Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.3 MB
2009-11-25 08:07:30
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
963
3361
Rövid leírás | Teljes leírás (312.84 KB)

Zalai Közlöny 1889 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZ8A, 1889. február 2-án.
Elöfixtl&ti ár
¦ z> '¦¦ érre ... 5 frt — — tel erre . . . . 2 fr SO kr ? egyedem; . - . 1 írt 25 kr Egyei izim IQ kr
HIRDETÉSEK - hnáboi peiitiorban 7. múodsior s. i : ¦.. .• :. további lőrén L> kr. NYiLTTÉRBEW
petit lorouként 10 krárt vitatnak (el Kincstári illeték f;v'.-.-
.7 -1 -y'} kr. nteteodők.
5-ik sza,m
HiiszoiinyoIczadik évfolyam,
A lap Kellemi -4szét illető koile-j
ínyek a fxe• k-íz:öaéghez, aoyagi résrét illető köztemöoyek pedig a kiad(íhiv»calhoi bérmentvéj int«*eodök : yagy-Ka nizsil n tak»ríkpérjstirj épület.
Bú'r
io-
Kéziraiok vissza nem küldetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi iparbank*: a „nagy-kanizsaidnkéniQs tűzoltó-egylet a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület1 nagykanizsai keresttény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai \ izr. jótékony nÖegyletu, a „szegények tápintézete", a „nagy-kanizsai tiszti-imsegéiyzö szövetkezet*,a „soproni kereskedelmi s ' íiOT&amara" nagy-kanizsai külválaszimányának hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmu'hetilap.-
Balaton-Füred radivivus.
Magyarország balneológíai viszonyai," s külőuősen közegészségügyüak érdekei a fürdő- és gyógyintézeteinkre vonatkozó koronkénti tájékozható közleményeket nemcsak kívánatossá teszik, hanem éppen szükségessé is. Fürdő- és gyógyintézeteink közt ugy a kedvező fekvés, mint a győgy-eró tekintetében Balaton-Füred előkelő helyet foglal el, s a „Pester Correspondenz* azon helyzetben van, hogy ez a fürdőhely a már megkezdett újításokból, valamint a fürdő évad alatt a közönségnek nyújtandó fcellemességekról, kényelemről és egyéb czélszerü berendezésekről a következőket közölheti:
Balaton-Füred gyógyhely már regényes fekvése és a természet dus adományai következtében annyi ter-mészetesjgyógyhatánynyal bír, hogy rendeltetésének okvetlen megfelel akkor, há valódi fürdő és gyógyhelyivé fejlődik. Ezt senki sem tagadhatja meg tőle. Egy évszázad lezajlása után, a mult nyáron á bukás szélén állott. Hogy miért? az a hírlapokban annyiszor mondva, s ostorozva is volt, hogy ezt e sorokban felemlegetni fölöslegesnek'tartjak. Annyi tény, hogy nem felelt meg a kor igényeinek. Scükal érdekesebb tudomást szerezni arról, hogy mit .szándékszik tenni a tulajdonos Szent Benedekreud a délből, hogy Balaton-Füredet a pos-ványból kiemelje, ujjá alakítsa, hogy Balaton Füred főnixként föléledjen hamvaiból, a kor igényeinek megfeleljen s uj hírnevet vívjon ki ma-gáuak az európai fürdók és gyógyhelyek sorában.
Tetemes összegeket áldoz'az apátság, mely a pannonhalmi központi kormányzó, Kovács Abel gondos belátására van bixva és ki tüzetes tanulmány tárgyává tette e valóban kényes ügyet.
Mindenek előtt a fürdŐintézet egész területén létező utak és sétálóhelyek a legjobb karba helyeztetnek már most. A dombokat lehord-jik, a 'Télgyeket kiegyenlítik; szemsértő helyek leromboltatnak és kellemes egyöntetűségbe hozatnak. ' ígen~inevezetes és fontos ujitás az \ij és nagyszabású vízvezeték, mely a fürdőhely kertjeit és útjait kelló vízmennyiséggel fogja ellátni és pormentessé tenni, és a házi szükséglet különféle czéljaira szolgál.
A szabad terek, s hol csak lehet, béí&sUtatnak, élóvirág-szócyeggel láttatnak el, ezen felül a pázsitra nagy gond lesz forditva. A hires rózsák nagv mennyiségben szaporittatnak.
A balatoni .régi uszodát most romboljak szét, hogy egy nagyszerű modem h degfürdóháznak adjon helyet. Ebben gondoskodva lesz minden csiny és kényelemről. Ez ujitás minden fürdővendéget kellemesen tog meglepni.
Ha az apátság a szomszéd birtokossal meg tud egyezni, a mi igen kívánatos volna, akkor n tóparti sé-j tány tetemesen meg fog hosszabbittatni. |
A régi fürdőház és nagyvendéglő újra lettek tetőzve. Az előttük állott s mintegy hozzájuk ragasztott boltok s bódék leromboltattak, fáknak s virágszőnyegeknek csinálván helyét.
Az ó fürdőház gyökeresen át lesz alakítva. Az nj fürdőház folyósója keresztül iesz vezetve az ó-fürdőház >n a födött sétányig. A gyógyforrásig szintén födött ut fog vezetni. A ven dógek tehát esőben is szárazon mehetnek az éttermekbe, Kávéházakba s a forráshoz. A forrás körül cze-mentburkolat lesz alkalmazva, s a ház fölé uj tetőt épitenek.
A vendégszobák teljesen átalakíttatnak, s uj bútorokkal fognak elláttatni. Cj lépcső fog az emeletre vezetni és a folyosók czement-táb-lákkal lesznek borítva.
A meleg fürdőknél is czélszerü változtatások történnek. A Schwar-czer-féle pezsgő-fürdők hattal szaporítva lesznek. ^
Az Ó fürdőház földszinti lakásait csinos boltokká alakítják át. — A gyógyszertár ott lesz, á hol eddig az igazgatósági irodák voltak elhelyezve. A szobák jobb karba hely«z tétnek, a folyósókat czementlapokkal fedik. A kapubejáratnál és az ebédlőhöz vezető lépcsőn szélfogó üvegajtók fogják védeni a vendégeket a kellemetlen léghuzamtól.
;A posta- és távíró-hivatal a nagy-vandé^fogadóba fog áthelyeztetni.
A gyógyfürdő egész területe jó és czélszerü világítással lesz ellátva. *
^Mindezen nj tások már készen s teljes díszben fogják az évad kezde tén fo adni az érkező vendégeket.
Jobb s kényelmesebb közlekedésről ís van már gondoskodva. Az uj .Balaton-gőzhajózási társaság" gondoskodott már arról, hogy a déli vasút-társaság majd jutányos áron különvonatot meneszt Siófokig. A asüti vágány a kikötőig fog meg-:óss zabbittat ni.
Az már köztudomású dolog, hogy egy uj, kényelmes hajó fogja átszállítani a vendégeket Siófokról^Füredre és vissza. ' ^
Nagyjában és lényegében — írja a „Pester Correspondenz" 1— ezek lennének az újítások és átalakítások.
Nem kevésbbé nevezetes, hogy az uj igazgatóság reklám tekintetében is mindent el fog követni, hogy Balaton-Füreu jó hírét a külföldön is terjessze, illetve helyreállítsa.
Ezek után úgyszólván hazafias kötelessége lesz az ' Örvostanároknak és orvosoknak, hogy ezt a hazai gyógyfürdőt kellőleg méltányolják és pártolják.
Tudnivalók.
— Szölőszetl tanfolyam- A föld-mivelés , ipar és kereskedelemügyi m. kir. Minister ur 0 uagyméltósága f. évi január hó 4-é:i 61245 888. szám alatt kelt magas intézkedésével 14 napra terjedő tanfolyamok tartását rendelte el, melyekeu első sorban a környékbeli birtokosok által odaküldendö viuczellérek tyerjenHí gyakorlati és elméleti oktatást. — E tanfolyamok tantárgyait képezik.\A phylloxera elleni védekezési eljárások gyakorlati és elméleti ismertetése és azoknak a tanfolyamot látogatókkal leendő begyakorlása, és pedig: 1. A. szénkéneggeli gyérítés. A gyérítés hatása rövid útmutatással arra nézve, bogy ezen eljárás minő talajviszonyok között alkalmazható sikerrel és mennyibe kerül ezen eljárás holdankint.
2. Az amerikai sző öfajokkal való Védekezése JÉJ Az amerikai szőlöíajok ellenálló képességének és ugy az alanyul, mint directtermelésre ajánlható szölőfajoknak ismertetése; fc) azok iskolázása .s a nehezen gyökerező fajok gyökereztetése. szaporítása; c) az ojtások módjainak ismertelése; d) a dírecttermö és ojtYányokkal való telepítési rendszereit ismertetése, kezdve a földforgatás különböző módozatainak ismertetésétől. - az állandó helyeikre kiültetett ^főkék heréléséig' — ide értvea^rágyázást is. A szükséghez képest:
3. A homoktalajok szőlővel való beültetése: a) a homok phylloxera mentesítő hatása; b) a homokon szaporításra ajánlható szölöfajok; c) a homoktalajok szőlővel való betelepítése különös tekintettel a homok megkötésére és trágyázására, a sor és töke távolságok és azok irányának" meghatározása.' Ily tanfolyam f. évi február hóban leend rendezendő a helybeli állami amerikai szőlő telepen"' — alulírott vezetése alatt. Atanfölyam kezdetének napja közelebbről közöltetni fog, addig i3 tájékozásul szolgáljon a következő: a) a tanfolyam hallgatói nem kötelesek azon az egész 14 napon át résztvenni, hanem a vezető belátása szerint —. csakis 4—5 napig, vagyis addig, mig az illetők az ismertetendő dolgokat kellően elsajátították; b) a jelentkező vinczellérek, vagy munkások egy ré.-ze a tanfolyam alatt, a telepen szokásos napszámdijat is kaphatnak, ha és a mennyiben munkájuk által erre érdemeseknek bizonyulnak; c) vidéki jelentkezők részére — a telep vezetőség előleges megkeresés mellett — esetleg szállásról is gondos-
kodva leendő— Székesfehérvár, 1889-jsnuár hó '19-én. Deák Tamás, a m. kir állami szöíötelep vezetője. — Laptársaink figyelmébe, ismertetés czéijábói ajánljuk a feuti sorokot.
— Adóleengedéa elemi csapások I folytán. Az elemi csapások által okozott károk felvételének "megállapítása körül követendő eljárás szabályoz*-a tárgyában a pénzügyminiszter körrendeletet bocsátott ki. E rendelet szerint iz^lemi károk esetei a káresetek bekövetkezésétől számított 8 nap alatt mindenkor Írásban az illető földrészlet tulajdonosa által közvetlenül a kir. adófeiügyelönél vagy azon község elöljárósága-utján jelentendok be, melynek határához a megkárosított birtokrészletek tartoznak. A szabályszerű határidőben bejelentett valamennyi elemi káreset a helyszínén bizottságilag felveendő és szabályszerű tárgyalás alá vonandó. Az árvíz által okozott károknál a károsodás bekövetkezésének időpontjául az a nap teki'itendö.amelyena mederből kiömlő vizár az elborított ártéri területen legmagasabb állasát érte el, tehát a káresel bejelentésére kitűzött 8 napi hataridö-azon naptól kezdve számit. A tartós szárazság és a rovarok pusztításai által okozott káresetek szántóföldeknél a károsult termés betakarítása idejének kezdetét megelőzőleg legalább is ló nappal és a rovarok, mint jelesen a Tortríx pilleriana és Phylloxera vastratix által okozott károk szőlőknél legkésőbb az illető év augusztus 1-ső napjáig jelentendok be. A bejelentés vételétől számitott 3 nap alatt tartozik a községi biró (városi polgármester), a helyszínén szemlejegyzőkönyvet vétetni fel s azt a kárbejelentés csatolása mellett, azonnal és legfeljebb 3 uap alatt a kir. adófelügyeiöhöz beküldeni- Az elemi csapások elbírálására nézve: a föld árja által okozott kár, valamint a tartós szárazság által okozott kár csak a szántóföldekre nézve jöhet figyelembe. A fagy által okozott k.ir a szoloknál csak akkor szolgáltathat alapot az adóelengedésre, ha a fagy a növényi élet megindulása után következik be. Áz elemi kár felvételénél és megállapítása körül'követendő eljárásra nézve : Ha az elemi csapás valamely földrészletet csak részben károsított meg, a kár mérve csakis azon részre nézve állapítandó meg,"melyet az elemi csapás ért. Az elemi csapások által okozott kár mérvét a kárfelvételi bizottság szótöbbséggel határozza meg. A kir. adófelügyelö köteles
Tárcx a.
A végsőn.
Mikor hideg-ágyon Fekizem majd gyász alatt, 3 eljöttök utolján Jdegiitni arexomat.
Ha autt gondolnátok, — Gondolni- nem bánom — Hogy tán csak tetas-halál, Ét n«m Ör5k álom. —
Zengj.tek fölöttem, Zengjétek el legott Í.elkeai ixeat imáját: Á dicio ,S : i i i ;
Ha Után iifi azirem Erre lom ébredőé, --Bátran kiribettek Sirom éjjelébe.
haJG\TósAndor
DourakofT tábornok, reggelije/7
Irta: B. DONÁSZY FERENC/.
Szakadatlan dörögtek az ágyuk és zúgtak a harangok a kiewi templomban, s a díszbe öltözött katonaság üdvözlő sortüze ropogott a székesegyház főterén, s a templomi ének véghangjait elnyelték a hurrah kiáltások ezrei.
A házak fel voltak lobogózve, a lakosság pedig ünnepi ruhában tolongott az utczákon,-megbámulva a katonai parádékat, s versenyt kiabálva a diszszázadok 1hurrahu-ival, annyival is inkább, mert lovas kozákok, rendőrök jártak-keltek nagyszámban a tömeg között, s záporeső hullott a kancsuka ütés a hátára vagy
vitték be a börtönökbe azt, ki nem kiabált torkaszakadtából, s nem lelkesült a felség nevenapján ....
A „fehér czár" nevenapját ünnepelték óriása birodalmában s a nagy Kiew város minden tisztje c minden elsőbb f rangú hivatalnoka meg volt hiva ez ünne-' péiye^alkalomra DourakofT tábornak térparancsnok és Kiew város teljhatalmú kormányzójához reggelire, hogy mint minden évben, agy ebben is, meghallgassák a tábornok hagyományos toSstját, melyben nemcsak örökké tartó életet, egészséget s boldogságot kívánt urának, a felséges czárnak, hanem elmondta azt is, mik egy loyalis orosz-alattvalónak a kötelességei a felséges czár és a trón irányában, kikelvén rettenetesen a nihilisták, a külföldről becsempészett lázító iratok, minők; ,Az ember és a föld
_ koronás bálvány;" „Az emberiség ^ászervezése;" „Alkotmányt kérünk" stb. becsempészöi és .felségsértő olvasói ellen, fenyegetvén őket Szibériával, Urallai, ólombányák és kancsukával s más efféle muszka unicumbkkal.
E hatásos toastot azután minden kiewi lapnak belüről-betüre közölni kellett az olvasók épülésére.
A tábornok agglegény lévén, meg aztán egyéni passióból is, mindig maga í gondoskodott a reggeli kellékeiről.
Most is, mikor.megelégedetten végig tekintett a nagy hosszú asztalon, a a szép azámu üvegeken, hoszankodva vevé észre, hogy- a csemegét kifeledte a reggeliből.
Gyorsan élékiáltotta bizalmas inasát, egy doni kozákot, ki alázatos, vak engedelmes volt, mint egy betanított eb, s talán nem is sokkal értelmesebb, s nagy
sebbel-lobbal ráparancsolt, hogy a lehető leggyorsabban hozzon négy nagy doboz szardiniát, ugyanannyi szultán fügét s narancsot, s a szardíniákat és a fügét bontsa fel s külön-külön négy-négy tálba rakva, helyezze tetszetősen az asztalra.
0 maga pedig a mellék terembe sietett, hogy az összegyűlt vendégeket addig mulattassa. ¦ t-
A. kozák ugy tett, mint parancsolva volt. Nem ügyelve semmire, anélkül, hogy a felszolgáló inasoktól kérdezte volna, felfeszegette a szardiniás doboüokat, felnyitogatta a fügés iádácskákat, s tartalmukat a tálakba osztva, elhelyezte az asztalon, s azután jelentette a tábornoknak, ki erre vendégeivel a reggelihez Ült,
A vendégek nagy része először csak lopva, utóbb egész kiváncsian nézegette a csemegés tálakat, néhányan egymásra kacsintgattak kérdőleg, de mindegyik csak a fejét rázta, mert sohasem látott még ily furcsa formájú csemegét.
Egyik azt gondolta, hogy a czár üdvözletére irt versek, kinek éppen nevenapját ülték; a polgármester étlapnak nézte, a tisztek nagyrésze pedig becsomagolt ezukorsüteményéknek tartotta, csak azt találták átkozott furcsa ötletnek, hogy nyomtatott papirosba vannak csomagolva.
Valóságos tetszésmoraj zúgott végig a hosszú asztalon, mikor a városi főbíró, nem állhatva ellent kíváncsiságának, a tábornokhoz fordulva, megkérdezte, mik vannak azokban a papír burkokban ?
— Igazán nem tudom, szólt meglepetve a tábornok.
A föbiró felvett egy csomagot, s kibontva olvasá: „Az ember és a föld." Dóbrakoff szintén kibontott egyet s elhűlve
látta, hogy az meg az „Az emberiség ujjá szervezése," „Alkotmánytkérünk" czime-ket visel.
:— Ki merészelte ezeket az átkozott lázitó iratokat az asztalra tenni? orditá neki veresedve. «¦
A másik oldalon pedig a vendégek mohón bontogatták ki és olvasták a tiltott nyomtatványokat.
— Ki merészelte ezt ide csempészni? dühöngött a tábornok, hisz itt Összeesküvés forraltatik . . . nálam ... saját asztalomnál. Hallatlan, hogy történhetik ilyesmi a fólség nevenapján?! '
A kozák feszes léptékkel a tábornok felé tartott, s katonásan megállva, jelenté:
— A szardíniákat és fügét én hoztam, s tábornok ur parancsára elhelyeztem -az asztalon!
A tábornok rákveres lett dühében:
— Ki beszél itt fügéről és szardíniákról, ordított a kozákra, tikarodj! *
A kozák tisztelgett és sarkon fordulva elment.
— Rendőrfőnök ur, a legszigorúbban kutasson, Önt teszem feleiőssé, bogy ezek az asztalra/ kerültek, s ugy vágott e szavaknál egy csomagocskát földhöz, hogy lapjai szerte repültek.
A kozák újra megjelent:
— Én parancs szerint helyeztem el a szárdiniákat és fügét, a mint látni méltóztatik, jelenté tisztelegve.
A tábornok most már tajtékzott dühében :
— Hát szárdiniákról beszélek én. te víziló ? Rögtön, huszonöt kancsukát kapsz, ha mégegyszer fügéről és szardiniáról beszélsz. Marrsch 1 !
— Honnét kerülnek ezek hozzánk ?
Az bizonyos, hogy külföldön lettek nyomhatva, jegyzé meg csillapítólag a polgármester. . , ' Ez csak olaj volt a tűzre, mert a tábornok már nem is emberi, hanem vadállati hangon recsegte, Öklével, ugy az asztalra csapva, hogy tánczolt rajta minden:
| — Jtt nem az a kérdés, hanem az, hogy ki rakta e tálakba bele?
A kozák megint előtte termelt és ; salutált:
— Én raktam bele. tábornok ur!
j Az egész vendégsereg elhűlt, de legjobban a tábornok. J'
— Tudod-e mit tettél az asztalra, j gazember, összeesküvő, felségáruló, riadt
a kozákra.
j — A szárdiniákat ás a függét, feleié ez mereven.
-Mit? W
— A szárdinákat és fügét, melyeket kegyes kezeibeo méltóztatott az elébb tartani, s melyekből most méltóztatott olvasni.
— Aha, eszmélt a tábornok, nemde azt akarod mondani, hogy a szardínia doboz- és a füge ládácskákban voltak-ezek a papirosok és te azt hitted, hogy halak és fügék?
— ügy látom hibáztam, méltóságos uram, de nincs hal a Dmeperbeo, mit ne ismernék, még a Don halait is elő tudom számlálni. Méltóságod azt kegyeskedett parancsolni, hogy hozzak négy skatulya szardinát és ugyanannyi szultán fügét, s azután tálakba osszam szét ezek tartalmát A tartalom egy részlete méltóságod elölt van.
— Menj rögtön az őrjárattal ahhoz,
• HÜSZONNTOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 2-án.
a beérkezett jegyzékeket átvizsgálni s a kárfelvételi bizottság elnöke által tett észrevételekkel való összevetése mellett, elbírálni « ehhez képest az elengedendő adóösszeg mérvére vagy az adóelengedés megtagadására nézve első fokú határozatit haladéktalanul meghozni.
Az egyházi közigazgatás kézikönyve
czimü nagy munkából, mely összes egyházaink közigazgatását és a felekezeti iskolajogot inai érvényben tárgyalja, megjelent az I—XII és I—517 lapra terjedd első kötet. A kézi könyvszerzője Eötvös Károly Lajos kir. tanfelügyelő, kiadója Hcrnyánszky Viktor akad. könyvkereskedő, kiűek sajtója tiszta nyomásban, csinosan állította ki a füzetekben megjelenő müvet A. Bevezetést irta Beöthy Zsigmond ktr. ítélőtáblai ny. tanácselnök és főrendiházi tag. ki e-könyvet „olyannak tekinti, mint egy rendezett park erdőségét, melynek egyes fái természetük és alakjukban különböznek ugyan egymástól, de összeségükben a rendszer összhangó szépségét képezik.11 ^
Annyi bizonyos, hogy még igy rendszerbe loglalva. igy összesyüjue nem volt egyházailik köz igaz gatísának ezer meg ezer agaboga, mely együtthatásában közjogunknak ia jeieatékenv részéi alkotja s magánjogi érdekeket is számtalan ponton érinti. Ez, és a különböző egyházaink közigazgatásának egymásra vonatkozása és kölcsönös, mély hatása emeli jeleciöségét a munkáuák.mely először tárgyalja együttesen hazai egyházaiuk külynfejlett Jgaz-gatási jogát. Hogy mily rengeteg anyag s mily adathalmaz várt ily rendszeres földolgozásra, mutatja az idézetek, hivatkozások és u;al*i>ok szama : több- mint 8ÚO törvény, kir. ieirat, kormányrendelet, zsinati szabályzat, föpásztori körrendelet stb. szolgáltatott tételes addtot a kézikönyv első kötetéhez.
A beosztás következő. A bevezetésben közéletünk kitűnősége. Beöthy Zsigr mond. az állam és egyház között való viszonyról és arról értekezik, mennyire szükséges a különböző hitfeleke/eti egyházi intézményekre vonatkozó (örvények pontos és lelkiismeretes admiuistrativ végrehajtása. E agyelemre méltó komoly intés után az I. könyv három része 22 fejezetben-a bató-ágokról szól: kü^öuös érdekkel bírhat a kathoiikusokra az erdélyi püspöki megye autonóm kormányzásának tüzetes ismertetése. A II. könyv öt része 10 fejezetben a lelkészi hivatal teendőit tárgyalja. A III. könyv a házasság s törvénykezés sokfelé ágazó szabályait sorolja három részboi és G fejezetben föl. A IV. könyv négy része s 17 fejezete a leikészi s fópapi javadalmak meghatározásával foglalkozik. Az V. könyv az egyháziak hagyatékát tárgyazza. A még ezután megjelelendő függelék az időközben fölmerült vagy földeritett változtatások és a legújabb rendeletek közlésére van fen-tartva. Végre a nagy mű használatát, kezelését fölötte megkönnyiti az „Idézetek, hivatkozások, utalások' czimü fejezet, és a .Betűrendes Tárgymutató."
Az Egyházi Közigazgatás Kézikönyve anyagának minden czélzatosság és elfogultság nélküli tárgyalása mellett is kétségtelenné teszi amaz érdekes, állami fejlődésünknek egyházi életünkre kiváló
közjogi befolyását igazoló tényt, hogy Magyarország összes egyházainak közigazgatása ugy köz-, — mint egyházjogi tekintetben, és oemc3ak egymáshoz viszo-oyitva, de a külföldi test véregyházak hatalommegosztási irányelveit, kormányzási formáit, eljárási módozatait tekintve is : önálló alakulatokra vezetett. Álmagyar nemzeti szellem minden egyház istitutióit áthatotta, minden egyházban speciális magyar közigazgatást teremtett"
Az egyházi és politikai közigazgatás minden fokán néikülözhetleií kézikönyv megrendelési ára a második kötettel s a még megjelenő fü/etek portómentes postai szétküldésével G forint : t-sy füzet ára 30 kr., ui első-köret kikötési, táblája 40 kr. • A megrendülök a II. kötettel ingyené^ j mellékletül egy l-ondosan szerkesztett 1 diszes kivitelű, sok -zinben nyomott nagy [Egyházi Köziga/g.itási Térképet tskapnak.
I
CSARNOK *
Borsári NvnNtits Brnó
Zalavármegye főispánja.
Régi nemes család, mely nem csak a harcz . mezüjéu ? a megyei élet terén, de a szépművészetet kertjében is nevezetes férfiakat adott a hazának.
Ki ne emlékeznék a hírneves és virtuóz hegedűművész Svastics Já ?osra,. ki az ötveues években hatalmas játékával a nemzeti érzület ápolására oly nagy befolyást gyakorolt, igazi hazafias érzelmével s utánoz hatlan költóí magasztosságával az ország nyomott hangulatát, a nem zet keservét oly páratlan mérvben enyhítette, főleg mikor fiával a kitüoo zongoraművészszel. Zala vármegye jelenlegi főispánjával, művészi körutat tett, IcirhátlaD lelkesedéssel fogadtatott mindenütt. Mint a vigasz angyalai üdvözoltettek.'
Egy másik Svastics pedig a történetírás terén tett szép és nevezetes szolgálatot e század elején, kitol az annyira elterjedt „Magyarok esmérete" czimü hazai könyve maradt fent.
ZaLavármegyc köztiszteletú főispánja: Svastits Benő atyja Bocsári Svastits János, a koszorús zeneszerző s hegedűművész volt. meghalt Keszthelyen 1872-ben ; anyja Csertán Krisztina, meghalt Zala-Egerszegen 1SS7. január lö-én. Testvérei: Ilona, Varga Imréué f. K ároly kauizsajárási főszolgabíró, K o z a férjezett Spur Jáuosné. Hugó és Emília. Juhász Kalmáuné. Beuó a harmadik szülött volt.
Iskoláit Kagy-Kanizsáu kezdette és Győrött végezte. A f-zabadságharcz alatt houvédhadnagy volt s Klapka alatt a komárumi capíEulátióbau vett részt.
Hos^;«bb ideig a ,Zalamegyei Gazdasági Egyesület* nek titkára volt, a hol szívós k'ítanássál, munkaszeretettel működött. Nagy Farkas után a zala-egerszegi járásnak fó-szolgabirája lett, majd- a megye főjegyzőjévé, 1878 bárt pedig alispán-jivá választatott meg, 1886 év végén ö Felsége' legkegyelmesebben főispánná nevezie ki, mely kinevezés, osztatlan örömiuei fogadhatott s iu-stallatiója általáuos üunepélye-séggcl történt.
f86ü" ban nősült, honleányi erényekben tündöklő, ¦ szelid s angyal-jóságu boc^ári Svastits Paula lett a neje, kivel a leggyengédebb családi boldogságot alapította. Gyermekeik : Benő. Pá! Imre. Kugenia, K-tza, Mihály, Gyula és Jenő.
A zongO'ánmesterileg játszik, az első részbeni oktatásr Bécsljuu a szt.-István l'jmpiom karnagyától nyerte míg a mágasb xenei k i képzésben Erkel Ferencz tanítványa.
Családi életében példás és a leg szeretőbb atya, bararság-izcrecő. finom társalgó, nyilt s ö>zinie jóakar.ga szegéuuiek, g.izdagna'i egyaránt.
Szorgalma ernyedetlen, irálya mag.i--röptü, virágzó s tömör. Beszéde nyájas, rouzö s leereszkedő. Megyéjét véghetetlenül szereti, vi szonyait kitüQÓen ismeri; működésében szigorú és pontos, gyors és erélyes. Szóvai a tehetség és jellem, a munkaerő és figyelem oly erős őísz-működésben központosult nála, hogy főispánná lett kinereztetése után tett megyei kőrútjában méltán kitört mindenütt a mesterkéletlen lelkesedés és közőröm.
Altrlános tisztelet-, és szeretet környezi L óhaj juk, hogy ez érzetben méltólag koszoruzottan ZaUvár-megye javára, édes hazánk diszére sokáig éljen !
BÁTORFI.
Ez t-lctr»jz mutatráiiy Somogyi Zsigmttnd „Magyirorwig Uiapiajü Szent-Istvátitó. koránkig- <ei(nfi na§,vb«t*fi ét sajtó alatt teTÖ muukijibú!. Szerk
f ben raegnemUrthalU. Ujabb közgyűlését február 10-én tartja meg.
E i r 0 k.
RudoSr trónörökös
— Koronás királyunk, koronás királynénk és legmagasb családját a legmélyebb gyász érte Rudolf
4róuörokös hirtelen elhalálozásában. A szülők öröme, a nemzet reménye, országunk büszkesége —nincs többé! Trón helyett ravatal! Éjenzés helyett ima száll ajkainkrólés gyá<z-kooy rezgszemű k'nen. Akirályicsa-lad gyászában az égés* magyar nemzet osztozik! Lipunk bezártaig nem tudunk eligazodni a hirtelen halál neme irányában. Egyik lap s/iv.szélhüdést, másik lövés által okozott halált eml-iget. A hivatalos lap ezt irta: — „A sorsnak megren ditö csapása érte a legmagasabb uralkodó házat, az osztrák-magyar monarchia összes népeit, minden magyart, minden osztrákot. Rudolf trónörökös, kit miiult-uki szereiéit és tisztelt — in-^h.ili. — A király és királyné 6 Felségének hón szeretett fiak, títefania fróiiörökösné a szerető hitves eledének boldogsága, Gizella és Mária- Vaiéria föherc/eg-nöknek szeretett fivérük az uralkodóház összes tagjainak bü-zke.-ége, a hü-éges népek reménysége, életé nek virágjában, tevékenységének teljes erejében, korai sirba szállt A mmiavchia néj»;*i legmélyebb gyász-sza! eltelve és fájdalmas s'.ivvel, a a trón felé vetik haaWmányos szeretetükben és. hüséíiben tekintetüket és mindnyájan egyö t :izon ben.-Ő
-imát rebegik: Isten adja meg a szen-tett uralkodóijainak és az egész uralkodóháznak e nehéz órában-a vigasztalást, melyet a/rembei^szó, még ha milliók ajkiról hangzik is, megadni nem képes." Az uralkodó ház iránti hagyományos hűség jeleni Nagy-Kanizsán számos gyászlobogó
.hirdeti a mélyen érzett közrészvétet, nevezetesen: A városháza, hunvéd-laktanyK, törvényszék. Polgári Egylet, Casino, Társas-kör, Óvodák, Osz^rákmagyar bank fiókja, Ipartestület, csendőr-parancsnokság, fő gymnasium izr. hitközség, tűzoltólaktanya, tpénztárak, posta- s fávir-(Jaiiivatal, Knorízerszálioda stb. épületen. .
—. Heti biztosok e héteii a Ki.MÍed-neveló egyesület óvodáiban a választmány kebeléööi bzukits >ándori'é és Eöwiijger Friderika uniók.
r-*Az iparos ifjúság Önképö, se-gélyzo- es rokkant pénztár javáia tar ott alapunk múlt számában bőven ieirr műkedvelői előadás bevétele 413 frt 83 kr. volt, a kiadást 173 frt Hí krt levonva, tisztán maradt 230 frt 99 kr. A felulfi/.e-és 22 frt 23 krt tett ki.
— A tiszti önsegély/ó szövetkezet január "27 re összebivott évi rendes köz-yülését a tagok csekély számbani megjelenése miatt az alapszabályok érteimé-
ki ezeket árulta, kisérd ide s inig kihallgathatom, addig zárjátok az örszobába.
A reggeli természetesen nagy indig-nátió között folyt le. A- tábornok elmondta ennek daczára is ismert toastját, csakhogy alefolyt eseményt is beleszőtte,sdicsöitette a szardiuiás dobozokat, mik egy országos complott feldezésére vezettek.
A reggeli után vallatni kezdték a kereskedőt.
Ez esküdözött égre-földre, hogy ¦ ő mit sem tud az egészről, ö a sardíníákat Londonból kapta, s az első, eset, hogy a sárdíniás dobozban tiltott nyomtatványokat találtak. . '
Mikor a szóbeli vallatás, kérés, fenyegetés nem használt, egy hatályosabb eszközt, a kancsukát vették elő.
A huszonötödik ütésnél a kereskedő elájult, de mást még se vallott, minthogy ártatlan.
Ekkor nemcsak ezen. hanem Kiew minden kereskedőjének sardiniás dobozait lefoglalták, szigoru vallatóra fogva minden kereskedőt, a dobozokat felbontották : egyetlen egy dobozban sem találtak mást szárdin iánál.
f Ezután pedig kezdetét vette egy országos hajsza !
A vámhivataloknak az efféle dobozok továbbítása meg lett tiltva!
Az országban pedig egyetlenegy szardínia doboznak sem kegyelmeztek. Egyik titkos rendelet, a másikat érte, minden városbau elkobozták és felfeszegették a pléhskatulyákat, s a kereskedők kötelesek voluk minden egyes vevőt a kerületi rendőrségnél bejelenteni, aki csak dobozos szardíniát vásárolt, ezeknél
pedig éjnek idején szigoru házkutatást tartottak nem kegyelve még az ágyván-' kosohnak sem: ezeket is felfejt eget :ék titkos, lázító iratokat keresve.
Hallatlan brutalitásokat követtek el a hatalom és a törvény nevében.
Egy 1G éves gymna/istát, ki késével az iskolai padba faragta: „Éljen a Sardinia!' Szibériába küldtek; Így járt pár egyén is, kinek lakásán ily üres pléh-dobozekat találtak. Szcmi nejev élc/.lap szerkeszti három évre a Kaukasusba vándorol! csak azért, mert lapjában pléh helyett üvegdobo/Okat ajánlott a szardíniák részére.
Jobban féltek egy doboz sardiuiátói akkoriban, mint e*_iy Orsi ni bombától!
Ki tudja meddig tartott volna ezen hajsza, ha az akkori. Londonban franczia nyelven szerkesztett orosz forradalmi hírlap a „Szózat" rueg nem fejti Dourakoff szár-linia dobozainak törtenetét.
E 1-p az orosz _és lengyel menekül tek. száinüzöt.ek és azon forradalmi tit kos gyüldék és társulatok hivatalos közlönyé volt. mik 1862—03 ieagyelországi felkeléseket szervezték és készítették elő. s miktől London ez időben hemzsegett.
Noha az 1862-iki londoni világkiállítás nagyon megkönnyítette a forradalmi elvtársak érintkezését és e lap s különféle forrad dm. kiáltványok Orosz és Le.ig>el országba való csempészését, mindazon által már elébb is. a legszigorúbb kutatások és elővigyázat daczára — hihetetlen meunyi>égbeu — vitettek be. mindenféle fortélylvai. magába az Orosz birodalom szivébe ís, hol szintén forradalmat akar tak létesíteni.
— Xeghivó. Letenye fiatalsága f„ 1889. évi február hó 9 ikén Letenyén, a nagyvendéglö emeleri termében zártkörű ! tánczvigalmat rendez. Kezdete esti 8 órakor. Belépti dij szeméiyenkínt 1 frt. A vigalom után maradó tiszta jöv- delem a letenyei önkéntes tűzoltó egylet javára jforditUtjk; mely czélra a telülfizetéseket ko-zönettel vesszük-és hirlapilag nyng-Itázzuk A hüizyek szjvesk ed jenek minél ! egy.-zerübb Öltözékéén megjelenni. — A ;niei;bivó másra át uem ruházható és ki-jváiatra a jegyváltásnál felmutatindó. A : veudé^ek elszállásolás írói a rendező bi i zottság gondoskodik, j — Gyászhír. A ki hazáját oly hév-I vei szerette és mégis idegen tölifön kéuy-I telén az örök élet álmait nyugodni, t\ az j idegen ajkúak közt a tiszteletet, elisme-
llíába követett el az orosz kormány mindent, s nyúlt a legbrutá ísabb erőszakoskodásokhoz, minők az erőszakos ujjon-ezozások, a rettenetes vérfürdők, stbi oltak, hogy a lengyeleket megfélemlítse, nem használt semmit: a forrodalom szervezése folyt rendszeresen félbeszakttat-lanul. s ebben oagy része volt a „Szózat-uak\ és mellékleteinek,.
Az oro kémek egész légiója lepte el Londont, kik befurakodtak agyüldékbe is, de hiába jelentették kormányaiknak nem egyszer, hogy a nyomda és szerkesztőség a Chel>ea eniiyedik és ennyedik házszáma alatt van, s hogy a lázitó röpiratok szivarskatulyákban, levélpapír-dobozokban és pipere szappan szállítmányként lettek útnak indítva, nem tudták megkaparitani, noha a vámnál emberfeletti gondossággal vizsgáltak át minden efféle szállítmányt .
A forradalom szervezői nagyon jól tudták, hogy gyüldéikben kémekkpl együtt tanácskoznak. Vicém pro vice, nekik is voltak kémeik magukban a titkos rendőri osztályokban s embereik a vámnál és sohasem a jelzett'és elhatározott módon lettek a küldemények elcsomagolva, hanem ha a .gyüldében elhatározták, bojy a nyomtatványok szivarokként lesznek becsempészve, az utolsó pillanatban, mind szappan, gyertya, vagy más árukként továbbit! attak.
De hagyjuk magát a forradalmi lapot beszélni ! !
Miután leírta az egész reggeli U-fo-lyását, s azt a szigoru vallatást, mit a tábornok utánua tartott, igy végzi czik-két:
„Az égésében azt sajnáljuk,*hogy I annyi ártatlan szénved egy pánhivünk felületes eljárása miatt, különben csak ne vetítők a zsarnok kopóinak sikertelen •vadászatát, int* a hibás nyomon, is égy | véreb csökönyös kitartásával folytat, vér-[szomjus "áhitozásában." — Az a négyilo-boz szardínia, mi Dourakoff tábornok asztalára került, tévedésből jutott a vámon egy oly szállítmány kö/é. mely egy kiéwi kereskedő nevére volt czimezve. Hiszszük és reméljük, hogy szavunk ott sem volt sikertelen és „kiáltó szó a\ pusztában," , bár a tábornok tüzhalálra ítélte a „Szózatot" és mellékleteit, elveinek és czél-. jaink szentsége termékeny talajra találtak s kitörnek és eget kérnek, mint a hamu alatt lappangó' láng. ha e kiáltás dörög végig Lengyel-honból a Volgáig, s a Volgától a Kaukázusig: Le a zsarnokkal! Szabadság, egyenlőség és testvériség, s Oroszország a zsarnokság romjai felett fogja testvéri jobbját nyújtani a felszabadult Lengyelországnak."
A „Szózat" eme száma, hogyan, hogyan nem, a rendőr miniszter ur íróasztalára került a szardínia hajsza tetőpontján !'
Lett megint szigoru.-kÚtatáV és tanakodás! Először azt hitték, Jiagy a forro-dalmárok ezzel akarjak--a' figyelmet a sárdiniadobozokról elfordítani és csak azért ís erre fordították a legnagyobb figyelmet, de bár mennyi dobozt feszegettek is fel, xsak szárdiniát találtak és a „Szózatijaeg-teméntelen mennyiségben került ezután ís Orosz és Len^velországba.
rést oly mérvben érdemelte ki magának* mint közpolgár, az méltán megérdemli. ¦ hogy ar*ujonnati felhantolt sírjára ültessünk nefelejtset és legyen a sir örökkön élő tanúbizonysága annak hogy a ki oly szeretettel élt hazája, az emberiség é< a példás erkölcsnek, min: ö, az nem halhat meg soha, annak földi kimúlása életének ujabb fe!támadá-a az ösz'-rettei, testvérei, rokonai szivében. Január 23-fitts.érkezeit távirat foIyV.án~induitunk el Varasdra, a .Vademberhez" czimzett vendéglő', felkeresendő, hol feledhetlen halottunk már' a rvatalon aludta Őrök ámaít. A magyar iiémet és horvát feliratú koszontkka] di- } szí tett ravatalt körül áUottuk. s miként N'ióbe arcz.in: ugy ül; megkövülve ar-ezunkon U a fájdalom, mert n-m találtuk többé életben, kit vi-zont látni óhajtottunk ! A v.irasdi .Vadember' vidor kedélyű szállodást VYajdits 1. a feut! napnak esti óráiban hirtelen agyszélhüdésben elhalt, az al.g 40-ík évét betöltött öatal eníber minden további végrendelet nélkül távozott övéitől. Meg kell emlitenünk-azon szívélyes eljárást, mely szerint a várasd) kávésok és vendéglősök az általuk szokásos „áldozat" koszorúval járultak a temetés fényét emelni, mely valóban megérdemli a dicséretet. A magyar feliratú koszorú a koporsó liátulján volt feltéve, melynek szalagján e felirattal : „A kedves testvérnek és jó rokonnak." Az egymást oly hűen szerető tíz festvér közül a a legifjabb gyászjelentése a következő : megjegyezzük mint ritka esete-, hogy tiz testvér 40 évig a legsz-bb egyetértésben élt míg a hálái megszakitá a 1 ínezot Özv. Wajdits Imréné, a maga, ugy a boldogulnak testvérei é,-> számos rokonai nevében mélyen szomorodott sziwe: jelenti hőn s/éretett férje, illetőleg test«éaHfr Wajdits Imre „Vadember"-hez czimzett. varasdi vendéglős urnák élete 41-ik, bi;-dog házassásának o-ik évében rövid betegség következtében f. évi január hó 23-á^ esti fél 11 óiakor a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. — Az elhunytnak hült te--temei f. hó 25-én, pénteken foguak a va-rasdi róm. kaiÍL sírkertben örök. nyugalomra, tétetni. Az enges/telö sz.ent-míse-áldozat szombaton, f. hó 20-án délelőtt 8 órakor fog a pauliui templomban az egek urának bemutattitni. Kelt Varasdon. j ^n. 24. 1889. Aidás és béke lengjen pora; felett! Wajdits József, János. Nándor, Gyula, György, Károly, mint fivérek. Waj-dits Mária férj. Neusiedler Jánosné. Waj-dits.Jaoka férj. Maníuano Józsefné, Waj-dits Victoria férj. Amb u=/.t Nándorné mint nővérek. Wajdits Mária miut neje.
— Levélgyűjtő-szekrény állíttatott fel a Magyar-utczáb.in, a „Magyar Király" vendéglő átellenében. Az intézkedést üdvözöljük; örülünk mindig, a mikor a köönség iránt eló/ékeny figyelem tanu-síttatik.
—: A sümeghi népba;.k inult evi vagyoiikiinu.tiitásáí és mérlegét megkaptuk. Veszteség- és nyereségszámlája 18 ezer 410 frt 74 krt, mérlegszámlája 195'511 ftt Tó krt.. forgalmi kímutát-ísa pedig SGT^őS frt tüntet fel.
