a keresztény európai ulvlllzáclőt védelmezik. Valóban Jzeróvea történőim! tradícióink nyoqvin járunk, hiszen olyAn veszedelemmel állunk szemben, nmely aárbá Akar taposni mindent, ami előttünk eddig szent és értékes volt és vo-lük ogyUtt a dolgozó polgári társadalomnak azt a rendszerét és gondolatát, amolyaek egyik régi őrholyo a ml Polgári Egyletünk.
A Polgári Egylet eléggé élénk élőiének Ismertetése éa a programszerű bővítés báborua akadályaira való utalás után<# pplgármester Így folytatta:
— A mat haro kimonoteléro hatása ós fontosaága van a belső front nlnku-lásának is és az 1918 as példa nyomán nem lehet eléggé hangsúlyozni a bolső front konstruktív erőinek aértetleu fennmaradásához fűződő óriási érdoko-kot Azok az Intézmények, amelyek ezeket a konstrukiiv erőkot ápolják éa őzen erők érvényesülésének útját egyengetik, a háború győzelmes botojozénét munkáló bolső frontnak őrhelyei, bAzl-sal. A PolRárl Egylet önnek a belső frontnak egy llyéa őrhelye. A 108 éves Polgári Egylet akkor lesz Időtálló, életkénes a változott helyzetben, ha tagjai a fejlődő élet kővétolményel előtt xaog-hajolnak, az u] korszellemhez alkalmazkodnak. a mult nemes tradícióit megbecsülve megnyitják lelküket azok előtt az eszmék előtt, amelyek Jegyében az uj világ kl&Iakulóban van t — a kereaztény vallásorkölcal gondolat, a nemzeti eszme kiteljesedése és a széles tömegeket felölelő azooiálla Igazság követeiményel előtt. Igy fog az ul világ a réginek Időtálló alapjain felépülni, minden régi éa minden uj érték együttes bekapcsolásával.
évi közgyűlésének elnöki székébál
A nagy tetszéssel fogadott olnékl megnyitó után dr. Molnár Antal, a leánygimnázium Igazgatója mondta el Széchenyléerlegbeazédőt. A klasaazlkus veretű, mélyen snántó, a Széolienji-gondolat kJ síkjait feltáró beszédet egó szében közölni fogjuk.
A ináa hivatalos elfoglaltsága miatt távozó polgármester helyett dr. Kováoa László alélnék vozette tovább a közgyűlést, amely lelke« egyhaugusággal kimondta dr. Molnár Antal boszédének egész terjedelmében Jegyzőkönyvben megörökítését.
Dr. Paizs Ferenc titkár évi Jelentését terjesztette elő.
— A polgári front tagjai — mondja a Jelentés — ma éppen olyan katonái kell legyenek a kiterjedt harctérnok, mint nz nrovonal harooaai Ma nincs békéa otthon éa nincs nyugalmas hátország. Ma csak karóba« álló nemzet vau, amelynek további uj évezredre szóló jövendője függ az elkövetkezendő időkben tanúsított magatartásitól: — vagy tovább ól az európai életközös sógben, vagy pedig nyomtalanul eltűnik a történelem süllyesztőjében.
A jelentéa megemlékezett a Polgári Egyletnok a magyar férllkötelesség | mozojőn, a harctéren eltűnt tagjairól, uiAjd az év halottairól.
Az «dmult évben belépett a Polgári Kgv letbo 16 uj tag, kilépett, elköltözött 8 tug. Taglétszám 2G7 és 20 kültag.
Polal Jézsof, a Polgári Egylet pénztárosa, aki tisztét átmenetileg vállalta, htlséges sátárkodásaal teljesített mun-k\\sság utáu megválik tisztétől, a közgyűlés Jogyzőkönyvl köszönetet szavazott számára.
A közgyüléa a tagdíjat évi 20 pengőről 21-ro emelte.
Polal József beterjesztette az 1943 évi zárszámadást, amelynok végösszege 821-t P volt ós az 1914. évi költségelőirányzatot, ami 8526 pongővel számol. Tiszta vagyon az év végén 10.100 pengő.
A közgztllés jóváhagyta az alapszabály módosítását egy alelnöki, ogy se-gédkönyvtárosl óa 10 választmányi tagsági hely szervezésére vonatkozólag.
A titkos szavazással megejtett választás ftgvhangn valt. Elnök dr. Krátky IstvAn. társelnök Kelemen Ferenc óa dr. Kovács L&azló, titkár dr. Paizs Fo-rono. háznagy Reiaoh Béln, gondnok dr. Tholway Zsigmond, pénztárnok Fo-garasl József, ellonir vitéz Filé Ferenc, ögyóaz dr. Tamás János, könyvlárnok Horváth József, sogédkönytárnok Gáspár Antal. Ezenkívül 40 tagu választmányt, négy tagu pótválasztmáuyt és öt tagu számvlzagáló bizottságot választottak ugyancsak teljes egyhang\'u-sággal. _
Eijoli gyógyszertári űgyolot:: Ma a Megváltó gyógyszertár Krzsóhot-Kiakanizaán az oltani gyúgyaaor-«ár állandó ügyalsbea aeolgálatöt tatt
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
\\

TtMonT5057\\ NaQyUaiklzsoi
Sokan jelentkeznek a valasztói névjegyzékbe való felvételre
A városháza illotékos ügyooztá-lyán nagyban folynak ti munkák az országgyűlési választói névjegyzék kiigazítása végett. Dacára a háboru-nuk, uz általános helyzetnek, még soha nom volt olyan érdoklódés mint az idén, a polgá^mosteri hir-dotmónyro fa fols/.ólitásra a választói névjegyzék iránt. Sok az elhunyt, olköltözött, idegenben lakó volt nagykanizsai választó, akik most mind kiesnek a listából, azonban ozzol sxembon van sok uj lakó, igy elsősorban a MAO RT alkalmazottak — akik nagykanizsai lakosok és niost felvételüket kérik a választók névjegyzékébe. Gáspár József gondnok»— aki ozokot az ügyokot intézi — minden oaotben pontos adatokat vosz fol a folszólnmlók-lól és megteszi a szükséges intézkedéseket. A határidő\' leteltével azonban —. a jelek szerint — nem lesz lényegesebb számbeli eltérés a régi éa uj névjegyzék között, mert a kiosottokkol szemben az újonnan folvottok kiegyenlítik a végleges lét-saámot.
" t V* * rvwwnj^
I
PzdaíU Uitdc
(Tudósítónk lr]*) Bálint Elek perlaki erdőőr a Bráva porlaki szakaszán
33 kg.-os hutát fogott. Ezen a vidéken ezt afajtnbalat szom nak hívják. A legidősebb perlaki lakosok sem emlékeznek arra, hogy llyon hatalmas halnt, foglak volna a ■rávában. Már.3 éve nem halászták a Drávát és a most megindult halászat
Igen bőséges eredményt mutat fel. i *
Perlakon szinte h&zAsedá6l óa férjhetmenisl tiiz uralkodik. Már régóta nem volt Ilyen sok esküvő, mint ezen a farsangon. Itt ■aóg mindig a Jó világ Járja, mort minden lakzlt hétköznap tsrtanak ős i«g-alább két nap tart A lakodalmi ünnepség ebéddel kezdődik és azután mennek az bju párok az Anyakönyv-vezetőhöz és a templomba Ez a felvonulás azinos külsőségek közepette zajlik lo, elmaradhatatlan a cigányvagy fúvós zenokar. A lakodalmas menet minden oaotben n magyar nemzeti Bzlnü \'Zászló alatt menetel. Az esküvő Atán minden esetben először a leányos háznál kezdődik a végeláthatatlan evés és Ivás, majd éjfél körül a legény házához vonul a lakodalmas n^p, ahol másnap délig vlga-lnak. Mulattató jo-löketek bőségesen fordulnak elő. A templomba vonuló házaspárt két kardos legény vezeti és a rokonság fiataljai cséplővel mennek a lányoa házhoz az esküvő utáni napon fa ott különböző felköszöntőkot mondanak, természetes báséges torokéblögetés mellett. A menyauazony holuillát mindjárt az esküvő utáu zenekíséret mellett hozza ol a násznép néhány tagja és ogy bohóc Is megy velük. Az egész falu hanROs az Ilyen menettől,, mert akkora a hangalat, hogy még a szomszédos faluba ls áthalllk.
*
Jól sikerült
Regős-estet rendezett a Regős csoport Perlakon pénteken és szombaton. Az ezelőtt két évvel Itt szereplő Regősöket meleg szeretettel fogádta Porlak népe. Pénteken délben az elemisták részére, eato podlg a meghívottak részére tnrtották meg előadásukat. Az olóadas előtt a helyőrség parancsnoka mondott magas szárnyalású beszédet. Utána másfél óra hosszat tartott a gyönyörű előadás, melynek minden egyes Bzáuát elragad-tatással fogadta a közönség. Szombaton délután a katonaság, majd esto a nagyközönség részére tertották meg felejthetetlen előadásukat a községháza tanáoatömében. Mindén egyes periaki Brtvóbo zárta a meggypiros ruhában Rzoreplő regősöket, akik vaaárnAp vettek buosut Poriaktól és Alaáoomboiu községben gyújtják meg a szivekben a magynr lángot.
_;__íj-. . , \' \' _ \' ...___
■ UOZKOKDD iivirva- »ae ca^a-7 órától asto ő or.ng. (Hétfő, azaroa <:éut»k dfilután fcaddím apéu oap néknak.1 Talafon:
19Í4 fölírnál\' 3.
¿AUAl KOZCONÄ
Megtörtént az elszámtlás a nagykanizsai felsőttmplom negyedmillió pengős építkezéséről
A Jétus Szive egyházközség díszközgyűlésén az egész város1 ünnepelte a templeiaépltő Longauer Imrét
A nagykanizHat Jézun Szivo Kgy-házköaflég képviselőtestülete koddoli délután díszközgyűlés nyilvánossága •előtt számolt ol azzal a negyedmillió pengővel» amiből fölépült a moguj-hodott-folsőtomplom. meghívót kap-tuk mind a szokásos, hivatalos közületek, tostfalotok, egyesületek is. •Ott volt a városháza tanácstormóben -a honvódtisztikar küldöttség«; élén vitéz Hánky Hortalan ozredossol, a posta küldöttsége Kisfaludy József hivatali igazgató vozotésévol, a ívo-rosztóny Jótékony Nóegylot tagjai Karkas Vihna olnökkol az ólon, v«.-tamint a Szent József ogyházkoziKg képviseletében P. Gulyás Gollérl plébános-éa dr. Hegyi t/ajoa világi elnök, teljes számban a világi papság ós az egyházközségi képviselő-
testület tagjai.
Yajay
»f esporos-plébános
mognyi lójában rámutatott a mai élet bizonytalanságira, a?, idők komolyságára, ami közoiobb viar.i az embert Istenhez, mégis módot ad nagy, sokszor évszázados alkotásokra is, liogy azok késői nemzodó-kek lóikét is Istonhor ömöljék. • — Ila valamikor, — mondta Vajay eaporoa -- ugy énpon ebben a korban van szükség ilyoii maradandó emlékek emelésén».
Aki hitet ad ae embernek, <us kötelességre i* neveli ét a hitből élő nemzedék értékeli ign-nán a.it, hogy mit jelent 0 llazm és ha hell, tud a hatéért küzdeni, ha kell, érte « legdrágábbat mdtii.
Minél mélyebb hitet ar. eoilaorekmic, akkor ezzel együtt fog jánii majd a boldogaáf is.
Az 53 év előtti 100.000 korouátál a 240.1Ö3 pengős elszámolásig
ogóazónek áldozatkéae éoitó akaratából és -(amiről 111*11 azóit Longauer dm re joloytéHo") egy fiatal, laton szive szerinti ¡papnak; egy ritka szervező orőnek <« apostoli lékeknek: Longauor Imrénok munkájából.
Az ópitkozés 2-10.163 pongó 51 fillérbe körüli, ami az utolsó fillérig ki van fizotve. ,
Az elszámui.ls a kőVotkozó kiadá-sokat tüntoti fol:
Tégla 11.306 P, homok ós kavics 7179 P, s/iiioe ablakok 24.195 P, anvagboszorzés 87.781 P, ácsmunka 5881 P, asztalosmunka 17.127 P, bádogos munka 8888 P, lakatos munka 6ülí) P, tervezés és műszaki ellenőrzés \'2621 P, kőműves munka 87.611) P, különféle kiadások ée lierendezés. 1.4.865 P, vizhekaposoláa 878 P, telófe<ló munka 612 P, villanyszerelés 740 P, festő és mázoló munka 8080 P, kőfaragó munka (oltárok1) 11.180 P, üvogozó munka 387 ]K>ngő. 1
A számvizsgáló bizottság jolen -tését Gráf János te rí esz tette elő s annak elfogadása után a díszközgyűlés a lelkiek mélyéről fakadó őszinteséggel, hosszan ünnepolte liOngatier Imrét.
Ar. olnöki megnyitó után porcsokig y.ugó tajw kőzbop állt fol a templom építő Longauor Imro püspöki taná-esos, hogy olmondja, hogyan is épült fol a nagykanizsai Jézus Szive fclsólomplpm,
Már 185)0-l>en 100.000 koronái\' gyűjtöttek erro a célra, dr ebből nem templom, hanoin hadikölcsön • lett. . 19Ő8-ban Gazdag Ferenc püs|>öki biztos és dr. Krátky István |X)lgármostor vezotésével uj templom epitó bizottság alakult, összo is jött 28.000 j)ongó az Kőtvös-téron építendő nagy kéttornyú templom építésére. 1910-ben a püspök liongauor Imre hittanárt nevezte ki a bízott- \' aáií ügvvezotö elnökévé és megszületett a háborús akadályokra való tekintettel a terv: uj tomplom épi; téso holvett kibóviteni a folsőtomp-lomot. Száz és száz nehézség leküzdésével mogkozdődött az éj>it<*si anyagok összegyűjtése. 194.1 augusztus 25-én végre megvolt az építési engedély és megkezdődött a bontás. 1042 november 8-1111 megtörtént az ujraépitott templom felszentelése. Mindoz a világháború borzalmainak és anyaghiányainak kellős kőzopén. Minder. a társadalom ogyosoinok és
Az ul templom és az egyház kapuit drtnpető árnmlatok
Dr. Krátky István polgármester .
az ünnopló egyházközség diszolnöko mondott ozután lx\\szédot. Méltatta Nagykanizsa város társadalmának aktív katolicizmusát, öntudatos magyarságát és áldozatkészségét, ami a templomépítés körül megnyilvánult.
r~ Templomot építeni— mondta .— annyit tesz, mint országot építeni.
A díszközgyűlés közönségének felcsattanó tapsviluirn kőzbon méltatta liongauer Imre tomjilomépító munkáját, ajwatolkodiisat, omborfoletti agilitását, csodálatos akaraterőjét. Rámutatott a templomépítés goiulo-latálwui olmult félszáz oaztendónok anyagiakban nohéz körülményeire, az\' utóbbi idők szinte loküzdhoU\'t-Iennek látszó akadályaira, amolvok közi az Kucharisztia" esztondojéíxm a tervek konkrét formát öltöttek. A azáinok meggyőző erejével bizonyította a templomépitó szándék szükségességét, a katolikus egység és összefogás kötelességét.
Ma — mondta a ]>olgár mester a világnózotek harcát látjuk mindenfelé. Mindazoknak, akik Krisztussal kívánnak haladni, köményen összo koli tartaniuk, mert a nehéz viszonyok közt sok a szegény, bajbajutott ombor, akik kőny-nyon hajlaménak úrra, hofyy egyhá-
zunktól/ Krisztustól ol fordul iának. Kzokot magúnkhoz omolni, a Krisztusban való ogyüvétartozás érzését
és az egyházhoz való ragaszkodást lolkükho önteni minden jó katolikusnak fokozott kölolosségü, mort
ezek a rétegek könnyen dobják, oda magukat a Krisztustól való elfordulást hirdető áramlatoknak, amely áramlatok ma -amikor egy uj vilá// alapjait kell lerakni — a hitélet re-• neszánsza dacára is szakadatlan erőfeszítésekkel igyekeznek az egyház kapuit döngetni, sarkaiból kifordítani.
l^oszédo további részé bon a ix)l-gármcstor liongauor Imm személyét jolölto mog tuna loliototlont nem ismerő akaraterőként, amoly a tor-voknok a mogvalósulás londülotót megadta és tolmácsolta a díszközgyűlés h>lkos holyoeléflo közlx>n a vui-o.s és a társadalom háláját, kö-
szönet
ű^t, elÍBinenWit fa szoi-etetét. Meghat(Van bájos jolonet volt, amikor a lioszód elhangzása után Vecsora Mária III. oaatályos elo-
inista ohnondta Vandra Jenó tanitá költői szépségű köszőntójéi éa virá-«okat nyújtott át »liongauor tiszta-lendó bacsinaku.
Az egyházközség ajándéka Longauer Imrének
Vitéz Kiló Foronc igazgató, a/, egyházközség világi olnőko szólalt fol. Ismertette a templomépítés előz móriyoit, majd vázolta Ixmgauor Imro tottorőa munkáját a tomplom-ópitések torén 1« az ogy ház község novébon mondott keroaotlon, do óazinto lélekből s a közösség érzéseiből fakadó köszönotet órto. Kgy-lx\\n átnvujtotta I/ongauor Imrénok az egyházközség ajándékát, ogy .mi-
sekönyvet, egy • gyáaz\'miaoköayvat, <gy azertartéskönyvei, ogy &mhsü-lotot és két gyertyatartót.
Az ünnopleö ismét elemi érával zengett-zugott a város (anác«tet«iá-!>on.
Vajay József esporos y,áróSKa»ai-ben a »te saxa loquntur« ídézetéval méltatta még egyszer Ijongaoar Imre ünneplésének jolontőttégét, majd a diszKÖzgyülést Ixv.árta.
Egy muraközi iskola eltűnt péazének ügye
a törvényszék előtt
Érdekes tárgyalás pergett le a nagykanizsai törvényszék dr. Almát gy tanácsa elölt. A vádlott Ur-háu Qyula jelenleg szilágysomlói lakos, akit a kir. ügyészség hivatali •^ikkasztác gyanúja miatt fogott perbe. Urbán ugyanis annakidején Bécsben filmoperatőr valt. Mikor Muraköz visszakerült a magyar édesanyához, Uibánt — aki egyébként tanító — kinevezték állami tanítónak Dékán-falvárj, ahol 1941 őszén el is foglalta ál\'ását. De haljuk magit a lilmoperatőr-tanitót, amint a bíróság előtt elmondta dékánfalvalszereplését.
— öt tartitókjsasszony volt mellém beosztva, — piondla — de ezek elfoglalták a laká?t és én a padlásra mentem fel lakni. Dolgaimat az iskolában lev* egyik szekrénybe, zártam be. Olt vplt a hivat alos pénz is, amit két darab boritékban helyeztem cl. Egy alkalommal felmentem Pestre az E/yetemi Nyo ndába, hogy olt rendeléseket eszközöljek. Mikor visszaérkezteM és be akartam menai az iskolába, az ajtó zárva volt Mikor végre kinyilt az ajtó, revolverrel kergettek ki engem. Mikor lementem megnézni a holmimat, a szektény fel volt törve és eltűnt onnan a hivatalos pénz és ebUnl az
én pénzem is. Mikor később a tanfelügyelő ur kijött, megmondtaai, hogy ml történt, nem tudtam a rám bízott pénzzel elszámolni. Nem ér-zen) magamat bűnösnek. Sejteni, hogy kl követhette el a dolgot, de nem akarok gyanúsítani és azért nem is mondhatom meg a nevét.
M-ijd elmondta a vádlott, hogy sohse kezelt pénzeket, (nem végzett anyagi természetű ügyek-.t. ő csak az isko\'át vezette. A pénz hiányanak az lett a vége, hogy felfüggesztették állásától.
Dr. Rhosóczy R\'zső kir. tanfelügyelő, mint tanú elmondotta, hogy Urbáunak\' ellátmányi hiánya volt, arról jegyzőkönyvet vett fel éa a vádlott előtte is tagadta bűnösségéi és ugyanígy védekezett, - hogy kikifosztatták szekrényét 450 tanítója van egész Vas megyében, hangsa-lyozta Rhosóczy, de egyik sínes kényszerülve, ¡hogy a padláson lakjék. osak Urbád tette.
A törvényszék ezután meghozta határozatát: Pü^gO~/en tartja az eljárást mindaddig, míg a vádlott katonai szolgálata tart, Illetve\' annak megállapításáig, hogy Urbán cselekménye is a Kormányzó Ur kegyelmi elhatározása alá esik-e
Egy tánc miatt halt meg a muraközi tollfosztóka áldozata
iíuraszerdahely. február 8 (Tudósítónk jelenti) liövidon jelentettük, hogy a muraközi lloca-kaíhegy községhoz tartozó Kojiasz-hogyen Vurunics István felsóhidig-hogyi legény leszúrta Vurunics Jánost, aki jxucek alatt elvérzett éa meghalt, vurunics István tette után elmenekült az erdőlx>, a csendőrök Muraszordaholyról üldözőbo vették, inaid elfogták. A 20 éves horvát legény kihallgatása alkalmával elmondotta a csondóröknok, hogy Csanádi Mihály hajlékában volt tollfosztóka, ahol mogjolont Csúcsok Katalin novü leányzó is, akivel a legények később táncoltak. 0 is több szőr "táncolt volo. Később egy lo-gény olkérto tólo a toányt. Mikor utóbb kimont a ház udvarára, egyszerre a sötétből rárohantak legények, megtámadták és megverték.
Február hó
3 6-ig
VAROSf MOZGÓ csütörtöktői
_____vasárnapig
Nagy 8 iker / Emil Janings egyetlen idei filmje KIVIRUL AZ ÖREQ SZÍV
UFA vildghiradó, részletek napjaink kiemelkedő eseményeiből.
_
Előadások kezdete: i4; ¿6 és +8 órakor,
0 elfutott, azok utána. Mikor átférték, ó olővolto kósét és liogr térről tartsa őkot magától, késével folfik bökött, eközben történhetett, hogy egyiküket megszúrhatta, do A neta látott senkit, csak amikor beoimit ismét Csanády lakásába, akkor látta, hogv Vurunics János holtan fukamk ott."
A nagykanizsai törvényszék vizsgálóbírója valószínűleg ma dönt V«~ runics István további sorsa feled*.
KÖZGAZDASÁG
A kanizsai országes vásár
A fobruár elsejei nagykanizsai országos vásár — a zárlat után ar. első vásár — iránt olég élénk érdeklődés nyilvánult meg. Nagy volt a vidéki forgalom, főleg Muraköz községoinok nópét láttuk nagyszámban a városban nemcsak mint ter-moló-oladóknt, hanem mint vásárlókat is az üzlotokbon. A vásár mozgalmas képet nvujtolt mindenfelé. Felhajtottak az állatvásárra 370 drb szarvasmarhát és több mint 650 lovat. A takarmányhiány miatt nem volt olyan nagyfokú érdeklődés a gazdaközönség részéről a lovak iránt, mint a felhajtással szomlxm várható volt. Elkölt 210 szarvasmarha és 162 ló, ami a körülményeket fiiryoloml» véve közojiosiink mondható. Az árak lénvogeáobbon nem változtak a régiekhez viar.u-nvitva.
gAJLTAl KOZL\'ONV
1944 fob ru ft- 3.
Damxd a
ós (OQféűibb csokotád&s hashajtó. 3S óv© mllliélví ha«náljók. mari tedosao megbírható, ártalmatlan.

H i w e h
Az én szavarii...
Az én szavam gyenge és sitgény... Un nitt; \'én hallod, különb hangok, melyekre Jelfigyel jiikd; mé\'gum is halk vagyok, igénytelen, csak fúszol a több; kW. nem virág, hogy letsuphiuson rám kezed.
Mént, hogy-szemedben vágyuk lobognak s uj gyönyörre ébredsz mimlen reggelen, rngtm ne hall/, ne lás*. De ha kihunynak belőled a fények, \' \' \' iis fejeden
jövök, hogy én legyek hús * légy, hihllö sirnognás..
halmos Irma
NBptár. IvbruAr 3 (.\'.Hillrtrl Kóm kat. Batár-« pk. — Protesten« Baláis.
(A tanárhiány miatt) a valláa <\'.s kőroktntáfügyl miniszter raejreuKedte, liouy alapvizsgát, tett ta* aArfcltlfcket Ír beosztnflBsnnak pe.lgárl t^katákhoz a gyakorlati tanítás *»l\'a»]A-tltAeárn. Közben áz ll>on tariár]«löltek természetesen készülhetnek a kópesltő-
vlwgálatra ls.
>
~ (A roniiőrsógrfil)
Hfy ouiberöltón át teljesített hn«é-K<wi qzalgAlatot a nagykanizsai rendőrkapitányságán Horváth VIU. József ro»«t#rt6tÖr/sönuester, aki 43 évig és Takáts Ferenc rőiír/tfflrnwátcr, aki több Mlat 30 esztendeig szolgált. Most, hegy azalgAlntl Időjük lejárt és egyenrabá-jukat felcserélték a polsArl ruhával, derék, beesUletea ós hűséges szolgálatukért kljAr mindkettőjüknek a vAros lakeesAgaask elismerés« éí becsülése.
— ^artglfó a rádióban)
IlMuaubli «/(Inét után imét halljuk a rAUlóbiin n diaiak kédv*s Íbinérísét, H névnaágy/iroMtó mazKalom orszAflfort-»evü <»iCikaicwAt, Homody Intvánt, a Magyar TAvirrill Iroda mankatfürnát. HjMit^al «/.oiaba(on 9 16 órakor Bud«u«st II liallArnliOHszAn Alpesi képeskönyv cimwu tart eléndAat személyé« élné-nvefról. égy sl-tora kalandjairól é« érdeke« larls/tlkHl tapasztalatairól So-mudy haaanló tárgyú e\'fladAsalt folytatni lógja a 8vAJci-AI»*k, wajd n Kár Pálak tárgykaréból.
— (Térvényszéki blzottaig szállt kl Lógrádra) „
K»ddm dé|utAn UJrvényszékl blzott-Há« szállt ki LéarAd kízsőgbo, dr. K«b«b/. lAazló tUrvénz^zékl tanácsainak vezeiéHévol, koKy Szabó Katalin Ismeri ii/yébea a helyszínem nyeraöízo« éa a bmcolAst . megejtse. S?abó Katalin ugyanis tnegöltp íjszttUittJét. A öőneft-IAs aiegállnpltöttn, hogy az ujuzllöít élve jött a.vlláftfa MéKdlli«pItA«t hyerf, hogy Szai<ó Katalin Ryet.«e el-éjí nö és igy nem Is vették őtizetbu. Ügyében az eljárás folyik.
— (Klska/tlzsal mlsszlóslányek tarka pptje)
Szerdán esto mutatkoztak he első ízben a klfkanlzeai mlaszlésIAoyok at. •Iy«s6k0r színpadin. A Jél kivAlasztott ogyfelvanÍHüsak és moattlégok eredeti és ötletes puródlAkat és tanftóhatásá jeleuotvkét nyújtottak Kiskant/aa /»■«égénok. A tehetséRes leApyöárda köitl a beiaondó, Hor«eg Hrzsl Allata dóan sok derű« perewt ézerzwt. líata-llos Teruu és Herbalyi Ilus monologjál vlbarea tü^szfesi t«|ajt4k.. A szerepi* «Ard^ból Ls«desz MArla, tlerczeg BrzfU. KAiovioft Kató, Szekál Margit, S»eft Krzsl, Herbolyl llatí, Külíp Mariska, K^lovles MurKlt éa FurdAn MArla tűn-
tek kl. Az tlgyos éa gondos rondezée a
mlsszléslAnyok vaxefójéttvk, Magdolna i^óvérnok ét< SaallAr Józnetnóaek aa d^m^. KlomelJUk még NovAk Anna «ir
nővérnek ét<
Kleme_________
uiknő ínunkAsaAgAt a rondi^éa körül.
16 apácm halt mvg
<nM «»sUf&ondöltai kolostor rémimi miatt
A Castel GoadolWt, a pApa nysralő-helyét ért boMbatAmadAs nlkalwAval boiwbAk huUattsk ^z <wylk apAeako: léstorrá\', amely rocnbadOlt éH a romok HiBit Irt ¿paca holttestét talAlták ppieá A pápai Allnm tertllutéh bolOi 4 btiibát debtak lo a brit-ortturikar rambalé pek. A bémbAk k*?()l Wttő felrobbaat os pApai középtllotefcben okozott kAre-kat, keltő nen tabliant fel.
StStviéégkSH bonyodalmak a rwmxetkSil munkaértekezletek hSrQI
Amerikai Jelentés szerint nagyon kicsi ti lebetéftéK« annak, bo^y « Szovjet j;é8divegyen a PbUftde plAban tar;
t-mdó ueÉi/etközi munkaértok«zletea. A «zevjet (»zakszervar\'etek k1Jérentet: ték. bo)*y winden körölménvek között
felÜlvlzá>AI]Ak azokat a hatArozatokat, ihelyqk klrtondjA»\'. hogy részt vesznek az errtkozleten. .Philadelphiai Jelenté« nzérlhí áz értekezletén Állítólag fítih köldnttKég Is r\'s«t ve*«. Kzzel szemben Nn^yhritnnia kljalentctlo, ho«y FlntH országgal Jelenlag bádl^llapotban yno, Igy »•/ USA murikaöffxl hl»at"lAnák kell döntenie, hogy Fmnország részt vrbui-u ezen át értuKczIetekt.
. , ,, t Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátairik és isme-:rés«mk, Mik felejthetetlen drága ió fé(|«m, édesapánk, apósunk, te tv«1-rOnk, nagyapánk, sógorunk llietvc
Pk. 1622/1941.
vghlól 1ÍW/1941. iw-
Árverési hlrííctmény.
I».. dr. Kírafiálh Jen« budapesll ngyvéd Által kípvlíf It Pondére Altabae* Biztosító Intézet Javára 50 pengő tőke és tönb követeié» Járuiékil eríjél» a vasvíri kij. JárásblrójáR 1941 év} 677, «ámu yé«-zéíével elrendelt HÍelétftést véRríh»JI#n folytán véf(cha)tAat »«e^vedótftl IMI. évi áprt-lln hó »éH\' Itfoglall 13C0 prnnőre bc cstlíf ingóságokra a vasvAil klr Já-rásbirósíg fenll «zámn végzésével az >r-verés élrendellélVéo, annák at 1908. évi XLI. törvénycikk 20. alzp|án a lent rncKnevezett s a f<«l«M»l |egyz6-könyvből kl nem tűnő m\'.i loglaltatóli javára Is ai árverés megtartva clrendeUm, dc cwl< arra az esetre,. Iio kielcp,llé!«i Joguk r/ia Is l«rtnáll ta lia tllcnUk halasztó hatálya \' i({énykcr«.\'»et folyamatban nl-ics, végr. gienv. lakásán, Pimta\'mogyarod községben, Mező Kálmán tyxáijál leendó rae^ tartására határidőül 1944. óvl február hó 14. ttavjának délnláw 2 órája tüzelik kl, nnilkf\'r a bíróilag leíoglalt bika és telién b egyéb ingóságokat a , legtöbbet Ígérőnek fcéazpénzlfzetés mclletf, esetleg becs-áron alul U\' de a kikiáltási ár kétharm i-dánál alacsonyabban nám\'-Uel fotont adni, míg akk«t Is, ha « bejelentő a helyszínén nenl Jclénaék mcR, Ha csak ellenkező kívánságot IfJsbVfi jrrti nyilvánít. --Azon ingóaágokra, amelyeknek » kikiáltást ára egyezer pengőn iellll van, r* 5.6(0/1*31, M. B. ix. rendelni értélmében cáak ízok á(vetezhctaek. akik a kikiáltási ár egy-tl.édrészét báoálpénzU) leteszik.
Letenje, 1944. évi Junuár hó 26-án.
»óttíaW LŐrltít
$10 hh. hU. «Ikj«Kji|W. ntl.ll M>A>lal MkaMf.li.
1

rekenurtk
Bap Jánóai
lemclé*én metjelerté»tikkel vagy bármi más módon mélységes gyászunkban osztozni szívesek voltak, fogadják i\'iulon is hálás köstötlelUnk kl fejezését. # o.siléd.
ma
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbnrátoknak és Ismerősöknek, Kik férjem
Vargá István
temetésén megjelenésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondunk köszönetet.
özv. Varga Istvántié
cb ^y*rna«k«I.
Mély megdöbbenéssel vettük szerétett bajtársunk,
Weisz József
váratlan tragikus halálhírét.
Mindig a legjobb bajtórs és önfeláldozó barát volt. Nagykanizsa, 1944. február 3.
HÜ!
Tisxteldlel értesítem a
perzsaszfnyeg tulajdinosskat
hogy nagjrkaúi\'/sai röv^d iartózkodásom alatt szak-171 szetücn vállalom keleti ttsftltJregek Jawv^áoáft.
TfltÖngyán Pál
Nagykanizsai émm: Barfi kárplloa, Hdrthy ÉllhM»-Mt 6.
Unser-tMImann Elek wstere*ff«riécife«n
¿Ir-, rud- és patkévais-, tövéWtá szeg-
ötaüványok beválthatók és flKÉÉB
Hofíiwpp-gépeií, gép&xijf aiapágyfém és gaiyós .y^ágy i{|6wy>é«ét e|lnté»em.
DRAVifOlGYIV,LLAM0S ÁRAM
AramixámlAk flz»<éi»( rskianiáolók, hlbujolantéaek, »»kozsiO falvHágosltá® mlmivn vlllamoa kérdésben déléf&it 8»fél dél irtán ós»«Sq,
Cm»«ng»ry»ut 51. trtrttoti
SZOLGÁLTATÓ RT0
Pk. 7690/1943. iz. vghtói 31-1/1943 u.
Árveréöí hirdetmény.
t)r. OaUmboa Mihály budapesti ügyvé<1
Jltal képviselt ifj. Jul»A«z András ts ("Aim ud.ipís\'i bei javára 15Ö3 pengi f. töke és tobb k«veteléft Járulékai ercJttK n bu.dapesll klr. Játáiblrfaág 1943 ¿y| 2Ó8.375 íxá\'iíiu Végrffl^vel\' elrendelt kltlégl-tési \'íégrfhájtá» folyt*» véRreh^JiéHt azen-vcd«WI 1944. évi Január M 5 én leiog. lalt 2060 pengőre i>ec«ül\\ IngÓBÍgokra a nagykanizsai klr. Járásbíróság Unll vígréstvei nz átverés elrcndir.llct«én, \\ ím, síciiv laknsín, öiúrnonk k •»jíijíien leeaoő megitrtáíán hslárldötll 1944. cvl fébru4r hó lf). napjának délután 3 órája lowllk ki, amikor a blróilac C.toglalt tinók, sertések t»th és* egyén ingó«^o\'<at a legtöbbet Igérónek késJ\'pénzíheif* mellett, .esetleg bcc\'áron alul ivet lógom adni.
NagykíintzRa, 1944. évi január hó 24 én Elek László
371 kl/. bír. ví*í«»u)tó, mlBt.blrt»jKl ktVUdöH
a tulajdonvmat képezó ,Kurac\' nevü lí)4P évi születésű
magyar félm
" 160 «tfi. ptagas, 172 ent őv-ittérCIÖi 2 aranyaárg;
letile^ 50ÓÚ P-Arf. „
gyaaí engédéllyel" él van
A mén megtekínihetó:
Salköve»Unt, Va* megyo JM Gróf Hoyoss BySegyaé.
cm. szárvaslagiAgu, a szinti r«éneim, íc-Weglva-
rarva.
APRÓHIRDETÉSEK
ÁLJLÁ8
Családon «inoellérl kereark rnáreitn 1 i belépésre. Szabi István tanító, Oelw-sslgct. 36?
Fiatal •■add azonnali belépés t felvétetik Kelemen Rezső cégnél. \' 372
Klfutét vaery ianulóltányt felveaz Wlndlschné, Fó ut 6. 3Ó9
adAs-vétel
í
Mindenféle ü vega kot, gyógySMtUvé-et ia, a legmaganabb áron vá«árolok. >tif»ch Ouíitáv. 281
Kit Unó állapotban levő koaatártk éa átmeneti k«b*t, ilataf leány részért,
aladó. KOlcsey-u. 17.1. ajtó.
Gyermek apoi*tkoa»it venaék. Címeket a kiadóhivatalba kérek. 369
Jóítarban levő kézzel hlnuelt hoawu dirarsNaliwánko« eladó. Clm Petőfi at 41. sz. 375
ii .i i 11 ■
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
.\'iacoba*konyha és mellékhelyiségekből álló laktat keres február l-re vagy 15-ikére kis csaUdu Iparossegéd. Cimet a klr a«Ul* kér.
KÖ1ÖNFÉL6
\'Mindennapi levelezésből Össze gyÚJfGtt tttmagbélyau** bélyeggyüjtési oóJakia m»««é*éaK. Bajoama, ¿alai KózUtoy íiefkesjrtfcége, napontá déluttii 6—7 Őfa kéxőtt. Ez a hirdetés mindig érvényes.
SjfiiSélÍBÍBit
knél i
el •
mindenki » helyi koreakc4*knfel é« iparosoknAI azoresKé be
SALAI KŰXL^aV
mUTIkAI WA^ICAt». „Klit«*jr*a«4fl B T. Ma«yk*Mt«W . kiadó: Zalai KArety
Mf orqatou: a „KösrgiutíMdjJ BL T. ttafyliiuiinn^
(KywmdAAH tatai ■ SArelsU i
Föladó
■ ?
Ci»:
■ j ii "
Beailokozat :
•í • i • \'. Tábori pos\'a:
31 f MLSI-
fkanizsa, 1644. február 4. póntek
pu "
Ara 16 fillér
WWDMWBI \'

_ iég éa kiadóhivatal: R6-1U ¡j. azám.
¿a kladóhlvatall tolçfou 7a kx. elealk ntlntfou hótkózjiao platán.
POLITIKAI
Felelős szerkesztő
HMM—
Barbarits Lajos
Klőfizetéal Ara: egy hónapra a pungó 30 fillér.
negyedévre 12 pentfó 40 fillér, hiryea H«áw;,hA«jkWíV)alt) t.a/JII.. a/omh>H"n 30 |üi.
■MHHMMM
, iv l. ék
M keleti harctér fkH&égs&ê és
is nagt erÁvel kiujultak a harcttk
•\')>() , . i isaran
Semleges megfigyelők szerint a Szovjet már Teheránban felvetette az alkotmánymódosítás tervét, hogy ezzél biztosítsa hatalmi tervel megvalósítását
„ Berlini Jelentés szerint a Finn ten-gerőbéltől egészen a Féket« tengerig tovább tartanak a eulyoa elhárlté harcok, Wr az enyke t^íJdfijáráB nagyon piegáíkezlti a hadműveleteket A auly-pofltak továbbra la az arcvonal ajtélső szArnyán vannak, különítsen
az étptki szakaszos, ahol az oroszok ítrUkiet nyertek, de döntő sikert nem tudtuk elérni.
Az éazakl szárnyon a Berezlna egyea holyalo a* Atkeléal kísérleteket a németek Meghiúsították. A Prlpjet és Berezlna . közéit! tertlleten az oroazok 19 ke\'/en támadtok A harel eaelekMé-nyék az elAzö napok harcainak méreteit kem ^aladták meg. A azovjet elő retfrtaek Mindenütt Meghiúsultak. Azt a
szándékukat, kbgy a Berezinán átkeltenek, a németek meghíusilttlik.
Vitebazktől északra la támadtak, azon-ka ez a tAmadAsuk la a németek erőa QlbárUő tevékenység© következtében meghlusult. Neveitől északra a szo^Jet-nek átkerült erős csatarepülőkkel éa páncélosakkal a némot vonalakban réat ütni, de itt la
sikerült ellentámadással vissza vetni őket.
Dnyepropelrovszktől délre megakadályozták a németek, hogy egy betöréal réat klbővli»(<nek. NovogrAdtől éazakra az áltüréal klaérlotek moghluauliak.
Cserkaszltó délre stilyos hureek vtliak,
elórettfrf jutáétól erők területet nyertek.
fi Prlpjot-meesaraktől délre német csapatok támadásokat Indítottak bzov-jet támaszpéhtok ellen.
A németek elérték az eszt határt
Kirovográd fa Biolaja (Wkqrtpl dől ro noíor tartalőkók bohiíjfaétb kn-
A Wcleti hadszíntérről jejontik: A/, okokré 48 órAban éoljwwn~khjjül-tak a harcok a kö&épső és a dőli arálrtiflj?on in. A logfcutyoüobb harcit * díli szakossom voltak Oíw>rkaaSHÍtól détro Üinanjg. Kton a nzakaauon MkWfítein tátornok csapatai Állanak harcban a szovjet erőkkel, molyok
skülnok. TjU^AIóI a némot «iapafcok ellentámadást kezdtnk; csütörtökön reggel. Egy másik híradás szerint a némotok által végrehajtott frontrövid ités után a némotok elérték az oszt batArt.
Igen nagyméretű támadások fejlédnek ki a Dnyeper középső szakasza vidékén
A koloti arcvonal (kvcemher 24-ín megindult nagy csatáját
tMnélkiili téti rsmttínmJí
Inbotno nevezni, mivel az időjárás kimondott rendellenes tiédet mutat. A wflros terop rpndkivyl megnoho-riti hadműveleteket, a harcok heves»^ önnek ollenám is fokozódik.
Cser kas szi vidfkén
1 i ■
a szovjet hudvozotŐBÓg ismét kisőr-lotrvt tett arra, hopy az egész ávevo-nalal rnoKfráaha hosaa, a Driyopor középoő folyásitól nyomatra indítottak oldalazó támadhat a nőxnotok vonalak ollon. Kzon a szakaszon
ignn nagvmőrotü orő* támadóra J<j-bnt fíjfámitani. A Irgbrőkohh tAmadds az arcvonal kőt nzdrnya etloh IrA-nyul. KraflBnöffardoiazk éa Oranion-baiun\' irányában ift támadnak az oroszok aK öfiyik közbooső, földrajzi f<>kvőa/\'nől fofrva in iclontőn vároa ollon. Lunga város ollon in nM)RÚ)-dultnk fámadások. A támadók áHö-róni kinőrloioil a nőmotok mAfaka-dálvozták.
"Boriini katrlnai körökben hangozta tják, hoj^y
mivel a barrok mén mozgtíxhan ivi nnak, azok kimenet el firól nem lehet jelentést kiadni ,sem jós-Msokba hor.sáttíoZn,i.
Ma hajnalban légiriadó volt Londonban Meglát 12 komba hullott a pápa nyári saébkelyére
Az angol hirnzolgálat jolonti, hofíy ma hajnalban Ixmdonban lő^i riadót rondáitok ol.
Római iolontőy «zorint fobruár 2-án. ■ angolnzÁH/. )-opüIőgőpok njra liopibá^táK Cnutolpandolfót, a páca nyári izőkhely«. 12 bomba ofiott Io, molynok kövntknztóhon összoomlojt az a fal, motynn kizárólag a pájKi
. • által használt Iwjárat vol^. Kgy om-ltor őlob\'t vosictotto, többen megw»-iK-sültok.
Szófiában
szordón c^to fól 8 órakor ló^i riadó volt, amoly 26 porciff tartott. Idón-kőnt roj>njőpóf)ok bngtisát lohofott a város fölött hallani.
Civita-Vecchia vidékén ujabb partraszállásra számitanak
Az olaaz hadsr.intórcn Ciflztorná-nát a \'
német, páncélosok beiör.tek az n ni erikátok állásaiba
ős a loj^ulyosiabl) vo^ztoa^okot
okolták nokik. Az anpotszáaaok ho-támadúaa Via Appiától dólro i«i,nút c-oökkont. Aloxanoor tálxnnok kotolékoinok na^ \\-oaztosőgoi «>m-tnikóppon oom ájlanak arányban az
elfoglalt sáv megmaradt rószoivol. Az Arcvonal többi rőáfón is tovább folynak a hadmiivolotok az átbirási kisórlothoz, molvhoz ologondó harcba nom votott óróíc állanak az angolszászok rondolkófcófléro. A |K>ritini bid fő harci müvojotoi a nőmótok oróit nom csökkontottók. Az olasz barctóri osomőnyok abban a szakaszban lobot nok, hogy a brit had-
sorog oj<y máffik partrasstálláfit kis/;-rol moff ^ podig a \'FiboritiaVil ősnafc ra. (Üvita-Vocchla »idókón. A \\xjn-tini harcászati vállalkozások azt bizonyítják, ho^y
a németek *z invázión trrret
ririd időn ftelül ellenörZéMt aiá vonták .
ós a»amerikai orók bárniilyen rond-Haabályhoz nyúlnak\', arinvi bizonyoa,
koífy
« rómmi ut el v*n előlük gérra.
MonUxtaaainonál, hár hatalmas an-p[Ols/Afiz orőkot votottok Itiizdí.\'foinlk», avt áttörő« nom sikorült ^ a nóhie-toknok a vódofom «ffész rnndszerót sikorülfc mofttartanink. i « ,
A többi f\\»akafwon kölcsónós tű-» zőrs/*gi ős foldoritó biW:k«nys/\'g voli,
Göbbélá: „Az >og győzni, aki méltó a győzelemre"
.O-t I .! f
köyobi.l tó|o. Mindozórt «lloiiawdjp»!-tatások^t kivjín » qk a győriem lohol. E^y nomiot c^ak a «rí-ny\'ál^il omolk«vlliot fa a ma^a bibit-iából tünhot ol. A gvő^ílótnt a* fogja kiküzdoni, aki m^lló rá.
llorljni jolonbóa, szorint (löbl>ols mimszt|0r a folíílőWg nólküli ba<l-viwlősről irt a »Has Itoich« oimû nőmot hotilapban. A nómot p.^p kr^sz ozórt a UMŐrt folyó kÜndoláni b«<n mindont oda wlni, amit u. sora r > | . -,)
Husz abesszin hadosztály is harcol Délolaszorszógban
A Ktampa olasx lap kazl^so sze-
dolpozta ki vitto koroöztul, mert az szói into mo^folol az abo.ss\'xinialtíV közófi kivánsá^ának. Az abowwirieW olasxorszáoi partraszálláKával időben kot ffózös hadifoglyokkal ynlgrak^xlva haladt At a Kauozi-c^iv-tornán. KwJwt utak javitaeára fa m olmaradt moző^azdafiíif\'i munkák ol-vógzősóro használják rol.
Semleges vélemény az oro^Mikotmánymódositásról
rint a saövot«(jffos()k ónaakafrikai fa földközitonpori torvot dolgoztak ki ósaakafrlkaiak és nzonogálok hareba-. vot^fií-ró) dé.lolaszországi harctérqn. Husz alx sjain liadosztály áll kóSzíin ozon tor vol- mogvalőaitására. Knnok a torvnok a mogvaló^itását a néfiis
A tohorádi ériokozlotiol kajícsolat-han rondkivfil jól tájékozott somlo-pjos mogfigyolók azon a vóloim\'uiybn ván/ikk ,ho*gy oa uj mosakvai határozatok nom jolontonok lónyogos vál-tozási Szovjotoroszország politikájában s hogy "KíólöWf nyiiatk\'óaatát magában Oroszorszápban is nagyszabású propagandára valló foltalá-Jásban hozzak nyilvánosságra. Min-dnnosotro bizonyára fönnáll áz a U>l-|K»litikai szán/lék is, hogy ay. ogjos naovjot köztórfiasá^okat, háborus SKonvodéaoikért ós a azovjotto) s/.om-bon tamisitott hűségükért bizonya mértókig kárpótolják éa jijtalma/.zák czzol. Oyákorlatilag ,0ííid6BM0rint olső sorban á balti államokról va»» szó, továbbá valószínűleg TJongyoloretáff-
ról és Finnországról, Vagyis általá-
/
Teheránban még szÖ áém volt öz orosz alkotmány-
módositáíitról
nosságban mindazokról a torillotokról, amolyokro a snovjot Igényt omolt.
Avt hlaílk, hngy a balti állátnok kérdésének, valamint a keleti lengyel kör-délnek inegoldáHát a.5 nlkotmÁqy-WŐ-doaltáR««! mewkönnylthetlk, mert.lAt-azAtra megtartjuk az Atlanti Charta alapelvét, u«y azonban, hogy n v^ló-sáliban a Siovjet Allá«t>oniJa érvénye-aüljön. Ilymődon «okán felteazlk, hogy Mqö/.kvn, már TeherAnijan közölte a nyogatl hÁtKltnakkal nzáádékAt, hkgy llyiph megoldást óbijt A nylIvAnaa-aánra hozatallal azonban várni kellett a mr-gfelélő Időpontra. Az alkotmány tpvAbbl klhatAsttl tekintetében a y^g-Ilgyelök tartózkodó Álláspontra hHyéz-kédMek. A hniározntot azotiban ujabb éa nem f^yotbn tilzontltőkiiak tekintik arranézve, anilt Sztálin pragmatizmusának neveznek.
\' A Magyar Távirati Irorla jolonti Stockholmból:
A washihpftoni sájtóérbíkozloton Hullhoz azt a kérdést intézték, ho^y az orosz alkotmány mogváltoztuti\'isa-nák\'torvo szóbá korült-o a tohoráni értokc/loton. Hull azt fololte:
mennyin néni.«
vissza tudok emlékezni,
londoni sajtó háltgai^áj mellőzi a balti álliunok iigyót, meri, hogy a kaukázusi lárgyníások cyhk jó órwlménnyoi leln>tnok a balti államokra.
Dr. Ney felhívása a mozgósított eszt néphez
A Német Távirati Iroda jelenti: l)r. Ney, Kaztors/ág vezetójo fol-hivást intézett a néphez, melyUm hivatkozik arra, hogy az ellenség az ország határán áll s mivel létérdekük közös a nómot népijei, azért Köztoi szág olKüidolte az általános mozgósitá^t. ,l)r, Nev eszt. péphez infé/ett beszédéÍKib rámutatott a bofy/ot komolyságára s folhivta a lakosságot, hogy őrizze meg bid<^g-vérét fa tegyék rnog kötolewségükrn. Kiérkezett a pillanat, mondta, amikor az ország minden férfiénak vé-
dolmeznie kell az prH/,ágot. I)ii;^rú-lég szólt az üzóyhbk rriunkiWH%ÁWiJ, akik munkahely tikról nyomban Bt arcVonalbá akartak sietni. Nemwtik ax arcvönáhutk van sztíksőge Imtor es>5t férfiakra, hahem a nagy ü«)-»noknek is mógHssakitáa nélkül kelt (Jolgozniuk^ hogy gondoskodni, tud • iának a kaioni^kről az, ország el-látásáról. í1o|s!4Ólit/4ti). az pszt nőícot, hoíry h férfiak Ih rV)iy,í«a foiyt/ui Ve lotkezett hézágokat töfbiék k(, á föld műveseket fa az éliiimiszoKizémokel, hogy töbl>ot termeIjoiM)k a katonaaíV? és az otthoni élet céljaira.
ZALAI KÖZLÖNY
1943. február 4
Uj adók, oj terhek
Irta : Kelemen Fereno «
A közönség nagy része a napi sajtó utján bizonyára értesült »pár azokról az ujabb adókról, ^«melyeket a pénzügyi koi<u>ány az államháztartás egyensúlyának biztosutása és a rendkivüli hadikiadások fedezete céljából a legközelebbi napokban pUbli-kálni fog. ,
A iövedelemlöbhlet adóról s a háborús kiadásokhoz való hozzájárulásról van szó. Az előbbit az 1937-3U-os óvok átlagjövedelmét meghaladó töbl>-letjövedelem, az utóbbit jxídig egy bizonyos határon tul eső vagyon fogja viselni. Mindkét tuj adó kimondottan háborús adónak számit s szerves része annak a jMÍnzügyi j>olitikának, amely a háború rendkivüli. kiadásai! elsősorban a közterhek fokozatos emelésével kívánja ellensúlyozni. Ennek az elgondolásnak köszönhető, hogy a, háború ötödik esztendejében államháztartásunk bevételi és kiadási oldalai egyensúlyban vannak s hogy honvédségünk korszerű felszerelésének rendkívüli tételei mindeddig nean vezettek súlyosabb állami eladósodáshoz.
Ismeretes, hogy a háborús kiadásoknak több mint 75 százalékát sikerült eddig adózással biztosítani. |)edig a . jxSnzügyi kormányzat mindeddig nem merítette ki azokat a \'lehetőségeket, amelyek a fokozottabb közteherviselés céljaira még rendelkezésre áilanak. A győri programmal kapcsolatos milliárdos vagyonváltságon kivüli igénybevételre j)edig a háború tőlünk is egyre növekvő ujabb és ujabb pénzügyi áldozatokat köveid.
Előre látható volt, hogy erre rövidesen sor kerül.
A most bejelentett uj adók az első lépés\' a háború rendkivüli terheivel aránybunálló közteherviselés feló, s csak egészen természetes, hogy a pénzügyliuii-niszter elsősorban a háború Konjunktúrájában megszaporodott rendkivüli jövedelmekre teszi rá a kezét.
Minden háború egyes rétegek jövedelemtöbbletéhez s a ncmir zeti jövedelem elosztásának m»g-változásához, valamint szám|ot-te.vő pi;nzforgaloin-dm)elkedés-hez vezel. A közteherviselés érkötési, pénzügyi, sőt szociális szempontjaival teljesen megegyezik tehát, ha a kincstár címsorban azokat a jövedelmeket kivánja a fokozottabb adóztatás körébe vonni, amelyek a há-. borii gazdasági lchctőségeil>en keletkeztek s kimondottan konjunkturális jellegűek.
A vagyonnak a háborús kiadásokhoz való hozzájárulása mindenképpen indokolt és érthető. A honvédelem a nean\'zet ember- és vagyötiállojntányának védelmét szolgálja s igy a vagyon szükségképpen vállalni kénytelen azokat a terheket, amelyek a hadbanállással együtt Járnak. Igazságos volna azonban a háborús vagyonszerzést, a jövedelemtöbblet analógiájára, fokozottabb mértékben igénybe venni, mert itt is kimondottan konjunkturális gyarapodásról van szó. Uj adók jönnek tehát és ezzel uj terheket kell vállalnia a háborúban álló társadalomnak.
Nem lehet vitás, hogy ezeket a terheket minden érdekelt adófizető a nagy időkhöz mért megértéssel ós komolysággal vállalni fogja, annyival is inkább, mert hiszen ilt olyan köztehervállalásról van szó, mely elsősorban a háborúval égyült járó konjunkturális haszonra épit. Aki pedig háborúban rendkivüli jövedelmekhez tudott jutni, az bizonyára készséggel fogja azoknak jelentékeny részét a kőz céljaira adó formájában felajánlani, hiszen a háború jóvoltából még igy is jelentékeny többletjövedelme marad.
De megértéssel és jószándék-kal kell vállalnia az uj adókban érdekelt adózó rétegeknek ezeket az uj súlyos terheket már csak a szociális kiegyenlítődés érdekében is.
Mert ne felejtsük el : — van a nemzeti társadalominak egy hatalmas része, amely a háború anyagi megpróbáltatásaiból nagy részt vállal, anélkül, hogy a hál>oru konjunktúrájából bármi haszna is volna.
A magyar közéjHJSzlály s általában a fixfizetéses réleg a fokozatos drágulás folytán napról napra ujabb áldozatokat kénytelen vállalni életszínvonalának süllyedésével s szinte nélkülöz-
tyrrfr rt.dfhtt
hetetlen szükségleteinek megszorításával.\'
Mindez a negatív adózásnak olyan mértékét jelcnli, itmfi máNmár felér a »tehetős\' osztályok pozitív adózásával.
A középosztály fizetése ma már csak a mindennapi élelemellátáshoz elegendő, ruházkodási, társadalmi és kulturális szükségletekre ezekből a jövedfi í ékből in ár jóformán semmi sem jut- .
A frontok vérző katonái mellett ennek a háborúnak igazi hősei azok az anyák, azok a családapák, akik a fix jövedelem sorvadó vásárlóerejével jia-nasz és zokszó nélkül állanak azon a poszton, ahová sorsuk állította őket anélkül, hogy a háborús konjunktura teritett asztalának morzsáihoz is hozzájuthatnának.
Az uj adók és uj terhek az államháztartás egyensúlyát a a háborús ]>énzügvi gazdálkodás szilárdságát s ezzel a jxmgőnek értékállandóságát is szoltfálj^k, amely értékállandóság a fin<agynr középosztály emberi megélhetésének legbiztosabb záloga.
Vállaljuk tehát megértéssel az uj adókat, mert ezzel nnimlesak kincstári érdekeket, hanem nagy nemzeti célokat is eiedmiéttye-sen szolgálunk !...
Taiánap érkezik Ilerszky Iíih Nagykailxsára
Vasárnap délelőtt 10 óra 13 perekor a budapesti sín autó-: busszal érkezik Nagykanizsára llovszky János országgyűlési kéjiviselő. Az .állomáson a párt-vezelőség fogadja. Utána a Köl-esey-ulca 2. sz. alalli |)ái\'thelyi ségben fogadó napol tart, ma/d fél 12 órakor vezetőségi értekezlet lesz, amelyen llovszky tájékoztatót mond. Délután 1 -órakor Kiskanizsán a Polgári Olvasókörben vezetőségi értekezlet
lesz, majd utána llovszky fogadja a j>olgárs.igot ügyes-bajos dolgaikban. A képviselő még •aznap, a 7 órai vonattal visszaér a fővárosba.
A párt vezetőség felkéri mindazokat, akik kihallgatásra akarnak járulni a ké)>viselő elé. howy legkésőbb holnap, szombat déli 12 óráig jelentkezzenek dr Tol-way Zsigmond városi párlveze-lőnél aKölcsey-utcai párlhelyi-ségben,
■lért nem adiak kl ujakat az elveszített vagy ellepett éleMszerjegyek helyeit?
Kúriai döntvény: — az élelmiszerjegyek a pénzzel egyealö
elbírálás alá esnek
Amióta Magyarországon is uovo-zotték az éloímiszorjogyrendazort, úgyszólván állandóan napirenden Hzoro]k)lt az a kérdés, hogy vajion lohot-e kiadni uj jogyokot az ello-j>ott, vagy elvesztett ololiniazorjogyok holyott? Eddig is az a gyakorlat alakult ki, hogy az ólohníszőrjogyok nom j>óU>lhatök, most pedig, amint a közellátási minisztérium hivatalos lapjában, a Közellátási fírtositŐlion olvassuk, már kúriai döntvényt is hoztak az élolmiszorjogyekről, amo-lyokot
pénzértékkel biró tárgynak kell
tekinteni, tehát már ezért sem pótolhatók.
Ezért a hatóságok a legnyomatékosabban fölhívják az ország lakosságát arra, hogy ólolmiszorjogyoiro mindönki saját \'érdekében a leliotó loggondosablwm ügyeljen, azokat lakásában mindig biztos bolyon ol-zájva tartsa ós különösön a Ih>v.<-sárló asszonyok ós háztartási alkalmazottak no tegyék azt vásárlási kosarakba és kabátzno)x«kl>o ,ahonnan egyrészt könnyön ellophatják, más-zitnetik.
részt jKxlig el is veszi
Vásárlás közben ne helyezzék le a pultra a jegyeket és na azt
iiggeljék. hogy a másik vásárié mit kap, vagy mit nem kap, hanem inkább jegyeikre ügyel\' jenek,
mivel a legtöbb jkuuisz a pulira letett éleim íszorjogyok ellopása által történik. Ezenkívül
kiskorú gyermekekre sohase bízzák a bevásárlási, inert oz a könnvolmü ol járás már nagyon sok családnál 8 hónapon át tartó koplalást orodményozott.
Már hosszabb mogfigyolés loezürt gyakorlata alapján mogál lapították, hogy az éleim iszerjogyoknok olvosz-téso, ollöpáaa, vagy bármoly módon vnló megsemmisülése
tárgyi bizonyítékokkal úgyszólván soha sem támasztható alá. A visszaélések felderítése, minek folytán alig lehetséges. Mindezek figvolcmlxwótolévol ezúton is fölhívják "az ország lakosságát arra, hogy élelmiszerjegveiknok pótlása. iránti kérplmükkol som sze-mólyeson, som jxidig Írásbeli Ixxid-yányokkal vagv osotlog protokcíó igónyl>ovétoléve1 no jolontkozzonok, mivel azokat 8ommifélokép|»n nom veszik figyelőmbe és csak olutaaí-tásra számíthatnak.
Az élelmlszerjegyre agy kell vigyázni, mint a pénzre
Egyébként ia a Kúria jogogységí .tanácsa az 1018 junius 7. és 10. napián tartott ülésén 4\'2. számú büntotó döntvényélHMi kimondotta,
hogy
M halóság által kibocsátott éleim iszer jegyet és általában jegyet, amely birtokosának arra
\\
ad jogot, hogyannak ellenében olyan közszükségleti cikket, « melynek szalxul forgalma korié-. tozva van, á Itat óság által meg. állapított mennyiséaben és ¿rt/, ^tárolhasson, a líTK 462. és 463. paragrafusának alkalma--zdsa szempontjából pénzértékkel biró (árgt/vák kell tekinteni\'.
A/, indokolásban mpg kifejti a döntvény, hogv a bábom alatt élotíjclé-jx)tt közollátásí szabályok saorínt « Közollátáaia utalt egyén csak közellátási jogy ellenében jogosult) biao-nyoa kötött forgalmú kö»szüks«igk>ti cikkekből a hatóság által meghatározott inonnyiségot hatósági áron vásái-olni. A közollátáHÍ jogy tehAt alkalmas arra, hogy valamóly emberi aKÜkHÓglet kiolégitée<\':t olótH)-gitso, ennélfogva annak értéke van.
Minthogy pedig az ollátási jegy ollenébeii megvásái-olható közszükségleti cíkknok pőuz/>rtóke van, en-nélfogta a vásái-hiai jogot igazoló jegy ia \'^>énzbön kifojozt:>tó értéket kójivisol.
Ebből látható, hogy a\' Kúria fent közölt döntvénve inindon vitát kizáróan mogálla])ította, hogv az élelmi-szorjegyoket pónaértékköl bíró tárgy-« nak kóll tekinUMii és hogvha azon kóvesok közül azok, akiknnk ténvleg ol vonatok, ellopták, va<»v múa módon megsemmisültök az ólolniiszorjegyei és az üzlotszerüon üzórkodők miatt ridog olutasitásban részoeülnok, na kosorogjenek, hanem- gondoljanak arra,
hogyha valaki elveszt miamit, . ..ragy ellopják a pénzéi, azt se. pótolhatja sem a hatóság, sem pedig semmiféle pénzinfézet.
Ezért tehát mindezeknek tudatiéban a becsületes és jóhiszemű oml*>n)k saját érdoküktxm éppon olvan natry gonddal és olóvítjvázatossággal őrizzék mog .élelmiszerjegyeiket, mint egyéb értékcikkoikot.
A Magyar Élet Pártjának nagykanizsai gazdasági blokkja
első, beiivHlfrtkozó »megmozdulásával a hazafias lionvéd-©sz-ménynek hódolt, amikor (iyer-tyaszentelő ünnejiének délelőttjén egv sor aláírással arra irányuló javaslatot nyújtott át dr. Krátky István polgármesternek, hogy Nagykanizsa város válasz-sza meg díszpolgárai sorába vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot, az első magyar hőst, akit a Kormányzó l\'r Őfőméltósága a Mária Terézia Kend lovagjává avalott. A polgármester őrölm-mel tette magáévá a javaslatot és mint legna|>i tudósításunkban jelentettük a vitéz Osz-lánvi vezérőrnagyot ünneplő fogadtatás keretében már be is jelentette a javaslat érkezését és Nagykanizsa városának azt a szándékát, hogy vitéz Os/J^nyi vezérőrnagyot díszpolgárai sorába kivánja iktatni.
Nagykanizsa hősi multu városa önmagát és harcos múltját tiszteli meg, amikor büszke örömfmtel készül ennek a javaslatnak végrehajtására.
i
Dnaántalf flaxdasági 8zettzgyárei«k Szessílnomüó BéssTéiytárSfliáftt
NAGYKANIZSA, Erzsébet királya« tér 12.
-TeUfos t 31.--
Bor- As oyBmölosszetzfézde R«ai-6s llkörgyár. Szcsznagykeraskedés.
Arutltunk nagyban éa kicsinyben: bftrpárUtot boiteljavitánra ós ko-ayakköarltéare; valódi loprfl- ia tSrkSlypállakát j rumot, likfirt é» korner»* f ilinkákat t fia«mnc«nt éa dMalKráltaunt.
KÜIÜDlegea86gl gyártmány: Sitiit Domonkos Qyógykoaarfi
1944. február 4
&AJL-A1 KOÜlXím
Valami nlaos reaikea Nagykanizsán
li. A ktresitéiy »agyar k&sél«t körftl
(hl) Most már — post foat* — mcui rontunk volo ünnopot, do talán
meg^koroatot hetünk pár vkívUui j eláruljuk, hogy
a MOVhr minapi nugykanfzsaí jubilál i* díszközgyűlésén .biüony lövelltekkel kellett »kívattáimi« » városháza közgyűlési tormének széksorait, mertkülönbefa a j>ár első sort leszámítra, üresen maradt volna a terem., Akiket »ottlátnic .szoktunk, tehát a hivatalos urak, »«ép számban jelentek meg. Ez az a névsor, amolyik mindon ünnopélyen, min-i «ion tárHadalmi megmozdulásnál azu-. noü. Ezek azok az urak, ukik jelentik majdnom az ösbzos tárwadulmi, ; ogyesülnti éa egyéb közéleti érdek-Iö<lőst, tagdijakat, adományokat, a ; közért való munkát, Ezek azok, akik nom leliotnok olyan fáradtak és olyan elfoglaltak, Jiogy no lonne időjük törődni a közzol. Ezok azok,
• akik mindenütt ott vannak^ ivrindon-; l>ój- kiveszik a rész üköt. Ok azok,
akikre minden nemes, jó ügy mindig számíthat. Neveiket már régóta nem soroljuk fel a rendezések alkal-mával a beszámoló tudósításainkban, v Nem jegyoRZÜk tol, mert az a név-
< aor évek óta mindig egy és ugyanaz. ; Mog azért sem jegyezzük fel," muri
azégy éljük magunkat - a többiek, , * másik száz éa még sok ezer kani-, r.sai holyott, akiket soha sohol noui látni, akik soha semmiből részt nem vállalnak, akik csak a »maguk önzó
< életét élik éa ogyesülotliez, kereszténységhez, magyarsághoz csak
: olyankor tartoznak, amikor azért kapni lehet valamit.
A .MOVE-díszközgyülés elnöke \' maga is lohangolt szavakkal bélyegezte meg záróbeszédéi) mi »a kanizsai társadalom közömbösségét a keresztény magyar gondolattal szom-
• bon\'/ A szavait követő némaság olva/|. v|i|t> iiijnt. a vádbeszéd nyomán túmauó, Ítéletet váró csönd. I)u a vádlottak nom voltak ott. A vádlottak korzóztak a januári tavasz vasárntíp délelőtti napsütésé bon, mondván, hogy az is bolond, aki
\' ilyen kék-arany ragyogásban Ixüil
; egy toyemlw szónoktatokat hall-
í gatni. |lla rossz idő lott volmu,
. ugyanazok a koveaok, a kötelességet
1 és közösséget érző magyarok ültek
• volna ott a széksorokban, a sok-sok \'; többi |Kxlig arra hivatkozott volna, I hogv :>ki bolond esólnm, hidegben.
gyüléero monni?«
Kereszténység ... magyarság .. i Ki gondol ilyesmire, amikor esik az -eső? fos ki gondol rá akkor is, ha
• síit a nap?
Kereszténység és magyarság cs:»k \' olyankor kötelez, amikor a kötelozés \' |«vranesát az önérdek a\\ja ki. De akkor aztán tüzön-vizon koroszt\'ül. Kereszténység és piagyarság ... legtöbbünk számára csak annyi, mint a jofry, amit meg koll beesülni, mert Kapni rá zsírt vagv cinőtalpat. lVléjvöjegy a több jog, a; több jo, a több haszon, a több elérhető vágy kapuján. De csak semmi kényelmetlenség! Csak semmi áldozat! Az a keresztény magyar Ilaza csak adjon annak, tvki igazolja papirosokkal, hogy keresztény és magyar, do no merjen okán valamit is kérni, ami az élet és cselekedetek bizony-aáglovülévol igazolja valakinek a kereszténységét é^auigyurságát. l\'it-pir-keresztényoir^s papír-magyarok vagyunk! Csak jwesét legyen rajta, meg aláírás! Hogy kaphassunk rá árut, meg opgodélyt, mog rangot, állást és mindont, minér töhliot. minél hamarabb, lehetőleg, mielőtt még más koroszténynok és más ma-gyariuik is jutna bolólo. Igon, — ilyenkor éa ennyire, mindnyájan ko-rosztények éa magyarok vagyunk! liánom aztán ha ogY hazafias egyesülőt nom is tagdijat, hanem csak <Vy órai figyolmot kér tőlünk, akkor készenlétben kell tartani ogv sereg levontót, nohogy Szont Antal luvlai
ntodián az üres BRÓkoket és a díszeméi vény pábnalovejoit kolljon tani-tani kereszténységre éa magyarságra
I sil 11 < • r 1 íiL- <■ mAm I
Ismerjük
volt elég ▼olt! A MC montek szét hirdotték az közloményok
lőnbon is:
védekezést:"1 — »nom »oDaganda«. Iliit igenis K-gyülésro ni(*glűvók atsázával, falragaszok utoán é* kéthasábos ar. újságban. 1X> kü-ki kapott meghívót állásért való pályá-
ogy-egy
zatra, szőlő-igénylésro, nők egyéb ofajtára? S lám, mégiu százával, ozréyel voltak, akik pályáztak éa i gúnyol tok a keroaztényaégűk és magyarságuk jogán. Nem illenék ezt meghálálni annyival, hogv érdeklődést tanusitunk a korosatény magyar közólot iránt 6« legalább meghallgatjuk, hogy mások nut dolgoztak -értő?!
l\'gyanigy volt két napjxal a MOVE-gyüléii után a Jézus fiz ive Egyházközség tomplomópitéséról be-számoló diszközgyüléaen ia. Kiküldtek 140 meghivót. Knnok ellőném a honvé«d tisztikaron kívül csupán (igy-két polgári közület képviseltette magát, a keresztény magyar társadalom többi élenjáróit hiába koros-tük a megjolonU>k sorailxm. Vagyis a kereszténység a vallási élet aikján sem érdokli annyira kanizsai társadalmat, hogy meghallgasson egy nogyodmilliós temjilomepitési olszá-molást, ami |xylig van olyan jelentó-rógü ügyo 011 nok a városnak, mint, mondjuk, egy filmelőadás, amiért najxmva százak éa százak töltenek ol akár (írókat is, csak hogy jegyhez-jussanak. Kmliorok és főként egy omlior, Ixmgauer" Imro, a lelküket adták, hogy a semmiből olótoremtsék a/t a negyedmillió pengőt, ablx\'il.
¡xvlig a város diszéro és Iston dicsó-aógéro szolgáló, szép. uj tomplomot. S most, hogy a tomploin áll es a ko-rosztény tarsiMlulom felmontvényét és köszönotét kolleno megadni az alkotóknak, akkor nincs keresztény társadalom. Akkor 100 hivata-Ioh éss társadalmi cin lekre szél ment moghivóból 98 at- niindon érdeklődé« nőikül papírkosárba dobtak!
Nom! Nom igy koll kereszténynek éa mafryanuik lonníl Toswók kí-sobb koresztokot akasztani a nyakakba! Tosaék koYnaobbot handabandázni a »koresztény mturyar« szavakkal! Teas<;k azonban molyob-bon érezni, belülről meghallani, propaganda nőikül is lolkiismoroti parancsnak vonni a koreaztény és magyar voltunk szavát. Tessék a szülo-Uvsnok ozt a két gyönyörű és magasztos adományát, kereszténységet és magyarsi^got az önérdokon tul is meglxwMÜlni, volo uzomlxm olkötelo-zeltségtit ia érezni, érte áldozatra is hajlandónak lenni, ügyes-bajos dol-gailian kereszb\'mym\'ginik és magyarságnak az oldalára állni., érte, lui koll, harcolni, áldozatot hozni. Kereszténységet, magyarságot nom vi-solhotünk ugy, mint ogy alkalmi díszruhát, hanem együtt koll élni volo, összeforrni volo. Kereszténység és niapf>ar«ág 110 mindonrejó "formán legyen a zsobünklion, liánom az életünknek vérünkké vált lényege, l-tt ós szó mozgatója.
Tl/en kereszténységre, ilyen ma-gyai»igra és csak ilyenre lehet felépíteni azt a Magyarországot, amo-lyik fölé tiszta lolkiismorottol írhatja!- majd oda: »keresztény magyarok hazája«.
III lehet kapil hélféi a flizerkereBktfésikhei?
A 108.500 1913. K. K M. sz.
rendelet megjelenése óta egyre erősebben nyilvánul-meg az a kívánság, hogy j>ontosnn tisz-lá\'/záK a túlnyomóan élelmiszereket árusító kereskedők áruki-adásának körét. A rendelet értelmiben kizárólag vagy. túlnyomóan élelmiszerek árusítására berendezelt üzletekben a reggel 9 órai nyitás előtl és a délután 1 órai zárás után cs^ik élelmiszerekel szabad kiszolgálni. Egyes kereskedők megszedték a rendelet ez irányú előírását x rÓpiM»n ezérl a Kereskedők Országos Egyesülete törzstagja, a I\'Tiszerkercskedők Országos Egyesülele körlevéllel fordult a kereskedőkhöz és a vásárlóközönséghez, hogy minden kételvt és bizonytalanságot eloszlasson. E körlevél szerint fűszer-, csemege- és szatócsüzletekben hét-
főn egész napon, a többi köznapokon 9 óra előtt, valamint délután 1 óra után a következő cikkek nem szolgálhatók ki :
Cipő, divatáru, ecset, edény, esernyő, IVstékv kálOji, készty\'il, készruha, kézmüáru, lugkő, meszelő, mosópor, jjapir-irószer, portxíllán, rövidáru, sapka. se.|>-rő, szappan, niíndenndni\'ü lex-lilaiiyag, üvegáni, vasáru, villamossági és villanyfelszerelési cikkek.
•Mivel az italárusító üzletékre nem vonatkozik a hétfői üzlet-zárás, az élelmiszerkereskedők hétfőn, is árusíthatnak italáru-, kat.
Hasonló a helyzet a cigarettapapír, valamint a gyufa tekin-telében is, ugv hogv ezeket a cikkeket és árusilhaljak hétfői na]>on a fűszer és vegyeskereskedők. •
Keayérjeiyre Irta Tinreidelelét a aagykaílzsal aétaktrl iigyllkua
Tegnap történi, hogv Nagykanizsán a városi sélakerlnék a temető felé cső részén egy fára felakasztva találtak egy rérfit. Értesítették a mentőket, akik kimentek, de mikor látták, hogy már, halottal van dolguk, jelcn-lellé\'k az eselet az illetékes ható-
ságnak. Csakhamar ott termett a rendőr, akinek intézkedésére a holttestet beszállították a temető hidegházába. A rendőrség megállapította az öngyilkos kilétét Po\'ai Ferenc MAO RT inun-kás-csoportvezefő személyében, aki Őrtorony-utca 35/1). sz. alatt
Február hó VÁROSI MOZGÓ
3 6-ig —----
Csütörtök fől vasárnapig
Nagy siker / Evil Janings egyetlen idei filmje KIVIRUL AZ ÖREG SZÍV
UFA világhiradó, részletek napjaink kiemelkedG eseményeiből.
Előadások kesdete : ¿4, i6 és i8 órakor.
lakik. Ruhájának zsebében egy kenyérjegyet találtak, am«lyra ráírta végső akaratát, hogy a csomagiát kinek adják ki V.fy, nála talált levélben pedig elbu-cs-uzik egy nagykanizsai lánytól, akinek azonban nem irla taúcg, miért válik meg az életlől. Ezt nyomozza ujjost a rendőrséf.
mqzT
Kivirul az öreg sziv
Aranyos ... Ezzel az o<nr saival legszívesebben bo is foiozne az w*-bor a bírálatot orról a filmről, mórt hiszen mindon más, amit írhat róli, obbo és haaonló jolzókbo torkollhatna csuk.
A német filmgyártásnak ezen a U^rméai\'Mi nem látazik meg, hogy a hálxiru ötödik évének fergot>;g.> tómból körülötto, amíg elkészült. A háborúból óppon csak annyi va» Ixmno, amennyi frisson időszerüvá teszi a cselekmény elindulását f* nu^fadja az »idő: matf és »lovogó:, Németországa jelzését a forgatókönyv elé. \' ..
-Maga a történőt, a tartalom az örök eniberszívliől fakad. Ha ifjúkori könnyelmű bűnökre utaló is a kiindulása h ha könnyed mosollyal legitimálja is az ofajta bűnök létor.á-«énok tényét, do ezt is olvan kod vésőn, olyan ki nom sikló ízléssel, olyan mindont megbocsáttató jóvá-te\'véssol\'teszi, hogy nom szabad a morál szigorú mértékével sem kálcAa csomót keroHni lxumn.
A moeeHzővóB mindvégig érdekos, lüktotóen elovon, át mog átcaillof rajta a sziv mologo éa a derű napsugara. Nom egy jokmeténél azint« fölujjong az emberben a vágy, hoff megtapsolja Emit Janningsot, ozt a lxjlényfojü, etnlxjriwk és szinéar.-nok egyaránt óriást, aki ogy-e*T nyers hangjával, gesztusával uiO\' megtölt színpadot, éopon uw olmond nyomtatott oldalakra valót, mint ahogyan bűbájos bonno a szív lassú, bátortalan ,do feltartóztathatatlan fololvadáaa, a hatalmas ürömök vív.érigazgatójából nagyapává, a magányos öreglegényból is nagyapává, a zord családfőből is nagyapává. a szinte mozdíthatatlan srik-la-omlxírből is nagyapává, ogÓHr, önmagából csak nagya]>ává, Mellett« egy bájos szerelem tiszta, szép szálai fűződnek. Mögötte embori ia-dulatok kavarognak és válnak mulatságos l)onyo<lahnakká.
Kitűnő színész-együttes mozog a gazdag éw szép környozotlien. Nagy-szorü omlior-tipusok alakítására ad alkalmat a színészi játék. Gördülé-kony, ötletes, művészi értelomlx>* is szép a rendozés.
Aranyos.,. mondja az ombor, amikor vége szakad a filmnok éa logsziveseblien Iwülne a követkéz* elÓiídásra^__(bl)
rrógvflzorUri igyelat: Ma a 8s. Mária gyóevszortár Király-utoa 40. wám.
Kiskanízsán az ottani gyógyszor-tár állandó ügyeletes szolgálatot tart.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 órától este 6 óráig. (Hétfő, »zorda, ]>éntok délután és kedden egész nap nőknek.) Tolofon: 560.
lakói doghagymat
akármilyen mennyiségben, azonnali vagy későbbi szállításra aprószemQ hosszúkást P 100. -, nagyobb-Hremflt P 70.-, gömbölyDt P 130. 100 kg-ként. Továbbá garantált csiraképes 1943. évi termésű hagymatnagotP 14. , sárgurépa-inagot P12 petrezselyemmagot P 10 — 1 kg-ként utánvéttel ab
Makó szállítunk.
10 kf-tt atirtaitlbiil 5% imiiiaiiü intek-
Nagyobb vételnél kérjen kHltfn árajánlatot.
Stuhl éta Társa, Makó
KA1JA1 KOZL\'ON«
1943. február 4
H í R É H
Naptár. Február 4 Péntek. Róni kat. K. /tnd\'rás. - Protestáns Ráhel.
ii" ii
-v- .\'0*en a honvéd)
rtsuiió J\'óasef a/Xr. az F. $58.
!Uji. kO.1,1/ i\' vlL A , ..ÁL
m. iaboripónkirol üzeni januar z7. kelettel nienya*ezpnyúni»k, Horváth ,1 sl iának: \'»Üaeiiotot küldök sicaz-sr.o kárulból wenyanflMmyoni vigaaz-kdásúru, a sabrjcl-jiaratliiaouiból. Ne adódják értem, jó az. Ink-u, haza s&it. Mindop madár hasptér a távoltól. Az akácfa ia lehűtoátju virá-
ffo P *J0\' \'M ímilra újra kijiyjliV. Reaiélok és bízom a magyar katona-
Mumlnvlicn, l>ogv haaoaoffit saüló-
baá\'Áuiba g-yózcdclmcoen.«
- (burokra korBlt a sármelléki szatír)
Nemrégiben történt, hagy a zalai Sár-Mellék község butAróbnn Antall Sándor nagyszénósi lakos durván megtámadott egy loányt. Antall a kövotkozmónyek elél kerekot oldott. A nagykanlzaal térvény siók nyomozó Iqvelet bocsátott kl ellipne. Most budnpest rendőrségnek elkerült ói eiiognl óh az ügyészségnek Átadni Antalit leszállították Nagy-kanlifára.
.— (A Magyar Múzsa)
a legt^zl^bt) <rodali(il hitvallással sziluett niiig és hltvallAsának töretlen, beoeületes inján Jutott el a 10 Ik számhoz. Ijjttrrhá ■ István, n legizmosabb és nx Idrtk döiömbö\'ó azavát legmólyeb ben kifejező fiatal magyar Iró oeve <h elhivatottsága Jelzi a folyóiratot én biztosítja apn k roprezbr)t.^tlv Jolentőaó-gót a ntawyar szépírásnak ma ¡«(lpra varrm területén. Az uJ szára Is. mint a Magyar Muzbii rolniim szásm, vasken könyv, seregszemléje a mai magyar Hzéplrcdslom ismert éa még kovésbbó faiért legjobbjainak. A tartalomjegyzék áttekintése elég anpak megállapításához. hogy a Magyar Múzsa nem megy cl a maj/ynr Irodalmi közélet egyetlen Jelensége melleit riem A|lAs loglalás nélkül. A roüWHzelpo\'Jllka minden AcAban «»gyiigynnaz az esjímónylen fa iiiliidenekfuleitvalóan magyar és Ón-cólu értékítélet vezeti a Magyar Mu ■/un szerkesztőjének és minden munka-tar/»ápQk tollAt, amikor a blrAlat óa ál lAftfáglalás tpal zaJlÁsAban nyilvános ságet ji<\\ Al Ast ÍP^ sl éa bírál. A Ma-gyar Jdipsi »z Irodalom, képzőn,flvé szet minden vonalAn legmegbízhatóbb vezetllé a magyar kulturemberének.
— {Parcog a szú)
A török idöklől napjainkig tlolgoz/a fel tiatalmas regényciklusában Kosáryné Réz l.o|a a ,m*gyar asszony éleiét. A nagy mű clsó réaxr, it ^ssr^nybeszéd, a múlt év efeylk fcgk|magáslébb jrodalmi eseménye, a törők hódoltság korát állilolta elénk, megmuialta, hogyan élt ebbca a korba», XVI. században, kunyhóban és paloíában az asszony. — A regényciklus nváAodlk része,,. Perceg a szú rrjost jelent *eg. £z is négy, nemzedéket; szAz wztendál é ifi fel. IWf tói 1786-ig. A második része o««k annyiba« tOeg össze az elsével, kagy bősei ntjad az qlső száz év első regénye r.éspő-jéneje, Patócsy Katalinnak ulÓdaí. — De kü lén ben teljesen önálló regény. Négy asszanv története, háttérben Rákóczi Ferenc, Mária Teória, II. József Mágyarér-szájával. Az Asszenybeszéd
és másédik
rés«, a Perceg a S*". mint nagyszabású freskó mulaija elmúlt karok asszonyéle tél. p. asszonyi,- |anyai szlvej. asszonyi sorsot, ami alig fvd||©zett á századok folyamán. üj Idák Irodalmi Intczet Rt (Sin-ger és W Ifner) kiadásában jelent meg.
Eladó
a tulajdonomat képező .Kuruc" ncvU 1940. évi sztlIetésU
magyar íéivöt-
M 1
16© cm. magas, 172 cm, öv-mérelfl, 29 cm. azárvastágságu, aranysárga nzinU méntrn, jelenleg 8000 P-órt. „Megha-gyási engedéllyel" el van látva.
A mén meglekinlhcló:
SalkSveskut, Vas megye 774 Gróf HoyoM Oyöryynó.
Két évi fegyházra Ítélték iá damásaf tölgyfakarós párbaj tettesét
Hónapokkal oxlőlt. a mura-kd/i Dámá\'sa községben, egy társaság a korcsmában mJtila-tottv Xz alkohol feszítő rrcje vé-^űl is kitört a Mrsnságon, aúíitlynck tagjai kdsÓbb k|vonuL tíik az udvarra é.s ott az tií^ alatt folytafódotl a ságos eszmecsere-. Eközben Pet-rácz József előkapott egy tólgy-fakarót és azzal olyant snj-tott Novflk János JTejérc, hö^ a szerencsétlen ember koponyája belört & sérülésébe b\'eleltnlt. Pctráczot a csendőrök be szállították Nagykanizsára. >fost volt
ügyében a í)ünte|B főtárgyalás A váfHott Kiretfelmes brjantrrfí vallomást Vett. A bizonyítási eljárás befejezése titán a törvényszék eltérŐleg vádtól, halált okozó súlyos testi sértésben mondta ő| ki bűnödnek éa két csztentiei fogházra Ítélte. A bíróság indokolásában kifejtette, hogy tekintettel volt a vádlott büntetlen irítféletérr, csalátfos voltara, löretlebnes lyeisirücrésé-re, iiogyJittas volt és így beszá-mithatósága csókkent. Áz ügyész megfellebbezte az itéle-
Naf^ykanianfi ráree
239/ké. 1S44:
Tárgy: Rizs vásárlása.
Hirdetmény.
P. évi február hó folyamán minden csa* Iádból egy, de csakis egy r»amély n feb-luárl iluomllsztszélvények közlll egy darabot r zste válthat be. A bevállhatA crj drb finomlisztszelvényre a 70 dkg. finom-llsit helyetl 35 dkg. rizst kell kiadni. A rizsre beváltott flnomllsztszelvinyek\'t a kereskedők n finomlisztre btváhclUktól elkülönítve tartoznak kezeinI és elszámolni. A rendelkezésre álló mennyisé? csekélysége miatt rizst ciak n kö eivr?ö ftlaxcrUiletekben lehet váiárolni: Dcleznal Józsel fíherceg-ut, Ücdovátc M*gyar-u, Flder Petőll ut, Knpoll Horihy Mlkl<» ut, Köztisztviselők 69 cs flók|a Erzsénrl iér, Mu«tos K^ssmb-tér, Polal Horthy MMj^s ut, vl Tolh Supár-ut, Törzs áeágciy-at,
Rrdélylué Órác Or»2
Kisrác-u. Imrei Varasdi-ulca és ^c \'Ország ut. Annak piegakadályoráaára. hogy egy családból ne többen ne vásárol-hassanak rlist, a fentebb kijelölt kereskedik a linomllsztsie\'vé\'iy levágásán (elül még egy nyilvántartást is kötelesek vezetni a kiszolgálás napja, a kiszolgált családi sorszáma rovatokkal, tovanhá. " családi
Igazolványon az elaó oldai első, kockás részén iszlnti t köte
üiletbt_______
tehát a vásárláskor családi Igazolványukat
szén a .llssljegye\'t megkapja\'
távol beírni, nehogy en próDílKoibassék. A vevők
felmutatni tartoznak.)
A vámóilésre Jogo>ul sk ugy Jothatnak rizshez, hogy csaladunkig T> dkg. finom lisztet beázolgáltatmk vitéz Tóth Béta Kl-nlzslutcai raktárába s az ellsmetvéqy el-
leniben a köiellátáal hivatal rlasvásádási utalványt ad nekik. Nyomatékosan figyelmeztetem n kereskedőket hogy vámörló családoknai^ ifsak^s flzaváiárláM utalvány ellenében \'«dhatnak kl rizsi; hogy kl a

Kaufer SAndarné sjöI. Dere 8«f«|t«i, Farkas LAeslóné szül OfQ.9 Eratsóbot, Dana Mária, Dene József, István, Sándor, Bóla, János gyctaaekel fájdalomtól megtört szívvel, <te a Miitden-luló szent akaratában \\ aló siegnyugváseal jelentik, hogy a legjobb édesanya, testvér, anyós, nagyanya illetve rokon
Ősv. Dene
. Mi
•xOI. Mihálowitft Erxaébet
áldásos életének 67-ik évében révld szenvedés után folyó hó 3-án visszaadta nemes anyai lelkét TerejslíJének.
Drága hatoltunk földi maradványát f. bó 5-én d. u. >^4 órakor fogjuk a róm. kat. sirkert szeitartástérmében a róm. kat. egyház szertartása szerint beazcnteltetní és örök nvugvókelyére kísérni.
;. Engesztelő szentmise-áldozatot a mngbeldogult lelkiüdvéért f. hé 5-én délel^lt 9 frakor (oguck a Szenlferencrend plébánia-templomban az Egek Urának bemutatlatni.
Nagykanizsa, 1944. február 4.
Büaxks voltál hős fiaidra, kik almild felitt m orosz kámezákön árt álltak, ml pedig soha el nem muló szeretettel őrizzük emlékedet!
Kiss Jánosáé szül. Mihálovlts Mária, Suba Jánosné sz Mlhálovlts Anna, Mlhálovlts János és Mlhálovlts Béla testvérei; Dene Jőzsefné szül. Németh Mária, I)ene Istvánné szül. Komocsin Mária, Dene Sándorné s/lll Ijerbay Erzsébet, Dene Bélánészül. Papp Mária és Dene Jánesné ízül Horváth Erzsébet menyei; Knufor Sándor es Farkas László vejéi; Dc\'ne Jolán, Györgyi, Babi, Bözsi, Edit, Eva, Tivadar, Dezső, László unekái és az összes rokontág.

v i i *
w . ________ veskereskeiésében
sln-f rúd- öB patkévas-, fováübá szég-
ntaiváhyok b^Élliatók ii ilíttptel.
Hofbwrr gc^ek, gép»aeijy ovapág^férn és golyos osapagy igénylését elintéxem.DRfWftvqievi g^ft
Aramaxsmiak fiaeteaa, reklamioiok, h|bajaiant«sak, szakszerű felvilágosítás mindan villámot kérdésben aotoiöti 8-«ol délután 16 arai«.
C»«ngery»ui 6t, telefon 294.
...... „ .„ Jcltéitl
vízszintes sor 5 ös kockájába e«y „r- betűt kötelesek tintával beírni, nehogy bárki Is tébb
vámörló, á családi igazolvány első oldalának bal (ellő sarkában van beitva h akit es a rubrika vámőrlönek tüntet fel, linóm-llsaU^Muy ellenében nem ka pint rizst, mer| az Ilyen vevő vagy a flaomllsztszel-vényhéz vagy a leimutatolt cssládt Igazolványhoz Illegitim utón Jutoitt. MlnJcn kiszolgálásnál tehát előssör a családi lapról azt kell megállapítani, hogy vámórlő-e vagy sem sz Illető vevő család)«. (Az árusításra kijelölt kereskedők utalványokért f. hó 5 én 8 és 10 óra kOzt Jelentkeaienck a közellátási hivatalban.
Nagykanizsa, 1944. lebruár 3.
3«i Polgármester.
Nfuívkíyuwva mogyei varoa polgárnoe tőrétől.
2515/1944
Tárgy: A lebruárl „8" jegyű xsir-szelvényekre margarin kloaztlst.
Hirdetmény.
. / i » A zsírjrgyek 1944 február havi „B" Jegyű szelvényeire a hentesek 20 dkg. margarint kötelesek kiszolgáltatni. A „B-Jelü szelvényekre zsírt nfem fttbid klazol-giltstni még akkor sem, ha az tilelŐ üzletben ellogyott volna n mugsrln\'.
A hentesek kötelesek ezen hirdetményemet lebruár 7 lőt 19 lg tllletelkbcn jól látható helyen kifüggeszteni. Nagykanizsa, 1944 február 3.
»tó PolKArmester.
APBOHIBDETÉSEK
. _ a . ■ i „ . . - -
AjLLÁS
Fiatal aagéd azonnali belépésre felvétetik Kelemen Rezső cégnél. 372
Megbízható bejárónő felvétetik Sugárút 26. alatt.
utca
Bejárán« felvétetik Könignél Klnizsy-
Egy ossoaemB napi 3 vagy 4-sseri szoptatását vállalom. Kisfaludi-utca 21. 379
ADÁS-VÉTEL
Mindenféle a*aaakalf gyógyszerüve et is, a legmagasabb áron vásárolok, "eutsah Gusztáv. 281
í
Koaxtfttn fiatal leány részére eladó. Bővebbet Kölcsey-tt 17. 1. ajtó.
Lendamaszt asxtalnemU eladó. Föl-dessy Tárház-utca 5. 3«4
\\ Mély nagy\' ay«>*makí(ooai eladó.
Báthoil-utca 8. 382
Költö/kfidés miatt kifogástalan kereazt-huros fekete Ehrbar xonucira eladó. Cint a kiadóhivatalban. 38fi
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG
Eloasrélném Pestaxenterzsébeti 3 szobás összkomlortos lakásőmst Iwsonlóal esetleg kétszobással. — ÉrdeklédnI lebet Wlasstca Gyula-utca 4. 383
Ssalsa-konyha éa «ellékbcljW#ck-
ből álló lakást keres február l-re va«y 15-lkére kis családu Iparossegéd. Claáet a kiadóba kér. *
KÜLÖNFÉLE
Fakeraskedáat nyitottam Horthy M-ut 55. sz. alatt. Tarsoly István. 387
Mindennapi levelezésből összegyűjtött tAmatibélyeget oélyeggyüjtési célokra mtf(|v«SKek. Barbarits, Zalai Közlöny swKcsztóségc, naponta délután 6—7 óra között. Es a hirdetés mináta érvényes.
ZALAI KÖZLÓHY
l*#LITIKAI MAPli-ar.
IMb: ,.K»X|sséaoé«l tL T. WáyHaÉMi ^ Fel«lóa klsdó: 2alaJ Kérahk Nyomatott: a „Xm^Huagl R. T. tte^rktuitEttr\'
nyoMdáJábas He^yknsixsáa. Jty—aÍáir< t«M > XSM Héra^j
oflewilokozat
izsa, 1944. február 5. szombat
fczórk és ¿tőség, és
a/orktttfífaéjrí 4«.kiadóhivatal! telelőn 7«. tx. ^ecJoleni mindéi hétközaap délután.
relelös szerkesztő: BarbaHts Lajos \' nugyeHóne 12 neMWBrnfo^*
Kayeis/Ani: liétkrtznai» 16 IjlL «vomtiuiitp 30 ffII.
PHIM i ...................... \' \' \'■
Kesselring ujabb erősítésekkel me«in-ditotta ötödik ellentámadását
A .Cfowlnpba többizben betört angolszászekat a németek minden esetben visszaverték
, • -nrr-- -
A apanyol külOgyminlazterrel folytatott tárgyaláaokat Portugália
¡miniszterelnöke
Berlinből jolontik: A vonalon a caata
Neveitől észak rá i«inót felélénkült. A Br.ovjot számbeli folcjnybon leró csapatokat.vetett küzdelembe. A nómot védolomnok sikorillt ar. áttörési kisórlotot nieg-hitipüani. ¡Néhány .helyén. a« áttörési kjsórlotnok a oótnot, csapatok kitnolóso\' szoiiuiontMból utat ongvxl-tok- Később sikerült a támadó s%zov-jot csapatokat oly anlyos tűz alatt tartani, hogy n l>etörósi holyot nem tudták kíszólositoni és a botoráéi holyékftt sikerült olrotoszolni. Az elszánt ftót»ót ollontómadás Novgo-rodtól nyugatra veszteséget okozott az ollonségnek, amoly több sikorte-lon kiáórlot után lomondott a további támadásokról.
Lugánát és Nervánál
a nómotok több sikeres holvi vállalkozást hajtottak .vógre. Fölszabadítottak ogy vasútvonalat, több szovjet, csaptot, körülzártak óit megsoni-iniailottpk. A nÓHVít légioró 11 ro-pijlőgépot ló)őtt;ós öp&?oson 48 szovjet. .•páncélkocsit j^ogaonmmitott.
A\'»\'"" félszigeten, Keu\'p lfprj\\yókón, valamint ottól észak folé potn vqltak említésre n\\úÍ!ó harcok. A ptyokopi szakaszon a/ olőroUJrÓH H nómot vonalak olótt
összeomlott az oiób némot tüzérségi tűzben.
Nikopolndl
uiből megtámadták a német hídfőállásokat és az attól északra olro-teszolt arcvonalat. A Nikopoltól dél-ro indított támadást a németek •nagy vérvoBztoségot okozva, visszavetették. Különtison súlyos harcokra került sor a várontói északra és északnyugatra, ahol szovjet páncélosok naphosszat rohamozták a némot vonalakat, do szándékukat, hogy a T)nye|>or folé törjorvok előre, ni került meghiúsítani. A harcok másik súlypontja

Kirovográd és. Dje.laja Charkov körii\\
volt. A Szovjet uj páncélos erőket vetett küzdolembe. Az egyik hídfőállásnál tombolt legjobban a harc, do az elórotórési kísérleteket meghiúsították. Itt 44 szovjet harckocsi semmisült meg. Az ide csatlakozó arcvonalszakaszon is roltak sulyos küzdelmek, do a némotek visszaverték és 18 páncélkocsit semmiii-tottok meg.
fíovnó környékén
uoyanosalc eredmény te Írnek maradtak a Szovjet fáradozásai, hogy ujabb területűt nyerjenek.
//eriinben bizonyos mértékig vi$ss(ivonul(t*n<ik tekintenek.
Tisztában vannak azzal is, hogy a foszültaéar látszólagos enyhülőéinek szünote után
angolszász részről ujabb
Berlini ós washingtoni vélemény a spanyol semlegességi
döntésről
( •
A spariypl nnnütól^rtaoácdnak azt a líktArozajjáí, hogy Spanyolország továbbra is megőrzi a IcMfigorubo semlegességét, német politika,} kőtökben olván döntésnek tekintik, amit nom^kell moglepónok tartani. Kmlékeztotnok, hogy, Spanyolország történőimé folyamán mindig bizonyos törvényt követett és oz a törvény Franco kormánya számára som változott meg, "mórt ez a törvény a nom.zoti. bocsülot és méltóság, A tjpanyQl sajtó állásfoglalását az angolszász nyomási kísérlettel kajK\'solatban néniét körök bizonyítóknak tokintik arra, hogy a spanyol vezetés ózoket az al^pelvokot tartotta szom olótt. Nom ismerik félre Berlinben azt a holyzotot som, molv a hivatalos Spanyoloreságot arra késztette, hogv a nom hadviselés \'^állapotából a semlegességre térjon át. Ezon túlmenően az angolszász nyomás ujabb sikert nem tudott elérni. Ez
kifejezésre jut\' Uoare angol nagylcovét kijelentéseiben, amit
mást gyakorolnak Spanyolországra.
A spanyol minisztertanács állásfoglalásából következtetni "lolvt arra, hogy Spanyolország (minden ujabb döntésében * cask olyan elvek által vezetteti m?igát. .njwlyek változatlanul érvényesek Franco Spanyolor-szága szamára.
Washingtoni jelentés szelint Koo-sevelt kijolontette a sajtóértekezle-ton, hogv Nagybritannia és az l\'SA közösen:őrködik afölött, hogy Spanyolország valóban megőrizze semlegességét.
A\'ti/i tud Iák azonban, hogy *i-keriil-e ez a törekvés.
I\'j feilcinémuk nem adódtak, »1«\' a helvzet sókkal jobbnak mondható.
Teanap két sulyos légitámadás érte Londont ós Anglia " délkeleti részét
tyUk\'Jini jelentés szerint tegnap ¡ epu%ép Nagv-I.ondón & Ang-éj szaka és a kora reggeli <frák- lia ^^eJeti resze ellen l et h11-ban többszáz némel botrabúzó lá\'nban li^adásl hajlód vfeie.
Az angol clbrtrilás mindkét al-kalomtoal léggónibziirakkal, a légvédelmi ütegek zárótüzévelés éjszakai vadászokkal igyekezett a zári német kötelékekét céljaiktól eltéríteni. A brit légvédelem, (okozása kétségtelenül annak tulajdonítható, hogy a január 21, és 20.-i nagy német támadások olyan pusztítást okoztak, hogy annak hatását a legszigorúbb cenzúrával sem lud-ták elnyomni. A két részre oszlóit német repülök ügyes taktikát alknlnrazlak s sikerült
ész-
r#v4tlenül elérni cél^tkat éstóbh ezer gyújtó és romboló b\'ótai<l)ál dobtak le ■ Az eddigi jeletitésrk Szet\'int már az első huBákni boitibasorozatai na (iy tűzik el és roDhanásokat okiiztak, s Sliogv
a - későbbi lntllámok tíoji^ájkat l(Mlbbtúk, tovább terjedtek a robbanásoktól keletkezett tüzek. 14 német gép nfim tért vissza.
•Eszakamerikní liombáiók február 4-én nagv magasságból támadást intéztek
Toulón eÜrn.
Sok bomba lakott területekre cselt és a polgári laUósság körében okozott károkat. Rfcéitki-vül\' ellenséges • t áVnad/lsok irá-nyultak.
« Ligouri-öhöl jrfii\' t vi (féke i rflen.
NémeJ vad ász repülök fl \' négymotoros botmbázól lőttek le..
Váltakozó harcok Casisino birtokáért
í.ondonból jelentik : Az Exchange Telograpb hadiludósíló. ja jelenti, hogv péntek este megindult Ívessel ring csapatainak 5-ik ellentámadása a nettniioi ihidfö állás ellen\'. Az elkfí négy ellentámadás esütőrlöjetöl péntek délig folyt le. Az ellentámadások súlypontja Padigliojlo tói északra fejlődött ki Ciszterna és Anzio kőzött,\'Pénteken késő es-t€\'tüzérségi párbaj volt. Kessel-
ring vasúti knXdkra szerelt ütegekkel rendplkezífe^és-ugyUtszIk l?.szak-01a^zországból további >\' erösitéseket kapóit. A németek magaslati állásokkat tartattak és nag^v előnyt . jelent számlikra, hogy a Ciszterna és Rónm közötti út birtokukban Van. Heves csala folyjk Kassino bittdkáért is. Az nuforíkai osaj^tijk három-szot; betörtek ti várps központjába, de a németek m\'intlen ¡esetben visszavetették őkel.
y\\ngol parancsnokság alatt harcolrfak a balkáni csetník-hadak
Záerrábi jelentés szerint a tisztogató hadműveletek sike^san tartanak tovább. Jnjcí>, Dobolj és Kos-tajnica környéki harcokban 100 partizán- esett el. Megki\'séroltak Jajco-\' nak, a Tito-ko^mány és a partizán parlament székhelyéhok vissízufoglá-lását. A partizánok rajtiütéso kudarcba fulladt. A német --horváti esajtytok Kelet-Boszniában előrenyomulásuk hnrán Bjelitiába is be-
vonultak, valamint Roralj ésiCselic községekbo . in A dalmát partvidé.-, ken olfoglaltak r«y «zifip»íot, nhol \'egv motoros jiajót és 30 vitorlást zsákmányoltak. A zágrábi Nova Hrvatska oimü lap azt írja, hotyy a balkáni csetnikek angol katonai parancsnokság ulatt állnnak és tu-litjdonképpen az angol yédelemlien \'szervezik ókot, ig\\- nem Horvátor-\'szágért küzdenek, hanem áh\'göl ér-\'dekekért Németország ellen,
Visszavont szovjet-magyarátet a visszautasított jugósáiláv egyéimány-tarv ügyében
felvetették an-hogy a kít-ály
Mint ismeretos, a Szovjet elutasító Riaszt adott a jugoszláv kormánynak kölcsönös segélynyújtási rg\\r.>zmény megkötését felajánló javaslatán«. A Svájci Távirati Iroda tájékpzott szovjet körökből származó érlkfflüléat\'köáöl, amelv szevmt IV) 12 tavaszán Nfoszk^ liozett javnslíttbn egy ilyen egyezményt, nkkot azonban a jugoszláv .kormány a/.t oluta sitotta. Tájékozott q;enfi körökben hozzá fü^ik, Uog> « Szovjot a múlt év végén javasolta, liog>\' Péter yolt jujjdSzláv királ) bttkiiljöu ki Tito
tábornokkal, ertajd nak gondolatát is, Utazzék Jugoszláviába ,do ezt a tervét részint Annak vestrélyKaaégéro hivatkozva, még\'Inkább ázb\'rtb\'im politikai meggondolásokból elejtették.
A fenti jelentés kiadását a hivatalos szovjet hír ügynökség tná íútj-iiülbaiY S ómkor vÍH3znvöhta, ugv hogy az orosz sajtó a jelehfést Oom kifzölhetto.
Tolytatás az b. oldalon.
2
ZAJL\'Al KÖZLÖNY
1944, faJbruár .>
KISKANIZSAI ÉLET
A Wt liézul a va-
sárnapi
MÉP-bestúmoíó
kerüli az érdeklődés kozpontjá-bii Kiskariizsán. Ugyanis holnap, vajjárnan délután 4 órakor képvisel&nk, flovszky János tart beszájmolö és panasznapol az Olvasókör nagytermében, ahol néhány kitüntetés is kiosztásra» kerül a MEP vezetők között.
Ugyancsak nagy érdeklődés nyilvánult meg a
nemzetvéit<>frrii akatfémia ■
iránt, amely értesülésünk szerint február végén, március eleién kezdődik meg. Dr. Antal István nemzetvédelmi miniszter nagy sulvt helyez arra, hogy a déli végeken sorra kerülő akadémiákon a legjobb előadógárda szerepeljen a fővárosból és a vidékről is. így a négy kanizsai előadó mellett több fővárosi előadója is lesz a .\'10 órából álló akadémiának Egyik előadásra leutazik dr Antal István nemzetvédelmi és propaganda-:i iniszter is. , .
Nagy érdeklődés várja :i Kis-kanizsai
Kat. Ifjusiuji Kytjesülel
idei közgyűlését, ahol az év beszámolói mellett uj tisztikart is választ az egyesület
A februári vasárnapok zsúfolt programjait töltik ki a
műkedvelő előadások,
melyek közül először említjük meg a Segélybizottság műkedvelőinek uj szinmübetmfulatóját, amelyre már a második előadásra is elkapkodták a jegyeket. Dr. Borka : Karikagyűrű c. uj szinmüve kerül benyutatásra, Ipolyi Lajos rendezésében. Február 10-re halasztották a leventék Kivárisághangversenyét a Kór színpadán, ahol a kiskani-zsai szereplők mellett városi szereplők is szóhoz jutnak és ismét halljuk a kitűnő honvédzenekar néhány szép műsorszámát.
Farsa ngvasámapra vidám egyfelvonásosok töllik ki a Se-félybizotlság farsangi estjének műsorát.
Hangulat«» ették
PáMKOMÁBAN I
Vámos Mária
népsztrü jizz-én«k«ané
Horváth Rózsa
legfiatalabb magyar nóta-énakasnó
Gyenis Jancsi
Budapest kedvenc énekese
Horváth Géza
masterl hegedűs a zeagaráftál Szél LaCI
Tánc II
Megindult a vizsgálat
a nagykanizsai „fa-őgy"-ben
A belügyminisztérium kiküldöttei N
A decemberi városi köz^yillés vizsgálat megindítását kérte a felügyeleti hatóságtól a nagykanizsai \'fa-ügy-ben . A polgármester akkor telefonon kérte a megyét, vizsgálóbiztosnak kiküldéséi«. Most érkezett Nagykanizsára vitéz Vitézy László miniszteri tanácsos, erdőigazgató Szombathelyről, Galiúnbos József erdőfelügyelő és dr. Schmidt Jenő váltnegyei fő-
ós órdőigazgatóság agykanizsán
jegvző, akik megkezdték az ügynek minden részletében való felülvizsgálatát. Ugyancsak Nagykanizsán turtózkodik Balai ton számvevőségi tanácsos, Ed-dev József belügyminiszteri miniszteri tiinlcsos, Szuppán Géza belügyminiszteri miniszteri számvevőségi főtanácsos, akik a város egész ügymenetére vonat-, kozólag végzik a szokásos vizsgálatot.
Kétemeletes bérláz épfll Nagykanizsán a Sngár-uü Babécbay-telken
Sr
A magánópitkezési tevékenység már az előző világháború óta gyenge oldala Nagykanizsának. Kevés város van, ahol eléren olyan kevés történt volna, mint Kanizsán. Kppen ezért fokozott a jelentősége ma, az uj világháború ötödik esztendejében a magán építkezési tevékenység minden megmozdulásának.
Ezullal egy jelentősebb építési engedély foglalkoztatja Nagykanizsa város képviselőtestületének építésügyi bizottságát. A Sugár-ut 2. számú, volt Ba-bochay-telken szándékozik egy kétemeletes bérházat építtetni a telek jelenlegi tulajdonosa, gróf Benyovszkv Móricné. A terveket bemutatták és azok alapján az építésügyi bizottság megadta az engedélyt az építkezésre.

Iigos ínvédelmet állapított meg a nyomozás a hersegi erdőőrrel szembei, aki lelőtte támadóját
Hetekkel ozolótt történt, hogy Szepetnokon u Uutthyány-Stratt-tuunii hercegi uradalom urdujébuu Vurgtt JánoB ordóór totten ért cigányokat falopáanál. Orsóa Pál cigány a kötelességét toljeaitó erdóórt mog-túinadta, uiajd előrántotta »Bobkóaót, hogy loaaurja." Varga gyorsabb rolt. Lekapta szolgálati fogyvorót és lo-lótto támadóját. A löróa halálos volt. Mikor Vargát kihallgatták, ráwz
Iftoson elmondotta, hogy tattan ért« a cigányt falopáuon, miry az mog-támudtu, ugy hogy nőm tudott mást tenni, mint \'amit a szabályául ilyon osotbon számára olóir: fogyrorót hasánál/*. Megindult u nyomozás, amoly ioljoson tiuztázta Varga János erdőnr szoropét cu jogos önvédaünet állapított mog.
A nagykanizsai kir, ügyészség Varga Junos ordóórrol szeun>eu mog szüuUíttw az eljárást. v
A balatoni nyári lakás is} közszükségleti cikk
Elitéltek egy villatulajdonost, aki tulmagasra szabta
a kiadó villája árát
Az elmúlt nyáron egy buclr pesti gyáros kibérelte Vozer Ká-rolyné balatonmenti villáját három hónapra, azaz ¡június—-ju-Uus—augusztus-ra 1500 pengőért. Ugyanakkor megállapodtak abban is, hogy a bérlőnek jogában áll szeptemberben is igénybe venni a villát az eddig fizetett bérösszegnek megfelelő áron. A bérbeadó azonban szep-tember hóra már a havi 500 pengő helyett 1200 pengőt követelt, mire a gyáros árdrágítás miatt feljelentést tett ellene.
A kaposvári uzsorabiróság lengyeltóti egyesbirája tartott az ügyben tárgyalást, amelynek során a villatulajdonos azzal védekezett, hogy a nyári lakás jiem közszükségleti cikk és fiinak bére nincsen korlátozva. Az ügyészi megbízott ,el is ejtette a vádat azzal az indokolással, hogy a szóbanforgó nyári lakás a gyáros szempontjából luxuslakásnak tekintendő, tehát a vádlott * magas béröMeeg kiloö-ttéséval n»m kovefcatt «1 árdrági-
Dr. Huberth (¿usztáv ügyvéd, a panaszos jogi képviselője azonban átvette a pótmagánvá-dat és azzal érvelt, hogy a nyári \'lakás igenis közszükségleti cikk és a, túlzott béremelés az árdrágításról szóló törvény rendelkezései alá esik.
A bíróság végül isx megállapította a vádlott villatulajdonos bü\'nösségét és árdrágító visszaélés vétségéért 500 pengő pénzbüntetésre ítélte, a büntetés végrehajtását azonban próbaidőre tást. . .
(cllűggHSzlette A« iléUt indokolásában megállapította a bíró-yág. hogy a nyári lakás közszükségleti cikknek tekintendő. A városi embernek egészsége testi, lelki ereje fenntartása, ¡1^ lelve helyrehozása céljából általában szüksége vau arra, hogy időnként vidékre utazzékf hiszen orvosi tanács is javasolia ezt Az ilyen szükségletek kielégítése körében sem engedhető meg, hogy a méltányosnak számító hasznot valaki kirívóan túllépje s a bérlőt kizsákmányolja, a^ Ítélet nem jogerős.
1,000.000 az idei „nyul-szüret" — 400.000 kalap lesz belőle
Az idei jól sikerült vadászali szezon nemcsak a lnlsellátás területén hozott némi könnyebbülést, hanem a feldolgozó ipart is jelentős nyersanyaghoz juttatta. Az illctékkes szakemberek f •
véleménye szerint októbertől mostanáig, a szezon befejeztéig, összesen körülbelül egymillió darab mezei nyul került teritékre. Ez pedig ugyanannyi nyul-bőr igénybevételét, illetve feldolgozását is jelenti. A szücssxak-111» várt és rcímélt igényeinek teljes kielégítése mellett a kalaposipar ebből a mennyiségből mintegy négyszázezer darab nyulbőrre számit tam/pkészités céljaira.
Az ujabb időben a háborús anyagellátás megnehezülése folytán a kalaposipar nehéz helyzetbe jutott. A régi békeidőkből még jól ismert és kedvelt nvulszőrkalapokhoz az ujabb illőkben u közönség már alig tudott hozzájutni. Most egyszerre megváltozott a helyzet ezen a téren. Többezer kalapgyári munkás és kalupostaüester jűt ezáltal tartós munkaalkalomhoz. A nyúlszőrből készülő kalaptoinbok gyártását iniár megkezdték és azok szétosztása az ország területén lévő összes kalaposmesterek között rövidé-sen Kezdetét veszi.
Ezt az akciót is, mint minden kisipari anyagelosztást, a közellátási és iparügyi miniszterek utasításai szerint fogiák lebonyolítani az ipartestületeken keresztül.
Olcsó ágytoll.
Tarka (ontani való 1.— P, jobb.juba Urkaloll 1.V0 P, tokktl Jobb X — P, ■<(|obb ÍMP.Mrkt V«gr*>. 7.-, ».- t* 10.- P. hMf fOMUtt
pch«ly«» li—,»!.— W.- *« t. Stállll 6 kj oi ct0M<K0U<b«n, p*«Ua utá«vítt«l btimtntv*. Kö»tlMt»l»«UkB»k 31f* «MgMlM«>T>
Öay. BÓDY L1I081É ágytellfállilata
Ktskunlétegyháu, Br«»«ó u. IV
Á
ÜZLET-ÁTHELYEZÉS, bk
rencsém «.mélyen UsíUII vásárlóközönség silves ludomásíra
TEXTIL-DIVATÁRU
ü*l«t«m«t ujbél m«|nyltottam. x
Ssitfttt - lalyam - Vászon - Divatáru
• l*ffin«mabb mln«sé|ban r«kt*r«n.
IfJ. Smmbó Kálmán textilktr«sk«dő
I • Horthy HIUló. nl 12. Hc*rt birkás.
r
\\
1944, fcbrafr 5
Bisanu HLöznöNT
Száz éve született a legnagyobb N magyar festő, az asztalosinasból nagy művésszé lett Munkácsi Mihály
A kis Leib Miska csodálatos utja a magyar vidéktől a párisi luxuspalotáig
Mór földrajzi értolombop is hatalmas ut a kolotmagvarországi határ-wéltól, Munkács varának tövéből a fény városáig: Párizsig. Ha ix><lig a «eologiai távolsághoz hozzávesszük azt a messzoségot, ami egy kis asz-talosinaa elindulása ós világhírű l>o-érkezéso között nyújtózik, egyszoi-ro elszédülünk a karriér csodával határos perspektívái olőtt.
Ezt a szinti1- folmérhototlon, káprázatos utat futotta végig egy kis aszlalosinas, aki midőn 56 éves korában elpihent a mindennel való mogbékólés örök nyugalmában, roppant hirnevo óa hatalmas vagyona mellett fejodolmok, arisztokraták, milliomosok, nagy művészek 69 világhírű szépasszonyok barátságától vált«raog örökro. Olyanokétól, akik kőzött ó Volt az ogyik logolaó, a logkülőnb.
Loib Misi, a kis asztalosinas 18 M február 20-án születott Munkács városában. Mint a világ zsenijeinek tulnvomó részben neki is nehéz, küzdelmes iíjusáDra volt. Szegény szülei nem sok jót adhattak neki és egy könnyobb, érdemesebb férfisors ifolé sem ogyengothotték a fiu útját.\'Apja, Loib I/oó Mihály, Miskolcon szolgált mint szorénv só-hivatalnok. M isi ogv ideit; voto volt és ebben az időben kezdődtek a család hányattatásai: a 48-as szabadságharc csatazaja nz állandó muzsika a kis Misi fülélten.
Korán mesterségre adták Misit, hogv tisztesséires ipart tanuljon, amiből majd eltarthatja maiját, rio meg hogv a szülei ház reménytelen szegénvaégét a maga kérósótévol
segithesso.
Édesapja nemsokára meghal és az öt jn-ormok ogyodűl marad. A kis árvák olszélednek az országban szerteszét éló rokonság között. Misit Békéscsabára viszik anyai nagynéniéhez. Asztalosinas losz, vizet hord, gyalul, festéket főz, fürészol ta-licskát tói, »liforál« és esténkónt holtfáradtan, féli« álomba szédülten zuhan szogényos vackára. "Do néha fölrázza a dormedt álomból valami lebirhatatlan ösztökélés, valami brutális hatalom: rajzolni Makókat, vonalakat torom toni a fohér papirosra! Ha nincs papír a kéznél, a simára\' gyalult deszkákra rója ákomhákomos rajzait. Do regéről ijedten logvalulja a képokot és figurákat, amolyokot éjjol lázas fojjol mogálmodott.\'..
lyV.bon a mostorséggol ogv üt t-járó durva festőmunkákat teljesít: utcai koritésekot, hidkorlátokat mázol, néha vad hidoebon. néha ájul-tató kánikulában. Do a gvötrolmos robotmunka tnollott nom folejti\\szi-nes álmait: folytatja az éjszakai raiz-költomónyok elővarázoolnsát. A mikor felszabadul és az akkori idők szokásainak megfelelőn vándorútra kell indulnia, első állomása Arad, ahová ió végzete vezérli. Ott botlik összo óloténck oIhő fő i rányitó jávai, akinok talán "ogész későbbi sorsát köszönhoti — és köszönhetjük valamennyien magvarok. Mert nélküle, az ő éles szemének felismerése nélkül talán- ellobbant volna ez az üstőkösfény, amelv j>edig most már mindörökre világítani fog a világmüvészet hatalmas- mennyboltozatán.
Az első Jó «mber
Loib Mihály asztalossögéd ur Aradon mogismorkodik Szamossy Elek festőmüvésszol. Szamossy a fiatal iparos rajzaiból rögtön felismeri istenáldotta, robusztus tehot-ségü, nagy művészi igérotot és s;>gi-toni igyokszik rajta. Magához veszi, rajzolni taiytja és tizennvolc hónapig oktatja nogv buzgalommal és szorotettol. Elkészül olső kép: agy fiatal leány kezdőt legos arcképo. Magaszőtto vásznon, magakész itetto körettől, ahogy Szamossy tanította. A kép még bizony uoui sok jóval
Bécstől-
Most változatos, külföldi állomá- j sok kövotkoznok. 1866-bon Bécs-bon, 1860-ban Münchonbon tanul, i majd Düsseldorf, Párizs ós Barlti- ! zon következik. Megfesti logolsó nagy müvét: a Siralomház-at. 1870-ot írnak okkor. Neki ítélik, az Akadémia aranyérmét. Világaikor, a kritika őrjöng, a műkereskedők közol-hareot vivnak éretto. \'Majd a Hilton óriási sikoro kövotkozik. Sikoroi
biztat, de Misi a belülről fűtő láz ösztökóléséro tovább dolgozik. Min-dig jobbat, hibátlanabbat akar alkotni. ;
1863-ban végro olég orósnok érzi magát, hogy müvoit ltomutassa a fővárosban. Felvoszi a Munkácsy Mihály novot. Budapest lázba osilc az első kép, a Rogéló hónvéd láttára-•• Fa Munkácsy Mihály novo ogyszoVro. hirtelen országos, név losp. A kis asztalosból az ,ország egyik roméuytoljoa alkotóművésze.
Párisi*
ettől
fogva minden k
világraszólók: a föld ulturországából órdoklőd-nek müvei iránt éa főleg Amorika dollármilliomosai igvokeznek mog-szorozni Ogy-«gy Munkácsy-képot.
Közbon megismerkedik egy ro-mekszép francia arisztokrata-hölgy-gyol, do Marchoa báró dúsgazdag özvegyével, akinok fojodolmion bo-
rondozett, fényüzéao« máivánj\'palotája van a párizsi Avonuo de Villiers-on. Az ¡smorotségbőlj rövidoson boldog házasság\' losz. Az egykori aBztalosinns bevonul a bárói palotába és öttől kfczdvo fŐuri, gond-
talan életet él a hatalmfce vagyon langyos fürdőiébon. Most már csak a müvészotnek él, nincsenek többé pénzkérdései. Folesógo hatalmas társadalmi összeköttetései révén a Munkácsy-palota csakhalnar a párizsi olókolő társadalmi élőt közép-pontja lesz. Egyik ostély, irodalmi összejövetel a másikat éri. Munkácsy szalonjában fojodolmok, ki-
rályi hercegek ^arisiitokraták, nagy. mflvészok, írók, szinésznók, politikusok/ katonák és egyéb olókolóaéirok vondégeskednek. Liszt Feronc, Wa-nemakor, Daudet, Reményi Ede, Hippi-Rónai József, Szomori Dezső, Pékár Gvula, Türr István, Sarah Bornlmrdt, Justh Zsigmond stb., stb., hog>- csak néhány novot om-litsi\'uik a sok ozer név közül.
A alk»r c\'ucifln
^íunkácsy Mihály okőzbon azé»*t lankadatlan oróvol dolgozott. Egvjk halhatatlan remekművét a másik után alkotta meg. 1871-bon olkó-bzüU a Téitéscsinálők cimü nagy vásznával (a fóti Kárólvi-kastély-han\\ 1881-ben jtedig elkészíti óío-tének főművét: a Krisztus Pilátus előtt cimü monumentális képét, a moly olyan hatalmas, megrázó erejű műremek, hocrv a műtörténeti tanulmányok ogész sorozatát irták a\'z-> óta róla.
Lopnacrvohb művei — sajnos —• tulnvomórészbon külfö\'di, leginkább amerikai muzeumokba vagv magángyűjteményekbe kerültek, do szo-renrséro a budanesti Rzépművészeti "Mur.oum képtára és néhánv mafvar müöTvüjtő család is őrzi néhány vásznát. 1
A Ipcmafrvohb ma?var festőmű-párizsi sikerei közepette sem feledkezett menr azonban fiatalkori nehéz esztendőiről és szire«en támogatta fő\'oír a mag^\'ar ^«t^üvé-szek^t nnvacrilftnr és orkölei*l?eg ís. Vondénrlátó asztalánál mindinr volt néhánv sziveson látott sre^énv ma-gvar műrész, akinek nehéz nárirsi tartózkodása Munkácsy jóvoltából
mindig elviselhfítőré vá\'t, mert a festők titánja diszkrét támoeatásban részesitetto nólkülöző honfitársait.
Munkácsy művészetét rövidon a követkozókém>en lobot körvonalazni: a kompozícióban utólérhototlon művész, aki tudásban a régi. naay klasszikusokra emlékeztet ugyan, do témái foldolcrozásában már telioson modern volt. Bár aikoreit Párizsban aratta, sziwol-lélekkel min-diflr mao^\'ar maradt és valahányszor esrv-oqrY müvét befoiozte, azt olőször mindig idohaza mutatta bo.
A siker csúcsán, amikor minden omborileg elérhető ko\'lomen élet-aiándék rásjicározta derűs fónvét, 1000-ban hunvta le örök álomra síomeit M»inká"sv Mihály a Bonn mollotti Endonichlx^n.
Temetésen, amoly ogy szuverén uralkodónak is díszére vált volna, ott könnvezett az egész vllárr minden kulturnomrotn, do elsősnrban a ma^arsá" kiküldöttei, akik a nemzet lorrna^vobb értőket
Ví«é»*ték örök nihenőholvére: KrfiV bH«7keséni\\"k^t, n ma^nr fréniusz titáni oszlopát, fénylő fároszát...
Pöchy-Tlorvdlh
Fetmentfoset ví^T^HOft
a robádhegvi hallos borfpft^s
Még a nmlt évben történt, hogy Nóvák Antal robádhefvi lakost egv kis »bovfeitésre- bívták meg Godbáékbo7 Többen Hetitek meg a vldáVn1 bo^felt/{ ünnepen. A han^nlnt, aigylátszl\'/ •nár kissé emelkedett lehetett •lert fiodba Antal megtámadta saját édesanyját, kdst fogott rá. líovák látván a veszélyes helyzetet, védelmére kelt a megtámadott asszonynak, átfogta kar-iával n késelni nkarö Oodbát. Tztrnlmns knrbirok támadt a kettő közölt, amelvnek bevél>en mindkelten a kemény kőpadlöra zuhantak, ahol foiüket alnposnn beverték. A földöi) tovább folyt
n ná^ba\'. Vr»v^k e ö^ebbn k tatk^zo\'t TöMt\'7ben a \'ló\'ioy vorio f>l\'e»ifelé»\',ek n fel^t A .befo¡e\'\'tő^\'el "\'Ind-^"vlk bn\'l^Vábn.v\'«írn"niiu\'t de •másnap C.ndbn meghalt. A nvo-mo^ás szerint frorlbn a kanott sérüléseit következtében halt mefí. Perbe fonták Nóvák Antalt, aki a törvényszéki tárgyaláson előadta, hogy az asszony vé\'W méhen akarta l«r<j iyvcreznl a támadó ember. Több tanú kihallgatása után a biróság Is ugv látta, hogv Nóvák a jogos védelem hntárán m"oZfrott. nzért felmentette őt a szándékos emu berölés vádja alól.
Külön bolsevista osztagok szántják fel traktorokkal a német katonatemefőket
A hadifoglyok és átszököttek elbeszéléseiből Igen sok részlet került már napvilágra arról a súlyos bánásmódról^ melyet a németek állal kiürített területeken a szovjetlakossággal szemben kifejtenek. A lovábbi ] ilem-ző részletet mondott cl a gonueli térségben német fogságba került
Február hó
3 6-ig
VAROS! MOZGÓ
Csütörtöktől vasárnapig
N&gy 8iker / Emil Janings egyetlen idei filmje KIVIRUL AZ ÖREG SZÍV
UFA világhiradó, részletek napjaink
kiemelkedő eseményeiből. --7
Előaddeok kezdete: ¿4, f6 és j8 órakor.
szovjet egészségügyi tiszt, Vladimír Jakolov. Mint\' elmondotta, szemtanúja volt annak, hogy \'a hátrahagyott német katonatemető ket -rendszeresen szétrombolták. Jakolov tudomása saerint ez a rombolás vezető szovjet-helyek kifejező parancsára történik és hogy külön osztagokat alakítottak ebből a célból. Ezeknek az volt a parancsuk, hogy a katonatemetőkét traktorokkal felszántsák, a sírkereszteket elpusztítsák és a sírhelyeket nyomtalanul eltüntessék. Jakolov elmondotta, hogy a front felé vezető utjn során Brjanszk-ba, Dubowkába, RoszJavjvban és Szmolenszkbcn az egykori mintaszerűen ápolt kntonatem<o-tők helyén már csak romhalmazokat és földhányásokat látott. A nyirfakereszteket tüzelő-
CAIIAi JtOZJLON*
1944. ítktmir 5
nak aprították fel ás a kerítésekét is felégették.
A Szovjetnek ez az\' eljárása teljesen megfelel a kegyeletnél-küli beállítottságnak, amelyet saját elesettjeivel szemben tanu-sitolt. Emlékezetes, hogy nnnak-íctejéíT\'a német csapatok • elö-nyomulásnkor az óriási kiterjedésű fronton sehol sem találtak cgvetlen katonatemető! seml (KKK.)
HÍREK
Naptér. Február 5. SrorobM. Róm kat Ágota pr.v. Protestáns Ágota. — F.biuár 6. Vasátnap. Róni. kat. Hetvenedvasárnap. Protestáns Dorottya.
fijjoli gyógyszertári iigyolot: Ma, szombaton u Fokoto Sas gyógyszertár Fó-ut 6., holnap, vasárnap az Igazság gyógyszertár Fó-ut 12.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár Állandó ügyolotes szolgálatot tart,
— (A keresztény férfink theelegiai estje)
Borán csütörtököd ?ato dr. Go-rencsér István kegyoirendi tanár »A lélok Isten képmása« címen folytatta mélyen járó fojtogetésoit arról, hogy milyen utakon, milyen mód-szerokkol korosi és találja mog önmagában az oml>oi\' az Iatenlwz vo-zetó utakat. — JövÓ csütörtökön nom lesz thoologiai olóadás, hanem február 17-én léét a kövotkozó.
— (Üzen a kanvéd)
Trtbbeh üzennek az F. 753. számú táboripostáról január 20. kolottol. Kálovtcs László honvéd üzeni édos-anvjának, testvéroinek, ismorósei-nok, hogy jól van és zalai bajtársaival együtt mindig szeretettől gondol nnk a drága zalai földre. A tá-norilai>ot aláirta még Fali .István éa Széli Ist-án órm. - Ugyanorről a tál)0ri|)0Htáról január 24. kelettel üzoni Pókocz Kde honvéd szüleinek, testvéreinek, rokonainak és ismerőseinek, hogy jól van, csókolja ókefc és kéri, többször Írjanak.
— (A Szeretetegyesfllet közgyűlése)
A nagykanizsai Szorototegyesülot folvó hó 6-án, vasárnap délután 6 órakor a kórházban Ioyó gyüléstor-mében évi rendes közgyűlést tart dr. Hegyi Lajosné elnökFotóval. Ezen kŐzgyülóaro a tagokat éa az érdok-lődóket ezúton it meghívja az Elnökség. - (:)
— (A nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők)
ismét dicséretes ^egító munkát vállaltak: Egy hat gyormokos, nagyon szegénysorau család gyenno-keinek fölnevel tetősére és gondozására megismétlik az oly pagy sikort elért »Bolond Asvayné« előadását a Városi Színházban.\' Az olóadásra már most fölhívjuk a közönség fi-gyelmét.
— (Keresőnk)
jólelkű nevelőszülőket, akik 6 hó-nantól 1 éves korig vállalnak gyer-meKet gondozásra. Jelentkezni* lobot a missziós nővéreknél Roz-gonyi-utca 7. (:)
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol 7 órától osto 6 óráig". (Hétfő, szerda, péntek délután és koddon ogész nap nőknok.) Tolofon: 560.
FOGLÁR
Bélyeg-üzlet 5
Budapest, IV. Városház utca 6. Kérje legújabb árjegyzékemül
Agyonütötte a kutásót a kútba visszazuhant vizesvödör
Horváth József csurgói kútásó a faluban tisztította az egyik kutat. Horváth leim dolgozott a kut fenekén, s amikor a vödről tele vízzel felhuzlák, a kötél elszakadt s a vizzel telt vödör visszazuhant a kntba. A vödör
Horváth József fejére zuhant s a szerencsétlen embert agyonütötte. Társai már csak holtan tudták a kútból kiemelni. Megindult a vizsgálat, hogy a lialá-losvégü szerencsétlenségért kit terhel felelősség.

