Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.2 MB
2009-11-25 08:19:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
729
3600
Rövid leírás | Teljes leírás (279.25 KB)

Zalai Közlöny 1889 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
28. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1889. szeptember T-én.
36-lk az^m
Eiőfixttist dr
e^ii rr-^x 5 frt — -
fii cvrr . . Z fr 50 ki
c«(rjrö«rre írt 25 ki
Egyes szzn 10 kir
|-*f 1 li P K T E S K K 8 basáboi peiiuorban ". rDHtodsior 6. i miun-l. tovabi.j sorért 5 i NYILTTfcftBEN
{•ctie toronként 1Ü kr«rt vitetni tel Kinrstáriilleték m iiiípd eíj\' hirdetésért 3u kr. tiietetiUők.
HuszoDDjolczadfk évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT.
!
4 lap szellemi részit illető kfiil-
lények a azerkesz tőséghez, anyagi részét UW5 k üzletéé, nyék pedig a kiadóhivatalhoz bérmpi ültére nd ok : Nagy-Ka n issá n takarékpénztári i-tml-t.
\'elek .
Kéziratok vissza oem küldetnek
Á nagy-kanizsai „ Kereskedelmi iparbank\', a „nagy-kanizsai Önkéntes tüzoltó-egyleh} a 9nagy kanizsai kisdedneveld egyesület „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* , a „nagy.kanizsai izr. jótékony nőegylet^, a „szegények tápintézete", a „yuigy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet",a soproni kereskedelmi
iparkamara\' nagy-kanizsai kü\'.vátassttnányának hivatalos lapja
¦-H.ETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
s
Ma egy éve, hogy kegyelmes íúpásztorunkat, B-iró Hornig Károly megyés püspök ur ó Méltóságát, e lapok hasábjain, instailatioja alkalmával szerencsések voltunk üdvözölhetni. EgyszerQ, de őszintén szerető szivból fakadó szavak voltak, melyek az ó :ünuepének külső fényét, di-csősségét tán legkevésbbé emelték; d<; hisszűJ*i__hogy—erkölcsi értékét, magasztosságát igen, mert fiúi hódo-iatunkat nyujtoUuk**be Neki., s az ö magas személyébei) odaadó hűségünket annak, kinek Ó felkent apostola: á róm\'. katli. anyaszent gyháznak.
Mi, kik mély alázattal .térdet s fejet hajtank\' az isteni fönség előtt; kik nem negélyezzük e kor esztelen indifferentisbasát; kik Dem szegy el-jük bevallani, hogy hiszünk, hogy reményiünk, hogy a szeretet vallásának vagyunk hívei: kettős öröuuói érezzük dohogni szivünket, midőn kegyelmes iópisztorunkat a mai na-poo körűnkben szerencsések vagyunk üdvözölhetni.
örülünk, mert ama szép nap évfordulóján, melyen isteni küldetésen és jogon alapuló hivatalát, — egyházmegyénk lelki kormányzását átvette: minket boldogít magas jelenlétével, ami körünkben óhajtja meg--üIqí e nagy nap emlékét ! Örülünk, mert ép ama nap évfordulóján, melyen először hangzott fópásztori ajkairól híveihez a Szentlélek szava,
hozta el közénk is a Szentlelket szivében és ajkain, hogy e harmadik isteni személy .kegyelmeit kiossza gyermekeink között, s mindnyájunkat atyai szivének áldásában részesítsen . ... >
Ma, midőn a hit közönyösség, sőt több, a rosszlel kJ vallásta la nság, s a vele járó erkölc;i rooJottságoly óriási mérvben csinál propagandát ifjaink között, midőn mindannak megvetése, kigunyolása, a mi szent, mi isteni, mi nemes, mi a lelket a materialis-mus kétségbeejtő békójából egy magasztosabb, idealisabb, szentebb Igazság légkörébe szárnyalni segiti, — oly nagy aggodalomra ad okot a szülői sziveknek; midőn lelkünk elborul a szomoritó kép láttára, mit ifjú-.-ságuuk szivvilága tár elénk; oh, mily jól esik szivünknek az a tudat, hogy1 létezik egy áldott kéz, mely e fájó stbekre gyógyirt, balzsamot csepeg-; tet, mely kegyszereivel vissza adj:i\' e sivár, kihalt sziveknek hitét, re-\' menyét, visszaadja bennük a Terem-tőnek az»ő képmását, a szülőknek gyermekét, a hazának polgárát, a társadalomnak jelleme-:, munkás, hasz-q s tagját! S e kéz az ajyaszent-egyház áldást hintő Keze!
E kéz minden sebre tud balzsamot csepegtetni, minden fájdalomra vigaszt minden kétkedésre az igazság tiszta fényét deriti, minden hiányt pótol, minden örömet? megszentel, a gyengéi erősíti, az erőst kitartásra buzdítja, a csüggedőt bátorítja, — a küzdőt segíti, — a győztest glóriával veszi körül s az elesett fölött fájó könyökét sir: szóval ő mindenek mindene.
A liberális ész mosolyog ez eszmék fölött, neki csak egy hite van, s ez: a haladás. Elhatolni az ész szárnyán a végtelenbe, megfejteni annak titkait, túlszárnyalni minden előítéletet, meghazudtolni a vas hitet,
szemébe vágni az embernek, ime ez vagy, ez multad, ez jelened, ez jövőd, ne ábrándozz magasabb létczélról. más életfeladatról, hazugság, ábránd, mind az, mivel a rajongók hitegetnek. A mit az ész belát, mit az alkot, az való, azt bimuld, azt csodáld, — a többi, mihez hit kívántatik, ábránd, nevetség.
Valóban szép s bámulatra méltó az ész hataima, mely felhatol me-chanice az ég azúrjába, mely titkos erők meglopott hatalmával világrészeket köt össze, mely behatol az emberi szív mélyébe, s Összeállítja a fönséges pí-. etológiát, mely az ember csodás természetének s általában a nagy természetnek titkait kutatni elég- merész, s azokból elragadó igazságot képes napfényre hozni! Ámde, hogy mi az a fensöbb hatalom, erő, mely az önmagában tehetetlen emberi észnek saját énjéből egy-egy sugárt kölcsönöz, mely az emberi észbe saját erejének és hatalmának víszféuyét lehellé ? TJgy látszik, azt e tudós urak figyelmen kívül hagyják, saját kölcsönzőit nagyságuk bámulatával eltelve, e valódi, csodás uagyságot észre nem veszik. S ha az Önmagában gyarló, ingadozó, tévedhető ész megbotol, ha egy helyt megakadva tovább hatolni nem bir, mi az, mi uj fényt, uj világot gyújt elé? mi az, mi támogatja, segiti, véleményében megerősíti, vagy biz-tosuák látszó, de alapjában hamis feltevésétől, a való, a tiszta igazsághoz vezetni törekszik? oh, e\' fölött e jó urak nem tartják szügségesnek elmélkedni ....
Mi elismerjük az ész hatalmát, de nem ismerjük el korlátlan uralmát ; mi bámulattal telünk el csodás eredményei fölött, de e" bámulat mellett nem mulaszthatjuk el csodálattal imádni azt, ki az emberi észnek e hatalmat adá. Mi hiszünk, mi
elismerjük a hit szükségességét, mely meggyújtva a sötétben tapogatódzó ész előtt a világító szövétneket. Mi boldogoknak érezzük magunkat hitünkben,s áldjuk érte a Mindenhatót, hogy e hitben hagyott minket születui, s anyaszentegyháza által benne megerősített.
Légy üdvözölve azért jó Atyánk, kegyes föpásztorunk, ki elhoztad közénk a Szentlélek erősítő malasztját! Öatsd lelked szerelmével ez ártatlan szivekbe az üdvözítő hit malasztját, hogy hitükbén megerősödve, szilárdul ellen tárhassanak e kor mindinkább terjedő romlottságának, hogy hitüket, vallásukat megtarthassák az élet minden viszontagságai és szenvedése között, hogy legyének az egyháznak hűséges gyermekei, — se szent hazának hitbuzgó, erkölcsös, jellemes polgárai, mint voltak őseik, kiktől hirt, nevet fény t s dicsőséget örök-lének^, közöld velük az isteni szent ajáudékot, hogy a modern civilisatió az ő szivükből ki ne téphesse a hit szép virágait; — »íac. ne ut vi-deant, sed firmiter credant !
Légy Üdvözölve! Isten iozott!
Sölétormos György.
Dr. Csempész Kálmán pohárköszön tese. Leienyén, aug. 25. 1889.
A legelső magyar ember után emlékezzünk meg a legnagyobb magyarról.
Emlékezés .... Édes, meleg, szelíd szó, melyen beszél az álombaringató legelső bölcsődanáról a meg-edzett férfi; rég- porladó ősökről a bálás maradék; letűnt nagyság világraszóló dicsőségéről \'a késő kor-nas epigonja; és beszélünk ma itten történelmünk legfényesebb fcorszaká-szak vezéregyéniségéről, a magyarok szent háborújának apostoláról, mi az
: uj nemzedék, mely sóvárogva veti ! piHantását az Örökké mosolygó egü . messze idegen föld felé, hol a terrué-Lszet remekelt csudái közt, —\' pál-\\ mák, ligetek árnyában — erre felé, Ihaza felé szegzett szemekkel mereng jegy dicső aggastyán, kinek fenséges I homlokára a dicsőség és szenvedés i sugárkoronájából von fényes glóriát a lassan szálladoTó \' nap bucsazó ; csilláma . . . így mereng el ottan i példátlan múltjának káprázatos ál-I main, mint távol hónától egykoron ! a nagy Belizár, a hü Regulus, mint \'Rodostó kietlen magányában a felejt-jhetttlen Rákóczy . . .így él ahon-talanság áldatlan kenyerén Kossuth Lajos . . . Kossuth Lajos, kinek szava édesebben zengett, mint a csecsemő fülébe zsongó dajkamese, és hatalmasabban, mint szélvihar zúgása, mint az eget csapkodó tenger haragja; félelmesebben, miut haragvó orkán üvöltése, kinek szavára lázba* esett egy ország, s egy országnak minden embere! . . . így ül ottan elszakadva tőlünk és mégis" Őrökké csak reánk gondolva, örökké hazája üdveért esengve, kinek "minden gondolata imádság értüuk, ki a magyarok hazáját álmában is szivszakadva áldja, s aekí megbocsát ...
Oh, miért ís, hogy olyan a nemzetek történelme, miut az éhes temető, mejy féktelen mohósággal nyeli el\'a legjobbakat?! De hát a büszkén delelő nap is aláhanyatlik a mi-gas pályájáról s a történelemnek is martyrok kellenek, kiknek szenvedéséből millióknak üdve fakad ... . . .
Igazán olyan virágtÓ a népjólét, mely csak akkor virit, ha gyökerét vérrel s kőnynyel öntözik ...
Oh, letűnt nagy korszak isteni látománya! líidÖn kérges szivekről egyszerre felengedi a százados közöny fagyossága; midőn ásó-kapa helyett csillogó fegyver villámlott a
•: Tárcsa. Üdvözlő dal
Méltóságos és Főtisztelendő
Báró Hornig Károly
Mogyöe Pügpők ürítőn.
— Nagy-Kanizsa, szeptember 7-én 1889. —
Si.Ev ünnepünk van. jertek, vigadozzunk,
A BieretetDt-k ünnepe van itt;
FttuUk íüiérbe síivütik érzetének
LagiU&logb, i\'-gsZ\'-o!) virágait.
Éi zengjen ajkunk háladalt, ¦ szívünkkel
Egyértelmöleg han»>ortaSfia szánk,
Hogy Téged, * ki fölkerestél minket,
léten hotott k erünkbe jó Atyánk!
Több ére múlt már, hogy dicsó KISdüd Itt volt közöttünk, a áldá*t oszthatott, l!ogy njra lássak, várva türelemmel. .Szjtniáigatók az eltűnő napot. De jaj í A gyásznak napja beküsaöntBU, S mí rérzö azirvl gyászba úlltizánk : 8 a néma éjben wétu-kintve, láttuk — Vigasztaló feny nem mcsolyg felínk . . -
CeaiatkozáLk! . . Az árvák Pártfogója DicsŐ örömet készített nekünkl . . ¦ Éj zengedeztük lelkesölt örSjomel : Van már Atyái.k, van njra Püspökünk! . . Van mar Atyánk ki még alig p;a-ni mg, Már n kegyes r.~. . tekii.t reánk, . . . 5 ne Jiangoztatn-ík barsogd örömmel? itten hozott közünkbejóAtyánkl.
Mit adjunk Neked, óh mivel fizessünk Kittin-etö mag-s kegyelmedért 7 .Szegéhségünkben 6\'\'. miként találunk jóságodhoz il.ó hAUbért!? . . . !)• migit egyet, j|i birtokunkat,
— Jtfl tndva, a m Társz fóldi kincseket, — Hitünk, reményünk\'* égó saent nt-
Jr* imfin k I
Fogadd h i t é t a kisded gyermekeknek, Reményök fejlS rdzsabtmbait, Éi csaltaságtól ment szereteteknek Oltalmat tsdó hó lohásxiit Erős karoddal kdrüuk védd meg őket, Legyen vezérök fénylő szellemed ; / Kiket megáldasz, majdan így a harezban | Erőé bajnokként küzdenek Veled ! . .
\'Fogadd bitünket, kikre nem teszed fel
, Malaszt lkat kiosztó karjaid.
| De áldj meg minket, kik csak azt reméljük,
; A mire ihlett ajkad megtanít.
| Ölelj magadhoz, hogy repfllni tndjnnk
Az Uraik Lgi trónusa Mé ;
Ha majd tudunk Méretni, mint TV, tu-ijuk —
Lelkünk az égi .utat follelé
És nőst még egyszer, újra esdva kérünk, Foglald imádba, áldd mej[ nyájadat, Hitéletét, mely lendületnek indult, Ne zúzza szét az ellenárad->t .... Ha majd az litcn nzent kegyelme őriz, 8 egy- más örümuap fog derülni ránk, Újult óiommel hangoztatjuk is. ét.: Isten hozott kürünkbe jó Atyánk I ... -POÓK JÁNOS
Egy fiatal szív szerelme. s>
Irta: B. DONÁSZY FEEENCZ. (Folytatás.)
Mikor reggel felébredtünk, már a vadásztársaság rég az erdőben űzte a vadat, csak a távoli kürtszó hangzott a kastélyig, el-elhalva, fel-feltámadva ....
— Na, ti ugyan szép vadászok vagytok, mosolygett .Viktor édes anyja a reggelinél, elaludtatok az indulást, pedig kár, mert nagyon érdekes volt, akár egy festő vehette volna mintán; ....
, — Nem bánjukuii aztédesjő anyám, felelt én helyettem is Viktor, jobban, el tudjuk mi itthon tölteni a napot ....
— Higyjétek el, hogy igen szép volt, kár, hogy édes atyádat nem láttad Viktor, ki egészen megifjodott, mikor alatta táo-czolt a paripa, a szürkülő hajnal, a fáklyák fényében csillogó hó, s az ugráló, nyöszörgő kopók, s zöld ruhás vada szaink.... >
— Édes anyám egész költőileg ifja le az indulást jegyzé meg mosolyogva Viktor.
— Pedig hiába mosolyogsz édesem, ügy volt, a Aint mondom, hát még Oktávia és a főhadnagy, mikor lovaik egymás mellett toborzékbirak, gyönyörűbb párt kép-" zelni sem lehetne, s hogy ülték a lovat, az egész társaság bámulta őket, Oktáviának pedig majdnem hogy tapsoltak^ . ..
— Hát mar összebékültek?
— Kicsodák ? kérdé az anya csudál kozva.
— Hát Oktávia és a báró, viszonzá Viktor, s itt elmondá édes anyjának azt a viharos jelenetet, a mi tegnap a téli kertben történt
Viktor édes anyját láthatólag kellemetlenül érinté ez eset
— Szeszélyes,egy teremtés, szólt lassan, és kíméletlen, őszintén sajnálom szegény bárót, mert ö igen derék ember és Oktáviát Őszintén szereti, pedig vele boldog épen nem lesz ....
A nap legnagyobb részét a könyvtárban töltöttük, mi Lenczi bácsi dolgozó szobáját képezte, s ablakaiból gyönyörű kilátás nyilt, az egész vidéket körülövező rengetegre.
Még egy pár halvány sugár rezgett csak a kopasz fák ágain, sa hóval borított síkon s-a lemenő téli napból, midőn nagy kürtölés között bontakozott ki a társaság
---
az erdőből, elöl-* Oktávia repült fekete ménjén, nyomában a főhadnagy, s mellettük Oszkár, kit a társaság éltesebb és nő tagjai, kik a vadászmenetet kocsikon követték, közt ülő édes atyja folyton aggodalmas tekintettel kisért Oszkár arcza piros volt a hidegtől, úgyszintén Oktáviáé is, kinek karcsú termete kecsteljesen hajlongott, hullámzott a tánezoló lónak mozdulataival egyöntetüleg.
A kastély előtt Oktávia kisded kürtjébe fujt, azután berobogtak a téres udvarra, hol még egy párszorkörbe futtatta lovát, talán hogy szép termetét bámulják, azután anélkül, hogy valakinek segítségét elfogadta volna, lelibbent a lóról.
Nagyszerű termetét a feszes, uszályos, setétkék lovaglóruha egész pompájában emelte ki, s a kicsike sastollas, prémes kucsma, mely setét baján ült, arczának valami merész, hódító kifejezést adott, minőt csak a régi görögj tennők: Diana vagy Minerva szobrain látunk, utána emelte az egyik vadász a zsákmányt, egy özet, s pár bagolyrnaűarat, miket Oktávia ejtett el saját kezeivel.
A kis Margitka, kinek arcza a hidegtől ugy ki volt csipve, mint egy bazsa rózsa, felfutott hozzánk s részletesen elbeszélte ajz egész vadászatol. — Minő bravúrokat csinált Oktávia I — Beugratott a vadászbáz verandájára s körüllovagolta azt Olyan árkokat, szakadékokat ugratott át, miknek Dablen alig mert neki menni. Oszkárral majd elbukott a ló, mire édes atyja nem akarta engedni, hogy tovább is a lovon "üljön, de Oktávia oda ugrott Oszkárhoz s lovagvesszőjével rácsapott lovára^s mikor József bácsi legjobbau-kérte iSP&et, egyszerre csak eltűntek a
szeme elöl, mire az egész társaság nevetett.. J . 1
A délután folyamán még több vendég érkezett a közeli B ... . bői. A társaság éltesebb tagjai a könyvtárban jöttek ösz-sze, hol Lenczi bácsi vadászéleményeit hallgatták és tódították, az ifjabbak a bil-liárd szobába, vagyai kisebb társalgóban, szóval, ki hová akart? — a nagy terembe nem volt szabad bemenni, mert ott a karácsonyfát készítették.
A kis Margit az \'izgatottságtól helyét nem találva, egyik teremből a másikba, az emeletre, onu a a vissza járt, kelt, már alig várta, hogy besetétedjék egészen, s feljöjjön az a sok, fényes szemű csillag.s. megkonduljon a falu kis harangjába mikor aztán szabad lesz bemenni, és megnézni azt a sok, fényes dolgot, a mit mindenkinek a kis Jézuska hozott,
\' A terem előtt Lenczi bácsival találkoztunk, kezébeu egy csomó halvány rózsaszín kaméliával.
Viktor csodálkozva nézett atyjára.
— Ejnye, édes atyám, hisz eddig egy leveleKsem szakított le virágairól, most meg a legszebbeket tépte le ? ki lesz az a szerencsés?
Lenczi bácsi nevetett
— Oktávia nénéd — azután mintegy mentegetődzve tévéTiozzá: mit is lehetne megtagadni ettől a csudaszép gyermektől.
Viktor kedvetlenül vont vállat.
Künn csillagos volt az ég, a távoli hegyek mögött gyenge fény kezdett derengeni, a kelő hold fénye.
A kis falu minden házából barátságos világosság léavieít, hisz szegénynél, gaz-
HCSZONNTOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 7-én.
szabad jobbágy kezében; mikor esetlen gyerkóczök összeverődött csoportjából elszánt, büszke hősök hadserege lett; mikor győzedelmes légiók nőitek ki a földből — egy üzenetre, mert .Kossuth Lajos azt izente!" Furulyák panaszos bugását, mely csöndes este végig rezgett a borongó tájon, felválta a harczi tárogatók hívogató harsogása, szerelmés szivek epedó dala helyett kipirult arczu hósök riadója zengett végig a rönán 3 És mindezek felett ott lebegett, osztva parancsot, mondva tanácsot és lelket öntve ezerfelé, mint Isten szelleme az ősi zűrzavar felett, ugy lengett magasan bűbájos ajakával KQ-^uih Lajos!
fis jött a rövid fény után sötét-fekete, végteieu gyász, — .Magas dit^ég a harcz reggelén, inség, halál, gyalázat alkonyán."
De miként a szenvedésből kél a vigasztalás s a halál nyomán fakad a2 örökélet, egy támadt fel újra. meg újra a nemzet géniusza; s a magyar nép ébredébe ámulatba ejté s tiszteletre készté az egész művelt világot. Hogyha az országra borult láthatár szélét vérvöröí és fekete fellegek szegték be nem rég is; ma már áttört ezeken az uj életre támadt nemzet erejéből, a szebb re menyek, a félig már valósult álmák, a fejlódés borszakából kivilágló fényes derű. Mert a magyar szabadságháboru leverése \'csak m-gvetés volt, mely után a nemzeti aspirácziók áldásos gyümölcsei termettek. A magyar nemzet szivébe a könyörtelen vad kéz belemártotta már a gyilkot, de a mely a nagy nemes szívből szakadt
fog, s elesik titini erővel támad I tátik. Lapunk mult számában jelzett mód fel újra az Ige, az Eszme! — , A szerint történt intézkedés Nagy-Kanizsán
leányzó nem halt meg, csak alszik\' : j 2** ?e*l^? nfzve- **™J»ft»Ö ^ ,, .7* .¦,_T/t5\'.. ¦ , j- I Méltóságát körünkbe, legyen üdvözölve a elkövetkezik az idok telje, el a dl-;ieg8zeretetteijesebben általunkl Szivből csóséges feltámadás — ,ne sirj, ne; óhajtjuk, hogy egyházi szent ténykedése sirj Kossuth Lajos! * I mellett érezze körünkben jól magát, ki
Erezi, tudja ma mindenki e ha-\' városunk iránti nemes érdeklődésének
zában, hogy jogunk vau az élethez, \\g*Í ™««*** t™**!* íiétt^te" . i - . iu ,x. . J len tanújelét, nudon Kisdrc!—velő Lgye-
hogy követelhetjük a létet, — !söletünknek száz forintU ^apitó tlgja hogy a nagy Európa concertjébfcn j lenni kegyeskedett. Isten hozta! nem utolsó tilinkósok vagyunk már, | — Eljegyzés. Guth Zsigmond La-Mert ugy szeretjük ezt a szegén* ickenbachról jegyet váltott özv. Prágerné sokat szenvedett és dicső magyar: tfft»dtíelkji leányával, Hermina kisasz-v í.i o lL * ... .. ; szonynyal. Az ég aidasat kívánjuk a kő-
hazát ! Szeretheti éa szereti is M tendö fiigyre!.
zonynyal minden oép a maga haza-; _ Lówy Róza kisasszony hangver-ját. De ha »z angol szereti a ké- senyét szeptember 1-én a kereskedelmi nyelem- és jólétért; az olasz becs- ifJalt Önképző körének termében tartotta vágyból; a porosz önhittségből; a: meg következő műsorral: Suleika Men r-» „ „u;.* a- a a delssohntol, Spielmannslied Gumberttöl.
francz.a, a gloire népe, a dicsőség, f^^cz a Zsidónő operából és magyar kedvéért; a magyar szerek a hazáját I népdalok Mindenegyes darab zajos tet-magáért a hazáért, és szereti a sza- [ázást, aratott. A haogversenyzőnő tiszta, \' erős, csengő hanggal bír, méltó- a további
badságot magáért a szabadságért.
És vájjon lehetne-e oly igazságtalan s oly hamis a történelem logikája, hogy annyi áldozatra oly megméi hetetlenül sok bánatra ne adná meg következmény gyanánt a boldogság jutalmát ? Oh te Isten, magyarok nagy Istene, nem rejthettek ugy el előlünk irigyeink, hogy meg ne találtunk volna téged s veled a te nagy jóságodat! És nem rejthette el senki előlünk a mi vezércsillagunkat. Mint szabad beduinnak a fenséges korláttalan puszta; mint áhítatos muzulmánnak a szent\'Mekka, olyan nekünk a szabadság; benne va-giunk, érte élünk, utána fohászkodunk s érte. halunk. A 48-as korszak ezen hagyománya örökéitü. Benne van az arezredőkben; elzárva a sziv-fenéken; ott suhog a zugó erdők
ki. az a fellövel\'ó vérsugár nem az Iárnyán; ott lebeg a délibábnak szár-élet -k-ialvását, hanem a diadalmasan | nyán ; élőknek az ajaüán; holtaknak
félkelő hajnai biburát jelenté! É ¦vájjon lehtt-e szebb látomány. mint mikor a fekete éjszakán a fénylő haj-ualhasadás ül győzedelmi tort? Mikor a , homályban lappangó oelszö-vényt a nappali fény : az igaz ügy becsük-tessége kergeti szét?!
A hosszú kétségbeejtő áiomra az örömteli "ébredéskövetkezett.- A csend
a fejfáján; élő ember keblét, megholtnak a csontját örökkémeghalni soha soha sem engedi Magyarországból temető nem lehet soha, mert országunk czimerébeu is a hármas halomból kinyal" kereszt nem a Q-ol-gothák sírkeresztje, hanem a feltámadás jelvénye!
Messze tőlünk, idegenben élő nagy
méhéből hozsannák zendülték el. Az Kossuth ! te ragyogásodban vezérlő aradi tizenhárom halom ormáról zu- í széP csillag, fényedet felleg el nem gou le-az első, és zengő szelek él- homályositja, szivedre gy.isz ne bo-ragadták a bűvös danát Alpár sikján I raiJon keresztül s a Kárpátoktól
vissza le
ós Etelközig. A begyepesedett, mohos régi sírhalmok, melyek alatt a szabad e-zmék látszottak eltemetve lenui , egyszerre csak feltárultak s előléptek beláthatlau sorban a fényes leventék, kezükben a lengő lobogókkal, melyekről felénk tündököl a halhatatlan jelsző : szabadság !
Oh, mikor az Isten egyszülött fiát megölték, hiába vágták sirját kemény sziklába\'s hengerítettek rá nehéz követ; hiába állítanak tetemét órzeai zord katonákat: azért feltá madott! És hasztalan gördítenék reá Mont-Blaucnak a terhét, hiába volna
mert eszméid élnek itten otthon, vannak itthon. Pálmáidnak galyját, a ligetek útját járba be a honi földről eléd jövő üdvözlet. Szivünkön van kezünk, s szivünk az ajkunkon szökken fel; leboralnuk Turin felé s hallod-e, amint megzendül a mi szózatunk éljen Kossuth Lajos!
éljen, éljen.
E i r e k,
— Ö Pelaége a király a nagy-kani-
I zsai szent-Ferenczrendi zárdatemplom ! helyreállítására 100 firtsegélyt adományo-| zott magánpénztárából.
Báró Hornig Károly megyés , , , i Püspök ur ő Méltósága bérmautjában
regyveres hadak özöne; azért élni: mindenütt tiszteletteljes hódolattal fogad-
dagnál egyformán vendéget vártak a mai; Oktávia állott... oly szépen, oly igézőn, estén: a kis Jézuskát... ; mint a karácsony tündére.
Még a természet is ünnepelt, mert! Drága, halaványkék siuai kreps ruhá-méla csend uralkodott, nem volt legkisebb ján halványkék jáczintok és gyenge rózsaszél sem. í szin kaméliák rezegtek, az egész jelenség
Derült, tisztázott az égbolt, min a I oly üde, oly csudaszerüen szép volt, hogy csillagok ezreinek reszkető világa fénylett, hmindenkit megigézett, mindenki öt bá-alant a szűzies fehér hólepel világlott.i multa.
apró kristályai villogtak, csillogtak, csak! Ennek tudatában büszke, hódító mo-olykor-olykor permetezett a zu/marás] soly játszadozott ajkain, ágakról a fehér hólepel, mikor egy-egy! Azután az ajándékokat osztották ki, elkésett éjjeli szállást kereső madárka \\ mindenki kapott egy egy megfelelő aján-rezzentette meg az ágakat... . idékot. Oktávia Oszkárnak egy hímzett
Megcsendült a kis harang, mélán j saivartárczát adott a következő szavakkal
ringott érczes. tiszta szava a cseudes éji légben; „Örvendjelek, a Megváltó megszületett* .. oly magasztos, oly örömieli érzés ez annak, a ki hiszi.....
A harang méla rí ligásába e kis Margit örömteli kiáltása csendült be,s könnyű rohajjal szaladt le a léprsőn.
Uiáua a folyosó is megélénkült, min deti o dalról jöttek a vendégek a terem felé____
A niintbenyitotmnk, a csudilkozás moraja hangzott fel és áz elragadtatásé.
Vakító fényben ragyogott a terem közepén a sok gyertyától egy óriási karácsonyfa, megrakva mindenféle csecsebecsével 8 játékszerrel, a fa mellett pedig
Majd ha szivarozol, akkor lega-lább eszedbe jutok.
Báró Dahlcn ajándéka pedig Oktávia részére egy pompás lovag vessző bői állt. melynek végén egy" tömör arany tátott szájú tigrisfő állott,briUiánt szemekkel és vérvörös rubin nyelvvel. \\
Oktáviát kedvesen lepte meg e tárgy s gyenge fejbólintással intett Dablennek kös/önetet, azután ujolag kis kezeibe vette a lovagvesszöt, s kaczagva suhintott vele
kiképzésre. Kellemes, bátor fellépése fokozza előszeretetét e pályához, melyen szivünkből kívánjuk, hogy a kívánt sikert és babért mielőbb elérhesse. Zongora kísérője Rosenberg Ádám ur volt. Nagyobb közönséget érdemelt volna.
— Megégett hölgyek. Salaton-Fü-reden — mint veszprémi \'ttfuositőnk irja — kinos feltűnést keltett katasztrófa történt aug. 30 án, Jegy ott nyaraló Singer Mór nevü nőszabó családjában. A család 14 éves leánya, Celesta, ugyanis "aug. 30 án délelőtt a konyhában tüzet akart-élesz teni a tűzhelyen, s a kissé nedves fát petróleummal öntözte meg, hogy jobban égjen. A kőolaj azonban szétfolyt a leányka ruháján is, s a következő pillanatokban lángban állott könnyű Öltözete. Kétségbeesett segélykiáltásaira berohant édesanyja, s leánya veszedelmét megpillantva, reávetette magát s a tüzi\'t elfojtsa. Dé csupán annyit ért el, hogy az ő ruhája ís meggyuladt, s mire a szomszédok előrohantak és gyorsan letépték a két nőről a lángoló ruhákat, már mind a ketten, olyan súlyos égési sebeket szenvedtek, hogy életben maradásuk kétséges. Az eset élén krészvétet keltett az egész fürdőhelyei,.
— A csáktornya-ukki helyi érdekű vasútra vonatkozó részletes terv készítésén a vasutat épitö Loealbahn-Actien-Gesetiscnaftnak Zala-Egerszegen székelő mérnöki kara serényen dolzozik s annak alapján a k építési munkálatot legközelebb megkezdik. A társulat jogtanácsosa Szlávy Olivér országgyűlési képviselő a kisajátítási munkálatok legnagyobb részét már befejezte. A helyi érdekű vas uton a következő állomások lesznek: Csáktornya, Mura Szerdahely, Alsó-Leud-va, Rédics, Csömödér. Gutorföld, Tófej, (hadi kitérő), Bak, Zala-Egerszeg, Szent-Iván, Ollár, Szepetnek, Zalabér, Tűrje, Eötvös, Ukk. Az engedélyokmány szerint az építési tőke 3 S08,000 frtban lett megállapítva, melyből 281.600 frt forgalmi eszközökre fordítandó; a sinek s más anyagok belföldön szerzendök. be; a menetdíj személy- és kilométerenként a magasabb osztályban 5 kr., az olcsóbban 3 kr. A podcyásznál az egységtétel 10 kg. s kilómetei énként i/lokr. Itt ki van mondva, hogy podgyász szabadsúly nem követelhető. További egységtételek 100 kg.s kilométerenként az I. darabáni osztályban g/io kf-a II ban kr., terjedelmes árúknál la/lu kr., kőszén, vaskő, só, tűzifa, trágya, kő, mész, és téglánál (kocsirakományok-ban) V:o kf- Az áiúk osztályozása s egyéb árúkra stb. nézve a m. kir. állam vasú takra érvényes szabályok alkalmazandók. Mint kiváló fontos kikötést megemlítjük, hogy
.az adriai kikötök felé menő forgalomban csak a bazai (fiumei) kikötő javára adhat kedvezményt. Ha a bruttobevétel kilométerenként 14000 frtot meghalad, a második vágány kiépít\'* e követelhető.
— A Balaton mellől. Kenéséről irják nekünk, hogy a\'Balalon e kies .fürdője oly eredménynyel fejezi be az idei fürdőszezont, a "miiyennel egy nevezetes fürdőhely is megelégedhetnék. A vendégek száma oly nagy volt, hogy egyetlen kiadó lattás sem állt üresen az egész nyá ron, sőt időnként panasz hallatszott a lakásszüke miatt is. A fürdő tulajdonosa szép mulató csarnokot építtetett áz idén, s ugy hallatszik, hogy jövőre ujabb beruházásokra készül. A Balaton partján a jövő évben több magáovillát is építenek. Az eddigiek Jíözt legszebb a Jánosi-villa, melyet Jánosi Gu-ztáv veszprémi kanonok. Milton és Longfellow ismert fordítója építtetett pár év előtt szülőközségében. Jánosinak a legutóbbi napokig vendége volt Gyulai Pál, a ki nagyon sok élvezetes órát töltött a kies fürdőhelyen.
— Bor és italmérési engedélyekért folyamodásoknak most van az idejük. Miután pedig az uj regale nnsgváltáai "toriul mérést
vasúti restaurateurre, ki nemcsak, hogy nem magyar állampolgár, de a magyarság nak valódi ellensége. Egyetlen magyar !a potnem járat és pinczérei, valamint maga, magyarul nem is hallanak. Jó lesz az ilyen egyének ellen a törvényt kimélet nélkül alkalmazni, mert más téren úgyis elég idegen élősdi szedi meg magát a mi türelmes népünk zsírján.
— Ló vásárlás tartatik október 13-án Zala Egerszegen a honvéd laktanyában, a kiknek odavaló lovaik eladásra készen vannak, figyelmeztetnek ez alkalomra.
— Az adóbehajtások, miután a pénzügyminiszter által engedélyezett idő letelt teljes szigorúsággal kezdetűket vették. Felhívjuk azért az adózók figyelmét, hogy adóaitozásaikat igyekezzenek befizetni, anyival is inkább; mert a hátralékosok ellen legközelebb a végrehajtás másod- és harmadfoka fog alkalmazásba vétetni.
— Pályázat nyittatott ujabban a csébí r. kath. káutortanitói állásra, folyamodványok a zala-szent-györgyiplébániai hivatalhoz intézendők; — Szent-Liszló-ban közs. elemi népiskolai tanítói állomásra. Bánok-szent Györgyön segédtanítói állásra. -
— Legélénkebb utczája lett Nagy* Kanizsának az Arany János-utcza. Újra álíatsereglet telepedett le a kisdedovodai és népiskolai növendékek méltó előny ére(V). Előadás közben a vadállatok orditásai; hatalmas argumentumkép szerepelnek egy ujabb pa.-dagogia elv alkalmazására, hogy egyszerre mint lehet kétféle tant elsajátítani a kicsinyeknek: hallgatni figyel-mesén a tanítókra és ismerni a vadállatok j bőgőseit. Nagyszerű!
— Eljegyzés. A helybeli BettelhWra ! és Guth nemrég letek ped:tt vaskereskedő czég beltagja: Guth Arnold ur jegyet váltott Grünhuth Aranka kisasszonyuyal. Dr. Gerö József helybeli gyakorló orvos bájos rokonával Pécset. Gratulálunk!
— Rablőgyllkosság] történt szept, 2-án este felé Galambok mellett Ugyanis
| Filák József ottani lakos a vásáron ökröt adottéi, kirablástól félvén, a pénztkis fiának adta oda, hogy vigye haza. Egy útonálló Filákot lelőtte.s zsebében ,csak a marhalevelet, de pénzt nem talált. Hatósá-
i gilag uyomaztatik a tettes.
— Szerencsétlenség. Desgyek Jakab murakereszturi lakos szept. 3-án a kocsiról lovai közé esvén, oly sérüléseket szenvedett, hogy azonnal meghalt.
— A paesal postahivatalnál pénzsikkasztás nyomára akadtak s ennek foly-tár a pécsi igazgatóság vizsgálatára az ottani postamester letartóztatott
— örömünkre szolgált, hogy, Ebenspanger Leó barátunkat, városunkban minden hiimanUs intézmény lelkes elő mozditóját és p.irtfogoját hosszas és súlyos betegségéből felüdülten üdvözölhettük..
— Gyászhír. Lusztig József tevékeny iparos porgártársuok két évi szenvedés után meghalt. Tem .-tése szept. 1-éo nagy részvéttel tör:éut. Béke hamvain!
— A nagy-kanizsai iparos ifjn*ág betegsegélyzö egyletének augusztus havi kimutatása. Bevétel a mult hóról maradt 182 frt 84 krral együtt 314 frt 30 kr., kiadás 148 frt 50 kr, eszerint a takarékpénztárban elhelyezett 300 írttal együtt az összes pénzkészlet 4G5 frt 80 kr.
— A legújabb bolygó, melyet nem Peters tanár New-Yorkban a clintoni csillagdán, s nem vízöntő képében, hanem Nagy Kanizsán, a német,-utczában il órakor este szakadó esőben fedezett fel két ifjú ember, egy leányzó képében és mondjuk ki a hogy volt Éva kostumben. Ugyanis midőn a két fiatal ember német-u\'czaí lakásukra baladtak, egy nőt pillantottad meg, ki — mint emliténk — Éva kostum-ben szaladgált ide s tova, érthetlen szavakat mormolva. A fiatal emberek hozzá közelítettek, s csakhamar felfedezték a „bolygó"-ban, hogy nincs együtt a njgg fertály. Nagy nehezen a rendőrséghez cfiP ták — persze különböző kifogásokkal — de a szegény nő a Hein kávéházba akart befutni, akaratában természetesen a két ifjú megakadályozta. Végre sikerült a rendőröknek átadni a szerencsétlent, a kinek szerencsétlen sorsáról eddig már kétségtelenül gondoskodtak.
gyar fegyvergyár megnyitása januárra ha- -íasztatotL Még csak el ne maradjon ! — \\ kolozsvári Mátyás király szobra 2G.S71 frt alappal bir. — Kossuth Lajosnak szept. 21-én lesz 87-dik születés napja. — Szűcs községben 16 ember égett el. — Mosoöy-ban a honvédkaszáruya leégett. — Czelder Marton ev. ref. lelkész meghalt. — Ka-potsfj Jenő egyhangúlag képviselővé választatott Kaposvárott — A közös hadsereg uj szolgálati szabályzata okt. 1-én lép életoe.