— A Balaton kő hajózása érdekében a közi. minisztériumban az érdekeit 3 vármegye^ küldöttei részvétele mellett megtartott ankét legkiválóbb eredménye az, hogy t. i. Kenése is kikötőt kap még ez év tavaszán s így megyénk 3 fürdőjének Almádi, Kenése és Siófoknak "rendes gőzhajó.-álló mása lesz. A .gőzhajó Kenése, Almádi, Füred és S-őfok közt máj. 15-töl június 30-ig naponkint egyszer, jul. 1-íöL augusztus 3 l-ig naponkint kétszer s szep^ tember 1-től 15-ig naponkint ismét csak egyszer fog közlekedni. A hajó állomása Kenése lesz. Innen indul reggeltnkint Almádiba onnan Eundre,.majd Siófokra. Siófokról Küreden s Almadin át megy Kendére L ott éjszakáz. Almádiban göz-hajóállomási várótermet kellemi építeni. A tihany-keszthelyi alsó Iíalitonon, a második gőzhajó cs;iÍc 1890. május 1-töl fog közlekedői. jj ^ *
— Keghivó. Az alsó-domborui olvasókör T8S9. évi február hó 9-éu a nagyvendéglö termében saját könyvtára javára a csáktornyai zenekar közreműködésével zártkörű tánczko*zorucskát rendez. Belépti dij: személyjegy I frt, családjegy 2 frt 50 kr. Fel ül fi zet esek köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatrilk. Jegyek válthatók: február 8- és 9-én Korber János m. k. postamester urnái és este a pénztárnál. Kezdete pont 8 órakor.
— Kis-Komáromban az országos vöiös kereszt-egylet ottani fiókja javára január 26-án zártkörű tánczestély tartatott, melynél a személy-jegy 1 frt volt,
! mégis a felülfizetésekkel együtt a tiszta Jövedelem meghaladja a száz forintot. Az . íelső négyest 18 pár tánczolta. Jelen vol-| tak Fülöp Kázmérné (Nagy-Kanizsa), Mészáros Antal né, Mariska leányával, Wei-senböckné (Nagy-Eécséröl^. nővére Tóth Mariskával, Cserhalmayné (Budapestről*, leányával, Pandúr Ferenczué (Sárszegrölt nővére Fülöp Katiczával, Lerch Antktné Tinka leányával. Kozlovszky Edéué ViJma leányával, Bendekovits Istvánné (Készt-
Melléklet a „Zalai Közlöny' 1889 ik óvi 5-ik szamához-,..
SiMLWk-fék wsMMfrm gépgyár rész vény-iá i\s/i súíí
Y'AKOSl IHÖDA i!» KAKTAI1: tri. vaozl Uörüt 57.
GYÁR és IGAZGATÓSÁG
VI. KulHÓ-oíio^iul IOOOjOU
GŐZ- ísJABUANTCNÉPi/i KÉSZÜLETEK
.SCIN.ICK.IV.I,. .„,(,.¦
KÉT- ós HÁROMVASÚ EKÉK. SCHLICK-féle szab .Haladás" sorveid gépek. ,
•-•zóravctő-gépek. ScklIckVéle «/,'()). Ituyol ektfk,
Schllck- os Vlnats-fele eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rögtörö hengerek szecakavágók, répavágok, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztitó rosták, őrlőmalmok stb
Az összes ekék tartalékrészei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltételek. Legolcsóbb árak. • tfíT Arjogyzékck kívánatra Ingyen én bórmcutve.
JEGYZET. Van ikarancAuk eaetroel. t. ck. fúl, tliarAtaitik („-„„„a tudomiaAra lio.nt. hORy noha a VI. vAcal.-körill !>7. 'in. a 1.'v0 Irodáink legna«ynlili réSlet a kttls,, váu.intnn IfWfi KyArt I¦¦ |,iili,. holyBItiik &l, mhiilaaunaltal l. lUleltiar&taink kAíiy'ölríie érdé-kélnn isjíy vAro.i irotlAt tartttuk fenn, valamint, hogy ugyanott éniu'.ji „r.ikkuinli agi ^,1,1,ül raktárt li'li,sitfitllnk
lítvAM tlmolattcl
354G 1^-18 A Sohllok-fólo vaBöntödo 6b gópgyivr róazvónytilrBaaág igaBgatÓBBgo.
++++++++++++«•*
Préselt szalmát
esszén át vaggon számban mindig , ,l v o b z
FRANKL IGNACZ 353G 2—3. Sopronban.
+++++*+++++++ +
ABuULAC-I APÁTSÁG (Fri
'Doni MaÍH'KLuNNI;, pnur . Fíitisztctcnilö Benedek renili aiyái
FOGViZE, fogp0ra és fiígpastaja
. Al'Xi'li ÍREM : fftttlfftJ 1830, t.owioii tX34 A loermaíraaao'b kllüntotóaolr,
Fel találtató le [["^'^"V1 '
« A ]ViiÍ.-/li'lvii.|<; Win' li'kivmti utyák Ibgvi-
Zl'lll'jk IlilH'/.llilliltil, ll!l]p«.|lkÍllt II l'Hill IV |-SI']l|)Ct ¦Vf/líi1 V.'V.', Ihi^l.ljLil.ilvi.KXn t'.s fívóyv!'*
lilánk i«Ivh*4uAI n't.-lv.-kn.-k iVli/r.-,';.¦ .zihh'.l-;i-..I kÖÍesíii
erúVlti S leljllMl'll CJJ
. « KzolfíAliitol Iv mnl'ín íiket i'wn réf n: lig'yolmoztutjUk, ttzévi it fogl'ívja
T
7-wS~tiliiiitolésfk/ » IfKikiHoH) lilágkiállitiwiUii. IScT-ála.
Mindenkor határozottan:
A ¦. *.- i. i la filc IllÍBklTO;' nftt kit
luye» rogtoi
fl'.iel.-k
társaság
hús-kivonata kérendő,
lui
* Itús.ítelok juvi-Ijisiiríi >!s liisíerezeVr-' iiolg.il ir?lve«en használva rciiilki villi kím y cl me u-s séffé mellett, ¦¦<. híitaHás-imii Ikren nn'try iiu'ictiika-rltftsni is iivuji r!kaimat. — A legkitűnőbb erOsitöirer a ({.vcngélkcdBk Os betegek
WL
lik minden (IhIhjí. !u-iijcKyc. a mH
' lékelt ítévalii írással in'- li iiyöiiirtMhuit van elint vi
' \ Mebta lirstiig kSipflitl raklára 11 Os/trii-Xapyarbirodaluiii tzinÜn:
Berek Károly, os/tr. csász. klr. udvari szállitónai. Bécs. i, WollzeMe 9 il
Kapható; tuv.'.uljii Valamennyi .nagyobb (Übicí , * valamint, minden gyögysKi
győgyfiíi
A legfőbb kiíüutíte'sek, a 'legnagyobb >!lágk!á!l!tásotoii, 1867-óta.
a kloíterneuburgí 08. k. bor-vogyelemoKÍsl állo Miri-, int'^liityiiléac «i iij :
uagyonxjó, valódi malaga^
kitllnw er«'iNÍti\ s/er ?yengálkedok, betegok, is-* mit TÍnsz.-.L'si5 betegek, gyermekek at'b. restére ; vérattegénység* ás gyoniorgyengesígekuöl kitlliló hatású, Kgéa* ós fél eredeti Uve- j gckbcp és a
-V IN A DO K«
Bimnyol lialóságilrtK fllenírzött védjegyével ol-látvii
IflÉCS, PRAGA, . HAMBURG
.'ogenkóut 2;50 ós 180 kr. orodoti áron kapható.
ovabbA kUlöűfélfl kitiin.'.; kUlfb'Idl borok ¦érteti [.vegekben én erurtotí arakért kaphatő
A'Uffy-Kítnizsán :
Sírcm én Klein ^irak iííszerkercakcdóaíbei], OtefátlOVicH M. nr eziikráadájAban,
Stsitár Ferencz urnái a CasSnébau, itogenrieder J. uruál pályaudvari, voudóglös, SU'ffrita Itöbert urnái a Koronában.
^,
A vinador, Valamin* a hatóságilag letétije helyezett védjegyekre kéretik szorgosan ügyelni, minthogy csak ez esetben véllaltatik kezesség ;t valódiság- te jó-Bágért. 3ÍJ0B <>—1>
12055-t-12241 szám. I'. 1888,
Á.rvörési hirdetmény,
1 Alulirt kiküldött végrehajtó nz 1881. évi LX. I. cz. 102. $ n éiieliiiében ezeniiol közhírré teszi, hofiy a n.-kanizsai kir. járásbiróaiíg 11941—12097. számú végzése által Györfly János ügyvéd Pranger Károly n.-karlizsai lakosok védrehajtatók javára, Vogel Konrád és nejt? n.-kanizsai lakos ellen 410—flÓOfrl 83 krlöke, ennek 1888. év ty>veniber hó 15 —20-ik napjától s/ámitiuiiló íi°/(l kamatai és eddig összesen 48 frt !)& kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag felttl lefoglak és 1171) frtra becsült, uj donga fákból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.
Mely árverésnek a 12055—12221'. sz. p, 1888. kiküldést rendeli) végzés folytán a helyszínén, vagyis végrehajtást szen- _ védett lakásán leendő eszközlésére 1889. évi február hó 15-ik napjának délelőtt — órája határidőül kitüzetijí és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LXfy cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek bOcsárön alul is eladatni fognak.
Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt N.-Kanizsán, 1889-ik évi január hó 25. napján. 1 BABTS GYÖRGY 3542. kír. bírósági végrehajtó.
^itatás a legnagyobb bilt
Legközelebbi HÜZÁS
Csak
forint
havi befizetés.
már f é feb
ti
ett.
meghívás egy általunk összeállított sorsjegy-alkalmi-társaságba való be epésre,
1000 D ARAB JO-S/JV-SOSÍS JEGYET
múlnia*. Kti-n sorjyi'gy 50 ' éazlvevoböl A - után ki nem liu*at|i»k
iiiiii. Minden a-ícti iJ;! alatt Whuwott nyremóny » társasági tagok tulajdonát képezi Aroh sorsjegyek, melyek h aur-.juí'y.tíirsaíiAg leteLto .Vgyeiúö rétiben a tagok közt osztatnak föl . ' .... )
Minden résztvevőnek hónapon át 2 frt 50 krt. kell lefizetni. Csak az. első három részlet, azaz 7'/a frt lefizetése után. minden résztvevő I Noríjt^koiijví (Hkel kap, mely 1000 (lnruh sorsje^ sorozatait és számait tartalmazza.
Akftvetkii, «aa« 4 ik-rósilol 8 hónappal kó»ííub oswdókus. „ . *
. ,, Ul. , . , ;, i !,„ .,„« .Ultin „vnil it-c.i irl-dti-U-tivek • minden HyOD lírí*«Agll»k lö.ntvevlijc * UríasA* u^** HirUma nlatt K.IUO «oni)Cgyr<> latar.ik, mi-]j- i-lony kíllriiilien citnk nft-Azon elflnyttk, melyekot « aon.je?vvátel _ .i> "*<^/^J^ '^n^ím -^Í-iJí "1„ .rLlt .Br«l«nvekBl. .....ly-k-.,* árfolyama rövid idrt .LM ........-M,,,, mim a bes»««ő.i Ar emelk.dl.etik. Végre
¦jobb töko-e.i.vel úrlu-ia el és a tAraaB&g felofulAsakor kap ív befizetésnek ktfrü beül megfelelő számú eredeti sereiegyeket,
rooRJ^zendíi, Imgy minden rcsatvovK kényelmes raJdoii egy kis lökót gyűjt, mivel 2'l, lurlnios havi rowlutok l Ijuaitó
iij'il Bíerrol o/kii/.óllift ;k
A fenlemlített sorsjegyek ellenőrzését, valamint a pénztárak ellenzárát a s norsjegy társaság egész tartania alatt szerzodesszerüleg a pesti magyar kereskedelmi bank gyakorolja. . ,, , ,. ., ,....... „,, , „.,„.
F.v riuHcvü t«bl. Ár-I.iirko,,»».r.ktr. i, oltJtwcuM H. . ..„Mai. irkeit Utubun ...,.j.,iyku..y™-k.. mm. v„l.,« ktnMi.kl.ei. .»b.diágankban áll . k.pott a.szog.t „.u.ktlldoul. - Vldáki m«(r...d.li..k,,i!l 20 kr.,1 t......ki-íínk í ,„,„j..íyk»„,».r..kí.klildó.. tr, ......Utánvét** kt>lt.ig«.k 4» kto,.l.o.l«*. ...... « ' "
.jűT SornoláMl Jegj'/.ckcke( mtiiilcii Iiiizh* iilan hiihlimk szel.
\ B»,ilika-wr«ioRyokl«1!»«Kv»í.b fdiiyereniénvdl 200.00» forintot «gy általunk eladóit sorsjegy ...rozat 28M-. szí,. 66. nyerte. - Az osztrák földhitel-sorsjegyek fónyoremé-JM ' t.J,V0 ooo ntot. valamint számos más, melléknyereinényt általunk összeállított sorsjegy-társaságok nyerték
iiy.'i'5o,DUi) htot, valamint számos más,inellékuyereinényt Kivonat el J ö-m z 1 v-s Orsle&yels: J bl t. é ne t o x- ööli
Emki.1 3 httltt r« t. ,!..'4 Mr.tr 15 é». I..ÍW 15. 4. október 16, A*.»,«,«y.k j..*«rt.....» 60 tv. ¦¦ 30.000 fn 20 0001 frt, 18 000 frt, IS 000 frt «b. *. '»'"•<"......„,.|l,|k„y,r™t,.y. A
°..>y.r«r«ti|i Ji-..ii:.iy«ttlUl Tlm Kttatam i e««cH.utl»J...«k vídoOk^o >l.lt »11. A ,M.,..„kol«« tny.r.m4»,.k «b ) » l.gj.bb .¦tl1..,„,m,„r,,k kM^yw* tlt.l ,.lj...D bl.to.ltv. «...
KORiTZ ANTAL Js TÁRSA
...... w.— bapk- és váltóház
j ô z h e r-t €éí i- 4. a z: â. m alatt B ü D A. "E* Eî s T, et -w u. r m-ix tozasa r U â n.
HTJSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI
KÖZLÖNY
FEBRUÁR 2-án.
hely), Őzv. Bendekovíts Istvánné, Özv Bo-ross Ferénczné. Ágh Jánosné. Lábas Mariska. Matya.-ovszlymé (Miháid). Kattau-erné Valeria leányával, Kovács gyógy-szerés/ué, Biudis. ErnÖné úrnők stb. A kedélyes mulatság kivilágos kivirradtig tartott
— A Pacsán létesítendő takarékpénztár ügyben élénk mozgalom indult meg, niutyiiek élén Kollár J.tnos birtokos, Peteruití József, postamester, a pacsai plébános és többen állanak.
— Uyászbir. í'o/sogar Lajos bánok-szent njut'í;yi kántortanító hosszas betegség után jau. 26-án 37 éves korában elhunyt. J^irauju, egyik müveit tápját vesztene «! benne a megyei tantestület — Si^ibó Ferencz nagy-kanizsai városi írnok iiült teteme január 28-án kisértetett szépen nyilvánult részvét mellett a temetőbe. A diesóüít 43 éves volt s 12 évi- i-iika bu/galommal működött a város s/olgái'ttabau. L'tóbbi időben az valaliosztálynái. A városi tisztikar polgár mester urial majdnem teljes szambán 'megjelent a vt-giiriztességtételen, díszes
. ' gyászkoszorú va) is jelezvén a korán el ~~"Hmnyi érdeniei iránti elismerést. Béke hamvaira.'
— A nagy-kanizsai izr. nőegylet löSü- évi február hó á-án délután 3 óra kor a hitközség tanácstermében tartandó e\i rendes közgyülésénektárgysora: I. Kl nuki nieguvito. 2. Titkári évi jelentés. 3 A pénztári kiumtatás elöHeijesztése és a szánt vizsgáló bizottság jelentése. 4 Az,: alapszabályuk szerint a választmányból sorrend szerint kilépő S választmányi tag és pedig : Ebenspanger Lipót né, Kürschuer Ignáczné, Lessnér Hentikné, Maschan/ker Mórué, Dr. Neumann Edéué. Kose-nfeld Adolfné, Weist-r Józselné, Weisz lieiirkué helyett ujak vagy ezeknek újból1, megválasztása: 5. Három Uigu ízánrt^^gáló bizottság megválasztása. 6. Netáui indítványok.
— Álarczosbái Keszthelyen. A keszthelyi jótékony nőegylet január hó 26-an alaptőkéje javára álarczosbált rendezett, mely várakozáson felüt sikerűit Az ö.-rzes bevétel 340 frtot tesz. Az Amazon ízáhoda uagy termét zsúfolásig meg-i öltöt te a közönség-jAz álarezosok közöl akövetkezöketemlíti fei levelezőnk: Raisz Katalin araióleány, Kvacsák Irén chinai nö, Kummel' Koza jegesmedve, Heucz Antal né jégkírályuö, Domby A. pórnő, Gröber Lujza czigáinnö; Lupers.zbek Iloua tél. Kiss .Margit spauyol czigánynő, Ross Janka svábleány, öetosits Mariska nyár, Laknei Géza apród;. Stied'-T Laura régi Bécs Baranyai Etelka hárlequin. Szita Elvira feslönó. Wei-z Katalin apród, N'eumark Janka túlvilág, Moravicz Lajos bohóc/, stb. A kedéiyes mulatságnak csak a hajuai vetett véget.
— Véres csal.i di dráma folyt le lolyó évi janu-ir hó 21-en Ke-zthe y város határában levő C-erszeg-Touiaj községb- n. A megdöbbentő eset lefolyásáról tudósi-*.ónk a következőket irja: Bálás János, cserszeg-tomaji lakos földmives folyó évi január hó 21-én baját lakó háza előtt nyakszirten lőve, halva találtatott. Bálás kötekedő természetű ember levén, sem családja tagjaival, sem rokonságával, sem pedig szomszédjaival nem fért Ö;sze. Neje szül. Deák Katalin, gyermekei és Pintér Péter nevű vóje jafliuár 14-én készítették el a hadi tervet j Szabó József házánál, hogy Balást 21 én elteszik láb alól s ez által megmentik a'(családot a már-már el-viselhetleuné válóállapottól. Balásué 20-án elment vejéhez Pintér Péterhez, kit Bálás 14-éu agyonlövessél fenyegetett, figyelmeztetvén öt, hogy '21 ike.közeleg. Pintér Péter 21-én József uevü öcscsével estefelé Szabó Józsefhez ment s itt Szabó fegyverét magához vette, öcscséuek pedig saját fegyverét adta át, este fél 9 órákor ipa Bálás János lakásához mentek, itt a sertés ólhoz elbújtak (Szabó Józseí a közeli szalmakázalhoz bujt I s a nyullesröl 9 óra*
* kor haza érő Balást két lövéssel fogadták. A tettesek midöh látták, hogy Bálás a lövésre nem esik el, hozzá* szaladuk, földre teperték s Pintér Péter egy revolverrel nyakszirten lőtte öt, minek következtében szörnyet halt. Szabó ezután eltávozott, Pintér és öcscse pedig bemeulek Balásnéhoz, itt véres kezeiket kimosták. P.ntérné ezek távozása után a hullához meat,mellette levő fegyverét Szabó,József vitte, hogy ez löjé ki s ezután a fegyvert eltörve a hulla mellé helyezte, hogy ez által a vizsgálatot tévútra veze.-se. A tettesek elfogatván, a keszthelyi kir. járás bíróságnak átadattak.
— I.e!enyei postamesterré Horváth István úy. kir. posta- és távirdatiszt neveztetett ki. Stipo barátunknak gratulálunk .'
— Napi biztosok a népkonyhában' e héten : Febr. 3-án vasárnap dr. Rothschild Jakabné urnő és Kartschmaroff Olga k. a íebr. 4-éu hétfőn Scherz Ricbardné urnő és Woblheim Fanni k. a. febr. 5-én kedden Maschanzker Mómé urnö és líeichenfeld Leopoldtn k. a. feb. G-án szerdáa Somssich Löriitczué nrnö és Cseresnyés Etelka k. a febr. 7-én csütörtökön Klein Illésné urnő
és Strem Leopoldin k. a. febr. 8-án pénteken Rothschild Samuné urnő és AVeisz Riza k. a. febr. 9-én szoinbafon Szegő Gyuláné urnő és Polák Sabina k. a. A keresztény jótékony nőegylet szegényei számára 100 drb szelvényt vett, a kisded-nevelő egyesület pedig óvodába járó szegény és árva gyermekek részére 50 drb szelvényt váltott
— Tfiz volt febr. l-éu d. u. 5 rakor. A fögymn. szomszédságában levő Horváth-féle emeletes ház padlásán r keletkezett tüz a tűzoltóság gvors megjelenése és szakértői intézkedése folytán csakhamar lokalizállatott és eioltatoiU
— A véderő rörvényjavaslat általános elfogadásánál 120* többséggel győzött a kormánypart. Megyénkbeli országgyűlési képviselőnk közül „igen'v-nel szavaztak: Eituer Sándor (sümegi) ltadocza János (zaU-egerszegi) Fackh Károly (Msó-lend vai), Herteleudy Béla (nagy-kanizsai) és
íóhj- l-Vaduay Andor, (tapolczai); „nema-mel szavaztak : Királyi Pá! (Csáktornyái), Berger Ignácz (baksui) és Uuger Alajos (keszthelyi). Távol volt: Apáthv István (letenyei kerületbéli.).
— Jótékony alapítvány szegény sorsú iskolás gyérinekek javára. Sziszeky Márk uyug. bellatinczi plébános szép tettel örökité meg nevét volt plébániájában. Ugyanis a bellatinczi, adriánczi és gori-csai szegény sorsú iskolás gyermekek javára 450 frtnyi alapítványt tett oly czél-ból, hogy az esedékes évi kamatokból 9—9, illetve 27 szegény sorsú' tanuló helyett az évi tandij megfizettessék.
— Egy kis pinczelüz. Folyó hó 30-ától 31-re átmenő éjjel Blau Pál bor-pinczéjében az úgynevezett csáutérfa valószínűleg valami égve hagyott gyertyától tjuét fogott és szép csendesen égett. — Azonban észrevették és a rendőrség Milei Ádám tüzoltó-egyle^i rendes szolga közbenjötte mellett kézi fecskendővel eloltotta. — A kár jelentéktelen.
— Iszonyú gyilkosság hirére ébredtek a helybeli uradalmi major lakói f. hó 30-ára virradóra. — A major épületben lakó számvevő még szundikálás közben hallotta az udvaron történő mozgalmat, tompa léptek, beszéd moraja, végre egy zuhanás, elhaló nyöszörgés hangjai hatoltak be hálószobájába. — Ezt már még sem volt képes elviselni, sebtében telöltözött tehát és kiment, magának meggyőződést szerzeudő a kivül, történtekről. — Burzasztó látvány, a földön vértócsa, a meggyilkolt-hullája felakaszi va, hogy valaki gondolja maga akasztotta fel magát, a mit azonban a körülmények nagyon is kétségessé tettek. — Bejelentették a dolgot egyik rendőrtisztviselónek szigorú nyomozás végett. — Mire azonban ez odaért, már sötét este volt, 5-miután á*zonban a honczolás napközben megtörtént már csak a kegyetlenül meggyilkolt röf röf ur kihűlt, de ismét" jól felmelegített maradványainak szakértőileg való megvizsgálása volt hatra. — A jelen levők tehát szakértő es vizsgáló bizottsággá alakulva ugyancsak derekasan hozzáláttak a bírálathoz, s. miután a hivatalból megjelent Feri ur konstatálta, hogy „stirnt," a mint szokta mondani, a disznótor aanyira-mennyire befejezést nyert, előbb azonban egy kis trinkoió bizottságot szervezve, néhány kedélyes parthie snipp snapp után abbeli örömükben, hogy a reggeli izgalmas jelenet ily kedélyesen végződött, 11 órakor'szétoszlott a vizsg. bizottság.
— A „Polgári Egylet" fényesnek és látogatottnak Ígérkezett tánczvigalma bizonytalan időre, a trónörökös elhalálozása hírére — elhalasztatott.
.császár január 27-én volt 30 éves. — A 'páiisi kiállítás magyar csárdájában 12 magyar lány tesz szolgálatot. — Amerika egyik államában nőt választottak polgármesterré, s hivatalában erélyes. —- Parisban osztrák-magyar kórházat építenek. — Bi-ulauger Parisban győzött. -
A budapesti értéktőzsdéről.
— a. .M.'i-y..i Mercur heti tndósitÁiH. —
A mult héten hsrom 'jegybank s-iá.itou* le n. kamatlábat, kiivt'lk .,i oüctrak-magyar bauk, Véat nővén van Oa olt-só. A nagy kouverzió ícuye« kiki-rrel ui-gy végb -z Ls mégi* a tőx»-deu a j .irj..!.'. k raokfeentvk i:a a tfibbi értékek i<-ta iiidujik i.-u.vu.. A i'.risí eaeményúk cm a vt-dt-rG iGrvéiiytirnyalía* a maicyAr kt:p-TtaelSbÜaban telji'»eu clleitKul|<)u«k as olció péax hátáaát. E mellett az Hatét még mindig a. (legaziikcbb liKiáruk ki-.ott mocg úa az !1.../ krdei tevékenysúge l^^f^ljel'b i:.<ik iit'-..;,iiy helyi t'rli'-kri' szuntkoxik.
J.ir,i,;L-K<ik és ntsgyar alUmad . uúg czim-I¦ ;.¦ .í la.tiau bar, .le batározoUnu c*»kkeaó iráuyt kttretnek. A többj b«Tekt«téit értékek, mint calAglevelek ö»- einiíbliiégek tieilárdnk.
ItaiiKiészvéiiyek k;./,n. iUérkedéai bankok caükkeonek, ellcnbeo az .»ztrák magyar bank és n )"¦•:. magyar ken-skejelmi c.t¦.k részvényei emelkedtek.
KSaírkedésí vállalatuk részvényei* cxilár-dak "i'iaii. d: csak nehi-xon tudjak á"folyamukat megtatUbi, Süt egyenek kör.iilűk CSök-keutek is
JpariáliaUti értékek küzdi a malumré>x-vényt'k jubbara c-ükkentek, de atöbbi e iiemú papírok szilárdak éa dragá.bbak.
Sorsjegyek szilárdak.
Valuták és érrzváitők változatUuiH lárdak
A nevezetesebb értékpapírok változásait a következő kis táblázat mutatja.
Magyar arany-járadék , papiriaradék .
„ -.-w.y
Outiak hit-lreszvény Magjar le*zátniioló bauk Pauuouiu g zmaiom Ailöld tlumei vasút A; .i'-utiifn
Kőbányai téglagyár u"RT%r nyeremény kölcsön l'éca városi aurajegy íraakos arany
J -in. 21. jan. 8 101 60—101". 93 70-93 i: 314 —313. 312 SO—312- SO 101 SU—100 050.-775.
137
-lüti.
426 —430 252.-256. 130 50—132. 142.-142.50 9 52—9 ő:
— Megyei r. h. Zalavárra segédtanító kerestetik. — Perlaki postamesterré' Németh Gyula neveztetett ki AlsÓ-L»ml-ftfrói. — A zala-egerszegi Kisdednevelő egyesület alapszabályai megerősíttettek. — A Csáktornyái kereskedelmi casino tagsági diját 20 frtról 12 frtra szállította le. — Az alsó-lendvai takarékpénztár márcz. 14-én tartja közgyűlését. — A bagonyai kántortanítót 50 frt jutalomban részesítette a kormány a magyarnyelv terjesztéseért. — Megyei tanfelügyelőnk műit hó végén a vend vidékeket látogatta meg.
— Hazai r. li. Az arany árkeletpótlék febr. hóra 2Ö%- — A 00 ezer kötetből álló Ráday-kÖnyvtár megnyittatott. — Farkas Miska hírneves czígányprimás nyomorog s hegedűjét árulja: — Aradon Deák Ferencznek egy, német levelére akadtak. — Dobos János mérnök Czeglé-den 140 ezer forintot adott egy Kossuth gyranasiuin alapítására. — Tavai G91.335 frtal kevesebb bevétel.volt a trafik jövedelem előző évinél. — Munkácsy 6000 frankos pálydrjat Pataky László nyerte el „Hírmondó* festményével. — Budapesten nagy tüntetés folyt le a véderő törvényjavaslat 'szavazása alkalmából. — Polgár Gyula színtársulata Bonyhádra távozott.
— Külföldi r. h. Cabanel Sándor nires franczia festő meghalt. — A német
Nowak bécsi egyetemi taunr,
a Giéss'bübli viz elemzője, következő megjegyzéseket tesz: Azon körülménynél fogva, hogy a Giesshübli viz 10,00.0 CL ben (— 10 L.) 23.7396 gramm vagyis '9 CL' szabad szénsavat tartalmaz: kimondható, hogy a szénsav ezen mennyisége oly jelentékeny, hogy nálánál n a-gyobbat egy 7.70 C fokú forrás nem is tartalmazhat. A Mattom-féle Giess-_ h ü b I e r tehát a széhsavtartalom maximu-| mát foglalja magában, és ily**maximumnál többet '.emészetes savanyúvíz uem tartal-,mázhat. A Giesshüblerban foglalt 'szénsav v egyéb savanyúvizek szénsavát Igyógyértékre nézve tetemesen felülmúlja, mert a szénsavnak viszonya a többi szilárd alkatrészekhez a Giesshübli vízben felette kedvező és mert ezen szilárd alkatrészek aránya sokkal elönyosebb mint más savanyuvizekben. A Mattom Giesshübler tehát oly? tulajdonságokkal bír, a melyeket eddigelé semminemű más savanyúvíz felülmúlni, sőt csak el is érni nem. voit képes; mindezek folytán a Mattoui-fele Giesshüleraz égvéuyes szénsavas vizek sorában az első helyet foglalja el.
— Kéjvonot Bécsbe fél menet-árakkal. A Schroekl-íéle utazási irodája Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepnap alkalmával, egy kéj vonatot meneszt Kanizsáról Bécsbe. Menet-árak II. oszt. 1030kr, IH. Oszt. 7 frt. Minden bővebbet a falragaszok.
— Sorsjegy-egylet. Lapuirk mai számában közzétett Koritz Antal éstársa bankház hirdetésére t. olvasóközönségünk b. figyelmét felhívjuk.
— Tartós gyógysiker. Fájdalmas csúzuál a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a „Moll-féle franczia borszesz és só-val való bedürzsÖ|és sikerrel használtatik. Egy üveg ára SO kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A gyógyszerész és cs. k. ud* szállító által Bées, I. Tuchlauben 9: Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és láirásával. ' 6
angyal" czimü történeti regény 23-dik füzete Rendkívüli folyamatban pedig a .Remete király" (U. Lajos bajor király) történeti regény I4-ik füzete. Ára egy-egy füzetnek 25 kr. Előfizetők külön kedvezményben is. részesülnek. Szerkeszti Fülöp György, kiadja Kormányos Róza Bpest, üllői ut 21. sz.
— Az „Eredeti Magyar liallár" III-ik évfolyamának I-ső füzete Hoós János szerkesztése és kiadásában énekre és zongorára a következő tartalommal jelent meg: 177. Ha könnyeket látsz ar-ezomon — Hoós Jánostól. 178. Vigan tánezol a menyasszony — Nagv Pistától. \T% Újpesti dal — GollJánostól, 180. Fülemile zeng a közel berekben — ¦ Bórsav Samutól. 181. Kifejlett a \ rózsabimbó levele — Borsay Samutól. 182 Igazán csak egy.-zer lehet szeretni — Gaal Feren.r7.t0l. 183. Domb oldalon kicsi ház
— VziíGály Gyulától. 184. Könytöl ázik. sürn könytöl az arc/om — Jakab Gézától.
— A melléklet a-/,originális Rákóczi nótát hozza 1702 bői — /sadányi Armand kiiü:iö begedfl átiratában, leírva egyúttal a Rákóczi nóta keletkezését és tovább fejlesztését is. — A dalok egytől egyig szépek, hangulat telj esek. A zongora letételszabatos, változatos, ugy hogy a magasabb müigényekkel bíróknak is kedvenc/, szórakoztatást nyújtanak. Ürömmel üdvözöljük tehát e hézagpótló vállalatot, a mely a komolyabb magyar zene fejlesztés-mellett czélul tűzte ki á\régi, a feledésbe ment magyar hallgatókaris összegyűjteni a mellékleten pedig alkaímas iskolai gyermekdalokat nyújt a tanítók és szülőknek, a melyek által a gyermekek kedélye jó eleve előkészíthető a förzsmagyar dalok elsajátítására. Nehéz feladatának" keresztülvitelében a legjobb nevű zeneszerzők állanak segítségére; ujabban id. Ábrányi KornéL-Szentirmay Elemér és Lányi Ernő urakjK is sikerült megnyerni munkatársa-knlTAlap előfizetési ára egész évre G frt. Félévre 3 frt Negyedévre 150 kr. Egyes szára 60 kr. Előfizethetni Déván (Hunyadui.) a szerkesztőségnél.
— Török Ernő kir. közjegyző-a „Vasmegyei Közlöny4 tevékeny szerkesztője átvette a „Mura-Szombat és Vidéke" lap szerkesztését. Üdvözöljük !
- /
— Miért beszédesebbek a nök 5
— Mulatságosan raagyaráza meg egy angol iró. A nők tudvalevőleg a férf'ak oldalbordájából teremtődtek, a férfink pedig főidből. — Ne csudálkozzanak hát — úgymond — azon, hogy a nök többet beszélnek. Tessék egy zsákba csontokat tenni s megrázni, nemde zörög az? inig- a. földdel tele zsákot rázhatják akármeddig, alig hallatszik a zörgés ! X
schert), und binterläat eiue dunkelbraune Asthe die sich im Gegensatz cur echter Seide nicht kräuselt, sondern krümm Zerdrückt mann die Asche der echten Seide, a> -zerstaubt sie, die der verfä!scht-n nicht Das Seifenfabrik-Depot G. Henneberg (k. k. Hoflit), Zürich, versendet gern Muster von seinen echten Seidenstoffen an Jedermann, nnd liefert einzelne Rohen und ganze Stüehe zollfrei iu's Haus 3
egy ház ejadó
az újvilág utczában egy négy szoba és négy konyhábö^álló ház melléképülelekkel és kúttal elutazás miatt olcsó áron kéz alatt eladandó.
3544 1 — 1 {
A módhatározó.
— Tanitó : Pista fiam, mondj nekem egy módhatározót!
— Pisla : A tanító urnák lyukas a könyöke, inog a nadrágja hátulja csupa fót!
.— Tanitó : Hát aztán miért módha-tározók ezek ?
— Pista : Azé kérőm, mert azt mutatják, hogy a tanitó urnák nincsjó módja.
— Mi a veloczipéd?
— Egy gummitalpalt érezvázadéki egyenbil legényes gyorsforgatmányu kör-duplány.
Ki nyert?
Húzás január 26-án. Budapest: 10 15 29 Lincz: 64 21 59
Trieszt: 5 86 43
62 20. 20 50. 78 29.
Hlr deté^seK.
6900. tkv. 888.
árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Petecs János végrehajtatónak. Pintér Verona férj. Szokolyi Andrásné végrehajtást szenvedő -máhom-fai lakos elleni 82 ft töke, 9 ft 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költs, iránti végiehajási ügyében a fentnevezett kir. törv. területhez tartozó lasztonyai . !?3 sztjkvben A. f57. hrsz. a Császár János-né Pintér Verona tulajdonául felvett 19 ftra becsült f 93- hrsz. a. 13 frt becsült f 301 hrsz. a. váltságköteles 180. ftra becsölt y247. hrsz. a. ¦220. ftra becsült és a lasztonyai 119. sztjkvben A f 296 hrsz. a. váltságköteles 246 frtra becsült ingatlan 1S89. évi febr. hó 20 ik napján d. e. 10 órakor Lnsztouya község házánál Faits Lajos felperesi" ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%_át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
VevÖ köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétölszámitandÓ 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó G% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. tvszék, műit telekkönyvi hatóságnál 1888- évi szép. hó 25. napján * Gr. "Hugonnay kir. tÖrvszéki biró.
Kiadatott Letenyén a kir. jbság mint telekkönyvi hatóságnál 1888. é*i október hó 2-ik napján. F1L1P1CS.
3550 1—1. kir. járásbiró.
Szerk. üzenet.
1 — Méhner Vilmos kiállásában (megjelent s beküldetett hozzánk „Vas l Gereben összes munkáinak" 53—58 dik füzére, mely'a Mik kötet végét és a jVIl-ik kötet, elejét képezi. Ez együttes képes kiadást dr. Vali Béla és dr. Sziklay János szerkesztik sajtó alá, a rajzokat pedig Gyulai László készíti. Ára füzeten-kint csak 25 kr. Bekötési táblák köteten-kint külön 45 krjával kaphatók.
* — Megjelent Dobrowszky Ágost ódon munkák tárának li;-tiik számú közleménye, mely az irodaion) minden szakából ujabb beszerzések czinteittartalmazza-— Az „Olvasó Kör* szépirodalmi regény folyóiratban megjelent „ördög és
— E; Gy. „Egy lépés vissza felé ajiírig.' Nem közöljük. ¦ ¦
— hVK- Utána néiünk. ^ U \
— H H .Sajnáljuk, hogy előbb nem értesített berniünket.
— P. L. Örvendünk a Bikeren.
— A. Lendva A cserepéldáuyt megindi-tottak
. — D. Bpest. Magán levelet Írunk. A lapot egindttottuk.. '
— V. F. Hirdetésbe való.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI .LAJOS.
A siLrkeaztövel értekezhetni naponta déli 1—S fira közt lakáaán Arany Jinos-ntcza 4 - sz;
Laptulajdonos :- W AJ DITS'j ÖZ S EF.
Verfälschte schwareze Seide.
Man verbrenne ein Musterehen des Stoffes, Ton dem mau kaufen will, and die etwaige Verfälschung tutt zufort zu Tage: Echte, rein gfürtio Seide kräaiClt «"fort rasammeo, verlöscht bald nnd hinterißt wenig Asche von ganz hell bräunlicher Farbe, — Verfälschst Saide (di leicht speckig-wird und bricht) brennt langsam fort, namentlich glimmen die .Scbus-fSden" weiter, wenn . shr mit Farbstoff er-
•jE rovat alatt kQsöttekért nem vállal felelőssége', a werk.
Közvetlen nénjei p^wtagazh^jdzés
Hamburgból Newyorkba
minden szerdán és vasárnapon,
Hávr^til Newyorkba
SRinden kedden,
Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt,
Hamburgból Nyngatindiába
bavonkinl rit&ysser. Hamburgból Mezicóba
havonkint i-gyszeri A társasűp postairözhajő'i kitünó ellátás mellett up;v riajószobskban mint a Tú-délközb^mi-oili-l vezeti utazóknak ü;a legpompá»aI>l> uta/á>i alkiilmat nyújtja
RSvebb felvílágosítájt a« Josef Gachir-hakl B-sben, Wieden, WVyriog gasse 32-dik; Bzám alatt 3249 25—26
ügyes Híí) nökök uagy százalék melleit keresletnek.
HUSZOh'NTOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUÁR 2-án.
Gyógyszertár Bécsben
PSERHOFER J.-féle
Singerstrasse Io. zum. „Gold. Reichsapfel."
lj.lt ; fc. BIMBI i.ijv- jv.g^ — .
- .• ii.„-v h.-.cirsei mi-lyben » l«bd.«ok coda. b»tSlii«t ..cr.i«re..n b. cukw». let_.lt V5.«? it.rt-ltnal .lk___t..ott, _.» libd.ook ..iml.lu.ijor ,
Vertisztito labdacson. c„íw^ ié__k b«_«_-«. 1
1 „em bUonjitOltik volo.. A lepo.k.c«bb «••»""¦ -»»-» 'fJ'KJ^ . . hflMkbl idő ¦!»" gyíryali.t .r.dméav.ttek, 1 doboí 15. l.l.__"_-
oti.vitkiHen.ioy 1 frt 10 kr. ..,.„..„ ilkau4i..l k.rtll: 1 Ifkcrc. I.bdaca 1 irt 25 kr., 2 tck.rci ...
' 30 kf 3 I^TsT? ffi'-_L- *SS"lí!: 5 SSifS W <»; 1» M*. • * « * ™' « «~
; ^ .;,,k^«» Met fl labdacsok teunthetök, melyek utasítása J. Pserhojerneve
ateir6sZr.au ellátva s ^^/^^
s.imtalan levél érkezett, melyeknek 1.01 halat mondanak ...../_|HÍ .^bb ajánlja.
beteg-éj.
,bh«> epLsts_2-k helypeállititit kö___nik. A ki csak egyszer kiaérlrt*! wi vci-_, ._¦*__._
T^anto ieveleKböl netónyat Ide írunK :
Scblierbacb, február Tekint-!*- ür! Alá.attal ai-lLrott az Bn valóban haaz-¦s kitűnő vértisatitó labdáéiból ujabb 4 tekercsnek át-íüídését kéri Teljes tiazteie-ltel
NE ÜKEITEK IGSÁCZ, eyak. orvos.
Hras-be, Flcdnig m-llett. 1887. stept 12. Tekintetes ürl Isten akart* volt, hogy labdacaai ke «mbe kerültek s most ezek eredményéről ttok: Be-eg ágyam-n/y h >gj munkámat nem tudtam t_bbet igézni " .ítaji volna, hogyha csod»lsl_a labd--___*_ __._- i,ien üdja meg érette i egészen vissza fogják
ban meghűlte.. , s már bizonyosan m«(h. enni engem nem mentett.-ezerszer. Van bizalmam, hogy
egászsé gémet, ugy
másokat is egészségessé tettek. KSIF1C THEKEZIA.
Wiener Seustadt, 1S87. Aecz. 9. Tekintelés Űri Há'ás köszönetet mondok 60 éves néném ,ben Ez 5 évi,- idült gy_n,orhnr_tban és vizi betegségb--ivedrtt Élete kín volt reá nézve s már _zt hitte, l.ogy ÍCS* lesz Véletlenül egy dobozt kapott a* ön labdacsául a ezakból tosszabb használat után meggyógyult Teljes tisztelettel WÍ.INCZETTL JOSEFA
..-.¦rsd.orf Kirchdcrf mellett. Felsó-Austria i8S6.ja_. 10 Tekiut-tea1 Ur ! Szíveskedjék postán egy tekercset kitűnő vírtisztitó labdacsaiból küldeni. Nem. t'betem, hogy önnek e Jibdacíok értékére nézve telié* elismerésemet ne nyilvánitaam, ¦ mii'deoütt a hol csak alkalmam lesz. ezeket ajánlani fogom Felhatalmazom, hogy e köszönet met tett rés szerint basznál-h .ss*. Teljes tisztetettel
KASZTNER THEKEZIA.
Üottichdorf, Koblhach mellett, Osztr. Sailézi- 1886, október 8.
Tekintete* L'r! Kérem szíveskedjék nekem egy 6doboz-l.ól átló tekercset az ün egyetemes ^rtisztitó labdacsaiból küldeni. Csak az ön cnodáUtos labd-csxinal-1 köszönhetem, hogy g^omorbajomtól, moly évei. át kínzott, megaz.badnltam. Nem ía |pgOak i álam ezek elfogyni é» ezennel mély köszönetet mondok tekinteteaségednek. Kiváló tisztelettel
ZWICKL ANNA.
Kobrbach, 18ss. febr. _s. Tekintetei- Ur ! Mult év november havában egy tekerca labdacsot rendeltem meg Önnél Én ugy, mint nőm, a legjobb sikert észleltük. Mindketten hevea föfájáaban és rossz stéklet-ben szenvadtünk, ugy. hogy k«zel voltunk a kétaégbee-éahez, habár caak 46 évetek vagyunk még. És ime: az ön labdacaai csodákat tettek él megazabaditottak a bajtól. Tisztelettel
LIST ANTAL.
1_ 1 ~.™ Paerhofer J.-töl évek óla elismerve,
Fagybalzsam mínt, ierbivwi_bb bármiféle
fagybajok elh-n, valamint nagyon idült aebek slb. ellen la
1 tégely -0 kr. Bércseates küldésiéi 6b kr. _
t-Tí* ö" katliarus. rekedtseg. szamárhurut aib. ellen. U LllUneaV ! ÖVee 60 kr ._
Ámeriltai kösz vény-kenőcs
rbeomaa»_íífl bajok, tagazaggatás é> fflla-__ggatáe ellen lgQ.kr.
hnrut.
ekednég, köhögés ellen 1 dobot iortómeiitea küldéssel 60 kr.
Fiakerpor
f annochinin hajkenőcs1^*
legjobbnak Egy elegáns-
hosszú évek óta iert h.ju.iv-sztő ízer elíamerve orvoaok által, kiállított doboz 2 frt.
