Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.49 MB
2010-06-23 14:22:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
884
3932
Rövid leírás | Teljes leírás (346.63 KB)

Zalai Közlöny 027-030. szám július

Zalai Közlöny 1906
45. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


NAGYKANIZSA. 1806.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 27. S7.AM.
JUMOS 7.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
ElöflitMii árak: Egétlf *W \'0 korom, íílcvi-i 6 koront oígyeitívro 2 koron* 60 f. - Egyei iiim ára 20 f.
Hogyan kell
Nagykanitaa. juljtu 6.
Pályázatot lehetno kitQini unnak a talánynak a megoldására, hogy miből él meg Nagykanizsán egy-egy kisfizetésű családos ember. A piac haltattanul HMgM árai, a uus drágasága szinte lehetetlenné teszik a tisztességes utón való megélhetést línház-kodni, lakást fizetni, társadalmi kötelezettségeknek eleget tenni és ennivalót szerezni, sokkalta nagyobb föladat, mint aminőnek látszik. Minden vonalon tarthalhatlan a drágaság \'s különös csodaszámba megy. hogy a kisbivatalnoki osztály a szerényebb viszonyok között éló polgársággal együtt még mindig nem jajdult föl hatigosabban, orvoslást kérve a folyton emelkedő drágasággal szemben.
Diosó magyar agrárgazdálkodás. áldassék a te neved I Eljutottál edáig. ahol a legkét-ségbeesettebb veszedelem, a tönk veszedelme megfenyeget minden kis embert, aki városban lakik s aki néha-napján táplálkozni is akar. A kittlnö agrárgazdálkodás kezdi meghozni a maga gyümölcseit. A nagytermelőknek édes, « logyasztóknak keserű gyümölcsöket, amelynek élvezete milliók exiszt-nciáját mérgezi meg. de talán három-négyezer embernek megszerzi a mindennapi automobilra és színésznőre valót.
A kiviteli politika ugyanis kitűnően bevágott. Az éló búsnak nagyarányú exportcikke való emelése sikerült. Ausztria el van eleiemmel, a mezőgazdaság lendül, őrületesen lendül. Özönlik az országba a kitűnő osztrák
Fdelö. uiik(,r>, l>p. Villán)\'! Henrik
i lulajil...... *, \'.ui„
írj. W>.|dll> .IliUHMf.
pénz, özönlik a nagyieriuclok zsebébe. Csak az a sajátságos, hogy ozt a beözönlő osztrák pénzt nekünk, kis embereknek kell megfizetnünk. Ami hasznot egyeseknek a magyar marha nagyszabású kivitele hoz, azt a kis emberek milliói fizetik meg a folyton emel-kodó húsárak révén. Kél esziendőnok egymásutáni takarmán.vbiánya s a nagymennyiségű kivitel folyionos emelkedése\'a hazai fogyasztóközónség szükségletet természetesen nem csökkentette. A szükséglet maradt a régi, de a fogyasztásra szám anyag kevesebb lelt. Tehát drágább is leli.
A húsnak az egész országban mutatkozó horribilis drágasága immár nem időszaki sziniptóma. Harmadik esztendeje, hogy nyögjük ezt az állapotot, anélkül, hogy bármiféle intézkedés történt volna ennek a beteges állapotnak a megszüntetésére. A kivilel korlátozásáról senki sem ejt szol, mert az a nagytermelók érdekeit sértené. Hatósági közbelépésről szó sinos. Szövetkezetekkel akarnak segiteni. szövetkezetekkel, amelyek viszont a mészárosoknak csinálnak konkurenciát, anélkül, hogy bár egy atommal is könnyitenék a polgárság megélhetését.
Furcsa helyzet ez:t.A mészárosokat ma már bajos okolni, mert hiszen a változott helyzetiéi ók is drágán kapják ma a marhákat. A termelöt bajos ukolni. mert nz egy-¦ szerűen ostoba volna, ha nem igyekeznék a j legjobb áron értékesíteni áruját. A fogyasztó-közönség csak passzív szerepet játszik ebben Ja szomorú kérdésben A hibás csupán az. aki a mostani konjunktúrák előidézésével [ megteremtette a mostani helyzetet s aki meg Isem kísérli, boiíy segítsen rajta.
8iirka*il0t«s: Nagykanlaaa, 8ua>r-ul 0. aa*m. Kiadóhivatal 4a nyomda: Nagykanliaa, IfJ. Wajdlta Józaafnal Deak-tar I. azám. | Hlrdataaak dljaiabáa aiarlnt. Nylltlar aoronkant 40 f.
És mik ezek a konjunktúrák? Marhavész érezhető mértékben nem pusztítja az ország marhaállományát. A takarmányhíányt a mostani év — amint az eddig is megállapítható - megszűnteti. Az ország fogyasztása nem lett számbavehetöleg nagyobb, a termelés nem lett lényegesen kisebb. De a forszírozott kivitel, amely elé előbb-utóbb föltétlenül korlátokat kell állítani, a kivitel folytonos emelkedése idézte elő a drágaságot./ Ellnek pedig egyedül az elhibázott, a nagybirtokosok érdekeit szolgáló gazdasági irányzat az oka.
Hogyan kell megélni? Felelet kell erre a kérdésre a kis embereknek. A társadalom egyik leghatalmasabb rétegének létkérdése függ össze a drágaság kérdésével. Törvényhozási, vagy rendeleti uton, do segíteni kell a helyzeten, mert ha még sokáig tart ez a helyzet, akkor a megnyomorított polgárság oda log menekülni, ahol az anyagiak politikája a divnt. ahol a vörös zászló lobog.
Addig is azonban, inig megmozdul az ország közvéleménye, a helyi vezetőségnek kell valami módot találni a drágaság megfékezésére. Mert épen Nagykanizsán aránytalanul és indokolatlanul nagy a drágaság. Városunk terményekben gazdag vidékkel van körülvéve, igy tehát nem a kínálat kicsiségében, hanem helyi okokban kell keresnünk a bajok kutforrását, melyre, legfőbb ideje lenne megkeresni a gyógyirt — az illetékes köröknek.
Az ingyenjegyek.
lEgy f\'porjcr J\'rfjcgyzésáböi.)
Irta VAJDA ERNŐ.
Tulajdouképcu igazán nem tudom, mi küíőubsés is van hellenista és publicista körött. Újságot ir mindakettó: h szelienii munkásokat mm lehet osztályozni, ranglétrákba illőm.....i Sót, merem áiüiani.
hogy a belletrista. » szürke kis riporter inkább méltó « újságíró névre, mint a niia^yIjungu** publicisták A riporterben van ügyesség, eredetiség. türge szellem, találékonyság, szóböseg ; bátor mint az oroszlán, eleven iNint egy pióca, éber mintegy kutya* a publicistában van nagy adag löléuy, egy kis tettelett komolyság. Klán jön sok semmi, egy csomó száraz argumentum, ¦ok, sok paragrafus. És mégis ó a szuverén. Hogy jBiéijf ? Ki tudná azt megmonilani! Pedig, bogy milyen különbség vau köztük, . . . íme csak leközlük egy riporter napi hireböl és egy vezető cikkből egy kis fésű. AZi cupn ötiet, hangulat, frázis, emez -száraz, •\'erategéoj, Az, telve erkOlCSi tanulsággal, ez színtelen, \'»iüt maga az írója. Az, az írásmű vészét remeke lehetne, ez gyenge stilua-gyakorlat. Pedig a riport csak W elbukott leáuyzóról szól: a vezércikk pedig — a baza megmeniéBének eszméjével foglalkozik.
A riport így kezdődik :
,Az élet szennyes ária könnyen elsodorja a KJénge szárú s hó testit liliomokat, hogy azután eltemesse a-fekete iszapba. Az elcsábított liatal leányok első bukás után a legtöbb esetbeu az erkölcstelenség posványába sQlyeduek, ahonnét vajmi nehezen tudják kimenteni őket a szeretet mentöövével . .
És most lássuk n vezércikket!
.Ha higgadt tárgyilagossággal fontolgaUuk a
lezajlott mull esein-nyeit: a 101 [•¦u.-lini inuzságokat szem elélt tartva, ket inat látunk a kibontakozás megtalálásának muukájábati. S noha estik egyéni releményt nyilvánítunk, noliá siettető ityugtafaohéggal m-m akarjuk átlépni a koutoly hazaŰaa aggodalom határait, a nemzetei lig\\elniezieljük, hogy ne habizzék. mint ama bizonyvs Ifiind\'in eSHSJIl) lt előtte b-vö két koleg széna láttára, hanem lavasoliuk. tiogj édftt iiiiii\'hiyujiink érdekében határozza el -égre magul a döntő lépésre t-s a fentekfö két kivezető uiiói Wilj»zon i
ba az eiryik nem. hm a uia>ik . .
l\'edig ba ónok tudnák, hogy egy redukció
belélutében mily különbség van a vonal íélolt éa a vuual alatt dolgozó kollegák kozott. Kólléglk? N<-m, nem jól moudtam: ez uwn ide való szó. Almi nincs \' kolli-gialilás, utt minek »i\\ a barátságos liaugzasu szót használni. Publicista ét belletrista iniuilíg szuletelt ellenségek. Ks az a sok igazsági&lau&áii. ami velük tOrtcnik.
.Már csak az olvasó közöuség részérói is. IVrsZe. imponál neki a „uagybuug " Ülyau ez, miut a katona-hatidában a tlótas éa a kürtös viszonya. A szegény ! llólás fújja, hogy majd a kikét lujja ki összhaiigol, édes melódiákat hoz ki — senki sem ügyel rá. A , kürtös meg néha-néha nagy kegy esen bclerecscsent szerszámába és egyszeribe feléje, lordul minden tekintet.
A publicista mindig lenézve bestéi 1 belletrista-val. Iv- ezt akceptál]a mindenki. Igy aztán nem csoda, hogy neki jut minden zsíros falat. A tiszteletből is, a tisztelet-díjból is, no meg a potyajegyekből.
0, aki a lap érdekében soba egy lépést nem
lesz, kapja a megtisztelő, valódi élvezeteket nyújtó alkalntakr.1 szóló potvajegyoket; a riporternek itt is csak az aljából jut. 0, aki íolylou tesz-vesz, kutat, fárad, szint, elevenséget hoz a lapba, olyan kedvezményekben részesül, ami a kutyának sem kell.
l\'edig a zsunulisztiik életében a kedvezmények, vagy mondjuk uu.v, a potyajegyek, nagy szerepet játszanak. Erre mm<b-u újságíró számit és minden ujsagiró ismerőse ilyenre vágyik
Azt mondják, hogy a magyar lovasnemzet: én inkább azt rn\'-udoui, bogy potyázó nemzet, mert sehol annyira nem szeretik a potyát, mint e szép hazában. Két kézzel kapunk euy potya ebéd után: hajlandók trsgyuuk ót forintos csokrot venni a házi asszonynak, esetleg a kisasszonynak is fejedelmi borravalót csusz latunk a szolgaszemélyzutnek, de boldogok vagyuuk, mert potya ebédel eliüuk. Igazi barátokat csali egy potya ebéddel, vagy pulya színházi jegygyei szerezhetünk. Kgy potya színházi jegy! Vagy koncert, bál, tárlat és egyéb alkalmakra szóló jegyek, milyen fauHliktis híveket, örökre lekötelezett barátokai szerezhetnek egy zsiirualisziának. I >>¦ mikor ezeket a jegyeket nem ad|ák a riporter kezébe.
A múltkor, hogy. hogy nem, mégis kaptam két potyajegyet. A szerkesztő nagy kegyesen megveregette a vállamat átadott két kis karlun lapot és igy szólt:
— Itt van, tiubodi, magának is adok egyszer két iugyenjegyet. Kernelem örömet fogok ezzel szerezui önnek: vagy ha akarja, kötelezzen le velük valakit.
Uálás szavakat rebegtem örömteljes zavaromban és csak otthon néztem meg. miféle jegyeket kaptam. Valami Szabad Lyceum-féle előadásra szólt a két jegy. Az előadás tárgya: .Az állatok színe és a mímikry.\'
09
ZALA! KÖZLÖNY
IDOfi. JÚLIUS 7.
ROVÁS.
Kiérkezt ii .. inári rakáció. A ikság elszéledt az i-ULii".! Csendesebb .1 \'..un- képe. A tehetősebb osztály valamely gyógyfürdőn, vagy nyaralóhelyen piheni ki as év t,ii.i.i.iliii.ni Csak azok maradnak itthon, akiket idckOt a hivatás, vagy — a pénzhiány A kupolás városi palotában is elkezdődött B nagy vakáció. Az adrniuisztrácionálía munka szintén kevés ilyenkor. Másról különben is alig esik szó. A lapuk riporterei hiába kulatuak olt tervek, eszmék után Nem törléuik ott semmi tervetgelés. Nincs pétiz: ily kijeleuléal kapnak a terv után kutatók. Ne bolygas-buk e szent belytn a nyári pihenői. Hadd folytatódjék a téli álom. ahol tan évek óla nincs más újítás, minthogy kézírás helyett írógép irásaal i--.uk meg — az irattárat. . Mese az írógépről" eimll téma pedig meg nyáron is a vonal alá tartozik.
*
A nyár meghozta sziuészeiuket is. Illő dolog, ba, mint mondani szokás, a nemzeti művészet vándor apostolait kárt karokkal fogadjuk. Magyar ajkú vidékre jflttek hozzánk hivatásukat tcljesileni. Nálunk felesleges hosszabban fejtegetni 8 mittsió fontosságát, hisz ismeri itt mindenki a hazai színészet nemes célját. Hisszük, hogy a társulat is hivatása leijei tudatában kezdi meg működését Mi ebben a jelben üdvözöljük Óket nyári otlhonukbau. Hivatásbeli kólclességttnkm-k tartjuk — ha törekvést és ambíciót látunk — támogatni a társulat működését. Azt hisszük, közönségünk is tudatában lesz kötelességének és pártolni fogja a társulatot, mely. ugy reméljük, igaz művészettel fog igyekezni a pártolást kiérdemelni.
Ha már csupa nyári témáról emlékezik meg e rovatunk, legyen szó >¦ helyen a sélatérrÓI. Szépiló KgyesUlelünk e derék alkotásáról is. Dicsérni a mestert és munkáját ennél u tárgynál nem kell. Mindkettő közismert és népszerű. Azaz » mester nem annyira, mert a Szépítő Egyesület működését még mindig nem veszik ugy észre, amennyire méltán megérdemelné. Nagyon csodáljuk tehát egyik érdemes Laptársunktól, hogy mikor a kózelimilthau kétszer is foglalkozott a sétatér ügyével és uémi hiányokat vélt ott fölfedezni, hogy akkor nem mutatott reá a bajok
kuliorrására. Mert ha rotun is ott némi orvosolni való, akkor tiem az egyesületet és annak derék, érdemes vezetőségét kellene okoznunk, hanem a közönség nemtörődömségét, mely anyagi támogatásával uem igen ííyujt módot az egyesületnek uemes tervei keresztülvitelére.
Dohánytermelés a Balaton
\' mellékén.
Dohány beváltó kezelőseg Nagykanizsán ?
(Saját tudósítónktól.) A „Zalamegye" irja: „A balatonmelléki földbirtokosok megakarják honosítani Halatoumentéii a dohain termelési s ezen irányban mozgalmat is indítottak, egyelőre csak kísérleteket fognak végezni egyes dohányfajtákkal. A debreceni
, dohánykisérletí állomás kiküldötte a napokban bejárta azokat a helyeket, ahol a dohánytermelést fel akarják karolni s a próbaidőre az arra alkalmat* földek tulajdonosaival meg is kötötte a szerződési Az akciót a veszprémmegyei gazdasági egyesület irányítja, de
, valószínű, hogy a nlamcgyei gazdasági egyesület i-hatliatón támogatásiban log|a részesíteni a gazdák
i törekvését.-
I Kddig szól zalaegerszegi laptársunk híradása A Zalai K 6 z I ö u j ¦¦¦¦mI munkatársa illetékes
| helyről u kövelkezó felvilágosítást kapta :
Valóban igaz. hogy a Halálon környékén és általában néhány dunántúli megyében a kormány kísérletet fog lenni a kerti dohánytermeléssel. Ez ugyan nem a helyi érdekeltség óhajára történt, azonban mindenesetre örvendetes, hogy a helyt érdekeltség is rokonszenvez a gondolattal. A kerti dohánytermelés célja a külföldi hasonló áruk behozásának csökkentése, de még inkább kivitelre való termelés előmozdítása Zalumegye vidéke a szakéi tők véleménye szerint, elóie-láthatólag nagyon alkalmas len e dohány faj termelésére. Kz auuái h inkább kívánatos, mert ez az uj kenyérkereseti forrás alkalmas lesz a nép jólétét emelni, | ezáltal ellensúlyozni a uagyou is erősen fellepő kivándorlási lüueJekei.
— Jövedelmező kereseti iig a dohánytermelés, k\'él\'dezle tudósítónk.
— Igen különösen púdig a kerti fajta, melynek jobb ára vau. Sokkal jövedelmezőbb, mint például mondjuk a gabona termelés. Fő előnye, még az is, hogy télen adja a legtöbb munkát, amikor u
gazdatársadalom más foglalkozás hiányában rá ér vele foglalkozni.
Tudósítónk\' ciné értesülését rendkívül megszívlelésre nióltóiiak találjuk. A megye, ós városaink vezető körcinek mindent el kell követniök. hogy a kormány, tervét sikerre vigyék. Kisbirtokosainknak pompás jövedelmi forrás lesz ez az uj termelési ág, melyet nem szabad kiosinyléssel fogadnunk.
Nagykanizsa város kegyelmes képviselőjéhez. ZI oh 7 Aladár gróf miniszter ur Óméllóságához is volna egy szerény kérelmünk Minthogy a termeles meghonosítása ¦ •-•i.\'ii a kormány minden bizonynyal felállít egy uj dohány beváltó kezelöséget, legyen Úton Zichy Aladár gróf miniszter ur, hogy ozt Nagykanizsa városa nyerje el Városunk földrajzi fekvése legalkalmasabb lenne a kezelőség színhelyéül. Nagykanizsa városa könnyen hozzáférhető ama vidékekről, hol meghonosul a termelés A kezelőség itteni l\'elálliiásával pedig csak ellenértékét kapnék a szivar elárusilásí monopólium behozásakor, Nagykanizsán megszüntetett dohánygyárnak. Kevesen tudják, hogy ez volt valaha Nagykanizsán, de a doliányinouopolinui behúzásának történetét feljegyzó könyvekben erról bárki meggyőződhetik.
Városunk igen tisztelt polgármesterének, Vécsey Zsigmondnak is szives figyelmébe ajánjuk ez ügyet Igyekezzünk megnyerni képviselőnk jóindulatai és általa tán megszerezhetjük ezl az uj intézményt, mely csak kárpótlója lesz az egykori nagykanizsai dohány-gyárnak.
Ziegler Kálmán lemondása. Zíegler Kálmán u Csáktornyái kerülei képviselőié lemondott mandátumáról. A keiülelhen nagy elkedvetlenedett okozott a népszerű képviselő lemondása.
Az Önálló jegybank érdekében. Az U. M,
K. K. clóteijeszlésHel fordult a pénzügyminiszterhez, a/.
Osztrák-Magyar Bank szabadalma s az önálló magyar jegybank ügyében. Az előterjesztés tnegállupíu\'a. hogy két gazdaságilag egymástól teljesen különálló állam, közös bunkót liem lartliat felit).
Az örömem egyszerre véget ért. Ml IZ istennyilát csináljak én evvel a kél jegygyei ? Magam menjek el arra a felolvasásra? líu sem érek. meg aztán a initnikryról épen elég annyit tudni, mint amennyit a lexikonban olvastam róla. Odaajándékozzam valakinek a legyeket? Igen. ez lesz a legokosabb, hiszen a szerkesztőm is mondotta, hogy ha akarom, kötelezzek le valakit a jegyekkel. Kzt ugyan magam Nem hittem: anuyira potyaimádók még sum vagyunk, hogy az állatok színéről lurtott tudományos előadás valami különös vonzóerőt gyakorolna ránk No mindegy, túladok railuk: talán akad valaki, aki elfogadja.
- Nem akadt. Harmiuckei emberi kitmlliuu meg vele: mind visszautasította. Még jó, hogy nagyobb bajom nem támadt: az egyik ismerősöm azzal fenyegetett meg. hogyha balekunk tartom, hál kihival párbajra Legtöbben az arcomba neveitek. Egy sógorom, aki az állal és imvénytant tanítja egy gimnáziumban, s akitől egész biztosra vehettem, hogy kap az alkalmon mikor (elajánlottam neki a jegyeket, megfenyegetett és Így szólt:
— Te kis bamis, Ogy-e nem tudsz túladni rajtuk, azért hoztad nekem. No mondd meg ó.^zintén, hányan utasították már vissza?
. . . Az állatok sziue és a mjmikry nem érdekelt senkii. Hezzeg ha azok a jegyek egy opera előadásra vagy valami koncertre szóltak volna ... de ha ilyenekéi én magam sem kapok.
Vég 111 — a felolvasás napján, léhát az utolsó percben — támadt egy mentő gondolatom. Kel fogom ajánlani a jegyekel a szobámat kiadó családnak. Az ur kishivatalnok, nincs módjában semminemű szellemi élvezeteket megszerezni családjának Kzek bizonyára kapui fognak az alkalmon és Örülnek, hogy valahova mehetnek: bánják is azt, hogy zenélnek-e ott, vagy a mímikryról olvasnak lel.
Ánitteni nekik a két jegyet Az asszony csaknem sírt örömében: a férj is oda roíl és azuláu tudakozódott, hogy tan-e hz illető helyen garderob. Megnyugtattam, kabátban is be lehet mellűi. Hálálkodtak és e teltemmel bizonyára nagyol uótteiii a szemükben, Ugy távoztam lóink, mint aki igazan nagyot, nemesel cselekedett
Másuap — csak ugy véletlenül — megállítottam a folyosón az asszonyt és kérdeztem, hogy érdemes volt-e elmenni. KI volt ragadtatva, azt mondotta, hogy olyan érdekes felolvasást még éleiében nem hallott Kgesz éjszaka a hallottakról vitatkozott a lérjével, aki annyira lelkesedik tegnap óta e tliéma iránt, hogy szakkönyvek ulán kutat.
No lám, Kzt igazán nem vártain volna, hogy nz állatok színe és a mímikry 11)011 érdekes iliéma. Ibzotivára az előadó lehet valami kiváló elme. A leg-loiilosattb mindenesetre az, hogy örömet szőröztem lakiUadóílnuak. akiket ugy látszik, örökre leköteleztem avval a kél jegygyei.
Még aznap este találkoztam az úrral is. 0 is módfelett el volt ragadtalva és szörnyen hálálkodott. Leereszkedő mosollyal megígértem neki. hogy alkalomadtán ismét fogok szerezni számukra jegyeket. Derék, lanului vágyó emberek. Híz isten megérdemlik . . .
A hónap tizenötödikéu, mikor éjféltájban haza-jóllein, az aszlalumou beveri egy levél A háziasszony írása voll. Felbontom. Udvarias szavakkal felmondják nekem a lakást, Elsején lessék kikóltözkódui!
Leroskadtam egy székre, ámulatomban. Miért ? Miért ?
Most, mikor a legjobb viszonyban voltam veink Mikor annyi örömet, olyan nagy szívességei tettem nekik. Mikor kilátásba helyeztem, hogy eztán is gotidolni fogok rájuk. Most mondanak fel; most dohnak ki lakásukból, míkor kezdtem olt magamat jól erezni,
mikor legbiztosabbnak hittem ezt h hajlékot. M--g-foghaiallaii. Hál miért, mi okból?
Másnap reggel megkérdeztem a i\\»pledl<-ánU: Mari. miéit mondottak föl nekem az urak? S/.iik>cgük vau erre » szobára?
Köhögött.
— Mit röhög?
— Nem merem meginoudani telelte.
— No, csak merje. Min röhög?
— Az urou,
— líttjtam ?
— Kinn.
— Miért? íj.
— Kélnek az úrtól odabenn.
— Tőlem, félnek? Miért?
— Valami állal — mimikát emlegetnek folyton. Azt mondják, hogy olyan szamárságot kollolt végighallgatniuk a in ültkor hogy még mu is almosak tőle, Az ur aznap éjjel megakarta verni a nagyságát, mert elfogadta a jegyeket, Azt mondta, nem merte visszaadni, ingyen volt. illetlenség lett volna. Most m--g áltól félnek, hogy megint fog nekik éterein! valami ostobaságra jegyet. Az ur azt mondta, hogy ö inkább megszökik de végig nem hallgat még egy olyan előadást . . .
Hát lessék. Egyszer kaptam potyujegyet élelem-bon. Ks mi a vége ? Két olyan ellenséget szereltem magamnak akik meg tudnáuak ölni: jobban lelnek tőlem, mint a tűztől, a bélpoklostól ... Ha előre sejtettem volua ezt a hatást, inkább a szabómnak adtam volna azt a kél jegyet. Talán Örökre távol tudtam volua tartani magamlól a nyomorultat.
in.irs 7
t A I, A 1 K Ö 1, 1. 0 N Y
Iskolai értesítők.
(Saját tudósítónktól)
de amelyéi — sajnos — iskoláink jelenlegi költség-vetései keretében keresztül vilMfik még nem voltuk és nem is lesznek, mig ezekre rendkívüli költségek
-uem engedélyeztetnek az állampénztárból. Legaltrge Péter és Pál napján az Krtesilö kiosztással véget több szükséglel volna a fiúiskola tornatermének por-ertek az előadások. Az évi működés eredménye mentesítene a padlózat impregnálása állal. Bzt a| ,,oportosítva van az Értesítőkben, mely érdeke, J"™* helybeli állami elemi iskola ím
tsUPu\' . , _ . - használván, majdnam a tamliw idő minden oiwamn
anyagot nyújt a tanulmányozásra, B helyen ezúttal i|<énybfl vflslj VB|ame]y 0Ml4iy, minélfogva a levegő! három nagykanizsai értesítői Ismertetőnk röviden, mindig lelve vau porral, mely a rossz nellottetbető melyet beküldtek szerkesztőségünkhöz. "ég miatt a tanulók egészségének nagy ártalmam
A Kegyes Ta.titoreiiri.ek vezetése alatt álló bennmarad. RemélJOk, hogy a polgári iskolai gond-Nagykanizsai főgimnázium érlesitóiét Ince nfkságunk által kezdeményezett intézkedéseknek nem-uiran kegyesrendi tanár tollából kikerült .A szülők soUra slkert! <\'* *« leP"st ismét haladunk előre
|t iskola- eimü értekezés vezeti be. Az értekezés « M" P« ellen való küzdelemben Ügyes megfigyelésekben bővelkedik és azt bizonyítja,\' Im\'gy a sokszor hangoztatott középiskolai nevelés és lauitás csekély eredményének okait nem az iskolában
hanem a családi ÓS társadalmi életben kell keresnünk. A család és társad*!\'"\'" mai niaterialisziikus beremle-zéae — Írja Ince — mellett nemhogy nem támogatója az ideális elveket megvalósítani iparkodó középiskola-n«ik, de sőt. mintha ann\'|k egyenesen ellensége volna, példájával, bár akaratlanul, lerontja az Iskola nemes munkálatiak sikerét. Kzulán részletesen felsorolja a tapasztalt hibákat. — A második értekezés „Az alkoholellenes mozgalom és a középiskola\' iiia II o r n y á k liéza. A szerző sokat tanulmányoz!;
A postapalota ügye.
Miért nem épül aj palota?
„t grajzlsros házi tárgyalás."
A Zalai Kúzlöny nj postapalotáról irt rövid híradása risazhangre talált. Keres-
kVrdé\'hVís\'knirtnaseiV sÖÍkÍ" foriau"a XU»: k,\',,*i kor*kbc" í««olóJn»k az iijuniiaii fel-
»i alkoholizmus történőiéhez elmil tanulságos könyvéi, merült lorv ellen Kz ílgyboii n alábbi sorukul
melyre többször hlvstkozik. A szorzó 87. iskola orvosok kapuik :
működését méltatja e téren és értekezése végén arra _
a Mqn |»t, kon Mj" "Ina angol példára Trki„Mís SurkcsMÜ(, ö,„nd„„ általános
akola-ecjesaleut alakítani, mely az alkoholizmus . , .,
ellen kflzdeno. Az értesíti beszámol a tanári kar 1"l""k \'\'"«> •\'«\'lk vorosi kotgj«l*ien
társadalmi és Irodalmi müködéséról. az iskolai ügyvéd-városatya lelszólall, hogy egyszer a
egyesületek és korok szerepléséről Az év történőiében, közönség körében hallatszó vélemény is felszínre
a jelentés szerint, nem fordult elö semmi különösebb kerüljön a város eifrafeslésü dísztermében. Ha városatya
•»>• A statisztikai adatok szerinl az egész év folyamin |„n,lüki ,-.„ ¦„ „„.„,„„„;,„. ,„„, ,„,„, „ vagyok,
beíratott 17.1 tanai, kik közül 4\'!7 telt vizsgálatot. , . „.. . . . . . . ... . T . .
A tanulmányok eredményének áttekintéséből latiak. —\'tLt--ie],nntL.-l bee.es l.,.,ol hasábjain szólalok
bogy az elégtelen osztályzat legmagasabb száma 1», ™ W MMrdekO Ügyben.
A negyedik osztályban kapták ezt a niiinernst Az ilj berendezésű postaesomagszállitást a sajtó,
természelralzból. mint modern uiilást üdvözölte. Kbbou igaza is van.
A nagykanizsai Izraelita hitközség által fentar- Do van ez ügynek eoj másik oldala is. A Toros béllel! felső kereskedelmi iskola értesítőjébe t,iru|,,(^u |ak,:, kereskedőket érzékenyen érinti ez a li a n ni ir rtrln ftr Zsigmond tanár .Románia földrajzi . „. . ... , ,¦ ... . ...
___, - , - i ¦ , ¦ . , • , . . zsebrevugo initas ^i.....Iragl vi ágban. Szívesen meg-
,s gazita-ág leirás| einimi-l irt ertebeieat. A .zerzo r J 6 e . .
alaposan ismerteti tárgyát. A datál kereskedj nemzedék "•*««\' » po.laigazgaloság reszeról is
sok tanulságol nierilhet az ügyesen megirt értokezés-1 lapasztalniik ujitási kedvet.
bíl. Az intézetet fio. tanuló látogatta u év végéig, j Azonban mit latunk\'- Kvek óla állandó a panasr Az intézel tanulmányi állapota lel|Wii kielégiló. a jelenlegi kényelmetlen postahivatal ellen. Kz a nem A nagykanizsai m. kir. állami polgári fin- épt.„ li^m ,js roppant som hely valóban méltán áll é. leány.skol. érlesitójében hosszabb „s-za-¦ a rtM, UlelitK„, M, ,„osl kordezbeljllk. ha pillantás van a lefolyt iskolaévre. Kb-gikus bangón . , , :
.•inléker.ik meg a beszámoló az V. és VI. polgári \'"V"* <*t »W l\'o»"ink van. hogy besoroz-
linosztály megszűnéséről. Kz. mondja a jelentés, olyan nak bennünket a legiiagyobbakboz, ahol csak kocsival nyomasztó érzést keltett, mikor .egy lialal fa csiicsán tudják a csomagokat feldolgozni, m i é r t ti e in az ágak el.záradását szemléljük és kutatjuk az oko- Vl!s,ig 0I1 «s2r« akkor is, mikor uj kai: vatiuii a talajban, az idópirás moslohaságában, pos,,,,a|ol, |euni, 4pi„,Je. A közönség és vagy a gondozás elcgt.dcn.cg.-licn van-o a hiba > ... \' 1 , , ,. .,
De bíznunk kell ..«» |obb p.vóben. mely a polgári \' klntalaokl kar erdekeben is már reg meg kellett liuiskola megfeneklett reforimát Ismét felemeli a volna lenni ezt az ujilást.
magyar kulturális mozgalmak felszínére és találkozik Azt sem tudom megérteni, miért nem érdek-
majd egy erős kar, mely ezt a reformot keresztül íjj^ „ „im biratalos intézósége az ügy iránt. A i.sz, a zálonyokon , a magyar polgári k»té|H«Jály k „ j j ^ M „M h n,Mt iskoláját ujja alkolia a magyar neinzeli nevelés cel|ai- . , , , . ¦ .
n»k s az elet gyakorlati sznkséglete.....k szolgálatára - Mlgjar-Bteal haztula|donos»al tárgyalnak a posta épület
— Az iskola belsó életében -nlvos zavarokot okozott adoptálás ügyében, mikor a llelzalai lakarckponztár a tantestületi tanári kar tobn lanjáuak betegeskedése, oly jó forgalmi helyen, il| modern palotát akart illetve áthelyezése. A beszámoló túl részletesen, u>uj|„„j. Lgylálsjik. Iiogy a poslaigazgalóság a ,spar
mintegy aláhúzva ismerteti ez ügy történetét mely ......d. ^ itil)mku amlai, különben érvé-
/.aurok esak akkor szűntek mep. innlou a vallás- es . .....
kozuktatásügyi miniszter Kertész Józ-ef polgári "yesttene betolyasai, hogy a váro.s vezetőséget es i-ko.ára képesített tanítót bízta meg Ka n e r m a u u , polgárait együttes eljárásra binjá, hogy ne grajzleros .Mihály tárgyaiuak helyettesítésével. Fontosnak tartjuk házhn. haiiem uj poMupa\'oiába tegyék a postát. Ita
a rozoga, régi postaépületben uem férnek el n i magok, akkor nem postakocsi késbesitó* kell, hanem uj postapalota.
Mi kereskedők jogosán kérdezzük a város intéző köreit: figyelemmel kisérike ezt a grajzleros házi
a leienlés kóvelkfizö részéi idézni: Iskoláink eirészséjr-\'Mtyi viszonyai nié^ miinlig sok kívánni valói hagyniik lenn ugyan, de mindamellett örömmel jelezheijnk. bogy a múlt tanévi KrtesítÖtikbi\'ii elpanaszolt e«ész-^ígügyi mizériákon a városi hatóság e tanév folvamán elismerésre méltó áldozatkészséggel segíteni igyekezett.
I\'gvatiís , tantermek elromlott szellózMOÓ-keszlllekeit tuli|.,u,-mozg.lo,n irányítása fon-
" uyiiri szllmdó alalt knavittatla s az i-kola udvarát! " . . J r. .,6 \' ..... ..
t\'ikavicsoztatla. Mindezen intézkedések nagyban hetit\'F"1* \'« 8 >erosbau. mim az ilyesmi, mert előbbiről Járultak az iskola közegészségügy javilásálioz. Igen i több szo ősik nálunk.
uagy fontosságú rendelkezés történt a vallás- és köz- Postapalotát kérünk tekintetes városi vezetőség,
oktatásügyi miniszter ur részérói is az iskolai egész-1 Vegyük tárgyalás alá ezl az ügyet, hadd lássuk, ki a
Jfjg "i^1"" f. I!l"í\' ™ i"M,"S JáL** kerékkötője a városnak.
f\'ii.otio. számú rendelet klboosálisávsl, melypen t. \' .,„k,H.
iiidógümókór terjedésének meggátlását célzó rendkívül * ,ere"*°0\'
"agy horderejű intézkedések vannak kötelezővé téve, I ^
MOZGÓ KÉPEK.
Érettségi előtt ém után.
i.
Előtte.
Mantli (társai elvttjó élvágya miall böudike): . . . Az embernek tisztára meg kell bolondulnia. (Ax
asztalra Ül.i
Iferliilau ikadet iskolában bajusztalauHiíga miatt Bhórtelen" névre hallgati: Már hogy miért?
ita ndi: Hogyne? Kgyszerre hal féléből vizsgázni. A fejem ngy vau tele e kotyvalékkal. mint a...
He rt alán: ...a eakkumpak étel kedden délben, melyben leves, zöldség, krumpli, bus. főzetek, tészta mind ugy sajkában kerül a baka elé. Tyha barátom, böndike. tudod is te mi az igazi pálya; fialunk » kadet-iskniában . . .
1 II a i) d í: Ugyan, hagyd el azl a kadet-iskolát. A matúra az ember érett voliának a kipuhatolóia. i Kugem niíndeurfj képesít az érettségi bizonyítvány, 1 te neiúled esak Hstona lehel. Legfeljebb vasúti kalauz. I\'>ertHlaii: .Akkor ne panaszkodjál I" Ita udí: Könuy\'l neked. Nézz csak, ebból a I vastag könyvből legalább "bt 400 irót és müveik tar-! tájmát kell tudnom; abban bonne vau az ország minden volt. jelen és leomló lakosának históriája. Mindéi, királynak IIkkapósát és valamennyi fejedelem anyósát kell tudnom. Hát még azok a kutya Összefoglalások \' Barátom, a csiriz készítéstől a berlini kongresszusig iiiiudeu kérdésnek törtéuetí múltját kell lelepleznem. A fenét érdekli, de hát muszáj. Olt az a 4 kötet a termeszeinek titkait és számításait tartalmazza Isszonyu nehéz, buta és sok; ezt a H BUCtort meg ngy kell olvasnom és fejlegetnem, mintha én volnék a kortársuk Hele kell őrülnöm ebbe a sok tudnivalóba, Ibddog liu vagy, bórteleuem, ha nincs la bajuszod, szeretnek a lányok és nem kell hétszámra szurkolnod, magolnod reggeltől késő estig.
Bertalan: Hát légy te is katona. Igy csak slajfer maradsz egész életedben, — én pedig udvarképes leszek, mihelyt hosszú kardom lesz. Kngem kaucióval vesznek el. illetve ragadnak el a lányok. Mennél idősebb és rangosabb luszek, annál fiatalabb és gazdugabh lányok kapkodnak utánam. Ilu pedig te akarnád ideálodat . . .
Bandi: Kddig hét van. Bertalant „No jó van. ídeálaid valamelyikét elvenni akarod, előbb azt kérdik, mi vagy, mi a fizeté.-ed, milyen jövód lehet"
Danái: Isten ucscse igazad, van.\'A szóbeli uián rögtön felcsapok én is katonának. Ugy is zikker elhasalok^ IJegalábo nem hallom az öregem szidalmait.
1!. Utána.
13rta I a ii ¦ NoV Széna-e, vagy szalma? Bandi: Micsoda bolond kérdés. Hát persze, hogy széna. Mit tartasz te felőlem, te tejfeles szájú kadelkiim?
Bertalan: Nono! Tegnap roppant drukkoltál
i és el voltál keseredve.
Bandi: fin? Hallucinálsz, .legyezd meg egyszer s mindenkorra öcsém .. .
Bertalan: l\'filh! Már ocskóse vagvok. Halljuk.
Bandi: Igen, jegyezd esak meg, hogy vala-\' mire való Hatul ur.
Bertalan: Már nem is ember. Bandi: he hogy uem ember: au contraire, több. főember: érettségit tesz. Usak a gyávák, lelöp\'iltek nem mérgek nekí menni. Barátom, bajusztalan költésem, az érettséginél nincsen könnyebb feladni az életben. Persze, embere válogatja Tudod, oly patent emberekéi, minők az én vizsgálóim, l\'its-reícb a kettős monarchiában nem talál. Mint okos, tudós, szigorú és pártatlan ember, de egynital roppanl paychologusok, Mikor az ember leül a zold asztal elé, ók már tisztában vaunak. Bertalan : Tésztában?
Bandi: .Ne viccelj hadd e mániádat a diák murira, ha bírod\', igen ís tisztában vaunak az első kukkszórn. ki mii tud? Azután oly jámborak, kedvesek, előzékenyek, hogy mi valamennyien megbotránkoztunk, miért nem adtak fogasabb, nehezebb kérdéseket ezek a jó urak-
Bertalan: De hiszen tegnap előtt még azt mondtad, hogy lehetetlen elkészülnöd e bolond matúrára meg hogy beállsz katonának!
Bandi: . Kn mondtam ? Kii? Ha, ha? öcskös, akkor uem respektálod szellemi fölényemet. Ilyen
ZALAI KÖZLŐ N í
iyoö. JlíblDS
szamársággal, minő egy kófic érettségi vizsgálat. — mi (értsd meg jót t mi iskolázott ifjak könnyen bánunk el. Kunéi könnyebb exameti nincs a glóbuson.
Bertalan: Hát az ideáljaid \'i
Itan dl: No szegény fruskák csak várjatok. Ha az ember egyetemi professzor, vagy miniszteri tanácsos is lehet, csak nem gondol esengerí-ntcai nőstény csemetékre! Paulo inamra canomus. Erted ezt profunt rágó ?
OR. CIR8USZ GÉZA.
HÍREK.
A vendéglőlök EldorAdóJAból.
(*} A hazai sajtó az idén is dicséretes agitációt fejtelt ki a magyar tengeri fürdők, a balatoni nyaralóhelyek érdekében. Kred-móny a balatoni csodás szép vidékét az idén még nagyobb tömegben keresi fel a közönség.
A sajtó ama agilációja azonban, melyet a balatoni a vendéglók közönségi ellen irányuló kizsákmányolása ellen indított, ugy látszik eredménytelen maradt. Több oldalról panasz érkezett hogy az idén sok helyen még a tavalyinál is nagyobb a drágaság. Hiába Ígérte a Balatoni Szövetség a bajok orvoslását — hasábos kommünikékbon, — a baj az idén sem szűnt meg.
A magyur tenger vándor kizsákmányolói erősen nyomják fel az étlapárakat. úgyhogy elkövetkezett az idő. mikor most már teljes nyíltsággal hozta kell látni a sajtónak a tisztító munkához.
Sajnos, bekövetkezett ama állításunk, hogy a bajok kútforrása e téren, nem pedig a deli vasút és más közintézmények drágaságában keresendő.
Mi gyűjteni fogjuk a panaszosok adatait és reá mutatunk majd az ottani mizériákra. Mert ezt az ügyet csak a legnagyobb nyilvánossággal lehet elintézni, mert különben a várt fellendülés helyett hamar elkövetkezik — a magyar fürtlök csődje
A megyei sajtó nemes munkát teljesít, ha hozzáfog a tisztító munkához. Ma már nem tartunk a kezdet kezdetén. A sajtó jogosan küzdhet a vendéglősök Eldorádója ellen, melynek a közönség issza meg a levél
— Szerkesztői hir. Lapunk felelős szerkcsztóji.. Villányi Henrik dr. szerdán több heti szabadságra elutazott. Távollétében (iáspár Bél* főmunkatársunk vezeti a szerkesztőség ügyeit és felelős a szerkesz-lésért
— Babos Ödön a Déli vasul felügyelőié, a melleljegy osztály főnöke tófelügyelővé nvanz-AII. A kinev*-zé> hírét mindenütt örömmel fogadták, ahol csuk Habos szeretetreméltó személyét ismerik. A kinevezési a magunk részéről is lólesó örömmel fogadiuk.
— Étkező kocsik a gyorsvonatoknál Lapunk egyik számában .A balatoni fürdőkről" chnü cikkünkben rámutattunk arra, hogy mennyire tévednek azok, kik itt állítják, hogy a Déli Vasul üzletpolitikája g&lolja a balatoni fürdók megérdemelt fellendüléséi. Bűneit ellenkezőjét bizonyítja az az ujitás, melyről itt beszámolunk :
A Budapest— Pragerhof közölt közlekedő gyorsvonatoknál a déli vaspálya társaság statisztikai adatainak kimutatása szerint uap-nap uláu emelkedik a torgaloiu. de különösen nagy az utasok száma a nyári szezou alatt. A mindinkább emelkedő forgalom arra indította a déli vaspálya igazgatóságát, hogy Budapest és l\'rageiliof állomások között rendes étkező kocsikat járasson. Étkező kocsikat csatolnak a Budapestről reggel 8 órakor induló pragerhofi gyorsvonathoz egéaz l\'rugerhofig és az onnan délután 3 órakor Buda-pestre jövő gyorsvonathoz. Kzen ujiiás lelrejovetelé-
ben. melv remélhetőleg csak növeli a forgalmat, uigy érdeme vau lovait Bárdonyi Brám Miksa miniszteri tiuácsosnak. a déli vasnálra társaság h. vozérigazgató-[jáuak és tierenday Lászlónak, a nemzetközi hálókocsi-.társulat főfelügyelőjének, akik hogy a Balaton mellett fekvő üdülőhelyek még jobban fellendülhessenek, minden lehetőt\' elkövettek, s az anyagi áldozatoktól -em riadlak vissza, sőt ellenkezőleg teljesen modem I és minden kényelmei kielégítő uj étkező kocsikat épitteltek. Az étkező koesik július elsejétől kezdve közlekednek.
— Kinevezések. Nagykanizsa város adókivető [bizottsága elnökévé a m. kir. pénzügyminiszter Unger
rjllntann Eleket, helyébe bizottsági rendes tagul Zalavarmegye alispánja Moraudini Itomán épitó-mestort, városi képviselőt nevezte ki.
— Társa.sk(rándulás a Balatonra. A magántisztviselők nagykanizsai bizottsága holnap yasárnap kirándulást rendez Badacsonyba A kirándulásra szép számmal jeleulkeztek nem magántisztviselők is. Holnap reggel mennek Boglárra és onnan hajón Haditcsonyba.
— Halálozások. K é t Í Lajos, a nagykanizsai délzalai takarékpénztár önsegélyző pénztárosa, július >-áu reggel agyllüdes ko\\elkeZlében gH éves korában j hirtelen elhunyt Kéli halálával a nagykanizsai önk I tűzoltó testület tevékeny lagot veszíted. Az elhunyt 6ok éren át iwity buzgósággal végezte a testület titkári teendőit Tagja volt a városi képvíselötcsiüloi-nek, pénztárosa a zalamegyei tűzoltó szövetségnek. Nagy részvéttel temették
Toch Lipót nagykanizsai kereskedő Budapesten hírtelen elhunyt Toch negyven év óta fennálló uagy-kaniissl terményOilatttek volt a tulajdonosa.
Lőrinc István, a nagykanizsai törvényszék Leremexolgája -l* > ves korában meghalt. Lőrinc érdekes alakja volt a tárgyalásoknak Nagyon szerelett jogi vitákat rendezni a jogászemberek\'cel és mindig haugsulvozia. hogv jobban ért a bűnügyek elbírálásához, mini sok i. k ..i ¦ Az emberek nevetve hallgatták ilyenkor Pista — így szólították ól röviden — kedvteléseit. A vádlottak miudig nagy respektussal halb I gatták jogi jóslatait, melyben a büntetés uagyságát, szokta szünet kftlben megállapítani.
— Mozgalmas élet Keszthelyen. A keszthelyi Balaton-fürdő szebb jövője már kezd kibontakozni. Az idén már sok olyan célszerű ujitást tapaszlal a keszthelyi fürdővendég, mely eéltudatos iiiuukámtk gyümölcse. E hó 22-étól áő-éig különösen élénk lesz ott az élet Ekkor rendezi a Keszlhelyvidéki Gazdakör kiállítását az Országos Gazdaszövetség tiszteielére. A szövetség nagygyűlését tartja Keszthelyen július 32-én és 23-án. K napokon lesz a Balaloui Úszók Szövetségének versenye, a Balatoni Szöiolség ülése és a Gazdasági Egyesület nlluikiállitása is. A város közönsége és a lördó-kezelóség tmert ilyen is van Keszthelyen) már nagyban készülődik a vendégek fogadására. Les/, banketl, velencei est. csónakázás kívíhUíitással, tűzijáték és lánevigaloiu. Keszthely valósággal fürdővárosi életet él. Kívánjuk, hogy a megkezdett utón tovább haladton
— NÓi kereskedelmi tanfolyam. A következő sorok közlésére kérettünk lel: Felhívás! Az érdekelt szülők többszörös sürgetésére a zalaegerszegi Kereskedelmi és Társas Kör kérvényt intézett a minisztériumhoz a női kereskedelmi tanfolyam engedélyezése tárgyában A hanoii értesítés értelmeben az engedély
Csak abban az esetben remélhető, ha 3l> tanuló jelentkezik u tanfolyam látogutasára. Mivel orrú vonatkozó lag sürgős előterjesztést tartozunk tenni: azért Ibu-teleltel kérjük az érdekeli Miliőket, hogy In napon belül ebbeli szándékukul a felügyelő bizottság elnökénél, Breíuoh Sámuel urnái bejelenteni síiveeked-lenek. Miheztartás végett közöljük a következőkéi: 1. A tanfolyam egy évre terjed. Kelvételhez a polgári leányiskola 4-ík osztályának elvégzése, vagy ennek hiányában felvételi vizsgálat szükséges. 2. Tandíj az egész évre luu K. amely összeg negyedévi részletekben is fizethető. A felvételi di| 10 K A nem kötelezett tárgyakért pl. u gépírásért a jelenlkezók külön mérsékelt dijat fizetnek. :t. A tanfolyamban résztvevő tanulók állandó női lelügyelel alatt vannak. 4. A i .!>.[.\'.¦¦ a délutáni órákban történik. 5. A tanítványok a tanév befejeztekor záró vizsgálatot toszuek, a kapott bizonyítvány a miniszter legújabb rendel-kezese szerint segédhivatali állásokra is minősít. Zalaegerszeg, műé. évi július hó r.-án. A Kereskedelmi |éá Társas Kór Tanügyi Bizottsága.
— Nyári mulatság. A galamboki önk. tüz^ltú-egyeaület saját alapja jatára. Ítiu.. évi julíiia hó s>-au, vasárnap a galamboki községi erdőben nyári mulatságot rendez. Kezdete d. u. ii órakor. Kedvezőtlen idő Hseléu a reá következő vasárnap fog megtartatni.
