Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.43 MB
2009-12-14 15:11:08
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
737
3575
Rövid leírás | Teljes leírás (396.4 KB)

Zalai Közlöny 1892 030-034. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A(;V-KAfllZSA. 1892. JuHttS 2-án.
30-ÍH mS&GLYXlm
L
El&fizetési árt
. b frt — kr.
. t ín írti kr. . 1 írt 26 kr.
évte . Kél évre .Negyedévre
K^rex szán 10 jkr,
HIRDETÉSEK haaahne petitsorbaa 7, mátadfitorj
B ffilIlÖVll IllViWli BIT\'Tl, ."
N Vi 1,1 T KBBKS _ -lii siiroiílféiií 1" kr^rt vftr lel A incatálí. :llftt\'h uiiudi:ii * lirdetaaért 30 ke tixe.u-i.ir
Harralnczegyeatk é\\ folyam.
A lap szellemi éa ü:.; !-1 re«*ét| illető sitiden kSaleméuv liátorfli Lajos trerketi tő-kiadó nevén ciinuaien Nairv-Kaniz**; a Wr
mentié íntf\'-xendük.
Bérmeotetlpn terelek \' tatnak el.
¦m f.rgad
KeziialAk tU^anem küldetnek
A nagy Kanizsai UelzHlaiTakarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a ,nagy kanizsai fiotes tűzoltó-egylet", a ,nagy-kamzsai kisdeanevdó egyesület" a „nagy-kanizsai tanítói járáskor", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet*, a „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet ^ a .szegények tápintézete". a .katonai hadastyáa egyiet* a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kttl választmány inak hivatalos lapja.
HtTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGíIELENÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A vaíutarendezet és a nagy kö
Dr. PMya Jakab egy közleménye a .KözteJek--beu a figyelmet arra hivja fel, hogy a valutarendezés, illetőiig az arról terjesztett hirek folytáé, a népet sok helyt tévedésbe ejtiK a jövendő érték /elül. Midőn ide vonatkozó észrevételeit közöljük, kifejezi ük azt az óhajtásunkat, hogy a kormL*iy minden rendelkezésére álló ¦ /eszközzel hasson közre a nép fflvilágu->j:á$ara, hogy azt a csalók ki. ne zsákmányolhassák.
.... Kgyes téves nézetekről hallottunk, irja- Pólya, melyek csakis az ügy nem értéséből erednének. S csodálatos, hugy az ily áluézetek nem csak az érMmetfeen köznépnél kerülhettek felszínre, hanem azokat még oiy egyének is osztják, kiket már a műveltebb osztályokhoz, sót némileg t szakértőkhöz is számituuk. Beszélték két uri emberről, kiknek a dologhoz érteni kellene, hogy igazságtalan, hogy a forintnak értékét 84 krra szállítják lé. Illetlen lenne, ha az illetőket megüt\\ eznük. De azok nevét hallva,- már nem •lephetett meg bennünket az a mánik tudósítás, mely" szerint is a földmives bement a kereskedőhöz és kérdezte . tőle, hogy igaz-e az, hogy a forintot leszállítják .84 krra, a midőn^ kereskedő erre \' igenlŐieg válaszolt, a földmives azon sopánkodott, hogy maként adhatna túl a bankóján s öröaímel fogadta a kereskedő ajánlatát, bog}\' Budapesten azt 86 krjáral fogja felváltani: Álla iában a nép közt az a bír van elterjedve hogy a bankónak az értékét leszállítják s igyekszik is a bankón minél előbb.túladni. Egyes vidékekről beszélik, hogy a parasztság föld vásárlás által igyekszik bankóitól mielőbb megszabadulni s ebbeli törekvésében össze is vásárol minden eladó földet Beszélik, hogy egy kisebb birtokost meglepte, hogy földjére,
melyet évek óta kínált, egyszerre sok vevő akadt Az okot könnyen sikerült megtudnia, mert az egyszerű falusi emberek hosszas faggatás nélkül meg mondták, hogy a bankó értékét úgyis leszállítják, ezt a veszteséget ki akarnák kerülni.
De tulajdonképpen a 8 és 4 frtos aranyénnek nálunk sohasem voltak pénzérmek, hanem csak kereskedelmi érmek. Más szóval nekünk egy forintos: arany pénzünk s így arany-krajezárunk sem volt. S éppen ugy, mint nálunk, senki sem tartozott a 8 forintos aranyat névértéken 8 írtért fizetésül-elfogadni, agy azt, ha még akarta is, senki, de seDki § frtért fizetésül meg sem kapta, mert az adós azt S frtért o. e. meg nem szerezhette. A 8 frtos értéke osztrák értékű pénzben, vagyis a mi valóságos pénzünkben névértékénél mindig tetemesen nagyobb volt. Jelenleg a 8 forintos aranyérem értéke, mint erről a tőzsde árfolyam-jegyzésekből meggyőződhetünk, 9 frt 49, illetőleg 9 frt 54, vagyis átlag 9 frt 51 és fél kr., s e szerint az aranyfaint értéke o. é. pénzben 1 frt 18*94, vagy kerek ösz-szegb*n 1 irt 19 kr. Az osztrák értékű forint értéke pedig S4 arany-krajezár. Az aranypénzek árai azóta, hogy a kormányok közt megállapított relatio vagy értékviszony köztudomásúvá lett. ehhez is alkalmazkodnak*.
Kétségtelen az előadottakból, hogy a forint értekém-k leszálUtasáról szó sincs. A forintért megadják annak teljes arany-értékét, azt az értéket, mely benne a legutóbbi 13 év átlaga szerint meg volt. Másrészt azonban bizonyos, hogy az, ki ma a bankóját o. é 84 vagy 86. vagy több krért általában bármi csekélységgel is osztrák értékű 100 .kron alul oda adja. nem cselekszik józanul, mert meghagyja ^jagát csalni, félre engedi magát ve-zétt«tai az áitai, hogy nem mondják
meg neki, hogy az arany-krajezár és az osztrák értékű kr*jezár nem egy és ugyanaz, az előbbi ez idő szerint 19 százalékkal értékesebb.
Ezekből azonban megítélhetjük, hogy mily okszerűen- cselekedett a kormány és fog cselekedni a törvényhozás, hogy mellőzi az idegen pénz akár a franc, akár a márka elfogadását, hanem oly pénzegységet (koronát) létesít, melyből két darab teljesen egyenértékű a forinttal. De ezzel az intézkedéssel a mai forint jövő értéke teljesen el is van döntve, s szabályozva a mai o. é. forintokban tett adósságoknak vagy elvállalt kötelezettségeknek a jövő koronaértékben való teljesítése. Azon a napon, a melyen a koronaérték életbe lép, s valószínűleg már jövő évi január hó 1-én meg fog történni, az, a ki egy forinttal tartozik, "ha forintja akkor nem lenne, a forintot két koronával, a krajezárt két fillérrel, a félkrajezárt egy fillérrel fizetheti ki. De megfordítva a korona helyett 50 krt fizethet
Hogy a nép közt efféle nézetek elterjedhettek, azt könnyen érthetjük. . Még jól emlékszik a -fekete bankóra, melyet csak bankóval cseréltek fel, mely szintén csakhamar értéktelenné lett. Hallotta a pengő pénznek osztrák értékre való átváltoztatását Azok, kik abban az\' időben éltek, még emlékezhetnek rá, hogy a nép általában azt beszélte, hogy 3 húszasért, illetőleg a régi pengő forintért ^e&ak azért adnak 1 frt. 5 krt, hogy azt a kevés ezüstpénzt, mi még *an az országban kivigyék. Nem gondolt arra a nép közt senki, de a népet talán senki sem figyelmeztette arra, hogy az osztrák értékű ezüst forintban kevesebb ezüst van, mint a pengő forintban v?gy a húszasban és ezt az értékkülönbözetet kellett 5 krral megtéríteni.
Ma ismét valntaváltozás . előtt ál-
lunk. Az ezttstértékről átmegyünk az aranyértékre. Ez az átmenet nem történhetik másképpen, minthogy megállapíttatik a mostani pénz és az uj pénz közt fennforgó értékviszony. A tönényjavaslatok ezt az értékviszonyt pénzünknek \'átlagos aranyértéke alapján állapítják meg s pedig olyképpen, hogy a mai forinttal teljesen egyértékü 2 korona egyenlő lesz 2 \'ranckal "és 10 centimemal. Alapul véve, hogy nálunk vérettek 20 és 10 francos aranyérmek, még pedig 8, illetőleg 4 frt névértékkel, megszoktuk, hogy a francot 40 krajezár-ral, természetesen azonban arany-krajczárral azonosítottuk s széltében, hosszában mondottuk, hogy a mai forint, illetőleg az ezt helyettesítő 2 korona egyenlő lesz 84 aranykrsjezár-ral, vagyis azzal az aranymennyiség gei. mely a nálunk eddig vett 9 és 4 frtos aranyérmekben a 84- krnak megfelel.
Egy zalai baromfi tenyeszde.
Tisztelt Szerkesztő ur! Maitnapok egyikén itt á megye határszélén, \'rho! nem messze a stájer hegyek hófedte csúcsai emelkednek az ég felé, itt a Zala nyugoii részén egyik jó barátom mezőgazdásáeá-nak megtekintésére indultam, bol nem csak az ő szerencsés bérleti vállalatának örvendhetek, hanem a mindenek felett kedves neje borrendum szárnyas tenyészetének lehettem bámulója. Mi lephet meg bennünket iokább, mint általáuos ¦& pasztaiata azoo alapos érteimiséanek. melylyel foglalkozás útikat fizzuk. Különösen p-dig bámulatosan feltűnő azon biztosság, azon szilárdság, melylyel gazdáink és a ga\'dassszonyaink képességük önérze-* tében járnak hivatásukban és fokról fokra feltartőHiatlaitul haladnak folytonosan a jóravaló fej ödésnek töretlen utjain. Mert bármily\'előnyős viszonyok istápolják is munkásságunkat, de elvéére tudományos szakismeret és alaposság azon fötényezök. mely mezögazdasácunkar, ugy állattenyészetünket a körülményekhez legillöbbeo kifejtik és jövőjét biztosítják úgyannyira, hogy bátran és nyugodtan szembenézhetünk az egész világ concurrentiájával.
Megyénk etzyik nenealrikfl vállalkozó hö\'gyét van szerenc-íém ezuttitl --berte? lapja o vifóivartu^gi^uiett-tiii ki ugylát-szika szárnyasok t-n.értésével nem azért füüla kőzik, hogy magának ezá t«i kincset gyűjtsön, hanem hogy kellemes mndorával, szívélyes leereszkedétsével mintegy szóra-kozta\'ó tanácsnoka vidékünknek, a külöo-féle nevezetes szárnyas válfajok meghonosítását a nép alsó rétegébe is behozza, átültesse elannyira, hogy ma holnap, ha Zala-megyében — vagy egy prszágos baromfi kiállítás\' jönne létre, ugy Zalamegye azár-nyasállat tenyésztői is versenyezhessenek.
Nagy érdekkel olvastam Budapesten megjelenő „Szárnyasaink\' illusztrált baromfi tenyésztési.azakl <pban több nevezetes tenvészdéröl. de én is elmondhatom méltán, hogy a törekvés első stádiumában ó nagysága Horváth Imréué úrhölgy is kitett magáért, a mennyibt-Q telepe igen szép és euésznéges áilotnámu tenyészetnek örvend. Ott latjuk a különféle neműek közt a fényes mellű bion/nulykafajt, a pekin»i naiiy réc ét. az emdt*ni és pome-raiiini lindfajr, a Piymontfa nagy tyukfajt a Brab\'nat világom és söt-t színben stb. A tevékeny működése már emhgelé is példás .-z \'p ösztönt nyújt a szurt.yas állattenyésztés terén Zalamegyében, ugy Muraközben, mely mindinkább kiesettet ben-oünk e téren való haladásra.
Ha ő nagyságának valamint a munkásság, ugy a társadalmi téren nyilvánított előzékenységeire és evvel kapcsolatosan fojtott életén keresztül tekintüok, egy | futó pillantás ki nem plegnbeKzy vagyunk J vele mint egy^roveoczi vő így gyei, hol miod-n lépten-nyomon egy virág, egy ;, a habiükrén enyelgő sueajrvilág rezeg e\'ötiünk, mely?k mindenikénél meg kell pihennünk, hogy gyönyöiködhessnuk benne. Férfias erő, női gyengédség, magasztos gondolat íemtui i nlzá-, lelke alkotói.
Iv vezérnő mel.ett reménvünk a sikeres élőmenetel. NEŰSZIEDLER.
Tudnivalók.
— A budapesti állami Ipariskolába
VIII. ker. Népszínház-utcza 8. szám) a beiratások szeptember hó 1 -ső napjától ö ig tartanak. Az intézetbe rendes tanulókul felvétetnek azok a lő évet betöltött\'* ifjak: a) kik a polgári iskola gymnasíum, vagy reáliskola négy alsó osztályában jó osztályzatú bizooyitványt nyertek azon tantárgyakból, a melyek az ipariskola első évfolyamának főtantárgyait képezik; ezek
T Á a C 2 A.
A kiket a költők szerettek ...
>;iifce: * k&ltók itervtUk, SerOÜ r.rJJkre í.no marid; SgeDt liizttleibGl von~ falauak az itokcr dicatagirai.
A v2. Dereknek caeud&létia Bíbij-\'" érselemr« gva\\ 8 emléküket mélróbe vé»réu, >/-rr"Li ni jk .i. Uaul
S tin . . . - i* említni fognak
SzaKtett édes gverrntktm.
Ha majd oivasalk m tokoyoak
L Las.
Etitaiják, hogy miért nem eaerctiél, Mai. - .- ie.v u^v szeretett? Tálát íl-?11-:<\'.:::-, leíuívtttél. N ej tndtad, a-i a atcreiat?
, Av»n» te ii a >á>b& - .oi>v e
u|.v mioi a tol.bi gvuiigc lény, Hogy lelked frxctnirt k&reese: Tirm éujredé a pompa, fény ?
Búi í-ikem akkor txíruyH aitv^ Ott h»fj}i bonát,
LerepSl a kivincai Í0ldr» S Utnatlaonl ilv baoget id:
.Ne bánt>álok e lánvt, ki jó volt. Amiben jó ctak |fhetett; Áldott aaive a t.eiia hó *i>\\t ¦¦\' Ka engrn M^VwH teerptell . . .*
SO kr , diaUBtóa* t írt 2© kr S*- J*t*"*W
Hanem a::.i. \' e tzdt kiejtem, i*mct aajtaliTi: tejem kraem^e :-Ka tirok, a:rok ho*axaa±Q ...
\\ DK9CGI JáSÓi.
— A -Vaanrunpi Cjsftg** jun.us 19 isi száma a kóve:kező tartalommal jelent meg: „A koronázás emlékünnepe." (Tíz képpel: 1, Király Ő feNége kocsijaaTeréz-
köruti diadalkápunál__-Kjoioach László
rajza. 2. Diszbanderium az Andrássy uti diadal kapunál. KlÖsz György fényképe. 3. Ugrón Gábor csatlósával a diszmenetben. Ku.ier K. tanár utódai fényképe.4. A disz-banderium egyik csapataC Cderna Károly rajza 5. Kivilágítás éa tűzijáték. Háry nyula rajza. G. A fáklyásmenet a lánczhi-don átvooultában. C eroa Károly rajza. 7-. A Dunapurtófelsége bevonu\'ásakor. Háry Gyula, rajza. 8- A diszbanderinm egyik csapata, éléu gróí" Andrássy Tivadarral. Kozmata Fereuczfénykép; 9. A bandérium egyik csapata a bu iai tanczhidfönél. 10. Kgy diskocsi a ménéiből. E két utóbbi pillanatnyi fényképek után.) — „l\' .iv. dxsőség a királykáit." (XXL zsoltár.) Fejes Istvántól. — „Két Krzsébet hazánk töriéiie\'éten." Irta B. Büttner Lina. — aA koronázási mise történetéhez." Id. Abrásy KernelloV — . A koronázási jubileum ban-diTiuma.*\\- ,AHab>bur^oku\'ivaramá6féí szazaddal ezelőtt." —-A milliomosok bajai.
— ,ltt vagyok még." KÖ temény Diószegby Mórtól. — »A leiekvásár." hlbeszéiés an-goibóll. (Képpel.) — ,A Mannlicber-puska
áttörő ereje. * —i. A koronázási jubileum u
— ,A dunai monitorok." — „Acharch
Janet." (Képpel: Acburch Jauet tarantellát járva.)—r^Aromán trónörökös házassága." (Két képpel: I.Mária edinburghi herczeg-uÖ, Ferdinánd román trónörökös menyasszonya. 2. Ferdinánd román trónörökös, mint a vadász ezred kapitánya.) — ,Pro-tics táboraok. az elhunyt szerb régens." (Arczképpel) — Iroda om és művészet; Kö/intézetek és egyletek; Mi újság; Egyveleg; Sakkjáték; Keptaiány stb. rendes rovatok. A .Vásárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre két forint, a .Politikai Újdonságokkal együtt 3 frt. — Ugyancsak aFraáklin Társulat kiadóhivatalában (Bu-dapest,vegyetem-utcza 4. sz.) megrendel hető a „Képes Néplap", legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre I frt 20 kr.
— Az Aifamaenm kézi Lexicon*. A tudományok encziklopédiája különös tekintettel Magyarországra. Szerkeszti dr. Acsády. Iguácz Budapest, 1892. TJzen-nyolczaHik- füzet. A közszük véglet ezen általánosan kedvelt könyve gyorsan halad előre s a most megjelent 18. füzetben már a K. betűhöz ért. iáiul kezdettől forrva mindegyik füzetben, ugy ebben is beváltja \'szerkesztő, ugy mint kiadó igéretét hogy. a legszélesebb körök ezámára, mindenkire nézve egyaránt hasznos könyvet adnak, mely mindenekfelett hazai viszonyainkat tartja szem előtt Az uj füzet befejezi az I betűt teljesen, tartalmazza a J. betű csekély anyagát és a K. betűben Kármánig jut el. Főbb czikkei\'Isteniiéie\', István magyar királyok és berezegek. István legendái, az Italmérésre vonatkozó czikkek. Ivarszervek. Izland. Izületi bántalmak. Izzó lámpa, Jagelló, Jakobinusok, János király,
János pápák, Japán, Japáni nyelv és irodalom. Jászói prépostság. Jászok, Jáva, Jég a az ide tartozó czikkek, Jeliasita, Jeruzsálem, Jez>uita rend. Jobbágyság. Jog, Johannira rend, Jókay Mór, Józsika, Jövedék. József császárok. Kagylók, Kalevala. Káliay, Kalocsa. Kalocsai Érsekség. Kanizsa, ^-ní 8tD. stb. A füzetet két érdekes melléklet disziti; egyik Európa néprajzi térképe a legújabb népszámlá>ás adatai alapján, a másik a házi állatok kettős képe, egyik oldalon 7 marhafaj, a másikon 10 disznÓfsj ábráival. Összesen 40 füzetre fog terjedni; egy füzet ára 30 kr. A leg-czélszerübb 20 -20 füzetre hat forintjával előfizetni, mely pénz az Athenaeum kiadó hivatalához Budapestre küldendő. Kapható különben minden könyvkereskedésben K — Az „Ország-Yllág^-ot, e kitűnő képes és szépirodalmi lapot mely Benedek Elek szerkesztéseben hétről hétre érdekesebb tartatommal s kiváló művészi bec-u képekkel jelen mez; a juuius-azep temberi negyred alkalmából különösen aj aljuk olvasóink figyelmébe. Az .Orsza*;-Vilá^"-on legutóbb a koronázás jubileuma alkalmából és meglátszott, hogy szerkesztő éi kiadó a legnagyobb áldozati ól sem liadtak vissza: méltóképpen örökíteni meg a nagy jelentőségű napokat. Négy héten keresztül közölte e lap a szebbnél-szebb és érdekesnél érdekesebb képen.t a koronázási ünnepségekről. Valóban -érdemes, bogy a ki még eddig nem volt előfizetője e lapnak, nemcsak júniustól, de januártól kezdve is előfizessen rá, hocy így egy teljes évfolyam jusson a birtokába. Ez azért is ajánlatos, mert az első két
negyedben jelent meg Beniczkyné Bajza | Lenke „Delüa" czimünagyérdekü legénye. Az .Ország-Világ" ban ezidőszerint is két érdekes regény folyik, az egyik Szik-lay János .Leonóra", a másik a híres olasz irónő, Serao Matild .Ábrándok" cz. | regénye. Ezenkívül minden számban több i novella, tárcza, költemény, ismeretter-; jesztö csikkek, élet- és jellemrajzok stb. olvashatóks a.változatos rovatokat kiegészítik Székely Huszár nagy népszerűségnek örvendő heti krónikái, melyek nemcsak szellemességük, de minden fontosabb társadalmi, irodalmi stb. kérdésben meg-nyilatkozóőszinte, nyílt hangjuk által tün-nekski. Az „Ország-Világ" minden héten más-más képpel díszített boritékbau jelen még a negyedévre 2 frt az előfizetési ára. Tehát nemcsak a leenagyobb, de a legolcsóbb képes lap is. Megemlítjük még, hogy az újonnan belépő előfizetők, ha csak egy hónapra fizetnek is elő ingyen kapják a tavalyi díszes karácsonyi számot, mely i nemeiŐfizetöknek 50 kr, s ezenkívül kapnak még hat régibb mümellékletet. Az | ^Ország-Világ" az egyetlen lap, mely j alUndó-tn ad mümellékletet e\'őfizetöinek, j még pedig évenkéat bntot, a legjelesebb \' macyar művészektől. Mutatványszámot a > kiadóhivaui (Kec«keméti-utcza 6V sz) ki vánat™ insven küld.
— A „Képes Családi Lapok" az udvarai 1. Abból az alkalomból, hogy a \' .Képes Családi Lapok" koronázási disz-| számában Mária Valérii főberczegoőnek ! két bájos kis költeménye jelent megsike-í rült magyar fordításban; a szerkesztőség \' az említett számot pompás diszkötéaben
HARMDíCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 2-án
& magyar nyelvtan számtan és algebra, mértan és mértani rajz, b) iparossegédek és mindazok! kik az előbbi pontban kiránt ismeretekben a felvételi vizsgálatnál kellő készültséget tanúsítanak, c) Rendkívüli tanútokul felvétetnek egyes szakosztályokba azok, kik az iparos tanulók számára szervezett iskola három évi tanfolyamit bevégezték és legalább jó osztályzatú bizonyítván juk van. továbbá, kik a meg-kivántarú ismeretüket kellően igazolják. Általában szükséges, hogy a belépni kívánó növendék az általa választott szakcsoportbeli iparágban már előre gyakorlatot szerzett, de legalább is azon két havi nyári szünidő alattVa mely.íitán az intézetbe akar lépni, a gyakorlatban foglalkozott legyen. Az intézetnek öt szakosztálya van. u. rn. az építészeti, a gépészati, a vegyészeti, a fém-vasipari és a faipiri szakosztály. Az intézet végbizonyítványa jogosítja az építészeti szakosztály tanulóit .három évi gyakorlati működés igazolása mellett arra, hogy a kömives, kőfaragó, vagy .az ács mesterségei őuáHóan gyakorolhassák és az építőmesteri vizsgálatra jelentkezhessenek : a lobbiszakosztályok tanulói-* nak pedig jogoi ad egy évi gyakorlat igazolása meglett a Szakjuk körébe tartozó s képesítéshez kötött igarágak üzésére. Azon tanulók, kik valamely középiskola négy aisó osztályának sikeres elvégzése\' után lépnek az intézetbe e itt a három évi tanfolyamot sikeresen elvégzik, egy éves önkéntesek lehemek. A beiratási dij 2 frt, a tandíj félívenként 10 frt. Bővebb fel-világosiiással s/Olgái az igazgatóság \' A bjdapesti állami ipariskola igazgató.ságs.
— Tüzréndészeti szemlék. Fejérvármegye alispánja rendeletileg tudatta a járási föszolgabírákkal. _bogy a megyei tűzoltó szövetség kiküldöttei ez évben is™mét megjelennek minden községben a helyi tűzrendészet! viszonyok ellenőrzése ¦ czéljábálr mi végből a községek arra utasíttatnak.^ hogy ? kiküldötteket hatósági * személy gyanánt fogadva, azokat eljárásukban lelkiismeretesen támogassák. Ez alispáni rendeletben arra is figyelmeztetve -lettek a községek, hogyha tűzrendészet tekitiréíében\'fennforgó nehézségeik elosz látása végett a helyszíni körülmények bővebb megfigyelése, satüzolióság tényleges szervezésének munkálataihoz szakeröt ó fujtanak igénybe vecni, ilyent az alispán hatósági költségen hajlandó a községeknek \'rendelkezésére bocsátani. Ez intézkedéssel az alispán módot akar nyújtani a községeknek, hogy tü20ltó""üg)üket necsak szóval,.vagy papiroson, hanem tényleg ren-de?hessék. Hasonló iutézkedésre felhívjuk ZilaváruregVe különben erélyes és körülnéző alispánja figyelmét.
— Pályázati hirdetmény. A magyar földhitelintézet a hsxaígyűmölcstenyész-tést a községi faiskolák utján előmozdítani óhajtván, az 1802> évtől kezdve az 1902. évíg minden évbel?^\\irb. 300 frtos 2 drb. 2O0 frtos és""l8arb. 100 frtos jutalmat I tűz ki oly tanítók jutalmazására, kik fa- ; iskolát kezelnek és a fatWésztés terén szembetűnő sikert képesek felmutatni. ; Ezen dijakra pályázhat minden magyar-országi faiskolát kezelő néptanító, valamint oly községi kertész is, ki a faiskola kezelésén kívül a népiskolákban a gyümölcs- ; tenyésztést hivatásszerűen Unitja és tanításának eredményeként községében és vidékén a nemes gyümölcs termelése terén látható sikert képes felmutatni. Különösen i figyelemben fognak részesittetni azon ta- I
nitók, kik a filloxera által elpusztított vidéken kezelnek mintaszerűen faiskolát. A pályázati kérvények megbirálásánál kiváló suly íog-fektettetni a minél kevesebb és leginkább, keresett\'gyümölcsfaj nagyban való szaporítására, a faiskola rendszeres kezelésére, az oltás módjára, a magas és félmagas törzsű fák helyes nevelésére. A folyó évi pályadijakra a pályá-I zati kérvények folyó évi július 30-áig adan-; dók be az illető kir. tanfelQgyelőségekhez, ¦ ki azokat véle.ménye kíséretében Közvet-j lenül a vezetésem alatt álló miniBzterium-; hozterjeszti fel és a pályázat eredményé-| röl ugyanakkor egyidejűleg a vallás- és i közoktatásügyi m. kir. miniszter úrhoz ; jelentést te3z. Az ekként beérkezett kér-! vények, a vezetésem alatt álló miniszte-| rium által az országos gazdasági egyesü-| let és az országos kertészéti egylet kebeléből összeállított és az országos gyümö\'.-csészeti miniszteri biztos által kiegészített bizottság által fognak tárgyaltat ni, mely bizottság a pályázók faiskoláit, ha azt szükségesnek találná, esetlég központi | vagy vidéki bízottjai által meg is gzem-| lélteti. A pályázó faiskola — kezelő tanítók pályázati kérvényeikhez faiskolájuk vázlatos rajzát, részletes leírását, az abban található csemeték és oltványok, kor. nem és faj szerinti Kimutatását mellékelni tartoznak. A bíráló bizottság által a pálya-dijbaní részesítésre érdemes pályázóknak odaítélt jutalmakat a vezetésem alatt álló minisztérium adományozza elismerő oklevél kíséretében. Kik már egyszer jutalmat nyertek, ujabb jutalomra csak az adOQBnyozást kivető 3 évben pályázhatnak ismét. Ha valamely évben az összes jutalmak nem lennének kioszthatók, a ki \'nem adott pályadijakkal több dij fog a következő éviién pályázatra bocsáttatni. Budapestije 9 2. június lén. Földmivélés ügyi minisztérium.
— Méhészeti kiállítás. Az országos magyar méhészeti egyesület és a kereskedelmi múzeum a városlegití iparcsarnokban a német, osztrák és magyar méhé széknek Budapesten megtartandó 37-ik vándorgyűlése alkalmával folyó évi szept. U-től október 3l-ig méhészeti kiállítást rendez. A kiállítás tárgyai: méz,.méztermények, méhészeti eszközök, előméhek. viasz stb. A bejelentések a kereskedelmi múzeum igazgatóságához augusztus l-ig intézhetők. /
— Posta utalványozási dijak leszál-Iittasa. Folyó évi július hó 1 évei, az utalványozható összeg maximumának érintetlenül hagyása mellett, a postautalvány-dijak következőleg állapittatnak meg: Belföldön és Ausztriáva/valé forgalomban az 5 krnyi díjminimummal 5 frt helyett 10 frtig terjedő összeget lehet utalványozni; magasabb összegek dija ugyan\' áz marad, mint eddig. -v\\
Névnapi emlék..
Özvegy Fallini Infcey Kálmánná, szül. Szemző Luiza nevünnepére.
Rtgyácz, 1892. június 29-én.
Üst szokás a névnapot Ünnepelni nyolez nap k\'ózbe) Én is ezért emelem most Poharamat lelkesedve l . ¦
Es a bájos házi nőnek Átadván a hódolatot;
a magas szerzőnek is megküidötte. Mária^yán, mint Valéria főhercegnő ama gyengéd érdek- Bft Felsége\'
lődést, melyet az irodaiora iránt mint an-íoak egyik szép tehetségű művelője, minden alkalommal tanúsítani Bzokott. ez alkalom mai is kitüntette azzal, hogy az említett F lap szerkesztőjéhez -Báró Vécsey Paulina \' udvarhölgy által a következő tartalmú levelet intéztette: „Dr. Murányi Ármin bur, dapesti h. ügyvéd és a Képes Családi Lapok felelős szerkesztője Budapest, Nagy-korona-uteza 19. sz. Június !9. 92. Igen tisztelt Síi rkesztő Ur! Mária ValériaFen-séges Fönerczegoőnek küldött diszszáma a .Képes Családi Lapoknak", megérkezett; s legfensóbb megbízásából, van szerencsém Önnek tisztelt S/erkesztő Ur Ö Fenségének legmagasabb köszönetét kifejezhetni, valamint azt is, hogy ö Fensége az egész lapot figyelmes átnézésre méltatta, s fölötte legmagasabb jóváhagyását, tetszését előttem kifejezni is kegyeskedett. Minek utánna maradok igen tisztelt Szer- ; kesztő Ur igaz híve Báró Vécsey Paulina."
— Pazar fenj nyel és pimpával jelent meg a .Magyar Géniusz* koronázási al buma, melyet Zichy Géza gróf „Király, királyné é-jenek 1* -cziniü lendületes költeménye vezet be. A ,Magyar Géniusz" alkalmi lapjában csoportosítva találjak az 1867-iki koronázás részleteit megörökítő összes épeket és a koronázási jubileum alkalmiból lefolyt ünnepélyességeket ábrázoló illu-ztrácziókat, még pedig oly remek kivitelben, hogy pzekb^n már a modem technika vívmányait találjuk fel. A koronázási albumból kiemeljük a következő iUusztrácziókat: .Gróf Károlyi Ist-
lovasbandérium vezetője", bevonulása. Andrássy-uti
részlet", „A bandérium,\' .A.várudvaron: a bandérium ö Felsége elŐtt"„ .Részlet a bandériumból", .Részlet a díszkocsisor-bór, ,A bandériumelvonnJakirályelőti", „Az operaházi díszelőadás." „Kivilágítás: Tűzijáték a Gellérthegyen", .A kivilágítás" stb. stb. Általában alkalmunk volt meggyőződni arról, hogy a .Magyar Géniusz" gyakori és kellemes meglepetésekkel szolgál előfizetőinek. A „Kenyér" cz. emléklap, a húsvétkor kiadott ünnepi szám mellé méltán sorakozik a koronázási album is. Melegen ajánljuk olvasóinknak e díszes lapot, melynek előfizetési ára egész évre: 10 frt, felévre: 5 frt, negyedévre: 2 frt 50 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi át 14. 3z.
Tudjátok-e? ...
Tadjttok-e, hogy a felhS hitu-ember 1
Villám az oldalbordája.
TdrEl pattint k*rdoi dími. Oda <o ne*, ¦ caitt-caatt job un-hidra Qt-Ter.
S ha a jámbor Sreg mocccsanai n«r olykor,
TQitéut becsapja a itÁjat,
TVp\\ nySvi\'hajit... inkillii Míg «s5t ttreutro bút lume ki ?«m foly.
Moit aztán naaj {Onddal, gyengéden a jó nő.
BekGtöxi férje wemét; —
S es eaókba fflrötst»e kosét Énre a«m veszi, hogy ssarva nagyobbra ní.
Hit erdemei ttigni, panaazkodoi iti hun, Litvi oda fenn ia: .kntya van a kertben."
QUOTH GYULA.
Felköszöntöpi és üdvözlöm Szivböl a Luiza napot!
S kívánom: a rózsabokor Büszke legyen a bimbóra,\' Szávios évig vész. vihartól És bajoktól Isten ójjal
Büizke legyen szép lányára
Aki éke a családnak, - *
Smind kettő, mint jó honleány, Eive legyen a hazának!
még egyet: oly menyegző Legyen itten — nem sokárái. Melynek hét országra szóljon Oromé és boldogsága ! _
TÜBOLY ViCTOR.
„Zalai KözWny"
fel vagy negyedéves előfizetésére.
Tisztelettel jelkérjük mindazokat, kiknek elöfizetésok mnlt számmal lejárt, hogy azt mielőbb megitjitani szíveskedjenek, neíu gy a rendes küldésben fennakadás történjék.
Előfizetési ár: JuHua—deczemberi félévre . 2 frt 50 kr. Július—szept. negyedévre ¦ X\'» 25 , Egész évre.....^ . 5 , — .
Legczélszerübb az Összegnek posta-tUalványon történő beküldése a „ZALAI KÖZLÖNY\'1
szerkesztő éa kiadójának Nagy- Kan íz s á ra.
Hírek.
— Stefánia özv. trónörökösné ő fensége, mint lapunk előző számában inuk, juolíre 24 én távozott el Balaton-Füredről, délután a „Helka" hajón Keszthelyre érkezett s hol Festetics Tassilo s neje Hamilton herczegnő vendége volt. Keszthelyen nagy lelkesedéssel fogadtatott. Az nap külön vonattal Lepsénybe utazott, honnan Dégbre gróf Festetics Pálhoz hajtatott s másnap Laxenburgba távozott.
— A „Kisdednereló Egyesület" koréból. Az óvodák jnnjas hő 26-án tartott zárünnepélyén felülfizetni szíveskedtek: Vidor Samuné 5 frt, Knáusz Boidizsároé 2 frt. Lpdofszky Árminné 1*10 frt, C^e-mits Károly 1 frt. Sauer Jenöné 1 frt, Blau Béla 80 kr.. Samek Ltjosné 80 kr., Osz-terhuber László 80 kr.,HerczegSáitdorné, Rapoch Gyúláné, Weiaz Lajos, Oízesziy Antal né és N. N. 60—60 krajezárt, Pál Gyuláné, Szilaay Károly 50—50 krajezárt, Goldschmid oszt. mérnök, Topolics György, Varga János 40—40 krt, dr. Selakné. N. N. úrnő, Lóray Károly és dr Rothschild Sununé 30-30 krt, N ívFesselhoferné, Keller Mátyás és Reichenfeld Ede 20—20 krt, N N. és ÍJ. N. 10—10 krt, összegen 19 frt 90 kr. Bevételezte lett belépti dijakból 83 frt 07 kr. Felü fizetésekből 19 frt 90 kr.. összesen 102 frt 97 kr. A kiadás 11 ír; 02 kr. lévén,- maradt mint tiszta jövedelem: 91 frt 95 kr. — A szives felülfizetőknek adományaik-, a n. é. közönségnek pedig az ünnepély iránt tanúsított érdeklődésééit hálás köszönetét nyilvánítja a .Kisdednevelő Egyesület" választmánya.
— Eljegyzés. Freund Karolin helybeli tanítónő szépműveltségü leányát Hermint, eljecyezte magának sárbogárdi születésű Fischer Jenő. A jflgye^pár mindegyike Siegszárdou a tanító pályán szép sikerrel működik. A két rokoniélek egybeolvadásához melegen gratulálunk.
— Iskolai Ösztöndijak. A városi lakó Iákban. Billisics J.Ó*|ef ur által s/ej-é yv de jó tanulók jutalmazására adott 5 Inot megkapták: Bécsi Lános, Mácsek G;u\'a, Gärtner Jolán IV-ik— Horényi Károly és Max^n Rozália III. osztályú tanulók — Knáusz Boldizsár isk,-széki gondnok ur a párh II. és III. leány osztályokban szorgalmas tanulók megjutalmazására 5 frtot adományozott — Cóoár;Coelesztin VIL ker. bitoktató uraz ottani leányiskolákban Perkó Juliánná IV. oszt. tanu\'ót egy pompás könyvvel-és több leánykát a kézimunkáért pénzbelileg jutalmazott meg. — Az izr. hitközség által fentartott iskolákban^) Fiachl Pál ur két 5—5 foriutos ösztöndiját nyerték: Rechnitzer Lipótéi, isk. 4 oszt. tanuló. Maechaozker IIo ia el. isk. 2. őszt tanuló, b) Bold. Grünhut Stabina négy5—5 forintos ösztöndiját: Schlesinger Jolán el. isk. 3. oszt tanuló. Hamburger GizaU*el.isk.4.oszt tanú ó, Schlesinger Berta el. isk 5. oszt tanuló. Pasky Rozs e\'.. isk. 6. oszt tanuló, c) A nagykanizsai takarékpénztár két 10—10 frtos ösztöndíját: Krausz Zs polg. isk. 2. oszt tanuló, Lowy V. polg. isk. 4. oszt tanuló, d) A Talmud Thora- egylet két. i —i drb. aranyból álló Ösztöndíját: Neufeld Rezső polg. isk. 1. oszt tanuló, Nenwald Zsig-
mond polg. ifik. 3. oszt. tannló. e) A nagy-. kanizsai keresk. testület két 25 forintos ösztöndíjai: Morvái Izsó és Sommer József középk. isk. I. oszt. tanulók. Bold. Rosenfeld S. 3 forintos ösztöndiját Récsei S. el. isk. 3. oszt tanuló. Ösztöndíjakat kaptak tová\'-íí* Boczkovits Ernő el. isk. 2. oszt tanú-:\' datettaerV: úrtól 2 frtot Braun Jenő polg- isk. 3. oszt. tanuló szépírásért 1 könyvet Major István Mária Therézia tallért, Hoch Sánáor és Ármuth Mór polg.-4.oszt tanulókJ-l forintot, mind a három azavallatért — Major Ist vás polg. 4, Lőw Jenő és Weiner Emil 2. oszt, tanulók rajzért 1—1 könyvet. Strausz Lajos polg. 3 oszt. tanuló tornáért 1 könyvöt — Az értesítő a szépírás-, szávaiját , rajz és toroadijak adományozói nevét valószínű tévedésből nem emlitéfe).
— Nyári naulatsag. A gelsei Önk. tűzoltó egylet Jelszerelése javára 1892. július hó 10-én vasárnap a festői szép Rigóvölgyben zártkörű nyári mulatságot rendet.. Kezdete délután 4 órakor. Belépti dij 50 kr, — Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hírlapuiig nyugtáztatnak. Jó ételek-és italokról gondoskodva lesz. Kedvezőtlón idő esetén a mulatság zárt helyiségben tartatik meg.
— Szép figyelemben részesül Kováts Etelka festészeti akadémiai művész kisasszony, ki októberre Jenő főherczeg udvarmesterénél megrendeléseket kapott Münchenben történő rövidebb tanulmányútra pedig egy müvésztársaSág megbírta a ré3ztvevésre. Benczúr Gyula, a mesteriskola igazgatója is folyton kitüntetéssel buzditólag halmozza el. örvendünk, hogy a fenttisztelt kisasszonynak művészete mindinkább nagyobbmérvü elismerést arat
— Serfőző gyár Nagy Kanizsán. A termelő és fogyasztó közönség bizonyára örömmel veszi azon hírt, hogy városunk nemsokára egy nagy iparvállalattal fog gazdagodni. A nagy-kanizsai „kereskedelmi s iparbank" igazgatósága kezdeményezése folytán egy a kor követelményeinek mindeu tekintetben megfelelő nagyszabású sörgyár létesítése fcatároztatott el és hogy ezen határozat nem marad írott malaszt, annál is biztosabban hisszük, mert a szükséges pénzösszeg nagy része már biztosítva van A vállalat külön álló részvénytársaság lesz 250 000 frt befizetett alaptőkével, melynek beszerzésére 2500 darab egyenként 100 forint névértékű részvény bocsájtstik ki. Az alapítók magok a vállalat alaptőké jéhezmár 14.0,000 forintot jegyeztek.Előjegyzéseket részvényekre elfogad a nagykanizsai .kereskedelmi és iparbank." Az aláírásnál azonnal lefizetendő részvényenként 10 frt, továbbá 1 frt az alakulási költségek fedezésére, Összesen 11 frt minden egyes részvény után. A további befizetések határidejét az alakuló közgyűlés határozza meg. A rendkívül drága borárak mellett egy jól kezelt sergyár felállítását igen jó eszmének találjuk és a vállalat bizonyára prosperálni is fog.
— Leiekemelő elismerésben résreaité Budapest fő- és székváros közgyűlése dicsőült Királyi Pál kegyeletes emlékét; ugyanis elhatározta, bogy a közgyűlési terem diszesitésére arczképét lefesteti, és szobrot készittet^nem különben a .Lövész-utczát," melyben számos éven át lakott, .Királyi Pál utczának" nevezi el.
— Jubileum? Alfó-Domború lelkesült, hazafias éa nemes érzelmű inteti igenttáj a szép és kegyeletes módon tanúsította elismerését- a Hirschlerház iránt, midőn né-hai-Hirschler Gyula ur arczképét az olvasó-kör alapításának 25 éves évfordulójára elkészité és jun. 29-én tartott disz-gyOlésen ünnepélyességgel leplezte le. A dic-őült alapitója és első elnöke volt az olvasó-körnek. Sajnáljuk, hogy a korán tartott diszgyülésról lekéstünk. Délután táoczmulatság volt este tűzijáték. Nagyon illőnek tartottuk volna, ha a tánczhelyí-séget diszitő zászlőerdőből egy pár zászló az olvasókör épületére is kitüzetik. Általában jobb hatást tett volna, ba az érdeklődés az Ünnepély kegyeletes és szellemi része iránt érdemlegesebben nyilvánul, mint ez történt. A szép Ünnepély lényege egyébbiráot & titkári jelentésből kitűnik, mely igy szói: \'Mélyen tisztelt diszgyölés! Olvasókörünk 25 éves évfordulója alkalmából engedtessék meg nekem, mint eme egyesület sok éven általi jegyzőjének, bogy rövid visszapillantásban megi smertessem olvasókörünk történetét — és méltassam amaz egyének emlékét, kik hazafiűságuk-kal, s Ggybuzgóságukkal e kegyeletes meg-
-emlékezést méltán\' kiérdemelték. A kör megalakulásának időpontját 1867. június haván tehetjük a fennmaradt — de a törzskönyvbe be nem iktatott feljegyzések alapján. Itt közlöm az alapítók névsorát az akkori elnökséggel és választmányi tagokkal egyetemben. Néhai Faics Ferencz és Hirschler Gyula társelnökök. Terbócz Emil titkár. Hirschler Jakab pénztáros. Ujlaky Imre és Hirschler Lipót választmányi tagok, Neufeld Bernád, Oszterbuber Lajos, Jakupák József, Ujlaky József, Neufeld Adolf, Volf Jó.sef, Hirschler Miksa, Raizinger József, Ebenspanger Ödön, Kengyel István, Bekes János, Glád Ferencz,
Marsics Károly, Hajdinyák Jakab, Bánutay Imre rendes tagok. Vidékbeli tagok voltak Hlatkí ív. vasuM mérnők Kakouyán, Clar Emil Kakonyán, Vegscheider György kotoii és Lessner Henrik Kanizsáról. A kör ehö lapjai voltak: Pesti napló, Heti posta, Bolond Miska, Pester Lloyd, überland u Meer és Horvatske Novíne. Az elnöki tisztséget aztán 1872-ig néhai Faics Ferencz \'" és néhai Ujlaky Imre viselték. 72. decz.-től 73. decz.-ig Hirschler Gyula. 73.-74 néhai főt Stefan József. 74.-75. Újlaki Imre. 75.-76. Hirschler Lipót 76.-73. ismét néhai Újlaki Imre. 78.-82. néhai főt Molnár Antal és 82-től mai napig főt. Ciimerman Ferencz plébános ur viseli. Mind eme elhunyt elnökök közül Hirschler Gyulára emlékezik a kör legkegyeletesebben vissza, mint a ki hazafias adományaival magyar nemzeti érzést ápoló és fejlesztő törekvéseiben a kör évkönyveiben maradandó nyomokat hagyott hátra. A kör tör-, ténetének nevezetesebb mozzanatai a kö-" vetkezők: 1868. szept. havában néhai Királyi Pál egy egéaz könyvtárral gyarapította a kör vagyonát — tisztelet ezért elköltözöttt nemes szellemének-. 1879. ápr. havában dicsőségesen uralkodó felséges királyi pár 25 éves házassági évfor dulójának előestéjét a kör diszüléssel — zenével — taraczk lövéssel és kivilágítással ünnepelte meg. Ugyan ez évben a -szegedi vizkárosultak a kör kebelében foganatosított gyűjtéssel segélyez lettek. — 1887-ík évben az akkori tanczvigalom 60 frt eredmény összege a helybeli templom orgona építési czéijairafordíttatott.Ugyan ez évben a kor 20 éves fennállását ünnepelte meg. Folyó évi márcz. 15 pedig hazafias Üonepélylyel emlékezett meg az olvasókör. Ezenkívül minden évben tár-sasestélyeket és tánczmulatságokat rendezett a tár/asági szellem ápolására. A kör, 25 évi fennállása alatt folyton szemelőtt tartotta á nemzetiség és társadalmi műveltség terjesztését — melynek legfőbb eszközét —a napilapokat és folyóiratokat járatta. A kör kölcsönkönyvtárában szerény méreteihez képest a magytír irodalom jelesebb műveit ö.-szegyfljteoi iparkodott. A kör tiszteletbeli tágjai következők: néhai Királyi Pál ekerületnek volt országos képviselője, néhai Apíthv István szintén e kerületnek volt orszá^o* képviselője, alsó-domboruí Zalán Lipót János, Fehér Miklós államtitkár\'\'és e kerületnek volt képviselője, végre méltóságos- Svastits Benő megyéak főispánja. Mai napon a kör 25 éves fennállásának évfordulóját Ünnepeli. Kevesen vannak életben azok közül, kik a kör megalakulásában részt vettek, s ama keveseknek csak örömükre válha-tik, bogy egykori munkájukat megszilárdulva és megizmosodva üdvözölhetik. Az elhunytak pedig legyen áldott emlékük öröSké. Magam pedig, mint a kör egyik régi tisztviselője szívből kívánom, hogy mint a magyar eszme egyik támpontja, eme vegyes nemzetiségű vidékén olvasókörünk gyarapodjék és virágozzék nagyon sokáajövőben is. Szlámek olvasóköri jegy/ő.
— Meghívó. A nagy-kanizsai iparos segédek képző és segélyző egyletének vigalom rendező bizottsága 1892, évi július hő 3-án a Polgári Egylet kerti helyiségébea a fent jelzett pénztár alapja javára jótékonyczélu zártkörű nyári tánezviga!- -mat rendez Sárkőzi Jánoi je\'es zenekara közreműködése mellett. Beléptidij sze-mélyjegy 50 kr., családjegy három személyre l frt 20 kr.\'A nemes czél érdekében felülfizetések köszönettel fogadtatuak és hirlapilag nyugtáztitnak. Kedvezőtlen idő esetén a vigalom a teremben tartattk meg.-Kezdete esti 8 órakor
—Lrtenyen a takarékpénztár megalakult. Hogy a működést tényleg megkezdhessék, a czégbejegyzési kérvényuek a tőrvényszéknél való elintézését várják.
— Női kézimunka \'-\'-Uiitás a helybeli közs. elemi- és a poir-^ri leányiskolában az idén jelentékeny haladé^ volt észlelhető mind mennyiség, mind minőség tekintetben, különösen feltüat a szinérzék tapintatos alkalmazása. Az illető ő\'.szes kézimunka tanicóiiőknek elismerést szavazott a kisdedneveió Egye-ület bizottsága s e szellemben tett jelentést a közs. iskolaszéknek.
— „Te Denm" tart&tott a nagy-kanizsai összes tanintézetek évzáró napján június 29 én, mely után az érdemsorozatok ki is osztattak.
— Uj ügyvéd Dr. Plosszer István barátunk, Plosszer Ignácz városi főmérnök ur fia az Ügyvédi vizsgát június 28 án BpesLen letette. Grstulálunk!
— Heti felügyelő .e héten (jul. 3 - 9.) a nagy-kanizsai önk tűzoltó egylet őr-tanyáján Fekete József főparancsnok! segédtiszt ur.
— A szent Háromság szobra igen szépen renováltatott melya Kegyesrendiek háza előtti tért disziti. A költséget özv Franze József né urnő viselte, kinek e vallásos buzgalomból eredé tt szép telte méltó elismerést érdemel. Fogadja Nagy-Kanizsa város lakosságáijak, de különösen a kath. híveknél; háj^s köszönetét Isten éltesse!
HARVttNCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
Zalai közlöny.
JULIUS 2-ín.
KŐHIGMAIER KÁROLY 1
Az egyház, a tudomány, a köz- éa társadalmi élet egy kitűnő íérfia bucyt el Kőnig-^^tnaier Károly vál püspök, madocsai apát, szombathelyi kaooook és sárvári főesperes-beD. 18T8-ban született Tanulmánya végeztével fiatalsága miatr pappá nem szén teltethetvén fel, Kőszegen a>. árvaház felügyelője lett. majd Döírétén a Skublics családnál volt nevelő, később nyőgéii plébános lett, 1863-ban zala-egerszegi plébánossá, 18C8-ban cz. apát, 1873-ban kanonok, —1882 bancz. püspökké neveztetett ki. 186l-ben kőszegi később sárvári kerület országgyűlési képvi*e!ője volt. A kitünö szónok s jeles emberbarát, nagy hazafi s mély érzelmű főpap nagy részvéttel s kegyeletes kózérzülette; temettetett el Szombathelyen.. Az ö. v. f. n.! AMás emlékezetén!
— Névmagyarosítás Szlota Ferencz zalá szentivám illetőségű ugyano^tani lakos vezetéknevét „Zagyvái" ra. Stern Miksa zala-egerszegi lakos saját, valamint pezső és Aladár nevű kiekora gyermekei vezetéknevét „Ciillag\'-ra magyarosi tolta belügyminiszteri engedélylyel.
— Dljtekézés. A rPolgári-í^yIet_H tagjai július hó 3-áu vasárnap az egylet kertjében dijtekezést rendeznek, melyen részt vehet minden egyleti tag és ezek által bemutatott vendégek. Kezdete d u. 5 órakor.
— Jelentés. Néhai Kemény József és neje Miletz Mária kisdednevelők „Óvodai gyermekversei", miután 200 példányt meghaladó mennyiségbe megrendelve vannak, sajtó alá adatuk. Tekintve a kegyeletes czéit, mely szerint a jövedelem a szerzők hamvai fölé emelendő síremlékre fordittatik, a megrendeléseket még július végéig szívesen veszem. Ara fűzve 60 kr, kötve 1 frt 20 kr. A müvecáke l évi augusztus hóban bérmentve megküldetik. Nagy-Kanizsa ju\'. 1. 1892. JJátorfi.
-— Évzáró ünnepélyét a helybeli Kisdednevelő Egyesület mind a négy óvodájának apró serege a szőlők élénk érdeklődése mellett a Polgári Egylet síép kertjében mult vasárnap délután dicséretes eredménynyel megtartotta. Noha a borongós időjárás folytonos aggodalmat idézett elő. mégis öröm volt látni a.kisdidek ártatlan lelkesültséget, kitörő jókedvét és szembetűnő igyekezetét. Elismerés mind a négy óvónőnek dicséretes .működésükért, fáradhat lac buzgalmukért!
— Vizsga. A nagy-kanizsai kereskedelmi testület által- fenntartott aUófoku kereskedelmi iskolában ^uoius hó 26-án tartattak az évzáró vizsgalatod^ melyeken megjelentekUngerUllraána Elekalelnökön kivii! majdnem az Összes testületi választmányi tagok, kik érdekkel hallgatták meg & tanulók higgadt és szabatos feleleteiket. A kereskedelmi testület ezen intézménye, mely ma már a főuökök és tanonczok részéről egyaránt jobban méltányol tátik, igen szép hivatást teljesít, midőn a kereskedelmi tanoncz ifjúságnak módot njujt okvetlen szükséges tanulmányok beszerzésére. A tanulók szorgalmi). Bűn Samu igazgató-tan ár és Krámer Lajos tanító úgybuzgóságuknak köszönhető, hogy a lefolyt év igen Bzép sikerrel zárult. Miután Unger Uilman\'n Elek alelnök ezt méltatva, néhány buzditó szót intézvén t tanuló ifjúsághoz, kiosztatott jó magaviselet és szorgalomért 7 cs. és kir. arany jutalomképpen, melyből kapott: 2 aranyat Mond-scheiu Béla, 1—1 aranyat Misner Nándor és Markon I. oszt. tanulók; továbbá 1 — 1 aranyat; Weber Pál, Schwabsch Miksa és Kiautz Iz-ó 2. oszt tanulók.
Y & g y e s.
