Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.43 MB
2009-12-14 15:14:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
324
3212
Rövid leírás | Teljes leírás (380.23 KB)

Zalai Közlöny 1892 043-047. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\ AGY-KÁMZSA. 1892. október 1-én.
43-ltt az&m.
Elöfixttéai ár:
IEgrtí évre . . 5 frt — kr Ytl e*n . . . . \'i in *í>0 kr Lrfy-dé,n* . . l fn 2i kr. ^F-jejen «am 10 kr.
HIRI\'ETÉSKK i ;i-!: ¦ \'i petitVurbau 7. másoduorj , í\'miuden io»»bbi (oren 5 kr.
KII l-TTÉRBEN [íK-tit soronként 1" k/ért met neki |lt-J KmciUri illrté* ptudrn rgje* birdftwrt :!" kr \' fixetetido
ZALAI KÖZLÖNY.
Harmlnczegyedlk évfolyam.
A lap szellemi ea anyagi réfxét] iltetó xisdeo ktaleméoj Bátoril: Lájoa Bzerkeaxto-kiadó nerére ciimz^iien Na^j-kanixükra bér-menue iotétendok.
Bérmentetlec lerelek nem fogad-v Útnak el.
: k>i I ral <. \'-. --/.aaein kUdetnek
"A „nagy-kanizsai malátagyár és serfózóde", a nagy kanizsai Délzalai TafarékpéozUri .Önsegélyző szövetkezet", a „Kotori takarékpénztár "~"|-\'—
iészvény-tár.-a>ág"5 a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, «r% nagy-kanizsai kisdedneveló egyeéülef a .nagy-kanizsai Unitéi járáskor-, a .nagy-kanizsai k-resztény jótékony nőegylet\' ^o-UDizsai izr. jótékony nőegylet4, a .szegények tápintézete", a .katonai hadaatyán egylet" a „soproai kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Honi ipar, boni pártolás.
Csak azon állam boldogulhat anya" güag. mely nyers terményeit itthon \' feldolgozván, miut készműárut a hazai közönség részére értékesíti. — Svájcz. Helgáiul és Hollandia, e kis államok példája bizonyítja, hogy az ipar a .közjólétnek - leghathatósabb előmozdítója. — Ez államukban nemcsak a kézműipar, de a szoros értelemben vett háziipar is igen nagy mértékben ki van fejlődve.
Hazánk az országos kiállítás alkalmával fényesen bizonyította be iparának előrehaladottságát, életképességét — K szép és biztató je lenségek mellett mégis azt tapasztáljuk, hogy azon nagymérvű behozatal, melyet a vámstatistika feltűntet, nem akar apadni: Textil iparunk, melynek készítményeire a legutolsó napszámosnak is szüksége van, sehogy sem bír megerősödni. A romániai vámbáboru az Erdély délkeleti részén . évszázadok óta viruló szövő ipart a végelpusztulással fenyegeti, fémipari szükségletünk legnagyobb része külföldről hozatik be, s azt a csekély vámot, melyet a nyers vas kivitelé--:;éí veszünk be, százszorosan fizetjük vissza az abból előállított és behozott áraknál. — A liszt kivételével, majd mindenféle iparczikkeknél óriási ösz-szeget fizetünk a külföldnek. --c- a fényűzési czikkek legnagyobb ^c&zécv a külföldről szerezzük be, indelénsek vagyunk a hazai gyártmányok iránt, s megrögzött előítéletünket az idegen áiuk jósága felől nem birjuk le-p vetkezni, s a helyett, hogy a 10 kros kalap formát hölgyeink itthon maguk vonnák be s díszítenék fel, drága külföldi árukat használnak s a férfiak nagy része fegyverét, kényelmi czik-kéít s a fÓuri világ élvezeti czikkeit is kül.Óidról hozatja.
Lehet az iptr terén bármilyen újítás, dolgozhatnak iparosaink a legnagyobb áldozatkészséggel — mind
addig, míg a hazai közönség régi bűnét — t. i. a külföldi áiuk vételét a haziti termékekkel szemben oly nagy mérvben gyakorolja, mint eddig, az ipar virágzásnak indulni nem fog.
Csak kis köröket kell figyelemmel kisérnünk és azonnal átlátjuk, hogy az ipart a hazai pártolás^erósitheti meg. Szatmár, Szabolcs és Bihar egy réi-ze gubát visel, s ez iparnemet virágzásra emelte a hazai pártolás; mióta a külföldi bőráruk leszorították a bőripart a versenyteréről, azóta majdnem az egész haza területén megszűnt a borkészítés, ahol még folytatják is — nem egyéb az ten-gődésnél.
Igaz. hogy a verseny korát éljük, a tőke hatalma leszorította a képességet ; a szakértelem hódol a pénznek, sok szép tehetség pusztul el s marad érvényesitetlenül az ipar terén is, s talán igaz lehet az az ellenvetés \\ is. hogy némely készítmények, különösen a kiállítás tekintetében nem állják ki a versenyt a külföldivel, — de a hazaszeretet a közboldogság és vtgyonosodásunk érdeke követeli, hogy a mit itthon, szerezhetünk be. ne hozassuk azt külföldről.
Az ország egyik régi nemzetgaz-dásza Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter körrendeletileg hívta fel a hatóságok alatt álló testületeket és hivatalokat, hogy a tárcsájánál előfordu\'.ó munkálatok hazai erők által, hazai gyártmányból készíttessenek és állíttassanak elő ; azóta e példát a többi miniszter is követte, íme itt az utánzásra méltó példa főurainknak, kik a hazai föld jövedelmeiből előálló milliókat a külföld zsebébe vándoroltatják, de tanulhat a miniszter rendeletéből a haza bármely sorsú lakosa, s ha 100,000 család mondja ki és fogadja fel, hogy & hazai ipar készítménynek ad előnyt a külföld felett,"" legkevesebb 3 millió
forinttal több marad ben az országban a vagyonosodás előmozdítására.
A hazát szeretni, annak boldogságát munkálni s előmozdítani sok uton és módos lehet. — Ne kicsinyeljük azért hdzai iparosaink készítményeit, hanem pártolás által igyekezzünk azt tökéletesíteni: mert csak akkor lesz életerős honi ipar. ha minden téren nyiWánuland a honi pártolás. — Vajha óhajtásunk beteljesülne s szavunk azon kis kör előtt, melyhez intézve van, ne maradna meghallgatatlanul. ^
Alakulási közgyűlési jegyzőkönyv.
Felvétetett N*.-Kanizsán, 1892. évi szepL Úo én tl u. 3 órakor a Délzalai takarékpénztár helyiségeiben a megalakítani tervezett .nagy-kanizsai malátagyár és serfőzde" részvénytársaság alapitói részéről e czélra 1892. éviszept. 10-én kikc-csájtott és töríéoy Bzerint közhírré tett meghívás folytán tartott alakulási közgyűlésről. Jelen volt részvényesek nevel: Gelsei Gutniann Vilmos 300, Megyeri Krauaz Lajos 300. Délzalsi takarékpénztár 200, Hirschl & Bachrach 100. Tóth Karoly 5, Rspocb Gyula 50, Goldscbmidt Dávid 5, Fleíscbacker József .">. dr. Scbreyer Lajos 10, Fischer József 10. jfcants Kálmán 1, Keresk. éa iparbank 380, Eperje»sy Sándor 120, Bertlbeim Győző 50, Szépe Boldizsár 2, Altmann Mór 5, Miltényi S ín-dor 5 Kiglics József 2, Jirsik János 50, Halpben Mór 10. Grflnbat Alfréd 50, Lenével Ignácz 50, dr. Szukita Nándor 10 Fitcber lguácz 10, Grüuhut Fülöp 50. Wrabl AutaL 10, Lőwioger Ignácz 10, Bettltaeim & Gnth 5, Roseoberger Pál 10, Soiumer Sándor 25, Stern M. J. 20, Le-dofszky Ármin 50, Rosenberg Ernő és Richárd 5. Saller Lajos 5, Koau.*z Boldizsár 5, Györffy János 50. Gráner Géza 5, Rvchuitz Vilmos 10, Lengyel Bernát 50, Birk Oazkár 50, Roller István 50. Klein Illés 10, dr. Blau Simon 2, Vidor Samu 50, Rosenfeld Adolf 80. dr. Rotschild Jakab 5, dr Dick József 5, Bosenrieder Jó zsef 10, Weisz L és F. 5, Wusztl Alajos 5, Blau Pál 50. Blan Lajos 50. ReicLeo-feld Albert 1, Grünhut Henrik 50, Konc Ödön 5. Dobrin Richárd 10, Ármutb Náthán 20, Vlasits János ó, Piatér Sándor 5,
Takács Zsigmond 50, Weisacbi Weíaeo-feld Gyula 100: Simon Gábor 10, dr. Schwarz Adolf 5 és Scherz Richárd 5 64 részvényes. Összesen 2638 részvényre.
Gel-et Gatmann Vilmost, mint a nagy-kayri/sai kereskedelmi és iparbank elnöke az ülést megnyitja és előlerjeszti, miszerint tekintettt-l azon körülményre, hogy a I n.-kanizsai kereskedelmi és iparbank volt az első. mely ezen városnak felvirágzására irányuló a nagy közö\'iség által is egészségesnél:, elismert eszmét — egy nagyobb iparvállalatot, mely nemcsak városunk, annak vidékére, de nemzetgazdászati szempontból országos is tevén — létesíteni megpendítette s miután ő van szoc szerencsés helyzetben ezen-intézet élén elinalni ezen minőségben, a mai közgyűlést megnyitja a szép számmal megjelent rez Utal nagy érdekeltséget tauusitó részvényes urakat legszivélyesebbeo üdvözli; — ezután felken a közgyűlést, miszerint a meghívásban kitüntetett tárgysorozat megvitatására és ezen közgyűlés szabályszerű vezetésére egy elnököt, a jkv. vezetésére pedig egy jegyzőt választani szíveskedjék, — mely felhívásra a közgyűlés egyhangúlag Eperje-y Sándor ügyvéd urat elnökké és Rapocb Gyula ügyvéd urat a jkv. vezetésére jegyzővé meeválasztotta.
Eperjesy Sándor mint ezen közgyűlés vezetésére megvá\'asztott elnök köszönetét fejezi ki a benne helyezett bizalomnak és kijelenti, miszerint ezen eddigi tapasztalataiban helyezett bizalom folytán megtisztelte téssfek legjobb lelkiismerete szerint iparkodik megfelelni és nehéz feladatainak teljesítésében a ".. közgyűlés elnézése mellett szives támogatását kikéri.
Ezek után előterjeszti, miszerint a keresk- törvény 156. §. alapján az alakú ú közgyűlés határozatképesnek akkor tekintetik, ha abban akár személyesén, akár képviselve legalább hét oly aláíró, kik az alap ükének legalább negyedrészét képviselik, 3 tekintettel arra, hoey jelen közgyűlésen 64 részvényaláiró alul 2G38 részvény van képviselve, jelen alakuló közgyűlést határozatképesnek kijelenti s egyúttal a jkv. hitelesítésére dr. Rotschild Jakab, Győiffy János és Simon Gábor urakat kéri fel.
Elnök ezek után áttér a részvényesek bez intézett meghívásban foglalt tárgysorozatra, melynek
I. pontja. Az alapitóknak az eddig történtek, valamint az alaptőkének aláírása és befizetés-rólijelentése; — továbbá azala-
pitóknak a kerfrak. törvény 152. §-ában m egál lapító tt. fel elöaég alóli felmentése iránti intézkedés.
Olvastatik ennek folytán az alapítók-. nak •/\'. alatti jelentése, mire elnök felkéri a közgyűlést a jelentésben foglaltak iránt nyilatkozni, mire
Megyeri Krauaz Lajos el.\'Ó sorban kötelességébek tartja, azon miuden szépért, i jóért s nemesért lelkesedni tudó intézet-; nek, a n.-kanizsa: kereskedelmi és ipar-i banknak, ezen a város,\' a vidék és az egész hazára jótékonyan ható, az ipar terén különösen a vidéken nagy jövőt JÚ3IÓ kezdeményezéséért hálás köszöoetet és elismerést nyilvánítani, .- u;y hiszi, hogy \' az összes jelenlevő részvényesek akaratát 1 és szivbőli óhaját tolmácsolja akkor, mi-: dőn azon indítványt teszi, hogy a nagykanizsai keresk. és iparbanknak ezen iparvállalat létesítése kőiül szerzett érdemei ^jkvileg elismertessenek és neki köszönet szavaztassék ; — egyúttal pedig, tekintet-, tel, hogy a jelentésben foglaltak minden tekintetben helyes, és nagy körültekintést tanúsító a intézkedésekről ad bizonyságot a múltban, azt egész terjedelmében helyesléssel tudomásul venni, a benne foglalt indítványokat pedig elfogadni java- -solja.
A közgyűlés Megyeri Krausz Lajos urnák indítványát nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadja, — mire elnök határo-zatilag kimondja, miszerint a kezdeményező u.-kamzsaiMure&kedelmi s ipar-b inknak a vállalat létesítése körül kifejtett buzgóságáert jkyileg elismerés s köszönet szavaztatík, továbbá, hogy a közgyűlés az alapítók részérét beterjesztett jelentést egész terjedelmében tudomásul veszi, nevezetesen az alapítók azon indítványát, miszerint az aláírási felhívástól veltérőleg a serfőzde mellett a maláta egy kisebb mérvű szeszgyár s hizlalda felállíttassák s ezek létesítése szempontjából a részvény -tökének a tervezett 250 000 fútról 350,000 frtra felemeltessék, s hogy az\'alapitóknak a keresk. törvény 152. t-a értelmében eddigi számadásuk tekintetében a fel-mentvéoy megadaseék, egyhangúlag elfogadottnak tekintetik.
II. pontja. Az alapitóknak a részvénytőke felemelése iránti indítványa.
Elnök előterjeszti, miszerint tekintette], hogy a tárgysorozat ezen pontja kapcsolatosan az L ponttal, már elintézést nyert és határozatilag már kimondatott, -
T l b n A.
Hamis-szivünek.
í: -te goid ""¦ ¦\'¦ -Még a ii»"lba:i ii .. Pedif érdemled; Mert a ti •¦¦ . hamia, üv\'jnjörü leányka!
(JoadolatiEQ tölrd Kt nem maradhatnak: Kajtad függőek aiok, Le*-d(i: c»k rajtad,
Te l—¦ atereUc -: . S ín aceretiek . . .
Soha lesi *«ge
Al ?0
GjörjörO le&Djka!
-N- :r, <•¦¦:. \',i fogemtt . . . S t-n mé^ij r- r : .;j..-t\' Aii." : .\' ¦ .-. / - ::
Tel ja* éUudre, Gjfinjöifl Uáujka.
VÁROSSV MIHÁLY.
seggel kigondolt kíazásaival annyi vértanút szerzett. Alsó-Lindva vidékén is óriási módon terjedett sa köznemesség inkább töiödött azzal, mint a hazával s ennek jövőjével, de Báűffy megnyerő modorával a bőkezűségével mégis elérte czél-játanemességnél.amely fegyveresen pártjára állt, A jobbágynéppel mar könnyebben J ment a dolog, mert a Dózsa lázadás le-veretese után a paratztság, illetve job\' bágyság még szűkebb korlátok közé szo-
ríttatván éa semmi önállósággal nem brr=~~f-kis fiad javára."
met ősök ivadéka vagyok, de apám is, ! én is Magyarországban születtem, magyar | ve>foly ereimben, mert magyar dajka em-; lőivel táplálkoztam, szeretem magyar ha-\' 7dn:at b kész vagyok életemet áldozni ; érette. Nyugodjál meg hát a végzetben,
__még nincs aláírva, hogy a csatában lelem
halálomat.11
BOh én nagyon féltelek, kedves férjem, de bízom az Istenben, nagy annak a hii-j^talmaa megment téged számomra, s kedves
^zeiit János.
— TAnéneti btaiály. — f.. aCBYlRICS KÁLMÁNTÓL.
(FolyUtás.) Báiiffy Jáuos Lajos király felhívására, illetve parancsára mindent elkövetett, ho^y a királyi táborba tekintélyes, sereget vezethesteo, ez azonban nem ment olyan könnyen, a mint gondolta, mert a reior-mátió, a mely egész Európát lángba bo-rttoiu, s melynek az átkos emlékű spanyol i&qaisítíó ördögi elmével és leleaéoyet,-
ván, tennie s cselekednie keltett azt, amit neki a pallos jogával biró földesúr parancsolt éa csakis ily kényszer alkalmazásával sikerült Bánffynak is meglehetős serege: Összeto borzáéi.
Ezalatt a király táborából igen rossz hirek érkeztek, különösen a török sereg közeledéséről s borzasztó pusztításairól s miután azt -enki se hitte, hogy a roppant nagy számú török teregnek elíentallm lehessen, borzasztóan léit mindenki a táborba szállni.
Báuffy János maga is remegett, kivált midőubón szeretett neje kisirt szemekkel közeledett feléje, Ölében tartva négy éves kis fiát, Istvánt.
.Végünk lesz örökre, szeretett férjem — monda Székely Margit, fejét férjének vállára támasztva — ha te a csatatéren maradsz, mi lesz ezzel a keayes kis finval ? én meghalok bánatomban, fájdalmamban, ha téged elvesztelek.\'
„ J .egkedvesebb feleségem, válaszol á Báuffy, tudod, bogy a magyarnak nincs ma.- . mint hazája s ha ezt elveszti, elveszhette mindenét. — Igaz, hogy én né-
,Megment? kiált fel Báany,— megmenti igen; tudod mit gondoltam, mi villant meg agyamban, legkedvesebb feleségem ?
„Nem is sejtem*, szeretett férjem — váiaszolá Margit.
„Eq nem hiszek a csodákban — folyta ta Báuffy, de miután a , rformata vallás nagy mérvben terjedésének közepette is híven ragaszkodom a kattfcolika valláshoz, erősen feltettem magamban*? mikép ünnepélyes fogadást teszek azon eshetőségre, ha a török elleni csatából szerencsésen kimenekülök."
E határozott nyilatkozatra az örömpir lángolt Bánffyné gyönyörű arczán s heves csókot nyomott ölében lévő kis fia arczára.
aJer, menjünk a nagy terembe" — kézdé BáLffy, kézen fogva szeretett nejét s megindulva-r- „hivatom udvari papunkat s megkérem, tanácsoljon, váljon mivel kedveskedhetnem a nagy Istennek, a miért kegyét reám árasztaná s esetleg életemet a csata viharában is megőrizné ?
A kerek asztalon egy ezüst csengettyű volt, ezzel tehát jelt adott, mire Bakács
Sándor csatlós—a szentgyörgyvölgyi Bakács család Őse — jelent meg a teremben.
.Fiam — szólt hozzá Bánffy, menj udvari papunk szobájába s mond meg neki, bogy üdvözlöm s azonnal jelenjen meg előttem, itt a nagy teremben, fontos kőzleni valóm van vele."
.Parancsa szent előtEém\' — monda a c átlós b távozott a teremből.
Mintegy tiz perez múlva a csatlós távozása után ismét megnyílt a nagy terem ajtaja, s azon egy magas szikár alakú ősz hajú Paulinus — barát lépett be.
György barát volt az, Báoffynak udvari papja és gyermekkori nevelője, Bánffy kétesebb dolgaiban miudigabaráttanácsát kérte ki. a ezúttal is azért hivatta azt, hony tanácsot kérjsn tőle.
György barát Hiedelemmel hajtá meg magát, aztán Bánffynének kezet csókolt.
„Parancsol Nagyságod?kérdé érezban-gon a barát.
„Nem zavartam, kedves lelki atyám" — szólt Bánffy.
„Nem"— válaszolá a barát — imáimat már végeztem, kértem az Istent, hogy áldja meg a keresztény sereg fegyvereit s alázza meg az elbizakodott ellenséget.
„Király ö Felségétőt — kezdé Bánffy — rendeletet kaptam, hogy az általam már nagyrészt összegyűjtött sereggel mielőbb táborába szálljak, — higyje el. kedves lelki-atyám, életemet még sohasem féltettem uey, mint most."
„Az Isten mindenütt jelen van b Nagyságodat is oltalmazni fogja" — vágott szavába a barát.
„Az Isten jó, mindnyájunkat szeret — folytatá Bánffy, én is szeretem az Istent, azért szent katbolika valiá.-unktói el nem tértem, de szeretném öntől megtudni : mivel kedveskedhetnem a nagy Istennek, amiért kegyét reám árasztaná s esetleg életemet a csata viharában is megőrizné?"
„Bizonyos tTnnepélyes fogadást kellene tenni Nagyságodnak" —válaszolás barát.
„S mire nézve tennék Ünnepélyes fogadást?" kérdé Bánffy.
„Éa már régen táplálok agyamban egy jó eszmét— kezdé a barát-— „ a vár alatt lévő kis város szépen terjeszkedik éjszak felé, már majdnem elér a szomszéd Hosszúfalu községig; lakóinak száma is szépen növekedik, s a mi fő, ugy ezek, mint a velők szomszédos Hosszúfalu község lakói törhetlenül ragaszkodnak Jézus vallásához, daczára annak, bogy a reformata vallás hirdetői gyakran megfordulnak náluk, de egy baj van itt, s ez az, hogy egyházuk nincs, — az én tervem szerint jó volna kis városunk azon&iterjesikedó része végére Hosszúfalu határa mellett az országúton alul egy pauMnus zárdát díszes egyházzal együtt alapítani.*
(Folyt kör.)
— Mikszáth Kálmán összegyűjtött munkáiból Révai testvérek (Budapesten, IV. váczi-utcza\\l.)^n»st küldték meg nekünk a 34—36.füzeteket A VII-ik kötet Tégeéa a VÜl-ik kötet első füxete. Ha utánna teszazük, hogy a „Két koldusdiákbefejezésén kívül még 3Amia leiket megmérgezi* czimü teljes elbeszélést és a „Ciub és folyosó\' ezimükarezoialok izlei-
Lapunk mai számához a „Képes Családi Lapok" 40-3száma van mellékelve.
HARMDíCZEGTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 1-én
hoey a közgyűlés az eredetileg tervezett 250 000 írt alaptőkének 350,000 frira ieeiidÖ felemelésébe beleegyezett, ezen pontúik ujabbi tárgyalása tárgyuélkülivé vált í
* ÜL pontja. Az alapszabályok meg-.á.lUpi*tása. ,
Jegyző felolvassa a tervezett alapsza-bálvakat. nevezetesen annak 1- pontját
^egész terjedelmében; a felolvasás után elnök felkéri a közeyülést vájjon azt általánosságban a közgyűlés elfogadja-e? tekínpe bogy ez általánosságban egyhangúlag/ elfogad tátotta a részleteknél dr. DickUőzsef, az alapszabályok 23- § ban felvétetni kéri, miszerint\\oiy tág, kinek az ülésben wjerzödesi viszoíwa szóba kfc-rüi. a/határozat hozatalánál rewtne/ve-hessen," — mely/indítványhoz dr. Scbwarz Adolf drvRot-chi.d Jakab. Koller István,
• GyőrrTy J,sbos és Megyeri Krausz Lajes is , hozzászóltak, — azonban Eperjessy Sándor elrtök ur azon kijelentése után, hogy ez iránt a kidolgozandó ügyrend gondolkodni fog az eredeti szöveg megtartatni tataroztatott : miután egyéb felszólalás neni.törként, ernölc határczatiiagkimondja, miszerint a mostfelolvasottalap-izabályok egész terjedelmében elfogadottaknak re kínteíáek és annak idején a n.kanizsai kir íör"«sz. mint keí^k. bírósághoz beter-jesztendök lesznek. .
IV. pontja. A társulat alakítása iránti határozat. Enök az előző pontok -folytán kimondott határozatokra a íársulfitoia felolvasott és egyhangúlag elfő- • gadott alapszabályok alapján megalakultnak kijelenti és egyúttal a tervezetben az alapítóknak fenntartott jogoknál iogva a közgyűlésnek a kinevezett igazgatósági és választmányi tagok névsorát közli, mely szerint
Igazgatósági tagok lesznek: .Geisei Gutrnann VilmC3. Eperjessy Sáu-\' dor, Hirschel Ede, Grflnbut Henrik. Megyeri Krausz Lefjós, Koíler István, Blau ^^iajos.
Választmányi tagok lesznek. " iiosenfeid\'Adolf. Rapeeh. Gyula, Blau Pál, GyöríTy János. dr.\'Tuboly Gyula, Bettlbeim Sigfrid, Ledofszky Ármin. Lengyel Bérnáf. Birk í>szkár. Vidor S*mu. GrÜábut Küiöp. Grűchut Alfred id. Fes-sélhefer József. Ma^chanzker Mór, mely kinevezést a közgyűlés tudomásul vette.