— (Anyakönyvi hírek)
Nagykanizsán az elmúlt héten 0
Kormok szülotott, 6 fiu és 3 loánv:
ícze László artista és Horváth Erzsébotnok rk. loánya, Halász Árpád m. kir. pénzügvóri szomlész és Bálint Etelkának rk. fia, Károlyi György alkalmi napszámos és Pon-czingor Margitnak rk. fia, Surányi Károly m. kir. poataaltiszt éa "Molnár Máriának rk. loánya, Pungor Ernő igazgató-tanító és Tóth Innának rk. fia, Varga Lajos üzomvo-zetó ós Szakolczav Margitnak rk. fia, Vöröa Imro kárpitosmester éa Keszthelyi Toréznok rk. loánya, Oombor" Feronc. cíjx\'szmoBter éa Ilancz Katalinnak rk. fia. Házasságon kívül született l fiu. — Házasságot kötött 12 pár: Nagy Feronc kómUvostanonc és Proszonyák Mária, Szerdahelyi László földtnüves és Mujzor Mária, Hegedűs Géza földműves és Korpics Mária, Vído-víca Ferenc földműves és Andri Rozália, Sólyomvári György m. kir. ht. főhadnagy és Gadánvi Margit lK)hlatÍBZtviftolönó, Horváth Feronc cii)é8ZBegé<l és Balogh \' ErzBÓbot, Billegő Ferenc kómüvossegéd ée Billetro Katalin, Böröndy Tibor pos-tai II. o. szakiparon és Marton Magdolna, Szmodics Forenc földműves és Horgosi Ida Rozália, Stróbl Lajos gépkocsivozotő és Merez ErzSóbot, Kuglor Imre a. jtigvzó és Hzalav Margit, Borkos Józsof MAORT-tisztvisolő és Szabó Sarolta Erzsébet. — Meghaltak tizenheten: Dozaó Pál azobafestó rof. 25 éves, Fölső Péter 15 óvoa, Moz-riczkv Gézáné Iliit Mária rk. 50 óvos," Farkas Lajos rk. 4 napos, Lakatos Józsof napszámos rk. 63 óve«, Vajda Eva rk. 2 hónapos, Schollor Márja szakácsnő rk. 83 óvea, Horváth Sándor gazdasági cseléd rk. 64 éves, Bettelhoim Adolfné Roson-borg Róza rk. 82 óvos, Bojt János bankaltÍBzt rk. 66 évos, Grandadam Borta nvolvtanárnŐ rk. 72 óves, Farkas József piaci árus rk. 50 éves, Varga István róföskoreskedö rk. 43 éves, Horváth Faics János nyűg. iskolaszolga rk. 79 óvos, Takács Zoltán ág. h. ev. 6 évos, Kocsis Vince rk. 3 papos éa Orsós Ferenc róm. kat.
— (Tarka est Pallnban)
Kápolnaépités céljára nsgysikorü tarka-est volt Palin községbon Ágoston Lajos áll. tanító rendozésébon. Az előadáson mogjolontek P. Gulyás Gellért nagykanizsai plébános, P. Círjék, a holyórség több tisztje, Korontov Jon<$ áll. isk. ipfazgnt<S, a MAOftT tisztvísolők és a környékbéli falukból sokan. Nagykanizsáról is sok vendég érkezott." A község lakossága teljos számban mogjolont. Szeroplők voltak: Mocsok Manci, Némot Edit, Vínczo Baba, Pék Anna, Durgó Iliko, Purgor Magda, Varga Forenc, Pogány Ervin és Kárpát László, akik nágyszorü fo)-készültség\'ükkol közel 8* órán keresztül szórakoztatták a közönségot. Nagy sikort és tetszést arattak. Meghatóan kodvos volt, amikor az elemi iskolások énokkara \'»Mosszo Oroszországba« c.. dalt énokolték. A szólót Németh Gyöngyi IV. oszt. tanuló, a kísérotot bakonyi Etol, Goroncsér Mária, Varga Rózaa, Tizedes Teréz, Txnoli Margit, Szekeres Mária, Erdődi Irén és Ilona, Radó Toréz, Horváth Julianna, Bali Magdolna, Iván Tetéz, Pillor Rózái
és Raksa Annus énokolték. P. Gu-lvás Gellért szép beszédbon üdvözöl to a\' megjelontekot. A szeroplőkot buzdította és megköszönto közreműködésüket. Melog szavakkal foiozto ki kőszönotét Agostott Lajos állatni tanítónak és további munkásságára Isten áldását kérte.
— (Az egész világ közgazdaságénak)
fontos tényezője a biztosítás! Minden országnak legfőbb érdeke, hogy polgárainak minél nogyobb száma biztosítva legyen. Tehát n közösség érdokélton csölokszik, ha biztosítást köt! Az Első Magvar Altalános Biztosító Társaság 85 óves munkássága záloga annak a bizalomnak, moly a közönség köréből feléje árad! Helybeli: Csongorv-ttt 2. sz. alatti fóügvnökKégéhozi forduljon, mindon felvilágosítást m\'ogkaphat. (:)
— (Magy««\' tavasz)
A serdülő ifjúnak nohóz olyan könyvet adni, amolv amellett, hogy nevolőí B7,omi>ontból kifogáatalan, órdokeljo is az olvasót. Csűrös Zoltán könyve ilyen könyv. Egy gimnazista fitt arról az esztendőről, amikor a magyar tavasz derülni kozdott. Erdély visszatérésének lelkes időjéről mesél ez a szép, érdokes ifjúsági regény. Erdélybon járnak hősoi, azon a földön, amolynek minden darabja a -múlt dicsőségéről mesél. Örökké emlékezetesek loszi>ek az akkor történt események a magynr fiatalság olótt s a magyar érzés friss inologét, a szivek feldobbanását újra és újra visszaadja oz a könyv azoknak is, akik majd csak később olvassák. Az Uj Tdők Irodalmi Intézet Rt. (Singer \'és Wolfaef) kiadásában jolont mog.
— (Hb-luln|dlonosok, figyelem!*
A földmüvelésügyi minisztériumban\' uj ebtartási rondolot készül. A rendelettervezet egyik pontja arról intézkedik, hogy a jövől>en a kutvni farkát csak állatorvos kurtíthatja inog, ozonfolül, hogy a kutyák csak bőrből készült nyakőrvvol járhatnak és végül," bog)- az obadóbovétellol a jövőben a vármogyo nom teljos egészében rendelkezik.
Donántall Gazdasági Szeszgyárosok 8z68zftflomitó Bészvénytársasága
NAGYKANIZSA, Erzsébet királyné tér 12.
-Telefoni 35 --
Bor- «s yyam0i0s«xe»ifdzde. Búmét IlkSrgyár. Szesznagykeretkedéa.
Ámdtunk nagyban és kicsinyben: borpá>latot botfeljavltásra és ko-nyakkóa/ltéere; valódi a«prfl- éa törkölypillnWAt | rumot, Hk0rl ¿> komeru pállnkákat t finomiMixt éa denataráltaieaxt.
KUlönleKoaséRl gyártmány: 8x«nt Damonkoa Qy^gykeaerQ
SPORTÉLET
Athlóták!
I\'olyó hó 9.-én, szerdán 18 órakor az NVTE helyiségében, a vasúti kuglizóban értekezletet tartunk, melyen minden athle-l¡kával foglalkozó leventét, diákot szívesen játunk. Az értekezlet főtárgya az ezévi verseny műsor megbeszélésé lesz. (:)
Asztalitenisz-verseny
Vasárnap érdekes sjiort ^cse-inejében lesz része Nagy kan\'-zsán az asztaliteniszt kedvelő spo rt közönségnek.
A Katolikus Legényegylet nagylennében a Legényegylet csapata a városi kereskedelmi iskolával méri össze erejét. Érdekes küzdelem lesz, Ili sí tudnivaló. hogv e két egyesületből kerülnek ki a város legjobb asz-laliteniszez«"*!.- A kél csapat ösz-szeállilása valószínű a következő lesz. Kereskedelmi : Tura, Juhász. Eenlős. Szloboda, Szer-tícs. Legényegylet : Bácsi, Deők, Kőrös, Szőes. Hering. A mérkőzés déic\'.őlt 10 órakor kezdődők.
Nagykanizsa megyol város polgármesterétől.
248\'ké. 1944.
Tárgy: Vámőtléal engedélyek kiadása
Hirdetmény.
Akik vámörlésre jogosullak é? a január 1-től julius 3i-le szóló vám-örlési engedélyüket még nem váltották ki. legkésőbb f. hó 7-én okvetlen jelentkezzenek a vámőrlési engedélyért a közellátási hivatalban, mert különben elvesztik őrlési jogosultságukat és 8-án Ily ügyben már íenkinek sem állhat rendelkezésére a hivatal.
Nagykanizsa, 1944. február 4.
Polgármester.
402

Nagykanizsa megyei város polgármoa torétól.
1463/ké 104.%
Tárgy: A szappináruBltás szabályozása.
Felhívás a szappankereskedőkhöz.
A közellátásügyi miniszter ur rendelete alapján kötelezem a szappan árusítására kijelölt kereskedőket, hogy ugy a mosószappan, mint a pipereszappan megérkezését mindig kötelesek bejelenteni a közellátási hivatalhoz és csak e bejelentés megtétele után kezdhetik meg az árusítást. A pipereszappanról ugyanolyan számadást kell vezetni, mint a mosószappanról s ezt is mindig a hónap 10-ik napján kell a közellátási hivatalhoz benyújtani.
Nagykanizsa, 1944. február 4. 4oi Polgármester.
Megnyílt
LENDVál MIKLÓS
Singer Varrógép képviselet
kézimunka szaküzlete
Válittlnfr • f®bér éa színes gép-vmldlUK. hímzést, andllzést.
Fő-ut
-I
i$U. fdbruAr 5
tfAL\'Al KÓÍL\'dNV
í
Sxám sxázalékouii lajagyuték a buzakSIoaSnt
Budapestről jjc\'e\'dik : A buza-kölcsönx teljesen lejegyezték. Mint ismeretes a buzakölcsőn jegyzési határideje január 31-én járt le. A részletes adatok most lulnak be. Illetéke« helyről azt a felvilágosítást adták, nogy az eredmény teljesen megfelel a

várakozásoknak. Az 5 millió métermázsa buza jelenlegi pénzbeli ellenértékének megfelelő 2UÜ millió pengő névértékű kölcsönt 100 százalékkosun lejegyezték és uzok ellenértéke február 4-én már be is folyt ju állampénztárba. (s)
► .1 m m m - -* - "l\'n^\'ll^nnTUTjTJLTJlJULI
KÖZGUBÍSAG
Nagy érdeklődés fogadta a tőzsdén a buzakötvényt
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó fővárosi jelentése szerint a tőzsdén február 1-én indult meg buzakötvényekben a hivatalos forgalom. Már az üzletidü megkezdése előtt rendkívüli érdeklődéssel várták u jegyzések megkezdését. A tőzsdetanács elrendelte, hogy a kötvények egy métermázsa buza névérték szórtat pengőben jegyeztessenek és 100 inétcilm/ázsa buza névérték legyen egy tőzsdei kötésegység.
Érdekes és jellemző, hogy már az első napon az érdeklődés kizárólag az újonnan bevezetett buzakötvények felé fordult, amelyeket jelentős tételek\' ben vásároltak, még pedig névérték szerinti áron, vagyis mázsánként 40 ]>engős árfolyamon. Tőzsdei körök véleményo szerint a buzakötvények premierje kitürfon »ikerült.
A munka-piac
Az elmúlt év utolsó hónapjába u magyarországi munkaközvetítő irodáknál közel 24 ezer megüresedett munkahelyet jelentettek be, ami novefcaber hónappal szemben 21 százalékos csökkenést jelent, az előző év hasonló hónapjával szemben pedig 6 százalékos emelkedésnek felel meg. A munkakeresők száma decefmjbcrbon az ország egész területén 20.U00 volt. (MVS) __
A szeg-ellátás
biztoaitása érdekében az elmúlt napokban az iparvállalataik megbeszélést tartottak. Ennek ¡eredményeképpen a GYOSZ most arról értesítette a tagvállalatokat, hogy a jövőben a szegellátásra vonatkozó anyagigénylési lapot nem kell benyujtaniok, hanem a mtegirendeléseket közvetlenül a nagy- és kiskereskedőkhöz kell eljuttatni, nkik a megrendeléseket továbbítják a szedet előállító gyárakhoz, illetve a vaskereskedők központi irodájához. (MVS)
Mi újság a budapesti Élelmi-szarnagyvásártalepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósiló fővárosi jelentése szerint január 28-tól február 3-ig az
tiVMCl
kuapak 6 tarbáuk
miodoo aalnfcoa, nagy *ál«*c-táMton, Jotányoa dro«
Róth Lauránál
■mAm\'tm\'.
élő- és vágottbaromfipiacon az árak nem változtak, — a tojáspiacon is a legmagasabb hatósági árak voltak érvényben. —-A zöldség- és főzelékfélék piacán a fejessaiáta ára 30, a tisztított karfiol |>edig 10 fillérrel emelkedett, nng u paraj 50, a sóska ára pedig 200 fillérrel csökkent kg.-kint. — A gyümölcspiacon az árak változatlanok.
A gabonakereskedők részére 40 millió pengé táralási hitelt folyósítottak a bankok
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó jelenti Budapestről, hogy a gabona- és magkereskedő cégek az idén is nagyobb tárolási lii-teleket kértek a pénzintézetektől, amelyek az-elmúlt években is részt vettek ebben a célhitelakcióban. A tárolási hitel feltételei azonban az idén lényegesen megváltoztak, mert csuk olyan hiteligényeket elégítettek ki, melyeknél kétséget kizárólag kiderült, hogy a tárolások nem áruhalmozási célt /szolgálnak, hanem elsősorban a készletek igazságos elosztását. A liiteligé-nyek szigorú felülbírálása ellenére nagy volt az érdeklődés. Az érdekelt kereskedőkből, pénzintézetekből, valamint u mezőgazdasági érdekeltség tagjaiból alakult lütelszétosztó bizottság befejezte munkáját, amely után 12 országos és 10 körzeti gabonakereskedő 40 millió pengős közcélú tárolási lii telben részesül.
(-) A BIOSZ jubiláris álsz-kisgydlése
A Biztosító Intésetek Országos Szövotségo fobruár 7-én, hétfőn dólolőlt 10 órakor a Koroskodolmi és Iparkamara disztormébon jubiláris díszközgyűlést tart. A BlOSZ-t 25 esztondóvol ozolótt ozon a napor^ 1010 fobruár 7-ón alapították. A negyedszázados fennállásról mog-omlékozó díszközgyűlés moghivójat a\' BI08Z irodái most küldték szét.

— SzOkségletBít —
mladtoaki a keJyi k»e«k«éáknél és iyaroookaél w«nu« W*!
Okos háziasszony
tudja, hogy olcsóbb a
Diana sósborszasz,
fia az üres Üveget össseeoyUfíi és abban az Üzletben, ahol vásárol,
- pénxért vissxaadfa.
Folytatás az 1. oldalról.
Megoldás jött létre a spanyol-amerikai olajszállítás ügyében
Madridból jelentik : Csütörtökön ujabb jelentések érkeztek arról, hogy az amerikai-spanyol olajszállitási ügyben sikerült megoldásra jutni. Hordana spanyol külügyminiszter ujabb megbeszéléseket folytatott az amerikai nagykövettel. A tárgyalások után mindketten an-
nak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy a kérdést sikerült mindkét félre nézve kedvezően megoldani. A megbeszélés eredményéről Washingtont is tájékoztatták. Madridi vezető körökben ugy lát iák. hogy hamarosan sor kerül a tárgyalások folvtatására.
A portugál miniszterelnök Spanyolorszegban tárgyalt
Stockholmi hir szerint Sala-zar portugál miniszterelnök látogatást tett Spanyolországban, ahol fontos politikai megbeszéléseket folytatott több spanyol
politikussal, köztük a külügy-tninis¿térrel is. Salazar a nW<Le szélések befejeztével visszatért Lisszabonba.
Argentína megszüntette a diplomáciai kaposolatot Magyarországgal is
s/ággal, Bulgáriával, Hománi-ával és Magyarországgal. Ezt a liirt Buenos Airesben hivatalosan is közzé tették.
Az angol hírszolgálat jelentése szerint az argentin kormány megszüntette a diplomáciai kaj>-csolatot a Vichy-i Franciaor-
harookról
Jelentés a délalaszoifzági
állanak rendelkezésre nagvszárnu bovotéssol
Berlini jelontés uzorint az 5. amerikai. hadsereg Cosainotól északra uj erőkkel folytatta áttörési kisár-i loteit. Jolloinz\'ó, hogv a nottunoi partraszállási hidfónok az angolok már nout tulajdonítanak olsórondü jolontőségot. Apriliától északra és Oisternától nyugatra az ollonség c»u pán bolyi előretörésekre szorítkozik, do a némotok kisérlotoikot mo^hiU" sitották. Több csapat partraszállását a pontini hídfőtől koletro és északku íotro meghiúsították. A hidfónél mozgalmassá}; éazlolbotő, Alexander tábornoknak pihont á* uj csapatok
E kötelékek nem tudták
az áttörést végrehajtani. Az angolszászok a pontini parti .sávban, Ap-riliánál előretörtek és wn^bb nyomulnak kolet folé. A C&aeinotól északra fekvő súlyponton a némot ellentámadások nagy károkat okoznak a/, amerikaiaknak. A némul védelemnek minden áttörést sikerült megakadályoznia.
Az Aponninok északkoloti részében Konno mollott az angol előretörés már a német olőtérbon össz«-omlott.

Naffyka*iizaa wn« v
polgárMMMrolől. 239/ké. 1944. Tárgy: Rizs vásárlása.
Hirdetmény.
P. évi február hó folyamán minden csa-Iádból egy, de csakW egy siemély a teu-ruarl flnomlisztszetvények közlti egy<hra-bot rzsre válthat be. A beváltjiltó ecy drb finomiiszlszelvényre a 70 ok«, flnom-llut helyett 35 dkg. rizst kell.kiadni. A rizsre beváltott finomllsztszelvényeket a kereskedők a finomlisztre biváltolUktól elkülönítve tartóinak kezelni és elszá-rnolni. A rendelkezésre áilé mennyiség ciekélysége miatt rtzst ciak a kdvetkezé tüszerU. letekben lehet vásárain!r Boleznsl Jézsel léheiceg-ut, Dídovátz Magyar-u, Tlder Petőfi Kapoll Horlhy Miklós ut, Köztisztviselőn 19 as fíikja Erzsébet-tér, Muatoa K»ss«thtér, Pelal Horlhy Miklós-ut, vitéz Téth Sugár-ut, Törza Cacngery-ut,

Háry János
> • : •
rum-, Hkőrgyár és bornagykereskedés /WWe»: eos. ]
NaQyteani&saL
Erdálytaé Klsrác u. Imrei Vaiasdl-utca és Qrác Orizág nt. Annak mogaktdályozáaAra, hogy egy családból többen ue váaárol-hatsanak rizit, a lentebb kijelölt keretke-dók n finomllaztHzelvény levágásán felül mtg egy nyilvántartást la kóteltaek vezcinl a kiszolgáld* napja, a kiszolgált személy családi sorszáma rovatokkal, továbbá a családi igazolványon az első oldal alsó, kockás ieszén a .lisztjegyeit megkapta" jelxésa vízszintes sor 5 fis kockájába egy „r" betűt kötelesek tintával beírni, nehogy bárki is tlbb üzletben próbálkozhassék. A vevők tehát a vásárláskor családi Igazolványukat felmutatni tartozóak.
A vámórlóare Jogosullak ugy juthatnak rlsshei, nogy cssUűonklnt 73 dkg. finomlisztet beszolgáltatnak vitéz Tóth Béla Kl-nlisl-utcal raktárába a az elismervény ellenében a közellátási hivatal riisvásárlási utalványt ad nekik. Nyomatékosan figyelmeztetem a kereskedődet, hogy vámőrlő «saládoknak csakis rizsvásárlási utalvány ellenében adhatnak ki rizst; hogy ki a vámérll, a családi igazolvány els* oldatának bal felad sarkiban van beírva • akit ez a rubrika vámóriönek tllnlet fel, finom-ilsztsielvény cilcnéoen nem kaphat rizst, mert az Ilyen vevő vagy • flnomllsztszel-vényhez vagy a leimutatott családi igazolványhoz Illegitim uton jutottt. Minden ki-azoigálásnál tehát elésidr a családi lapról ast kall magállapllaai, hogy vámórlö-« va«y sasa aa lllató vavó családja. Aa árisitásia kijelölt kcrwkedők utalványaikért t. k» 5 én I éa 10 érd kOxt j*ÍMUau«n«k a közellátási hivatalban.
Nagykaalzaa, 1944. fobruár 3.
Ml
Polgár mester,
. I
I
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik faísjthetetl« [ drága gyermekink, ejyatlan
Zelikánk
témotiaén részt vettek s ezzel mély-aéges fé|dalmunkat enyhíteni szive-| sok voltak, ezúton mondunk\' hálás, köszénetat. 1
Takács Elemét» j
4« osaládja.
«.- V. »:
H. klr. Allamépltéízetl hivatal, Znlínjjerszeg.
11.159/1042. sr.
irolási JÉI
Alulírott hivatal a nagyi écsel körjegyzői iroda és lakás
építési munkáira
1944. évi február hó 14-én versenytárgyalást tart.
Bővebb felvilágosítás és ajánlati iratok ugyanott kaphatók.
: Állaraéphészet^Zalaegerszeg,
Ennyi ugye nem sok! Pedig csak ennyibe ker(il egy apróhirdetés\'a ZM Közlönyben és egész nap, jó idöhen, rossz időben 30.000 embernek kínálja a hirdető áruját és üzletét! — Nem tenne Ön is egy próbát?
0
APRÓHIRDETÉSEI
ÁLLÁS
Megbízható fcnJérónO felvétetik Sugár-ut 26. alatt.
Családos vlnoallért keretek március 1-1 belépésre. Szab) litván tanító, Qelse-szlget. 367
Fiatalt aagéd azonnali belépésre (elvétetik Kelemen Rezsó cégnél. 372
Temetkezési ágazata rétiére llx-tzenét jutalékkal ű«to to«or«ö-t lsKt«l»elft-
kat felvtsz: Ponclére, Ctengery-ut I. 10
Varrótndnyt, Urf 1-Megádet és tanulóioanyt fizetéssel felvessek. Farkas Dlvatmton, Szt. Imre hg u. 4. 398
Négy köiépbkolát végzett liut tanono-nak felvesz: Virág divatáruüzlet. 393
Bejáró axakáoanfit
Aladár, Kisfaludy u. !7/c.
keres Vermta 404
Tanulólaányt azonnal™ felveszünk Jelentkezés hóifótól: CsOndör ét Szabó fodíásxtUlet, Maort-Wrház. " 407
ftlfutélaanyt azonnal felteszek. Serény ékazeiéaz,!rő-ul 493
Nappali portást é» éj|«|| Art koreai Páloalo* fonulf «atégyár,
409
ftltutéloányt vígy tanulóleányt fel-vesz: Windltchné, l\'ó-ut 0. 390
auai gQZL\'ONv
láláSI Autóbusz-men«tffpd
Érvény*« 1945. novomber 1-től vlsaxavosiaif.
Vasárnap és ünnepnap az Összes forgalom szünetel. > • i. , t T1 . . • , ■ \' Zafaaatabar—Nagykanlxaa —fiarabono-Kaposvár
mm
5 40 t
5 53 1.
6.50 ó.
7 10 1.
8.16 1.
9.02 é.
9 93 1
10.25 é.
,n. í.. .
Zalatzabar
GaraWonc
Nagykanizaa Korona szálloda
é.
I. I.
Nagykanizsa Korona szálloda Inke
Rihfnyo pu. Béhönye pu.
Kapotvár pu _
é. I. I. é. I.
19.10 18.53 18,00
"n.2s
16.14
15.23 15.07 13.45
Nagykaalxaa—>Latanya—Alaál«nd*<a—Muraaxombat
Nagykanizsa pu. Nfigyk^nltaa Korona száll. Altélendva Korona-azAlló 1. 1. 1. é. 530 S.45 • 39 7.45 i c 7.15 7.1» i9A0 d 10.15 10.25 11.19 12.2» i c 11 45 I2.ÍV) 12 50 14.45 1500 15 54 17.00 11.15 11.30 19,20
Altélendva Korona-szálló Lendvavásárlicly \' Belatlnc Muratzontbat Korona sz. Muraszombat pu. i. i. 1. é ó. 7.r>5 8.50 9 35 8.50 9Í45 lO.f 5 ■ r* 17.10 18 07 18 5> 19 0? 17 10 táos IH 25 18 36 \'
Murasxombat—Alaélandwu — L® tény a —Nagykonixaa
< ■ V í» \' -kVHr» a * t\'íglu/ .wUi.
Muraszombat pu. Wvrtuomkil Korina it. Balatlnc
l.endvavii sárhely AMI»*4fl Koron» u.
lliíl««4<a Korana M. Letenye
Hi|yVi/iii«a Korom u, Nagykanizsa pu.
700
7 49 8.40
7.13
7.25 7.47
H.40
14.0)
14.52 15 45
14.30 14 52
15-11)
1 8 50 V 12.35 15.55
1. 6.05 850 10.00 13 90 1345 le.oo 17.05
é. 0.55 9.40 10.50 S 13.50 14.35 10 50 175$
é. 7.05 —.— 11.09 1400 « ■ / " \' 14.« 17.00 19,05
é
4.50 5 14
6.-0.05
ITlÓ
0 30 0.49
7 39
Strldévár- Csáktornya—Belloa-
/-.\'»} yj
"7 39 750
12.30 12 49 13.39
13.59 14.10
StrldévAr Muiaszentmárton \' Csáktornya, Zrinyi-tér Csáktornya pu
Parsk
é
I. 1.
Tsáktornya pu. Csáktornya, Zrínyi tér Bellai
Murakirály Pcrlak pu.
é
18.10 1740 17.-16.50
9.50 0.32 8.41
10 43 10 35 10.17 15
i
ó.
""Murakirály—P/erlak pu. Perlak
77
I.
8.21 8,t0
7506"
14 55
m
1ep|igyi(áoak i
c— Csak azordán és pénfekoe. közlekedik, d — Csak hétfőn és szombaton közlekedik.
é — Csáktornya—Perlak körútit csak hélfón, szerdán és péutckcn közlekedik
i
__
ér\'tesu cm\'aP6rzs3szCiny89~tu!dj(lonosokdti
hogy nagykanizsai röv*td tartózkodásom platt szak-szeitlen vállalom keleti szőnyegek javítását.
Tütüngyán Pál \'
Nagykanizsai cimeui: Qarö kárpltoa, Horthy MlkTéia-ut 6.
Unger-Ullmann Elek va$kereskedésóbfin
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá
Qíalványok beválthatók tsJMitt.
Hofherr-gépek, gépaxij, ¿aapágyfém és gol
csapágy Igénylését ellhféJt6ni. lT\'ir,°;"
ü__Ljií.tí.
SS
ORMIMfOLGYI «¡j;
■msximlkk fíxatíísa, V\'okísMtaiók, hibajolentésak, ssakszarO tslvilágosltés minci.n vlllambs kórcíé\'»b*n>"Mr\',; "
! lí 1 \'
délelőtt 8-4*1 délután 16 órmu>
in rfVt. .ét-vir .fo.

Budapaalen urlesalád mladaaaat ke-t. Hívebbet: Stern ígnáíWfáf,\'\'" Husztl-r 7. i 41C
tet tér 7.
Ml ndsnaa-axakáo áriét kereaek Budapeatre: Nagyné^Iffsébet-téOS, 1. 4lf>
Jál számoló uyo»*«-«. piplförtö azon nal elheljrezHedne. Cl
talba kér.
cet a kiadóhlva 41t)
APASfV^TEL
Mindenféle Üuegekat, gyógTtzedlve-get ií,\' á\' leöWs^alabl) áron\' vápírolok. 7\'eutsoli Quiztáv.
281
KoaxtUm fiatal leány részére eladó. Bévsbbtt KÓlcsey-u. 17. 1. ajtó.
K4lt«zk«déi miatt l^lfogáatalan kertazt-hursa fekete fikrbar aoisgora eladé. Cim a kiadóhivatalban. 3K
Mély nagv gyormakkoosl eladó. Báthorl-utca 8 382
Juiiathán alma már . 3 50(01 kapható: Klnlsal-u. 15. \' _\' -! 406
TOlgyfa urlsaoba, Iskkctltzolt kombinált szoba áladé. Dr. Síosttté, Erzsébet-tér 1.
408
Eladó fehér, mély gyarmakkooal. VöfWmariy-u. «oF ^ TV< >7\' 396
Egy diófa szekrény, gyetmeka^lal szék kel, dívány állvány ru£Ókk\'ál és egy pár 31 as nót cpő aladá. Kfnttsl u. «3. 397
Sx
lehet
Brme, bélésnek eladó. Érdeklődni KíidlovícjVitlcmél, Efltvói tér 2. \'411
Hogwétolra keresek kisebb-nagyobb tifélekkcR vételi jegyfe, a gazdakönyv be-IrátAval hat- és Uvérscrtétektl Közveti-lót dl|arsk. Alánlatókat kérek: Simon lit-váa hcittss, Ktikanltta. \' \' 412
LAKÁS^ZLETHELVISéÖ
9xoba>koesyhM és melíékhelylaégek-i>íl állé likast keiet február l-re vagy 15 ikéie kis családu iparoiicgéd. Ciniet a kU
adóba két. crT- \' \'
UAZ ÉS JNOATLAN
Háxiat, szélót, féldet közvetít: Papp, 1\'clcXi ut I, le le Ion t 070.
Egy négylakáaoa kit béiház szóló-blrlokkbt, cteiélheté \'vagy eladó. Bővebbet : V«r#t9J«fty-o. 41. • 380
Etadáora közvetít három és kéls/.o-bás kettesházal, nagyobb telket termi« gyllmOlcfiössel, bérházat bázbelyca tertl-lettel, kisebb uántótéldet. azólót u) pincével Hotváih lróőa, ^\'vi^r-ut\' 42. .^00
^unyadi-utcában kettő lakásos héx keiltel eladé. Bővebbet: y.()f^Biparly u. \'46
3 0
Uutmék lehetőleg város bellerületén jó állaputb«n levé, lehetéleg kettes házat Ajánlatot lelráétál, áimfegfelöléatel Bemínv Jánot névre kiadéjilv^tal^a. kérek. 414
KOlönJÍÜÍ —--
Etoaorélném budspeati falatomul ktserib Üzlettel. Clm a kíadóhivafálbán.\'\'315
Mindennapi levelezésből .ősszegyUltötl tOmegbél
szetKesztósége, között. Ea a hirdetés mindig érvényes.
qaltamctzifwn
KULül KÖZLfllY
POLITIKAI NMNUt>, Falstós kiadó\' lataj Karai-.
-..Ily Vlitr r<A\'.v-H i
I ^XIzyaztMM\' 7. Nafyxux rvV
\'ayaáA\'lálo Naiyksaiiaj* DNjswdAézt tslai • latsi tuu*^
. feladó
Cin:.
Bendfokozat: Tábori ponía:
évf., 29. sz,
Nagykanizsa, 1944. február 7. hétfő
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
Siorkeoztóség óh kiadóhivatal: Fó-ut 5. szám. 8tt*ko8Ztőeégt és kiadóhivatalt telefon 78. u. Mogjelenlk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
J
Előfizetési Ara: egy hónapra « pengő 30 fillér,
negyedévre 12 pongő 4j0 fíjtér. Egyesazóm: hétköznap lOfttl.. szombaton 30 fill.
Ukrajna és Fehéroroszország további követelésekkel lép fel Lengyelországgal szemben
Minden eddiginél nagyobb erejd légitámadás pusztított tegnap este Helsinkiben A pápa Írja i „Exlrföozerint lehetetlen bármit tenni oa kéke érdekében«
Berlial Jolentéa szerint a kelotl aro-vonal téti osatájának hevességo noa> hanyatt alább, bár ar. utak, főként a déli nakaazen nagyrészt ellszsposod-tak anl a korai tavaszt. IdőJarásra mutat. .
Ki Hfnősen elkeseredett harcik dúlnak az grtwnalnak « Nikopal, Kiritvogréd és Rjelaja-Cerktv közöttI tznkaszán. *
Narvától a Pelpusz-tólg ollanyhültak a harook. A németek a középső és déli szakaszon erlsebb légi kötelökoket vetettek kü/dalembo és ezov beavatkozása Berezlnától délro Igen |ó eredménnyel járt. A szovjet a fobruár ltől 5-lg tartó hnrookbnn 112 replllőgópot veszített, ugyanezen Idő alatt 12 német gép nem tárt vissza
Neveitőt északra a német csapatak el-hirHó harcikban jelentős eredményeket éittk ct.
A szovjot páncélosok tlmegoa harcba-vetésével helyi betöréseket ért r), de azokat a németek azonnal alkalmazott ellentftkésekkol megszüntotték. Az II-montótól északra számos helyen elke-««rcdeit helyi küzdelmekre került sor. Az oroszok erős páncélos és lovassági erőkkel ttfbb Ízben \'ctörenyomultak. Céljukat, hogy a\\némötek hátába kerüljenek nem tudták elérni, mert a né-■et hadvezetés lekötötte a szárnyak etlon Irányuló mozdulatokat. A Pel-pusztő kolell partján előre tapogatódzó oroH7. erőkot bekoritették az az utolsó emkerig felmorzaolták. A Prlpet-moosa-ráktól délro kemény harcokban felfogták előrenyoaauló szovjet alakulatok minden támadását. Gyors német kötelékek az orosz csapatokat messze keletre vetették vissza,. n lovassági felderítőket pedig elvágták és mogseniralsHettok.
Egy török tábornok írja: „Nem lehet nagy szovjet-eredményekröl beszólni"
A Cumhuriót c. tőrök lap katonai szakértője, egy tábornok kiomeli cikkébon az orosz hadvozotőségnok a legutóbbi téli támadás alkalmával elkővotntt hibáját, molyn^k eredményeként a németek az Ilmon-tó vidékén hadászati visszavonulást bajthatnak végro és ugyanozzol egyidőbon nagy voszteségot okozhatnak az ollonsegnok. A Novol-ivhon — irja a cikk -.— az oroszok nem
rendelkezbok elég friss csapattal. A török katonai szakértő véloményo szerint ogy, va^ry több város kiüri-tóso ós annak atengodéso vagy azok bóvétole a Bzoyjot részéről nem nagy hadászati jolontóségü, mivol a szovjet hadvezetőség tulajdonképpeni ml ja a nérnot hadsorog toljos meg-semmisitéso. Minthogy oz nem sikerült, nem lobot beszélni nagy szovjet oredményokről.
A madridi angol nagykövet cáfolja, hogy a szövetségesek \' meg akarják szállni Spanyolországot
adjon át Amerikának. E híresztelések egyike sem igaz. A szövetségeseknek ogy kivánsága van és oz nz, hogy Spanyolország valóban semlo-gos magatartást tanúsítson. Ha ezt megteszik, nem lesz semmi baj. Viszont a Fránco-kormány jelonlogi
A madridi brit követség tájékoztató labjában IIoaro, Spanyolország nagykovoto állást foglalt a Snanyol-orszácról torjosztett hi rukkol szom-l>on ¿s rámutatott arra, hogy téves az a - hirosztolés, mely szerint a szövétségosok • mogszállni készülnó-nok Smnyolországot, vagy hogy Spanyolország harobalépését kövo-tolik a tongoly ollon és azt, hogy Spanyolország* több támaszpontot
helyzetében mindon remény megvan, hog>\' az öhszoh nézotoltérésok kiküszöbölhetők lesznek.
Tegnap újból légitámadás érte Londont
Szombaton délután Párizs ogyik I giriadót rondoltok ol. Nomsokkal külvárosát angol—amorikai légi kö- | utána tnogszólaltak a logvédolmi
kilökök bombázták. Egy árvaház ia ágyuk. . •
A hivatalos jelenti* szorint nérnot repülőgépek szálltak át Anglia délkeleti és keleti partvidéke fölött
olpusgtult; . Tiz polgári szomóly meghalt, A touloni bombatámadás luíalos . áldozatainak száma 70-r<> ouiolkedott. . " . .. v .. . . Amszterdam, február 7 Mint az.angol hírszolgálat jolentí, vasárnap hajnalban Ixmdonban lé-
ós Nagy-London torülotét is elérték.
A némot röpülök liombákat dobtak, le, do közelebbi részleteket a támadásról nem adtak ki.
Még súlyosabbra fordult a lengyel-szovjet viszály Korneicsug kinevezésével Ukrajna clnfike régi ellensége n londoni lengyel bizottságnak
támaszt Lengyelországgal «nemben ós Moszkva csak a közvotitó szoropét játssza. (Jkrajna újonnan kinovozott köztársasági elnöke kijolontetto, hogy
Korneicsug Ukrajna külügyi népbiztosává történt kinovozéso és az l\'kiajna számára biztosított külnoli-t\'kai önkormányzat kövotkoztóbon —• i»ja egy finn újság — « szovjet—lengyel kérdia uj szakaszába lépett. Ukrajna,moat fokozott követeléeoket
Ukrajna nem elégszik meg uj határaként a Ourson-vonallal, hanem mz 1939. évi demarkáj
ciós t*>ft*J#l h&oeteli haférául. Kehéroroszorsaág hasonló kövotolé-»okot támaszt natármogállapitását illet/len. Mosakva látszat szerint kívül áll a vitán, do nem nehéz észrevenni, hogy hogyan áll a játék.
Stockholmi jolontés szerint Korneicsug kinovozéao orós nyugtalanságot keltett lioiidonban a lengyel
nemzeti bizottság köreiben. Kmlé-kozfrínek arra, hog\\\'
Kornriesúij mindig elfrnséges n»0r/mfartAst tammtatf a londoni leiipi/rl bisoltsAggal s»etn-b»n
és vezető azcwpet vitt Hru^s moszkvai tárgyaláíun körül. (Jikkezett a lengyeleknek KoIofr-I^ngy<ílor.szi\\grtj vonatkoző igényei ellen is. Felesége, Vanda Vasailovszka, -a Moszkvából megBforvozett lengyel ellenbizotí^-ságnak elnöke. Korneicsug küljjolitl-kájn n«m lesz önálló, ellenlrtwóUíg, mt^\' az <eddigieknél is messzebbrneni követeb\'.seket fog támasztani t/>n-gyelors/.ácrgal szemben.
Borzalmas erejű légitámadás volt tegnap este Helsinki ellen
Tegnap este erős ellonBÓces repülők heves láqindAst Intéztek a tlnn főváros ellen. A főváros különböző részeire gyűjtő- éri robbanó bombákat dobtak. Megrongálódott a finn numzotl bank, a mtlszakl főiskola, a postahivatal, a pályaudvar. Találat érte a szovjot kövej;, céget. Ak éjH/.nkHÍ órákbnn \'a város nagy része lAngokbnn állt. Az elKŐIégl i In dó alatt I.S halott volt ór 30 nebesü-
lís történt. A támadósban }{¥», más hírek Azerlct JftÜ H/ovjet g(.p vet», r^ezt. A távíró óh i«|pfonófl87el>ötletén megszakadt. mensitlnt h vlUnnyvlágtláa. Egész utcsHorok romokban hevernek és óriási tUzvész pusziit. A finn főváros méK ««ha umu élt át ilyeu méretll légl-tAmadáwt. Ejtél tájban Valószínűleg ujabb lAmndás érte a linn fóvároot.
A papa most csak imádkozhatik a bókéért
(■hiasBoi\'érlesühw nzerint a pájwv t>on. A mostani viharban, Schnster bil>oros, milánói érnokhoz levelet intézett, mely bon boismori, hogy ezidőszerint lohetetlcn bármilyen lépésokot tonni a l>éko érdoké-
írja a
pápa, nem tohotünk nem mi egyobot, minthogy kérjük a nagy ístonk könyörüljön meg a papság és birok kinjain és szenvedésoin é.s mlrnn síz omboriwéírnek tartós és szilán! Iiékr-t.
Moszkvai iranyitással nagyszerb álmokért pusztulnak a partizán-harcok áldozatai
ZágráUbé! Jelentik: Állandón szn porodnak az esetek, amikor az amnesz tla álapján partizánok Jelentkeznek a horvát hatóságoknál.
A tisztogató hadműveletek Varasd, Krupn, Jajce, Rogatio» vidékén tovább turlnuHk. A p rllzánok 200 halottat vo-szltettek. Brlnjánál megsommlsült a 13. prlmiirjHt partizán hadosztály.
A zágrábi lapok Kotlc Konstantinnak, / a menekült Jmfoszihv kormánv washingtoni követének Tito mellett tett nyllatko7atában ujnbb bizonyítékát látják a fölkelők nugyBzerb törekvéseinek. Ez a Jelenség arra mutat, — irja a HrvatKkl Narod — liogy a nioazkval irányítás mögött nagvHzerb törekvések laiipauLiansk
Török-bolgár határzárt rendeltek el a drinapoíyi pestis-járvány miatt
lk>lgár jelentések szorint a U\'irök-lK)lgár határtól 60 kilométornyi til-volságban loyó Drínápoly török város torülotén veszedolmos arányokat öltő jx>stis iárvány tört ki. Eddig 5000 mogbotogodóst jolen-
tettx^k és a járvány egyre törjed. A líolgár batí\'wágok a legszigorúbb rendszulMtlyokat rendelték ol. A ha-t^-rnionti forgalmat botiltották <« vosztegzárt állitottak fol a Driná-jX)ly felől érkező utasok számára.
A Wilhelmstrasse is cáfolja a pápa elköltözéséről , . terjesztett hireket
/le.rlin, február 7
Iierlinl>en némi figyohm>t költött a Zürichor Zeitung washingtoni tn-dósitójának jolentése, amoly washingtoni körök véleményéről sviá-molt lw) a jWipa székholyénok kérdését illotóon. Washingtoni körök-ben azt a lehotóségot mérlogolik\', hogy ii pápa székhelyét a nyugati
félgömbre helyezik át; "A Wilhélni-strass<>n őzzel kajx:solatl)ai) emlé--keztetnek arra, ho{(y a |>ár>;i mái" ismételten leszögezte elhatározását, l)Ogy Rómát nem hagyja el. Némot részről sem gondol senki arra, hogy lKífolyást gyakoroljon a pápára, szék helye megváltoztatásának kőnhW--bon.
Sok bolgár hivatalnokot elbocsátanak, mert nem jelentkeztek
szolgálati helyükön
Szőfiából jelentik: A l>olgi»r Ijor-
mány erélyes kézzel akarja biztosítani a rend holyroállitását, uzért a hivatalnokok munkaholyükro való visszatérésének időpontját legké-eőbb január. \'¿8-ra jelölte mog. Ezen fel-
hívásnak nom mindönki tett elíjpjnt.-Eddig 17 egyént bocsátottak el állá-\' Htikból; köartük a koroefeodolomfügyi minisztérium államtitkárját. Jól értesült helyről ködlik, hogy még több* eÜKK\'sátásra számíthatnak.
ZALAI KÖZLÖNY.
fiondosfcodás kizgzífc-
ségleti cikkekről
A kormány szakkníniszterei
szokásos liuvi gazdasági tájéfcoe-taló értekezleten jelentek meg szukonibcrek körében, hogj> felvilágosítást adjanak a népesség leginkább ráulait rászánok közszükségleti cikkekkel való ellátásáról Az értekezleten a nemzet védelmi i>ropagandamaniszter elnökólt, ő nyitotta azt meg, annak hangsúlyozásával, hogy az uj, esztendő közgazdasági , életünkre is súlyos megpróbáltatásokat íog jelenteni és számol-uunk kell azzal, hogy az összes gazdasági funkciók, a termelés, az elosztás ós a fogyasztás egyre nehezebb leiadatok eló kerül.
* " \' *
A tulajdonképpeni tájékoztatást statisztikai adatok felsorolásával az iparügyi ós a közellátásügyi miniszter végezték. Megtudtuk az áltuluk nyújtott feí-világositásókból, hogy elsősorban a mezőgazdasági üzemeknek üzemi iparcikkekkel, másodsorba li, .ü mezőgazdaságban \'foglalkoztatottaknak nihajneniu* vei és cipővel ,való ellátásáról gondoskodik u kormány. I)ekülön gondoskodás történik a vasainkkal való ellátás terón is, ahol eddig igen mtgy volt a kereslet és bizonyára nagy is marad. Viszont az is igaz, hogy a mai háborús helyzetben a mezőgazdaságnak ezt a fokozott vas-igényét nem lehet kielégite-ni. Ennek ellenére az 1914. esztendőre a kormánynak olyan programot sikerült kidolgozni, amely lényeges javulást hoz a múlttal szemben. Körülbelül háromszorosára emelkedik a mpr zőfcazdaság rendelkezésére álló niuVas, keréksinvas és patkóvas mennyisége.
Bizonyára örómjtinel veszik ezt tudomásul a gazdák körében, hiszen a legnugyobb panasz eddig az volt, hogy ¿» szekereket megjavítani, kerekekre ráfot veretni és lovakat patkoltatni súlyos nehézségekbe ütközött.
( Elmondotta az iparügyi miniszter azt is, hogy a ruházati cikkekkel való ellátás terén a legteljesebb igazságosság,mellett mindegyre a hatósági ellátás alapjára kell helyezkedni és pedig függetlenül a mai. nont-rendsr.erlŐl, hanem sokkal inkább bizonyos munkakötelezettségre illetve munkateljesiUmlóny-rc kell figyelemlnuel leiini.
A közellátásügyi miniszter elsősorban a mezőgazdasági, bakancsakcióról adott fel világosítást. Ez az akció 150 ezer párral indult és ma már 300 ezer párral tudják kibővíteni Megkezdődik egy talp-akció is. Ennek keretében elsősorban a mezőgazdasági munkásságot látják el bőrtalppal. Ugy a cipő- miijt a talp-akcióból részesül a mezőgazdasági cselédség is és az öt holdnál kisebb tőrpelxirtokos is. Folyamatban van a mezőgazdasági munkások ruha-akciója, is lés ennek kerete ötször akkora lesz, mint az etonlult évi akdó ▼olt.
A közellátás háivoiit foglal kopási kategóriára gondol elsősorban és pedig a mezőgazdasági munkásságra* az ipari munkásságra és a kistisztviselőkre. Az akció tehát nem szorilkozik csak
a mezőgazdaságra, folyamlatba» van a hadiüzemi munkások lábbelivel és ruházati cikkekkel való ellátása és megkezdődött a kistisztviselőknek textil anyaggal való megsegítése is.
Hangsúlyozta a közellátásügyi miniszter, hogy alt iparcikkekkel való ellátásnak bizonyos kapcsolatban kell lennie a beszolgáltatással, mert liiszen ennek ténye mutatja azt, hogy a mezőgazdaság elvégezte feladatát.
Még egy igen fontos bejelentést tett a miniszter ós ]>edig azt, hogy a kereskedői árrést maximálni fogják. Annak ellenére, hogy ez az árrés nem kereskedői haszon, végre kell hajtani a inaxijmúlásl, hogy a közszükség-
leti cikkeket fix-árhoz köthessék.
Végül kilátásba helyezte a miniszter azt is, hogy rendet kiván teremteni a textil kereskedői fronton,mert ez az ország á inai áruviszonoyk ntiellett, de a normális viszonyok kőzött se«* tud 25 ezer textil kereskedőt ós 2500 cipőkereskedőt eltartani. Itt azokról a kereskedőkről emlékezett meg, akik tulajdonképpen nem is kereskedők és neM js akarnak azok lenni.
A szakértekezlet tagjai helyese-léssel ós megnyugvással fogadták a szakminiszterek felvilágosításait és bizonyára megoléíge-déssel veszi tudomásul a toryo-zett intézkedéseket az ország ifo-gyasztóközönséga is. (sj
■agyar helytállásiéi, a biztos »agyar gyézele« ról, a háüttri atáal gaziaségl íelfeészSlésrél
beszélt liovszky jánes országgyűlési képviselő válogztóheröletéuek nagykanizsai MÉP-veretÖségl értekezletén
nizsai ós letonyoi járás 1G községét
Val^hányaaör Ilovuiaky Jánoa, a
nagykanizj>;»i válftsztókorület országgyűlési képvisolójo meglátogatja ko-rulótét óh n maga közvetlen, lelkes módján szót in tó/, a város óh atkür-nyók lakosságához, mindannyiszor nj erőt öntőnek szavai a vidék népének lelkébe, sorkontik fa acélozzák további kitartásra, magyar hitre, mag}!!!\' helvtállásra. Hangja sohasem csendül el a pUHztábü, liánom önkéntelenül is gyokorot vor a lol-kokben ós ni mutató lesz a mai ólot sok nehéz ]>erct\':bon azok számára, akik nnigórozb\'ilr a szavakból a becsület és magyar szándékokat. •
Vasárnap a körülöl szívóhoz, Kanizsához iött. el Ilovszky János. Itt mondott bbszédot, déhdótt Nagykanizsán, délután Kiskunizsáit. A ka-
iatositani. .Mindenkinek helyt kell Állnia I
a jüvó hónapban fogja meglátogatni.
A Magyar Klót Párti ¡a kerületi vozotóségi órtokozloto a Magyal- Hi-szokegy fohászával kezdődött. Utána
vitéz Tóth Béla kormánytanácsos,1 társkorülotvoznfcé mondott mo«mvítót, a móly részvét hangján emlúKozvo mog a vámul pártvozotó, dr. Tholway Zsigmond gyászáról.
— Kiérkezett az idő, mondta vitóz Tóth, amikor minden magyarnak egy uton koll haladnia, mort lia nom, akkor lolkilog szétfoszlik a nemzőt fa lolkilog szétfoszlott nom -zot katonáinak kezéből láttuk már kihullani a fegyvert. Hazánkat, függőt ionsógünkot, jövónkqt csak töltés magyar összefogással tudjuk biul
¡Szoiötoitoljo* ünnoplés közbon tlovszky János képvisejó állt fel szólásra. Kállay miniszterelnök log-atóbbi l>eszédéből kiindulva a magyarság mindon rétogónok összefogását hirdette nemcsak )x>litikai síkon, hunom ogységospok koll loimi a mai idókl>on az ogyotomos nemzet minden szivdobbanásának. Mindenkinek bolyt kell állnia, csak így kj-Het viharos idókben biztosítani az ei,\'ész nemzői Ceniunanulását. 11*i-mutatott a nemzotközi élet házugsá-« gokkal tele voltára. Az erkölcsi uíat) soha nom volt, mondta, a nomzotek közt annyi mográzkódtíitásnak ki-tóvo, mint ma. Mzt- a szollomot
mint ma igyekszünk távol tartahi az ország határaitól, hogy Magyarország szont
.Nagykanizsa a Dunántul Iegnagyabb jívéjtl városa"
földjére idr-rjon katona többé no t/> hesso a lábát.< A magyar nontzot lolkiségénok nom szabad önérdokü atomokra humlania, hanom mind
annyiunk legfőbb órdokót kiül bzoI-gáhíi. Kgy kicsi, do egészsége«, eg5\'formtf gondolkodású hé® csodi\'v-ka\'t tehet. Törhototlonül állunk a HzentÍBtváni maCTar birodalom gon-dulata alapján. A magyarság, amolj ozer ó*«í harcol, ^Ido» vórt. anyagia kai a korosztétry kulturaórt, nom azonosíthatja töbl/i magát a vörös eszmékkel. \'í\'ávpl • kell tartani uz orsz áíxtól az istontolonség hírdotóit^ a pjjgári ólot oltipróit, az ozoróvea törvényeket mogszontségtolonitó bol-tíovizmust.
Szólt ezután a kópvisoló arról, hogy a mandátuma átvételének liuj-nulán kijolontotto: — hatalma« export-import várossá fogja fojlesztoni Nagykanizsát. A holyzotok szisztematikus kilmsználásával — mondta most — nom oz kövotkozik-o bo? Iston inoga<lta o vidóknok az olaj kincs/it ¡fa ma Nafrykiutizsára vár a legnagyobb jövó a dunántuji váróik soráUío. Utalt ezután Muraköz visszatérésónok jolontóségúro a város szomjjontjából ós mindarrav amit akkor őzért, mint törvényhozó,
A termelő-tőke^felaáatal
t\'Jzután i<azdasáíri kérdésekkol foglalkozott. Oazdasj\'it;i éJ(>tv\'utk pri-modonnája, mondta, a szón. Az ijiarban foglal koptatott nu\\gyar mim káiwk száma meghaladja a/Vi egy milliót. Kzok hál>oru utáni foglal-koétat|ÍHánák tervéi kószon álmok. Fpari vavllívlaUiinkban a nomy.oti vagyonból 8.6; milliárd, portgó fok-szik, a korpJíkíxloLombon emtok 2—8 ötödu foltétek)BlK)tó. Kgyüttoson 6
tolt másokkal ogyütt.
• Nom az a ]ó kópvisoló, mondta, aki oliár ogy ombor italmérési ügyébén, nanotn aki ogész ór$zágr résznok igyekszik és tud jobb jí)Yot biztosítani. Politikánknak öfizmei mágasság})an koll iárniá, amikor boldogulást körösünk ogy ország műiden lakója számára.
Kmlékoztótott árra, hogy ó lépett fol a második balatoni sin^r órde-kól>on és á háború után sormndt)on a harmadiknak torozott beruházás a kanizsai vonal második vágányáénak mt^épitéso.
és « kártya- szeaveáély
milliárd |x>ngó. Vagvon Hzemjwnt-iából ldíbiztosább a föld, do kamatozás szemjxmtjából ri\'z ipari ós ko-róskodolmi tiéren cllrolydzkodott tJke. Fokozni kell mezógazdasi\'igi vvir-sonyké]x)sségünkot. bürgotto a mb-zó^azdaság orótoljasebb ^épC\\sit<W;t. M(ízógazdasi^i iparunkat bo koll állítani ugy-, hogv a í<^)d nép<\'ínek módot adjon gépek beszerzésére.
A tóko föladatairól szólva kikolt
1944. február 21
a kópvisoló az utóbbi idóbon ismét lábrakajjott, nagy összegoklwn folyiv kártyajáték ellen. Be kaszinóban, so kávéházban, . 8Q tnagánholiítfeíMi nem sí^ImuI mogongi>dni a kaf^a-jáU\'iknakjitisztí», Uli inuj^arokíioa nem méltó könnyelmű elfajulását, mondtu.
„A magyar győzelem nem vitás l"
Hátért azután u hál>oru kin tőiének kérdésére. A háború olvw»/,-bíso vagy mognvoréao, mondta, jvoni-csak katonáink harckóiMWKci&től függ, nom is csak a bolsó trónt szilurdaágától, hanom u nomzot fplki ki\'wzsokétól, hitétói, az osomórúok tárgyilagos mérlogolésétól és oróink tudatától. Ha összofogunk, mondta, ha lélokbon oj/yok vágyunk, ha a haeáórt mindon munkái teljeeileni, minden áldozatot vállalni kt«uok vagyunk, akkor, nom vitás a magyar gyozolom. Mi nem akartmk idojjon országból darubot a»>in. l>o mi>g-Ix\'tkélt iVIugjaiországot addig elképzelni som tudunk, mig a szontint-fáni birodalom határain Ik>IüI véri kézfogásbaj) nom élnek ogyütt a történőim í Nugymagyurorazág nemzotiségei.
- A ré^i liborális kor^aák, mondta, annak gazdasági törvényei is, örökro a múlté. Uj rend i^okul ki, uj löhotósógnk tárulnak fol a világon. Minkot óbból ogy érdokol: — a régi, Iwldog» Nagj-mogvaror-szág. Nom szabad kishitünok fonni. hott, hogv még az (nldiginél több áldozat vár reánlc, do a hazáért h(>-«ott áldozatból ól fa áll talpra4aa . ország és óbból fakad mindon oflfyos- \' nek is a boldogulása.
IJoszédo végén Ilovszky János átnyújtotta
flahx/h József jxjlat M fi/\'-vezetőnek a tízéves hűsége* rmun-káiságyal megérdemelt elismerő disz-okiratot Kállay minisztorolnök és ijakáM Itéla minisztör uláirásiival.\'
Az értokozlot vitéz Tóth, Bóla zárószavaival órt véget. >
riagy érdeklődés kitérte Kla-kavlzsán Ilovszky bete(mólóját
A várakozást is tulhahuMj.A*-deklődés mellett tartotta wpg az itPei első értekezletéi vas^r nap délután a.Mfíp kjskan«^ni helyi vezetősége, amely \'alkii loiiffmal mie\'»látögatta Kislöadi-zsát a kerület képviselőbe, Uovszkv János, hogy panasr.ivii-jh>1 tartson Kiskanizsa nój>ft számára. . . - • ■ I .
Délután 1 órakor vitétz Tóth Béla és Thqlwav Zsi\'gmjonr^ városi MfiP-Vírfetők kisérxijaijrn érkozélt meg Ilovszky Tánbs.öz Olvasókörbe; ahol zsufblt terítu fogadta a vendégeket.. Ajtink pyörgv ós Horváth Eorei^i. a Kör, Gozdán József a Scgéiy^ zőbizottság, P. Solynios Hwső és Zicgler György a Kath. Jfj-Egyesület képvise,letél>en vettek reszt a beszámolón. , .
Dr. Szabó István elnök1 köszöntötte a vendégeket, els/fyior-ban a képviselőt, aki a keresztény Raross-eszme harcosa és országos elnöke is. Reszédében a magyar összefogásról szóit, ,
Ilovszky János nagy érdeklő-dós közepette mondta el beszámolóját Beszélt a rendbontók, a ntéregkeverők ellen, akik noiui denütt ugyanazok és akik 1918 ban is ránk ákarták szalváditani a pusztító vörös vészedelmei. Majd kitért a hihetetlenül aljas agitációra, apiely az utóbbi m« j>okbat^ a ráfiión keres/tül ^ikar ja inepímiótelyezni áz öntiKhatos és józan magyar nÓ|\'xjt.
Nli magyarok nvondtá —\' meg tudunk állni saját Iában-
1*44. fobruár 7
CAJLTkl KÓZiXJiVT
kon és. nincs szükségünk nemzetközi szellemet valló nép takácsára. Orőmjmíel tapasztaltam, folytatta — hogy Kískanizsa népe mindenkor dolgos és szor galmas volt, ezen kciy.s/.tül megőrizte t\'ajiságát is. fis ahogy Kískanizsa meg tudta őrizni faj-tisztaságál, szcmbeállitoan a várossal és azt kell mondanohni, hogy a liberalizmusnak levelét hullató fája ebben- a tiszta, dolgos néplvcn elvesztette gyökerét, nterl a né)) a keresztény magyar erkölcsiségnek talpköve. Hiszemx hogy a tcrurwékeny olajvidék fővárosa lesz Nagykanizsa é* ajkkor nagy szükség lesz a
példátmutató
.kiskanizsai né]) vasszorgalmára.
A képviselő beszédéi nagy tabivihar fogadta. Utána vitéz Iőth Méla szólt a kiskánM néphez, kiemelve annak értékét és szavaiban á inagyaV föld. és a rtihgyar gárda meglxrcsülése csendült. Beszélt a magyar ga?-dá szorgalmáról és Kiskanizsát, mint a város acélliintcrlamíját emiitette.
l)r. Tholway Zsigmond szélt ezután még az Olvasókör szerepéről Kískanizsa Közéletében, Majd Plánder József társelnök zárszavaival ért véget a beszá-ntoló.
Elsefétél német helyalt aarakSzl nyelvat taaltaaak az Isszes naraklzt kftKéatskalákbaa
Csáktornyát február 7 (Tudósítónk jelenti) A Csáktornyái tanítóképzőben és ke-ixiskedebni iskolában már ré-g<4)lx;n levezették a muraközi nyelv tanítását, a kultuszminiszter rendeletére. Most azonban február l.-ével a i>olgári iskoláiban is JcötelezŐYÓ telték a mu-r«kOa nyeiv tanítását a nómet
nyelv helyett. így most valamennyi csáktornyai kó*éj>- és középfokú iskolában tanitják már y mturaközi nyelvet (a tanítóképzőben ezenkívül, a vend nyelvet is I), hogy e népnek a jövőben is legyen elég olyan vezetője, akik beszélik a kisebbség nyelvót is.

Mégis megépül a keszthelyi kikötő és az egészségház
KtMig azért nein lohotett szó az uj keszthelyi kikötő megépítéséről, mert nom állt rondolkozésm a meg fotelé terület. Mont is, mint már annyiszor, a horcogi uradalom bío-tott u község segítségére. Dr. Lénárd János hercegi főtitkár kijelentette a képvitfolőúwlülut- előtt., hogy a v.ükaőgesmintegy íi holdnyi területet uj kikötő részén) a heroegi uja<tttlom minden kikötés nőikül
ivíKlelkezésm l>oeuálja.
»
Nttoirégíben közöltük, hóin- a MügYmínisztor jóváhagyta Ííoszt-koty kópviaolőtostüloténok mindazo-
kat a határozatait, melyeket iw. ogi\'vtzségház épitésóro nózve hozott: egyúttal közölte, hogv az őpitkwé«-hez J35.000 1» államsegéllyé hozzájárul. Hozzátette azonban,, hogy ennél .többot nem ad s ezt is csak abban az eeotbon utalja ki, .ha a/ egész építési költség. fedezni van. A fontos érdokm való tokhuottol, móly az egészségházból fűződik, elhalmozta Kosztlioly lfépviselőtoatü-Iote„ hoL\'j a még hiányzó 47.000 Pengőt kölcsönnel fedezi. Az elvi határozat felhatalmazza a/, olóliáró-ságot, hogy n kölcsön tárgyában mogtogyo a* azüköóeo« lópóuoloot.
fli hasisa, kára vai a gaxiáiák, ksrsskMilik, iparssaak a tavaszias télból?
Az utóbbi hoss/.u évek
napokat óta nem
leszámítva volt még
olyan onyho a tél, mint Az idén. A közönség bizonyos aggódással is uési a téli tavaszt, kíváncsi, milyon hattea lehel a mezőgazdaságra, a háztartásra. Mogkérdoztünk azért néhány szakeróbort. Imo a válaszok.
A férdsi gazdasági fel Ügyelőt ég ivééről Kendek Géza fölügyelő kiío-lonÉoite, hogy a szokatlan téli ido-iáréw dacára a korai votóaok a nagy-Kaiiiyjtfii jánis területén kiolégitóoK. Ha igy tovább marad, akkor io kilátások vannak a termést illotólog, do ha késői fagyok jönnének hó nélkül, \'akkor föíó, hogy bajok losznok. lOgyc» bolyokon jelentős ogórkárok vannak, tfalaszontbalázs határában |)l. 20 - 30 százalékos a kár.. Vannak vjdékok, ahol csak nagyon csekély, vagy egyáltalán nincs ogórkár.
mi\'A azaktanácsadóállomás vwsotfjo, Mócsy Béla téli gazdasági iskolát igazgató szerint az időjárás valót ián abnormális. Csai>adék is kövén, fagy is kővé«, do ha igy marad, nom lesz baj. Csak ha hónólküli fagyot kapunk, akkor az már baj. Mezőgazdasági szempontból nem bilva os az onvlto időjárás, u votóaok «ztjpou állanak.
Kérdést intéztünk
a Futura kirendeltség (•\'•gvozetóiéllo?:, aki kijolonWito, hogy » mostani Időjárás aií elmaradt őazi iizántátí pótlására nagyon alkalmas, azonban a késői vetésekro nom mutatkozik jónak, inort nom tudnak kellően mogorósödni. Az oddlgi idő-
. járási tapAflzUlatok áíílpjáh blzo-nyoH kifagyásokra lobot nzámitani.
Különös veszrly mindazonáltal nincu
i c
Egy gyakorlati gazdát, dzomolányi (l^yulát kérdeztük ez-Útán, aki szerint a gnbonánemüok-re (nldig még semmi baj. Nem voltak hideg, száraz fagyok, tollát nom volt szükség hótakaróra. Do oz a tülenyho idő voszóljt)« a gyümölcsfákra, ha tnl korán indul mog a tuxtvkeringés. A votóaok állása kü-lönljen mindonütt tiágyon szép és a losjobb roményokre jogosít. Az időjárás olyan volt, hogy míudon gazda elvégezheti nu>zogazdaaági munkálatait. *
A pali ni Rubini-gazdaság
tulajdonosa szorint a mostani időjárás nincs rossz hatással a mozó-gazdaságra, lobot jól dolgozni, lia nom jön eg>\' áprilifti tél. Alost szán- . tottak a gazdaságban. Kgórkár nin-
csen, do a szomszédságlmn van sok. Igen szépen bokrosodnak a votésok. Félő azonban, hogy rovarkár lesz, niort ii rovarok, lárvák nem tudiu\\k . elpiiHztulnii és a föld nem lesz ológgé omlós.
Kerr.nkcdói nzem-ponlból. moíulja vitéz Tóth bóla nagykeres-kotlój fűtés, világítás ,stb. szóm-íjontjából tormészotoaon nom jelont kárt a kereskedőn\' nézve az ouyho téli időjárás, de üzleti szempontból igeit, moh a téli cikkek forgalma
visszaesett és azt nom ngy üzlet jolentékonyon mog is érzi.
Az iparosok szempontjából, mondja Ilazsó József ipartestületi jegyző, nincs ogy iparág, amelvr* ez az idő káros kihatással lonna. !><>gfoljobb csak a fával dolfozi i|Miro»okra, j>éldául kádárokra, meiii ez az idő megnohoziti a fakitiyr-molést. A közgazdasági életre, ipiu-i sz<*lnjx)ntból, az időjárás káros ette-bxlásl nem okozott.
áz Etek bhtak 18 h«td|iaak szétosztását és kikité itat ilrget Kacarlak kizség
Kacorlak község MfiP szerva zétéiíek választmányi ülésén Balázs István községi elnök köszönetet mondott az országos elnökség munkájáért, amit különösképpen a házbelykéixlés körül tett Orömtmel jelentette be, hogy c régóta húzódó ügy megoldást nyert és ennek eredmé-nyeképjKin 27 igényjogosult! jutott családi házhelyhez. Kérte a párt vármegyei elnökségét, hogy az Klek-féle birtok szétosztásakor a község lakói részére fenntartott körülbelül 18 hold szántóföld minél előbb az igényjogo-sul! gazdáknak osztassék szét, vsu.y atlassék kishaszonbérbe
Szűcs .lálios igazgatótanitó a rossz útviszonyok miatt enwlt panaszt és kérte a várnwgyei elnökséget. hogv a másfél kiloanjé ter hosszú bekötő uJ kiépítését sürgesse illetékes helyen. (A tervezeti útépítések vagon- és kőhiány miatt maradtak el. Mi-
bclyt mód nyilik. n tervezett, uk-szakaszok kié|)itése azma«al megindul.)
O.ulek József kerületi szervező titkár az időszerű kérdésekről tárgyalt és rövid áttekintést adott az általános kül- és beljMíliUkai, valamint a gazdasági helyzetről.
Közellátási ügyeklyen felszólalt Stampf Mihály és Nfagyar
Antal választmányi tag. *
A pölöskefői Ml\':l\'-szervezet választmányi értekezletet tartott. Töth Mrinc községi pári-vezető ismertette a pártszervező! eddigi működését, majd a házhelykérdéssel kapcsolatos panaszokat tette, szóvá. Czulek .József kerületi szervező titkár a párt tíz éves munkásságának rred1 ményéről beszélt. Végül az flő-terjesztett panaszokat és kérelmeket hallgatta mieg.
A nagybakónaki témetöben elásva találtak egV újszülött csecsemőt
Nagybakónak)* február 7 íTudósítónk jelenti) A csendőrség rövid jelentése szerint a
nagybakónaki temető gyepüjé-ben elásva találtak egy újszülött csecsemő holtteslére. Miután va-lószinüleg bűntény íorog fenn, a kir. ügyészség a kicsi holttest felboncoíását indítványozta, ami
ma. hétfőn délután a tnmMő tf-
degházáhan meg is Jog történni\'. Törvényszéki bizottság száll ki NagybakónakVa, hogy a rerélyes esetben a helyszint vizsgálatot meginditsák. A. lxmcolás fog|a megállapitani, hogy Are születet t-i* a r.sec.«*rmő.
A nyomozás határozott irályban folyik.
Mályvából olaj, szójababból tej, öszibarackizU paprika
és efyéli közellátási „pótanya*"-kísérletek a «ezö^afdaságban
hasonlít a paprikához, visrx*űi a paradicsom és az őszibarack\'
Az európai mezőgazdaságban nagyszabású kísérletek folynak a termelés fokozása érdekében. Az egyik dunántuli uradalomban igen szép ercdmén.Véket értek el egy uj gazdasági kultúrnövénnyel, az olajtextilmályvá" vnl. Kgy bolgár mérnök jó eredménnyel kísérletezést folytat a tejnek szójababból való előállítására, amelyből ugyan cukor hiányzik, de különben igen értékes ás élvezetes tápszernek bizonyul. Németországban kísérleteznek egy uj gyümölcsfajta kitermelésével, ahücly erősen
Február hó
7 8-án
VAROS! MOZGÓ
Hétfőn és
kedden
Világsiker! — Corinne Luohaire, a híres francia filmsstdr felejthetetlen Jdtókdval
ELHAGYATVA
(A trintdadi leány) "Izgalmas filmregény. - Magyar világhír adó
Előadások kezdete: ¿4, i6 és i8 órakor:
izeit egyesiti. Kiderült, hogy az uj gyümölcspaprika igen tápláló; egészséges és különöse* magas a C~vitnfm!in tartalma. Ezeiikivül beható kiséH<*.ek folynak Németországban a irA-lővidékeken fűszer- és csemege-paprika termesztésére is. -U&yancsák Németországban egyre szélesebb körben has2rnÜl-jók a szarvasmarhák etetésdre a kalarábé leveleit, amelycW több táoórtéket tartalmaznak, mint a takarimány- és cukorrépa levelei. Szorbiában különleges füstölési és keverési eljárással sikerü|t a szójából i#en izletes kolbász-féle terméket elő-álliltlui. Dániában uj, mesterséges édesítőszer előállításával kV sérleteznek\', amely sokkal édesebb a répacnkornál és niíjcs setmnri mellékize. Ucrvancsak tn-karinánypótlékot állítanak «JŐ bamntfiak szánrára, amclrtwjfc alapanyaga ten^eri-csígálvöl kir röl .ki JTgen nagy a vitamin talma ¿s a tyúkok tojástertóíető kéiKíSségét is feltűnően fokorca. (MVS)
EAJJAI KQZLON*
1944. február 7
HÍREK
Naptár, Február 7 Hitifi. Róni kat R«iiiiAiUI. Protestáns Todor.
gyogyuaertári iigjr«U>t: NH $t<Mi«vnl tOOKvitovrlúr I)a4k-lér lt.
Kiík»niz«án az ottani gjófjaaer-Wu úlluuilé ügjeletoa szolgála*)» »art.
— (Tta ügyésc paiyAilk Nagykanizsám*
Uost, járt k) u pályÓKHl t> UCfye-<lik nagykaniasai kir. üjo\'iwzi állás uu. Oiwzeaon 10 pályázat érkezeti, köatük olyanok« akik áthelvow^öol kapawlattían szorotnék olnyorni ay. •liánt. Voltak titkárok Vs a pályázók között. Nagykanizsáról egyotlcn pá-1yáwá adta Ih> kérvényét. A jolölé-*«k«t tegnap ejtottók inog ut ma terjaeztik fel a min inti tóriumba. A l>#rl«ki kir. járúabiróí állásra négy pálvázat érkezett.
— (A Nermatvé\'lelml Ker«»ztes«k)
ilÍMhil>oioziisát fobruár 20-án dél-•látt 11 órukor tarkók Ihidapeakm, a |wnti Vigadóban.
— (Orvosi kirctndelés)
A bvlügyminíaatnr dr. Simon lapát «Aantaréri orvo«t Nirktófár köz-•áglirü u köz-ségi orvosi kxmdók ol-láfcWnu honréaolmi munkára kö-WtazW.
(Növendék hnngver»eny)
lesz «zmlán 17 órakor u na^y-kaui/.nui /encinkolában. lk\'lépoaij
— (Baross hlr)
frissítjük füny.ornzakoaztályi tagjainkat, hogy lw»b, lioi-nó és liázt kéazU\'tükkoí a közollátáai. hiratal-W»a ft-án és 9-én nzámoljnnak «1.
— (KisktimIzhhI mÜKcdvelÓ gxiapaai)
l)j néjiszinmülxMnutató rolt »u«úi-u*|) Kiskanizsán, ahol a Kogély-kizotfeág mükedvolőgúrdéja játszott innét telt ház olótt. Az olóadás «lóit Oozdáll JÓZHOÍ, u bizottság lóikon és Hzor^almas iigyvozotójo köszöntő mi\'g Kiskanizsa népénok a támogatást o nomos cél érdokélxm. Dr; liorka- (léza:. Karikagyűrű c. hnrouifolvunásQH néjwzinmŰTO notu lér ol a szokásos letétekkel éa bonyodalmakkal felépitett színművöktől. Jó adag huniQr mollott orkölcai Urtakiui is kitölbitto u daraliot, a niolynok nagy sikoro yolt ügyeo »/.oroplók lolmiicHOKiHábivn. .Bár a wreplők ogyüttofton kitettek magukért mégis meg kell omlékoznűnk Kiss Marinka, ftohhányófl József-, finom alakításáról, Nagv Ifttván jel-Icmfofitó képességéről. A humor két nagymestere Szokol János ói Parti József yolt. Knausz Károly Böcsiw gazdája, Horváth Irma kényes kis-asszonya, Ciozdt\'m Jánosné szakáca-néja >« "Natrv Lajos postás alakítása sikerűit, mig a többi szorejiokct) Clűrdán János, Hajnali Józsof, Káló vics János, l\'ókcx\'z Tibor, Tóth I/a-jos, Billegő" László és Szilajka Antal alakították. A rendezés I|H>lyi Lijos jondos és körültekintő munkája volt.
— (Ismeretterjesztő előadássorozat Csáktornyán)
A Csáktornyai Iskolánkiviilí Népművelési Bizottság rondozésébon Csáktornyán a polgári iskola raj»-kirtnéhon nagysikerű ismemttor-joHztő olóadájt-sorozat kozdŐdött.. A megnyitó előadást Mik Károly nép-■lűrolési titkár tartotta, aki a nép-■lüreló* feladatairól\' löszéit. A min-Jon \'csütörtökön és vasárnap\' tartandó előadásokon Kovik-sU-s Ella* 4r. Webor Mihály né, dr. Meleznor (lvu|u, \\\\ Bakoss Oáspár, Méry JóMefné, Ikxló Sándorné, Hajnal lírnó, dr. 1 /lek Sándor, dr. Wobor Mihály, Polosinszky Jonó, Pemirnik Paula, H<xlo Imre, P. Bokor (^son-tor, IVirhv István 1—l. Mik Károly Ő8 Ková s .1. András 2 - 2, (<áthi-Graf Ki nó {xytig ÍJ előadással\' n>*»jopol. Az ekWlás-Roro/at március líisjg tart, amikor is Mindszenthy JóztM)f pápai prelátus, zal:u^>rsz<^i »púi plvl\'ánoM mond /árólies/édot.
Egy halálraégett muraközi gyermek édesanyja a nagykanizsai törvényszék előtt
Kg)- év előtt történt, hogy Krajcsics Gyórgyné szül. No veszel Mária gáborvölgyi Inluxs, két gyennek anyja, mialatt az udvarra ment fáért, k;is gyertm^ két magára hagyta. Néhány percig rakta csak a fát, amikor velőtrázó sikoltás és segitségki-áltás fagyasztotta meg ereiben a vért. A halálra ijedt anya besietett a konyhába és látta, hogy ^ éves Mária nevű leánykájának ruhája egy lángtenger. Mig ő az udvaron volt. a gyermek játszadozott a takaréktűzhely körül, amelyből kieső parázs lángralobbantotla a kisgyermek ruháját. Hafrnar orvo»-
— (Kőszinet)
Tos-estélyünkön közreműködő fa>d vő« hólgyoknok és uraknak szívt* fáradozásaikért ós ndonuinyaikéri bálás köszönetet mond az lpartt<«tü-lotolnökftége. (:)
— <Nvl»k » hóvirág)
Az idoi tavaszias b;l a hóviráííO-kat in előbb kicsalbi. A muraközi hogyekU-n már bő liolyett hóvirág felvÍTlik u najisüb\'ws domboldalakon. Még az öreg emborok som emlékeznek rá, hogy február elojén ennyi hóvirág: lett volna, .mint az idén.
— <Só csempészeket fogtak a DrÁva-parton^
A lakocsai <rsondórök olfo t-ik Varga Uihál.V\'és Si|x>s István drávafoki lakosokat, akik közel ogy métermázsa sót akartak a határon átesemfiészni, azonban torvvik a csendőrök közl>olé]x\';so miatt nem sikerült. Az eljárás mogindult a csetu|x\'sz«k ellen. • (Három gyilkos belép)
A bűnügyi regénvnok nagysztuü ikMsziflázsa frank llellernok, a hallatlanul mulatságos és fordulatos dotoktív-rogéiiyok Írójának ez. a könyve. Izgalmas feszültség, gyilk,.>s szatíra, «js bizarr humor jollom>.ik ezt az uj rogényét, amely r/4ám-si\'vgbatt és ötletben méltán sorakozik Frank Heller többi magyarra már lefordított müvei mellé. Stilus ki-mlás.
Eladó
a tulajdsnsmat kípezö .Kurut" nevll 1940 óvi szülctósU
magyar félvér
160 cm. magas, 172 cm. öv-móretü, 20 cm. szárvaataKiágu, aranysárga szinti mén«m, jelenleg 5000 P-ért. NMecha-gyiil engedéllyel* el vaH látva.
A mén mef>teklnthetd:
Salktveskut, Vu mefye 374 Gróf Hoyoa fiyflrgyné.
lu)/- vitték, majd másnap a csáktornyai kórházba, rfc hiába vnlt minden, a gyerim»!* annyira ősz-nzrégell, hogy meghalt a kórházban. Megindult ,az eljárás és a gyermek édesanyját gondatlanságból elkövetett emborölós miatt vonlák ftdelősségre. Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszók Almássy-ta-nácsa. A szerencsétlen édesanya ölrva mondfoftn el a tragikus eset minden részletét. A bíróság bűnösnek találta gondatlanságban és ezért 300 pengő pénzbüntetésre ítélte, de végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet jogerős.
Athlóták!
Folyó hó 9.-én, szerdán 1« órakor az NVTIí helyiségében, a vasúti kuglizóban értekezletet tartunk, melyen minden athle-tikával foglaíkoző leventét, diákot szívesen látunk. Az értekezlet főtárgya rtz ezévi verseny . műsor megbeszélése losz. (:*)
Nyilt- tér.*)
A Szlavónia budflpestt cégtAI szállított 60 drb Hzékülés és 20 drb szók-támla Ügyében tostvórpm, vitéz Orbán István ntigyknilzsoi lakos ezókeemcstor ellen tott följelentésem miatt teatvé-mntfll, vltéar Orkán Istvántól ezennel bácsánatot kérek.
S«<U« Mlbályai ». Oslin Emma.
*) Az e rovntban közt0l(«:ke(( »eni a nem a kiadóhivatal nem vAlUi felclAss^crri
Köszönetnyilvónitás. |!
MindazoVaak a jóbarálvknak, is-mcréiákNck, Maort ós rendérséfd tiszt visel* Vnck, akik felejthetetlen drága Jó Édesanyánk,\' testvér, anyós, nagyanya és rokon
Oxv. Dana BAlánó
axOt. MthátovH« Hr>«4b«t
temetésén megielenéstlkkel vagy bár-Mi más Módon nagy fájdalmunkat enyhíteni Igyekeztek, ezúton mondunk köszönetet.
BxaratB gyaraaakal
a náiioli ioVoniíi.
Köszönelnyilvánilás.
Mindazon ismeiiWink és ióbará-talnk, kik felejthetetlen jó fiam
Weíoz Joxnef
M
temetésén megjeleniek vagy bármi más mádon részvétükkel \'fájdalmunkat enyhiteai igyekeztek, fogadják ezután hálás kOsztfnelUnkel.
Őzw. Weísz Adolfné
•» osaládja.
Unser-Ullmann Elek vaskeresfcedésiben
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg»
utalványok beválthatók és Glijggyuzliet.
Hotherr-qépek, gépszij, coapágyfém és golyó« ovapágy igénylését elintézem.
•a
DRÜV01GY1
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramasámlák flzatéaa, rokltmáolók, hlbijalantéaak, izakazarO folvlláooaitá« mlndsn villamo* kérdéaban déleldit e-tól délután 16 éráig.
Na^ykonia«* mogyei vípm polgármeetorétől.
251Aé 1944.
Tárgy: A beszolgáltatás! kötelesség inéiséklése katoasl szolgálat eini^H.
Hirdetmény.
A 102.800/1 >43. K. M. sz. rend. 12. § 2. bak. értelmében ha a gazdálkodó vagy a\'gazdaiágában állandóan foglalkoztatott caaládtAg|a hadbavonult, az 1943 január 1-tól 1943. december 31-1« katonai >zob gálalbtn eltOltOtt minden hónap után * kenyérgabona- <8 isltbeizolKáltatásI kötelességei 10—10 buzaegységitcl, a szabad-vilasxtásu terményekre vonatkoz* beszolgáltatás! kötelességet pedig 30 ou/aegy-séggei csökkenteni kell, teltéve, hogy a gazdá kodo máa szántó terttteténak kaiau-terl tiszta jftvedelme a 100 aranykoronát nem halad a mrg.
At 194344. évi beszolgáltatás! kOteles-«éget Ch.ak olyan katonAt szolgálat alapján lehet csOxkentenl, melyet 1943 január 1. és Uccembtr 31. napja Között teljesítettek. Felhívom mindazokat * beszolgáltatásra-kötelezetteket, akik 1943. évben teljesített katonai szolgálatuk címén beszolgáltatás! kötelességük ctftköentésére tart-kainak Igényt, hogy legkésóab t. évi február 29-ig gazdakönyvükkel és katonai okmányukkal jelentkexzenex a közellátási hivatalban; akik még ina !• kaionaw,azoknak a hozsátartozói jelentkezne nek. A katonai szolgálatból 15 nappt é< annál hoaz-szabb klót kelt egy hónapnak veanl, 15 napnál , rövidebb idót ügyeimen kivin kell hagyni. A CHÖkkentéat abban az esetben is végre kell hajtani, ha a beszolgáltatás! kötelességet már teljesítették. A< csökkentésnél mind az országhatáron kívül, mind az országhatáron belül teljesíteti katonai szolgálatot, valamint a közérdekű munkaszolgálatot figyelembe keli venni, nem szabad azonban llgyelembe venni a hivatásos katonák, valamint a sorkatonaság tényleges szolgálati Ideiéi-
Nagykanizsa, 1944. február 5. 4ig Polgármester.
APRÓHIRDETÉSEK
.ÁLLÁS
Megbízható bejárónO (elvetetik Sugár-ut 26. alatt.
Kifutói «lényt azonnal felveszek. Be-lény ékszeré«*, Fő-ut. 465
Munkások és munkásntk felvétetnek. Hajdina hántoló ütem, Szemere-a. 4. 418
ADÁS-VÉTEL
Mindenféle Qv«a«k»t, gyógysiertive-get lt, a legmagasabb aron váaárolok. Teutsch Qusztáv. 28)
Koutans tlatal leány részére eladó. Bővebbet Kölcsey-u. 17. 1. ajtó.
Fit fi télikubát, átmenetlkabát, ruhák, tatlóra eladó S >gár-nt 8. 426
Látráoya eladó Rákóczl-ulen 45 m.
420
LAKÁS, ÜZLETÜl;LY18feO
Sxoba-konyhu és melléldielylségek-bél állá lakást keres lebntár l-re y«nr Ibikére kis családu iparossegéd. Címet a kiadóba kér.
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi levelezésből összegyUUött tflmogbélyegat bélyeggyUjtéti célokra megvasMk, UaiDarits, Zalai KOzlOny szeiktiztósége, naponta délután 6—7 óm között. H.z a hiidetes rnindig érrénves.
— SzOKséaiBteít
( mindenki n helyi koreske«Nlknél r é« Iparosoknál szorezzo bél
ZALAI KOZLŰIY
POLITIKAI NAPICar.
: „Klziaiéasáfl R. T.
Falalác kiadó: Zalai Kár»*. Nyomaton i a .KUtulut|l R. T. hirkut: •yMaááJááaa Ntfykaatma.
flbr—sáááft talal. Zalai Kár^ü
Feladó
61«:
Bend/okpi\'.at:— Tábori posla:__1-
évf., 30. az. Nagykanizsa, 1944. február 8. kedd
Ár» 16 fillér«
ÖJM6« kiadóhivatal: F*-ut 6. kzaih. 8xc»li»szt<ß»i(ii ós kiadóhivatalt telefon 78. n. *&jjJalcuik mladen hétköznap détutáp.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Rlőtlzetáal Ara: c^y hónapra *■ pcngó 30 fillér,
• negyedévre 12 pentró 40 ílllCr. Key**sZAnt(!hótkrtznni>16fl|l . «\'•nnOs.imii 30 Uli.
ai nu
amerikai kfirükfe is átterjedt a iwéwy nyugtalansága a Szovjet magatartása miatt
A délolaszországi harcokban ismét a németek oldalán van a kezdeményezés Szovjet-repülők megkezdték az eszt főváros bombázását
Berlinből jelentik: A német csapatok a (éli csala valamennyi haicában helyt álltak az orosz tömegtámadásokkal szemben. Az eddigi meleg időjárás hirtelen megváltozott és tt fűkkel a zérus alá 3tllly«dt. Ezzel ebeméiben a Krlm-lélszigelen 16 fok me eget mutatott a hőmérő. A krimi arcvonalról különösebb eseményeket nem jelentenek. Nikopol vidékén a kora reggeli óráktól estig a német csapatok kemény harcokban állottak. Szétverték a szovjet több áttörést kísérletét és rohammal elfoglaltak egy helyiséget. A szovjet igen súlyos veszteségeket szenvedett Kirovograd és Bjelajtr-Cerkov vidékén. Itt megkísérelték a döntő lökést a németek ellen. A németek megtartották állásaikat Páncélos kötelékek
elfoglalták Vtnovgrad helyiséget.
Pripe tői délre oldaltáma\'dással m g-hiusito\'ták a szovjet erőknek azt a szándékát, hogy a német vonalak bálába kerüljenek. Bttezlnátél délre és Vitebszknél elhárító, harcok folytak. Itt az ellenségnek az a szándéka, hogy egy harapófogó moidu-lattal áttöiést kíséreljen meg, meg-hiuft\'ul\'. Neveitől északra a szovjet Mgjf páncélos és gyalogos erőket vont össze és
kora reggeltől késő estig rohamozták a német vonalakat. A német retesz állások etőtt azonban a támadás fennakedt. Itt a harcok még teljes erővel tovább tartanak ..... .
Lugától a Finn tengi röbölig terjedő állásokat a németek minden orosz tárna .^ssal szemben tartani tudiák.
A Szovjet maga akar maradni a
A flvenska Dagbladed értosüléso szorini ugy vélik, hogy aj oroszországi alkotmány módosítás ogy részében szó van ogy törvényről, moly Hzorjpfi a Szovjet nemcsak Kolot-Kurópát, hanem Eurázíát és más Államokat is ó rdokkörébo vonni
.csárdában"
szándékozik. Oroszország nyilvánvalóan kisórlqtot toszy.\'hogy az amo-rikaiaktól és angoloktól oltávolodjék. Oroszország, ugylátezik, magára akar támaszkodni és ogyos dolgok amollott szólnak, hogy az oroszok bizonyos amorikai külügyi körök iránt bizalmatlanok.
Amerika meglepetéseket vár a Szovjet,, felől
Stockholmi jelentés szerin\' Amerikában ufabb meglepetésekre számítanak Oroszország részerői az utóbbi eseményekkel kapcsolatban. A közvélemény nyugtalansága most már a hivatalos körökre is átterjed, ami kitűnik abból, hogy a sen.tus
klllügvi bizottsága nyilatkozatot kért Hull külügyminisztertől a szovjet-politika, tekintetében. Politikai kö* főkben azt hiszik, hogy Hu|l errevo-natkozóan nem sokat mondhat, mert a Kreml minden \'átszat szerint nem tálé-koziatja Washingtont szándékairól
Bombázták az eszt fővárost
A moszkvai rádió ma bojolontotto, hoirv szovjot röpülő orók bombázták Talíint, az tiszt fővárost, amoly ollón ozidén óh volt az első nagyobb légitámadás,
*
Rovali jelontés szorint ogy egyetemi tanár, aki utolsó mmisztor-olnölc» volt Észtországnak az orosz moguzállás előtt, nyilatkozatot olvasott f el a rádióban. Hivatkozott
arra, hogy soha ¡Lyon komoly boly-zot olótt nom állt\'Esztországj mint ma. Ha obben a harcban a bzovjot győz, akkor Észtország mogsommi-nuléso biztos, lakóit podig ol hurcolják. A logkisobb népnek is joga vanv — vraondta — a védokozésro. Fölhívta a nópot, hogy vogyon részt sorsának oldöntésél>on és foltétion akadályozza mog az orosz letörést.
Angol-lengyel ellentétek a brit biztosítékok kérdése körüli
Stockholmból jecntik: A lengyelbrit szerződés február 25-én jár le. Ha egyik fél részéről sem történik felmondás, akkor a vzerz$dés f<<| évre önmagától meghosszabbodik. Az angol kormány a február 25 i határrapot valószínűleg felhasználja arra, hoíy közelebbiől megielölje a Lengyelországi.ak nyújtott biztosíté-
kot. A lengyelek mindig azon rz állásponton vo tak, h.gy Britania ezzel a szerződéssel kötelezettséget vállat Lengyelország integritására vonatkozólag, Ezzel szemben, az angol álláspont pz. hogy Anglia ezen szerződéssel Lengyelország függet lenségét, nem pedig a háború előtti hat ira t biztosította. , H
Hatalmas arányú hadműveletek kezdődtek Távolkeleten
fölénybon lévő erőkkol olóször szálltak meg olyan terülotwkot, amelyek a Pearl Harbour ellen intézott tá-
A asondosócoáni háború uj szakarába érkozott, jolonti a szövetsége-sok hírszolgálata. Az amorikaiak
madás előtt japán késben voltak. Megszállták Krajalein és Roy Mar-shall-szigeti kikötőket és több míis szigíften is mégrototiék a lábukat.
i f i i \\ A lutdmüvolniókhől hatalmas arámii rállalkowis bontakozik ki. A hadmű-voloftnknt irányitő vezérkari Mnők Uijekmtettr, hogy a szőve lavinája megindult. Két millió tonna
■^M^ .«V, MM <. ■ liKIII . ■ -........
hajóteret összpontosítottak a vállain közőshöz amerikai és más csendes-óceáni kikötőkben anélkül, hogy a* «llenség arról tudomást szer»-« betett volna. I>nh<W«égo?mok tartják, hogv a japán flottá már a Trouk-Rabaul-K rajalein háromszögben tartózkodik, bog)\' «itt T(\\gye tel a harcot. ••• .
Jelentés a délolaszországi harcokról Cassino vidékén uz amerikalak további területeket veszítettek
berlini jelenté« szerint a délolaszországi harctéren az amerikai csajia-tok (Wsinotól északra és óaaaknyu-gatra uj támadásokat indítottak, do n német ellentámadások követ -Zeitében oz ainerikaiak ujabb területei részit ettek.
Az előző napi harcok súlyos vesztesége miatt az angolszászok már ke-* vosobb embert és anyagot1 vetettek harcbA. Erről tanúskodnak az eleseitek százai é\'assino előterében. A 5)4. és «%. amerikai gyalogos hadosztály a súlyos veszteségek követkor, tó hon harcképtelenné vált. A Torella környékén harcoló francia csapatok njigy vesztoségoi követ kez-t/il>en a II. "marokkói hiulosztály teljesen olvesztotto harekéjiosségét. Ezen a szakaszon francia csatiatok ogy magaslatot elfoglaltak, néhánv helvi vállalkozásukat a németek visszaverték. A délolaszországi arc vonal szomszédos szakaszairól csupán a megszálló csapatok helyi vállalkozásairól érkezőit, jtilonli\'í«.
Caslellfortetdl = é«zakkpto()iv
arílerík\'aiaknák vtöbh tátn\'M.W\'fnolr-\' biusult a Mente Ovidé lábánál. Az
• Adriai-tenger szakaszán S ki-lóméterni/tre Rassonitál n né-rnetek elfoglal tak /•</// ti)<t</\'i.ila-tot. •\'
Ariglionál német esajNitok megtá-
madlnk egy brit előőrsöt és foglyul ejtl\'tU\'ik.
Nett,min vidt\\kén, Olsternától óh \\priliától északra a német cs; ipa tok tx\'lvi tevékenvsége ugyanolyan vesz-toségekol okozott a» - ollón«\'gnek, mint Cassiuonál A nottunoi hidfó-állásnál a németfik sok párrcálos és folderHlő kfx*KÍt semmisitoltek meg. Kgv
német ro/i«m<jJaku/fit niéljfen heiti/omull a brit -állásokba. a:o-kul rneqtin^itotta a: el/rnség-
M/
és 192 foglyot ojtott.
A(iriliáió) északra a német csapatok olv hatásosan verték szét a iirítok készonléti állásait, hogy ennek következtében itt ujabb Csapat -gyülekezés nem történt. ízola ilel-Iánál a német nehéz iitognk Itizo és az aknazár meghiúsította az ellenséges vállal kozások at.
Nett iinonál és Ancionál német ropülőgé|>ek ogyüttmükíklvn a tüzér-séggol sikeresen bombázták a kikötőt, anyagraktárakat és katonai szállásokat. A bombázásnál nagy tüzek keletkeztek.
l\'assinonál ismét eredményesen avatkozott n harcikba a némot tü-/.érsi\'nr és szétugrasztott egy .\'amerikai álcázott csapat gyülekezési helyet, Több páncélost és repülőgépet; lelőttek. i
A német ellenállás meghiúsította az adriai ut átvágására vonatkozó szövetséges terveket
Londoni magas katonai személyi-séif nyilatkozata szerirjt megállapítható, hogy a Nottuno körül nart-raszállt szövetséges csapatok íioly-zeto csalódást okoz a szövetségesek köroiben. A némotek itt jolóntékonv erőkkel rendelkeznek és a megszilárdult némot ellenállás moghiust-
tojta a szövetségeseknek az adriai uv átvi\'igására vonatkozó torvoit. A kozdentényozés, mondja a nyilatkozat, pillanatnyilag a német hadvezető\'oldalára csúszott át (is az események nem haladnak olyan sikerrel, mint a bog van azt brit részről vár p ták.
Kesselring a tengerbe\\szoritja Alexander tábornok csapatait
Kesselríng tábornok ellentámadása egyre közehbb hatol Anzióhoz, a szövetségesek epyik fő támaszpontjához. Alexander\' tábornok nehéz ü\'egeket helyezett cl a dombokon,
Anziot nagy gyorsasággal erőddé épitette ki és csapálokat vpnt össze Nettuno felől. Egyre több jtl mutat arra, hogy Kesselring csapatai meg kísérlik a szövetséges csapatokat a tengerbe szorítani.
Kelet-Boszniában felszabaditottáK Zvornik városát
A partizánok elle/ji tisztogató hadműveletek eredményesen tartanak tovább. A legutóbbi harcokban 362 halottat, ugyanannyi sebesültet és 38 foglyot veszteltek a p.trlizánok 472 partizán kegyelemre jelentkezett
a hatóságokná. Német és horvát, csapa\'ok felszabadították Kelet-Boszniában Zvornik városát. Megadta mag t a felszabadítóknak dr. Smolic, aki a partizánok vallomása szerint a horvát parasztpáriot képviselte a partizánoknál.
2
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
Buzakötvónyjegyzés után
Irta: Kelemen Ferene
Miulh vry a buzakötvónyek Jegyzési hatarldejo január hó végével lezárult h a/óta megtudtuk, hogy a teljes kétszáz millió az állampénztárba már be is folyt, somml akadálya nnuak hogy őszintén foglalkozzunk azokkal a jelenségekkel, amelyekkel * Jegyzés Ideje alatt többször Ih találkoztunk.
A pénzügyi körök várakézásával ellentétben minden felvilágosító proga-ganda, népszerű Ismertetés, rádtéközlós éllenére a nagyközönség bizonyon rétégé nem fogsdta ezt a különlegese* magyar állampapírt azzal a megértésitől és jó Indulattal, ahogy azt a papír kitűnő fundáUsága ós a nagy nemzeti cél alapján joggal elvárhattuk volna.
A pénzügyiululszter oxpozójában világosan és őszintén megjelölte azokat az okokat, amelyek a bnzakötvény-kibocsátás alapiául szolgáltak s nem éiinált titkot bolőlo, hogy merész elha-táró/Ah A t egyes elfogult körök félreérthetik, vagy szándékosan félremagyarázzák.
A magyar pengő értékállandóságának dogmatikus hangoztatása mellett, valóban klssó különösnek látszott, hogy a pénzügyi kormányzat klsegltó valutára épített állampapírt szándékozik kibocsátani s ezzel tulajdonképpen az értékálló magyar törvéiyes fizetési eszköz mellé Idegen bálványt állit.
A pénzügyminiszter azonban már a buzakétvény i^udolat első publikálásánál mlndon kötséget kizáróan bejelentette. hogy ezzol az uj fajta állampa-plrrnl hozzá akar férni a magyar fala. a magyar mezégazdaság póniíelealegé-hez h a búzának mint évszázadok éta bevált, nem hivatalos, do annál nagyobb Jelentőségű számolási egységnek révén be akarja kapcaélni a nemzeti társadalomnak ozt a hatalmas rétegét az állami hitelekben való részesedésbe. Közludomásu tény, hagy a magyar gazda áltatában távol tartja maRAt az .értéktőzsdétől. A spekulatív ^aplroktél irtózik, mert a föld szollemében kiforrott lelkisége, konzervatív gondolkodása csak gazdálkodása köróbo tartozó reális Javak iránt tanúsít bizalmat Az első világháború hadlkölcsön legyzésolből ugyan a magyar falu Is kivette a maga részét, do özeknek a papíroknak szomorú sorsa csak elmélyítette velo született ősi ösztönét, a reális javakhoz való hagyományos ragaszkodását. • \'
A pénzügyi kormányzat számolt ezzel a ténnyol s épp ezért olyan állampapír klbooíátására határozta el magát, melyek valutája közel fekszik a nép gondolatvilágához. Kólsó^telen, hogy a magyar gazda legszívesebben buzAbnn gondolkodik, számit s Így feltételezhető volt. hogy a búzára szóló állampapír megtöri ósl ellenszenvét minden állami kibocsátás Iránt.
Br. a föltevés azonban nem vált valóra.
A magyar falu nagyrétében távol tartotta magát a buzakötvónyek Jegyzésétől h Igy azoknak felvétele elsősorban a vállalatokra és a középosztályra hárult. Széknek a rétegeknek közgaz daságl Iskolázottsága s magasabb gazdasági élctrtzlnvonala megértéssel fogadta azokat az előnyöket, amelyeket ez a tlplkuxan magyar állampapír a Jegyzők számára Ígért ós pedig értékállandóságot. tisztességes kamatozást búzában és könnyű értékesítési lehető-sóget a papírnak tőzsdén át való értékesítése utján.
, pejrolg sem volt vitás, hogy Ilyen kltflnf állampapír a kibocsátott mindössze kettőszázmillióé keretbon okvot-lonll teljes összegben lejegyzésre ka-rll, do sajnálatos, hogy elaösorban a magyar falu, másodsorban a vidéki társadalom bizonyos tőkés réteget nemcsak ellenszenvvel fogadták a pénzügyi kormányzatiak ezt a kibocsátását, hanem meggondolatlan, sőt sékszor rossz-hlazemü véleményükkel egyenesen destrnáló hatást váltattak kt a Jóhl-szeratl közönség körében Is.
Ez a magatartás sok eáotben már-már a belső front érdekelbo ütközött b alkalmasnak látszott arrs, hogy a magyar háborús államkltel prestlzsót Is kikezdje.
A legáltalánosabb érv a buzakötvó-nyek ellen az volt, hogy ez a papír la csak hadlkölcsön éa sorsa bizonyára azonos lesz amazzal. BUába hangsa hogy a nyolcmilliárd koronára azéló hadlkölcsön helyettilt é«ak kettőszázmillió pengő érték« «0 buzavaln-tára széló kibocsátásról van ezé ahogy bárhogy alakuljon is a bábom pénz üayl mérlege, 07. a tétel a hatmilliárdos állami költségvetés mellett Jelen-
téktelen s kizárt (\'olog, hogy llyon kisebb áltamhttol teljes értékű visszafizetését az állam ne vállja.
Ismételton .Is hivatkozhatunk az u. n. kónyszerkölcsüukötvényekre, amelyeket a háború után a vagyonváltsággal kapcsolatban bocsátott kl annak idején a kormány s amelyet a nagyközönség a legnagyobb bizalmatlansággal fogadott s a tőzsdén s azon kívül In értékének alig egy töredékével árusított, ma mégis ogylko a \'ogszllárdabb állampapíroknak. amolyoknek napi Árfolyama a békeévek legfundáltabb állampapírjainak árfolyamszintjén mozog.
Minden jézan érv, minden szakszerű felvilágosítás, mlndon |ólndulatu tanács hiábavaló volt, az elfognlatlan közönséget meggyőzni nem lehetett. S mindig ugyanaz az ellenérv Hadlkölcsön, hadlkölcsön, hadikölcsönt
Hát Igen I Mindaz, arail a magyar tőkés társadalom a hadlkölosönök körül tapasztalt fájdalma* ós nemzedékeken át éreztetni fogja hatását. De blszen az olső világháborúban nemcsak a ha-dlkölcsönök órtóko pusztult el, hanem elveszett az ország ezoréves birtokállományának több mint kétharmad részo Is.
A háború mindig kockázattsl Jár s nagy és komo\'y áldozatokat követel. Igazságtalan dolog volna, éppen osak a hndlkölcsónök devalválását omlo-getnl. Mennyi emberélet pusztul «1 abban az olső pokolban?! B-i a sebek lassan-lassan mégis csak behogedtok sz érdekelt családok szivében.
A hudlkölcsönök katasztrófája nom állhat útjában az uj nemzeti élet-halál haro pón/llgyl erfifeszltéselnok.
Hízni kell abban, hogy a mnlt tragédiája nem fog megismétlődni .Az ál-lampéazügyek vezotósének mívószete mog fogja találni a médiát annak, hogy uo jöjjön egy második pénzügyi Trianon. Államháztartásunk helyzete az aj világháború ötödik esztendejében megnyugtató képet matat.
Krős hittel blnul kell abban, hogy a magyar pengő vásárlóerejének tngado zása mellett is meg fogja tartani mostani pozícióját.
A pénzügyminiszter mondotta ogy-szer, hogy a pengő legnagyobb ellensége az n kishitűség, amellyel a magyar közönség a pengő hábofna aaa-ropét kíséri. Le kell számolni a mnlt kísérleteivel s a buszt« évek pőneBgyi összeomlásának árnyait el kell ünftnk magunktól a tiszta Ítélet, a Jőzan megfontolás a a tárgyilagos szomlélet világító fényeivel.
A buzakötvény sorsát bizonyon rétegekben ezek a mult bábomból Ide settenkedőit kísértetek befolyásolták Ezekkel egyszersmlndenkorra le koll számolnunk, s akkor bizonya«, hogy n legközelebbi állami kibocsátás olya« helyeken ls felvótulre talál, amelyek most a tÖmegpszlhőzlA hatása alatt tá voltartották magukat a kitűnően fundált h minden más tőkebefektetésnél feltétlenül Jobb buzakötvónyek Immár lezárult Jegyzésétől...
& lagykaílzsai EH\\éM 3zi?clku«t elnilt eszteidel mkájá és idei tw?#l
Kőt oftztondoje, hogy a polgármoa-tor megalakította Nagvkanizsán az ONCSA Uwtvérintéyjnonyét, a Köz-jóléti Szövotkozotot. Azóta egyre-másra épüllek a sokgyermekes,1 szegény úiiytkás és földművé» csaiá-dok részérő a kis családi házak, sok egzisztencia teremtődött, sok klsomlKirnok segítőitek líoldogulásán. Most készült <•! az 1013. év mérlege a Közjóléti Szövetkezőt működéséről.
Noha az /jIókő osztondó iJBO.fKX) jxjngójévol »zömben a mult évlwn csak 2H7/XX) ixuigó áJltaP Szövotko-zet rendolkoze-séro, mégis a jó orod-inény tudatával tekinthet vissza 191«. óvbon teljesített munkájára.
Ifáz-juttatásokra u Szövctkozot 1948-ban negyedmillió pongóné) többot fordított áz olózó évben mog-kozdott házépítésekéi együtt. Osz-haosoii 15) házat ópitett 194tt-ban, az olózó óvbon 10-ot, ug_y hogy eddig Nagykanizsán 2» sokgyormokos
családi szörotkozoti ház épült cuaR.
Mezőgazdasági ingatlan juttatáaokr» 10.000 pengőt fordított a Szövotko-zet, gazdasági folszoroléam 10.600 tx\'ngót, őJt.DOü |K)ngőt |)e<lig házi-i|Nirra, ami sok csuli\'vdol foglidkozlüt botonként. Hogy a vÍHflzaftzobWjkfjt az igényljovovók milyon lolkiismo-rotosen loljasíUitU\'ik, mutatja, hogy mindöHHzo 2.5 százalék a hálrali:k. A Sándor-féle tóglagyártás tnunká-latai\'a tavaszi fölhasználáshoz er(*>s iitomlx\'n folynak. Az a cél, hogy minél több családi házat lohoüHon épitoni, de hogy u nagyközöns.\'-gnok i>. jusson tégla, tnolynok gyártása minél több munkáHnak tuljoit moe-élhctéflt. Tórvbo van vóm az ordo-kitermoléö átvótelo, a kitormolt fának saját üzemlwn való foldolgoz.iaa.
fíagykanizHán nem lesz om-iKfr, akinoíc nom tudnánk muuka\'U-kalmat biztosítani, — mondja Tóko Jenó, a nagykanizsai Közjóléti Szö-votkozot fáradhatatlan igazgatója.
Átalakítják a periakt lárásblréiig épllalét
• Perlak, fehruir 8.
(Tudósítónk jelentésé) Pcrlak község képviselőtestülete a régi járásbíróság! épület teljes á\'a\'akitását határozta el és raéltó helyiséget kirn létesíteni a régi elavult épület helyett a járásbíróság részére.
A szomorn emlékű jugoszláv megszállásának harmadik évében már annyit építettek és alkottak, hogy a 20 éves idegen uralom alatt szándékosan elhanyagolt épületekre rá sem lehet ma raár ismerni. Ennek
az alkotó, épitö munkának legnagyobb harcosa és csen.ies munkása, Virágh Pál vezetőjegyzö, aki éjszakait feláloézva küzd a község fejlesztéséért. Hozzáértésének és lankadatlan munkájáaak. eredménye, hogy egész Perlak külső képe ilyen rövid idö alatt szinte megváltozott és már a jegvzöi hivatal is komoly, egyemeletes épületben végzi munkáját a közért és minden hivatal és egyesület ma méltó helyiségben van elhelyezve.
A nemzetiségi kérdés megoldásának 7Wm ^ ;uj Utjai \'^ZmMW*®
Kászonyi Ferenc szerint a neaaeet HépkSzissfga uecn a nyelves, hanem a közős történelmi élményeken alapul
Szakkörökben rendkívül nagy föltűnést költött az az érdoke.s elmélot, amit Káazonyí Korouo fojtott ki több folyóirat hasábjain s amolyról néhány évvel ozolőtt nómot nyofvon kiaobb könyvöt is" irt. Kászonyi — aki különlxui minisztori oszttdytanácsos — a nomzotÍBÓgí kérdésről alkotott Ofp- rondkivül ujszorüon ható eJmóioto^ amoly lényc^élxin ugyan a uw>ntístváni gondolat alap-
ján áll, do oalíközoiijon a woóorn doktrína és a korszerű politikai alaixilvok fölhasználásával kótuült. A Magyar Vidéki Sajtótudósitó bu-dajxvstt munkatársa hosszabb Ixwzól-gotést folytatott Kászonyi Korono dr.-al hazánknak őrről a aomdöntó problémájáról.
Kászonyi kifojtott fölfogás* szerint a nomzótiségí kérdost oddig vagy ogyoldalu adminiaatrácíós kér-
désként fo<dák föl. Khhoz járult na alapvotó lnoa, liogy sokan a nomzot-azonossiigot a nvolvi olkülönüléa alapján |>róbálták tuogál lapítani, vagyis a nomzoti közöss<^ kíxáróla-goa kritériumaként az \'>ogv ny*lvot Ixwzélés« tónyót lekintotték. lVidi^ oz-ogyáltalán r\\om felni inog a valóságnak. Svájcban jxíldául bi\'jkCáío» megfér egymás mollott a iiéoiot, francia ós olasz, a nyelv csupán közigazgatási probléma: minden kantonban más a. hivatalos nyelv, do összefoglalja valamennyit a avájci nemzeti öntudat. Az irek víwKCŰrtt annak ellenére, hogy ugyanazt a nyelvet beszélik, mint- az angolok, mégis külön nemzetnek tekintik magukat s az angolul beszélő ómrak-amorikaiuk külön amerikai nontaoti öntudata is teljesen kialakult. A knp-]>ok problémája Svódorsaigbao ory-szoríi gazdasági probléma. A külon-\\><j/.6 dóUmorikaivállamok a simiivoI nyelvközösség ollenéro is küíöu iiomzoVokkónt tömörülnek. Mk» bizonyítja önnek ax állításnak igaKKÚgűt * legutóbbi magyar népszám Iái ás is, amelynek során tízezer számra akad tak olyan idegen ányanyolvüok, akik magyar nemzotisógünek vallották magukat. A kórdós most már magyar viszony lat ben akként, fost, hegy a Kárpitok medencéjében a szontistváni (tatárakon lx>lül élő kü-lönl>öaó nyelvet bes//iló nemzetiségeket faji, népi - ós ami a legfontosabb: a történelmi sorsközö*-sóg fűzi össze. Kz a kö/.össk\'^g évszázadokon keresztül békés i\\gy»óg-lx>n tartotta össxe a nemzetis4iguket, ilyen formán az <!gyotlon olválwató elemnek, a nyoívkülönbüzóaógnok hatását kell igazi értékre lívszálliteni s akkor mogkoxdódhot a modern ór-tolemlxin vott szontistváni magyar birodalom újbóli kialakulása.
Kászonyi arra hivatkozik, hogy a?, itt élő népek egymással öüsro-házasodtak s a biológusoknak notu kerül különösebb nehózsi\'igólx) nnY-állapitani azt, hogy az egyes kár-pátmodoncci nemzotiségok (hkIovú-kok, ruszinok, sz<ybok bizonyos fokig a románok) |K>ntosan ugyanabból a fajta-elemek kevorodÓBÓiK»! állnak, mint a magyarok. Fokozza még azt az azonosságot az is, hogy lx)bízonyíthatóan hatalmas tömegek románosodtak el évszázwlok során egyszerűen csak azért, mert olfolnj-tottók a magyar nyolvet. Akkor azonban a nyelvváltoztaUw még nem jelentette magyar nemzetiségi tudatuk olhomályosodását. Még a badságharcokat is (>gyütt vívták a nemzetiségek a magyarokkal.
Kászonyi fogalmazásában a nemzet néjiközösség, még )x-dig olyan nópközösség, amoly a közös törté-nolmi élményeken fojl<klU)k kJ a a közös élményokot hitébon érzolrailog nyilatkozik mog. A közös dolgokat, a közös élményokot koll tollát tudatosítani, annál is inkább, mivol a nyolv nom az ogyotlen döntó tó-nyező annak meghatározásában, hogy valaki melyik nemzőt hoc tar-toaik.-
(I)r. Y. K.)
Ela»dó
a tulajdonomat képező „Kurac" nevü 104«. évi axftieiésU
■agyar félvér
IW cm. magas, 172 cm. öv-mérctü, 29 cm. szárvastagiá>;u, aranysárga szinti méa«m, jelenleg 8000 P-ért. „Megfagyás! eagedéllyel* cl van látva.
A mén megtekinthetők
Salkövetknt, Vas mogyo 2/4 Őröl HuyuM Győrgyné.
J944. február 8
GAUAJt JvüZUiTtk
»
A krisztusi szeretet mu*ka-fr®ütjáról
A nagykanizsai Szent Vince Szeretet Egyesület évi k5x*yQlése
A •ngykanlBsai Szent Vince Szeretet Bcyeallat évi közgyűlést tartóit dr. Hegyi Lajosáé elnöklete alatt. A megjelent dl-«tea közönség soraiban ott tátink dr. Krátky latrán polgármestert, dr. Takáca Zoltán kérkázl igazgató főorvost, dr. Mol-(tár Antal leánygimnáziumi igazgatót, a nap Sin képviselőit otb. Ott voltak a katoli-. kus egyesítetek kiküldöttei t».
Dr. Hegyi Lajosné elnöki megnyitőjábaa tlsszapillantást vetett az egyesület fenn-illásának hat esztendejére Évről-évre .súlyosabbak tettek a feladatok, de a ne-Uétségekkel cgvült gyarapodtak értik la. Ax AcJio Catbolica szellemiben az egyesület mindent elkövet, hogy a hadbavo-nultak hozzátartozóit is segélyezze, anyagiakban, telktckbeo, erkölcsi támogatásban.
A legnagyobb hálával emlékezett meg az elnöki megnyitó arról a lelkes és ügybuzgó kőlgygárdáról, autely női szivének minden melegével szolgálja a szentviacés eszmét. Majd az elnökit* kitért arra, hogy soha nem volt oly nagy szökség a karitatív «unkára, mint manapság, amikor szatyrodnak egyre a fájdalom könnyűi, emelkednek a sírhantok és sok baj, nyomorú-Hág sajtja az emberiséget fokozott, mértékben van szükség a Karitász- ra, mely nemasak anyagi segítséget nyújt, hanem a sierotel erejével gyégylt, a fájdalmat eny-hltl, a könnyeket törli és beleviszi a szenvedő társadalom lelkiségébe Krisztus arcainál.
Vörös Gáborné a litkári jelentését ter-tesztelte be, amely felsorolja az elmúlt «tttendö egyesületi cseaiényeil, tevékenységét. a lelkigyakorlatoktól kezdve a néa»a, senkitél sem tudott segítségig. A szegények részére tartott „husvét\'-től a harctéren küzdik hozzátartozóiért végzett szeretet-munkáig, a húsvéti és karácsonyi kézimunka- és |áték-vásárig. Az öncsőiét belső életének színpompás és mégis szent víncés azerénvaégU sokféle állomása, eredményei, munkássága tárult fel a jelentésből. Mindmegannyi aranytégla a nemzeti építőmunkában — a magyar Holnapért. Sióit a jelentés arról, hogy Vajay József esperes velte át az egyesület1 egyházi vezetését, akinek lelkes apostoli munkája
biztosíték at egyesület tendlletes tovább\' folleaztésére. Kúlön megemlítette Barabás Kálntánnét, akiuek fáradhatatlanul lelkes mö kődé se messae kimagaslik.
Ao« Jőzsel pénztárosi jelentésében szám-•szloook vonulnak fal a jótékonyság birodalmában. Mintegy 10.QM pengi értékbe« osztottak szét rukát. Élelmiszerokre közel 4000 pengőt fordítottak. Kézimunka eladásból 12.000 pengi folyt be, pcwelye-zősbőf 360« peng*, egyéb adományokból 5Ö3Q pengő. 1942-ben csak 23.243 pengő volt az évi forgalom, 1945-ban már 41.900 pengőnél több.
Dr. Va|ay Jőisef esperes, egyesületi igaagató ünvopi beszédében les»öge*te, hogv a nagykanizsai Szent Vince Egyesület felenlés tényező a város szegénygondozása terén. Hálás köszönetet mondott önleláldozé, bnzgő munkájáért dr Hegyi Lajosáé elnökasszonyuak, Bibáné Horváth Mária titkárnak, Ac« Jézief pénztárosnak. Vörös Oábornénak, a hölgygárda minden névtelen mmkásának, a kedves hgalmas-nőWreknek, akik Szent Vince szellemében mlndigv névtelenül végezték munkásságukat. Köszönetet mondott dr. Krátky István polgármesternek támogatásáért
— A ma legnagyobb problémája, mondotta Va|ay eapares, a szooiálU probléma. Minél közelobb kell vinni az embereket a szegányUgyklz. Sokat prébáltak ezen a téren, de mindenekelőtt előtérbe került Krisilus szelleme. A Krisztusi Szeretet törvénye, hogy segilsMnk a szegényeken. Minél több szociális érzést kell belevinni a társadalomba Lelkiséget kell belevinni a szegénygondozásba. Intézményesen kell a szegényeken ^ segíteni, nehogy egyedek több helyről kapjanak segítséget és egész jómódban éljenek a ráoiornlt szegények rovására. 11« mindenki Összefog ebben a városban, akkor nem lesr. Nagykanizsán gondozatlan, ellátatlan ember.
Krátky István polgármester a város nevében elismerését fejezte kl a Szent Vince Egyesületnek és lelkes gárdájának aaért az Urybuzgó és számottevő munkáért, amit Nagykanizsán kifejt s amihez a város további támogatását igéii.
(B. R.)

MAGYAR HONVÉDEK NYOMÁBAN A SZ0VJ8T-FMHT P0KLÍHH „Halló.... itt Csaba... Réka nem válaszol..
A hatalmas orosz térségben uowz-tetonűl ébred a rrwH. Az ünnepi «áoudot csak nóha-nelw. zavarja vadgalamb turlx\'ikolás.
A híradó-ügyeletes felveszi a hallgatót:
Itt Csaba, kérem a liékát!
Semmi válasz. A túloldal némán hallgat. Vonalszakadás. Az éj leple alatt, az orvlövészek elvágták a vezetőket. Gyakori oaot.
Úttalan utakon, sürü őserdők között koll biztosítani a |)ótláat, a hadsoregek élelmezését, a hadianyag arükséglotet. 10kkora toriiloton a híradás biztosítása még akkor is om-borfolotli munkát kövotolno, ha tör-ténotnson az orvlövészok nem rongálnák mog a vezetékeket.
Váratta«
A göröngyös utakon óvatosan halad olóro a két gépkocsi. Minden canbor ogy-ogy »fuLolőkéssailók«. A logéborobb figyelemre van szükség, mert míndon Ijokor moglopotóst roi-togothot. A kocsik gyakran mogáll-nalr. Ar. ut montén futó kábolt sok bolyon mog kx>ll vizsgálni. Kákap-csóinak az emlx>rek és jolontkezvo hiviák Kókát.
A nap sugarai most szárítgatják a« ordő harmatját. A sürü ordősé-got óriási kiterjedésű napraforgó táblák váltják fol. A két métornél
(Uonréd hadiUídMU smt)
A >Uéka« nom válaszol. »Hangszálait*: elvágták. Podig fontos Ion-ne az üzenet. Itt, kint a/\'arcvonalon mindup szónak, minden özonotnok fokozottabb jelentősége van. íiOgrö-videbb késedelom ía élotoklxi kerül-
bot. ,
A biradó század parnnesnokn kiadja » iwraixjsot:
Vízsgálójárór állapítsa meg, hol töiV\'Ul a szakadás w a hibát javítsa ki.
Két gépkixsí előáll. Két zászlós vezetésével 80 főnyi legénység indul ji t »iramat végrehajtására. Kzen a vidéken nu\'ig nappal sem indulhat el három-négy főből álló járőr. A moglopotósok hazájában a IegkíiHd)b vállalkozáshoz is legalább egy megerősített raj szüksége«.
tüzrajtaQtés
is magasabb napraforgó kórók még kojmszon is rejtokholybt nyújtanak ombornok, állatnak ogyaránt. , Félóra múlva a vízsgálójárór mellől í a hibát. Az orvlövéflzok drótvágó ollóval vágták ot a wretókxAiot. A. járőr ogy-koUőw hotjm állítja, a vonalat h már is indulnak vnwea-folé.
A gépkocsik most már gyorsabban robognak olóro. A honvéd ólo« bko-mo előtt az egysaerjárt ut iu már íbmorós táj.
Az flrvezeté feltalálja magát
Krdó átvágásában gördülnok a gumikorokok. Az ogYÍk kis tisztáson váratlanul mogszólaí eg)\' golyószóró, majd kolenolni kozd ogy géppuska. A járőr ollonHt\'igívs tüzrajtaüttjst bi-|*>tt. Mint utóbb kidorült, míntogy tő főnvi orvlövészbanda húzódott
meg a fák közöM, föld beásott fo-dozékbon, hogy mogakadüjosza járőrünk visszatérését.
A gi\'jpkocsik csíkorogra fókozuok. A honvédok gyorsan lougrálnak óa folvoszík a liaroot az orvtámadók ollon. Az erdő ottoudjót pillanatok
alatt vad harci zaj váltja fol. Az orosz gí\'íppisztolyok rojxvgására magyar golvószóró j>attogó hangja válaszol. Rét zászlósunk mindjárt a harc olojén Htilyosan mogwolxíSÜl, majd a szakaszvezotőt is lőv«\'"« éri. A |Hirnm-rinokságot okkor az egyik őrvozető veszi át.
llalúltmegveló bátorsággal küzd a kis csapat. Az orvlövészek azonbw fodozékükből «HO\'m köijolobb kúsznak hozzájuk. A tH\'korités vesződni-mo fenyegeti járőrünket. K pillanatban ólo« reccn<»née ballutM/.ik. Kitalálták egyik lőszere» rakaszunkat. Sikerült találat, a járőr egétw. lőszer-
készletét pusztulás fonyeffeti.
Az órvoy-etó-parancHnok a Móra olhatároziiaok etnltere. Kézigránát-dobást és rohamot vezényel. Ilonri-deink, mint a vihar, rácsapnak i* ellenségre. A merész és váratitaa folléjiés rnofflopi a banditákat. Ha-lottaik «» seliesültjoik hátTnhngjrá«*-val megfutamodnak.
Kz cHak ogy yis mozranitt kis híradósaink arovonall>oli Icry kür.donek ók valamennyien urna-nap után, hogy nehéz műszaki faladataikat hősi harcok, állandó narvg bpetá\'wok közejwtto ík magyar bi-csülottol, kitartáaial teífí^iÜ»oaioók.
Kihallgatják a nagykanizsai erdö-Ugylen a panaszt tévii városi képviselőtestületi tagokat
Megyoszorte élénk érdeklMt\'is ki-.s«Vi annak a bizottságnak munkáját, amely mint jelentettük --mogórkezott Natrykanizsáni, hogy felvogye a vizsgálat fonalát a város erdoioől kikerült fa-mennyiség értékesítése és az erdőkozolés körül elhangzott panaszok dolgában.
A bizottság egyik róazo az olsó napok munkáju után visszattSrt s«ék-holyére, de holnap njra Nagykanizsára érkeznek őa folytatják a mug-kát.
Minthogy- u bizottság zárt ajtók mögött dolgozik, mogállapításairól,
a vizagálnt (uldi*;i erodményeirll bor mészouwen <nldig i>em lehnt tndai aommit.
A napokban megkezdik azokaak a várost képviselőtestületi tagúknak a kihallgatását, akik a víza^álat megindit^iái kérték a szibrearteri (Mnlékozetr^ városi közgyűlésen óo akik tagjaiul küldr^ttek ki ar. ol>bea az ügylxMi ugyanakkor delofált hi-zottságnak.
A vizsgálat miH( a kihallgatások után is napokon át fo\'í tartnt\\i * ax annak folyamán felvett jogyzőkrlnyv-tőmeget jokínb\'-st hd fogjak bor-joszteni az illetékjos felsőbbség^-/..
A vizimalfnokat fosztogatta egy kis muraközi bűnszövetkezet
Csáktornya, február 8 (T adásit ónk jchnii) A magántulajdon tisztelete sohasem állt ra-lami magas fokon a Muraközben, do az idők járásának mognohozül-t/ivol még több ügy, foglalkoztatja a hatóságiikat, nmblyoknok vádlottjai mind murakőziok.
Most egy 20 éves dráyadiőai gyo-s-ekomlx»r korült caendőrkózro.
A logénvko kiszomolt magának a Dráva j>arlján (>gy bozárva álló vízimalmot. Alkalmas időben kiment az ol hagyatott folyópartra, bemászott az üroson álló l)vollek-fék> vízimalom ablakán és kiomolt onnét
egv v.sák kukoriealisztot én a kilós tohorrol ugyanazon aw. ntoa távozott. PolbuzdulvA a Hikoron, hasonló látogatást tett a Markunics-félo malomban ja. Amikor artán harmadszor indult ugyanezzel m módszerről »boszerző« kirándulvoa, elcsípték a csendőrök.
A nyomozás során kiderüli, hogy társa is volt a malom-lMHörésokbon és orgazdájuk ía volt, akinél a lopott dolgokat értekeritotU)k. Kzok eílon - ol járás indult, Dojcsics I\'eronwvt |xxlig átadták a nagykanizsai kir. ügyaszségnok, ahol lotártóztaáástia bolyon t^c.
Internálták a 23 éves pöloskeföi munkakerülőt
A nagykanizsai járási főszolgabi-rósii(r o n\'-lyes rnudot tart járásának kőünógoiben, különösön most, amikor a háborús holyzot folytán míndon egyen emlx»r munkaorojóro azük-sóg van. Mikor míndonkinok ki kell vonnio részét a közös munkából, nom lőhet többé tűrni, hogy akadja-\' nak, akik dologtalan ólotot élrwik, kivonják magukat a munkából és a közro nózvo voszélyooek. Ilyon esőt vol\\ PölöakofŐn. Pap Józsof 28 \'óvoh
zalaszontbal&zsi szüloU\'síí, nőlő«IW6i lakost a csendőrség már how^abW idő óta figyolte <Vi mind megálIrtotta róla, hogy kőnvoezólyon mnn-kakorüló, tehát a közro és közgazdasági életre nózvo káros, jelentntírt +■* ivs<jtt)t a nagykanizsai járási frt«írt)l-gabíróságnak. Dr. tíeIwatSyón Jí\'wmof tb. főszolgabíró azonnal Intemádka és l)08zállittatta a nagy kani wnrt rondórségí fogdába.
H
"ebruir hé
7- 8-án
VAROS! MOZQÓ Hétfin *sedden
Világsiker / - Oorinne Luohmire, a hires franota filmsztár felejthetetlen Játékával
ELHAGYATVA
(A trinidadt leány)
Izgalmas fi lmregény. — Magyar v i lágh i radó
""\' ■\' \' ......
KlOadásBk kezdete: ¿4, ¿6 és j8 órakor.
Unier-UIImann Elek vaskereskedéiiben
sin-, rud- ós patkévas-, továbbá szeg-
utalványok bsválthatók is ilíjigfuhitik.
Hofherr-fléfek, gépaxij, cupágyféjm és golyó« eaapágy igénylését elintézem.
I5AÍ2U WTZUON^
1044. február 8
HÍREK
Naptár. F.\'bMr »Ktdd. Róm M, $/. JAii.. Protestáns Aranka.
kai
Mjpli gyógyfűért úri üfjelet: Iá*
a Mag ml tó gyógyszertár Krasóbet-Wt \'jf, nuku.
Kirkanizsái) az otknni gv tár áUundó ügyelek* szolgálatot tart.
— (Dr. Schmksl Jetío — Kawárnm vármegye alispánja)
A bolügyuiiniíwter <h\\ Schtnied Jené, \'/nla vármegye főjegyzőjét lemároui vármegye alispánjává ne>-toate ki. A hír osztatlan órőmói\'kOlt Zalában .amolynok dicaó&ég*», fchotaéces fiai közül immár a második korült alispáni nzókt».< Dr. tfohmidt Jenő a kozigazgotáíi min: «len agának kitűnő ismoróje, nom-•mí u közjxmti szolgálatban nzo-leato mog szélepkörü ismereteit, de •aint hosszu éveken á$ a balatonfü-iedi járás főezolgabiráia in nőrolto a aaeruélyo és hivatali müködéso iránti tiszteletet.
Sziklás Zsuzsi-a és gneai Porgách Nándor jegyesek. (Minden k\'ülön ér-Vetek* lwlyotf) (:)
— (Mlaszlós lelkirvxberlntek)
A Szociális Vfissaió Társulat nagykanizsai szervezetének olnŐk-•éf» ezúton értesíti kedves tagjait, hogy március 13-án este kezdődnek P. Vimmor Anzelm Által tartandó bárom napos lelkigyakorlatok,- melyekre k slven tagjainkat és ismoró-aeikót szonotettol, minői nagyobb •zúmban várjuk. Klnökség. (:)
— (Hnlálorás)
F. llngváry Antal kiérdemesült ferences. tartományfőnök, biológiai tanár, neves liturgikus iró, Pécsett; C»G éves korában elhunyt. Tegnap V\'incttók el egyházi ós világi körölc. nagy részvéte tnollott. A t\'motésou a nagykanizsai ferences rondház képviseletében I\'. Gulyás Clollért plébános vett részt.
— (A Magyar S*ent Kereszt Egyestiun
nagykanizsai cí»)X)rtjiinak alan-■zabukait az alispán jóváhagyta. Az «vyoflfilv\'t első nyilvános gyűlését tegnap este tartotta" a fehértyrem-lw<n, A ferences papság és hithuri-jalmi egyesülőtök képviselői szóp wzáuuual jelentok meg. Világi elnök Wzebó Győző nyűg. júrásbirósúgi «•Inök megszokott "közvetlen tne\'e^ \\hangoü\' megköszönte a bizalmat. Vázolt« utána u célkitűzést. P. Tóth Lukács, az egyesület egyházi elnöke előterjesztette a inoukuprognunmot. A hivatalosam távollevő plébános helyett l\\ Királyfalvi Jenő köszöntötte áz egyosülotet.
— (Növendékhangverseny)
szór
(íán
17 órakor a nagy-kauusai zeneiskolában. Belépődíj niaee. \' • (0
— (Oyijtís a paliul kápolna-építésre)
Zala vármegye alispánja onge-délyt adótt, hogy a pnlini Szent Antal róm. kat. egyházközség o vármegye területén gyűjtést indit-I »ásson a l\'alinhan építendő kápolna •óljaira.
— (Záróra-enyhítés Perlakea)
Tudósítónk jelenti: Poriakon az «sídig olrondolt osto 7 órai közlekedési tilalmat feloldották éa a záróra is újból 11 óra a szórakozó bolyoké«. J
átmeneti, tavaail
kalapok; to ivrtaB«&
minden s*mbon, nagy választékban, Jutányos áron
Róth Lauránál
tUxár-Mrivar.
A perlaki Vörös Kereszt jól sikerült műsoros estet rendezett
Perhik, íehrurtr t
(Tud4nténk jtltntéti) A perlaki Véréé lX«r<i<zt csönden, do. aanál tovékcayebb munkát lejt k( ós mint már tébbaadr, flbbea az évben is példát mutatstt, h«KV na itthon lévák Áldozatából sokat \'lelu\'l és kell tonnt a honvédekárt és azok titkos Maradt, aélkilM hozzá-tar%>zélón Számtalan gzeretetcsomagot kilőtt hadműveleti területre és hz itt állomA«o?é katonaPág r^s?ére Is kará-cnonyfstot rendezett, amikor az íspzos honvédeket tijAndékok témeKével.Iepto ««ég.
Mont vasárnap is ennek,,a magasztos célnak érdekében rendezte meg vagyon tóI-alkerUlt müeoro* teaestélyót.
A kliűnó honvéd/.enekar már reggel a községbe érkezett és vgísz nap térzenét adott a község lakossága részéró. A tlsztlkur pedig délolőtt folyamán a tözftég vezetőit látta vendégül.
A Vöröa Kereszt teaestélye délntán 5 órakor kezdődött a kaszinó holylaé-gében. Ott volt mindenki, aki csak szá> nlt Poriakén és az ednko/Ausoha ncna látott méreteket öltött. Csak a belép*-dl]ak hatalmnn összoKokot tettek ki. A parinkI asszonyok periig annyi mindent készítettek a Vörös Korcs?» részérő, hogy abból eg^az komoly összeg Jött össze, mert elfogyott minden.
A honvédtlaztlkar teljes számban Jelont meg az űinepségen^
A bonvédzeneVar azflnetnélkiil Ját-szett. Igy nem l^bot rsodAlkoznl. hogy a hangulat nnpyjon JA volt.
Az estély hangulatát dr. Doniján Oyula konferAlása. Balogh Jó/sef vármegyei tlsr.tvlseló méká« előadás«-, Es-ranyal Ibolyka és B^osé Henő, valamint Vassa Jánosnó aok ílkert aratthk azo-repléaolkkol.
A rendezés legnagyobb rés7\'-t dr. Sebestyén MátyAsné, a Törös Kereszt olnöknéle, dr. Forintos Qézánó un baranyai l.ajnftné vágerték.
Igazi magynr ünnep volt. Megnyíltak a szivek és mindenki áldozott a Vörös Kereszt részére. Kétszeresen szükséges, hou.v Itt n határszélen összefogott erővel meumutsasn a magyarság és a hü-ségcH. magyarul érzó muraközi lakosi-sá«, hogy egyek. vnt>yHnk, erősek;\' és Jöhet bármilyon vihar, az »".¿(örlk őrön magyfirságnnken. Kígyóztak a sremek és bo\'douan dohogtak Á szivek, mert árézték, hogy most á mugyar honvédért szórakoznak éí köllonok, aiért a magyar honvédért, melyik mindnyájunk biztonságáért. Mugyar Hazánkért a Muraköz.földjéért áll őrt a vég várakou.
Ezen a mulatságon közelebb Jntott egymáshoz a Perlakon élrt magyarság, eggyé forrasztotta a l-önös cél, a Szebb Magyar Jövőért hoiott áldoíat és őit-állás Itt. a grAaleon!
Vasi János
— (A szllrke eminenciás)
Titokzatos én különös őletü férfiú volt Holstein Krígyos, aki közöl négy évtizodon át gyakorolt hatalmas bi4í>Ivást a Német Birodalom külpolitikájára anélkül, hogy a nó-mot nép tudU és isinorto volna n
kulisszák mögött meghúzódó, mély
tílokkal körülvott nagyurat. Különc ------
omber volt, db nendkirüli koponya is, zaoni a maga nemébon. Zsonia litásám egyaránt esüksóge volt Jlis maréknak, Ifolkmlohénak és Tlillov-imk, akik nélkük\'iahotntlonnck tartották HőlfltrSin Frigyet: Ennek a furer», titokzatos nagy elmének életet irta meg Joachim von Küron twrg »A saurk© «mineneiáíw cinui könvvéhen ,amelv most jekmt meg a Stilus kiadásában. Aa elvanő f»e pillantást nyeif a politika kiiflmerhp-tetlen bonaorkánykonvhájáb«» ée Ifel ék-in ékito mógö\\l kifárnl ogy egínz, torsnak íö»tán«lm».