— Xt t lehet ég? jó laptól kiránni! Ae mi már uoid «!íg, ha egy lap gyors és pon-ioa értaiQléiaket köxöl a világ mioden tájéká-ról. Lectiuek benne a legfris -bb fairek minden oniigbó], tarthat külön levelasóket Pariiban, Berlíubeo, Pét-rvárt, Romiban Íj egje-bDit. eiti-: még cuk ast éri el (de csak ba levelezSi az ilIetS kormányférfiakkal és poli-tiktisokkal 0tizeköttetásben állanak), hogy naponkint megtáviratoxhatja maginak nemcsak azt, a mi történt. bao»m azt is, a mi valóizi-uQleg történni fog. Ma határozottao békásak x kilüiiük, de a keleti kérdés minden pillanatban z a varral fenyeget: Konstantinápoly, Sófia, Bukarest, Bel grá d, lÓ: még\' Cseticje is megannyi gjujtópoo^s egy aknának, melyből egész Európa föllobbanhat. Kgés* gy6nyor&sége, de gyakran boasntága is ss a gyakorlati állam férfiaknak, ha tapasztalják, hogy ran egy lap, melynek találékony esze tudósítói néha a legrejtettebb dolgokat aÜflikéasik. E lapnak igen kitflnoek belföldi birforrisai ia, a hasai politikáról egy lap sem\' nynjt oly kimerítő tudósításokat; parlamenti tudőtitáaai meg épen mintatsaffiek. Azután sl * sok regény, ama sok jeUa szakíró, scinmű es kSnyvbiráló csikkel, tanulmányai melyeket közöl mind meglepheti aa olvasók esreit, de manapság egy igazi jó laptól mfndeseknél ifibbet kiTinnak. Hai nap minden embernek fön-¦ oi érdekei vannak as üzleti étet teréo, a egy Jó lap eiiő kOUi—séf, hogy e tekintetben t»Ijes«a megbianató tasácaadó legyen. Politika és szépirodalom igen jó acőrskoxtatója .-. mC-relt embernek, a férj, a nő éc a serclit gyer-
| nekek mind megtalálják mslatsagnkat benne,
¦ de mit ér az olyan biaibarát, a ki minLig csak mulattat bennOnket. de soba egy okos ta&ácscaaT $*m tnd szolgálni, ha b»zxafordn-
| luuk ? Eej igazán jó lapaak e kettőt feladatit • megvalósítva csak egyetlen lapnál tapasztzl-j jak, aa Egyetirtés-nél, mely külüaben térje driménél fogra erre úgyszólván egyedül alkalmas is. Mert aboz bizony nagy papirpaxarlái szüksége*, hogy előbb adjuak egy óriási lapot ; a kCsónség mulattatására, aatáá adjunk egy i másik, még nagyobb lapot a kfisóniég xnyagi érdekeinek támogatására. Mert a hány foglalkozású ember ran agy lap olvasói kozt, ancji . kQlönbSzó érdekeket keli kiisolpálci. A keres-kedS, a tSudelátogató, a bankár, * kQtrény-tulajdouos,\' a s^rtj egy vásárló as a sok száz ét százféle gyáros, iparos, üzlettulajdonos ásgas-dilkodd, az nemcsak aat akarja tudni, hogy as éttékpc pirosoknak, meg a nyersanyagoknak és kótxtrméDyeknek mriz árak, hanem azt is, hogy hol lehet olcsón Tásarolni és hol lehet j ralamit lehető legjobb áron értékesíteni ? És ezt nem képe* iemmifé>e lap sem nynjtaoi, legyes még oly jól szerkesztve, ba mindjárt százesreket áídosoak is tartalma emelésére, ha csak nincsen abban a szerencsés helyzetben, mint az ,Egyetértés", melyet a hasai üzleti világ a magyar kereskedelem vetérlzpjiri tett és á hirdetések egész SsSnÓvel keres föl. Az Üzletemberek az Egyetértést tekintek winak a | kOzegsak, mely körtük az éristkezest, ha ssflk-| >ég- vas xL legaikarasebbeu kSsvetitení képes { a hirdetései áltsd- Kinek hirdetni valója Tan, | az Egyetértéit keresi fSl, mert tudja, hogy
¦ 28,000, a legYagyonotabb osstilybos tartozó { elSÉictcLoE fog szólani; a ki pedig azon gon-: doikozik, hogy melyik Upra Siessen ele ? az ; ismét csak az Egyetértést választja, mert jól : tn.dja, hogy a lap az ö anyagi érdekeit- nem
; csak megvédelmezheti, hanem ba a tájékozást i belőle merít\',mint fixlej^mber okvetetlenül bol-: dogulai f,og, Ezt mindén jó laptól meg lehet > kívánói, elérni azonban csak as Egyetértés ál-; tal lehet \\
— A daruYárí kies gyógyíürdö mai ; szamunkban foglalt hirdetésére felhívjuk t j o:va-ó:iik Sereimét.
j — Külső használatra- Testrészek ; fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és | mindennemű gyuladások a „Molí fele | f ancziaborszesi<i-&zelgyóeyitatnakbiz-\\ tos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétkül-\\ dés naponként utánvétellel MolIAgyógy-! szprész, cs.~és kir. udv. szállító által Bécs, | I Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertirak-
har. és anyagkereskedésekbeo határozottan
Moll féle készitmén
Szerk. Dzenet ,
— .Két erdei nympha közt." Nett rlta köz-leménvt nem fogadhatunk el. s
— K. SxeikesstSi éaxrevételt ily figybeo csak személy ea m egg jós ód ésból tehetek, különben pusztában elb*ugxó szó lenne hozziazólásom.
— Ssigetvár. Bisoo-bizon tévedés tórtént a dologban, de azért nnm B*t7 » hiba, csak egy kis rendkívüli andgetssaporc a kiad>e-
Selyem huslsltv4ay. Égessünk el egy mintái a venni szándékolt fekete selyemből i a hamisítás r&kt&u kiderül: Mert mig a valódi a jól festett selyem az elégetésnél * nyomban óaszepodörödik és csakhamar kialszik, maga után csekély világosbarna hamut hagyván: addig a hazatartott selyem (mely zsiroa aalnfl zzallonas lesz és könnyen törik; lassan tovább ég (minthogy rostszálai a festanyagtól telítetten tovább izzásnak) és sötét barna hamut hagy maga utas, de valódi selyem módjára soha össze nem pó-döródík, csak meggörbül. Henaeberg 6. (cs kir. udvari szállító) selyemgyára Zürichben, házhoz szallitva. poitabér-és vámmentesen sziresen kaid bárkinek is mintákat akár egyes öltönyökre való, akár egész régekben levő valódi selyem szöveteiből. (4)
Nyilatkozat
Melynek erejével én alulírott Kánitz Bela, mint a .Zala" czimü hetilapnak lapvezére, ezennel beismerem, hogy most nevezeti lap folyó I&92-ik évi márczius hó 6-ik nmn megjelent 10 ik számában a L-ik oldalon: aAz adóellenőr és kórház gondnoki állás* czimet viselő hírlapi közleményt én irtam, s hogy ezen czikkben néhai Oszeszly Antal volt városi ellenőrt, illetőleg ennek a múltban kifejtei ^\'hivatalos eljárását minden ok nélkül, igaztalanul támadtam meg. Beismerem. no?y eme hírlapi közieméoyuyel ugy nébci Oszeszly Antal hátrahagyott özvegyének, ¦ valamint kiskorú gyermekeinek érzületét sértettem, s vele együtt azon kegyeletes emléket melylyel Nagy-Kanizsa Lakossága az elhunyt iránt viseltetik. ^—^}
A fent körülirt tartalmú és irányú czik-kemért tehát midőn özv. Oszeszly Antal-nétól és ennek kiskorú gyermekeitől ezennel Ünnepélyes bocsánatot kérek, — kötelezem magamat ezen nyilatkozatot a
aZala" czimÜ, valamint a X.-Kanizsán megjelenő egyébb összeshirlapokbansajátköltségemen közzé tenni.Mirói is kiadtam jelen nyilatkozatomat sajátkezű névaláírásommal is megerősítve. —
Kelt Nagy-Kanizsán, 1892. évi június I9-ik napján. KÁNITZ BÉLA.
Vese, húgyhólyag, hógydnra és kSszrénybántalmak ellen, továbbá a légzf és emésztési szervek fannitos bántál mainál, orvosi tekintélyek által a Lithion -forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lese.
Hiígjhajtó hatású!
Kellemes íztl! Könnyen emésztbeili!
Kaphat* ásvÉiyvUkertakédesekben ás gyógy «z»r tárakban.
A Salvator-forrát igazg. Rprrfrsrn.
r
Gyári védjegy. 33 kitüntetés, közte 14 tisztelő oklevél és 18 aranyérem.
Számos bizonyítvány az első or^ vosi iekiittélyektöl.
A mezei és erdőgazdasági kiállításon Bécsben\' 1890. és a nemzetközi kiállításon egészségügyi szempontból 1891-ben a legmagasabb kitüntetésiéi a tisztelet oklevéllel elismerőleg di-- . jaztatott .
HENRI NESTLÉ-fele
gyermekliszt
95 évi eredinén),
Újszülött gyermekek, kikanyjnktó kevesebb, vagy épen semmit sem tudnak szopni NESTLÉ iéle gyermek-liszt által előnyösen helyett esi thető.
Utasítások melyekben számtalan bizonyítvány van, az első orvosi tekintélyektől a kontinensen, lelencz-házak és gyermekkórházakban foglalkozóktól, kívánatra" ingyen küldetnek. Egy dobox HESRI NESTLE-Me gyennet-
liszt 90 kr. Egy doboz HENRI NESTLÉ-Wle saltett tej 50 kr. Központi főraktár: Auantria-ilagyarorsBag: staámara:
F. BERLYAK,
Bécs Kaglergáase No. 1. Eladás minden gyógyszertárban és anyagkereskedésben.
Felelős szerkesztő é* kiadó : BÁTOSFI LAJOS.
8 ioerejü, jákarban levő
CSÉPLŐGÉP
azonnal eladd, Blom József, becsehelyi jószág-iutézóség.
(* E rovat alatt kOalottekért n«a válla lelelöaaéget a szerk
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
Az 1889. évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
V&KMEI ooeiáo.
A honi cognac-gyártmányok közt első helyet foglal el
a velenczei cognac-gyár késziiménye,
mely gyégyhatásánál és kellemei Izénél fogva orvosi tekintélyek által , legmelegebben aj ánl tatl k.
\\ Egyedali és fóraktir Nagy-Kanizsán: H.oa©n.T5©rar é>a Metzger fiiszer és csemege kereskedése (A Bagj-kanJxaai takarékpénztár épületében.)
?
o o o o o o o
o
ti a
a o
8
O
o o o o o
JOOOCOOOOOOOOOOCXSOOOOOOOOOOO
o
o
KÁTRÁNY-SZAPPAN |
o
8
O
o o o o o ? o o o
8 3
o o o o o
a
1868-llc 4í-v óta ismert BERGLK-féle orvosi
orvosi tekn.télyek áiia! ajánlva Au«Mria-M«gyapora«igbaii. Praneria-or»«ig, Németor««ág, Hollandban, Sonkáidban Hominbán stb már liz év óta fényes sikirrel haszualutík
mindennemű börkfitegek,
mint aaínte az arozbőr mindenféle tlaztátlanaágaí ellen jfe . a különösen a rOh, az idolt ésp kkely sömör ellen, a kosz, L^*%M \' a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, májfolti ügynevezett rezes orr, a fagydag. a lábizzadás, a gyt-r-rorkek valamennyi kQlsó fejbetegségei elljn. Ezen kivül. mint a bórt tisztító mosdószer ajanltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrany-assappan 40c/o-a tömény fakátráoyt Urtal--maz, felettébb gondosan Tan késziive s lényegesen különböző a minden egyéb, a keredkedésekbea előforduló kátrány-szappanoktól, meit ezen szappan 35D/0 güezerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyógyszertarakban világosan BERGER féle kátrány-szappan kérendő \' í s Ügyelni a 7öld csomagolásra
Siamos olniánynyal kitlatettetetl a bécsi nemzetioii
EgyedüU helyettea a bel- éa külföld résacre
A. HELL gyógy. Tioppaü
Nagy-K<mixaáh, Práger Béla gyógyszerésznél.
0OOÜ000O0OO0OOOOO00OOQ300pa
A Yiris-Kereizt-Enlel „Erzsetel" tórtazátat Cognat-szallitöja. 1
Llpc»e, lS9i. nagry aranj-éifm. I _
A ,Gp. ESTERHÁZY GÉZMéiej
COGNAK prvbsi tekintélyek által| ajáilvafelette kellemesen és jól izük. miaöségtekintetében bármelyik fran czia gyártmánynyal versenyezhet, Ara pedig sokkal olcsóbb. Kiiiönlsgesség **** COGNAK mindenütt \' kapható.
\' sW 6) ár: Aiiffaaimid.
s !
mm*
Megrendelések intézendök: Grdf Esterházy Gáza központi irodájába. Budapest, KOIsö-ráezí-ut 33-ik szám.
OOOOOOOOOOCQOOOOOOOOÜOOOOQOü
O Cs.k.dóH Inonniíár § M.k.posta-és O
w vasut-állomás g I / dl U V ít i . g távirdaállomás B
§ Szénsavas vastartalmú hévviz SLAVÓNIÁBÁN. §
a Darnrár a 830 méter magái s erdökoazorus slaTooiai középhegység déli ol- X,
W dalán feküdvén, enyhe hegyi légkörrel bir.
42—50°C. hévlorrasai a czélssetüea berendezett fardőhiiakban. mii: p«r- Q
czellán, tükör és issaplOrdök: női betegségeknél, a aemző-sserrek bantalmaiaak Q
bármely eseteiben, további csúi, köszvény és idült agy és gerínczbantalmaknál, vüIi- 5Í
mint heveny és idült bántalmak üdülési szakában általánosan elismert gyögyhataa- U
sal bintak Q
(ivuiTynódot: meleg és hideg fürdő, ivó, massage és villanygyógymód. A SL
fürdogyigyhaa hangverseny és olvasótermeivel, ép ugy > fedett sétány, a nagyterje- \\J
d«lm& és árnyékot fasorokban gazdag gyöayöni fQrdŐparhban feksiik. Q
Kényelmes és jól berendezett lakások mérsékelt áron álloak rendelkezésre. Sí
A fürdővendégek igen jutányos áron teljes ellátásban ii részesülhetnek. W
Kapósként zene, hetenként haagverseiy, kirándolás avagy táoczmnlatság 8udi- Q
pest és Bécsből direkt kocsi közlekedés. A fürdűidény aiatt a a. kir. átlamvasut ^
állomásain mérsékelt vitazatérti jegysk kaphatók w
Rendelő főorvoa Dr. DEGEE VILMOS ki bővebb felvilágositas és prospec- Q
tnssali^kéazaégesen szolgál. «¦«
.12.8-u. Az uradalmi rúrflöintézös8L. o
ooooooooooooooooooooooooooo
m
VOGL ADOLF templomi tárgyak műintézeíel
INNSBRUCKBAN. M
Ajánlja művészi kivitelű szentek; sioliralt, í^; keresztúti képeket, bltárot és sxóazékéket s min-den oly tárgyakat, melyek e szakhoz tartoíDak, a leg- |p ju(ány03abb árak éa szolid kivite; biztosítása mellett- ^
Kívánatra rajzok éa költségelőirányzatok azon- ffi na] küldetnek. ^
HARHDÍCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 2-án.
2166. tk. 1892.
Árverési hirdetmény.
A B&ey-JiaDirsai kir. törvényszék te-lekkvi osztálya részéről kőzbirré tétetik, hopy Pollik Ármin végre hajtat ónak Koronya Gyula, Hitzelberger Mátyás magán Éyám által képviselt kk. Korouya Katalin, özv -Koronya \'Gergelyoé sz. Sebeslény Mária mint kk. Koronya László, Lajos, Gizella. Marinka és Béla 1.1 gyámja mint csakio\' Koronya Gergely örökö.-ei és Faics Lajos ügyvéd, mint a netán létező ismeretlen Örökösök részére kirendelt ügygondnok végrehajtást,-szenvedő nagy-ka-nizsai lakósok ellerfT 460 frt 44 kr. és kő frt 72\'kr. tőkék>.ennek 1887 évi január 1-íŐÍjáró G százklék kamatai. 24 frt 3/8 kr. bekebíezési. 20 frMO kr, perbeli, 7 Trt 95 kr/végrehajtás kérelme í) frt 60 kr. árverés kérelmi, lCfrt2Őkr. árverés roganatositási, 12 frt 75 kr. jelenlegi s taég felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törv.-szék területéhez tartozó a nagy-kanizsai 282. sz. tkvben f 309. hrsz. a." Koronya Gergely és neje fíitzelberger; Rozália tulajdonául\'felvett 1800 frtra becsült ingatlan az 1881. évi fiO. tcz. 156 •;. c) pontja al&pjáo 1S92. évi jnllns hó 28-lk napján ¦i. e. 1_0 órakor ezen kir. tszék tkvi helyi-séfjében dr Rothschild Jakab felperesi ügyvéd vatry helyettese közbejöttével mea-tartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár s fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%*á"1 készpénzben vagy óvadékk\'épes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. trvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1892. évi ápril. hő 4. napján.
GR. HÜGONNAY. kir. trvszéki biró.
Cauz. kb\'sîvéi y tags7.sfn.it ti, tajfá--lái, ot \'reifdaitm. hát fajdal sa stb. elten legjobb beáürtBöIés a Richter-féle
¦ irpny-PÉ-Eipllfir.
Több mint 20 Év óta a legtöbb családban i.meretes mint fájdalom-enyhitÖ «présma.\'dnem mindec gyógyszertárban kapható */) ét 70\' krert. Minthogy ntán-xispk léteznek, ennélfogva raindig határozóttan •
,.Horgon>-Pain Expellír"
kérendő.\'
217:;. tk. 1392.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részerői közhírré tétetik, hogy a n.-kanizssi kir. ügyészség, mint az államkincstár képviselője végrehajtat ónak Zsobár István végrehajtást szenvedő ha-hóti lakos elleni 20, frt pénzbüntetés és 252 frt 20 kr. rabtartási s még felmerü-!en<"Ö költségek irátó "Végrehajtási ügyében a íentnevezett kV. törvszék területéhez tartozó a hahótí 4-6. sz. tkben f 61. brsz. ingatlannak Zsohér Wvánt illető 44 frtra becsült fele része, 166 hrsz. ingatlannak Zsobár Istvánt illető 44 frtra becsült fele része. 511. hrsz. ingatlannak Zsobár Istvánt illető 64 frtra becsült fele része. 519. hrsz. ingatlannak Zsobár Istvánt illető 44 frtra becsült fele része. 577 hrsz. ingatlannak Zsohár Istvánt illető 5 frtra becsült fele része, 840. hrsz. ingatlannak Zsobár Istvánt illető 558 frtra becsült fele része, S57. hrsz. ingatlannak Zsohár Ltvánt illető 6 frtra becsült fele része. 985. hrsz. ingatlannak Zsobár Istvánt illető 36 frtra becsült fele része, 578 hrsz. ingatlannak Zsobár Istvánt illető 5 frtra becsült fele része, és 1167. brsz. szőlő váltságköteles ingatlannak ugyanazt illető 240 frtra beciült fele része hrszámonkint külön-külön a C 1. alatt Zsohár János javára bekeblezett szolgalmijog épségben hagyásával 1892-ik évi augusztus bő 2-fknapjkn d. e. 10 órakor Hahót közBég házánál hivatalból megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsái 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1892. évi április hó 5. napján
GR. HÜGONNAY, kir. tszéki birO-
Ki szereti az életét.
igy ék Hungária-kávét,
mert e kávé százezrek álul legjobbnak elismert különlegesség mint táp-, és házi-szer, melyet betegek, ngymint egészségesek és főként evennekek egyaránt a legjobb sikerrel heaználhatnak. — Gyomor- >-i béthnrut. gyorior-és* fejgúres, rossz emésztés, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, vérszegény-ség és álmatlanság ellen biztos sikert nyújt a
„Hungária-kávé."
Ezen páratlan különlegesség nem mint gyógy".z.er, hanem kávét helyettesi tő .kellemes izO tápszer használtatik, mely sélrézre táplál és táplálva használ"
Sok eaer kösaönöirat és hírnevei orvosok igazolják a „Ht\'NüÁBlA-KÁVÉ" kitfinő hatását, amiért is az mindenkinek a legjobban ajánlható.
MT Egy kiló ára 1 frt 20 kr. -Qhj
Minden dobozhoz basánál a ti utazi-ás — Kapható Szalady Antal gyárosnál Budapesten, Andrássy-ut 88. szám és minden előkelőbb fűszeráru üzletben hely ben és vidéken.
Minden kiállításon a legnagyobb eremmel kitüntetve.
Továbbá figyelmet érdemel az ujabban készített Szalá<if/-kát^é- néren for-. galomba hozott pótkáTé-Tegyiték a valódi kávéhoz
A ^Sxaiády-kAvé^ izére én zamatjára nézve sokkal kellemesebb, mint a külföldiek, szine szép tiszta fekete és kevesebb rzukor kell hozzá, mint bármely más pótkávéhoz, íehít nemcsak kávépútlo, hanem egyszersmind kávéjavító is, mert jótékony alkatrészeiné] fogva az ázsiai kávé .izgató és hevítő hatását alább szállítja, azt kellemesebbé teszi s i g v a kávét felnőttek, gyermekek és gyengélkedő személyek ré\'szére élvezhetővé teszi
Egy k$ló 52 kr. Kapható: Szaladj Antal gyárosnál Budapesten, Andrássy-tit 86. sz.
.^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> xxxxx-n
X X X X X
X ÜT Tavas d ^ gyógvitas
X 5- Nyári ^ gyógyítás
Q jp-ssr~ őszi X gyógyítás
MOLbfcEIDLITZiPOR
gyógy
Téh itás
Csak akkor valódi, *Lz
és MOLL A. iokxzoroiiit-.lt cz\'gr) látható.
Gyors fcyíyyhaLas mak ej, gyoajer- ét altestbajok, gyoMorgörcs. nyilk. gyomoréses. székrekedéiné\', náj-bajok, vértelnlas. aranyér é* a legklllfli-fé ?1.6 női be-tegtéfriuiél. Egy eredeti doboz használati utasítással I frt.
Raktárát az ország minden nevezet énebb gjó*J-\'¦zeilíraiban.
\'.MOLL A. gyógyszerén cs.. kir. udvari szállító, Bécs, Stadt, Tnchlaaben 9.
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. vrboz Becsben. Ülő foglalkozásomnál as Gn MOll-féle Seidlitaporai igen jó hatást gyakorolnak : ismerem ezt egyaaer s mindenkorra és SEivi-lye* .Isten fitease meg*-et mondok érte; ezek a gyomrot jóvá és főt künuyüvé teszik.
Tisztelettel Steiako P. J. leikési HonnetschUg-ban
X X X X
*
X X X X X X X x
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
y Hamburg. Amerikai
Gőzhajózási-részvény-társaság.
\\, Express-(Contr. No. !207.) ós poBía -soziiaJ ozás
AHBUBG-HKV-TO&K
SoatbnmptOnt érintTP. Tengeri utazás 6-7 nap.
Tovább 8zállitá.v közvetlen német gőzhBjólíkHl .HAMBURGBÓL HarrF Biaxllla TrajuwaJ
Antwerpen 1.« Plata Xatal
Baltimore Monteral Xrnrat-rndla
Boston Kelet- i Xextko fi-1-
Sew-OrleanK ;| Afrika Hayana
Htvreiiól Xew-Torkbí, Stettinböl New-Yortba és Antwerpenből Montról-és Bostonba.
Bővebb felriligositással szolgál az Igazfcatőaig Hamburgban Dowenfleth 18-21:-.
\' Lég-
bedör-zsölő szer W/f~ kösz-
jobb
veny, IMF" esúz
pr mlndea
|MF° meg-lülési betegségek ellen
Csak akkor valódi, %Lt?&L&
tűnteti fel éa .A Moll\' föliratú ónOK&tt&i van tárva. A A Mell-féle franczia borszesz át só nevezetesen mii t fájdalomcsillapító bederziölesi szer köszvény, c»úz és a meghűlés egyéb kövrtkeEtnéuyeiiié | lHRistr.ereteat> népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ára: 90 krajezár.
FÖ-SZÉTKC ldés
Moll A. ininmm, cs. és töt wm szállító által.
Béca: L, Tuchlaubet* 9. sz. v Vidéki megrendelések naponta pústautauvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláiránával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Szétktlldéa naponta utánvéttel. Két Üvegnél keveeebb nem küldetik Elismerés MOLL A, gyógyszerész orhoi) Béc*. KitüaS Moll-féle francaia boratese és söja vidékemen nagy«zerŰ-.-n működik. KQldjrm uekem ?0 fiveg-C\'.-i, mivel as emberiség segítségére késiiete: óhajtok tartani magamnál. Mély tisztelettel
Honwf, lelké3z Micholap-bsn,
"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X xv
3 Melyik lapra fizessünk elő?
^Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az
EGYETÉRTÉS
mely az uj érrel immár 25-ik évfolyamába lépett Ez a magyar olvasók özön J ség lapja. Hiteles forrásokból származó értesüléseinek gyorsasági, alapoesága és \'sokasága, rovatainaJ: változatossága, kitűnősége, a különböző olvasmányok gazdag\' tárháza^,tették az népszerövé A korminr körében előforduló eseméavekröl az; ...EgJ-etérftés- olvasót értesülhetnek első sorban. Az országgyaiésl-Urgyslásokríl, 1** legrészletesebb tárgyilagos bű tudósig az „Egyetértés" közöl. Bármely párt-t 2hl>* tartozzék is s képviselő, beszéde az .Egyetértes--ben a legterjedelmesebben: közöltetik. Ez az óriási terjedelmű lap egyszerre\' két homlokegyenest ellenkező, irodalmi czéit szolgál, mert naponkint megtalálja benne a család, a hölgyvilág\' a maga szépirodalmi olvasmányát a világirodalom legkitűnőbb iróiaak legújabb1 regényeiben, talált benne tárczaezíkkeket legjobb Íróinktól, drra.ttudósitást Pántból stb, ugy, hogy nincs szépirodalmi lap, mely az „Egyetértésnek e rovatával * versenyt ki állhatná. |
S ezzel szemben ott van az „Egyetértés" nek oldalakra terjedő politikai és közgazd.sága része, mely megbízhatóság, komolyság és jfclétesültség tekintetében utolérheti ennek van elismerve a magyar sajtóban. Egyik legfőbb érdeme " ^Egyetértés"-nek, hogy az események ö^menetése\' körül soha semminemű tekintetektől sem hagyta magát befolyásolni, s mint teljesen független lap fölötte áll minden pártérdeknek és csak az igazságot szolgálja. Az egész sajtóban legnagyobb terjedelmű o-szággyülési tadósitísainak is mindenkor a--párttelrintetekeQ felülemelkedő rés-rehajlatlanság szerezte meg a köz elismerést,^ mely abban nyilvánul, hogy at „Egyetértés" olvasói között minden pártól táji-f-Innk híveket. s»
* t Egyetértés\' gudatáfi rovata elismert régi tekintélynek örvend l mígyar kereskedi s gázdakSztaség, at iparos és vállalkozó nem Bzornl többé\' idegen nyelvrj lapra, mert az ..Egyetértés" kereskfldclasl a tőzsdei tadésltá-salnik bőségével a többi lapok már föl sem veszik a versenyt. — A kereskedő az Iparos s a -aeziftzda két évtized óta tndja mir. hogy: az , Egyetértés \' ben me-rta"álja.-mrndazt, a mire szüksége van, s emiatt az „Egyetértés" ma már ne)-\' kQlözhetlenné vált, mint a hazai kereskedelmi-, ipar- és mezőgazdasági forgatom^ magyar nyelvű tezérlapja Üzleti dolgokban az „Egyetértés" a legjobban ícfor-i mált-lap "daey-a^rszágon. A rendes roratokban s a fölmerülő eseményekről leg-\' nagyobb terjedelemben közlött bő tudósitásokon kívül Tegze csak az "figyetértéf 3 specziália rovatát emiitjük mee. mélyek országos hírre tettek szert. Ezek : az\' Iredaloia, a TaaBgy és a Mnft(Hl~tdatá|, melyek mindegyike egy-egy szaklapot; képes pótolni.
A ki oivasni valót és a világ folyására! Gyorsan éa bttslesM akar értesülő!, fizessen eló
az „EGYETÉRTÉS"-™,
melynek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., egy negyedévre 5 frt s egy évre\' 20 fre az előfizetési péntek ar .Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők, afotat-ványszámot a kiadóhivatal kívánatra ingyen és bérmentve kflld.
Az „Egyetértés" felelős azerkeszíője és kiadótnUjdonosa:
OBÁVOliSZKT L^lJOS.
Az .Egyetértés" kiadóhivatala:
{Az opera-házzal szemben.) - .
c*-PP*x
GYÓGYFORRÁS I
\'_____fl
MAGYAR SELTERS.
Borral has2aiálva a legegészségesebb ital.
tanácsos.
egyef
Van szerencsénk teljes lisztelettel tudatni, bog,\'Margit telepünkön a ^Mstr-gH\'\' (magyar-Seltet-o) yyogy«ri-:nek eddig is legnjabb rendszeri! kezelését újra tőkélelesilettük Gyóg) vizOttkcl új czimkével ellátott új a\'.ak-j, az eddigieknél erösebb üvegekben, a víznek vál tozatlanúl maradását bixtositó erőa daguzoíisaJLl és ónknp-t;k-elzárissa4 hozzuk inély újításra szives figyelmét felhívjnk.
Dr. Karlovszky utóda
Orvosi bizonyitványok,
. í§ 1892. p Dr KORÁNYI FRIGYES,
tanár, a budapesti m. kir. tnd. egyetem I. l>:lgyógyiUzsti koródájának igsogstója, A Margit (Magyar Seltera -gyógyviret sokszorosan használván, úgy magángyakorlatomi*an mim a cezelésem aUt: álló egyetemi koródán azt jó hatásúnak találtam : a nyákzuirtyák, Ifiieg a gyomor és légatak nyákhártyainak haratoa bántalmainál A használatban levó egyél vizektd*. milyenek a Seltersi, Radeini. Vichy stb. kölömbözik e viz csekélyebb szabad azénsav i..rtcliiiánál fogva, s azért oly esetekben, midón vérzések lehetősége forog lenn vagy a vér kenngest szervek izgatásától kell tartani, a -aénsavdúsabb vizek fölött elönyoyel bír.
Dr. KÉTLY^ÁROIY,
egyetemi tanár, a bndapesti m k. tud. egyetem II. beJ-ryógyászati koródájának igazgatója A ..Jasrgit" (Magyar Seltere)-gyógyforrás vizet, mely. a tiszta szikéleges ásvány.\'.^ek sorába, tartuztk. részint magángyakorlatomban, részint a vezetésem alatt álló egyetemi \\í?Ígyógyásza(i koródán, hosszú tdÖ óta használom, a axt a gyomor, belek, húgyhólyag, főleg ;*dig" * légzóaservek horatos bánUUmainil legjobb erodménynyel alkalmaztam. K viz más hasún vegyi összetételű vizek közt. mint a Seltersi. Gleichenbergi, Giesshúbh stb. kisebb szabad saenaar tartalminál fogva, bír elony&yel.
THT-aróltig-oa. PflPQif ||XV I cs. és tir. és sarb. Ur.
Budapesten, Lrzaébettér 8. ez.
/\'Igyszintén kapható minden gyógyszertárba n, füszerkereskedésben és vendéglőben
mi irálya.
A maga* üermany üezaemónyezés© rolytö-n alapított
MAGY. ÁLT. KÉNSAV-, MŰTRÁGYA- ÉS VEGYI IPAR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
ajánlja eáját gy»r:mányu. liszta kénsavvá! feitirt, elismert kilüDö mlnóségO műtrágyáit: csontliszt-, spodlnni , ammóniák és á8Tán;l STtperphosphatokat, párolt csontllsztet, Thomassalakot, .chilisalétromot, kénsavas kálit és ammoniakot • Wlönlegesséíeket mint szőlő-, répa-, rét kender- stb. trágyát és tniuiiennimtt egyéb mülrágját, kénsavat, réz- és vargáliczot.— Talaj-elemzések dijmenlesen eszközöltél nek. Feltilágositással és: árjegyzékkel íészségesen szolgál gyáraink központi irodája: V., Erzsébet-tér 9. sz. II. emelet, hová levelek és meiíiendelések inté7endők. — Telefon sz»m 882. (452 1—9)
Thomas-salak.
Nyomatott iQ. Wqdits József ás DaoieÜK L. kSoyrnjoodijibta Ntgy-Ktníisin.
\\A(iY-KMIZSA. mt jnllBS 9-én.
•Eg.sz erre . . . - ^6 írt — kr. ÍVí évre . - - - J frt őo kr. jíégredirré 1 írt Vb kr.
Egres szám 10 Íí;\'.
frrríI>E-TÉSKK 3 hasajtos p*ütrórbau 7. tuaaodszorj il. s tuiudeo további sorért
>\'YI I.TTÉRBK.N petit soronk.-rit 1U krert \\rtt-rnek) gyei
31-in szam.
Harmincnegyedik évfolyam.
A nagykanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotort takarékpénztár részvény-társaság", a „nagy-kanizsai önkéntes tflzoltü-egyla*, a „nagy-kanizsai kisdedoevelŐ egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskor*, a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", a
A lap szellemi és agyagi részéi illető niinden közlemény Bátor fi Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimz^ttea Nagy-Kaim sara bérmentve intézendök.
Bérmcctetleü levelek ; • tatnak tl.
a fogad -
Kéziratok vissza nem küldetnek
a .szegéuyek tápintézete", a „katonai badastyán egylet"
anizsai izr. jótékony nőegylet" a „soproni kereskedelmi iparkamata" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TAR FALMU HETILAP
Kossuth Lajos
születésének 90 ik évfordulóján.
Örömünnepe vau a magyar nemzetnek", nem pártünuep ez, hauem országos ünnep, melyben miuden igaz hazafi részt vesz. ,
Kossuth Lajos nagy hazánkfia ez év szeptember hú 19-én tölti be születésének 90-íb évét. Kossuth szelleme és lelke bejárta az egé*z országot. A pártszellem háttérbe szorul, s az ország polgárait egy érzelem egy gondolat h-tja át, s millió torokból haugzik : 9Éljen Kossuth Lajos!* Hangzik pedig Sz ama ünnepélyességével, megható bensóségé-vei, mely érezni engedi, hogy mi miudeut lüz Kossuth Lajos dicső nevéhez a magyar. Most pedig mi-dón a jóságos isten megengedte nagy hazánkfiának, hogy ily magas kort érjen el, e napot nekünk országos emlékünneppé kell emelnünk, mely a legszebb eszmék kultuszával, felfrissítésével megszilárdításával, mérhetetlen foutosságu. 0 unepelje az egész ország e napot,, minden város, falu, község, minden kunthó. Mert a lelkes eljeneket, melyek e napon el-liaugzauak az országban, "meghallja a száműzött, houtalan agg remete. Megenyhítik szenvedéseit, megnyugtatják a felől, hogy a magyar nemzet soha, de soha nem fog megfeledkezni jogairól és kötelességeiről, melyeknek védelmében és teljesítésben a Iegdicsóbb példát adta.
Emeljük országos örömünneppé e napot a következőképpen:
1.) E napon az összes templomokban fényes miséket tarisauak.
2 ) Az a város, vagy község, mely még nem tisztelte meg o\'agát avval, hogy KussutÜ Lajost díszpolgárai közzé sorolj*, e napon ue mulassza el azt pótolni. .
3.) A nagy emléknapon, ugy a főváros, mint az ország Összes városai, községeinek ablakai kivilágitassanak.
4.J Az iskolákban szünet rendel-
: tessék- el.
5.) A m. tud. akadéinh válassza
j meg rendes tagnak, miáltal csak
; nimbuszát emeli. ..¦""*
6.) Az összes megyékből egy nagy küldöttség menesztessék Turinba, hul szóval is tolmácsolnák a magyar nemzet ragaszkodását nagy fiához.
7.) A nemzet közadakozásból létesítsen „Kossuth alapítvány- t, mely-
i nek évi kamatai kulturális és ma-gyaro>odási czélra fordítandók.
\\ 8.) Eakjuk össze filléreinket és emeljünk Kossuthnak szobrot. A írau-cziák Hugó Viktornak életében emel-
\\ tek emléket, miért ne emelhetnénk mi Kossuth. Lajosnak az élő titánnak szobrot, annak a titánnak, ki a világ szabadság, egyenlőség és test vénség buzgó apostola volt.
Tegyük méltóvá e napot, a nem-
: zet ezredéves múltjához méltóvá, mert elmulhatik ujabb ezredéve mig
i egy oly tüneményszerű alak fog
i születni, oly lángleikü hazafi mint:
i Kossuth Lajos.
! Legyen országos örömünnep e nap., I melynek boldogságát fokozza, hogy j az ünnepelt az ég kegyelméből jó-: egészségben érhette meg e napot.
Hadd kiáltsuk mi i^ bele az ál-| talános örömzajba: ,ÉLjen Kossuth Lajos .\'u
KARCZFALVL Iskolai Értesítők-
j -y Az iskolaév végével hazánk tanintézetei az iskolák állapotáról és a tanítás eredményéről diszes jelentéseket\' küldöznek széjjel. Az „Értesítőkéből a vidéki lapok-natíisjut néhány példány és ez helyén
i van, mert h nyilvánosság bizonyára nincs ártalmára a tanügynek. A tanintézeteknek elszigeteltségükből ki kell lépniük, érintkezést kell keresniük a nagy közönséggel,
i melyben az érdeklődés az iskola iránt folyton ébren tartandó. Iskola és közönségnek egxmást teljesen át kell hatni,
: mert csak ügy lesz az iskolának közön-
í sége és a kö/.oiiíégnek iskolája. Az elszi-
getelt iskola a társadalomban nem tesz számot és nem is. nevel anuak éle; re való tagokat, már pedig az éhtrevaló^ága mai utilitarisztikus korszaknak jelszava.
Ezeu L\'-ztíiüukbeu híven teljesítjük kö-te ességünkeí. midőn az előttünk ismert^ tanintézetekről\'" leszámolunk, még pedig először a városi tanintézetek állapotát ismertetjük, ezután a vidéki iskoláktói teszünk jelentést.
A nagy-kanizsai államilag segélyezett községi polgári fi u-és leányiskola huszadik Ertesi tője az 1891—92- évről Szerkesztette: Dr. Bartha Gyula igazgató.
A tanulók létszáma a tavalyihoz kéjest 5%-nyi szaporodást tüntet fel, ami annál is inkább örvendetes jelenség, mert a városban második polgári iskola is fennáll, mely szintén nagy látogatottságnak örvend
Ebből kitűnik, hogy Nagy-Enaizsán van középosztály, mely gyermekei; az iparost és kereskedőt is megillető magasabb műveltségben kívánja részesíteni.. -
A varos közönségének egy régi óhajtása teljesült a lefolyt tanévben-a polgári leányiskola létesítése által. Ezen intézet csakugyan nagy hiányt pótol, számos leánynak nyújtván alkalmat magasabb műveltség megszerzésére de kár. hogy a leáuyiskoláíiakalkalmastauhelyisége nincs, mert a bárom bolthajtásos szobát inkább pínczelakásnak lehetne használni, mint sem tauhelyiségnek. „ «
A p dgári fiúiskolát 172. a polgári leányiskolát 129 növendék látogatta. A fiúiskolánál működött 8 tanár, a leányiskolánál " 4 tanítónő és 4 tanár.
A nagy• kauizsai Uj. hitközség á 11 aI f eti ta r i o11 e 1 e m i, polgári és közé])kereskedelmi iskola Értesítője az 1891 -92-ifci tanévről. Szerkeszté; Bún Samu igazgató.
A jelentést a pénz, valuta és vatutaren-dezés cziínü korszerű értekezés előzi meg. Ezen dolgozat nem tar igényt tudományosságra, hanem a napi rendeti levő kérdést lehetőleg népszerűen igyekszik tárgyalni, de azért van benne trantzia szöveg és lánczszabály. Az értekezés nagyon tartalmas és\\mindazokat érdekelni fogja, k\'k.a yafutareüdezésről- maguknak tiszta fogalmat kívánnak alkotni. Yt H.
í Folyt köv)
4251Ő./VL azárn alatt kelt leirata szerint megengedte, hogy Zalamegye területéhez tartozó Bottornya községben a f. évi jun. hó 8- ra eső országos vásár ez évben kivételesen junus hó 11 én tartassek meg. Mire ezennel felhívjuk az érdekeit körök figyelmét. Sopron, 1892. július hó 4-én. A kerületi kereskedelmi\' és iparkamara.
- - Hirdetmény. A franczia vámigazgatóság legutóbb kibocsátott körreudelete értelmében az Ausztriából és Magyarországból Románián át .Francziaországba bevitt ficemüek a franczia általános (maií-mális) vámdijtelekszerint vámkezeltetnek, minthogy a Romániából származott áruk az említett vámtarifa tételei alá esnek és saját áruink is a Románián át történő bevitelnél az előbbiekkel egy sorba helyeztetvén, származási előnyüket elvesztik. Mire ezennel felhívjuk érdekelt fakeres-kedÖ köreink figyelmét. Sopron, 1892. juniu- hóban. 1^. kerületi kereskedelmi és iparkamara,
— Hirdetmény. A kassai állami gépészeti közép ipariskola igazgatósága azon czim alatt, „Mik a teendők baleseteknél, mig az orvos megjön" egy felette tanulságos és gyakorlati füzetkét adott ki, mely 21 fejezetben a balesetek alkalmával fo ganatoditandó legsürgősebb teendőket, legszükségesebb tudnivalókat könnyei] érthető népies nyelven tárgyalja. Ajánljuk ennélfogva ezen művet, mely bérmentes megküldés-el 22 krajezáron szerezhető meg-nevezett igazgatóságnál, iparos köreink s gyártulajdonosaink figyelmébe. Sopron, 1892. június hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
CSARNOK.
Tudnivalók.
— Hirdetmény A nagyméltósága fold-mivelés , ipar- és kereskedelemügyi m. kir. minisztérium folyó évi július hó 1-én
Zalavári és kapornaki apátság
visszaállítása érdemében tett mozgalom \'Zalavármegye részéről 1HG1-, J8GS-, 1869-ben.*) (I. okmány.)
, Részes kiirás. — Zalamegyének Zala-Égerszögen 1867. évi uovember 4-én folytatva tartott közgyűlés jköny-véböl.
*] B\'.ty a czimben jelien mozgatom lür-etúnek, illetve aa okmányok nyomtalanban ¦éjlagyai ek, küxrebocsájtom ax adatokat NÓTÁK MIHÁLY.
8139/462/Első alispán ur kifejezést adván azon meggyőződésének, mikép minden törvényhatóságnak kötelessége a kebelében mutatkozó minden sérelmet orvosolni, azon esetben * pedig, ha baj orvoslása hatáskörén tul esik, megtenni a szükséges lépéseket, melyek \'a sérelem orvoslását eredményezik, a közönség nagy érdekeltsége között előadja; - miszerint megyénkben három oly sérelem mutatkozik, melyeket magunk nem orvosolhatunk, -— ezen sérelmek abból állnak, hogy megyénk muraközi járásának káth. egyházai a zágrábi érsekség; a zalaapáti apátság a göt-viczi főapátsághoz tartuzik, a kapornak! apátság pedig a Jezsuita-rend birtokában van
\' A muraközi járás nak a zágrábi püspökséghez köteleztetett a püspök magyar ifjakat is venni fel a pap--növeldékbe, 1S4S előtt ez meg is törtónt; ezen idő óta azonban mindinkább ritkábbak lőnek az esetek. Jelenben Horvátország olyfüggetlen államlétre törekszik, mely mellett a közte és Magyarország közötti kötelék csupán az egy korona alái tartozásra szorítkozna^ Ily különvált érdekak és vágyak mellett nem lehet reményiéül, hogy a zágrábi papnöveldéből kikerült férfiak, kik brzonyuyal_az ott beszítt elveket kővetendik, s az onnét kibocsátandó rendeletek értelmében járandnak el, - megfeleljenek azon hivatásnak, melyet a haza a magyar egyház tagjaitói elvílr;sbár nincsen kétsége indítványozó urnák a muraközi jelenlegi derűs hazafias érzelmei felett, á magyar állam és egyház függetlensége követelményének tartja, hogy a Horvátorszagbeli egyházfönökök kormányzatának kizárásával az ország egész területén egyházilag is magyar legyen a kormányzat.
A zalavári apátság ügye már az . 1848. év előtti időkben az 1S02.
Titon.
L. névnapjára.
(Óda.)
LEBzaKKTX I>.
Megérkezett oly bőn várt nt-vuapod; Eftbteli keblem ürü! felette, ít.vem óbajit olTlsbatod, Hiai jót kiráo ói &ldá*t óta fejedre.
Ha meg jön a tavasz, rád gondolok. Imádkozom balkan az ég Urának,
üogj élted jív.\':.madárdaluk -, H&Dgoza&nak, t Bzillongjanak utánad.
Ha itt a nyár a at áldott nap moaolyg, FelaiáU aa égb» bő imám te érted:
Bited legyen éledve újra oly. Miként a aSld virá.y. mely njra éled.
1 a itt terem az ő>c bfivos szfllével, Ha aárcalnak a nyáron aold levélkék;
Imim ismít az Ur elő meréiael, \' Mert ily kéréat ki teljeait, ha kérnek.
Ha elbnllott % megaargnlt levet, 8 % tenaeiaet f«Uf ruhája rajta.
Mi az, mi gyáaa belyett fehérbe kúl ?
A tél. S ojból bajt aafim érted fobátzra.
Igaa foi.sn izüntelrn buzoz
Áldáat kérvén aa ég éa ftld Urátot,
Kaeycgjan&íc éltedben csillogóit, S ftrftk tavaiz virítson ím ataidon.
_ HAJDÚ GTUL.A.\'
A féltékeny feleség.
— Beszély — Irta: LENKEI ADOLF. -
így van jól. mormolá fogai közt Itferengi ! orvos; azt hinné az ember tia, aogy az orvosok azért születnek a világra, hogy a halni készölöket ismét az életnek adják vissza. „—
Pedig ugy van.
Én derengöi dr. Derengi elismert és jó hírnévnek örvendő orvos azt mondom, I ha egy .beteg halni készül, meghal az : orvosi tudomány nélkül is, miközben ajtaját felnvitja és feleségét találja maga előtt.
Oh mily hamar visszatértél, miközben | homlokát csókra odatárta, azt hittem. ; hogy tovább fogsz betegeidnél időzni. De ! ni-ci, mit hoztál a zsebedben, hadd lássuk. Derengi még csak most vette észre, hogy N ... ő Nagysága levélé: hirtelen a zsebébe csuztatta. hogy tartalmát később elolvassa.
Semmi. . . kedves feleségem, orvosi re-czeDt és még más.
Más? talán bizony nem légyottot adtak. Nem csoda, fiatal \\és szép vagy. Dé ne gondold azért, hogy éaféltékenységböl beszélek igy. ^
De... nem... de igen. most jíit eszembe, hogy Bertalanná ő nagysága levéliteg kért fel, hogy egyik betegét látogassam meg.
Ha ugy van. hát jöjj kedves férjem, elérkezett az ebéd ideje, azután pedig elmondasz egyet-mást betegeidről, mert jól
tudod, érdeklődöm irántuk, különösen ; mióta egy szivbajbari szenvedő nőt gyógy-; kezelsz.
Alig. hogy az ebédnek vége volt. De-: renginé férjét egy elbeszélés közlésére : kérte fel, a mit Derengi szívesen meg is
; tett........,..
Bertalan Ferencz gazdag földbirtokos [ tulajdonát képező K. helységei szorgal-| mas földmiyések lakták.
Már pedig boldognak érezheti magát mindenki, aki ily emberek közt élhet, hol | nem kell aggódni semmiféle veszélytől.
Ugyan e helység feleö részén lakott | egy szorgalmas Kertes nevü család szép ; házzal és tetemes birtokkal, a kiket a te-! kintélyesebb emberek közé számítottak. Egyetlen leánjuk Izabella volt a fő-örömük, a kinek látásán, az öreg Kertes minden bánatátVelfeledé. Kedves leány volt. Szerették őt nemcsak szülői, hanem a helységheliek is. Ahol csak szerét tehette, segített mindenkin. Már elérte azt a kort, hogy nagy leánynak tekintessék, habár még 16 ik életévét most haladtatul.
Gyakrabban kisétálgatott a ház melletti kertbe, a mely mellett éppen az ut vezetett és a járó-kelőket nézegette.
így történt, hogy a szomszéd helység egyik — szintén jómódú ember, Kardos uram fia «— elment a kert mellett. De még sem állhatta meg, hogy Izabellát ne üdvözölte volna. Beszédbe elegyedtek, észre sem véve az idő haladását, csakis a déli harangszóra mondtak egymásnak Isten hozzádat
Gábor alig pár lépést haladt, ismét visz-szafordul és mondja: „Kedves Izabella a viszontlátásra. A találkák napi renden voltak. Nem volt nap, hogy e két lény ne találkozott volna.
Egy napon Izabella a kertben sétált, virágot szedett, hogy abból csokrot kössön Gábor számára. ^
Nem Bok idő telt el. Gábor a kitűzött időben ismét eljött. Nagy volt az öröm a csokor látásán és nagyon jól állt a gomblyukában; azután igy szólt hozzá: Mond meg. kedves Izabellám, mivel háláljam meg ezt a kitüntetést, miközben egészen közel ért hozzá és forró csókkal halmozta őt el.
Az édes érzelem könnyeket csalt Izabella szeméből, fejét Gábor vállára haj totta le és susogva kérdezte, szeretsz-e?
Gábor nem válaszolt, csak szivét tette kezére, ez volt a válasza, mert szóhoz nem juthatott. -
Pár pereznyi idő atán kibontakoztak egymás karjai közül, a mikor is Gábor megtörte a csendet
Most pedig Izabellám, Isten veled, élj boldogul. Talán a mai az utolsó viszontlátás reánk nézve.
Hát eltávozasz innen, hoey azt mondod?
Hallgass meg és ítélj fciöltem, rimánkodik Gábor.
Edes atyám egyike a legtekintélyesebb\' embereknek, nem akarja azt, hogy tanulmányaimat félbeszakítsam és ezért távoz-nom kell, hogy teljesen befejezzem: de ba ugy akarod, melletted leendek, lemondok mindenről és érted még atyám parancsá-
nak is ellenszegülnék. — Régóta kisérlek figyelemmel és el is követtem mindent, hogy közeledbe juthassak, mert hosszú idö óta imádlak már; és most hogy itt vagyok, leverten állok előtted, mert megsemmisít azon tudat, hogy téged, kit tiszta szívből \' szerettek, el kell hagynom. — De él a remény és édes lesz ama viszontlátás, a minek mulhatlanul el kell érkeznie.
Gáborom, szavaid zavarttá tesznek, miért is csak annyit mondhatok, hogy ha a kötelesség hiv, annak engedelmeskednünk kell, nehogy égy jelen élvezetért a jövő boldogságát koczkára tedd. Menj,
isten nevében; gondolj reám......Egy
vigaszom lesz c-iak, hogy téged viszont
foglak látni, ha máshol nem, hát......
könybe lábadtak szemei és zokogva borult Gábor vállaira, menj. Isten legyen utaidon.
Gábor tántorogva hagyta el a kertet. Nem nézett oda vissza, hanem egyenesen, haza ment. Lehangoltan töltötte bátralevő idejét és a kérdésekre csak alig hogy válaszolt"
Elérkezett az indulási idő. Könnyes szemekkei vett bucsut a kedvesek és ismerősöktől.
Minél messzebbre haladt szülőföldjétől, annál hevesebben dobogott szive. Gyakran felsóhajtott és Izabella nevét susogta magában.
Másnapra már beiratkozott az egyetemre.
Mind annak daczára, hogy keblét édes érzelem dagasztotta, tanulmányait a legnagyobb szorgalommal folytatta.
Innen a külföld egyes nagyobb városait látogatta meg, hogy ismeretkörét terjeszthesse.
Lapuik mai számához fél ív melléklet van csatolva.
HARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 9-én.
évi 18. t. cz, alapján a követi utasítás tárgyát képezte, s miut sére lem . orvosoltatni sürgettetett. tízen. . s á \'kapornak, apátság terjedelmes javai jövedelmének nagy része kiszivárogván az országból, elvész a ha-" záuak, s nem fordíttatnak, rendeltetésük czéljaira.
Mindezeknek\' folytán első alispán un két megyei küldöitség választását hozza indítványba, melyek egyike a muraközi járás, másika az említett apátságokra vonatkozólag történeti adatokat gyűjtsön; ezekTrtápján a magyar .országgyűléshez terjesztendő kérvényt korvoualozzon, s azt a megye közönségének mielőbb hemutassa. . (Folyt, köv.)
Hírek.
— Kinevezés. Szita Gyula nágy-kaní-sai fi-od oszt. adóhiv. ellenőr a győri kir. adóhivatalhoz I-^ö oszi> elieuörré neveztetett kí. Gratulálunk!
, ~ Serf^zo-gyar. Az utolsó számunkban említett serföző-gyár részvénytársaság alakulása városunkban, tekintve az eddig is nW\'jelentkezeit aláírók nagy számát, biztó-itottnak látszik. Midőn ezen váío- j süuk érdekeit is előmozdító és jövedehne-•zöisék ígérkező, iparvállalat létesité.-ít örömmel, üdvözüljük, egyúttal olvadóinkat, kik- talán a részvényesek- sorába belépni óhajtanának, az alapítók által kjbocsájtott és, mai számúak" utolsó lapján olvasható hirdetményre utaljuk és figyelmeztetjük.
— Vészterhes felhő vonult keresztül Nagy-Kanizsáij jol. 5-én délután. Magvát-j
\\w" Somogyban1 Éórta s/éi mogyoró nagy-.-¦ ". ságu. jéiízáporban. Nagy~l^ánizsán záporeső esett s e. közbán a városi felső tetuplombaii tbeütött ,a Villán.: Kárt nem tett. A nyitva volt torony ablakon ütött be s tutiiden rombolás nélkül az Urkopor-íója papjtrvíragk\'dszoruját p r/selie meg.-\' "A templom nyugati oldalfalán két kis lyuk látható, melyen valószínűleg a szabadba .\'tört"ki. . \' \'* " •\'
— Kegyeletes szép érzületnek adott kifejezést Lenkei Malvin okleveles kisded-nevelö kisasszony, midőn az óvodai növendékek zárün\'nepélyéri begyült virágokból koszorút font és azt múlt évben elhalt
-.\' Kémény József és neje -Miletz Mária kis-dediievelfipársirjiikFa helyezte A gvengéd figyelem dicseret.es és valóban kegyeletes érzelmet tanúsít
— Nyári fánezvigaloml Aín.-kauizsaí iparos- ifjúság által^f. évi júiius hó 3 án a Polgári Egylet kert helyiségében megtartott jótékonyezélu zártkörű írjTír) tánczvigalma. daVzár.-íapárUtlftiiss^iakVmésis sikerültének mondható, felülfizWtek ez alkalommal:
• Viola Kálmán ur 1 frt^ Söiétormos Géza j ur 1 frt. König Ferenczur 1 Frt? Rothmann Béla ur 70 kr. ifj Samu József ur 50 Mr. •! Roth Mór ur 50 kr. Schapringer-N. nr 50 kr., Bubick Nándor nr 2 frt Lamberger Henrik ur 1 frt 20 kr. Fűzi Márton ur 5 kr..Hell János ur I frt, Spiegl Jakab ur 25 kr., 1 Weisz Izidor ur 50 kr.. Weisz Henrik ur 11 kr., N. íí. 50 kr.. V. V. 20 kr. N, N. 00 kr., összesen 11 frt 51 kr„ kiknek, — valamint á jelen voltaknak hálás köszö-_ netét nyilvánítja a rendező bizottság.
— Kínos botrányv fordult elő e napokban városunkban, mely napokon át izgatottságban tartá a kedélyeket és mindenütt élénk beszéd tárgyát képezte.. Zerkovitz Oszkár helybeli fiatal kereskedő,\'úr. Darányi Árpád helybeli gyakorló orvos egy nyilatkozata által sértve érezvén magát-, folyó hó 1-én este dr. Darányit egy barátja által a központi kávéházból ktszó-líttatta és nyilatkozatáért kérdőre vonta. Dr. Darányi kijelenté, hogy ilyen ügyeket lakásán szokott elintézni és befelé fordult, mire Zerkovitz egy korbácscsal oly súlyos csapást mért Darányi fejére, hogy ez közvetlen szeme alatt jelentékenyen megsérült Az ügy lovagias uton elintézhető nem volt, a rendes bíróság elé fog kerülői.
— A foidmivelésügyl miniszter a Balatouparton. Gróf Bethlen András föld mivel és üí:yi miniszter f. hó 2-án tekintette meg a Balaton somogyi partján léte-sitett és igen szép .fejlődésnek indult ho möki szőlő "telepittényt, gr. Széchényi Imre telepítési kormánybiztos és Dobokay osztálytanácsos kíséretében. A "fonyódi vasúti megállóhely szomszédságában kez-^ dődö telepszelvény bejáratánál nagyszerű kivitelű és lobogó-díszben álló diadalkapu előtt szép társaság fogadta a kikötőbe ért minisztert. Jelen voltak a lengyeltóti járás képviseletében gr.Jankovich László főszolgabíró,\' a marcali járás képviseletében Paizs Mihály főszolgabíró, a kőzség^képviseletében, melybe a telep szelvény esik Tarcsay József körjegyző ja déli vasut képviseletében Koszt ka műszaki (AfelÖgyelö. Kovács forgalmi. ellenőr és W-urmbraiid osztálytneraSk, továbbá Lányi inspektor és Gere.\'kultúrmérnök, a telepe.-ek képviseletében Skublics Mihály. Göndöc- Vendel és Nett\'iedler József körjegyző Utóbbinak a telepítés körül szerzett elismerésre méltó érdemferb-oem is ké>ett Széchényi gróf kormánybiztos a bemutatások folya-máu ki tüntetőién hangsúlyozni kijelentvén: hogy Kegyelmes ur, .ez az a sokszor emieceteit derék jegyző.kinek fáradhatlan tevékenysége"hélkül alig lehetett voina a somogyi homokon ily eredményt mutatni fel." A miniszter kitüntető szivélyességgel szorított kezet a fiatal körjegyzővel.
— Gróf Sebiileuhurg JsBOS\'Es -és kir. altábornagy. hadosztály parancsnok, a közöshadsereg itteni zászlóalja felett szemlét-tartott és ma reggel távo/oit városukból.
