Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.54 MB
2009-11-25 08:05:35
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
898
3780
Rövid leírás | Teljes leírás (335.08 KB)

Zalai Közlöny 1889 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

SA<;Y-KA\\BSA. 1889. január 5-én.
HuszoűByolczadlk évfolyam.
Bl&fitetéai ár
Egy*) tláaa iQ kr
H I E D ETÍSKÍ 8 fea*a.bu* peáuorba» "¦ sxá»o<Íezer| 6. i miniit-u laváboi sorért o kr.
HYILTTÉR8EJÍ petit »oroukint \'ü ^r?rt T«mtuek fel íüncstáriilleték Bünden eeyct bffdettw**« 30 kr. fizetendők.
ZALAI KÖZLÖNY.
A u/xgy-kanizsai ,Kereskedelmi Iparbank*.-a w nagy-kanizsaiönkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelü egyesüítt"
ap^eaeÜemi jászét illetíkStle.
menye* a. kz — r. zz>Cs±sr\'~_*i.
anyagi reitet iifft5 közlemények-pedic-a kiadóaivaaalbo* bérmeotrej ioté*«tid5k : Xugy-Kanizsdti
t*k*rÉkpí!iiiiri épület
Bé\'a.eni«tlcn levelek i
gjiütatnak el
Kézínttk yttszi oes küd*t**k
„nű^TZ-ianúsai keresztény jótéicony nőegylet*, a „nagy-kanizsai ztszti-ŐnsegéiyzÖ szövetkezet *, a,soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKIJNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési. felhívás ^ , 1889-ki
XXVIIl-ik évfolyamúra.
Lapunk keletkezésékor a vidéki sajtó bölcső korát élte s .Dunántúl csak Qyőrőtt jelent mec lap; ma már alig van nevezetes város, hol kisebb nagyobb szerencsével, egy vagy több hirlap ne képviselné a heiyi érdekeket, s kimeritö anyagot ne nyújtana a központi sajtónak.
28 év egy vidéki lap életében a ritkaságok kiké tartozik, ennek Joly-tán bebizonyított tény létérdeke mind a lap szerkesztése, mind annak kiadása szempontjából véve, mert a közönség ujabb és legújabb g&nera-tiója, ha nem is közvetett szemléletből, de hitéből, cziméböl s irodalmi történeti missiójából bizonyára ismeri ; s múltját senkisem tagadhatja^ mert fiatását a hözj\'rra mindenki ismeri.
Az elfogulatlan szemlélő, a hig gadt gondnÜcnrám belátja, hogy vidéken lapot szerkeszteni nagyon nehéz, nagyon fárasztó munka, ha azt a tisztességes alapon Jentartva, jokozatos haladásbar emelni kívánjuk s azért nem csudálható, ha a \'. közönség hazafias figyelmére, méltó pártjogására apellálunk a lapunk ügyét továbbra is résztvételébe ajánl juk.
Igyekezetünk az eddigi; tisztelet és elismerés az érdemnek, buzdítás a haladásra, a munkásságra.
S midőn a t. közönség további buzgó pártfogását kérjük, lapunk tisztelt munkatársainak Önzetlen Já~ radozását köszönjük, arra továbbra is bizalommal Jelkérjük.
Eiófizetósí ár: Jai..—márcz. évnegyedre 1 f: 25 kr. június félévre 2 v 50 , , deci. egész évre 5 , — Mely összeg postautalványon lapunk kiadó hivatalába, (Wajdits József könyvkereskedésébe Nagy Kanizsára) mielőbb küldendő.
Hazafias tisztelettel V;
Szerkesztő és kiadó.
A népkonyha.
Kí ne hallott volna Tarosunkban arról, hogy itt népkonyhát állítottak föl ?
Az emberi eszme nemcsak világra szóló találmányok létrehozásában, hanem kisebb dolgokban is gyakran megmutatja a gondolkodás mélységét, s van eset akárhányszor, hogy csekélyneK látszó találmány vagy cselekvés, az emberiségnek csak oly, néha nagyobb horderejű, előnyére van.
• Attól íüggj mit mire lehet czéi-szerüen használni, s vájjon a czél általa elérhető e?
M.ig a külvilágban a küjpnféle találmánya a emberi jólétet s kényelmet mozdítják elő. vagy anyagi hasznot haj;anak, addig van egy más hely is, melyet lehetne belvi-lágnaíc nevezni, a hol még koránkban is fogyatkozást tapasztalunk, s ezen fojrjatkozásokat apasztani, kevesbíteni ép oly üdvös, mint hasznos is. V
Jjjjzen belvilág alatt itt a társadalom azon rétegit értein én, mely minden országban, minden városban, sót kisebb helyeken is van, érteikül nem létezünk. Belvilágot képez tfeliát reánk nézve mindenkor ama hely belső társadalmi állapota, ahol lakunk, mert a társadalmi állapot jó vagy rossz viszonya, egészséges vagy beteg hogylététol függ, hogy embe-berileg szólva: hogyan vagyunk, jól-e vagy rosszul?
Hogy korunkban mindenről, s\' minden oldatról csak panaszt ballauk, az mig egyrészről bebizonyított dolog, addig másrészről indokát a/.on áramlatokban kell ennek keresnünk, melyekkel ha szembeszállaní kívánnánk, kíméletlenül magárai sodorna mindnyájunkat.
Ez a mostani viszonyok axiómája, nyilt igazsága; de éppen azért, mert igy vagyunk, önmagánk iránt tartozunk azzal, bogy kötelességünket, miket nemcsak a természet törvénye szab elénk, de a ^ársadalom-ból is felénk s hozzánk zajtalanul jövő s mégis hallható panaszolt elsimítása s enyhítése <is feladatunkká teáz, — emberileg megoidjuk/^s ott a hol- kell, ott a hol: lehet segítsünk.
Mily ^fönséges értelme van ezen szónak: segítség. Ha vészben megkondul a harang; ha bármily veszélybe jutunk, önkénytelenül is ezfen szót hangoztatjuk elsőben : segítség !
De bármily bájban legyünk is; a segítség- mtndenött" tataimat" ígér ; a kézzel fogható, szemmel iátható veszedelem nagysága eltűnik, ha segítséget kapunk, a segítséget tehát nem szabad megtagadnunk senkitől., a ki ezért hozzánk kiáltoz fel, mert ki tudja a jftcot, nem-e a következő napon már annak leend szüksége segítségre, kihez ma ezért folyamodon ki
Az embeiiség egyese, sokszor egyes osztálya mindig segélyt kiváu, s ha ilyenkor a szükséget kisebbíteni, a nyomort enyhíteni törekszünk, ezúttal embertársainknak segélyére vagyunk, s legszebb*" emberi feladatunkat töltjük be.
Messzire vitt elmélkedésem a népkonyha üdvös felállítása terén, de bármennyit irnék is erről, kevés volna az mégis, hogy eléggé kiemeljem a nagy eszmé^-s azon, következést, a mi ezzel Összefüggésbe jó.
Ha elgondoljuk, hogy ama sze-
gény nép, mélynek talán annyi va-: gyona sínes, hogy magánat a uélkü-j lözhetetlent is megadhassa., mely! csupán a megélhetésért éjjel és nap- j pal küzd; s alig képes annyit keresni,] hogy családjának, olykor talán egyedfii magának a száraz kenyeret meg-j kereshesse, még kell vallanunk, hogy ilyenkor áll elő főkig embertársaink,! az ily Bzükségben szenvedők iránti ama kötelességünk, hogy osszuk meg "velők föiÖ3legQoket, s tegyük magunkat érdemesekké ezen elnevezésre: ember. ,
Városunkban vannak csakugyan emberek, kik siettek jó cseíekede tűkkel azt be is bizonyítani, mert a népkonyhának itteni felállítását kezdeményező nemes szivű s jótékooy-ságáró^ismeretes úrhölgy. — kinek nevét csak azért nem teszem ki, mert szerénységét talán sérteném, de mindenki által ismert jótékony angyal fáradozását pár nap alatt oly siker koszorúzta, hogy mintegy varázsütésre, semmibór teremtve terített asztal várja naponkint az éhezőket, oly csekély fizetés ( mellett. minÓt csak álmodni lehet.
Meg van tehát városunkban a jószivűek hozzájárulása • folytán a szegények karácsonfája, meg van újévi ajándéka is
Fogadja ezen intézményt az azzal élni kívánó közönség oly hálával, mint amily nemes örrérzettel gondolhat arra annak létrehozója.
Adakozzunk a népkonyha javára !
I)r. FÁRNEK LÁSZLÓ.
.Tudnivalók. ~
, — Iparügyben a földmivelési-, iparés kereskedelmi minisztérium. következő I elvi határozatot hozta; Ha a . husmérfe !nem a korcsoiaüzlet folytatásaként, Jja-uem a korcsmahelyi ségtöi független helyiségben, különállóan gyakoroltatik, a hus-mérési ipar-üzése az ipartörvény 4. §-a szerinti bejelentést igényel, még abban
az esetben is, ha a korcsma-üzlet, mint regálé tárgya, az ipartörvény rendelkezése alá nem esik.
— A kórházi ápolási költségek
megtérítése. Az Ausztriában fennálló szabályok szerint a kórház jellegétől, t. i. attól, vájjon köz- yagy magánkórházról van szó, függ az, hogy az ápolási költség megtérítésére a beteg illetőségi községe vagy az országos alap van hivatva. A belügymifciftZterium most körrendej&theu figyelmezteti a törvényhatóságokat hogy utasítsák a területükén levő össze? kórházakat, hogy oly-esetekben, midőn akár közvetlenül, akár a törvényhatóság közbenjárásával fordulnak az osztrák hatóságokhoz, mindenkor az illető kórház jellegét a megkeresésben tüntessék fel,, különben kérelmok figyelembe vétetni nem fog. -*
— Elvi határozatokadó- és bélyegügyekben. A magy. kir. pénzügyi közigazgatási bíróság telmerült esetekben a következő határozatokat hozta : 1. Ha az 1868. évi SXIL és 1870. évi LX- L cz. 2. §-ában elősorolt és áitaláDoa házbér^idó alá nem tartozó helyeken levő adómentes épületek- üresen állauak, azok után házosztályadó nem követelhető- 2. Azok a családtagok, kik nymnáziumbeli tanulók, vagy egyetemi hallgatók, a keresetadójaló! felmentve nincsenek. 3. II. oszt. ker. adó a! kivetésénél, az adóalaphoz az adózóra, a megelőző évben követelt II. oszt ker. adó és fegyveradó, valamint a cselédségért tizot»H--La»z{.~aiió hozzá neír üthető. 4. A közig, bízottság közbfccesö intézkedést tartalmazó batárejzatainak felülbírálására a ni. kir. pénzügyi közig, bíróság nem illetékes. A számlák bélyegkötelezettségére nézve az a .-körülmény, hogy az azokban foglalt tételek a vevőknek kiadatott és szabályszerűen bélyegzett bevásárlási könyvecskékbe is. be vaunak vezetve, befolyással nem bír, ,
— Miniszteri határozatok. A községi adó kivetési alapjának megállapítása kérdésében nem a közigazgatási, hanem a [törvényhatósági bizottság van hivatva ha-ftározni s ily\'tárgyú panaszok iráuts az alispán és a főszolgabíró aem lehetne^ érdemleges intézkedésre, illetékesek. — Három reáliskolai osztálynak .az előbbi .rendszer szerinti bevégzése a jelenlegi
T i r e * «.
Az uj évhez.
CldT&c iitea bájo« uj ízL. ¦ : ; -r Tig zaja kOzött,
Légy Qdtüs s óh jer t keblQokSo pihenj, i-1^-tiintia IMTM: teveled i. :
T&ldBkat üdv ¦ kéj járja át, AiiOgv ajik&d forró aókot id, Szemedben orSm, arexodon dertl, T^f*;txd minden olyte Eigyíttrii S tniadea, ni r*jt*d ulj sokat Ígér, Hogv nem os&lódái léatea majd a bér, Ha üt*«-OuQk a tzilló reménit, Eagvogó Kirnyu fürge lepkeként.
Na járj elSdsd itko* nromLokaii, Kí gót igére ¦ ro*ax*t tett eaupán, Te aobie igérj, ett elhagyhatod, Inkibb tégy többet éa toívelj nagyot, Ke zird el a tért a ka»d6 «151, Hanem ólalmaid meg minden felLl. Cld&sd a roaasat a ápold a oemaat. a lélek kincsét »orgosaji keread 8 vétek ne aljon »ob*e diadalt S a mi cetan a ízivc\'ebő; kihalt: Gycjírad föl benn&k ojra a tnaet, Uelj minden jóért bfi laagot v«t*U.
\'-tr?c- az idén ia harca a. háború,
L>* se legyeajáa zohie acomora.
SseretS >aixáL<^Olldbe\' kötdjerek
S a diadalt sSaden pár árja mag,
A a>eode kia IÍ07, a gycites barát
S mégii neki kall adsi meg magát,
Hogy réget trjen a nagj kfiadelem
S pibenjea a ttlt lángold aiirao,
Feledre rajta minden i>anT«dáat
Mely oly aok íabe\' kflonyrt oatni ké«t..,
Ciak adja mef Bagát a kit laány,
Hlis átkel a csőt kedree ajakán.
Saökjék az Idán ia aaemtlnkba kCay, De aat idézze oda ax Orom, Ccikáason villám nói i*em egén S gyidjon ki tőle rokon-érsesténr.
Legyen omláe i» mindenütt elég,
Hogy ómul férj keblére feleaeg
S csattanjon a csók lányok ajakán,
Mikor ai édes vallomás ntái,
Ssem ízembe = mélyed, az ares meg kigyúl
S ig&a scerelmok ég moudhatlacai\' . . .
forró udk kéjes Slelet, Máakép a boldogság uem :s e.-<--.c.
Légy üdvöz, édes léted Ixajualác,
tetőled mást nem, neu. kíván, Valóaitol meg ceak ilmait,
Melyeknek fénye ezinte magvakit, Ciak esi tedd • ajknak majd u-tj eldi< aér, Hogy a i.c/i-d a magaa égig ér Éa nem felejtünk e! sona, eoha \' Hár rád borait feledé* fityota, FOI-ffiltámaectjok azép emtékad\'-t Mikor majd lelkünk a \'vágytól remeg : Ilyen év vajha »L>k_virradna ránk, A melyben oiyan boldogok vaíánk
KOSSOVIT\'.
Jöjj vissza
íiek .
Büszkén felemélt fővel hozzá lépett abhozpa csábos, igézően szép szőke asszonyhoz, kiért oda adta volna életét a pokolnak is és mialatt szemei vadul forogtak, Kjka a kimondhatatlan gyűlölet és fájdalomtól rángatódzott — igy kezdé el hucsuját:
— Vannak — asszonyom — virágok, kik csak azért virítanak, azért bódítják el az embert pompájukkal, hogy aztán, ha egyszer bűvkörébe esett, — megrészegüljön az isteni kéjtől — de aztán vesz-szen el. .. .
— Szóiolt valamit? vagy csak az én lázas képzeletem augU\'volna e aiót.
— Én is olyan vagyok ?
— Olyat; I
— Bűvkörébe estem, a boldogság megrészegített és érzem, hogy elvesztem.
— Azóta nincs nyugtom egy perczig, csak a viharos éj, a zugó zápor, mely az utczán ért — s megverdeste égő arczoínatV — csak az mondhatja el szenvedésemet.
— Féltem, s lássa asszonyom, soha Öntől egy biztató szót, egy bátorító pillantást nem kaptam, néma jelét a szeretetnek, mit annyiszor oly pazarul szórt rám.
— És ha eljön az az idő, melyen a sors utónkat ismét együvé kapcsoljp; — azon emlékezettel lépek elébe, —hogy volt idő,, midőn egy hízelgő . szó többet vetett.j^érLfcbe,"mint egy szerelő szív s azon érzet ™ meglepni, a mit elveszteti
\'átunk ravatala felett érzünk.
— Több mondani valóm nincs, ne tegye a bucsu ez óráját ismétcsaka kinok órájává, hanem sügja meg Őszintén, hogy íog-e gondolni reám akkor is, mikor érte-fülend arról, hogy többé az élők közt nem vagyok?!
— ön nevet ? — csak nevessen, oh ugy szeretném én is, ia nevetni tudnék 1
— Isten vele, Isten vele ! —
*
Iima végig dől a pompás kereveten s még egy jó ideig elneveti azt a bolondod Bélát, a kinek az Ő nagy kegye olyan igen megzavarta eszét. &
Mégis olyan mrcsának, olyan különösnek tűnt ma fel előtte ez a bucsu, ez a félig szemrehányás, félig szereiem-hangjác tartott predikáczió.
Azt mér napok óta tudta, hogy Bélát elhelyezték s el kell hagyniciegymást, de ínég eddig soha sem jutott eszébe komolyan gondolkozni a felői,-hegy ö még sajnálni is tudná távoztat
És méfi&^mégis, ez a mai találkozás olyan különös érzést fakasztott, benne, olyan valamit érez, a mit eddig eltitkolt magától, érezte, hogy szereti, nagyon szereti Bélát — és zokogva oda dült a kerevet egyik karjára. ^
Oh milyen szép volt igy. Szőke fürtje leomlott arczára, igéző szemei megteltek süiü könycseppékkel s arcza olyan volt, mint egy seraphé, ki szerelmese után eped,
És Bélament a maga utján tovább, megcsalatott szive, csak sötét képeket mutatott neki mindig^eméuytelén életét nem volt mi boldoggá tegye többé.
Az élet Üres kert lett előtte, virág-nélküli, hervatag ősz lett tavaszából s csak szenvedett, csak sirt mindig.
A sok töprengés le szedte arczárói üde piros rózsáit, a -c\'i álpiatlanul el töltött éj beesetté tette szemét, halott-haiványnyá ifjú arczát.
Csak egy kép volt kedves előtte, melyet folyton magárai hordóit s melyhez sokszor órákig elbeszélgetett.
Éo láttam, hogy az a kép vissza felelt neki.
„Jöjj vissza, — szeretlek, nagyon szeretlek", — de Ő nem értette meg azt.;
, A nagy teremben pazar fény. Mindenki arra gondol, mint töltse el e fényes estélyt a legvidámabban.
r gpe imel a nagy sokaságban akad egy < nö- aJr.H$zóLálan, bús és hallgatag. * v a férjeura egy darabig unszolja, de \' íatva, hÓtry nem boldogul vele, többé oeg sem kisérti az Ilma ke\'drét felkelteni fi ott hagyja egyedüi a terem egyik zugában-
ílma. pedig oda -dörzsöli a selyem kendőjét arczához s szemeit megtöriévele
sokszor, ne hogy az alá* gördülő köcy-cseppek eláruljanak valamit
A-Bélának megtette azt, a mit soha sem hitt volna magáról. >
Levelet irt neki, édest, szépet, behi-?elgőt s epedve várta a választ, melyhite szerint ismét boldoggá teendi egy pár perezre, r ime felbontatlanul jön vissza levele e sorok kiséretébeD : —-
,Az a tudat hogy elvesztett kedve- ~ sem ravatala felett állok — nem enged szólnom. Isten önnel örökre I* Ah a cstif!
, • . *
A haragnak, a megalázásnak is vannak könyei ép ugy, mint a szerelemnek és fájdalomnak. -
Ilma, a szép, az imádott Ilma nagy-sám ezeket a könyeket sírta és szárította az egész estélyen.
EMMÁMJEL GYŐZÓ.
W. I. emlékkönyvébe.
Mint a regg fényes bíbora Megtörik a nap herétSl — Mint a rirágnak himpora EltOn a vihar eselétSl, — Ugy tüník el mii.deE reggnek Álomból az5:i eszményképe ; Alig-alíg született meg. Éraasük, hogy már is vége - . .
Aat kiránom, kedves lányka,\' Klbihedd, hogy szirbSI — néked : T&jeafljjön lelked ragya, Mskís: aat legjobbnak véled Hódolj az eszményi asépnek S legyen hozzád hú éa igaz I Te is hálás légy az Égnek, S kebledben él örök tavaea >\'
BÁT03FL
HUSZONNTOLCZADIK ÉVFOLYAM .
négy osztálynak felelvén meg, a községi 380
jegyzővizsga letétele czéljából négy osztály 381
bevégzésekép tekinthető. 382
— 383.
— Szar vasmar h&Sehozatali tilalom. 384.
Az állategészségügy rendezéséről szóló 385.
törvény 49-ik szakasza szerint a szarvas- 386.
marháknak behozatala vagy átvitele oly 387.
országokból, a honnan a keleti marhavész 388.
gyakori uralkodása következtében az or- 389.
szagot állandóan vész fenyegeti, — tilos. 390
A közgazdasági miniszter körrendeletileg 408^ tudatja a törvény hatóságokkai, hogy ama
országok, melyek ellen eme szakasz ren- 428.
delkezése alkalmazandó: Románia, Orosz- 453. ország és a török tartományok Bulgáriával
együtt. >\'.¦\'¦•• \' 454
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 5-éo.
Debr.
— Elvi határozatok adó* é3 bélyegügyekben. A községi közegek az áltáluk beszedett adópénzeknek véletlen eset folytán történt megsemmisüléseért, csak akkor tartoznak kártérítéssel, ha a véletlen eset előidézében hibásak, vagy oly fennálló törvényt vagy rendeletet szegtek meg, melynek megtartása esetén a károsodás megelőzhető lett volna. A községi közegek nincsenek kötelezve arra, hogy az^áttáluk beszedett 50 frtot meghaladó adóösszegeket, az illető kir. adóhivatalba esetről-esetre beszállitsák. Az 1881. évi XLIV. tcz. 2. g-ánakl. pontjában az állami kedvezményben részesített gyári vállalatok részére engedélyezett illetékmentesség, csak a gyári vállalat alakítása alkalmával megszerzett és nem az állami kedvezmény elnyerése után ahhoz csatolt gyári telkekre vonatkozik. A magyar korona országaiban lakó egyénnek Bosz- ! niában levő hajómalmából eredő jövedelme, Magyarországon adóval meg nem róható. A görög-keleti szerb egyházi papi telkeket \\ terhelő-adótartozások, a hierarchiai alap tulajdonát képező számfeletti papi telkek jövedelméből be nem hajthatók. A szabad-1 ságolt állományú honvédtiszteknek, a fegyvergyakorlatokra való behívás elhalasztását czélzó kérvényei: bélyegkötelesek. A védkötelezettségüknek eleget tett szabadságolt állományú honvédtiszteknek, szolgálaton kívüli viszonyba való áthelyez-tetés végett benyújtott kérvényei bélyeg-•menteseftí i
Magyarország legtöbb adótfizető ! főpapjai:
(Kivonatos küllemén)1 Lorintei IstTánnak ,Ma ?j*rőrsiig legtöbb adót fi«et5 nagybirtokosai* i czimfi kiadványából. A nevek előtti Ezirnok a \' nagybirtckoaek folyó számát tünteti föl. A nevek utáni ösireg forintokban az adó menuyi-léget jelzi, a krajezárok Ss-tege elhagyatott, mely itt csak a technikai munkát asaporitaoá. •Saerk.j
460. 4G7. 507. 510.
523-
B. Bemer Pál Zajnai János Kümmer Henrik WinterhaXter A. Zay János Zeley János Rómer Flóris Frakoói Vilmos Flóra Xav. F. Steioer Fülöp ¦ Szakszó Rezső Vancsa János gör. érsek Balázsfalván. Farkas Imre győri prépost Prifach József szfehérvári prépost
Miehl Jakab szfehérvári kanonok
Simon Zsigmond tihanyi apát
Sárkány Miklós bakony-béli apát
Talliáu Lázár veszprémi cz. püspök
Pribék István*veszprémi cz. püspök. Etl István muraker. apát
(Vége köv.)
3718 fit 3718 , 3718 „ 3718 , 3718 „ 3718 „ 3718 , 3718 „ 3718 . 3718 , 3718 B
3595 „ 3463 ,
3325 „
3325 ,
3294 ,
3206 „
2951 ,
2895 ,
3. Haynald Lajos bibornok érsek locsán 69.532
8. Roskoványi Ágoston nyit-rai püspök 52.001
13. Vaszary Kolozs pannonhalmi főapát 42.077
14. Schlauch Lőríncz nváradi püspök 41.287
17. Mihalovics József bibor-nok-érsek Zágráb 39.699
21. Samassa József egri érs. 33.802
36. Hornig Károly báró, veszpv püspök ?4.734
48. Simor János hg. primás 20.542
57. Bende Imre besztercze-
bányai püspök 18.948
58- Császka György szepesi
püspök 18.165
65. Pável Mihály gör. nváradi
püspök 16.038
67. Zalka János győri püs. 15.244
70. Meszlényi Gyula szath-
mári püspök 15.041
95. Hidassy Kornél szombathelyi püspök 11.785 107. Supka Jer. zirczi apát 10.907 119. Kaczvinczky Victor jászói
-prépost 10.413
125. Pauer János székesfehérvári püspök 10.138
128. Dulánszky Nándor pécsi püspök
129. Schuster Gonstantin váczi püspök
131. Bonnáz Sándoi csanádi püspök
163. Lönhardt Ferencz gyulafehérvári püspök
197. Károly János szfehérvári kanonok
212. Racsek János nagy-váradi nagyprépost
249. Schopper György rozsnyó püspök
258. Kuncz Adolf csornai prépost
262. Szele Gábor egri kis prépost
301. Gr. Pongrácz Adolf nyit rai prépost
366. Kopsz János szombathelyi nagyprépost V -
377. Nogall János cz. püspök Nagyváradon
378. VinklerJ. kanonok N.-Vár 379/Treleczky József .
Ka-j
- !
9833
9819
9784
315
6539
6198
5369
5201
5107
4513
3798
3718
3718
CSABKOK.
1888. év nagy halottjai.
Jan. 3. Sennyei Pál báró, a főrendiház volt elnöke.
, Febr. 29. Ghyczy Kálmán volt pénzügyminiszter.
Márcz. 4. Somssic\'h Pál, főrendiházi tag, kitünó államférfin.
Márcz. 25. Perczel Béla, a kir. kúria elnöke, roll igazságflgyminiszt.
Márcz. 31. Weisz F. Bernát, az iskolai takarékpénztárak megalapítója.
Ápril 15. Deák Farkas történetíró,
Jul 18. Balogh Kálmán, orvosegyetemi tanár, kiváló tndós.
Aug. 4. Dell\' Adanü Eezsó országos hirü ügyvéd, kodifikátor.
Aug, 19. Csanády György, a magasabb bírói kar egyik disze.
Ang. 21. Dr. Halász Géza, a függ. és 48-as párt egykori alelnöke.
Ang. 22. Trefort Ágost, vallases közoktatásügyi miniszter.
Aug. 29. Lonkay Antal, a,Magyar Állam" szerkesztője, kiváló hírlapíró,
Szept. 10. Wagner László, műegyetemi tanár, jeles tndós.
Szept. 30. Gróf Batthyány La-josné, a vértanú özvegye.
Okt. 19. Pilch Ágoston az ipar-mútan tanára az egyetemen. Jeles tndós.
Okt. 20. Mészáros István, nagytehetségű fiatal író.
Okt 21. Krísch János, műegyetemi tanár, kiváló természettudós.
Ost. 23. Báró Kemény Gábor, volt közlekedésügyi miniszter.
Nov. 19. Bánffy Béla gróf, a képviselőház alelnöke.
Nov. 24. Fischer Sándor, Petőfi német ismertetője, jeles író.
Decz. 2. Lenhossék József, egye temí tanár, európai hirü tndós.
Decz. 5. Henszlmann Imre, a magyar régiségtudomány megalapítója.
Decz, 6. Hunfalvy János, hir-neves földrajz-tudós.
*Decz. 7. Henneberg Károly, tábornok, a honvédiovasság szerve zóje,
Decz. 8. Angyelio Germán, szerb patriárcha,
Decz. 21. Zsigmondy Vilmos, kiváló geológus.
Decz. 23. Hajós József, országos hirü pénzügyi tekintély, az első hazai takarékpénztár egykori igazgatója.
A társadalom, sfilyedese.
Ezzel a czimmel érdekes röpirat jelent meg Budapesten.* Csapa olyan kérdésekkel foglalkozik, a melyek mindenkit érdekelnek. Az érder kes röpirat szerzője Breunus-nak irta magát, s észmemenete a következő :
* A sfllreifi táriadiioiü. pirlua.&t, kiéről, sajtó. Irt* Breoinu Ari 30 kr. Sing.r ét
A magyar közélet terén az utóbbi időben sajátos tünetek észlelhetők. Az egész, magyar közéletből hiányzik a magasabb törekvés, mintha kiveszett volna belőle a korszerű haladás vágya, mintha kiveszett volna belőle a magasabb törecvésssel szemben való erkölcsi lendület. Évtizedek óta nem történt a magyar nemzet életében olyan esemény, .a mely kifáraszthatta volna erejét, meg-lankaszthátta volna erélyét, és manapság mégis olyan tehetetlenség észlelhető minden irányban, hogy a vizsgáló elme okvetlenül a tünetek után kutat, s mégis találja azokat. A minden téren, minden társadalmi kasztnál tapasztalható czíuismus nem született magától, ennek a csúnya betegségnek a csirája ott van a magyar közélet legfelsőbb fórumán: a parlamentben.
Minden politikai auimositás nélkül, menten minden politikai pártállastól, teljes tárgyilagossággal tekintve a parlament működését, az ugyancsak szánalmas képet nyújt. Nincsen meg benne semmiféle^ magasabb, nemesebb aspiriczió, sőt a frázis értékére sülyedt a-parlamentben minden, a mi a hétköznapi döK gok, s táqgyalás alatt lévő javaslatok mathematikai bírálatán- kívül esik. A vitákat csak a személyeskedések élénkítik néha, de különben azok szerfölött unalmasak. A parlamentben sohasem hangzik fel valamely magasabb eszme, a mely lel kesedésre ragadhatná a nemzetet. De ha tenne^ is valaki üdvös kezdeményezést, elfojtja a szigora pártfegye-iem, s hatalomra való rideg féltékenység. Teljesen illuzoriussá vált az elvi kapaczitáczió. mert az a pártoknak egymással szemben váló féltékenységénél fogva, még a legapró-lékosabb formaságra is lehetetlen. A j kormány roppant ereje s a hatalom\' polczán való nagy szilárdsága mellett az ellenzéki pártok összes szereplése.\' meudő akadékoskodássá válik, s igy\' az ellenzék uem is opponál csak a látszatért, a mi oda vezet,, hogy a1 parlamentbői kivész a parlamentáis i lendület és élénkség. Másfelöl a\' kormány hosszú állandósága mellett1 a hosszú icón át felszaporodott elégületlen elemek, minthogy politikai | irányváltozás soha ki nem engeszteli\' őket, más kitörést keresnek. Ez teremtette meg az antiszemitizmus vui-! kauikus kitörését, ez teremti a nem I zetiségek harczias túlkapásait, ez bomlasztja meg a társas élet terén a különben egymáshoz tartozó elemek \' együttes munkálkodását. Az egyetlen1 eszme, melyet a parlament a nemzet\' körébe kidobott, az antiszemitizmus volt; erre a konezra azután ráesett a tömeg. A parlamentben is megosztozott rajta szépen kormánypárt és ellenzék egyaránt.
A parlamentnek voltak még más jelszavai is: a liberalizmus és a demokratizmus. Heteken, hónapokon át azon vitatkoztak, hogy ki a liberálisabb, ki a demokratikusabb, és e mellett elfoglaltak olyan álláspontokat, teremtettek- olyan jelenségeket, a mik a leghatározottabb ellentétben vannak a hangoztatott magasztos ideákkal. A liberalizmus nevében fölszitották a fajgyűlöletet, vallási türelmetlenséget, megcsinálták a gentry-kérdést és a demokratizmus nevébeu oltárt emeltek az arisztok-ráczia, meg klérus dicsősége számára. Szóval: megcsúfoltál! a liberalizmust és demokratizmust. És a magyar közélet terén csináltak egy merőbed illiberális közfelfogást. A sarlament-nek meg volt a hatása, de ez a hatás nem üdvös nem egészséges. Meghamisította a közfelfogást és népszerűséget teremtett a magyar társadalomban olyan eszméknek, a melyek szégyenére válnak ennek a kornak.
A klérus befolyása minden irányban növekedett, s a klérus támaszkodva a parlament által teremtett felfogásra, hatalmi befolyását még
izmosítani törekszik. Erre vall az a lázas tevékenység, mely a legutóbbi időben a klerikális körökben nyilvánul. Pedig sehol a világon nincsen a katholikus klérusnak olyan tekintélye, gazdaaága és befolyása mint náluntr. Ez odavezet, hogy egyre erósebb a felekezeties felfogás, moy legutóbb az irodalom térén\'.is álláspontot igyekszik hódítani magának.
Sajnálatos jelenség, hogy a protestáns egyházban, különőseu a ref. egyházban utánzóra talált .a kath; klérus hierarchikus törekvése. — A magyarországi református egyház a legutóbbi időben kétségtelen jelét adja annak, hogy hierarchikus vágyai vannak, s egy ben-másban alig ismer határt. A protestáns egyház is arra töreksz\'Y, hogy felekezeties irodalmat terepesen és ezenkívül czentra-lizálja az egyházi életet,.a mi egyrészről tönkretenné az autonómiát, másrészről a hierarchia kiterjesztésére vezetne.
A parlament czihizmusa semmiféle irányban uem nyilvánul olyan eklatáns módon, mint a közerkölcsök felfogásában. A legutóbbi időben olyan dolgok történtek a parlamentben^ a melyek általános^ felháborodást keltettek, s alkalmasak annak a nézetnek a megszilárdítására, hogy a törvényeket uem szükséges okvetlenül megtartani. Ezek a példák a közerkölcsök elfajulására vezetnék, a mioek szomorú példáit látjuk is már naponként a magyar közélet terén.
Mind -\'e bajokkal szemben a köz-ékt nagy orgánuma, a sajtó, tehetetlen, mert a mai informatív zsurnalisztikái rendszer mellett nem képes országos áramlatok leküzdésére, de sőt ezekkel szemben nem is harczol-bat. Az országos áramlatok, a miket a parlament teremtett, átjárják az egész társadalmat, s azokat hírlapi czikkekkel paralizálni uem lehet Dej meg manapság* a zsurnalisztika üzlet, s a lapok fennmaradásának kér 1 iése is nagy szerepet játszik, — A sajtónak számolnia kell a közönség ízlésével, felfogásával és érzületével,; mert különben a közönség elfordul: tőle. A magyar sajtó önzetlen be- j ssületes, és hogy a mostani bajokon, még sem segíthet, az nem rajta múlik.
Csak a meghamisított közfelfogásnak, a magyar nép eredeti karakteréhez képest való megváltoztatása segíthet a bajokon. Erre kell törekednie mindenkinek, a ki a magyar közéletben most tapasztalható általános visszaesés helyett az egészséges fejlődést óhajtja. Egyelőre csak a becsületes eszmék és tisztult nézetek terjesztése lehet erre hathatós eszköz.
H i r e k.
— Boldog uj évet kívánunk lapnnk tisztek közönségének, legyen Isten áldása mindnyájokon !
— Egy naturalista rajzoló fiúnak kaptuk meg tarka-barka munkáját Belovár melletti Pupoliczáról, neve Kjs József. Ugy látszik, Horváthországba\' szakadt magyar fin. a munkát tekintve, neín mindennapi tehetségre vall s alkalmasint elvész, mint sok annyi más nyomtalanul, pedig tanulmány által sokra vihetne. Lám, a világhírű Munkácsynk is kezdő korában tulipánokat festett a falusi ládákra s most?—- Kis József csak annyit tanult, mennyit a falusi elemi kezdő, iskolákban lehet, szenvedélyénél fogva Önmagától tanult rajzolni és festeni. Ki tudja menynyire vihetne, ha moecenása akadna !
— A sömegh-boba-jánoshazl vasút készen van! Hivatalos bejáratás 1889. jan 10-én tartatik. Nagy forgalmat kivá-. nuük a vállalathoz, emelkedjék áltaía Sümegh és vidéke; köttessék össxe mielőbb a vonal Keszthelylyel, ezt óhajtjuk ¦ 1889 első napján. Referens.
— Balatonfüred gyógyhelyi viszonyainak javítása. Dr. Mangold Henrik balatonfüredi háztulajdonos és gyakorló orvos e czimen irt memorandumot Vaszary Kolos pannonhalmi főapáthoz. Felsorolja mindazon intézkedéseket, melyek szükségesek lennének, hogy Balatonfüred fen-tarthassa elsőrendű rangját s elfoglalhassa azt a helyet a fürdők közt, mely igen előnyös természeti fekvésénél és előnyei-
nél fogra megilletné. A mi a közlekedés ujjáteremtését illeti, azt már létesiti egy legújabban alakult részvénytársaság, e tekintetben tehát óhaja már teljesüli-. De teljeaitendŐk még: a fürdöévad három részre osztása, az árak, gyógydijak leszállítása, a balatoni fürdőház újjáépítése, az utak gondozása, öntözése, vüágitása, a különböző s még hiányzó gyógymódok életbe léptetése, az ismertetésnek szélesebb körben való terjesztése, stb. A mint tudjuk, indítványainak több pontját, me- , lyekmind hosszú tapasztalaton alapulnak, már tekintetbVjis vette a főapátság, 3 é szerint e korszerű röpiratnak már is kezd jelentkezni gyakorlati czéfja.
— A Balaton a\';dozat*. Siófoki levelezőnk irja, hogy Eltán Hewik korcsolyázás közben a Balatonba esett s mire a jég alól kihúzták, már meg volt halva
— Választmányi ülést tart a kis-dednevelö egyesület január 12-én" nádor-utczai saját-* óvoda helyiségében, mely alkalommal ^legérdekesebb tárgy lesz a Eis-Kanizsán tavaszszal megnyitandó III. egyleti óvodának kérdése. Ez ülésre a választmány tagjai ez uton is tisztelettel meghívatnak. *
— Uj\'\'ügyvédi Iroda Dr. Fülöp Kázmér köz- és váltó Ügyvéd a fiatalabb ügyvédi kar egyik tevékeny tagja saját házában, Nagy-Kanizsán a Kisfaludy-ut-czában ügyvédi irodát ayitott
— A pannonhalmi szt, Benedek-rend legújabb névtára szerint e hazafias és tudományos érdemekben gazdag szerzet Összes személyzete jelenleg 193 tagbóláll. A főapát Vaszary Kolos, bakonybéli apát Sárkány Miklós (ki egyszersmind a rendnek legrégibb tagja), tihanyi apát Simon Zsigmond, dömölki apát Hollósy Jnsztinián. Kor szerint a rend legidősbje az érdemes Jedlik Ányos, a budapesti tudományegyetem volt rektora, ki 1800-ban született. Áldozőpap van a rendben 143, ünnepiem fogadalmi! diakónus 4, növendék 46, novicius 10. A tanitás terén működik 80, leikipásztorkodassal foglalkozik 26, gazdasági téren 8, egyéb tisztségben 29 működik. A rend vezetése alatt áll a pannonhalmi főapátsági főiskola (43 tanulóval), 3 fögymnásium (1121 tanulóval),
3 kisgymnasium (431 tanulóval), 25 plébánia, 75 fiókközség és egyéb csatolt rész, 43 templom és kápolna, 35 a rend kegyurasága alá tartozó község, összesen 40,815 lélekszá mmai.
— Sylvesaterestéjétmind a Polgári Egyletben, mind a Casinobau vidáman töltötték el, nyereménytárgyakkal sikerült tombolajáték rendeztetett.
— Vakmerő betörésre ébredt városunk mult vasárnap, deczember 30-án reggelre. ífj. Csemits Károly óramüves-nek a Wagner házban levő boltja feltöretett és onnét meglehetős számú órákat és ékszereket loptak el. Rég nem volt városunk belsejében ily vakmerő betöréd és a dolog természetesen annál meglepőbb volt. Az eset következő: Az egyik éjjeli küipatrol, midőn a város küluiczáiból befelé jött, reggeli 7*4 órakor Csemits boltja előtt elhaladva, megpillantotta, hogy a bolt vasajtói csak ugy vannak behajtva, a keresztvasak pedig lógoak, rögtön jelentést tettek a vároibázán levő inspectiós rendőrtiszt viselőn eic, ki a helyszínére sietve, meggyőződött, hogy bizon ott betörtek. Kellő számo őröket hagyva a bolt előtt, maga sietett Caemitsbez a kellemetlen hírrel Ennek megjelenésével aztán konstatálták, hogy a két erős lakat leütve, a boltajtó felnyitva és a bolt kirabolva lett Az éjjeli szolgálatban levő alkapitány felkeltette kollegáját, a másik alkapitányt és igy vállvetve még, mielőtt megvirradt, mozgásba hozták az egész rendőri apparátust Annyi csakhamar kisölt, hogy itt nem valami közönséges tolvajokkal van dolguk, hanem magasabb képzettségű fővárosi betörök működtek. Okupálva lett tehát a vasúti állomás, de ott valami gynnuc utas nem mutatkozott, bérkocsit re&viráitak tehát és-a csendőrség segélyét is igénybe véve, ez arécsei határban levő Lapi csárdába hajtott, azonban a tetteseknek ez uton sem jöttek nyomába. Ax összes bérkocsik már reggel
4 óra ntán mind kimentek az állomásra és ha a kocsit nem onnét kellett volna rekvirálni, hogy az fél órával elöbVindul-hat, ez még útban érte volna axyárosból gyalogszerrel menekvö gaz rablókat. A lázai tevékenységgel összegyűjtött adatokból igen lieiveseti vonta ki rendőrségünk azt a bísLvozott feltevést, hogy a tettesek vendégszereplésre, jött fővárosi betörők és ezek bármily kerülő uton a magyar metropolis felé sietnek, mert u állomáson értesített kalauzok csakhamar elvitték a közbeeső állomásokra a betörés hírét és a követő nap«n vasárnap esti 7 órakor már sürgöny érkezett a balatcn-szent-györgyi vasati állomásföaŐktőL,hogy a betörők ok az állomáson elfogattak, őrizet alatt vannak, menjen valaki értük. Mire a kapitányság részéről Bay alkapitány két rendőrrel az éjjeli vonattal Szent-Györgyre robogott és a reggeli veaatfal meghozta a három betörőt, névszerini Diámant József, Kosz József és Nagy
HCSZONNTOLCZáDIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JA NU AB 5-én.
István, legnagyobbrészt megkerült órák és ékszerekkel együtt. A három jómadár letartóztatása tehát Schnetzer János b. sz.-györgyi állomásfőnök umak elvi iázhat lan érdeme. Lapunk egyik barátja azóta ott járt az állomáson és jól értesttltsége alapján az ott lefolyt elfogatás részleteit következőkép beszélte el: Vasárnap délután 4 óra körü. bárom gyalogutas ment be az állomás közelében az ors7ÍjiUt meil*-ttí HorTmano-féle korcsmába s ott egy félreeső asztalnál meghúzták magukat, ugyan ez időben lépett be oda az egyik vasúti váltóőr, kinek az egyik idegen egy vadonat uj ezüst remoatoir órát uj ezüst láncz^j/al megvételre kinált, azt hozván fél ofcul, hogy kifogyott az útiköltségből .s kényteieo az órájától megválni. A vasúti elhívta őket áz állomásra, hol mind a hárman bementek a~ 111- osztályú váróterembe, hol a üoigot aztán tübb vasúti is meghallotta, történt-tesfii épen ott ácsorgotta Kanizsa-. rtil Bpest tele" indított tehervonat, és mi- | dón az ezzel u\'azó kalauzok" az órát; árulgató gyanús egyéneket megpüíaniot-ták, rogtüu bement egyik kalauz Sclin<-Uer j János ál\'oiúásfónökbüz, hogy az elmúlt éjjel N.-Kanizsán tőrtént betörés tettesei. alighanem ezek, jó lenne Óket elfogni, a főnök több embert beküldött z váróterembe és aztán maga is bement, mintha szinte vevő kedve volna; midőn emberei a kellő állást elfoglalták, előrántotta a | fonók hatlövetű forgópisziolyát és azt a \' három egymáshozíközel álló jó madárra szegezve, dürgő hangon rajuk rivalt: „a ki egy gy\'anus mozdulatot tesz. lelövöm, önök el vannak fogva, kötözzétek met;; őket." Az ország legügyesebb betörői ugv látszik erre nem voltak elkészülve és a legkisebb filenállást sem kísérlettek: meg. hant-m elsápadva megadták magukat,\' a zsinegek már kéznél voltak és kezeiket,, hátra kötve.- megkezdődött a kimotozás. A váróterem márváoyasz\'ala aligha látott még annyi arany és ezüst neműt, mint a | mi\' most ráraktak. E közben véletlenül. megjelent az állomáson a b.-^zt-gyöigyi j körjegyző, ki rögtön felajánlotta szolgála-tát arra nézve, hogy a^sebekböl előkerült j órák és ékszerekről leltári jegyzéket vesz . fel; a főnök pedig kocsit küldött a bala- j tou-berényi csendőr őrsre, honnét az őrs-vezető még egy csendőrrel az állomásra hajtatott és Diámánt & Comp. urakat őrizet alá vette mindaddig, míg a főnök j által feladott sürgöny folytán a kanizsai rendőrség részéről az átvételre kiküldőt-lek meg nem érkeztek. Bay alkapitány. midőn az éjjeli vonattal megérkezett. Örömében,, hogy a betörök ily hirtelen megvannak, átölelte Schnetzer főnököt, a károsult órás Csemi\'ts Károly is, ki szintén elrándult a kanizsai rendőrséggel, köszönetet mondott, miközben a német hangzású nevű, de székesfehérvári származású tetőtől talpig becsületes magyar főnök önelégült mosolylyal szemlélte müvét, mely igazán becsületére válik és megérdemli az elismerést, A három „ur", mert így czimezík egymást, mindössze annyit mond, hogy Ök az ékszereket egy árokban találták-. Hétfőn délután átadattak a vizsgáló bíróságnak s mivel el! erjedt a hire, bogy ezek központiak és csak vendégszereplésre jöttek ide, átkisérés közt akadt annyi nézőjük, hogy valóságos lát-váoyo.-sággá fejlődött; a városház udvarát, körnvékét és a főteret. száz meg ezáz ember lep-e el. ugy; hogy talán annak idején Rózsa Sándornak sem akadt több nézője. A beszerzendő adatok körüá nyomozás mozzanatai a vizsgálat érdeké-ben nem közölhetők. \'
— Cognac-gyár. A Nagy-Kanizsán létező ííiau Fiai-féle cognac-gyár mind inkább nagyobb virágzásnak örvend, mit nemcsak az anyag kitűnőségének köszönhet, hanem izlésteljea kiállításának is. Örvendünk agyár haladásán, mely Nagy-Kanizsaváros ipara- és kereskedésének díszére válik.
— Heti biztosok a nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület óvodáiban e héten a választmány kebeléből Scherz Albertné és Fi&chl I\'álné urnök.