— Külföldi r. h. A persa sah szept. 12-én ér haza Teheránba. — Kratki-Baschik híres bűvész meghalt. — Pálmai Ilka amerikai körutazásra szerződött — 1892-ben New Yorkban világkiállítás lesz. — Gastemban aug. 25. én havazott — A bolgár kormány Bécsben 10 mi.liÓ töltényt vásárolt. — Vakayamában (Cbina) 10 ezer ember vesztette életét árvízben. — Anglia hadereje 617 ezer emberből áll. — Natália szerb királyné mégis csak kieszközölte, hogy fiával Belgrádban találkozik. — Bagdadban a kolera uralg, G magy. orvos is működik ott — Miksa császár bírája Serdó de Tejada mexikói külügyminiszter számkivetésben meghalt. — Londonban a strajkoló munkások száma 180 ezerre megy.
— Jókai Mór legújabb regényéuek: ,A lélekidomár"-nak Révai testvéreknél megjelenő füzetes kiadásiból szerkesztőségünk a nevezett kiadóhivatal utján most kapta meg a 26 és 27 füzetet. Most. midőn a gyorsan gördülő cselekményből már okvetetlen kövétkeztethetjük, hogy a nagyszabású munka immár befejezéséhez közeledik, mintegy önkéntelenül is visszagondolunk arra a valóban mesés hatásra melyet a regény első íveinek elolvasása gyakorolt reánk.Jókainál már megszoktuk azt, houy wiu>íig\'jót kapunk tollából, az utóbbyevexben közölt regényei közül bajos volna a legjobbra I rámutatni, mert hiszen szép. élvezetes és érdekes volt valmennyi, de azért mégis ! „A léleüidomár\' az, melynek az elíőbb-Iséget szívesen és örömmel odaítéljük. Részletekben megkapóbb, egészében hatalmasabb müvet, a meseszövésben érdekesebb regényt az évtizedeknek egyetlen í regényirodalma sem produkált és bátran jeleibe nézünk az összehasonlításnak, ha | mindjárt e francia regények eüész halmazát állítanánk is elénk. — Nem tisztán a magunk nézetének adunk kifejezést, de tolmácftolói vagyunk az igazi, hamisi-tatiau közvélemények, mely semmi esetre sem enged! magát megvesztegethetni akkor, midőn saját fiai felett kell ítéletet mondania. A regényről szólván, lehetetlen az, hogy ismételten meg ne emlékezzünk magáról e vállalatról is, melynek kibo-csájtásával é3 terjesztésével Révai testvérek igaz érdemeket szernztek maguknak. Ök tették lehetővé, hogy Jókai legújabb regényét ma mindenki potom áron megszerezheti, mert a midőn oly regény, mint a milyen „A lélekidomár" már a 25-:k füzetben vége felé jár, az egész öt kötetes regének ára szót sem érdemel, oly csekély, — mert hát egy-egy füzet 20 krajezár. [— Akán az egész műre, akár az egyes füzetekre történhető előfizetés czéljából legjobb egyenesen a kiadókhoz (Budapest IV. Vaczi utcza 1. sz.) fordulni.
néhányat.
Voltak, kik ebben czélzást látlak, s e I vény azt is elnirja^ hogy tréfát érteni akarták, mert kaczagtak s j engedélyt csak magyar ájrampöjgar, nyer-Dahlenre néztek. het; figyelmeztetjük a -\'pénz igazgatóságot
(Folyt kőv.) lés a politikai hatóságokat egynémelyik
— Megyei r. h. Gyenes-Diáson egy parasztasszony 4 leánygyermeket szült, mind egészséges. — Sümeghen a phyl-loxera constatálva lett s hivatalos zárlat eszközöltetett — A Úszói kántortanító meghalt — Lusztig Samu az alsó-lendvai jbirósághoz Írnokká neveztetett ki. — Ga-raboncz és Galambok köztrabtógyiikosság történt
— UazaJ r. h. A szegedi 2 milliós köpart bedűlt — Kossuth Lajos nagy hazánkfiát Veszprém város is egyhangúlag díszpolgárává választotta. — Herczegpri-másunk aug. 23-án volt 76 éves,— Gróf Andrássy Gyula aggasztóan beteg. — Hazánk egyenes adója 9ö.400.000 ft, fogyasztási adója 39.685.000 frt, összesen 136 millió 85.000 frt. Szép összeg 1 — A ma-
Vasuti menetrend.
Indul Kcüizsársl.
BeggeL
Prágerhof 5 óra 18-perczkor postavonat Barcs o óű. 2ö „ postavonat Budapest 6 óra 4 , gyorsvonta Budapest 7 óra .30 „ vegyesvont Bécsújhely 6 óra 55 T postavonat Délbeo.
Budapest 2 óra — perczkor postavonat Pragerhof\' 2 óra 45 „ postavonat Sopron , 2 óra 15 . postavonat Barcs 2 óra 25 „ postavonat Szt.-Iván 5 óra 2G d. u. vegyesvon Este
Bragerhof 12 óra 35 perczkor postavonat Budapest U óra 44 „ postavonat Pécsujh. 12 óra 34 , postiyonat
ÉrtBzü Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 26 , postavonat Pragerhof 5 óra 54 , gyorsvonat Szombatb. 8 óra 9 vegyesvon.
Délben.
Sopron 1 Óra 44 perc/kor postavonat Pragerhof 1 óra lő „ postavonat Barcs 1 óra 40 B postavonat Budapest 1 Óra 59 , postavonat
vV Este. Budapest lobira 40 perczkor vegyesvon.at Bécsujh. 10 óra 26 » postavonat Budapest 12 óra 25 , gyorsvonat Pragerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs 11 óra 34 , postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS. Uptnlajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 7-én.
;í068. érk. márczius 9-én 1689.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. tőrvényszék. telekkönyvi osztálya részéről köfcbirré tétetik, kogy a dél zalai takarékpénztár vhajtatónak Tóth Miklós s neje Biliege Katalin^-vhajtást szenvedő sormási lakos elleni 300 Frt töke, 1$86. november 26-tc? járó S% kamatai s ennek S"/e. késedelmi kamatai; 16 frt 50 kr per, 6\' frt 95 kr végrehajtási, 9 frt 30 kr árveréskérelmi, ?, frt-tíO kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentiievezett kír. törvszék területéhez tartozó a sormás 301. sz. tkben I. 1. 2. sor--szam a. Tóth, Miklós tulajdonául felvett •14fiifrlra becsült ingatlan: a sormási 263. sz. ^kben I- . 1—3-, 5.,\' 7—9., 12., 15—20.,\'"2^— 28. ssz. a. foglalt ingaüa-noknak ugyanazt illető 674 frtra becsült féle része a sormási 2(í3. sz. tkböl a hor-mási 3S9- tkbe átvitt I. 549., 1062., 1396., 1490. hrsz. int;. Csepregi J. Csepregi Gy. és Csepregi Istváut vitletö 221 frtra becsült felerésze, &z ugyanazon tkböl a sormisi 382. sz. tkbe átvitt f 1136. hrsz. a. ingatlannak ugyanazokat illető 43 frtra becsült felerésze és az ugyanazon tkből a sormási 395. sz. tkbe átvitt f 21S7 hrsz. a. ingatlannak Gaal Györgyöt illető 49 frira becsült felerésze 1SS9. évi szeptember 24. napján d. e. 10 órakor Sormás községházánál megtartandó nyilvános árverését; eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár loVo\'^t készpénzben, vagy .óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. VevÖ köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt. — másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 6V0 kamatokkai egyíitt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni. , -—^——-¦
Kelt Na g.v-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1839. ^vi május hó 15. napján* Gr. HL\'GÜNNAY. 3714 1—1. kirendelt kir. tszéki biró.
fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a légrádi 362. sz. tkben t 397. hrsz. a. felvett ingatlannak Zsidarics Károlyt illető 550 frtra becsült fele része, az ugyanazon tkvben A. f 1047,hrsz.a. felvett ingatlannak ugyanazt illető 9 frt 50 krra becsült fele része 1889. évi szept hó 14. napján d. e. 10 órakor Légrád községházánál megtartandó nyilványos árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.\'
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10%-á\'- készpénzben vagy óvadékké-pes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
VevÖ köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó G°/o kamatokkal együtt az árverési feketéinkben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Xagy Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889- évi május hó 3. napján Gr. HUGONN\'AY 3716 1—1 kirendelt kir. tvszéki bíró.
nál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. >
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár \' 10°/o-át készpénzben vagy Övadékképes papírban a kiküldött kezéhez"letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogeröreemelkedésétöl számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap L alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap j alatt, — minden egyes részlet után az \' árverés napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meg- 1 határozott helyen és moszatok szerint j lefizetni.
Kelt K.-Kanizsán, a kir. tszék mint \\ telekkönyvi hatóságnál 1889. éví április\' hó 9. napján. Gr. HGGONNAY
3715 1 — 1 kirendelt kir. tszékibiró.1
o o
2219. érk. 1889- április 6.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi oszt. részéről közhírré tétetik, hogy a dél-zalai takarékpénztár vhajtatónak gondnokság alatt álló Zsidarícs Károly képviseletében Mátay Elek gondnok végrehajtást szenvedett légrádi lakos elleni 180 frt tőke, 18SS. évi október 10-től járó 8% kamatai és ennek 8% késedelmi kamatai. 18 frt 38 kr per, 7 frt 90 kr végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyéten a feotnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a légrádi 17. az. tjkben A. I. 1—7 sorsz. a. Zsidaiics Károly tulajdonául felvett 782 frtra és a légrádi 584. sz. tjkben A. f 3117. hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 98 frtra becsült ingatlanok 18S9. évi szeptemlfer hó 14. napján d. e. 10 órakor Légrád község hazá-
4IS7. "érk. ISSÍh június 28- \\
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya r.és/éről kö/hirré tétetik, bogy Jakupanecz György kis-kaniz^ai lakó.- vhajutónak Dani László a Dani József vt-yrehajtást -sAMivedö kis-kanizsai lakosok elleni 27t> fit töke. 1887. auc. 10 töl járó ti% kamatai, 24 frt 45 kr per. 8 frt 95 kr biztosítási, 9 frt 70 kr biztosítási fogaoa lositási, 8 fit 95 kr végrebijtás kérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti vhajtási ügyében a tent-nevezett kir törvszék területéhez a nagy kanizsai 1547. sz. tjkben A. f 2296. hrsz. a. Dani László (nős Marton Annával) tulajdonául felveit 113 frtra, az ugyanazon tjkben A. f 4611!!. hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 48 frtra, az ugyanazon tjkb*o A. t 78SS. hrsz. a. ugyanannak tulajdonáéi felvett 428 frtra becsült, a nagykanizsai 44J0. sz. tjkben A. f 6775. hrsz. a. Ú&tii László iu*ajJonául felvett 117 frtra az ugyanazon tjkben A. f 5490 hrsz. a. ugyanannak tulajdonául felvett 40 frtra, a nagy-kanizsai 2389- sz. tjkben A.-1 6764. hrsz. a. Dani Józstf tulajdonául felvett 57 frtra-becsült ingatlanok 1889. október hó 5. napján d. e. 10 órakor a kir. törvszék mint tkvi hatóság hív. helyiségében Györffy János" felperesi ügyvéd .vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kivánók tartoznak a becs ár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő kötelese vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi június hó 29. napján. Gr. HUGONKAY 3713 1 — 1 kirendelt kir. tvszéki biró.
279G. érk. 1889. május 2.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir-törvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Zdacsek Péter és Dujmovits Teréz légrádi lakos végreh,tjtatóknak Mátai Elek mint Zsidürits Károly gondnoka végrehajtást szenvedő légrádi lakos elleni 78 i\'/t tőke, 1885. évi ápril 19-től járó 6% kamatai, 14 frt per, 8 frt 16 végrehajtáskérelmi, 9 frt 50 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási Ügyében a
Hirdetmény.
Tenj ész-bikák eladása.
Széli Kálmán nr ó Excellentiája héraházi és rátóti importált S i e-tu e rí t ha i i tehenészetéből származott 9 drb tisztavérü, már
tenyésztésre altalmas bitát eladói.
Értekezhetni, ki az eladást is eszközli, Pintér Mihály kasznir-oái, Héraházán u. p. Kis-Doyom. (Vasmegye.) 3710
Birtokvétel.
Ürökárohi megvételre keiestetik egy birtok, melynek vételára 3, egész 600000 frt lehet. Fökellékek, hogy közel legyen \' a vasúthoz. A kastély kényelmes legyen, | meglehetős nagy és árnyas parkban, de 1 nftm a pusztán, hanem a községben. A | birtok lehet akár bérbe, akár házilag kezelve. Részletes leírások csakis eladó tulajdonos uraktól fogadtatnak el-Böv. „La Confi de u t ia" keresked. és mezőgazdasági vállalatnál Budapesten, aranykéz u. 4. sz. 3708.2—4
Margiíszigeti gyógy-fürdo. j
Budape&t fÓTárot» közvetlen közelében.
35* .R. meleg »rlé«i fórrá*, porczel&D*, márvány-, ká<3-?8 kúfürdókc m-bxDykéiiüUkkel, osgyvserü kert, 300 teljes kényelemmel bereodoxeit tzoba, táriklg-áii terem, k ül- él belíudi lapok, telefon, távírda S|ssekot:ettíssel, napont a zene.
Köralakok, melyek ellen a margitszigeti bévvlz kedvező eredmenyny : használtatott:
Ecsi»éoy, aí Izületek, irmok, csonthártya, ideghüvely, idült canz A csúz, kőurény, erSmÚTt behatások, typhus uíáa fellépő feddések, siábák, csontban* Ulm&kftt, ctontszút ícületi bajoka-, és kütsérteseket kivető elváltozások. Fájdalmas hegek, merevesség, h&dés, bőrbintalm&k, vixellésí nehézségek, m-i íj- és bürely-bánUlmsk. Még a.rra is figyelmeztetjük a t. cz. kSzSnséget. hogy a szigeten vüamas fürtti readeitetett be. Dr. Bara, legajabb rendszere szerint, mely a köszvényes, csúros és ideges bántalmak, valamint a hűdések és az iscbiá*-ná! a fürdésiéiben igen hathatós segéd gydgyeszközt képez. A hérvre belsőlt-g eredménytiyel használtatott: idült gyomorhnratnál és alhasi pangásoknál. A szigeten van gyógyszertár, ellátva mindennemű ásvány viszel. -
Bérleteknél úgy a fürdő-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árluen-gedés. — A ssigeten laké fürdővendégek a fürdő használatánál és a menetjegyeknél előnyben részesülnek. A f3farossal éránkint kétszer közlekedés.
Augnsztns 20-íól a szobák 20 szásalékkai olcsóbbak. Vidékiek egy pár napra is kaphatnak szobát egy írttól 4 írtig egy napra.
A fürdfcidéntf tartama máj. hó 1-tSl október hó elejéig
A lakások megrendelése : a szigeten a felügyelőség! irodában.
Budapeit. A margitszigeti feügyelöség.
a franc, ia Cognt-c-nemüeknel, melyek tobtnyir- - a charen\'ei borvidékek flpusztitá»a folytán — r\'gésxlien vagy ré«»beu mészből készi\'tetnek ni/eÁhh * va\'óban bnrl«tt előálliloli, de koramsem job» franczia *^flCSODD Coanacntmüeknél in, mivtrf ezekért üvegeokiul 1.60 frtnyi vám és saállitási költség fiieiendó. Miután
Berger, Volk és ts* Bécsben,
azemélyeseu jót állanak az iránt, hogy az általnk gyártott 9ognac-neműek más, mint borból de5iti.Iált Alcohott nem tartalmaznak, ez utóbbiak már ezen körülménynél fogva minden egyéb Cugnac-faitáknak akár miat élvezeti sietek, külöDÖsen pi-dig
. o -y ó g? 3r c é 1 o 2c r a.*.
elébb vonandók. Ez okból a 1 •i68fa
Berger Volk és t" bécsi czég
által gyártott Cognac-nemüeket a neveaett czéiokra-használják és ajánljálr:
Ángyán tanár, Kétli tanár, Késmárszky tanár. Korányi tanár, Kovács tanár, Lumuitzer tanár, Mülier tanár, Réczey tanár, Saller tanár, Tauffertan. Budapesté n~Tlbert. udvari tanácsod tanár, Bülrotb. udv. tan, tanár, Braun Károly, ndv. tanács, tanár, Braun Gusztáv üdv, tanács, tanár. Chrobák anár. Kahler tanár, Üser egészségügyi tanács, tanár. Scbnitzlar, korm. tan. tanár. Win terei tz csász. tanács- tanár Bécsben- Valamint a bel- és kűl-föld más kiváló tanárai.
urak mindenütt egyenlők :
1 egész eredeti üveg (5 minőségben frt. 1.90, 2.30, 2.90. 3.90, 4.80
egy fél „ a-„: ¦ / 1.10, 1.30, 1.60, 2.10, 2.55
égy negyed , „ 70, 80, 90, íl.20, 1.40
Kapható mindeB nagyobb csemege- ks füszerarukereskodésöen ?9 gyógyszertárban.
Raktár: Bécsben. I. Weichburggasse 2. szám
; (a Kkrntner&trasse sarkán.)
Magyarország legnagyobb hajkereskedése
KISS LIB0R-WL
(Budapest, Kis-hid-utcza 8-dik szám.
Specialista uri- és női parókák-ban bátorkodik a mélyen tisztelt hölgyvilágnak dus raktárát hajfonatokbati. elő- és egész parókákban, úgyszintén mindennemű hajtminkükban ajánlani, még pedig
olesoiíbíui, itiiiií barliol.
TTfilo1 Vformomot kapualatti bejárattal különösen ajánlom; uulnJ Lt;i llMrIIltJl, vidéki megrendeléseknéi jú bájminta kéretik. Mindennemű javítások elfogadtatnak.
Tökéletes árjegyzékkel
kívánatra bérmentve szolgálok. 3691 4—10
Hamburg-Amerikai Postahaj ózási-résjs vény társulat
Közvetlen gyors- és pőstagözhajób
Hamburg;bóI \\ enjorklia,
Sonthamptont érintve
Órait Mielfil -1 m.
Azonkívül reades postagözhajó összeköttetés : Hawre-Newyork Hamburg \\j.India
Stfcttin- , „ HaTanna
Hamburg iialtimore „ Mexico
Bővebb felvilágosítást szívesen njujt:
GSCHIRHAKL JÓZSEF
Bécs, ffipien Wayrlng-gaase 32. axám. 3662
,Van szerencsém becses tudomására bozni, irpgy\'Tizletem végfeloszlatása végett hatóságilag engedélyezett
VÉQELADÁST
tartok és ennélfogva üzletemben mindennemű
il férfi- és gyermeköltönyök, férfiruha-szövetek, férfi-ingek, gallérok, kézelők, nyakkendők,, stb.
W rsffcíiítl leszállított aratón iagnatót ~wm
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel
3G85 8—0 Welsmayer o.
- férfiruha üzlet a „Korona" átelleuében.
Bátorkodom becses tudomására hozni, ho\'gy részint e városban és vidékén levő tisztelt vevőim kényelme végett, részint idevalá számos ismerőseim óhajának engedve, elhatároztam, hogy helyben a főtéren, Ebenspanger Lipót ur házában X
r
törvényszékileg bejegyzett ozég alatt
nyitok. v .
Raktáram a legfinomabb mindennemű bel- éskül-földikelmékkel dús v a*l a sz t ék b an van felszerelve, továbbá a jelenkor igényeinek megfelelő^ kitűnő munkaerőim azon reményre jogosítanak, hogj^ a n. é. közönséget jó, gyors és mérsékelt/ áron szál I ttot t. ma n kik ért elnyerni szerencsém lesz.
Egyuttsl értesítem, hogy ezen üzletemhez nálam már 16 éven át működő Kaufmann Mór urat" nyilvános ezégtársu^ vettem fel, ki is az itteni üzletet vezetendi.
Midőa ezen uj váilaíatomhoz becses pártfogásáért esdem, vagyok 3704 3—4 kitönó tisztelettel S3ÉKELY ÁRMK
HUSZONNYOLCZADIK ËVFOYLAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 7-én.
1V10LL SEIDLITZ POR
Csat attor vaioli é, «ou.* Kkmn.utatt^«>
Grors gyógyhatáe makaói gyomorgörcs, nylk, gyomorégé* jok Tírtolulül arenyer ét a péknél. K?y eredeti dob..z hnsinálati
. éa Jtestbaiok.
Tavaszi íryógyitás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghiiiesi be tegségek eilen.
Csak akhor valódi ha, minden üreg MOLL A. védjegyét é« aláirisát viseli I ¦¦ -i..-. ¦;.¦¦¦:.:! sikeras használat kösivény csuz, -.-.Lndenriemü lestfájdalmai: é« b^uttlítuál: hurogatás alakjában minden sérelem éi íebnél, daganatos gyullidi toknál. Rűi«51í\'g vízzel vegyit.e birtelet rosaullét, hánya*, kóilka éa hasmenésnél. Loy üv«g irt basznajti utisitisial 90 kr. *. 8. B&ktirak a* óraiig minden - gyógyszertár éi anyag kereskedés-ib »n
HOLl K. gyágyiztrész cs. Ur. advari •zitllté Béci, SUdt, Teoblnabaa 9. ¦ Ú naponta utánvétellel, üvegnél kevesebb nen küldetik.
E1 i ¦ m trés MOLL A. j 6 gyazeréi - . - Béci. Kitűnő Moil-féle fraacaia borexesi és lója vidékemet) nagyi - ..;. működik Küldjön nekem 61) üveggel, mivel az emberileg segítségére készletet óhajtok tartani magamnál Mely tintelattei
3462 45-45 Hsrnaf. lelkész Micholapbac.
Raktárak Na*v-KaQiwáo Soiaafelá Adolf ét FeMelboffer Jíisef araknál
pyotao
isékrekedéseknél máj ha-([különfélébb n 5i boteg«é aitaatal 1 írt.
Raktárak at Or§«ág minden neYeiPteset\'b gyógyizertáraibnr. MOLL A sjózyszerész c». kír. udvari szállíts- Beci Stidt TootaltGbeo 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 dobolná! kevesebb nem küldetik Ei(ímeres MOLL A. arboi Béoabeo. Ülő foglalkozásomnál fogva az ön Moll féle Seidlita porai igen jó tatás: gyakorolnak; ismerem ezt egysier = mindenkorra a szívélyes .Isten fiiasae meg\'-et mondok írt-ezek a gyomrot jóvá és föt könnyűvé tessik. Tisztelettel Steiokt P. J. lelkén Hocne\'ichlagban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Nestlé Henrik ^ermeklápliszlje
20 úve-i eredmény
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO
o
0 G
o
e c o c
C
D ?
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a legelső rrvo-si tekintélyektől.
538
ASOUIiAC-I APÁTSÁG (Franczia-Ország) Doni SÍAGUELOSNE, priur Főtisztelendő Benedek reidl atyái
FOGVIZE, FOGPORA és FOGPASTÁJAl
2 ARAHY ÉHEM : Brőssel 1330, London 13$*
A lermaeftsabo tílüatotí&oi
Feltaláltatott l Abim lk evénBOUHSADD PÍTTZR az lO/O prior Utad.
« A főtisztelendő" benedekrendi atyák fogvi-zéuek használata, naponkint néhány cseppet vízbe véve, megakadályozza és gyógyítja a fagak odvassáfiát melyeknek fehérséget éa azűárdaágot kölcsönöz, a mennyiben a foghuat ( erösití s teljesen egészségessé változtatja.
a Szolgálatot teszünk, tehát olvasóinknak, midőn Őket ezen régi cs practicus kénzicmenyekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezis. ¦>
OS & 10!. ne Crsii-dt\'Seiniy BOIPIAPI
jobaíUttiie\'észr.t\'.. íibiazertirbirt íj t/Hjfú ktrtlktútlbt\'i-
KorcsmaépüEetek eladása
A budapesti központi papnevelde kis-komáronn^ "uradalmához tartozó ialame-gyei, Kis Komárom, Komárváros, Galambok és Karosa községekben, továbbá so-mogymegyei Sámsony . községben létező uradalmi korcsiriaépületek és beltelkeklcel együtt eladásra bocsájtatnak ; venni szándékozók szíveskedjenek zárt ajánlatukat, az ajánlott ár 10% ősszeg melléklete mellékelése mellett f. évi szeptember iő-ig a kis-komáromi tiszt tart óság boz beküldeni, hol a szerződési feltételek bármikor beíL-kiiitbetök. /
Kis-Komárom, 1889. aug. 21.\'
MÉSZÁROS ANTAL 3968 3—3 urad. tiszttartó.
Járiaczelli gyomorcsöppek
CHSnQ kxtásu az*r a gyomor mindsn baio azt cai ber.
V Adj egy. *fr FüiülmnlbautlaJi étvkfjrbüny,
Kj\'omorgj-űnKUtK. t°" QJuu lélek-let, felfúvódás, savanya felböffenéa,
binTáa, fófiji* ih» a gyomortól ered), gyomirKí.rc.\', asäcaxornlis. a Kjo~ momak ctclfkltrl éa Italokkal vtló túlterhelése, giliszták, lep-, máj- m ¦zaoyerea liAntuJuiak eseMlben. — E<ry ¦¦ ¦<¦¦¦,:¦•<¦ ára baacnalctl nta* ¦iti.\'»al rzyätt -10 kr., kettős pa-¦ czk 70 kr.
Kiönti íz.-iküMijji Sridj Karolj fiK-y-icri\'iiriilMl Kremilerben<y<>^
Kapható minden gyógyszertárban. 5
*«râ«: A ralódJ b
Gyári-jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részire. El nem cserélendő a már többször kitüntetett különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek ia, mint kitűnő tápszer
gyoinorJiajokiiftk
igen ajánlható.
SJflT" Eg-y dobOz a.ra. 90 Kr. ~W Nestlé Henrik sürüsitett teje 3WS~" Hgy cioboz éLX-EL 50 kr. ~WQ
Főraktár Ausztria Magyarország részére BGrlyíllí F, WIEN I. Naglergasse 1
Xagy-Kanizsán: Fesselhoffer József és Rosenfeld Adolf kereskedők néi és Magyarország Összes gyógy tárai bán. 36G5 8—10
Q
? ?
? ?
Q Z Q Q
CX>0200OO0OQQQ000OQ0OO0OOOOOQ QOOCOOOOOOOOOOOOOOOOCooooooo
_ _]ódl mAriaci.-L:. ^.v..;-.-r.-.-ui.j«.ki:>.i.k»i - A v^mü-í: )>íi-i.l ir.it,.[.^
[reenrk pirov ^ í.ati v.!j. iyçvcl ellACntl bnrílékbs LeU p\'.nKv.\'jI\'-p 1i-i::;ít cj . íuiml.\'ji uvt\'jjjn-í mollekrU lZlváUil main... ou K- kii! i.^-yiv,. lr-uni. IjOijj u krenuierLea Liojek Ucnrik kuniVQiomUiJ^Lan nyo-
Valódi kapható: Mere-nyén, Sümot:htíii Sam., Mar-czaliban KőriisGyőzi:\', Fleischer, SlambiTtjzky L., Sieiit-Got-hárdun Tomcsányi Lipót gyógyszerészeknél. 369G
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
\'2
z z o
:
c ;
ü
? o o
Bérma ajándfkuk!
BRENT JÜZSBF ezelőtt Milbofer S.
ÉKSZERÉSZ, 1MY-BS EZÜSTMŰVES
S A G Y-K A S I Z S Á X a városháza átelleuébeu. nagy ékszer- arany- s ezüstáruk raktárát
O ! ü
¦5
I
Aszaló gyümölcs
waggon-szállifással megvételre kerestetik. Ajánlatok Mosse Rez3Öhöz Bregenzbe intézendők. ¦3707
A feltalilí dr. Meidiager urtó! kiaárólag fólhataloi. gyára
Meidioger-káljiiák
kéaaítéaéx*]
kizárólagos szabadul, minden országban. RAKTÁRAK Bírni PC\'SÍT íj TH0S*^r
Bécaben I. Michaeletplata 5. DUUAlljúlDn udrar.
Első dijakkal jutalmazva: Bécs 1873, Cassel 1877, Paris 1878, Sect^haus 1877, Wels 1S7S, Tep-litz 1879. Bécs 1880, Egeres Trieszt 1881.
Kitüuő saabilyoabstiS-, töltő- és veotilláczióa kályhák lakhely.légek, iskolák, irodák 3tb. taámára. e^jszerll
1 kiállít
.al
Több szoba fűtése egy kályha által.
Auiitríi-MaityarorazágOE 346 tanintézet 2869 Meidiiiger-1
O O
o o o o o o o o o o o o o o o c o o o a o o o o
o o o o o o
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
o
s
o o o
Q
s a o o o o
G
o o o o o o o
g
o o o
3
o
o
o o
yhat hasznát
k kazt 1Ö4 bécsi kttUégí-iükolaban 734 kályha. 55 bndapeatí kős*égi-iakoliban 382 kályha.. A nagy kedveliaég, melynek kályháinak mindenütt Srrcnde-eek, málnájukra önt öntött. Azért a t. cx. kfls5még«t .«aját úrdekíben rivjuk i, n"hogy kitün . liirú gyártmíiitfainkat \' okkal Ös»iec*erél;e, melyek reudü
MEIDINBER-I IfcH. H E I
¦ ¦ fásokkal ös»iec*erel;e, melyek loiidsiermt egy-OFEfi í,l\',fí,il1. miI,t Meídingar kilyák, «cy mint " \' y avitott yaidinger-ktlyhák ajánhatuak. m 99" Gyártmányunk ajtajának belao részé-
— i \' bau védjegyünk beöntve
Véüjoüy.
.VESTA-, seabályoaható- töltő- é.t ventilláciiós kályhák kettős köpenynyel.
A ktípenyek a pír kitísztrlása cséljából eltivolihatók anélkül, hogy a kályhákat széjjel kell seedni. Zajtalanul töthetö Tetszés szerinti hossm égési tartam kokstfűtésael 24 óra hosszáig égési tartam kSszénfŰtéasel. A hamu és salak pormentes eltávolítása. \' *
.HELOIS", í^semészto kandalló vagy kályha látható égéssel.
Egy kandalló vagy kályha több helyiség kfilön fűtésre szolgálhat Tetsaés szerinti bossau égési tartam kokas-, kő- vagy faszén fűtéssel Zajtalan töltés. A hamu és natak pormentes tárolithatása Kosszu! iffltött kályák átaiakitUtnak Központi légfűtések egész épültek részére. — Szártó-készütetek ipar és gazdaság etélokra,— Wagon-kályhák. Prospektusok é3 in egy»ékek ingyen1
O ö«» választékban, Jutányos araiért Q
a o o o o o o o
/ífrük férfi
i*"ey
gyűrűk gyémánt! fii KE ők
férfi óralánc/ok
nói óralinczok
nói-remontoirórá
ker^sttr-k
rat.dáliók
br..«cbok
f"gg- fyéffláotokl
2frtés feljehbJ 2frtésfeljebt
5 » J Arany karékek 10
in : Tennék 2 " "
ll ¦ í * r-flüer oyaklánei 10 . p
A- « \\ « gombok 2 „
."T .¦ ¦ ) a férfi nyakkendétük 1 .
°, « - < evőkanalak darabja 5 „
™ - - \\ . kávéakanatak 2 " m
" » < ¦ tejmeró !B 1
8 b - 5 „ levesmerő „ 14 " *
.1 ¦ • \\ .» 6 pár evŐszer együtt 14 " [
• a < ,6 pár caemegeuer 8 B
C Q O
o
o
a
a
Vidéki megrendelések goatoaan teljeaittétnek alatt vissE«vétetnek. \' " \'
O
8
O
o o o o
tetsiő tárgyak 8 nap
Ré{t arsoy-, ezüst, vagy ékizertárgyak i legmigtsabb árakért megvétetüek vagy ujakért kicseréltetnek,
\' Eladá* re**letflxeté* mellett is. Nagy raktár valódi Berndorfi ebtnat ezüstből is.
Mély tisztelettel
BÉRÉN Y JÓZSEF, ezelőtt M1LEOFER S.
3598 Na— \'
e o
a s
Q
a
^agJ-KaDi^9án, a városháza átellenében.
gyógyfohbJjs,
„MAGYAR SELTERS"
v«w:yc¦Keire a tisdapeit; K. kír. egjetamen. Sa«r«naae> -rtxyi oasaatetela, k«re« ouW de g*má*c, ÍAÍ15 kötütt szenaaTtartalma klráld-batásnMak bizonyait kölönö^n t U<t<íí>í»Mtiilnia.lLn/;l a bot a mbidnteM? ;,: -"¦¦-\'¦\'¦¦\'\' mtfÓTJa a beteget a káros, -út veszedelmes izg-<iaslol, ellenben a feüg kStMt axinMv gazdaf-
¦ága a gy6gyhatáau aJkatréacekBek a beteg Ustreiaekbe »aló fjora é> bixtoe felvételét aaaköeJi. Xiac Uilajdonai-gának kOt/önbeti a Hargjt^forris ason kiváló eianyé> ia. hogf a hul anbedazénaartarU\'oiobftD erfrMbb áiriay-vtzek, mint a CK3ltoi-«»l-g;lelori<-ii>)tir-gIt tiitlöl>nJolc t>an, kÖJ6nQ*«a tti.&iSvénémo\'Uixél mér nem aj kai marhatok, a Margit-forráa itt ía a l0)yobl> hatáa mellett folyton baaanaltatik.
A tUdo\'beteJirelt klimitikos gvógjlateaxeíbes, küiünoaen a leglátogatottabb GorberaKlorl-rmii, a Harzit-viz otthonneia ráír. — Orvosi t-kiotelveink Budar-aten : X>r. Korányi, Dr. Geh-híii-tlt, X>r. IVavi-atll, T>r. Poór, Dr. lí^-tlv-, I>r. Bax-Jbás; BéMbam: I>r. liam-berjfor, Dr. I>ujsk;!»-«->k « t. a legjobb ar*<lméaynr«i alkalmaazak- a lejffzS-, nsfit i tű é« hujf V»zer-v«lc Altalicos hurnto* bántál mamii.
r
int ivöviz-s
KOLERA mt-!?1x5tosedée ellen. »
JliRGlf borral taíaha a legegési&égesebb ital!
; is ÉOESKUTY L-^á?
Úgyszintén kaphati mL-wen gyógysze tárban, fuszerkereskedcsbsn és mdiglSkbui.
3585
W^jdit« Jóxsef könjTnyoBdijábál Nagj-Kuüisán.
NAGY-KANIZSA, 1889. szeptember 14-én.
Hoszonnjolczadik évfolyam.
i
etéiti ár
•gé-Z rrrT1 . . 5 frt — —
íéi «rre.....t ff 90 kr.
negyedévre ... I ír: 25 kr
Egyei tita 10 kr
HIRDETÉSEK S • 7. másodszor
S. t minden további sorért 5 kr. NYILTTÉRBEN
petit toronként IÜ krért vétetr.ek tel Kincstári illeték* minden eprei hirdetésért 30 kr. nretendŐk.
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi részét iilptG kCile-lények a sxerkeer. tőséghez,
Nag y-K a n izsdn takarékpénztári épület.
Kéziratok vissza nem küldetnek
¦ ~ j A -nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank", a B nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a „nagy kanizsai kisdednevelö egyesÜLet"
.nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\'\', a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápintézete", a B nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezet",a „soproni kereskedelmi
iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmánydnak hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Méltóságos és Főtisztelendő BÁRÓ HORNIG KÁROLY
Megyés Rílspök ur Xagy-Kanizsán szept. 6 -9.1889.
Tagadhatatlan, hogy Nagy-Kant-1 zsa városában a lelkes Főpap valláskülönbség nélkül a lehető iegszi-1 vélyesebben fogadtatott, hódoló tiszte- \\ lettel üdvözöltetett; legszebb taousági erról ő Méltóságának saját szavai, i melyjgj szept. 8-án este a búcsú -lakománál mondott: Szivemmel jöttem | Kanizsára s most itt hagyom, de el is jövök érte, azonba aligha viszem vissza tcljos épségben! Oly szeretetteljes költői___kifejezés, minőt csak
rokonszenves érzelem hangoztathat.
Szept. 6 án délután Géíséról jÓ\'ve, 5 órakor ért Lazsnakr-a, hol Xagy-Kanizsavaros küldöttsége fogadta Babochay György polgármester úrral, kinek átérzett meleghangú üdvözlő beszédére léikcsen válaszolt, hangsúlyozván, hogy habár egyházmegyéjének egyik legtávolabb eső városa, .mégis ugy szivén hordozza sorsát, mint székvárosáét. A kitört éljenzés és mozsarazás közt megindult a kis-ka-nízsai bandérium s a kocsik hosszú sora. A fellobogózott városban roppant sokaság lelkes éljenzése közt ért a deáktéri impozáns diadal kapuhoz, melyen egyik felül: Áldott ki az Ur nevében jő, másik felül: Isten hozott! felirat díszelgett. A templpm-téren volt felállítva az ifjúság tanáraik vezérlete alatt, az egyesületek és testületek. Közel a templomhoz a tűzoltóság képezett sorfalat. Az örömében permetező eső daczára több ezerre menő sokaság foglalta el a tért. Templomba érkeztekor fölzengett az ,Ecce sacerdos magnus\' ének, az egyházi szertartás után a kegyes tanító rendiek társházába szállt.
Diszmagyarban láttuk a fogadtatásnál Svastics Ber.6 főispánt, Her-telendy Béla orsz. képviselőt és Babochay György polgármestert.