. — Eljegyzés. Stern Sándor nagybirtokos a helybeli -nagytekintélyű Stern J. Mór és fia czég lapja, eljegyezte magának Triest város egyik szépét, Brunner Irén kisasszonyt.
— Alapító. tagja lett a Keresztény : Jótékony Nöeeyletnek Nagy-Kanizsa városJX nemes érzelmű hatósága s tekintetes Pojjf-i Karmester ur az alapitói dijat 50 frtbauN átküldöt\'e. melyért hálás köszönetét és elismerését nyilvánítani kedves kötelességének ismeri aKer. Jót. Nőegylet elnöke Zadubánszky Lajosné
— Nyilvános köszönet. A Keresztény Jótékony Nőegylet június 15-én tartott nyári mulatságán bevétel H I Irt 27 kr. Kiadás 66 frt 89 kr. és így a tiszta jövedelem 44 frt 3S kr. Kelüifizettek: Zadubánszky Lajosné 3 frf. Schmidt Frieyesjié 2 frt. Knánsz Boldizsárné I frt, Stirlíng Sándori frt Tripammer Rezgő 1 frt.Metz-ger Ferenc. 50 kr.. Haas Lajos 50.kr., dr Pírnál Yictor 1.50 kn. Dauscha Ottóné
1 frt, Hirschel Ede 2 frt, dr. Fülöp Kázmér 1 frt Tóth Lászlód frt, Mikos Géza 50 kr., Belus Lajos 1 50 kr, N. W. 60 kr. Schegerzné 50 kr., Fesselhoferné 50 kr., Gntraann Vilmos 9 frt, Unger Uilmaun Elek
2 50kr-.ErdődyLajos\'lfrt,N N.öOkr.,Marton &Huber 50 kr, ifj. Tóth ktván I fit, Staab Józsefné 50 kr., dr. Szüts Miklós 50 kr.. Fainál Ferenci 5 frt, Baboss László 1 frt. Összesen 43 frt. Mely szives felül-fizetök fogadják a Ker. Jót. Nőegylet elnökségének hálás köszönetét.
— Deák Ferencz ősei. A .Magyar Hírlap" ban olvassak-: Lapunk keddi számában megjelent tárrza egyik passzusában B E munkatársunk elmondta, hogy .állítólag Deák Balázs, Deák Ferenczntdí az ö-e volt az, aki szent László király, kocsijának & tengelyébe dugta az ujját, ily módon pótolva a kiesett kerókszöget, hogy a királyt megmentse a veszedelemtől. Krre vonatkozólag Deák "Ferencznek az uuokahuga, Gigler D.-ák Mari űrliö\'gy arról értesiti lapunkat, hogy ez,a mondai nem Deák. hanem Czigány Balázs volt. A zalai Deákok családfája UOO-bólinAbl ki. A legelső ős egy szlavóniai gazdag ökör-kereskedő volt. Ennek a fia, Péter, Dob-ronak községben telepedett le s tollal és karddal szerzett nemességet magának.
— Zala-Szent-Balázsról írják ueküíik: Mult hó 29-én tartott zala-szent-balázsi nyári tánczvígalom igen sikerültnek mondható; minthogy 41 frt 94 kr. kiadással szemben 75 frt 16 krs bevétel van. így\'33 irt 22 kr. tiszta jövödelem mutatkozott Feliilii/.etlek a következők: Keicbhurd Pál (Bécs) 5 frt. A\'utássy Elemér (Szombat helyi 3 frt, Keíf Gyula" (Budapest) I fit, líiísenzweig Gyula (Budapest 1 frt, Mu-set Ferei cz (Szt -Balázs) 2 frt. Bilimen;-ebein Ignác/, (rtáhót) 1 frt. Friedrich Lambert (Szt-Balázs) \'50 kr.. Deutsh Endre rabbi (Halfót) 50 kr.. T. Puczekovits József (Szt-Balázs) 50 kr., Szondy L4sz,ló (Szt-Balázs) 50 kr., ifj.Vargái tván (Szt.-BaláZí) 05 kr., Blunienschein József (Szí.-Balázs) 20 kr.. BIuBieDscbein Vilmosné (Nagy-Kanizsai 50 kr.. Bandy György (Üörzöncze) 40 kr., Krausz Jakatmé (Szt -Balázs) 2ö kr., Krausz Lá-zló (Szt.-Baláz«) 10 kr. Réc ey Simu (Szt. Ba ázs) 10 kr.. Rechnitzer Ignácz (S/.L-Balázs) 10 kr., Löbl Samu (R/t. BaláZf) 20 kr. Elekes Lajos (Sz.L Balázs) 20 kr„ Zajoner Gusztáv (Sz.-Balázsl 20 kr.. Szenkovíts i-Ilek (N.-Gz\'enk) 1 frt. Fogadják mindannyian a rendezőség hiiás köszönetét.
— Baudiss Ernő ur Kis Komáromból az esztergomi Fókáptalan zenyérí uradalmának rendelkező tiszttartójává nevezte-vén ki. Tapsonyba költözködött. Gratulálunk a szép kitüntetésnek s a gazdászat,. terén tett érdemei méltó elismerésének. Kisérje szerencse és jó egészség ttj állo-másán, S\'ivböl kívánjuk!
— Az 1H4S—19-iki szabadsághar- j rzunk emiékeinek a fővárosi vigrdóban levfl gyűjteménye,, képek, fegyverek és \'¦ eeyébb ereklyék megszerzése folytán oly mértékben gyarapodott, hogy mas múzeum j a főváros legszebb és legérdekesebb lát- í ványosságai közétartozik. A képek, fegy-verek és-egyébb ereklyék sokasága a fö-. városi viiadó termeinek jó részét an iyira megtöltötte, hogy az eddigi termekhez, egy ujabb Digytereui kibérlése vált szükségessé. A gyűjtemény tulajdonát a következők képezik: összesen 1700 kép a sza-badságbarczból, ezek közt 200-an feiül olajfestmény és aijuarell, 300 különféle
fegyver, (puskák, kaszák, kardok stb.) többszázra menő apróbb ereklyék, ruhák, okmányok, hírlapok és 1848—49 ki pr^k-lamácziók. A gyűjtemény rendezősége gyönyörű szinnyomatban készült emlék-\' lapot adott ki az 1848—49-ki bonvédek számira Az emléklap minden családnak, kinek valamelyik f ••>>"•\'\' honvéd veit — valódi büszkeségét sípezheti, mert az emléklapon a Hungária által megkoszorúzott főhelyen olvasható az illető 1848— 49-ki hős honvédnek neve és tettei. Ez emléklapok az 1-848^-49-ki emlékek kiállításában a fővárosi vigadóban közszemlére vannak kitéve.
— Rendőri hírek Fleischacker József tanoncza targotczával sört szállított a re-servista\' kaszárnyába, kijövet Szulek József másféléves fián a targoncát keresztül tolta.szerencséreakisfiucsakkönnyl testi sértést szenvedett. — Julíus 4-én Bl. Lajos ur kocsisa Ikeo* Gábor az alsó erdőről tát szá+litott: Jövet egy hasábra a lovak lábai közé esett, mitől megijedtek s futásnak eredtek, a kocsi feldűlt s a kocsis oly erős sérülést kapott, hogy életéhez alig van remény. — Ugyan az nap a Macyar-utcza végén^ vízvezeték árka partján ott dolgozó napszámosok roncsolt vánkost és gyermek ruhákat találtak, a városi kapi-\' tányságnál bejelentetvéu, azonnal helyszíni szemle tartatott s a gj\\-rmekruha közt gyermekkoponya csontok találtattak. E:önyomozásnál már kitűnt, hogy előtte való nap kutyák ették meg a kisgyermek hulláját A kutyatulajdonosok eüén rendőri vizsgálat indíttatott, a bűnös anya kipuhatolása ügyében a legszélesebb nyomozás indíttatott meg. — 6-án este Balog Ferencz kis-kanizsai lakos másféléves fia alacsony káváju kútba esett s bele fuladt Rendőrkapitány és orvos vétkes gondat lauságot constatálván az apa bejelentetett a büntető törvényszéki bírósághoz.
— Fürdőkből. A hozzánk küldölt kimutatások szerint Balaton Füreden jun. 28-ig 7C0, a varaz.sd topliczai hírneves fördönejuu. 26-ig 756,.— a lipjki jódför-döbe jun. 27-ig 823, — a daruvári kies fürdőbe jun. 5tí-Íg 5S4 fürdővendég jelentkezett
— A magyarosodás alján. Német lapjatok különösen a „Pester Lloyd" elhagyja Magyarország helyiségeinek német elnevezését és tiszta magyarsággal közli,.Székesfehérvár többé nem Stuhlweissenhurg. Péis nem Fünfkirchen Győr nem Raab, Sopron nem Oedenburg. Szombathely nem Stenamanger. Nagy-Knuizsa nem Gross-Kanizsa^ stb. K szelleniheni működésre feibivjut hazánk lakosságai, különösen a kereskedő világot, hogy levéiczimzéseknél s minden nyomtatványnál csupán a magyar elnevezést gyakorlatilag használják. Nyelvében el a nemzet!"
— Zala Egerszeg-en aSkublics Jenöné uruő elnöklete alatt rendezelt nyári mulatság tiszta jövedelme 474 frt 7 krt tesz ki. Ezen összegből a felső magyarországi ínségesek részére 274 frt 7 kr. elküldetett ; a zala-egerszegi kórház javára 200 frt átadatott. A mulatság alkalmával megtartott sorsolásnál a következő számok húzattak ki:
Hosszú idő telt el. míglen visszatérve, a vizsgák letételére jelentkezett.
De térjünk vissza Izabellához, a kinek az elválás perczétöl a legboldogtalanabb órái következtek.
Fájdalmasan ériuté azon tudat, hogy szeretett Gáborja nincs közelében,
Valahányszor a kertben sétát tett, mindig felsóhajtott, vajha az ég könyörülne rajta és megszabadítaná a szenvedésektől.
Az élet reá nézve csakis teher, örömnélküli; a kit legjobban szeretett, talán nem is fogja többé látni.
A gyönyörű pár kezdett halványulni szép arczán, és milyen komolyabb bajra lehetett számítani.
Nem volt nap. hogy levél nem érkezett volna számára és csakis ennek köszönheti, hogy a remény, amely éltető erőt kölcsönzött szivének, el nem hagyta.
A téli évszak is beköszöntött már és ő nem mehetett többé a szabadba, ahol any-nyi szórakozást keresett és talált.
A nyugtalanság most már nem gyötörte, hanem azért fájó. szívvel gondolt ama per-czekre, a melyeket Gáborközelébe töltött
Gábor ez idő alatt folyton szorgalmasan tanult és a vizsga letételére kitűzött idő mindinkább közeledett.
Nyugodtan nézett a vizsga elé és már i majdnem bizonyosra vette annak sikerét
Gyönyörű verőfényes nap volt a hó már majd egészen elolvadt és uj életre ébredt a természet
Kardosék házában nagyban folynak az előkészületek. Egy kedves vendéget várnak, aki néhány nap múlva megérkezik. Boldogság és öröm uralkodik a háznál.
degyíknek jut valami az örömből. Csak Kerte^zék-Jrázanál szomorkodnak, mert szeretett leányuk I/abella súlyos betegen fekszik. - Az orvosok fáradsága mit sem használ, a gyógykezelés sikertelennek bizonyult.
A vizsga letételére kitűzött nap elérkezett Gábor elegánsan öltözködve, nyi totta be a terem ajtaját, hol már néhány collegáját izzadni látta.
Rövid idő múlva nevét hallá emliteni. Szive erősen dobogott és nagy lélegzetvétel után a többi közé sorakozott.
A feleletek mind kielégítők voltak és ö az orvostudóri oklevelet nyerte el.
Leírhatatlan nagy örömmel utazott szülőföldjére, hogy a hosszú idő után ismét ölelhesse kedveseit.
Kardosok szive repesett az örömtől, mikor szeretett fiukat mint végzett embert ölelhették.
A hír csakhamar elterjedt mindenfelé, még Kertészékhez is.
Izabellán is meglátszott, hogy örül, mert a pir kedves arczan rövid ideig ismét látható volt
Már másnap az orvos a beteghez hívattatott, hogy - annak felgyógyulását elősegítse.
Ép azon órában talált Gábor a szobába lépni, a mikor Izabella aludt Csendesen szunnyadt
Mily édes álmai lehetnek, milyen mosolygósak ajkai, bogy susogja a nevemet és én itt vagyok kezelében Izabellám, kedvesem. Az ágyhoz közeledett és sokáig szemlélte a kedves arezot, lehajolt hozzá és megcsókolta.
A beteg bágyadt szemeit felnyitá. merően nézett Gáborra azután feJkiáltt: Gáborom, te vagy? .
Igen én vagyok, szenvedéseidnek okozója de légy nyugodtan, minden meg fog változni.
Ilit nem szeretsz? — Ei téged? Hogy is kérdezhetsz ilyent tőlem.
Gábor nem álibatá meg, hogy Izabella fejecskéjét karjaiba ne zárja és forró r ók-jaival halmozta el.
Most pedig kedves Izabellámén távozom és néhány óra múlva viszontlátjuk egymást. Alig .telt el pár óra, Gábor ismét visszatért és Izabella ágya mellett foglalt helyet, a kit a nyugtalanság majd te\'je^en elgyengitett
Sokáig beszélgettek.együtt, csaka késő est választá el őket. Eí időtől fogva a szenvedő beteg napról-napra jobban érezte magát és inár fel is kelbetett .
Gábornak sikerült időközben kieszkö zölni szüleinél, hogy. a gyengéd Izabellát nőül vehesse, a mi nemsokára meg is történt
\'". * " *
Gáborom 1 hiszen ez hasonlít a mi élettörténetünkhöz. Mit szÓIaz hozaá? Miközben szemei könnyekkel teltek el. ,
^Ugy van kedves feleségem. A Kertes Gábor, én vagyok, te pedig a szívbajban szenvedő kedves Izabellám vagy.
Majd ba megszűntél féltékeny lenni, szívbajod is elmúlik. " .
Nem ugy vau az Gáborom*, féltékeny nem lehetek, mert. már el válhat atlanul egymásé vagyunk.
!||
VII 47;1 X.III Gli XIX SG VTK.74 XIV 29 -XIX 88 \'3t; VII W XIV 511 XIX !98 37! VII W, XV C5! VIII ! 51 XV 73 Vili 39\' XV 84J MII !G4 XV 11; 32 51
49 XV 62 XV
12i XX !10) 37 XX !16, 50| XX 56 XX \'51 71 XX !73 81] XXI i 7 65 XV 95ÍXXI;7l 69 XVI 9; XXI !29 84: XVI 22 XXI 40 4 XVI 19 XXI 55 Ut XVI 28IXXI [62 3 Ö
!26\'i XI \'49! XVII !3lf XXI !97 ;2Ö XII | 5!iXVII 52; XXII !39 \'51:\' XII* 7 XVII 83 XXII |74 V>8 XII -291 X\\II 87lXXIi;87 !71 XII ;4aXVIII21||XXlI;92 :52" XU 6dXVÍH26XXIIlhl
97; XII i78 XIX 4xxnrj3s; 1, XII 99| XIX 34JXX1H41
I I I I, II II II II II III III III III IV IV IV IV
IV
V V
VI !
VI \'G8\'i XUI 30;: XIX\' 39|XXI1IJ42! Vt (giXfflj 9Í XIX 48XXIII131
VII "5! XIII <ba XIX 47XXIH 63\' VII 31 XUI \'sTfXIX .5GXXIVJ10
¦XXIV 87:
IX IX IX IX
X
47| XI \'öéj XI 331 XI |2G! XVI !469 XXI !7: W| XI 35|i XVII ,24j; XXI ^>
éa szivar lőtőzs és különlegességek árUdájá-ra nézve az árlejtés, melyre 7 ajánlattevő volt Kezelési költség f-jébeo kértek: Ár-mulh Náthán a főtözsdénél \'/» és a különlegességi árudánál ?> százalékot, Strém és Klein czég ugyanannyit Schwarcz és Tau-ber jelenlegi bérlök a főtöz.-dénél I és .. kül. árudánál 21/* százilékot. Fischel Fülöp a főtözsdénél Semmit, a kül. árudánál 2Va százalékot. Blankenberg Vilmos 27», illetve 3\'Vai Weisz.ésLedofsky28/i»,idétve 33/tí Fischer J. (Jáooaháza) 2V». illetve ?, . százalékot. E szerint Fischel FQlöp tette a kincstárra nézve a legkedvezőbb ajánlatot és folyó évi október 1-én a fótözsdeés különlegességek ánidája az Ö kezébe mennek át.
— Nyári mulatságot tartott a nagykanizsai önk. tűzoltó egylet a városi erdőben jun. 26-án, vasárnap délután. Ki- és bejövet a városon keresztül zeneszóval történt a vonulás. Az. időjárás kedvezése mellett kedé.yesen mulattak.
— Rövid hlrelc. Janki Róza harmad féléves leányka Szigligetnél a Balatonba fuladt. —A bpestí nieotöegyesület elnöksége Konstantinápolyban is hason\'ó egyesület létesítésén buzgólkodik — A koppenhágai állatk?rtben Eiffeltornyot építenek. — Dr. Nentvich Károly műegyetemi tanár és Kozma Ferencz min. tanácsos elhunytak. — A szegedi kenderfooó gyúr leégett. - Uralkodónk, a német császár és az oroszczár aug 29. én Spálában találkoznak. — Kassa város négyszázezer forintot szavazott meg egy színház épitésére. — Ungmegye 18 községéből ^000 egyén vándorolt ki Amerikába, alig lehet napszámost kapni. — Ravachol Montbrisonban halálra ítéltetett. —-^A vamilletékí arany árkeletpótlék július honi 19 százalék. — Herbst tEdea reiclisrath kimagasló alakja meghalt. — Milleniumi országos kiállításunk elmarad. — Ó felsége a király a fürdőidényt Ischlben tölti. — A balaton-füredi\' szeretetházba 10 árva vétetik fel. — A magyar kormány által építtetett zágrábi impozás pályaház jul.
. 1 én adatott át a forgalomnak. — Szombathelyen a vasúti indóháztól a belvárosba lóvouatu vasutat építenek. — Afrikában a kolera dühöng. — Milán exkirály egy lengyel főúrtól másfél millió frankot nyert.
¦— A herezepprimás üdülés - végett Ba-latOn-Füredeu időzik. — O felsége a király a brünni lövészünuepélyeu megjelent
t J571 :
A rendezőség szives köszönetét nyilvánítja mindazon m. t úrhölgyek- illetve uraknak, a kik nyeremény tárgyak adományozásával és fel ül fizetésekkel a mulatság sikeréhez hozzájárulni kegyeskedtek. A nyerő számok tulajdonosait tisztelettel fölkéri, hogy nyeremény tárgyaikat a bizottság pénztárnokától Gombás István úrtól elszállítani szíveskedjenek.
— Uj fötózsdés. Zala-E^erszegen f. hó 6 án tartatott a nagy-kanizsai dohány-
Közönség köréből*)
Tekintetes szerkeszti\'r-^Ur l
Zerkovitz Oszkár által ellenem 1. hó 1-én intézett utczai támadás ügyéből kifolyólag a lovagias uton veendő? elégtétel iránt haladék nélkül megtettem a kellő lépéseket. Teljes tárgyilagossággal, minden személyes birálgatás mellőzésével a következőkben mutatom be az ezen ügy tárgyalásából felmerült jegyzőkönyveket.
Jegyzőkönyv. .
Alulírottak f. évi julíus hó 2-án délután 3 órakor Dr Darányi Á-pád megbízásából elmet tünk Zerkovitz Oszkár nagy-kanizsai lakos lakására s öt a dr. Darányi Árpádon e\'őzö nap este \'/2\'o órakor a Central k.i-véház előtt elkövetett ^tettleges bántalmazás miatt lovagias elégtételadásra szólítottuk fel.
Zerkovitz Oszkár segédeit Dr. Rothschild ísamu és Sartory Oszkár urak személyében - megnevezvén. — nevezett urakkal az I ¦/. alatt ide csatolt jegyzőkönyv szerint (lásd alább í. alatti jkvet) még ugyanazon nap este 7 órakor Dr Löké Emilnek a párbaj feltételeire vonatkozó indítványa tví^göben tartása mellett Dr Koischild SapTur inditv/nya folytán azon megállapodásra léptünk, bogy az elkövetett sértés tényálladekának hitele.-, megállapítása végett becsületbíróság alakíttassák; egyúttal, hogy ezen becsületbíróság tagjait kölcsönöseo mástláp vagyis július hó 3-án fogjuk egymásnak tudomására hozni s a továbbiakra határozni.
Másnap vagyis jul. hó 3 án d. u. \'/a4 órakor megjelentünk Sártory Oszkár ur lakásán, ki is előttünk kijelentette, hogy ó Zerkovitz Oszkártól nyert megbízást letette, sa továbbiakra bennünket Dr. Roth-. schild Samu urhoíí utasított azzal, hogy ez utóbbi a mí tudomásunkkal, de Zerkovitz Oszkár ur is elutazván, nevezettek másnapi vagyis július 4-ki visszaérkéztéig az ügyet tartsuk függőbe..
Kénytelenségből, hogy annak még a látszatát is kikerüljük, mintha Zerkovitz Oszkár ur huzavonasát a párbaj elkerü\'é-sére akarnók felhasználni, ezen halasztásba beleegyeztünk.
A következő napon déi 12 órakor Zer-kovüzOszkára2 /.alatti levelet (lásd alább
(• E roTat a\'att kBatSttekért D«a vállal felelősséget a szeri:
HARMINCZEGTEDIK ÉVFOLYAM
.JULIUS 9-éo.
>X X X
X
^ gar Tavaszi
ir gyógyítás
Nvári
MOLL^EIDLITZaPOB
Csak akkor valódi, **¦!"
X
X X
X X
X\'
X
x
,\\K X X X .M X X X X X X
gyógyítás
5í Oszí gyógyítás
S- Téli gyógyítás
ni ad i>n dobozon Ryárj..By. <¦*}¦ t és MOLL A. sokszorosított rzége láthat-\'\'
íivra gyónyba\'iís makaói gjniooT- éa aleMbajok, timo görcs, nyali:, KJ"i»or*géw, naékrakefléahíl. titaj bajok, vé>tnlu;á., aranyér és a legkülünféió b noi b< -^ekné! E*y <>redeti do\'.ioi haar.náUtiutasitáinal 1 fr ttaklárzk az ország minden nevezetesebb gyógy-áraiban.
MOLL A. gy ógy azere jz ex kir u Ivari »<á!<ito, Bécs. SíiihJt. Tuchlzuben 9. SkétkBldea naponta. Dáovét rafllctt. 2 doboznál kevesebb nem küldetik.
Elii
p.5 fogl al kozákomnál ; ig?» jó Hatást gyakorolnak
mindenkorra ét szívélyes ..\' jdok érte; ezek a gyomról jó
TiazteletIeI::STJBIXh*E P. .!
MOLL A. úrhoz liefen.
5o - MOLt..-félr> Si\'idlit
¦ ton fizesse meg"-ei mi á és lűt köonytlvé teszi
lelké*.-. Honnetarhiag bs.
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
!5 Legjobb J Csak akkor valódi, moll bedörzsölő
szer
SS köszvény,
5? e*úz
... miii-l.u -
Sr meghűlést betegségek-ellen
X X X X X X X X X
,\\x X X
X
-p-s "" x
Araktdrakban te**ékkátáro*ottan MiillA. ai\'iíráxtival e*-íiédjeffyevet ellátott kr*zit, X itiettyekei kérni. )((
riz^tkti\'dés naponta utánvéttel Két Qvegi.il k-vMrbh JL
Bé» X
éi *ój ¦ vidí- V
r-kemen nagyyzerOei mfiksdik KflldjBa nrzemüO Üveg. w (gV. rnitel a* •mbcrtaée irantaécéVi; k»»:lct«t óhajtok galni
udegytk flv.-g A. *édj--
... t ttti.teti |>1 é.* ,A MOLL\' felirata dnozaitnl van zárra. A. M< t frant-zia hotszeaz és «so neve-
intrsen mint fájdaloinrailLipit\'* liedorzsóiési «er. kSn-v.\'-iiy, riiiz ót a meghűlés Vgyébb kovt-tkezniényi-inél Ugisnieretrsbb népszer. — Kgy ónozott eredeti rtvrg ara; 9*1 krajt-zár. 1
F 0 - S Z E I i Ű L D É S , > VOLI i gjdnsMts. rí. b tii ritiri stillili) által.
BÉC8 : !.. TlTCHI.iUBEsi » --Vidéki m< RremMé.ek naponta rnstautt toek.
X X X X X X X X Xí X X
küldetik. Elismem MOLL A. gyófCysz. tiri Kitűnt) Moü-félf* franchia born nágr>z*rae> mfiksdik Kűldjöa nekem 50 Üvegivei \'az emberiség svgit»égér« k-->=letet Óhajtok
Mély tiszteiéit I Ä
HORXOF, le\'kéz* Mirholiip-bzu.
ELADÓ
itávéliázi bereinlezés.
Üzlet felhagyás végett jó karban )ev"» teke és márvátpinsztalok \\é* egyébb használható tárgyak jutányos áron eladatnak.
Hol? megmondja a kiadóhivatal.
| (ícrmíiuia \\ewyorki \\
Q életbiztosító társaság. ? C Alapíttatott lS60-ik évben, f q
P Biztosiliií átlag 1839. év A
Q vőgen......M 22G S19 58G
X Tisitta vagjo ..... 63 010.357 0
W Ktíro,.ábíin*elhely zett tf!- ft
0 kék........ B.8M.623 W
A Kiváló érlSnjBa dijláblázatúk fa biztosi- 0
X tási módozatok y
0 Budapesten, IV. Cyárnicza IS-sa* q
Wiatcrberg ínlézct,
Bécs Wánng. Co\'tage-Anlagen.
Nagy icany-uövelde, kétiyelemmel berendezve. Szép tan-, háló és társalgó lermek. Gyön\\őrii kert s. a. t. Egészséges fekvésű hely. — Államérvényes bizonyitváiiyoki Tulajdonos Wínterberg Mária umö Coblenzból a Rajna mellett. (463 - M)
Caúz. kö ¦ z ví ny, tapa*agiái, { e jfá j i«,es tp 5 f aj d a i o nt ,há t f á J-dalom stb. ellen legjobb bedorziöléa a Kicbter-ífele
.BoOT-Mii-ixpller.\'
Tább mint 20 év óu a legtöbb (-Háládban ismeretes, mint fajdalom enyhitó t«iet és majdnem miiidBn.?yógy«zertirb»n kajiható 40 és 10 krért. Minthogy utánzások léteznek, ennélfogva mindig határi zottan :
.Horgony-Pain-Expeller"
Uren43.
p K k. posta - = K
A Cs. k. déli I «p_ . ,
* vasút-állomás I I J il L U V7 íi v.
x bzensavas vastartalmú héwiz SLÁVÓNIÁBÁN. |[
>rficii bei
tavirdaallomas« 53 A\\
Darorir a S30 méter >w, . „rdSUsioraj .l«voni«i ktaCckefriég d
i*küilréD. enybe he?ji légk.irrel bir. W
A ... ^-WO- ké»í«náMl.» nOtteritrf, kmIM (OraSLinklán. mim p.,r (!)
Xli,kur ™ »«»p\'«ri«k: Mi bMpfplrt, » ni-osü.>»rT<k l.int»I„»i„.K X
M«;y e.n-ib.n, lovibbí e.,„. k»5«é„y í, ami «, é, ,«iotibitldin4k.il, W
5V J-Mammt b.v.\'ny tM idült bdnUlmak fldfl ."-.i .jakibv.;\'általi o.an »\'lismPrt bvóbv- Cj
V* h.tastal bírnak. . - M
AV Gyózymddok: m.I.2 é» bidef- fürd.i, ivó mannáét" 0. vi HanTpy lCv W
Mf mid. A fllrdö,) ógybár baogv.r.eay é- . Irasót rm.ivel, f p „2y „ í. drf. siiánv a ©
W 1 "»!í!»rjedelma n árnyékos fa.orokban Kaid»E evii-.ySrll fQrdí parkban.lekaaik JK 4\\ aeLyelmri. éí jól berendpiett lakások mérsékelt áron állnak rend. JJJ A tllrdovendíjek ig,„ jntinyo, áron teljes ellátásban is rS.r.eiü hétnek.
X
X B„d.
X X X
Naponként zene, hetenként ^ hangverseny, kirándulás avagy tantzmulaUag. X * " lény alatt a c*. ki:
bb felvilágosítás és pros-
„ \'. "fc^bői direkt kocsi közlekedés. Á fürdóidény alati"» cs. kir. állam- W ^ vasút állomásaiig mérsékelt vis solérti jegyek kanbatók. C
liendelő fóurvos Dr DEGRÉ VILMOS ki bi issai ké,»7.ségeaen szolgál.
MirailuMliiiiizßsßi, «
Aí"orös-Ker6szt-FL,Ici..ErzsLtiEt:\'.(iri!a2áiiat[
Lipcse, í8\'.i. nagj aranv-érem.
A Gr. „ESTERHÁZY GEZA"-féle
COGNAK orvosi tekintélyek által ajánlva Jelette - kellemesen cs jól izlik. minőség tekintetében bármelyik yrti7t-|
czia. gyártmánynyal versenyez/tét.
ára pedisr sokkal oIckóIiIi.
Különlegesség —* COGNAK mindenüttj kapható.
Gt/ár: Alig)alföld. *M
Megrendelések IntStendők: Gröf Ester házy Géza központi irodájába.
Bnfluist Külsű-ráczi-nt mm
OSZtP- PhÖBliX cs. és kir. ?zab. éielbixtosüó-. CSELEKVti Mérleg-sweamla 1891. évről.
as.á? Béniiben.
Pénztári államán y B«»ben « i Ciikoknil Küntelcwk\'a c>. kir. i>«tal3k3rt:ki»-ri/.tjra"-i
Ertcapapirvk Isál J" r. a árfolva
Ezeket t«belf f..!-.. kamat,It . . Hátralékok tuvetciw a/ .Aiicntia A**
Re^fcUJMtí»-kZe1 kieíJMteíetl kuni níiat»ei*ktn;I" . ,......
V i.V. t a \'^.--.-j.Jr.
KiTítdetek jel/al-Kk.\'I.TrOuüklwl - . • kD lull t-,/.ü sdi^\'knal
YLOcxOT&k. a Ursasajr kütveovelre .
K*k*iiiűk biiti^ilckukra ......
Sierxett élvtjáradtkuk ts mrgvrtt I-k riBli értéke.....
Letaek..... ¦ ¦ ,- ,- -
Bátorral, peiiuiekreuyik. taMsk «
- leltára...........
IfijtarUlék..............
IHeitdtelek XKfít* . ........
A i>ver-\'-«:-j;r^..—» habi".-t l.^t^;t:"..-u,k .nutjlya-iia\'k ..ijt.-irlal.-ka .lijjlvi(d.r l- i,y.-ri-,.-ütártai-ka, A tulrle\'iti iimpijrtlri/t.".itj.w>l, abj.ja . .
Hejrli-nti-ll balaieeelok tartaléka . . K-í-Jekeíeele—rll-bi\'l.-il^\'k tartaléka . .\' . Jel fallita rtoAi* .k a |jrj«j.:i iinrallauukoD KúI-míIh-i.\'. hitt-l.- \'A (.¦lv.".,./jinl.ira. Imuuva ai
Himu\'lhA... .\'...i.-lijilacja\'. . -
Ai iwi évbee fel c*tn veit .,-i»Kkuk 1 , .
Me Tiwziltaintt «
k Ubltatütt :
Hönigsvald a. k.
OSZtr. PhÖlliX cs. és kir. szaC^izlositó Mérleg-számi a 1891. évről
Larapelmeyer C.
kSiÍTVeK.*
irsaság Bécsben.
: Rtsltiken\' Uiikjitiii
».( Letel-k lui
*. ; Váltuk u u
y A l-.-a-jj
ti. AlCku.- e» ¦
I K&fctelrtcl
.^.-i-.ultin , . . • „.kVti «li- k..vrl-le^k ,1 i^ta^ka/ékpéoztá
¦• ; liijlirlalck. lemma a vj^/l-i :(.! Karlartakk. I vonva a *i« ; 1 Je!/..I. ek.il.—,ii a Trinzli lu
gi
j vaitúk állomanya
8,931,903.— írtra rtlf.
Boisson L. s. t.
lUÓnyTekkel efi\'b*vágónak találva ¦ BEGSS.1««. niijua I*-4o.\' Weidmann L. s. k. Gonaallea C. a.* k.
Hartwig Ferdinand s. k
Biztoútási .jiolatoka Uiz jáe életbiitcitísi ágtiatókban a legazolidabb feltételek és leüolcsóbb dijak mellett eszközöltetnek. - A n-iy-kaniraai vezérügynökség: Hlraebel éa Bachrach, lilkár: Lukac. Gjula.
^ ieoaeuveltebb
:-----/ötg :\' á4 á#% 11 paa j%
MOHAI AGNES FORRÁS :
0 ti
melynemrsak a polgári körükben kedvelt, de utat törtmagának »felsőbb és legfelsőbb körökben is. L> cs. és leír, fesuség-e
József főherczeg asztalán rendes italai szolgál.
Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál.
G-taad.ac »BÓS13atrtartaltáa.ia. • Tooxz±o.lz szikét - cm ^ráltozrtattja Tenaéazetes issét irellexnerjsé toss±
i miért Is « TOidéglís arataak teieríkiil „Spriuer" íl6n;5s saifilalotitest Ujabban a homokos talajban termett savanykás^ borokhoz kiváló előnyösnek bizonyult az ÁGMES-forras savanyuvize.
^¦ay.irn.ev.j Qf, LENGYEL BELA
egyetemi tanér
Ajánlva a bel- és kQllT»ld számos or\\-osi tekintélyei .állal fóleg a lélegzési-, eméaztéai- és ItúgycsŐ-azervek haratos bánta Imáinál; hatásosan syóíryilja a Rhachitis-, flör*«:ly-, ve^e- éa kőn vény-bajokat, épóf/y használ liató a tagok csúzos bajainál, gyermekís\'tn^l meggátolja a tolaágos gyomorsavany-képiSdéat s ftikozza az idegrendszer ttvéi:fnyalJgét-, itxr^..: szértsav-lartalmánál ftigva. ezen üdilö savanyúvíz a Jcgketlemetiebb ízzel bhr s borral! na«aiálva igen nagy keletnek örvend. - Konstantinápolyban, Aieacandriában. legküztlebb/\'jí\'iuinéban is. ép úgy mini hazánkban, általánosan a kolera megbetegedés ellen pnkWi^ÜYg^\'ógfs;\'e«rnttkiiizonyu.t.
Friss töltésben az ország minder gyógyszert árában, fü szerkereskedésében és vendéglőjében kijpliato.
ORSZÁGOS FŐRAKTÁR
ca. és kir. é» szerb k?r.núnri á%s«3ÍMiy-*ii-s=-M;ti áasál BUDAPEST, Ei*xsm tt»t-tér 8.«.
EDESKUTY L.,
HARMINCZEGYED1K ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
138I}. szám.
JULroS 9-én
tvh. 792.
Verseny társ; válási hirdetmény.
« Zalavármegye tekintetes közigazgatás! bizottsága f. megyebeli- törvényhatósági közutak fentartásához srükséges fedanyag S7állitásána az erre vonatkozó versenytárgyalás ezennel kihirdettetik, melynek megtartására
évi június hó 14-én tartott ülésén hozott 83l]kib. 892. számú k 1893.. 1894. 1895.. és 1896. i évekre való
határozatával * zalavár-biztositását elrendelvén,
B-itaton-Füredre a községbiró házához 1892. július 23-ának
\'J\'apoíözájra/a főszolgabírói hivatalba ;„ „ 21-éneK
Sümegre a r » -¦ 19-ének
Keszthelyre ,.\'\' „¦ \' .. „ 16-ának
Szent-Gíóthra „ \' » „\'.\'». 16-ának
Nagy-Kanizsára , „ „ ,:» 20-ának
Pacaára . „-\'¦.\'-\' 19-ének
X
IC X
«
X X X
Novára a főszolgabírói hivatalba 1892. július A.-I^endvára „ * » * "
Letenyére » . •\'. » " *
Perlakra „\' ~ r » -*
Csáktornyára „ - ,»*.."\'•"/¦\'• í,.\' r
Végül Z -Egerszegre az államépitészeti hivatalba „
20-ának 19-ének 22-éuek 21-ének 23-ának
25-ének
vonatkoznak
mluüenKor aélelött XO örójta, ülttl^etlic.
Felhivatnak vállalkozni kívánók, miszerint szabályszerű módon felszerelt ajánlataikat és pedig azokat, melyek csakis egy járás területére a járásra nézve kitűzött nap d. e. 10 órájáig az illető járási főszolgabírónál, B-Füreden a kiküldött szolgabíró-fürdöbiztosnál, a zala-egerszegi járásra nézve a kir. államépitészeti hivatalnál, ellenben azokat, melyek több járás területére vonatkoznak, f. évi július hó 16-ának d. e. 10 órájáiga kir államépitészeti hivatalnál nyújtsák be, mert később beérkezett ajánlatok, valamint bármikor beérkezett táviratok, figyelembe vétetni nem fognak.
Az öt pecséttel zárt ajánlatok boritékán a czimzésen felül világosan kiírandó azon törvényhatósági közút neve, illetve az útszakasz, melyre az ajánlat vonatkozik. )y
Az ajánlatok az államépitészeti hivatalnál betekinfhetö ajánlati minta és felosztási kimutatási minta szerint teendők.
A zJ esetben, ha oly köriemre tétetik ajánlat, mély az államépítészeti hivatalnál kitett kömintától eltér: a szállítani kívánt kőanyagnak alvállalkozó pecsétjével ellátott két r.ijntája az ajánlathoz csatolandó s egyúttal a feloRíftási kimutatás 7. rovatában a termelési hely is, honnan a szállítás foganatosítandó lesz. megjelölendő.
Egy-egy kilométer ;szakaszra nézve csak egy ár hozható ajánlatba, de egy egységi ár iöbb kilométerben is szerepelhet; az árnak az államépitészeti hivatalnál .kitelt mintára vagy\' bár attól eltérő, de legalább is oly minőségű anyagra kell vonatkoznia.
. . Minden ajánlatot tevő az/~ajánlatok beadására kitűzött határnaptól kezdve nyolcz hétig .kötve marad ajánlatához s a már benyújtott ajánlatok? többé vissza nem vehetők. t
^Sy *z-\'ajánlat, mint a hozzá mellékelt felosztási kimutatás, szabálysze: üen bélyegezendő s mindkettő az ajánlatot tevő által aláírandó.
Az- ajánlathoz a tárgyalásnál alapul szolgáló felosztási kimutatásban kitett mennyiség után az ajánlatot tevő által igért árak összegének legalább o»|o-ka bánatpénzül készpénz vagy értékpapírok alakjában csatolandó. Községek, mint jogi személyek által benyújtott ajánlathoz bánatpénz helyett a képviselő-testületi határozat csatolható.
Azon ajánlattevőknek, kiknek ajánlatai nem fogadtatnak el, bánatpénzük az árlejtés eredménye feletti határozathozatal után fog kiadatni.
A tett ajánlat az illetőre nézve azonnal/a vármegyére nézve pedig csak azon naptól fogva kötelező, amikor az a közigazgatási* bizottság által eifogadtatik.
L * szállítandó kavicsmennyiség átlaga, a szállítási szerződés és részletes feltételek, az ajánlati minta és ennek kiegészítő részét képező felosztási kimutatás, valamint a szállítandó fedanyag mintái &7. áilamépitészeli vagy az előállitási költség megtérítése mellett megszerezhetők, fcaíaiEgerszeg, 1892. július hí 1-én.
hivatalnál Zala-Egerszegen, a szokott hivatalos órákban, megtekinlhetők.
A zalavárniegyei m. kir. áilamépitészeli hivatal.
ooooooopoooaooooooooooooooocöooooooooocooooooooooooooocooooooojoooooooooooo
V mm _ *__r » __w ;;\' " m X -_JL____- g
a o
A NAGY-KAMZSA1 KERESKEDELMI és IPARBANK kezdeményezése folytán o aluli róttak, mint alapítók Nagy-Kanizsán egy a modern technika és a kor igényeinek min- g (lenben
o o
Q
o o ? o o
8
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
Felhívás részvény aláírásra.
megfelelő
„sörföaőgyár részvény^tó rsaság
sörfőzőgyár
részvény
¦társaság\'4
nevet nyer
alapítására vállalkoztunk.
1.) Az alapítandó vállalat „Na >y-Kanizsai Nagy-Kanizsa széklielylyel.
2.) A részvénytőke 250.000 írt.
3) Időtartama ötven év.
4.) Kibocsájtandó lesz 2Ő00 részvény, egyenkint 100 frt névértékkel.
Az aláirás személyesen, vagy meghatalmazott által eszközléndő. — Az aláírásnál minden aláirt részvényre névértékének 10<>o-ja és az előleges, alakulási költségek fedezésére részvényenkiut egy forint készpénzben lefizetendő: — Ötveu részvény jegyzése az alapítók sorába való felvételre jogosít. — Az alapítók egyedül azon jogot tartják fi;n maguknak, hogy az első három évre az igazgatóságot kinevezhessék.
Részvéuyekrei aláírások legkésőbb 1892. évi július 31-éig bezárólag,\' még pedig a kezdeményező Nagy-Kanizsai kereskedelmi és iparbauk-nál fogadtatnak el. Y"1 \'
Kelt Nagy-Kanizsán, 1892. június. 29-én.
Kereskedelmi és iparbank részvény-társulat Nagy-Kanizsán.
Gelsei Gutmann Vilmos s. k. Eperjessy 4 Sándor s. k.
Hirschel Ede s. k. Vidor Samu s k.
Bosenfeld Adolf s. k. Rapoch Gyula s k.
Grünhut Fülöp s. k. _ Grünhut Alfréd s. k.
Blau Pál s. k. Blau Lajos s. k.
Maschanzker Mór s. k. \' Fesselhofer József s. k.
Beltlheim Győzft s. k. Ledofszky Ármin s. k.
mint alapítók.
O
o o o o o o o o o o o o o o
0
o o o o
/
OOOOO0O000OOOO0O00OOOO0OO0OC»O3OOOOOO00OOOOO0OO00CO0C0ÜOOO0O3CO0OOOOO0OOCOO0
Nyomatott lfj„ "Wajdits .József és Dauielisz L. könyvnyomdájában Napy Kanizsán.
i zalavármegyei m. kir. államepitönzeti hivataltól.
Melléklet a .Zalai KfeHtoyf 31-ik tzámáhtz.
HARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K ÖZ L Ö N I.
JÜLTÜS 9 ét:.
Osz
11. alattit) intés te hozzánk b kütdöncz álul
Dr. Oilop Mórn.-k kézbesiítette, ki is azon tfzr-mben. hogy ezen levélben Zerkovitz OszLa> ur — Ur Rothschild: Samu arkera érkezvén haza — ujabb "segédeit nevezi meg. a levelerirriogadta, felbontatta- Ezen levérbeo airól értesít bennünket Zeikovitz Uszkár, hogy az általunk proponált (nem felel még a való-ágnak, mert a fenti jegyzőkönyv tanúsága s-\'érint nem általunk, iledr. K"th?cliild S unutír .ital proponálta t»tti b\'csület bíróság határozatának nia-gat alá nem veii hogy fent nevezett segé líeinek mandituma lejárt s bpay Ő az általunk proponált párbaj feltétetek mellett rvouic-üvü f czélgotnbos" (ezek a mi fel-tett*leinkben nem voltak) pisztolyokkal párbajt vívni kész. s hogy erre vonatkozó eihataiozá-ut kai vele \'délután\':;.óráig közöljük, mert ellen esetoeu részéről a* tlol uot befejez ettuek tekinti Dr. OUop Mór ezen iewíw.válaszkép a küldönc L sneme-láttáim, miután ezen levéllel a lovag.a> elég lét el ad ás azon lege\'cmibh szabálya, hogy a/ fejik félnek a másik fé! sege leivel . közvetlen bem r-zóban bem írásban, érintkeznie nem szabad, megsértetett, ketté hasította; nehogy azonban legkevésbé is alkalmat nyújtsunk Zerkovitz\' Oszkárnak; hogy &% általa proponált vnnt-c övek és czélgomb daczára -i párbaj alui az általa keresett kibúvót megtalálj*, az. általunk tanúsított előzékenységgel szentben oly feltűnően rÖvid!eszabottd.ü.3óra előn 2 Órával le kerestük Zerkovitz Osz kart és felhívtuk, hogy ujabb segédeit, miután\'a régióké: nem találjak « illetve t-zek mandátuma lejári 24 órán hrlfll nevezze meg vagy küidje boz/ánkr Felhívásunkra Zerkovitz Onzk.tr Ft-I fogom küldeni" szavakkai válaszolt
Legnagyobb meglepetésünkre azonban ezen segédek hozzánk nem jöttek, ellen ben másnap vagyis július 5-én Dr. Löke lEniíl czimére a 3. s/. ajánlott hfyel érke z.eit. (lásd III. alattit) a me vbetí Zerko-vilz Oszkár Bjtzal a kifogásai, hogy Dr. Oilop Mór az v július 4-ki leve ét válaszkép összetépte, részéről az ügyet befejezettnek tekinti s kijelenti, hogy további
tárgyalásokba nem bocsátkozik-.
Miuttezekbíi! kitűnik, h<»gy Zerkovitz Uszk*r urnák eszeágábair sem volt Dr. Darányi Árpádnak a lovagias elégtételt megadni, de a helyett, hogy :i/.l egyszerűen megtagadni elég bátor lett volna a Regédéi által in aláirt je-y^őköiyvben felvett téuy-¦*állailék elferdítésével s segédei elküldé sért- nézve — levele dszakitásáuak tu-io-uiasul vétele után — tett kijelentése uieg-aze^ésével, iovagiailausága elpsíá-ito^ására oly indokot hoz tel, melyet lovagias ember legfeljebbc-iií sértéMiek.egy ujabb proVo-cafio mdokinak tekiulhetett volna.. \\
Ezek után kijentjük. hogy Dr. Darányi Árpád részéről a lovagiasság követeimének a mi meggyözödésüuk szeriül mindenkép elég telelett s az általunk előadott tényáHadék minden esyes lételét becsület :zavuukkal megerődítve jelen jegyzökönyvet bezárjuk s nájlt ke/ü aláírásunkkal ufpgerösítjuk.
Kelt Nagy Kanizsán 1892. év juiius hó
\'j\'ÍU-
Dr. Loie Emil s. i, Dr. Ollop Mir s. L,
l\'r I>arác}i. Árpid megbízottjai. 1
Jegyzőkönyv.
Felvétetett Nagy-Kauizsáu, 1S92 évi juüua hó 2-áu dr. Darányi .Árpád ís Zerkovitz Üakár urak közt felmerült ügyben egyrészről dr. Löke Emil és dr. Oilop Mór mint. dr. Darányi Árpád megbízottjai, másrészt dr. Roth-childSamu és\'Sartory Üs-ker mint Zerkovitz Oskár megbízottjai közt létrejött megállapodásokról.
Nevezett megbízónak fenti napon délután 7 órakor dr. iifike Emil lakásán összejővén, dr. Löke Emil tekintettel »rrs, bogy ¦s megbízottak ö^zhnngzó véleménye szeriül az ügy békés uioh el nem intéz he\'önek megáliapittaiolt és tekiutettel arra, hogy itt lettleges bántalmazástól tehát legnagyobb fokú sértést öl van sró, pisztoly párbajt három>zori Tgolyóval-tá"sal üu zonöt lépés távolságra ő - 5 lépés avance-cal indítványoz, egy úttal kifejezést ail azon meggyőző-lésének, hogy jelen ügy. miután Zerkovitz Oskár dr Darányi Árpádot, ki előtte kijelentette, bogy lakásán bármiko> rendelkezésére áll, hátulról védtelen bnly^eibeu támad\'a meg és nem lovagias emberhez illőn, súlyosan megütötte, nem is .lenne lovagias uton elintézendő.
Erre dr. Rothschild Samu azt indítványozza, hogy mindkét fél érdekében és a megbízottak lelkiismerelének megnyugtatására, de még azért is. mert a téuyálladék kellőkép megállapítható nem volt, alakíttassák egy becsűletbiróíág, mely a tény-áliadékot megállapítja és határozzon a feÍett,xhogy az ügy lovagias útra tartozik-e vatiy nem ?
Kzen indítván] hoz a jelenlevők mind hozzájárulnak és esyérelmü\'eg elhatá-> rozzák. bogy a becsületbíróság 5 tagból és pedig mictíegyik fél részéről megneve-
zendő 2—2 tagból és ezek által választandó elnökből megalakittassék és ezen becsületbíróság határozatáiísk magukat alávetik.
A becsületbiróság tagjait a megbízót takkölctőnö enmásoap fogják egymás tudomására hozni és továbbiakra határozni, - miután megbízóiktól ez iránt a további utas.tásokat megkapják.
Sartory Oscar. >Dr. BitlsciiU Samu,
?liut Zark\'Kitx Ünltír m-gt\':zi\'i:jii
Dr. Ibit Emil, Dr. Ollói Már,
¦ihi ur. liarinyi megtriscitijNi 11
Tekinteteit Dr Löke Emil éa Ür. Oilop Mór uraknak
Nagy-Kanízsár.
Tisztelt uraim! . *
A dr. Darányi Árpad úrral szemben fen-forgó lovagia.1; ügyemben következőket van szerencsém Önökkel, mint nevezett eUeufelen: segédeivel kö/ölni:
Dr. Roth-child Samu és Sartory í>.sk;ir urak, ez ügybeni megbizottaim arról értesítettek, hogy Önök az, én párbtjképes ségem elbírálására becsületbirósag össze hívását kívánják. Segédeinl megbízatása lejárván, ők ennél fogva visszaléptek, (ép ezért fordulok Önökhöz, ez uton.)
Én a tőlem kívánt lovagias elégtételadásra késznek oyiiatkoztani s azt most is hajlandó vagyok megadni, bármily feltételek alatt, s elfogadom ennélfogva az Ouök által proponáitfeltélelekei: pisztoly párba), vontcsövű czélgoinbOí pisztolyok-kai, 25 lépés távolság, öt-öt lépés avanc ¦ ceal.
A zonban a becsületbiróság feltételeibe bele nem egyezem annál kevésbé, mert én arra. hogy az én becsületemben bíráskodjék, hivatottnak senkit sem tartok.
Midőn ezt szives miheztartásuk végett tudomásukra hoznám, egy úttal felkérem az Urakat, mis/érint végleges elhatározás sukat velem ma délután 3 óráig annál is inkább kö/ö\':ni szíveskedjenek., ríiert továbbra >• duigot elbuzni nem akarom, s ha pz ideig választ nem kapok, ez ügyei részemről befejezettnek tekintem.
Kiváló tisztelettel
Nagy-Kanizsán, 1892 július hó 4-én ZERKOVITZ OSZKÁR.
lil. Tekintetes Dr. Oilop Kór es Dr. Lóké Emil uraknak
NüL-y Kauizsán.
Tisztelt Uraim!
Dr. parányi Árpid ur ellen fenforgó Ügyben, vonatkozással ma délelőtt kelt ¦ levelemre. — melyre a kért választ dr. j Oilop us küldö\'iczöut által akként adta, hogy a levelet összetépte s aztán csak azt i mondotta: .mondja meg. ez a válaszom \' és ez iir. Ixike válasza is." — van szeren-, csém Urakat arról értesíteni hogy a fenforgó ügyet részemről befejezettnek tekintem és további tur^yalásokba bocsát-I kőzni nem fogok.
Kiváló tisztelettel Nagy-Kauizsán, 1892. július hó 4 én.
VzERKOVITZ OSZKÁR. ¦ — •;- \' ¦
Mindezekből kitQnóleg Zerkovitz j Oszkár a lovagias elégtételadást megtagadta, miért is kénytelen vnliam^ ellene a fenyítő feljelentést megtenni.
ran merem állítani, bogv ba én bízattam volna meg, nemcsak ilyent, hanem azért a pénzért kulömbet előállítottam volna. De általános b<-:"Rsepuuk. bogy bá\' mire legyen szükségünk, sohasem keressük, hogy itth a feltalál Lat juk-c. hanem futnak ha nem is a külföldre, legalább lehető távolra, nehogy-.pénzűnk valami_ módon a helj-beli munkás kezekbe juthasson () róluk gnndoikodjrk a jó Isten hogy mi módon élje nek meg es mi módon teljesítsék polgári kötelességeiket. Amennyiben pedig ft|ő. zárdsfónök ur a tanuk* kivitelére nézve egyetleu hclvbeü szakiparost sem méltatott még csak egy szóra sem, ezt a tennt -bb emiitett általános szokásnál fogva még elviselném Főtiszteieudősége azouban ezzel még nem elégedett meg. hanem Mcsapoit a templom festésénél alkalmazást nyert művészeknek a mi rovásunkra nagy reklámot csinálni Tehát nemcsak mert nem tartolta méltónak a munka kivitelére nézve vétem szóba állni, de iparkodik jövőre nézve is mindeakit tő t-m jó távol tartani. Ez az a mi engem jelen észrevételem megtételére indított, 8 ez az a mi slkalmat adott, hogy köszönetet mondjak vetem szemben irt említett eljárásáért
, . PKRKÓ PÉTER,
.. i festő
S:ülÖK fi gyeimébe!
Ocs. é.> kir. fensége (íizeila fŐnjerc/egnő védnöksége alau férjhez, menendő leány.ok ki haza si tásá ra alaku\'t
BECSBEN. / ¦
Alapi itatott 1SG9. évben. Minden loiuíos családapának alkalmat . nyújt arra hogy a leánya számára aunák idején szűk éses kiházalitási lökét c-ekély s mindazonáltal dúsan! kamatozó dijak mellett biztosíthassa.
Az egy let állománya 1892. évi május hó 1-en:
Biztosítási tőke . 1G.0O0OOO o. é. frt: Tartalék a\'ap- . . 2.220.000 ,•„•«, A tiszteletbeli tagok járulékai 1891.
dtc. hó végével: 34,310 frt ö. é. Az össze.s tiszta nyereség a tagok sajátja és mint osztalék événkiot kifizettetik. Kitizeie t osztalék az 1S9I. évi riec/.
31. mérleg szí rmt 44.ÜOI frt 61 kr. Az 1891 osztalak az évi díjnak lG70-át tette ki
, Kormánybiztos: Muck János cs. kir miniszteri tanácsos a cs. kir. beJügymi-histeriumbau. Elnökség: D/. E x n e r Ferencz Vilmos cs. kir. udvari lanácsos, a birodalmi tanács tagja, a F\'erencz. József rend lovagja stb Jókai Mór orsz. képviselő, & szt.-István rend tulajdonosa stb. Esc tii Károly lovag, cs. kir. altábornagy, a vaskorona rend lovagja stb. Dr. Münnich Aurél orsz.képv. választmányi I tag Vezérigazgató: Marék Arnold, a bajor kir, szt.-Mihály rend lovagja.
A 2.220.000 o é. for i n t ra rugó tar-talék-alapkizárólagjelzálogilag t biztosított záloglevelekben és elsöbDségikö t-7 én vekben van e I si helyezve. Az iutéz.et ^értékpapírjai az Osztrák-Magyar Bank liéuztáraiban vaunak letéte-níényezve.\' Biztosításokat elfogad s mindennemű : felvilágosítással szívesen szolgál a
FöügynÖkseg Bátorll Lajosnál. Helyi és mozgó ügynökök ugyanitt alkalmazást nyernek..
bői 3,738^rb- biztosítás lett elfogdva 6 343,899 frt lökével és 3957 frt évjara-dékkal. A bírsBfuig díjbevétele 1891-ben 1,601.172 frt 44 kr. volt. A közgyűlés megelégedéssel vette tudomásul a beszá moló jelentésű
— Holt-helyiség. A város középén, élénk helyen egy fél bolthelyiség előnyös feltételek mellett kiadandó. kü,önö<en irodának/lenne alkalmas. Bővebbet e lap kiadóliieaialában tudhatni meg.
Irodalom.
Tisztelettel Jtr. Darányi Árpád s.
r
Templom renoválás.