V. pontja. A társaság felügyelő-bizottságán&k megválasztása.
E1d#e é czélból «gy három tagu sza vazatszedő bizottságot indítványoz, melynek tagjai: Bettlheim GyÖző. Lengyel Bernát, Blau Lajos, — a beadandó aza-vamlapok\' eredményeinek kihirdetéséig az ölést felfüggeszti, egyúttal :pedig felkéri a kinevezett igazgatóságot, miszerint elnök és elnök helyettes választás végett nyomban ölést tartson, hogy annafc eredményét asfcözgyü]ésseL_közölni lehessen. -
Tekintve, hogy a szava^atszedő bizottság működését befejezt6íáz*eredméDy kö-. vetkezőkben jHentetett\\D~éadatott" 341 szavazat 45 részvénves által. Dr. Hauser Jánosra esett 341. Ko-enbérg Richárdra 341. dr. RothschildJükabra 341, fllchnitz Vilmosra 33C, Halphen Mórra 335 lee-több szavazatot kaptak ezenkívül Lengyel Ignácz G, Bogenriedtr József 5.
Elnök ez szeiint a felügyelő bizottság ezen tápjait megválasztottaknak kijelenti, egyúttal közli á közeyűléssel, miszerint az igazgatóság elnöknek Gélsei Gutmann Vilmost és elnök helyettesnek Eperjessy
Sándort választotta, mely választást a közgyűlés nagy lelkesedéssel fogadott.
VI. pontja. A társalat hivatalos közlönyének kijelölése.
A társulat hív közlönyének ez évre a „Zalai Közlöny\' helyi lap lett kijelölve
Dr. Dick József végül az alapítóknak buzgó fáradozásukért s lelkiismeretes eljárásukért, nemkülönben Eperjessy Sándornak a közgyűlés tapintatos vezetéseért és fáradozásaiért köszönetet szavazni ia-ditványoz. mely indítványt a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Tvkintve, hogy a tárgysorozat kimerítve levén, elnök az ülést bezárja.
K. m. f. \'
Rápot\'h Gjnla s. i. Eperjesi Sánta! s t.
jkw.-7i;.¦ r.gvis..\'¦>>; elnök. Hitelesítjük:
hkh hm s-1 [lr. h\\híM hiú i k. Síqíoq Gábor s- i-
Villamos vasul
Veszprém -8. -Füred-Keszthelyig.
Egy, külfö di tudós mérnökökből álló társaság mint a „Veszrénii F. H." irja, lázas szogalommal dolgozik most Balaton-Füreden azon. hogy Veszprémtől a zalai part oldalán Kesztkelyig vezeieodÖ villamos vasút előmunkálataival mielőbb elké-szeljenek s azután a Frcystadtler féle trasse alapján — ahogy az, mint hírlik— nagylelküleg átengedtetik a család ré>zé-ről. a részletes trasse megállapításához lássanak.
A társasáé élén egy jeles szaktudós Trone mérn^k/all, ki ezidén Csehországban építette t: a johannisbergi nagyhírű villamos vasutat.
A tévézett trasse lényegesei, tér el a Freystádtler-féie tervtóli A mérnökök abban állaportak meg, iiogy a főállomás -Veszprémben legven-; innen Kenése Föz főnél .ereszkedik le a^Balatonpartra s ezután Almádi, Akó Örs. Csopak. "Bfüred (fő közállomás) üdvari. S/epezd Badacsony s Monostor állomásokon át Keszthely s Héwizre vezet.
Mihelyt a Freystüdtler-csaUd a terve-I ket esetleges feihasználá" végett átengedi I az uj tervezőknek s a részletes trasse elkészül, ki fognak bocsáttatni a jegyzési ; ivek.
Hisszük, hogy a derék család e mpgke-j resésnek szívesen teend eleget s anyival | inkább, hogy — mint hirlik a vasút kiépi-: léséről már végleg le is mondottak.
Ha ugy lesz, akkor még az Őszön s té-• len be is fejeztetik az előmunkálat s a kí-j építés a tavasszal tényleg meg is történik
Örömmel registrá\'juk e komoly munka j el>ö lépését s megvagyunk róla győződve, ! hogy örömünkben az. egész Balatonvidék \\ Oíz.tozik.
Uj élet virrad a Balatonra!
Szebb, viru\'óbb, mint ezt közönyös ; apáink valaha álmodhatták!
A dunántúli közművelődési egyesület
már elérkezett árva az időpontra, melyen megkezdi tulaj don kép peni működését, aeegélyezést! Egyelőre ez természetesen c«ak nagyon kismérvű lesz, de kezdetnek nagy eredméuy, boüy az alakulástól másodévre már meg leh*-t kezdeni a segélyezést. Még egyetlen közmüvelödé.-i egyesületnél sem volt erre példa; de nem
volt példa arra a takarékosságra sem, melyei a D. K. E -t vezetik. A mi egyletünk megalakítása és kétévi kezelési kiadása őszesen 1572 frtot tett ki,-holott péld. az E M. K. E.-nek kezelési kiadása évenkint fölülmúlja a 7000 frtot. A mi irodánk majdnem kizárólag a taggyüjtésre költ, a mi sok papír és nyomtatvány költséggel jár; Személyi fizetést eddig csupán az írnokok húztak, jelenleg egy dunántúli ifjú havi 30* írtért végzi az írnoki teendőket A titkár Porzsolt Kálmán, ki a „Nemzet* főmunkatársa, nemcsak hogy díjtalanul végzi a rendkívül sok munkát, hanem az egylet számos apró kiadását a sajátjából fedezte. Az. irodahelyiség bére volt eddig terhfs, mert a „Budapest" szálló, hol az ideiglenes iroda volt, havon-, kint 35 frttal huzia meg az egyesületet E bajon ugy segítettek, hogy az egylet és a titkár az egylet igazgatósági tagjának Rákosi Jenőnek a házában közösen béreltek nagy lakást, s így az egyletre áz irodahelyiségért, mely egyszersmind ülésterem is, csak bavi 20 frt e-ik, szülések alkalmával, ha az egylet szobája nem elegendő, rendelkezésre áil a titkár m\'a«án Rakása is. Előny a mellett, hogy az egyTeti irodában ^hivatalos óra majdnem egész nap van. Az egyletnek eddig nem volt pénztárosa, most a pénzek egyenesen a leszámítoló bankba iranyittatnak a postán. A bankban azonban naponkint több millió forogván meg. a mi gyakran krajezáros tételeinkkel sürün volt baj; pénz sohasem hiányzottadé az apró adakozásokat Összeadva egy téteienkint egy név alatt vezették be, a mi egyleti kezelésnél persze hiba. így végre a közgyűlés után pénztárost válasz/ott\'az igazgatóság,dr. Fekete Ignácz ügyvéd és közgazdasági iró személyében, a ki a napokban veszi át a ¦ pénztár kezelé.-ét, s ezentúl ugy a beírás, mint a ^u^tázás, szabályozottan megy. A pénz azonban ezentúl is mindig a bankba ; fog tétetni minden héten s itt kamatozik-\'. már több mint 30,000 frtuuk. Az egyleti" évkönyv a tagok egy részének a héten küldete\'tel, mert az tapasztaltatott, hogy a nyáron a tagok legnagyobb része nem volt honn s az évkönyvet kétszer kellett, eiküídeni. A-segélyezés megkezd-sét már kimondotta az igazgatóság, de még nem érkeztek be a tanfelügyelői javaslatok, melyeket a segélyezésnél az. igazgatóság figyelembe akar venni. Két mozgalomban j. is észlelheiö némi haladás, melyeket Por-j zsolt titkár indított meg, az egyik a [ dunántúli nyaralóhelyek pontos I összeírása, a másik pedig a vidéki nu-| muzeumok létesítése^, sőt ez utóbbi ügy-) ben országos mozgalom van keletkezőben ! s ha pír év múlva egy csomó uj múzeum lesz az országban ez is a D K E. dicsősége lesi. melynek kebelében Porzsolt az eszmét fölvetette.
^SARUQK.
Zalavári és kapornaki apátság
visszaáiíüása érdemében tett mozgató m Zala v ármegye részéről 1861 -, 1868-, 1809-ben. (.Folytatás.)
1763 tóP gróf Beicbtold Ferencz pozsonyi káptalani nagyprépost és a magy. kir. helytartó tanács tanácsosa volt az apát. kinek arczképe az uradalmi kastélyban függ.
Ezután Okolicsáuyi Imre ausariai püspök és magy. kir. udvari can-cellaria tanácsosa, — majd Scitovszky János hétszemélynök és ennek a pécsi püspökségre lett előmozdításával Balassa Gábor, szinte mint az udvari canceliária tanácsosa j később Szombathelyre püspök, - neveztettek és voltak kapornaki apátok. Ezek szerint tehát a kapornaki apátság már három azázad őta többé nem szerzetes, hanem világi egyháziakűakadbmányoztátott.
Balassa Gábornak 1851-ben történt halála u\'án kapornaki apát többé nem neveztetett, s az apátság javai a kanizsai kerületi cs. kir. pénz-ügjigazg.- által kezeltettek 1858-ig, mikor is ezen több ezer holdra terjedő javak a 12/. szerint ő Felsége által a jezsuita-rend ausztriai provin-cziajának adományóztattak s ez által a 13\'/. szerint a „kalksburgi szent János társulat" nevére telekkönyvi-leg át is írattattak.
Ezen adományozást hazánk tör-: vényei szerint érvénytelennek,, e azért megsemmisítendóneic tekintjük és kérjük; ugyanis:
Az 1540-ben keletkezett Jezsuitaszerzet 1561-ben hozatott be Magyarországba Oláh Miklós esztergomi érsek által, de ellenük emelt panaszok következtében az 1608. 8. t czikk-ben kimondatott, hogy Magyarországban fekvő birtokot nem bírhatnak.
\' Az 1687. 20. t. cz. őket Magyarországba decretaliter fogadja be, sót az 1715. 73. t-cz. mint magyar apátságok és prépostságok birtokosainak az országgyűlésen ülés- és sza-; vazatjogot ád, — az egyházi jószá-! gok birtoklásának idejére, — mely : javakat, ugy látszik, a török megszállás alatti zavaros korszakban szereztek
Az 1741. 33. t. cz. pedig az or-: szág rendéi azt kívánták, hogy a
Jezsuita-rend magyar provincziája a I rend külföldi provincziájától elválasz-
tassék.
Azonbaá .XIV. Kelemen pápának „Domine et Redemtörnoster" trevéje által 1778-ban a Jezsuita-rend álta-I Iában eltöröltetvén, lenni mint ilyen, ! Magyarországon is megszűnt, 8 bir-¦ tokai Mária Terézia által a \\allás-és tanuimányalap javára bevonattak. S jóllehet a Jezsuita-rend VII. | Pius pápa által 1814. aug. 7-éu egy-háziiag általánosan visszaállíttatott, ezen rend mégis azon időtől Magyarországnak 1850. évig tartott alkotmányos korszaka alatt Magyarországban nem jelentkezett\'és* csak az ab-solut kormány beáltával hozattak be némely egyénei boldogult Scitovszky herczegprimás által, kiknek tudtunkra
már most N.-Szombatban, Szatmár\'ian és Kalocsán convictusaik és iskoláik vannak, mely czélból is adományoztatok a kapornaki apátság a Jezsuita-rend ausztriai tartományának.
Hazai törvényeink világos értelme szerint a megszüntetett szerzetesrendek csak tör vény\'"által vétethetnek vissza. így maguk a kolduló szent-Ferencziekjurepostliminii az 1764/65. 42. t-cz. által vétettek be njolag, s igy a József császár által megszüntetett Konventeknek, miut hiteles helyeknek ebbeli jogaik az 1802. 16. törvény áital adattak vissza sziute jure postiminüi
Mindezekből világos, hogy a megszüntetett szerzetes-rendek törvény engedelme nélkül jogaikba vissza nem léphetnek.
Annál inkább ál! ez a Jezsuitarendnek jószág-birtoklására nézve, miután az 1608.8. t.-cz , mely szerÍDt Magyarországban fekvő javakat nem -bírhatnak, még akkor sem változtatott meg, midőn fekvő javakat tényleg bírtak.
De a magy. egyházi javakat az ausztr. Jezsuita provincziáinak, mint idegen szerzetnek adományozni törvény szerint nem is lehetett, és^ezen provinczia, mely a magyar cultus-m misztériumnak nincs alárendelve, Magyarországon convictusokat és is-1*\' kólákat nem igazgathat, s igy az adománylevélben kitett feltételeknek sem felelhet meg. Azontúl a 13/. alatti adománylevél csak csász. miniszter közbejöttével és nem is a magy. király pecsétje alatt adatván ki, a törvény előtt külformára nézve sem érvényes.
Mindezeknél fogva tisztelettel kérjük a magas országgyűlést, hogy a 13/. alatti adományozást ő Felsége kegyelmes hozzájárulásával megszüntetni és a kapornaki ^apátságot a magyar kath. egyháznak — hozandó törvény által — visszaadni méltóztassék. — Mély tisztelettel Zala-Egerszegen, 1868. évi máj. hó 16-án. x Zalavármegye közönsége."
(Vége kAfitkezikj
H1 r e k.
— Zaiavtrniecye köztörvéuybatósás-i bizottsága október 3-án s következő n*p-j*ia folytatva tartjd ószi rendes közgyűlését, melynek 84 tárgya leend.
— Vásár. A kereskedelemügyi minisz* ter megengedte, hogy a Zalavármegye
; területéhez tartozó Perlak községben, a : Szent-Mihály napját magában foglaló hét I keddjére engedélyezett országos vásár, ezentúl áilandÓan S/ent Mihály napját követő kedden tartassék meg, tehát az idén Perlakon az országos vásár október 4 én tártatik meg.
tetéaét is e füzetekben kapjuk. — a tartalomnak tovább* biralgatása és részletezése talán már feleslegessé is válik. Ij;azi Csevegő hang, mely a kedély világából eredve kedélyeinkhez szóL — igazi, hamisítatlan humor, mely megett a finom satyra rejlik és kaczérkodik, — betetözé-zésül pedig az a mindeneket meKnemesi\'Ó érzelem. m*-iy ott. bol a szem ak»rja, valóban szivünk Idegéig hat. — Ez a novellákról szól, kiváltkép a mostaniról. *%tert á „Cub és folyosó "-ban egy uj Mikszáth áll előttünk — az éles megfigyelő, ki minden mozzanatot híven feljegyez és a ki tarka színeket fedez M ott, a hol ezer más erubrr közönyösen haladna el. Az a Mikszáth mutatja be maiját ekarezo-latokban, a ki a ,T. Ház* cziniü rovatával., melyet egyik napilapban meghonosított, nemcsak utánzókat, de egész iskolát teremtett. — mely iskolának azonban egvétleo növendéke sem bírta a mestert atólérni. — Emberekről, dolgokról, kiknek és mebeknek szemtanúi vagyunk, soha senki tem irt még ily szelleme sen és ha szabad egy kis hasonlattal élnünk. Mikszáthnak e kötetbeli hősei olyanok, mint a milyenek hálókon-. tőiben" lehetnek. Az igazi emberek, kik ugy tesznek, vesznek, miut természetük diktálja és a kik nem ngy beszélnek mint a mikor a gyorsíró a leheleteiket is lejegyzi. — Az\' ö-^zegyüjtöU munkákuak ez a kötet fogja egyik legbecsesebb részét képezni de s ki ezeket elolvassa, vágyni fog azu\'án iíj bogy Mikszathtal nagyobb dolgaiból is megismerkedjék és «zt cöniiyen elérheti, mert a 35 kros fü-
zetekben melyeket a kiadók egyenkint, de előfizetés utján is szívesen megkülde-nekmiindig oly sok anyag van, hogy különben is csekély- ár valóban szóra sem érdemes.
— A Rátb Karoly állal szerkesztett „I pa r ügy ek" czimü folyóirat, a hazai ipartestületek központi hivatalos szakköz lönyének szeptember havi száma megjelent a következő tartalommal: A revideált országos váiárok — Körrendelet a vásárok tartása, eogedélyezése, áthelyezése és a pótvásárok tárgyában. — Az iparos ta-noccziskolák reformja. (VIII. Felügyelet. IX. Kivételes intézkedések.) — Az oraz iparegyesület ötven éves jubileuma. — A magyar ipar helyzete. (A keresk. és, iparkamarák évi jelentéseiből. VI. Kolozsvár. VII Beazterczebáoya.) — Véleményadások. (309. Birhat-e elismert jellegű segéiypéuztár orazágos szervezettel? 310. Lehet-e egy iparjogositvány alapján több vásári sátrat állítani? Orvoslás a vásári ható-ág önkénykedése ellen. 311. Azipar-batóságiközegek, minta testű eti tisztikar tagjai. 312. a) A közadók módjára való tagdíj-behajtás. t>) Az építő és bulorasz-talojság munkaköre elhatárolva nincsen. 313. Mennyiben vállalhat a kőműves cserépfedő muukát?3l4 Nem nagykorúak ÖnnállÓ iparűzése. — Kilenczvennoicz dísz-kötésű felirat. — Kiállítások. {Philipoppol. Chicago. Budapest Pozsony. Lenioerg. Vratja. Pária. Avellino. Barczelona.) — Ipartestületi Értesitő (50,000 pár honvédségi könnyű czipŐ. A szoczialista buj> togatók ellen. Szolnoki dolgok. Az ipartestületi beadványok bélyegmeotessége-
j Baross-népünnepély Kassán — A jövő ; kovácsműhely. — Srab. magyar talátmá-! nvok. (.1064.-1093.) Tárcza: Chicago-; bol (IV.)
— A „Dunántúl! Közművelődési : Egyesület" javára Porzoot Kálmán egy-I leti ttkár szerkesztéséhen megjelenik ,A : Dunámul írásban és képben" dunántúli i képes nap;ár 1893-ra. Ara 1 frt. Az előfizetési pénz fagy megrendelés az egyleti irodába\' (Budapest, József-körút 5.) küldendő. Ez irodalmi vállalat czélja a lmnán \'¦ tul ismertetése írásban és képben. Ö*szes tiszta jövedelme a „Dunáutuli Közmüve-; lódén Egye-ület* pénztárába folyik, mely i fu öt; az igazgató választmányból kikül-i dőlt három tagu bizottság örködtk. E bizottság tagjai 1392-ben Bu-bach Péter, Hieronvmi Károly és Hullán Ernő urak. Az 1893-iki évfolyam kiváló értékű szépirodalmi, mulattató és ismtretterjesztő dolgozatokon khül számos képet fog kő-; zölni s ezek között a Dunántúl társas életéből számos notabílitas arczképét Hogy milyen lesz a .Dunántúli képes naptár" jövő évfolyama, arra nézve tájékoztatásul : ide iktatjuk az első (1892-íki) évfo yam : tartalomjegyzékét: Porzsolt Kálmán: A könyv. Jókai Mór: Tisztelendő és tiszte-\' letes. Simoo Gyula főispán: Emlék mondat. ; Kinek János polgármester: Emlék mondat Vadnay Andor orsz. képv.: Emlék mondat. \\ Károlyi Antal alispán: Emlék mondat ! üvőry Elek orsz. képv.: Emlék mondat , iUkosi Jenő: Körö.-i Csórna Sándor. End-; rödy báudor: Dal. Scbwarz Gyula: Téves i nézetek a görög irodalom felöl. Rákosi I Viktor: A Pirókék albérlője (elbeszélés.)
Beksics Gujzíáv: ^atb. egyház és m. nemz. Mim. Kozma Andor: Olivér (Elbeszélés.) Radó Antal :í Dal. P. Márkus Emma: Mint lettem én színésznővé, Eötvös Károly: A kedélyes nádori-pán. Bar-" tók Lajos: P. Márkus Emma ötvös Adolf: Jászay Mari Élet- és jellemrajzok (arcz-képpel: Beksics Gusztáv, Beöthy Zsolt, Bezerédj Viktor, Bródy Zsigmond, Du-I lánszky Nándor, Eudrődi Sándor, Eötvös ; Károly, Esterházy M há\'y gróf, Fenyyessy | Ferencz, Fe-zti Árpád. Gtjáry Ödön, I Hieronymi Károly. Komig Károly báró. | Jókay Mur. Karsay Sándor. Kaiser József, ; Kozma Andor. Kozma Sándor, Kui.cz | Adolf, Nádasdy Ferencs gróf, Pallaviciui Ede őrgróf, Pap Gábor, Itadó Antal, Rákosi Viktor, Scbwarz Gyula, Szarvassy Sándor, Széli Kálmán, Szigeti József, Sziktay János. Szlávy József, ifj. Szögyény Marích László. Tölgyessy Artúr, Vaszary Kolos, Vágó Pál, -Wékerle Sáudor, Zala György. A kötetet 60 kép tarkítja. Ez első évfolyam még mindig kapható 1 írtért egyleti irodánkban. Az uj évfolyam ára s/intéü egy frt s ezt a Du. intuli közművelődési egyesület érdekében kérjük mielőbb az egyleti irodába beküldeni. Budapest. 1892. szeptember hóban. Kiváló tisztelettel Pori"-olt Kálmán, a „D. KJE." titkára.
— FökÖvy János nyugalmazott tiszt tartó „Közgazdaságunk múltjáéi jövője* cz. érdekes müvet irt. melyre 1 frt 20 arjával előfizetést oyit, az összeg Magyar János könyvnyomdájába Kaposvárra küldendő. Az ország összes gazdái figyelme* és pártfogásába ajánljuk.
— „A vér" regény egy kötetben, irta Benic/kyné Bajza Lenke. Ara csinosan bekötve ÖO kr. A-jeles irónö e lepujabb müve egyesíti magában mindazon előkelő tulajdonságokat, melyek Beniczkyné: a magyar olvasóközönséget kedvenczévé lettek. A kiválóan érdeke? meseszövés és a mesteri bonyodalom ennek a regénynek is j számos bámulót éa hü olvasót fognak sze-. ¦ rezni. „A vér" az aEgyeteiues^géDytár* : hetedik évfolyamának í \\u) _ ,s befeje/ö ; kötete, s ezzel a közkedveltségü vállalat, : mely olyan kitűnően oldja meg abbeli feladatát hogy az idegennyeltü regényvállalatoktól hazánkban elhóditsa a tért a magyar uyelv részére, ismét egy teljes évfolyamot fejezett be. Hü maradt a hetedik évfolyamban is azon imga elé tűzött elvhez, hogy a hazai irodalom javából, fölváltva azzal ami a külföldi irodalomban a legjobb, ny ujlson olvasóioak mulattató és a sze lemet képző olvasmányt olcsópéozért. Eddig is már 120 kötet van e vállalatból közforgalomban, mely több mint fél mülió példányban keit el. A \\ III. évfolyamot Obnet-nak legújabb regénye ,Nimrod és társai" fogja megnyitni Obuetemüve nemcsak hogy egyesíti magában a nagy francaim iró miuden kiváló irói tilajdouságait. de érdekesség dolgában még tul ia tesz korábbi regényein. Az Egyetemes Regénytárra elö is lehet fizetni évi ki lencz forintjával 18 kötetre, vagy öt forintjávái 10 kötetre, de az egyes müvek külön is megkaphatok a Sineer és Wolfoer kiadóczég-uél, valamim minden hazai könyvkereskedésben. Egy-egy kötet ára csinos p roa vászon kötésben 50 kr.
HARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK T.
V
OKTÓBER 1-én.
— A serfőző részvény társulat Nagy-Caoizfán tényleg\'szervezkedett s megalakult; lapunkat érte a megüaztelteié*,
^aogy hivatalos lapjává választotta s így közleményeink hiteles alappal fognak bírni.
— Másod virágzás. A meleg őszi időjárás következtében a gyümölcsfák, különösen az almafák, teljesen kifejlődött má-sodvirágzásbao pompáznak; ily virágzó ágakat küldött hozzánk közelv idékröl la-puuk egyk tisztelt barátja, mint szomorú jelét annak, hogy jövő évre sem igen varhatunk g- úmölestermést.
— Ötven évettaattéi jubileum. Lég-rád városa a minap ünnepelte meg az ottani köztiszteletben álló izr. hitközségi tanitóuak Breuer Salamonnak 50 éves tanítói jubileumát.- A város inteiügencziüja az iskolában lepte meg az ünnepeltet, a bol Hirscal Ármin dr. orvos szép beszéd kíséretében adta át neki a bitközség ajándékát, egy ezüst serleget. Breuer Salamon meghatottan mondott köszönetet e kitüntetésért.
— Katonásig koréból. Az idei ellen* őrzési szemle a cj. és k hadsereg tartalékosok részére 1892. október 10. és 11-én, a m. kir. honvédség részére 1892 október ." én _a „Zöldfa" kertneu, az uió ellenőrzési szemle a cs. és kir. hadseregnek 189U- Dovember 22-én. a m. kir. honvédségnek nov. 25-én a laktanyákban tartatik
\' meg. — Folyó évi okt. hó 3-án 8 heti kiképeztetek 67 cs. és kir. 48. gyalog-ezredbeli póttartalékos vonul be. — Folyó évi oku bo 1-én 440 ujoncz vonul be, melyek azon hó 3-án a cs. és kir. 48. gyalog e/redhez mennek Komáromba.
— Heti biztosok e héten (»kt 3-8.) a Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Bo-gyay Odonné és Koinlóssy Káimánné választmányi tag umők.