„ — Szerkesztőségünknél a balatonfüredi „S/.eretet-ház" javára szolgáló 14. számú gyűjtő-persely letéteméoyezve levén, abba a lefolyt évben b" frt I krajezár gyűlt Össze, mely összeg postailag rendeltetése helyére küldetett. A szíves adományozók fogadják köszönetünket; ajánljuk \'e megyénkben levő emberbaráti intézményt továbbra is a jó szívűek kegyes figyelme-és pártfogásába.
— Napi biztosok a népkonyhában e héten a következők: Január 6-án: Betti-beim Samuné úrnő és ReíchenfeldLeopol-din k. a. 7-én Scherz J. Mórné urnö és Hegedűs Margit k. a 8-án Sebestyén LajoBoé urnö és Rátz Ilona k. a. 9-én Fiinál Ferenczné úrnő és Juhász Emma k. a. 10 én Lővinger Lajosoé umö és Wajditslrma k. a it-én Löwy Lajosné urnö és Kartschmaroff Ida k. a. 12-éo Rapocb Gyuláné urnő és Itosenfeld Vilma k. a
— Farsangi hírűek zamatositására örömmé! halljak, bogy régi jó czigányuok Torma Tóni zenekara ujonan szervezve és
néhány soproni taggal tökéletesbitve érkezett körünkbe. Hisszük, hogy a legújabb darabokkal és jól Összhangző játékával a mulató közönség méltánylását-einyeri-
— Kárbaveszett ffiréazraunka. A helybeli szt.-Fereucz-rendü^ zárdát ugyancsak megkedvelték a betörők. Mar két ízben volt ott betörés és mindannyiszor a plébánia hivatal iroda helyisége volt a\'kiszemelt hely. Uj év napjára virradóra is megint kevés bijja, bogy be nem törtek. Hanem a betörni készülő-nagy fába vágta a fejszéjét Az erős abíakvasa-kat lombfürészsze! kezdte fürészelgetni\'; ez persze igen bosszú munka éa mielőtt kellő réshez juthatott volna, pitymallani kezdett, ezenkívül pedig egyik fráterba fűrészelést meghallotta és zajt ütött, mire a tettes elmenekült. — Nyomoztatik.
— Gyászhír. Gzv. Helfy Samuné sz. Wamberger Berta a saját valamint gyermekei : Olga. Vilma. Irén és RezsŐ, ugy a férj testvérei: Helfy Juiia, Adoif Igoacz, Albert, József és az összes rokonság nevében\'íajdalomtelt szívvel jelenii felejthetlek, forrón szeretelt férjének Helfy Samu urnák folyó hó 2-án, délben 12 órakor, éie\'ének 44. évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát A drága, halott hült tetemei pénteken, folyó hó 4 én délelőtt 10 órakor fognak a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra tétetni Áldás és béke hamvaira! Nagy-Kanizsa,
r18é9.jannár2-án.
— Kls-Kauizsáa. a tanítói kar .ilecz. hó Sl-én tánezczai egybekötött családias jellegű Szjlveszti-r estélyt rendezett. A kedélyes é< jól sikerült mulatságon a jelenlevők mindegyike elmondhatta, hogy az ó-évet igazi fesztelen és víg hangulatban küldték a többi után. hogy az uj anuál több uj- és uj jót hozzon ránk. Ennek reményében a jó kedv csak az uj év reggeli -óráiban végződött. A hölgykoszorú közül ott voltak : Szakonyi nővérek, Pataki Vilma, Tóth Juliska, Hófer Rufiua. Csernák Páuiin (ázöke-Dencsf, Hic/Jber-ger Karolin és Kutrovácz kisasszonyok ; továbbá Dolmányos Ferenczné. Pickl Án-jtalné, Hófer Ferenczné, Fabík Tivadarné, .Ho\'rinyi Pálnéstb. úrnők. i
— Azujouezozás beft-jezteig, vagyis] \' f. évi májusig a havonkénti utóállitás be-Iszüntettélett, mely Nagy-Kaniz-án ámult \' évben minden hó 6-án szokott megt&r-itatní.__.
— Megjei r. h. Rózsa János keszt-j hely vanyurczszöilőbegyi lakos, nejének í eihalása feletti bánatában agyon lőtte jmagát -.- Dr. Kéry Miklós zala-egerszegi
tvszéki jegyző ügyvédi iratait dr. Herz 5Bertalan vette át.— Gelsén egy gyógyszertár feiállita-át a megye nem engedí\\ Jmeg. ¦— Leséncze-Istvándon a napokban | szentelték fel a r. kath. uj iskolaépületet.
— Gr. Festetics fenéki méneséből egy csikót 12 ezer írtért vásároltak.
— Hazai r. h. m szinészek congres-I susa Bpesten 5 és 6-án lesz. — Ifi. Lata-j bár Endre jeles szinész meghalt. — Csiky I Gergely a nemzeti színházhoz művészeti i titkárnak neveztetett ki G évre. — Nagy-| Váradon^zent László király uj szobrának ; létesítésén buzgólkodnak. — A Zichy-j codex kiadását folytatják. — A „Komáromi Lapok" szerkesztését Kenézy Csatár
i vette át. — Az illavai fegyházat meg-.nagyobbítják, 10 inagánzárka helyett I8G lesz. — A. Dunán hadi liajórajtlétesiteuek.
— Hajós József jeles nemzetgazdász meghalt. — A magyar írók segélyegylete a lefolyt évben 10 ezrr 30 frtot utalva nyozott segélyezésre. — Szabó Géza segédtanfelügyelő Vasvármegye taufel ügyelőjévé neveztetett ki. — Az erdélyi
; magyar közművelődési egyletnek 18,251 I tagja van.
| — Külföldi r. h. Parisban a kiállítás idejében a pápa világi -hatalma érde-
¦ kében nagy kain. gyűlés tartatik. — Kovalovszky stockholmi egyetemi tanárnőt a Figaro Korvin Mátyás nagy királyunk utódának állítja. — A czár békülékeny Battenberg Sándor iránt — Szerbiában az uj alkotmány elfogadtatott. — Japánban szóba került a keresztény vallásnak állami vallássá tétele. — A belga király „afrikai csillag" czimü uj rendjelet alapított
A budapesti értéktőzsdéről.
\' — A Magyar Mercur heti tudósítása. —
j Egészen máskép végződött az év, műit * I hogy kezdődött Negyobb ellentetet képzelni (is alig lehet Az év eletén szomorn kilátások [ voltak * jBíBre nésve, moit pedig oly hause-.T«J záródik, bogy .ennél többet még & legvór-i zaesebbek sem ir.e.-uk Tolna kívánni. Vájjon [meddig fog ez a hansae tirum ? A«t ma nem | Ifbet megmoadfcni, de a kilátások olyanok, hogy a kedvező htngal-1 tartat ion. A hanté . Snance érd-ke agy. kívánja azt. Mert a kon-; Tenió végrehajtatásának küszöbén állunk. De
¦ különben agy a po.irjkaí, mint a pénzügyi helyiét is elég kedvező ahhoz, hogy az emelkedésnek a jogoaolutgoi megadja.
Járadékok éa befektetési értékek a mondottak következtében, valamint a januári szel-vényi-kbÓl befolyó milliók folytán i^eo szilárdak B»Lkrc8ivfcűy-k kSzfit a jár«,dékpiacz éa a Rothschild hitelintézeti csoport kösett .eno-ájfó viszony koTetkextébeo leginkább a két
hiUlréstrvényben volt j«lentékeav az irtmel- ! kedes
Keülekedési vállalatok részv^ayei kfiaBl még mindig a magjar garanlirozott és az államosított vasnUk értékel réaztafilnek nagyobb figyelemben é* ismer; okokból esek mégvmmdig nagyon uiláldak és emeikedÖk.
\'iparvállalati értékek kozdl kOl&oösen a Gaírz-féle résevényekben rolt élénk moigalom emelkedő árakon, mert »-i a társaság ajabb vállalatok előtt áll
Sorsjegyek vdlamir*! o!c«<Sbbodtak a legutóbbi jelenlétünk éta, csak >.-,;;¦¦-.. kis sori-jegyek emelkedtek T>Umiv*>.
Valuták ésváltékjeleotékenyencafikkeutek
A nevii\' értékek árfolyam válto-
zásait következű kis táblázat muUtja:
1888. Jecx. 2öJao. 2 1889.1 ( Uagyar aranyjáradék \' 102-102 30
„ papirjáradék 93*16—93 S0 -
. niUlréssvény 303 75— 0SV25
Oaatrák . \' 308- 312-50 :
Panoouia v.szo»1bízt. 950-950
Coucordia malom 538—541
Alföldi -vasat 192—192
XasB*&-oderbe<gi vasát 14*—14* 75
Hazai tak-rékpénztár 7875 -7875
KgyejQlt fővárosi takarékpénzt 480—480 Éssak u.agy. k^ízéubáaya 103 — 11650
Gauz-syír. - lpü5 -1023
MagyaJ v5rr>s t sorsjegy \' 11*76—12 Cs. kir. arany 573-5 68
20 frankos 9M-S52
A Magyar Mercor- eKfixetéai ára Merre CJ^k 1 frt.
Színeszet.
— Szombaton, deczember 29-én Kre-csányi farolta, &nnApelt s*ÍDm&vé*zxiő első vendégjátékán! a .Koidusdiák- Cd! és Qenée kedvelt operettje adatott. Krecaányiué kftjle-mes megje!>-nését z»ios tapsTihar jelez:-, a ki ugy meglep játékx, mint kellemes hangja állal emelkedei;. ki környezetéből. \' Llö«dásá&*n kitünSen aiakitt\'ts. a togsá<baQ is jó keielyd, de a szabadsáerért ^Ikesülé Rimanowszky Simon deákot, A kehV-nes^n c>eng& hang, a mély «aeuvedé!y. az útéfyett szerep, az -élénk taglejtés, szóval az ei-5Jtétestül ment jfcték mind megannyi argumentum a sziuészuó kép-zetiKÚgéröl. Coilegája Janiszki Iván (Kertész Gyula) az előbbihez képest gyetge, elomló Ttszhaagnak nevezhető; játéki azonban n»ity m< gelégedéuel fogadtatort. Jól a.dta szerepét a szigorú UÜendorf"eiredei (Komlós! József) kinek b&xue nagyzása, dicséretet "n&ib.i&só És a ti tankar által jó! ismert, uevetségee\' és eaze- 1 15s gondolat menete, élénk haugalatbin és { feszült érdekeluégbeu tsrták a közönséget, Komikus Utglejtéssel humoros kenélylyel | utánozza bfien Polgár tíyula a részeges, de szigorúan pontos Eaterutch szisz invalidus \' tömlöczmestért, ki a labordinatío d&csára nem vált el sligoviczái fiaskójától. A tefbbi szereplók játéka nagyon gyenge. Egyáltalában tanácsos más darabokat s nem operettekst adni, ahol az étfekes és énekesnő híáoyát a rossz zeoe koronázza, a karmester ur kínos játékával, ki a jeles énekesnő Krecányiné szerepét \'is confusionálta. .KtizonSág *JAg ssámzaal volt \'Sokkal nagyobb sikerré! adatott
— Vasárnap, deczember 30 án Krscaá-?yí Sajolta II. vendégszereplése melleit itt előszűr az ,Uz»ai gyöngy" üerÓ Károlytól. Miut valami jó accord ósszhangzottak a szin-ház felemel, A megiéhetős számmal jelenvolt közönség többször ado\'.t kedély hangulatának hangos kifejezést. A fénypont természetesen Vidor Sári (Krecsáoyi Sarolta) volt, kinek ter adelmes orgánuma végig játszotta a legváltozatosabb érzelmeket ék élénken cSs.pon-
1 gott a kedélybangulatokbao. Mint oztai gyöngy | büszke volt * a falu népe gúnyát megretS ka-1 czagással verte vissza. Megragadóan tudott ¦ szeretni, elérzékenyitöen szenvedei, megindítóan könyörögni, mídóu belátu, bogy 5 vét-! ke«. De mindezeket folfllmalta alakitása a \' csárdai jelecetben, hol szabadon bocrájtorta I féktslon jó kedvét, versenyt ívott, szilzjnl táu-czolt Párhozsmbao haladott vele főképen az első jelenetekben Gyuri az erőteljes, a magyar költészet nymbusával körülvett, szenvedélyes és könujelmfi fa!u bője. Becsületesség és öo-érzet, fájdalom és szerMet élénk kifejezést Inyartet Farsí-ó Ferencz (Deméoy) számos ala-kitáíákian. Jól adta a naivat Juczi (Veres i Mari.) Jajnekemné (Nagy MariJ maszkírozása j és sopánkodó jajgatása baogos kacsagásra fa- | kasztá a közönséget. A karzaton akadtak utánzói is. A kisbírő (Nyitray) eredeti alakjai és leleményes Otleteí tetszést arattak. — | Jömng Samu. Zakariás FJoríán, Fájdalmi! Szilvia könnyűséggel és blatossággal játszottak. Kár, hogy a szereplök és a saiolapon előírt személyek nem egyeznek meg
— Kedden, január lén Krectányi Saroita 3-ík venpégjátékául újból az .Uztai gyöngy* üerö Károly kedvelt szinmfive jó sikerrel adatott, közép számú közönség előtt.
— CsÜSörtük-ön, január S-áu Kre-csányi SarolU bucsu-, vendég- és jutalorajá-tékául, itt először az „üff Király* eredeti víg operetté adatott. Utoljára gyönyörköd bet nk a kedves hangban, mely oly mélyen tudott halói % kedélyekre. Szerepében remekelt Krecsá-nyiné, úgyszintén az egész személyét összhangző játéka meglepett bennüuket, mert ez alkalommal szerepüket jól betanulva és nagyobbrészt átérezve adták elő. Krecsinyi Sarolta pacsirtaként emelkedett hangjával a magasba, bogy hangjával áldja «. szerelem megalkotóját. Ssunni nem akaró tapsvihar volt ax elismerés babérkoszorúja.\' Polgár Gyula és Béla kifogyhatatlan élezei, kitunS mimikája és talpraesett ötletei még a szereplőket is megnevetette Nem kevésbé részesültek elismerésben. Említésre méltó még. Nagy Mari játéka, ki természetes elSadasáva! nagy elismeré-ben részesült. Nyitrayban jó eomicnsra ismerünk Teöreek jól adta a dühös Eriszon nagyköve* tot. Telt ház Tolt. —
— Biztos gyógyhatis. Mindazok, kik rossz emésztés vagy\' székrekedés kö-; vetkeztébea, felíiiTŐdásb&n, szorulásban, j főfájásban, étvágyhiényban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll-féle \' seidlitz porok" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 forint. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. kir. udv. szállítótól
Bécs L Tuchlauben 9. A \\ iriék;. gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye, az ö gyári jelvényéve! és aláírásával kérendő. 1
— Előfizetési felhívás. Szerény magányomból egy kötet költeménynyel a*] nagyközönség élé lépek s átadom azon lapokat, meiyeket évről-évre a szent érzet sugallata, diktált. Nem aok az. Egy ifjú ábrándos éveinek szüleménye, egy ifjú érzelmeinek és világnézeteinek összesége. Daloltam a fájdalomról, szenvedésről, daloltam a szerelem boldogságáról, és boldogtalanságáról az igazi érzelem hangjain. Czélom volt mindvégig egyszerű mesterkéletlen formákban az igaz szívhez szól-laui, hogy elérhessem azon. sikert, melyet a szív világában a költészet hódít magának. A nagyérdemű közönség müvemben egy ífju iró költészétéjek íeslő bimbóit eliiö terméseit fogja föltalálni. Azon tudatban, hogy a magyar" olvasoközönség >ohasem késett kezdőit támogatásaiban részesíteni engedje, hogy azon óhajomnak adhassam kifejezését, miszerint tőlem sem fogja megtagadni ezt a pártfogást. Müvem mely kizárólag lyraí költeményeket tartalmazand „Fesiö bimbóÉ" czíme: fogja viselni. Előfizetési ára 1 - frt. — Minden gyűjtő 10 előfizető után esy tiszteletpéldányt kap. — A mű 1839. márczius bó 15-én jelenik meg, szép kiállítással, finom velin papiroson, mintegy 8 ivnyi tartalommal Előfizethetni szerző lakásán: VII. Dohár$-utcza. 74. I. em. 14. ajtó, vagy minden hazai könyvkereskedésben és szerkesztőségnél. Budapesten, 1888. deczstuber havában. Rónai Albert.
— Zola Emil legújabb regénye. Az „Egyetemes Regénytár" IV. évf. 7—8. kötete Zola „Alom" czimü regényét hozza. A már 1L kiadást ért csupán kiváló magyar irók elbeszéléseiből Összeállított1
t Mikszáth 1889. évi Almanachja tí\'tán a 1 modern frauezia regényirodalom Vgyik í legújabb és legkiválóbb terméke. — Az | „Alom* csak alig néhány héttel ezelőtt jelent meg Párizsban s Zola e müvével fényesen czáfolja azokat, kik csodás tehetségét azzal kicsinyítették, hogy csupán a visszataszítót, undorítót tudja festeni. E regény. tiszta, szűzies és szende, sa legmagasztosabb költői ihlet lengi át, midőn egy leány szerelmét, ábrándozását írja le, ki ártatlanságban növekszik csöndes, egyházias környezetben, nem érintve a hétköznapi durva világtól. De az idill mellett a realista iró nem tagadja meg magát s leírásának bősége, közbeszött, egyháztörténelmi és mütörténelmi adatainak egész tárháza és alakjainak jellemzése még eddigi legmelegebb híveit és ismerőit is bámulatra ragadták. „Ce román sera en effet d\'une chasteté absolue et pourra étre mis dans lesmains des jetfües filles. Ez a regény valóban tökéletes szűzies lesz és kézibe adható a leányoknak is)". Irta egyszerű, de sokat"mendó jellemzésül a szerző maga a rnult évben Ls igazat fog neki adni mindenki, a k emez eddigelé legszebb müvét gyönyörrel, olvassa. Az „Álom* megjelent Singer és Wolfner/könyvkereskedésében s ára két díszes piros egész vászonkötésben 1 frt.
— Megjelent az „őrangyal" képes \'j gyermeklap 4-ik évfolyamának 1-sö száma j következő tartalommal: Az Őrangyalok
karácsonya.\'— Karácsonyi ajándék {kép-I pel). — Újévi köszöntők. — Hóbaba (3 [képpel). — A remete harangja. — Csevegés. — Betüsrejtvény. A velin papíron nyomott s kéthetenkint megjelenő lapocska katholikus gyermekeknek készül, de a múlt évi tartalomjegyzék eléggé bizonyítja, hogy szerkesztője a hazafias érzelmek fejlesztésére is nagy súlyt fektet. M:bt a szerkesztő bácsi csevegéséből olvassuk, az „Őrangyalnak" saját rajzolója van, kép-cliche-it Budapesten,készítteti. Nagy elterjedtsége teszi lehetővé, hogy az „Őrangyal" ára egész évre mégis csak 80 kr., mely Veninger Ernő tanitóképez-dei tanárhoz küldendő Győrött. /
f— A magyar szent koronaj>rszágai-nak politikai térképe, az uj megyei beosztás tekintetbevétele vei, 1889-ik éyí kiadás. Ugy a tiszta és világos nyomás, niegyén-kint külön színezve, valamint pontosság tekintetében egyike a legjobb kézi térképeknek. Különösen iskolai, de magán használatra is igen ajánlhatjuk. Ara 20 kr. megjelent és kapható Lampel Róbert (Wotüaner F. és Fiai) cs. és kir. udvari könyvkereskedésében. Budapesten An-drássy-nt 21. szám.
Vadak közt
— Hittérítő (a törzsföoökhöz): Ismerte-e hivatali elődömet, a ki itt halt meg ?
— Főnök: Hogy ismertem-e? Ettem is belőle !
T a 1 á h y.
Hogyan lebet e három szót: „dő. bor, dal" négy betűvel leirni ?-Hegyfejtés: Pénz.
Szerk. üzenet.
— B. Sajnálatunkra naptáraink «Ifogytak már; jövőre te lész az első. t\'dvözlet !
— E A Szívesen intézkedtünk ; örvendünk, bogy a glédába álltál.
—¦ K. M. J Megjelenik; év végén ;>s»ze torlódik a nyomdai munka: .Mostulia idők" jönni fog.
— S. Gy Szíves köszönet a meleghangú sorokért. A z—»k nem haragnsznak.
— Fogadják mindazok tiszteletteljes köszönetünkéi, kik az uj év . li! rólunk megemlékezni, 8<tive«kedt«k, viszont júkirána-tunknak adnn)pT>8zinte üdvözletünkkel e heVyT-íT" kifejezést.
— P. .A könyvárus leány" rajzodat köszönettel vettük ; magán levelet irunk.
— Kolozsvár. Lavale vételekor a íüzetek már postára adattak.
— Bécs Azért csak dolgozzad fel, r..*..-cora nem történik ; bitta különben sem indáit volna meg a jobb sorsra érdem»g vállalat ?
— ftöjtör. Köszönet a szép megemlékezésért, fiajnos, hogy nem találkozhatunk. Légy üdvözölve ! \' ,. .
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTOR FI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1 —3 óra közt lakásán Arany Jánoi-utr-z* 4 sí. .
Laptulajdonos : W A J DIT S JÓZSEF.
- Nyilatkozat.
Hubert Zsigmond zsidő vállain csurgói k> járásbirójiági végrehajtó a Ciurgón megjelenő ilakolaí Ssemla" 20— -2\'.. számában quaiifikál\' batlan durvasággal, alja* ragsTomma! támadta meg a hitközségnek szeretett éi igen tisztelt rabbiját dr. Schreioer Márton crat.
A hitközség érdemei rabbija minden tekintetben sokkal niaga\'iabjj színvonalon áll, semhogy ueveieUel polémiába hocsájtkuzhat-nék, tehát az etoljáróiág as ügyül inagáévi-tetle és f. hó 25-én tartott ülésen eljárása felett egyhangúlag .megbotránkozáaáaak adott kifejezést, az aljas rágalmakat visszautasítja és a szeretve tisztelt rabbijának feltétlen bizalmat azavazutt, melynek ezúttal is kifejezési ad.~ 3522
Csurgón, *3fe8& decz. 27-sa.
Az Izr. hitközs. elöljárósága.
.Házeladás.
A kereszt-ut-czában levő 33. számú házamat szabad kézből eladni óhajtom. 3521 1—3 _ R1TTER JÁNOS.
•)L rovat alatt közöltekért nem vállal 4
felelősséget a
Ki nyert?
. Hozás decz. 29-én.
Budapest: 08 48 49 41 58.
Lincz: 11 C7 61 57 36. j
Trieszt: 34 73 45 42 36.
Huz. jan. 2.
Prága: 2« 42 43 15 33.
Lemberg : 57 88 87 70 26.
Szeben : 29 40 89 00 10.
H lr.detések
X
Kü/vetlen német iwta^öziiajt\'ízás
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán és vasárnapon, \\
HávrebÖl Kewyorkbá
minden kedden, StettinbÖl Kewyorkba
14 nap alatt, Hamburgból Nyacjatiiidiába
bavónkirit nét^szer. ^
Hamburgból Meiicóba
havonkint e^ryszer. a társaságpostagőzhajiii kitünó ellátás mellett ugy háj.őszobákban mint a fő-déiküzben elhelyezett utazóknak is a f legpompásabb utazási alkalmat¦ nyújtja.
Bővebb felvilágosítást az Jos*í Oaebir-hakl Beeabeo, Wieden, Wsyr:og-eas#e 32-dik szám aiatt. 3249 24—26
Ügyes ugynökSfe nagy szk- * zalék mellett kerestetaelu
HDSZONHYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
M NU AB 5-én.
STOWASSKR J.
cs. k- kir. szab. hangszirgyára.
cza ík
Fióküzlet: Verona. •
Az összes Budapesti katonai zenekarok szállítója slb. ajánl mindennemű zenehang szereket u. m. fa-, fuvó-, réz-, vonó és veröhangszereket CZIMB A l/T pedállal
és anélkül. Nagy raktár fentebbi összes hangszerek és ezek alkatrészeiben; be! és külföldi hurok. Különlegesség olapz hurokban. Mindez a legolcsóbb gyári árak mellett.
Harmonikák és különféle mechaoikua ttifibangszerek
raktára.
Minden javítás jól, gyorsan és olcsón eszközöltetik Legpontosabb kiszolgálás Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 3517 2 - 2
XXXXXXXXXXXXXXXX300CXI
Csak 1*90 párja !
;600 pár. ige» «le«á»i. ttrtói, kelmikbíl Müiwtt
190
-| Ioli
[ifirái
Eaei
nsdri.
lattei, vétszé;
^szerinti »«in: ben és nagyságban kaphatók, ugj bogy minden a
mínófégü
3-25
ládáiba bo-CsátU-
II. minőségű
450
illésnek megfelelhetnek. Rendeljen mindenki gyorsan ily kitűnő,
meleg, kés* férd felad nadrágot — Megrendeléseknél kéretik a lép\'s hosszít tudatni. Küldeményezés csakis utánvéttel teljesíttetik. EgyedQli megrendelési cairn :
FEKETE GTÜLA
\' ¦ • a ,,maLjar toraá"-!ioz, Bécs 1
V. Riíljtrgmt N 1/74. 34M 7—10
KONNYEN OLDHATÓ KAKAC
-:-a ítZ«JÓ lit1? ^ 00 CSeSZC ¦ T.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AStliIllat nagykora betegeknél j% enyhfSlé* áll be. A szenvedésnek leírása é» bemondása annak, hogy a Iá-b*k hidegek-e. Wejdhaaa F. Drezden, Reissieerttr. 42 I., a kir rendőrségi irqda átellenében intézendő. Mindennemű"
mellbetegségek
j alaporan gyógyíthatók a eaíát testemen - használt e fényes eredményűnek bizo-nyuit gyógykezelés által, mit a folylon nfirpkedS ¦ hatóságilag megvizsgált : eredmények is biinuvitacak. A szenvedésnek leírása és bemondása annak, hogy a lábak hidegek-e. Weidbaas P Dresden. Reisiigerstr 42. I. intézendő.
Gjógyezertár Bécsben
PSERBÖFER J.-féle
Singtrstrnsse 15
. „G0I4. Reichsapfel "
t teljes joggal m»gérríemlik, mivel
Vt*rt\\$9!t\\tÁ Inhdctoanh ez"15" egyetemes labdacsok neve alatt; ez ntób..
v ci laaj&ljlLV IttUUdtSUri. csakugyan alig létezik betegség, melyber: a labdacsok csodás hatásokat ezerszeresen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben minden Pgyébszer sikertelenül alkalmaztatott, esen labdacsok számtalanszor , « a legrövidebb idö ait;-t gyógynlást- eredményeztek, 1 doboz 15 labdacsesal 2t kr. 1 tekercs 6 dob-azal 1 frt 5 kr , bérmenteileu , atiav^tkUldeméay 1 frt 10 kr.
A pénzösszeg előleges beküldése mellett pÓstamentes átküldéssel kerül : I tekercs labdacs 1 frt 25 kr., 2 tekercs 2 fit 30 kr; 3 tekercs 3 fej ,0 kr; 4 tekercs 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 frt 20 kr; 10 tekercs 9 frt 20 kr. Keresebl ec mint egy teker-, caet stétkQHeni nem lehet.
BLV" Valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása J. Pserhojer neve aláírásával van ellátva s melyek a doboz fedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban,
Számtalan levél érkezett, melyeknek iiÓi bálát mondanak a labdacsokéit, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egéseségfik helyreállítását köszönik. A ki csak egyszer kísérletet tett velük, lovább ajánlja.
*~ -A- köazöntö levelekből néb.áiiyat Ide lnink:
Mitterinaersdorf Eircbd^rf m\'llett Fe!só-Austria 1886 jin. 10 Tekintetes Ur ! Szireikedjék postán egy tekercset kitűnő" vértisztító labdacsaiból küldeni. Nem tehetem, hofy Sunek e labdacsok értékére nézve teljes elismerésemet ne nyilvánítsam, a mindenütt a hol csak alkalmam lesz. ezeket ajánlani fogom F .. ----- :. hogy e köszönet met :<-:-. él szerint basznál-fa .ssa. Teljes tiaiteteiiel
KASZTXER THHRKZIA
Schlierbach, február 17. 1SSS. Tekintetes Ur ! Alázattal alulírott az 5n velóban hasznos és kitűnő vértisztító labdacsaiból ujabb 4 tekercsnek átküldését k\'éri. - Teljes tisztelettel
NEDREITER IGNACZ, gyak. orvos.
Hrasehe, Flcdnig mellett .1887. szept 12. Tekintetes 0r ! Isten akarta volr, hogy labdacsai kezembe kerültek s most ezek eredményéről irok : Beteg ágyamban meghűltem, ngy, hogy munkámat nem tudtam többet végezni s már bizonyosan meghaltam volna, hogyha csodálatos labdacsai engem nem mentettek volna Isten áldja meg érette ezerszer. Van bizalmam, hogy labdacsai egészen visaaa fogják adni egászségemet, ugy mint másokat is egészségessé tettek/ KK1FIC THEREZIA./
Wiener N\'eusUdí, 1887. decz. 9. Tekintetes Ur ! Hálás köszönetet mondok 60 éves nélSém ¦ nevében Ez 5 évig idült gyomorhnrutban és vizi betegségben szenvedett Élete kin volt reá nézve s már azt hitte, íogy | vége iesz. Véletlenül egy dobozt kapott az ön labdacsaiból s ; ezekből hosszabb használat után meggyógyult Teljes tisztelettel WE1NCZETTL J<fSEFA.
;tet
Gottscbdorf. Kohlb.ch mellrtt, Osztr Saíléaia 18S*». október 8 Tekintetes Ur!-Kérem sziv--akcdjrk nekem egy ?6 dobos
ból áüó tekercset az Ön labdacsaiból kül
deni. Csak az ön csodálatos l&bdicsainak köszönhetem, hun; gyomorbajomtól, mely öt éven át kínzott, megsz badnitam Nem Is fognak i áiam ezek «ilfogyni és ezennel mély k3 mondok ••• • . - \':. • Kiváló tisztelattel
ZWICEL ANNA
Rohrbach, 1886. febr. S8. Tekintetes Ur ! Mult év november havában egy texerca labd-csot rendeltein meg Önnél Én agy, mint nóm, a. legjobb sikert éssieltnk. Mindketten heves főfájásban és rosta székletben szenvedtünk, ngy, hogy közel m.1 a kétségbee éshez, habár caak 46 évesek vagyunk még. És ime; az ön labdaeaai csodákat tettek és megszabadítottak a bajtól. Tisztelettel
LIST ANTAL
Pserbofer J.-tól érék óta elismerve, mint a legbiztosabb szer bármiféle fagybajok ellen, valamint nagyon idült sebek stb. ellen is 1 tégely 40 kr. Bérmentes küldéssel 65 kr.
Fagybalzsam
Fiaker por
rekedtség, szkmárhurut sít; Üveg 60 kr * ]
:len.
Utiíunedv ít Amerikai köszvény-keriöes lffsLl
rhenmaszerü bajok, tagszaggatás és ffllszaggatás ellen 120 kr.
"Égy doboz 50 kr. Bér-mentes .küldéssel 75 kr.. golyvásnyak ellen 1 Bérmentes küldéssel
Lábizzadás alleni pggjg. Golyvabalzsam,
65 krajezár. /
Eletesszenczia lrp0r.îflS,p.i,k)
bajok eilen, kitOnő bázisz*r 1 végese 20 k:
egromlott gyomor, índencemü altest-
hnrnt, rekedtiég, kKhOgés elles I dobos 35 kr., poriómentes küldéssel 60 kr.
Tannoehinin hajkenőcs L",r».of",Jkfü
legjobbnak ismert hajnövesztő szer eJiainTve orvosok által. EgJ eleganstn kiállított dobna 2 (rt.
Egyetemes kenőcs ,s,,n\'°r.LT;\'l,,^S",,t\'
fekélyek és mindennemű dagseatok ellen, időszaki fsjltöriat* Lábfekélyek, körőmméreg, sebek, emlőgy.illadási és hasonló bajok ellen sokszorosan jónak bizonyait. Egy tégely 50 kr. Bérmentee kflldéteel 75 kr.
Egyetemes tisztitó-só fö^tSK5
megzavart eméstté^nél, fejfrjinal, izédüléxnél, gyo aorgöresnél, aranyeres bajban, dugulásbau. Fgy csomag 1 frt.
Angol csodabalzsam,
üvegcse 12 kr. üveges« 1 frt" 20 kr itt megnevezett készítményeken kivül az osztrák lapokban b
Szem essentia ^TTS 2 "\'50 kr
kölfoldí Ejógjkülöclegesiégek
aktáron tartatnak s a netalán készletben\'nem Itvó czikkbkrcl kívánatra pontosan és olcsón gondoskodva leend
Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldése melleit vagj utánvéttel. A pénz előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszközli mint utánvéttel. ,iqfi 7. ,9
Óvja ün lovait u nedvesség és hidegség elleni
Az elsó és legnagyobb
lótaltaró-gryár
főraktára szállit jó hitelű és tartósan készitett ne.héz, tömött takarókat a következő csodálatos olcsó árak mellett: JElsÖ reiltlű lütíl karók 190 cm.hosszú és 130 cm. széles S7ürke alappal és élénk szinü paszománttal, tömött és meleg, drbja csupán 1 50 kr.ügyanezek 2 m. bosszú és l\'/j. m. szélességben darabja csupán 1 frt 80 kr. Csinos kén sárara &zlnü bérkocsi-takarók négyszeres feketevörös, vagy kék-vörös paszománttal, körülbelül 2 m. hosszú és I\'/z széles darabja csupán Ss frt SO Icr.
Remek arany-sárga Double-urasági letakarok, szőnyegekül is használhatók, drbja csupa;: 3 frt 59 kr. Százakra terjedő elismerő nyilatkozatok közül : Szíveskedjen a lovas század részére mihamarabb további 10 drb. kén-sárga takarót á 2"50 krjávaL mint azelőtt küldeni." Cs. k, Dzsidás ezred 4. sz., Ferenci Jőzftef kir. 1. lovas száz. Szállítok azonnal báxirm, posta-, vasút- vagy hajóval utánvét, vagy az öszszeg
eiöre való beküldése mellett. 3463 12—12 Ctim : Lótakaró-gyár raktára GANS A. BÉCS ül .Seidelgasse 4.
Egy 16 könyv.
„----A küldött könyv......j
cgyan rcvidek és velőset, dé cs&k a gyakorlati használatra termettek volna; nekem t;* csaladomnak a leg-kölönböaóbb betegségi esetekben igei kiváló szolgálatokat tettek:- Igy és hasonlóképen hangoznak a kosiónÓiratok, melyeket Ríchte r kiadó-intézete „A Be-tegbarit" csimfi. rajzokkal silátott könyv elitUdéfeért majdnem naponként kap. Mint az siói nyomlatott s a snren-csésft Beosyógyrtortai+ól származó értositések tanúsítják, az abban foglalt tanácsok kóvétjese által még dj betegek is gyógyítást lytutek, a kiL már ninilefl reraényt feladtak. E könyv, melyben hosacn évek tapasztalatainak eredményei vannak leté>-& niegérdemli a legkomolyabb Igyelenb evetett minden beteg réaséról, bárréi bajban is szenvedjen. E e becses könyv et megszerezni óhajtja, az irja egrazernen egy levelező tápra nUkgyíJ nytivea „Egy bt1 tegbarátot*-ás pontot czimét s cziroezze a levelez.5 lapot Rjcbter kiadó^bszetébe Lipcaebea. • A mágii!jás\' e. ingyen történik.
MOLL SEIDLITZ POR
Nyá
Csat akkor raliiiSÍSÍ\'íí°«^S^2J."
Gyors gyógyhatás makacs gyomor- és altestba;ok, gyomorgörca. n^\'lk, gyomorégés székrekedéseknél májhajak vértohilás mrenyér és a legkülönfélébb nőj b.ofejté-geknél. Egy eredeti dob\'.s haaanálati ufasitással 1 frt. Raktárak as orioág minden nevezftesehb gyógyszertáraiban MOLL A gyógyizerász cs. kir udvari szállttá, Baci Stadt TflchlanbBB 9. tán vét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elianerés HOLL A. úrhoz Béoibn. ÜiC foglalKozásomnál fogva az 3n Moll fele seidlits porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra s i-zivély s ,lste:i fizesse m-g\'-et mondok érte jóví és főt könnyűvé tessik. T^aatelettel Steisika P. í. lelkéea Hanxetschlagbau
Szétküldés naponta i
-voir.
Tavaszi gyógyítás
pari gyógyítás
, ÖS2Í
gyógyítás
Téli gyógyítás
Legjobb bedörzsölő szer
ós minden meyliüiési b;-tegségek elren.
Csak akhor valódi ba, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírását #S»eli BedörzsöiésQI siker** használat k^savény, csuz, mindennemű testfájdalmak és bénulásnál; hurogatás. alakjában minden sérelem éa sebnél, daganatok gyulladásuknál. Belsőleg viszel vpgyít.e hirtelen rosaullét, hányás, kólika és hasmenésnél. Egy üveg ára használat; utasiUssa! 80 kr. • é. Baktárak az ors>*g minden nevezeten gyógyszertár és anyag kereskedés-ib tn. HOLL A. gyigytzerész os. kir. idvari azálllté Bécs, Sladt. Taonlasbeo 9. Szétküldés naponta utánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Kiismer és\' MOLL A. yógyszeréaz urhox Bécs. KitünS Moll-féle franezia borszesz és sója vidékemé nagyszerűen működik Küldjön nekem 60 tlveggel, mivel az emberiség tegiteégére k-tiletet óhajtok tartani magamnál M«]y ti tat élettel
S462 13-45 Hornof. lelkész Micbolu; ban.
Raktárak Nagy-h\'auissáh RoieufelJ Adglf és Fe>8«lbofer Jóis.-f, uraknál
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
G974/^l tkv. 188S.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság, mint telekkönyvi halóság köihirré teszi, bogy Göncz Etelka férj. Simon Gáborné nagy-kanizsai lakos végrehajtatóaak, Kanizsai Vincxe. tótszerdahétyi lakos végrehajtást szenveció\'j elleni 80 Irt töke, ennek 1886. évi -decz., hó G-tól járó 8% kamatai, 16 frt 90 kr. per, 6 frt 95 kr. végrehajtási és 7 frt S5 kr. ezúttal megállapított költségek iráoti végrehajtási ügyében a nagy kanizsai kir. I törvényszék (a letenyei kir. jbiróság) terü-i létén fekvő tót-szerdabelyi községi 356 1 íjfvben A L 1—5 sör 306/b. 683/a. I 848/b. 1043/b. és 1204/a. sz. a. felvett és | Összesen 332 frtra becsült ingatlanok i Tót-Szerdahely k\'özségbiró házánál 1SS9. í évi januái bó 28 ík napján d e. 10 ; órakor Simon Gábor "nagy kanizsai lakos felpersi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. i Kikiáltási ár a fennebb kitett beosár. Árverezni kivánók tartoznak a becsit 10°/o-á* készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letet-ni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: ax elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6*/e kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén, a kir. jbság, mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi október hó 5. napján. \' FILIPICS
3523 1 — 1 kir. járásbiró.
tO.OOO Uri».
kiviveire esáÜt i\'fl teli szóvet nadrág aa ujouan felemelt vár?:arifs következtében viasza maradván, ama mejbizást kaptam, bogy azokat egyenkint, vagy nagyobb eaopoi tonkint bármely áron eladjam. Eeiíek folytán egy, a_ legújabb bécsi divat szerint jói utó-\' csinotau készitett 3^
uri téli szövet felső\' nadrágot
M-SMM
irusitik, ivaayls csapái kételyek fel ne merülnek
mnnkaárért,) bogy .v. t.m — .u-,.——Biftelve njécjegjzes\'. hogy etek csines. ntUg, tSmír és tselefl\'
lldrágik. Ha ez nem való, ugy a n**-" ragokat vi-ssa vessen. Minthogy e u*i;*taí nagy kelendóségnek örreodecek, siessen »in-deoki szükségletét leghamarabb nálam megrendelni. Ugyan e szövetből teljes ftltöietek is vannak, melyek bármely nrgyeagban és színben minta>>eaerint hihetetlen olceó árért, t«jí* Ciak 8 50 árért kaphatók. Nadrág-rcndelesek-nél kéretik a lépéa hosszat, egéss yl\'. : pedig a mell térfofatát megemlíteni. Saáll\'*** caak ntiavét mellett tfiiténik.
N Rendelések iutézendök :
Apíel I. Bécs I FleisciaS
471 11 - 12 Nr. 8/XV.
)3VÍ
NAGY-KANIZSA, 1889, január 12-éü.
Elöfi teteti ér egész évre . . 5 írt — — fél évre . . . . í fr W ír jct-j.défr* .. 1 frt 25 kr tgy-ti szú tO kr
HIBD1TE8EK 8 basábos peütsorban 7. másodszor minden további sorért 5 kr. NYiLTTÉSBEN
petit : ¦ k int 10 krért vétetnek fel Kincstári illeték zn:ndeu ezye* birdetéeézi 30 kr. fizetendők..
Huszoiinjolezatírk évfolyam.
részit irlető közié-! :e K-szlÖség\'nez
A lap szellf: lények a
anyagi réisét íIIpiS kflzleméayekj pedig ikiadúhivacalboz bérmentve] intézendík: .
-V ti ff y-K a n i z b á n takarékpénztári épú-iet
Bé-ir.fBieiien letelek nem {<•¦ g*<jtamak ei
Kéziratok viasza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparfyank*, a „nagy-kanizsaiÖnkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy~kanizsai kisdednevelö egyesület\' a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara11 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKIN.T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP./
Előfizetési felhívás
a
„ZALAI I1Ö^Ö.%1" 1889-ki
XXVIIl-ik évfolyamára.
Lapunk kslethezésekor a vidéki sajtó bölcső korát- élte s jOunántul csak Győrött jelent meg lap; ma már alig van nevezetes várqst hol kisebb-nagyobb szerencsével, egy vagy több ÍUrlap ne képviselné a helyi1 érdekeket, s kimerítő anyagot ne nyújtana a központi sajtónak. \\
\'?8 év egy vidéki lap életében a ritkaságok közé tartozik, ennek Joly-tán bebizonyított tény létérdeke mind a lap szerkesztése, mind annak kiadása, szempontjából véve, mert a közönség ujabb és legújabb genera-tiója, ha nem is közvetett szemléletből, de híréből, cúméböl s irodalmi történeti missiójából bizonyára ismeri ; s múltját senkisem tagadhatja, mert hatását a ^koijira mindenki ismeri.
Az elfogulatlan szemlélő, a híg gadt gondolkozású belátja^ hogy vidéken lapot szerkeszteni nagyon nehéz, nagyon fárasztó munka, ha azt a tisztességes alapon Jentartva, fokozatos haladásbar- emelni kívánjuk s azért nem csudálható, ha a \'.\' közönség hazafias figyelmére méltó pártfogására apellálunk s lapunk ügyét továbbra is résztvételébe ajánljuk.
Igyekezetünk az eddigi: tisztelet és elismerés az érdemnek, buzdítás a haladásra, a munkásságra.
S midőn a t. közönség további buzgó pártfogását kérjük, lapunk tisztelt munkatársainak önzetlen fáradozását köszönjük arra továbbra is -bizalommal Jelkérjük.
Előfizetési ár: Jan.—inárcz. évnegyedre 1 ft 25 kr-június félérre 2 „ $0 „ „ decz. egész évre 5 „" — Mely összeg postautalványon lapunk kiadó hivatalába, (Wajdits JfizseJ könyvkereskedésébe Nagy Kanizsára) mielőbb küldendő. Hazafias íisztelettel
Szerkesztő es kiadó.
Mostoha idők.
Tagadhatatlan, bogy a jelenkor viszonyai komoly jelleget Öltenek és ennek megismerésé évenkint mindinkább ama körökre is hat, kik mostanig közönyösek- maradtak az általános gondok iránt. Boldogok fizok, kiknek a mindennapi Kenyérhez a pecsenye sohse hiányzik, csakhogy a nyomor látása, mely közvetlen közelükben nyilvánul, néha mégis zavarja élvezetüket
Valamínthogy háborús időben a hazábab mindenki egyetért és együtt tart, hogy a kívülről jövő, fenyegető veszély elhárittassék, ugy kellene annak lennie jelenben is, midőn az emberiség legnagyobb száma veszedelmesebb háborút visel, mert láthatatlan ellenség ellen kell küzdenie, hogy uiorlen egyes ember csatlakozzék a nagy mfibeni részvételhez t melynek neve: a kötelesség teljesítése, nem csupán önmaga, hanem mások iráat is! E-zz. föladat első sorban a család föladatául esik, melynek fontos állását nem csupán a közvetlen családfő, hanem tágabb érteményben az állam is oltalmazni tartozik. yL rendes háztartás áldásdús befolyása messze elhat a négy falon tűi és ez képezi a közrend alapját, mely nélkül nem képzelhető semmiféle intéz mény, annál kevésbé pedig államháztartás.
A létérti küzdelem inkább alkalmas arra, hogy előmozdítsa az
ÖQzést, mintsem éltetőleg hatna az emberiség eth.kai tehetségeire, és | m ulhatlan kártékony gyümölcsöket tejeinue, ha , a családi élet gondos ápolása, agyszólváa belülről nem akadályózná.
Anyagi koránkban eszményiségról . beszélni kissé merész dolognak ját-[Szik ugyan, de azért e sokat jelentő \'szót ínég se szabad mellózni, mert .a magasztos fogalom nélkül, melyet magában rejt, korunk csakhamar &¦/. anarchia martalékául esnék,\'melyben a durva erő és álnok ravaszság küzd a győzelemért.
Bármily módon nyilvánuljon is az Önzetlenség, az mégis elletftétbe esik az önzéssel. A-, saj.^t javára czélzó foljtonos és korlátlan törekvés, a legjobb szívűt is kíméletlen Önzővé teszi.
Mostoha idők járnak felettünk az igaz, de azért nem szabadna kétségbeesnünk, nem szabad a halált választanunk, mint manapság teszik, nem törődve a családjuk nyugalmas jö fljével, kiveszik a kenyeret a neveletlen gyermekek szájából, s a társadalom szivén sebet ejtenek : tűrjünk és küzdjünk, mint Madách mondta: ,Ember küzdj és bízva bízzál" !
Elszomorodik szivünk, hogy ha látjuk,, minden indok és meggondolás nélkül népünket tömegesen kivándo rolni, keresni nj hazát. Uj földet találhat magának, de más hazát sehol.