A fenti rzim alatt i-gy igen diciérő cxikijelent tai-z ftdo iNitb Norbert behU-li^zarttaff.-; nök unól, e lap június 18-iki számában a Fe-: renctiek t<-tnplooiáirak renoválására, illetve ki-festésére nézve, melyre mint izakbeli. s egy-: szersmind érdekelt egyén nerc mnlaazthatom el i szerény ésr.revé eleimet megtenni. Nem szándé-\' kora, bngy a nagy dicséretre! szemben ócsár-i láasal álljak eiö, vagy hogy a munka kivitelé-
¦ ben működök érdemeiből valamit levonjak, : mert ók az adott körülményekhez mérten elég
jól megfelelték feladatok ti ak, s a laikus közön , ség szépnek, sőt nagrssernoek is tekintheti, és i ebből a szempontból fogam fel és nem csodál [ kosom fitlű zárdafŐnok it- elragadtatása fölött \' sem Ks nem is akirom túkeietes megelégedé-< seben megingatni aanálfnlcább sem, mert a ne-\' vezett templom nem oly ritka nevezetesség, ; bogy valami különös milvéssies freskó festményt ; kóvetaloe, tehát én is elismerem, hogy ax itteni j viszonyoknak megfelelnek a lestménr«k. Ámd« í ftdo aárdafönök ur czikkét olvasva, azt goodol-[ hatná az ember, hogy valóban valami kiváló
¦ ritka l.üv.-I állunk szemben, és megeshetnék, i hogy krránctiaágböl idegen műértők is megaéz-! nék, a kii természeteién nem lennének,annyira j elragadtatva.a mű nsgysaerusége és művészies \' kivitele által, hanem a nagy dicséret és a mi { izakismeretank fölött mosolyogni találnának. I\' Szerény és\'revétel>-met tehát avégből baiorko-
dom megtenni, hogy ha a templom belső fes . tése — mert észrevételem caak erre vonatkozik. F — a laikus közönség ízlésének meg is felel.
¦ oly nagy d csereiét éi magasztalást, a milym-] nel a fennt emiitett czíkk elvan halmozva, mü-1 vészi szempontból nem igényelhet \'Tehát bát-
Y e g y e s..
— Me gbizhato^gyógy kezeles. Za
vart emésztéssel ellátott egyének, kik ét vágy hiányban, fel fúvód iában, gyomor-görcsökben ésrendetlen s/ékelésben szenvednek, a „Móll-fele seidlitz por" használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségük\'st. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll Argyógy szerész, *s. és líir. udv. szállifó által Bécs, L Tucblauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-félekészítmény kérendő az ó gyári jelvényével és aláírásával.
— A daruvá ri kies gyógyfürdő mai számunkban foglaltjiirdélésére felhívjuk L olvasóink figyelmét.
— Cs.tlr. szab. osztrák Phönix biztosító társaság Bécsben. Az alelnök,fö-méltóságu KoninsziS Calix* herczeg elől-ülése melleit május hó 31-én tirtotttmeg e társaság 32-ik ^ndes közgyűlését. A fölolvasott üzleti jeleStés felemliti,.hogy a társaság díjbevéteie_9,344,165 frt 17 krra rúgott fel. — Károkért kifizetett a múlt évben összesen 3,665,873 frt 76 krt. — Tiszta nyeremény 180,052 forint 74 kr.Á közgyűlés a számadó jelentést megelégedéssel vette tudomásul, egyhangúlag adta meg az igazgatótanácsnak a felmentvényt. A cs. kir. szabad, osztrák Pbönix életbiztosító-társaság Bécsben. Május hó 3l-én tartotta meg e társulat tizedik rehdesköz-gy ülését. A beterjesztett beszámolójelentés fölemlíti, hogy a társaság üzleti fejlődése azelmultévben örvendetesen haladt előre. Az 1891. év folyamán összesen 4609aján-latbau-7,937,264 frt tőke éa 5383 frt járadék lett biztosításra megajánlva és eb-
. ~ Egy kitűnő uj lállaíatnak, a .Kis Könyvtárinak első négy kötete fekszik előttünk. A legkedvesebb olvasóközönségnek, a 7—14 éves gyermekeknek vannak ezek a csinosan kiállított, képekkel diszi tett és bámulatosan olc-ó könyvek szánra. Az első köny\'v^.A Gseregyermelíek", ko--srorus írónk Jókai Mór remek tollát dicsén. Az iljusági irodalom egyik legelső jelese. Bentdek Elek meséi a második \'Jttönyvben („Mesék és Történetek") csoda (szép dolgokat a kicsikéknek. „Egy plajbász történet^* a czime a harmadik könyvnek, melylyel Gaál Mózes rett ki magáért. A negyedik könyvben (.A Szabad égalatt,") Benedek, Bársony I tván^ Abonyi Árpád jeie,3kednek. Általában az előttünk fekvő négy könyv ntáu ítélve .a „Kis Könyvtár" j rövid idő múlva kedvelt és nélkülözhetetlen I olvasmánya lesz a magyar gyermekvilág-: nak. A kiadó jó szolgálatot tesz az ifjúsági ! irodalomnak, midőn a legjelesebb magyar iljusági irók müveit, valóban olc-ó áron adja az ifjn-iág kezébe. A gyermekekkel j megáldott szülök jól teszik,-ha ezt a vállalatot pártolják és gyermekeiknek csekély . pénzért élvezetes, magyaros olvasmányo-; kat szereznek. A i,Kis-KönTvtáf."—-me!y-- nek szerkesztője. Benedek Elek — Már-; maros Szigeten jelen meg Berger Miksa j kíadá ábsn és minden hazat- könyvkeres-i kedésben kapható. Egy-egy kötetára fűzve 12 kr., kötve 20 \'kr. 10 füzet előfizetési ára 1 frt. 10 kötött- példányé 1 frt 70 kr.
— ^OIvasÓ-Kör" szépirodalmi regény-folyóirat Xl-ik rendes évfolyamában megjelent Boio sVilmostói „Mátyás király az. igazságos" czimü nagyérdeku történeti regényének 3—6 füzete. Ara egy-egy füleinek 25 kR Kiadja Kormányos Tí Bpest. Páva-uicza 13. szám.
— (^Magyar Dekameron" ) S*áz ma.-gyar író engedte át legjobb elbeszélését a ,Magyar Dekameron\' részére, melynek első füzetét már megkaptuk. A AIagyar\' Dekameroő tehát összes élödróinkat mutatja be p hizonyára aSegnagyobb elbeszélő munka a mely valaha magyar nyelven megjelent és az egyetlen első könyv, mély\'egész élő . elbeszélő irodalmunkat visszatükrözteti Száz magyar iró! Bizo-nyárá"^ár- maga e szám is imponál, de igazi becset és értéket e gyűjteménynek az ád hogy minden egyes elbeszélés irodalmi színvonalon áll s hogy minden iró a
I nézete szerint legjobb, legkarakteriszti-! kusabb elbeszélését aílva a Magyar Deka-. meronnak. E müvet megszerezve az olvasóközönség megismerkedik az öíszes^ élő j magyar elbeszélőkkel. És hogy aztanagy-i becsű munkát mindenki könnyen megsze-! rezhess.e a kiadó-czég (Singer és Wolfner \\ könyvkereskedése) a nagy terjedelmű mű-i vet füzetekben bocsátja közre, melyeknek ára igen olcsóra van szabva. A Magyar Dekampron összesen mintegy 25—28 i füzetre, vagyis öt kötetre fog terjedni, i Minden héten egy füzet jelenik meg. Egy-i egy füzet ára 25 kr. A vállalatra elöfizet-! betűi is lehet Előfizetési ár pos\'ai bér-| mentes küldéasel 20 füzetre 5 frt, 10 fü-\' zetre 2 frt 50 kr. A teljes munka — öt, kötet — előfizetési ára 5 frt. A Magyar i Dekameron, melyet Hevesi József ismert ! írónk szerkeszt —^minden hazai könyv-i kereskedésből megszerezhető." ¦
— A „Magyar Géniusz" czimü társadalmi é-i művészeti hetilap, mely Hevesi József és Karcag Vilmos szerkesztésében folyó éyí január hó 1-én megindult, rövid félévi fennállása után, máris a legkedvel-
i tebb, legelterjedtebb képes hetilap Ma-I gyarországon. A „Magyar Géniusz" ugy külső kiállításánál, mint belső tarUhrá-nái fogva méltán foglal helye! í^gelsŐ szépirodalmi lapjaink között, sőt sok tekintetben kiállja a versenyt a külföldi legelőkelőbb illusztrált lapokkal is Munkatársai közé tartoznak legelső íróink és művészeink, kik a magyar olvasóközönségnek egy, valóban legmagasabb niveaun álló lapot nyújtanak Különösen kiemelhetjük munkatársai közül irodalmunk egyik büszkeségét, Dóczt Lajost, a ki kizárólag a\' „Magyar Géninsz"-nak irjagyö-j nyörü tárczaczikkeii,mintelapnak állandó rendes munkatársa. A „Magyar Géniusz" I olvasóinak az a szerencse jutott osztály-j részül, hogy e kitűnő Írónktól minden héten olvashat egy egy Szellemtől szikrázó czikket, mely mindig valamely aktuális közérdekű" tárgygyal foglalkozik. Mert á „Magyar Géniusz" nagy súlyt fektet a napirenden lévő aktuális eseményekre, melyeket a leghivatottabb tollak ismertet-
nek, k melyeket a lelóiáJóbb művészek mutatnak rajzokban Egyik specialitását a .Magyar Géoiusz"-nak k p*zik a színes iilu=ztr:ícziók és mellékletek melyekkel még a külföldi hasonnemü val.autókat is túlszárnyalta. Ezeken kívül közöl minden számában regényt első íróinktól, (a most folyó félévben Beniczkyné Bajza Lenkétől); elbeszéléseiét, költeményeket, i.-tneretter-jesr-tő^tzikkeket, irodalmi és művészi tárgyú közleményeket, a beit események bírálatát satyrikus tollal, közleményeket a hadsereg köréből stb. stb. Különösen nagy. kedvességnek Örvendeuek Arc/képtanulmányaink, melyekben az előfizetőknek be küldött aiczképeit mutatják be hü repro-dukezióbans az arczkép&Ől elökeö írók magyarázzák meg az illetőnek jellemét, gondolkodásmódját. Mint .képzelhető, e i óvat" iránt nagy. érdeklődés mutatkozik. Időnként, minden kiválóbb alkalommal rendkívüli fénynvW és gazdagsággal-kiál-litoit disz-számokat bticsát közre. így az árvamegyei Ínségesek javára -szerkeszteti .Kenyér* czimü emléklap, melybe társadalmunk, irodalmunk és művészetünk kitűnőségei inak és raj\'Oltak, s-mely jelentékeny összeggel járult az ínség enyhítéséhez. A húsvéti szám és a koronázás jubileumára kiadott emléklapszintén országszerte keltettek feltűnést. Mindezek mel- . lett a „Magyar Géniusz" a legolcsóbb hetilapok egyike s a közönség, mely méltán érdeklődik az iliűsztr.rc/.iúk iránt, melyek az eseményeket képekben mutatják be, könnyű szerre! juthat a fényes kiállítású laphoz. A „Magyar Géniusz" előfizetési ára egész évre 10 frt. félévre 5 írt, negyedévre 2 frt 50 kr. Az újonnan belépő előfizetőink a „Kenyér-\'czimü emléklapot ingyen kapják. A .Magyar Géniusz" szerkesztősége és kiadóhivatala.
— A „Női szépség művészetének tankönyve" czimmel egy ig-n érdekes s a nölíre nézve nélkülözhetetlen kö iyvet irt Brankovic-t György, a „Magyar Nők Lapjának" fel. szerkesztője. A könyv tartalma a következő: I rész: A női szépségről: áitaiáhansaszépség ápolásáról különösen.
— II rész: A bőr ápolásáról és szépítéséről: 1, Fürdés, mo.-dás. — 2. AbőrsEép-ség hibái. — 3. A bőr és árcz szépítése.
— 4. A bőr és rsrez szépitöszerei. — III, rész: A haj ápolásáról és szépítéséről. A haj fésülése, mosá-a, kenése, sütése. — 2. A haj betegségei. — 3 A haj gyógyítása és szépítése, -^t. A baj gyógyító- ésszé-^ pitősierei. — IV. rész: A szem ápolásáróígJJ,, és szépítéséről: 1. A szem épjgjge és tüze.,
— 2. A szem, szemöldök s piUák bajai\'. 3. A szempillák s szemöldök szépítése. -¦.,
— 4. A szempillák s szemö\'idök szépitöszerei. — V. rész: Az orr ápolása és szépítése: 1. Az orr bajai. 2. Xz orr gondo- " zása és szépítése. — 3 Az orr gondozó és szépitöszerei. — VI. rész. A száj ápolásáról és szépítéséről: 1. A száj üdesége, gondozása általában. — 2. A 7 ajkak, aíoghus, . afogak ba\'jai — 3. Az ajkak, fojihus, fogak gyógyítása és szépítése. — 4. Az ajkak, foghus, íogak gondozó és szépitöszerei. —
— VII. rész. A nyak és a karok ápoláwt és szépítéséről. 1 A nyak és a karok bajai.
— 2 A nyak és a karok gondozása és szépítése. — A nyak és a karok szépitöszerei.
— VIII. rész: A kéz és láb ápolásaésszé-pitésérÖK 1. A kéz és láb bajai. — 2. A kéz és láb gondo7.ása és szépítése:— 3. A kéz és láb gyógy- é; szépitöszerei.— IX rész: Testszabályozás: l. Az üdeség és erő előmozdítása s fentartása. — 2. Az üdeség s erő elömozditószerei. — X.rész: Illem és toilette: 1. Az illemes mozdulatok. — 2. A sikkes öltözködés. — 3. Az \\
illatszerek — 4. Szagosítók.---A
„Női szépség művészetének tankönyv"-ét igen csinos kiállításban a „Magyar Nök Lapjának" kiadóhivatala adja ki. A sajtó alatt Iev3 műnek holti ára 1 frt 50 kr. leend. A „Magyar Nők Lapja" nak előfizetői azonban e könyvet kedvezményként (10 kr. postaszállítási dij megtérítése mellett) ingyért kapják. A „Magyar Nök Lapjá"-nak előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre\'\'3 frt, negyedévre l frt 50 kr. Megrendelések a kiadóhivatalhoz. (Budapest, kishid-üteza G- sz.) küldendők. — Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
— A koronázási jubileum alkalmából a Bécsben mezjelenő „Honi Hangok" szépirodalmi havi folyóirat a magyar királyok korhű arczkép csoportozatát adta ki gyönyörű kiállításban. Tekintve az országos ünnepélyességet s aunak általánosságát, hazafias nemes Ösztönből keletkezöleg szétküldetett az ország értnlmísége nagyrészének, azonban a hazafias intencióuak sajnos nem volt méltó sikere, mert fel sem bontva, vissza küldettek, holott megtekintve iaz esedékes 2 frtót sziveién megfizették volna, melyet valóban-mégis ér. A honfi óhaj mellett még felvidéki szűkölködők javára is áldozatkészéget tanúsít a vállalat s igy\'Jcettös figyelmet és pártfogást érdemel Ujolag melegen ajánljuk királyaik arczképének e korhű csoportozatát. Megrendelhető Bét.«, IX Uníversitats-strasse No. 4.
HARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 9-éQ
Szerk. Üzenet.
\'ií. Gy.~ KöacC&et BzíTei bnsgal<n*.lért ^.>k\\Ptuk ronasen.
— [>. Jüv5 icimcck bon*. Jelxett b(-ly fcie megküldjük. ÉöwÖnet!
— H. H. Azonnal válaszoltunk. Iit íi kérjük -r^Hiéit fáj síiví-tn " 0?!x«vuntan jü.\'Xégy
fcfutflf.\'usa.u naiv helyet foglal cl. -\' ;8ideg v?ló" K;;iöliöb.
— Sz- !. T-k. K -.y. 7 ? ?
— M. Bp(«. Leveleink k«H-«.zt«téfc •gywixst.
— H.\'K Hegkmptnk. ./.
¦- 3>r> I). Sxivíi készséggel \'
Ki Byrt?
Huzáswi«?á5 én. Ruiiapest: r20\\Íti :")9 2S IS. Húzás június 28rán: Prága: 47 53 28 713 4 1
Húzás július 2-án : Bécs ; 03 59 4!» -9 S7 Grácz: IS 35 62 6fi 15
Huzás július (1 áii. Bruno: 17 9 SO 84 T>9.
Vasúti \'menetrend Kanizsa állomás
Érvényes .1892 május 1-tőí. A vonalok közlekedési ideje a középeurópai idő szerint van kitüntetve.)
Boldog családapa. — No most én is boldog" apává lettem í — Ne mondja! Fiu. vagy leány? — Egyik sem! Hamm a „legeslegújabb"1 badastyán-egylet fölkérte a feleségemet zászlóanyának.
\\ — Bók. Tudja-e uram, bogy nagyon félek a villámtól? — Nem csodálom. a>z* ízonyom; akiben annyi a vonzerő!
- Jó indokolásK^Iondja csak "Babos ,. barátja Ön a halotlégetésnek.?1;— Az ;tól függ,, bogy mikor Mlok-tKeg: télen például szívesen égettetném el magamat.
-*- "Egy világ fi ¦ a Ib u mából. ,Ne tégy soha öreg embernek szívességet, mert nem lesz ideje meghálálni; sem pedig gyermeknek, mert elfelejti, mire megnő."
Barátnők közt. Ah ! milyen pom-vpisan áll neked ez-a ruha!. ... kár, hogy kelméje, már nem egészen divatos. — Csakugyan., a Ijednek kelméje sokkal "szeblK :. kát. hogygly.au rosszul áll. j
, Kellemetlen büség.
l\'éter: Te Szepi. miért adtad el a Bar-ku\'s kutyádat?
Sí.épl: Annyiiv, hű voli hozzám hogyha korcsmába mentein, odajött s az ajifj ele ; feküdt. így azián az egész, falu s miuden j a hitelezőiül tudta, hogy hol vagyok.
!¦ i Ötletek. -—.A nőnek, ki\'szeret, semmi sem drága, j a inijfeí megajándékozod.
— A spiriiis/tika annak is kitalálja gondolatéiL a kinek nincsenek. \' \\
, — A hízelgő iealjasodik. a céikfil hogy - mást föiegi^fle. ^4
"¦ —- A nő korossjíga ott Kezdődik, hol a ! pereiéül megszűnik". -
— A. leghősiésebb asszony az. ki jót t\'üd mondani vetélyíársnöjéröl.
,— Az irigység ismeri legjobban előnyeidet,--- v r . — O\'.y szép a tavasz, hogy még a lírikusuk sem ronthatnak bájain.
Gyári védjegy. 3S kitüntetés, kőzte 14 tisztelő oklevél és IS aranyérem.
Számos bizonyítvány az első orvosi tekintélyektől.
A mezei és erdőgazdasági kiállításon Bécsben 1890. és a nemzetkőzi kiállításon egészségügyi szempontból 1891-ben a legmagasabb kitüntetéssel a tisztelet oklevéllel elismerőleg díjaz tátott
HENRI NESTLÉ-fLle
gyermekliszt
$5 évi e r e d ni é 11 y*0
Újszülött gyermekek, kikanyjuktó kevesebb, vagy épen semmit sem tudnak szopni NESTLÉ téle gyermekliszt által előnyösen helyettesíthető.
Utasítások melyekben számtalan bizonyítvány van, az első ^orvosi tekintélyektől a kontinensen, lelencz-házak és gyermekkórházakban foglal-kozóktóL\'kivártatra ingyen küldetnek.
Egy uVboz HEXlíí SESTLÉ-fele jryermek-
Iiszt ÍM) kr. Ery/ooboi HENRI SESTLE-féle sQr ilett tej 50 kr. Kőzponíiförnkiár: "Ausztria-Magyarország számara:
F. BERLYAK,
Béca, Náglergaase No. L Eladás minden gyógyszertárban és aoyagkereskedésben.
Irány Indal\'ás Érkezés Kaoúsáról j- Kanizsára
§ O—i ¦iZ. V. sz. V ry v. 5 !07 rese 2)35 d. u. 12 20 éjjel «y.*.j 5 |»3|regg 37.. v.illí 59 d. 11 sz. V 12*22J éjjel
Becs ii. ba SZ. V. SZ. V, V. V. SZ; V. ti 0f) rege 2 10 d.u. 5 15 d.u. 12 45 éjjel sz \\. 3 42 rreg sz.ir. 134 i: a. v. v. : 8 !04 reRg. sz. v. 10 15 este
cq gy. v. V. V. SZ. V SZ V. 5 47 regg. az. v. 4 lOreeC-C 30 reííg.i az. v. 1 39 d. u. 2 — \' d. 0. v. v. 10 25 «ate 12 33 Éjjel Uj. v. 12 10 ?jjel
Barcs «V SZ » 4 52 reCK sz. v.l 1 Í26 ,1. u. 2;25 d.u sz.Y.|ll|34|éjjel
Csíkos él koczkák te y íbui5 veteket Loui-•faa, FeoUrd-SBrib-TaiTeta nemkülönben «ervelltms selymeket lt méterenként 45 krtot 3.\'írt 85 krig egj*« öltönyökre, vagy pgé«z Wgokbftn il postabér- és vámmentesen szállít Henneberg ti. . (cs kir. udvari szállitá) áeljemgyára Zürichben. Minták póiUÍbrduloval küUetnek Svájcába cz:m-»ett jf vélek re 10 kroa bélypg ragazzcs\'iclo
*; E rovat alatti közleményért felelösegrt nem vállal * a. Szerk
Vese. hüt-yliolyag:. húrydara és köszvénvbúiiralniak ellen, tnvili\'iá a !i-l-/o éí emésztési szenek hn.rslos bántál mainál, orvosi tekintélyek által a Lithion-forrás
SALUATOR
sikerrel rendolve losB.
Ilugyliajtó hatásul
Kellemesül!!\' Köneysn emészíiieiö!
Kaphatá atvanyvizkerrskedésekbea és gyógyszertárakban.
A S*ilvator~forrAs igazg. Eper/eseiy
-¦-^
Felelős szerkesztő és kiadó :
BÁTORFI LAJOS._
JrlIRDETÉSEK.
Jeles könyvek rendkívüli olcsó árak mellett, jó állapotban megrendel hetók.
HeckenaHt 0. utóda (ÜrodtlefT R.)
kiadóhivatalában POZSONYBAN.
Babica Kálmán, Széptan vagy aestetika. (n. 8-r. 321\'. 1.) .. . 2.S0 helyeit csak .... —.90 Legjobb aestetika, néikülözhe-~7"**tet{en miuylen művelt ember
ré.szerer^^ Fodor Dezső. .Uiaaitás a ház-adóügyekben, ház.tu ajdouosok és házkezelök részére (n. 8-r. 56 1.) .... — :50 helyett csak., - —.20 Minden háztulajdonosnak ajánlható.
K-trola költeményét (12:T. 162 .
1.) ... 1 40 helyeit csak ... - 30 Alkalmas ajándék hölgyek részére.
Király János, :!r. A pozsonyi nagy dunai vám é-\'ré-.jog története. Levéltári adatok nyo mán. (n. 8-r. 168 L) - - -2.—
helyett csak...... 1.—
Kitűnő legujibb forrásmű a a magyar történethez. Kofrá.nyi Adolf. dr. A Orü-fenbergi hidegvíz gyógymód. Népszerű irályban tájékozásra a vizi kezelésnél (8 r. 212 1) 1.50 helyett csak . . 1 — Kitűnő utmutíitó a hideg viz gyógymód használatához, sokkal b°csesebb. mint Kneipp vizkurájá. Orbók MÓr, Tréfás számtani feladványok gyűjteménye. Ifjak és más közbeliek hasznos szórakoztatására. (8-r. 80 1.) . . . —.50 helyetT^ak .... —30 Orbók Mór, Tréfás mértaín feladványok gyűjteménye Ifjak és más közbeliek hasznosmu-lattatására kidolgozva. A szö veg közé nyomott 117 képpel.
\' (8-r. 64 I.)-.50 helyett c?ak —.30 Tanulság03 és mulattató gazdag tartalmú .könyvek, a fiatalságnak és a nevelő utaknak. Pae-dagogiai Plutarch: Orbók Mór, Paedagogiai Plutarch Jelesebb paedagogusok. kiválóbbtanférfiak arczképésélef-rffKgvüjteménye I./II. disz.es kötet (n. 8-r. 5C4 1.) ... 4.— helyett csak ; . - - ... ¦ \' 2.50 . A nm. közoktatásügyi minisztérium által melegen ajánlva, s egy tanár urnák könyvtárából sem szabadna hiányozni. Peress Sándor, Verses kö-szöntö könyv. Gvermekeink \' , .¦*
í nek. (16 r. 30 1) . . - —-20he-
| lyett csak......- - - —10
Szép tartalmú kö-zöntököuyv t.
i különféle alkalmakra. * V .
\' Samar ja y Károly, dr A po-\\
j zsonyi réni és uj szinház. Töredéknek Pozsony múltja és je-
! lenéről (magyarésnémetnyely.)^ 2 géppel (8-r. 54.1.) . - - —.40» helyett csak —-20
! -Jók\'ai-félestylusban tartott vázlat, a legrégibb magyar színház felöl.
Schulpe György, dr. Felbök és csillagok. Költemények és egy elbeszélés.- (lfi-r. 88 1.) . -
- -*jB0 helyett csak .... —.30 Egy tehetséges ifjú magy. iró,
ki ezen költemények által magának uj pártfogókat hóditolt. ^ \' | Schulpe György, dr. Tanul-\' mányOk az ¦irodalom, jog- és culturtörténet terén. (n. 8 r.
52 1.)____—.40 helyeit csak -.20
Minden müveit emberre nézve érdekés.
T a n i t ó k é v k ö n y v e. Tanárok. \' tanítók s tanítóképző intézeti r növendékek használatára szerk. Orbók Mór. 1.20 helyett csak —.30 \' Költőibb és olcsóbb, miut bár-melj jegyzőkönyv, képekkel.
I Alks&ni ajándék tanároknak.
i Tóth $án dor. dr. Távol, közel Ujabb elbeszélések. (S r Ü061)
1 1.20 helyett csak . . .\' . —.30 5 érdekes elbeszélés, :i let\'je
f lesehb bírálatok ki ünönefc bizony it ott ák.
Jó zeneit űvek csinos kiállításban :
Bán fi Sándor. Képek a pozsonyi ligetből. Hisz.es keringő (Walzer) I. - helyett csak ... —20
Eisvogel Feri. 30 év után. r Keringő. - 40 helyett csak . . —.20
Korba y Ferencz. Gyapjas bundám. Népdal, irta Samarjay Karoly. —.30 helyett csak. . . -- 20
Mader Rezső. Pozsonyi tűzoltó induló —760 heiye\'tt csak -.20
Rudn.y ú ii s zk y János. Izabella csárdás —.50 helyett csak —.20
R u d n y á n s z k y J á n o s Kék ibolya. Lengyelke Zongorára. —.50 helyett csak .... — 20
Wolf Zsiga. Kereskedelem és
ipar. Polka. —.10 helyett csak - 20
- 1 Jeles könyvek es disz.es Kótak.jő
állapotban ! 1
**************
Pályázati ffleliéiy.
Nagy-Kanizsa város rende/.\' tt tanácsa részéről közhírré tétetik, hogy ít Vásártéren levő raktár épületnek tűzoltó laktanya ős szertárrá való átalakilása, továbbá ugyanott a gyakorló torony, istáiló kocsiszínnek . építése, a v. mérnöki hivatal által beterjesztett tervezet és költségvetés alapján elrendeltetett.
Felhivatnak tehát mindazon építési vállalkozók, kik a fentérintett átalakítási és építési munkálatok\'elvállalására pályázni óhajtanak, hogy az ez iránti zárt írásbeli a költségvetési összeg 10%-nak megfelelő bánatpénzzel ellátott és szabályszerűen | bélyegzett ajánlataikat f. é. július hó 1 9-én d. e. 10 óráig á v. ta-| nácsi iktatóba anoál is inkább adják j be, mert a később érkező ajánlatok ^figyelembe- vétetni nem fognak, i Az átalakítás és építésre vonat-. kozó tervezet és költségvetés vala-| mintafeltételeké v. kiadóhivatalban ; - betekiuthetök és ugyanott a netán í szükséges bővebb felvilágosítás is nyerhető.
N.-K»nizsán, 1892. június 25.
462-i A városi tanács-
Ki szereti az életét
igyék Hungária-kávét,
mert e kávé százezrek által legjobbnak elismert külön)egesség mint táp-, és Lázi-szer, melyet K\'.\'egek, úgymint egészségesek és főként gyermekek i-gyuránt & legjobb sikerr. ¦ fViználbatnak. — Gyomor- és hrllmnti gyjimor-te fejgorrs. rossz emi-^ítés, gyomorégés, gyomortól eredő fejfájás, vérs«rgénv-ség és álmatlanság ellen biztos sikert nyújt a
i „HuB(gária-kávé,"
F.7.-u páratlan különlegesség nem mint gyógyszer, hanem kávét belyettesito kellemes izíl tápszer használtatik, mely .élvezve táplál és táplálva bast-
Sok eier köszöaöirat és hírnevei orvosok igazolják a HHUNGÁRIA-KÁVÉ kililoö Imtását, amiért is az mindenkinek a legjobbau ajánlhaiő
mmr Egy kiló ára 1 frt 20 kr.
Minden dobozhoz használati uusiás — Kapható Szalády Antal gyáros n\'l Budapesten; Audrássy-nt 86. szám és minden előkelőbb fűszeráru üzletben hely ben és vidéken. .
Minden kiállításon a legnagyobb -reminél kitüntetve. ( Továbbá .figyelmet érdemel az ujabban készített \\»SzalAilfi-kárf~\' névt-ti forgalomba hozott potkavé-Tegyiék a valódi kávéhoz
A „Szatády-kávé^ izére és zamatjára. néz»e sokkal kt-llemesebh, nrtnt\' a külföldiek, szine szép linta fekete^ és kevesebb cznkor kell hozzá, mint hármelr más .pótkávéhoz, tehát nemcsak kávépótló, hanem egyszersmind kávéjavitó is, meri jótékony alkatrészeinél fogva az ázsiai kávé ízgat-í és hevítő hatását alább szátliij.. axc kellemesebbé teszi s i g y a kávét felnőttek, gyermekek éí gyengélkedő személyek részére, élvezhetővé teszi
Egy kiló 52 kr. Kapható : Szalády Antal gyárosnál Budapesíen, Andrássy-nt 86 sz
*
SS
«
ti
*
ti
«
•g
*
t
I
8
Melyik lapra fizessünk elő? .
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbh magvar lap az
EGYETÉRTÉS
\'a mely az uj évvel iromár 25-ü: évfolyamába lépett Ez a magyar olvasókozoa ség lapja. Hiteles forrásokból" származó értesüléseinek gyorsasága, alapossága es sokasává, rovatainak változatossága, kitűnősége, a különbózö\'nlvastnáiivok gazdag tárháza tettek az népszerűvé A kormány körében előforduló, eseményekről az „Egyetértés- olvasói értesülhetnek első sorban. Az országgyűlési tárjyaláaokrél a legrészletesebb tárgyilagos hű tudósítást az ,.Egyetértés" közöl. Bármely párthoz tartozzék is a képviselő, beszéde az .Egyeiértés--ben a legterjedelmesebben közöltetik. Ez az óriási terjedelmű lap egyszerre két homlokegyenest ellenkező irodalmi czélt szolgál, mert naponkint megtalálja benne a család, a hölgyvilág a maga szépirodalmi olvasmányát a világirodalom legkitűnőbb irőioak legújabb regényeiben, talált benne tárczaczikkeket legjobb Íróinktól, divattudositást Parisból stb . ugy; hogy nincs szépirodalmi lap. mely az „Egyetértés" o^k e.rovatával a versenyt kiállhatná. . -
S e*ze) szemben ntt un az .Egyetértés" nek oldalakra terjedő politikai és közgazdasága része, mely megbiahatóitág, komolyság és jelét.¦sulis-g tekintetében utólérhetlennek van elism rve a magyar sajtóban. Egyik-íegfobb érdeme az ..Egyetértés--nek, hogv az esemény k ö.m. r\'etés- körtil soha semmi nem t) tekintetektől s«ni hagyta magát befolyásolni, s mint teljesen független lap fölötte á!l minden • pártérdeknek és csak az igazságot szulgáija Az egész sajtóban leg:Kig\\ohli terjedelmű országgyűlési tiidó-itiaainak is miud\'-nkor 3 párttekiuteteKen f. lűlenieikedő reszrehajíatlanság szerezte meg a köz elismerést, \' mely abban nyilvánul, hogy az TEgyetertés" olvasói között minden pártól találunk híveket. ,
Ar , Egyetértés\' gazdasági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A magysr kereskedő a gazda-özöoség, az iparos és vállalkozó nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az ., Egyet értés\'- kereskedelmi 1 íözsdel tudósít* Sálnak bőségével a többi lapok már föl sem veszik a versenyt. — A kereskedő, sz Iparos s a mezőgazda két évtized o:a tudja már. higy az , Egyetértés 1 ben megtalálja mindazt, a mire szüksége vau, s emiatt az „Egyetértés" ma már nélkülözheti enné vált, miut a hazai kereskedelmi-, ipar- és mezőgazdasági forgalom magyar nyetvü vezérlapja Üzleti dolgokban az „Egyetértés - a legjobban intor- a» mált-lap Magyarországon A rendes rovatokban s a fölmerülő eseményekről leg- O nagyobb terjedelemben közlött bo tudósításokon kiviil végre csak az Egyetértés Jfy 3 specziális rovatát említjük meí. melyek országos hírre tettek szert. Ezek iz li irodalom, á Tanügy és a Mezőgazdaság, melyek mindegyike egy-egy szaklapot képes pótolni. 3»^
A ki olvas: i valót és a világ folyására! gyorsan és hitelesen akar érte- LL sülni, fizessen elő fj
az „EGYETÉRTÉS"-re,
melynek előfizetési ára egj- hóra 1 frt 80 kr.. egy negyedévre 5 frt s egy évre E 20 frt. Az előfizetési pénzek az-„Egyetértés" kiadóhivatalába küldeudök Muta;--ványssanuit a kiadóhivatal kívánatra ingyen és bérmentve küld\' J$
Az „Egyetértés" felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa :
Az „Egyetértés" kiad hivatala: ¦\'\' ; . y
Dalazinhaz-utcza X. sz&.m. fj
(Az operaházzal szemben.) * ?r
M X
?OOOCOOOOr O -. OODCOOCOOOOCXMOOQOOOOOOOOtXXJOOCXXXÍOCCOCCXXX; g
gCOGNAC-QUINT KIVONAT.!
Kitünfi, »-gé»z«ég»á és tartalmas rogaae pillanat alatti g ké zitésére, me\'.y a valArti fr.tnczia rÓgí.áctól semmib 11 rj (.mi külBnlözik, ajánlom jónak bizonyult k<l« 8
A-s 1 kilónak (elég 1IK) lii r eegnxc kés.itéiére) lO Q f,t o é. Ké-zitési iitasliá. ingyen uiellékeltetik. I. * g 0 jobb sikerért és egészíétl^ö gyártmAiiyérl k«z«a. ksdem. D
8 piritus mpgta Mritas |
Srbetó el feitf;mnlh«tUn p 4 I i a k » • . r.ő • i t 5 - k i t o n . t b m á11*\' C i ex ac iuloknftk k-llemes, erntelj^ izet *<r éi i-.akis ná\'am k iphatú Ar* küó^kíiit t. j 3 frt f)0 kr. (600—1000 literre) hvi.riil.ti iitasití.ral e«yti«. t
E kulunle?p.rfeeken kivűl itjánloin tneg v.i.menDyi .ssencxlAm.t ,~Ö rum, i.ilTtpiliaki, Urk.slj, fíkei-rrfl, viUmiut. g .1 léte.5 lt^knrBk, ar\'e...8Ít»lok, pc*.t é.borecretír ké«»it4..r. f.lQlmulh.tl.n aiaiMckn. Ktellttl iitn.iti.ok i..Kyr.. ai.IIO.hMMk. {
gtj- Arjeery-v-ésü; Ingyen -Ml P
Epaséjei girloiiojoterl tntsstjft vállalót. - g
POLLÁK KÁROLY FtJL.OP §
emenciria ktUSntegennigek ggüra PRáGÁ-bnn. a
460-il Títzta képviselőé kerestetnek. §
cexxxxxjcoooooocooooccoooo
NAGY-KANIZSA. 1892 jfllios 16-án.
32-115 szAm.
Har
Elafizetrsi <
Egyet szám 10 kr. HIRDETÉSEK sál km intit-orbau ".taa5<nhwir| dea t«vihbi son-rl í> \'
N VltTTKRlíKX iM-lit M>r<iiiktiii I" kren yeti*» ini Kiiii-»t;i7rTIIt\'(-^ mu.din vej ¦ hinit-tt-srrt 3" kr. fixéteodö
ZALAI 10ZL0IT.
cedili évfolyam.
I_
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közleméo) Batorfl I.ujc. szerkesztő-kiadó nevére r-zimzi-tten Xagy-K in í inára brrmentve intézendők.
li\'-nncntétien levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
" ~| A kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szövetkezet*, a .Kutori takarékpénztár részvény-társasága, a „nagy-kanizsai
kéntes tfizotló-egyltt", a „nagy-kamz>ai Kisdednereló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör*/a ,nagy-kanizsai fc*reszteny jótékony nőegylet", a „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet ; a .szegénvek tápintézete", a .katonai hadastyáa egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nag#-kani*sai Jrülválasztmáoyának hivatalos lapja t
HETEN KI NT "EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VÉGY ES TARTALMÚ HETILAP.
Aratási kilátások.
Most van a gazdák Ii gfontosabb évadja: az aratás. Azért legfontosabb) .pedig, mert hazai viszonyaink között :i gazdá-embérnek minden reménye élihez van kötve. Ha az aratás -jól beüt, akkor biztosítva van körülbelül az egy évi exínentia; nem kell új. adósságot csinálni; valamicskét lehet törleszteni a sovány esztendők alatt kénytelen-kölietlen szerzett terhekből; ugy, ahogy helyre áll az esz-, tendeí mérleg egyensúlya.
Nálunk a gazdák letkérdé:e oly nagymértékben a mezei gazdaság eredményétől függ. hogy teljesen indokolt az a feszült várakozás, az az ideges nyugtalanság, melylyel a közérdek szempontjából az aratást országszerte várják. Nálunk még a gazdálkodás terén a kisegítő mellékágak éppenséggel nincsennek oly mértékben kultiválva, hogy a gabonatermésben mutatkozó silányságot más oldalról •ellensúlyozni lehetne. Ha a mi aratásunk rosszul üt ki, akkor egy esztendeig tartó pangás, szűkölködés, drágaság szokott beállani Mi oak akkor számíthatunk tüihető anyagi kórülrrényekre. ha annyi gabonánk terem, hogy kivitelre is jut bőven, meg itthon is marad. Mi nem vigasztalhatjuk magunkat valami erősen azzal — amivel pedighazai \' viszonyokat alaposan, nem ismerők vigasztalódni szoktak — hogy ha nem termett nálunk, termett másutt; majd csak megélünk az irriportá^lt ga-
bonán, liszten.
Kz igy szélnek bocsátva elméjét ben nem éppen rosz vigasztalás. Mert tény, hogy a jelenlegi közlekedési viszonyok között, a kereskedelem mostani színvonalán olyan állapotok nem következhetnek be, mint abban a világban, mikor Németország déli része már az Óperenciás tengeren tul fekvő föld volt hozzánk; most lehet hozzánk importálni gabonát
1 innen is. onnan is; sót túlságosan, is el i lehet árasztani az országot idegen pro-j duktuatmal; de hát ezzel a lakosságnak I csak egy töredékén van segitvé. Mi i történik a nemzet zömével, a főld-i mivcló .gazdákkal, kiknél a .nervus | .\'Terűm" a gabonatermés? Ha termelésük niucs, pénzük sincs; pénz nél-; L"öi -pedig zz. importált gabonát, lisz-I tet sem lehet megszerezni. A mi gaz-I dáink legnagyobb részének egyéb : jövedelmi forrásuk nem lévén, ha a gabonatermés rosszul ütött ki. pénzre 1 nem tehetnek szert ímás módon, mint hogy hitelhez fordulnak. Az adósság ! pedig olyan dolog, hogy — mint a közinodás tartja - — egy tálból eszik az emberrel.
Ez a keserves állapot volt tapasztalható nálunk különösen a legutóbbi silány termésű esztendőben. Hanem ; ebből a sanyarú helyzetből a magyar gazdáknak egy uj erényét látta ! kiragyogni az, ki megfordult a nép ! között s megfigyelte életfentartási ! körülményeit. A magyar jöldmives-: gazdák irtóznak az adősságcsjná-
I lástól. ¦ )
A kereskedők nagy része jó! meg-I töltötte magtárait gabonával és. tar-j togatta tavaszra, mikor rendesen leg-i erősebb szokott lenni a gabona- és | kenyérszükség. Tél folytán csak ke-! vesét bocsátottak piaezra s ez tette ; nálunk olyan méregdrágára a lisztet. Várták a tavaszt, amikor a minden élelemből kifogyott főldmives-gazdák hitelhez nyúlnak és veszik a gabonát.
Csalódtak. A gazdák legnagyobb része a íegnélkülözhetetlenebb kia-
¦ dásokra szorítkozott; megvonták magliktól, családjuktól a megszokott élelmezkecést is; nélkülöztek, nyo morogtak, hogy csak uj adósságot
; ne kelljen csinálniuk. És igy a raktározott gabonának nem Ietr> kelen-
I dósége; nem keresték s a kereskedők-
| nek nagy gonddal, sok költséggel
kellett forgattatni. manipulálta^ni, hogy valami képen nyakán ne romoljon.
Ez a \'körülmény okozta "azt — amit talán igen sokan nem értettek — hogy éppen tavaszszal esett a liszt ára, mikor normális viszonyok között mindigv inkább fel szokott szökni.
Bizonyává sok jóravaló magyar gazdának keltett a nyomorral küzdenie, hogy ez igy történt. De most már annál édesebb reménynyei néz az aratás elé, mely átalában elég kedvezőnek ígérkezik.
Csakhogy nálunk az is baj, ha bőven fizet a gabona, mert olyankor 1 — kivált aratás kezdetén, mikor a j gazdaembernek laginkább kell a pénz | — a kereskedők, behúzódnak, mint I a csigabigák. Tudják, hogy olyankor j Ők dominálják a helyzetet. A keres^ i kedók visszahúzódása silányságot ! eredményez az árban. Mivel azunban ; a gazdaembéroek pénzre van szüksége, kénytelen évi" termésének leg-; alább egy\'\'részét ugy adni ek. ahogy ; veszik.
Az idén a kereskedők elŐrelátha-i tólag igen nagy közönyt fognak ta-| nusitani. eleinte már csak azért is, ; mert a tavalyi gabona nagy része \\ még raktáron v.an. v Milyen nagy áldás volna ilyen I körülmények kőzött! a, gazdákra\', ha ) Ők is egy kis börzei spekulatiót esi-\' nálhatnának: ha volnának nagyobb 1 helyeken gabonaraktárak \' felállítva,
* hol gabonáját kiki elhelyezhetné és
• szükségletéhez képest onnan arra előleget vehetne fel! Akkor egyáltalán semmir sem kellene azonnal piaezra bocsátani addig, míg e passió magatartás illő, méltányos árakat nem eredményezne. ¦ . ^
Hisz a mi gazdáinknak igényei az árak tekintetében ugy is elég szerények ! Ez X szerénység megérdem-lené; hogy nagyobb mértékű kiaknázásnak kitéve ne legyen.
De hát nálunk még az e fajta dolgok csak megmaradnak egyideíg pium desideriumoknak. Igaz, hogy Bethlen András, földmivelési miniszter, ujabban teljesen szervezni és szerves összefüggésbe óhajtja hozni a gazdasági egyesületeket; amiből kétségtelenül a magyar föld produc-^tumának . értékesítése is fog követ-kezni; de ez még évek munkája. AddiL is okvetlenül keUene gondoskodni módokról, amik az ideihez hasonló szép aratási kilátások mellett több anyagi eredményt biztositana az eg}\' évig szorongó, aggódó,verejtékezó gazda-közönségnek.
Mert az roppant nagy hátrány és baj, mikor a termelő közönség a viszonyok pressiója alatt áll; a kereskedők kezében van teljesen, azoknak spekulatiójától függ termésének értékesítése. - v .
Addig évró^-éyre és igy az idén is azzal a sóhajtással kénytelen piaezra bocsátani termését a szegény gazda, hogy: adtál Uram esőt, de nincs ! köszönet benne!
Warasd Toplicza 1892. július hó.
Ked ves barátom! Szerkesztő ur!
Hol egy évvel előbb írtam- hozzád levelemet, ugyanazon^ helyen ülök most is s \' reád tondolok Tudom. hogy. adósod va-tyok #azt is tudom a te is tudod hogy a fizetéssel késlekedni szoktam, olykor egyáltalán nem fizetek: de tartozásom lefizetésében olykor akadályt találok, — s ez szo\'gáljon meot-égül. * „
Egy évvel előbb itt o hefyen — csakhogy akkor szép nyári, este volt és most a regéli nap sugara: aranyozzák be a hely.környékét — nézegettem a természet szépségét, annak apró állatkáit, megemlékeztem az előttem elreppenő és csilloiurszent János bogárkákról és most ezek helyeit a szabadba nézve emlékem a múltba vész.
Egy év oly kevés^az örökkévalóságban, s az emberi életben oly kevésnek tűnik fel, kivált hi a maiiban vizsgáljuk azt. Oly kevés, oly pillanatnyi időnek tüojk fel, mintha csak egy madár röpült volna el
felettünk s utánna nézvén még látni véljük, s csalódásunkat csak egy másik madár röppenése igazolja, melyet egy harmadik s utánpa több is követ.
Néha igen szép madár repül el felettünk s szeretnők megfogni, hogy fogva is taithassuk, de nem lehet, mert szárnyakon halad, mint az idő, melyet, csak emlékünkben tarthatunk meg a benne igy gyönyörködhetünk. Minél több szép madár röpül tö Öttütik el, annáL kellemesebben érezzük magánkat, s mégis -egyszer csak tudomására jutunk, boey már sokat láttunk s talán már kevés is van hátra. De azért, csak nézzük folyton, mert jól esik lelkünknek, hogy elmerenghetünk a mult szépségein s ábrándos lelkünk a jövőig hatol előre.
Mi az a jövő? ígéret a Teremtőtől, melyben reményeink vannak; és mi a remény V Vagyaink c-alódott Vpmása, melytől bo.dogságunkat várjuk. .
Minél több -vágyunk teljesedik, annál boldogabbak vagyunk, s miné! többet csalódunk, annál inkab kiábrándu\'unk s ekkor látjuk csak, hogy reményleni is keve- . sei szabad hoey kevésszencsalódjunk.
Ura lehet az ember gyakran jövő eszményeinek, de csak akkor, ha a remények osztogatásában pazarok nem leszünk, fukarul kell.velebánm. s akkor a gazdagok sorsára jutunk kik nem szorulnak mások f egélyére.
Ilyen gondolatok az eorhert — legalább én szerintem — csakis a szabadban lepik meg, elvonva a napi fárasztó munkától, üdülésnek is nevezzük ezt s megvallom, hogy osztom azok nézetét, kik ezt szükségesnek tekintik, s minél inkább sikerült valakinek a kedélyét megelevenítő üdülő helyet megtaUIni, annál jobban s annál kellemesebbeWis találja magát. Egyijjfr ember a vidám társaságot tartja magárSav-nézve kedvesnek, másik a mLganyt keres:: egyik tehát ott a másik itti tölt: idejét nagyobb örömmel. Én mindkettőt kedvelem s elég szeszélyes", talán helyesebben mondvaönzö vagyok, azért keresem föl néha a társalgókat, olvkpr pedig-magányt óhajtok, s ezen. nekem igen kedyes fürdőben szerény igényeim mellett megelégedett is vacyok.
És eze,n megelégedés!, e fürdőben igen" sok emberen tapasztalom is. Sok emberen mondom, mert jelenleg a.v>\'arasd-topliczai fürdőben igen sokan vannak oly annyira, hogy a fürdő épületben ujabbi vendégek lakást már nem is kapnak; a fürdőszobák is ugy elvannak foglalva, mint azt még
A- a C Z A.
A csárdában.
Hej. Cfirdaínr, c«ilIa;fS*. refi kedvesem, KólSXpirO" tyfiniySxő bor{ -ki-::. \'
Rt\'K biiiitja íz.-. a bnhánar,
Miiit a .¦ íj siratom a bfíilrti ciatfa babámat !
Bnr lepyeo a vifaactaló aosvalnm,
Mint a fui in" Oisoljon alél :-;i 1 .
¦iyí\'iipyosü\' bír gyogj.UA meg ki vrmet S aranyozza be <"roin»e.t ű^Ömielen Irikrmet
Lehullottál boldogságom e»H1a(;a\' Kx aa t-let nékem ¦¦ -ry rjseaka. Hej. bofvha mar lebnllótt a ciUlmgom — H\'\'ZRBpiros bort. bit ide- szrj) csárdaani-
Ha b\'trt iiEom, bánatomat feledem
S e2t*a nnváay, rongy eletet nevetem.
Kikaozagom «t az ee^«z világot
S e.feledem azt a hCdoO. azt a c»a1fa TÍ-
[rágot!
Bort hát nekem «zép cEánlá»D-:, bort nekem! \'iyá\'zql tijo stiremben a aieretem . . .
Tolise^szinig,-csordultig a poharat. Hadd iszom le bAnatomban, keservemben ma [gainácl
j BÁLlKTFFV BÁLINT.
A Brunzwick park Martonvásár\'on.
;Bü-zke nt\'p\'ez a magyar mindhiába! Kern képes megbecsülni azt, ami valóban -becsüiésre mé tó. Vagy talán az arisztokratikus temperamentum az ok, az a temperamentül), mely nemzetünket jellemzi. h(>gy csak közönségesnek tekinti azt, amivel\'más nemzet eldic-ekeduék, és égre,.
fődre magasztalva kiáltaná ki a világnak, hogy : megBgl ne tovább: ha szépet akartok látni, csa-k^ide! S ha betoppnn az idegen, hogy széni ügyre vegyeaztavilágra-SjZÓló csodás tüneményt, hajlongva fogadja az idegent
Nem íjy a magyar! Eüszke, egveíie.-; magatartással néz a jövevény szemébe,^ ,adjon Isten jó napot"-tal köszönti. Nem hajlong. Le nem borul, csak istene előtt
Ez 8 7 eV. hogy a martonvásári grófi parkot tsak oly kevesen ismerik, rfelüg érdemes azt szemügyre venni 1 Niocaáz országbac oly fenséges hely. mely oly megbecsülhetetlen, oly elragadó látványt nyújtana, mint ez a park.
A Margitsziget,- mely általában földi paradicsom néven említtetik, aligha áll fölötte saz alcsuthi föherc^egí park minden bizonynyai meuhódolafelnlmulhatlan szépségű Bruiizwick park előtt.
A park \'csak a kedves grófné különös engedelmével tekinthető meg: — én éltem az engedelemmel és valóban őszinte benső megelégedéssel, de nem, — rajongással, távoztam a ritka szép helyről.
A bejárattal pzemkö\'t a gyönyörű kastély terül el. —TüLdÖklö bejárat, ragyogd marványiépc-ök elkápráztatják a nézőt és egy kis időre gondolkodóba ejtik, vájjon nem az ezeregyéjszaka tündérregéi eleve-Vednek-e- föl V
A kastély jobb szárnyán van a képtár, mely szebbnél-szebb és értékesnél érté kesébb (mintegy 200) képeket, régiségeket foglal magábaV Síáznyolczvanezer forintot igért a mult svben egy tekintélyes olasz földbirtokos e képtárért/ mely ősz-
szeget c-ekélynek tartották. A képtár ré gente színház volt s itt tartottak 30^-40 év előtt a főurí előadásokat Ma már mikor a színészetnek az. ország szivében mébó oltára van. nincs szükség e főúri ado-mánvra. S P.zért a nemes gróf képtárrá alakította a z^líáss^.
A ka-tély erkélyéről elragadó látvány tárul szemünk elé. Óriási rendezett erdő .itt-ott c-ido^ó ti.-ztással, A fák mögül egy .épület magaslik eló:atükrö-. Ezen épület néhány évtized előtt csupa tükörfalu termet foglalt magába, innen neve, jelenleg teljesen át van alakítva és a juhoknak szolgál lakóhelyül. *
Ve menjünk tovább! A\'kastély előtt két óriási p\'atanfa árasztja ágait; oly terjedelmesek, oly lombosak, hogy több helyen alá kellett támasztani, nehogy a fa saját terhe alatt leroskadjon.
A fa körül szikek, asztalok vaunak, mely a grófi párnak és a vendégeknek nyújt kedves szórakozást Mily édes, titok-szerü susogásoknák lehetnek tanúi a vén Iák!____
Gyönyörű ut vezet tovább. Óriás.szinte bámulatos fák kdWt halad az ember mig a tő partjára ér..Eírenkint, midőu egy kis szeliő meg-megrezgeti a tó tükörét midőn a fák lombjai oly édesen suhognak, egy c-olnak halad csendes csobogással a kis sziget felé . . .
Ez a sziget történeti, de kü önösen mű történeti jelentőséggel bír. Egy-egy márványtábla őrzi a oasy zenekö tők. Betbo-veo é- Mozart emlékét, kik kellemes órákat töltöttek e tündérhonban, e lludér-honnak fái közt Később L<szt Ferencz
látoga\' ta meg e helyet, hol áthatotta, megihlette a fenséges kép, mely ihletének egy dalban adott kifejezést.
S igy tart ez továöb. Óriás fák között" halad az ember, közben-közben egy-egy tisztásra ér, mely emeli a látvány nagyszerűségét, majd egy rét, a vöröskuti rét, pihenőül szolgál az elfáradt embernek.
Nem írom toyább, azt meg keli nézni, azt látni kell. Lehetetlen itt tollal kifejezni azt a mit a festő ecsettel sem képes.
S ez a kép 800 hold területet képvisel, ami, tekintve, hogy az alcsuthi pirk alig 120 hold, képzelhető, mily fontossággal bir.
Visszaérünk a tópartjára. Akaratlanul megállunk. A lemenő nap piros fényt kölcsönöz a szótlan víznek, a szemlélőt elandalítja a némaság, s mintha egy syréna mosolyogna oly igézőn reánk s édes dalát a szivünkbe fúrná, szépsége kápráztató,
szavában annyi csáb .. . s a dal.....a
dal.....
Harangoznak. Az erötejjes hang felkelt álmunkból. .
Sző nélkül, lesütött szemmel hagyom ott a helyet, melyhez bason\'őnak képzelem a paradicsomot, talán éppen ez volt!
A kastély elóttegykisdedovodátemelta gróf három korán elhunyt gyermekének emlékére. Ide járatja a község lakossága a gyermekeket. S ha eljön a karácsony, Brun>.w"ck Géza gróf mind a 160 gyermeket uj ruhába öltözteti, még a szeretetre méltó grófnőnek mindenegyeshez van néhány kedves szava.
Visszatekintek, ott a kastély, ott a park.
SZILÁRD DEZSŐ. .
Mért fáj szivem ?
Mért fáj szivem? mért vérzik i\'rted, . Hiszen ti act meg tÁn sohaem érted. Ya-i-e oly no, ki hó szerelmem Felfogni tudoá. megértve engem? Csak iitenek kBzött Uram meg ¦ üy\'érzemény** ego kebelnek. Giyan biven — mint én imádlak Angyal se hódol az éj nrának. Tudod te is. szemedből látom — Hogy benned él síép remény, virágom. Ha nem tudnid. mélyen magamba KÍfoj:anám, bír sitim megba^dna. Elfosslanélc minden varáz*a A* e. gyenge ssoval tett vallomásra. Cs*L szó a azd, a tett mutatja, Mioö lehet a szív iodnlatja. Hért nincs agy, mint a régi korba? -i Kiállt a bátor hós a porondra. KikQzdte ott, hölgyé: magának, Kiébe üt ive óxe\'r halálnak. KOzdtéren és ekép.\' a»«retuém Megnyerni szíved vágytár«am vesztén. Vagy ott halnék szemben avL*zual: E szerelem csak velem snyé\'z\'el.