— Életunt Öngyilkosok. Nagykanizsán hétféo két tialalemhnr akart megválni az élettől, mert azt uiesnek, unalmasnak találták. Az egyik meg fa váll tőle. uiÍK a másikat lőtt fejsebével a kórházban ápobák Szépbeg)i íiáspar nyomdász és Brianer Aulai szabósegéd a Szentgyörgy vári ul mentén a gabonaiiau öngyilkosságot kísérellek meg. Egy revolverrel elóbb ^zephegyi lőtte magái baláutékou, majd midóu Széphegyi tértől borítva elbukott, Briuuer is golyót rópiiett agyába. Briuuer lövése jobban sikerült, mert midőn a járókelők a lövések zajára hozzájuk siettek. Brinnur mar uem ólt, inig Széphegyi teljesen eszméleté-uél volt. A történtekről azonnal értesítenék a rendőrséget, houuau dr. Hée Kálmán városi orvossal B.ty György kapháuy jelent meg az Öngyilkosság színhelyén. Széphegyi a közkórházban, hová beszállították előadta, hogy közös elhatározással akartak öngyilkosuk lenni, mert meguuták életüket Az öngyilkosság színhelyen egy levelet találtuk, melyben a rendőrséget értesített.* öngyilkosságukról és kérik, hogy holttestüket ua boncolják fel. Ezenkívül kézelőikbe is írtak pár sort. Ezekben szüleiktől vesznek bucsut és bocsánatot kérnek tőlük.
— Varuzsd-Toplicáról írják lapunknak: III elhagyjuk a gyönyörű szép Beduya völgyét s beérünk Toplíeára, röglön szemünkbe ötlik, hogy az évszázadon József-IUrdó ós a l. számú szálloda ellüutek a told színéről, hogy helyet adjauak egy modern ; emelete\'* fürdő palotának, mely el lesz látva a Itgatodoraebb gyógyeszkőzökkel, villamos és napfürdókkel ¦ oly kényelemmel lesz berendezve, hogy bátran vctekedÍK h leghíresebb gyógy-hotelekkel. Dr. Longhino A., ki mint fürdő-orvos, több, injut két deceuiumot töltött Vurazsd-Toplicáu, Varaitdjra költözött ¦ átadta helyé\', egy fiatalabb erőnek. Utódja Dr. Matkovie Iván tubh blres orvos tanár asszisztense és a verőcei kórház volt igazgató főorvosa Végtelen megnyerő modoru tialal ember, kinek csak szeretetreméltósága uagyobb a tudásánál. Dr. Matkovie tauull és uagyou komoly orvos és sok nagyvárosi kórház megirigyelhetné orvosi müszertít és felszerelésed. — Villlainos-massegeaivul bámulatos eredményeket ért el, köszvény, rheuina. isebhis, neurulgia és izzadmányoknál s már alig néhány havi működése után sok százan áldják Dr. Matkovicot, kik meggyógynltaii hagyták el keze-lese után Vnrazsd-Toplicát.
— Vívó- ce tornatanfolyam. László József főgimnáziumi tornatanár a szünidő tartamára vívó- és toi natailfolyamot nyitott Jelentkezni lehel a ftfimD tornatermében naponta 11 \\\'i óra közt.
- A „Minimox" kézi tűzoltó készülékeket epitő vállalat hétfőn, f. hó !i én délután (1 órakor a kórház mögötti katonai gyakorlótéren fogja bemu;atni ezen tüzolló\'készülék gyakorlati hasznai ehetőséget. A kísérlet, a helyi hatóság, gyúrvezetőségek jelenlétében lesz megtartva és kívánatos lenne, ha a nagyközönség köréből is minél lobb érdeklődő jelenne meg ennél ii tanulságos próbamutaiványiiál,
— A Divat Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előlizeiésí ára nagyon olcsó: negyedévre postán való szétküldéssel két korona busz lillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesteu. VIII., Bókk Szilárd-utca 4. számú házában van.
FlBjkiefaMlI kiullélil Mikiiuléiiih. Mfudawknak,
akik a fe»ykc|>eftict, e <m..... é» mlntlenkt álul könnyen
M^tanaUWÖ iport trini «olcklelnek, ajánljuk m .A. Moll\' eSgnak (USOS. Tuetilnulicit y, c*. is kir. mlv «*ltlio) 185*. iilu fennálló rénykeiicucif cikoiflk kulünleiienÍKok »iuhl<M, amelynek kcj>e« irjegyickcl kivinalrj UtféMfl killil cl dérmeiU** a ccg.
x Egger pasztillai gyorsan és biztosan hatnak köhögésnél, rekedtséguél és elnyálkásodásiiál felül-inulliatatlanok u torok és légzési szervek működési zavarainál, a gyomrot nem rontják és kitűnő ízűek. Kaphatók minden gyógyszertárban és drogériában. Doboza 1 és > korona. (Próbadoboz őO lillér.) Főraktár „Nádor" gyógyszertár. Budapest. VI., Váci-körut 17.
IM. JÚLIUS 7
ZALAI KÖZLÖNY
5
IRODALOM ÉS MŰVÉSZET.
Dalümiep Nagykanizaán
106. augusztus hó 19, és 20-ik napján, A Dunántúli Dalosszövetség választmánya Lengyel Lajos városi főjegyző eluöklésével legoap ülést tartott a városháza kis tanácstermében, melyen Vécsey Zsigmond polgármester vál. tag is jelen volt. A titkár bejelentette, hogy a felkértek a védnöki tisztséget elfogadták. Bejelentették, hogy a szükséges H versenydij közül uyole már biztosítva van és pedig a következőképen : dijat ad a megye, a város, a bárom nagykanizsai takarékpénztár közül\' mindegyik egyet, a nagykanizsai hölgyek, az Irodalmi és Művészeti Kör c, « vallás- és közoktatásügyi miniszter. Ezután a nagykanizsai verseny részletes programmját állapították meg, mely a következő :
I. Augusztus lH-áu, szombaton. Délután; •i órakor a pályaudvaron a dalegyletek ünnepélyes; logadása, a koszorús leányok megkoszorúzzák a zászlókat és üdvözlés a szövetség elnöke által. Bevonulás a városháza elé, hol a város polgármestere a város közönsége nevében üdvözli a dalosszövetséget, utána elszállásolás. — Este \'/-,\'< órakor ismerkedési estély a Polgári Egylet kerti és földszinti helyiségeiben. Szabadon választott dalok előadása.
II. Augusztus l\'J-én délelőtt. í) órakor o-szpróba a Polgári Egylet nagytermében. — 11 órakor a szövetség közgyűlése a városház dísztermében a következő tárgysorozattal: a| Diszelnöki üdvözlő b\'-széd; h) Elnöki megnyitó beszéd; e> a jegyzőkönyv hitelesitők kiküldette; d) titkári jelentéé a válasz imáuy niúködéséról; el a mult óvj számadás megvizsgálására kiküldött bizottság jelonlése; h pénztárnok jelentése; gi a jövő évi tagdij és költségelőirányzat megállapítása; hj a rendes ós versenybíráló bizottság megválasztása; n a legközelebbi dalünnep helyének és idejének megállapítása; j) indilványok. — Déli 1 urakor táraasebéd a Szarvas Szálloda éttermében.
III. Augusztus líí-én délután, 1 »4 órakor gyülekezés az Krzsébel-léreu, onnét zászlók alatt kivonulás a Sörgyárba a verseny színhelyére. — 1 órakor Dalverseny a Sörgyári katakombákban a kővetkezó beosztással és sorrenddel; aj Hvmnus. Erkel Ferenc-tói, éneklik az összes dalárdák, h) Népdal-csoport kötött versWJye; I. Tatai és Tóvárosi polgári-olvasókör dalárdája, t. Siklóst Iparos Olvasóköri Dalárda :;. Siklósi Polgári Dalkör, o MúdaI-csoport kötött versenye: l. Székesfehérvári Déli-vasnti műhely Dalegyostllett\'. 2. Keszthelyi Iparosok Dalköre. 3. Komáromi róm. kutli. egyházi" énekkar dl J\'iinepi dal.-Lányi Ernőtől. Versenyen kivül énekli b Nagykanizsai Irod, és Műv. Kör dalárdája, cl Nehéz műdal-rsoport kotott versenye: t. Budapesti l.yra Dalkör. 2. Pécsi Polgári Daloskör. 3. Szombathelyi Dalosegyesulet. I> .Daloljatok." Hoppé líezsótól. Ússzkar. éneklik a nehéz műdal és műdalcsoporibati résztvevő dalárdák — S. Este fél \'.( órakor a dalosok megvendégelése a Polgári Egylet kerti helyiségében.
IV Au&u^ttls Ko-án délelőtt. !f órakor "»zpióba a Polgári Egylet nagytermében — Délben csoportunkitit társas ebéd étlap szerint.
V. Augusztus 20-án délután. Kél 4 óra-tor gyülekezés az Erzsébet-téren, menet zászlók alatt, kivonulás a sörgyárba a verseny színhelyére. — 4 órakor az Írod. és Múv. Kör népünnepélyével kap csolatbán szabadverseny a .sörgyár katakombáiban. A dalárdák által szabado\'u választott versenydarabok a kötött verseny sorrendjében kerülnek előadásra. — Este a népüuuepély alatt a versenybíráló bizottság Ítéletének kihirdetése és a versenydijak kiosztása.
A dalosverseny rendezői irodája már megnyílt f héten. A tisztikar tevékenyen készülődik a szép ünnepség szervezésére. ftrkezésliket eddig a követ-
kező dalárdák jelentették be: Pécsi polgárt daloskör, Keszihelyi iparos dalkör, Tatai és tóvárosi poigári olvasókór dalárdája, Szombathelyi dalosegylel. Székesfehérvári ev. ref. dalárda, Székesfehérvári déli vasuii dalegylol Siklósi polgári dalkór, Siklósi iparos olvasókór dalárdája Pécsi dalárda, Lyra dalkór Budapest. Komáromi róm. kath. egyházi énekkar. Itt lesznek a következő magánosok is: Kónig Péter zeneiskolai igazgaló Szegedtől, Huber Miksa nagykárolyi karnagy, Hoppé Rezsó budapesti tanár. PogaUchnigg tiuido egri karnagy, Ságb József budapesti szerkesztő, gróf Zichy Aladár és neje, Ruzsicska Kálmán dr. tanfelügyelő, gról Balihyáuy Pál főispán és Havrauek polgármester Székesfehérvárról.
Az ellő magyar nemzeti színház.
7» éve annak, s ugylátszik már mindenki elfelejtene ezt az eseményt, hogy az első épített magyar aziuház nálunk Zalamegyébeu elkészült. E héten július . -.ni és 3-áu volt Tö-ík évfordulója, hogy azt az egész Duuáutul ünneplése között Balatonfüreden megnyitották. Nagyon sokan elfeledték, sót tán egyáltalán nem ismerik ezt<%z eseményt. Pedig nagy fontosságit dolog volt ez annak idején. Erdélyben. Kolozsvárt volt ugyan már épitetl színház, de Magyarországon u magyar múzsának uetu roll rendes hajléka. Az épített színházakban i-sak a uéuiel színészek látszottak )».tn-baii szüleiéit meg megyénk neves költője Kisfaludy Sándor agyában a gondolat Csakhamar valóra váll ez Balatonfüred akkori Uirdő.endégeiiiek, Dunántúl loldesurainak lelkes pártfogása mellett. Ideális módon készült ez a színház. Nem kellelt terv-palyázat, városi költségvetés, annak megszavazása. A honfiúi lelkesedés, a magyarságért való ra|ougás pótolt mindent. Egy kiváló mérnökünk ingyen készítette a tervet, a földesurak ingyen adták a telket, téglát, zsindelyt, és a jobbágy munkál. Es elkészült az ó-göróg slylü oszlopos muzsahajlék. 7.1 év ugy lálszík már elfeledtette velünk ezt a nagy|eleutőségU nemzeti es kulturális eseményt. A hazai >¦> megyei sajtó is teljesen megfeledkezett erről; pétiig az oly kevés büszkeségünk közül, ez lehet egyike a Ing-kiválóbbaknak. Mert amikor a színeszemen is már az üzletí szellem kap lábra, most kellene az ily kiválóan önzetlen és igazán hazafias eseményeit a régi kornak, a jelen nemzedék szemei elé állítani, ({?. .4.)
* Nyári Színkör. Kovessy Albert szintiir-itlata az előleges színházi jelentés szerint Jillílis 7-éu megnyitja a nagykanizsai nyári Színkört. A jelentés a társulat névsorát igy mutatja be:
Előadó uöi személyzet: Feledy Boriska, operetle-stnibrelle primadonna. Itauházi Terez drámai anya. Kormos Ilona operette-soubrette énekesnő, Hevesi Mariska drámai szemle, Hevesi liiiszlikn uaiva. lialgócy Emma operelt-coleratur énekesnő. Sági Sári drámai és vígjátéki színésznő. Károly in.- Emília vígjátéki anya, operetté komika, Déri Kózsi "perelte énekesnő. Vidur (iitla operetté énekesnő. Köves-yue Mariska énekesnő. — Előadó férti személyzet: Almássy Endre hósszerelmes jellenisziuész. Kürti József drámai apa, Kertész Mihály bonvivant operetté - .\'un\'-.\' Sajó Uéza operettu-bufTo komikus, Kun Hichárd karnagy. Latahár Árpád operelte-teuor bulVo. komikus, Király Frigyes opera- és operetté-tenor. Magyari Lajos vígjátéki apa. operelte-szinész, Károlyi Lajos apa-szinész. Káldor Dezső operetté énekes. Érckövy Károly opera- és operutte-baritonísta. Kove-sy Albert jellemkomikus. — .Mezőség: Kovessy Albert
igazgató főrendező, Károlyi Lajos igazgató helyettes titkár. Almássy Endre rendező, Láng Lajos Ügyelő, Kun Richárd karnagy, Trepka Tamás zene karigazgató, líomváry Lajos sugó. — Női karszemólyzet: L. Dóry Ilona. Sárvári Anna, Molnár Juliska. Dombos Malvin, Kelemen Erzsi. Nagy Sáudorné. Boros Anna, Rónai Juliska. — Férti karszemélyzet: Torkos Árpád Somogyi F., Nyuli Laios, Szilágyi Ödön. Mihó László. Láng Lajos, Vécsey Emil, Boros Pál. — Sütő Imre fórutiatáros és jelmez-szabó I segéddel Borkővy Fereucné péuzlárosnó, Szakái Sándor fódíszraestei, Ráhel Sándor fókellékes. szertárnok M segéddel, Soó-i Imre szereposztó. Jegyszedők, helymutogatók, ruhatár-kezelók. poriás, szolga. |H tagból álló polgári zenekar
* Megnyitó előadás. A Nyári Színkörben ma este lesz a megnyitó előadás. Színre kerül A kis herceg operetté Feledy Boriska felléptével.
* A városi azinügyt bizottság csütörtökön délután ülésezett Oszterhuber László kir. táblabíró elnóklésével A bizottság a társulat több iránya kiegészítéséi tartja szükségesnek.
* Tulipán világ. Közkedvelt legújabb, a régibb népszerű Ü\'J magyar nótának teljes felhasználásával egy pompásan sikerült, könnyű ábránd modorban irt magyar egyveleget állitolt össze jó uevü magyar zeneszerzőnk Huber Sándor. „Tulipán világ" cimen. K műve a .Zenélő Magyarország-* jméiit megjelent 814-tk füzetét képezi és 14 oldal tártalmát betöltve a következő magvar untakból — mint: Jaj de. szépen muzsikálnak - Őszi rózsa — Juhász kutyák ugatnak — Te vugy te vagy barna kis lány — Uj sir vau a temetőben — (Jhlopi nóta — Helyre Kati — Torockói bíró — Minden este dalolgatok sokáig — Nem nyomta tejemet a hu — Üreg legény vagyok mái ód — Lőre [őre — Fáj a szivem — Hej Kati Kati
— Nincs a pusztán rózsabokor — Uecece, nem vagyok én kapitány — Coípd meg bogár — «lb. sth füzí művészi egésszé. A .Zeném Magyarország" a lüzelével kezdi a 27-Ílt félévet s míüdeu \\% oldal terjedelmű lüzete váltakozva hozza a legjobb havai s közismert külföldi zeiie.-zerzók legjobb dalait --magyar népdalokat — opera — operetté részleteket
— víg kuplékat — zongora t és 4 kezes szerzeményeket stb, Havonta ket füzet — negyedévben ti füzet — 3 korona elóllzeiésért. Egyes tüzelek ár.. I korona. Mutatvány füzetekért I korona küldendő be. Elölizethelui es ki meri tó jegyzéket az eddig megjelent Hll füzetről ingyen kapni a „Zenélő Magyarország* iKlóknor Kdei zenemű-kiadóhivatalában, Biidapt-l. S III., József-körut S2/24.
* A fold körül A hatkötetes munkából, amit ezzel a címmel: „A fold körül" dr. (iáspár Ferenc irt. most jelent meg az első két kölet. Vaskos, maid hatszázoldalas könyv miudaketló. Emellett a súlyuk könnyű, a fűzés, a kötés mind erős, célszerű és modern. Lapjaikat forgatva, mindenekelőtt a kiadói izles ötlik az olvasó szemébe: a linóm papír, u tökéletes iiyofu i-n illusztrációk, színes műlapok, a belük eleganciája, A formára nyolcadról alakú két kötet az egész munka mintegy 1200 képéből bőven ad kóstolót, hogy a kiadók mikéneu igyekeztek a szöveg használ hatóságiit helyénvaló és előkelően válogatott kepékkel emelni Szöveg es illusztráció pompás bar-mőniábaii olvad Össze s ritka értékűvé teszi Gáspár Ferenc művészi tollal irt utleírá-át, amelyhez a legszerényebb igényű olvasó is hozzáférhet. Egyidejűleg ugyanis ti két kötettel füzetes kiadás indult meg. Kéihflteiikiut megjelenő egy-egy fűzet ára (M) fillér A füules kiadásra előfizetni bármely könyvkereskedés iil!>ÍD lehe\'\'. vagv közvetlenül a kiadónál Singer és Wolfner könyvkereskedésében (Bpest Andrássy ut 10).
Szerkesztői üzenetek.
.íolui mrilail." l\'AiL-tjit .. jövü lUmlidD köial-jilic, K iiánita kéíüti étkeiéit. Kérünk gyakralilian ki. Iratot
— „RéaiaMtk." Nagyon örUlüuk, h* íelkerc* berniünkéi kSlIratalVat, «l a i-lkkc í/uiilwn tárgyaiul fogva nem |l!eiik«tlik l.e l»|>unk keiet«1.« Kivételesen me^őrlitük cl kiic.írc *lnu-jututjuk. T.\\r.aüalnii vagy vSTOtt cikket rtucn kaptunk Ontül.
MIT IGYUNK? t&mSSSUW^
. . i IcjfltUluia
I -/.Úlllllll-.
Bt
•IV natrontartalmu ásványvizet a MOHAI
Számos orvosi szaktekintély által ajánlva. Kiismerő nyilatkozatok a forrái mivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű, mesterééi
FOKWÁ\'si ",uI>" g7«morUaj, légwö-, iú.iü,-
I l, ^.....„ hílUatul, c^illigyaU.. ve.e-
e» !i..|y.i^l.iL...i;.u,i". i-.cleil\'t-n ^6 iv ól* kHUmi ctcUmetiV-
nyci tuufnMtailk tt rnffályoii heti*|[H«ir<>ktől. ntfat
[yi>tia>, thitlcca taBgktntSllellttlt titok, akik kAiOnne)[e> Ivúvli helyeit a tmckiviiuuiiuEiilc. mohai jtl.iNBS-forran vluel illek.
I leírásának ismertető füzeiéhen olvashatók. Háztartások számára másfélliteresnél vala-
zénsatval telitett víznél, sőt a .szódavíznél is olcsóbb, hogy az ÁONKS-forráa vizét a legszegé-
nyebb ember is könuyen megszerezhesse es hogy bárki által oleróu beszerezhető legyeu. már a vidéki nagy»bb városokban is lerakatok szereztetlek V R|1VA|t |lfirVÍ\'/ \' ugyauott a forrás leírásinak ismerteié füzete ingyen kapható. A forráskezelésig. Kapható minden fűszer űz leiben és eUérougu vendéglőben. aVlIUlüll UUIUL .
KÖZGAZDASÁG.
Puli Magyar Kiraikidilml Bank fiókja Nagykanizsán
A Kereskedelmi én Iparliank r. t. vasárnap délelőtt tartoltu rendkívüli közgyülését gelsei és bilisééi Out mán ii Vilmos báró elnök lésével. Megjelent 40 részvényed, kik 1454 részvényt képvisellek.
ti u t in a n u Vilmos báró eluók üdvözölte a megjelenteket és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Schwarz Gusztáv és Kper josy Gábor részvényeseket. Felolvasták az igazgatóság jelentését, mely alaposan felsorolja a Kereskedelmi és Iparbank r t. felszámolásának ii..h:- okait és utal azon előnyökre, melyek ezen társaság részvényesire az által báramlanak, hogy a (elszámoló társaság a Pesti Magyar Kereskedelmi (tankra ruházza át összes aktíváit én paaslváit oly möilon, hogy a Peati ttagytt Kereskedelmi Hank köteles lesz a társaság részvényeit hat hó uiáu a névérték kilencven százalékával és annak a közgyűlés uapjától számított 4° „ kamataival készpénzben beváltani. A jelentés szép szavakban emlékezik meg néhai alelnökének, Kperjesy Sándorunk az intézet működése kórul szerzett hervadhatatlan érdemeiről, amelyeket jegyzőkönyvileg is megörökítettek A jelentés ezen részét a közgyűlés, Gutinann Vilmos báró felszólítására állva hallgatta végig.
A fölszámolás) iuditváuyt a közgyűlés ellogadta és a felszámolókat kirendelte.
A tárgysorozat befejezése után Rothschild Jakab dr. jelentkezett szólásra és rámutatott (iutmaiin Vilmos báró érdemeire, ki mindent elkövetett, hogy a városunk és vidékének közgazdasági életére eme nagyfontosságú Ilók létesüljön. A szóló Gutmaoo báró érdemeit látja a liók letelepülésében s ezért indítványozza, !.".¦¦. a közgyűlés jegyzőkönyvében örökítse meg Gutmaun báró elnök érdemeit. A közgyűlés ez indítványt egyhangú lelkesedéssel elfogadta.
\' Schwartz Gusztáv a felszámoló intézet érdemeit méltatja és szép szavakban emlékezett meg az igazgatóság működéséről, melynek érdemeit Svhwartz indítványára jegyzőkönyvben örökítették meg.
Majd ti u t ni a n u Vilmos báró a maga, valamint az igazgatóság nevében köszöntő meg az elismerő szavakat
Szirmai Artur aligazgató, a Pesti Magyar Kereskedelmi Hank igaigatósága nevében mondott köszönetet az üdvözlésért. Mi. mondotta Szirmai igazgató, mindent elkövetünk, hogy az a sok szép remény, mely fiókunk működéséhez fűződik, megvalósuljon. K kijelentést is nagy tetszéssel fogadta a kozgyujés.
K helyen kell megjegyeznünk, hogy az uj liók a banküzlet minden ágát fogja művelni, hasonlóan a többi fiókokhoz,, szem előtt tartva az intézetekkel leendő barátságos együtt működést. A liók alapításával pedig nemcsak az intézet eddigi Ügyfelei, hanem az egész Dunántúl gazdasági élete nyer fokozottabb módon kielégítést.
Az iparegyesUlet a vidéki kiállításokról. Az\'
Országos Iparegyesület a vidéki kiállítások iránt fennállása óta meleg érdeklődést tanúsított, fölkérte S kereskedelmi minisztert, hasson oda. hogy a vidéki1 kiállítások, melyeknek bizonyos időközökben és bizonyos országrészekre való territoriális beosztás szeriut
X A LA ] K Ö % I. Ö N V
tervbe veendő rendezése a jövőben is felelte kívánatos, ezenlul csak bizonyos, az egyesület által többször hangoztatott elvek figyelembevételével legyenek rendezhetők. Kliez képest elengedhetetlenül szükséges, hogy e kiállítások első sorban a helyi ikerületit ipar pártolásának és fejlesztésének legyenek komoly és céltudatos eszközei, hogy az ország többi részeiből ily kiállításokra e*ak oly cikkek bocsáttassanak, melyek azon a területen, melyre az illető kiállítás hatásköre kiterjed, még nem gyártatnak, vagy amelyek direkte az ottani gyártás előmozdítására szolgálnak (szerszámgépek és eszközök stb.i. Krdekbe keltene vonni a helybeli fogyasztó közönséget, hogy az a helyi és kerületi iparosok javának részvételét lehetőleg előzetes megrendelések révéu segítse biztosítani; minden kiállításnál óvakodni kell a költséges építkezésektől és díszítésektől, vejire súlyt kellene helyezni a kiállítások tanúságainak értékesítésére és e végből odahalui. hogy az ilyen kiállításokból leszürödő tapasztalatokról, illetőleg az illető vidék ipar-, vagy gazdaságfejlesztési igényeiről, kívánalmairól és lehetőségeiről a közgazdasági kormányzatnak esetról-esetre i megokolt és konkrét javaslatokban kifejezett tüzetes \'jelentés terjesztessék elft.
Néptakarékpénztár Részvénytáraság, amely pénzintézet vőo.tioo korona alaptőkével alakult városunkban, működését f. hó 9-én hétfőn kezdi meg. Az intézet által lapunk n számában közzé tett hirdetést, amely sokoldalú „ok tekintetben hiányt pótló működésre njojl biztató kilátií-t, olvasóink szíves Ügyeimébe ajánljuk
Hirdetmény kivonat- A in. kir. székesfehérvári V. houvédkerülett parancsnokság állomásain elhelyezett csapatok (intézetek | részére 1006. évi szeptember hó 1 tÓI 18.07. augusztus hő i -ig szükséges széna, alomszalma, ágyszalma, tűzifa és készéit szálli-: tatának biztosítása céljából az alábbi sorokban feltüntetett állomásokon és napokon nyilvános versenytárgyalás fog tartatni. A tárgyalások sorrendje: MM)\';, július II-én: Veszprém állomás részére Székesfehérvár állomáson; Pécs és Keszthely állomás részére Pécs állomáson. Július íü-án: Sopron és Kőszeg állomás részére Sopron állomáson ; Nagykanizsa állomás részérő Nugykanizsa állomáson. Július 17-én: Pápa és Zalaegerszeg állomás részére pápa állomáson. At egyes állomások szükséglete, valamint siállítások részletes feltételei a kiadott hirdetmények és az előkészített szállítási feltételek füzeiéből megtudhatók, melyek ezen kerületi parancsnokságnál valamint a leiiiuevezelt állomások honvedparaiie-noksátiaínál he-lekiuthetók és ez utóbbiak Ifi fillér megtérítése mellett ugyanott meg is szerezhetők. Székesfehérvár. 1900 évi június hó 26-án. A m. kir. székesfehérvári V. hoov.dkerüleái paratiesiiokság.
Gazdasági galambtenyésztes eim alatt Parlhay Géza egy igen csinos füzetet irt azon kérdésről, hogyan lehet a galambokat haszonnal tenyészteni? Kzeu füzet, mely 55 rendkívüli szép ábrával van díszítve, részletesen foglalkozik a haszon iralainbtenyészlés minden kérdésével. A minden gazdának melegen ajánlható könyv ára I korona. Megrendelhető sz összeg előleges beküldése mellett a Szárnyasaink i-imü szaklap kiadóin valutában Budapesten, Itolten-biller-utca 3<*. szám.
Küniunkaliii : Ciáwpár Itela.
mot!. JULIUS 7.
Ny i Itt ér.
aliai felel Sílécet .
i e rovat alatt kotlettekért tterkeisK
KÖBZÖuetuyilvánitáB.
Istenben boldogult jó férjem és atyánk elhunyta alkalmával az igaz részvét annyi jelével találkoztam, melyek elviselhetővé tették reánk nézve a mérhetetlen csapást. — Fogadják mindazon egyesek, testületek és egyletek, kik mély gyászunkban osztozkodtak, s a temetésen megjelentek, ezúton is hálás köszönetemet.
üzv. Réti Lajosné és családja.
¦\\ !52\'-.;? e-LijKcst Lithion-lorráB
tino SlkHTlI aaSíDjitalU
Salvatork
mi-, BdguaAlBag-é» kSlivínaöíttlitmAHI.rt.húiig-dara é« «titilli nihfiifgiknét. n czukroi bugyimat, továbbá a ItgxÖ éi cméixtési Mérvek huruMnil. Húgyhajto hatasu :
ViibiiIm! he-j:i;<ii taéntbil*
Kef ható tur<i*triUtrtBiniti Üairalor "
MrMm rím i
ra:unfi.í\'H(il.i il Kpi
Kétiratot nem ad vissza a szerkesztőség
HIRDETÉSEK.
I4íl2,tk. l\'iOC.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir torvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Szalay Lajos ügyvéd rég-ívhajlatőuak Boll (kunicsj Ferenc régrehajtást szeu-vedetl elleni 68 korona 60 fillér lÓke, ennek |fe9Í, évi augusztus hó II. napjától járó ti" „ kamatai. 83 kor. *0 fillér per, 14 kor jfO f. végrehajtás kérelmi, 17 kor. HO i végrehajtás fogauatosiiásí, 20 korona 80 f. árverés kérelmi, 17 kor. 72 f. árverés foea-natositúsí, is kor. 50 f. folytatólagos végrehajtó- kérelmi, L3 kor. 50 f. árverés kérelmi és a még fel« merülendő költségek, valamint líemete Géza csatlakozott végrehajtató 190 kor. 54 f. tóke, nőnek líiuá. július j7-tól t" „ kamatai, :;ü kor. per, 17 kor. fi3 fillér végrehajtás kérelmi költségek iránti végrehajtási Ügyeben a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a paliui 828 sz. tjkvben t 140 b 4. 1 hrsz. a. felveti szóló a Korhűm; begyen 81)8 korona becsértékben
1906. évi július hó 27. napján délelőtt 10 órakor
l\'alín-Korpavár község hazánál Szalay Lajos és Kernele Géza Jelperesi ügyvéd vagy helyettese kittben* jöttével megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár M>°„-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküld"!! kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, lí)0ü\\ évi március hó 6. napjait.
0 (it. <ju kr.-lúl
Itt irtlSi kr.Hg egy telje* ra-
800
500 holdas birtokot seres GEBAÜER FERENC Mikleus. Slnvonia.
megvótelrt
11—
AI EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
lilüli. JULI US 1
ZALAI K Ö UÖS I
Veérazó I h\'adeD dKnt) »»pr<»n » . m. .«*.
--¦ ,el, tlliu él meni karói alkalrée.ektíil
Jótálláa\' »»••»« Hcbkht i, ,
, ceg Al\'alcbu bárkinek, a kl bxblic
IUJ\'/lk. t>0l<.
Árverési hirdetmény.
tvltli, boti Mappába ¦ .bch.fhl* Démi, relamely kiró, keveréket tartalmat_____ _
(.SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT)
•r iítilMt liut, illőt és WlsiEüL -m
1 mi Uiíli is
Mindennemű ruha és
mosási módszer részére a legjobb éi legolcsóbb. —
llcii. bél rubái ád. A -111 ¦ k. ¦ r emeli, fénylővé és világossá teszi.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden di-r»b szappan „Schiclil" névvel éa a ..szarvas" vagy a „kulcs" védjcgygyel legyen ellátva.
Cook éa Johnson
amerikai
Szabadalmazott ty u k szem-gyu rü k
(I8rv. védve) BJ egyetlen szerek, melyek az oly rettenetes tyúk szem faj dal mákat azonnal megszüntetik és minden szálkát eltávolítanak
Ma a legjobb scer a világon.
Minden szenvedőnek ajánlva, i drb. ao fillér. 6 drb. i korona. Kaptató; ttlut Li]oi, fri|ir lili íi Riik Sji.li on*
186© «5tn forjrnlomban.
Berber-féle
syósy-Kútrilny-sznppnn,
o«.i . i.i ,t nt.t »lin|,», RartM í«cm UluMifeu M*T**
niindennemO tiőrkflteirek
¦Ami. miMnjwr. t.lriU piaah-eflmBr, tlAoll Wien.\', "TT-**"
, «w, iindii, Jibinadta, ht- «• Mktnlurpa r-lal. kltrir,,nappan UiUJmanaa tm-*lt*4*T\'
min^u tkrt/b, ¦ MttféMNi MPtjawUMai*
¦ - II- „1,,- n rfn I-k. . k*tr.,.,.i..i.,.i. •
Iíereer-féle kátrány-kónszrippan.
M.l I l. MfAl.ri .,_,,!,„,, n» urt-i.ílr IHXifUn\'n.m
.....¦ \'taratak aktnak t»l«rt.»nnil l#)MI<nW« •"¦>•
Nulhioiai- I W ,i,! . ,,,,,, .1nt, -ria*aap...... ,,,um...,\'1
lm-j.tiMi.IMl .¦¦¦•.¦\'! ílll
BérgoRéie slyoortn-kiUrdnyszappan lierger-féle horax-sziippan.
„au.lhr., UCiplO, nill.....r .Hl\'1\' •>•**
km) *>k ¦¦Hen. n™*)
A... ......d.n (..],, „I, T,,,LI,., lK.k.ultL.11 ¦-*>
«\'MIU««I IffiU, A ¦aU.lianil hítironulUn "•\'••r-f«U «4lr(ylMí»B[»ot Aa txwK-n-v ; f UrfM *• ma* amlU laU.aU) t«hKT«* « »
«. M-H « <
»*»t*c,»aal rolada., ,|m-k*a.
KiiGout** SafeitMM
Htfbta IWa-bao é.
xOr.-uir.iai a i.a.1.1 vllikahifllliriiauii 1B<h>.
H»\'t-=»lu,. * tnbidM awppuW maliakaíl hi..ná:.ll olaaltiaoo 1*1
SUCHARD
AaV
kofa !«r-í a* >iR»<n
Mini kiaila UrtpotA .irr ---- \'
N»k.)\': O. IUU * Comy., Wloo I., Blberatr. ».
Rkklár NaiykiDiuén: I\'rsiier Béla njéii)»ítri»r» valan.al Hagyarorsiág IMib ejifilatiban
Tűin sDváuyílú korája
ismert liatds különlegesség bOtérek részére. iCaotnagja 2 korona. Megrendelhető Török Izsef gyógysi-fi\'é./.riél Budapest, Király utca
A tiugykauizpai kir. tszék kózhirré teszi, hogy ! Szalay Lajos nagykanizsai ügyvéd végrenajtatóoak özv BurkuK Józsefné szül. Kovács Kozi csapibegyl lakos -¦..-.¦¦ii.iii.i-i szenvedett elleni kor. t5ke,
1 cnuek l\'JO^. évi október hó 15. napjától járó B*/t I Itáautáí v!8 kor. per. \'?9 kor. 80 fillér végrehajtás kérelmi, \'?1 kor. 77 fillér árverés kérelmi és a még | felmeiülendtl költségek iránii végrehajtási ügyében a nagykanizsai ktr. tszék területéhez tartozó -la csapi 184. attjkfbeo A + 1 aor 5aí hrsz. a. foglalt ! az I. Öreghegyen l\'ekvó szóló a kaszálóból álló ingatlannak özv. Hurkon .lózsefué xzül. Kovács Rozit itíettt fele résxa i3un korona; 2. a csapi 510 ei- tjkvben i A t I sor 442 a hrsz. az atigvári hegyen fekrA . szóld s kuszáló .,>n4 korona; A. az njlaki 72 száron tjkrbeu fele részben Horváth György, fele részben t>iirkttí* Józsi-Iné sz. Horváth Rozi tulajdonául felvett A t 1 mr ti7 hrsz. 71 számú egész ház és udvar | a végrelltjtásí tÖRvény 166 § di pontjára való tekintetlel ICHj korona; 4. az újlaki 131 sz. tjkvben Af 1 1 sor 26\'> hrszámu szántó a csurigödör dülóben. 2 : sor 894 hr»zámu szántó a falurét dülóben és 3 sor 416 hr«z. rét a falurét rlnlóben összesen 138 kor. bee seriekben
i 1906. évi július hó 31 napiának délelőtt 10 órakor
Csapi és d. u. \'2 órakor L\'jlak községházánál Szalay Lajos ügyvéd vagy helyettese köihenjüttével meg-tartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog. — niág pedig tekintve, hogy az újlaki 72 81 tkvben felvett ingatlanra özv. Rédics Józsefné szül. Koneák
Jiiiiaiinu javára boliiglaui haazonélvexeti szolgalmi
: jog a ezt megelózöleg jelzálogos követelés van be-keblezve. az ezen tkvben foglalt ingatlan a szolgalrai-
; jog fenlnrtásúvid boctájtatik ugyan árverés alá. de CHak tikkor lm n szolgalmi jogot megelózó i>dzálogoa követelés fedezésére szükségesnek mutatkozó ÍM) korona beijrártetik, Klleiiesethen az árverés hatálytalanná válik s az ingatlan a szolgalmi jog nélkül a fenti határnapon iijnoi elárvereztetik.
Kikiáltási ár a lentebb kitelt lieesár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár In0\' át készpénzben vagy óvadékképes pnpirban a kiküldött ke/éhez letenni
A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. .S\'agykanlztia, lUÖB, évi máius hó 2-án
\' J7ft2|lk. inni. sz.
Arvcrcftl lilrilrini<*ii>.
A nagykanizsai kir. törvényszék kózhirré teszi, hogy Kis Ferenc mint kiskorú Kis Mária törvényes kápvíantájH vegrehaitalának Kis Vörös (iyörgy végre-hattást szenvedett elleni 110 kor töke. ennek iuoö.
évi január l-löl járó fi0„ kamatai. 27 kor. per, 16 kor bt) lill. végrehajtás kérelmi, H kor ingó végrehajtás foganatosítani-. 17 kor M) fii. árverés kérelmi
és a még fel.....rllleiidó költségek iránti végrehajtási
Dgyáben a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó h a gelsei 4 13. sztjkvbeu A | ) Bor, 1313. hrsz. az ón\'gheiryen fekvó szóló áa pincének Kis Vörös Györgyöt illett) 1B része az özv. Kis Vörös Györgyin- szül, PercpT.es Mária javára bekeblezett Özvegyi haszonélvezoli szolgalmijog fenntartásával Üa?8 lior. bee.-értékbcu
igoö. évi július hó 30 napján délelőtt 10 órakor
tiel.se község házánál ()ro.szváry Gyula nagykanizsai felperesi ügyvéd vagy helyettese köibenjöitével megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10\'1,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint tkvi hatóság.
Nagykanizsáit, 1908. évi május hó 5. napján.
A fryermelíek kiválönn fejlodnrk vele e* néni szenvednek eiiic*«téal zavar hu 11.
Kllünően beudli hányás; bélhurul, hasmenés slb. eseten.
A bel- és külföldön sok ezer orvos ajánlja.
Legjobb táplálék egészsőges és nyemorhajos [jyermekeknek.
Ilid láplálú iiarek öy^^o ¦ KUFEKti R.
Wien 1. Bcrgedorf\'Hamburg,
5119
1906. JULIUS 7
A Néptakarékpénztár Részvénytársaság
Nagykanizsán 250,000 korona alaptőkével
f. hó 9-én kezdi meg működését a Bayer-cukrász házában lévó üzleti helyiségében.
AZ zaAZOATÚflAO TAOJAI: Komoto GMxft
ugyvtd, v. orszáftgy. képvuclo elnök.
Fiúi Károly Boaanbarg Klohird
földbirtokos r» nagyipara helyettes-elnök.
Dr. Goda, Lipót
Dr. H»tu Hugó
ügyvéd. UolUI Jóxieí
kcreikedii, kamitoi lag,
HUtkó Janoa
kereskedő, a nagyKunin-ai malátagyár es MrfitMt II. ügyvezető .«. ¦¦ ¦, • tagja alelnök.
li inhi Júinvl magánzó, Dr. Krtliler Jó siti u gyved. LttltnOr JÓlflf
kereskedő.
XOthftOhlld \'/.aiBinontl
Vciéniikár: (Jeliért Henrik. A FELÜGYELŐ-BÍZOTTBA G TAGJAI: Dr. Roítmhüi-K Mór
Ötvös Emil
Stolnor Zalgmonú
kereskedő
AZ INTÉZET ÜZLETKÖRE:
Kol csórt dk váltoia, koielezvenyre és jelzálogra
kereskedők és iparotok kónyvkoveieléseire, bortermelőknek és kereskedőknek táját pincétk-hen fekvő kc*zl«leikre,
tiszivl»olf.knek fizetési előjegyzés és eletbiztosi* tát melleit.
Előlegek értékpapírokra, árukra, arany- é» ozuM-ncrnüekre.
Bototok takarékkonyvecskekre, chcquc- és folyó számlára.
Értékpapírok vcicle és eladás*. H/.til vt-iiyuk beváltása.
¦ orajegyok eladása napi árfolyamún készpénzért vagy csekély foglaló ellen leteljegyrc vagy elóre megszabott havi rceiletekre
Horajogy csoportok alakítása.
Kihatott sorsjegyek bevallása.
Külföldi pénznemek cs árupénzek vétele és eladása. Ingo.tlo.nok Vetőiének és eladásának közvetítése és
linancirozása, épilíst kölcsönök. Ptroolláliaok lebonyolítása és financirozása.
Hivatalos órák további intézkedésig cl c. 8\'órától ts\'/j óráig.
Felhívjuk a tisztelt közönség figyelmét fenti üzletágainkra, melyek lebonyolításában a legnagyobb előzékenységgel párosult szoliditással állunk a tisztelt ügyfelek szolgálatára.
Az igazgatóság.

ta 2» LdMMmM!

VóUjufV „Horgon i :L . >
A Liniment Capsici camp.,
t Harg*Hy- Pain -tjrjrili. pltliU
egy róejósak bizonyult hiztszc-r. mely ttmr több mint Hfl ér óta logjobb híjdslom-i-aillafitó szűrnek bizonyult köménynél, Ctmnál és iin-ijhutesrkiu-l bwdöriMÖl.\'u-kcp|.«i. Iwínilva.
y eltnozteti Silány hamisítva nyolc, miatt bevásárláskor óvatotak tegyünk m t-eak olyan ilveget fogadjunk el, a mely a „Horgony" Vodjogygyol éa a Rlohlor ¦¦/¦v ji\'gyzoasol idliilott dobozba van oKOtnagolva Ára üregekben Sü Hllor, 1 kor. 40 f. é» \'2 korona ós úgvKaólvaa minden gvóev-HitrtarlMn kapható. — Főraktár: TBrik Jozaof gyógyazoréaaoel. Budapesten.
Klchter gydgyaserUro a* „Arnn> orouláakos*4, Prágab*n, KHastotburu.. b r.<MIsOmDapI iitikultiFs
BERÉNY JÓZSEF És FIA
ékszerész átT^%
A,*tó°" SAJÁT MÚHELY. AX^,°"
JtuTuTUnUlx k"r <""<y válaszlékbin Hun
kipbétók.
NAGY RAKTÁR gl°\'Mm
—. — ..__ ea színes kövekben.
NAGY RAKTÁR ms> 6r"
lapcoklian.
NAGY raktár
ezüst étkészlf- ¦ lekben.
Eladás részletfizetés mellett, isi
JiitltA-nk p« n,| tnmiUk írorun WaiillHiiek
M OLL-FELE
SE\'I DLITZ-POR
or- é. \'4
védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A..f.l. 8»ldllli.porok utlo. gyooyh.UM a Iccm.liactnl.l. gyomoi .Iteatbánlalmak, gyumoiüdic. is sy..niorhív, rOprül .lakra.edés, m.jl\'.iilalun). ~. vérlolulá*. aranyér É« a logkUlöiiLCrOl,^. nölboleg.égak ellen, e jele. hiri.i«rnek V nlndlg nagyoltb ellerjc.le.l .terreil. - Ara egy lopoc.4t.lt aradatl I ,, doboznak 2 kor.
tvtircdek
Hmul«iHi>Nok töri<-ii>m-it lenyittrtiii\'k M OLL-FELE |
r
8
SOS - BORSZESZ
Ctik akkor valódi.
a mindegyik üveg Mul.l. A. édjegyél tünteti fel, -A. Moll-K fellrslu Ouoiattal van (Írva. A Moll-fále aós-borazeaz *¦ neve/eleten mint fájdalomcslllapiló bedOrzsÖlésI szer
^ kOiiveny, \'.-i.\' et a meghUlít egy«\'\' kCvetketniínyelnel ^- légiiméieteiebb néjuzer,
- Egy ónozott eredeti iivey ára 1 korona K 90 llller.
Glóbusz
kivonat ^&\'\'f*«\'M*?H$rJ \'•
minden más tisztítószert felülmúl
MOLL"(i y o v m e k s z a p p a oja.
1 .telíti\'tiiilegújabb múdiier uetinl kéwiiek gyeim okazarO ápoliaára gyermekek a felnőttek rttszáre.
öt darab I kor. BO fill.
; et hölgy K.ippant a b< Ara darabonkeni 40 fill. Jf
Minden darab gyermek wap|.»n Moll A. vt.tjfuycvtl \' 11 6ik u I d * i:
Moll A. gyógyszerész ci. ét ktr. udvari szállító által,
Uéca. TuelilauitL\'U \\). sz.
Vidéki megrendelések naouiiu potiaulánvéi mellett teljesitletnek.
A raktárftklmn lesaók haláro/oitan „MOLL A." aláírásával és védjegyével ellátón kés/.itményeket kérni. Raktár Nagykanizsán: Rosenffeld Adolf Fiai.
l^TaiÍ*«^CJl^Cáj^»á»í\'C«r^^VaT
liryl liirnevcN k«urürdö Mlorvtttorwy.iíiclmn.
a Za|irlal vasul menten (Z a y r a li--C s a k t o r ri y a.)
Vogyelemezve Prof. Dr. Ludwlg udv. tanácsos állal 1894.
?6 fok Cajaluá meleg forrif, a kén Uíapnak felülmulhalatlan hatáia van izom it Uület rheuma, iiUlct betegségek, gyulladaioi ét ctunuflréii OnschuiOdUok, kotz*ény, neuralgikus binialmak. mint ischial tib. nljl bajok, bőr- es litkui licieg-iégek, Idillt veiebajoK, hólyaghurui, górvélykör, angolkór, dirim és higany mérge-téteknél lib, lib.
IVÓKÚRA, gai.il, gége, mell, műj, gyomor- ét bélbajoknál, aranyernél, tlb.
-""fja Villanyosság* — Massage, ^fi*—
Bj»|ilíiliíil ntisdm héifiliüBtl. Higti tlttiiilék. INi|fli kirak itkiijifil lailfa nirlit, i|étz sritt il lylhi.
Idény laitam mAjui 1-tül október l-lg. — Pompái nsgy park, terjedelmei Ullclvé-nyek, nép kirándulfuok. — Állandó zenekar. Zene- ti lánceitélyek itb. A varaitd-líjplicai állomáion naponta liriaikocil várja a vendégeket.
állanak, de eiek odaálllláia előbb a fűrdü tnléz5-légnél megrendelendő. Ürvoil tudakozódáiokat a fUrdüurvoi \\)H. MaTKoVIC IVAN ad. Prospektusokat 4a broichurákat Ingyen 4s bormentv* kQld. ~mm
FÜRDŐ lOáZOáTÓSÁO^^
Nyomulóit Ifj. WajtlitS József kCmjvnyonKlsjábaii Nagykanizsát!-.
NAGYKANIZSA, 1906.
NEGYVENÖTÖDIK ÉVFOLYAM, 28. SZÁM.
JÚLIUS 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden s2ombaton.
Elófilitéil Irak: l >;¦•¦¦ *»« 10 korom, féliwc b korona, „gyroévro 2 koron. 60 f. - Egye. ním ár. 20 f. ¦
Az aratósztrájk.
Uj és nagy aggódás ób veszedelem leselkedett az idén a gazdára: az aratósztrájk. Ha jó termést ígér a rengó kalásztenger, annál nagyobb a gazda aggodalma: lesz-e. aki learatja, letakarítja a\' föld, napsugár és munka bőséges termését. Ha ritka a gabona szála, kicsiny a kaláaza, szorult a szeme, a gazda félelme nem kevésbé indokolt: hiszen nz aratómunka árát akkor is csak ugy meg kell adni, az aratómunka idejében való megkezdésétől függ, vájjon kibírja-e az egy évet a gazda. Mindkét esetben csapás n>á nézve, hogy beleátlnak-e az aratóntunkások a gabonába. Jó termés esetén a jövedelem, rossz, termés esetén a nyomorúság fölött dönt ez.
Az idei aratási idő elsőrendű kritikus idő a gazdák életében. Már télen érezték a sztrájkmozgalom szelét. A munkásszervezkedés nyomán már jókor tanácskoztak. Magas szervezkedésre már nem volt idő és még nem volt hajlandóság. Törvényes intézkedések ereje csak későn állt oltalmára u gazdának. Védőeszközökről gondoskodnia alig volt ideje és képessége. Az ország nagy hnjábun még a saját nagy haját is elhanyagolta. így kellett bevárnia az aratás idejét, bizonytalanságban, tehetetlenül, aggódva. Ks a búza njegerese sok helyütt tényleg magával hozta a sztrájkot, minden sztrájkok legveszedelmesebbikét.
Az ország egyik legáldottabb vidékén, a bácskai vármegyékben tört ki legelébb és legnagyobb mértékben a sztrájk. A termés olt is jónak Ígérkezett és a gazdák jókor megkötött szerződéseik alapján várták az aratókat, m az aranysárga búzatáblák előtt
l>. Villányi Henrik
UtiiuUjiii.tu.* «i kiadó:
II). W Ll\'lll - JÓ*. TI.
álltak elő u munkások nj követeléseikkel. Alkalmunk volt a zentai földmiveló munkások kívánalmait megösmerni, mielőtt sztrájkba léptek volna, egy két tagú munkáscsalád megélhetési igényét így állapították meg:
Egy napra: hunra 20 fillér, szalonnára vagy egyébre 46 fillér, kenyérre 39 fillér, burgonyára 18 fillér, zsirri itt) fillér, lisztre 90 fillér, luzrevalóra 20 fillér, só-paprika ti fillér, zöldségre 4 fillér. Összesen 206 fillér.