Este a kegyestaoitóre^diek vendégszerető társházában a vacsoránál részt vettek: A főispán, Sáró Bibra honvéd alezredes, Hertelendy, Babochay, Eperjesy, Plihál, Dr. Bentzik, Dr. Tuboly, Varga Lajos Vogriacsics és Paloiay kanonokok, Dunst apát. Eédey titkár, a csurgói plébános és a kegyestantórendiek tagjai. Jaaky Károly házfőnök és igazgató a kegyesrendiek nevében bálás köszönetét fejezte ki a házat ért szerencseért, hogy ő Méltóságát körükben üdvözölhetni szerencsések; teljes szívvel azon lesznek, hogy ő ü Itósága otthoniasan érezze magát. Éljenzés után Püspök ur szót emelt s kijelenté, hogy gyermekkori emlékek fűzik ŐU a Kendhez, mert Bécsben e Rendből való tanárok vezetése alatt végezte issoláit; de később is figyelemmel .kisérte őket s meggyőződött, hogy egyrészt vallásosán, másrészt hazafiasán nevelnek. Kortársaink élóbizcnyitékai annak, hogy mít tettek a piaristák csak a nemrégmnlt időben is. örömét fejezi ki, hogy a piaristák közt lehet, kiket ugy is mint paptársait, ugy is mint jó hazafiakat becsül. A kegyesrendiek éltetésével végzé lelkesen mondott beszédet, melyet a jelenlevők állva hallgattak végig. A társalgás emelkedett szellemben 10 órág tartott
Szombaton délelőtt a városi templomban nagyszámú hivő közönség jelenlétében osztotta ki a bérmálás szentségét, mely délután I óráig tartott. Nagyon szép és lélekemelő látványt nyújtott a kiskanizsai-aknak reggel énekszóval, zászlókkal, és felvirágozott kis-lányokkali bevonulása a felső templomhoz. Ezután
fogadta a különféle küldöttségeket, összes helybeli egyházi, katonai egyesületi, testületi s magánosok tisztelgését, mindegyikhez szívélyes szavakat intézve, mely alkalommal kitűnt emberbaráti nemes érzülete, hazafias meleg érdeklődése és leereszkedő nyájas modora, melylyel mindenkit magas személye iránt lekötelezett-Városi hnmanistikus intézményeink iránt is mily nemeskeblü érdeklődéssel viseltetik, kétségtelenül tanúsítja az a körülmény, hogy a .Kisdednevelő Egyesület" ügyvezető elnöke, amint üdvözlő beszédei el-. mondotta, minden bemutatás nélkül : Önmaga ó Méltósága szólította ne-\' vén Vidor Samuné úrnőt, Örömének adva kifejezést, hogy annyi szépczélu (egyesületnek buzgó elnökét szemé | lyesen is megismerhetni alkalma \\ van.
Fél három órakor vette kezdetét | a díszebéd, mely az ez alkalomra ! átalakított s virágokkal díszített nagy \\ tornateremben rendeztetett. A 100 terítékű ízletes díszebédet termesze tesen fűszerezte a pohárkőszöntések hosszú sora.
Svastics Benó főispán ur emelkedett szellemben ő Felsége a király, királyné s legmagasb családjára mondotta pohárkőszőütését, melyet állva hallgattak s háromszoros éljennel viszonoztak. Babochay György porgármester Megyés Püspökünkre, kí viszont Nagy-Kanizsavaros polgáraira és a város felviragozására. Papp Károly L kanonok Megyés Püspök úrra kegyeletes visszaemlékezéssel dicsőült elődére, Janky Károly házfőnök engedélyt kért egy üdvözlő költemény felolvasására, melyet ez ünnepélyes alkalommal a kegy estanitó rend ő Méltóságának felajált, erre Poór János rendi tag, *mint szerző érzésttljesen olvasta fel azt az üdvözlő dalt, melyet la-
punk előző száma közölt, az éljenzés lecsíllapulta után ó Méltósága szívélyes szavakban a szerzőt köszönté fel. A költeményt szerző kiosztotta, Püspök urnák pedig egy 7Örös bársonyba kötött díszpéldány nyújtatott át. Plihál Ferencz a segédkező kanonok urakat köszönté fel, melyre Dr. Palotay kanonok ur válaszolt. Dr. Bentzik Ferencz a főispán urat, Rapoch Gyula a kegyesrendieket. 8zalay Sándor Hertelendy képviselő, urat, viszont a vendégeket, e lapok szerkesztője ő Méltóságát, mint a kisdednevelő Egyesület legfiatalabb alapító tagját, Dr. Szűcs Miklós hatalmas eszmelánczolattaí a hitélet apostolait, majd három házi gazdát, Simon Gábor a kath. Clerust sat. E közt Tuboly Victor derült hangulat közt adta elő mai tárczánkban közölt alkalmi költeményéi. Öt óra tájban derült hangulat közt oszlott szét a díszes asztaltársaság.
Este 7 órakor óriási néphullám-zat közt s a város fényes kivilágítása mellett vonult a fáklyásmenet ő Méltósága lakásához, hol Varga Lajos hosszasb üdvözlő beszédére Püspök ur kegyteljesen válaszolt, köszönetének adván kifejezést a lelkes óvátióért s miután általános örömet tapasztal megjelenése felett, a város minden rendű és rangú lakosaira áldásüt adja.
Vasárnap reggel 8 órakor a Szt-Fercncziek plébánia templomában fényes segédlet mellett nagymise szolgáltatott s kenetteljes szentbeszédet tartott ő Méltósága s 10 óra tájban megkezdette a bérmátást, mely délután két óráig tartott
Ebéd alkalmával Főispán ur virágzó nyelven üdvözölve ö Méltóságát Püspökké történt felavatásának évfordulóján, melyre adott válaszában megjegyzé, hogy épen a főispán kedveért jött e napra Kanizsára,
örvendvén, miszerint e szép napot itt töltheti.
Délután ö Méltósága Főispán úrral tisztelgett városunk közttszteletű polgármesterénél, továbbá Eperjesy, Dr. Bentzik. Hertelendy,; Plihál, Varga Lajos és Tubcly Gyula uraknál s a városban sétakocsizást tett.
Estebéd alkalmával Janky Károly házfőnök és igazgató ur érzelemgazdag szavakban búcsúzott el magas vendégétói, melyre ó Méltósága megígérte, hogy lehetőleg hamar visszatér.
Hétfőn reggel ó Méltósága a I közkórház kápolnájában misézett, | azután bucsntisztelgéseket fogadott j és gyalog körutat tevén a városban, ; főispán urnái tisztelgett 11 órakor | bandérium elólovagiása méllettszámos fagattól kisérve, lelkes éljenzés közt ebédre Papp Károly kiskomáromi kanonok ur vendégszerető házába tért ¦ be s innen Zala-Apátiba távozott. Vezérelje isten szerencsésen ! Nemcsak kiváló nyájassága, ma-| gasb szellemű finom modora, dc íeg-i kivált főpapi áldástadó szeretetteljes i fÓpásztorsága, ritka hazafias érzelme és | emberbaráti ténykedéseáltalis elévül-hetlen .közhódolatot vívott ki mindenkinél rr.az egész város egyhangúlag imaszerű óhaját tolmácsoljuk, mindön ó Méltóságának Bzivünk. egész melegével kívánjuk, hogy a Mindenség Istene ál&ja meg, hosszú élettel a legjobb egészségben Egyházunk díszére, Hazánk javára, mindnyájunk méltó örömére!
Főpapi érzetének és emberbaráti nemes gondolkozásának íme ezek is legszebb tanujelei: Itt idözése emlékére Nagy-Kanizsa város valláskü-lőnbségnélküli szegényeinek 200 frtot ajándékozott. A »Keresztény Jótékony Nőegylet "-nek 100 frtot, a ,Szegények tanintézetének* 50 frtot,
Tárcsa.
FelköszÖníü
Báró Hornig Károly veszprémi megyés Püspök tiszteletére adott diszebéden. — 1889. szept 7-én. —
A veszprémi püspöki vár Ismét régi hírében áll 1 Heroénynyel néz rá hazája. Mióta oj a gaxdájal
a hazának jó ¦¦ balsorsban. Vesxprém hive mindenkorban R e húségnek koronájaj Hogy királynénk canctellárja
S e dics3ség el nem oselík ; Emeli aztbáróHornig Víae i szivbea, lélekben. Hit remény és szeretetben .
Vesiprém d.;rék uj PüSpüke Zalameeye kettői éke: Tulajdona Siimeeh várunk, Itthon van hát ú minálunk!
Ari kívánom; Isten adja, Hogy méx sokszor jöjjön h?z%, 8 ha elkerül tő\'ünk — végre, Cljön az érseki székbe I
Kivánom, hogy bérmálás*, Legyen Istennek áldása, --Idás hitre é* a honra, Etjén Vesspré-n íopáaztora I
TUBOLY VICTOR.
Egy fiatal sziv szerelme.
Irta : B. DON ÁSZ Y FERENCZ. (Folytatás.)
Pedig tán nem volt egyéb egy kis kedvtelés vagy próbánál, hogy mily hajlékony és hogyan suhog ?
Oktávia is valósziuüleg észrevett valamit, mert letette a vesszőt, s piczi kezét nyujtá vőlegényének, ezzel igazán nagy örömet szerzett szólt melegeo.
A vacsora után Oktáviának megint oly szilaj kedve támadt, mint tegnapelőtt s a vadászat fáradalma meg sem látszott rajta.
Még az iodus bajadér tánezot is bemutatta Oszkár zongorakisérete mellett, azután pedig a lengyel fátyoltánezot lejtette el, oly plasztikusan, oly tökélylyel, mint valami vilii, kinek Iába még az erdő harmatos füvét sem hajlítja, vagy töri le.
— Ugy-e szép volt ? kérdé hevülten s egy támlányba dobva magát
— Gyöuyörü, elradól volt a válasz minden oldalról.
A szolgák a tbeaasztalokat kezdték | rendezői. Oktávia felugrott s oda futott Viktor anyjához:
— Kedves nénikém, a tbeát hadd csináljam én, engedd meg!
— Hátha végig öntőd ruhádat, pedig kár volna.
— Meglássa, milyen ügyes leszek, ugy-e megenged; V
— Hogyne engedné meg, kiáltott fel Lenczi bácsi, kétszerte jobb lesz, ha a te kis ezukros kezeid készítik el. r
A férfiak kara egész khórusban helyeselte.
Oktávia kecsesen forgolódott a kre dencz körül a karcsú ujjai alatt csak alig zörrentek meg a csészék.
Oszkár a terem egyik szögletébe vonta magát, szemei különös, majdnem emésztő lánggal voltak Oktáviára szegezve s követték annak minden mozdulatát
A finom thea illata betölté az egész termet.
Oktávia egyik kandalló mellett egész kis udvart alakított s e választottaknak ő maga öntogette ki a theát, mig a társaság többi részének csak a szolgák hordták fel a felséges illatú italt.
Természetes, hogy Dahlen az előbbiek között volt s magasztalta, dicsőítette a theát, mit követett az egész társaság.
"Ugy az esteli, mint most^a thea alatt minden mosolya, minden pillantása Dah-Iciié volt, mintha megbánta volna tettét s kárpótoloi akarta volna azért a keserű jelenetért a téli kertben. > De sohasem is láttam nőttündöklöbb.-nek, észvesztőbbnek, mint ma e kék tündér volt; társalgásával ragyogott,bódított, csengő, dallamos hangja a fület csiklandozta, a szivbe fúrta magát megbűvölte az egész asztalt, de legjobban Dahlent ki feledett mindent és csak azt a bűbájos, csudaszép nőt látta, kit leikének egész hevével, tüzével imádott, jól esett, hízelgett neki, az az osztatlan bámulat és csu-dálat, a mivel menyasszonyát mindenki bámulja.. ^
Még a\' komoly plébános is annyira elhagyta magát ragadtatni, hogy, a theánál egy toasztot mondott, s lelkesüííségében az olympusi istennők szépségét caak alapos prózának" nevezte Oktáviáéhoz képest .... -*
Ez a hasonlat hangos kaczajt fakasztott minden ajkról.
z — Oktávia is íelkaczagott; Endre, Viktor jöjjenek hát ide maguk is ! Igyanak theáL\\ No, jöjjenek már, szólt felénk intve.
Mikor előakbe tette a findzsákat kecses fejbólintással monda: „hanem meg kell ám dicsérni, mert én készítettem 1
Viktor az első korty után, csak azért is rámondta, hogy „rossz", pedig felséges volt
— Eredj, te udvariatlan, szólt Oktávia (lurczásan, ki nem állhatlak, ha ilyen goromba lész.
— Én pedig nem sokat türüdöm vele, raormogá Viktor.
E perezben Oszkár érinté meg Oktávia karját
— Hát én nem kapok tőled theát Oktávia ? kérdé, bármennyire iparkodott is elnyomói, hangja izgult, remegő volt, mig arcza pírban égett: — rólam, legmélyebb tisztelödről elfeledkeztél....
— Éa Istenem, csakugyan — kiáltott fel kérlelő, /hangon — de bocsáss meg Oszkikám, folytatá enyelegve, miközben Oszkár kezeit lágyan simogatá — de jóvá teszem, ülj erre a caseusra, ide mellém egészén, kiszolgállak, akár, mint egy engedelmes odaliszk a sultánját ....
És gerlebugásszerü nevetéssel lebbent a theaasztalhoz s onnan egy csésze thea s pár darabka süteménynyel megra- [ kott tálczácskával tért vissza.
KarcSc ujjaival egy darabka süteményt mártott á theába, miből gyöngyfe-hérségü fogaival lecsípett egy darabkát
— Na, most nyisd ki a szádat meg* áldoztatlak, Oszkár 1
— Vigyázzon, Oktávia, a kezét is bekapja — élczelt a főhadnagy nevetve.
— Irigy, kaczagott vissza Oktávia, s a süteményt Oszkár szájába dugta.
Oszkár kipirult arczizat nyúlt Oktávia keze után tán, hogy megszorítsa, vagy megcsókolja, de a táleza megbillent, Oktávia felsikoltott s a forró thea karjára és kékesszinü sinai krep ruhájára ömlött mig a táleza, hodzsa, kanál, minden csörömpölve- hullott, a szőnyegre.
E csörrejiésre az egész társaság oda nézetL ^
— Na, öcsém, ti a theán ís testvériesen megosztozkodtatok, nemcsak a süteményen, még Oktávia ruhájának is juttattál egy jó részt belőle — nevetett Lenczi bácsi.
És Dahlec is harsogó nevetés közt szedte fel a lehűllottakat.
Oszkár vérpiros, azután halotthalvány lett. V
Dahlen egy pár czélzáat tett, de Oktávia elhallgattatta egy reá vetett pillantással, azután békitöleg fordult\'Oszkárhoz: -
~ Ne búsulj Oszkár, semmiség az egész; már öregebb gavalléron í^ megesett ilyesmi.
— Na, én rajtaui még nem, szólt tréfás komolysággal Dahlen, Oszkárt bo-szantva, kinek múltkori kotynyeleskedését, ugy látszik, nem tudta megbocsátani.
Oszkár a tehetetlen düh elnyomott mérgével nézett rá, s halvány ajkai remegtek, egés;; alakja reszketett a főhadnagy gúnyos, fixirozó tekintete alatt.
Azt sem tudva, mit tesz, egy elfojtott reszkető kiáltással kirohant a téli kertbe. (Folyt köv.)
huszonnyolczadik évfolyam
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 14-én.
a Tűzoltó Egyletnek szinte 50 frtot adományozott. Több kisebb adományt is tett még. Elóbb már, miként mult számunkban említők, a, „ Kis-dednevcló Egyesület"-uek 100 írttal alapító tagja lön kíséretében:
?oknak, hogy a tűzoltó-egylet > ™*>i felett őrködni szíveskedett; elismerése kifejezéséül továbbá 25 írttal az egylet alapító tagjává lett, 50 forintot pedig áldomás fejében a le-kővetkezó levél I génységnek ajánlott fel, mely utóbbi összeget azonban a derék egylet, me-
89. Nagyságos M-\'lyet rövid fennállása óta oly számos kanizsai „ Kisded- j kitüntetés ért már, igen helyesen a szerek gyarapítására fordítani határozta. Stingly Károly körjegyző által vezetett községi elöljáróságának kö
1582. szám] Elnöknó ! A nagy
ncreló Egyesület\' hazafias és emberbaráti magasztos czéljaira a mellé-. kelt egy száz frtot Nagyságodnak, mint a nevezett egyesület m. elnök-iiójéack a f. évi január hó 29-ról
kelt becses sorai kapcsában, van1 bakonaki plébános szóialt fel, azon szerencsém mély tiszteletem mellett\'általános őrömnek adva kifejezést, azon kérelemmel átküldeni, szíves-jmelyet Ú Méltósága magas látoga-kedjók Nagyságod engemet az emli
szönetet mondott a szép fogadtatás-T^\'k\'r ért. A pénteki ebéden Nyáry Pál
tett jótékony Egyesület alapitó tagjainak diszes sorába fölvenni és \' beíratni. Fogadja Nagyságod kitűnő tiszteletem nyilvánítását, melylyel maradok Sümegben, 1889. aug. 30-án Nagyságodnak alázatos szolgája B. Hornig Károly s. k. veszprémi püspök. Nagyságos Vidor Samané született Gelsei Gutmann Hedvig úrnőnek Nagr-Kanizsán.
Püspök uf ó Méltóságát bér-mantja elején nemcsak Sv&stics Benó Zalamegye főispánja, hanem Csertán Károly alispán is kisérte Főispán ur.azonban egész útjában vele volt Herteiendy Béla országgyűlési képviselő választókerületéhez tartozó területen s már Bucsu-Szent-Lászlón a Főpap kíséretéhez csatlakozott, ilíetó járásokban pedig a fószolgabi-rák is.
remélt óvatióért.
Báró Hornig Károly msjyés püspök ur Sslsen
Ó Méltósága f. hó 4 én szerdán Nagy-Kapornakról jóve, d. u. 4l/4 órakor Kilimín községhez ért, hol Svastics Károly főszolgabíró és Pálfly Elek földbirtokos diszmagyarban és a környék tekintélyei fogadták. A főszolgabíró rövid szívélyes üdvözletére, ó méltósága ugyanígy válaszolt. Taraczklővések és haraagzugás kíséretében megindult a menet Gelsére, hová 5 órakor érkeztek. Ó Méltóságát látszólag kellemesen lepte meg Ge^e község ünnepi sziífczete, de tényleg oly díszben is pompázott ezen derék község, minő még gazdag városokban is ritkítja párját. Kilí
mán községtől kezdve az országút, Q1 .. ul. iL ftr, immujii-
mindkét oldalin fenyófasorokat léte-1 fürdőn 2025 írt 50 kr, Bucsu-Szent-Láaz-sitett az ügyes rendezőség, melynek vezetője Hegyi Bálint gelsei ntbiz-tos volt- A község kezdeténél és végénél pompás diadalkapuk voltak, melyek Pongrácz Adolf tornatanár által állíttattak fel. A templom környéke valóságos paradicsom volt; fenyőfa-csoportok, éló virágfüzérek és a templom bejáratánál 0 Méltósága művészileg előállított czimere meglepi benyomást tettek minden szemlélőre. A lakházakon kisebb, egyes helyeken óriási póznákon, valamint a templomon óriási nemzeti zászlók lengtek. Ö Méltósága megérkezés" után azonnal a templomba ment; a templom bejáratánál az önk. tűzoltó egylet, mely a rend fentartására vállalkozott, sorfalat képezett. 5 óra után a földbirtokosok tisztelgését fogadta, és rövid vacsora után nyugalomra tért. Csütörtökön reggeli 8 órakor megkezdődött a bérmálás és ezen a napon 1740, másnap pedig 1400 lélek nyert hitbeli megerősítést Ó Méltóságát mindenkor száz meg száz fehér koszorús leány kisérte. A rend a bérmálás alatt példás volt, mi a derék tűzoltóság érdeme. Csütörtök délben Modrovics János ker. esperes vendégszerető házában adott dísz-ebédre a vidéki földbirtokosság is hivatalos volt. Pénteken nagyszerű bójti ebéd ugyanott, melyen a gelsei iutelligenczia volt vendégül. Ebéd elótt az ónk. tűzoltó-egylet, a gelsei község elöljárósága és a gelsei tekintélyek tisztelgését fogadu. Megelégedését és köszönetét fejezvén ki dr. Viola Ignácz tűzoltó fóparaacs-
2896 frt 77 kr, Keszthely városon 2315 frt 24 kr, fapolczan 1879fr!42kr, Bucsu-Szent-Liszlón 1715 frt 8 ír, Sümeghen 1706 frt SO kr, Letenyén .703 frt 4 kr, Aisó-Domborun 1689 frt 89 kr, Gelsén 1656 frt 35 kr, Nován 1061 trt 27 kr, Badacsony-Tomajon 1601 frt 53 kr, Nagy-Kanizsa pályaudvaron 1241 frt. 12 kr, AIsó-Lendvin 1090 frt 70 kr, Zala-Szent-Gróthon 1018 frt 63 kr, Csáktornyán 990 frt 88 kr, Lentin 927 frt 32 kr, Stridón 745 frt 12 kr, Keszthely pályaudvaron 652 frt.SS kr, Kis-Komáromban 538 frt S7 kr,\'Pacsin 455 frt 28 kr, Köves-Kilián frt 31 kr, Mura-Szerdahelyen 359 frt , Mura-Kereszturban 304 frt 29 kr, Karmacson 302 frt 50 kr, Zala-Szent-Mi -hálybau277frt70kr,Orosztonyban 258 frt 65 kr, Bánok-Szent-Györgyön 255 frt 78 kr, Baksán 249 frt 84 kr. Perlakon 240 frt, Kottoribau 226 frt 23 kr.Szent-György-völgyén 223 frt 11 kr, Zala-Lövön 195 frt, Bellatinczon 173 frt 26 kr, Zalabéren 157 frt 7 kr, Csabrendeken 152 frt 41 kr, Balaton-F.Jeric-.ec 149 frt aS~ kr, Zala-Apátiban 147 frt 4ü kr, Kehidao 144 frt 2 kr, Dráva-Vásárhelyen 142 frt 20 kr, Csesztregen 137 51 kr, Zalavároc 85 frt 28 kr, Légridon 61 frt. Bőröndön 49 frt 50 kr, Zala-Szántón 49 frt, Csopakon 44 frt 50 kr, Söjtórőn 42 frt 55 kr, Turnisáu 38 frt 50 kr, Nagy-Kapornakon 38 frt 45 kr, Zala-Ivánon 35 frt 50 kr. Lesencze-Tomajon 28 frt 50 kr, Zala-Kis-Kanizsán 25 frt 50 kr, Dobronakon 23 frt, Balaton-Füred községben 17 trt 77"|kr, Gulácson 17 frt, Tihanyban 16 frt 83 kr, Zala Szent-Lászlón II frt 50 kr, Alsó-Králjeveczen 8 frt, Szent-Antalfán 4 írt 70 kr, Kövágó-Örsön 4 frt és Pákán 1 frt 2 kr.
Elhelyezés nem történt: Dióskállán Gorícsán és Komárvároson. Visszafizetés, nem eszközöltetett: A.-Vidoveczeo, Beli-czán, Bottornyán, Dióskállán, F.-Rajkón, Keszthely-Hévvizen, Komárvárosban, Tár-nokon,Türjén, Z. Csányon, Zala-Mihilyfin.
Az elhelyezésnél több lett visszafizetve, természetesen az előző esztendő lemes meglepetésének kifejezést adandó-számlájára: Baksán 105 frt 30 kr, Kehi — leszállt kocsijáról és magas látó- dán 50 frt 62 kr, Kapolcson 476 frt 57 kr, gátasával megtisztelte Fibünics Köves-Kállán 128 frt 81 kr, Lentin 431
Károly földbirtokos és községbirót,! Sl 65 L?,tenJén 106 \'rt0,92f kr-Jf-i i — .. \'! Kanizsa- pályaudvaron 591 irt 54 kr,
meleg köszönetét fejezve ki e nem | Orosztonyon 159, frt 15 kr, Stridón 261
frt 12 kr, Szent-György-Völgyén 13 frt 32 kr, Tihanyban 15 frt 33 kr, Zala-Kis-Kanizsán 2 frt 50 kr és Zala-Sznt.-Lászlón
A postatakarékpénztár évi ered-16 frttal- vidonyi József.
menye Zalavarmegyeben 1887 ben.*)
(Folyt és vége.)
¦ \'*\' Ezek után lássuk az egyes hivatalokat oly sorrendben, a mily sorrendben az elhelyezések mennyiségileg eszközöltettek.
Elhelyeztetett Nagy-Kanizsa városában 14015 frt 25 kr, Kapolcson 4917 frt 72 kr, Keszthely városban 3597 frt 30 kr, Zala-Egerszegen 3209 frt 67 kr, Tapol-czán 27y4 frt 27 kr, Csáktornyán 2244 frt 77 kr, Alsó-Lendván 2214 frt 19 kr, Alsó-Domborun 2262 frt 12 kr, Balaton
tása mindenütt szolt, erre válaszában hángsulyozá, hogy nagy Örömére szolgál egyházmegyéjének ezen részét is közelebbről megismerhetni és kijelenté, hogy az eddig tapasztaltak teljes megelégedésére szolgálnak; végül ismételten köszönetet mond a rendezőségnek szíves fáradozásaiért. Délután 4 órakor előállottak a fogatok és folytati valóságos diadalutját Kanizsa felé. Érdekes látványt nyújtott Ö Méltósága érkezésénél és elindulásánál a diszes bandérium, mely válogatott szálas legényekből állott, egyenlő, s község költségén előállított hófehér, széles ujjú ingben és bő gatyában, a perge kalapon árva lányhaj. Gelse-Szíget is kitett magáért, amennyiben szintén ünnepi díszt Öltött. Említésre méltónak tartjuk, hogy Misefa Községe 0 Méltósága átutazta alkalmából oly szemkápráztató virágárban úszott, miszerint kel-
H i r a ii-
ión 1976 frt7G kr, Badacsony-Tomaj 1930 frt 50 kr, Gelsén 1904 frt 40 kr, Sümegen 1854 frt 62 kr, Letenyén 159G frt 12 kr, Keszthely pályaudvaron 1433 frt 50 kr, Kis-Komáromban 1404 frt 50 kr, Zala-Szent-Grótbon 1197 frt 88 kr, Nován 1101 frt 50 kr, Söjlörön 1051 frt 20 kr, Pacsán 881 írt 67 kr, nagy-kanizsai pályaudvaron 749 frt 58 kr, Mura-Kereszturon 516 frt 20 kr. Lentin 495 frt 67 kr, Le-sencze-Tomajon 492 frt 98 kr, Stridón 484 frt, Karmacson 443 frt 60 kr, Bánok-Szent-Győrgyön 417 frt, Kövágó-ÖrsÖn 412 frt 80 kr, Kottorin 392 frt 20 kr, Mura Szerdahelyen 388 frt 91 kr, Zala-Béren 384 frt 50 kr, Zala-Szent-Mihályon 379 frt 96 kr, Zala Apátin 355 frt 04 kr, Zala-Lövőn 339 frt 94 kr, Köves-Kállán 323 írt 50 kr, Perlakon 273 frt 90 kr, Nkgy-Kapornakon273 frt 50 kr, Légrádon 254 frt 50 kr, Csesztregen 238 frt 50 kr, Beilatinczen 221 frt 99 kr, Szent-György -völgyön 210 frt 43 kr, Keszthely-Hévvizen 201 frt, Zalaváron 172 frt, Csabrendeken 169 frt 50 kr, Balaton-Füred községben 1S6 frt 50 kr, Balaton-Edericsen 150 frt 74 kr. Zala-Szántón 150 frt, Baksán 144 frt 50 kr, Dráva-Vásárhelyen 121 frt 50 kr, Zala-Szent-Ivánon 118 frt, Orosztonyon 99 frt 50 kr, Turnisán 95 frt, Kehi-dáo 93 frt 40 kr, Türjén 93 frt, Dobronakon 92 frt, Bőröndön 90 frt 50 kr, Bot-tornya 90 frt. Tárnokon 76 frt 50 kr, Szt-Antalfán 75 frt 50 kr, Alsó-Vidoveczan 71 frt 50 kr, Gulácson 51 frt 2 kr, Csopakon 33 frt, Pákán 31 frt, Zala-Kis-Kanizsán 23 irt, Zala-Mihályfán 18 frt 50 kr, Felső-Rajkon 13 frt, Alsó-Králjeveczen 11 frt 50 kr, Zala-Csányon 11 frt 50 kr, Be-liczán 9 fit 50 kr, Galambokon 9 frt 40 kr. Zala-SzL-Lászlón 5 frt 50 kr és végre Tihanyban 1 frt 50 kr.
Visszafizetések eszközöltettek: Nagy-Kanizsa városban 11.507 írt 56 kr, Kapol-cson \'5394 frt 29 kr, Zala-Egerszegen
* A többi megjd lapokat a tmet áttételre kéri » köxlö.
— A „Hadastyán Egylet" zászlószentelés egyházi ünnepélyét Modrovics János gelsei esperes ur teljesiti. Az előkészületek szerint diszes ünnepélyességnek nézünk elé; eddig 29 társegyesület jelentkezett, nevezetesen a pécsi Hadas-tyán Egylet t. elnökük, a polgármester vezérlete alatt érkezik meg, a bécsi „Tegett-hof egylet is eljo. Láttuk a vörös bársony tokba helyezett diszes arany szegeket, melyek Ö Felségeik a király és királynénak küldettek el. Az ismerkedési estély szept 21-én a „Polg.Egylet"~ben,díszebéd azep.22. aj.Korona" vendéglőben,a táncz-mulatság pedig este az , Arany Szarvas* vendéglő termeiben tar tátik meg. Alkalmas idő esetében a felső templom előtti Deáktéren diszes lombsátor fog emeltetni A vendégek elszállásolása érdemében nagy köszönettel venné a rendezőség mindazok bejelentését, kik alkalmas helyiséget e czélra átengedni szíveskednek. A honvéd laktanya helyiségei tudvalevőleg már felajánlva lettek.
— Hetr b&íosok e héten a ,Kis-dednevelö Egyesület" mind a három óvodájában Bogyay Ödönné és Sebestény Lajosné választmányi tag úrnők. Mult héten Janda Károly né és Eisinger Henrikné választmányi tag urnök voltak.
— Baross Gábor minister mult vasárnap délután a nagy-kanizsai indóházban időzött s az állomást szemle alá vette. Megelégedésének nyilvánításával utazott tovább Sopron felé. ¦ *
— Gyászhír. Rosenfeld Lajos munkatársunkat és családját mély gyász érte, nagyaayja Rapoch Sándorné Veszprémben 72 éves korában történt elhunyta által. A közrészvét enyhítse a gyászoló család fájdalmát.
— Esküvő-Szeptember 9-én vezette oltárhoz Nagy-Kanizsán Tripammer Betti kisasszonyt Tóth János kaposvári vasúti mérnök. Kísérje boldogság frigyüket!
— Lapunk szerkesztőjét a „Tegett-hoff" bécsi veterán egylet diffztagjáuí választotta meg. Nem ttátm mi által érdemelte ki e figyelmet, dp mindenesetre az idők jele biz ez! f \\
— A varasd-topl Iczai gyógyfürdőben aug. 2l-ig a 2o-ik számú kimutatás szerint 2422 fürdővendég jelentkezett — A lipiki jódfürdőbe pedig aug. 23-ig 9-dik kimutatás szerint 1804 beteg keresett gyógyulást
— Sümegben a bérmálás f. évi szept 15. helyettl6.és 17. hétfőn,kedden lesz, Bokodi Máté Róza és Bokodi Antal
színtársulat dicséretes eredménynyel működött Sümeghen; szept 9-én a tűzoltó -egylet javára tartott bncstrélöadás „Az uzsai gyöngy" 35 frtot jövedelmezett. A társulat Sárvárra ment
— Menetármérséklések a déli vasúton. Az 1889. évi nyári évad tartamára a déli vaspálya -társaság vonalain életbeléptetett menetármérséklések, melyeket e hó 15-ig való érvényességgel hirdettek ki, némely változtatással e hÓ 16-ától fogva is, további iutézkedésig hatályban maradnak. A 133 knien felül való távolságokra szőlő menettérti jegyek érvényességi tartama az e hó 16 tál fogva kiadandó jegyekre nézve, tekintet nélkül a viszonylatra, 60 napra terjed és a menet-megszakitási jog mindkét menetirányra nézve 5—5 megszakításra állapittatik meg. A dijak egyéb változásai a díjszabás uj kiadásában találhatók fel, mely e hó 16-tól fogva a déli vaspályatársaság állomásainak személypénztárainál díjtalanul lesz nlegkapható. A helyi forgalomra :;ézve fennálló (133 km. távolságokra srólÓ^ menettérti jegyek érvényességi. tartama további intézkedésig szintén 8 napra marad meghosszabbítva.
— Csillagászai; adatok szeptemberre. Venus e hóban is hajnalcsillag marad Marssal együtt; Saturuus is csak korán este látható kevés.ideig, míg Jupiter csaknem éjfélig fenn ragyog. A hold első negyedben volt 2-án, esti 9 óra tájban; holdtölte 9-én d. u. 3 órakor; utolsó negyedbe lép 17-én reggel 6 óra körül; megújul 25-én, kevéssel reggeli 4 óra előtt A nap fölkél 1-én 5 óra után 20 perczczel s lenyugszik 6 óra 38 perczkor; 30 án 6 órakor van napkelte s már 5 óra 39 perczkor lenyugvás. Ezek szerint a nappdl hossza 1-én 13 óra 18 perez, 30 án 11 óra 39 perez, az egész havi rövidülés tehát 1 óra 39 perez. Falb Rudolf híres osztrák csillagász jövendölése szerint, e hónap kritikus napjai 9. és 22-ike. Nálunk 9\' ke csak annyiban volt kritikus, hogy egész napon át esettaz eső, hogy mit rejt magában e hő 22 ke, az még a jövő titkai Szeptember havában oly ritka égi tünemény lesz látható, a milyen csak mindeo három vagy négyezer évbeu egyetlen egyszer ismétlődik. A Mars bolygó ugyanis oly közel fog jutni a Saturnushoz, hogy a két égitest szeptember 19. és 20-ika közt éjfélkor látszólag csak egyetlen egy testet fog képezni.
— Templom felavatás. A pacsai izr. hitközség leégett temploma helyébe igen csinos, uj templomocskát építtetett, felavatási ünnepélye f. hó 11-én ment végbe. Közvetlen a felavatás után Erdős Ignácz vasúti hivatalnok oltárhoz vezette Reinitz pacsai orvos kedves leányát Rózát A kettős szertartás ünnepi szónoka dr. Naumann Ede\' helybeli főrabbi volt, ki lelkes és tartalomdus szónoklatával az ünnepi gyülekezetre, közte a vidék számos tekintélye, mély benyomást gyakorolt.
— Tüzeset fordult elő Nagy-Kanizsán szept 13-áo délelőtt 8—9 óra közt Ugyanis Dolmányos Szódi Györgynek Hunyady- és Rákőczy-utcza sarkán levő pajtája égett el a benne összehalmozott szénával együtt Belülről gyuladt ki. Szélcsend volt és a tűzoltók gyors megjelenése következtében a tűz localizálva leit.
— A kir. tábla) elhelyezési ügyében élénk polémia indult meg már a Icpokoan, közelebb olvastuk a „Péc3*-ben: A „Vas-megyei Lapok" a kir. tábla decentrálÍ3á-tiójával foglalkozva és a dunántuü városoknak ez ügyben tett ajánlatairól szólva, kénytelen beismerni, hogy a kir. tábláén versenyző városok között eddig Pécs város ajánlott föl legtöbbet, a menyiben a fűtést is fölajánlotta. A nevezett lap azt mondja, hogy ha két kir. táblát kap a du\'->.tul, akkor körülbelül Szombathely és Pécs, a mit megnyugvással fogadhatunk. De ha csak egy táblát kap az egész Dunántúl. Szombathely-e akkor, vagy Pécs ? Ése kérdésre Így felel: „A concurrens veszélyessége mellett is biztat a remény, hogy mégis mi kapjuk meg. Szilágyi Dezső ugyanis az igazságügyi politikát és administraciót hangoztatta első sorban. Énnek a poütikának és administraciónak még a deceotralisatiÓ mellett is egyik főpostulatuma. hogy a királyi tábla székhelye könnyen hozzáférhető legyen, azaz lehetőleg a központban feküdjék. Ennek az igénynek Pécs egy-átalán nem felel meg, mihelyt á Dunántúlon csak egy királyi tábla állíttatik fel. Épen olyan sarokbelyzete van, mint N.-Kanizsának vagy Győrnek, még ha csak egyszerűen a térképe,t tekintjük is. Pedig ez a térkép az igazságügyi területi beosztás által még inkább triélesittetik Pécs hátrányára és Szombathely előnyére, a mennyiben bizonyos, hogy Fehérmegye és Tolnamegye területe egészen a budapesti kir. tábla judicaturája alá fog beosztatni, a Duna által két részre osztott Komárom és Esztergom megyék pedig, illetve akomáromi kir. törvényszék, miután területének nagyobb része Dunán in ne a esik, a pozsonyi, esetleg nyitrai kir. tábla területéhez osztatikto, a Baranya, Somogy, Zala, Vh, Veszprém, Sopron, Mosón, és Győrmegyékből alakuló területnek pedig a -j irályi tábláját akár Győrbe, akár Pécsre vinni alig felelce meg az igazságügyi politikának. Csak egy pil-
lantás a közlekedési eszközökre és Pécs óhaja már meghiúsult. Három irányban szalad ki Pécsről a vasút és mégis Győrnek, Mosonynak Sopronnak, Veszprémnek vagy liudapesten át, vagy Szombathely és N. Kanizsán keresztül van vele összeköttetése és viszont igy van Győr városa Pécs-csel, N.-Kanizsával, Kaposvárral. Z-Eger-szeggel. Lehetetlenség azt képzehn, és hogy ha csak egy kir, tábla jutna Dunántúlra, ezt Pécs megkaphassa. Pécs tehát áldozatkészsége daczára aligha íogja Szombathely szá-mitásait keresztül húzni." Közöltük e mindenesetre érdekes okoskodást, melyre csak annyit jegyzünk meg, hogy nekünk pécsieknek és baranyamegyeieknek mindent el kell követnünk, nem arra, hogy valamely város számításaik keresztül húzzuk, hanem hogy a mi számításainkat keresztül ne húzzák mások. Tartózkodás nélkül kijelentjük, bármely várostól a Dunántúl, vakmerőségmagát Pécscsel egy sorban emlite ni. Kaphat Pécs mellett más városisa Dunántúl kir. táblát, de Pécs előtt egy sem és bizonyára nem is fog kapni, bármit ajánlgas-sanakis föl az egyesvárosok és bármily rut szokássá kezd is válni nálunk hogy a városoknak ugy kell az egyes hivatalokat a szó szoros értelmében megvásárolni. Legyen vége az áliam e kalmárkodásának. (Esorok írása után olvassuk, hogy a kormány terve szerint a Dunántúl egyedül Nagy -Kanizsa kapna ktr.táhlát Nem hiszszü k, hogy e hirigaz lene tn e. Ez ügybenaváros a legközelebbi napokban küldöttséget meneszt a fővárosba.) Az „ÜgyvédekLapjá" -ban olvassuk, képviselői körökben elterjed t hirek szerint az igazságügyminiszjer már megállapodott a decentralizálandó kir. tábla területi felosztása iránt E szerint a budapesti kir. itélö tábla területén kilenc kir. tábla állíttatnék fel, melyek közül csak egy székelne a Dunántúl — és pedig Nagy-Kanizsán.