LÖRINTZ.
— Tü\'zoltÓ: Hol van az alparancsnok ur Ferencz?
- — Szolga: Kapu^zinbe ment
Kerestük a kapuszinbe. de biz ott nem találtuk. Perpprcz múlva jő s hollétét kérdeztük. Egy kapuezinerre voltam a kávéházban. Jóiy.üt nevettünk a szócserén.
Czuk rászdá ban. Vendég: Kérek kisasszony egy kis fagylaltot.
A kis szórakozott: Papírban tetszik?
HARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYXM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 16-án.
soha sem tapasztaltam tíz évi itt időzésem* alatt. \' \' \' • ír
Hogy mi ennek az oka, azt nem szükséges (elsorolnom, hiszen mindenki tudja, hogy e fürdőnek varázs ereje van, s a kényelem, melyet nyújt páratlan. Az igazgatóság élén Dr. Loaghinó .A. fűrdöorvos-sal; az\' előzékeny s^gyelmét mindenre kiterjesztő Czanyuga |iusztáv intézővel, s a készséges irodavezető Zlatényi Előddel, oly\'"férfiakból van összeállítva, hogy kö-riikben-az ember magát ouhon érezheti.
,Es a fürdővendégek V No ezekről még szólani s-öket elsorolni nagy munka voloa. Ezek egymás közt a legszebb egyetértéssel; kisebb társaságokra oszolva, valódi ar.Hadiai életet folytatnak és ennek tulajdonítható, hogy a ki két hétre jött ide,—; elmenni ném is hajlandó, kiki megkétszerezi maradási idejét, v
Kanizsáról* és általán Zalamegyéből ige/i sokan v.tnnak, de vannak igen/távoli .helyekről is előkelő vendégekr-kia közül némelyek ugyan szánalmas egészségi állapotban jöttek ide s néhány nap ulán a fftrdö\'gyógyhatása folytán már az egészségesek közé sorakoznak.
A gyönyörű parkban irom ezen sorokat, de tovább nem folytathatom, mert a társaság, mely vidám kedvteléseivel engemet magával ragad, megakadályoz. % igy ezut-mű Isten hozzádot mondok jövő levelemig, s maradok híved
Dr..FÁRXEK LÁSZLÓ
H ireL
— Stefánia trónörökné ő fensége aug. hó elején ismét Balaton Füredre jő. ,
— Frigyes fóherczeg cs. és kir. hadosztály pnrancsnok folyó hó 18-án este i>éi^i vonattal városunkba érkezik és a következő naponía katonaság felett szem-lét:tart
— Királyi adomány. Ó-Felsége Pscsa községnek iskola-építkezési czélokra 100 frtot. a bucsu szent-iászlói izr. hitközségnek iskola-épülete vételárának fedezésére tiO frtot ailóiuijnyózott.
. — Esküvőt Július 11 -én esküdtek egymásnak «.rök büséget-dr. Bereczky Victor uí és Bánutay Matííd kisdedrteveló kisasszony a helybeli ref. \'egyházban, mely alkalommal Sarkady Titusz lelkész ur szivheziszóio szent beszédet mondott. A menyasszony nagyanyja és nagybátyján ál íartott,fényes lakomán mindkét részről a szülök és testvérek s a násznép számos ] tacjá megjelenvén, vidám kedélyességgel hajnalig együtt mulatott a társaság. Pofa árJíöszönt és t mondottak: Sarkady Titusz es\'erő lelkész, fralivoda János násznagy. Nucsecz József a menyasszony nagybátyja, és e lap szerkesztője. Az ;:j pár élete legyen boldog és felléptéién.
--- Syilváno* köszönet. Nagyságos Tóth László \'kir. törvényszéki elnök ur a nagy-kaoizsai hadastyán egylet pénztára javára 10 frtot volt szives adományozni, a melyért az egylé* nevében ez uton mond köszönetet az elnökség.
— Hjnien. Markó Atital helybeli állo-má-fönök ur kedves\'feáüyát Markó Lujza
.kisasszonyt jul. Ti én\\vezette oltárhoz dr. !>ezséiiyi Árpád ur nővére DezsényiAnna kisasszony.esküvője pedig auVJö-áalesz.
— Telephon Hallomás szerint e hó lít, 2o-tka körül a telephon-hálózat építését megkezdik. Városunk közönsége ezzel ismét csak bebizonyította, hogy lépést tart a modern kor szellemével á mennyiben lehetővé, tette általános érdeklődésével, hogy ez eszme megvalósuljon. E hasznos intézmény czélszerü:-égét mai napig fejtegetni-művelt embernek teljesen fe lesleges, s-ez uton is nem mulaszthatjuk el figyelmeztem az egyes intézeteket, esetleg kereskedőket, kik az első alkalommal belépésüket elmulasztották volna, hogy az építés megkezdéséig jelentkezni még lehet, s az erre vonatkozó bővebb felvilágosítást (tudomásunk szerint) a helybeli posta- és távirdahivatal főnökségénél nver-hetik.
— „Érdemeid emlékével áld Zala-vármegye közönsége\'1 szalagfeliratos koszorút tett Sv&stirs BenÓ főispánunk Ba-racskáu Kozma Ferencz miniszteri taná->C os kopogójára.
— Heti felügyelő e héten, (július 17.— 23) a uagy-kanizsai önk. tüzoltór egylet Őrtanyáján Jack Ede osztályparancsnok ur.
— A Rigóvölgyben. A mult évben Gelse község intelligentiája mulatságot adott az ottani tűzoltó egylet javára, melyen a vidék színe-java részt vetL A nagy menuyiségü kitűnő ételek és italoka vendégszerető gelseiektőt kerüitek ki és minthogy egy minden tekintetben pompásnak Ígérkező mulatság előtt állottunk, esőről az Ur Isten gondoskodott. Folyó hó 10-én szintén ilyén mulatságot vártunk, de eső nélkül; várakozásunkban mi az esőt illeti, tényleg uem.de egyebekben alaposan caa-lódrunk.. A -gebei „bentesné", ki a „jó ételekről", a korcsmáros, ki a „jó italokról" gondo-kodott. oly köoyörületlenül bántak e! a vendégekkél, hogy a festői szép rigővölpy egész porzisát vesztatte
előttük. Mint értesülünk, agelsei hentesoé és korcsmáros a Siófokon újonnan épült szállodát készülnek átvenni és a rigó völgyi mulatság (?) alkalmával minden rosz szán-dés nélkül, csak a számítás mesterségében gyakorolták magukat. Az érdeklődés ez évben nem volt oly nagy, mint a mult évi vigalom után várható volt. és a kik ott voltak, azok ia jobban szerettek volna nem ott (l)enni. Különben volt tűzoltó- és czi-gányzene, táncz és olc- ó mézesbáb.
— Á megye székhelyéböL „Zala-megye" laptársunk 28 ik számában a székesfehérvári színtársulat búcsúéi öadásáról a következő mulatságos műsort találjuk: ,d. u. 2 órakor az ünnepély megnyitása, 2— 3-ig sétahangverseny. Azmán karikadobás, tekeverseny, táocz-mulatság, labdadobás, zsákfutás, zsem ly e-verseny, lek város lepény verseny, szafaládévers.eny, póznamászás, fél 7 órakor óriási léggömb felbocsáttása, 7-kor a za m á rverseny, fél S-korbncsu-szinielőadásul r A feneleányok* rendkívül mulattató énekes bohózat, arczkép és virágszórással, a színtársulat zenekarának közreműködésével. Nagyi némaképlet gö röglüzvilágítás mellett. Végül nagy tűzijáték és táncz. Belépti dijak: családjegy 2 frt. mely érvényes a szí ni előadáshoz ülő helylyel: családjegy l frt 60,kr,, érvényes aszinielöadáshoz álló helylyel. Személyjegy, a színházban ülöbelylyel 60 kr.,*
i személyjegy a szinielöadáshoz álló helylyel 40 kr, Tekintve a változatos prograramot és valóban mesés olcsóságu belépti dijakar, hisszük, hogy a közönség tömegesen fogja az ünnepélyt látogatni s igy lehetővé í fogja tenni a derék társulatnak, hogy kel-| lemes emlékkel távozhassák városunkból." ! Nincs tudomásunk arról, miképpen sikerült ezen „élvezetdús" bucsuelöadás, és igy zrróf. sem, hogy a „zsemlye-, lepény és szjrtaládi-verseny" dijait műkedvelők, avagy a „kultur missziót" teljesítő színtársulat tagjai nyerték-e el? ,A fene-leáhvőkban" előforduló szépségversenyt, (oh Thalia!) „szamárverseny¦ előzte meg. Ilyenek után legkevésbbé sem csudálkoz-hatunk, ha a ^derék" színtársulat megyénk székhelye .intelligenciiájánál a legjobb emléket hagyta hátra.
— Kétfejű borjú. Zalamegyei Szepetk községben e hó 8-án virradóra Németh Imre gazdának a tehene két borjut ellett. Az egyik egész rendes volt, de a másik két fejjel jött a világra, melyek közül az egyik jobbra a másik pedig balra néz. Mindegyik fejben vannak rendesTogak, nyelv. Szeme is meg van a\'csoda borjúnak, de füle csak kettő. A borjak holtan jöttek a világra.
— Dömötör László méhészeti vándortanító július 19-én Város-Lödön. 20 án Somlyó-Vásárhelyen, 21-én Tüskeváron: 22-én Szegszárdoo, 23-án Ukkon, 24-én Türjén. 25-én Szent Gróthou, 26-án Szól- 1 lösöű, 27-én Karmacson és 28-án Készt- J helyen tartja méhészeti oktatásait és pedig . fentebbi napokon mindig délelőtt 9 órakor és. az iskolákban vagy azok valamelyiké- Jj ben. A méhészet iránt érdeklődő tanitókO és mások is fölhivatnak, hogy az utmu-
! tatások nyerésére kínálkozó ezen kedvező : alkalmat használják fel és személyes meg-jelenésökkela méhészeti vándortanit ót szerencséltessék.
— Gyászhír. Magasy József palini tanító kedves neje, született Horváth Ka-
\' talin hosszas szenvedés után Sávolyon el-j hunyt. Temetése a jó szivü s áldott lelkű nőnek nagy részvéttel történt Keszthelyen. : 3 kis gyermeke maradt. Béke hamvain!
— Az alsó-domborui olvasókör ké-| gyeletes Ünnepélyt ült a.muit hó 29-én. | Első Elnökének, néhai Hirschler Gyulá-| nak arczképét leplezte le s egyúttal 25 I évi működésének jubileumát ünnepelte [ meg. Minthogy becses lapja mult számá-i TiaTHudiszközgyJUésröI már megemlékezni \', méltóztatottr^éngedje meg, hogy a táncz-I mulatságról referáljak, az alábbiakban, i Bátran elmondhatom, hogy ez a nyári I mulatság ugy a jelenvolt díszes közönséget, mint a külső fényt tekiutve^egyike volt a legsikerültebbeknek. Lombfüzérek-ke! s czimerpajzsőkkal díszített diadalkapun keresztül, magas árboezokon .lengő zászlósoron át hajtottak a folyton érkező kocsik az impozáns főbejáráa elé, hol az ízléssel berendezett kávéház és nyári vendéglő között a tánezhelyiség pompázott tarka lámpionjaival és egyenesre nyirt lombkeritésével, a vendégek taraczklővé-vésekkel fogadtattak- Megkísérlem felsorolni a jelenvolt hölgyeket, név szerint: Auspitz Morcé (N.-Kanizsáról), Dtetrich Antal né (Kakonyáről), Draakovich Lajosné (Légrádról), Faics Ferenczné, Hirschler Henrikné, Hirschler Ödönné, Horváth Gyuláné (Stridó), Hocnsinger Salamonná, Kele GyÖrgyué (Kotorból), Korber János-né. Kunfy Adotfné (Kaposvár) Kunfyné Nagy-Kanizsáról). Lábos Mibályné, Lon-csarics Lipótné (M. Szent-Mária). Löwe Adolf né, Miszer Rafaelné, Neufeid Henrikné, Német - Istvánná, Píchler Imréné. Rozsai Mórné (Kötorbói), Ruszák Jánosué, Sonnewald Árminná, Schlesinger Ixsóoé, Schwarz Simonná, Stefics Istvánná, Szlá-
vmek Józsefué, Utasi Józsefné, Vörös Já-
nosné, Weisz Béláné (Belatinc/). Berger Olga, Bezerédy Mariska (Kozmadombjáról) Cohn Henrietta, Draakovich Margit (Légrádról), Faic*. Hona, Faics Paula, Kunfi Olga (Nagy Kanizsáról), Loncsarics Vilma, Lábos Mariska, Neufeid Hermina, Picbler Paula, Rosenberg Malvioa, Rózsai Irén (Rotorból), Sonnewald Ludmilla Schwarz Angella, Szlámek Ida,\'S\'lámek Juliska. Zedwitz Mari k. a. A láncí szakadatlan jókedvvel SárkÖzy kitűnő zenéje mellett 5 órától a hajnali órákig tartott. FelÖlfizetoi szíveskedtek: Hirschhr Adél, Hirschler Miksa egyenkint 10 forintot, Hirschler Henrik 7.50 kr.. dr.Dárday Sándor BGö\\spest, Zalán Lipót Jáno« Mánna-ros-Sziget egyenkint 5 frtot, Hirschler Ödön Löwe Adolf,SchlesingerIz;óegyen^" kint 2 50 kr. Czimerman Ferencz. Golub János Mura-Vid Szegő Gyula N.-Kanizsa, dr. Szabó Zsigmond egyenkint 2 forintot. Dietrich Aotal Kakonya. Ehrenwald Béla, Fischer Gusztáv Mura-Szt.-Máiia, Honig Imre Nagy. KanwBa, Philipp Lajos Kotor1. Radó Árthur Bustyaháza, dr. Vizteleki Frigyes Perlak. Weisz Béláné Bellatincz egyenkint 1 friot, Berger Manó Kotor, Kele György Kotor, Korber János egyenkint 50 krt, Loncsarics Lipót Mura-Stt-Máría, Neufeid Henrik, Pichler Imre dr Rózsai Mór Kotor. Ruszák János, Sonnewald Ármin, Schwarz Simon, Utasujozsef egyenkint 50 krt. melyért a rendfzöség köszönetét njilvániija.
— Yasmármegye főispánja, szentmár-toniRadóKálmáu jubileuma jul. 10— 12 én tartatott meg lelkes ovácziókkal Szombathelyen. Zalavármegyét fóispáDu ik Svastits Benő és alii-pánunk Csertán Károly urak képviselték. Svastics Benő. Zalavár-megye főispánja a diszebéden következő pohárköszöotést mondotta: Uraim! Oly alkalom, mint a minő a mai ünnepély, egy bizonyos varázszsal bír, melyet sztíMemi-nek mondhatunk, mert ez egybeJolvasztja a sziveket, midőn az elismerés ül ünnepet az odaadásért, a buzgó, fáradhatlan és síkeres munkásságért, mely a haza szolgálatában és egy megye fetvirulásában érvényesül. (Élénk éljenzés.) Vasvármegye jogosan osztályosa a mai ünnepélynek/ép ugy, mint az a férfiú, kinek homlokára az elismerés habérait tűzte. (Zajos éljenzés) A férfiú, kit Vasvármegye törvényhatósága élén mint főispánt oly méltán ünnepel vezérének, lehetetlen, hogy tiszta öntudatán kíVül legbecsesebb, legkedvesebb jutalmát abban ne találja, hogy vele együtt éreznek azok, kikkel együtt működött hossru időn át. (Zajos, hosszantartó éljenzés.) S/ivem mélyéből kívánom, hogy a sors felett őrködő gondviselés áldja meg Vasvármegyefőispánját azzal, hogy továbbra ís hivatásának szentelt fáradságában, küzdelmeiben és Örömeiben együtt lehessen Vasvármegye közönségével, Az ég áldása viruljon ezen szép megyének boldog jólétén. (Éijeuzés.) De uraim, midőn ezt kívánom Vasvármegyének, lelkem gondo> lat* felemelkedik ahhoz, ki megáldáamai ünnepélyt I ó áldja meg az én óhajomat is! Ez a férfiú Szombathely püspöke! (Szűnni nem akaró, zajos éljenzés.) Szivem mélyéből kívánom, hogy éljen sokáig az egyház javára és lelkünk üdvére 1 (Zajos éljenzés.)Csertán Károly,Zalavármegye a ispánjának szavai a nagy zajbr.n elvesztek gr. Batthyány Lajosra, Fiume kormányzójára ürité poharát. (Zajos éljenzés.)
— Megíiiró. A nagy-kanizsai „műkedvelői ifjúság" a „hadászán egylet" javára 1892. évi jul. hó 17-én vasárnapa Szarvas szálloda nagytermében zártkörű táoczvi-galommal egybekötött jótékonyczélu műkedvelői előudást tart, ez atkalommal színre kerül a „Betyár kendője* népsziumü, Abouyi Lajostól. Felölfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag oyugtáztatoak. Kezdete poat S órakor. JŐ ételek- és italokról gondoskodva lesz. Belépti díj: I. rendű zártszék 1 frt, IL rendű zártszék 80 kr., III. rendű zártszék 60 kr.. Erkélyszék 1 frt, Karzat 20 kr., Jegyek kaphatók Fesselhofer József és Belus Lajos uraknál és este a pénztárnál.
— Párbaj ugy. Dr. Meller Béla helybeli fogorvos és ifjú Deutsch Lajos helybeli kereskedő hónapok előtt kardbárbajt vívtak a Szentgyörgyvárott lévő Blau féle szölőtelepec, mely alkalommal dr. Meller karján csekély sérülést szenvedett A párbaj színhelye Somogy megyéhez tartozik és igy az Ügy a kaposvári törvényszék elé került, mely a folyó hó 12-én tartott vég-tárgyalás alkalmával a párbajozókat egy-egy havi államfogházra ítélte. Az elitéltek fellebbeztek.
— Uj fogorvos. Dr. Meller Béla fogorvos elhagyja, vároaunkat és Bécsben folytatja praxisát, helyette pedig dr. Engel Sándor jónevö eszéki fogorvos; k\'i a budapesti egyetemen Árkövy tanár vezetése alatt végezte a fogászati kurzust, jön Kanizsára és már a napokban megkezdi működését
— Gróf Hugonnay Kálmán nagykanizsai kir. tőrvényszéki biró ur ő méltó-sága Budapesten a tisztviselő teiepen örökáron 14.250 írtért megvette a Kokán-féle házat, mely a kincstár javára lett elárverezve.
— Mennybe küldött angyal. Dr. Svastics Géza barátunkat és fiatal nejét szül. Varga Magdát közvetlen nagy családi öröm után leirhatatlan(bánat érte. A fiatal nő e napokban egy egészséges leánygyermeknek adott életet és volt nagy öröm és boldogság az elsőszülött megjelenése által, mely azonban egy borzasztó tévedés folytán már három nap mnlva véget ért az által, bogy a szülésznő a csecsemőnek csillapító szer helyett carbolt adott be. mitől ez néhány órai kínos szenvedés után kimúlt\'A kis angyal temetése 15-én délután történt. — A úvt\'yen sújtott szü ők fájdalmát enyhítse t ttok jó barát igaz részvéte.
— Adakozás. A balaton-füredi kórház javára ujabban adakoztak: Főt Sztraka Gábor praem. kanonok\'2 frtKerekesSTeréz 1 frt és Kreutzer István 1 frtot
— Fordokból. Hozzánk küldött névjegyzékek szeriut a b.-füredi kies fürdőbe július9 iga 11-dikkimutatás^zerint 1145.
— A várazsd topliczal gyógyfürdőbe jul. 3-ig a.8-dik számú kimutatása szerint 882. — L\'piki jódfürdöbe 6-ik sz. szerint július 6-ig 1041. — A~daruvári hírneves fürdőbe július 9 ig 1073 fürdővendég ér-kezettr-
— Katonatág köréből Bittoer Vilmos cs. és kir. táborkari ezredes vezetése alatt a táborkar IV-dik gyakorló csoportja jul 17—28 közti.időben Bruck a L, Sopron, Kőszeg, Körmend, Alsó-Lendvaés Varazsd környékén feljesiti idei átutazását — A 48-dik sz. cs. és kir. gyalogezred 3-dik zászlóalja\'jul. 21-ár, kezdődő ezred és egyéb nagyobb gyakorlatban való részvétel végett Nagy-Kanizsáról vasúton Rév-Komáromba és Esztergomba fog vitetni, honnan szept- 8-án tér vissze.
— Tanítóképezde! értesítés. A csáktornyai m. kir. állami tanítóképző-intézetnél az 1892.—93. tanév szeptembet első napjain.kezdődik. A megérkezés idejéről, a felvételi-és javító vizsgálatok napjárói minden tanuló kü ön értesítést kap A csáktornyai állami tanítóképző-intézet első évfolyamába felvétetik oly ép és egészséges testű növendék, ki 16-ik életévét már meghaladta és legalább négy gymna-sium. reál, vagy polgáriiskolai osztályt, vagy teljes fel>ö népiskolát végzett Ha a jelentkezők száma engedi, esetleg felvétetnek olyanok is, a kik kevesebb osztályt végeztek, de-a magyar nyelv, számtan, földrajzban és történelemben annyi jártassággal bírnak, mennyit a középtanoda 4 alsó osztályában tanítanak. A felvétel, vagy iskolai bizonyítvány, vagy felvételi viz- gála: alapján történik. A szegény sorsú, de jó magaviseletű, szorgalmas tanulók 4 évig tartó kiképeztetésük ideje alatt államsegélyben reVzefülnek. Asegély áll: 1., teijes igyenes ellátásból (élelmezés lakás, fűtés, világítás, mosás); 2., féUngyenesel-látásbófJ(mely esetbén a fe\'.vett növendék havonkint 5 frt élelmezési dijat tartozik fizetni) -3.. csupán lüká*. mosás, s hozzátartozókból: (mely ecetben havi 10 frt élelmezési dij fizetendő; 4 , havonkint 6. 5,4 frt pénzsegélyből; 5., havi 12—14 frtért bárki kaphat élelmezés, lakás sibből álló teljes ellátást az intézetben. A segély mennyisége a bizonyítvány minőségétől, a a további szorgalomtól és jó magaviselettel függ. A segély a magaviselet és szorgalomhoz képest évközben is felemelhető, leszállítható, vagy elveszíthető. Az intézet első évfolyamába folyamodók kérvényeiket augusztus 10-ig a képezde igazgatóságához küldjék. A kérvényhez melléklendők: keresztelési (születési," iskolai és orvosi bizonyítvány. A segélyre -igényt tartók szegénységi bizonyítványt tartoznak kérvényükhöz mellékelni mely esetben a kérvény bélyecmentes. Kelt Csáktornyán, 1892. juUhs f^én. Margitai József igazgatód^
— RÖvid hírek. — 4000 papírgyár van a világon. — Ravachol kivégeztetett jul. 11-én reggel. — Az Aetna háborog.
— A 4-ik dunahid irányjelzését eszközölték. — Nagy-Atád vidékén nagy jég pusztított. — Ázsiai Oroszországban terjed a kolera — Egy krajezáros levelező lap jő nemsokára forgalomba. — Lembergben 1894-ben országos kiállítás leez. — Gróf Széchenyi Ödön basának jubileuma alkalmából négyes fogatot vittek ajándékba.
— Sschweizban vizáradás nagy károkat tett — Kubányi Károly nyitrai a. tanfelügyelő Somogymegye tanfelügyelőjévé neveztetett ki. — Crispi megvakult — Libanon kormányzójává egy magyar embert nevezett ki a zultán.
raíndannyi.-zor oly kedvezpleg valósult.Ha egy lépéssel néha halra is maradt — azt sem a rosz akarat idézte elő, — de azután ismét neki buzdulva előre tört. Be kell vallanunk, hogy nem sok idő kell, míg egy-egy e-znie nála megérik és valósul: ilyen a legközelebb létrehozandó légízesz-vílágitása, ilyen azon tervbe vett ntcza kihasitása. mely mint hírlik és mely olv czélhoz vezető lenne, a „kaszárnya, vagyis Sugár* utczából felvezetve, a város etyifc legmagasabb pontján kiipülve, a R Petőfi" utczában a fóországjital lenne párbuz.a. mositandó, mely Komárom és a Csáktornyái vonallal jönne összeköttetésbe és ez stratégiai >zempontből is nHgybon megfigyelendő. De ország-világ előtt elismert, mél-tánylott do\'og városunk előhaladása az utóbbi időben, épittészileg épp ugy, mint kereskedelmileg, — csak egy felett nem fogy csodálkozásunk és ez az, — hogy az annyira gazdag helybeli izraelita község a „Csengén" meza sarkán létező régi stíl iskola épületét emeletre nem veszi és helyébe egy felsőbb kereskedelmi akadémiát (? ! szerk.) nem csinál.**)
Nos. ami nincs :— majd lesz: egyelőre elégedjünk meg azzal, a mi van. A tervbe vett utcza megnyitása ez is vívmány; mely ha létre jŐD, ugy kívánatos, bogy az utcza a minden szép, jó é3 nemesért egyformán lelkesülni tudó Polgármester ur nevét venné fel.
EGY ADÓZÓ POLGÁR.
*•) Tndtonkkal a< isr. hitkQciég niccf oiy ro»at helyiéiben, mint azt a küz!en."\'cy bt-ki-dSje hiszi, mert királó tanintézeteit csak nagy anyagi áldomatok áran, moly nem áll aráuy-baa vagyonával, tarthatja fenn, a felsőbb keresk. iskola elhelyei;\'- r.-\'J, pedig gondoskodva vau.
V, SZKRK.
Y © g y e s.
— Tartós xyógyslker. Fajdalaira ! crűzsál, a derék-, testrészek és a forgó i köszvényes bántalmainál a „Moll-féle 1 franczia borszesz és só^-val való be-| dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg j ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel j Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari ! szállító által Béc-, I. Tuchl»uben 9 Vidéki : gyógyszertárákban és anyagkereskedések-| ben határozottan Moll-féle készítmény i kérendő az Ö gyári jelvényévei és aláírásával.
— A daru vári kies gyógyfürdő mai számunkban foglalt hirdetésére felhívjuk t.
\' olvasóink figyelmét.
Szerk. üzejiet.
— V. B. Bocsánat, txórakozottságbU erej-, betett KOiSuben a valónak ia órv,>nd<-\'
— E. E. Még mindig fDrdói izal>adsigát ; élvezi.
— K. M. Mi it azt tiijszük, aligha lesz belőle valami.
— A „Kikindai Közwtiy* izimunk alatt eddif Zala-Eger szegre küldetett honnan bizony nem kaptuk meg..
— Bl. Bpeit. azonna\' megka^cuak.
— H. A* Lletraj>atn<-m kozfilhctjak, z< mín-, ci.-U resziUDc a czél S a sikerre kánék.ny&u | hatna:
— II F. JSvŰ számra maradt.
Ki nyert?
Húzás július 13-án. Prága: 86 75 22 28 27.
INT yllttér.*)
Eges? iBlyga mintázott Foolardakat aiéte-rmklat 85 krtol egész 3 frt 65 krif íminu-gy | 450 különböző árnyalatban) megrendelt egyes $ltóDyökre, vagy egész végekben is azátlit házhoz szallitva, postabér- és vámmentesen Henae-b»rf 8 [cs. kir. udvari szállító) se^yeagyara Zürichben Minták poitafordnltával kuldetnrk Svájrzba czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó.
KÖzön3ég köréből*) .Kanizsa 25 év előtt.— és ma.*
Sok terv valósulása a jövő kezében van. Mindazonáltal ezen párostól megtagadni nem lehet azon figyelmet és jóakaratot, melylyel-^püléteit, azok korigényelte szépítését — czélhoz vezető utczáinak kiépítését már ez ideig is minden körülmények közt segélyezé - és mely ez ideig
*) L rovat alatti közleményekért felelőséget sem vállal a SZEKK.
Gyári ve
38 kitüntetés, közte I4tisztelö oklevél és 18 aranyérem.
Számos bizonyítvány az első orvosi tekintélyektől.
A mezei és erdőgazdasági kiállításon Bécsben 1890. és a nemzetközi kiállításon egészségügyi szempontból 1891-ben a legmagasabb kitüntetéssel a tisztelet oklevéllel elismerőleg di-jaztatott
HENRI NÍSTLÉ-féle
. gyermekliszt
9S évi eredmény.
Újszülött gyermekek, kikanyjuktó kevesebb, vagy épen semmit sem
(• E rovat a\'att közlöttukért i felelősséfet a szerk
HARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 16-án
tódnak szopni NEá\'J^LÉ íéie gyermek-Üszt által előnyösen helyettesithetó.
Utasítások melyekben számtalan bizonyítvány van, az első orvosi tekintélyektől a kontinensen, lelencz-t házak és gyermekkcrházakbarj. fuglal-küzóktól, kívánatra ingyen küldetnek.
Ecj doboz KEN KI NESTLfi-Me srytr nekilát 90 Vr. rVi dobói ITE\\KI XESTl.E-féle xBiit-.tt tej 50 kr. KOzpoi, li főraktár: Ausztria-Magyarország számára:
F. BERLYAK,
Bécs Naglergasse 3So. 1.
Kiadás minden gyógyszertárban és an vaskereskedésben
Vese. búgj h«l ¦,.-, huirydava és kő^/ieaybáaUImak ellen. további a légzé >-s emc«t\'"\'<I tsenck harst** i>án-
!3 Orvosi U-kili! e:\\rk tital S
Itithion-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelve iesz. ÍIllZl ilil jt<> IllltlÍNIl!
KeilGiesizll! Mim ciiíizlitti!
Kapható asvtnyvízkerf *kede\'eH>en ei gyógyszertárakban
A &iilator-forrás igvzff. Eperjesen
59
I.i]M--i-. IMÜ. naery arany-érem.
A Gr. „ESTERHÁZY GÉZA\'-féle
COGNAK orvosi tekintélyek által ajánlva Jelette kellemesen és jól ízlik minőség tekintetében bármelyik Jran-
czia gyártmánynyal versenyezhet,
ára pedig sukkal »lcsól»li.
Kfllödeyesség \'*** COGNAK mindenütt\' kapható.
mm- Gyár: Angyalföld. ~9m ®
Megrendelések intézendók: Grof Ester faázy Géza központi irodájába.
, lií-TÍBi-Dt ÉM
oococcoooococccocooooooooooo
Hamburg-Amerikai
X(józhajózási-részvény-társaság.
Express- (Contr. No. 1207-j és poata-gőzlaajózéiB
HAHBOaQ-HBW-YaBK
Southítmptont érintve.
Tengeri utazás 6-7 nap.
Tovább szállítás közvetlen német gőzhajókkal . .HAMBURGBÓL Havre Bi aztlta TrartKvral
Antwerpen -y La I\'lata Xatal *
Baltlmore Xonteral Nyugat-India
Boston l Kelet- Mexikó
Ne w-Orleans ] Afrika Havana
HaTreból New-Yorkba, Stettinból Ne*-Yorkba és Antwerpenből Moutreal-és Bostonba.
Bővebb felvilágosítással szolgál az Igazgatóság Hamburgban Doweufleth 18 - 2L
m_- . p
»FeleiÓ5 s-/erkes/lö és ki»«Ió : BÁTORFi LAJOS;
„THE GRESHAM"
cifltóltóito tárasig Uttaliur
Magyoiszágifiók; Ausztria fiók :
BUBAPEST. BÉCS,
FerenczJ.tér5.8. Gizollaatrassa 1. a !.;r.^; hátiban, a tartása g .i/u d A tarsaaág vágynia IBífl. június 30-infrank 117.559,797.-
Évi \'¦¦ rét« , t\'ÍZlO»ítá>
sok- á* kamail<ol
1691 június 3U- . . , !?0725,359 — Kötetesek biztosi-tál) i»járadéki szerződések é* riaaaa-vásárlásuk *ib. után
a tár.a»ág - I ¦
lá*a 4U llSIS, . . A legutóbbi 12 l\'uv; üzleti\'idő alaiiatár-
•isigual......
ér:e»ig OVDJta\'.tak Le a iolaioa, ::. ált* a
24(t 311 4 S —
:aalla>
óta benyújtott ajátH
Ut«k Összértéke ... \\ » 1.7SÍS 181,555.— értekre megy.— Prospektusokkal ct uij-\'.iü:.i;okh., melyek alapjáu a tirsa?ág kötvényeket, kiátiit, topábbá ajánlatok -kai <i:,«:eutesei> no Igáinak aj o8*lrak-magyár monarchia miudru nagyobb városában az Ugynok_<irak. ét a 3titsffyar és osztrák /jdA-ofcTX t*ti« - 1)
O
o c o e o o o o o o c o o ö o o ü a u o u o o o a o o o o o
1868-lií ev 6t,íx. ismert y Ittlíl. I K-ít lv orvosi
KATRANYSZAPPAN
orvosi tekii.telyek állal ajánlva Ausztria-Magyarországbáa, Francsia-ország. Nómotorszag. Hollandban. Schwoiczban B.ominban stb. már tiz év ota fényes sikerrel has/uáltriijk
mindennemű bőrkütegek,
mint Bzinte az arczbőr mindenfele tisztátlacságai ellen
különö-en a riih. az idült és p kkeiy sömör ellen, a kosz, a sőtiiör repedvény, a lej és j-zakál ellen, a szeplő, májfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a Übrzzadás, a gyer-mrkek valamennyi külső fejbetegsét;ei elleo. Ezen kivül. mmt a bőrt tiszütó mosdószer ajániiatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Borger-féle kátrány-szappan 40%-a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosan van készítve a ieuyegesen különböző a inindeD egyéb, a kereskedj vekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert ezen szappan 35% glíczerm anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyógyszertárukban világosan BERGER féle kátrány-szappan kérendő s ü^yeiní a zöld csomagolási a «
Icmi otuiaGíiiyal kilttatettelett a bécsi liáilitásei 1883-iíi.
Egyedüli helyettes a bél- és külföld részére:
A. 1IELL gyógy.
jfagtf-KanizHáit, Práper.líélá eyó^yszerér-zné!.
11 U|)|)(l U dakozódások i« küldendők.
o o o a o o o o o o o o n o a o a o o o o o o a o
% o o
? o
m 1
É
:->:
I I I
i
t,
VOGL ADOLF templomi tárgyak inütiitézeie I
INNSBRUCKBAN. p
Ajánlja művészi kivitelű \'szentek Bxobrált, ^ keresztúti képeket, oltárok és szószékeket s min- v den oly tárgyakat, melyek e szakhoz tartoznak, a leg- fira jutányosabb árak és szolid kivitel biztosítása mellett- HS
SS
költségeloiranvzatok azon- >JK?
I
I CS,tk;„daÍi iDanivón I M- k-Posta-és)
y;3 i
Kívánatra rajzok ¦ nalküldetDek.
a r u v á r. I
táTirdaállomás*
^ Szénsavas vastartalmú héwiz SLÁVÓNIÁBÁN.
OOOüCOOOOOOOOuOOOOOOOOaOOOüO
X
X X X X X X X X l\'i
creila
középhegyiég deli oi-
gyögy-
ltaruvár a 880 méter m*ga« i erdSkoiiorua »1 leküdvén. enyhe b»gyi légkörrel hír.
42 — 50"C. hévforrásai a -crélsietüea berendetett fQrdSfaázakbao, mint i, lükör é» iszap\'Ordök: nii betegségobnél, a nemző-saerrek hintálta barme y esettibcD, további c űz. köizvéuy í% idült agy és geiinczbántalmi íalamiát hev-ny é« idü;t bántalmak üdtl\'éii iiakáb»n iitaláco»an el hatással biruak.
Gyógymódok: mel«g éi hideg fürdő, i\'ó, massage, éi villanygyégy mód. A fürdőpvógyhái hangverseny é« i.lvasót-rmeivet, ép ugy a fsdett sétány, i a nagvterjedelmü éa árnyékos faaorokban gaidaK eyö y&rO ÍÜrdó parkban fekazik
Kényelmes és jól bereddezett lakások mérsékelt áron állnak rendelkeiésre A fürdóveudézek igen jutányos áron t-ljea etlátisbaa is ráaaoiü!temek.
Haponkist sene, hetenként haogTer»«*fcL kirándutáa avagy tancimulatsag Budapest és Hécsbol direkt kocsi kSalekedéJPK fürdőidény alatt a cs. I vasút állomásain mérsékelt viuzaiérti jegyek kapható*.
Rendelő főorvos Dr DKG RÍ: VILMOS, ki bőrebb f-^lárosilit «* pfOS pectassal kéictégesen szolgál.
i pi
i.
X X X X X X X X X X
I
X X
»;
5íM
•K Melyik lapra fizessünk elő? p°
8-
EGYETÉRTÉS
¦K ¦K
mmár 25-ih éifolyamába lépett Ez a magyar olvaaokúzoa--j srL lapja. Hiteles forrisnkbó! származó érte*ütéseinek gyorsasága, alapossága es sokssafs, rovatainak változatossága kiiQnógefre. a kulúuhózö olvasmányok gazdag ¦ " tarhsta tették az népszerűvé A kormány korében előforduló eseményekről az .Egyetmét" olvasói értesülhetnek elsfi s\'6rban. Az erszaggyilesí targyaiáaskrél ^sj a It-gretzlptesclib iirg\\i!sgos hü tudósitust ax , Egyetértés" közöl. Bármely párt-ÍJ hoz is a képviselő, bestédé ax .Egyfctérsés\'-bea a legterjedelmeiebben
" közöltetik. Ez az Óriási terjedelmű lap egyszerre k<\'t homiokegjenest ellenkező (»da;mi czéit szolgál, mert napouktut m<-gtalaljs>^íiue a család, a hölgyvilág maga széoitodaimi olvasmáutát a vilagiiodalom legkitűnőbb íróinak legújabb regényeiben, talált benne urczacxikkeket legjobb Íróinktól, divattudositást Parisból stb . ugy, bogy nincs szepirodalmlN^i, melv az ,Egyetértés"-nek e rovatával a versenyt kiállhatna.
S ezzel szemben ott van az .Egyetértét" nek oldalakra terjedő politikai,, és közgazdasága lésze. mely megbiihato.ág, komolyság és jólétcsultseg tekintetében utólérbeilennek van elism rve a magyar sajtóban. Egyik legfőbb érdeme az ..Egyetértés\'-nek. bogy áz esemény k ö*tnenetéts körül soha semminemű tfkinietekiöl tem hagyta magát befolyásolni, s mint teljesen független lap fölötte all minden pártérc\'ekétek es c*ak az igaz-Mágot szolgaija. Az egész sajtóban legnsgyobb terjedelmű orszaggjülesi ludóiintaioak is minj-níora ptittekinteteken frlfil< uieJkedö refirreoajlatlanság szerezte meg a köz elismerést, mely abban nyilvánul, hogv- az ,Kgyetertes" olvasói körött minden pártol1 találunk híveket.
A* , Egyetértéi ¦ gazdasági rovata elismert r«-gi tekintélynek örvend. A keretkedö t oizda^dlÖatéB. sz iparét és vállalkozó nem szorjri-^töjibé idegen nyelvű lapra, mer: az ,Eg)ctertes\'- keres ke Csitt! I tőzsdei tadstltt-st -ii bőségével a többi lapok mar tö. sem veszik a versenyt. — a keretkedí. az Iparos ¦ a mezőgazda kei évtized Ota tudja már. logy az , Egyetértés \' ben megtalálja mindazt^ a mire szüksége van, s emiatt az „Egyetértés" ma már nel-külözbeilenné tált. mint a hazai kereskedelmi-, ipar- és mezőgazdasági forgalom ntagjar nyelvű vexérllfja Üzleti dolgokban az „Egyetértes"<a legjobban in tormáit lap Magyarorsztgon A rendes rovatokbau g a fölmerülő eseményekről legnagyobb terjedelemben közlött bő. tudósításokon kivül végre csak az Egyetértés 3 ipecziáiia rovatát eml.tjuk me*. melyek országos hírre tettek szert. Ezek: az -radaien, a Tanügy ea a Hezcgazdasaf, mélyek mindegyike egy-egy szaklapot képes pótolni.
A ki valót és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen akar érte-
sülő!, fizessen elo
az „EGYETÉRTÉS ;-re,
melynek előözetéti ára egy hóra 1 Irt 80 kr., egy negyedévre 5 frt s egy évre 20 trL Az pénzek az .Egyetértés- kiadóhivatalába küldendők. Mutai-
vauyazamot a kiadóhivatal kívánatra.iogyen éa bérmentre küld.
Az .,Egjeiértó*" felelés szerkesztője és kiadótulajdonosa :
LAJOS.
üJÍiW.Arverési hirdetmény.
A n.-ktnizsai kir. törvényszék mint te lekkvi hatóaág részérő! közbirré tétetik, bogy Garai József végrehaj tatónak, Németh Anna Öz*. Garai Györgyné u^y is mint kkoru. Garai György, János és József t. gyámja végrehajtást szenvedő szt. ja-kabi lakos eíieni végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó s a szt- jakabi 15. sz. tkvben I 20. bxsz. a. felvett ház, s 22 br. szám alatt felvett házi kert. 448 forint becs\' értékben — vaeyonközösség megazftote-tése czéljábÓI 1892 évi augusztus hó 29 ik napján d. e. 10 órakor Szt.-Jakab kö/.ség hazánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Arverezni kivamSk tartoznak a becsár L0°/»-át készpénzben vagy óvadékképej papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt K.-Kanizsán. a kir. iörv.. mint t kkvi hatóságnál 1392 évi április hó 4. napján. GR. HUGONN AY, kir. trvszéki bíró.
OSÁVOLSZKY
Az .Egyetértés" kiad hivatala: jfy
Dal8Ziub.az-utoza X. szám. fa
^Ax operaházzal szemben.j \'¦. »
\'"„.Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint telekvi hatóság közhirré teszi, hogy a kir. kincstár végrehajtatónak KoIoqící György és neje Mikolics Ilona rátkai lakósok elleni 46 forint 01 krajczár töke, 43 forint 43 kr. után 1392 évi január hó 1 téljáró G százalék kamatai, 4 frt 50 kr. végrehajtási, 5 frt 60 kr. ezuttali költségek iránti vég-Bjtási ügyében a nagy-kanizsai kir. törvHzék (a letenyii kir. jbiróság) területén fekvő Rátka községi 403- sztjkvben A. t 441. br. alaUfelvett s 498 írtja becsült vált*ágkÖteleí*s ingatlan 1892. évi angnsztus hő 16 napján d. e. 10 órakor Rálka községi bíró hazánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság, mint ilkkvi hatóságnál 1892.\'évi június hó 2-ik napján.
FIUPICS, kir. járásbiró.
Margit
1 GYÓGYFORRÁS \\
li
MAGYAR SELTERS.
Borral használva a legegészségesebb ital.
Van szerencsénk teljes tiszteiette! tudatni, hogy Margit telepünkön a „Margit" (Magyar Selters) gyógjrwixnek- edcie is legújabb rendszerű kezelését újra tökéletesítettük. Uyó\'gy-rízQnkcl új czimkével ellátott új alakú, az eddigieknél crősebb üvegekben, a viznck változatlanul rnaradását biztosító erős dagaszolássaJ és ónknpak-elzárással hozzuk forgaloaibj mely üjilásra szives figyelmét felhívjuk.
Dr. Karlovszky utóda
_- a Mirgit íTÚEtforrai ijaiBatunaía.
Orvosi bizonyítványok.
3g 1892. |s Dr KORÁNYI FRIGYES.
kir. tanácsos, egyetemi tanár, a budapesti m. kir. tud. egyetem I. belgyógyászati koródájának igazgafója. A Margit ildagyar SeltersVgyógTvizet sokszorosan használván, űgy magángyakorlatomban mint l vezeti\'-seüi alatt álló" eg>-etemi koródán azt jú hatásúnak tal.illam : a nyákliártyák, löleg i gyomor és légntaK nyálchártTainak hurutot bántál mainál. A használatban levő egyéb izektől, milyenek a Selterst. Radeini. Vichy stb. killömbozik e víz csekélyebb szabad szénsav rL-lmánái fogva, s a?ért olv esetekben, midőn vérzések lehetősége lorog lenn vagy a vérkeringési szervek izgatását"! >r\'í tartani, a szénsaváúaabb vizek fölött előnynyel bir.
Dr. KÉTLY KÁROLY,
.- nyctemi tanár, a budapesti m. k. tud. egyetem li. belgyógyászati koreaijának igazgatója A „liargit\'\' (Magyar Seltersj-gyógjiorráa vizét, mely a tiszta szikéleges ásványvizek sorába Mrtozik, részint inagángyakorlatómban, részint a vezetésem alatt álU\'i egyetemi beigyógyászali koródán, hosszú idő óta használom, s azt a gyomor., belek, húgyhólyag, lőleg pedig . légzőszervek hurutos bánta Imáinál legjobb eredménynyel alkJŰmaztazo. E víz más hasn vegyi összetételű vizek közt. mint a Seltersi. Gleichenbergi, Giessltüb.li szénsav tartalmánál lógva bt.- előnynyel.
kisebb szabaö
XÓlOLg\'OS
¦\'fóiaktái
EDESKUTY L.
.Budapesten, Erzsénettér S. sz. Ugy szirtién kapható minden gyógyszer tárban, fiUzerkereskedésbeit és vendéglők-1>
cs. és kir. és stero kir. (hJt. úiiűyYB-síállílou.
HABMKCZEGTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JOLIÜS 16-áo.
K
X X
X
X
MOLbBSEIDLÍTZ<iPÓR
X IW* Tavaszi 5 gyógyítás
X
Nyári gyógyítás
55 (Jszí. gyógyítás
.Sí TélK_ gyógyitás
Csak akkor valódi, ^tf4L°:
u és MOLL A. sokszorosított ciége látható.
X X
Gyors gyögyhaiij makacs gyomor- éi slientbnjok, ^ gyomo (örc«, njálk, gyoraorígéi, székrekedésnél, máj- )(( bajok. Tíitoiu\'áf, aranyér ét a IrgkOlönfélé b noi " ¦\'¦l-\': Égy eredeti doboz hasmátati ataiitima!
-• - ai ország minden nevezetesebb gyógy-
^<ertáraiban. %,r
>LL A. gyigyizeríiE cs. kir nivari isálíitó, Bécs- ffl Slabdt. Tuehlaubeii 9. W
Szétküldés naponta utánvét mellet:. 2 doboznál tar keresebb nem küldetik. A\\
Elismerés MOI..L A. urhoi Mécsben. 115 foglalkotásomnál az ón KOLL-féle SelJIitz [porai igen jó natást gyakorolnak ; Ismerem «zt egyszer -. ! rra ét szívélyes ficei*e meg"-et mon
dok ért« ; ezek a gyomrot jóvá és töt könnyűvé t-súk. Tisztelettel: STEIXKE P. J. lelkén HonnetacoUf.ban-
L-FELE FRANC RSZESZ ÉS SÓ
viuirczB ümmü.
A honi cognac-gyártmányok közt első helyet foglal el
a veienczei- cognac-gyár készítménye,
mely gyogyhaiásanál és kel.emes i/enel fogva orvosi tekintélyek által I <¦ g "i <¦ I »• s i li h i a n j á ii I < st 1 i k.
\\ K^yedüli és főraktár Jíagy-Kani.: ín:
Hosenberg ós Metzger
fiiszer és csemege kereskedése
(A nagy-kanizsai takarékpénztár épületében.)
COGNACQUINT KIVONAT.
8
Legjobb\' Csak akkor valódi, MOll a.
gyét tülteti fel i* .A MOLL \' feliratú óoosat\'l ¦árva. A. MOLi.-féle francaik borsze<z éa só nevezeteién mint fájdalome«i!l tpitó hrdörz«ő!ési szer köti-rény, c«úz ét a meghülci egyébb következményi-inéi legiirrereteibb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg iia: 30 krajczár.
( FÖ-SZÉTKOLDES Sy
, SlöiL A. jrjfeszefési. cs. .ts ktr adrari aillitó áitil-
X Jg; CSÚZ BKCS: I.. TÜCHLAÜBEN 9. «.
W I Vidéki m\'greodeléiek faponta róstautáovét mellett lel-
lj.»>tetn.ek ^/ y
Araktáraklmntessékhatározottan J/oíí ^
alt\'tiráHái\'fil és véd jegyevei ellátott kfinzit \\\\
menyeket [igétpii* . )J(
Szétküldés naponta utánvéttel^ Jíét üvegnél kevesebb JjL
X
Hí- W
gel. mivel az emberisé:; segtúégt-re k—;letrt óbajiok A\\
.a.-iaoi magamnál. Hélv timteielt I W
HORNOF, lelkésa Micuotnp-bán. ^
X X X
„X X
I
\' bedörzsölő szer
SS köszvény,
SS csúz
5S~ meg-hülssi betegségek elten
ídjí- X
¦ •*• X X XX X NX XX X X
Kitünó, egé-Méges é« tartalmas cognac pillanat alatti g körítésére, mely a valódi fracezia coguactól semmiben q aern különbözik, ajánlom e jónak bizonyult kfl- g löblegosséiet. g
Ára 1 kilónak (elég 100 liter cognac készitéifire) 16 g Kéjzitéái ntísitás ingyen mellékflltetik. L e g - g ai kei-ért és egészleges^ tmányért kezeskedem. fi
frt O. é jobb gjár
CsöX.kőis\'rény.tagBaaggatia, fejfáj ii.csipofáj dalom,hátfáj dalom atb. ellen legjobb bedBizöléi a Ríchter-fele
iorpif-PÉ-Eíisller.
Több mint 20 év ÓU a legtOhb családban ismeretea, mint fájd*lom-enyh:tó szer és majdnem minden ryógyiieriárbttn kapható 40 ét 70 kiért. Minthogy mác ¦áiok léteznek, ennélfogva rain;ig hi-tárr lottan :
.Horgony-Pain-Expeller
kérendC.
Spiritus megt a karit ás g
Iámat,
Eüsmerét MOI.L-~i^ gyógyss. ! ~THíüufT «o1I-fé.lft francai
n érbetó el :elülmulhatlau páliok a>erosiio-Kivonatom által j
ö ez az italoknak kellemes, erőielj-i itet ád ét cakia náiam kapható Ára kilónként1!
X 3 frt 50 kr (600 — 1000 literre) ijsszcálali ctasitáiaal együtt. o - _ l ajánlom még valamennyi • a s e n
? rum, i t i 1 r i fHá liska, törköly, fúkese
g a léteiS likörök, ! : e i i i i i I > I o k , eexet éa
g készítésére felülmulhatlan minőségben. Készítési utaiitáaok ingyet
Egészséges gyirlaáijokért kezességet íaüalot. S
n essenczia-különlegességek gyára PRsGA-ban.
Q 400-1 Tisztes képviselők kerestetnek.
3 OOCCOOQOOCOOGOCXXXiO^
3375 tk. 1392.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsaí kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy ö/.v. Nyuli György né végrehaj tatónak, özv. Gt«í György né mint kki Garái Gyprgy János és József t. gyámja végrehajtást szenvedő szt-jakabi lakos elleni 500 frt tőke, 1890. aug 5 tői jfíró6 százalék kamatai, 25 frt per, 13 frt 95 kr. végrehaj. lás kérelmi. 8 frt 25 kr. jelenlegi a nfég ielinerülendö költségek iránti végrehajtási ügyében a feutnevezeit kir lörvszék területéhez tartozó a szt.-jakabi 15 sz. tjkv.-b n I. 3 —11. sorsz. a. foglalt \'/• kül ő teleknek Garai György, János cs József kí-koruakat illető s 1028 fnra ht-oült 3/, ed része 1892. angusztus hó 29 nap jm regg. 10 órakor Szt-Jakab köz^ée há-^ánál megtartandó árverésen eladatni foji; mégpedig ha Németh Anna özv. Garai Györgyné javára C. 3. alatt bekeblezeit ö/Tvegyi haszonélvezeti szolgalmi jogot megelőző teher lételek fedezetére szükséges 100 frt b"Ígérietiíék, akkor a B70Í-galmijog érintetlen maratLde ha ez he nem ígérteinek, akkor az árverés hatálytalanná válik és a biriuk a szolgalmijogra való tekintet nélkül a fentfctlü napon ujabban elárvereztetik.
Kikiáltási :ír a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a bec-fát 10"/(, át készpénzben vagy óvadékképes pipirban a kiküldött kezéhez letenr.i.
KeltN.-Kanizsán.akir.tvs/.ék. mint tik vi hatóságnál 1892. évi máj. hó 20. napján
. GRHÜGONNAY kir.tazékibiró-
gOOQOOOOOCOOOOOQOOOOQOOOOOOCOOOOOOOOOOOaOOOOGQnOOQOOOOCOQOOOOOQOQOGOQOOOCaO
I Felhívás részvény aláírásra. I
o A NAGY-KAjSIZSAI KERESKEDELMI és IPARBANK kezdeményezése folytán 8 § ahüirottak, mint alapítók Nagy-Kanizsán egy a modern technika és a kor igényeinek min- § O denben meg-felelő O
r» lr» aCI éT» é~k q
Q Q
sörfözögyár reszvéiiy-társasá
g alapítására vállalkoztunk. O
0 L/Az alapítandó vállalat „Nagy-Kanizsai sörfőzőgyúr részvény-társaság" nevet nyer o
Nagy-Kanizsa székhelyijei.
2.) A részvénytőke 250.000 írt,
3) Időtartama ötven év. ;
4.) Kibocsájfandó lesz 2500 részvény, egyenkint 100 fit névértékkel.
Az aláirás személyesen, ragv meghatalmazott által i-szközlendö. — Az aláírásnál minden-^aláirt részvényre névértékének l.OOo-ia f* az clöie-"ges alakulási költségek fedezésére részvényenkÍDt egy forint készpénzben lefizetendő — ütvén részvény jegyzése az alapítók sorába való felvételre jogosít. — Az alapítok egyedül^aztín jogot tartják fen maguknak, hogy az első három évre az igazgatóságot kinevezhessék.
Részvényekrei aláírások legkésőbb 1892. évi július 31-éig bezárólag, még pedig a kezdi meny-zö Xagy-Kauizsai ke.reskedelmi és iparbanknál fogadtatnak el.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1892. június 29-én.
Kereskedelmi és iparbank részvény-társulat Nagy-Kanizsán.
Gelsei Gutmann Vilmos s. k. Eperj\'essy Sándor s. k.
Hirschel Ede s. k. Rosenfeld Adolf 8. k. Grüflhut Fülöp s. k. blan Pál s. k. Maschanzker Móf s. k. Beltlheim Gyfízö s. k.
Vidor Samu s k. Rapoch Gyula s, k. Grünhut Alfréd s. k. Blau Lajos s. k. Fesselhofer J\'ózsef s. k. Ledofszky Ármin s. k.
mint alapitok.
O O 0
o o
0
o o o ? o
0 0
o
0
o
0
? o
0
o
0
o
0
o
OOQOOÜ000000000000000000000003000000000000000000COOOOCOOOOOOC03000000QOCOCO
Mindennemű
llttílfi.
.A- mtiRag Hcrmany Hozdeményezéso.folytáiii alapítóit
MAGY. ÁLT. KÉNSAV-, MŰTRÁGYA- ÉS VEGYI IPAR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
ajátdu saját üyárlmányu. tiszta kéns\'avval feltiírt, elismert kit Űrt Ö minősécü müiráuváit: CSONTLISZT- SPODIUM-, AMMÓNIA és ÁSVÁNYI SüPERPHOáPH -\\TOKÁT, PÁROLT CSONTLISZTET, -THOMAS-SALAKOT. CHILISALÉTEOMOT. kénsavas kálit és am< moiiiakot; különlegességeket, miut szőlő-, répa-, rét-, kender- stb. trágyát és mindennemű egyébb műtrágyát, kénsavas réz- és vasgá-liczot. — Talaj-elemzések díjmentesen eszközöltetnek. Felvilágosítással és árjegyzékkel készségesen szolgál gyáraink központi irodája: Y-. Erzsébet-tér 9. sz. IL emelet hová levelek és megrendelések intézendők. — Te\'efpn szám 882. (4b2 3—9)
Thomas-salak.