Család fen tartó szükségletek egy évre: házbérre 6<) kor., ruházatra r>0 kor., betegség esetére 30 kor., élveiéire 8ti kor., adón 10 kor., szellemi táplálékra 10 kor. Összesen liHt kor.
Az Összes éri szukséglul 870 kor.; erre az átlagos évi keresetet véve. fedezet volot &U7 kor. A hiány tehát 27H kor. Kzekat-k az alapján a zentai munkások a következő héndc engedélyezését kívánták.\'
A kapálásnál uapidii: férfinek 3-20 k és koszt, uónek 2-4o k. és koszt. Kaszatéinál: napidii 3 k. és koszt, holdsukéul Q k és koszt. Aratásnál: napszám 8 k. én koszi, tnarokverrtért 3 k. és kobzt. Cséplés-uél: napidíj a férfinek 5 k. ét koszt, napidíj a nőnek 3 k. és koszt. Tengeri szed esnél: napidíj férfinek 4 k. és koszt, napidíj uónek 2*40 k. és koszt. Öszi és téli gazdasági munkáknál férfiaknak 2 k. és koszt, nók-, nek ifio k. és koszt.
A munkások végü.1 kijelentik, hogy tengerit egynegyed részért többé nem. hanem csupán egy-i harmad részért vállalnak.
A zentai mezőgazdasági munkások követeléseinek ezen kimutatása kétséatejejjul érdekes adalék > munkás- és munkabér-viszonyainkhoz. Hogy a most fizetett bérekkel a követelt bérek milyen arányban állnak, azt a mezőgazdasági munkabérstalisztika mutatja meg. K szerint líitiö-ben volt Toron tál vármegyében a iiapszámbér: kapálásnál férfinek 0\'97 k. és koazt, kaszálásnál férfinek ÍCO k. és koszt, íratás juál férfinek 2 4!) k. és koszt, cséplésnél férfinek i i-Cfj k. és koszt, tetigeriszedósuél 1*06 k. és koszt.
Az eddig (izélett és most követelt munkabérek között tehát óriási eltérés van. Az illető vidék gazdái tudnák csak igazán megmondani.
SierkanlÖlég: Nagykanizsa. Sugár-ul 0. síim. Kiadóhivatal 4» nyomda: Nagykanliaa, írj. Wajdlta Jóxa«fn4t 0«ák-l4r I. nám. HirdaUaak. dijaiabia starlnt. NylItUr toronként 40 r.
hugy u munkabérek emelésének ilyen rendkívüli mértékét kibirnák-e tartani és meddig. Amilyen mérsékeltnek és szerénym-k tarthatjuk a zentai gazdasági munkások szükségletének összeállítását, olyan kevéssé áll azzal arányban a munkabérkővetelésük. Mondjuk: egyáltalában nem tartjuk soknak a 870 k. évi szükségletet. Csakhogy egy munkás férílból és nőből álló család egy évnek 200 munkanapján keresztül a kívánt munkabérek mellett nemcsak &70 k-t keresne, hanem keresné annak csaknem kétszeresét, 1500 k-t és ezenfelül még az ellátási költségeket. A másik szembeötlő dolog, hogy mindössze 200 munkanapról lehet szó, hogy /ezen 200 nap alatt ktdl 365 napi szükséglet fedezéséről gomloR-kodnia túlfeszített munkával a munkásnak ea erejét talán túlhaladó bérekkel a munkaadónnk. Ez szomorú jelenség mezőgazdaságunkban: 1 de ennek a szomorú jelenségnek megváltoztatásával segíthet magán és munkásán a gazda : az okos. jobb beosztású mezőgazdasági üzem beállításával.
Hogy ez milyen mértékben segitene a munkáson is. azt a mezőgazdasági munkabérek hivatalos statisztikájának az a része is bizonyítja, amely a napszámosok munkában eltöltött napjait jegyzi föl. Bizonyítja ez azt, hogy minél intenstvebb a gazdálkodás valamely vidéken, annál nagyobb a napszámosok munkában töltött nnpjainak száma.
Mindezekből világosnak látszik előttünk: végleges, alapos megoldás a munkáskérdésben nem várható sem attól, ha a szocialista izgatásokat megtoroljuk, sem attól, ha a munkások követeléseit, a súlyos kalászok zizegeaenek kényszere alatt teljesítjük. Meg-
Költök szerelmei.
Ina BABOSS LÁSZLÓ.
A költőt a szép eszménye vez-\'-rli a ezen mint ági szárnyakon emelkedik a világ silányságai fölé B lesz lakója egy szebb világnak, az égieknek. Az eszményt keresi a termeszeiben, a természel örök "épségeiben, vagy a művészetekben, melyek a szép kifejezésére törekednek. Sok költó kereste s találta tel világát, eszményét már a nóben. a kék szemekben,
¦ szép lélekben, a alig volt költó, iró, múvész, akinek lelkét nem épen szerelme Utasította volna meg e ragadta volna lánghevQ dalokra.
A régi költők szerelmeiről keveset tartott len
¦ rege, de amit tudnak, az íolöite érdekes, a meg emlékezésre méltó.
Kétezer éve kordinéiül annak, hogy Calulhis, a romaiak szerelmi költője született, s alig élt csak ¦0 évet a alig szerelmeskedett ,1 évig ez a kitunó kóliójo az ó-világnak, elszállt a földről, amint elszáll a virágok illata.
27 éves korúbau ismnrto meg igaz szerelmét, Ufblát s még 30 éves se volt. s már meghalt.
Kómában akkor vér és tllz volt minden, a társadalom piszokban felreugelt, az erkölcsök letiporva,
¦ respublika megölve, a kaloua nem volt kalons, puhaság, kéj, érzékiség szaga iHötte fel magét, bárhova lette lábát a halandó. Kbból a kábité, lázas érzéki világból szólnak hozzánk Catuilus dalai, B ezt az érzéki szerelmet visszhaugozzák mélabús akkordjai.
CatuMus BaiQOa a gazdag íljii volt, hogy Itómába jött, mint »0 éves iíju, tele falusi egyszerűséggel,
uaivsággal, tapasztalatlansággal. Atyja gazdag földes ur Siranio lélszigetéu. s gazdagság, a Iáugész birtokában felnőtt tia szíves fogadásra talált Kóma előkelő köreiben. A tivoruyahós Catíiina utódját látták benne, s annak is bizonyult.
Nagy költó hírében állt már, midőn megismerte szerelmét, egy közeli faluba tetl kirándulása alkalmával.
A pásztoruk mezei ünnepén hallotta szavát, édes szavát, melón a l\'ales szofira mellett állt egy olyan szép termeti!, kecses uó, mint amiuó maga a bájos Veuilsz. I.ni.i-i előkelő, termete magas, karcsú és hajlékony volt, szemei lánggal égtek, s testének miudeii része szobrászati remeket mutatott lengő öltözéke alatt. Ilyen Volt (Jlodia Meletlus eoiisul felesége.
Július Caesar szeretője.
Ktlól a naptól kezdve Catulliisl két indulat vezette: a szerelem ás gyűlölet, szerelem Lesbia, gylllölet Caesar iránt.
De Caesar tialliába mén s Lesbia szerelmei óhajtott a a vers >¦ vallomás megmondta Clodiáoak. kinél keresse, ¦¦ mivel a legszebb asszony Lesbot szigetén szereiéit — Sapho — Lesbiának nevezte.
De meghalt Oatullos óescse. hazautazik, s mire visszajó, Lesinát már más karjaiban találja. Lesbia ugyan maga esdett Gálul!un lábainál bocsánatot, de a költő, aki sajál szemével látta hűtlenségét, csak töviseket érzeti, lankadt, b hervadt.
Tibnllus volt a második jelese a római küllőknek aki sziulén hasonló sorsban részesült mint Calullus Szerelte Nertiezist, egy kéj leányt, egy demimoudot s az ót nem szerette, esak az arsnyt, a pénzt. Tibullus elégiái az egész Kómát ¦¦ annak gyarmatait
meghódították, lelkesítenék, csak egy szívben nem keltettek érzést — tán nem is volt neki már szive — s ez Nemezis volt. hisz oly tinóm lelkűiéit), ábrándos gyermek, őszinte, igaz szivt), gyöugo szervezetit, pásztorkedélyíl embert, hogy is szerethet egy oly nő, akinek limes ábrándos lelke, erős nagy bátorkedélyü, tán nyers, aki a kedvesét ha megunta. &z ajtón kilöki.
Mielőtt azonban Nemezíst szerette volna, Tibullus szerette Deliát, akinek látására, szerelmére lett igazi költő. Delta szerette Tibulluat, de Tibullusnak csatába kellett menni, s midőn a háború véget ér, Delia hiába várja vissza, mert a költó betegen fektblt Oorcla szigetéu.
Visszatértekor Deliát már más karjaiban találta, az efajta uök könnyen vigasztalódlak B Tibnllus ezekért lltleti dobra ősei képét, hogy pénze legyeit s megvásárolhassa szerelmüket, fordultunk el e képtől, iszonyú erkölcstelen állapotok leheltek ezek, s ha még Uvid „szerelem művészetéi\' \\i ismerjük, látjuk, hoity mily más erkölcsi felfogása van e korszaknak s mily inas nézel, más gyakorlat tltött tanyát abban & régióban, ahol régelite a költök szerelmei születtek I
Petrarca szerelme azonban érdekességben felülmúlja Gátul] s Tibnllus szerelmeit mert ez más fajta szerelem olyan, minót Plató képzelt magának szerelem alatt.
Avignpu székesegyházának ajtajában látta meg a lialal pap a csinos kackiás menyecskét, s fellángol szíve bírásáért, a szőke haj, az egészséges are, mosolygó szemek, termetének gyönyörű idomai, elbájolták a költőt, s megszólító a menyecskéi, aki irull-pírull s szavaiban lelke forrott, midóu a menyecskét marasztó,
ZALAI KftUM Y-
1006. JÚLIUS 4
oldás csak a/ lehet, ha a gazdák uj. jövedelmezőbb termelési ágakat honosítanak meg üzemükben, mi által a munkaidő" mennyiségét megnövelhetik és a munkabért néhány hónapról az egész évre osztják meg. Megoldás csak ott lehet, ahol a gazda a tudomány és technika fölfedezéseinek és találmányainak fölhasználásával a terméshozamok átlagait emeli. Mert igaz ugyan, hogy a gazda mai viszonyai között alig képes a munkabéreket tetemesen javítani, de igaz az is, hogy épen ezeken u viszonyokon kell javítania talán nem is utolsó sorban azért, hogy a munkabéreket emelhesse.
ÉBER ERNŐ.
ROVÁS.
Kántor ido, kántor oda Oly mindegy az. hogy Pál Mórié, vagy Móric Pál. Khhez hát ne beszéljünk. Az csak Ki&kanizsán vitális kérdés, hogy a circum dederunt me-t mekegi, vagy brillírozza-e, akí egyszer balolt, fel nem támad tőle, Hanem az már egyszer hiba, ha igaz. hogy a kiskanizsaí tanácsosokat nem hívják néha-néha a lauácsülésekre, sőt eltussolják elöltük hogy tanácsülés vagyon. Ismételjük, uein tudjuk, így van-e ez. Maguk a kiskauizsuiaw igy állítják Hát lia igy van, keltűt szólunk hozzá.
1. Koustaláljuk, hogy a városházán még miudig Kristóffy az ur, tehát ami olt történik, (érvénytelenség. Keltéve, hogy ugy vau, ahogy a kiskaiiízsaiak állítják.
II.i már a tciskanízsaíak így megtudják becsülni a tauácsosság kiváló súlyát, becsüljék azl meg akkor is. midőn nem a kískanizsai kántorról van szó. Mert, tiszteli uraim, a kántor nem minden ám és például a leugyár vau olyan Ogy, hogy ha egy kántorért exponálják magukul, a leugyárért tűzbe kellene inenuiúk.
1 ir. olvassuk . . Olvassuk, hogy u kanos-váriak muzeumot akarnak alapilaní. amiért ugyancsak sarkára áll Sági János kollegánk, a keszthelyi lialatou-muzeum főíóíulézóje. Hát, szép ez a háborúság. Még szebb, mikor Csák Árpád, szintén szorkeszlókollegánk, a Itriliseh múzeumnak ötvenezer koronáért uem akarja
eladni priválgyüjteményát, hogy ha elhalálozik, — amitói öt az archeológusok Uriateue málól százhúsz esztendeig óvja — azt a Balatoni Múzeumnak hagyományozhassa, pedig egy óta post Chrístum nalum földi \'javakban nem dúslakodunk a magyar vidéki újságírók. Mondjuk még egyszer: ez a múzeumalapító és fentarló hév ígeu szép hév és amit eredményez, az tanulságos nagyon. Szeretnők azonban, ha már egyszer nemcsak a muzeális múltért, hanem a nyakunkba szakadó jövőért is tennénk valamit. A mi Jauus arcunknak aránytalanul kicsiny az egyik ábrázata: az, meg a jövóhe néz. Annál nagyobb az, mely a multat vizsgálja. A multat, melyből állítólag tanulunk és melyen lelkesedünk. Hogy lelkesedünk, az igaz De hogy tanulunk is? Legfeljebb azt. hogy Szvutoplnk milyen fazékból kanalazta a puliszkát.

Kevés a névmagyarosítás, A név magyarosító társaság a napokban megjelent kimutatása közli, hogy I múlt évben hányan cserélték fel idegen hangzást) I nevüket magyar névvel. Szomorúan kell tapasztalni, hogy az évekkel ezelőtt megindult mozgalom mind kisebb arányú lesz és a nevüket megmagyarosíló egyének száma egyre csökken. Pedig, hej, de sok csúnya idegen nevU ember van még hazánkban! Kg y egy iskolai értesítő, választói lajstrom nevei mik szemlélésénél látjuk csak, mily kis százaléka magyar a neveknek. A magyar hangzású név Ugyan uem okvetlenül szükséges ahhoz, hogy valaki |ó hazait lehessen, de mindenesetre magyar érzületének uemes megnyilatkozása az illetőnek az, ha idegen nevét magyarral cseréli fel. És ha már a társadalom nem képes szuggerálni mindenkibe ezt a hazafias és praktikus t-selekedetet, az iskolákban kellene bele-ojtani a gyermekekbe, hogy amikor a hazafias nevelés fogékonnyá teszi az ífju lelkét minden ideális dolog iránt, kötelesség gyanánt állítani elé azt a cselekedelot, hogy még az élete kezdetén magyar nevet vegyen fel és evvel a magyar hangzású névvel szerezzen magnónk u küzdelmes életben tiszteletei és közbecsülést. A npmzeti felbuzdulás idejében Ismét megindulhatna egy ilyen mozgalom. A jó példa mindig hat és a vezetőknek elöl kell járni minden nemes és bsiaflae mozgalomban.
A tanító és a szülő.
lm KISFALUDY JENŐ.
A nevelésügy terén oly fonlos ezen két lényed együttműködési), hogy hiányában csak a tanulni akaró gyermekek szenvednek a még számos baj eredmény,, in lehet ez.
Hogy a szülő megfeleljen nevelői kötelességének az iskolai idő alatt, elsÓ feltétel, hogy már a beírás-kozákkor őszintén lurju fel a gyermek egyéniségéi g tatiíló előtt. Nemesik jó, hanem rossz tulajdonságai felől szükségen, hogy a tanítónak bizton tudomást legyen. Csak így lehetséges, hogy a fegyelmeié.., elérje célját s megtalálja a tanító a gyermek szív éhei az utat. Ilyenkor tisztában van lovábbá a gyermekkel szemben alkalmazandó fegyelmi eszközökkel is
Kell. hogy a szülő — gyermeke érdekében ¦— a laniló reudeleteiuek megtartására ne vsak serkente ót, de sÓt — ha szükséges — kényszerítse is. A tanító személye iránt gerjesszen a gyermek lelkébtn a legnagyobb tiszteletet ¦• figyelmeztesse korán ót * tuuitó magasztos hivatására.
Ha a szülő elmulasztja nevelői kötelességét „ uem figyelmezteti gyermekét otthoni feladiányaitiitk elvégzésére, akkor a tanító által az iskolában ittOudoU szavak elhangzanak anélkül, hogy wilami váltóiéit idéznének elő a gyermekuél. A tanító állal a gyermek lelkében emeli ismeret (ár hatalmas bástyái lefognak omlani s a kárt — majd késón — a gytrmekk"! közvetve a szülők is fogják érezni. Ha pedig korii figyelmezteti u szülő gyermekéi az iskola iránti kőtfl-lességre, akkor cz, kitöröl hetetlen nyomként, meg-marad még felnőtt koráig ís a gyermeknél. Az olyan tanuló, ki az iskolában figyelmes, rendszerető ég \'szorgalmas volt, az —• legtöbbször — mint felnftll , egyén is olyan lesz. Igaz. azok a tulajdonságok id.\'-t-folytáu módosulnak: vagy jobbakkal szaporodóul, vagy a külbehalások alatt losszabbakká változnak .ái. de nyomtalanul el nem tűnnek. Amely gyermek ai iskolában figyelmetlen és hanyag, az életben is r- n-desen, ha nagy ellenhatások uem befolyásolják, duloj> kerülővé s a társadalom salakjává válik. Rgekért foutos, hogy mily utou kezd haladui a gyermek, mert arról az útról rilkáu tér le egéazeu.
Viszont a tanítónak, kinek feladata a gyermek különféle rémképekkel megtelt fejét rendezni s omuu a szükségteleneket kitisztítva, u használ lm lókat no-.-, erCsítoui. kiuek feladata lovábbá a gyermek olótl u ismeretek ajtaját felnyílni s azon lép csőről-lépési\' emelni, tehát egyéniségének, jellemének alapját megvetni, sem szabad — isteni hivatásánál fogva vesszőparipán lovagolni. Az iskola nem az előkelőbb gyermekek részérc van csupán, hanem valamennyi gyermek részére s így nem jó dolog, ha a gazdagabb
s ni meg is vállá, hogy oly különös varázs vau szavaiban, de távozni készült, midóu a pap meg-vállá szerelmét.
Kz meg jobblll megijesztette a menyecskét, de hatásai nem Leveszte, midőn t\'elrarca megmondá nuvét, melyet égkor már Itália ismert.
A nő bevallotta, hogy már másé: Hugó de Btdfl felesége. Petrarcát lehűtötte e válasz, de mégis örök szerelmet fogadóit neki. „Utunk elválik — monda — tán nem találkozunk az életben többé soha. s mást uem kérek, mint csak azl az egyet: súgd meg nevedet, hadd foglaljam szívembe, azután eredj, légy a férjed hitvese.11
A nő csak annyit mondott: Laura — s most az Kg veled s o uév Laura ezer és ezer szouetl, ezer és ezer bájos szerelmi dal szülője lett.
Petrarca azután uem is látta lóhhé Ideálját. Vauclouseí nyaralójában töltve a költve élveit, midőn ló év múlva egy ízben Laura meglátogatta, kí ekkor már (I gyermek anyja S meglehetősen elhízott asszonyság lelt.
Petrarcát különöseu vegyes érzulmek foghatták el, midőn Laura szájából hallotta, hogy ennek férje hogy szidta össze, midőn IVlrarea versei! olvasva emíité, hogy az a bizonyos Laura ó lenne!
Puskin szerelme halálos szerelem volt. Az oroszok e nagy költője ll. Antes báró néniét alföldi követ keze által esett el, uki D. Antes báró, ¦ egy isinerelleu anya lia volt. Nevét dajkájától egy eataloniai nőtől kapta, aki anyjának adta ki magái: anyjának pedig 111. Napóleon anyját. Hortenzia császárnői állítják.
Solohub gróf emlékirataiban igy beszéli el Puskin szerencsétlen szerelmét:
Puskiu 1881, március 2-én vette nőül a 18 éves tioncsarof Natáliát, ki ragyogó szépségű nő volt,
s iiiiut ilyen, minden társaság fénypontja, imádás es ud.arlás tárgya, aki azonban, amiül elfogadta a hédohist. férje tudtával, beleegyezésével lelte és soha nem adott okot férjenek, hogy bulletinek mondhassa, sőt még férje volt. aki vágyainak engedett, mert szerette, mondván: Örül), mulass, inig fiatal vagy! Nem is roll ó féltékeny inig ellenségei azzá nem lelték s egy levéllel meg uem sértelték lérliilí becsületében.
A levél 1880. tiov. 1 ti-áu került kezeibe, akkor, midóu bluzírtsága letópoill|áu állt. A szégyeu « a gyalázat, hogy D\' Antes nejének szeretője, annyira feltüzelték, hogy 18.17. február 8-áti párbajra hílta, e minthogy D Antes tótt először, Puskin golyótól hallva rogyott a földre: az ó lövése, mii a földön tett, színién talált, de csuk horzsolta 1)\' Autóst, a golyó Puskin gyomrába fúródott, s halálát okozta 1887. íebr. Ki-én.
Hürger Ágoston ballada költő .szerelmének története ím. érdekesebb; ¦ a költő .t-dik feleségéhez írt leveleiben maga beszéli el a két első házassága szerelmi történetéi. „Két testvért bírtam — írja ó — (eleségül, különös módon, amelyet ho.-szu lenne elbeszélni, az elsői elvettem anélkül, hogy szerettem volna, sót midőn elvettem is, már mást szerettein, azt. aki akkor még csak gyermek volt, IS éves, de aki már bevette magát órUlt szivembe, lángoló lelkembe. A láz, mely ekkor megfogolt s melyet múlékonynak laiiotiain, nem hagyott el, sót 10 éven át mindig csak erÓsebb, kiolthatatlanabb mérveket öltött, s amily mértékben növekedett szerelme, oly inórlók-beli nőtt :iz ö viszontszerülme. Könyvet, tele könyvet írhatnék arról, mit szenvedtem, s nőmnek, ki nagylelkű volt, köszönhetem, hogy tönkre nem mentein, s hogy a világi törvényekkel szemben :i ember okossága által n legboldogabb egyetértés szállott a földre.
Ksküdt feleségem névleg volt az és a másik volt n igazi. K megegyezés nyugalmat s békét, örömöt a megelégedést öntött Iclkeiukbc.
1784 ben meghalt félesége s 1785-heii elveti-1 imádottját, de egy évre rá el ís vesztelte.
Ilyen féle kettős szerelmek a költők eleteién gyakran loiduhiak elő. sói Schillerében is előfordul
Heine, a nagy költő uiiokauóvérét, Heine Amáliát imádta: de megelőzőleg már élénk benyomást lelt gyermekes képzelódéséro (ioch-né leánya Zeftinn. aki hóhér leánya volt, Unokahuga (ioch-néuak fii éves leheléit mondja Heine emlékirataiban — de hirlelen növése « nyúlánk termeténél fogva, sokkal idősebbnek látszott, s hirtelen növésénél fogva sovány is volt, dereké vékony, nem viselt változót, s így a ruha szoborszerüeu simult testéhez Nagy sötél szemei voltak, hófehér fogai, vörös haja. csengő hangja, mely midőn szenvedéllyel szólt, érces hm s ha-ionlítütt oi enyémhez, sok népdalt tudott s tán Ő volt, ki érzékemel felkelte az e fajta versek iránt. „Az álomképek11 teljesen magukon viselik azon viszony bélyegét, mely helvilágoma belölté.
Zetfinu magányos életet éli egész hajadon koráig, az embereket kerülte, ideges volt, ha zavariák. titokzatos, álmatag, amellett nyakas és szilaj természetű volt.
Zeffiiia iránti szerelnie Heinének csak előjátéka volt ama nagy tragédiának, melyek ellene későbbi korszakában lejátszódtak.
A legboldogtahiiiflhb volt n költők között mégis líyron ; a legszerelmesebb, de a legszeszelyesel.il\' s legérzékenyebb költő s ember a világon.
Legelsóbbeii beleszeretett lu éves korában keresztapjának: MiiiT ezredesnek leánykájába, Ibiff Mariba s oly lángolóan, hogy maga elismerte később, hogy bár íiii-szcr volt szerelmes, ínég most is emlékszik minden szóra, amit egymáshoz intéztek, minden
inon. JULIUS lt.
___,„. i,
«Ulik gyermekeit leltUnoen nagy elónvben részeaili sokat foglalkozik viliik, hogy síulíik kegyét _ bizo^
ALAI I, 0 N Y
A unito és szulo egymihaladáMÍval diadalra | jut a nepboldogités eszméje, mert a taiiitó
Hókat utazuak, világlátott emberek, sok pénzt
„,os célokra - megnyerje, mert ez » tzegénjaorM/ IVI\'| 7,S,*1** ff " \',"\'il6 »«•\'«»\'• «!»•» ki, jó hazának f» mégia Corlináb. mennek, „énekek szivében vi.azatetazea, Ä a^A,?^^^^ rf--- \' «-* « V »
gyermekek szivében visszatetszést fog előidézni „„„k következtében megszűnik az .Meretet . tanitó\' javulás 0«, irflüt amely nélkül a szükséges eredmény el mUj| f^íau\' érhető. A szegény gyermekek mellőzése miatt, ezek nfltál « ta[litó fillensegeinek táboréba szegődnek a megkezdik vagy folytatják a tanító elleni eílenséges-kádéa fonalát szövögetni. N,, azt keresse a tanító, mivel Drt támaszt közte és a szülők közölt, banem mindig azt. mi közelebb hozza azokhoz. Így aztán egymással kezel fogva, dolgozhatnak a gyermekek
WddgitásáU.
utjára térnek; diadalra jut továbbá a nép-1 \'"-\'W óra")\'i távolságban van. Csak podgyáíftkat kell
\' felületesen mt\'gm\'í/.iii Mör.....lükön !1 ragaszTVcédula
mutatja, hogy hol fordulnak meg és mégia eljönnek I ezekbe a tiroli falvakba és itt is annyira meg tudják őrizni nemzeti angol jellegüket, hogy minden más nemzetiségének elmegy a kedve szomszédságukban letelepedni.
A magyar legfeljebb KohiLsebuak képes meg-
Útközben.
Schluderbach, juiluj W.aii. A hazai ipart pártolni, a bazar" fürdőt szeretni,
A falusi tanítónak különösen nagy alkalma nyílik * hM" ,uléiméuí«l{et fejleszteni és mindent szeretni, adni a magyar karaktert. Másutt már nem lépnek
ami jó honi származású, ez hazafias kötelesség.
Nem minden jó, ami honi, de nem is rossz és nem minden jó, ami külföldi. iJe azért külföldre \\ menyeket tesznek . németnek és félénkek ós nem
községe életében s annak intézésében részt venni Nemcsak kötelességének hiven való teljesítése, hanem közszereplése is tiszteletel és megbecsülést si\'-m a tanítónak.^ A falusi tanitó a szülőkkel való noflM járni nem bün összeköttetése révén, kezében összpontosít hatja s dón-ti\'.Ieg intézheti .tok erkölcsi és anyagi Ügyeit.
Különösen nagy stilyi helyezzen az erkölcsi bdadásTl. begyen a tanitó minta ember.
Jelleme és\' becsületessége által emelkedjék ki a községi lakók közül, de nem azért, hogy ezáltal lenézze azokat, hanem, hogy eló példát mutasson nekik. „Minden neszednél többel ér a lett." Hogy a korcsmai mulatozások- és dorbézolásoktól. mi külö liösen a műveletlen, félmú.ell szülőknél gyakori s igt rossz péhl. a gyermekek előli, elszoktassa őket. alakítson olvasókört, hogy ne legyenek
fel elég nagy számban és ha vannak is, nem tanak össze és nem szerelik egymást, sót euged-
Nemzeii fürdőbe- való járást átettgédem a kanizsai sovinistiknak. Aki mindent jó ¦mk talál, ami li al adást. Aki elli
nem ismerni
csak kézzel kell utána nyúlni, vastag liálátlauság
Kél figyelemre méltó szép sétája van Kanizsa | az ii városának ; az Egyletkor! és a sétatér. Az Egyletkert jó Ízléssel bt
elég öntudatosak, de nem is elég gazdagok, hogy imponálóan felléphessenek. Nincsenek jó tulajdonsa-otthon vnn, az megakaszt minden gaik tudatában, azért nem is elég öntudatosak. Nem hazai jó intézményeket lebecsüli, áll ez. a magyar arisztokratára nézve, de ezek hányan g" hazájának. A valódi jé dolognak érteket el vannak külföldön ? Itt-ott a belga vagy francia plage-on ^k azért el nem ismerni, mivel néhányan és itt is inkább nemtörődömséget mutató kártyásáéban és magas summáért való játékban midik
dó. A
magyar ludományos élet egy kiváló tagja, már évtizedek óta hú látoga-
urimdezett park, mely a reggeli órákban. \' Köt vös Uránt báró
kénytelenek es.énkinl » korcsmák" lakóivá KuTa f\'" ^ ,<í^»- * Schluderbaehnak. Az öregedó ur valamikor nagy
közönségnek sok elvezetet nyújt. A sétateret dicsérni turista volt
olvasókörök azonban igen sokszor eltévesztik Céljukat- -Miután rendesen vendéglók mellett vannak, ott is bor lesz a tó lakó s kárlyabarlangok zülfő
Most ö is megszelídült
ge.s. Csak az baj, hogy ciak poros utcán át marad és sok szivar fogyasztásával
felesi,
ehet hozziilérkózní. K két kertért nem szabad
Mi
lapban agyon
kszkeívé alakulnak, eltérve a szép és nemes céltól, ismeréssel fukarkodni, mert ez a két ültetvényes hely mely így is eltud fajulni. A laniló legyen a vezetője teszi lehetővé azoknak, kik otthon rekednek, hogy a s hasson szigorúságával oda. hogy szolid társalgás. u.rm(5su>t s*Wgeit a városban és ennek szomszéd-tilsait- és könyvolvasáson kívül, más ott ne történjen. .. ... .,
Az ilye,, helyeken „agy alkalma „vilik a laniló- *(!«¦»«¦ *«h«M< nuk a szülőkkel való társalgás által a nevelésre és az erkölcsi haladásra jótékonyan hatni. Tartson fel- mészctelteu olvasásokat, pld. szakszerű gazdálkodásról, hogy . régi, elavult nézeteiket megvilágítva, eloszlassa azokat. Menjen a nép közé: látogassa meg a szülőket R uilion tanácsokat, erkölcsi intelmeket. I>e mindezek csík akkor lesznek eredmény teljesek, ha a tanitó erkölcse is magas nívón áll.
Alakítson különféle tej-, fogyasztási-, bor- és gjbona értékesítő szövetkezeteket, melyeknél óvakodjék nyerészkedési vágyát elárulni; egyedül a takarékoskodásra való szoktatás s a nép boldogítása lebeglek Skemej elótt. mert ezekkel a szülók ószinle ragasz-kodásái is előidézheti.
Ha azután a békél és rendet is fenn tudja tartani, kötelességét isteni ihletlel párosult lelkesüléssel v-gzi. javulásukat ugy erkölcsi mint anyagi téren előmozdítja; a tekintély magaslatára fog emelkedni a
meg lesz az a kapocs szilárdítva, mely a tanító és a szülök közölt feltétlenül „zllkséges.
erós elmének zsongitó nikotinra vau
Akiket a modern kultúra létmódra késztet, olyan helyeket, hol 11 híg ion in b< megtalálja közvetlenül a természet szépségeit ségét és a megszokott vidéktói elmo ábrázatát
Stiíesuo dicsérném Ttilipáii-filredel, ha ott megtalálnám azt, amit Tirolban élvezhetek: 1400—1800 méter magas penziókat, szanatóriumot, első osztályú
vakációt Az szüksége.
Aki az Ampezzó völgyében nem a természetért rajong, az ne számítson társadalmi szórakozásra, mert ilyen itt nem található. Itt mindenki turista, gész éren át ler- Aki nem az, az meneküljön innen és keressen alsós-uz szívesen keres pártit Halálon-Pürodeu, vagy Itoliítschon. A nemzet-í« tel menye melleit közi turisták célja a Misurína tó és a Tre Croci fensó-1 hágó, két könnyen megközelíthető pontja a Cadori-al[leseknek. Sok kanizsai is ismeri, de még mindig nem elegen ismerik. Ha tekintetbe vesszük, hogy 13—14 óra leforgásával el lehet jului Misurinába, akkor érthetetlen, hogy u sok vagyonos kanizsai
DR. VILLÁNYI HENRIK.
szállodákat budapesti hotel-árakon. Üe Tulipánfüred miért adja ki a pénzt kétes értékű traktálásokra 1 a Balaton mellett valamely poros leszek. A magyar nem inkább értékes élvezetekre? Uszlende. Siófok és a magyar Ifriglhou, Füred, számításon kívül esik. Huncut a német, az igaz, de az idegenforgalomhoz mái mégis éri. Azt nem lehet eltagadni, hogy Cortina d\' Ampezzóban például a Kaloria szállóban kizárólag New-York, Roston, l\'Jiikagó és Sau-|\'\'iLineis7,kó vannak képviselve. Ezek az amerikaiak nagyon értékes idegen ¦¦ |.-ui *
A késedelmes mentés.
Fejleszazük a mentöÜgyet.
káiáru, kiuézésére, nyugtalanságára, álmatlanságára, a iinkor férjhez ment górcsőket kapott.
Ezután uiiokauóvéivi : Parker Murit szerette, aki maga volt a »t5|)í
tárvénypál volt szőve,
Harmadik szerelme harowi tanulási ideje alatt
Unia.lt, beleszeretett rokonába a nagybátyja által ,,[„.,,,
párbajban megölt Chavorth leányaim. Ez kaeérságával v„n
ejtette tíyroDt hálójába, s el is akarta venni, midőn neTC|6hkfltHHI Bonyhádon, T
n barátnői előtt kijelentet te. „Imgy e sánta kölykei ,.„.,!,-„ |Hli|# Szerelte-e Öt a leányka, vagy néma.
Bem szereti.1* volt szerelmük; mélyen magába rejté a költó t\'havorlh Mari
Milyen más természetűek egy magyar szerelmei pl. Vörósniartynké, Petőfié.
Tudjuk, hogy két nó folyt be sorsába, n köi ______
g és beke angyala s aki szi- lészetép\' elhatározóan, az első szerencsétlenné tette érdeklődését A magát is, a második egészen buldoggá. Első szerelme — mondja liyulai Pál — együtt
-1 iSttjtít UtdÖstlótikUi.) Városi életünk fejlödésé-
kóltó vei, a népesség szaporodásával mindig foutosabb közintézménye lesz a közügyeknek : a meulőügy. Kz a QUmállUS ügy valóban megérdemli emberbarátaink napi élet zajában az éjjeli élet csendjében sokszor feltűnik a mentők ponyva-vásznán hazad lápjaiméval, s a leány Percei K amillt X**M W «^enc«étloi.Ql járt
a meretem akkor kezdődött, midőn a kohó kW* BUlnkáe osszeznzotl haldokló testéhez a mentő-gyében a Percei órVOfl — nálunk a városi orvos — vagy amint egy életunt öngyilkos jelölthöz sietnek, hogy tán sikerül még megmenteni a?, éleinek.
A meulö-ligy fontosságát a uui modern embereknek felesleges bíZO.UyiUnl? Naay városokban kulim egyesületben tömörülnek (ószivti, névtelen ember-
- titkos
múlón Hyrou a hírnév magas- ^ érínM^^^^!1 \'^"wC\'^^Z Után. emelkedett, abban hogy u kollot boldogtalanná m ._ r , J
«W hairi mH«,,!b,,,^d,,Us. boldogságáért lemond nagy sérelméről.
Ezek\'mán az Ideális szerelmek után következtek 1lVrí:"ll 1K,tf,k"a kfm ,V\'r\'1!ez ",,,m "M*"< ,ltí KiTkT\'bogy \'előTJgi\'tsék 7v!«M SÍkerát, Nem a koltó érzéki szerelmei Lady Stauhop, Eau\'b Carolina\'Ml \'^\'dog es sokat szenvedett. „j^g n,|(|ámért működnek ezek az emberbarátok,
r\'T"i Margit, a kenyérsütő kofa, Stuel asszonyi \'N,il1011 Vörösmarty .Zalán futáeáPJ irta. Etelka mert hisz nevük legtöbbuvire az ismeretlenség homá-Shelleny nővére. j \'"bégeti szeme előtt, ki akkor viruló szép Iwiadon volt. lyában marad, hanem teszik ezt a magasztos eszmé-
Eelmagasztalólag hatottuk rá tiiuccisli grófnőveli Utolsó szerelnie Csajágliy Eleonóra, az ó Laurája ért, melyre ezrekel áldoznak,
viszonya B Augusztához mostoha teslvéréliezi vonzalma. ¦ volt, s akkor ó már 4<i éves lehetett, midőn meg-\'
Nálunk is működik körülbelül tiz éve olyan
grófnő a jó szerető szerepét játszva vele ismerte, nem volt már Italul, de a boldogságot még mentőintézmóny féle. A tüzolló egyesületben áll megtanított. Hyront s kétségdalta lelkét is élvezni akarta s ezt el ís nyerte, mert Laurája testület mentóosztályának kocsija, mely inkább betegszállító kocsí. mínt mentő. Maga a mentés is. a leg-
szenihei
"jból szeretnfa szabadságol, a. hősi vitézséget. j nemcsak szerette, de boldogította 1
Feleségével Lady Milbankevel nem volt boldog, A nők nagy szerepet játszanak a költők életében, primitívebb. Pár az egyesület mindent elkövetai ígé-
mJ" .hajlamaik nem egyeztek össze, a Lady arisa-\' már 0 néhány adat is mutatja, hogy uö és szerelem, BJWC kielégítésére, de már a működés iránya sem b\'kralikusan nevelt, vallásos, szertartást szerelő linóm mmy ,;s pokol az embernek s a köllók sem kivéte-"° volt s liyron míndezi megvetette; színésznők, vig |ek eme általános szabály alól! eH rendetlen életmód nejét féltékenyuye tette. —\'
később pedig midőn azzal felhagyni nem akarl, neje örökre megvált tőle, elhagyta 61.
olyan, mely a sikert biztosítaná. Az eljárás nagyon körülményes. Az eset színhelyéről legjobb esetbeu telefonon, de ennek közelségének hiányában nem egyszer szóval jelentik a balesetet. A rendőrség telefonon hívja a kocsit. A koesi lemegy a városházára, olt
Z A L A 1 K 0 Z 10 S Y
100«. JÚLIUS .)
felteszik a kötszer szekrényt, valahonnan előkerítik \' A drámai színésznő (jou a bulkozépról. Virág-, egyik városi orvost, raig végre körülbelül egy óra ! esőkor helyeit a ridiktrljét iogja a kezében): „Üdvöz-
múlva a baleset után megjelenik u helyszínen.
lom IVihujeuki ur Minek köszönhetem a szerencsét,
Kz az eljárás gyökere-, reformra szorul. Min- hogy már ily korán közlekedik ?-
denek elölt nevetséges állapot hogy a kocsiban nincs
A hösszerelmus: „Ah bájos nagysám. oh drága
elhelyezve külön kötszor szekréuy. A városházára Abigél. Sorvasztó érzelmek tengerében fuldokolva lehajlás az elsó hívás alkalmával bonyolulttá leszi az kapkodtam kétségbeesésemben minden mentőeszköz
(A kóri.-U herohau ugyanekkor egy házi szolga is hoz pohár vizet.)
A rendező: Harmok. állatok! Hát próba ez? Hát komoly dolog ez? Egyszer senki sem Agyéi, máskor még siázau is hoznak vizet. Házi, mit jöii maga be ?
A házi szolga: Vizet hoztam. Hiszen kérlek. Az igazgató: Kz kérem disznósajt. Rendező ur,
eljárást. Azonkívül ugy kellene fejleszíeui a város hóz. Kétség, bizonytalanság gyoior. A gyehenna ttlzé-
orvoaí intézményét, hogy uz Ügyeletes retldórorvos ben uem lehet kétségbeejtŐbb a hünos lelkek hely- ön iá máskorra hulaszthatná a vizivást. állandóan a rendőrségen legyen, hogy szükség esőién zete, mint az enyém. Kijöttem, eljöttöm Abigél, hogy " A rendező (felugrik): Kérem... (magába fojtja azonnal meghívhassák a helyszínre Egy orvosunk megmondjam önnek fhozzákapi mennyire szeretem, a haragon hm. hagyjuk.
véleménye szerint a kórházi \'állandó segédorvos lát- tMegíugja a kezét, odavezeti egy padhoz — mely a, Az igazgató: Majd csinálok én miud|ár| rendel hatuá el legjobban a mentést, ki — közel lévéu az kauapél jelképezi — és a nő ráül I\'odhe|eckÍ kezére.). ott. Tessék elölről kezdeni uz egészet.
A szerző (a páholyban látja a jelenetel és fel- A hósszerelmes (belép): „Most elmondok min-
ordít triójában): Az fotonért mit csinálnak? jdent. ami a szívemen fekszik." (Felkacag) Hubáimba
A drámai színésznő: Utasítás szerint ráültem igen, most elmondok mindent, ami a szivemen felütik.
egyesületi kocsihoz — hamar megjelenhetne a hely-sziueu.
Sokan a rendőrség kezében szerelik összponto-
sítani a mentést, mivel az a baleseteknél már mint az udvarló kezére.
rendőrhatóság is megjelenik. Igazat azonban annak a pártnak adunk, mely azt vitatja, hogy a rendőr-
huzamos utakon, a nagyközönség nagyon hallandó u
! Nekem in ezt a hülyeségei kell ismételni százszor.
A szerző (orditi: Mit csinál ? Mit ül rá? Meg- min odahaza kidobnak ezalatt a lakásomból és ha vesztek kérem? Szerelmi valloimia és ráül. a kezére!Jnem tudok délig ftfl forintot adni foglalóul, az uj hatóságoknak legfontosabb teendőjét már nevnk jelzi i A Ínját tépi) A legelébb jelenetem és ráül a kezére. (lakást kiveszi a Keiek-uteában egy kapitány és én a igy a segélynyújtás csakis másodrendű dolga lesz Direktor ur ez hallatlan <>nök ellenem esküdtek, lakás nélkül maradok. Kz disznóság, kérem a színész iniudig, továbbá a hivatalos, paragrafusokba szedett unok meg akarnak engem ölni. líáltl a kezére! liáül1 is ember. Ku nem bírom tovább működése és a humanizmus nem mindig járnak pár- a kezére! A szerző: De az istenért kérem u mi lesz íiív
Az igazgató: Uicsoda dolog ez! Sugó, mi vuu | a darabommal. Tudja mit Stella ur. én adok önnek
tetl — bár helyei
¦ intézkedésekben rendőri önkénvt beírva
Kgy kísérteties hang amelyből (olvas): . .. el-
r.n forint előleget, csak most ne hagynui itl bennünket, A hósszerelmes: Kz már beszed. Igy már játszom, a közjót ekoiiyság jöttem Abigél, hogy megmondjam önnek (hozzákap)I A szerző: Siessünk hát kérem. Talán még mennyire szeretem. (Az ügyvédnő ráüt az udvarló egyszer elölről a másodikat. Az?
A hósszerelmes íbejönj: „Most elmoudok mindent . . . Ali. de itl jön ó!\'
A drámai színésznő: Kérem elfelejtettem hol kell bejönnöm ....
látuí, ennek következménye pedig az, hogy az esetleg megnyilvánult bizalom eltűnik uem kér részt az ügyben.
A társadalom alkotta menlóegvesülci téliesen kezere.j
függetlenül, minden egyéb teendőtől\' legeszméuyibV. A szerző: Iíáüt. liánt a kezére, amikor hozzá
módon valósíthatná meg kitűzött humánus célját. ">ul vallomás közben. A szeropmásolö csinálta ezt a
Működését rokonszenv kísérné a nagyközönség részé- hibát é* ónok ilyen szamárságba beugranak,
röl, de sajnos, biztonsággal számítani egyébre, mint A drámai színésznő igiinyosan): Tudja szerző
rokonszenvre és szóbelf elismerésre alig \'lehet, amint MM, ami a szamárságokat illeti, ebben a darabban ...
ezt a székesfővárosi mentóegvesületiiek volt számos Az igazgató (erélyesen): Megtiltom, hogy a
válságos helyzete is bizonyítja. Közönségünk oly sok kereplők kritikái mondjanak a darab felöl Kz u darab
irányban vau igénybe véve a közjótékouyság gyekor- l,,,IL\'1 llulJ\'L\'- az a szerző szégyene és az én bajom,
lásúban, hogy még a legnemesebb célokra is csak de a szereplőknek nincs má-leendőjük, mint játszani.
— aida.
töredéke jut a téuyleges szükségletnek. Ily egyesület
A rendezd : Kérem azonnal mindenhol kíjaví-
nek eiiszteucíáia tehát állandóan veszélyeztetve volna. \'""> «i « hibát. Nem ráül. hanoin ráüt a kezére
Megbénulna a résztvevők buzgalma is, lia látnák, hogy fáradozásuk és törekvésük hajótörést szenved az anyagi dolgokon.
Szerintünk a llizoltóegyesüiet kebelében jelenleg is fennálló inenlóoszlályt kellene szerveznünk. A fizetéses tűzoltókat kellene kioktatni a mentésben, kík
egész nap úgyis készenlétben vaunak. Igy a szolgálati kiadja a lakást egy kapitánynak, beosztás ás az eljárás egyszerűsítve kim*. A jószívű A hósszerelmes: r.ij fariul el
embereknek ide kellene hordani filléreit, nem pedig a Nok fővárosi központ ezerfele vidéki fiókjába.
Az intézmény idők multán szervezhető lenne s deul. ami a szivemen fekszik. A dolog nagyon komolyakkor megnyugvásunk lehet az is, hogy bár „mind uyájuiikat érhet baleset" — de közel .a segítség
l .Mindenki jitvitju a maga szerepében.) hiteti
A drámai színésznő [ezalatt diskurál a férjével :j
HÍREK.
Az asszony.
(n.) FAlön Lajos hadnag parancsnokságánál :
ur jeleinké/.-„Ezredes ur,
Mi\'Hiit-iiciu azt a liHi<jni!-/..rl)ii. lukast a Itoli\'k-ult\'ubaii, ;J . „,. . „ , ,, 1
tányt." I Isztoleg m megy ii iioi\'toniic. hi. ennek A hó szerelmes: Unt vidd ki. \' a remije és módja. K.-...Í.I. világosabbá ralik, A Iramai azitiészuó: Igen, de 60 forint eMlegot hogy u hadnagy önvédelemből lőtt. tehát bum k«ll a.:ni. Ha délik; ii.ni tudora lefizetni, a háziorlielll követeti el. Meg nem bonietbetik. Tiilán elülni m nJk délig "tt^t1, \'"\'?>\' asszonyi csábítóit\':1 Eh. kérem, a gentlimanllkenesa szerint ez egész korrekt A rendezi: Kiüljük elólról uz egész felvonást, dolog is l.-liot. Mi-rl tuclvikilrtket nem érheti A liosszerohm-s (belán): .Most elmondok mlo-1baleset, vagy szerencse? De Itát a kapitányt :u fekszik. A dolotr uaizvon kumolv.......... i.....i"„i.r —-1. ..i...*j
Szeretem Aiii«.-lt
A rendező (kikiált):
Kérek egy pohár vizet.
tényleg hasbalottók, elesáliilulták a feleségét. !tönkretették a? életet. Már peíjg valakire igy
MOZGÓ KÉPEK.
btlnös? A lixirképek utasítását követve: lessek megkeresni.
Próbán.
(I)éli\'lotl 11 óra. A színpadon . A h/éke sza-kállos ügyvéd- i\'iinti társadalmi sziumúliol tarlaiiuk vizet: próbát. A nezîHi\'r..|i it piholvnvihsnk is tóldszinti
zMillvék fehér lepodível ríniuk leboritra. A szili-liadon (tjeiig,, világítás. \\ reodozó síigóllik elótl III egy széken, kezében a darab szövegé \'
Kg; kórista lui-jön, kezével mintha pohár vizet, ráleriletii a vizeslepeilűt. ttiéif is usnk Inin Ha nyújtana át): .A viz- doSIK bflli, kell bűnösnek is lenni. Ilá\' lt"l »
A rendez.,: Maga niiiiba. Mit csinál? fin kei tein egy polnir vizet.
A ki.ri.la: Kérem nekem ,a vizel- végszóm, erre éu mint az iigvvédék inasa, egy pnliár vizei Keressük hat. A kajiiiany, szegény, abban Irazok be. nem billiós, hogy ól hasbalótlék. Abban talán
A ivinh-zó: Tessék kimenni. Házi. Imzzoii nekem igen, hoav a fe|,\'s.-ge nem szerette. A hadnagy egy pohár vizet. (Kgy szolga hoz neki egy pohár ,km liilnös. Nem Kötelessége, hogy lekaszalioi-4 drárar»zin«l»™\\(jorwk,\',z,-.p,,-,l,: .iW1"".\'.1 "«CT» "iiigál, az asszony csábítás fel-t.
,1, .. m.....k küszoiiimtom u mm*\'. J\' H\'« "\'• ""\'j,"\'k K,i,,5rr» "«?• mMn*
A li.Wr.dim-: .Ah bájos iiugvsura, oh . . .\' minden cselben változik, meg titán - nem jével. Dldull az Sorvasztó érzelmek . . , A gyelioiina . . . (Iiozzáknpi. ukaillllk a következetlenség hibájába esni. elsó páholyban a darab sz.tzójo lll a színház igaz- A drámai színésznő iralll u kezéről: ,1\'raiii. lie hál. ki a bituös? A bflnös. kii
((atójával. Almos hangulat. Alható ponyva szán i zavarba hoz lullemásával Hal uem tudja, hogy én loluniCUtOZbatUnk, kii are.tlltltlietllllk. ItogV
A rondezó lliárinal lapseli: Kérem kezdjük a téries nó viiirvok\'! Ah, ón eoosz.-ii idszédit oiiizont , i . t , ,, • „„ .. j
máSOdik felvonást. vallomásával \'ltodul vagvok ,Kl- á.ulásí Jeb-net.) Vf1 ,S ko..nyil8Ü!lk IIUTSértett JOgnMlde.t
Fején cilinder, arca Kérek egy ki> vizet.- j dubogo szivutikdii.