— Fiuméből Woli^urszky Antal állami polgári iskolai tanító hasonló minő ségben Nagy-Kanizsára áthelyeztetett.
— A szüret A szeoTgyörgyvári szőlő-birtokosság szept. 2ő-én tartott értekezletén a rendes szüret kezdését október
határozta, mely napon N -Kanizsán országos vásár lesz. Előszüret is tartható sitept. 29. 30 és október 1-én, mely napokon a rohanásnak iudu\'ó fürtök leszedhetek. Nagy- és Kis-Bagoíyáu, Látóhegyen szinte október 10-én viszi aSuuret kezdetet, uiig S/.abadbegyen okt. 15-éu. A uerfoi, förhéuezi és homokkomáromi szőlőhegyekben okr. 2 an tartatnak meg a szüreti értekezletek.
A cserfel sző!öbegyet^alkalmunk
volt a mult héten megtekinteni -s bizoo tlszomoriió képet nyújt aza^tjány állapot, melybe a permetezés elmulasztana) vagy feiüietes kezelése miatt jutott. Anoálinltább szivemelö látványt nyújt Gáspár FereDcz urnák szomszédos uj badacsonyhegyi gyönyörű üZóieje, melynek azakénelmes kezelese valóban meg epö eredményt mutat. A jól ét okszerüieg kezelt szólóbirtok, a raiordttott gond ts munkát báiásan vissza-üzeü. Te\'jes készséggel utánozhatnák a szólonirtokosok az elötiük levő nemes példát
— Október 4-én, azaz kedden lesz a király ó Felsége legmagasabb névünnep1, mely alkalommal a Ferenczrendüek templomában ünnepélyes isteni tisztelet fog tartatni.
— Pályázat. A helybeli polg. leány iakoláual okL ] 5-ig 800 írt évi fizeté-sel egy rajztanitói áilárra pályázat nyittatott.
— Varosunk zöldség-piaczán az előre haladt időben egy vadgeszteoyefáoak keleti része egészen álomba merült, írtig nyugati fele masodvirágzásban üdvözli ezen fölséges őszi időjárást
— Takarulás. Már 20 nap óta egész kánikulai forróság uralkodik, melyet városunk szorgalmas földművelői lölbaszoálva — a szokottnál korábban — iparkodnak a határról minden terményt födél alá hordani. A pompás időjárásban a réteknt harmadszor kaszálták meg s a kukoriczában is bő szüret van, mely a sertés hizlalásra oly kedvsző. hogy alnc-iony árfolyamra van kilátás. Máris a sertéshús kgrja 48 krra szállt. C;Upin a kis-kanizsai káposztában lesz a piaezon nagyon gyér kínálat. A siöWö is, ahol ugyan n>utatkozik és kellőleg megfecskendeztetett, oly kedvezően érik, hogy.zamatos jó borra van kilátás, melyet a jövő heten szüretelni több helyen már meg is kezdeoek. Most leggeltől ké-ű estig lehet látni minden terménynyel megrakott hosszú kocsi sorokat egész perfel leget verve, melyre egészen eltikkadva sóhajtunk fel: vajha ezen saharái sivatagnak egy jótékony eső mieióbb véget vetne.
—Halálozás. 1 lerezeg Batthyány Stratt-mann Ödönné Körmenden agyszélbüdés következtében hirtelen meghalt. Amily magas műveltségű, ép oly jótékony érzelmű urnŐ volt. Az elhunyt h rezegné született GumpefHenrietta Mária Erzsébet, polgári családból származott s 1857. február 14 én lett nejévé Batthyany-Strattmann berezegnek, miután első férjétől, Todesco bécsi bankártól elvált. Atyja Gumpel Gusztáv osztrák földbirtokos volt Első házasságából s/lletett fia, Todesco Lajos báró, a
herczegi uradalmak kormányzója. Második hizassáea gyermektelen maradt.
— Eisromórhő eset történt a Fzent-gyorgyvnri szőlőhegy második hatján. Az ottani hegypásztor rútul visszaélt a benne helyezett bizalommal, czi>nborákat szerzett s tol vaj oltatta a szőlőtermést. Mult hétfőn éjjel, az öreg Kutoyek rájuk szólt, s egy ifjabb Kutnytk a c?ösz puskájával rálőtt s most L helybeli város közkórházában spoltatik, aggasztó ugyan helyzete, de remény van felgyógyulásához; a tetteseket a csendőrség lt-urió.-tatta.
— Mellékelve veszi tisztelt közönségünk a „Képes Családi Lapok" legújabb számát mintegy emlékéül azon ritka körülménynek, hogy e lap szerkesztőjét 25 éven át nagybecsű figyelme- és pártfogásába vette s munkásságában elismeréssel buzdította. Ez alkalmat felhasználva, hazafias készséggel ajánljuk a Képes C-aiádi Lapok megrendelését, szolgálván a mai szám mutatványul is.
— Kossuth Lajo* magyar asztaltársaság alakult e hó 19-én, Kossuth Lajos születésének 90-ik évfordulója alkalmával a Herky-féie vendéglőben; mely magának azon magasztos czélt tűzte ki, hogy minden évben tókéjohez mérten a szegényebb Bor.-ujeies tanulókat segélyezni fogja. Fe\'-hivjuk azon nemeslelkü hazafiakat, kik ezen nemes czél kiviteléhez hozzájárulni óhajtanak a fenn! nevezett vendéglőben (csütörtökön este 8 órakor) jelentkezni szíveskedjenek. Az alakuló bizottság nevében : Sárdy Károly.
— Nyilvános köszönet A helybeli keresztény jótékony nőegylet működését mielőtt hogy leimám. mindenekelőtt kötelességemnek tartom annak mélyen tisztelt elLöknöjét Zadubánsky Lajosné úrhölgynek e téren páratlan fáradozását szivjóságát megismertetni, azt megkö szönni. Tehát azon hölgynek nevét mutattam be a közönségnek, ki emberbaráti szeretetének jelét a múltban, dgy a jelenben oly fennen hirdeté. A napokban egy helyeniemlitém fel hogy egy heljbeli ^szegényedett özv. asszony tiorsa kétségbeejtő .kinek hat neveletlen é ö gyermeke és ő maga ágyban fekvő beteg küzd a létért. — mért nincs az a mindennapi kenyér, melyért a család napi imájit küldi ahhoz, ki sorsunkat intézi. Hogy a szegény családnak állapota valóban szarandó és könnyekre fakasztja a legkeraényeub mi-\'antiúphot is — ez nem szorul további bizonyitgatásra. Kzt hallva az egylet nemeslelkü elnöknője, sietett személyesen a helyszínére meggyőződést szerzendő a s/omoru állapodról és midőn látva a nyomasztó helyzetet — sietett azt azegy-let péuztáEa erejéhez mérten annak szabályai értelmébeg segélyezni — a szegény özvegy fekvő anyának ney éhező gyermekeinek az első segélyt 5 frtban adományozni azon szívélyes nyilatkozattal, hogy az egylet ily nyomorban küzdő szerencsétlen özvegy iránt jótékonyságénak jelét a jövőben sem tagadja meg. Újból köszönetet mondunk ugy az egylet, valamint nemeslelkü elnöknöjének. N.
— Heti felügyelő e béten (okt 2—8.) a n.-kanizsai Őuk. tűzoltó egylet örtanyá-ján Scbável János szertárnok ur.
— Rövid hírek. Madách „Ember tra-goediá\'-ját ayogoi és franczia nyelvre fordítják. — Vilmos császár okt. 10—12, Bécaben lesz. —~L>ou Cárion, a spanyol trónkövetelő Bpesien időzött — Pozsonyban okt végáu Lorászati és gazdasági kiállítás lesz. — Jövő évben a nagy hadgyakorlat Szombathely vidékén lesz. —* Esztergomban ÁrpádkorabeÜ templom márvány alapzatára akadtak. — A ni\'usi hidak építését Kossuth Ferenczre bízta az egyptotni kormány. — A kolera ctröir-ken. — Az aranyérkelet pótlék vámojknál októberre 19*/r — A Franklin Tér-u\'at mult évi nyeressége 74 ezer frt. -<r 50 millió ft aranynyal rendelkezik a mag\\ar kincstár a valuta művelet czéljáiraT"— Csehországban kötelezővé teszik a peronospora elleni védekezést, nálunk is ugy kellene. — Aug- 27-től azept. 17-ig hazánkba 73 853 hl. olaszbor szállíttatott — Budapest szék- és fóváioa főkapitánya Sélley Sándor lett
— Megbízható gyógykezelés. Za vart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágy hiányban, felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Moll-fele seldlltz por* használata által rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 írt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógy ¦ Bzerész, c<. és kir. udv. szállító által Bécs, L Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-félekéazitmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
— „Kacsános folgymakk lesz eladó az ihares-berényi (Somogymegye) erdóhivatainál."
\' — Olcsó ée egészséges. Az ismert lolkész, Kneipp Sebestyén Wőrisholeuben, -jtinek viz és életrendi gyógymódja naponként több követőre talál, köztudomás szerint minden izgató élvezeti szernek ellensége és elveti névszeriot a kávét teát szeszes italokat, dohí\'nyt stb. Különösen
| hadat izent a szemes kávénak, miután e ! méregitalt a gyönge, vérszegény és sápkóros gyermekek és nők megrontó j«nak } nyilvánítja. Kneipp azt ajánlja, hogy a szen>eskávé legalább felerészben malátakávéval vegyiitessék, ha ugyan ezt nem ; egészen tisztán akarják inni. Ily módon a i szemes kávé ártalmas elemei legnagyobb 1 részben ellensulyoztatnak. A „Katbreiner j Ferencz utóda" czégnek Bécsben és Mön-j chenben sokszoros kísérletek után sikerült malátából egy rendkívül táp áló. e I mellett illatos, kedves izü kávé pótlékot \'¦ előállítani, mely Kneipp kívánalmának { kü önő+en a tápláó alkatrészek feloldbá-] tóságára vonatkozólag nemcsak megfelel, I haoem azokat iul is haladta. Kneipp lel-| kész ezért megadta a kizárólagos jogot i az említett czégnek, hogy gyártmányát, | mely a nép-táplálkozás terén elismerésre méltó haladást képez, a„KathreinerKneipp maláta kávé" név alatt forgalomba hozhassa. --
Színészet.
P é o te k e a 23 ái .As ideg** nők- — jL-Un korunk ími lübbnyíre afTektá esi óból eredó" beteg, ége l«tt kis ssám* kozOn<ég elótt bemutatva, kiket azonban az érdekraen fej 1¦ G bo-nyodolmak, folyton vidám kedélyhangulatban tartottak.
Stomb>t«n Sá-éa Pajor Emília utolsó ven-én jotsJ«m játéka: ,& azép Galaibea\' éa .Bterelni Taráxaital* evimü vig oper«Uak kérőitek aünre. A van It-gmü véain "> CXOn bucin-
:o;i egéicea mectSitíttte Kkását lil láttak cu\'í, bojy rOvid itt mfikSdfl** alatt meunDvire m«g-hódt-ott* mfipártold k\'í.süoiégBakat, kik ez alkalommal la a*gj ilvetettal nrJD) Őrködhettek a r.í; "ind albájoli játt-kár*! pároiult kedve* ¦•Dgedazéaeibao. UstatMB a k&iOnaeg a-aacaak jelenlaii-rcl, — de tgy pompáa csokorral — ?1 tübb itban íit-r.i nem akaró tapw>T4l ia k;..:--tatte kegyenc*>\': me> az eliaiaairaovk Ufaiebb jotatma. A többi (zaraplök ia júi nogálták he-Ij8k»t Caatár Kóia k. a-nak a két opere : közötti ábránd eoeke is m»gtetle h.táaát Azonban tziveseb en láttuk votoa, ha rűltt-p-télien magvar éaektcel Srrendeztet meg btn-nonket.
Vasárnap \'Z5-«D .Az aswos yuk bOns\' rzimO főváron <\'>tkép ment egeasea vasárnapi ko»\'>Da«f etőtt. As előadás csak a zaáaodiz: fel-vonáaban tudott egy kia hatást kelteni.
K e dd t cSÍ-i\'t Sokodi Autsl jotalomjáuíkáut „A páriui roDtjTszedŐ" ciirnö fraueiia auomfl, egészen t«lt hásst varázsolt eld. A darab kexd\'te kisae d&czügós, de később várakozáson tVlBli , hatást xyakoralt a kA^SDsépra. A mcréaz, bo^ro-! daimas gordiasi csontok miod Bokodi vállaira I n«hecUltek, melyeket az ó Qg/es, megtestesült. | eredeti alakitásaiiral párosait szakérteimé min-i denütt bamuUtoibata.it kelti sikerrel uld»tt meg. : A mdtd aliameresból fakadó^— sifinni nem akare i tapsok, miuden jelenet atáa a k«t-bároms*ori kihívások oly eredméavroltanúskodnak, aaiinő-ről égr aainéas caak álmodoí m«réac«Ihit
Szerdán 2d-án íelhelyarakkzl „Lumpacxiaa Vzgabundat* nagjon mulatságos bohdztt szdi rakoatatú a gyér száma közönséget. Bessenye-(C ért*, saab.. segéd] kitund komikusnak tur: ÍA. Bohdkáa cselekedeteivel egéss aaikum a maga i e-: o, ki egyetlen mozdulataival képes veit zajos tets.étnyilváoitáara ragadoi a k9-zt\'u\'ségit Eliameréa illeti még Bokodit is (Láb-szij, caizm. legény.)
CsQtCtrtakSn t9 in .Bolundok háza" c imü igen érdekes Tigjá\'ék adatott, mely minden várakozást felfll molo báláit gyakorolt *. kót&otégre. Uint mindenkor, agy most is Bokodi rolt az est központja. Esen kitűnő darab telt bázM érdemeit volua. Bokodi ar a társulat derék igazgatója mindent elkSretve nem kiméi fáradtságot — nem áldozatot^ hogy a köiöuaég teUiését megnyeih\\sse. Előadásra jd hatáios darabokat válogat ki, hogy a szin-pártoló k&aSnségnek minél éWezetezebb tmti-kei ny ojtson A szerep löknek pedig dicséretükre legyen moudva; hogy a angóra nem támasX-ko ve szerepsiket rendesen tudják tehát a tanuláii kedv megvan, miáltal — lestámitvaa zene hiányát. - az elóadott darabok eredményei többnyire k.viv(ák a jelenleTŐk mogelégedéaét. Továbbá zóna elSadásokat reudea fé|helyárak-k* . hogy a kflsnipnek is lehetSvé tegye a •zinbá.látogatást. Nam kis tlismerctt érdemel, hoty Mhioia ben Aissas világhírű sértkeU^n fakír f."-.lépt-téiíre nem kiméi semmi áldozatot, hogy esen csodálatosan rejtélyes látványosságot js kökOoséganknek hemQUthaasa.
slindeaek oly-dicséretre ness szoruló tények, molyek kellő méltányolást érdemelnek.
Irodalom. ,
— A jól megválasztott olvasznány
nem csak felderíti a kedélyt, hauem oeme-sití a lelket is, miért is nagy snjt kell íek-tetnQuk arra, hogy olvasmányaink jók Jegyének. Ereszben legjobban választanak azok. a kik a „Képei Családi Lapok" eló- j fizetói sorába lépve, ezen lap által nyújtott olvasmányokat élvezik, melyek mindenike lelket nemesítő s kedélyt vidító, amiről bár kí is meggyőződhetik, ha annak legutóbb megjelent számát olotvassa, melyben nem csak jelesebb iróiok nevével találkozik, hanem valódirjjübecsü olvasmányokat fog találni abba; ilyenek a „Hőd", „őizi rózsa", „Kneipp a kolerától*, „Czi-gányvajda", „Umilta" beszélyek és czik-kek,ugy I n cz éd i „Szent kép az eidobén* és Endrődi „Kossuth névnapjára" irt emelkedett szellemű verse. A lapot számos illu^trátió díszíti. A „Képes Családi Lapok *-at. mint az ez ídejüleg legelterjedtebb, legkeresettebb szépirodalmi lapot mi is a legmelegebben ajánljuk, főleg lapunk női olvasó közönségének ügyeimébe. Ara egy évre 6 fit, félévre 3 frt, negyedévre 1 frtöOkr.
— As uj pínz. Káinoki Henriknek, az Egyetértés közgazdasági rovatvezetőjének az uj pénzről irott oépszertt kátéja, mely nélkülözhetetlen útmutatója mindenkinek, aki az uj valuta-szabályozás tömkelegében
tájékozni akarja magát, a Pa\'las részvénytársaság kiadásában immár a bővített ne-eyedik kiadásban, díszesebb és nagyobb alakban látott napvilágot. A negyedik ki-ada^t a %zerző a gyakorlati élvt.követelményeinek megfelelően -kibővítette és átszámítási táblázatokat ké.szitett, meyek a koronának minden más pénznemben való étizámitott énekét lünteti fel; egy másik táblázat azt mutatja, hogy a nevezetesebb manyar éa oszrák értékpapírok szelvényeinek minő értéke lesz a/, uj pénzben. Szerző nagyon hasznon szolgálatot tett a közöo-i^éguek ezekkel az átszámítási táblázaiok-kal, melyek után bárki is mind-n nehézség Dfikül eligazodhatik a nemsokára forgalomban kerülő uj pénzben teljesítendő fi/eteteknél. A szép kiálliiásu füzethez Ufzy a magyar, mint az osztrák uj érmek n-üvéíZi kivitelű rajzai is mellékelve vannak természetei nagyságban,arany-, ezüst ¦, t.ickel- és bronznyomatban. A nélkülözhetetlen csin08 könyv ára 30 kr. 8 kapható minden könyvkereskedésben.
Ki nyert?
Húzás szept.\'24 én. Béc-: 36 69 48 50 56. Grácz: 60 77 , 26 76 73.
Szerk. üzenet.
— SQmegh. Mult aiámankra. késöc érkezett, jelen számunkra meg már idfintua. Sajnáljuk!
— K. F. BpesU Két példányi.an megküldöt-
IOSL
— B 8. JStS számban.
— Z A. Köszüoettel vetttlk. Mielőbb közóljak.
— H. r BP sL Minket kevétbé érdekel.
— Andrea megkaptak. JörS számunkban érdemileg mag-emlékeifluk
Nyllttér.\')
Selyem iiami»ltTáay. Égessünk el egy mintát a venni szándékolt fekete selyemből s a bamisitás róktóu kiderO.1: Mert mig a valódi s jól festett selyem az elégetésnél nyomban össze/pódörodik és csakhamar kialszik, maga után csekély világosbarna hamut hagyván; addig a hamisított selyem (mely ssiroa szinu. szallonáa lesz és kónnyen tűrik) lassan tovább ég (minthogy rostszálai a feaUnyagtól telitetten tovább izzannak) és sótét barna hamut hagy maga otán, de valódi selyem módjára soha össze fcem bodorodik, csak tneggórbül Hentteberg G. (cs kir odvari szállító) selyemg-yara ZH-richben, házhoz szállítva postaber-és vám-::uoí-si\'ii szívesen küld bárkinek is mintákat\'akár egyes öltönyökre való, akár egész végekben levő valódi selyem szöveteiből. ,-{»)
SZALM aHÜYEL Y,-- VARE06EPEK
PALACZK-SZ.VLMATOK
kéz- és gép hajtásra. ,
^ Schuster Henrik
Hannoverben iNlMtorszig)
alatti közleményért felelőséget _ SZEKK
•) E rovat nem vállal a
4957. tk. 892.
Árverési hirdetmény.
A napy kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Szalay Lajos végrah aj tatónak Bolf Ferencz (?Ős D«tvidovics Knnával) végrehajtást szgpvedő kis-kanizsai lakos, elleni 34 frt 30 kr. töke, 1891. évi aug bó 11-tfll járó 6% kamatai, 16 frt 90 kr per, 7 frt 10 kr. végrehajtáskérelmi, 10 frt40 kr.jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fectnevezett kir. tőrvazék területéhez tartozó a palin: 329. számú tkvben t 146/13. hrsz. alatt Bolf Ferencz tulajdonául felvett szőlőváltság-köteles 402 írtra bec-ült ineatlan 1892. e.i okt. hó 24-ik napján d. e. 10 órakor Pulin közsée; házánál Szála! Lajos üsyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverénen-eladat ni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverez&i kívánók tartoznak a teciái 10°\\oát készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez\'letenní.
Kelt N.-Kanizsán.a kir. tvszék, mint ükvi hatóságnál 1892. évi jun.bó 29. napján
GR.HUGON2ÍAY kir. tazéki birO-49-27. tk. 93.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizaai kir. törnszék telekkvi osztálya részéről közbirré tétetik, dr. Ter-sánszky Gyula ügyvéd végrehaj tatónak Geci Péter végrehajtást szenvedő sormási lakos elleni 72 frt 11 kr. töke. eunek 1891. évi aug. bó 29-től járó 6°/t kamatai, 14 frt 85 kr. per, 26 frt 45 kr. végrehajtás-kérelmi éá teljesítési, 9 frt 80 kr. jelenlegi a még felmerülendő költségek iránti vég rehajtási ügyében a fentnevezett kir. tör vényszék területéhez tartozó a sormási 2Q7.!»zámu tkvben 1 1—5.7, 10—15 sorszám alatt Geczi Péter tulajdonául felvett 351 frtra becsült inaailan 1892. évi okt. hó 22 ik napján d. e. 10 órakor Sormás község házánál dr. Ter.iánczky Gyula felpt-resi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár löVs-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Ka%^áa. a kir. törvszék, miut^. telekkönyvi hatóságnál-1892. évi július h\'óffc, 5-ik napján. Gr. ÜULPNNAY, _kir. Uzéki biró.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTOBF1 LAJOS.
M.pLÍ^SEIDLITZrPOR
Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
5t Öszí gyógyítás
S Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, ^dendob
sas és MOLL A.
gTá\'J*BJ. kszorositott csége látható.
Gyors győgyhatás makaea gyomor- és slteatbajok, jgyomo\'görcs, nyálk, iryomorégés, scékr«kedésnél, máj-bajok, váitolu\'ás, aranyér és a legkülönfélé! b nói betegségeknél Egy eredeti doboz bazznáUti utasítással 1 ft Raktárak az ország minden nevezetesebb gyógyszertáraiban.
jMOLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító, Bécs. SiXbdt. Tncblanben 9. Szétküldés naponta t$áov«t mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. .- Elismerés MOLL A. úrhoz Bécsben, Cl« foglalkozásomnál az óu MOLL-féle SeidÜU Jporai igen jó natást gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer mindenkorra éa szívélyes „Uten fizeza* meg"-et mon \'dok érte ; ezek a gyomro) jóvá ós :Űt könnyűvé teszik. Tiiztelettel: 8TEISKE I\'. J. islkéaz Honnatachlag-ban.
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
55 Legjobb bedörzsölő szer
SS kösz- , Vény,
mt- CSÚZ
és minden
S» meg-hülési betegségek ellen
Csak akkor valódi, mol^T\'",^
gyét tOLteti-fel a* ..A MOLL" felirata óaozattal van tárva. A. MOLL-féle franczia^ borszesz éa aó nevezetesen mint fáj dalom ea !11 api tó bedfirzsOlési szer kü«z-rény, caúz és a meghűlés egyébb következményeinél legismereteabb népszer. — Egy óiaczott eredeti ttveg ára: 90 krajezár
FŐ-SZÉTKÜLDÉS MOLL A. FjógTiwréa, cs.\'éskir- ilnri utliitó által
^ÉíIS: L. TUCHLAUBEN 9. «x. [Vidéki megrendelések saponta póstautánvét mellett tel -heaitettnek.
A raktárakban teasék határozottan Moll A. ^aláírásával és védjegyével ellátott késxit-ményeket kérni,
ffizétkttldéa naponta utánréttel Két 3vegaéi kevsvebb t.em koldetik. Elismerés MOLL A, gyógysz. urhos Bécs. Kitflnó Mell-féle franczia borszesz és sója vidékemen nagyszerűen mfiködik. Küldjön nekem 60 flreg-\'íd, mivel az tmberiség áeg-itséarére kéazleut óhajuk Kartani magamnál. Mély tisztelettal
HOaXOF, Ikéaz Mieholup-ban.
X X X X X X X X X X X X X X X X X
l
X X X X X X X X X X X X
>Kaj
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 1-én.
minden háztartás számára
A következő használat
Fsat®
zu,
egészséges
és egyúttal olosó K Á "V ki.
• aikalmazásával könnyen előállítható % jó kávé. zns.latl utasítás.