Cs. t\i .zabadala íiyeienikas UuMm a száj- és-fogak: észszsrö
JDr. ^"_a^__3_EO__=t O. 3VL ^
néhai Mikia caáaaár 5 Felségének ndvaii fogaif «aátÓI, a befSDletrend lovagja atb
BÉCSBEN.
Különleges szsjszappan „PURITAS
A régen hirea éa egyedüli már íz 1862 Londoni ki-llitison az érden-erenMe kitűnt, tett, mert ! ej gyöngédebb és l egha íh s íö sh készítmény a száj apilátára és fogak jikarban tarttsára. - Egy doboz ara I frt.
eücaLyptüs-száj-eszenczía
Parisbaa 1878-bin ki tűr. let ve
A legészszerübb. tartalomdua (78% hathatós alkatrészek) és eüim-rt hygienikai szer a száj ápolására, a kellemetlen ezafi legyőzésére, a fogak épségben tar-tisára, óvszer minden nyakbaj ellea.
Az oroBz csász. kormánytól
1881 január 23-án kelt 681. »r mioUzterí rendelete szerint advari és máa koródákban beveaettetett. Egy üreg ára fri. 120 kr. o. e
PURITAS-FOG-KEFÉK jótállás meUett.
Sajtolt puszpángfából és vegyéazetiíeg zsírtalanított sortéba!. Egy darab 50 kr Fó szétküldés! raktár:
W Bécs. I. ker. Banernniarkt 3. Szám. *^9J Raktárak Nagy-Kanizsán Boseufeld Adolfaál. Kaposvár: Prager z Z & 3 a-E g e r sz eg: Kaazer A. gyógysz. Keszthely: E. Lzakay. S526 3 18
O0OOOO3O0O0O.3O0OOO0OOO00O000
Lá^izzadás elleni por. K* Golyvabalzsam,
'50 krajezár.
50 kr. Bérientea küldéssel 75 kr. . golyvás»y-k elleni üveg -0 kr. Bér'mrnte-küldésael
Életesszenczia <Z2*LSL>XXLLFS:
bajok ellen. kitilnS há_ia_-r 1 veg.-se 20 kr.
Ansrol csodabalzsam,
Uvei
Egyetemes kenőcs fttStrZgSLSi
fekélyek és mi_deun>-mü daganatok ellen, időszaki feltöréses lábfckélyek, k.irömméreg, nebek, emíőgyulladisi és hasonló J bajok ellen aokszorosan jónak bizouvult. Egy tégely 50 kr. Bérment-a küldéssel 7-Jer. - ru \
Egyetemes tUáíitó-só iESLSLSS" ®
szédillésnél, e;yo norgöresnél, Fgy csomag 1 frt.
rart emésztéin1!, fejfáj. aranyeres bajbmi, duguláiba
Ezen itt n tartatnak i
üvegcse 12 kr. gcse 1 frt 20 ki it menyeken kívül az osztrák lapokban h létben nem 1'vő czikktkrr'l kívánatra p
Szem essentia
Rotncrahanaentól. 1 üreg _" frt 50 kr 'I. flveg 1 frt 50 kr. 1- és külfiüdi gyógykülonlege.i.égek gondoskodva leend
Postai szétküldések gyorsan foganatosíttatnak a pénz előleges kekflldése mellett vagy utánvéttel. A pénz előleges beküldése "legJielyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszközlit mint utánvéttél. a 3.96 11-12
Üzlet-megnyitás.
Ezennel van szerencsénk a n. eV közönség becses tudcrniísíra hozni, miszerint
Wm a főtéren léiö % Batüiyáiiy-féle _a;bac
.vasemberhez czimzett*
VASKtíRESKEDÉí. T
nyitottunk.
Rakiarnii tartank iuimlon e s/ufciuiihii vágó r/ikket
és ezeknek
pontos és jutányos áron
leomló kiszolgálása ;ii'al tisztelt vevőinket kielégíthetni fötörekvésünk let'iul és midőn a 11. é közönség szíves pártfogását kérjük, maradunk kiváló tisztelettel
3530 . BETTL1ÍEIM és ÜÚTH.
0 O
o o o o
Q 0
o o o
Q
o o o o o o
8
o
O 30OOOOOOÖ0OOOO0O00OOOO000OO
4 4
L4
. . < 5- -
_T k g: i
A nagy-kanizsai
TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉXYTÁRSASAti
folyó 1889. évi február hó 5-én dilelőtt 40 órakor
tartandja
XLIV. évi rendes közgyűléséi
melyhez
a t. cz. részvény esek et az intézet hivatalos helyiségébe tisztelettel
L meghívja ^.^
Az IGAZGATÓSÁG.
TanLtos___ozEa,sl sorrendje :
1. Elnöki megnyitás. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
2. Az igazgatósági és felügyelő bízott -sági jelentéseknek felolvasása.
3. A m.rleg előterjesztése, — az osztalék megállapítása, — az igazgatóság és felügyelő bizottság felmentése felett. határozathozatal.
4. Az alapszabályok értelmében sorrend szerint kilépő 10 igazgatósági tanácsos, valamint az időközben elhalt 2 igazgatósági tanácsos, ugy
a 3 tagból álló felügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása, — és pedig a sorrenden leró Babochay György, Blau Lajos, Ebenspanger Lipót, Eisinger Henrik, id. Fesselhofer József, Garai Benő, Grünhut Henrik, Práger Béla, Bosenfeld Sándor; Rosenfeld Adolf igazgatósági tagok helyett 3 évre, Tanber Alajos igazgatósági tag helyett 2 évre, Blau Pál ígaz gatcsági tag és a 3 felügyelő bizottsági tag helyett 1 évi időtartamra.
5. Netáni indítványok.
JEGYZET: A t. cz. részvényesek figyelmeztetnek, miszerint szavazó-lapjaikat folyó 1889. évi február hó 4-ik napján délelőtt 9 — 12 és délután 3—5 óráig az intézet helyiségében átvehetik.
Megjegyeztetik, hogy az alapszabályok 5-i-ik g-a szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részvénye a közgyűlést megelőzőleg 4 héttel nevére átíratott.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
J\MUlIlaL Kft^jkorn bt-iegekc^l it Pnyhité* áll be. A sxenvedópnek le-iráaa é«• Lemondása annak,\bogy a lábak biilegek-u. Weidbaas P. Drezdei., Reissijcerstr. 42 I., a ktr lend.rséfti iroda átellenében intézendS. Miudennemfi
¦ mellbetegsegek
alapoaaa gyÓeyithatók a aaját teatemen baaznált s fényes eredményűnek bizonyult gyógykezelés által, mit a folyton novekedS s hatóiágilag meirviaaeált tg eredmények is bizonyítanak. A szenvedésnek letráaa és bemondása annak, hogy a lábak hidegek-e. Weidhaas P Dresdcn, Reissígerstr 42. 1.. intézendő.
MOLL SE1DLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghűlés; betegségek ellen.
Csafc akhor valódi ha, misden üveg MOLL A. vóájcgyút é. .Iiiriaát vi.eli basználat köszvény, cauz, mindetinemfl. testfájdalmak béunláauál; burogatáa^ alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyull-di-¦oknil. Belsőleg viszel vegyit;e hirtelei rossullét, hányás, kólika éa hasmenésnél-Egy üveg ára naizaálatl utasítássá! 90 kr. a. é. Baktárak az ornág minden neveaetes gyógyszertár és anyag kereskedés:ib «n. MOLL A. gyinyazeréaz cs. klr. udvari szállító Bécs, Staát, Tuchlauben 9. Szétküldés naponta Dtinvétellel. Két üvegnél kevesebb nem küldetik.
__Elismerés UOLL A. yógyszerész arhos Bécs.
KitünÓ Moll-féle fraaczía boraxesi és sója vidékemeu nagysaerüen __.uk.dilt Küldjön nekem 60 Üveggel, mivel az emberiség legitsegare késxletet óhajtok, tartani magamnál Mély tisztelettel
3462 17 -4J Hornof, lelkész Micholupban.
Kakiárak Nagy,-Kaniasáo Roseo^ld Adolf és Fesselhofer Jóiaef, uraknál
Píar flVrnr volíiÜi h* mináeo doboton a gyárieRy egy m dlllll fdlliai éa HOLLA sokaiorositó czég látbató Oyors gVógyh&tás makacs gyomor- és alteatb&iok, gyomorgörcs, ny-lk. gyomorégés székrekedéseknél májbi-jok v.'-rtolulás ar«ayér és a legkülönfélébb oSi betegségeknél. Egy eredeti dobos haasnálati atáaitáasal 1 frt Raktárak a« ország minden oeveteteaebb gyógyazertáraibt-MCLL A- syásyszeréiz oi. khr. idvarl szállító. Beos Stsdt Tnoblaaben 9.
Szétküldés naponta utánvét meUett. 2 dobosnál kevesebb nem küldetik Elismerés MOLL A. úrhoz Béotbta. Oiő foglalkozásomnál fogva u au Moll-féle Seidlits porai igen jó batást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer s mindenkorra a ssivólyee .Isten fizesse meg*-et mondok érte ezek a gyomrot jóvá éa fót könnyűvé teasik. Tiastelettel Stelako P. J. lelkéaa Honnetscstlagban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Wajdits József tönyvnyomdájiból Nagy-K»nit8_n.
NAGYKANIZSA, 1889. február 9-én.
HnszoöiiycHczaüfk évfolyam.
Elafi* eteti ár ¦íi. eTre . . . 5 frt--
évre 2 fr M) kr
;y__.rre ... 1 frt 25 kr Egyei szán 10 kr
II 1 i: JjJÍ T F. 5 E K (í hasáboapetilaorban 7. aiá»"li-ior (j i minden torabbi sorer: 5 jer.
nyilttérbejí
j'.tit soronként 10 krárt ré tatnak fel Kincstári illeték B-indeii etryea hirdeieaert 30 k.-- S»«tei»dők.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap s-ellen í részét illetS kBzl*-
menyek a aap k «tSaésjU-k.
any.tíi részé ! lető közlemények
pedig a kia<ió ¦ vaudhoz- ihtii..-ihv.-
int •zeniiÖk
Sagy- Ktt ii tzsd ii
lafcasék éoatáH épUWt
Bérnauctli letelek ».<m
lac'uak «), .
Kéziratok v ssza nem küldetnek
-!-—

A nagy-kanizsai ,Kereskedelmi ipaThank*.. a „nagy-kanizsai'ónkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület",' a „nagy-kanüfai keresztény jótékony nőegylet?, a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézeteu, a „nagy-kanizsai tiszti-önsegély zö szövetkezet"3<i ^soproni kereskedeÍTii ^ . •iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányduak hivatalos lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
ti
Molf Királyfi emletezete.
(1858. aug. 21. 1889. jan. 30.)
Sírj magyar nép ! s szenteld fájdalmad [gyöngyivel,
Takard be az Ifjút, takard egészen el,
Hadd legyen hamvának édes nyugovása.
Érezve ott virraszt szeretetünk gyásza;
Ha minden csillag ki-vakult vőn' az [égen
Csak ez Egynek fénye maradt volna [épen,
Melyen reményinka'biztatása csüggött; Hogy elérjük — vele járva a szebb
[jövőt — — Beh minden vész tőr már a szegény
[magyarra! Még Te is itt hagyál Reményünk
[csillaga!
De odafenn — esdünk — Kérleld [meg Istenünk
Szűnjék haragja, hisz eleget szenvedjünk.
GL'OTH GYULA.
A lesújtó fájdalom első kínos rohamán átesve, a legmélyebb megilletődéssel, őszinte részvéttel és hazafiúi tompa fájdalommal vesszük a tollat kezünkbe.
Ritka eset, hogy kötelességérzetünk hú teljesítését a fájdalom akadályozza. Ezt is megértük. »
Könyves Kálmán méltó Utódja Könyves Rudolfnál csak a remény volt a mienk; megtört, elhervadt!
A Corvinák halhatatlan alapitójának méltó Utódját tiszteltük az ,Osztrák-Magyar-Monarchia Írásban és képekben" páratlan világirodalmi vállalat tervezője, létesítője s elsó , munkássában.
íme a létesítés közepén megszakítva, félmunkát hagyott Örökségképen jeléül, nevelni fájdalmunkat, érezni veszteségünk nagyságát!
Óriási a csapás, mely a birodalmat, de tüzetesen Magyarországot érte. Mégis mennyivel nagyobb a királyi szülőké. Királyunk fején a szent korona ékei elhalaványultak az atyai sziv fájdalmának rettenetes tüzétől. Királynénk szemében a könnyek kővé váltak az anyai sziv leirhatlan mély fájdalmának lázas melegétől.
Mégis, mégis a trón fénye, a legnagyobb hatalom varázsa, a jelen nagysága, a jövő dicsőségének tudata nem képes elfödni szent vallásunkba helyezett bizodalmunk érzetét . . . a kétely szikrájára csak nemzeti fájdalmunk kínos dúlása hat enyhitőleg, hogy az Önkéz okozta tragödiának árnya a szegények kunyhójából már a trónig is eljut ....
Titok, rettenetes titok. Nem kutatjuk, nem "kutathatjuk, de meg sem nyughatunk benne 1
Fáj az embernek, de a hazafi legyen loyalis!
Vesztett reményünkre nyújtson irt a szeretet; a hódolat ós a hűség Szent-István koronájával ékesített alkotmányos Királyunk iránt, kinek mély fájdalmában nemzetek milliói osztoznak.
Rudolf trónörökös tehát önkezével vetett véget reményteljes életének s nem szívszélhűdés okozta halálát, mint az az első napokban, sőt a képviselőházban is közhirré adatott.
A bouczjegy/.ókönyv szerint, melyet alább egész terjedelmében közlünk, ki van mondva az agy rendetlensége, mely arra a feltevésre jogosít, hogy a borzasztó tettet elmezavarban vitte véghez mayerlingi vadászkastélyában január 30-án reggel 7 óra tájban, hagyott is hátra 5 levelet, melyekben*l is mondhatja inditó okait, de íi követelhetné, hogy az élők titka közpeleugérre állittas-sék ? ! . . elég nekünk a veszteség tudata, a szomorú tény. a kérlelhet-leu való. Rudolf trónörökösünk nincs többé! Gyász és gyász, részvét és gyöngéd kímélet a mi osztályrészünk a trón e rejtélyes tragödiájából.
Jegyezzünk/fel mi is egyetmást. szedjünk fel e gyászkoszorú elhullott leveleiből néhányat.
Szivet tépően megható jelenet volt, midőn a kis árva, a 6 éves Erzsébet fóherczegnó a legmagasb család között ízt monda: Ugy-é a jő papa elment az Istenhez, akihez-imádkozoi szoktunk? S erre valamennyien zokogva, nem tudtak felelni, újból egész ártatlan gyermekíes-séggel tekintve szét, megjegyzé : Csak nem mondottam rosszat?! A kis árva tette az első virágkoszorut édes atyja hült tetemére.
A magyar és osztrák lapok versenyezve hoznak adatokat a trónörökös életének utolsó szakából, melyek mind megegyeznek abban, hogy az elhunyt halálsejtelmektól gyötörve, különböző komor nyilatkozatokat tett és az idegek nagymérvű izgatottsága volt rajta észlelhető. Mult évi novemberben lováról történt lebukása óta szúró fejfájásról panaszkodott, de orvosi segélyt nem vett igénybe.
Ó Fenségének egyszermíaden-korra kiadott rendelete volt, hogy ahová utazott, forgópisztolyt kclle vánkosai alá tenni.
A P. C. kőnyomatu lap irja : Az a végzetes golyó, a mely mult hó 30-án Mayerlingben felséges királyunk után a monarchiának, a magyar nemzetnek legdrágább életét kioltotta, a beláthatlau események hosszú lánczolatának első szemét képezi. Annyi mindenféle hír kelt e napokban szárnyra, mióta a hiób-posta meghozta nekünk a borzasztó tudósítást: hogy Rudolf trónörökös,
a rajongásig széWtett s hódolásig tiszteit királyunknak egyetlen fia elköltözött az élők sorából.
Hivatalosan közöltetett a szívszélhűdés okozta halál; azután jött egy uja"bb hivatalos közlemény meg-czáfolva amaz elsőt s tudatva a monarchia népeivel és az egész világgal, hogy Rudolf trónörökös önkezűleg oltotta ki drága életét.
JöHet talán még egy harmadik hivatalos tudósítás is, mely a másodikat halomra dönti, — de ennek taglalásába nem bocsátkozunk, daczára a lelkünkben egymásután emelkedő ama kérdéseknek: mi ok vezérelhette a fönséges trónörököst ifjú erős életének, ugy szólván, reggelén a boldogságtól tuláradf* állopota tudatában arra az irtóztató tettre, hogy megfeledkezve családjáról, a mélyen szerető szülőkről és magasztos föladatairól, önkezűleg vessen véget annak az életnek, mely a szó valódi értelmében nem is volt az övé, a inelylyel tehát nem rendelkezhetett", mert az az élet első sorban a császáré és királyé, másod sorban pedig a monarchiáé, a magyar nemzeté volt, a mely monarchia, a mely magyar nemzet már látta képzeletében az időt, a mikor a legigazságosabb, legalkotmáuyosabb és legnagyobb szivü Ferencz József egyetlen fia, midóu az isteni gondviselés ó Felsége életének határt szabott, mert hisz a királyoknál is meg van szabva a határ, — miként fogja átven-ni a monarchia hajójának tovább vezetését, a melylyel édes atyja annyi vész és vihar között, annyi zátonyou keresztül biztos kezekkel kormányzott és népeinek megelégedésére vezérelt.
Igen, a magyar nemzet is látta már képzeletében Rudolf trónörököst, a fenkölt szellemű, mivelt, a magyar nemzet iránt félreismerhet len rokonszenvet tanusitó királyfit Szt-lstváu koronájával a fején. Látta képzeletében Rezső királyt folytatni alkotmányos utou a nagy és szép munkát, a melyet áldott emlékű atyja a magyar nemzet közmegelégedésére megindított.
Ez az élet a monarchiáé, a magyar nemzeté volt s ennek teljes tudatával bírt az Örökre elköltözött királyfi is, a kinél a kötelességérzet minden más érzelem fölött kimagaslott.
De mit használ nekünk a töprengés a halál,okai fölött, mit használ, hogy a keblünkben egymást kergető kételyebet eloszlatni, vagy ezekkel számolni igyekezzünk ? Hisz bármi lett légyen is az ok, maga a gyászos, a borzasztó tény változatlanul, Örökké megváltóztathatlanul áll előttünk.
Rudolf trónörökös nincs többé. Sír és jajgat a fejedelmi szülőpár, sír és jajgat a nemzet, a monarchia a királylyal, a király asszonynyal, a
i szerencsétlen ifjú özvegy-gye! együtt, ! szétdúlt kebellel mondjuk miudnyá-; jan óhazában és mondják ottaLaithán i tul, hogy ^lehullott a mi fejünk-
¦ nek a koronája."
Li halálnak ez vagy amaz oka
¦ nem ny ojthat nekünk semminemű ! vigasztalást, mert bármiként igyekezzünk is az okokat az okozatok -
i kai összhangzásba hozni, a gyászos végeredmény mindig csak egy lesz, hogy Rudolf trónörökös nincs többé.
A fájdalom, mely Kárpátoktól Adriáig minden magyar honpolgárnak, a monarchia minden lakójának
; keblét betölti, sokáig, igen sokáig fogja rezgésben tartani a sziveket ; de legnagyobb, a legkeserűbb fájdalom, a legerősebb megrázkódtatás fölött is magasabban áll egy mély, egy szent óhajtás és ez az: hogy felséges királyunk drága életét a gondviselés Őrködő k'eze sokéig, igen sokáig tartsa meg! Drága volt nekünk ez áz élet minden időben, tiete^ mesén fokozta ennek fejedelmi becsét az alkotmány helyreállításakor be*ö-szöntőtt boldog időszak. De ki volna képes meghatározni, hogy mennyivel magasabbra és mily megmérhetetlen magasságig emelkedett ennek a mindenek fölött .drága életnek értéke, varázsa, szent volta most. midőn az ö egyetlen fia sirba szállt.
A jóságos Isten terjesze ki védő kezét a mi szeretett királyunk élete fölött és tartsa meg ezt lehetó boldogságban népei örömére, boldogitá-sára az emberi kor leghosszabb határáig, íls tartsa meg a jóságos Isten a mi királynénk drága életét is sokáig, igen soüáig, hogy midőn az édes anya mély sebét az idő gyógyító keze lassanként behegesztette, találjon folytonos vigasztalást nagy veszteségei után a magyar nemzet hálás szeretetében, a mely iránta mindig élni fog, míg magyar lesz e földön.
Báró Hornig Károly veszprémi püspök a trónörökös elhunyta alkalmából a következő pásztorlevelet bocsátotta ki híveihez:
Megrendítő eseménynek földig sújtó hatása alatt állunk egy ravatal előtt, — trónnak s hazának szép reménye, királyi szüleinek büszkeségé, a. nemzeti negyeiéinek féltett tárgya: Rudolf trónörökös ö cs. s kir. fensége nincs többé! Folyó évi január hó 30-án, váratlan halállal kimúlt . . . Oly csapás ez, nitly-lyel szemben emberi, föidi vigasz nincs. Csak a vallás adhat mégnyug vást Istennek legbölcsebb végzéseiben, a kinek az apostol szavai szerint: „megfoghatatlanok az ó Ítéletei és megvizsgálhatlauok . ő utaí.* Hozzá fordulnak most a hű nemietek milliói, kik az ősöktől átöröklött rendületlen hűséggel megszokták. Örömben és bánatban osztozkodni a szeretett fejedelemmel; hozzá fordul-
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUAR 9-én.
nak. az örök irgalom ez egyedüli igaz kutforrásához, istenhez, könyörögve neki : a megholtnak adj Örök nyugodalmat Uram, királyi Atyját pedig erősítsd meg, hogy a mi emberi felfogás szerint a legsúlyosabb csapás : szeretett, nagyreményű, egyetlen fia el veszte végkép meg ne törje őt, hanem hogy Jobbal mondva: »Az ur adta, az ur elvette; a mint az urnák tetszett, ugy lón; legyen áldott az ur neve I" tartsa fenn magát népei számára, melyeknek ó ma egyedüli reménye! Kelt Veszprémben, 1889. febr. hó lén. Károly s. k. püspök.
— G\ászisteni tű
ztelet tar
tott Nagy-Kanizsán február 5 én
tisz febi
temetés nagy napján. Délelőtt 9 órakor volt a lequiem a Szt. Fereccz rendűek Jfebánia templ .mában, mely zsufolyásig megtelt. Jelen voltak a prdgári és katonai hatóságok. A fen;plomdiszitést Hild László esz * közölte jL a catafalc gyönyörűen né zett ki. 30 méter hosszú borostyán-füzér fehér nárcisz és já-czinttal dúsan díszítve fonta körül a két oldalt alkalmazott exoticus növényekkel ékesített catafalkot. A város részé FÓl gyönyörű széles babérkoszorú 50 katnéliával, páfrán és más exoticus levelekkel ellátva, s széles nehéz aranyrojtos nemzeti szalagon a kö vetkező fel rattal: .Nagy-Kanizsa város közönsége mely fajdalma jeléül' helyeztetett rá. A borostyán füzért a nép emlékül teljesen szét hordta, melyet a koszorúval együtt Janda Károly mükertész állított elÓ.
Délután 3 órakor a gyászfátyollal bevont utczai lámpások mind felgyújtattak s a város összes harangjai^ hirdették a közgyáczt. 4 órakor, a temetés órájában tartatott isteni tisztelet az izr. imaházban, mely alkalommal gyászlepellel vonatott be a templom s teljes kivilágítás emelte a gyászszertartást. A templom itt is zsúfolásig megtelt minden rendű, rangú gyászoló közönséggel, polgár-és katonai hatóságokkal. Dr. Neumann Edé főrabbi ur, szive.t-lelket meghatóan a következő emelkedett szellemű gyászbeszédet tartotta: Gyászbeszéd Riufalj trónörökös Jeleli.
Ha képes volna emberi nyelv azt a tengernyi fájdalmat kifejezni, a mely millió és millió szivet remegtet meg, ba képes volna emberi ajak nemzetek gyászát tolmácsolni, ha képes volna emberi szózat milliókat ért veszteséget, milliókat snjtott csapást tükröztetni, énnekem is szándékom lehetne ezen gyászos, boldogtalan óra jelentőségéről szólani. Két nemzet érzelmei, az egész müveit világ goudoiatjai ott járnak ezen pillanatban ama gyászos uton, a melyen hazánk hervadt reményét kísérik á komor sírboltba, azon a nehéz uton, a melyen a hon jóságos atyja megtört szivveí halad, egyetlen fiának hamvait áztatva könyeivel. Vájjon lehetséges-e ezen pillanat világtörténeti komolyságáról szólani, midóu a fájdalom, a mely minduyá-junk szivét tépi, bilincsre veri nyelvünket és uémaságra itélí ajkainkat ?
Egy szó nyilallott » hátin kerentül, , ^2/ röpke szobán annyi fájdalom ; Kreztük, a mint e föld szive r<*tdül
?5 átvonaglík róna, vüley, halom. Az el*5 hir, midőn e szót kimondta,
Önön hangjától vis«zadöbb*l«; ai e;sŐ rémület kétségbe vonta:
Van-é még a magyarnak istene. (Arany.)
A jpróféta igéje teljesedett : „Mondd meg a királynak és a fejedelemasszonynak : megalázódva Üljetek le. mert lehullott fejetek disze, dicsóségtek koszorúja (Jeremiás 13, 18.)" Ki méri meg azt a végtelen fájdalmat, mely ezen órában a királyi szülék lelkét tölti el, ki méri meg a fájdalmat, mely ama fenséges asszony szivét marczangolja, kinek ereiben a haza ama halhatatlanának vére csurog, ki örök dicsőség láng-betüivel irta be nevét Magyarország történetébe! I
Gyászba borultan áll hazánk nemtóje a ravatal mellett, a melyen ezen ország legékesebb virága hervadtán fekszik és rónákon és bér-ezeken, a Kárpátoktól az Adriáig egyaránt hangzik a próféta jajszava .jaj nekünk, mert elfordult a nap és elterültek az estnek árnyai (Jeremiás 6, 4) * Ó, ha aönyek ten gere képes volna újból felébreszteni az elhalt életet, nejn lakoznál sötét koporsóban, imádva szeretett srfrja a legdicsőbb és legboldogtalanabb szü léknek disze és reményié a hazának büszkesége és koszorúja nemzetünknek, záloga szép jövőnek, boldogító igéret, szemünk fénye, napsugara.
Nem szólhatunk halhatatlan alkotásokról, melyek az üdvözültnek nevét hirdetik* a> dicsőült még nem örökíthette meg emlékezetét világraszóló tettekkel, remény volt és Ígéret, édes remény, biztató igéret. Kiváló tehetségei, lelkének nemes vonásai, fenkölt gondolkodása, még ha nem születik is bíborban, az emberiség magaslataira emelték volna az -údvözüítet. A gondviselés kiváló lelki tulajdonokkal ruházta fel és ö mindig azon volt, hogy folyton elóre haladva a tökéletesedés utján, népeinek javára értékesíthesse majdan azon bö adományokat, melyekkel a Mindenható elárasztotta. Egész léében a legtökéletesebb Összhang uralkodott ; nem táplálta értelmét az érzelmek világának rovására és el méje nem hevert parlagon, midőn szivét müveié. Érzelem, gondolat és akarat Összhangzó egészszé forrtak egybe lényében és egyugyanazon napnak sugaraiként nyilvánultak minden cselekedetében. Egész ember volt és nem töredék, teljes Összhang, tökéletes harmónia.
Már kora ifjúságában a meg-testesedett kötelességtudás voll, fényesen be bizonyítva, hogy még a legmagasabbnál is magasabban áll a hivatás, a munka, a kötelesség. A vénség bölcsesége sugárzott ifja szemeiben, arezának igézó mosolyában pedig szirének végtelen jósága tükröződött. Meghitt barátok körében érezte legjobban magát,, nem vonult vissza ridegen azon magaslatokra, a melyekre a király fiát követni csak kevés halandónak adatott, hanem elbájolta nyájasságával mindazokat, a kikkel az életben találkozott.
A haladás embere volt, mert & tudomány mindenütt haladást hirdet fejlődést tanít, a dicsőült pedig a tudománynak felkent papja volt ; hazánk koszorús költőjéhez a legbensőbb barátság fűzte, irók és művészek kőzött érezte otthon magát és a kardnál nem kevésbé ügyesen forgatta az író tollát. Tisztelettel viseltetett a szellem aristokratiája iránt és megmutatta, hogy a tudomány oly hatalom, a mely előtt fejedelmeknek is térdet kell hajtaniok.
De nemcsak tudományos ismeretekkel, hanem a tudomány elfogulatlanságával és szabadéi vüségé vei is birt. Szentföldi útjáról irt remek munkájában, melyet legmagasabb engedélyivel héberre is átültetett szent nyelvünk egyik kiváló művésze, Izraelről megemlékezve, azt mondja róla: „ime egy régi, sokat szenvedett nép, mely még ma is él és igényt tart a világtörténet igazságos' téletére." A világtörténet ítélete1 lebegett szeme előtt mindig, ez volt! azon mérték, a melyet Önmagára és! népeire alkalmazott és ezért egy pil-j lanatra sem borithatá szemét az el-j fogultság fátyola, a baíhit hályoga. Ha nem magyar földön született magyar volt tetőtől talpig, testestől lelkestől Magyar tudósok nevelték és ismertették meg véle a magyar nemzet szellenáét és annat életét, tisztelte hazánk múltját és annak enflékeit, tisztelte alkotmányát és törvényeit, megbecsülte kellően a magyar nép lovagias jellemét, nemes lelkületét és előkelő természetét; utolsó levelében is, melyet egyik
magyar barátjához intézett, magyar] hazájáról emlékszik meg, annak küldi j üdvözletét és a halál ^ sejtelmei* kö-' zőtt, melyek lelkére borultak, azon óhaj szállt fel szivéből, hogy „Isten óvja és áldja meg szeretett magyar hazánkat."
Nekünk szóit utolsó Üdvözlete, nekünk borongó lelkének végső köszöntése. Keseregve és gyásztól le hajtva viszonozza a magyar nemzet kedvenczénck üdvözletét. Az idő, kell, hogy behegeszsze a sebet, melyet rajtunk ejtettél, de a mig csak magyar szív fog dobogni e hazában, aem fog kihalni a kegyelet.: melyet nemzetünk irántad táplálni meg nem szűnhet é< ha nem magyar föidön, hanem a Habsburgok régi sírboltjában pihennek is hamvaid, emlékezeted élni fog mindenha a magyar nép keblében, — nemzedékről nemzedékre. Amen.
Most pedig Tehozzád szállanak fel fohászaink, élete a mindenségnek, örökkévaló, változatlau, ki fölötte állasz a mélységoek, melyet halandó meg nem mérhet, mindenható, kegyelmes, irgalmas! „Tiéd a halál és az élet, ki merne pörbe szállni véled, midőn megzendül az Ítélet!* A Te kezedben vagyunk mindnyájan, boldogok és boldogtalanok, urak és szolgák, királyok és koldusok. Tc parancsolsz és mi engedelmeskedünk. Te rendelsz és mi akaratod szerint cselekszünk. Tehozzád emeljük fel bánatos sziveinket, hozzád száll fel lelküiik hó imája az üdvözültért, királyunkért és hazánkért.
Ott jár ö most nálad az örök béke pálmái alatt, szemlélve azt a napot, a mely nem áldozik le soha. Fedezgesd Urunk, takard szárnyaiddal, botitsd reá dicsőséged fényköntösét és adj nyugalmat és pihenést porainak. Bocsásd a vigasz irját a hon atyjának szivébe, erősítsd és emeld fel azok lelkét, kik az Üdvözültbeu elveszték legdrágább kincsüket, legbecsesebb javukat, díszüket és ékességüket, örömüket és boldogságukat. Engedd, hogy a bánatos atya, felséges királyunk, vigaszt találjon népeinek részvétében, szeretetében, hűségében és ragaszkodásábau, eogedd, hogy sebzett szive újból felépüljön magasztos kötelességeinek teljesítésében, nehéz, szent munkájának végzésében, óvd és oltalmazó1, őrizd és áldd meg Ót és övéit, óvd és oltalmazd, őrizd és áld. meg drága hazánkat, nemzetünket, mentsd meg minden veszélytől s válságtól, óvd meg minden veszteségtől és csapástól ! Urunk, Istenünk, egyetlen szirtünk, végtelen jóság és irgalom, a Te ke zedbe ajánljuk lelkünket, Te vagy velünk, 3 mi nem félünk, Te snj-tasz és felemelsz, sebzel és gyógyíts?) királyok királya. ítélet ura, most és mindörökké. Amen. -
A z&la-szent-balázsi plébánia templomban Rudolf trónörökösért az engesztelő szenr-mise áldozat február 5-én volt. A plébánia híveivel, örege aprajával megtelt a plébánia temploma. Általános volt a levertség, a bánat. A gyászmisén a plébánia tanítói áltat négyeskarban Kaposy György gyászmiséje énekeltetett, melynek felajánlására , Kit imádnak szellem lények" dallamra a segédlelkész által ez alkatomra szerkesztett kővetkező négyes énekeltetett :
» Kiterítve szép reményünk, Ott a bus ravatalon, Visszaadni a magyarnak, Nincs már semmi hatalom, Sápad a hon, ing a nemzet, Megrendül a korona, Vesztes miud, de legvesztesebb Te vagy Árpid szent hona.
¦
A legelső magyar ember Legmagyarabb sarja volt, Kit szerette nése mindig Hódolóan ostromolt, Be ki dűlt haj büszkeségünk,
Egyetlen támo&zlopa, Sirj magyar, sírj s ne felejtsed Ezt a gyásznapot soha !*
Gyászmise után .Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar" nemzeti dal elzengése után a közönség szétoszlott.
Az országos gyászban Sümegh is osztozik. A f. évi feb. 2-ára hirdetett polgári Önképzőkör bálja elha-lasztatott; gyászlobogók lengenek mindenfelé, isteni tisztelet volt kedden 5-kén, melyen a helybeli hatóságok, tanítói kar, tanulók stb. részt vettek. A hűség angyala Őrködjék drága halottunk feletti — Rudolf meghalt ugyan, de eszméi — emléke közöttünk maradnak.
Az ízr. hitközség gyásza.
A helybeli tzr. hitközség tanácstermében e bó 4-én nyomott komor hangulat uralkodott A rendkívüli gyűlésre egybegyűlt képviselőkön meglátszott, hogy egy iszonyú rémhír nyomata alatt állanak ; a tanácskozás előtt folyni szokott vidám, kedélyes eszmecsere, ártatlan .élezeskedés elmaradt, tért engedve komoly megbeszéléseknek, mert arról volt szó, miként lehetne a legszebb férfi korában, élete delén elhunyt trónörökös iránt a szeretet, hódolat és kegyelet adóját legméltóbb módon leróni.
A gyűlés lefolyásáról a következőket közölhetjük:
Gelsei Gutmann Henrik hitk. elnök délután 4 órakor a gyűlést megnyitván, láthatólag meghatottan, tompa, a megindulás könyeitől elfojtott hangon következő efÖterjesztést tesz:
Tekintetes képviselőség! A sors kara nehezen sulyosodott trónra és nemzetre. Ama borzasztó nagy csapás, mely Rudolf loherczeg trónörökös váratlan halála folytán az egész birodalmat mély gyászba borítja fölséges uralkodónkat, a királyi házat, a monarchiát, különösen pedig Magyarországot sújtotta. Ez iszonyú veszteség nyomasztó érzete minden hazafi szivében a legőszintébb, legsajgóbb fájdalmat keiti és mindnyáj in megsiratjuk reményeink legszilárdabb biztositékának egyikét, mely ő Fensége gyászos elhunytával, fájdalom, Őrökre eltűnt.
Ámbár a nagy üdvözült áldásos emléke a magyar nemzet bálás kebléből soha ki nem hal, mégis a megdöbbentően sújtó csapással szemben és tekintettel a ragaszkodó szeretettel párosult mély hódolatra, melyet minden magyar hü szivében ö fensége iránt táplált, bizton reménylem, hogy a Valóban megrendítő esemény alkalmából hitközségünk rendkívüli hazafias fájdalmának és legforróbb részvétének jegyzőkönyvileg kifejezést adjunk, hogy a dicsőült emlékét szinte a mai ülés jegyzökönyvében megörökítsük és hogy a nagy halott iránti kegyeletünket lerovandók, ennek lelki üdveért ünnepélyes gyász-isteni tiszteletet rendezzenek.
A képviselőség elnök ur iuditvényát ;gész terjedelmében egyhangúlag elfogadván, elhatározza, hogy a gyász isteni tisz telet e hó 5-én 4 órakor a boldogult temetkezésének óráján tartassék.
Ó cs. és kir. fensége Rudolf fL herczeg trónörökös hullájának 1889. évi január hó 31-én Bécsben, a cs. tir. Bur. ban, az erre törvényszerűen aivatott orvosi szakférfiak által és t törvényes alakszerűségek megtartásával megejtett bonczolások alkal inával, a jegyzőkönyvbe vett boncz-.elet alapján, egy a közreműködött >rvosok aláírásával hitelesített véle -nény adatott ki, a melynek szósze-'inti szövege a következő: Orvosi vélemény :
1. Ó cs. és királyi fensége a trónörökös halálának közvetlen okát 1 koponyának, valamint a mellső igyrészeknek szétzuzódása képezte.
2. fí azétziuódást7' egy a jobb-)ldali halánték előrészére közvetlen (özeiből intézett lövés okozta.
3. Egy középszerű átmérőjű -evolverből jövő lövés alkalmas volt 1 jelzett sérülésnek előidézésére.
s-4: A löveg nem találtatott meg. mnthogy az a balfül felett konata-.ált lőcsatorna-nyiláson kilátóit.
5. Nem szenved kétséget, hogy 1 lövést ó cs. és kir. 'fensége ön-naga intézte maga ellen, s hogy .a lalál rögtön bekövetkezett.
6. A nyil- és koszorú varratnak idóelŐtti Összenövése, a koponya göd-
röcaek feltűnő mélysége, s az úgynevezett .ujj alafcg, benyomódásoV ,a\koponya csontok belsó felületén, u ! agytekervények feltűnő ellaposodás* 'és az agy-gyomrocs kitágulása oly 'kórtünetek, melyek tapasztalás szerint rendellenes lelki állapotokkal szoktak együtt járni, és enélfogva arra & feltevésre jogosítanak, hogy a tett elmezavarbao hajtatott végre.
Dr. HOFMANN s. k.
ndv. tanácsos, a törvényszéki orvostan tanira
Dr. KUNDRAT JÁNOS a.*.
tanár, a kórboneztaui intézet igái. gatója: mint bonctuli orvos.
Dr. WIDERHOFER HERMANN" s.k.
tanár. udv. tanácsos ; háziorvos.
Tudnivalók.
— Pénzügyi szervezés. A pénzű^ miniszter törvényjavaslatot nyújtott i# a képviselöhá/.hoz, melyszerint apéazftn-igazgatás uj alakot nyer. Megszűnnek u eddigi kerületi pénzügy igazgatóságok, illetékkiszabási hivatalok és adófelügyelö-ségek. E hatóságok helyett megyei pénzügyi igazgai óságok szerveztetnek mjoden megye székhelyén; csak a kisebb megyék nem nyernek külön igazgatóságokat.
— A sütemények házhoz hordása. A süteményekkel való házalás ellen egy konkrét eset alkalmával a föld mi vei és-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium határozatilag kimondotta, hogy ipariiía-zolványnyal bíró péknek az ipartörvény alapján megvan engedve, hogy süteményeit segédeivel, vagy tanonczaival a megrendelőkhöz küldje; az pedig, hogy valaki ily süteményeket összevásároljon é> a/okai eladja, az ipartörvény 4. g-ába ütközik. A visszaélések meggátlása czéljából a minisztérium legjobban tartaná, ha az illető iparosok kihordó alkalmazottaikat valami jelvénynyel vagy megbízással látnák el.
— Képekkel való jogosulatlan házalás a belügyminisztérium legutóbb kiadott rendelete értelmében nemcsak & házalási szabály szerint, hanem mint jövedékikihágás is büntetendő.
— A hadmentességi díjkötelesek a törvény rendeletéhez képest tartoznak t évi február hó folyamán a polgármesteri hivatalnál jelentkezni, különösen az állandóan itt tartózkodó had mentességi dijköte-'esek pedig vallomási iveiket benyújtani.
— Az országos erkölc nemesítő egyesület pályázatai. Két pálya:.itot hirdet az országos erkölcsnemesitő egyesület Száz forint jutalmat kapnak azok, akik az 18$8. év folyamán az országban a legfőbb községben a legtöbb tagot számláló mér- , tékletességi egyesületet alakitauak. Nem okvetlenül szükséges, hogy a tagok a szeszes italoktól való tartózkodásra kötelezzék magukat: elég, ha általában mértékletességi fogadalmát tesznek. Amásoáit-pályázat szükebbkörü, amennyiben csak a dunántúli kerületekre szól. Az egyesület
a kerületükben lakó mindkét nembeli belső cselédek számára, akik háruyincz esztendeig megszakítás nélkül egyxgazdát szolgáltak s ez idő alatt magukat erkölcsösen viselték, egyötvens egy huszonöt frt<^ jutalmat tűz ki. Elsőbbségben részesülne azok, akik a gazdát vagy családja valamely tagját ragályos betegségben, önfeláldozóan ápolták vagy saját életük kockáztatásával más veszedelemből mentették ki. A pénzbeli jutalom >kivül az egyesület elismerő oklevelet is fog adni az arra érdemeseknek. A jelentkezés határnapja 1889. május elseje.
Kúriai döntvény. A korcsma; helyiség a vendégek elfogadására szolgáló nyilvános hely, tehát magánlak fogalma alá rendszerint nem vehető.
Hírek. *
— Hirdetmény. Ö császári és királyi Fenségének, Rudolf trónörökösnek halála gyászba boritá Magyarországot. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága, mint a nemzet közérzületének mindenkor"^ hű részese, mély fájdalmának és igaz részvétének nyilvánítása végett, — l kizárólag ezen czélra — f. évi február hó 9-én d. e. 9 és fél órakor Zala-Egerszegen
a nagymegyeház termében rendkívüli közgyűlést tart, a melyre a törvényhatósági bizottság t, tagjait tisztelettel meghivom. A közgyűlés befejeztével a plébánia templomban ünnepélyes gyászmise tartatik, a melyen a közgyűlés tagjai testületileg fognak részt venni. Zata-Egerazee/ 1*89. február 1. Svastits Benó S. k. főispán.
— Deákünnepély. A nagy-kanizsai , gári iskola és az izr elemi s kereskedelmi iskolában, mint előző években, Deák Ferencz elhalálozása napján, január 28-án emlékünnepély rendeztetett; amott Hoffmann Mór, emitt Bún Samu tartott alkalmi beszédet az ifjúsághoz. ;
HTJSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNT
FEBRUÁR 9-én.
_ Közgyűlését az önk. tűzoltó
egylet íebr. 3 án 'tartotta meg a városháza termében. Elnöklő Lengyel Lajos városi főjegyző ux tüzetes elnöki s főparancsnok! jelentése éljenzéssel vétetett tudomásul, melyet lapunk jövő száma egész terjedelmiben közölni fog. Igen helyes intézkedést- tett a közgyűlés ama határozatával, hogy tisztekké ezentúl csakis vizsgázott egyéneket választ meg. - A költségvetés elfogadtatott, valamint a számvizsgáló bizottság jelentése tudomásul vétetvén, a felmentvény megadatott. Tárgyalva lett az országos szövetségi közgyűlés rangjel-zési^határozata, elfogadtatott; az egyen-¦ ruhák, szabatos és egyforma előállitására nézvén pedi^ az határoz tatotr, hogy a költség felét magok a tűzoltók viseiik, másik felének előá!utasáról pedig az egylet gondoskodik. Első szivattyas parancsnokká Scherz Emil, második parancsnokká pedig Jack Ede választatott meg. Perkó Péter felebbczési kérvénye, mint elkésett tárgy, ueni vetethetett tárgyalás alá. A fe-lebíie/ések mindig 15 nap alatt nyújthatók be az elnökségnél a végzés hézbesitésétŐl s/ámitva.