(Hosszabb szünet., Ha csak büüÖS kell, hál az is van. Csnk-
A rendező (ordíli: Vizel, marhák, vizel ez vég- hogy M !«¦ li«\'in l)UltCUlO\'\'.hatjuk. sts pedig szó. Hol van maga kórista? Kgyszer kap életében arofJ| ,„.,„ h.ri.,nih«ljtík. Mert ez a liiinl\'iik szerepel. akkor s-\'iu ludju megbecsülni. Mierl nem ,„ _ ,„...,„„ „, ,tt
1 fc nem szemelv, ni-in renlnas. liánéin úgynevezett
A kórisu (mentegeti magát>: Kérem éu ^\'körülmény. Üünösfk az okok. melyek tragédia-hittem megint rendező ur . . . , val végzódó házasságokat szilinek. Üftnosek
A rendező: Maga nyuiiioruli, el fogom venni n koiülitiónyek, niclynk szegény leányt olyan ilól a szerepet. Kezd|ük uz egész felvonást elölről. - 1 A boSSZerelmeS tbelépi: „Most elmondok min- | (leni, ami szivemen fekszik. A dolog nagyon ko-1 , moly . .. Ah, de itt jön ó."
A drámai színésznő; „Üdvözlöm l\'odhajecki ur... A hósszerelmes: „Ah bájos nagysám . . . sor-A rendező: Tessék a szerepei jobban meg- vasztó érzelmek .. . a gyehenna . tanulni. Kz igy nem mehet. Így nem leszünk készen\' megmondjam . . . |hozzákap.)
kezé- A drámfli sziuészuó (ráüt a kezére\'): Uram, I
Nos, I zavarba hoz . . férjes nő . . . Hosszul vagyok . Kérek egy kis vízét."
A hósszerelmes i belép borotválatlan. Nagy miiveoz köpeny be van burkolózva): „Most elmondok mindent, ami a szívemen lekszík A dolof.\' nagyon komoly Szerelem Abigélt és . . .
Az igazgató (felkiált): Ugyan Stella ur. Ilyen puliival mondja ön ezt? Nem íogia senki sem elhinni, Ügyel hogy szerelmes. Kezdjük újra. Több érzést kérek nagyobb, odaadóbb szerelmet.
A hósszerelmes (kimegy, ujra bejön); „Mosi
elmondok mindent, ami a szivemen fekszik. A dolog magától a szerepet. Kezd|ük nagyon komoly. Szeretem Abigélt és meg kell válla-" nom iráula érzett .szerelmemet. Ah de itl jön ó!_
A drámai színésznő taz éleiben a hitvese a bósszerelmesiiek. Nem tudja hol jöjjön bej: Kérem melyik oldalon jövők he?
soha. (Olvas) .Abigél egyszerű házi öltözékben kezében egy kis virágcsokorral balkozépról jó u megtetszett érteni?
eljöttem, hogy
házasságra késztetnek, melybe szerelmén kiviil egyebet is. hálát is kénytelenek vinni, a leg-önórzetlonebb érzést. Bűnösek a körülmények, melyek a házasságban állapítják meg a szegény\', de tisztességes leány élete célját, exiaztenciájái. egy szoros kötelékbe nyűgözik, ha egyénisége lázadoz is a lekötöttség, a fuggó állapottól Ne értsenek félre. Nem a házasság intézménye ellen prédikálok, csupán a nók függetlensége
I9üü. JULIUS 1.1.
ZALAI K Ö Z L Ci 8 y
erdokébon. Borendev.kedéannk olyan, bogv\'n — A vendéglősök Eldorádójából Ily
nót mindenben m önkényeskedőkre utalja elmmei irt ószinte hangú cikkünk ugyláts/ik esak éjien abban, ami életének, léthivmásánuk I visszhangra találta Halálon fürdói olvasóink alapja, a házasság kérdésében fosztja meg körében. Egy fővárosi ügyvéd, egjili fniUó-Ivlji\'s rendelkezési jogától. » helyréi részletes levélben sorolja fol panaszait:
A kapilánvné aligha ment szívesen a a drága élelmezést, mely valósággal uzsora kapitányhoz, különben nem esalta volna inog jellegű, a fürdókezelóség működésének hiányait házasságuk második évében. Hu hava beszélünk, es más egyebet A panaszokkal boszszabbun mondhatjuk. DOgj húlelcn. rossz asszony, fogunk foglalkozni. A panaszos ügyvéd levele puukluin. De a freiilenkeivk szájára sem lehel végén megjegyzi, hogy egy e héten lett épen lakatol tenni, ezek pedig azt mondják, balatoni körutazása alkalmából arról gyózö-|„igy az unyuköuyvvezelú még nem olyan ur. dóit meg. hogy az idén nincs annyi vendég hogy a nót továbbra szabad rendelkezési a balatoni fürdőkben, mint tavaly. A ven* jogától és természetének erejétől megfoszt- déglósök kétségbeesése nagy. Kgyik fnrdó hassa. étterem tulajdonos a bélen közel 2Ü7,-ul
Annyi bizonyos, hogy ezek az okok., leszállította az étlap árakat abban a véle. inolyekel kíméletesen körülményeknek mond- menyben, hogy ez az oka a kevés fürdőink, épen alkalmasak ahhoz, hogy a bázassát\' vendégeknek. A helyes Ítélőképességű ven-hité/.iuényét blauui\'o/zák. A legalkalmasabbak déglós példáját sokan követhetnék, arra. hogy !1 házasságot lejárassák. Ha a nők — Kántorválasítia utójátéka. A klskanizsai
okos mozgalmának nem le6Z eredménye, a ¦ káoiorválasztás utójátékaként • .Zala- egy cikket házasság intézményére vonatkoztatva citál közölt, melyből kozölink a követkézé érdekes réazt. hatjuk mi is Heinéből: „Halljatok a escngelvü anélkül azonban, hogy illetékes helyréi információt s/avát? Térdeljetek le. A szakramentuniol vol",:
viszik egy haldokló istenségnek - »"»«• • városházán az. hogy a tawicstilés idejét
a kiskauosaí tanácsosokkal mindig telefonon tudatiak, még akkor is. ha azt rendé., idölien tartják is meg. - Fegyelmi egy polgármester ellen. Znlacgcr- u érteíltéí elmaradása kivételesen csatákkor fordul szegre! írják: Annak a sok összetűzésnek, mely az (,j an]ik(ir vl|,lne|tik Ki.kanizsát érdekli állás itteni városatyák és Vérhidy La;os polgármester beUlltéaérSI vau síé. vagy ha egy ilyen álláara k„zt toriéul az alábbi Miben. » keddi közgyllléseu KbltaiiizsAutik magának is van egy jelöltje. Kz már bekövetkezett a fináléja. A képviselötestulci három m^,,6rtíl„ lubb»zSr s egyizl.......zen szándékos alrendből! fegyelmi rilfgélfttOt rendelt el Viirhidy ellen
iánís iiüatt a tanácsosok be is adták lemondásukat líty történt most is. Tanácsosaink bármennyire váróik
egyben állásától fölfüggesztene. Fegyelminek okai :
a víllainvilágiiási tárgyalások körül történt szabály. is „,.„ Hmri im _ a
talaasagok, a polgármester közgyillesi jováh.gyas ,„„,.„,„,.„„ M k t M „ fc
,„.|klll nagyobbította egy alap ,adás, költségen, vcgtll _ ,„ „Ml| „,„„,; ,M \' miM ,
pedig, mert szabadság kero kérvényének elintézése vororllátíll ,„„ _ azu„ kérdésére : les,.
tanácsülés,
azt válaszolták, hogy nem lesz! Tanácsülés azonban voll a megtörtént a választás, természetesen nem uz Ifit megválasztva, akit Kiskauizsának telje* összessége Óhajtott, L\'gy tudom, hogy a tanácsosok BZeH többszór előforduló s Kiskunizsát is annyira sértő eljárás A mugnnlisztUM-Iók ezuliin tmmlmiinyi kirándulást is |||iatl ,,|11|(ljlik |em(.ni|asuka,..
elölt elhagy tu hivatalát és székhelyét.
¦- Kiránduló magántisztviselők. A nagykanizsai magántisztviselők Maurit Károly elnök Vezetésével vasárnap tarsaskirándulást rendeztek Hada-t-uiiylw. A kirándulás kedélye.- hangulatban folyt le.
A lemotidásra vonatkozóing azonban erte.->hllli.k.
íiguak szervezni Kilcsölésunk szerint, szeptember
hónapban egy kél napus kiniudiilásl terveznek lilitmunn hogy ez nem fyg bekövetkezni.
\\ iluios háló hirueves heliseei ipartelepére. Kz Ügyben — Vándorló diákok. Most. hogy irt iskolákban
már a közeli időben elkezdik a szervezkedést. A vezeti- a lullil"h befejeződött, a diákok botot vesznek kezükbe
,„.,]. ., b 1 -in..!, áe bebarangolják csapatosan az OraaáirQt, Legtöbbször
Bégnek ez a Umolv programja nagv Örömet ke !1 11 * , . r,, . „, . ,. ,
... , . ... f; h 1 ** ezeknek a yvalog ulazo dwkoknak a jokeih (lkon kívlil
jnaguullsztviselok körében. ^ iU|tVjl,k ^Ml. Igj történik azután, hugy
— Kiskanusn vállni készül A Kis- és Nagy- nevelődnek !1 papnak, a tanítónak házába, ott azután
kaiiiz.su között levő elválásí per tiiegmódosilása s könyörögnek ételért es szállásért. Ámde most egv
ennek előzetes megbeszéléso végett Ur. Wmrav Miklós *» üt« ,8yk ,li"},i>lk iH,J« ki ma-nl k
noavAA .Mii ¦ 1 * • 11 1 L-l ¦ 1 üemeaak a dlitkok részére adott segélyeket evezik,
tgyved.oiszggyulesi képviselő, vasárnap Kiskauizsau ||;l|u,m ))U „^^^ nil(.sU7,(lll
ntezott, ahol az ügynek minden lontosabb részét, pár értékes tárgyat" visznek emlékül. Kz a viaszán
annak nehézségeit, hosszj^dtiliniissiigát s a per esetleges állapot már régen foglalkoztatja a kultuszmiui\' ztér-H-
esélyeit feltárta a polgárok elölt, de viszont annak a <"»\'" A minisziériuiu végre módot talált arra nézve,
reményének adott kifejezési, hogv szerinte a per |<»p « vándordiákokkal ;, hatóságok no közönséges
. ,, , . ... . , - . . . ,.. kóbor csavargok modjnni liánjának el. Iteiideletlfeii
megnyerhető. Az elózeles költségek fedezésére Zboray utUtiittítla a miuÍMl,r ai j^olák igazgatóit, hogy a
titiii koronát kert. amit azonnal le is fizetlek neki. vándorló diákok részére az iskola pecsétjével ellátott
— Csonkítják a fákat. Kgyes lelketlen emberek igazolvány okul adjon és azokban a diákokat erkölcsi nem nézhetik szép szemmel a Kaziney- és Csengén- támogatásra ajánlják.
utak fáinak virágzását. Tépig, azakgatják az árnyal — Vasutasok mulaiaága. A magyar szent
adó lombokat. Megfoszszák a derék hársakat viráguk- korona országos vasutas szövetség holnap délutáni
lói. amiből teát készítenek. A virágszedésnek azon- mulatsága nagyon sikeresnek ígérkezik. A rendezőség
bau van más módja is. Nem szükséges az ágakat és intézkedett, hogy a közönségnek bérkocsik álljanak
lombokat letördelni. Annyira hasznosak nekünk, izzadó rendelkezésére Deák-téren, a Csengery-ntca sarkán ítthonmaradotlaknak, a fasorok lombjai, minta cson-, délután 3 órától ö óráig és 7 órától ü óráig. Vitel-kilóknak a hársfa-teák. Legalább is. !dii a sörgyárig 40 fillér.
— Virágillatból arany. Nehogy ez a eim tévedé.-ho eitse6 valakit, sietünk megjegyezni, hogy itt nincs szó vulainí uj ördöngös praktikáról, melynek feltalálója szabadalmat kapuit s ennek kiaknázására pénzemberedet keres. A folyamat, miközben a virágillatból arany lesz, ueni mechanikai, nem chemiai, hanem tisztán gazdasági, amelyben földmivelés, ipar és kereskedés egyaránt közrehat. Kiöltünk egy kimutatás, mely a délfranciaországi tengerpart, az 11. u. Riviéra vinuikereskedéséról szól s anuak mull évi adatait ismerteti Nálunk bizonyára meseszerűnek fog feltűnni sokak elölt, amit ezek a számok beszélnek.
elóre. hogy csak a levágott virágok, melyeket Nizza környékéről friss állapotban éveukéut :>—4 millió kilogramm súlyban szétküldenek; mintegy 10 millió frank értéket képviseluek I\'edig ez esak egy része unnak, amit a vírágtenvésztés jövedelmez Jóval nagyobb az az összeg, melyet az illatszer-gyártásra használt virágok termelése hoz. Tegyük 1 pedig mindezekhez, hogy Magyarországon a rózsa, az ibolya, az akác. a jázmin, a levendula, a rezeda stb. nemcsak megterem, hanem olyan illatos, vagy talán még illatosabb, mint akár hol; továbbá, hogy illatszerekért évenként körülbelül fel millió k-t kftldtt.uk külföldre és végül, hogy az országban számbávelíetó ilíatszergyártásuiik alig vau. A következés magától adódik. A tulipán ám gyönyörködtessen ragyogó szinpompájával. De mellette becsüljék meg a többi virágot i>. kiváltképen pedig azokat, melyekben kinc* rejlik.
— Kedélyes hajózás. A következő sorokat kaptuk: Tekintetes Szerkeszló.-ég! Hecses lapjuk néhány némából látom, hogy a tek. Szerkesztőség szívesen harctd a bululoiii kultuszért és nyesegeti a balatoni fürdők és viszonyok hibáit. Kii is egy ilyen eaeltélységtiek látszó, de roppantul boszautó hibára akarok rámutatni A gőzhajózási r. I.. mely a személyforgalmat is lebonyolítja a Halatonou, okozza a boszant ő körülményt hajóinak érdekes indításával. A fürdő kikötökh"ii legtóhhiivire a móló végén köt ki a hajó. A parton nincs semmi jelzőtábla, mely megmutatná, mily Irányban indul a hajó. A siófoki lóverseny napján kirándultam Balaton-Püredre. Visszafelé délután
felszálltam a llidkára, abban a hiszemben. hogy Siófokra megy. s mikor már vagy egy negyed óráig vesztegeltem a kikötőben álló hajó fedélzetén, tudtam c.-uk meg. hogy nem Uz megy Siófokra. Az én esetemhez h.i.-oiiló hibák gyakran előfordulnak a kedélyes hajózás történetében. Megesik néha, hogy az utas csuk ?1 mozgásban levő hajón tudja meg, hogy nem eélia felé tart. vagyis más hajóra szállt initit k\'dlett volna Kzekeu uz indítási hibákon segíteni kell a Batatou gőzhajózási r. I, mert u ItdzBnseg nem tehet
liláim sétákat a nagv hőség közölt u mólon, esak
azért, mert a társaság nem [elli a parton a hajó-
induhisán.ik imnyát. A Itulatoni Szövetségnek gondja lehetne eme mizéria urvoslásiira. melyet indítási jelző tábla partOJI való lelállilásávul lehelne luegjuvitailí. Maradok a.-.k. Szerkesztőségnek híve. Siófok. 1.106. jul. I „\'. K v r 0 11 c z y J ó z s yf.
Vigyázatlanságának áldozata. Szop per l\'al nagykanizsai deli vastlti vonal Vezető szerdán délután Murakeresztur állomáson még a vonat mozgása közben leugrott, oly szerencsétlenül, hogy jelzókürtjé-uek zsinórja megakadt u kocsi egyik kiálló részébe, mire ó egyensúlyt veszitve, a vonat kerekei alá került. Kezén és lábán >zenvedelt súlyos sérüléseket. A szerencsétlenül járt ember balkezét a nagykanizsai városi kórházban amputálták.
MIT IGYUNK?
K\'d muhi
filili Diulldi
Ijfiunli muhaí Igfllk niobi -
vi túl atrAiiyvt
hogy egisííSgünkal magóvjuk, — mert
"•kii « I tiiiK ../,|, „ s/nmuiiis
íivinyvii erre ¦ legblitoiabb óvó»i«c
A mohiii Agnos-forrást, mint tcrmiwetct míiiwviKu a*viiiyvii, füllelleiiUl lliila. kelleme* e,
a benne fogtatt gyógyiökilAI fonva liliBaü »ieio a legVOlönfíííbb gyomor-, légcső- és hugysiorvi b«l«gségakn»k. 20 év oia t.ol.ln
lyjthiu, ctiuleia, megkimtlieiiek azok. a kik kCzdiuegcs iv,ivit helyell a baklcttummciilci mohai Agnes-vliial éllek. Legjelesebb orvosi szaktekintélyek állat ajánlva.
_. i baklcitummciiic! ninh-ti Agi Iwkotai B tunií J.nienei.i füíctél.en olva.halö. Háttailiíok nimiia aii.felHiofc*nct vntBinivol imgyol.1. Uveaekli >""tavimét (1 olcaóbb; hogy U Agnts-forrés viiét ¦ !¦¦.;.¦¦,;¦¦¦¦>¦ : cmlioi li könnyen aiei;<iere>hoMe, nagyobti lellek, ugyanul! a foira* tcir.i»tn4k [smartetO AJuffl ingyen kapható. A forráskeielOség.
ftirrásl, lia i "iniiior-. Iit;l- ti lr>r)«liureliü! u.hk\\ú úmú,
íurrJsl, ba a wsAijl f$$j$ úitjú.
forrást, b t:há}íjÍiiaiiT e\'s tnkiái uurot illinl Ir.
forrás*, k iiisjkjotlúl h wríiaSiáíiiiil sialwtlulni akarunk.
avanyuvfi; ilai nenaavlartalmáitil fog« ncmonk Milo» t.v.iei fctlíízű clanica ellen, h hogy még ragályos belegsegekiol 1«.
iteti kétes értékű mestersége: Idékl varotokban bükit ok v.civc Kaphatú mitiJeii filweruilcibei
iixangu
ndéglobé
síénsavval felitelt vlinél.
Kedvelt borvíz!
mi ut »yl-
(1
— Halálos kirándulás a Balatonon. Nagy
feszelyben forgóit minaji egy nagyrészt hölgyekből álló társaság, amely Baluton-lferéuyból indult el caónakou * szerűben levő Balulou-liyorökre. A tó közepeu nagy szél. majd retlem-les vihar támadt, mely felbillentene a kis csónakot ugy. hogy három kis gyermek a viharzó tóba esett. » elintitek a hullámok-bau. A társáig hárem tagja. Kurhmder Irma, líippcr Annuska és flipper Hedvig u gyermekek uuiu ugrottak a uagynehezen sikerült is két kis liut saját életük veuelyeilelesével megmenteni, de a harmadik, egy ÍJ éves parasztliu elmerült s belefulladt a tóba. A tragikus esel élénk részvétet kellett a környékbeli fürdőtó vendégek kórében.
— A csatornák tisztántartása. Már többszőr szóvá teltük, hogy a házak előtt a gyalogjárók mentén vonuló csatornákat, amelyek a házakból a szennyvizet vezetik ki, a háztulajdonosok nem tartatják iísitin. Mivel gyakran megesik, hogy a csatornába élei-hulladékok is kerülnek, amelyek kulöuöseu igy nyáron gyorsan löloszlanak, tehát nemcsak kellemetlen illalet terjesztenek, hanem az ¦¦:>¦¦.>¦-:.re is ártalmasak. Ujabban ismét lobb háztulajdonos a háza előtti levezető csalómat nem tartja tisztán. A rendőrségnek \'öl kellene bivni a háztulajdonosokat, hogy t csatornákat nemcsak a nagyközönség, hanem a saját érdekükben ia tartsák tisztán, mert ellenkező esetben síigoril büntetésben lesz részük.
— A rendőrség szervezése. Andiassy Gyula gróf belügyminiszter nemrégiben akként nyilatkozott, hogy minden olyan vidéki városban, ahol a rendórség szervezete rossz, csendórséget állit fel. Ha ez bekövetkezik, azt hisszük nekünk is szerencsénk lesz a városi csendőrség intézményéhez, mert a szervezés nálunk is rossz. A városi osendór-aegról számtalanszor megírtuk véleményünket. Szerintünk ez a szervezel nem illik bele a müveit városok éleiébe. Viszont az is igaz, hogy a rendőrség jelen szervezetében nem; állhat fenn. Nálunk a ló okot a iYiidórlets/áni kicsinységében kell keresnünk. Nálunk ma olyanok a viszonyok, mintha a rendőrség feladata nem lenne más, mint a bűnösök üldözése. Vedig vannak még más célok is. A rendőrség dolga a köztisztaság, a város külső csínjának megvédése, a közbeesőiét őrzése, az erkölcs védelme és mimlen. ami csak az ember vagyoni, testi és erkölcsi védelmének kérdéséhez tartozik. Megtudhat-e felelni a rendórség nini alakulásában ennek a .követelésnek? Soha! Nincs magasabb eszme, különleges gondolat a rendőrségben, Nem gondolnak arra. hogy a rendőrségnek nivóját miként lehetne fölemelni külföldi magaslatra... A közbiztonsági kérdést hogyan lehetséges átalakítani közrendi kérdéssé... Ez a föladat uj szervezést, uj alakulást kivárt meg. A főkapitány tett is már ez ügyben javaslatot, de a hatóság ugylátszik nem igen siet a viszonyokon javítani. Pedig nagy szükség van a rendőrségi viszonyok megváltozatására.
— Kisiklott tehervonat. Oszkó állomásnál vasárnap délután vasúti kistkiás törlént. A Nagykanizsa fülé jövő tehervonat három kocsija a fordulónál levő váltónál kisiklott. A kocsik kerekei kizökkentek a vágányból és azoknak visszahelyezését a stlrgónyileg Szeut-lvánról oda rendeli munkások eszközölték. A visszahelyezés majdnem 4 órát vett igénybe, ugy, hogy a Nagykanizsáról Szombathely felé induló személy-voual, amely háromnegyed 4 órakor ér az oszkói állomásra, csakis egynegyed 7 órakor folylulhstta útját. Emberéletben nem esett kár, csakis,az egyik kisiklott kocsi oldala zúzódott össze.
Uiliir-féijkijtirikMtl AluUmnnit alltmtf -lililnü Italon él .Ki faYlépáuáll k^iUlélcck, fa QlmuUiautlaii mlniV-i«g4 [.111 ... ¦ ktn a|f)>atM,m>k, valamint mimlctiU-ic lonyk«|>c-
Ulti Cikkek .Mull A \' . I : 1 í>, 0, c, kff. . i
lUlllu.) kaj.haiúk.
Kun ¦\'.<¦ -i aUultlaCjit iM-ben.
Klvkiuua iiatiy kepe* .iijenytckel l\'trmeiilvc • ¦.: . tég.
\\ Egger pasztillai gyorsan és biztosan hatnak
köhögésnél, rekedtségnél és eloyélkásodásuál felülmúlhatatlanok a torok és légzési szervek múkodési zavarainál, a gyomrot nem rontják és kitűnő izflek Kaphatók minden gyógyszertárban és drogériában Doboza I és 2 korona. \'(Próbadoboz 30 fillér.) Főraktár ¦ Nádor- gyógyszertár. Budapest, VI., Vácikórul 17.
A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola úgye.
Küldöttnég a minUzternéi.
— Síiját tutlásHöuktöl. —¦ Igaz üggyel, nagyon jogos kívánsággal járult
IRODALOM ES MŰVÉSZET.
Színházt levél
A kőlesey-utíai deszka arénában a hét eleje óta a .hagyományos" élénkség uralkodik. Kövaasi Albert szintársulata vonult be oda ismét, nagy örömére a színházi hdbitüéknek, kiknek ílt a .fénykoruk".
A kis herceg operetté volt a megnyitó előadás. A kis számú közönség jó hangulatban fogadta ismerőseit: a direktor párt, Feledy lioriskát, a sikkes kis herceget. I)n kijutott a szívélyes barátságból Kormos Ilouáuak ti, kit nagy •¦zhnpatiával fogadott a közönség.
Második elóadásou \'tutin Soma ..Mádí zsidó\'-iá ment. A darabról semmi jót nem mondhatunk, egye-héten Nagykanizsa város küldöttsége Apponyi Al- itali érdeme ugy kevés magyar lelkesültség. Ismert bort gróf vallás- és közoktatási miniszterhez. A uagy- melódiáin énekek, amerikai táncok változnak a sze-k.mzsai felső kereskedelmi iskola f«.,l.rtásához kér- |4k ,é, k . WíelkeMt|en!ége|í,|, „„ „„.„ismertük ték a kormány lámogalásál. Azt kertek, hogy ha_a.. .... „
közoktatási ko\'rmáay valóban súlyt helyez az ország * ivMm kormos Ilonka szeplelmlsegü szmesz-keresketlelmi oktalására, annak egyik kiválóan fontos Hot, L\'gy parasztlány szerepében, mint amerikai szi-létiyezójél. a nagykauizsai iskolát ne eugedjo veszea* uésznó alakításában egy lörekvó és a színész mester, dóbo menni. Az országnak ma 37 kereskedelmi ísko- 8f((ge| komolyan foglalkozó egyéni ismertünk meg,
Mjav.it. Kzek gombamódra akkor szaporodtak el, fc. legnagyobb g,.....ot fordítja és .mellett
mldón szalu,alágkeii, hcvitcl, az a |elszó. Ilogv az . .. , . . 7 . ,
országnak múvelt kereskedőkre vau szüksége. A nagy- ™I"M kls "\'"M " ""¦ A priinailniiiw szerep mnes
kanizsai kereskedelmi iskola nem . felbuzdulás e messze . kisasszonytól.
szakában szüleiéit, azt ("hát nem a zótd asztaltól J A keddi elóadásoti a társulat egy másik énekesnőjét ismertük meg. lialgóci Kmma kisasszony
kikerült elvek, hanem a tényleges szükség szülte 1,1 év előtt és tartja fenn ma is Mig a »7 iskola három negyede kereskedelmileg is képzett postásokat, adó liszteket vámosokat és katonákat nevel, addig
.Ilofl\'iuan .mesei\'-ben lépett fel a hármas női szerepben. Coloratur szerepkörre van a kisasszony beosztva
mienk megmaradt eredni^tásáWYs\'\' mlnTIdelIé» Wtren elmondhatjuk, hogy hangja a vidéki értesítője is mutatja, növendékeinek túlnyomó több- ralur primadonnáktol várható cnloraturanak kellő
kereskedő lesz. Kereskedő lesz, mert szellemet viszi magával a mi Iskolánkból, hogy ót kereskedőnek nevellek, hngy erre pályára való készültséggel látták el.
Kétség sem fér hozzá, hogy a mi iskolánk egyike a legjobbaknak a maga neinébvn. Sajnálaté-, dolog, hogy ennek dacára is válságokkal küzd és fenmaradÓHH problematikus és absrj\'rdum, amin segíteni eminens kölelessége a kormánynak. Hogy nz abbsziirduinokiiak esak egyikét említsük: kétségtelen, hogy azok a tanárok, kik igy örködnek az iskola hivatása és nívója Hűnek dacára nincs az
anyagát szolgáltatja, ehhez túrul még ének tudása. A jelenlevő közönség teljes mértékben élvezhette énekében Ollenbaeh melódiáit. Játéka, különösen Olympia szerepében kiíogástulan. Prózai előadására azonban több gondot kell fordítania. Partnere Király Frigyes az előadás síkerét fokozta. Jól játszottak; Ér ck ó v y, M agy a r y én a harmadik felróná* triójában résztvevő Kalilor Dezső
A legnagyobb érdeklődés a ti ül Ma fia iránt méltánylást érdemelnek nyilvánult. A közönség szívesen hallgatta a darab zágnak hasonló intézete, nem sokat mondó meséjét és Muszka Jenő nem épe
zenéjét. Siker azért
esengő, de kissé zerepébe
Ámít nála főként ki kell emelnünk,
ilynek tanárai oly mostoha elbánásban részesülné-1 ^ lu moiirumbíD bővelkedő nek. mint a kanizsaié. 1 Mv(ÍH jutü„ a ^„eszeknek.
A küldöttség Vócsej polgármester vezetésevei \' „j„„„
estUórtOk dé.....in *. .rak,, lUdtrel, Appouyi Albert -J « • • T 1« « « J»P\'
gről közoktatási minis,,,,,,, a p.rlamen, kupola-, = ^tnl^* ^flSTjüS, esaruoktiDaa. „ - , I ez diszkrét játéka és pompás fegyelmezettsége.
A kOldítteeg tagjai trjltek \\ nap J-fm^t .fat.kábau sok « mmn fiftvaprDsíg ditwerstirs
említjük, kevés az olcsó hatású primadonna fogás. Feledy Boriska, mint liábor diák sok tapsot kapott. Játékában sok hangulatot és érzést találtunk. A sikerben nagy érdemük van: Magyarynak, Latabár-
polgármester, dr. Tripainmor Hezső, dr. Rothschild Jakab, az izr iskolaszék elnöke. Bun Samu igazgató, dr. Schwarz Adolf, Kosenberg Itichárd, Unger Lllmann Klek, lleltai József és Josilovics Milivoj.
A polgármester átnyújtotta a város memorandumát, mely kéri. hogy a nagykanizsai lelsó kereskedelmi iskola tanárait vegyék lel az állami iskolák , tartozí tanári fizetéseinek fokozatába a nyugdíj jogosultsággal és vagy adjanak il iskolának évi 10 ezer korona szubvenciót, vagy államosítsák azt. A polgármester! ^kkal\'kert\'ll szi beszédében meggyőzően fejtegette ki a kérések in- Színészeink közül szép sikere volt Almássy-
dokolt voltát, mire a miniszter igen sz.velyea hangú. „ak A utp WíéWll es a Forgószél kisasszonyban, válaszába megérte hogy MmtojOUa az Ogyet I Ugyancsak e két darabban aratott siker. Kertész is, es jóindulatáról biztosította a küldöttséget. Déry Hui.il a Midi zsidóban látlak szerepelni.
Kzntán a küldöttség felkereste meg Morlm Tavaly óta játéka és ének tudása szépen fejlődőit, miniszteri tanácsosi és Kirchner főigazgatót, kik Szereplését figyelemmel fogjuk kisérui. szinten jóindulatukat helyezték kilátásba. A küldött. | At egyflS MerePlókról különben nem lehet egy
nak, Káldornak. Különösen Utabár aratott ez este szép sikert. Igyekezett leszokni a darabba nem.
dolgok beszövésétől, de nem sikerüli neki. VHlóbuti kár, hogy kevés benne a komoly lörekvés A darab elég csínos kiállításban, némi kihagyá-
ség utjának leglényegesebb eredménye az az értesülés, melyet a miniszteri tanácsostól nyertek. A tanácsos küzölle, hogy a most beterjesztendő költségvetésbe felekezeli iskolák támogatására 90 ezer korona kiadás van felvéve. Miután pedig segélyzendö iskolu csak kettő van — ideértve a mienket
fellépésből véleményt mondani. A jövő referádánkban részletesebben számolunk be a társulatról.
* Pataki Vilma bemutatkozása. Pataki
Vilma, színtársulatunk újonnan szerződtetett énekes -. színésznője holnap este fog bemutatkozni u .Mádí kizártnak tartjuk, hogy a küldoltseg útja ne hozná ^ ^büU A 5a,8, Sliüésznó bomulatöja
meg a kívánt eredményt. , ir4űt szép érdeklődés nyilvánul.
A hányásos hasmenéstói és bélhuruttól ugy óvjuk meg legjobban a csecsemőket, hogy Küfeke-téle gyermek-liszttel kevert tejjel tápláljuk. Mind a kettő jól emésztődik a gyomorban s aztán a beiben nem erjed meg olyan könnyen, mint maga a tehéntej. A Kufeke-féle gyermekliszt növeli a tej tápláló értékét. Minden gyermek szívesen fogadja, s okszerű átmenet a szilárdabb táplálékhoz.
|.j(.6. JULIUS U.
ZALAI KÖZLÖNY
7
KÖZGAZDASÁG.
KézmŰáru kartell Nagykanizsán, Ismeri télből a következő borokat kaptuk: Hiába panaszkodnak a kisemberek a uagy drágaság miatt, ez U1.m szítaik meg. A héten egy ujabb karteli titok p.ttlant ki Nagykanizsán. Kasztl Jakab nagykani-í-si kereskedő egyik laptársunk nyilt-lér rovatában tiltakozik Kobn Lajos nagykanizsai kereskedő ama Állitácn ellen, mintha ő megszegte volna a „szavával" megérintett megegyezés feltételeit, értsd nyéjas olvasó: kartellt Nekünk nagyon kevés közünk ienne Kasztl éa Kobn urak ügyéhez, ha ebben nem lenne ,.;ry kis közérdek. Kzek az urak ugyanis fennen hirdetik, hogy nékik tjgylátszik valami titkos megállapodásuk van, mely valószínűleg az árakban, illetve ezek felemelésében összpontosult. HiU ez bizony iLigyon szép eset. Csak az a kár. hogy e szerződési betartó Kobn ur. nem több kereskedőről állította. Imgy ki nem tartja be a megállapodást. Igy legalább in ind sietett volna a nyilttérbeti hirdetni kartell elvi inek löntartását. ami végeredményében egy csinos kartell ngy részleteit hozta volna felszinre, mely iránt különben érdeklődni fogunk.
Kiállítás Keszthelyen. — A Keszthely-vidéki tijzdakőr folyó hó r,Mól -jft-éii; a f. hó a 2-én itt jii.\'.zó -Országos Gazdaszövetség tiszteletére az elemi iskola összes termeiben gazdasági gép-, borgazdasági É\'-.\'.köz-, háziipari- és ipari-, bor-kiállitást és borkóstolót rendez, amelyen való megjelenésre és a borkiállításon való résztvételre a ti. é. közönséget tisztelettel meghívjuk, illetőleg felkérjük, A kiállítás cellára miudouegyea fajtából három 7 deciliteres, kellőleg vignettázoll Qveg bor küldendő be bérmentve a fenti cím alatt és pedíg legkésőbb lulius hó 2u-áig bezárólag A kiállítók disz- és ellsmerő-oklevéllel lesznek kitüntetve. Kiállítási dijat nem szedünk. Hazafias támogatásukat kéri a Keszthely vidéki Mazdakor kiállilási bizottsága. — A kiállítás reggel 7—12-ig. délután 2—7-ig nyitva Beléptidíj személyenkint 40 fillér Kiállilási tárgyakat bárkitől, csak július hó 1 m ig fogadunk el.
A gőzgépkezeifik és kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban július hó 29. napján délelőtt ti órakor a Sopron városi villauylelepen lógnak megtartatni A vizsgálati kérvények kellően felszerelve a m. kir. ker. iparfelügyolóséghez (Újtelek!-utcza 10.) bekühlendók.
vizeskocsi reggel és este felöatözte a fent omlitett helyet, de az idén ismét abbanhagyta, hogy miért, azt csak a jó isten s a? érdekelt hatóság tudja, a a szegény naponta llí- 13 órát üzletében időzni kénytelen kereskedő .¦ alkalmazott, aki egy percig sem hagyhatja el hivatása terét, mindezt végig szenvedi.
Felhívjuk az érdekelt hatóság figyelmét, hogy ezt az igazán költségbe nem kerülő kis reformot léptesse újra életbe, mert annak a vizhordólaitnak ugyan mindegy, ha naponta ü-szer, avagy egyszer se öntöznek vele, de legalább megköuyórUluek az úgyis kimerült fentebb vázolt muuka idő miatt, szegény kereskedők és alkalmazottak a bérkocsi állomás előtt sanyargó részén.
FIGYELŐ.
Szerkesztői tizen etek.
— Nipakedim.il Nagykanizsának? fttgyon helyei. Ka Ilijük el a iiciiuet nimeixi a ¦ i .^ > <\' mii vet Hegel tcui. Mt Bl.i.li.ri („gja a neeakaUcmta fcladalál leljitltciil ¦ l-\'dulrauttok-kai, gyakurlatl Mnliíutal1 Ai I. ct M. K. aligha kaphktd eubef fetiitvaiaitra 6* ami Ott nehe^eggel jar, III U kiioloMcl fog jani, Koihaunt) tüneteteket lerjetttenl nemet cil, i tudományi n*|«-iteiiliiienl winten, de a lognemctcM) ucl megii egy varuthan a lakhatót kcllcmc*>< ci hlglonlkima tetiul. V.tt a célt a Sie-pilö KgyeaUlet iiioulítja cto e. luimlSotnlek köielc.iige ebhcii a Siíjiilú blgycidlclel támogatni, hogy eiut.ktljek, iitn»t<>iljek is n>Lik;ahes,L. A itUiió megfigyeli tel a kaiöiiat fiilalligciidáiul nagy»ii találóak ét már ctak aitrl U megculemtl a cikk. hugy* uatet ulvaiUk.
— Kereskedő, helyben. I\'atwnit c >ilmunk 1.,iti tataija.
A közönség köréből.
At , MM in .ur,.,. . fclelet.lg . baMMM Icrholl,
Öntözési mizériák.
Tavaly ilv.-nkur a Nagykanizsai Takarékpénztár tmzábaii U\'vö Fó-utra uézfi llzlottilliíjdoinisok aláírásukkal ellátva e lap hasábjain ismertették rettenetes helyzetüket a kánikulai napoknál! a búrkocsi állomás miau Fgyanls mióta a bérkocsi állomás itt van, azóla « a hely tűrhetetlen, mert a legyek óriási meny-njisége leül el ezen Üzleteket, s melyek ellen a legjobb légylogók alkalmazása sem basznál. Továbbá az "rettenetes btlz. ami szétterjed ily melegségben, képzelheti ¦ tisztelt olvasó hogy meg a leggyakorlottabb kocsis orrokuak is kellemetlenséget okoz.
Mindez pedig az érdekelt hatóság hibájául rovandó tel; tavaly még megkönyörült rajtuk, s egy
HIRDETÉSEK.
Faszén
megvételre kerestetik. Ajánlatok M. R, 2733 an Rudolf Mosso, München intezendők.
DARUVAR
ImtHllílll. FÜRDŐ » Otti llllt átlmili.
kBiiphegysig egyik kies völgyiben.
IVasas hőforrások és iszaiiriliík lli-üO f
IKIIOnö gyógyeredminyek v4rex«gii>yeignil, «öi bajoknál, ciutoa ás kfltavenyes bánlalmaknil is idegr*jdai- küiönöaen lsohiaanál.
Egész évben nyitva. Mértékeit árak.
8**u tjeronilosAaÜ Inkó*Kobak, olvaaotorom, furdo-eenekar. kötc»(jnkonyvt(ir,Lttwn-t«nnli».tekoiiftly», Ardokee ktrfcnduUsok etb. atb.
— li ill- ét MlehlsijiiB titinis áriB|liBlifll.
Prospektusokkal szívesen szolgál a
fürdő igazgatós ág
: e rovat slait költőitekért nem vSI\'al (ek\'IÖllí-gCt a tzerkciitoseg
A ÜzinyoLipóczi Lithion-forrás
kltJoő süvsrrsl haszQáltatlí
Salvator
Vtll-, hugU.R°ll|ig-tS kHit.\',i.!l\'.di.:4li;> .!( :¦
dara és elitlili niMufgiant\'l. » cxukroi hafluirnil, továbbá a ligsB é* «minti»! síurvek hurnMr.i.. HCiiigyHaJtó jiatánú !
Kaphat* dj.\'i,i*i\'itlf-»*"\'>¦"*?"<i "J/f,
iÉSi
NESTIé
gyermeklisztje
mii IwnWlten W W»rallól és im ezel \' 3P0lBSrtltíflBiiE«fűíeWinQywtóid NE5T Wien IJiber5tra55Bl1.
l ALAI KU l UH
I un. július i4.
AILKA SUCHARD
Csak . . , .
alpesi tej
kakaó
czukorból ál Páratlan különlegesség.
Elektrotechnikai szakiskola
laboratóriummal és tanműhelyijei. Technikai tanintézet az egész elektrotechnika és gép-épités számára.
,—Pozsony, Vallon-utca 14. szám.
Szeptember 3-án kezdődnek n beiratások azok számára kik, tanév alait, gyakorlati és elméletileg képzett
Elektrotechnikusokat, (Gyári hivatalnokokat) stb.
óhajtják magukat kiképezni. Életkor 18-30 ev.
Előképzettség 3—4 középiskola. —
Interná.tnssal kapcsoltan.
A villamosságnak mint hajtó illetve világító erőnek folyton növekvó használatba vétele kell hogy a t. szülók ügyeimet fiaiknak ezen ép oly szép, mint kilátás teljes életpályára való tereíeso mellett a fenti tanintézetre killönö-itsák-
igazgatóság Ingyen szolgál minden további felvilágositással illetve programmal. Az igazgatóság.
BERÉNY JÓZSEF És FIA
ékszerész
SAJÁT MŰHELY.
ICPVPVÍIDIU/ ké-\'zitményem minden. JCUIUI UnUIV «»r "aa.v választékban készen kaphatók.
NAGY RAKTÁR «Dr0l\'l>M gyémántokkal
—és színes kövekben.
NAGY RAKTÁR iir&- * M ua*
táncokban.
NAGY RAKTÁR "
in ozOst Alkészle-tvkbcn.
Eladás részletfizetés mellett isi
.linihi-i.h «ü nj iiiniikn!, Ktur-iui kétiltt«tn?k
HIRDETÉSEK f FELVÉTSTNEK E LAP KI ADÓ HIVA TÁLÁBAN. II
% ¦---- 7
M O LL- FELE
I SE\'IDLITZ-POR I :i
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. \'J\\
védjegyét és aláírását tünteti fel. VilS
A Moll A-fála Scdllli.porok tat túl L;yógyhaia.a a legtnnkaciaMi gyomor- ét í* ~?
¦Itaitbántmlmak, gjfomorgörcj ét íyomorhér, rögiou axákrckedás, nlJUniahn, X
várfolulái, aranyér ci • legklllonböiübi.- nfllbelegoégek ellen, c jelea haiiiiernek \'yí
ivthcdek 6i« mindig Wgjobb clierjedeit Keneti. - Ara agy Upeciátell eredall fj \'
dobóinak 2 kor. fa
lltuiiishiisoK tort rii.vllru; irii> IHi (nrk. \\\\
Heg;! liiriicveN kriifftrelö ll«ii-«iílor.s/.im-li;«n.
ícza
M O LL-F É LE~
G Ciak akkur tralórii.
SOS - BORSZESZ
a mindegyik tlvcg MOLL A. edjegyél (Unlcll fel, >A. Moll. foliratu ónozaUal van lárva. A MolNféla ¦Ot-boruaii neveieteten mini fáJda|omcilllaplt6 bedöriiöUii aier
kön»íny, (tui ét a mcghUlei egy ti. koveikcimínyelntl tegUtneictetehh nejmer.
E|| ónozott eredeti Bvig ára t korona 98 fillér.
MOLL Gyermek szappanja.
a Zagorlal vaut mentán (Zágráb-Csáktornya.)
Vogyalcmaava Prof. Dr. Ludwig udv. lanécaoa állal 1604.
58 fok (\'elilut meleg forral, a ken iu-iiinuk felülmúlhatatlan hatiaa van ltom é» filllei theuma, liUlct helegiégek, gyulladaios is csunilutcii Omchmúdajok, kfiuvcny, neuralgikus Uaulalmak. mint jjclilas ul. nuf bajok, bili- ét tilkoi beteg-•égek, Idüll veicbajok, hólyaghurui, gnrvélykor, angolkor, 0I..11, éi higany mérgeiteknél tib. ab.
IVÓKÚRA, garat, gége, oiell, maj, gyoi
cZZSP Villanyosság.
¦ é* helbajoknal, aranyérnél, Itb.
Massage. i$r—~
Bj.lllalilit ramili 11 ..n,.l.mu.l. Hty,i rlKIIItél. Midig.1; hurak ll.injl]Fll Hall» llirlll, l|IIZ 1 un át iiriha
Idény lariaD) mijui l-iöl okl6ber l-ig. — I\'otnjiii nagy j>ark, terjedelmei Ültcivé-ityek, Uéf kiránduljuk. — Aliando cenckar. Zene- e> itnceilélyck tik A vaia/tU-io\'.licat alloiiiliuii aapomn lartaikoc»! varja a vendegekéi,
KtllGn fogatok U randelkeiétre állanak, de ciek odáUUiáM clCl.b a fUrdü bUétth légnél megrendelendő. (Jrvoíi tudakoi6Uu(okai a fürdomvoi ÜK, MaTKuVIC IVAN ad. mr Proapaktuaokal áa broachurákat Ingyen él bármentva kOld. ~fMl
FÜROO IGAZGATÓSÁG.
Lejtflaumabl,, legújabb mOdt.et .icrint k«„iiek gyetn,.. c, hilgy wnpp.,,,......
okaitrü ipoiáaára gyereiak.* ¦ felnöltok r«siére. - Ar. dar.bonként 40 flll. J Öt darab I kor. 80 fill.
Min,len .J.rat. gyctiiick .ja|,[.an Moll A. vctljg^yévt
éB védjegyével ellátott készilinénveket kérni. L Raktár Nagykanizsán: Roaenfeld Adolf Fiai.
ÉRTESÍTÉS.
Q
y A Sopron, Szombathely, Nagykanizsa és Kószeg állomásokon 4?! elhelyezett katonaság részére az lÖOü. évi szeptember hó 1-tól 1907 rBnétkillta: V évi augnszlus hó 31-ig terjedő idóre szitkséglendó széna, szalma,
Moll 1. íjiijfiziriiz. Cl. il kii-, utiiari izilllti állal. W tűzifa és kószán biztosítása végett, az. ajánlatok fólótli tárgyalás a Hérs. Tuchlaubea íi. sz. J soproni cs. és k. katonai élelmezési raktárnál zgo6. évi július hó
a raktokir-otrhSz;;,r:^ü.\'t-\'\':airásávai8 26-án,íog • • , ¦„¦ f„¦,,,
X Ezen tárgyaláshoz érvényben allo feltételeket a soproni élelnie-K zésl raktárnál beteklnlheló hirdetmények és feltételi füzetek. \'1 utóbbiak dij nélkül kaphatók — tartalmazzák. Sopron, 1906. évi július havában.
i ci. ás k. katonai ililniziil raktár Sopronban.
mely
Nyomulóit líj. Wajdiis József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
11310247
1906. JULIU8 14.
ZALAI K fi Z L ("l N Y
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
S MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
EIERNII MÜVEK HâiSCHElîâM
BUDAPEST VI,AN(RÁS5Y-UT 33." I
/Globiny
•| \\ a legjobb es legfinomabb1%
! \\Czipo tiszlitoszer/ I
PESTI NAPLÚ SB
A t\'eill Vij.lo karicmnyl a II, untatnak tor óul* a niasyar réaloi iava klnrsduek
risrr rfí r""M x i^zöSi
l-l... ... S-.1..L ...I.I., 0|..k,t.,l.l,, ,.i,kc.rl.....wmin.Uk I,.... lue. „l.„..-k ..,.„ s (>..u
« l\',.ll S.r.14 1.1,1 ,ji„.lrt. ... IjKtf. í,| klrtt.....vl .l|,un,. .,, I.... 1,1,1,,! « !¦„,!
Si, . ¦\'"""""V \'"i>.....".yl.ul. M« t.1,1,,1 ,„klk a|.|.,„ !.. i" klllh.i.., ,„„»„1
Rákóczi Album
Á
\'ír, y \'. , f ! löllll,lcU\'u k»ttt*«llíS« Ky.Uef»» h.Klaln.i é. murigli
! ,\'I;,lc"cl".1 "W ......«. .l..iu!|.,u,.j«íí% UK4l*a. hctkfeiM|.j*<l.
\'"I-K" »«.l..la.ah. „k-Iv^,. |,llll(:ll|.,.n,,\' m"i*é>t .,„„^.,1, jjva-u*^MTC clercn ki,.iilkajai, K» „„.„ („„ ,tolaliil 0i,|,cn . "lkain. A .la1ii„k„i c, a t.liogal.nt 1> laniuagha Mentik.
ujat, hotfy ko|.l.en, lajthan al.iaiolja ail a
inw i.^j,,. inbuilt a nagy k.Metl-iii a k,ir RQlUMtMÉ él
Mrttttew tl..,k..tt.
m,il ^fÜÍ**^" SaaS^iaíí*^ "MlMuti RttSkS meilerek alkoiátal .Hullik
majd « imívd. S ri ttiu!.i|»iktni Uvlll -
\\i egykor).
"ii-i esili Imi egc»* î
Ka
iMlanidl kcnta ...nyig 1. ; 1.
axinnyomáau képben
fog remekelni, I illattá laHnliMithnr. HlSllA l«**c a keret, llel íllö fii a magyar l|iarmuvt*it-i etadtMgN mt-t.-uti! I.Í//11L. lluM (eleijén mirf .1 ri\'nickinu MM tailalmlnak ti kUli\'t intn n li-iio-e U-
miiyía a l\'e*ii Najili- állatul\'\')
nuiideii uj oloíiJtetö is,
ívu- nMgwMutl nélkül a N ¦,¦ I: 1 eloliKri, illetve, aki
levl .Ujai l.etííctell i-t egy i.iol.l.i fctcvl cUiliielt.it magái
kAtewil, Ai eSMmnté* K-I- áa tte^yealSrenkStS, iIH IwvoHla I- e>ikit>itlheti, • kU.\\natia kulün íili- Iteit Lnll « ni,,.|i.iaUikia \\oiialLo«\'>lag n
A PESTI RAPLO kiadóhivatala, Bpeit, Andrássy-ut 27.