— Kovács Kálmán igazságügy miniszteri nyugalmazott miniszteri tanácsos, néhai Kovács Zsigmond volt veszprémi püspöknek öcscse, 59 éves korában Z.-Eger-szegen szivszélütés következtében meghalt Az elhunyt jogi tanulmányainak befejezte után megyei szolgálatba lépett, de később az igazságügyi pálya felé vonta öt hajlama. 1862-ben a budapesti kir. Ítélőtáblánál és a kir. kúriánál már segédelöadó volt s ez állásából a minisztérium újra felállításakor az igazságügyminiszteriumba mint títkárjlépett be. Különös tehetségének köszönhette, hogy ugyanott rövid időkőzben osztálytanácsossá és miniszteri tanácsossá léptették elő. Fontos belső ügyek vezetésével, többek közt a hazai bíróságok gazdasági ügyeivel volt megbízva ;az államtitkári állás betöltetlen lévén, mint rangban legidősebb miniszteri taoácsos, ő látta el az államtitkári teendőket; a minisztert is gyakran helyettesitette úgy a ház bízott -ságaiban, mintáz országgyűlésen, midöu Paüler bosszú időn át beteg volt s ugyanekkor az igazság ügy minisztérium vezetése is az ö vállaira nehezedett A király 1S83-ban érdemei eliineréseül a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki-Kovács Kálmán 1886. szeptenber havában nyugalomba lépett Kovács özvegyet Spelietich Lenkét s két gyermeket, fiút és leánythagyott bátra Kovács széles körökben ismert s különösen bírói s igazságügyi körükben nagurabe-csült ember volt Elhunytát barátjai s tisztelői nagy száma gyászolja. Szilágyi D. igaz • ságügy miniszter s az igazságügymiciszte-^ riuin személyzete diszes kos/orukat küld- -tek ravatalára.
— Érdekes és ez ideig még aligha tett kísérlettel próbálkozott meg Ke3zler_ Gyula, atapolczai felsö-népiskola tanítója. Sima, még nem is gombáztatott amerikai szőlővenyigékre európai fajokat párosított A kísérlet Rtpari Sauvageon és York Made -rián történt. Az előbbi 58, az utóbbi 65°/o-ot eredményezett Itt még az egyáltalán ki nem fakadt alanyok is beszámitvák. A meg-\' eredetieknél az ojtások fogalmazás: Ria-páríákon 69, a York Maderian SO^százalék. Az utóbbiak helyben nyesett venyigén voltak, amazok a szendrói szölötelepről szállíttattak. Az ojtások vastag pamutfonal lai kötöztettek és ojtóviaszszal kenettek be. Az agyaggal kenetteknél az eredmény 11, illetőleg 25 százalék. Figyelemre méltók, hogy az alanyokra leginkább egy r ü gy ü csonkok ojtattak. A hajtások erőteljesek és közel egy méter boszuságuak. A nevezett tanitó a kísérletre saját találmány" párosító gépét használta.
— Nagy-Kanizsaváros képviselőtestületének szept. 12-éo ülése volt: BabochüyXiyörgy elnöklő polgármester ur elöterjeszté az 1890-ik évre szóló költségvetés tervezetét, mely kinyomatva a képviselő-testület tagjai közt kiosztatván, mind általánosságban, mind részleteiben elfogadtatott és a megyéhez felteijetctetm ha táró itatott A legtöbb adórfizetők névsora kiigazításán egy bízottság küldetett kL Dr. Pícfc Albert városi orvos kelyébe Dr. Gerö József ur, a kijelölő bizottság: Babochay György, Éperjesy Sándor, Plihál Ferencz, Ebenspanger Lipót és Vidor Samu urak ajánlatára \' egyhangúlag helyettesítőnek megválaszd töt t.
HUSZONNYOLCZABIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 14-én.
— Megyei r. h. I^égrádon szept. i -én volt az újított ev. templom felszentelése. — Balaton-Edericsen 7ház égettél. — okt 10-én Keszthelyen katonai lóvásár ;artatik. — A balatoni hinár erősen passzá\'.. — Csáktornyái iskolaszék elnö-ktvé Ziesiíe- Kálmán választatott meg.
— Hazai r. h. A népfelkelés tisztikara 5444 föbói áll. -- Hazunkban 1891 jj&nár 1 én .népszámlálás lesz. — A nappal szept. hóban l óra 29 perczei fogy.
— A sah Bpesten 66 ezer frt áru tárgyakat vásárolt — Áldásy Ignácz birtokos 49 évig lakott Bpesten az „Arany sas" szállodában, szobájából soha ki nem ment, a napokban meghalt 92 éves volt, szerelmi csalódás miatt tette magát örökös rabbá. — A székesfehérvári tüzoltókiállitás tiszta jövedelme 1200 frt. — Radics Bernát hírneves népzenész társulata külföldről haza érkezett — Királynénk Ö Felsége Meianb&n tartózkodik— Haynaid bíboros érsek ismét aggasztóan beteg.
— Facseten.a jbiróság Wertheimszekré-iiyét ellopták. — Az aquincumi ásatásokat az idénre beszüntették. — Ney Fe-rencz jeles peadogogus és veterán meghalt
— Külföldi r. h. A párisi kiállításon 56012 kiállító vesz rés*t — Antwerpenben oiy tüz. dühöngött töltény-gyár rob bánása folytán^ bogy a kárt 50 millióra teszik. — A párisi világkiállítás bezárá sát nov. 15-re halasztották.-— A vaskapu szabályozás munkálatai tényleg megkez dettek. — Párizsban a jövő évre borászati najy congresszust terveznek. — lm PáÍQ a czéllövők királya Parisban hírtelen meghalt. — Velenczét, ezt a nagy muzeu mot veszély fenyegeti: leakarják a leg\' szűkebb utczákat bontani. —Monakó her czege meghalt.
Budapest
Pragerhof
Sopron
Barcs
Szt.-Iváu
Délben.
2 ora -2.óra 45 2 óra 15 2 óra 25 5 óra 20 d.
Este
perczkor postavonat postavonat postavonat postavonat vegyesvon
Bragerhof 12 óra 35 perczkor postavonat Budapest 1] óra 44 , postavonat Pécsujh. 12 óra 34 , postavonat
11 óra 44
12 óra 34
Brient Kanizsára
Reggel.
Bécsujh. 4 Óra 16 perczkor postavonat Budapest 4 óra 26 „ postavonat Pragerhof 5 óra 54 „ gyersvonat Szombath. 8 óra 9 „ végyesvon.
Délben.
Sopron 1 óra 44 perczkor postavonat Pragerhof 1 óra 15 „ postavonat Barcs ¦ 1 óra-40 „ postavonat Budapest 1 óra 59 „ posUvonat
Este. r
Budapest 10 óra 40 perczkor vegyesvonat Bécsujh. 10 óra 26 , postavonat Budapest 12 óra 25 „ gyorsvonat Pragerhof 11 óra 44 „ postavonat Barcs 11 óra 34 „ postavonat
Felelős szerkesztő és kiadó: BATORFI LAJOS. Laptulajdonos: WAJDITS JÓZSEF.
— „Dalkönyvecske" elemi és felső\' népiskolák használatára. Ily czim alatt szerkesztett és adott ki egy hézagot pótoló kis könyvecskét Hoós János, dévai áll. tac. képezdei zenetanár. A kis könyv 40 oldalon ;*5 egy\' és több szólamu dal tártai ómmal jelent meg, nagyobbára Pósa Lajos gyermekverseire írva. A versirók közt találjuk Gyulai Pált is, a kinek 2 bölcsődalát zené sitette maga a szerkesztő-kiadó. A könyvecske kiállítása csinos. — A dalok egytől egyig eredetiek/ a mi mindenesetre nagy érdeme, hogy nem más könyvekből mentet te tartalmát; nem foglal magában idegen zamatu és átültetett dalokat, hanem olyan gyermekversirÓk költeményei re irott eredeti dalokkal gazdagította gyermekdal irodalmunkat, a kikről tudva van, hogy a gyermek kedély világának legelrejtettebb titkát is ismerik. Epén azért melegen ajánljuk ?. kis könyvet a müveit családoknak, valamint a tanítóknak is az iskolai énektanítás segédeszközéül. Ara 25 kr és megrendelhető Hoós János szerkesztőkiadÓDál.Déván (Hu nyad megye.)
— örvendetes irodalmi jelenség, hogy a .Magyai Szemle" pályázatai szárara nézve teljessikertarattak, amennyiben a költeményre 57, humoros beszélykére pedig 13 pályamű érkezett és a bírálók jelentése szenut a szellemi siker is teljes tesz, mert a pályárók kő zt több kitüaö mü van. A „Magyar Szemle" különben is mintszép irodalmi hetilap páratlan erővel és gyorsasággal emelkedetta legmagasabb irodalmi színvonalra. Ruduyáuszky Gyula szerkeszti oly élénken, oly gazdag tartalommal és oly érdekesen, hogy mindenkinek melegen ajánlhatjuk annál inkább-mert e lap hézagot pótol, kiadó tulajdonosa Kaezvinszky Lajos pedigszivesen küld mutatványszámokat ingyen és bérmentve. A „Magy. Szemle" ára negyedévre 1 ft 50 kr. Az eiőnzetések Budapest, VI. ker. új-utcza 14. szám alá L „Magvar Szemle" kiadóhivatalába küldendők. _____
Szerk. üzenet.
— K. A. Pécs. Sajnálom, hogy nem talál közhitünk. Szive.- Üdvödet!
— 1\'. Cs. A. AzonnsI válaszoltunk. A lap uj czimiús al&tt is küldetni fog.
— C*. 1.. Debreczen. Jövő számban.
— Dr. K. Hzsonlag.
— D. A. A kivánt számot készséggel meg keldStlBk. K hóban 3 -1 füzetea kéziratot is el fogjuk küldeni.
— T. I Köszönettel tettük a "2 frtot. Ar érintett etikfc rég megjelent.
_ F. Budapest. Legjobb tudo.i isunk szerint válaszoltunk.
— „Járvány.* IdÓmki közlemény miatt lehetetlen.
— „Olvasó-Kor * A „Szófia gyöngyéinek 4-ik füzetét atm tapüik meg. Kei jak niTCS slkaMés4t
HIBDE TESE K Nagy-Kanizsához
közel fekvő Rigyáczközségben egy uri la kis, hozzátartozó, összesen 27 holdból álló föld- és szöilcbirtokkaf együtt 1890. évi ápríl 24-tÖI számítva bérbe adandó v; _ esetleg őrök áron eladó. Szíves megkeresések ifj. Tóth Ltván úrhoz Nagy-Récsére (Zalám.) intézendők. Nagy-Kanizsa kö zelében. 3717
4107 érk. 1SS9. június 24-
Árverési hirdetmény.
a n.-kanizsai kir. törvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, bogy Dömötör József mint kkoru Dömötör József t és t. gyámja orosztonyi lakos vhaj-tatónak Kis Anna. és Kis "Julianna vhajtást szenvedő kerecsenyi lakosok elleni 108 frt 29 kr töke, 1883. évi augusztus 8-iói járó 6% kamatai, 44 frt eddigi, 9 frt. 50 jelenlegi s.j^még felmerülendő költségek iránti vbajtási ügyében a fentnevezett kir. törvszék területéhez tartozó\'.a kerecsenyi 221. sz. tkben A. f 666. hrsz. a. Kis Anna és Kis Julianna tulajdonául felvett 478 frtra becsült váltságköteles és az ugyanazon tjkben A. f 781. hrsz. a. ugyanazok tulajdonául felvett 412 frtra becsült váltságköteles ingatlanok 1889. október hő 3. napján d. e. 10 órai. jr Kérecseny községházánál Györffy János felperesi ügyvéd Yagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10*/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó nap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt — minden egyes részlet után az árverés napjától számitandó 6°/ kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1889. évi jun. hó 26 napján Gr. HUGONNAY . 3719 1—1 kirendelt kir. tvszéki biró.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO
o
3 a o o o o o o o o o o o
8
o o
fellé Henrik gyermekíáplisztje
20 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány a legelső orvosi tekintélyektől
Gyári-jegy.
Tökéletes tápszer a gyermekek részére. , El nem cserélendő a már többször kitüntetett különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén ép oly könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek ia, mint kitűnő tápszer
srj oitiorl»ajokiiak
igen ajánlható.
ESsry flobOz ára 90 Iti". ~W x Nestlé Henrik sürüsitett tej8
SSf Egy doboz Ó.I-S. 50
Főraktár Ausztria-Magyarország részére Berly alt F# WIEN I. Naglergasse 1.
Nagy-Kanizsán: Fesselhoffer József és Rosenfeld Adolf kereskedőknél és Magyarország összes gyógytáraiban. 3665 9—10
o o o o o o o o
G
a c o o o
8 »
o o o
o
8
o
o o o
G
o o
o
o
0003000000000900009000000000
MIICDBW r>oisX.]xr-v-rröz:gBEigg
fciWrutmiÚr-IlfUJ.muhi . :OTTO SAilTZ*D»,
Vasúti menetrend.
Reggel.
Pragerhof 5 óra 18 perczkor postavonat
Barcs 5 óra 28 » postavonat
Budapest 6 óra 4 „ gyorsvonat
Budapest 7 Óra 30 , vegyesvon.
elj 6 óra 55 , postavonat
JATJT) »• franczia Cognac-Eemüekoél, melyek többnyire — a charen\'ei borvi-11(111 déltek elpusztítása folytán —egészben vagy ré«*beu szeszből készttetnek. OlncXíiri * valóban borból el5illitutt.de korántsem iobb franczia V^IL-SUUIJ Cognacntmüekoél is, mivel ezekért. üf.Teakiut 1.60 frtrjyi vám és Bnállitásí kolt-iég fizetendő. Miután
Berger, Volk és t"- Bécsben,
személyesen jót illának az iránt, hogy iz ütalnk gyártott Cognac-neműek más, mint borból desztillált Alcobolt nem tartalmaznak, ez utóbbiak már ezen körülménynél fogva minden egyéb Cognac-fajliknak akár mint élvezeti szerek, küiüBöseu pedig
•G-rsróg^rcélolsxsu
elébb vonacdók. Ez okbóí a - 3cS«
Berger Volk és t" bécsi ezég
állal gyártott Cognac-nemüeket a neveseit czélokra használják és Ajánlják:
Ángyán tanár, Kétü tanár, Késmárszky tanár. Korányi tanár, Kovács tanár, Lumnitzer tanár, Muiler tanár, Réczey tanár, Stiller tanár. Taufl\'er tan. Budapesten. Albert udvari Unácsos tanár, Billrotb, udv. tan, tanár. Braun Károly, udv. tanács, tanár, Braun Gusztáv-udv. tanács, tanár. Chrobák acár, Kahler tanár. Oser egészségügyi tanács, tanár. Schnítzler, korm. tan.
""" \' ikül-
tanár, Winternitz csász. tanács, tanár Bécsben. Valamint a bel-
föld más kiváló taBárai.
Arak mindenütt egyenlők :
1 egész eredeti üveg (5 minőségben frt 1.90,\' 2.30, 2.90: ^0, 4,80
egy fél „ „ , . , 1.10, 1-30, 1.60. 2.10, 2.55
egy negyed B , „ . 70, 80, 90, 1.20, 1.40
Kapható minden nagyobb csemege- éa füaserarukereskedésben es gyógyssertárban.
Raktár: Bécsben. I. Weichburggasse 2. szám
(a Káratnerstrasse sarkán.)
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOO
o
O
goooooooooccooog Q 1 f~"\\ S Alapíttatott § O
o o o o
l83S-ban. § iooocooooooS
BBRBNY JÓZSEF BZBlőtt MIÉI S. 1
ÉKSZERÉSZ, ARANY-és EZÜSTMŰVES
A G Y-K A STI Z S Á N a városháza átelleucbeu.
Ajánlja
nagy ékszer-, arany- s ezüstáruk raktárát
o
o
§ o o
O <3.tj.s valasztélctoan, Jutányos áraliért Q
Arany nöi gyilrük 2 fi
, férfi , 5 .
> JetTT - 3
„ gyürQk gyémántul ltl ,
„ függCk 2 ,
B férfi-órai ánctaok 20
, nói-óralánczok IS ,
» nói-remoutoirÓrik 20 ,
„ keresztek 3 ,
„ mediliók S .
„ broicbok 7 ,
i függ. gyémántokkal 12 ,
Arany karékek , lencsék „ colier nyaklii „ inggorubok B férfi nyakkendőt
Ezüst evőkanalak dai
. kávéskanalak - ~ , tej merő „ \' 7
„ levesmerő „ . 14
, 6 pár evÓszer együtt 14 „ 6 pár csemegeszer h
;ibj:l 5
Vidéki megronilélések pontosait te\'jesi\'.tetnek, nem totsaS tirgyak 8 almtt visscavététnek.
RéHl arany-, ezSst, vaoy éküzertarn^al * ieflmaajisabb árakért megvétel vagy ujakért kicseréltetnek.
W Eladás réstlet fizetés mellett in. *W Nagy raktár valódi BerndorG chínei ezüstből is.
Mély tiszMetiol
BERÉNY JÓZSEF,-ezelőtt M1LIJ0FER
ékszerész , arany és etűStmCves
3598. Nagy-Kanizsán, a városháza átellenében.
o o o o
o
Q ü G C ?
?
o o o o u o o o o
OCOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOO
Margiíszigeli gyógy-íürdő.
Kudapeítt főváros közveden bAaelében.
35° R. meleg artézi forrás, porczulán-, márvány-, kád- is köfíirdók zuhany késiül ék kel, nagyszerű kert, 300 teljes kényelemmel herendiéit szob«. társalgiíi terem, kai- és belfödi lapok,,teteíon, távírda össsekot tetess el, naponta zene.
Kórsilakok, melyek, ellen n .mtrgltszlgetf hÉvviz kedvező eredméiyoy^i
Köszvény, az izületek, izmok, csonthártya, ideghűveiy, idült csnz A csút, ¦ köszvény, eróművi behátácok, typhus után fellé|>ó hüdésik, zsibák, csoo\'bin-ulmakát, csontszút izületi bajokat és kütsértéseket kóvetó elvxltozások. Fájdalmas hegek, mere.-esaég, hűdés, bőrbántalmak, vizellési nehézségek, méh- e« büvely-bíntalmak. Még arra is figyelmeztetjük a t. cz. közönisé^et, bogy a szigeten vÜmoi fürdő rendeltetett be. Dr. Bara iegujabb rendszere szerint, mely a köszvényes, csúzos és ideges b.-in:almak, valamint a hűdés\'ekNiá z ischiás\'-nil a filrdészetben igen hathatós segéd gyógyeezközt képez. A hévviz beltSleg eredménynyel használtatott: idült gyomorhnrutnil és alLasi pangásoknál. A szigeten van gyógyszertár, ellátva mindennemű ásványvízzel.
Bérleteknél úgy a fürdő-, mint a menetjegyek együttes váltásánál árleen-gedés. — A sstgeten lakó íürdü.veDdégek a fürdó haszoilatáuá; és a menetjegyeknél elónyben részesOlr.ek, A fővárossal órickint kétszer közlekedés.
Augusztus 20-tól & szobák 20 százalékkal olcsóbbak. Vidékiek egy pár napra is kaphatnak szobát egy frttól 4 írtig egy napra.
A fürdo-vUny tartama m4j. hó 1-tbl október hó elejéig
A lakások megrendelése : a szigeten s felugyelöségi irodában.
Budapett. A margitszigeti feügyeloség.
OOOOOCKX»OOOOp©CX»
HUSZONNYOLCZADIK EVFOYLAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER H-án,
.Magyarország legnagyobb hajkereskedése
jL JflSS U30R-"-1
(Budapest, Kis hid-utcza 8-dik tjzám. S]iecialista uri- és uői pftrói4k-ban bátoilodik a mélyen tisztelt hölgyvilápnak dus raktárát hajfontitokban. elő- és egész parókákban, úgyszintén mindennemű hajmunkükban ajánlani, még pedig
olcsóbban, mini bárhol.
T~I f\'Wo\'vf PrniOlllot" kapualatti bejárattal különösen ajánlom. "ulrlJ LJZl J11Llutl» Vidéki megrendeléseknél jó hajminta
kéretik. Mindennemű javitások elfogadtatnak.
Tökéletes árjegyzékkel
kívánatra bérmentve szolgálok. 3294
Moll seidlitz por
Csat aiíor
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
a Öszi gyógyítás
- Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
és minden megnüiési betegségek ellen.
Gyors gyígybatás gyomor^nrcs, ny»Ik, gyoi jok vértől ul ás areayér ¦ gekuél. Egy eredeti dob
mindeo dobozon a gyár)pcy agy »«» MÓLT, A -oks-orosllíezég látható makacs gyomor- é» altestbajok, székrekedéseknél májba-i a 1 egkülftcfelébb nSi beleg-i - használati utaaitászal 1 frt. Raktárak n orgtág minden nevezetesehb gyógyszertáraiban
MOLL A gyójyizeréiz ca. kir. udvar.\' síálíito. Beat SUdt Tncaltabei 9.
Szélküldés QiponU utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik El 1 meri s MOLL A. nrhoi Becsben. Ül.S foglalkozásomnál fogva az 5u Moll féle seidlitz porai igen jó hatást gyakorolnak; ismerem -ezt egyszer s mindenkorra s izivélyea .isten fizesse meg*-et mondok érte ezek a gyomrot jóvá és fót könnyűvé teszik. Tisztelettel Stelflka P. J. lelkész Hoonet>cb!*cbaiJ
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csak akhor valódi ba, minden Oveg MOLL A. védjegyét és alürásál viseli BedfirzsSlésül sikeres használat köszvény, csuzf mindennemű testfájdalmak és bénalásuál; burogxtás alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok .
Eokuái. Belsőleg vizzel vegyit.e birtelei rosautlét, hányás, kóiika és hasmenésnél. Egy üveg ára ha sínt la ti utasítással 90 kr. : é Raktárak az orsiág mindea nevezetei gyógyszertár é* anyag kereekedés-ib eu. MOLL A. gyágytzerész oi. kir. udvari szállító Bécs, Stadt, TieUaafcM 9 Szétküldés napouu ntánvétellel Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. yógyszerész urboz Bécs. Kitünö Moll-féle frauczia borszesz, ésI sója vidékemen nagyszerűen működik Küldjön nekem L0 Öreggel, mivel az emberiség segitségére készletet óhajtok tartani magamnál Mély tisztelettel
3462 46-45 Hsriof, lelkész Micholupban.
Raktárak Nagy-Kanizsán Roeenfeld Adolf és Fesselhoffer József nrakná[.
M1NDEN1Í1T KRPHATŰ.J7 KITÜNTETŐ FREM
T. cz.
Van szerencsém becses tudomására hozni, bogy üzletem végfeloszlatása végett hatóságilag engedélyezett
VÉG ELADÁST
tartok és ennélfogva üzletemben mindennemű
férfi és gyermekű tönyÜK. férfiruha-szövetek. férfiingek, gallérok, kézelők, n y a k k e n d ő k , stb. MT fcüÉiiííi leszállított araion taphatöic- ÍM
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
._-.. Tisztelettel
3Í185 • Welamayer O.
f\'l\'I 111 u hatizlet a „K oronHw átellenében.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
r.i<xc.\'- ¦ -:Hí\'<oo ¦¦ r,r..
Hirdetmény. Ten> ész-bikák eladása.
Széli Kálmán ur ó Excellentiája héraházi és rátóti importált S i e-menthali tehenészetéből származott 9 drb tisztavérü, már
tenyésitésre alkaliaS tittt elaiftK.
Értekezhetni, ki az eladást is eszközli, Pintér Mihály kasznár-nál, Héraházán u. p. Kis-Unyom. (Vasmegye.) 3710
Birtokvétel.
Örökároni megvételre kei estetik egy birtok, melynek vételára 3, egész COO.0OO frt lehet. FÖkellékek, hogy közel legyen a vasúthoz. A kastély kényelmes legyen, meglehetős nagy és árnyas parkban, de nem a pusztán, hanem a községben. A birtok lehet akár bérbe, akár házilag kezelve. Részletes leírások csakis eladó tulajdonos óráktól fogadtatnak el.BÖv. ,La Confideutia* keresked. és mezőgazdasági vállalatnál Budapesten, aranykéz u. 4. sz. 370S
Járiaczelü gyomorcsöppek
OtflnQ hatása Uéf a gyomor minden betegségeiben. Vtdjea-T. ¦% FOlül múlhatatlan étvipyhiiny,
— nwrjEyftairesie, rosa iUata Jélek-felfuvóda*, savanyó feitwjffenés.
. (ha a nyomortól ered), gyomorgörcs, sE^kszornlAa, a-gyomornak ételekkel es Halókkal v.Jó tolUrhelése, frilisitik, lép-, mlj- 6t aranyeret bántalmak caetelben. — Lfrr svj^rsi- ü. r. használati nta-sltáisal errütt 40 kr., kettői pv laezfc 70 kr.
Központi líetkflldés Brádj Karstj Kyófryszerész Utal Kramzlerben (U or-vaonrzáf)-
Kapható minden gyógyszertárban. )
•^óvá.: A-valódi marlaczelli icvom^rriöppeker
lUMJak cfl utánozzak. A vali.di.áz Je|«dl minden eir. piros, * fenti védjegy gyei- cllítntt boritrkb* JngjölTí knnie és a minden Űrcghrx nirllekalt ¦apálatl a táji tájon nir^e kell jegyezve Ii-nul, íiokj Kremsl.rbca Quzek ijenrík kiinyvnyomdij^iao njn-áawu. "~ ¦*¦ - "»o
Kapható N -Kanizsán : Práger Béla, Kadarkuton Beck Béla, Kaposváron Czol-ner Vincze, BabÓchay Kálmán, Marczaliban Körös Victor, Merenye Fleischer Samu, Nagy-Bajom Körös Lajos, Olonczon Bölcs Béla gyógyszerész uraknál 369S
Klement Jánts veje
GRÖBEß LAJOS
kosárfonodájíiban Budapest, IV., kígyó nfrza 6. sztím
mükosarak, virágtartók, gyékény bútorok, nádkalitkák, utazó bőröndök, ruhaállvány, gyermekkocsik stb. dús választékban kaphatók.
Munka ezüst éremmel jutalmazva.
AZ
áll/fenn.
SCHLlCK-féle vasöntöde és gépgyár részvény-társaság
GYÁR és ICiAZÜATÓSiG : < ~T\\m\\ 1 LTJQT ViROSI IRODA és RAKTÁR:
I-V. Vaozl-Jtörut S-7. sz. ljUUiiCÖl, VI. Podn.aniczkj-utczaU.8z4m
GÓZ- és JÁRGÁN1CSÉPLÜ KÉSZÜLETEK.
SCÍtLICK féle M*b.
KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. SCHLICK-féle szab .Haladás" sorvetö gépek.
Szórvavető-gépek. Scklick-féle szab. K»yol-ekék,
Schllck- és Vidat8-feie eredeti 8gyvasu ekék és talajművelő-eszközök, boronák és rögtöró hengerek, szecskavágok, répavágók, répazuzbk, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, gabonatisztitö rosták, őrlőmalmok stb.
Az összes ekék tartalékrszei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltótelek. Legolcs b arak.
SW~ Árjegjzékek tlTánatra Ingven és bérmentve. "fSB
JKGYZÜT. Vwi iiMet,c.éük c^nael t cx. fl«Utb«auink bee. tudomW. bo.at, hojty noh. • VI Podmwiicxk lc«« U la. a 1ít6 irodiink lepj.íjobb résiá*. » kal.ó Tic.i-uton léví gyirtelepfinkro belj.rtok a.\', aind.Mnilta] t. Qsl.tbirttaia* kinyelmo erdőkében egy Tiroli irodit urtonk f«b, Tklamint, hogy agykaott épite.l ewkkeíok és g&sdaaigi gépeinkből rakíArt létaaitettoak.
\' ?1.\'. tintelatte]
3546 A- SohUoi-fele vasöntöde éj gépgyár réssvénytáraaaag igaagatóaiga.
ÜZLET MEGNYITÁS,
i% m&mmm missa
ITagy-Kaniafán díl-ia^ai tak.rékpéoíÜr épü\'e:ébea (x „Korona"
ttttTun.uIj mW, A;ia3;» cú-.:: felszerelt raktárit
Fűszer- I
c;emege, »
ÍSliiJalílCS. I
THEA, §
FESTÉK és a
illatszerek 1
raktára. |
csemegéi- .
legfinomabb bel- és külföldi gyártmányú LIQEURÖK,
T H E A, és valódi legfinomabb RUMOK
éi miod.noemO SAJTOKBÓL
Szeszes ITALOK
gyarmatáru TERMÉNY
Raktár: friss töltést! ásványvizekből
& 3691 Egy jobb házból való fia tanoncra! felvétetik.
^|p^5=s»=S»-------------\'--\' " """
l
A EúULAC-I APÁTSÁG (Franczia-Oraiág)
Dom MAÜUELONXE, prior
Főtisztelendő Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA ésFOGPASTAJA
2 ARAHÍ ÉREM : Brüttul 1880, London 1884-A letTnarts-:¦ e klHutetáfek
r«ltalalUtott 13"^^
« A fütieztelendö benedekrendi atyák fogvi-xintí hauználata, naponkint aéoany cseppet vízbe véve, megakadályozza és gyógyítja s fagak odvasaágit melyeknek fehérceget és szilárdságot kyicsünür.. a mennyiben a toghust erősíti s teljesen egészségessé változtatja.
« Szolgalatot teszünk tefaát olvasóinknak, midőn Űket ezen régi es practicus készítményekre figyelmeztetjük, melyek a legjobb gyógyszert és a fogfájás ellem egyedüli óvszert képezik
a nagyabb llltttttriiznil. gja&titniri
X*X*XX**X%**X*XX*X**X**KKXXX
[HAUSER EDE
es. k. ndv. kó
granii-, senit-, vinysaobrok ,
. faragómester.
porphyr- é« voÁ»
is, II SDitalgasse Kr. 19.1.
kőbányáit, g-őzcsíízolá és
faréss-mülom tulajdonosa. Dusán felszerelt raktára kész I B-S Z O 8 E 0 K N A
K
kriptafuuök gránitból, kriptarácsozatok és sirlámpák stb. Kripták teljes elké-készitésére való megbi sások, szobrok áthelyezése, valamint minden o szob-rásaatba vágó munkálatok poctosau ét oIcsód eszközöltetnek. Kepai árjegyzé-ingyen és bérmentve. Üzlatalapi tasi év 1781. »643
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXX
QOOCOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO&OO
o o o o o o o o o o o
§
G
o o
Q
o o o o o o
Q Q
o 5
g
A feltaláló dr. Meidinger ártól kizárólag fólhatalro. gyára\'
Meidioger-kályhák
késiitésére,
kizárólagos szabadul, minden országban.
RAKTÁRAK Bécsbeo I. Mícbaeletplatz ¦\'
udvar.
Első dijakkal jutalmazva: Bécs 1873, Cassel 1877, Paris 1878, Sech^haus 1877, Wels\'1878, Tep-litz 1879, Bécs 1880, Eger és Trieszt 1881.
KitunS ezabályozbató-, töltű- é"s veutillácziós kályhák lakhalviaégek, iskolák, irodák stb. számára, egyszerű és duzes\' kiállítással. 3693
Több szoba fűtése egy kályha áltál.
Ausztria-Magyarországon tanintézet 2869 Meidinger-kályhát hasinál ezek közt 1W bécíi kö^aégi-iskolában 734 kályha, 55 budapesti kSzségi-isko-lában 382/kályha. A nagy iedveluég, melynek kályháinak mindenütt iírvendc- . sek, utánaásoVra i«xtÖDzStt. Azért a t. cz. kOzöaséget naját érdekibea óvjuk t utalunk^ine]lék»lt vídi"eyünkie, nehogy kitünó hirű gyártmánvaíajcat után | másokkal össsecaorélje, melyek rendszerint egy-izerűen, mint Meidinger kályák vajiy mint lavitott Itfeídioger-kályhák ajánlatnak.
Gyártmányunk ajtajának belső réazé-1 ban.-fédjegyünk beCntve
\'entillácsióikályhák kettős köpenynyo!.
UEiölNBER-BFER ,
O
o o o o o o o o o o o o o
0 0
o o o o
0
o
Vádjogy. .TESTA., szabáiyosható-tolto-és
A köpenyek a por kttiaztítása eréljábót eltávozhatok anélkül, hogy a kályhákat azéjjel kall ezedni. &sjulantü tőthetí TeUíés szerinti hosszn ígési tartam kokszfatéascl 24 óra hossiáig égési tartam kőssénfüifssol. A Lamu é* ialak pormentes eltávolitása.
.BELOiS", fílaemésitS iandalIŐ vagy Kályha láthatd égésié!.
^«7 kandaUá vagy kályha több helyiség kű!3n fBtésr- a-Mgálhat Tetssés aaermü hoajzu égést tartom kokss-, kő- vagy fasitéa fűtéssel Zajtalan Wltéi. A fcama és «aisES»nnentes) távolithatása. Rosannl ;fn*_K(t fcíi^tv Átalakíttatnak
0 0
A hama él ^I»ej)orm.nt«. tiToUtiatiia. Eouaal ifütott kiiyik italakii K5«poBB légfsrarek egéii éptutek reitero. — Sairtó-kénOletok ipar éi gaxda-aig eiélokra,- Wagoa-Ulybik. Pro.peata.ok is arje-gy.ékek ingyei- .
0 0
ÍOOOOOOOOOOOO
Wajdita Jóisef könyrnyomdijioól Nagj-Kanix&in.
SAGMAMZSA, 1889Í%ep(ember 21-én.
-i--;-=—\\*. \'-•-—_
38-lk SSBÉLXX3.
Huszonnyolcadik évfolyam.
El 5 fizetési ár
Ptésx érre . . . 5 f-i — ;"éi pttp . . . .. 2 fr SO neirypdévre . -, . 1 írt 25 Egye* szia? !0 kr
ÍI I E I) E TE S E K i hasábos petiEnorbac 7. másodszor t\' S nuuiit-n tov&bbi sorért 3 kr,
MYILTTERSEN l-es*1 soronként lü rrért vétetnek \'et íiinciliri iUevék mindi-n eitje* hirdetésért 3<J kr. fieetétidck-
ZALAI KÖZLÖNY
JA !ap siellerai réskét illet6 közle-
!?r-.yi.-i: a szerkesztőséghez, lauyagi r-isiét Hl«tö közlemények jpedig a kiadóhivatalhoz bérmentve intézeudSk : j\\\'a g t/-K anizsán takar kpéuztiri épület.
Bé-mentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nesn kildetnek
A nagy-kanizsai „Kereskedelmi Iparbank"
, _ „ nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet, a 3nagy-kanizsai kisdednevelö egyesület , .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet" , a n nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápiniézete", a „nagy-kanizsai tiszti-önsegélyző szövetkezei", a „soproni kereskedelmi
iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmánydnak hivatalos lapja.
HETENKIiNT EGYSZER, SZOMBATON"MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési telinvas
„Uül KÖZLÖNY"
1889. HíoljiiD IHik.
vagyis
október-deczemberi évnegyedére
Lapunk XXVUl-dik folyamának lítolsó negyedére, midőn uj előfizetést nyitunk, tisztelettel jelkérjük mindazokat;\' kiknek előfizetésük a Jiar-viadik évnegyeddel, szeptember végével lejár, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap rendes küldésében Jennakadás történjek, — akik pedig hátralékban vannak, kérjük az összey haladéktalan beküldését,-mert a lapnál nekünk is kötelezettségeink levén, annak rendezése muüiatlanul szükségessé vált. Ez az időpont az mindenkire nézve, mikor tartozási Ügyeit könnyebb szerrel rendezheti.
Arról,. hogy lapunkat kiváló ügyelmébe ajánljuk a t. közönségnek^ szivte Jelesleges szólnunk.
A lap múltja; minden körülmény közötti törheilen fennállása, hazafias iránya és lehetőleg minden 7temes iránti telkesüítsége biztos ga-rantia a jövőre nézve is.
Hirdetéseket gyorsan és jutányosán közlünk.
Előfizetési ár:
ls89. Okt.— decz. évnegyedre 1 frí. 25 kr. , „ 1890. márcz. félévre2 „ r>0 _ b b „ szept. egész évre ö „ —
Mely összeg legczélszer libben „;5 hos postautalványon küldhető be a lap kiadóhivatalához. (WajcUts József könyvkereskedése. Nagy-Kanizsán, takarékpénztári épület.)
Hazafias tisztelettel
Szerk. és kiadó.
Magyarország selyemipara.
(Folyt és vége.)
Ezen harmadik ok a követkézé :
A selyemgubó, ha rövid idő alatt nem értékesíttetik, a tenyésztő kezelése alatt megromlik és értékét teljesen elveszíti. A csak saját érdekeit szem előtt tartó magán vállalkozó esetleg, például ha a selyem ára hanyatlik, ezen körülményt kérlelhetle-nül használja ki saját javára, a mennyiben a selyemgubó árát a tenyésztővel szemben önkényileg szabja megj ugí" szólván az utolsó perezben., a midőn, a tenyésztőnek nem marad más választása, mint gubóit a magánvállalkozónak bármi áron átadni vagy pedig azokat a biztos megromlásnak kitenni.
Még jelenleg is találhatnók régi termelőknél oiy régi romlott gubók, melyeket a szegény tenyésztők inkább elhagytak romlani, semhogy azokat a nekik ajánlott méltánytalan ár mellett eladják.
A selyemipar sajátságos természetéből mintegy önkényt folyó ezen nehézséget elhárítani csakis a további nagyobb mérvű fejlődés képes : a midőn t. i. egyrészt a nagyobb számú selyemgyárak egymás közt természetszerűleg kifejlődő ver-. senye, másrészt pedig a nagyobb mérvű iparhoz fűződő nagvobb érdekek, valamint a nagy közönség fel-költőtt figyelme is ellenőrzik a vevőket és nem engedik az ily visz-szaélések elkövetését.
Mindaddig azonban, mig ezen ido be nem következik, nincs és nem marad egyéb hátra, mint hogy a se-iyemgubók beváltását az állam maga eszközöltesse. *. -| De végül még azon okból is szükséges, hogy az egész ügy az állam kezében maradj >n, mert az egész eredmény egyik főfeltétele a tenyésztők kellő oktatásában rejlik.
A jelen viszonyok között, a mi-dón oly sok nemű betegség a selyem-1 hernyó szervezetét megrongálta, az ipar gyakorlására elkerülhetlcnül megkívántatik egy bizonyos ügyesség, mely ha a tenyésztőnél hiányzik"7j lehetetlen, hogy működése eredmé-í nyes legyen.
Ezen oktatás sikeres gyakorlása\' egyrészt az állam tekintélyét, más:; részt pedig oly mérvű áldozatokat igényel, melyeket magán egyénektől!
1 elvárni nem lehet.