A lalralttr Kieipp .alátl kávéi itíU.-i rW «l-oi Ml it ...tán fo .í S.bm *tete««bb 5 perez., jól wifő.oi. A d.r.k Unt • fou.sephek.il te»n.a>. ra»Ut«k»r . kora « tnal.t. lárit alma 6 ~ní( jel fin, a tüirSI I.T-.rik, a iaii • ktett* M«tn>ik. " ttut b »d.. oíbíoj pmug allv, hagyjak ái aa.tati iuaürik. Ajirfri,,, - 1,1.. aaeriat - müu-UtÁ "«és, f»lcm<oi.ri>élik adni . karéból; bet.grko.k ?1 tjcra.lt.knek Unitra kainban > w^ei kire egelaet, mellóaendö Fügeki.^ raey dkorla nem k.II . maláu-)<*vélii>,, mert ba jól megfő, amugj ia ig«a nép, aranrbarna asli.o ran és .eavitre US mód
livet«1 latsán feltBllfui. A kilaitoi űgy
„alait ssearadne.1
Katbreiner Kneipp mtlátakávé minden ffl««rfltl-(kBa,«.«*f«k«r«k^í«he0 és drnguisiánál kapható ; bevásárlásnál Ügyelni kell arra hogy az BCT sohssem nyílva, \' J"™ "*k.*"*|*i csomagokban, KI kgr.. .00 gr. éi IÖ0 pia. anlyban .z o;da!t látható vérlöjegygyel ?ru.itt.tik. Az utánzatok melyekkel . közönségetmegakarják téveszteni, k^"***V____ ?LL
\\tomíi és .*3v«e portosan «tan ozt-rtnak, cs-k a ft. plébános ur arctképe é. az aláírás: Kathreiner Ferenci utída, h.ányzik a hamisítványról. Senk. ¦• mondjon .teletel Katbreiner-Knetpp maláta kávé-jíí-ál^ha ae\'m a valódit, ar fldalt láthatd védSjegygye! ellátott csomagot használta. ! "S
Fö : pontoa elKéazitéB I
Érteilté
A Katbr maláta-kátét i
ártof.tt éi.
iner Ferenci utóda czég Bicében és UdncliMbüii ssemes kávé iztt •16 é< aat » én arci képemmel és aláírásommal bocsátja forgalomba.
Ez az én kijejezett engeüelmemmel történik, mert meggyőződtem, hogy szemeskávé izü malátakávébon azon ártalmas alkatréizeki melyek a szemeskávé tulajdonai, névleg „coffein*, nem joglaltatnak.
Ellenben a K a t b r e i n e r - í é Ie Valáta-kávénak »zon u«ey előnye van, hogy mindenki, még az is, aki a maláta-izt nem méreti, a tisita szemes kávé élvezetéről ]emondb*t i» nt egy sokkal e g é s * s é g e a e 9 b ét táfc.jjá-1 óbb itallal helyettesítheti, mely ni ;- •.- e mellet! m eg mezőgazdaságunknak ií hasznára van.
\' WjSritnofen. IBÖ.l. jnárccUnf I. Kneipp 8 «. k^ kalb. lelkéax.
Miután a Kneipp l-lkésa ar által fölállított tétel, hogy — a sz mee kávé idegiigató tulajdonságainál fogva ai emberek egéezeégíre éa kOlünösen a nóki-e é< gy^rmt-kekre néive nagyon ártalmas, idegea emberekre, sápkóro»okra é* vérazegényekre nézve pedig valoságoa méreg" saámog orvosi tekimély által megerőaittetik. ajánlatos maJátakivét mint pötaaert hasinál i és ez által a sae-ká*é káros talajdt-niigait elíenaalyosni. J
Én a „K-threiner" ciég által keeaitett malátaká^ét öeiiphasonhtottain minden elúttem i«m»-reiCiT^lenyByartmi\' Tnyal éi aztviasgálataim álapján Wl a legjobbnak bjbj kell elismernem, mert&i kitűnő eSállitásmódjánál fogva oly iult ad, mely ugy a ga*daKok, mi t a megények aestalán helyet foglalhat Ai áiUlam megviasgált gyártmányt ko»k, melyek nem a ,Katbreiner-czég" reodsaere eaerint ke-¦xBltek. iiCk kellemetlen, émeljrgóa vagy tnUágosan édes. — Landshnt, 1S9S j»liua 29.
l>r. H. II Ufcn:er. Landahut keiflleti szétthelyvároa regyésM.
W[L- Whatvani mezé 18.sz a 1 /&emeletén &¦
* LhiMmoémmakmktp Ulrttiteket tdkiemtftsfketgeprk m tviipjrnwtsuntinfTifrif ti t" I PHOTO UTHOGRAPhlA CZIN K OCRAPHIA FÉNYNYOMAT A\'JTOGRAPHIA, FÉNYMÁSOLAT
3f J a Wialáló^dr Uvidinger tanár or által kiairolag Islhat^inaxott
i meidTnger kályha-gyár I
I ¦ H E I M H. I
8 ÖECS - DÖBLING. W
fi BÉC!* I11DAPK.ST: PRiliA : tI/
™ H.0M1ON: MILANO: jS
% _ "Oiford iir. \\V &A i 97. Corso Vitt, Km. fi,
^ M ii úti) államban s7ala,tbiiniayolt H Diiudeu kiálli!á.^on az ebő érem- ®
azabályozö-, töltő- és azelelőa kályhák. %
Kok.«.l tM tüt..lé.iiél az ícéli Idótaiuma telszéa íierint, W
Kn i,n, 1 ,alo tu elt-aoel 24 ór,i. m.
Több mint 45,000 kályha van S
\' használatban. a|
Esj kaljha által lübli t.zoba fülhetó. g
„MEÍÜI\\GERéí-káljliák. |
Ai ntánzáiek kikerüléie ________ Bi
, \'V&ÜSSSX?\'JIEIDINBIt-OFEíi j I
oi.tvc v,n„k. 85
,IIESTIA"-kályhák. ¦ |
Zajtalanul töi\'tht-tó A hamu és naTak*pormentes •ItáTolitáaa
r> HELiOS FÜSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK. Sí
W l.ttiv.k !Lítnf nteatk maradnak. Határtalaa égési Urtau. Mindeu ulielö fBL
>K anvag alkalmai. jnj
^ _ közporti légftitísckre éa zellÓatető késiaiék-kh^z.
B Központi ttlzeiöm g
n.iDden módstar iKeti.it. \\g(
^ S z á\'r i t ó készülékek ipar. és gazdasági czélokra. ^ Potpektusolf én újegyzikek bérmentve es ingt/ett.
—¦¦..¦¦BBBaMaBBMaaaBBaeAttL_ ______^ ¦
P? • 5"
O CB-
=a - —
2. sr ¦ 2.
3 »-
7 3
áriaczelli ^m^-Gyomorcseppefc
ev<-k ota kJtuoöknck blionyulL.lt. a nyltvinj taansit. Egr ki* í—- \' •iTvun W kr., na«T üreg a a WxAj7»ror»iijri főraktár:
TörÖU Jo/sef gyourszertára Batiaa«si, Kímlj oicaa I! as. .mi..Aí.VÍ\'y?17et aláirt tínetewr, twek mealekin. I
r 1 w rajzira a k««iic J*I»f„.ával
(. Itnuiv, c Wn itavakkal: .Val<vll-i.;i. I.ízftnjitoin*.. \' A MariacxrHi ffvouten-rmrwrk uiííit. V.ph.tAy
üi; ;::¦.-!, Lajt
P-aner B* ~HTj6gr»«ertaribu Sasr-Kuiuia
ocx)odccoocccklxxx;ococococc» Brünni posztószövetek. g
0 méter jeljes téli kabátra Palmeri- g ion frt 4 50. « Ü
Posztómaradókoi . 8
2.10 m. teljes téü -kabítra. Mandarin -Q ioden iiinben. legfiaomabb ntinSaég Í5 9 forint.
Posztómaradékok
! 8.1U m. teljes téli öltözetre 5 forint.
Loden
vadásikabit-.kra 2.10 met. frt i.bO.
Posztómaradókok
leijei nadrágra sávoa, ragy ktcakáa, 1 maradékr frt 3 50.
Selyem. Kammgarn
csakis újdonság sávokban, egy teljes nadrác; 5 frt.\'A po«zt<í szétkiildési Uz-1« felhagyása miatt Ssaxet pnactó-árni-inat a bevákúrláai áron aiol 50 azáid-lékkal o-tsótiben eladom.
Bernhard Ticho IIrüiinbfii. Krantmarkf 18.
Szétküldés utánvét -ellett. Minta\': ingyen ts bérmentve.
aooococoDOOGoooaoooooooi
coS
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
lai hiero> - lK*?-200Cscsze ¦- TtnHlo
Az 1889. évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
Pályázati hirdetés.
A z» la vármegyei neme.i és alapítványi *á-lasstmáiiy által a tapolcaai in. kir. vincaellér-iakólánál alapitolt egy ingyenes alapftTányi helyre pályázat hirdettetik.
Pályázati feltételek:
1) IC évet betültött életkort igazol* szüle-téai bizonyítvány. Idősebbek, akik katonai kö-teleaeiUégílknek eleget tettek, vagy akik valamely kéxi meiterbégben, kaiúnöáen pedig kádáraágban jártaink, előnyben réiseaulnek;
2) irás és olv.aáa tudáa;
\'•i) ép, etéizségea, mnukabiró t atalkat:
4) jó erkölcsi bizonyítvány:
L>) a aza<ök vaay a gyámuak bslcegyen-ie és kötelező nyilatkozata, hogy a tanuló as iniésetnt évközben vagy a tanfolyam tartana alatt nem hagyja •!.
A felvett tanuló ngy fehér, mjnt felad ruhával, lábbelivel éa ágyúeajÜvei tartozik magát ellátni, valamint egy kerti ké»t és egy metaió ollót aaját költségén beuerez\'ji.
Aki aa alapítványi ingyené* helyet elnyeri, tanulmányának befejeztével köteles a vármegye területén azolgá:aiba lépni és a megje teiQletén legkeveselb öt évig megmaradni.
A pályázati feltételeket igasoló iratokkal ellátott kérvények f. 1892. évi november l-ig tekintetei Farkas- József alapítványi gondnok nihua Zala-Egerazegre küldendők.
Zala-Eger szeg 1692 jsept. l5-én.
lllkcv Í,;Í>/IÓ Bt.,
nemesi és alapítványi választmányt
A KOLERA.
A legntóbb bi érkezett hirek — sajnos — semmi kétséget s->m hagynak fen as iránt, hogy a kolera immár Nyngat Európában is terjeszkedik. El\'re látható tehát az a naey v*ezé:y mely az •zrberUé<r<>t e borsaaztó betegség tovább terjedé>e által tenyegeti. Ugyanszé ; rsak helyeselni lehet a hatóságoknak serénytégét, melylyel aE óv íntéckedésnket megteszik éa. melylyel as ismerete* Aveurakttt a kőzünség figyelmébe ajánlják] Urvost tekinté yek állitás*t azerint
a legjobb óvszer a cognac.
Legjol bin ajánljak
Ojj Esterházy Géza salát gyárlmányn cooac-
ját, tn"ly franrria mód amint, ideern anyagok hozzá vegyítétf uélkll tiszta boritól krsziil S melynek jóságát é= Lsitasá.át ar a kStAlB.es« i* igazolja, b"gy a legmóbb tartott páriái egészségügyi klátlitáiea az aranyérmet díszoklevéllel ny-rt- el ¦ a ti\'.bbi kiállitást)k<n is, melyeken eddii; é.zt vett, minde^U\',1 a Irgna-pyobb kitüi telesekben lészoult.
Kö/ponti iroda : BUDAPEST, TI Külső tíczI nt 23. sz
Szölö és gyümölcs sajtolt
a legnjabh szerkezetű eredeti gyártmányok folyton mtlködő kettős nyomási müvei és nyo-má-i er5 szabályzóval.
Jótállás i legnagyobb sitii képességért,
a mely 20 ssasalékkal nagyobb, mint más sai-toknál. Aa 1HS3. évi Bécsben tartott birodalmi gyümölcs kiállításon ssaksaerQ k próbálás ntán az
első díjjal lett kitüntetve.
Szölö és (jWIcs-saJíWat,
valamint a legnjabh szabadat mázott önműködő
„SYPHOKiTIA.u szölö permetezőidet
gyártanak az egyedüli gyárosok:
PrOlAYFÁRTH ÉS TÁRSA BÉCSBEN
II. Taborstrasse 76. Mezőgazda-ági gépgyárak, vasöntödék és góthámorok. KSloBlegeatégek: bortermelési és gy-Umölcsértékesítéai gépe k. Szénaprések és dr. Ríeder-féle Szab. aszaló késeUlékek. Árjegyzék Iciv\'natra ingyen és bérmentve Müldetik. Stolitl ügynökök vieafeUlö jutalék¦\'mellett kerestetnek.
Jm E\'G\'^T J~A BB ESLBGOLCSO
POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI NAPILAP
„MI.A.GY AllVáUfJ SÁG.
Lapttilajdonos: Dr. FEKTTESST FEBEXCZ orsz. képv.selö. ELŐFIZETÉSI ÁKAK ; 1 hóra 1 frt, évre 3 frt. \'|, évre 6 frt, 1 évre 12 írt.
W Egy szám ára : 3 kr., vidéken -i kr. "W A .Magyar Újság- kiad hivatala egéi2 évet és félévet elftfizetomek azt az állandó
kedveznétiyt nyújtja, bogy a .Magyar Ujsig\' VALAMENNYI 80R8JBGYBIHB melyek\'Hagyarorsaáü ée Auv :na összes törvényesen engedélyezett sorsjegyeinek két CSOporljzban illasotk ét a magyar lessámitoló é* pénzvá tóbank-ál letétbe helyeztettek, jávuanak és évenként és csoportonkint 65, tehát 130 huiásban ré-saeaatt.ek a csoportonkint 3 éa fél, tebát összesen
7 raalllió nyereményre jatszanalr.
A .Magyar Újság* rendet 16 oldalnyi terjedelemben, -da gyakran 20 és 24 oldalon jelenik meg és a rendes gazdag rovatokon ktvul állandóan két vezórcatk-ket, két tárcsa és ismereUerjeis:ő Csikket ét két kitünö regényt közöl, melyek köafll sí etynegyedév\'ea eliSfiaetSk 1 kstetet, a félévei előfizetők S kötetet és az egésa éTes elofi*etLk 4 ketetet kapnak, mintán a lapban kStBH kitűnő regények kulőn kStet alakjába* Is neyjelenik. Mutatványszámukat kiváaalrá ingyen kild i .MAGYAR VJSÁO- kitdóbivaUla Budapest, IV. kerület, gritátat-eteza i-só tzáss
Njomatott Ifj. Wajdjts József tdnyrnjomdájiban Nagy Kanizsán.
\\4GY-KANIZSA, 1» október 8-án.
J^minczegye^ik évfolyam.
Előfizetési ár: Egész évre . . . 5 frt — kr. iKél erre . . . - 2 frt 50 kr Negyedérre . . . 1 fn 25 kr. Egyes Mtani MLstr.
HIBDETÉSEK ;6 hisittos petittorbso 7, ^isndsxorj \'i minden további 5 kr.|
N Vt-LTTÉR BEN petit Boronként 10 krért vétetnek le!. KincsUri illeték minden fgyes| hirdetésért 3«l kr. fuetei>dŐ
A lap szellemi és anyagi részéi illető minden közlemény Bátorít Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimz^tten -Kanizsa .. bérmentve intézendők.
| Bérmenteilen levelek nem fogadtatnak el.
(Kéziratok vlwi»zanem.küldetnek.
"A „nagy-kanizsai malátagyár és serfozöde", a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári „Önsegélyző szö vértezet-, a .Kotori takarékpénztár H-
részvény-társaság\', a ,nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-egykt*, a .nagy-kanizsai kisdedoeveló egyesület* a , nagy-kanizsai" "tani tói járáskor", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\' „o.-ianizsai ízt. jótékony nőegylet*, a „szegények tápintézete", a .katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai kfllválasztmányának hivatalos lapja.
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGYESTARTALMÚ HETILAP.
^któber^J
Clio dicsó templomába mentem, Hallgatni a lant s múzsa énekét, Néma csendet s mély gyászttaláltamott, A lant pihent, a múzsa hallgatott. Gyászlepellel volt befedve minden, A szövétnek is bágygyal pislogott, Mintha csak hdottak napja volna, Oly gyászos volt a múzsa temploma, Helikonnak e kedves leánya Térdre esve sirt az oltár előtt, Melyre vérbetükkel valál irva, Te, oh! októbernak hatodika. A csarnok közepén egy trónus állt, S azon gazdag arany s ezüst között liiborban egy zord képű férfi ült, Kinek arcza nyugodt volt és derült. A trón előtt néhány lépésnyire Tizenhárom átszellemült alak, Bus arezukrói a bátorság ragyog, Hazájukért halni kész magyarok. Kiknek kedvesebb volt e szép haza. Mint családjuk és saját életük, A kik hú ápolói valának Fájdalmak közt elbágyadt hazánknak. Fővezér volt mind a tizenhárom. Test- s lélekben igaz magyar vitéz, lelkesítői a magyar hadnak, Most rút halál pallos előtt vannak. ¦ Megtört reménysugárral arezukun, Disz magyarban állnak a trón előtt, Bátran várják a bősz Ítéletet, A mely halál, csak rút halál lehet. \'.Halál rátok, ti átkozott ebek", Szól a bíró s előlép a hóhér, . Hogy a vértől párolgó pallosa Az ó drága éltüket kioltsa. Semmit sem szólnak az Ítéletre, C-ak egy sóhaj lebben el ajkukról. Jól tudták ók, hogy mi várhat rájuk, Kiknek legszentebb volt szép hazájuk. Sorban térdel le a tizenhárom A zord hóhérnak pallosa alá, Sorban száll fel mindnyájának lelke Az Istenhez a magas menyekbe. A törzs és fő elválasztva, külön, Azok teste pihen igy a porban,
Kik csillagként ragyogtak egykoron, Hazánk fölött az égboltozaton. Letűntek onnét, le a posványba.
Az ellenség rút lábai alá, Kinek gonosz vértszomjazó vágya Volt e tizenhárom hős halála. Kitávozott a biró és hóhér A kíoszenvedt hült tetemeken át, Csak a múzsa maradt még ott velük, Sírt s reájuk hullatta könyeit. Borzadály futotta el v«fómat, Szívem sajgotts köny gyűlt szemeimbe. Távoztam, mert nem nézhetem tovább E gyász helyet, és a síró múzsát. Kimentem, hol könynyel telt szemekkel Vigaszért tekintek fel az égre, S ott, oh! mínó látvány, milyen kép volt! Gyászkeretben tizenhárom vérfolt. Hogy a hóhér kinos pallosával Elrabolta fényes életüket, Mind a tizenhárom nemes vére Bosszút kérve fecscsent fel az égre. Leszállt a nap, de a kép még mindig Látható volt a szomorú égen, Este lón és a csillagok ezre Fájdalmasan ragyogtak mellette, \\ Akkor tünt el csak, a midőn a nap Szelíd arczczal jött ismét az égre, Ds látható minden év egy napján, Minden év október hatodikán Oh! te gyászos emlékű mai nap! Mely vérbetükkel vagy feljegyezve. Oh! te á~mult kinos délibábja, Mért jövel ismét a láthatárra? Ugy-e azért, hogy elregéld nekünk, Bátorságot öntve sziveinkbe, Hogy dicsó apáink nem rettentek Vért is adni e szegény nemzetnek. Te >zeut s nagy nap! légy üdvöz általam, Olts egy szikrát minden magyar szívbe, A mely ha kell, gyúljon is ott lángra, Mindnek legszentebb legyen hazája. Ti felettünk repkedő szellemek ! Kárpótolva azzal tegyetek, hogy Vértanuságtok példa volt nekünk, Mert mindennél legszentebbnemzetünk.
Galambos István.
Az elektromos világítás szerződése.
A Nagy Kanizsa város pénzügyi bi/o t-sága és kls^-.iswSs^ által módosított feltételeket Franz Lijos vállalkozó már elfogadta. Mig a tárgyalások folytak, Ganz és tái.-a részvény társaság is nyújtott be egy szerződési tervezelet, melybe oeiekin-teui voit alkalmunk. Csak egy fe üietes Összehasonlítás is már arról győzött meg benuüuket, hogy Fratiz Lajos oly elöuyö ket nyújt miket Ganz és vár.-a megközelíteni sem képes.
Franz 280 izzólámpát és 14 ívlámpát állit saját költségén, Ganz csak 100 darab egész és 150 darab fél éjjeli izzólarnpít ad, ívlámpát egyet sem. A felállítás czél-jaira Ganz a mar most meglevő és a petróleum világításra szolgáló oszlopokat é-> lámpásokat fogjaalkalmazui. A menm íben uj oszlopokat áilitatia fel, az ebből felmerő.ó költségeket a városi pénztár tartozik, a vállalkozónak megtéríteni.
A közvilágításért a város éveukint 9948 frt 6G krt fizet Ganz tebát 50 frttal olcsóbb, de mennyivel nyújt kevesebbet? Nem állit ívlámpát egyet sem, a minélkül a vilianivilágitás szembeszökő előnyei elenyésznek. Izzólámpát pedig ad keveseb bet 30 czaL Ezei-felül Ganz egy körül -beiül 800 négyszög öloyí telket kéringyeues használatra a szerződés tartamára, tue y 45 évre terjed. Franz eltenben az egész telepet ssjai telkén ?1 Irtja fel és csak 40 évre terjedő kizárólagos világítási jogot köt ki magának. Ganz kéri, hogy minden községi adótói ment maradjon, Franz csak 10 évre terjedő községi adómentességet igényel. Kert tovább-üarrL, ho^y a Bzer-zötiés és illetékek kö tségeinek felét a varos viselje, Franz erről említést sem tesz és viseli az egész költséget Ganz és társa kiköti magának, bogy a közvilágítás számára felállítandó lámpákra vonatkozólag éveukiut és lámpánként legalább 2450 órára terjedő átlagos égési időt biztosítson a város. Ec azonban olyan égési idő mely az egész éjjeli lámpáknál 3650 órának felel meg. Ennyi ideig azonban egy lámpa íem fog égni, tehát Ganz és társa ez esetben nem tartozik \'/s krért számítani az égési órát. Mig Franz Lajos egész szabatossággal körüjrja a magánosok számára eszközölendő világítás árát és módozatát, addig G-inz erről"csak egész általánosságban szól.
Ezen íe.ületes összehasonlítás eléggé mutálj i azoQ előnyöket, melyeket Frauz BJánlata a városnak biztosit éa most csak
a bizottságon mnlik, a Franz által már elfogadott módozatokat recteficálni és a város kÖ. Önségének oly jó téteméuyt biztosítani, melyben szegény, gazdag egyaránt parti-cipálbat. Üssük a vasat a mig meleg, mert megeshetik az is, hogy ha huziuk-vonjuk a dolgot, Franz még meghátrál.
Egy régi kedves naptár.*)
E sori\'k közlésére nem a propaganda, reklám csinálás visz. A „Sient Család Nap-iároD kívül állok. A „Szent Család Naptára" nem szorul reklámra, az a 80 000 példány, a mennyi belőle évenkint elkel, elég hangos és biztos propaganda. Van azonban az emberiségnek egy osztálya, a mely viseli a nap terhét, szolgálja a nemzetet, de a melyért a nemzet, az ember oly kevés igazán üdvöset akar tenni. Kora tavasztól késő őszig kemény munkában áll. alig van nyugodt percze, még rövidke álmát is a másnap fontos munkája zavarja. De a jóságos ég rövidke időre rajta is megkönyörül. Midőn * sárguló levelek ziregve-zörögve, rezegve lassan-lassan lehullanak s a természet a poéták sokszor hangoztatott szavai szerint nyugovóra válik, nyugovóra tér, szüuetel munkája. A természet munkaképtelen, szünetelhet müvelője is. Nappal csak ilyeukor is talál foglalkozást nyugodni nem tudó természete a ház körül, de a hamar lekö-zöntő esi útját vágja könnyebb foglalatosságának Ilyenkor csoportosul a ház apraja-nagyja jó meleg szo-báb\'-n a pislogó mécses körül. Minden ház egy-egy e-lenként megújuló kaszinó, csevegő, felolvasó terem.
Ha igaz az. mit az ókor ideális bölcsésze, Plató a zenérő! mond: ,Az érzéki zene erkölcstelenné teszi az embert, ellenben az érzékitől ment nemesítő" mennyivel inkább igaz ?.z a szellemi termékekre vonatkoztatva A mily gyorsan jönnek a bzív hullámai a hidegebb, józanabb értelem hatása alatt ép oly gyor.-an le is csillapíthatok; de ha az értelem rug ki a hámból, ha az értelem lett ferde irányba terelve a rossz szellemi termékek — népújság, kalendariom által, ember legyen, a ki azt a rendes kerékvágásba visz-aza tudJT vezetni. „Gegen die Dumn.heit kámpfenselbstdteGötterumsonst(Götbe)a megbicsaklott értelmet nagyon nehéz kor-regálni. Sokkal ismertebb az ugy nevezett
*j Kaphat-S ifj Wajdits József könjvkereske-déstben Nagy-Kanizsán, ára 30 kr Bérment s dés.et 35 kr.