— Vidámnak Ígérkező farsangunk, a trónörökös megrendítő elhunytával szomorú gyászra változott A mulatságok részben elmaradnak s részben elhalasztat-uab. A Polgári Egyletben kilátásba helyeztetett egy hangverseny, melyet helybeli műkedvelők rendeznek, azon felül két önálló s igen érdebes felolvasás tarT tátik meg.
— Gulyás Gizella jeles zongoraművésznőnk jelenleg Németországban hangversenyez. Fényes síbereket aratott Berlinben és Lipcsében, hol má-odszori föl+épósre szólították föl. Szászországi körútja bevégeztével Délnémetors/ágba utazott s a napokban Heidelbergben, Manu-beiinban és Darmstadtbiu) játszib.
— Gyászhír. Vindornyalabi és ber-telendi Hertelendy Ferenczné született leékí és benyézlöi Farkas Adél jan. 31-én életének 25-ik, boldog házasságának 2-ik évében Lesencze-Tomajon meghalt.
I— Gyászisteni tisztelet tartatik a nagykanizsai ev. ref. egyházban vasárnap, febr. 10-én délelőtt 11 órakor Rudoif trónörökös ö fenségének közfájdalmunbra történt elhunyta alkalmából. A püspöki rendelet megkésve érkezett ugyan, de Begedy István istvándi esperes a fenti napra rendelte el az isieni tiszteletet.
— Heti biztosok a Kisdednevelö egyesület óvodáiban e héten a választmán; kebeléből Matosh Józsefné és Székely Litjosné uniók-.
— HeghivÓ. A nagy kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezetueb a folyó hó 27-ibére hirdetett évi rendes közgyűlése, miután a tagob határozatképes számban jelen nem voltab — megtartható neui volt. minek folytán az ahpszabáiyob 17. g-a értelmében az ujabb közgyűlés megtartására határnapul, f. évi február 10. kének délutáii 2 órája Nagy-Kanizsán; a polgári iskola helyiségébe tűzetik ki. Az alapszabályok 17. §-a értelmében ezen közgyűlés — tekintet nélkül a megjelent üzletrészbirtokosok száraára — a már első izben kitűzőit tárgy ak/elett érvényesen haiározand. Kelt Nagy Kanizsán, 1889. évi jan. hó 27-én. Az igazgatóság.
— Meghívás. Az a.-lendvai takarékpénztár rendes évi közgyűlését folyó 1S89. évi márczius hó 14-ik napján a délelőtti. órákban A só-Lendyán, saját helyiségében tartamija) melyre a t. cz. részvényesek az alapszabályok 59. §-á értelmében ezennel meghívatnak. A napirendre kitűzött tárgyak . a következők : 1. Az 18S8-ik év üzleti eredményéről előterjesztendő igazgatósági jelentés. 2. Az ugyanazon évi zárszámadás s tekin-töleg a mérleg felülvizsgálata, s az e szerint elért jövedelemnek az igaz gatósági és felügyelő bizottsági jelentés alapján miként es7közlendő felosztása. 3. Az igaz-atóság & a felügyelő bizottság részére 1888. évről adandó végleges felmentvény. 4. Egy igazgatósági tagnak a jelenlegi igazgatóság működési időtartamára le.:ndö alapszabály szerű meg választása. 5. Az igazgatóság részére 1889-ik évre az alapszabályok 60. §-a b) pontja értelmében megszabandó fizetés. 6. Mattyasóvszky Vincze részvényes úr indítványa az alapszabályok 2y 46 58 68, 69. 70. 71 és 86. §§-ai megmás'itás.i érdemében 7. Zárjeczky Vincze volt vezérigazgató emlékének mikénti megörökítése és hosszas működésének méltatása'. 8. A tervbe vett Ukk-C^áktornyai vasútvonal törzsrészvényeinek aláirásáhozmilyösszeg treJéig leendő hozzájárulás. 9 A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kikül dendő két részvényes il^í válasz tisztása. 10. Esetleges indítványok megtétele. Kelt Alaó-Lendván' az, igazgatóságnak 1889. évi január bő 22-ik napján tartott üléséből Fóliák Lázár s. k..'igazgatósági tag.. Fuss Nandors.k., vezér-igazgató.Tausz Ferencz a- k., L könyvvezető és "jegyző.
— Jelentése alulírott felügyelö-przottságnaTt az alsó-lendvai takarékpénztar részvény-társaságnak 1889. évi már-ezius 14 ik napján megtartandó köz-
gyűléséhez. Az általunk s az intézeti igazgatóság*"által 1888. év deczember hó 29., 30. és 31. napjaiban megejtett részletes leltározás alkalmával talált tényleges vagyont s terhet az intézet fő- és mellékkönyveivel a mái napon tüzetesen összehasonlítván, s az összes számadási könyveket behatólag megvizsgálván^ az 1888. évi zárszámadást s a mérleget e szerint kifogástalannak s a legkisebb részletig tökéletesen helyesnek találtuk; miért is a mérlegbén az alap-és tartaléktöke utáni kamatokkal együtt kitüntetett 18,909 frt 60 kr. tiszta jövedelemnek az .igazgatóság részérői indokolva javasolt következő felosztása ellen nemesik kifogást nem teszünk, de sőt azt az iutézet s a t cz. részvényesek jói felfogott érdekében is a t. közgyűlésnek elfogadásra ajánlani kötelességünknek ismerjük. Az e szeriut általunk is melegen pártolt igazgatósági indítványhoz képest az 1388-ik évben elért eníe tiszta jövedelemből a közgyűlést követő uapou kifizetendő s fordítandó lenne: 1. Mint osztalék részvényen-kiut 21 frt, és igy 400/ drb részvényszelvény beváltására Összesen S400 frt 2. Az ez idő szerint 250 forintból álló külön tartaléktökének 6000 frtra szükségképpen kívánatos emelésére fordítandó lenne 5750 frt — kr. 3. Az igazgatóság, felügyelő-bizot;ság, a tisztek s a szolga jutalmazására 2000 frt — kr. 4. Nyugdíj-alapra, annak 3000 frtra ' leendő kiegészítésére 1500 ft — kr. 5. Jótékony czélokra 400 frt — kr. Végre: 6.Nyere-mény átvitelül 1889. évre 859 frt 60 kr. Eme hivatalos jelentésünket az intézet érdekében a t. cz. rézvényesek s igy a közgyűlés becses figyelmébe ajánlva, maradtuuk teljes tisztelettel Alsó-lendva, 1889. évi január hó 20-ik napján. Az alsó-lendvai takarékpénztár felügyelő-bizottsága: Csukics Adolf s. k.. felügyelő bíz. elnök. Dr.-Józsa Fábián s. k., felügyelő biz. tag. Bellosics János s. k., felügyélő biz. tag. Méregszámlája a beküldött kimutatás szeriut 605,328 frt 78 kr. veszteség- é3 nyereményszámlája 58,585 frt 15 kr. 1888-ik üzletforgalma 2,896,563 frt 96 kr.
— Az angol hadügyminiszter közelebb a következő nyilatkozatot tette: Egyike vagyok azoknak, a kik reményük, hogy Auglia sohasem fogja valaminő kontinentális bonyodalmak által elveszi-teniazokata megbecsülhetetlen előnyökéül melyek abban rejlenek, hogy tenger öleli | körül. Szerencsénkre a természet olyan helyzetbe juttatott bennünket, mely nem kényszerit arra, hogy az általános véd-kötelezettséghez folyamodjunk s lehetővé teszi, hogy korlátolt számú hadsereget tartsunk* fenn. Vaknak kell lenni annak;, a ki nem tudja tökéletesen, hogy jelenleg viharfelhő lebeg Európa fölött,mely — a mennyire emberileg megítélhetni —előbb-utóbb s inkább előbb, mint utóbb, ie fog szakadni s oly háborút von maga után, mely vadabb és borzalmasabb lesz, mint bármelyik, melyei a történelem ismer. Nem hiszem, hogy a ki olvasta és tanulmányozta az Európa országaiban folyó hadi készülődéseket, attól ne tartana, hogy a közeledő háború, bármi irányban fog is kitörni, a legvéresebbek egyike lesz, melyeketa világ valaha ismert Adja isten, hogy álUmférüainkbölcsesége képes legyen Angliát e háborútól távol tartani; de légyen rá gondja az angol nép nek, hogy ha önvédelemből mégis beleszo-rittatnék a leendő nagy háborúba, mint nemzet el legyünk reá készülve.
— Egységet. íüzoltógyakorlati szabályzat. József főherczeg ő fensége a tűzoltó-szövetség elnökségéhez intézett levélében engedélyt adott arra, hogy egységes gyakorlati szabályzatul alcsuthi gyakorlati szabályzat szolgáljon.
— Alsó-Dombomról Írják : Tisz tíSlettel értesítjük, hogy az alsó-domború olvasókör által í. hó 9-én rendezendő tánczkoszorucska az országos gyász miatt elhalászta tott.'A rendezőség,
— Iháros-Berényből veszszük a szomorú hirt hogy Kubestyuk nevű 16 éves erdőseged és Kovács József erdős egyik éjjel a vadaskertbe mentek orvvadászokat lesni,' de szerencsétlenül jártak, mert egy orvvadász első lövésre a fiatalt agyonlőtte, az erdőst pedig második lövéssel jelentékenyen megsebzetté, ki állítólag a tettesben az iháros-berényi szölöpásztorra ismert.
— Napi biztosok e héten a népkonyhánál; 10-én* vasárnap Dannenberg Jakabné urnő s Rosenberg Adel k- a. íi-én hétfőn Janda Károlyné urnő és Matosh Gizella k. a. I2-én kedden Kartschmaroff Leone urnő és Löwinger Camilla k. a. 13 án szerdán Knáusz Bol-dizsárné urnő és Sauer Clarisse k. a. 14-én csűtörtököu Bettlheim Samuné urnő és Kartschmaroff Olga k. a. 15 én pénteken Schmídt Krigyesné urnő Rosenfdd Vilma k. a. 16-ánszombatonScherzLMóroéurnő és Hegedűs Margit k. a.
— Közgyűlést tart febr.10-énakis-kanizsai polgári olvasókör d. u. 5 órakor. Tárgysorozat: Számvizsgálat és tisztújítás.
— Tánczvigalom. A nagy-kanizsai „egyleti b*'>u mely február hó 1-éröl az országos gyász miatt elhalasztatott, folyó hó 16-án (szombaton) fog megtartatni., Ujabb meghívók nem küldetnek szét hanem a meghívottakat az uj határidőről hírlapunk utján értesiti a rendező hizott-ság.
— Elhalálozás. Kovák Ferencz városi becsüs, Nóvák Lujza férjezett Er-dősi Bálíntné tanítónő édes atyja 71 éves korában elhunyt Temetése febr. 8-án délután nagy részvéttel történt Béke hamvain 1
— Tűz. Folyó hó 31-én Merenyén egy 5 éves fiúcska a szülői házánál a falhoz támogatott kukoriczaszárt játszás közben meggyújtotta, a száraz anyag lobogva égett és csakhamar meggyulladt a szalmatetö is. — A tüz oly rohamosan terjedt, hogy csakhamar 9 ház és löbb melléképület leégett
— Elgázolás. Krucsai Boldizsár Rákóczy-utczai lakos 8 éves Ferencz nevű fiát f. hó 2-áu Szalóki lasnaki föerdész kocsija elgázolta. — A fiu igen,, súlyos sérüléseket szenvedett, mert bal vállcsontja el van törve. — Az ügy bejelentétett a kir. törvszéki vizsg. bíróságnak.
— Garázda rongyszedő- Laken-bacher Ignácz helybeli rongygyüjtő f. hó 1-én este Leitnpr Ödön korcsmájában mulatott. — Rózsás "kedvében eppei? kapóra jött neki, hogy a rendőri íírjárat beszólt a korcsmába „záróra,* első dolga volt ezekbe belekötni és az egyik rendőrt egy boros üveggel fejbe akarta dobni, az üveg azonban Ebner Ferencz órássegédet találta homlokon ugy, hogy rögtön elborította a vér. — Lakenbacher vitéz tettét a birÓ?ág fogja kellőleg mérlegelni.
-— Nászbir. F. hó 13 án vezette oltárhoz Mészöly József ur Hosztoton özv. Perlakyné urnő kedves leányát íren k. a. Násznagyok Pintér Lajos és Mojzer Imre urak voltak, nyoszolyók Mészöly Rózák. a. Enyingröl és Perlaky Laura k. a. Pápáról voltak. Az esketést kedélyes lakoma követte. Fellegtelen boldogságot az uj párnak.
— SIe,gyei r. h. Bellatinczon az alsó-lendvai gyógyszerész fióbgyógyszer-tárt nyitott —A felső-szemenyei plébánia administratiójávar~Gál István báplán bi-
[zaíott meg. — ^Keszthelyen egy másodib takarékpénztár felállításán buzgólkodnak. —- Sümeghen tüzoltóegylet alakul. — A csabrendeki takarékpénztár osztaléka 12 frt — Nagy-Kapornak on az országos vásár ápr. 29-ke helyett május 6-án lesz.
— Hazai r. h. A kaposvári önk tűzoltó egylet elnökéül Somogyvármegye főispánja egyhangúlag megválasztatott s azt el is fogadta. — A.győri akadémia beszüntetését a miniszter ujabban is kimondotta. — Erdélyben a farkasok elszaporodását jelzik. — A magyarországi hírlppirók nyugdíjintézete 284.580 frt alappal bir. — A királyi udvar hosszabb tartózkodásra Gödöllőre jő feb. 11-én. — Haynald bibornok beteg. — Árvavármegyében előfordult éhtyphusról irnak. — Özv. Fáncsy Lajosné meghalt. — A kolozsvári ^drámapályázat 100 aranyát Tábori Róbert nyerte meg. — Dr. Erödi Béla fiumei tanfelügyelő a kolozsvári tankerület főigazgatójává neveztetett ki. — A tapsonyi -kovácsmester felakasztotta magát.
— Külföldi r.fh. Vámbéry Armín Korvina kutatásait Konstantinápolyban folytatja.—.Coulon Lajos szobrásznak 2 méter, 32 centiméter bosszú szakálla van.
— 148 millió katholikus van a világon.
— Galiczíában árvizek pusztítanak. — Semmeringen földrengést észleltek. — Kis-Ázsiában ókori aranybányák nyomaira akadtak. — Egy belgiumi vasúti összeütközésnél 167 utas sebesült meg.
hivatalokhoz intézett köziratában a „Magyar Mercur* czimü sorsolási lapot, mint hogy az tizenkét évi fennállása óta megbízható tájékoztatást nyújtott a magyar államban forgalomban levő és kisorsolás alá kerülő értékpapírok húzásának eredményéről, az illető hivatalok figyelmébe ajánlotta. ,
A „Zalai Közlöny Könyvtára"! czimü vállalatból megjelent a 4-ik füzet: ejté4yes ara" czimen. Irtaehumo-reszket K. Mártonffy Imre. A füzet Vidor Samuné sz. Gelsei Gutmann Hedvig úrnőnek van ajánlva, kihez a szerkesztő kiadó nyüt levelet irt Ara 15 krajczár.
*— Az „Olvasó kör" szépirodalmi regény folyóiratban közölt „Ördög és Angyal" czimü történeti regénynek 24.-dik, utolsó füzete is megjelents ezzel e nagy-érdekű regény befejezést nyert Ára az egé: -.u k 6 frt.
v?w Nóvák Mihály tói megjelent j „Zalavármegye az 1848—49. évi szabad- j ságharczban" czimü történeti munkája. A ' fiatal iró nagy szorgalommal és történeti I igazsággal hordta Össze az adatokat és kétségkívül szép szolgálatot tett a hazai történelemnek s tüzetesen Zalavármegyének. A díszes kiállítású mü köztiszteletü alispánunk Csertár. Károly urnák van ajánlva, kinek édes atyja Csertán Sándor kormánybiztos hasonlóan fontos szerepet vitt a szabadságnarczban. Nyomatott Breísach Sámuelnél Zala-Egerszegen. Ára 1 frt. Kapható szerzőnél^ndrásbida u p. Zala-Egerszeg. Ajánljuk megyénk t közönségének' méltó figyelme és pártfogásába. Általában a hazai történelem hivei kedves olvasmányt lelnek benne.
— Kérelem. Egy nagyobb munkálathoz adatokat gyűjtök Magyarország iskoláinak tornatanitásáról, nagyon kérem az összes, elemi felső nép- és polgár iskolai taiiitó/s taoitóképezdei igazgató és tornatanár urakat legyenek szivesek pár sorban leírni, intézetünkben taníttatik e a torna s ha igen, miként? Tájékozásul ide jegyzem, hogy különösen a következő kérdésekre kérek választ: az intézet czime? a tornatanitó neve, képesítése s fizetése? jan-e téli tornahelyi-^g ? van-e nyári tornatér? van-e játszó-tér? minő tornaszerek vannak ?'mennyi idő fordít-tatik a testgyakorlásra? minő az eredmény? rendeafiek-e játékokat? rendez-nek'-e versenyeket és kirándulásokat ? tartanak-e katonai gyakorlatokat? A válaszokat kérem nevemre czimezve egyenesen a „Herkules" testgyakorlati közlöny szerkesztőségébe (Budapest, akáczfa-utcza 7.) küldeni, miután az adatokat e szaklapban is közlöm s a kczlő számot díjmentesen megküldetem az illető tanító, tanár vagy igazgató urnák. Porzsolt Kálmán a „Herkules" testgyakorlás közlöny szerkesztője. ;/ *
— „Vadászati ^műszótár" - jelent meg az „ Országos magyar vadászati védegylet kiadásában. Irta Hónig István. Ára a díszes kiállítású s vadászoknak felette hasznos könyvnek 1 frt.
— B. Hallottam.
— A. Kitől ?
— B. Épen most, Öntől.
Költészet és próza.
— Gavallér: Szép kisasszony, bátor-kodbatom Önnek fölajánlani karóm ? *^~*~^x Szobaleány: A karját azt tartsa az ur csak magának, hanem egy pár kanta vizet-hozhat fel a konyhába.
Kávéházban. \
¦— Vendég: Mordja pinczér, miért tartja azt a tányért oly«ii messzire magától, s miért nem teszi le tisztességesen az asztalra ?
—Pinczér: Hát csak azért nagyságos ur, mert közelről bántja az orromat. Már öt napos a pecsenye hát kellemetlen a szaga; de azért jó.
Szerk. üzenet
— B. B-d. Részünkről gciveaeu, azonban nehezen megy. idővel talán !
— S. Zs. A lapot megrendeltük, Örvendünk, hogy lapunk pártolóinak koszorújában üdvözülhetjük. Az arczképet köszönettel vesszük.
— Zala-Egersaeg Méltóságod előfizetési diját átvettük, ¦Js bejegyeztettük.
—- P. Nagysád levelére azonnal válaszol-tunk.
— E. 0;. Elküldöttük reDdeléie szerint.
— Kijelentjük mindazoknak, kik a .Zalai Tanügy" előfizetési dijával még — sajnos — hátralékban vannak, közvetlen. GyÓrffy Jáno* Ügyvéd úrhoz forduljanak akár pénzküldés, akár egyéb ez ügybeni levelezéssel.
— M. G. Köszönetté: vettük s mielőbb közöljük.
— P, Á. Helyes. A szállítmányért köszönet.
— F. Bpeat. - Örvendünk a «seréneles megérkezésnek. Mielőbb* válaszolunk.
— S. K. Köszönet.
— Ax jar. jótékony nőegylet közgyülé>é-ról szóló közleményt térszüke miatt j ö számunkra valánk kénytelenek halasstani. valamint a .Polgári Egylet'-ét is.
— Biztos gyógyhatás. Mindazok, kik rossz emésztés vagy székrekedés következtében, felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Sloll-féle seidlitz porok" használa által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs, kir. udv. szállítótól Bécs I. Tuchlauben 9. A \ idéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készít menye, az ö gyári jelvényével és aláírása val kérendő. 1
Vasúti menetrend
Ki nyert?
Húzás febr. 2-án.
Bécs: 51 12 50 40 81
Grácz : 64 77 62 21 8
Temesvár 9 74 4 62 5
Húzás febr. 6-án.
Bruna: 21 33 39 13 7G.
Hivatalosai! jegyz. piaczl árak Nagy-Kanizsán.
Piaczi ár 1889. február 6-án. Buza 7 frt 15 br. Rozs 5-30 br.Arpa 6-50 br. Zab 5-80 kr. Tengeri 4-70 kr. Széna 1-90 kr. Burgonya 170 kr.
— A vallás- és közoktatásügyi miniszter által ajánlott sorsolási lap. Éppen ugy mint a belügyminisztei mult évi deczember hő 11-én kelt 80753. számú körrendeletében, most a\mv k. vallás-és közoktatásügyi miniszter'nr is, január hó 25-én 244. sz. alatt az Összes püspökségekhez, káptalanokhoz, valamint egyébb egyházi és a1 közalapítványokat kezelő
Rapporton.
A kapitány egy bözbakát, abineb a gombjai nem elég fényeseb, bérdezí:
— Hogy bivják magát ?
— Engem 1 — feleié a nem eléggé fényes gombu baka.
— Igenis magát!
— Engem !
— Ezer bomba és kartács I Tudni abarom, hogy hívják!
— Engem \,
— Százezer bomba és millió kartács ! ; Hát siket, vágy bolond ez az ember ? —
Őrmester Kukacz, hogy hivják ezt az embert ?
— Engem János. — vitéz kapitány
ur I
Részeg ember tűnődése.
— Az öregem kidobott; mert otthon nem tűri a részeg embert; — most meg
i bevisznek a rendörséghez-; mert az utczán | sem tűrik. Most már azt bérdem: hol lehessen hát az ember részeg ?
Vol
Rétegei.
óra 26 perqzkor postavonat postavonat gyorsvonat vegyesvont postavonat
Prágerhof
Barcs 5 óra 43 Budapest 6 óra 10 Budapest 7 óra 30 Bécsújhely 6 óra 55
Délben.
Budapest 2 óra — pereikor postavonat Prágerhof 2 óra 45 „ postavonat Sopron 2 óra 15 „ postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat
Prágerhof 12 óra 27 perczkor postavonat Budapest 12 óra 14 „ postavonat Bécsujh. 12 óra 25 , postavonat
ÉrKezilc Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 19 perczkor postavonat Budapest 4 óra 44 „ postavonat Prágerhof 6 óra 02 „ gyorsvonat
Délben.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat Prágerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs 1 óra 40 , postavonat Budapest l óra 59 „ postavonat
Este.
Budapest 10 óra 45 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 „ postavonat Budapest 12 óra 13 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 39 ' 3 posravoaat postavonat
A legújabb.
— A. Hallotta-e már, hogy barátunk vőlegény ?
Pista
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
A sserkesztőve^rtakezhetiu naponta déli 1—S óra közt l*k>áii Arany Jánoa-ntcxa 4. a«
Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
jNtylltitór.*)
Mészárszék Nagy-Kanizsán.
Egy mészárszék, régi üzlet, fÖ utcán (Deák-tér 23. szám alatt) azonnal bérbe adandó és f. évi május hó 1-én átvehető. Bővebbet a háztulajdonosnál.
•)E rovat alatt köröttekért ni felelősséget a
m valtai acerk.
HUSZONNYOLCZADIK ETFOLTAM
ALAI KÖZLÖNY
FEBRUAR s-éa.
I
Préselt szalmát
és sifiát vaggon számban -mindig vesz . FRANKL IGNÁCZ 3536 3—3. Sopronban.
++++++++++++++
5751 tkv. 1888.
Á rvérési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részérői közhirré tétetik, hogy Babics Márton merenyei lakos végrebajtatónak, Horváth József végrehajtást szenvedő merenyei lakos elleni 96 frt. 74 kr töke, 1885. évi épril hó 23-tól járó 6°/o kamatai, 7 frt 90 kr végrehajtási, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. lörvszék területéhez tartozó a merenyei 66. sztjkvben A* 98, 100 brsz. Horváth József tulajdonául felvett és a 352. sztjkvben' Kosa József és neje liéda Julianna tulajdonául átvitt 309 frtra. *o-vábbá ugyanezen sztjkvben A f 674 hrsz. a. Horváth József tulajdonául felvett 388 frtra, végre ugyanazon tjkvben A f 676 hrsz. Horváth József nevére felvett 286 írtra becsült váltságköteles ingatlanok -1889. évii mórczins liő 9-dik napján délelőtti 10 órakor Mereoye községházánál Simou Gábor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen tladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becs-ár 10%-át készpénzben, vagy óvadékké-
pee papírban a kiküldött keiéhez letenni-Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó nap alatt. — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — mindenegyes részlet után az árverés napjától számítandó 6°/0 kamatokkal együtt az árverési -feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönvvi hatóságnál 1888.. évi okt. hó 30. napján. Gr. HUGONXAY. 3553 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
7259 tk. 1888
I Árverési hirdetmény.
\ A nagy-kanizsai kir. törvényszék te-ílekkönyvi osztálya részéröl'közhirré tételtik, hogy Tóth Erzse özv. Berta Antalné végrehajtatónak Horváth Rozi férj. Rákos Fereoczné végrehajtást szenvedett szent-liszlói lakos elleni 50 frt töke, 1876. évi február hó 19-tól járó 8"/0 kamatai, 1 frt 60 kr per, 8 frt 90 kr végrehajtáskérelmi. 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő Költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a szent-liszlói 103. sztkvben A f 397. hrsz. a. felvett ingatlannak Rákos Ferenczné Horváth Rozáliát illeiö s 122 frtra becsült fele része: továbbá az ugyanazon tkvben f 24 hrsz. a. Horváth Rozália Rákos Ferenczné és Lóránt Alajos tulajdonául felvett 208 frtra becsült egész ingatlan a végrehajtási törvény 156. g. d. pontja értelmében 1889, évlmárczins hó 7. napján délelőtt 10 órakor Szent-Liszló községházánál Simon Gábor felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével
megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ér a'fenneb&4rített becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár Iö%-át készpénzben vagy óvadékképes papirban a kiküldött kézéhez letenni. *
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő részletben, még pedig: az elsötaz áraerés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt; — a másodikat ugyanattól. 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az 'eres napjától számítandó 6"/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-KanizBán, a kir. tszék. mint telekkönvvi hatóságnál 1888. évi okt hó 15. napján. Gr. HUGONN'AY
3552 1—1
kirendelt kir. tszéki biró.
§4? r.§ i s. l-l f I's • jfíf s » Üfl;
~= lg S-g ~t.2 5
* 3 L—=
-c L-=.S^ í = - *
Cd 4
fii
. í';>: J g — ^ «
í-ifl sfa 11 lit H ¦¦%r„g'|^l w
Gyógyszertár Bécsben
PSERHOFER J.-féle
zum
Siogerstrasse 15 „Gold. Reichsapfel '
Vértisztitó labdacsok ?LZA"X"™
labdacsok neve alatt; ez atóbbí nevet teljes joggal megérdemlik, mive! lik betegség, melyben a labdacsok csodás .í 'ikai ezerszeresen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben áriádén egy^bsser sikert-lenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor s a legrövidebb idő alatt gyógyulást eredményeztek, 1 dojioz 15 labdacscaal 21 kr. 1 tekercs 6*dob"Zzal 1 frt 5 kr., béraentetler, után vétkül de meny 1 frt 10 kr.
A pénzösszeg e'őleges beküldése mellett póstamentes átküldéssel kerül : 1 tekercs labdacs 1 írt 25 kr., 2 tekercs 2 frt 30 kr; 3 tekercs 3 frt 4Ü kr; 4 tekercs 4 frt 40 kr ; 5 tekercs 5 frt 20 kr j }t) tfkercs 9 frt 20 kr. Kevesebbet mint egy tekercset grétküliení Dem lebet. \
Valódiaknak csak azok a labdacsok tekinthetők, melyek utasítása J. Pserkojer neve aláírásával van ellátva s melyek a doboz fedelén ugyanazon névaláírást hordják veres írásban. ~^%3$
Számtalan levél érkezett, melyeknek írói bálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfélébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. A ki csak egvszer kísérletet tett velük, tovább ajánlja.
HW" -A. Köszöntő levelehrtoöl néij.óaiytxt ide lninh:
ScWierbach, febniái Tekintdtes Ur 1 Alázattal alolirotttaz Ön vslóban h*sz-? oi és kitűnő vértítztito labdacsaiból erjabb 4 tekercsnek átküldését -kéri. Telje* tisztelettel
NEURE1TER IGNACZ, gyak. orvos.
Hraiche, Flödnig xo>Ilett. 1S87. gzept 12. Tekintetes Url Isten akarta volt, begy labdacsai kezembe kerültek a most ezek eredményéről irok : Betegagyamban megbültem, u^y, hogy munkámat nem tudtam többet végezni s már bizocyosan meghaltam volna, hogyha csodálatos labdacsai engem "nem mentettek volna Isten áldja meg érette ezerszer. Van bizalmam, hogy labdacsai egéaaen viasza fogják adni egászségemet, agy mint másokat is egészségessé tettek.
KNIFIC THEEEZIA.
Mitierinzersdorf Kirchdorf mellett. FeUó-Austria lS86,jan. 10 Tekintetes Ur ! Szíveskedjék postán egy tekercaet kitűnő vértisztitó labdacsaiból kaideni. Nem tehetem, hogy finnek e labdacsok értékére nézve teljes elismerésemet ne nyilvánítsam, s mindenütt & bol csak alkalmam lesz, ezeket ajánlani fogom Felhatalmazom, bogy e köszönet met tetszés szerint hssznzl-h-ssa. Teljes tisxtetettel
KASZTNER THEREZIA
Wiener JíeosUdt, 1887. decz. 9. Tekintetes Ur I Hálás köszönetet mondok 60 éves néném nevében. Ez 5 évig idült gyomorbamtban és vízi betegtégtoeo szenvedett Élete kin volt reá nézve s már azt hitte, hogy vége lesz Véletlenül" egy dobozt kapott a*. Cn labdacsatból s ezakból hosszabb használat után meggyógyult Teljes tisztelettel WEINCZETTL JOSEFA.
-Gottschdorf, Kohlbach mellett, Osztr. Szilézia 1885. október 8 Tekintetes Ur! Kérem szíveskedjék nekem egy 6 dobodból álló tekercset az Bo egyetemet vértisztitó labdacsaiból küldeni. Csak az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy gyomorbajomtól, mely fit éven át kínzott, megszabadultam. Kern is fognak tálam esek elfogyni és ezennel mély kössönetet mondok tekintetességednek. Kiváló tisztelettel
ZWICKL ANNA
Robrbach, 1S66. febr. 28. Tükinn-te't Ur! Mult év november ha\ában egy tekercs labdteso' rendeltem meg Önnél Én ngy, mint nóm, a legjobb sikert éaslejtak. Mindketten heves iáiban ésrosos székletben szenvedtünk, ugy, bogy közel voltunk a kétségbee-éshez, habár csak 46 évesek vagyank még. És íme: az fin laboacs'ji csodákat tettek és megszabadítottak a bajtól. Tisztelettel
LIST ANTAL
Fagybalzsam 5Lt#L2?L
fagybajok ellen, ralamint nagyon idült sebek stb. ellen is 1 tégely 40 Itr. Bérmentes küldéssel_6_5 kr.
TJtfíunedv j "u™*flr"k **itiég' ««á*'*wnS »ib- •uej. Amerikai köszvény-kenőes L^S^;
»ü bajok,1 tagszargatas és fülszaggatás ellen 1"20 kr.
'Pinlríarjinr inru*i rekedtség, kohogéa •Ilea X ldAtipUi 35 kF| porlomenteB kQidésse] 60
1 doboz
rheumatet
I Lábizzadás elleni por. Lgu
doboz 50 kr. Bér-* mentes Irüldéssel 75 kr
G olyvabalzsam, -izlos¦"¦r 11 p?'^*^ 1
SO krajcaár.
Éiéteeszenezia
Jlu rossz eméattés n bajok ellen, kitűnő házisz-r 1 végese CgQ kr.
sgromlott gyomor, mienriemü sltest-
Angol csodabalzsam,
Tannochinin hajkenőes ^ wftl
legjobbnak ismert hajnövesztő szer elismerve orvosok által. Egy elegánsan kiállított doboz 2 frt.
Egyetemeskenőcs ^S^l'ÖiS
fekélyek ás mtüdennemü daganatok ellen, időszaki feltöréséé lábfekályek, kfirömméreg, sebek, emiSgynlladási és hasonló bajok ellen sokszorosan jónak bizonyult. Egy tégely 50 kr Bérmentes küldéssel 75 kr.
Egyetemes tisztitó-só, B*JÍLE2[^
megzavart emésztésnél, fejfájátaál, szédüléinél, gyo norgörcsnél, aranyeres bájban, dugulásban. Fgy csomag 1 frt.
1 üvegcse 12 kr. Övegese 1 frt 20. kr.
rakta™ t rtt aíeBnBTCí8tt készitsaényeken kivül az osztrák lapokban hirdetett fisszea bel. taron i^tn»],; B E netaijn kéasletben nem levő csikkekről kívánatra
8zemessentia f fíSS í?**2 frt.50kr
ktÜfóldi gyógy különlegeaké^ek ---pontoaan és olcsón gondoskodva leend
Pöatai széütüldéaek gyoraan foganatosíttatnak a pénz előleges keküldése melleit vagy utánvéttel. • , Á P^z előleges beküldése leghelyesebben (postautalványnyal) a portó olcsóbbá tételét eszközli %m utánvéttel ' ¦
349S 12-12
Asthmát ?1**°"" 5**w;tok
Xagyku... is . nyhüé. áll be. A s*«a írása 6« bem„ndása anonk. b»k hirleffek-e. Weidiiaas Beissii>erstr. 42 [.. a kir iroda iteiUnéberj ir.iezíujiő.
bete^. knél
mellbetegségek
alaposan gyógyíthatók a saját testeméi használt h fényes eredményűnek I rz«. nyalt gv.gykezeléfc álUl^ mit a folvion növcked.1 * haróságiltg mesjria4Kált eredmények is bizonyítanak. -A szenvedésnek leírása ég bemondás* sutiak, bogy a lábak hidegek-e. Weidhaai p Dresden, Eeíssígerstr. 42. I. intézendő.
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyitás Legjobb bedörzsölő szer
Csat attor '
Gyors gyógy hatás
minden doboton a.gyárjOffy egy s» MOH. A sokszorosító czég látható makacs gyomor- és altestbaiok. gyomorgSrrs, ny*lk, gyomorégés székreksiöiekriél májbajok vértolulás aranyér és a legkülönfélébb nŐÍ betegsé geknél. Egy eredeti dob<>z használati utasítással l frt. Raktárak az orsr-ág minden nevezetesebb gyógyszertáraiba MOLL A. gyógyszerész oi. kir. edveri izálllté, Beos Stadt TaohlisbBB 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebh nem küldetik Ellseterée MOLL A. ertroz Becsben.
C foglalkozásomnál fogva az fin Moll féle "Seidlilz porai igeu jó hatást gyakorolnak; ismerem ezt egyszer -. mindenkorra s szivéi^ts .Isteu fizesse meg'-et snondjak érte ezek a gyomrot jóvá és fot kfiunyüvé teszik. 'Tisztelettel Stelake P. J. lelkész Hounetschlagbati
és minden meghűlést betegségek ellen.
MOLL-FÉLE FRANCIA* BORSZESZ ÉS SÓ
GxzA akhor valódi ha, minden üveg MOLL A. védjegyét és aláírását viseli Bedfirzsöléaül sikeres használni köszvény, csnz, mindennemű testfájdalmak é» bénulásnál; burogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyúl! .daloknál. Beisóleg vizzel vegyítve hirtelen roszullót, hányás, kólika és hasmeuesuél. Egy Gveg ára használati utasítássá! 90 kr. o é. Baktárak az ország minden nevezetes gyógyszertár és anyag kereskedés'ib ?n MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. S!adt, Tuchlauben 9. Szétküldés naponta otánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldotik. El is ni érés MOLL A. yógyszerész urboz Bécs. Kitűnő Moll-féle franczia borszesz ós sója vidékeman nagyszerűen mükóuik Küldjön nekem 50 Üveggel, mivel az emberiség segítségére készletet óhajtó* tartani magamnál ', \ Mély tisztelettel
3462 13-*5 Horaof, lelkész Mícholupban.
Raktárak Na^y-Kanissáu Rosenfeld Adolf éa Feaselbofer József, uraknál
OuOOOOOQOOQOOOOOOOOOOOOOOOOO
309. kir. 39.
Árverési hirdetmény.
Zala-Egerszeg rend. tan. város tanácsa részéről ezennel közhirré tétetik, hogy a Zala-Egerszeg rend tan. város tulajdonát képező 9 országos vásár, heti és oapí vásároknak, a menyei szabály rendelet szeréDt va>ó helypénz bzedési joga 8000 frt azaz nyolez ezer forint évi bér, mint kikiáltási áron kezdve a kikiáltási ár ő0/„-nak vagy elfogadható állami kötvények, vagy takarékpénztári könyvecskében, vagy'készpénzben bánat pénzül való letétele mellett, Zala-Egerszegen a városháza termében 1889. évi február hó 16-án d. e. 10 órakor 3 egymásután következő évre: azaz 1890.' évi január hó I-tŐi egész 1893. évi deczember hó 3l-ig árverés u ján bérbe kiadatni fog. írtesitétnek az árverezni óhajtok, hogy a fentiek Síerénti bánatpénz melléklésévei ellátott zárd Bjánlataik a város polgármesteréhez 1889. évi február hó 16-ig d. e. 10 óráig az árverés kezdetéig adhatók csak be. a később benyújtottak figyelembe vétetni nem fognak és továbbá köteleztetik áfeon árverező a kire a bérlet leüttetni fog a kamat pénzül letett 50/0-a' az árverés megtörténte után azonnal 10°/o ra kiegészíteni. A részleges feltételek a polgármesternél be^ekinthetők.
Zala-Egerszeg, 1889. évi febr. 3án.-
!kovats
polgármester.
0 o o
<o o
0
o o o
0 0
0 0 0
o
0 0
o
0
8
a o
OOOOOOOOOOOOCOOOOOOOÖOOOOOOO
ASOÜLAC-I APÁTSÁG (Franczia-Orstaáflj*.
Doni MAGUELON3ÍE, prior Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA ES F3GPASTÁJÍJ
2 ARANY ÍREM : Brussel iS30, London 1834
A lcg^Ilaírasa^,'1 Bitotatésolc
FelUlaJtatott |na«A ik even EOURSA.UD pfriXB az I <&> M W prior aJutl.
« A fütbztelendS benedekrendi atyák fogvi-zéuek haaznáhita, naponkint néhány cseppet vízbe véve^ megakadályozza és gyógyitjata l'^jíak odvaásápál melyeknek fehérnépet ea ^zilá^dsagyt kSTesQnüz, a mennyiben a foghust urűsiti s teljesen egészségeasé változtatja.
« Szolgálatot teszünk tubát olvasó'mknak, midün 6ket ezen régi efl practicua kéezitmínyek-re Bgyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvazert képetty »
í ^SfiéSS' '"¦ SEGUIN' ittSSÍÁ'*"
r^íiilú mrdtn n«íjoOe Httt*z*r*tir,tl, i^titrtkrbta *< tl^tjtB kermi*óttí»n-1
Wsjdits József könyrayomdijiból Nsgy-Ksaixsáa.
NAGYKANIZSA. 1889. ft'hriiár 16-án.
7-lk
Huszonnyolczadlk év folyam.
El Őfi * ej i*i ar
pfiMz r»re 5 írt — ~-
!"?1 trvrr . . . 2 ft 50 kr. n*fT«ápvre ... 1 írt 25 ki í;yeí szám IQ kr
Hl RD E TE SE K ö baiaboi pftitmirbau T. ntásodstor fi, , mioitfil továbtii sorért á kr!
NYILTTERSEN petit töröttként 10 kr-rt rétetQekj fel Kincstári illeték minden egyei iiirú.-i.sirt 3U kr. ns«téu<JŐk.
ZALAI KÖZLÖNY.
.-1 nagy-kanizsai „ Kereskedelmi Jfjarbank"« „ najy-kanizsaiönkéntes tÜzolt/i-egylet. a „nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület".
A. lap sreüemi részét iÜ>t5 kBale
menyek a R«rk*8XtőtlégDez, anyagi ré>aét iiWö k3zl«iriéiiyék[ pedig a kiadiShivatáthoá bérmei
X aff y-Saniz s á n
t*kar«kpé natári épület
Bé'ir.Mltellen leveltrk nem f<>-
Kéziratok vissza ieni küldetnek
.nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet1-, a ^nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete1-, a „nagy-kanizsai tiszti-Önsegélyző szövetkezet",a „soproni kereskedelmi §
iparka.mara" nagy-kanizsai külválaszimányának hivatalos lapja ¦> n < -'
hetén kint egyszer, szombaton megjelenő' vegyes tartalmú hetilap.
A király a nemzethez. \
Kedves Tisza!
Valódi szükségét érzi szivem, még a legfájdalmasabb gyász napjaiban közvetlenül szeretett népeimhez fordulni, hogy a megható ragasztó dás és- kegyeletteljes hűség számta-, lau jeleiért, mindnyájuknak legbensőbb és kifogyhatatlan köszönetemet kifejezzem. E végből mellékelve küldöm ebbeli nyilatkozásomat, melynek magyar koronám Összes országaiban való megfelelő kihirdetésére önt ezennel utasitorn.
Kelt Bécsben, 1889. évi február hó ő-éu.
Ferencz József s. k. ---- > Tisza Kálmán s. k.
Népeimhez !
A legsúlyosabb csapás, mely atyai szivemet érhette, drága egyetlen fiamnak pótolhatatlan elvesztése, Engem, Házammal és hü népeimmel a legmélyebb gyászba boritott. f Bensőmben megrendülve, alázatossággal hajlok taeg az Isteni gondviselés ki nem fürkészhető határozata előtt s népeimmel a Mindenhatóhoz könyörgök: Adjon eröt, hogy uralkodói kötelmeimnek lelkiismeretes teljesítésében ne lankadjak, hanem követve ugyanazt az irányt, melynek változatlan megtartása ezentúl is a jövőre biztosítva vau. a közjó s a béke áldásainak megőrzésére irányzott folytonos törekvésben bátran és bizalomteljesen kitartsak.
Vigaszt nyújtott azon tudat, hogy á legkeserűbb lelki fájdalomé napjaiban népeimnek mindenkor tapasztalt szívélyes részvéte környez, s hogy minden oldatról, miuden kórból, közelből és távolból, városból és faluról, e részvétnek oly sokféle és oly annyira megható nyilatkozásait veszem
Beuso elismeréssel érezem, hogy a kölcsönös szeretet és hűségnek az a köteléke, mely Engemet és Hazamat Monarchiám minden népével összeköt, a megpróbáltatás ily nehéz óráiban csak még inkább megerósö dik és megszilárdul s azért szükségét érzem, annak, hogy részemről" s a Császárné cs Királyné, forrón szeretett Hitvesem részéről, valamint mélyen sújtott menyem, nevében is a gyászunkon való szeretetteljes részvétnek miudezen nyilvánulásait szivem * mélyéből megköszönjem.
E mélyen érzett köszönettel, hü népeimmel egyetemben fohászkodom az Isten kegyelmes segedelmeért, a további együttműködéshez egyesült erővel a haza Üdvére.
Kelt Bécsben, 1889. évi február hó 5 én. Ferencz József s. k.
O felsége ezenkívül a közös hadsereg, hadi tengerészet és mindkét állambeli honvédséghez hadi parancsot intézett, mely a következőleg hangzik :
Mélyen megszomorodott szivemnek végtelenül jól esett, hogy az isteni Gondviselés által Reám mért nehéz megpróbáltatás napjaiban kö-*ös hadseregem, tengerészetim s mindkét hondyédségem részéről a tántorithatlan hűség, megható ragaszkodás és kegyeletes odaadásnak bizonyítékait vettem.