Mindezeknek figyelemre mélta-\'
: tása mellett — ugy hiszem —¦ fcárki, ki az ügyet ismeri, belátni kényte-;
: len. hogy ezen üzlet kezdeményezésére az állam van hivatva, valamint hivatva van azt folytatni mindaddig^ mig csak
1-Ör a már létező nagyobb gyárak egymásközti versenye a tenyésztők érdekei ellen felmerülhető vissza- j
! éléseket lehetetlenné teszik ;
2-or mig a selyemtenyésztés a\' nép között nem lesz oly általános,; hogy a további szakoktatás szüksége :
: elesik ;
3-or mig nem leend oly szederfa állományunk, mely a tenyésztés ily; fokát lehetővé teszi,
4-szer mig annyi magyar mun- ¦ ; kásnÖ nem képeztetik ki, hogy a j magánvállalkozás áltál meg nem; fizethető drága olasz munkásokat mellőzni lehessen.
Mindazon időig azonban, míg | ezen körülmények be nem követkéz-1 nek, ezét; ipar. a magán-váilalkozás-\' oak az eddig elért eredmény kocz-\\ káatatás? nélkül átadható nem leend., Ez, meggyőződésem szerint el vitáz-! hitlan igazság-lévén, Magyarországban ezen egész ipar jövőjét attól füg- i gónek látom, hogy sikerül-e oly mó-j dozatot találni, a mely mellett ezen ipar: az állam továbbra is folytat-hatja miudaddig, mig csak az, aj
fentebb előadottakhoz képest, a ma> gánvállalkozásnak átadható nem leend és pedig anélkül, hogy ebből az állam oly megterheltetése \' keletkezűék. — melyre hajlandó nem lehet.
Ezen módozat megtalálása képezi a legközelebbi feladatot.
Ismételten a leghatározottabban kénytelen vagyok azon nézetemnek kifejezést adui, hogy ezen áldásos ügy egész jövője, ezen kérdés sze:. fencsés megoldásától függ.
És én azt hiszem, hogy ezen, kérdés meg is oldható, és pedig a legtermészetesebb uton az által, ha ezen ügy az állam felügyeletének teljes épségben tartása mellett, üzleti részére nézve oly alapra helyeztetik, mint bármely más magánüzlet, mely mind beruházásának kamatoztatása és törlesztése mind folyó tőkéjének kamatoztatása tekintetében saját jövedelmére van utalva.
Sajnálom, hogy az 18S8-íki zárszámadások még befejezve nincsenek; azonban már az 1887-íki — általánosan ismert — zárszámadások kétségen felül helyezik\' az 1888-iki. zárszámadások által is megerősítendő biztos kilátást, hogy selyemüzletünk, amennyiben annak természetes fejlődése meg nem akasztatik, erre képes is lesz.
Köztudomású, hogy a selyemipar meghonosítása Magyarországon több mint egy évszázadon át a kormányok és társadalmi tényezők törekvéseinek egyik kedvencz tárgyát képezte. Hogy az mindennek daczára az előbbi időkben — az időnként mutatkozó nekilendülések daczára sem sikerül,t annak okát — meggyőződésem szerint leginkább annak kell tulajdonítani, hogy egy ily mélyreható előfeltételeket igénylő iparágat az ujabb kor concurrentialís viszonyai között teljes lehetetlenség a központból, a zöld asztal mellől kibocsátott rendeletekkel
meghonosítani; a meghonosítás a legjobb esetben is csak ugy lehetséges, ha a feladat megoldására képesített gyakorlati szakember a hely színén állandó és szakadatlan működés utján teljesítheti az illető iuar meghonosításával járó naponkint felmerülő feladatokat.
Az 1882-ik évben a termelés az egész országban 24.445 kilo selyem-gubót adott, — 1888-ban már 703.488 kilo selyemgubó termeltetett A vállalat a fejlődés oly fokára emelkedett, hogy az állam iránti pénzügyi kötelezettségeinek nemcsak mindenkor megfelelt, hanem évről-évre mind nagyobb mérvben járult saját beruházásainak fedezéséhez is.
BEZEKÉDJ PÁL.
Tudnivalók.
— A kereskedelmi múzeumban Budapesten időleges kiállítások, illetve vásárok fognak az ősz folyamán tartatni éa pedig: egy gyümölcs- és konyhakerti kiállítás (vásár), egy sajtkiállitás (vásár), és egy méhészeti kiállítás (vásár). Mind a három kiállítás október I-én nyittatik meg és október 31-én záratik be. A sajtkiállitás tárgyai: a sajt elöállí Kására szolgáló gépek \' és eszközök. Tehénsajtok, sajt- és turófé-i lék juhtejből és sajtok bivalytejbül. A gyü-i mölcs- és konyhakerti kiállítás tárgyai: a) alma, körte, birs, berkenye, lasponya; b) őszi baráczk, szilva, som,és az esetleg eltartott nyári csontárok; c) dió, mogyoró, mandola és gesztenye; d) őszi málna, szeder- és szamóczafajok: e) edényekben te-i oyésztett gyümölcsfák gyümölcscsel együtt: f) szőlő; g) gyümölcs aszal váoyok és a gyümölcs feldolgozásának mindennemű alakjai; h)aszalókemenczék természetben, mintákban és rajzban; i) gumós és gyökérriemü : zöldségek; k), káposztafélék és levélzöld-: ségek; 1) mellékétkekül szolgáló zöldség-¦ félék; m) hagymanemu és füszerzüldségek; n) hüvelyes vetemények hüvelyben és kifejtett állapotban; o) szántott, aszalt zuld-: ségnemüek és zöldségconservek; p) a gyü-i mölcs szállítására szolgáló eszközök, befőtt gyümölcsöknek való üvegek, gyümölcsé-! szétí szerszámok stb. A méhészeti kiállítás
Téré* a. -
Járvány.
Ágaskodó nagyra vágyás. Clitn, s ranjíérti bősz rajongás, Mint gyóeyithatjan nyavalya, Meg bujábban, mint valaha, Terjed-dühöug; — ezrek s többek, Kiket gj.itör ^ viszketeg.
Haxxuk sok jámbor1\'polgára,
Sai-réuy koréból kivagyva,
Túlbecsülve öaérdemét,
Eped a kitüntetésért.\'
Hiztat4 a tapaszt .lat,
Hogy arany keresztet bullát,
S nemes levelét is a fa.
Ha ismert a rizae titka ;
El ildomos hiaelgéiAcl —
Mindig késten, el nem késel,
Meg ha elved bű köpenyét,
rizélirinyban illesatgetéd.
E járvány egyre terjedtebb, Erősbödő, mind merészebb. B>zony megérjük: ma-holnap Kitüntetést esak az nem kap, Kmek Le» kerül bélyegre. Nem rég esett értésemre : Egy polgártársunk a czimen, Mert segitett szárazon s vízen, A kártékony egér-patkáuy Fékfetf/stn, kürtáaán; . Kéri a decoratiót Mély kiásatta! . . . Frafil Spiaót S hogy elnyeri, több, mint való, Kég isnwrt „ellenzék" falc; Meg vitézlő mestersége Jogosult egy ócskább czimre.
De ha egyszerű köréből, Végre kegy Utján bekerül Oda, hol dim sugarában ^Uikérez „fujodr.ttiág--ban, S a „dolce farniente "-be, il «ngy születettek" Oiemje, Bw\' ijedten ábrándul ki,
Krzi, hogy ő most tett .Senki", Vagy .legföllebb egy „Akárki-Hiúsága, kártyavára Q\'[ egy gSgÖs pislautásra Ingadozva összeomlik, Maga\\meg majd belébomlik, t\'gy jar, miot a Jónás tökje, Mely a giinyhó tetejére Jobbról, balról támogatva, Nagy hetykén felkapaszkoda, S mert magasban nem járt soha, Leszédült, le az ostoba. S midőn ott lenn zúzott fővel Panaszkodik, jajveszékel, Kürüi a krumpli bokrai — Egykoron jó p*jtá-ai; — Meg se szánják, nCt sug-bugnak: .Ugy kell a nagyzó bolondnak.\' S a kitüntetés így válik, F e s z é 1 y i .1 v é mind halálig
BÜOTH GYULA.
Egy fiatal szív szerelme.
Irta: B. DONÁSZY FERENCZ (Folytatás.)
Jó formán seuki sem vette észre ezt s ha tán észrevették volna is, nem tulajdonították volna fiatal heveskedésnél egyébnek.
t— Menjen utána és kérlelje meg. szólt elkomolyodva Oktávia: de látva a főhadnagy vonakodását, meleg, kérlelő hangon suttogá: az én kedvemért tegye meg, hisz ő egy oly beteges és ingerlékeny gyermek.
A jólelkű Dablen meleg pillantással hajtá rbes magát, ,s a téli kertbe ment ízkárt felkeresni.
Egy nagy fehérvirágu, terebélyes cso kólád bokor alatti padon találta, arczával annak kartámjára borultan, mig kezei
j ideges gyötrődéssel tépték, szaggatták a I bokor selymes leveleit
Gyengén érinté a fiu vállát, s barát-í ságos. enyelgő hangon kezdte kérni:
— Oktávia, hívja vissza a terembe, én | megkérem, ne haragudjék reám, hisz csak jegy kis tréfálkozás volt az egész. Szívélyes niosolylyal nyujtá neki kezét, melynek
j középujján a jegygyürji fjtóylett
táiigoló s mély gyűlölettől égő sze-| mekkei ugrott fél, mintha rugó lökte volna
fel, Oszkár s indulatosan löké el az oda-! nyújtott kezet, mig hófehérré vált ajkain •csukló, el-elfuladr, zokogásszerü bangók 1 lökődtek ki, szinte sipított, metszett a
haögja, midőn monda:
— Soha! Soha! óh, miért nem tudom önt összetörni, alámgázolni, mikor annyira gyűlölöm .... s a markába gyűrt leveleket a főhadnagy arczába dobta.
El hala vány odva, s pár szitkot mormolva emelé fel karját Dahlen, hogy megfenyítse a dühében remegő gyermeket e megbántásért, de még idejekorán ugrott oda Viktor s megragadva a fölemelt kart,, melegen kezdé a felgerjedt férfit kérlelni:
— Báró ur, báró ur, csillapodjék, könyörgöm .... ..
— Köszönöm Viktor, feleié ez magához térve, ön épen jókor jött mert majd én is ugy elfeledkeztem volna magamról, mint ez az éretlen tacskó itt, pettig azt. az ö érdekében sajnáltam volna, j V
Oszkár rekedt kiáltássaj<mindltét kezét lüktető halántékaira szorítva, rohant az üvegház hátterébe.
— No, ezt nem köszöni meg édes atyám, az ott minden virágot összegázol vak dühében, szólt Viktor. Ugye, megmondtam, hogy nem fogunk kedvűek sze-
rint örülni a szünidőnek, inkább marad tunk volna a városban.
— Igazad van, viszonzám én is lehangoltan.
Az egész társaság a téli kertbe jött s apróbb csoportokra oszolva, bámulták a trópicus Flóra szingazdag példányait — Oktávia kimenté magát és szobájába ment, hogy öltözéket váltson ; ezt a doctörné mesélte el az ő éneklő hangján Dahleunak, Jíí Oktáviát keresé szemeivel a társaságban.
Az pedig a leöntött ruhát, egy fehér fénytelen japáni selyempongyolával \\ cserélre fel, mit csak egy vastag rózsaszínű I selyemzsinór tartott össze hanyagul karcsú derekán, minek bojtjai majd a ruha aljáig értek le.
Mintha csak egy -antik görögszobor lépett volna le talapzatáról.
Miután a teremben egy lelket sem talált, a zongorához ült, tudva, hogy játékával a terembe csalja a társaságot, egyikét kezdé játszani azon csudaszép olasz stornelliknak, mikbe a campagnák heves vérű leányainak mindeu érzése, epedése s szivüknek forró, tulhabzó szerelme oly ömlengön és oly édesen van beleöntve.
Hajlékony, csudaszép hangja, mint az ezüst harang vibráló rezgése csengett, szűrődött át a rácsozaton, a pálmák, a cactusok koronái közé, midőn éneklé:
„Boltan kívántál látni, imt az vagyok, Kin nélkül ölt meg az édes mereL, Oh, hadd legyek szivedbe eltemetve."
A csoportokba oszolt társaság megállt s lélegzetfojtva hallgatták az édes dalt s a zongora ei- elhaló, fel-fel csendülő accordjait.
Dinien szemei felragyogtak, s önfeledten szivá magába a dal-minden egyes szavát:
„Oh, május, a tavasz szép, ifjú virága. Lombfátylaikat szövik njra a fik, Néked áldozom életem, íme te drága. Egy ifjú élőt van bizva rád. Döfd töröd, igen, döfd hát keblembe, \'¦>iní caak aka r«z, vele azt teheted, ,.is megleled ott ben, a mit keresel te. Oly végtelenül szerető szivemet."
Oktáviát magát is annyira elragadta ez érzésteli dal, hogy észre sem vette Oszkárt, ki már jó ideje állott háta mögött, mig szemei perzselő tűzzel, majd a vágyak emésztő tikkadtságával tapadtak a gyönyörű arczélre, mely, mint valami fehér cameá Wált ki a falak bordeaux-vörös kárpitjából.
S egyszerre csak odahajlott, s égő ajkai sóváron tapadták a fehér hattyú-nyakra.
Oktávia bátra sem nézett, hanem egy tüzes keringőbe csapva át, csak vállán át kérdezé, lágyan, édesen:
— Maga az, Henrik, milyen forrók az ajkai ?
Csak egy nyögő, fájdalmas sóhajtás volt a válasz!
Erre Oktáviáxis riadtan tekintett hátra, de rögtön iecsilíapult, amint Oszkárt meglátta.
— Ah. te vagy ? De mi lelt az Istenért, kiáltá a képéből kikelt fiúra í Hisz alig állsz a lábadon, annyira reszketsz; te beteg vagy!
Felugrott a kicsi gömbölyű guggony-ról és azt Oszkár alá tolva, szeliden reá-nyomá.
, — Rosszul érzed magadatV j (Folyt köv.)
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
SZEPTEMBER 21-én.
sanák.
Jámbor népek! Habár filléreitek nem fogják* is az érintett vallásos társulat tökéjét gyarapítani s annak --sztéléiére már eddig is szép számmal állított lobogókat szaporítani: legyetek meggyőződve, mint e sorok Írója svele minden olvasója meg-an, hogy pénzeteket nem adtá-
és vásár tárgyai: a) méz: b/különféle méhészeti ipari termékek: c) viasz; d) méh-kaptáiök: e) méhészeti eszközök és fi mézü>egek és bármely alkalmas anyagból készült nagyobb múfedények.
— Községi éskö. jegyzők közgyűlése" A magyarországi községi és körjegyzők országos központi egylete Budapeten í. év-szeptember 23-én fogja rendesközgyülését megtartani. Megelőzőleg szeptember 23.és 2i -én választmányi ölés lesz. ATíözgyülés tárgysorozatának főpontját lógja képezni azon emlékirat, mely a czélbavetí mezö-rerjlörségi törvény megalkotása alkalmával községeknek bizonyos esetekben bíráskodási joggal leendő felruházását fejte-
¦ geti.
— Miami ménéit bérlete. A löld-miielér.»g)i minisztérium fölhívja mímlazo kat" a lótenyészrökeü akik az IVJQ-diki
*fÖdüié>! évadra az ánami méutelépekból mént hérplni óhajtanak, hogy erre vonatkozó szándékúkat legkésőbb ez évi nov. bó 1 -)•¦ akár a nevezett minisztériumhoz, akár pedig az illető ménteleit ptuam.smdíságá-hnz bejelentsék. ¦ . \\ -
— Élő állatok szállítása a jjosláu.
¦ A kereskedelmi minisztérium hirdetménye szerint az élő állatok szállttá1"\'! :i postán október 1-liil kezdve kiterjesztetik aképeu. hogy a belföldi valamint az oszt- j bizottsága f.
rák éímagyar, s\'a német c;>ere forgalomban napjain tartja Zala-Egerszegeit eszi tvndes ugyanazon felfelelek mellett, mini eddigelé küzgyülésér. A tárgysorozatot lapunk a házi nyulak (iiiegfelekö rekesz, viz. eleség jövő száma hozza.
po-tai szavatoláskizárása stb.í.Jfőstaí szál-\' — Gyászhír. Duuáiitnlüak egyik litás végett egyéb kisebb élő emlős aila-iiépszerü lía, a közélet köztiszteletii bártól", (pl. alamár, marmo^a.- mókus, teíigeri j czosa, Töltössy Béla törvényszéki biránk
Nem csoda tehát, hogy ily \'.szent" ! helyezése értelmében folyt polémia átvéte- iköromfájás Zafe-Lövőn, Sümegben, Vé-ily gyönyörűséges . lobogóra\' nem késtek i le. Közöltük, hogy t közönségünk lássa, és j tyemben & Pacs4 községben, tiílóreiket összeadni és meghagyták, I tudja, hogy „Pécs** és „Szombathely" ez hogv ilyen gyüjíö-iveket miskor is küld-j érdemben miként cselekszik. Mi nem szól- [ alkalmára ient k még nekik, hogy máskor is adhas- i tunk egy kukkot sem hozzá. Van elég il.le-
*_ \' *ílr**.rrill tfirilnkhM ha «iU-séff<ít táliák.
tékestoll körünkben, ha szükségét látják szóljanak\' hozzá; de kikérjük magánknak gyanúsításnak még árnyékát is, mintha
— Hazai r. h. A jelen év első fe lében 548-an magyarosították me<- xL Vasat. Heti és országos vásárok: téknevöket. — A temesvári ternoü^J\' keszthely-szent-györgyi helyi j ujabb elfogatások történtek. — A sza
érdekű vaspálya részvénytársaság a tour! vasmarbáknak, .juhoknak és kecskéknek és retourjegyeket 40 krról 25 krra száili- \\ lábon hajtása Budapestre betiltatott
totta le.
— Tisztújító közgyűlést tartá zai
Bécs és Budapest közötti telefon október végére készül el. - Az uj országház épí-
mi, bár egy tollvonással is, Nagy-Kanizsa j megyei községi és körjegyzők egylete tése rohamosan halad előre. — 1 - Gy városának hátrányára cselekednénk. \\ Nagy-Kanizsán szept 23-án d. e. 10 óra-! Híradó* megszűnt. — Varasdon a "nép-és — Báró Hornig Károly megyés (kor a „Korona? vendéglő nagytermében, ¦ csendőrök közt , véres összeütközés t(ir. püspök nr ó Méltósága N$y-Kanízsáról | előző nap este pedig választmányi ülés;tént.— Somogyban a phylloxera i»en menet alkalmával az útba esö községekben lesz. A programm egyébként akövetkező :\'| terjed, utóbb Kereseti geten "is constatál
seu- s helyeslőleg tekint le reátok trónusából azon oltáira is, hová filléreiteket elcserélve, de szinte szép czélra áldoztátok: ¦\'— mely ártatlan félreértésért, egyébként — azj, hiszüzük — még l\'ater Annelíkusz se haragszik.
KireL
Zalavármftgye törvényhatósági évi okiÓbe
maiacz-stb. j is elfogadtatnak, ha a befogj édes atyja elhunyt A családi gyászjelentést gadásul szoigály . rekeszek berendezése ! részvéttel közöljük: •TóLtössy Mihály ué
\'gaiö____
olyan. hogva/.t*%tok útközben ki nem sza-1 született Karácson- Krisztina, maga, ugy hálálhatnák. Minthogy azonban . csak aj gyermekei: löttőssy Béla, Tottössy Mari.. " konkrét körülményekből Ítélhető meg, hogy özvegy .pap Gyuláoc született Tottőssy a szóban forgó élő állatok szállítása a pos-1 írén, és unokái: Pap Ferencz, Pap Irén, tai üzemmel összefér-e vagy fin. annak ] Pap Margit, ugy sógora Gelsei liiró megállapítása, vájjon valamely iMel^jHö! Viuczé és ennék íia (ielsei líiró Vincze állal küldemény po-tai s"/aTiha>T?gwTiel^ mélyen megszomorodott szívvel
vsheto-o.va^y s:m, esctr, 1 vsetre i f.!vt.*4» jelenti, íwí;;y sz.rfct .it f.rje, apiuk, nagy-
posta-, illetőiéi; posta i nak marad íWiwrtva/
Az Emke lobogó mint a , Szent Rózsafüzér1* zászlaja, i
- Egy kis ártatlan félreértés.—
közű: bEkefi klek.
Zala-K*opp;íny. I88:i. aug. 2(1.
Mint hazánk minden községéhez, ugy ; hozzánk Zala-Koppányba is a körjegyző- j hez-a. múlt áájiokban .mégkjüldetvén az \' nÉrdél) i Magyar Közművelődési Egylet": felhívása; Magyarország leányaihoz, az : BE\'«ké-iol>ogó\'*-ra leendő adakozás gyűjtése
lávii dahivatal- j atyjuk, sógora, illetőleg nagybátyja -egy-jházaslalvi Tottőssy Mihály hites ügyvéd, | Sopronvármegye volt főbírája Veszprém-ármegye volt törvényszékig bírája utóbb ivaszéki ülnöke f. éí\'i szeptember hó 11-I ik napján, esti S\'/i órakor a halotti szent-
szept. lii. és 17-én 2500-an vették föl a tiérmálás szentse!
leUrrtí mozsirlövéseket tétetett a város és két diadalkaput aliitott föl: este fáklyás menet h rendezett Károly Üg) vét! tartott szór- megszakított rartalouidús beszédet, melyre ö méltósága válaszában Sütneghet jó iiidnlatáról bizEÓsitá. A rendet mindkét napon a tűzoltóság tartotta főn; a püspök *a tűzoltóknak Oit frtot, a város szé\'gényei-I -én s következő \\ uek valláskúlőnb.-\'\'-; nélkül való kiosztására Uh) íríot volt kegyes adni. Szeptember 21-é:i távozott bérmálüi Uevécsérbtí. Adja Isten minél többször jöjjön ide s minél tovább lakjék itt. Ez a közóhaj Sümeghen.
— (íábríel Károly^tanopticuiha és múzeuma az. Eötvös-téren valóban meg-iej)ö és tanulságos látványt nyújt a szemlélőnek, amennyiben a szemlélhető "alakok egytöl-egyig művésziesen vaunak kiállítva: nagyon sajuáljukj hogy lapunk zártakör részlélesebben nem foglalkozhatunk e tárlat leírásával, részint, mivel szemlélésünk alkalmával e tárlatot még rendezték, s így a mechanikai működést egyes -alakoknál nem láthattuk. Az eddíg látottak azon-bán már magában is megérdemlik, hogy azok megtekintését az érdeklődő közönség, figyelmébe ajánljuk.,
— Tflzreűdóri szabályrendeletek elkészítése és mielőbbi életbeléptetése, hogy felette kívánatos, mutatjaa következő eset. mely a legutóbbi tűz alkalmával tör-
. ..*». folytan ót) bajó
közgyűlési jegyzökönyvének s az annak szenvedett törést. — A neiy-yorki Eifléj. A püspök tiszte- kapcsán megküldött s a kibágási ügyek torony őOO lábnyíva.1 magasabb lest a a községi bíróság tárgyában készített; párisiuál. A catarnai székeségyháur erolékirat" bemutatása.5. Pál Pongráczné, kirabolták, a kár 300.000 lirit. ~ (ifc melven liarkóczy Özvegyült jegyzóné segély iránt kérvénye | 3-án választják Rómában a világ Össze, éljen/\'ésekkel. sok-1 tárgy alítsa. O.\'A z. egerszegi járási jegyző- j Eerenczreudi kolostoraina tgeneralísát — ! egylet azon indítványának tárgyalása, hogy i A pápa 10 ezer fraiik.it k31 a marhalevelek kiállitásának a jegyzőktől j pehi szerencsétleneknek." történt elvonása által mugeiorhitott Java-| dalom kártalanitisa iránt a törvény hatósághoz felterjesztés intézte\\sék. 7.\' Ugyanennek indítványa, a mégyei**j egyői\' egyén látogatta, uyugdij kezelő bizottságba 3 tagnak megválasztása iránt ö.Ugyaueuaekiuditv. illetve kérelme elhalj Illés Lörincz nemes apáti jegyző hátramaradt két kiskorú árvája segélyezése iránt i). Ugyanennek indítványa a községi tisztujitásoknak oly.
A pápa 10 ezer frankot küldött azantve, A XX-iftt
-1 német jogászgyölés Strassburgban tartja. \' - ülését. — Amifailói színház leégett. — [ A párisi kiáliitást eddig 14.4SC.74i fizető
— A.„Budapesti HirIapu-ot, melí CsukásiJóisef és Rákosi Jenő kiadótulaj-időben való megejtését czélzó felterjesz- donosok szerkesztése alatt kilenczedik ejtésének beállása tárgyában, hogy az ujon- teudejét éli. Magyarország legkedveltebb nan választolt községi bírák és elöljárók és legelterjedtebb lapjává avatta a közün-iiivatalaikat mindig az év első napján már ség pártfogása. .Páratlannak tetsző elterje-
ftlfnfilfllhftfísélr m \' MprrpmiíL-pyós IÍIí\'« AL*Át ho»\' nl«aoA u,r.»&:___
elfoglalhassák. 10; Megemlékezés Illés Lőrinc/, neuies-apátii volt jegyzőről. (Irta: X.: felolvassa áz egyleti főjegyző.) 11. Az idei országos közp. jegyzőeg)ieti közgyűlésre szóló meghívó "bemutatása s áz egyletet képviselő két tag megválasztása. 12. Altalános tisztujitá:
dését ajtazaí olvasó közönség óriási meg: szaporodásán kívül alap olcsósága is teszi.; A legszegényebb ember is adhat naponkint egy számért négy krajezárt, hogy tájékozást szerezzen á polit. társadalmi és művészeti események felől. A „Budapesti Hírlap mely naponkint 28—30,000 példánvbau \'.
| ségek ájtatos felvétele útáu, életének S3-! tént. Szept. 13-án, pénteken reggel , ik évében, jobblétre szenderült, A bolilbíJlIunyady- és Rakóczy-utcza sarkán tüz l\'gttir hűlt tetontei t\'.-évi szeptember Iii áu.Ttámadván, a tűzoltói szerek szallitására [déUitáii r>7a órakor fognak a római katho-1 szolgiiló bérlovak munkában voltak s hkus egyház, szertinása szerint, az legközelebb, egy vidéki kocsi lovai állot-alsóvárosi "sírkertben örök nyugalomra i tak, ezeket akarták a tűzoltó-tanyán ter-
tétetui. Az engesztelő szeptember 17 az élliunyt lel* rendiek\' templomában
éljából: körjegy \' oiráínak kiadta
ni a bat i bemutat.íatui
ploniab; - Ae>zi
nt miseáldozat Imett tűzoltók a fecskendő eléfogni, azon-u dél-lőtt 10 órakor fog .j.bau a városi rendőr -betiltottas nem eu [ lásolása. Este S órakor ismerkedési esléij üdvééR a: szentferei\'icz- [gedie meg, hogy vidékiek lovai alkalmazja „Polgári Egyletí\'-bén. Este MitidiMihatónak j tassanak. E köiülmény uéhány perczuyi ! takarodó. — Szejitember
—\' Meghívó Nagyságos bocsári Jíorog közkézen.oktátva szórakoztat mialatt Svastics tlyula védnöksége alatti, nagy-, hü értesítéssel szolgál a világnak miu-kaniasaí Hadastján-Egylet l$Sd. évi I den nevezetesebb eseményéről. Oeelömnz-szeptémber hó 22 én megtartaudó zász-* ditotta a lap terjedését teljes politikai füg-lószentelési ünöepéiyére. A" zászlóanyai getlensége isT mely lehetővé teszi, hogy ínin-tisztet Kálivoda Jánosné szül. Vizlendvay \'den kérdésben a részrehajlatlan tiszta igaz-Magda Ü Nagysága volt kegyes elvállalni, ságszempontjából Ítéljen s ugy a pártokat. Tisztelettel az elnökség: Huckstedt Go-; mint a kormányt szabadon bírálja..!>;• a csárd jegyző. Zrínyi József főparancsnok.; „Budapesti Hírlap" nemcsák politikai, h.i-Eenkey Károly II elnök. Lengyel Ignácz I nem irodalmi és művészeti kénlésekben is. elnök. Rendje az annépélybek: szeptember j megőrzi teljes függetlenségét. A híi-ek gyors 21-én: A vendégek fogadtatása és elszál-1 és hiteles közlése is sokat pendített u.
Budapesti -Hírlap*-jn. mely tjsak^táviiM
pivni. 1S8U. szeptem
•delmet «
zóTt, \':,
,-tk-
tz Íveket, gyűjtés \\ ber 13 én. Az.örök világosság fényeskedjék hatatlan káros hatású .lehetett
-gett. -,
iszaliozták üresen egy-,: ti Hét\' 1 lenben a hatodik, a kis A-Í-liiráj.t a gyűjtőivel egészen ¦s össxieg-dicsérni xonrnéji jvo\'lt — Itfgszegé-
eszkozlese (Ken nélkül, nri: más közi
tele irta. aránylag Ven-tekintély ge! adla át. nem győzte eléggt népeitek, különösen jiedi*; az a-ségnek adakozó kedvét: buldo; mint beszélé ki adhatott, a
kiszámít-^ volna a
tüzelemtovaterjedéséreuézve. Ezen .sajnos Esküvő. Sjpits ..Károly perlaki j körülményen szabólyi-eudulet áital segíteni \' \' \' keli. nehogy aztán a-tüzollóság illettessék hahvagsággal. — mert. emberfeletti erőt
leányát. Kísérje hol- : azok
nyebb ember is l.u—20 kirai Járult a „szení1- czélhoz. \' ,
Kejrélynek tetszett az alig 2<) házból
neki !
gyógyszerész a napokban vezette njftárho: Svií.stirs Irén kisas-zonvt. Svasli\'cs IIngó földbirtokos kcih dogsag lri::y<»k\'-t
• — A\' szarvasmarháknál mutat-\'folyta kozó^záJ és (torömbetegség míiidinkáhb \' szei\'é teijt\'il. líagadósságánál fogva az óvinUv. kedések hatóságilag megletettek. Nevezetesen a keszthelyi vásárra való mariiahaj .üspáni rendeletiéi betiltatott: Kani
álló kis községnek, mely maga is --- iijüU zsa szomszédsá\'-\'ábatt levő Ilorvát-szent-
ben egészen elégvén —-hatósági gyöj-^re "szorult, ezen jókedvű adakozni-a, iiiignem- biró uram felvilágosít ía min-
Mikiósun is düliöiíg c veszedelmes betegség. ; .
¦m fejthetuek kí.-L:ipuitk időző számából tévedés, kimaradt, hogy a piaristák vendeg-hzcieiő házában Lutott püspöki diszebe-ih-ii a felsorol lakon kívül még leikíísiiö poháiköszöíttést íirondoitak: Eöldy Ec-rencz a víilíáserköícsö-! haladíisra és OnKzváry Gyula br. Ügnizik és Dr.-: Szűcsre, turt ezeauel pótíóíag helyreigazítunk, i *.j
Az utolsó Tilágkiillitási kirándulás. A máv. városi .menetjegy -irodája, tekintette! arra a reudki>-üii érdeklődésre, mélylyél az eddigi három párisi ki
ű órakor ébresztő, líeggeli S órakoi lekezés a főtéren..líí\'ggeli 9 órakor kivonulás a zászlószentelési helyre.\' Reggeli ld órakor a zászlószentelés ünnepélye. A zászlószegek beverése, és diszmenetbeni elvonulás a bankett helyiségébe, a hol. a szegbeverés folytattalik. ugyancsak a táneziuulatság alkalmával, is. Hélutáu 2 órakor tiirsasebéd az „Arany Korona" szálloda éltermébeu. Ui\'szvételi jegy 1 fit.
Este 9 órakor.! tokra aúnyitkölt. a nujuuyU h»rtuiu5^vvel 22-én: Reggeli ! ezelőtt egy-egy magyar lapnak egész évi
l
- Magyar Miatyánk Jernzsáleni
dt-iit iiiegért,t\'ltítt, ki nmga is. v.;!amint a | -Nagy-lJoldog.isszouy uápjáu\'-Jeril-kissé elzárt —akarom mondani — a kor- zsálemben is hangzott a magyar szó. Az
latolt értelmi .világban élő. d<; * nagyon ottani ösztrák-níasyár hospicziumban I rándulás találkozott s különösen arra, buzgó és vallásos lakóí Almásnak á fel- ugyanis e nap tették helyére a Uiagy. Miaty- \\ hogy keresked: iparosaink, gyárosaink leg-, hívásban foglalt eme szavakat: . ánktíiblát. mely közadakozásokból készit-; iúkább a bekövetkezett őszi évadot tart-
„E nemzeti trikolor, a magyar faj:ös- teteit a e czélra Nagy-Kanízsáu és vidé- ják magukra nézve a legalkalmasabbnak eredeti jellemvonásának, a nőiség cultuszá-1 kén is szép sikerrel folyt a gyűjtés. Most (.arra, liogy Parisba utazzanak . jövő " nak symbuluniát az Islenanya képét fogja már az olajfák hegyén, ott ahol az Cdyö- í hóuapban. Október 10-éu reiidezmég egy, magán hordozni, jelezvén, hogy Magyar- i.zitö az apostolokat aM:atyáukrataiiilötta, i s ezúttal utolsó kirándulást líSrisba. E ország védasszonya: a nő, ki az erkölcss \' épült templom falán 32 nyelven vau be-1 kirándulásra, ép ugy,mint az elsykre.lehet így a nemzet Ezt a lobogót-Magyarország | vésve az Lr imája. [jegyet váltani teljes ellátással S*—napra,
asszonyainak kell összeadniuk Erre kérünk \\ — 5650. évszámmal\' ujévua]>ját j vagy a nélkül, megjegyezvén, hogy az elbánni csekély, legkisebb adományt is. \\ ünueplik az izraeliták ehéteu.szejdember i látás módja akként van szervezve, hogy Legyen eszent ügyünk inagasztosságá-1 27-én. latourista választhat Parisnak mintegy .20
hoz méltó, lümlöklö lobogóban míndenma- ¦ —¦ Felltivás. A nagy-kanizsai „Kís-1 különböző, pohtokou fekvő . vendéglője gyar uutól egy szalag, egy szögecske." .. I deduevelö Egyesület*\' választmánya szept. j között, s Így nem kell az étkezés miattJ stb. E szavakat ok egyenesen arra ma-; M-én tartott ülésében elfogadta Székely gyarázták és átolvasásából azt értetfék,1 tíáoor szegedi jeles óvónak á bpesti hogy bizonyára a községükben is ájtatos i kisdednevelészcü kiállításra küldött felkaroltságnak ö\'rveudő ,szent olvasó" j a<Jrsó munka" taláimányáuak alkal-illetúW PSzent Kózsaliizér" társulatnak; mázasát, mire nézve tisztelettel felkéret-akaniak országszerte egy országos zászlót 1 uek az urnök és kisasszonyok, hogy a állítani. | gépezérua gömbölyű fácskáit legyenek
Iunéi tehát a rajóngásszcrü lelkese- j-szívesek az óvodáknak ajándékozni s dés. \'melynek tüzét egyébként nagyban fegyik-másik óvodába elküldeni, hol is a szította az éppen akkor adószedésen ná- j legnagyobb köszönettel fogadtatnak, luk voll jegyzösegéd is ^azon biztatással,; — A „Tegetíboir- bécsi ve meiyszerint tréfásan ugjviiiagyaráz-ta ue- i egyletváTosuiítból tohbeket megválasztott kik. hogy: a felhívásban emlegetett .sző-. disztagjaul! így Tuboly Viktor niuukatár-gecske" mit minden adakozó utúu veniek \' suukat is.
majd a zászló nyelébe, a legcsekélyebb\' — Pályázat nyittatott a borsfatoI-| művész e hó végé*felc Nagy-Kanizsára jc adoiiuinynyai szemben is tiszta, valóságos mácsi és várföldi r kaíh. tanítói állómá-! Előbb Szombathelyen hangversenyt ad.
szeg lesz .ím ! \\ sokra, kérvények Bánokszentgyörgyre kül-1 Vajha minket is részestteae elragadó
művészetében!
veterán-
költsége volt, Á tudósítóknak jó! szervezett kara résen áll az-ország minden pontján, hogy ellássa hírekkel á „Budapesti llir-lap"-ot, Európában seholsetnT törtéithettk nevezetesebb \'dolog, melyről másnap nuír kimerítő jelentéssel ne Szolgálna a „iíuda-pesti Hírlap." A külföld vijagvárosattuti rendes levelezői vannaks ahovászűkség-\'s," oda külön ludósitókul küldi el szeikésytó-jségi tagjait. A 9Budapesti Hírlap" napról-.\'iií kr. Este S órakor tánc/, az „Arany szar-1 napra arra törekszik, hogy minél szorosabb vas" szállodában^ Belépii díj öö-kr. i kapocs támadjon közte és olvasói közt.