SPORTÉLET
Asztalitenisz-verseny
Nagykanizsai Kereskedolml— Lafónyagylet 18 : 7
\' "i 1 * v <\' f
Vasárnap détolótt asufolt nézóti r «k)tt t)onyolitották le a nagykanizsai Ixígényegyfct nugyterméUm a Kr>-roskedolmi és Ijogónyc{rvlot csapata között az asztalitohisz-versonyt.
A versenyen mogjelont dr. Birkán Keronc hittanár, a IjOgényegylet vezetője, dr. Borsa TkMa kú\'roskndelmi iskolai inb. igazgotó ín Holló János toatnoveléfii tanár.
A versenyt Rrler László szakosztályvezető nyitotta meg. Üdvözölte a vendég kon^skedelminta csapatot és m Hiswikegy elmondása után megkezdődött a verseny,
A két csapat felállítása a következő volt:
Koroskodelmi: Juhász, Tura, Szer-tics, KontÓs, Szlobrxla.
.lxjgényogylot: Kórós, Szűcs, Ko-váí-s/ Deák Hering.
A mérkőzésen számos szép jaU\'-kül láttunk. Különösön nagyvonalú volt Tura és Kőrös játéka. Azonkívül még a hatalmas itatnu Szlobodn és Hering mérkőzéfl volt kiemelkedő.
A játékosok tudásuk legjavát adták, igy a mérkőzés ogéazon végig nagyvonalú volt.
. llósxlot-eredményok a következők :
Koreskodelmi: Tura nyert 4, vesztett 1 mérkőzést. Juliász nyert 4, vesztett 1, Szertics nyort 4, vesztett 1, Kontós nyert J3, vesztett % Szlo-iKxla nyort 3, vosztc\'tt 2 mérkőzést.
Ixígénvegylet: Kőrös nyort T> mérkőzést, n(>tn vesztett, Hering, Deák \\ mérkőzést nyert, Szűcs, Kovács nem nyort mérkőzést.
• Kgyénileg kiemelkedett KórOs (Idegen yogyloM és Tura, Juluisz (Ker<ískodolmi).
A mérkőzés\' végiir sjjortszoriien folyt lo.
IAlkái s" /\'ál
Háry János
rumlikőrgyár és bor nagy kereskedés
SOB.
NciQyTkunis:.su

i(;m VILLAMOS \\ARAM-
-aj szolgáltató rt.
Aramízámták flzut«ao, r«ktimiAolók, hlb«|9l<»nt*««k, aaaknsarű »®lvíiUgo«itás mlndwn vlllsmoa ¿érdanban
Bose kiáltványa
szabad lpd|a harcáról és a győzelemről
A Domei Iroda jeleri\'i: A Delhi elleni előnyomulás megkezdésének napja alkalmából Bose, a sxabaM India ideiglenes feje kiáltványt adplt ki. Ebben azt mondja: „S iláril meggyőződésűnk, hogy ugy fogunk cselekedni, mint ahogyan elhatá; óztuk és elsó alkalammal beválijuk a haza felszabaditába érdekében ünnepélyesen adott szavunkat. K< rlát-lan bizaommaUviseltetünk szövetségeseink iránt és ugyanakkor határ alan bizalommal .várjuk yégsé győzelmünket. Harcolni fogunk és minden nehézséget legyőzünk mindaddig. mig szabid India zászlaját ki nem tűzzük Delhiben."
Köszönetnyilvánítás.
t
Mindnzoknak a Jólsmcrösöknek, kik felejthetetlen drága
Lacikánk
,elhunyta és temetés« alkalmával fájdalmunkat enyhíteni szivexek voltak, ezúton mondunk hálás ké5/0-netet.
Maintuanó Józaaf éa oaaládja.
TTii
áRMlRDETÉSEX
áijlAs
Klfutóleányt azonnal felveszek. Be-rény ¿ksxeréat, Pő-nt.
Munkások éa munkásnők felvétetnek. Hajdinu hántoló üzem, Sxcmere u. 4. 418
flégy középiskolát végiéit fiút ««oorto-nak felvesz: Virág dlvatáhiüktét.
Fiatal segéd azonnali belépésre felvétetik Kelemen Rez»ó cégnél. 432
ADÁS-VÉTEL
Mindenléle üvegeket, gyógysxcrtíve~
\' lok. 28)
Íet is, a iegmagisabb aron vásárolok, eutsch Gusztáv.
Lótrágya eladó Rikócd-ntca 45. sz.
420
Ggy futóanCnyeg, 3 méter, alig használt. eladó. Király-u. 4. 430
3 drb uacil rzekérret, szerszámmal «t-odo. t\'.itclrp, Váf-ul 6. 433
U.MkoelüJ(ju.é, 6 waggon részére eladó. Bktfcátz i\'etenc, u. 108. 428
LAKÁS, ÜZLETHELYiSÜto"
Sxaba-koriyhu és mellékketylságek-b*l álló InKASt keres azounalra vagy 15-ikére kis caaládu Iparossegéd. Cinét a kiadóba kér.
KÜLÖNFÉLE
trógápat kölcsön btíbe vehet Szabó Antat spoitUsletében. 435
Mindennapi levelcíésbél összegyűjtött tömogbeiyegct bélyeggyüjtési célokra magwaaKek. Baruaiits, Zslal Kö*Mny ueíKcutósége, naponta délután ti—7 óra között. Bz a hirdetés mindig érvényes.
£AUM &ÓZL0*Y
l*#MTIKAI NAPlUae. JJto^A : „Kliguiaaá|l K. T.
Fr-.lelÖB kiadd: IalsJ Syomaton
i .xexfaiCtsafl (t T,
ayeadájábu Haaytuali»*» felo) i XAICJ Unnai
Feladó :-
Ci*:
fitíí
Bendtokoxat:
-V
Tábori posta:.....
84 ■ évf.. 31. sz.
Nagykanizsa, 1944. február 9. szercja
Ára 16 lilléf.
8s«ik«ftztőséK és kiadóhivatal : Fó-ut 6. kzAiu. 8xctÍM<$ztÓ6Ógl éfl kiadóhivatali toleion 78. it tMRrjoienlk míüden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
■M
lílflfizetósl ára: egy hónapra 4 pencó 30 fillér,
negyétfóvre 12 pcngó 40 fillér, lijíves szám : hétköznap IC III\' ............. 30 fül.
Él
Hagy bizakddással figyelik BerBinben az olasz harctéri helyzet kedvező alakulását
Nevelnél a németek mélyen behatoltak a j>zov]at-állásokba ós megjavították
fő ellenállási vonalaikat
A <8rëk sajté areriat « nagyhatalmak veraengéae az oka a balkáni iür*a»amak
tot tok harcba és •
Ba.linből jolontik: A keleti sire-ronaJ déli szakaszán a Krim félszigetnél némot rohamcsapatok ti oroszokat jól\' yiegerősitett dlUuiokból vetettük ki.
Támadást indítottak a várostól ¿szakkolotro lévő szovjot támaaziwn-, tok ollon óa orodményoson bombázlak lőszerraktárakat os osaiHitgyüle-kezí Ivolyokot. A j Dnyeper alsó folyásánál, min-rletf lényegesebb esemény nilkiU loUflalíák a némdek arcvonalak
megröviditésH. Zaaskovtól kolotro az oroszok több lÓTŐar hadosztályt és páncélos dandárt votottok harcba, azzal a szándokkal, hogy lerohanják a némot álláaokat. Ee a torvük moghiusult és a némotek egy orosz páncé.IoM hadosztályt mogsommisitottok.
DordícSov vidékén holyi jelentőségű harcok fojlódtok ki. Itt a némotek orős jiáncótíta kötolékeknt vo-
tniU/en behajoltak a$ orosz t:o-nalakba
Az areyonal Középső \'szakaszán holvi jolontőségü támadásokról érko-zoll iolontéfl."
Vitebszknél a szovjot.mindon áron ki akarta kánvszoritoni az áttörést fa orős tüzérségi támogatással három iíövés/dmdosztállyal támadásra indultuk. Csui>án holyi jolontőségü sikereket értök ol. Bzovjol orólt ogyniátit körolő hullámokban támadták a nó-niot védelmi rondszort és a nymotokol. állásaik feladására kénvszoritel-tók.
A Szovjet ebben a csatában több mint 200 harckocsit veszített,
azonkívül óriási a vesztoségc ombor-borr ós anyagban, megközelíti »vsukat a vosztoségokot, molyoket a/, első vitohszkí nagy csatában szenved tok.
Az olasz hatóságok visszautasították a Vatikán tiltakozását az Egyházi Állam területén történt letartóztatások ügyében
az Egyházi Állani területenki-
Rém áltól jelentik : Az Osscr-vntrtre Romnno közli, hogy a Vatikán tiltakozást jelentett be az olasz köztársasági rendőrségnek ama ténykedése ellen, hogy a Szent Pál Köllégiy inban letartóztatott több inagasrangit tisztet, köztük Moti tábornokot. í) zsidót és 48 katonaszökevényt. A Vatikán a rendőrség eljárását
vnliségü joga megsértésének tekinti Az olasz hatóságok a Vatikán tiltakozását visszautasították, mert szerintük a területenkívüliség nem icleijt mentessé-
f;et olyan esetekre, amikor az Egyházi Állam területén törvényszegés miatt üldözöttek találnak menedéket.
Védelemre rendezkedik be az amerikai hadsereg a Garigllano felső folyása mentén
Herlini jelentés az olaszországi harctér jelenlegi helyzetéről a következőket mondja: Az angolszász hadseregnek íu a kísértete, hogy a német védővonalat .Nettunoiiál áttörje, teljes mértékben mieghiusult. Az amerikaiak a német inessze-bordó ütegek tüzével szemben a legnagyobb passzivitásra voltak ítélve.\' Az utolsó három ínip harcaiban az 5. amerikai had1-sereg nym tudta a támadás nagy leiufületét toovább tartani és a francia zsoldos hadsereg az el-
szenvedett súlyos veszteség következtében szintén harcképtelenné vált. Mfár csak Monte Cqs-sinonál tart az amerikai nyomás, magát a támadást ni/ájb ezen az arevonalszakaszon sem vitték át azzal a lendülettel, mint az első csátábdn. Alexander tábdrnok csapatai most a íiarigliano első folyásánál fedezékeket és aknamezőket létesítenek ügy látszik, itt hosz-szabb védőiemre rendezkednek be az angolszászok.
Adriai, középolaszországi és ^délfranciaországi ujabb partraszállások terveit latolgatják Berlinben
Itorlinhől jolontik:.-Miután a/, angolszászok nottunoi vállalkozása mogliiusult, közöl fok-
ozik az a föltevés, hogy az amerikai la
liadvozotóség uj {Mirtraszállásokat kó-¡ Erro vall az a köviilmóny, hogy az
»zit oló, még ixxlig Közép-Olaszor-száfíban Civita Vocchiánál vagy Or-\'H)to)Ionál, vagy Dél-Fiancínország-•mn a Toulon," Marsídllo szukaszon. Kzok a vállalkozások Oirita Voccbia
vacv Orhotollo vidékén toropnohózw\'-golv miatt csak nzt célozhatnák, hogy a\' némot kötolókokot Olaszországban lcgnag^-obh mérbikbon lokössék, „.ro vall az a köviilmóny, bogv az angolok ojlentámadásokra rondózU\'tk bo és orésitotték mog magukat. Több partraszállási lohotoség kínálkozik az Adria-vidékon, olsőaorhan Pos-cona, Ancona és Hitnini környékén.
földrajzi fekvésén kiviíl fontos vasúti ¿s néiuot ellátási csomópont, azonkívül a Po-fukaág legdélibb lK)iára.-. Iánál fekszik. Ez kétaégtolopül jelentós lenne az angolon számára, tokintottnl arra, hogy itt sok páncélos erő taretékéwv tujnagy t^rop-»M>bé/.HÓgokol\'som kolloUo löküzdMV Ha a brit hadsereg mog tudhá sy/ rozni az uialmnt Kíminí térsz
• »
felett, talán olérheki azl a cél amit egy anprol tábornok fojoy/>f\' \'•■ amikor azt mondta, hogv r. 11)44 ósz/m a szövőiségesek az lábánál állanak.
A paitrassállás Anconá környékéji kisebb értékű volna, mivel a torep itt som alkalmaa . nagyobb arányú hadmüvoletokro. \'Rimini inkább csábító volna az angolok imrtrnszálláni kísérlete számára. Ugyanis Hiinini
Netlunonál az ellenség megszüntette a további tánr
kísérleteket
A I\'ost jolontóao hkoi íiU a Nottu- } madtwra kövotkozt„t^\'k. nonál partnwzállt (iHapntok a leg-
«•i/.kl.: Ari\'linn niirwlotl ♦úm!l/l)lKÍ

d-go ját, t ki, miéi i Alpok!
<adó
utóbbi- 24 órában minden támadási kinérlotot mogszüntottek. i\'w. anzioi arcvonalukat rírétsövénekkel; Invt\'m árkokkal éa acéljmnkonikkol eréaitik mog, mort a német • mosflüohordó ágyuk tevékenyaégébél általános tá-
tiizéraégilégitAmadá: igen naay mértéket ölté mot. páncélosok és röpül rondkivül erfisek és a óráktól a söté-tsí--« Vx ól A harcok fokozódá^^t
„A szövetségesek Rómától délreBlszaiasztottak.\'
A svájci lapok szerint az Olaszországból érkező hirofc ábrándító natóssal vsutnak, az angol közvéleményre. lga*t»\\ ad nak annak az amerikai újságírónak, aki már nyolc, nappal előbb jelentette, hogy a\' szövetségesek Rómától délre, elszalasztották az alkuimat a . t«t>vábbi eredmé,nyes táímiadúsoJkr.M. Iílis-merik, hogy a nettmuai ^)artra-«zállás"terve kitűnő: volL kivi-
tele azonban hil* r
Ciszlernától n
bent vannak a7 sokban, altonr
i némolek fai kedden ttok. A né-Ók támadásai , kora roggeli /táig tartottak, ra Hzámíüinak.
izalkalmat..."
Ús. A németek yug»tra ismét sokban az áJlá-
»unifxii, -------- ■ ,». , .. ... ......
igv az »állásol ;l6t f<\'»izlék őkcl,
.visszavonulás\' / W^jJárditása
kaiak szám L/ ,\' .«»"»«n-
hogy Kessel* Az ts Jöhet,
di n tulajdo ;jng ^utá»M,,cgkez-
<íásl a s/öv nképpeni ellenláma-
az angok hogy,
rilsa. u \'0,,gerbe szo-\'
Még jobban összezsugorodott ? t szövetséaesek nettunoi arcv.ona- /a cyeseu
A (Basokïr Kac.bric.bto> a érUíStilése szerint némot körökbon ezidOsv/M\'int foltunó bizalmat tamisit svnnk a Net-ttino körüli harcok feji eményoit il-lotóleg. Ezt azzal indc .kolják, hogy a liolyzet az elóz\'f» bétb< dz viszonyítva toljoson a németnk jav ára éa a szövetségesek hátrányára fordult. A
/ln- hnn^ oredményoként a
Ikmv neVlu1
i/lOl iiiiii o Korul még jobban öhí ize aKii(roro<lot< a szövetség an vo-ív,»la, , mivel itt a németek tiuiridi\'usa >«;vzél .ceny csajiást mért az angolszász badc uóro. A harcok folyamon töhb1 mint) 2000 foglyot ojtotf\'ek.
•M
Jelent« ba a keleti arcvonalakról
A.\'- keleti arcvonud \' helyz<ef/:rö jelentik Herlinl)«.\'!. : NeveAtő
l
Jiől
észa;kra nénvet rphatoí(rsaj)at(>k mébyen l>ehatolUi(k <;gy szovjet hadosztály vom slaiba annak | szánuyain, ami ál <al lényegewn íiK\'gjVivitotlák a fô númíet eíleu-állási\' vonalakat. J^»z oroszok ke inény. és véres \'küz<lclemjl)en mindent nucgkîsérelték, Jiogy visszahódiLsák álFú\'vvaikat- de
név.nW védckmitezeket a kisérJe-\' Jcket\',meghiúsította. Nagy és ei-harcok folytak az íhnen-fötól\' •^zokra eső területen ís. Az oroszC^. |0bl> órás nehéz harc árán behatóí%Y helységbe, (Je a német gránátok hamarosan kiűzték Őket és a*1 helységet visszafoglalták. Lugá-•tól északra kudarcba fulladtak a heves orosz támadások.
Finnország eMas.1.6 válas.t adoM Hull ujebß követeléseim
A washingtoni finn .követség szó- | szerű k<iv«f u"xt l "
vivője az állítólag Jlu\'tl külüg^mi- I erósitl\'1 °k:Sf!t hlitalosán in m<Hf,
vivője az állítólag. ílu\'tl kiUügymi niszter álUd átnyújtott ultiínátumm kijelontefte, ho^y Kitmország magatartása változatúin «\'is -a fiiuiok akkor som adiák \' mog magukat, lia Ilolsinkil a földdel toszik ogyonlóvé. Ez a nyilatkozat Hullnak Finnországhoz \' intézott ujabb ultimátum-
ltolninkibél jolontik, hogy a fini»
fővárosban arra «»ámítanak, hogy a
légitámadás Holsinkí ellen még erősödni\' fog.
A hoisinki rádió folsíólitotta finn főváros lakosságát, hogy önként hagyják ol a várost. Hondőrségí,
\'4
¿Al-Al KÖZLŐN V
1941. február 9
katonai, hatósági szomélyoknok ós a légoltalom, gazdasági éíot körül nélkülözhetetleneknek nom szaluul elhagyniuk Helsinkit.
Churchill kihallgatáson «királynál
Stockholmi jolontós szórtat VI. György ungol király kihallgatáson fogadta Churchill miniszterelnököt.
Légitámadás Frankfurt ellen
Kedden a déli órákban erős bombázó rajok tújro(adásl hajtottak végre a rajnamcuti Frankfurt ellen. Az elhárítás nagyon erős volt. Sok gyújtó\' és robbanó bombát dobtak a városra.
Angolszász repülők Franciaország északi partvidéke ellen Intéztek több támadást. . \' A szövetségesek a tegnupi nappali légitámadások során a szárazföld felett 25 repülőgépet veszítettek
Újra kórdósessó vált a londoni lengyel miniszterelnök amerikai utazása
Berlinből jelentik, hogy londoni jól tájékozott körök- tudomása szerint Nikolajcsik emigráns longyol iniuisztorolnök amorikai utazása ismét kérdésessé vált. Ha kimegy is mostanában a miniszterelnök Amerikáin», látogatása csupán Wuahing-tonra korlátozódik és ott nem fog érintkezőt korosni Amorikában élé lenivel\' körökkol, mort a látszatát is korulni akarják annak, mintha l>o avatkozást gyakorolhatna amerikai belügyekre.
Japán kézben van a}cselekvés a burmai hadműveletekben
Tokióból jelenti a Domoi-iroda: Burmában u japán csapatoknak fob-ruár 4-én az Klllonségos támadáat megelőző ujabb liadmüvolotei során tovább tart a japánok előnyomulása, <}gyültmüködésbon az indiai nomzoti hadsoroggol, amolv mogindult rég óhajtott célja, Dollii foló. A jelenlegi liadjáratot a japánok azért indították, bog}\' az ellenség terveit megelőzzék, igy a csolokvés iamót japán kézbe korült. Az ollonségnok az a tervo, hogy a Csunking fölötti burmai utat ismét megnyithassa. egyik logfon-tosahb lényezőjo a Burma elleni támadásnak, de ozt u japánok megelőzik és megakadályozzák.
Hallotta már...?
hogy az első platinát a 18. század első felében a kolumbiai Pinko folyó aranytartalmu homokjában találták? és ezért kezdetben „platina del Pinho" néven nevezték. A platina szó a spanyol ,plata"-ból azár-mazik és ezüptöcskét vagy ezflsthöz kasonlót jelent. Az első kolumbiai platinakészleteket az itteni spanyol gyarmati ható.ágok rendeletére, akik attól tartottak, hogy 4 platinát az arany hamisítására fogják felhasználni a tengerbe vetették.
... hogy a salétrom szó a latin „sai potrae", azaz „a szikla sója"
kifejezésből származik.
*
... hogy a Kolunibus előtti Mexikóban a háziállatok és a nyájban élö kérődzők még teljesen ismeretlenek voltak. .
a
... hogy Európa első kőszén-bányáit a 12. században helyezték Mzembe? i
,, Hagyják a Balkánt, hogy maga intézze el népeinek egymáshoz való viszonyát /"
A török sajtó egyik tekintélyes orgánuma felelevenili a török külpolitikának azt a régi tételét, hogy a Balkán a balkániaké. A lap szerint a Balkánon tapasztalható j>olitikai zűrzavart nojn a balkáni nójwk egyjra/ás közötti viszonya okozza, hanem a nagyhatalmak versengése. Ha a nagyhatalmak valóban bóké! akarnak a Balkánon, akkor tartsák magukat távol a Balkántól és hagyják magukra a balkán népeit. Az a baj, irja a török .
lap, hogy a nagyhatalmak im»-perialista törekvései mindig u Balkánon mérik össze erejüket. Csak ugy képzelhető el a béke a Balkánon, ha a Balkánt átengedik teljesen a balkáni népeknek, hogy azok szabadon és függetlenül rendezhessék egymáshoz való viszonyukat. Nemű is kell éppen balkáni konföde-ráeió tervére gondolni csak arra, hogy a Balkán népei szabadon élhessenek és ne legyenek kénytelenek elfogadni bárkinek a \'támogatását.
Csak négy-gyermekes szfilők hagyhassák egész vagyottukat gyermekeikre
Indítványozzák az eheti ntejgyefyBléaen Mlndszenty prelátus és dr. Zsldé Sándor képviselő
\'/xilaegcrszrg, február 9 Zala vármegye törvényhatósági bizottságának ezen a héten tartandó téli rendes közgyűlésén érdekes javaslat kérül szőnyeg-
re. A javaslatot Mindszenty \'József pápai prelátus és dr. Zsidó Sándor országgyűlési képviselő nyújtották be. A javaslat a Zalában is egyre veszedelmesebb méreteket öltő gycrtracktelensétr leküzdésére és az örökösödési., jog megváltoztatását kérik a következőképpen :
Kivánják az örökösödési jo
megalkotását azzal az alapgondolattal. hogy a szülök csak 4 gyermek esetén örökíthetik át egész vagyonukat gyermekeikre. Ahánnyal kevesebb 4-né! a g e -rnekek száma, annyi egynegyedrész száll ál az államra és pedig sokgyermekes szegény családok felemelésére. Az igy tulajdonjogilag korlátozott.. családoknak biztosítandó volna az örökös 4 gyermekes családi kijelölési joga és a vagyon egy részére közérdekel szolgáló jótékony alapítvány letételére a szabad rendelkezés.
Kiskanizsa palgársága sflrgell a kfllfla elli-Járéság lilállltásál
A Polgári OlvRsókSr «»ékhéz-adésságánok rendezése
Kiskanizsa polgársága már hosz-szabb idő óta szeretné, hogy a közel 10.000 lélekszámú városrész külön elöljáróságot kapjon, hogy. mindon ügyesrbaios dolgaikban no kelljen mindig Nagykanizsára bejönniük, ami sok időveszteséggel és munka-mulasztással jári Most, IiOj<y Ilovazky János vasárnap künn jurt Kiskanlzsán, a kískamzsaiak felhasználták az alkalmat és -kérték Ilovazky képvisoló támogatását, hogy Kiskanizsa ix>lgársága- megkaphassa az annyira óhajtott külön elöljáróságot. Ilovazky kópviseló magáévá tette a kóróst és az illetékesekkel együtt el fog járni óbbon az ügylxm is.
Mint ismeretes, a kiskanizsui Polgári Olviuiókör székházát. néhai dr. Babján GjHila jíolgármostor kö/.bon-járásával épitotto fol a földművelésügyi minisktóríum. Az építési költ-ségekro a kiskanizsaíak még mindig
\'2G.000 pengővel tartoznak. Hogy tw. adósságtól végre megszabaduljanak, mozgalom indult mog oly iránvban, hogy a 470 tag mindegyike fejenként 50 pongóvol járuljon hozzá a tartozás törlosztéséhoz. A mozgalmat sok kisgazda magáévá tette, volt olyan, aki egymaga 500 pengőt ajánlott fel erre a célra, de voltuk, akik nem tanusitottak mogórtést az életrevaló ós a tagok érdokeít szomelótt tartó mozgalommal szemben, ugv hogy vasárnap rondkivülí közgyűlés elé kerül a dolog, amely dönteni fog a Polgári Olvasókör tartozásának törleszléso kérdésébon.
Csak helyoselni tudjuk a komoly elhatározást, amoly önkéntos hozzájárulássá! kívánja megoldani a még fennálló tartozás rondozését. Hiszen végeredményben ogy-egy gazda ina legföljebb 10 liter bor árát adja erro a célra.-
40.000 pengős ékszert veszített el Budapestem herceg Festetics GySrgyné
Herceg Festetics Györgyné, a keszthelyi kastély úrnője az elmúlt héten Budapesten tartózkodott. A minden szópórt lelkesedő heroegasszony fővárosi tartózkodásának napjaiban
meglátogatta a Széplmfüvészoti Múzeumnak a napokban metf-nvill Benczur-kiállitását is. Innét a Mária Valéria-utcába, szállására ment. Eközben 10.000 pengő értékű, fehérarany
Február hó
9-13-ig
VAROS! MOZGÓ
Szerdától -vasárnapig
Szívbe markol ! Megrendít /
A legújabb magyar film: ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők: Eszenyt Olga, Taxnádl Ilona, Nagy István, Hosszú Zoltán.
UFA világhíradó a kiemelkedő eseményekről. Előadások kezdete : +4, j6 és Í8 Órakor,

csalja, mely a ruhájába volt tüzvo, kikapcsolódott ós valahol az útvonal forgalmában elveszett. Patkó alakú, gyémántokkal kirukolt, rendkívüli széjx. segü ékszer-darab volt. A her: eegásszojiy a kínos felfedezés után jogtanácsosa utján u/,on-nal jelentetle az ékszer elveszítését a budapesti főkapitányságon. ahol mindent megtesznek az elveszett ékszer felkutatása érdekében.
KÜLCSLYÜK MELLŐL
VITÉZ OSZLÁNYI KOBN\'fcL
vezérőrnagynak a horvát államfő a Zvcfnitmúr-rend I. osztályát adományozta a csillagokkal és kardokkal a horvát-magyar együttműködés körül kifejlett érdemes munkásságáért, ilt említjük meg, hogy vitéz Osz-lányi Kornél testvérének, vitéz Oszlányi József nv. alezredesnek leányát a napokban vezelle oltárhoz Szabó László százados Budapesten a Kálvin-téri temp-lomban.
*
VITfiZ TEBBOCZ MIKLÓS
miniszteri osztályfőnök, Muraköz szülötte, látogatást telt Zalaegerszegen Brand Sándor alispánnál annak vendégo.kVánt s eközben a városban és a vidéken is telt néhány látogatást *
DK. LENGYEL KABOLY
nagykanizsai kir. fnryószségi elnök fia, Lengyel György itt. kir. hadnagy a minap el jegyezte Waller Etelkát Mezőtelegdről. *
DB. BALASSA LÁSZLÓ,
hadapródőrmester, dr. K<h vács László nagykanizsai ügyvéd irodavezetője, aki nemrégen érkezett haza hazafias szolgála! teljesítéséből, az ellenség előtt tnnusilott vitéz magatartásáért a nagy ezüst érdcmérknfc:! kapta
EGY NYOMDÁSZ
harctéri Hősiességéről is meg kel emlékeznünk ebl>en a rovatban. A Kormányzó IJr Őfőméltósága a kisezüst vitézségi éremímel tüntette ki Majorosi Géza tartalékos szakaszvezető!, aki a polgári életben betűszedő Keszthelyen.
*
IIYMPN-IIIBT
is* közölhetünk ismét. Vaskuti (Wolff) Sándor volt nagykanizsai m. kir. főállatorvos, később a székesfővárosba helyezett állategészségügyi felügyelő Marika leányát, a nagykanizsai Notrc Danit» leánvgftnjnázüíuni volt növendékét eljegyezte keszi Horváth Ádám magy. kir. hadnagy Budapesten.

BALOG JÓZSEF,
a polai MfiP-szervezet elnö-ke rendkívül buzgó és dicséretes munkát fejtett ki, nlmtíért az Or-szácos Pártvezér díszoklevéllel tüntette ki, amit vasárnap nyújtottak át neki Nagykanizsán. Minthogy vasárnap az autóbusz nem jár, a nom éppen leventekorban lévő, szép szál magyar gvalog tette meg az utat a ke-gyotlen szélviharban Nagykanizsára, csak hogy időben érkezzék meg a MÉP-értekezletre.
Eltűnt magyar árnyak nyomában
Akinek kedvóórt Bismarck is megtanult pár szót magyarul
Hrdokea, hogy ogyas törtínnlmi azeixydők élete inilyon hiányosan maradi inog a inai oinlíor otnlékozo-tőben. ftlotük iffy részét mindönki ismeri. Másik résaéról azonban sokszor senki som tud. Iskolapéldája o téves törtéiielmi érlékok*iimk Klapka (ivoigy tábornok oaoto is, akiről mindönki tudja, milyen vitéz hon-védgunorális volt 1848-ban, de már jóformán alig tudják, milyon jelentós politikai szoropot játszott hosszú évtizödokig: 1840-tól 18fl2-ig. ila Klapka. éa Bismarck torvei sikorül-Uk volna, egész máskép alakulhatott volna nemcsak Magyarország, do uz egész Dunainodonoo törtiínolmo.
Klapka György egész élot> csupa sx/daóség i\'xt ellentét volt. Polgári sor han álló családból származott. Minilen vágya az udvar volt, a tostőrsée elén»» volt. Apja, Klapka József aaoeény oinlior volt éloto elojén. Később jobb módra teU szert és pol-gánnontöl\' lőtt Ixslólo. Cuakhamui-nomoslovolot szoroz magának s így fia «lőtt nyitva áll az udvarba vezető ut. Még alig száradt inog a tinta Klapkáék ufsülotü nemesi levelén, Klapka György már Ik\'scsbon hordja a nomosi párduckacagivnyt. Tüzér, .majd ■»bomoász« lett: igy novozték akkoriban a nehéz tüzérség egy ré-azót, régül is, mint fiatal tiszt, valamivel IH4H előtt nyugdíjba lé|K»tt.
Klapka 4H-us szoronléiso közismert. Az első ixirctól KO/dVe Kossuth zászlaja aíá állott, Háromszor mejxvorto — már mint inagasnumu badwueg])aranc8nok Bchlick
osztrák generálist. Később Kossuth hadügvininisztoro lett és Komárom-nál, llaynau előtt, mint utolsó honvéd \'hitte lo a fogvvort. Azután Törökországban, maid Svájcban, végül fémionban élt. Bismarck és Gu-lihaldi terve akkoriban az volt, hogy .az osztrák császárságot bolülrób és kívülről egyszerre robbantják fel. Hhhoz kellett az olaszországi magyar légió és Klapka szorYozótohotségn. Míg Itáliában Türr és Tüköry szcr-vírzkodtek, Bismarck különös bizalmasa Klapka tál>oruok lett. Moldovait át fegyveroket csempésztek bo az országba: idehaza íxxhg egy Al-mássy nevü földbirtokos szervozto meg a honvédokot. Nodcczky. nevü társa vitte a hírt Kossuthnak Olaszországba: jöbetnok a fogyvurok Itáliából Is! Azonban a fegyvereket rosszul csomagolták. így a rendőrség rájött a dologra: az ösazoeskü-vőkot olfogták óh súlyosan el is Ítélték őket.
Klapka továbbm is összeköttet*-bon állott Londoniról éa (lenfl>ól llismarckkal. Bismarck tudta, hogy olóbb-utóbb le kell számolnia a Habsburgok hatalmával, ha Porosz^ ország vozotó szoropót biztosítani akarja. Bismarck Ottó olóbb az északi dán Hzomszédot intézte ol rövid háborúban, majd Béccsel kozdott torroibon foglalkozni. Iímlékiratu-ban l)óvon mogirja: milyon tervei\' voltok Magyarországgal és a Klapka légióval. Járt is Budaposton, sót pár azót még magyarul is megtanult.
Amikor azután Olaszországban sehogy som akartak olóbbro jutni » magyar légió ügyoi, Kossuth is egyre ix<ménytolonobb Lett, a magyar
■*rclng 6-ai
uj kezdd és haladó gyoralrásl, géplrási tanfolyam kaxdődlk.
Beiratia egész nap.
NsfykaalxM, Sxeat lmro hwcejj-B. 5.
emigránsok már csak Poroszország felé Uikiutottok. Bismarck éa Klapka nagy rxdnényokot sr.ótt>k, ogyszorro ak arták Ausztriát megtámadni. l)o nem igy lett. Klkövotknzott 1 Hf>r. éa Ausztria KöniggriitznéJ mindjárt a háború kozdotén döntő vow>ségut szenvedett Bismarck és I. Vilmos seregeitől. A Ijéosi Cdústsár l>ékét kért: a magyar folkeléaro tollát már nem volt szüksége Poroszországnak.
Ilyen körülmények között Klapka is kemény leveleket váltott Kossuthtal. Később, a kiegyezés után, hazajött és Budaposton tolejxxlott lo. Ferenc József amneaztiát adott neki. Bismarck egykori barátja feladva a romény tolón hajroot, a kiegyezés
Takarékos háziasszony,
ha
Diana sósborszeszt
vásárol, ax Üres üvegei vtssszaaáfa kereskedőjének, * - aki pénset aői érte.
mellé állt és még országgyűlési képviselőséget is vállalt. Illava választotta meg kövoténok az egykori negyvennyolcas hadügyminisztert. Csöndben, békességben balt mog lSU2-ben. »Kmlékoimből« eimü önéletrajza egy liölca oml»r élettapasztalatait tálja tol olótlünk.
Kerekcsházy Józ*\'f •
BiizMts szánok a g s Monyai liMSi éiitíbil
Csákforni/a, február 9
(Tudósítónk jelenti) Ixdkes, hazafias és szociális munkásságot fejt ki a MANSZ csáktoi-uyai szervezete. A munka lelke Kovacsics C.ahriella tanitónö, aki mögött sev\'itő mfunkára kész hölgy-gárda áll.
November és deoctmÜMT hó-napokban Ü.S öltözet ruhái és 21 tételben 2!58 méter fehénie-mü-anyagol oszlott ki a Csáktornyái MANSZ. A legtöbb ruhái és lohérncinüt az özv. I\'eisz-tecz Ignácné vezetése alatt niü-köilö MANSZ-varrólanfolya-.111011 készitotték el.
Karácsonykor a községi sze-relethá/. lakói közt osztottak ki szercleladoniányoknt, .r>0 darab kalácsot. 500 darab cigarettát, 15 pár harisnyát, almát, kekszel. befőttet.
Az állami közkórháznak 10 pár papue-sot és G00 darab ci-
garettát adtak. A polgári fái-iskolának ruhaneműt és 50 P készpénzt. A honvédségnek 11.400 darab cigarettát, 1000 darab szaloncukrot. 2 láda almát, stb.
A MANSZ állította fel a Mindenki-karácsonyfáját és alatta kiosztottak 1f> pár cipőt, 15 20 pengős tételekben 1085 pengői, 4:10 darab kalácsot. 1000 darab szaloncukrot és ruhnneniiiekct.
A január közepén elvonult honvédek számára 1 .\'1.500 drb cigarettát adtak.
A Vöröskereszt 500 j>engővel, a Csáktornyái fiőzmaloírn*, a Csáktornyai Takarék Pccsomik Ottó országgvt\'dési ké]»\\riselő 100-100 péngővel járult hozzá a MANSZ Kiadásaihoz. A (\'.ránc r gvár 21 pár férfi és női hiir risnyát adott a MANSZ kiosztá-tásához.
rádió nyilatkozata az esti zavarásáról
magyar hírek
\'Budapest, február 9 Néhány nap óta a magyar rádiónak Budn]>cst I. hullám-hoszán különösön este 21 óra 40 1 >erckor közvetitett magyat^ nyelvö hírszolgálatát egy külföldi rádióállomás oly módon zavarja, hogy azonos hullámokon a magyar rádió hírszolgálata idején nyilván zavartkcltő (rélzattal külőnl)özö l>ee.sniérlö közl>ek i ál tá sok kai ig>\'ekszik a magyar közvéldmíényt féJrevo-zetni, illetve, befolyásolni. Illetékes helyről ezért felhívják a magyar közönség figyeKmét erre a körülményre és "niegállapit-ják, hogy a Budapest I. hullám-
hosszán különösen este 21 óra 40 ]>erckor a inagyarnyeh\'fi híradás idején hallható szintén magyarnyelvű közbeszólások és hirbeniondásók kizárólagos célja, hogy a niagyjir közvéleményt félrevezesse és hamis hirck terjesztésével a közönség kóréln-n zavart keltsen. A zavartkeltő törekvés abból a körülményből is kitűnik, hogy ezeket a híreket nem hivatalos rádiószolgálata keretélnm sugározza a külföldi állomás, hancfm) csak a fenti ellenőrizhetetlen módon. A közbeszólások kiküszöliölésére irányuló technikai intézkedések folyamatban vannak.
SPORTELET
s
2G
mérkőzésből megnyer\' niérkőzé-,sek száma 10, eldöntetlenek száma 0, elveszítettek száma 10. Gólarány 58 :76. Pontszerzés 26 Tizennégy csapat között a CS~
A Csáktornyai Zrínyi Torna Egylet közgyűlése
Csákfornt/a, február 9 | nyek a következők voltak (Tudósítónk • felentésc) A csáktornyai Zrínyi Torna Iíg>\'-let most tartotta aneg a rendes évi közgyűléséi, melyen szép számban jelentek meg a tagok. l)r. Antal Pál elnök megnyitója után Fuchs József olvastA fel titkári jelentését, amelyből a kö vetkezőkről értesülünk :
A CSZTE első csapata az NI1 III-ban játszott. A múlt tavaszi idény befejezése egyúttal az 1942—43. évi labdarugó-idény végeredménye volt. Az erodkn\'é-
ZTE a 8-ik helyet foglalta el.
Az 1943. évi bajnokiig Őszi fordulójának eredményei a következők : 12 mérkőzésből a megnyertek számn 15, cldöntetle* • 1, elveszített 5. Gólarány 27 : 33. Pont.HrerRéfi 13. Tizenhárom ck«-]>at között a 7. helyen áll » CSZTE.
1943. évben összesen 43 bajnoki mérkőzési játszott, ebből megnyert mérkőzések száj na 17, eldöntetlen 7 és elveszített 19.
Barátságos mérkőzések száma 5, mJegnyort 1 és elveszített 4.
Továbbá kitűnik a titkári jelentésből, hogy a CSZTE-nek összesen 48 igazolt játékosa van, ezek közül 28 szerepelt, 14 pedig katonai szolgálatot teljesít.
A j>énztárnok jelentéséből kitűnik, hogy az 1913. évi bevétel 14.824 pengő volt. ezzel szesn-ben a kiadás 1 1.428 pengő, tehát az egyletnek készjxén/.ben van 396 ]»eiigője.
A pénztárnok jelentése után az elnök a tisztikart feloszlatta és az uj tisztikar megválasztásánál a következőket választották meg:
Tiszteletbeli - elnökök : Dr. Vida Ferenc, dr. Kajwssv Béla, sVnihonya József, Mogyormly IslvTílt- és Pécsoniik Ottó, Elnök : Dr. Antal Pál. Társelnökök : Murakózy Mihály. líam-pam/mer János, Sáfrán Oszkár, ügyvezető elnök : Kákossv Győ*-ző és Sáfrán László. Lalxlariufó szakosztály Aezetők : Tamás Kálmán. Helyettesek : Kovacsics István, Munczi Antal, Jánics Viktor, Ovárv László. Főtitkár : Mayercsák AUréd. Titkár: Fuchs József, bel vett escx Vidrc Ottó. Jegyző: Varga Viktor. Pénzláros : Martisek János. ITe-lveltcsck : Bicsák János. Munczi József. Tenisz és asztalitenisz szakosztályvezetők : lvopiár Ferenc, Puncsecs I\'erenc és Le-genstein Géza. Teke : Bélavárv Alajos. Sakk : Bodó Sándor. Műkedvelő : Kovács J. András, Dudás Kálmán, Hajnal Ernő, Hampcrer László és Bíndcr Lajos. Télisi>ort: Ivacsics Foreno. Háznagy : Kovács Pál. fígyéffz : Dr. László Béla. Orvos: Dr Bu-janics Sándor. Ellenőrök l>ol-gár Lajos, Behunck Károly és Kacun István. Szertáros : Kol-manics Sándor. Választimtánvi tagok : Apáthv János, Antono-vics István, Antonovics Lajos, Ambrus Lajos, Bányai János, Behojnik Mihály, Dopsa Kálmán, dr. Csóka\' Ferenc, Fussz László, Miholc-sck József, Mof-
Vas-. szeg» és drótjagyeit
azonnal beváltja
PETŐ és SAMU vaskaraaliedéaa
S. K. F. Holyénctapágyak, gépszifak l
ErM^bet-tÄ» 1. Tolaf«n: 5*5.
StA LAi KOZL\'ON.Y
1014. február 9
•*átt Sándor, Nag}- Ferenc, Po-lesänszky JenO, Szalay László, V4Mb István, Vadányi Lajos, df. Wohlsein Károly ós Zsni-«larics Tamás. Póttagok: Cson ka István, Kirchfehl Károly ós \\ /«t/«l Ferenc.
A/ 15)14 évi tisztikar mrgvá-lasztásu után Hatnpafmtinrr Já-aac inditvánvozta, hogy vitéz Kellrúv Antal ezredes fényképét és Yukovics József fényképiét, aki a harctéren eseti elr meg-■agyitra örökítsék meg az Egy-l«t Otthonában. A közgyűlés az MiditTáüyt egyhangúlag elfogadta. _\'
A Nagykanizsai Zrinyi Torna
Egylet választmányi ülése
A Zrinyi Miklós Nagykanizsai TE r. hó* 11-én. pénteken este <i órai kezdettel a városháza tanácstermében válnsztanJányi ülést tart. Felhívjuk a választmányt tagokat, hogy -az időszerű és halaszthatatlan ügyek megvitatása érdekében pontosan megjelenni szíveskedjenek.
0)
Mine«
Nadir. Prbruár 0 Szerda. Mm kai AI. Clrtl. Proteen* Ablgail.
fcjjolí gyógyszertári ügyelet: Ma a Mária gyógyszertár Király-u. 10.
Kifikani/sán az ottani gyógyszertár állandó ütryolotos szolgálatot tart.
Morvay-estet rendez a Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör
A nagykanizsai Zrinyi Irodalmi és Művészeti Kör idei lí-ceálís előadás-soroza Iában a most következő vasárnap, feh-ruár l.Ván irodalmi esttel ked-veskedik műsorai közöuségé-nek. l\\zo.n az előadáson Morvay Civula nagykanizsai polgári iskolai tanár, a tősgyökeres kárpátaljai iró mutatkozik he a helyi nyilvánosság előtt. A Mor-vav-est megnyitóját a Kör főtitkára. Szönyi László piarista tanár mondja. Morvay »Kárpátalja, a legendák földje (föld, nép, kuliura, felszahadulásV cimjríéel tart előadást. Morvay (Ívnia költeménye íl szavalja két gimnazista diák Népi dalokat énekel a Nagykanizsán szolgáló kárpátaljai honvédek kara. .
— (Kereskídelmiiták látogatása a «uzru*¥aa)
Kedden délelőtt llolló János ke-reskodelmi iskolai tanár vozetésével a nagykanizsai koreskedelmi iskola 3-ik ót folyam a tanulmányi látogatást tett a városi múzeumban, a\' hol megtekintették a muzoum Rákóczikon és a 4Ö-as emlékeit. K. Nai^y László múzeumi tisztviselő és Holló János tanár kisérómagyurázatával a JiákifjuHÚg érték«» ismeretekre tett kzort. •,
— Özes a hanvéd)
Német tábori|K)stárói, Franciaországból, január kelettel üjfcn a 7,ulai Közlöny utján.(lábai László. Kzt üzeni: rMiután rhás utón nem tudok érintkezni az otthoni ifjúsági vezetékkeli a Zalai Közlöny utján korosok összeköttetént velük, üdvözlöm dr. Tholway Zsigmond elnök nrat, Krey»<linger Ágoston százados arat, Nénifctb ón Kovács fóhadnugy <ai*ikat, rétfl tanítómat, Nádor György nrat ós Hfcakiiazparancsnnkomnt, Sípon Ihtván fóoktatét. Odvözlöm továbbá azokat az ismeréseket, akik
Alkalmazottakat sem szabad foglalkoztatni hétfőn a zárva tartanrfn üzletekben és irodákban
A kereskedelem ügy(j miniszter a kereskedelmi és iparkamarák javaslata alapján\'körrendeletet intézett a II. fokú iparhatóságokhoz és a rendőrkapitányságokhoz és abban több vitás járókérdést tisztázott.
A rendelet szerint tilos hétfőn az alkalmazottak foglalkozatása azokban az üzletekben, ahol hétfőn zárva kell tartani. Az üzlethelyiségeken ezeken a napokon csak a vasúti küldemények átvételével meghízott személy tartózkodhat. Ahol kedden vnn üzleti záróra, ott erre a napokra vonatkozik a tilalom.
Az irodai munkát végző alkalmazottak foglalkoztatása ügyében a rendelet a következőkéj)-pen intézkedik : ha az irodai munkát az üzlet helyiségében vagy azzal közvetlenül összefüggő helyiségben végzik, hétfőn egész napon át és a hét többi napján az üzlet kőtelező zárva-tartásának időtartama al.ilt az irodai alkalmazottakat berendelni, vagy azokkal irodai munkát végeztetni nem szabad. Ha az üzlethelyiségtől elkülönített helyen végzik az irodai munkát,
akkor nincs akadálya annak, hogy a saokásos irodai órák alatt végezzék az irodai munkát.
A kizárólagos nagykereskedők hétfőn is nyitval\'arthatják üzletüket éppen olyan keretek között, mint a hét többi napján. Nyitvatartási kötelezettség azonban rájuk sem hétfői, senv más napon nincs.
A vegyeskereskedők, .szatócsok minden további vizsgálati nélkül is a túlnyomóan élelmiszert árusító üzletek közé tartoznak, tehát hétfőn is nyitva tarthatnak és a hét más napjain akkor nyitnak és zárnak, amikor a kizárólag élelmiszerek árusításával foglalkozó üzletek. Vagyis délelőtt kilenc órától kezrtve az esti záróráig kötelesek nyitva tartani.
A nyitvatartási kénvQzer nem vonatkozik sem a vasárnapokra, sem a Gergely-naptár szerinti ünnepnapokra, sem nagy-nagy j>éntokrc. Másvallási ünnepeken (görögkeleti, stb.) a kc-reskedtö az iparhatóságnál való bejelentés alapján üzletét zá.va tarthatja:

1
emlékeznek rám.és kérem óki\'t, hogy Írjanak. ígérem, bog)\' egy lev\'l «■ >m marad válasz nélkül. Küíön őrülnék, ha a leány-lovonto egyesület irna levelet. A sorsunk jó. Cimem Fold-iKist r»8.2a0/|). Freiwilligon A US llí-l\'o.« •
íKHlfurh-w ¿etil Mlh^lvfá»)
Mihályfa községben korszorü le-venteottíion építését kezdik nrk.r a \' közel jövól>on 51.000 iiengö költsór.-gel. IChhóI 41.000 et az állam,. 10 ezret |XHÍig Zala vármegye segélye eimén sikerült mecszorozni. Az építmény a község által adott telken, a község lakosságának fuvursegítsé-góvel, a község építkozési anyívgának igénybevételével létesül s magába foglalja a leventeotthont, \'gazdakört és művelődésházat.
— (A vasútra Indult, kórházba kerök) ,
Ma regejel Itátkay Józsefnó nagykanizsai állami tisztviselő nője hozzátartozóival kiment az állomásra, hogy elutazzék. A Horthy Miklósét egyik háza előtt azonlmn elcsúszott és olyan szerencsétlenül esett cl, hosxy lábát bokában eltörte. Telefonáltak a mentőknek, akik Itát-kaynét beszáll ilották\' a közkórházba. Senkit felolósség nom torliol a szo-roncsétlenségért.
- (Halál a* utcáa)
Tegnap délután tolofonon hivták ki a nagykanizsai\' montőket a» Kr-
\'zsébot-tér lő. az/unti ház elé, ahol egy idősebb embór ös^zoosott. A mentők a nyílván szívbajos emlwrt beszállították a kórházba, amol megállapították, hogy az illető MonoK Ferenc luitven éves, Zalatárnokra való alkalmi munkás, jobbára vendéglőkben dolgozott. Mikor a műtőasztalra tették, kiszenvedett. Itetcir szivo öltő mog.
- (Dr. Nádas Zoltái:
„O la S7enved ..")
címmel könyvet irt a mai idők legaktuálisabb problémájáról: a szón védésről. »A Fehér* Marát« felelős szorkosztóje, a jónevü egyházi iró ós szónok" a hit és a becsület acélos igazságaival, komoly lélokismerettel mutat a szenvedés legkülönbözőbb forrásaira és ezek közös céljaira, egyszóval: a szenvedés értőimére. Ugyanakkor az\' isten közelség világítótornyának fény kévéjébe segítve a szon>édés-)mllániokka| küszködő lol-^kot, a nap-nap után való erőfeszítések hoz, nehézségekh >z szeretettel nyújtja az elviselés krisztusi módozatait ís. Nádas ZollSn írása mint-egy árasztja magából n meggyőződést, hogy á mindennap verejtékes, könnyes \'és véres jxirceil is csak Krisztus formálhatja a megváltott ombor boldogságává. Ehhez a min-don izébon módom könyvhöz dr. Bchofflor János szatmári püspök irt előszót.
Unger-Ullmann Elek vasktrealteiésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok bevtttkaték és llliupikltik.
Hufb«rr*-góp«k, gépauKÍj, oaapá^yfém és golyós csapágy igénylését elintézem.
QRáWÖLGYÍ
VILLAMOS ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT.
Aramaxámlák tlaatasa, raklaméofók, hlbijalantéiak, azakazarQ \'•IvlligoalUs mlndan vlllamoa kérdéaban délelőtt 8-tól délután I® óréi0.
Cs«ni»ry-ut öl, t«l«fon 294.
M klr. állaMépItéazell hivatal, 2alaac«r*ze«. 11.059/1943. s/..
Verseny fáruyalásí
Alulírott hivatal a nagy. ícsel körjegyzői irpda és lakás
építési munkáira
1944 évi február hó 14-én versenytárgyalást tart.
Bóvcbl) felvilágosítás és ajánlati-iratok ugyanott kaphatók.
Átlaraépiiészet, Zalaegerszeg.
i k i . , i " .v • • \'\' • • :.*•
APROHIBDETESEg
_ i _ __ -
\'_állás_
önállóan dolgozé MSIkalapkéulia-
■ftt -felvtaíck. Clm a kiadóbán. 447
Fiatal ••géd azonnali belépétte tel* vétetik Kelemen Rezsó cégnél. 432
■nnkAaak és munkásnők felvétetnek. Hajdina hántoló tizem, Szemere u. 4. 418
K5x4pkoru nőt keresek Kfermeklelen házaspárhoz házimunkák elvégzésére. Cím a kiadóhivatalban. 44*
Tanoncot 4 középiskolával felvesz Unger-Ullmann vaskereskedés«. 439
ADÁS-VÉTEL
Mindenféle Avagakat, gyógyazertive-
■ * lok. 281
Íct is, a legmagaMbb aron váalrelok. eutach Gusztáv.
Jókarban lévő 100— 15t kg.-oa mér* Ugat vennék. Klnfzsy-utca 15. 448
ElaőrendU angorafonál kapható: KIsfaludI S. u. 17/c. 437\'
Manyaaaxonyl kelengye nri leánynak, ágynémO, asitalneml, kézimunkák eladók TárhÉz-utca 5 bz. 446
V
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉG •
Bxobn> konyha ¿a mellékbelyisé^ek-bél álló lakást kerea azonnalra vaj» 15-ikére kla családu iparosiegéd. fllmet a kl-adákn kér. "
Albérlati aaobát keresek azonnalra
Clin a kladóbsn 438
HÁZ ÉS INGATLAN
Eíadé Ingatlan. Nagykanizsa közelében 21 m. hold príma azántó egy tag. ban vagy kisebb részletekben eladó. Érdeklődal lehet Pauk Vilmos mérnök Irodában, Horthy Miklós ul 59. 445
KÜLÖNFÉLE
írógépet kölcftbn bíibc vehet Szabó Antal spotiüzletében. 435
Gyakorlott kartéa« kertek ápolását, gyümölcsfák gondozását vállalja. Ctm \' Batthyány u. 12. 436
Fakarenkvdéat nyitottam Horthy M.-ut 55 sz alatt. Tatsoly István. 317
Clvaaxatt ma reggel Arany Jánoa-atca Magyar-utcán át a Centráttg 180 pengft. Aki tud róla vagy megtalálta, adja le a szerkesztőségi}?, tekintettel, hogy a károsult fiatal, szegényes kis plncérgyerek. 443
Mindennapi levelezésből össze gyűjtött tAmegbélyeget bély.eggyüjtési cífcktft mngv«a*«k. Baibarits, Zalai Közlöny srerkejztősége, naponta délután 6—7 óra között. Hü a hirdetés mindig étvépyei.
ZALAI KÚZLORT
l*eutikai KAflUAP.
XM« : ,.KIi|uS«iá|l a. T.
Íolídón kiadó: Zalai Káraty. Nyomatott:
* .Xttyazaaaa|l IL T. Rafyfcaai ■ytaáéjákan NafykaalzMa. Jtrnnaááárt TOal. IalaJ Un+j
föladó:.
«a
Bondlokoxat:«-^.
■ óvf., 32. sz. Nagykanizsa, 1944. fobruár 10. csütörtök V Ára 16 fillér.
Tábori posta:—..
(POLITIKAI NAPILAP
Szerkar/.trtsóg óa kiadóhivatal : F6-in 5. szám ée kladóhlvatall toteftn 78 sí. Mci.\'jdtmik minden hétköznap délután
I >\'» t m j \' 1
Felelős szerkeszti: Barbarits Lajos
KIM/otfcrf Hm: Mrnapra 4 pomó ao MB ér,
»••(ry^^vBŐ,!« pgncő 4« ®flt.r. ;> Kgye« f.rÁm- hôtk*z*ftp 16 Wl.. szombaton 30 Ti 11.
Berlti katanal klrelben aa már sakkal blzakoáólbiB Itélty meg a keleti harctéri helyzetet, alnt az elmnlt napekbai
A finn félhivatalos oáfolja a moszkvai ajánlat híréi a finn különbékére venatközólag — Törökország a szövetségesek és a Szovjet bizalmi válságában a következő világháború
V • eléjelét látja
Boriinból jelentik: A*kríloti hadszíntéren,.
II er csinálói délre
a némot fogyvorok ismét teljen elhárító sikert értök ol. A Szovjot szélos arcvonalon folytatta áttörési kiftérlot<\\it. Több hüntotó zászlóalj éjjel \' meghiusult előretörése után páncélosokat vetettek harcba, melyeket szintén visszavonulásra kényszerítő ttok. Több szovjot-kisérlot, hogy a mocsaras területeken nagvoob csapatokkal áttörjenek, meghiúsult, a németek a körülzárt erőket felmorzsolták.
Vitehntk harci területén az oroszok átkaroló támadásait csak gyöngébb . erókkol tudta keresztülvinni, aíM)k legtöbbször már a német vonalak előtt összeomlottak. A^cto-kély""jelórifőségü helyi bolóróaek után a nértiotek azonnal ollontáma-dást indítottak a szovjot vonalak ollen. 1
A Krim-félszigeten f
és a Dnyeper alsó folyásánál nem fejlődtök ki omlitésro niéltó harcok. Több napja folytatott orodménytelen
kisérlotek után, hogy az ollonsógnek a hátsó német vonalak ellőni mozdulatait meghiúsítsák,
at összet fiatonai ét gazdasági herendúZiUc.k rtpufztilána után kiürítették e\\ nikopoH hidfb-állásokat.
A várostól néhány kilométerre nyugatra ,a némot biztosító kötelékek előre jól kiépített állásokat foglaltak el és innét szovjot páncélosok támn-dáflát visszaverték. A visszavonuló hadosztályok magukkab vittek min-\' den anyagot, fölszerelést és sebesülteket. A \'hidfót addig kellett tartani ,mig a nagy Dnyeper-vonalon, Csorkaszítól nyugatra átmenetileg Cflökkon a harcok hovességo. Zsaskovtól keletre ismét, igen xxdyos harcokra került a *ort észak és kelet felől súlyos támadásokat intéz a szovjot a némot kötelékek ollen. A németek meghiúsítottak minden áttörési kísérletet.
Pripetm délre csupán holyi harcok voltak és itt a Szovjot minden támadása meghiúsult.
A német ellenintézkedések hatása mutatkozik már az orosz harctéren
Zürichből jelentik: Berlini híradás szerint német katonai körökben ma sokkal bizako-dóbban itélik meg a keleti harctér helyzetét ,mint az utóbbi napokban, bár nem tévesztik szem elől ,hogy az ellenség változatlanul nagy túlerőben van emberben és hadianyagban egyaránt. Rámutatnak német katonai körökben arra is, hogy a német
részről foganatba telt ellenintézkedések most már minden szakaszon éreztetik hatásukat. Nikopoltól nvugatra heves csata van folyamatban á németek által elfoglalt uj állásokért. A keleti arcvonal súlypontja • most kétségkívül Krivojrog környékén van. ahol az oroszok nngv erőkkel folvtatják támadásaikat.
Németoriág felkészült minden lehetőségre
x :
Az liTI tudósítójának érdekes helyzetképe A Kémet Távirati Iroda katonai
tudósítója helyzetképéből} rámutat arra, hocry a némot csapátok tevékenységében az arcvonalon belül bizonyos eltolódás mutatkozik. Arra a kérdésre, hogy a nottunoi hídfő holyi fontoaságü-c, várnunk koll a válasszal, vájjon az ottani osomé-nyek elsőhbsógot jolentonök-« a keleti háború oseményoivol szómban. Némot katonai körök érdeklődése inkábh Európa déli és délnyugati lészóré\'j irányul. Bár a1 barci toyó-
kenyaég súlypontjának eltolódásáról ninó$ szó, a nowot hadvezotóség/ olőképzitó intézkedésit mái1 jóolóro megtette, aa erők szétoszthat tor-méazotoB.Mt lirtmály födi.. Nem lobot szabadulni\' attól\'a felfV^sb^\' ,ho^ némot résíit-ŐPolVan aráhYrt félvoUu\' láa ment végbe .amilyonro eddig nom volt óélílv A németek jelszava, nogy ; nVind&f lehetősége fölkészüljenek. A koloti ó« olaszországi
menyeket is ebből a s^emszö^ból kell \'megítélni. A németek feladták Nikopolr, hog\\\' foleslo*eson no hssz-náljanak fel erókot. Ha az ellenséges akció az elért területi nyereségből már a csatom sikorét biztosra veszi, az olkövotkezondő katonai f«j-lomények megtanítják a világot ennek öllonkozőjéro. Erősnok lenni a döntő pillanatbnn, ez iollomzi a némot hadvocotóséset. Olaszország« lian is az angolok hosszú várakozásából német katonai akció született és jelenleg Kosselring tábornok uralja a katonai helyzetet.
Állítások és cáfolat Oroszországnak a finn különbéke érdekében tott lépéséről
Svéd lapok Helsinkiből származó tudósításai szerint Hull külügymi-nisztarnok i«m«nat*« figy«>lm»Kt*t*-
sét január 81-én a helsinki amo-rikui »ügyvivő szóbelileg hozta, a finn külüfmninisztor tudomására. Ezután a közlést írásban is megerősítették.
Holsinki önkéntes kiürítése folyamatban van. Ezidoig mintogv 160 gyorniok érkezett repülőgépen" Stock
hóimba. További gyermekszállitmá-nvok megszorvozését most készítik níó. \'
Svéd lapok közlése szerint az orosz kormány a stockholmi orosz követség utján tudomására adták a finn kormánynak, hogy Oroszország hajlandó lenno közvotlonül tárgyalásba bocsátkozni a két ország külön liékéjóról. Ezt a bojolontést cgj svájci lap híradása szorínt vasárnap juttatták ol a finn kormányhoz. A Finn Távirati Iroda szerint ez a svájci hír valószinütlonül hangzik annál is inkább, niort a .\'Szovjet hivatalos hírszolgálata, a TaS-iroda megcáfolja az állítólagos béke tapogatózás hírét.
. Uj támadás indult Casslno ellen Aprllla vidékén a nfmet csapatok elftre nyomultak
Berlini jelenlés az olaszországi arcvonalról a következőket közli : ("assiuotól északra angolszász kötelékek széles arcvonalon ismét tálnVadásra indultak.
A pontiiú partraszállási hid-főnól a harcok továbbra is helyi jelentőségűek maradtuk A cassinoi harcokkal kapcsolatban jelentik, hogy az aihcrikai támadás . főiránya a helység északlés északnyugati külső kerületei ellen irányult. A támadók jelentős mennyiségű anyagot vetnek harcba.
A német térfelem az amerikai gtjaloffdág fis jAnetlo-sok előretöréseit mind el hárította, illetőleg e.llcnh) kisekkel visszavetett
Az amerikaiak vesztesége igen nagy. Vclletrinél nétnet támadás teljesen felmorzsolt egy amerikai alakulatot. A helységtől keletre francia csapatok lekötő támadásai a német magas-
lati állások lábainál elakadtak.
A nettunoi hídfőnél, Ciszternától nyugatra két ^szakamerikai zászlóalj a német aknazár területén megakadt.
Aprilia melleit német rn-hamcsapatak a helj/séf/töl keletre és nwtcfntra nyomultak előre
és az első angolszász gyalogos hadosztálynak ismét nagy veszteséget okoztak.
\' A nellunoí part közelében a partraszálló katonai kötelékeknek a német tüzérség állandó Veszteségeket okoz Néniét nehéz ágyuk és bombázó gépek, működése következtében Nettu-nóbaW és Anzioban a katonai raktárakban nagy tüzek keletkeztek. Anzioban a bombázás következtében
- több s tál Utó Mtó elsüllyedt ■ és nvqronrjálóúott körülbelül 15.000 tonna ürtartn-, lommal.
Elkeseredett harcok Nyugat-Boszniában ós Daruvár vidékén
fc?obb htreok. A partizánok halottai kőzött van ej»y dandárparancsnok\' és két oszta-j^vaVanesnok is. Szorém megyében is h\'.rroY vannak folyamatban. A legtöbb partján a Drávától délre eső vidéken adja meg magát a ^keffvelini rendeletre. Itt ujabban mintegy\' 1000 partizán jelentkezett! s hatóságoknál.
A horvátországi partizán-fronton a felgöngyölítő hadmüveletek nagy eréllyel tartanak tovább. Most Nyugat-Hoszniában vannak a legelkeseredettebb harcok az Una folyó vidékén, Krupa és Knin városok kö-
rül. Szlavóniában is erősödött ; tisztogató müvolotek irama. Itt Da ruváu körnvékén vannak a
logna-
Eloszlottak a moszkvai ós teheráni értekezlet után támadt
i • *»
remények az angolszász-szovjet viszony tekintetében
Ankarából jelentik : Törökországban feszüli érdeklődéssel kisérik azt a bizalmi válságot, amely a teheráni értekezlet óta mutatkozik az angolszászok és a Szovjet kőzött. A moszkvai értekezlet után azt hitték, hogy a négy szövetséges külügyminiszter tanácskozásainak eredményeként sikerült kiküszöbölni a harmadik világháború fe-
nyegető rémét. Kérdés azonban, irják. a török lapok, hogy valóban jdmult-e ez a veszély ? A moszkvai és teheráni értekezletek után keletkezett remények a törők közvélemény jnegitéiése szerint eloszlottak, mert kiderült, hogy egyetlen kérdést sem sikérült rendezni az angolszászok és a Szovjet között"
Folytatás az 5. oldalon.
4
¿AL\'Al KÓZLÖiNVi -
1JM4. irruir iü
RendkivHli megyegyűlés elé kerül az örökösödési jog megváltoztatásáról szóló javaslat
Kivizsgálják a komárvárosi cigány-település ügyét
Zalaeysrszny, február 10
Zulu vármegye törvényhatósági kisgyűlés« tegnup , tartotta ülését vitéz gróf Teleki Héla főispán «Inöklésével.
A kisgyűlés egyhangúlag javasolja Zalaegerszeg kórházának a vármegye birtokába való átvételét.
Javasolja a kisgyűlés, hogy a vármisgye költségvetésébe 1Ü.C00 pengőt vegyenek- fel többgyermekes vártnegyei tisztviselők segélyezésére.
Tárgyalta a kisgyűlés Minü-szenty apát és Zsidó Sándor képviselő javaslatát az örökösödési jog megváltoztatását illető felirat érdekében, amelyet a Zalai Közlöny tegnapi számában már ismertettünk. A javaslat azt kívánja, hogy egész vagyonát csak az hagyhassa gyermekeire, akinek legalább négy gyermeke van. Ahány gyermekkel kevesebb van négynél, annyi negyed re% az öröklött vagyonból az államra szálljon át, almi-bői a soklgyermekes családokat segélyezzék. A javaslatol a vármegyei egyke-bizottságunk adták ki részletes kidolgozás végett Azután rendkívüli megye gyűlés foglalkozik a kérdéssel.
A vármegye tisztviselői és al-
kalmazottai részére önellátósi szervezetei létesít és evégből 20.000 pengőt bocsát a beszerzési és elosztó osoport rendelkezésére.
A kisgyűlés újra kívánja rendezni a bábák illetményeit és célirányosnak tartaná minden egészséges újszülött után u bábát jutalomban részesíteni.
Jóváhagyta a kisgyűlés Csáktornya ama határozatát, hogy a szegényház egyes helyiségeit tüdőbeteggondozóvá alakítják üt s a költségekből a község 11.000 pengőt vállal.
A gyűlés végén felszólalt gróf Somssich Antal és elmondta, hogy évekkel ezelőtt Komárvá-rosban összpontosították a környék teknővájó cigányait. Körülbelül 300 cigány szakadt igy a község nyakába az illetőséggel járó minden teherrel és minden bűnügyi kellemetlenséggel együtt. A komárvárosi cigánytábor a letenyei után a legnagyobb a vármegyében. Ezt a központosítási, ha közigazgatásilag érthető is, a terhek szempontjából mégis sőrolfmesnok Kell tartani. Az alispán kijelentette, hogy nz ügyet megfogja vizsgálni, mert a törvényesség sérelmének gyanúja jorog fenn.
Éjszakai razzia volt Nagykanizsán,
előállítás történt
négy
A nagykanizsai rendőrség közbiztonsági és erkölcsrendészeti szempontból razziákat tartott. Éjjel átfésülték a várost, a nyilvános helyeket és három férfit és egy nőt állítottak elő lovábbi eljárás végett. Az elfogott férfiak között egy bűnöző is volt, akit a rendőrség keresett.
Ugy ludjuk, a nagykanizsai rendőrség az eddiginél fokozottabb mértékben figyelejmincl kiséri azokat, akik nem dolgoznak, hanem a közzel akarják magukat eltartatni. Ezeket mint közveszélyes munkakerülőket munka- vagy internálútáborok-ba szállítják.
Felülvizsgálat a nagykanizsai internálótáborban
Révász József rendőrfőtanácsos, a vidéki főkapitányságtól, Forgách József, aWidéki főkapitányság őrszemélyzetének főparancsnoka, Huba Ernő belügyminiszteri számvevőségi főtanácsos és tiencze József, a vidéki főkapitányság számvevőségi lö-
tanácsosa Nagykanizsára érkeztek, ahol felülvizsgálják a férfi és női internálótábor vezetését és ügymenetét. A bizottságot vitéz liűky Jenő dr. rendőrtaná-csos, a kapitányság vezetője fogadta. A bizottság több napon at tartózkodik Nagykanizsán.
á vasattél a vasktreskeáéilg 22 csoHag vasszeg
•Hint
Tóth József nagykanizsai vaskereskedő egy vagon vasárut kapott Budapestről. A vagon szabályszerűen le volt zárva és leplomházva. A kirakásnál minden számlázott áru megvolt. A vasúti állomástól az üzletig az árut az egyik helybeli szállítócég szállította. Mikor Tóth a házhoz szállítás után átvette a szállítmányt és ellenőrizte, megdöbbenve tapasztalta, hogy az árukból 22 csomag vas-szög, mintegy 65 kg. súlyban hiányzik. Minthogy te Áruval «1 kell számolni az Anyaghivatalnak is, ja 22 •!*>*t»f vaswfcg tltúaé««
83.000 pengőt utaltak ki a nagy. kanizsai ONCSA részére
Az ONCSA központi főfelügyelősége . a nagykanizsai ONCSA folyó évi szükségleteihez való hozzájárulás fejében egyelőre 03.000 pengői utalt ki. amelybtm benn foglaltatik 10.000 pengő házasodási kölcsön is. A kiutalt ősszeg egy részét képezi a folyó évi szükség-
lethez váló hozzájárulásnak. Miután a házasodási kölcsön iránt meglehetős érdeklődés mutatkozik, a polgármester továbbLköl-csőn folyósítását fogja kérni. Nagykanizsa ugyanis az idén a mult évinél is fokozottabban kívánja kiterjeszteni a gondoskodását az arra valóban rászorul-lukra.
Aki saját használatra vesz drágábban valamit, azt nem lehet megbüntetni
Az uzsorabiróság elé állítottak egy asszonyt, aki kakast vásárolt a piacon a megengedett árnál N pengővel drágábban. Az uzsorabiróság bűnösnek mondla ki a vevőt is árdrágító visszaélés vétségében. Az ítélet ellen a vádlott semfm\'iségi pannaszt jelentett be a táblához, azt hangoztatva. hogy ő a háztartás céljára vette mag a kakast, atmie-lyért valóban magasabb árt fizetett, mint a hatósági ár, átm az eladó ragaszkodott ehhez az árhoz.
A Tábla a vádlottat bűncselekmény hiányában érdekes megokolással mentet tfel a vád alól. Megállapította, hogy az elsőfokú biróság lévedett akkor, amikor a vádlottal bűnösnek mondta ki, mert a vevőt csak akkor lehe I megbüntetni, ha nyereséget célzó továbbeladás végett fizet a halósági árnál magasabb árat. Ebben az esetben ez nem forgott fenn, miért is a Tábla az első fokú biróság Ítéletét megsamimisitve, felmentette u vádlottat.
rnazi
rendkívül kellemetlen. Tóth József azonnal feljelentést tett a rendőrségen.
Az eset fokozottabb óvatosságra intse kex-eskedőinket a szállított áruk átvételénél és ellenőrzésénél.
Es a vakok iátnakj
Alogint e^y olyan magyar film," amelyiknek monuauivatója van. Az ujabb német filmukeu uivatos tor-, venytylen-gyermok-problemu az uso-menyok magva, bar a törvenyes liuzasuugukbau született és netu szülőiéit gyermekek problémája sokjai! nagyobo és többreiubbv u ltlw igyok szik megadni tárgyának ua orkuicsi alui\'ámauztuut is. Erősen uluhuzott lartalmi etJ formai idoaliamus ad aloiulést a törtünőinek, amolybon a ialu romlatlan gyormokónok a minden felelősséget vállaló szorulómba votou bito győzedelmeskedik a nagyvárosi lovego szerelmi íoiolut-lon«ego lelőtt. A gyoxolom jelvéuyo: —• a azorolom gy ormok«. Köz bon megküzd egymással bún és josúg, inüulat és érzelem, vak végzel cm hívó ukarat es mindenütt gyoz uz erkölcsi mugasubbrenduseg parancsa. Egy kicsit morális lanitófilm, egy kicsit az élei után szabadon állított szórakoztató színpadi jutók.
A közkedvelt üobbzu Zoltán elsó filmjo ez, benne ó maga is egy lórüimotuzott falusi magyart jutsznt. Csupa lesloi kép, ainn a tuluból meglát éa loncBe elé visz. A városi élotooJ való jolonotoi in gondosan kiválasztott, elotizü háttérbon játszódnak le, városi típusai jobbak a lakisi «let alakjainál. A lószoropbon Nagy István,alakítása io sokkal maradandóbbat nyújt a szoroló-logény nyerson ombori ligurájában, mint a kisaé mükodvelős katona-Bzorepóbon. A háborún jolcwotek egyébként ie erősön kikofeit, kivaaalt színpadiassággal hatnak. Erdokoa a falu tőikének, szájának, a komiszságig éa uniborioloiiöégig makacs olvoinok mérkózéso egy kicsi emborbimbó mosolygó gógicsélésévol, ami körül történik minűon s amiért mindont
Unser-üllroami Elek vaskBreskeÉéfiüen
sin-, rud- éa patkóvas-, továbbá szeg"
iWTÉHyok bevnikitok jsjlijwuüÜL
H^fhsrr-gépsk, f épsxij, osapAgyfóm ém golyó« Mfly igénylését «lintéitm.
érdemes. A városi szoróplók második gárdájából nugyszorü Dajbukát ilo-na mesteri szakácsnő-alak itáaa, u fahiBÍuk közül a kis Pethos pompás paraBztguzdája, Eszenyi Olga azóp éa kod ves jolonség a Jupitor-lám-pák előtt is. Ismerősöket is látunk a filmen: — Danis Jonőt m Orbán Violát. \\ filmnek Nagy kan iaaáju is nagy közönsóg-ttikort jósolunk.
(bl)
Hallotta már...?
... hogy a nép nyelvében még mindig eiő régi mértékek, a láb, arasz, ujj, a ré^i egyiptomiaknál már ötezer évvel ezelőtt használatban voltak és görög közvetítéssel onoan terjedlek el az egész világon ?
*
... hogy az első izeliditelt papa-talyt Oneslkrilos, ^agy Sándor egyik hadvezére hozta Európába ? Amerikában a bennszülöttek ezzel szemben már a fehér ember megjelenése elölt ie ismerték a szelidi-tett papagályt.
*
... hogy kakaó és csokoládé szavunk, bár már alig hasonlítanak egymáshoz, ugyanabból a szóból szármáznák. Mindketti közös öse a „cacahuatl", a kakaócserje azték neve.
Pélf.w. 5114/1142-43.
Bárdig 6-ii
uj kezdő és halad* gyorsírást, léplrási ti tanfolyam kszdédlk.
Beíratás egész nap.
Rafykaalxaa, lint lau« k«M( i 5.
............. \' \' 11 in mi
19U> itbroár 10
BA1JW KOBKON*
Hogyan, mikor, kiknek született meg a Mária Terézia-rend?
Most» hogy a Kormányzó Ur gyakorolta nagymesteri toondóit es" a Mária. Torézia-rond lovagjává avatta vitáz ÖBzIánvi Kornél vozérórnrtgyot, a donmonti hőst, méltó alkalom livi-likomlókozotbo idézni a rond múltját és történotét:
Milyon órdokoa, hogy az ogykor inkább osztrákokiiak adományozott rendi tagság intézmónyo ma már csak Magyarországon virágzik. , A monarchia összeomlása után Ausztria és az utódállamok oltöröl-tók a rondoket, igy a Mária Torczia-rondot io. Amónnyiro olvárta és szi-voson votto-igény bo a j-égi osztrák ármádia a magyar katona Európa-szerte\' israort vitézségét és vérét, épp annyira szűkkeblű volt az elis-inoréflőbon éa a hősi érdemek mog-julalmazásában. Hajdanában, amikor a magyart Bécslxm »rol)olis«-nok to-Rintottók, inkább »gutgoeinnt« idego-nok kapták a kítüntotést. Ennok tu-lajdonitható, • hogy az 1069 rendi kitüntótott közül mindösszo 296 a magyar. Minthogy azonban a közös hadsorog tisztioi között, kivált a régi idókbon, nagyon kovós volt a magyar, oz a szám is olónyösen tükrözi vissza a magyar vitézséget. A hagyományok összo is forrasztották a rendot a magyar vitézség törtóno-jóvol a óbból oredt az a kormányzói olhatározáa, amolv 1931-bon a Mária Toréíia-rond magvar rendként való fenntartását mondotta ki.
A rondbo való folvótolt függőtl?n gyülokozet vóloményozi: a rend káptalanja birálja ol a kórolmözó vitéz tottoit, Javaslata alapián a rend nagymóstoro, a király dönt. A rend alapszabályainak 1988-iban kiadott pótléka szorint azonban »mindaddig, amig Magyarországon a királyi hatalomba foglalt jogokat j\\ fennálló törvények értőimében a kormányzó gyakorolja, a rend nagymesterének tőondóit. az ország kormányzója látja olv.\'
A Mária Torézia-rond a legmagasabb tiszti kitüntetés s az a tiszt nvoihoti ol, aki öntevékeny kezdem nvozésból szomélyos bátorsággal olyan nagy hordorojü fotryvortényt hajt végro, amiro nem volt parancs, illotto amit, ha olniulasztott volna, amiatt szemrehányás nom érhetné. A kitüntetés tollát*morészség és lole-mény jutalma. A hadvozéri kóposaég olismorófio.
A rond múltja 186 éves. Mária Torézla . 1768-rban a kolini győző-» lom után, a hótóvos háború omlékéro alapította. A rond három olső nagykorosatjót a kolini.caata három győztese: .Lotharingjai Károly horc^g, Daun tábornagy hadaoregparancsnok és a magyar Nádasdy Foronc gróf lovassági tábornok kapta. Nádaady nkkor Daun .visszavonulási parancsa ollonóV© mogrohamozta Nagy Frigyes porosfó király ha<lsorogénok jobbszárnyát s hetedik rohamával gyózolemro vitte a vesztésit) állt esatát. A következő magyar nagv-keresztos gróf Hadik András volt, aki Boriinbon val<^ rajtaütésóvol nyorto el a. kitüntetést. Mind a koj^ő még az alapítás évében kapta a nagvkoroBztot. Azután hosszú időig nem diszitott magvar vitézt a kitüntotés. 1794-bon Alvintzy Józsof tá-borszorna#yot tüntetik ki volo, aki hollandiai "hadjáratáért érdomli ki. Azután magyar több mint ogy évszázadon át nom kapta mog a nagykorosatok Ezalatt, jóllohot a korszakot háborúk alaposan tolotüzdolték, tollát a magvar vitézség ismét tündökölhetett. iléea mégsom talált kitüntetésre órdomos személyt. Annál inkább hullott azonban a kitüntető* » birhodt 48/49-os osztrák vozérokro. Haynau 1849-bon olnvori a nngy-korosztot. Jollasioh, (Jrban, Schlich, Puchnor, Ottingor, öimunich parancsnoki és lovagkeresztot kapnak. Bizonyára ■ azért, mort a gyöngén fölszerelt, alig kiképzett honvéd-so-rcgok-alapoaan elpáholták ókot.
A legtöbh Mária Torézia-rondjelot a magyarok közül Alvintzv József kapta, még pedig hármat. Lovagke-rosztet, parancsnoki kórosztot ée nagykoroBztet. Az utolsónál már tá-borszornagv volt. Készer tüntotték ki Mária Torézia-renddol gróf Hadik Károlyt, herceg Estorházv Miklóst, báró Splónvi Gábort, gróf Karaosav Andrást, gróf Sutárav Antalt, báró Mészáros Jánost és báró Ott Károly Pétert. Egyébként 8—8 Mária Te-rézia-rond esik a Hadik, Estorházv. Gvulay és Alvintzy-csáládokra. 2—2 Splényi, Karacsav\', Véesoy, Sztáray.
Mészáros éa Ott nemzetiségre. Báró Simonvi Józsof, a napolooni idők legendás Bimonvi óbestere szintén a rond tagja volt. Hadnagy\' korában szerezte mog a lovagi keresztet. A világháború alatt 85 magyar honos tiszt jutott a rondbo, köztük a Kormányzó Ur, Józsof\' főhorceg, Szur-mav Sándor, Jánkv Kocsárd, Lu-kachich Géza, Wulf Olaf.
A rond tagjai a múltban a felavatással ogybon a nomességot is elnyerték és a báróságot kérelmezhették. Főrangú családaink között több van, amolynok óso a Mária Torézia-rond lovagjaként szerezte meg a báróságot — huszáros hősi toljesít-mónyóért.
MAGYAR HOiT\'fiDBK NY0>fABA SZOVJET FRONT POUABAN Operáció a nooiárban, farinkSi, rőzseláng msKen
Mocsárvidék.
Sokat irtak már a műtőké« katonáiról, do sohaso Írhatnánk róluk olegot.
Ott vannak ók mindenütt, ahol tüzesednek a fogyvorok csövei, ahol mocrfeszülnok az izmok és karok, ahol frépszőrnyotoorok néznok egymással farkasszemot. De nom géppisztollyal harcolnak, hanem miitfi-késsol. Sok holvoiv találkoztunk már volük, zsuntotós, félig mognörkölt orosz viskókban, földl>ovájt kisorő-döld)en, sátorokban, a végtelen orosz ég alatt meg gépkocsikban. Most:
a pitwzki mocsarak \'kellőn közepén,
Ezen az ázott, nedves estén.
Két nap óta áll már itt a huszár-század, Iwágya/.va az erdőszogélyro.
(Honvéd haditudósító sut)
fis két nan óta szakad az eső. Sűrűn, mintha öntenék. Eorv órára sem tisztult kí az écr, fekete húsos felhőket hajt az erdő fái tehtt a szél a Dnvopor felől. A mocsár félméternyire megduzzadt vi/o min-dojit ollop jCsak néhol, ágaskodik ki a sáros. vízből ogv-két csenevész bokor. {
Hajtottuk ar orvl fineszeket. Napok Ma v\'d", . \'
Ezek a mocsárha^ok koménv próbába tölték a honvédeket. A szunvo-goktől hemzsegő mocsár, a zuhogó eső, a leselkedő orvlövészek wakori raitaütéso nemcsak az idogekot viseli mosr, hanem az oirészséeot is. " Itt láttam jfti »mütőkés katonáinak« munkáját.
lf»y do1gn7tW a rrfítfiUA* katen^fa
Dr. K. B. orvoszászlós dunántúli fiatalember. Fiatal nié<r, do a mébeií uz orvosi hivatás megszállottjainak férfitüze ég. Mog sem látszik rajta, hogy
napok óla ttgi/szólván félórára sem hunt/halta le a szemét.
A botoctokot, a lázasokat és néhány sebesültünkot nom lohelott mindjárt liátraszállitani, mort ogyidőro ol voltunk vágva a világtól,
csak rádióösszeköttetés nt ián jeleztük, honu rnyt/unk, élünk és harcolunk. Jónéhány kilométert kell ménr megtennünk\'előre, amig olyan területre érünk, ahol loszá\'lhat ajietearszállitó ronülőeén és kórházba viheti a boje-coit. Addig itt kell ápolni ókot.
A mocsárlázban szenvedőkkel könnvü a munka. Do van itt néhány sebesült, ozokkol nom lohot sokáig várni.
Operálni kell őket .mielóhh.
Kettőt azon na\'.
fis a fiatal orvoszászlós operál. A mocsárra már ráborul a sötét osto, a felhős égőn egyetlen kósza csillag «em mutatkozik. A süni fekete homály ugy szorult be a fák közé, hoirv motszoni lohetno. Körülöttünk félkörbon állnak a logény-sétri sátrak, a fák törzsére kifo-szitvo, mort csak az eső ollon koll
\\
védelem, aludni mrvnehj lehet.. A nedves iszap mtlídMít átáztat és millió szunvocr kóválvo<r a,i f«mborek körül. A lovak odébb állanak egy rögtönzött karomban.
A kis tisztáson, kidöntött farönkön feki~ik már a honvéd, a haJcomh\'áha furó\'/ott o>•\'\'"<\'-vászfjoh/óva1 Két oldal\' hnt-d-mas rőzscmá\'fh/a ég.
Ez adja a mütéthoz a »reflektorfényt«. Es eg>\'uttal haUja a szúnyogokat is. A századnarancsnok a eg>\'-két tiszt ott állnak az orvos kozoügyébon, ők. eogédkoznek.
így operál a honvédorvos. \\ Egyfolvtában ogvmánntán végzi\' el a műtétet a két soliesültön. Motr-állás • nélkül dolnozik. Elné/om. Mintha csak valamilyen fehérfalu mütószoba asztalánál állna asszisztensektől és ápolónóvérektól körülvéve, hatalmas refíoktoV fénvo alatt. N^icrorltan, hiztd^kézzol és gvorsan dolgozik. Látom a szemét: ég. Es az arcát: valami furcsa tüzes pir Olt ki rája. A szája körül kemény vonás morevodik. Sikérült.
"Reméljük, hogy holnapután láz-talanul és nyugodt állajx)tban szál-
Február hó
9-13-ig
VAROSi MOZQŐ
Szerdától -vasárnapig
Afegrendit /
Szívbe markol /
A legújabb magyar film: ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők: Eszenyi Olga, Tasnddi Ilona, Nagy István, Hosszú Zdltán.
ÜFA világhiradó a kiemelkedő eseményekről. Előadások kezdete : +4, i6 és #8 órakor.
litbatja ol ókot a repülőgép a. leg-
közolobhi tábori kórházba.
NinciKpihenés 8^ nappal, se éjszaka
Ezután kezdődik a »rendes munka«. Virrasztás ogósz\'éjszaka. Végigjárni a harcebVirsőket. Az egosz legénységet. Ellenőrizni: bovetto-o mindönki az esti atebrin-adagot. Megvizsgálni a lázasokat. Éjfélre iár, miro végez. Az ég kitisztult kissé, néhány csillag is előbújt a fák között, iigvlátszik. nyugodt éa azép hajnal elé nézünk. \' v Es obbon a pillanatban
mcgszófa\'nak az előőrsök goh/ó-\' szórói. Megtámadtak bennünket.
Pillanatok alatt talpon van a század. Ea kezdődik a megBzokott éjjeli hangverseny. Az orvos, aki most tudott volna kicsit pihenni, talán egy kidöntött farönkön, vagy egy fának dőlve ,megint csak »szolgálatba« kerül. Oda kell állnia a kö-tözőbelyre és várja a selvsülteket.
Szorencsóre nem sok dolga akadt, néhány kisebb sérülésen kivül semmi »nívósabb sebesülés nem történt. Do roggol volt, mire végot ért a harc.
T aspan.kisüt a nap, fénvo befurakodik a fák kö\'é. Es Wdődilc a nnni munka éléiről. Bekötözni a nam>al selvesültieit, átkötözni a régebbieket, megvizsgálni az összes betegeket, mert
enti óra múlva to*ár>b indul a s\'árad s vinni kell mwntnkkab mindenkit, a tegnap este meg* oporá\'takat is.
Es ez igv megy nap-nap után az öthotos vállalkozás egész ideje alatt.
Miro végot ér a hadmüvelet, csak nz arca lesz vékonvabb n kis. orvos-zászlósnak. és a szeme alá sötétedik eirv kéken esik. De n szeme bizonyosan ugyanúgy c^illocj, n hanerja • ugyanolyan\' meleg és oiuIkm-í !<>sz, minit azelőtt.
A két ojkWiH honvédet különhon esakngvan buwenteseii, invnlób^vn totték fol a ronülogépl)0 a többi !»-tegekkol cnütt.
Tita\' dolgoznak mindenütt, és mindig a magyar müt\'kés katopái.
Szahó Sándor zls.

Bllypü fpvRRT lesz aT Idén ?
A háborús viszonyok miatt a béko visszatértéig minden ország meg-szüntotto az időjárásjulontésok kiadását, nóhogy az ellenségnek adatokat szolgáltasson. Ilyen körűimé-« nvok között az időjárástól leginkább függő gazdatársadalom a tudományos jolontésok éa jóslatok holyett fokozott érdeklődéssel fordul • a jó öreg népies i^lóiárásiolzésok foló s azok sogitségévol próoál kiokoskodni. Előszedjük hát szezononként na<p\'-apáink, ükapáink hajdan való \'időjárási tapasztalatait, bölcsességeit, hogy azoKból* moritsünk tudomást a jövőre^ Es bizony sokszor kiderül, a szollouii lomtárból előszedett ócska népioa szabályok gyakran kísérteties íwntossággal "bovainak a gyakorlatban.
Nyomatékosan hangsúlyozni koll, hogy a népies szabályok ogy részét a tudomány ellonőrízto éa részben vagy ogészben helybenhagyta. Az uj tavasz KÜsjföbón, az alábbiakban felsorolunk ogy csokorra való népios szabályt, amolvoknelc ogy része tudományosan oílonóriztotott, más ró-szo nom.
A tudományosan ellenőrzött szabályok közül olsőnok azt jogyozzük fol, hogy »március 9-én az idő a milyen, negyven napig Üj/ciK\'.
A 40 nap" itt bibliai reminíscon-eia. Az özönvíz tartott 10 napig és a nogyvon nap a népies szabályokban csupán a hosszú időszakot jelölő kifojozéa. Ez a szabály bová-
J
ÈAlrAl KOZLON*
1944. MH<U* 10
(április 24.) elüti, utána maid sok is
lik, ka a ktttáMéktoi eltér* «Itf nafr.
Hh/örgyna» htt nem esik, esik A
Kr. o szabály öt eset közül csak egyszer vált he. •
»Áprilisban, hogy ha dörög, nem lesz többé deres a rög." Ez a sza-bálvöt óvon át mindig bevált és igy az annyira fontos fagymontosok májusok jolzéaóro használható.
>//« at idő ávrilisban igen kellemes, rossz május szokott következni. Ez a szabály is órvényos. ^
»Márciusban <i bárányok táncra kerekednek, áprilisban újra akolba rekednek.«-
Miután arra, hogy mikor volt márciusban »báránytánc« feljegyzésünk nincs, az icon meleg márciusokat vettük. Foltételozve, hogv ilyon-kpr kihajt már a fii és a bárányok legelhetnok. Ez a szabály nem látszik érvényesnek.
Nana allanárzett népié* szabályok a következők:
»Márciusi por jó esztendőt je.\'ent.«
»Nedves tél után száraz tavaszt várj.«
A vadgalambok korai visszatérése korai tavaszt jelent.
Ez tavaly bevált. Korai tavasz« enyhe februárt jCjlent."
»Télutónak légyrajzása, tavaszkor fiilek fagyása.«
»Vadlúd jókor visszatér, meleg tavaszt ez igér.«
Ha április 9-én a vetés akkora. hogy a varjú megbujhatik, guhona-b&ségre mutat.«
Kérjük az olvasót, hogy az idei tavasz időjárási fordulatait maga is figyelje és ellenőrizze, vájjon menynyire lehet hasznát venni ősapáink fentebb összegyűjtött időjárási szentenciának.
SZOLNOKI IMIIK fizikus
Készül az egységes világnaptár,
-V"
amely szerint minden év vasárnappal kezdődne és minden ünnep mindig ugyanarra a napra esne
év
Illetékes szakkörök kusza naptárrendszerünket abba a harmonikus formába akarnák öltöztetni, mint ahogy az a mérték- és pénzrendszernél van. A reform : Gergely pápa kalendáriuma helyébe olyan uj és egészséges világnaptárt vezetne be. amely imiegszüntetnó a naptár legnagyobb hátrányát : a folyton váltakozó évkezdet és állandóan mozgó ünnepeket.
A Simái terv szerint, nz mindig vasárnappal kezdődnék és 301 napra osztanák fel. v A 301 nap négv, egvenként három hónapból álló 01 napos évszakra oszlanék. Az évszak három hónapjából az első 31 nnpos, a következő 30 napos volna. Az év 12 hónapjából teli ál nyolc hónap 30 nnpos lenne ós csupán négy, január, április, július és október volna 31 napos. így minden évnegyed kezdete, és az újév is mindig vasárnapra esnék. Minthogy azon-
ban az év 30 Mk napia mindig szombat volna, a 305-ik nap problémája ugy lenne megoldható. hogy e nap ünnepi szombatként\' iktatódnék az évbe. Minden év végén tehát két szombatunk lenne. A második szom>-bal az óévH búcsúztató ünnepi szombat volna, mert utána nz újév vasárnapra esnék, ami szintén munkaszünet.
E bevezetésre váró uj és egységes világnnplár társadalmi, gazdasági, sőt állami szempontból is a következő előnyökkel jár :
Minden esztendő naptára teljesen egyenlő, a négv évnegvod pedig pontosan egyforma idő-tartanni és mindig ugvanrzon napon kezdődik. A hónapokban egvformán 20 m\'unknunr van és nem 21, 25, 20 vagy 27, mint a Gergely-naptárban. Az uj rendszer szerint az egyházi ünnepek mindig ugyanarra a napra esnek.
Újév márciusban... 13 fizetés minden esztendőben
Másik terv szerint az esztendő 13 négyhetes hónapra oszlana, az évkezdet pedig néni január, hanem Március 20-ról 2t.-ére virradó éjszaka lenne, mikor nap- és éjegyenlőség van és hat órakor, illetőleg éjfélkor a nap hossza egyenlő az éjszakával. mert ekkor kezdődik a nap növekedése és az éjszaka csökkenése.
E rendszer előnye, hogy minden hónap 28 napból áll. Ez egyszerűbb is, mert minden hónap 1, 8, 15 és 22, napja mindig vasárnapra, minden 2, í), 10 és 23-ika hétfői napra esik és igy tovább
Más előnyei: az uj naptár nem áll összeütközésben a hitfelekezetek napbeosztásával, mert éppúgy elhelyezhető például a negyedik hónapban a húsvét, a hatodikban a pünkösd-és a tizenharmadikban a karácsony, mint n 12 hónapos rendszer mellett. Az uj rendszerben tehát rögzítve tennének n mozgó ünnepek.
(Wdaságilag is előnyösebb volna ez az uj naptár, mert a munkaadóknak a munkáshoz való viszonyát :t tervezett évbe-
\' osztás nagyon leegyszerűsítené A havidijasok pedig évente tizenháromszor kapnának majd fizetést. Különben az ipari és gazdasági élet kerek számhoz igazodik, azaz a héthez és a pontos négyhetes hónaphoz.
Terv szerint a tizenharmadik hónapot az év közepén, jutiius és julius között helyeznék el, a Sol (Nap) 12 bis, vagv trczem-ber elnevezést kapná, mivel 13 franciául : trez.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggol 7 \'órától este 6 óráig. (Iíétfó, szerda, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 560.
Két gyermeket kikerült a teherautó, a harmadikat halálra gázolta
1000 pengő pénzbüntetésre Itóltók a soffőrt
Hónapokkal ezelőtt történi,, hogy Molnári községben Sztojka Anna oltani lakos munkára" ment, 5 éves kislányát pedig édesanyja gondozására bizla. A kislcánv kifutott az utcára, ahol kél pajtásával játszadozott az ulon. Egyszerre autösziréna tül-köléso hangzott fel. Egy teherautó haladt ál a falun, az útjavítási munkálatokhoz kavicsol szállított. A teherutót Sinko Antal soffőr vezette, egy kecskeméti u tépi lő cég nlkalünlazoltja. A három gyei*m<ek közül keltő az autó közeledtére felugrott és fúlni kezdett. A soffőr, hogy kikerülje a két gyermeket, kanyarodéi csinált, de.ebben a pillanatban az autó elölt termett a kis Sztojka Sárika. A soffőr nem tudóit már fékezni és igv történt, hogy a teherautó elütötte a lánykái, borzalmasan összeroncsolta a fejét, úgyhogy az árlutlan apróság oll a helyszínen , kiszenvedeti
Megindult a nyomozás. A csendőrök kiszálltak a halálos gázolás színhelyére, kihallgatták a tanukat, akik azt vallották, hogy a soffőr gyorsan hajtott,
lakolt területen nem lelt volna szabad olyan sebességgel hajlani. A nyomozás adatai alapján Sinko Antalt a kir. ügyészség gondatlanságból okozott emberölés miatt fogta perbe.
Most volt ebben az ügybon u főtárgyalás a nagykanizsai tör-vénvszék Almássy-tanáesa előli. Sinko Azzal védekezett, hogy gépével éppen azért kerüli, hogy kikerülje a kél első gver-meket, mikor a kis Szlojka Sári feléje futott és már hiába volt a f.ékezés
A törvényszék lM>b tanút hallgatott ki. többek közölt a kis áldozat édesanyját.
A biróság bűnösnek mondta ki Sinko Antal soffőrl gondatlanságból okozott emberölés vétségében és 01 ezért 1000 pengő pénzbüntetésre Ítélte, de mellőzte mellékbüntetés (a vezetéstől való eltiltás) kiszabását. Dr. Takáls JózsqI kir. ügyész su-\' lyosbilásért fellebbezett, a vádlott a bűnösség kimondása miatt jblentelt be fellebbezést.
A -kis áldozat édesanyja az anyagiak ügyehon polgári keresetet indit a soffőr ellen.

8PORTELET
A Nagykanizsai Vasutas Sport Egyesület választmányi ülése
A Nagykanizsai Vasutas Sportegylet székházában választmányi ülést tartott.
Megjeleni Arató Károly főtanácsos. a fűtőház főnöke, mint egyesületi elnök. Szakács Lajos állomásfőnök és a válnszlhnlányi tagok teljes számban.
Az ülést Arató Károly nyílót la in cg. Üdvözölte a mjegje-lcnlekel.
Horváth Lajos szertári főnők. főtitkár, felolvasta főtitkári jelentéséi, részletesen foglal ko-zori az egyes szakosztályok működésével.
Az atlétikai szakosztály nz 1ÍII3. évben említésre hitflló ered mén veket ért el. A szakosz-talv a délnyugati osztályban 3. helyezési ért el. Ez az eredmény kiválónak mondható, mert a szakosztály csak a kitűnő PAC és PEAC csapata mögött maradt le.
A birkózószákosztály csak az év második felében kezdte el működéséi, nagy erődítményeket ért el. Az október 9-én tartott MTE versenvén Mózsi első helyezést ért el. A szombathelyi hatítestbajnokságon Mózsi első. Gvimesi második helvezést ért el.
A labdarugószakosztály tiiü-
Háry János
rum-, likőrgyár és bor nagy kereskedés
Telefon: 505.
Nagykanizsa
ködése várakozáson felüli volt. A kiesésre álló Vasul (meg kell jegyezni, hogy a kiesés nem azért történi, mert a csapatnom volt jó, hanem a rendkívül erős csoportnak volt betudható. Az első helven álló csapat pontszáma pl. 20, a 10. hcíycn álló Vasúté pedig 20) iné"is bekerült az NH ÍIT-bo. Itt a Zrinyi mögött a második helyet fotflalln el, csupán pontszámban. Kitűnő en szerepelt a Vasút a Magyar Kupában is.
A lövész egylet is szép fejlődést mutatott,
A pénztári .számadások tárgyalása után szó volt a pálya füvesítéséről és a nézőhely tető alá hozásáról. Arató elnök bejelentene. hogy mindkét munka tavasszal megkezdődik.
Ezután a közgyűlés hotáride-jél állapították meg.
Az ülés n késő esti órákban fejeződött be. r
CL. />.)

1044. február 10
HÍREK
Naptár. TebruAr 10 CsUtöil. Róni kai Skolaszl. Protestáns Elvira. \'
Éjjeli gyógyszortári ügyolot: Mn u Koketo Saa gyógyszertár Fó-ut 0.
Kiskanizsán az ottani gyógyszertár állundó ügyolütes azolgálutot tart.
(A főispán Nagykanizsán)
Vitéz gróf Joloki Béla, Zala vármegye főispánja végnap délután \' Nagykanizsán tartózkodott, ahol részt vott a városi zonoiakola növon-dékhangvoraonyón. A hangvorsony uiiisorán ugyanis a fóiapánék Tibor fiu, a zonoiakola egyik legtehetségesebb növendéke is szoropolt.
— (JcKy*ÖK ínlézhedeai jogú a
■ beszolgaliaUssal kapcsutaioaan)
Aa Alaódunántuli Mozógazdasági Kamara javaslatot tott, hogy minden olyan esetben, amikor uz egyéni gazdaság viazonyaivul legjobban is-uioróa községi jogyzó a boszolgálta-tási ügyekbon dönthot, a gazdák no legyonek a közellátásügyi kormánybiztoshoz utalva, hanem az adminisztráció ogyazorüaitéaar éídokóbon a jogyzóknok legjton intózktxléai jog^ . . . J
— (A* iden nem tesz uj telefonkönyv)
Az olmult évokbon a tél végén lozárták az óvónként mogjotono to-lolonkönyvok névBOrát és uki azokból kimaradt, csak a nyttr vogon kiadásra korűló pólfüzotekbo korúl-hütott bolo. lltutonoa Jiolyon közölték, hogy ozidén a posta nom ad ki 1U44-oö kiadású Távbeszélő Nóvaort. Nemcsak a papirbiány miatt, hanem azért is, mivol uj olótizotók alig vannak, Atholyozésok, számváltozások csak ritkán loidúlnak olo, az olvott kényelmi tolotonok podig
■ auiugysom azoropolnónok az uj kiadású névsorban. Az időközi változásokat valószinülog a nyár végén kiadásra kerülő, az eddiginél lényegesen vékonyabb pótfüzotbon közlik.
— ^Dinamit a gazdátlan csomagban;
A pécsi ügyéazBégro jolontéa érkezett, nogy a 7681. bz. vasúti kocai-bau gazdátlan csomagot tálaltak. A csomagot a kuluuz beszolgáltatta, auiulyot utána fölbontottak. Mogio-potéaro a csomagban 6 darab 6—10 uokás dinamit os ugyanannyi 20—j sí6 cm.-os gyújtózsinór volt. A íolo-dokony tulajdouoat koroaik.
(MÍchei Home *A"íeieK «^.jé elrejtőzik")
ciuiü igon órdokoa rogényo a mai világháború egyik távolkoloti szinto-róro viszi mugaval uz olvasót. Lybia sivatagjának iöldjún vagyunk, liol éppon folyik az Afrikáért vivott nagy küzdolom. Egy angol ropüló és az intolligonco Service Kémszervezet egyik tagja utaznak át o föld fölött, »»oly óppon a világérdoklódéa középpontjában áll. A sorokból mcgolovo-nodik az a világ, amolyot ouuig az «urópai ombor logfoljobb a iiliu-vilá^niradókból, vagy podig a napilapok hasábjaiból isuiort. A nagyon idüszorü éa érdokos müvot az Unió adta ki.
— (Légiriadó alatt kifosztottak egy templomot)
A tolnamogyoi Kalocsa községbon " legutóbbi éjszakai légiriadó alatt isnioietlon botörok boliatoltak álkulccsal a tomplomba b onnan ogy tomotósi köponyt, két órtékos oltáromét, ogy Oltár drapériát, két albát «saiiocsoiuagollak óh korokot oldottuk. Amikor a légiriadó végot órt, a l»lusiak látták ia a kót batyut oipeló tuiburt, azonban azokkal wnki eem Brédött. A kár 8000 peng*.
ZAL\'AI KÓZLÓNVi
Folytatás az 1... oldalról.
Vita az angol alsóházban a német városok embertelen
pusztítása felett
Ussabonba érkezeit londoni jelentésből kitűnik, hogv a winchesteri érsek a lordok havában vitába szállt az angol kormánynak polgári területek ellen folytatott bombázási politikájával. Kérdezte, vájjon tisztában van-e a kormány azzal, milyen helyrehozhatatlan k;u*ok keletkeznek ezekből a rombolásokból és avval is, hogy milyen eredménye lesz azoknak Anglia jövő európai kapcsolatai tekintetében. Rámutatott az elpusztított értékek erkölcsi kihatásaira a szövetségesekkel szemben. Megértem, mondta, hogy n hadi ipartelepek bombázásának polgári áldozatai is vannak, de meg kell vonni a különbséget a használt eszközök és az elérendő célok között.
De egész városokat elpusztítani egyes katonai berendezések miatt, ezt a háború ténye sem igazolhatja.
Lord Lang volt contorbury-i éraok megállapította, bog}\' a Hamburg, Frankfurt, Boriin ollon lezajlott támadások tul monnok azon a hatá-. ron, amit a kormány és a katonas-ság háborús politikája kövotolt.
Craniborno lord a kormány részéről adott orólyos válaszában utalt arra, hogy az angol légíoró sohasem vozotett puszta torror-tániadásokat. A német haditermelés csökkontését nem lehet más módon elérni, csak ha a munkások lakásait és az üzo-inokot, valamint a közlokedést és középülotokot összorombolják, még IKKÜg az eddig alkalmazott módszerekkel.
Magypr csapatok nem harcolnak a keleti arcvonalon Illetékes magyar katona! hely nyilatkozata .\' >
A Magyar Távirati Iroda jelenti :
Az utóbbi napokban néhány külföldi rádióállomás olyan híreket közölt, i,iogy az orosz hadsereg arcvonalban krtzdő magyar haadoszlályokat vert szél és ezekből többezer foglyot ejtettek.
Fenti hírekkel kapcsolatban illetékes katonai helyen a következőket jelentették ki :
A keleti hadszintéren magyar csapatok nem küzdenek az arcvonalban Az olt alkalmazott
magyar mcgszállócsapatoK a vasútvonalak mentén kisebb támpontokban biztosító szolgálatot végeznek. Az utóbbi napokban egypárszor előfordult, hogy ilyen támpontok harcérintkezésbe kerüllek az arveomil hézagain átszivárgó, orosz lovas-élekkel. Számottevő veszteségeink azonban nem voltak A több magyar hadosztály szétveréséről és többezer magyar fogolyról terjesztett hirek tehát teljes egészükben valótlanok.
Megszakadtak a katonai tárgyalások Törökország és a szövetségesek között
A .szövetségesek és Törökország közi folyt katonai megbeszélések félbeszakadlak. Az a körülmény, hogy a szövetségesek katonai bizottsága elhagyta Törökországot, nem jelenti azt, hogy a fegyverszállításra vonatkozó tárgyalások holtpontra ju-
tottak volna. Sőt bizonyos kö\' rök azt állítják, hogy a tárgyalások jó eredménnyel jártak. A tényleges helyzetet nem könnyű megállapítani, mivel a bizottság tagjai a tárgyalási többször is megszakították, hogy kormányaiktól ujabb utasításokat kérjenek.
Vas-, szeg- és drótj»gyelt
azonnal beváltja
ErciébcMér i. . PETŐ és Sf}MU vaskereskedésé
T.i.fon 595. s K F ^olyóacaapágyah, ¿4pszijahl
oo
DRMMOLGYi
VILLAMOS ARAM-_ SZOLOALTATÓ RT.
Áramszámlák fizetés», reklamáolók, hibajelentések, szakszerű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelőtt 8-tól dél tatén 16 éréig. CsongTy-ut ¿51, tiltfon 294.
Hirdessen o Zalai Közlönyben
Müvószestre készül Nagykanizsa
Pimta Sándor az est tószereolője
Mindenki olőtt feledhetetlen az a gazdag művészi élményt jolontó kulturost, aipit budapesti művészgárda nyújtott egv évo az Urleányok Mária ^Kongregációjának rondozé-sébon. \'
Ez a vozotójébon, 1\'. Labanc/. Medárd prézoslxm és mindon tagiában szociális és lelkes egyesület ozidén is megismétli, sót — ha ugyan lehot — még ragyogóbb műsorral mogrondozi a muvészostot, a Városi Színházban, február 21-én.
Ezidén ogy hadiárváért rondozik a leányok az\'ostot, hogy az orkölcsi siker mollett a tiszta bovétolt ogy hadiárva novoléséro fordítsák, ukí-nok novoíését az egyesülőt vállalta.
Az oston PviBzta Sándor, az országszerte közkedvolt fiatol költőóriásé a főszo^pp, aki költeményeiből ad oló. A teliotségos költó és oló-adó ismorotos mindenki olőtt rádió kőzvotitéaoiból és stúdiói azavaló-oatjoiból. Az 0 szomélyo miatt is máris óriási érdoklódés olőzi mog a müvészostet.
Rajta kivül neves operaházi énekesok működnek közro a tömegokot mozgató esten.
így Tóvizy Irén, a M. Kir. Opo-raház koloralurszopránja éa Horkav György, aki ugvancsnk az Oj>orahá"z fiatal, roményokro jogosító tagja.
A rondozőaég változatos műsorról és zomrorakisérotről ugyancsak gondoskodik.
Ttészlotes műsort hamarosan közölni fog. Jegvok a Toutsch Gusztáv cég omoloti irodájában olóvétoloz-hotók. \' . (:)
Saját kétiltményü
hálószoba, kombinált szoba, konyha- ós egyóbb bútorok
nagy vátaixtákbau kaphatók
SÜMEGHY GYULA
KtaUalu. 15. műbutoraaxtaioanál
— (Ruháért élelmiszert Ígért, csulösűrt foghAzba került)
Burka Erzsélx)t nagj\'kanizsai, Magjar-utcai leány Sárocz Erzsól>ot nóvon olmont ogy liolybolí tisZtvi-Bolöcsaládhoz és ajánlatot tott, hogy ruhttiiomüekért mindonfélo éloltni-Bzort azoroz nékik\'faluról. At ia vott különfélo férfi éa női ruhanomüokot, aztán többot nem látták. Foljolontéa folytán Hurka Erzaébot a iiatóaág kezére korült éa csalásért jogoróBon ogy boti fogházra Ítélték.
\\z Oiitálysorsjáték húzása
Az Osztály sorsjáték mai husáaan ^ főbb nyereményeket a kivetkőző számok nyerték: \'
6000 pongót nyort a 82.240.
4000 pongót a 82.476, 86.097, 88.668.
¿000 pongót a 8000, 60.060, 66.410, 60.882, 82.780 éa 97.627 számú sorsjogyok.
A velünk köiő\'t sxémok helpBBsó-géért felolósaéget nem rállatmk.
— (Csonttollú madarak Nagykanizsa környékén)
A csonttolu -madarak jolontikozé-sérób napilapjaink gj-akran tosznok omlitést. Az európai északi sarkkör ordoiból »invázió« alulijában a log-több télon hazánkban ia mogjolonó, kedvos, jámbor madarak kisobb-na-gvobb csapatai órintoni szokták Nagykanizsa vidékét is. így ówzlol-tok op- 27 darabból álló csoportot Nagykanizsától kolotro ia a tói folyamán és romólhotó, hogy visszavonulásuk alkalmával, a tavasz folya mán, április hóig bezárólag, még találkozni fogunk velük. (B.)
ZALAI KQZ1I0NY
KM*. ftbruír 1«
MEGHÍVÓ.
A N4GYKANIZS4I B4NKEGYESÜLET ÉS DÉLZ&Lál TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1944. február hó 19.<én, szombaton délután 3 órakor székházában tartja
73. évi rendes

Nagykanizsa, I1M4. február hó 9.
I
melyre.a t. részvényeseket tisztelettel meghívja A közgyűlés tárgyal:
az Igazgatóság.
1913. Uzlctévről.
1. Igazgatóság és íelügyelóblzotísAg Jelentése az 2..Az 1943. evl mérleg leletll határozat és a nyereség felosztása.
3. Határodat a felmcnlvény tárgyában,
4. A felügyelőblzoltság dijának megállapítása.
5. Igazgatósági tagok választása.
ti. PelUgyelóblzbtlség választása.
7. Egyéb, alapszabályszerűen bejelentett Indítványok.
Felkérjük t. részvényeseinket, hogy amennyiben a köZKVülcsen szavazati jogukat érvényesíteni óhajtják, szíveskedjenek az alapszabályok 12, §-a Járt szelvényekkel ellátott részvényeiket a közgyűlés előtt legalább 5 nappal az Intézet pénztáránál letétbe helyezni.
VAGYON
Mérleg-számla 1943. december 31-ón.
érteliiiében még le nem
TEHER
--—-!-—
Pénzlárkészlet:
készpénzben ........................
Idegen pénznemekben ..................
OIrószám}án fennálló követelések:
ft Magyar Nemzeti Banknál...............
a Magyar Kin Postatakarékpénztárnál.........
Pénzintézeteknél fennálló követelések:
a Pénzintézeti Központnál ...............
a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Banknál ... egyéb pénzintézeteknél ..................
Értékpapírok.......\'.. ..................
Váltók ...... ........................
Adósok ... ......... ...............
Itgyéb vagyontétclek ...........< .........
irdatlanok: »
intézeti székház .....................
egyéb Ingatlanok ......... ... ... ......
Berendezés ............ ............ •—
Beszedésre érkezeit váltók ... .......•......
P.IÓrc fizetett kamatok ............ ......
Óvadékok- és szavatossági adósok P 3,279.54658
Pengő f
39.306 21
5.258 34
35914 62
13.598 67
292.534 67
30.602 04
5215 47
Pengő f
44.664
260.000 36193
65
49.513
29
i
80
326.252 197.123 4,693.333 3,894.433 128.419
298.193 1
894
205
9,667.934
T
66
Alaptőke ...........................
Tartalékalap ...........................
Ingatlan értékcsökkenési tartalék\'............
Kétes kövtítelések tartaléka ...............
Valuta és deviza értékkülönbözet! tartalfl<
Értékpapír értékkUlönbözell tartalék .........
Nyugdíjalap ...........................
Tisztviselői segélyalap \'..................
Hlrschler Sándor Jubileumi alap ............
Welsz Tivadar tisztviselői segélyalap.........
Lőwensleln Emil alap ..................
Betétek:
takarékbetétek»........................
folyószámlabetétek .....................
Vlszontlcszámitolt váltók ......... :........
Egyéb tehertételek ..............; ......
Beszedésre érkezett váltók ellen számla ......
Fel nem veit osztalék ......... .........
Lerovandó kincstári Illeték ......... ......
Előre betolytfkamatok ..................
Óvadékok és szavatossági adósok P 3.279.546 58 Nyereség:
1012. évi nyereség-áthozat ...............
1943. évi nyereség........ ............
Péngő
500.000 490.000) -15*
225.296 911 28.291
20.000 10.000 10 000 10.000
3.B93.297 1,260.845
28.656 434.383
f
10\' 04 í
ÜSSÜÍL
ü\'J»;< •
990.000
340.100 460.000
80.0C0
4,954.142 2,108.$41 j \' 208,258 29.894" 4.817 9.187 52.393
463.019
9,887.034
f
28
53 58 40 20 12 83 50
Nagykanizsa, 1913. december 31.
Ar lg»xg«tó*áK.
VESZTESÉG
Megvizsgálta és helyesnek találta :
A fclBgyelftUxottiig. •
• Veszteség-nyereség számla 1943. december 31-én.
Dr. Láv«y Béla
ügyvezető Igazgató.
NYERESÉG
ü\'.yi "
Kamatkiadások:
Takarékbetét-kamat............
Polyószámlabetót-kamat.........
Vls?zontleszámilásl kamat ......
Folyószámla hitelezői kamat ... ... Tlsjstl fizetések, nyugdijak és segélyek: Tlszll és szollal Illetmények Felmondási Időre járó Illetmények
Nyugdijak és kegydljak.........
Tisztviselői segélyek .........
Üzleti költségek ...............
Adók és Illetékek ............
Egyéb veszteség ............
Nyereség :
1942, évi nyereség-áthozat ......
1943. évi nyereség............
Pengő Tl í
■mmm-mm fi. : *
108.751 40.738 82 752 30278
72 33 70 63
Pengő
88.874 2.400 32.055
35
— I 90
18.707 i 59
\' 28.858 434 363
260.521
119.837 89.647 90.560 400
10
04II 483.01.9
38
14
1,023.885 97
Nyereség-áthozat 1942. évről ...........
Kamat-bevételek:
Váltókamat ...... ..............
Folyószámla adós-kamat ...........
Értékpapír-kamat .................
Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék kamatai
Jutalékok és dijak ......•............
Házbérjövcdelem .................
Egvéb jövedelmek .................
I.elrt követelésekből befolyt ...... .....
Pengő
363.414\' 358.888,
?:f 48
Pengő
28.850
733.110
254.287, 6.540.
1.074 377
10
18
82
20
1.023.880\' 87
Nagykanizsa, 1943. december 31.
"TT
A* lga*gató»Ag.
i.
Megvizsgálta és helyesnek találta: A folügyclöbixoUtág."
Dr. Lávay Béla
ügyvezető Igazgató.
APRÓHIRDETÉSEI
álLÁS
Négy középiskolát végiett fiút tanono-nnk felvesz: Virág divaláruQilet. 393
Fiatal aegéd azonnali belépésre felvételik Kelemen Rezső cégnél. 432
Tanoitoot 4 középiskolával felveszi Unger-Ullmann vaikereskedése. 439
Megblibaló bejárómit keresek azonnalra. Jóxsel föherceg ut 60. 455
15 ér«. 454
Fiatal bejárén*»« felveszek Keresztes, Teleki ut 4.
Isiit bodloU felv^etlk. Q(m a kiadó-
x 490
Munkáenóket felveszünk, Hadigondozottak előnyben. Hungária Kefegyár. Szemere-utca 4. 459
ADÁS-VÉTEL
Mindenféle tkvsgeket, gyóg> szerllve-get is, a legmagasabb áron vásárolok. Teutscb Gusztáv. 281
Eladó teljesen uj, finom fekete szövetnadrág, keveset használt krém szövetnad-rág és 40 es fekete térti félelpő. Megtekinthető délután 4-ig. Sugár út 33. 458
Háromciöve8 Philips rádió eladó. Magyar u. 30., udvarban jobbra. 457
Nőlkabát és zsírosbödön eladó, vag kOlçsOnadô. Magyar-u. 10.
■gy 450
UAZ ÉS INGATLAN
Eladó ingatlan. Nagykanizsa közelében 21 m. hold príma szántó egy tag-ban vagy kisebb részletekben eladó. Érdeklődi 1 lehet Pauk Vilmos mérnök Irodájában, Horthy Mlklós-ut 59. 445
KÜLÖNFÉLE
Bírna bőr kerékpár szerszámtartó táska fele elveszett Honvéd utca tájin. Megtalálót, esetleg nyomravezetőt jutaiont-bae részesítem. Cím a kiadóban. 450
Mindennapi levelezésből Összegyűjtött tömogbélyeget bély.eggyUjtési célokra megveszek. Barbarite, Zalai Közlöm szerkesztősége, naponta délután 0—7 ór* között, Es a hirdetés mindig érvényes
I" - f ;
Olvassa a
aim Köziömr-tr
SALAI KOZLÓirr
POLITIKAI NAHUkF. Sl^wlja ,;Mzgu4»»tgl R T. *
FeUlóo tladó : ¿alti H*r«!, Nyomat.it » .KtiiuiMiii n r. MinftMnw\'
ay«t»áájít>aa ktiyluslm* WmdMn telel! Z»lu lUr*^
Feladó:-__\' • • »» \\ 84« évf.,33. sz. \' Nagykanizsa, 1944. február «. péntek Írm }6 fillér.
Cia: x\'
Rendlokoxat:__________________ Tabnrl nnstn •
...... iawnposia. —-jum 1, äk M ím Jfe UL ol • iO eu> ^^ Erö" ^^^¿L ^ - -\'tm , l IÜv .ti,, \'ut Pk Jfs^llfe;-
POLITIKAI NAPILAP
8«>»ko87ideél,\' kiadóhivatal: F6-m 6. ki__
^Ä^iSäÜ^SÄ^\'SSStä:" ^\'Felelős szerkesztőd Barbarits Lajos
fctŐNzeté«l\'ára: Ofry hónapra 4 pengő 30 fillér,
i, \' negyedévre 12 némrrt 40 ífilér. Ktrye« nzAm: hAlkfiznHrlofHI *\'<icri>fl«<tn 30 fMv.