Nyomatott Ifj. Wajdits József és Danieüsz Ír. k6Dyrnyomdáj4ban Nagy Kanizsán.
V4(,i-KAfllZSA, 1892 Jflllos 23-án.
33-iü ssEétucEi.
^. EtÖfizetéai ár; •\'.g>-f7. évre
i írt kr
|.N\'tgvt\'.it-»re . .. .• 1 frt 25\' kr V Esryes szalu
\\ II3 K I> KT KS B K ¦^l^íiasáliírj petit* i> rt.au 7. anls4*Isw>rí minden-.toyabbí aurért b kr
S VI I.TTBRBEK [petit soronként in kn\'-rt vétetnek . Kinn tan illetet ntiudin t-pyesj liirüeu-st-r; kr Üzetei tlii
Harmlnczegyejlk_évfOiyaui.
ZALAI KÖZLÖNY
A lap szellemi éa anyagi részét illt-iő -nindfu kozleméuy líátorfl La juh sierkesnij-kiadó nevére ewniz.\'tten Nacy-EaníiHai a fcér-toentve :¦.;:>¦¦/1 ntfók
K\'utfllrn levelek n< ::: fi.gaii latnak el.
iratuk visMzanejn kBlűVtuek
\'A nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári- .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár résvény;-társaság*, a ,nagy-kanizs« kéutes tűzoltó-egylet", a „nagy-kanizsai kisded nevel«3 egyesület ¦ a ...agy--kanizsai tanttói járáskor-, a .nagy-kanizsai keresztény \'jótékony nőegylet*\', a „o-kanízsai izr. jótékony nőegylet a .szegények tápiutézete", a ,katOiiaj, hadastyáo egylet* a .suproui kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos ilpja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMIJ) HETILAP.
Egy közgazdasági vezérczikk.
Keniiti t-zini alatt wtlük a követ kezó sTirokat:
Tiszteit szerkesztő ur!
Becses lapjának mul: heti számában-„Aratási kilátások* czimü vezér-csikk látott napvilágot, mely tartalmánál és irányánál fogva gabonakereskedői körükben méltán megütközést kelthetett. Ismerve a gabonakereskedelem helyzetét, kötelességemnek tartom lennti -czikkre retlektálni, s azt nyoniról-nyomra kisérve, megdönteni a benne luglalt s a tényekkel, homlokegyenest ellenkező állításokat, melyek megírására a vezér-czikkezót csak a legprimitívebb nemzetgazdasági ismeretek hiánya indíthatta.
Kezdi a gabonakereskedők elleni vádjait kővetkezőképpen : „ A kereskedők Lagy része jól megtöltötte magtárait gabonával és tartogatta tavaszra, mikor legerősebb szokott lenni a gabona- és kenyérszükség. Tél folytán csak keveset bocsátottak piaezra s ez tette nálunk oly méregdrágává a lisztet. Várták a tavaszt, a mikor a mi::den élelemből kifog} ott földmives-gazdák hitelhez nyúlnak és veszik a gabonát.\'
Bizonyára a Kongó mentég töltötte a czikkiró az utolsó. 25 esztendőt s nem vette észre, hogy időközben megszűnt Magyarország Európa éléskamarája lenni; hogy hazáiIFeg^sz termése elenyészően csekélr\'feíyópa szükségletének fedezésére s hogy egyéb . termelő országoktól eltekintve. Éjszak-Amerika és Oroszország fölösleges. tehát kivileiképes gabonáinak meny-nyiségeít távolról sem közelitheti meg. Már most ebből következik, hogy nem Magyarország s nem a magyar gabonakereskedő diciálja a gabona árait, hanem - azokat a?, európai és amerikai nemzetközi árviszonyok, a kereslet és kiuálat hatalmas törvénye szabályozzak. A mi kereskedőnk akár
ítéletnapig tartogathatja búzáját, azíal az európai áralakulást nem fogja megakasztani, nem fogja .méregdrágává" tenni a lisztet.
Ezen általános megjegyzések u;án áttérve a muít év speczíáüs viszonyaira, figyelemmel kell kisérni a tapasztalt áralakulás okait. A Franciaországból érkezett rosz aratási hírek. Oroszország szánalmas termése, s ennek következménye, az orosz kiviteli tPalom nálunk oly magas árakat szültek, a minőket gazdáink 10 ¦\'•v óta nem értek el. Ha a keres kedók szokottnál nagyobb mértékben vásároltak, a miről különben csak a czikkiró bír tudomása!, azt nem tették azért, hogy az áru tartogatása által magasra csigázzák fel az árakat, hanem remélték, hogy a nemzetközi vásáron mérvadó píaczok s ezek alatt nem Sormás és Tótli-Szerdahely értendók, megfogják tartani a felfelé törekvő irányt, s a .méregdrágán" Vásárolt bu^a nyereséggel lesz továbbadható De a dolgok nem igy fejlődtek) gabonakereskedők és gazdák, kik készleteikkel speculáltak. iszonyú vesz teséget szenvedtek egyaránt, minthogy az Európasztrte kedvező aratási kilátások az árakat naponkint nyomták.
Ha-valaki gazdasági czikk Írására vállalkozik s mindezeket nem tudja, bizony furcsa gondolatot támaszt az olvasóban, de ezen merészség megbocsát hatatlanná lesz. ha az iró oly képtelenséget állit, mint a milyennel a czikkezÓ tenntidézett sorait bezárja. Hát él valaki Magyarországon, a ki nem tudja, hogy neküuk kiviteli kereskedelmünk van ? Üát a magyar kereskedő a magyar földmives részére vásárolja a gabonát? S mennyi tu-dákossággal folytatja:
„Ez a közlemény okozta azt — a mit talán igen sokan nem értettek (!) — hogy éppen tavaszszal esett a liszt^ stb • • - —
.Mikor a gazdaembernek leginkább
kell a pénz — aratás kezdetén, a kereskedők behúzódnak, mint a csigabigák. Tudjuk, hogy ilyenkor ők dominálják a helyatiet. A kereskedők visszahúzódása silányságot eredményez az ár»ian.*
íme. ss ellenniondások! Egyszer az van kifogásolva, hogy a keres \' kedók Összevásárolják a gabooát s nyomban reá tanaszkodik, hogy kö- j zönvt tanúsítanak, nem vásárolnak. E/. a tenorja az egész czikknek, melyből minden észszerű bázis hiányzik. Végre ilyen tekervényes utón oda lyukad ki, mily szükséges volna nálunk közraktárak létesítése, hogy a gazda is „egy, kis áldásos börzei speculátiót csinálhasson.*
Az okok. melyeket a .köz: aktártffc mellett felhozott, éppenséggel nem voltak szerencsésen megválasztva, az ügy bizony hivatottabb szószólást érdemelt volna meg, mely nem a gabonakereskedők megtámadását vette volna segédeszközül. Ha a földmives a mult évben gabonáit nini adta volna el idejében, hanem a czikkiró bölcs tanácsa szerint „kis áldásos börzei speculátiót* csinál, s a gabonát beraktározza, akkor a sok százezer forint, melyet gabonakereskedőink az idén veszítettek, a termelót terhelte volna. •* * •
Ezeket tartottam szükségesnek az említett vezérczikbre megjegyezni.
Fogadja, tekintetes Szerkesztő ur, kiváló nagyrabecsülésem kifejezését.
Nagy-Kanizsán, 1892. jnlius 18-áu.
s. j.
Iskolai Értesítők.
(Folytatás.)
A nagy- kanizsai izr. hitközség által fenntartott elemi-, polgári-és közé p\'k\'eresked el-m i iskola értesítője 82^1891 —ÍSÜ-ík tanévről. Sz\'e.rkészté -Bú n Samu igazgató.
A kereükedelim iskolát a lelolyt tanévben szerelték fel fizikai és khémiti tanterekkel. Aruismei gj üjteményét nagy
részben az igazgató buzgalmának köszöni, a mennyiben a hazai iparvállalatok az ö kérelmére küldtek gyűjteményeket gyártmányaikból.
A lefolyt tanévben iryiit meg a közép-kereskedelmi iskola első osztálya is, mely tény nyel a város tanügye is haUilmas lendületet nyert. Erre a meggyőződésre az iskolafenntartókat azon kötülmény is feljogosítja, hogy Nagy-Kanizsa a Dunántúl egyik kiváló keieskedelmi városa, hol a kereskedelmi iskola félállítása már régóla szükségessé vált. A kereskedelem feivirá-.goziatását ezen intézet csati előfogja mozdítani.
A statisztikai adatokból a következőket kii/öljük: Az elemi leányiskolát 208, a fiúiskolát 194, a polgári fiúiskolát 154, a kó\'épkereskedelmi iskola első osztályát 34 növendék látogstts.
értesítő a kegyes tanitóren-díek vezetése alatt álló nagykanizsai kath. fogy m nasi umró I az 1891.—92, tanévben. Közzéteszi Farkas László igazgató. Az évi jelentést Poór János tanár tartalmas és tanulságos értekezése előzi meg Ba földrajz tanulásához szükséges térképismeretről-" A mai korban a térképisme egyik legfontosabb része \'a katonai ismereteknek; minthogy pedig a tanuló ifjúság minden tagja katonai szolga latra van hivatva, főleg »* veheti hasznát a tanulmánynak, mely kieeé^zitö részea gymnasiutnban előadott, különben elég szükkörü földrajzi tudománynak.
Szép sikerrel .működött a gyakorló iskola, me-yet a társadalom néhány lelkes tagja anyagilag is támogatott
A fegyelmi állapot a lefolyt évben teljesen kielégítő volt; iie az előmenetel már kevésbbé volt az. Számianból az első osztályban tizenhatan buktak meg. 02 közöl, és csak egye11 enefj; y nyert eme tantárgyból jeles osztályzatot. Az intézetet 310 növendék látogatta.
A nagy-kanizsai közs. népiskolák értesítőjét Németh Ignáczigazgató^közli; merj a"tfátí>s képviselő testületéből választott 32 ta»ból alló iskolaszék névjegyzékével kezdődik. L\'tánna a tanitó-t est Ölet — feltüntetve, ki melyik osztályban működik — névjegyzéke látható, mely 28 osztálytanító és 7 szaktanítóból áll. Ezt a közs népiskolákba járó\'altalánosan osztályozott tanulók névjegyzéke kö\\eti;kezdveafiuk-kal. folytatva a leányok- és befejezve VI. és VII kerületi tanulókkal. Legérdekesebb az utolsó lap statisztikai táblázata, mely-
ből az. egyes osztályok létszáma rögtön szemünkbe ötlik egyenként és végül ösz-szesitve. Ebből kitűnik, hogy a községi népiskolákba bejárt 10tí3 fiu 965 leány;
: összesen 2028 Unuló. Vallásra nézve: r.
| kath. 1897, izr. 98 evang. 22, hetv. 10,
\\ unitárius 1. Nemzetiség szerint: magyar 2024 német -í Legnépesebbek voltak az I. fiúosztályok. A párhtrzmos* 1IL és IV. osztályok pedig együttesen tanittattak. Ha a főösszeget az előző évekkel, összehasonlítjuk, azt találjuk, hogy 1890-ben volt 2029 taau\'ő, ez 189i-ben leszállt 1967-re. a jelen évi létszámból pedig a fe\'sö leányiskola . polg. leányiskolává történt át alaki ttá:?a folytán elvétetett 78 tanuló s mégis a főösszeg 202&, mely ámult
i évhez 139 növektdést (-7*/0) mutat, ami nagyon is meglepő szaporodást tüntet fel. Egy tanítóra átlag esett 75 tanuló. A jövő tanévi beírások augusztus 30-án kezdődnek.
Ért esi tó a keszthelyi kir. ka\'th gymnasitimról. 1891—92. Szerkeszt é: D r. Burany Gergely igazgató.
/ Az értesítőt Dr. Vutskits György tanárnak a „Halakról általánosan és a Balaton i halfajairól különösen" czimü érdekes dol-j gozáta kezdi meg. Az értekezés 95 oldalra Terjed és a .Balaton", valamint a „Hévíz* haulf.máját szakszerűen és tanulságos módon írja le
Végül röviden megemlékezik a halapa-i dás lőbb okairól. Ezek pedig: az erdők ! pusztulása, a folyók szabályozása, a halak > védtelensége, a gőzhajózás, a vizek mentében felállított gyárak.
A városn"ÉL valamint a premontrei rend áldozatkészségének .és a közoktatásüdft. minisztérium segélyezésének köszönhWr* ] Keszthely városa gymnasiiímának kiegé-i szitásét. A jövő tanévben a^ 5-ik osztály fog megnyílni, a tanintézet pedig fokoza-! tosan egy-egy osztálylyal log kibővülni, i A lefolyt tanévben működött 5 préaion- . j trei rendű és 3 világi tanár. A gymnasiu-! mot összesen 1G0 tanuló látogatta. A ta-| nulók közül elbukott 31, a mi 2C 3%-nak i felel meg. \' ,
A S»ü m eg vár*> aí á! I a m í 1 a g s é-i gélyezett reáliskola XXXIV. Ér-, t esi tője az 1891—92. iskola évről. Közli: Orbán Lajos, helyettes t g a aga tó
A jelentést az igazgatónak egy módszertani dolgozata a közönséges törtek alap-; műveleteiről előzi meg minek hasznát fő* ; leg a tanítók vehetik. Az intézeti.él műkő-
Tiaei a.
A pacsírtadaltol a szatíráig.*)
Költemények ERÓDI DÁN IE L-t ól.
Huszonöt év szép iilö az ember életében, még szebb, ha eredményes munkásság emlékéi fűződnek hozzál Az elölünk fekvő, tizennyolca ívre terjedő kötet huszouöt év írói munkásságának emlékére van kiadva. Nem .összes költemények" csak válogatott gyűjtemény, meiy a hatvanas évek elejétől, a kiegyezés előtti időkből a mai napig, a koronázás hu-zonüiodik évfordulójáig, hoz költeményeket a tehetség folytonost fejlődéséről, izmo-odás\'áról tanús kodva.
Az elköltöző .Fecskéhez" szólva még csak kösiönteti a távollevő honfiakat vi .ra-ztálasul üzenve, hogy az emésztő tél . tiíán, nemsokára tavasz lesz; a jog. szabadság, ősi tőrvény élni fog, s őket is — az emigráosokat — tárt karokkal fogja fogadni » haza, e hü anya, melynek csak akkor lesz te\'jes az öröme ha ők is visszatérnek keblére.
„Márczius idusán", e ritka szépségű rhapizÓdiában, már egész lelkeiíedéisel énekli:
.De nem! a szent szabadság magvai Nem vesztek el á jégverés alatt! Egünkön ojabb fésyt-agár ragyog. Arany kalászszal ékes a mező. E-i gazdagabban hajlik & boráé A bérezek oldalán a völgybe le.
Grill Karolj, Budanett 1Ö91.
. Virányriyat^niodik a pusztaság Vidáméi in élet pe/.sg a partokon. Hol ifjodoitaii emelik fejők a bQ-zke tornyú népes varosok, S a szent szabad-íág dicső bimnuszT^\' Harsányan zengi millió ajak Nagy ünnepeden édes szép hazám. A te márczinsod szentelt idusán!" A „Magyar ifjak kir :lydalábanl_p. iliy igj dic-öiti. egy szabad nép széreflö >/ivé-vel igy magasztalja az alkotmányos királyt: .Ki a magyart teremtette. Szép virágos kertbe tette, A virágos kertnek őre "~ ¦ A magyar nép szeretője
Éljen a király!----
A király a hazs atyja. Aki népét el nem hagyja; , Hozzánk míndig\'igaz és jó, Áltfaja meg a Mindenhatól\'-, Éljeu a királyi" „A koronázás buszonötödik évfordulóján" Deák Ferenczröl e szép és igaz strő-phában emlékezik meg:
„Bölcs mérséklettel emelé szavát, szava e bont akkép zengte át. Mint nagy harangé ünnep "regg»*leu. Midőn egy jobb ésaemesb érzelem Vészen hatalmat önkénytelenül A nép szirén s szent áhítatra gyül. S csendes zokogva szívből megbec-tát Még annak is, ki tőrrel döfte át " A bölcs mérséklet szavait, az, örök emlékezetre méltó igéket ily tömören és hi-v»*n foglalja egybe:
.Hazánkért miident! ámahen maga Koczkára téve nem lehet soha!
Joguuk Örök és el nem vehető.
Tanunk az Isten, minden nép s iitö!
De ám szeressük jobban a hazát.
Mint gyűlölhetuök eileuink hadát,
S a.multra, inelyNoiy gyászteljes vala,
Boruljon a fele.dség fátyol.i!" -¦ Erödi hazafias költészete már a remény korával, a~ hatvanas évekk< 1 kezdődik s ezeu idők es/.méi és hangulata tökrözöd-I nek-viasza azen verseiben melyekben a | hazáról és nemzeti szellemről szól.
Csak a hetvenes években —,1877. — pendül nifL\' lantja búrjain a harczias hang. midőn a ^Pünkösdi imálian* a világosság istenét arra kéri, hogy gyújtsa föl népe szenemét, adjon neki-erőt a hámokon és segítse győzelemre az örök szabadság Istene. Majd magához lp.ntjához fordul és a?.t Így folytatja:
.Nem bút dalolsz és nem fájdalmat.
És nem hívságos örömet;
Győzelmi dal^fogsz zengni fennen.
Mert látni fogod dicsőségben
Ismét a magjar nemzetet!"
Hazafias költészete ez időben emelkedett legmagasabbra a „Nemzeti szellemhez" czimü ódájában, mely legszebb és legeredetibb költeményeinek egyike — a mint általában Erödi költészetét a legsajátabb eredetiség jellemzi, mint ezt ismertetői már kezdettől fogva különösen kiemelték. E költemény valóságos apot-heosisa a .Nemzeti szellemnek", melyről lelkesen így áradozik: j .Nagy éa dic-ő vagy. oh nemzeti szellem! i Fényben1 ragyogva, hogy lelkünk beteljen, f Ha rád tekint föl szent hazánknak őre.
Ki feltü/éd zászlód a hármas köre: Ki láng gyanánt kitörsz a milliókból, De veszni nem hagysz a szabadság, — $ (jogból.
Te élsz a költők lelkesült dalában S vezetsz gyönyörre a dal mámorában; A gyönge kéz hatalmas dalverése Te ál\'alad lesz nemzet ébredése, Imája és nyőzelmi harsogása Miként volna tengerek zúgása!"
Hazafias költészeté ismét uj színt és hangot vett a „Legújabb korban", az „Alkalmi nemzetben" s több más legújabb költeményében, melyekben a nemzet hibáit és bűneit lobbantja szemére, nem ritkán az élesebb szatíra hangjával. Nagyon is alkalmiak, opportunusok és Önzők lettünk. „Darwin törvényét igazolja Az ádáz életküzdelem, Hol legerősebb az ön-\'/ö érdek, S a gyöngének — nincs kepeiem!
De a hazát, a magas eszményt,
Ma már hiába keresik.
A szent oltárra nem találnak.
Mely lángra gyújtsa kebleik!"
Nem csak hazafias, de bölcselmi tartalmú költeményeiben is megnyilatkozik a szatirikus hang, főleg a kötet második felében,\'a „Második könyvben", mely az érettebb férfikor műveit tartalmazza.
Legnagyobb és legjobb szatírája az „Episztolák egy vidék; szerkesztőhöz11 három részben.
E költemény a való életből merített jellemző vonásokkal rajzolja a vidéki lapszerkesztés annyiak áltál irigyelt gyönyörű-
ségeit. A vidéki élet üressége, nyeglesége, kisszerüsége és hiúsága a sokoldalú képek sorában van itt bemutatva. A mit pedig az iparpártolásról, hirlapirásról,közigazgatásról, színészetről stb. mond, az nem csak a vidéket illeti, abból mások is tanulhatnak. Hogy szatírája soha keserűvé és túlzóvá ne váljék, attól Arany János „ezukrozott epéje", a humor menti meg, mely Erödioél nemcsak a szatirikus hangot enyhíti, de tisztáo humoros költemények forrásává is lesz. És ha az angol Carlyle szerint a született költőnek semmi sem oly biztos ismertető jele, mint a humor, ugy az előttünk fekvő kötet szerzője már ez okon is jobb költőink sokába volna iktatandó. Humoros költeményei közül kiemelendök: „Előfizetési fölhívás -• énekli egy vidéki lap-zerkesztő.* — „A szerkesztői ollóról." — „A buziási gólya", melynél az egész világon ninos derekabb gólya. — .Plyety-kainé", kinek typikus vonásaiban egy jól ismert alakra vélünk bukkanni.
„Sok leányért fájt a szivem, megval-i lom", mosdja a kötet egyik költeménye; I mégis szerelmrköltemény van legkevesebb i e kötetben. Első szerelmi dalai egy csöndes völgyben vezetnek, a hol csapongó lelke, mely nyugtát sehol sem találta, szárnyait letépte és a boldogságról kezdett álmodozni.
„Oh ti, a kik lángoltatok * .* Hő vágyaktól valaha. És a\' nyár egy bűvös éje Ábrándokba ringata:
HARHINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JÚLIUS 23-án.
íiott 4 rendes és 4 bejáró tanár. Az iskolát összesen 86 tanuló látogatta, elbukott 19, ami 2270-nak felel meg.
A csáktornyai^nagy. kir. ál 1 ami t a n i t Óké pzö-\'i n t\'éze t ér test tője az .18.91— \'92:ik tan évről Sz erkesz-¦tette Margitai József igazgató.
Az értesítő terjedelmes jelentést közöl az Intézet, életéből,\' még pedig elég őszin-
* teséggel. a mi sokkal jótékonyabban hat a tan ügy barátra, mint .sok ..jelentés kér-kédy hangja. Az érdeklődés a/, intézet iránt székesebb körökben is elég nagy, mert több mint 100 tanügybsi*át látogatta meg azt\\a lefolyt tanévben! TánképesitŐ vizsgálatra jelentkezett 16.\\Jejk mindannyian megfelelő előkészültséüKeívyizsgálatBa\'bo-
- csájtattak A tanári testQiet tíz^bőYáll. A beiratkozott tánitó-növendékei száma 73.
.\' \' \' V. H
(Folyt, köv.)
Tisztelt Olvasó!
.Ha van is; de nincs oly gyönyörű táj édes hazánkban, min* „a magvar tenger, a
* Balaton, — méltó a dalnokok énekére.
„A* Balaton pártján" czim alatt cySjtőttejii .össze a balatonparti népélet--böl merített, a bn^apokfian itt-ott ..megje^ lent; részint még .napvilágot nem látót?, válogatottt népies verseimet. (Iíománczok, balladák, tüodérr.egék.): \'¦ \'\\
Munkám\' kiadása végett több fővárosi könyvkereskedőt kértem Tel. de mindnyájan az ismeretes „nagy elfoglaltság" és „mó^tolia irodalmi viszonyokkal" mente getve maijukat, a ^legnagyobb sajnálattal\' mellyzték ajánWájmati mint más vidéki Íróké* is, rendesen szokták. Végül az itteni vállalkozókat kerestem fel s.\'-ezek" egyike hajlandóságot mutatott könyvem kiadására oly*feltétel alatt, hogy 120 előd/erői a munka megjelenése e)őt: gyűjtök és biz-_ \'érsek kia-
itok. nier,,.-;-:\'u\'2vi!ioii(i.
dás\'t manapság nagy kóczkáztatással j.tr.
%hi~-k folytán; daczára kedvezőtlen viszonyainknak, elliatároztam szerencsét prőíiáiui. bog) — ki évik óta szerény nap számosa vagyok a szépirodalom mézejé-- úefe. összetoborozhat om-e könyvemre a.?20 megrendelőt ?
ífy czélbói fordulok igen tisztelt jónka-róim és szellemi, ismerőseimhez s.-kéivm. hogy könyvemet, mely száz oldalon íflg terjedn,^\'ára csak egy forint lesz. s bala-toni&miék gyaatáiH is alkalmas ajándék, —- egyszerű levelező kártyán nálam, vagy/ ¦ e Npok t. szerkesztőségénél*) Szent.-ls:W ván király napjáig mégrendéípi s igy annak megjelenését lehetővé tenni szíveskedjenek. - *
\\ magyar népies költészet rózsafáján, a virágzás ideje, Petőfi csillagának lehuny ta óta vajmi kevés bimbó fakadt, mert-poétáink a szatőn falak kö/t keszt\\üs .kezekkel hazudott érz\'eVéjéket pengetnek a lírán: s nagy rítkán-wcsBodül fel népies szereim; hang a mSgyal^iautoii.
\'.ítaiaim a népies költészet vadvirágai, magyar szívből fakadtak azokáU a magyar koboz kedvelőinek kegyes pártolására - ajánlom
Hazafias tisztelettel.
Marczaliban. 1892. július bó végén.
BÁLLNTFKY BÁLINT.
. *) S«t« krM%.»íft*\\ rliogiditjka megrendtw J\'sti\'kft. mir* ftlkrrjiik\'!. kiir.;".ii«.-j>fiok t\'i;vel-inél v* pártfogását. SZERK.
CSARNOK.
Zalavári és kapcrnaki apátság
visszaáüitdsa érdemében tett mozgalom Zalavármegye részéről 1867-, 2868-, \'1869-ben. (Folytatás.)
A közgyűlés a magyar állam és magyar egyház függetlenségével Ösz-sze\'férhetlenne-í tartván mikép a megye muraközi járásának kath. egyházai Horvátország egyházi kormánya alatt álljanak, s ezen kerület népé nek nevelése idegen érdekek és\' elvek szerint vezettessék; míkép továbbá a -zalavári és kapornaki e megyei apátságok idegen tartományok egyházi rendéi birtokában azok rendelkezése és kormánya alatt maradjanak, a három sételem mikénti or-vosolhatására nézve első alispán ur indokolt indítványát elfogadja,, mely szerint a szükséges történeti adatok összegyűjtésére és az azok alapján a magyar országgj üléshez intézendő kérvények összeállítására a muraközi járást illetőleg egy, az^apátságukat illetőleg szintén egy külön megyei küldöttség választása elrendeltetik. — Az első küldöttségbe Horváth 4*éter ur elnöklete alatt: Szabó Imre kép viselő, Horváth György. Bogdán György, Etl Istvé$>niurakereszttiri apát, Nagy István sőjtöri, Bokányi György szépeinek^ Nóvák Imre (tán József?) szt.-mártoni plébános urak, továbbá .Hegedűs József csáktornyai. Deür-\\bjinyi Elek és Gahelics Imre főszolgabíró urak-: —L-aiz apátságokat illető küldöttségbe pedig Giavina Lajos ur elnOklete alatt: Kőnigtiiayer Károly zalaegerszegi. Virt Mihály kapornaki esperes. Tapp Károly szí-.-györgyvári, Páli János görbói plébános urak. Hegedűs József kámzsái ügyvéd, Kozáry Farkas. Babocsay János. Háry József főügyész. Gaál EjKfre^és Martinkovits Károly fŐ-szolgabmó urak választatnak meg és utasíttatnak, miszerint az^öss\'zegyüj-tendő adatok alapján a ¦ sérelmek-orvoslását tárgyazc, s a; magyar országgyűléshez intézendő kérvényt kör-vonalozván, azt a megye közönségének jelentésük kapcsában bemutassák.
Mely végzés tudomás és hozzáal-kalmazkodás végett a kiküldöttségek tagjainák kiadatni rendeltetik. K. m. f. Kiadta Gyömörey Vincze s. k.. Zalavármegye főjegyzője. *
(II okmány.)
„Részes kiírás — Zalamegyének Zala-Egerszegen 1SGS. évi május 4 én és folytatva tartott közgyűlés jköny-véből. i ~
3004/323. A zalavári apátságnak agoíviczi apátsághoz! tartozása, nem-
különben a kapornaki apátságnak a Jezsuita-rend javára lett adományozása miatti sérelem \'orvoslása megvizsgálásával megyek Őzgyülésileg megbízott kiküldöttség, teljesített eljárásukról, szóló jelentésüket, ugy javaslatképpen szerkesztett, ez ügyre vonatkozó és az országgyűléshez föl-| terjesztendő föliratot bemutatják, í A li [küldöttségnek a zalavári és I kapornaki apátságokra vonatkozólag-j történelmi adatok megszerzését ma-, gában foglaló vizsgálata, és az ez érdemben az országgyűléshez a fölmerült sérelem megorvoslása végett kérelemképpen benyújtandó. petitío^ nális javaslata, — mint a kiküldöttség buzgó és fáradtságot n?m kímélő pontos eljárásának fényes \'tanúsága, a közgyűlés általános elismerésének nyilvánítása*, al találkozott.
Mely föntebbi ügynek minél előbbi sikerszerzés és elint éztethetése Aín-9 tétéből vaz összes iratok Barcza Sándor megyei első alispán ur elnöklete alatt: Giavina Lajos, Kőnig-mayer Károly esperes és Hegedűs József kiküldöttségi tagok hozzájárulásával összeülendő kiküldőttségnek kiadatnak azon megbízatással, hogy a kiküldöttség áita 1 a sérelem megorvoslása végett az országgyűléshez fel terjesztendő, petitionalis javaslat irálytekintetben megvizsgáltatván, nem különben a zalavári apátság javadalmaiból, a nevelés és közoktatás ! javára esendő jövedéknek csakis általánosságban és nem meghatározott I vagy előre kitűzött czélra íorditása ¦ felem Ütésével szerkesztessék a föl-; terjesztés. — és az ekként eszköz-len dó szerkezetnek fölterjesztésével Barcza Sándor első alispán ur köz-gyfllésilcgj megbízat ik, miért is jelen végzés a-k\'iküldöttfég tagjainak külön, az összes iratok pedig Barcza Sándor első alispán urnák kiadatnak
Végül a közokt. minisztérium föl-iratilag megkerestetni tataroztatott, . hogy jeleu ugy sikeres megoldását j az országgyűlésen hathatós befolyá-, sával előmozdítani .és az országos érdekek tekintetében megengedhetö-I leg. a nevelés és közoktatás javára Jiáromlandó javadalmat a n. kanizsai C és zala-egerszegi iskolák részére fordíttatását elrendelni kegyeskedjék. K. m f. Kiadta főjegyző ur távollétében l\'liliál Ferencz. s.-k. aljegyző.11
évi márczius 5-én 14837. sz. alatt kelt leiratával hatályon kivül helyezvén, ez utóbbi rendelet II. A. 1 k. pontja szerint, búcsúkon és ájtatosságra szolgáló egyéb gyülekezeten az ügynevezett bucsuczik-kek mint pl. emlékkönyvek, olvasók, viasz- -gyertyák stb. vasárnapokon is egész nap szabadon árusíthatók, jgyan ezen rendé let U, A. 1.1. pODtjr értelmében pedig a vasárnapra eső ora\'á;|ös vásárokon az ipari és kereskedelmi élárusitás és pedig nemcsak a vásártéren, hanem a vásártartó város, illetve község egész területén egész napra megvan eruzedve. tehát az ry országos vásárokon mindennemű ipari és kereskedelmi czikkek elárusitása egész nap szabadon gyakorolható. Az emiitett rendelkezéseknek az iparhatóságok részéró) különféle módon törtéut magyaráznia folytán, oly visszáságók fordultak elő, melyek az ipari és kereskedelmi forgalom érdekében megszünHendŐk, miért Is szoros miheztartás czéljából értesítem a Czimet, hogy az. országos vásár fogalma alá vonható vagyis oly búcsúkon, melyeken régi szokás szerint mindennemű ipari és kereskedelmi cz kkek árusittarnak el, az érin^ tett czikkeknék egész napon való eladása* az esrlben sení akadályozandó, ha ily bu c-uk- vasárnap tartatnak meg. ha ellenben a bucí\'Ukorsz\'igosváíár jellegével nem bir nak, vagyis ha azokon régi gyakorlathoz képest nem mindentiemü ipari és kere.-kedelmi cikkek «zoktak áruba bocsáttatni, a vasárnapokra eső ily búcsúkon csakis úgynevezett buc u-czikkek, mint pl imakönj-vek, olvasók, viaszgyertyák stb. k pezhe-tik eladás tárgvait. Zala-Egerszcgen 892. jun 30. Csertán s. k. ali-pán. A másola-biteléül Nóvák Nándor városi kiadó.
Tudnivalók.
— Zalavármegye alíspánptól 12">")S. S92. n. i. Tekintetes városi tanács! Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről i szóló 1891. évi XlII-ik törv. eztkk -> ik szakaszaalapján a kereskedelemügyi ntgv-i méltóságú m. kir ministerium által 1891 ] évi július 1 én 37892. sz a. kibocsátott \'\' rendeletet, az emiitett ministerium 1S92
HI r e k.
— Frigy «sfóherezeg Nagy-Kanizsán-Lapunk megelőző >zámában jelzeit időben i. hó 18-án esti 7»U órakor érkezett városunkba Frigyes föherczeg ö* fensége, minta cs. és kir. 5 ik hadtest paratxsnoka szemlére. No tea az állomás parancsnokság értesítette a városi tanác ot. hogy ö fensége minden hivatalos fogadtatást meí-lözni kér a magas vendég iránti tiszteletből városunk polgármestere és főkapitánya mégis megjelentek az állomáson. Ö fen sege, ki a rendes bécsi vonattal érkezet\', minden késedelem nélkül kocsira ült és az aArany Szarvas" szállodába bujtatott és pihenőre tért. Másnap házi ezredünk : a 48-ik c*. és-kir. gyalogezred itt ál;omá-so/ó 3-iFzászlóaljaő fensége jelenlétében nagy gyakorlatot tartott, mely ö fenségét oly mérgen kielégitet\'e, bogy gyakorlat utón maga köré gj üjtvén a tisztikart, a legénység kiképeztél e^e felett legnagyobb elismerését és megelégedését nyilvánította azon meghagyással, hogy erről Zurna ezredparancsnok is értesíttessék, minek természetében a vezénylő őrnagy legnagyobb ölömmel táviratilag nyomban meg ts felelt. Délben.a tiszii étkezdében volt díszebéd, hol ö fensége oly kitűnően érezte magát, hogy sajnálta, midőn jelentették neki. hogy az elutazás ideje itt vau. Pontban 2 órakor haj\'atott ki az indóházhoz és innét Péc<ie utazott. Városunk*ő fensége ittléte alatt fel volt lobogózva. — Kedden -éjjnti vonattal indult :i c-. "és kir. 4S-ík gyalogezred 3-ik zászlóalja Rev-Komá-romba; hogy a Komárom* és Yácz kö
zött tartandó mgy gvakorlatokon részt vegyen Derékkatonáinknakkivánjuií.bogy jó tjjgészséyben térjenek hozzánk viasza.
— Tóth László kir. törvényszéki el-i.ökünk balatoomellékt birtokán tölti szabadságidejét Való-zinüleg augu^zt. végéig marad távol; elnöki helyettes ez idő alatt MikosaGéza kir. tőrv. bíró.
— Műkedvelői előadás A nagykanizsai hadastyln-egylet javára f. hó 17 éu rendezett műkedvelői előadással, melyen „A betyár kendője" népszínmű lett bemutatva, a jelenvolt szépszámú közönség teljesen meg volt elégedve, mi nemcsak a műkedvelőket mindenkor megillető stt-
I rün felhangzó tapsban nyilvánult, hanem még inkább azon körülményben, hogy a közönség a tikkasztó hőség daczára az előadást, mely csak 11 órakor ért véget, figyelemmel és élvezettel hallgatta végig. A műkedvelőket annál is inkább illeti méltó dicséret, mert rövid idő alatt tanulták be a legnagyobb részt-igen nehéz szere-pöket és elismerés azért, mert fárad-I ságuk eredményét jótékony czélra for-i ditották. A betanítás és rendezés, | mely a szép eredményt előmozdította, | Országh Istváu veterán színészt di i cséri. Mi az egyes szereplőket illeti, j legjobban szeretnők az Összes köz-i remüködöket színlap szerinti sorrend-I b2ti felemlíteni, mert mindegyivegész I tehetségével oda hatott Ithetö élve* j zetest nyújtani, hogy ez nem miiiL: I egyiknek egyformán sikerült, azt nem az illetőnek, hanem tehetségének rovására kell írnunk A főbb szerepekben kitűntek : Hirschl Frida Zsófi szerepében, ki igen szép énekével és ügyes játékával teljesen kiérdemelte a neki nyújtott csokrot; továbbá Molnár Mariska (Orzsi), ki elég drámai erővel játszott, nemkülönben Molnár Terézia (Kulcsárfié) és Ra*z-tovits ílona (Buzioé). X^gy-tetszésben részesüit Rasztovits Gizella, ki özv. flulyásnét igen rokonszenves alakban mutatta be A férfi szereplők közt kitűnően alakítottak: Spitzer Zsigmond (Nagy Andrá>). Hirschl Hugó (Nagy Ferencz), Gödöllei János(BandÍ), Geisse Károly (szolgabíró). A műkedvelői előadást reggelig tartó táncz követte, melynél az első négyest 5"J" pártánczolta. — Felülfizetip szíveskedtek : Oroszvár Gyula ur 3 frt. Kö nig Ferencz ur 2 frt. Bubic.k Nándor ur 2 frr. ifj. Kesselhofer József ur I frt. Bajor László ur 60- krt, Stettler nővérek 20 krt, N. N. 10 krt és N. X. 05 krt. A t. felülfizetőknek hálás köszönetét, valamint a műkedvelőknek is, akik sem időt. sem fáradságot uem kíméltek, hogy az előadás minél jobban sikerűi jött, szintén őszÍBte köszönetét fejezi ki a hadastyán-eg) leti rendezőség.
A mttjEEOkao nem érthétnek. .
Ti tudjátok-egyedül,
Oda el a kedves völgybe
Az én lelkem mért röpül IV Forró epedő érzelemmel gondol .a völgyn-. a hova egyetlen szeyelméhez ugy röpülne lelke, ha szárnya volna (Sóhaj}\';, mert ott nyíltak neki a szép órák, melyeket sohasem fog elfeledni. F. szerelmi költeményeket . ép oly eredetiség jellemzi, mint Krödi bármely más tárgyú költeményeit ; uj felfogás, uj képek a szerelem . örök thémájának\' változataira. A magyar szerelmi ly rúnák mindenha szép darabjaként fogják az anthologiákbK foglalni a következő költeményt, melyet egész terjedelmében iiunk ide:
„Meddig fog még felmerülni képed. Hogy csak reá és csak reá nézzek ?! . Meddig tart még e bűvölet rajtam. Hogy reményem elvesztet sírassamVl
Menjek, fussak bármi messze távol Nem futhatok képed varázsától; A magáoyuak nincsen olyan éje, Hogy ne vessen sugarat beléje.
Te miattad én is olyan lettem. Mint a ki a haláltól megretten. S habzó lovon, mintha volna szárnya, Meneküla sivatag pusztába.
S ime. iogy a zordon sivatagban MectörÖtten a fövényre dobban. Éppen ott vár, hogy karjába zárja. Éppen ott vár — a halál reáji!"
- Mert valóban erős a szerelem, mint a halál; a lá\'igoló szív el nem kerülheti, és
éppen akkor, mikor menekülni akarna előie^ott terem előtte teljes varázshatal mlvauT^hoj^lebwöije és ietii lincselje s boldogtalanul s boldog rabjává tegye.
KrÓdi bölcseimi költészetének legszebb virága a „Szilveszter-éji költemény41, mely az élet bárom korát jellemzi. F. költeményben a szerelem dala az élet tavaszáé, az ifjúságé; a munkás tevékenység dala a sikerre törekvő férfikoré, mig az elmélkedő aggkor intelmei, híven ama korhoz, mely a messze múltnál is messzebb jövendőbe, a sirontuli jövőbe tekiut, minden korhoz egyformán szólnak,
„Szedd az élet szép virágát. Szép virága szerelem; Szedd az élet szép virágát És ne űzd az áimok álmát. Mert az álmot el nem éred Sohasem!
Efcy tavasza aziéletnek. És e tavasz addig él. Mig az égő érzemények. Mig szerelme var? a szívnek. Mig a lélek bőn szeretve Hisz, remél !u
Zengi az alálengő koszorús tündéri kar. melyasivatag közepén egy csodásan viruló rózsatöt ültet.
.Hull az idő és lehullnak v Virágai, a napok;
Boldog, a ki mig feslének. Dús kelyhükból drága mézet Szedni el nem mulasztott!"
Zengi egy másik mennyei kar, meiy az
idő fölhasználására int. hogy tanuljunk a tovaröppenő napoktól: szedjünk mézet á lehulló virágokból és gyűjtsünk aranyat az idő folyamából, mint némely folyóvíz fövényéből aranyat mosnak.
Mig egy harmadik kar fájdalmas éneke, mely azonban vigasatalásba rezdül át, igy szól:
„Szép virág az idö bokra, De lehervad hirtelen; A mi vírul, mind elhervad. Ifjúság és szerelem/
Mulandóság, ez a törvény. Virulás és hervatlás; Büszke reggel, megtört alkony. Kéj s örömre bánkódás.
Járj virágos utakon bár. De ne feledd, né soba Van lelkednek, van e földnél Boldogitúbb szebb hona)"
A hangulat betisősége és mindent magába olvasztó ereje nem.egy költeményben fogja mélyen megilletni az. olvasót Az érző szívnek ama misztikus vonzalma a természethez, mely ebben keres enyhet és részvétet, a borongás, a végtelenbe olvadás vágya nem egy költeménynek adja tartajmát és alaphangját
,A szabadban" a természet szinte átszellemülje jelenik meg; az .Erdei összhang" művészileg festi a természeti hatások fokozatos emelkedését. A „Barango-; lok egymagamban*1 —.Tündéiképek tük-j rozödnek" — „Öszi hangulat" — ,E kis | lakásban" — „Mily jól esik ez a béke* a
niélyen^écztí tziv más más hangulatának igaz es épen ezért magkapó kifejezésií. A „Kis pacsirta", a „Paiik", „Hogyha felhő leiinék" stb. mind a természet költői szemléletét tolmácsolják. Versek, melyek az ifjúsági olvasmányokban méltán fognak helyet foglalni, ép ügy. mint a hazafias és bölcseimi költemények legtöbbje
Szivhez szól. az „Anyám emlékezete", ¦ mely némely iskolai olvasókönyvben már mostisolvasható. Lehetetlen méiyebbérze!-mek és elmélyedés nélkül olva-ni az „Egy koldus (í\\ermek\' czimü költeményt, melyben kere ztény megaüással igy ir:
i „S\'\'Ölettünk bár kunyhóban, palotában.
Mindannyian ily koldusok vagyunk, i A kik a sorstól érdemünk hiában ! Kegyelmet és szerencsét koldulunk.
Mert mi az érdem, melyben annyit bízunk, A beteg ágyban lázas látomány. Holott mindaz, mit élvezünk és bírunk. Mind nem egyéb, mint ingyen adomány!
Nem elkeserült, nem zúgolódó, de tisztult és nemes emberi érzelmek kelnek szárnyra Krödi lantjának búrjairól. A keserű hangokat elfojija, azért méltán, teljes öntudattal zengi magáról:
„Ha én mindazt elsiratnám, A mi nékem veszteségem. Minek sebét, bár behegedt, Fölsajogni most is érzem.
Ha én mindazt elsiratnám. Bánatomnak tengerárján Elmerülne bazár, népem, Hit, szerelmem, reménységem I*
Ily szívvel és öiuraloriimal\' nem csoda, ba .számtalanszor merit erőt a vallás eszméjéből, mert küzdelmeihez a zordon utakon a bit. és szerelem adott. A . vallás őrük eszméjét fejezi ki a „Kápolna," meiy a köznapi küzdelmek, felett magasat! állva fenn a hegyorori tetőn, a csillagkoszoni magasban, egymaga ott örökül, mig az elhaló nemzedékek utánszá? uj ivadék hite fogja körül. ^
A legendák közé soroltírtui a „Szent koronánkat,\'\' mig a „Költő háza" allegorikus színezettel bír: ugyanilyen allegorikus költemény a „Vándor." Valódi drámai elbeszélő dalok a .Dal a rabokról." a. „Választás," mely rövid tizenkét sorban egy egész katasztrófát fest Ezekhez járul az .Egy ravatalnál1* c.imü költemény, mely az előbbiekkel együtt irodalmunk díszére válik. Befejezi a kötetet. ,Emesö álma," ősrege, melynek egyszerű krónikás hangja mellett művészi szerkezete érdemel figyelmet.
Sokoldalúság és változatosság a tárgyban és hangban; emelkedettség és nemesség.a/, észmékhen és érzelmekben; festői, élénk nyelv, könnyed, keresetlen és.a befejezettségig kerekded verselés teszik e kötetet ajánla\'.ossá és nem "csekély bec-üvé irodalmunkban; azért a legmelegebben ajáo\'juk a hazai közönség figyelmébe, mely Eródiben — ba megértette és fő -ismerte — mindig kedvelt k.öltöjére fog ismerni, kinek könyvét az apa szívesen olvassa és bizalommal adja gyermek\' ínek kezébe, mert tudja, bogy e jó és nemes tartalmú könyvc-ak nevelő hatással lehet eszükre és szivükre. D. K.
HARMINCZEGYlgHK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 23-áo.
— Hirtelen halál. J.kobi Rezső körmendi takarékpénztári főpénztáron Hévizén 83 első fürdés utáonwzul lett s min ilen orvosi regélj nélkülözése melleit pár peiez alalt njeehalt.
— Boezföldnel Zala Seenaeg és Bik ko/ölti va-útvonalon feltételes megállóhely létesíttetett *
f—i- Áthelyezés. Mint értesülünk a helybeli fdgymnasium tanári karából Kövessy Kálmán ur lovára, Csintalan Fái ur Tatára. Füredi János ur Temesvárra és- Priváry József ur ,U .-marosszigetre helyeztettek át.
— Sorsjáték A uagy-kanizsai Kvang. i ulekezet iemp!omépitést költsége fede-/;-.-re a pénzügyminisztérium 1*891- évi 134.344 sz. alatti táreysorsjátékot enge-délyezftti mely tavai mit sem jfi.ede mez-vén. 9?.<U1: szám alatti rendeletével f. 1S92. év\'\'deczember 31-éig haiasztatott liteH napon a huzás okvetlen megtörténik. A bizottság újból megkezdette működését,
. és a fennmarad! snr-j egyeket kibocsájtotta.
— Székesfehérvári színtársulat.
i/ipuuk megelőző számában megemlékeztünk, hogy miképpen buc-uzott el az itt is szerepelt ^székesfehérvári színtársulat" Zalaegerszeg közönségétől. Ebbeli kőzleményütrket »Szé-* kesfefcérvár és vidéke* laptársunk átvette, és ennrfc kapcsában kijelenti, hogy ezen társaság .nem székesfehérvári színtársulat*, hanem ifj. Polgár Karoly társulata, mert a „székesfehérvári színtársulat* a kon-sortium feloszlásával szintén megszűnt. A székesfehérvári színházat a téü évadra ugyan ifj. Polgár Károly igazgató nyerte el, hova bizonyára be is fog vonulni, ha lesz oiég az időben társulata, vagy ha időközben meg nem unja az igazgatóságot, mely neki eddig nem sok dicsőséget szerzett.
— Jubileum. Király Elek bahothi, S\'arka Aulai zala szent-mihályi. Szigly l\'erencz rádi és Nóvák Domonkos zalakoppányi plébánosok f hó 28-án ünneplik
; pappá szenteitetésök 25 éves fordulóját
— ttefaiva A keszthelyi\'j&iékoij nőegylet 1-&2. évi jaiin- bó 2ő-i". (kedden) » .Xemze\'i >t»!lode- kerti ;: legéh e,.\'¦ ni ezt-,.,ít» „Anna\'-tánctmnhiuágot rendt-z. Kesdile
— órakor. Belépti j**gy\\ 1 f«.; Jeny«k e:i"re ¦.iiihatók WBoarb F«epnea é« Mér«l Ignac*-.uak \'kerrskedíti\'ttrn Kein I ligetesek koaiGoet-lel log.vititpak-«s bírlapilag uj-ugiinatmk
— Építkezés. A helybeli önkéntes tűzoltó egylel^órtanyáját. szer- : tár és istálló eB^íeteH. Saller Lajos építész ur fogja Készíteni. Tudvalevőleg a városi közkórház előtti téren létesíttetik.
— Nagy .műn Szabsdhegyer: F hó :c ín
**tr kedély** lánMág gvüit <"i»ne Ptpaaz**
i/üii-i váfOfcí !iirr.rr.-k Uzaliad hegyi icnllójcLen, ntl ítt,v..ilendö * unek derék ti-t, i\' I o 111 « : I ¦ t v í n t, ki az Ügyvédi • Ug likőrei
ki«114*9t "i esléu ünnepelte. — Ai itlctea menn jó borok hfttáea alatt ¦ ¦[¦ ¦ tn ál\' érték
¦ lelkesült tóastok Fa-w Lajos, fr\'reyler Adolf a két bázigazdnra TYI.ity Vietor tijryanaxnkra -eraekljen — iil\'-Lb p«d>< Saabo Klekre, dr. Mater Ferencz Tuboly Viktorra dr. Kemény r.üöp ai ifja :.jzi mti, mujt temdő t örvény-; lé kj tiaettiielöre. a bá*i gazdik — vendégeikre mondottal áidon-áat. At eat-béd után bazaliaa ilal.ik éneklést- mellrtt a diMi*qaL>t táraaná.1 a kélő éjfélf órákiff maradt ktUia a szőlőhegy árnyai l-enl.jai alatt Vtctor költet
•x*si>«l fogadott rfigtonzr.il véne* felkűuon-léaét Ur, k&sSijftk i
Itt a kiea/Srabadbefy*d
(Vonllnk ma télies leijén!
Ée .egyen ai ifjn f>aidt
Örömünknek a kSipoD\'ja.
DdVfaSjttk.l«lke«*Ti bái: Hogy letette )ol a tíxS(t*1 I S t.-,-¦ .-. mjtamár ii
Az igáil jó — fia káltal Ki a "zépn--m tiiztel&Jc, Az a gy<oeék. » jojr vádSJA 8 ki a !6 b >rnak barátja, AZ mindenkor br\'y.\'i állja! S kinek rr.-rü knlaeje: lie v\'í- annak unt, lelkei / Szivem ma c«ak egyet kivan, Hogy élJM a Plonter Ulriol ^ " 11 még meg is biaaandik.
At diploma, eiry mátodik, —
Mire végOl azt kivánom :
Ott í» sikerrel vitaritzVvl
— Rettenetes szélvihar dühön-, gött jol. 18-áo délután Zala-Eger-szegen. Hírtelen jött s egyszerre nőtt uagygyá. Először fölkavarta az nt-czák porát és megtöltötte vele a le-regöt, azután neki esett a fáknak, derékban ketté törte, tövestül kicsavarta azokat s mikor ezt is megelégelte, egész erejével végig rohant a városon*: házakat döntött össie, fedeleket mint a szalmaszálat dobott átt a harmadik, a negyedik utczába. A kaszinó teteje; száz méternyire hordta el a vihar. Az Összes házak és utczák szánalmas állapotban van-
nak, nincs fa épségben, nincs ház, mely meg ne sérült Tolna. Hogy mi-lyenrkárokat okozott a vihar a ri-déken, mindeddig nem tudják de félnek, hogy künn a mezőn emberélet is esett a vihar áldozatául. Zala-Egerszegen is három ember életveszélyesen megsebesült a vihar alkalmával, mely mintegy fél óra hosz-száíg dühöngött.
Y e g y e
— Biztos gyógy hatás. Mindazok, kik rosz emészfés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, s/orulásbin, lő fájásban, étvágy-hiányban vagy egyéh bajokban szenvednek, a valódi „Xoll féle seidlitz porok*1 .hs-znalau által bizioj syójyulást érnek el. Egy doboz ára i frt Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs. ét k. udv. szállítótól Bécs, L, Tuchlauben 9. A vjdeki gyógyszertárakban határozottan Moll A.készítmény kéreudő az ö gyári jelvényével és j aliirátával.
— A daru vári kies gyógyfürdő mai ; számunkban foglalt hirdetésére felhívjuk t. olva-óink figyelmét.
— a A becsi aank-eg;etü:etkÖ/ponti-peailara él \\ilt--uzlet-- a bécai íj j;:k-egy.-in!et i..t; «..ti peattára éa váttó-ü*tet- n»egk-«dt« teiekeny-
van irva Mint r\'ált-\'-ilzlet fflglalknz.k. értíkpa- ! pirók, jéoznemek.kairoldi atjtiiáuruk rétalVvel éi elada*á*aJ, valamin: ¦ valto-lizlft azakmájába •-i ¦ minden ••syf Ij ágakkal, mint ígérvények kibo-raátáaa, aorsj-(tyk és értékpapírok bittositira, ¦ODioláaí vekiteaég ellen. Hint letétpémtár ka-matnitst péuz bei éteket, melyek fel- u a leg-kíoyelm\'-a- bb m^don eliék Tagy «liamerié:y utjao lehet r-ndt-lkezni, elfogad értékpapírokat elk&Iduitett me/.".rií»re lm g ndozás\'i, rlSleg«-
krt ad atb Kt} SZersmin.1 kft/ipontját képezi a
béc«Í bank-eije-alet álul. Kéca több kerületé-)>. n már e)ol<~> léte* t-n letétpénztáraknak éa vatio üzleteknek éa atekkel egyOTtt egy batal-inas, jól BínzígtaBoit aiervez\'t t képes, mely a k.-f\'.Q\'ig -i.jL.,-gl,tl-n"k DtegfeUl, :riíii,L letet É. váltó-Üzleti ügyleteit trottjo, lelkÜStnere-t *«!¦ é* bankax*rdleg egy D*.gy réacvénytóke bistr>aítéka mellett, látja teljesíteni. Kzen a l>éc*i bank egy esQlet álul életbeléptetett intén-inénykrugszdsaágiszempontból ia nagy jelentőséggel bír, mert teljeaen alkalmai a ebek-forgalom emeléae éa megbonoiitiiK elSmozdi\'áaára. melyre szxbá yoaott valntánéf éa a kiKtizetéi felvé:elénél igen na*y asakiégtlnk van.
— K) 1860-lkl sorsjegyek AugusaUia 1-4* \',<¦•!. ¦ \'¦¦ *orjegy>k sorosat aaimaioak bnziaii. Sarijetiypk tulajdonosai, kik & \'*gki-aebb ry-remény áJtal okarí i:ó árfolyam vfic-te>é{ ellen, mely egén i&rijegynél 145 fttra.
sorsjegynél 39 forintra ing magukat b-zto-
Fekelc, fetór ea sjÍb«i ttJyatktft «eto-reciént 45 krtól 16 írt 65 krlfl sima «s
rnintáeott mintegy 240 kü\'önbóio fajta es 2CO0 kü!onhótŐ színben szállít, megrendelt eg es öltönyökre, vagy végekben is j>osu-bér- és vámmentesen Henoebírír ií- («•¦ kir udvari szállító) selyemgyara Z8richb« Minták postafordultával küldenék.SHtczba Mimzett levelekre 10 bélyeg ragasztandó.
Vese. húgyhólyasr, húCTd»r» és küszTénybanUImak ellen, további a légii és eméoztési szervek hnmtoi* bánta! mainál, orvorf tekintélyek aital a
"Cithion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lee*.
Húgyliajtó hatágú :
Kellemes iiü ! limti emésztüfiio!
Kapható itváByvIzkerMkftdétekfcea «t gyógyszertárakban.
A Vflrös-Kereszt-Eaviei „Erzsébet** tórtózJaat Cuoat
m \'s i
B-
iggeifflieSel
m
mm
Lipcse, l&tt*. nnzj arany-érem.
A Gr. „ESTERHÁZY GE2A"-féle!í
COGNAK orvosi tekintélyek állal ajánlva Jelette kellemesen és jól izük, minőség tekintetében bármelyik Jran-
czia gyártmánynyal versenyeddel.
ára pedig- sokkal olcsóbb.
Külörlegesség \'"COGNAK mindenütt , kapható.
¦W Gyár.- Angyalföld.
Megrendelések intézendok: Gróf Ester házy Géza központi irodijába. \'
Böflapest, Kűlso-váczi nt 23. szám.