— A gyftmolcsteuyésztö közönség; Bekopogtat minden nap a magyar cs.iiá-agyouhallgatja ma az idei gyümölcstermés i dókhoz, dicsér vágy dorgál, óv vagy, íigyel-sikerét. Igaz, hogy tőnkre voltak téve jmeztetr de mindig őszinte szóval a hogy fáink és azokkal gyümölcstermésünk isj egy tíz éves jó baráthoz illik. A szerkesz-" pedig sok fíigg attól, hogy és miként ke- j tőségnek tizennégy belső tagja állitja-tisz-\' zeljük gyümölcsfáinkaL Miután gyümölcs-1 sze naponkint a „Budapesti Hírlap" külöu-kiáliitásFÓI az idén szó sitics, szükséges-! bözö rovatait s a kül munkatársak díszes nek látjuk itt megemlíteni Ágoston János j csoportja segíti a lapot sokoldalú föladata-új-udvari néptauító urnák az idén fel\'ma-Inak sikéres megoldásában. S\'/akkérdések-tatott sikeres gyümölcstermését, a hol is \\ ben első rangú szakemberek- mondják el látható volt a ^Kajszitól elkezdvén a leg- \\ véleményüket a „Budapesti Hírlap" hasá^\' szebb \'példányokba*^ a-doránszki és őszi íjain s az eszmék tisztázása végett tért eu-franczia baraczkok; a legszebb ahua pél- [ ged a szerkesztőség az övétől eltérő néze-dáuyok, u ra. frauezia szürke, nyári piros, \\ teknek is. A „Budapesti Hírlap" rendes Kalvil, Kanadai ranet, bőralma, Damalma; czikkirói Káas Ivor báró, Rákosi Jenő és és Karmelit-rauet_Körték: Izenpart, Dél- Balogh Pál s a magyar politikai élet kitü-vajoncz és ez tuínd a fák tisztán tartása- j uöségei közül is többen szólnak e laprévén a nak és azok szorgalmas felügyeletének közönséghez. Avezérczikkek irányeszméje tulajdonítható. Megemlítést érdemel jól! a magyar nemzeti politika, a-magyar ném-kezélt faiskolája, melyben a csemeték cs\'zetiállam,sennekmindentaláreudela„B-i-ólcványok százai láthatók. Az ilyen mos- dapesti Hírlap," de ezt nem rendeli alája toha gyümölcstermésü évben kellene gyü semminek. A tárczarovatban/mely szintén abba a fogadóba, a hol lakik, visszatérnie.. möicskiállitást rendezni és csak ilyenkor i egyik erőssége a lapnak, a belső tárcaíró-Több ily eu vendéglő^ magán a ktálütíís; lehetne megtudni, ki a szorgalmas és\'kon kívül HermanÜ- ésEötvŐs Károly is területén is vau. A kirándulás jegyei 30 ligyelmes pomólogus! igen sokszor gyönyörködtetia „Budapesti
napra érvényesek. A részt ve vé3árai; vala- j *v— Tanügy. A nagy-kanizsai kath.] Hírlap" közönségét A helyi^rovatok.szak mint egyéb részlegek felöl készséggel nyújt, | fögymnásiumba a f. . tanévre bejegyzett ] avatott kezekben
annak » híven tükrözik
felvilágosítást menetjegy iroda (Budapest, j nyilvános rendes tanulók száma 330. Ezek; visza ezerféle változataiban a tóvárosi éle Hnn«aria hollói mtüv kivánatrü l»ririnpL-1 közöl rom.-ká,h. 237J\'gör.-kel. 3. ágóst ev.! tetRegénycsarnokábanazídén ket magyar,
v: 8, ev. ref.7, Mózes v. .75. — Ámult ftét angol és egy orosz\'¦ regényt közö\'lt a tanévi létszámhoz\' képest azj -apadiís 4. — I ^Budapesti Hírlap" s legújabban megsze-
Ohuet franr-íía
Taxis Vik- í regényíró nak"ütolsó szerelem czi mii réíré-.
i-ikeri
Hungária szálló) mely kívánatra bárkinek megküldi a kirándulás részletes prog-nimmját is.
— Heti biztosok e héten a Kisded-1 A* tanév elején mágánvizsgkíatot tettek a >rezte jelentékenv áldozatok árán nevelő Egyesület mind a három óvodája- < tanintézetnél berezeg Thuín—Taxis Mik- \\ Györgynek, a most legnépszerűbb
bau Gutmanu "Vilmosné
AdoUne választmányi tag uniók.
— Grűnfeid Alfréd cs.kir, kamara
Rosenfeld sa az V. — es Herczeg Thum
veit. színaranyból\' való
mert — mint monda —;ámbár az arany-1 dendők;— további Nagy-Bakó:iakon szeg többe kerül ig, mint a kis, adomány, segédtanítói állásra okjt, ü ig: a kesztheívi de az uri. asszonyságok meg szazakat !ésj gazdasági intézetnél okt. 15-ig pedig egyezreket ajándékoztak és azokéival össze-) tanári állásra. : \' - ,\'¦ vetve mégis bőven\'kifutja minden bármi — Félreértésekre adott alkalmat •csekélyke! hozzá járulónak emlékére is mult szamunkban a „Pécs" \'És\', Vasmegyei
I Lapok" közt a dunántúli királyi tábla el-
araeyszeget verni a zászló nyelébe.
—- Eljegyzés Borner Gyula mérnök a múlt héten tartottá, eljegyzését Horváth Malvin kisasszony nyal, Horváth József zala-egefszegi ügyvéd szép leányával.
— Jtórványszerúleg lépeti fel Zala-vármegyében a szarvasmarháknál a száj-és
tor a III osztály tantárgyaiból, mind ke^j nyét, melynek közlését szeptember
ten jeles \'eredménynyél.
— Hegyei r. lt. Hermann Ottó tudósunk liiókurán Balaton-Füreden van. — A n.-kanizsai polg iskolába 14.7 tanuló\' iratkozott be. Károsg^dékén rablók gárá«djtikodiiak. — Zala^Egei^sieg városi adóp^xléka 30%- —A Csáktornyái dalárda szept 21-én üli 20 éves fennállásáoai évfordulóját \' >
i.Hczdijiieg. E regény íeíe. van érdekfeszítő ^fordulatokkal s méltó társa a kitűnő - író korábbi híres alkotásainak, Serge Paninénak és a Vasgyáicuiak. Az idegén .lapok közflla BBudip..;V-Hírlap" közliligelobh A franczia eredetájs\'csak karácsony táján •¦¦ jelenik meg á párisi köiívpiaczon. — Az országgyűlés megnyitása elé fokozott ér-; -deklödé^sel néz akö/ötiségs a\'„Iíudapes- :-ti Hírlap" nagy gondol íordit ap-ajiógya képviselöháznakui-y nagy-vitáit,; mint ki-\'
HÜSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖ2LÖN i
szeptember 21-én.
sebb epizódjait faiven adják eíó,tudóáitásai| s 11 nyilvános jelenetek mellett a folyosók! ritkáiról is bőven referáljanak. Különben :> minden rovata jeles olvasraáoyokaí. gon-.iosau megirt, magyar zamatu közleményeket kínál, nem pedig léha pletykákat, melyek meg mérgezik a kedélyt és üressé teszik a szivet. — Az előfizetés föltételei; Kgé^évre 14 írt. félévre 7 frt, negyedévre.^ frt "!> kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Az előfizetések legc/élszerübben postautal-
\' váuyny&i e>/.közölhetők következő czira-atatt: A ^Budapesti tlirlap" kiadó-hivata-lanak,\'}%\\\\kerület, kalap-utcza li;. szám.
Ij zenemű. Pécsett, Valentin Károly iia könyv- és zeűeműk-eréskedés-benÍzléseski.-ülitásbanmegjelent: „0 szei •ret" cíimii letigyelke Hotfer Károlytól. Ara\'?\'* ki\';tjs\'/;ir. Szakévtökálíitása szerint voiízókellemes cpmpozitióból álló oly Lurjv.fbr-iit. mely a táucaídénynek alkalmas újdonságául szolgálhat. Zenékarok és ma^ín \'zongorázok egyáltalában méltán íiyüáy örköd ve használhatják.
— l\'stLy bajos ev. ref. theol. tanár llfebrcczeubiui előfizetési felhívást bocsátott ki „A rokonság és sógorság ágainak t*s i/.eítiek számítása- czimti kíadváuváia mely tekintettel van . a magyarországi törvényeseu bevett és elismert ös; vallásfelekezetek jogviszonyaira. Ara 1 trt, iiieíy ^érzőhöz Debreczenbe küldendő.
¦¦ ... ¦ -~* Dr. Kelluer József népszerű rudomáuyos. havi folyóiratot indított mej: „Salus" \'5- Egészséges Üdvösség — czi ¦inon . Ara \'egész évre 3 írt, félévre-i frt
-50 kr.Ejóakaratú vállalat —az egézsséi leiiütaRíts-jftiak. esetleg helyreállitásának iosaabúiyaft ismerteti, — buzgó páitolá sára ft\'Shivjnk" a t közönség figyelmét. A itiutatváiiys/ám nálunk megtekinthető.
Zóna szereuti menetdijszabás jííéiit meg. vasúti .térképpel Lábáth és
. -.iársáhál Budapesten, Andrássy ut-41. sz. .Könnyen áttekinthető, igen praktikus kiadvány. Ára rjó kr.
.—-" Szőlőtulajdonosok figyelmét felhivjuka következő most megjelent füzetre.: H tasitások pbyllóxerás szőlőknek szénkéoeggel való ke\'z elé s éhez." Nem különben Muschi-nek Janös által készített „Hungariar szenkénegfecskeudö használatához s eset-\' b^s javításához. Szerkeszd Cc kiadja Musrhiiiek János gép- és mülakatos. Ara 20 kr, Kapható Budapesten II. Kapás-utcza 17. Ijes/.tö mérvben pusztít a phyiiuxe&Sj helyesen cselekesznek tehát szőlősgazdáink, fia a kelío védekezésről eleve- gondoskodnak s a mentőeszközt tanulmányozzák. !•>. utasítások e hóban néniét nyelven is megfognak jelenni. Ajánl-jiik inegszt-rzését.
Szerk. Üzenet.
— Dr. F. Gy. Kos síi nettel vettük.
— M. L. Politikai tartalminál fogva nem közölhetjük.
— P. H. A cserepéldányt megindítottak.
— M. M. Köszönet. Közöljük.
— P. S. Nem reflertálunk ri.
— H. St. Megkaptok
— Fr. Megérkezett égésien njitottan t lefele vételével azonnal elküldetett,.
\' — F. Örvendek, hogy mar hazakörültetek.
— H. L. Gratulálunk, jövő számban megemlékezünk.
— M S. A fltállitiiiányt megkaptuk, mielőbb elolvassuk. Nem kétségeskedünk beválásán .
—\'- F. Klőször röviden, másodszor egész "-.erjedeluiében közöljük, mert helyi érdek\'il.
Felelős szerkesztő és kiadó: líÁTOHFI LAJOS. Laptulajdonos: WA.ÍIHTS JÓZSEF.
Hí B DE TESE K.
A zala-szent-gróti nagy-vendéglő összes épületei, a regalejognak történendő megváltása következtében, szabadkézből azonnal el fognak adatni Venni szándékozók bővebb felvilágosítást Ber-ger JenŐ urnái Zala-Szt. Gróton nyerhetnek.
4»r. Itosa életbalzsama kitünö h:i\'iiftó;ti inr ¦"¦nág_vli:ány. vérzések, szék-s/.ot\'ulás ^>i»\'.mir^öi\'c< és gyomoro tjük. valamint ;t kúiöittt\'it! gyomorbáuuhuak ellen Ezen>zeriiaü.v gonddal álittatík elő Frag-ncr 1». gyógyszertárában 1\'tágában és min den ^.»íA>)i>b gyógyszertárban kapható.
Ki nyert?
Húzás szept. 14-H is io
7ü 11 i;.-,
Bécs : tiraci:: Temesvár
Ai
Hivatalos piaczi árak vidékünkön
— Kaposvárott: Buza 7-10—25 liozs .VSO~r,io. Árpa 5—8. Zab 5.20— 50, Kukoricza 5.20—60. . /
i— Boglár: Buza 7*50—80. Hoz; \'(>— c*:jo. Árpa (chevalier) 8*50—9. Árpa (serlőzö) 7*50—8*50. Árpa (sárga) "»-óo— 6-50. Bab 7 — 7-50.
". — Szigetvár: Buza 6*80—7*20, iíózs 5-tíi—SO. Árpa 6-50- 7. Zab 5*50— 70. Bab;i,-r»0—70. Kokoricza 5—520.
-íPécs: Buza 7-20. Kétszeres ii-40. líírzs i; frt. Árpa C—7*10.Kokoricza (!¦20. •
— Szonibathely : Buza 7.60—80 Jíozs (i-50—«iü. Árpa 7—S. Zab tí.20—70.
— Felső-Eőr: Buza 7\'40—70. líozs •Ciio—sp. — Árpa G-30—70. Zab fi-20
(!0. Kukoríczs G-20—40.
— Székes fehérvár: Buza 7-20— ?.0. ltozs (i —fi-20. Árpa 5*8©—6*50. Zab G -<;-2u. Kukoricza 5-20—30.
— Csáktornya: Buza 7-1 ö. Itozs 5*80. 4\'pa 6\'30; Zab (i. Kukoricza 5*20. Bab ")-5u—7.
— l\'ápa: Buza 7*00—-80. Rozs fi—fi-50. Árpa G—7-Zab C—6.90. Kukoricza 5*80—6.
¦ —Muraszombat: Buza 7-10—20. Uozs :.-2»-50. Zab 5:40—80. Kukoricza \'5-10—:;o.\'Köles 4*20—50. Bükköuy -5 frt 5*50. -
\'—-Mohács: Buza 7*40. Kétszeres «••20. Rozs 6*80. Árpa 5. Zab 5.70. Kukoricza 5.f-
1230. tkv. 1889.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, miszerint a m. kir. államkincstár végrehaj tatónak Lukács István Özvegye szül. Horváth Erzse s társai csehi lakosok elleni 17 frt 65 kr töke, ennek 1874. évi január Ló 12-től járó G°/p kamatai,\' 7 frt 30 kr végrehajtáskérelmi, 4 frt 75 kr arány tárgyalási, 7 frt 05 kr ezuttalí költségek iránti végrehaj tási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvszék (letenyei kir. jbirósác) -eriiletén fekvő csehi 24. tjkvben A. I -2G. s az ezen épült 24. ^ népsorszámu házból és 72. 128. 517. és 357. hrsz. a. ingatlanokból Lukács IsUán özvegye szül. Horváth Erzse. Milei Józsefné szül. Lukács Veronika, Lukács Anna. Lukács ílozália- és Lukács Józsefet illető s2S7 írtra bepsölt n/u részére,, a. -;¦ 454. hrsz. 92 frt. a. y 486. hrssz. 100 frt és az 574. hrsz. 104 fira bec.-ült vált-ságküteles s Lukács István özvegye í Horváth Erzsébet, Lukács István. Lukács Veronika. Anna, Rozália, Erzsébet. Magdolna s József nevére felvett\'ingatlanok az 1KS1-. -60. tcz. 15.6. f;:sa lap. egészben, vggre: csehi 162. sz. tjkvben A. r 30S krsz. ingatlanból Lukács István özvegye Lukács Verona. Anna; és Rozáliát iliető 41 frtra becsült 10/-j^ részére Csehi község bíró házánál 1889. évi oktub. 26 napján cl. e.. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
\' Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-ár 10%\'át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hó nap alatt. — a másodikat ugyanattól í hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó C°/0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1389. évi áprils hó2G. napján. Gr. HÜGONNAY. -372G. 1—r. kirendelt kir. tszékj btró.
4344. érk. 1889. július 5.
Árverési Hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kir. kincstár vbajtatónák Dr. llauser János mint Hotíinann Henrik ismeretlen Örökösei ügygondnoka végrehajtást szenvedő nagy-kanizsai lakos elleni 31)6 frt 51 kr töke, 283 frt után 18SS. évi július hó 1-től járó Gö/0 kamatú, 10 frt Ir» kr végrehajtáskérerelmi.16 frt 50 kr árverés kérelmi. 4 forint 50 krajezár jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentue-vezett kir. törvényszék területéhez tartozó, a kerecsenyi, 247. sz. tjkben A. f 73$. hrsz. a. Halmaim Henrik tulajdonául felvett 358 frtra becsült váltságköteles ingatlan 18Sit évi október 19 napján i. e. 10 órakor Kerecseuyikozség házitfái megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becs-
li
ár 10°/„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a\'kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 iónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés.napjától számítandó 6% kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szeriut lefizetni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál ^ 1889. évi július hó fi. napján. giyhugonnay 3727 l — l kirendelt kir. tvszéki oiró.
4160. érk. ISS^junius 27.
Árverési hirdetmény.
A nagy -kanizsai ¦ kir. törvényszék telekkönyvi oszt. részéről közhírré tétetik, hogy Udvardi Sándor csáktornyai lakos vbajtatóiiak özv. Jankó bázánic sz. Kálmán Katalin s trsai shajtást szenvedő hahóti lakosok elleni 1500 frt töke 1888. évi aug. 25-től járó 8% kamatai, 40 frt 50 kr toki-kamat adó. 18 írt 55 kr vég-reliajtáskérelnii, 13 fit 50 kr foganaro-T ¦ sitási, 90 frt per, !8 frt 55 kr vhajtás-kérelmi, 11 frt 35 kr jelenlegi s még felmerülendő-költségek iránti vrhjtási ügyér ben a fent nevezett kir törvszék területéhez tartozó hahóti 21. sz. tkvbenA. y 21. 490. 951. és 1G44. hrsz. a. özv. Jankó Lázárné szül. Kálmán Katalin, Jankó- Laura férj.: Kelemen Ferenc/.né, Jankó Gyula, Jankó Mária férj. Franczia Istvánná, Jankó Imre-és Jankó Jani tulajdonául felvett 1421 frtra becsült ingatlanok 1889. évi október hó 14. napján d. e. 10 órakor Hahót községházánál dr. í\'árnek László felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. !
Kikiáltási ár a feunebb kitett becsáv.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár | 10°/„-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig: az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt. — a harmadikat ug)-anattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától számítandó 60/„ kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyen és módozatok szerint lefizetni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tszék mini telekkönyvi hatú.-ágnál 1889.\'évi junis hó 23. napján. Gr, HÜGONNAY
3720 1 —I kirendelt kir. tszékibiró.
4340. érk. 1889. július hó 5.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkönyvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. kincstár végrehajt a tónak Németh látván és Németh József végrehajtást szenvedők orosztonyí lakósok elleni 241 frt 91 kr töke 124 "írtnak 1SS0. évi január bő l - tői járó 6% kamatai, G frt 69 kr végrehajtásikérelmi G. frt 45 kr jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir törvényszék területéhez tartozó orosz-tonyi 572. sztjkvben A. y 60- és 43G.hrsz. a. Németh József és Németh István tulajdonául felvett 317 frtra becsült ingatlanok 1889. évi október 24 napján d. e. 10 órakor Orosztouy községházánál megtartandó .nyilvános árverésen eladati fog; még pedig, tekintve, hogy Németh József javára holtig tartó szolgalmi jog - azt megelőzőleg pedig jelzálagos követelés van bekeblezve, ennélfogva a fentíitigatlanok a szolgalmi jog fenntartásával botsájtatnak ugyan árverés alá, de csak ugy, ha a megelőző jelzálogos követelések fedezésére szükségesnek mutatkozó s 600 frban ezennel megállapított összeget a/jegyes ingatlanoknak árverésen beigért öszvétel ára megüti; a menyiben a beigért árak ezen Goo frt meg nem ütnék, anyiban az árverés hatálytalanná válik s az ingatlanok a ; szolgalmi jog fenntartása nélkül a fentebbi határnapon újból árverés alábocsájtatnak. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
\\1ev6 köteles a vételért három \' egyenlő részletben, még pedig: az elsőt \' az árverés jogerőre eme\'kedésétől számit-\' va l hónap alatt, — a másodikat ugyanattól * 2 hónap alatt. — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt. — minden egyes részlet után az árverés napjától/ járó 6ü/o kamattal együtt a az árverésKfelu^-telekben meghatározott helyen-és módozatok szerint lefizetni.
— A kir. torvényszék mint tkvi. hatóság Nagy-Kanizsán 1889. évi juiius hó G-án - Gr. HLGONNAY
3725.
kirendelt kir tszéki biro.
GÁBRIEL HÁROLV
világhírű panopticumaés múzeuma.
Látható naponként d. e. 9-fol esti 10 óráig, — IXTafsy-KanlzBán, Eötvös-téren -
\\r. e rxélra külön épített 40U négysa. mtr. nagyságú elegánsan berendező kiállítási csarnokban. Azon sok képzőmúvésxetileg (plasztikus ban s a világ leghirnevesehb művészei rozott alakokból a kivetkezők is 0 szentsége XIII. Leó páp; ülve, áldásait osrtandó.
A bűnbánó Magdolna (gépezetiieg Jodit. kezében tartva Holofernes mechanika remekmrive.
lll. frigyes császár. Vilmos császár berezeg életnagyságban. tilfinvn "eyiP"™\' kigyÓa«elidÍtonö: t> UUU1Ű chanikai alkotások netovábbja
Nagy érdekfeszí\'ö csoportok, a. n
Stuart Mária i?f^**«t«t«t»i-.ii.6 aukk.ii) az. akko,
n) életoagvsá^-által modelli-láthatók : yos. trónsiékén
Sltözékei További a hxrriraor:« ticusabh madáraiakok ;
el disi
a\'>h, a\'aki-ioporíok 6s;vÍIághiril k ül íj n ben kiválóan tanulságos mn
elyet azonban csak 20 even felüli látogatok tnek igénybe es a hol. mint kiválóan érdekes látványok kienelendök: A gyógytani test, mely 10 részre szétrak-ható és a mai korszak e szakmába vágó találmányai legtökéletesebbjének Dwezhétö.
Időközönként szétrakatik és megmagyáraztatik.
A gyermekbetegségek ^s^lslks
nynjláftOk sierencaetlciiségek alkalmával a hirvenes I»r. Kamarch o módjára.
Ezen Anatomicai külön osztály minden kedd- és péntek kizárólag a n. é. hölgyközönség részére tar tátik fenn, mely ,alk; ugyancsak egy nő által szakszerű magyarázat is tartátik.
bclípíi dijak:
a páDOpttcun Összes osztályaiba 20 kr, gyermekek részére iq kr. Az anatomicai múzeumba — csupán felnőttek részére - iq kr.
Katonaság részére őrmestertől lefelé az összes helyiségekben 15 kr,
A midőn [¦¦ioden r-clámot és dicséretet mellűim kívánok. tís/.ielet;el kérem a n. é. fcözSniég szíves látogatását és ürömömre siblgál lárlatom megdicsérését a u. é. közönségre bixhatní.
Kiváló tisztelettel
GÁBRIEL KAltOLY
mint MEltiEL 8. uló.la.
•egély-
i napon alommal -
ASOOLAC-I APÁTSÁG ( Franczia-Ország) Dom MAGt"ELOSNÜ,.i»rior Főtisztelendő\' Benedek rendi atyái
FOGVIZE, FOGPORA és F0GPASTÁ1A
2 )>.RANY Lflt« Brúsael 18S0. London 18S4 A Ic-rmagasalib küüntotósek
Feltaláltatott | ^ U
« A fotiaztelendö beneulckrendi atyák fogví-zénok használata, najKin:
ipnet
fohersc-et és yíb>u ;t fógh\'ust\' áJ toktatja.
likaink,
midiin íiltct ezen régi ¦ * ]irm:tii-us "k¦\'¦ív.\'itin.-ny-.-k-rt: figycímeztetjük, melyek u legjobb syógy-szert t-s a fogfájás elleni t\'gytxliili óvszert 1;
t nélotny
rizbe véve, megRkadályozzj f;t<iaft odvassiUrát mclyckn* azÜárdsáirot kiile.-ríin\'iz, a me ürüsití s teljesen egészségesei :-, Szolgálatot teszüjik tehát
Gjok 6s. tetős serits.6LLÍóíBá]ií S azok tcövetkezDieiiyei elisa.
Aa egésibég fentart4sára,>i éltitniidvek s tiüita álla-ioüian váló í\'entjirtására és legjobb s lfghathatósabU\'aa\'-r a már is
nek folytan a vérnek tisz jó emésztés elfieegiteaére j mindenat:-ismeretes és kedvelt
életbaizsam 11 r. liOs;i-tól.
Kaen étettuUtMn a legjobb ¦ lrsEi ógyhatáso^b gyógyfüvetbíl a leggon-<;o,abi.an vau készítve, s kOJÖDSsen minden eaíéaztési bajok, cyomorgörcs. clvagyh].iny. savanyus fclhilfígés. vértólnlás, aranyé ¦ bajok s*b. atb ellen teljesen hatratóának bizonyul. Ily ki-,flB5 hatásai átkeltében ez^-n élethal-zsam egy bebizonyult, rregbizbató házisaprévc a néjinek ára ífly Dtgy
üveggel I frt, kis Sveggel 50 kr Elismerő ir. s-. ezret bárkinek betekintés végett rendelkezésre alliiik.^ x\'a\'v: VVX Ová<S t Hamiartr^k 1 o&.-raléi-e-veceii mindenkit fi--V* " cy pl mezt ele\'ü) "~&fj az egyedilj általam az
\'v*y- eredeti ntaattáa Meriiit ~fcíés#íu-u „Ür. Í<\'SA-íéíe élet-hal
-.^ usni- minden thegecsk éje kék " bumkbá * van csomagolva nelynek bósaxoldalaiia . ,Dr ROSA éjetbalz-arh* a „fekete asljoz- aimictt sy&f vszertárból. FKAGNKK B. Prága ÜO.\'>— IR" német, cseh "magyar és franczia ¦yvhren olvasható, széles felein pet \\s xx ;de nyomoti védjegy látható. Dr. ROSA életbalzsam a vilódiaa kapható csak a készítő
Védjegy 3Ft_ _Lk. <3- ? XT IK IE-t B-
205-
111., és BUDA
BuSbai Kmll ii
raktárában, gyógyszertár _a fekete sashoz- P.-agibin PESTEN Török József nr gyögyszerésznéf, KiráTy -titéza 1 gyógyszertárában a Várósnáz-tén-ii. *
Az osztrák-magyar monarchia minden uagyoltli gyó-ry.szertá-ránan van raktár ezen életbtdtsamból.
ugyanott kapható:
.prágai általános Iiází-h enocs",
öbe ezer bilanyiUtko».tta1 elisanert latot gyógys« « mindenféle gyuladások. hebók és genyedés-k elleu. Ezon kenőcs biztos eredm <nynye! használható a no emlő gyul-dásznál, a tej tesperesénél s az emló mcgl\' (eméüyedéaOaél szüléskor, kel vénynél, vér daganatoknál j\'geuyes fakadékoknál jokolvarnál, kör6tngy.".k-tiél, az ogyt.evezeu kőriiinfí-regcél, elkeményedesrki él. fel]>uüádásokuál, mí-\'ígydaganatoknál, isirda^anátoknál, érzéketlen Ugo *ual stb. Minden gyoU-dást. daganatot, •lk««éztyedéatJ felpniTadást a legruv idebli id*"j\\latt eltávolít; S a hol már genyedfs mntatkoaik, oit a daganatot i \\ legrövi^í\'b^i \\ > «\'»tt fájdalom nélkül feJazjvja, kiériti és kigyógyítja
¦**f" Kapható 25 és 35 krajezaros szeles ÓVAS! Mintán a prágai áll. szór utánozzák, mindé ti kit eredeti^nt*sítás szerit [ (
3565 11-26 özekben. ***••
iíáuos hwikenŐcaöt sok-figyelmwtetek, hogy az
raak ak\\íir/ validi, ba a sár; töltetik, vörös használati nyelven nyomvák) éa kék k nyomon.védjegy iátható —
lesz kész crczsseU-ucze, mely\'\' tasitásokb* • (mely\'-
aiü
nba
¦elv*
ide
Hallási balzsam a legbiznnytUtabb azámtala; nak elismert sxer a nehézhatlái. líigyógyítására a tehetség visszanyerésére, tfljf BvfflJ Éra » frt.
burkolva van. a ,baiét áltat iegbiztf.sab.i-Mcwcn elveit* hallás,
HTJSZONNYOLCZADIK ËVFOYLAM
ZALAI KÖZLÖNY .
SZEPTEMBER 21-én.
Magyarország legnagyobb hajkereskedése
KISS LIB0R-N*L
(Budapest, Kiá-hid-utc2a S-áik szám. Specialista uri- és női pirókfik-ban bátorkodik a mélyen i isztelt bölpy világnak dus raktárát hajfonatokban. elö- és *~ egész parókákban, úgyszintén mimien-uemü h<i}mnnk<tkban ajánlani, még pedig
olcsóbban, mini bárhol.
TTíí-lo\'vtprniPTl\'iiot kapualatti bejárattal különösen aján tt;í ,,ltI1Itl» Vidéki megrendeléseknél jó hajmi kéretik. Mindennemű javítások elfogadtatnak.
Tökéletes árjegyzékkel
kívánatra bérmentve szolgálok.
T. cz.
Van szerencsém becses tudomására liozui. bogy üzletem véVfel-oszlfttá-^a végett hatósáeüag engedélyezett
VÉG ELADÁST
tartok és ennélfogva üzletemben mindennemű
férfi és gyermeköltönyök, férfiruha szövetek, férfi-ingek, gallérok, kézelők. ^ n ja k k c n d ő k , stb.
A bolti állványok s üzleti felszerelések szintén eladók.
Tisztelettel
3(185 ..--^ --. W elamayer O.
férfiruha üzlet a ..Korona- átellenében.
Hirdetmény.
Tenj < :sz-liikájí riadása.
Széli Kálmán urí ó Exeellentiája hórabázi ós rátóti importált S i e-j ment hali tehenészetéből származott 9 drb tísztavérü, már
; ^tenyésztésre alfcata bikák eladok.
Értekezhetni, ki az eladást is eszközli. Pintér Mihály kasznár-nál, Héraházán u. p. Kis-TJnyom. (Vasmegye.) 371U
Birtokvétel.
I ÖrÖkároni megvételre keiestetik egy : bírtok, melynek vételára % egész OOO.OOŐ i frt lehet, i-ökellékek. hogy közel legyen
a vasúthoz. A kastély kényelmes legyen, i meglehetős nagy és árnyas parkban, de ! nem a\'pusztán, hanem a községben. A
bírtok lehet akár bérbe, akár házilag ke-; z.ehe. Részletes leírások csakis eladó tu-i lajdonos uraktól fogadtatnak el.Böv. „La
Confideutia" keresked. - és mezőgaz-| dasági vállalatnál Budapesten, aranykéz , u. 4. sz. 370S
MOLL SEIDLITZ POR
Csak aUor
ítk.iid.\'-s
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
Öszi gyógyítás
Téli gyógyítás Legjobb bedörzsölő szer
és minden meghülési betegségek ellen.
a minden dobozon a Eyár\'}pcy%gj sas » MÓI.I, A aokszorosité cxíg látható, (lyors gyígybatát makacs gyomor- é< aítestb&jok, eyomorefirrs. ny-!k. gyomorégés Lzékr*k.;d-s.-\'.ctiél" májba-jok vértőluláí aranyér és a legkülönfélébb női betépné fCrkaH, Egy eredeti dobos használati utasítással 1 frt. Raktárak « ország minden nevezntexebb gyógy axertarnibai. MOLL A gyógyszerész cs kir udvari azáltito. Becs Stadt Tuchiauben 9.
uvét mellett. 2 tloboznál kevesebb urnt küldetik Elismerés MOLL A. urboz Bécsben.
1 15 foglalkozásomnál fogva .íz ün M<>iI féle seidlitr. ra: igeu jé hatást gyakorolnak; isni«reai ezt egyszer * cdeukorra a azivélye* „Utenfizess* meg"-f fk i gyuinrot jóvá é« főt könnyűvé teszik. Tiezt Steinko P. J. leikész Honnet*cbl
i undok ért
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
Csak akitor valódi ha, minden üveg MOLL BedSrzsSlásUI sikeres LasKnálat köszvény, csuz,
aláírás ál
védjegyét e indiíueuiü testfájdalnak i ÉJ; burusjatág alakjában minden sérelem és sebnél, daganatok gyuil.nli soknál Helsüleg vízzel vegyit.e hirtelet roesnUót, hányás, kólika és hanmeuésuél.. Egy üveg ára használati utasítással 90 kr. «. é Baktárak az ország minden nevezetes .gyógyszertár é« anyag kermkedéasiben. MOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító Bécs. Stadt, Tuchiauben 9. Szétküldés naponta utánvétellel, h\'éi üvegnél kevesebb ntm küldetik. Klismerés MOLL. A. yógysz eresz ttrhes Bée*. KitünS Moll-féle franczia bor«ze»z és sója vidékemen nagyszerűen működi Küldjön neketn 5Ü üveggel, umv.I, «z emberisig segítségére készletei &bajtok tárta ni»gamná1 Mély tisztelettel
34Ü2 i;.-4\'. Hornot. lelkész Uichulupbao.
Raktárak Nagy-Kanizsán Kosenfeld Adolf és b\'melnoffer József urakni
Egyes jobb munkák.
valamint egész
Könyvtarak készpénzen megvétetnek.
Ajánlatok Dobrowszky Ágost könyvkereskedőnek BudaOest, 1\\\\ egyetem u. •2. küldendők. f 3723.
SCHLICK-féle vasöntöde cs gépgyár rcszvéiiy-ííirsasáo;
GYÁIt és IGAZGATÓSÁG*: DimilHlOV VAliOSI ÍHODA és RAKTÁR:
IV. vaozwtörut S-7. az. DUUAlCol. vi. Podmanic/ky ntcza 14. szám
¦góz- és járgásycskpló késziletek.
SCHLICK Mf sí.l»-
r KÉT- és HÁROMVASÚ EKÉK. . SCHLICK-féle szab .Haladás" sorvetö gépek.
, Szórvavető-gépek. Scklick-fcie szab. Itajol-ckék,
Schlick- és Vitets-féle eredeti egyvaau ekék és tálajművelö-oszközök. boronák és rögtöró hengerek, szecskavágók, répavágók, rép;uuzok, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, íjabonatisztit ö rosták, őrlőmalmok stb.
Az összes ekék tartalékrszei készletben tartatnak. Előnyös fizetési feltótelek. Legodcs b árak.
Mp~ árjoéyzéh«k kívánni ra [ngyen és bérmentTe. -ajg
JKGVZKT. Van .zorencifolí Menne) t. c7.. n.lttliftrittjnlí b^c.ps tudami«ár« ho.ni, hOKy noba a VI. Podinaniczk lm 14 sí. a lí.ó irodlink l.ga.tyobl, ri-~ir.il a kfil«.", v«cri-uton I*T§; gyirt.l.pBnkre b«})-«stQk át, miiiaa.onáita! t. üiletbariuiti-. kényelme érd.-ódát tartunk ítun, vaUmiut, lf>gy ugyanott épiu\'ai csikkeiuk ?3 Ráidasági fr.;peiiikbőrraktáii I.-t :.ettünk.
Kiváló tisatel.ttcl
A Schliefe-íéle vasöntöde és gépgyár részvénytársaság igasgatósága. .
kében egy várc
naturel
a franczia Cognac-nemöeknél, melyek többnyire — a-\'charen*ei burvi-dékek eipusztitása folytán — <rgészbeo vagj résibeu zzeszbÓI kéaLtiteinek Olfftóhh * valóban borból el5allitott.de korántsem iobb francziz I V U Cognacnemaaknél is, mivel ezekért üvegenk.ut i cu\'\' frtnyí vám és szállítási költség fizetendő. Miután
Berger, Volk és tsa Bécsben,
személyesen jót állanak az iránt, hogy az általak gyártott Cognar-rjcmúek más, rojDt borból desztillált alcobolt nem tartalmaznak, ez utóbbiak- már ezen karOlinéoyiiíj fogva minden egyéb Cognac-fajtáknak akár mint élvezeti szerek, külotiisen pedig *
G- y ó g13t c é 1 ó 3s X eu
elébb voa&ndúk. Ez okból a St^,;
Berger Volk és t" bécsi czég
által gyártott Cognac-nemüeket a nevezett czélokra használják és ajánlják :
Ángyán tanár, Kétli tanár, Késmárszky tanár. Korányi tanár, Kovát
tanár, Lumnitzer tanár, Müller tanár, BéCzey tanár, Stiller tanár. iauflertan.
Budapesten. Albert, udvari tanácsos tanár, Billroth, udv. tan. tanár
Braun Károly, udv. tanács, tanár, Braun Gusztáv udv. tanács, tanár. Chrobák
tanár-, Kahler tanár. Oser egészségügyi tanács, tanár.. Schnitzler, korm. tan
tanár, Wiotemítz csász. tanács, tanár Bécsben. Valamint a bei- és kül-
föld más kiváló tanárai.
Xrak mindenütt egyénítik :
1 egész eredeti üveg (5 rainöségbeu frt. 1 90, 2.30, 2.00, 3.90, 4.S0
egy fél „ ¦\' „ ; B • , , 1.10, 1.30, i.fiO. 2.Í0,
egy negyed „ „ s n 70. 80, 90 1.20. 1.40
Kapható minden nagyobb csemege- es füszerárukereskedósbíin és i gyóg7szertárban.
Raktár: Bécsben. I. Weicbburggasse 2, szám
^\\ t* Kárntneritrasse saríáu )
oooooooooooooooooooooooooooo
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
§
o o o
i\\largi(szio;e(i gyó^y-ílirdő.
itudape^t íotároa közvetlen kötelében.
35° R. meleg arteci forrás, porczitlári-, márvány-, kád- köffirdók zu-hanykési ül ékkel, oagyazerfl k.-rt, 300 teljes kényelcmmúl berendezett szoba. txm»lgá»i terem, kül- és belfődíiapok, leleíon, távírda íisiz-kMtetéssel, naponta zene.
Kóra\'akok, melyek ellen a margitszigeti hevviz kedvező eredményny?: használtatott: *
Kiiazvény, az izületek, izmok, csonthártya, iJeghüvely, >düh cjuz A caúz,-ki\'iszvény, oromuvi behatások, typhus után fellépő liüdés-k, ziábák, csontban t almákat,\' csoutszút izületi bajokat es kütsértésekel kSvetd el váltótások. Fáj" dalmas bégek, merevesaég, húdés, borbántalmak, vizellési neliézségek, méh- és. büvely-bántilraak. Még arra is tigyelmeztetjilk a t. cz. közönséget, bogy a aii-geten vüamos fürdő reude\'tettjtt be. Dr. Bara legújabb rendszere szerint, mely a köszvény*«, csúzos és ideges. bántalmak, valamint a hüdésfck és z isenias-nál u fOrdéaaotben igen hatharös sttgéd gydgyétzközt képez. A hévviz belsőleg frodményiiyer-haszuáltatotl: idült gyomorhurutnál és állmai pangásoknál. A szigeten vau i;yógyszerll«r\' ellátva mindennemű ásványvízzel.
Bérleteknél úgy a ftlrdŐ-, mini a menetjegyek együttes váltásánál árieen-gedés. — A szigeten lakó fürdővendégek .1 fürdő használatánál éa a menetjegyeknél előnyben részesülnek. A fővárossal óráukint kétjzer közlekedés.
Augusztus 20-tól a szobák 20 százalékkal olcsóbbak. Vidékiek egy pár u«pra is knplialnak szobát egy frttól 4 írtig egy napra.
A fürdő-idény tartama vvij. hó 1 tol október hó elejéig
A lakások megrendeléae : a szigeten a felügyelőség! \'irodában.
Budapest. A margitszigeti feiigyelöség.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOO
0000000000000000000000000000 o 0
3 Nestlé Henrik gyermeltíápiíszfje 8
0
e o
20 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyítvány, a
si tekintélyektől
ilso orvo-
Töko\'letes tápszer a gyermekek részére.
KI Dem L:ser(ÍIendő a már többször kitüntetett kfilöabőzö tejfajok kai. Tartalma az anvatejhe.: hasonlít és könnyen eniójkzthetö lévén é] ol}- könnyen megoldható, ugyanezért felnőtteknek is. miíh kitünö tápsze
gyoiiioi-Majokuak i
írj Iható.
Egy doöOz ára so lir. Settle Henrik sürüsitett teje
Bsy Egy doboz ira, SO itr \'hl
Főraktár Ausztria Magyarország részére Berlyílk F# WIEN I. Nagl*tgi.sae I.