Valóban ifiéi tó és szívélyes módon i adtak kifejezést véderömnek tagjai a| drága fiam feletti gyász és fájdalomnak. Monarchiám legtávolabb részei-' bői -küldötteik szivük sugallatának engedve siettek Bécsbe, a drága elhunyt iránti kegyeletüket nyilvánítani, annak az utolsó tiszteletet megadni és bebizonyítani, hogy Házamnak bánatja és öröme közös hadseregemben, hadi tengerészetemben, valamint mindkét houvédségem sorai baa mindenkor élénk viszhangra talál.
Ezért mindnyájuknak legbensőbb köszönetemet nyilvánítom. Mint ezelőtt, agy tovább ic. szivem melegen fog dobogni összes véderömnek minden tagjaiért, büszkén tekintek véd-erómre és jövőre is annak rou.rad szentelve teljes szeretetem és gondviselésem. ¦ Kelt Bécsben, 1889. évi febr.
• Ferencz Józsej s. k.
RÉSZVÜTIRAT Zttiavármegyének 1889. febr. 9-éti tartott rendkívüli teöxgy illéséből.
Felségen Cs&szár ék Apostoli Király .' Legkegyeljtiesebb Urunk.'
Fájdalomba merülve áll Felséged hü magyar népe a trón zsámolyánál.
A legjobb, a legszeretettebb király mélységes bánatával egyésül népeinek gyásza és fájdalma.
A kit felséged népeinek boldogi-tására nevelt, s reményteljes. fejlő dését az atyai sziv gyönyörével kisérU, s a kila hozzá fűzött reményeket gazdagon bevallva Felséges szülőinek és egy Hatalmas birodalom népeinek Örömévé és büszkeségévé vált : liudolf trónörökös 0 Fensége nincs többé! Elköltözött tö- ¦ lünk; elvitte magával a Felséges szülök Örömét, a népek reményét. v issza hozltatlanul. mindörökké!
Ezredéves midtunk határán bi-zalommal tekintettünk a jövőbe, mert | lelkünkben szilárdul élt a hit. —' hogy a Megdicsőült, FeUéges Kirá-1 lyunk magaszn&s uralkodói erényeinek is örököse leend. és most jóven- ¦ dónk ezen reményét a sir rejti sötét ölében, s csak a fájó emlék maradt fenn a szivünkben, melytől az sa-jogúi soha meg nem szűnik.
Ki mérhetné meg Felséges Ki-1 rályunk és. Felséges Király AsszO-1 nyunknak ÍÜ gyengéden szerelő Atyai és Anyának fájdalmát ? E fájdalom oly nagy, oly véghetetlen, hogy ahoz^ a részvét vigasztalókig kozeliteni sem' mer. és csak a Mindenható Istenhez ' esedezünk forró imánkkal, hogy ad- j jon eröt Felségteknek a megpróbáltatás gyötrelmeinek elviselésére s végtelen jóságával s bölcseségével enyhítse sziveik súlyos bánatát.
Mi peaig a gyász e komor napjaiban FeUéges Királyunklioz emeljük tekintetünket. Felkent fejére az ég Órának áldását kérjük, hogy legyen továbbra is hitünk világító oszlopa, reményünk horgonya és dicsÖ Uralkodásának atyai gondjait tegye könnyűvé, népeinek törhetlen hűsége és lángoló szeretete!
legmélyebb alázattal maradtunk Felséges Urunk és Királyunknak hűséges alattvalói: Zalavármegye közönsége.
Bnflolf királyfi emlétatéta.
Gyászbeszéd
a aagy-iaaizsai w. mt enbizliai. JiVORÍ SÁNDOR
— lelkész által tartva. — s A helybeli ev. ref. egyház kis gyülekezete sem .uiaradt el, hogy az arszágos nagy fájdalomban részt ne vegyen. Febr. 10 én szép számú intelligens közönség jelent meg az imaházban, hol az .„Urasztala" és a „Szószék" gyászlepellel volt bftboritva 5 Jávory Nándor miss. lelkész 'a következő hazafias szép. beszédet s lélekemelő imát mondotta:
Jeremiás siralmai V. r. 15—16 vas.
Szokatlan esemény, szokatlan érzelem gyűjtött ma bennünket össze, hogy a ré>zvét könnyeivel két nemzet bánatához mi is hozzájáruljunk, óti, mert van-e honfi sziv, mely szeretett trónörökösünk végzetes kimúlásán meg ne döbbenne? van-e érző kebel, mely ne fogna fel a vesztességet, mely Rezsőnk halálával sujtá fajunkat — vérünket.
Nézzük a pórt, kinek szűk lát-köre, á mindennapiasság keskeny láthatárán felülemelkedni nem bír. nézzük a pályák emberét, nézzük a honatyákat, vagy a felső körök férfiait, van-eV csak egy is, kiuek szemében gyász köuy ne ülne, vau-e csak egy is, kit szivén ne talált volna az a megrendítő esemény, mely a trónörökös halálát hozá hir^i, van e csak egy is. ki a siralmak prófétájával ekként ne jajdulna fel: „Megszűnt a mi szivünknek öröme, siralomra fordult a mi örömünk, elesett a mi fejünknek koronája!*
Egy szívvé olvad a nemzet millióinak szive, közös a gyász, osztatlan a fájdalom mert elesett a mi lejünknek koronája, mert a gyilkos golyó kioltá azt a nemes életet, melyhez, egy nemzet reménye. füzÓ.-döu, megállttá annak a szivnek verését, mely magyar haza jól felfogott érdekeiért dobogott.
Lehetne-e egy ilyen nemes íélek tragicus kimúlásán nem keseregni, lehetne-e egy ilyen szép jövőt ígérő fejedelmi' iarj természetellenes halálát meg nem siratni, lehetne-e részt nem venni abban a közös gy.iszban, mely a f'jdalom könnyeivel siet drága halottunk álmaihoz sírdogálni?
Nem. ezerszer nem!! . . .
Jertek azért szeretett testvéreim ! nemzeti mély gyászunknak adjunk mi is kifejezést az által, hogy e rövid órát szenteljük kiszenvedett trónörökösünk emlékének.
* *
*
Sohasem éreztem gyengébbnek magam, mint a jelen pillanatban, midőn állásomnál fogva hivatva vagyok elhunyt Rudolfunk emlékével foglalkozni.
Kí volt ö, mi volt ó? e nehéz kérdések lépnek most előtérbe zsel-lérházban, palotában egyaránt.
Ki volt ó, mi volt ó? Egy sokoldalú ember, egy felvilágosodott fő, ki a trón vakitó gyémántjai mellett sem tartotta magára nézve lealázónak népünk, nemzetünk, nyelvünk viszonyaival, sajátságaival megismerkedni, ki a halhatatlan Mátyás leereszkedésévei a kunyhót lakta pór közeledését sem utasitá el magától, tudva azt. hogy
a darócz alatt is ember és hazafi i szív dobog.
Ci volt ő, mi volt ó? A modern kor színvonalára emelkedett éles elme, nemes szív. ki az öldöklő fegyver, ki a királyi jogar kezelésén Kivül a tollforgatásához is értett. Rideg katonaként nem szigetelte el magát a közélettől, nem szentelte tehetségét kizárólag a hadászatnak, habár e téren is a siker magaslatára emelkedett, hanem szívesen, előszeretettel búvárolta a tudományok be - í tűit is; olvasott, taholt, irt, útirajzaival, vadászati leírásaival, az ,osztrák-magyar monarchia írásban és képben4 czimíi vállalat megteremtésével ismeretessé tette, nevét az irodalom mezején^
Ki volt ö, mi volt ó ?.....
katona, természettudós, az irodalom, álművészet, a zene fen költ szellemű pártfogója és avatott müvelője.
Ki volt ö, mi volt ó ?......
Nemzetünk érdekét szivén viselő jóbarátúuk, kí ismerve a történelem lapjairól ezredéves multunkat, ismerve ragaszkodásunkat, hífégünnet, mely-lyel, ha kellett, életünk, vérünk árán is mindannviszor a -trón védelmére sieténk, valahányszor az ingadozott, méltányolta, tisztelte, becsülte bennünk a királyi ház rendületlen támaszát s törvényes jogaink, alkotmányos szabadságunk sérelme esetén oldalunk mellé csatlakozott.
Kí volt ö, mi volt? Gondos férj. gondos apa, ki a ránézve elszenved-hetienné vált élet-kjnos utójátékában sem feledkezett vmeg Övéiről, szere tetteljes végrendeletben gondoskodván azokról.
Ki volt ő, mi volt ó ? . . . az uralkodó ház tapintatos, moly belá-tásu ifjú sarja, kitudta, ki meg volt győződve arról, hogy a magyarnemzetnél nincs hűehb alattvaló, míg vele emberségesen, törvényesen bánnak, de százszor inkább választja a gyilkos halált, mintsem a nemzeti szellem, a nemzeti nyelv megbénítását, vagy csak anuak hüuös merényletét is gyáván elszivelje. j Ki volt ő, mi volt ó? Testestől, 'MkestŐl hazafi, ki akkor is, midőn a lét ós nem lét kinos harczával viaskodva e sorokat irá: .nekem az élettől meg kell válnom!" E szavakkal zára be levelét: \ „Isten áldja meg imádott hazánkat lV
Nem kell többet szótanunk, e rövid ismeretes életrajz is -eléggé mutatja ki-volt ö, mi volt ó, eléggé mutatja, kit vesziténk el, kit raboít el tőlünk Rezső személyében a gyilkos golyó örökre; egy Könyves Kálmán, egy igazságos Mátyás, egy felvilágosodott II-1 k József szellem-örököse hanyatlott -ö vele a nyugtató sir ölébe.
Ezeket csak futólagosan is elgondolva, van e magyar sziv, mely ne gyászolna, van-e magyar szem, mely ne sima, van-e magyar ajk, mely a siralmak prófétájával így ne zokogna: „megszűnt a mi szivünknek Öröme, siralomra fordalt a mi örömünk, elesett a mi fejünknek koronája!"
. Sírjunk ezért, méltó okunk van rá, de ne legyünk -olyanok, mint a kiknek semmi reményük nincsen, hiszen :
nYan biró az egek felett. Ali a vllamos ég . . . i". gyászba borult szép haza Fel fog vidulni még \*
Törüljük le azért könnyeinket s részvétünk nyilvánításával siessünk a mélyen szomorodott királyi ház
vigasztalására.
* *
Bánatos fejedelmünk, megtört szívű édes apa! Enyhítse fájdalmadat őszinte részvétünk, a vigasztalás Istene oszlassa el bánatod éjjelét, s elvesztett gyermekedért adjon neked hosszú, ^boldog országlást, adjon enyhülést magyar néped húségében és odaadó szeretetében!
Ne sirj, ne sírj jo királynénk ! hiszen könnyeid, ugy sem hívják életre elköltözött magzatod. — ne siettesd emésztő bánatoddal a különben is rövid életet, hiszen nekünk még szükségünk van te read! a feltámadás hite, magyar néped imádsága, tegye elviselhetővé anyai szived pótolhatatlan veszteségét!
Időnap előttK összetört liliom, te csak nem rég mennyasszony s ma már zokogó, fiatal Özvegy!
Stefánia fenséges asszonyunk ! mérsékeld zajongó kebled viharét, hiszen felejtbetlen férjed nem halt meg, csak aluszik, az Ur majdan megérinti koporsóját és feltámad, nddig pedig találj kárpótlást Rezsó képmásában, kis Erzsébetedben s az összes magyar nemzet feléd szálló részvétnyilatkozatában!
óh, de hát minket ki fog vigasztalni, a keblünkre boruló gyászfátyoit ki fogja eltávolítani, talán kölcsönösen egyik a másiknak ? hiszen mindnyájan sírunk, hiszen mindnyájunk keble sóhajjal van tele!
Isteu, magyarok Istene, édes Atyánk a Jézus Krisztusban, te, ki száz csatán, ezer veszély közt nem hagytál el bennünket, légy velünk a jelen válságos helyzetben is és egy jobb és egy szebb jövő reményével szárítsd fel hazafias könnyeinket, megboldogult trónörökösünknek pedig adj a sírban örök nyugodalmat, a niás életben irgalmat ős bocsánatot a Jézus Krisztus által. Ámen.
Élet és halál ura, nagy Isten, örömünknek, fájdalmunknak Istene! hol Keressünk enyhületet azou súlyos c-apás alatt, mely gyászba borította szivünket, siralomra fordította örömünket V Tehát csakugyau nincs többé szeretett trónörökösünk, tehát csakugyan való az, a szivrázó esemény, hogy önkezével vetett végett életének? ...
Isten, Te mindentudo>lsteu ! ki előtt nincs titok, nincs elrejtett gondolat, a cselekvés pillanatában, miért nem tartóztatád fel azt a tulmerész kezet, bkLv golyót repite abba a tehetsége;/ fóbe, mely szellemvilágával népek millióit volt hivatva boldogítani ! ?
Miért beseritéd meg azt a bi-rályi házat, mely egyetlen fiához csatolta minden reményét? miért szomoritál meg bennünket magyarokat, kili önzetlen szeretet rajongásával fűződtünk királyi sarjunkhoz, feledhetlen koronaherczegünkhöz ?
Hát nincs erő, nincs tehetség, sem szeretet, mely útját tudná állaui
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
L A I KÖZLÖNY
FEBRUÁR ic-án.
ajánlja. A külön tartalékalapra mely jelenleg 10,000 frt 16,000 forint helyeztessék ekként 26.000 forintot teend. Osztalékul részv.ényenkiut 45 frt. tehát 600 'darab részvény után 27.000 frt fizettessék. A szokásos és a, t. közgyűlés elé terjesztendő jegyzékben foglalt városi köz- és jótékony czélokra 1000 frt adományozrassék, a-, fennmaradó 34 arany 230 frank 147 frt 42 "kr pedig a m;ír 6976 frt 27 krra felszaporodott, városi-közhasznú és1 közművelődé? czélu alap gyarapítására, helyeztessék vissza.
. Megjegyezvén még miként tartalékalapunk értékpapírjainak kamatai által ac év folytában 2693 frt 26 krral gyarapodott, jeleuleg 57,991 frt 52 kr. A nyugdijalap szinte értékpipírjaí kamatai által 1197 írttal szaporodva, 2G,S70 frt 92 krt itsz. Ezek szerint alapjaink ez évben 19,890 frt ,26 kr gyarapodást tüntetnek fel.
Zárva jelentésünket, kérjük a t. közgyűlést, miként az osztalékot részvény enkint 45 frtban megállapítani, a jelentésünkben foglalt felosztási tervezetet elfogadni és nekünk valamint a felügyelő bizottságnak a felmentvétiyt megadni kegyeskedjék.
Az igazgatóság.
Jegyzőkön)v.
Felvéve Xagy-K^nizsán I8S9. febr. hó 5-én a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaság XLLV ik évi rendes közgyűléséről. a.
, Jelenlevők: Jaáki Tóth Lajos igazgat tóság: eluök elnöklete alatt. Gebei Gut-manu Henrik igazg. Il-od elnök. Tripam-raer Gyula jegyzőkönyvvezető, Babochay György, Blan Pál, lilau Lajos, Broch Adolf, Iíannebtfr^ Jakab. Ebensjtanger Lipót, Ebenspanger Leó. Eisinger Henrik, Eiigláuder Lajos. Eperjessy Sándor, Dr. Fáruek László, id. Fesselhofer József, Fischl Pál, Garai lienö, Oelsei Gutmanu Vilmos, GrüHhut Alfréd, Griinhut Henrik, Halphen Mór, dr. Hauser János. Heimler József, Juhász György. Kuoftzer Frigyes, Klein Illés. Löwinger Ignácz, Löwy Adolf, Mautuanó Józ-ef, Maschauzker Mór. MayerhorlV-r Sándor, Nucsetz József, Plosszer Iguácz. Práger Béla, dr. Pick Albert. Kosenfeld Adolf, dr. Rothschild Jakab. dr. Kátz Kálmán, Scherz Albert, Strém Viiiaos. Steru J. M.. Sommer Sán= dór.'Sommer Ignácz, dr. Szűkíts Nándor. Stirliug Sándor. Unger Ulmann Klek, Vágner Karoly. \"idor Samu. Wallenstein Frigyes. Weissmayer Mór és Welisch Lajuj:, számszerint ól részvényes,kik 401 darab részvényt képviselnek.
I. Tóth Lajos elnök örömmel üdvö/Ji egy^ujabb év leforgása után a szép szám-han összegyűlt részvényeseket.,, kik a mai közgyűlésen megjelenni szivesek voltak, gyakorlandó azon jogokat, melyeket a törvéuy részükre biztosit és a melyeknek gyakorlá-a által az iutézet iránti érdeklődésükről tesznek tanúságot. A részvényeseknek határozatkéjies s/áinbani jelenlétét konstatálva, a gyűlést megnyitott -uak jelenti ki.
\ A lefolyt ü/.ietév ismertetését az | igazgatóválasztmány évi jelentése maga- 1 tian foglalván, elnök felkéri a közgyűlést, I miként a felolva.-asra jutó jelentést figye-lemmel kísérni és & abban foglalt, javaslatok, valamint felosztási tervezet felett határozatot hozni kegyeskedjék * - 'I
Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Garaj Benő és Nucsétz József urakat ken feli: egyben a tárgysorozat4. pontja értelmében megejt emlő választáshoz, a közgyűlés hozzájárulásával a szavazat-szetlö bízott-1 ságot kijelöli, illetve Ebenspanger l&ó, \ Fischl I'ál, Juhász György, dr. Rothschild Jakab, Sommer Ignácz és Vidor Samu árakat feikéri.
, II. Felolvastatik az igazgatóiágnak | a fentebbi jelentése a lefolyt évi üzlet-; röl. ezzel kapcsolatban a felügyelő- i bizottság jelentése, mely tanúságot te-sz arról, hosy az évi ügy és számvitel kellően ellenöri/:etett és hogy a szabályszerűen vezetett könyvek alapján készült zármérleg a valódi helyzetnek híven megfelel, kérve ezek alapján a letotyt évi ügy és számvitelre vonatkozólag ugy saját, vala-miutaz igazgató választmány részére is a felmentvéuy megadását.
111 A bemutatott zarmérleg szerint az igazgató választmány jelentésében kifejrett okokból, az értékpapírokból ere dő nyereményből, a közgyűlés jóváhagyásának reményében 16,000 forint a külön tartalékalapra helyeztetett vissza, igy a mérleg két utolsó tétele a) már megadóz tátott házbérjövedelem 5900 frt 29 kr. bj nyeremény egyenleg
34 arany 230 frank 22247 frt 13 kr. Ossz. 34 arany 230 frk 28147 frt 42 kr ; áll rendelkezésre, mely összeg felosztására í ! nézve az igazgatóság következőket ajánlja: j V Részvényen kint osztalékul 45 frt, j [ tehát 600 drb! részvény utáu 27000 frt I i fizettessék. < \
! Városi jótékony és közhasznú czélok-í ra u. m.
1. a gymnasn^mi múzeumra 20 frt. •2. a polgári iskola czéijaira 20 - „
3. a községi iskola czéijaira 140 „
4. a községi iskola szegénysoi su növendékei ruházatára 60 „
5. az izr. iskola czéijaira 14ü „
6. az izr. iskola szegénysorán növendékei ruházatára 60 „
7. az izr. kórházra 70 „
8. keresztény házi szegényeknek 160 „
9. izr. házi szegényeknek 160 „
10. az iparossegédek betegsegély.-zö egyletének 20 „
11. a kisdednevelö egyesület javára 20 ,
12. az önk. tűzoltó egylet javára 50 »
13. a betegsegélyzö egylet javára 30 -
14. a helybeli népkonyha javára 25 „
15. a n.-kanizsai vörös kereszt egylet javára 25 a
Összesen 1000 formt
| adomány oztassék.
I . A feunmaradó 34 arany 230 frank és ! 147 frt 42 kr pedig az általunk létesített, j „Városi közhasznú és közművelődés czélu ¦alap" gyarapítására fordíttassák. ! A mérlegből kitűnik még. hogy a tartalékalap 2693 frt ?6 krral, a nyugdijalap pedig 1197 frttal gyarapodott értékpapírjainak kamatai által.
A közgyűlés az igazgatóság és a fel-I ügyeló-bizottság jelentését megelégedéssel ! veszi tudomásul, jóváhagyja a külön tartalékalapnak 2G000 fftra történt szaporítását, az osztalékot részvényenkint uegy j veuöt frtban állapítja meg és a lefolyt ! 18S8-ik évi ügyvitelre vonatkozólag ugy íaz igazgatóválasztmány, mi üt a felügyelő | bizottságnál: a felmentvényt egyhangúlag 'megadja..
I f>'. A tárgysorozat 4-ik pontja értei-: inében a kisorsolt 10 és elhalt 2 igazgató-! sági tag, valamint a 3 tagból álló felügyelő -, bizottság helyett ujak, esetleg azok isméti ' megválasztása következvén, elnök félkéri ia már kijelölt szavazatszedő-bizottságot ! működésük megkezdésére, felfüggesztvén a gyűlést a választás tartamára. ¦ A választás megejtetvén, VidoWaamu I az újból megnyitott közgyülts'nek koyet-' kezó választási eredményt jelemi. \ Beadatott összeseu 349 szavazat. Ebből nyertek: mint igazgatósági tagok 3 évi időtartamra : -!
l. Ebenspanger Lipót ,349 szavazatot | 2. Blau Pál "341 , |
3. Blau Lajos 340 „ j
'4 .Garai Benő 333 . ¦ „¦
5. Roseofeld Adolf 324
6. Id. Fesselhofef J. 304 „ |
7. Giüniiut Henrik 297 „ I
8. Eisinger Henrik 292 „
9. Kosenfeld Sándor 292 „ 10. Babochay György 270 „ mint igazgatósági tag 2 évi időtartamra:
1. Práger Béla 268 szavazatot: I
mint igazgatósági tag 1 évi időtartamra:. 1. Löwy Adolf 203 szavazatot::
mint igazgatósági póttagok :
1. Tauber Alajos 181 szavazatot
2. Stirl ing-Sándor 163 * „
3. Klem illés- 97 „ mint felfigyelő bizottsági tagok 1 évi időtartamra :
1. Juhász György - 344 szavazatot
2. Welisch Lajos 300 „
3. Engländer Lajos 265 \ " mint felügyelő bizottsági p.óttag :
X. Heimlei József 136 szavazató",
mely eredmény tudomásul vétetik. V. A tárgysorozat 5- ik pontját netáni indítványok képezvén, elnök felhívja a jelenlevőket esetleges indítványaik pieg tételére: indítványtételre azonban ki sem jelentkezett, elnök a tárgysorozatot kiineritettnek és agyülést befejezettbek» jelenti ki. f J
Miről jelen jegyzőkönyv felvétetik és aláiratik kmf.
TripamiiierGyalas.k. ¦ TíéLajosi.t.
je^ytltnyvveietű. elnök.
Jeleu jegyzőkönyv hiteléül:
Garai Benő s. í Níicsetz József s. t
A n.-kanizsai izr: nőegylet közgyűlése.
E szép tevékenységű egylet f. hó 3-án tartá évi rendes közgyűlését', melyen a tagok rendkívül nagy' szájában jelentek meg. Vidor Samun-é elnök az ülést megnyitván, üdvözlé a . megjeleuteket, ezután pedig mélyen átérzett szavakban adott kifejezést az ország gyásza feletti fájdalmának.: — A megnyitó beszéd ezen része a^jfiienlevök által állva hallgattatott végig és jegyzőkönyvbe iktattatott. Következett Székely T i v a d a(r által nagy gonddal és ügyszeretettel kidölgo zott évi titkári jelentés, melyböl/adjuk a következőiket: Az egylet a lefolyt évben egy közgyűlést és 12 választmányi ülést
tartott. Az elnök és a tagok bnzgólkodása folytán a nőegylet vagyona évről-évre gyarapodik és jelenleg G055 frt 71kr, tehát az utóbbi bér évben megkétszerese-delt: pedig nem mondhatnók, hogy az egylet szűkmarkú, ellenkezőleg a jótékonv-ség oltárára szüntelenül GíSfeezüieg áldozik.-1 A lefolyt 'évben nem kevesebb, mint 15&9 frt 81 kr segélyösszeget fizetett ki é§ ' pedig rendes havi segélyezésekre ' 509" frtot. — betegek és ínségeseknek 641 frt 60 krt, — szegénysorán tanulókért fizetett '/a évi tandíj 75 frt. — szegénv-sorsu leányok ruháztatása 94 frt 21 kr.
— Kiházasítá>i segélyezések 250 lonnL
— Az egyletnek jelcn'eg 213 remles- t"s 19 alapitó tagja van, A titkári jelentés a továbbiban ékes szavakban hirdeti a fáradhatlan tevékenységű elnök érdt-meit, ki 11 év óta áll az egylet élén és kit jogosan mondhatunk a szegények védangyalá-nak,.ki mint ilyen, nem ismer akadályt. * sem csüggedést, ha - a szegényekről van szó és a közönség áldozatkészség én kívül határozottan Ót illeti a babér városunk legújabb jÓTékonyczélu intézményének az oly sok nyomort és ínséget enyhítő népkonyha megvalósulásáért is; hozzájárultak ehhez valásfelekezeti különbség nélkül szellemileg és, anyagilag legjobbjaink, gazdagaink, de szerény anyagi helyzetben levő embertársaink is. A népkonyhának czélját élénk színekkel következőleg ecseteli a jelentés:' „A szegény, aki megfor-. dult a népkonyhában örökké áldani fogja annak megteremtőit. A meghatóbbnál meg-hatóbb jeleneteknek \agyunk tanúi és ezeket látva és átérezve, tudjuk csak. mily dicső NíSn magasztos eszme ny&r*-e~nép-konyha felállítása által életet. Szegény-megtört aggok, kiknek máskor egy darab kenyér volt ebédjük, felüdülnekajóés izie-tes ételen, — hány szegény asszonyt
Uáiunk, kí megosztja karjáu lévő szegényke íkis árvájával a jóízű falatot; — gyenmj-j kek. kik eddig éheztek, kettesével falatöz-| nak egy-egy adagot^ — szegények, kik j eddig 10 krért csak éjien éhségöket csilla-jpithaták, ma ezen csekély összegért tiszta ; meleg helyen egészséges Ízletes ebédet ; esznek és áldják jótevőiket Ezután a titkár | meleg szavakban bucsut vett az egylet vezetői és annak tagjaitól, amennyiben állásátóHulhalmozott hivatásszerű elfog-" lattsága miatt megválni kénytelen. A titkán jelentés zajos tetszéssel fogadtatván, jelnök-sajnálaítal veszi tudomásul Székely ur visszalépését és hét éven át az egylet érdekében kifejtett kiváló érdemeiért jegyzőkönyvi köszönet megszavazását indítványozta, mely indítványhoz a közgyűlés egyhangúlag hozzájárult. — A titkári hivatalt a választmány Roseofeld L a j o s r a ruházna, ki is ezen minőségben már október hó óta működik. — A számvizsgáló bizottság jelentése tudomásul vétetvén, ennek, valamint a, választmánynak a felmentvény megadatott. — Ezután Grünhut Henrik az egylet tiszteletbeli titkára az elnökség nevé-^ ben öischitz'Dávidné urnöv Budapestről, az „izr. nőegylet" igazi jóakaróját és lelkes pártfogóját a közgyűlésnek tiszteletbeli tagul ajánlotta, mely indítvány általános helyeslés és éljenzés kíséretében elfogadtatott. — Következett az alapszabályok értelmében sorrendsze-rint kilépő 8 választmányi tág helyett mások, vagy ezek újbóli megválasztása Beadatott összesen 65 szavazat és a többség bizalma a régieket juttatta ismét a-választmányba és pedig kapott: Ebenspaji-gerLipótné63, Weiáer Józsefné 61, Weisz Henrikné 60, Lessner Henrikné 58. dr. Neumann Edéné 55. Rosenfeld AdÍJlfné 53, Maschauzker Mónié 52 és Kürschner Ignáczné 35 szavazatot-, póttagokká-választattak : Eisler Miksáné, dr. Szukitsch Nandorné, Bachrach Gyuláné és - dr. Rothschild Samuné.Több tárgy nemiévén, a gyűlés bezáratott.
- ö. t r e k.
— Zalamegrei helyiérdekű vasutak. A közlekedési minisztériumban ehó 7-én fejeztetett be a zalai h. é. vasutak engedélyezési tárgyalása. Lukács Béla államtitkár elnöklete alatt. E tanácskozóban-a minisztérium közegein kívül részt vettek: a magyar államvasuiak elnöke. Ludwigh Gyula miniszteri tanácsos, továbbá a müncheni Localbahn. Aktién Gesellschaft igazgatóis íz engedélyesek képviseletében dr Szlávy Olivér ügyvéd. A nevezeti vasút épitési tökéje 3,80S*{^00 fiban állapíttatott meg, melyből 30ü/o törzsrészvényekben lesz fedezendő. A müncheni Localbahji AUien-Geaellschaft kötelezöleg kijelentette s 185,000 frt óvadék-letétele mellett akötelezöt kiáliitotta — arra, hogy mihelyt az épitési töke 30% törzsrészvényekkel fedezve lesz, az építést"' haladéktalanul megkezdendi s hogy az építéstől csak ^is az esetre léphet vissza, ha ez a /« rövid idö alatt biztosítva nem lenne. Az épitési tökének 30%,-a 1.142,400 fito: tesz ki, mely összegből, mintegy 900,000 frt váff biztosítva s igy ha a hiányt a jövedék biztosítja, Zaiamegyének egy rég
az enyészet romboló hatalmának ? ¦ függetlenül, akadálytalanul végezheti az rettenetes munkáját ?
óh jaj. százszor jaj nekünk, ha legédesb vágyaink, ha legforróbb óhajtásaink sincsenek kímélve, ha ezeken is keresztül gázolhat a kegyetlen zord halál!!
De hallgass el panaszos szív, némulj meg panaszos ajk, ne kívánj a gondviselés titkaiba, az Isten jogaiba vakmerően avatkozni. Istené az áldás, Istené a csapás, ú áld, ó sújt s O tudja egyedül, hogy melyikkel és mikor látogassa meg porgyerme-kcit.
Nem fürkészszük hát édes atyánk trónörökösünk titokzatos kimúlását, nem fordulunk el könyörtelenül a gyászos koporsóbffn sem tóié, kit életében oly kimondhatatlanul szere-ténk. fenhagyván Neked aCitélot és megbocsátás jogát.
De engedd meg' édes Atyánk, hogy bánatunkat kisírhassuk, engedd meg, hogy részvétünket vihes>ük almaihoz, buzgó imában könyörögve hozzád, hogy. nyugtasd meg porrészét, elszállt lelkét pedig öield fel a Jézus érdemSírt tenmagadhoz.
Isten, seregek Intene, j<^ Atyánk ! tanits meg bennünket a változhatatlanon megnyugodni, tanits meg szent Fiadba vetetr hit által halálunkkal kibékülni, hogv egykoron félelem nélkül hajthassuk fejünket imádott hazánk földjén vetett siri ágyuíikba, sokat szenvedett árva magyar hazán kat pedig óvd meg a visszavonás, a pártviszály szellemétől, az élet vihara által letarolt remény bimbó helyett adván nemzetünknek az elhunythoz hasonló nemes és felvilágosodott örö-j Jcöst. Hallgass meg minket édes' Atyánk Ur J. K. által Ámen. 1
A nagy kanizsai Takarékpénztár köréből. q-
— 1889 február 5-eo. —
Tisztelt közgyűlés!
Bár oly kellemes helyzetben vagyunk, hogy a lefolyt évi, gazdasági, pénzügyi, valamint politikai viszonyok változások tekintetében nyomasztó tolta daczára - egy minden tekintetben kedvező mérleget terjeszthetünk a t. közgyűlés elé. és az előző évi mérleg adataival Összehasonlítva, jelen mérlegünkben könnyen felleljük üzletkörünk fokozatos, részben tetemes gyarapodását, még is jelentésünkben auuak részletes ismertetését kívánjuk eszközölui.
Az intézet folytonos gyarapodásából önkényt folyik a'forgalom emelkedése, mely a lefolyt évben külö nősen nagy mérvet öltött, egyszersmind az előző évinél magasabb nyereményt eredményezett.
Jóllehet, már kizárólag az üzletből származó eredmény is meghaladja az 1887. évit, azonban a mérlegben kitüntetett nyereményösszeg részben az értékpapírok eladásából származik, mit bővebben az értékpapírok rovatánál fogunk ismertejtni.
Áttérve üzletünk forgalmára, illetve az egyes üzletágak felsorolására, a legnagyobb változást heteinknél ^találjuk, a mennyiben azok állománya tetemesen emelkedett, u. is az év folyamában betétetett 686 arany, 2780 frank, 1,470 975 frt 88 kr, visszafizettetett 366 arany. 95 frank. 1,098 5% frt 62 kiy "tehát 320 arany. 2685 frank és 373;379 frt 26 krral emelkedett betéteink egyenlege, mely jelenleg 6316 arany, 7940 frank és 2,422,002 frt 80 krt tesz.
Betéteink- eme tetemes emelkedé sébeu elismerését látjuk mindenkor arra irányult törekvéseinknek, hogy betevóinkuek a lehető legmesszebb ^menö határig biztosithassuk tőkéik feletti szabad és gyors rendelkezési jogot, mi, hogy mily nagy aranyban vétetik igénybe, kitűnik abból, hogy a lefolyt évben 600 ezer furiutot; iizottünk meghaladó Összeget -bete-j
vóinknek felmondás nélkül, teliát kívánatra azonnal vissza
Betéteink állományának ily tete-, mes emelkedése, valamint, hogy az eiózó sorokban jelzett* igényeknek megfelelhessünk, kellően igazolja egyrészt azon eljárásunkat, hogy tőkéink tetemes részét gyorsan cs minden körülmény között mozgósítható, illetve értékesíthető értékekbe, állampapírokba és zaloglevelekbep helyezzük el, habar azok jövedelmezősége a többi kamatozóig elhelyezett tőkék jövedelmezőségével nem is mérközhe-tik, másrészt pedig azon kötelezettséget rója reánk. h<»gy saját tőkéink gyarapítására a legnagyobb .gondot fordítva, azokat betéteink össze gével kellő aráuybaii megtartsuk, illetve betéteink növekedéséhez képest tartalékalapjainkat is fejlesszük.
Kamatozólag elhelyezve levő tő keink közül első sorban jelzálog kol-csöneinket emlitjük, mely ü-zletünk legfőbb ágát képezi és a lefolyt év ben 7^.336 frt emelkedést tüntetve fel. jelenleg 1,296.002 frt 3659-arany és 6200 fraiikot tesz.
Valtótárczánk az előző évihez képest 161.310 irt 1 kr emelkedést tüotet fel. mely gyarapodás nagyobb részben olv váltókból áll, melyeknek lejáratkor való beváltása feltétlen eszközöltetik, igy mozgó tokét képez.
Értékpapírjaink névértékénél alig találunk eltérést, az állomány, csak is 2600 forint gyarapodást mutat, mégis ezen tétel az, mely nyeremény-egyenlegünket ez évben oly kedvezővé tette, másrészt ezen tételnél észblhető, mily lelkiismereteseti jár tank el mérlegünk felállításánál.
Ismeretes a t. közgyűlés elótt hogy az 1887-ik évi zárlat alkal-1 mával fennforgott kedvezőtlen poli ; rikaí viszonyok folytán az állampapírok árkelete nagyon c-ökkent és ' ázd*, csak is az akkori alacsony ár-| kelettel voltak a mériegbe felvehetők., j Mi ezen alacsony árképletet a j jelen mérlegben is érintetlenül-hagy-! tuk, egyedül a 80 frt árkelettel felvéve voit 5*/« magyar papirjara-dékból még meglevő 238.OOo frtot ; vettük fel Sl frt 60 kr árkelettel a czélból, bőgj <:zzel az évfolytában I beszerzett záloglevelek árkelet szerinti árából a névértéket meghaladó ¦-ösz-szeget leirásba vegyük, habár jogtiak-lun állott volna a deczember 31-iki árfcejet szerinti értékben is felvenni azokat 100 írttal, vagyis a névérték-' kel vettük fel. .. ^
Az állampapíroknak fenntjelzett tetemes árcsökkenése alkalmával azt láttuk, miként a záloglejrek árkelete nem szenvedett a kedvezőtlen politikai viszonyok behatása alatt, miért is czélszerttnefc találtuk állampapír-, jaink egyrészét ily záloglevelekkel cserélni fel, ez okból a közel fél millió 5% magyar papirjáradék kötvények-' bŐl 240,000 irt névértéket eladtunk | é^ helyéhe 150,000 Irt 5% magyar földhitelintézet! és 100,000 frt '57,! pesti magyar kereskedelmi banü j záloglevelet szereztünk be.
. A beszerzőn záloglevelek nem oly jövedelmezők ugyan, mint az 5% magyar papirjaradék ki')-vények a jelenlegi árfolyam mellett azonban mindenek elótt azt tartottnk szem elótt, hógy oijV^ér.tékek birtokába jussunk, melyek legkevésbé vannak az árhullámzásnak és árcsökkenésnek kitéve.
A jelzett 240 000 frt 5Vos magyar papirjaradék eladásából, származott nyereményből, a záloglevelek leírására szükségelt összeg levonása utáu maradt 17.46V frt !54 kr, ezzel együtt az évi tiszta nyeremény az igazgatósági jutalék levonása után 34 arany 230 frauk 44.147 frt 42 krt tesz.
Tekintettel, hogy a fenti Összeg nem tisztán az üzletből ered. abból 17 461 frt 54 kr az év folytában eladatott magyar papirjaradék árkelet többletéből származik, az igazgatóság á következő felosztási tervezetet!
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
táplált óhaja fog nem sokára terjesülni s ¦jiiilón a magvai' nyugoti vasnt hoba-jános-bázai állomásaiul Zalaegerszeg és Leadván ár Csáktornyával meg lesz az a tervezet 122 kilométernyi vasút.
—• Egy kis csillagászat Február, az. év legrövidebb hónapja, a csiligászati tekintetben nem mutat föl semmi különöset. A nap.-mely l-én reggel " óra 28 perczkor kelts délután 5 óra perczkor nyugodott folyton korábban kel s később nyugszik Hosszúsága a hú folyamán 9 óra 33 pen-zröl 10 óra 58 perezre növekedik, tehát I óra25 perczczeldó- Holdtölte I5-éu este 11 óra 33 perczkor. utolsó negyede 23-án reggel l óra 11 perczkor van. A bolygók járása nem tüntet föl semmi kü öuösi.
J— A„Polrari Egylet" évi rendes közgyük mint minden évben, agy az idén
tartatott meg'. Dr. Béntzilf|?te fluît mulr szombaton reakijüK ^ju
ís febr. 2-án Ferencz eln:tk jelentése helyesléssel vétetett tudomásul. Eszerint az egyletnek van 416 rendes és 40 kültagja. Pénztári jelentés szerint C091 frt 12 kr volt a bevétel és 0430 frt 7G kr a kiadás. Gutmann Vilmos kir. tanácsos és Hertelendy Bélrf országgyűlési képviselő ajándéktárgyak kai szaporították az egylet vagyonát. — a jövő éyi költségvetés mérlege 15.224 . frt 31 krban állapíttatott meg. — Remete Géza érzelmes szavakkal indítványozta, hogy a közgyűlés a trónörökös elhunyta feletti inély fájdalomérzetét jegyzőkönyvijei; is nyilvánítsa. Egyhangúlag elfogadtatott. A tiszti kar titkos szavazat utján legnagyobb részt ugyanazok választattak meg és pedig: elnök dr. Betűzik Ferencz. alelnök Gut marnaVilmos, titkár dr.Tripam-mer Rezső, ügyész Simon Gábor, pénztárnok KnórtzerGyörgy, bá/.nagy Faics Lajos, könyvtárnok Tóth István, választmányi tagok: Cseresnyés Sándor. Sonfssich Lő rincz Miltényi Sándor, gr. Huconnay Kálmán, Bogyay Ödön, Janky Károly, Hertelendy Béla, Györffy János, Grünhut Hen-'rik. Erdődy Lajos. Varga János. Plibál Ferencz, ifj. Fesselhofer József. Knáusz Boldizsár. Verner Ferencz. Lengyel Lajos, l'faff József. Xeusziedler Pál; számvizsgálók: Ilütter Lajos. Fadeyas Lajos. Tripani mer Gyula. Székely Tivadar és Horváth György. Társas vacsora és vigalom helyett csendes közvacsöra tartatott, mely zen és íeiköszömések nélkül folyt le.
r— Három világrészben utazott Zalavármegye .szülöttje Donászy Ferencz munkatársunknak .bírjuk Ígéretét, hogy nagyszerű utazásainak élményeiről lapunk részére közleményeket küld. Ooná-zy ur a természetrajzi tanulmányokból Halléban vizsgát tevén, mint determináló és szak eniberaJamrachHapenbeck-íóleexpeditió-ban v<nt-részt. melyhez még gróf War burg-York és Lovag Felserstein von iMachstein-gazdag urak. mint diiettan-természetbuvárok kíséretükkel csatUko: tak. Czér: ritka madarak, madárbörök gyűjtése, tanulmányozása, eleven ragadó zók fonása stb. Az.egész expeditio 570 emberből állott. Hamburgból indultak lb?>4 ben először Afrika tropicus-equito-riaiis részét járták.be a meddig lehetett l'vambótól a C-adtó déli részén egy nagyszögben a líék uyaura déli területéig, azu tán délkeietuekbefelé a végtelen rengetegekbe 2. utjuk Jáva. keletilndia és szóm szed szigetei. 3. utjuk Délamerika. 1RS8 Őszén érkeztek vissza. Elképzelhetni az élmények és tapasztalatok változatosságát abban a hallatlan ilus vegtatióju ésfauuáju tropicus világban, mindig'távol a lakott világtól s benne az őserdők közepében A nagyérdekü' közleményekre rlöre i: felhívjuk t! közönségünket annyival is inkább, mert egy széptehetségü zalai in tollából erednek.
— Főúri költőnő. Herczeg Haít hyány-Strattmann Ödönné ö főméltóság; IümoIÍ trónörökös halála alkalmából gyáaz költeményt irt, melya ,Wiener Tagblatt" ban jelent meg.
— Panaszt hallotiunk amiatt, hogy M templom területe körül, hol annyi
a pénzintézet, tiirics bélyegárulda. Óhajtandó volna, hogy ez létesitessék akár a takarekpénztár-utezában. akár a sugárul elején.
— A magyarságnak Muraközben terjesztésére nézve i
templomban. Boldogság kísérje a szent frigyet
— Heti biztosok e héten a kisded-ovodákban' az egyesületi választmány kebeléből Garai Benőné és Weiser József-né úrnők
— OUh Miska c/.igányprímás — ki csrj; most jött vissza „nemzeti zenekara val" külföldi kőrútjából. —- m-giiagyob bitotta bandáját, s igv 2 elsőrendű zene kar áll városunk közönségének lendt-lke zéséie. Mint értt-sölünk. a.nagy-kanizsai polgári egylet báiján is ö fog muzsikálni. — minthogy a hál ujt'a kitűzött napjára az előbb felfogadott fehérvári zenekar elfoglalva levén. — ne*n jöhet me;
— Zala-Eger szegről irják: A trónörökös halála alkalmából Zalamegye tör-
nyhátóság Svastits Benő főispán elnök-
i felsi
gyűjtésekből befolyt adományokból ujabban 693 frt osztatott ki a muraközi és vendvidéki; tanítók és növendékek közt.
_ Eljegyzés. Vachott Károly.
Vachott Sándor koszorús költönkfia, her-c/eg Eszterházy Miklós tiszttartója febr 5-én váltott jegyet Mibony Olga kisasz szonyuyal Alsó-Lendván. Áldás és boldog-¦ ság kisérje a kötendő szent frigyet!
— "Vagyonértéke a zalamegyei gazdasági egyesületnek 1888- évi decz. 31-én 38.712 frt 29 kr volt
— Kitüntetés. A belga király Geísei Gutmann Vilmos kir. tanácsost a brüsszeli világkiállítás körül szerzett érdemeiért a belga Lipótrend lovagkeresztjével tüntette ki. Gratulálunk!