„paraszt meggyőződés," bOgy íem azt hosszabban hánytorgatoom kellene. Okos emberrel még föl lehet venni a vitát, dűlőre lehet jutni,.ae a mit a szegény ember a fejtbe vett. azt csak hosszú idö, keserű áldozatok verhetik ki onnan. Azt sem szabad fe\'edLŰnk. hogy a szegény ember az ö ártatlan egjögj üségéb.en, akár meg is esküszik arra. a mit nagy nehezen olvasott Nem egyszer, sem kétszer hallhattuk a visszavágást: .Beszélhet nekem "azúr, én ezt olvastam ebben meg ebben az újságban — kaiendartomban."
Nagyon fontos, történeti kérdés, forradalmak függnek tőle, tehát az. milyen tárgy körűi forog annak a privát kaszinónak csevegése, esti felolvasása. Ha a bölcs isteni gondviselés jónak látta szt. Jeromost az antik klassikusok mohó olvasásától eltiltani, noha mély bölcsesége és azt élete korában ritkította párjít, mennyivel inkább életbevágó a szüklátkörü nép megóvása a rossz szellemi terméktől? An-tiochiábau történt. Szt Jeromosnak különös álma volt. Magát I-ten ítélőszéke előtt látta. Az első kérdés, a melyre felelnie kellett, az volt, hogy kicsoda ő. .Keresztény vagyok" felelt Jeromos. .Nem mondasz igazat, volt a válasz, te ciceromanus vagy, mert a hol a kincsed, ott van szived is.*
E néhány sornak ezé ja tehát egyedül a nagyérdemű kath. papság és tanító urak, a nép igaz barátai, a nemzet napszámosai, figyelmének felhívása, a minap megjelent .Szent Család Naptár"-ra, a melynek hivatott"ágát minden szónál hangosabban hirdeti az a sfjfjtöoy, a melyet nem egyszer, sem az öreg apó s a körülötted csoportosuló, ajkán csöngő jő szülők s az* apát, anyát\'önk\';ny:elen után26, mosolygó kis gyermekek szemeiben láttam. .Isten áldja még a legkisebb lépését is tisztelendő uram." e szavakkal fogadtak, valahányszor ártatlan idyljöhben résztveendö hoz-zájok betoppantam; beiül aztán magam is hullottam az Öröm kÖDnyeit ? összes áldásukat visszaszármaztattam arra a két jó öreg kalendariom csinálóra. akik a nép szivét-lelkét ugy ismerik, a kik csendes falucskámban naptárukkal ily áldást, ily békét hoztak.
Azezévi ,Szt. C.-alád Naptár" fölöleli a nép összes szükségletét Tökéletesen egyetértek egy népéietünkben nevezetes szerepet játszó öreg plébános szavaival, a kivel a napokban a Szent Cialád Naptárról is beszélvén, azt mondotta nekem: .öcsém a Szt. Család Naptár ez idén elérte non
TÁRCSA.
Utoiso szerelmem.*)
Méz *ty»zer bsdd njocgjam. Mi-öl szivem dagad. Hadd zengjem el Utolsó Szerelmi dalomat.
Mert ej sserelmtm ébredt, Hit semmi el nem olt E s, ívben, melynek mindig Csak egy szerelme volt
kfely mindent, mit szerettem, Bnséggel átkarolt, Szent értés, na$}" tiszta, Mint a kék égi bolt.
Hőst lángol végszerelmem, Uj, nép, mint esti fény, >\'¦¦:.¦¦¦". oh itt az On>c«, És eltűnik a* .Én*.
A haji.alest, amaljbe A nap-Ioálnozik, Hidóc a zaiv nem tombol, De bőn imádkozik.
S térdbajtva és csodálva, Miut rejtó yt, vigtslent, imádom *s oltárt, hol A csoda megjelent.
*) Az elbnpyt berezegné nemeaak tudományos afiveliségu orzto volt, bao«m igazi von-¦ódáasal viseltetett a azépmfivészeUk, irodalom, s főkép a költétset iránt. Ő maga ta hivatott költőnő volt, TaJán legutolsó véne ea, melyet kis onokájábox, Todeaco Lajos gyermekéhez intiaett fii eridctilec német oytlven irt hangalatos isép költ.múuyt magyar fordiuLba^ kCaöljOk a .Vasvármegye- után. S i e : k.
A* oltár azVa.fcÖlMŐ\', Benn tekizík a csoda: Az ég nyilatkozása As édes onuka.
BatthyÉny-Strattnann berezegné.
Szent Jauo^
— Történeti beszély, — E. DEKVARICS KÁLMÁNTÓL. f (Folytatás)
\'-•*pí*gondolat helyes — válaszolá Báfcffy — a hiszi kedves le ki-atyám, hogy-a-hV talmas Istennek kedvét megnyerem, ha az ön terve szerint azon helyre a szálas barátok részére zárdát és egyházat építtetek ?¦
,Az Ltennek mindig kedvesek szoktak lenni az iIyenjdolgok, — vág a szavába a barát, — mert azok által a Jézus egjedüi üdvözitö vallása terjesztetik."
.Fogadom tehát Istenemre — kezdé Bánffy mély ájtatossággal s összetett kezekkel — hogy ha a törökkel most bekövetkező csatából szerenc.-ésen kimene-kü ük. a zárdát és egyházat azonnal fe:-épitendem."
„í)e nem igy töiténik a fogadás" — monda a barát, .Nagyságod, ugy én is fentebb hangsúlyoztuk azt, bogy az ilyen fogadásnak ünnepélyes színezetűnek kell lenni, tehát ily fogadást csakis egyházakban vagy kápolnákbak lehet tenni: egy hétre elérkezend angusznis bő 20-a, vagyis a magyarok első apostoli királya : Szent István tiszteletére rendelt nap, e napot Uj-tanám legczélazerübbnek arra, hogy
Nagyságod azon tenne itt a vár-kápolnában mi.-e közben a szent evangeliom fel olvasása után ünnepélyes fogadást, hogy a törökkel kü/dendő csatából leendő szerencsés kimenekülése-esetére a szálas barátok tzámára a zárdát s egyházat felépite ndi."
.Nagyon helyesen gondolta ki kedves lelki atyám, — válaszolá BáníTy, — arra seregem is rendben lesz s az ünnepélyes fogadás tétele után azonnal indulni fogok a táborba, — szerétéit, legkedvesebb feleségem majd gOLdoskodni fog a kápolna oltárának fe díszítéséről, Önt pedig kedves lelki-atyám arra kérem, hogy addig is imádkozzék Istenhez s könyörgésével szent kegyeimét kérje le reám, hogy a csatából bzerencséseu kimeneküljek."
.Szívesen megteszem" — monda a barát s Bánffynének kezet csókolva távozott a terem bői.
fiánffy megkönnyebbült kebellel szo-ritá dobogó me.lére szeretett feleségét.
.Szeretett, egyetlen, kedves férjem l" — susogta BdLrTyné, karjainak hófehér indáit lonva annak nyaka körülstzájukegy forró csókban olvadt össze
Nézzünk most körül, mi történik az Al-Dunánál ?
A török Péterváradot ostrommal elfog lalta s a fennmaradt őrségből ötszáznak fejét vétette; — elfoglalta Illokot is, a Eszékhez közelgett, a nádor utasítási kapott, hogy Eszéket védje meg, vagy, ha ezt nem tehetné, annak a Drávám át.o nulását késleltesse, a mig az igért seregek a külföldről is megérkezeodnek, minthogy
azonban a nemesség oda nyilatkozott, hogy csak a király zászlaja aiatt köteles harczolui, a király elhatározta, hogy velők fog menni a Dráva torkolatához Eszéket megvédeni
Naponként S70morubb hírek érkeztek az ellenség kegyetlenkedéséről, kinek nyomát mindenütt vér és lángok jelölik, fel-dúluak mindent, a mi utjokba esik vagy nekik ellentáll; nem kiméinek se nőket, sem gyermekeket, azSkat megfertőz telesük után megölik, a gyermekeket pedig kardra hányják.
Borzasztó dolgok ezek!
Szent I-tván napja elérkezett
Az ahó lindvai vár kápolnájában fennti napon reggeli C órakor misét kezdett György barát.
A kápolna ablakai sötét Jüggönyökkel voltak bevonva, s igy a kápolnáben, daczára annak, hogy az oltáron hat szál vastag viaszgyertya égett, mystikus fél homály derengett.
Az oltár gyönyörű kerti 8 réti virágokkal s tarka szalagokkal volt feldíszítve az oltártól tíz lépésnyire egy sor pad vonult hátrafelé, a padok végében pedig egy magasb fal — emelvény volt, karzattal körülvéve, 3 ezen emelvényen volt elhelyezve a kézi orgona, a milyen 1892 évben a szent-báromság kápolna karzatán isiátható.
Sokan azt vélik, hogy az 1892. évben fennálló al.-ó lindvai vár még a BánfTyak korából maradt ez azonban tévedés, a Bátifiy János korában fennállt várat a benne volt kápolnával együtt a törökök
1587-ik évben feldúlták s lerombolták, s ennek romjain épült fel az 1717. évben a most álló alsó-lindvai vár; a ki ezen várat jól szemügyre vette, tapasztalhatta, hogy annak L betűhöz hasonló alakja van, ennek története az, hogy a vár Nádasdy Ferencz tulajdonát képezte az alsó-lindvai uradalommal együtt ugyanazon Nádasdyét, a ki a Zrínyi és Frángepáu-féle Összeesküvésnek részesé volt Nádasdy tehát halálra itéltetvéns kivégeztetvén, birtokai elkoboztattak, ezek közt Alsó Lindva is, s ezt 1 Lipót, a magyar nemzet ellen elkövetett számtalan bazaárulási bűneiért Eszlerházy Pál herczegnek adományozta jutalomképpen s ez Lipót király iránti hálából az alsó-lindvai várat L (Lipót) betű alakban építtette fel, az I. lábánál, kiugró magasb torony a függő pusitet jelzi.
A mise kezdetével megszólalt az orgona méla bús dallama, samesterérczeshangon énekelte:
Álld msg országunkat, Mi magyar hazánkat ; Vezéreljed jóra A mi királyunkat. Ment\\.ncg minket ellenségtől, Döghaláltól és éhségtől....
BátfTy az első pádban ült egymaga mindkét térdére ereszkedve s leborulva imádkozott; mellét sárga rézből készült vért fődé, s ugyanily rostélyos Bisak volt a padban melléje helyezve.
(FolyL köv.) ** \'
HARMTNCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 8-án
pina ultráját," Nagyon kár, hogy a lapok szükkörü hasábja nem enged bővebb ismertetést; különben egy kis pillantás is meggyőzi e szavak igazságáról a nép minden igaz barátját. A 112 — leszámítva a hirdetéseket — 2 hasábos, sűrűn nyomott naptár tartalma ez:
Kezdődik egy szép, külön lenyomatu képpel, a mely a zarándok\'ó Szt Családot tünteti föl. Utánna következik a szokásos naptéri rész (kath., prot., görög, zsidó) képpel és hozzáfűzött erkölcsi tanítással, nemkülönben a szokásos csillagászati dolgokkal, az evangélium: részletek jelzésével ¦ na plóval. Ezt követi az uralkodó család családfaja; a holdfogyatkozások, érsekek, püspökök.: minisztériumok, társulatok ismer-fetése/egy megzenésített népének:Fohász a Szú Családhoz. Ez mind 17 oldalt vesz igénybe; a 17-ik.oldaltól ¦ 99-ik terjedő részt válogatottbál-váJogatottabb olvasmányok/töltik ki a szó igaz értetnényébén gyönyörű fény k,é p illustrátiókkalrSzu-tán jön a üzentek\'jegyzéke s 12 négyhasá-.bos. apró betfis oldalon a vásárok jegyzéke ¦% földmive\'léa, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban összeállított legújabb adatok nyomán. A naptárt bőséges hirde tések a bélyeg ületéki táblázatok fejezik be.
A mi szellemi termékeit illeti, ugy látszik nekem, mintha belölök hazánk összes, a *nép\'gyermeteg szivét-lelkét rég kitanult plébánosa beszélne. Bedák beköszöntőjében megszólaltatja azt a hurt, a mely a szegény íóld népének.egyet"en vigasza:
.-. .\'ha sorsod ügyét az Utenre bízod Lelked boldogaágbio nem hiába biaotf. Bölcsödtől a sírig oly jóíággal vezet, Necs győzöd csckolni a jóságos kezet l1"
a melynek viszhangja a második közlemény ¦ .Mihály gazda levele a kalendáriom csináló urakhoz," a melyben egy ország népe ajka mond köszönetet a jó öreg szerkesztőknek azon sok lelki-örömért, amelyben az elmúlt évi Szt. Család Naptár részesítette s egyúttal részletes, kontót ad csodálkozással a két jó öreg áldozat készségéről — a naptár tetemes költségeiről, vázolva egyúttal a szí. czélfis. Majd megszólal hazáját a messze távolban -ÍíLszerető missionarius ^t,öbír hasznos kéráes és felelet után fölveti azt" a kérdést iSj a melyre az élemedett magyar-sirva igentőieg szokott felelni: Elveszik-e szép hazánk? MU sírtok édes véreim ? Oly szomorú képet vágtok, mintha mér sirba kisérnék a magyar nemzetet. De jól eltalálta — tistt atyám — szólt Csendes János, hát Karcsi bátyánk váltig bizonyítja, hogy elvesz szép hazánk, meg-- veri Isten a sokiatentelenségérí. A misszionárius czélja az oktatás és a vigasztalás. Kész hát mindjárt a felelettel: De már, tdes Fereocz\'gazda, kereken azt
merem mondani____a mint a régi magyar
nóta is tartja:
Ezer esztendeje sónak,
¦ maivsnk itt laknak;
Moit akarják kiirtani!
De az Isten neai engedi. Ez ama kérdés megoldása, a közlemény-dióhéjban. Hogy mily jó hatást gyakorol az ilyen a népre s mennyire fokozza benne a hoDszerelem nemes.erényét, ahhoz nem ke\'.l kommentár. ^ V,.
A naptár valamennyi közleményére tér-szüke miatt nem terjeszk ed hetem ki, azért csak a főbbeket említem fői. Közöl egyJ>et-lehemi pásztorjátékot is, egészen a-mai nép szája-Íze és felfogása szerint. A szerep lök állitásom igazságáról mindenkit meg fognak győzni: Fülöp, több nyáj tulajdonos ura. Simon, birkás számadó. Zsuzsi, a számadó felesége. Dávid, Tóbiás, Dániel, bojtárok. Benjámin, kis bojtár stb. stb. Aki a nép között forgolódott, az tudja nagyon jól, mily roppant hatással van a népre az egyszerű czélirányos elbeszélés. A Szt, Család Naptára ezt sem hagyta" figyelmen kívül. Telve van szebbnél-szebb népies elbeszéléssel, a melyek czélja a tanítás mellett, nem az, mint ezt az átkos ponyvairodalom kalendáriumainál tapasztaljuk, hogy a babonára hajló népet ezen oldalról igyekezzék magának biztosítani, sőt hogy belőle a babonát kiirtsa. Leplezetlenül kimondja a „Hüte Mátyás és gyám szülői\' népies elbeszélés irója .... „Nem mon dom, hogy csodát beszélek el; nem keftsem, mi volt a meglepő dolog, melyet láttam, — ugy mondom el, a mint láttam."
Hogy a szerkesztőség menykőcsapásai véletlenül el ne találjanak, még csak népies költeményeiből egyre utalok. Ez unodisce omnes. Mintha csak hallaná az ember a kaiba szájánál, a fő po&itiónál. ülő, tudálékos, nagyhangú Öreg 8pó szavait, mintha csak látná az ember, mÍDt felejtik szájo-kat tátva a körülötte csoportosuló .apróság és Öregség," oly közvetlen, oly köny-nyedén folyó, a „Pár óráig a pokolban" czimü népies költemény. A nép hangját jobban eltalálni lehetetlen volna:
.Nem mesét, de valótáfot mondok, Hegballsjatm érdemes a dolgot;
Nehogy más is esetleg ugy járjon, Mbt a hogy járt Kulacs Pál egy nyáron.
Igen kurtán, tüstént elbeszélem, Ugy a mint azt én hallottam régen
Hogyan került Kulacs Pál ur élve Egy itben a pokol fenekére ....
Mily sok örömöt okoz annak a szegény népnek egy ilyen.tömött 4 hasábos költe-
mény, csak I»ten a megmondhatója. Tegyük még ehhez ártatlan adomáit; Magyar Misi és Svább Szepi kritikus dnatismnsát, s biztosra vehetjük, szereztünk jó magyar népünknek ártatlan, hasznos téli estéket; elfordítjuk fieyelmétsok olyantól, mi testére-lelkére káros, megóvjuk az oktalan korcsmázástŐI. Többet e drága naptár szellemeitermé-: keiről nem idézek; inkább adom rövid ! czimöket 1893 ra: Mihály gazda levele. ! Bölcs mondások. XIII Leo. Egy magyar hitterjesztő Szt. József társulatának éneke | (kottával) Nep szent János 5 százados ! jub. Kérdések és fe\'eletek. Betlehemi pász-| torjáték. Zachariás pap éneke. A bűvös \' szer. Egy jó könyv. A pécsi székesegyház-\' ból. Mi történt Malomszeghyvel? Szent ; Péter vértanú. Hülye Mátyás és gyám-szülői. Emlékezzünk a holtakról. A kassai ; vértanuk csodái. Mátyás királyról. Egy . jámbor szerzetes nő 10 arany tanácsa. \' Viszary F. K. Segi\'sük a pogányokat megtéríteni. Legyen meg az L\'r akarata A i türelem rózsát terem. A kisbíró és bakter > bostörködéseik. „Tánczoljunk!" Jótett e\'-) veszi jutalmát. Dr. Bariha Béla Hogy áll : a világ? Szűz Mária hatalma. Egy istenfélő i gyermek. Kerü\'d az ördög iskoláját 50 j esztendős magyar iskolai törvény. Jézus \' szL szive temploma Montmarlre begyén Parisba. Az okos gazda (gazdasági tájé-: kozó.) A jó orvos. Boldogok, kik szomorkodnak. A nt. Család pártfogása. Adomák. -Emlékeztető naptár a gardák részére. Van még benne 10 költemény, 20 igazán rémek fénykép. Ez a tartalom igen sokat beszék Ismeretes a nayy franczia költő Masset \' abbé néhai fölkiáltása: Voltaire nyugod-L tan alszol? Ha ugy népünk a ferdeiráoiu nép rátok, kalendáriumok olvasása folytán rossz útra tévedne s siettetné a tudósok által hirdetett sofialis európai háborút a papság és tauifói kar, mint a nép vezér egyéniségei indolentiája folytán, nem juttatván a dép, kezébe a jó iratkákat, nap-térokat —-Isteu mentsen a vádaskodásnak még gondojatátói is, nagyon jól ismerem e 2 irányadó kar nemes munkásságát, de az ejnber fél minderi rossztól — végighallgathatjuk e szemrehányás nélkül a világ odavetett szavait: Voltaire nyugodtan alszol?
Tagadhatatlan tény, a szt. Család Naptáron kívül — Istennek hála — más jeles szerkesztésű nép naptáraink is vannak, de olyan, a mely ez idöszeriut vele kon-kurrentia képes volna, lépést tarthatna, nincsen. Ha van jobb, miért adnék a nép kezébe a jót? A nap\'ár ára 30 kr. tömeges megrendelés mellett 25- Bővebb fel-világosit ássál szolgál tudtommal Mészáros Kálmán Sient-Ferenczrendi tag Budapesten, mint közvetítő; a pécsi spirituális, vagy a regölyi (Tolna) plébános, mint szerkesztőkiadók.
SVERTSIT3 DOMONKOS.
„ Megrendelhető ifj. Wajdiu Józsefnél Negy-
Hirek.
— Október 4 ét, ö Felsége a király névnapját városunk intelligentiája méltó ünnepélyességgel ta:tá meg. Ez alkalommal a Ferencz-rendiek templomában az ünnepélyes nagy misét főtisztelendő Niih Norbert házfőnök mondta fényes segédlettel, melyen jelen volt: az összes tanuló ifjúság a tanári karral egyetemben, a városi hatóság, az Összes hivatalok, a hadsereg tisztikara teljes számban, s nagyszámú díszes közönség.
— Sérelem. Lapunk előző 43- száma teljesen elfogyván, tisztelettel kérjük mindazokat, kik nem gyűjtik, hogy azt visszaküldeni kegyeskednének. Árát szívesen
: megtérítjük Hirdetési támlapok miatt van i néhány\'"példányra szükségünk.
— Kobn és Lrcbtschein urak, előnyösen ismert fiatal kereskedők átvették a 32 év óta fennálló Szukita Zsigmond-féle divat-, vászonáru és kész npi_fel öltők üzlete\'- A törvéoyszékileg bejegyzett uj. czég méltán megérdemli a közönség figyelmét és pártolását.
— Jelentés. Kemény József és neje Tarnói Miletz Mária kisdednevelőfc bétra-haeyott „Óvodai gyermekversei" megjelentek. A csinos kiadványt szerzők sikerült kettős arczképe diasiti. Az előfizetők és megrendelők részére á példányok expediálva lettek; s miután az elhunyt Ezerzök síremlékére adatottkiemüvecske, további megrendelések készséggel eszkö zöltetnek. Ára fűzve 60 kr., kötve 1 frt 20 kr. Megrendelhetők e lap szerkesztőségében.
— Gyászhír. Alulírottak {ájdalomtelt szívvel jelentjük a szeretett nő, nővér, anya, napa illetve nagyanya Rády Józsefné szül. Janik Anna úrnőnek folyó hó 30-án reggeli 1 órakor a halotti szentségek ájtatos felvétele után 72 éves korában, boldog\' házasságának 49-ik évében szélhűdés következtében történt gyászos elhunytát. A boldogultoak hült tetemei folyó évi október bó 3-áa reggel 8 órakor fog a lete-nyei plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatnL Letenyén, 1892. évi
szeptember 30-án. Áídás poraira 1 Rády József mint férje. Janik Ferenci miut fivére, Rády Izabella férj Okolicsányi Szemesay Vendelné Rády Gizella férj. Freytág Gé-záné mint leányai. Okoücsányi Szemessy Vendel. Freytág Géza mint vöi. Okolicsányi Sz-emessy Mariska, Janka, Viktória, ifjú Frejtág Géza, Fereocz: Irma, Emma, Kálmán mint unokái.
— Október 6-át, mint dic-ö történeti multunk ezen gyászoapját városunkban több helyütt csendes családias körben méltó kegyelettel ünnepelték meg.
— A kolerajárvány elleni előkészületek megtételeié ügyében/a városi közegészségügyi bizottság október 3 áo ülést tartott, meiy alkalommal határoztál ott, hogy a vasút melletti városi barakk kórház ki tiszti ttassék, fekhelyekkel ellátassék, egyenlőre 4 ápoló rendszeresittessék s ha | a városi orvos urak nem győznék s kellő gyorsasággal aem működhetnének, az esetben külön járványorvos vétessék fel 8 frt napidíjjal, végre fertőteleniiőapparatus és kellő mennyiségű szerel* vásároltassanak be és gyors alkalmazás miatt a városházán helyeztessenek el. Mindezt t. közönségünk megnyugtatása végett tuiomá-sára sietünk hozni. — Szerdán délelőtt polgármester ur elnöklete alatt ismét ülés tartatott 8 lehető legszélesb mérvű intézkedések tétettek "
— A„LiiGgatők Lapja" nak legutolsó számaNaey Kanizsa városával foglalkozik. Több szép képet hoz. kiválóbbak a városi ternp\'om, főtér, Fögymnásium, Csengery-utcza, Városháza, Weiserház, Kaszárnya, Bírósági hatóságok bérháza és a lazsnaki nyaraló négy melléklevételiel. Czikkei magyar, franczia és németnyelven Szalay Sándor, Bátorfi Lajos, Hbffmann Mór és V.\'eisz Tivadar tollából eredtek. Előfizetési ára e havi füzetes derék vállalatnak egj évre 5 frt. Eeyes füzet ára 45 kr., megrendelhetők Bpest, Hatvani-ulcza 18. sz.
— Koleiaf-szek. A Garay-utcza egyik szegényes házában meglepő helyzetet talált a vizsgáló orvos. A szoba közepén nagyrakás szemetet látott, melyen török-módra többen heverésztek Megvizsgálva azt constatálta, hogy a baromfipiaezon tollú, széna, szalma, papir és mindenféle ringy-rongy összeszedt-tett, ezek összessége kc\'pe7te a bűzös fekhelyet, melyet az illetők puhának és elég kényelmesnek dec-laráltak. Söprésről évek óta szó Bem lehetett. Persze ki lett most hatóságilag tisztogat! alva.
— Öngyilkosság. Unger Alajos lang-vizi jegyző oki. 3-án délelőtt forgó pisz-tolylyel szivén lőtte magát Tettét gyógyít-hatlan betegségből eredő elmezavarban köveite el. Hivatalos működése a legtisztább állapotban találtatott.