Nagy-Kanizsán: Kesselhoffr József -és Rusenfeii! A»Iol| kekeres-öknéi^ Magyarország összes gyógytáraiban. 36(lő 0— 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
0 0 0 0 0 0
OQOOOOOOGQOOOCOOOOOOOOÖOOOOC
Wajdits József könyTuyomdájából Nagy-Kaniiain.
NAGY-KANIZSA, 1889. Szeptember 28-án.
39-iK azA,m
Huszonnyolezarlik évfolyam.
Előfi* etési ái
Egyei mn 10 kr
ÖIRtlRTESHK
NYlLTTERBEN
iyfx acronkéiii 10 kWn ! fiel biBLttán ÜlMek ninidi | niráetesert 30 Ser. üttrT-i
ZALAI KÖZLŐIT.
A lap szellemi ríazét illetSkörie-
lények ;i mnrkesztöséghez. anyag; részét illető közlemények pedig a kiadóhivatalhoa bérmentve !(itézendSlc : X ugy-Ka n izsú n taktr-akptíuttiri épület
Bé\'man tétlen letelek nem fogadtatnak el
Kazlrattk víssira nerc küldetnek
I A Tuigy-kanizsai ,Kereskedelmi Iparbank*, a „nagy-kaviz.wi mikéntem tűzoltó-egylet, a ,nagy-kanizsai kisdednevelÖ egyesület\' „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a „nagy-kanizsai izr. jótékony nőegylet, a „szegények tápintézeie", a „nagy-kanizsai tiszti-imsegélyzÖ szövetkezeta,a , soproni kereskedeli,
iparkamara11 nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATOD MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felinas
„ÜU1 ÚllUT
1889- ftíohiitt IV-iik,
vagyis
oktober-deczemberí évnegyedére
Lapunk XXVlll-dik évfolyamának iitolsó negyedére, midiin aj előfizetést nyitunk, tisztelettel jelkérjük mindazokat,\' kiknek előfizetésük a luxr-tnadik évnegyeddel, szeptember végével lejár, Iwgy azt mielőbb megiijitani szíveskedjenek, nehogy a lap rendes küldésében jennakadás történjék, — akik pedig hátralékban vonnak, kérjük az\'Össsey ha\'adéktalan beküldését, mert a lapnál nekünk is kötelezettségeink levén, annak rendezése ntulhatlamd szükségessé vált. Ez az id-ipont az mindenkire nézve, mikor tartozási agyéit könnyebb szerrel ren-deziieti.
Arról, hogy lapunkai kiváló figyelmébe ajánljuk a t. közönségnek, szirté Jelesleges szólnánk.
A lap múltja, minden körülmény közötti törhetlen fennállása, hazafias iránya és lehetőleg minden nemes iránti .elkesüUsége biztos ga-rantia a jövőre nézve is.
Hirdetéseket gyorsan és jidányo-san közlünk.
Előfizetési ár:
1889.*Okt.— decz. évnegyedre 1 frl 25 kr. , ~ 1890. márcz. félévre 2 _ 50 „ „ „ „ szept. egész évre r> B —
Mely összeg legczélszerübben^ 5 kros postautalványon, küldhető be a lap kiadóhivatalához. (Wajdits Jő zsfj könyvkereskedése, Nagy-Kanizsán, takarékpénztári épület.)
Hazafias tisztelettel
hzerk. és kiadó.
A nagy kanizsai hadastyan egylet zászlószentelés: ünnepélye.
A fosra diat (is. Szombaton, e hő 21 -én az elő
készületek a kedvezőtien"~~időben is serényen folytak, és a déli vasúttal érkezett Svastics Gyula marczali vál. kerületi képviselő, mint az egylet védnöke, fogadására regy küldöttség jelent meg a perronon Zrínyi József i főparancsnokkal élén; ugy a déli, mint délutáni és esti vonatokkal érkeztek meg a , budapesti lövész. Edelsbeim Gyulai és jótékonysági egylet,*\'a bécsi „TegetthofT", a fiumei, zágrábi, pettaui, győri, szombatbelyi. uyitrai, baranyamegyei egyletek küldöttségei is. Szivéiyes fogadtatások után este a polgári egylet étkező helyiségében ismerkedő estélyre gyűltek ÖBSze, hol a üésÓ éjjeli órákig kedélyesen mulattak a jelen voltak. — Ezen estéről azonban elmaradt sok a programmba felvett élvezetes dologból — így a ,takarodót is a kedvezőtlen idó miatt.
A zászló felszentelése. Másnap, e hó 22-én mintha a természet különös kegyével akarná .elárasztani a badastyánokat, a napok óta tartott hideg, zord esőzés után hirtelen kiderült és fényes nap sütött le ragyogni a főtérre, hol két sátor-\\ alakú emelvény Ízlésesen felemelve állott készen az ünnepély rendelkezésére.
Az utczákon nagy sokaság hullámzott és várta a történendóket. Poatbau 10 órakor Modrovics János gelsei esperes a kegyesrendiek templomában a hivatalosok és nagyszáma közönség előtt mondott mise után megáldotta az oltár elé fektetett diszes lobogót és kitűnő templomi beszedőén hangsúlyozta annak jelentőségét, mely után még a templom belsejében az esperes, a zászló anya,
a védnök és a polgármester a szég-beverést eszközölték.
Az ünnepély a főtéren. A kegyes rendűek templomából történt kivonulás után a zászlóanva Kalivoda Jánosné született Vjzlendíay Magda urnó ünnepi diszbe öífözött kos/orus leányaival a részére elegánsul berendezett tribünre ment, hol helyet foglalt. A másik gömbölyű alakú filagoriaszerü faalkotvány a rendezőség számára volt felállítva. Az itt folytatott számos vidéki és helybeli hivatalok, egyletek és társulatok, ugy egyesek által eszközölt szegbeverések után Tuboly Victor ügyvéd — az egylet tiszteletbeli tagja — lépett az emelvényre és a követsezö nagyhatású beszédet tartotta :
Mélyei] tisztelt közönség !
Midőn e mai zászlószent el ésí díszes ünnepélyen nekem jutott a szerencse a fölavatáshoz itt az Isten szabad ege alatt igénytelen szavakat emelni; bonfiai szivem mélyéből, annak egész melegével és bátorságával teszem azt, mert ez a megszentelt lobogó, mely mellett ihletett kebellel állok; a társulás, az egyesülés eszméjének szent lobogója!
A társulás és egyesülés az, mely az emberiség legszentebb törekvései közé tartozik. Ez azon talizmán, mely nélkül a társadalom nagygyá, izmossá, tehetőssé nem lehet! Ez az emberiségnek és népeknek azon attribútuma, mely erőssé, sót mindenhatóvá teszi a hazát, a nemzetet!
Már az 1789 iki nagy eszmék, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméi előtt is a társulás óriási 7ivmányokat alkotott az emberiségnél, így, ki ne tudná, hogy az első amerikai gyarmat, mely a 17-dik század elején Uj-Anglia kopár partjain kiszállott, csak 150 ember társáságából állott és ez a 150 ember,
; mely 1620 ban szigorn társadalmi
; törvényeket alkotott, ma már a hatalmas .Amerikai Köztársaság", mely
\' imponál a világnak !
Nagy-K,anizsa város különös szerencsével bir\\a jótékony humánus egyletek megalkotásánál. Alig van magyar vidéki város, mely annyi jótékony czélu sikeres egylettel dicsekedhetnék, mint Nagy-Kanizsa ! És meg kell vallani, hogy itt ezzel karöltve a korszeilemmeli haladás a város emelkedése és virágzása is
. mindinkább lépten-nyomon tapasztal-
] ható.
A mai ünnepet üló nagy-kanizsci r Hadastyan egylet* bár ma még i csak kezdetleges és így gyenge alappal rendelkezhetik; de hatalmas eszmék varázsa az, mely neki életet, akaratot és tetterőt kölcsönöz!
Vagy nem-e magasztos jelenség i az, ezen hazafias egyletnél, hogy az egykor hazájuk szabadságáért, ó ! felsége a királyért életükkel és vé-; rükkel küzdó aggharezosokat most a [kiszolgált évek után ismét egybe-i gyűlve látjuk, azért, hogy jelenlegi békés polgári foglalkozásaikat abban hagyva, áldásos közczélokért sorakozzanak !
A nagy-kanizsai Hadastyan egyletnek alapszabályszerü czélja a munkaképtelenné vált bajtársakat és be"-teg tagokat kellő segélyben részesíteni, az elhaltakat tisztességesen eltakarítani, a bajtársak özvegyeit és árváit pártfogolni.
És czélja az, hogy nyilvános ée hazafias ünnepélyek alkalmával testületi kivonulásai által a városnak, a megyének és vidéknek díszére azol-gáljon. Ha pedig a haza a háború veszélyeibe sodortatnék, czélja az, hogy szükség esetében az egylet kipróbált fegyverével a magyar nemzet ellenségeivel hősileg szembe szálljon. És bek övet Kézhetik, bogy ép az
! ő hivatásuk leend ma-holnap a mi j családi tűzhelyeinket megvédelmezni. E hivatás szent jelvényének te-
¦ kintém én a nagy-kanizsai hádastyá-uok mai napon ünnepélyesen folava-
\' tott zászlóját!
Hadastyánok ! Ti mint kiszolgált katonák, tudjátok, mit jelent e zászlc ! Ti ismeritek már a hűséget, niely-
I Ível a Király, a Haza iránt tartoztok !
És ha majd mai törekvéstek meg fog izmosodni, ha majd ismét uj erőt éreztek karjaitokban, emlékezzetek a mai napra.- E nap vetette meg, azt hiszem, ugy reménylem a nagykanizsai .hadastyan egyletnek* egy szebb jövőjét!
E szebb jövőnek záloga, e szebb : jövőnek szilárd talpköve e maí napi\', .sikerült ünnep! E \'talpkőre — adja Isten — legyen felépítve a ] nagy-kanizsai Hadastyan Egylet hazaszeretetének azon rendületlen sziklavára, melynek bevehetetlen kapuinal porba legyen tiporva e hon mioden -ellensége! Mely után a dicsó győzelem és áldásthozó béke örömérzeté-t vei elzenghessük mindnyájam-- Hogy
¦ Éljen a haza ! éljen a király ! éljen j Nagy-Kanizsa város hadastyánainak ! és derék polgáraiuak tartós egyesülése !
E>»beszéd befejezte, és a lecsillapult éljenzés után a tűzoltói zenekar rázendítette a Hymoust.
Utána Svastics Gyula az egylet védnöke adta át .leikes szavakkal a felszentelt lobogót Lengyel Ignácz-nak, az egylet köztiszteietü elnökének. A miniszterek közül csupán Jozipo-vics Imre horvátországi miniszter volt az ünnepélyen képviselve Dr. Szűkíts Nándor által. Királyi Pál országgyűlési képviselő helyett megbízottja Bátorfi Lajos betegeskedése miatt Tuboly Victor ügyvéd verte
T í r e % «.
Oríim lantolat.
melyet Tekinteten, Nemzetes és Vitézlő Pzlinyi Inkey a..: ,. ur drága élete kedves felének ¦ tekintete* N. S. Tarothháxi Kis Taerézi* a»»zonj»jif*tiak szerényén szillé.e Örvendetes napion sí lbl3 B-at. Január 32-én zengedezte : Kis János:*)
Mcg-ne itélj. Jó OlvasíJ én nyomtatni nem [tudok,
Veled azért még előre bot sáti átért alkudok : Ha tséplek-ís, ne utald meg felvillázoit szal-[ mámat,
Ha ninti egyéb íjáodékom, vedd jé néven [alma.i.at !
Repüljön fel az Egeknek Urához buzgó hálánk! . örömünknek ma egy ujj tárgyára találánk!
Alighogy egyUtt vigadáok a Lelkek Váltójának tíiUletésén, ki Ura iatt t«ld minden bfctaiígak; Alig, hogy az ujj esztendű Mtetszett vig b»j-[nalj
Jó kivánásökra minket serkent és késik vala, Már-is itné\', )lly örömhír Vidékünk echóitatja: Nagynevű Inkey Háznak ragyog uj Tsillag-[ salja!
Jaj! minn húsnlsz? miau keseregSE szereoUés [nagy urihás ?
Drága S::. ¦ | miért fedi fejetek e gyászos
Eri sin okát — tie mondjátok! UHom sérelmeiteket,
Tudom: a multtak sebbetik\' érzékeny síive-fleket. -
Wairati,,
*) Kotaoiús küitÜnk és szuperiutendens-eddijf ismeretlen alkalmi »er#ét ittt ("1" * °"lll*d ibiros-bíiényi azép bereu-l4>la*i •¦*éltirít,*° találtam. A költemény árt. Lw"Üe«ult s valóban gy.ngéd Őröm ¦ W\'fénekelt csecsemőt, lakey Jóateí ur LaTS Sit> ki l™ik élete\'veben vett
\' í »°Uog ralék, midőn repe-o
"mm.l «\'os»or feloivatóatUm eíotle. fixerk.
A legédesb reménységnek Ualóka biztatása Mialt — ób! gyakorta esik örömünk tsor-[buiása !
Legvígabb napunk is néha a változó Sors kába Fordulása miatt borúi siomon\'i éjtszakába. Uh I bizony az oly sziveken, mellyekben a hűségnek
Legelevenebb síikrái egymásért égve-égnek 8 a melyek Angyali módra egymást híven [¦..<.r..ik,
Több-tobb ts.tpás egymás otáii fájdalmasan [aahstik.
Mégii urí drága síül ÍV! jól tudván, hogy [Isteni
Végiéiből lett, ami esett, elkeli azt fnlejieni. Lám a kegyes Jóhnak sokkal nagyobb volt
[vége.
hyertes is lett; mert ar Urtél annyira kedvel-[letett.
Hogy mindan elvesttett java bőven megtéríttetett.
S. még azután izát és negyven acztesdSs vén-[¦égében
l.nokái unokáit láthatta életében, stb A mi halad, az el nem mull, s nem lész már [a mi vala, .
Nem t»al a reraéuy egyaránt agy amint elóbb [tsala
A zivatar után szokott a nap szebben fény-
..... , . -
Kitudja, meg a jövendők mit fognak kifejteni? Legyetek hát nyugodt axiwel, a régit felejtsétek,*
Legforrébb iirömkílnyek közt UÓkoUa Ölel-[jétek
uri véretekből starmazott (ialauibtukat, Ki aia egy gyei szaporítja szép familiálokat!
Hát te mit sirat,, ez uri hál legkedvtsb uj [vendége,
Gyöngy kis alak I Kiben ujjul szólóid reméuy-[sége !
A te sterentséd már veled született e világra, Usi.l java s dic»6iége rád •xállvia ágról-ágra.
*) Első" s másod szalon gyermekök el-haUIozását érti a kö!t«. 3«erk.
Bízunk, bogy te non kíiveted előbbi tesí-[véridet,
Nem sietsz itt hagyni reád nézó sok kintseidet. Hol mondhatod: Jó karban iJLll itt az én gaz-[dagaágom,
Vagyon módom, itten élni kedvem Szerint [vÜágom !
e
Tsak légy azért szép Tsendesen. kis ártatlan-[t-ötsöm& !
Ki néked e sonot mérte, sok áldá»okst töm 5 Sok esztendőkre ki nyíl tó é.cied <~«vényire Benned áll fenn mén ídóv^at Ink^yház hire! Nagyra termett uri magzat! engedj meg, ba [hibázom,
Bátorságomnak, a melyei böltsó\'dbox botor-[kázom I
Noha Hímem* lantjával én nem ditiekec-[hetem
Mégic megtenni kivánttm óixinte tiszteletem.
Különben is, La kiui-rem sértés nélkül mon-[dani —
A l»apodár Poétákkal nom akarok tartani. Az én erőtlen múzsámnak kisded kiutses tárháza ESrtl] a Momus emésztő tüze még nem szik-[ri».
Az egyenesség volt tniudég nrsjfi vezér an-"[gyalom,
Most is az vezeti .kezem s a> egyengeti dalom Mesterséges iábok nélkül sántikálnak verseim, De legtisttábbsk ezekben kinyomott ériéseim.
Morpheus altató mákját látom, hogy hintegeti, Lepleit szemhéjjaidra kivonva lebegteti. Tsak aludjál kedves gyermek ! édesdeden [pihegve, itt éneklek így
Aludjál, Kis angyalolsk^ Mig ar élőt iiek i Be nem ttig
*.ddig fog
Tartani uyngodalmad !
Boldog vagy kisded idődben Mig feknetss rengő böluSdben. A lirban. Él itt van Egyedül ny-agodalom
Vedd kegyesen angyali kép ! legelső tiszteletem, S botsáss meg ! lantom húrjait, hogy ily bátrac [pengetem.
Én TÍgan jövők elődbe Uekély áldozatommal. Botsisi meg, bogy háborgaUak öröm lantola-[tommal!
Élj sokáig, azt kívánom, szülőid örömére, S régí ditaőséggel fénylő Famíliád díszére 1 Légy a magyar Égnek egyu racyogó szép [csillagja,
S az emberi társaságnak egy legbaszuoiabb [tagja.
Dajkáljon a vig sz»rentse ápolgató ölében, Hordozion rőisáj úUkon élted minden részé-, " [beo !
Élj oeitori századokat. Láthasd unokáid is !*) Éljenek teveled nri drága jő azüleid is. Éljen nagy urad-atyád**) is, ki téged várva-
Ai élőknek világító napfénye látására. Légy Atyai jdezivének élesztő reménysége, Legidősb öregiégéoek kedve* gyönyörűsége. Benned a nemes Inkey és Kis Famíliáknak Mint ágaiktól megfosztott törtgoköi élő fák-[nak-
Kinyitott tsemptéje, sok eiztendik jártáv.l Ditsekedhesíen aokfelé s messze ágozásával! Találjon menedékhelyet kiviriU árnyéka Alatt az nmberíBégnek legkésőbb Maradék*!!
így sóhajt nagy születésed napján szivem az
[Égre!
Hajtsa jókjvánátímat a Mindenható végre! 1!
Közli : BÁTORFI.
•) Hála Istennek teljesült; 3 szép uunkija rajongja körül a buldog nagyapát, István egyetlen fia s Báró Eötvös Jolin kedven menyének Jóisef. Ágiira és Pál gyermekei, latén éltesse mindnyájukat! Teljes stivbSl fci-Tánjuk. \\jSrerk-.
••) lnkev Károly kir.tan^caoet, Somogy-megye jeles alispánját, Inkej Gáspár tábornok egyetlen otodát érii a költő. Sserk
Egy fiatal sziv szerelme.
írta : B. DON\'ÁSZY FERENCZ. \' (Folytatás.)
— Kagyon szenvedek. Oktávia, meghalok .... lehellé.
— Tán szívbajodat érzed megint V v _j, behivom az orvost.
— Ne-ne, nyögé, maradjunk egyedül, s reszkető kezeivei végig simitá halavány homlokát, mialatt kimondhatatlan tekiL-tettel nézett Oktávia szemeibe.
— A fejed fáj, ugy-e? látod,\' minek mérgelődsz, ha az árt neked. Dahlen csak tréfált, ezzej fehér kezeivel végig simitá a\' lihegő, bálvány gyermek bomlokát\\
Hevesec kapott ez mindkét Kezével a fehér ujjacsíták után, s ^szenvedélyesen csókolgatá és szorongatá ajkaihoz.
— óh, Oktávia, rebegé el-elakadó szenvedélyes hangon, inig kezei "szorosan tartották a -kracsu ujjacskákat, s szemei egy felgyúlt, felkorbácsolt szenvedély izzó tüzével tapadtak Oktáviára, ugy-e uem szereted a bárót, nem lés* az övé??
E perezben Oktávia is meredten, halványan bámult, a háborgó keblű gyermekre. \\\\
— Ne nézz igyrám, ue igy — esengett szenvedélyesen, ne taszits.el másadtól., mikor én annyira szeretlek, dt -a bárót...
Türelmetlenül rántá el kezét, ,s félig gúnyos, íélig boszus tekintettel nézdelé ; nem tudta, neveasen-e vagy boszankodjék ?
— Öh Oktávia, édes Oktávia, tiirdelé ez fojtott, elhaló zokogással.
.> — Ne lég}- bolond, Oszkár, csak nem -hiszed, bogy egy ilyen tacskót, mint te,
HUSZONNYOLCZADIK ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLŐKY
be a szeget ezen jelmondattal: „Addig éljen,"mig a honnak* é! !" a saját nevében pedig czéÜ jelmondattal: ,Hass,, alkoss, gyarapits; a a haza fényre derül!"
Midőn a fölavatási szertartások déltájban véget értek. Zrínyi József főparancsnok vezérlete alatt az Összes helybeli és vidéki hadastyánok sorakoztak xaját zászlóik alatt és a helybeli Cüzdfeó zenekar zenéje mellett gyönyörű rendiben vonultak el. meglepő benyomást idézvén elő a különböző városok és egyletek küldöttjei föltűnően szép egyenruháik és marczoíia alakjaikkal. ^
A díszebéd.
méhen, melyben igen számosan vettek I László Pacsa: Zokorics Fiume, Koltay ré^zt s a kedélyes mulatság reggelig! Ferenc*, Krausz Lipót, Kahvoda tartott. | János, Halis István, Polgári Egylet,
_ \'Remete Géza, Oszeszly Antal, "Pet-
Eövetkeiő testvéregy letek jelentek [taui egylet, Grosz Samu, Báró \' meg :
a) Budapesti első aggharczos jóté kony egylet 1.
b) Pécsi első veterán 6.
c) Pécs-baranyai „ 2.
d) Mosonyi „ 3.
e) Fiumei „ 2. 0 Bécsi .Tegetthoff* 16.
g) Pettaa és környékei 20.
h) Vasmegvei 10.
i) Nyitravidéki 2 és j) Zágrábi aggharcz: egyi. 12.
Összesen: 74-en.
Délutáni 2 órakór 116 terítékű díszebéd volt a „Korona* fogadó éttermében. Az áldomások hosszú sorát Svastics Gyula kezdette meg ír felsége a királyra és családjára, utánna Tuboly Victor, Svastics | Locke, Lengyel Gyulára, mint a hadastyánok véd-; Schavel Sauer, nőkére emelt poharat. Hnckstadt nővérek, Simon. Gocsárd a hadastyan egylet kelet ; Wajdits nővérek.
Koszorús lányok voltak:
Ács nővérek, Billisits nővérek, Harer. Hnckstadt nővérek, Hil-lebraodt. Janda, Jalits, Kalivoda, Pranger, Pollák, Stemmer, Szalag-Szakom!, Tass. Weiss, Wojnovics,
kezese és czéljáról kimerítő vázlatot adva — a zászlóanyára ivott ál domást. S.mon Gábor a testvéries demokraticus egyesülésregmondott — különösen Fiúméval szemben — sikerült toasztot, Remete Géza Ba-bóchay György polgármesterre és
Zrínyi és Zettl kisasszonyok. Adakozók névsora.
A szegbeverés alkalmával! adakozások a kővetkezők, melynek folytatását jövő számunk hozza:
Cs kír. aranyat adományoztak:
Eáelsheím egylet, Kasztner János.
4—*4 frtot: Keller Ignácz, Torma Imre. -
3—3 frtot: Danneberg és Welse, i Pintér Sándor, Kereskedelmi s ipar-jcasíno, Dr. Blau Simon, Scherz Hen-!rik, Rosenfeíd Adolf. Pcrkó Péter, ;Dr. Fülöp Kázmér, Iparos ifjúság, ÍDr. Neumann Ede. Suppka Béla. ¦ 2 frt 50 krt: Vocskics János, Görög nem egyesült hitközség, j 2 — 2 frtet: .Tegetthoff" bécsi \' egylet, Dauscha Ottó, Marton j és Huber, Dr. Tuboly Gyula, ;Maschanzker Mór, Armuth Náthán, Fabik kertész.
1—1 frtot: Nncsecz József, Eoseufe;-! Simon, Gróf Károlyi Gyula. Tóth Károí?.
Összesen: í) db arany és 433 frt. Mindezen szíves adakozók fogad
SZEPTEMBER 28-áaf
Kámán János\'neszelei lakos gondnokság I giségre akadtak. E hó 16,-árj is a föoltá alá helyezése ügyében felmerült költségek ; alatt lévő katakombának felbontásakor1
megtérítése iránt. ..... -
A megyei árvaszék
egyik Üregben egy koporsó deszkát. a^Hav
fsontdarflbot. yrnr livül i,-------- . J
előterjesztése csontdarabot, egy. kivul ka
—rmazsin piros
líaranyay Lidia arácsi lakos líondnokság belülről pedig zöldszinü, nyestpréme^kucs\' alá helyezése ügyében felmerült költségek mát. rubafoszlányokat óolrnánvró! és uvak
megtérítése iránt. \' ! lr»mHiá-i.at a-,r,.,t -----. ¦>
A megyei árvaszék jelentése a zá-i kai községi árvatár érdekében Leipczi*
kendökröl.ezüst attilagombokát, rozu)aViu. \'got feltüntető domborművei, ezipötalpat szép vésetü czifrázatokkal. sarkantyút. s Dániel községi gyám ellen folytatott per-1 egy imakönyvet, melynek lapjai azonban a ben felmerült költségek megtérítésére í kinyitáskor poralakban szétrepültek s fa. vonntkozóiag. A megyei
árvaszék előterjesztése
Rumi József hagyatékában felmerült 40taiá\'tak. Az elporlott holttest a
táblákat, melyek egyik oldalán góth beiük nyomai láthatók s még több érdekes tárgyat
frt 8G kr megtérítése tárgyában.
Tihany
egyik várparancsnokáé lehet, ki a törökök
A zászlószegek beveretése foly
$89. evi tartandó
később a horvátokra nagy tetszés I Győri veterán egylet 1 db. Kis-között, Tuboly Victor ismét a zászió^_Kaützsa> polgári olvasókor 1 db. anyára és a védnökre," most mind , Reischl ^Venczel db. Ács segédek kettőt nagy lelkesedést keltett rög - egylete 1 db. Rauscher Béla 1 db. tönzött verses alakban. Rendkívüli I Baranya megyei hadastyan egylet 1 lelkesedést idéztek elő az idegenek!db. Pécsi veterán egylet 1 db. König felköszöntései. így Zacharia lovag; Ferencz 2 db.
fiumei veteráné olasz nyelven, Czékus; Bankjegyben: Clement Lipót.50 Ede zágrábié magyar nyelven a frt, Inkey László 20 frt. magyar nemzetért. Nemkülönben \\ 10 —10 frtot: Lengyel Ignácz, Szluga becsi veterán toasztja is né- \' Erdélyi szt-gedi czég, Oberg\'emeíner, met nyelven a magyar nemzetteli Kare/.ag Béla és István. Scfíulhoff egyetértésért. Ugy .Varga Imre Adolí, Grünhut Fülöp és fiai, Bittó nyug. honvéd alezredes toasztja \\ István, Gutmauu Heurik, Gutmann Lengyel \'Ignáczért, mint a nagy-; Vilmos, Gutmann Aladár, Gutmann kanizsai hadastyan egylet tevékeny ,i Ödön.
ügybuzgó elnökeért. 8 frtot: Scherz és Engländer.;
A számos lelke3itó felkoszöntés1 5—5 frtot: Szombathelyi egylet,! rozásával magyar belügyminiszterré leg során általános meglepetést szült Királyi Pál, Bank Egyesület, Buda-még Lengyel Ignácz elnöknek négy pesti Harczosegylet. Izr. Hitközség, nyelven tartott áldomása, t. i. me- Casino. .Vasúti forgalmi főnökség, lyet egymásután magyar,, német, Weiser í<>zsef. Fesselhofer József, horvát és olasz nyelven tartott. Kü- Ifj. Samu József, Morandini Bálint, lönös dicséretet értetnél Szigricz Moi anúiui Román, Berdin Marton, Róbert koronái vendéglős kitünöjHlatkó János, Csillag Béla, Dr. Kele ételei és italai kiszolgáltatásáért aj Antal, Csizmadiák egylete, LÖwínger banquetten. Ignácz, Kőművesek egUete. Locke
Esti 9 órakor tánczvigalom zárta Józseí. Bubick Nándor, Böröndi be az egész napon át tartott Ünnep- Amandus, Fiumei egylet, Nagy-
tattatik szepl. 20., oki. 6., 27-én mindenkor délután 3 6-ig az ,Arany Korona* I 11-dik szobájában.
megyei árvaszék előterjesztése I ellen harczolt. A sirüreg feje fölött eg Németh János és neje paraszai árvatari; ki--ebbszerü osszárium féle üreget talal-adósoktól bevehetetlenné vált 68 frt\'15 kr tak, melyben csak erősen elporladt em-és járulékainak megtérítése tárgyában. I beri csontokra bukkantak. Ha I. Endre itt A nagymélt. m. kir. belügyminiszte-; porladozó cson\'jairól egyáltalán szc lehet riumnak f. évi 42403/IH. b. sz. alatt kelt ugy minden valószínűség szerint a most rendelete Komlósi József nagy-kamzsai \\ felfedezett oszszariumbeliek azok, melye-lakós volt szolgabirósáei irnok végkielé-\' ket régi helyökre visszatesznek, pités vagy segély iránti kérelme tárgyában. I — Érdekes Ülést tart a z&lamegyei fis a többi. gazdasági egyesület szept 30 án. méhen
tárgyaltatni fognak azon miniszteri tok, mely szerint Tapoiezán viiiczellÉr-, képezde létesitessék s a líalatonmellékén
H! I 1T 6 \' a selyem termelés miként állandó-itassak.
í — Ellopott értékpapirosok. has-Cser tán Károly Zalavármegye j kay Kerencz keszthelyi építész az idén feb-ának ehiöklete alatt NagJ város képviselőtestülete szept. 26 án d. e. j véuys\'zéknél, hogy hat darab, egyenkint 5t) ; ülést tartván, egy üresedésben levő városi j frt értékű szöicdézsmaváltságt kö\'vén\\i-Írnoki állás töltetett beHitzelber^er Lajosi jogtalau uton idegen kézre Került s kértei; : egyhangú megválasztása által, Nemkülön-j hogy azokat az ö tudta nélkül senkinek í..-
ják a nagy-kanizsai Hadastyan egylet alispánjának ehtöklere alatt Na^Kanizsa- raárban jelentést tett a\' kereskedelmi tür-tiszteletteljes köszönetét
13. és ben a kis-kanizsai bába is megválasztatott i ne váltsák. A nyomozások, melyeket .
órától emeleti
a VI. és VII dik kerületre nézve.
Esküvő. Szept. 21 -én vezette ol-
rendorség a károsult kérésére megindítóit, még semmi eredményre sem vezettek, rm-
tárhoz\'Komlósi Kálmán barátunk a bájos! kor ez év július havában a fővárosi May; Lerch Katinka kisasszonyt. Fellegtelenbol-j-Elfei és Adler-féle váitó-üzler a Laskai
I dogság kisérje a szent frigyet.
j kezéről eltűnt s időközben kisorsolt köt
Zalavarmegye
tönényhatóí-ági bizottságának 1 október hó 1-én s folytatva közgyűlésén*felveendő tárgyak sorozata: Alispáni jelentés a törvényhatóság állapotáról. --
A nagymélt. m. kir. belügyminiszteri-1 ére virradóra ismeretlen tettesek a rozoga umnak f. évi 46297/III. b. sz. a. kelt ajtó felfeszitése után behatoltak, azonban rendelete az 1890. évi megyei költségvetés a bolt mellett levő lakszobában levő gazda elkészítése és lel terjesztési* tárgyában, felébredt és lármát ütött, mire a betörők ezzel kapcsolatban a vármegye 1890. évi elillantak a nélkül, hogy csak egy katulya költségvetés tervezete. gyufái is elvihettek volna.
A m. kir. állainépiiészeti hivatal az — Szerencsétlen lórngás. Folyó 1890. évi utfentartási köliségelöirányvatot hó I4-én a Korona vendéglő istállójában bemutatja. j egy bekötött vidéki ló ugy arezon rúgta
Gróf Teleky Géza úr ón agy méltóság a • Tóth László garabonczi lakost, bogyennek 2298/eln. sz. a. kelt leiratával tudatja, j állkapcsa szétzúzott és a szerencsétlen hogy .0 Császári és Apostoli Királyi Fel-1 embert eszméletlen állapotban átállították sége f. évi jun. líi-án kelt legfelső eihatá-1 a közkórházba, hol élet-halál közt lebeg.
Honvéd ellenörzé-i szemle Nagy-kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. I Kanizsán a Zöldfa kertben október 1. és 2
A megyebeli helyi érdekű vasutak ¦ áu tartatik meg. segélyezésére szükséges törlesztési köl-1 — Éden-szinház. Az „Arany Szar-csön felvétele iránti intézkedéC;: i vas" vendéglő nagytermében vasárnap és"
A megye által helyi érdekű vasutak | hétfőn büvészeti előadás lesz; a lapok el-
— Páter Angelikus jeles, egyházi ] vények közül beváltás végett prezentált a írónk a iszeut Földről szerenc-;éseu vissza^!\' "
torlesz megyei
ségeket a „Szarvas" szálló diszter- Kanizsai takarékpénztár.
szeretni tudjak! Vállán át és szánalmas
lenéző gunynyal nézett a vergődő fiúra, szántod, lovalod egész nap.
j.röstelsz éjnek idején lány
segélyezésére felveendő kölcsön tésére 1 S90-ik évre szükséges pótadó megállapítása.
A nagyméltóságú belügyminisztérium rendelete a tüzrendörségröl alkotott megyei szabályrendelet tárgyában.
A községi pénzkezelésre vonatkozó szabályrendelet tervezete terautattatik. Talabér; A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir minisztériumnak f. évi 2718G. sz.
-----; ¦-=*= - a. kelt rendelete, a vármegyei utiszemély-
— Hagyd aiudni őt; nem eleget bo- zet és arra felügyeletet gyakorló áilam-
azután felkaczagott : ha ezt Dahlen tudná.
Azután nem ; építészeti hivatal és a vármegyei ulfel-létedre .egy ügyelök hatáskörének és feladatának
JViíf?1 szavait, mert férfi hálószobába jönni, pattogott Vikír \\ megállapítására vonatkozólag alkotott
Oszkár halálsápadt lett, és oly elhaló tekintet tort meg szemeiben, akár egy hal
dokiónak és nem hallgatva Oktávia kérlelő azután sértő, kihívó nevetéssel szavaira, kitántorgott a.teremböL
Pár perczig szórakozottan játszott Ö\\zsinórjának bojtjával, fejét kissé lehajtva, mint a ki gondolkodik, azután vidám mo: leendő teremte.
majdnem durván. | szabályrendelet tárgyában.
Oktávia egy kicsit mégis elpirult, de! A megyei igazoló választmány.jeleu-m sértő, kihívó nevetéssel szemébe tése, mely mellett a legtöbh adót fizető kaczagoU \\ iktornak. 1 megyei bizottsági tagok 1890- évi név-
— No lám. még a .nem ülik"-ből is-jegyzékét bemutatja, leczket kajiok ? bizony még azt hiszi ez a j A közig, bizottság jelentése a f. év I. ura, hogy a gyerekszo-1 feléről.
solylyal indult a teli kert felé. : bába sem szabad jönnöm ! Ej, ha ! ez oszt1 A tisztviselői fizetések felemelés*
r,-L _ ie" r >s nevetni fog!, az igazi gouvernante pruderia" Nöii tárgyában a f. évi május hóban tartott
Ki hitte volna erről a gyerekről, hogy be-, nagyra kicsikém ! s sértő nevetéssel ki- \'közgyűlés 7916. sz. a. kelt határozatával lém szerelmes es elakar vőlegényemtői hibbant a szobából gyertyáját ia ott hagyva j kirendelt küldöttség jelentése.
srmég a folyosón is hallatszott gúnyos ka- Somogy vármecy* alispánjának átirata czagása. * \' a Somogyvármegyébe kebelezeLt őrtilos \'
központi állampénztárnál. Természetesen érkezett Szept. 29-én Nemes-VidoVvtart. nem váltották be a kötvényeket, mire a \'egyházi szónoklatot. Hétfőn visszatér Nagy- bankház ügyvéde álul keresetet nyajtótr i Kanizsára. be a kereskedelmi törvényszékhez, kérve
I — Betörési kísérlet. A Teleky-utr az amortizáczió megszüntetését. Miothogy "c/a végén levő kis szatócs boltba f. hó 25- j & czég a keresetben azt is bebizonyított..
hogy mind a- hat kötvényhez becsületes utou jutott, s még mult év deczetuber hn-vébati, tehát Laskav följelentése előtt, a bécsi Du.-chka és társa bankházától vetie. a kereskedelmi törvényszék a kötvényrk haladéktalan beváltásája uta-itottá az állampénztár*. Ez meg is történi, Je a bu-. dapestt rendőrsé" a bécsi rendőrséggel egyetemben azóta még uagyobb kitartással nyomozza a tettes, vagy tettesek kilétét.
— Iskola megújítás. Keszthelyra_l írják, bogy a várOá nébai Keaietics Ta sziló gr. tábornok iskolai hagyományából és ennek utóda Fe.-tetics Tasziló gr. intéz kedése folytán a paedagogiai küvetelme-nyeknt\',k teljesen megtelelő, diszes községi elemi fiúiskolát épittt-tetU melyuek üuue-pélyeumegnyiiásii f. hó ly-én, va>árnap d e. 10 órakor ment végbe. Az ünnepélyre ismerésbei szólnak róla. Minden bövebbi I megjelent a városi hatóság, a községi isko-laputik hirdetési rovatában olvasható. \' laszék és a tanítói testület Dr. Csanádj — Báró Hornig Károly veszprémi i Gusztáv iskolaszéki elnök ünnepi beszédet megyéspüspök f. hó 19-én meglátogattaI tartott, melyben vázolta az iskola ésépité^ Keszthely városát Ez alkalomra a város történetét, kegyelettel emlékezett meg a ünnepi diszt öltött Keszthely és Pol- (megboldogulthagyományozógrfrólés utód-gárváros közt szép diadalkaput állítottak járói Festetics Tasziló grófról. Ennek, va-„ísten hozott Főpásztorunk!" fölírassál. A ; lamint a város polgárságának áldozatkész-város előkelő polgársága mintegy 20—24 \\ ségükért köszönetet moudott. Majd a taui-
fogatou a ^Dobogói dombll-ig ment a pü: pök elé, ki Sümegről Palotay Ferencz ka
; tótestülethez fordult, kérve Őket, hogy e* I uj csarnokban ueveljék, oktassák az ifjusá
csábítani. Erre az ötletére vidáman fel nevetett s "trillázva kereste fel a társaságot a téli kertben.
noiiok és dr. Rédey Gyula püspöki titkár ;got minden szépre, jóra, nemesre. A tanitó-kiséretében jött. A dombon idősb Reischl; testület nevébeu Bányai Károly igazgató Venczel városbíró üdvözölte a püspököt, szólt, átvéve az épületet rendeltetési czél-ki rövid köszönő szavakkal válaszolt A vá- jának megfelelő használatra társai ne varosba 10 óra után a harangok zúgása közt ben és Ígéretet tett hogy az iskola jóltevöi, ért a menet, a városi és az országos vásár- \'nevezetesen a Tolnai Festetics grófi család ra jött népsokaság sorfalai közt A püspök \' és Keszthely áldozatkész lakossága iránti iz apátplébánosnál szállott meg, hol 15 : hálát Ui\'iitváoyai szivébe beplántálni, s okét isztelgö küldöttséget fogadott. Déltájban a [isten, haza, király iránti tőrhetlep ragasz-»üspÖk Palotay kanonok kíséretében meg- j kodásra, tiszteletre és szeretetre nevein lakatta Festetich Tassiíó grófot ki utóbb viszonozta a látogatást. Délután 2 órakor
a püspök megnézie a góth stílben épült régi szép pébáma templomot, azután meglátogatta az apáczazárdát és délután 3 óra után Tapolczán keresztül visszament Sümegre.