Vitéz gróf Teleki Béla főispán:
„Nincs más ut sxámunk^, mini minden áldozst árán helytáIBni a keleti veszedelemmel szemben"
Zala vármegye törvényhatóságának évnegyede« kftzgyfilése
Zalaegerszeg, februfir 11 Zulu vármegye törvényhatésági \'bizottságának tegnapi közgyűlésén viléz gróf Teleki Rélu főispán megnyitó beszédében hesráróolt a vármegye közellátási helyzetéről. Utalt a fok«, zódó lábbeli-hiányra. A rendelkezésre álló -1680 pár bnkanes-ból 2185 párat utalt ki mező ga&rasági cselédek részére, 1(517 párat erdei munkásoknak, •176 további párat osztanak ki
leszállítás után mezőgazdasági munkások részére. Reméli a fő-
ispán;
helye-
liogv a kilátásba zelt ujabb bőranyag és bakancs kiutalása során még ez év fo> lyamán módjában lesz a lábbeli-hiányt enyhíteni. A tervezőit uj intézkedések életbelépó-sévc.l a gazdák bőr, ruha és vas ellátása javulni fog az uj beszoU gállatási évben, mondta a főispán. A népruházati cikkek kiosztása folyamatban van.
Hogyan tett eleget Zala gazda-társadalma a be szolgáltatási kötelezettségnek?
A beszolgáltatási kötelezettségeiknek
a 100 holdon aluli zalai gazffák
kenyérgabonában 10 .százalók többlettel, zsírban. 71.\'\' szabad terményben 16 szá/.álék hiánynyal tettek eleget január 23-íg.
A 100 holdnál nagyobb gazdaságok kenyérgabonát százalék töbl>-lottelj zsirt 11. szabad terményt 11 százalék hiánnyal szolgáltat-, lak be.
Az eredmény viszonylatban elég
országos kedvező.
Vannak azonban rosszul kezelt gazdaságok, amelyek ellen szi-goru eljárási kell inditani. Az atsótendixu, csáktornj/fft\' és jterlaki Járásokban olyan .mérlóküvolt a beszolgáltatás kimaradása, Jiogy a főispán kénytelen volt szigorú intézkedéseket foganatosítani. Azóta a helyzet itt is javult A harflraoonnl/ok esaládjai-, nak
teljes-szükségletéi bizlositotta a főispán az 1944. év első félévére 0870 métermázsa gabona kiutalásával.
A társadalom kötelessége a hadigondozottakkal szemben
kell karolnia. A Szövetség zalai tagozata 220 hadirokkantat, 258 özvegyet és 335 hadiárvát tart nyílván. Ez mintegy fele a tényleges helyzetnek. Közülük a rászorultakat a Szövetség anyagiakkal is támogatta, pénzzel, kölcsönnel, ruhával, karácsonyi segéllyel* stb. Az
országos hadiárva-gyüjtés-bői ¿óta* megye területén 21 hadid/-va kap havonta !W -\'¡0 pengős nevelési hozzájárulást.
Felhívta a főispán a vármegye egész társadalmának figyelmét arra, hogy a\'hadigondozás terén szüksége van az egész társadalom erkölcsi és anyagi támogatására. Ezt végzi az Országos Hadigondozó Szövetség, amelynek zalai tagozata a közeljövőben nagyobb arányú munkát indít meg a járási* hadigondozó tisztekkel karöltve. Ezt az emberbaráti, szociális és mindnyájunk számára erkölcsi kötelezettséget jelentő munkát a vármegye egész, lársadalm/innk fel
A főispán: „Más ut nincs, mint amelyen járunk"
lltalt ezután a főispái n arra, hogy a háború tetőponthoz érkezésének évében is elkerülte eddig hazánk a legnagyobb megpróbáltatás és áldozat terlié* de
belekerültünk mi is az ideg háború központjába.
Az ellenséges hírverés lcgkülf>n-v hözőbb eszközeivel igyekeznek megbontani belső arcvonalunkat, megfélemlíteni a lelkeket, gyengévé és kishátüvé válva gyávák és árulók zsákmá-
nyává legyünk. Az ellenséges hírverés legravaszabb «és legtetszetősebb hírei is egy forrásból fakadnak, abból, amelynek 1Í)I8-ban felült a nemzet és n mélységbe zuhant.
A keleti veszedelem ellen minden áldozat árán helyt kell állnunk, ha a magyar jövőt biztosítani akarjuk. Más ut nincs, amint amelyen járunk. Ha erről letérünk, a legsötétebb jövőnek nézünk elébe. Lelkj és anyagi meg-
fr
próbáitatásokkai kell szembe néznünk. A lelki erő, nyugalom megőrzésének, a hit és bizalom megtartásának, a legnagyobb egyéni és közösségi áldozatkész-
ségnek igen nagy s/erepe lesjZj Rajtunk áll, hogy fegyelmezett \' egységben sikercsen vívjuk m«g a Küzdelmet. *
A főispán magyar büszkeség gel és örömmel emlékezett inef| vitéz Osz lányt Kornél
vezérőrnagy Mária Terézia renddel történt kitüntetéséről, a közgyűlés lelkes ünneplése közben.
Dr. Hajdú Gyula és gróf Somssich Antal vitája
Az alispáni jelentéshez Horváth Gergely és Szereez János szóltak hozzá. Előbbi a zsir-beszolgáltatás mérséklését, U fa-beszolgaltatás egyes nehézségeit és ti 1ejl>eszolgáitatással kapcsolatos panaszokat telte szóvá, \'utóbbi az állatbeszolgáltatás terén kért enyhítést és a 10\'holdon felüli gazdaságok számára olcsó munkaerő biztosítását.
I)r. Hajdú Gyula (Nagykanizsa) elismeréssel* szélt a koz^ igazgatás munkájáról\', hangoztatta a közszellem erősítésének szükségességét a belső arcvonal egysége érdekében. libben — mondta — támogatni kell a kormányt és a közigazgatás vezetőit nehéz feladataik ellátása terén. Majd kitért gróf Somssich Antal felsőházi tag országgyűlési beszédére és bírálta annak egyes
részleteit. Nagy zaj tört ki dr. Hajdú beszéde közben a terem-Íven.
Gróf Somssich Antal felolvasta a földművelésügyi miniszter levelét, amelyben köszönetet1 mond költségvetési be.szódéért, melynek alapján hathatós intézkedéseket léptetett é\'etbe. Hangsúlyozta (liogy, felszólalásával tárgyilagosan tárta fel a mezőgazdaság bajait és ezzel a vármegye közönségét kívánta szolgálni,
Dr Hajdú Gyula személyes megláiWidtatás címén állt fe.T szólásra. Kínét nagy hangzavar következett, végül is a főispán berekesztette a vitát azzal, hogy a mai komoly időkben nincs helye a törvényhatóságban személves vitáknak.
A kötelező áldozat elvén belül orvosolják a panaszokat
Dr. Rrimd Sándor alispán a háborús áldozat mindenkire kö-
lolező elvét hangoztatta és kijelentene. hogy ezen belül minden méltánytalanságot orvosolni kíván, elsősorban a zsirbeszol-gáltatás és a • mezőgazdasági munkáskérdés terén.
A pénzügy igazgató, tanfelügyelő és erdőfel ügyelő megnyugtató kijelentései után a főispán bejelentette, hogy
kísérletet tesz a 100 holdon aluli gazdák számára köny-nyitfist elérni az olajosmag-iwjk termelése terén.
Adatokat sorolt fel, hogy az ál-Inthcszolgáltatás terén enyhült) a helyzet.
A mnnbterő, kérdését inter-válHkkal ixiqy más nmnka-szolgálatosokkal igyekszik rendezni.
A közgyűlés az alispáni jeh-n-tésl egyhangúlag elfogadta.
Gas par ich tfárk lit ferences szerzetes, Muraköz vér-tanújának képének a megye számára vn\'ó megfestését a" közgyűlés Némethy Béla budapesti (muraközi származású) rajztanárnak adta ki 4000 pengőért.
A vármegyei tiszt viselni beszerzési csoport ( megalakításához s ecélrn 20.000. l>engő adományozásához » közgyűlés hozzájárult.
Az időjárás miatt csökkent az orosz támadások ereje
Ukrajna nagy részében ég ettől északra már beállott a tavaszi Időjárás, vagyis két és fél hónappal előbb, mint rendesen. Ezzel bekö-velkezeU az uttalanság időszaka. Visszaemlékezés óla ez a tél volt Oroszországban a legenyhébb. Két
nap óta szünet nélkül esik az eső, az utak teljésen járhatatlanok,\' ami zavarja a hadműveletedet. Emiatt a szovjet támadások ejeje az utóké 24 órában csökkent. Nagyobb Harcokat csak Kanjev, valamint Luga környékéről jelentenek.
ZAJL\'Al KOZLOtN V
Fontos döntések érlelődnek Finnországban
Mannerheim tábornagyot a főhadiszállásról Helsinkibe hívták — Riti államelnök a finn kormány átalakításáról tárgyal — Kessefrfog még tömegeket tart készenlétben a vészé-
lyeztetett olaszországi arovonalszakaszok mögött /
nagy. A Pro|>agandu Kido kollégium teljésen elpusztult. A Vatikán tiltakozást jelentett In? a szövet ségOKCik-nél a vatikáni birtokok újbóli bom-bázárta miatt.
Az ogésit keleti arc vonalún, a Ki int kivételével, a legutóbbi napokban isuiót hidegre fordult az ídojá-YAk.
.1 hareok sulypon?¡a Vitebszk-nél van.
Itt már a kora reggeli órákban tul-jót» erével lángolt a csata. Az uj vzovjot ollón támadásba legalább 24 tövt\'\\>.zhad<>Hztályt vetettek bo csalv ropiilék ós füxérséff támogatásával. A Iliire a várostól északra, kolotno <a> északnyugatra dúlt azzal a szándékkal, hogy a Szovjet kiorészakolja a döntést. Bár" sikorült az oroszok-aak az első vonalakba behatolniuk, a 1 télitől tartalékok hamarosan kivo-fc*tték ókot. Az oroszok igen súlyos • veszteségeket szenvedtek i« ügyelőre fölhagytak a további támadásokkal. A vitobszki csatálian a németek 218 uzovjot-páncélkocsit pusztítottak «I.
Az Iluten- és i\'r.jpusz-t&nál
élénk,.bár holyi jelentőségű harcok voltak.
Luca környékén is sikertelenül* támadlak az oroszok.
Neveitől északra a ingnotok néhány nap éta tárté «lós rohaiuoüós utun kb. öt kilomé-
terrel hátrább holyonlék állásaikat. Rzon a szakaszon 111 páncélost pusztítottak ol. A keleti arcvonal északi szárnyán tovább folyik ,az a re. vonal megröoiditése.
Iteivzinától délro a szélt»« arcvonalon tovább tartanak az áttérési kísérletek, anélkül, hogy sikorülno a némot védolmi vonalat inogingatni. A krimi* arcvonalon és a Dnyopor alsó folyásánál .lóvé\'harcokról nem iolon tőnek különösebb oáoményl. Ni-kojKiltél nyugatra több szovjet ti\'uua-dá* meghiúsult. % Kirauogrid ellen
orés orosK kötelékek dúl és délnvu-gnt felől támadást indítottak. Nó-hánj bolyon a némot vonalak hátrább helyezésével a támadásokat ki; küszöbölték. Zsaskovtól keletre a néniét arcvonalra gyakorolt erős nyomás onyhúlt.
Pripottól délro élénk holyi jelentőségű harcok folytak.
A Duvnotól keletre fokvé vidéken némot egységek feltartóztattak orő-Hobb szovjet kötelékeket, molyok nyugit fölé próbálnak eléronvo-mulni.
Helsinkiben az amerikai javaslatot tárgyalják
Stookholaiból teleutlk : A Ilon kor \'«lány tagjai óh többoldsll tlnn politikai voaetők megbeszélést foytattak a teg-aapl nnp folyamán. Az egyetlen. amit a nagy titokban tartott tárgyalásokról tudni lohot az, hogy a finn kormány
alapos ós panlus vlzeifálat alá veszi nz amerikai Javaslatot. Világos, mondja a svód Jelenté«, hogy a helyzetet részlo tesen meg K\'■ ií yltstnl 6e nem leket arra számltsnl.- hogy egyik napról másikra foltOiiö döntések történjenek.
Helsinkiből érkezett hlr szerint Maa ■•rholm tábornagyot főhisdlszállásáról a finn fővárosba htv.ták, hogy megbeszéljék velo az ujabb Mlomények fo\'y-táa előállott helyzetet. Mannerhelm elutazott a főhadlssállá«rói
Mannerheim Helsinkibe utazott
Stockholmi blr szerint Mannerhelm, mielőtt főhadiszállásáról Helsln^/óo Indult, fogadta a demokrata én szociáldemokrata balszárny képviselőit és azokkal megbeszélést fo\'yíatbt.
Átalakítják a finn kormányt
Az orosz Tass-iroda jolonti Ilel-uinkiből: A finn kormánynak az amorikai váluszra adandó válasza már nom várathat soká magára. A finn sajtó jolontÓBoi utalnak arra, hogy Finnország sorsára nézvo nagy fontosságú tárgyalások vannak fo-lyamatlian.
Stockholmban ugy tudják, hogy Hiti finn. állainolnöíc a kormiiny át-
alakítására vonatkozó megbeszélése-kot folytat. IJgy tudják, hogy a washingtoni jogyzékro adandó válasz hangsúlyozni fogja Finnország bé-kokészsAgét és ragaszkodását az ország füi("otloi)ségéhox és s/.uvoréni-tásóhoz. nvé<l köröklxin ugy tudják, hogv oz a hétvégo olsérondü fon-tossáqu losz a finn kórdé« tokintxi-télxjn.
Tetőpontján a nagy közdelem Anzio körül
Zürichj fobruár l t A brit c.sapatok anziót féhadiszál-lártáról jolonti az ÍOxhango \'l\'olo-graph haditudósítója. Csütörtök óta azí\'mtolonül tart a némot gyaloguág, utászcsapatok- valamint a némot tüzérség támadása. A 10 nap óta folyó küzdolom olérto tütéixnitját. Carro-cotonál brit ollontámadás indult. A Cistomától nyugatra fokvé szakaszon amorikai csapatok a válságos
nillanatlHtn toliorinontositést hoztak oá igy sikorült a Hzévotségos luuloré-nok némi, do nom nagy1 tnrülotot elfoglalni. A sötétség lxjiVlltAval moaszohordó ütogok mogkozdték a tüzolést az alhanoi dombok ogéez vonaláról. Kossolting a rondolko^é-séro álló tömogoit még ívom vototto harcba, bár uzok a vrwzélyos arcvonal-szakaszok közolébon készonlét-txm állanak.
Lelőttek Németország felett 49 bombázót
Berllubfll Jelentik • Amerikai bombázóknak Németország éazakftyugatl te-röletel ellen Intézett nappali légitámadásai alkalmával a német légvédelem ujbál kitüntette magát é* sikerült 4» angalazász repülőgépet, lecna # yobbrészt aégyaiotoroM bombázókat lelőni. Már a
berepülésnél szétszórták az ellenséges légi alakulatok naK.v részét. Ennek következtében az ellenséges repülők a kitűzött katást sem érték «1. Német bombázók egéazen a tenverlg üldözték őket Braunschwelg légitekét a támadó gépeknek csak egy része érte el.
Nagy pusztítás végeztek vatikáni területen angolszász bombák
Teljesen elpusztult a Propaganda Fide kollégium
lálta ol. Ky. az énülot ogylxi van ópitvo a [>A|>ai, villával, aliol sok líomliakárosultat és monokültot lio-lyoztok ol. A Vatikánvárostiól nyomban légoltalmi szomélyzotót és tűzoltókat küldtok (Jaatoll Giuidolféba az oltási munkálatokhoz. Bok bomba osott lakott Uirülotro és a halottak, valamint a sobosültok száma is igun*
A vatikáni rádió jolonti, hogy tugnap. brit—amorikai ropülögópok ismét bombázták Oastoll Qandolfót, a pápa nyári tartózkodási bolyét. A római rádió közli, hogy az olion-Béges ropülégépok több IiuIIiuuImui órkoztok éa a lodolwtt noliés bombák pápai torülotro ostok. Néhiuiy bomlxa a Propaganda Fido kollégiumot ta-
Usztasa rohamcsapatok alakulnak Horvátországban a, fosztogat ók ós rombolók ellen
Zágrábiiéi jolontik: Napról-napra több azoknak a ¡«irtizánoknak a száma, kik a priglavnik kogynlmi rondOlotétx\' m;íga<lják magukat. Kg)\' nap alatt Uunjaluka vidékén 1500-an
1944. februác* 11
julontkoztok. Sziszok, Voróco vidékéül ugyanokkor 100, Varazadon 78, Krizotinlioii 20 partizán jolontkozett a hatóságoknál.
Az ország különbőzé i\'úüxoilíoa a tegnapi impon folyt harcokba« 118 partizán osott oí, H0 Irorüll fowt\'vgba.
Szlovéuiiában a Kukuk-hogy.séjí-hon két partizán csapat igon súlyon harcba kovorodott ogyni-íssal, inort az egyik csajKit mog akarta adni magát á kogyolmi rondnlotro, a másik nom. Több mint f>00 halott maradt u csatatéron.
Mogkozdték Ilorvátoiszágban usztasa rohamcsapatok aaoryozéaét, a molyoklxi balépésro szólilanak fel mindönkit, aki nom tagiii a foCTrve-ros orónok. Az alakuluAok o<il>a a sajáiJtorülőtökön fölvonni a liareot a rombolókkal és fosztogatókkal, Az olső ilyen alakulat lianjaluka környékén kezdto mog működését.
Aprilla közelében ojból ssllárd nénet té^elmi rpndsxer alakult
Pontini toriilotén a foglyul \' osott angolok é> umorikuiuk száma -1(XX)-re omolkinlott. Kz a legutóbbi 80 órában ugy kövotkezott bo, hogy a német rohamchuikitok Apriliánál ujabb brit állásokat és csajmtokut koritottok
harcokban 1800 an?ol katona ««ott fogságba. Kzok a logválogatotOihb \' angol amorikai csajwitokbél körűitek ki, igy u szövotségos caajíatok ogészon szokatlan mén>tü voszfcW-got szonvodtok. A némot hadorénok Aprilia közolébon sikorült ujbót szilárd védolmi rondszort alkotni.
bo. Ah ouutáu kialakult
Cassino szétrombolt külsé részeiben mó§ tartanak a harook
llorlini jelentés szorint Poiitini
vidékén a helyi jelentés<!gü harcokon kívül nom voltak fontosabh oso-inényok. A nottunoi anzioi ré-szokro kitoi ¡¡uíztott tüzérségi harcok a szokottnál nagyobb oróvol tovább tartottak. A néniotok két esa^xit-szállitó hajót, oisüllvos/.tottok érs több égvo maradt a kikötélxm. Oassino vidékén tovább tartanak a szövirt»\'.-"4os csapatok átttirési kisérlotoi és a francia csapatok tohormontositő harcai. Itt a tüzérségi tűz nagyon hűvössé vált. A szétrombolt helység küJsé nirtzoilKMi a harcok még larta-nak. Amorikai csapatok megkísérelték, hogy a helység belső részoi felé olóronyomuIjanak, a támadást a néniotok visszavorték. A csata, mely
a röggel i érákban kozdédötí, az o|-lonség kudarcával vénzédött, mivel estig az állások mind újból a néme-tek bir^kálmn voltak.
Mente Jugotél északkeletre váiius vesztes<íget szén ved tok az amerikai csapatok.
Az OsztálysorsjAték húzása
A7. Osztályporfliáték mai húzásán a fébb nyönanióuyoket a kövotfceeó száinok nyerték:
2(I0(MÍ pcrirrAt n 61.608 ■t \' 0 pciii"\'\'t H 13.053. 27.454. 30.iw.0. :j00r» pengőt i\\ 4.S47. 14.771 30.854 «\'^nni «nrologveV nv«»r«AW
A volünk köbölt wautnok hol^oasé-géért felelősséget nom vállwink.
Egy Mtskal assztiy és SS-kat#ia fiának Igye a aagykaalzial tiryíayszék elétt
Weltstoin I.fírinrné sz. Szcitz Knlalin hajmoki fh.-U\'skaí)- :ts7.-s\'Aony és ennek 211 éves Vilmos
v »
nevű fiának ö/jvél tárgyalta a nagykanizsai törvényszék dr. Altnássy-lanáesa. Wettstein h\'e-rene fiatalos lelkes<\'(lésél>en he-vonult az SS-^ránátosoklioz, stltol hosszú hónapokon ál szolgált, majd részt veit a Jceleti nagy esaIákban, ahol .annyira megbetegedett, hogy hazajött szabadságra Majmokra. Itt azután sürgönyt kapott, hogy siessen szolgálati helyérc.> Eí is ment, de betegsége anuyira elfajult, hogy leszerelték.\' fides-anyia elment fiáért német földre, hogy hazahozza. volt magyar útlevele, esa* egy irás a Kulturbund-tól. Mikor azután anya és fia liazajöttok, magyar földre, Dráva vásárhelyen a tna-
gyaar határőrök «útlevelük iránt érdeklődtek. Mivel nem volt. kf>-telessőgükhő\'. hiven előálKiol-ták ökel az őrsre. Olt, hogy a tjitoll határátlépés következményeitől szabaduljanak, Wett-stvinné egv 50 pentfőst adVilt él a/, egyik magyar határőrnek,
hogy „oreHíjzo el őket". Persze a magyar határőr más fáböl van faragva. Iílvette lölük az 50 lengőt, de csak azért, liogv nvinl büntárgyat a feljelentéshez mellékeljék.\' Anyát és fiát pedig be^-ki sért ék.
A. határőr a tárgyaláson elmondta az asszony tagadásával szemben, hogy először 1 kg. szalonnát, majd 50 }>engőt kináltak fel neki, ha elereszti.
Dr. Hajdú Gyula védő utalt arra, hogy az édesanya sulyosan
Február hó
9 - 13-ig
\'AROW mozgó
Szerdától • vasárnapig
Magrendit I
Szívbe markol I
A legújabb magyar film:
ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők: Eezenyt Olga, Tnsnddi Ilona, Nagy István, Hosszú Zoltán.
ÜFA vi lághiradó a kiemelkedő eseményekről. Előadások kezdete : ¿4, i6 és i8 órakor.
JM4. februar_l 1_
beteg fiái hozta haza ós ezl a lelkiállapotát kérte enyhítő körülményként figyelembe venni. A törvényszék ezt magáévá is U»ttc, inert bűnösnek mondta, ki ugyan az anyát megveszteget ós-t>en és kétszeri lilloll határátlépésben ós azért összbüntetésü I Öt két hónapi fogházra ilélte. de a büntetés végrehajtását évi próbaidőre felfüggesztette. A/ ügyész megfellebbezte az Ítéletet. A beleg fin ügyét elkülönítették és inaskor kerül tárgyalásra."\'
Másik eset
i
\'/adravclz István 20 éves mu-
OALau küzuuív.»
raszentmártoni legény hónapokkal ezelőtt Ráck.inizsánál útlevél és engedély nélkül német területre lép II, majd később visz-szajöll onnan és egyenesen a magyar*határőr karjaiba futott. A legény erre elővett 10 pengőt és a határőrnek akarta adni. hoyy, engedje őt futni. Persze ö is tapasztalhatta, hogy mit jelent a becsület a magyar határon Zadravetz az őrsre került; Most
a
tárgyalták az ügyét nagykanizsai törvényszéken Re-isinerte teltét, amiért egy hónapi fogházat Jcapott.
lólfelé járhatott az idő, .amikor erdőség bolsojébon egy ismerOt-
len faluba érkezünk. Nagyon sok ilyen »ismernilen települik« van ilt a" mocsárban. Az orosz térké|x>k nií-gbizhatatlanök. -Többizlmn előfordult, .hogy
img-yobb községet, amit a térkép n{iwr\'. tüntetett föl, te,hol sem tulAtuk.-
A kornyékből i lakosság azután Ixs-vaüotiiv, hogy Valamikor volt ilyen f.nlt^. de még a bábom kitörése olőtt fölperzselték az oroszok.
IC/, tipikus megtévesztő módszere ;t liuUamláknák.
Vagyon sok Ilyen /(i/tiiJént töröltek el a föUl s:inéról *\'•- csuk a térkójx\'k beszélnek róluk.
Vuzonl töl>b olyan települést is »»¡állunk. amelyet nem tün toltok föl a térképek. Pédíg ezek, mint a lakowüág mondotta, már évti/.(«l»ik óta itt állottak.
líx utóbbin nem is csodálkoztunk nagyon. A vógtolon orosz ordóségek-txm" nem egyszer akadtunk olyan eldugott községekre, amol\\ek még erojz katonát som láttak soha. Adót nem f ize ttok, »városi« oinlxnt nem •ismertek, iskolájuk nem volt. IJgy éltok, ínyit a rohiusonok: az ordő-vidék mostoha önellálusából:
Mz is ilven >dtobinson-faJuc,sku< Volt.
Az ilyen eldugott tolojiekot használták föl az orvlövészek ti\'un|x>nt-nak, ido\' jártak aludni, itt tárolták * téti élelmüket óh ezeklxi a tanyákba húzódtak vissza, valahányszor csapataink mogindultuk ártahnallan-nátételükre. . • ^ .
Furcsa volt ez a\'tsulya(<>lep, Árva lelket vem láttunk. A kémények füstöltek. Az ablakok deszkákkal vol\'ak heszegezve. Olyannak látszott messziről; mert még csak messzolátóval kémleltük • -mintha halott lonne. Még állatokat w*n fodoztünk föl benne. Csak ónoztuk, itt valami nincs rendjén. Vtv-Umi titkot rojtegot oz a néma tolop. Anitán ^rájöttünk. A házakban olbujra találtuk a Inkoaaágot: do csak asszonyokat én ?v«rokekot. Tíz óvón aluli gyoroke-k<H. Senki mást. Az asszonyok között voltak fiatalabbak is, «0 85 fv körüliek, de legnagyobb részük \'»ló.-wbl), elnyomorodott toremtés vf>lt.
Itt, Oroszországban érdokc« méhkasokat használnak. Vaatagtörzaü fák belső réazét kivágják c« özeket » kirAjt fony óbor dókat akasztják föl » fákra —- méhkasnak. Kgy ilyon méhkasra bukkantunk, Csak uyy véletlen kíváncsiságból mognéztük. Hál mélinok hire-hamva sem volt benne. Rllonbon rondkivül érdokeo fálfodezésro jutottunk. A \'aiiregbe egy parancsnoknő-
■MIM HOHVJ&PEK NY0MABAM A SZQYJET-FIIHT PQKLÍIAN
Asszonyok furcsa Robinson-faluja az orosz mocsarak közepén
Rádióállomás tarvei egy méhkasban — A vörös Wörömtakk elárulja a rádiózó orvlövósz-parancsnoknöt
lHonvéd haditudósító szd)
féle nö-orvlövesz elektrotechnikai följegyzések itallal; belerejtve. A rengeteg jegyzet közölt ráakadtunk c/t/ omlövéte-rádió-■ adó ilizlatára is.
\\
A telepen, vagy a közolélieü tehát titkos rádióállomásnak kell lennie s minden valószínűség szerint a falu lakosai köztU lesz a nagy olektro-technikái- tuil.\'vsaal rendelkező orvlövész parancsnok-hölgy is.
Illánaiiózlünk. Az öhüzccsődiUHft asszonyok mind ]>ÍHzkosak, rongyosak voltak, együgyü kóp|x»l bámultak ránk. IxHftöbbie: ayÁ^nnyesUwtü, vézna, fólmoxt<4c4i jjy<Minckót tartotta a karján. /
.Mohikiik lehet az orvlövész-pa-runesnoknő?
Valamelyik honvédnek Efyanus lett nz t".;y»k asszony vörös«»« körme. Az luis/.onyl elövezoitük, k<v(ét jól megnéztük. Valamonnvi körmén valóban ott láttuk a köröndi^kk nyomát. Most már\'nem kellett keresni az orvlövós/.-parancsnoknót. Néhány kőnlós után
belezavarodott vallomásába és mindent elmondott. Moxzkrá-han végezte az orvlövész-iskolái x rádió parancsnoki kiké pzéxl kapott.
A villany műszaki föl jegy z.éaek az övéi. De azt a leghatározottabban tasfadta, hony a tcloixin rádióállomiw volna.
Arra a kérdésre, mit keres itt, nem volt Jiajlandó válaazolni. Arra s<!in, hogy hol vannak & férfiak.
Átkutattuk a házakjU. Semmi különöset nem találtunk. I)e egy kóV-sói?telen volt: a férf¡nélküli tolop az orvlövészek titkos támaszpontja. Tehát nem hagyható, igy tovább. A lakosok összeszedték vagyonkáinkat a el kellett hagyniuk házaikat, hogy átfo\'opitsük óket. Pillanatok alatt
lángbaborultak a tetők, recsegve, églek a kiszáradt deszka falak. A kis asszony- és gyerekkaravánnal pedig megindultunk visz szafelé.
Nem jutottunk mownro, amikor hatalmas robbanás reszkettette meg az erdót.
A telep elrejtett lőszerraktára " fölrobbant.
Másnap még többet is megtudtunk. 10gy földoritójárór a Ux\'ígott tanyacso|)Ort egyik háza alatt hatalmai üreget fedozott föl. Az ürogbon
rádióatkatrószek, lámpák, huzalok. furcsa üreg teljeson körül volt aknázva. JOzek az aknák robbnntak föl tegnap.
Mégis csak volt rádíéállanaás a telejjen.
tíMhi Sáttdtr els.
A ravasz Hirakizl oseBpész (nl akart |ánl a magfar katirir «iKén, le — ráfizetett
Ravasz észjárása ember lehet Skoro József drávaollári lakos. I-]g>\' alkalommal fogta szekerét, alul zsák kukoricát rejtett el, fenn pedig trágyával rakta tele így indult :i teiienesfogat lassú eammogással a miksavári határ felé, hogy olt átmenjen idegen \'területre. Ám a magyar halár-közegeknek gyanús volt a trá-gvás tehén fogat és piszkálni kezdték, inig rá nem bukkantak a több mázsa kukoricára. Skórc előadta, hogy tüzelőre lévén szüksége, fára szeretné becserélni «a másik oldalon« az igy átcsempészett kukoricát. Persze visszatessékclték. Skorc ekkor
gondolt nagyot és merészei, áf-küldtc a határon a komáját oda, ahol már várták a kukoricát. A koma azzal, hogy »baj van*, pénzt kért tőlük. Mikor meghozták a pénzt, Skore a magyar határőr kezébe nyomott egy százast. csak engedje őt szabadon. Hiába volt azonban minden, a határvadász behozta Skoreot tr-henesfogatával együtt. Most kellett felelnie a bíróság előtt. Megvesztegetés kísérlete .miatt egy hónapi fogházra ítélték.
Mennyi tandijat kell .ínég fi-zc\'tii Muraközben, mig megtt-nuljak: magyar határőrt nem lehet megvesztegetni I...
Halállal Tégzéditt az nkkl sógorok borozása
ükt, február 11 K.\'t sógor . halálos jx>rpatvaráról érkezett j(>l<>nt(« Ukk közw\'igból, a melv legritkábban szoiej»! a z^ilai bii iügyi krónikákban.
I\'olla István ukki földmüres és u:r nníxlavalé sógora, Nádasdi Ke-renc kistrnzdak egvütt törtek lm mi nap a község efivík korcsmájába. Mikor már foSzitotte óket az alkohol gózf. a kél rokon összoveszott. Na-^y vitába keveredtek és a végo az lett,
hogy ösar-overokedtek. A korcsmából elszaladtak a csond^reégro éjj cSak a kakastollasok mejnolenéHe r:»U»lt véget a zajos családi idillnek. Ax utcán azonl>an a két omlxn* ujbót <>ssz(vika.szkíHlott » ekkor már olyan komolyra fordult a vorokodós. hogy Nádasdit iiulyoti ¡»ebíMJÜlton kotlott a sümegi kórházba szállítani, ahol sérüléaoibe Ixdehalt. líolla s zala-<!gorszogi kir. ügyészség fo^bnr.ábit került.
Az ideges gyermeket nem lehet „nem\' -mel nevelni
Beszélgessünk sokat bizalmasan gyermekeinkkel
Figyelemreméltó és igon nagyszámú .szülét érdeklő előadás hangzott el a naix)khan Pécsett: .Az előadást (Vi|Mií>y Gyula, íxxlagógjai szakférfiú tartót ti a szülök iskoliijá-tiiin a/, idegnw gyermekről. .
lOlóször is arra mulatott rá, hogy az idogosségót kétfólokóppon szoroz-liuti a gyermek: öröklés utján ós a külső iugoroknek a/, idogrojidszorm való állandó hatása által. Az idogi»s-ség előidéző oka rondszorint ogy mélyhat/isu ártalmas élmény. Ma az umlior igen sokszor töblx>t kiván a gyormoktól, mint amonnyiro a tor-inészet a szervezőit olőkészitotto, ez is.hozzájárul az idegoss<\'g elóidé-zésébez. l)o ezeken kivül még sok réflzlogou oka is lobot:
a) a kísobl»értéküségi érzés felól)-nxléae, különösop . a tasti-lelki fogyatékos gyormoklxm;
b) a környezőt boly leien ráhatása, a családi éíet körülményei. Megfigyelhetjük pl., hogy különösen az apátlanúl maradt, több testvér közötti legidősebb fiul és a legfiatalabb gyormokot teszi idegoss<S a tostvéiek-kél való örökös harc. Még nohozobb az ogyotlon, olkényozlotolt gyormok holyzelo, hiszen amikor az ólotlx) lép, kétszeresen kollomotlenok noki a szokatlan nehézségek. Az idegesség egyik forráaa tollát ópjwn a győrinek elkónyoztotóao. %
c) A »nom« fcérdéso is hozhat ido-
tarjah-palcs/cs
textilipari és kereskedelmi vállalat Na$ykanixaa.
Gyár: Magyaru. 86. Telefon: 3 44.
Városi főOzlet: Fő-ut 14* (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
líe.«« problémákat a gyormoknél. A leányok sokszor hátrányban érzik magukat a fiute«tvórokkol szoailxm s oz váltja ki m\'duk & »viharos vál-lalko/.ásokc korát; a fiuk viszont sok
szór fécfiiiHságukat látjiik vortr.ély-Ixmi, ha fegyelmezik őket s «ízért lesznek vadul verekedők, zsarnokok, tokinlélyt nem tisztolók.
d) Igen sokszor a szülők kényol-mo vagy az édesanyák hiuwiga jh"»-veli a gyermek ideg«i8»égét. Hiszen a szülők gvakran saját meg nem ne-volt életmódjukhoz kényszoritik gyer mokükot. A hiu anyák jxxlig iu>m egvszer Ixx\'svágyuk kiolégitésóro felfokozott igényökot támasztanak n gyermek elé s őzzel teszik idooDssé.
\'Az ideges gyormok novolÓMŐIx)n eliárásunk sohase kügyeh negativ, tiltó jollegü. »Nom«-mol nem lohol növelni. Inkább magyarázzuk meg a gyornioknek, hogy mi a jó, győzzük meg, hogy az ö önös »én«ionok használ a jólétto. Tegyük az idegességet kiváltó okot közömbössé, azáltal, hogy megmagyarázzuk, megvilágítjuk. Hoszélgo«sünk sokat bizalmasan gyormokünkkol, inert az ilyen közvotlón boszélgotéaok nagy onyhü-lést hoznak. Tehát szorotcttoljoH körültekintéssel gyógyítsuk e lx;t»v;s:V-gel. Neveljük az ¡(leges gyoremek >k akaratát, még jnnlig előbb kis. majd nagy dolgok elv«igoztoté«évcl. lOiigvxl-jük gyorniekoinket saját korának megfelelő társaságba, mert ez jó ólol ¡Bkola. Korüljük azokat a módszero-kyt, amolyok az idogosségi okol a figyelem központjába állítják. Vagy is lohotólog teremtsünk a gyormok köré idegeaség-mentes lovogót. II»-lyozzük miu,runkat a gyermok g<)n dolatvilágába és ugy igy ok eszünk vezetni.
Ne féljünk túlságosan az idogoa-ségtől, mert sokszor ópjx)n oz aogiti az omlxjrt gyönvörü orodménytik elérésére. A novoiéson múlik, bo^jy ar. idogesség előnyei vagy hátranyai kerülnek-e túlsúlyba. A Ik>1>xwc«i
KAJL1AI KOZL\'ON*
1044. február
»
Hereit ideg»» gyermeknél ugyani» az idege« túlfeszültség a munka •lvé^Waélion toljesou lovozetődik.
Ikifejezésében az eléadó rávilágított arra, hogy az idoges gye rmok Nuvekfeébon is elsősorban a jó ]jélda k legnagyobb hatású. Növeljük tehát «Isőmirlum önmagunkat, hogy ideges fyormokünkot öntudatos, niagulnzó, érvényesülni tudó és nemzeti -érzés-niben rondil hetetlen magyar ein-
lK.«rré formáljuk.
------
KÖZGAZDASÁG
A 26 éves BIOSz díszközgyűlése
Alapításának negyedszázados év-foidulóián, február 7-én a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara diflzVrtrmélioli rehdezto a Biztosító Intezetek Országos Szövetsége jubilál ín díszközgyűlését, a moh on dr. Reményi-SehneJhr bajos |>enzügy-■liníszter képviöoletébon dr. Ctizik Iléin iiéiizügyí államtitkár jolent m<¥(. A magyar társadalmi és köz-gagdasági elei számos kiválósága veit részt a biztosítási élőt na<ór ♦seménvén. A diszközgyülóson Clob-Itardt f)omonkoS mi1 kir. kormány-fóUuutcHOS, a Hft)S/j elnöke elnökölt. Megnyitó lieszedélxm a Szövet-bégnek a biztosító vállalatok és a íj izotgazdasági élet érdekében ki-rejtett l\'vékenysétréról emlékozett még, majd üdvözölte a niegielento-ket. Az ünnepi lieszéd^t Balabán Imre m. kir. kormányfőtanáesoK, az KI só Magyar Általános Biztosító TA\'ríthsiág vezérigazgatója mondottéi. Előadása rövid visszapillant.-!« volt a magyar biztosítási életnek és l>on-ne a niOSZ-nak negyedszázados működésére. Megemlékezett az aln-* piíókról, az elmúlt két/« fél év.tízrvl alatt működött vezetékről és a Szövetség jelenlegi vezetőségéről, majd a termőt zsúfolásig megtöltő hall-gatósá&r tetszésnyilvánításától kísérten, meggyézéon fejtegette, hogy u biztosifás" nem üzleti öncél, hanem küldetés éa hivatás. A jubiláló Szövetséget elsőnek (Jsizik H-Ma államtitkár üdvözölte, majd a vezető pazdasági érdekképviselőtök reprezentánsai szólaltak fel és hanfísu-lyozták azt a közérdokü tevékenységét, amit a IUOSZ a közgazdasági őlot javára kifojt. - A tárgysorozat kővotkezó jwntjaként dr. (¡eszler Ödön titkár felolvasta a BIOSZ vég-rohajtóhizottságának a díszközgyűlés •elé ínrje.sztett javaslatait, melyeket a köxgyiiléa egyhangúan elfogadott. A hab irozat szerint a BIOS/i alapításának \'2Ti. évfordulója alkalmától kiváló szakírók Ilevonásával nini*-íratja és kiadja a magyar bíztositus ügy legutóhhi v>.r> övének történetét, továbbá közhasznú és karitatív célokra f>().000 jiengót.adományoz. A díszközgyűlés után Kállay minisz-terelnök rogiidta Cfelilrirdt Domonkost, a BIOSZ olnökét és a jubi-leuiüi bizottság tagjait. A miniszterelnök nagy érdeklődéssel hallgatta (ioblmrdt jelentősét s örömének adott kifejezést, högy a biztosítási ágWi snlvo\'s viszonyok ellenére is megerősödött, végül jókívánságait tolmácsolta a további fejlődéshez.
A Magyar Nemzeti Etank közgyűlése
Dr. Póseb (ívnia elnökletével most tartotta !<X. rendes éyi ülését a Magyar Nemzeti Bank. A közgyűlés Qnandt Bieliard ve-zérigazgató előterjesztése ala]>-ján ugy határozott, liogy (5 és fél százalékos osztalékot fizet ki, vagyis 7.53 pengőt részvényenként, ezen leiül a nyorcség-ségl>ől jelentékeny összeget. 5 millió [>engöt juttat a nyugtlij-alapnak. A közgyűlés után a Bank főtanácsa*ülést larfott, amelyen dr. Thaly Zsigmond fő-taajiáesőst újból a Bank alelnökévé választolta (MVS)
45,864.000 pengőre emeli fel alaptőkéjét a Salgó
A Salgó-Tariáni Köszénbánya Iíészvénylársnlat igazgatósága a napokban tartólt ülésén ugy határozott, hogy indítványozza \'majd a később\' összehívandó rendkívüli közgyűlésnek, hogy a társulat alaptőkéiét 251.800 drb 30\' pengő névértékű uj részvény kibocsátása által 7,(511.000 pengővel 45.864.000 pengőre emeljék. A régi részvényesek 5 drb régi részvény után 1 drb uj részvény! vehetnek át. A tőkeemelést a társulat és az érdekeltségéhon levő vállalatok" egyrészt jelentékeny üzemfej-lesztésre fordítják, másrészt folytatni kívánják a munkás és tisztviselői lakások építését, továbbá a vállalat alkalmazottjainak és családtagjainak. mintegy 72.000 léleknek élelmiszerekkel való ellátását.
A háború kitörése óta most már másodszor határozta el a Salgó Igazgatósága a vállalat alaptőkéiének felemelését A gazdasági élet ezt a tőkeemelést nagyon is indokoltnak tartja, mert egy ilyen hatalmas vá\'laiat igen "nagy összegeket kénytelen lekötve tartani termelési és s/.o-ciális célokra, de kell a pénz majd a háborút követő átm-mel-gazdálkodás idejárd is, amikor az üzemek <\'>s a lerendezések feluiilása lesz a legsürgősebb feladat. (MVS)
(-) A Budapesti É\'téktéridía)
február 1. óta, amikor a buzaköt-véíivok l/Watalos frtrgalma megindult, állandóan nagy forgalmat bonyolítanak le ezen uj ért\'kpapirban. K hét eleje óta is nagyobb igények jelentkeztek, ugy hogy a k-*rr»slet\' van állandóan túlsúlyban. (MVS)
(—) A keresztény kereskedelew
hitelellátásának előmozdítására 1941-bon húszmillió |Kingőt szavaztak meg, amit időköziién kőt izhon is további tíz-tiz millió jKingóvol pótolt az akcióban résztvovő négy fővárosi pénzintézet. Hír szorínt a hittelok elbírálására hivatott bizottság 1948 végóig Ml millió pongót tiKighaladó hitel1 folyósítását enge-
i tiii . .1 i t ii in i
délyozte. A hitelekre eszközlondó törW.tések a bankokhoz rendben folynak. (MVS)
(_) a világ cellwl»ze termelése
< tl)37-ben \'M millió tonna volt. A legnagyobb rellulozetormoló állam a* USA, majd a brit birodalom kövot-kozott 21 százalékkal. Svédország a colhilozetermelés 14 százalékát adja évente, utána Németország következett 2.fi millió tonnás tormolóaored-ménnvol, ami a világtormoléfmok 10 száaaíéku. (MVS)
íiTn E K
Naptér. Február II. \'\'énlipk Róm. kai. l.urdi Már. ProtcMAn« Bertold.
Kijeii gyógyszertári ügyelet: Ma az Őrangyal gyógyszertár I)eák-t/:r 10. szám.
Kiskaniz8án az ottani gyógyszertár állandó ügyojutcsszolgálatot tart. ,, - - i i, i i
— (Egyházi hlr)
Dr. Czapik Oyuta ^gri érsek, a veszprémi egyházmegN/ apostoli Kormányzója Osztormann Istvánt, kegyúri Wnatató alapján, zalaszentmi-hálvi plébánossá, Nóvák Istvánt |>e-dig" szontpéteruri adminisztrátorrá novózto ki.
-- (Lelkigyakorlat)
A Szent Józsof egyházközségbon az idei húsvéti lelkigyakorlatok a kővetkező sorrend bon Jesznok: március 22-től 25-ig nők vészére, amiket l\\ Csiszár Thoodóz, jiécsi szentfe-. rencrendi házfőnök tart, férfiak részéire márcitiB 80-tól kezdődő három na|)on dr. Goronesér István nagykanizsai jiíarínta gimnáziumi tuiár vozotésóvol. Kzok a férfi lelkigyakorlatok lesznek a csütörtöki teológiai előadiifl-norozat lioíojozéflo.
- (Gyászhír)
Súlyos csapás érte Kísb Krnő v. Korona szállodást. Nóvéro, I\'arragi Imrőtié (Oronztony) rövid lietegos-ke<l(>s után elhunyt. Tometéso Nagykanizsán a családi sírboltba 1914 február 12-én, szombaton délután 8 órakor losz. (:)
—• (Credo-laggyOlés)
Vasárnap délolőtt fél 12 órakor a ferenciek fehértormélion a nagykanizsai Orodo-egyesülot februári taggyűlését tartja. lOIőadó dr. Almássy Clyula törvényszéki elnök hol yottea. A tagok minél nagyobb számban
Unser-UUmann Elek vaskereskedésben
sín-v rud- én patkóvas-, továbbá szeg-
ntaiYáByok beválthatók ti
Hofherr-oépek, gép«zij, oaapégyfém és golyós c«»c»íSrjv igénylését elintézrm.
, .o^i\'i ■ j a
GrfiBhut Eiernér
cégnél DeAk-tér 2.
.-LZ.
Vas-, szeg- és drátjegyelt
MU\'
beváltja
Cfx.ébct-tér i. PETŐ és SfttttU waahopeoP<ö)dÓBe
Telefon: 59$. g K F üolyÓBCsapófiyah, aJpsxUoh!
I

TT?

VILLAMOS ARAM-SZOLQÁLTATÓ RT.
Aramaaámlák tlzatésa, raktaméotók, hlbojelontósek, aiaksxarű tölvllágosltáo minden vlllamoa kérdéabon
\' ¿¿letett 8»«ói déluién 18 óf^ig.
Slj Mtofan 294.
való mogjoloné«ét kéri az olnok-: \' (:) —■ (A Szent Józsel plébánia kántora) >
iA nagykanizsai Szent Józeaf pl®. bánía megűresodott kántori álláaára a polgármostor Németh JánoK kaiii-znai ipariskolai főhivatású Vanítői alkalmazta, amit a plébános tndomú-Hlll Volt.
Pálg.8/ 5H14.\'I942—43. • n
marcins 6 an
uj kezdő ós haladó gyorsírás!, géplrási tanfolyam kexdfidik.
iBeiirattáHegésx nap.
N«gykiin(xM, Szent tmie herceg-n. 5.
A OOZFOItDO nyitva van 7 órától esto 6 óráig. (Hétfő, sw>rdu, péntek délután és kedden egész nap nőknek.) Telefon: 560.
F«nv*d vaftUlállomAs kJzelében e«y 30Q éa ej<y 480 négyazögöle«
TELEK
niftysiOgOlcnként 40 P«ért eladó. Ritka vé toll lehető a 6 yl
| Közvetíti:
Breitenbach I. lördfilgaxgató
irodája BaUtonfonyvc». 4t)
APRÓHIBDETfiSEK
ÁLLAS
Fialni regéd azonnali belépésre felvétetik Kelemen Reztfi có.-jiól. 432
Megbízható bajérAnAl keresek azonnalra. JóiBtf lőherccg-ut 60. 45S
Vinotsllér« kisebb »zfllöhöz BaUton-(enyvesre lelveazek. Lakágt, fizetést adok: Szabó Antal spnrtazlelébert. 482
ADÁS-VÉTEL
Fekete télifcufaát, többféle Unom (s egyszerűbb lérllöltöny nugasabb termetre éi több 43 ab szAmn Joüb cipő eladó — Teleki-ut 6. sz. alatt. 472
Egy fekete nói télikabát eladó. Meg-teklnihetó vasárnap diMelfllt: Ratthyánv-utca 21. . , 467
azonnal lelveozek. Gábor butorniaVüflrf, Horthy M ut l 468
(< i4mljaut><v t anuló felvétetik. Vulkán gunilUzcn\'^ tírzsébet tér I. 469
Alig használt finom férfiruha, koiép-termetre,,eladó, Cim a kiadóban^ 470
HÁZ ÚS INGATLAN
Eladó inaatlan. Nagykanizsa, közelében 21\' ni. hold prima szántó egy tjjg-ban vagy kisebb részletekben eladó. Kr-deklódrl lehet Pauk Vllmo» mérnök Irodájában, Horthy Mik|ós-ut 59. 4-15
KÜLÖNFÉLE
Mindennapi leveleséiből össze gyűjtött ( tflmogbélyngct bély.eggyUjlésl célokta mnQveoiiok. Batoants, Zalai Közlöny szerke»ztŐ8ége, napunta délután 6—7 óit között. Hz n hirdetés mindig érvényei.
UtUI KÖZLŐIT
P*UTIK*I NAFILAT. KM)« : „K«zeuAa»á«l K T.
¥*)<Ma kiadó: Zalai Kirvfy Nyomaton: t MUitu<ui|l R. T. Ita^rkactf^r-
■y«a4éJá)Műi Iteiykaaluaa (Wr«w4A*r< telai. lalW Kar^gü
Gim:
Feladó:.
>•\' r \'¡Sni : ■ f : v .
Wl
Beudíoko/at :
Tábori posta:
84.
évf., 34. sz. Nagykanizsa, 1944. február 12. szombat Ára 30 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
Szorkeaztáaég és kiadóhivatal: Fö-ut 5. szám. &7u rkes7.i6séffi éa kladóíűvatali teloton 7K. n. Megjelenik minueo hétköznap déluiaa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
BlOtlzetési ára: egy hónapra *
negyedévre 12 pengő 4\'0 Egye« szám: bétköznao 10 flll. szonibnfnn 30 fill.
pongő 3Ö IlUér. — Tíllór.
Törökország nem bocséit témaizpontokat a szövetségesek rendelkezésére
A zsaskovl szakaszon a németek megsemmisítették a körülzárt szovjeterőket és sok foglyot ós hadianyagot zsákmányoltak A szovjeterők nagy nyomása daoára sem sikerült a nagy hevességgel duló harcokban a német vonalat felszakítani
A török közvélemény a háború után erős és független Magyarországot kíván látni
Berlin, fobruár 12 A Krim-félszigoton éa a Dnyopor torkolatánál a csütörtök toljos* nyugalomban tolt ol. A Szovjet az alsó szakaszon nyilván összovonta köto-lékoit ős északon indított támadással megkisérolto, hogv a némot kötelékek hátába korüljön éa elzárja a .visszavonulás útját. Jóllehet sikorült néhány kisobb hidfőt alköthi, ozon szándékát nom sikorült mogoldnni. Nikopolnál éa Krivoj Bognál is
a némot csapatok hátába akartak korülni, ezen tervük ázonban mog-hiusult.
Csorkaszitél nyugatra nz eliszaposodás bofolvásolta a hadmüvolotokot. Ettől oltokintve változatlan erével tart a szovjet orók n^imásn. A nngv hovességgol duló harcnak som sikorült a német vonalat felszakítani. A némotek ollontámadása nogy vosztoségot okozott az oroszoknak.
A németek megsemmisítettek egy több nap óta körülzárt ellenséges harccsoportot
Zsaskovtól kolotro megaemmisi-tettek néhány nap óta körülzárt vörös harccsoportot. Sok fogoly és Imdinnvhg korült a némotek kozélr.
Szopotovka vidékén némot gránátosok éa tüzérség, valamint páncélosok szétvertek egy orosz támadást, több botőrési bolyét mogtísztitottak nz ollonségtől. Itt 28 páncélkocsit zsákmányoltak.
A Pr.ipot mocsaraknál a Szovjot lovassági kötelékedet vetett harcba. Egy némot páncélos kötelék boha-tolt az orosz\' vonalakba és nagy pusztítást okozott nekik.
Norozínától dého a szovjot tevékenység átmenőt ilog osokkont. Néhány támadást a némotök még nz arcvonal előtt azétvoi tok.
Tovább tartanak a súlyos harcok
a harcok hevosségét lehetőleg egy
wc-
Vitobazknél tovább tartanak a Súlyos harcok. A Szovjot tovább folytatja bokoritŐ kÍ8Órlotoit. A harcok már a kora röggeli érákban follán-goltak. A Szovjet erős páncélosokat votott közdolombo. \'A két nap óta duló csatában a "holvzot lényogétión nom változott. Mindkét hadvozotőség
gyujtóiwntra korlátozza. Az észal nyugati szakaszon szintén ádáz küz-dolom foilődőtt ki. Itt ogy koskony sávot l>otőrtok a német védolmi rendszerbe. Német ollontámadáa az olhéditott torülotot eatéro visszasze-lozto.
A német csapatok sikerei az olasz harctéren
Az olaszországi harctérről jelentik Berlinből: > \\
Aprilíánál és Aprilia közolébon a nemet csapatok bofojeztók tisztogató műveleteiket. A lwlység vasútállomását némot gránátosok rohammal elfoglalták, A német .retosz-állnsok olétt angolszász kötolókok
kisérlotot tottek bokoritett csaptaik -folmentéséro, azonban ezen kísérletük kömény harcokban összeomlott. A hídfőnél a néinetok 4100 foglyot ejtettok, 05 páncélost zsákmánvoN tak. A nottunoi partraszállási hid-főnéf nom jolontottek különösebb harci csolekménvt.
Az angolok veszteségei felülmúlják eddigi veszteségeiket
Caesmonál továbbra is heves elhárító harcok vannak. A városnál és öttől északra fekvő lojto a németek közén van. Elfoglaltak egy magaslatot és ozzol sikorült a némot csapatok számára ió állásokat biztosítani. Az angolok voszteflégoi tul
múlják az oddigi vesz tőségei kot
Monté Jugotól északkolotto a németek visszaverték a brit támndáso-kat ós ezzel a német állásokat előbbre tolták.
\' Az\' adriai parton német csapatok sikeresen támadták a 8. angol hadsereg mozdulatait.
Berlin figyelemreméltónak tartja az olasz harctér eseményeit
Iknlini jelentés szerint, az olasz leményeíro nézve kiolégitók.\'A mos
országi harctér eseményeit katonai részről fígvolomre méltónak tartják. Az a körülmény, hogy a. némotek n nottunoi hídfőtől északra hajtották >\'égro támadásaikat, az arcvonal foj-
tani holyzotben ogyáltalában nom lehet sejteni, högy miként szándékoznak az angolszászok céljaikat a nottunoi hídfőnél és Cnssinonál megvnlósitani.
Amerikában nem látják tul rózsásnak az olasz \' ... , harctéri helyzetet
Berlini katonai részről figye- I a német erők a netlnsoi hidfőt lembe veendőnek tartják, hogy I északról támadtak meg. Az
olasz harctéren — mondják — a fejlődés a déli -arcvonalon is kielégítő. A jelenlegi helyzetben nem lehet sejteni, nogy\'az angolszász, erők hogyan szándékoznak elérni céljaikai Cassino és Nettunó körül.
Petterson, az amerikai hadügyminisztérium\' államtitkára a sajtóértekezleten kijelentette, hogy óva inti a közvéleményt
600 halottja van a pápai nyári épületek bombázásának
Rómából jolonti a NTI: A pápa nyaralóholvét, Castell Gondolfót ert tegnapi angolszász légitámadáa igen sok áldozatot kövnühlt. Különösen
attól, hogy nz olaszországi súlypontokon folvó hadműveleteket korái és túlzott derűlátással ítélje meg. Az angolszász erőket, — mondta komoly veszélyek fogják majd fenyegetni és ezt nem szabad szetn elől téveszteni.
IS Nagy hajókaraván futott ki Gibraltárból \'
Más jelentés szerint tegnap nagy hajókaraván indult el Gigraltárból a Földközi-tenger felé. Az angolszász karavánban 60 kereskedelmi hajót és 5 tartálybajót figyeltek meg. Védelmüket 2 cirkáló, i romboló és több kisebb hadihajó látta el. A kíséretet Gibraltártól keletre ágyunaszádokkal erősítették •meg, amelyek angol kikötőkből futottak ki.
do azt hiszik, hogy még legalább 100-ra tohotó a halottak száma.
nagy az áldozatok száma a pápai palota helyiségoihon és a korti épületben, ahol mintegy 15.000 menekültet helyezlek él a harcterok közolébon lövő vidékokről. A romok alól eddig 500 holt\'tostot húztak elő,
Légiriadó Londonban
i/ondonból jelenti az angol hírszolgálat, hogy az angol fővárosba u ozon a héten először ismét megszólaltak toernap este a lógiveszélyt jolző szirénák. A riadót erős lógvé-delmi\\ágyuzáá körötte.
A japánok makaosul ellenállnak a M&rshall-szlgeteken
A jaiKÁn főhadiszállásról érkezott I ollonállnak. Az angolszász erő!; az
hír ri„t a MtroiüU-Bzigotoknál ¿ftg
kifojlődőtt szövetséges támadónak kat> do n j^nok minden támadást:
a japán erők továbbra is makacsul visszavertek.
Eden az elkövetkezendő idők súlyosságáról
őzért a nagykövotot elismerés illeti
fíerlin, fobrtiár 12 A Némot Távirati Iroda jolonti: A brit. hírszolgálat közli, hogy Edon külügyminiszter aü angol alsóházban, válaszolt az egvik munkáspárti kénvisolőnok Churchill mínisztorel-. nők és az angol kormány elleni támadására. Főképpen Ilonro madridi nagykövetről volt szó. Edon kijolohtotte, hogy. amikor Hoaro-t Madridba küldtek, nom számitott arra, hogy még 6 hónap múlva is Madridban-fog-maradni. Azt hiszi,
mog. Ami a nagykövet Által Spanyolországban kővotott politikát il-loti, az nom Hoaro, hajvoni a brit kormány politikája s ezért nem a madridi nagykövet, hanom ő és a brit kormány fololős. A további viták során kijelontotto, hóffy a nom-zotközi holvzot éppon olyan vál-ságos, mint a mult évben volt^ Az elkővotkonendő idő éppen olyan koménv lesz, nilnt az elmtdt év volt. . . ...
A finn-amerikai viszony alakulása
A Magyar Távirati Iroda helsinki tudósítója kérdést intézett illetékes finn helyen, hogy pillanatnyilag milyennek látják a finn-amenkai viszony alakulását. \' \' \'
Illetékes helyen kijelentetlék, hogy Finnország nem parancsuralmi állam, ahol egyetlen személy határoz, hanem alkotmányos ország, éppen azért idői vesz igénybe, inig a kormány kimondja a döntő szót. Ha az amerikai felhívásnak nem tesznek eleget, számolni lehet a finn-
amerikai kapcsolatok elégtelenségével, ha pedig eleget tesznek, akkor a kapcsolatok kedvezőbb1 ben alakulnak. Az egyik finn lap vezércikkében annak u reményének ad kifejezési, . hogv az amerikai felhívás őszinte jóakarat a háborúból való kisegítésre. Feltehető, hogy Amerikát azért is érdekli Finnország sorsa, mert igy meg tudhatja, hogy a Szovjet.milyen politikát akar folytatni Európában és van-e remény az atlanti-elv betartására. » . - . -
Törökország nem ad támaszpontokat a szövetségeseknek
Kairóból jelentik : A brit ka- zott. Az elutazást hivatalosan is tonai bizottság, mely 5 hetet megerősítik. A tárgyalások nem töltött Törökországban, -elütik- Folytatás az 5. oldalon.
4
ZAL\'AI KÖZLÖNY
1944. február 12
Dr. Szász Lajos közellátásügyi miniszter nyilatkozata a gazdák beszolgáltatási kötelességenek jutalmazásáról
A beszolgáltatási kötelezettségnek az előirt mértékben felül eleget tett termelők jutalomban részesülnek. E fontos kérdésben dr. Szász Lajos in. kir. titkos tanácsos, közellátásügyi miniszter az alábbi nyilatkozatot udtu a magyar sujtóuuk :
• - Amikor a kormány az el-mult gazdasági évben elhatározta, hogy a közellátás biztosítása céljából egységes és minden részletre kiterjedő rendszert vezet be, amely a mezőgazdaság adottságainak jobb kihasználásával megoldja az ország élelmezésének termelési és elosztási feladatait, egyúttal elhatározta azt is, hogy nem kiván csupán a gazda hazafias kötelességére hivatkozni, hanem gondoskodni fog u jól végzett munka megérdemelt jutalmáról. Intézkedés történt tehát az iránt, hogy , az a gazda, aki a beszolgáltatási kötelesség meghatározott mértékét» felül szolgáltíit be tenné.-nyéket, a többlet beszolgáltatásáért jutalomban részesüljön.
—- Az uj rendszer alapvelő rendeletei megemlékeztek a jutalom nagyságról; meghatározták azt is, hogy kjt illet meg ez u jutalom, azonban a végrehajtási. a kifizetést s annak lebo-, nyolitását gyakorlatilag neiu szabályozták. Az eredeti elgondolás az volt, hogy a többlet beszolgáltatásáért járó pi-émium megállapítása csak a beszolgáltatási időszak végével kezdődhetik meg. Ezt az eredeti elképzelést változtatta meg a hivatalos lap vasárnapi számában közzétett rendeletem, amely részletesen szabályozza a beszolgáltatási jutalom igórtyjögosüitSág;it és kifizetési módozatúit.
— Szép számmal akadtuk ugyanis gazdákj akik beszolgáltatási kótvles^égük kőtyiező mórtékét meghaladó módon ajánlották fel már is terményeiket a közellátás céljaira. Hu a termelők részéről a kötelességen felüli teljesítést - elfogadjuk, gondolkodni kell arról is, hogy ez az önkéntes felajánlás megfelelő viszonzásra találjon. Nem volna tehát, méltányos az ilyen gazdát várakoztatni az őt megillető jutalomért addig, amíg a gazdaságok leszámolásival a Kifizetendő jutalmak összege általában megállapítást nyer s annak kifizetése esedékes lesz. A nehéz viszonyok kőzött tanúsított áldozatkészség azonnali, méltánylása és viszonzása csak erősíti a hitet és a bizalmat a gazdákban a kormány gazdaságpolitikája iránt, másreszt a jutalom összegek kifizetésével »nöd nyílik számára, hogy gazdaságát a jobb termelés érdekében erősítse, fejlessze. Az a körülmény tehát, hogy a gazda a többjét beszolgáltatás fejében járó prémiumokhoz már a beszolgáltatási időszak vége előtt hozzájuthat, a kormány részéről munkái a és kötelessége átlagon felüli teljesítésének elismerését jelenti, amely eUsm«ré& nem csupán szavakban, hanem lettekben is megnyilvánul.
— A r«ud«l«t magadja a lehe-
tőséget arra, hogy még iunius előtt bái-ki kérhesse a prémium kifizetését, aki a kötelező mértéken felül többel szolgáltatott be. Az a rendelkezés, hogy május 31-ik után a jutalóm kifizetése iránt kérelmet előterjesztc-ni nem lehet, csupán annyit jelent, hogy ebben az időpontban megkezdődik az egyes gazdaságok. beszolgáltntásí kötelességének elszámolása s igy, aki mindaddig jutalmat nem kért, az öt megillető összeget már a külön kórelom nélkül hivatalból történő megállapítás során kapja meg. Ugyanezt .jelenti az u rendelkezés is, hogy u 100 bu-zuegységérl járó 13 P 33 fillérnél kisebb jutalom kifizetését
kérni n»m Uh*t Ez«kn«k a kisebb ő»sz«oti jutalom iráJ&ti igényeknek elbiráláífl i* a véglages elszámolás folyamán történik meg, szintén hivatalos megállapítással.
- A vasárnap megjelent lendelet azonban a jutalmazáson kívül.nem feledkezik meg abün- \' tetésről sem. Amilyén őrömmel jutalmazom meg a kötelességél odaadással teljesítő gazdát, ugyan olyan szigorral fogok el-jái-ni azokkal szemben, akiket hiába kértem kötelességük teljesítésére, akiknél hiába hivatkoztam a haza és embertársaik iránti kötelességükre és akiknek hiába hclveztem kilátásba a jutalmat is.\' Ezeket újból figyelmeztetem arra, vessenek számot lelkiismeretükkel s teljesítsék mielőbb beszolgáltatási kötelességüket, inert egyébként pk kényszerítenek nrrii, hogy éreztessem velük a közhatalom szigorát.^ (s)
Két átutazó albérlő aö kifosztotta a keszthelyi ipartestületi elnök lakását
Keszthely, február 1\'2 {T"dóxitónk jelentése) Két eddig még ismeretlen nó vaktnoró módún fosztott ki egy keszthelyi lakást.
A két nó azzal állított bo Gölöncsér Foreiio ttzabóniesu>r, ipartoatü-leti elnök lakására, hogy ogyik hozzátartozójuk a kórházban fekszik, unnak meglátogatására érkeztek s néhány napig Keszthelyen akarxuik inaradJii. Mivol pedig az étkezdében hallották, hogy Uelencséréknek van kiadó szoba, szorotnék azt néhány napra bérbovonni. .Mivel Geloncsé-réknek valóban van egy utcui szobájuk, melyet nem használnak most, azt a két nónok átadták.
A szobabérlők este 8-kor liezár-kóztak és lofoküdtok.
Heggel nem akarták sjararni a nókot és csak 10 óra foló kopogtak,
Ih) hozzájuk. Válasz azonban nem érkezett a kopogásra. Gölöncsérek csak akkor néztok jobban körül s ihoglopetvo látták, hogy az utcai ablak lx>haj)vn ugyan, de nyitva van.
A kollomotlon moglopotés ozután követkozott. A szobában olholyozott ruhásszekrény teljoson üres volt, u szobabérlők mindont elvittek bolólo. l)o magukkal vitték még az ágy hu-zatokat és vánkoshuzatokat »s. A tolvaj nők gazdag zsákmányukkal az ablakon át távoztak el.
Gelencsérék kára tö\'bbezer jxnigó.
A csendőrség keresi a tettosekot, kik közül az ogyat 46 óv körüli, a másik 80 ót körüli volt. Az ogyik nó foltünóon széles karimájú zöld kalapot viüuJit.v
A bérszántásra kiutalt két hordó petroleumot át akarta csempészni a határon
Perlak, február 12 (Tudósítónk jelentése) tíztubicsár Ignác jómódú porlaki gazda és csép-lógéptulajdonos két nagy hordó petróleumot akart a határon ogyik megbízottja utján átcsompósztotni. Ezt a petróleumot a hatómig utalta ki tíztubieaár részérő a traktorához, hogy a béi-szántásokat elvégez liosao.
Ki is váltatta a potróloumot, azonban a, fuvarosnak 200 pengőt fizo-tott azért, hogy a határon átvigyo. A csondórség tott/dn éi\'to a fuvarost«, aki aztán nimdonro kiterjedő vallomást lett.
Ugy látszik addig nom Bziinik meg u csempészés és árdrágítás Mu-raközbon, ung orélyosobb kézzol nem törik azt le.
A havazás a vasúti forgalomban nem okozott zavart,
csak a falvak egyik-másikával akasztotta meg a köziekedót
nizsát és vidékét. Mindazonáltal eddig még nugyobb forgalmi
Mintha csak egyszerre akarná póitolni a természet az idén el-máradt telet, tegnap és egész éjjel szünetnélküli vihuros hava-zá$ egészen beborította Nagyka-
akadályokróí nem kaptunk hírt. A város köztisztasági hivatala azonnal intézkedett, hogy meg-
háry jános
^^mmmmmmm^mmmmmmmmm^mmm
Irum-, likőrgyár és bornagy^ereskedés
NagyUanixsa
I
feltlő számú munkásokkal eltakarítsák a havat, elsősorban a forgalmas utvonalakról.. Rendőrön végig járják az utcákat és ellenőrzik, hogy a háztulajdonosok eleget tettek-e az előirt hó-lukuritásl és járdalisztogatási követelményeknek. Bizony sok név került a rendőr noteszébe.
A vasúti forgalomban tegnap estig uein volt semmi ukadály. Több mint 150 pályamunkássaí megkezdték a hó eltakarítását a sínekről, a pályatest mentén, ugy hogy ma nincs semmiféle forgalmi akadály: A vonatok késés nélkül közlekednek.
A városi és környéki telefon hálózatban semmi komolyabb zavar nem fordult elő.
A járási főszolgubiróságra még nem érkeztek jelentések az egyes községektől, hrdeklődtiink a jcgvzőségekriél. A palini körjegyző szerint Nagykanizsa-Pulin között a hó teljesen befújta az utat, a hó olyan magas, hogy az autóforgalomul teljesen leállót! Két autó érkezett a községbe. még reggel, do nem tudtak tovább menni. Közmdnkakiren-dclés iránt történt intézkedés.
Soinogyszentmíklóson nincs baj, noha ilt is magukak a hótorlaszok az erős szél következtében. Inkább Ihigolávul nehezebb a közlekedés.
Na^ybakónakon sem lehel kl-.icnm a községből, egyes helyeken 1—1.20 méter magas a hó. A lakosság azo.n fáradozik, hogy az utat szabaddá tegye.
Nagykanizsa városban a hó legkisebb magassága 11 cm., a nagy hófúvásoknál azonban 120 cm. magasságot is elér.
»•Tény, hogy eltekintve kisebb-nagyobb zavaroktól nagykanizsai viszonylatban a vasúti forgalom mindenfelé rendben lebonyolódik. Nehézségek vannak azonban a falvakkal való közlekedésben. Az autó-busz-foi-galonibun zavarók mutatkoztak a befujt utak miatt.
A* uutéf«rgnl«m azttneiel a nagykanizsai járná terUieicn
A nagykanizsai főszolgabíró-ság köztese szerint a járás cgósz területén minden Irányban szünetel az uuló-torguLom az utakon keletkezett hoakadályok minit. A*hóeltakuritás és az utak szabaddá tételének munkálatiul folyamatba tették:
Telető*: §05.
A hercegi erdőör izgalmas kalandja a fatoivajoKkai
, Keszthely, fobruár 12
(Tudósítónk jelentése) A horceg Fostotics uradalom u. n. battyán-»tóti orttóréazóbon Mandli Károly or-dóór tetten órto Bonyai Gábor keszthelyi kocBist, amikor az fákat vágott ki és el akarta szállítani. A kocsis az ordóór lolszólilásának nom ongo-dolmoskodott, ollonbon volo biroicra kolt.
Közben odaórkezott Fi Viktor .kosztholyi lakos, a. kocsis gazdája is, aki először csak párharcot vívott az ordóórrol, majd olvotto tólo a fegyvorét s azzal bovorto a íojót. Alivol ugyanakkor a kocsia fojszövel támadt az ordóórro, emiok niono-külnio költött.
Fi Viktor a fogyvort 2 darab töl-\' ténnyel lieliozta ííosztholyro s átadta az itteni rondórórszobán.
A nyomozás orodmónyokóppan a csumloiTJóg órizotbo vette Fi Viktort éa kocsisai s Nagykanizsára kisórto. Fi Viktor azzal védekezik, hogy az ordóór rá akart lóni, dö pu«kája nem »üli «1.
1M4. fobruár- 12
fmarani K02DSTO»
*
A MIKOR A MA6TAR HONVÉD HOSZ FÖLDÖN ^ HARCOLT \' \' Átfésüljük az erdőt
Haro az orvlövészekkel ós a terméazet ezernyi nehézségével
I\'a, bozót, páfrány, amerre csak nézünk.
Két órája haladunk már eh-ben az istentelen dzsungelben. Odahaza csak filmeken láttunk ilyen őserdőt. A magasnövésü fák elveszik a napfényt és ét-tetsző félhomályba borítják az erdőt. A fák között emoermn-. gasságu bokrok, folyondárok teszik járhatatlanná az utat. Az erdőt környékező mo sár és lápvidék nehéz, fojtó szaga ül az egész tájon s ha ehhez még hozzá vesszük az erdő „döbbeni halálos csendjét az az érzésünk támad, hogv nem is a földön, hanem valamelyik elátkozott bolygón vagyunk.
A zászlóalj csatárláneban halad, előre. Minden bokrot, cserjést átkutatnak s a lánc csak akkor indul tovább, ha már minden talpalatnyi területet gondosan átvizsgáltak. Külónöf-sen vigyáznak a földdalatti rejt-tckhelyekre. Az egyik fogoly vallomásából megtudtuk ugyanis, hogy
az orvlövészek a hujtóvadá-\'szat elől a föld alá ássák el ■ magukat, Oten-hatan egy-egy földalatti állásban im-zódnak meg s ha az tljfS* • nyomulók áthahidnak ráillik. ismét előbújnak fis hátba támad iák őket. Azonban honvedeinket nem kell félteni. Nem ijednek meg n saját árnyékuktól. Olyan gondosan végzik n fésülést, hogy a bogár sem bújhat cl előlük.
— Aáállj ! — hangzik most az elnyújtott kiáltás a zászlóalj balszárnyáról. A lánc megáll, a géppuskák azonnal tüzelőállásba mennek s a felderítő honvédek erősebben markolják a karabély agyát. Amikor a zászlóalj megáll, mindig történni szokott valami. S valóban az ötödik század emberei földalatti erődöt fedeztek fel.
— Golyószóró ! — Hövid sorozat ! — adja ki a parancsot S. hadnagy, a század parancsnoka. A kővetkező pillanatban hangos kelepeléssel szólni meg a golyószóró. A golyók átülik a mellvédet. Csend van.
Előkerülnek a gyalogsági ásók s
felbontják a földalatti erö-■ dót. Négy orvlövész hullája tünikiclénk. / Az egyik még most is görcsösen szőrit)a kezében a kézigránátot. Volt egy golyószórójuk és három géppisztolyuk. Azonkívül rengeteg lőszerük és élelmiszerük. Még napokig tudták volna tartani magukat a föld alatt.
Ahogy beljebb haladunk, egyre több ilyen földalatti erődöt kell megsemmisítenünk. Közben az idő is elromlik, elsötétül a//ég és esni kezd az eső A mocsaras talaj cillanatok alatt felázik és cuppogunk a vízben és sárban. Szenvédünki a szúnyogok és legyek milliárdjaitól is, azonban a kedélyünk változatlanul jó. Figurázunk a saját nyomorúságunkon s az idő igy észrevétlenül telik felettünk. Hét óra som volt még, mikor
(Honvéd haditudósító std)
a zászlóaljparancsnok közölte velünk, hogy az első nap úti-célját elértük. Tisztás szélén állunk, tőlünk 150--200 méterre folytatódott tovább nz erdő. Ez jó védelmi vonal lesz éjszakára, mert orvlövésztámadás esetén az orvlövészeknck keresztül kell haladni a tisztáson s mi az cr^ dőszélről védekezhetünk.
Mogkezdődött a rendezkedés s B. hadnagv a géppuskásszázad parancsnoka géppuskáit iránvi-totta. Még el sem kezdhették azonban az emberek az állások ásását, amikor
a tisztás túlsó old-iláról ro~
pogva megszólaltak a géppisztolyok.
— A nvomorultak ! — szisz-szent- fél B. hadnagy azt go ndolják. hogy azért, mert most rendezkedünk, meg tudnak zavarni bennünket. Na megálljatok csak ! ,
Az emberek akkor már a fák mögött hasaltak. Sürün ropogtak a fegvverek. B. hadnagy géppuskái pillanatok alatt tüzelőállásban vonultak s megkönnyebbülten sóhajtottunk fel. amikor felhangzott jólismer! ke-lepolésük.
— Hadnagv ur, ne mutatkozzam be nekik én is ? —■ kúszott oda S. hadnagyhoz Hallay Mihály szakaszvezető, a szárad gránátvetője. S amikor a századparancsnok engedélvét megkapta, csillogó szélűinél állította be kis masináiét. A rövid csőből tompa csattanással szaladtak ki a gránátok, hotrv\' utána néhány másodperc, múlva a tisztás másik szélén robbanva \'elnémítsák az orvlövészeket. Mert a géppuskák hangja és a gránátok robbanása percek alntt elhallgattatta őket.
Azóta zavartalanul folvik tovább a védőállások építése. A terepkutató járőr pedig jelenti,
hogy
az erdő szélén, ahonnan az \' orvlövészek fánkidlak, tiz
halott fekszik. Nekünk nent i>olt veszteségünk:
Lassan besötétedik. Az eső vigasztalanul ver tovább bennünket. Mi is .pihenni térünk. Csak az őrszemek virrasztanak égő szemmel vigyázva az erdő »túlsó oldalát.
fíeporidi Lásxlö
Éjjeli gyógyszertári ügyolefc: Ma es őrangyal gyógysnertár\' Beák-tér 10. szám.
Vasárnap a Megváltó gvógvezortár Etóeébetrtér 21.
Kiskanizsán- ar. ottani gvécryszor-tár állandó ügyolotos szolgálatot tart.
-"•tUí
Mindenütt kellemesebb, ha velünk az
ALACK
H ORION H Ő P \\\\ ____
Egy kanizsai hivatal, amelvben megszűnt
az ögy forgalom
Nagykanizsán ttlrct mu k-ke-e\'A ** u\'seraérakat kérnek
nr. alkalmi munkAaok
Nagykanizsán is van munkaközvetítő hivatal. Hosszú időn át szünetelt, mig most ismét működésbe lépett, hogy megkőny-nyltse a munkaadók ós munkavállalók egymásratalálását. A mai konjunkturális időben érdeklődtünk a városházán, hogyan- működik a munkaközvetítő hivatal. Az ügvosztálvt vezető városi aljegyző, akinek a munkaügyek mellett még sok mást is kell elvégeznie, kényes helyzetben volt, mit válaszoljon kérdésünkre. Ugyanis ténv, hogy van »munkaközvetítő hivatal* Nagykanizsán, do nincs aki igénvbe vegye. Kínálkozik munkaalkalom, van kínálat, de nincs jelentkező a munkára, nincs kereslet. Hosszú idő óta senki munkavállaló nem jelentkezett munka után, ami kétség-\' kívül azt a látszatot kelti, hogy nincs munkanélküli Nagykanizsán. Tény, hogy a legtöbb ember elhelyezkedett. Aki dolgozni
/
akar Nagykanizsán, mindenki dolgozhat.
Azonban nincs rendjén, hogy pl. nz egyik hangszerkészítőnek szüksége volt alkalmi munkásra és azért felkereste a Sugár-ut sarki »munkás börzét-, hogy né"v fé\'-fil szerezzen, egv zongorának az állomástól a TTorthv Mík»ós-uU űz\'eli" való beszállításához. Mit kérnek cz^rl a munkáért ? — kérdezte. Fejenként 25 pengőt, volt a válasz. A kereskedő erre hazament és otthagyta a zongorát az állomáson, niig módot talál annak beszállításához.
Ez az ! Ha kell munkásember. főleg alkalmi mupkás: nem lehet kapni embert, csaíc uzsoraáron. Itt kellene rendet teremtenie az illetékes hatóságoknak.
A városi munkaközvetítő hivatalban nyert tapasztalatok valóban meggondolásra és int\'zke-désre kell hogy késztessék nz illetékes tényezőket.
Zalában a legnagyobb a mezőgazdasági
munkás-felesleg
A szomszéd Somogyban legnagyobb a munUshlány
A Magyar Statisztikai cSzOmle legújabb számában dr. Mozo-lovszky Sándor tollából érdekes cikk és annak keretében statisztikai kimutatás jelent meg a magyarországi mezőgazdasági vándormunkások 1912. évi számáról.
Február hó
9-13-lg
i/aros/ mozgó
Szerdától -vasárnapig
Mo grandit /
Szívbe markol l \\
■ \\
A legújabb magyar film: ÉS A VAKOK LÁTNAK
Szereplők: Eszenyi Olga, Tasnádt Ilona, Nagy István, Hosszú Zoltán.
UFA világhíradé a kiemelkedő eseményekről. Előadások kezdete : +4, /6 és f8 órakor.
Megállapítja a cikkíró, hogy a mezőgazdasági vándormunkások száma 1012-ben 171.034-re emelkedett az 19.41. évi 108.239-röl. Vármegyén kint feltüntetve a legtöbb mezőgazdasági vándormunkást; számszerint 17.9(V1-et, Fejérmegyében alkalmaztak. Utána Somogy megye következik 12.818 vándormunkással. A harmadik helyen fekvő Veszprém már csak 8182, a negyedik Baranya 8118 és az ötödik Pestmegye8-41-1 vándormunkást foglalkoztatott. A felsorolt vándormunkások közül Fejér megyébe 16.036, Somogyba 9333, Veszprémbe 7850 és Baranyába 7629 idegen vármegye területéről érkezeit munkahelyére, mig vármegyéje területén belül elhelyezkedett : Szolnok megyé-bon 3693, Heves megyében 3623,
DAifiU KOZL\'ONW
1944. kfcruár 12
Pesl megyében 36t3, S»m«fy-ban 3515 vándormunkás.
Érdekes megemlíteni azt is, hogy. vándormunkások melyik vármegyéből kerülnek ki a leg-•nagvobb számban. Első holton áll Zala megye 20 117 vándor-munkással. inlA után<a sorrend a következő : Borsod 19.500, Heves 15.301, Vas 10.205, Békés 8001, Nyitni-Pozsony már csak 5519, Bihar 2814, Bereg 2552, Hajdú 2177, Szabolcs 2447, Má-rnmaros-Kis-Kun 2335, Csanád-Arad-torontál 2317, Pest 2213, Nógrád 2158, Csongrád 1977, Szolnok 1803, Gvőr-Moson-Po-zsony 1490. Bnrs-IIont 1388, Márámaros 1150, Báes-Bodrog 1120 és a 14 vármegye.
Mindezek alapján megállapítható; hogy a szomszédos • So-mogymegye az ország egvik legnagyobb munkáshiánnyal rendelkező vármegyéje. Iln viszont azt nézzük, mely vármegyékben volt munkáslöbblel, akkor azt látjuk, hogy Zalából 19.599, Borsodból 17.170 és Hevesből 13.000 munkás vojt kénytelen idegen\'vármegyékben mint ván-
dormuukás megélhetést keresni
*
KiMiniSiG
3 vagon cementet és szil-" gyártó-bért kap a kanizsai?
járás iparossága
A nagykanizsai ipartestüieli előljáróságí ülésen legutóbb több felszóllalás hangzott el a nyersanyag-ellátás kérdésében. Mankovits István elnök az ülésből kifolyólag felutazott Budapestre. és az inari anyaghivatal\' osztályainál eljárt a kanizsai és járási iparosság kívánságai érdekében. Tárgyalásainak meg is volt vi foganatja. így sikerült kieszközölnie, hogy a nagykanizsai járás részére rövidesen 3 vagon cementet utalnak ki. ugvancsak a szíjgyártó iparosok részérc megfelelő bőranyagot. Nehezebb kérdés a tégla és-zsindely igénylése, mert itt cSak tanáccsal szolgáltak, hogy az Ipartestület hová fordul ion, anyag-kiutalás végetI. Mankovits" ezu|án ínég több ipari szakma érdekében eljárt, amelynek e hetimén veiről a Jecközelcbbi előljáróságí ülésen fog részle-tcscrí^bcszámolni.
. Halálra itéll a nyomdai szedögépet a fényszedögóp
A tengereken tul táviratozni lehet majd az ujsághasábakra kész olkkekat
A gépílwtüszodce feltalálása annak iú\'ej^n forradalmat jelentőt to a nyomdaiparban és óriási lénésok-kól vitte előre*a?, om.l>orí kuliurát. A régi, kezdotlngos módszerekéi fölváltotta a Tyi>o.granh gép, azután pedig — mini a kóziszedés — ez. js a limitté lelt és jöttek a Lvnotypo inog az Intortypo szedógóixiK, amelyek most is üzem bon vannak. Ezek már komoly, nagyteljesítményű gépek, a technika csodálatos alkotásai. Ha elgondoljuk, hogy mit végez a gép, amikor a gépszedő csak loüti az irógépszorii billontvükot s a sok-ezer alkatrészből álló géplény soksok ember munkáját végezve pillanatok alatt ólomba öntött sorokban adja vissza a kézirat szöveget.
Az emberi elmének valóban csodálatraméltó yívmánva a mai modern szedőgép, amely előtt bámulattal állhat mog « XX. század technikai csodáihoz szokott ember.
fts mégis. Még ennél is többet akarunk, még ennél is gyorsabbat, gazdaságosabbat, a követelmények-nők megfelelőbből szeretnénk produkálni. Fírro hivatott a jövő szedó-gé|>e: a fényszedőgép.
A mai szedógé|>olv nagy hátránya, hogv egészségtelenek és gazdaságilag már alig megfeleljek. Kgészség-tolonok1,■..mert ;\'gy órával üzemidejük előtt ólom forr kazánjaikban és ennek gőze súlyos wsz ylelmot jelont az eml>eri szervezeti », még akkor is, ha elvezotó bei\\»ndozés áll a szottőnépen. Nem eléggé gazdaságosak, mert az ólomanyag folytonos olvasztása kovetkoztóben \' e
drága fém ielontókony elpárolgásávai kell számolni. Ezért foglalkoztatta a nyomdatechnika szakemlxjroit hosszú időn keresztül az a gondolat., hogy az ólom kikajjcsolásávál kellene uj tipusu szodögéjiot konstruálni. Igv született meg a fényazedógép gondolata, amoly a fotocellás eljáráson alapul. Az olső kísérletek Ang liában és NYmotországban indultak meglehetős nagy anyagi áldozatok árán. Nem sokkal utóbb Magyarországon is alakult ogy tókocsoi>oi% amely xcélul tűzte ki á fényszodőgép létrehozását.
l\'her Ödön neves posti fényképész és fotótechnikán kapta a megbízást még 1920-ban, hogy a rendelkezésé re\' bocsátott 100\' millió korona felhasználásúval kezdje meg kísérleteit.
A Mairyar Vidéki 8ajtótndósi(ó budapesti munkatársának alkalma volt beszélgetést folytatni Tokai »Szabó Istvánnal ^Kolozsvárott, aki egyik anyagi támogatója volt onnok a nagyszabású vállalkozásnak.
l\'hor kísérlotozésoi során négy fény.i\'z<Hlögéi)Ol szorkosztott és .őzöket\' liemutatóra Svájcba Szállított\'». A Daily Mail, Nowyork Horald, Chicago\' Tribuna és a többi nagy mninut-lapyállalat üzoíndirektoiai tol jes számban merrjolontok a technikai í>emutatón, amely mégsem hozta meg a várt eixxlmónyt. A \'gój)ok tö|<életo8Ítéso nem értő el azt a fo-; k\'ot, hogy világszorto üzemit hozható legyen, Pedig az ólom toljes kiküszöbölésével működött, helyéin a celluloid alkalmazása lépett. A to-
V " ^ Ahotív a hámori ata tálja:
* Nagytakarítás az irodalomban
Saj&t ktaiitmfayfi
hálószoba, kombinált szoba, konyha- és egyébb bútorok
turv vilortékban kaphatók
SÜMEQHY GYULA
Kla!ul-a. 15. mfibatora«staIo«aál
Mi újság a budapesti Élelmi-szernagyvásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó fővárosi jelentése szerint február 4-től 10-ig az élő- és vágotlbaromfi piacon az árak néni változtak. - A tojáspiacon a legmagasabb hatósági árak voltak érvényben. — A zöldség-és főzelékfélék piacán n fejes-saláta ára 50,\' a sóska ára pedig 100"fillérrel csökkent: viszont a leveles karfiol ára 20. a paraj ára pedig 100 fillérrel emelkedett.— A gyümölcspiacon a kö-zönségesfajtáju alma ára 10 fillérrel csőkkent, míg a neinesfaj-tájualma 10. a szőlő ára pedig 200 fillérrel emelkedett kg -kiút

Igaza van a szakmának, amikor jKinaszl cm cl az iró és költő ellen. .Lehetetlen az, hogy szinjtadra ni-gyének egy gyenge patikust és a\'ak-ján keresztül megsértsék az egész gyógyszerész fársatahnat. Vagy melyik kettős könyvelőtől lehet rossznéven venni, ha egy pellengére állított kettöskönyvdöt — rossz néven veszf
Sajnos, vz a jelenség nem- mai. fia az ember csak ugy futtában végignéz- irodalmunkon, ttptcn-nyo-mon beleütközik meg nem engedhető dolgokba. Az irók és költők nem kímélik a polgári érzékenységet és már Petőfi azt állítja az egyik társadalmi rétegről. hogy fogason függ rozsda marja. Arany János beleavatkozik a llárczy ¡lennék családi ügyeibe és Vörösmarty valósággal rárivall a vén cigányra, hogy megittad az árát. Olyan színben tünteti fel tehát a népzenészt, mintha az potyázni szokott volna. A\'c csodálkozzunk ezután ha az égés-. Fáraó-nemzetség felhördül és ekként vakerál:
— Nizsd má, nizsd! Jáj.\'de. oda van! Még hogy én lóga\'om a Iá hómat!
V- Ady Endre a zongorakészítő ipari hozza kellemetlen helyzetbe, amikor azt mondja, hogy bolond hangszer. Ki vesz nyugodt lélekkel zon-gorát, ha fennforog annak a veszélye, hog>/ egyik-másik sir, nyerít és bug? Adyra joggal neheztel a bérkocsi-ipar. is. Akinek a konflis ócsk\'a és döcög, nz ne üljön bele, nem igaz? Van M pasas annyi]
, mint a poloska.
értesítési
jogos a szél malom ipar fel szisszé-. né se. Mindenki art hiheti, hogy frketézésen kaptál;, azért nem forog a dorozsmai. ■ \' ■ .
A -Káka tövén? kezdetű minősíthetetlen táma/tásban az áll, hogy de ahol a hü lány (erem, azt a földet nem ismerem ... Sértettje minden tisztes hajadon.
A csongoráii bíró lám/a, Mariska, az szintén teljes .joggal követel erkölcsi és anyagi kártérítést. Az nz á\'lilás. ugyanis, hogi/ az általa főzött kása megposhadt, kétségtelenül csökkenti férihezmenéei esélyen,
A~ mai világban kétszeresen cmi. m/a dolog, amibe a köztiszteletben árfó Csicsóné és három lánya kevered) U. Marrapsátj». nem olr/an nagn szégyen az, hogv egy szoknttájuk van és mindenképp\'el ¡félendő, ha ezt az egyébként sajnálatos körülményt gnnj/os formában világgá kürtölik.
Az ablakon igen sok lányos aui/a ki szokott knkucská\'ni, ezért ¡Vétlen és otromba kijelentés az, hogy de az ani/á\'l vén boszorkány. Ami pedig a -»sárgalábú« vótálxin foglaltatik, eogenesen nyomdaic^t^ket nem tiirő tnegbotránkozfa/ás.
A véaképn clirtandó pletykák birodalmába kell sorolnunk a kísasr-szonu /juh/diáról kitalált mende-mondá\', amely szerint már messziről kiáltja a gulyásnak, Jancsi szí-\' vem terítsd le a suliádat.. Feltűnően durva becsületsértés miatt pörölhet minden olyan kisasszony, akinek ?ulvája van.
KISS JÓZSEF
Tisztelettel értesítem a nb. vásárlóközönséget, hogy Kdlcsey-utca 4. alatt
rövidáru- és texlilberesbeJést
nyitottam. Szíves támogatást kér
PARTI KATALIN
Amíg Ön alszik, >
DARMOL
dolgozik- !
vábbi kísérletezést podig \'megakadályozta az ujabb háború. Tény, hogy a Svájcba vitt négy gép no\'m volt tökéletes és lónyogo az volt, hogv a kézírat szövegét fotocellás eljárással celluloid szalagra szedték át. A kivitelezés sok kívánni valót haL\'vott maga után. Angliában már valóságos irodalma van a fónvszodó-trép kísérletezéseknek. Mog kell említeni, hogy móg Buenos Airesben is felállítottak három ilyon gérx>t., de tökéletlenségük miatt nom sókra mentek velük. Ugyanakkor az augs-burgi gvár négymillió márkát ölt Ix\'lo kísérlolozésokbo.
Tudatában annak, hogy minden naíry es korszakalkotó \'találmány óriási áldozatok árán szülotik, hísz-szük, hogv a fényszedőgóp valóraválása nem utópia*. Ennok a gépnek sogitsósévol lehetóvó válik a modern ujsá\'rirásnak az a formája; hogv póldául a Bidno.vból Kómába rádiózott hiránvag azonnal a fónvszedő-gép celluloidszalagjára korülvo fél óra múlva már százezer számban kinyomatva korüljön az újságolvasó elé.\'
rr (
Kfs*r»iil78alv hírek
Vasárnap délután 4 órakor lesz a Kiskanizsai Kath. Ifjúsági F.gyesülel tisztújító közgyűlése, ahol tij vezetőségi tagokkal bő-yül a legnagyobb kiskanizsai egyesület.
*
Vasárnap a Scgélybizotlság műkedvelői »színészkednek az Olvasókor színpadán, ahol \' a legutóbb sikerrel bemutatott dr. Bórka : ICarikagvürü c. népies színmű kerül műsorra.
• • >v-v
Szombaton este 0 órakor lesz u leventék idei kivansághang-versenye az Olvasókör sziupa-dán, ahol sok értékes műsorszám közül kiemelkedik a hon-védzenckarunk néhány száma.
• Farsangvasárnapján a Sególy-bizottság és a Polgári Olvasókör \'mükcdvelőgárdája áll nyilvánosság elé néhány mulatságos vígjátékkal. .
*
A MANSZ ez évben — tekintetlel a nehéz időkre — nem repdez vigalmi esteket, csupán egy későbbi időpontban szerepel a kiskanizsai asszonvgárda egy kulturális délutánon,\' melynek műsora változatos lesz.
FOGLÁR
Bélyeg-Ozlet 2
Budapest, IV. Városház u\'caö. Kérje legnjabb árje#yiékemet!
1144. Ubruár 12
, t ■ i\'
ZAXrAI közlöny
híre K
Naptár. Február 12. Szombat. Róin kai 7 szerv. al. Proteitáos Liüia — Fcbiuir 13. Vasárnap. Kóm. kat. Hatvanadvasárn. Protestáns Ella.
— Áthelyezés)
Dr. C\'aányi Józáof perlaki kir. já-
nitíbirót Koszthölyre helyeatáíc át.
Poriakra még ntom novexták ki dr. .Csáuyi\' utődjut.
(Csendómap Nagykanizsán)
A magya* csendőrség -- mint uiiiulon évben — az idén is február 14-én tartja inog országos csendőr-napját. A nagyloíiiizsai csomlőr-szárnY is kivoszi bolélo részét. A mai komoly időkhöz méltóan, \'délelőtt ünnepi istontisztolot losz a íeronciék plébániatemplomában, a melyén nz ogéaií szárny részt vosa, utána a lokttinyábah a csendőr-család bensőséges ünnujx\' következik.
c i Lelkigyakorlatos hirj
Az idei nagykanizsai lelkigyakorlatokat az Qrloányok Mária Kongregációja nyitia meg március G-től 10-ig. A lelkigyakorlatok vozotőjo dr. üorencsér István kogyosKvidi gimnáziumi tanár. A lelkigyakorlatukon nemcsak tagokat, hanoin von-dégokot is szivoson látnak.
— (Néhai tfr. Thoiway Zstg-mondoé lelklüdveéri)
folyó hó 24-én roggol 8 órakor a forouciok plébániatemplomában rokviomet mondatnak az Uraszonyok Kongregációjának tagjai, amolyon a Thoíway-család tiuztolói is részt vesznek.
— tA nagykanizsai református nöegyesüiet).
fobruár 10-án, vasárnap délután 5 órai kozdottol a Kölcaoy-utoa. 22. szám alatti gyülokozoti toreinbon s/.crototvondégsúgot rendez, amelyre a gyülekezet tagjait és az érdeklődőket ezúton is meghívja: Előadást tart Burtha Ferenc zalaegerszegi lúlkipásator. (:)
— (jelentkezés tüzér hadapród-Iskeiara)
A nagyváradi tüzérségi hadapród-inkola 1Ö44/45. tanévi vl. óvlol^a-nu\'ua a honvédelmi minisztor pályázatot hirdetett a f. é. 8. sz. Honvédségi Közlönyben. \'A kérvényeket. április l-ig kell benyújtani az emhUjtt iskolaparancanokságnoz (Nagyvarad, postafiók 88.A pályázati leitéUSlok közelebbi ismerete végett u hivatkozott Honvédségi Közlöny bármelyik katonái \'parancsnokságon rendolko-zVísro áll betekintés vegett.
— <A Nagykanizsai Keresztény Társas Temetkezési Egyesöici
\\ 1014. éri fobruár hó 20-án délután 0 órakor tartja XXIV. évi ron-doa közgyűlését a ^ozgonyi-utcai elomi iskola tornatormóbon, melyre az lOgyosülot tagjait tisztolottol mog-tnvja a Vozotőség. Amonnyibon a font jelzett idóro hirdotott közgyűlés nom volna határozatképes, ugy az ujabb közgyűlés u. o. 1U44. évi március hó 5-án délután 8 órakor losz megtartva. - (:)
— (Adomány)
Varga Ferenc Balaton boglárról 10 l»engól küldött a Zalai Közlöny szor-. kesztóségo utján a Vörös Korosztnok\' éa 10 pongét a Bajtársi tízolgálut-nak. Rendeltetési helyérő juttattuk.
— (A technika vÍvMönyalral)
lia.ll minduntalan az oüibor, do ozzol párhuzamosan növekszik a balosotok száma ia. Logyon óvatos! figyolmoztotik uton-utfolon. -- Kössön balosotbiziositaat, tanácsolja az 1875-bon. alapított logrégibb Első Alag^ar Altalános Biztosító Társáéi. melynek helybeli; Gaongery-ut 2. sz. alatti fóügynökségébez bizalommal fordulhat tanáoaórt. (;)
— (A magyar népdal kistükre)
M-l mér • aakiiwm mindan a*t»~ kadulö ember tudja, hogy nem minden dallam, amit magyar azö-vegre szólaltatunk inog, magvar dallom is. A mi népdalainknak ősi, sajátos törvényoi, mogszólaltatási formái vannak. Ezokot a formákat kell felkutatnunk, inegismornünk, mogszorotnünk ós eltoriosztomlnk\' »Az igazi magyar népdal ajxJstolivi között olékolő liely illoti inog Ballá Pétort. Könyvo tanulságos és élvo-zotos utmutaló a magyar népdal mindon fontos kérdésébon. ügyesen., szoiillélotoson mutatja bo a különböző népdaltipusokat, azok lolóho-Ivóit, dallamtőrvényeit és formáit. Népdalokon és játékokon szomléltoti, mi az igazi magyar dal s hogyan koll azt tanítani.\' A kis könyvben ogész sereg dalszövoget é« kottát
Gondos háziasszony
jóízűen \'nevet, mert
Diana sósborszaszt
-Uvegcserével
olcsóbban ve &e t-
talál az olvasó. Klet kiadása.
A kőnyy a Magyar
A.GOZFCRDÖ nvitva van reggol 7 órától csto 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután és kedden ogész nap nőknek. 1 Telefon: 560.
Folytatás az 1. oldilról
vezettek eredményre és a katonai bizottság azon reménye, hogy Tőrökország támaszpontokat hocsát a szövetségesek rendelkezésére, nem valósulhat meg. Az utóbbi időben a szövet-
ségesek nagymennyiségű hadianyagot szállítottak Törökországba. Illetékes körök- szerint egyelőre be kell várni, vájjon ezeket a szállítmányokat esök-kentik-e vagy sem.
A török sajtó a magyar kérdésről
Az »Akszan« című török lap írja, « áldozatul és hólvzotét
bem- miközben a koloti arcvonalon a holvzot a végkifejlődés folé halad, a szövotséircsok ogyro sűrűbb é# erősobb fplbivást mtéznok Németország szövotségosoíhez és azt. váriák tőlük, liogv a háború utáni bűntudat olkerüléso végolt a csolok-vés toréro lépjonok.
rEzok közé az államok közé tartozik Magj\'afország is.
Nohez volna olkéjizolni, hogj\' oz a szorototroméltó ors/i\\g torjoszko-dési vágyból lójjott volna a liáboru-ba. Magyarország abban a móggyó-zódéslion. vau, hogy az előző háború után igaztalan bánásmódnak osott
a trianoni szorződés határozta meg. Jlagjar-országra az olasz holvzot gyakorolt döntő elhatározást a háborúba voló boléj)éséro. Abban a kérdésijén, mir kor Néniotország lovonult a Balkánra, hogy lohotő lott volna-o más megoldás, a történőiéin fog itélkoz-ni. Hiszünk bonno, hogy a jövő Európában a Balkán és a Dunaví-dók érintkezési pontján Magvarország szakavatott és fontos tényozó losz. Kivánjuk, hogy Magyarország minél gyorsabban átessen ozon az itélkozésón, mert a hál>oru után mi is orős és független Magyarországot szorotnónk, — fojozi lx> cikkét
Felemelték a kisipari ós kiskereskedői kölcsönök határát
Az iparügyi miniszter a kisiparosok és kiskereskedők hitelakcióiénak keretében folyósítható Kölcsönök felső határát a pónzü gv in i nis z l errel egye tértö-leg az eddigi 800 pengő helyett 1000 pengőben, egészen kivételes és rendkívüli méltánylást érdemlő cselekben pedig 150Ö pengőben állapította meg.
A kölcsönt igénybe veheti minden olyan kisiparos és kiskereskedő," akinek önálló ipar-igazolványa\' és műhely-, illetve üzlethelyisége van és aki olyan közülel tagja, amely közület a hitelakcióba- bekapcsolódott.
Riadó alatt^nlndenkl a légoltalmi pincéken köteles tartózkodni
Budapest, február 11 A Magyar Távirati Iroda jelenti : A legújabban kiadott rendelet szerint a légoltalmi őrség köteles a légvédelmi riadó elhangzása után meggyőződni arról, hogy a gondjára bízottak u légvédelmi helyen vannak-e. Vu-
Auial miniszter: „4z Itthooi kelyfállás Is & döntó szafeanzba érkezett"
Antal István nemzetvédelmi és propaganda minisztor a Felvidéken tott körútja alkalmából niogszorvoz-ték a társadalmi munkaközösségokot. Beszédében a minisztor figyelmeztette hallgatóit arra, hogy nemcsak a frontok ütközetei és az Idegháboru mozzanatai érkoztek a döntő szakaszba, hanem az itthoni holyt-állás is, moly a gyózolem egyik legfontosabb tényezője.
Jurcsek államtitkár <£gy gazdoér-tekezloton közölto, hogy az arany-koronás buzakötvénvoK hőszolgáltatási buza értékét w) aranykoronáról 40 aranykoronára csőkkonti. Ugyanakkor a jövól)on a szántők és legolók lKJszolgáltatási kötolozott-sógo terheli a gazdákat. Eddig három kategóriába voltak sorolva a beadandó termények, jelenleg négy kategóriát állit föl. A negyedikbon a húsellátás kérdéséről van szó.
Wla éjjel egy társaság kifosztotta egy Mnizsai hadirokkant főúti cukórk^-bódéját
Nagykanizsán a Fő-ut 23. sz. ház előtt van hosszabb idő óla Kovács József volt 20-as honvéd hadirokkant cukorka bódéja. Ma éjszaka egy társaság »Kovács bódéját feltörte, szekrényeit, amelyben több mint 2000 pen >„" értékű cukorka volt teljesen Kifosztották. Még egy-két szekrényt is elvittek magukkal. Szerencsére voltak, akik dacára a késő óráknak, megfigyelték a nyolc főből álló társaságot,
amint zsákmányukkal elmenekültek.
Kovács ina reggel vette észre a fosztogatást és feljelentést tett. A rendőrség kiszállt a helyszínre. Az elsötétítés alatt történt fosztogatás tetteseinek valószínűleg rögtónitélőbiróság előtt kell felelniük cselekményükért. A detektívek olyan adatok birtokában vannak,\' hogy a tettesek elfogatása már csak órák kérdése. . i
wmmmmmmmmMmtmmmmmmmmm
a
tarjan—palcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat \' Nafiyhanizaa.

Gyár : Magyar u. 86. Telefon: 3-44.
Város! föHxlet: Fő-ut 14. (Első Magyar B/ztosltó Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
gyis az Őrségparancsnok a leér kezeiteket számba veszi és ha lakók köznl valaki hiányzik, üzokat felszólítja, hogy riadó alatt a légoltalmi pincében tartózkodjanak.
Bóvid táviratok
Kolumbia elnöke ma elindult az bgyesült Államokba
A bolíviai kormány három ^ja, a földművelésügyi,-a belügyminiszter és a kormány mellett működő főtitkár lomondtak tisztségükről.
Lopoz, Kolumbia olnöko kijelentette, hogy a kolumbiai zavargások elcsitultak; Véloniényo szorint a jo-lontésok ozokról a zavargásokról tul sötéten tüntették fel. Azt a twrvót, hogy Bogotából az Egyoeült Államokba utazzék, nom változtatta inog. Ma indul cl útjára.
A balkáni szerződés évfordulója
Tegnap volt 15. évfordulója annak, hogy a laleráni szerző désr megkötötték. Ebből az al-kalonU>ól a Vatikán városban valamennyi épületre kitűzték a pápai lobogót. Fellobogózták a Vatikán Bómában levő épületeit is. . , ,
A szaúd-arábiai köalajmezik
Boosewelt elnök brit hírszolgálat jelentése szerint-pártolja USA uzt a tervét, hogy a szaúd-arábiai kőolaj mezőket a Földközi tengerig vezessék. Fzzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az USA csökkent kőoluj tartalékai, nem adhatnak viszályko-dásra «lkaimat. Kijelentette, nincs tudomása arról, miszerint angol küldöttség érkezne Amerikába abból a célhói, hogy; ezen ügyel megtárgyalja.
ZAJLAl KOZK.ONV
ilíWi. bkwix 13
ÁLLÁS
Temetkeréil ágazata réaa*re ffx-«*el és jutalékkal a»lat«»an«IMla«t»lBaia-k.»t felvesz: Ponclére, Cseníery-ut I. !•
k\'lalal aaaérf azonnali belépéif« felvétetik Kelemen Rezsó (égnél._432
Tenmiool 4 középiskolával (elve« Unger-Ullmann vaikereskedésé. 439
VlnoalUri klaebb szőlőhöz Balaton fenyvesre felveszek Lakást, fizetést adok\' Szabó Antal aporiürletéhen. 483
MunkáanBkat felveszünk HadlRon-doxoltak előnyben. Hungária, Kefrgyár, Szemere utca 4. 459
MeghlihafA baJArAnM keresek aaon nalra. József főherceg-ut 60. 455
AranymAw«a lanu"n»k |ó kéz-tl8ve«*égü leányi vagy flut heil 80 pangta flaatáaaal azonnal felveixek. Pá rány éksxeréiz. 491
au«*IJavitó-*aautA felvételik Vulkán gumlUzeoi, Erzsébet-tér 1. 469
Oalataxolgát azonnal felverek. Oá-bor butorsiaVUzlet, Horthy M-ut I 468
PKereiek kanvanolAa kooalat éa
pa\'káityozó kutyát. Migyar ulca 25 482
MAI fodra»*! keres Llszlák Róku« perlaki borbély és fodrász Perlakon tevfl üiletébe Olyanok jelefllkearenek, akik ttn-állóan tudnak do\'eoinl éa van már n««y gyakorlatuk. Fizetés a kflvelkeiö\' fel|es ellátás kUIOnbe|áraiu szabásai éa ifliítnel. továbbá megegyezés szerlnH havi fl/elés és a borravalók. Perlik |árási tr.ékhely és c*«k egy nól fodrá<aat van az evéiz |á-ráiban. At érdeklődők azonnal lelentkez-xenek Munkába lehel áUnf február 15 én. ______480
Sajáránőt felveszek. Kazlncxy-u. 31.. földszint 2, 484
BaJáráasSt felveszek. Sugár-ut 54. 486
Kifutáflut felveszek. Krauiz Nándor.
487
Gyora- és g*plráaban, könyveiéiben éa leveleidben JártaR tisztviselőnő márclua l ére állást keres. „19* Jeligére a Kiadóhivatalba. 4%
KlfutólaAnyl azonnal felveszek. Be rény ékizeréar, Pó-ut. 40)
\'_ADÁSVÉTEL
Lábxaák, bundán, alkalmi áron eladó Ssabó Aniiil spotiüzletében. 268
lígy hagadü eladó. Érdeklődal lehet Vörösmitly-u. 54. ax alatt, Nagykanizsa.
4115
Jó Állapotban nóltuhák. pullover, gyer-wekmaekó alade. Ballhjány utca 20., földszint, 431
Egy wriaxanka eladó. Slkátor-u. 30.
___L— 474
Magyar-utca 155. alatt haallolt tuafcó eladó nagyban Horváth Józsefnél. 475
C|adé egy síig használt fekete férfiruha kOzép tcimetre. Sugár ul 20, ud varban. 47/
~ Rádió eladó. Csengery-ut 109. Szalsl Jánoa. 485
Saárrtia bundabéléinek eladó Érdek, lódnl Klndlovlcs szűcsnél, Eötvös-tér 2. 488
HÁZ ÉS INGATLAN
Háxat, szólót, fö\'d-t közvetít: Papp, Teleki ut 8, telefon: 670.
Eladó Ingatlan. Nagykanizsa közelében 21 m. nold prima szántó eny tag ban vagy klseot) részletekben eladó. Ér deklód I lehet Pauk Vllmoi mérnök Iro dijában, Hortby Mlklóa-ut 59. 445
Táglnéyotö eladó lakáisal és felsze-relé esel. Érdeklődik forduljanak Uelsén özv. Elilet Jóísel.iéhoa. 479
KÜLÖNFÉLE
Aupnnák kisebb fUszer- vagy vegye«-keieskedést. Címeket kiadóba. 441
Szombat-vasárnap diaxnótoroa «a-.
osora Maikó Vendéglőben. 479
Elvaaacatt fiatal, fekete maoaka, mellén éa lábain fehérizóiu Megtalálóját megjutalmaztuk. Szent Imre hg u. 10 481
Sí, ródli
firflshntE enér
cégnél Deák-tér 2.
Vas-, szeg- és drétjegyelt
!
I Eruébet-tér 1.
|| Tolofon. 595. 5 K p golyóscsap* úy ah, ^psiljah!
azonnal beváltja
PETŐ és S^iMNU vaskereskedése
1
Tisztelettel értesítem a
171
perzsaszínyeg-fulajdonosokat,
hogy nagykanizsai ,\'ftv\'d tartózkodásom alatt szak-szeiUen vállalom k*8eti szőnyegek javítását.
Nagykanl
TOtfingyán Pál I
zssi cinicm: GarS kárpitos, Horthy Miklóa-ut G. g
Unter-Ullmann Elek vaskereskedéiében
sin-, rud- ós patkóvas-, továbbá szeg-
ntai?á§yok beválikatók és
Hofharr-gépek, gépizij, csapágyfém ¿» golyó« oaapágy igénylésért elintézem.
Ü&
0RMM0L6Y!
villamos áramszolgáltató rt.
Áramszámlák flzatésa, r«kl«nr*\\<ilók, hlbajalantáaak, azakazsrü felvilágosítás mindet villamos kérdéaban délelőtt 8-tól délután 10 óráig. Cssrt*«sry~uí fi I, fa)li*?ori 294.
Autúbusz-m&netrend
Érvénye« 1943. novembf/ 1-től vlasxavouáalx
Vasárnap és Önnepnap vi l\\sszvs forgalom szünetel
Zalaaaalsar Nagykanla»»- Oarubono—Kapoawár
MáVAÖT
5 40 i. Zalaszabar e. ti 10
5 58 i. Oarabonc i. 18.53. .
6.50 é. Nagykanizsa Korona szálloda 1. IWff > v
7.1« i. Nagykanizsa Korona szálloda é. 17.25
a.u 1. Inkc i. 16.14
9.02 é. BlhAnyc pu. i. 15.2:i
9 »3 i. Btthönye pu. é. 15.07
10.25 é. Kapoavár pu. i. • 13.45
Magykanlaaa -Latanya—Altnólanúva—Murawxombat
Nagykanizsa pu. Nagykanizsa Korona száll, Letenyc Alsólendva Korona-szálló 1. i. 1. é. 5 30 5.45 6.39 7.45 1 c ! 7 35 ! 7.5D j 8.40 1 \' d 10.15 10.25 11.19 12.25 C 11 45 120Q 12 50 ZI 14.45 1500 1554 17.00 ! 18.15 1H.30 10,20
Alsólendva Korona-azálló Lendvavásárhely Belatlnc Muraszombat Korona sz. Muraszombat pu. 1. l. 1. é é. 7.55 8.50 ¿35 8.50 9Í45 10.C5 17.10 1807 18 55 1905 17.10 18A5 18.25 18.35 i
Muraaxombat—Alaól«n(l«a-~ Latanya—Nagykaniaaa
Muraszombat pu. Murutombit Korona • t. Belatinc
l ondvavásárhely
Alt4l*nd«i Korom »J,
|ltál*nd«i Korom u, Letcnyo
N«|ykinl(i« Korom lt. Nagykanizsa pu.
c C d
1. — 7.1H
i. 7 0O 7.25 » 14.00 14 30
i. - —r 7.47 _ _ 14 52
i. 7 49 —>.— 14.52
é. 8.40 8.40 15 45 15.45
i 8 50 12.Ü5 15.55
1. 6.05 850 1000 1300 13 45 16.00 17.05
é. 6.55 9.40 10.50 13.50 14.35 16 50 17.55
é. 7.05 11 00 14 00 14.45 17.00 18.05
Strlddvár- CuAktornyu—Bolloa-Poriak
é 4.50 5.14 6.-6.05 6 1. i. é. é. Slridóvár Muraszentmárton Csáktornya, Zrinyi-lér Csáktornya pu. é. i i. i. 6 é 18.10 17 49 17.-16.50
6H0 6 30 6.49 739 12.30 12 49 1139 1. i. i. é Csáktornya pu. Csáktornya, Zrínyi-tér Bellca Murakirály Pcriak pu. h/ é. 1. 1 9.50 ÍJ.82 8.41 \\6W 1635 16.17 15 26
7.39 7.50 F13 59 1 14.10 1 é Murakiráiy-Perlak pu. j Perlők . ?:l Ä.2I | 8.10 | 15.06 14 55
Megj«gyx4aak i
c— Csak szerdán és pénteken közlekedik, d —Csak hétfőn és szombaton közlekedik.
Csáktornya-Perlek közötti csak hétfón, szerdán és pénteken közlekedik
DonántnlI Bazdusági Szeszgyárosok Sz688floomltó Részvénytársasága
NAGYKANIZSA, Erzsébet királyné tór 12.
--- Telefon i 35 _
Bor- ós oyQmőlosazoszfdzde. Rum-áa llkfirgyár. Szesznagykereskedés.
Arualtunk nagyban éa klcalnybon: borpárlatot borfolJavltAnra ós ko-nyakkéaxltésre; valódi sepra- éa törkölypálinkát j rumot, likőrt éa komorax pálinkákat s finomaxeaxt éa doaatnráltaxuat.
KUlSnlegeaságl gyártmAny: Ssant Damonkaa Oyágyhaaai>a
A Pólg.Br. 5814/1942-43.
ipiióftiiilol
márolis 6-an
uj kezdd és haladó gyorsírást, géplrási tanfolyam kezdédlk. Beiratás egész nap.
Mayykaaixsa, fcoat laire horcoj{-u j.
HAZAWVERÉS1
Ftbrtár 16-án 9 órakor
a nagykanizsai járásbíróságon árverésre kerül a
Nagykanizsán
a Király-utca 39. alatt levó
emeletig bérház.
__4/C
Magyar-uíca 43. száinu ha/ havi 100 P bérjövedelemmel
szabadkézből eladó
■Ővebbet Frlad Jóxaafnél Zala.
•garaxag, Munkácsy-utca 9. szém.
Fany^d vasútállomás közelében egy 300 és egy 4M négyszögöles
TELEK
négysiögölenként 40 P\'árt eladó. Ritka vá t o I I lehotö aógl
Közvelill
Brritenbacb I. fürdőigazgató
irodája Bnlatonfonyvoi. 411
M. klr. állanépllészetl hivatal, Zalaegerszeg.
18.859/1943. sz/
Versenylároyalási iiirdetoiény.
Alulírott hivatal a nagyrécsel körjegyzői iroda és lakás
építési munkáira
1944. évi február hó 14-én versenytárgyalást tart.
Bővebb felvilágosítás és ajánlati iratok ugyanott kaphatók.
Államépltészet, Zalaegerszeg ZALAI KÓZLŐHY
POLITIKAI NAMUf. BUo4)a „Ktztax4asá|l R T. Nagytó« PalaMa kUdó : Zalai lUr»., Nyomat.tt l .XIltai<Ui|l 1 T. Mafynaiiricir •yaaéájábw Ka|ykaaiz*«a
(MyacUá4rt talaJ < laiai tUn^j
Feladó: - ...... i ; v • » \\
Cim:------------ , JB4« óvf.| 35. sz.
Beadlokoz^t _ . _ • Nagykanizsa, 1944. február 14. hólfö Ára 16 fillér. . i : *
Tábori pos\'a: ■■ 1 1 ;. I.v\'l""" «A m* mm
Sre*ke*xtÓH<»tf 6a kiadóhivatal: F6-ut 6. szám. 6zcrbeazt6«étr1 ée kladóhlvatall telefon 78. m. Me<{JölenI* minden hfctkö/jiap délután.
m
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Klófizetési Ara: egy hónapra 4 pencó 30 fillér.
nogyedévrl» 12 pongó 40 \'illór. Kif.ves szám: liCtk/i/.n m> 16 Till.. p/omltiiton 30 Till.
Nuzkvában lengyel nemzeti tanács alakult
Az Egyesült Államok minden más országra való tekintet nélkül semleges a feszültség
uj állomásához érkezett szovjet-lengyel ügyben
Gyékényessel szemben Kapronca felé verték vissza a partizán-alakulatokat
A keleti arcvonal ¿szaki szakaszán harcba, hogy a Vítebszk körüli vé-ujból felélénkültek a harcok. döivct felgöngyölítsék. A német véderő tartani tudta magát két betörési

Az erős számbeli fölényben lévő erőkkel indított támadások, melyekkel a szovjet az Ilmen-iótól északra ismételten áttörést kibérelt meg, meghiúsultak. A német gránátosoknak egy kilométerre vissza kelleti vomilni \'és állásaikat ezen a részen megerősíteni.
Az llmett\'lölól nyugatra és északnyugatra változatlan erővel tart a szovjet nyomás? a fő néinét arcvon.I elölt aionban valamennyi orosz támadás összeomlott.
A Finn-öbőllöl délre erős harcok fejlődtek kl a túlerővel szemben.
A vilebszkl nagy csata szombat óta változatlan nagy erővel larl tovább A várostól északnyugatra az oroszok gyengébb erőkkel támadlak, mii? a várostól dél-
hely kivételével, melyért még az éjszakai órákban is harcbltak s amelyeket sikerült bereteszelnl.
A Krím félszigetről
és a Dnyeper-torko!aiv!dékéről nem érkeztek j lentések. Erős német támadások megakadályozták az oroszok kísérleteit, hogy a kcicsi hídfőállásokat megerősítsék. A német páncélos csapatok itt jelentős területet és álhUokat nyertek, melyek ebben az övezetben fontos szerepet töltenek be A késő éjszakába benyúlt harcokban 56 harckocsit semmisítettek meg.
A Pripet mocsaraknál Dubnólól keletre éiénk páncélos harcokra került a sor és átmenetileg az oroszok a város széléig előrenyo: multak. Német pAncélos kötelékeknek átkaroló mozdulattal sikerült a keletre több hadosztályt vetettek szovjet páncélosok hátába kerülni.
Ujabb meglepő bonyodalmak a szovjet-lengyel ügyben • Moszkva támadásba mont át a londoni lengyel kormánnyal szemben
I ásóval szemben a németeknek Ugy siámbau, mint. katonai felszerelésben folyton gazdagodó katonai erő áll rendelkezésre. Kzek Imrcbavotés\'éro a német had-
vezetőség ugylátszik még nem látta olérkozettnok az időt. Ezt bizonyítja az a biztonság és megnyugvás, mbly
lyol a nőmet nép "a vezetők intézkedései elé tekint. Hogy
melyek azok az intézkedések, egyelőre mérj találgatásra .v.i-fff/unk utalva. A német hadvezetésnek erős ütőkártyák vannak « kezében s nemcsak a nagy tartalékok tartoznak ide, hanem olyan niitások is, melyek a szövetségesek műszaki olő-r nyeit vannak hivatva megszüntetni. A
hadihelyzetet továbbra is az jellemzi, hogy máról-holnapra alaposan megváltozhat, ha a német hadvezetőség /eladja most fi ni tartózkodási álláspont ját.
Orosz bombák hullottak északi svéd területre
Svédországból érkezett hir szerint az ország északi részében bombákat dobtak le s a ledol>ott bombákoli orosz felírásokat találtak. A svéd külügyminisztérium az illotékes államnál óvást fog emelni a ledobott;
bombák miatt.
Vosárnap ia volt légiriadó Londonban
Londonban tegnap oste légi riadó volt. A riadó ntán heves elhárító tüzelést lehetett hallani.
...... :• • 4
Hónapok óta nem érte olyan súlyos légitámadás Londont,
mint tegnap este
Amszterdamból jelonti a londoni brit hírszolgálat azt a moszkvai liirt, hogy a Szorjetoroszországba monokült longyolok csoportja ra-xárnap azzal a "híradással lopto meg
Moszkva
xarhap
a nyilvánosságot, hogy székhellyel mogalakitották Lengyel-ország fölszabadításának nemzeti tanácnát. \'
arra, hogy más állomok milyen ál-
f(........
désbori, •
láspontot foglalnak el obben a kér-
Amerika semleges
Washingtoni hir szerint az l\'nited í\'roae beavatott forrásra hivatkozva közli, hogv az Kgyesült Államok teljoe somlogos magatartást kiván tanúsítani a szovjot- -lengyol bonyodalom ügyébon, tekintet nolKül
/
Amerika fél
Hullit, a» Egyesült Államok volt moszkvai nagykövete nyilatkozatában óra int a lengyel orosz válság kiélezésétől. Ha kisérlot történik, mondja arra, Jjogy a londoni lengyel kormányt, amolyofc a kíngyei nép legális kópvísolotőnok tartanak,
kiüssék a nyorogből és ha kisérlotok történnek Longvolország foltámadá-sának megakadályozására, akkor ca a mai haboru csak előjátéka losa egy harmadik világháborúnak.
A Dráva-vona/tói Kapronca felé nyomultak előre % jg
a német-horvát tisztogató csapatok
Zágrábból jolontik: A II« -isztogi
adott jelenti szerint a német <\'«
lorvátországban folyamatban lévó tisztogató hadmüvolofokról ki-
közhen erős partizán-egységokot vor-tek le. Krizsoti, Kris Vsa Daruvár környékén is voltak harcok, amelyekben 50\' partizán fogságba került. A Drávától délre oső vidékon ujabban 1030 partizán adta mog magát a kegyelmi hirdotménym.
horvát tisztogató csapatok üyéké-nyessol szemben előnyomultak Va-razsd irányából Kapronca folé. E
Lényegében kikapcsolták az uj, hatalmas szovjet-tamadás
veszélyeit
A német hadvezetésnek még erős ütőkártyák vannak a kezében
szakaszra kiterjedt. Ezt a támadást
A Német Távirati Iroda katonai tudósítója a koleti arcvonal helyzo-tévol feclalkrtzva megállapítja, hogy lónvecébon ki vannak kapcsolva azok a főbb veszélyok, amikot a szovjet
hadorő ni, általános támadása a né-met védőiem számára magában roj-tett. Az óriási támadás a Kinn-óböl-1Ó1
Fokoto-tongerig valamonnyi
tak fel ,:unelvek már 1940 óta nnk harcban s melyek a támadó szovjot-orőkhöz hasonlítva, csekélynek mondhatók.
A némci hadvezetőség következet rsen végrehajtja szándékát én u szovjet hadigépezet kópia-
fii Lendon ellen intézett fegnap esti légitámadás alkalmival több helyre tomboló és gyújtó bombákat dobtak le. A keleiangllai légvédetem parti ütegei már több hónap óla nem működtek ilyen trősen, mint a legutóbbi támadások alkalmával. Legsúlyosabbak voltak a pénteki és
szombati légitámadások.
Franciaországban
angolszász rcpíiPk t^bb megyében hajtottak végre hombázáso^at. Ar egyik francia kisvárosban- 30 ház és egy templom összedőlt. III 50 ember halt meg és sokan ■ meg-
s bellitek.
Cassinonál észak felé .hátrább szorították az amerikaiakat
az erős havazás miatt nagyobb harci cselekmények nem alakultak ki. A ne.ttunoi hid/ónól .a németek hatásod támadást intéztek orŐs \'vadász és hárcíropülők védohno alatt álló ha-
ík>rlinből jolontik: Casainon&l a hét kozíletén is tovább tartanak a harcok. A holység északi bojáratá-nál az amerikaiakat, akik a külvárost rohammal közel ¡tették meg, sikerült észak fok) hátrább vetni és állásaik.a német tüzérsqg tüze alatt állnak. \'
Az a|)enninck középső szakaszán
jók, kikötői \'berendezések, c-iapat-ni\'i/diilntok és katonai raktárak ol-lon. , " i
Németország az invái/ós \'tervekkel szemben rendelkezik
bizonyos eszközökkel
gatásba burkoló<lzik, do megállapítja,
A Deutsche Allgomeino Zeitungban (így magíftmingu katonai\'szonie-lviség cikkot írt. ráolybon bohatóan foglalkozik az intázió foltétoleiwl és kjlát/isaival. I3ár a szÖvotscgi«sek kiiolbntéw.>il)ől sok tartozik az ulog-liálxiruhoz, egy bizonyos, hogy Németország ellonséguinok támadó aka-raláb;u\\ nem lehet kétolko<lní. Kérdés, hogy hol\' és mikor következik 1)0 a roham. Sok jóiból arra lőhet kövotkeztetni, hogy oz az északi és nyugati francia partvidéken lesz. Iiohot, hogy ozokot a I>ejolont<\'H(iknt az amerikai hadvezetőség csak megtévesztés miatt vozotto l»o. Figyo-leml>e jönnek még á dólfraneilior-szi\'igi utalások is a Törökországgal folytatott tárgj-ahlsOk, yalainint a
ugyanazokkal a" némot orókkol fog- Portugáliára és Spanyolorszi\\gra gya k ------, .....lft<n Au áll- lol-ólt nyomá.sok. Némotoi-szág min-
den <»shető«égg<i| szríhilK.\'n felfegy-, vorkokott és az eurói»í arcvonalakon niindonütt a legnagyobb mogpróbáli \'tatásokon átesett iu\'i|net kntom\'ik állanak. A némot hadvezetőség hnll-
hógy repdolkezik bizonyos eszközökkel. Hogy ezék az ihvá :ó ofótt, alatt vagy után érvényesülnek, azt a jövő mutatja mog. A jövőben válik el az is, hogv a szovjet haderő keleten tudja-e fokózni erőfeszítését és vájjon a Földközi-teögeron ím össze tudják-e hangolni á hadmii-voletokel \' a szövöf«egesek\' támadó terveivel! Annyi bizonyos, fiógyha Németorsziig ellenségei most olin-dulnak ,a legfontasabb ütőkártyái-kat • játszák ki és • kudarc" esotéu döntő fordulatot- idéznek oló n há-l>ont lefolyásában. Minden ok inogván arra, hogy Nómetorskág a most kövotkoző i\'dŐszakbán mögfosziiiío minden fizikai Yíh .szellémi érejőt, állapítja mog a Deutsche Allgomeino Zeitung cikkírója.

ZALAI KÖZLÖNY.

1944. február 21
A vasút, a közönség és a légiriadó
Szakáls Iiiijos MAV főintéző, a nagykanizsai állomás főnöke "--Valami nincs rendben NagY-kimi/sán - az elsötétítés körüli <,\\ cikkünkkel kapcsolatban a következők közlését kéri *
A Zalai Közlönynek Valami nincs rendben* c. cikke, mint a .többi hasonlók, ezuttál is tele van igazságnál és jótanácsokkal vasúti vonatkozásban is. Utóbbi részébe azonban tevedós is csúszott n ezért kívánok útbaigazítást adni az utazóközönségnek a felmerült panaszokkal kapcsolatban. hogy tisztán lássák a helvzclel és a követendő magatartást.
vLégi riadó alatt fenntartjuk a forgalmai Induló vonatokat szükség esetén Hü perccel korábban is elküldjük ; tanácsos időben kijönni az állomásra. Aki i\\ korábbi indulás 7niatt menetjegyet nem tud váltani, az nyugodtan száll ion be a vonatba: pótdíj, nélkül kafí \'a kalauztól. menetjegyet érkező személyszállító vonatokat várható támadás esetén vagy visszatartjuk a szomszéd állomásokon, vagy fóogadjuk. <íe az utasokat a vonal egy alkalmas pontián (helyéi nem közölhetem; kiszállítjuk, tehát nem hozzuk be ide az állomásra. Jgy volt ez a panaszolt napon is január 23-án. amikor az esti budapesti személyvonatot az egyik őrháznál megállítottuk és ott szálltak ki az utasok ; az 120G. sz. budapesti gyorsnál (melyet jxuin-szoltnk) már más volt az eset; á vonat több mint egy órát állt Nagyrécse állomáson, ahonnan 22 óra 30 j>erckor fogadtuk, mert a vasút légo-]>arsága a riadót már megszüntette, viszont a városi légo-parság csak 22 óra 45 perckor szüntette meg, ezt a kis időt kellett a gyors utasaínak a futóárokban tölteni.
Az állomás épületében egyébként már elkészült egy 100"személy befogadóképességű óvóhely, ahová a vasúti személyzet mellé a györinekes és gyengélkedő utasokat szívesen befogadjuk.
A vasul rendszerint előbb kapja a Légi riadó- elrendelését és annak végét, mint a városi légo-parság; megegyezés szerint a szirénát a városi*légo-parság működteti.
A panasz másik része az, hogy a budapestről érkező esti gyorsvonat előtt állandóan égy szerelvény áll és azon át tu\'dnak az utasok a kijárathoz futni. Ott a Budapestről érkezett személyvonat áll elől néhány poggyászkocsival • Ezt a szerencsétlen menetrend okozza; n személyvonat érkezik 21 órakor az első vágányra, utána a gyorsvonat 21 óra 14 perckor mögéje h kettő sz. vágányra, ha a később jövő gyorsvonatot engednénk a korábban érkező személyvonat elél>e, az az elsötétített téren veszedelmes dolog lenne, mert a rendelkezésre álló vasúti és hatósáífi erőkkel sem tudtuk megakadályozni,.hogy a be-haladó gyorsvonat előtt valaki
\' • ÁrMtt közölt nyilatkozatot né* ar eailitett cikk megjolonése utáni napokban M/lése ~ a szerkesztőségen kivttlálló okból - csak most vált lehetővé. (A szert:)
a mellette álló személyvonatból vagy abba be ne fusson. Az ilyen helyzet már sok balesetet okozott.
Szíves figyelmébe ajánljuk a utazóközönségnek, hogy a sze-níciyvonat a kijárattal szemben meg van osztva, kérjük a t. utazóközönséget, hogy ezen az uton át távozzék a gyorsvonattól. Sajnos itt más okosabb megoldás nem lehetséges, mert az állomás I. és II. sz. vágányai, me-
lyekre Budapest felől bejárni lehet, rendkívül rövidek ós más vonatfelállitást végezni nem lőhet.
Kornéléin - - fejeződik be ae állomásfőnök nyilatkozata — ezekkel sikerült az utazóközönséget is megnyugtatnom, hogy minden erőnkkel azon vagyunk, hogy testi épségüket megóvja? s a "rendelkezésre álló hál>orus eszközökkel lehetőleg zavarta-í lati utazásukat biztosítsuk.
Mára megindult a vasúti forgalom, a járás utjai még járhatatlanok
Vasárnapra virradóra hirtoloa
megint megváltozott az időjárás éa reggel valóságos bó orkán száguldott végig Déldunántulon, különösön a Baíalonmonlcn, amely egye« bolyokon, főleg az utak, vasutak bevágásokban másféhuétores hótorlaszokat emelt. A hóvihar a szó telje« érte-l tnélxm szibériai volt. Nagykanizsán ¡«egyszerre kihaltak lottók az utcák, a vasárnapi istontisztoletokro íh kivül kováson mentek ol, az ogyosü-lotok kénytelenek voltak gyülesoikot ol halasztani. Minden valoságos hó-tyngorré vált, az utakat Ixíiopto a hó, a városban is nohoKon lonotutt közlekedni. Az autóforgalom toljo-hoii megállt.
A vasúti pályalAstokon maga* hó rakódott le mindenütt végig. Nagykanizsáról reggel hóekós mozdonyok, munkás-osztagok indultak a pályák megtisztítására. A jkhisí vonat Maroson akadt meg a nagy hó-Imn. A siófoki motoros megakadt Nagyrécsénél ós dél bon méjg-mindig Ott vesztegelt. Nagykanizsáról a pálya szabaddátétolero délbon ujabb hóokés mozdony indult munkásokkal Lalwrczy főintéző vozetésévoj. Az állomásfőnökség katonaság kinyidö-lésól kérlo a bolmvnzott pályaszakaszok kiásására. Az »Árpád« «in- . autóbusz, amely nok negyed 11 órakor kellett volna a nagykanizsai állomásra befutni, délben még mindig Balatonboglár alatt cammogott Kanizsa folé a magas hóban, v^gül i.f olrekodt Nagyrécsénél. A szom-batholyi vonat, amelynek-11. órakor kollott volna tnogérkoisnio, csak 50 iwrcnyi késéssel érkozett meg, ozon a vonálon ia forgalmat nem kollott l>oeeün totni.
A Nagykanizsáról induló refTgeli pesti gyors a tomboló hóviharban nagynohozon eljutott Kiscséripusi:-táig, ott olakudt és csak scjfélymoz-donyokkal tudták \' nagynoliozon átvontatni a torlaszokon ,ugy hogy 10.80 holyott délután 2 órakór futott bo a irggoli gyors Budajiestre.
Az osti gyors Budajiestról csak Balatonszentgyörgyig ment, csak órák múlva állítottak összo <<gy pár kocsiból álló ázorelvényt, amoiy az-lán a közl>en kiásott récsoi lxmigás felszabadítása után éjfélkÓh,l>ohozta a gyors utasait Nagykanizsára. A vonalon és a kanizsai állomáson még akkor is katonaság ós jvusutasság dolgozott.
< A vasutasság az időjárásnak ebben a kogvotlon viszontagságában csodálatot éidomló orőfészi léssel :illta rendkívül nohéz holvét mindenütt a vonalon, a szabaddátőtelt és az összekuszált forgalmút irányító hivatalokban.
Az osztály mérnökség, állomásfőnök ség, fűtőház ntögfeszítotl munkájának tudható lx), hogv tíz éjszakai budapesti személyvonat már elindulhatott és ma, hétfőn a vasúti forgalom ismét menetrendszerű.
A távboszélő hálózatban, olte-kinlvo a sról okozta melJéklmllások-tól, komolv zavar nem fordult elő.
A főszolgabirósáír értesítése szerint a nagykanizsai járás községei teljoson el vannak vágva a várossal való forgalomtól. Az uton több autó behavazva várja kiszabadítását. l>eg-alább 48 óra tolik bole, inig ismét szó lehot a forgalom moirindulásáról. A főszolgabíró mindonütt intézke-dott, hogy közmunka utján takarítsák ol a hóakadályokat az utakon.
Ettlnó magyar árnyak nymában ..
Az elstí magyar emksr, aki beutazta a világot
Nem nagvon tartják számon idehaza, hogy ki is volt tulajdonlómon az olső magyar embor, aki a világot beutazta? Nohéz is orro a kérdésre válaszolni. Csak a legújabban fel-szinro korült, érdokes muxeumi lolo-tok alapján tudiuk mog, hogy Itá-tóti, máakónt Tar Lőrinc volt az, aki olőször járta bo honfitársaink közül az akkor ismert világot.
Ha az ember ma Budapesten vonatra ül és mintogy órácskát utazik észak folé, olérkozik Vácrátót és Gyulafirátót határába. Vidékük nem csak" ma a bőség földje, de az volt már azelőtt sokszáz évvel is, amikor Magyarországon Nagy Lajos király halála után Zsigmond uralkodott. Ez a romantikus, ogész nyáron át pazar zöld színekben virító dombos vidék volt a bölcsője.annak a férfi-\' nek, aki olőször kélt útra Európa, Ázsia és Afrika fölkutatására.
Már akkor is, többszáz óv óta lc-
tolopodott magyar familia volt a Kátótiak nomzotsógo. Tulajdonk6i>-|x)n Apui iából, Olaszországliól származtak ide. Valumolyik királyné ki-Bórotélxjn jött Magyarországra két olasz lovas, Rátót és Olivér, akik itt földöt kaptak adományba. Ebből a családból származott Rátóti Lőrinc is, akit kopaszsága miatt »Tar« Lőrincnok novoztok. A sors őt szo-molto ki, hogv az olső magyarként utníik induljon a nagyvihigba.
Valami olthatatlan láz hajtotta Tar Lőríncot a világba. RloUH Po-sonyi Erzsébot, a kiváló iró földolgozásából ismorjük. A magyar írónő szorgalmából kerültek nemrég napvilágra azok a kéziratok, amelyek á Briltsoh Muzoum OL\'yik rojtott irattára őrzött. Tar Lőrinc ugyanis Angliában és Írországban is megfordult.
önkcntelonül is folvotődik a kérdés, mi hajtotta ezt a régi magyar
Vas-, »zeg- és drótjegyeit
Emébet-tér 1. Telefon: 595.
azonnal beváltja
PETŐ és SAMU vaskereskedése
S. K. F. ünlyóscaapáfiyah, atpszijah !
ombort a világ látására? A vallásossága. Egyéni koreazteahadj áratok ¿^ rándoklatot akart tartani u távoli északra. Itt nvugodttvk ugyani» cs<xlatovó védszentjénok, az ir azent Patriknak csontjai, Ez a rabszol^u-ságából Írország.püsiíökévé éa r7<|-szontjévé lőtt történoínii azoméljia\'-j; mintegy ozím- évvol Tar Lőrinc előtt téritotto mog a )>ogány irokot. AzóU is szentként tiszteltek Ijonfitáraai, de a távol nemzetek fiai "is. Ulstr-r-bon, ííszttk-Irorazág vidékén állott valahol Szent Patrik sírja, umIy különloges novozotosségo volt a /iöld Szigotnok. As Zöld Szigot -vagyi« Irorazi\\g — északi folónok o tájékán ugyanis nem ritkák ¡a kónkóras, forró gőzökkel, pánikkal telt hőforrások, tavak, barlangok. Szent Patrik barlangjáiuik bojáratánál is ilye* kénköves forró gőzök törtek elo u földből. Ezeknok a gózökiuik a bólé-lokzésekor a> emliorok sajátstigos transzba restek. Ezt a legendás )*.-lyot ukarta megjárni Tar Lőrinc és kalandos utju sikerrel is járt, 1408-bun indítja útnak Zsigmond király Tar Lórincet Magyarországból, pár hónap mulya meg is úrkc-zik sok kaland után •I rorsy,ágl>a. Miklós érsek, Írország prímása fogadja és vezeti ol a lxmgh-Rodg-hoz, a hinís Vörös Tóhoz. Az ajánlólevél, amolyot Zsigmond király adott Tar Lőrincnek, máig is meg van.
Rátóti Tar Lőrinc végig is járja a hiros Szent Patrik zorándoklatut. Maga is csodákat lát, víziói vannak — és a logérdokosobb az, hogy még százötven évvel Tar Lőrinc halála után, Tinódi Lantos-Sebestyén is megírta: »Tar Lőrinc vándorlását«. Ilyén mély lenyomást tott az akkori magyar szellemi világra Tar r*órin« utazása. :
Írország azonban távolról s<uii jelentette Tar Lőrinc kalandvágyának végét. Dublinből, Írország fővárosából visszatért Délro, Sjmnyolorftzá-gon át Afrikába. Sajnos sem alrikui, fjem ázsiai uti kalandjainak mngürö-kitéso nem mara<lt ránk, podig pótolhatatlan kulturkincs leheteti volna egv XV. századbeli följegyzi\'« őzökről az exotikus vidékekről, éppon maervar ember tollábó\'. Tudjuk, bog» a Földközi-tenger afrikai partjain, a mai Marokkótól ogész Tuntar.ig és Líbiáig akkoriban a ImrbarosnkoK éltek. Igv nevozték Európábiui aa algíri l>ej és fojedolomtársai knlóz-né|x\'\'t. Mgész Olaszországig febne-részkodtok villámsobosségü derog-lveikkel és bizonytalanna tetb\'Jí a közlekedést a Völdközi-tengen»n.
Micsoda kahmdjni lőhettek itt Tur Lőrincnek! Vidószinünok tartjuk, hog>\' Tar I/őrinc az ázsiai Tm|xt-zunton át térhtítutt vissza szülőföldjére, ahol csak halála után ¿00 esztendővel bukkantak izgalmas álc-Iónok kalandjaira, \\
Kcrtkevházy Jfa*r.f
Saját kiratarfayfi
hálészoba, kombinált szoba, konyha- és égyóbb bútorok 441
■*xy vátaMtékkaa kaykatik
ÍSÜMEGHY GYULA
Kinlxai-«. IS. »fibatorftntaloMál
A OÓZPORDÓ nyitva vau re«a»l 7 órától aeto 6 óráig. (Hétfő, péntok délután és kedden ogész aap nőknok.) Tolofon: 560.
marclig 6 *
uj kezdő ós haladó gyorsírás!, géplrási tanfolyam kezdódtk.
Beiratás egész nap<
Magykani*»«, Szent Imié herceg-«
194-1. február 11
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZ6AMASÁG
A Nagykanizsai Takarékpénztár 99. évi közgyűlése
A centonnárium küszöbén, 99-ik .évi közgyűlését tartóttá szouibalpn a nagy kuli izsai »örogtakarék«. Hogy menny iro becsülik oblwn » városban a messze környéken a Nagykanizsai Takarékot, inogni út: itt^ a közgyűlésen megjelentek diazes ogyül-Wi.se, amojyben a révszYÓnyosok nagy azúnián kivül jolen volt a |»lgárino8-UhtuI jiz élen a váró» hivatalos voHotősóge, a hatóslWí és társadalmi, valamint egyházi élet élenjárói, a Nemzeti bank óm a táraintézotok képviselői. Kblxin az együttesi««! is megnyilatkozott a/, a azorototUtl-je* figvolom és bizalom, amivel a yÁn>« és a vidéke kiséri a történelmével összeforrott |)éoziiitézol élőiét és működését.
Di. I/márd Jánow koi inányfóta-nácsub, a herceg Festetics-uradalom jószágkormájiyzoj.i, a Nagykanizsai Takarék]*\';n/.tar igazgatőságí elnöke, akinek rokonszenves és rátenmtt -cgyéniségo nemcsak diszt jelent az intézet elén, hanem komolv közgazdasági súlyt és- tokintólyt is, nyitotta meg a közgyűlést a niogjo-lenUik üdvözlésével.
K «lemen Forenc igazgató lx>tor jonuVetU» jolontósét a/, üzlotévről. Megemlékezett a jelentés a magyar honvédség hősi toljositményérőf a Don-mopte egy ér előtti harcaihaiv, majd a háború kihatásairól a kox-^azdasági életre. Utalt az árukészletek ujíadásával a feketepiac aggasztó jolenségoíro. A inegnövokodett |Huizforgalom és tiza|>orodó vásárló-■eiő *jolloniezték az üzleti évet, minek kövotkoztélxMi a mezőgazdasági ügyfolek jolontékony visszafizetése év üzemek és koroskiylebm ugrás-azerüon omolke<ló hiteligénye jobnl-kezett a takarék üzleti életében. A lielélállomány 85 százalékkal emelkedett. Különösen kifejlődött az címűit. üzletviteli a Nagykanizsai Takarékban a folyóswimla-üzlotáfj, «ninek elsősorban köszönhető, liog) a takmék évi oiedméiivo meghaladta az előző éri eredményt. 80.293 I\' az évi tivoreség, amiből 80.000 |>en-srős dotálással 200.000 jiongóre emel ték a nyugdíjalapot, 30 pengős részvényenként 1.20 I\' osztalékot fizetnek, jótékony éa közhasznú eé-lokra fordítanak 4000 pengőt.-.
A felügyolőhizottság jelentés,H annak \' «lnőke, KeiHxli Imre mérnök terjosztotfr» olő.
A takarók váltótárcája 8.9 millió |»cnuö, folyószámla-adásainak tétele meghaladja a 2 milliók a lx>téti>k <issv.ege 2.8 millió |x:ngő.
A választmányba uj tagokat is választottak Háníalvi József és Far ka<. Károly szoipt>lyében.
Dr. bogáli Hajdú Gyula kormány-fólanácsos felszólalásában utalt a |)énzintézetek mcgnohozült óbténo, a pénzintézeti igazgatás fololősség-t«djr\\s munkájára. Készletezte az üzleti és magasabb nemzetgazdasági azemjxintok ökszeeg}t>ztotésénók azükaégosségét a pénzintézőti vezetés Ixin s mogállapitotta, hogy a Nagykanizsai Takarók vezetése o ar.oinpontbó) is a legjobb kezöklwin van Kolomen Forone igazgató kiv-zélxMi. Kolomen Forone igazgatói működése inogyeezorto mognöyolto a bizalmat és ragaszk<xlást az intézethez, üxlotvozotéso gondos, körültekintő ós inveneiózus. Kolomon Forenc példája annak, hogy nem a hivatal teszi az embort, hanoin az
egyén.ad sulvt és diszt az állásnak,
* •
Magyar-utca 43. számú ház havi 100 P bérjövedelemmel
szabadkézből feladó
Bővebbet Frled Jéxaefnél ?ala-
«Qer»«eg, MunkAcsy-utca 9. szím.
-- mondta dr. Ilajdu Gyula a közgyűlés lolkes helyosléao közbon. Ez A tetszészaj igazolása volt annak az általános megbecsülésnek és nagvra-
értékolésnok, ami Kolomvn Foivnc személyét és működését, országos szakmai hirnovét roszi körül Nagykanizsán és megyoszorto.
A Néptakarékpénztár-38. évi közgyűlése
Szombaton tartotta Nagykanizsa éh a vármegye egyik jolentos j>énz-mtézeU\', a Néptakarékjiénztár 38. évi rendes közgyűlését, amelyen a város és megye «ok előkelősége jelent meg, élén a polgármesterrel, a hivatalos és társadalmi közélet vezető személyismeivel.
Gróf Zichy Aladár, a Néj>takarék igazgatósági elnöke nyitotta mog a közgyűlést, üdvözölte a megjelenté-kot«, majd vitéz Bontzik Lajos kor-mányfőtanácsos, nr. intézet ügyvo-zotő igazgatója toriesztotto l>e az igazgatósi\'ig jelenU\'jset az üzletévról. A jolontés" szerotottel köszönti az igazgatóság újonnan megválasztott alelnököt, Csegó Jánost, a l\'esti. Magyar Koreskedelmi Bank osztályigazgatóját, akinek az intézottol ekként létesített szorosabb kapcsolatához nagy reményekot füz az intézet és az egész pine. további fojlődéso érdokélxui. Kegyelete* szavakkal om-lékezett meg a közolmultban (kihunyt lk;jt János intézeti altisztről, aki az intézőt alapítása, tehát 88 év óla szolgálta az i;it •zotot o<laadó buzgalommal. A további részélxNi a következőket mondói |a: —- amoly jx\'uiz-intézet sz<>ni lőtt tartja, hogy a inai időkben az eredményes üzletvitel mollotl ii >m f«>cél a niimbn áron profitra törekvé«, liánom to-kintettel van a mindönki számára egyaránt kötelező nemzetgazdasági érdekekre is, az lx>tölti elsőrendű szoroix\'it i\'s fönnállását biztosítja. A Néptakarékpénztár az elmúlt ér-\' l>on kifejtett működésével minden tekinUstUui igyokozott ozoknok a kö-vetolménvoknok mogfololni, igy nvu-gtsll lelkiismeretük állíthatja évi visszatekinUVsekór, hogy jó munkát végzett, jó szolgálatot iett ügyfeleinek és hasznos tényorflje a magfar vidék gazdasági ólotének. Kzt állítja a közvélemény is a Néptakarék|>énz-túrról, mert a hosszú évek folyamán rendkívül helyes és körültekintő üz-letixilitikát folytatott, azzal üzletkörét a legszélesoblmn kitorjeszUHto, az nj ga/.dasági átállítás alkalmával }*xlig ott volt az uj egzisztenciák mellett és igyekezett inegfololó tó-kével segítségükre lenni.
A Néptakarékjiénztár minden oldal Ion oróteljes fejlődésiéről számolhat Imi, a kihelyozésí állomány flr. olmult évihez kéixwt 575.000 |X>n-gővel ejnelkrídott, ami közel 12 százalékos aza]>orulatnak folol meg. A város és vármegye kŐBÖnsógónoc az intézet iránti bizalma különösön abban nyilvánul meg, liogy ar, intó-zetro botétként bir.ott tőkó csaknem 2.100.000 jxmgővol multa. fölül m elmúlt évit, ami 73 százalék emelkedésnek folol meg.
A Fulura főbizományosságát a Mezőgazdasági firték(wit<\') Kzövetko-zotot az olmult óvlxni mogíát ogj-o. dűl finanszírozta és a gazda közön ség érdekébon a^zövotkozot a legjobltan felőlien meg feladatának. Az íntéwwt kozoíésébon működő MAV hivatalos monetíegyiroda is mogclégodi^sro szolgálja az utazóközönség kényol-mét t\'ís az elmúlt évi forgalma lényegoson omolkodott.
Az alkalmazottak iránti mogórtő
gondoskodás mindig egyik legfőbb leládatu volt a Néplaka\'rék|x\'nztái-nak és. az elmúlt óvImmi is továb fejlesztette szociális téren megkezdett ténykedését, bőségesen dotálta a segély és jóléti alajxikat; Az intézet elmúlt évi összforgalma 110 millió pongőt tett ki, az üzleti eredmény az elmúlt évinél magasabb: -18.980 pengő. A 100 |>ongös részvények osztaléka fi pongö.
A folügyolőbízottsáiri jelenU\'^st annak elnöke, Kalmár Zoltán építészmérnök terjesztette be. A kíléjiő igazgatósági és folügyolóhizottsági ta^okatt ujliól megválasztották.
Kaft István ny. m. kir. százados a részvényesek iievélxm einelkixlett
szólásra és inegkíwzönto ar. intézőé igazgatóságának, * felügyelőinrott«á-gának és tisztvíöolő karának art ar. odaadó gondos munkát, amelyet a a intézet crdokélxm kifejtetlek éa külön köszönotot mondott a Pesti Magyar Koroskodolmi lUnk igazgatóvá gának, különösen dr. I*amotto Károly vezérigazgató és dr. Grjnanua ügyvezető igazgató, dr. lovag Pa-doski József és (Wgó Jánw igazgatóknak, hogy az intézetet ay, élni tilt évhon is\'nagy szaktudásukkal ók tanácsokkal támogatták. A kéz-gyűli« őszinte, lelkes lielvnslé-w» közlxui einlékozott nu>g vittV. llesiVKÍk Lajos igazgató kiváló ügybuKrösi-gáról, a tisztviselői kar inoe^palmKa, lelkiísinoivtes munkájáról.
A közgyűlés gróf Zichy A Indái-elnök zárószaraival nyert Ix\'fnjer/sat, aki az igazgatóság, felügyetöbiroH-ság ós tisztviselői kar nevében megköszönte a részvényesek bizalmát.
AMIKOR A MAtTlR HOmiD WOSZ FÖLDÖN HARCOLT
Hajnali zuhanó-támadás a brianszki erdő bandatábora ellen
A hadosztály vezérkari főnőké már. kora hajnaltól dolgozik. Ma indul a támadás az erdőkben gyülekező orvlövészbandák ellen s a pontosan kidőlj. o/.oll haditervei móg az uIoím» pillanatban is ál kell vizsgálni. hogy n hadművelet meghozza a Kívánt és vári ered-mé\'iyl Legelőször is a magyar zuhanó bombázók indulnak támadásra,-hogy a gyalogság számára megpuhítsák az elszántan ved \'kcző o rvlövészeket.
A futárgépen végigkísérhetitek a támadást, adja meg az engedélyt a vezérkari főnök s máris sietünk a repülőtérre, hogy a hadosztály kis kétszemélyes fulárrepfilőjévd, a »(ió-lyával a zuhanóbombázók nyomába eredj\'ünk. Hat óra sem voll még, amikor <lél felől gyenge molorzugás hallatszott. \'Láv-csövőn
rriör kivehet") volt a tgen tisző hal pont. A »gólyae motorja felzug, beszállunk és a karcsú gép rövid nekifutás után elhagyja a mezőt Két kört irunk le, hogy magasságot nyerjünk és elindulunk aJzubók felé. Ezer méterre lehetünk, amikor ellniz előttünk a vezérgép. Mámoros öröm <to-boglatja meg szivünket, hogy a ragadozó madárra emlékeztető, gépek farkán megpillantjuk a piros-fehér-zöld szint.v. M.ngvnr zuhanóbombázók. Mbst mindjárt szemtanúi lehetünk munkájuknak.
Erdős tisztás közelébe érünk. A tisztáson orvlövészektől megszállt falu áll. Ez lesz a bombázás célpontja. S valóban a vezérgép ráfordul a falura és szédídetes gyorsaság- \\ gal zuhanni kezd lefelé. Amikor nem lehetett a földtől
kéklő
V
tarjam—palcsícs
J
textilipari éa kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
Gyár: Magyaru. 86. lelefon: 3-44.
Városi fő üzlet: F6-ut 14. (Első Magyar Biztosító intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
(Honvéd haáUudótiii uá)
többre 300 méternél, a gépi kerekei alól öl bomba váll le, a gép pétiig terhétől inegkönv-nyebbüllen orrát a magasba fúrta é.s emelkedni kezdeti felfelé. Odalent tompán dörrentek a bombák. De időnk sincs arra, hogy a bocsapó<fások hálását figyeljük." nurrt már zuhan a második gép is veszett gyorsasággal a célra. A robbanások megsokszorozódnak s a faluból a felszálló sürü, fekete ffistoszloptól semmi sem látszik.
A vezérgép ismól zuhanni kezd. Mosl sokkal mélyebbre ereszkedik, mint az előbb. Futószerkezete majdnem súrolja az erdő fáit. Aztán Jiangos tfitto-gásl hallunk. OsszíRSgépjniskái működésbe léptek. Oaajent a földön, • .
az égő ftdu szelén feltorlódott hocsiosztopot látunk. Az orvlövészek most akartak menekülni az agyonl>onibázott és felgyújtott faluból. Okét gój>-puskázza valamennyi gép. A bombázók miután a géppuská-zásl befejezték, délnek fordullak és elindultak visszafelé
— Három óra nrrtlva újra jönnek - adja meg a felvilágosítást )>ilótánk.
Hogy mi is hasznossá Irgyüla magunkat,
«/ menekedő oszlop fölé repülünk és hatalmas kötCfl^ röplnpo\' szórunk közéjük Az orosz nyelvű röplapok a/, ellenállás beszüntetésére szólítják fel az orvlövészeket. Két hajh türelmi idői kap nrinde.n orvlövész. Ezalatt az idő alatt inng-adhatja magát. Bántódása nem lesz. Visszatérhet földje mellé és nyugodtan, békességben él-het. A két nap elmultával nzon-bar nem lesz kegyelem m. orvlövészek számára.
F\\z tjtolsó csapá^ ..
Gépünk most visszafordul. Néhány kilométert repülünk csak s máris ereszkedünk aLá. Odalent zöld mező integet hívogatóan felénk. Leszállunk. Pillanatok alatt honvédek tűnnek elő a bokrokból és körülveszne k bennünket. Postái hoztnnk nekik. Hangos örömrivalgással szedik le a gépből a jHisíaes»-magokat s viszik a parancxmfc-ságra. Ma sok ennberl bohfoggá
ZALAI KÖZLÖNY

kellünk. Meri van-e nagyobb • róni és boldogság a harcoló honvéd s/áiu;\\r;i, mint hirt kapni az otthoni kedvestől
A zás/.lóalj|«unnesnok, T. alezredes rövid tájékoztatást ad a hr.lyzelröl. Könnyű hadosztályunk gyalogezredei körülveitek egy hatalmas erdőrószt, amelyben löbbe/.cr orvlövész bujkál. Az ezredek.négyszögalakban álltak fel és ma reggel megindultak előre, hogy a gyürüt összeszorítsák az orvlövészek körül. Támogatja a gyalogságot ebben a harcban egy tüzérosztály, amelynek megfigyelői a zászló-
aljakkal nyomulnak -előre és szükség esetén rádión keresztül irányitólI tüzérségi tüzet Zúdítanak :)/. átfésülendő területre.
A/, \'ülni s\'ó csapás! mérjük f/on a héun s\'z orvlövészekiHí -mondja T. alezredes ?» azt hiszem ezután a vállakózás után a brjanszki erdő területén jóidéig csend és nyugalom lesz.
libben a pillanatban tompa mora j rázta meg az erdőt Távolabbról robbanások hallatszottak. A tüzérség ütegei munkába léptek.
A támadás megindult
Qerendi László