Munkát megy keresni, Összeszedi kis vagyonkáját és bucsut mond a kapuféTfának,, kezébe veszi a vándorbotot és megy — Amerikába. Ha rosszul megy sora, akkor visszajön üres kézzel és zsebbel, de legtöbb esetben cít vesz el. Ne vándoroljatok ki! Viseljük együtt közös szenvedésünket, ne hallgassatok hitegetésekre, lelketlen kufárok csábos szavaival ne engedjétek magatokat
rászedni. Mert az a knfár nem más, mint emberkereskedó, ki aztán, ha tol ad portékáján, nem bánja, ha éhen hal is, vagy öngyilkossá lesz.
Amerika a sikkasztok, csalók, gyilkosok vagy megugrott szökevények Eldorádója, de bec3Üietes magyar honpolgárnak ftem való az a légkör. A boldogságot csakis az édes haza földén lelhetjük meg, e földet, melyen születtünk s melyen apáink vére folyt, művelni kell s azt elhagyni vétek és bűn.. Mert e földnek, melyen mindnyájunk bölcsője ringott, csak egy porszeme is kedvesebb és drágább, mint a jankeek mértföldekre terjedő földjei,
K. M ÁRTÓN FF Y IMRE.
f
Tudnivalók.
— A fegyvergyakorlatok alól való fölmentések ügyében a honvédelmi miniszter körrendeletet bocsátott ki, melyben fölmerült kétségek .eloszlatása célja bol kijelenti, hogy a hi?atalos kérelmek felett, a melyek állami vagy közigazgatási szolgálatban álló s fegy\\ergyakórlatra behívott valamely egyénnek a fegyvergyaV korlat aló! való fölmentése iránt a közszolgálat érdekében emeltetoek, az a hadtestparancsnokság van hivatva érdemlegesen határozni, melyhez a fölmentendő egyén nyilvántartására hivatott hadkiegészítési kerületi parancsnokság tartozik.
— A regáiéínlajdonosok figyelmébe. Tisza Kálmáfr pénzügy miniszter egy rendeletbea figyelmeztette a regálé-tulajdonosokat, hogy a regálé megváltás-, ról szóló törvény értelmében a (örvényben megjelölt egyéb feltételektől eltekintve, italmérési jogért kártalauitás csak az esetben lesz adható, ha az italmérésre jogosult, vagy törvényes képviselője avagy megbizottja kártalanítási igényét legkésőbb 1889. évi márczius 31-ig az illetékes vagyis azon kir. adófel ügyelőnél, kinek működési területén az italmérési jog gyakoroltatott, a • község megnevezésével, melyben gyakoroltatott, Írásban bejelenti. A rendeletbea részletesen elö vannak sorolva mind ama mellékletek, melyek a kártalanítási kérvényhez csatolandók.
— A mozgósításhoz. A belügyminiszter körrendeletileg hivja fel a törvény-
hatóságokat, hogy a hadsereg és a honvédség létszámához tartozó ama szolgabirák és önálló hatáskörrel biró községi és köi-jegyzók névjegyzékét, kiknek az 1889. év folyamán netán elrendelendő mozgósítás eseiéu a mozgósítás 15-ik napjáig polgári alkalmazásukban való meghagyása közszolgálati tekintetből szükséges, — ez év február 15-ig okvélleuül terjeözszék fel.
— Az iparosinasok iskolalátogatása. A föUmivelés-. ipar- és keresk-eieí-ra: minisztérium, egy felmerült eset alkalmából, hogy mivel lehetne büntetni az olyan iparosinasokat, akik hanyagul látogatják az iparos iskolát 3 igy közvetve rászorítani Őket az iskolalátogatására a következő elvi \'jelentőségű határozatot hozta: Az iparosinas iskolamulasztása miatt nem, büntethető s nem kötelezhető itéletileg arra, hogy utólag egy bizonyos ideig még iskolába járjon. Az inasság befejeztével az inasoknak az ipartörvény 67. j-á értelmében ipurhatósági bizonyítvány adandó ki. Ha azonban az inas iskolamulasztása miatt iskolai bizonyítványt nem nyert, az iparhatósági bizonyítványban megemlítendő, hogy az inas minősítése iskolai mulasztása miatt megállapítható nem volt.
Magyarország legtöbb adotfizeto főpapjai:
(Kivonatos közlemécy LSrintei Istvánnak .Magyarország b adót űzető nagybirtokosai* czimfi kiadványából. A nevek előtti számok a nagybirtokosok folyó számát tünteti föl. A ne vek ot&ni öaeneg forintokban az adó mennyi •éget jelzi, a krajezárok összege elb&gyatcit mely itt csak a technikai rácokat szaporítaná " -\' . Szerk)
(Folyt, és vége.)
611. Szabó György veszp. k. 2475 frt. 735. Girk Alajos pécsi kanonok 2084 , 754. Kemenes Fer. veszpr.k. 2025 „ 777. Benedek Ferencz székesfehérvári kanonok 1971 „
802. Puly György szombathelyi kanonok 1907 „
803. Csontos Ferencz szombat- , helyi kanonok 19Ö7 ,
804. KövesAntal szombathelyi kánonok 1907 s
805. Stegmülíer Károly szombathelyi kanonok 1907
81G. Nogall Károlv gvőri cz.
püspök 1883
842. Palotay Ferencz veszp-
lémi kanonok 1808
Tárt* a.
Királyi Pálhoz.*
Utána Fest-belrároi kSretjét Megilletett a nagy ember néke — S hogy itthon ajra megválasztottak Megyéd ét a* ország örSraére; Reményiek egy/aiebb jSr0be szállnak 1 Zalsmegye bf-ttkén vall fiának 1
/ . TUBOLY VICTOR
Szép tettekben gazdag életednek Vas egy ékes drága koaxornja, L koszornt minden alkalommal Szülőfölded homlokodra fonja . . . Mert bár szolgálsz Te egész hazádnak, Zalamtgye baszkén Tall fiinak !
Iu sinietiél falnii kis lukban Szegény azdlók szorgalmas gyermeke ! fl kflzdöttel pártfogók kegye nélkül -De a aaanak n»m kell más kegyelme ; Magasra tör erején szárnyának, Zalamegye baszkén T*n fiának.
MidSn letűnt a hon la apadj ága, — Melyért Te is a küzdők közt álltál, JTarä helyett a széliem hatalmival A főváros ügyének bsunálíal ./. Haaználtál a polgárok jofánafc I Zsiamegye büszkeo rali fiának :
Később pedig, hogy * gondolatnak 8<abad ntat engedett a aajtó, Egyik eleS pablicista lettél — / — S tollad fénye volt a — .Pesti Napló\' — Tolla Toltál nagy Deik mTioak I 7. alám egye bfisskén vall fiának.
Deák Ferencz a haza bSlcsével Égy megyének azaiottjeí tagytok ; Mind a ketten cagyraragyas Léikül Önzetlenség fényében ragyogtok . . . Tartott ia ó igaz barátjának, Zala pedig boszkén tart fiának !
" Mutatvány aaars&nek sajtó alatt ievB költeményeiből, melyre az eLfiÜaetések vagy megrendeltté* e hó liftig elfogadtatnak.
Saexk.
¦ Tarcza a Kerpszteny Nőegylet jasnar HŰ fflulatsaml a foltarí eulethei.
! Végig/ettük és végig tánczoUuk a ! Keresztény Nőegylet bálját olyan étvágy-; gyal és oly jó kedvvel, a minővel csak \' magyar ember ehetik, mulathat. Elmond-\' harjuk, hogy a jótékony czél iránti nemes hajlam és érzés köznyilvánnlásával most is| megmutatta a n.-kanizsai közönség j vallás- és rangkülönbség nélkül, hogy
áldozni tud lelkesülten mulatva.
A Polgári Egylet újonnan épült nagy-i terme olyan zsúfolásig megtelt, hogy >okan sajnálták, hogy még nagyobbra sem épült. 107 pár tánczolta az ]-ső négyest, meiy szám a mellett bizonyít, hogy nem túlzunk, na a megjelentek számát GO0 —G50-re mondjuk.
A vacsora »/,9 órakor vette kezdetét s ki-ki sietett asztalhoz jutni, s boldog volt, a ki látva később, hogy az összes termekben elhelyezel! asztalok elfoglalják, helyén ülhetett 32 szebbnél-szebb | leány és menyecske sürgőtt-forgott, ver-\' senyezve kínálataikkal a jobb s jobb étke-, ket ajánlgatva, öröm volt nézni a tarka I sürgés-forgást és ritka szép látványt : nyújtott a fehér kötényes és rózsás arczu \' , hölgy-kel Iner" serege. Igyekeztek a jótékony czél minél dúsabb elérése nézpoctjá-bői az étkeket értékesíteni, melyből és a különféle italokból oly mennyiségben volt,
— aulában adakozás[ folytán — hogy még reggeli 4 órakor 6\' lakodalomra elég tett volna a .Vorrath".
\' Volt is aztán eszem-iszom. Szomszédomban egy kecses bölgy ült. Azt olvastam valahol, hogy a nő sokat vészit, mikor eszik. Félre ne értsük ; hiszen sajátkép nyer azzal, ha eszik, hanem bájaiból sokat veszít És ez nem üres phrázis. Látni az angyalt, a mint egy termetes pulykaczombbal bíbelődik, hatalmas falatokat erőszakol abba a piczike szájába, zsíros határt von rá a falat ajkai körül... vagy nézni az imádott teremtést, mikor valami keményet rágcsál s álkapczája mozog .. . még rózsás fölei ís utána rándulnak a munka közt
Már azok, a kik javára ma mi ettünk, szeretnék minél nagyobbra szabni betevő falatjukat.
De nem csak a gyomornak, de ennél nagyobb urnák, a léleknek is táp kellett Igy gondolkozott a jó megvacsorált vendégsereg. Csakhamara nagyterem pezsgő-sátrát vette körül a léleknek tápot kereső ifjúság, melynek élén a magyarosan mulató dr. Rácz orvos volt szerencsés a két szelvényét értékesíteni. Egy perez se tellett bele, már ostrom alá vették a sátrat. Boldog volt, ki a sátrak urai kezéből : Clement ő nsga, Somsich Katinka és Rosenfcld Vilma k. a-nál a telt pezsgő poharat megválthatták. Alig egy. negyed órába került, már a sátor alig volt megközelíthető. Teljes ostrom aíatt állott, körülvéve urak és leányok élta\' kikben a lélek jó kedve versenyt pezsgett a cham-pagnerrel. Ajó kedv mindinkább fokozódott Az egyébkén: finom és nemes borok értéke mindaddig csökkenőben volt, mig
a körülbelül 160 üvegre menő champagner tartott. 2 szelvény 40 kr. egy pohár pezsgő! drága ital, de oly gyönyörű hölgyek kezéből véve azt, még a legfukarabb emberben is felszáll a jótékonyság\' iránti magasztos érzés 1
Mig a pezsgőt fogyasztja a tüzes vérű ifjúság egy része, amott az átellenes sátorban a jobbnál-jobb sütemények, cse megék és fagylaltok nyernek magas „árfolyamot". A kedves és nyájasságával hóititó Wusztlné és leánya meg a kecses Keimler k. a. (Szómbathdyrői) „csínálja kí a porcziókat" és ítt is szépen szaporodnak a szelvények.. .
A 3-ik sátorban a kávé, thea és szivarok árát a kedves Rácz nővérek szabják meg. Itt keveseob zajjal, de annál nagyobb élvezettel mulatnak..
Promonade van a teremben. Öt hat leány fogózik össze és sétálgatjuk bari fontos dolgokról látszanak besjíéfni. Fontos, de titkos, melyet még a legmeghittebb báli referensnek sem kötnek . az orrára. Ki tudja „melyikről" — „kiről" folynak a csintalan megjegyzések .... .
Altalános társalgás, ürülnek a melléktermek, tellik a nagy tánezterem. Fület csiklandó rikogatások hallatszanak a pezsgő sátor felől, a lüzesvérü ifjúság, melyhez idősb, de fiatal szívű urak is csatlakozának — már theoriában rezgik a csárdást ,
II óra és az e\\w programm lejátszódott, bogy a fiatalság Terpsychore oltára-} nak is áldozzon. Nyikeg^a prímás hege-\' düje — Laczi „ez a classicus arczu czi-gány" jelt ad, mintha áldást hintene a már Bbereitschaft\'\'-ban álló és a pódiumhoz nyomuló ifjúságra. }
yLábíroz" — hallatszik... a szivekből. Rezgő csárdást huz a czigány és már járja is a „\'pezsgő vérű" fiatalság. Rekedtül kiabálnak oda a fekete csoporthoz^a -rezgő csárdás frissibÖL ..Hogy volt?!" „Tovább"! ^
Felfelé emelkednek a karok, fehér és czifra kendőket lobogtatva és a chaotikus zsivajból egyre hangzik a „hogy volt", mig a kéjes gyönyörtől kipirult arczu hölgyek csillogó szemeihői vágyó epedés, fuldokló lihegés kíséretében száll a „féke* ték- felé. *\'
Most azonban már hasztalan, Laczi hajthatatlan marad, mintha csak boszu szállt volna művészi keblére ., . Mégpillanthatott valakit, a kinek rendeletéből „híjában" húzott a legutóbbi hideg hajnalkor „Nachtmusikof . . . Hideg nyugalommal teszi íe hangszerét és mit sem ad a harsogó nujrák"-ra
Egy kis kény szeri tett pihenés, hogy ujabb erőt gyűjtsön az ifjúság a németek nemzeti tánczára: a Walzerre. Kezd nyikogni Laczi hegedűje, megszánta a nem szívesen pihenő lányokat Megszólal a Walzer. Csak itt lehetett — e nehéz tánezban — látni az ifjuság kecses tartását, mely valóban még a tánezot nevet ségesnek tartó emberek előtt is gyönyör-," ködlető látványt nyújt
Ismét kis szünet A száliingó párok szétmenné^ ki-ki az előbb kifárasztott tánczosnőjéoek mond „izzadva" szépeket, de még áüg tüzesedik bele, már ismét nyikog a hegedű, jel adatik a tranczia négyesre. Ki-ki siet a magájához és meg, is leli, mert...de ez nem az én dolgom...
2 coionne-ban állították fel a parfékat Összeolvastam őket a lehető -pontoa-
3 Y
HTJSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 12-én.
902. Rónay Jáczínt pozsonyi
" czim. püspök 1C82 frt
909. Ocsovszky Ferencz nszom-
bati nprépost 1GG4 „
925.-Vogronics Antal veszprémi kanonok 1G36 „ 1028. Devics József veszp. k. 1503 „ 1043. Perénvi Anta! körmendi
plébános 1480 ,
10G4. Pasztélyi János ungvári
gor. püspök 1451 „
1105. Bubits Zsigmond kassai
püspök 1405 „
1122. Fehérváry József, veszpr.
kanonok >¦ 1394 „
1142. Köcigmayer Károlyszom-
bathelyi czim. püspök 1374 „ 120?. Ulár István szentesi pléb. 1304 „. 1220. Vályi János eperjesi gör.
püspök 12S7 „
1225. janikovics Alajos hatvani
prépost 1284 „
1230. Steginüiler J. íjaáki apát 1277 , 1285. Rehák Mátyás egbelli ptb. 1224 n 1322. Iiende Jó\'sef kalocsai k. il9S „
1399. GroszmannL. klastorai plb. 1140 „
1400. Magyart veszp. k. 1139 , 141S. Tomáskovics József báj-
móczi prépost 1122 „
-w 1421. Koller János ntapolcsá-
nyi prépost 1115 ,
1434. Mészároslgnáczókanizsai
1G03.
1702 1712
1727
prépost 1443! Appel Kde zentai pleb. 1445. Pramer Alajos s.-a.-ujhe-
lyi plébános 1452. Csicsáky József b.-almási
plébános 1473. Jánossy Ágoston veszpr.
kanonok 1481, Péky AntaLh^nsabai k. 1531. Somogyi György n.-herényi plébános 1538, Fábián János érsekújvári
plébános 1558. Szabó János szamosujvári gör. püspök
Gündöcs Benedek b.-gyulai apát /
Déghy István, vépi apát Lehóczky ^úesef orosházi plébános / Márton Mihály\' szigetvári plébános 1731. Horváth Antal vaszariplb. 1833. Sláby Ferencz pécsi czim. püspök
1835. Farkas Vinczeocsovai plb.
1842. Koncz Menyhért jászberényi plébános
1S47. Éltes K. kolozsvári k.
IS70. Horváth István szombathelyi esperes
iSSG. Néger Ágoston pápai apát
1S87. Szemerényi Károly tardos-keddi plébános
189I.Szaiay Mihály veszprémi kanonok
1975. Feszti Károly pécsi k.
19S7. Gadó Mátyás légrádi pléb.
2025. Mihályi Victor íugosi görög püspök
202G. Szakácsy Sándor kúlai cz. kanonok
2030. Mezey-Ferencz szakolczai prépost
2044. SchiffnerEdeeudrÖdiprép. 2259. Szabó János zala-szántói
plébános 22G9. Mester István győri k; 2274. Fejér Gyula zomborí apát-. plébános
HOC 1097
1071 1066
1028 1025
932 915
909
901
8G8
845 844
841
S39
827
SIS
815 778 768
749 74 ü
. G44
g39
2346. Vurghcs Gusztáv f.-őrsi prépost
2353. SombegyiJózsefíótBíapát
plébános 2449. Schőffer Antal nbecskere-ki apát
2460. Barts Ferencz gyulafehérvári nprépost 480. Bergerlgnáczszentgyörgy-völgyi plébános
2519. Krajcsik János nyitrai cz. püspök
CSlRNQlv.
frt
A magy. kir. postatakarékpénztár működése Í887,ben
Azon nagybecsű jelentésben, melyét" Baross Gábor közmunka- és közlekedésügyi miniszter, minisztériumának 13^7-ben kifejtett működéséről a törvényhozás elé terjesztett, egy Önáiló fejezet a kir. postatakarékpénztár műit évi működéséről és elért eredményéről szól. A miniszter által közölt adatok mutatják, hogr fiatal intézmény, melynek az a missiója, hogy a takarékossági szellemet az. országban fejlessze és általánosítsa, örvendetesen fejlődik és erősbödik. Ez adatokban\' általában közgazdasági életünk egy nagyérdenü processusa jut kifejezésre s ez eléggé indokolja, hogy a miniszter jelentését, melyet a staiisticai táblázatok egész serege egészít ki, e helyen behatóbban ismertessük :
A miniszter azon kezdi, hogy a postatakarékpénztár intézménye a lefolyt évben is tovább haladt a fejlődés utján s1 működésének adatai bizonyítják, hogy a népesség körében egyre szélesbedö tért hódit magának. Hogy az intézmény szélesebb körű igénybe vétele lehetővé tétessék, a közretitő hivatalok száma ismét sza-porittatott. Az év elején 2000, az év végén ellenben már 2990 hivatal szolgált az intézet czélja:nak.
E közvetítő posta- és távirda-hivataloknál, valamint az intézet budapesti főpénztáránál , összesen 3,045.304 frt 56 kr. tétetett be és 2,323,551 frt 68 kr. visszafizetés eszközöltetett; a tiszta betétösszeg szaporulata ennélfogva 721,752 frt S\'S kr. volt. Az 1S86. év végével fennállott 1,419:556 frt 8 krral együtt az intézet két évi működé seriek eredményeként 2,141,318 frt 96 kr. tiszti betétösszeg mutatkozik A tiszta betétösszeg e szerint 1S87. évben az 1886. végén fennállott álladóknak 50S 0/o-6Tal növekedett. A növekedésnek ezen aránya nem csak kielégítőnek, hanem örvendetes nek is "mondható.
A lefolyt évben 59,206 darab betétkönyvecske állíttatott ki ; (az 86. év végével fennállott 85,517 darabbal együtt 144,723 darab volt
séggal 107 pár! S/.iute szerettem volna az omioosus 7 helyett S-at olvasni, de hiába,\'nem lett több. Szép rendben s zavar nélkül „jártuk el" a quadrille-t, melyet az egyik collone-baa Horváth GyurcsiTa másodikban Székely Tivadar „vezérelt*. A rendezés sikeréért méltók a felem lités re.
Min\' minden mulandó, a négyes is elmúlt. Jön a polka. Az ügyes tánezosok még ügyesebb orgánuma „lábhoz"-t diktál, már látni lehet a bal lábak tipegésre készülését és — gslopp! mintha nem is a padlón járnák — repülve megy, mint minden a gőzerő mai korszakában. De hát minden jó végének kell lenni — ez is „elgalopoztatván."
Ismét általános társalgás, özönlik befelé a nem tánezolók serege, kik eddig csak ín-tbeoria tánczoHak, a csárdásnak czifra szavakat ugratva neki és phílosoüai megjegyzésüket járatták meg a (ptadrille nyugalmas figuráin.
Ott ama balsó szögletben oly hangosan kaczagnak! Knnek okát már báli referensnek okvetien tudnia kell Mi féle viczez történhetett V Hiába! Titok titok marad, csak azt látjuk, hogy a szomszéd lánykán az a fekete-fehér derekú lányka egyet rándít. A szomszéd fülecskéit megütötte a .csintalan* beszéd és barátnői jóindulatból nem engedheti, hogy társnője ilyen oininosus játékba merüljön. Titok titok marad, s tán ha a szivekbe látnánk mindent tudnánk, de titok — pedig pedig ....
forgalomban); végleg kiegyenlittetett pedig 33,784 dara b; a fen nál ló betétköoyvecskék száma tehát 25.422 darabbal szaporodott, és az év végével összesen 110,939 darab volt. Az 1886.\' évi 85,517 darabbal szemben a szaporodás 29-7a/0-ot tesz. S mintán a betétkönyvecskék száma egyszersmind a betevők számát jelenti, elmondható, hogy az ország összes takarékintézetei közül ma már a postatakarékpénztár bír a legtöbb betevővel. A bfítétkonyvecskék túlnyomó része (69 39%) magyarnyelvű volt. (1886-ban 70\'58%),\'a nemet-nyelvűekie 19-38% , (1886-bau 21*13%) jutóit. Jjie az intézmény nem magyar ájku honpolgárok részérói is növekvő érdeklődéssel találkozott, mert mig 1886-ban a tót, szerb stb. betétköhy.vecskék 829%-ot tettek ki, addig ez arányszám a lefolyt évben 1123%-ra emelkedett. Ha a lakosság számát az 1887. év végével létezett betevők számával arányosítjuk, kitűnik, hogy minden ezer lakos közül átlag 6 és fél, vagyis pontosabban minden 154-dik személy a postatakaréKpéíiz-tár ^betevője, mig 18S6. végivel csak minden 200 dik személy vette azt igénybe. A fővárosban e részben fenuálló viszony is hason arányban kedvezőbb; a mennyiben 18S7. év végével már minden 23 dik személy birt postatakarékpénztárt betétkönyvecskével 1S86. év végével pedig csak minden 27 ik szernél)\'.
Érdekes a betevők foglalkozási statístícája is, mely az alábbi adatokat tárja elénk; A betevők közt a tisztviselők és katonák 9*82%-ot. az értelmiségi kereset {tanár, orvos, d stb.) 4 60%-ot, a földmi-veléssel és erdészettel foglalkozók 291%-ot, a gyáriparral foglalkozók 10\'S9 %-ot, a kézműiparral foglalkozók 6\'12°/o/Ot. a szerzeményből élők l-05V^ot, a házi cselédek 2\'72%-otí * napszámosok r08%-ot, egyéb foglalkozásúak 21-80V°-ot, a tanulók 21 -82 % -ot, a gyermekek -15-97% ot, a jogi személyek 0-58 % ot képviseltek. Nem szrrint volt: férfi 65-96%, nő 33-46%. jogi személy 0*58%. Irai tudó: 95*88 %, irni nem tudó 4-12%.
Ez adatok alapján, megjegyzi miniszter, hogy a postatakarékpénztárt az elmúlt évben is a lak nak ngyanazon rétngeí vették igénybe, mint 1886. évben. Az értelmiségi, a kereskedő és iparos csoportok részesedése körülbelül ^megfelel azon aránynak, melyet ezen foglalkozásom az össz népesed és számában elfoglal nak. Ellenben elvitázhatatlan és sajnos tény, hogy a gazdaközönség még mindig nem tanúsít megfelelő
Szünet van. A ueiu tánezolók is mulatnak, az ilyenek ilyenkor veszik ki ré-szöket a gyönyörűségből. Oda alkalmatlankodnak a rózsás arczu hébék közé és társalognak. Bálban lonversálni csakis szünóra alatt lehet czifra szavak járják a csárdást, bókjaik valzereznek .. .
Szolgálatkész gavallérok lóhátaiba nyargalnak, limonádét és pezsgőt kínálgatnak és a mi kedves hölgyeink „a jótékony czél iránti lelkesülésből" nem vonakodnak ma a hörpintéstől. Édesen társa\'ognak, Bzinte jól esik. midőn forró lehelletük az arezunkat érinté. Legyezőjével nagyokat csap amott egy rózsaszínű ruhás hölgy gyöngyszin glacéha gyűrt apró kezébe, s azután egyszerre nehéz sóhaj száll fel hullámzó, üde kebeléből rózsás ajkain keresztül. Oh mily csábítók e szavak! Csábítóbbak a syrének mézédes szavainál. Hát még azok a bódításban jártasabb menyecskék !...\'.
A terem félig-meddig üröl.... a parquetten itt-ott tépett plissék tul — anglatse darabok, s apró virágcsokrok. Az „átélt gyötrelem* meglátszik.a toilet-tekeu — egyik-másiknak karcsú derekán a tánezoa kezének verejtéke nyomot hagyott, s a gondosan rendezett fejékén is ii.eglátszik a „rombolás" jele.
De azért folyik a táncz. Folyik jó kedvvel, tűzzel. Hévvel, de nem ugy, mint ezelőtt: kisebb számmal.
A melléktermekben „a jó uton haladó\' nemes ifjúság áldoz — nekik most Bachus az élö-istenök -— garmadába gyül
érdeklődést az intézmény iránt, habár e tekintetben is a mait évhez képest némi esekéiy juvulás mutatkozik. Nagy elismeréssel szól a miniszter a tanítók és iskolai hatóságok buzgóságáról, melyet a takarékossági hajlamnak az ifjúságban való felébresztése s ezzel a postatakarékpénztár támogatása ^érdekében kifejtettek.
A forgalomban veit 144,723 darab betétkönyvecskére összesen 43S,114 betét eszközöltetett és 106,855 befizetés teljesíttetett; az ügyleti esetek- száma tehát 544,969. A betétek számához viszonyítva, a visszafizetések száma 1887-peu 244 •/«,\' vagyis a betétek a visszafizető sekhez ngy ará-y^iiak, mint .4*1 : 1. Legtöbb betét eszközöltetett a budapesti kerülethez tartozó helyeken; mi különben a fővárosban az intézet jelentékeny mértékben történt igénybevételének következménye, második sorban\'állanak az országnak dunántúli részei (soproni és pécsi kerület) és ezek után sorakozik az észak -uyngoti rész (pozsonyi kerület), csekélyebb az eredmény az észak-keleti és déli részeiben (kassai és nagyváradi illetőleg temesvári kerület) legkevesebb betétet szolgáltattam a horvát-szlavonországi és a Királyhágón tuli helységek, — természet szerüleg a visszafizetések is ugyan ezt a képet mutatják.
A betétek összege az év végével tőkésítendő Kanotokkal együtt volt: 1887-ben 3,045,303 frt 56 kr., 1886-ban 2,677.098 frt 32 kr. 1887-ben tehát 368,205 frt 23 krral, vagyis 13\'8 százalékkal több. összehasonlítva az egyes kerületek szerint min átkozó -összegeket, az
1886. évi eredményekkel, a soproni, kassai, nagyváradi és temesvári kerületeket képező, valamint a Királyhágón tuli vidékekről, úgyszintén a HorváthSziavonországbóI eredő betéteknél szaporodást; az országnak budapesti és pozsonyi kerülethez tartozó részeiben történt betéteknél pedig visszamaradást tapasztaluuk.
Ha a betétek, illetőleg visszafizetések összegét ugyanazok számával összehasonlítjuk, tapasztaljuk, hogy egy betétnek átlagos Összege
1887. évbec 6 frt 95 kr., 1886. évben 5 frt 67 kr., egy visszafizetésnek átlaga pedig: 1887. évben 21 frt 74 kr., I88G. évben 18 frt 76 kr. Az. emelkedés a betétátlagnál 1 frt 28 kr., vagyis 22-67°, a visszafizetési átlagnál 2 frt 98 kr., vagyis 159%-
A visszafizetések levonása után az év végével fennmaradt, az egyes betevők takarékosságának tulajdon képeni eredményét képező és fentebb
előttük a szelvény árán szerzett palaczk. Iszik, a ki nem tánczolt, mert gyászol \'És ezekről is meg kell emlékeznünk, mert hát — ne borzadj kedves olvasó — ilyen is vett részt az estélyen. Csakhogy gyász-pántlikájukat a tánczolni nem akarás jel vényéül \'futék ki — boszantásáu! i mindenült jó kedvet plántáló Schmidt Frigyesnek, kinek az ifjúságot tánezra buzdítása sokszor meghiúsult . . . mert gyá szóltak ők — a dic?ök. Egyik, mint hallanom lehetett, Arany Jánost, a másik nénjét (kinek gyászéve tán a .gyászoló
Végül megemlítem még, hogy a leirt estél? tiszta jövödelme körülbelül 700 frt és 7 ódakor ért véget, a hosszú csárdás fáradságos, de annál kedvesebb lejárta után befejeződött bánatára, a még csak most a kedv legnagyobb fokán álló tán>j ezoló lánykáknak — ja de azok a mamák, azok a mamák ! . . .
Minthogy a referensnek a bál minden titk03 mozdulatáról számot kell adni és „kényes dolgokról" sem szabadna megfeledkeznie, fel kell említeni, hogy ritkán lehet egy estélyen annyi szép nöt együtt
unoka" szülelése előtt már lejárhatott! látni. Szakértői szemmel igyekeztem vízs-vala) a harmadik — no ez még jó ment- gálni a toiletteket, de for.tosabhnak tartam ség — gyászolta a tánczestély előtt eltol- inkább a hölgy-neveket feljegyezni a tött éjszakát, mely miatt ma csakugyan mikből ékes koszorút fonok kedves Lajos marraota és irigy szemekkel kell nézni a bátyám lapjába. Volt rózsa, nefelejts.örök-tánczoló ifjakat, kik „erőt gazdálkodtak", zöld .^s híres botanikus tudná a decorált a Keresztény Nőegylet mulatságára. . koszorút jobban jelezni. Nem irok ki Eredeti ama ifjúnak engem is neve- nevet, mert érzem, hogy öreg\'hiba nőkkel, tésre késztető kitétele, hogy ő — mint \'.szemben a figyelmetlenség és vétkes gon monóá — azért nem tánczolhat, mert \\ datlanság volna egyiket vagy másikat Arany János halhatatlan költőnket gyá- Lki felejteni. Másrészt félek tőle, hogyha szoljai.,. Ej pedig az a halhatatlan sorban leirnám valamennyinek a. uevét, Arany Jáaos mily szívesen megbocsát1 erőt venne rajtam asbüvös igézet, mely még annak is, a ki a tanezba hal belé! Ő, \\ szemeikből sugárzik/ Igy azt hiszem, min-
ki oly gyönyörűen és lélekemelőén irá:
Jie bírom: a ubcz! így nxi, Pihenni nőit aiég &em iz&b&d"
.De Ttjmtfcép Írhassam, éa la Óh nemtetem! isép tieexodat. Bamlai él Tí;*dui, mi t-t te T;id e mii nép ai ég alatt ? K.t látni kell c* irxem Mial a m*gyar azir creii.\'
den egyik meg lesz velem elégedve.
A mulatság anyagi s erkölcsi eredményének arszlán része Bogyayné,Clement-né, Somssichné, Varga Lajosáé és Wiitin ger Antalné úrnőket illeti.
FRIEDRICH FERENCZ.
2,141,318 .frt 96 krral kimutatott tiszta betétösszegből egy betevőre esik átlag 19 frt 30 kr\'. és mivel 1886. év végével ezen átlag 16 frt 60 kr. volt, 1887-ben az 2 frt 70 krral,5 vagyis 16\'2%-Kal emelkedett. (.Vége köv.)
Hírek:.
— Az uj év alkalmából felhívjuk*t. olvasóinkat a lapunkra való előfizetésre. Egész évre 5 frt, félévre 2 frt 5\'? kr. *és negyedévre 1 frt 25 kr. V .
— Ö Felsége Bognár Géza soproni ügyészt a zala-egerszegí kir. törvényszék elnökévé nevezte ki.
— Közgyűlését a nagy-kanizsai -tiszti önsegélyző szövetkezet jauuár 27 én d. u. 2 órakor tartja a polgári iskola helyiségében. *
Királyi Pál országgyűlési képviselő, megyénk nagynevű szülöttje, kiher. Tuboly Victor lendületes- szép költeményt irt,"mit lapunk mai stamának tirczájábau köziünk, — a csáktornyai kisdedóvó.egye-sületnek 50fetotküldött újévi megemlékezésül.- A nemes és emberbaráti czél segélyezésére küldött adományért fogadja hazafias elismerésünket és őszinte köszönetünket.
-—Diszes névestély tartatott jan. 5-éa Koausz Boldizsár ur vendégszerető házánál. A közügyek e fiatal tevékéi.y bajnoka iránt mily kiváró rokonszenv táp-láltatik, mutatja a tiszteletére megjelent vendégek nagyszáma. Plihál Ferencz kir. közjegyző köszönté fel először a házi gazdát szokott ékesszólással, Svastics Benő köztifzteletü főispánunk pedig a házi asz-szonyt, e jószívű uruöt éltette. Mondattak még pohárköszöntések Csertán Károly közszeretetben részesülő alispánunkra, Hertelendy Béla orsz. képviselőnkre, Gut-mann Vilmos kir. tanácsosra Svastics főszolgabíróra, a család távollevő tagjaira sat. A vidám hangulatú társaság az est hősének szívélyes vendégszeretetét köszönve s őt Őszintén uiból éltetve távozott az éj késő-v óráiban, hogy még többen a Polg. Egyletben rendezett jótékonyczélu mulatságot is megtekinthessék.
— Közgyűlését a nagy-kanizsai társaskör f. é. január hó 13-ik napján délután 3 órakor a kör helyiségében tar\'ja, melynek tárgysorozata a következő: 1. A m. é. deczember 16 án tartott közgyűlésből kiküldött 7 tagu bizottság jelentése. 2. Jelentés a számadások megvizsgálásáról. 3- A költségvetés megállapítása. 4. Leltár. 5. A választmány megválasztása.
Számvizsgáló bizottság választása. 7. Egyéb indítványok.
— Heghlvö a kereskedő-ifjak önképző egylete által és betegs>-gélyző alapja javára Gárai Benőné, dr. Rothschild Sa-muue, Gtünfeld Emma és Heiiuier Frida úrhölgyek, valamint Zerkowitz Lajos és Rosenberg Ádám urak szíves közreműködése mellett Nagy-Kanizsán, szombaton 1889. január hó 12 én a Casino dísztermében rendezendő ha ^ verseny re. Kezdete 9 órakor. Helyérak: 1. és 2. sorban 1 frt 50 kr., 3. és 4. sorban 1 frt 20 kr., a többi sorokban és a karzaton 1 frt., belépti dij 60 kr. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és bírlapilag nyugtáztatnak. Jegyek előre válthatók" Prager Bé!a ur gyógyszertárában, a hangversenye estéjén pedig a pénztárnál. A hangversenyt táncz követi. Műsor: 1. Gounod, részletek Faustból, előadják zongorán Garai Benőné ur-?ö és barmoniumon Rosenberg Adám ur. 2. Crieg. „Jch liebe Dich", Grünfeld, »Ich hab\' mein Herz verloren", .Traumesdam-merung", énekli Grünfeld Emma k. a. 3. Wagner, részletek „Walkűre"-bÖl zongorán előadja Zerkowitz Lajos ur 4. Weber, Dal KFreíscbütz"-ből, énekli Grünfeld Emma k. a. 5. Magyar népdalok, énekli Dr. Rothschild Samuné >:rnö. G. Meyerbeer, Induló „A Próféta "-bői-, előadják zongorán Heimier Frida^t. a, és hwmoniumon Koseiiberg Ádám ur. • .
— Meghívó. A túltöri önkéutes tűzoltó-egylet saját pénztára javára 1889 évi január hó 12-én zártkörű tácczvigal-mat rendez. Szeméiyjegy 50 kr., család jegy 1 frt.
- Tlz forintos bajusz. Hol volt, hol nem volt. de az operencziás tengeren innen volt s megtörté nehogy a község jegyzőjének szép bajuszQfcvén. a tanitó .megirigyelte s tiz forintot ígért neki, ha teborofváltatja. A jegyző uram gondolkozóba esett, hiszen a bajusz kí nőt, de a tiz forint nem igen jö ki a zsebből a mai szük világban; ráállott, sejtvén, hogy korunkban egy tanítónak ilyesmire csak ntnes pénze, de bizon volt, s egy udvari énekesnél az eset véghez is ment. Ait saj náljuk, hogy tudósitóuK elfeledé megírni, váljon az összeg minő jótékonyczélra fordíttatott? 1
— Viszhlr. Tretter Győző vasvári körjegyző január 14-én urtjs. esküvőjét Szombathelyen a\'bájos Szathmáry Hona kisasszony nyal. Kisérje boldogság a szent frigyet.
i
HUSZ0NNY0LCZADD2 ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR i2-én.
— A nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet alaptőkéje gyarapítására 1889. évi január 5-én a polgári egylet he-1 lyiségeiben kőzvacsorát rendezett. A ti- j zenkét hosszú, számozott asztal mellett kötécyesen és az asztal szamát karjaikon \' viselve 41 kisasszony és 15 asszony szol- j gálta ki előleges szelvény fizetés mellett az Ízletes és 3-szoros adagu étkeket — | Szelvénynyel lett fizetve minden, a melyeket a pénztárnál 20 krért lehetett kapni. Az egyes asztalokhoz a következő hölgyek voltak beosztva. Az I-ső teremben : 1-sS asztal Clement Lipótné urnö, Rátz Aranka és Matosh Gizella k. a. 2-dik asz tal Somssich Lőrinczné, Cseresnyés Sán-dorne urnök; Ung&r Malvina, Cseresnyés Rózsi és Darázs Vilma k. a. 3-ik asztal: Markó Antaloé úrnő, Juhász Lujza, Markó Irma, Markó Lujza-és Granner Emíliák, a. 4-ik asztal: KrdÖdy Lajosné urnő. Darázs Malvin, Wusztl Adél és Sebők Irma k. a. 5 ik asztal : Janda Károlyné urnő, Farkas Irma. Juhász Emma. Janda líedwig és Hoffmann Irma k. a. II-dik terem: 6-ik asztal Saller Lajosné urnő, KwacsáfcPoldi, líogulja Danica, Weiaa Irma és Pollák Sabina k. a. 7 ik asztal: Mantuano Jó-esefoé urnö, Wajdits Irma/ Keindí Anna és Mantuano Janka k. a. 3-ik asztal: Ne-methlgnáczné urnö; Schlick Ilka, Folly J.eft&üLetecye) és SzeídI Delphina k. a. 9 ik asztal: Tass Simonné urnö, Jack Ilon, Rotbmann Terka és Bajor Katicza k a. 111-ik terem. 10-iltasztal: SzeitJ Jánosné urnö, Wajdits Flóra, Keindí Janka és Wit-tinger Irma kisasszony. 12-ik asztal: Morgenbesser Jáuosné urnö, Szabó Juliska, Torma Juliska és Acs Adolpbin k. a. A pezsgők és egyéb szeszes italok sátorában Sebestyén Lajosné urnő, Somssich Katinka és Rosenfeld Vilma k. a. A thea és \'kávé sátorban L\'nger -ülltnann Eiekoé urnö, Rátz I\'-önka és Darázs Tinka k. a. A czuk-rászda sátorban Wusztl Alajosné urnő, Cseresnyés Etelka és Heimler Frida k. a. (Szombathely). A pénztárnál Dauscba Ol-Joné urnő férje segédkezésével. Szelvényeknél Schmiedt Frigyesné urnö, Bogyay Ödön ur segédkezésével.^Az ételeknél a hideg konyhán a fáradság oroszlánrésze Tripamer Etelka k. a. és özv, Szigethy urnöt illeti. Wittínger Autalnépedig a fö-
.. rendet igyekezett fentartani. Jelen volt urnök : Acsné; Bogyayné, Bogenriederné, Bánotayné, Cseresnyésné, Deutschué, Er-dödy Lajosné, Follicé (LetenyérŐI), Fár-nekné. Gelsei Guttmanné, Götzéaé, Dr. Gerőné, Hoffmanné, Halvaxoé, Juhászné (kapitányné), Jaekné, Jandáné, Kalivodá-né, Klein Illésné, KohnEdmundné,Keindl
, né, Knortzerné, Löwensteinné(Szt. Péter), Ledofszkiné (a karzaton). Matoschné, Mantuánné, Pollákué, Rosenfeldné, Rácz-né,Szeghö Gyuláné, Schlickné, Schmiedtné Sebőkné, Saitler Józseíné, Sebestyénné, Strémné, Vargáné, Weisz Zsigmondné (a karzaton). Wienerné, Wajditsoé, Wittin-gerné, Wustlné, ifj Wajdicsné, Zatu-reczkyné. Kisasszonyok: Ács Adolphio,
- Bachrach Eugénia (Zágrábból) Bánotay Matild, Cseresnyés Rózsi, Csizmadia Vilma, Darázs nővérek, Folt Jenny (LetenyérŐI). Marké kisasszonyok, Farkas Vilma, Grünfeld Emma, Gerö k. a. (Somogyból). Hegedűs Margit, Heimler Frida, (Szombathely), Janda Margit, Keindl kisasszonyok. Mantuano- Janka, Mayerhofer k. a. (Udvarhely), Pataki Vilma, Pollák Szabin, Rácz nővérek, Rosenstock CamilIa,"Rosen-feld Vilma, Sebők Irma,Somsich Katinka, Strem k. a. Szeidl Delpin, Strem Leopol-din, Tass Gizella, Tóth Irma, Ungár k. a. Wajdits nővérek, Weisz nővérek, Wittínger Irma, Wusztl Adél, Weiszbecker k. a.
— Xegfult gyermekek. Becseh^ lyen a mult hó utolsó napján Tóth Ist^ánné a patakra ment mosni. Három gyermekét ezalatt otthon hagyta a jól befűtött szobában, elzárva. Mire hazatért, a szoba tele volt füsttel s mindhárom gyermek megfúlva. Óvoda, vagy gyermekmenhely! jöjjön el a te országod!
— Derék Iparos. Schavel János iparos polgártársunk a népkonyha czél-jaira 5 frtot meghaladó lakatos munkát készítvén, mikorfizetni akarták, kijelenté: hogy örvend, ha ily nemesczélu intézménynél ő is valamit tehet, s nem fogadott el semmi munkadijat sem. Éljen !
— Felhívás. A „magyarországi tanitók Eötvös-alapját gyüjtÖ és kezelő országos bizottság" ezennel tisztelettel felkéri az ügyfeleket, valamint azon ne-mes.elkü emberbarátokat, a kik a tanító-özvegyek és árvák sorsának enyhítését, valamiat a magasabb tanintézetekben jelesen tanuló tanitógyermekek jővőjéf szívükön viselik, emlékezzenek meg 1 frt évi járulékaikkal, illetőleg kegyes adományaikkai a nemzet legszerényebb napszámosainak országos jótékony intézetéről és küldjék be adományaikat még f. é. január hó 24-ike előtt Órley Jánoshoz, az Eötvösalap pénztárnokához (Budapest, VUL kerület, Szentkirályí-utczai fővárosi népiskola) annyival is inkább, minthogy számadó könyveink a jelen évben is január 25-én záratnak le és így a később érkező összegek már nem gyarapíthatják a jelen évben kiosztandó segélyösszegeket
a pályadijak is. A pályamüvek jeligés levélke kíséretében a .Képes Családi Lapok" szerkesztőségéhez Budapesten nagy korona-utcza 20. szám küldendők Reméljük, hogy az irodalomnak városunkban és megyénkben lakó munkásai közül is sokan vesznek részt a nemes versenyben.
¦ — .Zenelap u, a zeneművészet ősz-szes ágai köréből megjelenő, Ságh József által kitűnően szerkesztett szakközlöny már a 4-ik évfolyamba lépett. Az országos daláregyesület és a zenetanárok országos egyesületének hivatalos lapja levén, méltó a zenevilág pártolására. Megjelenik havon-kint 3-szor. Áraegész évre 6 frt, félévre 3 frt, mely összeg üllői ut 4. sz. Budapestre küldendő.
— Eagel Lajos könyvkereskedő kiadásában Pécsett igen haszno3 kis könyv jelent meg: „Szülésznők zsebnaptára 1889-re." Szerkeszté dr.. Schwarz Frigyes. Valódi szükséglet e mű, melyben a gyakorlati utasítás az elmélettel karöltve éber figyelemben reszesiti az érdekelteket. Méltán ajánlható széles elterjedése. Ara V
— A míg él, barátja marad a .Képes Családi Lapok" czimü szépirodalmi j ismeretterjesztő, képes hetilapnak, a ki
;azdag tartalmával, gyönyörű képeivel megismerkedett E lap előfizetési ára egész évre 6 frt. félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona-utcza 20. sz.) melyhez az előfizetések legez él szer übben postauul-fvényon intézendők. kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve szolgál mutatváuy-jxszáraokkal.
— Megjelent a dr. Toldy László által szerkesztett 1889-re szóló .Törvényhatósági Naptár" 8 arczkép van benne. t. i.: Tisza Kálmán, b. Ürczy Réla, gr. Szá-páry István, Földváry Mihály, Ráth Károly, Kamermayer Károly, Gerlóczy Károly, és Kada Mihály arczképei, s mindeniknek életrajza. Tehát négygyei több, mind a mennyit a szerkesztő a megrendelő ívben igért. Ha végig lapozzuk •\' e.. naptárt, azt látjuk, hogy minden tekintetben többet adott a szerkesztő, mint a mennyit eiöre megígért. A naptári részben több yan mint a legnagyobb naptárakban lenni szokott, és így a Törvényh\'aiósági Naptár pótolja a legbővebb tartalmú naptárakat is. Az általános czimtár közli nem csupán az uralkodóház névsorát, az összes udvari hivatalokkal, hanem az ösz-szes kormányzó hatóságokat és pedig ugy a közöseket, mint a hazaiakat, valarneny-nyi intézménynyel, melyek e főhatóságok k rétébe tartoznak. A tőrvényhaiósági czimtár Budapest főváros közigazgatásának képét nyújtja; 95 lapon az összes fővárosi képviselet, hatóságok, hivatalok, egyházi személyzet, nyugdijasok, és az egész fővárosi rendőrség hű képét nyújtja, és teljes, kimerítő útmutatóul szolgál mindenkinek, kinek a íöv bármely közegével dolga van. A fuvaros után követkéz* nek a megyék, a törvényhatósági joggal felruházott, a rendezett tanácsú városok és a nagyközségek, végre a horvát hatóságok. — A hasznos tudnivalók rovata is oly bő, hogy kevés ily munka van, melyben ennyi czélszerü útbaigazítás volna feltalálható. A jegyzéknaptár czélszerüen használható teendőink feljegyzésére. Az egészet bö tartalom mutató zárja be. A diszbs kiálitásu, 472 oldalra terjedő \'vászonba kötött naptár bolti ára 1 frt 50 kr. s Nágel Ottó könyvárus révén meerendel-hető minden hazai könyvkereskedésben. Köztisztviselőknek, ügyvédeknek, orvosoknak, körjegyzőknek s a nagyközönségnek is jó lélekkel ajánlhatjuk annak megszerzését.