— Nászhlr. Dr. Hauser János fiatal ügyvéd febr. 9-én vezette oltárhoz Eper-jesy Sándor ügyvéd kedves leányát Eper-jesy Jolán kisasszonyt a Szent-János
ést tartott, melyben az elnökölő főispán hatásos bezátiben emiékezett meg a gyász esetről. A főispán indítványára a közgyülé; elhatározta, hogy a felséges uralkodóház hoz ríszvét feliratot intéz. E feliraíot fen-;enb közöijük. A gyűlés végeztével a megye közönsége és tisztikara a főispán vezetése [falat t a helybeli'róm. kath. templomba, gyászisteni tisztelethez vonult. A templom szorongásig megtelt a megyei és városi előkelőségekkel.
— Gyász-Isteni-tisztelet. A helybeli evaug. Gyülekezet Presbyteriurnától következő értesítést ve:tük: Főtisztelendő méltóságos Téthi Karsay Sándor püspök urunk f. hó ó-éu kelt főpásztori levele alapján, ugyancsak f. hó 17-re ő császári kir. fensége Rudolf trónörökösért az egész dunántúli evang egyházkerületben gyász isteni-tiszteletet rendelvén el, e ^gyász istenj tiszteletet a mi gyülekezetünk is a lehető legnagyobb kegyelettel készül az említett időben megülni. A gyász-isteni lisztelet azért soron kivüi magyar-nyelvű lesz, s a rendes d. e. 10 órakor kezdődik
A Prosbyterium.
— A letenyei bál. Letenyei munka társunk irja lapunknak, hogy ott e hó 9-én igen sikerült tánczvigalom volt, mely fóle; erkölcsi tekintetben telelt meg a hozzá kötött várakozásjiak.És épen ezen moralí eredmény az. mely e vigalmat soká emlékezetessé teszi, amennyiben ez est talál ka volt, melyen Letenye és vidékének hitelligentiája az annyira kivánatos egyet értésuek örvendetesen szép jelét adta. Az érdem e részben a mozgalom kezdeményezőit. Filipich János kir. járáshiró. Málics János ügyvéd" és Csesznák Ödön szolgabíró urakat illeti, kik nagy buzgalommal minden lehetőt elkövettek a tagadhatatlan siker érdekében Mellettük még a letenyei Andrássy A'adár-féle uradaloi fökertészét. Hlavathy János urat illet rí méltó dicséret, ki a tánezterem Ízléses teldiszitéíével járuit jó részben az est sikeréhez. - kz ftlsö négyest 24 pár tán czolta. A jelen volt hölgyek névsora a következő: ííreyerné(Bánok-S/t.-György) Bayer Izidorué, Duuscha Üttóné. (Nagy-Kanizsai, Folly Bernátné, Fülöp Lajosné (Szt-Adorján), (dr. Hajós Sándoraé, Horváth Imréné (Ritka), dr. Halász Vilmosn (Bánok-Szt. György), Hlavathy Jánosnt Himfy Lajosné, líóbor Józsffné (Becse-hely), Kostyál Fereuczné (Perlakj. Man dákGyuiáné. Mandewillné.Náday Ferencz né (Szt.-Adorján), Oesterreicher Józsefné, Sinilelár Józsetné. Thassy Lajosné. Tamás Adámné. Breyer Berta (B.-SzL-György). Eröss Mari (Becsehely), Folly Jeuny, Fischer Hennin, Fülöp Jolán (Szt.-Adorján), Horváth Blanka (Perlaki Koráb Mari (Szurda-pu>zta), Lőb Adrienn.. Oe^terreicher nővérek,. Szetény; Emma llíátka). Sebők Irma (N. Kanizsa,) Sctilick fika (N.-Kanizsaj, Vizmathy Terka.
— Nyilvános köszönet A L-^tenyen e hó 9-ik«üi az ottani tűzoltó-egylet javára megtartott ^ánczvígalom alkalmával felül fizettek : Ujváry Júlia 5 frt. Málics Jáno: 5 frt, Tamás Ádám 5 frt. Tamás Ferencz 5 frt, 1,'jlaky és Ilirschler 5 frt. Andrássy Aladár grói 5 frt. Piihál Ferencz 4 frt, dr. Halász Viimos 3 frt. Laskovits Ferencz 2 frt, Nunkovich Sándor 2 frt, Thassy Lajos 2 jut, Gayer Lajos 2 frt, Breyer 2 Irt. Wesel Adolf 2 frt, Füzy Neszta 1 frt 50
r, Filipich János 1 frt, Tőttőssy Béla 1 frt, dr. Tuboly Gyula 1 frt, dr. Neusiedler Antal 1 frt. dr. Tersánczky Gyula 1 frt, dr. Hajós Sándor 1 írt, Horváth Imre 1 frt, Aradi Alajos 1 frt, Sindelár József 1 frt. Hlavathy János 1 frt, Mandák Gvula 1 frt, Zakál Gyula 1 frt. Vizmathy Sándor 1 frt, Faics Károly 1 frt, Freytag Géza 1 frt, Folly Bernát-1 frt, Itécsei Sándor 1 frt, Andaházy 1 frt Csesznák Ödön 1 frt, dr. Csempész Kálmán l frt, Récsei József 50 kr. A szjves íelülfizetésekért ez utoo mond hálás köszönetet a rend., kiemelvén Schmidt János bír. végrehajtó urat ki egy szalmafonatu képet ajándékozott a rendezőségnek, mely kép kijátszatván, :46 frtot eredményezett.
— Nyilvános kimutatás. Örömmel közöljük a „Mária Dorolhea' épületrészére Németh Ignácz igazgató vezetése alatt a nagy-kanizsai felső leányiskola növendékei és néhány elemi oszt által eszközölt gyűjtések eredményét Elemi nép-
iskola I. leányosztálva 2 frt 10 kr. A. L leánvoszt. 1 frt 55 krs ii. I. leáilyoszt. 82 kr. II. L. oszt. 1 frí 9*0 kr. Ili. 1. oszt. 2 frt 10 kr.IV. 1. oszt. 1 frt UO kr. Bolyai Malvin és Iteich Julcsa 3 frt 40 kr. Wusztl Mariska és Vogel Hedvig 2 frt 80 kr. Magot Olga 1 frt 85 kr. Száller Szidi 2 frt 19 kr. Hucksu-dt Irén 7 frt 15 kr. Moldáuer Ma 1 frt. Toperczer Margit 3 frt 40 kr. Kovács Lilla 4 frt 30 kr. Billisics Irma 91 kr. Koronczy Ilona 1 frt. Kalivoda Magda 2 frt 5 kr. Hardí Józsa 7u kr. May Mari>ka 2 frt 40 kr. Saller Szidi 4 frt .70 kr. Puchmauii Karolin 10 kr. Elirlich Szidi 80 kr- Nyuli Gizella 3 frt 80 kr Duka Aivxandra 20 kr. Yrábi Katalin 2 frt lo' kr. Litfai Gizella 7 frt 40 kr. Ács Malvin 80 kr. Kézler Mariska 90 kr. Billa-sica Anua 1 frt 50 kr.'Lisztner Emilia 80 kr. Liebezeit Mariida 70 Lr. Mair Hermina 1 fit. Hagyárosy Margit 1 frt 40 kr. Pintér Ilonka 20 kr. Tass Gizella 7 frt 20 kr. Knáusz Juüska 2 frt 30 kr. Kolin Anna 10'kr. Csigaházy Aana 30 kr. Zrínyi Jolán 7 frt 70 kr. Lázár l?abeila 80 kr. Kalivodá Katinka 1 frt 40 kr. Wusztl Mariska 10 frt 50 kr. Elemi népisk. II. fio>zt. 1 frt 30 kr. I fiu oszt! 40 kr. Összesen 101 frt 62 kr. Kelt N.-Kanizsán, 1889. febr. I l-én. Németh Ignácz ni. k. igazg. tan.
— Batyu bal. F. hó 9 én zajlott le a csab-reodeki hölgyek által rendezett kitűnően sikerült batyu-bál. melyen'nemcsak Rendek és tíümegh vidéke vett részt, hanem három megye arany ifjúsága szépen képviseltetett. Találóan nevezte el vidékünk egy kedvelt és humoráról ismert alakja Volapickniknek (Volapück) mely név igen p?? illő volt, ha végig néztüuk a 25 frakkos, gavalléron, kiknek majd mind egyike más vidéken hódiíja a női sziveket. A gazdag lakomán, hol a kedves és előzékenységében fáradhatatlan házi asszony özv. Bogyay Antalné urnő oly mindenre kiterjedő figyelemmel kínálgatta vendége it, kedélyesen folyt le, melyet csak füsze rezeit a két jókedvű házi ur ifj. Hátczky Kálmán és Bogyay Aurél szellemes uóga tásai az iváshoz. A jókedvű csárdásoknak se vége, se hossza nem volt. mely benyúl lott ejész a déii órákba. A diszes hölgykoszorú, mely ma oly szép virágokból volt össze fűzve, ugyan sok férfi szivet me! dobogtattak. Jelen voltak: Svastics Laura és Anna k. a. (Cs.- Tomaj) két fakadó rózsabimbó, kiket legelőször ért a nap éltető sugara. Bogyay nővérek (Cs.-Rendek). Takách Vilma k-.a. (Sümegh), Raile Íren k. a. (Sümegb). Babos Mariska k. a. (Sümegh), Forintos Jenni (Mihályfa), Hatzky Mariska k. a. (Rendek), Pálffy Magda k.
I a^T-ákács Mariska k. a. stb. A bölgykoszo-Lrut szépen kiegészítette a szép asszonyok diszes sora. részt vettek a házi asszonyon kivüi ifj. Hatzky : Kálraánné (Rendek), Takács Zsigniondné (Söme'gh), Svastics Pálné (Cs.-Tomaj), Surgóth Miksáné (Sümegh), Raile Józsefné (Sümegb). Baranyay Ödönné. Dervaricsné (Kilimán) és Forintos Kálmáuné (Mibály/a) urnök. A résztvevők hosszú ideig kedvesen fognak visszaemlékezni ezen igazán sikerült estélyre.
— Vasuü baleset. F. hó 15-én reggel a helyi vasúti állomáson egy a szén-rakodással elfoglalt s a fűtőház felé robogó mozdony Babos György váltóőrt elgázolta, mi által a szereucsétlen ember oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy félholtan szállították a kórházba. A vizsgálat bővebb adatai (lapunk zártakor még hiányzauck.
— Napf biztosok e héten a népkonyhánál : 17. vasárnap Rajioch Gyu láné urnó.Fischl Emma k. a. 18. hétfő dr. Blau Simonné urnő. Weisz Karolin k. 19. kedd Löwiuger lajosné urnö. Wajdits Irma k. a. lo szerda Bogyay Ödönné urnö. Tripaminer Betti. k. a. 91. csütörtökön Löwy Adolfné, urnö, líechnitz Adél k. a. 22. péntek Dobnn Benőné urnö, Wolheim Fanny k. a. 23. szombat Sebestyén-"" Lajosné urnö. Schreyer Neili k. a.
- Veszettség! alármhlr. Folyó hó 14-én délután egy fekete patkányfogó kutya a vasúti állomáson több kutyát megmart, a kutya tulajdonosának ez gyanúsnak tűnt fel. Jelentést tett a rendörségnél. A rendőrség mozgósította valamennyi jó lövő közegét, hogy a kutyát akár élve, akár agyonlőve kerítsék kézre, lett is hajsza, de lőni az utczán nem lehetett, mert ha közeli lötávolba kerítették is á veszettnek hitt kutyát, e körül annyi gyerek akadékoskodott, na meg elég ügyetlen bámész felnőttek, és hogy Isten kísértés lett volna a lőfegyvert használni, az így össze-vissza hajszolt és ijesztett eb azután egypár gyereket megharapott. — Végre a kutya visszafutott gazdája Döme bérkocsi-tulajdouos lakására, s ott a kocsiszínben egy szán alatt húzta meg magát, itt aztán egy rendőr agyonlőtte. Másnap 15-én d. e. felbonczoltatott és aszakértői vélemény az, hogy a veszettségnek semmi nyoma s a kutya- nem szenvedett egyéb bajban, mint az úgynevezett (koslatási ingerültség). A rendőrség azon szülőket, kiknek gyermekeit ez a kutya megharapott ily értelemben megnyugtatta.
— Lewinazky Nagy-Kanizsán. — Ritka műélvezetben fog közönségünk már-
czius hó 4-én részesülni. Lewinszky a bécsi hurgszinház hírneves jeliem-művésze, az emiitett napon városunkban dra-matikai előadást fog tartani, mely iránt mint képzelhető az érdeklődés. rendkivü; uagy. Jegyek előjegyezhetek Práger Béla ur gyógyszertárában.
— A népkonyha pártolói. Ujabban gelsei Gutmann Áladárésneje 100—100 forinttal tehát 20Ö forinttal gyarapították népkonyha alaptőkéjét. — A dél-zalai ta-karékpéztár folyó évre 40 forint segélyösszeget szavazott meg és utalt ki.
— Hivatalos. A távirda távbeszélő és egyéb villamos jelzőkről szóló 1388. évi XXXL t. cz. !3. ^-a értelmében a magyar korona területén netán már létező, engedélyezés aláeső és nem az idézett törvény-czikk éietbeléptetéseisr, vagyis 1SS8- évi augusztus 14-éig érvényben volt szabályrendeletek alapján létesített távirda, távbeszélő vagy bármily más villamos jelző berendezések birtokosai a törvény életbelépése napjától számitaudó 45 nap alatt tartoztak volnaaközmunka- ésközlekedés-ügv: kir. Miniszter úr Ő Nagyméltósá-gáhíj ¦ íiigedélyért folyamodni. Noha ezen határidő már lejárt. Miniszter úr ő Nagyméltósága kivételesen megengedni méltóztatott, hogy az e tárgyban az illetékes posta- és távirdaigazgatóság utján hozzá benyújtandó kérvények még legkésőbb folyó évi márczius hó 15-éig elfogadtassanak. Ezen határidő esetleges elmulasztása esetén,avagy haaközmunka- ésközlekedés-ügyi m. kir. Miniszter úr ö Nagyméltósága az engedélyt megtagadná, köteles a birtokos a fenti határidő lejártával, ületveaz elutasító miniszteri rendelet vétele napjától számítandó 8 nap alak az egész berendezést saját költségen eltávolítani, ellenkező esetben az 188$. évi XXXI. t. cz. 11. §-ban foglalt büntető határozatok ellene teljes szigorral fognak alkalmaztatui. Pécsett, 1889. február hó 8-án. * - .
— A sümeghi nagyvendéglö termeben. 1889. márczius hó 2-án zártkörű táncz-estélyt rendeznek Bezerédy László, Berger Jenő. Öogyay Aurél, Bogyay Jenő, Darnay Kálnmn, Maiatiuszky Ferencz, Soós Pong-rácz. Somogyi Lajos, Szűcs Zsigmond. Kezdete 9 órakor. A meghívó belépti jegyül szolgál, másra át nem ruházható. Lakásról gondoskodva lesz, bejelentések Darnay Kálmánhoz Sümeghre czimzendök., A bál irántiiagy az érdeklődés és fényesnek Ígérkezik. Kik e meghívóra igényt tartanak' és tévedésből nem kaptak, forduljanak Darnay Kálmánhoz Sü;neghre.
— Petroil'iini. E hó lö-én es'e Rabűiek Sándor lakatosmester magyar-utczai lakásán lakodalmas vendégek mulattak, miközben az asztalon álló égő lámpa feldűlt, mi a kiömlő petróleumot azonnal lángba boritá: a láng gyorsan tovaterjedhetett, de szerencsére a vendégek elfojiották, s megakadályozták annak káros kiterjedését. Mindamellett Rabinek ur sógornője ki a lángok láttára elájult, betegen fekszik. _
„V
— Megyei r. h. a perlaki tűzoltó bál febr. 17-re halasztatott. — Kohn Albert baiaton-édericsi illetőségű egyén „Kaszás"-ra magyarosította nevét. — Szabó László zaia-szt.-gróthi szabóleány szerelmi kikosarazás miatt a Zalába ölte magát.
— Hazai r. h. A magyar tud aka demia vagyona 2.26.2.287 frt. — Jászai Mari szinmüvé-ziiönket Temesvárott Me-dea előadásában 26-szor hívták ki. — A magyar sziriészegyesület közgyűlése febr. 19—2l-én tartatik meg.— A király Bpes-tenfebr. 18-án áltaiátioskihallgatást tart. -Vizsolyi Gusztáv, a Szabadelvű-párt el-iKJke meghalt. — lípesten „Gyermekmentő egyesület" alakult. — Szegeden és Győrött is volt n'épgyülés. — Várpalotán nagy tüz volt. — Bpesten a rendőrség ellen tüntetés folvt le.
— Külföldi, r. h. A szerb király juaius 15-én megakarja magát koronáztatni — A mayerliugi kastély helyére" ká-poluát építenek. — Osztrák templom építési sorsjegyek kibocsátása terveztetik.,— A belga király vörös kereszt egyletet alapított az uj-Kongó államban..— Chiná-bau az éhség miatt lázadás tört ki. — Az egész földön 41 ezerhirlap jelenik meg. hazánkban G00. — A római zavargás, alkál- i mával 270 egyént fogtak el. -- A hét elején nyugaton nagy vihar dult.
FEBRUÁR 16-án.
Szerk. üzenet.
— T. Bpf*f Készséggel clintixtük.
— Cz. Kolozsvár. Srm 1SSS, hanem lSS7-ben jelentek meg. í' *
— P. 5J. db. könyvet küldüttilrik meg. .Csak x jégre . . . " Sikamlós aiin-
den tekintetben
— .HAlbíio-1 kczS'ljUk.
— T. G. Tévedés tartént.
— V. F-> Kösiünetttíl vettök a há'.ralék felét Az illetőnek he.'záinoluDk vele
— Cs. Most jókor érkestek. Üdvözlet I
— Kis-Kanizsa. Köszönet a meghivjÍBért. be:egeskedé< akadályul ssolgált.
— Sopron fcagy kGszönettel vettük; mielőbb elolvassuk. Szívélyes ^üdvözlet!
Felelős szerkesztő és kiadó: B Á T O R F I LA JO S.
A sierkesztövei értekezhetni naponta déli 1—3 óra kiizt lakásán Arany Jáuos-ntcza 4. se.
Laptulajdonos: WAJDITS JÖZSEF.
jsryiititér.*)
Gancseidene bedruckte Foulards I 20
frt. bis O. a.90 p. Met; (ca. 450 versch.
¦ De»
s.)
SEIDEN-GRENADINES, ichwan und t'j.-big (auch »lle Lichtfarbun) 95 kr. biz. 9 ti p. Met. in 18 Qua!. — Ver. sendet robenweise portö- and zollfrei ,1äs fabrik*-Depot G. Heuneberd. (K. u. K. Hoflif.). Zürich "Mtister umgehend. Brief«' kosten 10 kr. l'orto. 4
H filais.
A n.-kaiii/sai 3689. sz. tjkvnen A f alatt felvett 2éS'>. helysz. sz.-lmü, a katona temetői dülőb<-n f^kvő. Voifl'-r György vashidegkuti lakos tnlaj-doiuíi képelő, körülbelül 4 hold szánt'ÍPitd é« rétbf;i álló birtok i.zabádkézból eladó. — B5*ebben .-rtékexhetni "zíc-l-vagy levélben a tulaj.ionoHsai Vashidetkuton; — kJizvetitök - .kizáratnak. v '
•* - ' ___
¦ "jE rovat alatt kóí jttekíirt ti m vállal
felelősséget ii '•A szerk.
Hír ca. ©t © s © is.
— Egy népszer. A „Moll-féle fjan- j zcia borszesz és só" által a betegeknek] egy ép oly gyógyhatású, mint oícsó szer | nyujtatik köszvényes és csúzos bántál- j máknál, sebeknél és daganatoknál. Egy; üveg ára utasítással 80 kr. Szétküldés na-pontú utánvétellel Moll A. gyógyszerész és cs. k. udv. szállító által, Bécs I. Tuch-1 lauben 9. A vidéki gyógyszertárak és anyag-kereskedésekben határozottan Moli-féle készítmény kérendő az ö gyári Jelvényével és aláírásával. 2
-ta-StllIIldL Nagykorú betegeknél is enybfilé) *¦}'* \be. A sEeuvedéBnek 1c-ir.-.s:i v* bem. vitása annak, hogy a lá-bxk hidegek-e' Weídhaas. P. Drozden,. Reissigeratr. 42. I_ a kir. rendőriégi iroda itelleQébeD intézendő. Mindennemű
:_mellbetegségek_
J alaposan gyógyíthatók a saját testemen használt g fényes eredményűnek bizo-
J nyúlt gyógykezelés által, mit a folyjon növekedő' ¦ .. hatóságilag megvizsgált
j eredményefef is bir.onyitanák. A szenvedésnek leírása és bemomlása annak, hogy a lábak bidegek-e, Weidha Dres'tcu, ReÍBligerstr.
intézendő.
Ki nyert?
Húzás febr. 9-én:
Budapest: 46 64 73 • 2 24. » Lincz: 55 83 27 1 23. ' Trieszt : 36 30 43 20 29.
Gabonaáruk :
— Szombathely Buz'a 7—7-Í0
— Rozs 5-35—45. — Árpa-6- 625. >— Zab 5-20—40.
— Székesfehérvár: Buza 7*20 30 kr. —Rbzs5'10—20. —Árpad—G-20. Zab 5-20—40. Kukoricza 420—30.
Pécs: Buza ü''i0—S^O- — Rozs 510—40. — Árpa >20—80. — Zab 4-90—5-20. — Kukoricza 4-40—80.' kr.
— Körmend: Buza 7—720. — Rozs 5—5-15. — Árpa 5—5*10. — Zab 5-10—20.
— P*ápa: Buza 7 25 —40. — Rozs 5-20—40. — Árpa 5-80—6*30. — Zab. 4S0—5/10. — Kukoricza 4 20—70. —
— M uras zo m b at:Brza 6"8Q—90.
- Rozs 4S0—5. — Zab 5.
HUSZONNTOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
FEBRUAR 16-án.
STERN'BKRG ÁRMIN bangszer-gyára. Budapesten, VI1., • • in 33. (a. Rókui
kórházzal nmnbtn.) Minttfnnemll UI5-, vonóéi 1.; i ó-I>.i [;c = / ¦ i ¦ 1:. harmonika- éi harmoniiiángyára 0* legnagyobb választéka raktára. Hel-riildí és valódi olasz burok raktára. .
A legújabb feltiinéit k«Jt8 mechanikai sálon bangszerrk mint: Ariston, Herophou, Orpheus. PliOoix, Simpbouion fóraktára.
Legújabb ! Harmonika-fuvola 12 billeotyü-v-I, melyek a szipkába, raló könnyű bofnvás •.Ital kelleme* bangókat adnak. Azonnal mrg-lanulliató és játszható. Mindenkinek, kicsinynek nagynak egyaránt alkalmas mulató-eszköz. Ára 2 frt. Mindennemű hangszerek javítást
po
és jutányosán
telki
t'eti'k Ócska
hangszerek ujakra becsercitetnek. "?00 képpel tlisiitett hangszer-katsloims kívánatra ingyen és bérm-ntve küldetik. Harmonikáról és har-monitimrol IcOlCn képes árjegyzék kérendő.
K.-./v,:!
Hamburgból Kewyorkba
erdá
api
HávrebÖl Newyorkba Stettinböl Newyorkba
minden 14 nap alatt, Hamburgból Nyngatándiába
havonkint négyszer. Hamburgból Mexitoba
hav-nkini ejjyszer. A társaság postagÓxhajo) bitffnö tflíátá* mellett ngy hajó*zot.ák..an mint a fú-tlélközbeíl elhelyezett utazóknak is a legpompásabb u.tt/á.i alkuimat nyújtja.
Bővebb felvilágosítást aa Josef Gschir- | baki Becsben, Wiedan, Weyriog gasie 32-dik ', szám alatt. 3249 26—ifi *
Bgyws ucj miliők nagy s/.á-ZBÍéli mellett kerestetnek.
Egy jr j könyv.
...... A küldőt I könyv útmutasá&ai
ugyan rövidek <' s velősek, de mintha ¦ >ák a gyakorlati használatra termettek volna; nekem ^ családomnak a leg-UUonbőzöbb bí tegsegi esetekben igen kiváló szolgálatokat tetteké így és hasonlóképen hang ;oznal a köszönóiraiok, melyeket Rfohte r kiad-j-intézete ..A Betegbarát" ¦.¦ztmű. rajzot ka! ellátott könyv elküldésiért majdnem naponkéat kap. Mint az ahoz n yomtatott s a szerencsesén meggy o nyitottaktól származó érteiWm'Ií i;i:hls írják, ai abban foglalt tanaesok követe? e ájíal mégoly betegek is gyógyulást ny< irtek, a kik már minden reményt feladtak. K fcünyv. melyben bosszú ú vek tapas ztalalainakeredményei vannak letévv. i. .egérderalj a legkomo-lyanh figyelemb evetéit minden beteg részérói, bánni bajban is szenvedjen. Ki e becses könyv t-t megszerezni óhajtja, ;« irja egys*erű en egy levelezi lapra magyar nyelven -..Kuy U-tegbarátot*-•¦s .pontos ezimét ,s ezíntesM a levelező ¦japiit Rirf.ti.-r kiad <'-Í:it.., i-v'm-Lipcseben. • A, mtVtüld>"ü ingyen történik.
Mészárszék Nagy-Kanizsán.
Egy mészárszék, régi üzlet, fő utcán (Deák-tér 23. szára alatt) azonnal bérbe adandó és f. évi május hó 1-én átvehető. Bővebbet a háztulajdonosnál.
Vai^cU
iiagyon jí>, valódi malaga,
" : tkv. 188S.
- j Árverési hirdetmény.
~—J A nacv kanizsai kir. tórvszék telekvi (osztálya részéről közhírré tétetik. #nogy _J Zalamegye árvatára végrehaj utónak
sgfigyalése s«wint ilakos elleni 126 frt 42 kr toké, 1887. évi
[január hó l-(61 járó 7% kamatai. 9 frt 50 ikr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó pacsai 494. sztjkvben A I. 213. hrsz. 4S0 frtra. 2487. hrsz. 7 ftra. 391. hrsz. 20 ftra. 464. hrsr.34ftra, !G04.hrsz S2 ftra. 120S, hrsz 77 frtra becsült ingatlan a C 1.alatt. Pap Ijános és neje" Francsics Rozália javára bekebelezett I drb. marbaleeeitetésböl álló szolgalmi jognak épségben hagyásával 1SS9. évi márczius hó 8. napján d. e. 10 órakor Pacsa küeség házánál Arvai Lajos tiszti ügyész felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO'/u-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letei.ni. Vevő kötelesavételárt három egyenlő zletben. még pedig: az elsőt az árverés [jogerőre emelkedésétői számítandó 1 hó alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes részlet után az árverés oapjától számitandó 6%, kamatokkal együtt árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék. mint telekkönyvi hatóságnál 1888. évi szept. hó 7. napján. Űr. HUGONNAI
3556 1—1 kir. tszékbiró.
kitűnő erősitá szer gyeogélkod'Jk, bet-gek- is mét >:.••-¦ s,esó betegek, gyermekek stb. része re; vérszegénység- és gyomorgyengeségekué kuüuó hatású. Egész és fél i-redeti üve gekben és a
JINAÍOR* ("
spanyol hatóságilag ellenőrzött védjegyével ellátva
BÉCS, PRÍuí, ' HAMBURG
üvegenként 2*50 ét I 30 kr. eredeti áron kapható
Továbbá különféle kitün" kii földi b-rok eredeti üvegekben és eredeti árakért kapható
Nagy-Kanizsán : Slrern és Klein nrak f&szerkereskedésébe Stefánovics M- ur ezukrásdájában, Ssitár Ferenrz árnál a Casinóbau. fíoge-nrieder- J. urnái pályaudvari vendéglő Stegrítz Róbert urnái a Koronában.
A VINADOR, valamim a letétbe helyezett védjegyekre kéretik szorgosan ügyélni, minthogy csak ez esetben vállaltatiic kezesség a valódiság- és jó Ságért. 3508 «—6
:iranyat ér! E Ezavak igazságit különösön betegségi esetekben lehat megii-lüemi és ez okból jönnek lüchter kiadó intézetéhez a iegszivélyewbb kösröuó'-iratok „A betogt^nir*- czimű. rajzokkal •¦[látott kis könyv elküldéséért. Mint a szerencsésen meggyógyultak hozzá-nyomtatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt tanárok követése által' met' oly bete^-l i.- gyógyníist nyertek, a kik már irtínden reményt feladtak. K köiyv, melyben húszéves tapasztalat f-redményei vannak letéve megérdemli a legkomolyabb figyelembevételt minden öeteg részéről, bármi bajban is sven-vodjen. Ki e bt-i'ííes köa}-\'et megszerezni óhajtja az irja egyszerűen egy levelező lapra magyar nyolren ..Egy-beteg-bftrátof' és pontos cziniét s jjrímezxe'.a levelező lapot Rv-httr kiadó-intézetébe UfoAoL A mf'^küMé^ ingven történik.
KONNYEN.OLDHATÓ KAKAO
'S. '-.'eie -ik?"?0o'c5e;ic. ...
II Z. a
"St
Cs. tir. saiaiclm. iynienihis készítmény a s&i- ealoíat észszerű ápolásara.
I3r. FABBR O. M.
níh.i Mikia cBirair ó Feltétének nd.ari íogorvo.itú!, & bedfiletr.ad lotagj. ttb.
\ BÉCSBEN.
Különleges szftjszappan .PURITAS."
A régen híres és egyedüli már az 1862. Londoni kiállításán az érdem-ér ennél kitüntetett, mert leggyöngédebb és leghatfaatósb keszftMény a száj ápolására és a fogak jfrknrbin .tartatén. - Egy doboz ara I frt.
eücalyptus-szaj-eszenczia
Páriában 1878 ban kitüntetve.
A legésiseerüha, tarialomdus (78*/., hathatós alkatrészek) és elismert hygienikm szer a ssáj ápolására, a kellemetlen azag legyőzésére, a fogak épségben tartására, óvszer minden nyakbaj ellen. Az orosz csász. kormánytól
1881 január 28-án kelt 681- sí- miniszteri rendelete szerint udvari és más koródákban bevezettetett. Egy üveg ára frt 120 kr c é.
PURITAS-FOG-KEFÉK jótállás mellett.
Sajtolt puizpácgfiból és vegyészetileg zsirulaoititt lörtéből. Egy darab 50 kr. Fő szétküldési raktár:
IV Bécs. I. ker. Banemmarkt 3. szám. "99
Raktárak Nagy-Kanizsán Ros^nfeld Adolfnál Kaposvár: Prager Z i-Hgerszeg: Kaszer A. gyógyst. Keszthely: E. Lxskay. S.^Ő 4 18
SCHLI€K-féle vasöDíőde és gépgyár részvény-társaság
GYÁR és IGAZGATÓSÁG : VI. IciilBÖ -V aozlut 169SSS
VÁEOSI IRODA cs RAKTAK; "VI. vttozl Körút 57
«ÓZ- ís JÁRGÁNTCSÉPLÓ KÉSZCLETF.K.
SCRLICK fé!e tt.b.
KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. SCHUCK-féle szab .Haladás' sorveto gépek.
Szóravető-gépek. Seklick-féle szab. Bayol-ekék, Schlick- és Vitíats-feie eredeti egyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rögtörő hengerek szecskavágok, répavágok, répazuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztitó rosták. örlSmalmok suY
Az összes ekék tartalékrészei készletben tartatn&i. Előnyös fizetési feltételek. Legolcsóbb árak. MW Árjegyzékek kívánatra Ingyen és brrmentre. fJO
JKtíYZKT. Van iz.r.ucséok eaetiael t. ca. a.l.tbarat.ink bewl tudom&aára ho.nt, hogy noha a VI. Ticai-lcBrQI ii". .a. a lé,S irodiittk legnagyobb résaét a klilsn riciiuton lé.S gyirt-lepŰRkre belyeztok at, middaaodalul t. Ualetbaritaia* kénjeim, érdekében egy városi irodát tartunk fenn, valamint, hogy ugyanott épitéli caikkeiuk éa gazdasági gépeinkből raktárt lét.aitetttlnk.
Kiváló tiaatelattel
354f, 2—18 A Schlick-fele vüsautödo ós gépgyár részvénytársaság iga igatósága.
\ .Kis adagban hatásos ' nem kellemetlen izü*. | Dr, Korányi tanár. Kéretik a forrás használásakor az egyedül helyes el nevezést .Koródámban a legkeö véltebb irashajtó viz.-' Dr. immii]. t
FERENC/; JÓZSEF KESERŰVÍZ
.Hatásosaim, mint a többi budai vizek' Dr, Seonarat tarár naszoaim. Kapható mindenütt. A.siétLlldtísi igazgatóság Bpesten- Kitüntetve, 9 aranv és . , érdem-éremmel Szétküldés 1888. étben" 1 millió palaczk-38W 1-8
ASODLAC-I APÁTSÁG'. ( Franczia-Ország)
ik.ni MAtaKl-UNNK. pritirt Főtisztelendő Benedek rendi atyái
F06VIZE, FOGPORAes FOGPASTÁJA
: AÍ'AHY EREM : Sr.r^*', 1S3Q, London !&,¦* re.^u.t, |3_73
e A (TitiíStcU'lulíi Wt.e.lekr.-mli ;itv;ik ÍOffV awnrk lia^náintn. inipoiikim vizbi- vévt-. tiic^akn-iáK üígnk oUvas.-0ir.it nu-lyt-kiiék f.-hérs. -zilánl-áp'l kűlrswiiűz, ;t uiemiyilh-ii :t fophuat ,-rösiti a leljt-feii rj:.->z-i—változtvr.th.
<¦ Szolirálator^if-rziiiik tehát' •ilvahiiuknak-, :ii<l.'in íiket ezen ré-i w practiou- kíVzitmél.vvk-ro fisvelineattjijilk, melvck ;. l--^ji>l)ii ^vn-v--zert 'v* a fofit'ájáí nlleiu egye.liili ö^szert ti
i bizMttfalov-s'.ett 1B07 Ití. CCl*^iiiij & 108. ra*Cr«a-d( s*ja« veiérüjtynok oLUUlll bohdzaüi
^vitja. a
Értesítés,
A nagyérdemű közönség közül mindazok, kik az 18S0. évi február hó 3-án megtartatni szándékolt hadastyán egylet tomholá-val összekötött tánczvigalmára meghívót kaplak, értesíttetnek, miszerint Ü Fensége Rudolf fóherczeg trónörökös, halálával közbejött ur&zágos gyász miatt folyó évi márczius 2-kára elhalasztatott, mi-nétfrgva felkéretneb, hogy ezen napon a .Korona* vendéglő helyiségében megtartandó ha?onczélu tombolávalösszekütött tanczvigal-munkon.becses jelenlétükkel szerencséltetni méltóztassanak.
Egjuttal felkéretnek azon nagylelkű adakozók, kik a feat köröW irt czélra tombolatárgyakat adni kegyesek lesznek', hogy a kitűzött időre azokat a rendezőség rendelkezésére bocsátani kegyeskedjenek.
Fogadják a nemeslelkü adakozók az egylet nevében forrj köszönetünket.
A rendezőség.
MOLL SEIDLITZ POR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
Pegr íVVrW Vülníii hl minden óoboxon a gjár>zy egy isw bhüi CÍÍDl FdlüUl és MOLI.A sokszorosító czíg látható Gyors gytígyhatás makacs gyomor- és altestbaiok, gyoroorgftrrs, ny»lk. gyomorégés székrekedéseknél májbajok vértolulái aranyér és a iegkill^ofélébb női betegs^ gekuél. Egy eredsti doboz használati utasítással I frt. Raktárak az Orasig minden nevezetesebb gyógvszertárai&ün MOLL A. gyÖgyszeréiz cs. kir udvari szállító,' Becs Stadt TnchUabBn 9.
SzétkUldés nanonta ntáuvét meljett. 2 doboznál kevesebb n*m kflldtrtik EJlsnerás MOLL A. nrhor Béosben. *-.' '
ÜIŐ foglalkozáiooiiiil fogv> .az Du Moll féle seidUtz porai igen j6 hatást gyxkorolnsk; ismerem ezt egyszer.s mindenkorra s szívélyes .Isten üzesstj meg*-et mondok é"1* ezek a gyomrot jóvá és fot kSunyüvé tessik. ' Tisxt"lettel Stelako P. J. lelkész HounetschUgban
és minden meghüíési betegségek ellen.
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csal: akhor Valódi ha, minden Üveg MOLL A. védjegyét és, iláirását viseli BedttrasnlésCt giker«s használat' köszvény, csuz, miadenoemü testfájdalmak és bénulásnál; borogatás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyúilidá-¦oknál. Belsőleg vegyítve hirtelet ronullét, hányás, kóltka és hatmenésnél.
Egy Iveg ára batzniliti utasitással 90 kr. ¦ é Baktánk az ország misdeo neveaetes gyógyszertár és anyag kereskedéseiben. — MOLL A. gyéfyszeréaz oi. kir. ndvarl szállító Bécs, Stadt, Taohlaábeit 9.
Szétkfildés naponta utánvétellel. Eét üvegnél kevesebb nem kuldeüfc- * E lista • r ') i MOLL A. yóg)*szerész árhoz Bécs. KltünS M:il!-!'űlf fr&jiesia borszesz és sója vidékemen nagyszeren működik Küldjön nbketn &0 üveggel/mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok tartani miágamnit Mély tisstelettel
3462 14-45 Hornof. lelkész Mícholapban.
Raktárak Nagy-Kanlsssán Röseofeld Adolf és Fesselhofer Jéisef. uraknál
Wajdits József könyvnyomdájából Xagy-Kanizsác,
NAGY-KANIZSA. 1889. február 23-án.
S-lk szftm
Hoszomiyolczadik évfolyam.
Egyes s:am 10 kr
Hl R li E T fi s K S
NYILTTÉRBE"
icstiri illeték ¦tv-*, rt 30. kF.
indok.
ZALAI I0ZL0IY.
i
!
•1 nagy-kanizsai „Kereskedelmi Ipar-bank*, ii „nagy-kanizsáiönkéntes tű-zötió-egylet, a „nagy-kan a nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „nagy-kanizsai izr. jótSkony nőegylet-, a „szegények tápintézete", a „nagy-fa
Á lap sreÜemi részéi illetS kS«l«
ények a Bzerke.sztoftégheK, anyuéi résrét illető közlemények! g a kiadóhivatalhoz bérmentv intéiendök :' /" .V fi ff y-K ánizs án takarrkptí nztári épülne.
utelien levelek nem ,fo-
Kézlratok vissza nem küldetnek
í 'kisdednevelö egyesület"," kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet" .a ''soproni kereskedelmi s
iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatahs lapja
hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.-
A tüzoltóegylet és az utczák tisztántartási ügye. ¦
Pár évtized óta tagadhatlanul! nagy alakuláson mentek keresztül Nagy-Kanizsa város uiczái s ez átalakulás successive a haladás stádiumában van.
Hol ezelőtt sártenger uralgott, most kongótéglázaton haladnak a rakott szekerek ; kényelmesebb és gyorsabb a közlekedés.
Azonban ez utak jókarbani. tartása folytonosan élénk gondviselést kivan, nemcsak a közlekedés fenn nem akada>a-, de leginkább a járó-kelők kényelme- és egészségügyi állapota —miatt.
A kongóutak- jókarbani tartásának egyik sajátságos alkatrészét képezi a homokozás és1 pedig a gyakori bomokozás. Ennek meg az'a kényelmetlen hatása van. hogy a szél felveri s széthordja, de mint mindennek, ugy ennek is ellenszere van,
/¦ k.a gyakori öntözés. Szükséges tehát a szabályszerű homokozás és alkalmas időben a folytonos öntözés.
E kétszeres munka megtételére a. városi ha-óság ugy intézkedik, hogy árlejtés utján bérbe adja. Önként következik ebből, hogy az illető, haszonvétel reményében veszi fel a munkát. Igaz ugyan, hogy előírva van, .—- ftanyszőr kell homokoznia és mikor kell öntöznie? De az időjárás erre mit se ad,'saját szeszélye szerint működik.- fclgyik idényben ¦ többszörös széllel uralg, .másikbán tartos száraszsággaJ sujt" bennünket.
Ennélfogva nemcsak az ellenőrző városi hatóság, dc a / legönzetlencbb . haszonbérlő sem gyakorolhat teljes igazságot a közönség kielégítésére nézve, mert minden'az időjárás szeszélyétől függ.
A közönség méltán kívánja, de a város népessége követeli is, hogy
télen, nyáron a terek és utczák lehető tisztán tartassanak. Télen a hóhordás, nyáron a homokozás és Öntözés pontos' teljesítése méltán várható.
Hogy lehetne telíát ez ügyet oly módon sa legczélszerüebben elintézni, hogy a magyar közmondás beteljesedjék, miszerint a kecske- is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon.
Megfelelünk rá.
A nagy-kanizsai ónk. tűzoltó egylet kebelében., egy életre való eszme pendít teteti meg.' — melynek kiviteléhez nem áldozat, csak jóakarat és előrelátható jószámitás szükségeltetik, az eredmény biztos és helyes.
Ugyanis adassék alkalom az önk. tűzoltó egyletnek, hogy három pár lovat és ezekhez szükséges szersza mokat, kocsikat beszerezhessen, fi három pár ló közül egy pár naponta folyton az Órtanyán lenne, hogy tűzvész esetében egy pillanat alatt készen legyen. Éjjel azonban mind a három pár rendelkezésre álljon ; mely intézkedésnek üdvös voltát a város kiterjedtsége is igazolja. Nappal a másik két pár lovas kocsi a körülmények szerint folyton Öntöz, homokoz, vagy szemetet hord Ezen jxef-pontúi szakadítláu működés /által megszűnnék áz a panasz, hogy c*ak a fóutezák egyes részei öntöztetnek, mert lenne idő és alkalo na mellék-utc/.ák kívánatos tisztántartására és gyakori Öntözésére is. Nagyon ter meszelései) e czél cak ugy és akkor lenné kívánt mérvben elérve, ha e három pár ló nem használtathatnék másra, mint a -tűzoltói intézmény működési körére és a fentebb jelzett városi terek és utczák szemeteinek elhordására, homokozás és öntözésre, ugy télen a hó eltávolítására.
A tűzoltó egyletet, nem vezetné haszon e működési ág keresztülvitelénél, mint az egyesület alapeszméjének kiterjesztése. T. i. most
vész esetében nyújt segédkezet, és emberi erő alatti rendelkezéssel a biztonságot, mig ez á!tal a közegészségügy szolgálatába kiván.léptií és a város díszét a lakosság kényelmét mo/.ditja elő, másrészről pedig a kitörhető tűzvész eset'ére gyors önsegélylyel szabadu.1 rendelkezvén, a bősz elem rombolásának gátat vethet gyorsan és sza^értelmesen.
Mindkét esetet egybevéve, lehetetlen, hogy a kívánt atkalom ne adatnék, meg ily üdvös eszme 'keresztülvitelére. ¦ ' ,
A helyes eszmét üdvözöljük, mert áldásos sikerét biztosan látjuk.
Felhi vjuk az intézők figyelmét ez eszme tettlegesitésére és pedig mielőbb, mert a város és lakosságának jól felfogott érdeke méltán kívánja.
. BÁTORFT. '
A nagy kanizsai önk. tűzoltó-egylet köréből. V"
¦ ¦ Mélyen tisztelt Közgyűlési Egyletünk fennállásának 19 ik éve-ben'rendes "közgyűléseink száma a IS-ikat érte ei; a mely utóbbi a mai napra tűzetvén ki. ismel azon szerencsében részesít bennünket, hogy annak folyamán a b-g^ utóbb lefolyt év eseményeit önökkel körülményesen iiie^isi»ertetlies-ül<.
Mindezt örömmel te .jesi tjük, mivel kell^^tiyaggfll bírunk arra "nézve, hogy a legközelebb lefojt évet az e'öbbiek fölé emeljük.
Mint.legkitűnőbb eseményt el-ő sorban említjük fel azon felejthatlen kitün-teté t, melyben egyletünket .József Fö-berc eg Ö fensége a mull év szept. Imában it; létele alkalmával részesítette.