KI szereti az7 életét.
igy/ek Hungária-kávét,
men e kávé százezrek álul legjobbnak elismert kalöslegesség mint/táp-, éa házi-szer, melyet betegek, Upaiu erészséfeaek és fökéAt gyermekek egyuiat a legjobb sikerrel ha«njJÍ*9Qak. — Gyomor- ét bWiurvt. gyomoréi fejgórcs, rosiz eméistés, gyomorégés, gyomortól eredő fej fájás, vérszegénység és álmatl anság ellen biztos sikert nynjt a
„Hungária-kávé.\'\'
Ez< n páratlan kulönlegesaég nem mint gyógyszer, hanem kávét helyettesi tő kellemes izQ tápszer használtatik, mely .élvezre táplál és táplálva használ"
Sok ezer kösxönörat és hírneve, orvosok igazolják a „HUNGÁBIA-KÁVÉ-kitűnő hatását, amiért is az mindenkinek a legjobban ajánlható.
¦V Egy kiló ára 1 frt 80 kr. 1S&
Minden dobozhoz használati utaai\'ás — KaphaSá Szalády Antal gyáros\' a-i Budapesten, Apdrássy-ut 86. szán és minden előkelőbb fűszerára üzletben helyben éi-vidéken.
Minden kiállításon a legnagyobb éremmel kitüntetve.
Továbbá figyelmet érdemel az ujabban készített JSzalády-káré- néven forgalomba hozott póikáve-vegyi-ék a valódi káréhoz.
A ^Szuládtj-kfivf~ izére és zamatjára nézte sokkal kellemesebb, miat a kultóldiek. szine szép tiszta fekete és keve»ebo cinkor kell hozzá, mint bármely más pótkávéhoz, tehát nemcsak kávépótló, hanem egyszersmind kivéjavitó is, mert jótékony alkatrészeinél fogva az ázsiai kávé izgató éj heritő hatását alább szállítja. azt\\kel)emesebbé teszi ¦ i g y a kávét felnőttek, gyermekek és gyengélkedő személyek részére élvezhetővé teszi
Egy kiló 52 kr. Kapható: Szaladj Antal gyárosnál Budapesten., Andrissj-ut 86. sz
aitani óhajtják, figyelmeztetnek a bécsi bank-egje Ölet köir-nnti l*(étp&n*tára é» r» Itó-üiiete nlial bevei tett ajítáarm. m«ly a biatnsitá-raje-lectkexósek teUséaérebi»xa,iorSoláa eaetében a ki»or»olt drrabok ellen, haaonló ki ueo> soraolt papirokwt vehetni, vagy pediglen a fentebb jel-i.i veazteiFci kalöi-boz»tet kéaapénzhrn f*l. V hetui. A közönség kényelmére hajel nté^ek eizkr..6Ih tSk Bécsben a bankegyeial t kö»-ponti-leió[pé«ztára it váltó-Ozleténél I. Henen-traase ö., valamint e« n bank !e-étpéuTtir>ínál é* tá\'tó\'-üzleteinél 11. Prate-airu*e 15., IV. Wiener Haaputraite 8. VI , Mariabilferatnaake T& , továbbá a benti ba>.k--iveifiiet fióbjánai Prágában és Grinban A bizto-.it».I illcék • egét* sorsjegy ntin 8 frt, a* otódén «0 kr.
Szerk. Qzenet.
— B. B. Mint litp, itíve.en. A t*,p kai taménvek j\'nek.
— ÍL. li téskedtüok. Hendben megy a dolog! Pdvr,tl«t!
— G K. Nem ba«nitliatjuk. \\
— H S. Megkaptok
— Sa. D. .A pat kában * Sikamlós. N-n, kSaűlbetjflk Minden mankálat tlgyéb- n levé--irasra nem vállalkozhatnnk.
Ki nyert?
Hatás julim 20-án. Bru.m; r.G 72 5 58 82.
iv-yllttér.*).
(\' E roTK »I»U kfizlüttekért nim .illal fatelöatéftet a *aerk
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS. •
Szőlő óa gyümölcs sajtolt
> legnjabb azeikesettt eredeti gyártmányok folyton mdködb kettői oyomáat müvei é« nyo-¦ zabályzóval.
¦ Jótállás a IfgugTobb mh iiftitiáü,
a mely 20 ¦aáaxlékka! nagyobb, mint más iáitoknál. A:l- évi Bóciben urtotl birodalmi tyflmölc* kiálíítáaon i»kti«rü k póbilái mán av
eísö díjjal lett kitüntetve.
valamint a legnjabb izaba\'atmExott Ö- tnöködí-
8YPHOXIA bzöIö x>€»rzxxe-t*3Z*3^et
¦ gyártanak az egyedüli gyároaok:
PH. HAYFARTH ÉS TÁRSA BÉCSBEN
11. Taboratraa.e 7«. Mezuftazda-ági gépgyárak, v5>:.. :,",:;k ét götbímorok Kfll<"nleg»>>ségek: borterm»léai éa gyílmolci<rrtékeeUóti ;épe k. Szénaprések éa dr Rieder-féle szab aszaló késnülékek. ájjegyzéle klvinatra. ingyen és^bérmentre küldotilc. Szolid ügynökök megfelelő jutalék mellett kerestetnek-
A BÉCSI BANK-EGYESÜLET
központi-letétpénztára és váltóüzlete
BÉCS I. Herrengasse 8.
POSTA-CHECE-SZÁMLA «20.045. iz.
A bankeg-yeatlUt teljesen befliet^tt résavénytőiiéie
2S.000.0H0 frt o é.
ma : Prágában és fintai.
Utft-jtKtínl; és iáiltíiiileírl
Becsben :
1!. eraterstrau" lf>. izám. IV. Wieu-r Ranptatraase 8 &* VI Mariahilferstr\'ane 75 »
A bérti btokegyeaütet kSzpoett letétpépztari
váitó-flalete rot-gkvtate
UtUti tevékenységet AzDzlrtágak,melyekkel kiválóan foglalkozik zkövttkezők -
1. Járadékok, záloglevelek, elaSbbaé^ek. részvények ép sorsjegyen, valamint pínzoemek és kCtfóIdi utalványok vétele és slad&va ;
2. Pénzbetétek-elfngadáaa krdvezó fcamatozán\'-a felmondási idSvol vngy
Értékpapírok elkUlOniteit megőrzése é> gondoajaa. Melynél utal-
tatík a bécai bankegyeli lK szabályzataira, melyek ii-riot ac intéaet értékpapírokat folyó számlában *alÓ forgalomnál ingyenesen tartja őrizet éa goa-íÍuzjs alatt, \'
4. Szelvények éa ki>orui: értékpapírok léieáraoláaa é> bevetelezéan;
5. Előlegek értékpapírokra;
6. Hegbiaáiok eizköaléte az Caszea^ii- éa knlfgldi tgaadéfcwi; iít
1 Sorajegyek vagy más értékpapírok bistoiltáia aorgoláii veixteiég ellen : a) Kárpótlás a kiiorolt értékpapír egy hasonló még ki nem soraoit értékpapírral való kicserélés által ; \' & b) Kéaspénzbeni kárpótlás a kisorsolás által okozott vaizteiégT&ÜlSn böaet megtéritése á.tai ; ^
¦ ^°™i**Ta* ^* m** sorsolá* alá eiö értékpapirak izámairiák átnézéte ; 9. Ígérvények kiadása minden egyei búzáihoz. *
A legcoalansabb eizkOiléae mindennemű mesbizáanajc ugy a >aliódcle tekben, mint levelesét ntján kivétel nélküt bictosittaUk. A megbisók érdeke minden tekintetben megóvatík é» előmozdittttik ; ioformatiókat réssletesen éa "iapiim ád és mindennemű elSnyt, S melyet tőkeerő; szakszer H tapaacUlatok-kai pároiulva uynjthat, késiiégeKeo ;Legíd.
X vasút-állomás I D H T U V ft P, ItáTirdaállomáslK X mr.iiMiiir.iwil I 1 X
X Szénsavas vastartalmú hév viz SLÁVÓNIÁBÁN. í
Sf S
X X X X
X
X
Uaravár a S30 méter magaa • erdökoizorm olavoniai k&xéphegység déli ol- AV
dalán tekOdvéo. enyhe he^yí légkörrel bir. V
42—50°C. hévíorrásaí a czélscéruen berendezett ÍOrdőházakban, mint por- w
czellán, lOkör ét iizap\'ilrdSk : nóí betegségeknél, a nemző-szervek biatalmaíoak JK
bárme y eseteiben, továbbá ciúz, köszvény és idült asry él eeiinczbántalniaknál, W
valamint bevny éa idfiit bántalmak üdu\'éii szakában iltalánoaan elismert gyÓty- w
hatástal bírnak. m.
Gyógymódok; meleg éa hideg fardó, ivó, roaaiage, éa villany gyógy. W
mód. A fürdőgyógybáz bangverseoy é« olvaiótormeivel, ép ugy a fedett sétlny, a u
a oagyterjedetmu árnyékol faaorpkban eard»E eyönyorQ fürdő parkban fekazik. JK
Séoyetmea ét jól berendezett lakások mérsékelt áron állnak rr-ndetkeséire. W
XA fürdővendégek igen jntányoi áron t-ijr-s ellátásban is réaceifilbetoek »af
Naponként íi-nc, hetenként haogveraeny, kirándaláa avagy tánczmulataág. fa
W Buda; c-st é* Héc>b\'3l direkt kocsi kSalekedés. A fürdőidény alatt a c*. kir. állam- W
\\u vatut állomá«ain mértékeit viaszatérti jegyek kanhatók. w
M Rendelő főorvos Dr DEGRÉ VILMOS, ki bővebb felvilágoaitás éa pros- m
JÉ pectiaaal ké.siégeien isolgál. W
| MirafluMWiilBiőSüi |
irViaterberg; intézet,
Bécs, Waring, Cottage-Anlagen.
Nagy leáDy-nöTelde, kényelemmel berendezve. Szép tan-, háló és társalgó termek. Gyönyörű kert s. a. t. Egészséges fekvésű hely. — Átiani-érvényes bizonyitváuyok. Tnlajdonos Winterberg Mária úrnő Coblenzbül a Eajna mellett (4g3-5,l)
Jeles könyvek rendkívüli olcsó árak mellett, jó állapotban megrendelhetők.
Heckenast G. ntó4a (Drodtleff B.)
kiadóhivatalában POZSONYBAN. Babics Kálmáü. Széptan vagy „aestelika. (n. 8-r. 321. 1) . . .
2--80-helyett csak .... —.90 . Legjobb aestetika, nélkQlözhe-^ tétlen minden müveit ember részére.
Fodor öezső. Utasítás a házadó ügyekben, háztu.ajdonosok . és házkezelök részére (n. 8 r.
56 1.)____—.50 helyett csak \' —.20
Minden ház tulajdonosnakajául-ható.
Karola költeményei. (12 r. 1G2
I.) . .. 1 40 helyett csak . . . —.30
HARMINCNEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 23-;
Alkalmas ajándék hölgyek részére.
Király János, .dr. A pozsonyi nagy dunai vám és révjog története. \'[Levéltári adatok nyomán! (n.\'S-r. 168*1.)----2*-
helyett csak...... 1-—
Kítunö legújabb forrásmű a a magyar történetbe?.
Kofrányi Adolf, dr. A Grü-fenbergi hidegvíz gyógymód. Népszerű irályban tájékozásra a vizit kezelésnél (8 r. 212 1) 1.50 helyett csak . 1 —
Kitűnő ataratató a hideg víz. gyógymód\'\'használatához, sokkai becseseW mint Kneipp vizkurája. \\>. / "•
Orbék Mór, Tréfás-\'^amtani fe/íadványokgyűjteménye. Ifjak és más közbeíiek haszops szó-
, rakó/tatására. (8-1. 80 I.) - ¦ -—.50 helyett csak \'..* . . - —30
örbók Mór, Tréfás mértani feladványok gyűjteménye. Ifjak és más közbeíiek ha.szoosmu-jattatésárá kidolgozna. A szö veg közé ilyomott 115 képpé1. ;l$-r. 64 1.) —.50 helyetCcsak — 30 Tanulságos és mulattató gaz-dag sartáinfti -könyvek, a fiatalságnak és a nevelő uraknak.
P a e d a g 0 g i a i P1 u t á r ch: Or-bók Mór. Paedagogiai P.utarch Jelesebb j>aedagoguspk, kiválóbb, tanférfiak srczképés életrajz gyűjteménye I /II. diszes kötet (n, S-r. 564 !.)... 4.— helyett csak • - ¦ 2-50
A nm-iközűktatásügyi minisz-terium\'áltai melegen ajánlva.s egy,-tanár urnák -könyvtárából sem szabadna hiánypzni. ;\'-
Peress Sándor. Verses köszöntő" könyv. Gyermekeink nel-ÚlG-r. 30 1) - . - .--.20 he— ífeWcsak- ..... - . — Szép tartalmú köíZöutÓkönyv .-küiönfé.le alkalmakra.
Sama rjay Káro\'ly. dr. A pozsonyi régi es uj színház. Töre-
v dékcek Pozsony múltja és jelénéró l*f magyar és német nyelv.) -Ü képpeí (S-r. 54 I.) ... — .40
1 helyett csak . .. . . —.20
Jókai-féle stylusban tartott váz-lat.a iegrégibb magyar színház . felöf. .
Schuip*** György, dr. Felhők és csillagok. Költemények és egy elbeszélés. 116-r. 58 1.) ..-
. —.60 helyett csak..... - 3u
Egy tehetséges ifjú magy. író, ki ezLn költemények által magának uj pártfogókat hóditolt.
Schulpe György. dr.\'Tabul-. mányok az irodalom, jog: és culturturíénei terén. (n. 8-r. 52 ).).;..\'. X-áQ helyett csak ..^.20 Minden müw^ltvembérre nézve érdekes"\' \\ -
Tanítók évkÖLoyve. Tanárok tanítók s tanÍtóképz\\Lintézési növendékek haszn álamra szerk. Örbók Mór. 1.20 helyett csak —."0 Költőibb és olc-óbb, mint bármely jegyzőkönyv, képekkel. Alkalmi ajándék tanároknak.
Tóth Sándor, dr. Távol, közel Ujabb eibes zélésék.íS r. 2061 l 1.20 helyett, csak :. .\' . . \' —30 5, érdekes elbeszélés, a legjelesebb bírálatok kitűnőnek bi-zonyitották. **
Jó zeneművek csinos kiállításban:
Bán fi Sándor. Képek a pozsonyi ligetből. Diszes keringő (Wálzér) 1 - helvett csak .... —20
Eisvogel Feri. 30 év után.
Keringő. — 40 helyett csak \'. . —.20
Korbay Ferencz. Gyapjas bundám. Népdal, irta Samarjay Károly. — .30 helyett csak ... —- 20
Mader Rezső. Pozsonyi tűzoltó induló ~.G0 hehett csak —.20
Rudnyánszk.y János.Izabella csárdás— .f»0 helyet t-c«ak ¦ - —.20
Rudnyánszky János Kék ibolya. Lengyelke Zongorára — .60 helyett csak ... —.20
Wolf Zsiga. Kereskedelem és
ipar. Polka. —.40 helyett csak —.20
!! Jeles könyvek és diszes Kólák jó állapotban ! !
M Melyik lapra fizessünk elő? W
íjoaz.dag tartalmánál, nagy terjedelménél fosva a legolctóbb maíjar lap wgj
3 EGYETÉRTÉS
a mely az aj éwl immár 25-ilr évfolyamába lépett Es a magyar olvaaókteÖQ-JfJ ség lapja. Hiteles forrásokból szármáz" értesüléseinek gyorsasága, alapossága es.:: sokasapa, rovatainak változatossága kitánÖáéjre, a különbőz., olvasmányok gMűagfT: tárháta tették ai népszerűt.\'\' A konaá*"V "körében előforduló-eseményekről M/f I olvasói értés 11Ihétnek első sorban. Az országgyűlési tárgyatasokrél,-
".Egyetértés* olvasói értés 111 hétnek elfő sorban. Ai országgyűlési largysissoKreit. TÍa legrészletesebb tárgyilagos hú todÓSitáSt az „Egyetértés" közöl. Itarmely párt-fT ^/l;oz tartozzék is a képviselő, beszéde az .Egyetértés"-ben a !egterjedelrne»ebt.!-n» ^jJíOzúltéti\'k. Es az óriási terjedelmű lap\' egyszerre két homlokegyenest ellenkeaöW irodalmi czélt szolgál, mert naponkint megtalálja benne á család, a hölgyvilága ífa. maga szépirodalmi olvasmányát a világirodalom legkitűnőbb Íróinak IfgÚjabbUb "veiben, talált benne tárczácaikkeket legjobb Íróinktól, dirattiidósitast PAris-y^
\'dó politikaiig*
seg tekinte-f^\' \'óbb érdéraeflr;
¦pji
$
.. a világirodalom legkitűnőbb íróinak legujabtijg* sikkeket legjobb íróinktól, divattudositast Pár.j-" ap. mely az „Egyetértés* - uek e rovatával|
versenyt kiállhatná.
S ezzel szemben ott vau az BEgyetértés" nek oldalakra terjedő ^Jés közgazdasága része, mely megbiibat,>:.flg. komolyság és jélétrsults ^sjtében utólérhetlennek van eüsm-rre a magyar sajtóban. Egyik legfu iJaz ..Egyetértés"-nek, hogy az eseuiényt-k üsmirtetése körül soha semminemű\\A ^Jtekiptetektól sem hapyta magát beiolyásolni. s mint teljesen fltiriretleii lapf? ^Cfólötte á!l minden pártérdeknek és r«ak az iira/.súi,-ot Beóigi\'já. Az egészi JJsajtóban legnagyobb terjedelmű országgyűlési iiidi\'nittsainak is mindenkor \' ^jj>,irJti-kintei-\'ken f>-líilemelki-iió résirehajlatlanság izereite mi\'g a köz elismerésr,^, ^Cmely abban nyilranu!, hogy a» ..Egyetértés" olvasói közút: minden iiartol talá-#T iilunk híveket . >^
2 Ax ..Egyetértés-\' fjazdassai rovata elismert régi tekintélynek úrvt^f! aíT
^magyar kereskedő s aazdai özö\'nség. .ír. iparos éi vállalkozó u*-m szorul tobbííx Ridegen nyelvfi lapra, nurt az ,,Egy.-ti-nes ¦ kereskedelmi • tőzsdei tudóiiit SL ^sainsk bősegével a többi lapok mar tói sem veszik a versenyt. — A kereskedő G THii Ips^js s a mezígazda két evtizeii o^a tutija már. Ingj- az .Egyetértés\' benfT ^gjmi.\'stalálja mindazt, a min\' sziiksége van, s emialt az „Egyetértés" ma már nel-JgV\' jjkill űzheti enné vált. mint a hazai kereskedelmi-, ip3r és mezőgazdasági forgalom^1 ^magyar nyeivü vezérlapja üslni dolgokban az ..Egyetértés1\' a legjobban ínfor-fT* máit-lap Magyarországon A rendes rovatokban s .1 fölmerülő eseményekről \'eE-S^ nagyobb terjedelemhen rttózlött bő tudomásokon kivit] végre csak az Eirveténésj* i 3 Ipeczráiis rovatát cm^fjOk uim. melyek országos hirre tettek szert. Ezek - azp ; ^Irodalom, 8 Tanügy es a Mezőgazdaság, melyek mindegyike egy-egy szaklaporafV tjképes pótolni. s»
A ki olvasni valót es a világ fölvásárol ovarsan es hitelesen akar érle-fr «ÍsüIp!. fizess
unuui <-n a világ gyorsan éa hitelesen aksr érte-,-
az „EGYETÉRTÉS"
ázetési ára egy bóra 1 frt 80 kr.. egy negyedévre 5 frt s egy évrejgí 20 írt. Az eloüzetési pénzek az „Egyetértés" kiadóhivatalába kftldeudók Mutat-fJ ;
ysaámot a kiadóhivatal kívánatra iogyeo és bérmentve kuld.. ?T
\\ 1 Az „Egyetérté*" felelős szerkesztője és kiadótulajdonosa : J^j
csavolszky x^ajos. W Az .Egyetértés\'- kiadóhivatala:
.l3;-í1h?:i rüaaz-titc:zü x. szam, j
Az operaházzá) szemben.) iá»
s -A
^ legkedveltebb savany^.
MOHAI f ilff, I
FORRAS
mely nemcsak a polgári körökben kedvelt, de ntü tört magának a felsőbb és legfelsőbb körükben :s
József főherczeg asztalán rendes italul szolgál.
Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál.
Gazdaf; ==é=i=a.-v-tcirt3.Im-^ * -L\\. taomalc --:=:lr^ót r.em T7-dltOKt*tJ3,
" a miért is a vendéglős uraknak kevertkü! „Sprttzer" clöayes szolgálatot lesz. . Ujabban a homokos talajban termeti savanykás borokhoz kiváló előnyösnek bizonyult az ÁGNES forrás savanyuvize.
^\'.Vegyeimezve i Jr, LENGYEL BELA pg7«tem! «na.r [?¦:
úr Által.
Ajánlva a bel- és kQlRId számos orvosi tekintélyei .-illái fölér a lélegzési-, emísatési- é-; hÚgycao-szervek hurutos bántalmainil; iiatásosan ^yfr.-yüjn rt Rhach>ti>-. gorv.ly-. vese- ex köszvény-bajókat, épűgv liasználható a tagok chu/os bajainál, i-yerim-¦.•¦*u<-- i:,.--\'.iio.ja a túlságos gyomorsavanv-képsödést s fokozza az idegret.ő- ..er tevékenységei, dazdag szeiisav-tarlalrhánái fogva ezen üdítő savanyúvíz a Icgkellcmesrbl. .z/el bír s borral használva igen nagy keletnek örvend. - Konstantinápolyban. Alexandriában. lo«ko/.-lebb Fnt^ban is. úgy mini hazánkban, általánosan a kolera nie^líéte^eil.\'s ellen pracservatív •.¦y.ií.-y>,;-eri»ek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fü szerkereskedésében és vendéglőjében kapható.
ORSZÁGOS FŐRAKTÁR
cs. és fcir. ós szerb ktr. udvari ásvány víz-szállító nál SUDflPEST, Erzsébet-tér 8 sz
EDESKUTY L.,
X
X
X \\K X X
T
X
X
X
X
gye
Nyári gyógyítás
S Őszi gyógyítás
L Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, J^JSSÍTS
< MOLL A. Gvors gyógyba
)ro*it»U
látbatA.
gynmur- és ai\'eatbajok,
;vomi görr.i, nyáik, gyumoregés, nzékr«kedésa?l, máj-iajok. vá.tolu\'á", aranyér éi * leEk{i!r.nfélé h n6! be-egséícknél E«y eredeti doljóz^bárzoáUti utásitánsal M\' Raktárik sí oriiág miuden nevezeteiebb gyógy
ari szál-tó. Bécs ¦ 9
meUetí. 2 doboznál
szertárxibán
MfflaL- A Evúgyszeré.i es. kir tt 1
"<\\ \' Si&hdt Tucbl-iubr.i
\' Szétküldés naponta utantet
knveaebb nem küldetik. ElUtfiés MOLL A- iirhoz Bécsb»n, CiH íoglalkoiátomnál 5« MÖÍ.L-féle Seioliu irai igen jó- r.atá«í gyakorolnak ; i»mcrem ezt t-gyuz\'-r i.iiíhl"i.k.\'rra és iáivtíj** .,! ten fiies-« roeg1\'-fi ™uu >k érte ezek a. gyómroi jóvá és t."t kapuyüvé t s*ik. "Í**tel«tel: STEtSKE P. J. lelkén H-nnetirhiagban
MOLL-FÉLE FRANCIA* BORSZESZ ÉS SÓ
iX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
OOO CXXXXXXX3;OOOOOOOOC»30CXXKXXX3COCXX)OOC.OODCIOOCXXXX5COCXICC^
ICOQNAC-QUINT KIVONAT, |
Küiioó, egé zségas és tartalmas cognac pillanat alatti O
kó>zitésére, mely a validi fr*ncz!a r-ogi act->l semmiben g
¦ cm külBnbosik, aján\'om e jónak bizonyult ktl- B
Á\'-t 1 kilónak (elég 100 litfr cngnne késiitéiére) tt; ^
ftt o é. Készítési ut*Mrís ingyen mellékeliatik. I>_b g - §
Spiri t D s in e g t a k a r i 1 ii s §
iíet iá é» c.akis uá-am k.J\'hati máUti oUsitA^.al együtt, lom nit\'tt v. amennyi . a a e t , i r, r k .. 1 y , ( ü ke..\'
XK X X X X X X
X\'<
Sí Legjobb bedörzsölő szer
SS- kösz-vény.
Sí csúz
SL nieg-hülési betegségek ellen
ML A. niieiaftcst.
BÉCS: I . TIICHHÜHKN !) Vidéki m.greud.léiek napnuta pó.Uuíí
^menyeket leérni.
e;kfi,ld.a naponta
X
X X
Csak akkor valódi, M„u"\'\'T,lv"ír2 X
gyét tilLti\'ti fel iji ,\\ MOLL\' felírat ti Auoaattal van x(
íarvi A MOLL-fée fr**irzia b»r»zr*i é» só iifv-- W
[7-teipti mint fájdaloini-mll .pii\'1 b\'edfirásttleai "Ser kö««- \' J
,rény,- <-[>i\'n é# a megbillen egyébb kori Ikes-.-é......!
|lngiimeretc«lib áipizer. — Kgj- ónbzolt eredeti uv y<> krajrzár
FÖ-SZÉTKÜLDÉS
Lir udvari-síülitú állal- w
t Olellett Ifi- \\C
A rakt ti rákban ti-*>*ék Jitttároxttttan Stoll A. w
lairaxával ét védjegyével ellátott k^nzlt- jft
éttel Két üvegnél kevmebfa
küldetik W Eliimerét MOLL A. győgysz arboz Bééi
Kitünö Moll-félp franczia bor«z«iit éi -ój\' vldé- f\\
,kewBn u»Kyizerüen míík\'>d:k Küldjön nekr-m 5u [Jvoe- W
•fel, mivel a/, eotbemóg Begítségáre k^.zletrt óhajtok Lg
|tiriani magamnál. Mély utitelett-I ^
HORNÖF leikési M. -:; :!:::= W
^ á.hetn el felülmulkaiian p k l Q e.. az hóinknak k-ilemes, eiat«lj« Q 3 frt M) kr. l600-10(X) titerre) h
X K kl i....ó^.k.\'U kilil »j
ö r ! m . nitri pitink
9 « Uuu llklrlk, 1 i.e a a . ¦ 1 t a 1 o k . erre. „.....
0 kéaxitéa.r« f.líllmuihatlan minSs.aben. Ké.aitéii iiia.iti.ok ioRy i, meilék.ketnek
g W9~ Árjegyzék Ingyen
o - tgf\'siit\'lrs jtírliiiiiniiLírt UzfSsíjífl lállaloL
§ POLLÁK KÁROLY FÜLÖP
Q\' eMtencxiakttlöniegeiineffe/e t/i/aru l\'H Ati A-ban
,tíí\\ 1 Tímtfs kétrvtoctök /.i-r<\'.strtii</:.
8ocoootxxxxxxxiooocoo3cxx3occ3co!0: cxítxicioooac; OOOCOOCXICCDC
N.i
í Hirdetmény, (Aviso!) +
í
+ +
r.< li tárna
+ +
Sopron. Szombathely, Kis-Marton sokban 1893. január 1-től — <1 c/.t\'inbii kenyér és zab biztosítására 1892. 2-án délelőtt 10 órakor Sopronban az él írásbeli ajánlat-tárgyalis tartatik.
Közelebbi feltételek az élelmezési raktárnál Sopronban kitett feltételi füzetben július !0 tói kezdve megtekinthetők. (472,1) Cs és kir. katenai élelmezési raktár
•aoproiihan.
+ +
+ +
* +
:y-Ka!iizsa állomá-*p» szükségeit évi auguszt
>#"#>4"#\'í»+#"# +++++ +++++++++4"++++"r
Minileiiiicmn
lilfulfu,
^fV 23o.sL.gsls kormány leeiíeca.ersa.éii.yezébe folytÉua alapított
MAGY- ÁLT. KÉNSAV-, MŰTRÁGYA- ÉS VEGYI IPAR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
ajánlja saját eyártmánvu. tiszta feénpavval feltárt, elismert kitűnő minóíégtl műtrágyáit: CSON1 UBZI - SPODIUM-, AMMÓNIA éi\\ ÁSVÁNYI SÜPEfíPHOSPHATOKAT, PARQ.LT CSONTLISZTET, TflüMAS-SALAKOT, CHILISALÉTROMOT, kénsavas kálit és am mo:iiakot; kulörilege^Rekef. mint S7Ö15-. répa-, rét. kender- ^tb. trányát és mÍDdeunemö egyébb múiraKját, kénsavas réz- éa vaseá-íiezot. — Talaj-elemzések díjmentesen eszközöltetnek. Felvilágosítással és árjegyzékkel készségesen szolgál gyáraink központi irodája: V.. Erzsébet-tér 9 sz. II. emelet, hová levelek és megrendelések intézendök. — Teiefoa szám 882- (452. 4y-í>.)
Nyomatott Ifj Wajditp József <*s DatrieHftz I*. könyvnyomdííjíbin Na.gy Kanizsán.
A-9.]
T li o in a s-
!salak.
\\A(.M«SA. 1892. juílns 30-;in,
Előfizetési ár; Egész érre . . . 5 frt — kr Fel erre . . . . J frt 50 kr Negyedévre \'. . . 1 frt 25 kr Egyes szám 10 kr. HIRDETÉSEK a hasábos petiuorban 7, másodszorj <5, s minden toTábbí \'svr n 5 kr.
NVILTTÉRBE3? petit soronként ]U krért- vétetnek [fel. Kincstári illeték . .. ¦ hirdetésért \'?0 kr. fizetendő.
ZALAI I0ZL0IT.
Harmlpczegyedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részelj illető xindea közlemény Bátorfl Lajos szerkesirtC-kiidó nevére czimzütien \\asjy-Kanizsára bérmentve inlézendök.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok vltutzanem kiFrdetnok.
( d. nagy-kaaizsai Déízaiai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet % a „Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a .nagykanizsai önkéntes tűzoltó-egylet\', a 9nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a „nagy-kanizsai Unitéi járáskor-, a „oagy-kanizsai keresztény jótékony nóegylef,\\ „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet\' a „azegénjek tápintézeteí^ a .katonai hadastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETEM KINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kereskedési és iparkamara évi jelentéséből.
A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara legutóbb kibocsájtott évi jelentésében a zata egerszegi középkereskedelmi iskolának akadémia czimmel leendő felruházása tárgyában következő felterjesztést intézett a magas " kormányhoz: „Kötelességünknek tartjuk Nagy méltóságod magas figyelmét újból azon tiszteletteljes eió terjesztésünkre felhivoí.melyet kamaránk a z.-egerszegi kőzépkeresk. iskolának .kereskedelmi akadémia" czimével leendő felruházása tárgyában mult évi julias hó 16-án tartott rendes közös -ülésből 2733. szám alatt Nagy méltóság cd előterjesztett, mely a mai napig sem nyert érdem • leges elintézést.
Ezen előterjesztésére kamaránkat tudvalevőleg Zala-Egerszeg r. t. város érdekelt köreinek ez irányban megindított mozgalma inditá. melyhez teljes odaadással csatlakozott.
Ezen csatlakozásra kamaránkat, kinek a polgári iskolákkal kapcsolatos köiépkereskedelmi iskolákkal szemben elfoglalt, nem éppen rokonszenves álláspontját Nagy méltóságod mult évi ietentésánkből ismeri, a következő nagy horderejű, indokok késztetik:
Kamarai másodtitkár ur jelentéséből, ki az ez idejű érettségi vizsgálaton mint Nagymékóságod kikül -.döttje volt szeiencses részt vehetni, azon meggyÖződí?st merítettük, hogy a zala-egerszegi polgári iskolával kapcsolatos középkereskedelmi iskola egyike az ország legjobban vezetett és legtöbb eredményt felmutató középkereskedelmi iskolának s hogy már magáért ezen elért eredményért is megérdemelné a ^kereskedelmi akadémia" czimével való felruházást.
E- czim adományozását azonban ez érdemnél is hangosabban követelik maguk a helyi viszonyok.
Mert a zala-egerszegi középkeres-
I kedelmí iskola hazánk ezen részében, \\ hol a magyar, német, hónát és vend lakosság siírű tömegekben lakik egymás mellett, nemcsak culturális, de nemzeti missziót is teljesít. E mi siót azonban csak ugy telj ejtheti teljt^ mérvben, ha egyúttal azon tekin-télylyel is felruháztatik, melylyel az eleddig kiváló előszeretettel felkeresett gráczi és bécsi magánkereskedelmi akadémiák, ezen czimüknél fogva : bírnak.
Mert ami azon, bár téves, nagyon is érthető, s kiirthatatlan vélelem uralja a nagy közönséget, hogy a kereskedelmi akadémia magasabb fokú tanintézet, mint a középkereskedelmi iskola, s hogy ehhez képest az előbbi magasabb fokú kiképzést is nyújt, még az utóbbi, addig a vagyonosabb szülő, hazai kereskedelmünk magyarosodásának cs hazafias szellemének rovására, mindig a túlsó államfél e nemi\' iskoláiba fogja járatni. Ez pedig ¦ kiszámithatlan veszteségnek tekinthető hazánk e vég viöékén. Meri bár a zala-egerszegi közép kereskedelmi iskola az utolsó évek folyamán mindig 40 — 50 tanulót számlált, még is kívánatos, hogy a tanulók száma is mindinkább gyarapodjék.
Hisz ezen iskola Zala-Egerszeg r. t. városának azon egyedüli közép-; iskolája, melyben a tanulók, legalább , egy irányban teljes és több életpá-! lyára minősítő ismereteket szerezhessenek. S mint ilyen, a hazai rokon vidéki intézetek legtöbbjénél sokkul kedvezőbb helyzetben is van, miután I a vele kapcsolatos polgári iskola növendékeinek színe-javát veszi át további kiképzés végett; mig a többi vidéki középkereskedelmi akadémiák, melyeknek székhelyén egyébb középiskolák is léteznek, legnagyobbrészt az ezen intézetekből kibukott gyenge anyaggal kénytelenek vesződni.
Ez okból kiváló figyelmet is igényelhet.
Mert Zala-Egerszeg r. t. városa, í mint nemcsak a í~"irjántul, hanem a*.
! egérz ország egyik legnagyobb törvényhatóságának ujabb időben rohamosan fejlődő székvárosa, mint a járási szolga bíróságnak, a kir. törvényszéknek és ügyészségnek, a pénzügyigazgatóságnak, a tanfel ügy eiöség-
, nek, az Ügyvédi kamarának, az állam-építészeti hivatalnak s számos egyéb
; köz- s magánbivatalnak székhelye, joggal elvárhatja, hogy egyetren kö-
: zépiskolája oly czimmel ruháztassék fel, mely azt e tekintetben is egyenlő magaslat-a emelje a külföld és a haza
\\ verseny intézetei vei.
De elvárhatja ezt a magas kormány kegyétől azon nagyszámú állami, közigazgatási s magántisztviselő, kereskedő és iparos is. kit tiszte és
j hivatása Zala-Egerszeg városához köt, s kinek ez iskolánál helyben egyéb
í eszköze gyermekei nevelésére nincs." Mely indokok előrebocsátása után ez alkalommal újból ismételjük fennt-hivatkozott tiszteletteljes előterjesz • tésünk azon kérelmét: .méltóztassék Zala-Egerszeg r. t. városa érdekelt köreinek ezen ügyben megindított mozgalmait magas figyelmére .méltatni s
i Ó nagyméltósága a vallás- és k^z-
! oktatásügy? m. kir. miniszter urnái odahatni, hogy a zala-egerszegi polgári iskolával kapcsolatos középkereskedelmi iskola kulturális, nemzetiségi és méltányossági tekintetekből a „kereskedelmi akadémia" czimével ruháztassék fel."
Iskolai Értesítők. ^
(Folytatás.)
E rtesitöabudapesti állami ipariskola 1891.—92. tizenharmadik tanévről. Szerkesztette Hegedűs Károly kir. tanácsos, igazgató.
Az évkönyv alakjában kinyomatott Értesítő 176 oldalra terjed, rendkívül gazdag tartalmú és az iparoktatásról kimerítő felvilágosítást ad. Az első lapon az iparmúzeum éi az állami ipariskola sikerűit fénynyomata látható.
Azévijelentésből arról értesülünk\',hogy az intéseinek a tanulók kiképzéseinél követett eljárásnak fő jellemvonása a határozott gyakorlati irány, a mi az intézet czéljéhoz képest csak dicséretre méltó elv. De emellett a hazafias érzületnek fejlesztése sem lett elmulasztva. A tanulók előmenetele a lefolyt iskolai évben általában kielégítő volt, de öt tanulót az évfolyam ismétlésére kellett utasítani.
A tanulók létszáma a tanfolyam kezdetén 930 volt. A rendes tanfolyamra oeirat-ko.ott 194 tanuló; az épitö iparosok téli tanfolyamára 12G tanuló; a gózkazánfütök: 170 tanuló: a gépkezelök: 102 tanuló; a lokomobil kezelők tanfolyamára beiratkozott 344 tanuló. A végzett tanulok majdnem kivétel nélkül nyertek alkalmazást. Erre a körülményre a polgári iskolák figyelmét felhívjuk, mert ezeknek növendékei sokszor zavarban vannak, hogy az iskola eivegze.se urán milyen pályára lépjenek. E/en i ítézetbe rendes tanulókul felvétetnek mindazok, kikapolgári iskola, gytnnásiutn, vagy reáliskola négy alsó osztályában jó osztályzatú bizonyítványt nyertek.
Adebreczeni kereskedelmi.akadémia 1891—92 iki értesítője. A tekintélyes kötet teljes képét adja ezen kiváló szakiskola szellemi állapotának, valamint híven mutatja be az ifjúság komoly munkásságát, A gazdag fölszerelések, ifjúsági és tanári könyvtárak, különösen gazdag áruismei, földrajzi ée technológiai fölszerelései eléggé Atiusitjak, hogy adebreczeni kereskedelmi akadémia a hazai szakiskolák között elsőrangú helyet foglal el. A már most is virágzó intézet bizonyára még inkább íog emelkedni\' a kereskedelmi akadémia uj palotaszerü épületében, mely Debreczen városának, valamint az akadémiát főn tartó kereskedő társulatnak egyaránt diszét ás büszkeségét képezheti.
Az értesitot dr. Szántó Sámuel czikke „A földrajzi tanítás fontosságáról" nyitja meg, melyben az eddig nálunk méltatlanul elhanyagolt földrajzi oktatás érdekében szólal fel. párhuzamban állitváD a földrajzi oktatást hazánkban és a külföldön.
Az igazgatói jelentésből látjuk, hogy a tanulók\' száma ezen évben is rendkívül emelkedett, ugy, bogy az alsó évfolyamon párhuzamos osztályt kellett nyitni. Az akadémián az összes tanú ók száma a három évfolyamon 188 volt, az alsófoku (kereskedö-tanooczok) kereskedelmi iskolába 139 tanuló járt, a mely számhoz
. az esti szaktanfolyam 55 hallgatója —
köztük hét dó •— ia jármi.. A tanári kar a . < buktatókkal együtt 18 tagból állott Az i ifjúság szakszerű ki képeztet és én kivül a | kereskedelmi akadémia tanári kara nagy i súlyt fektet az ifjúság szellemi éa erkölcsi nevelésére. Ennek előmozdítására szolgál-: nak részben áz ifju-ági egyesületek. Az | öoképzö-kör magyar- és idegen nyelvi ; szakosztályai az ifjúság szerény muokál-í kodávát jelzik, a dalesyesület, valamint ; az ifjúsági zenekar igen nemes irányban hatnak az ifjúság erkölcsi nevelésére. A dal- és zene-egyesületnek 1892. márczius ; bó 26 én tartott nyilvános estélye az iiju-j ság komoly törekvésének elég fontos jelét ! ad:a.
Szépen virágzik a segélyzö-egylet is, j mely az akadémia szegény tanulóit tan-! könyvekkel látja el és havi segélyezésben részesiti. Ezen derék egylet az elmúlt tacévbeo 340 frtot költött segélyezésre, * alaptőkéje pedig már mintegy 2500 frtra emelkedett. Az ifjúság egy iskolai lobogóra is adakozott, melyre már mintegy 200 frt gyűlt össze.
Az államilag segélyezett pozsonyi kereskedelmi akadémia hetedik évi jelentése az 1891— 92-ik iskolai év végén. Közli Jónás János igazgató.
A jelentés azt mondja, hogy az igazgatóság és á tanári kar lankadatlan törekvése a tanítás színvonalénak és eredményének emelésére az intézetnek országos jó hírnevet vivott ki. Az év legfontosibb eseménye, hogy a pozsonyi takarékpénztár ^&92. február 28-án tartotitóközgyülésén elhatározta, hogy fennállásSttk 50 éves jubileuma a!k»mából a pozsonyi kereskedelmi akadémiának házépítés czéljából 25000 forintot adományoz. Ezen tényt, mint péidakövétésre méltót a helybeli pénzintézetek szíves figyelmébe ajánljuk. A tanári karból, dr. Pisztóry Mór tanárt ő felsége a kolozsvári tudomány-egyetem rendes tanárául kinevezte. Az akadémia rendes tanárai a következők: Jónás János, Havas Hikáa, dr. Stirliog Sándor, dr. As-bőtfa Sándor, dr. Scbaek Béla. Szilágyi Aladár és Kürschák Endre.
A tanulók létszáma 208. Az elégséges eredménynyel végző tanulók száma növekedett, ami összevág a tanulás eredményében országosan észlelhető, alacsonyabb színvonallal.
Dr. VILLÁNYI HENRIK. (Folyt köv.)
társsa.
Nem hiszitek . . -
Nem hiteitek, pedig igaz: Elhagyott nem, — Ugy van bit .Knaipp\'-nál létál a gyopon.
S nem hissitek. még is igaz: keséid nélkül&tai az Együttlét örömeit ....
Fehér lapon piros tinta S ízt hívén, hogy .várr.l irta", SietSbben ntra kél.
S ha visszatér, suléain. C;iprS-caepró sienvedísin Majd szépen elcsitulnak.
Ba meg édo* moiolyával
5 TOozalma ;:v,! bájával Szel idea ftlém hajol, —
Oda limnlok keble
6 hfi dobbanásit megértve Elmerengek 5n.
Pedig rég volt! — a gondolat I> kipihen, meg elfárad, Mig mától vitása Uptet.
Ai napig, midőn kit élet As oltár elStl egvgyé lett, S indult í« i éretlenbe
$ as áo icivtm ma is csak oly . Ifjan érer, ¦ ogy mint akkor, Sseret tintán . . • igazán.
hfért egy I \'. nó szerelmének Varázsában mind benn élnek \\i ífjaitó sxersk.
És ai .élet-estentia" A valódi. — karmelita
Mit CassefŐi — kotyvalék.
• • .
Tíiit-ld, szeresd hát a jó a;iit. \'az akkor is, ha fejedre nólt Legragyogóbb korona,
GUÖTH -GVULi
— A Kis berezegné prírtiü regényben, pieyépp mostj-leni metfaS:ngerés Wolf-ner-félejótievü Egyetemes Regénytsr-ban (\\II. évfolyam Mik kötet) egy uj angol írónő lép elénk, Mrs. Hiftigeiford, kinek azonban csak a neve uj mert évek Óta számos munkája forog közkézen nemcsak angolul, hanem a kontinensek majdnem minden nyelvén Mrs. Hungerford a modern angol társadalom kitüuo festésében a legjobb Írókkal ver-enyez, s bi/vást *t>uida mellé állitható, kinek azonban a női szív és lélek kedves titkainak föltárásában határozottan íö\'ütie ali. Oiy átlátszó világoa&ágcal és tökéletességgel, olyfinom pszikholőgiával a i.o:-eaci sem festi,mint ő. S nagy előnye még az is, hogy alakjai mindig érdekeiek és rokonazen ve-eV, tt*j, hogy regényei már ennélfogva is vonzók lennének, ha a szerző nem volna ia meg áldva a meseszövés és bonyolítás amaz adományával mely mai napság már e^yre ritkábba kezd lenni Legsikerültebb alakja, valóságos finom pastell, kétségkívül a Kis herczeg.q-0 hősnője, kire gazdag költői lelkének össxes kincseit reápazaroltaaazerzó. A regénynek kűlönöi aktuális érdekességet kölcsönöz az is. hogy hátteréül azok az Írországi viszonyok szolgálnak, melyek miatt épp e pillanatban folyik a nagy vá-
lasztási barcz Nagy Britanniában. Az Egyetemes Regénytár kiadói valóbaD szerencsés választást tettek e minden tekintet benTSKÓrendü mű közrebocsátásával. A fordítást Fái Béla végezte, kinek gondja volt rá. hogy az egyszerű, igénytelennek iát\'zó. könnyed stiiost hiven utánozza. Ára c-i"ios piros vászonkötésben 50 kr.
— Knorr A lajo* „Ön ügyvedje" ötödik teljesen átdolgozott éa javított kiadásbm jelenik meg ifj Nagel <)tró könyvkereskedő kiadásában Bpest, Muzeumkürut, a Nemzeti színház bérházában; egy munka, mely hasonló munkák közt elismert használhatóságánál fogva két évtizedet meghaladó időn át mindig keresett kézikönyv maradt, melynek további feladata is az leend, hogy minden jogviszonyok között megbízható és kimerítő utasítással szolgáljon mindenkinek, valamint azoknak is, kik jogisegélyt isénybe venni kénytelenek. Az első fűzetben, meiynek ára 30 kr., a szerző, a közjogi részt kezdi ismertetni: nevezetesen a törvényhozó hatalmat a förendikar szervezetét, közli a főrendiházi tagságra jogosított családok névsorát: a képviselő válabztás szabályait a választói jogosultságot megállapító törvényes intézkedése ker, ismerteti a képviselőház szervezetét: a törvények kihirdetésének módját, és a de\'.epátiók szervezetét és\' tárgyalásának módját Ezután áttér a végrehajtó hatalom kezelésének ismertetésére; meghatározza a végrehajtó hatalom fogalmát, megnevezi az ennek gyakorlatára hivatott közegeket; ismerteti a m. kir. minisztérium teendőit, az egyes miniszterek jogait és kötele-ísé-geit, a minisztérium szervezetét is külö-
nösen minden egyes minisztériumok ügy-| beosztását és ügyosztályainak ügykörét, I az államszámvevöszék hatáskörét és. a > j közös kormányhatósásokat, a közös külügyminisztérium és pénzüsyminiszterium ügykörét Az egész mű tartalma tekintetében utalunk a részletes ismertetést tartalmazó előfizetési felhivá-ra és eme mindenkire hasznos munkát ajánljuk a t. ezr olvasóközönség figyelmébe és pártfogásába.
— A „Vasárnapi Újság* július 17-iki száma a következő tartalommal jelent meg: .Valutánk rendezése." (Wekerle Sándor pénzügyminiszter srczk/pévei; Kozmata 1 fényképe után metszette Moreili.) — „Apró versek." Költemények Torkos, Bé Iától. — „Peti bácii." Elbeszélés. Irta i Szanday Zé::o..— .A müleniumi kiállítás j kérdéséhez." (A Magyarország ezer éves 1 fenállásának emlékére rendezendő kiálli- ; tás tervrajzával Straub Sándortól és Kol-beabeyer Gyulától) — „Az uj pénz." (Az uj magyar pénzek 16 rajzával.) Fekete Ignácztöl: — .Zonia." Elbeszélés. Irta* Crawfnrd Oszvald. (Képpel.) — „Gróf Széchenyi Ödön basa" (Arczképpel) Bárány N. Ernőtől. — „Dr. Nendtvich Ká-I roly." (Arczképpel)— ,Kozma Ferencz." ! (Arczképpel) — „A külföld pénzei." (40 ; jelenlegi külföldi pénz rajzával.) —-\'„Az | angol választások." (Képekkel: 1. Gtads-; tone kortesbeszédet tart Edinburghban. 2. : Falusi politikusok.) — Irodalom és müyé-! szet; Közintázetek és egyletek; Mi újság; < Egyveleg; Sakkjáték; Kép\'atány stb. ren-j des rovatok. A „Vasárnapi Újság" elöfize-\' tési ára negyedévre 2 frt, a „Politikai Új-
donságok "-kai együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin-TárSLlalkiadóhivatalában (Budapest, egyetem-utcza 4. sz.) megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 1 frt 20 kr.
— Orvosi körökből hozzám intézett tudakozódások folytán tisztelettel értesítem az érdeklődőket, hogy a „Magyar orvosi rend története czimü munkám első része f. hó végén kikerül a sajtó alól, és azt aug. hó első napjaiban előfizetőimnek megküldöm. Megrendeléseket az előfizetési áron — az egész mű ára 4 forint — auguszms 3-áig elfogadok A brassói vándorgyűlésre jelentkező tagok a müvet ugyanazon áron megszerezhetik. A vándorgyűlés után a műnek bolti ára 5 frt lesz. Lőcsén, 1892. jul. 7-én. Dr. Demkó Kálmán, főreáliskolaí igazgató.
— Borosa Tilmos jeles történetírónk füzetes vállalatai „Mátyás királyaz igazságos" történeti regényéből 37. és 38. füzet, ára 20— 20 krajezár és „Kossuth Lajos" nagyszabású történeti regényéből 58.—69. füzetei jelentek meg, ára 10 — 10 krajezár, minden füzet egy-egy képpel van illusztrálva. Kiadja Rubin-stein J. Bpesten IV, Ujvilág-uícza 14. sz,
— Dr. Toldy László, Budapest fő- és székváros főlevéltárnoka kibocsájtottaelőfizetési felhívását az oly nagyszabású „Tö r-vényhatósági Naptárára1, fűzött példány 1 frt 30 és kemény-kötésben 1 frt 50 kr. mesés olcsó árban, mely Összeg a „Pesti könyvnyomda részvénytársasághoz\' küldendő. 3udapest, Hold-utcza 7. az.
HAP.MI>7CZKGYL."IK ÉVFOLYiM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JULIUS 23-án,
Warasd Toplícza 1892. július hó.
Kedves Barátom Szerkesztő ur! A fürdőidény közepén vagyunk, az Idő szép és kedvező. Ilyenkor a fürdővendégek teljesen megvannak elégedve, mert eltekintve attól, aogy a gyengélkedők erö-
: södáek, azödülni óhajtók kellemesen szórakoznak, — az egészségesek a Kirándulásokban iehk kedvteléseket, A kirándulások ez évben gyakoriak, s ezt a társaság önmagának köszönheti, mert benne egyetértés uralkodik. A naponkint érkező uj vendégek alig várják, hogy ösmeretséget köthessenek akkorábbiakkai. hogy részt-vehessenék ezek társaságában a tervbe-vet$ szórakozásokban. És igazuk is van, mert csak Így lefeet gyöoyörf szerezni alkalmilag-a szép terTtoéazex megtekint|sé-ben/is. A .természet szépsége azonbaowi-gzonylegos érzeményt.szül. függvén attól,
\'hogy kire mily-benyomást tesz a síkság, erdők, meredek partok és sziklák, kopár szirtek vagy termékeny szüiőboritotta hegyek. Némelyek a változatos alakú tájékeit kedvelik s szebbnek tartják a zord kinézésű helyeket, mert ezek ritkábban fordulnak elő és kevésbé megszokottak, természetesen-azonban csak olyanokra nézve, kiknek bölcsője szolidabb tájakon rengett
- Warasd-Toglicza aem dicsekedhetik zord vidékkel, ellenben annál szebbé teszi fekvését\'azon roppant sok, minden oldal-rói mutatkozó szőlőhegység, mely maga ban véve is a természet szépségét mutatja be gyönyörű völgyeivel s iti ottfelmagasló.
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A nagym. m. kir. kereskedelemügyi minisztériumnak f. é. 2303/eln. sz,a. kelt leiratával értesít, hogy az Egyptom és Olaszország között létrejött és f é. július 1-én hatályba lé pett kereskedelmi egyezmény 6-ikczikké-ben több oly áru foglaltatik melyek az Bgyptomba való bevitelnél 10 százaléknál magasabb vámdijnak nem vethetők alá és mely áruk az Egyptommal\'fennálló kereskedelmi egyezményünk 1890. XLI. t cz valamint az Egyptom és Belgium közt fennálló kereskedelmi egyezmény VI. czikkében felsorolva nincsenek. Ezen áruk a következők: nyers és motolált selyem és .-e\'yemfonél, selyemhernyó pete, fona-iak és azőtt áruk selyemből vagy tiszta rloretselyemből ís, burgonya, levesbe való főzelék és zöldség, friís állapotban, szárazon és elkészítve, nyers és elkészített bőr, ürmös, faolaj illó olajok vagy narancs czítrom eszencziák és ezekhez hasonló egyéb eszencziák, finom és közönséges agyagáruk, téglák, fedélcserép, agyagmun-kák, mész, gipsz, czement, földiszurok, nyers és tisztitort kén és kénvirág* összetett gyógyszerek, kinasó,v közönséges és illatos szappan, illatszerek, férfi^és nöi szalmakalapok, gyertyatartók, festékek, sózott, füstölt vagy elkészített halak, vaj-és sajt márvány és alabástrom nyers állapotban, nagyjában elkészítve, fűrészelve, fénvazve vagy nem fényezve mindennemű márvány és alabástrom munkák, létszerek, mathematikai, physikai, sebészeti és ve-
meredékebb hegvéségeivel, Wl veken ez- ! &\'sze? ™«erek. hangszerek, esernyők,
redéves fák hirdetik a változatlanságot. í ecsetek, -nyers és megmunkált korai. Mmd-
Eíképzelheted tehát kedves Barátom, 1 «en,áruk az Egyptommal fennáI;o keres-
\'hogv a áráö vendégei itt kedvük szerint i k«d/imi élményünk IV. ezikke érte
töltbetiklidejökeí, s mert e sorok írása- i ^ben tolunk is ugyanazon feltételek mei-nak ideje-alatt is már ujabbi* kirándulási I fevén EgJ-P">mba bevihetők mini terv felől kaptam értesítést a híres Tofl*->\'01aszorszaSboL erröi az erdekelt körok
mir hevü magaslatra\' hol pár nap előtt • egy díszes társasággal egy egé z napot töltöttem és pedig olyant, mely sok tekin-tetbjg^inaradandó emiékeket hagyott maga után a társaság tagjai, között, melyek azonban csak okét érdekeivén, ennek leirá- j savál.Tég\'ed untatni nem kívánlak. Akik Ott voltak,azok tudják.
Egyetlen baj itt ez évben az, hogy a fürdő-vendégeket daczára a roppant sok ; épületnek, elhelyezni nem lehet, s igy j ligeu sokan kénytelenek a városban ma- j Jánosoknál keresni szállást.
Az üt időző vendégek közül néhányat I megnevezek előtted, kiket bizonyára Te
értesíttetnek. Sopron, 1S92 július hóban. A kerületi ""kereskedelmi és iparkamara.
-—Hirdetmény. Ó nagym. a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur f. é. június hó 13-án 3%.516/VI sz. a. kelt értesítése szerint Deés város képviselő testületének azon szabályrendeletét mely áltai a házaló kereskedés a nevezett város területén, a fennálló bázalási szabályok 17. §-ban és az ezen szakaszt kiegészítő későbbi rendeletekben bizonyos vidékek lakóinak biztosított jogok épségben iertása mellett, eltiltatott, helybenhagyta. Mire ezennel felhívjuk házaló kereskedőink figyelmét. Sopron, 1892. július hóban. A kerületi ke-
Mersz, s-ezek gr. Somssich József csa- ¦ resked^lmi és iparkamara.
kádjával, Vuclietich István zágrábi-prépostkanonok — a hir szerinti leendő zágrábi érsek. Porcia Elvira grófnő. Presburger Júlia, Hirschler Adél (Alsó Dombomról), ZerfcovaU-Albert éaJeValádja, természetesen tehát gyönyörű lányéval Terézzel, Goldstein Fülöp és .neje, Grüuhut Fülöp, Hirschler Sándor, Altmaon tanár családfával (Nagykanizsaiak) Baka ügyvéd neje bájos nővérével Hübner kisasszonynyal (Baksárá^,s.Haaí) József nyűg. tör-véuyszékihiróvÍBposvárról), Grünfeld József (Sormásróli^stb stb.