— Jom klpur, a „nagy böjt" mult szombaton volt. sa zsinagóga folyton telve vo t imádkozókkal. Ezen a napon, mint tudva van, izr. — a 12 éven aluli gyermekek kivételével — nem esznek semmit, hanem az egész napot — péntek eltétől szemhat estig — imádkozásBal töltik.
—< Caltora-tanár van Naey Kanizsán ez idő szerint, Meggendorfer Miksa Tirolból, lakása Kisnémet-utcza 546. sz. a.
— Heti biztosok e héten (október 10—15) a helybeli Kisdednevelö Egye sülét óvodáiban dr. Rothschild Siinuoé és Lfdofszky Arminné választmányi tag úrnők.
— Heti felfigyelő e héten (október 9—15) a helybeli önk. tűzoltó egylet őr -taoyáján Bódis János szakaszparancsnok ur. Az uj őrtanyához szükséges istálló építése már befejezéséhez közéig.
— TQz volt okt 5-én délután 4—5 óra közt, a Gutmann-ház udvari falépcsőzete égett, tűzoltóiuk gyors megjelenése csakhamar eloltotta b meggátolta romboló tovaterjedését
— Személyesen felszólított bennünket aker. jót. nőegylet elnöke, hogy lapunk előjö Bzámában róla irt s N. aláírással ellátott\', közlemény sértöleg hatott reá s az visszavonassák, mert ö az egyletnél kötelességét te\'jesiti 8 önluilatos inüködésébeo leli legszebb jutalmát s nem a nyilvánosság előtt
— Akasztott ember. Lapunk zárta előtt értesültünk, hogy az úgynevezett Praterban egy hatalmas tölgyfan egy embert látott lógni az ott őrködő uradalmi kanász. — Bővebb értesülést még nem kaphattunk.
— Hjmen Berdin Márton kerenkedő okt 6 án reggel vezette oltárhoz Jack Ede kedves leányát, Jack Marcsa úrnőt Boldogság kisérje a szent frigyetI
— Becsehelyl kántortanítóvá 10 pályázó közül Nagy Sándor szóládi (Somogy-megy>>) tanító lett me^vál&lsztva.
— Ez is gyűjtés. Bizonyos Vajda Anna nevü mosónő a napokban Fesselhofer József kereskedőnél Gáspár Ferencz nevére többféle bolti czikket bevásárolt mikor Gáspárt erről értesítették, ez kijelentette, hogy ő semmit sem tud a megbízásról. A káros kereskedő a rendőrséghez fordult, mire a furfangos asszony kinyomoztatván, lakását megvizsgálták. — Találtak ott gyúródeszkát, sodrófát, vasalót, evőesz-
közt, ruhaneműt tele boros és eczetes üvegeket, fűszert és a jó Isten tudja mi mindent, a mit mind ugy lopkodott Össze. A megkárosítottak < egész serege jelentkezett már, kik eddig nem tudták hová tüotek a hiányzó tárgyak. A vizsgálat foly.
— Vásár. Október 10-én, azaz most hétfőn lesz nálunk a Teréznapi országos vásár, mely ez alkalommal népes szokott lenni.
— Letenyén a képviselő testület dr. Csempész Kálmán ügyvéd ur indítványára a várost egész hosszábi*. keres-ztül szelő főutezát „Kossuth La. je atezának* nevezte el.
— RÖvId hirek. Gr. Széchenyi Dénes meghalt. — Poroszország jövő évi deficitje 86 millió márka. — Miilenaris nemzeti kiállításunk az 1885-iki országos ki-éllitis helyén, a városligetben lesz.— Dr. Volafka Nándor megv. püspök debreczeni plébánossá nevezletettki. — Edison Budapestet meglátogatja. — Miian exkiraly egy gazdag bojárnőt szándékozik nőül venni — Afoá-Lendva határát pbylloxera-zárlat alá helyerte a miniszter. — Zala-újvári lauitóvá Kollarics Richárd légrádi Fegédtanitő választatott meg. — Kágyi Gyula posta- a távirdatiszt nejével Nagy-Kanizsára C: áktornyáról áthelj ezteteit. — A devec-eri dalárda újból megalakult, váljon nem lehetne e ezt a Kanizsaírói is jelezni? — Renan Ernő meghalt. — Győrött Kisfaludy Károly szobra lélekemelő ünnepélyességgel lepieztetett le. — A veszprémi káptalan füredi 14 hold part-telkeit a tihanyi apátság vette meg 14 ezer forintért — Rómában 1895 ben olasz nemzeti kiállítást rendeznek. —¦ Kneipp plébánosok!. 11-én Margitszigeten felolvasást tart — Dankó Gábor bajai zenekara egy évre New Yorkba szerződtetett — A fiumei dohánygyárban egy millió Virginia szivart tönkre tett az árviz. — A magyar nemzeti szinház tagjai Bécsben tartanak előadásokat. — Uj-siami ikrek vannak Bécsben, 14 éves, mindakettő leány. —
— Tartós gyóg-ysiker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmainál a „Moll-fele franczia borszesz éa só"-val valA be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy Keg ára 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udvari szállító által BécvL Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Koll-féle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláirá-sával.
— Személyekről, eseményekről, konkrét és elvont fogalmakról lehetetlen mai nap oly ismereteket gyűjteni, hogy az olvasmány és társalgás folyamán számtalan esetben tanácsadóra ne szorulnánk. Ily tanácsadó az ^Athenaeum Kézi Lexikona", mely ezer megezíérczikkében jó, szabatos tájékozást nyújt az emberi ismere:ek minden ágarói. Á Kézi Lexikonból most jelent meg a 25-ik füzet, mely Mátyás-tói Mo-leschottig terjed, és 2 szép melléklettel van díszítve. A Kézi Lexikon Acsédy L akad. tag által jelesen van szerkesztve, kiállítása fényes, miuden sorát hazafias szellem lengi át, — megszerzése pedig olc.-ó áránál fogva birkinek is lehetséges. — Az Atbenaeum Kézi L* xikonának L kötete (A—K) már kötve is megjelent és ára díszes és erős fél bőrkötésben 8 frt iü/ve 6 frt Az egész tuü 40 füzetre fog terjedni. Beszerezhető 30 krajezáros füzetekben 3 forintos félkötet^kben íb. Megrendelhető azAthenaenm könyvkiadóbivu.-talátŐl Budapest, Ferencziek tere, vagy bármely könyvkereskedőtől.
— óvszer a kolera ellen. A legelső orvosi szaktekintélyeit, a kolera-járvány ellen mindenek eiöttszükségesnek tartják, hogy az ember zyomrának emésztő képességét rendes állapotában megóvja. A rendes emé-ztés: misem segíti e!ő oly hathatósan, minta magas minisztérium által — kiváló előnyeinél fogva — az elsőrangú gyógyvizek közé sorozott „Széchenyi forrás" élvezete, — Ezen kitünö víz használata nemcsak hogy ez egészséges gyomrut megtartja normális állapotában, hanem az elromlott gyomorban az emésztési proces.-ust ismét helyreállítja, mert nagy mennyiségű sósavtartalmánál fogva a megromlott gyomorsarat felfrissíti és a betegségek csiráját képező bacillusokat megöli- Ezen kiváló tulajdonainál fogva mint basznos gyógyszer ajánlható a vasmegyei „Széchenyi forrás", mely nagy-menoyi^égü Chlornatrium tartalmánál fogva messze felülmaija a „Radeini" és „Rad-kersburgi\' steyerországi vizeket, mely utóbbit a magyaros „Regedéi" elnevezés alatt igyekeznek hazánkba becsempészni. Általánosan elismert tény, hogy a Clornatri ura szaporítja a gyomor sósav tartalmát mi
] által a betegcég alapjául szol^ .ló baciílu-i soknak a megélhetését lehetetlenné teszi. \' Hogy kolerajárvány os időben a közönséges : kútvíz élvezetétől tartózkodni kell, azt bővebben fejtegetni fölösleges. De főkép tartózkodni kell a szikriz élvezetétől, mely le nem párolt vizből készíttetik é= nagy mennyiségű szabad szénsava által gyomor-i tágulást okoz. Különösen figyelemre méltó,
hogy a legelőkelőbb párisi orvosok a szik-víz használatát teljesen elvetik, a menynyiben betegeiknek annak élvezetét megtiltják és csakis természetes ásványvizek használatát rendelik. A magyarországi „Szécsenyi forrás" minden nevezetesebb kiállításon — ugy a bel-, minta külföldön — a legmagasabb kitüntetéseket érte el, nagy arany- éa számtalan egyéb,érmeket, nyert BŐt a nagyméltóságú magyar királyi minisztérium által az elsőrendű gyógyvizek közé Boroztatott mégis az 1892. évi országos balneologiai congresí-uson egy ki-vá\'ó szaktekintély áltál tartott (elolvasásban is a legmelegebben ajánltatott
— Orvosok dicsérik s ajánlják. Pein Ch. ur, gyakorló orvos, Hagenbau- p.Kor-neubnrg, ezt írja: „Mindazon esetekben, ahol BrandtRichárd gyógyszerész svájezi labdacsait használtam, a siker mindeu tekintetben kitűnő volt. Ebből látható, mily hasznos szer a Brandt Richárd gyógyszerész Bvájczi labdacsa (egy doboz 70 kr. a patikában) gyomor-, máj-, epe-, aranyeres stb. bajokban. De mindig óvakodni kell, ne hogy valami hamisitványt, hanem csak is valódi, Brandt Richárd gyógyszerészféle svájezi labdacsot, a fehér kereszttel vörös alapon, szerezzünk be. Főraktár: Budapesten, Török József patikája, Király-
-utcza 12.
— .Italmérés" czimü lap legutobó számában a kővetkező közlemény foglaltatik, melyet a szőlősgazdák kedveért reprodukálunk: F. J. Nagy-Kanizsa. Az 1892. VI. t.-cz. végr. utasítás 26. § a értelmében szőlősgazdák, a kik azon kedvezményt hogy a saját termésű boraiklói a házi szükségletük re szánt bormennyísét: után csak az eddigi fogyasztási adónak megfelelő italadót legyenek kötelesek fizetni, igénybe akarják verni, kötelesek szeptember hő 15-ig, legkésőbb azonban a szüret megkezdéséig ebbeli igényöket a községi elöljáróságnál bejelenteni. Ha ezt , tenni elmulasztják, a kedvezményre igényt nem tarthatnak és kötelesek lesznek a teljes italadót megfizetni. A községi e öl-járóság köteles az ilyen bejelentéseket szeptember hó 20-ig az illető péozügjőri biztosnak megküldeni, a ki azokat egy példányban láttamozva az adószedésre jogosultnak kézbesiti. Az adóköteles tehát
a kedvezményre vaió igényeit uera a bérlőnél, de a községi elöljáróságnál köteles bejelenteni. Habár sem a törvény, sem a végrehajtási utasítás nem intézkedik arról, hogy oly esetekben, amidőnaszólós-gazda nem abban a beszedési körzetben lakik, a hol a szőlöbirtoka van és az általa termelt bormennyiséget ott a hol lakik (tehát más körzetben) akarja elfogyasztani, minő eljárás követendő, mégis, tekintve, bogy az ital után fizetendő adó ott rovandó le, a hol elfogyasztatik, nagyon természetesnek találjuk, hogy a más körzetben termelt, de az önök körzetében elfogyasztandó bormennyiség, ha az illető bortermelő abbeli kedvezményt hogy csak az eddigi fogyasztási adótételt fizesee, igénybe akarja venni, az Ön körzetében jelentendő be"; mig hae kedvezményt u^y a termelési, — mint azon községben, a hol lakik akarja igéoybe venni, t i. ha termeivényét mindkét köztégben fogyasztja, ugy mindkét községi elöljáróságnál teendő meg a bejelentés. A mái községben termelt de elfogyasztás czéljíból az Ön körzetében behozandó saját termésű bor azonossága — ha az illető bortermelő a kedvezményt igénybe akarja venni — hitelt érdemlő módon igazolandó.
Színészet.
Péulekeu, 30-án Solimáu ben Atwa eí»S fellépte, ki distingvált közönség aMtt ke!et nemzeti SltOietében jelent meg. Llo<*6; ís v&iamt csodaszerrel magát jól megfüstölve, fejéréi oly sajátságos gyors mozduUtokat tett, mintha vérét akarta volna megaltatni és ez által testét érzéketlenné .\'.-hű:; de ezen bevesetés csak \'felköttess lehet as érdekeltségnek. Azutlu bosssu tűkkel átssurta a két falét, szájábó. a két arczát, nyakát, mely vúr\'fogyaasto mutatványok alatt többen a gyengébb természetünk kötOl eltávoztak, altután felszól! tisára seoki sem vállalkozóit nyelvét kereszttl) txn.-ui, Bit is mag* eszközölte, v*lamint sifn"\'1 :«. K-/ bosszú éles kést p\'.-dig hasába akar^>ele kalapácsolni, de itt ia bebizonyult értSetlenség\'. Továbbá vipera kígyókat vett elő, egyiknek fejét szájába vette, másikkal krzét ugy meg-marzttSL, hogy ver is j&it >. VégQl lángoló Oszókkel annjira égette\'\' kar ját, bogy rajta a fájdalom énékeny kifejezését lehetett tapasztalni, de sebet hatra nem hagyott. Essei csodálatosan rejtélyesen mutatványai a ko*0n*iL elismerésével pároiuit tapsviharok kOst tégei ért Ezen borzalma* mutatványok tö b i e combiuaüóra adtak alkalmat Kémelyek sseiint as suturatok bizonyos régebben eszközölt lyukakon keresstal történnek; másik szerii.t a gyakori átisuráaok köveikoitében as izmok elérséketlenedése easkosli * megsebeslieüen-aóget. Nen valószínűtlen axonban, hogy ezen BérthetUn fakír a bypnotizmusnak oly uni-cnmi alakja, mely a ladomári\'yos világban c> ; fdlfódözésra vár. Anr.nyí bizonyok, bogy a rejtély okainak bistos magyarázata nélkül ezen mutatványok csoda számba mennek.
Szombaton, október I-én ufryanzz lett bemutatva kii számo közönség előtt. \'
Vasárnap, 2-án a fakir harmadszori ÍBUépte lett jslesve, míg a déln\'.áni körözvény** » „fcUdarásst1- hirdették Ily csalóka* eljárási"\' nem vagyunk valami nagy barátai. Különben A Madarász czimn nagy operett oly hódító darab, mely ha ideje korán plagatiroitatik —
HARMISCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ N.T.
OKTÓBER 8-án.
daczára, hogy ezen idény alatt másodszor karolt szinre — mégis képes lett volna telt hátat varázsolni, így ia esép közönség jö\'t oázisé, különösen a karzat ztnfoláeíg Tolt képviselve. A nagyon Í> gördülékeny darab me-lod)áLs_álcsesczélta\'ai :. ¦ • élénc kedélyhangulatban tartotlák a közönséget. — Beke Lilla (Postás Hilka) nemcsak tícket megjelenésével imponált, de kellemes énekével is meghódította a jelén levőket, kik tapsaikkal nem is fukarkodtak elismerésüknek méltó ki-fejeséit adní. Dicsérettel szólhatunk mé* : Tor-dainé, Pénzesőé, Kovács és Bessenyeiről, mint kik szintén réasesei az élveaetet e.t szerzésének.
Hétfon, S-án zóna előadásul félhely árak kai „A esigány-\' \'népszínmű lelt bemutatva gyér száma kösönséf előtt. E darabnak kedvező szerep osztással nem igen kellett a hatssért küzdenie, mit a gyakori tapsok eléggé igazolnak Ai est hósei voltak: Bokodí, ki a csím-szerepet vitte, Bokodiné (Kosi) megható írzés-sel jáUaott, további Berzseiyiné és Kovács.
Kedden, 4-én „Harpagon a fösvény \' V. ezen remek vígjátéka adatott kis számú közönség előtt Ezen klasszikus darab valóban n*.py ha\'tást gyakorolt a közönségre s kár, hogy oly kevesen gyönyörködtek benne. Különösen Bokudival a czimszerep oly egyénnek jntott, ki astl o\'y eredeti alakítással és emberfölötti Ügyességgel adta, minőrél külömbet még képzelni sem lehet. Jó volt még: Berzsenyi oé. Kovács s:b. Előadás közben a gy.kori tap<ok nem híáoyoztak.
Szerdán, 5-éü ,,A loov,>di álva" czimü angol • zinmü lett hirdetve, mely azonban részvét I ... ya miattVnem volt megtartható.
Csfl öitök, 6 >q „A becsület\'\' Sadermann ezen . ifbecíü színműve lett l)eas:.i:c. A: est sikeiének résatrse sárközi Árpád a társulat á.tai ujouan ssersődtetett tag is, ki különben síép remét>y< kre jogosít Tel bennünket.
Ma asombston ,,*z Ördög pirolái" ret-c el-nevezetes estét igéro nagy látványos bohózat kerfll színre, melyre ez nttal ia felhivjrk a közönség figyelmét.
Irodalom.
— „Magyar Géniusz.0 Minden várakozási felülmúl az a siker, me j a .Magját Géniusz" legújabb szama arctott. Az Ízléses, díszes kiállítás, a modern technika ujabb vívmányairól tanúskodó remek il-lusirácziók t a páratlanul gazdag szellemi tartalom vetélkednek egymással. Kétségkívül aagy ré^ze van a .Magyar Géniusz" ez ujabb sikerében a .Kqsmos\'-nak, Magyarország elsőrangú mü.utézetének: mely utolérbetlen művészies formában állította azt elő- A gyönyörű illu=tratiók közül kiemeljük: „A király a gyakorló térre készül." „Tűzvonal védő sáhezok megül." .Hadgyakorlatok: A lovasság rohama." A bolgár- kiállításból: .Erdészeti\' kiállítás," „Pavillon," ,A fő bejárat," .Török kiál-litás," .Idegenek pavillona." ,A kolera főfészke Hamburgban: a legrégibb városrész" stb- A gazdag szellemire^ből megemlítjük: Dóczi Lajos, nagy«evü\\kÖltőnk és a .Magyar Géniusz" állandó munkatársának remek aesthetikai tanulmányát, Cerri Gyula ,Az 1891—92-ik katonai évről" irt érdekfe3ztő Cítkkét, a melynek értékét nagyban emelik a sikerült illu-t-tratiÓk. A .Magyar Géniusz" ezen száma közli továbbá Turgenjev Ivánnak .Hajó égés a tengeren" czimü rajzát. Ez a nagy orosz írónak utolsó irodalmi dolgozata, melyet halálos ágyán mondott tollba. Kar-czag Vilmos .Elzüllött élet* czimü remek elbeszélését Sávely Dezső ismert festőnk illusztrálta A .Magyar Géniusz," mely kétségkívül az első helyet foglalja el szépirodalmi folyóirataink között, midőn intelligens család asztalán önérzettel foglalhat helyet Előfizetési ára egész évre 10 frt, félévre b frt, negyedévre 2 írt 50 kr. Az első félévben megjelent füzetek disz-kötésben is megrendelhetők. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, Aradíutcza 8. s/ám.
— Az év ntolaő negyede előtt állunk. A politikai és társadalmi élet uj erővel lüktet; halmozódnak az események, élénkülnek a lapok, melyek nagy ünnepi mellékletekkel kedveskednek olvasóiknak. Nyilvánvaló te:.;.: hogy most czélszerü még azoknak is lapot rendelni, akik az év többi részében azt nem szokták tenni, mert olvasnak ott és azt, hol és mit — uton, fürdőben — előtalálnak. Czélszerü annál inkább, mert a rendes előfizetők több oly kedvez edény ben is részesülnek, amit más újságolvasó el nem érhet Ali ez különösen a Pesti Hírlapról, mefy rendkívüli kedvezményben részelteti reDdes előfizetőit Teljes nagy képe3 naptárt küld egészen ingyen — bérmentve, mindin ráfizetés nélkül — minden előfizetőjének, még a hónapos előfizetőket sem véve ki. Oly naptárt, mely tartalmánál, bőségénél, képei sokaságánál és hasznos közleményei nagy számánál fogva igazán vetélytárs nélkül áJl ma a naptár-irodalom terén. A legelső és legkedveltebb tárczairóktól hoz e naptár rajzokat elbeszéléseket, köztűk Jókai-tót, Mikszáthtól, (amivel ugyancsak nem dicsekedhetik még egy naptár) s a legérdekesebb képekkel tele 30—40 oldalt Magának, a Pesti Hirlapnak dicséretére nincs mit moodann-ik; elég tudni, hogy a legváltozató-abb és mulattatóbb újságnak vau elismerve. Jókai Mórlói rendkívül érdekes történelmi regény közlését kezdte meg legközelebb .A két Treok\' czim alatt. Az október elején belépő uj előfizetők a kétkötetes regénynek addig megjelenő részét külön lenyomatban kapják meg.
Előfizetni minden naptól kezdve lehet (egy hóra 1 frt 20 krral, két hóra2frt40krral, negyedévre 3 Irt 50 krral.) Természetesen a most belépő uj előfizetők is megkapják Karácsonyra a Pesti Hirlap naptárát
— IfJ- NageJ Oltó könyvkereskedésében, Budapest, Muzenm-körut, a Nemzeti színház bér. hátiban, megjelent Knorr Alajos Üuügyiéd-jének 3-ik füzete, melybea a Szerző folytatja a kü:jlnlegei bíróságoknak iamertelését, kik közMt az 6 ztrák-macyar bank válogatott bíróságának szerveseiét, a konxnlarís birósávok ós a cs és kár f8 ud var ¦< agyi hivatal batái-kSrót. Ezntán áttér sfmásod bíróságokra, ismerteti azok sw\'áskSrát polgári perek és peren-kívüli, továbbá kereskedelmi, vaJtÓ, csőd, bánya, valamint fenyítő ügyekben, fegyelmi és telekkönyvi ügyekben; a kir. törvényszékek mint másodbirÓiágok hatáskörét, felsorolja a kir. ité.őtáblákat ét azok területét; előadja a legfőbb birói hatóságok hatáskörét, nevezetesen a kir Curia é« a kir. pénzügyi közigazgatási biróaág ügykörét; azután ismerteti a királyi Ggyésstéveknek, nevezetesen a főügyészségnek 6» kir. ügyészségeknek mökölésének ügjkö ét, a iirik és a birói hivatalnokok felelősségének szabályait, éa ezzel befejezést nyer a munka első lésze. A második rész caime „Okiratok\', melyben legelőbb sso) a jogokról ér jogvisso-nyokról-, személyuég, jogképesség él cselekvés kepestégról; a családról, jogok feiosztiiáról. dolgokról : bírtuk, tulajdon, zálogjog éi szolgalmakról; a doloz: terhekről, Örökösödésről; nevezeteset! a törvényei örökösödésről és törvényes osztályrészről ^követel éssk, kötelezettségekről és kárról; a jogok ói kötelezettségek biztosításáról, megráltostatásáról és megsxüu-teté-íről, ismerteti a szerzői jorot: különösen a szerzői jogot írói mővekre, a szerző kizárólagos jogát, a szerzői jog tartamát, a szerzői jog bitorláúuak következményeit és azok bün-teté.ét; továbbá szól a szerzői jogról zene-művekre, színmüvekre néz ve, senemfivek és zenés ssiumuvek nyilvános előadásáról, a képzőművészet alkotásairól, földtérképek. a természettudományi, mértani, építészeti é* más . műszaki rajzok és ábrákról, végre a fényké-I pékről. Ezután értekezik az okiratokról álta-i lábsn, felsorolja a magán okiratok kellékeit, szól a magán okiratok nyelvéről, alakjáról, az okiratok aláírásairól és keltérői. E unalom : dús füzet ára 30 kr.