Ezen kitüntetés részleteiben, az, ho-uy Ö fensége, mint-intézményünk leghatható sabb tima-za egy lejünk iránt érdeklődvén, már megérkezésekor a pályaudvaron sorakozott c apaiunkat megszemlélte, a.tiszteletére tartott gyakorlatra a meghívást, szívesen fogadta s ott a helyben állomásozó közös és honvédhadséreg tiszti-kara élén megjelent s a sikerrel megtartott gyakor-i latot pontosan szemlélvén, teljes megelé-I gedé^ét fejezte ki.
I)us felszerelésünkre azon megjegy-
I rst tette, hogy az bármely nagy városnak j | díszére szolgálna.
Vannak a mult évnek ezenkívül még egyéb nevezetes eseményei is:
Méltóztatnak vissza emlékezni mult évi jelentésünk azonrészére. melybenabbeli keservünknek adtunk kifejezést, hogy tüzeset alkalmával a nagy közönség minő közönyösséggel viseltetik a tözoltótéstületiráuL Kívánatosnak tartottuk tehát ezek elhárítása czéljábol a tüzrendészeti szabályok mielőbbi megteremtését.
örömmel jelezhetjük ma, hogy ez már a teljesedés, stádiumában van, a mennyiben a nmeit, belügyminisztérium mult év aug. havában1 a tüzrendészeti szabályok megalkotására a kormányrendeletet kibocsájtotta ez megyei közgyűlésünkben letárgy a Itatván, áttétetett városunk képviselőtestületéhez, s az nyomban bizottságot küldött ki a tüzrendészeti szabályok megalkotására, mely bizottságba egyletünk részéről az elnök, főparancsnok és tifk~ár is beválasztattak.
Közel álluak tehát ahoz, hogy a rendszeres tűzoltás szükséges volta átmenjen köznépünk vérébe.
Jelentjük továbbá, hogy a parancsnokság az istállóhelyiséget uj bérlőnek adván ki, vele a szerződést olykép kötötte meg, hogy az egylet rendelkezéséreabbau 'ó pár lovat köteles* tartani, s a szolgálatot vele kellőleg szabályozta.
A tözvédőrség a rendes örségbe beosztanál^ az öiparancsuokok újból kijelöltettek.
Meghagyatott továbbá minden ör-paraucsuokuak, kogy saját őrségeiről rendes évi nyilvántartót vezessen, az elmaradókat az e czélra készített felszólító iveken pontos szolgálattételre felhívják, s azokat, kik a felszólítás daczára sem tesznek eleget kötelezettségüknek, kizárás végett a parancsnokságnak bejelentsék.
Mint lontos eseményt van szeren-séuk bejelentenifHögy a dunántúli tűzoltó szövetség ez évben Szombathelyei! iartott közgyűlésben aszoVetségfeloszlatása indit-vanyoztatott, mire nézve rendkívüli közgyűlés hivatott össze a szövetség szék helyére. Pápára.
Hogy tehát a tűzoltó intézmény megyénkben is alaposan fejlesztessék, a már meglevő tüzoltótestületek Zala-Egerszegen tartott értekezletre sorakoztak, hol a zalamegyei szövetség megalakult, alapszabályai jóváhagyás végett jelenleg a belügyminiszter eiött feküsznek. Az értekezleten egyletünk a főparancsnok és tit-
kár^által képviseltette magát, s a szövetségbe való belépés szinte bejelentetett.
Az egyletünk ke' síében levő zenekarra, nézve jelenthetjük, hogy a párioló tagok tagsági ideje ez év végével lejárván, a választmány és parancsnokság abban állapodott meg, hogy a pártoló tagok gyűjtése ismét fogauatosittassék s p. 2 frt évi tagdíjjal] — ezzel kapcsolatban azonban kimondatott, hogy növendékek is felvétessenek, s a zenében gyakoroltassanak; erre a karnagy a szükséges utasításokat meg is kapta.
Az egyéb egyleti ügyek elintézésére nézve., tartatott 1 választmányi és 15. parancsnoksági ülés, melyekben 68 ügy-darab nyert érdemleges elintézést.
Belépett az év folyamán 10, kilépett 13 tag.
Kizáratott szolgálatmulasztás ,miatt 1, közbotrányt előidéző magaviseletmiat 11. A tagok létszáma az év végével 69. • Az év folytán minden nap az órtanyán rendes, azoukivül a színházban kellően ellenőrizett őrség állott
Az órtanyán tartott örségek száma 365, a színházban tartottaké 87.
,A tüzesetek számát illetőleg Örömmel konstatáljuk, ho^y közönségünk ebben riadalmat nem igen szenvedett amennyiben I jelentéktelen tüzeset fordult elő, s. . p. a magyar utczáüan Kis János telkén, I annak tulajdonát képező szalmakazal égett !le; a tűz a lehető leggyorsabban elnyo-j matott.
i Tartatott a lefoiyt évben 3 nagy és 8 | kis gyakorlat, a nagy gyakorlatok miuden-¦ kor szép számban megjelent tűzoltóval tartatlak, a kis gyakorlatok azonban nem' tfeleliek meg mindenkor a kellő várakozásnak, miért is kénytelen volt a főparancsnok ezért a sor előtt kikelni s figyelmeztetni a tagokat hogy. a kis gyakorlatokat, mint legszükségesebbeket jövőre pontosabban látogassák.
S Örömmel tapasztaltuk, hogy azóta pontosabb szolgálatok teljesíttettek, s különösen az őrségek kellő számú tagokkal tartattak.
A szolgálati érmet 11 tag érdemelte ki a lefolyt évben s pedig 15 éveset 1, 10 éveset 5, 5 éveset 5 tag.
Vagyoni állapotunkra vonatkozólag jelentésünk a következő: pénztári forgalmunk volt s. p. bevételben / 1357.10. kiadás 1334-97.
pénzkészlet
22.13
T íren.
he maradjon u ! \kinek k'ebiéb !Mcrt
Apotheosis.
lUjdan di apáink honéit barcxolioak, Mos: a magyar nemiét uagy eszmékért b*r-[cznl !
Foszlik a *;;téts*g . . . eltűnnek az álmok . . . .- a napfény uj világot rajzol,
Magasan iohog a haladás zátzlója, Hangáik a nép ajkán dicsőit* ének . . . 40 Megrendül nemzet: bánatunk hozója — Érezvén hatalmát a magyar nyelvének.
E nyelvbe, még mint kis bimbó eleinte Már e. legbájosabb virág vala zárva : Míg boldugabb kora, a tavasz uera inte, Hogy kebléurk egL-c pompáját kivárja! . . . Van-e mon dicsóbb uyelv, mint apáink nyelve. Amidűu lelkeiit a harcz vihariban? . . . Vxu-e gyöngédebb, ha érzclomre kelre Megzendül a lautou epedóen, lágyan? . . .
Melyik nyelvben van ily tttndériei Ci«cgé«,
Mi az érr-lmeket igy megvesztegetné ? . . .
Adhat-e szebb hangot szerelmi esengé*
s fájóbb*! a kin, ha a nzir reped kellé? - .
Hot UUz'oIt üzóooltot, mint » tuskyar, kinek
Minden szava egy-egy leperdülö gvöngyszeta.
Ki beatedével gyújt, ha a kebel hideg.
Ki ttk é»zl meggyőzi kflltőileg, bölci«n ? . . .
Kincs a mi Le nyetvOnk, melyet Árpád hozott, Sem arany, sem ezüst nem caeug nála azeb-
[hen !
De rajta egykoron Taatag penész fogott, Hógj gyöuyöifi banjja vegkep odaveiaizen. Némalai kezdett, miut a haldokló madár, Mely tészkétcl bncsnt vett a lombos ágon, Idegen beszédet "kellett hallani már A kevély bérezek k3zt ¦ > szabad rónákon.
a most senkinek ajka. igaz lángok éga>-k : í nyelv zengése legméltóbb vizhangja netek lakó .".rűk ixteoségnek !
BALOGH ZOLTÁN *)
Komoly események bolondul csinálva
— .Eredeti elbeszélés.— (Nagy •Kanizsa «város leveleslárábio levő okmányokból.) Irta: HALIS ISTVÁN.
Urunk születése utáni 1S01 ik esztendőben sokszor megfajutt a feje Tóth József uramnak. Nagy-Kaoizsa prívilegiált város érdemes strázsamesterének.
A főfájás Szobovíc? János csinyjeínek vala köve'k-.'zménye, a mely persona a piaristák iskolájában syntaxista diák volt.
Igaz ugyan, hogy a diákot nem lehetett rajtakapni egyetlen kalamitáson sem. hanem azért mindenki bizonyos volt a felöl, inikép Szóbovics Jancsi föfaktora azö-íszes csínyeknek.
Mert a nevezett diák nem maradott el soha, akár verekedés, akár pedig másféle „vigasság-" adódott elö Pedig emellett a tanulásban is első volL
Aztán ezek a csínyek nemcsak folyton szaporodtak, hanem a vá-ott lurkók nem irtóztak felhasználni pajkos czéljaikra a szent dolgokat sem.
Egyik éjjel kiloplak a város pajtájából a SzOMihály lovát, macskát kötöztek rá, és beleusztatták a gymnasium előtt lévé „Sárecz tengeru-be. hol reggelig nyivá-
Most vaj! az idó'pout, hol a szükség kiált, Most kell nyelvefeket óvni, erósitoi, —
relv kCzül agy kisálf,
Mely miodeu keleti nyelv kozu S sziveitekben az érzést egyes
iti!
*) Alkalomszerü'eg közöljük elbnayt je". -? kiiltónk egyik íemlületes, költeményéből e réilletet, mely ös*zea müveinek' a „Nemzeti kGnytár" ZS-clik kötetében jelent meg. Szerk.
kolt és agyonrémitette a boszorkányhivő lakosokat.
Máskór pedig a barátoknál veszettül ránczigálták éjnek idején a porta csen-getjüjét. Az eső csakúgy szabadott.
„Mit akarsz ilyen időben'„rivallt rá a kapunyitó fráter az ott talált gyerekre.
Ez ! pedig (minden második szónál becsülettudóan tisztelendő urnák szólítva a kapust), szépen elmondotta, a mire betanították. Hogy t. i. meg kell gyóntatni Szakáll István városi szenátor urat, mert hirtelen roszszul lett
„Várjon reggelig, mert ebben a sárban nem vihetjük el a Krisztus testét."
— De tisztelendő ur kérem annyira oda van a szenátor ur, hogy talán nem éri meg a reggelt sem.
Erre a mondásra nem volt más teendő, mint elmenni a haldoklóhoz. Még pedig falábak nélkül. A falábakat a diákok már előre eldugták a kerítés mellé.
Olyan sárosak valának ugyanis ez időben a város utczái, hogy falábakon szoktak a sáron keresztül járni az utczák túlsó sorára.
De hát halaszthatlan kötelesség egy. lélek megmentése. A kötelességtudó páter fülig sárosan érkezett meg Szakáll I-tván portájára. Mikor azonban kitűnt volna, mikép az érdemes szenátor urnák kutya baja sincsen, — (leszámítva azt, hogy lábain kissé tántorgott, „a kadarka taszigá-lása miatt") — akkor a letkiatya földhöz akarta csapni méltó haragjában a szent ostyát.
Ezeken kivül még sok botrány követ teteit el. melyeknek legkisebbje az volt, hogy a víztartó iáitokra ráírták lemos-hatlán olajfestékkel :
KEFE-KÖTÖK
/keseeittóje]
TARTODIK
Notabene a strázsamester ur is valamikor kefekötŐ volt.
¦ Egyszer azonban tetten ériek Szobo-vicsot.
A strázsamester szeme láttára pináit Szóbovics a városháza előtt egy téli napon. Mivel pedig az utczáni pipálás szigoruau meg volt tiltva a gyakori tűzveszélyek miatt : a pipáiét rögtön vallatóra fogiák.
A dologból üzonbau az sült ki, hogy a még vadonatúj pipának belsejében paradicsom szósz vagyon dohány helyett. A pipafüstöt a diák csinálta oiyatéuképen, hogy erősen- lujta ki magából a lélekzetre beszivpjtt levegő*, mely a'nagy hidegben füstnek látszott.-„Nem szeretem a paradicsom szószt, hát igy messziről szoktatom hozzá magamat" — világosította fel az impertinens diák az investigáló tisztviselőt.
Ez a história aztán beadott astrázsa-mesternek, mert a dolog köztudomásra jutván,elnevezték Tóth JózséLurat„Szosz-fogó"-nak s ez a titulus rajta száradott holta napjáig.
Minekutána pedig ezen „kiszökések" miatt mindig a.strázsamester kapott hivatalos dorgatóriumot: elhatározta Tóth József uram, hogy csúffá teszi a „(Intanyai út *, akármibe kerül is.
Az alkalom nem soká késett
Nagy verekedést iusceniroztak 1801-beu a deákok és a mészároslegények azon kérdésnek' eldöntése czéljából, hogy ki léi a másiktól: a diájk-e vagy a mészáros ¦legény ?
Hogy a mészároslegány különb a 'más mesterlegényuél: többszöri verekedés alkalmával kétségtelenül bebizonyo--! dott
A diákok ésmészároslegények között mindig voltak differencziák, melyeket verekedéssel kellett tisztába hozni. Most azonban igen mérges ügy várt az elintézésre.
Ugyanis : egyik hétföo Eberleín Mihály mészárszékébe vizsgálatot tartottak a mérték-vizsgáló városi esküdtek. Egy | szolgálótól — mikor kijött a, mészárszék-; bői — elvették a vásárolt Aust, és rögtöni megmérés után konstataltatott 3 latnak hiányozása az egy fontból.
A .székálló legény nem hagyta magát. Azt a kifogást mondta, hogy egy darab ráadást'-''?czubak'i-ot> is adott, a szolgáló azonban- eldobta és az ott levő kutya megette ; innen van a három lat hiánya.
Az esküdtek nem tudták volna kisütni az igazat, ha egy ott bámészkodó kis diák őket ki nem segíti. Ez ugyanis azt vallotta, hogy a kutya nem is volt akkor még az utczán, hanem csak most jött ki az udvarból és telepedett le a mészárszék elé; -7- ergo: nem is, ehette meg a „ráadás-"!.
Ezzel az ügy el volt döntve. A székálló legényre az akkori szokás szerint B12 páltza büntetés dictáltatott"-,a melyeketa mészárszék előtt felállított deresen hiány nélkül meg is kapott.
A megpálezázott legény irtózatosan I dühös lett Még azon napon végig czir-
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
a felszerelés értékeleltárszerint 6451.30.
segélyalap 25 < 1.41.
kölcsön a zenekarnak 80.—
uj beszerzési alap 66.19.
kabátalap 69-44-
nyugdijalap 1111.37.
összes vagyon te^át: 10371.84. A midőn ezzel jelentésünket .befejezettnek nyilvánítjuk, nem mulaszthatjuk el önöknek megtisztelő bizalmukért a magunk, ugy liszttársaink nevében köszönetünket kifejezni.
Saller Lajos Leegrel Lajos
¦ k. fSparanciuok. . k. elnök.
Tudnivalók.
— A kisded nevelési kiállítás ügye is balüdt. A Mária-Dorothea-egyesület e jciáHÍtást abból a czélból rendé* hogy a nagy közönségnek ég különösen az anyáknak a|J okszerű kisdednevelés eszközeit lehetőségig szemlélhetöleg bemutathassa! •A kiáliitási bizottság felszólítja mindama kereskedőket, iparosokat'stb., kilca kiállítás keretébe esö szükségleti, fogyasztási és egyéb iparczikkeket kiállítani szándékoznak, legkésőbb márczins végéig jelentkezzenek. Bej el ütések az „Orsz. Kisded-nevelési Kiállítás1- irodájába küldendők. (Budapest'Andrássy-ut'GS. sz.) **
1 — Elvi határozat állategészségben. Mely esetekben vari helye az állatorvosi tiszti vizsgálat aluli mentességnek ? A miniszter rendelete értelmében, a kérdéses vizsgálat letétele alul mentesek : IÁ azok a törvényhatósági állatorvosok, kik folyó évi január hó 1-én vármegyékben., törvényhatósági joügal felruházott és rendezett tanácsú városokban, állandó és rendszeresített évi javadalmazással összekötött állásban alkalmazva voltak. 2. a IX. rangosztályu valóságos állami állatorvosok általábaD és azok a vesztegintézeti igazgatók, kik folyó évi január hó 1-én tényleg kerületi állami állatorvosi teendőket láttak el. Ez okból az itt említett kategóriákba nem tartozó, bármily állású állatorvosok törvényhatósági vagy állami állatorvosi állásra csak akkor pályázhatnak, ha a törvénibeu-elö-irt egyéb feltételeken kívül az állatorvosi . tiszti vizsgálat letételéről szóló bizonyítvány nyal bírnak.
— Pénzküldemények háború esetén. A hadsereg rendeleti lapjának legutóbbi száma közöl egy fölötte praktikus intézkedést arra nézve, hogyan lehessen háború eseten a mozgósitottaknak pénzt küldeni. Ezentúl a rendelet értelmében nem lesz szükség arra, hogy az Összeg készpénzben küldessék el, hanem,^ hadműveleti . vár- éscsapatpénztáraknal épen ugy lehet utalványozni a pénzt, mint most a postán.
— Szederfamag vetés. Felkérjük ezennel mindazon községeket, valamint — mindazon magán birtokosokat, kik még az idei tavasz folyamán szederfamagot vetni óhajtanak, szíveskedjenek szedérfamagért közvetlenül a szekzárdi oiszágos selyem-tenyésztési felügyelőséghez fordulni, ki is a kivántmagotalegnagyob készséggel fogja teljesen ingyen megküldeni. Megjegyeztetik, hogy egy liter szederfamagvetéshez, mintegy 100 Q mtrnyi kerti föld igényeltetik s ez. a mint az idő engedi, SO czen-timéter mélyen azonnal megforgatandó. Tekintettel arra, hogy a selyemtenyésztés az országban a legutóbbi nyolcz év alatt oly örvendetes lendületet nyert, miszerint Baranya. TJács-Bodrog, Krassó-Szörény, Temes, Tolna és Torontál vármegyékben a gubó termés 25Ö7król mult évben 703488 kilóra emelkedett és sikerült ez által
kálta a várost, míg egyik utczában magánosan talált egy diákot; ezt lefogatta a mészáros-kutyákkal és 12 pálczáí vágott reá. Visszaadta, a mit ö kapott.
Erre felbőszült a diákság. r,Izentek" a mészáros-legényeknek: .Vasárnap délután a „Kicsapott Kertekében csontot kaptok, ha oda mertek szagolni, hires kutyák !M
Ez volt a hadüzenés. A vad szokások között annyira megszokták már igy bőszülni meg sérelmeiket, hogy más utoni megtorlásra nem is gondoltak.
Lett ujjongása mészároslegények között. .No tintanyalók, jertek! majd elpáholunk benneteket ugy, hogy többé nem kívánkoztok elö a director szoknyája mögül." Fenyegetőztek a biztos diadal tudatában. .
A diákság pedig nagy titokban gyűlésezett a „Békástó" bokrai között Terveket szőttek és „srófos botokat" csináltak a vasárnapi barczhoz
A kutyakérdés megoldása volt a legnehezebb feladat. A mészároslegények ugyanis a verekedésekhez mindig magukkal vitték borjú nagyságú kutyáikat is, és ezek tették félelmes ellenséggé Őket
Sok terv készült, de kivihetlen volt mind. Végre Szóbovics Jancsi azt mondta a muzsafiaknak:
.Vasárnapig mindegyitek szerezzen magának prémes sapkát, bármilyen ócska
a selyemtenyésztéssel foglalkozóknak, kik' népünk legszegényebb osztályához tartoznak, ép az aratás ideje előtt, tehát oly időben, a midőn a keresetre leginkább reá szorulnak, 981,267 forintnyi keresetet nyújtani: egész bizalommal vélünk fordulhatni a közönséghez azon meleg kérelemmel miszerint minél számosabban karolnák fel a selyemtenyésztést az által, hogy a szeder-faállományt mentől nagyobb mérvben gyarapítsák, mintán ez ipar meghonosit-hatásának egyedüli és fökellékét a szeder-j fa képezi. Az országos m. kir. selyem-*! tenyésztési felügyelőség Szekzárdon.
4- ' *
H i r a k.
— Nyári Sándor, lapunk ismert munkatársa, miként már előre jelez'ük. megtartotta Bécsben tudományos felolvasását miről a „Neue Freíe Presse" czimü
I tekintélyes bécsi lap február 1-én megjelent számában következőleg ír : „Nyári Sándor mütőrténelmi író január 28-án este 7 órakora „Wissenschaftlicber Club"-bao nagyszámú előkelő közönség jelenlétében előadást tartott Kupeczky János arczkép-festöröl. Kupeczky. a bazini takácsfiu közelebb is érdekel bennünket, mivel jelentékeny művészi tevékenysége azon időre esik, midőn Olaszországból vissza-
| jőve (1709), itt első József és VI. Károly császárok szolgálatába lépett s addig itt működött, mig Nürnbergbe költözködött (1726). A művész I. Péter orosz czárnak is dolgozott Karlsbadban, s mikor Kupeczky Németországban tartózkodóit, sok fejedelem hivta meg udvarába, Kupeczky festményei a belföld és a német birodalom majd minden képtárában találnátok, s tény, hogy korának egyik legjelentékenyebb arczképfestője volt. Csakis az életrajzi és történelmi anyag tekintetében uralkodott eddig sötétség, és néhány évig tartott míg Nyárinak, ki a magyar kormánytól subventiót kapott, kit a' szaktudósok morálisan, melegen támogattak, nagyobb szabású utazások és buvárlások alapján sikerült a nagy anyagot Összehordani. _A könnyen megérthető előadás bö: séges szorgalomról, a történelmi' anyagnak minden uton levő felkutatásáról, a könyvisméröl. levéltári buvárlatrólf levélbeli tudakozódásról, személyes fáradságról tett bizonyságot s bizonyítja azt is, hogy az előadó a mütőrténelmi és világtörténelmi irodalomban kimerítő olvasottsággal bu. A közönség zajos tapsokkal jutalmazta meg az előadót, s érdekkel tekintünk a mű megjelenése elé, melyet a még fiatal műtörténész rövidesen ki fog adni." \
— Az egyleti bál fényesen sikerült, daczára annak, hogy Rezső királyfi tragikus halála miatt február 1. napjáról elhalasztani kellett, és úgyszólván rögtönözve tartatott meg február IC-án. Az időjárás kedvezett mert nem volt sí? sár, se hó, - s igy a vidékről is nagy számban jöttek. A katonatiszti kar azonban nem lehetett jelen a hivatalos gyász miatt
„kani éli ás urak" által (a rendező bi-<.v.tság jelvénye kamélia volt), fogadott báli közönség 9 és 10 óra között szakadatlanul gyülekezett A szebbnél-szebb hölgyekkel csakhamar megtelt az ujonau épült nagy terem. Benn Oláh Miska 14 tagból álló bandája pihenés nélkül húzta a tánczra ingerlő nótákat. Az elegáns menyecskék és az Ízlésesen öltözött gyönyörűséges leányok csoportjai megigéztek mindenkit. A négyeseket 60 pár járta, sa íáncz világos reggelig tartott. A jelenvolt hölgyek névsorát a mennyire képesek vagyunk, megkísértjük egybeállítani a
következőkben : — Asszonyok: Barcs^urnak Balaton-Füreden. Miután Nagysá-Györgyné, Belloni Jánosné, Benczik Ferenczné, Bogyay Ödönné, Ifjú Csemits
Károlyné, Csesznák Józsefné (Períak) Darás Gasztávné, Dauscha Ottóné, Dez-ö Béláoé, Dobrovics Uömotörné, Duka Achillné, Etlényi Jánosáé (M.-Keresztur), Eperjessy Dezsöné (Fejérvár). Eperjessy Sándorné, GaáJ Miklósné (Pacsa), Gyórffy J.-né, Hencz Antalné (Keszthely). Hirschel Árminnéés Edéné.özv. Isti Sándorné (Mar-czali), Janda Károlyné, Juhász Györgyné, Özv. Kaán Károlyné, Keindl Ferenczné. Knausz Boldizsáraé. Kállivoda Jánosné Kostyál Ferenczné (Perlak), özv. Kovács Elekné (Budapest), Laipczik Vilmosáé (Kaposvár), Marké Antalné, Mandák Gyu-láné (Letenye), özv. Mattos Józsefné, Merkli Antalné, özv. Nyuli Györpyué, Oszeszly Antalné^özv. Rácz Antalné, Rau-scber Béláné. Saller Lajosné, Sauer Jenöné, Schreyer Lajoané. Sebestény Lajosné, özv. Segercz Rudolfué, özv Sélley Lász-lóné (Gelse). Seüler Lipótné, Somssich Lörinczné, Svastit* Károlyné. Szalag Lajosné, Tripammer Rezsőn'1, Özv. Tuboly Ignáczoé, Tuboly Gyuláné, Unger Ullmanii Elekné, Varga Lajosné, Özv. Viosz Lász-lóné, Wiener Ferenczné, Witttoger An-alné stb. Kisasszonyok : Belus Terka. Cseresnyés nővérek, Darás Malvin, Darás Tinka, Darás Vilma, Eperjessy Róza, Gaál Atala (Pacsa), Hegedűs Margit, Horváth Bianka, (Perlak), Horváth Hilda (Arad), Hirschel, nővérek, Juhász Emma, Juhász Lujza, Isti nővérek (Marczali). Jan^la Hedvig, Kaán Irma, Keindl nővérek, Lábas Mariska (Ollár), Lajpczig k. a. (Kaposvár), Markó nővérek, Mattos Gizella, Masznyák -Jíóza Mester Matild, Nentvich Anna, Pálfy Magda (Pöiöskefő). PickjGizella (Sáombat-hely), Rácz Ilona, Rácz Aurélia, Rácz GizelL Rózsavölgyi nővérek, Séllev k. a. (Gelse), Skublits Eugénia (Besenyő).; Svastits Árpádin, Svastits Ida, Somsich Katinka, Sauer Klára, Schreyer Nelli, I Teveli Irénke (Kaposvár), Tretter Ma-1 riska (Szombathely), (Jogar Malvin (,Szom-bathely), Viosz Mariska sat
— A főváros tüntetése. Budapes- j ten a véderő javaslat elíen folyó hó 17-én tartott tüntetés komoly higgadtsággal
hí. végbe. A tüntetésben a fővárosi saj-1 tó jelentésé szerint százezer embernél töb-' ben vettek részt, ennek daczára sem sze- j rencsétlenség, sem pedig rendzavarás nem történt A zalamegyei képviselők közül J részt vettek Királyi Pál és Bergerlgoácz országgyűlési képviselők.
— t Yöneky Pál. A közművelődés ' terén bazafia^ érdemekben gazdag kegyes- j tamtó'-rendetujabb veszteség érte: Vöneky Pál debreczení házfőnök, szelid lelkületű j s tudományosan képzett kegyesreudi tanár megszűnt élni. Temetése febr. 21-én álta-1 lános részvéttel történt. A dic-öült IS évig működött, a nagy-kanizsai fögym.-nasiumban s általános tiszteletben része-; Eült. Az ö. v. frn.
— Requiemek tartattak mult kedden a Herczeg Batthyány-féle uradalmak kegyúri templomaiban Rudolf trónörökös lelki üdveért Nagy-Kanizsán a Szent-Ferencziek templomában is megtartatott, < a polgári és elemi iskolák növendékei s nagyszámú ájtatos közönség jelenlétében.
— Nyugdíjazás. Mint a „Veszprémi Közlöny "-ben olvassuk ugos Écsy László kir. tanácsos, több mint félszázadon át, balatonfüredi gyógyintézet igazgatója saját kérelmére. 1200 írttal nyugdíjaztatott. Az okmány, melyet mltgos és főt Vaszary Kolos pannonhalmi főapát a nyugdíjaztatásra vouatkozólag küldött, a következő tartalmú: A pannonhalmi fő apáttól, nsgos Écsy László kir. tanácsos
godat a hozzám beterjesztett óhaja követ kéziében a halatonfüredi fürdő-intézet igazgatóságától felmentem, egyúttal jelentem, hogy ngos és ft Simon Zsigmond tihanyi apát ur meghallgatása- és belegyezésével évenkint 1200, &zaz ezerkétszáz osztrák forinttal életfogytiglan nyugdíjazom, mely össszeg negyedéven kint a tihanyi apátsági pénztárból veendő fel. Kelt Pannonhalmon, 16S9. évi február hő 1-én. Vaszari Kolos főapát A kiérdemült és általában közszeretet- és tiszteletben álló nyug. gyógyfürdő intézeti igazgató ur április hó elsején saját lakásába, balatonfüredi villájába fog átköltözködni, hol a méltán megérdemlett nyugalom napjait fogja tölteni. Szivünkből kívánjuk, hogy hátra'evö napjait a legjobb egészségben tölthesse.
— Gyászhír. Weingártner Róbert cs. kir. ny. tóhaduagy neje Szigritz Paula, Szigrítz Róbert „Korona" vendéglős kedves lánya febr. 14-én délben Horvátországban meghalt. Hült teteme Nagy-Kanizsán a családi sírboltban helyeztetett örök nyugalomra. Béke hamvain!
— Xlkádó-estély. A nagy-kanizsai izr. nőegylet javára f. évi márcz. 2-án a „Casino" dísztermében „Nyári estély Japánban" czim a!alt zártkörű Mikadó jelmez tánczvigalom rendeztetik. Tiz órakor nagy énekelóadás lesz a ,Mikádó" czimü operettéből, előadva a Mikádó udvari színház kiváló művészei által. Belépti-díj azemélyenkint 1 frt 20 kr. Karzati ülőhely I. sor'2 frt, II. sor 1 frt 50 kr. Jegyek előre válthatók Prágei Béla ur gyógyszertárában és este a pénztáruál. Tekintettel a jótékony czélra,3zives felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hir-lapilag nyugtáztatnak. Pénztárnyitás 8 órakor, kezdete 9 órakor. A meghívó chinai papírra nyomtatva, chinai figurákkal czifrázva, chinai borítékban jelent meg. A mily találékony a rendezés, oly siker is fogja koronázni a vigalmit. Mindazok, kik meghívót nem kaptak és erre igényt tár tanak, szíveskedjenek e végett Ro3enfeld Lajos egyleti titkár úrhoz fordulni.
— Thea-estéiy van ma febr. 23-án a nagy-kanizsai casioo termeiben, mely alkalommal műkedvelő előadás' is lesz. Szulovszky Ignácznak „Házasság politikája" czimü egy felvonásos vígjátéka adatik elő. Személyek: Tátrai Lajos, Klein Márton ur, Vilma, neje: Pollak Szabina k. a.. Gyuri Lajos inasa: Ollop Móricz ur és Betti, Vilma koinornájá:rWeÍ3z Nina k. a. Történik Tátrafalván.
— Érdekes előadás. Ros-mberg Ádám zene-tanár ur 1889. febr. 2i-én vasárnap a „Casiuo* dísztermében tanítványai: Ács Malvin, Gruner Augusta, Ka-livoda Magda, Kata és Janka, Práser Sarolta, Rapoch Lujza és Wagner Mariska, valamint ííirk Miksa és Ármin szíves közreműködése mellett színi előadással egybekötött gyermek hang versenyt rendez Belépti-dij 50 kr. Jegyek előre válthatók Práger Béla ur gyógyszertárában és d u. a pénztárnál. Kezdete délután 3 Órakbr Ajánljuk a t. közönség figyelmébe.
— Mulatság Gelsén. Február hó 17-én a gelsel izr. népiskola könyvtára javára rendezett műkedvelői előadással egy-bekötött^tánczestély erkölcsileg és anyagilag oly sikerrel járt, minőt sajnálatunkra nagyobb városokban rendezett hasonló estélyekről vajmi ritkán regisztrálhatunk. A kicsinyek összeállóttak,hogy alapot teremtsenek könyvtáruknak és szép törekvésüket méltó siker koronázta, a tiszta jövedelem százftot túlhaladja. A műkedvelői előadás: „A nemzeti zászló" czimü Neu Ferencz által irt ifjúsági vígjátékból állt és közre-
lesz is. En pedig majd a kovácsnál csináltatok apró vas kereszteket melyeknek mind a négy vége ki lesz hegyesitve."
— De mit használ ez nekünk ? szól bele egy resiguáló deák.
„Mindjárt megtudod. Minden sapka csúcsára csinálunk bojtot s a bojt közé varrunk egjk-egy vaskeresztet." •
— Hát? aztán?
„Aztán: — azt tudjátok, túikép a mészárosok a szűcsöknek boszantása végett betanították kutyáikat arra, hogy lekapdossák az asztrakán sapkákat a szűcsök fejeiről. Mikor a kutyákat ránk uszítják, azok a sapkáinkat fogják szoktatás szerint megrohanni és lekapni. A vaskereszt "pedig belevágódik* a kutyák torkába, ugyi bogy talán bele is döglenek; mindenesetre veszély nélküliek' lesznek reánk nézve."
A-jQiYivátl vivát! harsogott a díák-tereg- Önbizalmok felébredt a bátorság visszatért sziveikbe és lelkesedve mentek a harczba.
— És ugy lön. a hogyan Szóbovics kifundálta. A megdöbbent mészáros legények nem sok hasznát vették a „bika-csék"-nek : legyőzte a vakmerő diáksereg gerundiuma —: a srófos bot
. — Napnyugta tájban végére járt az ütközet Minden harczos plezuros volt már. A mészároslegények egy része bezúzott fejjel feküdt a füvön, másik része
jói elverve visszavonulni kezdett a „Fecskepartok" felé. A győzelem teljes volt.
Ekkor a strázsamester megjelent féltuczat hajdúval a kicsapott kertekben, — a győzőket szétugrasztotta és ások közül egyetlenegyet fogatott el: Szóbovics Jancsit.
Hanem a diákok annyira beletanultak immáron a verekedésbe, hogy a hajdúkat is megütlegelték és Szobovicsot kiszabadították a markukból. Azonban a hazafelé retiráló Szobovicsot a város végén újból elcsípték és erős tusakodás között sikerült a városházára vinni, hol a strázsamester becsukatta.
Hanem a strázsamester csizmadiát fogott a diákban ezúttal is.
Először egy diák deputáczió jelent meg a városházánál és követelte Szóbovics szabadon behajtását. A magisztrátus nem volt hivatalban, mert ünnep is volt, meg esjte is. A strázsamester pvedig nevetett; nem azért csipte el boszuja tárgyát, hogy valami csúfság nélkül kiereszszea börtönből.
Másodszor már az összes diáksággal tért vissza á deputáczió : fejszével, bárd dal és több ilyen szerszámmal felszerelve. Valóságos ostrom alá vették a városházát, összevagdalták a börtönajtót: nagy megdöbbenésükre Szóbovics nem volt a börtönben. Kifeszegették a hivatalszobák ajtait ís, Szóbovics nem volt sehol. (Folyt köv.)
Egy sző miatt.
1889 febr 4
Ha, meglátod, ha meztadod,.
Érted mennyit szenvedek, Ha lejteni fogod majdan,
Szegény isivem mily beteg; Megeaik a lelked rajtam,
És eseruor megbánod. Hogy tgj „seóíct" válni keastvt
S4rtve eriett hivaágod.
Szeretni caak egriser líbet,
Kgyaier forrón iguáo, Esenkivül a többi mind: _
Tíluedekeoy, futó árny. ' Köaojü Tolt ast kimoadaoi. .El kell vfInunk kvdveaeml" Nehesebb lest n-m feledar " Egy Elit* többé iohaa«m.
Csak most tudom, cgak mott érzem,
Hogy mennyire- Keretiek, A mtkor már tilos, többi
Találkomom te veted, -"Veijietjoraom, vethet sorsod
HérheUen metaaeségbe, Egymái nélkül ninca BrfimSm
8em földön, *em %% égbe. .' J
Te, Ugy boldog, elégedett, f
Oh é& agy sem leuek l
Kételkedel?____ba lemm; som, . . -
Hidd el ea a no Igaz 1 De én axért nem vádollak. .
Megnyugszom terd sorsomon, Fájd fairem, fájó tebét,
Panasz nélkül hordozom.
JÁVOHY NÁNDOB.
FEBRUÁR 23-án.
működtek :.^Freund Irén fLenke). Wessely írén (Melanie), Schlesinger Frida t Janka),. Hölczer Olga (Jolán), Kraus József (Szve-.tozár), Holczer Szabina (Gizella), Gross Karolina (Ottilia), Scbossberger Samn (Zsiga), Deutscb Ödön (Ottó), Ho'zer Gy. (Lajos), Gross Kálmán (Oskár), Wessely Ilonka (Buslakyné), Freund Ida (Karancs Vilma), Gross Frida (Kényesdiné), Tan-czenberger József (Mihály), Kremsier Ernő (pínczér); kik szereplésükért egyenként és összesen megérdemlik a dicséretet Brűll Samu tanitó urat a legnagyobb elismerés illeti első izben is a darab megválasztásáért, ilyent óhajtunk mi látni a serdülő ifjúságtól,mely nemhogy rontaná, hanem javitja az erkölcsöt — elismerés illeti továbbá a darab kitűnő betanítása és rendezéséért, mely nehéz feladatát a tanitó ur minden tekintetben kitűnően oldotta meg. Az anyagi eredményhez hozzájárultak: Freundné, Grossné, Günzerné, Hol-zer&é, Klugerné, Krausz állomási főnökné, Perlaky, Sebestyén Józsefné, Stingly Károlyné, Vesselyné 'és dr. Viola Ignáczné, kik nagy mennyiségben küldöttek az ételek- és italokat, melyek jó pénzért elárusit-tattak; igaz ugyan, hogy az ételek és italok jóságuknál fogva Önmagukat ajánlották, de azért Vessely Róza a szép és kedves elárusítónénak köszönhető, hogy ezekért oly magas ár fizettetett, minővel még a mfrínortzer bátyánk is megelégedett volna és ezzel ugy hisszük eleget mondottunk. A felsorolt jókedvű adakozókon kivül a íeggelí 8 óráig tárté tánezban még a következők vettek részt: Reifaé (Bpeströl), Robitsekné (Söjtör). Leitner-né (Eger), Grosz Lajosné (Dióskál), Wolf-né (Eger). Neumann Vilmos né, Neumann Józsefné (Eger), Wessely nővérek, Freund Hermin és Ida, Grosz nővérek, Köhn Netti (Eger), Holzer Malvin stb. — Felülfizetni szíveskedtek: Kreisler Miksáné, mint egy általa ajándékozott és kisorsolt virágkosár jövedelme 9 frt 30 kr, Kohn Gáspár (Orosztony) 5 fit, Neumann Vilmos (Alsó-Rajk) I fit 80 kr, Klaus Ignácz (Gara-boncz) és Stingly Károly egyenként 1 írt ÖO kr, Waldthauser Ferencz (Eger) 1 frt 40 kr, Reisz N. (Budapest) Rosenfeld Lajos (Kanizsa) és Weinberger Jakab (Zala-Egerszeg) egyenként 1 frt, Robitsek Lajos (Söjtör). Kremzir (Szabar) Scbossberger (Szabar) egyenként 80 krajezár, Gross Sándor (Keszthely) 60 krajezár, Sebestyén József, Leíiner Simon (Eger), Brutó (Garaboncz), Holzer (Habot) egyeu-ként 50 kr, Rosenberg M. (KeszthelyX Hay,Fleischbacker,RotbauserésRoseníhal (Kanizsa), Bojcsy József. Hirschler. Feleki Mór, Stern (Szt.-Mihály) és Tanczenber-gerné egyenként 40 krezárt Fogadják a szíves felülfizetők és adakozók ezennel a rendezőség hálás köszönetét
— A hadastyán-egylet tombolával egybekapcsolt tánczvigalma márcz. 2-án tartatik meg, miután az országos gyász miatt febr. 2-áról elhalasztva lett. A kitűzött nemes czél méltán megérdemli a t. közönség figyelmét és kiváló pártfogását.
— Kis-Kanlzsán a tanítói kar febr. hó 16-án zártkörű batyubált rendezett, mely ugy látogatottság, miut kedélyesség tekintetében pompásan sikerült Jó kétíW, uralkodott az egész estén át, s mint egy család tagjai együtt mulattak fesztelen és vig hangulatban. Szünóra alatt lakoma következett, mely alkalommal nem hiányoztak a szellemesnél-szellemesebh felköszö u-tök. Lakoma végeztével ismét folyt a táncz egész kiyilágos kivirradtig. A jelenlevők mindnyája sokáig fog kedvesen visszaemlékezni ezen igazán sikerült esélyre. Az első négyest 24 pár tánczolta. A hölgy társaság soraiban ott voltak : Bánotai Matild, Hof-ferRufina, Hiczlberger Karolina, Sáringer Margit (Magyar Szerdahely), Szakonyi nővérek. Szabó Juliska. Tóth Juliska, Tiber Szidónia stb. kisasszonyok. Hoffer Ferenczné, Hiczlberger Károlyné, Kováts Miklósné, PickI Antalné, Horinyi Pálné, Tiberné, Sáringer Károlyné (Magyar-Szerdahelv) stb. úrnők. *"
— A kls-kaoiisaJ polgári olvasókör tisztújító közgyülésébeo elnökké egyhangúlag ismét Steszliu Ferencz,.alelnökké Dolmányos Ferencz, pénztárnokká Gaál József, jegyzővé s könyvtAruokká Horinyi Pál választattak meg. Az évi jövedelem 30 frt, melynek fele könyvekre.s illetve bekötésükre, másik fele pedig ai alaptőkéhez csatoltatott, mely ez idő szerint 161 frtot tesz ki. Ez Összeg a Délzalai takarékpénztárban kezeltetik.
— Jövő zenészei, önk. tűzoltó egyletünk parancsnoksága azt a.helyes eszmét tettlegesitette, hogy a" zenekar számára önként ajánlkozó fiatal egyéneket díjtalanul oktattat a zene kiképzésében. Kedden este tanuja valánk e pezsgő fiatalság tanulásának az Órtanyán. Ez alkalommal 36 egyén tanult és fújta az instrumentumokat? egy-egy csoportban 3—4 állt össze. Képzelhető az a fölhasító hang-chaös, no de ebből jő a közönség számára majdan a tiszta hang és szabatos előadás 1
— Heti biztosok e héten a Kisded-nevelő Egyesület óvodáiban a válásztmanv kebeléből Schmidt Frigyesné és Fessel-hofer Józsefné úrnők.
BIÍSZONNYOLCZÁDIK ÉVFOLYAM
ZALAI^KÖZLÖNY
FEBRUAR 2s-án.
— A gaxemberség netovábbja. — Hogy a csalásnak mily különös nemeit ki nem találják a társadalomnak azon elvetemült kreatúrái, akik irtózvaminden dologtól, csak hunczfutság után kivannak megélni, bizonyítja a következő, — városunkban lejátszódott kis történet: Lukács József behajt a szerdai hetivásárra egy pár marhát, azokat eladja 220 frtért, önelégült mosolylyal rakja a babás bankó kat bugyellárisába és beteszi a lajbli belső zsebébe, nem veszi azonban észre, hogy négy árgus szem beható figyelemmel kiséri minden mozdulatát és mint a ki jól végezte dolgát, elmegy a sörházba villásreggelire. Midőn onnét kijön, eszébe jut. hogy neki otthon marhakötélre volna szüksége és alig megy néhány lépést, találkozik egy emberrel, ezt megszólítja, hogy kérem.' hoi lehetne kötelet venni ?