í> ha már fürdői levelet irok Hozzád, néni mulaszthatom el tudatni veled, hogy f. hó 17-én igen élénk voitaíürdö, ameny-nyiben a warasdi dalárda nagyszabású hangversenyt rendezett a fürdő báltermében, melyre a környék előkelőségei nagyszámban jelentek meg, s az öt darabból állott\'horvát nemzeti dal befejezése után a szokásos táncz következett, mely éjfél-utánig tartotta együtt a vidám mulatókat.
Kéűytelen\'vagyok itt megemlíteni, azt hogy a magyarországi vendégek teljesen visszavonultak a hangversenytől, mert azon tapínlatlauságot követte el a dalárda-, rendezősége, hogy a „Hirdetés" csupán horvát nyelvű falragaszban lett közzétéve, s igy a magyar közönség egyáltalán nem vehetett tudomást megorrol sem, hogy a hangverseny — mint utóbb megtudtuk jótékony czélra rendeztetett
Egyébiránt a megjelent közönség nagy száma s jó hangulata arról tanúskodott, hogy a hangverseny igen jól sikerült, s csakis a jövedelem lett volna sokkal nagyobb, háafentebbi tapintatlanság el nem követtetett volba. mit oly nemzetközi helyen, mint egy fürdőhely, valóban hibának lehet nevezni.
Remélhetjük azonban, hogy ezen figyelmetlenség többé nem fog bekövetkezni s igy á f. hó 24 re hirdetett hires Anna-bál azért jól fog sikerülni,, melyről ha addig még itt időzöm, résaletea leírást fogok becses lapod szamára küldeni már csak azért is, hogy az addig innét eltávozók a nagyon szépnek ígérkező bál felől némi tájékozást nyerhessenek.
Becses lapodat átolvasva egy szomorú hírt vettem" belőle, mely nemcsak engemet, de a kanizsaiakat egyáltalán kellé metlenöl érintett t. i. azon szerencsétlenség, mely S barátunk kedves újszülöttjének\'véletlen halálát okozta. Részvélünk teljes.
&s most bezárom soraimat azon reményben, hogy nemsokára személyesen is láthat s üdvözölhet hived
Dr. FARNEK LÁSZLÓ.
— Hirdetmény. Az érdeklődő körök értesíttetnek, miszerint a beszterczebányai kereskedelmi és iparkamarának 1892. évi czimtára megjelent és Türk József ur, beszterczebányai kamarai hivatalnoknál 2 frt 50 krért megrendelhető. Sopron, 1892 július hóban. Á kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Hirek.
— n felsége Mikos Géza nagy kanizsai kir. törvényszéki birónak az Ítélő táblai birói czimet és jelleget adományozta.
— Fögjmnaslnmunk tanári karából a távozók neveit közöltük lapunk előző számában, most közöljük az ide helyezettek névsorát: Kaksok Leo, Holczingér Imre, Glass Ferencz és Vörös Cyrili. tanár urak érkeznek körünkbe.
— Vigyázatlanság áldozat* lettRobu-sinszky honvéd főhadnagy ur egyetlen szép kis fia mult héten, lakásukon a Sugárúti Csimaház emeleti folyosóján magára hagyatva játszadozott, a 15 hó napos fiúcska a vasrostélynál addig mozgott, hogy a lépcsőn lebukott a ugy Összetörte magát,
hőgy-par óra alatt meghalt. Temetése jul. 24-én nagy részvéttel történt.
— A telefon hálózat munkálatait városunkban már tényleg megkezdték, és minthogy ezek serényen folynak, csakhamar befejezést is fognak nyerni, miáltal városunk nagyvárosias jellege ismét emelkedni fog.
— Nyugalomba helyezés. Dukafalvi Duka Kálmán 48. sz. gy.ezredbeli alezredesnek, ki csak nem régebben költözött el városunkból a jólmegérdemelt nyugalomba helyezését saját kérelmére ő Felsége elrendelte és néki ezen alkalomból a czimzetes ezredesi jelleget díjmentesen adományozni, —- hosszas, békében és háborúban egyaránt kitűnő szolgálata elismeréséül pedig legfelsőbb megelégedés kifejezését tudtára adatni méltóztatott, j
— Dljtekézes. A nagy kanizsai .Polgári Egylet" tagjai saját kerthely iségök-ben augusztus bó -4 én csütörtökön dij-tekézést re idéznek, melyen a Polgári-Egylet tagjai és ezek vendégei szívesen láttatnak. Kezdete 5 órakor.
— Lapunk mai számában foglalt Vog-rincsics János zongoragyáros ur hirdetésére felhívjuk t közönségünk figyelmét s az illetőknek mint értelmes szakértőt ajánljuk.
— Heti felügyelő e ,héten a helybeli önk. tűzoltó egylet őrtanyáján Schavel János szertárnok ur.
—- Nyilvános köszönet. Szalóky Ilka kisasszony a helybeli ker.jótéaony nőegylet pénztárába 5 frtot ajándékozott, melyért köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Uj mlíéttart Varga Péter nagy-kanizsai születésű, Zágrábban felszentelt szent-fereuezrendi tag jul 3l-énahelybeli plébánia templomban. Manuductora főt Nith Norbert-gvárdián ur le**.
— Sadaatyán-egylet koréból Szalay \' György nagy-kanizsai lakos és harfastyán-
agyletbeli tag f. hó 24 én megtartott egy-íetbeli értekezletnél az al-pszab lyok 5. §-ának meg nem tartása és »>,z egylet érdekeivel össze nem egyezt-tbető magaviselete miatt az! egyletből kizárdtott Nagy-Kanizsa, 1892. ju\'ius 28. Zrínyi József, egvleti főparancsnok.
— Fürdókból. Lapunkhoz küldött kimutatások szerint: Uj Táiraf&reden 6. sz. jul. 18-ig 910, —- Balaton Füreden a 14. sz. jul lG-ig 1530 — Warazsd-TopMczán 10. sz. jul. TO-\'ig 1048, — Lipiken 7. sz. jul. HV.ig.1 >2Ö, — a\'dá-ruvári kies fürdőbe jul. ¦ 23.-ig 1390 fürdővendég jelentkezett.
— Dr Bedó Béla\'ügyvéd ártó1, a helybeli ügyvédi kar .^PyÜL érdemes és köztiszteletben álió tapjatfí. ki irodáját
\'^Budapestié teszi át, a következő buc-u-zót vettük: „Budapestre költözésünk alkalmából barátaink és ismerőseinknél ez uton ajánljuk magunkat. Dr. Bedő Béla és neje."
— Jelentés. A nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület Nádoru\'czai, Arany-Já nos- és AtilJautczai óvodát az Egyesület
~~orvosa dr. Scbreyer Lajos ur rendeletéből augusztus hó folyamán is zárva lesznek. Az uj óvodai év szeptember J-iő napján veszt kezdetét Miről azJrdeTtelteket ifc\'z-telettel értésitem. Nagy-Kanizsán július 27-én 1892. Bátorfi \'Lajos egyesületi titkár.
— Könyvtár rendezésére egy értelmes és a könyvek iránt előszeretettel viseltető ifjú alkalmazást nyerhet. Augusztus hó folyamán elvégezheti Bővebb értesülés e láp szerkesztőségében nyerhető.
— Eljegyzés. Lélek József, a déli vasút székesfehérvári állomásának forgalmi tisztje jegyet váltott Nigy-Kaoizsán Tóth I^lván nyűg uradalmi számtartó ur bájos v leánya. Tóth Mariska kisasszony nyal.
— Megszűnt lelkészi hiiarat. A nagykanizsai görögkeleti lelkész Pavlekovics Method Belovár tr,e lett újonnan léte itett lelkészi állomásra rávozou; a nagy kanizsai g, k. hivatal Varazsdról fog adminis-tráltatni.
— Az aratás. Gazdáink a gabona be takarítását bevégezték, a cséplést, nyomtatást megkezdették; de az a baj hogy a lefolyt heteken beállott sok és nagy esőzések nagyon hátráltatják e gazdasági munkát. A buza ad kataszt boldan-kint 16—20 keresetet, kereoztenkint 30—40 kilót; hektoliterenkittt 7G—80 kilót; sok a szorult és h ilványszinü szem; a termés jó közép, holdankínt 6—8 métermázsa. — A rozs kat holdanként 10 — 12 keresztet,, keresztenkint 25—35 kilót, hektoliterenként 70 kilót ad. a termés tehát középen aluli, holdaokint 4 métermázsa. — Az Őszi árpa kat. holdanként 15 keresztet, keres?tenként 56 kilót, hektója 65 kilót ad középen felüli termés, ho\'djinkiot 8 métermázsa. — A tavaszi árpa rozsdás, szőrűit szemű, holdanként adott 10—12 keresztet, egy keresít 30 kilót, hektója 60 kilót, középen aluli termés, holdanként 3 métermázsa. — A zab igen szép, a nagy forróság siettette az érést, miért is nagyrészt könnyű zabot várhatunk. — Tengerit jobbat nem kibánhatunk, most csövezik. — A takarmány répa elég jó — A bükköny takarmány jó termést adott; holdanként 20 métermázsát. — A burgonya és kerti vetemények it;ea szép és jó termést adnák. — A szőlők — a hol. ti. még fillokszera nincsen (kevés az ilyen) és jégverés nem volt—jó termést ígérnek. — A gyümölcs: alma, körte nagyrészt lehullott,.kevés a termés.
—- Tanfolyamok nyittatnak a posta és távírda, ugy a vasúti tisztképző intézetekben f. évi szept 1-én. Erre vonatkozó szabályokat amint terünk engedi, közöljük.
— Az 1848— 49-Ikí szabadságfaar-cznnk gyűjteményének a fővárosi vigadóban levő rendezősége fölkérte az összes biztosító társaságokat, hogy — vidéki ügynökeik által is.— mozdítsák elő a 48-as ereklyék gyűjtését Ezt a praktikus dolgot az aradi múzeum találta föl. A fölkért biztosító társaságok támogatása már azért nagy mérvű" lesz, mert a gyűjtemény tulajdonosa kijelentette szóval és Írásban, hogy 25 000 forintot ad magyar hirlap:rő1 nyugdíj alapra és 15 000 forintot az erdélyrészi és a többi magyar közművelődési egyleteknek a gyűjtemény vételárából — ha azt a nemzeti múzeum számára megvásárolták. — annyi összegért a mennyibe (kimutatás szerint) került az a kiállítás főrendé öjének. A hírlapíró nyugdijalapra száat 25000 frtból ama fővárosi és vidéki hiriapirők is részesülhetnek, a kik nem
: tagjai a már létező hiriapirők nyugdijinté-; zetének. A 48-as gyűjtemény álul kiadott
Honvéd (Emléklapra előfizetésre felhivó leveleket küldört szét a rendezőség. A felhívás minden volt boavédnek el lelt ugyan küldve, de az előfizetés vagy roeg-rendelé.-re való föNzóllitás csak a módosabbaknak bzoi. mert a rendezőség ezennel tudatja, hogy minden vagyontalan honvédnek ingyen adja a díszes emléklapot ba az illefö az elöljáró által aliirt levelében ezt kéri.-.O.róf Kreith Béla ur által az ország kö.-^^iínek és egyesületeinek ajándékozott Tmszezer Kossuth képből még néhány ezer példány áll az ezután folyamodó községek a egyletek rendelkezésére. Ez éle.tnagy arczkép^c bolti ára 1 frt 40 kr. példányonként A fennmaradó ké péket a fővárosi vigadóban ievő 48-as kiállítás látogatóinak ajándékozza a rendezőség. Néhány napmulraa kiállítás minden lá\'ogatója kap egy-egy Kossuth képet.
— Az ősmagyarok kutatója Érdekes életű ember halt meg a minap Tördemiczeo, Zálaroegyében:- Pados János dr., Székesfehérvár jegybázmeayei nyugalmazott áldozópap, volt zsámbéki plébános, kerületi alesperes. 48 as bon véd és gyakorló orvos. Hetvenhárom évig élt Pados János a nélkül, hogy szive vágyát betölthette volna, s végrehajthatta volnaaztatervét.^nelylyel, mint ifjú, kilépett az életbe. Pados János arró: álmadozott, hogy ő elmegy Ázsiába, és j fölkeresi a magyarok őshazáját. De aljg hogy-az életbe kilépett, kiütöltasza-bsd-áeharcz. Az elhunyt, mint a 10-ik honvédzászlóaljnak vitéze, tevékeny részt vett szabadságharezunkban; ezért az osztrák hadi törvényszék várfogságra Ítélte, selőbb Muukács, később Oltnütz várában, volt elzárva, mely utóbbi helyen Szlávy József koronaőr osztotta meg vele czellá-ját. Visszanyervén szabadságát. Károlyi György gr. három ifjabb fiának lett nevelője. 1866-ban a budapesti egyetem or-vosdóktorrá avatta. Pados ugyanis mint orvos akart útra kelni, hoey fölkeresse a magyarok őshazáját s ezért szerzett diplomát maginak. Évek hosszú során át nagy gonddal előkészített utazásából azonban ekkor se lehetett semmi: mint ő mondta, .meggátolták az emberek." Ekkor lett belőle azután őseink hazájának nyomozója helyett zsámbéki esperes-plébános." Erről az állásáról 1872-ben lemon-dottés tanulmányi útra keit: e; u:tal sorra megtekintette a kontinens nevezetesebb orvosi intézeteit. Útjából visszatérve, a Balaton zalai partjának legfest őibb pontján, Szigliget és Badacsony között fekvő kis birtokán telepedett le, hol minta környék keresett orvosa, halálig működött Ezen a gyönyörű vidéken álmodozott holta napjáig az őshazáról, melyet meg nem láthattak szemei.
— Borüzlet. Habár az olasz borvám-záradék nálunk 3 hó előtt nem fog alkalmaztatni, mégis ama tény, hogy Olaszország jogával élni fog. a borüzletet fenekestül felforgatta. Az árak hirtelen alászálltak és az 1891 iki termés csekély szesz taralmánál fogva legkevésbé aem csoda kozbatunk azon, hogy termelőink készleteiken mérsékelt áron tul szeretnének adui Mindennek daczára azonban az üzlet lanyha és a forgalom csekély. Kilátásaink a jövő szüretet illetőleg kedvezőek A fürtöcpkék szép számban jelennek meg. nagyságuk is kielégítő. A virágzás kedvezően folyt le, és meglehe ős szüretre számithalunk. A \'-peronoszpóra ellen általánosan védekeznek, miáltal jobb minőségre is van kilátás> Mai jegyzéseink: 1891-iki fehérbor 13--I31/,. 1890-iki fehér bor 18—22 ó balatonmelléki 25-30. Ósiller 18 ó/Lhonvvörös 22-30 frtig hektolile-rywfceDt \\
— Mnra-Szerdahelyról írják, bogy Nusszer Vicof uradalmi felügyeíö 8 é^es leánya s a leányka nevelőnője fürdés közben a Murába fuladtak. A hullák még nem találtattak meg.
— A zalamegyei általános tanítói testület évi közgyűlését f. évi 1892. aug. hó 24 én d. e. 3 órakor tartja Keszthelyen a következő tárgysorozat tal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Elnöki jelentés az egyerület három éves működéséről. 3 Püdagogiai e zmék Arany János költeményeiben. Irta és felolvassa: Hoffmann Mór nagy-kanizsai polgári fiúiskolái tanár ur 4. Jelentés a pályamunkákról. 5. Minő eszkö\'-ök szolgálhatnak a tanítói tekintély emelésére? czimü pílyakoszoruzott munka felolvasása. 6. A számvizsgáló bizottságjelentése az egyesületi péozekról vezetett számadások megvizsgálásáról. 7. Köznépünk rossz szokásai-és vesztőhelyei. Nézetek a ré-ze-geskedés és egyéb mértékleil n-égkürtá.«á-róí s a f&lusi tanító ekörüti teendőiről. Irta és felolvassa: Békefi Elek zala-kop-pányi áll. segélyezett községi iskolai tanító ur. S Iuditványok tárgyalása 9.Tiszt-njitás, — A közgyűlést mege\'Őzőleg aug. 23 án d. u. 5 Órakor előértekezlet tarta-tik a községi népiskola egyik termében E köigyülésre az egyesület tagjait, valamint a tanügy barátait tisztélettel meghívja Zala-Egerszeg. 1892 július 27-én, Udvardy Ignácz megyei tantestületi elnök.
— Borkivonat árusítása — eltiltva A Fülöp K. Políak prágai czégáltal előállított borkivooat árulását, gyártását és
terjesztését az osztrák kereskedelmi éa belügyminiszterek egy közösen hozott rendeletükkel eltiltották. Az eltiltást azzal indokolja a rendelet hogy u nevezett czég által előállított borkivonatok a legfelsőbb közegészségügyi tanács által megvizsgál-tRt\'ak s konstatálva lett, hogy azok egészségellenesek és az emésztési szervedre káros hatást gyakorolnak.
— Préba irántit. Somogy megye igaii jí. ráiban Région jaL Iflén Patlavlcínyi Ed« őrgróf vezetése alatt sxáuti* rendeltetem giz-•kivel, Péter L. angol rzégtSl való v gep^e^ A rende» sianá-ra való eka hat ikevaaaal egyik felén, hattal a maiikon ; a mélyítő eke pedig 4 aaiotó vassil. Kitfltött távolság öl, a rrely atat a gőzeke 4 perci alatt futott m«g, fordítattál eien távolságot ide-oda 10 perci alatt tette, forditáira egyaxerre hatc:, * aaerínt 10 peroxnyi időben 12 földfordüas -történik. A gépezet igen jónak bizonyult- Je lm Tolt Somogynak ssine-java, a befejezett gfc. szántál ntán lelkei felkfigiontSk mondattak ai örgrófra, nagyi. Bertalan Alajos piarista aro-dalom kormányzója, Renner Gusztáv kapui vi ti -bankigazgatóra pedig Újvári Fereucí kapu •.... \\ apát ath.
— Tűzeset F. hó 17-18 kü/ti
éjjel Dobrin ur bérlete alatt levő szt.-jakabi pusztán a cséplőgép ismeretlen okból kigyuladt A tüzet az órök már akkor vették é>zre, a mikor a cséplő lángban állt. A cséplő teljesen hasznavehetlenné vállt, a mennyiben az egész behó része ösz-szeégett A cséplön kívül a szíjjak, a munkásoknak ruhája is elégett. A kár meghaladja az 1200 forintot. A cséplőgép a Phönix társulatnál biztosítva volt.
— Amerikába 189^. nyarán gazdasági tanulmányutat rendez az országos gazdasági egylet. A ^-észtvétel .60 napra terjed 1150 írtért, a második Csoporté 90 napra 1700 fit részvételi dijért. Bővebb értesülés Budapesten a .Kőztelek\'-ben nyerhető. Uti terv felmutatásával szer kesztóségünk is készséggel szolgál.
— Rövid hirek. KomlÓBsy Ferencz festőművész hazánkfia Bécsben elhunyt
— Parisban 1900-ban világkiállítás les/.
— Biünti és Linc-bert két gyár leégett.
— Az Ázsiai kolera már Odessábah is ki-tőrt — Királynénk őfelsége Ischlben van.
— Aug. 28 án zászlószentelés! ünnepélyt tart a mura szombati öuk. tűzoltó-egylet
— Pápán dohánygyár állíttatott fel. — A 20-ik nemzetközi gabonavásár sn4U--ztus 28—29 én lesz Bécsben a Práterben. — Lipcsében magyar egylet alakult. —- Országos tűzoltó tanfolyam nyit tátik Bpes-ten jul. 31-én s aug. 2 t-ig tart. — Csá-nády Sándor lypikus magyar ellenzéki alak meghalt. — Csongrádon hun temetőre bukkantak. — Spanyolországban Amerika felfedezé.-ének 400-dos évfordulóját aug. 2-án ünneplik. — Az országgyűlés szept 26 áig elnapoltatott — Lukács Béla államtitkár Baross Gábor utódjául neveztetett ki. — Kolozsvárit bizottság alakú t Rákóczy hamvainak hazaszállítására. — Ferercz-Ferdinaud fóhereieg világkörüli utazásra készül. — Ischiasbau szenvedő József főherczeg Kneipp plébánost Alcsuthra magához hívatta.
Irodalom.
— Az „Olvasó-Kör" szép rudalnn legény lo yóirat rehdkivü.i folyamában megjelenő történeti regény folytatisa Tölgve^y Mihály müfoiditÖ betegeskedése miatt némi késést szenvedett Most atonban .1. Nagy Napoleon41 czimü regény. füzete megjelent Ára lüzetenkint ü.ö kr.
— Az Athenaenm K\':zI,Lft.xikoua- A tudományok enczklopédiája kü\'önös tekintettel Magyarországra. Szerkeszti dr. Ac-ády Ignácz. Budapest, 1892. A most megjelent huszadik füzettel, mely az eddigieknél még fényesebben van kiállítva, a szép és haszno ^JaJat felerésze forog már közkézen és í5$agy sikert melyet a piutoaan haladó munka a közönség felkarolása alakjában arat. ezen uj lüzet\'el c-ak fokozódni fog. A huszadik füzet három mellékletet tartalmaz, azok egyike a „Magyar diszttmények" czitne ala\'thuszszebbnél szebb mintájit közli a szioes magyar stilü disri\'inényeknek. Ezen képfábla kivitele és Összeállítása oly kiváló szerencsésen sikeiü t. ho^y nemcsak egy Lexikonnak, hanem bármely di>zmünek is dicséretére váluék. A mellékletek ezerjki\\ül a Haditengerészet és a Czimerek tábláit nyújtják világos összeállítással sszép nyomással. Az aßyag beosztása is jelesen sikerült, mert — mint látjuk az első kö: et a következő (21 ) fü\'etben befejezést nyer és nemsokára azok. kik füzetes mur-kát járatni nem szer.-toek, az első kötetet készen kötve is beszerelhetik. Összesen \'40 füzetre fog terjedni: egy füzet ára 30 kr. A Jegczélszerübb 20 --0 fäzetre hat forintjával előfizetni, mely pénz az Athenaenm könyvkisdóhivataláhóz kü-dendö. Kaphaló különben minden könyvkereskedésben is.
HARM1KCZEGTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK T.
JULIUS 30-án.
Y © g y e Se
. — Egy népszer. A „Moll féle franczia borszesfz éa só" által a betesteknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nvuj\'atik köszvényes és c-uszos bántai-máknál, sebeknél és daganatoknál. Egy iíTtfg utasításai együtt 90 kt. Szétküldés najionta utánvétellel Moü A. tyógyszeré^z, is és k. udv. wá\'litó áhal liécs 1 Tuch-lauben 9. A vidéki gyógyszertárakban h ¦ -urozottan Moll-féle készítmény kérendő a* ő..eyári jelvényével és aláírásával.
— A darnvári kies giósiyfürdö mai s/ámunkban lovalt hirdeté-ére felhívjuk t. L>;vafóiiik figyelmét.
— Szállítás "Lapunk elö-ö számában valanuni a „Pestet Llo)d*. „Budni\'^ti Közlöny*, .Nemzet\', .Pesti. Ni>pIóJ. „Kgvetén.és* és .Képes Nép!ap"-!>an kö/zétett\'hirdetményre — kenyér es zab s/áilitásra vonatkozólag — felbivjuk a köíönség figyelmét. A szri litás: Sopron, Szombathely, tűs-Marton és Nagy-Kanizsa állomásokra 1S93 január 1 töl 1S93 de-i/emöer 31-ig terjed. Közelebbi feltételek \' a cs. é« kir katonai élelmezési raktárnál .Sopronban július 10 tói augusztus l-ig naponta délelőtt 10—12 óra közt bete-kinihetők.
— Nemzetkőzi baromfi kUIlitks Budapesten. Azországos báron fi-tenyésztési egyesü et ez éT szep\'embfr hó 22-étŐI okiób\' r hó 2-áig a töldmivelési minisztérium támogatásával egy nagyoBb szabású baromfi-kiállítást és vásárt fog rendezni. Ezen kiállttá", és vásár kBpcsoiatqs lesz kü\'.ónseges b..roairi és tója sértek ejtéssel is. Felbiratnak ennélfogva gazdáink, hogy a mennyiben volnának eladó közönséges tyúk, kacsa, lud és.pulyka-féléik i.emkü lönben tojástermeié ók vagv esetleg nagy bani tenyésztésre és azáliitá-ra vállalkoz kozuának, küldjenek fel a kiállításra niínta-küldeménv\'-ket melyekre a külföldről érkező és hazai nagyobb kereskedők .sí iveden kötnek vételi szerződéseket. Bő vrbb felvilágosítással és kiállítási programmal szívesen szolgál: Partbay Géaa egyesületi igazgató Budspesten And-rassy-ut 79.sz.
Szerk. üzenet.
— Sz. A. bpcrt. A lap rendesen küldetik, a. Líidetéi kicserélve lett, DdvűxUt!
— Somoey-Tasxár. Rendcié;fd azerin: ictcz-kedtünk. Kellemes axórakosáal!
— F. B. E. A galambnak jót nevettünk. l>e már birtok ódban van? Vigyáz* í el at. re-püljr-o.
— -T munkatársainktól sziv.a elnéré.t ké-
aogy tér ezüke miatt mu t azámuukbó! (öbh közlemény e ezárora maradt.
— Ji I). a caerepélcányt zcszaéggel megindítottuk. a felhívást lápunk jövő a>«ma hassa. -—
3xry^!tvt;ter.*)
L»záiHtatt ára selymeket méterenkjnt 25*/, — Si\'/a% é« WF/0árleengedéssel az eredeti áron alnl tiallft, megrendelt egyes Öltönyökre. *agy fégeklien ít róstabér- és vámmentesen Heone-berg G (cs. kir. udvari ssállitó) aelyemgyára Zür ebben. Minták posta fordulóval küldítnek. Siájcxha czimzet: levelekre 10 kros bélyeg ra-esjnandó.
Vese. hügyhólyag, hügydara és köszvénybántalmak ellen, továbbá a lepra és emésztési szervek huruton báti-takaainál. orvosi tekintélyek által a Tjith ion-forrás
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz.
Miígj hajtó hafáwu \'
Kelíemes un! Köm],én emeszítteiő í
Kapható átvaityvizkereikedésekben és gyógyszertárakban.
A Sut cator-forrán tgnzg. Eprrje.irtt
tudnak szopni NESTLÉ-féle gyennek-1 isit-által előnyösen helyettesíthető.
Utasítások melyekben számtalan bizonyítvány van, az első orvosi tekintélyektói a kontinensen, lelencz-házak és gyermekkórházakban foglalkozóktól, kívánatra ingyen küldetnek.
Egy doboz HEXRI NESTLÉ-fele aryermek-Uszt 90 kr.
Egj doboz HENRI NESTLÉ-féle slrltetl tej ŐO kr. Központi főraktár: Ausztria-Magyarország siámara:
F. FERLYAK,
Bécs Naglorgasso No. 1.
Kiadás minden gyógyszertárban és anyagkereskedésben.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁT0RF1 LAJOS.
Winíerberg inlézcí,
Bécs Wa-lng Cottage-Anlagen.
Nagy leany-ucvelde, kényelemmé! berendezve. Szép tan-, háló és. társalgó termete Gyönyörű kert s. a. t. Egészséges fekvésű hely. — Állam-érvényes bizonyítványok. Tulajdonos Winterberc Mária úrnő Coblenzből a Rajna mellett. (463 -5,1)
Gyári védjegy. 38 kitüntetés, közte !4-tisztelő oklevél és 18 aranyérem. Számos bizonyítvány az eIs5 orvosi tekintélyektől. A mezei és erdőgazdasági kiáüitá-. son Bécsben 1890. és a nemzetközi kiállításon egészségügyi szempontból 189I-ben a legmagasabb kitüntetéssel a tisztelet oklevéllel elismerőleg dija ztatott
HENRI NESTLÉ-fele
q/er-mekííszt 95 évi eredmény.
Újszülött gyermekek, kikanyjukíó kevesebb, vagy épen semmit sem
1387/tk. 1892.
Árverési hirdetmény.
A leienyei kir. jbiróság mint telekvi hatóság köí-hirré teszi, bogy Matyók Lajos p.-magyarodi lakos végrebaj tatónak kiskorú Fuchs Pál, Fuchs Mari és Focbs János p. magyarodi lakósok ellen (kép. Fucbs János által) 41 frt 15 kr. hátraléki tőke. ennek 1892. évi május hó 16-tól-járó 6% kamatai. 6 frt 65 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében ;& n.-kanizsai kir. törvényszék (a letenyer-kir. jbiróság) területén fekvő Pusztama-gyarod községi 515. sz. tjkvben A. f 14. br. íngatlaD 81 frt becsárban, a p.-magya-rodi 11. sz. tjkvben. A. f I9L hr. alatt felvett és 100 fnra\'becsült váltságköteles iLgatlan, végre a p-magyarodi 73. sz. tjkvben A. I. 557. 618 637, 744, 844. 914. 965. 1094, 1147. 1216, 1315, 1388, 1435, 1534 1658,1667. hr.-z. ingatlanokhói végrehajtást szenvedőket illető V^rész 500 frt becsárban éa az ugysnazon tjkvbeo A f 335. br. alatt felvett s ugyanazokat | illető Vts rész váltságköteles ingatlan I 200 frt hecsárlan 1892. augusztus hó I !S. napján d. e 10 ó\'rakor a >-magyarod\' község bíró házánál Mafits János leteoyei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság. mínj^tlkkvi hatóságnál 1892. éri június hő 2-ik nspján.
KOLERA ELLEN!
B)Bf* Jó tanácsot mindenkinek !
A berlini világhirü kolera ofo* Dr. KOCH siakTt\'emeay« et:
rKolerás időben agyomorra kell Jögondot Jordziani, hogy az mindig tiszta és emésztoképes legyen."
Kz azt jelenti, nikéat a Uatnek j<SI kell táplálT* letwí, bogy az a fer-tßaott égkOtben\'ÍS eilen t::.:. áüni a ragály hatalmának.
TuŰT«lev5 doiog pedig az, hogy n járványoi id5 »ok asetbeti éppen otta kedvelő az eaésit2*i sze<veietre; a gyomor iyenkor c««k lanyhán teljeaiti ssotgalatát, >öt eya^rar fül is moo\'dja azt; az étel nem iztik, báeyaduág, leverte -g veis erőt rajtunk, mi magában véve ii egy betegség.
Ezen kedvezőibe körülményben rejlik a b&j forrása, mely a jelen id5-beo & betegségek éi járványok terjedésére bir befolyással. Ezt megakadályozni, ez ellen aikra izálini tebát most a íh föladat, az pedig igen könnyei s csekély áldozattal (ír, ha küvetjük a vitárbí-fi Dr. EOCH tacresát. mely sxerin\' a gyesior Rindig tiatta legyen 8 emésztini tadjoa, s akkor:
Csak rendesen és ját kell élni — s a kolerától nem kell/élni:
Mindezen igényeknek hiven és telkiismeretesen me^f;\'lel a
„¦El ti N G Á R I A - ü A. ~\\7~ fi,"
mely számtalan orvosi szakvélemény azerint főként az áltat érdemei kiváló
ßg
bogy az a gyomorra hat Igeit jótékonyan .
vakot a az eméiztéit akadályozó t/.z^ket a gyom * a« emésztés: is jó étvágyat előmozdítja: tehát i ilgj-i t.-kiutt-iben egy megb •.-aülheti*r. prezervatlvui is mint kellemes jóisfl i«p«ier legjobbnu ajánlható bó! sen szabad bíányozai ejsj kilo 1.20 kr. — Kapható: SZALADT ANTAL gyárosnál Bndapeat, AMraasy-Bt ML bz. Kletrendl és használati utasítások minden csomaghoz ingyen nttattk.
ndberj tartja: -1)61 és beUkbö\' eltávolít mai időben küzegéscség-, mely máa batáaán kirttl azértma anuak egy ház-
A yörös-Kereszt-Egf lei ..Erzsébet" tórlázánat Cssaat-í
Lipcse, ISítí. nagy arany-érem.
A Gr. „ESTERHÁZY GEZA"-féle\'f
COGNAK orvosi tekintélyek által ajánlva Jelelte kellemesen és jól ízlik, minőség tekintetében bármelyik Jran-
czia gyártmánynyal versenyezhet.
ára pedig sokkal olcsóbb
Különlegesség **** COSNAK mindenött kapható.
¦W Gyár: Aiigyalföld- ~9& Megrendelések intérendbk: Gróf Ester házy Géza központi irodájába.
BnOsgest, KtUso-riczi-nt- 23. szám.
Hamburg-Amerikai
Gőzhajózási-részvény-társaság.
Express- (Contr. No. 1207.) ©b poBta-gözliaJózéLB
Sonthttmptout érintve. Tengeri utazás 6-7 nap.
Tovább szállítás közvetlen német gőzhajókkal
C E rovat als.« kSzlSttekért nem vállal felelősséget a szerk.
Havre
Antwerpen
Baltimore
Boston
Sew-Orleans"
.HAMBURGBÓL
Biazllia La Plata Monte ral Kelet-Afrika
Trane vr al Natal
Xyagut-India
Mexiko
Havana
reból New-Yorkba, Steitlnból New-Torkba és Antwerpenből Montreal-és Bostonba.
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Hamburgban Dowenfleth 18-21.
VOGL ADOLF
I
leiiiplomi tárgyak műlntézeíe|
INNSBRUCKBAN.
1
Ajánlja Etf&vészi kivitelű szentek szobrait, j^f keresztúti képeket, oltárok és szószékeket s min-den oly tárgyakat> melyek e svakhoz tartoznak, a leg- ^ jutánvosabb árak és szolid kivitel biztosítása mellett- EH
m
Kívánatra rajzok és költségelőirányzatok azon- tL: nalkaldetnek. M
1
A BÉCSI BANK-EGYESÜLET
köz-ponti-letétpénztársíés yálióüztete^
BÉCS I. Herrengasse 8.
« POSTA-CHECK-SZAMLk$38.045. íz.
A baokegyesQlat teljesen befizetett részvénytőkéje
25.000.000 frt o. é.
fiókok :.Priribaa és Criezon.
Lctéi-pémlárak és láltóozleíek
Beosben:
II. Praterstrasae 15. szám. IV. Wieoer Hioptstraase 8. ss. VI Mariabilferatraase 75. sz.
A bécsi bankegyeafllet kSzpontl be
iipenztán
váltó-üti
iegk«zdte
fizloti tevékenységet Az üzletágak, melyekké! kiválóan foglalkozik skövetkezók :
1. Járadékok, záloglevelek, eUőbbiéaek, részvények ée sorsjegyek, vala-mint pénznemek ét külfóldi outváoyok rétele cs :ladá»a;
2. Pénzbetétek elfogadass kedresó kamatozásra felmondási irlSvel vagy anélküi; ¦: "
Értékpapírok elkülSnite/t megőrzése fe gondozása, gggf- Melynél ntal-tatik a bécai bankegyesi let szabályzataira, melyek Bz»riot az intését értékpapírokat folyó számlában \'aló forgalomnál ingyenesen tartja Srizet ós gondozás, alatt. -^sfj -
4. Szelvények éa kiaorolt értékpapírok leszámolása éá bevátelezéne;
5. Előlegek értékpapírokra;
6. Megbizáaok eszközlése az csátea bel- ia kQlfSIdi-tósadéken;\'\'
7. Sorsjegyek vagy más értekpapirok bistoaitáia sorsola
i teatteség ellen :
a) Kárpótlás a kiaorolt értékpapír egy hasonló még ki nem sorsolt értékpapírral való kicserélés által ;
b) Keszpénzbeni kárpótlás a kisorsolás által okozott veszteségi különbözet megtérítése által;
8. Sorsjegyek és máa sorsolás alá ajfrertékpapirók azámainak átnézie ; S. ígérvények kiadást minden egyes hmá«aoz\'.
A legconlanaabb eszközlése mindenoemtl megbízáanii-" ogy a váltóűzle-tekben, mint leveleaés ntjáa kivétel nélkül biztosíttatik. a megbízók érdeke minden tekintetben megóvatik és elómozdittatik ; in formát; Ókat részi etet.es é* alafí-jsan ád és mindennemű elöoyl kai,párosulva nyújthat, készséges^
nelyet tókeerő aiaírszerl tap asztala tok-megad.
5S
MOlMÉIDLITZ^POR
WW Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
SS- Őszi gyógyítás
» téli gyógyítás
Csak akkor "valódi, l^\'^"
saa éa MOLL A. sokazoroaitott csége látható .
Gyors gyógybatia makacs gyomor- és altestbajok, ^gyomorgörcs, nyálk, gyomorégés, székrekedésnél, májbajok, véitolulás, aranyér éa a legkülönfélébb női tc-\' itegségeknél. Egy eredeti doboz használati utasítással 1 f:.
Baktárak az orazág minden nevt-zetesebb gyógyszertáraibán.
JMOLL A. gyógyszerész ea. kir. udvari szállító, Bécs. Stáfadt, Tuchlauben 9. Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál . kevesebb nem küldetik. Eliamerés UOLL A. úrhoz Bécsben, ClS foglalkozásomnál az Ö.q MOLL-féle . Seidliu Iporai igen jó eatáat gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer h mindenkorra és saivélye* „Isten fizesse meg"-et mon Idők érte; ezek a gyomra; jóvá és tőt könnyűvé teszik.
Tisztelettel: STEIXKE P. J. lelkész Honnetscblag-ban.
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
5» Legjobb bedörzsölő szer
Sí kösz-
vény, Sí csúz
S meg-hülési betegségek ellen
Csak akkor valódi, ^oTlT\'^u\'I
gyét tünteti fel ós .,A MOLL" felirata ónozattal v»n zárva. A. MOLL-féle franczia borazeaz éa só neve-setesen mint fjj is.\', j =2csillapító bedörzsölési szer kOas-rény, csúz és a meghűlés egyébb következményeinél legUmereteebb népszer. — Kgy ónozott eredeti Üveg ára:
)g » kösz- 90 kr\'jcpirö - s 2 í"i í 0 L tf É" S-
MOLL 1 tígmriu. a és kir. ü\\íx\\ uiilitó-íiUl-
BÉCS. .1.. TUCHLAOBES 9. íz. Vidéki m<grendeiések naponta póstautánvét mellett telje aitettnek.
A raktárakban tessék határozottan Moll A. atAiráttával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Szétküldés naponta utánvét\'.*! Két üvegnél kevesebb nem küldetik. Eluoieréa MOLL A. gyAgyss. úrhoz Béca Kitflnó Moll-féle franczia bormir-éi »ója vidékemen nagyszerűen mfiködik Kítldjfic nekem. 50 Qveg> \'gel, mivci az emberiség segítségére készletet óhajtok vf (tarUni magamoál. Mély tiaztelett?! A
HOBNOF \'lelkes* tfieSfolnp-ían.\'¦\'¦)((
Vlindennemä
lílrífía.
^ axaga. Korminy tezdemenyezeBB ^lytan alapított
HUNGÁRIA MŰTRÁGYA-, KÉNSAV- ÉS VEGYI IPAR Jgg^ffiföí
ajánlja saját evártmáDya, tiszta kto-tvval feltírt, elismert tilüimi™"*^a "\'»\'!*«*"„,„", ,i . íVtÍíOMOT kénsavas kiüt és am ÁSVÁNYI SUPERPHÖSPHiTOKAT. PÁROLT CSONTLISZTET thü> AS-S.Al.AhOT^ CII LlbA .f < rfa. és ,„„,.
moniskot; különlegességeket, mint VÖI6-. répa-, rét . kender- slo. trapt es „„nde n «™i e^ebb ™ « . , .
Bent - Talaj-elemzések díjmentesen eszközöltetnek. Felvdagosttaasal es arj pyzekkel ke^eíesen .. ?»i gj l 4_
V., Erz»ébet-tér 9 sz. II. emelet kora levelek éa megrendelések intézendő;. — leefoa tum na-
T h o m a s-salak.
M , Meíyik lapra fizessünk elö ? ?v
TlGaadag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap azff
EGYETÉRTÉS |
, ili mely az uj évvel immár L5-ik évfolyamába lépett Ez a magyar olvasóközöo-^seg lapja Hitele* forrásokból szarta jó éríesüléseieek gyorsasága, alapossága és) ^(sokasára, róvataicai. változatosaága. kitűnősége, a különböző olvasmányok gazdag! ^Jtárháza tették az népszerűvé "A kormány körében előforduló eaeményekrö! az* jj. Egyetértés* olvasói. értesül he toek első sorban. Az •rsíáogyBlesi tárgyalásokra! | •fia legrészletesebb tárgyilagos bű tudósítást az „Egyetértés" kösöl. Bármely párt-\' •Jajhoz tartozzék is a képviselő, beszéde az .Egyeiértés"-bea a legterjedelmesebben] . Ez az óriási terjedelmű láp egyszerre két homlokegyenest ellenkező) [irodalmi czélt szolgál, mert naponkint megtalálja benne a család, a hölgyvilág! l maga szépirodalmi olvasmányát a világirodalom legkitűnőbb Íróinak legújabb! ¦egécyeiben, talált benne tárczaczikkeket legjobb íróinktól, divattud ós itáit Pária-) >ól stb , ugy, hogy nincs szépirodalmi lap. mely az „Egyetértés."-nek e rovatávalj l versenyt kiállhatná.
. S eziel szemben oit van- az „Egyetértés" nek oldalakra terjedő politikai kótitaídasága része, mely megbizhatóság, komolyság é: jölétesüliség tekinte-"aen- utólérhetlennek van elismi rve a magyar sajtóban. Egyik legtöbb érdeme. ..Egyetértés"-nek, hogy az események ósroenetése körül soha semminemű\' Jtekintetektől aem hagyta magát befolyásolni, s mint teljesen független lap{ {fűlött* áll minden pártérdeknek és csak az igazságot szolgálja. Az ej\' Jjsajtóbin legnagyobb terjedelmű országgyűlési tudósításainak is mind-nkr, Jpárttekinteteken \'íelülemelkedő\'részrehajlatlanság szerezte meg a köz elismerést,jj, amely abban nyilvánul, hogy az ,,Egyetértés" olvasói között minden pártól talá-fV fiánk híreket. \' . SL
A" ^Egyetértés" gazdasági rsrata elismert,\'régi tekintélynek örvend aJJ •jtnsg^-.r krrBSktflí * gazűakSzSaség, az \\pirat,W vállalkozó nem szorul többéfT fidegei nyelvű lapra, mert az ..Egyetértés" kereskedelmi s tőzsde! todéslti\'JaV Isilaak bőségével a többi lapok már föl sem veszik a versenyt. — A kereskedj G %a: Iparág t a astztfazds két értized óta tudja már, hogy az . Egyetértés \' bengT ajcegtatálja mindazt, a mire szüksége van;- a^emiatt az „Egyetértés" ma már at IkoUzbetienné vált, min; a hazai kereskedelmi-, ipar- és mezegazdasági forgak ímagyzr nyelvű vezériapja Üzleti dolgokban "az „Egyetértés-\' a legjobban infc a* űi Alt-lap Magyarországon. A rendes rovatokban s a^íölseroiü\' eseményekről le_ is.inobe terjedelemben közlött bő tudósításokon kivül végre csak az Egyetértés] 1 íá\'pBCíiális rovatát említjük me*. melyek országos hirre .tettek szert. Ezek: flroas.li«, a Taaflgy és -a Mezőgazdaság, melyek mindegyike egy-egy szaklapot! ¦képes pótolni. ¦
A ki olvasni valót és a világ falvasára! gyorsan és hitele tea akar érts-? (•SSsjl, fisessen elő > S
az „EGYETÉRTÉS"-re, l
|mt!yoek előfizetési ára egy hóra 1 frt 80 kr., egy negyedévre 5 frt s egy évrei i>20 Lrt."As előfizetési pénzek az .Egyetértés" kiadóhivatalába küldendők. Mutai-f
Zrinyasámot a kiadóhivatal kívánatra ingyen és bérmentve küld.___f
*ft Aj „Egyetértés" felelöl uerkesztője és kiadótulajdonosa :
+j CHAVOL8Z S Y LAJOS. f 4l Az .Egyetértés" kiadóhivatala:
s DetlszitrQ.xa&z-Txtozei, 1. szám.
(Az operaházzal szemben.)
Az 1883 évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
1412/tk. 1S92.
Árverési hirdetmény.
A. lebenyei kír. jbiróság mint tlkvi bá-{úság köztairré teszi, hogy Récsei József letenyei lakosnak Tímár, férjezett Táród: Uiklósoé, nkoru Timár Sándor és Tímár Rozi kkoruak képviseletében Tímár György gyám egyedutai lakosok elleni 107 ferint 87 kr töke. ennek 1891. évi május hó 7-tól jsró $% kamatai. S frt 32 kr végrehajtási. 7 Irt 45 kr. ezuttaii költségek ir.ínti végrehajtási ügyében a n kanizsai kir. törvszék (a letenyei kir. jbiróság) "ie-rü létén fekvő eayedutai községi 76. számú tjkvben A. 1 1.—7. sor, 103. z~4, 435, 502, G44 éa 707. hr. alatt felvett, együttesen 1375 forintra beesőit ingatlan az eeredutat. közséci biró házánál 892-lk évi augn8?.tus hó 25 ik napjának délelőtti lű. órakor Malits JáüO.j tftényei lakos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
jbiróság mint 92. évi június KILIPITS
Kelt Letenyén telekkönyvi hatús hó 4. napján.
kir. znél, r
% Cl. k. déli I |-| , I M. k. posta- ésA
Xv\'asut-állomás | \\3 A\\ UVilT. ItávirdaállomásX*
kir. jbiió.
GYÓGYFORRÁS \\
MAGYAR SELTERS.
Borral használva? a legegészségesebb ital.
Van szerencsénk teljes tiszteletlel tudatni, hogy Margit telepünkön a „Margit11 (Magyar Selters) gyógyvíznek eddig is legújabb rendszeri! kezelését ujrn tökéleiesilettük. Gyógy-vizünfcet új czimkével ellátott új alakú, az eddigieknél erősebb üvegekben, a viznek vá! tozatlanúl maratlását biztosító erős dugaszolássat és ónkupak-elzárással hozzuk rorgalombu. mely újításra szíves figyelmei felhívjuk.
Dr. Karlovszky utóda
Orvosi bizonyiiványok,
S§j 1892. >>:; x
Dr KORÁNYI FRIGYES.
kir. tanácsos, egyetemi tanár, a budapesti m kir tud. egyetem I. belgyógyászati koródájának igazgatója, A Margiv .Magyar Selters v gyógy vizet sokszorosan használván, úsy magángyakorlalomban min\' i vezetésem alatt áltó egyetemi koródán azt jú hatásúnak találtam-: a nyákhártyák, föle;: i gyomor és légntsJt nyákhártyáinak hurutos bántalmáinál. A használaibaii levő egyi-L vizüiíicü. ,\'nilyenek a Seltersi. Radeini. Vicliy stb. kutörhbozik e víz csekélyebb szalud sr.éniai :.irt^lifianál fogva, s azért oly esetekben, midőn vérzések lehetősége forog fenn vagy a vér keringési szervek izgatásától kel! tartani, a szdnaavdúaabb vizek fölött elönynycl bír.
Dr. KÉTLY KÁROLY,
¦jyetemi tanár, a budapesti ,m. k. tud. egyetem II. belgyógyászati koródájának igaz0.U6ji V ..Margit" (Magyar Selters)-gyógyforrás vizét, mely a liszta szikélegos ásványvizek. s«ráki tartozik, részint inagángyakorljlontban. részint a vezetésein alatt álli> f^yttetm hi-lgyógy.W...; Jtórodati, hosazú idő óta használom, s azt a gyomor, belek, húgyhólyag, főleg pedtj égzőszervek hnratos bántalmainál legjobb eredménynyel alkalmaztam. K víz m:is lins" >*egyi Ös3zelé(elü vizek kiizt. mint a Seltersi. Gleichenbergi, Giesahübli stb.\' kisebb ataba szénsav tartalmánál lógva bír elönynyet.
EDESKUTY L.
Budapesten, Erzséoettér 8. sz.
/ Ujyszhúén kapható winden gyógyszertárba});fiiszeikermkedés!>en és vendéglők
cs. és kir. cs szerb kn -üdv. ásványviz-síáil.io. a
D 3, r u v á r. j^^^0^^
Szénsavas vastartalmú hévviz SLÁVÓNIÁBÁN^X
i erdökoszorus sUvoniaí középhegység déli ol-
, Uai^ár ? 830 méter magas dalán leküttrén. enyhe begyí légkór
41—*VC. hévforrásai a caélsserüen berendezett f\'Jrdö\'-ázakban, mint por-czelián, lükor é« iszanfOrdők: nói betegségeknél, a nemzÓ-szervek üánta!maÍD»k \' bánac\'y eaeteibsn, to^-ábbá e.úz. köazvény éa idült asy és geíinezbántalmaknál, valamint heveny éa idüií báuuimak üdü bal szakában áltaiá-oaan elismert gyógy-batáasal lirnak.
Gyófymódok: meleg éa hideg fQrdó, ívó, mssnge, és villanygyígy mód. A fürdŐgyógjház hangverseny éa olvasótermeivel, ép ugy a fedett sétány, a a oapyterjedelmü éi árnyékos f^aorokbas gazdag eyö yörű íürdó parkban fekszik.
"Kényelmes és jól berendezett lakások mérsékelt áron állnak rendelkezésre. A fürdóvendégak igen jutányos áron téljea ellátásban is rísaeatt\'hetnek.
Naponként aane, hetenként hangTeneny, kirándulás avagy -.inczmulataág. Budapest é> HécsbÖl direkt kocát kc.lekedés. A fürdőidény alatt a cs. kir. államvasút állomásain mérsékelt visssatórti jegyek kaibatók.
Rendelő főorvos Dr. DEGRÉ VILMOS, ki bővebb felvilágosítás - pectassal készségeieu szolgál.
Sk
X
x: ä
JK
X X X
X
AnMaliMMéxfisBí. I
pros-
A "honi eognae-gyártmányok közt első helyet foglal el
a velenczei cognne-gyár készilméiiye,
mely gyógyhatásanál és kellemes izénél fogva orvosi tekintélyek által ! r ¦L itt r I «• s <• 1» li«\' ii uj á u 11 a t i k.
Egyedüli és főraktár Nagy-Kanizsán: Roaenoerg és MoIzser fűszer és csemege kereskedése (A nagj-kanizsai taiiarekpííuztár f-pfilelj-ben.)
OOCOCOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOO
Alulírott tiszteletlel értesítem a nagyérdemű közönséget, miszerint szülóvánue-gyemben végleg Nagy-Kanizsán iejelepcd-ixsm s kijzudoniá1-!! pontosságom ma! és szak ismét etemmel elvállalok helyben és vidéken
ZONGORA
•3S - -EGYÉB HANGSZEREK
átalakítását, javítását, hangolását Mire nézve a nagyérdemű közönség becses pártfogasát tisziélettel kérem.
Lakáson*: Nagy Kanizsán, Kinizsy nteza. .Zrínyi-házban van.
VOGKIN031CS JÁN03. Bobgora gyáros
cocc:: ooococooooocsoocoooíxxxxxxxxxjcctoooocx) :xx»:;c g
COGNAC-QUINT KIVONAT.!


g -M

¦
KitQnó, egé zséges is tartalmas cognac pillanat alatti kéizitéaére, mely a valódi franczia coguaaól semmiben s«m különbözik, ajáalom e jónak bizonyult kü-loole(;BSíéfiet.
Ára 1 kilónak (elég 100 liter cognac készítésére) 16 j frt o. é. Kéiiitéíi utaaitás ingyen mellékeltetik. Legjobb sikerért és egészséges,1 :gyártmánjért kazeakedecn.
Spiritus in eg t a karltás
érhető el felűlmnlhatian p á ! 1 n k i • • r { i I t S • i i v o B a t 0 l álul § es az italoknak kellemes, erSisíjei izet ád éa c*akii nálam kapható. Ára kilónként ™ 3 frt : 0 kr. (600—1000 literre) haszoálaU utasitá\'-sai eeytktt.
E kolóalagesa«geken ki>01 ajánlom még Tulamecnyi •aaenoziimal rua, i i il ii p í I i i k,a , tSrkbly, fúkeaerfl, valami a léteaó likőrök, I i e i i • I i ! > I o k , eccetéaborecsi kéaiitéaére MUlmulhatlaa mioöaéEben. Készítési ntasitáiok ingyen mellékeltetnek.
¦bsfT Árjegyzóü lrtgryezr.
EgtsiSÉLes gjírtiDJiijo.ér; kacssíget Tallalot.
e*&ejicxia-kiHönlegeHtéaek gyára PÜAGA-ban. Tiszte* képviselők kerestetnek.
1868-üc ó"V óta ismert BERGEK-féle orvosi
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek Alial ajánlva Ausztria-M,agyarcrszápban. Francria-orsság. Tíómetorazág. Hollandban. Schweiciban Rominban >ili. már
tíz év óta fényes sikerrel használtatik
mindennemű börküieqet,
mint szinte az arezbőr mindenfele tisztáttanságai ellen
külőnö-en a rűli. az idillt és p\'kkely sömör ellen, a kosz, a tömör repedvény. a lej és .--zakál ellen, a szeplő, májfult, úgynevezett rezes orr, a fagy dag, a libizzadás, a eytr-mekek-ralameiiiiyi külső fejbetecségei ell;n. Ezeo kivülf mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ára darabonkint használati utasítással együtt 35 kr.
A Berger-féle kátrany-azappan 40%_a tömény fakátr;inyt tar!almáz, felettébb goüdosaa vao kéar.iive s lényegesen különböző a minden egyéb, a kpreskedésekbeo előforduló kátrÁny-szappanoktól, mert ezen szappan 3ó°/6 güezerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyógyszertárakban világosan BERGER féle kátrány-szappan kérendő s ügye\'ni a /\'ó\'d csomagolásra
Szamos otíiániii\'al tittntettetell a Bscsi nemiettfizi kiällltäson l383-b9n.
Egyedüli helyottea a bel- és külíold részére:
ATTPT T , Ti\'Annon *10va a megbízások és lu-. lirjljJü gyógy, 11 U|)|)dU dakozódások iak&ldeodók.
2*agy-Kanizsán, Präger Béln gyógyszeré-znéi.
o o c y o a o
Q
a a a o
o c c c s ? o s s o o
¦2 Q O 2 O
il o
trestetnek. U | w V
oaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxg 000ÜC00C0O000O00O00000300C0C
Szt-MarLiziifi pofflriielí
BUDA.PSST.
A jiztnt Margitszigeti 43 7° C. .hévviz kitüuó ered meny nyel hasznáU&tott, mint íürdö, vagy b< Isóleg. mint gyógyital és belélegzésre a kővetkező kóralakok elleti: koszvény, csűz, zsébák, idült k\'áteqek^kill-sértések után föllép?*? ~.izziámányok. göi\'-vély és lmjakor, ni\'Vf \\ gyomor-, bélbán-tahnak, idült székrekedés, hólynghumt. ni\'i bántalmak,garat- gége- tüdőhurut,küdések és idegbántalmak A gyógymód hathatósa bbá té:ele czéljábol meglepő sikerrel használtatott a massage és villamos Jürdő. 135 hold sétakert, tiszta, pormentes levegő és 300 vendégszoba, társalgási és tekézó-terem, posta, telefon, távirda. gyógyszertár és elismert jó konyha, Rendelő íürdó-orvos Dr. Batier ^nía/ füherczegi udvari orvos. Naponta katona és czigányzene H*jö-közlekedés félóránként •\' menet-térti jrgy : hétköznpp 20 kr., vasár-és ünnepnap34 br, gyermejegy 10 kr.
FQrdöífiénr tartania l-től szepleiDliBF 30 \\i
A- sto\':>.áraknál májns é.* sse{t, beban 3U icáaalék
A liérvlz, mely az eddigi Upasttilatok szerim köszvéoy ellen oly hatásosnak bizoivult, bozy jogfsj köszveny-gyóg-yvttnek nevrzhftő, Kissen kéa-
fSr.ktir Kde»kuty L. udv ásványvíz siáliito-nát Budapestéi.
Árszabály kivánatra bérmentve megkQldetik.
A síí.-iargiíszigeii gjúgTfiirdö-feliigjeluSf\'g BacapeslíB.
Nyomatott Iíj- Wajdits József és Danieltsz L. könyvnyomdájában Nagy Kanizsán.