— Borosa Vilmos kitűnő történeti regényírónk két szép vállalalából .Kos-
, süth Lajos" történeti regény 70—80 dik füzete megjelent, ára 10 — 10 kj. Másik
! „Mátyás\'Király- Bzinte történeti regény 39—44 füzete bekűldetett bozzank. Ára 20—20 kr. Előbbeni befejezve van. Kapható Rubinstein J. könyvkereskedésében Bpest újvilág utcza 14- sz. Teljes elismeréssel adódunk a hazafias lelkeaültségö szerkőnek nemes buzgalmáért, köszönet á figyelmes kiadónak, hogy e nagy múbez a
: derék szerző arczképét csatolta. Éljen 1
— „Kis Könyvtár*1 czimmel Benedek | Elek szerkesztése alatt igen érdekes és
valóban hézagpót ó vállalat indult meg. Kiadó: Berger Miksa Máramaros-Szigeten, ..ki a vállalat érdekében mindent elkövet hogy annak olcsóságát és elterjedését biztosítsa. Minket szülőket kétszeresen érdekel e vállalat mert a gyermek irodalmat igyekszik a lehető leghelyesebb irányba terelni, hogy valahára kiszorulhassanak a német sentimentalismussal telt elbeszélések Ós az émelygős bonne példázatok. S hogy ez sikerülni is fog, biztosíték első sorb m a szerkesztő neve, ki eddig is megbecsülhetetlen hasznára és páratlao munkása volt a — gyermek irodalomnak. Biztosíték tovább azon irói gárda, kik már eddig is csoportosultak a szerkesztő zászlója alá. Ezek között látjuk Jókai Mórt, Gaál Mózest, Sebesztha Károlyt Sziklay Jánost Földes Gézát, Bársony litvánt, Abonyi Árpádot s még igen sokat az ifja és régi girdabóV Eddig megjelentek a következő számok: 1. szám. Jókai Mór: A cseregyermekek. 2. szám. Benedek Elek: Mesék és történetek. 3. szám. Gaál Mózes: Egy plajbász története. 4. szám Bársony István, Abonyi Árpád, s.tb : A szabad ég alatt. 5 szám. S/iklay János: Hany Istók története. 6. szám. Sebesztha Károly: Fráter György élete. 7. szám^Gaál Mózes: Két falusi történet. 8 szám. Benedek Elek: Várhegyi Zoltán. 9. sz. Somogyi Béla: A legnagyobb magyar. 10. szám. Gaál Mózes: Az úrfi. 11. szám. RévaJ^Pál: A szúnyog király fiai. A füzetek igeir-csi-nosan vannak kiállítva b daczára a négy ives terjedelemnek, olc-óság tekintetében is páratlan, mert egy-egy füzet csak 12 krajezár, kötve pedig csak 20 krajezár, megjelenik minden héten egy füzet Előfizetni lehet 10 füzetre I frt, kötött példányra 1 frt 70 kr. A mi gyermek- és ifjúsági irodalmunk nemcsak hogy szegény, de felette nagy baj az is, hogy a gyermek könyvek fölötte drágák, ngyannyira, hogy szegényebb sorsú gyermek nem is juthatott hozzájuk. Ezen a bajon segit most a .Kis Könyvtár." Felhívjuk tehát a szülők és a tanférfiak figyelmét e vállalatra, mert a mily üdvös e vállalatra nézve a pártolásuk, épp oly hazafias dolog ennek minél szélesebb körű terjesztése. Az előfizetők gyűjtéseért különben a kiadó egy 5 és egy 3 darabból álló 10 frankos és több kisebb pályadijakat tűzött kk
— „Andrea" czime azoo 18 ivre terjedő eredeti regénynek, melyet a\' .Képes Családi Lapok" a magyar müveit olvasó közönsége legkedveltebb szépirodalmi lap -ja, mint jutalom regényt ad jelenleg olva-
; sóinak. A .Kénes Családi Lapok" e regény I kiadásával i-méieiveigazo\'.jaaztb\'ogynemcsak a lap keretén belől ad kedély gyönyörködtető, szivet eme.ő. lelket nemesítő ol-
vasmányokat, mi által, nemzeti kultúránk érdekében valóságos mi-siót teljesít hanem megmutatta azt is, mily helyesen tud-jt megválasztani regényeit. Andrea valóságos tanregény, melyben egy Fokát hányatott s önhibáján kívül a sorstól üldözött leány életrajzával ismerkedik meg az olvasó. Cserneczky Gyuláné Ügyes tollával megírva. A regényt, de különösen a .Képes Családi Lapoka-at melegen aján\'juk olvasóink figyelmébe, mely lap évenkint 4 ily regényt ad olvasóinak, csekély 6 irt évi. 3 frt félévi s 1 frt 50 kmyi slőfizetési dij után, ha az előfizetők a regények csomagolási dij* fejében 4 reginy után 80 kr., 2 regény u án pedig 40 krt küldenek a nevezett lapkiadőhivatalába Budapestre Nagy-Korona utcza 20- szám.
— Baross Gábor élete czim alatt megjelenendő mü már teljesen elkészült s a napokban kerül nyomda alá. Baross ki-jneritö, 6 ivre terjedő életrajzán s arczké-pen kívül tartalmazni fogja a munkás -mi-niszicnek tanuimányutjiból írott 1-\', és szüleihez- vaskapui utja előtt irt utolsó levelét Egy példány ára mégrendelve, vagy előfizetve 1 frt Megrendeléseket még október közepéig elíogad Pe.rovic-i László tanár, Kis-özebenbe (Sáros megye). Meg-jelelenése után a müoek ára jóval maga--sabb lesz.
— „Kereskedelmi szátok tatás- cz.
havi fo.yóirat 1. száma tartalomdúsan jelent meg. Szerkeszti dr. Schack Béla ketesk. akadémiai tanár. Czikket irtsk bele Havas Miksa, Kózsa Zsigmond, Gbyczy József, Horváth Géza es Szilágyi Aladár. Megjelenik Pozsonyban ára 2 frt intézetek és testületeknek ö frt egy évre. A magyar kereskedelmi irodalom előmozűitáas és díszére szolgáló-kiadvány méltó pártolást érdemel.
— „Budapesti Ellenőr" cz. alatt dr. Maislis Mór jogügyi szaklapot ad ki, mely csak tavai indnlt meg. A jogéletben előforduló heti nevezetesb eseményeket szaksze-rüieg tárgyalja. Ara negyedévre 1 fit 50 kr., félévre 3 frt, mely összeg Bpest, Váczi-utcza 4.-6. küldendő.
— Salamon Ödön jelesb novellairóink egyikkitünöbbje .Józan szerelmesek" czimü novella kötetet adott sajtó alá. .Ára 1 frt mely ősszeg szerzőhöz, az Egyetértés" szerkesztöségébe^küldendö.
— KaiíU Gyula, a,Magyar Zeneiskola" igazgató tanára „Kurucznóták"-ranyit előfizetést. Tököly Imre idejéből, Rákóczy Ferencz korából s uiána való korbeli zenei régiségeket elevenít fel. Ara 2 frt 50 kr. Bolti ára 4 frt lesz. Az összeg Budapest Kotteobiller-utcza 4- sz. a. küldendő. A zenekedvelők hazafias pártfogásába ajánljuk.
— A „Divat Sálon" okt. 1-i száma Gróf 0\' Donnel Henrikné, sz, Tarnóczy Malvina urnő sikerült arczképét közli, azoo alkalomból, hogy .Kacsa" czimü operettje fényes sikert aratott, melyhez a szöveget zenéjével együtt Ő maga irta.
— - Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság Bpesten november bő elején meg-inditjaa,Nagy Lexikon cz.coloazaiis vállalatát 16 kötet lesz, kötetenkiot 45—50 ívnyi tartalommal, hetenkénti füzetes megjelenése 40 krba kerül. Közöl 2000 szöveg-Ulustracziót 240 fametazetü képmetlék-leiet, 64- azinnyomatu képet és 170 térképet mintegy 13 ezer szövegoldallal. Megrendeléseket minden könyvkereskedés elíogad. Méltán ajárrrbatjnk az irodalom és közművelődés barátjainak figyelmébe.
— „Negjrvenezer mertföld vitorlával és gőzzel", irta dr. Gáspár Ferencz m. kir, honvéd ezredorvos czimü titi rajzra nyit előfizetést Bába Sándor szegedi jó-hírű könyvkiadó. A mű 120 kiiÜLŐen sikerűt rajzot hoz. Előfizetési ára 4 frt.
Szerfc. üzenet.
— Cs. Megkésett; sajnáljuk, hogy tüzetesebben nem foglal kosba Un nk, de már más lapok jóval megelőstek.
— Csongrád, A cziinszalagot kijavitottnk.
— Alsó-L-ndva. Kiigssitottok.
— H. Bpest A lap rendes kOldéae bánt intézkedtünk.
— Többeknek. Nyomdába adandó kéziratoknál csak egyik oldaioi. való irást kérttnk, különben vesződsége*.
T. BpeeL Egyik költeményt jövő asámunk hozza.
T. A. Szíves aoral szerint intézkedünk,
— il. Kis-Komárom. Igen, örvendetes rend van.
— Síékeafebéivár. 6 frt megérkesett, njubb levelemet megkaptad ?
— 6. K. Bpest. a szép költeményekből alkalmilag közlünk:. Bég beküldőitek » elfogadottak várnak közlésre,
— F. El maradás tokát sajnálom. Általában szíves üdvöslet!
68
Ki nyert?
Húzás szept. 28-án : Brünn: 32 89 76 5
Húzás október 1-én : Bpest: 25 60 82 62 /7
Húzás okt 6 én. Prága: .19 5 IO 50 24
VJasuti menetrend. \' \' Kanizsa állomás
Érvényes 1892. május 1-től.
A vonatok közlekedési ideje a közép európai idő szerint van kitüntetve.)
St e -e u Indulás Kanizsáról Érkezés K.sinira
1 B. S \' 1 0 2
1 SZ. V. SZ. V .:y. v. 5 2 12 07 35 20 regg. d.U. éjjel <J. v. SZ. V. SZ. V. 5 !331 regg 12\'59 d. u. 12I22 éjjel
Bécs Isz-v-¦ isz-v-Sr. ítúI »• Bécs ;sz. V. 6 05 regg. 2 ÜO-d.u. 5 |l5\'d.a. 12 45\' éjjel sz. v. 3 ;42 regg. sz.v. 1 34 d.O. v. V. ! 8 !04.regg. sz. v. 10 15 este
ii ey. v. a V. v. 03 SZ V. 5 47\'regg. 6 30-reRg. 2 j-d.n. 12 3.3; éjjel sz. v.| 4 ! 10-regg. sz. vJ 1 Í39 d. u, v. v. io 25J este AJ-v.,12 lOiéjjel
Barcs SZ. V sz. v 4 !52 regg. 2 !25 d. u ¦SZ. V. SZ. V. 1 11 26 d. u. 34|éjjel
Hirdetések.
I
yBsXasy.
Kir.
ORSZ. KÖZPONTI 1IINTÁPINCZE-
kisáró^goB elárusító képviselet ajánlja kit(1*6
minőségű palaezkborail és eognacot*
Borok hordókban is szállíttatnak.
Arjegysék ingyen éj bérmentve.
Főraktár: Budapest, mérleg utca 4.
Fiókriktír: Ertsóbet-kflrut 56.
jxryiittér.*)
Egész -elyem alstázott Foulardokat ¦ete-reoklnt 85 krtál egész 3 frt 65 krlg Imintegy 4bO különböző árnyalatban) megrendelt egyes öltörjyflkre, vagy egész végekben is szállít házhoz szállítva, postabér- és vAmmentesen Kenne berg G (cs. jur udvari szállító) se: yen gyára 2ü ichh sn Minták postafordul savai küldetnek. Svájezba czimzett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó.
Kelleme* 8 köimye.-i elsajfitit-hiittl sitlon-zci.c.
Czitora alapo» tanita«ára ajánlja magát
Meggendorfer Miksa
czitara-tanar Tirelból,
ki Magyarország nagyobb városaiban ezen hangszert fényes eredm^nynyel bevezette. Rakása Nagy-Kanizsán. Klsnémet-uícza, 546. sz.
SZALM Â1II7ELY - VAMO&EPBK
PALACZK-SZaLMâTOK
kéz- es gép hajtásra.
Schuster Henrik
Hannoverben Néraetorszng ;
•) E rorat xlatti közleményért feleloVget sem Tali» » SZÉKE.
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTOKFI LAJOS.
Az 1889 évi párisi vila\'gkiállitáson arany éremmé! kitüntetve.
Pályázati liirdetés.
A z^lavármepyei ueme,i é* alapítványi választmány áltsl a tapolesai m. kir. vinczellér-iskolinál alapított egy ingyenes alapítványi helyre pályárat hirdettetik.
Pályázati feltételek:
1) 16 éret .betöltött életkort igazoló születési bizonyítvány. Idósebbek, akik katonai kő-tclezeitségaknek eleget tettek, vagy akik valamely kézi mesterségben, különösen pedig kádárságban jártasak, elSnyben részesülnek;
2) írás és olv-sás tudás;
3} ép, egészséges, munkabíró t stalkat:
4) jó erkölcsi bizonyítvány:
5) a szülSk vaey- a gyámnik b -leegyezése és kötélezó^njiiatkozata, hogy a intézetet i\'rSflJSer. vagy a tanfolyan alatt nem hagyja el. \'
A felvett tanuló ngy fehér, mírt felsó bával, lábbelivel és ágyaemüvel tartozik magát ellátni, valamint egy kerti ké*t és egy metsző ollót saját kültségéu beszerez.,i.
Aki az alapítványi ingyenes helyet elnyeri, tanulmányának befejeztével köteles a vármegye területén szolgálatba lépni és a megye területén legkevesebb öt évig megmaradni.
A pályázati feltételeket igazoló iratokkal ellátott kérvények f. 1892. év! november I íg tekintetes Farkas József alapítványi gondnok orhos Zala-Egerszegre kaldendók.
Za\'z-E^erazeg 1892 szept. 15-én.
Iiikej* íiászló sk-,
nemesi és alapítványi választmányi
MOLWSEIDLITZfPOR
Tavaszi gyógyítás
90** Nyári gyógyítás
ff Őszi gyógyítás
ff Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, i*^egLTgy
sas és MOLL A. sokszorosított czége láthat*.
Gyors gyógybatás makacs gyomor- és altestbljok, gyomo-görcs, nyálk, gyomorégés, székrekedésnéi, máj-,bajok, véitolnlás, aranyér és a legkfllönfélé b nói betegségeknél. Egy eredeti doboz használati ntaiitiasal 1 ft Baktárak az ország minden nevezetesebb gyógyszertáraiban.
OLL A. gyógyszerész cs. kir. udvari szállító, Bécs. Sl&hdt. Tnchlauhen S. Szétküldés naponta ntánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. \' -Elismerés MOLL A. nrbos Bécsben, .015 foglalkozásomnál as ón MOLL-féle Seídlitz porai igen jó oátint gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer indenkorra ét szívélyes „Itten fiaesse meg"-et mon jdok ért*; ezek a gyomrot jóvá és íő: könnyavé teszik. Tisztelettel : STEIMKE P. J. lelkész HonneUchlag-ban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
55 Legjobb bedörzsölő szer
SS kösz> vény,
SS csúz
ás minden
SS meg-hülési betegségek ellen .
HOLL 1. Igi?]®^-
Csak akkor valódi, ÜottTMi?-
[gyét tűi.téti fel és .,A MOLL" feliratú ónozattal van Izárra. A? MOLL-féle francsia borssess ás só nevezetesen mint fájdalomcsillapító . j« dörzsöl esi eser köss-rény, caús éa a meghűlés egyébb következményeinél legismeretesbb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ára: [90 krajezár. k
FO-SZÉTKÜLDÉS
„ kir- Buíari szállító ílUl
TUCHLAUBEM 9. sz. Vidék) megrendelések naponta póst&otánvét mellett téliesítettnek.
A raktárakban tessék határozottanMoll A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Szétküldés naponta utánvéttel Eét flvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. gyÓgysa. nrbos Bécs. KitO.no Müli-ielc francája borssess ii sója ridé-Ikeman nagysserflan mSkodik. Küldje- nekem 50 tlreg. jgel, mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok Kartani magamnál. Mély tiaztelettil
IIOBHOF, lelkésa Mieholap-ban.
HARMffiCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 8-án.
K A T H R L 1 ILE R
KNEIPP-iALÁTA-KÁVÉJA
Fölülniulhatlan pótkáré.
.Vliiuloiiütt kapható. ~
®g^SS© j Birtok eladás
A fohaláló dr. Meiding?r tanár ur Alul kiaárólag fölhatalmazott
M EID i K G E RKÁLYHA-GYÁR
HEIM H.
BECS - DÖBLING.
BÉCS; BUDAPEST: PRáGA:
Micbaelerplati 5. Thonet-udvar. Pflastergasse 5.
LONDON: MILANO:
Oxford Sir. W. S5. & 91. Corso Vitt. Em. 38.
Micden államban szabadalmazott és minden kiállításon az ebö éremmel jutalmazott legelŐLVösebb szabályozó-, töltő- és szelelös kályhák.
iíokssrai v»J<í tüzelésnél az égési időtartama u-tszéa saertut, köszenn.-I való íO elvmtíAi órai.
Több mint 45,000 kályha van használatban.
Egy kályba által tobb- szoba fUthetS.
,,M E1D l \\ G E H"-k ály Ifá k.
Az utánzások kikcrL: .- \'
"LU\'aÜl\'SrW\' ÜIEIDINBER-OFES j
BntvR vaunak.
,,HESTIA"-kályhák.\'
Zajtalanul tölthető A bsma tálak pormentes eltávoütíia
.HEtiOS FÜSTEMÉSZTÖ KANDALLÓK
kén r) )tk itsimíutesek maradnak. Határtalan égési t írtam. Minden ta*»lő
FÜSTÉMÉSZifö CALORIFÉHER,
központi légfűtésekre és lellŐstető kéazülíkekhez.
Központi Itiaselölc
\'minden módsier szerint.
Szárító készülékek ipar- és gazdasági czélokra. Pospektutok ét á/ejysékek bérmentvt ét ingyen.
A 2 3 ES L :
GOLCSOBB
POLITIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI NAPILAP
„MAGYÍR ÚJSÁG."
LaptuUjdonos; Dr. FENYTESSY FEEENCZ orsz. képv.selő. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 1 hóra 1 frt, V. évre 3 írt, évre 6 frt, 1 ívre 12 Irt.
ttT Egy szám ára : 3 ktf-, vtíUkett 4 kr. "SJJaj A .Magyar Ujsán\' kiad hivatala egész éves 6i fe eves elfifixetíinek aatas állaadó
kedvezaéayt nyújtja, a „Magya- Ujsag*
-\\7--A-XJ-a.TVr-FI3Xr]>3"3ri SORSJEGYEIRE rnciyek 1 .- és Ausztria összes tör\\éayeieo eagedélyezett lorsjegyeiaek
két cteptti\'tjsbaa állaaaK és a magyar leszámit"ló é* péoná tóbankt ái Jetéib-bely estettek, játszanak és évenként és cínportoukint 65, tfhái 130 bmitbai re-iietOlcek s csopoitou^iot 3 és fél, tehát önzésen
V rrinnrS xa.yerera.öis.yi\'© Jfttszanalc.
.Kagyar Ujáig- rendes 16 oldalnyi terjedrt*snben. ds gyakran 20 és U ig és a rendes pazdsg rovatokou kivill állandóan két vezcrraík-ismeret térjen ú\' csikket és két kitnnö regé\'iyt Közel, melyek
oldalon jelenik ket, két tircza
kösfll egjuebedévé, «lofi tetők 1 kötetet, a f.\'- éves előfizetők 2 kBtet^. „ Ln! tZV*U,f,TrtZk 4 kötetet k«P"k, miután a lapban kMll kitűnő regények kuioo kötet alakjábaa la síByjelealk. Mutatványszámokat kívánatra ingyen küld a MAGYAR VJ S J G- kiirlábivatila _________ Budapest, IV. kerület, granálos-nteza 1-ií tzam
A KOLERA.
A legatóbb beérkezett hirek — sajnos — semmi kéu<\'<»t s^m hagynak fen as iránt, hogy a kolera immár Nyugat Európában is terjeszkedik. Előre látható tehát ax a nagy veszély mily tz -n.J.erisííet e borzasztó betegség tovább terjedé*e által iMjegatl. l,*gyanaié t caak belyeaslni ;ebet a hatóságoknak seréoyiégét. as óv^
intéskedésakst megteszik és mely\'yel as íamorett-i /n-aiarcket a kósOnség figyelmébe ajánlják. Orvosi tekí&té yek álUtiu szerint
a legjobb óvszer a cognac.
Legjobban sjáoljuk
oof EsterMzy Géza saját oártiünyn cooac-
ját, mely fraoczia mód izeiiut, idegen anyagok hozná vegyítés" sóikul tiszta borból készül s melynek jóságát «¦ tiatuságát ss a körülmény ii igazolja, hogy a legn\'óbb tartott páriái eflészség-Igyl kiállításán az aranyérnél diazoklgvellel nyert* el s a többi kiállításokon is, melyeken eddi* réizt vett, mindenütt a legnagyobb kitüi.telesekben tószeiült.
Központi iroda: BUDAPEST, VI, Külsó vácil-nt 28. sx
Nagy-Kanizsán néhai Ujváry JJlés Örököseinél szabad kézből eladandó 2PL hold szántóföld, 4 hold rét, W\\ hold szölÖ, mindJCOO Q Öl számítva. Ehhez tartozik a Teleki-utczában egy nagy ház, mely áll 5 nagy szép szobából, hozzá való szép gazdasági épületekkel,fundus instruktussal, vagy a nélkül. Azon kívül külön a főtéren egy nagy ház két tttezára boltokkal és 5 lakással.
Bővebbet Üiváry Illés örököseinél Nagy-Kanizsán Teleki utcza.
Maróni idény.
Posta csomagban, költségmentesen a legjobb minőségű maronit és gesztenyét szalutok kosarankint 5 kilo .római maronit 1 frt 80 kr. , - lovranai , 1 . 70 „ , D gesztenyét „ 1 , 60 B , , carfiolt , 1 , 80 . Továbbá vörös, vagy fehér olasz bort 28 literes hordóban, literjét 32 Ir-jávalszímitva. usiAK FEREXCZ Triest.
Birtokvétel.
Készpénzfizetéssel vételre kerestetik egy nemesi birtok ára 250.000 forintig terjedhet. Csinos kastély-, jó gazdasági épületek-, termékeny szántóföld- és erdőséggel kívántatik. "^Ajánlatok egyenesen a tulajdonostól kéretnek Patz Richárdhoz intézni Bécsbe. WiedenMargarethen strasse Nr. 12.
Hirdetés.
Vetőmagnak ajánljuk rozsda s köd károk ellen, különösen ellentálló-kepesnek bizonyult
eredeti bopaszbuzánkat gyommentes 79—80 kilo súlyos, itteni vasútállomásról szálltva 8 forint 50 kr. metermázsájat. Tz meíermázsán aluli mennyiséget nem szállítunk. Saját uj zsákjainkat darabonként 40 krba számítja.
A. Leridva, ib92. szeptember 30
ALAÖ-1ENDVA-HEMPTHY
OQCXXXXX>OOOOOCSOCIOOCL!OOOOCOO
Briinni posztószövetek. ^
2.10 metet t-lj.. léli k.bítra P.imcr.\'
ton frt * 60.
Posztómaradékok
2.10 m. telje, téli kubátra. miudtn .zinben, I.Kfínomxbl 9 forint.
Posztómar&dékok
8.10 m. teljes téli bitflit-lre 5
Hamburg-Amerikai
Gőzbajózási-részvény-társaság.
Express (Contr. Ko. 1207.) és poBta-gözHaJózaa
Sonthtt.mptont érintve. Tengeri utazás 6-7 nap.
Tovább pzállitás közvetlen német gő/.hnjókkal .HAMBURGBÓL
ít E
Harre Antwerpen Baltimore Boston Nevr-Oi leans
li azilia La Piata Monterai Kelet-Afrika
Transwal Natal
Nyupat-Iodia
" ex ii.ii
Havana
IT ¦---------
Havreból New-torkba Stettínból New-Yorkba és Antwerpenből Montreal és Bostonba.
Bővebb felvilágosítással szolga, az lgui.at.oaag Hamburgban Dowenfleth 18 -21.
Keil Alajos-féle
Parilózaí-fénvraáz
(Glasur)
legkiiünöbb tiiávolo s?er pnha pad\'ó számára. I napy palaok ára frt 1.35 kr. -1 kis palsezk ára 68 kr.
Yiaszk-kenőcs
iepjobb és iegepyazerQbb beeresztő szer kemény padló számára, 1 köcsög ára C krajezár, mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
TOKAJI COGNAK. Egyike a legkitűnőbb a honi eognae gyártmányok közt.
A Tokaji Cognak gyári készitmén3\'c, mely kitűnő minőség, kellemes izénél fogva,
wkT valamint a kolera ellen
orvosi tekintélyek által legjobban ajánltatik.
Kizárólagos főraktár Nagy-Kanizsán:
Fesselhofer Józsefnél-—-\\-
Loden
vadáaskabálvkra 2.10 met. frt 4.t>0.
Posztómaradókok:
teljes nadrisjra sávos, vagy k< i-zkás, 1 maradék frt 3 50.
Selyem Kammgarn
csakis újdonság távokbsn, tfj teljes nadrág- & frt.-A posztó sxetkuidi\'i let felhafyAaa iriatt Ouaea pnsatA-arui-mat a .bevásárlási áron alul 5 1 százalékkal oUsoben eladom.
Bernhard Ticho Brünnben, Kraatroarkt 18.
SzttkUdés utánvét mellett. Minták lágyai es bérmenivs.
-«mefr Gyomorcseppeh
ntnilerüm timnak (jjomor bsjoknÜ. r.ílkfilflih»tttl«n él iltoltnoit.i li.T.ertS; hsa nép«s«r.
AgjomorbeieRt^RiQnetel: íbifytalsnság. sjoraorjjifnjrirc. tü.-0i líht\' tiHujtsiq. íjtiínje IsibBtfOgti. hssmsnét. giomorécés. !t\'*t\'t;c nyílVíH.^, Itiítii. Sárgaság, ondor él hányás. gyomorgSrcs. S\'OkSlé*.