Elütött egy pályamnubáBt a hóeke a tegnapi
hóviharban
Mint részlotos jelentéseinkből i«-morotes, a vasárnapi hó-orkán okozta vasúti forgalmi akadályok leküzdésére hóekéi vezényoltűk ki a nagy-kanizsa buda|xvsti vonal töbh betemetett szakaszára. A hofujt vonal-részeken mindenütt munkások is dolgoztak. Sávoly és tőzeglelop között dolgozott a síinek kiszalxulilá-uán társaival egyetemben Hzalai La-jos 21) évos balatonszentgyörgyi vas-uti pályamunkás. A "tomboló hófor-gotegl>en méterekre som lehetett látni. Igy történt, hogy egy közéltein hóeke Szalui Lajost, aki a hó mélységi t mérte a farkasorditó idő- ! lton, elütötte. Szalui a vihar süvölt« |
Szabó IstvAn a maga, gyermekei és az összes rokonság nevében megrendült szívvel jelenti, hogy n forrón szerétéit feleség, édesanya, anyós, nagyanya, testvér és rokon
Isfwérmé
szül. Relter Etelka Marsit
életének 64-ik, boldog házasságának 46-ik évében\' folyó hó. l\'3 ón délelőtt 7 ómkor a betegek szentségének ájtatos felvétele utón ,lsszoi»dtu lelkét Teremtőjének
Drógo halottunk kihűlt tetemét lebruór hó 15 én déjutón 4 órakor fogjuk o temeló litilollushózából a róni. kot. egyház szertartású szerint beszenteltetni és örök nyugalomra helyezni.
rtz engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelklfldvéért februór hó 16 án délelőtt 9 órakor lesz a s/entfere\'ncrendi plébánia-templomban sz Egek Urának bemutatva
Nagykonlzso. 1944. februór 14-én.
Emléked velünk marad, nyugodjál bókében t
vlléz Szabó István, Júlia férj. Pirlly Lajosné. József, Oyula, Béla, Ferenc uyermekci, Adamecz Józsefné szül. Reiter Aranka testvére, vitéz Szabó Istvánné y Blndlnger Teréz, Szabó Józsefné sz Kumanovlcs Teréz, Szabó . Béláné sz. Wcinecht Brzsébet, Szabó Ferencné sz. SilrAn Irma M\'nyri, Plrlty Lajos vC|e, István, Olzella, Erzsébet, Miklós Katnlln, llonn, Juliska, Margit, Mária, Teréz, Sándor, Edit, Brzsébet, Béln unokái és a gyászoló rokonság.
Oroszvári Oroszváry Gyüláné RátZ Aranka
saját, valamint a Rátz és Mállts családok nevében Is fájó szívvel jelenti, hojy felejthetetlen jó nővére és rokon
Málits József né
szül. Nátz Ilona
m. klr. korntiayfdtanáoao», Zalavármegye árvjazéki elnökénnk özvegye
életének 77-ik évében folyó hó 13-án d. u. 6 órakor hosszas és kinos szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.
A megboldogult hült tetemét folyó hó 15-én délután \'/s5 órakor fogjuk a róm. kat. egyház szertartása szerint beszenteltetni és a családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni.
ttz engesztelő szentmise folyó hó 15-én d. e. y órakor lesz a szentferencrendi plébánia-templomban az Egek ürénak bemutatva.
Nagykanizsa, 1944. februór hó 14-én.
Béke hamwlral - Az örök világoiság fényeskedjék aikl!
Siratjuk régi hűséges alkalmazottjai Margit és Jullaka.
1 i
ti kow«iuk inel»i«$4t ktrJOk)
parzsaszőnvag tulajdonosokat,
. . .. i t__ii.l____1A ...... nlr.ll ...L
171
Tiszteletid
értesítem a ----------- _
hogy »Bgykatiizeai rövid tartózkodásom alatt szak-szeiüen vállalom koleti azötoyegek javítását.
Ttitüngyán Pál
Nagykanizsai elmem: G*rtt kérplloe, Horthy Hklceut 8.
hangzavarában nom hallotta, a hóeke vezető jo pedig a szélvihar által felkavart, átláthatatlan hófüggöny miatt nem láthatta a veszo<lohnes helyzetet .s igy törtónt meg a szerencsétlenség. Szalait a hóeke elkapta és messze kidobta. A pályamunkás combtörést és külső sérüléseket szenvedett. A vonalról éfjél-kor ltoórkezott szükség-vonattal tudták csak boltozni a szerencsétlenül járt munkást Nagykanizsám, ahol a mentők azonnal hosxállitották a városi kfizkórházba.
A niai csendőr-nap
a m. kír. csondőrcég mogalapitásá--nak, vagyis az 1881. 3. t.-c. szonte-sitésénoK évfordulója. Országszerte a hálwrus idők komolyságához méltó csöndes, de Iwnflőségteljes ünnoj)-léssol ülte mog a csendőrség az évfordulót. A kemény és felelősségteljes hivatás őrholyén kemény magyar öntudattal és ]>éldás magyar erővel álló intézményünk tagjaival, lélok-ben vole ünnepol az egész magyar társadalom, amely a bolső rend és biztonság mogrondithotetlon hadseregét beesüli a osondórségbon. A nagykanizsai csendőr-nap alkalmából az itteni parancfihokság tisztikara és ogész együtteső részt \\»tt a fononco-sek templomában tart« M ünnepi is-Uíntiszteieten, amelyet ilr. Horváth l\\ Atlmnáz ferences leik. sz-szá/.ados tartott.
A Zrínyi Irodalmi Kör Morvay-estje
A nagykanizsai közünfióg 8zlve««n fogadta a Zrínyi Irodalmi 6« MUvÓR/.etl Kér «Ifladás Horozatétmn Morvay Oyu-lónak vaHárnnpra beiktatott estjét, illetve a Jóuovtl kirpátal|nl Író, Jelenleg nngykanl7J»aI polgári bkolal tniAr be-mutntkozAHM. A rendklvlllt kedvezőtlen időjárás ellenére, díszes k*»*neóg látogatta a szépon sikerült Irodalmi estet. A megjelentek sorAb^a ott láttuk dr. Králky István BOlKármesIcrt. a tlnz tlkart, élén Uher Ernó e/reilcssel, olt veltak az Intézetek Igazgatói, a tanári knr tagjai, n város élenjárói.i)r. Malnár Antai ieányplnjnázluml Igazító, a Kör elnökinek megnyitója ntáo, Szónyl LAszló plnristn glmn. tanár, a Kör ligvhu/gó főtitkára bovozotőjében be mutatta Morv»yt. Kárpátalja azcrclniü Hétj»«auek uiaayar •rszágr^/nok alapos Ismerőjét. Na>;y érdeklédé« te gadta Mnrvay ílyuts előadását. A KIh altöld szülött» kaleldoszkophzerUen vonultatta tol Dftinyngat népe «létt az ország éaz^kl részén lakó nép térténél-mét, földjét, kultúráját. Hatalmas anyagét éleit fel előadáRábnn, amely alapos felkészültségre vallott, \'teleki miniszterelnök Ismeretes kijelentése a népek megértéséről é8 nyugodt, bölcs vozeté-Héröl, volt eléadásánnk vezérmotlvuma. Kéunyed, felyékony előadásában, gér-dülékeny stlIURában elvezette hullható-Bigát a ruszin földre, ahol fojszével, fából csinált templomok állanak, amelyeknek még az Ikonjait 1b fejszével fAMKták, a frlsa forrásvizek vldókéro, ahol a sakat szenvpd^-it ruszin nép éli egyhaniüi élotét, az a nép, amely egykor Rákéozi fejedelt-m hűséges népe ós kiltéliAJa volt. \' lamcrtéttn Kárpátalja múltját, nyolvét. Irodalmát, mlg Ismét visszatért n mBgynr Édesnnyáh»z, inert n térténelom hozzánk forraB/.totta. Majd elŐAéáHábnn kitért a nem7.otlségl kérdésre Ib Morvny, akt aemosak tanulmányozta, hanem megszerette Kárpátalja népét, előadásában a tárgyilagos
i kutató szemüvegén át dióhéjban képet
i -.-.-x, —.------ ■ •
érdekli, mnjd egy ruszlnbél ferdltott
adott mlndarrél, ami a nattyközünséget a vbszatért Kárpátaljáról és népéről
novellát olvasott fel „Az anyakényvt hivatalban\' olmme), amely természethü gyorelénykép a ruszin nép életéből, bondvay (Jyula és Z^Jor Józsd «imn. tanulók Morvay neuiesveretü kéltumé-nyélből adlak olő, ameUek Verlioviaá-rőt szólnak és a nép lnll(ét tükrözik vissza. A Nagykanizsán hzolgAUiot teljesítő kárpátaljaiak kara ruszin népi dnloknt adett olő scép öhBthangoltBág-ban és flK.volenireméltóaii. Az Iredalml estét dr. Moluár e\'nflk /(Irészaval ftv Jezték be, aki a közönség figyelmébe ajánlotta Morvay GvuU tanár sajté
(B.
alatt levő müvét
Pjjjcli gyógjrszortárí ügyolot: Ma a Maria gyógyszortár Királv-u. 10.
Kiebaniaaán az ottani .gyégysKor-tár álbiuii ügjclo^OBSzalpíalatétfeart.
Naptár. Február 14. Hélfó. Róni Bálint vl. - Protestáns Bálint.
kat.
hírek-
— (Egyházmegyei hlrok)
A veszprémi cKyhájmcayc apostoli kormányzója Osztcrmann IstvAni zaiaszem-milialyi plébánossá nevezte kl, Nóvák Isi-vdnt ptdig megbízta a s/entpéieruri plé-i\'Ania ¡Ra-gatásával. A ber/encel plébánia javadalmait lólli Imre igalt plébános nyerte cl.
— (A piarista templom hlrel) Vasárnap délelőtt a nagykanizsai pl
arlsta templomban ünnepélyesen felszentelték azt a Szent Antal rellfot, amit dr. (JorenoHÓr iBtvAn tanár hozzátartozói adományoztak a templomnak. P. Gulyás Gellért plébános szentmisét mondott, nmjd a szentelént végezte, mlg P. híbano Medárd szenliicszédé-bon Szent AdIhI kultuszát méltatta.
-- (Előadás a Katolikus Lögóny-ogytotbon)
A N igykanlzsal Katolikus Legény-egyleiben ma. hétfőn cMe féi 8 órakor iinlesetelhárlláaról tesz. vetltettképes előadás, amelyre a tanokat és az ér-dakiődőket ezúton Ib meghívja az FI iiökscg. Belépődíj nincs. (:)
— (Adomány)
Gölenezky Ferenc nagykanizsai ke-re«k»-dő törvényszéki szakértői diját, 29 64 pengőt a Zalnl Kö/.lí\'ny s/fr kebztőeégo utján háborús jótékonysági célra adomán ózta tíljuttnttuk a Bajtársi Szolgálat vezetőségéhez.
— (Elosuszott, lábát törte)
.Jakab Ijászlóné, vármegyei számvevő neje, aki Sopronból vtMid^gségbn érkezett Nagykanizsára, Kisfaludy-utcai lakABü hóval behordott, síkos előszobájában, a kövezeten elcsúszott, olyan szerencsétlenül, hogy bal\'Ahát eltérte. A mentők szállították a váiosl kezkór-házha.
APRÓHIRDETÉSED
« ■ ■ I 00 I I...... ■■ ■ - ...............MM I I ■ ■ II-
_ÁLLA*
Meghízható beJérénAt keresek aion-nalra. József főherceg-ut 60. 455
Klfutéfeéayt azonnal felveszek, Br-
rény ¿kixerétr, Fő-ut. 4fl2
_____• _
TakarlténAt axonnalra felveszünk. Fonclére biztosító, Ctengery ut 1. sz. 493
Bcjái-ónöt szonnalra felveszek. Horthy MiVIós-ul 17 b/. 4%
Fiatal, Joifótó bejérónO ajánlkozik Joob uriházhoz. Clm: Pő- ut 24., I. 9. 501
Ügyes kifutéfiut ozonnalra felveszek. Vité* Sóváry István, Király-u. 2i. 500
adS-vétel
Holnap filu és élő halak Törvényház elölt Bérciinél. Lakás Eruébct tér 2. Telefon 857.
3 ctéves Philips rádió eladó Magyar-nlca 80., udvarban jobbra. 496
* hAz és ingatlan
Heexlhelyen lévő családi házamat
elcserélném Nagyktnlzsán, vagy Ktskaut-
ziáa lévő házzal, lehetőleg nagy telekkel,
ludaklődnl; Sugár-ut 42 497
XALA1 K02L.ÖMT
^•LtTIHA« MANILA«». BtakOa: „KltfMéaaéfl K. T. Befytfi ki «dó: Zalai . <« Ny »maion su, r • ft. T. Haffe
•ytadáJáWn S^ylunlfA«.
tH> amiéért teM ■ Zalai Kér^»j
Feladó
t i1
Cim:
fiondfokogat:-Tábori pos^\'a:!-
84.
óvf., 36. sz.
Nagykanizsa, 1944. február 15. kedd
Ára 16 filfé^.
SwvckoaztóflOtf 6« kiadóhivatal: Fó-ut 6. szám ftierkesztósésri ób kiadóhivatalt telefon 7S. Ifegjelenik minden hétköznap délután
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos

Rlőflzetési áru: epy hónapra « pengrf 30 fillér.
negyedévre 12 penpó 40 tílli r. Keyosszám: hétköznapié Hll.. t>/.i>mlvi en 30 MII.
Finnország keresi a bébe útját, de Inkább a végsőkig barcol, semhogy lemondjon függetlenségéről
<•(.■;».. ♦ • a\'» •
A nagy veszteségek miatt gyengültek az angolszász támadások az olasz harctéren
50-60.000 emberébe került a Szovjetnek a berezinai csata
Berlinből Jelentik: A keleti Arcvonalon a nagymérvű eliszaposodás ellenére Is
minden arcvonalon súlyos harcok folytak.
A loRiitóbbl napok veszteségei ufjy emberben. "mint anyagban bizonyítják, boKy rendkívül na«y szovjet erók mor-zsolóUttk fel. Klrovo«rAd vidékén az oroszok orfls harci eszközök bevetésé vei Igyekeznek sikert oiérnl. Ugyanez vonatkozik Cserkészi vidékére. Dubnánál a szovjet csapatok bekerítő tAma-dAsat következtében csupAn néhány helyi Jellegű betörést érlek el. \'/huh kovtól keletre nem csökkenti hevesség-gel felyt a caatn. A szovjet csapatok a németeket oldalba akartAk támadni. SzAndékukat a nemetek Idejében észrevették és megakadályozták.
Viltbszkail dúlnak a tegsntyos*hb harcok.
A «zovjet csapatok a kora reggeli óráktól kezdve folyton tAmudnak ée hevea olöretörést kíséreltek me« az arcvonal éazakl és nyugati részén. A támadások elkeseredett es váltakozó küzd elemben kivétel nélkül a uémel AllAaok előtt HommlHültek meg Mnjá n tAmadAa az észaKkelutl szakaszra esett ée Szurasznál kisebb sikert la értek el, azoaban a* elkeseredett német véde-lemmel szembea nem (udták a betörési helyet kiszélesíteni
Neveitől északra
a német elhárítás és ellentámadás erős Bzovjot olőretöréseket szétszórt.
__ Az Ilmen-tótót
nyuuatra 6« északra Ideiglenesen alább hagyoltt a szovjet ujoiuAh.
A Pejpuiz-tóndl nagyobb szovjet kötelékek nyomulnak a némot hadmozdulatok utáu éa több kelyen betörte* a német biztosító esa-patok vonalába. A németek ellentáma-cIAhhhI visszavetették az előrenyomuló esap&trészeket.
A Krim-fétszigelen erÖB német kötelékek, tUzórBégRol éa bombázó repülflkkol a Keresnél partraszálló szovjet csapatokat támadták.
A Dnyeper alsó folyás múl a legcrisebb a szovjet nytmás.
K/.en a szakaszon az Utolsó napokban a németek erősítéseket kaptak s most azou Igyekeznek, fcoxy páncélosokkal, valamint tüzérség és csatarepülők be vetésével a szovjet haderét feltartóztassák. Az Adáz szovjet támadásokat néhel közelharcban kellett elhárltcini. Az u) nemet csapatok, melyeket ez al ktiloMin .1 elóször vittek harcba,\' na gyen Jól bevnitak Nlkopnitól északra több órás BUlyoa táaaadó harcok után sikerült a támadókat visszavetni.
Volt és jelenlegi finn államférfiak Stockholmban Cáfolják a német-finn jegyzékváltás hírét
Az angol hjrszoltrálat jolontéso szerint Paasakivi volt finn miniszter ós Ehrohrotli finn bolügymi-nisztor Htookholmban tartózkodik. Oda árkozett Virtanon Atos is, a finn képviselőház külügyi bizottságának ta^ja. A finn volt ós jelenlegi Államférfiak svédországi utja a közvélemény\' érdoklódésénok homlokte-iélx>n áll, de közolobbit megtudni tárgyalásaikról és stockholmi tartózkodásuk tulajdonképpeni céljairól a nyilvánosság számára nom lohobutt. Az MTI jelenti: Helsinkibon nem merüli fel kormúnyválto-zás kérdése. I\'olitikai tényozók oszol a kérdéssel »cm ia foglalkoznak. A Dagens
Nyheter holsinkk tudósítója hangsúlyozza, hogy ogyolóro nom loliet kormányalakításra számítani, Helsinkiből) ugy tudják, hogy a kormány jelenleg tájékozódást igyekszik szerezni a Hzorjet Mkofnltéto-loiról.
Illetékes némot bolyról közlik:
A Wilholmstrassen egy kérdésro ki jelentették, hogy ott wimmit wuá tudnak Finnországhoz intézett német, illotvo Németországhoz intézett finn jogvzékrÓl. Hangsúlyozták, hogy ogy svájci lap orro vonatkozóan terjesztett hirosztolósoi az idogháboru-l>an érdekolt angol—amorikai forrásból származnak. (MTI)
Paasakivi, a béke feltételeiről tájékozódik Stockholmban
Zürichből- jelentik: Helsinkiből ér kezelt hirek szerint Paasakivi stockholmi utjának kizárólag tájékozódás <i célja. A finn kormány meg akarja Ülapitani, hogy milyen feltételek mellett fcfezhrlné bo áz egyenlőtlen harcot a Szovjetunióval,\' másrészt1\' Washingtonnak és a szövetségeseknek tudomására kivánja adni a finn kormánynak azt a szilárd elhatározóját hogy a finn név ezt az egyen -mii ■n harcot is inkább a végsőkig folytatja, semhogy lentondion függetlenségéről. Olyan megoldást Finn orstflg semmiképpen sem fogad el, amely az ország területét csatatérré
lenné és ezzel kapcsolatban meg is tettek minden intézkedést.
„Finnország minden lehetőséget mérlegel\'4
Frko volt finn külügyminiszter nyilatkozott újságíróknak ar/a a kér-dé.re, hogy milyen ha\'ása van Hull amerikai külügyminiszter nyilatkozatának.
— Biztosíthatom, hogy igen jól tudom, mit mondok, — válaszolt a finn politikus. Finnország minden lehetőséget mérlegel, hogy utat találjon a békékez, még pedig Hull
külügyminiszter tanácsának megfelelően. Egy alapfeltétele azonban van ennek és ez annak a jognak elismerése, hogy Finnország eletét saját módján élhe«sc ős szabad demokratikus államként hozzájárulhasson a népek együttműködéséhez.
A londoni hírszolgálat . közlése\' szerint a brit kormány teljes mér-tékhen tájékozott Finno szág maga-tariását illetően. /Tngol illetékes kö-rö* véleménye szerin Faasakívi nincs tisztában Oroszorszá/ magatartásával és azzal sem, hogy Németország hogyan reagálna Finnország e;h dá ozasaival kapcsolatban. Mindenesetre e két tényezőtől függ Hel-»ínkl magatartása, mondják Londonban.
Igen nagy ax oroszok harezinui vesztesége
Boriinból jolontik: Dubnó vidékén a szovjet csapatok előretörtek a helység nvngati szélén.
A lk)fezinától délre vívott, nagy elhárító csata figyelemre méltó sikert hozott a németeknek. Kz kitűnik abból is, bog)- a Szovjet 30 hadosztályt vetett harcba és halottakban mintegy 16.000 ombort veszített, a se boa ültek száma Í10- 40.000. A csata hevességéro jellemző, hogy, a foglyok száma csak 1800. A németek 111 páncélost, 110 lövegei és nagyszámú fegyvert pusztítottak el A németek vesztesége 7000 ember, köztük 1584 halott, .j \' i .>. A helyzet az olaszországi harotéren
Az olaszországi harctéren a U utóbbi \'24 órában a Cassinonál a uettunoi hídfőnél nagy lievos«<\' dúló csata nom volt iuigytQrjedf Amerikai kötelékoknek sikörii rohatolni a város közepéig.
Bár Alexandor tábornok ; noi hídfőnél 7— 8 harlosztá pontosított ,még sem tudt? a némotok légmentesen z jét, sót Apriliáná) kény\'
fí-t\'-H
íggol jlmü.
,t elé-
iV nettn-,lyt össz-
» Hzéttíii ni
áré gj\'ürü-
& bolgár példa...
Irta: Kelemen Ferenc
A viliigli,áls)ru gazdasági jolensé-goi közül a fokozódó .pénzforgalom inellott a legáltalánosabb és a törne-gok széles rétégéit igen közelről érintő jolonség az u. n. feket/ipiac, mely a törvényes árszint kijátszásával s rendszerint bűnös spekulációból zugban értékosíti a törvényes forgalom elől kivont közszükséyleti cikkeket.
Már az első világháboruban is Ui- . lálkoztunk vele, akkor asonban inkább a táncolás jelzővel illették ezt a közre oly káros gazdasági tevékenységet.
Amit ma fokoteeprao néven emlegetünk, az lényegénon azonos táncolással, mégis ajitfal ¡i. küIönbM(\'«g(^l, l»ogy annak idején ez a manipuláció fólog a honvédség céljait szolgáló cikkek kér.ről-kóáro /wbisát jelen tot to^ míg ma a feketepiac a bincoli\'Á i-opdszotVmok íenn\'*ii tása melleit oz élet egész torülot>7n jolentkezó ígé-nyek kielégítéaélw j* «KÜkségies árukra vonatkozik s igv^ kiterjodéso majd-, nom föléri . a f fírvónyos piacot. A háborús gaadál\' <orlásnak ez a kóms . tünete forinés ^tszerüleg rendkívül káros követko- anényokkel jár s elsősorban a |K\'ny / vásárló erejét, másodsorban poriig , a speciáhV rétegek el-látását min\' .j ¡j,on hátrányosan, fcrt-hetó, hogv „ háborús ga*/dnság|K)li• lika eg\\\'í ^ legfontosabb fobulaut megküzflr >nj 0>ir/0| a hétfejű hidrával s való!)!\' j, nemcsak nálunk, hanoin az össz< yj, our^pai államókban az ér-, dekult kormányzatok állandóan szó-n tartják ezt. n kérdőt anél-kül,, ^ ^ .jnnuj,. teljes és végleges jidását eddig elé.rniök sikerült
vo1\' ia- ;
\'^.feketepiac a hatósági arszaba-\'V ozás kísérő jelensége s részben uz 0 (hő vilápháborti tapasztalataiból, részl»en a töniecrek liafmozási ömkIo-nébói és egyesek nyerészkedési vá-gvából sarjad ki. \' Ahol a kormányzat a- kfimükse.g-leti cikkek árát bármily okból hivatalosan mogállapitja s őzzel kapcsolatban az elosztást bizonyos adugn-liisho\'si köti, ott tapasztalat «zeiuit kikerülhototlenül megjolenik a fe<
lak egy fontowxbb toruk , . , ... • • , • , ,, jtot kiürítem
s így ki volUik tevő a . . ..j
dözó hatásának. Ab \' ,nt "u \',
a helyzete at ra készt «»«™wnok <v\'
kat, hogv a Tirronl:
kén kénytelenek v.
szorítkozni. A Nef
tákból megállapif rikaiak sóm a <\' tudták boszaki\'. erőt szétforgá\'
jtte az amerikai: Umger jíartvidé-oltak védekezésin (tunonál vívott csa-Oató, hogy az ¡inin-iéli arcvonalat nein íáni, s<\'ni a német ;sohii.
tásosabban küzdjön mog. az «xmi.m mogfigyelések szerint, a fekijU\'piac-cal toljeson leszámolni nem, Jellé,t, amíg hatéisági árszabály ozás i\'ís jégv-rondszer lesz, addig feketepiac is lesz.
Mindennek dacára\' kiilónböz/» or-iszágokban különféle kísérletek folv-jnak arra nézve, hogy a bábomnak {ozt a rákfenéjét kiirtsák. Notnrég Bulgária szánta el I)fUgát, j hogy a foketepiaccal leszámol. Ott nár1 héttel ezelőtt a kormányzat határozta, hogy a legfontosabb köz-azükségloti cikkeket folszaliaditja a korlátozás alól s hogy fokozatosan a többi cikkeknéd is áttér a teljesen szabad forgulomnv s ezzel az.árupiac teljes szabadságára.
A inult évben Romániában is történtek hiusenló, bár csak ejry<\'* cikkekre korlátozott intézkedések, <t

ZALAI KÖZLÖNY
1941. február 15
melyek azonban értesülésünk szerint nem vozott.ik a kivánt eredményekhez.
Nagyon érdekes lesz megfigyelni, ho^y ezúttal Bulgáriában a nagyközönség- étf ax árupiac, hogyan fognak reagálni özekre a felszabadító intézkedésekre. Kétségtelen, hogy a fökelephu: letöréseink legbiztosabb eszköze épjxüi a piac tolJe„s folszalw tlitú.Ha volna, onnok előfeltétele azonban a nemzeti fogyasztással arány -ban álló készletek biztosítása. IX* a termők\'« *és utánpótlás egyensúlyának felborulása, valamint a fokozottabb ixmzforgulomnnl ¡«gyűlt j-üó nagyooh vásárlási ke<lv miatt őpjx\'n a mogfeloló készletek hiánya s a meglevő áruk igazságos és egyenlő elosztása érdoki.-hen van szükség ezen u téren hatósági Ixruvatkozásra, vagyis árszabályozásra és hivatalos áru tagolás int.
Ha mogfoleió készletek volnának, •kkor valóban a logeélsíerübb volna a feketepiac letöréséhez az áruforgalom toljos fölszabadítása, de hol. melyik országban állanak ma arányban a meglevő s napról-napra fogyó készletek a tömegek fokozódó fogyasztási igényeivel?
Lobot, hogy Bulgáriában a felszabadított közszükségleti oikkeklxui mogfololő áru áll lendolkozésro » «kkor nom lösz semmi baj, do ha ennek az ellenkezője kövotko/.ik 1», ekkor a kormányzat kénytelen lesz ezeket a jószándéku rondolkozéöo-kol tagadhatatlanul sürgősen vitoiza-vonni.
A boliíár példán mégis gondol kőzni koll.
Általános foltovéa szerint, melyet a ,tapasztalat is alátámaszt, nálunk «sak a nyílt piaoon van egyes cik-koklxm áruhiány, zugl>an azonlxtn majdnom minden, saintn korlátlan mennyiségben boszorozlioló Kétségtelen," hogy ólslmicikkökbnn Magyarországon néni lehel hiány, dk» sok jéb közszükségloti cikkben sem. a igy van, akkor nálunk is meg lőhetne kísérelni u feketepiac rész-Ixsii lolxjnlását egyes cikkek fokozatos felszabadításával. A piaci szabad vorsonynél fellétlenül érvénvo-sülne a kereslet és kínálat árszabályozó vas tör vőn yo. í/ohet, hogY ez kezdetben a iolonlegi hatósági árszint folott jóval magasabban alakulna ki, do hát a fokotnpíac árai nent haladiák mog sok esetlen többszáz százalékkal a hi^lalos árszintet? A piac felszabadítása bizonyára még nohozobb helyzetim hozná a szociális rétegeket, de őzen is segi-toni lehetno azzal, hogy a felszabadított áru ogy része ecélra biztosítandó volna napi áron,\' az árkülön-bö/otot ixxiig ogy országos szociális alapból ko\'lono fedezni.
A gazdasági élőt megszabadulna a fekotépiac jx)lip-karjaítól, a jjongó vásárló orojo megszilárdulna, a közerkölcs a tömeges árdrágitási bün--perek loállásával megjavulna s a szociális néprétegek is hozzájuthatnának olyan cikkek hoz, amolyokről ma már álmodníok som loliot.
A kérdés csak az, hogy ogy ilyon kisérlot osotlogos kudarca nom jo-lenteno-o nagyobb bajt, mint az egész fokotopiac?
Várjuk mog talán a bolgár jx\'dda kövotkozmónyoit s jó magyar jx\'lda-boszéd szerint iparkodjunk a más kárán tanulni...
Vitéz Oszlányl Étnél YMéririagy ■•id|a az Baaepl bawéíit
a nagykanizsai Urleányok Márlzksagregáslójáaak KMltiir-estJéa
mardos 6-an
u| kezdő és haladó gyorsírás!, gépírás! tanfolyam kezdődik.
Beírat*» egész nap.
NagykanltM, Sxent Imre ktrceg-n. S.
Nagy eseménye lese Nagykanizsának február 21-én a Városi Színházban. Az utóbbi idők egyik legnagyobb kulturális megmozdulása, iimit a nagykanizsai Urleányok Mária Kongrogáoióia, ráradnatallun prózesük, P. Labanc« Medárd III. rendi igazgató vezetésével rendez. A kultur-eslély szoreplói országos nevc»k birtokosai. A cél a lognottio-sebb, legmagyarabb: az elesett magyar honvédek árváinak folnovelt/j-te.se. Ilogy minél több hós iltmaradt özvegye méltó olholyozésl, az élotju való bekajx:solódáat, egjuszloneiál nyerjen.\' Hogy minél több magyar hadisérült érezze a Magyar töui.*-anya, a Mafnrar Haza simogató, virrasztó, áldó, sogitő kesét. Hogy érezzék a hősök hozzátartozói, hogy a Magyar Haza nem feledkezik metf azokról, akik életüket adták az ítl-honmaradottakérl, a magyar becsületéi!, a magyar szent földért, a Haza oltalmáért. Híven a Legfőbb Hadúr kijelentésébe«: híven a mi-
niszterelnök nyilatkozatához; Miu-denl a magyar honvédért, hojreá-tartozóíért.
A fobruár 21-íki Kultur-esU\'Uv hazafias moj/tnozdulás, a legszebb és legnemesebb akció. Ennél a megmozdulásnál uz otjész magvar társadalom ogv. EblxM mindönki kivowzi részét, »ki igényt .tart a magyar névro.
A Kultur-estély műsorát most állítja össze a rendezőség. Méltó lesz ahhoz a gyönyörű gondolathoz, li melynek szolgálatába az Urleányok Mária Kongregációja szegődött, hogy a magyar női szív szorotot-sugarai-val aranyozna Int azoknak éleiéi, akik édoáupjukut, csuládfőjükol, ko-nyérkorosőjüket/•veszítették a vörös pokolban vívott tusában.
Az estély kimagasló eseménye: vitéz Oszlányi Kornél vozérőrnagjr, a Mária Torézia katonui lovagrend legújabb tagjának ünnepi Ixvszédo és I\'uszta Sándor, az országé« nevű pap-költi szarapláu*.
A jegyző- és tanitó-kiány kérdésivel
foglalkozott Zala vármegye kttzlRazgiitásl btcotteáffa
ZaUtffmtefobrair 16 Zala vármegye közigazgatási bizottságának hétfői ülésén a vasúti forgalmi akadályok és a megye bo-havazolt utjai miatt jnindössze egy bizottsági tag jeleni mog. Az ülésen dr. Brand Sí\'uidor alispán elnökölt. Az albizottságok tárgyalásait ezért elhalasztották.
Az előadók ismertették szokásos jelentéseiket. \' ■
Jelenleg ÍÍH segédjívgyzői állís lic-löltetlon Ziala vármegyélx)!»,. vagyis \'25 százalékos a hiány.
állitásávsl oldják inog a kérdést. Azt az-\' índitvanyt, hogy * tanítóhiányt munkaszolgálatra kirendelt old. "tunilókkal oldják tmvj, a tau-folügyolő nem tette magáévá, mert ilyon alajxm ei\\xlményoH t« ni tói munkát olérni nom lolMtt.
A fogvelmí eljárás moginditását mondta ki a köz igazgat/isi bizottság Szirányi Józsof tnuracsányi tanító ellon. Szirányi a 24 tanorós inura-csánvi iskola igazgatója volt. Bün-cselokménvok elkövetésével gyanu-
sítják az iskola fájának okulása, jw.
A kin-.igazgatási bizottság kéri, iskola ingatlanának IxirlxMuláua^ a hogv a lakások igénybevételéről szólói fuvardijak elszámolású körül. Szi-rondolkezést terjoss\'zék ki a vissza- ! rányi lemondott állásáról, ezt azon-lért zalai járásokra is.
Kéri a bizottság, hog> feliratban kérjék a földművelésügyi minisztert, liogy a kényszorvágull állatokat a kisközségokból át lehossen szállitani városokba is.
Tanítóhiány miatt jolonlog 21 iskola n<*m miikrxlik a vármrtgyólxui. Ötödéves tajnlóképeótiök seolgálatba
bnn a bizottság nom fogadta el, ellenben felfüggesztették állásától. lOllono már az ügyészségen is folyik az eljárás.
A mezőgazdasági holyzotjol:»nté* a lóhoréseklxjn számbttovő eg\'»rká-rokról számol bo. Zalában 50 q árpa és 900 q zab került kiosztásra.
Taanlságok mladeakt számára a vasat yasdrasul
nehéz irálbét
(hl) A magyar állam vasutas-hadserege a Dunántúlra szakadt vasárnapi Ítéletidőből» iurnét méltónak-bizonyult arra, hogy valóban második hadseregként bocsülje meg a társadalom a vasutast. Aki — mint o sorok irója — uton volt ozon a vasárnapon és hajnaltól óifélíg meg-íigyolhotto Nagykanizsától Budapestig, állomások irodáitól a nyílt pályák hótorlaszaiig, várótenpektől a vasúti kocsikig a vasutasság szolgálati magatartását, csak a tisztelet mindon jolévol és érzésével állhat mog főnök olőtt ós távirdász olótt, kalauz előtt ós pályaőr olőtt, tiszt olőtt és munkás előtt. Aki nom utazóit végig a Balatonparton és a vicinális vonalak vihardulta zeg-zu-gain, fogalma sincs, mit jelontott a vasárnapi, Szibériában som min-donnapi hó-orkán a vasúti forgalom lelxjnyolitása szotn|x)ntjából. Emlx>r-feloltit teljesíliott a. magyar vasutas és szemlxí szállt a lohotötlonnol is, csak hogy a forgalom fönntartásának, a vasútra bízott ólotok, értékek és gazdasági, mog ogyéni érdokok biztosításának, a mogvoszott elemek minden pokoli tombolása közopotlfl is ologut tudjon tonni. Ma, amikor nem i)iiszta szó, hanem nagyon szomorú s egyre több komoly gondolkodásra kényszoritő jolonséjg a mun-
ka-erkölcs hauyathWiről szóló }>a-nasz, a magyar vasuttut w. egéer, lárstulalom számára j)éldát mutatott a helytállásból, a kötelességtőljosí-tésből, mindon orónek egy oólórt való mogfeszitéséből. Vasutasok minden szolgálati ágban álltak idogfo-szitő munkában jx>rcnyi pihenő nélkül 24 és 48 órát. Nom kértek érto több fizetést. Nom számoltak különórákat. Nom türolmotlonkodtok, nom ideireskodtek a közönségből. Dolgoztak minden izinuk, "mindon szál idegük, mindon agysojtjük mogfoszi-tésévol. Eltűrték á vonalakon mindenfelé összetorlódott, megrémült, tanácstalan, a vasutasodat ozor kér-déssol ostromló közönség idegességét. Dolgoztak dőrékig hóban, fákat tördelő széllxm, arcot, szemet yő-rosro pjuskoló, havas forgotoglx>n, vak éjszakában.
Sokan, nagyon sokan tanulhatnak ma a magyar vasutas jVildájából! A mai magvar élet sok-sok munkahelyén volna szükség arra a kötelességtudó, önmagát a köz érdokél>on áldozni tudó, a biztos konyérért teljesítőit munkát nem óramutatóval mérő szel lem ro, aminők m(>gtosU)-sitóje a magyar vasutas. Sok hivatalban volna szükség arra á mindig fegyelmezett, mindig szolgálatkész, mindig udvarias hangra, amit ozek-
Ix\'it a nohéz szolgálali órákban is tapasztalhatott a közönség a vasul részéről. (Aki azon panaszkodik, hogy a telefon-érdeklődéséie kurtán válaszoltak a vasútról, sz ne feledj« el, Ix^y a vasút tolofonján száz és száz kérdésre kell ogy nap választ adui és a rövidség és szabatosság éj)jx>n a közönség erdőkében szükséges. A panaszkodó maga sem jutna hozzá, hogy beszélni tudjon « vasúttal, ha u vusut mindon telefonálóval percokiif tartó udvariassági
.szólamokban érintkezne.) • *
A fonti tnnuiaágok mogiztvlelteét el-r^sorbsn aJAnlJuk a poatl gyorsvsnat ótkez4kocal-BiemAJyzBtónek.
A vasárnappstl pesti gyár« mngérke-zett Balat«n8zentgyörgyre. Kanizaa, fsáktarnya fslé nincs tovább a* ut. Bgy •«tsaé itas ott rekedt az éjszak&baa a Rzentgylrcyi álloH&aan. A vnsatl szil-lodAbnn krly alnaa A vonatban kell maradni. A vasat, mint mindig, olóa*-keny. Vüttstt a kooalknt. vltAgltás la van, mindenki ott töltbetl nz éjszakát, taon ám, de nz utasok kr? régre <ike«. Akik arra számítottak, hegy otthon vacsorázlak, aem hoztuk mauttkkal sommit. IVston, útközben o«yót>ként aem vásArolkattak volna, mert va\'-áraap lévén, az Uzletok zárva voltak. Do hiszen Itt az étkező korai!
Igon. ar. étkező kounl olt volt. I)«» ml-vol az ótkezókowl szabályzata Hfy szél, hogy a szeasólyret csak p véiáí-lamAalg köteles az utnaokat kÍB7«lgAlQÍ, ezúttal a budappst—otAktornyat gyorsvonat étkezőkoosljn már Balatonazont-györgyön, 0 órakor zárórát csinált s nibány ótlea szomjna utazé utas(««yik e sorok Írója volt) hláha klvatkoiott a rendkívüli k«rülm*nvokre. klAha jcért kivételt az éjnek idején, hibáján kivttl elakadt utaB viamalor belyzoténck. — a ksdélyeaen vao«orázó étkozékoosl-alkalmarottak kórusban |<*lentntték ki, hoey .ez a szabály*, meg hosy .tetszett voln*< korábbaa vacsoréznl", aie^ még azt is, kogy nekik már „plhuu-nlttk kell".
Éa elhiszek minden szabAlyt és tisztelem Is azokat. Ds a hóIuvAk, noa! ogy országrész fargalmAt megbénította, az eleitek pusztító dltko, ami embere ket vasutlkocalkban való A|Jele»éaro kényHzerltett nem hajlandó szahAlyok-hor, igazadul A/kuui éppen ildomo«,, hogy hz éttermi alkalmazott a plkooé-sét emlegesse, «Mikor nem plhea a vasutas, nem pihen ax utnn, nom piken a vonalokon dolgozó munkás és aom pihennek m uton lévő hozzátartozóikért aggódé osaládok Ex wár mégis o«ak sok egy klosit a szociális önérzelbél,
kedves étkezőkooai alkalm«Tottak I ■*
Vasárnap ójfólkor még ott dolgozott u. magyar honvéd a beharapott viigányok mentén, az eltorlaszol* állomáson, csikorgó hidogbon, szél-fujta hóban i»t ott dolgoztok nu^f a következő nup is késő ostig, ht^j a polgári élet vérkoríngéso a szüksé-gesnól tovább mog no álljon, hogv a forgalommunka fltomo mielőbb meginduljon^ hogy emlx»r »Ví >avak újra hiztonságban indulhassanak az élet üteméro az élet parancsolta utakon.
Olyan jó lott volna mindegyik lapátot, csáki\'inyt szorongató honvéddel kozot szorítani és olyan jó lett volna az orezágutainkon hasonló munkában dolgozó lovontofiuk kipirult arcát mogsimogatni és honvédot, loventét felmutatni az egész ország nyilvánossága elé: -- »ide pézzetok, emlxm^k! 10z az egymáson segítés magyar szellomol Ez a honvéd ée |x)lgáivogyazon vérségo! Ez a testvér magyar kezek utmutatása arra, hogyan koll egynok lenni bajok időjén, hogyan kell bolyt is állni a sok szóval szavalt belső arcvonalon olyankor is; amikor az kemény munkában való áldozat magyarságát kövololi.«
Itmonoti, tavaaxi
ftalaoek ii lirbátok
minden szlnbos, na§y válaaz-tókkan, Jutányos áron
Róth Lauránál
Kkxá »-udvar.
19 41 .február 15
ZALAI KÖZLÖNY
HÍREK
- (A főlapén Máramarosban)
Vitéz gróf Teleki Béla fóispán • Mára-maros megyébe átázott hagy az ottaul féispáa meghívására farkasvadászaton vegyen részt.
_ (Aranylakodalom)
Szálinger Antal nagykanizsai szitásmes- i ter, aki a nagykanizsai ipari és közélet-ben jelentékeny szerepet játszott ét aiunkásságával közbecsülést érdemelt ki, uiinap Uanepelte meg csendes családi körben házasságának 50-ik évfardalóját.
_ (Úrasszonyok lolkigyakorlatal)
A nagykanizsai Úrasszonyok MArla-kongregAolóJ* Idei husvótl lelkigyakorlatát Március ö tói március 10 lg tartja a feroQoleknél. Bevezetőt mand ér. Plohler Emil prézes, a lelkigyakorlatokat rezetl dr. Qerencsér István kegyesrendi glmn. tanár. A tagokon klvUl vendégeket Is szívesen látnak a lelkigyakorlatakon.
- (A Szoolálls Missziótársulat)
nagykanizsai szervezető családias misor keretébea nyujtett alkalmat tag-jalnak. hogy u kék-kereszt tostvérlség-uek Jegyéi>en pár kolleme« órát együtt téltve, feledhessék a napi gondakat éa olŐsaozdlihasHák a Missziósház napkézi-otthonában gondozott gyermeksorog ellátását. ami ma rendkivUll nagy go«-dokat ró a kedves missziósnővérekre. A Missziósház termében telt ház volt a kedves és meleg sikerű összejövő!«! alkalmából A megjelentek díszes együttese is kifejezője volt nntmk az általános tiszteletnek, szorotetnek és megba-ostllósnek, ami Nagykanizsán övezi az Ö»felá:dozó munkával csak ombertár-salk azonvodésénok enyhítésén fáradaxé kékfátvolas nővéreket, A ,mt»oron 8ó-lyom Kálmánná a gyermekről szóié verset adott elő kedves, meleg sziliekkel. igen nagy sikere volt Gabrlelli B6-láné nagyasszony magyar dalainak, amiket Szaváryné és Emília leányának zongara négykezese követett értékes zenei élményt nyújtva a hallgatásig-nak. Knlamár Aranka és Náday Margit tánoos Jelenete nagyon helyes volt. sok tapsot kapott. A kíséretet a közkedvelt Ilonka néll látta el. A bemondó tisztségét Ugvesen látta ol Baltavárt Irén. A Missziósház bálás a megjelenteknek és hálás nz adományozóknak, akik mind a szegénység apró gyermekoln segltat-tok.
- (Maghalt e$y zalai nagyasszony)
Mál\'ts József m. klr. kormányfrttaná
osos, Ea.la vármegye volt árvaszéki elnökének özvegye, sz. Rátz HonB, 77 éves korában Nagykanizsán elköltözött az élők sorából. Egy Igazi magyar nagyasszonnyal megint kevesebb van. Eltávozott elfáradt testtel, de mindvégig töret\'en lélekkel E\'rondozett mindent fü\'dl élr»\'óben, kouy megnyugodva kezdhesse «1 ökök álmát Nemes, pél dáladó volt ennek n magaskoru, de még magasabb lnt«|ilgenolá]u és fen-költ szellemll asszonynak egész élete, smlnek legékeaobh blronyltéka utolsó akarata : — vagyonának teteaos részét nemes alapítványra, -egyházi célokra és hűséges alkalmazottainak Jutalmazására fordítatta. Emlékét nemcsak az a lo-ány, nemcsak az a szogénysorsban élő özvegy fogja áldani, aki a nemeeszlvü rrnevAMzorry által lótosltett\' nlápltvAnv gyümölasét togja élvezői, hanem mlaá-azok, akik őt ismertók ós szerették.
- (30*/o az adóhátralék Zalában)
A pénxlgylgszgató jelentése szerint Zalában a helyesbített mult évi adéhátralék január v*Rén I millió 739 ezer 119 «011*. a helyesbített folyó évi előírás 15 allllé 591 azar 386 pcsgé. Januárbaa hclalyt 43.517 peagé Az esedékessé vált téay-leges hátralék 5,574.448 pengé, vagyis 36-84 százalék.
- (übát küldött alma gyanánt a postán)
Kis* Imre sflmegl lakas csamagat adatt
[el a postán és a csomag tartalmát ugy ¡elölte meg, hagv alma van beane. A postán gyanút fogtak, mert nctn gyümélcs-iltat, hanem llharslr szaga árait a csa-magbál, Pclbontalták a csamagot és kiderült a turpisság. A sümegi járás fészol-Rabirája nem jagerőseu l»é pengő pénzbüntetésre Ítélte Kiss laarét.
- (Valami olosébb Is lott I)
Ezt a csodát Is megértük a világháborúban. hogy valami olcióbb lett és P?dlg még hozzá a villany. Sümeg nagyközség dicsekedhetik ezzel az örömmel. Az történt ugyani», hogy a Vasvárme-Ryl Elektromos Mftvok Rt ez év Jaguár I ével a mult 6vi 142 7 fillér késett 134 3 fillérrel számlázza kllovat-tonként a villanyáram árát.
Egy murakirályi legény leszúrt két másikat, akik memkültek elölő
J/1 trakirá,\'y% február 15
(Tudó lilánk jelentése.) Véres va-aárhap délután volt Murakirály községben, a részlotok és háttér kilúgozásán még most fáradoznak a nyomozó hatóságok.
Vuk János és llartovics Balázs, inindkotton IH éves murakirályi legénykék, mindkettőn natwzámós foglalkozásúak, vasárnap délután együtt voltak egy bánnál a náluk mtnd-ősszo két évvel idősebb Hlacskó Istvánnal, aki ugyancsak murakirályi legény és foglalkozására nézve földműves. Hlacskó kötokodő termé*m>t, hirtelen haragú is, igj nem csoda, hogy a három fiatalombör (issze-akaaxkodott. Ilofy mint s miért,
inéig nincs tisztázva. Már-már vore-kívlésro került volna a sor, azonban Vek és Hartovícs okosabbnak találták, ha faképnél hagyják a már kés után nyúlkáló Hlacskéd. KI is iramodtak a helyszínről, de Hlacskó utánuk sietett é-s kését előbb az ogyiknok, majd a másiknak a hátába mártotta. Hartovics hátán több szúrás van, az egyik olyan mély, hogy a tüdőlelmny szabadon maradt a sebon át. Vuk sohasüléBo is eléig súlyos. A nagykanizsai mentők az éjszakai órákban szállították 1» mindkét solxwültot a városi közkór-liázlm. A csendőrség a nyomozást a sztirkálá* ügyélion megindította.

Mégy halattja él hit í*lyas iskiitlllja vai a tapsiul taharanlé éi vsBatiiiialtktBéaaak
■Tapolca, fobmJa- 14
Kgy munkásokat nmnkaholyükro SZU Ili tó naíry teherautó oddig még meg nem aílapitotl módon bolee?.a-ladt az ejfrjík vonatszerelvény mozdonyába. Az Ősszoütközés l\\Mfry ijo-dolmot okozott. Az autó teljessen <jsszezuz<xlott, de sulyo« uórüli-íieket azonvedott a mozdony is. A gyorsan ott termett vasutauság <« a holyi színre órkezií kőz»é?glxiliek sogitstí-géro siettek :i romok kőzött segítségért kiáltó uebivsülVekiaek. a^z öosy»-

ütközésnek négy halálos és hMi «1-lyosan selx\'sült áldozuta van, hártnn könnyeblx>n sebesült mcf.
A tragédia szinhólvém kiszállt a csendőrség és helyszíni fényképtől-vétlolt kéiszibott, majd töblx»lu>t ki-hallgatott. Hzigoru nyomozás folyik annak mogállanitására, hogy a au-lyoi. szerencsétlenségért tori 10l-e Ta. lakit, felelössí\'ig-.
A MÁV n^zérŐI bizottság szállt ki a helyszínre a vizsgálati lofolvta-iáuára.
Arirágitái alatt aUléltak agy kaaslhalyl kiafivsst és kél ffaiMélisl tériét
Amióta ar. építőanyagok hiánya miatt ,suk gond cs sok }>anasz hangzik ol országszerte, nagy a kutató a különböző, bontásból kikerült, ócska légiának teU»fo<lö cserépiK>k j is. K/l a konjunktúrát használt; ki 1 két gyonosdíoAÍ lakos, név azerint Tütlő Kálmán Pál György, valamint Kocsis János keszthelyi kőművesmester, akinek közreműködésével (és lérinéazoboaon hasznával) a bontiwból unánuw.ó téglái és xuin-
doly eladásra került. Az ócska anyagot megszorult é]úttetőknok adták el, jóval drágábban, mint amennyiért szabad lelt volna.\' Árdrágítás vadjával mindhárman a zalaegerszegi törvényszék elé kerültek, amely bűnösségüket 1 negál lapította és Tüttőt, valamint l\'ál Györgyöt főienként \'¿(XX) jxuigő, Kocsis János kőművesmestert jxxíig 200 pengő pénzbüntetés™ ítélte árdrágító visszaállás miatt. Az itúlot jogerő«.
A hufAiilai Hlilntír ruieUtt
Usztelefbcril. ImitMaranttnokak klicmteéril
kok kinevcziisük alkalmával fogadalmat tesznek és ogyonruhát viselliot-
nek.
Tiszteletűdi loventei>amncsnok ki-novezóséro javaslatot lolietiuik a le-vonte kőrzetparancanokok és annivl magasabb l(»vontej)arancsnokok, ezen kívül a l(»ventoeg)imüleUik olnökju. A ki nevezés ki a Leventék Országos Parancsnoka tesz előterjesztést az ífjiiBágvJIonvédohni Novoléséimk és a Tostnevolésnok Országos Vezetőjéhez. Ha egv tiszteletwli lovonto-parancsnok fogadalmát mogszegi és méltatlanná válik a cím viseléséro, az IHNOV a címot megvonlxatja.
A miniszter rondolot<> értolmébon március 31-ig hadtestenként összegyűjtve felterjesztik a tiszteletbeli Kivontejxarancsnoki cimro javasoltak névjegyzékét.
A levente Ilirközjwnt joloiiti: A lionvéidehui uiiniaeter a »tiw.-teletbelí lovento j»araiicsnokí<c rendfokozat rendszeresítéséről rendolotet lulott ki..
A rendelet értelniélion tisztolet-IkíI.í loviüitopaiancsnokká a miniszter nevél>en az Ifjúság llonvéuoími Niv-velésének éa a Testnevelésnek Országos Vezotő»jo 1 »övezhet ki azok közül, akik a lovonteintézniényl>en kimagasló orodményü hivatalos vagy Magántevékenységet folytatnak, vagy folytattak, vagy a leventeiidézmény fojlesztéíse torén elismerésit) méltó orodménnyol köz rom üköd tok, hajlandók a lovontointézmény további támogatására fogadalmat tonní és elvállalják egy általuk szabadon választott lovo\'ntecsapat, vagy lovonto-egyesület pártoló tagságát.
A tiszteletbeli lovontojjarancano-
tarjan—palcsics
textilipari ¿& hereshedalmi vállalat Nagykanizsa.

Qyár: Magyar u. 86. Városi főMt/et: Fő-ot 14. (Első Ma-Telefon: %44. avar Biztosító Intézet palotájában.)
Telefon: 5-33.
Pár perc földrajz
A Szovjetunió 16 tagállama
A legfelsőbb szavjet tanács alkat-aaánymédosltó határozata aséltán Irá-nyltatta Mosskvára a világ kézvAlemé-nyéaek figyelmét. A határozat, aalnt már JelentoltUk. 16 seavjot kéztárna uAgot raházott tel az önálló külképviselet 0« hadseregfenntartás Jogával. Bár Malotov ayllatkazata \'a hataraaat niOBiall végrehajtását Jeleatette he, előrelátható, hagy csak fanaalltásrél van azé, kétségkívül ügyos «llplamá-oiat snkkhazásrél. Bzuttal ueaa térSnk kl az alkataaáayMédasltás külpolitikai kivotkezaiéajreire, a^upáa tájékoatatá-sul kézéijak a 16 tagállam nevét, ter«-1 ott nagyságát ée lakoaaioak saáaát. Erre aaár axért is szükségünk van, aart az earépat közvéleMéiy alig ti< arrél, latlyea részekre eszlett belső teaxlgav-gatás Hzompantjáhél a Szavjetaaié. Beek >ie agynevezett tagállamak odáig Is megvaltak, do caujiáa közlgazgatáat ogységakuek, legjobh esetben tartauá-nyaknak lehotett tekinteni. Az alkat-laánymédosítáa asast — egyelőre pa-piraaan — éaállóaággal ruházta fel kifelé ts a tsgállamakat Meg koll még legyeznénk, hagy a Szovjet háreaa aljraa országot is tagállamaak maaé, aaielyek ozldészerlnt aómet megszállás alatt vannak. Ezek a haiti állanak, Utvánla, Lettorsxlg ós Asztaraxág. X maidavat kéztársaaághaz csatalt Keaza-ráhláhan ls németek még nz «rak.
A szavjet Jelentésekben ernlított sza-olaltata kéztarsaságok a S\'ovjet alkot-taáayban taglalt hivatalos sorrend axe-rlat a következők:
v Oro»t4ruág, terttleto 10 mllllé 378 ezer négyzatkila-méter. Lakótaak száma ar. 193«. évi népszáatlálás Időjén lOt millió 811 ezer vált fővárosa Maszkva. A tanáoskéz-táraaaágok küzétt agy területi, utat aépességl szempaatbél vezető helye« ált.
Ukrajaa,
tővárasa Klev, tarülete SSS.Hé «é«jr--zetkllamétar, lakéinak száma négy év-\' vei ezelőtt 40 mllllé valt.
Fehir»r0tt*rtzág, magában faglalja a logutóbbl hadlje-lentésekben oly gyakran szereplő vá-rosbkftt^mlnt Vitehszk, öamel, RJooat-ezo, Mogllov, ®rsa stb„ 22Ö.0M négy-
r
UJ MAGVAK KÖNYVSIKER

Szántó György
00
0
ft „Ha|dutAnc" szerzőjének uj nagy tArsadnlml rfigínye. Ara 17 pengó.
VILÁGSIKER
Kenneth Roberts
llwilsiffl
l\\ 1 északamerikai fftggetlenségi háború hatalmas regénye. Bendek Marcali művészi forditAsa. 927 oMal. Ara 24 pengó..
BIBLIOFIL ÚJDONSÁG
Omár Khájjám
A perzsa cslllagész-költó vilAghirü négysorosai, Szabó Lőrinc mesteri fordltAsAban. BAró Romaszkan /Mlce rajzaival. Csakis szAmo/ott példányok kerülnek for<jnlombn. /Amatőr kötésben 00 pengó.
Kapható minden könyvkereskedésben.
V.
UJ IDŐK IRODALMI INTÉZET (Siriíjer és Wolínerl
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
zetkilométernyi Wület. Inkólhak »zAnia kcvC\'H hlJAn 10 miliő. fövAiesa Minszk.
örminytratég, Törökországgal én IrAnÁal hatAro* \'tVi-rölcte 3)000 négyzetkilométer, lakóinak hí A ma I millió 281.600, fővArotm Erivan.
Asztrbeidsan, a bakul olajtorrAnokról nevezetes. Tto-rületo 8ÖC0» négyzetkilométer. 3 millió 210 csernyi iakoHsal. FóvArosa Haku. öeergii,
Sztálin Bfcflléföldje, szintén a KaukAzuH bau fok ázik. 70.<W> négyzetkilométernyi terlllrt, tővAroan Tlfiisr, lakóiunk szAnía 3 millió 542 ezer.;
Turkmmisztéa, a Kaspi tenger Ah az Aral-tó ktfrnyé kén. <43.600 négyzetkilométer Lakói UAk flzAma 1 millió 260 ezer. FővArosa Asabad.
Özbtglsitán, FerzalAvnl hatAro*. területe 878 3«) négyzetkilométer, lakóinak szAwa 6 millió HOJ ezer. FővArosa Taskend.
,, Tádzsikisztán,
(óvárosa Sztallnabad. Területe 143.900 négyzetkilométer. LakossAga 1 millió 485.100.
Kazakltztdn, (Kozákföld), területe 2 millió 744.500 négyzetkilométer, Orom-orszAp utén a legnagvobb (erületU tagAllam Lakóinak H/Ama 6 millió 145 9<X) FflvAiosa Alma-Atta.
Ktrgizisztán, területe 105.7C0 négyzetkilométer. La kólnnk a/Ama másfélmillió FóvAroaa Frunze.
Kardia,
a FinnorszAgtól elvett területekkel kl egészített karelo finn kÖztAranség, terület« 174.400 négyzetkilométer, lakóinak száma 4f>!».200, fővérosn FutrozavwdHzk, finn nyelven ABaunlelinna, az Oocga-partján.
Moldvai köztársaság,
a roanAnlal Bi-sszarAbia 1944 pb elfog-lalAna utAn a Dnyeszter és a Pr;ilh ki zölti területet a szovjet a Dnyeszter éa a Bug kőzett fekvő mo\'dvai tanAcs kéztArpaaAghoe enatoMn Fenek a köt-társasAgnak torülete 32 700 négyzetki loaaéter. Likólnak szAma 2 mlllló385.tOO Fé«Árosa a jelenleg romAn kézen levó Klsenev.
Litvánia,
terfllote 61.300 négyzetkilométer. Lakéinak nAaia meghnlad|a a 2 millió Hrj ezret. FóvAroaa Vllna.
LttUrszég,
65.800 négyzetkilométer. Lakéinak szA-ma kézcl 2 millió. FóvArexa Riga.
bsitirsiég, torülete -17 W0 négyzetkilométer. La-koBHága 1 millió 131 ezer. Fővárosa Tallin (Revnl)
NAPÍRKN1):
ßjjcli gyógyszertári ügyelet: Ma a Fekete Sas gyógyszertár Fó-ut 6. Kiekanueán az ottani gyégpu«»-
tár állondó ügyelckB isni.
— ¡>>
Naptór. Február 15 Kedd. Róni kat. Kol. Kolos. - Protestáns Fauszlin.
A GŐZFÜRDŐ nyitva vaa 7 érMól Mk 6 óráig, (Hóttó, ea*«da, p^atvk délután és kedden v/férj aap níkn«k.) Telofou: 660.
< ...hogy a régi kitiai császárok a fénytörő prizma birtoklását kizáró lagos felségjoguknak tekintették. Erről a tényről színelméletében Goethe is megemlékezik.
Olvassa a
■iOlv \'•HA*
Zalai Közlöny-t!
A vizsgálóbíró szabadlábra helyezte a keszthelyi ko/csmárost és kocsisát
Szombati számunkban közöltük, hogy Fi Viktor keszthelyi korcsmáros és annak kocsisa, Itonyai (lábor megtámadták Mándli Kárölv hercegi ordőór, eserpzegtomaji lakost, sünikor az fakivágáson érte őket. A nyomozás orodményokóppon mindkottőt a csendőrök leszállították és átadták a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
Dr. Knausz László törvényszéki
tanácselnök, vizsgálóbíró ma map elé vozettetk! mindkettőt és kihallgatta őket. Mindegyik azzal védoke-zett, hogy az ordoor támadt rájuk. Mintán szökésüktől nem koll tartani, a vizsgálóbiró szabadlábra holyozte l?,rv
/
eljár M kettő ellen.
ti » ........................J---
őket. t\'gy Fi, mint Honyai azonnal olhagvták a fogházat. A bűnvádi eljárás azonban tovább folyik mind-


Német ellenőrzés alatt az egész nettunoi angolszász
haderÓ
He.rfínból jelentik: A délolaszor-szági arcvonal holyzetére nagy hatást gyakorol az a rendkiviili nagy veszteség, amit az amerikai erők a netltinoi arcvonalon szenvedtek és ami az 5. aber ¡kai és 8. brit hadsereg támadó kópösségót is meggyengítette. A nettunoi angolszász hadsereg ina a német erők ellenőrzése alatt áll. Fz annak tulajdonítható,
• >
hogy a német csapatok az albauoi vidékén elvan kitűnő állásokban he-
lyezkedtek el, hogy figyelőmmel tarthatják az egész hídfőt és azt állandóan tűz alatt tudják tartani.
Knnok tulajdonitható, hogy a németeknek Aprilia környékén véghezvitt legutóbbi vállalkozásai is toljos sikerrel jártak.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- é* patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beváltkatók és
Hofherr-gépek, gépaxlj, oiapágyfém és golyós csapágy iq^nylését elintézem.

Háry János
rum-, Hkörgyár és bornagykereskedés
Vas-, szeg- és drétjegyelt
azonnal beváltja
Kra.ébot-tér 1. P£TŐ és SAMU vaskereskedés»
T.lof.»- 595. s R p ftolyéKMfpHiyah, a*pszijakt
wAROS! MOZGÓ Kedden
15. és 16-án----,-- és szerdán
•ti i
Milliós kiállítású kalandorfilm l VIHAR KAPITÁNY Lélekxetelállitó izgalmas kalandok
A legújabb Mmgyar világhiradó,
í. \' .V. • . \' • \'íéi 1 Előadások kezdete: i6 ós Órakor.
DBaWWOLGYl SS:
Aramaxámlik tixatét», roktamáotók, hlbajalontéiak, «saksxarQ . felvilágosítás m Ind an viilamoa kérdéabsr délslbl« 8-tól déluftán. 16 Ó^AtJ. Cssngsry-ut gl, tslsfon 294.
Hirtuun o loloi Közlönyben
Világító rakétától klgyalladt a pápai palota tetőzete
Róma, február 15 A váront ért* legutóbbi éjszakai légitámadások alkalmából egy világító rakéta a pápai jialota tetejére esőit, mely kigyulla<lt, de a vatikáni tűzoltóság gyorsan eloltotta a tüzet. Az eloltott rakétát » pápa is inogta kintette.
Nem sikerült a partizánoknak: több dalmát sziget ellen intézett támadása
Zágrábból Jelentik: Partizán bandák az utóbbj napokban istnét megkísérelték, hogy több dalmát szigeten*\'megvessék a lábukat, A német és horvát hatóságok a partizánokat megsemmisítették és 30 motoros vitorlást zsákmányolok.
Kairóból Jetentik: Péler volt jugoszláv khály környezetében helyre-igazitólag közlik, hogy nem igazak azok a híresztelések, ame\'yek szerint a volt király röviddei ezelőtt Olaszországban találkozott Titóval vagy egyik képviselőjével, hogy politikai téren kiegyenlítést hozzon létre. (Bud. Tud.)

Az Oi/tóiysorsjáték húzása
Az Osztály sora játék mai húzásán, a főbb nyeroményokot a kövotkező számok nyerték:
<20.000 "jioiigót nyort a 8H.Ö03.
4000 pengőt a 4D.Ü54, 85.060, 94.598. - ;
8000 |»engőt a 21.157.
2000 |lengőt a 16.8B0 számú *ors-jegyek.
A velünk kösölt számok hol|ro«só-géért felelősséget nem vállaiink.
APBOaiBDETfiSEE
ÁLLÁS
Megbízható b*]ér4iiAt keresek azon-nalrs. Józsei iőhcrceR-ut 60. 455
jóoodorti, képzett ••gédiit azonnsll belépésre felvesz: Kspoll István iünzer- és csemege kereskedő, Horthy M-u. 2.
kifutafím éa segéd felvétetik Kelemen Rezső cégnél. 510
Ügyes klfutátlut azonnalia (elveszek. Vitéz Sóváry István, Király-u. 20. 500
* ADÁS-VÉTEL
I\'eill tAli«ubál eladó RAkóCii-utca 40. a*. 502
T«IJ*a«n uj hálószoba és konyhabútor eladé. Ctm Szmodlcs Ferenc, Bajcsal-ul 44.
509
Rekesz oya^mak-Jéröhát vsszek
\'" \' t: Ua: ......
Icvö mily gyermekkocsi eladó.
Fó-ut 10., \'fényképész.
yanott Jókarban 607
Mindennapi levelezéabót öwzegyflltött tömegbélyvgát bélycggyU)tési célokra maovaaiak. Baruarits. Zalai KOxIöny ueiKeiztósége, naponta délután 6—7 óit
kQzótt. Bt a hlrdeics mlnflig Érvénye»
\' LAKÁS, OZLLTHELYISÉO
..........- i i ,» i-<,i ..
Egyszobás, konyhás lakásomat «lo»*-rélném egy ugyanilyen szoba-konyhás lakással, a vasút köze ében. — Bővebbet Cuengery-ut «6. szám, ajtó 1 sz. alatt. 508
iuiläi KAZLAIT
(»•LtTIKAI KACIUAP. .. Kta^a.A«! K. T.5I^K^nU . r«MUm kiadó: Zalai Kit** Hyomaiou i a a. T. Wae>n
ay*«áAjálMui Hocyualia«*.
Hywsááárt Ittidi I ZjxIsJ lUbra^u
Feladó ^ \' -
Clm: « v -
Hendfokoz&t:
Tábori yos>a: \' *t jé\'
évf., 37. sz. Nagykanizsa, 1944. február 16. szerda
Ár» 16 filíér.
P O L ITIKAI NAPILAP
fizerkeaztőség é« kiadóhivatal: F6-ut 5. szám. Bjűcrke«ztéségi éti kJadóhlvatnlt telefon 78. «a. fcftRjolenlk minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
T
Előfizetési ára: egy hónapra <* pontió 30 fillér,
negyedévre 12 pongő 40 ililér. Ktrves szám" hétköznan 16 fiit.. kzoinbm.ui 30 tlH.\'
______"i ■___
■ .................
Moszkva csak követelései előzetes elismerése árán hajlaadé tárgyaiul a finn békéről
Paasikivi legközelebb Moszkvába, esetleg Londonba is utazik A cassinoi apátság lerombolása után Rómára zudult erős angolszász légitámadás
A koleU arcvonal és7akl éu középső szakaszán nz eddig fokozódott hideg néhány nap ótá enyhült 6a a középoő szakaszon 4. a déli szakaszon mimis 2 fok a hőmérséklet. A déli szakaszou a hoves havazás még nagyobb sért oka zott, ami a hadműveleteket még jobban megnehezíti, mert
. néhol Jélntéteres az iszap,
ugy hogy itt a harcok enyhülése erre vezethető vissza
Narva körlll nagyobb harcokra kerüli sor, Itt a németek egy partraszállást megakadolyoztak.
Vitobszknél a németek a szovjet átka roló kísérletét sikeresen elhárították, moly alkalommal a szovjet Igon súlyos veszteséget szenvedett. A várostól északnyugatra a németek egy betörési vállalkozást megsoinmlsltettek \'Sok zsákmány került német kézre. A nevóli harcok kisebb Jelcnlőriégüók voltak. VItebszknél német összontositott tartalékok nagyobb erőket vetetlek vissza, melyek átmenetileg behatoltak a német vonalakba.
Luga környékén sikerült felszabadítani
egy lapok óta körülzárt német harol csoportot. Nnrvánál erős páncélos tüzérségi kötelékeket vezényeltek előro és ozzol területet akarták nyerni nyu gat felé. A németek erős és szívós hap-cokban valamennyi csapatot visszaszorították. A Dnyeper alsó folyásánál éa a
Klrtvogridtól,\' " délkeletre fekvő terUlo{en egész nap élénk harci tevékenység volt. Az oro Bzok ennek a harci szakasznak valn-monnyl pontján támadtak, hogy a harcoló csipatolt ellenállóeretét megsemmisítsék, do ezt a szándékukat a né motek meghiúsították. Csupán kisebb helyi betöréseket irtfk el, ezeket a ke tőréül helyeket a németek meglisz-/ titoltdk. Koroszten torUlotén egy német ypáncélos csapat erős szovjnt kötelékeket vo tett vissza, súlyos veszteséget okozva nekik. A
legsúlyosabb harcok Cserkaszl vidékén Zsa^kovtól keletre dúlnak.
Súlyos tözérségl és páncélos csatában a szovjet-erők minden kísérlete meghiúsult, hogy a német vonalakat áttérjék.
Kapronoa teljesen a kormányosapatok birtokában van
\'Zágrábból (e\'enlik: A poglavnikf kegyelmi rendeletére január 26-tól február 10-ig 6057 partizán jelentkezett kegyelemre 18 vármegye területéről. Az ésszé-száralálás 0 megye területéről még nem történt meg.
A tisztogató hadműveletek tovább tar-
tanak. Gyékényessel szemben, Kapronca teljesen a kormánycaapatok birtokában van. A lakosság lelkesen togad a a horvát felsrabidité csapatokat. A Lika megyében és Boszniában folyamatban levő harcok során tegnap öt> partizánt éltek meg, sok megsebesült és fogságba került.
Ryti elnökkel és Mannerheim tábornaggyal tárgyait a helsinki német követ
Stockholmi jolontés szorint a birok, amelyek Finnországnak a lekérő irányuló orőfosziteöoiról számolnak be, kezdenek ollontmondani egymásnak. Az orosz kövotolértnk megogyoznok azzal, amit néhány nappal ozelótt a Daily Telegranh közölt, moly szerint ugy tudjak, hogy Moszkva hajlandó közvotloliíli tárgyalni Paasikivol, foltévo, hogy
a finn kormány mogolózóon formálisan elismori az orosz Mtyotoléeokot. A helsinki némot nagykövot moghn-széléseket" folvtatott Ryti finn államelnökkel és Mannerhoim tábornaggyal. Helsinkiben diplomáciai körök ugy tudják, hogy Paasikivi legközolobb Moszkvába, oeotlog I/oiv-donba is utazik.
Londoni vélemény szerint sem köt minden áron bókét
Finnország s
Londoni jolontés szerint az angol
főváros küljiolitikailag érdokolt kö-roibon az a bonyom$B alakult ki, hogy Finnország most tesz oleőizbon konioly elókóézülotaknt arra, hogv kivortólő utat \'találjon a háborúból.
azonban — mondják Londonban — aligha jolonti azt, hogy Finnország a harennk minden körülmények között való feladására hármqly feltétollol hajlandó volna.
A Nows Croniclo szerint Finnországnak ugyanúgy, mint Olaszországnak számolnia kell azzal, hogy a fegyverszfmot után az ország csatatérré válik. A nyugati hatalmak tartózkodnak minden boavatkozfls-tól. A finnek remélik, hogy megőrzik függetlenségüket, aminek lo-hotóí-égo összefüggés bon van a gyors elhatározó cselokvéseol.
eS
Újra folynak a tárgyalások a szovjet-lengyel ügyben
erről azonhan a londoni menekílt kormány hir szerint egyáltalán nem kiván tárgyalni.
Az angol hírszolgálat |elentése szerint a londoni menekült kormány a két eleje <*1a ujabb tárgyalásokat folytat a szavjet— lencsel ügvben. Ha hitelt lehet adni az egvik angol lap közléseinek, akker a len-Ryel kormány magatartását megmerevítette. mely szerint a menekült leneyel kormány nem rendelkezik felhatalmazásai arra. I^ögy határváltozásokról tárgyal|on. A probléma magva állandóan Lemberg,
Pokoli Idegfróbámk mondja a német sajtó as olaszországi harc^qt
A némot saitó közléso azorint a döntés Anzioiiál a britek és amerikaiak kudarca után is nyílt. Utal-
nak a német lapok az amerikaiak aggodalmas nyilatkozataira, dé tartózkodnak attól, hogy ezzel ka|x;so-latlmn állást foglafianak. Mngelé-godnok annak mogáliapitúsával, hogy a szövetségesek védekezésre szorul-
nak és terveiket meg kellett változtatniuk. A /«wölfnhr IJIatt az olaszországi harcokat- rendkívül keserűnek e.s keménynek mondja és megállapítja, hogy a harcok ilyen kiélő-ződéso még a keleti csatában sem volt. tajuisztnlható. Az ellenséges tüzérségi tüzei j>okoli idngpréhánuk mondja. Amit a német katona teljesít. ezen a harctéren, az már a mesék« illó. A britek és amerikaiak kénytelenek az utánpótlásnak szánt anyagot \\\\ tengerparton elhelyezni, mert az anzioi és nottunoi kikötők teljesen romokban hevernek.
Pusztitó erejll bombázás négy hulláma sepert végig
Róma felett
Megint bombázták a pápni nyaralóhelyen elszállásolt menekülteket
Kómában tognap tlélelőtt 10 és j céljukat .mikor közelrxlott a második
11 óra között sok angolszász l>om-bázó gép erős viidász rajok kiséroté-Iwn több hullámban támadást intézzed a \' város közjiontja és egyo« külső városrészek ollón. Mindenütt romboló és gvtíjtó bombákat dobtak le. Kgész épület tömbök dőltek össze és a lakóknak százai kerültek a romok alá. Több kórház is áldozatul esett a légitámadásnak. Mikor . a bombázás első hulláma megszűnt, több gépkocsi indult cl a Vatikán-városból ,hogy a pápai terüfoton keletkezett károkat megvizsgálja éw segítségot vigyori a pápai épü lótok-l)on oííiolyozott inonokültoknok. A gépkocsi utasai között volt ÍJjirlo Pacollí, a nájia unokaöccse is. A vatikáni gépkocsik még el sem érték
bombázó bullám a város fölé. \\ gépkocsik utasai idojélion egy árokóvóhelyen húzódtak inog. A Ibombázások folyamán egy bomba esett a pápai menekültek szállására, ug^ hogy az épülőt egy része leomlott, A gépkocsikat géppuskákkal tűz itlá vették é-8 erősen megrongálták. Jóllehet a pápai ál Isim kérte az angol-szuszokat, hogy Of^tol-(,íonrlolfót no támadják meg, míg az ittlévő mo-nekült asszonyokat és gyonnoknket másutt olholyozik, mégis l>onibákati dobtak le. Egy ltomba a Barborini villára osett, amely romba dőlt, egy a villa közolébon esett le. Réma tegnapi bombázása négy hullámban történt.
Teljesen elpusztult a cassinoi apátság hires kolostora
A déli arcvoludr(\\l nom jolontőnek külőneeobb harci cselekményeket. A nettunoi éé anzioi hídfőnél csak kisebb\'bolyi jolóntőségü harcok voltak földerítő csapatok között. Német messzohőrdó agyuk és repüló-gé|)ok eredményesen, folytatták tá nuulásaikat a \'megélénkült parti had mozdulatok ellen.
A cassinoi bencés kolostort, melyet némot részről somlogosítéttok, az angolok és amerikaiák bombáztak. Amszterdami jelentés sHorint tegnap délután óta az apátság lángokban
áll és az énülotot nem lehetott megmenteni. Minthogy az. apátság teljesen elpusztult, ki kellett voniii minden mtézkodés hatásköréitől. A némotok oUén&Uő ereje Ir^cHoké-lyebb mértékben sem függőit a ko-Iostortól. Kgyébként a német álb\'mok a várostól északra t^ északnyugatra változatlanok. A néanet hadvezetőség az angolok kérelmére órás fegy-\\(>rsy,üiietot engodélyezott, hogy se-beaültjoiket elvihossék és a halottakat eltemethessék.
Partizán-harcok a zágráb—budapesti vasútvonal mentén
reguláris csajiatok el{ogl?tták Uuko-
yít\'igrábból érkezett \'birok arról számolnak lx>, hogy különösen a Dráva mentén voltak nagy harcok, melyek során sikorült a partizánokat, kiverni Kali helységből é;s Szlavónia, felé szorítani. Ludrögnél 460 partizán esett el. Zágrábtól délkeletre szétvertek egy partizán bandát. A
vina városát. Harcok voltig ¿aég a Zágráb -Budapest íeló vezető vjvsut-Vonal mentén levő Körönnél, Tfcla-mint Mródnál. Partiziinok tm^ti\'v-mrnltak a zimonyi vaautyorud mentén két községet, rle támadásaikat visszaverték.
Meg van pecsételve a keletindiai brit haderő sorsa
A Dbmoi-iroda jolonti, hogy a\' burma-olőindiai támaszjxjnton levő 7. .brit haderő ellátása csak\' nagy nehézséggel légi uton tőrténhot. A haderő több mint 10.000 emboriiéi
áll, különböző fetO\'vorneniekből osz-szoállitva. A hadsereg kétségIxiosott .kísérletet tosz ;iz áttörésre, azonltan a japánok uralják a helyzetet és a vmzavonulsra semmi roménv nincs.i
Egyre nő a Szovjet étvágya
Hornból jelontik: A Szovjetunió ujabb területi kivánst\'igot tiunaszt Koletjxiroszország, Pomor.ánía és Szilézia felső részeire. Mog akarja
szesezni Königsberget. is, hogy flottájával nralkodhíissék az pgesz Keleti-tengo ron. )
ZALAI-KÖZLÖNY
15)44 február 16
Mit jeleni a visszatért tél a mezőgazdasági
termelésben?
Csúnyán megtréfálta ax idójáráa földünknek őzt a részét, amikor a rügy okot csalogr\'ó januar után fob-ruur közepére idu varáasolta a Du-nántulia ¿z ogész Szibériát, iga«, Csak égy napra, do akkor aatáu mintáért Szibéria i> hozzánk jöho-toti volnál
Maga az «\'xulxjf pár nap időjárási viszontagságait könn> üsxorrol elviseli. I\'lgéuzon má* azonban a mo-íóga/.tüuágílag fontos növényvilág •gyelóiu még alvó képviaolőuíok a viszonya az időjárás ofujta kilongé-uaihez. Mugkérdoztünk azért ugy gyakorlati gazdát, a közöli küniyidt (wyik földbirtokosát, aki a kövotku-zokliou tájékoztatta munkatársunkat m időjárási kaland mezőgazdasági j»len tőségéről:
Az oluiult napok időjárási rí üzonyai, boloértvo a rw»árnapi hófor-rotegat is, a voté*:kbuu nom okoztak «árt. A gazda késői fagyokra oxámilva szivotou látott volna hótakaiől a vetései falolt, do oz a vágva njout soui teljesült. A szél nagy részbon loseporto a főidőkről a havat. SzerouuuAra aa idén uena is olyan fontos a mezőknek a hótakaró. Kddig noui volt rá ssükség és reméljük, hogy inosl mór, február közope • lévén, olyai^; hidegek iuhii . lesznek, hogy a hótakaró hiánya veszedolmos loiino a vetésokro. A májusi fagyok ollon meg úgysem véd a téli . pótakaró.
Vidékünk búzái folytatta informátorunk különben is jól akklimatizálódott fajtájúak, láttuk, hogy 6\' 8 foko:. hideget is olbirtak mái hótakaró nélkül, most podig, a vasárnapi hóvihar időjén som uüly-lyodt a hőmérő —1 fok alá. A Bán-kuti Márki-buza moghonositása mindonosotro előmozdította vidékünk vetéseinek fagyállóságát.
Annyibau noui jó oz időfá-
rá« a mezőgazdának, mert akadályozza a munkákat. Most ülhet a gazda összetett kéznél, legfeljebb hányhatja a havat a bofuit utairól, amikor jxxlig mindon gazda loghőbb vágya ilyenkor már, hog> kiuiohos-son\'a mezőre és uiinél előbb nekiláthasson a munkának, hogy mindennek meglegyen a minél teljesebb ton,vész ideje.
Nem örül ennek az időjárásnak az állattenyésztő, állattartó gazda nem. Alig\'vártuk már, lunpr kitavaszodjék és a* istállózott állatokat,- atnolyek mindig, megsínylik a telet, ki lehessen hajtani a szabad lovegóro, zöld takarmányra. Kzt az időt az idén a szököttnál köwdobb éreztük uiár, do hát ugy látszik, igaza van a mondásnak: - a farkas nem ette meg a telet.
Nagy hátránya ez az idő az ordógaadának. Amíg a mezőkről nagyrészbon leberetválta a havat a viharos,szél, addig az erdőkben, mog az erdőkhöz vezető utakon össze hordta. Most a hótorlaszok miatt, azután meg majd az olvadás sara miatt nom loliol az erdőket mogkö-zoliteni a igy az erdei termeié« és szállítás munkája .bizony alapos
visszamaradást szenved. \' . , *
Ossz«v<ezvo informátorunknak a fentiekben visszaadott nyilatkozatát, a közönség megnyugodva veszi tudomásul, hogy a tomiolé» lényeges fennakadást nem fog szenvedni elő rnláthstólag a szeszélyesre fordult időjárás miatt. Ahol podig munkában zőkkonóket okozott, ott nyugodtan bizhatjuk rá a termelés és az ország érdekeit a magyar gazda lelki ismeretére. A magyar gav,da föld-szorotote, munkás szorgalma ki fogja pótolni az időjárás okozts időveszteséget.
43.000 darab növényt Illetlek kl a tavasszal a nagykanizsai parkikba és közterekre
Nagykanizsa város képviselőtestületének kortészoti bizottsága ülést tartott Dobruvics Milán olnökloto alatt, amolyon a bizottság tagjain kivül róaat vott dr, Krátky István ixilgármoator, dr. Prack, István és Vócsoy Barna tanácanokok. Koch József városi fókortész botorjosztotlo a tavaszi város-szépitési, parkosítási torvekot, molyokot a tőrokvó szakom bór mindon ¡gyokozotóvol és ügyszeretetével állított össze, Kgybon rámutatott a közönség fogyelmozet-lenfiégóro. A virágokat lotapossák, a tilos utakon korékpároznak, stb. Megfelelő intézkedést kért. A beterjesztett torv végre hajtás iira ősszoson 43.000 darab növényre van szükség.
A bizottság sajnálattal állapította mog, hogy az olózó esztendők fojlott kanizsai virágkultusza után a közönség érzéko o tokintetlxMi ogészon elromlott, a viráguk és növények iránt a legnagyobb közönnyel viseltetik. Megkérték a polgármostart^
hogy ogy részt a rondőrkapilánvsái;-gal vogye fol ozügybon az érintkezést, másrészt az iskolák vezetőit keresse meg, hogy figyelmezhessék a növondédeokot, szülőkét egyaránt a növényok, fák, virágok védolméro.
Dobrovics olnök a molegágyak és üvegházak. rendbehozatalát sürgottn. A városi kortéözotnok jövedelmező*; való tételét tartotta kívánatosnak (faiskola, stb.).
Dr. Prack tanácsnok fölvetette it kérdést, nom lehotno-o a városi legelőből néhány holdat gyümölcstermesztésre kiliasitaníT Ha faiskolát létositünk, akkor azt a saját Iiasznunkra létoflitsük — mondta.
Dr. Krátky nolgármostor kíjolon-tette, hogyha lesz faiskola, lösznek csometéink, akkor leliet gyümölcsös létesítéséről boscélni.
A bizottság végül ogyliangulag olfogadta a főkortésa bolorjoar.tett tervezetét.
Febmár VAROS! MOZGÓ kedden
15. és 16-án--és szerdán
Milliós kiállítású kalandorfilm l VIHAR KAPITÁNY
Lélekxetelállitó izgalmas kalandok
\\
A legújabb Magyar világhiradö
i
EIOaddsok kezdete: i4, i6 és +8 órakor.
á íagykulziaí járás tirllitin misiei tergalM silietol az wfabb taavaiás Miatt
SzHaeteinek az «Rtóliugz JAratok Is
A tél hosszú ideig váratott magára az idén, de most aztán makacsul túrija magát. Tegnap ostélól kezdve újból hullik u hó és vastag takaró alá borítja u zalai utakat, a városi utcákat. Nagykanizsa köztisztasági hivatal* a legszükségesebb eltakarítási munkálatokra munkásokat vo-zényolt ki.
A vasúti közlokedésben ujabb za-vurok neiu követkoztok be tnldig. A vasút készonlétbon van arru az esetre, ha ujabb hóakadályok merülnének fel. ,
A járás .utjai legnagyobbrészt még járhatatlanok, u hóakadályok oltávoíitása folyamatban van. l\'a-linig már el lobot jutni Nagykanizsáról, tovább egyolőru nom. So-mog^\'szentmiklós folé az ut járható, uutók számára is.
A nagykanizsai fószolgabiróságtél k«{X)tt értesítés szerint a járás egész \' —
Mintegy 60 utas szerongott a tapolcai vonat által
elgizolt autóbuszban
A «¿fj halattea kivit tik* sekesllt Allapata élatvosaélyes
.JolontetV\' a Zalai Közlötiy, hogy a hétvégi hóviharban súlyos sZoron-esétlonség történt Tapolcán, > négy halottal és sok. »Jübosülttol. A Szo-\' ituicsétlonségról a Zului . Magya.r Elet a következő részletüket jokmti:
területén teljes mértéklxsn azüaatol a közlekedés. Ahol az utakat tegnap megtisztították, u ma éjszakai havu zás és szél következtében újra minden járhatatlanná vált. Klőrolátha-tólag1 további 48 óráig mindon for-^alotó szünetelni fog a járás utuin.
Zalaegersz<*gi ériosüh-so szerint a hómagasság u vasárnapi hófsrgo-U^g után sok helyen elért« a 8 métert. A nugykanizsa letenyoi útszakaszon is voltak egy .méternél magasabb torlaszok, legkiwbb hó ezen az uton 40 -60 centiméter. U>gnBgyobliak a torlaszok Zulahér és Sármollék között.
A MA VAUT keszthelyi fónökaéjíé-nek közlése szerint az autóbusz-forgalom a főnökség össze« vohainiu tov ábbí intézkodéwíg szüjiotid. Nem járnak tehát u kantzsui autőkuszok
swn.
Kste 6 óra tájban közvetlen Ta-iwlcánál tragikus balooiít törU\'Mit lOgy ottani üzembon dolgozó szerelő és egyéb munktisokal a 3 kilométerre fekvő Tupolcára najioiikévnt délután 6 óra után az üzem tulajdonát képező tehergépkocsiból átalakított, vászonnal fedett autóbusz szokta hazaszállítani.
Pénteken már erősen elfajult a hóvihar és fujt a szél. A munkájukat abbahagyó munkások felültek a várakozó autóbuszra, do helyet foglultak abban a községbe szándékozó egyéb személyek és egy női alkalmazott is.
A tolopról kivozutó ut u ta|x>lea -keszthelyi müutru
az nkk—tapolcai r.asutvona!<yn rezet keresztül. Az átjárónak nincs sorompója, hanem a gyakori autó-, koeBÍ- évs gyalogközlokedés ellonőrzémro nz üzem állandó őrt vezényel ki.
Az autóbusz kijárt a telep kapuján. Az őr u hóvihar rnia tt való-szinülég nem votto észre a vonatot ós annak fcittyiolzését iiom luülotta. Amint az autóousz u sinok olé ért, ugyanakkor futott keresztül az Ukk-ról Tapolcára 18 óra 5 porckor érkező személyvonat.
Elkapta az autóbusz első sar-
kát, felborította, majd ae miiébusz ,íhelfordulva, a hdlu» sarkával is nekiii\'.közöti a vonatnak. A felborul\' autóbust) révében kidobálta, részben mmqn alá temette, a benne ülő ötven hatvan személyt. Krtli .Mihály szoroló és Csuha József üzemi munkás a holysznum meghalt, (lyórffy István üzemi altiszt éa Kovács ^lihály szintén\' súlyon sérüh\'tsokot awnveKkitt, ót, vulamint Pötördi Jáiios, Horváth Lajos, bodor Imre igen súlyos sérülésekét, lk)gdáti Lajos, Polán Károly, (Iwlen-csér Viktor könnyebben sérült sze-mélvoket, Szeghalmi János köny-nyeblíen sérült tuijxizámost nyomlm« a tajxilcai Mrzsébet-kórházba szállították. Uyőrffy István é»i Kovács Mihály sérülteken műtétet, hajtottak végro, do rövid idő "múlva kisiíen-vtidtok. A súlyosan sérültek között iu több életveszélyben van. Az élotii-ket vesztette^ közül talán logszi;-rencsétlonobb Krtli Mihály, aki -nemrégen vesztette el a fiatal feleségét, most pedig teljesen árván hagyta 10 éves leányát. Továbbá Győrffv István, aki két árvát hagyott hítra.
Az üzem vezetősége nvombaw orvosi segélyt kért. Dr. Fabry Alajos üzemi holyette« orvos Tajx>leáról azonnal a nolyazinen tortnett, a tá-rültokot első\'aogólybon rés&owtatt* éa l>okisérto a tapolcai kórházba.
Ab üzom vozetőségo a sa^át halottait a nic^illotő dísszel "tooaot-Udto ol.
ciiibi, paiyva, nik a legksrsuttskb alkk a lalal bitlré-íroitsi
A zordra fordult téli időjárás mogduzzasztotta a bűnügyi hatóságok dolgát a botörésok; toj)ások to-rülotén. legnagyobb koloto van a tolvajok világában az élolmiszer-fé-léknek, az utóbbi idólien azonban vetekedik ozokkol a Iwtörők érdok-hVlése a lábbóli, ]>onyva, zsák é*s efajta zsákmány után.
A kis zalai Ohid községlxm isme-rotlon tettos álkulccsal egy éjszaka négy házba tőrt l>o és mindentiU csizmákat, ci|>ókot, nuhanemüt, |X>nyvát, zsákot szedott össze. Az éjszakai lietörésok azóta is napirenden vannak, ilgy hogy a falu né]>o mindon osto rottogvo hajtja álomra főjét.
A sümegi járás Kisvásárhely köz-
sógébon ma^át az éjjeli őrt rabolták ki hasonlókoppon ,am?g a téli ójaaa-kában szolgalatban a falut került« és mások liázátáiára vigyázott. Ott is a kamrát törték fol és csizmákat, zsákokat vittek el. A botörés ott is i álkulccsal történt. A csendőrség nyomoz.
Saját ké«xituaényü
hálószoba, kombinált szoba, konyha-és \' egyébb bútorok
nagy vAUutikb«a kaphatok
SÜMEGHY GYULA
KinUal-u. IS. mflbutora»*t*l«»«»Al
1044 február 10
ZALAI KÖZLÖNY
[/¿UackofUtáH^
Kar volt a»t irai a falragaszra, hogy knlaadarfllm". Nom lg lehet más ez a ¿»inósités, mint tévédé«, aminek következ-(¿ben azonhan a inazlközönséi; egy része, éppen az. amely pedig leginkább méltá-ayolná az olasz filmgyártásnak ezt a hatalmai, Izgalmasan érdeke3 törtéaelml filmjét, elmaradt az első előadásokrél. Kslandakban, lé ekzetelá\'litó jelenetekben nincs hiány, ezek azonban mind nagyon-asgyon távol esnek altéi, amit a „k dánkor\' megjelölés Ígér. A velencei köztársa-»Ag és Törökország 157» évi mérkőzése \\ c/prss szigetéért ad|a az események magvát és hátterét. A lovagkor külső és belső tompája egy nagyszer*, helyenként monu-Mei\'lálís arányú rendezésre ad alkalmat. Látjuk az astroralott vár életét, a harc «édszerelt. epizódjait, a lavagkor hősi eszményeinek levegőjében élő és halé embereket és látunk embereket, akik ennek xi ellenkezője. A romantikus irodalmi te-Htetiség erős ellentéteiből rajzolédnakmega film alakjai, azokból táplálkozik a film meséje, ami mindvégig leköti az érdeklődést és nem veszíti el Ütemét és fokezédé festüllsésél. Külón érdemes megfigyelni a történelmi Idő kót különböző világának, a velencei kulturának és az ottomán vbág nyereeségíbon Is elpukult keletiségének találkozását nemcsak ember-típusokban, jellemekben, hanem a film külsőségeiben, építéséét!, be endezésl, ruházati és orna-meniális részleteiben Etekintetben is a leggondosabb rendezői figyelem és az égést filmen végigvonuló festői kéo-izlés j/öayörhödlcti a stílus-Igényes nézőt. Tartalmilag. éppen ellentétben a kalander-tfmektől várhatékkal, magasrendű eszmei világát tükröz a film, a hősiesség, a ha záért való helytállás, áldozat szellemét, a lovagiasság eszményét, amely önmagát az ellenségben is meg tndja becsülni és a tiszta szereleméi, ait áruláson, bödönök kinzókaniráln, a ^bűbájosabb oda-liszk-sremek csábit\'ásiin keresztül is hűen éa tisztán győzedelmeskedik. (b\\)
Az 1944. óvi Nagykanizsa városi sakkbajnokság
Itofojofcódütt a nagykanizsai Mtv-róc/y oakk-Kör 11)44. óvi bajnoki ós Ivelomon-kupa összolott Yorsonye, mélyben Nagykanizsa majdnoui.min <ton jobb játékosa réwnt volt. A vor-seny komoly, emelkedőt! sliluuu volt, számos tanulásra i* érdemes játszmát orodmónyozott, «ót némo-Ivik játszma széjxségévol a tnegörö-kitésro is érdemes. Bajnok s ijnr a Kelomon-kupa IÖ14. óvi védője Hamburg Mikié* hőrdiszmüiparos lett vereség nélkül. Játéka tjlvOKobw, sr-ollemoson fordulatus, alapos elméleti tudással van alátámasztva. Támadása élos, furfangos, védelme ala|x)«. A mozőnyben fok>ttn állott <wszos társainak s igy mélté, érdemen az olsó holyro. Különöaon üdvözöljük az ismeretlenségből folfe-dezett Vanits Foronp OTI főtanácsost, aki a II.—III. helyet azo-rezbo meg. Bár a több évi gyakorlat hiánya miatt eleinte kissé tultarlóz-kodóan játszott, de általában mégis higpsdt, mogbizhatóan fblópitott játékot mutatott, mély tudásával «Y^yiko lott a legjobbjamknak. Böhm Jozsof többszörös bajnokunk caa-ládi bajai miatt átmenetileg" némi visszaesést mutatott, de biztosan tartotta a II.—»-III. helyet. Az önvgok <igyotlon képvínolőie, László Imre csak az utoísó pillanatban csúszott le a II. holyröl a IV. helyre. A íyongébb kozdók között moglopőnn nívósán játszott Doutsch László. — Végorodmény: I. IíambUrg Miklós 7 éa fél jionttal, vereség nélkül. II. ILI. Bőhm József, Vanits Keronc 6 ponttal, IV.- V. Li\'iszló Imre, Nénmth Foronc 5- T> jxmttal. VI. Doutsch László 3 ponttal. VII. Vé-kásy Károly 1 és fél ponttal, VIII.
IX. lkán Lajos, K. Nagy László I 1 ponttal. v ^
A vorsenvhirói tisztel Zoltai Mr-li\'Uy kifogástalanul látta el.
A közönség nagylelkű ad;ikozá-sából összegyűlt nyoroménytárgytik ünnepélyes választmányi üléslion adattak át a lioldog gyózóknok. A A Vékásy-sorloggol ősszokötött II. osrt. csa\'|»t versenye még tovább folyik.
Nagykanizsán és Kiskanizsáit életbeléptek az uj borbély és fodrászárak
A na^ykaningai Iparleetülob l>or-bély és fodnisr.ijyari szakosztály* Rózsán János elnöklete alatt ölest tartott., atnolyon kimondották, hogy az iij díjszabással ka|>csolatban a nagykanizsai fodrász én borliélyinü-holyok II. dijesoportba sőroztas.--sanak. A határozatot l>otorjosztollék az Ijwtoslülothoz, amoly ar.onhart azt visszaadta. lírro körözvémyt l)o-csátottak ki, amelyen ujliól egyhan-gulaíí a II. dijcso]K)rt melh;tl foglaltak állást. Ar, iparhatóság ugv döntött, hogy Na<£jkamnMa Lé* LI. korülobrlxüi a If. dijoao^wrt, a III.
(Kiakanizaa) kerülotboo M III. dij-«•soiwrt árazabi\'isa lépjca ólntl>e. Kszerint:
Naiykanlzsén Klskantisán
harotválán -10 I\' -60P
bajnyirás
Képpel fazonigazítás bajmosás kölni víz
fésülés vizkn\'láiM ▼ashullám tartóshullám
1 00
1 2ii -90
2 ?0
-- 30 — W 2 20 2 — 17-
140 110 - S0 1-80 -30
— V0 I 80 1-60 15--
An aj árak már érvénybe Is léptek
\'^MMMMMMMAMMMMMMM*
Eltlnf magyar árnyak nyaraiban ..
Eqy magyar mérnök hőstette a szuezi csitornánát
Ugy világjáró magyar mérnök hőstettéről elmasta az emlékezést a feledés. Az e>e-detl katanal naplék és szemtannk alapján ataabaa elmandkatjuk az eseményeket.
Kemtjük a történőiét a világliábani meg-iadaláMkar. Köztulnmás saeriut Törökország ekkar még nem Hzeat hadat. Héna-
Eok teltek el, a nyugati hadsziutéren. Szer-Iában és az orosz fraatan már folyt a német, fraacla, magyar és orasz katanák vére. Törökarszág még mindig féltékenyen
őrlate semlegességét. Végre, kasszn bóna-p»k ntáa Törökarszág, Bnver pasa ösz (önzésére, megísante az antantnak a badat. A török flotta Kanstantlnápalybél klfatatt a Fekete tengerre és alkemtta bomkáaal a szemben lévé arasz partokat, Szebauta-pált, Navoroszijsskat és a környező part vidéket.
Bzekben a napakban érkezett Konstaati-aáiáalyba egy kalandaa véri), az egész vi-lácan ottbanasan masgé, fiatal mérnök
Utcák... nóták... gondolatok
Sok hueacmia uíÓm mégis btkö-szőníött a /íűiws tél és mo«í el lehA énekelni a Ixinnto« betyámótát: Ilcfulta at utat <* hi Céltalanul fat á fakó. Kieresztve a kantárja, flulxínalos a gazdája. Áz irók éu a költők még nem dllajjilotUik mey pontosan, hogy a* érzo és vérző aziv hol fáj a legjobban. Igy feltehető, hx>fy a helyér a har-is utón wlt bánatos t más ember esetleg más utón h-het szomorú, ow.rt at értelmi folyamat mindig bizonyos melónkóliával jár.
.Minden embernek van a maga városában, vagy ahol h>uzamotahb uleig hirtózkodöc% tfy-^y vtcáj*, ami kedvesebb a többinél. Nem kell, hogy éppeji szomorú emlék fűzze hozzá, lehet ez az emlék édosen borongó is. Az egyik utca arra emlékezteti a deresedő urat, hogy ebben az utcdlxtn volt az az ablak, amely alatt órák hosszat álldogált, ahová egypárszor odavezényeli*, a cigányokat azért, mert:
*P,sak egy kislány van a világon«. S ebből, a hájból jött ki sdkizor büszkén és öntelten és hutxfHi locsolások idején vigan dúdolgatta a kapun kifelé:
»Szagos lesz az ut, amerre járok. Szeretnek is engc.m a leánydk\'\'. Az ufón. az -utcán joblxtn ráérnek emlékezni az érzelmes emberek, ahol esetleg tárgyi bizonyíték is alátámasztja az emlék jogosságát. Még ha az emlékezés nem is végződött házassággal, de szép volt, mert benne volt a fiatalságf az élett a-tavasz, az igéret, ami-HendiUetet adhat az ifjúi törekvéseknek: — kiudemi a óéiért.
Mostanában kevesebb idejük van a fiataloknak ablakok alatt álldogálni. A lányok sem érnek ra na-
fyi>a kinézegetni. A létfenntartás gondja neheaedik mindiryájukm. Sehi zebbek lettek az éhet utjai még . ha a magyar lélek oly ozépe.u is beszél a nótában az ■utakról, szagos utcákról. Az élet ui/a « magyar élet >itja más. Sok kötelezotiseggot jár. Kz a kóleleeéittég. elsősorban a Haza szeretete, a hazáért áldozatot hozó hétzeég, hivatali helyen a becsületet munkateljesítmény. Otthon a szülői tekintély tisetelet-bm tartása, társadalmi téren együtt dolgozni a felnőttekkel mert csak vállvetett munkám1\' fokozhatjuk a magyar ut simább járhat óságát. \\
A Sors gyakran betaszít minket magyarokéit gárönr.söst nehezen járható utszélekre, azért kell felvérteznünk testfünket, lelkünket erős elhatározásokkal, hogy a göröngyös útról visszajussiwk a simébb feleire.
A górongi/ou ut által leszünk jobbak, kitartóbbak, mert a saenvet léMeh ne.mesiti a lelket.
Az ember életének sok utja vau és sok utcája. At utak nem kezdődnek mindig jól és nem végződnek mindig rosstful. Az utcákon zajlik az élet. A történelem rohonó seet-kerr robog maatanálx»n i>égig a világ majdnem minden utján, utcáján, Mi magyarok adjunk hálát a Gondviselésnek hogy utcáinkról és utaink ról méy énekelt nyomán tudunk emlékezni. fis talán, az utakat meg-é.neklő nóták közt a legszebb • az, bogy: .
Szeretem a széles vícátf, melyen Hozzád járok} Szeretem én körülötted at egész tnlágot.
Kedves Olvasó, sok szép magyar utat és sok szép magyar nótát ki-tánok Néked!
nnr.L ciu .
tarjah—palcsics
textilipari ás kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
<3yár : Magyar-u. 96. Telefon: 3-44.

Város! fő üzlet: Fő-ut 14. (Első Magyar Biztosító Intézet palotájában.) Telefon: 5-33.
•ondos Lászlónak hívták, magyar liu volt és a magn erejéből végezte <H az ogyetemet ; ezután kiképezte magát egy kBlöaö^ szakmára: nafta-mérnök lelt.
Akkoriban igen jé és ujszerM pálya valt a naftamérnöki pálya. Nemrég fedezte fel Knot d\'Arcy kanadai mérnök Perzsiában és Irakban a petraleumtarrásakat. Az a mérnök, aki a benzinfeldalgozás szakmájában járatos volt, vagyont kereshetett azokban az idókben Hgy baj volt: el kellett utazni a trópusokra, mert a petra-leumforrások és feldolgazótelepek mind a forré égöv alatt feküdtek.
Qondos László nem ijedt meg a\' trópusi klímától : diplomája után leszerződött az angolok tulajdonában lévő egyiptomi pel-roleumleldolgozó telepek egyikére, a »\'agy kiterjedésű dzaemsakt olajtelepekre naftamérnöknek. Itt dolgozott két cvig, az angolok, főnökei, meg voltak vele elégedve és Gondos is jól keresett Bgvlptomban.
Amikor a háború kitöri, Gondos beállt a monarchia hadseregéhe. TNzérzáaaléa lett A török hadüzenet után valé aapak-ban pedig beállít az osztrák magyar nagykövetség konstantinápolyi palotájába egy fiatal magyar tüzérzászlés, aki Pomian-kovszky aliábaraagyat, a katonai attasét kere*l.
Gandas előadta a picltermelü altábornagynak, hogy Bécsből nyílt parancsat ka-patt : rabbantsa fel a Szaez melletti desemsakl petréleumkatakat és benzin-gyárakat, ezzel a szuezi csalama Özeme msftbénnl, mert itt látják el a brit aaapat-szállító és Nzemanjragot vivő hajókat hajtő anyaggal.
Uandos előadta az attasénak, hogy neki »cemély szerint semmi baja nem volt az egykarí angal gazdáival. Jó sorsa valt Dstamsakban, de most, miután paraaeaet kapatt Bécsben, mint a bely egyetlen ismerője, erre a haditettre, jé katanáhez Illően, babazás nélkül vállalkozni és esete lekedai akar; Pemlankavsxky, mint maga írja, azaanal megszerezte Enver pasa beleegyezését is. Gondos 6® török katanát kapatt és másnap útnak indult a kis csapat Sznez felé.
Stirián áthaladva — ez (örök terület valt akkar — elértek a tengerig Szembe« már Hgylptem, a szuezi öböl tnlsé partja fekszik. A Silnal-télazfget bomakoa martjánál kis caénakba szállva észrevétlenül sikerült átjutniok pár éra alatt a csendes Ofyiptaml partakra. Ott nekivágva a bo maksivatagnak, megközelítették $ d/.somsak I első angal előőrsöket, akiket ártalmatlanná tettek. Megkötözték őket és szájakat /felpeckelték. Azután nekiváglak a külső drótkerítéseknek, átmásztak rajta és egyszerre bent valtak a petréleumforrásak kellés ktzepén.
Az alsö teendőjük az volt. hogy néhány kézigránátot dabkak «tér Az égő petréleum és benzin hatalmas lángWl égett pár perc múlva. As angalak erösafe-^jüzeltek. — Qandasék menekültek «at török katona elesett. Gaadas - arab ruhájában — «gyanarra szaladt, amerről Jöttek. Köabesi még elhajigálta megmaradt kézigránátjait — Hz elbarftatta at egész telepet. Sikerült alérniök a vitorlás csóiukekat, at aaga-laknak e»en az oldalon, csodálatosképpen, nem voltak odakészített vlzijármüvelk. Mire az egylptaml és angol katonák csé-nakot kerítettek, Gandosék már messze jártak A zászlósnak még arra is valt idcie, hogy a csónakbél lefényképezze az emeletes lánggal égő benzinkutakat. Sikeresen elérték a túlsó pártat és a tarök parancs nokak Itt egetverő éljezéssel fogadták a hátér katonákat.
Qandos megkapta az arany vitézségi érmet, soronkivül hadnagy lett és a lapéit tele valtak bátarságával. Qaados mindig hangsnlyazta, hagy katanal kötelesaétfel-JesltésbŐl cselekedett.
A vitéz magyar tiszt rövidesen hősi halált háti; valahol Matedéniábaa, agy Ml-robbantásnál, a Vardar fotyé mellett moll-betalálta egy eltévedt goiyé.
Korokosháxy József
A QOZFORDÖ ayiWa van rogg«* 7 ér átél osto 6 ériig. (Hééfé, SK»ta, pémfek délután és kedd«« ogéaz nap
■ álatok.) Tolef««: 860.
Pólg. sz. 5814/1942-4?.
Biarolns 6-arc
uj kezdd ób haladó gyorsirásl, géplrási tanfolyam kezdődik.
BeiratAs egész nap.
Nagybani«»«, Sxont Imre huc«g-n. 5.
I
ZALAI KÖZLÖNY
104-Víebruáe Iß
Nagykaausa uvcfcT«i rir**
polgármester
3451 1944
> | d «
Hirdetmény.
Nagykanizsa megyrl városban a »erlés-pesil* mngáüapitasi nynt f. hó I 2 ér*.
A be «gség fllojiáháiiak tovalcijedést érde»ébtn elrendelem az a\'ábblak.it
A srrések mii-dennemü megbetegedés--és ■ elhullAsa erre hivatott közegeimnek nr|rtenteitdó A sertések MhalMs.il Kis-kaniisa valamennyi fa\'ká|AbM» megtiltom.
Felhívom » seitéstartó kjíiUU Hlyeimé\' air«, hoi>y a betegség ellen kitűnően bevált oltással eredményei\'n lehet víde ke/ni elért »|ánl«ios. hogy »er\'éiclk t e ollamra a hitóM I ti a gyukor\'alot f >ly taió rangái állatorvosoknál miaél ifibben jelentkezzenek. Megjegyzem, hogy állami ptOpapand^ oltóanyag be»rerzé«ére állategészségügyi köxeú\'lni a sxUkstges lépé atket megtették Bz ai. ollóanyag aiónban ciak az arrn rászoruló, gazdák «értéseinek beoltisita használható fel.
A zár alá helyezett udvarokban a seriés-trágyái külön kell ^yUJtenl és a mezőre kivivé alástántanl. Az ólakat többsiör meg kell Itiilltanl és frissen oltott mésszel ki-mea.\'elnl. fertőtlenítő anyag (mén) a vá rosi m. kir. állator/osnii Iqényolh.tő.
Na^yktnUsa, 1944. február 14.
3i9 Polgármester.
M. klr. rendórsdq nagykanizsai kapitánysága
234/5—1943. klh. a/ám.
I ár>;y : Nóvák Pál klh. Ugye
Ítélet.
Nóvák Pál földműves sandi a-kost a nagykanizsai rendőrkapitányság, mint elsőfokú rendőri btlnte ő-birófág, mert bele., ece es bort ha-zott fargalomba, 1936. évi Vi t.-c. 13. § 2. p.-ba ütköző kihágás miatt 100 V pénzbüntetésre^ behajthatatlanság esetére 10 napi elzárásra Ítélte s a bűnjelként lefoglalt 57\'2 liter bori elkobozta. — Kötelezte továbbá nevezettet 20 P állani ellenőrzési dij és 6 pengé vegyvizs-gálati díj megfizet.\'s\'re és az ítélet kivonatának a Bórász\'ati Lapok c. szaklap és a Zalai Közlöny ciriiü napilapban, valamint a polgármesteri hirdetőtáblán saját köllsCgén való közzétételére. — Az Ítélet jogerős.
Nagykanizsa, 1944. január 22-én.
Dr. vitéz Jónás Károly
m. klr. rendőrkapitány, 6)7 rendőri büntetóbiró.
M. kir. rendőrség nagykanizsai kapitánysága
1427/4—1943. klh. siá n.
Tárgy: Gáspár látván kih. ügye.
Ítélet.
, sN
•• Oáspár István kocsmáros, nagy-ka«i/sai (Csengery- ut 87. sz,) lakost a nagykanizsai rendőrkapitányság, mÍNt I. fokit readöri büntetőbíróság, mert borptncéjébon ecetes bort tartott, az 1936 :V. tc. 11. § áriak 3 bekezdésébe Utközó kilngás miatt 50 P pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetére 5 napi cl/árásra ítélte. Elrendelte a terheltnél talált 40 I|te> bor elkobzását. Kötelezte a terheltet 20 P állami ellenőrzési dij és 5 41 P eljárási költség megfizetésére és az ítélet kivonatának saját községére a Zalai Közlöny cimtt napilap ,és Barászati Lapok elmü szaklapban, valamint a polgármesteri hudeló táblán való közzétételére. Az ítélet jogeröá.
Nagykanizsa, 1944. január 31-én.
Dr. vitéz Jón Ab Károly
hírek
61»
m. kir. rendőrkapitány, rendőri bűntetóbiió
NA PlR HN D :
tijjali jyógyflKortári ügyelet: .Ma a/. Igazság gyópyazortár Kő ut 12.
Kisbaniwán az otWlni gvógysKor-tár állandó ügyolotos szolgálatot tart.
Naptár. Február 16 S-crda. Róm kat. Julianna. - Protestáns Juliarna.
— (Engosztolő sxentsófllmádás) Vasá\'nap, farsang vasárnapján a katolikus ai yasjcntcgyház mindig engesztelő könvörgéseket tart a faisangi blinök engesztelésére Nagykanizsán a ferences plébániatemplomban vasárnap, hétfőn és kedden srentségimádás lesz. Mind a három napon reggel 7 órától este 7 óráig. Dél-ulán t) óinior igyházszónoklat, amit az elsó nap P. Bánás Gyula kiskanizsai ferences plébános, a másedik napon dr. Va|ay István esperes, a harmadik napon pedig Longauer Imre püspöki tanácos mond. A Jézus Szive plébániatemplomban vasárnap reggel 7 órától este 7-ig mnlstgimádás lesz, az egyliázszénokla-
tot délután Kasza Imre káplán moniija.
i
— (A piarista tomplomban)
a napokban megáldott Szent Antal dnmbormflről szóló hírűnkkel kapcao-latban közöljük, hogy ar. Szokol Fo rencnó klskanlzrfal jakoa 7lH)\'ptngŐB fogadalmi ajándékból létesült A dom-bermivet Kocsis Lajos rajztanár. Iparművész tervezto éa készítette, aki dr. Gerencsér,István piarista tanár h< gorn.
— (UJ toxtlles Nagykanizsán)
Merk Jánossnagykanizssi boibélymcMer textilketcskcdól jogosítványt kapod és üzletét a Kplwcy-utsában már meg is nyltatta.
— (A Fórtluk Toolóo\'ája: latonkorosós) cimil előadássorozatnak legközelebbi
előadását .most csütörtökön (febr. 17 én) este l ói ¿kor tartja meg a nagykanizsai
Kanala gimnáziumkan dr. Gerencsér latsa tanár. Az eléadá» címe: Keressük Istent — az igaz Istent I Nagy magyarék tanúságtétele. — A magyarság Istenélwé-nye. — Istenre találás a (»rténelmen kérésziül.
— (Halálozás)
Vltguleez István nyűg
váltókezcl*
Naflykwabí^nVeltiált- Teuiotése lolyó hé l7 éu slólután 4 órakor lesz a teaaeto
halottaa házából.
0)
— (Elöadáa a balosot-olhárltásról)
Ertókeü\' baleset elhárító vetllettképes, illetőleg bongostlliu olőadáa volt a Kat. Logényegyletben. Dr. HlrkAs Fereno az liflyíftt vezeióje (Idvözttlto az OTI kt-kUldöttelt: Slelnert Foreno műszaki ta-nAcaoat éa Vlda látván blzt. foiügyelót, kik a7zal a céllal Itlitok. hoRy bemu-tnsHák azokat a inódozntokát, melyekkel a baleseteket img lehet előzni. Nemea éa ezóp szándék — mondta mert nemzed erőt gyarapító törekvés, amellyel -• mint megelőző módszer — a legjobb pedagógia. Hasznosságát éa er0k8égBzerÖ8égőt pedig Indokolja az, hogy aem szellemi, nem tlzikal vonat-kezáBban soha eiégfcé óvatosak nem lehetünk. Etután Stelnert Ferenc műszaki tanácson mulatott rá arrs, hogy a baleseteknek esak 25 százaléka gép baleset. a többi 75 8\'ázálók sz alkalma-róttak vjgyáxatlaii\'-ngának, gondatlan-sAgának következmónye. A veszóly niegMOkáBának érzető sz eltompulá^i? fajulhat, ennek tudható be »zóvi 40000 haleset. Ezt nkarla a már tíz óverond-szere«ltett előndásshrozat a lehető left-mlnlmállaabbra csökkenti. Négy élve zuten, gyakorlati, kulturfllmet mutatott be ezután; az első a/, óletmozés szeles körót mutatta - elénk : ,a mAsodlk Elő fonal cimruel a Jílattxt hatalmas (Izemét mutatta be megtelelő kommentárral ; o harmadik Aci>lutnk elmen az ózdi gyArflzemel szemléltette, végül a/. ,60 öves a TArífc(thl»inbl/.tosltó" meggyőző erővel uiutrptn he sok küzhaarnii Intézményét bőséges siaiiH/tlknl nda-tokkal. Az ólvezeuea, tnnulságoa, nemes ctlt szolgáló és aö?huH/nu előr.dáxórl dr. Mlrkás Ferenc mendolt kVtirönfltet.
— (Oondattanságórt olltólt ódosnnya)
MUller Józsefné Budafapuszt/ín tyúkot kopasztott. eközben a forró vízzel telt edényt letetfo á konyha padozatára Mlg az nsar.ony mutikájával el volt foglalva, gyermeke a forróvizea edénybe esett és másQdltku égési peheket u/en védett. IleszállltottAk a kórházba, nhol slkerflit a kis áldozatot meggyógyítani.
Vas-, azeg- és drétjegyelt
azonnal beváltja
Hrx>ébet-<ór 1. PETŐ és SAMU vaakereskedóse
Tolafon: 595.
S. K. F. ¿«lyvscsapűgyub, Uúpszijuh!
A Kissörhaz vendéglőben
dobosnő
vendégszerepel február 17-töl
önser-IMlmanti Etek visktreikcAMtai
sin-, rucli- 6s patkévas-, továbbá s2eg-
Qíaiványok beválikaték és Éji
Koíherir-gepek, gépizij, otípágyf^m ¿S fjdlyón csapágy igénylését elintézem.
OMgjOlM! ÄÄ
Aramasárnták fUtatoaa, r«#kHméolók, hlbnj«lontá»»k, -i*ak«*«rű Ulvllaqositáo mlndan vlllamoa kórdésban délelőtt délután ^ óiróto.
rut -t«l«»tfon Z^A.
-I \'.\'.HM
Az anyát most vonta felelősségre KOn-datlanaágórt a imgykaulzsal" törvény, szék. 100 pengő pónzbüntetéare ítélték
<te annak véKrehaJu»sM lolIüggeaat«uu^|\'
. *
— (Internáltak ogy Iszákos asszonyi)
Sabján Forenené 35 óvea zalneger-szegi aasronyt iszákoa életűi«\'djn éa k|. sebb lopások miatt Intomalták.
— (Leégett hét hold erdő)
A zalai óhldl haiArb >n kigyulladt a Bertha Aladár féle erdő H—1<) éves can. motéso. A nagy atélhen a lángok ¡^en gyorsan harapództak el. ugy hegy ® \' tiízoltÓHág éa s lakos-Ág erőf-sztté«,, lonftr» Is hót hold nagyon rövid Idő . alatt a tüz martaléka lett A tüz»t az erdó melletti uton eldobott cigaretta vagy egő gyufa okozta.
— (Ész ós bűbáj) 7
S/abédi Láo/ló, a fiatal erdélyi írónemzedék egyik legkitűnőbb tagja. Nemcsak mint költő árul cl eredeti tehetséget, hanem mint tanulntányiré is. Könyve bevezetésében Írja: .a nemzet sorsán aggódó magyart ma minden oldalról bűbájok kísértik." Szabédi ezek ellen a böbajok ellen veszi (el a harcot. Irásail j zanság, legikai tisztaság és széleskörű műveltség Jellemzi Szabcdit nem imlta megejteni korának senvniféie bűbájossáea, vagy ro mantikája. Napjaink szellemi életében valóban sok a köd és gőz. Szabídl s/élftk-10/i maga körül a ködöt és a górt és tiszta, napfényes távlatokat nyit elénk. Szabédi különösen is nsgy szolgálatot teljesít a mai népi ébredés és inllvclódés i r Némáinak, fogalmaiunk, katcgóiininak tisztázása körül. Siabédi könyve bizonyára vitát idéz föl meg, dc kót*éRtC|en, hogy jelentésen hozzájárul majd korunk legizgatóbb művelődési kérdéseinek üsz-tázá ához \'(Magyar C\'cl kiadis).
&PBÓHIRDETÉSES
AIJJU
Jőmedoiu, képzett asonnalt
belépésre felvesz: Kspoli látván füsier-és\' csemege kereskedő, Horthy M.-u, 2,\'
pKifutóilu és Begéd felvétetik Kelemen Reiső cégnél. 510
ny bönjr-
alkalmazQk. 521
Oéplrásban ls Jártas keresztény böny-«•I0t vagy tisztviselőnőt al Klrály-u. 2, Szegő.
Képzett, JémegjelenésU (Oaiarkaras-kedSasgéd sxohnall belépéire felvéte tik. Cim a kiadóban. 510
fi«orvn*éoi tlMtvIsetat-nőt (Ixre és Jutaí^kM leivesz a Magyar—Hollandi Blilusltó Rt, C>cngery-ut 5
Idősebb ápolónő aionuali belépésre felvétetik. Cim a .kiadóban. 515
Kifutó felvétetik azoaaall belépésre. Cim: Jancsi Lajos fUszcrkereakedé, Arany
János-u. 2. 16
KÜLÖNFÉLE
Elvaaxiatt kedden dóli 1 és ifil óra között Hunyadi-utca 41. számtól Kölcsey-uicán át Fo.pt 5. számig egy sirgá,c»onl-ketetü szemüveg. Beesüleiea megtaláló adja le a.kiadAhlvata ban, illó Jutalomban réjzesUl. ^ _\'
Gundoxásra szoiuló anyánkat elhelyeznénk Jobb családnál. .Fizetés megegyezés szerint Cim a kiadóbán. 522
EAUII KÓXLÖfilY
INII.ITIKAI NAPtLAf-. „KÍZfaiSaaáfll R. T. HaqjrH*-»-^-». kiadó : XalaJ >
N.vofaswn i i vMlS*zaaM«4 R. T. ttuugydn«,^»-
afseaajánui lta«ysaaua*a. l9br<maUa«r( l«i«t i XatW Mra*ü
Feladó
Cin:
Hendfokozat Tábori po8ia:l
évi, 38. sz. Nagykanizsa, 1944. február 17. csütörtök Ára 16 fillér.
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
flseri&eaztőség éa kiadóhivatal: F6-ut 5. szám. fadfWtöeésri én kiadóhivatal! telefon 78. «. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelés szerkesztő: Barbarits Lajos
Blőtlzetést ára: egy hónapra 4 pengő 30 fillér,.
negyedévre 12 pongő 40 fillér. Kgyes Bzám: hétköznap 10 flll., szombaton 30 HU.
á harcterek kissé elcsitultak, de a diplomáciai csata-
terekei nagy küzdelem folyik
A finn kórdós ós a lengyel probléma máris előre veti a Szovjetnek szövetségeseitől
független, önoólu imperialista politikáját
Moszkvai lengyel báb-kormány létesítése esetén Amerika elszigetelődik
a háború utáni kérdésekben
A ka la ti hadsamtóren a mélyen olisnapoeodott torop nom tette lnlu»-tővé a kiterjodt harcokat, igy
ftfij szakaszon sem történt említésre méltó változás. Az (\'-szaki szakaszról ujabb hideg-Ijotörést jolontonek és a hőmérő sok helyon bolyon 18—18 fokkal stily-lyodt a fagypont alá. A középső szakaszon csak felderitó í* roham-vállalkozások voltak. A vitobszki arcvonalon is kénytelen volt az ol-lontióg az erós támadások folytatásáról! omondani, az olmult támadások során szonvodott veszteségei miatt. Az Ilmon- ós Pojpusz-ténúl vállalkozó és elkoserodott harcok voltak. Itt a németek egy támadó harccsoportot toljoson felmorzsoltak. Narvánál a csata orős szovjat harci-kötolékek oduvitolo után tovább tart. Az oroszok egész nap rohamozták a némot állásokat, do nem tudtak Hommi terülotnyoreségro szórt tenni. lOzon az arcvonalon
napról-napra erősbödik a német ellenállás. A nómet erőt növolik azok * harc-criportok ,molyok a ejoviot gyűrűből áttörtek ós a fő arcvonalhoz csatlakoztak. Kirovográd vidékén olkoaoro-rodott harcok dúltak. Sztaraja ltus-sánál az ellenségnek kisobb letöréseket sikerült olérnio, do a némotek a támadókat rószl>on visszavotették, rész bon a botörési bolyokét olroto-szelték éfl a záróroteszt az oroszok nem tudták loküzdoni. Zxarkov és Cserkaszi harc,területén szívós ellenállás ellenére a németek ujahh területei nyertek, több helységet elfoglallak és több páncéltörőt megsomuiisitot-tek. Narvánál a Szovjot több páncélos csoporttal próbált előretörni. Német rohamosztagok és páncélosok megállították szándékukat. A harcok nz éjszaka beálltáig tartottak és tegnap újra teljes hevességgel fölélénkültek\'.
Moszkva imperialista politikájának előkészületeit látják a finn és a lengyel kérdés körül
Istambnll nemzetközi körök figyelmét elcftsorbaa a lengyel és a tinn kérdés köti le. A Pravda cikkébea visszavonhatatlan jelét látják annak, hogy <r Szovjet elvon ,$f/ivö a lengyel kér-disnek klz-nólag saját szempontjából vsló megoldására, tekintet aélkfil a szövetségesek szempontjaira.
Hl\' szerint a moszkvai lengyel felszaba-
dító bizottság megalakulása küszöbön áll.
Istambull nemzetközi körökben élénk figyelem tárgya a finn kérdés alakalása. Ugy vélik, hogy a finn kérdésben a Szav-jel által elfoglalandó véglepes magatartás fokmérője lesz annak, hogy vaj\'on Moszkva hajlandó lesz-e a háborít utáni egyHttnillkMésten résztvenni, vogy pedig tisztán Imperialista politikát folytat.
Paasikivi még Stockholmban van, Erko visszatért
Helsinkibe
Steekholmbél jelentik: Paasikivi még mindig Stockholmban tartőzkodlk. Megbeszéléseiről részletek nem szivárogtak kl.
Krka volt finn külügyminiszter Helsinkibe érkezett éa azonnal felkereste a finn külügyminisztert, majd a vele falytatatt megbeszélések ytán összehívták a purlament külügyi bizottságát, amelyen beszámoltak a külpolitikai
leg-
helyzctről. A« értekezlet körül a nagyobb a titoktartás.
Német Illetékes belyen kijelentették, hogy a külügyi bizottság ülésén még nem lehetett tárgysorozaton a finn-orosz tárgyalások anyaga, mert klBsen az még egyáltalán nem érett meg a tárgyalásra a törvényhozás »¿ervei számára.
A békefeltételeknél is keményebbek lesznek a német—orosz háborúval kapcsolatos szovjet-feltételek
Stockholmi hír szorint az orosz kövotolésok, amolyokot a finnek tudomására hoztak, a logkisobb kövo-tolónnok tokinfcondő, amelyek elfo-Sjadánátől teázik függővé • további megboszélésokot orosz rfozról.
Fölmerül az a kérdi« is, milyon
feltételeket szabnak a finnoknek a békekötés esetén tovább folyó német - orosz háború tokintetóbon. Angolszász értesüli* szorint ozok a feltételek sokkal mosszobbmonőek és kemónyobbok, mint a tulajdonképpeni béke fel tételek.
Több mint 100 repülőgép bombázta ma éjszaka
a finn fővárost
Helalnkl alléit az elmúlt Ijazaka ujnbb légitámadás történt. A támadásban több mint ír) szovjet repülőgép vett részt
és a ledabott bombák nagy tüzeket és károkat akoztak. A légi támadáa éjjel két órakor még tartott A lakosság
vesztesége aránylag caekély
A Holslnki ellen Intézett légi támadás híre nagy meglepetést keltett Stook holmbaii á folyamatban lévő tárgyalások miatt A támadás Igen heves volt. a halottak száma nem olynn nagy. mint az első bombázásnál volt, estiek ok» a lakosság magatartásában rejlik
>1 Szovjet biztosította az amerikai kormányt a lengyel ügyben o moszkvai egyezmény betartásáról
Washingtoni Jelentés szerint klválé szovjet személyiség biztosította állító-Utólag az amorlka! kormányt, hogy a szovjet kormáo.v betsrtjs a moszkvai megállapodást és eloszlatta azokat az aggályokat, amelyeket n szovjet politika a legutóbbi megnyilvánulásával kapcsolatosan támadtsk. Remélik ment már, hogy az oroszok npm akarnak bábkormányt felállitanl, mivel Ilyen kormány felállítását Amerikában a moszkvai megállapodás megszegésének tekintenék, ami azzal a kockázattat Járna, hogy Amerika megtag«dna rém-vételét bármely, a háború ntánl rendezésben.
Törökország hadbalépósónek feltótelei ós a bizalmi válság
Ankarából jelentik: A Daily To-legraph Törökország hadbalépési föltételeit a következőkben határozza mog: Törökország területi függotlen-ségQ. Toljos együttműködése Törökországgal politikai és gazdasági vonatkozásban a szövetséginek részéről és végül Törökország részvétele a Itékoértekoidoten a jogegyonlóség »lapján. Azonban ezek a kérdések nom kövotolnok azonnali megoldást. Illetékes körök szerint a megbeszélések zsákutcába jutásának legfőbb
oka az volt, hogy nem tájékoztatták Törökországot arról a stratégiai és rtolitikai szerepről, amelynek vállalását .tőle kövotelték. Ez igon kényes kérdés, mert az angoloknak éppen olég tapasztalatuk tanácsolja, hogy ne közöljék olőre katonai titkaikat. Viszont a törökök azorotnék tudni, hogy milyen szerepük lesz ohl)ori a háborúban. A tárgyalások tehát végeredményben bizalmi válságba jutottak.
Ellentmondó híresztelések egy ujabb argentinéi katonai
puccs körül
Stockholmhói jelentik: Az észak-amerikai lapok közlései szerint az argontól fővárosion lejátszódott eso-ményok, nmolyoknok során fiatal tisztek a külügyminisztérium épületet. hatalmukba koritették, hogy oyon az nton kikényszerítsék a kül-
ügyminiszter távozását, voltakép-pon uj katonai puccs volt. Az uj argentin politikai mozgalom tulaj-dönképpéni indokaira vonatkozólag a híresztelésnek egymásnak ellent mondanak.
Nem voltak nagyobb harcok az olasz hadszintéren
Az olaszországi harcterén földerítő és rohamcsapat vállalkozáson és szórványos rajtaütésekon kívül nagyobb harcok nem voltak.
\'Monté Cassino bencés apátsá-**
és az apátság\' területet 2ÍX) négymotoros bombázó repülőgép támadta és amorikai nehéz taraekütegok is orósen tüzeltek az épületekre, ahol a nzorzotesokon kivul nagyon sok monokült is volt olhclyossvo. A bombázás rombadöntötto az épületekot. Tegnap az angolok ujabb tüzérségi tüzet indítottak az apátság torülo-téro, amoly a montéfii munkálatokat még inkább tehetetlenné tette. A németeknek csupán a kolostor 80 esztendős apátját sikerült néhány szorzetesfwl mogmonteni, akik nom akarták olhagyni a kolostor területet. Ezek bizonyították és Írásban adiák, hogy
a: apáiság területén se>q német katonák, sem vémet fegyverek nem toltak.
A kolostor romjai alatt sok száz monokült es szerzetes holttestét talál--ták meg és attól tartanak, hogy a romok alatt még sok lialott van. ^ Német vadászrepülők és tüzérség erős támadást indított a parti hülfőállhok etten, több ropülőgépot lolőttek s nz anzioi hídfő elleni támadásuk alkalmával súlyostul megrongáltak két csapatszállító hajót As ogy koroskotlolmi hajót. Azonkívül lángokba borítottak egy üzemanyagraktárt. Az esti órákban mogtámadták a nottunoi hidfő csapatait s az amerikaiak jelentős veszteséget szenvedtek.
Huii külügyminiszter a győzelem bizonytalanságáról és a háború végső céljáról
Washingtonból Jelentik: A képviselőház pénzügvl bizottságának ülésén Hull külügyminiszter kijelentette, hogy még nem szabnd blzon\\esra venni a háborús győzelmet, amelynek vétfső célját a tartée Igazságos és szilárd világrendben Jelölte meg. Minden világrend
alapja a kölcsönös együttműködés, valamint a helyee kereskedelmi politika. Ha Amerika ée a világ többi Jelentős arszága «lőre akar haladni, mondta Hall,, agy fokozni kell a termelést és lehetővé tenni annak helyes szétosztását