és ösztöndíjakat ügyfeleinket ismételve !1 fokozódó tevékenységre kell kérnünk az j i „Eötvös-alap* érdekében; mert ámbár.: alapunk tőkésített vagyona a jelen évben 1 ¦ 8750 írttal gyarapodott, jótékony intéze-! tünk rendes- évi bevétele, mely a kiosztás alá eső segélyösszegek és ösztöndijak megállapításánál számba veendő, a műit j 1887-ik évi rendes bevétellel szeteben\' még nem mutat emelkedést A mai pénz-! tári kimutatás szerint jelen évi rendes tiszta bevételünk csak 2271 frtot tesz.r Ugyanazért, nehogy ismét üres kézzel kelljen alapunknak a hozzá forduló tanitó ravegyek, árvák és jelesen tanuló ifjak nagyobb részét elbocsátani: lefolyó évünk utolsó perczeibeu újra felemeljük kérő szavunkat, s éltet bennünket az a reménység, hogy felhívásunk ne n marad „kiáito-szó* a pusztában! Budapesten. 1889. jauuár 5 én. Luttenberger Ágost. s. k. titkár. Péterfy Sándor, az „Eötvös-alap" orsz. bizottságának elnöke. Órley János, s. k. pénztáros.
— Palmay lika a főváros ünnepelt "színésznője f. hó 14-én kezdi meg a
„Csókon szerzett vőlegény" czimü énekes bohózattal négy vendégszereplését Nagy-Kanizsán. Ezenkívül méga „Napés hold", : .Kisvárosi hírességek" és a .Nőemanc/.i-patió* énekes bohózatokban fog szerepelni. A közönség szíves pártfogását \' színeszeink törekvése és áldozatkészsége valóban megérdemli.
— Kls-Fakoson .Gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsos ur január 13-án vadászatot\'tart Összejövetel délelőtt 9 órakos kis- fakosi pusztán lesz; utolsó hfijtás délután 4 órakor van á kis-fak03i szőlőben.
j — A népkonyha, illetve a szegények tápintézetének nemes ügye messzire is élénk érdeklődés tárgya, agybuzgó ! elnöke minden kitelhető módon igyekszik \'azt sikerei virágzásra emelni. így a jótékonyságáról Világszerte ismert Hirach. | báró Parisból 500 frt adománynyal gya ! rapitá, helyben pedig Karczag Béláné sz. JNádosy Katinka urnő 100 frttal alapító, , GyÖrffy Jáoosné sz. Guoth Ida urnö 25 \' frttal örökös tagja lett Alaptökéje eddig 2700 írtra gyarapodott. A népkonyha j jótéteményeiben naponta számos szegény \' részesül.
j — Heti biztosok a kisdednevelö ! egyesület óvodáiban e hétfen a választ-\' mány kebeléből Bogyay Ödönné és Se-bestény Lajosné urnök. | —Napi biztosok a népkonyhában e
¦ héten : vasárnap dr. Blau Simonné urnő i és Weisz Károlin k. a., hétfőn Ledofazky
Arminné és Weisz Zsigmondné urnök, kedden Oszeszly Antalné urnő és Darás ; Malvin k. a , szerdán Dobrin Benőné urnö és Wohlheiui Fanni k. a., csütörtökön (Ebenspanger Lipótné/urnő és Scfeeyér \' Nellí k. a., pénteken/YYeiserJózsefné urnö és Rosenberg Adel k. a., szombaton Fischl Pálné urnö és Weise Riza k. a.
— \' KeghÍTÓ a kis-kanizsa polgári olvasókör 1889. évi január hó 13-án saját helyiségében tartandó táoczviga-lomra. Belépti díj: családfő 40 kr. családtagok szemé-ryenkint 20 kr. Kezdete 8 órakor, iszta jövödelem a könyvtár gyarapítására fog fordíttatni. Felülfizetés köszönettel fogadtatik. Jó ételek és italok kiszolgáltatásáról gondoskodva van.
— Sajnálatos botrány. Hogy köznépünk mennyire nem ismeri a tízparancsolatnak azon pontját: tiszteld apádat és anyádat stb. lépten nyomon találkozunk oly esetekkel, bol a gyerek megveri apját, vagy anyját A büntető törvénykönyvből jíédig kifelejtették az ily gyalázatos és
\' minden jobb érzésű embert felháborító bűnnek kellő megtorlására a paragrafust Ily sajnálatos esetnek szemtanuja volt a kis-kanizsai főtéren vagy kétszáz ember a lefolyt vasárnap estefelé" 5 órakor. Bizonyos Horváth- Jónás György nyílt utczán elkezdte édes anyját Dolmányos Aniát agyba-főbe verni, rugdalni, a nő férje, ki a fiúnak mostoha apja meg
egykedvűen biztatta, csak Üzd a vén----
A megbotránkoztató látványosságnak a rendőrség vetett véget, a mi elég nehezen ment,jnert mindkét egyén részeg volt. A szeretetre méltó fiu és a gyengéd férj ellen a nyilvános botrány miatt a rendőrség megindította az eljárást.
— Hegyet r. h. Szigethy Elemér a vas-zalamegyei takarékpénztár zala-eger-szegi fióktelepénél dijas gyakornokká neveztetett ki. — A csáktornyai önk.tüz-
¦ :o1tóegylet jan. 13-án tartja közgyűlését.
— A bellatinczi körjegyző Nagy Sándort a belügyminiszter visszahelyezte hivatalába. — Kapolcson tűzoltó-egylet alakult
— Légrádon rablókat fogtak el, kik Kap-ronczára készültek. — Pákára és Kerka-Szent-Miklósra segédtanító kerestetik.
_ Harai r. h. Ökröss Bálint a magyar jogi irodalom egyik kitűnősége meghalt —- Bánfalvi Lajos szerkesztésében Szegeden „Hüvelyk Mityi" cz. élezlap indult meg.-— „Pest-Filis Solt-Kiskun"-megye .Arpádmegye" elnevezést nyeri.
— Baross minisztert és Csernatooy orsz. j
iépvíselőt Fiume díszpolgáraivá válasz- í íotta. —Rimaszombatban Tompa Mihály • koszorús költőnknek szobrot emelnek. — ; József fhg. legidősb leánya, Margit Ib^nö- í ?el Tburn-Taxis hg. jegyet váltott. — j Szegednél\'a Tisza befagyott. — A fiumei i ntvonalon 8 waggoat a vihar szétrombolt. 1 — Sopron és Kőszeg közt vaspályát terveznek. — Mátyás királyunkra vonatkozó i műemlékek kiállítását tervezik. — Gr. : Lázár Miklós történetbuvár Kolozsvárt meghalt. — A csángók közt éhfíphus ¦ uralg. — A cs. kir. szab. déli vasúti társaság 1888. évi jövedelme 1*1 millió forinttal több, mint 1887-ben.*—Tulok János szombathelyi járásbiró meghalt. — Vssvármegye taafe;ügyelőjévé Rill József paedag. író neveztetett ki. — Mint van ügyvédi, ugy akarnak orvosi kamarát létesíteni. — .Sziszeken földrengést észleltek.
— Külföldi r. h. Henriette belga királyné ,A fiatal leány" czimü lapot szerkeszti, -r1 Anglia hajóhadát mozgósítja. A borkii catastrofára mégis rásütötték, hogy nihilista merénylet. — Gr. Teleky Samu Iodiába ment oroszlánvadászatra. — Az egyesült államokban másfél ezer. nöorvos vau. — A román király Rómába utazik az olasz király látogatására. — Parisban 89 ezer idegen van. — Londonnak 4,083.923 lakosa van. —\' A Vezúv kitörését jelzik. — Az Eifel-torony inog. — Bécsben Schrott tanár 80 ezer frtos alapítványt tett oly nők számára, kiknek kezét, vagy lábát amputálták.
A budapesti értéktőzsdéről.
— A Magyar Mercar .heti tudósítása. —
Ax oj óv első hete, meíyre e=, a tudósítás vonatkozik, igen jól indáit. Á. politikai helyzetet a hivatalos aj ?tí kis-hírekben kedvező szinben festettek é* a gazdasági tény ezők, melyek a tőzsdére hatassál Tannak, szintén ted-vezSen indulnak, különösen a pénz piaca a januári szelvényekből befolyt milliók következtében napról napra jlral. Miodezek követ-hectében a tózsdei forgalomban szilárd az irány -.?sha egyei napokon a nyereség reil i ai lasa következtében csökkennek ís kissé az árfolyamok, a kilátások a közeli jÖvSrs mégis igen jók.
Járadékokban 4« befektetési értékekben jelentékeny bevásárlások történnek éa ax árfolyamok szépen javulnak . Megemlítendő itt, hogy a magyar és osztrák járadékok között az eddig fennállott indokolatlan különbözet szflnui kezd. At egyik következménye a konverziónak, melynek végrehajtása elótt állunk és a mely * befektetési piaczr* egyébként is nagy jelentőséggel lesz. A magyar ara nyj áradé csökk»né*« csak látszólagos, mert a szelvényt januárban leronták és mert a valuta esett.
Bankrészvények küzfil kUlönOseii a magyar hitelrészvény emelkedik kedvezS osztalék hírekre óriási mértékben, de a többi bank-réEZYÉQTik i, szilárdaké
v Közlekedő vállalatok értékei szilárdak és emelkedők
Iparvállalati értékek valamint egyébb helyi értékek is igen szilárdak és t&bbnyire emelkedtek.
Sorsjegyek jobbára jelentékenyen drágultak
Valuták és ércxváltdk ismét olcsóbbodtak A nevezetesebb értékek árfolyam változásait a kóvetkezó kis táblásat matatja:
Deczember SÓ. Január 7. Magyar sranyjáradék 102.40- 101 80
, papirjáradék 93.50 - 93 35
, hitelrészvény 306.50—3l5ü5
Osztrák , 304.75—312 90
Austria magy tengeri h. r. t. 80--90.—
Osztr.-msgyar államvasút 262 30—259.—
Pesti körúti vasot t 404--417.—
Pesti hazai első tskarpénzt. 7875--7S25.—
Gans-féle, vasöutCde 1020.--103Ö.—
Magyar vCrösk. sorsjegy 12.--11.25.—
Körmöcai arany 5.70— 5.85
*
Magyar Mereur előfizetési ára félévre csak I frt. Matatványszámokat szívesen küld a kiadóhivatal Budapest, Hatvani-utcza 17. sz.
fegyes.
— Egy népszer. A „Moll-féle fr%n-: zcia borszesz és só" által a betegeknek 1 egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer
nyujta-ik köszvényes és csúzos bántál-maknál, sebeknél és daganatoknál. Egy üveg ára utasítással 80 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k udv. szállító által, Bécs L Tuch-lauben 9. A vidéki gyógyszertárak és anyag-kereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásavaL - . 2
Irodaloou
— Pályázat: A városunkban s megyénkben is elterjedt s közkedveltségnek
: Örvendő „Képes Ócsaládi Lapok" betöltvén pályafutásának első évtizedét, a máso dik évtizedet vagyis a tizenegyedik évfolyamot (1889- január 1-én) egy irodalmi pályázattal véli a legméltóbban megkezdeni. Kívántatik először egy bísnoreszk (beszélyke, rajz vagy tárczaczikk.) Tárgya az életből legyen merítve. Dij > 60 frank aranyban. Másodszor egy költemény, válfaja szabadon választható. Díj: Egy darab 20 frankos arany. Beküldési _ határidő : 1889. évi február 17. A pályázat eredménye a .Képes Családi Lapok"-ban s az ország összes magyar hírlapjaiban közzé fog tétetni s ugyanakkor szolgáltatnak ki
Érteni Kanizsára
Reggel.
iécsujh. 4 óra 19 perczkor postavonat Budapest 4 óra 44 . postavonat >ragerhof 6 óra 02 „ gyorsvonat
Délben.
Sopron . 1 óra 44 perczkor postavonat Pragerhol 1 óra 15 m postavonat Barcs 1 Órá 40 „ postavonat
Budapest 1 óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 10 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujn. 10 óra \'2C> „ postavonat Budapest 12 óra 13 , gyorsvonat Pragfrhof 11 óra 39 „ pos\'avonat Barcs 11 óra 29 » postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó; BÁTOR\'Fl LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli 1 - 3 óra közi Iskisáu Arany Jáoos-utcza 4. sz.
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
Schwarze Seidenstoffe von 6Q kr.
bis d. 1165 p. méter — und geniustert
(cs. ISO veraph Qnal)
Seiden-Grenadines, ^ÍTLwí
ben) 95 kr. big ff. 9 25 p. saet. (in 13 Qua!.) — versende: robenweis* portó- ^pd zolifroi das Fabrik-Depot G. H^nneberg K n. K Hoflisf) Zürich. Muater nmgehend Bríefs ko»r len 10 kr. Pbito, 3529 1 — 1
Házeladás-
. A kereszt-utptában levő 33. számú házamat szabad kézből eladni óhajtom.
3521 2—3 HITTEK JÁNOS.
____„_.......____________
[ \\ *)E rovat alatt közöttekért nem vállal felelősséget a szerk.
-,-
x9c lrdet és ele
Az eger-aracsai közbirtokosság részéről ezennel közhírré tétetik, miszerint az eger-aracsai községben ^ létező közkorcsmáját, az úgynevezett I. felső- és II. alsó korcsmát szeszes italmérési joggal, a felsőnél mészárszék helyiséggel 3 egymást követő évre, azaz 1889. april s 24-ikétól 1892. évi április hó 24-ikéig, illetve a regalejog országos megszüntetéséig a legtöbbet igéröuek bérbe fogja adatni; az árverés 1889. évi január hó 6-án délután 2 órakor íog megejtetni — bánatpénzképen a felsőnél 100 frt, az alsónál 50 frt teendő le az árverezők részéről, mely összegek a bérletet megnyerőtől cautiukép^ a
! közbirtokosBág\'pénztárában maradnak.
| Közelebbi felvilágosítást a bérletre nézve alulíroú gondnok ad és nála a bérlett fel tét elek megtudhatók.
Kelt\' Eger-Aracsán, .1888. decz. hó 22-én.
GRUNLR>ÉRNŐ
3519 2—2 közbirtokossági gondnok.
12535 sz. ~~R 1888.
és a nagyközségek, végre a horvát hatóságok. — A haszaos tudnivalók rovata is oly bő, hogy kevés ily munka van, melyben ennyi czélBzerü útbaigazítás volna feltalálható. A jegyzéknaptár czélszerüen használható ttíendöiuk feljegyzésére. Az egészet bö tartalom mutató zárja be. A diszbs kiálitásu, 472 oldalra terjedő \'vászonba kötött naptár bolti ára 1 frt 50 kr. s Nágel Ottó könyvárus révén meerendel-hető minden hazai könyvkereskedésben. Köztisztviselőknek, ügyvédeknek, orvosoknak, körjegyzőknek s a nagyközönségnek is jó lélekkel ajánlhatjuk annak megszerzését
Szerk. üzenet.
— Déva. Ssivea készseggel Üd-özlct!
— Feledd ... ne f-\'edd 1 Nem feledjük el kJzőlni.
Árverési hirdetmény.
Alulirott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t cz. 102. §-a értelmében | ezennel közhírré teszi, hogy a nkanizsai G. Gy. KösEönet\'.el Vettük. Terjedei-1 kir. járásbíróság 11624. számú végzése meisógejo^ytán alkalmilag kosöijak. fc i fltal Schwartz és Tauber nkanizsai czég
— P. Bpest Válaszunk detett.
kC^y-vi
Vasúti menetrend
végrehajtató javára Vogel Konrád n.-kam-| zsai lakos ellen 328 frt 97 kr. tőke, ennek 1888 év Július hó 30. napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 48 frt 40 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt biztositási végrehajtás alkalmával | biróilag lefoglalt és 460 frt 90 krra be-! csült hordók, házibutorok és egyéb tárágyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
I Mely árverésnek a 12535 sz: 1888. : kiküldést rendelő végzés folytán a hely-\' színén vagyis végrehajtást szenvedett la-¦; ! kásán leendő eszközlésére 1889-Ík évi ;t; január hó 21-ik napján délelőtt 9 órája 1 határidőül kiűzetik és ahoz a venni szán-
Mii] Kanizsáról.
Reggel.
Pragerhof 5 óra 26 perczkor postavon Barcs 5 Óra 43 . postavoní
Budapest 6 óraVIO „ gyorsvonatj^^ e"zen*Defoíy \'megjegyzésserhivat
Budapest 7 óra 30 » vegyesvont Bécsújhely 6 óra 55 „_ postavonat
Délben. \\ Budapest. 2 óra — perczkor postavonat Pragerhof 2 óra 45 „ \' postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat^ Barcs 2 óra 25 „ - postavonat/1 Este
Pragerhof 12 óra 27 perczkor postavonat Budapest 12 óra 14 nm postavonat Bécsujb, 12 óra 25 3 postavonat
uak meff,hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX-. t cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t cz. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Nagy-Kanizsán 1889-ik évi január hó 8. napján.
> BARTS GYÖRGY SStó\'l—1 " \'kir. bírósági végrehajtó.
HÜSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
JANÜA5 ,12-ín.
xxxxxxxxxxxxx
IfTS
i<ri<rí<
Jó tanács
aranyat ár! E szavak igazságai külö-nősen betegségi esetekben lehet megismerni és ez okból jönnek Richter kiadó intézetéhez a legszívélyesebb köszönő-iratok „A betegbarát1- cnmű, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéseért Mint a szerenoseser meggyogysttak. hozzá-nyomtatott\' értesítései bizonyítják, a benne foglalt tanácsok követése által még «ly betegek is oyóayntíutt nyertek, a kik mar.minden reményt feladtak. B könyv, melyben húszéves tapasztalat eredményei vannak letéve megérdemli a legkomolyabb figyelembevételt minden beteg részéről, bármi bajban is aven-vedjen. Ki • becses könyvet megszerezni óhajtja az irja egyszerűen egy levelező lapra magyar nyelven ^Egyajbeteg-barátof* és pontos czimét s cxímexxe\'a levelező lapot Richter kiadó-intézetébe Lisottez. A megküldés ingyen történik.
A «thmflt *\'»**>¦*= iyógyit°k.
í\\ S LLl Ilid L- «íBf7korn heteiknél is rnybtítéa áll be. A azenredúsnik leirata i\'-i bemondás* annak, hagy a lábak hidegek-e. Wvidbaas P. Drezdcn, Reissigeratr 42 !.. a kir .endőraéiri iroda át;Jle..éb*r> intézendő. Mindennemű
meilbetegsáqek_
; atupotaii gyógyíthatók a aaját t--«iemcn
¦ huznált ¦ fényes eredményűnek bis** „nyalt gyógykezelés ált*l, mit a folyton
növekedS i hatóságiiig mPg»iz«KÍIt
¦ eredmények ia bi»onTitan»k. A szenvedésnek leirás* él bemondása annak, hogy a \'-\' k bidegek-e, YVeidhaat P. Dresdei \'.^Uaigerstr. 42. I. intézendő.
XXXXXXXXXa XXX
Gjógy szertár Bresben
PSERHOFER J.-féle
Siugerstrasse 15.
zum. „Gold. Reichsapfel
"gérdemlik, mivi
V^r\'fí\'«»f ÍT-íV IqVi/Ip nenlr *zel3tt egyetemes labdacsok ne te alatt; ez utóbbi nevet telje* joggal n _
ClUöaítlbU laUUttl^OUJV csakugyan alig létezik betegség, melyben a labdacsok csodás hatásokat ezerasereasn be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben minden Pgyébsser sikertelenül alkalmaztatott, e*en labdacsok számtalanszor i a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdaccsal 21 kr. 1 tekercs 8 dob-szal 1 frt 5 kr., bérmentetlen Titánrétküldemény 1 frt 10 kr.
—A-péozöiszeg\' előleges beküldése mellett posta mentei átküldéssel kerül : 1 tekercs labdsci 1 frt 25 kr.. 2 tekercs 2 frt SO kr; 3 tekercs S frt 40 kr; 4 tekercs 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 fit 20 kr; 10 tekercs 9 frt 20 kr. Kevesebbet mint egy tekercset s\'étkfildmi nem lehet
¦V Valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása J. Pserhofer neve aláírásával van ellátva s melyek a doboz fedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban.
Számtalan levél érkezett, melyeknek hói Miit mondanak, a labdacsokélt melv. knek a leekWOnféléb^ és legsúlyosabb betegségekben egéiaiégfllt hely reál lilásat köszönik. A ki csak egyszer kisérlt-tot telt telük, továbbiján íj a.
W$W Jtöszonto leveleitt>öl nóh.ö,nyat Ide írunK
SchJjerbacb, február 17. 1888 Tekintetes Ur! Aláza\\ul alulírott as ön trióban hasznos és ki^oö vértisztító labdacsatból ujabb 4 tekerctnek át-Teljes tisateleitel •ctEÜREITER IGNACZ, gyak orto».
\'küldését Kéri.
Hraiche, Flcdnig meilett. 1SS7 stept 12. Tekintetes Ur! Isten akarta ni*, hogy labdacsai kesémbe kerültek s most ezek eredményéról Írok; Beteg ágyamban meghűltem, oey. hogy munkámat nem tudtam többet végezni ¦ mit bitonyoiao meghaltam volta, hogyha csodálatot jahdc csai engem nem mentettek volna latén áldja meg érette ezemer Van bizalmam, hogy labdacsai égessen vi*i*a fogják adni egáazségémet, ogy mint másokat is ogésseégessé tettek KS1FIC THEREZIA.
Wiener Neuitadt, 1887. decz 9. Tekintetes Ur! Hálás köszönetet mondok 60 évet néném nctáben. Ez 5 évig idült gyoctorborutban é« visi befgiégben steatedett Élete kin volt reá nézve s már azt h.tie. liogy. vége lesz. VéletleoOI egy dobozt kapott as Ön labdacsaiból a * esekból hosszabb haasoáJat után meggyógyult Teljes tisztelettel i WEINCZETTL JOSEFA
MiUerjr-sersdorf K.rchdorf mellett Felső-Auairia ISoXjan. 10 Tekintetes Ur ! Szíveskedjék po.tán egy iekerc»et kitűnő vértiiztitó labdacsaiból küldeni. Nem tfheiem, boiy önnek e labdacfok értékére cé«ve telje* elismerésemet ne nyilvánítsam, ¦ mindenütt & hol c««k alkalmam less, ezeket ajánlani fogom Felhatalmazom, hogy e köszönet rmet tetiiés szerint használ-h .sss Telje* tisztetettel
KASZTSER THEREZIA
üoittcbdorf, Kohíbsch mellett Osstr. Szilézia 188*5. október 8 Tekintete* Ur ! Kérem stiveskedjf k nekem egy 6 dobozból álló tekercset az ön egyetemes vértisititó lal-dacsaiból küldeni. Csak sí ön csodálatos/iabdacsaioak köszönhetem, hogy gyomorbajómtól, mely Őt \'even át kinsott, meg»z*badaltam Nem is fognak tálam etek elfogyni é« ereooel mély köszönetei mondok tekintetesaé-gednek. Kiváló tisztelettel
ZWICKL ANNA
Kohrbscb, I8S6. febr. 28. ( Tekintetei Ur! MuU é» november ha\'ábau egy tekére* labdacsot rendeltem meg Önnél Éo ngy, mint nÖm. a l-gjobb sikert észleltük. Mindketten heves főfájásban és ro**« széklet* ben szenvedtünk, ugr. hogy közel vol>unk a ké\'ségbee éshez, habár csak 46 évesek vagyunk még. És Íme; as Rn lab.acsai csodákat tettek és megszabaditottak a bajtól. Tisztelettel
LÍ8T ANTAL.
^rrvKolnanm P«erhofer J.-tŐl évek óta elismerve,
rag)oaizsam miot. ie,i»u(oi.bb «er bármiféle
fagybaiok ellen, talamínt nagyon idült *ebek atb. ellen is 1 tégely 40 kr. Bérmentes küldéaiel 65 kr.___
ütifflnedv "itr^"^\'"1 "b\'"" Amerikai köszvény-kenőcs \\S^tn"Y.
rheumaszerü bajok, tag szaggatás és fültzaggaiál ellen 120 kr.
m Láblzzlidás elleni por. ffJ^tL^tV | Golyvabalzsam, í^.lTrra5Ll:sSüfi!CJi
66 krajcair.__\'__
Életesszenczia KSÍSr.^
bajok ellen, kitüuS házis««r l_vegcse 20 kr..
Angol csodabalzsam,
1 üvegcse 12 kr. üvegcse 1 frt 20 kr.
Pínlríirnnt* hnn,t- rekedtaég, köhögés ellea 1 doboz ia*CIlJUl 35 krt p0rIOmantes küldéssel 60 kr.
Tannoehinin hajkenőcs ÍSÍfSi^""
legjobbnak ismert hajnöveastS sser eliaiLerve orvosok által Egy elegan*\\n kiáJlitott dobos 2 frt.
Egyetemes kenőcs JS\'Í^^L\'SSS-\'Í
fekélyek és miodennemü dagaDaiok ellen, ídSssaki feliöréses lábfekáiyek, körömméreg, sebek, emlngyalladási és bssooló bajok elieo sokszorosan jóosk bizonyult Egy tégely b0 kr. Béraentes küldéssel 75 kr.
irh A W. tői Kttünó Mindenféle
megzavart emésstéan -I, fejfájáauáJ, vzédOlémél, gyo norgflrcsníl. aranyeres bajban, dugulásban Fgy csomag 1 frt
Szem essentia ^"^T\',™^ í,"\'"2\'50 kr
Egyetemes tisztitó-só
»1 M|Wtntt k4itilméD,.k.n ki.ül ac oíttrik l«pokb«n birdeielt\'su.e, bel- ii kal/őldi tvóctkolsulrg Mrtotluk . . »sj»li» kíi.letbeo ntm k.ó cikkekrí] ki.io.tr. p„nlom i, olc.ín gondekod™ l«ebd
tik«i„ . . ".....i. .....etoen sem utó c.ikkekríl ki.ao.tr. poncom i, oloío gondnkod™ iteild
feostai síétkuWések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keksldése mellett vagy utánvéttel. A pénz előleges behildése leghelyesebben (postmUalvámmual) a porti olcsóbbá tételét eszközli, mint utánvéttel. y r
3<96 7.-12
Hirdetmény.
Pacsa község elöljárósága részéről ezeimel közzé tétetik, miszerint Pacsa község részére engedélyezett két országos vásár, ii. m. február hóban Mátyás nap előtti csütörtök és augusztus hóban szent István nap előtti csütörtök és hetenkint egyszer tartani szokott heti vásár; valamint a római kath. egyház tulajdonát képező bucsu vásár, mely évenkmt szent Iván napot követő vasárnap tartatik, —
1889. évi január hó S tői 1895. ovi január i-ig terjedő hat évre
folyó évi jan. 20 án d. e. 10 órakor
a pacaai közjegyzői irodában megtartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adatik. Az árverési feltételek az árverés napján közzé fognak tétetni.
Kelt Pacsán. 1889. január 5-én.
3524 1 -1
BENEDEK JÁNOS LUGOSI GYÖRGY k jegyző. biró.
l |l11111111111
Egy jó könyv.
küldőt t könyv útmutasásai ugyan rövidek és velősek, de mintha csak a gyakorlati használatra termettek volna; nekem t<s családomnak & legkülönbözőbb betegségi esetekben igen kiváló uolukiatokat tettek:" Így és hasonlóképen han|^znak a kószőnőiratok, melyeket Richte r kiadó-intézete „A Be-tegb«ltHciimü1 raj sokkal eQátottkóByv elkíUáéeeért majdnem naponként köp. Mint az ahoz nyomtatott s a szeren-pcsesen ríeggyó gyitottaktó; szamuzó értesítések tanúsítják, az abban foglalt tanácsok követés e által még oly betegek -s gyógyulást nyertek, a kik már aiadefl reményi fiUutbik. \':¦>-¦¦: melyben hosszú évek tapas ztalataisak eredményei ˇannak letéve, n legérdemli a legkoBt-lyabe flgyelewb evetett minden beteg részéről, bármi bajban is szenvedjen. Ej «¦ becses könyv et megszerezni óhajtja, az iijí egyszerűen egy levelező lápra magyar nyelven „Egy betegbeuitot" és pontos czimét s ezusezze a levelező lapot Richter kiad ó-intézetébe LipetébM. v A megküldf s ingyen történik.
kÍTitelre szánt uri téti szövet nadrág a» UJ felemelt támtari/a következtében vissza maradván, ama megbízást kaptam, hogy azokat egyenkint, vagy nagyobb, csopoitonkint bármely aron eladjam. Ennek folytán egy, a leg-njabb bécsi divat szerint jól és csinosan készitett
uri téli szövet feleő nadrágot
árnsitok, (vagyis csupán & mnnkaárért,) bogy \' kételyek fel ne merüljenek,ismételve megjegyzem, hogy ezek csinss. vastag, tő* ír éa mei ej f«l»é nadrágok. Ha ex nem való, ugy a nadrágokat viasza vészei: Minthogy e nadrágok nagy kelendőségnek örvendenek, siessen min- [ denki izukaógletét leghamarabb nálam megrendelni. Ugyan e szövetből teljes öltözetek is taoaak, mélyek bármely nsgy*ágban és színben minta szerint hihetetlen olcsó áréit, vagyis csak 8 50 krflrt kaphatók. Nadrág-rend éléseknél kér«Uk a lépés hosszát, egéss Öltözeteknél pedig a znell térfogatát megemlíteni. Szállítás csak utánvét mellett történik.
Rendelések intéztndők :
Ali M. Becs I. Fleiscliart
471 12 — 12 , Nr. 8/XV.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAC
MOLL SEIDLSTZ POR
Csat attoF Tfllfiü $\\ ^oiivt^a^^onMti^^w^tM
Gyors gydgybatás makacs gyomor- és ajlaatbaiok. gyomorgnrea, ny*lk, gyomorégés székrekedéaeknál májbajok vértohtlis arenyér éa a legkülönfélébb női betegaé geknél. Egy eredeti dobez haamálati ataaitáaial 1 frt. RaktArak aa or8*Ag mindeu nerecélesebb gyógyszertáraiban MOLL A. gyógyszerééi js kir. ndvari tzálüté, Béoa Stadl Tuchlaaben 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik Elismerés HOLL A, tirhoz Becsben.
ÜIŐ foglalkozásomnál fogra az öu~ MolJ féle Seidtits porai igen jó hatást gyakorolnak;- ismerem ezt egyizer * mindenkorra a «zivély ¦* .lateu fiiitta meg*-et mondok érte ezek a gyomrot jóvá éa fut könnyűvé tesiik. T;«zte!ettel
StsiajkB P J. lelk«SS
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobn bedörzsölő sze
és minden meghülési bi tegségek ellen.
CsofCakhor valódig ha, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláirisát viseli Bedörxsöléiül sikeres haszoáUt köszvény, cauz, mindennemű testfájdalmak é* bénu\'iáanál; burogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyull&dá-sokuál. Belsőleg viszel vegyit,e hirtelen rossullét, hányás, kóllka és hasmenésnél. -\'Egy üveg ára használati utasítással 80 kr. |. e Baratárak az ország minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedésein sn. HOLL A. gyógyszerész cl. kir. gdvarl szilliti Bécl, Stadt, Tuohlsuben 9. Szétküldés naponta ntánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Eliim íréi il\'ü.L A. yógyszerész urhoi Béci. Kitűnő Moll-féle fraucsia borszesz éa sója vidékemen nagyszerűen működik Küldjön nekem L0 üveggel, mivel az emberiség segitaégére k-hzletet óhajtok tartani magamnál hfély tisztelettel
3462 14-45 Hornof. lelkéas Uicbolupban.
Raktárak Nagy-Ksnissáo Roseofeld Adolf éa Feaselhofer József, uraknál
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
A nagy-kanizsai
kereskedelmi és iparbank-rész vény-
társulat
XXI. rendes közgyűlését
folyó évi február 10 én délelőtti 10 órakor saját helyiségében tar-tandja, melyre a t. cz részvényesek .tisztelettel meghivatnak.
A közgyűlés tárgyai:
1) Az L88S. üzletééi zármérleg előterjesztése s az]erre vonatkozó igazgatósági és felügyelő bizottsági jelentések, ngy az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése.
2) Az osztalék meghatározása.
3) A társaság hivatalos közlönyének kijelölése
4) Az elnök, alelnök és négy igazgatósági tagnak 3 évre, ugysziote a háromtagú felügyelő bizottságnak 1 é?re leendó megválasztása. (Kilépők; Gelsei Guimami Henrik eínök ur,- Eperjesy Sándor alelnök ur, — Fesselhofer József, Grünhut Fülöp, Rnsety feld Adolf és Slrém Vilmos igazgatósági tag arak. — Kilépő JÁ-Ogyslő bizottsági tagok: Bettiheim Győző, Lengyel Ignácz^és Halphen Mór urak).
Nagy-Kanizsán, 1888. január 1Ü én.
AZ Iü\'AZG ATÓSÁG.
Figyelmeztetés.
1) A közgyűlésen résztvenni szándékozó részvényesek felkéretnek, hogy részvényeiket s még íe nem járt szelvényekkel együtt a bank pénztáránál iunen nyerendő téritvény mellett az alapszabályok 43. §-a értelmében f. é.\'febtuir 2-áig letenni szíveskedjenek, mely téritvény egyúttal igazolványa! szolgálaod.
2) Az alapszabályok 41. §-a értelmében csak azoo nagykora -férfin részvényes bir személyes szavazati joggal, kinek résrvénye legalább h 14 nappal a közgyűlés előtt az ö nevére van beírva.
3) A szavazó lapok a. közgyűlést megelőző napon, délután 3 — 5 óráig, a bank helyiségében átvehetők ; ugyanezen időben matatandók be a feluatalmazvauyok is, melyek alapján az illetők (alapszabályok 43. §-a értelmében) mások megbízásából szavazni kivannak, mivel későbben benyújtott felhatalmazványok tekintetbe nem vétetnek. 3529 X—1
Wájdita Jőjtsef kfinyTnyomdájibál Nagy-Kanizsán.
NAGY-KÁMZSA. 1889. január 19-én.
B l őf-Í ze t e>» i ár
Egyet szan 10 kr
H 1 Ii I) K TESE K ábos pt-iiuorbs.ii 7. másodszori mindéi további »orert .t ki HYiLTTERBEN
sorouként \'.i1 krért" Tétetn*1 iurttiri iliciék minden esrje iirii-»T.-r: \'¦jv *¦\'- ntcteiidSk."
3-11». szäm
Hnszöonj ofczjidfk évfoljapi.
ZALAI KÖZLŐIT.
[sdednevelü egyesilíet"
A lap i»ll«mi :«azét Bletff kCi ínyek 3 Ke-kesztaségliat anyagi réstét illető küzl-njényekj pedig a kiad-lhivaiallio* bérmentr*! iotésendők : Sagy-Kaniz*A m takarékpénztári épülat
Bé-rc enteilen legelek nfw fogadtatnak rí.
Kéziratok vissza, nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank\', a „nagy-kanizsaiÖnkénUs tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai* .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet", a ^agy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi s iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmánydnak hivatahs lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
gyümölcsfa-tenyésztés általánosítása erdekében.
A Pécsett mi?j(ta.rtoit gi üt:iót csésze ti kongren*\' ¦zusoo el.adta: Lli:bb*ld Bem.
Hogy a2 összes mezőgazdászat keretében a gvümölcsészetnek mily fontos és nagy horderejű szerepe vao7 ezt úgy hiszem, hogy ezúttal hosz szadalmasan "bizonygatnom legalább is fölösleges volna.; mert hisz oly tapasztalati tények szólnak ezen álli-tWóieilett; melyek a kételynek még legesekéi} ebb árnyékát is kizárjak. S ha ig;iz az. hogy a körülmények szüük a helyzetet, úgy a gyümölesé-szet manapság nem privát pas.-zió többé, hanem oly nemzetgazdaszati faktor, mely az általános közjólétet elsőrendűen dominálni hivatva vau. Ismert dolog az, hogy édes hazánk földmiveló ország, s mint ilyennek az anyaföld termékeire kell támaszkodnia. A földnek tehát minden egyes terméke mintegy anyai einíót képez, melyből a nagy államtest táplálkozik. Itt sem járszhaik tehát a gyümölcsészet holmi aftrendelt szere pct; mert hisz ez is a földnek nyers terméke, mely nemcsak a fogyasztás bel^zü\'.;ségleteit fedezi, hanem egyut-"tai oly forgalmi áraczikk gyanánt szerepel, mely kereskedelmi becsértékkel bir s igy a nemzet egyik jövedelmi forrását képezi.
¦Dó eltekintve minden nagv szabású fontoskodástól, a legegyszerűbb józan észjárás is oda vezet, hogy e téren végre is komolyan keli tennünk valamit. A gyüuiöicsószet sokoldalú hasznossága már magában véve elég ok arra, hogy érdekét melegen karoljuk fel s igy azt megérdemlett polczára emeljük. Magában a közéletben is a gyümölcs nem luxus-czikk többé, hanem eledeleink oly üiegéizitó része, melyet testi szerye-zetüuk eíengedhetlenul megkíván, s ezen okbiii találja magyarázatát azon i.Örüiméüy is, hogy a gyümölcs nem-
csak a legszegényebb kunyhóban, hanem a gazdag iuyencz asztalán is egy ará n t m egf0 r d u I Sót, ha u c m akarunk elfogultait lenni, még azt ís be kcÜ ismernünk, hogy a gyümölcs a nagy kontingensü gyermukseregnél legalább is hasonértékü a mindennapi kenyérrel.
Mégis mindezzel szemben nagyon is elszomorító képet kapunk, hogyha hazánk vagy csak speczieü megyénk g)üuiölcsészetét tekintjük. Gyümölcstermésünk még a jobb években is oly csekély, mikép magát a belfo-gyaszfast sem képes fedezni. Tanu-I bizonyságot tehetnének erről stájer i szomszédaink, kik úgyszólván évről -I évié rendes fogyasztókat találnak bennünk s verejtékes garasainkat \'önelégülten rakják zsebre. Peáig ott, j hol a szóló például oly kitüuóen ! megérik: mint nálunk, ott, hol a talaj és helyi viszouyok a gyümölcsészetre í \'oly kedvezők, mint itt nálunk Bara-| nyábau. ott sokkal több, szebb és jobb gyümölcsöt kellene produkálni, mint azoknak az ó hegyes hideg hazájukban. Éppen megfordított viszony van tehát nálunk, mert olyasmiért aduuk ki pénzt, a iniböt magunkn&k kellene pénzelnünk.
Igen am, csakhogy a gyümölcs a fin terem — a hol pedig fa nincsen, Ott nagyon természetesen kilátás sem leltet gyüinöicshozamra.
Ott ké; esem tehát elsÖ sorban is a fóokot, mikép azért nincs gyümölcstermésünk, mert nincs gyümölcsfánk, szóval, mert a befásitás ügye nálunk a lehetó legrosszabb lábon áll. Alig találunk inntt-amott.. egy par csenevész tat s ezek is oly siralmas állapotban vannak, hogy beérik saját életüket tengetni, nemhogy gyümölcsöt is teremjenek. Már pedig, ha a gyümölcstermeiés áldásos melegét közjóié tünkön inegéreziű akarjuk", nem elég csak JÍüuyit termelnünk, a mennyit esetleg elfogyasztunk, hauem
oly mérvben kellene azt termelnünk.. bogy annak fölöslege exportezikké váljék. Tehát §. gyümölcsfaültetést! oly kiterjedésben kelleni átalánosi-tani, hogy ne legyen oly község. oe. legyen oly határ, melynek megfelelő\' terei befásitva ne lennének.
Itt egyesek buzgalmának nagyon, kevés eredményre vezet, mert lépten : nyomon beigazolva fogjuk tapasztalni; azt, hogy a *Özjóléthez közerővel: kell hozzájárulni.
Kszmelánczolatuál fogva már most! az a kérdés merül fel, mint legköze^ lebbi hogy vájjon honnét ered né-; pünk e közönye a gyümölcsfa iráutvl — mely körülmények szülték e ked- j vezótieo helyzetet — s mi --ka lehet1 annak, hogy 3 befásitás nálunk oly I nehezen, vontatva, hogy ugy mond-j íjam, ólomlábakou jut. előre?
Jogos és alapos azon meggyőződés, hogy bármely bajt is csak ugy lehet gyökeresen gyógyítani, ha az előidéző okokat ismerjük és azok elhárítására törekszünk ; itt is bajjal és pedig messze kiható bajjal van dolgunk s ezért szerény nézetem szerint az elébb érintett kérdések szerencsés megoldása volna az elsó üdvös lépés, a .mely által gyümölcsészetünk *égy szebb jövójéhez közelednék. Megkísérlem tehát e tárgy körül szerény nézeteimet elmondani s azzal a tételt bevezetve, diskusszió tárgyává tenni.
(Folyt, köv.)
Közlemények J;
a nagy-kanizsai „Keresztény Jótékony Nőegylet" 1889. évi január ő-én tar lott közvacsora állapotáról.
Adományoztak étel- és italokban: Ács Vendelné salátát és ludat, Berdin Márton rumot. Bábics Károly Gyula 4 kényért, Barts György 3 üveg bort. dr. Bentzik Ferencz dobó*, tbeasü\'eményt, Báboss Lászió pulykát, Bogyay Ödön IS adag halat, özderék, 10 pintesfiveg bort. égy kosár szőlőt, Bau.scb Zsigámé pulykát és
tés/tát, Bajor Líszló 12 üveg bunondi bort. Bogenrieder József egy hordó sört. Botfy Károlyué borja ültet Búuczl Lujza 20 drb gesztenye pierret, Berget Károlyné pecsenyét-és befőttéi, Belus Lajos cog-nacot Belloni Jánosáé pulykát Bauer An - j dorne c/úromokat, Bartos BPlán\'é 4 pint\' bort Berényi Kiek tzukorsüteraéuyr^. fagylaltot Czeth Istvánaé. pulykát, Ol.*- j inenfLipótné nyulat, réczét, befőttet s 10 j üveg badacsonyi bort. CseresuyésSáu. dorne borjúsültet crem schnittet ifj. Cse-taits Károly fagylaltot, Oausoha Otiőué salátát, eczetet, Dezsényiué nyulat, G Üveg bort, Darás Zsigmondné crem és befőttfít. Dobrovícs Dömötörué. gardtnettot Dncz-raann Józsefné borjúsültet, Dirás Gusztáváé süteményt, salátát, kocsonyát Daúcs Kálmán pulyka, ugorkát. Eperjessy Vándoráé pulykátf* Erdődy Lajosné uborka tészta 20 üveg bort\' Erdélyi Mihály sonkát. Erdődy Lajos sajtot Fárnek Lászlóaé 10 üveg bort, 100 almát és 20 üveg befőttet, Fischer József nyalat Feiner Üá-nielné tortát, Fülöp Kázmérné süteményt, Fiedler tésztát, Farkas Gyuiáné pulykát Fialó vtes torta, süteményt, Fddgyas Lajos pulykát, Gózony Sándorné malaczot. cotn-pótot.Gerstner2ki!ó koezkaezukrot. Gärtner 5 kenyeret. Götze Robertoé tengeri rákot majonessel és salátát. Gross Samuné felszelt pecsenyét, Grunnerné datolya, na raucs s alma, Geizlné pulykát, • Geízl Aranka tortát. Györffy Jánosné pulykát tésztát Gogel Lajosné pulykát, süteményt, Gutmann Vilmosáé 3 üveg pezsgőt. Guí-man Vjlmos egy hecto bort. Hlatkó bort Hám Károlyné sonkát, Harsai György bort, Borvátfa József bort; Hirschl Adel 100 narraocaot. Hoffmann Ágoston pulykát Hahvax Frigyes pecsenyét Halwax titkár pecsenyét befőttet. Hein Mihály likőrt, Hegedűs Margit tortát, Hoffrr Fe-renezné gesztenyepirrét. Häuser János cognacot, Hortoványi Janka kávét. Jäger Ferenczné süteményt. Juhász GyÖrgyné pulyka, bort, Irraler és Vágner tésztát, Jávory Nándor süteményt, Janky Károly 0 üveg bort Keiodl sookát. Kolma puly-j kát, Kalivoda pulykát, Kilik Béláné süte», ményt Keller Mátyásáé, tortát, Kratkiná. tortát Kocsis Ferenczné pecsenye, salá-; tát Kemény Józsefné sajtot Kiss István ! theát, Karczag Béláné vaddisznóhust, | Karczag Zstyán 30 üveg bort, Koltai Lujza1 sonkát fánkot, salátát Knáusz Boldizsár] 4 üveg rózsamáli bort, Krippe! Józsefné sonkát. Kaan Irma süteményt. Kaffsa százados ezukorkákat, Koltai Ferenczné 5
üvej* bort. Koch Mihályné Fagylalt, Klin-ger Béláué fagylalt. Lázár Józsefné tortát, Lilik Gusztáváé pecse.ivét,.salátát Mor-genbesser Jánosáé saláta és kávét Kömi-ves Izidor né .^onkát. Markó Antalué pulyka tészta. 14 üveg bort, töportós pogácsát Masznyák Józsefué pulykát. Mészáros Jánosné tésztát. Matoscb Józsefné^ pulykát. Meikly Aíiialné kényért. 4 ftveg befőttét Mantuanoné 7 fivei* uort, Óbesz-tet. Marton &-Huber pecsenyét, sajtot. Németh Gergely né íégy siiveg ezukort, Neisz.dler Terézia tésztát. Náhrác^ky Lajos egy~>üveg Locaio. Sect. Nentwich Gyuiáné pulykát. Oroszváry Lujza pecse-nyét Oszterhuber László rum és fagyialt. Oszeszly Antalné souka és-süteményt. Prém Janka kávét Prauger Károly bort. Pongiácz Adolf né pecsenyét, l\'erkóné ne1 csenyét, tortát, salátát. Pfaff Ferenc/. 4 kenyerei, Pfaff József 100 drb császár zsemlye, Próbáld Károly egy hordó bort, Plakovics Tei éz sonkát, Puhraber Karoly né piskóta s asszabrjrt, Paulusz Györgyné tortát Pálfy. Alajosné nyulat, süteményt, kenyeret. Prickné fagyialtot. Beioicz korcsmáros borjuezombot. líothmann Béláné bort, Ráky Ferenczné tésztát. Rauch Fiora thea, rum. Remete Géza 10 üveg bortj id. Rajky Lajos pecíeuyét, Rózsavölgyi Szidónia sonkát, Rauscner Béláné sonkát Rácz Antalné malaczot, bort és 2 kiló ezukro\'. Sauer Klaríssa tortát, Szi-getbyné kappant, pörczör pogácsát salátát, ugorkát, compótot, Somssich Lörinczné 40 üveg bort és 2 üveg mustárt. Szekeres József pecsenyét, kenyeret.és G üveg badacsonyit, Dr. Szabó Elek malaczot. Sza-lay Lajosné csibét, Saller Lajosné 10 pint bort sajt. és czkromot, Sümegi Kálmán rum, thLa és ezukort. Szentgyörgyi Dezsöné pulykát s befőttet. Sartori Oskár tortát Schlickné - nyelv és borjuezombot, Sebestén; Lajosné 15 adag halat, kenyeret és 100* almát. Simon Gáborné feiszelteket és befőtteket Szűcs Miklós cognac és rumot, Szigricz Róbert pecsenyét nyulat, 5 üveu bort, Szabó Józsefné pulykát, Sterbeczky Ferencz pulykát és 4 üveg bort SebÓk Lajosné íelszelteket, S/ivósné süteményt. Schmídt Frigyesné 10 pint bort 30 körtéi. Schmidt Emil 10 üveg badacsonyit Stemmer Kálmán sonka, 2 pezsgő, Szeitl Jánosné 27 drb. kenyér s táblaölajat, Székely Lajosné fagylaltot, Taráoyi Ferenc z 12 üveg bort, Tersánczky Gyuiáné sajtot s almákat Tóth* Mihály tortát, Tó^h Lajosné G üveg befőttet, Tasch Simonné halat 10 üveg bort Tri-
-4-
T á r-c % a.