,-, M^r J„ó,későre jart az idő, mdon fe-; lölte. Javában mérgelődött még? midőn kudm tértünk. Éppen a vétkezéshez ké- j újra kinyílt az ajtó, s azon Oktávia komor-szültuak.midonajtónkelottkönnyü.lebegömája jött be, s impertinens mosolylyal leptek suhogtak s belepett Oktávia égő : nvult az ott hagyott gvertva után : gyertyával kezében. , Urnöm küldöt\'t, monda szemtele-
Viktor tagra nyílt szemekkel s meg-. nül, mert ö szegye! bejönni a „gyerek-Ive nézett rá, és egy cseppet sem rejté ! szobába", mert az „urak" már vetkőznek.
Viktort ette. a méreg, soha se sze- i Zalavármegyébez tartozó Légrád községek | — A déli vasúton uj díjszabás ié-Oktáviát de most meg éppen gyö- között fenforgó batárigazítási ügynek pett életbe. Ugyanis bármely állomástól
el boszankodását
Ugy látszik, Oktávia is észrevette !
Takarodik ki tüstént, kiállta el-örösödve Viktor, mire ez egy keck puk-
ezt, mert először dévajúl, azután félig i kedlit csinálva kiosout.
meutegetödzn hangon kérdé
— Haragszol, ugy-e. hogy zavartalak benneteket ? De mit csinál Oszkár, öt jöttem megnézni ? . \'
¦ — Oszkár alszik, s azí igen okosan is teszi, viszonzá Viktor haragosan.
— Óh, te kis bölcs te. kaczagott hangtalanul, s szép kezével beárnyalva szemeit, Oszkár ágya felé nézett ki
— Zárd be az ajtót,-kérlek, mert még kitalál valamit az a ravasz macska; képzelem, milyen boldog életet él majd Dah-len, ha Oktávia elkezdi vele is pokoli boszantásait...-. .
Ugy tetszett, mintha Oszkár ágya felöl, e szavaknál, egy remegő sóhaj hallatszott volna.
Még egy keveset csevegve, elalud-
ugy látsz ék, hogy abzik, mert nem moz- i tunkr a nélkül, hogy észrevettük volna, dúlt Kiakarok vele békülni, folytatá bájos | mikor zárta le szemeinket az álom pil-
hetykeséggel mert egy kicsit megharagudott reám.
langója
(Folyt kőv.)
küldöttségi elintézése tárgyában.
oktatuí.fogják. Végül éltette az iskola állandó jóltevöJL Ezután az iskolaszéki elnök és igazgató kalauzolása mellett a jelenlevők megszemlélték az egész épületet és bereu-dezést Míudeukialegjobb benyomással távozott az iskolából. Az isk.epületet Schodl-János gazd. int. épitész tanár tervezte és Laskay Ferenczépitész építette. Vari azépü-letoen\'6 ^agy tanterem (3 fó!dszi:it, 3 az bármely állonfiiig lehet menettérti jegyet j emeleten),tágasfolyosók, czement lapokkal
közegészségi körnek a \'bánok-szent györgyi közegészsegi körtől leendő elvi lasztása tárgyában.
A balaton-fenéki hídvám tanffájának váltani. Ezen jegyek a kilométer dijtáblá- j kirakja,igazgatói iroda, 1 tanítók szobája, isitasa czéijából kiküldött bizottság , zatok szerint csak 133 kilométert noeyb*- tanszertár és szolga lakás. Az újépületben. lese : ladó útra, továbbá a kivételes.díjszabás j a tauitás szept. lG-án kezdetett meg.
Főszolgabírói előterjesztés a letenyei szerint adatnak ki. Ha menettérti jegyek : — Október hatodika A nemzeti a kilométer díjtáblázatok\'szerint 133 kilo-\' gyásznap negyvenedik emlékünnepét \'ez méternél.rövidebb távolságra kiváutataik,! idén uem lehet az évfordulón megülni, azok kiszolgáltatnak, de az ily menettérti \\ Október 6-ika ugyanis ezúttal vasárnapra Megyei tiszti főügyész előtérj észté-e jegyekért a 133 kilométerre megállapított j esik. a mikor a kath. egyház nem tart gyász-Nagy Mária és érdektársai hollói lakósok ; illetékek számíttatnak. A menettérti jegyek j misét,
folyamodványa tárgyában, melylyel a érvényességi tartama GO nap s az utazás > — Kinevezés. A zalá-égerszegi kir. néhai Nagy Imre után reájuk szállott árva j ug\\ oda, mint vissza 5—ő-ször szakitható! péuzügyigazgatóság Czukelter Gábort dij-értéküket a vármegyei gyámpénztári tart. | meg a közbeeső állomásokon. Ezen uj dij- j talán adóhivatali gyakornokjelöltté ne-
szabás szerint a menetér olcsóbb a a déli j vezte ki.
vasút állomásainál ingyen kapható „Menet-! — Az italmérési kártalanítások ármérséklések" czimü füzetből bővebb ¦ tárgyalása Zalavármegvében már uiegbez-tájékozást szerezhet a köiöuség. j deliek. Szent 26-án Letenyén vette Stez-
— Érdekes lelet Tihanyban. Sfifa detét s folytatólag Alsó -Leudván, Csák-Zsigmond tihanyi apát tudvalevőleg nagy, tornyárr,N:-Kanizsán,Tapolczán,Sümeghea költséggel ujjá aiakittatja a szent Ányos I és Zala-Egerszegen fog megtartatni, püspökről nevezett apátsági templomot A j —-Kaposvárott borkereskedéssel es munkálatok alkalmával a templom javitá- nagyobb iminviuus szőlötelep létesítésével aáail dolgozó munkások a minap több ré- j egybekötött cognacgyár réázvénytársasag
alapból kéri kiutalványozni.
A m. árvaszék előtérje ztése a sa!-íöldi árvatáruál fenforgó 151 frt 24 kr hiánynak a tart alapból leendő kifizetése tárgyában.
A. m. árvaszék ^előterjesztése Lebár István és neje kapezai Ukós árvatári adósok elleni perben félmerült 12 frt 40 kr ügyészi kiadás megtérítése iránt
A megyei árvaszék előterjesztése
ZALAI KÖZLÖN?
SZEPTEMBER 28-án.
alapítása vétetett tervbe. Alaptöke -10 ezer írt 100 frtos részvényekkel. Aláírások okt 5-ig fogadtatnak el Scholz I,ajos úrhoz czimezve Kaposvárra a.részvények névére tekének 10°/0-vei és 2 frt alapítási költ-ségdijjal együtt küldendők. Czélja; a borászat és szőllöniüvelés előmozdítása által a közérdeket szolgálni és a részvényesek tökéjét jövedelEuezőleíí elhelyezni. Tárgya és működési kút* : a boroknak\'\' értékét szakszerű kezelés és tognak főzés által emelni, azokat kivitelképessé és palaczk ér|tté fejlesztve, elárusítani. Borokat, a fentebb leirt kezelésre bizományba átvenni s azoknak piaezot szerezni. Végre egy na-gyobbszerű. amerikai és immamis szőlő telep létesítése által a cognac-.gyár fennállását biztosítani és a legkiválóbb amerikai szőllö-vesszök termelése és elárusitása által a phiüoxera elleni védekezést megyénkben elősegíteni
netelüvé vált. — A mayerlingi vadászkastély már át van alakítva kolostorrá, felszentelése jövő év január végén lesz —, A francziaországijválasztásokon a köztársaság győzött. — Wilkic Collins hires angol regényíró meghalt.
— A „Budapesti HÍrIap"-ot, mely CsukásiJózsef és Rákosi Jenő kiadótulajdonosok szerkesztése alatt fcüenczédik esztendejét éli, Magyarország legkedveltebb és legelterjedtebb lapjává avatta a közönség pártfogása. Páratlannak tetsző elterjedését a hazai olvasó közönség óriási megszaporodásán ki\\ ül a lap olcsósága is teszi. A legszegényebb ember is adhat naponkint egy számért négy krajezárt hoíy tájékozást Szerezzen a politTtársadalmi és művészeti események felől. A „Budapesti Hírlap",
— Heti biztosok e héten a Kisded DeveJő-egy\'esület mind a három óvodájában I mely naponkint 28—30.000 példánvban Szűkíts Nandorné és Löwinger Friderika; forogközkézeu,oktátva szórakoztatmialatt
választmányi tag úrnők. j hü értesítéssel szolgál a világnak mío-Inak és a Vas»yái-osnak.-Áz idegen lapok
— Eljegyzés. Dr. Szigethy Elemér \\ den nevezetesebb eseményéről. De elömoz-j közül a „Budapesti Hírlap" közli legelőbb, aaia-egerszeei ügyvéd jegyet váltott Vesz- Lditotta a lap terjedését teljes politikai füL prémöen Farksa Ferencz káptalani urod. getlénaege is, niely lehetővé teszi, hogy min
czíkkirói Kaas Ivorbárő, Rákosi Jenő és Balogh Pál s a magyar politikai élet kitűnőségei közül is többen szólnak e laprévén a közönséghez. A vezérczikkek irányesr-méje a magyar nemzeti politika, a magyar nemzeti állam, s ennek mindent alárendel a,Budapesti Hirlap," de, ezt neín rendeli alája semminek. A tárczarovatban, mely szintén egyik erőssége a lapnak, a belső tárcaírókon kívül Hermán 0- és Eötvös Károly Í3 igen sokszor gyönyörködteti a „Budapesti Hirlap" közönségét A helyi rovatok szakavatott kezekben vannak » hiveh/tükrözik visza ezerféle változataiban a fővárosi életet Regénycsarnokában az idén két magyar, két augoí és egy. orosz regényt közölt a „Budapesti Hirlap" s legújabban megszerezte jelentékeny áldozatok árán öhnet Györgynek, a most legnépszerűbb franczia regényírónak Utolsó szerelem czimQ regényét, melynek közlését szeptember 2o-ikén kezdi meg. E regény tele vau érdekfeszítő fordulatokkal s méltó társa a kitűnő író korábbi hires alkotásainak,- Serge Panine-
szératartó leánya, Kornélia kisasszonynyal. ! den kérdésben a részreháj lall ;:n tiszta igaz-
Halálozás. Ö/.v. Kuiser Sáudorné Zala-Egerszegeu G4 éves korában elhunyt. Végrendeleti" kivánata szerint Nagy-Kanizsán temettetett el.
— Zalav-trmegyébeu Laugvizen.Szt.-Aflorjáiion és Nagy-Bakónakoa a keres kedeleinügyí minister megbiztaa postahivatalokat a postatakarékpénztár közvetítŐ-hivatalai teeudövel. A működés f. évi nov. 1 én lép életbe.
-rf Hjnieu. Várady Ferencz szerkóit" és irótársunk, a madárvilág nagy .-...kt-d velője Riídij-\'-addig búvárkodott, Imgy ; egy szép galambot szorított keblére kivel a napokbanŐruk frigyre lépett Pécsett az ev. templomban. Tanuképeti Haksch Lajos é= Róoaky Kálmán szerepeltek. Szivünkből gratulálunk s fellegtelen boldogságot kiváuunk t. barátunk frigyéhez!
— Qábriei Károly panopticum- és múzeuma az Eötvös-téren, ismét nagyon kikerült alakkal szaporodott: egy gorilla, — mely á szépnem egy bálvány-szerű példányát ragadja magával — ábrázattal. Ez alak —mondhatni — dísze a panoplicai osztálynak, a mennyiben az elragadott nö csudaszépségét leirui lehetetlen; az óriási gonl.a, mely mechanikai gépezet áltál oly élethűen végzi a megkívánt mozgásokat, hogy a szemlélő m^ud az elragadott nőt, unod az őrjöngő állatot eredetiben képzeli maga előtt. — A pa-noptic&i osztályban felenüitésre méltók a következők: Stuart Mária kivégeztetése lt; alakból csoportosítva. E csoportozat-búi különösen felemlítjük sikerültségéuél fogva magát Mária Terézia királynőt, ennek dajkáját és gyóntatóját. — „A ki uem tud elválni1", XIII. Leó pápa ö szentsége, -1 Vilmos és 111. Frigyes királyok. Rudolf trónörökös és Bismarck herczeg életnagy-Mágu alakjai, továbbá: Judith Holofernes fejével, a bűnbánó Magdolna és ,a kigyó-1 szelidttönő, valamint az egyes népfajok; mind művészi alkotásuak. — A múzeum\' osztályában szemlélhető alakok és tár-; gyak: az emberi testnek fejlődése, a bonezoiásnak különböző nemei, gyermek-\'! betegségek, szembetegségek, első segély í véletlen baleseteknél stb. yaióbaii nagyon tanulságosak: szóval az egész tárlatról; elmondhatjuk, hogy városunk közönségé- \\ nek rég nem volt alkalma ily sikerült és! tauulságos tárlatot megtekinthetni ;¦ minél fogva ajánljuk annak megtekintését. j
— Megyei r. h. ZsidiL 20 éves ifjú Tapoiezán agyonlőtte magát, — egy auya pedig 7 éves leánykája utáu dobta a kést s oly szerencsétlenül, hogy kapott sebében meghalt. — líalatonvidékéti okt 1-én van a szűrei. —Z. Egerszcgen fögytniiásium létesítésén fáradoznak. — Balaton-Füre-
- den szept. 14üg 2479 fürdővendég jelentkezett
— Hazai r. h. Kétszeri József veterán szinész Szarvason KI éves korában elhunyt
— Budapest főváros jovö évi budgetje 12007.19G frt — A kisdednevelési orsz. kiállítás okt. 15-éig lesz nyitva.
— Bubla Károly esztergomi nagyprépost meghalt. — A vulkoji araoyjaánya beomlott is 3, munkást betemetett — Fehér Poldi
. ^zegedi zenekara azt a kétezer Irauk értékű arany babérkoszorút melyet a pái si versenyen- nyert. Szegedre küldöttek a polgármesternek.^ — A tífuszjárvány örvendetesen apád a fővárosban. — Ányos Pálnak Veszprémben szobrot emelnek. — A Franklin társulat osztaléka részvéoyen-kiat 43 frt 50 kr. — Aranv árkeletpótiék október hóra L8\'/3%-
— Külföldi r. h. Szebastopolt erősítik.— Japánban\' a kereszténységet
;ág szempontjából itéljeu s ugy a pártokat, mint a kormáoyt szabadon bírálja. De s-„Budapesti Hirlap" nemcsak politikai, hanem irodalmi és művészeti kérdésekben is megőrzi teljes függetlenségét. A hirek gyors és hiteles közlése is sokat lendített a „Budapesti Hirlap"-on. mely csak táviratokra annyit költ, a mennyit harmincz évvel ezelőtt egy-egy magyar lapnak egész, évi költsége volt Atudósítóknak jól szervezett kára résen áll az ország minden pontján, hogy ellássa hírekkel a „Budapesti Hir-lap"-ot. Európában seholsem történhetik nevezecesebb dolog, melyről másnap már kimerítő jelentéssel ne szolgálna a „Budapesti Hirlap.-*-A külföld világvárosaiban rendes levelezői vannaks a hová szükséges, oda külön tudósitókul küldi el szerkesztőségi tagjait. A „Budapesti Hirlap* napról-napra arra törekázik.Tiogy minél szorosabb kapocs támadjon közte és olvasói közt. Bekopogtat minden nap a magyar családokhoz, dicsér vagy dorgál, óv vagy, figyelmeztet, de mindig őszinte szóval a hogy egy tíz éves jó baráthoz illik A szerkesztőségnek tizennégy belső tagja állítja üsz-sze napoukint a „Budapesti Hirlap" különböző rovatait s a külmunkatársak díszes csoportja segíti a lapot sokoldalú föladatának sikeres megoldásában. Szakkérdésekben első rangú szakemberek mondják el véleményüket a „Budapesti Hirlap" hasáb jain s az eszmék tisztázása végett tért enged a szerkesztőség az övétől eltérő néze
A franczia eredeti is csak karácsony, tájáu jelenik meg a párisi könvpiaezon. — Az országgyűlés,megnyitása elé fokozott érdeklődéssel líéz a közönség s a „Budapesti Hirlap" nagy gondot fordit arra, hogy a képviselőháznak ugy nagy vitáit, mint kisebb epizódjait híven adják elö.tudósitásai s a nyilvános jelenetek mellett a folyosók titkairól is bőven referáljanik..Különben is minden rovata jeles olvasmányokat, gondosan megirvuiagyar zamatu közleményeket kinál, nem pedig léha pletykákat melyek megmérgezik a kédélyt.és üressé teszik a. szivet. — Az előfizetés föltételei: Egész évre 14 frt, félévre 7 frt negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra I frt 20 kr. Az előfizetések legez élszerübben postautal-ványnyal eszközölhetők következő czim alatt: A „Budapesti Hirlap" kiadó-hivatalának, IV. kerület, kalap-utcza 1G. szám.
— Uj lap. Barabás Istvánnak Vasvárott igeu jó gondolata támadt midőn egy igen érezhető hiány pótlására „Kántorok Lapja" czimü r. kath. egybázi-zeuészeti havi folyóiratát megindította. Vállalata méltó figyelmet és pártfogást érdemel, mert az elméletit a gyakorlatival kapcsolja ó^sze.! nemcsak szöveget ad, de kottákat is. Ára egész évre 4 frt. félévre 2 frt_ Mely összeg a szerkesztökiadóhoz Vasvárra küldendő Megjelenik minden hó 1-én.
— A Pesti Hírlap, demokratikus irányú politikai napilap, közkedveltségénél fogva valóban nem szorul dicséretre vagy\' ajanlgatásra. Az uj évnegyed küszöbén nem mulaszthatjuk még sem el, bogy
teknek is. A „Budapesti Hirlap" rendes meg ne említsünk egyet-mást abból
e lap szerkesztősége velünk közöl. A Pesti Hirlap különös súlyt helyez a hír- szolgálatra ; mit bizonyít az is, hogy e lapnak ván leggazdagabb hír- és távirat-rovata. Napi J?j3réííiek nagyobb részét is vidéki tudósító, \'argönyileg küldik meg, mert a levélbeli tudósítást ma már nem tartják elég gyorsnak. S az is érdekes adalék a hírlapirodalom rohamos fejlődésének történetéhez, hogy — a mi szintén unikum — a Pesti Hirlap immár rendes havi fizetésben részesiti a nagyobb vidéki városokban levő rendes tudósítóit Ez a fizetés
25 — 50 írtig terjed s tudósítókat még I fekete szőrű kávét az a barna meg a folyton szerződtet. így eléri a lap, hogy eredeti, tudósításoka dolgában egy más újság sem versenyezhet vele. Három előkelő bécsi lappal (Neue Freie Presse, Neues Wiener Tagblatt és Presse) áll olyatén összeköttetésben, hogy azok szerkesztői a saját külföldi eredeti távirataikat megsürgönyzik a Pesti Hír-1 lapnak is, s így, a legérdekesebb politikai j hireket a legelőbb külföldi lapokkal egy-1 idejüleg hozhatja. Bel munkatársai a leg- ! jobb nevü politikusok-publicisták, tárcza- • irók s a legk^óbáltabbjournalisták. Hogy ! tárczái a légjobban megválogatvák, köz- \\ ismert dolog. Negyedévenként több regényt! és uovellát közöl. Ad kéthetenkint zene-\' mellékletet és sorsolási tudósítót is, (két oly melléklet melyet egyedül a Pesti Hirlap nyújt előfizetőinek.) Szerkesztői üzeneteinek mindig élénk és tartalmas rovata-máris országos hírre s kedveltségre kapott Mutatványszámokat egész hétig küld ingyen a kiadóhivatal (Budapest, nádor-utcza 7?sz.), hova az előfizetési pénzek is küldendők; még pedig negyedévre 3 írt-50 kr., egy hóra I frt 20 kr.
— Az „Olvasó-kör" szépirodalmi • regény folyóirat kiadásában megjelent
hály. Szerkeszti Fülöp György. Kiadja | Kormányos Róza. Ára 25 kr. Előfizetők külön kedvezményben részesülaek. Ugyan- í csak az „Olvasó kör" rendkívüli folyama-\' ban megjelent „Szófia gyöngye" nagy érdekű történeti regény 5-dik füzete, mely Battenberg Sándor herczeg, volt bulgáriai fejedelem életéből van véve. Ara füzeteiikiot szinte 25 kr. Kívánatra mutatváiiyfüzet díjtalanul küldetik.
az orvosnak, bizonyán, többet ér, mint a mit az orvos irt neki.
A különbség. Mi különbség van egy orvos és egy ügyvéd között.
Az orvosnál behunyja az ember a szemét az ügyvédnél pedig tágra nyitja.
Gyermek-élcz. Erzsike (az istállóban anyjához): -1 — Ugy-e anyácskám, hogy ha ez a fehér szőrű tehén tejet ád, akkor az a
kóládét szolgáltatja
Kóczi csárda felirata P.-M ártón ban: „Hej, barátom itt megálljunk! Egy kis "jó borra bejárjunk. Nézzük meg a régi csárdát, így dicsérjük meg jó borát."
. Ki nyárt?
Húzás szept. 21-én: Budapest: G2 03 71 23 51.
Szerk. üzenet.
. — Pécs Az nevet jiUfíuo, ki utolján Bevet
— D. A. Megklildüttük.
— M. „A sirvi ragokat" halottak napjára >Exuk. Ai elbesaélé* kitünó; mielőbb kr.zliljflk.
— „Caalfa álmuk, tr.rt remények" jövő" ámban jüntk.
— „A mulanAcns történeteket" hasonlat: ;t jövő számban, mint uj évnegyedbei> ker.djik meg kisülni.
— W~\\ii«a sajnálom. mo*t ^hetetlen.; több szám már előbb igénybe vitetett B.\'tCKt-s-kedés diíaU nem lehetett sstureucsúm ta.l»!ki\'L-
L hatni.
Felelős szerkesztő és kiadó: BÁTORFI LAJOS.
Melyik ér többet A:: Hallotta, hogy X. asszony, halála előtt egy négyemeletes házát az orvosára irattá ?
B.: Nos akkor, amit X. asszony irt
Schwarze Seidenstoffe von 60
kp. bis A. 11.65 p. méter — und pemnítert (ca. 180 vertch Qu;
Farbige Seidenstoffe von
kr fi. 7 65 P Met.r - glatt u gemiwtMt (circa, 2J><\'U versch Fart.t und DeisiD*.)
Verseodet roben- nnd «tüüfkurci»*-. pi. to- und Eollfrei dos F»hnk-.-Depol Benuebergi K. K. Hoflief) Zttrirb. M« teruogehend Briefe ko»itín 10 kr i-orr
60
*)E rovat felelő mécet
Ki
X( X
X X X X X X X X X X
s
X X
X
s
X X
$
X
X X X X X X X X X X
W Visszavonhatlanu! csak két előadás X
vasárnap, szeptember 29-en és hétfőn, szeptember 30 án a X Szarvas venderlo nagytermében. X
benne v6i sikkas:
állássá deciarálják. — Hamburgban \' oa«y bérház össze.iült, lakói mind
ÉRTESÍTÉS.
E város és vidékének igen tisztelt közönségét van szerencsém értesíteni, hogy a világhírű
NEMZETKÖZI
ÉDEN-SZINHAZ
Budapestről érkezve.
miután 2 hónapon át példátlan sikerek közt működött Bécs virágtermeiben. A disíletek egész berendezésével, a gépekkel és egyéb készletekkel érkezik meg és kellően felszerelve helyben két válogatott előadást rendez. A modern styl szerint berendezett phantastik és myaterikus előadások felölelik a titokzatosnak, a csodásnak egész birodalmát, több mint 1000 mutatványban. Ezek közt több utánozhatlan, sohasem látott
eredeti szenzácziós mutatvány,
előadva Annetellí igazgató által. Nevezetesen : „A lehetetlenen át való utazás " „A titokzatos óriási fej.* „A modern Eden." „Annetelli igazgató repülése a közönség felett." „A zigzugí országos Vásár." Az igéző Magneta." „Silva" stb. Továbbá pompás jelenetek, bűbájos képek, hatásos dekorácziókkal, átalakulásokkal. A kolossális csoda álezások, (jelmezes csoportozatok.) „Kirándulások villamvonaton a fold körül."
Természeti tünemények. Fata Morganák. Délibábok. Végül : megfejthetlen, rejtélyes, nagy stenzácziós újdonság-Eyész uj!
A kétfelé vágott delnő.
Élő fiatal hölgy..előkelő öltözetben lép a színpadra. A\'nnetelli ur meg-, ragadja a kardot s derekán ketté vágja: az egyik \'-test fél elfut, a másik ott marad a levegőben és énekelve lebeg tovább Ez a szenzácziós mutatvány nyílt színpadon, teljes világítás mellett adatik elő. Ez a legújabb és leguagyobbszerü, amit eddig csak Bécsben és Prágában produ-cáltak és mindkét helyen roppant feltűnést keltetL
Helyárak: ErkélyBzék I frt., I. heli 80 kr., II. hely 60 kr, állóhely 40 kr., karzat és diákjegy 30 kr.
Jegyekelőre válthatók a Szarvas szállodában d.e. 9— 12-ig, d. u. 3—6-ig.
oooooooooooooqooooooc oooooo o
O A feltaláló dr. Xeidlnger tanár ur aitai kizárólag fölhatalmazott Q
o gyár Meidintrer kályhák §
Meim kc Döblingben^ Bécs mellett
Bécsben : I. MicbaelerplaU 5.
Budapesten:
Thonet-ndw.
Prágában.-:
Pa*Jterpiiae .\'í.
Hailandban:
Corao Vitt, Emautele SS.
\'^ztek. — Basuch Simon szeraje-
voi sutfcasztót New-Yorkban elfogták. -t0 a néraet irók °agygyülésc -~~ Mewpotániában eddig 30001 "oieraeset fordult elő, mely halálos kime-1
Londonban:
41. Helborn Viadiict K. C
Szabadalom valamennyi államban.
Minden kiállttálon &x éremmel jutalmazott legelöny jsebb !»..s halya z c -\'
tölt*- és izeleKi kaíyhak dapli kBpenynyel.
Kokiza] valö tOre[Í*nél xi égési ídöUr.\'j-ji tetsicí ir.erinti, koaainnel való tUaeléiDél 2Qpr±i.
Több ssobának fűtése csak egy kályha altat.
Waggon-kÜj\'bák.
„MeicllB.&er"-lí:aiyliaii:
1 Az utánzások kikerülése végett óva intünk mindenkit
mellékelt védjegyünkre, mely a kályhák lN6ER-0FErí 1 \'
ajtainak belső felein beöntve vannak. $LH. HE 1 M
„Vesta" kályhák.
Zajulutni tölthető. Porm^tct eltávolitáa&\'k hamu- és saluknak. A kSpenjfk % pornak ki ti lati titán áT eltáTolitoatők a ntílkQI, hogy a kályha: azéjjel kellene izedni.
t^HdÜOS\'4 Kandall° Tagy kályha, füstemésztö. látható tűzzel.
Kgy kandalló vágj kiljha t»bb hc-ljiiégntrk fűtésére f8g««leaöl ¦seJgál-hat TetgaéwzeriDti égéai tarUm kakax-, kő- vagy barna neiweli tttoeléÍBet. Zajtalan teltét. A barna éi aalak ; ur:,,«lúvoliiasa
P Rosszul füia kandallók átalakíttatnak.
Ifi \\ Füstemésztö Galoriferék, e
könponti légfűtések- és xzeleiökéstülekekfiex. Szántó készülékek ipar- és gazdasági czélokra. O W*V Prospectuíok ea áijafyaákek MnitotaMa éa in gye a. TBG
OOOOODOOf
o o o
HUSZONNYOLCZADIK EVFOYLAM
zalai közlöny
szeptember 28-án
Hamburs-Amerikai
Postahajózási-részvénytársulat
Közvetlen &on- ée póstagözhajók
II ambiirebólMew j orili».
Sonthamptont érintve
±±JC±±L*±± » * t»»
A zala-szent-gróti nagy-
odes poi
¦1
iizbayó öeszekottetés :
HÄmbnrB-Nj.Iiidla „ Havaan* _ Mexico
Azonkívül i Hawre Newrork Sicltln- „
Hambcrg B&rUmore ,
bővebb feiviiágositáaL itziveseu nyújt:
GSCHIRHAKL JÓZSEF
Becs, Wleden tV\'ejrins iiMse 31. síim. 3662
X X
HAUSER EDE
I
, faragómester
pirpbjr- ?1 már
Becs, II Spiíalgásse Kr. 19. B.
Téglagyárak, kőbányák, g.~ic«i»zolö éi fQréacmalom taltjd*<noat. Duaan Icltzt-relt raktár* kén S I K-S ZOBKOKNA X kriptafadők gránitból, kriptarac*oia: t* airláttpák atb. Kripták talje kéizitéaére való mefrbixáiok. i tibtlyeiiie"\' valamitt mÍD<ieD e |x< ráatatba vágó munkálatok pot.toaaa Olcaóii eazkos&iiftoek. Képai á-jegy: \'üeCfi- é» bíroaectve. 1\'t\'etalapíLÍci 3643
XXXXXXXXX«*K**XXXKX*XXX*KKKK
Magyarország legfvagyíxbWiaj kereskedése
KISS LIBOR-"41
(Budapest, Kis hid-utcza 6-dik szám.
Specialista uri- és női páróktk-ban
bátórl.odik a mélyen tisztelt hölgyvilágnak dus raktárét htijtonutokban. eli-és egént paróldkban. úgyszintén uiiiden-nemű hajmunkakbtin ajánlani, még
oU-NÚIiimii, mint bárhol.
H„„. r.mia kapualatli bejáratul különösen ajánlom. OlgV Ltjrilltlliei, Vidéki megrendeléseknél jó bajminta kéretik- Mindennemű javítások elfogadtatnak.
Tökéletes árjegyzékkel
kívánatra bérmentve szolgálok.- ~ 3ÍI94
Jó s//iv sorsjegyek.
Jegyzések október 2 és 3 an. Jó szív sorsjegyek iránt való bejelentéseket az eredeti feltételek
mellett, dlj nélkül már most elfogad
GOLDSTEIN SÁNDOR
bank- és váltó-üzlete
B c c >, ""tutit, (¦rullfll \\r 15
(Crabenhof.) A 3729
falUf UtUTVii-itfUl MmL\' CTT C it 1I TI l 0-, ; jtű u ; r h - rr, ; ijm ! E t.
t stiff!
listi Tri
m,
5.« ?í
: B *
5b1 Jfj
—t I
¦ IIB í
¦a ; » . r
5ar. O
P9
- :¦=-L:
- L » - % "s ¦"•* * •» 1
!?."!: *-1?^ El
;l-°iltal
CA ISI CD
CD«
W
IM
3JF
II c
vendéglő összes épületei, a regalejognak történendő megváltása következtében, szabadkézből azonnal el fognak adatpi. Venni szándékozók bővebb felvilágosítást Ber-ger Jenő urnái Zala-Szt.-Gróton nyerhetnek.
3702
Hirdetmény. TenyéKZ-bfikák el adása.
Szftll Kálmán or ő ExcellcDtiája hérauizi és rátóti importált Sie-me n t ha1 i tehenészetéből származót* Ö vdrb tísztavérü, már
tenyesitésrfí aiíalmas Ml elaőöi.
Értekezhetni, ki az eladás: is eszközli, Pintér Mihály kasznár-oál, Héraházáu u. p. Kis-Unyom. (Vasmegye.) 3710
Hirdetmény.
.A d.-kanizsai ipar- s keresi:. Ca-sído egy úvadékképes kávéssal kíván kiszolgáltatása végett szerződésre lépői. Vállalkozók f. évi október hó 15-ig ajánlataikat az amurt titkársághoz beadhatják; azon kikötéssel, hogy a leszerződött kávés köteles üzletét f. évi ^avember no l-én az ipar-8 kereskedelmi bank épületeben elfoglalni.
N.-Kanizsán, 1889. szept. hóban.
N.-kanizsai keresk. s iparkaszinói
titkárság.- 3730
^>e^ «sec 5é3« soae-D--
li. szcualalffi.lí\'ieíitQs készilmény a száj-cs fődéi észszerű ápolására
X>r. FABBR O. M.
n(-í.«. Mikt* r.ijxir ő Foi«éí^ni-k udvatL rogonroaiUAl, a I>(.<-.o!-ir.[J(i lo.a^i. itb
BÉCSBEN.
Különleges szájszappan -PDRITAS.-
A ríg.ii nj\'ftdOli mir « IKfis LnndODÍ kí*llití...ij »z erdan-erenne
kitaut,u.it, mert tanyöigédebb él leahathatósb keizlt«8Hy a izaj apalitin ta a faaak Jakarban tartására. - Egy doboz ara I fr
EUCALYPTUS-SZA.J-ESZENCZIA
* Pariibm 1878-baD kitültetve.
A Ugiaaaierfibb, Urtalomdin (7fl*/,, bathstóa klkatrtSazfk)éa rtliamifirt b/giefiika! nrr a ipoláaira, a kePeaetlei izag legyóiéeére, a . ¦ tar-
Láaára, ovizer minden lyakbaj ellee.
Az orosz csász. kormánytól
1881 janutr 28-lU balt 661. ax mininteri r«odeleM ac«rint udvari éa mái koródákban bevaxeitoteu. Egy üveg art frt 120 kr. c e
PÜRITAS-FOGKEFÉK jótállás mellett.
Sajtol: puazpaiigfaból «> ref-yóaietileg nirUlanLtott aSrlábAI-. Egy 90 kr
Fó aiétkald«ai raktár :
W Béea. I. ker. Baaernmarkt 3. sxám.
Raktárát Nagy-Kaalz*aE Kb«*ciféid Adolfnál. Kaputvár Pfftfei Z t- Kaazer A Kei i tbuly: Laakay K. .i&SS -
(.ÍBItlKI. KAROLY
VILAGHlRp I^AXOFTICÜMa fts MIJZEUMA.
Látható naponként d. e. 9-től esti 30 óráit;, — Iffa^-Karü.zaá.zL, Eőtvön-tóren —
u a caéira külna ípitett 400 nLg;a*. mtr. uaf-yaigu elfKau\'aD béren :<-i ett kiállitíiai csarnokbaii. \'
Azon sok képtBmÚTésietiletf (pla*ztiku*au) élétaairyaij-
nfiriaze
rtléf legbirneveaebb rojioit-aiakokból * kí»v Ó «f-otJiég.- XIII. I-eó pap*, aranyon Ulve, i!dá»ait osrtiindó.
A bQubaiii Magdolna (e^peíelileg uurcai Juüít, k*tébífB>^tanva tlolofi\'-nes f»j6t.
altul tnü.larll
láiba\'úk.
m.|.chttUÍka ¦ ¦
III. FrJsyes aaáezár,
berezeg 4tetiiagy»»4fb«n.
Judora JLS.!
Vil-Mi oeáazár ét Blanark
.oiiit kiicy^aaeüditoní, alkoláank oetovibbja
Stuart Mária
illők jelyi
T-.vii.
e .\'¦« vilighi
taiHllaigO;
sül*
Nagy érdek ft-szi tő caop.irtok\', u m lefejexteííaa, (16 alakkal) az akku öltözékeivel ditx-tva. . l-(rbumoriaj:ticiMabli aiakt-iopoi ¦ adáralakí.k -, u«inkQlöub«o kivil.
analontieai mim mtiim,
melyet azonban csat 20 evén frlAIl látogat k vehetnek ig-nybe ei a bol. min! kivá\'éaa erdekei ÜtvÉiyik klemé.Ecúttt A gyigyUll tilt, mely 40 riazra Eiítrak-ható éa a mai koraiak p maktnába vágó -1*-liimicyai legtókéletea«bbjéaek nevezhető. .
Időközönként szétrakatik és megrnagyaráztatik.
A gyermekbetegségek : ^Z^Jtt^^
nvujtaaok arereocaetleun^gek alkalmával a birvenea. Dr. Fsroarcti orvoalauar módj-ra
Ezen Aiiatomicai külön osztály minden kedd- és pénteki napon kizárólag a n. é. bölgyküzönség részére lariatik fenn, mely alkalommal ugyancsak egy nő által szakszerű magyarázat is lartatik.
Belépti dijak:
a pinopticuic ftaszei itztáfyaiba 20 kr. gywaekek riaiere 10 kr. Az auatentcaJ ¦¦zeraba — ciupáe felnittet részére - IfJ kr.
Katouaság részére Őrmestertől lefelé az összes helyiségekben 15 kr.
A midőn n.iüden r-dámot és dicséret t-t meliőim kiváuok, tintelettel kérőm a.n é. köiön»é*t azivea látogata-»át é« Örömömre ixolgtl tárlatom megdi-cai-réaet a a i kotömégre bixbatoi.
Kitáli. ti az t el t-t lel
GÁBRIEL KÁROLY
372-í mint MKISKL S. utóda.
1
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Q .- ¦ y ( f O
O VU"4lA li ..unii- <ci iinmal lülliíc\'/tia Q
a o
Nestlé Henrik gyermekíápliszíje
20 éves eredmény.
32 kitüntetés. 12 Díszoklevél. És 14 aranyérem.
Számos bizonyít vány i legelső orvosi tekintélyektől.
O
o o o o o o o o o o
8
Tökéletes tápszer a íj-yermekek részére.
El nem cserélendő a már többször kitünteteti különböző tejfajokkal. Tartalma az anyatejhez hasonlít és könnyen emészthető lévén ép oly könnyen megoldható,ugyanezért felnőtteknek is, miutkiiünó tápszer I
g;joiíiorbajoUiis|lt
igen ajáu Iható----.
Esy aoDOA ÉLlrst, 90 K:r. ~&m
¦ Nestlé Henrik süriisiteit teje SW Bgy doboz Ara 50 lka*\'. "WP Főraktár Ausztria Magyarország részére BerlVök JF, Kaglergasse 1.
Nagy-Kanizsán: Fesselhoffr/- József és Roseníeld Adolf kekeres-dőknélis Magyarország összes gyógytáraiban. 3665Ö— 10
WijilÉi lí if ktii»ii|ai»MiÉsliÍ N&íí-SJaiaaás.