ZALAI KÖZLÖNY
1944 fobru4r 17
Nyitogassuk bz influenzás betegekét!
11 int előrelátható volt, a szólaóufc gesre fordult időjárás meghozta a vele Uirmésjúotsxorüloff ©gyüttjáró téli lx>U*gsógot, :t moghülcaos, iu-flneirtcás- osotoláot nagy számban. A Ixítogség sokszor jelentkezik magas üizzaT." do nom voszodolnies loío-lyásu. Mégis mindenkinek ömnagá-vul cs <0111 ím>rtársaival, munkahelyével szemben tartozó kötoloskégít, hogv óvja önmagát ós környezetét a beU^gség terjedésétől. Az influenza, turjosztésénok legbiztosabb módja a Ix-tegok látogatása, u velük éu hoz/.nUrtozóikkal való közvetlen érintkezés, kézfogás, összecsókolód-xáb. közelről való beszélgetés. Köhögés, tüsszentés közvetlen órintkozée uólkül is terjeszti a kórokozókat. KziM .\'bármilyon kodvos ember-bardi cselekedőt a betegek látogatása ettől mindönki tartózkodjék. mórt ozon az uton csak a betegség csiráinak széthurcolását mozdítják alá.
Akit köröznek, ne menjen a törvényszékre
Érdekes fogás a nagykanizsai
\' törvényház folyosóján
Hónapokkal ozolótt^történt, hogy Balatongyörök községben ismeretlen tettesek bobatoltak ogy asszony házába ós onnan ruluuiomütogyobot loptak. Az okozott kár, a károsult bemondása szorint, több mint 1000 pengő. A nyomozás bűncselekmény olkövotóttévol Farkas István éa Forgács István zalaegerszegi lakosokat gyanította Farkas Istvánt elfogták <;s beszállították a nagykanizsai törvényszék fogházába, míg • a másik gyanúsított ollón nyorao-zólovolot bocsátottak ki:\'
Időközben megtartották a tárgya lást az ügyben éa a bíróság Farkas Istvánt vonta fololós.ségro a betörésért, aki azzal védekezett, hogy nom ó, hunom Forgács kövotto ol a lopást. Igy Ítéletet nom is lolietáít hozni, rpig mog nom kerül a körözött Forgács István.
Hosszú idő mult ol azóta. Tegnap délelőtt azután Forgács István bo-jött Nagykanizsára ős fölkereste a törvényszékon az ogyik irodát, hogy ott egy ügvbon érdeklődjék. A folyo-uón moglátt^ dr. Noll László törvényszéki jogyző, aki emlékezett Forgácsra ós tudta, hogy nyomozókból van olleno kibocsátva. Azonnal Ixitossókolto őt az. ogyik üros irodáb» ós besietett
az ügyészségre jolontoni, hogy Forgács látván, a hosszabb idő óta körözött gyanúsított bekorült a harapófogóba. Azonnal fogházőrért küldtek és Forgács pár porc múlva már a vizsgálóbíró előtt állott. Kíjelon-tette, liogy békés zalaegorsregi lakos, ott van háza is, olég jómódban van, tehát ő nom az, akit a törvényszék koros. Miután azonban a törvényszéken megállapították az azonosságot, Forgács Tatvánt mindjárt ott marasatalták a törvényszéki fogházban. "K - •
Puszta Sándor a nagykanizsai Kultureste»
Puszta Sándor, a \'21-iki nagykanizsai Máría-kongrogáeióii Kuftur-ost költő-szereplője ismeretes mindönki olőtt. A megújhodott magyar költészet ogyik vezéralakja ogész sor kötettel gazdagította a magyar irodaimat. A magyar rádió ogyik logóléiücobb és ünnonólyoHobb hangú botnonuója. Ilyon e* hasonló sze-
repbon megfordult Kómában, Párizsban, Berlinben, Budajioslen s egyéb külföldi és magyar városokban. Félévig volt az orosz fronton, ahonnét számos magas katonai ki-lüntétéssel tért huza.
A fiatal és lolkos költőt egész Nagykanizsa nagy órdoklódéssol várja. (:)
Ujabb zavartkat ek®i®tt a rasill is Uzitl {•rgalOMban a havaiig és a szél
Amint olőro volt látható, ar, ujabb hófúvás ismét zavart okosott a vasúti forgalomban és a közúti köz-lokodéslxm. A tognai» outi szélbon újra mintogy 80 40 centimétor magas hó lopto ol a vasúti pályatestet, ugy hoaj a nagykanizsai vasúti állomásról hóokés mozdonyok indultak ki a hó eltakaritúsáni. A hófúvás Nagyréöso— Komárváros sza kaszán ismét forgalmi ak;ulályt okozott, ugy hogy a tegnap esti Árpád sinautóhusz, amoly Csáktornyáról Budajxwt folé indult és 11).ÖH órakor érkozott Nagykanizsára, Nagyréesén tul nem tudott tovább menni. A nagykanizsai állomás orro Yisszadiri-gálta Nagykanizsára és helyette egy mozdony két kocsival indult tovább az Arpáa utasaival. Kz a szerelvény 20.35 órakor indult ol ós minden akadály nélkül érkozott meg Budapestre. A toliorvonatok nem közlo-kinlték az éjszaka a hóakadályok miatt. A siófoki motoros szintén
r •. ■• >. ß >ic t>. míg Kerosztóst illotékJos hatósága fogta jx.\'rlx!. Megindult a bűnvádi eljárás Doicsies Foronc, valamint écfesapja ellon. Utóbbival szemlxyi
& dráfailési mainak Wfajal a tirrtiysgék ilítt
Mogrmlékeztönk azokról az elsötétítés alíitt, olkövotott lopásokról, junelyok károsultjai a muraközi l)rá-vadios község két vizímalma volt. iKtnenttleti t*ittrv*ok Ixdiatoltak a/ éjszaka leple alatt az egyik malomba, onnan több zsák kukoricalisztet loptak, majd a másik malomból omoltok ki egy zsák lisztet. Folyatódott a dolog Magyarics István\'-nénál, akinek óljából egy kakast vittek el. Csakhamar kinyomozták, hogy u tettes Dojcsies Ferenc diósi1 lakos, aki Keresztes Ferenc ik>vü társával végozto az éjszakai látogatásokat. Dojcsiesot a csendőrök elfogták (ja behozták Nagykanizsára,
az volt a gyanú, hogy padlásán ívjtette el u fiu által lojwtt lisztét, Dojesicsné [xxiig megfőzte az éj S\'/aka »szerzett« kakast. A tárgy\'a iáson a nyomozás ós tanuk bizonyították a vádat. A törvényszék Ijü-nösnok mondta ki mind a hármat ós ezért Doicsies Ferencet három hónapi fogházra itélto lopás miatt, apját orgazdaság miatt 800 pengőtt), Dojcsiesnét tulajdon olleni kihágás miatt őO jxingőrí!.
Elttnó magyar érnyak nyomában...
Egy bécsi magyar diák és a „hirtelen tűz"
Veit egyszer e<?y magyar diák, akire az egész világ dehányzá embero naponta hússzor, harmincszor la gondolhatna. Mert ahányszor a dloKAnyos ember olgarettára gyújt, a háziasszony ételt főz, vagy melegít, — ugy volna Illő, kogy Megemlékezzünk Irinyi Já-aesrál, aklaek a világ a .hirtelen tttz" et kenhette.
Irinyi János, ez a azenzáelős tehet-»égi Magyar vegyész, találta fel a f*ez-lor*e gyafát — nr, utáher »edlg vaU-kegy MégeeM veit hálás iránta Még Mahaza a salát páirlAJában sem.
Wagyikerea nsogyar birtokos eealAd aarjn volt Irinyi János. AMlkor 1817-bea megszületett, a szeutsrövetségi
Burépa éjipoa rendbebeznl kéazllt azl, amit Napoleon császár évtizedes háborúságat felkavartak. Magyarországon Fereno király ép császár uralkodott, akiről egy okos amerikai iró azt mondotta, hogy .tehetségtelennek tehetáé gea, maradinak meg uJltó azellend". Csakugyan, ay akkor már idős arai-kodó •rszágában, ahol a reakciót engedte Ulsalyra Jutal, hol vlszent a leg-Meglejslbb ujltiaokkal azelgált a képnek. Középszerű képességei Mellett volt annyi ügyessége, hegy a HettorMlch-rendszer pártolása Mellett is népazerK-ségre taaott azért tenni. Ott tolta a bécai Práterben kis unek&Ja, Ferenc József főhereeg gyermekkocsiját a csá
Február VAROSÍ MOZGÓ Csütörtöktől-
17—20-ig------------vasárnapig
Az idei évad legnaqyobb magyar filmsikerel Huszka Jenő tündérszép melódidi filmen ZENÉLŐ MALOM
UFA híradó. Aktuális részletek a világ eseményoírói.
Előadások ker.dete : ¿4, }6 és ¿8 órakor.
mozdonnyal folytatta útját. Különösön erős volt az akadaly Sávoly szakaszán. A tegnap délutáni buda-jx;sti személyvonat ós a ma reggeli budaixisti gyorsvonat előtt is hóol cos mozdonyt indítottak a pálya saa-baddátótoléro. Jolonlog a forgalom ismét menetrendszerű a különböző irányokba. A vasul kérésére dr. í,ontay Alán főszolgabíró Kiskomá-rom és Kotnárváros községekből 100 főnyi közmunkaorőt ronuelt ki a hófúvások okozta vasúti hótorlaszok oltakaritósáru.
A járás községoilxm a forgalom a közutakon tovubbru is ssünetel. Az ol takarítási munkf\'datok mindo-nütt folyamatban vannak.
V\'ármogyeszorto az utak n^igy része járhatatlan, kirbndolt közerő fáradozik n hótorlaszok eltakaritási^n. Még előreláthutólag két nap bok>-telik, mig az utak njra járhatók lösznek jármüvekkel is.
száméval együtt. A aép Meg élleoeate, mért a polgári ruhás esászár aagyapa látványán elfelejtették a császári titkos rendöraégot I4e, Bécsbe került, mint fiatalember í Irinyi. Vegyésznek készült és a sors ugy ; akarta, hogy 1836 ban, még mint áiák, a világnak ajáadékozza a világhíres találmányát: a foszferos gyufát A bécsi egyetem hálás lehetett nagyhírű hallgatójának. A világon ugyan addig is használtak valami gyufafélét, ez azonban távolról sem veit oly használható és praktikus, mint az Irinyl-íéle feszferos rudacska.
Kénezett végű gvu|tópálcák már a XV. században használatban voltak. A nép z«me azenban mégis kitartott a kova és a tapló melleit. Olcsó, vihető és veszélytelenül gyúló gyufa kellett volna; ezt találta fel Irinyi. Az sddigi, kálluMklorátes gyufaféle akkerát lobbant, — ha uvyaa valaki meg merte gyújtani — hogy sokszor megpftrk«ltc nég a gyufagyultó mailett állá embereket la. Irinyi jött rá, hegy azáloM-szuperexid aevt anyagot kellene a fapál-cikák végére erősiteai, Mert ez a foszfor •xtrfáté anyaga Az ilyen gyufa lassaa égett, nem robbant és főleg nem volt veszélyes a meggyujtójára éa környezetére
Irinyi valahogy mégsem tudta ezt a rövidesen elterjedi találmányát kclltképpeii kihasználni. Fiatal is volt meg nem is ua-gyon értett az (lelethez. l*36-tól serban alakullak meg a gyufagyárak. Amikor már Irinyire ia rámosolygott volna a szerencse - kézbejött 1848. -< és Irinyi kezdhette újra ott, ahel évtizedekkel ezelőtt volt. Kossuth aagyra értékelte ugyan Irinyi fáradhatatlan vegyi tudását és szergalmát: mégsem használta kii kellőleg Irinyi ffyu-fajrvártásl szakismeretét
végttl is - már a szabadságharc vége-felé —\' 1849 ben Kossuth megbízta, hogy Iráayltsa ezentúl Irinyi a nagyváradi — lő-pergyártást... igy lett a gyufa tökéletesi-tijébll — katvnai szakember. Világos ntáa aztán egyelőre Irinyinek ia bealkonyult. A Bach- és a Schmerling kerázak bosszúért lihegő németei nem akartak tudni Kossuth volt .forradalmi" Ksaorké-szitőjéről és ágyuöntőjéről. Az id* pergett — Irinyinek pedig nagyobb gondjai vo\'tak, mint Iialal,; kezdő cgyeicwT hallgató korában. Az évtizedek.. munwjijn az clfclejlettség fátyolával Voata be lassan az egykor olyan hires magyar feltaláló nevét. Amikor 1895-ben Kossuthot is túlélve meghált — alig emlékezett a világ a nevére.
Keraknshity Jótscf
Ujabb módositások a hadisególyezós terén
\\ A hivatalos lap kbzll a honvédelmi miniszter retfdelotét a hadlsegélyecés-ról szóló egyes intézkedések további kiegészítéséről óa módosításáról. A rendelet kimondja, hogy a hadisegély egyéb feltételek fennforgása esetén Is osak akkor állapítható meg, ha a be-vonalt meg8»akltá8 „nélküli szolgálata a 14 napot meghaladja. Bbben an «i«t-ben a bevonult szolgálatának mbiden megkezdett naptári hónapjára a korábbi rondoletekben megállapított ha-d(segély összegét folyósítani kell. Újtól szabályozza a rendelet a JévedolMl határ megállapítását s kimondja, hogy a hadlaegély a hozzátartozók részére a postatakarék vtljáu is kifizethető. A rosszhiszeműen felvett hadlsególyek bo-hajtáaa közadók módjára történik; Az olyan beveault hozzátartozói réouőre, akinek egyhuzamban teljesített szolgálata az 66 napot meghaladja, a hadisegély a leazoreléa után még egy h«»a-pig Jár. A rendelet risszamenAragea hatállyal február olsején lépett életbe.
Rjjoli gyógyaaortárí ügyöket: Ma az őrangyal gyógyszortái- Doéfe-fcér 10. szám.
Kiskanizsán az ottani gyógyszor-tár állandó ügyeletes szolgálatit tart.
A i\'.Mg s>. 5314! 1942-43.
íilfiflaGépiiÉlM
március 6-m
uj kezdő és haladó gyeralrásl, góplrá»i tanfolyam kezdédik.
Beirates egész nap*
Nagyknnimn, Sxent lin-o hnreeg-n. 5.
iy44 február 17
ZALAI KÖZLÖNY
Hogyan lehet védekezni . & 30 -50 fokos hideg ellen?
Itt a tél. ila késén is, do itt van; jstirt érdoktoten beszélni a hidegről, x/. fltnber nagy ellenedéről, amely »uigbénítja u munkál. Ugy mondják, hogy a mezei egerek az idén Jiegyos halmokhtt sok eleséget raktár íoztak el és ebből arra következtet-ej\'k, hogy tné* kemény téli napok következnek.
A tél ellen az ember mindig védekezőit fa igyekezett nrénuw-¿llutbőrőkjwl készíteni ruházatot, liusyr testét védje a hideg pusztítóin í tói. A tapasztalat során bebizonyosodott, hogy a prémes, bőrök a nagy hidegl)en nem föleinek meg «lvan jól, mint jiéldául a gyapjú trikók, vagy a |xjssjtó. Azok «45— 50 fokos hidegek .amelyek n krdoti harcok során az elmúlt télen leptek inog a katonákat, bizonyították be, ls)g7 a prémes holmik már nem fe-lolnok meg a védekezésnek, a 80 fokos hidegben már nem védőnők tökéletesen. A testlrv, simuló gyapjú «okkal jobb védokoeést jelont. .A prémkosztyüvel szombon jobban vé-d a hideg ellen a kötött kesztyű. A Ix\'iroipŐbon, különösen ha az szoros i«., föltétlenül megfagy a láb, de nom fagy meg a posztócsizmákb.-tn r>i a bőrnél alacsonyabb hővozotóliől készült anyagokban.
A hideget közömbösíti (a nugy bidegről van szó) a fehér szin Meg fi
egfigyolték, hogy a nagy hidegbon fokote ruha alatt viselt kék, .vagy zöld sninü fehérneműnél « fagyási
voízélv olyan nagy. hogy kisebb hidegnél is bekövetkezik a fagyási »érüléa. Fehér aJsóruhánál ez a vo-»zéty már nem fenyeget. A szűk ruha is veszélyes. Például a azüí tiitttyü az tijiak izületeinél fogyást okoz. A teli öltözködésnél \'ogjobbun beváltak a bő kezon-lábas ruhák, amelyek alá megfololúon loliot öltözködni. A két ruházat közé szorult levegőréteg közönibösiti" a hideget. A bőrcípőkot, csizmákat, ha szalma-boritással ^tják ol, mint azt a harctéren csinálták már, - nem faiqr mog a láb. Nagyon jó a hideg ellen a papirboritás. \\ ^
A« ombor a 20 fokos hidegben már fázik, jó ruházkodás esetén is a 80 fokos hidegben bizonyos niegfrönnyebbülést érez fa nom érzi annyira a hideget, mórt a fagy majdnem a tűz ereiével érvényesül volo szemben. Minél nag/obb a hideg 80 fokon tul, annál hajlamosabb az omher az álmosságra. Füzért van az, hogv a nagy hidegben fáradton kipihenő eml>on>k elalszanak és meg fagynak. Negyven fokos hidegben már alig elvisel hete fáradság érzése ve«r. erőt az emborokon. A nogyvon cs ötven fok közötti-hidegben nem »égit a ruházat, csupán a rossz hővezetők halmozása, ]>éldául, széna-és azalmakazal alá való rejtőzés. A fóldbo nem lobot üregot ásni, mivel kétnapos 40 fokos hideglxni annvira átfagy a talaj, hogv robl>antani is »lig lobot, ötvon fokos hideggel az «nborí szorrozot már nem tud mog-mogbirkózni ós bokövotkozik a hideg álom, a haláh Ilyen hidogl>on az az árrés, hogy a lovogő is szilárddá fagy. I\'übbon a hidegl)on ogy lónyo-ritógo irtózatos fülro}x>sztő üvöltés-hangzik, ogy szokér zörgése l<edig a monnydörgéssol azonos.
A garabonci rémhírterjesztés ügye a törvényszék előtt
fa l\'óka Józaofné tagadták, hogy ók ilyen kijolontóaokot tettek volna, ellenben özvegy Szűcs Lajonné be-
öarabonc községbon történt, hogy az asszonyok egymás között beszélgettek, amikor odament hozzájuk Tálos .Mihály községbei i gazda és valótlan kijelentést tett előttük, hogy ÍOgyed János alsórajki bontó hogyan halt meg az orosz haretefon. lízt a hírt a jelenvolt özv. SziicM Lajosné tevábbitotta ismorő-sének, Póka Józsofnénok. lVraze a hír gyorsan szárnyra kelt a községben. A dolog azonl)ai) a csendőrség fülébe« is eljutott és a három font szoroplé garabonci lakos rémhírterjesztés miatt a nagykanizsai törvényszék olé korült. TáJos Mihálv,
ók ilyen kijolontóaokot tettek volna,
." ... ~ " :. ismerte. Igy nem lévén bizonyítható a két első vádlottal Hxemíxxi a cselekmény, a törvényszék felmentette őket, ollonbon Szűcs La-* *
jósnőt rémhírterjesztés miatt a enyhitő szakasz alkalmazásával 200 pongőru Ítélték, de mivel fia hősi báláit halt fa annak két árváját tartja és növeli, a büntetés végrehajtásit !{ évi próbaidőre felfüggesztették. Az itelot jogorőá.


Els?«»Ja-e a j§ii?§ik«iiU ■•lfal» az w*ii TillalkMiit?
A Magyar Vidéki Sajtótudósitó budapesti jolontéye szerint feltűnően érdokos előadást tartott a napokban dr. Wünschor Frigyes felsőházi tag, a Hangya olnök-vezérigazgatója arról, hogy mi a szövoVke/A-tek szerepű a keresztény gazdasági rendben. Dr. Wünsoher szerint a liberalizmusnak . azért kollivtt megbukni, mórt nem tudta mogakadn lyozni, hogy a gazdasági voraonylxin ne mindig a kiméletlonobb voraony-társ győzzön a gyengébbel szemlxm. Ugy véli, hogy a bolsevizmus sem tud a bajokon segíteni, mert amikor a termőié tekét ol veszik az eddigi tulajdonostól és az állani rendelkezésére liocuátja, nem képes megváltoztatni azt a azollemet, amely a tőkének a köz érdekéién való fel-hasznáhWit tetlo lolbototlonnó. Wün-iwhor szerint csak a keresztény gon dolat. és. erkölcs teremthet igazi rendel, mert oz intézményoHon biztosítja az igazság és szeretet érvényesülését. fi» éppen ebből az elgondolásból született mog a szövetkezeti szorvozkodés. A ma^ar szö-
IS
vetkőzeti mozgalmat kezdetben csa-án zsidóollotuw szervez<»ti\\ok, majd llami támogatásból élő üvegházi növénynek Ininőaitették, holott nem a teko és a magántulajdon ellen léptek fel, ha*iuni a kapitalizmus túlzó módjai ollon. Ovakori jumasz volt, hog\\ a szövotkxtzoti mozgalom elnyomja az egyéni vállalkozást. Kz nem igikz, mert a kereskedelemnek szVuinw olyan ága van, amelyeklxm a szövotkőzot természeténél fogva nem »álhat a magán vállalkozás versein\'áraává. Alajitalan az a vád is, ho<^\\ -a szövetkezet nom élhet állami támogatás nélkül. Az államnak a szövetkezetek munkájában való részvétele nnm rtommisiti nu>g a szövetkezeti gondolatot, sőt arr> is ff»1 -használható a szövetkezet, hogy azt az állam szükség esetén szociális tevékenységébe állithassa be. A ozö votkezetek igazi célja, hogy össze-fogják a kiseml>ereket, több v/isárló-erőt biztositsanak, omeljék a fogyasztást, a forgalmat s ezzel lüktető gazdasácri életet alakitsunak ki.
Uj adóalap megállapítást rendelt el a pénzügy&iniszter
Az 1044. évi ndók kivotéuéről
szerdán jelont\' meg a j)énzügymi-niszter rendolete. Az áltelános és nagyrészt váJtozatlan intézkodések mellett a |X\'Ozügymiuiszter az 1044. valamennyi iwlóző áltelános keroőoti ad(>alapjának, valamint jővodolem-cs vagyouadóalapjánsk uibóJ való megáliapitását rendelte ol. Ehhoz ké|X>st azoknál az adózóknál, akiknek ¡ulóalapja 1044. érro változatlanul fenntarthaló lott volna, az adó-alajwt b<»vallíis nélkül is ui kivotéa alapján akként koll megállapítani, hogy az 1044. évre egyébként változatlanul fenntartható adóalapot az általános kereseti adó alá eső hasznot hajtő foglalkozások jövedelme to-kintotélwn 80 -50 százalékkal, a földbirtokból származó jövedelem toki nteléljon általálian 2!> százalékkal fel kell emelni, a házhíi-tokból és a tőke vagyon hói, valamint az ogyéb jövedelemforrásból származó íöve-dohnok tokintetébon — ha attól ol-téró adatok nem állnak rondolko-zéaro — változatlanul fonn koll tartani a szolgálati viszonyból származó járandóságokat u Í948. óvro
tarjan—palcsics
L
textilipari és kereskedelmi vállalat j .. Naüykanizsa. j

Qyár: Magyar-u. 86.
lelt fon: 3-44.
Városi fő üzlet: Fő-ut 14. (Első Ma-ar Biztoalté Intézet palotájában.) \'elefon: 5-33.
fe
kizárólag 0000 pengőt mog nom haladó járandóság után adóztattak meg és akiknek az 1948. évi szolgálati járandóságáról a munkaadó.; il-lotményjogyzékot nom ad, áz 1044. évro a jövodelemarló kivet/y-t mol-lőzzOj abban az esotl»n is. ha azt az a<lózó nem kérte.
Amonnyilxm az ilyen adózónál az 1048. évi jövodolomadó-alapjában nemcsak a szolgálati járandóság, hanom más jövodolom forrás jővo-dolme is foglaltatott, az 1044. évi jövodolomadő-alap mogállapibisánál a szolgálati járandóságnak az 10-13.
•• 1
\' I
■ 1

1
alkalmazottak\' kerortntiadóií alá ront
összegben, a tantiémadó alá íseé javadalmazásokat jxídig az 1048. év-Iwn tantiémadó alá vont ösazoglxm koll számításba vonni.
Azzal a kormányrondolottel ka|>-csolatban, amolr az egyházi jara-dahnazásoknál oa a magánszolgi\'dat-ban állóknál a szolgálati járandóságok jövedelemadómon tes határát 860«.) jxuigőről 6000 pengőre omolte fel, meghagyja a pónzügyminiseUN-az adóhivataloknak, hogy az ilvon szeméi vöknél, akiket az 101«. évro
évi jövedolomadóalap szerinti összegét adóment<!S jön>delemkéjit k*»ll számításba venni, a más forrásokból azármazó adóköteles jóvodolnut-kot ))odig az emelésről szóló rondel-kezésokmde megfelelően koll állapitaní.
összoirják a Romániából menekült személyeket
ttudaprst, február 16
.(MTI) A külföldieket ellenétzé ornicágtw közj)Onti hatóság felhívja mindazokat a személyeket, akik Komán iilfTól 1088 január olBojo óén menekültek Magyarország terüloter« é» a határtutlovél, illetvo hazaterééi igazolvány, vagy utiokmáfty nélkül leptek át., hogy összeírásuk céljából az illotékes oísőfoku n>ndóri ható »ágnál a rendelkezésükre álló örtfly*** azemélyi okiuányukkiU jelentkezz/i-nek. Jetentkozni kőtelowk a mennie ti ltokén kivül a katonai szökrfvó-nvek is. Az összeírás alaj>ján az év dekelt szrMrtélyok uj \\bízonyitvánvt. kapnak. Aki ilyen iga&dvíjnyt foL mutathat, azt állampolgársági ügyé-bén történő döntésig a magyar .állampolgárokkal egyenlő elbánásba» kell részesíteni.
Figyolmezteti a hatóság az árde kőiteket, hogy az eddig kiállított igazolványok érvényessége folyó év március 81-vol megszűnik. A ridá-kon lakóknak ar. illetékes oIsőfc4ai rendőrhatóságnál (városokban * rendŐrkapitányflAgoknál, közafipjek l)on a főszolgabírói hivatalnál kell jelentkezniük tw. utóbbiak áltoJ közzétett időpontban és. sorrendben.
Nyomatékosan felhívják a hatóságik az érdekeltekot, hogy jeJontín» zési köteIev.eltséKÜlo>ok saját jól felfogott érdekükben feltetlenfil tegj» nok eleget, mort a mulasztok dlle« elzárással büntetendő kihágás wiat* eljárás indul. \'
Naptár. Február 17. Cs0t»rt*k. Réwt. kat. n»nát pk. yt. • Protestáns Donát.
A GOZFORDÖ nyitva van rc«gol 7 órától este 6 érái*. (Hétfő, szerda, péntek délután ós iróddon egész nan néknek.^ Telefon: 660.
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskec/és
Tele fen: 505.
NotgyUaniszsa
ZALAI 1ŐZL0NY
1044 február 1?

HÍREK
— (Blról-tlgyvódl vizsga)
Dr. Ábrányi Jenő nagykanizsai JArAa-blréságl titkár, sikerről tette io u biról éa Ügyvédi efr \'Uttea vl/.sgAt.
— (A ¿&la\'l tanité-htány)
Zala vArmogye t«r(lletén ezldőazerlnt tanftó-hiAny miatt 55 Állami, Zb katolikus és í református felekezeti elemi iskelal tanítói AllAs van üresedésbe«). VagylH 83 lanltó munkahelyén helyettesítéssel, vagy «ehogyau sincs bizto-eltva az elemi oktatAa. A kultuszminiszter most ötödéves tanítóképzősök mun kába Állítását rendoltH el éa.Zala la ettől várja a tanító hiány orvoslásAt)
— (A 21-1 Kutturest)
veudezóaógo közli, hogy meghívókat nem Injesájt ki. Knélkiil » igyekezzék minoónki miolóbb jt>-jyél a \'Peutech-clrogérinban beszerezni ! \' (:)
— (Halálozás)
Ozv.Seyler Vilmosáé sz. Lósy Ql zolia. m. kir. gazdasági lőtanácsos, fő kAptsIanl Jószágigazgató özvegye 8ő évoe korában Raztergembon olhunyr. Olt belyzték örök pihenőre hétfőn délatAn. öt gyerinokc, kllene unokája és két dédunokája álta körül a nagyasszony rAvnt«IM
— (A Qyümölostormolök)
Or«z. EgyesületéneK tnt/jul szíveskedjenek ma, csütörtökön este hAromne Kyed 7 ómkor n polg. fiúiskolában fouteH me^ipazólés végett mogjelennl. Vezetős^p (.)
— (A kulturostot)
hétfőn |K>ntosan este 6-kor kezd-jük! (:) —» (Az ukkl gyilkosság)
ügyében Jelentettük, hogy Bella Int vAu gazdálkodót sógora meggylIkolAsA-nak gyr.auJAval a cscndőrség letartóztatta és bi-azáliitotta a zalaegerszegi kir.\' ügyészségre. A vizsgálóbíró vizsgálati fogságba helyezte Bella IslvAnt, de felfolyamodAsAra a győri tábla elrendelte szabadlábra helyezését. A nyomozAs tovAbb folyik az ügyben.
— összeégette a felrobbant lámpa)
Varga Ferenc 20 \'óves tiázakerettyel fiatalember vlgyAzntlnnul nyúlt a pet-roleumlAmpához A lAmpa felrobbant és a szétfröccsenő égő olaj sulyosnn összeégette u flatalonibor urcát és kezét. Kórházba szállították.
— (Dante hltvoséről)
az örÖKóletü Beatrice vetélytársnőjé ről, Gennim Donátiról bzóI Mohácsi Jenő regénye, umely a 8tHus kiadAsAbHn hagyta el a sajtót. A lilvina Commedln halhatatlan bójának házasélete körül éleilrél éfl Irodalom-hu.varok sokat vitatkoztak. Titok fedi nagy részben Dante életének ezt a részét h erról a titokról IgyeksMk a fAtylat fellebben teql Meháepl Jenő az irodalom tlsztn-hz.^üdékii médján és eszközeivel A sok évszAzados kérdés: — jó feleség vagy res\'z szellem volt e Gemma Dante élőiében ? A könyv drámai lüktetésű regényes keretben abba a pár órába sűríti össze meséjét, amikor Dante az Iró szerint\' c\'hrtgyja családját és bucsut mend u szoretett és gyűlölt szülőváros nak, Firenzének. Ezeknek az órAknak drámai fordulata pecsételi meg a költő és Ceasiaa sorsát.
— (Anyakönyvi hírek)
KagykaaiasAn február hónapban a kővetkező anyakönyvi hírekről száltól be az anyak*Byvl hivatal. — Házasságét ktftitt: KOgler Imre s. Jegyzi éa Szalal Margit, Berkea József MAORT tisztviselő és Szabó Sarolta postatlsztvi-, selő, Ilgaez Mihály fodrászaegéd és Viola Krzeé\' ot vArosI tls7.tv|Relő. Nelmh-Jer JAnos földművé« és Bői MArla. Vadácz, György földműves ésSnelf MArla. Fiumbort József MAORT rnunkáB és Busn JullaniiH. Szi JAk György föd míves és Endrei MArla. Vlgmong G黫 földműves és Mnjzer Erzaóbei. Magyar Ferenc földműves. rk és Polnl M«g-dolna Juliannii rk, Halász Péter Pál földreüves rk. és Iviisza Mária gvArl iauukft>-uő rk , Nagy József m. kir. "tBZ. szakaszvezető rk é« Kovács RozAllu gyArl munkAsnő rk . RnbAeti Gyula föld-míves rk és Polat Julianna rK , Marké JAuoh fő dmüví-B rk. (r Farkit« P,r7«é-bet rk. — Sz.lltotett: Bakonyi Géaa MÁV mozdony vzetft é« Gangler Hona rk fia, Szabó J v os MAORI munkás é- TakAes Mária rk. 11«, nebal KovAss KAImán munké« és Pozagai MArla rk. leAnya, Kullea Ala|es MAORT mérnök és Rzehorzek Zsófia rk. fin, Kisa IstvAn
nv. Ali utlr éá Baj Julianna rk. fia, JÚUsl Béla MÁV mozdony vezelű és WAgner Klára rk. fia, Ziegler JAnos hlvatalpzeljn éa Zseldes Erzsébet rk. fia, Ko\'nánovics IstvAn éjjeli ór es Be-nodek Katalin rk. leAnya. Baj IstvAn felekezeti tanító és Pékeez AmAlla rk. fin. SlaioDgáti Károly asztalos segéd és Marlcs Auna rk. fia. Szedő PAI napszámos éa Lázár Terézia rk. ila, dr. Saka Mihály orvosszAzados és MészA-ros Auguszta kereskedelmi Isk. tanárnő rk. fia, HorvAth Fereno Ácsmester ós és Vetlék Anna rk. fia, Bellovlea Károly MÁV órabéres fékezrt és Szmo-dics Anna rk. fia. Soós Elek MÁV órabéres és Büki Erzsébet rk lia, Rajnai Ferenc m kir. honvéd fegyvermester éa GuJAs Erzsébet rk. leAnya, ZsehAr Vondet városi pA*7tor és Hóbor Er78Ó-bet rk. leAnya. Marosa György MAORT mnnkáa ób Hóbor Anna rk fia, VIncze Gábor körjegyző és MolnAr Ida rk. fia, Valentin JAnos csizmadia segéd Ós DeAk Terézia rk. fin, Viola KAImAn Iroda-főtiszt éa Farantal Anna rk. fia HA zasíAgon kivül született 1 fin. — Meghaltak • HorvAth Fales JAnos rk. 79 eves. Tikács Zoltán Ag. h. ev. 6 éves, Kocsis Vince rk. 3 napos, Orsós Ferenc rk 15 hénapes, KovAcs KAImAn rk. 42 eves, Mlllel Györgyné Czlmmer-mann Kot*Un rk. 71) éves. Polal Ferenc rk.<32 éves, Schwolt\'zer Istvánná Balázs Maria rk-.fi7 éves. özv. Harváth JAnnsné Bicskei Józ.efliui rk. 75 éves, özv. Huszlcs Mlhályné *lakAcs Katalin rk. 74 éves, özv. Dene Béla Istvanné MlhAlovIcs Erzsébet rk. 77 éves. Man-tuanó LAbzIÓ rk. 2 éves, Becze Fe-rencné Seós Mária rk. 3B éves, Jakabfi
r
Gydrgv rk. 69 éves, özv. Pu|irnan Fe-rencnö Falca Borbála rk. 80 ó.vts, Tóth Katalin rk. 17 éves, Monok Ferene rk. 69 éves, Lőrlnez Józsefné Szabó Juli-• nnna rk 37 éves, Pintér Lajos rk. 2 éves. özv. Mállts Józsefaé RAez llens rk. 77 évea »
Köszönetnyilvánitós.
Mindaztn ióbarátaink és bmeró-seink, kik. felejthetetlen drág« jé nővérem és rokonunk
MAIits ióxsefnó
temetésén megjelenésükkel, vagy bár-ml más nióden mélységes fájdalmunkban osztozni szívesek voltak, fogadják ezúton is hálás k*széne-lUnk kifejezését.
A ayáaxotó oaaládok.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagyanyánk, testvérem és rekenunk
Szabó latwónné
temetésén megjelentek, vagy bármily más módon mélységes fájdalmunkat jóleső részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton wendunk hálás köszönetet.
A gyásxoló oaalád.
Alulírottak mélységes fájdalommal, do Isten megváltoztathatatlan akaratában való nlázatos megnyugvással Jelentik, hogy a forrón szeretett drága Jó\'éde8apa, apó«, nagyapa, dédapa, illetve rokon
Gubicza József
e
ny. MÁV. főmozdonyvozető
élőiének 84 ik óvébon hosszas szenvedés után visszaadta Jóságos nemes lelkét Tercmtőjóuok.
DrAga halottunk földi maradványát folyó hó 18 An, pénteken d. u. fél 4 órakor fogjuk a tömető halottasházából a róm. kat. egyház. nzertartAsa szerint besz.ertteltetni és örök nyugvóhelyére kísérni.
Az engesztelő szentmlae-Aldozat a megboldogult lclkllidvéért folyó hó 19-én d. e. 9 órakor fog a szentforencrendlek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatnl. Nagykanizsa, 1944. február 17.
A Te jó lelked mindig közCttünk élt
Gubicza Róza férj. Pcncz Józsefné, Gubicza Gizella férj. Iharos Istvánné leányai, Pencz József, Iharos István vejei, Pencz István, Iharos Éva férj. Uárándy Imréné, haros László unokái, Pencz Istvánné sz. ösy Márln unokamenye. Uárándy Imre unoksveje, Pencz Marlanne, Bárándy Istvánka oedunokái és a gyászoló rokonság.
A Kissörház vendéglőben
V . • » (
mm m. m mm
Eger Mary
dobosnö
vendégszerepel február 17-től
^Ju
Ünacr-Ullmann Etek vaskereskedésébeti
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók És
Hofhorir-gépek, gépazíj, ciapágyfóm és golyós csapágy igényését elintézem.
DHHWWÖL6YI ^Klí:
Arnmarámlák fbcotoae, r.klarnáolók, hibajelentések, azakaxarű felvilágosítás minden villamos kérdésben délelöH 8»tól délutéa W óráig. Caentet^ut 51, Mtfon 294.
Osonkatobol Vlcenty Árpád ugy u moga, valamint az ulullrottak\' ne-vében Is mélységes füjdulommnl tu. döljo, hogy szeretett édesany)«, «»ytj^, nagyanya és dédanya unokatestvér és rokon
özv. tsonkat
szül. Sohaster Lujza
93 éves koróban, hosszas szenvedés utón, n betegek szentségével megerősítve, visszaadta jóságos lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványát folyó hő 19-én d. u. 1/24 órakor fogjuk n temető halottasházából a róm. knlh. egyház szertartása szerint beszenteltetni és a családi sírboltba helyezni.
ftr. engesztelő szentrnKeáldo/alol a megboldogult lelklOdvéért f. hó 19-én d.e. l/i9órokoroz nlsótemplom ban mutatlatjuk be a Mindenhatónak.
\' Emlékét örökre őrizzük I
C»»nk«tcbcl Vlcenty ArpSdné u Vlalciay Margit menye, Ntmes Maurlcló Hcnrlkní , »1. Vlcenty El»» IcSnyo (bícj), aaltal s>i« Jóiaef <» felesége siQI. Vlcenty Elclka, Maurlcló Henrik ea fclcíípc éj Ernő, Vlceaty Tihamér éa felesége Flldca Ltly unakll, Maurlcló Krlaztlnka dédunokája, valawim a P«Ufy, tokával TurJAa. Sialny es tolcnal Salloy cmlftdok.
APRÓHISDETÉSEíi
AujIs
Jómödoru, képzett -^«oAdet azonr.fllü belépésre felvesz: Kspoll István főszer- é» csemege kereskedő, Horthy M.-u. 2
KlfuMflu éa segéd felvéletík Kelemen Rezső cégnél. 5|f>
Idősebb ápolónő sionuali belépésre (elvétetik. Gm a kiadóban. 5I&
IFenyképé»an«k tanulót tetvesz 1 Olló-foló, Ciengery-u. 2 52$
GépirAeban jártas férfi kisegítő munkaerőt felvesz a II. tolonoáz. Jelentkezés köznapokon 10—12 között. 32tf
Azonnali belépésael felvésték mindenes •xakáoenAt. Fő-ut 23. I.^ielet. \' 536
MegblxhatA perfekt lőző mindeneit keresek Jelentkezés d. u 3—6-lk Csen-i{ery-ut 5., I. emelet. 335
Bejárónői felveszek, délelőtti órákra. Batthyány-u. 1. Beutsch. 532
_ADÁS-VÉTEL
T*lj«a**t u] hálószoba és konyhabútor eladó. Clm Símodlcs Ferenc, Bsjcsal-ut 44.
509
■Többféle fehérnemű, féfli öltöny és bőrkabát eladó Rákócil-u. 4. 524
r- Rádlé eladó Ciengery-ut IBS. Sxalal
János. 531
KÜLÖNFÉLE
Kaposváron téglsg\'.t\\r bérbeadó. Schlesinger István Kaposvár, Fő-ut 84. .512.
Elsötétitéshez
papiros kapható Ili np s 00.

ZALAI KÚZLÓVY
p^ktTiKai ssarrusr. IUd>> : ,.iui|Ma«á|i a. T. >tMr*»"*" "
FewoiAo kiadó: 2sliű KM^t .^»onaatou t ,X>)(u<ui|i S. T. Mspuuüu-\'
trroniUjiMm NafYkanU*^ (J^acodAArt t Zaiw IVWM

•• Feladó
(Jim :
Hcodtokoxat ... Tábori pos\'a:

84.
óvf., 39. sz. Nagykanizsa, 1944. február 18. péntek
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
BzefkoeztóaéK 6* kiadóhivatal: F6-ut í>. Kzám. 8xo?ko.v/.tÖ6éKl és kladóhlvaiall telelőn 7». Mbgjelenlk minden bétkö/jaap délután.
b\'elelés szerkesztő: Barbarits Lajos
fillér.
F.iötlzetéet ára: egy hónapra 4 pen»ö 30
negyedévre 12 pentfrt 40 tlllér. Keyes szám: hétköznap 16flll.. szombaton 30 illl.
A horvát miniszterelnök és külügyminiszter a FUhrer főhadiszállására utazik
Teljes erővel megindult Kesselring támadása a nettuno-anzioi hidfő-állások ellen fiem történt érdemleges lépés a finn-szovjet különbéke ügyében
A knleti hadszíntéren az északról áramló hidog botörés a többi sza-kaszm in kiterjeszkedett egészen a Dnyepor kanyarulatáig, fazakon 15 fok bidegot is mértek, a Dnyoper alsó folyásánál 6 fokot. A fagy hatása azonban az utak állapotálxvn még nem érezhető, mort csak m iszap felszínére húzódott vékony jégréteg. lOhhez iárulnak az erős havazások és hóviharok. A
harcok egt/ik súlypontja Ü9er-kaszi éo Zsaskov területén von. A németek néhány nap óta támadnak éa elképzelhetetlen nehézségek ellenére is jelentékeny területet nyertek kelet leli.
Vitobszknél az oroszok, miután az előző napok veszteségei kot átcsoportosítással ugy ahogy kíogvonli-tették, újból támadásra lendültek,
eaok a támadások azonban nem ter-jedolombon, som hovtxíséglxm nom érték ol azt a fokot, molyot an olsó köt csatában kifojtettok. A támadások még a német állások előtt ösz-nzeomlottak.
A Dnyopor alsó szakaszán északra 4« Kirovográdtól kelotro a némotek visszaverték a .szovjet egy áttörési kiaérlotét.
Az llmen- és n Pejpusz-tónál az oroszoknak csak néhány helyen nikorült\' a német vonalakba lehatolni, do ozekot a csapatokat is a németek mogsommíflítotték.
A narvai szakaszon ¡5 megkisérolték, hogy a német vonalai átszakítsák és visszanyomják. A támadás a németek ellenállásán az oroszok legsúlyosabb veszteségével omlott össze.
• • Döntő jelentéségü lesz az anzioi küzdelem 48 órája
tartó harmadik menete
A brit főhadiszállásról jolontik, hogy Ker-nelring tábornok telje« őrével megindította a támadást, melynek célja az anzioi— nottnnoi hídfő teljes likvidálása. Kilenc hadosztály, ¡>áncélosok, messzehordó ütegok és a légiorő vesznek részt az anzioi harcok harmadik menetében. A harcok kétnégtolonül döntő jelentőségűek lesznok.
Ae Exchange Telegraph jolontése szorint már 48 óra ót« tart Kesselring tál>ornok támadása. Gyalogos és páncélos csapatok szakadatlan hangban állanak egymásnál. Kddig
mindkét félnek sikerült veszteségeit a tartalékokból pótolni. Az angolszász csapatoknak még soha nom kellett ekk ora tüzérségi tür.ot át-szonredni, mint az olmult 48 óra óta. A támadások és ellentámadások nagy gyorsasággal váltakoznak ögy-mán után, — irja az angol ujuág — ugy hogv lehetotlon tiszta képel alkotni. A támadások Oaroccetol az anzioi ut menten tartanak a logn.v-ryObb erővel. Az angolszászok remélik, hogy a hidfő állások elég erősek és ellent tudnak állni Kí»sselring tábornok támadásainak.
100 bencés és 600 polgári halott Monté Cassino
romjai alatt
A római rádió jolonti, hogy az angolszász ropülőgépok által olpusz-titott montocassinoi boncés apátság romjai alól eddig 100 boncés sz»r-zotos holtteste korült olő. A polgári halottak és súlyos sebesültek száma 600. A kovésbbé súlyos sobosültek száma hozzávetőleges mogállapitás szorint 1000-ro tohotő.
Angolszász repülőgépok tegnap hnmttizták Vrrona és Hresria olasz városokaJ.
A ledobott l>ombák sok kárt okozták fa a halottak száma is nagy. A püspöki szeminárium romjai alatt a szeminárium roktora is lialálát lelte.
Római- joiontés szerint brit\' és amorikai. ropölők tegnap
ismét megtámadták Castel-gon-doljót és környékét. A támadás alkalmával sok bomlia esett Ír ée károk looletkoztek.
Horvát politikai vezetők utaznak Hitler kancellárhoz
Zágrábból jelentik: Mandic horvát minisztorolnök fa l\'oric külügyminiszter több szakértő kiséretóbon a Füh\'rer meghivá«» folytán a vezéri főhadiszállásra utazik, hogy ott tár-
gyalásokat folytassanak a két országot érintő kérdéaok folott. A horvát kormányférfiak olutazánát minden pillanatban várják.
Kibővítik a német-horvát gazdasági kapcsolatokat
Zágrábból jolontik: Február 7-én | kőitek éj; megkezdtek nuinkásságu-
nérrat gazdasági bizottság érkezett kat. K hét végén megtartják a tár-
Zágrábba a német--horvát gazda- ffrlő bizottság második teljes ulé:
«ág, kapcsolatok kibővítése érdeké- sét is. A horvát sajtó kozloményoi
l>en. Az albizottságok már mngnln- «¡orrot a tárgyalások erodményos
lefejezése fontos érdeke llorvátor-szágnak, mert tudvaléivé, hogy a horvát kivitel csaknem teljes rgé-szébon Németország felé irányul, viszont Horvátország bevitelét is majdnem teljes mértek bon Németországból kapja. Számítanak arra, hogy a tárgyalások! a jövő hét végén eredményesen befejeződnek.
London p>8S2Ínii*1a n finn hütfínbóke tehintvtfben
Svéd lnpkKzIfménvpfc s70>lnt ujahb l»(iint>A/jM>nk csuk m-i^r^MUk a finn uép ellenAHnsAt az urooz követe-
lésekkel szemben.
Vny Londonban, mint Helsinkiben euyro poossimlflztikusslitmn ítélik meg Finnországnak a háborúból való klvá-lAsánák lehetőségét A logokasabb as, amit az ember tehet, —, Irja egy svM újság — ha nom számit szenzációkra.
Az órosx sajtó meg sem említi a Finnország és Oroszország közötti fcé-ketapoKntozásokat.
HeinlDkl jelentés szerint FinnoiazAg lemondott a nemzetközi munkaügyi ht-vatulnak Philadelphiában tartandó értekezleten való részvéielról, mivel Finnország részvétele azon Jelening
nagy nehézséget okozna.
*
A Stockholm Tidntngon Jelenti Hel-sluktböl: Ro»hz pszichológus az, akt azt hiszi, hogy egy népet, amely öt esztendeje minden megpróbáltatáshoz és nélkülözéshez hozzAs/okott, i6«ltA-rnMiSFOkkrtl Ishet b*?folyA«o)nt. Finnország, mint lUgKctlen n< p tovAbb nkar élni Az ujabb a/ovJel-bombAzAsokat c-uk kísérletnek tartják arrá. hogy. er.on az uton nyomási g)nkuroljmnk. Finnországra.
Elsüllyeszlettek egy amerikai katonákkal telt szállítóhajót
A brit hírszolgálat jolent/w sz«i-rint eurójmi vizeken elsülyesztettok egy amerikai katonákat szállító luv jót. A azöveteéges hajó éjszakai el
lenséges küzdelem következtében Hidlyedt. el. Az elsüllyosxtée alkui-mával a tenger viharos volt és több mint I0()0 ember vesztette életét.
Szlavóniában visszaverték a Száván Ktuii partizánok
áttörési kísérletét
Zágrábból jelenlik: H >rvátország egész területén tovább tartanak az eréyci tisztogató hadmiiveletek. Sz avoniábm a Kakuk-hrg. ségben a Szává» túlról áttörést kiRérelt meg egy partizán csarat, de a kísérletei meghiúsították. Brod környékén a harcok sorin 206 partizán esett el, ezenkívül még 60 halmijuk és »ok sebesültjük volt itt. Lyka megyében a Kapelln-hegységbea tisztogató csapatok 28 géppuskát, 3 gránátvetőt, 3 é elmiszer.aktárat zsákmá-
nyollak és 128 partizánt megöltek. Itt egy kozák dandár is harcolt a partizánokkal szemben, akik 100 partizán él tél oltották ki. Konslal-nica kornyékén 80 parilzán megadta magát. Kelet- és Észak Boszniába* is tovább tarlanak a lisz\'ogató had-müv. letek. Ezekben a harcokban 129 partúán eseti el. A partizán-alakulatok, egy német kézbe került pattizán ir*da adatai szerint, nagy lőszer-hiánnyal küzdenek.
Az angolszászok saját erőiket forgáosolták szót olaszországi támadásaikkal
A nottunoi hidfóállások ellen intézett némot támadásoknak nem az a célja, hogy az angolokat és amerikaiakat kivesse terről a jKirti szakaszról. hanem, hogy ozon a területen folyó harcokat minél kisebb torülotro szorítsa össze. Amerikai csajotok már négy hét óta állanak a nottunoi parti szakaszon ás eddig még nem siKorült azt a szándékukat korusztül vinni, hogy a német vonalat áttörjék, som azt. hogy a némot csapatok összeköttetéséit elvágják és Kómát elfoglalják. Megállapítható tehát, hogv a nottunoi vállalkozás nem hozta meg a sikert az angolszászok részérő. Az
óriá-t erejű támadásokai nem a német erőket, hanem a saját erejüket forgácsolták szét-. Keseolring nyugodtan nézett szeribe o helyzettel,\'mely valójában kodvo-zótlon volt az ollonnég számára. Elsőizben nem is akadályozta az ollonség szándékait éa hadmozdulatait, hanem hagyta, hogy megtöltsék a hidfő torülotét s csak akkor fejtette ki erodményos működését, anii-
l
kor az ellonség támadásra lendült. Kesselring még a nottunoi j>arlra-szállás alatt sem gondolt, az arcvonal . hátrább holyezéeéro, sem aa angolok fa amerikaiak kiszorítására u,vnottunoi hidfő területéről, A németek részérő olónyös, hogy itt folytonos érvágást végezzenek az amerikai csajxitokou és az itteni folytonos harcokkal te-het-mentesitsék a tóhhi olaszországi orrvonalat. \'
N^dy támadas van folyamatban
Truh sziget ellen a Csendes-óceánon
Az IJSA csendeséceánl PottAJAnak külön csoportja szerdán hajnalban megindította támadását a Karolin szigetcsoporthoz tartozó Truk sziget. Japán támaszpont ellen. A hadműveletben több btAz amerikai repfll<tyép Is részt vett. Az Qtkönet részletei még nem közölhetek.
A Csendes óceán déli részén az ul-brltanl.l vizeken JapAn repülőgépek szerdán reggel ellenséges hajókara-vAnra bukkantak. Kgy nagyobb nzAllt-tóbajót felgyújtottak.
•I
. -ZALAI KÖZLÖNY
15)14 fobruár 18
Jövő hónapban uj rend lóp életbe az üzleti számoló-lapok terén
A hivatalos lap köali u luiniwKtó-riiiin ináfciun 16 ón ólotbolopo uj roudololót a tíxánilúJolapok illőtökéről, amolyot a múlt hótou iamortot-tünk műi. A rundolot ¡üojrint a VOU* dógnok nyújtóit bármilyou szolgál tatusőii es a váaúrlókouk uladotl áruért fiiwtott úaaao^rúl kmáuilálóla-uui koll kiállítani: fogadókban (uzáJ-todákbali, {Kjuxiókban;, vondóglokbon (▼ttsuli <:Lko/.úkocslbuu, bafúvondég-lói* mi;, büfében, kifózésbon, fi»otó vendéglátó hizbtuj, korcsmában, ká-váhú/.ban, kávéuiórésbon, eaprosaó-bun. cukrászdában éjs cukorkuüalot-lion, inulatóban .kozmetikai ipar-\'.lüaoinbon. Borról, sorról ón cgyób Moaxositalokról, továbbá cukrász, ou-koika vttuy csokolédóipari tormókról mkk -r is koll saámolóU/wt kiállítani, ha az Üislot vagy üzeni nom tartozik a felsoroltak közé.
A saámolólapot ay. üy.001 vagy üz-lot tulajdonosának, illőtökig megbízottjának koll kiállítani, függetlenül attól, hogy van-o i\'pwigazolyiinja, ipanüigedélyo, vagy más liatósági ttngixióívo. A számlálólap kiállítása fiurgotlón attól, hogpr a vendég asz-Wrioz ülve, vagy markónt fogyaszt-o vagv a vásárló az árut notn a helyiségben fogyasztja ol, hanoin elvinni. A kozmetikai iparüzomekni«k akkor U kell azámlálólapot kiúlliUunok, ba a vendég által rendel keaético bocsátott anyagokkal és eszközökkel, vagy annak a lakásán szolgálják ki vendégüket.
Nem kell sxáuilálólapol kiállítani • viszonteladó r&aéro\'tiagyobb szállított áruról, a kávémérés bon Vagy ki főzésben otthoni fogyasztásra eladott kenyérről, péksüteményről, loj r(>l, tejtermékről, zöldségről és gyümölcsről, valamint a vondégtátó bolyon külön alkalmazottól árusított és nyomban kifizetett kenyérről,
S^ksüteményról vagy dohányáruról, em kelll kiállítani sxálnlálólapot a kis- ós nagyközségben fúfcftOr-1 vagy vo«ytwkoioakodó által eladott cukorka- vagy csokoládéipari tor-mékről, vasúton éa hajón a hálófülkéért, turista monodékbásban a bálóbolyért fifcotott összeér ól. Pályaudvarokon nom koll kiállítani sr,á-molólajx>t a váró- és éttermi helyiségeken kini) kiszolgáltatott ételért és italért, vagy ha azt a vendég a j)orronon állva fogyasztja, nomkü-. lönbon az olyan 111. osatélju ótto-rombon kiszolgáltatott ételért éa ilalért,\'amolybon nom kapható meleg étel. Szabadban, sportpályán, hajón vag* Vasúti kocailian kisitol-«áltatott áruról aom koll s/.ámoló-lapot kiállítani, vagy lakásról éa étkezésről olyan ínt&ni&nybon (ido-értvo a diákintornátuBokat és üdülőkot ia), nmoJyoklxni csak közalkalmazottakat, a honvédség tygjait, nr. ugyanazon munkaadó alkalmazásában álló alkalmazottakat vagy óaak tagjukat ézolg&lnak ki. Stoszos italról éa cukrász- vagy cukorijMirí termékről ilyon intéjjménYoWxMi is kötolor.ő a az^molólap kiállítása.
A számolólap illotéko 5 pongőn ftlul ,10 fillér, 5—10 pongó után 20, 10 -20 pongő után 50 fillér, 20 -után (5, 100 jxmgőn fölül minden 50 ]>ongő után 2, 50—100 jxmgŐ tolj08 vagy mogkmdott 50 pengő a tan 5 pengő.
■a reggtlre aiflat ftrcalai akadályait valtak a vantra él a kiintaku
A Póig.>sf. 5814/\'942-43.
SisiiflfeiWiMan
narcins 6 an
uj kezdA és haladó gyoralrásl, géplrási tanfolyam kezdődik. Beinatáa efész nap.
Nagyk«iilx«a, Sxcnt Imro kerc«g-a. 5.
Nem hiába uokat váratott uisgira
az idei ték de ibost aztán kitom-Iwlja magát alaposan. Vasárnap óta nap-nap után ismétlődik, liogy egyik nap kiássák a vasutvonalakat, országutakat, \'másnapra ujabb szél és hófúvás botemoti a kiásott ívszo-ket.
Ma éjszaka a szél újból hóval fújta be a nagykun izsa budapesti, vasúti vonalat úgyannyira, hogs a s^»nélyvonat, auiíiuyk 7,1 U
órakor kollott volna iuem\'irluv.ni<», elakadt. A legnagyobb bótorhisz N;igyrézcső éa Nagykaninaa között keletkezett a pályái, ugy hogy katonai erőt kellett kérni s csak ennek és a vasul mo^fos/.itett munkájának orodményeként sikerült a pályát annyira szabaddá tenni, liogy a saomélyvonat véigio délelőtt 10.10 órakor\'befuthatott a kanizsai áll<»-másrn. \' ;
A jx\'h\'sí gyors reggel mindössze j \'2K |x>ic kétséssel érkezett Nagylia- 1 niz.sáia. í
A szombathelyi személyvonat már ! Sopron éw Szombatbolv között elakadt, ugy hogy \'közöl 4 órás kéw\'s-
sel tudott csak eljutni Kanizsáif.
A vonatok további indítása 08 érkezése pillanatnyilag biztosítva van, do az idóiárás szoszélye mollott nem lobot tudni, uiikor és )iol fuj össze a szél megint olyan hóakadályt, hogy a közíokedésbon további /avarok alliuik elő.
A nagykanizsai járás területén a közutakon ugyanez a helyzet. A napok óta serényen folyt -hóoltakari-rítasi munkálatok kárba vosztuk. Ma éjszaka a . már fobzabaditott útszakaszokat újra befújta a hó ós jolen-leg a járás egéaa.torülotÓYol. lobotot-lenné vált u közúti kőzlokodéw. Nagy kan iasá ról el lohot iutni Palim^ do tovább nom. Nagyrécse és Sormás folé vezető utakon is nmgállt ismét a közlekedés. Az utak felszabadítására vonatkozó munkálatok és intézkiHlósek folyiunatban vannak, de iüvó bét eleje előtt aligha sikerül n forgalmat újból biztosítani. Általában ur.ro kell számítani, hogy minden hófúvás után ujabb két napra van szükség, amíg att utakat szabuddú tesaik. < \' - 1

• ii kL* a
m mm*
Huszonhat-rendbeli csalásért egy évi börtönre ítélték a szenvedélyes érajavitót
Horválh János (Bónás) fonyódi srüle\'ésü. \'¿6 éves napszámos vé-giglárt több zalai községet, mindenütt órásnak adta ki magái, elvitte a javítás végeit átadott ÓOkat. azokat eladta és az Így szerzett pénzből élt. A nagykanizsai törvényszék ezért hat hónapi börlönre ítélte. Junius 24-én szabadu\'t ki. Alighogy kisza-jadult, folytatta o\'t. ahol abba-tagyta. Vég gjár a, Kisrécse, N\'igy-r^cse, Sivoly, SzÖkedencs, Hol ád, Somugyf«héregyháza, Vörs/.th. köz ségeket. Ismét csak érátnnk adta (I magát mlndenült és /j neki ..javítás végett\'* átadott érák tulajdo nosai mai nap g 1« várhatják óráikat, ia idöközben a csendőrség ia|ta
nem üt Az órák szerelmese e^ylk-másik órát próbálta u»yan ,.ki|avi-laiii", szét is szedte szerkezetiket, de összerakni már nem tud a. Legnagyobbrészt azonban a javilás cél-Iából kapóit órákat va».\'y elzálo. o sitoita \\ vaj»y e\'adta éá a k.ipott pénzt felélte.
Igy kerüli a „fonyódi órásmester" ismét a nagykanizsai törvényszék elé, amely az összes károsultakat is beidé/te. Horválh az eléje tárt összes bűncselekményeket mind beismerte A törvényszék 26 rend bcli csalásb -n mondotta kl bllnöí-nek és ezért egv évi börtönre és három évi jogvesztésre Itéhe. Az ítélet jogeiflR

AMIKOR A MAGYAR HOltttD OKOS! PÖLDÖM HáROLT
Magyar vasútbiztosító szolgálata az egykori
Halkan, vontatottan folyik a táüuilftá». Öten ülUnk e*y kis szobában, deszkából Ömetákolt asztalon vacsorázunk... Kor* tyalgatjak a mpleg feketét ós valameny-nyíUnkieondalata valahol wlahaza jár...
A legiáégekW tiszt dr. F. alezredes egy M»/képet vesz elé. Nagy kék «centekkel szike gyeraiekfe] nevet rim rila:
1 — Látad ez a fiam — mandja — a legkisebb... •«■■■ •
Künn dübörögve zag el egy vonat. A kettlsvágánya pályáa átlag tízpercenként áttMrögaek át a sxerelyéuyek. Magyar C6*p*l»k biztosítják végig a vanalat. Apri támpontok halódnak meg a vasatvonalak mentén,
amelyek kötött állandéan járörök cirkál-aak. Nehéz, felelősségteljes és veszélyes szolgálat ez A Szovjetnek fontos érdeke fflztdik ahhoz, hagy itt lehetetlenné tegye a közlekedést. Moszkva külön erre a célra kiképzett szab«tál4! ólálkodnak állandóan errefelé és bhany a legéberebb eltvígyá-catbsság ellenére is sllrün előfordul a robbantás.
A vörös, sorkatonaság is itt van a kö-
csapat éjszakai járőr-lengyel-orosz határon
(ItoMféé hmAíudéutó szil)
zelbcu. Csapataink niricseuek ugyau köz-vétlenül érintkezésben ve!«k, de állandó harcai kell folylatolak az elóóraként Jelentkező orvlövész bandákkal.
F. alezredes, ezredparancsnok ismerteti elíttSnk a katonai helyzetet, de köaban állandó témaként falyfen felvetődik az ott has...
Igen, valahol a Balatnn fölött is igv ra-g>«guak mnst a csillagok. Ismét egy fénykép kerSI elé. Nézzük. Paketehaja. fehér-bébllás önkéntes áfnlénó. TlaenayolcévM lehet. Az alezredes huga. Kék smmc van Talán ez a két kék szea- s cslilagakat kémleli most, vagy egy. Mbeaftlt fölé hajolva bátorító vigasztalással Mosolyog egy lázas honvédre. Bármiképp van, mi rágondolunk és é is ránkgondol. És mi ia-nen köszönjük ezt, köszön|ttk neki és mindenkinek, akik odahoza aggódó szeretettel gondolnak ránk és lesik a rólunk érkezett híreket...
. A gyertyák alig pislognak már, piheaat készülünk, amikor
tompa dSrrtaés rázza meg az ablakokat. Robbantottak a? arvlévészek.
Unser-üllmann Etek vaskereskeriésítai
•In-, rud- ér-, patkóvas-, továbbá síig-
ntalványok bevahJtatók is eliiipleÉ.
Hofhorr-gépek, gépazíj, osapágyfém és golyós csapágy igényléséi elintézem.
Egy Járór éppen indulásra készül a támpontokhoz. Csatlakozunk hozzá, megnézzük ml történt. VelOnk jön az alezredes Is, Arcunkba mar a mocsárvidék felől viharzó szél, lassan, óvatosan haladunk előre. Vizsgáljuk a síneket és átkutatjuk kétoldalt a hófogó «bokrokat. Egy járőrrel találkozunk, majd elzúg mellettünk a segélyvonat. Munkásokat visz a robbauiát színhelyére, a munka sürgős, a forgalomban nem lehet zavar. b]fél felé járhat az idő. Az alezredes odaint magához. Megállnak. Elöltünk a sínek melletti négy f/ilfeli áUltott talpfa. Ut volt az egykori lengyel-orosz határ. Sokszor keresztülhaladtam már ezen a vonalon és mégis valami furcsa, megilletődött érzés ve*z erőt rajtam most is, éppen ugy, mint először
Oroszország. Mindig titkokat rejtegetett, mindig más volt, mint Európa többi része A két héboiM között is, as első /Világháború előtt is és most Is, a második, az igazi világháború zavaros forgatagában is.
Elmélkedésre aiohban nem sok időnk van. A feladatunk sokkal fnnto-^abb. A
IárÓr tnir halad ia tovább.\' Apró vonal-nztosiló támpontok maradnak el mellettünk. Parancsnokok tesrnek jelentésedet, röviden, katonásan ...
Kézel járunk a robbantás színhelyéhez. Vörös jáklyafény mellett dolgoznak az emberek,
Miro odaérünk, már majdnem készen js vannak a munkával. A robbanái csak az egyik síit tépte fel, a kicserélése gyors Utembm folyik... . .\' >í. .».
jobbra mögöttünk erős lövöldözés hallatszik. A holdat felhők takarják el, mind sötétebb és sötétebb lesz Indulunk visszafelé.
Ahonnan az előbb lövöldözés hallatszott most váratlanul pitos langyelvek csapnak Jel.
— Talán egy ház gyulladt ki — találgatjuk A lángnyelvek mind magasabbra nvumak, mind szélesebbek lesznek Ugy látszik, egy egéu falu ég ott. Nem lőhet messz* «Vünk» mindössze négy-öt kilo. méterre. Kfvánc-iak vagyunk, ugyan ml történhetik ott. de a mi feladatunk más, a vaiuti biztosítás mindennél tontosabb. A javítással már teljesen készen vannak. Az ülsö szerelvény lassan át is gurul rajta. A forgalom megindult.
Még eey óra és mi is lepihenheiüak. Kívánja lu már az ávyat minden parcl-k4nk. Hiába, ezek a hosszú teli éjszakák itt Oroszországban níha nag>on rövidek is ludak lenni...
Koncz Antal haditudósító
Zenélő malom
A fojlolt filmmüvúöaót te film-tcuhnika világában is jól ouik tadni, hogy a magyar filmkulturi» ma olvan fokon all, mint aho^y a Iiqló inalonu\'. to^iutpi olóud.isúlum alkalmunk volt latin és — gyönyörködni. A »Zonóló inalom« mq^éjo csupa báj, csupa kodvos, finom romantika, ötlotoK és dorü.4 fordulatok, bájos jolonotok: magvar élóttxuv. inagvur lovogölxul\'és magyar skívti-Í. A darab mosójo nom uj vágányu, / notn is vindikálja nm^ánuk hatslmus alkotás fémjolzéíeét, do amit. aíl éa amit nyuit né/.óközünségénok, mológ lét ok simogatás. A »ziv logfi-nomabb órssolmi búrjain játsaík éa azokat rozditi mog nagy omlwrianv-rottol. A mindont átaljáró, bübájov fohér szorólom szópsiégos a|K)too/.ÍHÚ-ni»k is lohotno norozni telv« ssíópséggol, órzolmossóggol. Kbhox Iluszka andalító dalai, fülbcínáa&ó hangulatos zonéjo, amoly aa égési darabban végigvonul. A 58»iné*»aok szép, érzolrntis játéka, amolybon Saoloczky Zita onnivaló gol, fiatalságának csálx)» varár.íiával és íormészotos bájával, mint müvórzi játékával mo«SBo kimagaslik, méltó partnorévol, Bzilásav Lászlóval, akinek\' «komornyikjából« is kitör a magvar ur éa gáláns világfi. .Hájos duójukban ott zong a fönsége» rolom ógig töró himnusza. Latiabár mókáival sokat -Idheagtat, Csortos í* a többi krnlvos ismorós is mind* azon vannak", liogv minél IxjíibíW--gosoblHui kifőjozesno juttiwöík-iró intoncíóit. Magyar film, fufiolv amúgy igazálmn szívünkböZi férkőzik ós ogy nagyon kodvoa ostot roz közönw\'génok.
(ft.\'lt.)
ZALAI KÖZLÖNY
8
Hifó szó
Nagykanizsa művészi amatőrfényképészeihez
A külföldön ím annyi ««ép sikert ólért uiagyar auiatőrféuiykéjxMé»» uyy B/.őlván minden számottevő városban uiogú|>itette a maga kis körét, móly-korotelxMi összefogta Uigjobb oióit « ogyik sikert a máaik után aratta. Csodálatba, hogj Nagykanizsán mindon amatör caak önuiugú nnk dolgozik, körül minden nyilvánosságot, neui gondol arra. hogy <«vvel gátat emel saját fejlődésének, kMidülotesobb tempójának és. vám »unk novét engedi kiosni az országot, kiállítások katalógusaiból.
A »Kisfuludy inároljr<v íérfic.mir-ké*zosapat a mozgalom.uj irányának megfelelően ol indul, hogy ol foglal ja helyét Nagykanizsa szellemi ololé-bon. KI só lépéseként olhatároHU, hogy összefogja azokat a leikey tény kéjxwőkot, akik nbm sajnálták y fáradtságot, komoWutanulást és Ion csőjükkel felkészülten kondik a tiszta művészetet. Kz ót május ha-válNMi csapatunk megrendezi az első, agvitfi város féliykéjxizőil liivó fény -képkiállítás! s ezért\'az alábbi fölhívást intézi a fényképezés szorol-niiikoiho/.:
Fölkérünk mindönkit, aki ugy érzi, hogy munkássága raogfolel annak a színvonalnak, melyből egv\' kiállítás semmiképpen símu engyd-het, szíveskedjék velünk címét közölni, esetleg az idójjontot na liolvot, aliol toIó az érintkezést fclveliotjük. Mi magunk nem tekintünk sontmí fáradságot, mindönkinek holté»!*» inosrvűnk, hogy a szervezés idejét minél rövidebbro vehessük. Akik uiái- eladták magukat onn<4í u inü-véwatti ágnak, o felhívást meggyőződésünk szerint úgyis |m-rancsnak veszik, vagy legalább is kötelességei»k. Okét szeretnénk loj{-«lőször is megn verni törekvéseink számára, h\')gy mejrszorvezlKvaiük |>ártetlau bíráló bizottsáirulikat.
Kelkéri ük azokat a fénvképozóket is. akik szivükkel elindultak a művészi fényképezés utján, keresik a művészi ar.é|)ot, de érzik, hogy fel-Jkészültsétrük hiáuva miatt nem tudják megoldani művészi problémáikat, ők szintén jelentkezzenek, mindenkit azeroteltel HOífUünk annál ím inkább, mert sokszor közülük, kerül elő váratlanul egy-í^fy komolyabb tolietHŐg.
Komoly és Szép Madatok á\'lnak előttünk. Csak egyet omlitek. Városunkról iné«; egyetlen ol fogad lia tő "képet wm láttunk. Más városok ar. idr^nforgalom aznlirA\'alAhan álló aiüvészi fénvké]x>kkivl, apazőog ia-inertetőiükkol fojrják " magyar sziveket, mi oedúr csak ülünk caond-ben, mintha bizony nem is lenn«\' fontos, linsrv kerecsenek bennünket.
T^u-ádsáiíól, munkát szívesen vól-kliuvk. Munkánk orodménvo inoddő nem maradhat, mort csorkés«közökben mn és mort bízunk abban, hogy akik erre munkásságuk és oredmé-n\'yeik alápján hivatottak, az olsők köaőtt lesznek, akik szívvel, létekkel mögénk állnak, hogy átsegitse-a kozdot ndhóxBégoin.
Jolontkozértoköt kérjük fotószak-♦sztálrunk vozotőjéhoz (Balogh (tyula, lOrzsóhot-tér 18.) címezni.
Eisőtétitéshez
papiros
kapható
M mWhii
• »
Van-e és mit jelent a „magyarok Istene*?
Dr. «M-énMér István tkeoléglal «llndása
Dr. Cíoro«cflAr fatván piarista tanár teguap est® folytatta tstenkorMŐ olő-aáás-sorozatát a glnnáziumlian. A tna-gnt-sáRok, auilkbo enek ar, eldatf&snk emelik a keroazMny íértl lelket, a ball-KtttésáK kozdstt tÖMOKÓból már na(?y rászt kltáraaztsttak, a raeKnaradt órdokKdók t&bera auuAt lelkesebb el-mólyUlésHft JArJa UvábU az olőaáával ax lntoakore*6snetc komoly Azollonl erflleszltóseket Igónylé útjait.
Az előad* ezúttal még a típreogés, forrongás Állapotában lévő gonáslatalt •sztotta meg ballgatósA|<Aval arrél, kogy Istent noHMak a vilAg tónyelben, aeaossk az esiber lelkáben, hanem a történelemben Is lel leket tai&lnl, Így a magyar történelemnek Is meg van a maga Istenéiraénve, a ,magyarak Istene", ami arenban neoi egy ktlltn váté Istent jelent, kanom Isten ktllta JelentflsóKét a magyar nép szántára.
Minden\' népnek már a keletkezésénél Jelentkezik az iatenélmény. Minden nép valaaely teroaéeBettölöttl hatalem
\' tél szármiztatja magAt (a római farkas, az ősmagyar tarul és Hmtvie nteada). Az uredel mítoszén ktvül minden nép ben felébred a rendoltetés inltos/.a. Az addig vegetátlv élotet éló nép az eredet és oél mlteszAnak kialakulásával lép kl a paszta létozésböl a történelem szInp&dAfa.\' \'!
A t»rtégelem maga a lolytenos vál-19/án Máxls benne van az örik váltó satlan, az Isten. Jívő és iatlt a Jeton élményében talAlkozIk. A Jéion magA-bán hordja a valahonnét In^sIAs, erődet élményét, \'é gyökér ^rzést, vagyis a tdrténelea (cltárására váré inaltat. Dn bonne van a Jelenbéo a valami felé tartás, Tatami idlfetettlro valé törekvés éiiuényo Is. -Az fáj problémájában tehAt benne Van az örök kezdet és az örök vég, aaga az Időtlenség, áz örökkévalóság, lekát áz Isten.
- A magyar nép eredetében ós sélki-tűzésében Is att van az Isten. 9tt van rtzármazáuAnak térmészeltelettl elgondolásában (turut Monda). Ott van az ősmagyar hivatás tudatban fa magyarság .Isten ostora") A. 8ámán-hlt gondolatköre Is a magasabb réglékba tírekví\'M bizonyítéka. Az ftHmagyarsA* világa num volt egy rldog, racionális világ. Tele voltszóve mély és misztikus vnl\'ásl elemekkel. Az alkotó és Art* -•rák (démonok, varátalat) hitében h\\av-koiédóit u magyarság lelke, ezek harcában koreMe Utent. *Kí n keresés klásszlkUM msgoldásAt találta meg a magyar középkor Isten élményében, a kereszténység Istenében, ülvat azt mondani, hogy a magyar középkor «gy idegen p.-ipok" Által hozott Idegen kul-lurát honosított meg a magyarnénbon. Ilz az AilltAs naiv Irodalomtörténészek agyában fogamzott, nktk csak egyoldalú Irodalmi szemlélet alapján értékelnek ós ítélnek. Magyar irodalmi kul (urn nélkül U, a krónikák egyszerű, dadogó szavaiból ls meg kell látni, hogy a magyarság okkor találkozott ^tennol, ekkor lőtt a tósámáu helyett
Saent Istvánja, a magyarnig ekkor találkozott össze az istenség mélyebb, egyetemes élményében. Isten Szent István kiválasztásával szövetséget kötött a magyarsággal. Mélyen élt a hit, hogy mlg a szent király sarjai élnek, él a magyarság, a .ha nem élnok már, a magyarság ls elpusztul. A középkornak ezt a hitét (hogy miért:\'Isten tudja) a történelem Igazolta.
Szólt ezután az előadó a magyarság hivatás-bitének istennel telítettségéről a kereszténységért harcolé magyar királyok példájában. 9 yan mélységesen élte át\' a magyarság az Isten-élményt, hogy azt saját Istenénok; nemzőt« Istenének érezte, mert érezte, hogy törődik vele az Isten éa beleszőtte Istent minden alkotásába. A középkornak erről a mélységen, kollektív magyar Isten- hitéről tanúskodnak Irodalmi emlékeink, himnuszok, legendák kemény, egyszorü szaval. Természettelottl légkörben ólt lobbágy ós főúr és ez a ter-métzetfelettlség ezer szép vonásban, mozzanatban kivirágzott Termése be-tükbon alig maradt meg, hiszen 1100— 1600 körül kolostorainkkal, templomainkkal együtt azok Is elpusztultak, de ami megmaradt la elég látni a 12. század magyarjának csodálatos mélységű és veretű Isten-élményét. A pálosok alapítására Ab a remete élet nyomán a magyar tájak\' Rzentségl telítettségire matatott rá. majd i^rra, hogy a kipusztult papság pótlása már Szent István alatt a magyar népből történt, tehát nem Idegen kultúra a magyar középkor vallásos élete, hanem sajátos magyar Isten élménye egy népközösségi nek A protestanlzmus puritanizmusának behatása alatt az ősi Isten-bit szokásaival szemben némi közönbtfoxég keletkezett, de a magyarság Isten-érzése nem lanyhult el, sem a szentségi tájak kultusza nem hanyatlott. Az a kollektív élmény élt és tömegeket mozgatóit a 10. század elejéig, ütvatkokott ,azqtAn az elfadé néhány nagy magyar (Kaplsztrán. Hunyadi, Rákéezl, Szé-oheayLProhAszka, Ady) egyéni Isten-élményeinek megnyilvAnulAsalra, annak bizonyságául, hogy a magyarságban mladon korban ólt ez a történelmével össsieforrt és\'történelmét formáié erö. A, legnagyobb magyar történelmi korokban a hazafiság sokkal mélyebb és keményebb volt, mint ma, mert a magyarság szövetségben lévőnek érezte magát Istennel. Ma ebből az érzésből nem sok marad. Van bőséges, sót túlsók, sokszor már ulooses és taletszerd, külsőséges hazafiság, raolonálls, hittelén élet és yan egye« embereknek Áhítatos hite. do nincs kollektív htt és nom irányítja a magyarságot az Isteni oré érzése, fedlg a történelem ut Istenhez. A magyar történelem ls az. S ebből a gyakorlati konklúzió: — Isteu hivatást adott minden népnek. Bst a hivatást it kell élni. Ha ezt átéli a magyar nemzet, ugy érzi azt ls, hogy Isten, amellett, hogy mindenek Istene, a .magyarok Istene" az egyén és a közösség számára egyaránt
„&■! nklik volt Svájc, az lihitlik »1 Ktlil-Karépáiak, tél Rrmit iiiiiiik li1
Mozőgazdasági termelésünk log-égotóbb kérdesoiról nyilatkozott (íroffits Gábor, a magvaróvári mo-zőgazdasági főiskola dékánja ii-többek között ozokot mondotta:
—- A jövő fojlődóso a minőségi termelés foló mutat. A hatalmas verseny bon csak minőségi áruval lobot megtartani a piacot. Hőt, olyan terményekkel, amolyok határozottan Ixdterjes művelést igényelnek. Gondoljunk elsősorban az ipari növé-N
nyókro ós a zöldségfélékre. A üagy nlozőgazdasági torülotek inkább ga-bonanomüok termelésével foglalkoznak, míg a kisebb torülotek, mint Magyarország is, csak minőségi és Iwlterjos tórmoléssol számithatnak fennmaradásra, élotro és boldogulásra.
— Magyarország sorsa a politikai vozotés mellett olsősorban azon múlik, hogy a mozőgazdusági szakom-borok nol)t)aon értelmezik-e folada-
771rja n—pa l csfcs
textilipari én kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
QjyAr: Magyar-U. 86. Városi főiziet: Fő-ut 14. (Első Ma-le lefon: 3 44. gyár Bizioaité Intézet palotájában.)
Telefen: 5-33.
tukat és alkahnasak-o, képzettek-* nagy föladatok olvégzéséro. l&pnem most szervezzük a kultur-tochmkai tanszéket, amolyon az öntezé«, csatornázás, tagosítás óh a mozőgazda-aág hasonló, korszorü kérdosoívol foglalkozunk maid. Moggyőzódéeaw, hogy a mai fiatalság azivvol-lélokkol átérzi föladatának nagyságát...
Bolterjos, a minőségi és a kertészeti gazdálkodásnak akkor vaa különösön nagy jelentőség — mondja a profooMzor hogy ka megfelelő piac érlelődik e termények iránt. Magyarország azoroncsc* hely zote cgylxMi válasz is e kérdőre. Hogyha níkerül a« ország terülelé-nek jelentes részét éa a lakoanáf megfololő hányadát minőségi.termo- -lésre átállítani, akkor önként jolent kőzik majd a piac is a tőlünk keletre és délre fekvő területek részéről. Ami nekünk volt Kvájc, az lőhetünk mi az említett terül »teknők. Hvájc a minőségi termeléasol és a minőségi állattenyésztéssel gardasági egyeduralmat és jólétet, teremtett magának. Példáját kövotnüok kell és a geo|>olitikai tényezők mind kedvezően hatnak egy ilyen mezőgazdasági és állattenyésztési központ kialakítására. TCelot-Kurópa, <5t egész- Nyngat-Azaia »Svájca« lehetünk és annak is kell lennünk, hogy ha életünket meg aka\' iulc tartani,
Nem adom fel a harcom!
(Tegzos L«Jp» könyve)
lOlsó ízIhui jelentek meg könyv alnkbun a nag>kanizsai Tegzes 1a-jos Vei-»ei és novellái »Nem adom fel a harcom!« címmel. A keményen hangzó, öntudatos cím mögött egv rondkivül érzékony, mintimr* visszhangzó lirai ,lél<»k bontakozik ki, javarészt rimekl)on, kisobb részben p<xlig prózai irá#okban. Iíeoaiü-lotes, tiszta levegőjű poézis, ar. ólot jolenwígeinek emolkixlotten lirai szemlélete, ruélyon és makacstd ma-gyur és emb<»ri eszmevilág a Tegzo* Lajos veruoinek viliíga. Általában a halk, finom hangok jellemzik, do sokszor tud azokba is orót önteni, amikor a csigabiga szemlélődő érzékenységével figyoli ar. élőt fonákjait és nemen hevület belső fütéeévol, do mértéktartó szóval és hanggal hadat üzen azoknak. Iycgsziveuebban az önmaga világának ezer rozdüléeo között időzik, saját élet kérdéooivol viv csatát rímben, szóban, önmagát orósili hittel, önmagát bátorítja daccal, önmagának hirdot derülátó bizakodást, érdemes harcot, jutalma* holnajxit és tiazlultabb ombomégot a világnak. Szí nos, molog a smrefmi lirája ,ami sokat foglalkoztatja, főként a család piQbléu)á-köréhon,i A ma szociális hangja sok vonatkozás-\' ban csendül meg Teczes Lajos yer-noiben, olykor a túlérzékeny Iflek Minderwertiglceitsgefühl-jőrh»k, vagy a astegénvsKg csendes gogjében lázadó, lél((knek k<worii haiígsnlyáyal. Hazafias lírája a hősi magyar ólot jolenségoinek ad lolkes hangot. Formailag s^eszélyesséfr, a versfaragó játékos kedve, nótázó esetk^gessépjM, önmagaszabta törvény és a mondanivaló londülotében a formák At-töréso jollomzi ezeket a vorsekjot. Tochnikailag a csiszolás, nvolyer**-ben a muzsika hiányosságát elfn-" ledteli a költői látás és képerfel színgazdagsága. (W)
tt|joli gyógyszertári üjyelet: Ma a líogváltó gyóftvazertár lOrr.sébet-Kr íl. száin. •
KiBkanizsán az ottani gyógfneor-
tár állaiuló ügyolotes szolgiílalottart.
< ___. . /
Naptár. Februnr 18 Péntek. Róni kat. Simon pk. - Protestáns Kenrarf
A GŐZFÜRDŐ nyitva van reggel 7 órától este 6 óráig. (Hétfő, saorda, pémtek délután és kodden ogé9^s nap néknok.) Telofon: 560.
ZALAI KÖZLÖNY
1044 fsbmár 1*
, küzcamasAg
4 millió méter gyapjúszövet a közellátás céljaira
A gyajijuárak íogutóbbi tárgyalásai •• mm az a vélemény alakult ki, bogy a közeljövóbon nagyobb mértékbon kell lielovonní a közér-dukü ellátási szolgálatba a kisebb gyapjú feldolgozó vállalatokat ¡útnál is inkább, inert özeknek termolénét eddig nem ellenőrizték. Ha u kisebb gyárak termolését is bizonyon mérte kig igénybe lehetne venni, akkor a közollátás céljaira kh. 4 millió méter gyapjúszövetet lolietne biztosítani. Valószínű, liegy változás áll he az áruolosztán terén is, rnert a kormányzat aa ipari termelést ás az áruol osztást ugy akarja mog-azervozni, hogy az qgyswrübb es harmonikusabb legyen a jövőben.
Megalakult a Zalai Szónmüvek R.-T.
Az elmúlt béton a budapesti tör-vóayszékon bejegyezték u /<ulai Wzónmüvek lit. megalakulását. Az uj vállalat báró Kubidó-Ziehy Iván rondkivüli követ és meghatalmazott miniszter tulajdonát kéix>ző éa a volv kötött bérloti szorzód;":« elunjon kiaknázásra kerülő Htidafa és Murai-átka határában elterülő szénterület föltárására és a kitorineít szénmony-nyiöé£: forgalombahozatalára és feldolgozására terjesztette ki üzlotkö-rét. A vállalat főrészvényese Kurkas l\'ál oki. mérnök, vállalkozó, munka tártba Andriska István. Az alakuló közgyük» az igazgatóság tagjaivá írgróf Csákv-I\'allavicini László föld birtokost és gőzfürésztulajdonost, farkas Pál mérnököt, Andriska Istvánt, az Klsó Dunavidéki Takarék-|>ói];itór igazgatóját választotta mog.
Javul a lámpaüveg-ellálás
A széttol látásban bevezetett korlátozások következtében aa iivr!gi|>ar bizonyos gyártmányaiból kevesebb kerüli az elmúlt hónaikban forgalomba. Így történt az ősa olojén a lám|>aüvogokkol is, amelyükben átmenetileg hiány mutatkozott aa ursxág különlHizó lészeiUin.
Mo^f, uz illetékes -tényezők részvételével, külön megbeszélés volt a lárapaüreg olóállitás fokozását szolgáló intózKodi\'sokrél. Az értekezleten lejelentették, hogy októbertói kezdvo a lámjjaüvegek forgalomliahozntalát meggyorsították. Októborbon, no-vemborlion tat decemberben az olózó esztendőkhöz mérten a lámpaÜTOg-ollátás kétszeresére emelkedett.
A most elrendolt mtézkodfaokkel tavaszig omol kod ó ütem bon bizto-uitják a lámpaüvegellátást, na illetékes tényozók ltodig elhatározták a* értekezlet után, hogy a tavaszi és uyúri hónapokban, amikor ogyro kevesebb lám(>arílágitásra lesz szük-wég, az olkövetkezondő telne olegondó motmyieégü -lámpaüvogot gyártanak éa tartalékolnak. Intézkedés törtónt az irányban is, hogy a lámnaüveg szétosztásának eddigi renuszoret uiegjavitsák.
Hogyan születnek ujjá a zománcedónyek?
A zománcodényokbon tapasztalható hiányt ötletes módon igyekoK-nok áthiefolni a hatóságok. Engedélyt adtak ócska zomancodényok fohiiitására és újból forgalombalio-zatalára. Sok vaakoroskedésbon éa háztartási cikkok árusításával foglalkozó üzlotbon már kaphatók az ilyen folujitett zománoodényok. Ezo-ket a regenerált edényeket azonban asak használt odényok ollenébon szolgáltatják ki a koroskodők, mert igv akadják biztosítani a folyamatos ollátást. A beszolgáltatott ócska edényekből ismét ujakat gyártanak éa ezzol mások szükséglotónok kíolégi-tóaét mozdítják olő. Az ócska edó-ajrak felújítása különleges szatmda-
lorw felhasználásával történik. Az «dényoknél a tulajdonképpeni érték a jóminőségü vaslomoz. A kereskedők által összegyűjtött, és gyarakba beszállított ócska edényeket iniitde-nokelétt fertótlonilik, azután eltávolítják róluk a régi aöhíáncot. Utána a vaslemezt [»acolják éé újra zománcozzák. Hogy a felújított edényekot a teljoeon uj odényoktől
mogkülönböatethessék, a regenerált edényeket fekete alapú. fehérről spriccelt aománccal látják el. Most már az ogész országban folyik az ócska oÖények ryüjteee. A koioslo»-dók lyukas, fülotlon tényeket is elfogadnak enerébe, mert eaekfct a hiányokat, illetve hibákat a gyárban kijavítják, pótolják.
a teljoaon uj
■jvuvu*uuivi.rirva"iri Vi"!......
*

11 1 tü E ti
— (Klnovoztók Zala uj főjooyzöjót.
Vitéz Hunyadi László dr.-t. Komárom
vármegye főjegyzőjét, a belügyminiszter Zala várme^yé főjegyzőjévé nevezte ki.
— (A kulturoatot)
hétfőn pontosan osto 6-kor kead-jük! (0
— (Légoltalmi rádió előadás-sorozat a rádléban)
Február 2?-éa megindul a rádiában a honvédelmi miniszter légoltalmi rádió előadás-sorozata. Az előadások minden hétlón. kedden és csülör ökön 18 és 21 óra köiétli időben lesznek Illetékes helyről felhívják a kö/Onsíg f.gyelmét eztkre az elósdásokra, mai azokból a légoltalom legújabb tapasztalatairól tájékozódhatnak Az. előadások mindenki réczére hasznosak. Különösen a ház-légoltalmi órfég parancs-nekok, kázlöm(> parancsnokok, Önvédelmi alköizet stb vezetók részére hasznosak, mert a lakók negyedévenkénti ulánképzé-séhez kapnak megfeleló anyagot es támpontokat. Ezzel a munkával az. önvédelmi kiképzés lényegesen megkönnyebbült F.zert a felsoroltakra nézve az elóa^asek hallgatása kötelező.
-- (Mlro tatna a háború költségűiből ?)
Egy amerikai nemzeigazdász mtga.lapl U\'ila hogy abból a pénzből, amibe az nj világháború került, az Egyesült Államok, Kanada. Anglia, Ausztrália, Írország. Franciaország, Nímelország, Dclgium és Oroszország minden családjának 75 *00 frank értéktl házat ajándékozhatott volna, 25.000 frank <*rt<kfi ingósággal együtt. Ezenkívül minden család az. államtól 100.00« franknyi ajándékot kaphatott volna és a mrcma-radt pénzből oedig minden 200.060 lakosú város a felsorolt országokban 125 millió frankot fordíthatna kérház. és 125.000 miilió frankot egyetemek céljaira He még mindig maradt volna tőke, amelynek 5 száralékas kamataibél 125.000 tanítót és 125.000 betegápolónót fizethettek volna
— (A S1-I Kulturost)
rondezőségo közli, hogy moghivó-kat nom boesájt ki. Knélkül in igyekezzék mindönki miolőbb j»-gyát a Toutscb-drogériában beszorozni! (:)
— (Miért tOnnok el a macskák ország-szert«?;
Az Országos Állatvédő Liga beadvánnyal fordult a csendőrség- országos felügyelőjéhez az ország területén tömegesen észlelt macskalopás megakadályozási érdekében. A beadvány közli, hogy Nagykovácsi köz-zségben két ismeretlen ember a honvéd ség nevével szélhámoskodva macskákat gyljtölt, körülbelül 50 macskát szálliUttak el a községből. Fényeslllka községbea ugyanilyen jelszóval három efgány garázdálkodott és alaposan megritkította a macskaállományt. Később Maglód és Oyál-liget községben Is feltűnő módon fogyott a macskák száma és ugyanakkor a rossz husvÍ8zonyokkal küzdő köz-égben feltü-n/ien Ízletes falatok kertünk a fogyasztókhoz. Kiderüli, hogy egy orosz származású asszony rendszeresen két bőrt húzott le a gyálligeti macskákról. A bőröket jó pénzért eladta, a hust pedig feldolgozva feketén mérte ki. A macskagyüjlés divatja Csoagrád vármegyét is elérte, üyórl Mihály és Győri József az egyik újságban míg- hjrdetes utián is felszólította a lakossflgot a macskák beszolgáltatására. Vásárhelyen Őzirom Mihály ba-romfikereskedő vásárolta telepén a macskákat a bflr*:< feldolgozása végett, de a hatóság ezt megtiltotta. A beadvány a rendőrség közbelépését kérte a macska-pusztilás megakadályozására.
— (A magyar felvilágosodás bravláriuma)
Hiánypótló fontos in> nkát végzett Koróda-Miklós — Revler.ky és Daiaáoyl ó\'etregónyelnek Isniertnevü írója — amikor kötetbo gyüjtötto a magyar felvilágosodás Íróinak legelevenebb, legidőszerűbb írásait. Nein ötletszerű Bze-melvények gyűjteménye oz a kinyv, «mely nz Anonymus kiadásában Jelent meg, hanem egy korszak Igen szemléltető képe, azoknak az íróknak, tudósoknak, ábrándozókuak vallomásain keresztül, skik minden haladó szellsmti mnpynrnnk szellemi elrtdel voltak. Dávid Ferenc. Apáozul, Oere János, Bessenyei Oyörgy, Kazinczy, MarUnovlca nevel az olvasóközönség szemében oz Iskolás emlékek óta tigysnesak elhal-vAnyodt8k. Fedli? emberség és magyar cág sorakérdésel éppen a f.\'lvlláKoao-dáa iróloál fogalmazódtak meg először magyar nyelven, az rt vsllomáHHlk maga a mntrysr hagyomány emberségről, szabsgságról, magyarságról.
Február
17- 20-ig
AROtii MOZGO Csütörtöktől-
----vasárnapig
Az idei évad legnagyobb magyar filmsikerel Huszka Jenő tündérszép melódidi filmen
ZENÉLŐ MALOM
UFA hiradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Előadások kezdete: j4, f6 és {8 órakor.
msmmm SS:
Ara műim lik fliotéao, raklamáolók, hlba|»!antéaok, aukazarfl (•Ivilágoattáa mind*n villamos kérdiabon délelön b.461 ééluién 16 óréi». Csonggfry utfll, t^lafon 294.
Hirlessen o Zalai KSzISnvben
Lapzártakor érkezett
A németek kiüritették Sztarij» Kosziszkajal. (M. T. I.)
így fest mx angol amerikai szövetséges testvériség
Ah F»RA «r Anglia höaötli meikÍM-sóff.k nagy »4«»ben aa )Bgyt«uh
Allamokl>ól erednek, irja an Obser-ver (\\s a News Croniclo. Az aajp. lokkal saembon a hangulat minden-nok mondható, esak harátsáj(osnak nom és \'fi nagy gondot okoa fluli-fax angol nagy követnők. Egyes la. pókban olyan állitiisok jolontek meg, hogy Roosevelt és Churehill között Kairóban nézeteitérésok voltak, mert Churchill nem »olt hajlandó indiai csapatokat adni Burma visa;*!«!;-lalésára.
Az 0< /tályHorsj^ték hu\'.Asa
Az Osztálysorsjáték rijai iui/ásán a főbb nyerémónvokot a következő számok nyerték:
20.000 pengőt nyert a 24 902 . 28 52? 77.598, 24 829. 10.000 pengőt a 29.974, 89.597, 10J01& 5000 peng.M a 23.018. 3000 pengőt a 47 097, 75 336
A voliink koaolt saámok hehressiS-géért felelősséget nom vállannk
APRÓHIRDETÉSEK
ÁJLLÁS
Jómodoru, képzett «oaárfat azonnali belépésre felvesz: K*po\'i István iftszer- és csemege kereskedő, Horthy M.-u. 2
Képzett, J\'megjelenéjU fOB*oi*k«r«*-hedOnegéd nzonnall belépésre kivétetik. Unt a kiadóban. 5U>
Gépiráaban jártas férfi kisegítő munkaerőt ftlvesx a If. toloncnát. Jelealkeséa köznapokon 10—12 között. 9%
Fiatal beantlakó ««aédat felvesz Kovács-sütöde, Nagykanizsa. , . J33
LAKÁS, OZLETHELYISÉO
Oxlathalylaégemat beépített kOtt-ség megtérítéssel átadom. Bővebbet Turt divatüzlet, Magyar-u. 9. 540
Szép egyszobás konyhás lakásomat •!• o««rél»4m kétszobás-konyhás lakással. Ugyanott gyermeklány (elvetetik. Cim: Fetóti-u. 42. Balogh. 541
HÁZ LS INüATLAN
Etaoló egy magyar hold szántó mélyvízi dQlőben. Megtudható Dénea, Csányi Uszló-u. 13. 534
KÜLÖNFÉLE
Kaposváron téglagyár bérfaaadó. Schlesínger István Kaposvár, Fő-ut 84. 512
Találtak tegnap egy balkézre való férfi bőrkesatyüt. Igazolt tulajdonosa átveheti a kiadóhivatalban. 539
Mindennapi levelezésből Ó8szegyü|t0ti (ttmagbély«o«t bélyeggyUjtési célokii m*0«e*x«k. Baroarits, Zalai Közlöny uerkcaxtósége, naponta délután 6—7 ót» között. Ea a hirdetés miadig érvényű.
CIUJU KdZLÓiT
»•UTIKAI NAftUI».\' K>»faiéa>áft It T. Hagy»—«»^ V^oMo kiadd: XalaJ KtfH-• HvomatOK; -a ,Ut|»m»«l i. T. »igiiiiiwr\' «yvaséáJábM iafykaaáwa»
t«Ui i bW |
Felrtó:
Cin
Bendiükoxal:. Tábori posta:.
évf., 40. sz. F Nagykanizsa, 1944. február 19. szombat Ára 30 fillér.
By.orkceTUŐaég éa kiadóhivatal: f6-ot 6. sz&zn IraAkCiatóaéet ée kJ adóhivatali telefon 78. Meujelonik míndan hétköznap délután
Felelős szerkesztő: Barbarits L;a|os
wiw
Előfizetési Ara: ogy hónapra a pangó 30 fillét,
negyedévre 12 pcnifó 40 fillér. Kévén szám: hétKöznap 1« fii!., szombaton 30 fllL
. \'. .. i ■
A háború egyik legpi isztitóbb légitámadása érte ma éisi taka Londont
Havas harcok vannak ismét az olai .z harctarakan
Bulgáriában nincs és nem lesz kom >ányválság Sem a finn, sem a lengyel ügyben nem i örtónt változás
A koloti arcvonal középső szakaszán csütörtökről p.\'ntokro virradó éjszaka a némotok elhárították a szqvjot támadásait. Ezonkivül omli-tósro móltó osomóny nom történt. A esütörtökro ,l>oálloU harci azünot-tol lozárult a rohruár \'fl-a óta tomboló vitpbszki csatA. A vítebazki csata német részről telje« sikerrel ért véget. A s/.ovjot, bár Növelnél harcba ve-1 telték oróilcot, nom tudták Vibohszk felé azokat olőrotolni és mogsommi-sitoni n némot orőkot.
A koloti arcvonal északi szakaszán a némot hadvozetóség, hogy az .arcvonalat mogröviditso és még jobban kímélje a tartatunkat,
Sz tara ja Itussza városbál visz-s:avonta eaa/>ataíf a.mdr előre elkéf.zitett állásaikba, a városban lovó minden gazdasági Iwronrlozéa én egyéb fölszerelések
torvszorü olpusztitása után, anélkÜi! I, hogy az oroszoknak aikorült voltx a a némotok tervszerüon végrehajtói ."t hadmozdulatait megakadályozni. Kirovográdnál az oroszok megkezdték régóta, tárt nagy tárna- , dásukat
az iparváros ollon. "Már napok öt a Bok páncélos kötolókekot, tüzérség« >t és gyalogságot vontak itt ösezo a z áttörés érdokél>on. Bikorült ugvsf \' n nekik a várostól dólkolotro bon\'vo mulniok, a némot tartalékok azon • • ban szívós ellonállással visszavedd k a támadást és néhány kisebb boW i-rési holvot olrntoszoltok.
A déli szakaszon visszaállitottá az őnszoköt\'totéflt ogy már t\'égői bokoritott harci csapattal, molyiq még fobruár olojén vágtak el ossz* köttotésüktól a bjolaja—corkovi hs cokban.
azokat.
Az Kvening Standard diplomáciai munkatársának órtoaüléao szorint a lengjél kormány közölto, hogy elvbon hajlandó tárgyalásba bocsátkozni a határok kérdéaóbon, azonban nom fogad ol diktátumot ós sonnni osotro som nyugszik bolo hofojtftott tényeklxj;
Jelentés a horvátországi partizán-harcokról
A Magyar Távirati Iroda jelenti Zágrábból : A poglavnik testőrségének usztasa csapatai 5 napos harcban átfésülték a Varasd és Krivcsci között lévő hegységet. Ezen a hegységen át vezet a zágráb— gyékényes! vasútvonal. Ezekben a harcokban eleseit 350 partizán, 700 megsebesült. A horvát csapatok vesziesége 14 halott és 20 sebesüli. Horvátország erfyébb részein folytatott tisztogatások alkalmával elesett 120 partizán, fo ságba esett 116. 110 pedig, hivatkozva a poglavnik kegyehni rendeletére megadta magát.
Badoglio átalakította kormányát
A német lógierő egyik legsúlyosabb támadását intézte
London ellen
i
Kelet- és Délkelet-Angliában Is hullottak német bombák
A brit hirszolgálat jelentése szerint Kelet- és Dél kelet-Angliában tegnap este történt német légi támadások során több helyen súlyos károk keletkeztek és sok polgári szeméiv életét veszítette. \'
Berlinből jclentijc: Mára virradó éjszaka a német légierő ujabb nagyarányú légitámadást intézett az angol főváros ellen. A támadásban tőbbszáz német repülőgép vett részt. A résztvevő líépek nagy számához mérten nem érte el ugyan a támadás egészen az eddigi nagy támadások terjedelmét. hevességben azonban nem maradt el ezek
mögött.
1 támadás 1 óra és per-\' cen ál lorlofl. A célpontokat világitó bombákkal kivilágították, azután minden oldalról intézett támadással
A Corriera della Sera hivn tnlos jelentése szefint a fasiszta köztársaság haderői az olaszországi német csapatok oldalán Rómálól «léire harcolunk.
Chiassoból jelerílik : Radog-lio tábornok megváltoztatta kormányának összetételét és a változtatás a kővetkező : Miniszterelnök és külügyminiszter Bndog-lio tábornok, hadügyminiszter Tades Orlando, a nagyvezérkar
főnöke Messe tábornok, (Anib-rosio tábornok helyett) helyettes vezérkari főnök Orlando tá-bernek (Ralta tábornok helyett).
SvájcVóttVii követe lemondott állásáról. A Bond és mtfs lapok ezzel kapcsolatban közlik, hogy a kővel csak egy évre vállalta a római megbízatást.
miro* tábornok lemondott és biztosítékot kajxHt, hogy nom alkalmaznak 80mniífA)0 megtorlást, VBg>\' rendszabályt politikusok fa
löbbezer gvujtó- és rom!*>í f> bombát dobtak a kijelölt céllí rületekre. Az első támadó hui I-lám alacsonyan szálló repülőéi s pciből megfigyelték már egés z sor nagy tüz keletkezését a v< ros nagy területén. A kora rcj geli német repülő felderítők hatalmas tiltekct állapítottak ntccf, amcltfÁ-et még nem tudtak etoíhnt. Az angol légvédelem nagy er{ >-vei lépett közbe a támadás egóíiz ideje alatt, de
a\' német támadók taktikái / oállo ztatoi támadásuknak pusztító hatását rendkívüli mértékben felfokozták. Ez volt az egyik legsúlyosabb , ^
légitámadás, ami Londont v.i- j "" ¿ff¿¡¡far pom uj koU)tm laha- is érte. A német vesztesé\' (nort"\' végoredménylx >n 1848 óta áll csekély, mindössze 7 gép tért vissza.
Ramlrez tábornok lemondott
Montovidcoi jelentós szerint Ra- j tisztok ellen, akik uj^r mint ó, tá-
mogatták a tengoly ellenoa lépést illotvo meg is totték azt. Ramírez utódja Nikola Ropoto. Ezt a hirt még nom orősj tették meg,
/
Bulgé.w* 0sak Bgy po,|t||cát j8wer| az egyesült Bulgária
politikáját
Cáfolják i| bolgár kQrm*nyv*l»ágröl sxóló hlrskst
A bolgár
c a
hoasznbb
<
a. bolgár kormár^ tegnapi , tóérte\'^^n hoasi Ivcszámoló kenyai— \' 1 k\\kozo\'
* \' \' p ant • a
, y ->orozás ¿val. A ?7.óvvT6 ejtogotéaoíbon abbóU indul
a bolgár politika uvDm változik <* nom is yélto"\' Pm0rt
Hitika k; nomzoti orde-
okot - í ^vikristAlvo^
bolgár politd^^« foglalkozott » pontos r&\'\' - -illotvo annak
Vtí
nem

A lengyel kormány hajlandó a határok\'
de nem fogad el kész hf>\' (<jf tárgyalni, •
A News Cronicle irja: A lengyel határok kérdésé-bon Moszkva magatartása tovább morevodik. KiMsógbo-vonhatatlanul hitoles forrás ért léso szerint az oroszok áz xjfltl-mogállapitott német—or ,^39-ben ^ií? torjedő torülete\' -ofif?r haiáro-orosznak tekinti\' ^ épjwn ug^ <4 u?hlt Aloázl rt

^yitiet
6« nem is gondolni jOgy tárgyalásokba bocsát
J nok a területnek liVáshövÁ c.aHtolv ( sáróL
A Daily Herald szerint a menekült kormány javaslatai5. London kőzvotitésévol eljutnak tí itíCr»u-hoz, azonltsn aligha hallgatjál
tonciális politika er. éa csak egy kérdés lonoteéges, az eg>-esitott, vagy nem egvosilett Bulgária. Az eg>esitott Bulgária politikája egy-nzorii éa, kizárólagos bolgár politika. Ennél a bolgár politikánál nom óhajokról, hanem minimális létkö-vetolményekról van szó.
A továbbiakban a bolgár kormány képvisolőjo a logorőlvosobbon megcáfolta azt a külföldi híresztelést, amolv szorint bolcrár kormányválság van küszöbön. Kijolontotto," hog>-bolgár kormányválság nincs és IkÍ-lálható időn bélül nem is lesz.
mór i- . ... ...
fenn és azóta törés nélkül folytatódik. Ez az egyesüli i Bulgária politikája.1 Nom érzőim\' I, hanoin egzisz-
Továbbr, 1 is mozgalmas a finn politikai élet
zédve, hogv kormánya nem mulasztotta ol Hull nyilatkozatának megvizsgálását és azt som, hogj- a azük-. ségoe felvilágosításokat inogszorozze.
Az MTI tudéeitója ug>- értesül, hogy a finn kormány az Kgjeaült Államok kéréeéro határozott ug>-, hogy a nemzetközi munkaügyi hivatal philadelphiai értekezletére
A finn politikai
is mozgalmasnak
élotot továbbra Johot mondani,
*aélkűí, hoip\' ennek í külsó joloi mu-A .\'MT I tudósítója szerint d hÍTAtalos" fii 3n körökben kö-votkezefOWtt kitart« inak a titoktartó* mellett, d.t ugya b« .kkor jelzik, hog>-A hallgatás nem :; ¿¿Iont tétlonaég.><. A finn nép azok n sk.a lohotőségek-nck a hata«i nh\'U t áll, amolyek az -"..».ikai iogyzókíli rl psszofüggéöbon olótto iU inog van ggí
antoiikai
inegnydta
Tolytatás az 5. oldalon.

/
•jUJLM If OjéLÖNY
i ii tii -- -- m ..............* *•1 ""
1944. fabruAr 1»
KULCSLYUK M&LLÖL
\'\' ESKÜVŐK
Vitéz nemes Szőllősy Sándor ni. kjr. ezredes és felesége\', Süle Clarissc leánya, nemes í*zöllősy Klára, valamint Tószegi Imre földbirtokos és felesége, néhiU Ozsvár Marcella fhi, dr. Tószegi Imre ni kir. állatorvos íőhad-uatfv f. é. február 19-én este 7 órakor tartják esküvőjüket Bu-ilapesten, a Ludovlka Akadémia kápolnájában. Tanuk lesznek : Dr. Tieslcr József ny. orvos vezérőrnagy és nemes Szöllősy Ervin postatakarékpénztári tanácsos. Az esketési szertartást Berta Lajos tábori főcsperes
végzi. / *
Vért ess v Vilmos miniszteri tanácsos. ^l.VV igazgatóhelyettes felhagyott a legénvéletlel. Feleségül vette Akosi Makoldv József székesfővárosi műszáki főtanácsos és neje született Fiala Tila leányát. Veronika Zsuzsannát. Az esketési szertartás a budapesti Szilágyi Dezső-téri református templomban történt. +
SZABÓ ANTAL
nagykanizsai kereskedő, a Jézus Szive egyházközség gondnoka másodszor is nagyapa lett. Az első unoka, Péterke után Mayer Frigvesné, Szabó Antal leánya most egy egészséges Pálnak adott életeí.
KIITNTETF.S
Tánezos Ferenc tart őrmesternek, a nagykanizsai hercegi uradalom házfelügyelőjének a Kormányzó t.\'r Őfőméltósága az orosz harctéren az ellenség előtt tanúsított bátor magatartásáéi t a magyar bronz érdemkeresztet adományozta.
Mg. u. 5814/1942—43.
narolns 6-án
uj kezdd é& haladó gyarsIrásL gépírás! tanfolyam kezdődik.
Beírató« «egész nap.
Nagykanlu*, Sxont latra hurtqpa. 5.
A h( mi kuli ürest műsora
-A
Hangulatos esték
PAHNOHIÁBAM 1
Vámos Mária
népszsrü. jaxr-énskssnő
Horváth Rózsa
Isgfiatalsbb msgyar nóta-énskssnó
Gyenes Jancsi
Budapest kedvenc énekese
Horváth Géza
msatsrl heflsdüs a iswjsrénál Síéi Lad
ii^ssíír Táncii
A ké«4tiáa 4a a»4lléf««bák kallaaaaaa fttvsl
Vitéz Oszlányi \' Kornél vezérőrnagy fővédnök; jfíge alatt zajlikj le a hétfői kultu ¿est Nagykanizsán a Városi S; ¡juházhnn pon-tosán (i órai ke «lettel. Azt est műsorában ki\\ *áló operaházi énekesek szere) beinek. Igy Tó-vizy Irén és II iorkav György, akik közismert < >pcra-részleteket és áriákat ének\' »Inek. Közreműködik a honvéi jzenekar is. Az est műsorán m egnyitót mond dr. Krátky Istvr in polgármester Ilubay, Erkel számokat énekel
Tóvizv Irén. Ünnepi beszédet mond vitéz Oszlányi Kornél. Költeménveiből ad elő Puszta Sándor. Poldini, Erkel számokat énekel Morkay György. Záróbeszédet niond P Labancz Medárd, az Urleánvok Mária Kongregációjának prézese. az est főrendezője. Jegyek még a Teutsch-drogériában és hétfőn délután t órától a színházi pénztárnál kaphatók. A kultur-est tiszta bevétele hadiárva nevelésére szolgál. • (0

Négynapi is lesz Iíers legk tzelebbl ke
Mint ismére* nos, a nagyka rület országg) megváltoztatta legközelebbi illetőleg. Ilovs március hó 1 érkezik Nagy
les, Ilovszky Já-nizsai valásztóke-nülési képviselője korábbi tervét kerületlátogatását zkj legközelebb Lén, szombaton knnizsára és itt
er-


Három rr lázsa sót és ak art átcsempés
egy hattagú társaság
[Muraközi i vamagyaródí i vút hármasba nagyarányú c történt. A mi egyik járőre ugyanis észre tagu társaság Minthogy mii zsák volt, m. közvetlen kö; előugrott és Kiderült, bog öt más dráv.
ÜTiksavár február 11) tudósítónktól) A drá->i agyar— néinot—mor-.társizöglotnél ujabb seinpészot leloplozéso ksavári határvadászuk mogfigyojőlielyérél ■vette, hogy egy lui-közelcdik a határ felé. hdogyiknok hát/.n teli ögluizódott és \'»mikor lelébo értek, társával | valamonnyit elfogta, y Szklopics István és frmagyaródi fiatalkorú
társa U00 kiló finomlisztet és 300 kiló sót akart Horvátországba caem-pészni. A csempészőket az értékes zsákmánnyal együtt lekísérték a miksavári* határvadász-luktunyába. Kihallgatásukkor elmondották, hogy a szomszédos horvát vidéken — minthogy a zágrábi vasútvonal egy résKo még a partizánok közén van, — délről nem kapnak élelmiszert, így a sónak is tizszoros ára van odaát. A csempészáru elkobzásán kivül uz eljárás is megindult ellonük.

Érdeke
A Balatoi vétségé legu Kulisár Istv ző Bizottsá. programját, törvény hat jeszteni a 1 Vásárházak toni fürdők versenyek, eceteinek s zésével fej le gcnforgalmat Több érdi nyújtott be fejlesztése & tok szerint balatoni fű volna kitfu
11 javaslatok fejlesztése
ii. Egyesületek Szó-b.\'ibbi tanácsülésén án, a Balatoni Inté-g elnöke, ismertette A városrendezési ályát is ki fogják ter-3alaton környékére, at építenek a bala-iözpontokban, hang-kiállítások, nyári c »rozatának renilc-s ztik majd az ide-t
5 kes javaslatot is t i Balaton-környék c* dekéberi. -A javasla-legjobban fejlődő íYiőtelep pályadíjjal . »tetendő. A diplomá- -I
Hi iry Já nos
< »
rum-, , \\ikőrgyár és bornagykereskedés
NattyUanixsa
lil
róy János képviselő rületlátogatása
teljes négy napiglfog maradni és Nagvkanizsáról kiindulva meglátogatja kerületének községeit. A mostani programban szerepel Letenye és környéke is, ahol az . egész vidék bevonásával ná-
gvobb szabású pártvezetői i tc\'kczlct van tervbevéve.
három mázsa lisztet zni a határon
a Balaton-környék érdekében
ciai kar tagjait fel kellene kérni, szabad idejűket a Balaton nieL lett töltsék. Egyes alkalmakkor a minisztertanácsokat tartsák a Balaton mellett. Filmet kellene kés/.ileni, mely szórakoztató, regényszerű tqrtalommal népszerűsítse a Balatont.
Az orvosi kart kérjék fel, ne állítsa azt, hogy a Balaton nem itesz jót a gyermekeknek. Nagyobb mértékben kell fejleszteni a balatoni sportot. Segítsek elő hétvégi házak épitését, melyek használatát hosszabb időre engedélyezzék. Szükségesnek tart-)ja a balatoni népművészet támogatását és fejlesztését.
Mai utavfc,
. vagy
a» meH^as&zOHy.,,,
Utazni nem könnyű dolog, hiiló-nősen nonjainkban nem. Ma az utazóit inkább művészetnek tehetne i nevezni s c téren mindenki helyet ¿izékétől jüyy, hogyan irányítja ebbeli művészi tehetségét. Igazán azonban akkor válik művészi élménnyé az utazásf ha zavaró e$e-mények\\ légi riadó, vagy hótorlaszok gördítenek táratlan akadályt az utasok elé.
Az elmúlt napokban olvashatUtk hogy a pesti gyors nem messze Nagykanizsától hófúvás miatt ott rekedt az egyik állomáson. Az utasok közül többen éhesek voltak « mert nem volt náluk semmi enni való. ai élkezóbe mentek, de ott sem adtak nekik semmitt mert már vzáróra\' . volt.
S most következik a mese hasonló élményről, ez is megtörtént valósát/, a \'anulságot tetszese szerint felhasználhatja bárki.
Egy menyasszony innen Zalából a Felvidékre utazott vőlegényét \'iucg\'á\'of/atni s a jövendőbeli jészkdt azt a bizoiji/os >két k.is szol át megnézni, mert úgi/e mégis\'Kviás az, ha az in/bcr sa\'á\' szcmtvcl látja bár papíron megvannak a méretek, d-ehál igy és ugy és régen látták egymást s szóval jobban megbeszélhetik, hogy milyen szabású bútorok felelnek meg a helynek. A nihny-ánszony ¡el is készüli az útra, vagyii még inkább a-kedves mama, nki mindenféle jókat csomagolt be a \'vőlegénynek külön és kii\'ön a kislányának, hogy legyen eléa ennivaló az ad\'}-, és viaszauta-asnál is. El is utazott a^menyasszony. Pesten tul valamelyik állomáson egy nagynénje vsat lakozott hozzá, nki az illem szempontjábó\' kísérte cl húgát abba a bizom/os fa\'uba, hol a vőlegény »szolgált«. Igen jól érezték magukat, csak a menyasszony sajnálta nagnon a vőlegényt, hogy olyan sovány, persze szegényke »kosztra /dr« és az kevés, meg a falusi üzletben nem igen tehet kapni semmit, szóval a nagy szerelem arra késztette, hogy még azt az ennivalót is ott hagyta a vőlegénynek, amit az édesanyja a visz-szautra neki szánt.
— Nem kell nekem, majd Pesten veszek valamit, vagy az étíiezőkocsi-ban, — mondta, mikor vőlegénye és nagynénje biztatták, hogy egy keveset vigyen méais mayával. — Nem és nem, majd ő seatt. magán. El is utaztak. A nagynéni a saját falujánál leszállt, a kislány Pesten az állomáson nem vehetett semmit mert gyorsan ál kellett szállni. A másik vonalban szintén nem vehetett semmit, mert nem volt étkrző-kocsija, kérni restelt bárkitől is s igy félig aléltan vánszorgott be. otthon az állomáson, mert hajna1 óta este 8-ig nem evett.
A tanulságot ebből mindenki levonhatja, hogy milyen kiszámíthatatlanok az utazás eshetőségei * mennyire fel kell készübríink, hogy ilyen s ehhez hasonló baleset ne érjen bennünket. Még ha nem is vagyunk »i enyasszonyok.
Erről jut eszembe szegény jó anyám, ki már gyermekkoromban arra szoktatott, bárhová mentem, ha
1944. labruár 19
ZÁ1AI KÖZLÖNY
M</órds u*ra is, mindif adoM velem. fVJ\'lamit, kenyeret és gyümölcsöt, vagy kenyeret és két, szám kockacukrot. Később ,mfkor már nagy Idhy lettem és a szomszéd városba utazgattunk bevásárolni, akkor magam is hozzászoktam, hogy hazulról vigyek valami kis falatozni valót. f/Z arra is jó volt, ha az ember valahol tovább késett és nem volt ulő cukrászdába, vagy a henteshez menni, akkor az á\'lomáson vagy a rónaiba» elfogyaszthatta. amit vele hozóit és nem kellett sopánkodni, vjaj, de éhen vagyok!«
bet a szokást meatartoftam és a legrövidebb útra, példán\' Kanizsáról Keszthelyre .is viszek valamit velem. Szentgyörgy felé én már éhes kezdek fenni a nem szégyellem elővenni a kis dobozt, amibe néhány falatot az oda- és visszaútra elkészi-teltem, sőt egi/ lapos Uveabon teát is. Van eset, hogy nincs is szükségem semmire s haza hozdm az egé-nzet, de volt rá eset, hogy Szent-gy őr gyón kétórás várakozás folytán elfogyott niinden, de nem is azo-rultam senkire.
Háború, előtt nem volt illfi dolog a vasúti kocsi fülkéjét étteremmel »összetéveszteni«. Ma már ezen tid vágnunk s örührilnk kell, ha. van mit elővennünk". 8 ezért észszerű minden útra vinni valamit, mert az ember sohasem tudja, milyen kÖ-riilménuek közé kerül utazás közben Mananság egyébként utizán nélkül is ajánlatos felszerelni táskánkat nfíiánu darab keksszel, egg-két kockacukorral. mert nem tudhattuk. hol ér bennünket a légi riadó és meddig tart. Jó ilyenkor a táskába belenézni. \\ \'
Az ember néha kénutelen elszakadni az otthontól, útra Relni. de talán soha ugii nem éreztük, \'mint vapiainkban, hogy: mindenült jó, de legjobb otthon.
UŰLLCILI
A honvédelmi miniszter szabályozta a városok légoltalmi riasztás alatti forgalmát,
A honvédelmi nílniszter szabályozta a tömegforgalniat lebonyolító heti- és országos vásárok közönségének mozgási szabadságát légvédelmi riasztás alatt, A városban, annak bejáratainál tömörülő közönség, járó-müvek, állatok az elléráéges repülőgépek figvelmét magukra vQiihatiák, ezért célszerű eme lömegeket szétosztani. Hetivásárok közönsége sietve hagyja el n piac területét és vonuljon védett helyre. Kis készlet esetén ugyanígy járhatnak el a piaci árusok, akik áruikat is magukkal vihetik. Bódékból árusítók vagy nagvoljb készlettel rendelkező piaci árusok áruiknál maradhatnak, azonban ha közelben oly védett helyen van, ahonnan áruikat figyelgetik, célszerű ido elhúzódni.
A város külső részén tartott országos vásárok közönsége — különösen vidékiek — célszerű, ha a vásár területét mielőbb elhagyja, természetesen néni a város irányában, hanem attól eltávolodva. A rendészeti közegek a közönség szétosztását nem fogják akadályozni, hanem inkább majd támogatják.
S«ját k黫U«t*nyü
hálészoba, kombinált szoba, konyha- és egyébb bútorok
nagy vilaaatikW»« kaphatók
SÜMEQHY • GYULA
Kiuiul-a. IS. uftkttteraastaloinál
Budapesttől Murakereszturig hidraulikus hóekével tisztították meg a pályatestet
Három sebesültje van a murakereszturi vasúti állomáson\'
történt balesetnek
inülegl még ;í. A takari-teljos
Az ujabb hófúvás folytán a vasúti forgalom biztosítása végett tegnap délután a budapestferencvárosi állomásról hóckés mozdonyt indítottak Nagykanizsára, majd innen tovább egész Murakereszturig, hogy ezen a fontos fővonalon a pályatestei teljesen megtisztítsák a\'hóakadályoktól. Ez az egészen uj. »Klíma« rendszerű hóekésmozdony hidraulikusan végzi munká jál és nagyszerűen bevált a gyakorlatban. A mozdonyt a székesfehérvári fütőházi főnök vezette. Sikerült ís jvz egész pályatestet szabaddá tenni, ugy, hogy tegnap délutántól ismét .zavartalan a forgalom a különböző irányok felé. Csak az »Árpád sín-autóbusz belveti indítottak mozdonyom szerelvényt, valamint a többi motorosok is mozdonnyal közlekednek.
A nagvkanifcsai járás községeivel még szünetel az országúti
forgalom és valószil vasárnap is szünetel, tási munkák mindenütt erővel folynak.
Érdekes eset történt a nagy hófúvásokkal kapesolatban Mii-rakeresztur állomáson. A jeges vágányokon az egyik mozdony, amely vizet ment felvenni, megcsúszott a vágányokon és belefutott egv olt veszteglő szerelvénybe. A hirtelen összeütközés folytán érthető ijedtség támadt az utasok kőzött. Pélervári Lajos 42 éves kalauz, Orszáa-uM lakos lábán és feién, Kole János .\'12 éves vonatkísérő. Teleki-úti lakos fején, azonkívül egy asz-szonv a lábán sérült ni^K kön v-s, nyebhen, akiket a mentők szál\'i-lollak he a kanizsai kórházba. Teljesen légből kapottak tehát azok a birok, amelvek Kanizsán elterjedtek és amelvek sok és sulvos sebesültnek kórházba szállításáról szólnak. ,
A tolató vonat Csáktornya közelében balálra gázolt két eabert
Csáktornya, fobrnár 19 (Tudósilónk je\'enti) Megdöbbentő szoroncsótlenség történt csütörtökre virradó éjszaka Murnközlx»n. Csáktornya Icözolólxui a vasntellonőrzö iárér két omlwrét olütötto egv tolató vonat. Azr esetről a következő részletokot sikorült megtudni:
Szerdán esto. 8 órakor a vasut-ollenőrzők miksavári szállásáról vo-nnlboíárásra indult Farsang Ovörgv és Jakuh Pál, két 23 éves honvéd. A vasúti sínek mentén szorencséson beérlek Csáktornvára, majd a szokásos igazolás után 11 órakor indultak vissza Miksavár folé a behavazott sinekon. Minthogv orós szél fujt, nemcsak fülvédőjükot tették fol, hanem gallérjukat is felhajtották. így nem hallották, hogy mögöttük a csáktornyai kitérőnél, az ugynovozott vonat forditó-dcltánál egy vonat közeledik háttal tolatva.
Az utolsó kocsi olütötto a két katonát s egviknek fejét vágta lo tóból, másiknek podig dorokát. A két honvéd a helvszinon azonnal meghalt. A járőrökkol mont egv fiatal vasutas is, de az valamivel elóbbro ment egv lámpával és még ideiébon félro tudott ugrani, igv az iiedt^ó-gon kívül más haja nem történt. A holvszinro csütörtökön bizottság szállt ki s a vizsgá\'at megindult, kit torhol a szorortcsótlonségért a fololősség. \'.
A Azorencsétlonül járt honvédok közül Farsang György csztoreálvi, zalai logénv volt s özvegy édesanyján kívül fronton lévő bátyja és monvnsszonya gyászolja. Társa, Jakuh Pál ungmogvoi ruszin volt. \' Míndkotten pár.héttol ezelőtt önként jolontkoztok a koloti hadmüvoloti to-rülotro.