Feledd, ne feledd ...!
Feledd a multat s élj a stép jelennek. Feledd el azt, mit néked esküvék ! A sors nem ugy mér annak, vagy emennek, Mint azt reményiuk bíiiui engedek.
Borús jelen a s»tét kűdéii joronknek Nem gyúl rt-ményünk féuyes csillaga, Feledd el ait, hogy — — — — — ~ — — — — kél ínég saobb .idSknek Alai&inkban élö róísia\' bajuala.
Feledd 1......demégie, bíss joeg-1 remélünk.
Csak tiem leb«t sorsunk oly mostoha!
Tavassin a létnek alig élünk
S már lemondani? Sem, — ne-tn soiia!
Ne feledd ó fányka esdve kérlek Álmainknak ábránd kept.it, Hova vágviin visata-íissza térnek : Holdas éj\'ek iíép -ralékeít.
Ne feledd a lombok suttogásit,
Lágy morajjal csorgó hős babot,
Ne feledd 6 mire c&küvém itt . ......
* s mit fogadtál nékem akkor..... ott ..... -
Hogyfc*, látsz majd üde nefelejcset Csobogó.hab történ ríogani, Tanuld töls és el ne felejtsed . sseretoi s nem ltmondai I !\'
NEU81KDLER JÓZSEF
A könyvárus leány.
— Kajr. —
Irta: Palotay ^ko*. Rózának hívták.
A Muzeum-körut egyik kön}vkeres-kedésében fivérivei együtt árulta azokat a könyveket, melyeket a jó falusi apák
jogász riaikíiak drága, pénzen vásárollak, s ezek, hogy a „Bukovai Abseatiusban" biliárdozhassanak, olcsó áron adták el a szép Rózának.
Szívesén vitte minden jogász Rózához könyvét, mert az alatt, mig a kedves leány alkudozott a könyvre, bele tekinthetett abba az éjsötét szemekbe, melyeknek tüze nem csak ifjak szivét dobogtatta meg hevesebben, de itt-ott az Öreg /uraknak is sebesebb .lüktetésbe hozta már-már hüledező vérét^ bele tekinthetett abba a szép fekete szemekbe, melyeknek tüze mellett oly sok ábránd tünt fel; ott legeltethette szemeit azon az éjsotéi bajfurtököu, melyekről énekelte a költő: „fürtidben tengeréj" s melynek lágysága felülmúlta a velenczei selyem fonalat; elmerenghetett azon a piczí mosolygó ajakon mely a keleti gyöhgygyel vetélkedő fogsort takarta; elbámulhatott azon a termeten, melyet Phidías méltónak tanhatott volna vésőjével megörökíteni, b megérinthette azokat a pehely lágy, hófehér, rózsás körmökkel díszelgő piczi kacsókat midőn oly utolérhetlen mosoly kíséretében nyújtotta át a könyv kialkudott árát!
[ És ki egyszer bele nézett ez igéző szemekben, az nem feledte soha Rózát, a könyvárus leányt; s ha szerét tehette napról-napra vitt neki könyvet eladni,
\' nem azért, hogy egy-két forintot kapjon, hanem, hogy még mélyebben bele vesszen abba a varázsba, melyből az ész nem talál
1 menekvö utat s mely a szivet eltölti
• ábránddal, képzelettel, utolérhetlen vágyakkal s soha nem teljesülő álomképekkel.
| A jogász világgal a fiatal irói kör versenyzett a Róza kultusban.
A serdülő költő Rózához irta verseit, a fiatal beszélyíró hősnője ntodeljául Rózát festette, de még a haladt korú irók is meg-meg lepték egyes kiadványaikkal a szép könyvárus leányt ábrándosuál ábrándosabb, szellemesnél szellemesebb ajánló sorokat írva könyveikbe, hogy fel-költsék a muzeumkörutt sylfid érdeklődését
Mindenki tudta, hogy Róza a főváros legszebb leánya; mindenki látta, hogy Róza a legszebb feslett rózsabimbó, csak ó maga nem tudott erről semmit Ha tükre elé állott s kibontotta bokáig érő éjsötét hajfürteit, olyközonbosséggel fonra azt ismét csokorba, mintha csak lenét fonna, eszébe sem jutva, mily szép e haj. s mily sok ember csodálja azt. Ha ábrándos, tüzes tekintetét a tükörbe vetette, egy egy könycsepp csillogott a szép szemekben; de nem az öröm, nem a ooldog-ság ... oh nem ... a fájdalom könyei voltak azok.
S talán épen azért volt oly szép Róza, mert boldogtalannak érezte magát, mert fájdalom dult szivében!
Mi bánthatta e szép leány szivét ? ! Mily fájdalom dúlt e boldogságra teremtett kebelben ?! Ki mondja meg ?
Ki mondja meg, miért lankad el a rózsatöu feslésoek indult bimbó? Ki mondja meg, miért hervad el a hófehér liliom legszebb pompájában ? Ki mondja meg, miért hullnak el szirmai a^vérpiros szegfűnek, még mielőtt teljesen kifejlődött volna a szűz kehely ?
A nap, e szerelmes ifjú, lángoló tekintetével lankasztja el a feselő rózsa-bimbót, hervasztja el az ártatlan liliomot
szaggatja le a szegfű szirmait. A szerelem forró lángja sorvaszt, epeszt, rombol.
Rózának is volt ily napja. E nap is lángoló tekintetet vetett a merengő, ábrándos szemekbe, s e láng elhervasztá. ellan kasztá a fejlődő rózsabimbót elűzte a pírt az arczról, fájdalommal tolté el a szűz kebelt.
Róza szeretett.
Szeretett a keleti faj azon hő szerelmével, mely hervi^zt, lankaszt, emészt azzal a szerelemmel, mely ha viszonzást talál, 3 hetedik mennybe emel, s ha önma gára marad, pusztító féreg gyanánt rágódik a szíven, míglen megöli annak élet\' erejét.
Róza szeretett! de szerelmét meg nem vallotta soha; még Önmaga előtt1 is titkolta; elzárta azt, mint drága Jáícset szive legmélyebb rejtekébe, ott tartogatta e kincset értékesitétlenül.
Kinek is vallotta volna meg szerel mét? Anyjának? Oh ez anya szerette gyermekét, de tudva, látva szépségét gaz dag, felettb gazdag férjet óhajtott számára. Fivérének? A fivér üzlet ember volt s még az érzelmeket is az üzleti könyvek számai után mérte. Önmagának ? Ettől félt-í félt hogyha beismeri, hogy szeret\' elveszti féltett kincsét, elveszti örökre. Vagy neki V Neki vallotta volna meg, hogy nappal: gondolatainak, éjjeli álmainak egyedüli tárgya ö ? Ezt nem tehette, hogy is, hisz ö vallási tekintetben oly messze j állt Rózától," hogy a köztük emelkedő válaszfalat lerombolni, a fennálló társadalmi viszonyoknál fogva lehetetlen.volt I
Róza, a szép leány izraelita, Ö pedig katholikus I
Oly válaszfal, melyet még az nly
lángoló szerelem, mint minő a Rózáé volt, sem képes ledönteni.
Tűrt hallgatott, szenvedett és hervadt!
A kerepesi izraelita temetőbe hófehér lovaktól vont kék kocsi állott meg. A szolgák koporsót emeltek le a kocsiról; ;a rabbi emelkedett hangú beszédet mondott a „korán letört liliomról\', s megáldotta a koporsót, melyen ez egyetlen szó volt irva: „Róza.*
A kíséretből a jogászok, a fiatal írók s egy-két éltesebb iró mély sóhaj közt dobta a göröngyöt a sirba leeresztett koporsó után, aztán elfordult mindenki, elhagyta mindenki a sirt mely a meghűlt szerető szivet takarta.
Csupán egy lény maradt a halottak országában.
ö volt.
Ő akart utolsó lenni, ki „Isten bozzá-dot* mond a korán kiszenvedett sírjának.
Myrtusból font kis koszorút tett a sírra, melynek szalagján írva volt „A letört liliomnak" „A visszamaradt hervadó rózsa."
Ö tudta, hogy Rózát szereti, de szerelmét soha sem vallotta meg Ő sem, nem akarta felzavarni a szép leánynak képzelt nyugalmát; pelftg az zavart volt már két év óta, midőn először látta Őt.
A két szív egymást kímélte, s az egyik megszakadt! Nem birta a titok súlyát tovább, széttörött
Ma már a néma hant takarja a főváros legszebb leányát, Rózát, s csak a suttogó szellő >iszi el olykor-olykor a sirhoz az ő néma sóhaját 1.1
HUSZONXYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 19-éa.
- pammer Rezsöné sajt s befőttet, özvegy Trípammerué sonkát, Tőttösy Béla nyelvet és 10 üveg somlyait. UngerTJllmann Eiekné sonkát. Werner Jánosné pecsenyét, Wackant hentes felmetélteket, Wajdits Józsefné pulykát, Wusztlné 30drb indiánfánkot. Veber Károly cognacot Wiener Sándoróé sonkái. Wiener Ferenczné tortát. Wilde Ferenczné süteményt, Varira Lajosné pulykát. G pint bort, Vágner Ká rolyné nyelvet\' Wittinger Antalné fagy lakot. Werner" Ferencz fagylalt. Werner Jánosné pecsenyét. Zathureczky Zsigmond nyúl. récze. 20 üveg bor és 100 aímát Zadubánszkyné torta, sütemény, befőtt, Zók Nándorné sajtot.
Készpénzzel hozzájárultak : Manin-ger Apollónia 1 frt, Thomka Endre 1 Ért, Dezsényi Gyuláné 50 kr. Özvegy Pickné 1 frt 20 kr. Werner Ferencz GO kr. Ifj. Csemits Károly 1 frt. Ring Páiné 1 frt, tniciüer Ágoston 1 frt. Matolnik Antalné 1 frt Schulz .Károlyné 1 frt, Locke Józsefné 1 frt. id. Csemits Károlyné 1 frt, Kovacsics Józsefné 1 frt, Szőrösök Béláné 1 frt. Inkeyné I frt, liihálné 3 frt, Né-meihyné 3 frt, HíVcnler Miksa 10 frt,. Pál Sándor 1 frt. Ábrahám Károlyné 1 frt, Gerhauser Jenöné 1 frt. Zalán Hermina 10 frt, Fodor Józsefné 3 frt. Baudis Er-nöné 3 frt, Princz Józsefné 2 frt. Foliy Bernátné 2 frt, Trójkó Etelka 1 frt. Erckauer Mária 1 fri; összesen 55 frt 30 k raj c zár.
Felülíizettek : Löwinger Ignácz 3 frt. Buucxfil Lujza 50 kr. Wusztl Ala-josné 2 frt. Matotek Katalin 1 frt, Buch gráber Anna 1 fit. Gelsei Gutmann Vilmos 10 fit. Faits Lajos 50 kr. Saller Lajos 2 frt, Miitényi Sándor i frt, Markó Antalné ;; frt 50 kr. Scherz Muadí 50 kr. Bogyay Ödön. 2 frt. Matoschné 4 frt, dr. Schreyer 50 kr.. Klement Lipót 10 frt, Hajdú Sándor 1 fn, L\'nger-UUmann Elek 4 frt, Rosenfeld József 50 kr. Osterhuber
„László yfrt. Dr. Szűcs Lajos 50 kr. Reiter Bécsből 1-50 kr. Dobrovies 50 kr. Matter 50 kr. Kelier János 5o*r. Vidor S. 50 kr. Vidor Hedvig 5 frt, Grünhut Henrik 3 frt, Lüwensteiii (Szent-PéterrólJ 1 frt 50 kr. Varga Lajos 1 fit Gelsei Guttmanh Henrik lu fit. Hisinger uióddi 2 frt. Garai Benő 1 frt, Tasch Simon 50 kr. Rosenfeld Adolt 50 kr. Talubér Kálmán 50 kr. Pra-ger Béla 5ü kr. Kisinger Samu 1 frt 50 kr. Kanti Mór 1 frt 50. Friedricb Ferencz 1- frt, Biau Krnestin 1 frt^ Dr. Szűkíts Nándor 2 fr». Dauscha Ottónc 2 frt, Ro-sénberg Ernő 50 kr. Rosenberg Richárd 50 kr. Kövesdi Kálmán 50 kr. Mersics Ede 30 kr. Szigritz Róbert 50 kr. N. X.
_ Marosvásárhelyről yt) kr. Koltay Ferencz 50 kr.X. X. 50 kr. Kövessy 1 frt, Bajor László 50 kr. Seitl János 50 kr. Kripácz Ignáu. 50 kr. Köiiier Antal 50 kr. Weisz Tivadar 50 kr. Tarányi Ferencz 50 kr. Lovak Ede 50 kr. Gürtler Teréz 1 írt, Knortzer György 5u kr. Vizlendvay Sándor 50 kr. Erdéíyi Mihály 50 kr. Hirschel\' Ede 50 kr. Plihái Ferencz 50 kr. Eben-spanger Lipót és Leo 20 frt, Üszeszly Antal 2 frt; összesen 120 frt 30 kr. A bevétel 31» 1 belépti jegy után
- 195 frt 50 kr. Pénzadományból 54 „ 30 „
Felültizetése\'kbö! 120 „ 30 „
Szelvényekért COG
Ruhatárban 45
Karzati jegy után 2
Elárverezett tárgyak után 25
Összesen : 1050 frt 0 A kiadást levonva 482 „
20
\' 10 G7
kr.
Manulttisztán: 568 frt 07 kr
L f © fik.
— NeuBzidler János lapunk régi munkatársa az ujabb erdő törvények értelmében erdövédi vizsgára előkészít Ad hetenkint hat órát az általános erdö-tenyésztéstanból. G órát számtan és helyes-irásból. A kit ezen erdövédi pályára egészséges észszel és. tehetséggel áldott meg az Isteu, -a nyerhető kincset ismert- viszonyaink közt siker dúsan teheti magáévá, de kell is, hogy megfeszített közreműködéssel az erdös-zeti tudomány ebbeli ágát a nép rétegében meg világosítsuk. Munkatársunk, ki már az 1860-as években1 a magyar erdészeti irodalom érdekében oly hathatósan közreműködött, hisszük, hogy a törvényrendelte szakmunkát Bedö Alberttől sikerrel fogja az illetőkkel áitanul-mányoztatni. azért is a magyar erdövédi vizsgát tenni szándékozóknak melegen ajánljuk. Lakása X.-Kanizsán Vörösmarty utcza, fögymn. épület átellenében van.
— Csáktornyán a iHattyu11 szállodában székelő magyar „Siobranyé\' asztaltársaság tagjai e hó 7-én nagy gyűlést tartottak; a melyen általános lelkesedéssel kimondották\'; miszerint a társaság a Csáktornyán cultur. missiót teljesítő s nemzeti nyelvünket kiválóan térjesztőovoda javára febr. lG-án tánczestélyt rendez s a táncz-estély összes jövedelmét a kisdedovoda javára adja. Xyomban aláirási iv becsátta-tott ki s a tánczestély költségeinek fedezésére a helyszínén 150 fart gyűlt össze.
A rendezendő tánczestély előreláthatólag minden tekintetben sikerülni íog, ami a uemes czéi iránti tekintetből kívánatos is volna. A meghívók a legtágasabb körben lesznek kibocsájtva, azonban ha valaki tévedésből nem kapna meghívót forduljon az illető asztaltársasághoz.
— Üdvös Intézkedés- Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister megbízta P. Szathmáry Károly kisdedóvási kormánybiztost a kisdedóvást országosan szervező törvényjavaslat - el készítésé vei, mely a falusi menedékházak fel állításának kötelezettségére is kiterjed.
— Kinevezés Fritz József\'zalaegerszegi kir. törvényszéki jegyző a szombathelyi kir. járásbírósághoz albiróvá neveztetett ki. *
— Pacsán egy biztosító társaság ügynökséget szándékozik felállítani s mellé takarékpénztárt létesíteni. A két intézet vezetésére Kollár János birtokost és bérlőt akarja felkérni.
— Gyászhír. V&:zary István bada-cson-tomaji plébános 54 éves korában január 7-én meghalt. Az ö. v. f. n.
— Xászhir. Exner Alajos sümeghi kántortanító január 7-ér vezette oltárhoz Czedel Lujza kisasszonyt. Boldogság tegyen a frigyen.
.\' — Évi rendes közgyűlését a nagykanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet 1889. évi január hó 27-én délután 2 órakor Xagy-Ka-iízsán, a polgári iskola helyiségében tartamija. A közgyűlés tárgyai: 1. Titkári jelentés a lefolyt üzleti év eseményeire], "i. A felügyelő bizottságnak az évi számadások és mérleg iránti jelentése s ennek kapcsán határozat a nyereménynek miképeni felosztására vonatkozólag. 3. Az alapszabályok 4., 9. és 13. § ainak módosítása. 4. Az elnök és a sor szerint kilépő 3 igazgatósági tag; s p. Erdői}\' Lajos.Kttort?er György ésGózony Sándor urak heíy-tt ujak. vagy* ugyanazok; ugy^ziute 3 felügyelő bizottsági taií megválasztása. 5. Xetáai. indítványok. Kelt Nagy-Kanizsán, 1SS5. deczember hó 31-én. Az igazgatóság. Jegyzet: A közgyűlésen előterjesztendő indítványok — a közgyűlést 24 órával megelőzőleg — irásbelileg a szövetkezeti elnöknek be-j nyújtandók. — A nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet pénzelölegezé«i osztályának mérlege 1888. évről. Vagyon. Beruházásban 80 frt. Kezesség melletti kölcsönök 14594 írt 45 kr. Értékpapírban: I drb. tisza-szegedi 100 frt névért. 4%-ossorsjegy 120 frt. Pénztári készletben l3á frt 60 kr,. Összesen: 14933 irt 5 kr. Teher. Üzletrész betétekben 12433 frt. Tartalékalapban (87 frt 4 kr. szaporodással) 1130 frt 73 kr. Kölc-öntőkében 600 frt Nyeremény áthozat 1887. évről 158 frt 41 kr. Nyeremény értékpapírok kamataiban G8 frt 2G kr. Nyeremény 1888. éri üzlet 542 frt 60 kr. Összesen 610 frt 91 kr. Főösszeg 14933 frt 5 kr. Keit Nagy-Kanizsán, 18S3-évi deczember hó 33-én. Gróf Hugonnay Kálmán s. k. szövetk. elnök. Horváth György s. k. szövetk. pénztárnok. Reiní\'z József s. k. szövetk. könyvelő. Jelen mérleget, a bemutatott fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítván, mindenekben megegyezőnek találtuk. Kelt Nagy-Kanizsán. 1S89. évi jauuár hó 10. Schmidt Károly s. k. felügy. biz. tag. Boronkay Károly s. k. felügy. biz. tag Tóth Istvánt, k. felügy. biz. tag. Jegyzet: Az ISS8. év folyamán kilépett 20 tag 203.5 üzletrészszel. Marad 18SS. évi decz. 31-én 1243.3 üzletrész 144 tag által képviselve.
— A balatoni gőzhajózás ügyéhen vasárnap a közlekedésügyi minisztériumban értekezletet tartottak, melyen jelen voltak a közlekedésügyi minisztérium részéről: Rapaics Radó min. tanácsos, Rapaics Rikhard m. kir. hajózási főfelügyelő; az érdekelt megyék részéről : Taliian Béla főispán, Körmeitdy Lajos, Zichy Béia gr.. Satzger Keresztély, Véghelyi Dezső, Keneasy Miklós, Antirovits Imre, Bezerédj Vikior, Kopácsy Árpád, Csertán Károly alispán, Csigó Pál, Köves Ede, Puteani Géza báró; a balaton gőzhajózási részvénytársaság részéről: Ná-dasdy Ferencz gr. és Szarvassy Sándor igazg. tagok. Az értekezlet Tallián Béla somogymegyei főispánt kérte föl, hogy az értekezleten elnököljön. Tallián Béla miután az elnöki széket elfoglalta szívélyesen üdvözlé a megjelenteket, majd felkérte a balatoni gőzhajózási részvénytársaság megbízottait: terjesztenék elő azokat a módozatokat, melyeket a balatoni gőzhajózás föntartása, illetve fejlesztése érdekében a balaton parti megyéktől várnak. Szarvassy Sándor előadja, hogy a vármegyék saját költségükön építsenek kikötőt s gondoskodjanak ezek föntartá sáról; végül a kikötőkhöz vezető utakról is a vármegye gondoskodjék és részesitse a vállalatot évenkinti szubvenczióban. Véghelyi Dezső alispán örömmel, üdvözli a megalakult Balaton tavi gőzhajózási társaságot s kifejté, hogy támogatását biztosítja és a szubvenczióhoz is hozzá járul. Zalamegye alispánja hasonlóan nyilatkozik. Tallián Béla kijelenti, hogy megyéje a vállalatot ugy anyagilag, mint
erkölcsileg támogatni fogja, a kikötőket s az azokhoz vezető utakat kiépítteti és szubvencziót is ad; csak "azt óhajtaná tudni, hogy e kötelezettségek folytán mennyivel lesz megterhelve a vármegye. Szarvassy Sándor előadja, hogy a vállalat : egyelőre\'a felső Balatonon szándékozik ! gőzhajót járatni. lS90-töI kezdve az alsó Balatonon is egy másik hajót fog járatni. -A szubveaczíót illetőleg ugy tartja, hogy ja balatonparti helyiségek egymástóti tá-j távolsága szerint lenne a segélyezés nyuj-:tandó. Rapaich Richárd azt mondja, hogy j Baross Gábor miniszter melegen pártolja ja megalakult társaság működését és a ! hajózás újbóli megindítását. A vállalatnak j hajó beszerzésre 4000 frt állami segélyt j nyújtott és ígérte, hogy a társulatot évet-kint 2000 frt segélyben fogja részesiieui azzal a kijelentéssel, hogy a menetrendek ! és viteldíjak helybenhagyása a minisztert .illetik meg. Szóló nézete szerint a szub-I venczióra rézve nem egyes járatok, dé- a I tiszta üzem költségei lennének irányadók. Nézete szerint a létesítendő utak költse-* Igei többe, mint 2000 frtba nem kerülné nek. A hajózási vállalat képviselői kijen-tették, hogy a megyénkint adandó 2000 frtos szubvencziót elfogadhatónak tartják. Tallián főispán megemlíti, még, hogj | miután a megyéje által nyújtandó szub-venczió a megyei ut-alapot fogja terhelni, a gőzhajózási társaság olcsón szállítsa az ut készítéséhez szükséges köveket Miután az értekezlet egyhangú megállapodásra jutott, elnöklő főispán köszönetet szavazott | a jelenvoitaknak a gőzhajózás ügye iránt, tanúsított buzgalmukért. Ezzel az érte-\' kezlet véget ért.
— Közgyűlését a nagy-kani/sai Önk. tüzojtó-egylet február 3-án tartja. Márczius elején pedig tombolával eg^be-1 kapcsolt ráuczvigalmat rendez az „Arany j Szarvas termeiben.
— Heti biztosok a nagy kanizsai Kisdednevelő egyesület óvodái tuti a választmány köréből e héten Janda Károlyné és Eisinger Henriktié úrnők.
— A zála-egerszegi törvényszéki elnök. Bognár Géza soproni kir. ügyész, kit a zala-egerszegi törvényszék elnökévé neveztek ki, múlt szombaton buc>uzo:r el Sopron városától, melyben 18 évig hiva-taróskodott. A polgárság a kaszinó dísztermében fényes lakomát rendezett a tisztéletére. Az első felköszöntőt. Lenk Emil a kaszinó elnöke mondotta a királyra, utána Fink polgármester Fabiny igazságügyi miniszterre és a magyar kormányra mondott pohárköszöntöt. Nagy lelkesedést keltett Kirschoer Pál altábornagy, közös hadseregbelihadosztályparancsnok magyar nyelven mondott pobárköszöntöje, ki a polgári tisztviselők és a katonatisztek közötti egyetértést ehette. A tábornok szavait éljetizéssel fogadták. Hérics Tóth soproni kir. törvényszéki elnök kartársait éltette. Felköszön töket mondottak még Schwartz Miklós dr. az ügyvédi kamara elnöke, Gebhardt városi ügyész, az ev. egyházközség felügyelője, Flandoiffer Pal lovag, Nagy Géza zala-egerszegi törvény? széki bíró, Simon Ödön alispán stbben. A lakoma vidám kedélyhangulatban folyt le.
- A kereskedő ifjak estélye. A „Kereskedő ifjak egylete" által rendezett hangverseny és az ezzel járt tánczkoszo-rucska nagy kö/üiiséget vonzottak január hó 12-éu a „Casiuo" dísztermébe. A rend sem a műsornál, sem a táncznál nem igen tartatott be, mi azokban nem vált az estély hátrányára, sőt ellenkezőleg a fesztelen jó kedvet a közöuség körében csak fokozta; a közreműködőkre vonatkozólag ezt már csak részben mondhatnók. Ugy hisszük, hogy á szívességből közremükö dők nekünk sem veszik rosz néveu, ha mi eltérve a sorrendtől első izben H e i m 1 e r Frida kisasszonyt említjük fel, ki bájos megjelenése és élénksége által nemcsak a zongoránál, hanem még inkább a sima parketten nem mindennapi, főleg nálunk zokatlan diadalokat aratott Zerko-w i t z Lajos ur, a Wagner zene lelkes kultiválója „Walkür" részleteinek kitűnő előadásával valódi műélvezetet szerzett a; közönségnek, nemkülönben Garai Benőné\' urnö, ki finom művészi színvonalon álló játékáért jól megérdemlett tapsokkal jutalmaztatott Grúnfeld Emma\' kisasszony iskolázottságról tanúskodó módon,! kellő hanghordozással énekelte a műsor-1 nak reá eső részét a jelenvcltak nem is fukarkodtak tetszésüknek zajos jelét adui, mi a kiasszonyt arra ösztönözte, hogy bécsi létére magyar népdalokra gyújtott, melyek a közönséget kitűnő hangulatba hozták, ezért, valamint a tanúsított jó akaratáért mi is elismeréssel adózunk. Dr. Rotshíld Samuné ornő fellépése "képezte a hangverseny egyik legél-vezetdusabb pontját; a nem valami terjedelmes, de igen tetszetős hanggal és élénk temperatummal biró1 urnö, mint müketivelő a nyujtottakért határozottan megérdemli a dicséretet, az általa előadott magyar népdalok igen tetszettek, a német couplettek pedig, főleg Ollop Imre ur által szerzett helyi érdeknek, az uralkodó vig hangulatot nagy mérvben emelték.. Még Rosenberg Ádám úrról
kell megemlékeznünk, ki műsor 6 pontjából ötnél a szokott sikerrel működött közre. Ezután tánezra perdült az ifjúság. Az első négyest 74 pár tánczolta. Az estélyen, mely sokaknak feledhetlen lesz, jeleuvoitak: Bachrach Gyuláné, Bachrách k. a. (Zágráb), dr. Bedö Béláné és nővére, Bischitzky Miksáné, dr. Blau Simonné, Blau Lajosné, Blumenschein Vilmosné", Berger Adolfné, Berger Pepicza, Eben-spanger Lipótné, Fieiícherné, Fleischer nÖvérefef,H.-S/.t-Miklós), Fremdné,Fremd Lujza, Fischer Ferenczné, Gün-berger Boldizsároé, Garai Benőné, dr. Gerő Jó-zsefué és sógornője, gelsei Gutmann Vilr mosné, Goldstein Emília. Góldmann Samuné, Go\'dschmidt Dávidoé, Grunnerné, Gruuuei K»:ilia, Gstettler nővérek, Hirschel Róza, Krauszné Goldmann Gizella, Kardosné (Marczali), Krauszné Julcsa, Kohn F\'ülöpné, Kiéin Illésné, Ketlert Lajosné, Kreinzier k. a. Komlósyné, Kohn Netti (Eger), Lengyel Iguáczné, Lengyel Löwinger Ignáczné, Löwinger nővérek, LŐwy Lázáriié, Lőwy nővérek, Lukácsné, Lőwenbachné, Lichtschein Teréz, Möncz Mórué, Mayerhoffer k. a. (Udvarhely) Poliák Berta és Matild, Pranger nővérek, Poilák Edéoé, Pollák Lipótné, Prager Béláné, Reichenfeld Gyuláné, Rapoch Gyuláné, Rosenfeld Ado;fné, Rosenfeld Vilma Rosenfeld Lajosné, Ro-enberg Ádám né. Rosenfeld Vilmosné, Rotschild Samuné Rosenberg Jánosné, Rosenberg Berta. Rosenthal Regiua, Schapringer Izsóné, Sámuel; Henrikné, Samuely 0 ga, Sommer Sándorné, Stauber Gizella, Stréni Vilmosné, Sattler Józsefné, Steinitz Teréz, Saller Lajosné, Steiner Klára (Bpest), Stréui Berafftné, Strém Leopoldin, Stern Lipótné^íSíaraek Jakabné és nővére, Toch* Lipótné, Toch Mircsa,I)r. Violáné (G-fLse), Veith Roza, Wortmauné, Wortmaim Paulina és Janka, Wetszberger Zsiguiondné, Weisz Tilda. Wagner Ferenczné, Weisz Józsefné, Weisz Frida, Teréz és Cacilia, Winterstein k.\' a., Weisz Zsigmondné, Weisz Maivin;"Zerkovitz Albertné, Zerko-vitz Terka sat
— Egyleti bál. A nagy-kanizsii polgári egylet 188L- évi február hó lén saját .helyiségeiben egyleti bált tart. R»n-de/ök: Arvay Lajos, Baboss László, Ba-loghy Miklós, dr. BárdiÓ György, Bárdon József, Belus Lajos, Bereczky: Viktor, D\'André György, Dolezsel Ferencz, Faics Lajos, Falb Adolf, ifj. Fárnek László, Fülöp Béla, Goldhammer Károly, Halis Piíta, Halvax Gyula, Hajós Gyula, dr. Hauser János, Horváth György, dr.Keczer Ákos, dr. Kiss István, Kovács Ferencz, S. Kovács Lajos, Körmendy>--Z-altáa, Lenkei Fülöp, Marosi Lipót, dr.^Mayer Ferencz, Molnár Dezső, Molnár Elek, Nagy Dezső, dr. Neusiedler Antal, Ollop Ernő, 0<zter-huber László, Polgár Béla, Rátonyi János, dr. Rácz Kálmán, dr. Rauch Zsigmond, Reznek Károly, Svastits Gejza, Svastits Zoltán, Székely Tivadar, dr. Szüts Miklós. Tripammer Gyula, Várady József, Závod-nik Alajos. Kezdete 9 órakor. Személyjegy 2 frt. Családjegy 5 frt. Páholyjegy 10 frt. Karzatjegy 2 frt A meghívó másra,át nem ruházható s kívánatra előmutatandó. Jegyek előre válthatók az egylet helyiségei-1 ben s a bál estéjén a pénztárnál. Ugy | hisszük, az egykori január 7 ki fényes visalmakat fogja pótolni és mintegy uj életre kelteni.
— OrvoB-tudori oklevelet nyert Wajdits Alajos ur, lapunk tulajdonosának közeli rokona. Gratulálunk!
— Helyreigazítás. Lapunk előbbi számának tárezsjábau egyik muukatár-suuk a keresztény jótékony oöegyletnek január 5-én kitönően sikerült kö^zvacsorá-ját és táuczvigalmát teirván, tévedéshői a közlemény végén kimaradt, hogy egyáltalán a választmány hölgyei fáradhattan buzgalmat fejtettek ki a siker előmozdítása érdekében, de különösen a jelzettek mellett még Morgeubesser Jánosné és Saller Lajosné urnök is ernyedetlen buzgóságot és fáradhatlau közreműködést tanúsítottak.
— A „Társas Kör* közgyűlése mult vasárnap délután élénk érdeklődés mellett tartatott meg. Töttösy Béla ügybozgó elnök az ülést megnyitván a 7-es bizottság jelentését terjesztette elö, mely szerint a kör további fenállása biztosítottnak je-leztetett. Helyisége a mostani maradt A tisztikar következőlég alakult meg: elnök Varga Lajos, alelnök Clement Lipót titkár dr. Mayer Ferencz, háznagy Horváth Károly, Ügyész Oroszváry Gyula, könyv-tárnok Vágó Ignácz,\' pénztárnok Unger-Ullmann Elek. Választmányi tagok: Töttösy Béla, Somssich Lörincz, Hertelendy Béla, Buday Józzef, Kovács Antal, Deszé-nyi Elek, Veber Károly. -:dr. Szekeres József, ifj. Fesselhofer József. Dauscha Ottó. Számvizsgáló .bizottsági tagok: Schmidt Frigyes, Ebeuspanger Leo és Fábián Ferencz.
— A budapesti orszago- ki állításban méltó feltűnést keltett Gregel K. varasdi mübádogosáak egy vasembere; e colossalis müiTák most nagy-kanizsai lakos\' lesz, amennyiben Betti be ím és Guth vaakeres-kedőczég a főtéren megnyitott uj vaske-
reskedés czimefll megszerezte Schavel János lakatosmester ma állította fel s helyezte közlátszat tárgyául a kereskedés elé.
— Légrádon jegyzővé egy szavazat többséggel Kovács Gynla s-tridoi állami ig. tanitó és okleveles jegyző válasj.tatott meg.
— Szepetneken ősz óta a róm. kath. iskolában nincs előadás, Whivjuk e hallatlan absurdumra a kir. -"tanfelügyelőség figyelmét
— Vasút megnyitás. F. hó 10-én történt meg a>hivatalos bejárása a boba-jánosház-sümeghi vasútnak, a miaiszteri-umi kűldÖtteltmiQdent legnagyobb rendben találtak, miért a pályát a lorgalomnak átadhatónakrtiyilváni\'.O\'táíi. Az ünnepélyes megnyitás f. hó 12-én tartatott, 12 órakor gyülekeztek a sümeghi pályaudvarba a meghívottak, hol már a fellobogózott disz vonat készen.várt. Az indulást villás reggeli előzte meg, hol Eitner Sándor orsz. gyűlési képviselő üdvözölte megjelenteket, tolmácsolva,- hogy régi magyaros szokásnak hódolnak, ha az ily Őrömünnepet lakomával kezdik, és bejelenti ünnepélyesen, hogy a vonat a közforgalomnak átadatik, 12 órakor robogott ki a résztvevők által benépesedett vonat, mely megvárva Bobán a többi vouatok beérkeztét, megkezdte az ünnepélyes visszajövetelét Sü-meghre. Nemes-Keresztur állomáson Ho-molka, karakói esperes-plébános vezetése mellett küldöttség várta a vonal megérkezését az üdvözlő beszédet a vezető gondosan összeállítva nagy hatás közt tartotta előadva a vidék történelmét, vissza vezetve a legrégibb időre, honnét a haladás lépcsőjén eljutott idáig és éltette a vasutat, majd Vidos Kis-Czell főszolgabírója rövid szellemes beszédet mondott EitoerSándor országos képviselőre, mint kiuek legtöbb érdeme van, hegy kiépült vasutunk. Gógánfa állourásnál Semetke József ottani földbirtokos tartotta az üdvöz\'6 beszédet. AxSümeghi állomás közelében levő mészgyár ki volt világítva, fellobogózva, a beszédet Epstein Vilmos a mészgyár egyik tulajdonosa tartotta, köszönetet mondott Eitner képviselőnek, hogy. a vasút ügyében oly fáradhatatlan volt. Este 5 és fél órakor díszebéd volt 80 teritékre a nagy-vendéglÖ termében, hol egymást érték a szellemes felköszöntök, éltetve a királyt, Eitner képviselő Baross miniszterre és a főispánra tartva beszédét, Őket éltette, a többi felköszöntők nagy része Eitner képviselőt illették, Kondor József városbíró a város nevében, Vidos Kis-Czell fószolga-birája Vasmegyét képviselve tartottak (elköszöntöt. Báufy igazgató szellemesen fejtegetve a göznagyembereiuek érdemeit, Pepin, Fulton és Stefenson a gőz erejének feltalálóját, annak alkalmazóját hajón és gőzgépen, beszédében beleszőtte, hogy a ki a mai nap hőse, Eitner képviselő, annak épen ma van 54 ik születésuapja és éltette vig pohár csengések közt A jókedvű társaság csak késő éjjel oszlott szét.
Halifax.
— Színi jelentés. Alulírott tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, misze-riut a „budapesti népszipháznál" történt műsorváltozás következtében Pálmay lika művésznő ezúttal vendégszerepléseit nem kezdheti meg, azonban igéretét biroin, hogy február hóban négy előadásra Nagy-Kanizsára minden bizonynyal eljövend. Pálmay Ilka művésznő folyó hó 11., 12.. 1.3 és 14. napjain jöhetett volna ugyan, de mivel ez/időre esett a kereskedelmj ifjúság támízYigalnia. azonfelül nagyobb körvadászat is rendeztetett, nem találta u a tervbe vejit vendégszereplést czélszerü -nek, mivel féltem, hogy a siker koczkáz-tatva lesz. Mintán továbbá irt időzésüiik« jelen farsang: idö alatt anyagi károk nélkül lehetetlen, elhatároztuk, hogy a kornyék kisebb helyein tartunk felváltva előadásokat, mig a tervezett 4 előadásra visszajöhetünk. Ennélfogva felszólítok mindenkit, hogy kinek a\'társulaton, vagy annak tagjain bárminemű követeléséből na,
iveskedjék a színháznál délután 3-tól ig jelentkezni, anuak rendezésé, végett.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1S39. január 15-éo.
Tisztelettel Polgár Gyula.
— A nagx-kaniaeai hadastyánegylet betegsegélyeze^es árva alapja javára f. é. február hó 3 an a Korona vendéglőben tombolával egybekötött tánczkoszorucskát rendez. Ezen egylet fő feladata lévén beteg tagjait, özvegyeket és árvákat gyámolítani, a melyre önerejéből képtelen, a miért teljes tisztelettel felkéretik a nagyérdemű közönség, miszerint ezen fölötte nemes czélok elérhetése szempontjából az egyletet kegyes adományaikkal segélyezni szíveskedjék. A rendezőség.
— Meghívás. A nagy-kanizsai Önk. tűzoltó-egylet rendes évi közgyűlését f. évi február hó 3-án délután 3 órakora városház tanácstermeben tartja meg; melyre a pártoló-, működő- és tiszteletbeli tagok ezennel tisztelettel meghivatnak. Kelt Nagy-Kanizsán, 1886- évi január hó 18-án. A választmány. Tárgysorozat: L Elnöki és fóparancsooki jelentés. II. A számvizsgáló bizottság jelentése. Hl. Az 1889. évi költségvetés megállapítása. I\\-
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI 1ÖZLÖNY
JANUÁR 19-én.
A rangjelzés- és egyenjuházatnak az országos tűzoltó szövetség határozatihoz képest, módosítása. V. Az 1-sö szivattyús osztály parancsnoki tisztség, esetleg előléptetés folytán megürülendő más tisztségek betöltése. VI. Netáni indítványok. VE Szolgálati érmek kiosztása. Jegyzet. Indítványok a közgyűlést 24 órával megelőző legaz egvleti elnökhöz beadandók.
— Gyászhír. Alsó-Lendváról vesz-szűk a szomorú hirt. hogy a közélét egyik rokonszenves alakja Zárjeczky Vincze meghalt. Részvéttel közöljük a családi gyászjelentést\': Alulírottak és számos rokonság mély fájdalommal jelentik a f« lejthetetlen atva-, testvér-, ipa-, nagj atyának és szeretett rokonnak zárjecsei Zárjeczky Vincze főméltósájgu herczeg Kszterházy mug. ker. tisztartójának az alsó¦lendvai takarékpénztár vezérigaz-tójónak stb. élete 57-ik évében, hosszú szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, f. hó 16-án reggeli 4 óra kor történt gyászos elhunytát. a boldo-güttnak hűit tetemei f. hó 18-án d. u. 3 ó.
logtiak a helybeli rom. katb. közép temetőben nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat f. hó 19-én d. e. 9 óra kor fog az alsó-lendvai plébánia templo mában a Mindenhatónak bemutattatni. Áldás és béke lengjen a szeretett elhunyt porai felett! Alsó-Leadván. 1889. január hó 16-án. Zárjeczky Győző, Zárjeczky Gizella gyermekei, Zárjeczky Júlia férj Vitái Titu-zué testvér. Tausz Ferencz vő Tau-z Győző unoka.
— Napi biztosok a népkonyhában e héten vasárnap Rothschild Albertné urnö és Strem Leopoldine k. a. Hétfőn Székely I.ajosrré-tttuŐ és Matosch Gizella k. Kedden Kisler Miksáné urnö és Rechnitz Adél k a. Szerdán Scbreyer Lajosné urnö és Juhász Emma k. a. Csütörtökön Less-ner Henrikné urnö és Löwinger Kamilla k. a. Pénteken Samuelí Henrikné urnö é Weisz Karolin k. a. Szombaton Bachrach Gyuiáné urnő és Reichenfeld Leopoldina k a. Január IS-án volt egy hónapja, bogy a népkoayha fenn áll. ez idő alatt 1220
\' adag elíéd adatott ki. mely szám dicsére tesen^elezi. hogy a kö^nyomoron jelenté kényen enyhit Ujabban 100 frttal a; alapítók sorába lépett trelsei Gutmanü Lászlóué sz. Klein Róza urnő is. Éljen!
— Hirtelenhalál.Szmodics Rozália 73 éves napszámosnő Atilla-dtczsi lakásán í. hó 16-ára reggelre halva találtatott Az orvosrendőri vizsgálat tüdószélhüdést konstatált, különben is régóta tüdövészben szenvedett.. ,
— Zsir lopás. J. kertésznek a ma yyar-utczai kénjében levő jégvermét f. hó 18-ára virradóra ismeretlen tettesek feltörték és onnét mintegy 100 iczére való zsírt elloptak. A tolvajoknak úgyszólván kínálkozott ez a munka, mi-rt a jégverem ajtaján sem keresztvas, sem lakat nem volt, az egyszerű zárt tehát könnjen nyitották fel. A tetteseket nyomozzák.
— Xikádó estély t, illetve nyári éj Japánban czimü érdekes mulatságot rendez az izr. jótékony nőegylet az eddigi megállapodás szerint márczius 2 án casino termeiben. TagadhaUanul amily találékony az eszme, ép oly kedélyes mulatság is lesz, melynek sikeres anyag: eredménye kétségtelen.
— Örömmel jelentjük lapunk ba rátáinak, hogy Közlönyünk az „Izr. jótékony nőegylet" és a „Szegények tápintézetének" hivatalos orgánuma lett Mint eddig, de ezentúl még inkább fokozott érdeklődéssel szolgáljuk a helybeli humánus egyesületek áldásos tevékenységét.
— Megyei r. b. Kohn Adolf keszthelyi iletőségü „Kis"-re magyarosította uevét. — a nagy-kanizsai hadastyán-ei let febr. 3-án tombolával egybekötött táoczvigalmat tart —. A zala-szent gróti izr. hitközség elnökévé Steru Lipót választatott meg. — Buttornyán G gazdasági épület égett le. — Alsó-Muraközben is megindult a mozgalom a helységnevek magyarosítására nézve. — A perlaki „Társas-Kör" jan. 26-án tánczestélyt tart. — Zalavármegye közönsége iával 5.512.216 frt adót fizetett be. — Eszte-regnyei tanítónak Lencz István lett megválasztva.
— Hazai r. h. Pölteaberg aradi vértanunk egyetlen fia Bpesten meghalt.
— A zeneakadémia elnökévé Schlauch Lőrincz püspök neveztetett ki. —:> A levélbélyegek gyűjtése eltiltatott. — A dunántúli államvasutak üzietvezetösége Győrött állíttatik feL — A kormány Kaposvárott nagy fogházat építtet — Bpesten tavil 465 ház épült - A mu^ zeum-köruton Trefort emlékszobor felállításán bazfiólkodnak. — Magyarországi Néprajzi Társaság alakult — Zalathnán noi casino alakult — Törvényszéki könyvtarak létesítése határoztatott el. — Pest-Piüs-Solt-Kiskunmegyének Árpád-megyévé történendő elnevezése elejtetett
— Kölcsey Ferencz lakóházát Csekén a család leromboltatta.
— Külföldi r. b. Scbweicznak 2.926.000 lakosa van. — Darázs Miska zenekara Parisban a Folier-Bergére szín-
házhoz szerződtetett. — Jaffából Jeruzsálemig vaspályát terveznek." — Wel-liogton szobrát Londonban Bőhm József hazánfiakészité.— Múltévben 15 színház égett le a világon. — Stanley éleiben létét ujabban is hiszik. — Chicagóban uj gőzmozdonyt találtak fel. — A chinai császár lakodalma febr. 23-én lesz. — Miksa császár álJitólagos ereklyéi Madridban feltaláltattak.
A budapesti" értéktőzsdéről.