Előfizetési ár: i évre 28 kor, fel évre 14 kor., negyed I évre 7 kor. egy hóra 1 kor.. 40 fillér - Mutatványszámot I szívesen küldünk
- ¦:t>" ^¦•--J|r^•^^ j^\'ji- ¦ \'V ^y^\'f-\'ir,:^
(Jook ós Joluwni
amerikai
Szabadalmazott tyukszem-gyü rük
(tö>v. vadve) AZ egyetlen azereV.-niidjid; az uly rettenetes tyukszemfájdalmnkat azonnal megszüntetik és minden szálkát el-távolítanak.
Ma a legjobb as:er a világon.
Minden szonverlrtnek njiinlva.
1 drb. 20 fillér. 6 clrb. i korona.
Kapható: Pri|ir lila ur gyugyMeiiaral.au.
Att% tortí/ilimilmiK
A Berber-féle ^
íiiőíy-kiítriíny-sTBPPBn,
¦ élűd aMalta, lUropa UUmaibu w<>,m
-lk.rra| ilk.lmYTui-V
mindennemű bfírkUtcicok
HIRDETÉSI IRODÁJA
!;r^,LWnll;-.i:i i-K-iiiús/iiit és I. emelet
Aleplttaioit 187S 8 Telephon 600 -A rn k i>i.»1alakank|iénittíir CIcurlngníAni-lájn H04 8 Ifi
Ajánlja hirdelétl negh rttak wor*
él i>oii mialáriiára bel-és kU M di uJsaBok
n-5/t\'i\'i-
SrahtanáDiok. hirdeliii lervezetak, áriza- ;
h.i ak dijneitleien. i ruu|flhii nagy h|t|np-ár|eoyzk\'hí\'doliknek Ingyen éa bementve
Saját gyűjteményes hirdet
rnval a
„>Nt 10 l\'rmf" íi „Ntm Wf. IiipWíll"
hlrU|iokli.in miniWiicmii hintet^a rétiére, "¦ut: Adil-vtIHl kflt\'iiak MÍ»d» Bz\'et-á|uk. Tara. kipvlialeli QoynSM, álláal kenni, ..halai, htrdeiátek atb
tilfft, A ll«««r-Wi kitrinniapnan Urialmana ¦ i-t.Alr»nK-i. .i. 4U>,.-ei ét ¦ -ii Un «fj/b, a k»rMkfrl*l*mlw •Ml-.r.Uli lilliior. •i..[«tw1iW ltni\'»«MH keianS^ilk. Idilli h»rhml*K-*.t «li>i<«l
-Ik-ii. .h.l,.-..t,t.l , H...,».• I
llorgor-WIe kdtMny-kéhflxappnn.
>\' i.l iri.iilt ( UrtlrA,,ni»p[,«„ ali nrc.n,- 111 t«A \' MIMSÉMI
i \'.¦>. i;it..„, ¦ „„m,i0ar,,k Tilime-inji l«|h«lx\'ir» •»•¦. Mai-
..in\'., : \',11-,,,,„,,1,1 *. Illril.i.....,.....
lnixIlilMiil «Ili
llergcr-fóle glyecrln-brttritnyazappaii
>M* ¦\'n\'i1. ... a. 4* diuih lllalUL,
Miei »..rv i.\'r-.j»-! <ut klilod .,r.l,i,,i,i,i)fl hai
I tre:: ci\'- le Ir lima \\-\'-/ap|iiui.
kiiii\'-ru. nnp.iuíí, uni*, miié****\' #* *ar>eh b«r-
A... nih.kloi in|,,i.u TOaiier baaaitainll \'-i\' bi*«II*m»I r\'iii. K ritirila oli batiioiotUa
¦ l*r**r-l*l* il ni inifn.l " l-m it.,;,mil í
kittM ** aita* il,,, «i il Ulkali .W|*ti«l ^ - 1
fi, 11*11 é\\ tu,,,,,
•ifMriaiat ni ad te dnt-
Víitljpgy: „llorgaayt\' >
A Ltniment Capsici comp.,
I HürgiMy-Mn-FxpellBf aalleka
rngjónak biaunyult hitiaier, moly Mái \'¦¦111 mint M Ifi oU leuohh \' .i i
-í.-ii.-l tiiionyult kosmnynd.
raútnil rá meobkUaekttil !¦
L.|> .-ni haaiiiilVB.
MlHlin.iltl... -.:!..„> I,..,- i. :.. .
miatt iHvaairiáakor ivatoamk lAgj\'tlnk tw i-HAk ulyan n ¦ .,;•¦[ fogadjunk el, a moly a ..Hargony" ttáfafKtm ee » Hlobter U«|> |Mp ¦ I r \'t iluboiha tku oaomagnlva
irá uvogokboo 80 aiklr, 1 kor. 40 (éa korona oh úgyuolrin minden RJ\'Agjr-. ¦ ¦t.ni-.N i ,|i— FArnktix: forök Jiia a f gyógyaaeroamSI, Bndaptaten.
¦ UlrhiH gyógyurrUra ai „Uanj nroaíláah**", Prágáhna, Kliiabtthitra.Mllaaa Mlaiiaaapl «(ikuldf ¦
kia.
I ¦ , .\' - .. \\> :¦¦\'¦! ,i .11
.i».Piijír;miii.i * |»Arial »11n„i,in111t,i«leon.
iad*n tíjib (r4fT. ai m(,.ií,I eiappin, m.li U*r«*r-MI>
¦ -Sifll r .... 1.1
ailalbM.
#####
||1 li">0,, ¦ rr.lni.ri OappaakM JiUlliifí
Kaphala nJaian ryafjUrt+a áp Oliale**, ^
Nngybnn : «- Ball St Oomp^ Wt«n t., Bibnrstr\'a. iibh î». nr»*.ia-i lO.ounir: loruu j .>,î <r«»r• •ori** J, »t tl»|.r,t, lUi-.tly-ii., rhatll.ua/ar .ioila, /.ruiyl-ii»-¦¦.
ail**lB7*«a at *a-7**-or ¦«*«* a-aue «t-./n.iun.inm,
líaklár NaryksnizKan: P\'rttger ÜH« gjó^j-vertsm i vii\'nminl Mr-gyMtnyráu több pyÓgyMrÍHsn
Uúlmiii. Cspslei com. Slcliltf-ltli,Htrj»f fili-li#il!ir.
m\'uliirtl ¦\' tif\'lOritOJriuI


tr1
P. TO
» SS
114?2235
ZALAI K Ö Z L Ö N T
1906. .11 1,11 M 14.
7576
ilöT
Űtletvaaetőaéy 8»omb»theiy.
•xáni.
Hirdetmény
Az általános. meneijegybirdolinányben foglalt vonalokon klvdl országos vasatok es megyei közgyűlések napjaira még az alábbi vonatok
is személyszállilással fognak közlekedni.
Érvényes 1906. május 1-től-
A) Országos vasárok alkalmával közlekedő vonatok.
A csornai oreságoa vásárok napjain
Oiorna—Hegy e f halom.
8141
Állomások h ifjnllóhelul Uh, von. II, 111 (>•
ind. 14 M
BbO Harkány . ...... P 1 1K>
MoBon-licnt-JTanoa .... 1"


Caorna—Sopron-Beled
2*6
<S\'4 831
nllouisol (i iií|.lli>M)r.
ind. Osorna
I Szili-Sárkány lm. r. hl " Szlll-Némett (m. r. h.) Tót-Seresatur Vadoefa (m. á. h.) érk Sopron-Beled
A zalaegerszegi országos vásárok napjain
Kie-Czell Boba—Zalaegerszeg
tusi) atao
vegye* vini. !.. II., III. o.
n:t:l :i:>i\' <4I0
431
<4« 603
«0B
6Z> 63« 711
iiW«4 h \'rfilUrbrl
ind. Km (.\'/..¦II ¦ Boba
f> IMI. ->. az. órliáz f. m. II.) JAllosliáia
N¦ 111 . K. i, ./in; (ni. r. li ) RlgAe* 4. az. orliát If. m. Ii ) Ukk
Dergera 3. az Ariláz (I. in li )
Kiltvoa
Tűrje
Z.l.bór
Szópólk
nilir
Kisfalud-Szent-Iván erk. Zala-Bgerazep;
A székesfehérvári orsz. vásárok első napjain
Bioake Snekeifehérvár—Sárbogárd
leherv. ... ««II. 11. III. fl.
65l
f.l" 1.«
(!64 711
Allo isnl ri mgilliiu Ijrt
Bicske .....
Kelcaát (m. ti.) Aleaúl-Felwi.l VAajteaboglár .
Aosa......
Lovaaboreny . .
l\'Atka ... Caala (m. r. b.l Pákozd (m. r. Ii < Székesfehérvár BOrgond ... Kajlorttzenl-lviiii. .
V l\'.-i S.ii k,-í ¦ ¦- : . . . •Sárkeroaztír 7. az. őr
(fmli) ¦ •• ¦
BanMoJ igota (m. r. h j
Sárbogárd . . .
Sri
ind.
I
inrl
11205 leherv. •a. »111. II. III. o.
8J3
811 ROU 755 \'11
(.311 (IÜ 1,1\'J M3
*A nieyiiyitá* llapiatol
A keszthelyi országos vásárok napjain
Keszthely Balaton-Szeitt-György
íllaiiisiit rl Wüilliibrllf.
ind. Keszthely
j» Pinák !i. az. órh. fmli.
6527
Vegye, viiti.t
1., II., III. o.
érk. 868
1 X«43
ind S30
A csornai orse, vásárok napjain
Pipa—Osorna
Állomásul és :.^\'ilMiflui
un!
P
Pápa......
Ihász (m. r. h) . . Qorasöny í. n. ftrli fmli
Marczaltö.....
Szany-Seent- András Kf;yHÍ l!«iíyiuk . . Rába-Pordány . . Osorna......érk
Oda
sz száll. !.. II., Iti.
K-32
10« < 10«
II íft 1 1« I 154
iati
A/, .üi-il.im.. iiiciu\'trciidliiril.\'liiii\'uy 10.
Illi\'ZOJéll lalf.ll,aló in.-n.-h i-ini SZOT tilt 111 11I -
den péntektjtp köilvki*di\\ ül 16. n. vonat, a ptipai; a mindt-n .szordi.ii közlekedő 5117. él. vonat pitdtfr., a csornai or>záKOM vAsA-rok napjain is közlekedik.
Györ Pápa költ
az AltalntiuH iii.-iirti.-iiillin-i.\'hih ír-, i i in.-ujíD talAlliato menetrend Blériot, minden kedd é* pontúkon közlekedő 1819. fitámu •.i\'r-vív, vonal, a pápai orszAgoi. váttfirok napjain íh forgalomha helyeztetik.
B) Megyei közgyűlések alkalmából közlekedő vonatok.
Kin Cz.ell Szombathely közt.
Az iltaláaoa niinalreadblrdelrain) II. mezején foglalt m......trend necjnl, kedd éa pénteki napokon kUzlekedí hlo »z vonat a raatármegyei közgyűlések
__ napjain azintéu forgalotnha helyeztetik.
Jegyzet: I, Az Állomások neve mellett foktő idé adatok, a nndletlllk álló mulató uj irányába nlvaaamlák.
2. Az iudulAai éa ó kezéni idók. kiizépeuropai Idáit vonatkoznak.
3. Az oati COO órától, reggoli B óra5» p\'-ig terjedi éjleli idf a perceket jolzó számjegyek aláliuzáaAval van megjelölve.
4. A v megjelöli idi adatok feltételei megállani jeleznek, l. i. a vonalok ily helyeken e.ak az esetben állanak meg, ha l\'el vagy leszálló
utaaok jelentkeznek.
Szombathely, 190B. Aprilia hava
(Utáauyomáa noia dijaztatik.)
Üalietvwetó\'ség.
NAGYKANIZSA, 1906.
WEGYVENÓTÖDIK ÉVFOLYAM, 89. SZÁM.
JÚLIUS 31.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Éloflmi«i»i árak: Égén ér« 10 korona, téltvtt 5 koron*, ncfi)E\'!c*ic 2 koron* 60 f. - Egyoa siám ár* 20 f.
Iparpártoló szövetkezetek
(K. H ) Itószletesen kifejtettük már az ipnrpártoló szövetkezeteknek r^npeie** nagy fontosságát és a magyar ipar fólvjrágoztaiá-súia való roppant befolyását.
Azt pártoljuk, ami a \'miénk ; tegyük elébe mindennek a magyar kezek müvét, s akkor iparunk nonu-sak liugy anyagilag
szilárd helyzetet viv ki magának, hanem
egyszersmind a fejlődésnek olyan fokára emelkedik, hogy lépést tarthat majdan a legfejlettebb nagy nyugati állunok induszlriá-jávai.
Akárki mit beszél: jó nagy részben csak önmagunktól függ, hogy a magyar ipar ne tengődjek mai sajnálatos helyzetében: hogy kiváló és jeles iparosaink el ne pusztuljanak a külföldi verseny nyomása alatt.
Ha a magyar fogyasztás túlnyomó mér-tékben magyar forrásokat keres föl: akkor iparunk rögtön megnyeri azt a támogatást, üini nélkül lehetetten felvirágoznia.
Tisztán a saját kezeinkben van, hogy iparososziályunk nehéz állapotán könnyít-sünk Ne idegenkedjünk attól, hanem büszkélkedjünk vele, hogy magyar kezek alkotásai elégítik ki összes szükségleteinkéi s ez esetben orvosolva lesz Magyarország egyik legnagyobb közgazdasági baja.
Ahol ilyen szövetség megalakult, a város társadalmának előkelőségei állottak az egyes szakosztályok élére.
A szegedi szövetségnek például van
Kclcloi iicrkcift-)
Dr. Villányt Henriit UJ. Wnjtltln .liixiof.
ipari, kereskedelmi, ismeretterjesztő es propagáló bizottsága, melyeknek mindegyike hatalmas tevékenységre készül.
A szövetség nagyszerű karácsonyi bazárokat rendez a helyi kereskedelmi körökkel karöltve, melyek remek L\'Vüjteinényeit foglalják magukban kivállkvp es elsősorban a helyi és általában a magyar ipar termékeinek.
Klliatároztatoit. hogy a karácsonyi szezon alkalmából juiatomdijak szerveztetnek. buzdításul oly iparosoknak, akik cly ipaivikkeket hoznak forgalomba, melyek alkalmasak arra. hogy külföldről importált árukat kiszorítsanak.
Szóval a szegedi nagy társadalom megmozdult és célhoz vezető, hatalmas akciót kezdeményezőit azzal a vezérlóeszmével, liogv amit a magyar ipar produkál: annak pártolására, felkarolására és fogyasztására legelső-sorban a magyar közönség van hivatva.
Ugyan, hogyan fejlődjön és virágozzon például a cipész-ipar, mikor cipóink túlnyomó részét kolloidról hozaijuk. holott ismeretes dolog, miszerint a magyar cipók oly jók. tarlósak és szépek, hogy bátran odaállíthatok a legelaórendü külföldi gyártmányok \' melle.
Hiába való beszéd az. hogy az angol cipók jóságuknál fogva nélkülözhet lenek, s olyanokat magyar iparos nem tud készíteni.
Igenis\'tud, csak tessék a magyar cipésznek egy pár cipóért 80*-86 koronát fizetni, majd akkor munkája epen olyan kitűnő lesz, mint az angol.
Miként viruljon az asztalos ipar, mikor
¦.¦.-,¦:<¦..\', 8ugár-ul 6. ti ám.
KiauohivaUl ?1 nyomd*: Nagykanii**, Uj. Wajditt Joiaofnél Deák-tér I. nim. Hirdatéiak dljaiab*! K«rinl. Nyiltlér toronként 40 f.
házi berendezéseinket nagyobbára külföldről hozatjuk ?
Ila kivétel nélkül összes szükségleteinket helyi forrásból szereztük he: akkor oda fog- fejlődni a különben is magas nívón álló magyar asztalosipar, hogy minden tekintet-/ ben díszére válik a magyar kuliurának. í /
Hanem mikor drága bútorainkat Mécsből hozatjuk és saját iparosainknak fóeikke \'marad a koporsó, bölcső, meg a konyhabútor: akkor ne csodálkozzunk azon, hogy mindegyikük nem tarthat nagy raktárt mű-Iából, amire a fenti okoknál fogva olyan ritkán van szüksége!
A magyar lakatos ipar is magas színvonalon áll. De az is lény azért, a lakatos < ipar is csak ugy teng. mint a többi ipari \'ágazat, mivel, lia épül helylyel-közzel egy palola: .uinak a múlakatosság körébe vágó munkálatait többnyire idegen forrásokból szerzik bó.
De miért fol.viaitiók ? .lóformán igy van ez minden egyes iparágnál,
A saját közömbösségünk és élhetet-Icnségünk idézi föl a súlyos ipari válságot hazánkban, amit legelsósorban az egybehangzó nagy társadalmi iparpártoló akció orvosolhat.
Kp azért ajánljuk a szegedi példát. Karoljuk fel az ngyei s emeljük ki a magyar ipart sulyOS helyzetéből s ezen az ulon megbecsülhetetlen szolgálatot teszünk hazánk közgazdaságinak es magyar nemzetünk erköhsi és anyagi jiiegejwwülésének !
Szerető házasfelek.
(Puflotl iir feleségű az erkélyiilés első" sorában foglaltak helyet szemben it színpaddal.
Az asszony: Hit ntíir végre rászántad magad, pogy egyszer engem is részesíts: \\ulanu mulatságban legalább jobban megválaszthattad volna az ajfihelveket. He iigy-c. uzt gondollad inu^ndtmi). hogy nekem itt is Jó le«Y?
A férj (álmélkodva:) De kedvesem, hiszen a legelik helyet) ultink ét iti egy szék áru nyolc frank. Igazan nem tudom, hol ülhettünk volna kényelmesebb leljen, ha ooak nem a császári páholyra célozol.
Az asszony (hűvösön:) Tollát uzt hinted, hogy oila vágynék. Ilyen telhetetlennek tartasz? Kár volt Kért a színházim jönnünk, hogy sértegess.
A férj: Nem, édesem, nem akarlak sérteni. De igyekeztem mindenképen a legjobb helyeket meg-szeretni a számodra. Azért, mikor 16 frankot1 kellett * k«-i helyért fizetni, egy szót sem szóltam. Hiszen 60 frankot se sokallottani volna azért, hogy neked örömet szerezhessek.
Az asszony: Tehát kidobtál (6 frankul anélkül, hogy e.sak meg is tekintetted volna joclöre. hová latunk,
A férj: HÍBzen az csak természetes, hogy egy nyelet rankos helyről kilünflen lehet a színpadra látni. B*t a józan ész is diktálja.
Az assiony: Köszönöm a második bókot is. Ptolaó mondatoddal azt akartad jelezni, hogy bolond
rogyok, Kőből látszik, hogy mennyire sajnáltad ¦< l\'i fratikmlat, meri meg aknr.-z érte szekírozni. Mititlia én lennék az oka. hogy rossz helyeket vásároltál.
A féri: Nem gondolnám, hogy az első sorban lévé hely rossz lenne.
Az asszony: Es ugy-e, meg so nézted jéelére, begy i\'tdm helyeken fogunk-e ülni?
A férj: Nem szokás a színházi székeket tapogatni,
Az a->zony: Vájjon miért nem. hiszen aosirkél is (iicgi\'inid|i\'ik, mi-lón megnmnloank.
A férj: M--g aztán nappal sötétség honol a nézőtéren.
Az asszony: Kérhettél tolna egy lámpást. A (érj: Oh!
Az asszony: .Muri ojj t Ugy teszel, mintha elérhetetlen dolgokra vágytuk. Csak nem akarod vlein elliíluini, hogy egész Parisban nincs o)gy lámpa? Ks azért, meri le lustaságból vétettél az irániam
való ndvariasMíL\' ellen, nekem iti szenvednem kell a
kemény Illés inialt!
A férj (udvariasan:J Akarod, hogy egy párnát kerittessek a részedre?
Az asszony (andorrai:) Pfuj! Valami olysi |iámái, amelyen már mindenki ült. Kgynital kérhetné valamelyik páholv-uyitogatú nCtöl valami rég iltfelejtelt hervadt virágcsokrot is.
A férj (szolgálatkészen ) Ha egypár szál virággal örömet szerezhetek neked, mdod, ímgy szívesen na-szerzem.
Az asszony: Ha egyáltalán törődtél volna velem valaha, tudnád, hogy a virágillat beteggé test. A férj: Hoesáss meg, Kifelejtettem.
Az asszony: Kz a kilelentésed felesleges. Hajó férj leültél régen észrevetted volna, hogy a szomszód-tiúin paii-honli-szagot terjeszt és kinyitottad volna az njlót.
A férj: Szívesen megtenném, kedvesem, de épen kezdik a darabot és mindenkit föl kellene zavarnom, hogy kijuthasson
Az asszony: Persze, azért nem érdemes nz í-legeneket zavarni, hogy a feleségednek meg-kOnnjebbnlést szerezz
A férj: .Meg aztán olyan légvonal lenne, hogy lllstént beoMikatna más az njlót. I
Az asszony : Tehát arra leszek kárhoztatva, hogy
egy pstseuoulil kedveié szom-szédúé miatt elazédDhek A féri: Ne olyan hangosan, megtalálja hallani, \\z asszony: Ismél>\'hd lógom. A férj: Pszt! . . .
Az asszony: He hát miért is használ ilven .-rns illatszert?
A férj: Mit indom én.
Az asszony: Amiyi eszed sínes, mini egy lyuknak.
A férj: Köszönöm, Meg aztán a patsehonli-szag van elfogadva minden szalonban
Az asszony: Most már tudom, miért használ annyi tubákot a férje, mert ugy-o az a férje, aki mellette hallgat?
A férj: Azt csinálja, amit nekünk is tenni kellene: a darabot Ügyeli.
Az asszony: Mintha bizony érne valamit ez a darab. Kgy szól se értek belóle.
A (érj: Ha a sok beszéd helyeit odafigyelnél . . .
ROYÁS.
Kiskanízsa ismét rátui képiül . . . Kiskatiizss nem akar lengyáral . . . Kisk.iuizsa panaszkodik a rossz világítás és egyéb speciális helyi okok miatt.-. Ilyen panaszokkal van tele a helyi sajtó. Nem tudjuk, hogy kik gondoskodnak a panaszok folytonos hangoztatásáról, de szerintünk ennek mélyen fekvő okai lehetnek. A Liskauizsai polgártársaink teljes egyélr¦ ¦ l:11¦: léggel fújják patiai nótáikat. Ez ¦ uóla jobban tetszik ott klln a kanális menti városrészben, mini a legszebb népdal. Még Ügyvédi előleget is adnak, hogy felszínen maradjon a panaszos dal. lieszélik ugyan, hogy egy depuláció készült a polgármesterhez, kinyilatkoztatni, hogy a vezetőség nem ért egyel a válóper híveivel, de a terv ín lerv maradt, Mondják, a küldöttség félt a — lincíeléslól.
Ilárminl álljon is az Ogf, nem szabad kicsiny-lésaul fogadnunk. Városunk vezetéségének — különben hisszük, hogy igy lesz — teljes jóakarattal kell megvizsgálni -t folytonos panaszokat. Kel kell világosítani a sokban tévntra vezetett polgárságot lieá kell mutatni, hogy a régi, (örvényes egyesülés nem volt és nem lesz miiidenbeii káros u pulgárságra. De viszont a panaszokat őszinte jóakarattal kell orvosolni, hisz nem lehet célunk, hogy testvér városunk lakos sága állandóan panaszokkal legyen eltelve és meggátoljon minden életre való eszmét és tervet. •
Kszmék én tervek! Kz ugyanesak merész állitá.1, ha közügyeinkről van szó! Mert itt nagy ritkán van terv és még ritkábban eszme. Eszmékéi és terveket esak a iiii.ii újságíró gárda kovácsol. <>k még nem ismerik teljesen a viszonyokat. A lapban megjelent tervek és eszmék nagy ritkán kerülnek megvalósulásra. Kz ugyan modern ulja lenne a haladásnak Nálunk esak akkor csinálnak valami újítást, hit felsóbb helyről érkezik valami dörgedelmes leirat, vagy pedig itt lenn megmozdul a nép nagy rétege. Ekkor azután megindul a régi nehát batár, melyet ugy hívnak — városi vezetés Érdekes jelenség, hogy ez a batár il hasonlít a régi, családias határokhoz. A határban néhány család ül. A kocsi körül néhány szolgálatra kész ember áll, kik szívesen segítenek, ha a batár kátyúba reked Igaz. hogy ennél ¦ munkáltál egy kis Bár is hullik a segítő táborra, he ez mellékes A hála: mosoly, vállven-gelés. no meg kis állás, mindig iijomon köveli a derék szolgálatot,
ZALAI KÖZLÖNY
A balatonparti drágaság ellen.
A vendéglősök Eldorádójából. Zoldiégk.rtész az étlaiárak ellen!
{Saját tudósi tónktól, i A balatoupurti fürdók drágasága ellen mind gyakoribb a panasz. Lapunk két legutóbbi számában rámutattunk a bajok kut-forrására, mely nagyrészt a vendéglősöknek valósággal „hatalmi túlkapásában" keresendő. A gyógyirt már| illetékes helyen is kutatják. Krre mulat a lapok e heti kommünikéié, mely ezt mond|u:
A Italaton Szövetség nemrégiben emlékiratot intézett Darányi foldmivelésfigyi miniszterhez, amelyben utalva arra. hogy a balatoni fürdővendégek élelmezését az üzérkedő közvetítők rendkívül megdrágították és hogy a balatonim-nli nép nagyon kevés részi vesz a furdótclepek élelmezésében, azl kérte,; hogy egy állatin kertészeti mintatelepei állítson fel a Balaton partján egyrészt a népnek való példaadás kedveért, másrészt az élelmezés olcsóbbá tétele érdekében. A foldmivetésügyi miniszter most arról értesítette a szövetségei, hogy állami kertészeli mintatelep felállítását drágának tartja a a célnak ez kevésbé is felelne meg. Kijelenti azonban, hogy lm n szövetség a füredi parton alkalmán öntözhető területen nagyobb zöldséges kerlet létesít a saját kezelésében, a dologi kiadósok könnyebb fedezhetése végeit hajlundó támogatást nyújtani és ügyes zöldségkertészt is ajánl a szövetségnek. A zöldségtermékek árát a szövetség határozza meg, jgy közvetve hozzájárulhat az élelmezés olcsóbbá teleiéhez.
A szövetség törekvését helyesléssel kell fognd-nuuk. A zöldségtermékek drágasága azonban csak elenyésző oka a magas éllapáraknak.
A legkisebb, porfészekben épített balaloiií f\'llrdö-vendéglőben — nem szólva itt Siófok telepvondéglóiról.
Balatonfüred Wild étkezőjéről és Balatopfötdvár elegáns nagy vendéglójéröl — oly magasuk uz éthipárak, mint valami európai kényelemmel bererdezetl fővárosi étteremben. Ha bz egykori francia császárokról és más külföldi nagyságokról elnevezett húsételekért bárom-négy koronát számítanak, ezt még érletiénk. Az ilyenek mindig drágábban fizethetitek De hogy miért kell egy adag halért két koronái, egy polgárias serlés, vagy borjú húsételért 1 korona 4ü lillérl, egy pörköltéri 00 lillérl. egy adag sonkáért 1 korona ¦iü lillérl, egy adag fagylaltért 7(1 fillért lizetní — ez mindig rejtély marad előttünk.
Ismerjük balatoni fürdóviszouyaínkal. Jól tudjuk, hogy a balatoni vendéglősök legtöbbje a fővárosból és más nagy városbúi hozatja az élelmitaetokot, ami kétségkívül sokba kerül, de mégsem annyiba, ami ezeket a hallatlanul magas árakat Indokolta tenné.
1906. JULI08 21
Az asszony: MÍI. hát már a számat sem szabad kinyit ni ?
A férj : Azt nem mondom. De az a szokás, hogy mihelyst a függönyt felhúzták, a művészeket kell hallgatni. L\'gy aztán megérthettük a meséjét is.
Az asszony: Remek a meséje, mondhatom. A grófnő meghallgat|a az első jöttmentet. No mosl meg énekel\'
A férj: Kzt nevezik a belépőnek.
Az asszony: Ja|, milyen borzasztó rosszul ülök! igazán érdemes volna a rendőrség Ügyeimét felhívni a sziliházlátogatók kényelme érdekében. Igazán botrányos eljárás.
A férj: Hallgass el, nézd, már mindenki felénk tekintget Ne lelejtsd el, hogy a színházban vagyunk.
Az asszony: Hát azért költöttéi el Hi frankot, hogy a színházban illemórákat adj nekem V
A férj isuttogva:) Hallgass már az Istenért!
Az asszony: Miért hallgatnék? Szabad talán a véleményemet kimoudaui V
A férj: Még egyszer kérlek, hogy hallgass. Mindenki nevet rajiunk!
Az asszony : Kgy peréig se maradok !11 lovábh. Megyek és visszakérem a li; frankodat. Nem elég. hogy ilyen erkölcstelen darabokat adnak, de még a te zsörtölődésedet is hallgatnom kell. (Mégegy.szer a színpadra tekint. No csak nézd, a grófnő (érje a
szomszéd szobában van, ő pedig esókolódzik agy
Idegennel !
A férj: De hiszed a testvére étkezett hozzá Az asszony : De nem igaz, mert az egy idegen színész.
A férj: Hogyha a darabra figyelnél akkor megértenéd.
Az asszony: Hál liba vagyok éli V . . .
A fér) (közbevág:) A világéri sem, de. . .
Az asszony: Kgy percig se maradok lovább! Ki akarok menni !
A férj: Várd meg legalább, mlg a függöny legördül.
Az asszony : Soha !
A férj: De nem állilhalpik fel az egész közönséget!
Az asszony: Ha vonakodol nekem Utlt nyitni, botrányt csinálok.
A férj: Usak egy kis türelmei.
Az asszony. Ah. uz idegeim! (Ajulluu összeroskad. Kgy erőteljes magas ur segítségére van Diillostnak az elszállításnál egy kuksiig.)
Az ismeretlen Ikezet szőrit Dufloslall :) L\'ram, ha szüksége tenne reám a felesége gyógykezelésénél, iti van a névjegyein.
Dilllost ur (olvassa a nevet : | ,11. (i.u alhleta és . . , szelídítő.
Eme mizérián könnyen segíthetnének a balatoni vendéglősök. Maguknak, saját gazdálkodásukban kellene mejílionositaui & baromfi és apró marba tenyésztést. Létesíthetnének a teleptói kelló távolságban tehenészetet, kertészelet és más szükséges dolgokat, addig is, míg létre nem jön a fürdőket ellátó élelmezési szövetkezet.
Az oltani vendéglősöket azonban nem vezérli olyan szellem, mely a drágaság upaszttísát célozza. <*ik jól érzik magukat a drágaság mellett \\s. Leg- * többje kis lökével kezdi üzletét és rsak uz a célja, hogy egy fürdőidénybeii néhány ezrest tegyen félre. Hogy a ki.-zipolyozott vendég másik évben nem megy vissza, nem törődik azzal. Hisz ó ugyanezt teszi
A dolgok kiilissza-litkaiuak megértéséhez tudnunk kell ugyanis, hogy a magyar fllrdök legtöbbje, 1 dáli szóval kifejezve, vándor-vendéglősök kezében van A magyar fürdők vendéglősei nem hasonlítanak külföldi kollegáikhoz, kik évtizedeken keresztül egy fürdőben igyekeznek rendes polgári haszon mellett kielégíteni a vendégek jogos kívánalmad.
A magyar vendéglősök egy évig játszák egy helyen kisoVl játékaikat, azután más helyen kezdik újból — elölről.
Kzt a régi átkos szellemet kell kiölni. Kel kell világosítani a vendéglősöket, hogy ésszerű vezetéssel egy fürdőben ín örokó-s kenyeret, liszlességes pulgáii hasznot biztositunuk maguknak Sokkal jobb hírt szerez in agának a magyar vendéglős kar, mintha csak szezon kirándulásnak tartja a magyar fürdőt, ahonnan löniolt láreávnl bár. de rossz hírrel tér vissza fővárosi, nem egyszer kétes hirü vendéglőjébe.
Nem mondjuk, hogy eme Ószinle. leplezetlen állitások az összes fürdóveudéglósökre vonatkoznék. De n nagy tömege ebből a fajlából kerül ki S míg ilyen a vendéglősök tartják kezükben a magyar türdők étkező termeit, addig nem segílhel ezen semmiféle, még miiiiszlerileg ajánlott — ügyes zóldségkertész sem
Rendkívüli közgyűlés Zalavárniegye törvényhatósági bizottsága ÍDOtt, évi július hó 24-éiÍ délelöll Ili órakor a vármegyeház gyüléstermében rendkívüli közgyűlési, ezt megelőzőleg pedig az állandó válaszlmáuy délelőtt \'.) órakor ülést tart, melynek tárgyal képezik: 1. A 49981/KM.906. n. rendelet a Keszthely — zalaapáti —lenti— muraszombati (regedéi) törvényhatósági közoiiiuk állami kezelésbe leendő átvétele tárgyában. A kereskedelemügyi m. krf. miniszter 44082 V. m. rendelete Keszthely nagyközség képviselölcstületének a villamos világító berendezés iránt hozott határozata tárgyában. 3. A Tuberkulózis ellen Védekező Vasvármegyoi Egyesület lilimtu, a Tuberkulózis ellun védekező Dilliáütuti szövetség létesítésének elősegítése Íróul. 4. Táruok község kölcsön ügye. A Dunántúli Dit|i»szövetséguek kérvénye a folyó évi augusztus hóban Nagykanizsán
tartandó dalversenyre egy ver*ciiydí| adományozás a tárgyalom Mely rendkívüli közgyűlésre I bizottsági tag urat van szerencsém tiszteletiéi meghívni. Zalaegerszeg, litot;. évi július 1(1. tiróf Itatthány l\'ál s k.. Zalavármegyc főispánja.
A csáktornyai választás. A megyei központi válaszlmáuy e hó l»5-ikére tűzte ki a Csáktornyái választási. A válasziás u jelek szerint küzdelmes lesz. Jetöltek: Festetieh Pál gróf 48-as függetlenségi.
Hajós Kereue dr. alkolmánypártí és a hirek szerűit két jelölt demokrata programmal. A győzelemre Kestelieh Pál grólnak vau legnagyobb kilátása.
A megyei közigazgatáat bizottság li a 11-
Ihyány l\'ál gróf főispán elnöklésével tartotta júliusi gyűlését. Az alispáni jelentés szerinl az előbbi hónapban 16 ezer 244 korona lüzkár volt, melyből bizto.-ítás-[sal csak 72(i7 kor. térült meg. A mezőgazdaságnál , itt-ott fellépő sztrájkok jóformán csak próbálkozások ¦ voltak. A gabonák elég jók, a takarmány szép termést adotl. Az adófizetések inkább uralás után várhalók.
10P6. JULI CS Jl.
ZALAI KÖZ 1. (i N Y
Útközben.
L»ndro, oi Ami.eií.. v.%y4l>«r,( jatiuá bú 15-ín. az Ampezzó völgyének billiard-asztalhoz hasonló
azt osztrák. Még jó, liogy olyan kevés iti a magyar. A nyaralók Tömét a nagynéniét birodalom szállitia. Kzek a világjárók viszik a legtöbb pénzt az idegenbe. A magyarok miiin a tiroliak ében halhatnának. Kzt
országolja mellett. Schluderbaehtól fél kilométernyi azért mondom, hogy jó lélekkel megnyugtassam a
MOZGÓ KÉPEK.
távolságban áll a mosóház. Mosó konyha és vasalószoba a háznak legtágasabb helyiségeit foglalják el. A vál/U és teknő mellett állnak az arnpezzói leányok aggsz nap és énekszó nélktll végzik nem épen köuuyt. munkájukat. A réten megszárított ruhát pedig egy serég vasalónő munkálja és rakosgatja. Az arnpezzói leányok arról híresek, hogy eredeti festői viseletüket B kor divatja nem igen változtatta meg n hogy ez a uépviselei arcukkal és ennek szép vonásival teljes li irmóiiiábau vau. Nevezetességük uek köszönhetik a nagy klientúrát A máshoz nem hasonló és mégis lestói mosoda érdemes a festömúvészN ecsetére. A niflííida egy fő mosónő vezetése alatt áll.
A mosás iránt érdeklődve, kérdezősködtem az egyik moaóleányuál. Idegen helyen minden ügynek apró részleteit jó ismerni, ha kárt pettj vallani.
De igyekezetem kárba veszett muuka volt. Kér
tulipán szöveiséget.
DR VILLÁNYI HENRIK
Huszonöt év.
Irta MARKOS (MATKOVIOS) GYULA
1.« )¦¦.!••-!¦¦.
I (A* 1SH1-I.cn Nagykajiitiaii trriticK(íc!( ifjak l\'ö evet i.lal-koixa alkalmára.)
Huszonöt év, liuk! ... Az ídó hogy eljár! . . . Kizoiiy-b\'tzony miulha estk teunap lelt volna . . . t\'sak alig volt tavasz, már is gtt vau t nyár l\'gy reptil az idő . . szárnvojj iramolva . . . Huszonöt esztendő : ép egy .negyed század I . . . Volt. nincs! - - - Mint egy röpke, eltűnő káprázat. A Zalai KözlöTT? egyizbfii megemlékezett . Hu sebaj, link! ... Hu tnnnek is az évek néhány iparágról, melynek művelőit a divat a kor ,,k lar,Jflk MöM, M \'"^g «lnek
áramlata szegénységbe döntötte. Hemutatlnk néhány jJ?, mi ls »"tjuk még, hal\' isten mert élünk. , „ , ? . , , , J Sót el sem eresszük .. . mert tele nem felünk
tollvonással a szegénység tanyáinak lakúit, ahol meg- Hllszonöt esztendő! Huszonöt esztendő! . . . találjuk az egykor hírneves .tulipános- szüesípar Szervusz, ki elmúltál I .. . S szervusz, te jövendő! akarunk milV1\'\'0\'1\' a. \'\'iszes zsinórozással dolgozó magyar-j szabókat. »
A szegénység tanyáinak lakói lassankint szaporod-
Egy nyomorgó iparág.
A lábbeliipar haldoklása. Valósan - tzinzació nulkii .
Huszonöt ér. link! Kgy ivadék korai . . . S mégis, közöltetek, ha jól korul nézek,
déseimre csak .1.« válasz, kaptam. Végr. oda «611 1^1«°^ lakói . mag,.r cipészek é, csizmadiák. ^, ,,,gyo^\'sí, még" becézel.
,1 egyik leány a másiknak: „(Jhiauia la padrona." "a » "peszok es csizmadiák — akik nem a A r;vi ,j,|„,„^g r,;,j j0 k,,,ff,|v
Es a padrona megjeleni. KlöszOr azt liillom., *,\'í\'"10" lartanak lenn dialís kirakalu helyiségei.-Mint örömmel látom, oh még bernietek él .. . hogy Tizláti la bella- lestlnénye megelevenedett j nall,,»1 a kültelkek lakói — tollat forgatnának és Leizfeljebb Ián hajunk szurkolt meg — keveset, l\'gyanaz az arckifejezés, hajzat éa viselet, csakhogy \' "laposan ftfraft helyzetüket, ugyancsak különös l\'e kinek nem tel.zikfosso I Vau még etaet!
... tv\'--. i xi. . •) i-it-i i-j i hZ\'Teliii biugobm es?. Ii.in.il is lebet .
épen az ékszer hiányzott. M-l siolgélulnak a Mbb.llip.rnak. A legszentebbet, a Hazái. , Nemzetet! . . .
Tiziáu Is, a közeli Vadon szülöttje, a nép; Azt hinne az ember, hogy Nagykanizsa buszon- Ijiiszonől esztendő! Huszonöt esztendői gyermeke volt. Erre a tényre Velencébeu a magyar\' u,,!Z(,r lakosa és ennek népes kornyéke szépen eltartja Szervusz, ki elmultai! Szervusz, te jövendő! . . cicerone llgyelmeztelott.\' Az Aeademia realc képtára- « \'P"rfg kontlbelnl 170 művelőjét. De nem igy áll bau van más világhírű képek kozt Tiziánnak egy B \'lolog.
lefeklóriuni képe: .Mária templomba menetele, a! A cipészeknek konkurreneiát e-inil a rakiárám, templom lépcsőin guggoló helyzetbeu tojást áruló ,imIí "lözönli a várost, valamint elvonja forgalmát asszony. .Lássa", szólalt meg a magyar eleerona,\'» munkás és a kontár, vagyis azok
Hilszonö; év, Iliik ! . . Kl-e még apátok V! Vagy legalább édes anyátok még él-e?. . • Itrága szülök, ezer áldási mondunk rátok I A Inti hála szárnyou száll ma égbe . , . Legyetek megáldva mind, akik csak éltek
„zie" munkás és a kontár, vagyis azok, akik
ez a tojásos asszony Tiziáu anyja.- Ku nem kérdez- mesterséget iparengedély nélkül, tehát az engedély- fi kik már meghallatok, nyerjelek uj éltet!
tem derék ciceronémel, hogy ezt az állítást mivel lyel járó adózási terhek nélkül, Iliik. Megrendelésre, BJn\'MiwitlI • II habokban
tudja bizonyítani, hanem elhittem neki, hogy Tizián \'\'«•«. hogy az ember életének javarészét cipóben «¦« 12*3* \'"lik ,\'H\',|,\', ",k
a nép gyermoke. Hogy a l\'levo dl Gádora népével »111 és a lábhoz simuló szabott cipót nem pótolja a _jjWj„u\'.....g „ u,,;„ maat \\„.m„,ví;
rokon .orlinai uóket loslclle velencei műhelyében is, legkitűnőbb gyári cipó sem, mindezek dacára meg- Huszonöt esziendó! HojiOUÓI eszlcndó!
arról a szép padrona niosónóiu is meggyőzödön. rendelésre n közönségnek kis százaléka dolgoztat, de SieNMlal, ki elmúltál! Szervusz, le jövendő!
Hamar megalkudlum vele, hisz a szép uövcl CDnül is 11 módosabb, vagy mondjuk, kényesebb része
szemben meg a vasúti kalauz is lovagias l\' B««b4l és lludaposlröl hozalja cipóit. ««»»»•« >j<; a \'"\' "™\'" »"......"!
D. aztán egy különös, előtte különös kéréssel Hét,, ismer, előkelőségünk vau, aki a fórumon l^a^SUUít 11 híva\',,\'«k
huzakodtam elő. lelkesen szónokul a polgártársak erdekeiért, budapesti .{)ir k(,j|(l,. js t;rll. ^.[„„j ,tfy keveset,
— Legyen szive*, tény képeztesse le magát. ruhában és bécsi cipőben. A polgártárs pedig kény- 00 sebaj! A munka mindig nemesített,
- Von mieh? - szolt túri né.....tséggel és t,,,,\'» forgalmas helyen- drága boltot bérelni, egy S muukátok gyümölcsétimmár élvezitek
másik helyen műhelyt turiaui, hu segédekéi
anyunk.
nagy ijedtséggel a padrona.
lart. élelmezés,
Lett köztünk s orvos. 4 pap és d ügyvéd,
Kik szivükön hordják a t: .zjoh-t üdv.!t .
- Igen, de megígérem, hogy nem éu, hanem M<*oak is kell lakás és a kanizsai piacról eiennezes, Uu ktiztft||k ., [U;^ gwíií •_. biró,
fizeti az adókat és illetékeket, küzd a hermozgalmak- Kgy körjegyzú, egy lanár es egy innitó . kai, a bóráremelésekkel. l)o amire link. én legbüszkébb vagyok.
a leányom fogja ónt levenni.
Ez . kijelentés egy kissé megnyugtatta u pad-ronái és nagy leereszkedéssel két portot szentelt e imiveleltiek. De jutalmul képet kötött ki magának
Es most a &zé|i padrona arcképe tény képgyűjteményein egyik legértékesebb ereklyéje. Kzt a modellt még valamelyik hazai piktorunk tol fogja barnulni.
Kelhös, eaös égbullozat borult 1*J nap óta a
Nemrégiben a nagvkanizsai cipésilparOSOlt a Az, darabont közlünk de egy sem akadott.
eiiiő árát a munkabér emelésének arányában föle.....Ini Huszonöt esztendő! Huszonöt -szi-ndŐ!
kénytelenek voltak; oz a megegyezés nagyon szép Szervn-z, ki elmnhrtl! Szervusz, te jövendő! papiroson, de lehetetlen kivinni, mert a megszorult
iparos kéuvtelen visszatérni az olcsóbb árhoz. Huszonöt év. liuk! Tudjátok-e, mi sz?l . - -
A csizmadia ipar — sajnos — a kivesző ipar- Nézzétek meg ott fenn azt a szép kis erdőt,
égalj közé tartozik. Tessék megnézni a hetivásárokon Mely azóta meglett terebély már biz nz.
a paraszt lányokat számtalan bécsi vagy módliugi Ott a dombon, fent, a gimnázium előtti
eípőt hord, a legények is mindinkább hajlanak a Azt akkor ültetlek vékony csemetének
téjrfr Hogy az alpesekbeu ez mit jelent, azt csak az |||(H|t,r|| (,\\^tjM viselésére, amivel cipő jár. " \' fis most nézzétek meg, azóta mív
tudja, aki végig élvezte. Ma először sütöd ki a nap. A Cl,\\lim i,t.,ásárló helye a heti- és országos- Mi vagyunk ám azok, mi is v«h>k nőttünk
Uj hó borítja a hegyekel. A nyaralók a villamos t^„{lT sátrai, minthogy uzouban a nagykanizsai piactól A|. kályha koré Uluek és muleugetik lábaikat. Hegyormok Zalaegerszeg, Keszthely, Kapusvár, Szombathely es ; el voltak takarva sze-1 a többi helyek i lurgalom jelentékeny részét elszívták, ma már csak a mesterségükhoz kötött regi
l jégárak hosszú napokon át i
meink elöl,
emberekel egymáshoz. Mindenki érezto. hogy lulaj-
l)o ez az állapot közelebb hozza az idegen ^fíjm ^ ,•,.„,, ipar„kml
deákokból emberekké lettünk. Ellünk szép delére jutottunk el vele Meg egy kissé csak — fel!... Aztán már caak | te-le!...
Huszonöt esztendő! Huszonöt esztendő!
Il.i .
hume-stead intézményt behozzák, a magyar Szerv.isz. ki elmúltál! Szervusz, te jövendő!
Nemzeti Szihhái művésze mondta lurdében kutya hideg napon: „Kz a
gyszor egy tátrai i idémentet valódi, mert én | közelebb
részesülnek. A béruiozgaluiu pedíg Huszonöt év. liuk! (íingalnug, gingalang! . . .
een iparágat a megszűnéshez, m-rt Jnt-e eszetekbe a szinusz, koszinusz!? . . .
Tálrába nem nyaralni," banem telelni megyek. H*|Jg? af. » es.zmadia-mesler. akinek üzb-to munka- Nekem legalább nem! Ue egy bájos szép hang
... a-, . . • * ; . ~J béremelést niei,\'bir|(>ii. Hiszen megélni sem lehet a .Most is lülembe eseng\' Ah, az edes — 1\'nmusz
jaraini akarok, olthun muraduk, olt meleg vau." mai c^prCseM keresetből, amely ulán sokszor, egy- Deák^vagyok újra. Isten, ember látja
¦gy vagyunk mi is. Mi itt mindnyájan telelünk és jegy vidéki vásár alkalmával, több akiadása, mint az S hónom alatl könyvvel megyek iskolába,
"üaszióftt-humorral beletörődünk a helyzetbe, meg- összes bevételei. S látok egy hosszú sort szépen kanyarogva, "igjclve az oithoumaraduttakat — legalább egyelőre.1 íme. igy jönnek léire a nyomorgó iparágak és I Mennek a diákok a felső templomba... Mert reményünk még van, hogy szeptemberben olt- igy szaporodnak a szegénység tanyáinak lakéi. . . hun meleg lesz. Lesz még szóló és lágy kenyér. Iltl azonban a hazáért izzadni nem lehet. .Megakadályozza!
\' 8 a meuet végére nem vagytok kiváucsi ? Ni, a Farkas Laci, meg a Hektor báesL Huszonöt esztendő! Huszonöt esztendői Szervusz, ki elniullál! Szervusz, le jövendő!
4
Bál* il K Ö 7. h Ö N V
1.06. JULIUS HU
Holnap gyertek újra! Tartsunk Tcdeiimol Ti minisilráljatok. én meg majd misézek. .1" liukhoz illón \'i:¦ -1-1ii.k az Urat S foglaljunk imánkba minden nemesi, szépet, l\'gy is oly rövid, hej. ez az egész élei Kgy-kél nap, s raegérlhik uj huszonöt évet. Már aki megéri! De hogy mind megérjük. A Kelséges Istent épen arra kérjük ! Avagy tudjatok mit, |ó (luk, pajtások! Kgy uj fi év az már igazan sok . . . Fogjunk ki az időn! S kifoghatunk régre ! Jöjjünk össze eztán minden tiz-tiz évhe. Huszonöt esztendő! Huszonöt esztendő* Szervusz, ki elmúltál! Szervusz te jövendöl
HÍREK.
A kauiziai oselédokről.
Személyi hír. H i e m e s c h Frigyes, az Osztrák Magyar Mánk nagykanizsai fiókjának főnöke néhány heti szabadságra elutazott városunkból.