Intézkedések készülnek a báborn ntánl . olcsé lakásépítkezésekre
A Magyar Közgazdaság jelenti: A háború utáni lakásé];it* ézések terveit a Lakásépítési Állandó Bizoftság irányítása mellett most állítják össze, hogy az átmenet-gazdaság idejére már teljesen kész tervekkel lehessen a mimikát megindítani. Hir szerint az építkezéseknek olyan rendszerét akarják megszervezni, amely lehetővé tegye, hogy az országszerte érezhető lakáshiányt rövid idő alatt letudják küzdeni,
egyben pedig sV.élcs körben biztosítsunk munkaalkalmakat ami az átmenetgazdasági terveknek legfőbb\' célkitűzése.
Elsősorban az olcsó építkezések előfeltételeit kell megvalósítani, mert másképp lehetetlenség volna a hiányzó lakások tömegét akárcsak néhány év alatt is pótolni. Az olcsó építkezések érdekében — az elgondolások szerint — intézményesen gondoskodni kívánnak arról, hogy
tarján-palcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
a lakásépítésre kijelölt területek
ne jussanak a teleküzérkedés sodrába. Másik fontos követelmény, hogy a különböző drága épületszerkezeteket \'egyszerűsítsék és szabványosítsák, ami azt jelenti, hogy többé-kevésbbé ti-pusházak építésére lehet majd berendezkedni.
Valószínű, hogy a Lakásépítési Állandó Bizottság kész terveit az érdekeltségek bevonásával már legközelebb részletesen megvizsgáltatják és egészen ki-vitclesésig kidolgozzák.
Hoiyan él a WfölH?
A Közöl látási Értesítő legutóbbi száma írja:
hülgaría
A bolgár polgári mozgósításról szóló törvénv* alapján kibocsátott rendolot moaállapitia azokat az élelr miszormennvisógoket, amelyekot a lontermolők háztartásukban brta\'é-kolhatnak. Az olvan háztartásban, amolvhen a kenvoret maguk sütik, Rzemólvenként fiO kg. lisztet lobot tartani, ollonkoző osethon a legma-trnsftbb készlot személvenként csak 1 kg. lehet. Ezenkívül személvon-kónt 8 kor. zsírt, 2 kg. sajtót, 1 kg. vajat, 10 kg. bnbot, 1 kg. rizst. 2 kcr. cukrot és 1 kg. moflószannant lehet tartalékolni. — A közolllátás-ilcrvi államtitkárság ogvflégoa von-déglői étlapokat rendszorositott. A rendolot 11 húsos és 10 hústalan ételt jolöl meg. Más étolfajták a jövőben nem\' szoropelhotnok a von-déglők. étlanján. — Egy uj rendolot értolmél>en mosószappant Bulgáriában csnpán 250. errammos darabokban és 4fi százalékos zsírtartalommal szabad ezentúl előállítani.
SPANYOLOTISZAO
Már meg lehet ál\'anitani, hogy a snanvolo»-szá?i széntermelés az 1942 .évi 10.8 millió tonnára rugó .igon jó termést is felülmúlja, miután az 1912. év havi torntolésénok! közéoértéko alacsonvabb, mint az 1948. évben, noha az áramszolgáltatási zavarok, a nvári hónapok\' szára/Hága kövotkoztében, többizbon zavarták a bányák tormolését.
SVÁJC
A sváicí toxtíliparosok kongreaz-ezusán Svájc textiliparának háború utáni kérdéseivel foglalkoztak. A há-lx>rus években Svájcban a ruházati ipar a kötőszövészot és a harisnva-srvártái) jolontékonyen megerősödött. Ezok a kongresszus mecrállanitásai szorint a külföldi iparral is fel tudják- vonni a vorsenvt." Viszont az 1« bizonvos, hnpyv a tengorontull országok, különösen pedie a délnmo-rikai államok saját toxtiliparukat is jolorttékeny mértékben fojlesztotték a^-háboru alatt. A svájci azakkörök arra számítanak\', hogy a hazai inar elsősorban mindenütt a tömeerazük-só<rlot kieléaritését tekinti feladatának. A sváici toxtilh^rt tehát főként a minőségi és a különlegességi tor-
Qyár: Magyaru. 86. Telefon: 3-44.
Városi főOzfet: Fő-ut 14. (Első Magyar Biztosi tó Intézet palotájában.) lelefon: 5-33.
Amíg Ön alszik,
DARMOL
* j , .,
dolgozik
zalai közlöm*
»«lény« kell beálliteai, • kiri-tol tekintotébon később se támadhassanak nohózaígok. Ebbon az irányban a magasabb árakat biztosítani lehet. : ; „Ul
HOnVATOnSZAG -Horvátországnak 10 millió hektárt meghaladó területéből 50 százalék mozognzdasági ós vordőgazdaságí szempontból hasznosított térülőt. KnnoK a hasznosított terülotnok 70.5 százalókán gabonát, 5.5 százalékán takarmánynövényeket, \'7.2 százalékán zöldségot tormolnok, míg a többi parlagou maradt térülőt. A gabonával bovotott torülot felén ten-gorit termolnok és csnk a tengeri után kővotkozik a buza. A tengeri a logfontosabh konvérgahonti Horvátországban és ogyben az állatállo-mánv erólakarmányát szolgáltatja. Féként a SzeréniKéglien, Szlavóniában, Észak-Horvátországban tormolnok tengorit, amolvnok tormés-átlnga hoktáronként mintegy 12 q.
FRANCIAORSZÁG .A földmüvolésügvi miniszter határozata szerint üzemi konyhák addicionális hus és liszt kiutalásokban részesithotók, amonnvihon az üzemi munkáidé hot ¡ 54 órát moghalad. A többlet élolmiszor kiutalásokban o\'su-pán azok a munkások részesíthotók\', akik boti 54 óránál többet dolgoznak. A töhbletadng boti lf>0 gr. hus, 100 gramm liszt.
K6KA1I4SÁG
1,9 központi sertésvágóhely lesz az országban
Tizenkilenc helyen állítanak fel központi sertésvágóhelyeket az ország területén a hus- és zsircllátás rendezéséről szóló ujabb rendelkezések szerint. Ezekéit a ljelvcken intézik ezentúl a vágást és a feldolgozást. A hadiüzemek részére hizlalt sertések is n központi kitermelés keretében kerülnek levágásra, illetve szétoszlásra. A közellátásügyi minisztérium ezzel kapcsolatban belhivta a közigazgatási hatóságok vezetőinek figyelmét arra, hogy a körzeti kereskedők munkáját a lehető Icgmesz-szebbmenően támogassák.
(MVS)
A kisiparosok ós kiskereskedők
hitelakciójának keretében az iparügyi miniszter uj rendeletével a folyósítható kölcsönök felső bntárát az eddigi fiOO pengő helyett 1000 pengőben, egés\'zen kivételes esetekben pedig 1500 pengőben állapította meg. A kölcsönt igénybevehéti mindén olyan kisiparos és kiskereskedő, aki -önálló jrparigazolmánnyal és műhely-, illetve üzlethelyiséggel bir és aki olyan közület tagja, amely a hitelakcióba belekapcsolódott. (MVS)
Mi újság a budapesti Élelmi-azernagy vásártelepen ?
A Magyar Vidéki Sajtótudósító fővárosi jelentése szerint február 11-től 17-ig, az élő- éá vágottbaronjfi, valamint a tojáspiacon. az árak nem változtak. — A zöldség- és főzelékfélék piacán a leveles kar fiolára 100. a fejessalátáé 150, a tisztított karfiol és paraj ára 200 fillérrel emelkedett. --r- A gyümölcspiacon a nemesin jtáju alma ára 10 fillérrel csökkent kg.-kint. — A többi árucikk ára változatlan.
(-) Rendkívül érdekes vállalat
alakult 200 ezer pengő alaptőkével abból a célból, bog)- Szentgvör-gvi Aliiért Nobel-dijns egyotemi ta-
nárunk vitamin-kisérletoit folytathassa és az orodményoket gazdasági célból kollókópnon ki lohesson-használni. Az uj vAllalat nevo: Paprika- ( vitamin Tormolő- és Értékesítő Itt. A vállalkozás célja ezonkivül vita-miriiartalmn paprikanövényok map-termolése s azoknak Magyarorszu-gon való racionális tormoezthotősé-gónok tanulnumvozása és fejlosztéso. Foglalkozik a vállalat C-vitamin tartalmú paprikapor olóállitásával, valamint e cikkel • való kóreskodéa folytatásával.
(-) Festék, háztartási ós pipere-oikk kereskedők
az Iparkamara legújabb tájékoztatása szerint nem szolgálhatók ki vas, fém, stb. árukkal. Kzokből az árukból csak olyan vegyeskoroskedók kaphatnak, akiket valamely közszükségleti cikk (szappan, petióloum, stb.) árusítására kijelöltök. (MVS)KISKANIZSAI ÉLET
Viharos közgyűlések
jelzik az 1911. év társadalmi életének kezdetéi Kiskanizsán. Megmozdult minden erő a régi. pislákoló zsarátnok alatt és mindenki a benne kiburjánzó életerő teljes fergetegével indul rohamra. Iíclyenkmt késhegyig menő harc és küzdelem dul, de csak pillanatokig. Később a józan belátás és a köz érdekeit szem előtt tarló szempontok érvényesülnek. Igy is van ez rendjén. Gyakran beszámoltunk már arról, hogy egyesületeinknek óriási feladata van Kiskanizsa közösségével szemben, a szellemi élet és fejlődés bizonyos szükségszerű és időszerű inőrlé-ke szerint. Fz szinte felelősség-szerű" kötelessége, az egyesületeknek, helyesebben az élen iáró vezetőknek. Tehát legyünk félre, minden kicsinyes önzést, mert ez nem magyar ember — különösen. nem a szorgalmas és önérzetes sáska — tulajdonsága.
Bennünket meg kár is vádolni. Mindenkor a legjobb indulat és a jóakarat vezet bennünket, mert ha ez nem igy volna, akkor igazán elhallgatnánk a hibákat — és .¡iz erényeket is ami végeredményben • emberi, de nem örök, viszont mindig javítható.
Szépudvary László \' kitüntetóse
Egész Kiskanizsa nagy örömmel vette tudomásul, hogy egyik legtehetségesebb és legkiválóbb vezetőemberét Szépudvary, László leventefőoktatót, a levente hadosztályparancsnok a levente intézmény keretén belül kifejlett értékes munkájáért dicsérő és elismerő oklevéllel tüntette ki. Jelzi ez a kitüntetés a
kiváló leventevezetőn kérésziül a sáska leventeifjuság kiválóságát is.
A segélybizottság műsoros u estje
Vasárnap este ismét nemes cél érdekétyen műkődnek közre az Egyházközség Segélybizottsá-fának műkedvelői az Olvasókör színpadán. loolvi Lajos rendező irányításával hatalmas tarka műsor kerül a közönség elé. A \'műsorból kiemelkedik Baráti»: Aeglegények főzővizsgája c. bohózata. a kiskanizsai agglegények közreműködésével. K. Na.\'/y László konferálásti. Nyári : Finánc e humoros ie-lenele és ifi. Dezső : Clgánvte-lepités Csörögefalván e. kacagtató viniátéka. A fiszla jövedelmei a hősi halottak és hadbavonullak hozzátartozóinak felse-gélyczése javára fordít ják.
Honvédeinkórt
A Scgélybizottság legutóbbi szinelőadásán a hősi hajlottak és hadbavonultak szegénysorsu hozzátartozóinak segélyezése javára felül fizettek : Szépudvary László 20 pengőt, Tóth Pól-V fi pengő, Kellermann Ferenc ő pengő, P Bánás A. Gyula és Tóth Lajos 1—4 pengőt.
—A*—n~ 7—
Éjjeli gyógyszertári ügyelet: Ma; szombatoii a Mária gyógyszertár Király-utca 10., holnap, vasárnap a Fekete Sa* gyógy stort ár Fő-nt\'6.
Kiskanir.aán az ottani g>,ógf,sr.oi\'-táV állandó ügyeletes srolgáHtet tart.
Naptír. Február 19 Szombat. Róm kai. Kenrád hv • l\'rotcnláns Zsuzsanna
Február 20. Vasárnap Róm. kat. Par--SaiiRvasárnnp • Protestáns Almos.
Jön a tavasz!
A ZRÍNYI SPORTTEIEPE®
20-án, vasárnap d. u. fél 3 órakor
M Z S E—ZRÍNYI
Zalaegerszeg
Nagykanizsa
labdarugó csapatai között edző mérkőzés.
_• »
Hl
HÍREK
— (Szentséglmódások)
A farsang három utolsó napján, vasárnap, hétfőn és kedden egész nap szontségimádás van a nagykanizsai ferences plébániatemplomban délután 6 órakor, minden alkalommal egyháziszónóklaüal. —» Ugyancsak szentségimádás van vasárnap a Jézus Szívó tomplomban. A kórházi kápolnában vasárnap reggel háromnogved 6 órától este 6 óráig, hétfőn és keddon délután 2 órától esto G-ig\' szontséginuulás. Mindon alkalommal litánia és szontbeszód.
— (A 21-1 Kulturoat)
rondezőségo közli, hogy meghívókat nem hocsájt • ki. Bnélkül in ijyokozzók mindönki x mielőbb jo-gyét a Toutsch-drogériábaw beszorozni l (:)
— (Átkelyeiések a pinzlgynél)
A pénzügyminiszter dr. Eazóki Jonó pénzügyi titkárt a novai m. kir. adóhivataltól / a zalaogorszogi iXMlz ügy igazgatósághoz, dr. Gáspár László pénzügyi fogalmazót a csáktornyai ni. kir. adóhivataltól a nagykanizsai ni. kir. adóhivatalhoz, Pn-pay Károly állampénztári tanácsost Tapolcáról a kesztholyi, Patty József állampénztár! I. osztályú tisztet Tapolcáról \' a kesztholyi, Paska György állampénztári I. osztályú tisztét Lotonyeről A sátoraljaújhelyi m. kir. adóhivatalhoz holvozto át. A pénzügyminiszter Mikó István forgalmi adóhivatáli II. osztály» tisztot Érsekújvárról Nagykanizsára holvozto át.
— (\\ MIssrIóshéz tetki-fy«karlnfíl>
A nagvknnizsaf Missziótársulat ezídei lelkigyakorlatait ismét P. Winimer jezsuita atya tartja, akinek heszédoiro ma is élményként omlék* szik vissza a kanizsai hölgy-társadalom a tavalyi lelkigyakorlatok után. Nyilván ugyanilyon élmény lesz az idén is. A lelkigyakorlatok március 18-tól 17-ig tartanak. (:)
— <Hal«lar«s)
Ozv. Jaegor Foronené poalafol-ügyoló özvegye folyó hó 18-án fiu-dájx>ston elhunyt.* (Mindon külön értesítés nélkül.) (:)
— fA ••atérfvldeleml
a mai kor jelszava! Do ha azt akarjuk, hogy nocsak jolszó maradjon, liánom meg is valósuljon, kössünk életbiztosítást! Az 1857-bon alapított, immár 85 éves múltra büszkén visszatekintő Rlső Magyar Általános Biztosító Társaság holy-boli: Csengery-ut 2. sz. alatti fó-üg>nökségo megadja önnek a kollő útbaigazítást.
— (A Magyar Ügetéverseny Egyesület)
a bud apóst i ügotővorsony-pályán minden hét szordáján, szombatján és vasárnapján tart ügotővorsonyt. Ivogközolobb tehát 16-án, 20-án, 28-án, 26-án és 27-én losznok torsén vek.
A Kissőrház vendéglőben
esténként
Eger Mary
vendégszerepel
Szombat-vasárnap disznótoris vacsora
1941. február 19
(A kulturaaUt)
pontosa» Mto C-k«r baad-
i*i (0
— Őzen a hoavéd)
Doininkó István nagykanizsai honvéd « B/6Ö7. sz. táboripostáról február 10. kolottol üzeni a Zalai Közlöny utján édesanyjának, hogv jól von, nincs semmi baja és üdvözletét küldi Mátétóknnk és Fiiszár Katónak. — Zsuppán Józsof számv. órm. az F/fi80. sz. táboripostáról fobruár 11. kötettel foloségöhoz irt vorsét kíildto mog a szerkesztőség ciméro. A táborilap átvohotő u szor-kesztóségbon.
(A bélyegkereskedók)
nyilvántartását rendelte el a kereskedelmi miniszter az illogális bé-Ivcgforgalom megakadályozása céljából. A nyilvántartás összeállítását a koreskedeltni és iparkamarák végzik olymódon, hogy a bélyegkoros-l;ed<5knok rószlotos adatok beszolgáltatását kívánó adntgyüjtó ivokot küldenek szét. A beszolgáltatott adatgyűjtő . ivek földolgozása folyamatban van. A rondolkozés kizárólag a hivatásos bólyogkorcskcdókro vonatkozik, tollát 9 trafikok, bizományosok és papirkoroskedók oz alól mon-tesok. Hir szorint a budajjosti iparkamara körzotóból 142 bólyegkores-kodó szolgáltatta l>o adatait s ozok közül 182 a főváros, terülötón ron-dolkezik üzlettel. (MV8)
— iTolaxteJ: A Kreutior szonáta)
* jí
A korosztóny erkölcsiség regénye
— igy novozhotnénk Tolsztoj halhatatlan remekművét. Az ourópai irodalomnak oz azv óriás alakja mindvégig izgalmas mesoszövéssoi, borzongatva Cb szórakoztatva bizonyítja, hogy elpusztul az, aki ol-fórdul az evangéliumok krisztusi orkölcsétól és modorn korunk éppon azért halálra itélt, mert nem vagyunk erkölcsösök, niort nom vagyunk oléggó korosztónyok. A regényíró művészet éppon abban nyilvánul mog, hogy egy hosszú ofbo-szélésbon, amolyl)on kizárólag orról az alapvotó problémáról yan szó, sohol egy hosszadalmas elmélkedés, sohol egy lankadtabb részlot, mindvégig állandóan feszült cselekmény, ragyogó emberábrázolás és az oso-ményok rogónyos fölépítésének biztonsága. Ketségtolon, hogy az utóbbi évszázad egyik legfontosabb könyvo oz, amit magyar nyolvon most az Anonymus könyvkiadó vállalat nyújt az olvasóközónsógnok.
Ronevelt nem tud a Truk-szigeten történt partraszállásról
A brit hírszolgálat Washingtonból közli, hogy Roosevelt elnök a sajtó értekezleten kijelentette, liotíy semmit sem tud azokról a hírekről, mely szerint amerikai csapatok szálltak volna partra Truk szigetén és a sziget ellen indított amerikai támadásról nem kapott ujabb jelentéseket.
Duiitali fiudaiágl 8ie»zgyároiok Sieullioftitó Héisvéiytársasága
NA8YKANIZIA, Erzaábet királyné tér IX
■■ TaUfon i 55. --
Bor- éa gylmSI»me»ifézde Ruméi llkfciyár. 8zéaznagykere«k«déi
Árultuk nagyban ós klcslayben: korpárUut korfelJavltAcra és ko-nyakkéazltéare; v«14dl MprO- *«
tlrkilypAllakát f ra««t, lUfirt kamms-pállakikatt fla»*»«*»«t
¿«Mtaráltuwxt.
KQIfalegMSégt gyártmány: li(Nt Dgmankta Qyéffkaaart»
Zalai közlöny
Akkor került csendőrkézre a grázi csempész, amikor megloptak Drávavásárhelyen
Knkotics János drávavásárhelyi\' lakos még 1039-ben ki-jirenl Grázba, ahol munkát talált. Azóta is künn dolgozott. Kukotjes tnost hazajött, hogy noglá lógassa Drávavásárhelyen lakó feleségét és hozzátartozóit. Azonban ezt arra használta fel, hogy mintegy G darab motorkerékpárgumit csempészett át a határon és azokat elrejtette otthon, lakása konyhájában. A napokban Kukotics arra ébredt fel, hqgy valaki jár a konyhában. Felkelt és legnagvobb megdöbbenésére hűlt helvét találta a gumiknak. Első utjá a csend-
őrségre vezetett, ahol előadta, hogy ismeretlen tettesek meglopták. Honnan szerezte a mai zárolt világban a. motorkerékpár-gumikat ? — kérdezte tőle a csendőr. A kutyaszorítóba került ember erre kénytelen volt bevallani, hogy bizony útlevél nélkül, tiltott módon \'jött át a magyar területre és a gumikat is átcsempészte. Most feljelentőből egyszerre terhelt lett. A csendőrök behozták a meglopott Kukotics Jánost Nagykanizsára, ahol tiltott határátlépés és csem-pész&vniiatt fogják felelősségre vonni. .
Fogházzal fizet a rigyáci gazda, akinek a „pénz nem számit"
Alapos leckét kapott Burusán József rigyáci, 42 éves gazda. Lgy napon Burusán behívót kapott. Burusán nagyon szeretett volna szabadulni a szolgálattól, azért egy alkalommal felkereste Somlai Árpádot, hogy amennyiben módjában van, tegye lehetővé, hogy békességben otthon maradhasson a polgári foglalkozásában. Hogy szavainak a kellő nyomatékot adjon, mindjárt kijelentene, hogy »pénz- nem számit és kijelentését egy 2ü
pengős felmutatásával illusztrálta. Somlai Árpád felháborodva utasította vissza a rigyáci gazda •megvesztegetési ajánlatát, majd \'jelentést telt nyomban fellcttesé-nek. <
Most tárgyalta ezt az ügyet a nagykanizsai törvényszék, amely a bizonyítási eljárás befejezése » után Burusán Józsefet három hónapi fogházra ítélte. Burusán \'megfellebbezte az ítéletei, igy az még nem jogerős.
1500 feljelentés és büntetőparancs a kötelező tejbeszolgáltatás mulasztói eflen
*zor az olőirt napi tojihonnyiséghoz, lumom annak csuk kis részéhez.
Mint ismoroles, szigorú rondol-kozósok vannak élotben a tohonon-ként bizonyos mennyiségű toj""beszolgáltatásra. A tehénturtó gazda egy tehén után óvi 000 litor tojot kötolos beszolgáltatni. Igázott telién után onnok a fölét. A - beszolgáltatás ellenőrzéso alkalmával a nagykanizsai járási főszolgabiróságboz egvre-másra érkeztek a feljelentései;, hogy o téron sok a mulasztás, azit azután a közellátás, fóleg a városnak tojjol való ollátása szenved, mog. Innon van az is, hogy nemcsak az orvosok által megállapított betegek részéi-o, do még a csocse-njóknek sem tudnak hozzájutni sok-
szor hunom
Dr. tíobestyén József tb. főszolgabíró orólvosen kozébo vptto a dolgot éa a járás torülotóről boórkozott közel 1500 feljelentés alapján mog-totto intózkodésoit. I)r. Sebestyén büntotónarancsot ad ki mindazok ollon, akik tojbeszolgáltatási köfcolo-v zottségüknok nom, vagy hiányosan tottok olegot. A büntetés fojonként 800 ]>onifotől 2000 |>ongóig torjod. A mogbüntotott gazda follobl>ozbot és tárgyalás kitüzésót is kórhoti.
A buntotóparancsok níár a jövő héten 8zétmennok a mulasztók ciméro a járás különböző községei be.
>COCCCCOCSX>C>CX>C^
FolytíitA« az 1. oldalról.
nom k üld inogbizottakat, niort azok részvélolo iKmvodalinnkra vezetno.
A finn közvóloménv a legutóbbi bombázás óta nagv változáson mont
át, ami azt mutatja, hogy hasonló torrorcsolokményok éppon az ollon-koző hatást váltjálNo, mint amolyok lebotóvó tonnék a tárgyalásokat.
Az olasz harcté en <.jra felélónkOltek a harcok
4 A nettunoi hídfő körül a bar eok ismét felélénküllek.
Aprillától délre a németek . megjavitotíák állásaikat és
néhány állási elvetlek az angolszász erőktől Bár az angolok az egész támadásszinterét tüz alatt tartják, a
Február
17~ 20-ig
VAROS! flOZGO Csütörtöktői-
__vasárnapig
Az idei évad legnagyobb magyar filmsikerei . Huszka Jenő tündérszép melódidi filmen
ZENÉLŐ MALOM
UFA híradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Előadások kezdete: ¿6 és órakor.
néniét kötelékek megszilárdították állásaikat. Később az angolok ellentámadásba lendültek a német állások ellen, az azonban már az előtérben véresen összeomlott Apriliától nyugatra ,a németek erős rohonicsapat vállalkozással megtisztítottak egy szakadékot, amelyet az amerikaiak tartottak megszállva. Az éjszaka folyamán a németek a nettuno-anzloi térségben csapatszállításokat és hajógvülekeztf-seket támadtak nagy sikerrel. Délolaszországban ismét csak a Cassinolól északra és északnyugatra fekvő területre összpontosultak a harcok.
Az a tény, hogv áz angolok csütörtök óla már a negyedik gyalogos hadosztályt vetették harcba, jellemző azokra a nagy veszteségekre, amit az amerikaiak ezek! ?n a harcokban elszenvedtek. Tegnap a reggeli órákban Cassíno és Aprilia körül teljes hevességgel fellángoltak a harcok.
London mog eem lepCdVtt az argentínai nemzetiek dílameitnyfc felett
A Journal de Gencve azt irja, hogy a legújabb argentínai államcsíny Londonban nem kel-, tett meglei>etést, mert az argentínai nacionalisták csak kelletlenül viselik az Egyesült Államok nyomását. A helyzet azért nagyon zavaros, mert nem tudják, hogy tulajdonképpen ki tölti be a köztársasági elnöki széket. Az elnökségre két komoly jelölt yan, az egyik Bamirez tábornok. (ju másik pedig helyettese, Gilbert őrnagy. Ha Bamirez lenne a köztársasági elnök, ugy ujabb álhttucsiny következne be, azonban montevideói jelentés szerint Bamirez lemondott a jelöltségről. . •
A keszthelyi klr közjegyzfltfll.
memm— ■ t 1 1 ■
Kjő. 528/1941. lajstromszám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott klr. közjegyző ezennel ködiirré teszem, hogy Sármelléken elhalt néhai
özv. Matyi Pálné szül. Iker Rozália
volt sármelléki lakos örökhagyó hagyatéki Ügyéből kifolyólag, annak Sármelék, Szentgyörgyvár, Zala-némelfalu községekbei és *zok határában fekvő hizbe söségi-, »zőlő-és egyéb mezőgazdasági ingatlanokból álló hagyatéki vagyonát az összes érdekellek megbízásából közbenjöttömmel ,
Sármelléken, a szövetkezeti kocsmaépület helyiségen
1044. évi február hó 28-án és esetleg az ezt követő napon délelőtt 9 órai kezdettel nyilvános nugánárverésen a legtöbbet Ígérőnek el fogom adni.
Érdeklődök az árverési feltételeket a hivatalos órák alatt (reggel 9-2-ig) Keszthelyen, Georglkon-utca 9. szám alatt levő klr. közjegyzői irodámban bármikor meg-tekindielik és ugyanott bővebb felvilágosítást is nyerhetnek.
Keszthely, 1944. évi február hó 14-én.
Dr. Barzsany! László sk. im klr. k#x)»«rxő.
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
Felhívási
Felhívom a Nagykanizsa (Kis-kanlzsa) tern\'Hén lakó összeg munkanélküli hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadlárvákat, vagy tűzharcosakat, hogy állasba, mun-k/bahelyczé ük végett nálam f. hó 21én, 22-én, vagy 23-án a délelőtti órákban 8 h-tól 1 h ig ielent-keizenck Városház, II. cm. 16 sz. alatt.
n. Fekete László fhdgy s. k.
hadlgoadozó tiszt.
Nagykanizsa megyei v.tros adóhivatalától.
«•0/1044.
Tárgyi A Jövedelem- is vagyonadó, valamint az általános kereseti adó 1144. évi kivetése.
Hirdetmény.
A oj. klr. pénzügyminiszter ut »5 000/1844. ssámu körrendeletére hivatkozással Nagy-ksnliM ni. várót adóhivatala köihlué te«zl, hogy a rendelet alapián az lt44 évre valamennyi adjzá általános kenut! adóalapjának, valamint jfvedtlem- és va-gytnadóalapjmak újból való megállapítása van elrendelve.
Ehhez képest azoknál az adózóknál, akiknek adóalapja az 1944. évre válterat-lanul fenntartható lett votm, ai adóalapot bevallás nélkül 1« uj kivitis Htján ugy kell megállapítani, Hogy Őz 1944. ívre egyébként változatlanul fenntartható adóalapot az általáaos keretet! ad<i alá eaó haizonhal\'ó foglalkozások |Avedetme tekintetéin általában 30-59*1» kai, a földblr-tokokbél származó Jövedelem tekintetében általában 2W+kat fit kell emelni, a ház-birtokból és a tókeva<yo:ikól. valamint az •gyét JévedelemforrátbM származó Jöve-fairnek tekintetében — ha abból eltérő adatok nein állanak rendelkezése — változattanul fenn kelt tartani, n s/olgálalt vlsaonyból szármizó |ársndéiágokat az 1943 évre alkalmazottak keresett adója alá v»nt öatzegbeo, a tanUemndó alá etó Javadalmazásokat pedig az 194J. óvken tanllemadó alá vont «sszegbeu kell szá-mlláska vonnt.
Aiok az adózók, akik az adóalapnak a rendeletben meghatározott módon tortént h| megállapítását helyes megállapításnak ellegsdják, bevallást nem ktteleiok udnl.
Ezen rendelkezésid! eltérően bevallást kötelesek adni azok
1. akiknek tiszta Jövedelme. Illetéke vagyoniknak tiszta értéke az 1943. évben a változatlanul fenntartott vigy megállapított adóalappal szem )en t«ob mint 50 százalékkanemelkedett,
2. akiknek 1943. évben olyan Jövede-lemlorráiuV, Illetőleg vagyontárgyuk keletkezett, amely után nem adóztak,
3 akiknek tini* Jövedelme az 1943 évben 10 «00 pengő fölé, vagyonuknak tiszta értéke ps^ig ¿00 000 pengó toló emelkedett,
4. akiket a m. klr. adóhivatal bevallás beadására 1941. évi márclut hó 31. napjáig végzéssel felszólít.
Az t—3. pontban említett adézók tza\' bályszerüen kiállított bevallásukat 1944-évi március hó 15. napjáig, azok pedig, akiket a m. klr adóhivatal a 4. pjnt «lap-Ián hevallái beadását« Írásban tdszóllt, a felhívásban kltüiött határidőn beiül köte-lesek beadni.
A bevallás beadásinak elmulatztás* esetében nem az 1940 :XXI( t-c 40. § ének (2) bekeidésében, htnem « K. H. ö 41.
fenak (t) bekezdésébe i, Illetőleg a J V.
. ö 64 § nak (1) bekezdésében szabályozott blruág lest ktve.ve.
Azok az adózók, akiknek tiszta jövedelme at 1943. évben kevesebb vált, mint ameniíyt a jelen remielet alkalmazása szerint az 1944. ívre kivetendő lenne, 1944. ivl februdr hó 29. napjáig szabályszerű adóbevallás benyújtása mellett kérhetik az adéatapnak a rendelkezéstől eltérő megállapítását. Ezt a kérelmet a rendelet szerint töriént megállapltátról szóló llzetéil meghagyát ellen benyújtott (ellebbezénben Is elő Tehet terjeszteni, amely esetben az e:aőlokon megállapított adóalapét — ameny-nylben a bevallás adatai elfogadhatók — az adók.vető hatóság saját hatáskörében helyesbítheti, \'
Szükséges lelvllágosltáit a városi adó hivatal at i, hol a bevallási nyomtatványok is mellékletei kétzpénzlizeit» ellenében beszerezhetők.
Nagjksnlzsa, 1944. évi február 18-án.
su Városi Adóhivatal,
áPRÓÜIRDETfiSEJ
ÁLLÁf
lómoéoru. képiéit a«o**et azeiítiall belépésre felvet*: K«noH lst»*n f*«er- él csemege kereskedő, Horthy M.-u. 2.
Temetke/éit ágazata részére ffx-szel és Jatalékkal a*letaKer*«*llestvlaaia~
ket felvesz: Ponclére, Csengery-ut I. 19
Kifutófiú és segéd felvétetik Kelemen Reas* Cégnél. <19
Képxeti, lómegjelenésa flsaerkeres\' kedőeagéd azonnali belépésre felvétetik. Clm « kiadóban. 11«
Idésebk ápolónő asonusll belépésre felvétetik. Clm « kiadóban. 915
fiatat, beantlakó aeaédet felve* Ke
vAra iHlőíle, Nagvkanlssa. ***
FértvU4péa*n«k tanulót felvesz Tüt\'ő feté, ftengery-u. 2. 996
ADÁS-VÉTEL
Pektle léllknbá , többféle finom és •sysze\'tlkb fórfiöl\'Sny magasabb termetre és lökb 43 ns számú jobb cifeö elsdó — Teleki ut 6. ir alatt. 472
Teij««en uj hálószoba és konyhsbuler e\'adó. Clm Szmodlcs Perenc, Bsjcialut 44.
569
Qáplráaban Jártss férfi kisegít« nua-kserőt felvesz « II. tolonekáz. Jelentkeaéa közaapokon 19-1B Mzött. . 52«
Rektaa gyermek>|érékát veszek
i\'ő-ut 10.. fényképész. Ugyanott Jőkarban levő mély gyermekkocsi eladó. 697
Gyapjú női kötöttruha, szUrke féffíöl-\'Sny. selyemruha, slb. eladó Csengerv-ut 27la., UN Jobb. 542
Egy urlexánkó eladó.
Sikátor-u. 3. 474
Unger-Uiímann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ós patkóvas-, továbbá szeg-
ntaíványok beválthatók és előjegpheÉ.
Hofherr-gépek, gépsxlj, osapágyfém és golyós osapágy igénylését elintézem.
• ft
DROVfltfOLGYI SÄ
Áramszámlák fizetése, rekláméalok, hlba|elontések, szakszerű felvilágosítás mind»:\' villamos fterdésbon délelőtt 8-tól tÁéluvan (fi éráig. Casnvttry-dt 61, t®l«?ofí 2ÖA
aÁYADT Autábusz-menetrerid MIMI
ÉrvéayM 1941. november 1-től visaxnvonásig
Vasáruul ős flmiepaup uz öhszks forgalom szünetel, Zalasatbar-Naiykanldia- derabuac Kaposvár
Í4Ö I. Zalaszabar é. 19.10
SM 1. •arakonc i. 18.53
\' 6.50 ó. Nagykanizsa Korona szálloda 1. 18,00
7.1« 1. Nagykanizsa\' Korona szálloda é. 17.25"
S.19 j. Inke / 1. 16.14
9.02 é. Kéhényc pu. i. 15.23
9 «3 1. é. B«höaye pu. é. 15.0/
10.25 Kaposvár pu i. 13.45
NaOikaaliM-LaUnye-AlaóUndvá-Muransumbal
Nagykanizs« pu. Nagykanizsa Korona »¿áll. Lotenye Alsélendva Korona-»zálló 1. 1. 1. é. 5 30 5.45 «.39 7.45 I c 735 7,«0 H.40 d 10.15 10.25 11.1» 12.21 c 11 45 I2.0u 12 50 14.4» 1500 1554 17.00 18.15 1 «.30 19.2U , — •
Alsólendva Korona-szálló Lendvavásárhely Belatinc Muraszombat Korona sz. Muraszombat pu. 1. i. 1. é é. 7. f>5 &50 9*35 8.50 9.45 10.05 » - 17.10 1807 1855 19 05 17.10 1805 18.25 18.36
Muraievombnt—Aleólemlp«—Letenye — Nagykanix»«
« Muraszombat pu. 1.
Muruiomkit Koron« u. 1.
Belatinc 1.
Lendvavásárhely I.
Alt4l»Advt Kerene ti. é.
lt*ól*od>a Koront u. i.
Letenye i. 6.05
NtfyVtAiii* Korona n. é. 6.55
Nagykanizsa pu. é. 7.05
7.00
7 49 8.40
7.13 7.25 7.47
K40
(I
14.00
14.52 15 45
14.^0 14 52
1545
850 9.40
850 1000 10.50 11.00
1300
13 50
14 00
I2.ÍJ5 I5.r>5
1345 16.00 17.05
14.35 16 50 1755
14.45 17.00 18.05
r- Caákturnya-*-BelloM— Parink
Strldóvár Muraszentmárton Csáktornya, Zrínyi tér Csáktornya pu.
Tslktornya pu. Csáktornya, Zrlnyi-tér Bellca
Muraklrály—Perlak pu.
"CTürak iVa ly —Veíríak-pu. Perlak
MeQÍ«0jr«<Suek t
c«~ Csak szerdán és pénteken közlekedik, d — Csak hétfőn és szombaton közlekedik.
é — Csáktornya Perlik közöttt csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik .
é é
V 4.50 1.
5.14 i.
6.- ó.
6.05 é.
no —.— 1.
6 30 12 30 i. 1
6.49 12 49 i.
7 39 13 39 é.
TW ¡13 59 I 1
750 14.10 lé.
I é é
\'é. 18.10
i. 17 49
i. 17.—
i. 1 16.50
--
! é. 9.50 16 35
i I- 9.32 16.17
1 i 8.41 1526
¿.1 «.21 I
i. 1 8.10 | 14.55
Londonban vlxsttdí/ék « pá „a nyilathrnsatAt a Cmatelgandelfo
elpusztítása ügyiben
Stockholmból jelentik1: A Vatikán tudomására hozta az nn. • gol kormánynak a pápa castel-gandolfoi villájának -elpusztítását. valamint azt. hogv a villa zsúfolva volt menekültekkel ős eövetlen nőmet kntonn sem t:ir-tózkodott a villában és annak közelében. IL\'tsonló nvilatkozn-tot nNiijtaltak át Washingtonban az ottani nuncius ulián. A pápa nyilalkozatál Londonban vizsgálat tárgyává teszik
Anqépa>ksbát eledé. Stetner, Macvnr utca 8. 545
Vadáaxpuaké« vennék, kekasnól><«-
llt, Páfeslcs-ttstet, Kell.
Vmrróaép és bútorok eladók Király-utca 14.. földszint bilrs. 549
TeUesen u| könnyd 40 es oalama eladó Fő-ut 17., emelet. S4I
Eledéi flntötlvaalíád. férfiruhlkTkVhá tok, fillór\'c. Sugár-ut 8 559
Eladá t Lenabrost fftalvétákkal. napy lUkör. «fkrény, éjjellszekrénv, virá?áH. vány, férliöltöny, székek. Klsfaludy u. 29.
__. 558
Jók«rban levő segédmotoros kerék* pár» keresünk megvételre. Hsngya kirendeltség,\' 557
1 drb 1943. lloimt alig használt Standard rádió eladó. Megtekinthető Alsó-pánc 120. sz.
BÚTOROZOTT SZOBA
Mtgánog nő részére butoroeotk^ szoba (ilxéó. Clm a kiadóhivatalban. 5)1
LAKÁS, ÜZLETHELYISÉO
Oxlat hely leég emet beépített költ-rég megtérítéssel átadnám Nyílra! Józief. Bővebbet Msgyar-utca 9., Turl dlvalllzleb ben. 549
Szép egvsxobás konyhás lakásomat et> oaerélaam kétsxobás-konyhás lakással. Ugyanott gyermeklány felvétetik. Clm: Petöll-u. 42, Balogh. S4I
HÁZ ÉS INOATLAN
Eladó kétszobás és kétszer egyszobis ház, adómentes és egy hold főid. Papp, Teleki-ut 8, telefon «70.
Elad a egy magyar hold szántó méy-vlil dülóben. Megtudható Dénes, Csé.ivi LáizlO-u. 13. SÍ4
Iharosban eladó egy 854 négysitfgölet háachely. Érdeklődni Kossuth-tér 6 sz.. Hsjdunál. 547
Etadók mindentéle kisebb, nagyobb Ingatlanok. Vételre, cserére állandóan közvetít Horváth ingatlaniroda, Sugár-ut 42.
R.\'szes művelésre élő-, hollfelszereléstel kiad ím |0t termő 10 holdss siőlő, szántó, rétből állo gazdaságomat, bekéltözhctó látásul, kerttel, vagy nbbs éves alkalms-zottat keresek. Qm: Hangya, Dobri. 550
* ...........rra -j i . _ . i 111 r ii _____l____ i
_KÜLÖNFÉLE
Kaposváron téglagyár bérbeadó. Schletinger István Kaposvár, Pő-ut 84. 512
A GŐZFÜRDŐ nyitva v»n röggel 7 órától est© 6 éráig. (Hétfő, szordn, péntok délután ós koddon ogésr. nap nóknok.) Tolofon: 660.
ZALAI KtaLilT
reUTIRAt MAPILáP.
: „Xlzyetáeaáfl fL T. Ik|yiu««r< 7«laióe kledé: Zalai Károj-. NyeuajuoK: s .Uryututil R. T. ft*Qnua<»0 ^ eyeaéájáked (U«yka»li«4ii
Feladó:—
:
Hcndfoko/.at:______
Tábori nos a:
■ óvf., 41. sz.
Nagykanizsa, 1944. február 21. hétfő
Á™ 16 filVé*.
POLITIKAI NAPILAP
ég éti kiadóhivatal: Fönn á. wAm. tóéért én kladrthlvaiall teleion 7H. m eletük minden hétkbzuap délután
mm
felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
KióHzetóat Ara: egy hónapra * pon^ 30 fillér.
negyedévre 12 im^ó 4(í lillAr l\'^ryi\'« szóin: hétköznap 16T11I.. szoinint >u HO III!.
KferauaMu
ucrxa
Killay miniszteretaök:
„Amig egg katonánk van, minden ermnhkel megvédjük határainkat és erre mindig lesz kmtonánk"
Kállay Miklós miniszterelnök nagy beszédet mondott tegnap a Nemzetvédelmi Keresztesek olőtt Budapesten. Beszédében hangsúlyozta, hogy kettőt kel! megvédenünk, határainkat és a nemzet lelkének tisztaságát, fí-a-tárainkat fegyvereinkkel" és munkánkkal védjük, a nemzet ! felénk lelkét a magunk lelkének erősségével. Amíg egy katonánk van, minden erőnkkel megvédjük ha tárainkat és erre a feladatra mindig lesz katonánk. ~
Azt nem tudjuk megakadályozni, hogy a magyar lélek ki-kezdésére ne induljanak kísérletek. Ezekkel szemben őrködni mindenkinek kötelessége.
Ami az országban történik, mondta a miniszterelnök, azért én vagyok a felelős, a külpoliti-kai és katonai elhatározásokért is. Elhatározásomnak és akara-tóimnak minden erővel és mindenkivel szemben érvényt fogok szerezni. Az ország ma súlyos napokat él, de feltétlenül bizik barátaiban.
lenséggel szemben megvédjük és biztosítjuk az ország belső rendjének fennmaradását.
Ez nem jelent ki hitfást senkinél szemben sem, tegke-
nlsbb* jeleni Kihívásl az ország /nitdrain túlra. Békés nemzet voltunk, a revíziót is békés eszközökkel hirdettük és valósítottuk meg.
,.Békét és kenyeret ón akarok adni a magyar népnek"
Mostanában gyakran hangzik ; békél és a kenyeret és hogy
a »bókét és kenyeret«
tegyük le a fegyvert. De mj-jón miért kiváltják ezt éppen tfilünk, a békés kis nemzettől, akik c.vtk a halárainkul akarjuk megvédelmezni ?
Ezek nem adni akarnak békél
jelszava a propaganda szólamaiban. Békét és kenyejret én akarok adni a magyar népnek és nem azok, akik ezt rőpcédu-lákon hirdetik s akiknek nem béke és kenyér a céljuk, hanem
az, hogy felborítsák a belső ren- , . . . .
dünkel és ezzel kiszolgáltassák í k™.V«ret, hanem el akarják az országot az ellenségnek. A I venni a békénket és kenyerünkülföld felől egyre halljuk a | kel.
Radikális intézkedések a közollátásl visszaélések ellen
Szólt a továbbiakban a miniszterelnök a közellátás snl kapcsolatban visszaélésekről olhaogzó panaszok
ról és kijolontotto, hogy fokozott mértékben tesz radikális intézkedéseket. a visszaélésok üldözésére.
Hogy a világtörténolmí osomé-nvoknek milyon esoményei zúdulnak ránk, annak nii nom vagyunk urai,
íti7trm«4fmf T/nn mii*, uiiihw uu iium i^YUIik iiiui,
. Biztonságot a/on-., (,0 , helyzetet hogyan álljuk
ban csak az nyújt ha elsősor- «¿ért mi vagyunk\' a felelős
ban magunk állunk ki a gátra. UmyuM.- Mi vagyunk felelősök
Országunkat, folytatta a mi-, azért, ha a közös ollonállán szelleme
niszhcrelnök, minden k\\)lső cl- meggyengül, aholyott, hogy erősöd-
nék. Amig az ellonség messze van határainktól, lehet sorainkban egye-notlenkedés, de ha közeledik\', mindönkinek ki kell állnia a gátra. Amit/ minket nem bántanctfí. mi sem bántunk se.nkit. I)e ha minket bántanak, mi sem tehetünk mást, mint hogy minden erőnkkel szembe szállunk azzal, aki hozzánk akar nyúlni. A miniszterelnök lieszédét sokszor szakította félbo az együttérzés lol-kes megnyilvánulása.
Paasíkivi Moszkva válaszával é$ ffeltételaival Helsinkibe utazott
A németek ma hajnalban Londont, az angolok tegnap Lipcsét bombázták
Berlinből jolonti a Német Távirati Iroda: A koloti arcvonalon
Kyrox\'ográd w\'dékén a váróétól délkoletro ée északkeletre tovább tart a özovjotorók nyomása. Az oroszok súlyos tüzérségi ée pén-céloe harc után két bolyon kisobb lietörést értek ol, de a némotok ellentámadással heves küzdolem után visszavotették ókot és a botörési
Cserkaszitót nyugatra és Zsas-kovtól imlelre az oroszok uj páncélos, tüzérségi és gyalogos csnpatok harcbavotésévol folytatják támadásaikat. Némot gránátosok
Szepetovszkától délnyugatra orodmóíivos táma<lás8al fölszabadítottak több holységet.
Sztaraja Russzámd szintén hoves harcok dúlnak.
helyokot olrotoszelték.
Változatlanul heves harcok dúlnak a nettunoi hídfőnél
szombaton . metek kétszáznál több foglyot oj-
A nottunoi hídfőnél a kora roggoli óráktól az éjszaka beálltáig változatlan horessóggol dul-tak a harcok. A némotok ellentámadással a legorósebb tüzérségi és pán-célóö tüz ollonére további tért nyertek Aprilia mindkét oldalún. Not-tunonal az angol és amerikai oáli-céloeok és tüzérség ismétolt oílon-lokéaei az ollonség súlyos veszteségei mellott meghiúsultak
tettok, 18 páncélost mogsommisi-tettok, illotro zsákmányoltak. Aa ellonség bár omlxirhen és anyagban nagy veszteségeket szenvedőit, mélyen tagozott védelmi rendszerében továbbra is olkosorodott ellenállást tanúsít.
A cassínoi arcvonalon a szövetséges csaf>atok szombaton tartózkodtak a harci cselekményektől.
A né
PaanihiVi H«l»inhibe vitte a szovjet-választ
zolja az a tény is, hop il(otok«9 körökben n korábbi találgatások és híresztelések a föltételükről és a Rzovjot álláspontjáról toljoson megszűntek.
Stockholmból Züriehbo érkozett jelentós szorint Paíieikivi visszatért Helsinkibo, hogy a finn kormánynak jolontést togyon. Paasikivinek már hirtokáhan van a finn javaslatokra adott szovjot válasz. A szovjet -döntésről szóló hír valóságút iga-
A finn sajtó kommontúrjai foglalhatók össze:
>gy
A koloti front oeoményoi érthetővé teszik, bog)\' Finnországot békevágy tölti el, de a háborút csak akkor fojezlvotjük 1»), ha \'Finnország szabadságát és önállóságát hiz-tositva látjuk.
A Lipcsét bombázó angolszász gépek ötödrészét elpusztították
Boriinbői jolontik: Ejsaakai légi-t ám adásban a brit légioró Lipcséig olőroliatolt. A némot légvédelem az ellenséges lx>mbázókötolekek több mint \'20 százalékát megsemmisitetto, sulvos harcok után.
ílétfón hajnalban I/indon torü-lotén újból légi riadó volt. A szombat roggoli német légitámadúaok óta iw angolok ismét elözönlik az óvó-holyoket. Ixindonhan H uj légví^dolmi óvóholyet építottok, minU^v 68.ÍXX) emlnir l>efoga<lására.
Véros összeütközés jugoszláv portlzénok és felszabadítók vezérkarai között
A Száváig építik már a zágrábi vasútvonalat
Zágrábból jelentik: Horvátország területének a partizánok-\' tói való megtisztítása tovább folytatódott Szlavóniában ismét 69, Bródltál 29. Nasicénél 14
partizán esett el. Az uj\'abb\' har-cok alkalmáéul elesett a Zágrábtól délnyugatra fekvő teríi-leten folyó harcoklvan 230 partizán. Bjelovárhál 25, Belatinrv nél lő, C.rkvenicánál 9, az ország többi részében 111 partizán eselt el. A Zágráb környékén folyó harcokban január 1-től február 10-ig 2160 partizán adta meg magát.
*A jugoszláv partizánok és ;i nemzeti felszabadító hadsereg legfelsőbb vezérkarai között komoly nézeteltérésekre került a sor, amelyet véres leszámolás előzőit meg. A vita hevében Bo-rovies partizán tálKirjiokot agyonlőtték. -
A Zágrábtól északnyugatra fekvő Kanyev he.gységl>en any-n.yira előrehaliultak. a tisztogatási munkálatok, hogy a műszaki\'csapatok hozzáfogtak a zágrábi vasútvonalnak a Száváig való helyreállításához.
Ujabb tárgyalások indaloak ax oroxx-lengryol hatHr-feltéfpIefc felölt
Ixmdoni inogbisható bolyról nyert értosülés alapján a londoni lengyel emigráns kormány miniszterelnök«, Mikolajcik, közölte a brit miniszterelnökkel, liogy hajlandó tárgyalni a Szovjetunióval az uj lengyor-szovjet határokról, csupán azt a \'folté-telt szabta, hofcy ielenleg csak ideiu-lenes megállapdásról kdiet übó, mely a folszabarhilás után ujabb mogboszélés lárgvát kéjx>zi. Hivatalos helyen a tárgyalásokról hallgatózásba burkolóznak.\'
Más forrásból n^rt értesülrs Hze-rint a menekült lengjiol kormány nem ilyen formában továbhitott4\\ Moszkváiul kérgét .a brit miniszterelnök utján, hanem Churchill, (klen, Mikolujezik és Itoemer mií^vkövot részvéteíéwl ujabb moghes»eJ,OH\'\'knt kirtanak, melyben M.ikolajczik nem végleges, hanem demarkációs hatur-vonáfat javasolna. A Szovjet idoig-lonoson megszállná a demarkációs vonaltól kehitro eső toriilotot\'. Vég-legos határokat csak I*)ngyolors/ág. felszabaduhisa után hoznának.
Tengelykarát intézkedósek Argentinéban
Nem szakad mog a dlploiv.áolal vlazon/ Argentína ós Spanyolország .VQi\'Qtt
AÍadridból jolontik: Aa aroontiiuii külügyminiszter foga<lta Spanyolország buonos-airesi nagykövetot barátságé» l)C8?íólgotés során krfe-jezto az argontinai nép őszinte, barátságát Njwmyolországgal swmbön. Kzzol kajxisolatosan az egyik ai^níh-tinai lap irója\' nuígcáfolja azokat a külföldi laj*)k által rtorjeSíltott hi-rosztoléyeket, melyük HM^rint Argontina és Spanyolország között a (liplonu\'ieiai kajwsolatok im>g»zünto-tését torwzik. Az argentínai lap ezeket a hirosztoléeakot a folofötWn k/ipzelőd^\'« szüleményoiniík \'molídjii..
Buenos-A ireeben "a Vótk \'német katonai -attasé házi óriíetét ismét megszüntették, a janán katonai attasét szintén szabadlábra helye-.\'.tók.
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
Jövő hónapban lesz a nagykanizsai Ipartestület
tisztujitása
A nagykanizsai városi és járási. lpa^NtTsütlct előljárósagá. iná iéle-ící\' tag képviselőiében rövi,d<isen összeül, hogy elöké-szils^ a jövő hónapban esedékes kö vyülésl, üine^y azért bi;- most nagy fontossággal, mert ezen választják meg az elnököt, alelnököket és a mandátumok, lejár-távaraz elöljáróságból kieső tagokid
Az • iparostábor nagyban ké-szül az elnökválasztásra. Man-kovits István egy évi elnökség alatt olyan munkát fejtett ki, ami minden dicséretnél szcblxm beszól. Mindent elkövetett az Ipa osbókc leiyréá\'Ulására, aminek szép eredményei vannak. Mankovits vérbeli iparosmester, mindenkor sikra szállt az egyetemes iparosérdekekért, a béke ós komoly munka férfin, akit illetékes helyen is mindenkor rokonszenvvel fogadtak. Újból való megválasztása nem lehet kétséges.
Nem áruelvonás a törzsvevők kiszolgálása
Sok vilára és-különböző magyarázatokra nyújtott alkalmat országszerte a tör^vevők- kiszolgálásának Kéróóse. Nem egyszer megtörtént, hogy nemcsak a magánosok de ínégeríyes hatóságok is áruelvonással vádolták és felelősségre vonták azokat a kereskedőket, akik törzsvevőik szánvára félretettek bizonyos árucikkeket ugyanakkor» amikor ugyanazokból az árufajtákból á csekély készlet minit a »futó\' vevőt mim tudták kiszolgálni.
A Magyar Vidéki Sajtótudó-sitó budá|>esti jelentése szerint oz orszái{ kereskedelmi és ij>ar-kamaráiban a tapasztalatok nyomán egységes felfogás alakult ki, amely szerint a kőzcllá: tás érdekeit egyáltalán nem\' sérti, sőt kívánatos is, a törzsvevők számára való l>erendcz-kedés, ám persze csak akkor, ha a kereskedőt nem vezeti meg nem engedett mértékű nverész-kedési szándék. A kamarák ugy vélik, hogy e nézetűket csak megerősíti a vásárlási könyv első old."Iának hátlapjára vezeteti • Fií\'vehneztetés-, amely első bekezdésében >a rendkívüli viszonyok által indokolt« körül-.-ményekre való hivatkozással az árukiszolgálás mikéntjét valójában kereskedőkre ruházza át.
Nehogy a jövőben e kérdés körül ujabb félreértések ós kellemetlenségek adódhassanak*, a kereskedelmi ós iparkamarák most arra kórik a kereskedelmi minisztert, hogy a törzsvevők kiszolgálásához fűződő fontos közellátási érdokekre tekintettel magyarázó rendeletet adjon ki, amely a problémát minden vonatkozásában alaposan megvilágítaná. Iíir szerint ezt a kérdést illetékes helyen megértéssel fogadták s valószinűlog hamarosan napvilágot lát a rendelet, amely a törzsvevők kíszolpál.UA nak dolgát véglegesen szabályozza.
A GŐZFÜRDŐ nyitva van roggol
1 árától este 6 óráig..(Hótfő, swrda, péntek délután 6b koddon o«6«e nap •áknok.) Tolofon: 560. \'
Siaráii iélilli Tálauljik n»g laiykaalna
dlsipolgáráva vitai Osiliayl lerael vsiérériaiyei
Mint ÍRmorráos, a nagykaniKsai
Magyar lílot l\'ártia városi gasdaaági blokkja beadványt inUwtt a város poli;árnioslorélK>z, amelyben utalásnál yitíV. Ortzlúnyi Kornél vezérór-nagy, a Mária \'lWézia Kend lovagjának legendás vitézségéit» és hervadhatatlan katonai érdomeiro, azt javasolta, hogy Zrinyi Miklós ősi városa, anioly mindenkor a hősők városa volt: \'Nagykanizsa, válassza dituspJígárai uorJ>a vitóe Oszláiiyi
Kornél vezérőrnagyot. A« indítvány a/, og\'ész városban osztatlan együttérzést váltott ki. A j>olgármoatci-onnok alupján fobrunr 23-án, szerdán délután ft órára hivta össze a város képvisolótostülotél diH/.köztfyü-lősro, aniolyon Nagykanizsa diar-ixdgárává választják vité« Oaalánji Kornélt.
Clróf Apponvi Albort, gróf /liobj X<Ui4or uiollú...
Vánaegyei IÉP BisyvilaittBÉayi érlakailal lan vaaáraap Kaiithalyaa
A Magyar l\\let 1 »ártja zala-vármegyeí szerveztíte február 27-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Keszthelyen a Hungária szálló nagytermében kerületi nagyválasztmány! értekezletet tart*. A/, értekezlet tárgya az általános kül- és be.l)M>litikai helyzet, valamint az időszerű kérdések ismertetése.
A/, értekezleten megjelenik vitéz Faragó Kde orszáwyülósi képviselő, a MÉP országos, el-
nökségének képviselete, Yala-?ninl a párthoz tartozó valamennyi znlavármegyei országgyűlési képviselő.
Az értekezletre szóló meghívókat már kiküldték. A főispán, mint a MííP vármegyei elnöke felkérte a Keszthelyhez kőzd eső községek szervezeteinek vezetőségét. hogy az értekezleten a tárgy fontossága miatt jelenjenek meg.
AMIKOR A MAGTAR BOMlD B808Z FÖLDÖM HiRCtlT . Az utolsó éjszaka és egy meghiúsult áttörési kísérlet
Csendes eső veri a hevenyészett védőállásokat. A méter mélységű árkokban már locsog a viz és az emberek fázósan húzódnak egymáshoz Negyedik napja tart az orvlövészek bekerítése. Négy napig sAukadatl-.mui esett az eső. Mindenki csonljá-ban érezle inár a nyirkos nedvességei s ugy vágyott egy kis meleg napfény, iníul néhány órai gondtalan alvás és pihenés után.
Ván-é valami mozgás Mihály V, moccan e«»y árnyék ós hangzik a rekedt kérdés a sötétben.
Az őrszem, Szabó Mihály tizedes a kérdező feló fordul. Falubelijét, N. Tóth Isivá.n szakasz vezetői ismeri fel az árok alján gubbasztó sötét alakban.
— Az előbb láttam valami mozgást emitt jobbról, azt hiszem nemsokára gyünuek, jó lesz, ha csendeden riadót csínálunk, hogy készen várjuk őket
No, akkor megyek és clő-készitem a fogadtatást I — emelkedik fel Tóth István. Hangjából olyan nyugalom árad, mintha nem is a közeledő veszélyről, hanem a .másnapi ebédről volna szó. Végigballag a század védőláncán, sug-bug az emberekkel. Aztán visszamegy századparancsnokához s jelentést tesz neki.
— Hadnagy ur, alázatosan jelentem, minden rendben van. Az eml>erek ugy viselkednek, ahogy
fffohvM hgdituMsM smO
kioktattam őket. Mindenki színleli az alvási, bóbiskolás?, hadd higyjék ezek a banditák, hogy ilt a legkönnyebb lesz nekik a lógás. Kgész közelre engedjük ökel, aztán kezdődik a cirkusz...
Közben a géppuskákról lck<*-rülnck a sátorponyvá.k, a grá-nálvetők beállítják kis masiná-iukat és feszült figyelemmel várnak.
Az orvlövészek pedig gyanútlanul jönnek. A tisztás túlsó szólén megzörren a bokor s kúszás zaja hallik. A század minden tagja helyén áll és egy emberré feszülten várja a parancsot a tüzelésre. Mindenki tudja, hogy ma éjszaka nagy és döntő támadást kell clháritaniok.
• Huri.... huri!____- hangzik most fel a tisztás széléről s alakok emelkednek fel ós rohanva közelednek az állások felé. Csak ugy rajzanak, özönlenek, lehetnek vagy ötszázan a lámadók. Parázs gé|>pisztoly tüzet zudilanak a század \' arcvonalára.
A tűzparancs még mindig nem hangzóit el.
Idegtépő pillanatok. A kezünk görcsösen markolja a fegyvert.
Amikor száz méter távolságra julnak a magyar állásoktól, éles sívílás hallatszik. A századparancsnok fujt jelzősipjába. A jeladással egy időben fehér vi-lágilórakéták emelkednek a magasba és nappali fénnyel árasztják el az egész tisztást. Nvom-
0
A ZENELO MALOM
ma prolongálva a NÉP MOZGÓBAN

ban rá : mintha a pokol szabadult volua ki.
A géppuskák golyószórók**»., dul dadognak, ke.leiielnek. De a puskák ís kitesznek magukért. A pusknro|>ogás egybeolvad * fülsikelitően működő tűzgépek hangjával és fortyogásszerü dobol a dobhártyáinkon ! Tóth Islván az árok szélén áll és kézigránátokkal «-igazgatja« a do-hólávolsáijba köv\'e\'itő orv>6vé szekel.
Ne sajnáljátok őket fiuk ! Töltsük ki rajtuk a négy uap minden keservét ! - kiáltoacza az emberek i\'elé Tóth s az e^ik orvlövész!, aki néhány rnéfer-nvire megközelítette, géppiszV»-lyával intézi el.
A rakéták fényénél kísérte-tiés látványt nyújt a dörgő, r<>-liogó tisztás. A magyar viWöál-lás elölt hullacso|x>rlok sölétle-ne.k. Az előretörő <>rvlövész<\'k a meglejMítésszerü fogadtatásra már nem huződhalt tk vissza és valamennyien olt vesztették életüket.
Tüzel szüntess ! hangzik el a parancs félóra mulva s az. arcvonal isinél csendes.
Pirkad.
Járőrök mennek előre.,.
Mire a nap felkeli, az előnvo-. múló század 102 halottat, 331 különböző fegyvert, egészségügyi felszereléseket, térkéjiekéi,\' okmányokat talált a tisztáson.
A század vesztesége bárom halolt és egy sebesült volt.
Herendi László

Egy 19 éves zalai hös életrajza
• filoteni titka a azorot.it« ciramol Sx.onibatholyen jolont moff Voocr kényi Endro ólotrajza. Az ólokrnjz a Balaton mollett született pápai diáknak a kél világháború zaja közt lopon;ő halk, tiaztj», Iatonl*) morült ólotét foglalja össze. Tizenkilenc év öléinek bizonyult az ideális lulkü ifjúnak ahhoz, hogy maradéktalanul mogoldja örök problémáink loj^ic-mosohhjét, a ini^gvalősitott ovangé-liumi Iston- s innborszonilotot. fiiulai az öntudat első fakadásaitöl koztVr« a doriis epizódok és a iuthőz köbdr.s sí\'igtoljosit/\'sok lánca, moly tovább-füztSdik a kisdiák kitartó szorgalmúban és bofojoxődik a ti\'/onnyolcévo« ludovikás kialakult szilárd jolloiné-Imn.
Vozokénvi líndrőt, a kiskomáromi iofaztrató fiát, a zalai táj adta a lia zának, innon indult, hogy például , szolgáljon nomj^tünk ifjúságának. A magyar gyonnokok között aolan indulnak majd ol az ifjú h(Jeök általa mogjolőlt utján. • V
^^^VWWWWWIrtA^WWMVS^
Lapzártakor érkezett
A német buvárhajők az Atlaati-oceánon 11 ellenséRes haj.M ally-lye^zletlek el .az uUfrbi napokb.»n.
(M. T I.)
Pólg.&y. »814/19*2—48


narcins 6-m
uj kezdő és haladé Ky«rslrásl( gáplráal tanfolyam kezdédlk.
Bairntás egész oa|k
Nagykanlxu, Szent laue httreeC\'*/
)
1*44. február. 21
ZALAI KÖZLÖNY
Nagy sikere volt a kiskanizsai . kivánsághangversenynek
l|| mérföldkövei ütöttek le a kiskanizsai lovon lék szombaton este haladásuk országútján ki-vánsághaugverseny ükkel, amit • \'nvugodtan \'mondhatnánk .aján-dekhangyersenynék is Valóiéin értékes ajándékkal lepték meg a közönséget.
|■;/. alkalommal is zsúfolásig megtelt az Olvasókör iu)gyler-nte A legelső sorokban ott volt ér. Krátky István polgármester, vitéz Bánky Bertalan és Uher Krnö ezredes, Pí Bánás A. Gyula plébános, vitéz Filó Ferenc igazgató és még sok lelkes levente-barát és műpártoló. Sok \' *vJ>esü1t honvéd is volta közönség soraiban.
Szépudvary László ünnepi megnyitójában a haza szeretetéről,a leventei fjuság elhivatottságáról szólott, majd a Himnusz után honvédzenekarunk.nyitotta nuig a műsort Erkel : Hunyadi l.ászló nyitányával. Első pílla-nalban furcsa érzés fog el bennünket, önkénytelenül keressük valahol az elrejteti rá<lió hangszóróját. De a sziii|>adon cseng-Ixmg a csodálatosaik szép dallam és a végén a kiskanizsai közönség tapsviliara foga<lja Hó-ring karmesterék pompás teljesítményét
" Pálffy József nagysikerű katonanótái következnek a levente énekkar közreműködésével, uraid az ötletes bemondó, ugyancsak Pálffi József jelzi Tóth Ferenc prózai magánszámát, melynek szintén nagy a közönségsikere
Első énekesnek Bakos Mária jelentkezett Ízléssel kiválasztott magyar müdalával, ;t honvédzenckar fúvósainak srép kísércté-lx\'ii érdemelte kí a közönség nagy ünneplését.
Polay László kurue nótákat tárogató\'/ott sikerrel,\'\'iuajd a kö-\' ző nség zajos tetszése mini lelt Kiskanizsa legügyesebb »szí-nésznője«, Kiss Mariska énekelt szép magyar nótákat.
A honvédzenckar mellett az est kiemelkedő pontja volt Rózsa György és Kovács Magdus IKmypás magvar tánca. A szá-i mot megismétel lel te a közönség és hosszan ünnepelte a két ü^yes táncost!
A lenventék énekkara után újra a honvédzenckar kitűnő játékában gyönyörködtünk Puszinké Námfor : Magyar népcíal-e^vvelegét hallottuk finom előadásban. A siker olyan nagy vort, hogy a karmestert és a zenészeket ajándékokkal lepték meg. Polay László és Kőrös Károly humoros »tótli atyafiak« jelenete nagy derültséget okozott a nézőtéren.
Külön fejezetet értltfmel Tas-sy Klára táncszámo Elragadó volt a klasszikus táncművészet magaslatán. A pompás teljesítményt a közönség uirázása és t<1j>srvihara fogadta. (Betanította Gábor.)
Kiemelkxxkítt még a müsorl>ól BaJogh Gyuszi cserkész mando-linzcnekarának élvezetes száma, vakamint az énekkar komoly értéket képviselő nótakincse.
Kenessoy Klárika ós Vugrin-e.aica György énekszámai gazdagították még a műsort, majd I\'áJffy Józseftől hallottunk két
remek verset (Mécs: Királyfi 3 bánata és Végvári : Csak egy éjszakára) kitűnő előadásban, régén a közönség együtt énekelt szép magyar dalokat a nagy ünneplésben részesült honvéti-, zenekar muzsikájával.
Szépudvary László, PálffyJózsef; Pérkó László, Tóth Ferenc és a többiek, akiknek köszönhetjük ezt a nagyszerű estet, érdemes munkát végeztek. Ez a munka tul van a kötelességteljesítés határán. A magyar lélek muukája is. Nekik és *toknak,
akik közreműködésükkel adták Kiskauizsának ezt a szép farsangi ajándékot 1944. telén« köszönjük igaz meleg .sáska-szeretettel.
Tekintettel arra, hogy a kiskanizsai közönség hely hiányában kiszorult a legutóbbi előadásról,\' a Kivánsághangver-senyl február 27-én, vasárnap este G órai kezdetlel megismétlik, a hősi halottak, hadbavonultak és eltűntek szegénysorsu hozzátartozóinak javára
-k-n-l-

Rögtönitélöbirósig elé kerDI egy nagykanizsai
fiiatalember,
akit a csendőrség egy söjtlrl korcsmában elfo-ott
\'¿alaszentl)alázs, február 21
(Sa¡Át twiótibnklól) Kilünó fogást csinált a golsoi csendőrség. Ugyanis Móazáms László nagykanizsai, 2!l évi* fiatalember szolgálati helyéről megszökött éa olfoga-Uisa elől elbujdosott. Mészárost <M fogták és átadták az i Heti -kos liató-aágnak. Mészáros azonban most ia kijátszotta őreinek éberségét «« iámét megszökött. Klfogatáaa iránt minden intézkiHlést megtettek.
Időközben egyre-másra érker.tok a íoljolontéfv\'k a zalai caendórör-sökre, valamint a f nagykanizsai ügyészségre, hogy egyiw községok-l>en, főleg a liegypineéklien fosztogatások tőrtéinok a légoltalmi olsö-télités idojo alatt. A jelok szerint
valószínű, hogy a fosztogatásokat a azökésben levő Mészáros László Lajos követte el valamely társával. Körözést ia lultak ki ellene.
A golnoi csondőrörs egy járőre az egvík söjtöri korcsmában a közölt személyleírás alapján ráis-inert ós elfogta Mészárost, akit beszállítottak az illetékt« büiüigyi hatóságokhoz. Volo együtt elfogtak a csendőrök <*gy férfit, akit M Asz árossal c»gyütt találtak és akire az a gyanú, hogy Mészárosnak bűntársa volt. Valószínűleg még a mai nap folyamán beszállítják « nagykanizsai kir. ügyészségre. Mészáron bünlaj-stromát most állítják össze Szombat bolyon.
Wngtönitélőbiróüág elé kerül.
(Egyszerre #sipt«k cl g határén egy 27 tagn
cienpisz-baidát
Csáktornya, február 21
(Tiulósitónk jelentése) Csak mina}) jelentettük, hogy a miksavárí bálái vadászok a drávamagyaródi határrészén egy hattagú só és lisztesem |>ész-társaságot fogtak ol. Hasonló oeot történt most Drávavúsár-muraközi község határában.
Iiolv
ahol az eddigi legnagyobb méretű aócsem|>észolnl lopientek le. Az éjszakai órákban ugyanis Drávavásár-lielyről <-gv 27 tagu, főképn fiatal legényekből álló csojwrt indult ut- i miK a Dráva felé. A. esojx>rt mindegyik tairjának vállán 50 kilogramm só volt ogy-egy zsákban. A caoín-pészoknok azonban nem volt azoron-
cséjiik, mert éppen egy határollon-őrző megerősített járőr karjaiba futottak. Mind a 27 csempészt elfogták, a volük lévő IS és fél métermázsa sót jxylig lefoglalták. A csempész-társaság tagjait hazaengedték a kihallgatás után, minthogy I)ráva-viwsárholyen bojolontott lakásuk van, de az eljárás megindult ellenük.
Ugyanekkor Hétvezérnél a német határon szolgálatot teljesítő liatár-vadászok is ol fogtak ojcv csemjiéast, aki azonban már visszafelé tartott és ¡17 kilogramm rézgálicot hozott magával. A csempész-rézgálicot itt is lefoglalták és a cseni jxwz ellen megindították az oljárást.
Hol s hogyan üdülhetnek ingyen iparosok és azok hozzátartozói?
A magyar iparosságnak Balatonfüreden, Borszéken, Hajdúszoboszlón és Hévízen van üdülőháza. Az üdülőházakban az iparosok ós családtagjaik kétheti vagy négyheti időre fizetéses és ingyenes kezeléslien és ellátásban részesülnek. Budapesten a Szent Lukács gyógyfürdő ad kedvezményt az ipa-rosoknak és családtagjaiknak.
Az iparosok üdüléséről a legszükségesebb tudnivalókat az alábbiakban ismertetjük.
A négyhetes üdülés elsejéétől 28.-áig, a kéthetos üdülés 1—1 l-ig vagy 16-29-ig tart. .
Az üdülés az I ipartestületek Országos Központjától kell kérni. Az erre szolgáló nyomtatványok az ipartestületeknél kaphatók. A kérelmekét az ipartestületekhez kell beadni, az i]>ar-tcstület továbbítja az IPOK-hoz.
Mikor kell a kérelmet beadni? Két példa minden szónál jobban (megmagyarázza. Ha májusban . akarok üdülni, a kérelmet április 10-ig és ha iuliusban akaj[>ok üdülni, a kérelmet junius 10-ig kell l>eadnom. Csak olyan családtag l>eutalását lehet kérni, akit a családfő tart cl A családtagok beutalására csuk az ipa-
tarján—pál c5/cs
textilipari én hereakfidelmt vállalat Nagykanizsa.
Qyár: fleyyar u. 86.
JeJ&fon: 3-44-
Városi f 6üzlet: Fő »t 14. (Ebé Magyar Biztosi tó Méret\'palotájában.) Telefon: 5-33.
rOsok beutalása után kerül sor.
Azok, akiknek kórházi szanatóriumi ápolásra van s/jíIh sógük, nem kaphatnak beutalást.
Az ingyenes beutalásra haté-sági orvosi bizonyítványra is ujkelctü vagyontalansági (sr^-génvségi) bizonyítványra <nui szükség. Ingyenes binitalásnát s csak a vasúti költséget kell m*^ fizotni. ,
Azok az iparosok, akik a atai hál>orul>an részt vetlek, azonos feltételek mellett előnyben részesülnek a fizetéses és az iar-gyencs beutalásnál is. Ingyenes Iwnttalásoknál hatósági orroai bizonyítványt és ujkeletü rm-gyontalansági (szegénységi) bizonyítványt kell beszerczniök.
/Uilaton/ürcdcn az üdülőházat egész éven át üzcuH>en tartják. Ide csak szívbetegeket utalnak Im\\ Az ellátási dijért Lakás, kiszolgálás és i»pi háromszori étkezés jár. Az im-gyenes beutalások csak áprilisra szólnak. Az ingyenes fyetita-lásra szóló kérelmeket március 10-ig kell beadni. Ingyenes Iw;-utalások októberre vagy novemberre csak igen kivételes esetekben történnek.
\'Borszéken az üdülőházat junius 1-től szeptember 30-ig tartják üzemben. Ido azokat utalják be, akik azxM-lami vagy Uvsti kimerültséigben, ideges szivzararokban, mnirasz-téniábiui, gyomor- és bélhurut-ban, e|Kv- és vescbántalinakban, légzőszeM\'i bántalmakbau »zen-vednek. A beutaltak itt csak lakást és kiszolgálást kapnak, Mc ingyenes beutalás nincs.
Ilahtuszol/oszlón az üdülőházban jelenleg honvó-J <Iek üdülnek. Ezért ido a hezitálás szünetel. A második üdűlő-, házat most építik. \\ Hévizén
az üdülőházad május l-^il swvp-teinlx-r 30-ig tartják üWfnJíí*1-Ide reuinás, csúzos, izületi gyulladásos stb. beteg<;ket utalnak be. Az ellátási «bjért lakás, kiszolgálás és uai>onL-i háromwx>-ri étkezés jár. Ingyenes helyre, csak május hónapra történik beutalás, a kérelmet ápr. 10-«* kell beadni. Ingyenes hrJyre szeptember liönapban csak i^n kivételes esőtekben adnak kiutalást.
\'¡Uithi ¡testen a Szent Lukács-fürdő ar. az iparosságnak kedveXuíényt. A tí-déki iparosok é«s családtagjaik a fürdő társas reumaosztálvára kérlictik felvételüket. A kérelmet négy-hat héttel előbb knlt beadni az IPOK-lioz. A na|>i ellátás jelenleg 9 pengő 40 fillér, amiért lakás ós gyógykezelés fa jár.
Kagyar Kapa ét odgöntrkőxéssk
Az elmúlt vasárnap labrfaru-gómérkőzéseinek értlekess^e a Ferencváros-URAK 6 : 2-es, « Csepel—Szabadka t: 2-es eredményű Magyar Kupa mérkőzése. Ezenkívül az egész országban komoly cdzőnvérközéiseJt«
tartottak a csapatok.
*
Nagykanizsán a Zalacgerenodl MOVE 1 :0-ás győzelmet araloft a ZMNTE cdíésén, egy vogjfvi ZMNTE csapat ellen.
Az NVTE szintén edrfct tartott. I
\\
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
A BankegytsQlet 73. évi" közgyűlés«
Nagyítani*« váixxi wgjkori köz
yazdosúgi jolentóeégénok bizonyítéka az is, hogy eonteiuiáriuinhoz ín há-raMjKgyod évszázadé« fennállás év-fwdalójáhoa közeledő pénzintézetei raoivuk s nemcsak vannak, hanem virulnak. Bizonyítják u pónzin-téaati élotkornak uzok a nzáuiai azt í», bc^fj bármilyen mostoha sort •rtw utol ezt a várost aa utolsó félévszázadban, életecoje gazdasági frouton is töretlen *ez ad reményt •mtuk a zalai gazdasági közj)ontnak, kogjr minden nehéz időket a jövóbon i* a liolytállás ús fejlődé» jejpélion fc$ átélni. Ennek a városi életerőt iüfontó és már történolmi idők próbáim! igazolt hituok egyik letéteményese a Nagykanizsai Bankegye-uület és Délzalai Takarékpénztár U. T., amoly szouil>aU>ii délután tartotta Tií-ik évi közgyűlést »« ha-Waut székházában.
A közgyűlésen dr. h\'rátky István liolgtinnestorrel, a Nemzeti bank •ti a társintózotok vezetőivel ar. élén *okan jelentok meg a várod és környék köz- és gazdasági életének élen járói, jeléül annak a megbecsük*-nek, amivol a város én vidéJt a IWíikegNosiilot működését kiw>ri.
Dr. Roller IstA
án földbirtokos, u Bankt^yosülot igazgatós/igi elnöke mognyitójában üdvözölte a megjeleli tokot, majd dr. l/éray Béla, az intézet igazgatója terjesztette oló az igazgatóéiig fa a íolügyelóbizottsátíl jelentését. Tömörségében is átfogó kójiot adott a világháború ötödik oriiitendejénnk közgazdasági Irolyzo-Véról és a pénzintézeteknek olioon betöltött szerejiéról. A jelenti« ada taiból kitűnik, hogy a Ihwikegyeeü-latnck közismerten konzervatív uz-loti politikája, anélkül, hogy a kínálkozó konjunkturális lohntőeégrik kihusználására gondolt volna, rugalmasságával kitunóon és erodményo-kon idomult a mai idők szabta üh lotí követolményoklioz. Erről kü lóhbou a mérkig-od:itok mindennél meggyőzőbben beszélnek : A
Itaincefoosület 5.8 millió nengó uj hitolt folyósított az elmúlt évhnn," ebből 0.7 millió folvószámlakölcsön, 1.4 millió koroskodelmi tárcaváltó leszámitolás és csak 800.000 pongó az egyéb váltókölcsön. A magángazdaság kiszolgálásában tubát a Bank-«gyosület nemcsak a köteles óvn-toí»ágot tanúsította, hanem rondki-vüli készséget Is a gazdasági vúr-LoringéH ahmontáláaa terén, de iuyr-, bon m nagy kihelyezési allomiuiy mellett ritka mobilitást is biztoei-. tott önmagának. Az előző évhoa ri-wzoiryitra a kihelyozéüok össaego l.\'i millió jiengóvol emelkedott. A bank adósai I9í8-ban 4.6 millió pengőt fizettek vissza, ami 08o/o\'eo víuor*-tórülést jelbnt. lla a visuzafizotéBt az 1942. dbcemborvégí állományhoz viszonyítjuk, abból mindössze 8.2 •/• uom folyt vissza a hiúik pénztárába, A takarékbotétek összegű a folyószánilaliotétokkoL együtt aa olőző évi 3.Q millió ixmgórőí 5 millió pengőre omolkodtek. Ez a 31o/o-nál magasabb betétomolkodéfl a Bankegyesület iránti bizalom log-boflzódesobb bizonyítéka. Ilyen adatok után nom csoda, hogy a Ikuik-ogywülot éri forgalma 296 millió )Ringére rúgott, az évi nyereségé pedig 46U.00Ö [xmgó, amiből 1^-on osztalékot fizet részvénycaoinek.
Ennek a hatalmas .arányú pénzintézeti munkának, amely ritka a magyar vidékon, lolxmyolitása némának az évtizodok folyamán jól megalapozott pénzintézet hírnevének ér-dome, lianem igazolja dr. 1/irav
Róla igazgató. rátormoltségét is, az igazgmtósiig okos üzletpolitikáját, valamint a tisztviselókar. lolkiisnioro-Uvs, szorgalmas muníábságát, amiről a közgyűlés dr. Keller István, a nagytekintélyű elnök ssavaival kü-
lön is olísmenééHol nyilatkbeoH.
A választások során változás csak, annviban történt, hogy uj igazgató sági" tagul egyhangúan megválasztották Skolák Ernőt, a leszámítoló liank vidéki osztályának igazgatóját.

•tMu
Memsokára már hazudni sem lehet
Beszámoló uz orvosi technika két uj csodájáról:
az
és a
autotonogrúfról
Az egyik bócsi klinikán most két uép lawdto mog működését a kar-diofon mollett. Mitul u kettő csodája az orvosi bxihnikának. Mind a kút gép eddig megold hatatlannak hitt orvosi problémát old meg. Am qjyiknek az a iu>ve, hogy autotono-gráf. Nom más, mint ogv manzsetta, amit nicsatolnak az ombor karjára, a manzsottát zsinórok fa csövok kötik összo egy góixizettol, a gé|*)zet-1)011 szerkezet clolgozik ós ox a szerkezet |ontosan, ix)rcról-|>orcro fel-jogyzi az ouilHír vérnyonnisát.
így magyarázza mbg a gé|iot az egyik tanár:
- - Az orvosi tudomány mai állása mollott az orvos csak akkor tudta megmérni a páciens vérnyomását, amikor a páciens ott ült volo szomboii a rendelőben. A mérés l —2 porcig tartott és mindig csak azt az állapotot mutatta, amoly bon a páciens ogy-két |*\'>rcig volt. Ez a készülék, az autotonográf órákig figyeli ca ólaikig }rii</.:i a páciens vérnyomása\'. • Használni tudjuk narkózisban, .miikor igen fonton tudnunk azt, begy a vérnyomás emolkedik-o vag\\ sűly-lyod a gyógyszerek vételénél, amikor a készülék íiajazáljxmtossággiil mcff-mutatja, hogy a gyógyszereknek mikor ós milyen haUisuk mutatkozik. Használni tudjuk, ha gyógyfürdőt rondolünk ós ellenőrizni nzo-rotnók, hogy a fürdóUin ülő bofcog vórnyomiisára a gyógyvi/.nek milyen hatása van. Do használni tudjuk az autonográfot a g>ógyiísziit minden
caplllarmikrobioskopról
ligában, olyan területoktm, ahol eddig neminifék) támpontunk nem volt arra, hogy milyen, u vérnyomása annak aa emlx)rnok, akinok vérnyomását csak egy percig tudtuk megfigyelni.
íróasztalának fiókiából titokzatos rajzokat huz elő. Olyanok özek a laikus számára, mint az olektmkar-diográf vonalai, vagy a statisztikai évkönyvek feltörő "és lesüllyedő görbéi.
Mosolyogva mutatja aa egyikot: — I/átja, — mondja norotvo — oz
egy ismert filmsztár túrnyn-másgörbéje. A müvésanónok nincsen semmi baja. A vérnyomása 150 körül mozog. Ez normáim. Amint látja azonban, a vérnyomásgörbo hirtelen kiugrik> inajdnom eléri a kétszázat, ami abnormálisan magas vérnyomás. S a müvésznőnok móg sincs semmi baja. Ez a vérnyomásgörlxi beszólim-tós közben készült.
A kiugrás akkor történt, amikor indiszkrét módon a művésznő kora iránt kezdtem érdeklődni. Az arca nem árult el semmi izgalmat, a» autotonográf mogmutatta azonban, hogy a inüvészn* ■ít kellemetlenül érintette a kérdés. Általában az autotonográf, lia lieszéd közben készit ily folvótolt, a legkisebb tolk¡megrázkódtatást is megmutatja fa
ebből még azt is ki txuljuk olvasni, hopy ki mikor hazudik is mtkor mond igazat.
Gép, amely filmet készít az ember vérkeringéséről
A másilfc génnek az a novo, hogy capillarmikroskop. Ez a gép nom ma«, ,.íiint egy különleges berendezési1. mikroBzkop.
Csakhogy ,amig a mikroszkop lon-csójo alá üveglapokra rögzített anyagai holyoanoK, addig a capillarmik-robioskop szerkezet*) olyan, hogy oz az ombor tosténck úgyszólván min-don részérő ráilleszthető, kerftsztül-batol a bőrön, az izmpkon fa
nem mutat mást, csak aa ember ereiben a vér lüktetését.
A készülék jolontóségo folmérlrotot-lan.
— Tudjuk jól - mondja , hogy a sziv munkája nonicaak abban mo-rül ki, hogy útjára ongodi a vért, hanem maga is abhól táplálkozik. A sziv munkája a véredények össz-munkájától függ és ha a vérodény-rendszerbon hiba van, akkor nom-csak az ütőér hibás, liánom a log-kiuob.b lmjszát is. Nekem tehát a logkisobb hajszálorot kell alaposan megvizsgálnom, hocy nyomban tö-kélotes képot kapjak az egész vér-odényrondszor munkájáról. Az ombor uijainak hegyén a bórnok azon részoibon, amit a maníkürkisasz-szony vékony ollóval szokott lerágni, húzódnak mog
a legfinomabb hajszálerek. Ezeket nyolcszázszorosára nagyítja meg a capillarmikroszkop éa ezekből a kis hajszálorokból pontos kővotkoztotést tudok vonni az egész vérodényrondazor munkájára.
Itoer-Ulimann Etek vaskereskeiésében
»in-, rud- ós patkóvas-,, továbbá szeg-
otalványok beválllatób és MmmMl
Hotherr ^ p.ík, gvpuxlj, osapágyfém ós golyós osapógy igénylését alinréxcm.
Olyan vizsgálatokat tudok elvégezni, amikixi edilig képtelen voltak az orvosok, hiszen nom volt borondezé-sünk hozzá, hogy a szemünk olótt lássuk a lüktető vér munkájának útját az oml)or eroiUin és megfojt-hossünk rójtélyekot, amolyok most már nem is roj\'télvok töbl>o.
Ea a gép azonnan nemcsak arra kénos, hogy megmutassa az orvosnak az ombor róredényoinok olkép-zelhotő legpontosabb működését, hanem
Í4 is foiografálja, ha kell, fit-mei is készit róla fa ökit délután öt órakor mr^jvizs-
f;áltam, már hat órakor filmon lát-íatja vérének koringíisét az oroiben.
Jétti«doru, képzett wtfSérf*t az»NMÍI belééire Iflvtír: K«Mli István f»ww- éj a*megc ktiesáU«, Htrlky M-a. 2.
rényhépéaxMck tanaiét felvtiz TÍtll (•lé, ®«tB|cry-M 2. M»
Tisztessége« fe«Jéré*5 ééleléttre h«
lyct keres. Clmektt kUdóba kér. 565
Fiatal bejirAaöt felvtsiKak MAOUT-faizba. Clm a kiadóban. 5W
Másklslsaté aetfekt tiiő mhüteiiMt keresek Jelentkezés d. n 3-6-lk Csen-£try ut 5., I. ewelet. 5»
K«y ptr IA felssetcléssel aioaaal «l«dó. Maayar-ulca M. 540
Egy jékstkan Ievé autali «Oaheiy tl-adé. KIdUiI utca II. 5<6
Egy három liwpis Phi.lsi rAdló eladó. EOtvös-tér 2. Kasza. 547
Szép egyszobás konyhás lakásomat «|. eaarélaém kéttzobás konyhás lakásstl. Ugyanott gyermeklány lelvéletlk. Clm: Fcióll-u. 42, Balogh. 1 541
Vasárnap este léi 8 órai előadáson jofcl)
2 cs páhslyéan •!«•■■•!« egy fehér an-
fóra sál. Kérjük a beaftletcs megtalálót (atalom ellenében adja le Tó nt 2, (ive*
ixlet. mi
hírek
- (Felhifás)
Felkérjük a vásárlókőnönsé^t, hogy fejlapjával sürg6.*!n%jolentlupx-íéít annál a kereskedőnél, ahol «ik-not vásárol, liatoss-tlnőhséf. (;N
— (Tarka-tst Ktskabizsas),
Vasárnap csto a KiskaniaMii gári Olviisókör s»iinj)adán saersp«!\'-tok ismét a kiskanizsai (.tgyházköu-ség mükodvolői notnes, hazafííis «él érdekébon. Előadás előtt Oozdun .fé-zsef űgyvoisetó elnök üdvözölte a jolonlévo dr. Krátky István pob^ár-mostert, valamint a segélybizcátiiá-got nagy mérték bon támogató kiskanizsai közönséget. Ez alkalommal is zsúfolt ház taj»olta és kamgta végig a humoros egyfelvonásosokat, molyok közül ifj. Ííozső: Cigjúny-tolopités Csörögefalvún, Nyári: *A finánc fa Baráth: Agglegények fó-aóvizsgája cimü bohózatok adattak nagy sikert. A szereplők ogytól-ogyig kitettek magukért, mégis ki kell emelnünk Oononcsér Pál, Ká-lovics Oyörgy, Szalai Jenő, Szsdai Ottó, Nagy Lajos, Imrei Foronc, Anek József, Magyar János, Szokoj János, Nagy István, Kúlovics János, Knausz Károly, Magyar Jánoené, Somogj\'vári Erzsébot, Soniogyvári Torus, Németh \'IViréz ée Major Anna alakításait. A« ügyos rendeuéf. Ijiolyi I>ajost dicséri.
- (A „Bor" Oyótapusztán
Karsangvasárnap a gyótai Iswn-teifjuság renih)zjett jólsikorült szin-elóadást luizafías célra az iskola nag^\'torinélien. Az előadáson zsúfolt ház tapsolta végig Gárdonyi Géza órokbocsü néjjszinmüvét, a »Ik)»U. A szoniplők egytől-egyig joh*»n oldották meg a reájuk hiuott Nibulu-tot. Az iigyofl rondozés Baa Borrsk« tanítónő ráternwitts^igét fa Hozzáértését dicséri.
— iTödébetBg leventeeaapat alakult;
. A levente Ilirköz^iont jolwat«: A jövő ifjúsága élni, dolgozni ér-alkotni akar — még botegen isi Du-dakoezin az Erzw\'ilxit tüdólH)tog szanatóriumban ápolt fiatulok ast. a kívánságukat fejozték ki, hogy részt szorotnének vonni a Lotxmtomopká-ban. Klsőnek a fiuk, majd hamarosan a leányok csajiuta is mogalakult. A két csapat tagjai különlogeann szigorú orvosi felügyelet alatt élik levente-életüket. A fiuk kiképaéflé-ből hiányoznak a megerőltető tato-nás elemek: könnyön, szoléban is elsajátítható anyagot tanulnak, mindenekelőtt elHÓm-gélynyújtást és híradós kiki-pzéét, aminek majd ("\'•szBt\'gewn, mint honvédok is hiisznát velietik. Elsősegélynyujtiis-ból a Vön\'isken^zt kiküldöttei előtt kitűnő eredménnyel vizsgáztak. A loányok is megtanulták az elsősegélynyújtást, ezenkívül a fiukkal együtt olóndásokat rondoanok betegtársaik szórakoztatására, népi \'énekokot tanulnak, zenélnek ée oltnanak a lovontootthon könyvtárálwui. — »Nom akarunk a társadalom torhérá lenni« — mondják — »és ha innen újra, ogészségoson kikerülünk, baasi-nos |X)lgárai akarunk lopni országnak. Szeretnénk, ha mindén boteg fiatal követné a példánku4 aa egész országban és átérozné, hogy neki is vannak kötolosségoi fa jogai az élotlien és felki\'íszülno arra az idóro, amikor újra visszakorül az egészségosok közé«.
SALAI RIZLAIT
l*SUY1KAI MamtAF. : JbiaiSaail K. T P^.Uói kta4é: Zalai Kár«*
Hycsuikm:
t jiri«i«uMi a. t. wmtrn 11 •
, IaIMI

Maló:-^-
v . * V
Cl«:—ffifiii-
Hendfokoxat :—
i
Tábori pos»&i._
84.
óvf., 42, sz.
Nagykanizsa, 1944. február 22. kedd
<w* 7«
Ára 16 fillér.

POLITIKAI NAPILAP
én kiadóhivatal: Fó-ui 6. nzam. és kiadóhivAtali teloton 7a *&. minden hétkifcuiap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos

Klflflzetósl Ara: egy .lujuapra * ncncő\' 30 fillér.
negyedévre 12 oengó 40 líllcr. Kiryen szóm; hétköznap 16 fiII. s/or<hntnn 30 Hll.
l\'.l\'M j
• > (
a iarcterekes tavftbb tarfaiak az elkeseredett harcek,
áe léiyeges változás mm történt
A díplomátia frontján tovább tartanak a tárgyalásik a finn és a lengyel kórdósben
A kelotl harovonal
ralamennvi szaktanán tovább
tart
%■/. orosa nyomás. Elknsoredett kiiz dplrmbon aa eddigi r.ülypont körül folytatódnak ft harcok, az általános \'nadihelyzotben változás nem történt. A déli szakaszon aa elhárító harcok Kiiovográdtól délre és ^\'Zsiskovtól keletre tartanak.
ttszakamorikai bombázó kötelékek tegnap délután ismét
közép Németorszég
területe felott jártak. A támadások <*lia az ezen a torületrn épült repülőterek voltak. Némot vadászgépek u/. ellenséges kötelékeket a határátlépés után mogfámadták ¿e mindenütt súlyos harcra kényszoritotték ökot. Lipcsénél a nénwt légvédelmi ágyuknak sikerült szétszórni az ellenséges bombázó kötelékeket. Az amerikaiak nagyon sok 4 motoron bnm bá zógépet vesz i tettek.
Még nem tudnak bizonyosai Paasikivi stockholmi tárgyalásainak eredményéről
Stockholmból iolentik:1 Diplomáciai kiírok vóloményo szerint I\'ansi-kiri befejezi» stockholmi küldotését ós a mai napon visszatért Helsinkibe. Tárgyalásainak erodményéről semmi bizonyosat- nnm tudnak. A tárgyalások ogy részét a stockholmi hril ós amorikai követségen folytatta. Svédörszáj» moszkvai nagy-
követe Stockholmba érkezett és találkozott Poasikivirelj akivel régi barátságiján van. Állítólag a svéd nagykövet olyan kijelentőinket hozott Moszkvából, amoly arra készteti I\'aasikivit, hogy Helsinkibe való v issKatiérését- m i né 1 jobban meggyorsítsa.
A londoni lengyel kormány engedékenységet tanúsít, de csak az ideiglenes határ-kórdósben
A Basoler Nachrichten tudósitója szerint a longyol menekült kormány bokrgynr.no aliba; hogy a megúllapítandó demarkációs vonaltól kolotre ós nyugatra is Longyolország Szovjet megszállás alá korüljön. A menekült kormány hajlandó a longy\'el-ors/ú^i fölszabadító szervezetnek azt az utasítást adni, hogy a szovjet hadsereggel együtt működjenek. Ami a végleges tnrületi kérdésokol i.Mcti, ezeket a békoértokozletig kell
elhalasztani. Az, hogy a lengyel kormány kész l>olomonní olyan tárgyalásokba, amit nom akart, ezt azért. teszi, mivel, nnm várja meg, míg a szövotségiosek annak elintézésére kényszerilik! A lonrwlok a kormányuk megváltoztatásai a irányuló orosz követelésekről ¡nem is szólnak, amihói az következik, hogy azokat el Bem fogadnák, mivel, ezt l/ongvelország hoIügyeil»e való Ikí-avntkezásnak tekintik".
Churchill „drámai megbeszéléseket" folytatott a lengyel
kormánnyal
Jolonleg csak idoiglenos demarkáoiÓB vonalról tárgyalnak
tíné*« Államuk Jövőjére nézve. órlnt-kezösbo kell lépniük »z ettheel titkos ellonAllíiwl mozgalommal. (NST)
Stockholm, febriAr 22 A HAheru és MunkABosztAly legajabb szAmáhnn megállapítja, hogy érés Lengyelországot e«ak a Szovjetueléval való együttműködés Arán leket megto-reiutaal. Ha az or«Hz nép na erés Lengyelország sztlkBégességo mellott foglal Állást és lehetségesnek tartja Lengyelország aéprajzt határolnak nagylelkű megállapítását, ezt oly demokrata erők Által vezetett Í,«ngyeh>r8zág érdekében teszi, amelyik bolAtJa a múltba» elkövetett klhákat és megbocsUII ezt a ssRvlelkilséKet. (M\'lh
Londoni Jelentén szerint a londanl meRoktlt Unpyo) kormAny IpiumiI Lea-Ryel«rí7.A8 koletl kntArAnak véRle^e« niCKvonAsArél. A Kreml és a «eaokilt koruiAny k«zMlt Jelaaloz caupAi Idftpr-lenea rfemarkAcléfl v««nlrol tArKyalnak. A tárgyal&aukbaa Churchill kízvetlt«-ként 8zer«pet.
A Sunday Tiaies jelentése szerint Churchill „drAmat w«gbeHélé8ekatM folytatott a leagyel »enoktllt karwAny vozotölvet. A moKbeezéléflek mÓK leb-mér 0 An kozdldiek az aniíol mlalsz-terolndk oheq««ri.l nvarftl^JAnan Churchill közölte a lengyelekkel fctataiii» követeléseit éa gyors AllAal*glalAnt kl-véut. A leonyel miniszterek haladékot kértek a«al uz IndokalAssal, ha*[y ebben az dgyhen, »mely lucn nagyjelen-
Heleten \'vagy nyugaton van-e a német hadvezetés
súlypontja
,, A Ntqt Zttrlcker tudösilósa szerint a Harmariik llrcdalom
o hdtorus (töntést ttkiö\'sierint inkább nyugatén kenst, eitrt a hadvezetés s"lyf*tJ* ntm Oroxz0rs2égb«n van. Fcllehtlé, hegy a német hadvezetés a rendelkezésre állé eréket is ehhllasze«-Pontbél osztatta el. Bizonyára arra lörek-
azik, hogy a nyugati övezetet annyira megerősítse, aateaayirc lehetséges. A keleti arevetal nehézségeit oz olt rendelkezésre álló erikkil akarják leküzdeni
és a német hadvezetőség nem szándékozik •tt \'igénybe veani központi tartilékekal. Jelentós események keleten nem várhatlk,
bár a német hadvezetés abban a helyzetben van, hogy heves küzdelmekre kell felkészülnie. Az angolok és amerikaiak mit sem látnának szívesebben ezidiszerlnt, mint ha nyugatról elvonnák a hadéról és kelet felé- szállítanák, mivel a csapatek állandó utaztatása minden tekintetben hátrányos. A lap azen a véleményen vaa, begy ha a nemetek nyugati döntésre törekszenek. akkor biztosra kell indulaiok és ha az atlanti arcvonaluk gyöz, akker keleten teljes erével leverhetik az orosz hadsereget.
Az oroszok megjelenése Varaóban

. > t
nem volna oly nagy veszedelem, —
a a a avAjol l«p — mint az angolok amerikaiak megJeicnéHe PArtabaa vagy Rrtlsszelben. Németországban ae angolDzAaz dömokrAoIAt épen ugy gyö-löllk, mint a bolsevizmUBi és ac elkeseredés a azovetségesi\'k elten Igea ■agy. Rz az elkesered\'\'-« annAI hevesebb, minél tovAbb tarl a hAtioru. Németország keleten teljesen egyedit harcol OrasiorsZdg ellen, hogy Euró/rét és 0 nyugati hatalmakat megvédje a Szovjet belörésétöt. Kirívó hAlátlnnaAgnak tekintik, Írja a evAJcl lap, ahogyan Európa szemléli és elfogadja a németek sigltségét az oroszok ellen, tigyun-akkor továbbra Is támadják Németországot
és tovAbbra Is Írják cikkeiket a berlini politika elleu.
Heves harcok tartanak Apritia körül
A németok felrobbantották az angolszászok kót hídját
Olaszországban a nettunoi szakaszon vasárnap reggeltől tart a leg-hevosóhb küzdelem. Minkét részről hoves tüzérségi elékéSüitAs után amerikai és brit páncélOnok támogatásúval a gyalogság megkezdte a támadást az npriliai harci terület vtpszáfóglalására. Kr/>s kiizdclomlvn Jnitörtok a németiek állásaiba, a nó-inetok égy nagyobb harci csoportot körülzártak és IKikoritve tartanak. Még szöm haton az esti órákban fk)rn ezredes 211. számú gránátos rohamcsapata Cassinonál áttörte az angolszász olöörsök láncát i\'^ a britek ós a helység közötti t<>m|r»n
hidat alkottak, majd behatoltak a senl<iíöld jéro s ott. a britektől elfoglaltak egv hidállást; ami fonlxts a a ellenaégiw utánnóthis szempontjából. Kgy ellonségtvs haió (Ulandóan rüzelt a néniotekro; akiknek \\)issza vonulása után ?i \'hidfó azonnal a levegőbe röpült. Kót némot roham-csa)»at frdrrihhnntolla ;wzt n hidat, amelyet az amerikaiak f\'ervaronóf építettek /\'gv másik rohamcsapat elpusztította a Cassinonál épült hidat.
A délolaszországi szakaszon nom voltak nagyobb hurcok.
őszinte bolgár török barátságról nyilatkozott Bulgária
miniszterelnöke
Kiissza városában Kristóff bolgár miniszterelnök kijelentette, hogy llulgárjúnak Törökországgal való kaiH-solatát a legőszintébb barátság jellemzi. Kz néni is- lehet máskéj». mivel Törökország és Bulgária érdekűi a Balkánon azonosak. A Ih>I-gár nép körében többször Ix\'-flzélU\'k arról, hogy N\'émotorsziig katonai \' erőt kövotcl Bulgáriától. Kz nem fodi a valóságot. Bulgária nem-mond
le á föderációról: A feladata most, hogy
logfontoHnhb
megvédje \\ a Balkán lx\'>kéjét. Fontos feladata továbbá, hogy a beltjő rendet megóvja az összoomhistól. Ami az élelmezést illeti, a holjriir etnl>ornok még nem kellett soha éhesen lefoküdni. Azok ellen, akik n mostani viszonyok mellett milliókat akarnak harácsolni, a legurélyosohhen fog eljárni. Iki-■ szódé vígén összefogásra l\\ivja fel a bolgár népet.
Sorozatos merényletek ftzak-Franciaországban
Francia laptudósitók jolentik: ftszak- Franciaországban sorozatos merényletek történtek ipari üzemek, közlekedési eszközök és utak ellon A Ithone-Marne csatorna egyik sza-
kaszát annyira megrongálták» hogy az hosszít idóro használhatatlanná vált. Lille vidékén levegőbo röpitet-
ték az egyik duzzasztó gátat.
Roosevelt a kis nemzetek szuverén egyenlőségéről
nyilatkozott
(MTI) Washingtonból Jelentik: J. M. Ruk, a kont\'resszus egytk tngja, levelet Inté\'/utt Roosevelt elndkluiz és ebben a követkézé megAllapit4st tette:
„Hr Oroszországnak megongedik, hogy Sztálin kinyilvánított szándékához képest a bAbnru utAn megtartsa Kelet Lengyelországot, okkor a hAho-rat erkülc»lleg és eszmeileg elvesztettük, mlölőtt még nbbau a helyzetben lennéak, hogy katonailag megnverjük " Roosevelt a levélre a következflkot vAlttBZoltn:
„Az Egyesült Államok mindig azon fáradoznak, hogy Igazságos békét érjenek el, amely valamennyi nagy és kis nemzet szuverén egyenjogúságán alapszik".
Az erosz-lengyel kérdésről Roosevelt igy nyilatkozott:
»Jóllehet a szovjet kormány még nem fogadta el az Egyesült Államok közvetítési ajánlatát, biztosithatom, hogy kormányunk továbbra Is, fáradhatatlanul arra arra tftre«szik, hogy igazságos, tartós békét létesítsen, amelynek alapja valamennyi nagy és kis nemzet szuverén egyenlősége."
Usd§D mérsékelte a török-ellenes sajtó-haneokat
AnUarm, fobruár 22 A, török- ~áh$ol kapcsolatban mintegy tiz nappal ezelőtt az-angol Púin tatás a f. o.daion.
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
V/. • \'
Az óvóhelycsomag tartalma
Külföldi taimztalatok alapjáu u Országos l«égoltaliuí Intézet íkww»-állüolla uz óvóhulycsoum^ Urtalmát, Az irányelv w., hogy az óvóhoiy-eöomagbán a hajléklalamiá vált azu-mély találja líiog azokat a logwsük-eégosobb eszközöket, holmikat, iratokat és értékeket, amulyekknl |)ár napig táplálkozni, pihenni, tlsetál-kod ni ás vásárolni tud. így átvészel -hoti azt^az idót, amíg újból Imiinkot, talál ás ameddig egyéb, idojekoráu megmontott ingóságaihoz jut.
Nagysága: Irattáska, kézitáska, vagy nátizsák!
Ovóholyro utazóböWindöt, vagy hasonló nagyobb daralx>t ntítn szabad levinni, egyrészt mórt sok I»-lyol (légteret) foglal ol és akadályozza a közlokodóst, másrészt, mórt az óvóholyból való menekülés alkal-má.al - sokszor romokon, épülot-tőrmolókoken át kínnk-kinok)
magának koll azt vinnie, egyéb az óvóholyro levitt holmijával ogyütt esetleg hosszabb útvonalon. Ovófxdy-caomagunkba tehát csak a valóbaít nólkülözhetotlon és feltétlenül szükséges holmikat tegyük.
Az óvóiiolycsőm;ur tartalma a követkézé legyen:
I. Iratok; értékek Szőrnélvi, stb. okmányok, igazolványok, éleim iszoijugyok, ékszerek, készpénz, takarókkönyv, értékpapírok, .ingóságok jogyzéJco (leltára), lovolozéshoz néhány lovél|mpír, boríték, levelezőlap és In\'lyetí.
\'fi. finitiraló Kenyér, kétszorsült, szalonna vagy hasonló, konzerv (hus, iwistétoin, lekvár, stb.), só, paprika (tartóban), Toa-fü (dobozban), Cukor dobozlmn, tej, tea, fekelekávé hőpalockban, rum, vagy konyak zsebjxdackban.
3. Evőeszköz
Kés, villa, kanál, konzervnyitó, uti, vagy törhototlen pohár, evőcsajka, vagv kis lábas, szalvéta ós törölgotó-ruha.
, 4. (iyógyszer Sebkötöző csomag, gázáol>c8omág, fájdalomcsillapító (aszpirin, stb.), háromszögű kondő, biztosítótű, kí-nokrkínek a napi kzükséges gyóg.y-azoro.
¿5. Mosdóeszközök Hajkofe, fésű, ruhakefe, fogkefe, fogkrém,- l>orotvakészlot. tükör, törülköző, szappan, kölnivíz, W. 0. papír.
<). Világító\' eszközök Oyort.va, gyufa, tartalék zsoblám-poolem. és izzó.
7. Varróeszközök Tü, cérna, gyüszü, stop}xdó|»a--mut, olló. gombok, kajíesok, stb., pár méter zsineg. \'• .
8. Fehérnemű Egy váltás alsóruha, két j>ár harisnya, pár darab zHol>kondó;*"v
9. Ahol kisgyermek van | Tojosüvog, polonka (vagy papírpelenka), jiuha, molog kistákaró. (A gyormokkocsit riadókor vigyük lo a pincébo ós ax óvóholy közolólxm holyozzük készonlétbö, hogy útba no logyon.)
II. Az emberen
orós ruha (lohotöleg sapkával), oróa lábbeli (cipő, vagy csizma), hócsizma, orős .lehotőleg bőrkesztyű, ha van gázálarc, ha nincs száj és orr olé kőthotó ruha. . .
Az ember mayával eisz takarót, pokrócot, vagy plódot, eső^ köpenyt (osorriyőt\\ kispárnát, o«ot-log olvasnivalót, újságot, képesln|x>t, könyvöt.
A zsebben Zsebkés, óra, vagy karóra, zseb-villany lámpa, pénztarca, öngyújtó
▼agy gyuf*» dohány, cigaretta tartó, pipa, szemüveg, kulcsok, töltőtoll, ooruza, radír, notesz, bovásárláai könyv, névjogy, ismorósök jogyzőko, személyazonossági igazolvány.
fa tiMént tegnap ede
tilsán — Uft UadiáwáéAi...
\\JtiU óvdányi Hocnél uvUcfanow vzaváca ¡uh pzu alatt 1Z00 pengZ Uuttútt a dottpatti acéhisMa
megtalálja az egytségot ,őrog és fiatul, férfi és nú, gazdug éa szegén/
Ugy kezdődött, hogy egy kisded magyar loány-csapat, a nagykanizsai Uríoányok Mária Kongregációja, elvállalta og.> hadiárva novoltotósét. Mindenük volt hozzá. Hazafias kö-toleaségérzotük, lolkoModétíük, leány-lelkek mologo, akarat, torv, mindon, — csak pénzük-nom.
Ezért rendezték a tegnapi kulin rotdet.
« Sok baj volt az utóbbi időben a kanizsai közömbösséggol. Ok hát elhatározták, hogy vaLiui nagyot csinálnak. Valami olyant, hogy mindenkinek ott kollion lenni. Valami olyant, ami a tízjxMigós helyárak kanizsai rekordját is kibírja és u színház mégis tele legyen.
Csináltak hát olyant. Tele volt u színház, öröm volt nézni. Mint mondani szokás: mindönki ott volt. Honvédség, egyházak, polgári élet kivonult. Megmozdult a város. Megmozdította a kis loány-kongregáció. Megmozdította egy még\' ismeretlen hadiárva.
- *
»A kereszt, a kard és a lant hősei« szólaltak meg ezen az estén, mondta megnyitójában dr. Králky István |K)lgármester. Az ezeréves magyar történelem gyönyörű hármas szimbóluma. . \' \'
Megfelelt a jxdgánnéstor azoknak is. akik azt mondogatták, hogy nem olyan időket élünk, amikor helye van szórakoztató, gyönyörködtető rendozésoknok. Igenis ho"lyo van a szellemi szép öröméi nyújtó ás nagy magyar célt szolgáló rendezésnek, mert ép|>ou a megpróbáltatások órái ban van szükség a hit és bizalom erőjére, ehhoz iKKlig a szollem, a
lélek friksosége szükft««nes.
*
Aztán láttuk a lámpák <dött a l)on IkmmU, vitéz Oszlanyi Kornél vezérőrnagyot, akinek molléro először tűzte fel a Kóinéltóságu Ur a Mária Terézia Itendot. A (ogondás hős, akinek neyótől, hírétől visszhangzik az ország, olt állt szemközt az ót szinte önfeledUui. ünneplő kö-zöiiséggel. A szivét tette elébe Nagykanizsa társadalma. Vitéz Oszlányí olé és a magyar honvéd elé. fis a karcsú, nomos arcélű, kömény katona ajkáról jó volt hallani a szé|K«n zongő magyar szót, amivol ugyanolyan biztosan bánik, mint a kardjával,
A kard, mondotta, ezer éven át megtartotta" ezt az országot és biztosak lőhettek l>onno, a jövölxui is megtartja. .
— Az idők igen súlyosak. Sok nemzőt léte vagy pusztulása forog kockán. Ebhon a harcban mindon eddiginél nagyobb fontosságot nyert a belső front is, amolynok egységére, helytállására soha olyan szükség nom volt, mint ma. Oncélu, árva nep vagyunk. Mindannyiunknak kéz a kézbon, egymás közt somrni kü-lönhségöt nem ismerve egy utat kell járnunk. Bármi fordulatot vesz a világégés, -•- ha mi istenigazában összefogunk öröml>on .bánatban és a könnyök lotörlésében, rajtunk sommi hatatom erőt nem vesz. Csak tneg kéli tanulni lemondani sok mindonről és adni azoknak, akiknek nincs. Elsősorban a hudiárvának.
Hangsúlyos szavakkal utalt a kereszténység bolső IWíkéjéro ép ezzel kajxisolatban elisuKíréssel szólt a rondoző Kongregációról.
— Odakünn íh mindejry voU-, mondta, hogy valaki katolikus vojív pmtootáns folokozothez tartozott-e.
— Ahol mogvan az ösazefogás orojo, ott nom próbál aonki könnyű zsákmányhoz jutni. Biztosan mondom: —- oz f»z ország nyygodtan nézhot a jövő olé, ha társadalma
egyaránt. Ezt uz országot vozotöségp semmi kalandlwi nom ongedi bolo-vinní, hunom hujthutathuiul halad a kitűzött cél utján és nom ongod
rsorbát ütni u nomzet bocsüloton. *
Az est megiopotéae és leglédok-emelóbb néhány poreo volt, atnikor a máriatoréziarondoa vozórőrnugy fogta a donparti sisakját, végig járta a nézőtér összes sorait és aki a legszörnyűbb csatákban a halállal százszor szem bt) nézett, aki sok;magyar hadíárvu édesapját látta eltqmetni és temetetlen, uz most ön közével hordozta végig , a sok nehéz órát látott honvédsisakot és maga gyűjtött a Kongregáció hadiárvájanik. Eg\\-kettőre majdnem 12(XJ ixuigó \'hullott a sisakbu ... Egy hadiárva egy esztendeig nom marad gondozatlanul ennek u pár jxjrcnok, ennek a mélystígoöon szép omliori gesztusnak az erotlményoként. •. *
Puszta Sándor...
Jól mondta bejelentőjében 1\'. l<a-bancz Medárd: - u puszta névnél többet nem kell mondani.
Lírában és előadásban hatalmad skála, képben és tartalomban mélység és szédítő magasság, érzéslion gazdag einburst\'g, érzekolU>U\':slx>n nuvsleri bravúr, szim)k és mekígsóg, zord fenség és halk finomság éa minden oszKözzol é.s mindon szóban súlyosan dübörgő mondanivalók: • ezt adta l\'uszta Sándor, u nagy |>ap-költó ezen uz estén is. A művész-szereplők közül méltán jutott
néki a legmelegebb siker.
*
Tóvizy Irén széphangu, kolora-t mában ^.ikat igi\'irú, olóadíitMhan, ie<-hníkál>un még csiszolást igénylő, lejli>dijsben lévő telvets*\':g. Szép sikere volt.
A siker-hangulatba l>eiuoli?gedett közönség bőven osztotta a ta|wot Horkai (i\\örgynok is, aki sem hangban, sem énektudáaban nem érott még meg a bírálatra. Nem sokat tud, még azt sem, liogy Nagykanizsa mégsem egészen áz a Muca;^ ahol szürke ruhában, gyűrötten lehet kiállni a hangverseny-dobogóra.
A honvésdzonokar... <
Az övé volt a legnagyobb zenei siker ezen az estén, mert a legszobb zenei élményt ók adták. Ezt nom a honi elfogultság mondatja volünk, hanem a tények. A műsoron kívül l>oikiatott számukban a fúvós ogyiU-tos és Hering karmostor a békoboH szép ztínoi elményok lovogőjét va^ rázsolták vissza egy negyedórára, amikor még volt Nagykanizsán zenei élet, yolt muzsika, nom volt olyan kiotlen ,sivár pusztaság a város kulturőloténok zenoi frontja, mint most már hosszú-hosszú évok óla és amikor még sokszor hallottuk a honvédzenokart is komoly zoneí események dobogóin,
líjra\'szomoruan kellett érezni: — ez a katonai zenekar egvodül ké{>-visittli a nyilvános zenei életet Nagykanizsán és örömmel állapithatüiik
meg újra: •■ méltán képviseli. v *
1*. Lahancz M<xlárd ferences alva, az Urleányok Mária Kongregációjának prőzose, az egész kulturest meg-rondozésének lolko, irányítója éa immkása, ez a lelkesedéstől szint/3 sugárzó, mindon orojo, minden gondolata önzotlon julásával nnmkiíl-kodó fiatal pap mondott zárószavakat. "Mindonkinok megköszönt mín,-dent. Nagykanizsa |x;ditr noki köszön meg mindent - egy hadiárva liovóben. (hl)
HÍREK
NAPIKKND:
ajjali gyógyaaortári ügyelat: 14» az őrangyal .gyógyszertár Doák-tér 10. szám.
Kiskanizsún az ottani gyó^ezor-tár állandó ügyeletes azolgálatot tart.
Naptár. Hi bruat 22 Kedd. Rom kat. Péler szt • t rutesiá >h Gefzsoa
A OOZFüKDÖ nyitva van roggol 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, szerda, péntek délután éa koddon ogész nap nóküok.) Tolofon: 660.
Húshagyókedd
A mai nappal véyet ért a farsang. Már amennyire farsangnak lehetett nevezni a légiriadók, bömbölő ágyuk hang jávai, halálhörgesekkel tele hóim }><>kat,a Halál aratásának időszakát, amelyben az Apokalipszis szörnyei ülték véres orgiáikat a világ minden táján, gyásszal borítván be az ernbe-. riséget. Annál komolyabb és jelen-tőségteljesebb a katolikus egyház fiohiapt intő százaid: \\.Ümber, emlékezzél róla, hogy porbót txtgy és porrá leszel«. Talán noha még nem volt időszerűbb az egyház figyelmeztetése. mini ma, amikor nem hutjvk ma, melyik pillanatban ér el bennünket is a háború /muftitö forgószele. A katolikus egyház holnap tartja hamvazó szerdáját, n nagubőjt bevezetésének napfát, « mely a húshagyókeddnél igaztVxtn illik a mai komoly időkhöz. Szent István nemzete vértanu,-nfímzet történelmének vagy része nagyböjtből é.s keresztút járásból áU. Soha még oh/an mély átérzi\',»tel nem ülte meg ,rr magyar nép a -nagyböjti időszakot mini a r idén, amikor sötét tnlutr-f el hők ülik meg a magi tar. firma-meritumot és a manyarság esdrIdőn fordul a Magyarok Urához, hogy távoztassa el ci sötétséget; a ve\'szHyt u háborid a mngi/ar határoktól, hogy nagyböjtje után végre fe\'virrwljoii erre a szegény, sokat szenvedett magiiar \'népre n boldog húsvét, a magyar feltámadás szent ünnepnap ¡a.
Ezzel a aondoUdtal indulunk htiiifi\'azószenlán uz idei nagyböjtbe.
— (A Szent Vince EgyesOlot lelkigyakorlata)
A nngykanhfml Szent Vince Szeretet Bgyenület a kórházi kápo*D&bnn március 1 tói 4 tg tnrtó lelkigyakorlatokat rendez, amelyek vezetője Buzat JétaeT Inzarlsta házfőnök. A lelkigyakorlat naponta a reggel 8 órai ml*e után én délután 5 órakor léaz. A kápolna tfltve lesz.
— (Nagyböjti program a foronoosoknél)
A nagykanizsai szentferenorendt plébániatemplomban a nagyböjti latén-tiszteletek sorrendje a következő: — hi*vaz4szerdátél kezdve minden szerdái este 6 érakor nagyböjti szeatko-8zM egészen nagypéntekig bezárélag. amikor Is a délelőtti Istentisztelettel kapcsolatban lesz az uteiaó nagybőltl szentbeszéd A nagyböjt szánoka r. Lsbaacz Medárd ferenaee hitszónok. Minden pénteken délután 6 órakor keresztuU ájtatcs«ág van. A nagyheti szertartások rendjót annak Idején ktf-zölal fogjuk.
— (Tájékoztató előadás)
Zala vármegye Nemzetvédelmi Egyeed-lése és a Vármegyei Táraadalml Egyesítetek Együttmiködésének vezetősége február 26 án délután fél négv órai keidettel tájékoztató előadást tart Zalaegersiegea, a vármegyeháza dísztermében. Megeyltöt mond vitéz gróf Teleki Béla főispán. Né metorsrági tapasztalatairól beszámol vitéz Vitézy László erdöigazgató. A lillaftradi országes értekezlet anyagát ismerteti Markos Jenő, az Iskolánkul!)! népTnlvelés ügyvezető titkára.
— (Vas-elosztás)
Nagykanizsa város közellátási szervezetének vasellátási bizottsága csütörtök ön délután 6 órakor tartja ülését a városhása tanácstermében.
1944. február 22 —-i--
ZALAI KÖZLéNV
(A Tomatkezésl fc|ytot híre)
A Nagykanizsai Keresztény Tárna« Temetkozéat lgylet 24. óvl rendes kéz-«yoróflól a vasárnapi határozatképte-lenség »alatt mároiua 5 én délntán S 6rskor tartja a Rozgonyl utoal Iskola tornatermében vitéz Kiló Ferenc Igazgató elnökléaóvel Ganék » kö/.gyüió«-nek megtartása mar nem tügg a megjelent tagok Bzámától.
— (Az ejtóernyöwgrás —
honvédelem 1)
A Idevon te Hírközpont jelenti: A magyar városok utcáin uiüvéazí kivitolü színes falragaszok jolontok iih^. Kjtóornyós levunték láthatók a plakáton, a mágusból, rojnilőgé-IKíkból is ejtőernyősök ugrálnak s foldalt látszik az ejtőernyős leventék ugrótornya, amolyot Rákoson avattak fel a nyáron. »A sjxirt mindig honvódolem!« ezt a jolszót adta ki vitéz Uéldy Alajos vezérorzodtw, az ifjúság honvódolmi novelósének és a toHtnovelésnek országos vezetője. A sportokat iléjmzorusitó plakát-sorozat legújabb száma ez a most megjelent falragasz, amely a logmodornobb, legkatonásabb apor-tot népszerűsíti: »Az ojtóoruyóugrá.s hon védőiem!«
(Földrengés?)
Mára virradó éjszaka Ismét többon éreztek gyenge földlökéseket ójlólulán 2 óra tájban, hasonlóan a pár hótlol ezelőttihez, mikor a törökországi nagy löldrengéa rezgései sugároztak el Magyarországig. Lehetséges, hogy az érzékenyebb idegzetüek a rádió által ma délelőtt Jelentett ujabb törökországi földrengóáből óreztok ntog lemét valamit,
— (Csonttollú madarak Nagykanizsán)
Kedves ornitologiat cseinogéban volt részük tegnap a knnlzKnl Rr/a-Jbottér környékéa járóknak Mintegy 100 tagu csonttollú áiadár raj pihent meg a meJ8ze északról átvouuló útjában a kanizsai plsc környékén, ahol élelmezési „utánpótlásuk" oly .n jónak Igérkezott, hogy hosszabb ideig mucfiKyelhetők voltak. 8zakértÓ megállapítása nzerlnt egéRzon bizonyon, hogy a magas északvidék kedves én ritka kis vendén csoportja tett látogatást Nagykanizsán.
— (Uj szálló ópül a Mocsokén)
Pécs város közgyűlését nagyszabású s/.Álledn épitén tervi; foglalkoztatja. líiy btidspenii érdekeltség ajánlatott tett a városnak, hogy a mecsokl Dömörknpu környékén 120 szobAft öröklnkéHOs szállodát épll. Minden szoba telJeH garzan-lakAs lesz, melvekbrtl 40 synhát állandó lakásként kívánnak értékesíteni. A több millió pengő értéktl építkezés annál is inkább Jelentős, mert a bevált örök-lakásos alapon ez\' az első vidéki kezdeményezés OdMIŐ szállék tekintetében. Az érdekeltség a szükséges építőanyag nagyobb részóvel máris rendelkezik óh az építkezést a telok megszerzése után azonnal megkezdi.
— (Brltton Austin: A dicsőség utjai
A történelmi alakok él<traj/a Cornclios Nepos és Plu\'archo« óta divaloa olvasmányok. Századunk Itó^kullusza aztán cr.c\'-böl a hagyományokból lereiiitetlu wn; a történelmi regénynek nzt a sajátos fajtáját, abnl nem a tSrténcleni a fontos, hanem az ember, aki éli ós formázza az eseményeket. S van-e Izgalmasabb, kiwe-rithetellenebbb téma, mint a legaagyabb emberi karrier: Napoleoné. Brlttcn Austin nevezetes könyve — amit most «agyarai az Anonymns könyvkiadóvállatat nyújt az olvasóközönségnek — a fiatal generális lelkiéletének rekonslruálója a hiteles történelmi adatnk, levelek, események alapján. Izgalmas, leteketetlefi olvasmány Aaitin könyve s az ember azzal az érzéssel teszi le, hagy lényegesen többet tud a történelemnek erről a rendkívüli alakjáról.
Czaplk érsek:
Póig.sz. 5814/1942-43.
március 6-au
uj kezdő és haladó gyvrslrásl, gépirási tanfolyam kezdődik. Beiratás egésx nap.
Nagykanizsa, ikont Imre hercog-u. 5.
„Fel toll ma hagyni minden torzsalkodással és pártoskodással"
Megkapó nagyböjti szózatot in-tozott dr. Czapik Oynla egri érsek, az Actio Catholica országos ügyvezető olnöke a nagybójt alkalmából hívőihez ós kifojozotton még azokhoz is, akik ritkán járnak templomba és nem szokták az ICgyház szavát meghallgatni. lOzoknok is üzeni a szószékről, hogy ók is keresztény katolikusok: no éljenek ugy, mint a ixjgányok.
Mindenkihez, buzdító azavakat intéz, hogy 110 csüggedjenek el a mognróhaltatások terhe alatt, ezek reánk akaratunk ellenére szakadtak, akárcsak a vihar, amelyről az Evangélium szól. De akkor is\'az ajx>s-tolok nem tették öll»o a kezüket, nom estek viszálykodva egymásnak, hanoin együtt oroztok fa egyotérU\'-s-bon küzdöttek. Ugyanígy kell mun-
kaját végoznie és ogyotértésben küzdőnk» a háborúban virszélyoztotett magyar haza minden ]>olgáráu»k, kivétel nélkül.
Fol koll ma hagyni minden torzsalkodással és j>ártoakodásaal fa tűrnünk, kell mindazt a nohóxségetb amelyokol u komoly idők roánk róttak. l)e az a|x)stolok |x\'-ldájára az Üdvözítőhöz kell fordulnunk, imádkoznunk fa kérnünk, hogy lohassza le az ellenségeskedő világiuik gyulö-letét és vezesse az eseményeket ahhoz az igazságos békéhoz, amolyik ha valóban igazságos, nekünk, szenvedő magyaroknak szebb jövőt hoz. A magyar katolikusok nagyböjti gondolata legyen: megtisztulni bűneiktől és főleg a vallásos kötelossé-gek teljesítésével közös erővel megunom toui a magyar búzát, (M. K.)
A dslegtalai |6 élat Utt az iratéin a sijiirl ksrtwiban slfsgslt kaiiiial kitlriuk
Tairadj^k, h®gy elsötétítő« alatt Is fasrtagattak »olna
\'tVxnap jek-nlotUt a Z»vlai vöz-löny, hogy n gelsei caendőm^g elfogta a söjt Ti korcsmálmn a szökevény Mésv:\'i11ts Lászlót fa tárnát, akikei számos lopással fa lx>t<")ri\'«sel gyanúsítanak. Aíészárost átkísérték a szOtnbalhe! i illetékes ügyészs<\'igre, tűig társa, (iyóri Jenő, szinten nagykanizsai, 20 év«« na]>számoH, nős, aki Zalaszentbalázson lakik, a csondórörsre került. Győri kihallga-lásit alkalmával lk>vallotta, hogy Mészárossal többrendlxdi bűncsobk-ményt kövoU>tt el, fel is sorolta, hogy melyik köz^glxMi fa melyik hogypincéiion törtek Ix* és honnan mit zsákmányoltak. Tagadta azonban, .hogy a fosztogatásokat a légoltalmi őlsötótitéa alatt kövolláv
volna ol. Kihallgatása titán a ctutnd-őrséií Győrit beszállította a nagykanizsai kii. ügyészségre.
í\\rdokes, hogy a lavina ugs indult el a kél elfogott kanizsai fiatul -oiiiIkt ellen,, bog) a nagykanizsai rendőrség megtudta, hogy mind a ketten /alaszentbalázson laknak fa noha semmit sem dolgoznak, mégis költekrtÉltek. Gyanússá totte őket az is, hogy régi ruhákat »árusi-tott«k<f. A rendőrség folhivta a csendőrök figyelmét a két jómadárra s így most mindkettőt ártalmatlanná tettek.
Győri Jenő felott ma határoz a nagykanizsai törvényszék vizsgáló bii úja.


asglit ráflieteti két cie«pé»f aki m%g^skarla ▼esztétái a katárvffdás7<ikat
Mlinarics Milán 27 éve« dráv%-szibusi lakos annak ideién egy zsák konyérlisztot akart kiesőm jíészni horvát torületre. Már mélyen honn járt o folyóban, amikor, a magyar lialát vadászok --- névszorint Gyer-gyák Lajos fa Horváth Gyula — megállásra kényszt^rítotték. Mlina-rics megijedt, elővett 60 jK>ngót fa felkínálta a két határvadásznak, hogy szabadon engedjék. A határ-vwlászok válasza az volt, hogy lefoglalták a nála talált kenvérhsztet, ót magát pödig előállították az őrsre és megtették foljelentésükol megvesztegetés miatt. A vádlott lx>is-morése és u bizonyítási eljárás be-
fejezése után a törvényszék Mlina-riíis Milánt két hónapi fogházra ítélte jogerősen. .
Hasonló módon járt Ütofulj István ÍM évos drávavásárhelyi lakos, aki egy társával 190 kg. lisztet, 40 kg. knkorii-a-lisztet ós 62 kg. cukrot akail áteKomjvszni Horvátországba, de Cseresznyés l\'Nmuic Tóth .József határvadiuszok karjaiba futót -tak. Stefulj erre 50 jxntgőt, majd később 2\'H>.pengőt és tal|)hórt kínált fel nekik, ha szabadon etigivlik. A halárvadászok elfogták és előállították. A törvényszéki tárgyaláson megvesztegetésért két hónapi fogházbüntetésre Ítélték.

r
X

tarjam—palcsics
textilipari és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa.
1

Gyár: Magyaru. 86. lelefon: 3-44.
Városi föüzJet: Pű-mt 14. (Első Ma-
fyar Biztosító Intézet peJetájában.) elein: 5-33.
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és eliMÉk.
Hofherr-gépok, gépazij, oaapáqyfem éa golyós oaapágy igénylését eliintéxem.
Valaal aiios reaiben
Sagrkanizsáa
16. A kanizsai utca „dfézel".
(bl) #r*maaol «lvastuk ralnap a hírt, hogy 43 00« virág-palántát ttitetnek ki a tavasszal a kanizsai utcákra, terükre, parkakba. Ugyla ugy tezUllött az tstébbi években a .vlrágas Nagykanlzaa", amelynek nemrégen még oeaéájára Jártak, hogy az egykori aiéjiaégének elkapott nyomai láttán alma az emberben a lélek, ha nem háború lenne, amikor sok minden mellett terméazot-Hzorüleg le kell mondani a városszépítés békebeli igényeiről is.
Vannak azonban a kanizsai utoáknak egyébfajta díszei la. Bzek nem tartoznak ugyan sem a ceatlfolla, sena a eanna Indlca, sem az ampelopsys ro-kanságába, de a természetrajz mégis száaaontsrtja Őket — h»m* sapleaa névea. Mert a kanlzaal utcának ezek a szánalmas »díszei" — emberek. Szóin »ru éa iazonytató embert ronosak. Az egyik az aránylag még ártatlanabb Qyurlca, a slpfaragó. A legenda szerint Amerikát járt lepény volt valamikor, amíg tudta az eazét éa ott valami bányában érte a szerencsétlenség, ami atán aztán haza tolonoolták <>n azóta itt él Kauizaán, farag éa dörmig éa rettenetes caanyákat kiabál az ogéaz utca tülehallatára. ha éretlen kölykök fel-basszantják. Csúnya aebelvel, féregmarta testével, piszkos rongyaival nem valami épületes látvány a Kanhaal Főutcán, a Korona (alának támaszkodva.
Aki éppen ebédre igyekszik. Jobban teszi, ha nem Igen felejti ia]t a tekintetét és nem ajánlatos, hagy .rá csodálkozzanak" az anyaság azent titkával Járé asszonyok.-Ha meg vita fejlődik kt Syurica és holmi alhederek ktfzött, mely utóbblAk az utoa legnépesebb óráiban Ib előszeretettel rögtönöznok ofAjta Jelenetoket, nkkor Isten mentsen minden érzékeny dabhártyáju és lelkö, kissé kényesobi) Ízlésű embert attól, bsvy végig kelljen hallgatni? Indőnklat eltűnik a Gyarlca az utcáról \'Hventfc/ vaR.Y a kórházban teszik egy ogy |<Jőre rendbe, vagy vldékt bncsukon, lakodalmakon fújdogálja a sípját. Sokszor Jött már bAlálhlre a kórházból, meg utszé-lokrőf, de öyurlca eleven Igazolás ama blzanyns csalánról azóló közmondásnak, amibe nem ealk a moly.
A másik kanizsai „dísze" utcáinknak még Ixznnytntóbb és sok szempontból venzedolmesebb is. több a közbotrány kérülétte. Kz nz a nevenincs, szánalmas, do egyben uadorltó emberronca, aki télt-n nyáron egy szál pőre nadrágban kéborog várasszerto, muzitláb, sebektől eléktolenltott arccal áll oda mindenki elé és állati hangok klséretébon nyújtja a kezét alamizsnáért, fívekkel ozelőtt került át a határan Ausztriából, akkor még a város kapatt érte valami havi tartásdijat, de aztán, zaldó lévén, utóbb ezt a fizetést beszüntették éa a szerencsétlen nyomorék itt maradt a város nyakán. Már aok mindenféle tárgyalás volt körülétte, de megoldás máig alnes Atni megoldódott és olég iiyakran megoldédik, az csak az egyet-lon azál nadrág|ának a zsinórja. Nem egyszer esett mag> hogy pontosan nx Országzászló előtt vagy nku forgalmBS helyen fényes nappal állt ott lábhoz oreaztett nadrággal, elnyomorodott mezítelensége teljes .díszében", mort a gatyakorcot tárté kezére éppen szüksége volt vakarédzás céljábél, vagy hogy plszkoa kis bégréjét az arra haladók arra elé tartsa. Még férflszemnek sem valami klváastas látvány, »edlg az «teán aamonyak 4a laányak la járnak ...
A harmadik ntaadlszitő jelenség a Városi Sitnkáz kérdi - találhaté. félennyáron, nspaal éa este egyaránt. Van néhány kültelki Buhana, akik\' évek óta itt rendezték be a .grundat" maguknak. Azt aztán Isten mentsen hangosfilmre venni, ami itt ezeknek a váaott kölyköknek az ajkáról olhangzlk, miközben a mozi előtt várakozó vagy onnan kl-tédaló közönség tömegében kergetik, öklözik, gyomrozzák egymást nap nap után. Hogy kíméletlenül belerontanak emberek hasába, az még csak hagyján. Hogy feldéotenek gyermekeket, attól sem esik ki a világ feneke De a trá-gárságaikat hallgatni, amiket teleszájjal barsogank egymásnak, ehhaz edzett Idegek kellenek. Annyi minden tilos a mozi körül. Még ezt az egyet miért neyn tiltják, meg? Miért kell nyáron sokszor sietve bocsakni a kérnyék ablakalt ezeknek a mosdatlan azájn kölyköknek zenebonája miatt? Miért lehet télen melegedőjük a mozi előcsarnoka ós játszóterük a mozlbejárat? Miért kénytelen száz és ezer ember eltűrni.
ZALAI KÖZLÖNY
líML február 22
begy válogatott útszéli szavakat kiAlt-sanak « tűiébe, lüou az oldalán hala HA
hölgy Tűiébe, serdülő gyermekeink fölébe ez»k az flhixWadull firtk-gnrabon
A kan^sii utcáknak ez«\'kre n „díszeire" Is gondolni k«•! 1 valakinek. A uinmink kedvére és Iziesére 1«, de mpg arrn 1« gondolva, hogy — ha m0»tana bna rltkábonn m. <ii< hét« hóba csík megfordulnak idegenek is a ksnizsst utcin é« lga>án nem érdeke n város jónavénok, hogv az ld«>m«n etnjt* utas-diazltö Jefena^n\'-kre faodá\'krz/ék rá
Ai. titeakfllykök rnkoneAtlankodAnMl-nak megfékezése nem nehéz fetsdst, csak es/.ro k^l venni. A hzanaiinsa. Hu egyben undorító eaibi\'r roncsokat pedig el kell helyezni valahol olv-n zArt *««• lyeu, akol nem l^rogHhotik mindennap étvAizyrontó nyomorúságukat nc ulao Járókáiéi «ló.
Földrengés volt Törökországban
Isziambu ból jelentik: Bolu környékén isméi földrengés volt. 4 fö<J-lö ésl éreztek Az előbbi földrengés után még épen maradt h.lzak is elpusztultak
A nagykanizsai kir. JArAsblró.Ag, mint telekkönyvi hitósngtól.
tí67/lk 1944 sz.
Felhívás!
A tkvi hatéiig !éí. Oézony Istvánné sr.
" Koller Izabella kéirlMéie a 14»M/I93S M. E t* és li •00/19*5. M E az req delelt k 18. Illetve 3S }-al ainpján a gel sesztgeti 415 sztlkvfcaii felvett A j t—7 sorszám alatt foglalt a gelieailgetl Kama lálls CidöMitpkasiigl Társnlat nevén Allé és lent nevezett kérelwejót Illető k^má-IsU illetőségére 123 f 50 litl., 172 P 11W P, 163 P M (111 éí 011 P vételién ekendeli a 33 ad, 46 ori, 307-ed, 48 ad és 24§-©d lé«« hísiuA\'ati illetőségeknek Arvería JoghatályAval bité eladásit.
Pelhiv|* a tkvi hatóság az. Ingatlan tulajdonosát és a Jelzálagos hiteleiéket. hogy a felhívás ké*he».líiélét számítón Ifi nap alatt észrevételeket tehetnek ti ellen.
Fgyh»n a tkvi hatásáé közhírré tea/1 hogy a vételi ajánlat 10*/o át kitevő bánatpénz birói letétbe helyezéír melleit Ugkésökb 1944 évi március hó 22.. illetve 2b. napjásak déli 12 órájáig bflui tehet a megajánlott véUláral legalább !•/« kai meghaladó mrgajabb vételi ajánlatot, de ezt «* Összeget tartozik ezldeig biróf éléibe heyeznt.
egyébként a ielhlvát a hivatalos órák alatt • tkv. hatóságnál (Törvényház fiz ]. az. sjtó), továbbá (jelte, Oehesz\'get és Újudvar elöljáróságénál betekinthet*.
A tkvi hatéság a felhívást kifüggesztés végell ejry egy példányban üelse. Oefíe-sztget. Újudvar községek elöljáróságának ntegkDldl egy példányát pedig a Zalai Közlönyben egy Ízben leendő kŐrx \'tétel végett kérelmező ¡ogl képviselö|éue< dr. K(-v•« j LAnzló U^vvédnek kiadja.
A vételár 36. 61, illetve 00 nap alatt 3 részi-Iben kllizetendé.
A használati Illetőség teljes kiegyenlítés és a megfelelő hatósági hozzájárulások után kertit a vevó tulajdonába.
Nagykanizsa, 1944. évi iebrnir hó 9. r apján.
Űr. Wéber Elek a. k kir. Jblró. A kiadmány hiteléül: SArdyné
S/2
kUOé.
Mindennapi levelezésből összegyűjtött tömegbótyeget bélyeggyUjtési célokra m«gw<aa.uk, Baroarils. ZsiaI Közlöny szetMeiztösége, naponta délután lj—7 ón. között, rí a hirdetés mindig érvényé»
Elsötétítés! hez
papiros
kapható \\m\\ BfyiÉ jillfl.
katonai küldöttség eredmény nélkül történt olutotáíta után bizonyos ft>-aaültaég állt bo, most asonban ankarai diplomáciai körök véleménye szerint oz a feezültaég isméi enyhült. An Ultis cimü félhivatalos lap nyilván felsőbb sugnlmuzásm olyan Vezércikket írt, amelyben ögvoé Isa-Wmbuli lapok angolollenra cikkeível szerhbefordul. Brit réazról is olyan féradozásök észlolhotók, hogy a feszültséget uíegsz\'üntetwék. Ennek
Falytatás az I. »Idáiról.
«bizonyítékát látják abban, hojp a londoni w»jtétámo<lAi*)k néhány nap óta inegsaünlok \'förökorsztíg ellen. i Ankarai amerikai újságírók nfpr
Visszaverték a japátt«k a ellenséges
Tokió, fcbr. 21 Tozso tábornok miniszlerelnök Sugifawa tábornagy helyeit átvette a vezérkari fénöki tifiziiéget. Shimaáa tengernagy a lengerészelí miniszter
tudják, híwy angol r/tszrél inraéfc folytatni alarjdk. a mcghenziéléaBkfli, mihelyt aa auyafi eléfrltélnlek «h-bea anenkwanrwk. A/, ankarai angol nagykövét, aki jokmhsg Ijondonbnn tarlózkoríik, s^orfjálmaflan fáradozik • feltvtelrk me^kramlésén.
Truk-sziget «llen intézett támadást
pedig a tengernagyi hivatal M«iké-nek tisztségét vette át Nagtno ve-zérlábornagylöl. »
Ezekkel a változásokkal eeyidö-ben közölte a jay^n hadlgyminiaz-
• ..: 4 r • >\'i f.
KéZ6A»ASÁG
Hazánk wult évi szölö-gazdálkodásáról
mosl jelentek meg érdekes statisztikai hdatok, amelyekből kiderül, hogy l.r)0 ezer hold .szőlőtermő területen több, mini liá-ronmegyedtnilliöember él szölö-és bortermelésből, e cikkek eladásából és exportálásából Tavaly \'l T) millió hektóliter lx>r Ici tnell és 500 ezer mázsa csemegeszőlő került eladásra K/ek az ereduiények általában knze-pesekuek mondhatók. A kormány -eredményes munkával goiuioskodoll arról, hogy a sző-lölermclésben nélkülözhetetlen nyersanyagok kellő niennyiség-ben álljanak a termelők rendelkezésére, így elsősorban a réz-gálic. A kötöző anyag papir-spárga volt, amely kitűnő ho-lyeltesitőjc a békeidőkben Madagaszkárból im]>ortált raffiá-nak. Hordóhiánv sehol sem fordult elő. (MVS)
Hirdetmény.
A Zalavármegyei Közjóléti Szivatkezet, zalsegsnxegi bejegvaetl cég a tulajdonában lévő és as 1642: XV. t c. hatálya alá tartozó 5 holdon aluli zsidó Ingatlanokat nyilvános pályázat utján kivánla értékesíteni. Értékesítésre kerülrek Nemeslördemlc, Olóikál, Sümeg, Révfülöp, Btlalongyérök, Hsdacsonytoma), Balatonszepezd és Cser-szegtomsj községek határában fekvó szántó-, tét- és siőlő-ingallsnok. Az eladásra kerülő Ingatlanok közelebbi leírása, valamint a pályásat) feltételek megtudhatók a Budapesti Kózlftay 1943. évi december hó 28 An megjelent 291. és az 1944. évi február hó 13-An megjelent 35. számában. További felvilágosítással szolgálnak az Ingatlan fekvése szerint Illetékes községi elöljáróságok és a Közjóléti Szövetkezet, ahol pályázati nyamtatvány minták is kaphatók.
Pályázati határkló 1944. óvi MÓrelaa hé 21-óa déli 12 éra. A pályázatok felbontásának Ideje 1944. évi március-hó 23-én d. e. 10 óra. Helye Zalaegerszegen, a Vármegyeháza kisgyülési tamcstermében, I. emelet. A pályázatok felbontásánál az érdekeltek megjelenhetnek.
Zalavári»sfye> Közjóléti Sztfvstkszet s«l Znlaegsrszsi
A, kámmkodánt Intnn //m m hOntnti I
Február 22-én és 23-án
VAROSf MOZGO
Kedden
és szerdán
Február 24-én a Nép moziban
Nagy ünnepi esemény / ISTENEK KEDVENCE (Mozart)
E műsorban mutatjuk be azt a felemelő ünnepséget, melyben Kormányzó Urunk a mi szeretett tábornokunkat \' vitéz Oszlányi Komét vezérőrnagyot a Mária Cerézia-rend
lovagjává avatja.
RlÖaddsok kezdetű : ¿4, ¿6 és ¿8 órakor.
4
Háry János
f 1 i% \' ii ^ \' _ • . rum-, likőrgyár és b őrnagy kereskedés