' jöjjön veiem földi majd én megmutatom, volt a nyájas válasz, és ekkor ketten ha,-, ladva beszélgetnek, ártatlan dolgokról. E közben egy harmadik ember, ki hátulról jön, futva halad el mellettük, ennak ugyancsak sürgős dolga lehet, mert rájuk sem néz, csak szalad és sietségében nem veszi észre, hogy kabátja alól egy nagy pön'edt bugyelláris zuhaoik a járdára, hanem csak szalad tovább, a háta mögött haladó két ember azonban látja ezt, és az idegen felkapja a tárczát a földről;, hirtelen elrejti — és jelentőségteljes pillantással adja tudtára a vele haladó Lukácsnak, hogy ebben tengernyi pénz van. — A vesztese közben csak szalad, míg végre a legközelebbi utczasarokná! egyet kanyarodva " eltűnik; ekkor előveszi a talált tárczát, sebtében felnyitja és egy pillantást vet annak tartalmára, de ugy, hogy á mellette haladó paraszt is jól meglássa a temérdek babás bankót, mire a tárczát hirtelen megint elrejti és egész őszinteséggel azt az ajánlatot teszi, hogy barátom, mi ezt közösen találtuk, mindkettőnket egyenlőn illet a martalék, menjünk valahova, a hol senki sem háborgat és ott átolvasva a pénzt, osztozzunk, ide nem messze van a temető, ott ilyenkor senki seuj jár, ott nyugodtan megosztozhatunk. A-^apzsi parasztnak tetszett az ötlet és már eJöre örülve a rá eső nagy bankóknak, szívesen követte társát a temetőbe. Itt egf a középuttói-.íé're eső sárdombot kiválasztanak, a mint azonbau erre le akarnak települni, lélekszakadva fut be valaki a temető kapun és egyenesen feléjük tart. Üzent Isten!a káros — kiált fel az idegen — oda van a jó remény. Csakugyan a káros volt, ki rájuk támad, akasz-tófáravalók, ti találtátok meg az én pénzemet, melyiknél van, adjátok elő, mert különben mindjárt zsandárokért mének, ezen kétségbeesett kiabálás, közt elkezdi mind a kettőt motozni, de oly ügyesen, hogy Lukács József mándlrjábó; a 220 frt marbaara is eltűnik, anélkül, hogy ezt észrevenné. S'égre előkerül az elveszett tárcza is és a két idegen együtt távozik a temetöböl egyenesen B tgolának tartva. Lukács uram pedig beballag a városba most már egyedül kötelet venni. Végre a piaczou meglátja a köteles állványát, kiválaszt egy jó erös marhakötelet és mikor fizetni akar, hüledezve veszi észre, hogy a 220 frt tucscs. A szegény ember annyira megzavarodott, hogy nem tudta a helyes utat, mit csináljon; a helyett, hogy rögtön jelentést tett volna a rendőrségnél, a honnét talán kocsin üldözve még utol érték volna a gazokat, elbeszélte esetét egy ismerősének, aki előbb csendőr volt, ez csupa részvétből elment vele Bagola felé, de oiz a két csalónak se bire, se hamva neqi volt. Ekkor még mindig nem tett jelentést, hanem elment szépen haza ^.-Szigetre és elpanaszkodott otthon kedves élete párjának, ki aztán bezavarta öt a városba jelentést tenni, s igy csak csütörtökön délr előtt jutott a dolog a rendőrség tudomására, és igya nyomozás ugyancsak meg
'van nehezítve, mert a két jó madár mát*1 eddig a harmadik vármegyében nevet a markába.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában a következők: Febr. 24-én vasárnap Ledofszky Arminné és Weisz Z4gmondné urnök, 25-én hétfőn Fischl Pálné urnő és Juhász Emma k a. 26 án kedden Oszeszly Antalné urnő és Darás Malvin k. a. 27-én szerdán Weiser József• né urnő és Rosenberg Adél k..a. 28-án csütörtökön Rothschild Albertné urnő és Strem Leopoldin k.a. Márczius 1-én pénteken Lessner Henrikné uroŐ és, Weisz Karolin k. a. 2-áu szombaton Schreyer LajoBué urnő és Matosh Gizella k. a.
¦7-Gyászhír. Törvényszéki elnökünk nagyságos Cseresnyés Sándor urat és családját inély fájdalom érte, kedves kis Anna leányuk 3 éves korában meghall. Enyhítse a szülök fájdalmát a közrészvét,
— RequIemA.-Üomboran. Országszerte tanattak ö fensége Rudolf trón-orokosünkérta kegyelet imái, A.-Domboru is, nem utánzásból, hanem tiszta kegyeletből f. hó 18-áu szintén requiembén rótta le halaadóját a n#gy megboldogult, iránr, to't b: lapjában azért sietek köztudómásra hozni, mivel ily megható ünnepélye* Alsó-' Dombomnak még nem volt, mert mint
egy sziv és egy lélek igyekezettngy intel-ligentia, mint a köznép a gyászmise ünnepélyességét emelni. Reggel 8 órakor megszólalt a nagy harang, s kevés vártatra kezdődött a bevonulás a templomba, — elöl az iskolai növendékek sorakoztak, utánna élükön fekete lobogóval az uj tűzoltóság diszben, záradékul pedig a helybeli csendőrség, kik a sűrű néptömegen átvonulva a ravatal körül elhelyezkedtek. A felállított ravatal talapzatig tekete szövettel volt díszítve — körüIVéve élő virágokkal s legszebb dísznövényekkel, — homlokzatán pedig az elhunyt királyfi lefátyolozott arczképe volt látható; mindenfelé gyászlobogók hirdették a mély gyászt A liatás nem is maradt el. A jelenlevő híveken meglátszott a magasztos ihlet az elhunyt királyfi iránt. — Midőn az orgona szomorú melódiájától kísérve felhangzott a kántortanító éneke „örök nyugalmat adj kegyelmes ur Istenünk." So i hívőnek könybe lábadtak szemei. Valóbán dicséretére válik ez is a helybeli intelligentiának, mely itt a nép vezére, támasza, s minden nemes intézménynek zászló vivője.
— öngyilkosság. Vasárnap f. hó 17-éu délután 1 órakor Schwarcz Adolf teherszállító tuvaros 19 éves fiát Edét holtan találták a magyar-utczai kertek alatti réteu egy magánosan álló fa tövében. — Az erről értesített kapitányság kiküldöttje a városi orvossal a helyszínére meut és beható vizsgálat alá'vették a bullát, hol minden jel és az előző körülmények az öngyilkosság lényét constatál-ták. Az ifjú jobb halántékán egy koromiól körülvett löseb tátongott, mellette feküdt a kilőtt forgópisztoly. — Az apa maga is kijelentette, hogy a gyerek maga oltotta ki életét, mert a műit hét elején 3 napon át tivornyázott és szerdán azt mondta szplöinek, hogy most elmegy és beáll katonának; — e naptól fogva nem látták es azt hitték, hogy elment valamelyik távol lakó nagybátyjához, a mit már többször' is megtett — Annál meglepőbb volt aztán a hír. hogy a fiút vasárnap holtan találták fel. — A végzetes tettet már szerdán este elkövethette, umrt az idő óta senki sem látta. — A hullawieszáli i tolták a közkórházba, hol orvoSendön bonczolás alá vétetett, azonban \ sem derült ki más, mint öngyilkosság.'aszülöi előtt többször emlegette, hogy egyszer csak főbe puff autóm magamat; a mit aztán mámoros tövei végre is hajtott. /
— Még egy Öngyilkosság. Lapunk zártakor vesszük azt a megrendítő bírt, hogy Roszkovetz János vasúti őrnek 23 éves fia, a ki szintén vasúti alkalmazott, f. hó 21. és 22 ik közti éjjel a récsei határ közelében a vasúti vágányokon a szó teljes értelmében ketté metszve találtatott — Három vonat ment át rajta. — Öngyilkosságának oka hallomás szerint az; hogy a vasúti szolgálatból elbocsátották. Bővebb adatok lapunk zártakor még hiányoznak. I — A lakodalom vege. Folyó hó I 20-ról 21-ére átmenő éjjel egyszerre több
lakodalom is volt Kis-Kanizsán, mert hát , farsang van, házasodjunk. — Ilyenkor ; aztán a förhénczi is megteszi a maga Hatását, a kis-kanizsai parasztlegények berúgnak és verekednek. — Egy ilyen lakodalmas házba bevetődött a szegény eszeiŐs Sormási Pista egy kis potyára. — A garázda legények aztán' ebbe kötöttek bele és jól elverték,'hogy azonban a tett még vitézebb legyen, Dávidovics György ha egy hasáb iával kiütötte a szerencsétlen ember jobb szemét; ugy, hogy kórházba keííétt öt szállítani. — Még most nem lehet ugyan megállapítani, hogy teljesen elveszti-e a szemevilágát, ez majd csak a gyógyulás folyamán fog kiderülni. —. A sertés azonban igen súlyos és fájdalmas. A dolog folytatása a bűnt bíróságnál lesz.
— Tésztagyurők hóstette. F. hó 13-án este 10 óra körül Gártner Vilmos
*király-utczai pékmester legényei nem lud-ni mi okból összezördültek Tiszai József és Tiszai László kis-kanizsai parasztlegényekkel, a miből aztán olyan verekedés lett,-hogy Tiszai József fején, László pedig karján súlyos sérüléseket szenvedett — A tésztagyurók höseisségét orvosi látlelettel argumentálva, a bíróság fogja latolgatni.
— Álarczos tánczvigalmat tart a Polgári Egyiet vigalomrendező bizottsága márcz. 3-éu huábagyó kedden. Bélépti-dij személyenkint'1 frt
— Méltó örömmel vettük azt a szép hírt, hogy lapunk tulajdonosának teitvéröcscse Wajdits Gyula pécsi papnöveldéi hitoktató pápa ő Szentsége által pápai káplánná neveztetett ki. Ugyanaz a kitüntetés érte Szemenyey Mihály plébánost is. Szivünkből gratulálunk I
— Közgyűlését a nagy-kanizsai tiszti szövetkezet másodszori meghivó után megtartván, elnökké újból gr. Hu-gonnay Kálmán választatott meg, ki a szövetkezet ügyeit a legnagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel viszi. Igazgatósági tágokká Erdödy Lajos, Knortzer György és Gózony Sándor, felügyelő bi-
i zottsági tagokká: Schmidt Károly, Boroo-lkay Károly és Juhász Páter választattak
be. A mérlegszámla 14.933 frt 5 kr. A kezelő tisztikarnak a felmentvény megadatott, miután minden a legnagyobb rendben találtatott A 6%>-os osztalék a betevők által a hivatalos napokon és órákban a s-»öve: kezet helyiségében fel vehetők.
— Gelsén tűzoltó egylet alakult; elnöke Stingl Károly körjegyző, főparancsnok dr. Viola Ignácz, parancsnok Perlaki Símen kántortanító.
— Elszörnjüködést idézett elő az az eset, hogy a Szentes Makár szent-györgyvári szöllejében február elején a metszési munkálatot teljesen elvégeztető. Majd elválik, jól cselekedett-e? Ehez hasonló hirt veszünk Kőszegről. Ugyanis a következőt írják nekünk február 15-ki kelettel: Bár Kőszegen roppant hideg van és a hegyeket csonttá fagyott kis hóréteg borítja, a metszés javában folyik és igen sok helyen már el is végezték. A szóllöbeu nt Örökösen sürgölődnek ; én legalább is minden héten kimegyek, mert nagyon 1 közel van és a hegyről nézem a tájat: — merre Kanizsa fekszik!, A szólöt betakarni nem szokás ; a karókat részben
; télire kiszedik. Roppant fáradságos és még,sem jövedelmes itt a szőlömüvelet Szegény német a hátán puttonyokban viszi a trágyát hazulról á meredek hegyekre. Részvéttel nézegetem őket. Jeget minden második termés előtt biztosan kapnak. Fagy is 3—5 év alatt sicher éVmégis, mégis fáradhatlan e nép! stb. .*
— Meghívó.. A nagy-kanizsai iparos ifjúság önképző és betegsegélyzö egylet kebeléből alakult vigalom rendező bizottsága márcz. 3-án a Polgári Egylet dísztermében saját egyietük javára Horváth Laci zenekara közreműködése mellett jótékonyczélu zártkörű jelmez tánczvigalmat rendez. Belépti dij: személyjegy 80 kr, 3 tagra szóló családjegy 2 frt páholy 2 frt, karzat 30 kr. A karzati jegyek tánízra érvénytelenek. Felülözetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Figyelmeztetés: jelmezben igen, de álarcz alatt senki sem jelenhet nieg.^A meghívó másra át nem ruházható s kiva-natra a pénztárnál felmutatandó. Kezdete 8 órakor. A nemes czél érdekében felhívjuk a t. közönség figyelmét a szives megjelenésre
— Következő gyászjelentést vettük : Thomka Endre és gyermekei István, --Miklós, Ilona és Lajos fájdalomtelt szívvel jelentik a szeretett házastárs- és legjobb édesanyának Thomka Endréné született Sebestyén- Albertinának 1889. febr. 22-én délben 12 órakor rövid betegség után életének 43-ík, boldog házasságának 25-ik évében történt gyászos elhunytát. A kedves halott hűlt tetemei 1889. febr. 24-éndélután 4 órakor fognak a ref. egyház szertartása szerint a helybeli sírkertben örök nyugalomra tétetni. Kelt Nagy-Kanizsán, 1889. febr. 22-én. Áldás és béke lengjen porai fölött.
— Tüz volt Újlakon febr. 19-én este 8 órakor, elégett 2 istálló s benne 8 drb. igen szép szarvasmarba. Egyik istállónak egy harmada biztosítva volt egy árva részére miután még osztatlan állapotban volt a vagyon.
— Népkonyha javára. A nagykanizsai pinczérek v igalomrendezősége márcz. 7-én, csütörtökön a Polgári Egylet dísztermében a nagy-kanizsai népkonyha javára zártkörű tánczvigalmat rendez. Beléptí-díj: személyjegy 60 kr. Családjegy 1 frt 50 kr. Karzat ?0 kr. Páholy 5 forint Kezdete 8 órakor. Dicséretes törökvés-; hogy a mulatságot a hasznossal küfik össze, óhajtandó a legszebb siker.
— Megyei r. h. Weinhofer Elek gétyei illetőségű „Borteleki-"re magyarosította nevét. — Csáktornyán a Zrínyi-várat márcziusban javítani kezdik. — Keszthely polgárvárosban márczius 4-én jegyzőválasztás lesz. — Gulyás József zsidi földmives 68 éves korában felakasztotta magát. — Adriáncz-, Zala-Tárnok-és Becsehelyen másod-tanítói-állásra nyittatott pályázat — A zalamegyei tűzoltószövetség alapszabályai jóváhagyattak. — Az alsó-lendvaitüzoltóbál márcz. 2-án tar-tatik meg. — A keszthelyi ipartestület lánczmulatsága könyvtáruk javára 67 frt 43 krt jövedelmezett.
— Hazai r. h. Scblauch nagy-vá-radí püspök szülőföldjén Uj-AradonJeány-nevelóintézetet alapit — Sopronban a tavaszi lóverseny apr. 27 és 28-án, öszszel aug. 31 és szept 1-én lesz. — A trónörökös özvegye Miramareben tartózkodik. — A bpesti egyetem ifjúsága magyar kucsma viselését határozta el. — Barla Szabó József ref. lelkész Visontán meghalt. — Vízvárnál .vonatösszeütközés történt, csak a kocsikban lett baj. — Gróf Orsich a bán elleni gyalázásáért, félévi börtönre ítéltetett — Popasu János ka-ransebesi gör. kel. püspök meghalt.', — A fóherczegek alapítványt tettek, hogy hogy Rudolf trónörökös lelki üdveért naponta mise mondassék Örökösen a bécsi szent-István templomban. /
— Külföldi r. h. A japáni közoktatásügyi miniszter agyonszuratott —
Milán király elleni összeesküvést fedeztek fel. — Hamburgban osztrák-magyar bankjegyhamisítókat fogtak el. — A külpolitika terén csendesség van ugyan, de az aidunai államokban az állapotok lassú forrongásban vannak. -— Boulanger a ta-vaszszal meglátogatja Budapestet —j Róma város 4 millió lírát szavazott meg közmunkára, hogy a nép munkát kapjon. — A Barberini herczegi család férfi ága Rómában kihalt — Parisban „vallások ' múzeuma" létesíttetett .— Bécsben ez idő szerint egy föherczeg, sem föherczegnö nem tartózkodik. Árva Bécs ! • J
IV. ¦ -—- ; fegyes.
— A legkiválóbb orvosok "nyilat-! kozatai szerint Mattom Giesshöbií sava-nviv>.e a légző- és emésztési szervek bt e cégeinél kitűnő gyógyhatással bir. Úgyszintén mindenütt, a hol az utóbbi években járványos betegségek uralkodtak, \ kiváló profilaktikus szernek bizonyult Mint díetátikai ital, Mattoni Giesshüblije: egyedül áll a maga nemében, mert nincs I ásványvíz, mely folytonos használatra'! annyira alkalmatos volna, mint eme savanyúvíz, nem bir semmiféle mellckizzel, nevezetesen pedig nem érezhető benne sem sav, sem mész, vagy gipsz, mely alkatrészek egyéb, de különösen a földes savanyuvizekben igen .nagy mennyiségben vannak jelen. E kiváló és tiszta alkalikus savanyuvizre nézve jellegzö tulajdonsága-, nak, melylyel természetes ásványvizeknél csak felette ritkán találkozunk, köszöni Mattoni Giesshüblije, hogy a legközelebbi idődén nagy raennyiségbeu áruba brfcsátott különféle savanyuvizek daczára, *szétkül-dütt palaczkjainak száma^llandóan emelkedik, oly annyira, hogy Ausztria-Magyarországon nincs ásványviz. inely nagyobb
¦ kelendőségnek örvendene.
! — Előttünk van Spiegel S.
. Társa budapesti magkereskedö czég ta-
í vaszi árjegyzéke. E czéga magkereskedelmi téren a gazdálkodó közönség előnyére korszakot alkotó tevékenységet fejt ki, és
1 méltán sikerült is a gazdaközönség bi-izalmát kivívni, mivel hogy egyrészt rend-1 kivüli gonddal és lelkiismeretességgel ke-jzeli magvait másrészt, vagyis épen ebből kifolyólag mpgvaival fényes és kitűnő '. eredményeket értek el. A Spiegel czéget csak egyedül a lefolyt évben is nyolezszor tüntették ki különféle kiállításokon. Mint halljuk, kívánatra szívesen megküldi igen csinos föárjegyzékét melyet mintegy 300 sikerült ábra diszit,— e czélból elégséges akár csak levelezőlappal fordulni Spiegel ; magkereskedéséhez Budapesten, Anprássy ut 16. sz.
j . — Sok évi megfigyelés. Emésztési ' gyengeségeknél és étvágybiánynál, általá-! ban minden gyomoral)ajnái.a valódi „Moll-;féle seidlitz porok" bizonyultak a többi i szerek fölött mint gyomorerősítők a legjobbaknak. Egy doboz ára 90. Szétküldés : naponta utánvétellel .Moll A. gyógyszerész ) és cs. kir. udvari szállító által, Bécs, I. I Tuchiauben 9. A vidéki gyógyszertárakban
¦ .Moll A. készítménye kérendő az ö gyár-j jelvényével és aláírásával 3
i IfttáaEcHtt.
— „Szent Mihály." A,magyaroíva-i só közönség körében oly nagy elöterjedt-j ségnek-és közkedveltségnek örvendő Egye-Jtemes Regénytár legújabb 9. 10. és 11. kötetei Werner E-nek a hírneves német regényírónak Szent Mihály czimü rendki vül érdekes regényét tartalmazzák. Werner egyike a legszívesebben olvasott elbeszélőknek s a „Szent Mihály" fényes bizonyíték reá, hogy miért az. A terjedelmesnek látszó regény sehol egy pillanatra sem válik unalmassá, sem leírások, sem jellemzésben részletezések nem várnak terhére az olvasónak, s azért a környezet, a táj mégis világosan, szemléltetően áll előttünk mindenütt, az-aiakok pedig egytől egyig oly f művészileg domborodnak ki, mint a leg-aprólékosabban dolgozott relifek, csakhogy igazi élet és melegség pezseg bennök. A regény két főhősé, a két Mihály, a zord nagyapa és a rokonszenves hősies lelkű unoka, folyvást lekötve tartja a figyelmet Összeütközéseivel, folytonos harczával egészen á végső kiengesztelődésig; Hertha a csillogó színekkel festett hősnő; a remek kabinet-alak: ortenaui és ébersburgiEber-stein báró e tizedik századbófszármozőtt s őseire büszke arisztokrata és leánykája. Gerlinda a két Weblau Haos, apa ésfiu.a regény két jóizü humoros és kedves alakja: Valentin lelkész és Walter erdész, és még uéhány mellék-alak, mind oly tökéletesen illenek bele a folyvást fejlődő érdekfeszítő mesébe, melynek változatossága szinte páratlan, hogy alig válhatunk meg a műtől, míg egészen végig nem olvastuk. Hogy e mellett tökéletesen tiszta és nemes irányú müvei van dolgunk, azt talán fölösleges is említenünk. Tegyük még hozzá, hogy a jelenkori rengeteg regényirodalomban csak nagyritkán találkozhatunk ily igazán mindenki által olvasható és mindenkit érdeklő könyvre. A három kötet csinos piros
vászonkötésben együtt 1 frt 50 kr. Egyes kötet 50 kr.
— Melmer Vilmos,fővárosi könyv- . kiadó, ki évek hosszú során át hazánk nagy költőit Petőfit, Vörösmartyt, Tompát, Gá-ray t s páratlan szép diszmüveket mint Szász Károlytól .Arany Bibliát" és „Virágoskertet", Ribáry „Képes Világtörténetét",stb. juttatá a magyar közönség kezébe, tevékenységét most más irányban folytatja. — Eltekintve csinosan kiállított iskolai kiadmányaitól, melyek valóban minden te-* kintetben a kor szí ivqnálán állanak s a közokt Miniszteriutu ajánlatát is bírják," jelenleg néhány kisebb irodalmi terméket | bocsátott közzé, melyekre — általános j hasznosságuk s czélszerüségüknél- fogva r* \— kellemes kötelességünknek ismerjük t " ' olvasóink b. figyelmét felhivni. A megszokott csínnal. Kis Köszöntő* (Rudnyánszky) Gyula Éácsitól újévi, név-, születésnapi s egyéb ünnepi alkalomra való köszöntő verseket tartalmaz 4—6 éves gyermekek számára, melyek egytöl-egyig a geniális fiatal
| iró tolht alól kerültek ki és tekintettel a I mű olcsó árára (50 kr)-hisszük, hogy egy 1 családanya sem fogja annak beszerzését el-1 mulasztani. Bornemisza Zoltán „Jövedelmező gyümölcsfatenyésztési szabályait". melegen ajánlhatjuk nemcsak gazdáinknak, hanem mindazoknak, kik csak egy talpalatnyi földet sajátjuknak neveznek, s a fatenyésztés hasznos és1 jövedelmező ágát müvelui óhajtják. E valóban érdekes mü-vécske. mely alapos útmutatást nyújt a gyümölcsfák szaporítása, oltása, ültetése, ápolása és a gyümölcs eltartása körül — tekintettel anuak közhasznú voltára — csakis 30 krba kerül, s akár a fenti kiadóhivatal, akár pedig .bármely-könyvkereskedés utján megszerezhető.
— Az „olvasó Uör" szépirodalmi regény folyóiratban „Uj párisi titkok" czimü társadalmi regény vette kezdetéi. Az első füzet megjelent, magyarította Töigyesy Mihály. Ara 25 kr.
— Uj regény Kosovitz Rezső tehetséges lfjuirótóla„KépesC5aládiLapok könyvtárában" egy kötet regénye jelent meg „örvény felett lebegve" czimen és hozzá csatoltan „Találkozás a hálál' küszöbén"
j czimü elbeszélése. A regényben egy ifjú leány igaz szerelmétjs atyja számító érzelmét, az elbeszélésben-egy ábrándos leány szerelmi csalódását s atyjának gyengéd gondoskodását rajzolja élénk szinneL. A társadalomból merített mindennapi eseményeket tüntet fel vonzó és átérzett alakokban s meglepő fordulatokban. A jellemeket mindvégig híven hordozza s tanúsággal : tárgyalja. A fiatal irót üdvözöljük s jövő-I jéhez szép reményt köthetünk. Ára a vas-1 kos kötetnek csak 60 kr. I — Az „Olvasókör0 szépirodalmi , regény folyóirat rendkívüli folyamában j megjelent a „Remete király" (II. Lajos bajor király) czimü történeti regény 15-ik 1 füzete. Ára 25 kr, szerkeszti Fülöp György (Bpest üllői ut 21. sz.
— Megjelent Wajdits József kiadá-.sábau „Kiért emeljük a pohárt?". czimü ? 'magyar felköszöntö könyv.* Szerkesztette jHajgató Sándor. Tartalma 5 részre van
osztva. I. Hazáért. IL Diszebédnél, IU. Családi ünnepélyeknél, IV Vegyesek és V. Tréfás fel köszöntések. A jelen kiadás második, mely a helyes, irányú szerkesztésre vall s méltán közkedveltségnek örvend. Ara csinos kiállítás és kemény kötésben. 80 kr.
— Tuboly Viktor költeményei sajtó alatt vannak s márczius folyamán az előfizetők s megrendelőknek helyben kézbesítve, vidékre postailag megküldve lesznek Fischl Fülöp,könyvkereskedése által, hová a még kiotHeyö ivek mihamarabbi beküldése tiszteletteKkéretik. Jilófizetési ár fűzve 1 frt. 50 kr. kötve 2 frt 50 kr. bolti ára magasabb lesz.
— Irodalmi Jelentés Bougaud Emil orleansi püspökhelyettes „Szent Mónika élete" magyar kiadásáról. Szives olvasók, nft riadjanak vissza az egyszerű czimtől. J. könyv iapjain, melyet ezennel jóakaró ngyelmokbe ajánlok, két lélek történetét veszik, kiket -a legerősebb kötelék csatolt egymáshoz: az anya és ^fia történetét. Nem üies életirás, hangafa legmagasztosabb földi eszme törÉépete, mely eszmét e szó fejezi ki: anyaság. Az auya Öröme és búja, mosolygása és kö-nyei, — a Su ragaszkodása, az ifjú eltévedése, a -&iu visszatérése az igazság forrásához^^gyuttsl az anya szivéhez, okulás szülék és gyermekeknek egyaránt: — teszi e könyv tartalmát Képek ezek a negyedik századból, — de nagyon beleillők a mi időnk, vétkeink és erkölcseink ke-
' rétébe; képek az anyáról és fiúról: szt. Mo-(nika és Ágostonról, századuk nagy alakijairól, kiknek élete példaszámba mehet évezredek multán is; képek az élettapasztalás igaz színeivel, s a franczia szellem emelkedettségével fostve. A könyv magyar kiadásáról a következőket kell megjegyeznem: A nagynevű szerzőtől nyert engedelemmel Hatzinger- István györegyház-' megyei, veszkényi plébános fordította le I s francia munkát magyar nyelvre. A ki-! adás költségeihez egy magas gondolkozású ! egyházi férfiú ötszáz forinttal járult azon
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ALAI KÖZLÖNY
FEBRUAR 23-án.
kikötéssel, hogy a befolyó pénzből ez ösz-szeg a győri kaíh. legényegylet tervezett házának alapjához csatoltassék. *E réven kerül a munka kiadása alulírott gondozása alá ki a fordítást gyökeresen átdolgozván, azon meggyőződéssel hivom fel a munkára az anyáknak és anyák szülötteinek figyelmét, bogy amily érdekes az. ép oly időszerű, s igy nemcsak a megvételre, hanem az olvasásra is érdemes; s mert a könyv jövedelme egy nemes czélt is előbbre visz: e kettős ok czimen kérem a ro. t.- olvasó közönséget a szíves előfizetésre, illetve a könyv megrendelésére- A 25—30 ívre terjedő munka, melyet Scheffer Ary híren képe B Mónika és Ágoston" diszesit, 1889 tavaszán jelenik meg szép kiállításban. Előfizetési ára 2 forint, díszkötésben 3 forint. Nyolcz példányra fűzött, — tizenkettőre diszkötésü tiszteletpéldány jár. A szíves megrendelésekről való gyors értesítést, mivel n nyomtatás körül tájékoztatásul szolgálhat háláskőszönettel fogadja alulírott. A megrendelésre legalkalmasabb ¦a levelezőlap, az előtizetéti pénz beküldésére (alulírott czimére : Györj a postautalvány. Győr sziget, 1889. postabélyeg kelte. Ruscbek Antal, győr-szigeti plébános, a győri kath. legényegylet - györegy-házmegyei elnöke<**
Vasúti menetrend
— 1 csendes őn boldog élet tíz szabálya. I. Illendően élj: Részegségtől félj: vidám leszesz. II. Légy mindig dolgos, mérsékelt, pontos: gazdag leszesz. III. Türj a vétőnek, adj a kérőnek: becsült leszesz. IV. Könyveket olvass, egyre- tanul- j gass: okos leszesz. V. A vétkest büntesd, boszust békéltesd rszilárd leszesz. VI. Az Istent féljed, tisztedet tegyed: sxjámbor leszesz. VII* Gyűjts barátokat, de ne bánts másokat: kedves leszesz. VIII. Csendes életet élj, ne perlekedjél: boldog leszesz. DL Kerüld a p létkát. vesd meg a pompát: nyugodt leszesz X. Tartsd emlékedben, bogy bármely perczben sirba mehetsz.
Polgári állapot . A.: Nős ember' ön ? B.: Nem. A.: Tehát nőtlen. B.: Az sem.
A.: Özvegy? T, *
B.: Nem.
A.: Hát akkor mi az Isten csodája ön ? B.: Jegyes vagyok.
Nem tudhatja.
Anya: De, Anna, fogd be már egyszer a szádat! Mindiga tiednek kell lenni az utolsó szónak?
Anna: Oh nem, édes mama; de hát én nem tudhatom előre, hogy te már nem akarsz többet szólni!
— A korcsmában: Mit gondol, szomszéd, lesz-e háború?
— Mindjárt megmondom. Hány óra
van ?
— Éjfél után 3 óra.
— Nó akkor lesz háború.. . otthon a feleségemmel.
Initil Kanizsáról.
Prágerhof 5 óra 26 perczkor postavonat
'Barcs 5 óra 43 „ postavonat
Budapest G óra 10 •> „ gyorsvonat
Budapest 7 óra 30 „ veg/esvont
Bécsújhely 6 óra 55 ' „ postavonat
Ut-lbeii.'
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Prágerhof 2 óra 45 n postavonat Sopron 2 óra 15 r • postavonat Barcs' 2 óra 25 „ postavonat
Este
Prágerhof 12 óra 27 perczkor postayoi Budapest 12 óra 14 r postaWrfíST Bécsujb. 12 óra 25 , postavonat
Érteni Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 19 perczkor postavonat Budapest 4 óra 44 „ postavonat Prágerhof 6 óra U2 „ gyorsvonat
& Délben.
Sopron 1 óra 44 perc/kor po.-iavonat Prágerhof 1 óra l"> „ pos'avonat Barcs- 1 óra 40 „ postavonat Budapest "* 1 óra .">íf „ postavonat
' Este.
Budapest íp Őra* 46 perczkor vegyesvonal j Bécsujh. 10-óra 26 „ postavonat ' Budapest 12 Óra 13 „ gyorsvonat Prágerhof 11 óra 39 „- postavonat Barcs 11 óra 29 „ postavonat
STERXBKRG ÁRMIN hangszer-gyára. Bud . VII., ktrepeai'Ut 32 t* Kóktis
kórliixzai szemben.) Mindennemű QI5-, vonó-é* fűvó-lisngsz-rt'k. haimonikz- és barmoniu ingvara éi 1 ¦ -tr:i.-.„¦>nbb választéka raktára. Belföldi és valódi olasz burok raktára
A - tegujabb feltttbéáC keltS mrcbanikai talon ':.;.i -¦ / k mint : Ariston Ilerophon, 'Orphr-us. PEönix. Sízaphoniou főraktára.
l.'C'.ij-.r.l, : Harmonika-fuvola 12 l.iilentyü-v-l, melyek a szipkába -ralÁ kttnnyü brfttvás által kellemes bangókat aduak. Azonnal tanulható és játszható. Miudenkiu|-k, kicsinynek nsgrnak egyaránt alkalmas -niiírttó-eszkns:. Ara 2 frt. .M : r,r: hangszerek javítana
pontosan és jutányosán teüeiiwtik Oi-ska hangszerek ujakra becseréltetnek 200 képpel dia»it'-tt i'»i gszei-kubilo!.-"i kívánatra ingyen és bérro-ntve küldi lik Harmonikáról és har-momumról kttlda képes árjegyzék kérei;dC
.Kis adagban hatásos-nem keilemetlen izü". Dr." Korányi 'tanár.; Kéretik a for rás használása kor az egye dűl helyessel , -nevezó-t -KororJamban a legked véltebb hashajtó viz.'
PIIBKNCZ JÖZSKF keskrCv.iz l
.Hatásosaim, mint a többi budai vizek * Dr. GBlamt tarár hasznaim. Kapható mindenütt. ' A.szcttiési igaz- " gatoság Bpeslen- Kitüntetve, 9 arany és 1 érdem-éremmel, y Szétkülriés 1888. évben 1 millió pnlaczk. 3859 Ü - 8
Henyélésben kapta az ur a ka-1 szásokat
— Na, gazemberek, — mondja az ur. — gyönyörűen dolgoztok, hanem melyik a leglustább közöletek? annak egy húszast adok.
Mind fölugrott csak egy czigány maradt az árnyékban fekve.
— Nagy urám I — mondja aztán. — nem csuzstátná ide a zsebembe ázst á husást? restellek fíkelni.
Persze az övé lett a húszas.
Néhány tanuló összetalálkozván egy szegény aszonynyal, ki szamarakat hajtott, kérdik tőle* pajkosok:
— Hová megy kend, szamarak anyja ?
— A városba, édes fiam, — vágott vissza az asszony.
Ki nyert?
Bécs: 24 4 35" 31 26.
Grácz: 16 71 86 89 39.
Temesvár: 29 69 86 S 59.
Húzás február 20-án : Braun : 77 37 34 9 44.
Eelelös szerkesztő és kiadó: BÁTOR FI LAJOS. A szerkeszt öve! énekelhetni naponta déli 1—3 óra közt lakásán Arany Jinos-nU-xi 4. sz.
Laptulajdonos: WAJOITé JÓZSEF.
jMyllttér.*)
Birtok Mn-.
A n.-kanizsai 3ÖSÍ». tjkvben A f alatt fel-n-tts 2cS.r>. belysx. számú, a kat«na temetői dölűb'n fekvő. YogI>r György vasliid-gkutijakos tulajdonát képező, koríilbelill 4 hold slántéfr. d é-réthol álló birtok szabad ké/.boi eladó. — i Bővebben értekezhetni sxév.I vagy levélben a [ tulajdouoatal VashideL-kuton: — kiizvititvk ki záratnak.
-:-- ' «s ¦ •. r
•)E rovat alatt közűtt-Aért nem , v.illal felelősséget a szerk.
Mészárszék Nagy-Kanizsán.
Egy mészárszék, régi üzlet, fő utcán (Deák-tér 23. szám alatt) azonnal bérbe adandó ésf. évi május hó 1-én átvehető. Bővebbet a'háztuiaj-donosnál.
I3 E N Z KL O LG SON
közvetíttölek önálló elfogadható társadalmi állásban levő egyének részére, u. m.: iparosok, kereskedők, hivatalnokok, katonatisztek, magánzók, birtokosoknak stb., úgyszintén.- hölgyeknek is módhoz 'képest 100 írttól 2000 írtig, mint magán,személyhitel, könnyű havi 4 vagy háromhavi törlesztésre, 0° „-os/ííaínat.. mellett.
Ingatlanok betábliízásáni —
1000 frttól bármily összegig, tetszés szenntiSÖBortizáczióra, esetleg
amortizáczió nélkül. 4'/? és o°/^T9l ,. , * Konvertálások (átíratások), kö!csömi»yietek, hitelműveletek előnyösen eszközöltetnek. Megbízások dláerét és pontosan teljesíttetnek. Bővebbel:
Steiner G. A. Budapest
gróf Karolj i-uteza 12. v>-
Levélbeli megkeresésekhez 3 drb. válaszjegy csatolandó.
0
c ci
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c
0 0 0 0 0 0 0
Jó tanács •
.irányát őr' E Kzav.-ik i^-azsáí^í küki-tiosen Betegségi esetekben lehef megis-roerniés cz oÜ>úl'j<i«tirk lii<-hter kiadó intézetéhez a lej-snivélyt'seMi köszöu'"-initiik _A beteli>ar.it*- •ziniű. rajzokkal ¦¦Hatott kis könyv .'!ki;!-l.'-s.vn. Mint a szerencsésen mesgyógyultak hozzá-nymiit-itott ért-*sit''-s«-i bi/.ipii_vitják. a U-nite foglalt tan;i ¦'. követése által iné™ ely b-"t"^''~ i- gyógyulást nyertek, kik már ttiin.i-n n niényt feladtak. E könyv, ineíj-bj-n húszéves t.i|iasztalat f-rt;.hnényeí v-innnl. !i-révc meuérdemli a legkooiolyatih 4igyelcmbev ételt minden iMíti.." rtVzér.'l. I;;in:ii bajhaii is sven-ViJjen. .Ki c bf:ses kónyvi't meszére zni <Af.\\:y.t az hja egyszoriien cpy levt-Iező l.t|u:i magyar nyelven -Épy bvteg-lar.ii.if és jkiiitus i-.'.iim'-i s czíinezze a levelező In-mt föciler kiadó-intézetébe UffííW mi.'Kkiildt's.itij-yen történik.
\ ASOOLAC-I APÁTSÁG (Franczia-Orszig) \ Dom MAGÜELÖXNE, prior
V Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJA
2 ARANY ÉREM : Brússel 1880. London 1884 A Ic-;2ia2asa5l3 Liiiis.t:tcscis Feltaláltatott | ^ *y g
e A fTltiízieifinIii bcnedétrendi atyák fogvizének liaazuálatai naponkint uéh:i»y rseppet vi/.be \t:\t-, iiii-pik;nlály>>zz.-t é.s ^yO^yitja n fiinak udvastagát inclyektiék fenlrsegct cs -/ilánl-á^'it kiilisíiyíiz, a ineniiyilk-ii a fo^bu.-t §Ü erősíti s tuljttüt'ii Ciíészwgee.'é változtatja.
« Szolgálatot leszünk t.-liát olv.-isúiiiknak. midőn üktt ezen ré^i es pract-icus kéwitmények-rt: iijíyylüniztetiiik. nielvck.a le^jiibli fívógy. szert és a fogfájás ^elleni egyedüli óvazi-rt képezik
Ve z i- rü i'.ynök
robb í lisi ti ir
BOEDEAUX
Szerk. üzenet.
— M. Bpest. A 18 példányt tzonnal postára adtuk s maganleveíet is irtunk.
— P. H. Sajnálatunkra nem koiÖlhetjOk.
— P. Cl. Folytatása következik.
— 8z. Kőszeg. Átadtuk a kiadó hivatalnak.
— Kálos. Állítása téves.
— Cz. Kolozsvár. Készséggel iotéskedtdnk.
— Bécs- A compitiia volt — nincs, üdvöslet 1
— Bpest ESszonet a tadósitásért Itt minden csendes. A lap Agjében intéskedtaak
— Tár-ryhslmaz miau sajnálatunkra a sti-meghi és göcseji levelet jövő számunkra Tatánk kénytelenek halasztani.
Egy jó könyv.
...... A kiiM<>i t könyv útmutasásai
ugysrrj rövidek • s vélöWt, de mintha csak a gyakorlati basejwlatn termettek volaa; nekem -s rsdidoninak a leg-kul.«ii.../.r.bl. lirtépségj e-wtokben igen kivalo szolgálatukat tettek:* Igy és ba-si>nl"ké|-.-it li:i:ij.;'../.nak a koszi.mii rátok, melyeket Hieh1<- r kiadó-iutézeti- „A Be-te^bar:il--..-zi:níi. rajzok kai vi Int uttkönyv elküldeseéii in:t|'iu»m iiajM'iik'éut kap. Minti az ohm nyomtatott s a szeren-r.sésen mecgyögyitottaktól származó ."•rt.-.iT.^.-k ';.i.;isilj;ik, as abljuu f<'piait t.-inj.-sí'k kiivéteso által megöl; l-etee.'k is gyógyulást ny*.it«'k. akik már minden rt-r.---nyt feladtak. E könyv, melyben, Uí.sszuév.'l, t;i|a> /.lal.'.t.iinak.-ri-dmi-nyíi vannak l.:.-v.. ni.---i-l.*i::li aJegkomo-lyabb figyeiembcvete:i-injudex)- bvtt% restéről, bárnti najban is szenvedjen.. Kiebe«.-ses tötiyvéi iii'vzeívziiióhajtja, az írja epysjterű en .•j*y>4evelező lapra magyar nyelvet ..Ei-y bt-te^bohitot" • s jioiitos .-ziuiét s r/im<zze a levijezö la[K>tKiebterkiad .-intézel Lipcsében. ¦Kkiild-'s i;i;:y-!i tiirténik.
CZ A TC-BZBRDAHBLYI
gyümölcsfa-iskolából eladók 3—4 éves szép. nyúlánk trágya nélkül nevelt
niagas koronafák",
o. m. alma-. Körte-, taajgy-, cseresnye . dió- ék gesztenyefák darahonkint mind 30 egész 50 krajezárig. Továbbá törpesir^a ŰSZ] baraczk-Lák daraboukiat 30 egész 40 krig
Mind m legjobb csemege és gazdasági gyümölcsfajok.
Csomagolás a iegiiitányoaabban szisittltik.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve küldetnek
A czák-szerdahelyi faiskola intözósége
KŐSZEGEN, (vasúti állomás). '35*G2 1 — 3
Csas annr Tjiúft Ató^
Qyoí B*nh*t*M ----------........... :- -,'**th*^
jok vértőlulú tre-kuél. Eey
"nvlk.' cyi>nii.:Ó2e.t széferek«déseknól í'i a lí-ckiil.-viiféiébh " '
bet<
<t«ti dobna ha^zuiUati uia^itansai 1_ frt. K.ktarak a", orfica mind.-u ,.,-vezete«^b ffyóK>^¦¦rtiirall.-.n MOLL A gyógyszerész cs. kir udvari *zalIlto: Becs stani
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszj gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
fc5si?éayt omz
és minden meghiilési betegségek ellen.
Csak akhorf valódi ha, minden üreg MOLL A. védjegyét és alátrását ' Bediirzsülé-jiíl sikt-rrs hasznain kószvény, caitz, !iu!LÍ_ja^--iú teitfájdalm.il bénulásnál; tmrontás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok Rvull soknál. Bdáoleg vizzel vegyit.e liírt^Iei rnsaitllét, bányái, kólika és Ija.meuesn. Egy üveg ára használati ¦ utasítással 90 kr o e rlakt:irak az ország miudru navCMtoS gyógyszertár es anyag kereskedés ib ; MOLL Á. gyógyszerész cs. kir. udvari száilitó Bécs. StatH, Tnchlaubttn 9 Szétküldés naponta utánvétellel. Két" üvegnél kevesebb nem küldetik.
Klismorés MOLL A. yógyszeréJtz urhor. líces. \ Kitűnő Moll-féle- fraiKZÍt borszesz és »öja vidékeméit nagysteril*TQ r»ü< Kdldjón n.-ke-n 50 üvegtál, miv<l az emberiség stgitaégére k-.-zietet í>bajtok U magamnál / . Mély tí.stelettel
346/ 15-45 ^ -. Híroof. lelkész Micaolu]
s Tuchlauhen-S"
! Szétküldés naponta utánvét melleit. 2 doboznál kevéseb nem kdl.l-tlk Elfsmerés MOLL A. úrhoz Becsben. * li!." foglalkozási.uiuál fogTk az 5u Uoll: féle Síi'dlt. _ i porai igen jó hatást gyakorolnak i ismerem ezu.,egyszer *f , mindenkorra s K«:vé!y,» .lst«llti,^s« meg--ct mondok A« ezek a gyomrot Í*Tj!' *" 17,1 k;':i"J'*'-e teszik. ¦ í íazteieP" . Steinko P. J. lelkész BoattlVschlaf^aa
moll-féle: francia , :börszesz és só
Raktárak líagy-Kanizsáu Rosenfeld Adolf és Fesselbofer Jézsíf,
.bao. raktiái
Wajdits József könyvnyomdájából Xagy-Kanizsán.
3970