— Huszonöt éves találkozó. F.rdekes (alálkozó lesz Nagykanizsán szombaton, e hó \'„\'i-ikéti. Azok találkoznak, kik a nagykanizsai főgimnáziumban l8Hl-ben érettségit tettek A huszonöt éves találkozók kozt vauuuk: Markos (iyula és Hukó János országgyűlési képviselők. Darányi Árpád dr. honvédezredorvos Léke Kmil dr. Ügyvéd. Szabó Zsigmond dr. orvos, Ollop Mór dr. ügyvéd és mások. A találkozó alkalmára Markos (iyula poétikus alkalmi verset irt. melyet a Zalai Közlöny más helyén talál meg az olvusó. Krdekesnek tartjuk megemlíteni. Hogy Markos li.vula ezelőtt 25 evvel „IhicsUszó társaimhoz* eimiiiel hangulatos, szép ulku\'nu költeményét, ugyancsak e lap hasábjain közölte.
(AVjfi panasz, mely mindig uj marad.)
Nincs olyan elcsépelt, de azért mindig bosszantóan U| kérdés, mint épen a cselédkérdés. A cselédekkel mindenütt s mindig sok baj vau. az igaz. Hogy ennek mi az oka, ugyau ki tudná azt megmondani. Csak az a tény, hogy jó cselédet nehéz találni. Annyira vagyunk mér, hogy az úrnők valóságos rabszolgái a cselédeknek, törniük kell minden szeszélyüket, csakhogy olt maradjanak s igy uiutáti meg legyeiiek kimélve az Örökös cseléd változtatástól.
Vaunak és lahiu nem ok nélkül, akik a cseléd-mizériák legfőbb okozójául a helyszerzőket tartjuk Kzeknek az érdekük a folytonos cnelédváltoztuias, hisz mennél többször változtatja szolgálatát egy cseléd, annál több a közvetítési di| Kzérl vau az. hogy a kóivetitó intézetek állandóan tömve vannak facér cselédekkel.
Hogy pedig jót nem tanulnak egymástól, ha így egy tömegben együtt vannak, az is szent igaz. Legfényesebb bizonyítéka ennek az. hogy pl ha egy falusi lány helyszerzó nélkül elszegődik valahová, legalább eleinte odaadó, hűséges, szerény, a — ami természetes is — a hclyszerzóiiél való pár napi taitózkodás után annyira leformálódik, hogy mindjárt a belépés elölt sokszor u legképtelenebb követelésekkel ált elő s ezeket aztán az asszonynak leliesilení kell, ha egyáltalában teljesíteni akarja.
Kégi igazság az, hogy a facér és nem facér cselédek az erkölcstelenség terjesztői. Csak végig kell esléukint menni az utcákon, végig kell nézni a cselédek s a hós Marsliak üzelmeit, akkor az ember eleget Iái s tiszta képel nyerhet a cselédek erkölcséről.
Most már csak azt kell elképzelni, milyen hatással lehet »z ilyen perszoim az olyan bálban, ahol pl. romlatlan liutal leányuk és link vannak. Ha ártani uein is árt. ha a nevelés ellensúlyozza is, hogy az erkölcstelenség bacillusai ne találjanak fogékony talajra a listai lelkekben, — jóra semmi esetre sem szolgál. v
Sokszor nem is az utcán, vagy mulató-helyen, hanem egyenesen a házban lizík üzelmeiket u cselédek Mindjárt a belépésüknél kategorikusan kikötik, hogy a szerelőjüket fogadni akarják a konyhában — s ebbe az arcpirító követelésbe — mely szinte bámulatosan egyforma a belépő cselédeknél. — a szolgálutadónak bele kell nyugodni, Hogy ez nincs rendén, hogy a kózerkólesiség sülycdésére, vezet a konyhákban és a kapuk alatt esténkint tartózkodó nnifnrmisos, vagy anélküli vendég, az is bizonyos.
S hogy ezeken a bajokon segíteni kell, az is bizonyos. Rendőri utou ugyan uem, de társadalmi utou igen. F.peu ugy, mint a cselédek lehetnek szolidárisak követeléseik előadásában s a kierőszakolt megengedés utón azoknak alapos kiaknázásában, ugy legyenek a szolgálataitok is szolidárisak abban, hogy az ilyen cselédekéi uem fogadják fel.
— A kivándorlás Zalamegyéből. A
kivándorlás »7. ujaljlji időben megyénkben is veszedelmesen emelkedik. A tósgyükereh magyar nép iti hagyja réici hazáját és Amerika földjén véli feltalálni uj. huldogabli hazáját. A kivándorlás okaival már módunkban volt foglalkoznunk. A/, alispáni hivatal tétele-. pité.ssel óhnjijn leküzdeni a kivándorlást, mely n következő képet mulatja :
Útlevél kiállításáért a mull esztendőben összeseit beadatott 1246 drb. kérvény. A kérvényezők Uztil összeseu 1150 egyén kapott útlevelet. Kzekból az 1905. év 11-Ík felére esik 3\'iíi útlevél, amelyekből 3;"iH drb. útlevelet térti. 88 darabol pedig nő kapott. Legtöbben vándorollak ki a sümegi, tapolcai és alsó-lendvui járásokból. Legkisebb n kivándorlók száma a Csáktornyái és novai járásokból, amott 2t\\ itt l.6u_-*— A kivándorlók korát és nemét illetőleg :i kiállítói: összeállított statisztikai adutok n
— A honvédség nyári gyakorlatai. Az ország _ összes kaszárnyái üresek. Usuk épet. akkora mindenütt „u^^\'i^ a legénység létszáma, hogy orszolgiihu^l leliesilhetnek. ¦ ,\' Augusztus elsejéig tart a kaszárnyák « gvöngvállapola. k«v«tk«ó ,,lr\'«k Kivándorolt összesen, aztán bevonulnak mindenüvé a most besorozott újoncok j beleszámítva a családtagokat is. 1270 egyen. Kzekboi ós ezzel kezdeiél veszi a katonaság legfárasztóbb\' 2ti éven\' aluli férfi 143 és 811 nó; 60 éven aluli mtiukája, az újonckiképzés. Eddig ugy hirlett. hogy | fBrrj 710 és Ufi tiő: 50 éven felüli 26 férfi és 7 nó, sem a közős ezredekhez sem a honvédséghez ne...: y. |M A mint a számadatok bizonvitják tiiviuk be az idén a tartalékosokat nván és őszi gva-1 7 «. . 0 , , . ,,,,,, ., korlatra. Időközben ezl a tervet megváltoztatták, mert a u\'*-úüb Mámüt H 20 « Bu ™ kózöu \'™ l"s7lk a honvédséghez mindenütt behívták a lartalékosokal W, vagyis a legértékesebb munkaerő veszik el reánk 35 napi fegyvergyakorlalra. A tartalékosoknak augusz-\' nézve
tus- 1 -éli kell bevonulni, Tekintettel arra, hogy a _ Benedek Gyula - két Özvegye. Kilottyant
tényleges állományú lisztek az ujoiickiképzéssel tesz-;umlékszik még olvasóközönségünk Keuedek (iyuláru uek elfoglalva, a behívóit tartalékosok gyakorlataikat a tavaszon Sopronban elhunvt színészre, ki uéliánv.vig kizárólag tartalékos lisztek vezetése alnll topják végezni, j Köveasi sziulársüluláliál működött, mint jelleuisziuesz
— Horváth György gimnáziumunk igazgatóját . Kgyik fővárosi htp egy szombathelyi tudósítás nyomón a kegye* tuuilórend kánlalani nagygyűlésén ismét bigámiával gyanúsítja meg az elhunyt színészt. Jó megválasztottak a nigj^tnitsai taranái Ionokévá,
forrásból ez ügyben a kiitetkezókr/il értesülünk: Tény az, hogy lletiedek Űvula Némethy Jolánnal ¦¦¦ mull év őszén összekelt; de Valótlan az, hogy első nej-\' llera Kózsu, az összekelés idejében törvényes neje lett volna, vagyis hogy tó le el uem vált volna. Mert Heuedek (tyuláuak Héra Rózsával Orosházán I ss 1 május 2-án kötött házasságát a budapesti törvényszék l:<04. jitlíils 5-én, épen az alperesként szerepelt Bem Kózsu hibájából és vétkességéből, felbontotta. Az 1 szívesség a Invala mm mb (- jMs ^ a bBtop«ti kir. itélólábl.v
-llZ!.\' Í.:!",\'.\',T.\' ™i*fj l»0ft. november 7-én a magyar kir. kúria helybenhagyta. Kegyetlenség léhát egy halott ember felszim-s információra büntetendő cselekménynyel megvádolni. Beru Rózsa pedig, ha néhai Benedek üyula néreii bármineniü nyugdijat akar szerezni a színészegycsület-
— A rendőrségi sajtóiroda. A rendőrkapitány* sági működési anyrg fel-zaporodása mellett leliutetleu. hogy az ujságtud jsitók mindenegyes tisztviselőt külön felkeressenek ujságanyágért és hivatali tevékenységében e cimeli naponként többször feltartóztassák, viszont a hitlapíróktól is sok illót elvon az egyénen- ti kénti adatgyűjtés. E kellős körülmény indokolja a1 j{oísa hibájából sajtóiroda rendszeresítését, ami • * részéről a sajtó iránt, viszont a nem ritkán kényes anyagnak a közérdek szerint való kidolgozását. A sajtóirodát a tegnapi nappal a rendőrfőkapitány vette át és már az első kommüniké
igazolja a személyéhez fii7.0II szimpátiát, a kiadóit
anyagi,.,, benne van minden. »„„ .l»k«i«. adat és m M iarVéun\'el.,1, rtolgol mini, annál hVlulribb semmi, ami fölösleges. — Megjegyezzük azonban, hogy et hi ujiuis (iyórütt történt.
mert a felbontót! házasságuól gyermekek nem &zu-lettek. Az okmányokat, melyek mindent bizonyítják,
— Úszóverseny Keszthelyen A „llahiuni a „oproni anvakáiivvi liivatal nri\'ili-libi\'ii 6rzi.
I szók Kgyesülele.- jnlius ií-én ia,t|a nemiolkMi ni—it-^i i ,,,, 11
uazowmnyét. A reodeio .Ikertlt • ~, Dicsetetes mozgalom. Luutókli
íereenj véd6jónl gróf Batthyány Jí.z«,-fnt, Kesziliely mclwllult u magyar hangzású tiev szükséges-varosa ürhzAggvnh\'...i kdpviaftlójél mugiiyurili. Oróf sóg,!t. A jo ha/.illt t\'r/.ÓHi\'IH\'k elsó nt\'11,08 Peatetien Tasziló — i,ár a rerseuy idejéu távol h\'sz — niegiiyiliiikozá.sii. hit idegen iievót magyar ikkdp »k«rta aportszMoteiil ía áhlMatkraz.íiiíi kilVjo-; ||iul„zásuvil| McriSü f,.|. \\ jelenlegi nemzeli zt\'sr.. jiiitatui. Imgy a rerseoyre erteken Unté ntdiiai . ¦,•/„„ A„ , ? , aiiDlou fel, A ,,"\',,„z6k a\'víroa v,„,IOK,i |t.»z,»k, »\'»*K»l«i" »1<\'J\';" \'"™* kötelesség, ha uz inig az u.iautazúk isbWale keilvezinunyben fngnak emhetvk. Inif.sak valami nagy családi esemény részeanlni. Ar.uk, akik a magyar tenger azepaégéheu1 nem l\'Qzödik a névhez, magyar hangzású még nem gyönyörkMIioliok, alig találhatnak emel névvel szerez magának a küzdelmes éMSen keilvezőhl, alkalmai, hogy maguknak ezt a gyűnyérllaé- tiszteletet és közbecsülést. A derék kaiKM-get megszerezzek es Igazán minimális kollsirgek 1 „. „¦ .. ,. ,,„„„„,_,„, f„:„„, >t. ti
mellett néhány élvezete, napol löltaenek Keszthelfon, vf"»k *C8or«tC- mozgalmat fejlőnek kl 0 a Halálon legszebb vidékén. : terén. Említettük mar. hogy az oltani pos-
- Viher. Csiliartökön délután li éra felé muzy : \'á»ok tömegesen magyarositják meg idegen szélvihar vonult ál Nagykanizsán éa környékén. A szél hangzású családnevüket. Most meg arról óriási erővel vonult végig az utcákon, honnan a járó- értesülünk, hogy a kaposvári kereskedők kelik kapuk alá meneküllek, morl a járáa szinte koréhen is mozgalom indult meg ez ügyben
kárról is érkezik jelentés. Nálunk csendes esö követte valtozlatas iránti kórvenyót. L dicséretes a szélvihari,
inozgiiluiai nálunk is követhetnék.
Mit igyunk?
Ai eliOrondü term«ai«tea aiSnaavaa natrontarUlmu aavinvviiel, a mohai
([italuk * ajinUlolt ai Ayiu
AGNES»
KEDVELT BORVÍZ}
forrást, mart folldllenül liuta, kellamos Saolcaó
SAvanyuvixi dús atAnaavlarlalmnnnl fogva nomcaak bíilns óvszer fcrtoio elomok alien, li*nem a bonná foglalt gyogyaoknal fogva - kilOnÖ auro a legkülönfélébb gyomor-, lógcio- Üa húgyszervi beiegaégeknek.
Vagyl rii«g41atok * ajtohtok *\' Afnét*<vrrS<l ai arunk aioli ni|)oa intuii griijizirri tattili » liainarowti ..rii^t Utiivitan kerültek kl «Wil biioay!*U)k! ir. liUti ir- lUnben:^. Ir, liriir, ir liaiiirl. Ir. larckira\'l. Ir. Akaitlii. Ir. IIadi|, a*r. Flnliir. Ir. Iaiall|. ir. Rmi Ir. Rirnir. dr. Diákira1), ir. Iilaak, dr Virfi. Sr. Szaké. dr. tclaldaai. dr larueili, dr. Unir. dr. ¦irkailali;. tik-iktat, a kik u Asnaa-foirSH .. li|iaaii|ikbia tjáaUtlák idigti i)gBgrki|ekaál. ekriilkai iMaarkintaiiál, talli kirltkidl kari alia, cioilliaruliml. aiiaUarail. tilt- li kilja|kali|ii|tkail. ittáijUliauiail. nriiigiajiignil, miai iiainrl lirloio biligiiiik itln fiyiihus, chulera HU) ll../uim-.»k mmin ra.Wílliiciei.iiel vabml^cl na-
Kyolii. iwegckhcii mimlvn kltli irtéki min »r ligi i ln uáiianil tllltttt 11»Él, iÖI a noiUrliliel 1> llcidbt ; li,JJfv iu ágaii.ferril ilílt a legíMBÍnyebti eniticr i« könnyen megMoreihorte, .ms-y-hl, ildikl virjMoJtUn letak»u.k Kcnte.icitck, ngyarwii n iWu idiisatwk limanelü füíeie lágyan kiiaata. A tarráikaialiiii. - lipkila aindia lliitrlililhia ai ilmnig" iindigtibu.
1900. JVIWS 21.
— Halálozás. 8zeidniann Samu városi képviselő éa^n-ényhalé-ágj bizottsági tag folyó lió hi,Lq este S órakor életének f>i>-iL évébeu Nagy-(íiiiiizsáu meghall
— A Nagykanizsai Általános HjuságképzŐ EgycsUlet í. hó Hl én esle 1) órakor larlja IQÖ6. évi rendes közgyűlését, melyre a tagok azzal hivat-uak meg. hogy ezuttal az u megjeleul lagok számára való tekintet nélkHl is meg fog tartatni.
— Beiratkozás jogakadémiára. A következő sorok közlésére kéretniük tél: A tiszai ág. hitv, evaiig. egyházkerület eperjesi ősi Collegiuntának jog-ikadémiájáu az 11)06—1807. lauév 1. telére a beiralisok 191)11. szeptember 1 -tői 12-ig eszkőzlendók: az előadások szeptember l\'i-áu veszik kezdeiükct. Utó-íagQfl felvételnek szeptember 1.1 — 15. napiuin dékánii . azután pedig Unán-kari engedéllyel lőhet helye. Akik |ogj tanulmányaikat csak most fogiák kezdeni, azok az érettségi bizonyítványt, ukik pedig az egyeiemek-rftl, vagy más jogakadémiák^! lépnek át. azok csupán eddigi leckekönyvüket tartozunk a beiratkozásnál fel-niulatiii. Azok az egyéves önkéntesek, akik ténylegeB katonai izűlgálalukul f, . vi supt ht : yxi h\\Qtik be október l—-8. uapjaiu iratkozhatnak be. A vizsgálatok baláritleje szepl. l-lól 10-ig törjed. A félévi tandíj 50 kor Evangélikus lelkészek, tanárok és taui-lók liai — tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra — minden további folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók általában részesül-h-\'iuek a Collegíuui kebelében fennálló, ujonuau épített s kényelmesen felszereli lápintézet kedvezményeiben, A szegénysorának tantli)mentességre, tápintézeii díj eleugedésre s a jelentékeny alaptőkével rendelkező ,Jogász segély-egylet- támogatására számíthatnak. A
szünidőben mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli megkeresésre is. szívesen szolgál a jogakadémia igazgatósága.
— Kutyák a kávéházakban és vendéglőkben.
Igy tudjuk, hogy a hatóság már régebben rendeletet adott ki. amelyben megtiltja, hogy kávéházakba és nyilvános helyekre kulyákat vigyenek A rendelet d..eára azonban a kávéházi és vendéglói helyiségekbe állandóan kutyákat visznek s néha a toldd hü dt kutyák valóságos kutyaheeeeket rendeznek, a vendégek rémületére. A kávéházak és vendéglősök tulajdonosainak kell ligyehinztotuiók a vendégeket-a tilalomra A rendőrségnek; pedig Ügyeimébe ajánljuk, hogy a rendelet végrehajtását szigorúan ellenőrizze.
— Déli vasút A Balaton mentén időző közönség érdekében a budapest—Csáktornyái vonal állomásai lBudapest*Kelenföld és Fonyód-fürdötelep kivételével) valamim A liga kitérő és Huiatuii-Földvár megállólndy leljogosittallak arra. hogy Halálon-Világos, Zamárdí, Szárszó. Lellc, líelatelep. Huluton-Kere.sZtur-fürdö és Italutou-lieit\'uy balalonmenti megállóhelyekre I, i július hó Jjfi>álól bezárólag augusztus hó :¦ I éig gyorsdarabárukai vehessenek fel A szúllilásra vonatkozó feltételek az érdekelt állomásokon és megállóhelyeken kifüggesztett hirdetményből tudhatók meg.
— Közgyűlés. A nagykanizsai vendéglős, kávés, mészáros és pincér egylet elnökségéé hó 19-éu tartotta félévi közgyűlését.
Jégverem és szerelem. Kgyik vendéglő kairkiás Jucija, a nyári forró szereleni különös áldozata lelt. A cieilst BierelmeS lovagja holmi húlleiiségeu kanta, amire aztán elhatározta, hogy megleuyiti a forró vérű teremtést A lovag bosztljábun logika ts vau. Sót ,valami angolos módszer. Nem dühöngött ugyanis a megcsalt szerelmes, se kést, se reiolvert nem használt, csak belelte egy kicsit a hűtlent a jégverembe. Hadd httljöu le a lázadozó vére, gou-dolta magában. S a forró természetű Juci l óra hosszáig hűlt a jégverembe zárva, amikor is kétségbeesett zörgetésére a házbelíek meiiiették ki különös börtönéből.
— A gyermekhalandóság elleni kUzdéae
mellett szükséges olyan csecsemőknek friss tehéntej helyeit egy könnyen" emészthető fis mindig egyformán táplálékot nyújtani. Kzek a követelményeknek megfelel
ZALAI K 0 2 I, Ö N Y
kilionösen a rég bevált Nestlé gyermeklápliszi, melyet egyszerűen vizbe főve egy tökéletes gyermektápazeri ád. Hányási ingertől és bélhurutoktól ment és már volt\' emésztési zavarokat rendbe hoc
- fiiTiéiiiziti léiilléktk aikiiuliink. Mulatóknak, íkik a fínykíj.iHoi, « legvoniótib ci mMeitki alial Uhnyen ii.. ilh ,¦ i teorl iránt írdeklWnek. ajánljuk ai ,.\\ Mull* c*Sn5k (Htc.. Tuchlauben g, o. ít klr. tttr uilliu.i ISJa. «U fennálló fcre/kei.cucil etikS*al külílnteh\'e.^gek tiuhiiii, amelynek ke,-e* arjegyiekel kUánatr* -iWeicii kik) el btnMMVt a tej-.
A prostitúció Nagykanizsán.
A veszedelmei álszemérem.
Sürgői IntizKidést kérünk.
(I.l Szokatlan e tárgy, melyről itt irni akarunk A vidékies uaív felfogás az erkölcsök és az álszemérem leplével takargatta ezt az ügyet, melynek neve: prostitúció A sajtó is kerülte e tárgyat és igy történt meg, hogy a finomabb érzés nevében a festett \\ilág erkölcstelensége ott terjedsz utcákon, meri Így kívánja az álszemérem.
A fővárosi sajtó több orgánuma felvette a harcol ezen álszemérem ellen. Hasábokai iruak tele a feslett bürök világából és az igazság fáklyájával igyekeznek kiélni, vagy legalább szlik mederbe szorítani a bűn világát.
A vidéki sajtó urgánumáuuk példájára mi is foglalkozni fogunk e tárgygyal.
A prostitúció ügyét városunk területén a kép-visclótestfilel által 11)00\' évi augusztus 24-én elfogadott szabályrendelet szabályozza.
A prostitúciót mint szükséges rosszal tűrjük, amint tűrik már most az egén világon, miután megsemmisítésére, kiirtására minden kísérlet hiába valónak bizonyult. Ne taglallak, hogy miért voltak eredménytelenek a kisérlutek, a gyakorlat beigazolta, hogy a prostitúció lehetetlenné tételére felállított elméletek önmaguk által váltak lehetetlenné, végi e-hajthatatlanokká, régsí eredményükben csiráit hordva magukban prostíluciónál még veszedelmesebb jelenségnek, l. í. egész társadalmi rétegek elerkölcsleletie-désenek. Kpeii ezérl, bárhol történt kísérlet erre. — az sikertelen maradt.
Tehát, ha kiirtanunk nem sikerült, a ,tűrés\' álláspontjára helyezkedtünk kénytelen kelletlen.
Mivel azonban a prostitúciónak leijogát kényszerűségből el kelleti ismernünk, a tllrés a hatóságok rc>zéröl nem nagylelkűség, hamun joga a prostituáltnak, hogy türessék.
Kzeu jognak elismerésével és respektálásával vau épen az illetékes hatóságnak módjában a prostitúciónak káros hatását a minimumra Ionzorílani.
Minél jobban nyomja a hatóság az ezen „llirt" joggal élni kiváuókal, minél elviselhetetlenebbé teszi reájuk nézve az előírásokat, unnál kevesebben fognak vállalkozni, hogy ezen joggal vuló élést bejelentsék, hanem bejelentetlenül, igy tehát ellenőrzés nélkül, azon reményben, hogy üzelmeikre száz és száz eset közül csak egyszer jönnek rá, litkosan űzik erkölcstelen keuyérkeruBolüket s igy burjánzik fel a prostitúció legveszélyesebb faja, a titkos.
Körülbelül líz éve történt, hogy a wieiii rendőrség elnökének jelentette az egyik kerület főnöke, hogy kerületében a nyilvántartott türelmi bárcások számát sikerüli neki mintegy •JS".„-kai apasztania
A várt elismerés helyett azonban oluokí körrendelet ment az összes kerületi főnökökhöz, amely azt mondja: v
Örömömre szolgálna, ha sikerült volna a prostitúció megakadályozására módot találni, de mivel a nyilvántartott prostituáltak számának csökkenése nem
erre. hanem csak arra mutat, hogy mindinkább többen vonják ki magukat az ezideig üdvösnek bizonyult ellenórizés alól, épen azon kerületnek működésével leszek leginkább megelégedve, amelyikben a prostituáltaknak legnagyobb része hatósági ellenőrzés alatt fog állani.
Kz arany igazság. Tehát nem elnyomuí, lítko&sá tenni, de a hatóság előtt nyilvánossá kell\' tenni a prostitúciót. Kzt pedig csuk akkor érthetjük el. ha a halóságok — mondjuk - előzékenységet tanúsítanak a társadalom ezen páriáival szemben.
Nem tudjuk, hogy nálunk meg van-e a haló-súgok előzékenysége, de tény az. hogy bár a szabályrendelet üzleten kívül álló magán nőknek 16 engedély kiadását engedélyezi, mégis az elmúlt télen egy engedély sem lelt kiadva, mert a feslett arcú hölgyek visszaadták az engedélyt, most pedig, ha |6I tudjuk H engedély van forgalomban.
Mégis, ha leszáll az eslbomály és az ívlámpák veszik át csendes birodalmukat, sok leány csatangol az utcákon, pénzért kínálva szerelmét titokban, hatósági engedély nélkül.
S ez olyan veszedelmes ügy, mebrjyej foglalkoznunk keit. aminthogy tárgyalni íogjtík_,a szabályrendelet alapján működő bordélyházak ügyét is.
Egy orvoa.
IRODALOM ÉS MÜYÉSZET.
Költészet és irodalom
Irta BAB08S LÁSZLÓ.
A tudomány elmélkedés, a szép irodalom érzés és művészet. Szépirodalom csak ott virul, hol az emberekben, a uépben és nemzetben meleg érzés
van. Tagadhatatlan* hogy a magyar nép dalos természetű, szép lelkű s kedveli a zenét é* dalt. Nem ís lehet az, hogy az Kg oly népet, mely ideje nagy részét a szabad ég alatt tölti — költői érzés nélkül hagyjon, mikor arról beszél uekí a völgy, a patak, a levél, arról susog a lomb.
Csak ha a nemzet szereti az irodalmat, teremthet igazán szépet, jót. uatiyot! A nemzetet csak az irodalom emeli s emelheti fel. az hat iróra s közönségre, s ez a kölcsönös emelő, művelő hatás nemcsak kuliurai, de politikai jelentőséget is ad neki, mert azt, aki a magyar irodalmat szereli, pártolja, hazafivá, honpolgárrá teszi.
Nagy szó ugyan, de én kimerem mondani, hogy a magyar nemzet fetiinaradását, újjászületését nemzeti irodalmának — Bessenyeinek s a testőröknek köszönheti.
Mikor a kormány Bécsben lakolt, az ország-gylllé- Pozsonyban székelt, a törvények latinul szóllak, a főnemesség, a mágnás németül beszélt s a nemzet halott volt, tetszhalott, mi ébreszt é fel dermedtségéből : az irodalom, a dal!
Mily kicsinylőleg, mily megvetóleg beszéloek mégis sokan az íróról, a költőről a dalról s az iro-lomről.
Pedig mikor meg volt bomolva nyelv; politika, alkotmány. el volt nyomva: leigázva, elkábítva a nemzet, mi adta vissza "életerejét, öntudatát? a dal, az ének, mely muiryarul hangzott, a nyelv, mely magyarul Írt s beszélt, mnelyet akik hallották, megtudták róla, hogy ők is magyarok, akik olvasták, felismerlek önmagukban, hogy ők egy árva nemzet liai, k igy a költészet szülte a hazafiságot, a hazafiság teremtelte a magyar szabadságot, s a szabadság alkotta a magyar államot.
Oh! a dal, költészet, irodalom, nyelv nagy szó, boldog aki bírja, B kinek használata nincs eltiltva és csak ezt tudva nem vagyunk képesek megértem a mi nemzetiségeink küzdelmét, mikor nyelvük teljes hasznalatában vannak.
Kimondhatják bátran, hogy a költőknek több erdemük vau a magyar haza körül, mint az állam-lérliakuak. Az irodalom több hasznot tett e nemzetnek, mini bátorsága, ereje, politikája.
AI EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
4747
ZALAI
K 0 Z U X V
!!)«<;. JULIUS SI.
Kgy m-m le t életében a legnagyobb társadalmi tényező a költészet, az irodalom.
fis különösen mily kincs ez nekünk, magyaroknak, ennyi ellenség, ennyi nemzetiség közt a magyarnak •¦ kis hazában, mely nem dicsekedhetik Oroszország végtelen földiéivel. Anglia tengeri hatalmával, a német •¦ porosz egységes világuralmával, hegemóniájával, a francia egylelkllségével; oh ezek a uenizetek könnyen véilik magukat, nemzetiségüket, uyelvüket, irodalmukat, állami létüket, kifejtik nemzeti szellemüket, a műveltséget terjesztik a népbeu s kultúrájuk erőt ad uekik békében és háborúban, de mit kell nekünk küzdenünk saját honunkban a nemzeti létért, az édes haugzatu nyelvért, mely létünk, államunk lundaineu-tumaV
A magyarnak legfőbb kincse, legerősebb fegyvere: a nyelv a nemzeti irodalma, melynek nemcsak feltámadását, de mostani állapotát, fejlődését, politikai s kultúrtörténetét köszönheti.
A múlt század bizonyíték: mi az, ha egy nemzet nyelvét elhanyagolja, eszményi tartalom, nemzeti aspirállak, nemzeti genitis nélkül éli le napjait, mikor a vad, durva realizmus,f pénzvágy, hatalom, hivatal-vadászat üti fel lompos fejeit
Hogy hanyatlik le ilyenkor az irodalom, mily sivár az élet, száraz a levegő s fojtó, s mily hitványok, komiszak az emberek.
Emlékeznek Önök az ötvenes s !it)5 G-os évekre?
És a költészet még sem halt meg. az irodalom Uzdve dolgozott, dolgozik, már van Akadémiánk, r\'.iiiházunk, nyelvünk, irodalmunk, nem idegen a \'iagyar hazájában, nem jár számkiüzötten az árva lm, a dala mégis miért oly szomorú?
Színházi levél. %
Az aréuáhan tegnap este tartották színészeink az utolsó előadást. Itóvid két hétig élénkült meg esténkint a „múzsa hajléka.\'\' Kz az élénkség szó ugyan nem illik rá minden színházi estre, de már ezt így fejezi ki a színházi „műnyelv.
Kövessi színtársulata Nagykanizsán nyári szünetet tart. Ugyanez vau a színészetnek Pécsett is. Szóval nekünk in olyan „téli" színi szezon féle jutott kí, melyhez hozzátartozik a nyári szünet.
A társulat ma este a siófoki szubvencionált > zinház közönségét boldogítja. A siófoki közönség bizonyára szívesen fogadja a társulatot, inert feltámadt Siófokon is a fővárosi nyári élet érdekes specialitása: a nyári színkör, ahol csupa deril. csupa jókedv minden, ahol van kedélyes hangulat, akár csak a városligeti arénában, ahol előadás alatt nem kell figyelni a darabra, vidáman lehet csevegni a napi pletykákról, de ahol illó kötelesség tizenötször lámpák elé hívni a — közönség kedvencét.
Ne feszegessük a pestiek uborka Hzezopboli kedvteléseit, hanem inkább vessüti\'í néhány pillantás) e hétre, mely második éj utolsó hete volt a nagykanizsai színi szezon első felének.
Beszéljünk a hétről Verdi híres operája, A Troiibadour is színre került. Nem kis feladat ez vidéki Btinpsdon, Az énekszerep nem kíván mást. csuk egy bariton, egy drámai szoprán, egy alt. két tenor és egy mezzoszoprán énekest, illetve énekesnőt. Azonkívül hatalmas ének- és zenekart. A bariton énekszerep (I,ima grófi kitűnő szereplőre talált Krekövi Kárnlybuu. ki tartalmas, kifejező baritonjával ez este ószintu sikert aratott. Leonóra (drámai szoprán) biztos kezekben volt a kitűnően iskolázott hangú ti a 1 g ó e, i Emmánál. A művésznő játszi könnyed-Béggel, csengő tisztán vágta ki a magas bangókat. Valóban élvezettel hallgattuk. Stacattóihoz és hangjának alsó regisztereihez azonban szó férne ugyan, de ezt az uborkaszezon rovására irjuk. Szép sikere \\olt Király Frigyesnek is, bár az ö, nem egyszer darabos és érdes tenorjához, szakavatott zetiekritikusok véleménye szerint, sok kritikát lehetne fűzni. Erőteljes tenorja azonban mégis hatást aratott. Manriko szerepében Káldor, Inez szerepéhen pedig Kormos igyekeztek hatást elérni, ez azonban kissé nehezen
Egyenlőtlen mérték.
A felnőtt emhorliégnek fenséges ideje a nyár. A (cimatici nyáron nyújtja, a lee,gai,lagaldi adomány ali tt % dolg.no emberek iok mi a nytr a hün vart Una meg, ai
adUlétre vali, iii6l, a mely iij ero gyíljtéiére IMfcfU a leien való ketneny kílnlclcmhei, a mely inann\'itag mimili; netterebbe vilik éi egyre Ifibbel kivan a lélektől él a icittol Nem eiicl a mertekkel meii aionban a nyár adományait ji embemeg legfiatalabbak tininek, at tijnltlöU gyermeknek, a cteciemnnek ét neveieieten ama gyermekeknek, a kik a. anyatejei nclkulfimi
ment a nem nékik való énekszerepnél. Kóveasiné Azucenája elég elfogadható. Az ének- és zenekar sok igyekezettel töltötte be szerepét.
A bét többi darabjaival röviden végezhetünk. A mádi zsidó-ban egy fiatal, sziniiskolából nemrég kikerült kezdő szinészuó mutatkozott be telt báz elótt. Fa tiki Vilmának bírják a fiatal sziuészuót. Ügyes, temperamentumos leány, kiben sok a színészvér. Félénk, lámpalázas játéka nagyban segítette a paraszt Éviké sikerét, de rontotta a hálást az amerikai éoeke-sjiő szerepében, ahol több életet és elevenséget szerettünk volna látni. A közönség sok biztató, bátorító tapsot adózott az éneklés közben néha elcsukló kis színésznőnek, kinek egyelőre nem jósolhatunk még .nagy sikereket". Sok gyakorlatot az énekben és táncban, azután beszélhetnénk még csak komolyan — a jövő sikereiről.
A Diákélet Hevessy liusitíkáuak, Almássy Kmlréuek. Sajó tiézónak juttatott szép sikert.
János vitéz-ben Fel ed y Boriska játszotta a címszerepet nagyon is sok primadonna érzéssel ugyan, de szép hanggal. Az előbbi azonban lerontotta ennek hatását. Ihlska szerepében Hevessy Mariska szép megjelenésében gyönyörködtünk. Játékáról és éltekéről nem mondhatuáuk ezt.
Lehár kedves zenéjfi operett|ét, a Koldus-gróf-ot is először adták nálunk. A muzsiká|a csupa báj, lágyan rengő bécsi keringő ez is mint a többi. A szöveg is tetszetős, ugy. hogy a darab a sikerültebb operettek között foglal helyet. A színészek játéka sikerre juttatta a szorzók munkáját. Magyari ez ette megmutatta, hogy A nem csupán komikus szerepet tud adui. hanem helyt ált a komoly részleteknél is. Nagyon ügyes volt rí éves kis gyermekével való találkozása. A kis Kövessi kisasszony (Bogiimul is szépen táncolt. Kormos szépen énekelt. Latabár elemében tolt. Kóla elég ennyi. Néha a sok közül akad egy néki való szerep. Sajó (iéza nagyban hozzájárul a darab sikeréhez, amely a telt házban sok tapsol aratotl.
Kiérkeztünk a három címcs szenzációt okozott Zsidó honvéd előadásához. Mindjárt jegyezzük ide. hogy a silány darab címszerepét Fehér Károly, az idei farsang egyik lelkes műkedvelőié játszotta. A kritikus nem szokott bírálatot mondani műkedvelők játékáról, az igazság kedvéért azonban ki kell jelentenünk : Fehér Károly megtépő otthonossággal mozgott a színpadon és műkedvelőnek dicséretére váló alakításáért a kis számit közönségtől sok tapsolt kapott.
Ismétlem műkedvelő előadok nyilvános szereplését az elfogulatlan kritikus sohasem bírálja szigorú szemüvegen. Kzi sok hivatásos bíráló hangoztatta már, mert\'hisz ezek szereplését legtöbbnyire a jóté-k"uvság neme- sTiiudéku ¦mrarnzzH be A műkedvelők szereplését mindig Hívesen pártoljak műkedvelő színpadon, ahol a jótékonyság oltárára áldoznak.
Lehet, hogy ez a szellem vezette Fehér Károlyt e teliepésével. Az ő atempootjából tehát bezárjuk ez ügy tárgyalását. Kövesei direktor úrhoz azonban volna néhány szavunk. Szeretnők tőle megkérdezui. mióta szerepelnek műkedvelők hivatásos színészekkel együtt a .világol jelentő- deszkákon? Mióta kuliváliák a hiratáaos s:iué*zek az úgynevezett .magasabb feladatukat- műkedvelő emberekkel Mióta engedik át feladatukat a nyilvános miiintézetek hivatásos kultiválói miikedvelőmiek V Mert. hogy n közönség pénzéért műkedvelő játékát nézze végig, még ha az oly ügyes is, mint Fehéré, ahhoz nem kell a direktor ur társulati ellátja ezt ami Irodalmi es Művészeti Körünk is. Ismételjük, a fenti kérdésekre szerelnénk választ lí-rui a :lin\'ktcrt:l \\h hisz mind-nfih kürtillik mar az uborka szezont. Írjuk tehát ezt is ennek rovására. ..
A színtársulatról még nem alkothatunk végleges véleményt. A szinügyí bizottság több hiány pótlására szólította fel a direktori. Van ugyan a társulatnak néhány Ügyelőmre méltó tehetséges férfi és hölgy tagja, de az ensemble uem valami fényes. Az előadásokat elég gyéren látogatták. A közönség kevés törekvést látott az előadásokban és a darabok kiálli-. tásában.
No de hisz most uborkaszezon vau. Ezt a uólát dúdolják minden felé. Kénytelen bár. de tűrnünk kell a nótát. Azonban vigasztalódj jó publikum. Lesz még szóló és lágy kenyér. Kijön még az idő. mikor uem lesz uborkaszezon.
<*)
* A Sarki fény. Kz a címe Fenyves Ferenc most megielenó tudomáuyos művének. Fenyves I". neve már nem ismeretlen olvasóink előtt, mert nem is olyan régen egy költői elbeszélését ismertettük, mely egy pályázaton dicséretet aratott.
Most egy tudományos művel gazdagítja irodalmunkat, mely az effajta munkákban még meglehetősen szegény. A sarkvidék minden időbeli nagy vonzóerővel hatolt (adósainkra, Nem riasztotta óket vissza sem a I nehézség, sem a veszedelem, mely az odaiörekvó I expedíciókat fenyegette. A sarkvidék komolysága, sót komorsága tüudériessé válik, ha a hat hónapig tartó végtelen éjszakán feltűnik a reánk nézve majdnem i meseszerű Sarki fény, mely káprázatos szineitól oly I csodálatosan hat az ember képzeletére.
Mimién idők tudósai foglalkoztak a sarki fény elméletével. Hounuti ered, min alapszik? Honnan veszi színvegyülőkét ? Miért jelenik meg ;i sarkoktól távol 1 oly ritkán? És milyen hatással van a löldí életre, időjárásra stb. ? Sok-sok elmélet dőlt már halomra, amióla a tudósok e lüneiuény okait puhatolják "S csak ! alapul szolgállak a legújabb Hirkeland-I\'aulsen-féle elméletnek, mely alapon Fenyves könyve ís tovább\' folytatja kutatását.
KcndkívUl nagy a világirodalma a sarki fénynek lés e művek e munka repertóriumában vauuak legteljesebben felsorolva, amivel magával is szolgálatára válik a tudományos világnak.
Magyar muuka pedig még egyáltalában nem Jelent meg e kérdésről és már azért is becsüljük a . liatnl Író munkálkodását, A mú fel fogja sorolni mindazokat a sarki tényeket, melyeket a legrégibb id tői kezdve mostanáig észleltek,
A mű kétségkívül elsősorban a tudományos világnak készül, de minden művelt ember élvezettel lés érdekkel olvashatja, mert az egyes fejezetek a később következőkhöz megadják a kelifi magyarázatul.
A mű értékéről most nem szólhatunk. Ha a sajtó alól kikerül, majd visszatérünk rá. Addig is felhívjak olvasóink figyelmét >• bizonyára nagy körültekintéssel megírt műre. {Tárna.\\ « * A szép Balaton mellől. Csák Árpád dr. érdemes szerkesztő kollegánk ily címmel kiadott kis kötele megjelent már a könyvpiacon. A szép kiállítású könyv ismertelésére jövő számunkban részletesen visszatérünk. Annyit azonban már most jelezhetünk. 1 hogy akit érdekel a Balaton vidékének sok szép I népmondája az vegye meg Csák dr. könyvét, ahol néhány ügyes apróságot a szerző zamatos nyelvű feí-dolgozásában talál az olvasó.
* A „Zenélő Magyarország" zeneműfolyóirut ma megjelent 31 ,\'i-Ík füzete a következő zenemű-ujiionságokal közli: 1. Lengyel Miksa „Árva vagyok\' és „Nagy palota, kicsiny kunyhó- i-imü két legújabb magyar dalát. II. t\'hl Márton „Mert bármily édes,
ja csók veszélyes" rendkívül bájos dalát. III. Bendel Ferenc „A kis zászlótartó- zongoradarab K pompás zenemüfolyóiratot, melynek mindenegyes száma szakavatott megválasztással mindeu zenei válfajt felul-l, s meghozza mindevkinek a maga Ízléséhez megfelelő zenei újdonságot, mint ilyet, minden zongorázó figyelmébe ajáuluuk. Havonta két füzet — negyedévbeu I (j füzet — :i korona előfizetésért. Egyes füzei ára 1 korona. Mutatvány füzetekért 1 koroua küldendő be. Klötizetni és kimerítő jegyzékei az eddig megjelent i 314 füzetről ingyen kapui a ,Zenélő Magyarország*1 i K lökne r Kdei zeneműkiadóid vataláhan. Budapest, I VIII , Józseí-körut 22/24.
kénytelenek, a nyári idü Ctak vewedclmel c* bcleg«éget hol. A hanyiffaumeaél goriidalkodlk dekáéi a gyermekeknél éi a halálul!* Mimii keliégleieiull rengeteg nagy volna, ha ujabb Időben nem állna ai om>l icndclkeié\'.ere olyan lier, a mely temikivali müdon eTa][k él a lcgieljeiebh sikerrel alkalmának mindama betegtégek ellen, a melyek ar anyatej htján levii gyermekeket megtépik, fci a Kufeke gycrmekliitl, egy cgéuen klitlno uer a cicctcmúk ti a kit gyermekek nyáron Í01-lejio gyomor- é> béluclcgtcgci ellen. Ei a mint hotiatéiel a tehéntejben e gyermek gyomrában könnyen emetithetS vé leni a lejei, ciokkenti a beiben ai crjcdéM U a mi nagyon fontos eial-
tal mindenféle beicgtég Cifrájának rom talajt nyuji a fejlődésre. A Kufckc gyérneklllil, mivel ugyanaiokat a laplalu anyagikat tartalmaira, mint ai anyalej, kivilo kéttitmeny, a mely neveidé-»en aa iioin- és cioOtképiStlétl Is jelentekenyen ícjlesill a gyermek tettében. A Kufeke-liinnek, a melyet ltok éter orvot rendel, egy halból lem volna wabad hianyornta, mert lényegéten megkönnyíti a fiatal anya tolyut gondjai kit kcdvclljc^iMieril Itta tekintetében él aranylagoian olctútagn kövctkeilében mindenütt inegweicihelo.
IO JULIUS il.
ZALAI KÖZLÖNY
KÖZGAZDASÁG.
Sztrájk a villsmgyárban. A Krauz-féle vnlam-gvárban éa gőzmalomban tegnap reggel Ismét kitört a „iiráik. A Mtrák oka. mert a gyár egyik tóuöke nem akarta kiadni a gépházi munkások szón m>*g takarítási ju-ilékját. Kranz nem tárgyal a munkásokkal. Ma Könyvöket letette a hatóságnál és a munkásokat elbocsátotta.
A kamara közgyűlése. A soproni kernleli késedelmi és iparkamara I9QÜ, évi július bó 54-én, kedden, délután 4 órakorba..kamara saját ttléstermó-Iwn tartja rendes közgyűlést. A tárgysorozat 23 érdekes pontból áll. \\
Kezmüáru kartell Nagykanizsán. Ily címmel irt múltkori hirtlnkre vouatknzóiait egy nagykanizsai kézmŰáru kvruskedó auuak közlésén- kért fel beu-nílnket, hogy a kozötUlk történt megállapodás\' nem amivíra az áremelésre irányult, mint inkább a közón-w\'.g\' kiszolgálása köríti tapa-zlali. a kereskedőkre | hátrányos mizériákat akurja orvosolni.
Szerkesztői üzenetek.
— I. I. illjlll TanU^yi naketkkttk kütl^ire, ü.ílnte Mjn Maiunkra, titnc* helyUuts. IfekUldúlt tikkét oakii U,Y..ii.-iilj»n köiíliicU1^\' 11 ÍuV\'\' Wlfltbailt Satwkwijék tonadaluit cikkeket 1,e\'.,i!:[L-ni, alt *ílve>en kflioljUk.
I, á. Jllllbit. A jlvü wii.ua m&raitl. Hol nunidiak BtMlbÚ a kaio-lalok !
Kőmunkatar*: CitUpAr Itéln.
Kéziratot t»**m ad vissza a szcrk.-J\'.lóség
HIRDETÉSEK.
Cook és Johnson
amerikai
Szabadalmazott tyukszem-gyurük
(tÖr». vidvíi
ai egyetlen szerek, melyek az oly rettenetes tyukszemfájdalmakat azonnal megszüntetik éj minden szilkát eltávolítanak.
Ma a legjobb sxer a világon.
Minden szenvedőnek ajánlva
i drb. 2o íllter 6 drb. i korona Kapnató; Prá|ir lila m t>y6gr<icrt*rai>&n.
1868 óta. forviti ómban.
<i Berber-féle $
gyógy Kútrűny m$w%
"» Ukinl«T*l> tlUI Kartpa u,i -, ,.m.„.ii,.„ tUfm
\'IkfTral alkalmai)* Bt
mlndenneniU börkütestek
ll\'an. A ll*r«*i-!iU NŐM *<¦ ..-il li Hl n I.íi . ¦ l.-t-W
I .u.U.\'l io„r....„ vnl-.,,).lelni
00 kf.-K.I II ín. 38 kr.-ig mátarenktnl. — Uirnicntve ít mai clvainulva a haihot ttahltva. Nagy mlntagjrlljiantétiy uoftnal. Honncborg selyemgyar, Zürich.
wtaMkMrtay
líergcr-féle kiUrány-kénazfippim.
HlDt ,,<:,.,¦![¦ I, Air ,\\ ,. , , , „ ,,,, ,.„ „„ ,„,i,4r t, • . I il I n I n ii • altat, i-», a (TMiMiakDtH tilam.f. H|Hi*i.»í« ¦ latti» tao Ih, Kan felrtitiÚÍA, naida 4a lflr,l«>iap|ii,i min.1°unn^1 ¦nMtmaltat-al «MI llll
lierger-féle glycerin-kiUrrtnyHzappnn
HlDl I . I
Berger-féle borftx-szfippnn.
hiiur.,,-1,, „É111.iu<i, .!1, pia, ,,iiií.«, r «• •cr\'i\' »¦ orba) • > K . II r.,. .->,
Ara .....xi,,! inj,lnu ToBIUr i.u¦,, ni „.i V.,
aiatliattal tayail. A ilalrlAanU haUraaulUa j
UtUtilílí i i ;,;) i il la ¦¦ r*i im:vv,1
katr]«a aa nata* ma* ai itt laUtaló ™tJa»iM t« a situici mla-tw tlaa- /7 A - - fcr .A.D.
ni drijr tfi t-ni.iif i * p Ari al Vll Agk JfUI
Kap*at4 saladaa ij^fjUiUi, éa haaontt Bilaltao. ^
Nitjybaa : O. H«U * Oomp, Wlea J., Bibarstr.
¦ Ufiu«tiii|l iűroUUlfi lírdh J\')..oi (, 0( i m .., PtWWp —t, Hirrtl* \'rit*J(m»r rr «« .\'1.-n.., /-.:,,, <¦,¦!. .,, ¦l—laiylla» —fjyawMaaia»; >aa— ml*ttmwUralUaa.
Raktár Nauykanizsán: Práger Béla gyŐgys/erlára valamiéi Magyarorp/ág löbb cyógytárábnn
O mIii m kítűnó sikerrel
öl IV Cl IU1/ baszoilUtlk
»m-, húauh4lma-ís k9ix«fa|)bintalmak\'-ll>\'ii.hufl|)< dara éi *tk*1«ti nihfxsfatkatl, a exukroi húsulrnál, torábbá a UgxS és tmtixttti siorvek hunilainál.
fumatili laura» mintami Cilraaiitii!
Kaphali álrátt^WatCMtí.í*J<t*í« raji a
Salwalor-forrjt tQ^jn\'itigánál fptrjntn.
& Llaiment Capsici comp.,
I llflun.yfaiii tipIlDr iiollc-a
an riwjóaai biionyuit háiisiur, in-ly már tóbb miat ;tö ót ÓU letnobh fijitalom-¦>¦!,.,.,•-. .,. I... i i ¦ ¦ j 1 r köaivénynel, ituinal m mtflhiilMHintl tamliirjuulo-
|- In..- ",„K :
VtkTyelmwtetH. Siliny hainUítvaiijtik miatt i- ¦¦ i-i\' \' óvatoüak lágyunk i# lMk olyan üvegvt tofndjuDk c4, a moly a „KéfMir" v«ljC(tY(ry«l «* a Rlohtpr oi-b-ii^yn«H«J oltatott iloboiba van <woma|t<ilva Ára UTegekUw fiO fillóf, 1 kor- tó I. éa 2 korona én ú^yaioliin mindon )ty6«y-n»ertirb«n kapható. — FönkUr: TÖrfllt Jizaaf gyc^Mrátttt, Badapaiten.