Telefon: 905.
/Vagykantóso
I
DRAVWÖIGYI
VILLAMOS ARAM-_________ SZOLGÁLTAVó RT.
Aramnnémtlk flxotéso, roklamáolók, hlbajolontéaok, azaknzorO folvllégositéa mlndnn vlllamoa kérdéabnn (féielö«« 8-«ól délutáié 16 óréí|). Cxanyory-ut S1, flofon 294.
térlum, hoRy Shojiro lida altábornagyot nevezték ki u japán központi hadsereg főparancsnokává Jun Uehi-roku iábornfk helyére. Uchlroku tábornok a vezérkar helyettes főnőkének hatáskörét lílja el a legfelsőbb haditanács tagjává nevezik ki.
Jelentéa változások m jmpén haderő vezeidaében
Tokió, február vW A császári főhadiszállás hétfőn délután a következő jelentéét közölte: »A gyors ellenséges kötőinket, amely- támadást intézett Truk szigete «Ilon, a japán hadsereg í* Iiadilftigen\'!S/.et kiválő teljeftitraénvrii n«-k segifségéwl viss/.awrfcr\'ik. Kx^V Imui a barcokbíln két amerikai « irkáiét t\'az egyik talán csatahajó voltl elsülIvrísztettek Jogy nopülőgépanya-hajőt. és egy ismeretlen tipusu h«<li-hajőt megrongáltak és öt ellemu-ges i-epülőgépet lelőttek. Japán rr\'-szről két cirkáló, húrdm romboló, 18 szál-litóbajó és 120 repülőgép v<iswlt el. A syiúrazföldi erődök legénységét megerősítették. (NHT)
Hamarosan megindul a vasati hözlehedóa Zágráb óa Buda-pest kőzött
Zágráb, február 22 (MTI) A Zágrábtól északkeletro fekvő Kalnik hegységnek pariizánoktél való megdnztltáHn annyira előrehaladt, hogy a vasúti és műszaki csapatok már hozzáfoghattak á vasútvonalnak Közneveitől a magyar határig, tehát a Sxáválg vsló helyreállításához
A vasútvonal környéke, különösen Kri-zsevcl és Kopriynlca között igen sokat szenvedett a partizánokból, akik idestova Qlödfél hónapja tartották mcuzazAllva ezt a szakaszt, ezért különösen itt kell sokat helyrehozni, mert a pályán államifi berendezéseken kivül néhAnv hidat in helyre kell Allilani. Ezek a munkálatok nagy serénységgel folynak és ezért remény van arra, hogy az oktéber eleje óta szBnetcIÓ közvetlen zágráb—budapesti vonatközler kedés hamarosan újból megindul.
Az orazág tertlletének a partizánoktól való megtisztítása minden vidéken tovább folytatódott.
ÁLLÁS
Jómodoru, képzett isgédst axonnall belépésre felvesz: Kapoli István füüzer- és csemege keiejkedő, Horthy M.-u. 2
Megblxható perfekt főző mindenest keresek Jelentkezés d. u 3—6-lk Csen-gety ut 5., I. emelet. 576
Fűszer- és csemege-Üzletemben tation-oot felveszek Szabó Józsel. 571
Rifiitnt azonnalra felvesz Schless Gyula, Horthy Miklós ut 8.
ttöny w«lén b>;il j*rtMM tisztviselőt vacy u-ztvise ónot felvesztln*. -- Hangya kirrndellbég 576
HAZ LS INGATLAN
Részes mtveléjre élő-, hollfelszerelóssel kiadom jól termő }• holdas atőlő, azántó, rétből álló gazdaságomat, beköltöiheté lakással, kerttel, vagy abba éves alkalmazottat keresek. Cint: Hangya, Oobri. 559
Té|t«ég«tö eladó lakással és felszereléssel. Érdeklődők forduljanak «elitén özv. Hitler Józselnéhez. 47»
_ADÁS-VÉTEL
Használt mély gycrmakhooai eladó. Clm a kiadóban 574
ügy azá luhato beton etetó jászol cca 380 cm. hosszú olado. BAthory-u. 573-

ZALAI RÓZLÓBT
»»•UTIKAI aSPIUI*. ! HKli|azáMá4l H T. lUfytaiMo^, Paiaóóo kiadó: Zalai Kár«*». Nycutaiou. t .Mit«iiu*|l IL T. Paffk**<*»«"
oyoaéóJAkaa Motykaaizaas. (Mro«á4Aár< teUl. XaUi UrMü t.
Falado :-
Cím:
tíondiukozat:— Tábori posia:„_
84.
V.
évf., 43. sz. Nagykanizsa,1944. február 23. szerda Áfa 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
Sxerkeeztőeég kl&dóhivauil: F6-ut 5. raam. flMufcemtóeégl ** kiadóhivatal! telefon 78. bl MecJeleaik mindon hétköznap délulAa.
»Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
F.lőtlaetóat Ara: egy hónapra * pengő 30 ftllér,
negyedévre 12 pengő 40 fillér. Kgyesszám: hétköznap 16 flll., szombaton 30 MII.
_ Lelkek rendje
. .1 Namnotvédolmi Szövetség uj zászlót avatott a fővárosban s ozoy
* rvagyazabásu disztáborozason felszólalt Kállay Miklfe miniszterelnök b. Nagyhatású beszédében a magyar belső és külső politika irányvonalaira rámutatva, frappáns megjelölését adta azoknak az erőtér-" nyozőknok, amelyek még a legnehezebb időkl>on is meg tu dják mutatni %■/, utat a nomzet felemel kod éeéhoz óa boldogulásához.
A mimsztorolnök^boszédében több jizör hangoztatta, hogy vannak olyan problémák, amolyokot az ország legfőbb irányitópontjáról egymaga nem tud megoldásra vinni, hanem szükség«* ehhez a nomzet támogatása is. Kzok között említette a loítek rendjének fenntartását. Biztosíthatjuk a miniszterelnököt, hogy obbon a kérdés bed is teljes erőnkkel támogatjuk. Minden bizakodásunkkal üzenjük, hogy ismerjük vidékünk közhangulatát. Olvasóközönségünk gondolkodásának tudatában mondhatjuk, hogy nnm áll egyedül a mínisztorolnök a magyar lelkek nyugalmának éss békéjének fenntartására irányuló nagy munkájában. Ott vagyunk mi is száz és nzázozron, sot biztosak vagyunk afelől, hogy egybekapcsolódik o térén a nomzet millióinak florogo. Nomceak azok, akik a Nemzotvé-. dolmi Koroszt szép kitüntetését hord ják mellükön, hanem bátran állítjuk: a nomzet sorsáért aggódó és dolgozni tudó s ha kell cselekedni bármoly porcbon kiállásra kész ogyotomo, mert mindannyian átéroz-zitW annak fontosságát, nogy olyan véözlorhoe időkbon, mint aiuilyono-kot\' most élünk, nincs számunkra* fontosabb tennivaló, mint rendben tartani a magyar lolkokot, megőrizni a lelkek rendjét, nvugalmat és békéjét.
A rend, a béke és a nyugalom biztOHÍtása érdekében rondolkozésro állnak az országnak olyan hivatott tényezők, amoíyok mintaszerűen funkcionálnak. A rendőrség, a caondőrség és a katonaság a maga karhatalmával biztosítékot nyújt arra, hogy bűnös rendzavarások no történhossonok. Mégis nagyon ho-lyesoljük a minisztorolnöknok azt a hangsúlyozottan tett kijolentését, hogy »nehéz sorsba jutott az a nemzet, ahol már nom a közösségi \'gondolat tartja közéiben a társadalmat-, ahol nem a nomzet lelke tartja fenn a rondot, hanem a szuronyokra van szükség«.
Nyugodt lélokkol hivatkozhatunk annak a vidéki közvéleménynok hangulatára, umolvot hírlapunkon ko-"" roaistül állandóan információval, szollomi irányítással és híranyagokkal látunk el." A mi közvéleményünk bon nyomát som látjuk olyan bűnös machinációknak, amelyek veszedelmes tünotok mozgolódására mutatna. Annál inkább tapasztaljuk, hogy mindönki a rondot, a nyugalmat és
* muhka békés monotét óhajtja. Itt in a miniszterelnökre kell hivatkoznunk és megerősítenünk a mi
- ószlolotoink alapján azt a kijolonté-«ét, hogy a magyar nemzőt a leg-
* \' -—*» > : * . , Német és angol messzebordé ütegek heves párbajt vívtak
ma hajnalban a Csatornánál
A légiháboru egyre erőteljesebb méreteket ölt: — tegnap este Stockholmra
ós "környékére is bombák hullottak
A koleti arcvonal északi szárnyán a német kötelékek jolenlog kitérő hadmozdulatokat hajtanak végre és mindon katonailag fontos berendezés elpusztítása után
feladták Cholrn város . romjait-. An Ilmon- és Peipuaz-tó^ kőzött ol-keBorodett harcok folynak. Narva vidékén a németek holyonként ki-űrítotték állásaikat.
Kirovográd utc/üu nap
elkeseredett \'küzdelmek folynak. Volikia Lukitól északra sikortolonül támadtok a szovjet csapatok.
Ncttninonál véroe ée elkeseiYXÍett
harcok voltak. Apriliától délre an-
golszáez támadások meghiúsultig, lassrnotól délre német gránátosok oz amerikaiak olkeooredott támadásait verték vissza. Brit én amerikai hadihajók ismét bombázták az olasz partvidéket Formio és Anzío között.
Német repülő kötelékek éjjel nap pali támadásokat intéztek a nettunoi hidfőellen. Az anzioi kikötőben két kereskedelmi hajét, összesen OOÍX) tonna tartalommal elsüllyesztettek, több benzin- és lőszer-raktárt megsemmisítettek.
Ma hajnalban is bombázták Londont
Berlinből jelentik: Krős német | lontette, hogy tegnap éjszaka Ivon-légikötolékok és bombayotőgópok, donban légi "riadó volt. Közvetlenül
molyok Délkelet-Anglia fölé mára virradóra beröpültek, 7*>ndont támadták. Az angol hírszolgálat jo-
a szirénák megszólalása után lievos ágytrlüz volt hallható.
Tegnap délelőtt Zágrábot bombázták angolszász
repülőgépek
Magyar területen nem történt bombézás
A Mngymr Távirati Iroda jelenti: Tegnap délelőtt angolszász bombázó kötelékek berepültek Délnyugat-Magyarország területe fölé és azon át részbeu északnyugati irányban, részben vedig délkeleti irány -bet*, átrepültek. Magyarország tem-letéról bombáz<isokat sehonnét nem jelentettek. Mint Zágrábból jelentik tegnap délelőtt arigolszász bombázó légirajok jelentei» meg a horvát fő-ixtros felett és annak területére szétszórtan több bombát dobtak le. A támadás főként, a zágrábi főpályaudvar és környéke és m repülőtér ellett irányult, amelynek közelében <» munkásbiztositási intézmény épületét én Zágráb uj tárosrészének több helyét érték tagatok. Ember-
életben csak csekély számú veszteség történt. A zágrábi légvédelmi tüzérség még a légiriadó megszólalása előtt megkezdte a tüzelést az ellenséges repülőgépekre. A Magymr Távirati Iroda jelentése szerint a magyar követségnek sem emberéletben. sem anyagiakban Kára nem történt és a magy<tr kólonia tagjai közül sem érkezett jelentés bovilnt-károkról. Az ellensége.a repülő-alakulatok az Aljmk felől érkeztek magyar n azon át horvát terület fölé, miután a német repülőgépgyártási ijnr egyes góc,pontjai ellen kiséreltek meg támadásokat, miközben a német légvédelem sok ellenséges repülőgépei lelőtt.
Stockholmba várják a berlini finn követet
Guari, a finn szakszorvozeti tanács elnöke Stockholmba érkozott. Paasiviki ennek kövotkoztében elhalasztotta IlelBÍnkibo való visszautazását. Guari elnök utazása emlékeztet. a múlt augusztusra, amikor ugyancsak szó volt finn különbé-
kéről és Guari akkor a brit szállító munkások szövetségének egy tagjával folytatott tárgyalásokat.
Más oldalról ugy tudiák, hogy a berlini finn követ is Stockholmba utazik.
Svéd körök borúlátóak a finn—
szovjet megegyezés kérdésében.. Kzt indokolja szerintük az a tény is, hogy l\'awsikívi eddig nom Jfoirwett som kÖHvetott, sem közwtlon érintkezést az oroszokkal. A finnek, félik Stockholmban, nincsenek abban a helyzetben én nincs is szándékukban, hogy véigrohajthatnák a finn-orszáu\'i némethadosztályok visszavonását. Azonkívül, állapítják meg I\'aasikivi noni is. rendelkezik koflö felhatalmazással. "Meg kell teháti várni, hogy Paasikívi majd Tíelsin-kiből visszatér-e Stockholmba és akkor felveszi e majd az érintkezést, az oroszokkal.
Stockholmot bombázták keletről főtt repfHSi}dpek
\'Pegnap este Stockholm és vidéke fölött kelet felől jöv£ kjsobb számú repülőgép jelent még. Körülbelül ugyanebben az idóbon bombát dobtak Stockholm déli külvárosára éj» hármat egvik környékbeli városra. Néhány ahlak betörött, az egyik-repülőgép kigyulladt és eltűnt kelet felé. A svéd távirati iroda jelentése szerint este \'0 órakor Stockholm ejryik városnegyedéin súlyos roh barnás történt, minek következtében az ablakok betörtök. A robbanás okáról, nagyságáról é« kárairól eddig még nem adtak ki hivatalos jelentet.
Roosevelt átvette Sztálin levelét
Az angol hírszolgálat washingtoni jelentése azerint Roosovídt elnök hozzá intézett, kérdésre megorősi-tette, hog\\- a washingtoni szovjet najjvkövot valóban átadta néki Sztálin levelét. Arról azonban Koosovelt semmiképpen nem volt hajlandó nyilatkozni, hogy, mi volt a levét tartalma. N
Sf
Te ¿nap 11 í ntiymotoroa bombázót lőttek 1« Németország különböző vldákei *elett
Rszakamorikai bombázók áhal Németország középső ós déli tcrii-lotoi ellon tegnap intéaott napjwli támadások alkalmával 111 amerikai bombázó ropülőgépot lőttek lo. Az érszakameríkai bombázó kötoléluík
•í"
békésohh nép a világon. Nem akarunk senkitől elorozni semmit, amikor hangsúlyozzuk, hogy a magunkét viszont "nem engedjük bántani. Amikor a. miniszterelnök fonnen kiáltotta: »ne bántsd a magyart« ez a felkiáltás magában foglalja Magyarország fölfogását ebben a nagy világfolfordulásban. Mlég a revíziót is mindig csak békés eszközökkel hirdettük, mint ahogy tényleg és valójában így is valósítottuk mog. Békébon akarunk élni ozon. a földön, a régi kultuj/it akarjuk továbbfejleszteni,- népeink szabadságát, ogyenlőségét, szociális jólétét előbbre
vinni.
Tagadhatatlant!
vannak a háborús időkbon kinő vésők, amelyek meg jegyzést, kritikát, sőt megbotránkozást okoznak. A feketepiac, az ár-\'drágitás, a visszaélések, a panamák mind-olyan tünetek, amelyek alkalmasak a lelkek békéjének és rendjének megingatására. A mohóság, a tisztességtelen olanyagiaskodás, üzér kedés, tűzzel-vassal üldözendő cse-tekedotek. Ezek is volojárói lőhetnek olyan folyamatnak, amolyok kíséretében járnak a lelkek kikőzdésé-nek. A miniszterelnök fonnon hangoztatta a Nemzetvédelmi Kereszte-
sek előtt, hogy üldözni kell mindent, ami velejárója a. háborúnak: a visszaélést, a hibát, a bibit, az ezokro irányuló loplozési szándékot,, mert ezok azok a tünet, tk, amolyok a lelkek rendjét leginkább alkalmasabb-.megingatni.
A felelős miniszterelnök nem mint pártpolitikus, hanem mint az ország legfőbb irányító alkotmányon* tényozójo hívta fel erre a közvélemény -f igyolmét, amely mélyén mog-szivloli a figj\'olmoztoíő szót a saját érdekében s nemzetünk, országunk javára résen lesz a lelkek rendjének szolgálatában. (8)
ZALAI KOZLéNY
lí) 14. február XI
Poroszország tnViilőtérc Angii» folől, Dől-Bajorország és a védnökségi torületek ollón dóiról intézték a ta-madást. Azzal, hogy az amerikaiakból 141 nógvmotoros bombázót leláttok, a HzoiiH.\'Iyzutból több mint or.>r ein-ber veszett el. Az a;..;rikai röpülök rendkívül erős vadászrepülő biztosításnál \'öltök. A nómot vadúszgó]x>k már\' a liatár átlójjósekor súlyos harcokra kényszeritottók őkot. A több
hullámban Itoropiilő gépt>k közül nyugaton 61 liombázogopot lőttek lo, míg a dőli terülotok légkörébe beözönlő gépek közül Í34 IxMobáró-gépot semmisítettek meg.
Bombáztak egy finn városi
Helsinkiből jolontik: Tognap há-
romnog.sod N óra tájban szovjet re-
(>ülőgépok l>onibatámadánl intéztek l\'urku finn város ellen.
I
Heves német-angol tüzérségi párbaj a Csatornán át
Berlinből jelentik: A Ciatorna mentén nómot óm nngol mcsa\'ehordó ütegek nm hajnalban 4 óra 30 tói 5 óra 20 perclsr erő* párharcot vívtak. Német rénzről 30 nagy Űrméretű gráuátot lót-\'
Angliában leszállítják a
S\\ i\'-d lajH)k londoni értesülései aaeiint az uugol közeli át ás szakértői az angliai élelmezési szállítások rtfsszabbodását jósolják\', t\'gy tudják,
tek az angol parti ütegállásokra. Az angol ütegek oredménytélenül próbálkoztak azzal, hogy eltalálják a Csatornán haladó német járműveket.
hus- és zsiradagokat
hogy a londoni ellátásügyi minisztérium máris megkezdte a tárgyalásokat a Ima- és a zsirfejadagok leszállítására vonatkozólag.
Washingtonban nem tartják kizártnak Finnország amerikai fegyverszüneti megszállását
Washingtoni hivatalos körök nem fűznek megjegyzés azokhoz a stockholmi jelentésekhez, amelyek szerint Finnországot finn—oroBz fegyverszünet eéetón amerikai csapatok szállnák meg. Mástrészt ezt a lohotóBégot nem tartják tal|esen kizártnak. Wnshlagtont megfigyelők azt hlaMk. hogy a üanek inkább adnák buleegyezcHÜkíU országuk
amerikai vagy akár angol csapatok által való megszállásához, mint shhoz, hogy a finn támaszpontokat a vörös haésereg kondgensei szállják meg.
Roosevelt einök a (<>hér Házban fogadta Orotnikov szovjet nugykövetet, akivel hosszasan tárgyalt. A megbeszélés tormés/e érői semmit som tudnak. (Bud. Tud.)
Az Amerikában élő finnek Roosevelthez fordultak a béke érdekében
\' Az egyik finu la)> közlóse szét int az egyik Amerikában élő finn vevőit elnököt, hogy tegye" lójjénokot aotö személyiség arra Vértó liooae-Finnorazúg békéje éritokébon. Az Amorikában élő finnek két najxw értekozlot után nyilatkozatot szer-kosztettok, amelyet megküldtük ltoosovolt\' elnöknek, Hull külügy -
miniszternek ós még egy vozotó államférfinek. A bizottság azt kiváltja, hogy az Kgyesült Államok avatkozzék be Finnországnak a Szovjottel kötendő Is-kéjo érdeké-* hon. vMár csak azért is megérdemlik ozt a finnek, mivel az Amerikában élő honfitársaik is kivették részüket Amerika háborús erőfeszítéseiből.
Roosevelt óvja az angolszász közvéleményt a derűlátástól
Washingtonból Jelentik : Roosevelt a tegnapi Hujtóérlokezlotcn Churchill beatedével foglalkozva különös hangsúly-iyal húzta alá a brit miniszterelnöknek azt a kljoleotéHót. amellyel figyelmeztette a közvéleményt, hogy a há-
ború Európában 1044 bon esetleg, még nem or véget. Roosevelt kijeleut^tte, hogy ó állandóan óvta a kö/.véleménj t az elsietott derűlátástól é« ezt a figyelmeztetést mos csak megismételheti
Három pártra szakad Tito partizán-tábora
.» » ^ •» / -
\' Meggyilkoltak több értelmiségi partizán-vezetőt
A horvát la)>ok joloiitéso szerint Titoék láborában szakadás álhitt Ik>. A partizánmozgalom több vozóro össze vesző ti egymással ós néhányat közülük már el is tettek láb alól. Vérbosszúnak esott áldozatul többek között á j>arlizánok egyik ismert \'tábornoka, Száva Orovics is. Titoék táborában most már három csOjiort áll szemben Qgymáasal: a tiszta kommunista csoport, a horvát cso-}>orl és a szerb naeionidista cso-jxírt, A horvát csonort vozőroként H Tito-kormány közlokodéaügyi mi-nisztoro, Filitxjyics Szulojmnn oz-rodos szorojx)!, aki mull év novem-tierébon ogy horvát ezred élén át-
szökött a iKirlizánoklioz. Kilípuvics most uj helyén is összovoszott mindönkivel. (KSH)
(Interinf.) Megbízható értesülések szerint Tito táborában kitört a nyill belső viszály, amely bblsovjata módszerek szerint néhány vezető »el-intéziW\'t« eredményez^!. A Títo-fóle jiartizáitok rádióállomása kö-zöltOj hogy töbliok között kivégoxték Száva Orovics partizán tábornokot, valamint dr. Sima Milosevicsel és Korán Kovacsicsot, két iiitollokluoll. Tito vezérka/Anak még néhány tisztje kivált a |«utizáncB0j>0rtból és önálló utakat koros. (MII)


Egy babócsal „elsxegényedet nrlleány" araayérát ós fehirnemat lopott azoktól akik segítettek rajt
Nyilasi Simonnéhoz Pécsott pár napjial ezelőtt beállított egy fiatal nő. Babócsai urloánynak mondta magát és elpanaszolta* hogv családja tönkre ment, elszegényedett és igy kénvtelon volt eltávozni hazulról s ha Nvilasék nem fogadják bo irgalomból a háztartás vezetésén", a logkétségboojtőbb helyzetnek néz elél>e. Pár napra azután a család azt votto észeo. hogy oz iu, az is hiányzik a rlillaszekrőnyből, végül podig Nyllasné 2000 ]>ongő értékű aranyórájának is nyoma veszott. Álmodni sem merték voln^ hogy a tolvaj az elszogényodott nrilánv
.volna ós a rondőrség segítségét któr-\'ték a tettíss kiderítéséit). A lefolytatott nyomozás igazolta a rendőrség gyanuiát. Az épuen elutazni készülő leány höröndjélien megtalálták; az órát és sok fohernemüt «« ruhafélét a háziak szekrényeiből. Amikor a tettes leányt kérdőre vonták, zavarosan vi.solkedott ós egy óvatlan pillanatban ismeretlen méregöwl mogmérgezte magát. Fekete Máriát Ileszállították a lielgyógyászati klinikára és folgyőgj\'ub\'isa után a rondőrségi fogdába koll mennie. Ilálátlanságáiiak méltóbb liefojozéao nom is lohotne.
Kamaszkorban lévő gyermekek és azok szüleinek problémái
Szülők körében nagy érdeklőd:\'*-sol olvasták az ideges gyermek iu>vo-léséről szóló tudósítást, amit ¿v na-I»okban közüli a Zalai. Közlöny a jiéesi szülők iskolájából. Most ugyan ott a kamaszkori novolési problú-mákről adott elő Hbdolay Gyula jezsuita atva.
Hámutatott először ia arra, hogy a serdülő fiuknál i/j/akran nuil<it-koz/i laituhnáni/i hátramarvlást nem lehet mindig lustasággal ■mentegetni. Nem lobot mindon orodmónytolon-ségot azzal montogotni, hogy a fiil-torholés ellen a tanuló ösztöi^zcv-rüleg lustasággal vődokozík. Ila vannak is erre |>éldák, akkor az a lustaság nem igazi: az ilyon gytjrtnok .szorgalmas lesz. miholyt megfelnlő szoilomi táplálékot nvujtunak neki. Mtts tanulók hanyatlásánál a környezet róudoZetlonségénok a hatása forog fenn. Különösen
a kamaszoknál fontos, hogy az otthonnak meglegi/en a maga Íratlan, de a szokás által kialakult törvén i/e, szaká\'yszeriisége és rendje. Ilyen esetbon a rundotion kamasz-élet is rendezetté\' válik, a tanulmányi eredmény is jayul. A mindég napös ellonőrzós tovább fogja foj-^ leszteni a sokszor megakadni látszó\' hímbónyilást.
i/ogsúlvosabb hiáiiv azonban.- a
sordülő gyormok élotéhon a«, ha naia
részesül nemi felvilágosításba® As nevtdésben. Súlyos éa
i>ótolhatatlin" követke.rmények -kel ¡á*h<d, ha a szülő ebben o legkritikusabb i dó pont lm n gyn-mekét magára hagyja..\' A sexuális kérdés jjedagogiája nnta tómeginunka, hanem a legintimobW egyéni nevelés kórrió«*, őzért olső-sorban a szülői házra hárul. Onodá-.latos, hogy sok szülő nevelési elgondolásában nincs benne ez a sexuális nevelési program, mintha csak elfelejtették volna saiát kamnszkonik-nak nobézségéit. Példával vih\\gitott*i meg. miivon sikerrel járhat még tanulmányi előmenetel szem lantjából is, ha a szülők nem állnak érdektelenül gvornnkiik lelki vívódásai előtt. Helves kx»zolóss\'d és megértéssel a lcnrhadásnnk indult katnaszgyereklio is fokról-fokrrf h\'r vissza az ólotketlv, n tanulniv>\\orváx, A nevelésn<»k teiiát \'«^\'ik hathatós ténvezője a nemi folviláírosltáa t-n rihnek idejélmn, ivmti ni\'ígk\'^vn kell jönnie, fío áltassuk nuurunk d azzal a lAvhittol, hogv a kis omlv.>nnlán-tál> még nem tudnak «»minit. Az előadó elvan rés/.\'eU»kot olvasott f-"l Molter Károlv »Tibo\'d Márton« e. regényéből, melyekből mecrtmljuk, hogy már olemista"gyerekek is elmélkednek a felnőttek titkairól.
Az apa ne lefy«a ««nk bflntetö nagyhatuinm
, Hangsúlyozta, hogy novolésünk sorún járjunk nyugodtan a »tilalomfa erdőben^, mert liennu az Isttui gondolatai\' valósulnak meg. Ami rossz van Ikjiuio, azt az omln>r magrt vitte lA?le. Mutassunk rá a győrinek-.előtt-arra, hogy azv Isten terve és-|)urani\'Ha syx;rint az emlwr fés/jt ví.\'üz 1 siet) tovább torointő munkájában, lázért k»iil egy moto-l\'ikttn oró, amely Isuin. hivatására, teremtő munkára ösztökéli az em-bort s ez a vágy. JVlivol jfc\'dig a ^vermek s >k nélkülözést, szenvedést telent az Isten tovább tommtó mun--kásui, a szülők\' számára, nem lenne elegendő a jmrancs, nMii a
vt\'igy. Kzért adta I.st\'on ó gyönvört. De bz -csak, ¡utalom ós káí\'iiőtbus. Aki csak Önmagáért keresi a gyönyört és kivonja uz élet" szolgáíijtá-ből, vétkezik az Isten és a toriiiészot törvénye» ellop.
A nemi nevolésln.\'n akantgim-mtíztikára koll törekednünk. A hó-íves módszer az indinikt növolés. I la h gyermek összeszorított fogttkk-tl tudott tűrni, hallgatni, lemonduii,
.a ..

akkor győzni fog követelődző ösztöneível szemben is.
Tartsunk fokot a büntetésben, hogy ennek révén a gi/errnrk ia tudjon különbséget tenni bün. \'dle.tltyiúy, fegyel mellen-ség .és línncutság között. Nem lesz bizalommal az édoan|»ja iránt, ha az oH:ik büntető nagyhatalomnak mutatja magát.
1 tefojezósólien az olőadö felvetHto azt a gondol ilot, hogy a mai emlKtrl szollom- ét- alkotóerő pn\'>bat.?fdón.\'k korszakába:) egyes ine»rfígyelé«\'k szerint az <>gyes emberek éretté válása is ni(»ggv\'orsul. Kz az ttj-szérü, gversütemii fejlődés csak ak-\' kor fog haszonnal járni, ha egyensúlyban tartjuk\' rt már nagy fejlődésnek indult gazdasági siket a lelki sikkal.
Az egi/msnl\'/ biz>os;lás\'it trm AV/»/\' <i-cm ar á\'hm, s-m a nevelői kar egyedül nem ér-heti fc/. ha nem támaszkod/m-tik <i vsa\'á\'l és " szülők egyete-nie.vsógérr.
A murakereszturi községi birV esete a . felvidéki pénzzel" és á falu szájával
A
Alapos tandijat fizotott Borszéki (Bakán) Pál murakereszturi j>álva-munkás. Borszéki, aki részt veti a Felvidék felszabadításánál, amikor hazajött, hallotta, hogy pénz érko-\'Zotl a faltibaj, a bíróhoz, a felszabadításnál részt vettek számára, borszéki, akinek in\'igv gyermeko van és nehéz anyagi körülmények között él, a hallottak alánján lieálli-tott Szoliva János községi bíró házához és anélkül, hogv inoggvőződött volna arról, hogy a hallottak megfelelnek-^! a tényeknek, kijolontotte a községi bíró előtt, hogv tudomása van arról, hogy 5000 jiongő érkezett a felszabadításban résztvottok részére, mi lesz a jx\'nzzel, ő is kér Iwlőle. A bíró csotjálkozva nézett Ikirszékire, mert hisz a bíró nom kaiKitt |>éuzt, ollonbon a tőnv az volt, hogy M00 jHingő érk\'ozett Murakeresztur közsj\'jgnok azon lőszereitek róiszéro, akik nom tudnak munkához jutni ós 2.50 pongő napszám inolloU dolgozni akarnak-árokásó munkánál. Borszéki informátora
valószinnlog ezzel tévesztotto őaez* és lovalta fol őt. >
— A pénznek nálad kell lenni - - volt Borszéki kemény, kövoWőző válasza.
, A bíró erre elvittu ót a községi jegyzóhÖH.
. t- Honnan voszed te ozt? Hiszen riokom erről tudnom kollonn — liangsnlyozta a jogyző is. • Borszéki azonban szinte mániákusa leli a »hallott hírnek« ós
l\'nig x/ 5«14 tfi4?—43.
tl
marcttis 6-^fl
uj kezdő ón haladó gyorslrásl, gépírás! .tanfolyam kazdödlk.
Beiratás egész n«|i.
NagykanltM, Szont Imre hereo^-«. 5
1944 .február 2:i _____
1 * *
tovább mogTnaradt nmellott, bogr a pénz a bírónál van«. Sót egy nlkalomnial a mészárszékbon kijo-lentottó, hogy »a bíró csikókat volt ;k pénzért (. Iv/oliva János móst már olerkozottnok látta az ¡dót, hogy védelmet kórjen Bohizékivol azom-bon, ukínek kíjolontései azétmonlrtk A faluban és beszéltek róla mindenütt. A községi bíró rágalmazás miatt" foljolontetUi Borszékit, akinek ügyét most tárgyalta ti uagv<kiuií-> ^náí törvényszék. Borszéki tagadta n rágalmazó ki jelentésekéi, ¡tíapo» *»n megjuhászodott a bíróság előtt, <io a tanuk, .főlivg a községi liiró tanúvallomása megerősítették a vádat. A bíróság kétrondlxdi ráguhnu-ri#bun mondta ki bűnösnek Bor-unékít és őt okért 100 pongő |x\'nz-hüntotésro ítélte. Borszéki ezután Ixxssánatol kért a inográgnlmar.ott községi bírótól, aki megbocsátott és mindkettő megbékélten hagyta e| a tárgyalótormot.
Sokan okulhatnak az oset tanulságaiból.
A tlozart-füm
(Istenek kedvence)
. SoV kígyót-békát rákiabálnak a filmre, mint művészetre Akqd benne igazság is. De ami\'<or az ember olyan filmet lát. mint ez, akkor a szive mélyén érzi, hogy a világ sokéit lehet hálás a filmnek. S >k nagyért, sok szépért, sok művészi élményért, ami a film nélkül csak a kivesek kincse maradt völni, de amit a film átadott a tömegeknek is, időhöz és hel;hez nem kötötten, az egész világ szanma érthetően és elérhetően. t
Igy adta ál ez a film Mohari éle-lének regényét, művészetének kibomló pompáját és tragikus kdob-banását, a földkerekség minden műveli népének, mindenkinek, akt benne megtalálja a művész ós a/, ember, alkotás éi kenyér, szerelem <"s kötelesség, siker és boldog\'alanság, kitelj-sedés <s kiégés szomorú és szüntelen párharcát, annak mélységes emberi sorsszerűségét és mindennek a kiegyenlítődjél a halhatatlanságba vezető elmu ás >an.
A filmnek az e\'ső fele könnyedén,\' derűsen bécsi. A második fele komoran, mélyse.esen és fájdalmasan emberi. (Az ilt-ott megviselt kópia v3gás-hibáit meg kell és érdemes megbocsátani.) ,
A művész terem\'ő erejének szárnyborítása: az alkotások születésén, egyben an»k megcleveni ésén át érzéke tc»i a film. Mozart éleiének legszebb alkotásaival, azok legszebb jeleneteivel talá kőzik a néző, «ki ez elöti a Mn» előtt sokszor elfelejt néző lenni és hallgatóvá válik, mlg a bűbájos Mozart-muzsika a zenei élmény, az örök művészi szép csúcsaira kalauzulja. A művész muiv kájáoa, teremtő lázába azonban beleszól az élet. A művésznekszár-nyatidó érzelmi világ lángoló magasaiból a földre rántja a pénz, a gond a féltékenység, á polgári élet kegyetlen béklyói. A művész kénytelen ember lenni a mindennapok ítélete számára, de nem tudja kioltani magából az alkotó zseni lobogó, viharos álomvilágát sem, azt a világot, ame\'y nélkül alkotnia lehetet-,en R amiból már csak egy alkotás szülelik: — saját rekviemje. Ahogyan az élete teljében lévő nagy mellem testileg összeroppan és valósággal elé* a polgári és művészi 4\'et összeütközésének tragikumában, — megrázó és döbbenetes.
Egy film. aminek a hatása sokáig
a lélekben, de nem elég sóvá ahhoz, hogy a világ tanuljon belőle.
fht\\
ZALAI KOZLftNY
. . lalász Siiitr lagykaatzsal ftarképász
bal kéiapl birlöaMitatiiM kormányzéi kegyelam folytán péüzbfiatettsrt váitostattik át
Még 1012 októberében történt,; hogy Halász Sándor nagykanizsai fényképészt árdrágításért feljelentették, mert a filmtekercset u megállapított 1.35 pongős ár holyntt 2 pungóért árusitotta. Megindult qlloiio az eljárás és a nagykanizsai törvényszék uzsorabirósága-a tanuk vallomása alapián Halász Sándort bűnösnek mondta ki és őt ezért hat hónapi börtönre és három évi jogvesztésre ítélte. Halász sommíségi jxanaszt jolontott l)o a táblához, amit azonban az elutasított. így az ítélet jogerőre oniolkodott. Halász okkor kogyolmi kérvénnyol fonlult a "Kormányzó Úrhoz és alajxis érvekkel alátámasztva kérte, hogy börtönhün-
Intését jx\'nzbüntotésaé engedje át-változtatip. Miután a nagykanizsai kir. törvényszék is kogyolomro méltónak ajánlotta Halász Sándor fényképészt, a Kormányzó Ur legfelsőbb elhatározásával mogongodte, hogy a Ijörtönhuntctést anyagi jövodelmé-ndk mogfelolő jxtlizbuntotésro válthassák át. Most tárgyalta ezt az ügyet u nagykanizsai törvényszék dr. Almása/\' hüntctőtanácaug, umo-,lyon Halász Sándor meghallgatása után 1080 pengő ix-nzbüntotésre változtatták át a hat hóliapi börtönbüntetést.
Ezzel az 1042 év óta húzódó bün-}xm- lekerült a napirendről.

AMISOR A MAGYAR H0NííD §10SZ FÖLDÖN HARCILT Amikor elpihen a harci zaj...
Hajnali bevásárlás eiy sz\'ovjetorosz faluoskában
(Hsnvtd h*é#ud**tó uá)
A harci zaj egyelőre nem hallatszik ide, az arcvonal néhány kilométerrel odébb van. Teherautón robogunk be a városkába, hogy szétnézzünk a hajnali piacon.
Változatos a katonaélet és különö-sen változatos itt, künn az orosz mezőkön. Az egyik héten fegyverrel kezében harcéi a honvéd, napjkon keresztül alig alszik valamit, de lehet, hogy egy hét múlva megváltozik a helyzet é6 még arra is ráér, ho^y a piacra járjon, mint otthon a falu jiban.
Természetesen egy kis különbség mégis van a kettő között. Itt nem pipázva, papucsban, tereferélve a szomszédasszonnyal vonulu ik fel, de mindig elkísér bennünket hűséges ársunk, legj bb barátunk a puska. Érdekes, hogy az ember ideküun
mennyire megszereti a puskáját. Aki katona volt, tudja, kogy az újonc a puikára haragszik legjobban. A puskával mindig baj van az alsŐ napokban, sohasem elég tUzta, a pus\'<H miatt mindig sok dorgálást kap Boldog, örül a lelke, ha valamilyen oknál fogva leadhatja a raktárba. Br/./eg másképp van itt. Féltő szeretettel gondozz* itt mindenki, puska nélkül bizony nem igen teszünk egy lépést sem Hányunk életét m :ntette már meg ez a jó barát.
Szóval a piaci hangulat mé^i« más itt kinn, mint otlon.
A piacot természetesen csak szigorú formák betartásával kereshetlek fel. Minden alakulattól egy kijelölt kis csapat „vonul fel" vásárolni Hiába, mégsem odáhaza vagyunk. ..
itt is vannak „Mari nénik"
A piactéren az első pillanatban nem láts/. semmi kütönöset. Valahol az Alföldön — mO\'djuH Tömör kényea — is ilyen a piaci kép, az arcok is, inlntlu ugyanazok lennének.
— Ni csak, mintha Mari néni árulna ottl Hát hogy vagyunk? — adjuk fel -a szót.
,;Marí néni" azonban nem akarja megérteni mit beszélünk. Mégsem otthon vagyunk. • • Elkezdünk alkudat ó oroszul beszél, én magya ul, hát majd csak mtgérljük egvtnást. Meg is értjük; sőt meg is egyezünk. Tíz diót ad egy márkáért. Ejnye-ejnye Mari néni, kicsit drága ez a diói...
És mi mindent leh?t ilt láhtf, ezen a piacon. A Telekl-tár ehhez képest előkelő vásárcsarnok. Roisdás patkószegtől savanyu uborkáig, pravoszláv szenlképtől japán csészealjig mindent megtalálsz itten. Kapható többek közöt Közép-Európi valamennyi cigarettafajtája. A cigarettát nem is annyira árulták a
piacon, inkább vesuk és „feketén" adják tovább Tíz cigarettáért három márkát kínálnak, de Ők már hatnál alább nem adják a környékről besereglő „vidékieknek". Az ál ra, köde darabja két márka. Egy guriga cérna 50 márka, azaz 80 pengői Érdekesek ugy-e az árviszonyok? Egy kakast vehetsz 15 márkáért r de egy kifliéit 3 máikát kér-n«k. Ó rígí szép idők I Diákkoromban minden tizpercben megettem egy sóskiflit — öt fillér volt.
Törlőruhát akarunk vásárolni. A konyhában eddig újságpapírral tö-rölgettlk az edényeket. Azt hiszem, ezután is azxal fogjuk. Alkuba szállunk ugyanis egy asszonyiággal> a kiszemelt áru valami lenvászon féle lehat, — métere 55 márka. Nem vesszük meg, Amott egy ameiikai orrú férficipőt kínálnak. Az ára Igazán jelentéktelen: 400 márka. Köszönjük szépen, de lemondunk rólal
De ne hidd, hogy mindenütt egyforma értéke van a cikkeknek. Kevéssel ezelőtt egy falucskában két
tarjan—palcsics
textilipart és kereskedelmi vállalat Nagykanizsa,
¡ge |
Gyér: Magyaru. 86. Vérosl fótztet: P6-at 14. (E/9Ő Ma-Telefon: 3-44. gyar Biztosító Intézet palotájákan.)
Tolefon: 5-33.
cigarettáért vettem egy lovat. Volt nálam még néhiny kockacukor, odaadtam azt Is, mire az öreg iflnzslk nekem adta a taligát ráadásnak l... S éval egés7en különleges érdekességgel alakulnak itt az árviszonyok. Van közöltünk, aki már egész szakértő benne, ^n még nem ismerem kl magamat s <1 pénzem sehoUem akarják elfogadni. Az egyit faluban ugyanis rubel járja, a másikben zloty és a harmadik helyűit karbo-vanec. Rendszerint össze szoktam téveszteni, hogy hol, mivel kell fl zelni Igaz, hogy a markit viszont mindenütt szívesen elfogadják. De rájöttom arn is, hogy a hgiobb váltópénz a cigaretta. E-t mindenütt egyformán szívesen fogadják...
Lassan elkészülünk a bevásárlással. Az egyik\' fiu jól beszél tótul. O a tolmácsunk. Még veszekszik egy kicsit: drágán adják a hagymitl — de (azután mé^ís megvagyunk. — Antóra szMIunk. indulunk hazafelé. Ma délben jó ebéd lesz 1...
Koncz Antal karp. érv.
KöaG&aoasAG
A gazdakópviseletek
tervezető a mezögkztianAg f»Jlődé»énok bfítojltáíáért
Az Orazágoa Mezőgazdasági. Ia-mara, a vic lóki mozogázdaaági kamarák, nz OMGl\'j és a Faluazövot-ség nagyszámú képcsőiéinek részvételével lartitltu inog tilését a Hangya < Irszágos (lazdavíuasztmmiyá.
•l)r. Dömötör László elnöki üd-yözlés<» és megnyitója, valamint dr. Wüniiohor Frigyo« alblnök-vor/irigaz galó levezető szavai után, az érdekképviseletek egyhangúan magukévá tettek egy, a mozőgazduság fojlódé-\\ s<-nek biztosítását célzó torvozotet. yl(,elszólaltak gróf Khuon-Hédorváiy Károly, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke, dr. Halára Ágoston, .a Kamara igazgatója, vité/XOrtutav l\'ál, a Kárpátaljai Mozógazds*ági Kamara igazgatóul, dr. Máriásny Mihály^ a Duna- Fiszaközi Kamara elnöke, Sztrázsik Andor lV>nos, a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara igazgatója, Nicsorica György, a Du-na-\'J\'íszaközi Mezőgazdasiigi Kamara választmányi tagja, dr. vitéz Paiay Sámuel, a Tíszajobbparti Mezőg^iz-daságí Kamara elnöke^ Hupjunclít Antal, a Folsődunántnh Mezóguzda-si\'igi Kamara elnöke, vitéz Czoglédy Béla, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara igazgatója., dr. Nagv Lóránt az ().>!( 1K delegátusa és Asztalos l.ajrjs. az AImi\'mIiinátIlidig Mezóirazda-sági Kamara igazgatója1. - A tervezet abból induf ki, hogy :» mezőjrazdnsi\'uíra vonatkozó mro-don gazdoság]>olilik*i inbv.ktMlért sarlqx>ntjo az értékesítés hiztosí-x tása, inert ha ez nem történik meg, V termelés önmagától szüksiSgszo-rüon csökken. Nagv gazdasági oró-osojxirtok intézik a nomzetközi ptar sorsát s ílyon erőkkol szömben a kisnomzot eg\'-es gazdája mog nem állhat. Az értékesítési szervezetnek az a feladata, hogy híztojutsa a gazda számára az iirazságos árat. A kérdés rendezése nincs Mll^nt»Mlx>n a komoly keroskedolom érdekévml, mert annak ívszt kell vennie abban a munkában, hogy a termelő munkája ollonértékéhoz jusson. Ilelyes az ipar szom|>ontjáhól is, mert a« iparnak vásárlóképes niozőgazda-flágra van szükségo. A termoléa srr>r-vozésének a piae. kívánsá«?aivnl őssr-hanghii álló loejohh eszköze a termelési szerződéi. A termolési szerződéseket. minden mezőgazda«áin tormolvénvro megfelelő torv knroté-bon az értékesítő szervek közvntle-nül a trazdákkal kössék moe;.
A választmány határozatként kí-moiidta, liogv bizottságot alakit, molv. a kérdé-st mindon részlotélmn kidolgozza.
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. Zebrái* 23
HÍREK
fcjjeli gvé*yHzerfári ufyal#t: Ma a Megváltó jjyógyszortár Wrzséb»!-tér 21. síníih,
Kiskanixsun az ottani gyógyszertár állandó ügyoiotos szolgalatot tart.
— (Férfak TheológláJa — lat«nkor«s*s) •lőadftHSorozatnak a kévetkttző eló
adá»e a wzokAHOH kiében f>a helyen (PinrlHta glmn oh le 7 óra) eaOtörtésén
24 én) Ioöz. Ennek az elésdAttnak clai«: erwsllk Istent — megtaláltuk Istent. Krlaztua — letonembor.
— {Nagykanizsaiak az országos Baroaa-közgyölúsan)
tobruAr \'¿7-ón, vaaárnsp délelőtt az ÖrwfAvon Baross Szövetaíg rendkívüli körgyUI^Nt tart Budapesten TArgya#ro-zat: a Szövetség alapszabAlynx dosl-tA»u. A rendkívül fontos knzK.vtlIéseu réazt vesznek a nagykanizsai Bar««« kerület klkflldüttel vitéz Tóth Béla klr. karmAnytauáceos elnöklete alatt
— (Házasaiig)
Berkes József építőmester és Szabó Sareltn (Balatonboglár) 1 hó ía.ón hAcaBfAgot kötött (Minden külön érte-#ltéa helyett.)
— (Namostág-lgazolás)
Néhai léteó uzékcly Németh MlliAly n.vug. polgári lekolnl lgA7K>iió törvéayes utódainak a osntári rí\'gi lufeó twókely uoinefs\'-gét a m. klr. belügyminiszter ollamertu én Igazolta.
— (fpartostülotl vezatök kadvazmónyos ut«xé»a)
A kereskedelmi miniszter az ll\'OK-h»z Intézőit lelíaUbau megengedte, hogv az 1944. Avrr a vidéki lparte*ii leli ülnökök, alelnökök éa Jegyzők ludakolt közérdekű uljalk tiimegatAsAra «^etenként lélAru Jegy vAltAnAra czóló JogoMlvAhvt kaphassanak. A keévermö-nyes vasuil Jegyek Igénylésével. valamint a benyújtott kérelmek ell.lrAlAsA-val és az érdekeltségekhez való Julin-látAval u kereakedeliul miniszter az IPOK ot bízta meg.
— Egy asszonyon átment a mozdony, -semmi baju)
A Zala megyei UjeAg trjy: Külön«« azorcncsótlenaég «zoreucflOB Aulo/sta volt a napokban Lepo«a Jenóné páka-nzepetkl asszony, aki a znlna/eullvAnl Állomáson a kanizsai vonalról IcazAllvn, At akart menni a cinek között, kézben egy tolató mozdony elfltötte. Az asz-Hzony kosArri.l és bőrönddel került a niozdeny alá s kétszer rnegpqrdüit a „vnalé* alatt, uilkbzbon caupAn a térde és derékcsontja azenvedetl Jelentéktelen hor/solAst. MIutAn a mozdony el-dübörgött fölötte, felkelt, felszedte az ugyancsak aértetleu koaarAt és bőröndjét éa ozép nyugodtan hazaBétAlt falu-
— (Uzao a honvéd)
Czlndrlch Jenő tlzedea <\\h Tnrabó LAezló tizedes közös tábori lapon Üzenik a Zalai Közién? ön keresztül a 1). 65>-VA. tAborlpestAról lebrusr le. kötettel: „Sok szerencsét klvAuauk a Zrínyi éa Vasút .|A\'ékosstnnk nz uj labdarugó Idény kezdetén, hagy ack győzelemmel gyönyórkédtessék a ap«rt-közöm éget Nagyon sokat gondolunk szeretett BzttlelnKre éa összes hozzAiar-tozéiokra, akiknek és a kanlzRst kin lAayaknsk üdvözletünket küldjük,, -«-Antal Jenő ken véd a Z. 22i. tAborl postAról fobrutr 19 keletlel üzeni szüleinek, hegy ne aggódjanak, Jél van és mindnyájukat csókolja. Üdvözli a kanizsai lAnyokat. fiakat és több lovelet vAr tólük. — HorvAtk Uszló henvéd aa V. 169. tAporlposlAról üzeni febroAr 1 ti. kelettel feleségének (a szüleinek NagykanlzaAra és Ssndrs, hogy J6I van. ei^szséges, kevés levelet kap éa köri. küldjenek fényképet a kislAnyArvt MUdnyAJukat sokRZor ccókolja, barAtalt üdvözli é> szebb Jövftt klvAn.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen Jó édesonyúnk temetésén rtsztveliek és részvétilkkcl fájdalmunkat bármi módon enyhíteni szívesek voltak, ezúton mondónk hala* kószónetet
csoukatobd Víonty Árpád
és családja.
I
— Illltölték a magysroyalázó mura-•sányl aaaznnyt)
^eteal Taasásné muracsányi lakosnak köztari zás ú|yében dolga volt a kör-jetfyzöl irodáfem. V^IAsj|n«ie< olyan hns-cet hasznán, hoyy az irodaliszi kenytelen volt rászölal, i«a:\'d .iMikor az sem hasa-ná\'t. kilfasékelle a h.«ngoskodö asszonyi. Drionmé ekkor dlineben kikftpttlt az Iroda liazt elölt ét Magyargyalázó szavakkal
adott kifejezést érzelmeinek. A dolog nem maradt annyiban, mert a gyalázkodó borviit asszonyt kijelentették Persze a biróMg elöli nagyon csendee é« illemtud* lett I agadia a teiliére róil kifejezést, de a kiliallgaintl fc.uk bizonyilotlák a vádat. A biré-ág az r <hitó szakaíz alkalmazásával iogerósí i \'#0 pengő pépabNntctieit ítélte ót
Baráttal ó> tisxtaföl ncvéöen sz«meruan Hidaljuk, h«fly
özv. lőwe adolfné
ADLXN JEANETTK
február k* 22. napján elhunyt.
Tlsala, nemei tlatát Isten szelflálatáh-n, emban/arattt múvalAséban, családjáhez való hQ)é<|es ragaszkedásban töltötte.
A nagykanizsai izraelita t«m«tflból február hé 24-lk napján, csütörtók délután 4 órakor temetjük.
„Akik éleinkben szerették ejywást, azokat • halál it« válaszija el tökbö."
*imml II Mayv. I. 21.
M Nagykanizsai Izr. Hitközség és a Nagykanizsai Izr. Szentegyiet elöljáróságai szomorúan
közlik, hogy a hitközség és intézményei nemeslelkü jótevőjét
özv. Löwe Adolfné
özv. Adler Jeanette urnöt
az Isteni Gondviselés f. hó 22-én Magához szólította.
F. hó 24-én, csütörtökön «i. u. 4 órakor temetjük az izr. t«metóben lévő családi sírboltjába. Nemes egyéniségét kegyelettel őrizzük meg.
Február 22-én és 23-án
VAROS! MOZ<dO
Kedden
és szerdán
Február 24-ón a Nép moziban
Nagy ünnepi esemény / ISTENEK KEDVENCE (Mozart)
E műsorban mutatjuk be azt a felemelő ünnepséget, melyben Kormányzó (Jrunk a ml szeretett tábornokunkat vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagyot a Mária Cerézia-rend
lovagjává avatja.
Klőaddsok kezdete: és }8 órakor.
értesítés. Értesitem a nb. autó- es motorkerékpár-tulajdonosokat, bogy autó-, motorkerékpár-alkat-rész és műszaki cikk kereskedésemet DeAk-tér 10. sx. alatt megnyitottam. 57tJ KELEMEN FERENC metoralkatrész kereskedő
Unger-Ullmann Elek vaskereskedésében
sin-, rud- ós patkóvas-, továbbá szeg-
utalványok beválthatók és
Hofharr-gépek, gépsxij, osapáfjyfóm éa golyóa csapágy ignnyleaét elintézem.

DmVOLGYI
villamos aram-__szolgáltató sít.
ArnmnxAmlék fizetése, reklnmaolók, hibajalentóiek, azakazerű •\'•IvllAgosltáa minden villámot kérdéaben o,-lelőtt 8-tól délután 16 övéig.
Cs«n«;pry-4it 61, telefon 294.
Kiverték Nls köxelébea lévé fészkeikből a komnmoista alakulatokat
(Magyar Távirati Iroda") Kóláidból juhjntik; A Nishon allomfttyi/ó szerb állftinórsógi csajKttok jolontcst adtak arról, hofjy a Niafcl nem messze fekvó Vlana közM%-rt »\'* m/\'j. nís^y snomPH^dos közHii^ot rondkiviil «ró« kommunista rtlakulat >a»tja mo^sznlliiK alatt. Nisból nzonniil <-U indult nz Allamőrs&f 2ÍK) fónyi eaa-pata, bamaroítan rábukkant u koin-munistákra ós v/;ros litközxitot vivoM volük, mr»Rtnmadva ókot olólríl é* hátban. An ágyukkal »\'rs gónfo^yt«-ro\'kkol vivott esaták uti\'m a kommunisták Vlaoa ón a többi nó«y taln köwdólion ,200 halottat haltak hátra ós á falvak ffddmüvosoirufc olóodása alapján mintogv 800 sói** , sültjük is volt. A halottak kör/itt H kommunista fóombor is volt éw 12 kommunista formaruhában haiM-nlé nő is.
Meghívó.
A Nupfvknnlzsal MÁV. Alkalma zettaK Temetkezel Eeyesllete felyó hó 27-én 4. u. 3 árakor
tartja tisztújító közgyűlését a városház közgyűlési termében, melyre ezúton is tisztelettel meghívja a tagokat a VezstAfég,
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai méntelepen már-olus 4-én délelőtt 10 érakor egy
darab 11 éves hidegvérű, pej, herélt ló elárvereztetik.
s» Méntnlepparoncsnekság.
> Jómcdoiu, képzett **(jéd*t anonnall belépésre felvesz: Kapoll látván fü»zer- és csemege kereskedő, Horthy M.-u. 2
Fűszer- és csemege üzletemben tanon-oot felveszek Szabó Józuel. 571
Kifutóleényt azonnalra felvesz Sehleas Oyula, Horthy Miklós ut 8
Mcybiatható perfekt fózó mindenest keiescK Jelentkezés d. u 3—6-ik Csen-pery ut 3., I. emelet. 572
Fiatal bejáróoót felvessünk MAORT-bázba. Cini a kiadóban. 568
Rönyvaléab«« JArtaa tlsztvlselót vagy tisztviselőnőt felveszünk. — Haaeya kirendeltség 57«-
Oyakorlott, Önállóan dobozé féayké-páaaatgéd Nagyksnlisára amatérmuaka kld*lxoiAsábo£ küldje a|ánlatát eétyl mákodét és fizetési Igény megjeléTésével .Szorgalmas" jeligére kiadóba. 583
Jóbázból való leány taaaléaak azonnal felvétctlkj Moll nőlfodiász-szalon, Eftl-vÖJ-tér 10., telefon 608. 581
Ogyes hlfM«oflut azonnalra felvenr vlicz Sóváry biván, Király-u. 20. 5SÍ
Megbízható uilember bármlléle Ailáat elfogad, Jó bizonyítvánnyal rendelkezik. Cim a kiadóban.
Egy pár ló felsxeicléuel azonnal «ladé. Manyai-ulca 80. 560
Gyaraakkád állvánnyal, gyermekholmik eladók. Zilnyi-utca 33., fiWsilnt Jobbra.
Egy szAllllbató beton etetó jáctal eca 300 cm. hosszú «(«dó. Báthory-u. t. 573
Egy nagy kukorlazagóré kis deuka-
épülcitel együtt elidó. Lusjs lg, Msg\\ar-utca 126 584
Elweuxutt tegnap este a Sugár ut 3. •iámtól az Arpáa-uttáig egy pénztárca pénzzel és cgyeb dolgokKsI. Mivel k:tt«n látták, antikot az tlieiö (elvette, felkérem saját érdekeben adja le a sxcixesztőség-Dcn, vagy portán a bent levő clnue. 5b7
UUI KdZLéVT
pauiTiiiAi HaiMuai*. ,.KIa«aJt4a«éfi IL T.
ktaéé; Zalai lUr^«.. Nr*zaatoni .Idaf itnir)! H. T. Hmmmii ■yaaáAJáWa Weeykasintiuu IaM UmIhJ
0 0/
Feladó :
V"
. A *
1
Cím:
Bendloko&at : ■
Tábori jjon\'a: „k

Nagykanizsa, 1944. február 24. csülörtök
Ára 16 fillér
POLITIKAI HAPIUAP

Sxnrttvmfititfi.e; é« kiadóhivatal • P6-ut w-Am. B*erk«rotósé¿i ea kladóhlvainll toleton 78. Megjelenik minden nétkómao déliitáa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
11.
Klőflzetée? ára: egy hónapra 4 pengő 30 nogyedívre 12 pengő 40 fillér.
Kgyce (fzám: hétköznap 16 til!.. szombnt«»ii

ftnafcr, aottii.
Nagykanizsa város képviselőtestülete a város díszpolgárává választotta vitéz Oszlányt Kornél vezérőrnagyot
Díszpolgárt válaszfalt Nngykanlzaa, az a vár«*, amely minden Időben nagyon megnézte, kikre ruházza n polgári közösségnek ezt a legnagyobb diszét. A magyar életnek Jmraar történelemmé vált nagyjai közül gráf ¿city Aladár, majd gról Apponyi Albert, a. nangyar hósök galórlájábét báró S/.ur may altAbornsgy rnellé oda ölelte most Mflgyknnirxa magénak vitéz OszlAnyi Kornél vezérőrnagyot, az első magyar tisztet, akinek mellére a FtíméltósÁgu Ur feltűzte n Mária lorériarondot.
A városi képviselőtestület diazkös-gyüléae szerdán délután 5 órakor né-
Cesebb volt, mint bármikor. Üunoplő omolyság uralkodott a városháva di Bzea kőzgyUléfll tornióben és a csodákra képe« mngyarság olóttl hódolat áhítata a «/Ivekben. <
A Magyar Hiszekegy hangjai után dr. Krátky István polgármester bője lentette, hogy a Vároai GazdssAgt Blokktól Indítvány érkezett vitéz Qs/. lányi Kornél dlSz.polgArrá választAsSra.
téito éljejuéa után dr. Hegyi Lajos féjegyxő Ismertette a beadványt, majd vííóz Tóth Béla - kormánvtarácon mondta ei az indítványozó Blokk no vóben ar. indnkolast. ataely meggyőző szavakkal razolta vltés OszlAnyi hősi nagysAgAt, Nagykanizsa ««Ívvel-lélek kel való ragaszkodását hozzá, mint
vár«« falai közt parancsnokié katonához. és mint o városnak köztiszteletben álló polgárához.
Dr. Krátky polgármester örömmel tette magáévá a javaslatot és emelkedett hangú beszédben fejtette ki a diszpolgárság Jelentősegét, mint a polgári megbecsülésnek megkülönböztetett mérnkét.
— A honvéd-gondolatnak óh a kato-aii erényeknek hódol Nagykanizsa, mondta a polgármostor. ennek a mai magyar éleiben Is nélkülözlietot\'un két eezatényoek, amikor a doni harcok legnagyobb magyar hősét a honvéd és polgár tostvéresiilésénok Jegyébon dl«z-polgAráva választja. Hódol ezzel Nagykanizsa a saját hagyományainak és az örök magyar katona dicsőséges alakjának, az államot fenntartó vitézségnek és vitéz Oszlányl Bzomélyénok, aki «gy kimagasló példája mindezeknek, a
ctodAlatofl magyar erőnek, a férfias helytállások nsgv veszélyek időjén, a bajtArst testvériségnek katonáival fi/.i-mben os a parancsnoki rátermelt-tsegnok, amely m«g tudja kétszerezni a hadsereg erolet. 0<ak annak a nemzetnek van Jövő|p, amelynek tlal a hazáért, n fajtáért mindenre képcsők, minden áldozaton keresztül, ha kell az élet áldnzstAval )h. lízt az eszményt becsüli jiu-g Nagykanizsa, amikor vitéz Osztá-nyi.t díszpolgárává valósította.
Á hosszantartó, lelkcH ünneplés rn JAunk títlllapullával dr.\'Hegyi főjegyző leiotVHHtH a határozati Javsalatot, amit a díszközgyűlés egyhangú lelkesedéssel elfogadott.
Vitéz. Ow.lAnytt a díszközgyűlés elhatározásáról táviratban értesítették, a dinvrpolKArt oklevél átndAaAnak Onne-pWye« konntben vaté atudAsáról a pol-•gáruinHior gondolkodik.
Vitéz Onzlányi ve ■ztfrérnagy távirata
Vifeéz Oszlányi Kornél vezérfir-juagy roa a kövotkosó táviratot in-térte dr. Krátky ístr/m pojgármo*»-\' torlioíi :
;>Mólvní\'-gf!« hálával krwzönöm Méltósiigód távirati kóilésóV arról, hogy n város kópvisolétestüloie en-
t
tognapi dwzközgyüléíMin a vá-\' vá választott utog. MőHó^itgodat, Jiogy "Udjosoo átérónm r. imgy ki|&ntot6) wiűvát és jwlgármostor una, a város kftpviMilétcstQlotnr» én közönsé-gí\'vti n MirifhinKaW) áldását kórom«.
Két gyerek, yagy négy g\' /eMk?
(Hixtosithatom
-l 6
a
A nagy német támadást minden jiílianatban
olasz hapciérten
1941 óta a legsúlyosabb légitámadást élte át tegnap este az angol főváros A finn béke kérdésének nincsenek érdemleges fejleményei
A keleti harctéren a német had ve zeténég «Hoprtn helyi JelontóHéjíü har cokról számol be. Rzt a /
kthzibtn álló nagy *rtsz támadás
HzemszöffAkőI teazi. U|?y látazlk az oro-8z«k a vl«7.n«yl/moH rsendet uj nagy támxdAa muglndltásárB haKználják fo|. A Hénetek a tántad/U« megindllá^árs bármely napon eyámitnask A neltuntt A tdjé állások körül kedde* í«IontŐ8ea klsehh harook v*llak, mint a;l előző uap«k«R.
A mlnturnol szakaszon kisebb helyi jelenlóHégö hnrc«kra kordll Bor. »\'kor in a németek a támadókat visszaverték. AnnaV a katlannak a megtlaztltáBa, amit a németek napokkal elébb zártak be, befejeződött é« a német e<npnlolc nf, uj né\'oot vonalakat inegazállték A Jill harctéren vlazonylnuoa nyugalom araikadlk. Casslnonál nom került sor nagyobb harcokra. Az 5. lk amerikai hadsereg frontján moagolódA« .észlelhető. valószínűleg újból megkezdik tá-madAsaikat.
Zágrábban tegnap kétszer volt légiriadó
Zágrábból jolontik:.A Gyékényes-sói szem bon íekvó Kanronca visz-szafoglalásji után 1500 katonaszökevény és partizán arlta mog magát a hatóságoknak kogyolomn;, liOO fel-koló pedig boállt a Jfekotc légióba, amolv a twrliy.ánok ollrn küzd. liivlonál 31, Cvoti Tvnnnál Sfi j»ar-tizánt oltok meg és 150 megadta magát. A mutthoti szerbiai tiszto-
gató hadmüvelotek alatt 1153 kommün jsla esott-ol, a selxvsüIteTc száma is ökörül van, foglyul osott 111..
Zágrábban tegnajv délolótt kéi-íz!k>h volt légiriadó, először 11 óra 7 jwrctól 11 óra 53 |>orcig, majd 12 óra 7 porctól 13 óra 20 nercig, (\'.«.ik átrepülő géjx>k zúgását lialíot-ták, de bombázás nem förk\'uit, a légvédelem nem tüzelt.
domonkosok zárdája is rombadölt Zágráb bombázásakor 45 halott, 40 ópület elpusztul!
relvéayeket bocsát a vidékre költözők rendelkezésére. A poglavnik a riadó alatt végiglátogatta a főváros bombá zott vidékeit.
Tegnap este is bombázták Londont
80 bombázót lőttek lo tognap Németország folett
A brit hírszolgálat jolontése szerint tognap este légiriadót nindoltok ol lyondonban. Méhány porcro a szirénák megszólalása titán n 16g-
ZágrAbbél hlvatnlesan Jelentik : Az eddig msgállftyltatt adalok alapján a horvát févAr-a keddi hombAzAsa 41» ha-IAIoh áldezatot kívntelt. kö*tíik 24 férfi és 21 nő A halottak közül 8 domonkos rendi atya, akiknek a zárdAJAt rombadönlötlék a tAnad^Bok Remba délt 4« épület és Megftérült tökb mint 100 káz. A BebcBŰltek száma körülbelül 50 egyé«. A polgArmeater Intézko dolt n hajléktalsnok elhelyezéaéről és félszéllitetta a lakessAi/ot. hogy akiket hivatásuk nem köl a fővArosher., utazzanak el vidékre, e célból vasúti sze-
11 "védelmi ág;yttli tüzeírw\'«! Irhrtetl. Iial-" lani.
rinyakarnerikai bomltdzó k/jtolákokf •hígnap ílélfájlwn didi irányhói Ix-»"[»ültek
a.. Htltti Alpok ri^ihirt. "A kedwizótkm idójárán ellenére is Kt)k\' némej vadászgép száflt szend>o a támadókkal. A bombázógépek sok,/ vadászgtfip kisérotélxjq érkeztek. A légfédèlnninok az időjárás nem kedvezett. A légvédelmi tüzérség igy is 38 amerikai gépei lőtt lo, nagyrészt 4 motoros bombázókat.
Németország déli területe mogtfemm iwitott (\'-szakamer¡ka i h ázó i5ep01ógé|)ek száma. 42.
felett bom
Évek óta a tegnsp esti
legsúlyosabb volt londoni légitámadás
Ma reggol újra légiriadó Londonban
veit
Berlinből jetentik • Nehéz német harci rrpfllógépck ar clnnilt ¿jv/aka ujabb nngy támadást intéztek London ellen Este 22 2 órakor a német repülők elhúztak London fölölt. A bombázás é|»zaka 23 óráig tarlóit. A haicba vetí ti német replllők száma hasonló volt n legutóbbi London elleni támadásban részt vett repülők számához. A repUlók isméi sok bombái dobta* Londonra, melynek következtében sok lüz keletkezett. A némel bombázógépek közöl egy német gép eltllnt
A brit hírszolgálat jelentése szerint ma reggel rövid Ideig tartó légvédelmi rísdó veit. A ejti légi támadással kapcsolatban a jelentés megállapítja, hogv London egyik külvárosának területe 1941. óla a legsúlyosabb bombatámadást most szenvedte el.
Irta: Ke\'tms» Fereno
A magyar BorHoroblémik k< tőJeieu\'ófl/>KÜ a fnjswporodáj KlIertaégMt népek gyiuüjéln-közelebbi rokoni kapotolato élünk e/fr év óta a KarpA\' céjéhen b várjuk « harml» «yart, amelyről RAkosl ,1 aráradlordiiió idején aimod< egyik leRnagjobt» biztosi örök fenDmimdAauuknuk. bon a nép^zaporodásl st»i morltó adatti Beminl b nyújtanak a lálosintoin t lósiiáhAhoz, sói az egy\' gyobb téihódltastt a ma btJtA\'.ninak BorvadáBAró* aggfiszió pusztításáról b
Nem caoda, brígy a állandóan foglalkoztatja elet felelős tényezőit h léma meuo^d^strói edd metiŐ cikkek, vélemé Jelentek meg. anélkül, egykét elhatárolták, térre szorítottuk volm Az. egyke tovább r^ faj meRvlaolt teatén * erőt.\\ m^ly hivatva \'exaporodasunkal elóf itt
T
\' Az *gjke itt vnn kőzni kell vele. A
frött dön-i kérdése, a, minden
i aélkül, itt ,ok m<rden-cmlllló ma-onö mAr a )zoit a >• mely téka lehetne K*r «1 B*om-.1a*lika elazo-IxtatAst oem iöw»li megva-te egyre nagy sr tör«« ul i, a mogyar erő eaaM.
i egyke kérdés . a magyar köa-bogy a prob-lg már kötetekre nyuk cb tervek: •hogy magát .h* vagy Hiükebb\'
»«ód k R rnacyar
Ileköti azt *z volna loudületea »gitenl.
gyelmo időközönkin lye«obhpn veti rA déare, hogy aztAn i bél At«-nií«d|o nem problémAját az en;
Mwt Zalaegersz egyke, annak a k mn. melyei a ví rnnrkáns
\'erjesz-orfltággyüléa
ker^aztény
■ i épp fixftrt foglal-
tuigyar köséiQl f|-t egyre sz.envfitfS-•agAt «\'rre h kér-/övid Idő mu\'va uj-^tl életünk e soru-/ésaetnek.
m népe elé kerül sk ít indítványnak kap-.. , fímogyei köblöt egy «ryónl $6uo Hzándékozlk a törvényhaté«>\'«ítl ^»»otlság elé tenl « az«n krrei eztüJ az jelé juttatni.
Az ioditvarnyo kai ienkölt b.wllem és A- majfyar sorsért vaió Atrzlnt«\', haiftfl es aggódAs bocsAjtla ei lajaeretleu uttlukra. Blionyon, hogy rneglelenéoHX. u magyar közélet lég-wéiwelrb réteiieibro élónk visszhangot fog klváltsni. yiuy n hazashag Bz«ntsé-gén«k az egvjia\'l oslfllvók kl/Aróla-g<-w»ágával tnib hatáiyoBS*ga, mint az JüökAoödé»» Jegnak a kétgyerekes« cvt\'adok haj,*yalékának fokozottabb vn"átkozó reformja, olyan auntász kérdóaek, amelvek. ha utjuk elér h /»«l»6 nyllváne»ságán át « törvényhozás csarnokáig, -a magyar közvélemény vlkar^ tneguyljfttkoaábá* hez fognak vezetni.
Mindkét laditvány céf]tli küzdelem aa egyke ellen s bátor kiál-IAh a harmiaemillié magyar mellett.
Nam vitás, hogy a polgári házasságnak legszűkebb körre való elbatárolása éa a keresztény felekezetek mániára valO kl/.ArAttn, valamint a> örökösödési törvény tervezel reformja ré«ut-bei alkalmasak arra. hogy a maguk elé tűzött aagy nemzett oélt szolgálják Kérdés azonban, hocy megvalósításuk mAs vonatkozásban nom JArna-e olyan súlyos követkozményokkoi, amelyek a vArható eredményeket merne túlhaladnák.
a polgAri házassAg ii.tézménye a katolikus dogma scemponljából asdk-séitelen éa felesleges, ae a polgárság minden rétegének érdekelt képvlaeló álhmhatalom uem közigazgatást, Bem vlligszemlélell okokból nem Igen fogja nvi az IndltvAnyban megjelölt azflk ko lAtok közé Hzorltanl Még a mai keres r.tóoy \\nomzetl közszeilecu som lehet birtosltékK annak hogy ez a probléma a nemzeti tArsadnlom egységének lyosabb hasadékai nélkül ható lenne.
határozott
SU-
megvalóslt-
Az örököaödési Jog lervez«tt riuiifcA-iis megvéltoztalása pedig egéeaen biz-
ZALAI KOZL#NY
1914. február 24
tosan n társadalom órlatett rétegének legnagyobb részénél a legkomolyabb ellenállásra talAlna, ha pedig a törvényhozás azt ennek elleuére mfóla csak megvalósítaná, ugy olyan ki«(<ró jelenségekhez vetetne, amelyek ka-moly veszedelmet hozhatnának a ma-gAntulnJdou rendszerén épUlt egész Állami életre.
• A polgArl munka és vagyonosodAsra való törekvés a legszebb Állampolgári erény, mely egyarAnt szolgálja az egyéu ós az Állam érdekelt. h\'wsel azo-roaau együttJAr a gyűjtött vagyon felett valé teljesen szabad rendelkezési log, amelyet ezldőszerlnt csak az örökösödési illeték h n hagyatéki Jogunk egyes. a családi eszmény érdekelt szolgáló rondelkezétel korlátoznak.
Nom iebot és nem szabad ezt a ren delkozésl Jogot a csalAdl szaporulattal bArmlly vonatkozAsban Is összefüggésbe hozni, mert a szaporodás nem mlndi\'i) esetbon ar. érdekelt szülők egyéni elhatározAsAnak ügye, hanem életi uii következmény. MAsrészt a család és tAraadalom alapjait képező ma-gAntulaJdon erkölcsi tarialmAnak lényeges eleme a korlAtlan rendelkezési jog s magAntulajdon tulajdonképpen csak addig van, amíg afelett szabadon rendelkezhetünk
Mindaddig, amíg n polgArl állam a mai keretek között fenn skar maradni, még az oly súlyos sorskérdés érdekében. mint amilyon az egyke, sem kor lAtozbatj* polgArl rendelkezési JogAt a .szent* magAntulajdon felett. De kér dé«. hogy az Indítvány kétségtelenül hasalta* elgondolAsat még megvalósításuk esetén is alkalmasak volnának-e ab egyke felszámolásénak szolgalatot tenni
Ax egy éa kétgyermekes szülő blzo-nyAra módot ta\'álna arra, hogy egy élet munkAjAval szerzott vsgyonAt még életében elvonja a feltételezett Állami igónybovélel elől, blszon erre különböző lehetőségek Állanak fenn, nzon-fnlül egy ilyen intézkedés a gyermekáldásról lemondott, vagy élettani okok-bál tehetetlen szülőknél könnyen a Józan polgári élet, a takarékos életmód, a szünetnélküli munka polgári erénvet-uek inegtazulásákox, vagy itt-ott teljes megszűnéséhez vezetne.
A felvetett két, tagadhatatlanul mélyen hazatlas és keresztény szellemű IndltvAuy megvatóaitAsa esetén nem Jelentaná az egyke kérdés alapos meg-•IdAsAt, ellenben a magyar közéletben ós közgondolkodásban olyan mély szakadékokhoz vezethetne, amelyeket a aemzet mai élet-halál harcában min dénáron el kell kerülni.
Az egykekérdés egyébként, ami elsősorban vagyonjogi probléma, csak helyes birtokpolitikával s a családi szaporulattal arAnyban Allé földosztással. azonkívül pedig az érdekelt vidékek népének céltudatos telvllAgosltA sAval és vallAsos neveléssel oldható iueg radlkAIlsan. Hogy az egyke kiküszöbölése ezetéu két gyerok legyen-e vagy négy, azt som a bázassAg Jog, sem pedig az örökösödési törvény reformja befolyásolni nem tudjn, mert a gyerekáldás élettani adottsAgoktól s nem utolsó sorban éppen az utódok ozocIAlls helyzotének gondos mérlego lésétől és életlehetőségeitől függ. A gyermek Isten AldáBa és akarata, de ea nz akarat hatArozza meg ellenállhatatlan törvényszerűséggel összes elhatározásainkat Is, tehát azt 1b. hogy egy, vagy négy gyerek töltse be as flrt, melyet távozásunkkal az emberiség létszámában magunk után fogunk hagyni.
Naptár. PebruAr 24. Cstttörtök. Róm. kat. Szökénap. • Protestáns Szökóaap.
Interpellációk barmadfólórás pergitflze volt a nagykinfual városi kepviselötestitet tegnapi Mzgyllóse
A polgármester minden feltett kérdésre, panaszra válaszolt ós a képviselőtestület
a válaszokat tudomásul vette
Kundkivüli közgyűlést tartott szerdán délután fél 0 órakor Nagykanizsa vánw> képviselőtestület». Nomcsak a közgyülé« volt rontlkívüli, hanoin a reá való íolk&wülÓH in és a js\'iiíótü/. zaja is, amoly a padsorokból a polgiunioalnrí szók us az olőadői emelvejiy folA irányult kút óh fól órán keresztül pillanat szünot nőikül.
A vúrosházi bírálat szellemét kój>-visoló ui vánwjxditikai alakulás, a Városi öusdaangi Blokk vollaké|>-poni harcos Ixunutatkozása volt oh a közgyülé». A tárgysorozaton ogyet-lon pont volt: a városi Ingtöbb adót fizetők névjegyzéke. Mondott: körülményok között pár jx>m>s ügy. Ma som oz volt u vihargóc, bár a hangulatot kétségkívül fűtötte kissé az is, hogy a Blokk ogyik tagja, dr. Külöp Oyörgy ozuttal kimaradt; a virilis névjojryzé.kből u ezzol megszűnik városi képviKolőtoelülolii tag-•ságn.
A közgyűlés érdemi része n Ikv-joloutott öt íntoi pdláeíó volt, va-lamonnyi a IWokk réaaérél. Dr. fcHi-
löp Ovörgy ké|>vi*olótoatüloti határozatok bo nom tartásáról, Üamu Lajos ogycw kójmsolótuatüloti határozatok végro nom hajtásáról, l<a-lx>rc»y Károly a villamos aaabálpr-mndelot egyos rond(dkozéi#uni:k viliid nom hajtásáról, dr. Boda Károly szabályronuolotek ás törvényok Ixt nom tartásáról, Hittor András a városi erdőgazdálkodás ismoretoa ügyéről.
Az olsötétitéa utolsó máaodjjor-céig tartottak a napirend olótti felszólalások (a tárgysorozat ogyntton pontját, n virilis néviogyxekot H óra olótt pár jx»rccol közlwvotőlotf ogyhangulag elfogadták) óh még így som kerülhetett sor Samu Lajos interpellációjára, ami igjr ozuttal olmaradt.
A majdnom folytonos zajban, a moly nom nólkülözto a/, izuaiinaa jolonotnkot som, igvukoztünk kivonni a folszóla\'iLSok. rövid lúnyofifót. Nőin voltkönnvii, hiszon ami olíiaiupcott:, minden érdoko* volt, ópjaui csak kötetnyi újságlap k<\'ll(»iK> a v issza-adánához.
A gazda lakosságot 4rdekli kérdések
Kiilöp v(«yörgy J<ifoufáKolbi,
Dr. hogy
a legelői ratlvizeji l(s:sj»poláha rn a legvdők «zétazab-(laltsáurának toridotmwx) áltil való mogoluiVsa, bár sürgósnok kimondott hatarozal van ixv», nom tortónt inog. A tavasz olmulaaztása ujabb «^fy kús<Mlolmot jokuiOono. Javasolta annak kimondását, bog) ti hónannái idóaohb olinU\'iZotlon- akta ne lelsw-son a várnflházán.
A récseí mlnuitelt rasítz üirlotnrk in.in\'witotlo, aniidv;.» a város H() óvig csak ráfizet aiu.ák torinói miatt.
lígg kajcsai e.rilárénznek hérceyi szánlóml txiló elr.serrlisére vonatkozó tái-gyabmokat. lK)lytc»kmi-Udt<*, mórt az ordó mindig ordó, do a szántó a liáboru után foloHr.- . tj\'wsra koriil Imt. A váHiirU\'ron «\'gy f«W.or épitÓHÓt éa szól fogó fák ülte-tósót íh sürgÓHon mondta ki már régon a ké.j)vis<>löüvstük*t «« a végm-hajtás máig m>tn Uírtónt Illeg. A MAOHT örvendotos torjísjzkodéso miatt 8Íírg(V»on gondolkozni koll
íi vásártér áthelyezéséről. A kiskanizsai ut kövoz/\'sét nom folytatták. Kinkanizsáu a Tomplom-tóron a cólnak moj; nem fololó óvYv-árkot lóUwitollok. A .kiskanizsai útátjárók iárhaUtliwiok.
Dr. Krátky István ]x)1giirmotiU>r hivatkozott árra, hogy
ami 40—60 év mulasztása volt, azt nom lehel rövid idő alatt s főként a háborús anyag- és munkaerő-hiány éveiben jóvátenni.
Minden olakadt ügyiratot hajlandó a panasztóvóvol ogyüti megvizsgálni. A vásártAr jolontósfyu a nmrha-folhajtás korlátozottsiV* miatt csökkent, do az áthelyezés kérdiWivol caakugyan koll fogúükozni. A kiska-nizsai utkövos«\'i« oka anyaghituiy-o,
más-o, nem tudja, do kivizsgálja. A kiakauiz.sai járdákra is volt habi-rozat, azt azonban maguk a kiska-nizsai házliiluidouosok nom hajtották vi\'ígni. (Köelx>kiáltás: \'l\'oHHiSk ókot fidolóssúgro vonni!) A háború
ütődik óvúbon mógsoin lobot a házigazdákra ilyon torhot róni, válaszolta a jjolgármostor. A kiakani-zsai utcakövozi\'-aok torón jiolgármü«-torsógo alatt tizHzoi iuinyi törtónt, mint uzolótt 510 évig. A/, urak általában ugy Ixwzólnok mindenről, mintha halwru noiij^ is lonno. íüu-nvos közlxwzólások, umolyok u közgyük\'« folyamán gyakran ismiWlód-U?k: »Boihzo, a háborúi«)
Dr. Fülöp juvaslatára kiderült, hogy a kiskanizsai utcák |wnuszai salakkal orvosolhatók losznok.
Kijolontotto a ixilgármoslnr, bogy az ordó-rsoro még i\'gÓHzon wnbrio-nális elókészitó álIajKitban vtui, amint mogi;rik, tormószotazorübg a kó|)VÍsolőtostüIot olé kt>rül döntési*«, Nagykanizsa fejlíxtís előtt rí\'/. területeken lesz szilfa ígfa x a ki-sajálitásoknál sziikséy lesz cserébe iulha\'0 szántóföldekre. A torvot a Isdiigyminisztérium is bolyosli. Hogy n récsc»i ordóvőkd nom jó bofokt/\'tós volt a városiutk, azt csak hozzánoinértis vagy ro^sz-1 akarat mondhatja. i^OO holdívt vettünk 170;W»0 iwngóórt u három óvi hozama kifizeti toljoaon. (Közbi»-kiáltások: »Do a t<>rhok! A torluuk!«") Ami toher van, uzt ítO 40 hold el-lulásával fodozzük és ingyunben »iu-rad 7<>0 hold ordó.
A közgyülés a |M>lgármoutor vá-dornás
la.szál tudomásul vutW Bírálat és MeUt a várost Ügyvitel dmlgatban
Dr. Boda Károly kifogásolta,, hogy a
virilin nécjegyzéket \'\'nem nyilvános bizottsági üliíson tárjfvaltVik, a kiszámoló köziígok azá-mitásáikl>aii l»\';vodtttk. Kifogűaolkv, hogy nincs városi
. xzal á\' i/re. ndelrl-gyiijte meny.
.Mi alajHin hajtja )>o pl. a t<<metói ,diiak»t, a hirdotási dijakat? Javasolta f> hónajsui Ixdül egy szabály üondolot-gvüjtoiininv lólosiUisét. Ili-rálta a
költség rutén és zárszámadások lióaodolmos l»enyújtását é-s az otokin-tothen fulhoy.ott okokat. Mit szól a fölsőbb hatósi\'ig a Ulrvónyes oló-irások Ih> nom tarti\'wához? /járazá-tniulás évek multán jön. Mély szói -vozoti hibának koll lonni itt, sünivel foglalkozni kell. Az üpjvvitolt koll jol>ban Ixíosztani. A hiralat és ; a Blokk önzotlon ős sonki\' ollrm nem Irányuló cőlja; tiszta love-gót teremUmi, a fololŐH«i\'j^rá megosztani a kőpvisídőtestülotlnl s igy a város vezetősőgőriok aegitBŐgóro lonni a város órdokébon.
A fa-ügy
vizsgálatába Ixsvonandó bir.otUu^gi tagokat kijelöltök, do nom adtak alkalmat a határozat végrehajtására. Titkok háza lott a városháza a do-oomlxiri közgyűlési óta. Panaar.olta ogyos tisztvisolók mogváltozoH magatartását. A viz- éa csatornamű bizottságát 2 év óta nom hívták össze. A cél, megYŐdoni a jxdgár-nUíater tnkíntőlyét, do a torlx>kot
1=
EGNYILT
Cégt :
MO
HATTYÚ DROGÉRIA
Illatszer, kozmetika, szappan, fotó, gumiáru, kötszer, vegyszer és háztaitási cikkek nagy választékban kaphatók.
PETRI (PETRICS) VILMOS
Nagykanizsa, Horthy Miklós ul 12. ax. (Maort bérház)
visolő kőj>visolóUístiiloti tagok i« tne* kövotolik a várobhuza hirataluiban, hogy kollókőijjxjn fogadják élűit.
Kgy főtisztviselő kijoiontettű, hogv »fütyül a kúpvísoIótestülotnKt. ^.polgár uioslo; no koi\\>sso a hzí\'ujwzoiü többségot a képviselótostülotbun, ha-nem a inÍHÓs»!g és az igazság töbh-^\'•«ét.
Dr. Krátky lutván jx)lgárme«tor kiiok>uU>ltni, liogy a virilis nóvjugy-zéík körül nincs törvény Írj neiu tartása, hanem csak monthotó favédőiéin\'. Tévedés olófordullutt o Üezi-vísolók mai munkatöbbloto, tulfc\'r-liolt, gondU<rhos hivatali életei mollolt, aminek u háborús lu>ly*ot az oíia. Szorvezésí sfcabályrondoloé vun, c.sak nincs összefoglalva a folytonos módosilások miatt. Csuk uz ösazofii-zóh hiányzik. A tomotói díjakat u képviselótisliilot álla|)it<>tta inog, a hirdetési dijakról azabálynoridoU»! intézkedik. Alindont olköwt, bogy hat hóna|x)ii Iwlül liíg%on swdiály-rondolot-gyÜjtx)ntéuy. A kőltsógve-Uía kmidolriiéiiek\' vin maior-ewirü okai vannak részben a számvovőeégi főnök lxtUigségélxjii, rúazl*>n a bivu-tal ctíükkont létazámában, réasben az előállítás tochnikai akatlályaihiui, amik ugyancsak háborús orodotünk. A kölUkigvotés fogalmazása alapján, mint dr. lkxla ajánlotta, készséggel hívja össze a pénzügyi bizottságot. A fa-ügyi vizsgálatban a bizottságot az alisjián küldto ki, nbban tehát a polgármostor, mint alantaa hatéaág, nom intézkedhetett mást, mint horv a kó))vífJolőtetttillet határozatát ftu-lorjosztotl». A bizottaágokat aamtián
Pólg. sz. S814l>94t—ét. r r*
marcias 6-Mi
uj kezdd és haladó cyerslrásl, géplr^si tanfolyam kezdődik.
Beiratáa egész nap.
■*ffyk*ni»a, Scenl IMTO Iumm^B, S.
194-1. február
ZALM KO0LÓNY

•i-sszv kuli liivni, Illír igen sokszor ¿olik> som jelenik meg a bizottsági üléwekon. A \'»fütyülök a képvisoló-testületit)« mogjc^y zenért alielyott, akt * panasz azerint tette, a jx>ígár-mpatur kér bocsánatot a ké|>vinelö-tcstűlettóí. Igérlo yógül, hutf/
együttes munkával rendet teremt minden kérdésben s kérte ehhez a képviselölesttiiH ue-ifituéffét.
Dr. Hegyi 1/ajo« a (örvény alapján adott folvilágosiláaokat a virilis
névjegyzék ügyáhom Panaszok és kérdések m wiliany k&rül
\' Laboreny Károly a villunyáram-szolgVdtalásAal kajK-solatoH pimaszokat tette szóvá. Sok a pannxz, mondta, a
téite.s lenliasáxol: miatt, ami révén sok fogyasztó oló-leglxm vau a fizetésael. Az ügyvo-zoté* aom lőhet rendben, ha ezt nem fossjik észre. A szerződés plusz minuHK í> százalék
feiziiltségin </ :u/n,:á st <*igod meg, az mé^ia ennél sokkal több ét. einiali sok körte mc^y tönkre. Kérdezi;-, bofolymds-o a azor/ódós-azörü \'bírságok a meg
üem engodett reszülségingadozások
rniatt? Kifogjísolta. hogy a villamos bizottságot régóla nem hívták össze.
Az ehötétitéssel }80.0<)0 hekto-itntlóra \'iz áraul-megtakarUris a kózviláijHánban. Hova lesz ennek ellonérléko, ki ellenőrzi ezt? Kzt az áram-ínennyi-aé^el fel lehetne használni a vízműnél, ahol -10 50.000 jRMigó a vll \' lanyáram tétele. 1081-től 0 év alatt kellett volna-vas) xHonr* kicserélni »«orzödés szerint az ííötvös-téri vil-lanvoszlojxikat. l\'Jz máig sem történt meg. Nem történik meg a közvilágítás izzóinak előirt évenkénti ki-, ■eserúh\'we sem. Történik-e el len őrzés, hoiny m város a villányikéin bizonyos
bruttó 1«)vételén felül megkania a s/.orződésszerü nW/OHedéat? Kérte a villamos bizottság sürgött összehívását o.s mindeme kérdések kivizsgálását.
I)r. Krátky István |x)lgárme«lor és dr. I\'raék látván tanácsnok adták meg a kérdésekre a választ folytonos nagy zajban. Magánfogyasztókból panasz nem érkezett a városhoz. Az ingadozás-mén« az utóbbi ¡délien hul>onis okokból ritkábban, de megtörténik. Az
elavul\', távvezeték egy szakaszát nem lehetett háború* anvaginán;/ miatt kicserélnit ez okozza a; ingadozást. A lámpák és ítssülieég ellenőrzését a pólyái--.mester elrendelte ys a vízműre bízta. Kzt \'eddig a gazdasági hivatal csinálta. Az elsötétítés miatt megtakarított közvilágítási áram felhasználására ron-delet van, azt másutt felhasználni nem lohol é* az áramszolgáltató az érték ;w százalékát kötele« Itefi-zotní alatt
összo fogják birni. Vasoazlopokátv ^hasonlókat liáhonis anyaghiány miatt nem l-h t felállítani. (I.Iovoa vita volt itt a felett, hogy ezeket utót; a háborús anyaghiány olőtt kullott volna toljesiloni.)
á városnak. l\'Jz elszámolás van. A- villamos bizottságot
Uilloi Andi ás felszólalása hx. el sötötités előtti utolsó ix<roeklx>n liaogaott el, már mindenit i készü-lő<lött éfl általános volt a hangzavar. Kolsv.ólalásának lényeg.) . az volt, "hogy a városi fa-ügyl>en .Szabó Oyu-. Iának az 5().0<)0 jxuigő ga ranoiától függetlenül 25.000 jiongől kollnlt Ixifizetnie és 25.000 pengői dvvom-imhi »l-ig. i\'többi nem történt inog,
SPORTÉLET
Interpeltéclé a vérest fa-B/tyban
de \'-•■ mondta ititler enn»>k elle-
né ro minü\'gy 400 ürtnéter fái tovább hordtak ki az erdőből.
Dr. Krátky T.stván éa dr. l\'raek István a zajban adlak gyors felvilá-gositsHokat eblxM» a kénténl>on, a. melv Hzerint . január 14-től a fa-szál lilás! Ixwzünlették és nem ogé-szen KXi ürméter csak, amit addig kiszáll itoltak. „ (bl)

Vasutasbajnoki wiórkőzóssel nyit az NVTE
Vasárnap koiíiolv mérkótiésok kerülnek sorra Nagykanizsa csapatni-nál is, Az NV\'I.\'JO a |Kipai Kinizsi <\'sa|>atát látja vendégül vasutasbajnoki mérkőzés keretén ladül. A mór-kör..« az NVTK Horthy Mikh\'w-uti Udo])én kerül sorra és valószínű nagy érdeklődés kiséri. A k»\'dc-fel«\'-rok győzelmét váriuk a vasutaabaj-noki taláikozával kajx\'solalban, bar n |iápai rsapatok kitün\'iek és így a
Kinizsi .is hozhat meglepetést. *
A fcMNTK Zalaegerszegre utazik. A vasárnapi csorbát igyekszik kikoweörülni a MOVIO-val kajxrso-latl*u). Ugyjuiis a zalaegerszegi labdarugók az edzésen 1:0 arányban v.H-Wk a hirea ZMNTK csaptát.
A Nemzeti Hajnokság elaá oaz-tál^átiun teljes bajnoki rajt indul vi<l<k*wi é« a fővároal>au.
Uj keresztúti képek a Jézus Szíve plébániatemplomban
P. Qulyás Qellórt plóbános szontoll fol az uj korosztutat
A voszprémi egyhár.mog>,e egyik legnagyobb templomában, n nagykanizsai Jézus Szive plébániatemplomban hiányoztak a tomplom stílusának megfelelő keresztúti képek. Hő kezű ¡ulakozók loltotövé tették azonban, hogy minél előbb he-szerozhetők legyenek. Az uj tomplom ezz(d ismét szép művészi, a templom stílusának megfelelő ké-pokkol gazdagodott. Az uj művészi korosztutat Vajay József OS|)oree-plébános felkérésén) 1*. Gulyás Gellért forences házfőnök, pléltánoa ix\'üiUjken délután 6 órakor fogja folszontolni és végzi ol utána a keresztúti ájtatosságot.
A GOZKÍ)KDÖ nyitva vaii roctfol 7 órától osto 6 óráig. (Hétfő, swária, páaitek délután és koddon ogész nap uóknok.) Tolofon: 660.
ta rjan—pa l cs/cs
textilipart én kereskedelmi vállalat Naítyhántzna.
Qyár: Magyar u. 86. Jelefon: 3-44.
Városi féüzdei: PS-tU 14. (Első Magyar Biz-t* íj tó Intézet paJetá/ában.) Telefon: 5-33. /
ívvea
Nagy német támadás előkészületei a netlunoi hidfó ellen
Wilson iáltornok. fóluidiszállásáről joloniik: IsméUdten valamennyi jel azt mulatja, hogy az angolszászok nottunoi hídfőállásai ollon rövidoavn moeindul a németek harmadik támadása. Krre következtotnyk bizo-
Svédország tiltakozott Moszkvában semlegessége megsértése miatt
St<x;kholmból jelentik: A hivata- | oredményoként ma tiltakozást jutWr-los vizsgálat megállapította, hogy a u,tt el a svéd kormány novólx»» svéd fővárosra hullott bombák oroaz
«•«apai mozdulatokból, molyok a német vonalnk mögött folynak. A német tüzérségot jelontóf*\'« ««g-erösilettí\'ik és a nagy támadita Wár-meh pillanatlHin Ix^követkozlmt.
Moszkvába a »véd ¡MinlogiresíSg megsértése rniuntk.
t»rodotüek voltak. A svéd külügymi-niszlérinm ennek a megálla])itúuuak
Paasikivi nem tervez ujabb utazást
Stockholmból jelentik: 8vé<l la-jxik nyilatkozatot közölnek l\'nasiki-vilöl, moly szerint a volt finn miniszter kijelentette, hogy Stockholmba magánügyben utazott, felesége súlyos Ixdegsége miatt «\'rs hogy
a háború kitöréso óta politikával nem foglalkozott. A hozzá intézőit |X)litikai kérdi«ekit) nem válaszolt, hanem csak magánügyeiről nyilatkozott és kijelentette, hogy a jövá-lx<n semmi félő utjtzást nem t*nvoz.
Moszkva nem látná szívesen Finnország angolszász
megszállását
WAsklagtsnl jolontés szorlat landani parlamenti karókban olutasltólag nyilatkoznak arról a toltevósrél, hagy amerikai vagy brit csapatak azállnák mog a háború tartanára Plnnarszágat.
Stockholmban nem tartják valószínűnek, hogy orosz részről llvcn Javaslat kedvezi fogadtatásra találna.
Hangsúlyozzák Stockholmban, hogy Svédországban mindig erls volt n rokonszenv a flan nép iránt, mégln uvéd pallllkal körökben azt hiszik^ hogy
Finnarszág kiválás* a hAborubél mog-könnyltoné a helyzetet Svédország számára la és kikapcsolná a helyzet tovább honyolédásáaak veszélyeit.
Svédországban örömmel tagadták, htgy finn államférfiak érkeztek Stockholmba puhalaládzni az orosz fettételek iráni. Hivatala* svéd körök mégis érezhető tartózkodást tanúsítanak, kUldnüscn az utéfcht időben és ez nem szói amcllet, hagy Svédország közvetítő, szerepet látszatt volna a legutóbbi puhatolózásoknál.
„Japánnak ninos oka borúlátásra, — el fogja foglalni
Ausztrállát"
Tokióbél jelentik:
Na^ashaki japán tengernagy Kusu szi-
fjeién, a hadiipari munkásokhoz, beszédül alézctt. Arra a kérdésre, hagy Japán miért nem avatkozott bc eddig fiattájával n karodba, azt válaszolta, hogy kár áz ellenség a Csendes óceán déli szigetei kő-zül Uhbet elfoglalt, cz nem »k a borúlátásra. A teneeri hadviselés különbözik a
szá\'azlöldi hadvisc\'éitől. Az ellenség eredményei sulyo* áldaiataiba kerültek s minél Uzclebl» jat az ellenség Japánhoz, annál nagyobbak lesznek a veszteségek. Japánnak ébernek kell lennie, de nem nyugtalannak. Amint kázcledik az elieaség, JapAnuak módjában lesz, hogy nzétvorje az ellenségei és elfoglalja Ausztrállát.


á nagykanizsai féli gazdasági iskola nj igazgatója az intézet fejlesztéséről
Mócsy Bélát, a nagykanizsai m. kir. téli gazdaaági iskola igazgatóját, mint jelentetlek, Nagykanizsáról Budapestre helyezték át a föld-müvdéstigyi mini zlériumba, ahol u szervező osztálynál nyert képességeinek megfelelő fontoi megbízatást. Mócsy Béla -a szakoktatás megszervezése terén olyan tevékenységet fejtett ki hogy lelkes és ügybuzgó, munkájára felfigyeltek a minisztériumban. Távozásával Nagykanizsa társadalma egy rendkívül rokonszenves, közbecsült ós nagyon ériékes munkás tagját veszítette. Mócsy Béla h tfön már el is fogla\'la uj állását a földmüvelésügyi minisztériumban.
Mikes József, az uj igazga\'ó el is foglalta már állásál a nagykanizsai m. kir. téli gaidasági igko\'ánál. Mikes József igaigató 31 éves, rös, eddig a kunszenimiklósi téli gazdasági iskola igazgatója volt és onnan kelyazték át Nagykanizsára. Alkalmunk volt az uj igazgaléval beszélni Örömmel jéit — mondta — Nagykanizsára; hogy egy olym nagyjö-vőjü iniéret vezetését alvegye, mint a nagykanizsai ni. kir. léli gazdasági
iskolái, amely fontos szerepet tölt be ezen a-széles vidéken. A kitűnően megalapozott in ézet továbbfejlesztését és kiépítését tűzte ki céljául annál is inkább, mert Nagykanizsa város vezetősége rendkívül nagy megértéssel, támogató készségével ezt lehetővé teszi számára. Ugyanis Nagykanizsa az idézettől mintegy 3 kilométernyire fekvő, mintegy 300 kat. hold területet akarja az Intézet számára megszerezni, a gyakorlati szakoktatás céljaita. Ebbil a minisztérium mintegy 150 holdat örflkbérlet elméa szerezne meg, mig 150 hold haszonbérlet lenne. Ezzel kapcsolatban az intézet helyiségeiben más szak intézménynek is szerelne hajlékot nyujiaai, a mostani szaktanácsadó, növényvizsgáló atb. állomás mellett. Azonkivltl az uj igazgató komolyan igyekszik megvalósítani a nagykanizsaiak tervét: átéli gazdasági Iskola mellé a háziasz-s/ony-kápző és gazdasáqi iskolát leányok részére. Tarvbevette inár az idén egy Othönapös háziasszonyképp és gazdasági tanfolyam megrendezését leányok számára, amely
Háry János
rum-, likőrgyár és bornagykereskedés
\\
Tolefoii: MOS.
NoLoyfcaniszscí
ZALAI KÖZLÖNY.
1944. február 21
ben nemcsak naqykanizaaiak, kanén az egész vidék jelentkező leányai vehetnének részt.
Mikes Józ\'tf igazgató C6upa telt-vigy, munkakéazaég, — ahogy vele b#«zélflnk.Oiyan vezető, amilyenre a nagykanizsai gazdasági iskolának sztksége van, aki méltó utóda lesz Móty Bélának. (B. R.)
ti I R C K
Kjgalí gyógy saertóri ügyelet: Ma a M4riu gyógyszertár Király-ú. 40.
Kiokunwstüi iu ottani gyógjszor-tár állandó ügyolotea szolgálat*! tart,
— (A Jézus S-dvo plébániatemplom hlreh
Á nagyböjti szontbeozédok a ■&gr kanizsai Józna .Szító plébánio-t«mplomban nagyböjt vasárnapjain lesznek <»te 6 órakor. A szontluiszé-doket Horváth Józsof hittanár fogja tartani. A Jézus Hzivo plébániatemplomban nagyböjt minden i>én-tc&jón oste 0 órakor keresztúti ájtatosság luez.
— (HnWozés)
Oyáe/.;> van a íoroneosoknek. Kgyik fiatal, sok ígérettel toló test-\' vérük, 1». \'/silizi Anaclot, 32 éréi "korában u csáktornyai rendházban •1 hunyt. A ferences tartomány fő-, nők megbízása folytán az elhunyt roudtostvért Nagykanizsán holyDzik érék pihenőre. Holnap, )>éntokon délelőtt 10 érakor lesz érte gyászmise a kanizsai fonona* templomban, utána 11 érakor temetik a temető halottasházából.
— (Zrínyi Miklós Nagykanizsai T. E.)
t hó 25-én, pénteken es"e 6 éral kezdettel választmányi Ölést tart a városház nagytermében. Kérjük a xálasilmányi tagok pontos megjelenését VezelősSg. (:)
— (A Perlaki Levente Efyr««let)
•luöko dr. Hobestyén Mátyás kir. közjegyző kitt, akinek működése elé igen nagy várakozással tekint az ejpéaa k«».s,\'\'g.
— (Nagy érdeklődést)
keltettek a háziasszonyok körében azok a fózébemuiatók, amelyek várofunk fü-szerhtrcatícüó üzleteiben megkezdődtek. Mladea nap megszaporodik azoknak a háziasszonyoknak a száma, akik megszabadultak a fézéaael ja-ó gondok :liagy-részétöl, mert meggyőződtek arról, hogy a Hibi levesek és főzelékek elkészítése szinte gverekjáték. Tápláló, olcsó. ízletes ebéd éá vacsora. Ne mulass»« el meg-kóslo n| a BéBé levesekrl és fézelékeket, euvb\'n pedig az. uvyancsak bemutalásra kerülő Etáp étcllze&itói és marhalms erö-kivonaM, .
— (A Parlakl Gazdakör)
igen jól sikerült toaostélyt rendezett a kaszinó holyiségoíbon. A teaest tiszta jövedelméből a gazdasági iskola szegénysorSu tankötolo-soi résuéro szereznek 1h> tankönyveket. A község jó magyarérzésü polgársága és az inteti igoncia igen nagy számiján volt jolon a toaosté-íyon; ahol- a tisztikar tairjai is mog-jolontok. Nagyon jó hangulatban teltei az-.üstéfjy és igen szép levételt sikerült biztosítani a nemes oélra. Az estély megrendezésének legnagyobb részét Angval János elnök ón vitéz Murai Foronc, valamint ozok feleségei végezték, Pav-ceec Foroncné eogitségévol. A közel másfél évo működő gazdakör mindig nagy tömegeket mozgatott meg ünnepségei során és u közKég legjobb gazdái mind képviselvo vannak ar. Alsóimra közben eddig még csak Perlakon működő gazdakörben. Üdvös volna, ha a jurás többi nagy-. községeiben is élotro hívnák a gaz-dakörőkot, molyok fontos összetartó wzorvei a ió magyar érzésű muraközi gazdáknak.
A aagyhaaiiaal kir. iáráabir4>ág, mint telekkönyvi katóaávtól
730H/I943 Ik at .
Árverési llfMuffly k kivooal.
UjlsH Kálmán végrehíjtatónak Malek litván végrehajtást szenvedő ellep Indított végrehallási ügyében a tkvl hatóság az 1881 :LX. t.-e. 176. §-a érteímébea az ulahb végteballáil árverést 70« P töke, 1100 P tökének 1040. évi szeptember hó 1-től, 1943 évi március hó 30-lg éi 700 P tőkének .1043. évi márelas hó 30 tél járó kamata és 40 P, ezúttal megállapított költség, továbbá a csatlakozottaak kimaa-dott Ffivehlzk közság 170.8t0 K, dr. fiaton Pál »48 P, a nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 3.000 P, Piuchtns gyü-mölcsértékesltő srövetkazet 437 P 98 »., dr. Beck Dezső 40 P, Fülöp János 08 P, ét. Pelries Jázset 50 P és Cietényi Fischi Oyírgy 1.087 P lökekévetelése írint be-bajtas végett a fltyeházl 63, 568,47.. 65., 43, a niurakeresztort M, 826. 286. az. tjkvben felvett 71/b. hrsi; házIJIetáaég féléié 35 500 P, a 182. hrts. báz s/4 illetőségére 6<0 P, a 150. hr*i. szántó l/is részére »00 P, a 305. hrsz. szánté >/xa részére 400 P, a 75 hrsz ház és 74/a. hrsz. belióség iAs részére 1 800 P, n 151. kraz. szántó >/» részére 860 P,\' a 3 »7. hrsz. rét >/l Illetőségére 400 P. az 130». hrsz. axölő Va réizéie 60t P, a 835/b hrsz V» résiéie , 300 P, a 717/a. 2. hrsz szántó >/i részére 5 P, a 73T/C. 2. hrsz Vi részéie 30 P és sí 1012/a. 2. hrsz azánió «/* részéie 35 P kikiáltási árban clreadell.
Az áiveiés ézv. Malek latváu.né javára
bekehetezelt haszonélvezeti izo\'g«linl jogot nem érlnll
A ikvl katóiitg ax árverésnek Mlyeháza kfii!»éi?házAn.1l megtartárára haMmnpul:
1944. tvi »árciu* W 10. Rapjénak d. H. 4 óráját tiii ki én az. áiverevi lenCleleket ta Vt. 150 § a alapján megállapítja
Az árverési feltételek a hltatalos órák alnlt a telekkönyvi hatáságnál (Törvény-ház, löldizlnt, i.sz. a.), Pityeháza községháza elöljáróságául megtekinthetők.
A telekkönyv) hatóság e hirdetménv I példányát kifüggesztés ) példányát pedig az árverési teltételek megtekinlhetése végett Pltyeháza kézség elölláróségának, l—1 példanyál pedig közzététel végett Mura-ktieazlu\', Balc*a, Molnári éi Belexna községek elöliáréiágainak megküldi, végOl az árverési hirdetmény kivonatot a Zalai Közlöny cimU napilapban leendé. közzététel végett végrehajtató képvitelőj£nek kiadja.
A telekkönyvi hi^tóság jlgyelmeatell az árverési vevőket, hogy a katonai hatóság előzetes hozzájárulását a vételhez be nem szeizl és a. a vételhez hozzá nem |áral, az árverés költségei a bánatpénzből testnek levonva.
Az árverés alá kerUIŐ Ingatlant ha a végrehajtók közül a Pruchtus gyümSlcséite-kesliő kéri 8 6^0 P, ha dr. Beck Dezső kéri 9 200 P. ha Fülöp JJaos kéri 9.300 P, ha Plichl OvÖr*y Kért 9 400 P, ha dr. Petrlcs Jóssel kéri 10.4(0 P vételárnál alacsonyabb áron eUdnl nem lehet.
A többi vé^rehajtatók Jav* r i az árverés alá kerülő házakat a kikiáltási ár felénél, a többit "él alacsoryabb áron eladni ntm lehet.
2. Az árverelnl szándékozók kötelesen bánatpénzül a kikiáltási ár 10*/s-át fcéiz
VAROS! MOZGÓ
Csütörtöktőí-héttőig
Február
24- 28 ig
S<lrdyJdno8, Zai J ley Margit ós Latabdr
Kdlmdn eddig nem látott mókákkal ■ mulattatják a lehangolt emberiséget az
ALOtdKERINOŐ
cimü falrengető magyar filmmel.
UFA világhiradó. Aktuális részletek a világ eseményeiről.
Blöaddsok kezdete: ¿4. ¿6 és órakor
IÉR1ESITÉS. Értesítem a nb. autó-és motorkerékpár-tulajdonosokat, hogy autó-, motorkerókpár-alkat-
07» 1
rész és műszaki cikk kereskedésemet Deák-tór 10. bt. alatt megnyitottam.
KELEMEN FERENC ».t.r.tkatré.z kmskeá*
Felhívás a gazdákhoz és gazdaságokhoz!
f\\ Bőranyaggazdálkodás m, klr. kormánybiztosa 143/1944. sz. rendelkezése szerint: aki saját tulajdonát képező elhullott szarvasmarha, ló és sertésnek, valamint a fejtési kötelezettség alé nem eső sertésnek a bőrét készpénzfizetés ellenében a kijelölt nyersbőrkeres-kedónek átadja, annak ellenében készbőrt igényelhet.
Bővebb felvilágosítások a kijelblt nyersbőrkereskedőknél és a bizományosnál nyerhetők. \' .. . ,
Simon István, a Borközpont bizományosa
4,7 Nagykanizsa, Fő-ut 24. Tolofon 255.
--- 1 -

TT-T
Unger-Ullmann Elek -
sin-, rud- és patkóvas-, továbbá szeg-
aiajványok beváitkatók és eliijfigyBZÍBi.
Hofhurr-gópek, gépiszíj, caapágyfém óa golyós csapágy igénylését elintézem.

-rr < ■
DRHVAV0LGY9
VILLAMOS ÁRAM-SZOLOÁLTATÓ OT.
. Aranixamték tizatasa, raktamiolók, blba|olanté»ak, szakazarO
fölvilágosít*« mlndan villamos kérdésbsn f ? <s«ieíöii 8-tél délután IS óirácg.
«\'.;:«<9Hfl:ary-ut 61, telefon 294. -
pénzben vagy az 1911:1. t-e. 127. § ában meghatáioxoli árfü.yamuial »zémttott óva-i. dékképes értékpapírosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánstpénzaek eléleges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldődnek átadni éd az árverési felléleieket aláírni. (1881 : LX t.-e. 147., 150, 170. §6.; 19.8: XC! t.:«. 21 §.).
Nagykanizsa, i943. é«l Hzeple«l>«r ho 10. napján.
Dr. Wéber Klek s. k. kir. Jblró. A kiadmány hiteléül: \' Sérdyné
in
M*dó.
Tanner pénzügyminiszter a finn bóke-keszsógről nyilatkozott
.Ha a foltótelok ol nem fogadhatók, Finnország tovább harcol\'
„ Tan.ner finn pénzügyminiszter u iStoííkholm Tidningon tudÓNÍv«\'>j« között lefolyt Iway/slgetés legfigye-lomroméltébb mondata a következő;. »Készek vagyunk elfogadható feltí-toloket elfogadni«. Azzal a hiir*x-teléssol kapcsolatlmn, hogy uz é sze-\'mél.ve akadály Ion ne a .béke iitjáluin, azt válaszolta, hogy ha valaki óhajtja a békét, a/, ő. Nom lolkesedik o hdhoruért. Finnország nom fogadhat el mindent, ha azonban aJ>éke-folti\'itelok elfogadhatók, készok a békére, -ellenkező <\'s*itl)en tmább bar-colnak.
Moszkva nem derülátó
A Dasolor Nachrichten Mroek-• holmi tudósítója,szerint szovjot kö-röklnm óva intenek mindönkit u finn erofui ktilónWiko dorfllátő mofc Hélésétől, mert Finnország rész/>-ról m^? mindig nem törVint lÖpí* ennek érdokébon. Annál is inkább megegyezik az a finnek liolyzotévisl, mort mindozidoig esupdn.piibufolórl-zásek voltak.
ÁLLÁS
Jómrdortt, képzett ««oédet szoanalf belépésre lelve»«: K»po\'i István ftt-zer- é» csemege kcieskedő, Horthy M.-u. 2.
\' Kifutólcényt azonnalra felvess Sehless Gyula, Horthy Mlklós-ut 8
Fűszer- és csemege- üzletemben tan»«^-oot felveszek Szabé József. .571
Oyakorlott, önállóan dolgozó féayhé-|ié»aa«0éd Njgyksnlzftára amatőrmuaka kidolgozásához kü\'d|e a|ánlalát eé«gi m«-ködés és fizetési Igény megjelölésével »Szorgalmas*4 leiigére kiadóba. 583
Ügyes hlfutóflut azonnalra lelvesz vKftz Sóváry lnván, Klrály-n. 20. 580
Nofjykanij.mótól 9 Mlomélerre tévó h > s/.uvO gyl |ei{yiösei<híz 4 kózépis-koi.it veg/eiibe^el körlrnok 6s kisegítő munkaerő kerestetik^ ^ 5§fl
FOKfimladanea azonnali belépésre felvétetik Deák-tér 9. sz. alatt. 598
Középkora, rendes, megbízható JárAnftt elsejére felveszek Clm a kiadóban. 590
v Kifutólányt azonnalra jé fizetéssel felvessek. Windlschné, Fő ut 6. 601
__ADÁ8^VÉTEL
bRy nagy kukorioaiaóré kis deszka-épülettel együtt e.edó. Lusz lg, Magtarutca 126 58*
Bl őrendü tenyéakbU», telivér SicrncnthMi, niboltmi 3 é/es, eladó Nagykanizsa, Ország u. 81 , Szetuahelyi József.
587.\'
ZALAI bOZLÓHV
l^aUITIKAI NAPILAP. : „Uif«iati«i ü T. tiujyK»
t^fUCm kdAée: Zalai KatmV SyocaatoK i
• .lUtatysiMaasI a T. »a^-aiun»,*-
ny*«éajáb«a Ma^ykAaiaMa. Gkft»áA*r\\ taM i K
v.
FsUáó :-
Cím:
Hondíokozat: Tábori pus\'a:
84.
óvf., 45. sz. Nagykanizsa, 1944. február 25. péntek
Ára 16 fillér.
POLITIKAI NAPILAP
taerkoaxtóaég én kiadóhivatal: Fó-ut «am. §mrir—«tőaéfi és kiadóhivatal! telofon 7H. m. ICacJeleoik minden hétköznap délutaa.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Rlőflzetéai ára: egy hónapra 4 pengó 30 fillér.
negyedévre 12 pengő 40 fillér. Kgyesszám: hétköznapis fül. s/umtxn»\' n 30 fül.
Az angol lapok egy félelmetes, aj, invázió elhárító
német fegyverről irnak
A keleti harctéren súlyos harcok vannak a Pejpusz-tó vidékén ós Berezlna körül
Idegösszeroppanás után megmérgezték Tito szellemi vezér-társát
ahol egy félrelépő-» a győzelemből a
A Das Reloh elmü hótllap legutolsó számában dr. Oöbbels az európai el-öz<tnlé«l akcióval foglalkozik és ezeket Írja: Bgyre köznlcdlk az az Időpont, melyet az .amerikai hadvezetőség az európai BzárazföH nyugat felől JOvŐ olö/ttnléséro kltözött A szövetsógoHek az Olaazor«za«ban szerzett tapasztalatok alapján tisztában vannak nzzal, hogy
nem lehet szé Berlinbe való sétáiéiról, bármennyire Is hombázzdk n nyugati falat. A eredmény, írja (Jöbbels dr. ugyanaz marad, mint Olaszországban. Kbból a háborúból csak azok a népek kerülhetnek ki győztesként, akik hír JAk a harcai. Az nngoloknnk meg kell kezdeniük a legsúlyosabb harcot, még pedig a háború olyan stAdluniábau,
Ipé
szakadékba vezethet. A nyugat felőli elözönlés a háború logvóresebb vállalkozása óa anélkül, hogy Jósolni akarnánk, írja dr. OdbbelH,
Ilyen akció a hé bor a képit v iszony lu-,. gosan rövid utó alatt teljesen Megváltoztathatta, még pedig szórt, mert u nyugati hatalmak elsőlzben avatkoznának a ■ háború tolyUtásAbaés meghoRszabliánába és senki som mondhatja előre, ho«y ez milyen eredménnyel fog Járni. Clkko további részében Oöbbela a Szovjet po lltlkal törekvéseivel foglalkozik. A né met nép ktfróben ma nincs defetizmuH — írja végül. Minden politikai párt tudja, hogy nlnca más választás, mint hogy a győzelemért harcoljou.
Illetékes nyilatkozat a Budapest kiürité véről elterjedt --■•■>• hírekkel kaposolatban
(MTI) Hírek terjedtek el o szág-szeite anól,\' hogy a magyar kormány Budapest kiürítésére tesz intézkedéseket. Ezzel kapcsolatban illetékes helyen ugy nyilatkoztak, hogy minden országnak kötelessége elózeti\'sen gondoikodni egyes intézmények, hatóságok működésének folytonosság bizlositása tekintetében légitámadásod ebetére. Ezért előre keli megállapít mi, hogy szükség cselén mely szerveknek kell elhagyniuk a fővárost s melyeknek kell maradniuk. A hatóságnak kell szUk^ ség eFetén cmo szervek tisztviselői és munkásai elhelyezéséről is gondoskodni, akik nem tudnak saját erejükből elhelyezkedést találni. Történelmi emlékek, levéltárak, műkincsek biztosítása régóta folyamatban van Ha szűk-ég lenne rá, gondos
kodás történt arról is, hogy az emiitett kiürítési akció teljes egyenlőség és szociális sremnontok figyelembevételével történjék, tisztviselő és munkás lehetőleg egyült mehessen a családjával
Minden egyéb vonatkozásban az önkénles kiürítés elvi alapji lesz, ha sor ker il rá, az irányadó. N tn engedi meg a kormány, hogy vagyonosok a vidéki lakásokat nyaralókát előre lefoglalják A kormány veszély esetén sem hagyja el a fő várost. Nincs szó sem a főváros, spm a vidék lakosságának kiköltöztetéséről De állami és társadalmi érdek, hogy a követendő magatartást illetőleg előre történjék gondoskodás, bárha a kormány bizik is abban, hogy a pusztító légitámadásokat elkerüljük.
Tegnap 163 ellenséges bombázót lőttek le Németország felett
Boriinból jolontik: Némot gyorsnaszádok orodményos támadást intéztek egy angol hajókaraván ellen Groath Yarniuth-nál és mogtorjxv dóztak összesen 5000 tonnát kitevő 3 l vaj ót. vV
Angol amerikai bombázó köte-lékok csütörtökön nappal és éjszaka ogyes német helységek ellen intéztek
támadást. A némot vadáazgéjjok a légvédelmi ütegekkel ogyütt 1Ó8 angol—amerikai repülögéjKit lőttek lo, köztük I II négymotoros bombázó-géj>ot. Az angol gé|M>knnk már a 1r>-ropüléskor olyan nagy veszteséget okoztak, bog)\' csak kisebb csoportok érték cl a támadás célpontját.
Egész utcasorok dőltek romba Londonban
A londoni lapok sok felvételt kö-zölnok a Ixjndon ollon intézott legutóbbi íulyo« légitámadásokról. A fölvételeken egéap; rombadőlt utcasorokat, házakat, vizzol leöntött, füstölj* törmelékeket lehet látni.
Kgy egész városrész lyondon külső nogyedél>on lángokban áll. A londoni sajtó egyhangúlag gyújtó támadásoknak nevezi ezeket a nagy légitámadásokat. A támadások elől körüliéiül ogymillié embor menekült a földalatti vasút pályaudraraira.
Kiürítették Kirovograd romjait és (idov városát
A keleti arcvonal közé.ywő szakaszán a« oroszok Borozinától délre továbbra is kisebb mérotü helyi be-
törésokre szorítkoztak, molyok a német feg)\'verek elhárító tüzéhon ösa-szeomlottak. Bordiceevtől északra
rendkívül kömény és változó harcok folynak. A németek feladták n tüzérségi tűz által teljesen elpusztított Kirovográd város romjait és a Bog nyugati partjára helyo/.ték át állásaikat. A Pejpusg-to jNirtján lioves harcok dúltak. Az összes gazdasági és i|)ari Iwrondoxésok. tervszerű elpusztítása illán kiürítették (Idov városi.
Gya/tó gdz szőnyeggel kísérletesnek a németek, — irfák ax angol lapok
Svájci lapjolnntésok saerint az angol sajtóban tudósítások jolontok meg arról, hogy a némot haderő többfajta uj támadó és elhárító eszközzel kísérletezik, amelyeket sikerről vethet be az ínváziós támadások elhárításánál. Irnak a lajxik egy uj német fegyverről, amely \'ügynevezett gáz-szőnyeget fejlesztő lövedék, a moly nem mérges gázokat tartalmaz,
hanem gyúlékony gázkovorékot. Kzt hosszú csővezeték felhasználásával állítják müködésbo és több száz kilométerre lobot az ilyon g.vujtó gázt kilőni.
Roosevelt a háborúra hivatkozik a belpolitikai nézeteltérések leküzdésere
Stackholmhól jc\'rntik: Svéd lajnik amerikai tudósítói foglalkoznak azok kai r nézeteltérésekkel, amelyek az Egyesült Államokban íiz adótörvény \'¿rgyalásának alkalmával Roosovolt és a kongresszus között felmerültek. Koosovelt, elnök arra akarja indítani a választókat, hogy ne válasszák meg
azokat a képviselőket, akár a szocialista, vagy a demokrata, nárthoz tartoznak, nkik az elnöknoK és a kormánynak ■ & -háború gőzeim r<n bofojozéséro irányuló tervei kivitelében nehézséget okosnak, hanem csak olyanokat, akik RoosovoltnokJ hívei és akikkol az elnök együtt miiködhot.
Uj Britania nyugati részének elfoglalását jelentik a szövetségesek
A szövetségesek csendesóceáni főhadiszállása jelenti, hogy Uj Britania nyugati részt* most már tejesen az amerikai csapatok kezéie jutott. A Ctip Catler elfoglalásánál közreműködött amerik-i csapatoknak. sikerült egyesülni más irányból támadó amerikai egységekkel. Az amerikai csapatok így a partvidék
és Róluk öbö\' menü lerület állandó ellenőrzéséi tudták megvalósítani.
Hivatalosan jelentik, hogy az amerikai csendesóceáni flotta február ¡¿2-én összronlositott támadást intézett a Mari nne szigclcsüporthor larto/ó két japán támaszpont ellen. A táimdá\'-ban több száz repülőgép vell részi.
Megőrült és hirtelen meghalt Tito szellemi vezér-társa
Belgrádi lajxik hosszú cikkekben számolnak l>e a" montenegrói és szandzsáki tisztogató harcokról a. kommunisták és |>artizánok ellen. Kiemelik, hogy ez Montenegró harca a bolsevizmus ollon. A szerb nemzeti erőket Lasio őrnagy gyűjtötte már régehlion maga köré s bár már többizlKm megsebesült, ma is a harcolók élén áll.
Az egyik sarajevoi újság arról ad liiri, hogy Jajeo városálian hirtelen meghalt a jiartizánok szellemi mozgalmának vezetője, aki Belgrádból érkezett a ha mik színhelyére. Halálát a partizánok nagy banjalukai veszteségeivel hozzák összefüggésig.
Az egyik eszéki tudósítás szerint idegösszeroppanást- szonvedott a nagy vosztoségok miatt és megőrült. Ápolás végott vitték egyik jajoei kórházba és amikor onnét is mono-külnio kellett, megmérgezték. A partizán fővezért, akinek novét Ti-toval állandóan együtt emlegették, az erdólsm temették el Jajeo köne-lében.
Zágrábból jelentik: A tegnapi tisztogató harcokban Pozsega környékén 52, a Száva menti Potrinje vidékén 23, a szorbiai Bihácsnál 21, Kogaticánál 11, az orszá« többi részeilien 36 partizán o.sott el.
Argentina egész kormánya lemondott
Az angol hírszolgálat montevideói jelentése megerősíti azt a hirt, hogy Ramlrei tábornok lemondott az elnökségről. Ugyancsak innen értesfll a brit hírszolgálat, hogy az elnök utóda az eddigi helyettese, Edel-
miro Parel tábornok. Az elnőkket együtt Argentína egész kormánya is. lemondott. Buenos Airesben a köztársasági rendőrség aznap é|szak& több hivatalos személyt letartóztatott.
ZALAI KÖZLÖNY
1914. február*25
Alapot létesítettek a kezdő, magyar tehetségek
támogatására
A Hangya Szövetkezőt, a Magyar \'iWlönim mondó (¡* liádió Ht. és * I uturu igazgatósága vitéz Náray Aiuuinuk, u líúdiú elnökének kez-domunyuzéséru elhatározta, hogy • u kezdő magyar tehetségek iámygutú: MÚtu uluooi íétositonok," umolvbői a hősi hahilt balt Koruiányzóbolyottos Ur Őfőméltósága emlékozotéro támogatni lógják azokat u fiatal ma-£yar művészeket, ukik urru toltút-segűknél és nehéz anyagi holyzotuk-nóí lógva érdumosok. Az idoi juttatások összogo mogközoliti a 1Ú.0UU pengői. Ebből irók, zeneszerzők, iu-torprotáló müvészok, festő, szobrász és froskómü vészek részesültök. Az adományok megteremtették * lohe-t&«\'gét unnak, hogy iWy Joiiő
SOui\'ása tanár, a Képzőművészeti
Jiskola rektorának művészi elgondolása, az Epreskertben létesítendő magyar l\'unthoon minél olóbb megvalósulhasson, ugyanis <1 fiatal mü-fóaz, a magyar képzőművészet négy kimagasló alakjának megmintázására kapott megbízást, fontai Tóth István u másfélszeres életnagyságban készülő monumentális mellszobrok közül Munkácsy Mihályét készítette el. A művész, aki l\'ásztor Jfyios tanítványa ,uz idén .elnyerte a szobrászi római\' ösztöndíjat, ív-háború azonban tanulmányútját késlelteti. (>ácb György, aki napjainkban mint Signum" Laudisszal kitüntetett lopulőfőhudnagy teljesít szplgálatot, Benczúr Uyula szobrát mintázta mog. Molnár László Fo-ronczy Istvánnak, az első nagy magyar szobrászművész arcmásának megmintázására kajwtt megbízást. A fiutal művész hJidló Forono tanítványa. liory Jenő tuhitvánvát, Jankó Jánost, Izsó Miklós szobrászművész szobrának megformálásával hízták mog. Nomrég készült el a római ösztöndíjas művész ffBoszorkánv« e. szobra is. A különös olgondoUsu, érdekos szol>orral a művész zaklatott századunk kimélotlonsó^ét fojozt« ki ós művészi módon öntötto formáim a lelketlen kort, amely a repülést emboriotlen célokra használja fel. A föltűnést költő, markáns szoliorral az alkotóművész tulajdonképpon a ropülőtámadások borzalmai ellop tiltakozik.
Vitéz Náray Antal, dr. Wünschor Frigyos, vitéz dr. Darányi líéia és Frigyossv János, mint a ke