— A Magyar Mercnr heti tndósitása. —
A némái tronbesEéd eloszlatta atokat aa aggodalmakat, melyek a mult bétán a politikai helyiét és a gazdasági állapotok tekintetében itt-ott még fennállottak. A pénzpiac* is folytonosan javul, olyannyira, hogy a m«lt héten as angol, a német, a francsia és & belga bank kénytelen volt a kamatlábat lestálliuni. IgT^teuát az értékpapirpiaezok helyzete ismét teljesen megnyugtató és a konverzió a napokban a legjobb tözsdeviiiouvuk között fog megindulni.
Járadékok a mult hétun kissé gyengültek, de most már\' ismét emelkedő irányzatot követnek éa a mult heti veszteséget már teljesen behozták. Egyéb befektetési értékek, mint elsSbbségek és .záloglevelek igen szilárdak.
Bankrésxvények körül csak a két bitel-résiríny gyengo.lt. de külö :Ösen e téren is szilárd az irány. A közeledő mérleg közzétételek e téreu élénkebb lendületet fogtak e\'.d-
szerkesztésre vallanak. E lapot szölöszet s borászat, nemkülönben mezőgazdasággal foglalkozóknak melegen ajánlhatjuk. Megjelenik havonként kétszer, 11{% ívnyi terjedelemben. Előfizetési ári egész évre .c=ak 4 frt. Szerkeszti és kiadja: Maurer János Kassa, „Maurer-udvar". Mutatványszámokat sziveten küidenek.
Ki nyert?
Húzás január 9-én : ¦ Brünn : 21 81 43 53
Húzás január 12-én: Budapest : 4 82 8 6 Lincz: 34 31 6 62 Trieszt: 52 77 69 73 ( ---
75. 10. 1.
Hivatalosan jegyz. píac/.i arak .Nagy-Kanizsán.
1889. jan. 1G.
— Buza 7-30—7 —- RiZs 5-40 — 5. — Árpa 6—5 80 — Zab 5—-4*10 — Tenceri 4-50— Burgonya 1*70.
Gabonaárak :
— Mohács: Buza G-00. Kétszeres 540. — Rozs 5. — Árpai\'SO. ^—Zab 470. — Kukoricza 4 frt.
— M u r a-S z o m b a t : Buza 6-80—7. — Rozs 4-80-5. — Zab 5. frt.
Közlekedési vállalatok értékei még inkább \' — Pápa: Buzá 7—7\'50. ¦— IÍ0ZS tartják a .zilárd irányt., fcüliíoíisen a magyar j 5—5;50. — Árpa 5\'80—6*20. — Zab
4\'6ü—5 20. — Kukoricza 4-20—70. lomréaz-1 —Csáktornya: Buza 7. — 4-SO. — Árpa 5. — Zab 5-10.
¦4öiséi
n\'iziiajru
Közvetlen neme: postag Hamburgból Kewyorkhs.
minden szerdán éa. vasárnapon.
Hávreböl Sewyorkba
Stettin!) Ö1 Newyorkba
minden 14 nap alatt.
Hamburgból Nyugatin diáb a
havonkint aéjryszer, Hamburgból Mexicóba
¦ havonkint egyszer. A t- "s* .-<: postájrözbaji\'ii kitűnő t-llátáf. mellett ..gv li:ij<\'<sznbákl\'a.i, mint a fö-délközben elhelyezett (Háláknak is"a legpompásabb Uta» is: alkalmat- nyújtja.
köddé
égek. iránti végrehajtási ügyében a lent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó sormás: 323. tkben A f 51. brsz. ingatlannak özv. Szabó ^Koma) Józsefnét illető 297 frtra becsült !/» része, s a ho-niokkomáromi 779. tkben A f 586 hrsz. ingatlannak ugyanaz: illető 23 frtra becsült /6 része 1889. február hó íl-éu\' délelőtt 10 órakor Homokkárom községházánál és d. u< 2 órakor Sormás községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. 7 *
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10°/0-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébez letenni.
Vevő köteles a vételárt három-egyenlő í részletben, még pedig: azelsút az árverés i jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó-j nap alatt, -t- a niásodíkat ugyanattól 2 ; hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 j hónap alatt. — minden egyes részlet után jaz árverés napjától számítandó 6t70 kama-! tokkal együtt az árverési feltételekben
BSvebb felvilágosítást *¦< Josef Oschir Bécsben Wieden Weyring e*"se 32-dik; megbatározott helven és módozatok sze alatt 3249 25—26 j f-jnt lefizetni.
utak részvényei egyre
garantiro-. kédnek.
Iparvállalati értékek kőiül a vények egynémelyike cökkent, a többi értékek csendes forgalom mellett alig változtak.
Takarékpénztárak részvényei igen Szilárdak és jelentékenyeit emelk.-dtek.
Sorsjegyek szilárdak, de keveset változtak. Valuták ea érczváltók valamivel drágultak. A nevezetesebb értékek árfolyamváltozásait a követkeiő kis táblázat mutatja.
Rozs
Jan. 7. jan 14.
Magyar\' arany járadék 101*80- 101 75
,.t papirjáradék 93*95- 91-70
. VBsntt kölcsön 143-50- 144 25
hitelréizvéuy 315 25 — ó 1450
Osztrák „ 312 30 312 60
Magy. é-2akkeleti vasút 17-j50- 178 75
Kasaa-oderbergi vasút 144 75- 151 75
Pesti hazai első takarék p 7925- 8050.
^E^yesült fővárosi ., 4b0.- 510. ¦
1s6\'í. ősit. állami sorsjegy 13950- 141.—
20 frankos arany 9-52— 954
Váltó Londonra 120-75- 121 —
A „Magyar Mercur" előfizetési ára fé-évre CBak egy frt. Mutatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal Budapest. H»tvani-Qtcsa 17. szám.
— Hölsö használatra. Testrészek fájdalmai, csúszós és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a* „Moll féle franczia bowzesz"-sze! gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára sö kr. Szétküldés naponkint utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs k. udv. szállító Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll féle készitméoykérendö az ö gyári jelvényével és aláírásává 4
Szerk. üzenet.
— Csáktornya. Sajnáljuk, hogy előző számunkra későn érkezett. Lapunkat pénteken délben zártuk.
— Eszék. Kötve 14 frt, fűzve 12 frt.
— Sümegh. Y. ssámban lehetetlen volt közölni, jövő számunk okvetlen boiza. Üdvözlet] A példányokat megküldjük.
rL. S. Nem teljesíthetjük.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A szerkesztővel értekezhetni naponta déli l—3 óra közt lakásáa Arany János-ntcza 4. sz.
Laptulajdonos : WAJDITS JÓZSEF
jXiyllttÄr.*) Farbige Seidenstoffe von 60 kr.
lfi.^7\'65 P- Meter — giatt und gemustert I Urvrca 2500 ver.ch F.rben und De.ßias.
Schwarze, weis2e und farbige Seiden Damaste von fl. I 40 * "«
p. Met. (18 Qc.l ) — versendet reiben- and stflclrwei., purtö. und zollfrei des F.brik.-Depot 6. HenDeberg iK. u. K. Hoflief). Zürich. Unster utagebend. Hrife kosten 10 kr. porto. 2
— Nyilatkozat. Van szerencsém n. é. közöuségnek ezennel b. tudomására hozni, hogy a „Tuboly Viktor költeményei" czimü munka kinyomatását mai alúlirt napon szerződésileg átvettem és az nyomdámból a legcsinosabb kiállításban a lehető legrövidebb ida alatt meg fog jelenni s ttólyben a kézbesítésről, vidékre pedig a rendes postai megküldésről gondoskodom. A megrendelések ennélfogva szerzőnél e hó végéig az eddig szokott
Üsyes ögynökök nagy g/,á-zalék mellett kerestetnek.
gr- ~°—+~.~*~A Richtw Ij
^ Horgony-Epitoköszekréayel \\
i Sí rlisramlrtíjobLijáadckot
" --II c-y« t:.-crnipkeli sziroara.
J Eirlt a IcRtekintílTesítib n>-
-1 (rvaréslnilfSiai (ad.\'nok álul |
\\ ajánltatnsk s ciry cíaiádai
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönvvi hatóságnál 1888. évi ,okt. hó 10. napján. Gr. HUGQNNAY. -\'3534 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
Egy jó kanyv.
„----a küldőt t könyv útmutasásai
ugyan rövidek é s velősek, de mintha csak a gyakorlati htaználatra termettet volna; nekem c-s családomnak a legkülönbözőbb hc tes^-p tsetelvten igen kiváló szoioilatDkát íettekí\' Igy és ha-sonlókój-cn han^:fiínak a kŐszönöirátok, melyeket Richto r k:adó-Jntézetc ,.A Be-tegbarát" czimű. mjzikka! oltatott könyv elkaldéseért majdnem caponként ka[>. Mint az ahoz\'*y«ri\'tatott s .-. f-zeren-cSJésen meggyó gyitottaktól származó értesítésc-k tanús írják, az abban foglalt tanácsok követés e últa.1 még oly beteget is gyógyulást nyortek, a kik már minden retnónyt feladtak. E könyv, melyben hosszú évek tapas ztalatainak eredményei vannak letéve, nirgérdemli a legkomolyabb figyelemb evetett minden beteg részéről, bármi bajban is szenvedjen. Ki e becses könyv t-t megszerezni óhajtja, az irja egyszerűen egy le%-elez5 lapra magyar nyelven ..Epy betegbarálot" és pontos czimét s L-^iraifKs^ a levelező lapotRicbterkiad i\'-iíjtéietébclipcsében. • A megküldi\'s ingyyn történik. ^
Árverési hirdetmény.
Házeladás.
A kereszt-utezában
módon ínég eszközölhetők. Fűzött példány házamat szabad kézből eladni óhajtom: 1 frt 50 kr. Diszkötésben 2 frt .00 kr. 3521 3—3 RITTER JÁNOS.
Bolti ára magasabb leead.Xagy-Kanizsán 1889. január 10-én. Fischl Fülöp könyv-nyojjada-tulajtIonos és könyvkereskedő.
— Uj lap Zala vármegy ében „Alsű-Lendvai Híradó" cziraen Pataky Kálmán és Vathott Károly (koszorús költőnk Vacbott Sándor fia) felelős szerkesztése .és Kardos Gábor nyomdász kiadásában jelent meg a mutatványszám. A heti lap élénk és ügyesen szerkesztett. Üdvözöljük s hosszú életet kívánunk. Ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt s negyedévre 1 frt.
— A „Szólószeti, Borászati és Gazdasági Lap" ez évben már fenállásá-nak 10-dik évfolyamába lépett és január 1-én első száma a következő érdekes és tanulságos tartalommal jelent meg. I. Szölöszeti s borászati közlemények : 1. ,Lapunk és a phylloxera11. 2. 3Január havi teendőink a szőlőben és pinczében", mindkét czikka szerkesztő Maurer János jól ismert tollából. 3.. .Néhány szölófaj ellentálló képessége a téli fagyokkal szemben." 4. „Édes borok érésének elömoz-ditása." 5. „Milyen a jő pincze". IL A mezőgazdasági rovatban: 1. „Év fordulóján\' czimü népies nyelven tartott elmélkedés a rovatvezető Réti János, gazd. int. tanár kitűnő tollából. 2. .A kötött talajnak mag alá való előkészítése". A többi rovatok mint „ Vegyesek", „Vidéki levelezések", „Irodalom és egyletek", Kérdések és feleletek stb. sok közhasznú tudnivalót tartalmaznak s helyes élénk
-*)E r felelotaeget
: alatt kdiűttekcrt nem vállal j
H 1 r d e t e s e» ü.
= Valódi _____
miWIÉ Mi! La-aszn
A kloiterneuburgi cs. k. bormás megfigyelése szerint
nagyon jó, valódi malaga,
kíttlnö erSaitrj szer gyengélkedők, betegek, ii-mát visszaeső betegek, gyermekek stb. részére; vérszegénység- és gyomorgyengoségekiiúl kitunó hatású. Egéss és fél eredeti Üvegekben és &
„VÍifADOR"
.1 el-
BÉCS,
üvegenként
spanyol hatóságilag ellenórzöu védjegyé látva
PR&GA, HAMBURG
50 és 1*30 kr. eredeti áron kapható.
Továbbá különféle kitun-ő külföldi borok eredeti üvegekben éa eredeti árakért kapható
Nagy-Kanizsán : Sii-em és Klein urak tfiszerkereskedésében, Stefánovícs M. ur cznkráxdájában, Szitúr Ferencz urnái a Casisóban, Eoffenrieder J. amál^ályatidTari vendéglős, Siegrítz Köbért umál a Eorónáoas.
a V1NAD0R, valamin! a hatóságilag letétbe helyezett védjegyekre kéretik szorgosan ügyelni, minthogy csak ez esetben vállaltatik kezesség a valódiság- és jó-3508 4—6
A nagy-kanizsai kir. törvényszék te-tekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Fasler József kerecsenyi lakos végrehaj tatónak Harangozó József végrehajtást szenvedő kerecsenyi lakos elleni 175 frt töke. 1s7j. évi január I-től járó 15% kamatai, 15 frt per, 8 frt végrehaj-i táskérelmi. 9 fri. 50 kr jelenlegi s még I felmerülendő költségek iránti végrehajtási I ügyében a fent nevezett kir. törvszék te.-¦ rületéhez tartozó a kerecsenyi 69. sztjkv-j ben A f 660. hrsz alatt felvett 786 frtra levő 33. számú ! becsült váltságköteles ingatlan 1887. évi február hó 16-án d. e. 10 órakor kere-cseny községházánál megtarlaudó nyilvános árverésen eladatni fog. ,
Kikiáltási ára fennebb kitett becsá*-Árverezni kívánók tartoznak-a becsár í 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes | papírban a kiküldött kezéhez letenni, j Vevő kötelei a vételárt három egyen-\' lő részletben, még pedig: az elsőt az ár-\\ verés jogerőre emelkedésétől számítandó _ 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól gyeiemerési álló-. 2 hónap alatt, — a harmadikat ngyanat-j tÓl 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°,\'0 kamatokkal együtt az, árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint\' lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tszék._ mint telekkönyvi, hatóságnál¦\'1*888. évi oktb. hó 10. napján. Gr.-HUGONNAY 3533 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
7187 tkvvlS88.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhirré tétetik hogy Selymes ÉYa férj. Molnár Ferenczné végrehaj tatónak özv. Szabó (Koma) Józsefné szül. Geczi Anná végrehajtást szenvedő sormási lakos elleni 30 frt 76 kr töke, 1885. febr. 10-től járó 8%, kamatai, 4 frt 44 kr per, 3 frt 65 kr végrehajtás kérelmi, 9 frt 50 kr korábbi árverési, 3 frt 50 kr jelenlegi s meg felmerülendő,
71S3 tkv. 188S.
Árverési hirdetméii)\'.
A nagy-kanizsai kir. törvszéktelekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár végrebajtatónak Pincze Jó-szef s neje Rádi CzecziÜa végrehajtást szenvedő bakóuaki lakosok elleni 46 frt 22 kr töke 4*2 frt 81 krnak 1888. január 1-től járó G% kamatai, 5 frt50 végrehajtáskérelmi. 6 frt 60 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvszék területéhez tartozó bakónaki 271 tkben A t 1475. hrsz. Pincze József s neje Rádi Czeczilia tulajdonául felvett 166 frtra: ugyanazon tjkvben ugyanazok tulajdonául felvett f 887/a. hrsz. 101 frtra; ugyanazon tjkvben ugyanazok tulajdonául felvett f lUS7/b. hrsz. 104 frtra becsült in- _ gatlanok 1SS7. évi február hó 7-én d. e. 10 órakor Bakónak községházánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letet.ni.
Vevő kötelesavételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés, jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán a kir. tszék. mint telekkönvvi hatóságnál 1888. évi október hó 5. napján. Gr. HOGONNAl
3532 I —1 l kir. tszékbiró\'
7190 tk. 18SS6
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék te-lekküuyví osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Zalamegye összesített árvatára végrehajtatónak Siffer Ferencz végrehajtást szenvedő karosi lakos elleni 111 frt S2!/j kr töke. 1880. évi deczember 31-töJ járó 7"/„ kamatai és ennek 7°/0 késedelmi kamatai, 16 frt 89 kr per, -4 frt !65 kr végrehajtáskérelmi, 3 frt 60 kr ujabb végrehajtáskérelmi, 5 frt 65 kr jelen végrehajtási, i) frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fer.t nevezett kir. törvszék te rületéhez tartozó karosi 112. tkvbeu felvett A 1. 186 hrsz. ingatlannak Siffer Fe-renczet illető 400 frtra becsült fele rész -ugyanazon tkben A I. 119 hrsz alatt fele vett ingatlannak Siffer Ferenczet illető 14-frtra becsült Tele része, ugjanazotí\'\' tjkvben A f 558 hrsz. a. felvett vaHságkÖ-teles ingatlannak Siffer Ferenczet illető 364 frtra becsült fele része 18S9. évi február hó l«M,k napján d. e. 10-órakor Karos községházai! megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. ,
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó nap alatt, — a masodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék, mint telekkönvvi hatóságnál 1888. évi okt hó 9. napján. Gr. HOGONNAl
,3531 1—1 kirendelt kir. tszéki biró.
HUSZONKYOLCZADIK ÉVFOLYAM
Ö,N Y
IFJ. CSEMITÖ KÁROLY
üEA-MÚVÉSZ és LÁTSZERÉSZ *aLj-K.aiiU8áii Főtér, Vasriier-féle házban.
Ajánlja dúsan felszerelt óra e* láMzerétx (Optiker) raktárát.
Dus választék mindennemű arany, ezüst niekel. (schweizii inga sálon, ébresztő és fali óraiéban.
valamint mimienneuiü Iátszeré3zeti czikkekben u. in. szemüvegek, arany. ezü*t. nickel acxél, teknÖ*békti (Schildplattj és kaut-srhuk keretekben
valamint mindennemű nagvitó üTeg-eket és tükröket s mindenféle fel nem sorolt ütszeré-szeti tárgyakat. Továbbá
arany, ezüst gyürSic, fülbevalók kar-pereczek, medalüon. melltük. íanczok stb. színház: látcsövek.
Jafilásalal Diai a lel szalma- q íí! elfDtaJol es a leoíilosaoliai, Tälaiim a legolcsatjban és gyorsai rteet.
Vidéki iiiejcreiideiések pos tafordultávnl intéztetnek el
3427 10—1-2
JANUÁR 19-én.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Asthma-
il iiiybtí\'é
SYO gyógyítok Sagjraoru bt-Ie*. knél iH be. A ízenredésii ,. \\f,. irasa es PCiMOUit annak, hoey * lá-b»k hidegek-e. Weidbaas P. Brezdcn, Keisaiíerslr.\' +2 I.. a kir lendíínégi iroda átsIUoéboi> intézendő. Mindenii-;,,G
mellbeteg&éqek
|- alaposan gyógyíthatók a saját Nlton 5 használt » fényes eredménjünek |.iz<--nyúlt gfAgJkrzelé* »-ttJ. mit x fulylon növekedő * hatóságilag negviaagilt w eredmények is bisrm vitának. A szenvedésnek leírása ni bemondása annak, hogy a lábak hidegek-e. Weidhaas p Dreeden, Keinigerstr 42. I- intézendő.
¦
4
¦
¦
xxxxxxxxxxxxx
aranyat Ár! E szaval; igazságit különösen betegségi esetekben lehet megismerni és cz okhóí jönnek Richter kiadó intézetéhez a legszívélyesebb köszftn\'--iratfií „A beti-ghar.it4¦ czbnő, rajzokkal ellátóit kis könyv elküldéséért Mint a szerencséten a.eflgyóoy«rtak hoz^á-nyontatotl \';nesit<\'-"..-i bizonyítják, a b^nne foglalt bumool^ követése által meg.oly betegek i.-> gyógyulást nyertek, a kit\' már minden reményt feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat eredményei vannak létére megérdemli a legkomolyabb figyelembevétel; minden beteg ráztroT, bármi bajban is sven-vedjen. Ki e h<:l-sps könyvét megszerezni óhajtja az írja egynz«rűen ogy levelező lapra magyar nyelven -Egy beteg-, barátot" és pontos czirnét s czímexxe.a levelező lapot Richter kiadó-intézetébe Iqaiirj. Asjnegküldéa ingyen történik.
Gyógyszer! ár i é c « b en
FSERHOFER J.-féle
xxxxxxxxxxxxx
Sin;>vr8tras.se 15
zum. „(Jpld Reichsapfel
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári
gyógyítás.,
. Őszi gyógyítás
Téli
Pcür- dtkiir valiiiH h% minden dobortfn a gyirjegy egy zu* I-idi üLiUl tfliWll é, MOLI. A sokszorosító ezég láthstö Gyors gyógyhatis makacs sryomor- és altestbaiulr. gyomorgörcs, nylk, gyomorégéi azékrekedt-aeknéi májhit-jok vértoltilás aronyér és a legkülönfélébb női beteg«; geknél. Egy eredeti doboz használati utasítással 1 frt. Raktárak n ország minden nevezetesebb gyógyszertáraiban MOLL A gyógyszerész ci kir. udvart szállító," Bécs Stadi Tucatanbea 9
Szétküldés naponta, ntiir*ét\\niellett. 2 doboznál kevi aem kfUdetik LJ ismerés MOLL A. urbez ClS foglalkozásomnál fogva iZ pora: igen JÓ hatást gyakorolnak ;
mindenkorra gyoir
: jóvá óa f.it könnyű?
ecsben.
n Moll fele Senilita erem ezt egyezer a i-g\'-et mondok ért>-Tisztelettel ;t*c\'il ágban
Legjobö bedörzsölő szerj
és minden meghűlést be \'•\' isgségek ellen.
MOLL-FÉLE FRANCIA : BORSZESZ ÉS SÓ
Csak akitor valódi ha, minden üw-g MOLL A. védjegyet éa aláírásit viaeü bedfirssoláaül aikerei használit kiisavéoy, ca«Z, mindennemű testfáidalmak ca bénuláiiiál; burogatáa alakjában minden lérelem éa^bnél, daganatok gyull idi ¦oknál. Bel*öl>-g vittel vegyit.e hirteleo roiaullet. hányáa. kóllka. és ba<meilésnél. Egy üveg irt htszna atí utasítással 80 kr. o é. :- ..- az oraság mieden :¦¦-„¦. gyogyizertár éi anyag kareikedés ib*n
MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Sladt, Tuohlaoben 9. bzétktildéa naponta ntáayéteilel Két üvegnél ¦ nem küldetik.
E1 i s m • r é a í MOLL VA. yógyszeréac urhox Béci. KitliuŐ Moll-fék francai* boraxeaz és sója vidékemé:: nagysierflen működik Küldjön péken !!\'1 ¦---¦-cc--. miv.-l az emboríaég . .: • . • k-szletet óhajtok Urtani magamnál Mély tiiztelettel
S«6S 15-45 HarotT, leikéit Micbolu^bao.
Raktárak Nagy-Kaniaaán Rosenfeld Adolf és Fesselaoíer Józief, uraknál
VpPtTWtítÁ lííKHapcnlr ezel5tt labdacaok neve alatt; e, ntóbbi. nevet teliéi joígaWgérdemlik, mivel
v CltlöZiLlLU laUUatSUÜ csskugyau alig létezik betegiég^ melyben a labdacaok cs.tdta hatás vfat «reraaerf»«n be nem lizonyitották volna. A legmakacaabb eíetekb^n minden eevébster likert-lenöl .-ŰkalmazUtott, eaeo labdacsok taámtalanszor s a legrövidebb idő alatt gvógyuláet eredményeztek. I doboz lf> labdacacaal 21 kr. 1 tekercs 6 dob-ital 1 írt 5 kr., bérmentetlen -JtánritkUldeméiiy 1 frt 10 kr.
A pénzSiszee előleges bekUldéie mellett póssamentea átktlldésael kerQl : 1 tekerő labdacs 1 írt 25 kr.. 2 tekercs 2 frt 30 kr-, 3 tekercs 3 ítt 40 kr; 4 tekercs 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 ftt 20 kr; 10 tekercs 9 frt 20 kr. üeveaebbet mint egy teker-cael S\'élkülient uem lehet
Valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetökr- melyek utasítása J. Pserhojer neve aláírásával van ellátva s melyek a doboz jedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban.
Számtalan levél érkezett, melyeknek iiói bálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legaulyoaabb betegiégekben egéítségük helyreállításit köszönik. A ki csak egysier kísérletet tett velük, tovibb ajánlja.
IV -eV köszöntő leveleKööl xxétiáiay-ELt lei© lrxixa.lt
Schlierbacb, február 1?. 18SS t Ur! Aláxattal atnlirott az ön vr<lóba.ii basz-írtifcatitó tabdaeaaibdl ujabb 4 teker>-anek át-\' . ¦ kéri. Telje* liazteleltei
NKÜRE1TER ISNÁCZ, gyak, orvos.
Hrascbe, FlÖdnig m«llett. ,3IS87. laept 12. Tekintetes Ur ! Isten akarta volt, bogy labdacsai kezembe kerültek a most etek eredményéről írok: Beteg ágyamban meghűltem, n*y, hogy munkámat nem tudtam tíbbet végezni s már bizonyosan meghaltam volna, bogyba csodálatoa labdacsai engem nem mentettek volna. Latra áldja meg érette ezerszer. Van bizalmam, h.<gy labdacsai egészen viaaaa fogják adni egásziéiremet, ugy mint másokat is egéazaégessé tettek.
KNÍFIC THEREZIA.
Tekintet.
Wiener Keuatadt, 1887; deci. 9. Tekintetes Ur ! Hálás köszönetet mondok 60 évei néném nevében Ez 5 évig idült gyomorbnrutban\' és vizi betegségben nzenvedett Élete kin volt reá nézve s már aat bitté, bogy vége le*á. Véletlenül egy dobozt kapoU aa ön labdacsaiból a ea«kból hosszabb basauálat után meggyógyult. Teljéi tíiztelettel WEINCZETTL JOSEFA.
Mitterinaersdorf Kírchdorf mellett Pelaó-Austrla 1886.jan. 10 Tekintetes Ur ! Szíveskedjék postán egy \'ekercset kitűnő vértisztitó labdacsaiból küldeni. Nem tehetem, hö\'ry Cunek e labdacsok értékére nézve teljes elismaréeemet ne nyilránitsam, ¦ mindenütt a bo! Cak alkalmam lesz, ezeket ajánlani fogom Felhatalmazom, hogy - koizönet.-mel teUaés szerint basznál-h-ssa. Teljes tisztetettel
KA^ZTSER THEREZIA.
Gottscbdorf, Kohlbach mellett, Osztr Szilézia lSSS. október 8 Tekintetes Ur! Kérem aaiveskedjék nakem egy 6 dobozból illó tekeicset az Sd egyetemes vértiiatitó labdacsaiból küldeni. Csak az Ón csodálatos labdacsainak köaiönbetem, hogy gyomorbajomtól, mely öt éven át kínzott, megszabadultam. . Nem ii fognak Lál&m ezek elfogyni és ezennel mély kösiönetet mondok tekintetasségeduek. Kiváló tisztelettel
ZWICKL ANNA
Rohrbach. 1386. febr. \'?3. Tekintetes Ur 1 Mull év november havában egy tekercs labdacsot rendeltem meg Ünnél Én ugy. miut nöm, a legjobb sikert ésaleltOk. Mindketten heves főfájásban és rossa saéklet-ben azenvedtOnk, ugy, hogy köze) vnUunk a kétségbee-éabez, habár csak 16 évesek vagyunk még És ime: aa ön labóacsai csodákat tettek és megszabaditottak a bajtól. Tisztelettel
LIST ANTAL.
TTq O-X\'Kíi i ve am Pserbofer J.-töl évek óta elismerve, ^ÖJ ua.A&íUU mint * lejbiztosabb »zer bármiféle fagybajok ellen, valamint nagyon idült sebek stb. eUeo is " 1 tégely 40 kr. Bérmentea küldé«sel_65 kr.
Utifiinedv
!;"~"FiflkarTWif hnru1, r«kedt»ég, kebogé:
¦ riaKerpor 35 kN port6mente» kaid
•lies 1 doboz küldéssel 60 kr.
OOOOOOQOOOOO JOOOOOC OOOOCiOOOO
katharus. rekedtség, siamárbTurut stb.. 1 üveg 60 kr-
Tannochinin hajkenőes SfS.ítl
doboz 50 kr. Bereutes küldéssel 75 kr.
Amerikai köszvény-kenőes keSbn "J,
rheumaszetü bajok, tagstaggatis és ffllsiaggatáa ellen 120 kr.
Lábizzadás elleni por. lfD Golyvabalzsam, ^ÍÖÍáL
65 krajezár._
Életesszenczia ^°ffi^D"^\'
ro»" emésztés mindennemű alteat-bajok ellen, kitünS bázisár 1 vegeae 20 ki.
Angol csodabalzsam,
legjobbnak Egy elegat
hajnövesztő szer . kiállított dobos 2 frt.
¦rosai: által.
| Egyetemes kenőcs ^ISflSlS
! fekélyek ét mindennemű daganatok ellen, időaxaki feltörései
! lábfekályek, körűmméreg, sebek, emISgyalladisi ét hasonló
! ? bajok ellen aokssorosan jónak bizonynlt. Egy tégely 50 kr,
| ; Bérmeotes küldéssel 75 kr.
!1 Egyetemes tisatitó-só SSÍ,*^^5
i i megzavart eméaztéine!, fejfájásnál, szédülés, nél, gyo aorgSrctnél,
: í aranyeres bajban, dugulásban. Egy csomag 1 frt
I Szem essentia tr.\'jTm\'S\' 250 kr
0
c o o o o
Q
c o
Üzlet-megnyitás.
* Ezennel van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint ^
leírtéi a főtéren lérö in- Baítnyány-réle bazban .
„vasemberhez czimzett\'
^VASKüRESK KDÉS\'l
nyitottunk. ^ -
iíakturon tartunk minden e szaktnaba vágó czikket Q és ezeknek o
pontos es jutányos aron O
r r r%
leendő kiszolgálása által tisztelt vevőinket kielégíthetni főtörekvésiínk
leend és midőn a it. é közönség szives párttogását kérjük, maradunk U
kiváló tisztelettel O
353o.-r BETTLHEIM és GÚTH. g 300000000000000000000000000
üvegcse 12 kr. Üvegcse 1 frt 20 kr.
Ezen Itt megnevezett készítményeken kívül ax osztrák lapokban hirdetett összes bel- és külföldi gyógykülöalegeaségek raktáron tartatnak a a netalán készletben nem lev5 csikkekről kívánatra pontosan ée olcsón gondoskodva leend
Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldése mellett vagy utánvéttel. A pénz elöUges beküldése leghelyesebben (posidutalványnyal) a portó olcsóbbá tételét e mint utánvéttel, \' \' 3496 8-tó
Cs. ür. siabaialűL üyjííealtns íésziíoiöüy a száj-cs fogai észszerű
X>r. FA.BEIR O. 2ksX.
néhai Mikaa csásiir ö Feliégének udvari fogorvosától, a becsületrend lovagja stb
BÉCSBEN.
Különleges szájszappan; „PÜRITAS."
A régen birw és egyedüli már íz 1862. Londoni kiállításon az érdi*-éremmel kitüntetett, mert leggySagédebb és legnatbatósb késztttiéiy a száj ápolására ét a fogak jokarban tartására. — Egy doboz ara 1 frt
EUCALYPTUS-SZAJ-ESZENCZIA
Párlsbtt 1878-bán kitűntetve. A legészaserübb, tartalom dus (78% hathatós alkatrészek) és elismert bygienikai szer a száj ápolására, a kellemetlen szag legyőzésére, a fogak épségben tartásira, óvszer minden nyakbaj ellet. Az orosz csász. kormánytól
ÍBSTT jatmir 28-án kelt 681. w miniszteri rendelete szerint odvari és más koródákban bevazetutett Egy Bveg ára frt. 120 kr. t. «.
PURITAS-FOG&EFÉK jótállás meUett.
Sajtolt piitzpiogíából vegycsEetileg zitrtalatütott sö.-téből. Egy darab 50 ar. r^ fí síétkaldéii r»k%r:
SSST* Bécs. I. ker. Banernnurkt 3. szám. "^e Raktárak Naiy-ltaalztac Raaanfold-Adolfail. K L p o a.v i r : Prager Z Zala-E geniec;: Kaatar A. gjigyu. Kesitkóly: E. Lajkar. S526 1 IS
Wajdits József aonyTnjomdájából Ntgj-E&siztte.
NAGY-KINIZSA, 18sb. janaár 26-án.
El ö fiséi e c \' dr
egész «t« . . ---fi frt--
KI érre . .¦ . -V í fr SO kr. negyedévre . . . 1 írt 25 kr EgyM szara 18 kr
Hl ED E TESK K $ hasábospeüteórban másodszor 6. i minden további sorért 5 kr.
•JYlLTTÉBBEH petit soronként 10 krért vitetn*k íel Kincstári illeiék míniien eKyes hirdetésért 3tí kr. fieeteudSk.
Huszonnyolezadik évfolyam.
A nagy-kanizsai „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a
A lap szellemi részét Ulet8 kSsle-
mények a sxerkesx tőséghez, .anyagi rés tét illftó közleményeki pedig a kiadóhivaialhos: bérmentve^ intéseodSk : Nagy~KanixsAn. takarékpénztári épfltet.
Rémiemet len ler«lek nem fo-* gsdtatnak sl. ,
Kéziratok viasza nera k^ldetnk
,Kereskedelmi Ipafbánk", a. „nagy-kanizsaiÓnkénies tűzoltó-egylet, a anagy-kanizsai kisdednevelo egyesület"
„nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a ^szegények tápintézete", a ^nagy-kani&aitiszti-önsegélyzö szövetkezet\'}a nsoproni kereskedelmi s iparkamara¦ nagy-kanizsai külválaszimánydnak hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A a yöatölesfa-tenyésztés általánosítása erdekebea.
a Pécaett megtartott gyüsaotcsószeti kongress-¦insoB előadta: Li-bbald Béni. ,
—(Folyt és vége.)
Nem igényel sem lángéazt, sem mélyebb gondolkozást annak belátása, miszerint minden emberi alkotásnál első íorban is anyaggal kell rendelkeznünk, ha szándékunk vagy ter-vüuk tárgyi részét keresztül vinni altarjuk. Épp ily szándék^és törekvés a befásitás ügye is, — itt is tehát első sorban anyagra van szükségünk. S valamint liszt nélkül például kenyerét sütni vajmi bajos volna, épp ugy befásitást keresztül vinni — facsemeték nélkül — szintén lehetetlen.
Slső sorban is felmerül tehát az ültetendő facsemeték szükséglete.
Nem mondok újságot azzal, hogy ezen beszerzendő facsemetéket első sorban is a községi faiskoláknak volna feladata előállítani.
Kijkonban megyénkben a községi faiskolák állapotát ismeri s elég sajnos, igy vau ez országszerte, az tudni fogja azt is, hogy ezen vára sózásnak még nem felelnek meg. — Mert azt csak nem nevezhetem megfelelő faiskolának, a hol néhány eper-, akácz- vagy esetleg egy pár anyafa 411
Éa a községi faiskoláktól azt vár nám meg, bogy é\'venkiut legalább is 2 - 300 darab gyümölcsfa-csemetéket szolgáltasson ki, a mi a község lakói közt a lehető legolcsóbb árban vagy akár ingyen is szétosztassák és befásitási czélokra használtassék fel. Igy aztán ha minden községben éren kmt néhány száz darab facsemete kerülne Ültetés alá, leszámítva a meg, nem fogamzott, vagy elszáradt egyedeket is, még mindig egész tisztességes számmal szaporodnának a nemes gyümölcsfák s néhány évtized múlva odajutnánk, hogy tereink legnagyobb része befásitva lenne, s ezzel a nem
zeti közvagyon s* igy az adóalap is néhány mülióval gyarapodnék.
Vándortanító! körutaim alkalmával nem egyszer volt ajkjümia meggyőződhetnem arról is, hogy még számos helyen tér sincs kihasítva a< faiskola részére. Már hogy aztán az ilyen helyen hogy honnét vegyék a szükséglendő facsemete-mennyiséget, ezt bajos volna megmondani. Arra pedig sem számítani, de még gondolni sem lehet, hogy a szükségletet idegen helyről esetleg egyik vagy másik magán faiskolából szerezzék be. Ily helyeken, ha a portéka csak félig-meddig is jó, már darabonkint is 50—60 krt kérnek sebhez járul, még szállítólevél, csomagolás és vétel-dij is., Már én nem tudom, hogy helyesen gondol kozom-e, de mégis erősen hiszem, bogy alig lehetne községet találni, a melynek évi bndgetje ezen kiadást megerőltetés nélkül eV viselhetné.
De emiitettem azt is, hogy számos meglevő faiskola sem képes ezen feladatának megfelelni és pedig ezen egyszerű oknál fogva, mert a kiha- j sitott téren minden egyébb tenyész-. tetik csak éppen gyümölcsfa nem. j Tehát faiskola, fa nélkül! Mond-1 hatom, sokszor mosolyoghattam voina önmagam is fölötte, midőn ezt tényleg tapasztalhatni alkalmam volt, de mindenkor elnyomta ebbeli vágyamat azon gondolat, hogy ezáltal befási-tásunk ügye * mily helyrehoz ha tlan hátráltatást szenved.
Az előidéző okra is nagyon könnyű volt reá jönnöm.
Minden faiskola okszerű kezelést kíván, a mi ismét munkát von maga után. Dolgozni azonban ingyen senki sem akar s igy nem is lehet rossz néven venni, ha az illető falusi nép tanító sem akar ingyen kezelő lenni. Vagy ha esetleg, a mint példákat tudok, hogy a tanítónak szemét néhány forinttal kiszúrták, nagyon is
meglátszott a sikeren, hogy olyan volt a munka, minő a bér.
Hizelgek magamnak hogy ismerem, a falusi viszonyokat
nem látom á:. hogy miért ne lehetne abba /a községi adóba -a faiskolakezeló/ részére, ha nem is fényesTdeJJsztességes dijt felvenni. Hisz ez nem is volna meddő kiadás, mert hisz ez esetben viszonlagosan kötelezni lehetne a kezelót arra. hogy ezen javadalom fejében tartoznék a községnek évenkint megfelelő számú gyümölcs facsemetéket kiszolgáltatni. Miodkét részen segítve volna ezáltal, mert a kezelő tudná, hogy miért fáradozik, a község meg tndná, hogy miért fizet s kölcsönösen elősegítetnék azon közös czél, mely a befásitásban nemzetgazdasági értékkel/- bírna.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk az érintett esetben az okszerű felügyeletről sem. A felügyelet ily esetben nemcsak arra való volna, hogy a kezelő kötelmeinek teljesen megfelel-e, hanem főképpen arra, hogy a ^kezelőt gyakorlatában tanácscsal és útbaigazítással elősegítse".\' Erre pedig annyival inkább volna szükség, mert nálunk a szakismeret hiánya még nagyon sok helyütt mutatkozik, s igy a midőn a felügyelő adminisztratív teendőit végezné, a kezelőnek egyúttal tanácsadója, oktatója és útbaigazítója lehetne.
Mintha előre hallanám már azon megjegyzést, hogy az ilynemű felügyelet csak ujabb kiadást igényelne s igy a szervezetet drágítaná s költségesebbé tenné.
E látszat azonban téves, mert a szakszerű felügyelet mellett is még az eddigi felügyelet köitségeit is leszállítani kívánom és pedig a következő módon.
A mostani megyei szabályrendelet értelmében vannak járási faisko-
lai felügyelők, kik minden évben a a községeket kétszer méglátogatván, mindenkori megjelenésükért a szabad fuvar mellett a község pénztárából egy-egy frt dijat kapnak. Ez megyénkben mintegy 700 frtba kerül. 8 e mellett a nélkül, hogy bárkit is vádolni kívánnék, az egész felügyelet ¦ abból áll, hogy körülnéznek a faiskolában és sietnek ismét a legközelebbi faluba jutni, hogy valahogy a másik forinttól ei ne essenek.
Nem látom át, miért nem gyakorolhatná a magas kormány ezen felügyeletet á meglevő "szakközegeivel — a vándortanítókkal. Ezek úgyis rendes évi fi/.etés és utiálta-lánynyal lévén alkalmazva — miért ne í^hrene reseortjukba a faiskola felügyeletet is beosztani, a midőn amúgy, is missiójuk, hogy falurólI falura járván, az okszerű gazdálko-l dás magvát hintsék el.
Igy nyernének a községi faiskolák felügyelőikben szakembereket, sőt az adminisztráczió is olcsóbba kerülne, a mennyiben a községeket ezáltal semminemű, kia.\'ús nem terhelné.
Nemcsak kívánatos tehát, de égetően szükséges is volna már, ha a faiskolák ügye rendeztetnék. A magas kormány s megyei hatóságnak törvényhozás utján kellene oda hatni, hogy a faiskolák szervezése egészsé ges alapot nyerjen. S ez szerintem csak akkor fog megtörténni, ha a kezelés felelőssé, a felügyelet pedig szakmaivá tétetik. Mrg^-ez nem -történik,, addig faiskoláinkban nem lesznek elegendő számú csemeték s igy a befá3Üás ügye sem lesz keresztül 7ihetó.
/A* midón az ériűTétt javaslatomat a nagyérdemű hallgató közönség meleg figyelmébe újból is ajánlanám, áttérek tételem egy, másik faktorára s megérintek egy másik akadályt is, mely a gyümölcsfatenyésztés elterjedésének határozottan útjában áll.
Természetes dolognak &gja azt bárki is találni, hogy bizonyos fáradozás után - az ember is sikert vár, s ha ezen siker esetleg elmarad, a hatása lehangoltság s kedrvesztésbeu nyilvánul.
Pedig a gyümőlcsészetnél ezen eset is akárhányszor előfordul. Vegyük csak egy esetleges példában.
X—y végre is ráadja a fejét, hogy gyümölcsfát ültet. Nem kímél sem pénzt, sem fáradságot szándéka keresztül vitelében. Azonban az eredmény még sem ugy Üt ki, a mint azt az illető szerette volna; mert fái esetleg növekedés helyett csak sinlődnek, nagy későn s tán akkor is alig hoznak néhány korcsgyümöl-csöt, vagy pedig idő előtt elvénülnek s elhalnak.
Ez az eset az illetőre hatás nélkül nem marad; mert mi sem természetesebb, mint az, hogy ily előzmény után lelohad a kedv -s beáll a közöny. Már pedig ez ismét a gyü-mölcsészetnek egyik kegyelemdöfése volna s bizonyára hátráltatná annak terjedését.
Az okok, melyek a jelenséget előidézik, legtöbbszőr. a gyümőlcsnem vagy pedig a válfajnak helytelen megválasztására vezethetők vissza.
Nagy hiba az napjainkban, hogy a gyümölcsfaültetésaéí is mindenki csak saját szája izét követi. Mitsem törődvén azzal, hogy milyen talajának vegyülése, milyen a fekvés vagy egyéb helyi körülmény. Almafát ültet például oly helyre, a hol esetleg körte díszlenek — vagy erejének erejével diófát kíván . látni oly helyen, a hol ez esetlég éppenséggel nem prosperálhat. Már hogy aztán ily körülmények között a siker nem valami kedvező lehet, az ugy hiszem magától is értetődik. Igen, de ezáltal árt a g-ümölcsészet terjedésének is, a mennyiben nemcsak ő veszti el
T 4 r c % a.
Csak egy az . . -
J- kit én aseretek, meg van az szeretve ! Mélyen él igazán, forrón és örökre . . .
Megvetem n ágyát
Harmatos rózsákból!
Fehér, piros rózsa
Illatos szirmából 1 Tövisét hor« is, ah hova is tenném? . . ¦ Tsitem&M ttudelném, örömmel viselném,
Sbotjob mag engemet!
Ssivemat isoxja meg 1
Ls hogyha fáj sebem
űrömmel fáj nekem ! Kiért kiat. vérzS kint Örömmel szenvedek, Azért az agyért, kit oly forrón szeretek 1
_ BÉRCZI
Farsang Sümegben.
— Két jó barát ártatlan beszélgetése. —
Szabad! Isten hozott! csakhogy egyszer megérkeztél, nem ís tudom hara-Kudjam-e reád, vagy megbocsátva elmaradásodat, inégegyszer megöleljelek. Hidd el megjöttem volna. No csak ne is védd elmaradásodat, tudom, hogy az uj sümeghi vasút téged se szégyenlett volna magára Ültetni, ha az a kis fekete szemű lány nem lett volna, kihez csak 2 napra mentél ünnepelni és még az uj esztendőt is, csakis bélyegtakarékoskodási szempontból töltötted a fővárosban, no meg hogy személyesen kívánhass egy rangos csokor kíséretében .Boldog uj évet" akis barnádnak.
Ezt még mind megbocsátom, de hogy még újév után is két hétig ott maradtál, e« kemény büntetést érdemel. Már-már azt hittem, hogy ugy bele szerettél az uj
lánczhidi bárczákba, hogy beálltai hivatalos urnák — holmi lánczhidi ellenőrnek.
Halld tehát a büntetést, mely nem lesz egyébb, mint végig kell hallgatnod, mind azt, amit világ városunkban mulasztottál távolléted 3 hete alatt. Hol is kezdjem, fogalmad sincs róla. milyen jó dolga van a 6atalságnak Sümegben, méltán sóhajthatna még Khina trónörököse is ak-kéHt+fel: .Hogy ha trónörökös nem volnék.Sümegheti lennék legényember". Képzeld csak minden hétre jutott 1—2 házi bál, közvacsora, férfi-muri stb.
L)e elejénél .kezdem, mikor is mulattunk először, János estéjén tudod, ott a bol az a kis fekete szemű házi kisasszony olyan Ügyesen tud bánni vendégeível, kinek lehetetlen ellent állni, mikor oly édesen kínálgatja a borzas-Katát, melyet maga sütött, meg rózsaszín papírba göngyölt ezukorkákat, mely ha a háznál készült is, oly omlós, olyan édes, akár Kug-ler készítette volna. Szeret is oda járni mindenki, aki Bzerét teheti; van "ott most hármas vonzerő, talán nem is hallottad, hogy megjött a kis fekete szemű Ilmának a két széke barátnéja a kis barna szemű Helén, és mindig jókedvű Elza, hisz ismerheted Őket, már voltak itt máskor is, mikor olyan jól mulattunk vslük, ezek nyújtottak segédkezet, mert nem kis dolog ám a háziasszonykodás, ha 30 vendég üli körül a ^fényesen felteritett asztalt Hogy milyen sikerült estély volt azt elképzelheted, volt ott minden; dictió a fiatal házi-orra, mint a nap hősére, jókedv, társasjáték, táncz késő éjig.