) Kkhter fyófynerUra u „Iraay orMilaahaa", Prágában, KStaWihiu-ftt t biu MlBalaa««pi nMkuldia.
HIRDETÉSEK | | FELVÉTETNEK E L*F§ I Kf A DÓ HIVATALÁBAN.
Hvhnleh llntrlk
HIRDETÉSI IRODÁJA
lit.ü... !..W.Ü.i}l.i;l!.;.iiüitiahiii. tüilülcl
Alapíttatott ISTI 8 Telepbon 800 A ci k pAitalakar/kpéouAr Clearing-itára-lija »04 Siti.
Aiinlja maaát hirgatéll raoaliitiiok gytri éa aleta ¦nataiaiára hil-éi kii fa d. ajiaaak rétién.
Siaktatiaoiok. tiirdlUli Urvailtak, araia-
batok di Mi>rOa>en Lrflujtbb aagy hlrlap-ár|«gyi-k hirdalikaik lagyea •¦ biraientve
Süj.t gyűjteményes hirtlfit
rotál a
„Nriir Frttí PrrMc" rt „Nfues Wr. Tagblill" ;
bir!a|.okl>ati miinb-niieaiú h rdet.1! rétiére, I mim: Adat-vÜHI k«ilét«k „h-.úm Bzlat- : ágiak. Tara képtdiaiatl BgynSkl, Alltat- , kim", alénlail hlrdnatak Db
áS
Ű
W ^ j i>.6.6 catfM t u f J Cpopíe. Kapható; 3fj. cWaj2it5 SFówif
pa p i i ft ?1 ft j ii>v\' G i n
ZALAI KÖZL\'iNY
iJÚLIUS 2!.
8
8
c
8
fi fi
S E\'IDLITZ-POR
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyet és aláírását tünteti fel.
.\\ Moll A.-fél* SeidÜU-porok taitta -.U,.1 ¦. a lcgniikac>al>>> gyomor- és
altealbánlalmak, gyümotgiWca ét nyuimulicií. ffiglOtl iiékrekadái, vértolulái. aranyír et a |ej(killon)iOiut>r> nOibategs ágek ellen, « jel évtiiedek ota mindig nagyobb elterjedctt wcricit. - Ara «gy lepecsételt eradall dobóinak 2 kor.
HiinilwHiíwolt <ör» rnylh\'tc t\'vny lUHurK.
I MOLL-FELE
SOS - BORSZESZ
I Caak akkor valódi, «*M;
vidjegyil lunletl lel, -A. Moll-
2* feliratú onoiatlal van díva. A Moll-fate aot-boriiBii
V noveieteaen mint fájdilomcílllapitó bedflrisoloei i>«r
V kouveny. ciut éi a negk Hé egyél, knvclkejniényciiicl . \'_ legitmercteiebb >¦¦-,.
V t\'uy ónozott iridotl Otij ara t korona h 80 Illír.
SIOt\'L Gyermek szappanja
inaljti, legújabb mAdiíei okueríi ápolására gyermekek
Minden ilai.il> gyenn<:« ¦¦!¦<-;¦
Moll A. uyonyszsrész ci. és ki.-, udvari szállító .diai.
Bfaf, Tm-hbMl..... \'>. n.
Vidék! mcgrendelétck naponta |KMlatHÍnvtl mellett teljesítetne*.
A raktárakban tessék liurni\'u/.wttiin ..MuLL A." ulnirá.saval és védjegyevol t\'llatott kosaitluenyíket kérni.
.ír: Tarazsá-T&plicza
a Zigoriai vasul mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyelemoive Prof. Dr. Ludwlg udv. tanacios állal 1894.
58 tok i\'elaiua mele|[ fortái, a kén iiujinai fcJitlinulhaialliin határa van iioiu t% lidlet rheuma, iilllet l.eicjj.tgea, gyulladam* éi cioniioiétt ú.wshurodisok, kouvíny, neuralgiku. bántalmak, mim Kchta* lik »!\'.1 bajuk, bír- éi titkot betegségek, idillt vcietiajuK, húlyaghunii, gfiivúlykör, angolkór, ólom *<. higany mirge-aíiekiií] itb. nb.
IVÓKÚRA, garat, Kége, tncll, máj, gyomor- ét bílbajoktlál, aranyérnél, Slb.
^ffi Villanyosság. — Maasage. dfözz*
SIIlíraiéi¦ I miniJtn kin, ilimtiiül Kifli! llinílték. HiJojmí klrák IBHaajlJll K\'iiipfi
liirlil, i|iu ina it n«ltu.
Idény latiam május l-tijl oktAber !•!([¦ — l\'oni|>A> nagy ]¦¦<-, \'.-¦\'nu • Ültetvé-
nyek, Kép kirándulótok, - Állandó lenekat. Zene- í« tancutciyek itli. A VDruiil.lo|iHcal állumáiuii najiouta liti»,ktic*l vAija a vendégeket.
Killün tolatok (| rendel keiest
állanak, .le ciek odaállítana dtil t égnél megrendelendő. Orvai! ludakoiúiiáioknt a fUrdlioivOi lílí. MaTKoVIC Prospektusokat é* broschurákat ingyen ás bármentve
i a fürdő tntéiti- ?!
IVAN ad. I
te kQld. -HM ??
FURDO IGAZGATÓSÁG. i
../\'WijkiálliösSit looisBO\'ilcjfobbKilüWesSránJBríS\'VÍ
Glóbusz,
] itiiktár Niiiívknriizsiiii
Roseníeld Adolf Fiai. |
kivonat W^imv^^\'W • mitiden más lis/Wószefl felülmúl
BERENY JÓZSEF És FIA
ékszerész
uirtiiiuii.
MÚHEL"
|pAUAU||rj|||/ siyiit k.\'síilmi\'ny.\'m miii.l.-n- !
JtuTuTUnUIX kW "1! Vll».í4rkl«» ki-,7...n
kaphatók.
NAGY RAKTÁR BíUr"khr" »»»*»"\'"•\'
us siiir\'h kovkluii.
NAGY RAKTÁR J "fh"""y 4ra"
láncokban.
NAGY RAKTÁR li"om ^
lekben.
Eladás részletfizetés mellett is!
JnrlláNok én »J munkák gyor-tin keulttetask
Faszén
megvételre kerestetik. Ajánlatok M. R, 2733 an Rudolf Mosse, München intt\'-xeudök.
\\f eéríiZÓ \' Minden darab IsappaD > ScblcUt nív-
\'_ vei, tjxiia ment károt nlkairéixcktöl.
Jótállás: 26(000 koronái H-t Sclilcbt i.h.i.., \' cég A ti--i kIihii liárkinek, a ki bebiio-i.yiija, hogy ixapi.aaa a ,bch:rht" névvel, valamely kiroi k"Tertk\'\'t tsnalmai. _ „
SCHICIT-SZAPPAl!
(.SZARVAS VAGY KUL.CSSZAPPANT )
HBtXtakarit nenzt, II ös wisápL -m
Míndennemli ruha és mosási módszer részére a legjobb és legolcsóbb. —
Hófehér ruhát ad. A színeket emeli, fénylővé és világossá teszi.
A vásárlásnál különösen tlgytljünk arra, hogy minden darab szappan .,Schiclif\' névvel és a ,.szarvas" vagy a ,,kul<v\' védjegygyei legyen ellátva
Nyomatott Ifj. Wtydíts József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAOTKANIZ8A, 1806.
MEQYVENÖTÓPIK ÉVFOLYAM, 30. SZÁM.
IUI.IU8 38.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Elűtueliii árak: E
negyolivfc 2 korona 60 f. - Egyei aiám ára 20 f,
a mezőgazdaság átalakulása.
Kelelök iiarkcutü l>r. VlllAnyt Henrik
l.a)>itilajiiunol e* kia<lo-IfJ. WajUlU .r r.
llflllli
Pedig
forrása, a gabonatermelés részérő. .„ ezévbon » gabunatermelés igen ked-Minden esztendőben július hóban díil el vezó volt nálunk. Milyen vigasztalhatatlan Magyarország mezőgazdaságának hozama A kép tárult volna elénk abban az esetben, ha Maratott gabonatermésből tudjuk mi>g. liogyj ezévbon gyenge termése lett volna Mairyar-rnennyi eredménye volt a mezőgazdaságnak.\'országnak. Erre pedig minden esztendőben mely Magyarország fő jövedolmi forrása «1 lehetünk készülve, mert mezőgazdaságunk Ez* évben a mezőgazdák munkája szép j hozama mindenkor az időjárás szeszélyének eredménnyel járt. A nagyobb hozam mindu-1 van kitéve. Ez a bizonytalanság leszi kétessé melleit mégis csak akkor bír jelentőséggel\' minden esztendőben Magyarország lakossága reánk nézve, ha annak értékesítése is meg- nagy részének évi jövedelmet, felelő módon eszközölhető. A többlethozam Ez. a bizonytalanság évről-évre vissza-!8 tehát csak ugy jelent valamit gazdáink\' térő jelenség, melyet luétt az a körülmény részére, ha a termés jó áron értékesítheti, | is súlyosbít, hogy termésfeleslegünk értéke-Ezzel a kérdéssel kezdődik » mezőgazdának sitése a külföldi piaeokon mindig nehezebben második gondja és ez a kérdés dönti el eszközölhető. Korábbi fígyasztópiaeaink közti! talajdonképen azt, hogy vájjon a nagyobb Németország magas untokkal védi meg, termés jelem-e többletbevételt a mezőgazdaság illetve emeli saját mfeógazdaságának térrészére, illetve tényleg szaporítja-e a nemzeti \\ melését. más piasokoflpedig. liol tényleg vagyont a mezőgazdaság nagyobb hozama, gabonaimportra szorulnak, nz amerikai ver-(iazdáinknak ezidén a kedvezőbb termés\'seny leheletlenné teszi* gabonánk értékesi-daeára már kezdetben sem volt nagyobb i tését.
bevételekre kilátásuk, mert a fellépett arató- Ma a nemzetközi fogyas-\'.tópiaeok előbb sztrájk következtében a munkabérek jelenté- ismertetett viszonyait vizsgáljuk, önkéntelenül kényen megnagyobbodtak, ami máris osök-l előtérbe tódul az a kérdés, vájjon érdemes-e kentette a mezőgazdák jövedelmét. A kivitelre , Magyarországnak az adott körülmények kö-való kilátások pedig a nyugati államok \\ zött továbbra is arra törekedni, bjgy gabona-magas vámtételei következtében seui adnak! termelését fokozatosan kiterjessze A felelet reményt arra, hogy termésfeleslegünkéi jól\' fölött nem is kell gondolkodnunk. Az már a tudjuk a vátnkíllfóldön értékesíteni. A közös, régmúlté, midőn Magyarországol Európa vámterület tulajdonképeni fogyasztópíaoán, Igabonaraktárának tekintették. Ma az államok Ausztriában pedig már évek óta mindnagyobb mind arra törekednek, hogy gabonarakta-liullámokat ver a magyar mezőgazdasági raikat saját termésükkel töltsék meg. Ezért termékek bojkottálására megindított akció, gabonakivitelünk állandósítására sem.törcked-A nagyobb búzatermés tehát a jelen körül- hetünk. Lassankint tehát Ugy kell irányita-inények között sem jelent valami fényes Inunk gabonatermelésünket, hogy idővel csak pénzügyi eredményi Magyarország főjőve- a saját belfogyasztásunk kielégítésére szük-
8z«rk«.it0..g: N.gykanli... Sugár-ul 6. ...m. Kiadóhivatal éa nyomda: Nagykanliaa. IfJ. Wajdlta Joi.atn.1 D.ák-I.i I.
Hirdeléa.k dljaiabaa ...ríni. N,...... Boronként 40 f.
séges mennyiséget termeljünk és a felszabaduló termőföldeket utry az ipari növények termelésére, mint pedig takarmány-termelésre fordítsuk, Ma az állattenyésztésnek sokkul nagyobb fontossága van már, mint a gabonatermelésnek és az állattenyésztés termékei sokkal keresettebb\' árucikkek a nemzetközi fogyasztópiacokon. Emellett az állattenyésztésnek felkarolásával a guzdakozönség ninosen annyira kiszolgáltatva az időjárás szeszélyeinek, valamint a tengerentúli államok versenyének, hol minduntalan ujabb és ujabb, teljesen kihasználatlan földterületek kerülnek művelés alá. Ilyen egyenlőtlen termelési föltételek mellett gabonatermelésre fősúlyt fektetni, illetve, hogy az ország lakosságának fójövedelmét a gabonatermelés képezze. Európában, modern berendezéssel bíró államban nem lehetséges.
Hogy a mezőgazdaság megfelelő jövedelmet biztosítson az ország lakosságának, a szemtermelésen kívül minden oly termelési áü felkarolására kell gondot fordítanunk, melyek a mezőgazdasági jövedelmet époly állandóbbá mint emelkedővé teszik.
Az intenzivebb gazdálkodás mellett sok oly termék jut értékesítésre, melyek korábban alig számítoltak a gazda bevételei kozStt. Es ha a mezőgazdasági termelés ebben az irányban fog tovább haladni, akkor, ha nem is lesz Magyarország Európa gabonaraktára, \'azért a mezőgazdasági foglalkozás mégis fog \\ annyi jövedelmet hajlani, hogy abból a mezőgazdák tisztességesen tudjanak megélni, mert a gabonatermelés nálunk még a vámvédelem dacára sem hoz annyi jövedelmet, hogy a mezőgazdák az évről-évre szaporodó terheik
A rózsanyaraló.
Soire iir és felesége egész véletlenül kerüllek Vrmiis sur I\'ailba — a elianneiisi erdó határába. A l\'ail gyík szíuü vize ragyogott a verőfény alatt, s fürdette u zöld rétet és topolya fiik gyökereit, elragadva a házaspárt. A parton állt egy kiesi, nevet-^geseii kedves kis falu: l\'orlie.
Osak egypár festó isnierle e kis zugot — amin (bár Parishoz" közel) nem karikázott keresztül a kerékpározó, nent. árasztotta el az automobil-petróleum \'llata. s nem zavarta fel a íalkavadászok kűrije bugása. Rendes, mélabús, bájos volt az egész környék.
De micsoda állapotban érkezeit meg az ifjú házaspár e parányi édenbe! A gömbölyű, örökké mosolygó mattaménak röpke fürtjei rettenetesen fel voltak borzolva, a monsieur kezéről lement a bőr. mikor biciklijét nem tudva feltartani egy galyba Kapaszkodóit, ami azonban nem mentette meg, hogy " I\'ailbau egy kis lábvizet ne vegyen a nyakáig.
Kz a kis incidens egy kis összeütközésbe hozta •i házastársakat, mert Mr. Soire rettenetesen morgott, "miért a felesége szeszélye miatt letértek a rendes, ¦ -Kerékpárosok Útmutatója" által előirt útról s e \'•sakuem vad tájékra kerültek.
A lamentációt a madame elragadtatott, csodálkozó felkiáltása szakasztotta meg :
— Obi
Lieeumsövény zárta el az útjukat — s a sövényen tol kúszó, függó, a légben uszó, égből hulló rözsaesó, ¦adun tenyésző fák közölt, búzavirág, pipacs és mák-
virágtól tarka óriási íntól környezve egy pici nyári lak állt. oly csinos, o\'y kedves, mint egy japán . inig-hxjó. de ami már messziről küldi a norvég leuyók illától. — egy szerelmes madár-pár té^.k\'e, nagyon kacér, nagyon fris-, nagyon tiszta: angol bútorok, liberty pongyolák, parfümön teák ...
A ház ajtaján egy esómosta, kopott, alig olvasható cédula lógott: Kiadó!
A poétikus lelkületű madame Soire lázba jött. Itt fogják szabadságidejüket tölteni. Beszélhetett az ura akármll a közlekedés, az élelmezés, a posta-forgalom nehézségéről — ö akarta, s ha a férje megtagadja kiváiiHÍgiii, belebetegszik es talán meg is hal.
Nagy keresés után leltek a sövény közolt egy gyalogutat, amin h-vezcthetlék biciklijüket a kis falu egyetlen vendéglőjébe, s mikor tejjel, kétszersülttel és cseresznyével restaurálta magát Soire ur és felesége, egy öreg ember vezetése inolletl vígan indullak a rózsák nyarilöja felé.
Soire megkérdezte az ereget: Mennyiért adják ki a villát\'/ Az öreg nem Jelelt. Akkor Soire kitiltva, majd orditva. bőgve ismételte kérdését, mig végre elmosolyodott az üreg s halkan felelt:
— Oh, nem le*z drága, — majd megmondja Ohapot ur!
— 0 a tulajdonos ?
— Neu. (i csak festó, aki sziliekkel fest. A villa mellett lakik.
S vezette őket a villa mellett levő vadszőlővel befuttatott kisházba, ahol palettájával a kezeben uagyou könnyű öltözetben fogadta őket a piktor.
— Ki akarják bérelni a villát?
— Ha bútorozva vau. — felelt Soire ur.
— Bútorozva van.
A, szerelmes házaspár szemei osszevillantak.
Micsoda gyönyörűség lesz élni >> paradicsomban, ahol a kúszó, teljes virágjnkhitu illatozó rózsák mint a betörő zsiványok árasztották el az ablakokat, líózsák, de minden színből és fajból; — rózsák, bors-, citrom-, narancs-illatú rózsiik, selyem-, bársony-, peluelie-szirmu tearózsa, ciprufllllatu halvány rózsaszín, égő. lángoló, asszonyarehoz hasonló rózsák.
Maga a lakás szépen bútorozva, kényelmes kis fészek volt.
OhapOt ur szives vendégszeretettel vezette kőiül a látogat"kat a kertben es a kis házban. Mikor a nap kezdett leszállni, a piktoron egy kis feszély látszott, mintha .szeretelt volna a házból szabadulni. Áradó \'¦ szélességgel dicsérte a házat, a kertet, — elmondta, hogy it házi ur dúsgazdag és uekí annyi a kétszáz frank lakbér, mint Hothschihlnak egy centimé. Megígérte, hogy a körtet helyrehozza, sőt a házat is njra tupétáztalia,
— Újra tapétáztutom — most már harmadszor és lehetőleg á dívatszerü sötét falszónyeggel.
A férj és feleség Összenéztek. Chlfiol ur folytatta:
— Nem csodálkoznak a villa olcsó ára felett? Madame Soire nagyon csodálkozott, pedig az ura
igen biztatta a könyökével, hogy ne csodálkozzék.
— Hál azon se csodálkoznak, mennyire el vau hauyagolva a villa környéke? -i
— De igen. —- szólt a házaspár, — de ez mind ! oly gyöuyörü!
— És uem kérdik, hogy ez olcsóságnak, ez elhugyatoltságnak nincs-e valami rejtélye?.
ZALAI K Ö t L N\' V
1306. Ml\'LIl\'S 2R
DíéUett nii\'gtalá i. ••• i.- számadásukat. P»rl blf nálunk: oly kiváló fontossággal a mezőgazdasági termelés átalakulása, melynek érd*-kri>"ii nagyszabású akció vár a mezőgazdasági egyesületekre, melyek a gazdakőzönséguez. a termelőkhöz legközelebb állván, azokat kioktathatják uj termelési ágának megválasztására. Nagyobb jövedelmi és nagyobb munkabér jár ennek az átalakulásnak nyomában, Ez pedig a legfőbb tényezője minden foglal-knzásnnk.
ROVÁS.
Egyik helyi laptársunk szivét a Halatouszent-üyorgy—keszthelyi kávédaráló miatt nyomta a bú. Mások arról i fejletlenségről pimaszkodnak, mely az
úszóversenyen uralkodtak, lemét n.ások szerint a keszthelyi fürdő ts különb lehelne mint amilyen. Lehet, hogy az összes panaszos szájaknak igazuk vau. Leginkább pedig annak a kérdésnek van igaza: miért nem áll Keszthely azon a uivón. mint az előkeli idegeuországbeli fürdók. Tekintve, hogy mi nem vagyunk filrdőhizoltság, vagy igazgatóság, nem feszegetjük nz Ügyet. Csak egyet mondunk, — bár kettő lenne belőle! Azt. hogy itt is nagy bibi. hogy amit újság ajánl, azt « I v b ő 1 nem leijesitik. Pedig épen Keszthelyen vau, aki ajánljon. Vau, aki Cyrano-kéut .mindig sug - és mindig hátul áll." Nem ísruerüuk lapot, mely több jóakaratú Ötlettel, önzetlen tanácscsal lenne tele. miut a balatoni viszonyokra nézve a Keszthelyi Hírlap éti szerkesztet, mint Sághy Jáuos. Jó uraim, ha már önök vérszegények eszmék dolgában, mért akceptálják az övéit? Mert újságíró ajánlja. Nyugodjanak meg, nincs mítÓI tartani. Mint mondtuk: Cyrano mindig sug — és mindig hátul áll. Ne in neki az elismerés, hanem a Halatonnak kellenek az ilyen férfiak.
Nagykanizsa város képviselőtestülete: No. batyuska. néked hát befütyoltek. Nemde, most Kukiityinha utazol a keled expressen.
Orosz duma: Ne csúfolódj, t« kis r. t., minduyájuukat érhet baleset Engem bifonj feloszlattak, mert sokat ellenzékeskedtem.
¦ KK. v. k t : Látod, batyuska, ép ez az az egy baleset, mely engem nem érhet. Lábamat törhetem a Kölcsey-uieábau. nyakamat a Szeujerébeu. kolerát kaphatok a Vörösmartyhan. pestist a Petőfiben. Béla* eshettem a nyílott kanálisokba, az emeletről a lejemre zuhanhat a porlósepró, jégeső után l\'óhe kólinthatnak a polgári iskola cserepei Megvakulhatok u villant-vilagítástól. megsüketülhetek a rezes bandáktól, gyo-morkövet produkál az ivóvíz és hogy elmebeli állapotomban is hiba essék, erről is gondoskodnak téli mulatságaink. De egy baleset nem érhet. Ez ellen védve vagyok. ímmiiois vagyok, nincs rá hajlamom. Hiaousági\'snbb vagyok tőle. mintha asszekuráha lennék: ez az oppozíció. Kllenzékeskedui. (Óriási hahotával.j Te kis balek, kis tudva, .falusi libuska, barom orosz medve Látszik, hogy innszületett csemete vagy. Klleiizékeskeilní! ? . . .
Orosz duma: Pajtás, ne csúfolódjI Az én halálom egy oroszlán halála.
NK v. k. t.: Sót. egy orosz oroszláné. De tudod — én inkább vagyok gyáva élve, mint döglött oroszlán
— A Csáktornyái választás. A Ziegler Kálmán lemondásával megüresedett Csáktornyái kerületben szerdán folyt le a képviselőválasztás. A függetlenségi párt a többi jelöllek visszalépésével az ulolsó pillanatban Filipich Lajos plébánossal ment bele a küzdelembe B igy az alkotmánypárd Hajós visszalépésével Filipich és Landauer líéla néppárti közölt folyt a küzdelem. A szavazás nyugodtan folyt, rendzavarás nem fordult elő. Mindkét fél latba vetette teljes erejét. A választás éjjel tizenkét órakor ért véget. Megválasztatott 248 szótöbbséggel Filipich Lajos függetlenségi, Landauer Béla néppártival szemben.
Szociális reformprogram.
— A társadalom kötelessége —
Hazánkban néhány hónap \'dőlt it| éra kezdődött, uj eszmékkel és uj vezérlérliakkal. Most végre remélhetőleg arra íh lesz kilátásunk, hogy a szociális reformok megvalósulása sziutéu közufiíbb jutott cél ;i hoz. A szociális reformok, melyek még megoldásra ée létesítésre várnak, következők : általános állami munkás-Agakor, baleset és rokkantsági biztosítás. »z olcsó és egészséges munkás-lakások Ügyének állami törvénye kedvezmények, részvénytársasági szöv.-ikezetek és kölcsönök utján való felkarolása, iiiuiikásmonhülvek létesítése, a női. éjjeli, gyermek- és bányamunka törvényes szabályozása, az egészségtelen iparágukban végzett munka törvéuycs rendezése, a munkaközvetiié« országos propagálása és kiterjesztése, városokban és íparközpontokban közjóléti bizottságok szervezése, kisiparosok részérő közmiihelytalepek felállítása ipar-technológiai, közegészségügyi és szociális muzeumok létesítése, minden gyárnál munkásbizolü-ágok szervezése, az iparegészségügy számára tunszékek telállítá-á az egyeteinekou vagy a techuikai felsőbb akadéuiiákbau, gazdasági és báuyászad felsőbb iskolákban, a tuberkulózis elleni védekezés é.s köpetvizsgáló laboratórín mok felállítása, munkásgyurmukek részérő napközi otthonok, óvodák és laudymentes állami iskolák megteremtése, a munkanélküliek és keresetképieleu munkások hivatalos uyilváularlásn. a munkások részétc I i .in; i színházak alkotása, miinkásügyi kormánybuto-i állások szervezése (10—20). kisiparosoknak ole*é állami kölcsönök engedélyezése, homeslead törvény alkotása, a bérfizetés uapjáuak más uapra való ál-helyezése, munkás-irodák szervezése, hol a munkás\'.k ingyenes jogvédelemben, közigazgatási, adóügyi felvilágosításban stb. részesülnének, sth.
Ezekben az egész szociális program ki vau fejtve, és azt hiszem, hogy ai állam, a törvényhatóságok, a társadalom, a munkaadók és a inunk,r--. együttműködése és belovonása mellett rövid Idfin belül mindezen intézmények jeleutékouyobb áldozatok uélkül megvalósíthatók lesznek. Itt ismét visszatérek arra, hogy a munkásügyi biztosok miulőblii kiküldés az első lépés lenne és meg vugyok győződve, hon)\' kormányunk ez állal rövid ídÓn belül az egész programot megkezdhetné és számos iutézméuyét hamarosan kereszlülvíhelné.
.Sokáig késni nem szabad, ha megvan * komoly száutlék a szociális jóiéi és beke megalkotására. Az Összes közteuyezókoi ezen uton meg lehet nyerni és
— Teremtő Isteu. csak nem járnak kísértelek a házban} — szólt ijedve a szép asszony.
— Ah, ennél is rosszabb! — felelt a festó rejtélyes, sötét mosollyal.
— Talán egy rémes blinV
— Igen, madame, egy szép asszonyt gyilkoltak meg ép az ön háta mögött . . .
i Madame Soire ijedten ugrott félre.)
-v A gyilkos küzdött a szép asszonnyal, aki dühösen védhette magát mert hajfürtei odatapadtak a gyilkos keze nyomán a falhoz . , .
— Borzasztó!
— A gyermeket megfojtotta n szolgálót a vízbe ölte — folytatta (\'napot.
— Es a férj? — kérdezte rémült szemekkel Soire ur.
— Kalapácsi-sal Ütötték agyon e fa mellett. A gyilkost BObaSem találták meg Must már tudják, miért? Imi ekkor Kgyiptomhan voltam. De ha akarják. írják alá a szerződést.
Madame Soire boltbblváuyau uézetl kedves férjére, s aztán ugy susogta:
— Majd meggondoljuk a dolgot és ha megengedi, majd visszajövünk
Ks büszkén eltávozva uein láthatták a Qhapot ur gunyos nevetéséi, aki örült, hogy a vilin ismét az ó tulajdona maradi ingyen.
Poéták...
Egyedül vagyok kicsiny szobámban. Azaz, hogy csak magányosan! Mert a lelkem nincs egyedül . . . Ölelkezik pajtásaival . . . Körülvesznek eszményképei m . . .
A sok összegyűrt apró könyvecske mintha beszélne hozzám . . Mintha mellettem állna az 5reg Arany tiszteletreméltó, komoly alakjával. Mintha a közelemben ülne a virágok dalosa: Az ideálisan ábrándos Tompa Hallom tllzszavát a nagy Petőfinek! Velem van az ábrándos kedélyű Hevicky tivula. a
sápadt képű zsidőgyerek, Makai Emil. Az élók közül, mintha itt lenne Kiss József, a hatalmas szárnyalású az alapos Ábrányi Emil. a szerencsétlen Itudnyánszky (iytila. Endrödy. Es sokan, sokan a fiatal modernek közül . . Ady, Csizmadia, » buja költészeti! Erdős Keué és tudja Isten hányan és bányán.
Kérdezem őket. Felelek nekik. Látom az arcukat. , Hallom a hangjukat Örülök ás búsulok velük. És ók ís osztozkodnak az én örömeimben és a bánataimban egyaránt . . , ^egalább. ba rossz a kedvem. Ha fáj ; ha bálit valami . . . Csak elő kell vennem valamelyik ¦ régi kopott könyvet. Es euybület sugárzik ki a rövid sorok közül . . .
Oh! A poéták! Az én pnetáim . . . Ezek a furcsa emberek! Milyen jók. Milyen boloudosak. Milyen nagylelkűen jószivüek! . . . Még messziről is átjönurk hozzám: Hogy megvigasztaljanak, hogy felfrissítsenek . . . Itt, mellettem csodálom a fönséges ; Ada Négril . - Antológiámból angol, uéiuet, francia, szerb poöták dalolnak fülembe. Csak pár perce békilelt ki a léttel a nagy Heine pogány bumoru . . .
Ah. ezek a poüták! Az éu poeiáíin. Ezek a, turcsa, csoda emberek . . . Akiket mindenki ismer és mégsem ismer senki. Milyen bolondok. Milyen jók. Milyeu nagylelkűen jószivüek Még messziről is átjönnek, hogy a fölébe daloljanak egy szegénynek, akit nagyon bánt a mindennap zaja . . .
Kluí. lenni és meghalni! Élni az eszményért . . , Lenni és meghalni érte! . . . Etálépni egj útra, amely tudja Isten hova vezet. Amely ut, sokszor kitér messze a céltól. Es ha ugy sodortatunk rá ez ulra — önkéntelenül!
Megszületik az ember és ve lejön egy el nem I dobható valami. Valami, amit el nem letbet és ami sokszor súlyos teher is neki . . . Egy jó-rossz láthatatlan valami, ami megbolygatja agyának sejtjeit . . . idegenéinek miudenuapi Ossz működéseit . . .
Velejön egy látliatattau valami, ami megríkatja akkor, amikor más nevet . . . Ks sokszur kacag azon, amit más >zomoriinak talál , . . Folyton kisérí az
el m-m dohható valami, ami a valót álomnak és az álmot valónak mutatja be. Folyton csalja, vezeti egy útra . . . Amely ut a célhoz táu sohasem vezet . . Amely uton millió veszély, millió keserv szenved es kisérheti nyomon ... Es a pniila szegéuv, vakon követi e zsarnok, láthatatlant . . , Hogyne követué! Hiszen testvére! Hiszen vele együtt jött a világra\' Hiszen el nem dobhatja. Soliogyseui szabadulhat meg Ifije!
Ks megy. megy a kétes uton a cél felé akaratlanul . . .
— Kikezd irni . . . Egyedüli öröme: A költés gyönyöre . . . Minden szenvedését az ihletés egy perce csókolja lo . . . Nevetik: tiyerek. Küzköd: Férli. Eléri a célt: Megvénhedett! . . . Miért?! Miért!? — Hogy elfeledhessék halála után!
ír . . . Lázasan dolgozik ... A lelkéből tékozol, szakít ki néha, hogy megrövidített élete árán uieg-hosszabitsa it halált . .
Talán ez boldog V !
De a másik! A másik! . . . Aki ir, ir . . Szomjúhozza sóvár lelkével a hírt . . . Odaadná neki mindenét - e semmiért — u béréri . . . Ls nem nyeri el soha! A szive tüzesebb, mint a lolla . . -Amíg leírja, elég a lelke . . .
Föleszmélek . . . Egyedül maradtam . . . Azaz jobban, kelten vagyunk! . . . Elszéludlek lantosaim . . ¦ A holtak, élók egyaránt, csak még egynek a szelleme lobog körülöltem. A szerencsétlen Dózsei-é.
A szegény! „A másikak" közül való volt... Szinte látom csalódott, ékes arcát . . , Lázas szemeit, amint epetlóen nézitek szomorúan sóvárogva valami után . . . Hallom tort énekét, amint zokogva odazengi az embereknek. — m érzéktelen nézőközönségnek . ¦ -
Hál uézók. S éu mi vagyok ? Semmi más: Kifütyült, lomha. bUS komédiás . . .
A0ONYI ANDOR.
,900. J01.IUS »,
ZALAI í() Z I. (i N Y
HÍREK.
Menedékhelyek.
A kirándulók érdekében.
A JO .11 ,1. Uag)\'OU llhliv.i- ki l ..lo! U lűk, lis
belevinni a nagy nemzeti munkába és ahhoz kétség i lárgvból a legtöbb esetben idegen készitméuyeket ,„„ férhet, hogy ezek ne lámának örömmel és vísJr0|unk |)e „„ ,„,,„„„ h ^ J^gg készségesen hozzá a rápik rótt feladatok mielőbbi . , ..... ~ , ,,L , , , . . , teJie^ilsehei. Mert mindhiába, meg kell kellőképe.,11)eu wW«W Kzolgálbatnak hazai .párral, akkor 1«ysoliii a munkást! özekbe az üzletekbe? mennénk vásárolni.
Hiszen a munkásosztály képezi az állami szer-: Egyik tekintélyes ipari szaklapunk szintén sürgeti vetít és a vagyonosodé* alapját és egyúttal alkotó ezt: az iparpárloló kereskedők jegyzékét. Az ipar-
erejét. Ipáttoló a tulipán és egyéb hasoncólu mozgalmak I „ ^ fA,nk l]y ^rte|t.mbeu beszélni. Ha egy
, Í/M* a^á^ UMt M r mMdUhMDAk el6 Nikissé borul az ég. már odavan a kedvük. Nem mennek
fÍ,Ím;mMU\\ se Szentgyttrgyvárra. se a Potyli felé. d> kernlik
mindazt képesek előállítani, ami az életei széppé, vwn lW«keket. amivel könnyebb eszközöket nyuj. kellemessé és élvezetteljessé lenni képes Nincs ¦ taitémik a hazafiam közönségnek a magyar ipar fel ember a világon, ki embertársaikra nem volna utalva, karolására.
tí egyedill bírná elvégezni minden dolgai, ejjdr.l — r — n.
Korel igen helyesen állította és bizonyította," ezt el kell ismernie mindenkinek
Amint léhát láthatjuk, ti munkásosztály erejéből éa tevékenységei"\'! ered minden alkotás, a társadalom
MOZGÓ KEPÉK.
Kanizsai élet.
és az állam vagyona és hatalma, mim gróf Apponyi Albert mondotta ékesszólóri és meggyőző érve-
Az államtól egyedül nem szabad azonban mindent várni, itt össze kell működni az egész tár* •adatomnak is. Az állam feladata az inieiativa és a megvalósítás, a mód és az eszközök tekintetében a társadalom munkásságára és áldozatkészségére is vau
biOkség.
Hogv a lársadaloui e téren mily sokat tehet,
azt legszebben mulatja Pozsony városa, hol » tör- miira,|mik. Legfeljebb «z aazodál temetik fel
rénjbatótági bizottság, ennek közegei, a főispán, az • ,
orvosok, tanárok, egyesületek, az ípar-löfelflgyelö, a 11,1
ilyenkor a többi kiránduló helyet is. Palim, I.azsuakot, a sánci erdőt, .romlott várt" és a többi szép i,u.induló helyet Az ég pedig legtöbbször megtréfálja őket. Hamarosan kiderül, mintha kacagna rajta, hogyan ráijesztett a Hunyás kirándulókra. A borús délutánból a leggyönyörűbb e-t lesz sa kanizsai ember valamelyik lustös városi nyilvános helyiségben szidja az adót.
Természetes, hiszen ha valaki egész napját zárt falak között tölti, ha nem mozöj? és nenj tzi friss levegőt, ugy érzi. mintha másféle bajai is keservesebben nyomnák. Ennek elkerülésére két mód vau, \\ agy lobb elszántság .¦ kirándulók részéről, vagy több Ügyelem azok részéről, akik magukra vállalták u kirándulóhelyek \'hozzáférhetőbbé télelét. Mivel pétiig kényéé városi közönségünket nem tehet egykönnyen leszoktatni
géniuszának nemességét és alkotó hatalmát!
Török-kan.zaai SCHUí-PE GYÖRGY.
Hol vásároljunk?
\\ Saját tiuivsilóitktó!.)
Hetin vagyunk a kánikulai kellemességek ben. Szidjuk a port. az öntöző k<»«dt .i nyári vendéglők kimért fickóját, szóval miudazt. ami hozzátartozik a nyár kelleminességeib.\'/..
tilalmas mosl minden. Ha túlságosan meleg van. akkor ép ugy teszünk, mintha esó esik. Otthon a kéuyességóröl, azoknak kell kitalálni valamit az idÓ-
és áld- járás szeszélyei ellen, akik az emberiség önzetleu nagy hálával annak feltalálóját. l,.ie»öive szegődtek. Talán mindjárt meg is mondhatom,
különféle jótékony\'egyesülelek, bankok, a városi jóléti Egyebekben teljes unalomra rágjunk kárhoz- hogy mit kellene lenifi. A város és távolabbi kiránduló-
bizottság, az ipar és keresk. kamara, az országgyűlési tátva. A színészek elmentek tálunk, a kaszinók, egy* helyei közé kis menedékhelyeket kellene építeni. A képviselők stb. válvetvn fáradoznak a szociális refor- letek unalmasak. A kávéházak melegek és a kávéházi télálliiásuk költségeit busásan fedeznék a belsejükbe „,ok keresztülvitelén. Arról van tehát szó és ez «/, kl,rM is ,iamir MU.gmija „ ember. alkalmazott hirdetlek, reklámok. Kzállal a kiránduló-
én eszméin, országra szólóan szervezni az ilyen teve- . , . ,., . . , , ,, . ... ....
kenvségcl az <JL kóztenvozóknek. mégpedig az A "J ím °!J™ mU\' l"\'l,"k ,»""í*l<«1 u r,,l»»""k »\'">™ •\'««» «
állani kezdeményezésére, az állam felügyelete alatt. a -vbnos, unalmas olt mind-m. Nincsen eleven- időjárás szeszélyeinek, inert a közönség bátrabban az állam hathatós hozzájáruláséval ség, élénkség. Az egyhangúságba csak a .Kakas jmlul útnak, ha tutija, hogy bárhol éri esó, menedék\'
így a szociális program nem lesz többé el nem Márton" vagy más vicelaj, hoz egy kis élénkségei helyre lalál. Felhívjuk erre — a minden szép és crhelónek vált utópia, hanem rövid iiló unilva testet rejtvényeivel, mikor azután két-három napén ál Ilié- helyes tervnek lelkarolója, a nagykanizsai Szépító-log óllhetni s fennen.fogja hirdetni a magyar nemzet mik , kilbinl.\'-l.- asztaloknál Illó rejtvényfejtő - Egyeseiét ügyeimét.
bizottság.
A korzón sincs elet. Koug az ürességtől. Dél- _ Személyi hír. tiutmauu Vilmos báró
ben csak a pénzügyi körök tartják „tt sétájukat. UKml birtokáról pénteken éjjel Nagykanizsára érke-Nines egyébként ott mozgalom, nincs hangos jókedv. i,,,,,,,, m délután Halatenfóldvárra utazott. A hölgyek nem mehetnek „da ruhákat tanulmányozni,, _ Deák Péter jubileuma. Deák Páter rendőrin.-n a tanulmány alakok nincsenek Itthon. Nyaralnak lókaj.itáuy- augusztus elsején tölti be hivatalba válasz-valamely fürdőhelyen, ahol valószínűleg a íurdó-rilha ni-iiiiak liz eves évfordulóját. A jubileum napján a i hazai ipar pártolását eddigelé a legtöbben ugy a legkeresettebb nlllalaniilinány. , . rendőrség tisztikara es legénysége liszlelegni l\'og a
éhaitollák megvalósítani, hogy valamely largy meg- S inig az asszonyuk jól mulatnak a fürdött, főkapitány előtt.
Vétele clótl megkérdezlek az illető kereskedőt vagy addig a szalmaözvegyek .alá vannak a keserűségtől. _ Huszonöt eves uUlkozO. A nagykanizsai
iparosi: honnét származik, hol készllll a.....gvásárohm.ló Sehol egy érdekes Laláiul! A kanizsai szalmaózvegtek főgimnáziumban Issl. évben érettségit leltek ehó l -én
áru ? Az eladó erre megmondta, hogy az úr.....agyar nem ismerik a szahnnózvegyi élet kellem...segeil, unutlák meg iö eves lalálkozőjukal Nagykanizsán.
gyárlnuiny, vagy osztrák stb. ipari termek. II. magyar Húr a tapasztaltak gyakori pesti kirándulással segile- Al érdekes találkozón ,4-ru Jelenlek meg. A talál-siárinazásról tauiiskodotl az eladó válasza, nyugodtan nek a bajon. Ott aztán a szalmaozvegyek hazájában, kozék felkereslek iiiiudama helyet, ahova diákéletük vettük meg az árul, de erre. ugy hisszük, ritkábban ttabudéban, ahol macsics lánc és jiezsgó tartja izga- egy-egy kedves emléke fűződik. Különféle ulapilványo-volt eset. Sokkal gyakoribb •". hogy » kecskédé lottságban az embereket, megjön a jókedvük. Olyat kai létesítenek a nap emlékére. Ksle a .Szarvas kénytelen bevallani, hogy idegen gyártmánnyal szóigalt mulalnak ilyenkor Pesten a kanizsai benszülőttek, éttermében lársasvacaora volt, melyen .Markos • vevőnek, aki mosl már restelte visszautasítani az hogy még harmadnap is folytatják itthon valamely Oyula országgyűlési képviselő elszavalta a Zslli árui. megvette es azon elhatározással távozóit, hogy a jkávéházi szoparéban, ali.iiiuan messzire kihallatszik az Közlöny-ben meglelem két hangulatos költeményét• lövőben máskép jár el. A legközelebbi alkalommal Öabudából hozón dallam: a Herger Zsiga, a QimpJ. A búcsúszót, ineljol i881-ben írt, a „Huszonöt év-azonban a leglebbszór iiiegint csuk igy járl az ember! HmW, mélyet (íi esik néha egy-egy falusi nótával is eimül, mely lapunk mull számában jelent meg. A és .egyszer még- ismét megvásárolta az idegen árut. fűszerezni, melyben wt »zó esik a szép leányról, versek uagy hálással voltak a Jelenlevőkre és lelkesen Kétségtelen, begy már a inagvar ipari termékek borról, szerelemről, cigányról szóval ilyen szalma- megéljenezték a találkozó szervezőjét és verselójét: keresése is tesz némi szolgálatéi az iparpártolás özvegyi dolgokról.
ügyének, ameuuyiben a kereskedő - ha többszór: Nieí" oépszertttfl.....u mtwl
követelik tőle a hazai gyártmányt — előbb-utóbb,1 világában, mint amelyik bizonyítja: legalább részint honi készítményekből fedezné áru-1 fejemet a bú . szükségletét. Kz azonban még nem elegendő ahhoz.
hogy. hazai ipar lendületet kapjon. Az tparpárlolási1 • gramofon népszerű bútordarab ( liazl.au. hstonkiul Kaposvár, tiáspár Imre
mozgalomnak eredményét munkálnunk kell minden M is. ott is felhangzik a dal. melyben a városi lluskák liótlinger Itajuer törvényszéki birő Pozsony, Uke ulon-módon s lórekediiünk kell többek közólt arra is. megiiyiiglauák Jancsijukat: Kii.il dr. Ügyvéd, Markos (iyilla országgyűlési képviselő.
Iiogy udvariasságból ne kelljen megvennénk az osztrák •IH7 . HM* >» PNeJ Ignác dr. budapesti orvos,
*s egyéb idegen gyártmányú cikkeket. Kzt a legjobban ugy érhetjük el, hogy ha már eleve értesülve vagyunk
.Markos üyulát. lizutáu iniuilen .\'. -ú évben fognak szalmaozvegyek találkozni A megjelentek névsort: llakó József Nem nyomja\'országgyűlési képviselő. Darányi Árpád dr. honvéd ezredorvos. Khn Kálmán dr. csurgói járásorvos. Fenyves utca soká elénk ilyenkor. A zongora, Kde ineueslielyi lelkész. Fehér Henrik dr. orvos
dr. kaposvári járás orvos,
Obersöha Miksa dr.
JcBveuel lonaöopi.. | bécsi orvos, Szabó Zsigmond dr. orvos. Tarlóa tiyórgy
Ki g.jiidohia azzal, hogy ez a báség is csak! postai titkár Pécs, Topler (iyörgy kőrjegyz.\' Il.-8i.-
m Hogy miféle íártmányoka, árusítok az egye, ^.^^^-g^jŰ^ EW Harkányi Kde dr; tóvárosi kereskedők, vagyis inkább, ha tudomásunk vau arról, vannas s Hill*.» uni H é, w> eiim„u„ Weiser Klla kisasszonyt,
hogy mely kereskedők tartanak raktáron hazai ipar- hordoz szel a langymeleg énen . . . We|s„ J/m6, „agjkmizi,ai f,.pgyáros leányát.
Esküvő. II i r s c b t e I d liez-ő. nagykanizsai
cikkeket.
Hisz sejtelmünk siucs arról, bogy ebben vagy abban a boltban lesz-e magyar gyártmány a veendő
— Esk
tauito augusztus 7-üli a zenlai izraelita templomban tartja esküvőiét Hodrogi Irén kisasszoiiynyal.
Z á I, A I K ó Z L o N Y
— A vármegyei törvényhatóságnak kedden délelőtt tolt rendkívüli közgyűlése Batthyány l\'al gról főispán elnökletével. Buehberger Jozsel ilr . az államépitészcti hivatalnak uj lóimkf volt az első pont-uak ai előadója. A Keszthely—zalaapáii -muraszombati (regeden törvényhatósági !»l kilométernyi közutat állami kezelésbe veszik Cserién Károlyunk és Árvay Lajosnak felszólalásaik után — Keszttndyuek a villainvilágílásra hozóit határozatát Thassy liébor dr. felszolulása utáu helybenhagyjak heklowaltoukcnt l< fillérrel. — A vas vár megyei Tuberkulózis Egyesület átiratára, hogy egész Dunántúli szövetséget létesítsenek, hajlandó a megye az e nemit alapból fii 0 korouát juttatni a colra, de világosabb alapszabályt kívánnak, hol a iog kötelezettség tisztim látható legyen. — A Dunántúli D.i!os.szö\\etségnok Nagykanizsán tartandó ünnepére 2ŰÍ) koronát ad a megye egy versenydiinak.
— A társadalom elégedetlensége. Figyelemmel kisérve a társadat.iin minden réteget, azon llltomo* ritó tapasztalatra jutunk. h»gy a megelégedést vajmi ritkán lehet észlelni. A sorsukkal elégedetlen egyénekkel azonban annál sűrűbben találkozik az ember Az egu-s társadalmi klasszikusok között meglehetősen feszült a \\iszony: senki sincs megelégedve a maga sor-ávat. senki se néz a magafajtáju embertársának viszonyaira, bnuein az egy (okkal felette álló helyzetét szeretné, azt irigyli tőle Kzen elégedetlenségei, ezen irigységet leginkább a női világban lehet észrevenni. A íoldinives leányának, ki már az iskolát kijárta, nincs ínyére többé a falusi elet. a városba kítánkonk cselédnek, mert azt hallotta, hogy ott több bért tizeinek, kétszer annyit, amiből azután urí módon lehet öltözködni. Az elégedetlenség most már azon indulat, amely a nagyvárosba készteti. Itt azután a sok pipere láttára oly vágyai támadnak, amelyért aztán kész akár a lelkét is eladni. Mikor hazakerül. — ha egyáltalában hazakerül — a föld legszeremsét-b-iiebb teremtése lest, míg ha otthon maradt volna szerény körében, mit sem tudva a nagyvárosi életről, boldog és megelégedett asszony vált volna belőle Nézzünk mis példát A városban a szegény kisiparos leánya, mihelyt felcseperedik es jobb módú szülök gyermekeivel jár iskolába, szégyelld kezdi szüleit és szerény családi kórét, ugy akar öltözködni ó is, mint amazok és olyanféle kiművelésben részesülni Kiadó lány korában n világért se menne egy iparoshoz., valami hivatalnok kellene neki. H ha ezt nem éri el, a legboldogtalannbb tciemlés a világon. A hivatalnoknak a leánya is magasabbra törekszik. Orvos. Ügyvéd, katonatiszt lehet csak a férje I ha a végén mégis egy jobb módii iparoshoz kell a megélhetés miatt mennie, kész a boldogtalanság, az elégedetlenség és az irigység. Igy vagyunk minden társadalmi osztálynál! ti mindennek mi az oka: a rossz nevelés! Kgy-szerübben kell nevelni a gyermekekel, nehogy túlságos igényeket tápláljanak
— Csinosítják a házakat. A nagykanizsai háztulajdonosok ismeretes buzgalommal készülődnek a nagykanizsai dalosverseuyre. Számos házal csinosítanak már, hogy külsőleg szép kerelben fogadhassuk a hozzánk érkező dalosvendégeket. Amennyire ezt dicsérhetjük, ép annyira kell kárhozlatnunk azt, hogy bizony még sok ház és köztük több középület külseje rossz benyomást tesz a szemlélőre. A házak csinosítása érdekében jő volna egy kis njahb mozgalom.