Kérlek ae vágj szavamba, hiába voltál katona, még sem tudod, hogy a büntetést ki kell állni, hisz úgyis tudom, azt akarod
kérdezni: én kinek udvaroltam, barátom nagyon el vagy te késve, há ilyent kérdezesz. Szokás is most udvarolni. Divatból kiment do)ogv|far a hölgyekkel a sportról, divatról, bálokról beszélgetünk, a szív szoba se jön, meg mit gondolsz, ilyen házi-bálos világban szabad is kizárólagosan egy hölgygyei foglalkozni, hisz akkor rögtön áthúznák az iíletö. nevét a leendő másik házi bál névsorában ; még csak rákacsintani is ugy szoktuuK az egyik hölgyre, hogy a másik észre né vegye, ilyen szerep jut nekünk a modern világban, hogy azzal haladhassunk. .
De ülj már le kértek, gyújts rá, tán nem akarod állva végig hallgatni egy ily világváros eseményeit Vagy talán azt hiszed már végire járok. Igen az elsőnek, de mi többször is mulattunk ám.
A szilveszteri közvacsora, ugy-e erre azt válaszolod, hogy ilyen volt a fővárosban is elég; igen csak ilyen forma, de fesztelenebb és sikerültebb alig, 36-ao ültek a\'nagy terem asztalánál élénk csevegés közt, ki a mult év kedves napjairól, ki a jövőbe helyezett reményeiről beszélt. Csengett a pohár, szóU a zene, majd tánezra perdült a-fiatalság, ki-ki gavalérja karján jó kedvvel repült át az újévbe.
A mamák is jól mulattak, eltekintve, hog) nekik is kijutott a táncz, volt elég tárgy a megbe^zélgetésre, ki lesz a jövő év legünnepeltebb hölgye, bizony ugy-I látszik, a két kis veszprémKhölgy viszi el ; a babért, őket rajongja legjobban körül a | fiatalság, ők osztják a 3 és 4-ik toort a j várakozó ifjaknak. Már világosodni kezd, afiatalság kedvemégmindig nem lankad, sőt móst éri tetőpontját, talán csak á pe-\' reczes gyerek sípja villanyozta őket újra
agy fel, ki mára reggeli hazaszálinkozók-¦ nak hirdeti, az ujan frissen sült perecz ! jóságát
\' Megélénkül a ruhatár, ki-kí hölgy é-[nek ismételve „Boldog újévet kíván" be-i segítve öt kocsijába, álomra hajtja fejét el-j gondolkodva az elmúlt éj kedves emlékeiről.
Hiába fészkelődül, még csak négy óra, még sok elraondsni valóm van, ugy sem mehetnél ily órába lányos házokhoz látogatóba, csevegjünk még egy órácskát, 5-kor én is elkísérlek. .
A vasúti megnyitásról nem is akarok sokat mesélni, pedig olyan se esett meg még városunkban, 12-én reggel már prüszkölt a fellobogózott gőzparipa. 11 órára kocsi kocsi után; ember ember hátán sietett az uj állomásra, az az öreg anyóka ott a hegy felé is most vezeti 4 unokáját hogy együtt bámulhassák, a még nem látott csodát .\'-
Párolgó gulyás illat, sonka, pulyka asztal köré gyülekeztette ahivatalossakat." kezdetét vetté"a jó" kedv., mibe nincs hiány akkor, ba örömüitnepet ülünk jó bor és. czigányszó mellett A hosszan tartó füty-tyentése a gőzmozdonynak sietteté a jó kedvüeket/\'a beülésre mely ép oly. kellemes hang volt minden fülre, mint a diszvonat dübörgése, melyre már 30 év óta oly nehezen várt Sümegh lakossága! Fél ötkor ért Vissza a vonat, magával hozta ismét a jókedvet; a diszes lakoma a nagyvendéglőben, melylyel á részvénytársaság vendégelte meghívottait, benyúlt a késő éjbe, fűszerezve a soha sem hiányzó feT-köszöntésekkel.
Tedd vissza még órádat, fél óra alatt elbeszélem amit iegutoljára hagytam, csak azért, hogy legtöbbet beszélhessek róla.
Ügy-e ismered a Pepi bácsit, magam ís különösnek találom e kérdést ki ne ismerné, ki ne szeretné, mikor olyan jó ember, kedves, előzékeny, meg miiven jó konyhája, jó bora van. Ö nála éli, át az arany ifjúság legszebb napjait, nála történik minden, az Elite-báltól a Katalin-bálig. De képzeld csak most se Elite-bál, se Batyu-bálról nincs szó, mert a mi Pepibátyánk egyébbe! akarta meglepni ismerőseit aztán milyen ügyesen csinálta a dolgot „kis kártyán bitt össze bennünket egy kis barátságos vacsorára"1 ebbe semmi feltűnő nem volt nisz máskor is megszokta azt tenni, de képzeld a meglepetést midőn a kedves háziasszonya szép két leányával a fényesen kivilágított nagy terembe fogadta az érkezőket bol már a té alakban felteritett óriási asztal, a sarokban játszó czigányok elénk tártákazon meglepetést h©^. egyelőre ki nem mondott kellemes hü\\ bálnak nézünk eléje. Rögtön megszállt az aggodalom tudva, hogy majdnem teljes számban lesz a sümeghi hölgykoszorú, sőt még a vidék is képviselve, hogy honnan kerül elő annyi tánezos, annál kellemesebben hatott a belépőre ott a sarokban élénk beszélgetésben levő 12 fiatal ember, egész egy tuczat ez váratlan dologi\' ehhez igazán gratulálni lenét. Pedig még egyre érkeznek hölgyek, nyílik a térem ajtó, most lép be városunk két aranyos jelensége, hisz úgyis tudod a kis Ilma és Helért, milyen jól illett az elsőnek &i setét ruha, önkénytelen juttatá mindenki eszébe a megjelenése azon jói reáillö mondást „Ugy nézett ki fekete gyász ruhában, mint liliom setét erdő árnyában". Hát a kis Helén, Ilma barátnéja, mily kedvesen mosolygott szívesen lett
Mai gtámnnkhn?, egy negyediv melléklet van csatolva.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
A L A I KÖZLÖNY
szesül, a hol az ismeretek tágas alapon nőpszerüsittetnek, ott agyümölcs-termelés ügye is mindinkább előre halad.
Értekezésem végéhez érve nem zárhatom azt be érdemesebben, mintha azon jelszót hangoztatom, hogy ; .Szeressük a gyümölcsfát!"
Szeressük pedig azért, mert alig van az embernek nálánál igazabb és őszintébb barália, ki a reá fordított |zeretetet oly hálásan viszonozná, mint épen a gyümölcsfa.
Matassak meg szeretetünket irányában első sorban is azáltal, hogy szaporítsuk azok számát s ültessünk sok, igen sok gyümölcsfát. De mutassuk meg az által is, hogy őket gyengéden gondozzuk és ápoljuk.
S ha sikerülni fog édes hazánkból ez úton-módon egy nagy gyümölcsöst alakitan-, ugy bizonyára egy másodszori teremtéskor ezt választaná az Isten maga is .paradicsomiul.
Tudnivalók.
— Ipartanulók ellátása betegség esetén. Iparosainkat közelről érdeklő elvi jelentőségű határozatot hozott a belügyminiszter. Az iparos inasok kórházi beteg-1 ápolási költségét eddig az illető iparoson : vették meg, ép ugy, mint a cselédekét és | munkásokét a gazdán vagy gyároson. Ezentúl — mint értesülünk — ez nem lesz j így. Az iparosok térbe könnyebbült, aj községeké nagyobbodott A belügyminisz-: ter ugyanis egy konkrét eset alkalmából! kijelentette, hogy az iparosinas sem a! munkások, sem a cselédek közé nem sorol-.1 nató, hanem az ipartörvény által .kívánt Írásbeli szerződés alapjáa felfogadott se-^í gédszemély, kire sem a cselédtörvény, \'¦. sem a betegápolásra nézve fennálló sza- ¦ bályok nem alkalmazhatók. Az ipartörvény iz iparost csak arra. kötelezi, bogy az; inast, a mennyiben a háznépéhez tartozik, I betegség esetében ápolásban részesítse. I Ha azonban az inas oly betegségbe esnék, [. mely miatt kórházba kell vibni, akkor az ; iparos az így származott gyógyitási költ- í, ségek megfizetésére nem kötelezhető, I; hanem a költségek megtéri lésénél ép ugy j -kell eljárni, mint a szolgálati vagy munka-viszony bán/ nem álló emberekkel szemben.\' Ezután tehát, ha bírják, vagy maguk az ; inasok, vagy pedig szüleik viselik a gyó- • gyitási dijat, ha pedig nem bírják, akkor\'\'\': illetőségi községükön veszik meg ezt ís. ,
— A fllloxera ellen Síkor József dr., győri orvos, egy egyszerű szert: a naftaliot ajánlja. Az eljárást következőleg írja le Sikor József dr.: ,Van egy vegytani termény, ugy hívják, hogy nafíaün. Ez egy fehér jegeczedett só, a mely sajátságos bűzénél fogva minden rovarnak még az eddig fölfedezetteknél legnagyobb mérge, annyira, hogy egy gramm ily bő letétetvén egy kamrába, a hol a svábbogarak ezer számra nyüzsögnek, huszonnégy óra alatt többé e rovaroknak nyoma sincs. Ezt a sót nagyon kis mértékben beadva gilisztakóros betegeknek, igen rövid idő alatt teljesen ki vannak irtva a beiférgek. Csodálatos az az Öldöklő hatás,, a melyet a naftáim minden rovarra egyaránt gyakorol. Ilyet gyakorol főleg a mikroszkopikus rovarokra, a melyekhez a íiiioiera is tartozik. E szernek főerénye! még az is, hogy vízben olvadhatatlan és így a földben évekig terjeszti azt a bűzt,! a mely minden rovart megöl. E szer igen olcsó, kilója nem kerül többe, legfeljebb} 30 krba, 10 kiló egy egész Híat hold szö-l türe elegendő, mert húszszor annyi homok-\' kai össze vegyítve, a nedves földre elszórva, i biztosan megöli az ott lerakodott rovar- j tojásokat és az élő rovarokat. Az a körülmény pedig, a mit e rovarok életéből fölfedeztek, hogy azoknak nőstényei lepke. alakban repülnek és tojásaikat a venyigék tövére rakják, igen elősegíti azoknak a: terv szerint való irtását, mivel maga az! anya e szerrel behintett területre téved - j vén, azonnal elvész, még a tojások lerakásai előtt Ha a venyigének gyökére van már megtámadva, elég egy vasdoronggal lyukat ütni a gyökér mellé és abba e szerből homokkal vegyítve, csak igen keveset bele- í ereszteni. — Végtelen örülnék, ha e csekély fáradságom á nemzeti vagyon e nagy pusztulását mégakadályozni"
— Az nj közmunka-törvény. Baross Gábor közmunka- és közlekedési miniszter a képviselőház egyik ülésén törvényjavaslatot nyújtott be a közutakról és városokról. E javaslat a közmunkaügy szervezetét teljesen reformálja. A közmunka alapja megváltozik. Ezentúl az utiadó, tehát egy uj adónem lesz az alap. Ez általánosabb lesz, mint eddig a közmunka volt. Az eddig jól-rosszul mentességeket élvezőket is bevonják. Ki tartozzék természetbea robotolni, a törvény-fcatfcá* határozza «1. A törvényhatósági
ut-adó minimuma három kézi napszám vagy ennek egyenértéke gyanánt 1 frt 50 kr. A maximuma pedig az egyéne* adó 10 százaléka. Az adókivetésnél egyébként az adófizetőnek messzemenő törvényes oltalma lesz. A közmunkaügy ezentúl is a törvényhatóság kezében marad, ami kétségtelenül a leghelyesebb. Az adólábat illetőleg a részletek ismerete talán jobban fölvilágosit; de most ugy látszik, hogy uj adóemelést jelent az utiadó.
Meghívd
Van szerencsénk hazafias üdvözlettel becses tudomására adni: miszerint a magyar országos tűzoltószövetség IX ik közgyűlését 1889.augusztus hó 20—22-én ezúttal Székesfehérvárott megtartani határozván, az tüzoltószer kiállítással fog egybeköttetni, mely utóbbinak sikeréhez a Nagyméltóságú magy. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium, az országos iparegylet és a budapesti iparkamra támogatását is megnyerni szerencsénk volt
Most, midőn a közelebb bocsájtott tüzrendészeti kormányrendelet következtében nem lehet község az országban, melynek tűzoltó-testülete ne legyen, ,és legalább a legszükségesebb tűzoltósági eszközei be ne szereztessenek, hazai szakiparunk fejlődéséra, s az e szakmába vágó tárgyak elóálutasával. foglalkozó gyárosok üzleti forgalmára az eddiginél jóval fokozottabb anyagi előnyöket biztosithat az e fajta,kiállítás.
E szerint haza: szakiparosaink érdekében a kiállítás ner-? lehet időszerűbb mint a folyó évben.
Miért is saját jól felfogott érdekében tisztelettel hívjuk fel czimedet, miszerint ezen kiállításban készítményeivel részt venni, s ebbeli elhatározását a. mellékelt íven minél előbb, de legkésőbb 18S9. május hó 31-ig annál^inkább bejelenteni szíveskedjék, miután a későbbi jelentkezésből származható hátrányokért a rendező-bizottság felelősséget nem vállal. Az igények is a jelentkezés sorrendje szerint vétetnek figyelembe.
Kiállításra elfogadtatnak: fecskendők, vizmüeszközök, villanyos jelző készülékek, jelző lámpák, világosító készülékek, jelző kürtök, létrái, kötelek, övek, minién fajtu mentő és óvó készülékek, vízhordó Vocsik és edények, személy ésszer-szf r.-.u\'i kocsik, fékezök, sisakok és sapkák, balták, zárkapcsok, érczjelvények, egyenruha szövetek és kész egyenruhák, tömők, gummi tárgyak, vászon ponyvák, paszományok és zsinórok, tűzálló anyagok, íróval mindért oly készítmények — akár egyes darabokban vagy gyűjteményben — melyek nemcsak közvetlen a tűzoltó használatára állanak, hanem általában a tűzoltó eszmével és működéssel közvetve ís összefüggésben vannak.
A kiállításban való részvétel semminemű terhes szabályzattal összekötve nincs, sőt nagyban megkönnyittetík s az érdekeltek javát mozdítja elő, hogy a kiállítók térdijat nem fizetnek, a tárgyak és szeaiélyszállítására nézve pedig azon ritka előnyt eszközölte ki a bizottság, miszerint a Nagyméltóságú magy. kir. közlekedési minisztérium\' maga hatáskörében jár el az irán<, hogy az összes vasúti és hajózási vállalatoknál a legmér-sékeltebb árleengedéseket eszközölje ki, mit a magyar államvasutak vonalaira már meg is tön, a többiekkel pedig a tárgyalásokat folytatja.
Az egyébb tudnivalókat miheztartás végett a következőkben közöljük:
1. A.kiállítás helyisége tágas, száraz födött épületben lesz, (hol az 1879-iki általán országos kiállítás alkalmával az egész fémipar osztály elfért) melynek falai és oszlopai is igéoybe vehetők.
\' 2. Az épület a vasúti állomás közvet len szomszédságában lévén, az átszállítás a tárgyakban semmi kárt nem fog okozni.
A be- és kiszállítást a readezö-bizottiág saját megbízottai által teljesítteti, s az ezzel járó csekély költséget a kiállító megtéríteni köteles, szabadságában állván minden kiállítónak ezt saját vagy külön megbízottja által is- teljesíttetni.
A megérkezett tárgyak jegyzékbe foglaltatnak és ezen jegyzék szolgál a bizottság igazolásául.
A visszaszállítás ugyanígy történend.
3. A tárgyak elhelyezését a bizottság határozza meg, azpaban a netáni ízlésesebb elhelyezést díszítést a kiállító tetszés szerint végezheti, valamint többet összeállva gyűjtemény csoportot alkothatnak.
4. A tárgyak tűzkár elleni biztositá-sát a bizottság díjtalanul eszközli.
5. A kiállított tárgyak eladását í j bizottság díjtalanul közvetíti,* mivégből í
szükséges bővebb felvilágosítás a bízott sággal közlendő.
6. Az ide és visszaszállítási költse geken felül természetesen a becsomago lási és feladási költségeket szintén i kiállító tartozik viselni, mely költség a: eseVeges besxállitá^ költséggel egyetem
ben előlegezés hiányában atánvételileg szedetik be.
7. A kiállítandó tárgyaknak kiteendö értéke erejéig azoknak a kiállítási helyiségben való léteiének tartama alatt a bizottság felelőséget vállal.
8. A kiállítandó tárgyak készítői a megejtett részrehajlatlao szakértő birálat eredményéhez képest megfelelő írásbeli kitüntetésben részesittetnek. E végből a kiállító jelentkezése által előre kötelező beleegyezését nyilvánítja, hogy kiállított tárgya szakértő bírálat és próba alá bo-csájtissék és az ekként netán felmerült kárért a bizottság nem szavatol. Egyébb-iránt jogában áll a kiállítónak a próbánál részt venni s netáni károsodását elhárítani.
10. A kiállítás valószínűleg 1389. augusztus hó 18-án fog meznyittatni és tart augusztus 25-ig, mely idő után a 2-ik pont szerint a tárgyak visszaküldet-nek, szabadságában áll — saját érdekében — a kiállítónak a becsomagolást és feladást annál is inkább önmagának vagy külön megbízottjának végezni, meri a feladás utáni esetleges kárért SÍ rendező-bizottság nem szavatol.
11. A tárgyak hiánytalan visszaszolgáltatására nézve a bizottság részére a feladó vevény szolgál igazolványul.
12 A bejelentések vagy bármely ez ügyben kivánt tudakozódások a kiállítás rendező-bizottság czimére Székesfehérvárra iutézendö
Kelt Székesfehérvárott, 1889. év január hóban.
A rendező-bizottság nevében; WOA PÁL,
& rendeiö biiotísáií titkára
HAVRANEK JÓZSEF,
k tanácsa », polgm , a reodecő-bicoiuág rluüke
GS\'AEKÖS.
A magy. kir. postatakarékpénztár működése 1887-ben.
(Eolyt és vége.) y
Az összes fennálló betétkőnyvecske közül 20 frtnál nem nagyobb betétösszeget mutatott föl 91,923 ;darab, vagyis 82-86%. a nii azt bizonyítja, hogy 3. magyar postatakarékpénztár abbeli czéljának, mi kép az apróbb tőkék gyüjtómedenczéfe legyen, a legtökéletesebben megfelel.
A postatakarékpénztár értékpapír-Üzletága a következő arányokat öltötte. Értékpapírok vásárlása iránt\' kérvény beérkezett: 1887. évben 366; 1886 ik évben 308. Ezeí alap ján vásároltatott: 1887. évben 313 ezer 250 frt: 1886. évben 261,800 frt névértékű értékpapír. Ezen értéke-papírokból járádékkönyvecskékre a postatakarékpénztárnál letétbe helyeztetett: 1887. évben I0o,l50 frt, 1886. évben 175,300 irt,\' ősszeseu tehát 1887 év végével .letétben 280,450 frt névértékű kulöuféle értékpapír. Járadékkönyvecske kiállíttatott az év folyamán összesen \'Bl darab, végleg kiegyeniittetett 32 darab, maradt 59 darab; az 1886. év végével fennállott 64 darabbal együtt !887. év végével 123 darab volt forgalomban.
A betétek gyümölcsöztetésére az
1885. évi IX. t. cz. 5. §-ábao kijelölt papírok közül kizárólag 5 százalékos papirjáradék vásároltatott, még pedig 832,300 frt névértékben.
1886. évben vásároltatott 1.477,300 frt. Összesen tehát 2.309,600 frt.
Az 1887. évi vásárlások 88 írt 15 kr. átlagos árfolyamon történtek és a fenti 2.309^600 frt összes papirjáradék átlag 92 frt J# krba került, mely árfolyam mellett az intézetnek átlag 5-41 %-nyi- kamato zást nyújtott. Ezen értékpapírnak 2.130,899 frt 68 kr. vételárán kívül a 2.141,3JJLfrt 9.6 kr. tiszta betét -ősszeg fedezetét képezi még az 1887. év végével fennállott 6699 frt 31 kr. készpénzkészlet és az 5993 /frt 25 kr. folyószámla követelés. /
A nyereség- és veszteségszám Is szeriut a postatakarékpénztár összes kiadásai 157,373 frt\\54 kct, jövedelmed pedig 100,42L frt 88 krl tettek, a kezelési hiány ennélfogvt 56,944 frt 96 kr., mely az 18L5 évi IX. t. cz. 6. §. értelmében i postaforgalmi pénzekből elólegképpei fedeztetett. A postataksrékpéozti: életbeléptetése érdekében még 1835
kedvét, hanem akárhány esetben másukat is elvon a térről.
Hasonló eset fordul elő az egyes fajok helytelen megválasztásánál ís
Nem lehet eléggé ostorozni azon szokást, mely manapság a fajok megválasztásánál dívik. Mindenki csak rendkivüliségek után sóvárog 3 azt hiszi, hogy valamely faj annál jobb, minél czifrább a neve. Tán mondanom sem kell, hogy aztán legtöbbször meg is járja vele. Először is jó drágán megfizeti, aztán négy-Öt évig ápolgatja s egyik szép reggelen csak arra ébred fel, hogy nyelv-íiczamitó faja alig valamivel jobb a közönséges vaczkorüál.
Hasonló rossz és ártalmas szokás az is, bogy mindig a sokféle- fajt keressüK. Ha valaki tiz fát ültet, legalább is azt szeretné, hojry az 12-féle faj legyen. Pedig ezzel soha sem jut dülóre s legtöbbször azon veszi magát észre, hogy legföljebb egy-két ismert faj íelel meg a várakozásnak, a többit pedig még ültetni is kár volt.
Mily egészen másként alakulnának a viszonyok, ha minden vidék a maga kipróbált-régibb fajait karolná fel — mennyi keserű csalódástól mentené meg az embert, ha megelégednék azon régibb válfajokkal, melyek vidékenkint honosságot szereztek maguknak — mennyivel biztosabb volna gyümölcstermelésünk, ha az Örökös próbálgatással felhagynánk s holmi ismeretlen fajokkal nem fecsérelnók el az időt és helyet s végre mennyível/rióbbre juthatna gyümölcsészetünk, ba^| sok sikertelenség következtében a kedv oly; gyakran le nem haDgoltatnék.
A sikertelenség egyik folytató i lagos okául felhozhatnám még a hanyag és gondatlan ápolást is.
Sok ember még most is azt hiszi, hogy az ó dolga csupán a fát elültetni s esetleg a gyümölcsöt leszedni, a többi magától is megjó.
Az ily gondolkozás sem találja meg számláját. Mert ha a fa magára hagyatva kelió ápolásban nem részesül, uem is fejtheti ki azon tulajdonait, a melyekkel a természettől felruházva van s így uem is felelhet meg azon várakozásnak, melyet hozzá különhen fűzni lehetne.
Okszerű ápolásuak pedig alapja a szakismeret.
• A kí a fa természetét nem ismeri, az nem is képes azt megfele-lőeu ápolni mondta már Van Mous a mult század végén. De tapasztalati példák is igazolják, hogy ott, hol a szakértelem rendes fejlesztésben ró-
volna szép mosolyának mindenki egyedüli villámhárítója, de ki tehet róla ha az mindenkit és senkit sem illetett.
Ki-ki siet a házi kisasszony által gondosan kiczéduIázott helyét elfoglalni, a barátkozás a szép szomszédnövel, a kedélyes társalgás magától jött, no meg egy kis érdeme a Pepi bácsi somlai borának is van az ilyen dologban. Mindenki szemeivel kereste a magáét, mely a 4—4 teritékes asztalnál nem volt oly konnvii dolog, fökep akkor midőn arra is kell figyelni, bogy azt a szép szomszédnő észre ne vegye; ha feltalálta, egy kenyér-golyócska kíséretében küldött epedő pillantás elég arra, hogy észre vétessék, éa ha jó helyen kopogtat, ugy a visszarepülő golyócska egy reményt nyújtó pillantást is hoz vigasztalólag, hogy itt a koma, ugy a dictiú sem marad el, mely után a következő koczintas, ha rövid is, de kellemes találkája az egymással szívből rokon-szenvezőknek.
Az így gondolkozók nem ís csalatkoztak, magam is a halljukozó fiatalság sorába lépve, hamar szóhoz fogtuk a hivatott felköszöntőt, nem is Yalltunk szégyent vele, kereken Kidomborítva élteté a háziasszonyt háziurat, és a kedves kisasz-szonyokat
A kitűnő lakoma alatt húzott nóták hamar talp alá kerültek, nem is fogyott ki onnan egész kivilágos kiviradtig.
Már most magam adom az engedélyt az indulásra, vedd téli kabátod, siessünk oda, a hova legszívesebben mégysz, legalább olyan helyről hallod meg a szemrehányást, melv talán szivén talál.
_____ HALIFAX.
JANUÁR 26-án.
évben foganatosított, de az 1886. évben elszámolt 11,188 frtuyi elő-" munkálati költségnek az 1886. éven kimutatott 100,505 frt 35 kr. hiányból való levonása után az 1886. évi kezelést terhelő hiány tényleg 89,317 frt 35 kr. volt, melylyeí szemben a fenti 1887. évi 56,944 frt 66 kr. hiány 32,372 frt 69 krral, 37"247,.-kai kisebb.
A fenti 157,373 frt 54 kr. kiadásból levonva a betevőknek fizetett 60,667 frt 55 kr. kamatot, a tulajdonképpeni kezelési költség 96,705 frt 99 kr., mely összeget elosztva az 1887. év folyamán előfordult 544,969 ügyeset számával, egy-egy müvelet átlagos költsége1 177/i« kr. az 1886. évi 18»/» kr. hason költséggel szemben. A külföldi intézetek költségeihez képest a magyar postatakarékpénztár berendezését és szervezését ép oly egy szerű neic, miat jutányosuak kei:... tartanunk.
Jelentését a miniszter ekképea végzi: „A közvetítő szolgálattal megbízott postahivatalok működése a lefolyt óvben a szabályszerű keretben mozgott l?s egészben véve igazolta azon várakozásomat, hogy a kezdet nehézségeinek leküzdése után, az itt ott aetán jelentkező visszásságok is szűnni fognak. Tapasztalati tény továbbá, hogy a postatakarékpénztár ügyének előmozdítását a czéizó eszközök sorában igen figyelemre méltó tényező magának" a közvetítő hivatal vezetőjének személyes érdeklődése és serkentő közreműködése. Erre való tekintettel intézkedem, hogy azon postaalkalmazottak, a kik a posta-takarékpénztári szolgálatukban feladatukat buzgón és sikeresen teljesitik, a szabályszerű jutalékon kívül, részbea írásbeli elismerés nyilvánítása, részben pedig pénzbeli jatalom által s egyszersmind neveik nyilvánosságra hozatalával jutalmaztassanak. Hiszem; hogy e buzdításnak meg lesz a maga jó hatása s a hivataloknak egyébként elismerésre méltó fáradozása az ügy érdekében ujabb Ösz\'öozést nye-rend. Végül a közvetítő hivatalok szamának további szaporítását helyezhetem kilátásba. Különösen gondoskodásom tárgyát képezte a lefolyt évben is a postatakarékpénztár minél szélesebb körökkel való megismertetése és megkedvel te tése. A sajtó ebbeli törekvésemet készséggel támogatta és az intézmény lényegéről, szervezetéről ós előnyeiről ismételten megjelent közlemények kétaégttivüí hozzájárultak ahhoz, hogL e közhasznú intézmény hazánkban is szilárd gyökeret verjen. Az arra hivatott téoyezók egyetértő kőzremúüődése ez iránybao csat üdvös hatást gyakorolhat s lehetővé teszi, hogy ez" intézmény ügyletkör,ét az -igényeknek megfelelőn fejlesszem és tökéletesítsem.*
Sirat.
á
— Ur. YYlassiCH Gyula jeles fiatal jogtudósunk értesülésüuk szerint a kormány által ujabb nagy fontosságú igazság• ü^-yi kérdés codíficatiójával bízatott meg. A büntetőjog terén annyira érezhe\'ő. hiány; a bűnvádi eljárás codíficatiójával már elkészülvén, a kir. táblák decentra-lisatióját és a bírói szervezet tökélesbité sét czéizó törvényjavaslatok szerkesztésével s kidolgozásával nyert megbízatást. Örülünk, hogy fiatal jogtudósunk, ki az igazságügyi kormányzat modern elveit képviseli ily szép határkörben érvényesítheti európai színvonalon álló jogi tanulmányait Most már hisszük, hogy a szóbeliség és közvetlenség igazságügyi életüokV ben csakugyan mihamarabb érvényesülni f o g.
\\ tapolcai önk. tűzoltó-egylet elnökévé Magyari Miklós ev. lelkész, főparancsnokává Vlassits Nándor községi jegyző, pénztárosává Takács Kálmán birtokos választatott meg.
— Gyászhír. Gábeliai Gábelics Imre nyugalm. nagy-kanizsai kir. törvényszéki biró, Cbinorany Géza posta- és távírda igazgatósági-,, felügyelő apósa, ismert thypicus alak 75-dik életévében Pécsett január 1,3-án meghalt A dicsőült egykor miat felsőmuraközjárási főszolgabíró sokáig dicséretesen működött.. Miut törvény-
Melléklet a „Zalai Közlöny\' 1889-ik évi 4-ik szamához
Gyógyszertár Bécsben
PSERHOFER J-féle
i alatt ;
•Singtírstrnsstí 1;>. síim, „Gold. Reichsapfel.
: utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik,
Vf\'wtiavTJtA I\'.iiilíií"^r>K\' o"1\'"\'1 egyetemei lal,dac"ok i
ül UWMW ^ ittUUttWUiv csakugyan „Ij,, láteiik betegség, .....h/bon * labdacsok csoda* hatáltlkal ezcr«ore*eii bo
nem bizonyították volna. A legmakacsabb osotekl..... minden egyéb""\' *llwrl?ilf»nUÍ alkalmaztatott, ézon labdacsok nzAMtataiiszor
s * legrövidebb Idd alatt gyógyulást erodmenyeitek, 1 dobos 15 laudacsesal 31 kr. 1 lekerci íl dnlmzzal 1 frt ft kr., hérmeutellon ütAnvétkUldomóny 1 frt 10 kr.
A pénzösszeg előlegei beküldése mellett póslame ntns átküldéssel kerlll : 1 teker OS labdacs 1 Irt 25 kr., 2 tokorci 2 fit 80 kr; 3 tekercs 8 Irt 40 kr; 4 tekercs 1 frt 40 kr ; f> tekerés 5 fit 20 kr; 10 tekercs 1» frt 20 kr. Kevesebbet mint «gy iekef-cset s\'étkUldenl nem lehel.
Í$tfT Valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása ./. Pscrhojcr neve aláírásával van ellátva s melyek a doboz fedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban, fjít&l
.Számtalan levél érkezott, melyeknek i-ói halit mondanak a labdacsokért, melyiknek n legkülönfélébb é» legsúlyosabb betegségekben egéiagéguk helyreállítását köszönik. a\'-\'\'ki csak egyszer kísérletet tolt vclllk, tovább ajánlja.
tam~ -/v Köszöntő lovelelctoöl xx&tiétxiyeLt ide ír-xixilc
-,¦ Soblieibacb, február 17. 1888
Tekintetei Ur! Alázattal alnlirott az Ön valóban busa-nős és kitllno vórtfgstitó labdacsaiból ujabb 4 tekorosnok átküldését kéri. Teljoa Hutaiéiul
NEUKEITKK lOfUCZ, gyak. orvos.
Hraiche, KlÓdnig nHlott. 1887, iiopt. 12. Tekintetes Ur! Isten akarta volt, hogy labdacsai ke-iembo korültek s most esek eredményéről írok; Beteg Agyam-bsu meghűltem, ngy, hogy munkámat nem, tudtam többet végezni s már bizonyosan meghaltam volna, hogyha csodálatos labda-ciai engem- nem mentettek volna Isten áldja meg éffltto ezerszer. Van bizalmam, hogy labdacsai egésaon vissza fogják adni egászségemet, ugy mint másokat is egészségessé teltek.
KN1KIC TI1EKEZIA.
Wiener Noustadt, 1887. decz. Ö. Tekintetes Ur 1 Hálás kösaönetet mondok 60 évei néném nevében Ez 6 évig Idült gyotnorhurutbau és vízi betygsogbmi szenvedett Élete kin vb.lt roá nézve a már azt bittó, hogy végo lesz. Véletlenül ogy dobozt kapott az ön labdacsai hói a OzekbÓl hosszabb hnaanálat után meggyógyult. Teljen Mistélettel WEINCZETTL J08KFA. -
Ulttérlmertdocf Kirclidorf mellolt. Folsó-Austrin 180(1.jaii. 10 Tekintetes UlAI Szíveskedjék postán egy tekercset kilünü vi\'rtiBztitó labdacsaiból küldeni. Nem tehetem, hogy ilnuek e labdacsok értékére nézve teljes elismerésemet ne nyilvánítsam, s mludentltl a hol csak alkalmam lcia, ezeket ajánlani fogom Felhatalmazom, hogy n köszönetemet tetia^D szerint busznál-h issa. Teljes tisztelettel
KAS/, TNKIt TMEKKZIA
(lottíohilorf, Kohtbach mellett, Olltr, Szilézia 188«. október ö.
Tekinteten Ur! Kérőm szíveskedjék nekem ugy ti dobozból álló tekercset az ön egyetemes vértilatUó lalidarmibó] Kit)-doni. Csak az üli csodálatos labdacsainak kUaxönhatqm, Uogy gyom űrhajómtól, mely itt éven át kinzott, megsziibadultam. Nem is fognak nAIuin ezek elfogyni és oseunel mély kttaznnctü t incndok tekíntotességedtiok, Kiváló tiszteletiéi
í v ZYVIUKI. ANNA,
ttohrbneih, 188*;. fehr. 28. Tekintetei Ur I Httlt év november havában ogy tekére* labdacsot rendeltem meg Ünuél Eu ugy, mint nom, a legjobb sikert észleltük. Mindkettőn hovüa főfájásban és rossz széklet-ben BZenvudttlnk, ngy, hogy közel voltunk a kétsughoo\'éslioz, habár csak 4li évosuk vagyunk még. És Eme: az Bii labdacsai i\'¦!:.-1¦ tellek és megszabaditotlfik a bajtól. Tísztolettcl
LIST ANTAL.
1 Fagybalzsam
|W fagybalök. ollen, valamin
l\'serhofor .l.-töl évek óta olismorvu, \'iiint a legbiztosabb szór barmi féle fagybajok. ollen, valamint nugyon idült sebek stb, ellen is. 1 tégoly 40 kr. Ilérmeutes killdéssel (15 kr. _ J_L
Utifünedv \\t7^ti\'\'\'\'": •*,n4rl",",l»"\'"\' Amerikai köszvóny-kenöcs K,bí„ *"I
rhenmaateríl hajók, tagftmggatas óh illLgaggatnii gllen 1-20 kr.
1 QbTzzadás ellenfpör. ^QLLnp.
QolyVabalZSam, {lv0K ?0 kr. t^menieB küldesse*
60 krajozár.______*_
í^.lf>tf>aü\'/Anri\'/ifl CP^Agai cseppek) megromlott gyomor7,
rjltlAySW/j^ui./iid TOtt% omésités mindennemű altost.
bajok ellen, kltünS házisaer 1 végese 20 kr.__
Angol csodabalzsam, ^."."ÍThiVkr.
hurut, rekedtség, kf.hligéa ellen I dobon 86 kr., portóihentes küldéssel mi kr.
Fíákérpor Tatooéhmm őos .^^1
logjobhnak ismert hajnÖVesitS szer elismerve orvosok által. Egy elegánsan kiállított doboz 2 frt,
Egyetemes kenőcs %g&™*Ls&L
fekélyetí ós mtndcnnomU daganatok ellen, idíinzakí foltöréscn lábfekélyck, körtímméreg, sobek, omlbgyulladási ós hasonló bajok ollón sokszorosan jónak bixonyult. Egy tégely 50 kr. DármenteB küldéssel 7L> kr.
Egyetemes tisztitó-só $$*t$L$S*,
megzavart emésztésnél, fojfájáinál, izédlllósnól, gyomorgörcmél, aranyeres bajban, dugulásban. Kgy csomag 1 frt.
Sz^m essentia ^^"ÍT."\'^^""2\'" m"\'
Eten itt megnevezett .készilményeken kivlll az osztrák lapokban hirdetőit öiszcs bol- ós külföldi Ryógykültlnlogesiógek raktáron tartatnak z a netalán készletben ¦ nem K vö czikkekról kívánatra pontosat), és olcsón goudoskodva loond.
PoBtai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldése mellett vagy utánvéttel. A pénz előleges beküldése leghelyesebben (poétautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszkÖzlit mint utánvéttel . 8496 9-12
Cs. Sir. szabadalm. byaienfkns .cszilinui? a szaj- ís fogak Észszerű ápolására
x>r. fahjjr o. aac.
„¦\'¦Imi Mik.n n.aaaar Pelióaénck udvari fogonroiatál, . bcciUjBlrend lovagja siti
BÉCSBEN.
Különleges szAJszappan ..IPORITAS."
A rógou híres ós ogyedllli-\'már íz 1882, Londoni kiállitAson az érdem-CTBmmel kitUatetoit, muri leggyöngédebb és leghathatósb készítmény a\'aiaj ápolására és a fogak jokarban tirtisára. — Egy doboz ara I frt
EUCALYPTUS-SZaVJ-ESZENCZIA
Parisban 1878-ban kitüntetve.
A legószszcrllbb, tartalomdus (787, batbatós alkatrészek) és elismert hyglonlkui Büor a száj Ápolására, a kellemetlen szag legyőzésére. ;i fogak épségben tartására, óvszer minden nyakbaj ellen
Az orosz críísz. korraipytöl
1Q81 ¦ január 28-án kelt C81. s«\' miniszteri rendelete szorint bdvári és más Uórodákbaii bevezettetett. Egy üveg ára frt 120 kr. 0. é •
PURITÁS-FOQ-KEPÉK jótállás mellett.
Sajtolt puszpAngfából .
etileg ísirtalaűilott itirtábdt, Egy darab 50 kr. iétkllldési raktár :
5fe
, vOgyési l-\'ó f
IV lttVn. I. kor. Itanornniarkt :t. hzhiii. "W
Raktárik Nafly-KanlZ8án Hos\'UlfeliI Adolfnál. Kaposvár. I\'rager Z. 7, a I a-É g c r ss og : Kastar A. gyógysz. Keszthely: E.\' Easkay. 8S26 \'l 18
oooooouooooaooooooooooooooo
O Üzlet-nw>gnyitás.
Q Ezennel van szerencsénk a n. (\'¦. köz^nsíjg becses tudomására
hozni, miszerint
Q lei/teli a föléreii lévő % BaltSyáiiy-feie bázban
O
q .vasemberhez czimzett"
§ VA SKERESKEDÉ»T
Q nyitottunk.
O
q Raktárou tartunk mtudeii e gzabmália vAgÓ c/Jkket
O és ezeknek
O pontos és jutányos áron
ö leendő kiszolgálása által tisztelt vevőinket- kielégíthetni fötorek\\Xésünk w loend és midőn a n. é. közönség szíves [lártfogását kérjük, -niaratynk O kiváló tisztelettel \\
§35302-3 BET\'i;LHEIM ós GÚTEL 9000pOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOo8
A stilili\'if »\'"i"181"1 íjffigyfták
nouiuiat Nagykorú betegeknél is i¦nvlifilo* ?11 lm. A atenvedósnek lu-
......\' bemondása Annak, hogy ;i W-
Imk liiilogek-u. Wridnaas 1\'. Droadou, lUdgstgerstr. 42 1,. n. liir. romlíírségi iroda átdllanóbeu intéaondö. Mindemtől" fi
- meHbetegsegek
gy"g)\'ítrintók a saját ti\'ittimen I féiiyim eroitmtíyyUiiek hisw ynh HY^gykB^los állal, mit « folyton ékédd * hatóságilag Uiegvttijtftit , eredményük i« hisonyitapak, A sEonvo-d^spdfc leírása, ós bonioitdása niiuak, h«gy » lábak 1iMeR»(c-e. "Wifid^nas 1» Dresden. Ui>isHÍ|;urgtr 42. I. mtéWiil".
foil SÖDIITZ PÖ
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
\' Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
kfesvéay. esas
ós minden meghülesi betegségek ellen.1*
CSHk (lalíör VBtÖÖI fa MOLL A snksiorosTtéoaég látható Oyors Bjiígybatáa makacs gyomor- is altestbaiok, gyomorgHrrs, ny*lk, gyomorégés esek rekedünk mii roijba-jok vártolulij aren yér is a logkttlUufélóbb |i8t botogaá-geknél. Egy eredeti dobus hnstuiílatt utánit áat.il 1 frt. HaktáraU hu ors*ág tnindtítl novesctcsohb gyógys/.urtáraiban MOLL A gyógyszerész o». kir udvari szállttá, Béos Bfadt Tuohliiiben 9.
Síétkuldei naponta utAuvój mellett, 2 doboiuil kovnaebb nem k(Üttetik Elismerés MOLL A, urhei Béoiben.
(Hí; foglalkozáiomaál fogva u ön Mull féle S«idlU» porai igen Jó liutast gynkorulnak; ísriterum est egyesei s uiiidfukurra - nslvélyes ,Iit«u flaeiae mitg*-el mondok érte esek » gyomrot )óvá él fót \'kllimytlvé tesilb. Tlutalrttel Stelnko P. J. lelkes* Hoüiiutsulilagimii
MOLL-FELE FRANC ÄRSZESZ ÉS .SÓ
ioli
Qtak akhor valódi ha, minden Üveg MuLL A. vidjogyét ós aláírását
BedörsiCléíül sikeres Imsztiálnt kossviny, csnz, miudumieimü testfájdalmak é
bénulásnál; 1 -i 1 ¦..,rr-, nlakjábau tniudOíi sérelem r?« sebnél, daganatok\\ gyulladásoknál. Belsőleg vissél vegyit.ű hirtelen rotsullét, hányás, kóltka én liasmuiiianél. Egy üveg ára basinalatl utasítással 90 kr t 6. Huktárak «k orsság minden neveietes gyógyszertár és anyag kereakedéseibbu. MOLL A. gyógysierésa os. kir. utlvarl szállító Bécs, SJ/uÜ, Tuuliluuliun ll Szétküldés ua|)oiita Hiányétéllel. Kút ilvegufil kuvusabb unni küldőik.
Elísméré" MOLL A. vógysieróss tirhos Béos. KitUuo Moll-féle (rauciia borsiesjí Ja tója vidékemen nagyi terilén nitlkihlik KUldjön nekem 6U üveggal, mivel az emberiség segítségén? k<:iüilelet öhajtok tsrlauí magamuál Mily\' tisetuleitel
3462 10—46 Hornof, leikés* Michohiplm
líakiárak Nagy-Kauissán tloseiifcld Adolf és Fatiethofer Jóisef, urakuál
A nagy-kanizsai
r\\K\\iií:kFi:\\ZTÁK rks/ai:\\yt \\asvs\\u
folyó 1889. évi február hó 5-én d Slelőtt 10 órakor
tart and ja
XLIV. évi rendes ktogytltöc,
t* melybe):
a t. cz. részvényeseket az intézet hivatalos helyiségébe tisztelettel
meghívja
Az I G A g G A T Ó S A-Grr-
Tanaosliozasi »ostrohadjo
1. Elnöki megnyitás. — A közgyűlési jugyz5kÖnyv hitelesítésén) 2 részvényes kijelölése.
\'2. Az igazgatósági és felügy*lö bizottsági jelentéseknek felolvasása..
3. A mürleg előterjesztése, — az- osztalék megállapítása, . — az igazgatőaag és felügyelő bizottság felmentést! felett határozathozatal.
4. Az alapszabályok értelmében sorrend szerint kilopó 10 igazgatósági tanácsos, valamint az időközben elhalt 2 igazgatósági tanácsos, ugy
Jfcllíi\'ZKT: A t. cz. részvényesek figyelmeztetnek, mittzorint bzavazé lapjaikat folyó J88U. évi febniúr hó -4-ik Dánján délelőtt 9—1-2 és délután 3—5 óráig az Intézet helyiségében átvehetik.
Megjegyeztetik, hogy az alapszabályok öl-ik ií-a szerint szavazati jo»ot csak nz gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést ineKflíizöleg -í héttel nevére átíratott. .
a 3 tagbél álló felügyelő-bizottság ,helyeit ujak, esetleg azoknak isinőti megválasztása, — ő& pedig a sorrenden levő Babochay György, Blau Lajos, Kbenspanger Lipól, íiisinger Henrik, id. Fesselhofer Jóitsef, Garai-\'líenő, Grünhut Henrik, Práger 1161a, Hosenfeld Sándor, Hosenfeld Adolf igazgatósági tagok helyett 3 évre, Tauber Alajos iguzgatósági tag helyett 2 évre, Blau Pál igazgatósági tag és a 3 felügyelő bizottsági tag helyett [ évi időtartamra.
6. Netáni indítványok.
126*50. szitui. 1888.
Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó nz 1881.. évi LX. t. cz. Í02. § a értelmében yztunol Uözhint tes/.i hógy a u.-kanizsai
becsült többféle szobabútor, ágynemüek, edény és egyebekből lillé ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek » 121Í30. sz. 1888. kiküldést rendelő végzés folytán a hely-azinén, vagyis N.-Kanizsán alperesek lakásán leendő eszközlésére 1889-ik év január
kir. járásbíróság 12530 sz. 88. végzése! hó 28-ik napjáuak délelőtt 9 órája határ által dr. Tersáoazky Gyula mint Weisz | időül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-Soma megbízottja javára, Weisz Mátyás és neje n.-kanizsai lakosok (!00 frt tőke, önnek .188«. év május lió 18 napjától
s/ámitaiiiló (S°/u kamatai és eddig összesen
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. cz..)07. §-a értelmében a legtöbbet igéröuek boesáron
állapított feltételek szerint lesz kjfize-tendő. w
Kelt N.-Kanizsán, 1889-ik évi január hó 15. napján. FÁÖLJlN
3535. kir. bírósági végrehajtó.
++++++++++++++
Préselt szalmát
és szénül vagyon számban imnijig
40 frt 80 kr, uerköl|séfi küvatulés orojíig |nlul föladatni fo«nak. Ol
elremlolt kieléititési végrciliajlás nlkalmá-1 Az élárverezendí ingóságok vátpláyn ¦ val bíróilag lefojjlalt cs 302 frt 80 krra az 1881.\'évi LX. I. cz. 108. S-ábarynVg-
/ FRANKI. IGNACZ
1—3/ Soprouban. ,
+•*-++++++¦#¦+++++
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
JANUÁR 26-án.
széki biróoak nyugdíjaztatása után Önnállo ügyvédi irodát nyitott s néhány évig a kisdednevelö egyesület ügyészeként szelepeit. Béke hamvain! — Kis-Kanizsán közelebb bunvt el Horváth Vendel nyugin, unité- életének G4-dík évében. Temetésén számosan vettek részt kartársain kívül az iskolaszék elnöke Babochay György polgármester ur is részi vett Juhász György városi .számvevő úrral. A koporsót számos koszorú díszítette. Béke hamvain!