— Nagykanizsa város építési bizottsága
Sommer Náláu elnöklésével ülést tarlóit — és több kisebb építkezésre engedélyt adolt,
-- A mentöíigy országos szervezése. A Tuzol- — A nagykanizsai szocialista partszervezet
tók éf Mentők Szakkózlönyenek vezetősége szövetségre j legutóbb lartott közgyűlésén az elnök és titkár lekószö-
lopett a meutödgy egyik kiváló munkásával, dr. KmrAcb „-^ kuVKkel,¦„,,„ igv dtflllt meg a pártszervezet
Aladár kir. tanácsossal, a !< 0 M h. igazgatójával . , . ... , 1 . , .
s feladatává tűzte ki. a mentőidet országos akció UJ JW* Károly, al,luok Gill
uijan hazunkban meghűiiositaní, szervezni és fejleszteni. Karoly, jegyző Zséger Lajos, pénztáros Tubol Uván,
Hogy eme vállalkoziis mennyire szoros kapcsolatban ellenőrök Tímár üéza és lirahovec István,
áll a közérdekkel, bizonyítja az a körülmény, hogy j — A balatonparti vasút Ugye. A balatoiiparii
bazáukuak csuk !5 tarosában működik önálló meutó- , vasul Dgyéb.-n. vasárnap küldöttség járult Darányi
szervezet: Ittidapesteu, Kolozsvárott. Szegeden. Temes- Ignác toldmívelésügy i miniszter elé Keszthelyen, aki
váron es Araduu. Igaz hogy kisebb helyeken nem is olt aznap az országos gazdaszövetség közgyükén
lehetne az inlózményl. mint olyant, külön feularlani, elnökölt. A küldöttség szónoka arra kérte a minisztert,
de ez nem is célunk. A sokféle tervbe vett megoldás aki a legalaposabb ismerője ennek az áldott Odékuek.
közül a kezdeményező a legcélszerűbbnek vélték a halna oda a kormánynál, hogy végre-valahnra épít leásó
meiilóügyet a tüzohóintézinéunyel való kapcsolat- meg u balatoiiparii vasutat, amely u legfontosabb
létesítés utján meghonosítani és fejleszteni. — A terv érdeke a vidék egész lakosságának. A miniszter
nagyon célszerű és pártolásra érdemes. A Zalai kilátásba helyezte, hogy az ország e legszebb részét.
Közlöny egyik számában mi ugyanezt a tervet ahol a szóló és n pincegazdaság is immár csodálatosan
ajánlottuk hatóságaink figyelmébe. lölluiidult, a legközelebbi jövőbeli már it tóforgalmi
— A honvedruha reformja. Kmliletlllk már, vonalba bekapcsolt vasút fogja szelni,
hugy a magyar királyt honveilsi-g ruházaliin nagy — Az automau. deau .la(|Ues líousseau több
uilloztahisok történtek. A hadsereg Bend.deli Köz- kritériumát állapította meg az emberek kózollí különb-
lonye publikálja a legfelsőbb helyen szentesített ruha- k Kgyet azonban kifelejtett a jeles bölcsész,
rctoriliul, amelV alttlánOsságluu azimnal .délbe le.p. , II.
Kivételt tesznek a legénységi bluxok, amelyeket csak Ml* boW ttZ «mhv"k köIt ltíVÖ MöoMgelt leginkább,
az úgynevezett bekekészíet álalakllása utáu. továbbá mulatságaikban nyilváuul. \\ an, aki Monte-Carlóban
a dolmányok, amelyeket legkésőbb iÜ\'07. november mulat, mások a Korona kávéházban. Ismét másoknál
elsejétől kell majd viselni. A régi altilákat és bluzo maximuma a gyönyöröknek, ha kocsin járnak, biciklit-kat a lisztek es hivatalnokok ¦\'
, VTtKt í,l,wih.",Uk nek, vagy kflbgyököt vonnak. Ám van egy ujabb
.•I. Azoknak a lartah-kos lis/.teknek, akikel bezárólag . - . ,. , . .
lnoö január elsejéig nevezlek ki. szolgálati kötelezeti- K>\'l"iyore is a szenvedő emberiségnek, az automata,
segiik idejére nem kell drdminyt esiuállaliiiok — A automata, mely a sarkon áll. Pompás találmány
gyalogsági blus és dolmány sötétkék posztóból való mely táplál és szórakoztat egyszerre. Akí nem hiszi,
es hasonlít a közős hadsereg ruhájához. A blúzon győződjön meg róla maga. Menjen a FÓ-ut sarkán.
dobjon az uutumaiába egy krajcárt és rántsa meg ;
meggyszínű a paroli s elöl négy gombja vau. Zsinór
zat egyáltalán nincs rajta. A dolmány elején ky*. sor (
gombvao a legénységin hét-bit, .tevékéi fonl.- <?«\'»»\'• Mlir •»¦»» • alternatíva merül
nyolc guinlj. A legéuyaégi saller aíWt rákvörös. » M] V*KÍ k|iu" a cM>knladc, itgy. uem. Ii., kiion,
tisztekéi aranyzsinór szegélyezi. A ,li,liii„iiy ujján, akkor kvittek vagyunk. Ha nem, akkor az ember
alul Hiúién van zsinórzat. A tisztek, hailblrik. íillai- ni,-,geli, |ii]fóli, vagdalja a masina hrttdt és ha n
„rv„s,,k és karmesterek fekete blu*- és dolmány- „,„ ímlM puMati korii éa azzal szurkálja az
szövetet fognak vis.-lni. az ólutmexo-liMtul aotetbaruAt, .. , , , . . . ,
az orvosok e» mérnökök világoskéket, a számvivó- W«""<» Pálnál • a*"»kozás es mindez ,«y
lisztek é» a többi hasonló hivulaluokok séiélszUrlcéi. krajcirerl. A Uplaikotia ptdlg abliol áll, hogy kijou
a vivóni,->LiTi\'k sztirkéafektitél. u tórzafoglárok kékos- a csokoládé, .....I> jó •\'!,.: olfogyasztllató Aki
szllrké! és a fugyvtrni.\'sli\'rtk sülélkúkcl. nnu ismeri az aulomalál. nem is India, milyen mvg-
A rutiari\'lorinol nem fogadlo kioivvzoun a ina- ,z0v„u, ludr*» mulatság az. Olyan speciális, szivar-
gyar »»jió. Azt nraMk. hogy a reform knlsélrg yi íb, ,,j|MM, ki imh_ lrli„, akír„liK.Pll
in,-gl,,szt|u ti„in,.iltis/.t|,-tuk,.t magyar |,.|h>g,.tol. Azt ,, ....., .- ,
a ruhái ke.....votniök. .....lyWn\'uagviaiuk 1-l,au|Jllu,k»«l»l k"\'»\'- V»"»»k klt állandéau a lortclyal
végigkllz.lotlék a azahadságliarcot. amelylicu dicsis.- lanuliuaíiyozziik : hogyau lehel krajcár llelklll l- cs„-gesen megállották helyüket. Kzcti rendelettel u laka- kóládéi kapui mások: hogyan lehel csokoládé helyett rekosság sincs indokolva, mert a dolmányára ugyan-, öt aprókrajcári kihúzni MinilakeltJne k meg is talál-annyi lesz, mint az attíláé bisz az aranyzsiuórok ára. uk & Aj M gimmizisia tah\'.lla k. a
lm oly mellekben lógnak emelkedni, mint amily mer-1 . ,., ,
lékben csökkent a mennyiség, abba a helyzetbe jut »\'«*»d.kat -gv kereskedó-seged Denujue. az automata a kormány, hogy vagy elfogadni a magyar ipar által h* felnevelte a maga sipísláit. Kzérl büuliódön a héten szabott magas árut, vagy pedig ennek versenytársa- L<gy szerencséi len kezil játékos, kí a krajcárjáért nem tol az osztráktól kell beszereznie, amialtal a magyar La[(üll c,S(Jkoláitét és a pénzt sem kapia vissza levert« honvedek oszlnik ipartermékkel lennének fnldiszilve. „„ „. ,„ .,, . i,l-i;i ii- .
., , . . .. 1....., ,., , í i j az auloiilalat es az azóta ueiil niükodik. Aki a loinwg
KgV oslegl UiUlpai\' .dtellletes.\'t lat|tik az U) dolmáiiv
behozatalával: a gombkötóíl éa atilla-szabóét s egy nj l«""ktanával (isztában van. tudhal|a. mit jelent ez iparág felvirágzását, a foltozó szabóét, mert az is Ninoa kizárva, hogy forradalmat. Kómában a komédia képes dolmányt kéaziteni A kivándorlási slaliszlika akadályozta meg a forradalmat Nálunk az automata is magasabb számot fog mulatni, kenyérkeresetéi hiánya fogja előidézni.
vesztett iparosaink, kik egy ősrégi műipamak szentel- _ Fony0dr0l jrj8k : tirőí\'/ichv Béla halálon
tek elelüket, uj hazát keresnek. Hadi .szempontból, - , ., . . ,,, ,. ....
ép ily kevéssé célszerű a dolmány viselete mint az l\'»"t fenyvesei tuár jóreszben parcellázlak. Holdanként atilláé, mert előbb-utóbb már relormálásra lesz szUk- • ">"lh> masfelannytra szökött az ára. I.esz itt
ség. hogy a hadi céloknak teljesüli megfeleljen. A , nemcsak sok éa szép villa, szóló a Italatonpart felé. dolmány fényes gombjai is oly felltluök az ellenség, ,|.. egyszerre fouyves árnyas hely is. meri ki-ki elótt, miut az attila gyóiiyörll diszilései. ,,kk„r, f„UyV,Bl bágyoll meg parknak, amennyit ké-
- V.auti ....., ., He,,-.,-,: A légrádi vasul-, u„lmire ,k,rt. [ü V1U álellenében az óriás Mária-állomáson lioluvics Imre légrádi munkásember rakodás íl4|(le|,p ,Si llle|yel minlakeieléa alatl a boldogul\', közben oly szerencsétlenül került a kocsi ütközői közé, 8leclleuyi Ir„re gr6f rendezetl be: az ország legszebb hogy ezek összenyomták, liolnvics rögtön meghall. , leggazdagabb lernió telepe, hol egy hold 100-120 A niegindllott vizsgálat (ogja kiderítem, hogy a,kó burt u mint , ,,|,jp,rti kovácsmester
munkás liBláláérl terhel-e valakit a gondallanság szölójo. Kenyóilon sok a vendég és elökeló közönség vétsége. fürdik.
MIT IGYUNK?
liljunl mohi ,
l^iiii. itiuhdi
líT)iinL mohai
lUünli mohi
hogy «g*»iiígOnkel magóvjuk, — mart Cllkll ¦ icriiifKi\'li". / iii-.u i n>,
v...t- .- arre a i .1, .
A mohai Agnaa-forráat, mInt icioiinctci ndniav.lúi Saviayvti, lúlittlonül liun, kallóméi é« .ilc.í. ^atratiyuvii
,i Lenne foglalt gyöKy,í,Li.»l l„Kva klidit.i weio * IcKkUlOufelÉl.li gyomor-, légead- *• hogyaitarvl betegségeknek. 28 év ota babUonyői
ly.ihui. cholcia. ntcgkuntlicitck «iok. a kik Uiou,*^, iv.Wii helyeit a l.akterlumntoiilc, nn.lml Agnea-vliml Sltak. Legjalaaabb orvoai aiaklokintelyok állal "ajánlva, lalkuiat a fotii» timeitel.i itkclclicii ulvaibato, lliiiaiti„,k u.u.aia mo.fílliieícincl valamivel nagyobb Uvcuckl.ea miiuleii kélaa érlékQ m«al«r*4ges«n aiSnsawil lalilctl viinSI, i&l iirt-Uviiitel olcaóbb; hogy a? Agnaa-forria vlilt a lcgncKíiiyel.1. ctnl.ee Ii kúunyen meguotoihone. iiaijyol.l, vidíki vaiuioklian loiakaiuk -leivel- \\r j i . u • I
laltek. ugyanolt a fUi...v lelii.inak l*mcittlü M/eic ingyen Jjtaphaló. A forráakazelosog. Kapható mi.itien fUi.erlUlttbei. ci oliütangu vcmtéglűben K e Cl V C 1 t l> O V V 1 Z !
forrssl, lu a jnoiiior. Wl- t:- l^tsíiiiurullúl \\iMi\\i\\ úim\\.
forrást, l-.t a gjvflilifli akarjuk,
forra\'sl, ki eltájnhiii; és enéatói zavarok i\\\\m\\ be.
forrást, ha májbajoklöl h sárgaságul szabaduliii akarnok.
tiiavtailatmtnal fugva ncineiak blalOl <">v*ier fertiiíí\'> elemek ellen, hanem ég ragilyot belagiagsktol iá, tatai
,.,<6. JÚLIUS U.
— Kimutatás. A nagykanizsai róm. kath. felső templom javára adakoztak (lííOO. jan. l-tfil mn. 30-ig): Az elhelyezett perselyekből 4ti k. 67 f. Apróbb adományok I k.\' Itt f. hrtékpapir kamat iíq k. S.ó Jtfiwt\' adománya íf» k. ti. adománya 10 k öaszesen n-i k. 83 í., azaz Nyolcvauuyolc koronás.\'} iill»:r, __ Vagyonkimutatás I0Q6. evi július l-éu: Hrtékpapir t\'Otg) k. Kereskedelmi és Iparbank \'?-14. az. b. könyv 488? k. 2» f Uélzalai tkptir 161&7. sz. b. könyv ?!15 k. 83 f. Nagykanizsai ikptár 18654. sz. b. könyv llüii k. 05 f. Nagykanizsai tkptár \'-ifiiL\'ti sz. Ii könyv 174o!i k. 9!» f. Zalamegyeí gazd. tkptar 15fiu. U. b könyv 842 k. 3í» I. Zalamegyei gazd tkpéuztár i!)5Ü. sz. b, kötiyv IÖOI7 k. 89 f. Összesen 424M* k. 56 f. azaz Negyvenkettóozcrnégyszóznyolcvannyolc k. jiii lillér. Nagykanizsa. IU0Q. évj július ff.. Kpor-jli;}y Uábor, b. pénzt.
— Kisasszonyok, akik reklámot csinálnak maguknak. Egy lialatonberényböl eredft híradás nyomán több vidéki és fővárosi lap is megírta, hogy mull pénteken egy nagy-részben hölgyekből álló tár.sit-gáfl Halatotiberéttyből a szemben levő llalatongyörokre í-éiiakázott. A tó közepén nagy szél. majd rettenetes vihar támadt, mely felnilleutette a kis csónakot, ugy. hogy három ki.- gyermek a viharzó tóba esett a eltűntek a hullámokban A társaság bárom tagja, h\'urltioder Irma. liipper Annuska és Itípper Hedvig, a gyermekek Után ugrottak s uagyuehezeu slkortlll i* a két kis liut saját életük veszélyeztetésével megmenteni, de a harmadik, egy tízeukétúveh paraszt ti 11 belefulladt a tóba. A .Keszthelyi Hírlap" most kijelenti, hogy ebből a rémhírből agy bein sem igaz _ Utána járt a dolognak és kitűnt, hogy a kisasszonyok 11 tvarlóik. vagy rokonaik csak reklámot akartak szerezni a három leánynak. Furcsa gondolat és még furcsább reklám.
— Koszorutpótló adományok. V, hó Ht-éu elhunyt Sz-idiimtm Sarat) iránti kegyelel jeleni adakoztak: A gyászoló e.-alád. Uaitlieberg es Weisz cég 10—10 kor, Haeker Vilmos. Hoffmann Mihályné 5—5 kor Összesen 30 kor. — A ragyksuizsai izr. 8 zentegylet
~ I1..U.1 -li i-ktMmhail\' Atlaltnoian flttimett kttUrtS ¦talon ti uit i\' tj \'-¦•ít\'.i ktueiékak, f-. Itavlaátaiba niiioi-
.égj IpIIIaii.ií kéli .¦ .r ...... valamint iiiíikíciiMIc ítinyke|.c-
lítll cihánk .Mi.ll A \' ¦ ^n.-l (Tucfakuben t*. ét kii. uilvail umU) kai.hílúi.
Kicn ilileu; jdl-tittaUMI \'•64-ben.
Klriaatra \\\'w képw 1 11 -.>¦¦¦ ¦ UírawtUt\'a kiiM .1 ctg.
Prostitúció Nagykanizsán.
A bűnök világából.
(II) Megintik már. hogy a tetidőrségtól engedélyezett magán prostituállak száma összeseit esak: 4.
Hu valaki ismeri a kanizsai viszonyokat, szinte nevetésre kell (akadnia e szám hallatára. Maga a rendőrség is több izben büntet meg nőket titkos bejelgéa miatt. I)e ez még mind semmi azoknak a számához képest, akik minden bejelentés nélkül Dinek ilyen kenyérkeresetet.
Kz uem oda vetett állítás. Nézzünk végig egy mozgalmas szép estét, hány Hatat leány csatangol a városban, szemtelenül nézve a lértiakra s csalták óket tilkos tanyájukra. A kis szállodák, ahol a szerelmesek találkozójukat szokták tartani — mely ugylátszik csak * rendőrség előtt ismeretlen -- forgalmasak lesznek *i esli és éjjeli órákban. Ha a rendőrség llgyeleminel kísérné eme szállodák forgalmát, észrevehetőé, hogy « lalátkára induló párok hölgy tagja legtőbbuyire titkos prostituált.
Ezek a legnagyobb veszedelmei a Italai nemzedék egészségének. Minden orvosi ellenőrzés alól kivonják magukat és igy ártalmas lerjeszlói a vene-riliUs betegségeknek. Kmelí még a számukat a laza erkölcsű cselédeknek és gyári munkásnőknek serege is.
A nyilvános házak alig bírják kí a magáukéjuök hadával a versenyt. És mindezzel szemben az illetékei* hatóság majdnem a tehetetlenségig tűri a prostitúció •\'ilíos jellegét.
Nagykanizsa elég nagy város. Lakik benne sok diák, sok katoua. Kz mintegy magyarázója az erkölcsök lazulásának.
ZALAI KÖZLÖNY
Hogy azonban a titkon prostitúció olyan óriási arányokat ölt, az véghetetlenül sajnálatos jelenség.
Mondiák, hogy a vóro-d kórházban évről-évre* tobb verenikus beteget kezelnek. Kzenkivül pedig ki tudná megállapítani az ambuláns vcuernos betegek számát? Elborzadnának t. olvasó közönség, ha tanúik lehelnének az orvosi rendelő szobák szomorú eseteméit
Í. .. Es kinek az egészsége ellen lör e litkos t !lució? A jövő nemzedékének egészsége ellen. ! Hány lintal életet tesz lénkre? Mennyi időre megmérgezi a születendő generációt?
ytizouy elszomoritó dolgok ezek, melyek nagyon is megérdemlik hogy megszívleljük ókeil liár ez Ügy még nincs minden oldatról megvilágítva ...
Egy orvos
KÖZGAZDASÁG.
IRODALOM ES MŰVÉSZET.
*A szép, Balaton mettől. Mikor kezembe (vettem Osál Árpád dr. szerkesztő kollegánk szépen illusztrált kis kötelét, at eléé pillanatra is egv dolog ragadta meg erősei) figyelmeméi: az a]ántán. A könyv má.sodík lapjára nyomott eme néhány sor, nem" a régi sablonra készült ajánlás Nem azt célozza ez. mint régente tettek a vidéki irók hogy anyagi segélyt biztositsaimk ezzel maguknak Kőnek a kis ajánlásnak érdekes és igaz története van és mikor többször végig olvastam a könyv néhány sorát. -
- Kit a kis könyvecskét tekiuleles bobai (ivőrffy János nagykanizsai ügyvéd urnák ajánlj* barátsága, szeretete és hálája jeléül Öreg patvaristája a szerzó\'
— mondom, mikor e sorokat olvastam, akkor feléledt emlékemben ez a történet, melyben sok a tragikum, melynek a szerző a hőse.
liyőrffy dános lettéért „az öreg patvaristája, a szerző felajánlotta legszebb emlékeit, felajánlotta szivének nemes érzéséi.
Az érzelmek világából született az ajánlás. A könyv 17 kis beszélyél ugyancsak az érzések váltották ki az író lelkéből Az író minden gondolata, szeretele a .szép Balatoné, mely mint (Jsák Árpád írja, bűbájos szépségével rabbá teszi bálványoióját.
A könyv érzelmes, hangulatos történetei is onnan származnak „A szép Hutaion inellÓI."
A kölel beezélyeinek legtöbbjét a népies irány jellemzi. A nép történeteiben az események fonalát a halál szakítja kellé. Kz az irány domborodik ki Osák Árpád könyvéből is, A magyaros Irálya, magyar motívumokban bővelkedő elbeszélések ép olyan népies módon halnak az olvasóra, mini a népköltészet meséi es regéi. Kzeket forrásul is felhasználta az iró átszőve saját érzelmes gondolatvilágával, melyet l\'sák Árpád élesen megtigyeló szeme. írói tehetsége mondhatnánk csinos kis bokrétába kötött össze, mely közvetlenül hat az olvasóra, mint maga az üde természel.
Nincs ebben a könyvben üre« iró pózolás A Halálon szerelete sugározza be a szerző közvetlenül ható érzelmes meséit, szép, hangulatos visszaemlékezésed. A könyvet szívesen fogiák olvasni az irodalom népies irányzatának hívei.
A hálást csak fokozzák a könyv hangulatába szépen illeszkedő ügyes rajzok, melyek liyőrffy János ismert tehetségéi dicsérik. A csinos egyszerű kiállilás Mérei Ignác keszthelyi nyomdájának érdeme.
* A pap vétke. E címmel jeleni meg Ouida, a legnépszerűbb angol irouó egyik legérdekesebb regéuye. az .Érdekes Könyvtár" regéuycsaruokában. melynek legújabb kötelét képezi. A regény egy; plébáuos iszonyú szenvedéseit és feldúlt lelkivilágát festi oly mesteri lollal, hogy a legedzettebb idegzetn olvasó sem képes felindulás nélkül végigolvasni. — A vállalat havonta egy ilyen ízléses kiállítású regénykötelet küld olvasóinak negyedévi 2 korona előfizetési díj ellenében, mely összeg .Érdekes Könyvtár* kiadóhivatalába, Rudapest. Kálmáu-ulca 2. sz. küldendő. Hegényjegyzék kívánatra ingyen ós bérmentve.
Szép két szobás lakást
megfelelő mellékhelyiségekkel keresek két tagu Oflalád részére a belvárosban, vagy. annak közelében. Ajánlatokat az ár megjelölésével „Lakás" jelige alatt a „Zalai Közlöny" kiadóhivatala továbbit.
A soproni kereskedelmi és Iparkamara körútiul.
Pályázati hirdetmény. Alulírott kamara a huda-
pe.sti .Keleti Kereskedelmi Akadémia* kerületbeli hallgatói számára mm. szóval haLszáz koronás ösztöndíjat alapított, mely önztöndijra ezennel kiírjuk a pályázatot Kzeii ösztöndíjra csakis a katnarakerület (M\'ison-. Sopnih-. Vas- és Zalamegye és Sopron n. kir. város türvényhulÓMÍgok | területén illetőséggel birö és valamely felső kereskedelmi iskolát, avagy a .Keleti Kereskedelmi Akadémia" első évfolyamát kiváló sikerrel véglett hallgatók pályázhatnak. A pályázati kérvény, melynek a pályázó nevét, lak- és illetékességi helyét, családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét letiünietó okmányokkal kell fölszerelve lennie g amelyhez pályázó felső kereskedelmi iskolai érettségi bizonyítványa, avagy a .Keleti Kereskedelmi Akadémia* első évfolyamának sikerrel való elvégzését tauusító hiwmvílvány csatolandó, legkésőbb lílOlí. évi augusztus hó l.\'i-íkéliek délelőtti IH órájáig nyújtandók be ezen kamara elnökségénél. A kamara fenlarlja magának azon |ogot, hogy több kiváló minösitvénuyel biró pályázó jelentkezése esetén a fiOll koronás ösz-Módiit! n két legérdemesebb pályázó közölt k, oszthassa. Sopron. IflOfl. évi július hó 2\'J-éu. — A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében: Zombor. Kírchknopf.
álnak. tttkar.
Az Országos Gazdaszövetség vasárnap tarlotla évi rendes közgyűlését Keszthelyen. I) a r A n y i Ferenc, a népszerű föhlmivelésugyí miniszter zajos éljenzesscl fogadott elnöki megnyitója ni.in gróf Mai lát h József Le t\'lay társadalmi munkálkodásáról olvasott fej rendkívül tartalmasán, majd Erek y Károly értekezett a modern agrárpolitikáról. J a n t sí t s Kudre pedig .1 szövetkezeti bérletekről. A különböző jelentések és számadások helybenhagyána után megejtették a választásokat.
Kiállítás Keszthelyen. Abból az alkalomból, hogy uz Országos liazdaszövetség vasárnap Keszthelyen tartotta évi rendes közgyűléséi, az ottani Gazdakör szépen sikerüli mezőgazdasági és ipari kiállítást rendezett. A kiállítás ugyan nem volt nagyméretű, de azért elég áttekintő képét nyújtotta a vidék gazdasági és ipari életének. Darányi Ignác földművelési miniszter is mejiiekíniette a kiállítást, melyen többi között két nagykanizsai gyár ís részt veit; a jóhirü W eiser J. C.-féle gépgyár és a tl.it-l, szép reményekre jogosító Patria pólknvégyar. ¦ U\'eiser J. C. fviir nagy szaktudás-al rendezd! kiállítása iránt a gazdaközűnség nagy érdeklődést tanúsított és már a kiállilás tartama alatt is tobb vásárlás történt a gyár elsőrendű gépeiből. — A tanulságos kiállítást szép számmal látogatták.
Az iparosok tavasza. Az nj ipartörvéuy előkészítő munkálatai már befejezést is nyertek é.- a kereskedelemügyi minisztérium államtitkárának minap telt nyilatkozatából örömmel tudta meg az ország, hogy a jövő tavaszra készen lesz már maga az llj ipartörvéuy is. A magyar iparos-osztály kívánságainak, a külföldi viszonyoknak tanulmányozása előzte meg az uj ipurlorvéuy tervének kidolgozását és a külföldi anyagól — amint az államtílkár mondta — nem azért gyűjtöttek össze, hogy utánozzák, hanem, hogy a hazai viszonyokra alkalmazva fölhasználják azokal az utakat, melyeken az európai államok ípurossága buldogulásál keresi Iparosaink nagy része különösen a korlátlan szabad ijiarbau látja érdekeinek sérelmét. Ezzel szemben viszont a képesítés túlzását sem volna helyes mintául venni az uj fórvény megalkotásában. Azt hisszük, hogy jó ulou jár a kereskedelmi kormány, miilóti őzen kényes és nehéz kérdésben azt a megoldást keresi, mely u mi viszonyainknak a legjobban megfelel Az az illetékes helyről elhangzott nyilatkozat l\'oljugONÍt berniünket arra a reményre, hogy vagy egy esztendő múlva az iparos-osztály ügyei méltányos elintézést nyernek és azután már uj. modern alapon dolgozhatunk tovább az iparos-elemek boldogulása érdekében!
ti
l "fi. JÚLIUS 28.
A beváltott hamis váltó. A Magyar Pénzügy irja: Rendimül érdekes és ritka per járta meg közelebb a bíróságokat. A keresethez Aj alatt csatolt SJ18 koronás váltót, melyben kibocsátó és forgatóként H, J. dr. közadós, elfogadóként pedig felperes névírása van rávezetve, felperes a lejáratkor a zalamegyei gazdasági takarékpénztárnál. . mint váltóbirtokosnál beváltotta. Kzt a tényt alperes nem tagadta, de ez egyébként a váltó birtokával és a nevezett intézet által kiállított nyilatkozat tartalmával is igazolva vau. Felperes keresetében a tökét éa ennek kamatait azon az alapoti kérte a esódtöméggel szemben valódinak elismerni, mivel orré a váltóra az ó nevét közadós hamisította és ö azt csak Bzért váltotta be, mivel azt hitte, hogy ez a váltó ugyauazonos az általa, mint községi bíró által K község képviseletében néhány évvel ozelóll birtokvásárlási ügy lebonyolítására közadósnak adott váltóval 4a csak a beváltás után győződött meg arról, hogy ez egy másik váltó, melyen a ,Németh Ferenc" névirás hamisítva van.
A nagykanizsai törvényszék a felperest keresetével elutasította, azonban ¦¦¦ pécsi ítélőtábla a bizonyítási eljárási a perben vitás körülmények tisztába hozatala céljából elrendelte, amely bizonyítási eljárás foganatosíttatott is. A felperes által hivatkozott tanuk ugyan nem tudlak semmit arról, hogy felperes K. község képviselőiében II. J. dr. részére váltót állított volna ki és adott volna át - ámde a ti) alatt csatolt, a Nagykanizsai takarékpénztár által kiállított számla tartalmával mégis bizonyítottnak vette a törvényszék, hogy N. F. felperes, mint elfogadó 181*0. október havában uyujtott be 800 forintos váltót ennél a most nevezett pénzintézetnél, amely váltó l M!ti> február .\' i-\' ii járt le s mint váltókötelezett rajta 11- -I- dr. szerepelt, Hogy a keresethez csatolt A) alatti váltón levő elfogadói névirás nem a felperestől származik az írásszakértők véleménye alapján kétségtelen s éltként felperes tévedésben volt, mikor a váltón lévő névaláírást a sajátjának hitte s a váltót beváltotta. Minthogy pedig az Ai alatli váltón felperesen kiviil egyedül II. .1 dr. szerepel, aki a váltót a /.alamegyei
gazdasági takarékpénztárra forgatta s eleként más,
mint H. J. dr. a váltó értékét fel nem vehette ii nevezeit Intézettél, alperes tartozott volna bebizonyítani, hogy a váltó értékét a váltó hamis volta dacára mégis felperes vette fel. Minthogy pedig alperes ezt nem bizonyította, sót az írásszakértő véleményében valószínűnek tartja, hogy az elfogadási névírást is H. J. dr. vezette a váltóra: minthogy ekként a váltó] berájlásáral felperes kárára alperes csődtömeg gazdagodott, felperesnek kereseti tőkekövetelését és ennek &•/„ kamatait a csődtömeggel szemben az elsÖbiróság most már valódinak elismerte s alperest elmarasztalta.
A pécsi ítélőtábla a törvényszék ítéletéi megváltoztatta. é,s a felperes keresetének esak akkor ad helyt és felperes tőke és kamataiból álló követelését és csődtömeggel szemben csak abban az esetben ismeri el valódinak, ha N. F. felperesi leteszi az esküt arra. hogy a Nagykanizsán 1005. július átí-éii kíállitotl, a keresethez Aj alatt csatolt váltóra vezetett N. F. elfogadói névaláírást sem ő maga nem írta,\' sem pedig mást azzal, hogy a nevét helyette elfogadói minőségben a váltóra írja, meg nem bízott.
A Kúria a másodbíróság ítéletét a benne felhozott indokok alapján helybenhagyta.
Vizlecsapoló táraidat. Tapolcán, a község déli oldalán elterülő nedves rét lecsHpolására -- űjrfla BOO kat. hold — Vízlecsapoló Társulat alakul. Az alapítók terve nagy tetszésben részesült az oltani gazdakózönségtiél,
Szerkesztői üzenetek.
- „Murin kolli|i." Upiáriunk, mint Oa mWM\'i. IínvIck woUllan mlvarln.*i,ü[al «lei hclytd-t • ml - bevalljuk egy ktuS felületei intitiIcaW.l eit.ló — Jíulnkei. rwufliijilk a gyun helyrelgaiiiaM, tnciylycl i bem luki ¦ mc^elOinl. Ilatunlú Uvlgttaln UMltM*, lapnál Jeleiménél /..j>va, .ajnilaiunkra nem vallalUihaimik.
— I—ei Jáin. lortd köiiunjUk, út n*ni hat.iitlrt e./kűnel.
- I, cikket kö/cinf rotjak.
Nvilttór.
A i e ro»ai ftlatl körteitekért aem Tállal felelöMéiet a imktiitöiei
A Szinye-Lipóczi Lithion-íorrás
kitund BfkiVflI basznál Isiik
Salvator
.tit-, ti., j,iHl,iuH- ¦¦ koii.énublnlilmik\'ól\'-\'i.húaii-d,u «. vjz.lrl mhtxtiBtknfl, a tzakrat liau >¦¦"¦»\'¦ i..v.H.l..i a KlZl irailillll IZ«rvek hiiul.mil.
Hú|jyhajt<> ha.tt4.ztzi!
1868 «5t«m foi ufiloi.it>,mű
o. Berger-féle •
gyógy"kútrűny-szappan*
imhi i.Ht,ui,,h alul «|*oli«. B«a«M tartat,* UÉmtttm **rm
-<k.,,d »!V.I...«,Utik
* mindennemű bóYkfltegek
•Ji*., MMtwM Min ifdMrl acath, tma hatat*. III HÉT hm mmult, 6|,«, hunáai, UHnatta*. t»v- U MfcUhzn*
---t-a mSSt¦**» »A«wm*»*«---- - —-
SUCHARD
• Ikiircl lUiahMitttiV. kilF«n),,.,.,,., il
Berger-féle kátrány-kénnzappan.
HU |riW»ai.4,1,U..l,r„ui ru. WMMt i 1» a Ifi lati «.».•**¦ avi
ttUTtWMkim, a n^ikMt nOamnnrl l.|i-< .11... láTtt-
Htilhitlu b&rthiAu. hM< (a rBr.W..»pp«i.. n>lM<1**u>*>l hutnaalavtwl ««if41 *ltl
Uergcr-félc zrjycerin-katranyszappan
»araTa*»*<la mii* ,r-(nBp*ni U i-m\'"h>,i A .r (
Urfaafc ntau -„„-,. It Ittható .*.,]«.-,¦«. A ^Js
Ua.
íltnntet.Li cHticilriilteJ
Berger-féle borax-szappan.
«111*1», u.p.otfHi. -„epiti niltaMa»frr 4m mwféh fc«r-
joroliyíidiuii.l « 11 Ariul 111 »„ K I A1 11 ttir <• • • IBÜO. •Slindta égm ffC|Y> *f Hana*.! Mappio, m*lf Ber««í-kt)t fytrtcalDt, a mind tó —*rr**< m*JI*i*Il hanaátatl utiultlvxi hi
<ap <üp> "x.- o*f> ^ <ar- <ití>
r~+ ¦ ,.fe,-:..\'.-*;...--i*r..%\'!*"..\'.-" HIRDETÉSEK % FELVÉTETNEK E LÁP 1 KIADÓHIVATALÁBAN.
K.ph.ti i..l-5*,i iri.,11.1 ... .1 h..i\'.ti-. ,. M
Namriuul: O. H.u * Oomp, Wltn I, Blb.r»tr. «, TSKkr-, ib*u»Mi,« a. Siti, z..a„.ai..
linktar Nai/ykanixHan: Fráger Hr-la
valamint Magyaromra?. Iflhh ayónjtrirában
Cook és Johnson
amerikai
Szabadalmazott tyukszem-gyürük
(tflrv. vSdve) ai egyetlen azerek, melyek az oly rettenetes tyukszemfájdalmakat azonnal megszüntetik él minden szálkát el-§ távolítanak.
Ma a legjobb szer a vilagor>.
Minden szenvfldrmok ajáolva.
i drb. 20 miéi 6 drb. t korona. Kapható. Crigír Bili ur gyogyiurtarálian.
lfoyérn/ó Mi\',(le,, darab i<app»n a Sclilcht néT-WtawrKP . M)j ll|lU É( mCül kAro| tiitat rétié kiöl.
IrkS-^ll-aw 25,000 koroiiAl ü«l .Schlclil t.jKrgy a_í \' ceg An-itlKban bSrkiaek, a ki beltiao-
Kümtti.katai.: <;kmpmr Itéln.
Kéziratot nem ad vissza a szerki\'sztóség
nyitja, hofty H^pioaa a .Bcbirlit- nemi, lalimriy kAroi keverfkot tartalmai.. ._ mi
( .SZARVAS VAGY KULCSSZAPPANT\' )
isr igaitót m[ iflőt es Miit, ~m A riá
MindennemU ruha és Hófthér mliát ád.
mosási miids2er jésíére a i A színeket emeli, fénylővé legjobb és legolcsóbb. — - || *• világossá teszi.
A vásárlásnál kOlOnOsen Ügyeljünk arra, liogy minden darab szappan „Schicht" névvel és a ..szarvas" vagy a ,,kulcs" védjcgygjel legyen ellátva.
lOOii. JUMC3 2«.
ZALAI KÖZLÖNY
Itégl hírnevén héiifilriio llorvá<orsy.ii(thnn.
?=2 Varazsd-Toplicza sk*
i Zagorlai vasul mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vegyetemeavo Prof- Dr. Ludwig udv. tenácaoa Alul 1884.
68 fali <e!»lut meleg l»nJ>, « Ven i-Mioiak felülmúl haiatldo km>ivin bem ti UUlcl rheumn, Uülei lici«K»cKck, KyUll»<ia.o* é> cm.nllflií.f fluiahiiiúdiíok. köliveny, nenralgiku\' bénialitiak. mim Uehia* »ib. niii Ujuk. hór-fts ttlkot hcleg-tegek, idillt veaebajok, hulyeghmm, gtlrvelykor. angolkor, olum í* blfvany mérge-aeieknel tlb. M|».
IVÓKÚRA, gátat, gegc, »«11, niij, gyomot- ét bubájuknál, aianyerníl, -ti..
egSÉi Vil.anfoaaag. — Massage. fft^r-^
¦illTlllélet rainíii) k• a|a11mtüa 1 Hl|fi lIlIIIIÜl. IM||fl| lufik iuhanraTal Ks• ipp \' aiiriat. eléli tlll ál Ijllll
Idény tartam majm 1-IÖI ukiober \'¦!,(. — l\'orn|<a* nagy imik, terjedelmet Ültetve\' nyek, ítcj kirándultok. - Á ... zenekar. Zene- el lineolelyek A varauü-loidicai állómat.m na|iODla tánukoeil varja a vendegeket
KUlön fogatok 1» rcndelkcíéiíc állanak, ils ezek •idaálliuia olübb a fU:do tutéib-mcgien Jelen dü.
Orvosi tudakozoditokat a liUd.-.nO. DK. MaTKuVU: IVAN ad. ajp/- Proipektutokat és broachurákat ingyen 4a bérmentve küld.
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
_~_ISL
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
¦ EítRHIT töüVEK HAT5CHLKlAJ0i
§ BUDAPEST VI.,ANORÁSSY-ÜT 3i* "
H"*..*b János inmkönyvi\'. 1 fopinl 2(> Icrtól 10 forintig.
e 3
NAGYKANIZSA. 1906 július hó
T. CZ.
Vagyok bátor legalkalmasabb
ajándék tárgyakkal
dúsan felszerelt üzletemet szíves ügyeimébe ajánlani, _
Raktáromon képea könyvek és Ifjúiig! íratok mmJen nem él kor számára ajándék 1)1 diszmüvek, pompa* kulcsú imakönyvek, emlékkönyvek, diazlovélpapirok, irósierak, lircza- éa faJi-naptérak, •,<¦ 1 , lígujflbh hangjegyek, nagy
választékban találhatók. A Iiaiai irodnlom gyungytin kivul a német irodalom keresett műveli is boi (ifit lem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére.
Ke alkalommal szíves Ügyeimébe ajánlom _*
hangszer/kereskedésemé t
a hol kuluuoi.cn a tanuló iljusag számára szolgálhatok hasznos es maradandó bcesu ajándékukkal Zenélő müveket és mechanikai hangszereket, melyek díszes ajándékokat képeinek, szintén raktáron tartok ¦ esetiéi; restellt telesre la szívesen átengedem. Továbbá legyen Kábád tobb uj bctüfojból dúsan felszerelt
könyvnyomdámat
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, eaketéel és báli meghívókét ízlésesen és jutányts árakért készítek el.
Üzletemet szíven jóakaratába ajánlva vagyok
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, yt Teljesen folaaorelt 1
usterbbireclu Itfun Unom kivitelből). kUUuo hiin(fiínl, vonóval 6» /rtrtmto iokkn.1 CSAK lO FRT.
Újdonság!
A liul zongora uiiicsi-n. s gyÖnyÖrÖ zenél Imllgatni és láuczolni szt-miiek. olt nólkülu/hi-ilt-n a
^=8» ..MIGXOX" öjessa
szalon /.enélú im\'i. mely a leghosszabb operákat, láncz-zenet stb. hangjogyról jáiszik
t tinc-zinit megszakítás nélkül szolgáltatja. Ára 25 éa 32 forint. Vendéglősüknek nagyon fontos.
Hallás nagy Lexikona Ili kötetben félliórkötésben ára 96 fi\'t.. részleÜt?ét&íe % iiie«ka|>hat6.
1, Al KÖZLÖNY
100(1. J ILI US 28.
¦. ilr. lIMllirtéjJliJ mlnlizlir,
ttOStt&i min.
SZlillt
II. 1. IDOG.
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A védjegyet és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-f.l. SBldlIií-porok Urli>. gyófylWtkM a lej-n..k»c,at.li gyomor- ét •llo«lbir>l«lm«k, rfOmonfitm e. Kvun.orhcv. rOg.ö.1 «4kr.tt.d4., mijMnliton, vértolul... .irmiy.T t. o tcskiltontior.ilt.l. r.6lb«í«g.éR«k ellon, e jflle» biilwemck ívilieil.k mindig nagyol,!, di..j..i,.,t tieríeii. — Ar« egy lepec.4t.tl eredéi, dobóinak 2 kor.
II.....InMiisoU lörvényllfnr fenj•lUetiirh.
A székesfehérvári ni. kii- állami iinntojep székes- jjp
fehérvári. Iiábolnni. nyilrai, nagyatádi és paliní osztályaiban \'ty
elhelyezett katonai legénység es inenálloniány részére 19UÖ. j»
november, hó l-t6l 190?. október hó végéig szükséglendó SL
kenyér, zab. széna, aloniszahnn, és tűzifa biztosítása iránt a i,
székesfehérvári in kir. állami méntelep számvivó irodájában ŰP
1906. évi augusztus hó 8-án délelőtt 9 órakor Írásbeli %
zárt ajánlati árlejtés fog megtartatni. \'St
A takarmány szükségletre megjegyeztetik, hogy a S
termelók nem esak .1/ egész menyiségre, hanem 100 méter- X
mázsára is tehetnek ajánlatot. Egyenló ajánlatok esetén ?1
(fa a gazdák és gazdasági szövetkezetek ajánlatai elfinybeh yjp m részesülnek.
•9 A közelebbi szállítási fellélelek, a székesfehérvári n
jjF 111. kir. állami méntelep számvevó irodájában megtudhatók, jjj1
ahol a szállítási feltételek füzete is betekinthető és ahonnan jm
az árlejtési hirdetmény kiváltaira megkúldetik. rjL
Budapest, 1900. július hó IS, y
Foidmivelésügyi miniszter. ^
r
\'. Ctak akkor valódi
f MOLL-FÉLE 1
SOS - BORSZESZ
MOLI,
mindegyik djegyít tünteti (el. -A. Moll leliralu ónoratlftl vsn -.ama. A MoM-f*l* tbi-boriioi, nevezeleiei. mint fajdelorncalllaplló bedöneflléel aie
ko.avtny. c»ui et a meghűl** egyéb kovcikeiottriy. legUmcrcteichh neutier.
Egy ónozott erődíti livay ára 1 korona 90 filter.
MOLL (iy orni ok szappanja.
Legfinomabb, legújabb t okaiért, ipoláiára gye>
öduor aieiint kéuitck gyemre* et hölgy iiaypani a bor nekek e felnőttek r*ia*re. — Ara darabonként 40 fili. Öt darab I kor. 80 fili.
Minden darab nyertnek uaLL>n Moll A. védjegyével van ellAiva.
f S ¦ t«i k u I d i «,j
Moll I. gyógyszeréiz cs. éi kir. udvari szállító által,
Hecu. TticIllaubeU U, U, Vidéki megrendelitek naponta j.u.tauiinvet melleit teljctltieinek.
A raktárakban ies*ék ltatám/.\'\'!t.ni ..MOl.1, A. idáirásaval és védjegyével ellátott kes/iimenv\'-k\'-i kérni.
_ _ ^^,„^^VKlf : Raktár Ntwjfeaniíaán: «<
=*
len \'--ü ::a 3D M ai
va =31
2753. tk. !tO(
Árverést hirdetmény
Vndjegy: „Horgony!\' *
A Liniment. Capsici comp., I Horjjauv-PaiH-tiuellii pdtléka
00 romának bitonyult háaiiuvr, in-ly ttiár Iflbb miét 311 év (Ha legjobb fíjdel\'.m-¦¦illspitzS aionar-k biiooyult kouvir.ynel, caeiaál áa MgaUkt^kaé. btaAimtaW licpi-en ha* inalva.
Mk\'ieluu.W.-t. Sztiny katnwttvmtyi.k miatt bováairlttnkor Ovaloéai Ityyunk <* ¦vni "tyao Üveget fogadjunk •¦!. a mi-ly a ,,Horge*.y"v.VÍ^egygto] éa a Richtar ea.\'-g-¦¦vví\' ellátott dohosba vazi owniagolva Ári 80 mi.., 1 kor. 40 I ée
- korona éa ógyHaolváo minden gyógv-ttierUrbaD k^JuOzV — KíVtiiktár TBrok
1 -i /\'..c f v r».,.. i,.\'. Bidapieten.
\' Klekkor « j f>K IArfi
ai ,,irsjzj ni-twilashez", l\'rl)(*ban, ni«u.h,w»— f...... Mi» i.| .
BERÉNY JÓZSEF És FIA
ékszerész
SAJÁT MŰHELY.
Alapíttatott
sajni kinitméojen mind
A D«g;kaaÍtMl kir tOrvüzók kiiiliirré Whií, liujry iízv .Stingly Ktirolyiiú uOl. Prtcser Lolu ?égrehi)|ito< iiuk Iinviti Károly él uajfl Aliraliám Juli gel.sei likéi veiírt-liajtz.il szfiivtjíltítU\'k elleni ÜOo kor. tókf, t-onek lHÓij évi rebr. Iiú jh na|>|i.iól járó ~<v „ kunittiui 8 kor. ni üli- zálogjog filöjcgjitfsi, 30 kor 17 kor. 4i) il! véére li njiét. kérplmi. Ili kor. \' árverérí kérelmi » » még te lm erti len dó költségek ii.u.ii végreItujiáhi Dgyébeu a nagykanizsai kir. Itzék terQletóbei tartozó, s a gnlaei 22. sz. tjkvben ü3. braz. ház. uilvar, kert és szántóföld 1268 kor., a gelnei lnu<<. St, Ijkvljeu 7&8/1&. Iirsz. erdő az Oreg erdei ti illőbe n 167 kor., u. azon tkvben 173 b. 14. b. hraz. bzáutó rei a szurkolni dűlőben 237 kor., a gelatai 72. ?,z. Ijkvbcíi I. 81, Ö09. 315, 323. és Íi73. ItrM felvelt 1 » úrbéri teleknek litivid Károly Ábrahám Julii Illető 1,, része 228 kor., a gelaei 764 sz. tjkvben I. ü07, G28, «47. 0&O. Iirez. a uyitgoii illetve a keleli kert aljai diilóbeii fekrfi 4 drb. szántóföldnek Ábralinin Juli férj. havid Károlyitól illető 1 a része 832 kor., a gelsei 410 sz. tjkvben t 1800. Iirsz. öreghegyi szölónek Dávid Károlyt illető % része 1344 kor,, a gelsei 123*. sz. tjkvben f 41-lirsz. korcsnmtiHznak és belsÓségnek Dávid Károlyt illetett, de idóközbeti Hallá Istvánra átirt 15/20211 része 104 kor., a gelsei 750. sz. tjkvbeo f 473/b. j brai, nyngoti kert aljai legelőnek Dávid Károlyt illető 16 20.il része *> kor. becsértékben igo6. évi augusztus hó 27. napjának délelőtt 10 órakor
1
í
i
Q
linktár NaiívLiinizsán: Rosenfeld Adolf Fiai. n
\\jll
Díszítsétek otthonotokat télen, kerteteket tawaszszal
valódi
Haarlem] rlritliifiüttt.!
8 koroiiáf-ri i -1 liollaud forint) posia-utalvánnyal, bór- <*s vámménteaeri kflldQqk
kedreli Normál-Hvnoiiiiát üvegek
Ausztriii-Mflgyarofszágljii gyűjteményünket. 30 vagy 40 csor»*pék részér*?. uva«y 50--\' kerti űltétésrd, avagy 150 darabot szobának 45 cserépre, vagy 260 daraltos gyíljtcin-nvt kert részére, vagy egy 240 darabliól illó gyüjteinényt szoba és ker! részére (tartalmaz Hyacinták, tuifpinolC, nárcissok. orocus, ueje scillák és gyöngyvirágokból álló pompás választékot).
Gazdagon illusztrált, sok tenyésztésre vonatkozó tudnivalókkal ellátott fóárjegyztket. amely a gyűjtemények részletezését tartalmazza, ingyen és bérmentve.
BioiMieiÉtteröiJÉtBrDuiii"*\'\'!
N00RDWIJK, Haarlem (Hollandi
JEGYGYŰRŰK «w «W v*U»«*IÍÍ>íd iímm tiélw ItOiwgMzásil, Ureszváry Oyula felperesi Ogyvéd kaphatók.
NAGY RAKTÁR 8T«u!e.,"f "\'
agy lielyeitese közbenjöttóvel megtartandó uyilvános bírói árveréseit eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett beesát. Árverezni kívánók tartoznak a becsár I0°\'0-át NAftV RAKTÁR {ÍTÚ\' *" llói "a"-v ,,,ra- készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött 14 A 11 IWUN \' Ah kezéhez letenni.
A kir. törvényszék mint tkvi hatóság. Nagykanizsád 1906. ávi május hó 25. napján.
NAGY RAKTÁR
láncokban, tinóm eztlst étké*zl>> lekben.
Eladás részletfizetés mellett 1»! . #
Jaiílánok e» aj munkás iroir-an k.-«rltlfttifk
nyomatott Ifj. Wajdíls József könyvnyomdájában Nagykanizsán.