A keszthelyi gymnasium ügyében a város képviselő testületének küldöttsége főispánunk vezetése alatt mult szombaton tisztelgett gr. C»áky miniszternél. A legszebb kilátással távoztak.
Jókai Jíór balatou-füredi villáját Micheliüi János iparos 14 ezer forintért megvette.
— l\'jabban a Kisdednevelö Egyesületnek Koltay Ferenczné ufnÖ rendes éTiV-obáM Károlyné urnő pártoló tagjaivá leitek.
— Műkedvelői előad ást tartott jan. 20-án a „Polgári Egylet" dísztermében a nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző é:. segélyző pénztár egyesülétének vigalom-re u de zö bizottsága. Szinre került Kárkai Lászlónak 100 drb aranynyal jutalmazott „Felbö Klári" czimü népszínműve. Nehéz .szerepét Pichler Uúza k. a. (Klári) híven oldotta meg, nem. különben Szélig Fáni k. a. (Éva) és Borsitzfey Mária k. a. (Kokkánv). mindannyian zajos tap-ot arattak," Kovács P\'erenczné urnö (Abáné), Kiss VtWUft k. a. (Katicza) és Lierheini Teréz k a. (Magda) igyekeztek öszhang-zatossá tenni; a férfi szereplök között kitűntek Tóth Lajos ur (András). Metz Lajos ur (Ferkó) valóban gyönyörű dalaival nagy hatást keltett&Gsaiányi és Szilák urak teljes othoniassággal. Sáretz, Gerócs, Mu-ikár és Blau Mól urak. nem különben Iíóuat Béla, Guttentag és Hencsics urak sikeresen játszottak. A kardalok kitűnőek voltak, melynél Bódis Mari, Hirschl Teréz, Spiegel /Gi/ella és Vukics Mari kisasszonyok is közreműködtek. Általában méltó elismerés koszorúzta igyekezetüket, és az eredmény sikerére büszkék lehetnek. Azonban engedjék koczkáztatnunk azt az észrevételt, hogy a darab sikeresb előadásából sokat levont az a körülmény, miszerint a uök nem éuekeltek s ha ezt nem tehették: vannak ám még alkalmasabb színdarabok is műkedvelői előadásra ké azen a magyar színmű irodalomban Nagy számú közönség jelfent meg s tetszés nyilvánításban nem fukarkodott. Előadás után táncz következett az első négyest 82 pár tánczolta, ott láttuk a sok között a következő kisasszonyokat: Auiíetifeid N. Bódi s Mariska, Bonyhárd Gizella. Gártner Mari és Jozefa, t\'.laser nővérek Ilalvax Paula, Hirschl Teréz, Krausz Emília, Ki* Verona, Lirhéim Teréz. Molnár Mari, Pichler RÓza, Simon Mariska, Spiegel Gizella, Steiner Gizella, Szabó Juliska, Szélig Fáni, Szépei Mariska, Weisz Terézia stb. A kedélyes; mulatság késő éjig, illetve kora reggelig, jobbau mondva ki világos kiviradtig tartott.
- Sikerült thea-estéiy volt í. hó 19-én a nagy-kanizsai casinó dísztermében. Tudvalevőleg a casinó minden 2-ik szombat este tartja thea-estélyét és mindez alkalommal diszes közönség — részint casinói tagok családostul, részint pedig a; ezek által bevezetett vendégek — látó gátnak el oda egy kis „tere-ferére" s i családi jellegű mulatságok vetélykednek siker és jókedv tekintetében, bármely hetekig s hónapokig tervezett mulatságok kai. Egy ily estély volt a fentjelzett is. — Szegő G y al a ur; a casinó buzgó és érdemdús háznagya nem kiméit fáradsá got, a tliea-estélvek fényét az által emelendő, hogy a helyben dús q u an t u tubán fellelhető műkedvelők közül a leg-
megtapsolták. Különösen azok voltak méltányosak a kisasszony szaval Ó-képessége iránt, kik Gabányi nehezen szavalható, de gyönyörű költeményét ismerték, s igy Kosenstok kisasszony előadását viharos tapsokkal jutalmazták. Mégis érdemelte, mert megállotta helyét és ha még \'tekintetbe jö az a körülmény, hogy ismerve a többször megnevezett hölgy declamáló képességét — neki e nehéz feladat jutott osztályrészül — a jutalmul kapott tapsokon felül szép magyaros kiejtéséért külön is gratulálunk. Következett Schrey\'er N e 11 i k. a. éneklése, kit ff i n te r Berta urnö kisért ügyes s szép zongorajátékával. Schreyer k. a. éneke való/ ban ^Iragadó volt, a gyönyörű iczi-piczi szájak csengő hangjai ugy szívhez szóKak, hogy no ! . . í A legkellemesebb hangok voltak ezek, melyek ép oly szép művészeti érzékről, mint nemes szivről tesznek tanúbizonyságot. A 6-ik pontnál 0.1 o p M ó r ur tüntette ki magát néhány magyar, szivhez szóló dal elfuvolázásával. Kár, hogy többször nem produkálja magát. Ro sen-berg Ádám ur ügyes zongorakiséreté-vel „szépen szólt a fuvola". A 7-ik pont nál 0 1 o p Imre ur a .közönség ked-vencz komikusa11 (igy nevezik őt) humo- j ristikus előadásokkal gyönyörködtette\'a publikumot. Óriási tapsokaí. aratott szellemes coupíett-jeivel. Ezekben satirikusan felölelte a társadalmi fébszegségek (ha\' vannak ilyenek) minden mozzanatát és j u ... ik odaszólt a „ramslízó menyecs-1 ku— - k ! A müsorozatot 0 1 o p Ernő üT-fejtzte be lelket emelő szép magyar dalaival, melyeket a nála már megszokott enthusiasmussal zongorázott Szép játéval szűnni nem akaró tapsokat aratott és a hálás publikum nem fukarkodott a többi szíves műkedvelőt is tapsaival jutalmazni. Midőn még felemiitjük, hogy az általában sikerült „ingyenes" hangverseny után reggeli 5 óráig tartott vig táncz követke-1 zett nem zárkózhatunk el ama óhajunk kifejezése elöl, vajha a szellemi szórakozás után oly igen vágyó,, a szép iránt érezni tudó t. publikum a dilettánsok iránt mindig oly hálás (és itt-ott elnéző) lenne, mert valóban hálát érdemel oly műkedvelő, ki a publicum mulattatásáért kiteszi magát az éles kritikának, mely igen soks/.or méü a művészt is kép<ís am-bicziój;iba.n alterální. Siutax. !
— .Gyászhír. Wajdits Imre várasdi jóhirü vendéglős, lapunk tulajdonosának testvér öcscse január 24-én reggei meghalt A tevékeny szellemű fiatal ember « magyar nemzetiségűek a horvátok közt egyik hatalmas terjesztője volt. Béke hamvain! ,¦)
— Közgyűlését a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársulat február 5-én tartja.
— 9A rezü" (Zalám ) r. kath. népiskolát a hatóság — az iskolás gyermekek közt kiütött .hasi hagy máz" „Typhos" miatt — bizonytalan időre bezáratta.
— „Az Eötvös-alapra" a helybeli felső leányiskola növendékei saját körükben közelebb a következő gyűjtést esz közölték: Billisics nővérek 1 frt 10 kr. Wusztl Mariska 50 kr, Máy Mari 30 kr, Rézler Mariska 20 kr, NVuli Gizella 20 kr, Czettl Gizella 40 kr, Márkus Gizella 20 kr, Csokonay Emilia 20 kr. Káltvoda Magda 50 kr, Puchmann Károlia 10 kr. liuttentag Rozá 10 kr, Ehrlích Szidónia 10 kr, Cíi-aházy Anna 50 kr. Kovács Lilla 20 kr, Prenn Mariska 20-kr, Borsica Mariska 30 kr. Hagyárossy Margit 40 kr, Kassay lika 10 kr, Lázár Izá 20 kr, Ba-
jlázsy. Lujza 10 kr, N. N. 10 kr. Összesen \' 6 frt, mely összeg l frt lagsági díjjal ; kapcsolatban Órley János pénztáros úrhoz Bud^estre beküldetett — A szíves adakozók különösen pedig Billisics Anna mint gyűjtő is. fogadják az ügy nevében hálás köszönetünket. Adja Isieu, hogy nemes példájuk másutt is jószivü utánzásra találjon. H.
— Kinevezés. Kiss Pál felső-szeme nyt-i plébános — mint hiteles kútfőből értesülüok — alsó-lendvai esperes-plébánossá neveztetett ki. — Felső Szemenye é3 a hozzá tartozó községek sokat veszítenek jellemes, derék s általában szeretett lelkészükben, de hát az érdemnek előbb-utóbb el kell nyernie méltó jutalmát. A lendvaiak öröméhez mi is őszintén gratulálunk.
— Zala-Egerszegról borzalmas hirt olvasunk alapokban. U. Domonkos gyógyszerész saját láuyával természetellenes hunt követvén el, a következmény megsemmisítése folytán az ifjú -lány meghalt A bába kútba ugrott, de kimentetett az apa pedig elfogatván, megmérgezte magát.
— Keghlvó. A nagy-kaniz3ai Polgári Egylet 1889. évi február hó 2-án délelőtt lOórakortartja rendes közgyűlését Tárgy. 1. A választmány évi jelentése 2. Számvizsgáló bizottság jelentése. 3. Az 1889. évi költségvetés megállapítása. 4. Kötvények kisorsolása, 5. Tisztikar, választmány és számvizsgáló bizottság választása. 6. Netáni indítványok. Közgyűlés után társas ebéd van, melynél egy teríték ára 2 frt
— Veszedelmes vizit A birhedt nemzetkőzi betörőnek, Nagy-Kanizsán
fogva levő Diámánt Józsefnek testvér-öcscse Diámánt Ignác/, a napokban szerencséltette városunkat magas látogatásával, mint kilincsnyomó. azonban miután a mesterségeknek ezen neme az ipanör-vényben nem foglaltatik, — egy rendőr bátor volt őt mestersége folytatásában háborgatni és bekísérni. Nagyot néztek a a kapitányságnál, mikor az okmányaiból olvasták a Diámánt nevet Igen. természetes, hogy szívesen adtak Diámánt uramnak szállást dutyiban, nehogy éjnek idején lelakatolt kilincseket is mégnyomjon. —\' Nem lehetett azonban rá egyebet kisütni, aint csavargás és koldulást, és néhány napi szíves vendéglátás után hazájába : Nyitra-Virágra küldetett kényszerutlé-i Téllel. ,, \' \\
— Eltűnt sonkák. Neuhercz Ferenciének a Petőfi-utczai kémény nélküli zsupfedelü háza sonkák füstölésére igen alkalmas lévén, többen adtak hozzá sonkákat füstölés végett; melyeket Netr- ¦ herczné a padlásra aggatott Az ilyen kus-* félének a?.onban messze el megy a szaga, —. miből ismét az következett, hogy valami-ilyen gaz szaglászok f. hÓ 24-én kibontották a szál matetőt és egész sereg sonkát-elemeltek. Mint halljuk a rendőrség "V sonkakedvelö tetöbontónak állítólag hyo-1 mában van, a nyomozás és vizsgálat.érdekében azonban ebből még most semmit nem szabad elárulni. . í
— Ritka szerencsével pusztított — minta „Vadászlap" írja —a mult hó . legenyhébb napjaiban strichninnel Ber- \\ ger J*inö Szt-Gróton, mert öt nap alatt Összesen 8 drb róka esett áldozatul, és pedig 6 drb méreg által s 2 drb fegyvere ¦ által az eszközölt utánnézés alkalmával ; valószínű, hogy a lelőtt 2 róka már a j méreg hatása alatt állott, mert máskép nappal lötávolra: nem várták volna be a közelgő:. 4
— Villatelep a Balaton partján*\' Életrevaló eszmét pendített meg s próbál megvalósitani Szalay Imre országgyűlési j képvísplö. A Somogymegye Lelle községben a Balatonpartjának egyik leggyönyö-j rübb részén villa-kolonia alapítását ter- ( .vezi, s már.eddig is számos vállalkozót Ulált^kik az általa kiszemelt alkalmas í helyen nagyon előnyös feltételek mellett már legközelebb hozzáfognak a nyárilak építéséhez. Egy kényelmes nyárilak park-nak szánt már befásitott terűlettel mindössze 1200 frtba kerül. Az eddigi jelentkezések szerint a leilei Balaton-parti fürdötelepen villát fognak építeni Splényi Ödön báró. Dessewffy Arisztid, Károlyi; Gábor gróf, Györy Elek orsz. képviselők,\' Péchy Imre, az államnyomda; igazgatója, Sza\'hmáry György orszggyí képviselő, Lukáts Gyula, a ,Népzászlója" szerkesztője, Mikszáth Kálmán orsz. képviselő, ? mások.
— A soproni kereskedelmi és iparkamara jkönyvében olvassuk: A nagy méltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium mult évi
\\ november hó 10i-éu/58,792/lX b. szám ; alatt kelt magas leirata kapcsán, vélemé-\' nyes jelentéstétel végett megküldé a ; kamarának Zalaraegyébe kebelezett Tóth-S/ent-Márton községének Flórián nap után következő napon, vagyis május hó 5-én és Mária születésnapja után következő napon, vagyis-szeptember hó 9 én tartandó két ujabb országos vásár engedélyezése tárgyában benyújtott folyamodványát. Miután a tárgyalás alapjául szolgáló folyamodvány egyszerűen azzal indokoltatik, hogy legalább még két országos vásár engedélyezése gazdászati ugy kereskedelmi szempontból nemcsak kívánatos, de sőt szükséges, ezen felfogás ellen pedig ugy a számtalanszor fejtegetett általános közgazdasági érvek, mint a vásárok foly-\' tonos szaporítása által rohamosan csök kenő vásári forgalom szőtanak; miután továbbá k am a rak erü létünk ezen vidéke 1 már is az országos vásároknak szükségletét tetemesen meghaladó számával bir, a mennyiben Becsehely, Perlak, Kottori, N.-Kanizsa, Leteaye, Bánok-Szt-György, Kerka-Szt-Miklós, Alsó-Domboru és Alsó-. Vidoveczen, valamint magában a folya. modó községben ezídőszerint máris 41 országos vásár, ezenkívül pedig még számos bucsuvásár tartatik évenkint; miután végül Nagy-Kanizsa élénk heti-! vásárjai ezen vidék számára nagyon könnyen hozzáférhetők, ezenkívül pedig folyamodó község 900 lakosával s 15 kereskedő ég iparosával közgazdasági és forgalmi szempontból különös figyelmet nem igényelhet, az iroda indítványa oda terjed : méltóztassék a tekintetes kamarának az előtte fekvő folyamodvány elutasítását javasolni. A kamara magáévá tevén az iroda fenntközölt érvelését és indítványát: ily értelemben lesz a nagyméltóságú felettes minisztérium bekezdő-leg hivatkozott magas leirata elintézendő.
— Heti biztosok a nagy kanizsai kisdednevelő egyesület óvodáiban e héten a választmány kebeléből Gelsei Gutmann Vilmosáé éa Rosenfeld Adóimé úrnők.
— A kereskedő, ifjak önképző egylete által rendezett . jótékonyczélu hangversenyen a következő urak voltak
szívesek felülfizetni: Goldhammer Károly T frt, Weisberger Ödön 20 kr, Zerkovitz Lajos 1 frt, Berezeg Soma 60 kr, Kohn A. Ödön 60 kr, Zerkovitz Oszkár 60 kr, dr. Rauch Zsigmond 60 kr, Székely Tivadar 1 frt, Fleischhaker H. 60 kr, Wiener Sándor 2 frt, Fleischmann Izidor 10 kr,-Lengyel Ignácz 5 frt, N. N. 40 kV, Lówín-ger Bernát 20 kr, Berger Adolf 60 kr, Raszter. Miksa 60 kr.. Roth N. 40 kr, Weisz testvérek 60 kr, N. N. 40 kr, N. N. 40 kr, N..N. 20 kr, Grünhut Henrik 5 frt, Vidor Samuné urnö 3 frtot - ^
— A Csáktornyái önkéntes tűzoltó-egylet számadásának összeges kimutatását vettPV ;z 1888. évről, melyszeriht a bevétel pí-^tári maradvány 1887. évről két könyvecske mellett tőke 556 frt 56 kr, tőke 100 frt, kamat \\i frt 66 kr. Összesen 674 frt 22 kr. A „Csáktornyái takarékpénztár* adakozása 50 frt A abécsi" biztosító társaság adakozása 5 -frt. A tűzoltó táncz mulatság alkalmával felülfizetés 17 frt 40 kr. Gr.; Festetlen Jenő ő méltósága adománya 25 frt. Fischer Náthán adományozása 100 frt. Csáktornya község adakozása 100 frt, fapénz 20 frt. Összesen 120 frt. Különféle 18 frt Rendes tagok által fizettetett 255 frt Tagsági díj hátralék 58 frt Összesen kl9 frt 62 kr. Kiadás. Különféle nyomtatványok 8 frt. Tűzoltói\'hírlap beszerzése 10 frt 24 kr. Az egyleti szolga fizetése 120 frt Irodai szükségletre 18 frt 35 kr. Különféle számlák 345 frt 25 kr. Tagsági- díj hátralék 58 frt. Takarékpénztári könyvecskék szerint 759 frt 78 kr. Összesen 1319 frt 62 kr. Vagyon. 2 darab nyomó és szivó fecskendő/ílÖO frt. 1 darab hydrophor 650 frt/z darab régi szerkezetű kocsi fecskendő 700 frt. 1 darab fecskendő elő-1 kocsi 130 frt 9 darab különféle létrák) 138 írt. 250- m. tömlő 74 frt 30 m.. gummi tömlő 90 -frt. 6 darab szállító kocsi 225 frt; Személyi szerelvények 467 frt 20 kr. Egyéb szerelvények 363 frt -60 kr. Bútor 127 frt 60 kr. Hangszerek 113 frt Zászló 400 frt 24 drb vert vas-cső kut 960 frt Pénztári maradvány 1888. évről 759 .frt 78 krrfösszesen 6348 frt 18 kr. Segéiy-alap IS88. deczember 31-éig 2024 frt 72 kr, tőke 759 frt 78 kr< kamat 31 frt 83 kr. Összesen 791 frt 61 kr. Csáktornyán, 1888. deczember 31-én. Deák József s. k. egyleti pénztárnok. Jelen számodást átvizsgáltuk, a mellékletekkel összehasonlítottuk, ezt rétidben és helyesen kezeknek találtuk. Csáktornyán, 1889. januárip-án. Hírschmann Leo s. k. Alszeghy ^(ftjos s. k. Másztnyák József s. k. r% f *\\
— A tűzoltói zenekar újjászervezése. A nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet kebelében alakult zenekar tagjai s a közönség közt eíégületlenség mutatkozván, a haladás megakadt. A zenekar ügyeinek rendezésére alakult bizottság beható tanácskozás után ttzt a határozatot hozta, hogy az ifjúság kőiül e czélra a vállalkozó működők számára alapos tanulás szempontjából külön iskolát nyit, mi által a zenekarban hiányzó erők pótoltatni fognak. A siker ez által biztosítva levén, a t. közönség öszhangzatosb előadásokban gyönyörködhetik, a zenekar fejlődése és haladása méltó üiszé. lesz városunknak és büszkesége a tűzoltó-egyletnek. Mindez azonban költséget igényelvén, ennek be-Szerzése taggyüjtés álul eszközöltetik, részint uj tagok pártfogása, részint a meglevő évi egy forintos pártoló tagok feikéretnek tagsági dijaiknak 2 forintra történő emelésére. Ez érdemben három tagu bizottság működik, ajánljuk a t. közönség kegyes figyelme- és méltó pártfogásába, mi által a zenekar tökéletes-bitese és biztos jövője éretik el.
— A pereezeB gyerekek annyira szaporodnak, hogy. maholnap több lesz a pereczáruló, mint h pereczv\'evö. Minden lépten nyomon kiabálnak; ez egy kissé fura szabadalom, mert ha minden "más anyagot árulók is hasonló kiabálá-t tennének, mihez alkotmányos joguknál fogva, ha a pereczeseknek korlátlan számban szabad a kiabálás, nekik is szabad volna, míiy éktelen konczertbeu lenne szerencsétlenségünk gyönyörködhetni — és pedig — ingyen.
. — Keszthelyről iiják nekünk, hogy a gazdász-bál \'kitűnően .sikerült, noha Marczaliban is ugyauakkor volt táncz-vigalom, hová számosan átmentek, ennek következtében a nökoszoru kisebb lett. Jelen voltaki Baudis ErnÖné (Kis-Komáromból), Cseszoák Klementine, Emetz Gizella, Garger Jeni, Hajnal Rozi, Kiss M-irgit Kummer Roza, Kvacsák Irén, Mészáros Mariska (Kis-Koma romból) Mojzer Madeleine (Sümegről),- Nagy Margit, Oltay Guidóné (Szt-Györgyvárról), Reiscbl Irma, Roas Matild, Stefaniís Mariska, Stefanitá Pepsa, Vértesy Jolán és Vértesy Gizella stb.
- <%$3 Bgy vődi irodák nyittattak meg Nagy Kanizsán, és pedig dr. Löke Emil és dr. Strem Tódor uraké, a kik az ügyvédi vizsgát kitűnő sikerrel tették le a napokban. ,
— Utánzásra méltó\' példát gyakorolt Lőwy Adolf ur, midőn kedveuez
kutyája egy kis gyermekre ugrott, nehogy á veszély miatti aggódás következzék be, rögtön hatósági intézkedést vett igénybe, constatálandó a lelövetett kutya állapotát. Azonban semmi komoly aggodalomra sem találtatott indok*
— Kedélyes muri volt jan. 19-én a Társas Körbenazuj tiszt^kartíszteletére. Szebbnél-szebb pohárkösz-antések fűszerezték azt"
— Conflrmatio. Kedélyes házi mulatságot tartott ifj. Blau Károly ur vendégszerető házánál január 18-án -kedves fiának 13 éves kora alkalmából. Ollop Imre barátunknak sz ő kifogyhattan helyi érdekű dalai^méltó hatással arattak elismerést Költői lelkületű leánya is honn volt
36 bor,\'jó songura r jó dal . . . Megszánt a kora hajnallal 1
* -¦v-.l- Részvéttel halljuk, hogy megyénk dicső szülöttje Királyi Pál országgyűlési képviselő komoly beteg. Adja a jó Isten, 4iogy mielőbb ellenkező hirt közölhessünk. — szívből kívánjuk.
— Napi biztosok e héten a népkonyhánál: Vásárnap, január 27-én Kürschner Ignáczné urnő és Wolheím Fanni k. a. Hétfőn január\' 28-án Rosenberg Izraelné urnő és Strem-= Leopoldin k. a. Kedden január 29-én Scherz Albertné urnö és Wajdits Irma k. a. Szerdán január 30-án Gelsei Gutmann Vilmosné urnö és Rátz Ilona k. a. CsÖtürtökön január 31-én Dr. Neumann Edéné urnö és Blau Ernesztin k. a. Pénteken febr. 1 én Dr. Fárnek Lászlóné\' urnö és Tripammer Betti k. a. Szomhaton febr. 2-án Blummenst\'hein Vilmosné urnö és Rechnítz Adél k.\'a.
jobb erőket
megnyerje, s ez.-k által gazdag
műsorral mulattassa a jelenlevőket. A fenti estélyen a müsorozat y órakor vette
"kezdetét Taitháuser Ouverture-jével két /mi:orán, Blumeascheinné tens-asviuuy és lt i s c h i t z k y ur kitűnő já tékukkal eli g elvezetet nyújtottak a hallgatóságnak. Következett „A levél" czimü monológ, G a b á n y i t ó l — Weisz N i n a kisasszony által előadva. A kisasszony a pár perczig rajta erőt vetj lampalázt művészi erővel tudta legyötni és ép ily talentummal mutatta be „mono-logizálÓ tehetségét" Ritka ügyességgel játszotta szerepét és kitünó alakítása, valamint "bátor fellépése bizonyságot tett arról, hogy máskor ís vig s kellemes órákat szerezendhet az öt oly szívesen hallgató publikumnak, mely öt viharos tapssal jutalmazta. A müsorozat 3-ik pontja „Stradella" duettje 0 1 ö p I m r e és B i^ s c h i t z k y urak által előadva kitűnően
.és összhangzatosan sikerült A 4-ik pont „Azuj lakó\' Gabányitól. Szavalta Ro-b e n s-t o c-k Camilla kisasszony, ki kitűnő szavallati tehetségével tanúságot tett ügyességéről, a közlemény hatásosabb részét kiváló ügyességgel hangsúlyozta és daczára annak, hogy a szavalla-tot előadni nehéz volt nevezett kisasszony .vállalkozó szelleme" legyőzte & kritika iránti féielmet és igy igen sokan sokáig
— Hegyei r. Ji. A nagy-kanizsai kir. jbiróságnái joggyakornoki állásra pályázat nyitiatott. — A .csáktornyai nőegylet jan. 1\'2-ki tánczvigalmáuak jövedelme 3$7 frt — A kis-kanizsaj polgári olvasó köré pedig 1-7 frtot jövedelmezett.
— Szidpay Antalné Sümeghen 50 éves korában ethunyt — Január 28-án országos vásár le=z Nagy-Kanizsán. \'
— Hazai r. h. Kallabar zágrábi alpolgármester főbe lőtte magát. — Az uj államkölcsön jegyei febr. 4-én jelennek meg.- — A trónörökös leánya jan. 31-én jön először hazánkba. — Haynald bibor-nok több százezer frt értékű növénygyűjteményét a nemzeti múzeumnak ajándékozza. — Ligeti Irma szépjövőjü énekesnő hirtelen meghalt. — Szioboda Ferencz kúriai biró meghalt.
— Külföldi r. h. Prágában cseh akadémia állíttatik. — A külföldi helyzet mind békésebb alakot ült. —/ „Amerika" indián szó, magyarul: szellős. - — Gróf Zichy Géza Oroszországban hangversenye/..
— Chinában éhinség uralg. — Murska Ilma meghalt. — Batrenberg hg. isinél Bulgáriára gondol, mert Ferdinánd fejedelem meghasonlott az egyház és katonasággal..^- Athénből földrengést jeleznek.
— A parist magyar egylet elnökévé Munkácsy Mihály választatott meg. — Ottó bajor király jobban van. .¦
A budapesti értéktőzsdéről.
— a Magyar Mei
- heti tudósítása. —
A tőtiáí elégületlen. A konverzió, mely teljes foganatban txq *z " kO*ir«mfik5déiC Bél-kfll- tr.r*.Écifc- A magyar földtsliermrntesit^\'i kötvények konverzióját a pénzügyiniiiisíteriuii! egy felbiváaiva! bajtjik végre 4a a t\'">t>tif* kr.t-vényeknél it csak egyazerü csere történik. — Hónapokon át oda irányult a : raíudcn
törekvése él minden rcmény.iégc, bogy a kon veraió uj lendületet, uj életet hoz xz üzletin-, s most a tóxadenek iiemnii szerepe oincs a kor.versiónál; e feletti elégflletlemége fejeaó dik kí az árfolyamolibaű, melyek — ámbár ai alaphangulat .ara iámét szilárd,- Vajam)vei aiaononyabbak, icict a mait héten.
Járadékok e: b-fekic-^si értékek szilárdak ugyan, de semmit sesa javnltak, nőt at. mAay címletek a valuta caölifceníae kiivetkcE ¦ tébcti még ralamivel alac^oiiyahhak i*.
Bank részvények kBcfll caakis a h-Iyí^»n-kokfaan van élénk Eorgaloit; tmelkedó ^Eraltoa A két hitelrésivéuy valamivel gyengüliy^
Közlekedési vallaJatok ré\'ivényc: kóxhl a a magyar garantiroxott vasutak-iámét jelenté kényen emelkedtek, eilanbea a magánvuuuk részvényei csSkkeuh^
Iparvállalati fg ^Vekben kevés volt az Üilet Ma lomrész v.. .vet m.vd:. \';r; változatla-üot, a többi oemü papírok k3ii.lt a téglagyárak drágultak, eltenhe" a vasgyárak részvényei csökkentek.
Sorsjegyek szilárdabbak. . Valoták ét érczváltók jele-itékenyen csök kentek.
\' A nevezetesebb értékpapírok vá ltozásaii
a következő kis táblázat i
Magyar aranyjár^déT;
. papirjarar\'dék
„ hitelbank Osztrák hitelrész vény Uagyar leszimitald bauk
„ jelzálog hitelbank A told nnmei vasat Bi*5 erdélyi\'vasút Pesti hazai elsJS takarékp afagyar nyeremény kBIcsSi l864-ei sorsjegy 20 frankos irauy Vállá London
A „Magyar Me.cur* évre ciak 1 Frt.
iiatja.
Iaq. 13. jan. Zt. Í0] 75—101-60
314-50-514. 312-60 3
189 25-194 S05Ü.—8350.
130 50-131 :".(> 174.— »64—9 52 1*21.—120.6&
líÜfótöfiTOLCZAlHK SrTOLTAK
HEH K ö -2 L ö N T
Yen*5*
1 —fljertjMieateló Boldog*a*M>ny
ünnepnap alkatoáTal szombaton, február „Tb. Greana," clet.iz.ositó 2-án reggeli 12 fa.és 25 P«tor kgj tírsulat Undo.b.a.Etim.lat éri jele,- »»t mdn, ?0,laB^«ssza
napig éríénresek. Érkezés Bécsbe: febr. 2-ín reggeli 8 őrs 55 perez
zett 40. üzleté>r« tzól és * részvényesek ísaft deczember 28 ía tartott resdei Jegyet l*
Béc=ben
Irodalom.
közgyűlése elé terjeszt eleit, rendelkezé- ; *"-¦---------
bünkre állván, annak köveikezó főpontjait kor. Schröekl özvegyének utazási irodája közöljük: Az elmúlt év eredsaénye rend kívül kedvezúaek .oc ifea í A társa áthoz az utolsó év alatt 5932 biztosítás, ajánlat nyújtatott be 50,371,150 frankértékben, melyek közül elfogadtatott 5317 darab 43,993.750 frank biztositasi összeggel \'-erről a megíei*lő száma kötvény ki állítatott. A díjbevétel a viAszbiztositáai teológiai díjak levonása után 14.944.278 frank 95;&zim* ctsra rug, mely ösazeffbec az 1,596.249 frank 17 ctst tevő alaŐ ési díjak bennfoglaltatnak. A kametszámta mérlege 4,217 019 fraLk 76 cti-ot tesz, a mi állal a társulat évi jövedelme a díjbevétel hozra-számításával 19.16l ,2&Ö.73 frankra emelkedett. A társuíat ~- L\'.hluí: é? foiyamá-ban 8.478.973 frank 10 cta-ot utalványozott oly követelések folytán, majyei? élet-biztoüítáai kötvényekből eredtek. Lejirt kiházasitási és vegyem biztosítások fejében űzetett a társulat 2,082.000 frank 75 cta-of, kötvények vissza váltására 1,138.985 frk 10 cU-ot fordított A biztosítási és járadékalapok 4,243.651 frk 35 cts-mel gyarapodtak. Az összes cselekvő vagyon az üzleti év\'végével 102,846.222 frk. 47 cta-ra rúgott Tőkebefektetések: 572.238 frk 03 cta. a bri; koncánv értékeiben, 528.
A „Technológiai LapokL czimü 750 frank biztosítási Összeggel és : műszaki és ipari szakfolyóirat, szerkeszti \'és kiadja: Táborsky Ottó a in. kir. tech-íparmuzeum igazgatója, I-ső _ következő tartalommal jelest meg: Előszó. Ujabb maamóelektromos gépek. (Straub Sándortól.) — Fiacher-íéle fúrógép. — A vizfogyasztás kérdéséhez. (Illés Aladár.) — Ujabb szerkezetű petróleum égők. — Van mümunkáink. — A bükkfának ipari értékesítése, — Nyílt rovat — Apró közlemények. — Iparmúzeumok, műszaki és iparos oktatás. — IparkiaUitások. — Szabadalmi ügyek. — Szakirodalom. — A borítékon: Iparkiálli-tások naptára. Pályázatok és ajánlati árlejtések naptára. Műszaki hivataloknál és ipari -?í Halatoknál betöltendő állások és ilyenekre vonatkozó ajánlatok. Pályázatok és ajánlati árlejtések. Üzletek és vállalatok. Vetélés eladás. Egységárak. Szerkesztői üzenetek. A Technológiai Lapok czimtára. Hirdetések. A Technológiai . Lapok előfizetési dija: egész évre 5 frt, 13 frk 23 cts. az indiai én .gyarmati negyedévre 1 frt 50 kr. Az előfizetések,
kormányok értékeiben; 15,518.180 frank 73 cu. idegen államok értékpapírjaiban; 2,374.307 frk 18cts. valoti részvényekben, elsőbbségek éegarantált; 43,316.000 frank 63 cis. vasúti- és egyéb kölcsön-kötvényekben; 16.U7.199 frank 28 cta. a társaság ingatlanaiban, mely összegben a társaság bécsi és budapesti házainak értéke benatoglartatík; 8,488.624 frk 05 cta. jelzálogban és végűi 15,701.559 frk 34 ct-. különböző értekekben. A budapesti fiók igazgatóság az intézet saját palotájában a Ferenci József-téren van.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik ét vágy hiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben fe.rendetlen Bzékelésben szenvednek, a ^sióR féle seidlitz por" hasz-cálata áHal rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. udv. özállíLÓ által Béci, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-féie készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával. 5
valamint e lapot ületö egyébb küldetné nyek a szerkesztő és kiadó czimére: Buda pest VII Eottenbiller utcza 34. szám alá intézendök..
— A „Kafrar Háalimony" czimü hetilapnak megjelent a 3-ik száma a következő tartalommal: A nők a tűzhely közül. Jókai Kórtól; Milye? volt a háziasszony régente? Fereoexyné Zay Aloy-zától; a fűtésről. Dr. lakey Vilmostól; a jó sültek titka. De Górandó Antoninától; A nők idegessége; hasznos tudnivalók, baronfi tenyésztés, konyhászat heti étlappal, különfélék, bymen, kérdés és feleletek, nyílt társalgó stb. .Munka után\' cz. mellékletének tártai ma: Biaha Lujzához, (vers) Rudnyászky Gyulától; budapesti élet Yó.Zsytől; Gyöngéd anya (családi kép) A spanyol nők; A köménymagos leves, novelette Almásay Darvas Camillától ; Erőszakolt boldogság, elbeszélés Beniczky Bajza Lenkétől; Kétféle szerelem G. Büt-ner Júliától; irodalom, talányok stb. Ezenfelül regény-melléklet Az egyetlen, már 8-ik évben levő. magyar háztartási lapo
ajánljuk hölgyeink figyelmébe, mess kellemes és ha*zQOs szórakozást nyújt Kiadóhivatal (Károly kőrút 8.) sziresen küld mutatványszámokat. A csínos kiállítású -lap ára negyedévre 1 frt 50 kr. I
— Általános könyvjegyzék 1889. | A Singer és Wolfner előnyösen ismert könyvkereskedő czég ily czim alatt bo-csájtotta ki nj kiadásban, a már eddig is széles körben elterjedt könyvárjegyzékét. Ezen uj kiadás megérdemli, bogy e helyen szóljunk róla. Mintegy 80 000 mü kimerítő czimét tartalmazza és ki:erjedt az egész irodalomra, a szakirodalomra is. — Nyelvre nézve képviselve van a német angol, franczia, olasz és spanyol. A magyar irodalomnak külön füzetet szentelt a czég. Említésre méltó a folyóiratok (német, franezürés angol) czim és árjegyzéke. A katalogus-ungyen, vidékre bérmentesen is küldetik.
— „Zaúvármegye az 1848 -49. évi szabadságharezban* czimü munkám (11 nyomatott iv=176 lap) február 1-én foga megrendelőknek szétküldetni. Akik addig az 1 frtotmegküldik, azok bérmentve kapják,-a többiek utánvétellel, mely költségesebb. A könyv csupán csak Dálam kapható. Andráshida, (posta: Z.-Egerszeg.) 1889. január hó. Nóvák Mihály.
Ki nyert?
Húzás január 16-án :
Prága : 28 31 81 8 87
üuzás jan. 19-én:
Bécs : 88 58 70 26 73
Gracz : 18 74 2 45 29
Temesvár : 89 68 61 52 7
Hu/ás jan. 23án\\
BrüDD: 59 .88 4 84 45
Sark. OzMtt.
— B. A. Bud&pcrt. Helyi koilMnfnyek Blatt r*odea fóvároji lerelekat airr kötO hattok. SbÍvm ajánlatiért köuOtut.
— P. L. HielSbb válusoluük.
— L. B. A könji-aket m*gk&idtmak. Síi-VCi adrOzlat.
— P. Cs. i. BoeaAnat a kéwdeleaért, akaratank<*& kival eieti ao«f.
— Sx T. Helyben. Mait náatmkra kéiSn k*ptok.
— Ft. Sopron. lotéxkadUlok. -- S Qj. TQcateswi .. .
— G. I. A kivitt szimok f»e|rkald*tt*k.
— B Ez US Mvriot oem teljeiitbt-ijflk.
— H. P. CpTtíbM tartoiik.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTO\'EFl LAJOS.
A-. tterkwtfirel értekezhetni naponta déli f— 3 ór» \'-Cz: Ukiskn Araav Jiaot-ntcza 4 «
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
ASOÜIaAC-I APÁTSÁG (Franctia-OrsxjiB) D«u! MAÜL\'tXONSK, prior Fötiizteleedö Benedek readl atyái
FOEVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁM
2 AfíAHY ÉREU : Bröstol 1830, London 1SS4
A. Istpiasr&sabb kilüntetessk
FeludMtatoU |OlV4 ik 6 ven BOÜHStUD PÉTZH
1373
pnor
« A ítí tí nitelen ilü ben ed ek rendi atyák fogvi-t\'éuek Htuiználutu. napoukint néhány cseppet yjzbe véve, megakadályuzza éa -gyógyítja a tagak üdvasságát melyeknek feheraeget és szilárdságot kűloiünoi, a mennyiben a foghuat erÜsdti a teljeuen egeEzaégeaaé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tehát olvasóinknak, midőn okét ezen régi es praeticuskéaiitmények-re figyelmezu:tjük, melyek a\'legjobb gyógyszert és a fogfajia ellem egyedüli Óvszert képe
OOOTOSCXÍOOOOOOOOCiÖÖÖÖrö
HIRDETMÉNY.
Az 1888. évi XXXII. t cz. által a Magyar kár. Pénz8gymmiszter ielbatalmazást nyert a forgalomban levő magyar földtehermentesitési kötelezvényeket — beleértve az erdélyi és temesí toldtehermentesitési adósságot is — vüuzafizetésre felmondani, amennyiben a bevonandó kötelezvények birtokosai az idézett törvény 6. §-t szerint kibocsátandó mérsékeltebb kamatozású kötvényeket cserébe elfogadni hajlandók nem lennének.
Az éj föHteiienneatesitési kötvények az 1888. évi XXXTT. tea. 8. §-a alapján amagyar\'kir. földtehenDentesitési alap-igazgatóság áHal 199.509,000 forint névértékű Összegben 100, 500, 1000, 5000 és I0OO0 forintról szóló kötvéoyekben bocsáttatnak ki, esedékességükig évi 4a/c-kal osztrák értékben, május 1-én és november 1-én lejáró félévi részletekben kamatosnak és 70 év alatt félévenként történő torsolisok utján törlesztetnek. Felmondás és nagyobb raérvü kisorsolás a legközelebbi 10 éven belül ki van zárva.
A kötvénybirtokos a kamatokat és a kisorsolt kötvények értékét a lejárt kamatszelvényeknek, illetőleg a kisorsolt kötvényeknek beszolgáltatása ellenében tetazése.szerint felveheti.
a magyar királyi központi állam pénzt árnál Budapesten,
valamint az eddigi beváltó helyeken, továbbá
BUDAPESTEN — o Magyar Általános Hiteibanknal
BÉCSBEN — — a cm. kir. eataft. otvt. kereskedelmi és ipar hitel intéseinél
— — — — a ci. kir. sxab. általános osstr- földhitelintézetnél éi
— — — — 8. M. von Rothschild bankháxnál a IMttcsmto-Gesellsch/ift igazgatóságnál és 8 BleichrÖder bankháznál M. A. von Rothschild & Sőhne bankhasrnál.
¦ » 2 frtot
oTé. 90 frt 50~ krral
BERLINBEN — M.m.FRANKFURTBAN
Aznj 4*/,-ok foldtehennentesitési kötvények, valamint az azokon levő kamatszelvények | minden fennálló bélyeg-illeték és adó alól fel vannak mentve, a azoknak teljes bélyeg-illeték és adó- j mentesség a jövőre nézve is biztosíttatik. _ * j
A földtehermentesitési kötvények kamatozási és törlesztési szükségletének alapszertt bizto- ; Bitására törvény szerint az egyenes adók után szedendő földtehermentesitési pótlék rendeltetik ; ; amennyiben ez a szükséglet fedezésére elegendő nem volna, a hiány az állam általános jövedelmeiből pótlandó.
Az 1888. évi XXXIX t cz. értelmében a jelenleg forgalomban levő ki nem sorsolt valamint j az 1888. november havában és 1889: január havában kisorsol: magyarországi (záradékos vagy zára- j dék nélküli), temesí (zárdékos vagy záradék nélküli) és erdélyi földtehermentesitési kötelezvények ; birtokosainak a kicserélés uj
2. Az uj 4,/„-os földteherraentesitédi kötvények ellátva félévi szelvényekkel, melyek elseje 1889. május lén esedékes, névértékű o. é. 100 frért 887**/« árfolyamon o. é. 88 frt 50 krral hozzáadva az 1888 nov. l-től 1889 május l-ig folyó 4% adómentes kamatok fejébea
* összesen tehát
hozatnak számításba.
3. Ezen számítás szerint az aláiró megkapja a 4°/, os földtehermentesitési kötvényeknek 100\'ál osztható névértékét, amennyiben j:z a beszolgáltatott 5%-os kötelezvények beszámítási értékében fedezetét találja, mig az utóbbiaknak ily módon ki nem egyenlíthető részét a kicserélési helyek készpénzben fogják megtéríteni. *
4. A forgalomban levő kötelezvényeknek birtokosai, a kik a felajánlt kicseréléssel élni kívánnak, kötelezvényeiket kicserélés czéljából r-
1889 január 21-től bezárólag február 9-ip j
letenni tartoznak. E letétel történteink
A RMfyaP királyi központi állampénztárnál (peoEQgymiaiaiteriuaii - vnltnint * a kir. állaaa-
ptaztaraál (forimbiz) Bid&peitea, ^ - i
a kir. állampénztárnál Zágrábbal, vtaaenayi nagyar királyi ad6hlvahil»ál, további a cs. kir. FlIantztJóiigl péaztárail BéotbM ét atoakiTtll
Bt ÜAPESTEN a Magyar Általános HUelbaakai!
BÉCSBEN a ss kir. szab Mztr-fc kersakedvlau éa Iparbitellnlezstnil, A
— a is kir. szakad- AlUláaos oaztrik róldhítellatézelael éi
— " S. M Rstksobild baakházikl BLÜNrÍLN. LEMBEEQBES, PRÁGÁBAN, ) a Bt. kir. szab. oiztrak ksrsikedeail ét iparhUtlíntizit
TRreazTBEN t* TROPPAlfBAN ) fl.kjalaal.
5 A kicserélésnél továbbá a következő határozmányok irányadók:
í •)
fo-B
ezennel következő feltételek alatt felajánltatik :
1. A kicserélésre szánt kötelezvények következőkép fogadtatnak el fizetésként. <
a) Magyarországi és temesi földtehermentesitési kötelezvények (minden kathegoriája) \\
105 írtul — krral í
hozzáadva ax 1S8&. nov. l-től 1889. május l-ig folyó kamatszelvények fejében 7*/# jövedelmi adó levonásával — 4*6.5*/« 2 , 45 ikrt.
107 frt 45icrral. !
b) Erdélyi faidtehennentesitési kötelervények
hozzáadva az 1889. január 1-tőí május l-ig folyó 5*/p kamatazel-vénytk fejében jövedelmi adó levonásával — 4-65*/,
özazesen
105 frttal
33 krt
kicserélendő földtehermentesitési kötelezvények benyújtása az azokhoz tartozó folyó szelvényekkel együtt két bejelentési iv kíséretében történik, a melyekhez minták a kicserélési helyeken költségmentesen kaphatók;
b) a bejelentési iveken a kicserélendő földtehermentesitési kötelezvények a bejelentési -iveken feltüntetett kathegóriák szerint elkülönítve, sorszám nzeiinti rendben veendők fe!;
c) a kicserélés végett benyújtott 5B/0-os földtehermentesitési kötelezvényekről tanúsítványok és ezeknek visszaszolgáltatása ellenében 10 nap lefolyása után az esetleg járó készpénz kiegyenlítéssel együtt az uj 4*/o °s kötvényekről a m.\'kir. Pénzügyminiszter által kiállított ideiglooes elismervények adatnak ki, melyek 1889- ápr. IS-tol keüSve végleges 4%-os kötvényekkel kicseréltetnek ; I.
d) az ideiglenes elismervények, valamint.a végleges kötvények kiszolgáltatása ugyanazon kicserélési helyen történik, a melynéi a kicserélésre rendelt kötelezvények letétettek ; *•»
e) az 1889. május 31-ig át nem vett 4r/o03 földtehermentesitési kötvények ez időn tul
az átvételre jogosultnak számlájárr. és veszélyére aY illető kicserélési helynél marad- u nak letétben. \' q
6. Az A) betűs, valamint a katonai házassági biztosítékok gyanánt kötvényezett földteher- q m ntesitési kötelezvények tulajdonosai kötelezvényeiket a fennebb körülírt eljáfás szerint, azon q fizetési hely közvetítésével küldik be a m. kir. taioZteth^mentestíési alap-igasgatóságho* q ticserélés végett, a mélynél a kamatfizetést nyugta ellenében kapják. i -q
Budapest, 1889.január I6án.
Magyar kir. P^zfigy.iiilBÍsftteriain: X
106 frt 63 krral. .
ÖOOOOQCXMP^^
— - ^veaméfyfa.—.... —......— _ ¦¦- —, — — — —---, _,..... _.___
Wa>aUu Xaatd k6oyni|8«péÍiái^ í4a«v-jk4AÍaaáa.