"¦- KyiKj,«i*meVi i-lionvult tejlijisnál. ¦ mt-nj-nyiben *x ¦--
ti. gyomartuttcrhelésnél ételekkel ér itsJ-"-éí — a:.- i - -
KtüHirtt bajoknál a .ViirlnrselH snWa<M«*c*rj>jPM\' I
— \'íVnek bimuyulUk, a m\\t íiíiisms; száz IjLu^ |
MsgyamniMsrl C&rskiAr: -
Török Jo7*rf ..r-\\•.: Rndaftrot, Király ntcu " A veiljcKyet é» aláírtul tOsfteaen Oak oly cMpnakrt i.*nék ehi. ra uMd »salaK van rairaitvn utvl én eira nzavakkal- .Va «
Ka(.b»14: Balm Lajoi 4* Primer Bála K-y.
VOGL ADOLF templomi (árgjak mííintézeíe
INNSBRUCKBAN.
Ajánlja művészi kivitelű szentek szobrait. keresztnti képeket, oltárok és szószékeket s min-* den oly tárcyakat, melyek e szakhoz tarioznak, a lep-jutáiiyosabb árak és szolid kivitel biztosítása melleit
Kívánatra rajzok és költségelőirányzatok azonnal küldetnek.
I
P
i 1
Njomstott Ifj. WajditB József kSnyvnyomdájibín Nagy-Kanizsán,
NAGY-KANIZSA. 1892. október 15-én.
45-ÍH BiZAm.
Harminc/egyedik évfolyam.
L
Ei&fixttéti ár: Egérx erre . . . 5 frt — kr [Fél érre - .... j.frt So kr Negyedévre . . . 1^ frt 2b kr Ks|Wi «ánt 10 kr. HIRDETÉSEK\' !8 hasábos petitsorliau 7, másodszm • miüdtn további sorért 5 kr
NYILTTJÉHBEH petit soronként 10 krért vétetttrk fel. Kincstárt illeték miudeu efTT" :. nr: 30 kr. fizetendő
ZALAI I0ZLQNY.
A lap szellemi és anyagi részé*, illető minden közlemény Bátorfi Lajos írerkes.til-k.adó nevére czimzétteo Xagy-EuUaára bérmentve intézeodok.
íJérmentetlen levelek nem fugád-v útnak el.
Kéziratok rlaazanem küldetnek.
részvény-társasig*
"A-„nagy-kanizsai malátagyár és serfózóde", a nagy-kanizsai Délzaiai Takarékpénztári , Önsegélyző szövetkezet", a .Kotori takarékpénztár" a , nagy-kanizsai önkéntes íozoltó-egyletVa .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület" a ,nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\' n-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a „szegények tápintézete*, a .katonai hadastyáo egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ V EGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az uj pénzről. Ki n* hallott volna már az nj
pénzről? Körülbelül két éve, hogy nemcsak a nagyobb, hunem a kisebb hírlapok is számtalanszor emlegették a „valuta rendezését" monarchiánkban. Bármennyit emlegették is azonban, mégis azt gondolom, hogy nem lesz felesleges\' e kérdéssel nekünk is foglalkoznánk, hogy olvasó közönségünk tisztába jöhessen egyrészt a valuta szó értelmével, — másrészt azon kitűnő tervvel, mely szerint a jelenlegi pénz az uj-ra átváltozik. Az emberi társadalmak keletkezésekor, mindinkább szaporodó szükségleteiket csere utján elégítették ki az emberek. Ez volt a cserekereskedés korszaka.
Azonban könnyű belátni, hogy ezen az uttn legtöbbnyire csalódni kellett az egyik félnek, mert nem volt mérték, a mihez a kicserélt áruk értébét mérni lehetett volna.
A művelődés tetemes haladása kei-lett hozzá, mig az emberek belátták azt hogy legczélszerübb volna valamely közös mérték felállítása a különféle tárgyak értékére nézve, a melyért mindent lehessen adni és venni.
Sok század un át a gyakori? t megtanította végre az embereket, hogy milyen tulajdonságúnak kell lenni ezen . általános csereeszköznek.
E tulajdonságok a következőt^
1. Mesterségesen előálliítísttó ne legyen.
2. Mindenki által becsesnek tekintessék.
3. Kiégendő, de ne korlátlan mértékben legyen található s így aránylag kicsiny darab nagy értéket képviseljen.
4. Természeti behatások alatt lényegében meg ne változzék.
5. Könnyű módon osztható legyen. K körülírt tulajdonságokkal csak
a nemes fémek bírnak, u. m. az arany, ezüst és a platina.
] Vannak ugyan ezeknél drágább \\ természeti termények is, nevezetesen i a drágakövek és a nemes gyöngy, | de ezek aránylag ritkák, s némelyik i reDgeteg értéket képvisel ugyan egy \\ tömegben, de ha széttöretik: darabjai eredeti értéke századrészét sem teszik ki. Aíoutul. pl. a legbecsesebb drágakő a gyémánt, nagy tűzben elpárolog; a legdrágább gyöngy is erős savban felolvad.
Az arany, ezüst azonban elegendő mértékben bányászható; mindenki előtt becses; mesterségesen más anyagból előállítani nem lehet, mert az arany egyszerű test, vagyis elem, a savak : reá lényeges hatással nincsenek; a
tűzben megolvad, de ha kihűl, ismét -1 csak arany, s a megolvadás által 1 belőle egy porszemnyi is el nem | enyészik; tetszés szerint osztható, a legkisebb részekre eldarabolható a : nélkül, hogy aránylagos értéke megváltoznék.
K becses tulajdonságok teszik képessé az aranyat arra, hogy általánosan elfogadott csere értékül szolgáljon. Ugyanígy van az ezüsttel- is.
Amely államban az arany képezi az érték mértéket, abban az aranyvaluta, vagy aranyérték van elfogadva; ahol az ezüst az érték-mérő, ott az ezüst-valuta szerepel.
Fönebb a platinát is megemlítem, a mely a nemes fémek között foglal ugyan helyet, de ez eddigi gyér előfordulása mellett arra igényt nem tarthat, hogy általános értékalapot képezzen.
Az ókori hatalmas népek már aranypénzt használtak. — Nálunk Magyarországon Róbert Károly, királyunk veretett elöszörarany pénzt; az Árpád-házbeli királyok alatt ezüst pénzünk volt. Róbert Károly királyunk óta mind az arany, mind az ezüst pénz forgandó volt nálunk.
A mult század végén és a jelen század elején dal\'t nagy hábornk azon-
ban próbára tették ugy Magyarországnak, mint az ausztriai örökös tartományoknak erejét. Nemes fémekből vert pénzeink kiszivárogtak a külföldre, a Jiellett rengeteg adósságuk szakadtak az fiiam nyakába, melyek csak nemes fémmel voltak fedezhetők.
A nép azonban pénz nélkül nem lehetett, s így adták kezébe részint állam által kiállított, részint a bank által kibocsájtott papírpénzeket kény-szerforgalommal.
De ha a kényszerforgalom a belföldöd keresztülvihető -Volt js az állami hatalom parancsszavára, a külföldet nem lehetett kényszeríteni papir-\' pénzünk elfogadására. Már pedig a külföldet mi nem nélkülözhettük, mivel annak fejlett ipara szolgáltatta nekünk a szükséges iparczikkeket. Papírpénzüket tchat be kellett váltanunk az illető állam arany pénzére, m<-lyért azonban sohasem adtak megfelelő értékű aranyat, hanem valamivel ke vesebbét, vagy a mi egyre megy: bizonyos értékű, pl. 100 forint árú aranypénzért neküuk 105, vagy 110 pjpir forintot kellett fizetnünk, s ezt nevezték ázsiónak (ágiój vagy magyarul mondva: ráíizetménynek.
Ennek pedig az volt az oka, mert az illető pénznem anyaga nem foglalt magában biztosítékot a reáirt értékre nézve, biztosítékul oupán a kibocsátó állam vagy bank tekintélye szolgált, igy történt, hogy az 1859-iki olasz háború előtt az ágió annyira emelkedett, vagyis papírpénzünk értéke annyira alászállt, hogy egy frt értéke csak 66 kr. volt; az 1866-íki háború alatt 1 frt csak 75 kit ért — 1811-ben a napóleoni háborúk alatt az az előtti 1 forintos bankó czédula értéke 12 krra apadt, tehát értékének egy ötödére, mivel az akkori Írtban 60 kr volt, ez annyit tesz, mintha mostani írtunkért 20 kr: ad-nának.
Ezen rendkívüli értékingadozásokat háborús idooen azon föltevés eredményezi, hogy a háborúban maga az állam is tönkre mehet anyagilag, s ^ennek következtében garancziája majdnem a semmivel válhatik egyenlővé.
Nagyon természetes, hogy az emiitett ingadozásoknak az állam polgárai vallják kárát. \'
"Bőgj- ezek a milliárdokra mehető károsodások elkerültessenek, az államban forgalomban levő összes pénznek megfelelő arany készletről kéli gondoskodnia az állam* ak, bogy a nagyobb összegekről szóló, s elkerül-hetlenül szükséges 100, vagy ezer frioí papír jegyek az állam által bármikor beváltathassanak megfelelő értékű arany pénzre.
Ez a valuta rendezés.
Elévülhetlen érdemeket szerzett magának Wekerle Sándor pénzügyminiszterünk, is ki ezen úrias nehézségekkel járó művet diadalra vezette.
Lesz tebát nemes fémmel fedezett pénzünk, s nem kell rettegnünk többé s fönebb elósorolt^rtékcsök kenések tői!
Lesz a közönséges forgalomban arany és ezüst pénzünk, melyért mindenütt saegadják a reá nyomott értéket.
De most már nézzük meg, vájjon kell-e félnünk zz uj pénz behozatala által származható zavaroktól ?
Nem lesz semmi zavar, mert pénzügyminiszterünk előterjesztésére a törvényhozás bölcsen ugy intézkedett, hogy az uj pénzre való átszámítást a kis gyermek is megértheti.
Az uj pénz egysége a korona lesz. Egy koronában foglaltatik 100 fillér. A korona helyettesíti, a frtot, a fillér pedig a krájczárt. -
Csakhogy a korona felényi értékű lesz, mint a mostnni forint, a fillér felényi értékű, mint a mostani kraj czár. Tehát a mostani forint2 korona, a mostani krajczár 2 fillérrel egyenlő értékű.
Mivel pedig ?7. uj pénz nem lesz egyszerre forgalomba hozva, hanem csak fokozatosan, a régi. pénz sem megy ki egyszerre a forgalomból, s megérjük nemsokára, talán a jövő év kezdetétől fogva, hogy ugy a régi, mintáz uj pénz használatban lesz. De azért könnyen megy majd a fizetés, mert ha valamely áruczikket 10 koronáért megveszünk 5 frttal • is kifi zethetjü\'j; ha husz \'fillér lesz valaminek az ára, azt 10 krral is kilehet fizetni azon esetben, ha régi pénz van zsebünkben és viszont.
Különben az ujpénzek a következők lesznek :
1. Husz koronásak aranyló!. (Az eddigi 10 fitos helyett),
2.Tíz koronásak aranyból. (Az eddig) 5 frt helyett.)
3. Egy koronásak ezüstből.
4 Husz\'filléresek níkelböl (az eddigi JO kr. h.)
5. Tiz filléresek níkelböl
6. Két filléresek bronzból (az eddigi 1 kr. h)
7. Egy filléresek bronzból (j»z ed-.digi fél kr. b.)
\'8. Ezeken kívül lesz még papir pénzünk is, miknek értéke egyenlő lesz az aranypénzével, mert bármi-.-á| kor váltható lesz megfelel értékű aranyra vagy ezüstre. , j Az uj pénz behozatala, s pénz-" alapunk rendezése mindenesetre korszak alkotó nagy esemény gazdasági életünkben, a miért az egész haza hálára van kötelezve nagynevű megalkotója iránt
Adja Isjten, hogy ez a szép mű elérje nagy czélját vagyoni állapotainknak fellendülését és megszilárdulását!
T- L.
Hazafias felhívás!
A bukaresti román liga, a román sajtó s a mozgósított oláh ifjúság sz u óbbi években mindent elkövettek, hogy Európa figyelmét a magyarországi oláhságra von-
2 A.
Szent János.
Hű szerelmem.
HÚ TODZOtt
Urága kincsem édes virágom I
Sieuiem hogy egy pilUntáit vessen rád, —
Ki volt ciopán ho ób*jtá<om
Haj I de a\' sors megtagadta tőlem.
Kedves aresod elzárt* előlem
Nem láthattam 1-ivern, boldofaágom.
Kitől szírem gyógyulását várom.
Hajlékod is érzé távozásod, Csendes volt és nagyon kietlen, Pedig kedves angyali jóságod Vágytam láeoi csupán, s asflmelen; Haj 1 de a sors megtagadta tülem, •. • • - •.. . édes mindenségem. N\'em láthattam szivem boldogságát, Ki betölti lelkem minden vágyát.
Elb a tömeg sajába,
H0/y találjak\'némi enjbflié\'t; De mindenütt sivár puszta* 1 gr a Akadtam* • n-m nyújtott flddlest; Jot-bra-balr* el-eltUc" képek, Bármily\' csábítók voltak és szépek,
ttnk nem tudtalak feledni, S szivem íebe nem tudott hegedni. f
Egyedfii. csak akkor boldog ezivetn, Hogjnaráged lelkem Angyala! S Láthat ós bámulhat drága hívem, Kinél J rágáb h nekem nem\'r a la, Mert caafc te vagy minden boldogságom, Nyugalmamat csupán tőled várom, Sserets, UgyfafíaaofeUddelhired, Csak saámosnra tartsd mag drága asived.
TABXÓCZ-AY IVÁN.
— Történeti beszély. — L. DEBVABICS KÁLMÁNTÓL.
(Folytatás.)
Binffyné a második padban foglalt helyet kedves kis fiával; Bánffyiié magas derekú hosszú fekete ruhát viselt, fejéffT fekete csipke főkötő volt, mely alól fekete \\ baja göndörökben folyt homlokára, ez is térdelve imádkozott — mig kis fia Ut ráá mellette a padban ült, s a félhomályu^ká^} polnában félénken tekintgetett körül.
A harmadik padban Bakács Sándor s a tőobi csatló*, a hátrább eső padokban pedig* tisztek s altisztek ültek, mindenik buzgón imádkozva az ég urához.
Nemsokára elérkezett az evangeliom felolvasása s ennek elvégezte után az egyház-szolga\' csengettyűvel adolt jelt arra, hogy Bánffynak fogadása következik.
Ezen jelre előlépett a zászlós a kápolna hátteréből, áz oltárboz közeledett, ennek zsámolyára térde t,s a zászló rúdját, mely- i nek felső végén egy nagy ezüst kereszt volt, függőlegesen az oltár elé tartotta.
A zászló rúdja ezüst keresztjén aranyból a felfeszitett Jézus képe volt, a nemzeti zászló^eaig összecsavarva szalagokkal lekötve nyúlt végig a rúdon.
Alig térdelt a zászlós Vz oltár zsámolyára, az egybáz-szolga szentelt vízzel kő- ¦ zeledett az oltárboz és szinte az oltár zsámolyára térdelt; ennek megtörténte utir a miséző barát az oltárt megcsókolván, bá<rafordult, jobb keze ujjait a szentelt v;-bemarta s ezzel bef. cskendezte az eléje
lar\'ott zászló iudon lévő ezüst keresztet,
vagyis ezt beszentelé.v_
/ Ennek végeztével a barát intésére kilépett BáofTy a padból s az oltárboz közeledett; ennek zsámolyára térdelt, jobb keze három ujját az eléje tar ott s már fenntebb ismert s beszentelt ezüst kereszten lévő feszüle\'re nyomva, a barát elő-mondására kövei ke/Ő fogadást tett:
jvi B.Í!.rrY Jáco-. Alsó-Lindva. Nempthy és Bellatkcz ura, fogadást teszek az é ö Istennek boldogságos szeplőtelen S/.üz Máriának és Isten minden szentjetuek, mikép ba a törökkel küzdendő csatából hten segedelmével megszabadulok, vagyis kimenekülök s életben maradok, keresztnevem után Keresztelő Síent János tiszteletére itt Alsó-Lindváo egyházat s melléje a pálos barátok részére zárdát épi-teqdek, ha pedig ezt tenni elmulaszianám, Örök kárhozatra jussaki az Isteo országát soha se lássam Ámen.
Ezután Bánffy a kereszten- lévő arany fet-zületet megcsókolta, mire a nemzeti zászló kibontatott s a harát ugy azt, mint Báuffyt megáldotta, — ennek végeztével Bánffy visszament &r első padba,-— a fogad is után keblében a remény szikrája felébredett, s midőn a padba visszament, derűit arczczal mosolygott neje szemébe.
Bái nyiié férjének derült arczát látva, örömkönnyeket érzett szempilláin, mert férjének az ünnepélyes fogadás ntáni derültségét jó előjelnek értelmezte.
A íient-mise nermokára véget ért, erre a megszentelt nemzeti zászlót kivitte a
zászlós s ezt követte Bánffy, karján vezetve szeretett nejét s kis fiát
Bánffy nejével s fiával a nagyterembe ment a nemzeti zászlót pedig levitte a zászlós a várdomb alatti téren már csatarendben felállított sereghez.
Véére is elérkezett az indulás ideje, B ínfly némán közeledett szwretett nejéhez s euuek barmát kezét ajkához emelte
B ínfly né rettenetes zokogásban tört ki. s fájdalmában elájult s egy nyugágyra esett; eszméletlenül feküdt ott néhány perczig. aztán szemei nyíltak s férjét maga előtt látván, felugrott s karjait remegve fűzte szeretett a féltett férje nyaka körül.
.Meghalokéretted!" Zokogta Bánffyné.
„Légy nyugodt legkedvesebb feleségem" — válaszolá Bánffy—„hisz\' magad mondtad, hogy bizol az Istenben^ nagy annak a hatalma s megment er^m számodra s kedves kis fiunk javára,"
„Igazad van. susogta Báoffyné reszketve — megment téged; a barát is azt mondta, hogy az Isten mindenütt jelen van s téged oltalmazni fog.*-
„Most. legkedvesebb feleségem, Isten veled — gondolj reám!" —aztán átkarolta neje derekát s a bucsucsók után. kis fiát is összecsókolta s végre avar udvarán egy csatlós által tartott fekete ménjére pattant s száguldott le a várdomb alatt álló sereghez. —
Solimánnak öt napba került, mig seregét a Dráván átvezette s augusztus 22-én már egész seregével a Dráván innen eső síkságon állt.
Bánffy János 1526. augusztus 26 án
vasárnap s igy bárom nappal a nagy csata előtt jelent meg dandárával a tábor nagy örömére Mohácson.
E napon az ellenség előőrsei már oly közel jöttek a mi előőrseinkhez, bogy ezekre reá is csaptak s igy a törökök kezdték meg az ellenségeskedést, a mi előjele volt annak, hogy "a/ ütközetet most már kerülni lehetetlen pedig még akkor is azt tanácsolták a királynak, hogy nagy összeg árán békét kunyoráljon ki So\'imánnáí.
Végre elérkezett augusztus 29-e.
A magyarok nem tanulták el a hadi-fortélyt a hunóktól s hét vezérünktől, s meg is adták az árát Mohácsnál.
Perényi Péter a magyar sereg balszárnyának vezére é<j Tomory Pál kalocsai ér-Bek s a magyar sereg ideiglenes fővezére meggondolatlanul Ibrahim hadosztályára rohant s ez heves harcz után a oatoliai sereghez vonult vissza, mit a mieink futásnak vélvén Báthory Endre nádora királyhoz vágtatott s azt adta hírül, hogy fut az ellenség, mienk r. pytj/eiem s kérte a királyt, bogy a győzelem teljes kiviváöára ő is induljon meg a második nadosztályal; a király örömébeSi engedett a felhívásnak s hadosztályával a natolisi seregre rohant — azonban {Ibrahim hadosztályának megfutamodása csakie csel és fortély volt, melyet a mieink be nem láttak s igy, midőn a király.hadosztálya a nataliai sereget megtámadta, az a-jegoagyobb gyorsasággal ketté nyíltsa mögötte felállított négyszáz ágyú s tőbb ezer jancsár fegyvere dördült meg s szórta a halált az alig 10— 2ö lépésnyi távolságban vágtató magyar seregre, melyet elsepert
H ARMIN CZEGYED1K ÉVFOETAM.
ALAI KÖZLÖNY.
OKTOBER 15-én
ják. hazug és képtelen vádakkal, illetve nemzetünket, melynek ugy politikai, mint cúlturális téren csak bálával tartozhatnak, A nemzeti név becsülete feletti őrködés ?lsö sorban az államcf. illeti ugyan, de a hazatiis társadalomnak is kötelessége eorompóba lépni a nemzet ellenségeivel szemben\'.
Ilyen kötelesség előtt állunk most, mikor az oláhok egy c=omó pamfletet röpítettek szét N\'yugot-Európában, leplezett s az európai társadalmak előtt ismeretlen czé-lok érdekében hajszolva a sikert, melynek egyik eszközéül tekintik a külföld jóhisze-müségjenek mesterséges kihasználását.
A magyar társadalom egyik fontos feladata ás oláh kérdést nem ftanaszos polémiákkal, de a tudomány komoly eszközeivel tárgyalni és oda törekední^-bogy á külföld a kérdés egész miHeníétéröi történeti," nyelvtudományi, néprajzi és cultu* ralis szemponttól tiszta éa igaz képet, • objectiv ismeretet nyerjen.
Ha végig tekintünk a külföldi nagy irodalmakon, a franczián. olaszon, németen. és angolon, szembetűnő bogy az oláhságra vonatkozó aránylag kis irodalom jó része atag különbözik az oláh nemz ti irodalom állapotától, mely — alig kell mondanunk, ma tudomány 5zámba nem is vehető többé. Egy Roesler, Tomaschek,-Miklovich idevágó nagybecsű muákáján kívül még a német irodalomban is alig van valami számbavehetö. A kérdés szövevényessége és nehézségei, a szemlélődés távolsága, melyből a külföldi tudós az oláhságot tanulmányozhatja: olyao tényezők, melyekegy Juognak, Kiepertnek, sőt a nagy Momm-sennek is korlátokat emelnek, hogy az oláhság történetét a maga igazi mivoltában láthassa. ¦_ i
A franczia irodalomról alig szólhatok. A fraocziairodalomban egypár oláh forrásból dolgozó, vagy épen oláh író tollá-. bői származó könyv és tanulmány az egész, a miből a müveit kötöttség az oláh kérdés-HMtüdömást szerezhet s a melynek kalauzolása mellett interpretálhalji magának "azt a sok zavaros históriát, a mit a bukaresti liga pénzen megjelenő kirohanások (memorandumok) elébe tárnak.
S az a \'legnagyobb baj, bogy a külföld tudományossága elavult doctrinák alapján állva, maga támogatja az o\'ah tentientiá-_ kat. Ezen kell változtatnunk.
Mindenekelőtt a német közönség volna az, melylyel a magyar irodalomnak ezen a téren kifejtett komolya becsületes munkáját meg kell ismertetnünk. Meg kell jelenni egy kitűnő magyar munkának, mely egyedül Öleli fel az oláh kérdést egész terjedelmében és egyedül alkaimus arra, bogy Jutiguak, Kiepertnek hatását ellensúlyozza a németeknél.
Dr. ftéthy Lászlónak, a magy. tud akadémia tagjának két kiadást ért könyve: „Az oláh nyelv és nemzet megalakulásá*-ról olyan muuka. mely annak* idején méltó feltűnést keltett ugy mélyriiiató. kutatásai, mint tárgyasának ma^győzö ereje által, amelyről, mint ilyenről függetlenebb gondolkodású román irók is nyilatkítztak.
"Ezt a munkát a szerző engedelmével anyagi érdek nélkül, sőt áldozattal, egye-\' dűl az ügy iránti lelkesedésből németre fordítottam és mindent megtettem, hogy hogy a német könyvpiaczon még ebben az évben megjelenhessen.
Egy világhirő nemet céggel léptem egyességre, mely a kiadás feltételéül csak
azt kötötte ki, hogy neki 600 előfizetőt biztosítsak. -
Én tehát kibocsátom a gyüjtőiveket abban a biztos rem Ínyben, hogy a hazafias magyar társadalom meg fogja ragadni az alkalmat és lehetővé teszi nemes áldozatkészségével annak a munkának megjelenését, mely végre szét fogja rombolni az oláhok tömérdek hazugságból fölépített légvárét
Egy-példány ára 1 frt 80 kr. A ki példányát nem akarja átvenni, vagy több példányra fizet elő, kérem ezt az átengedési rovatban megjegyezni, hogy az ekként rendelkezésünkre maradó példányokat azoknak az egyesületeknek, lapoknak küld-hessük el, melyeknek felvilágosítása még saját költségünkön is nemcsák érdekünk, de egyenest kötelességünk.
Az előfizetések kizárólag nekem adandók át valamint az érkezendő példányokat is én fogom szétküldeni.
A eyijtés vége folyó évi november l-e. Ha, i» mit csaknem hibetetlenaek tartok hazafias közönségünknél, a 600 előfizetőt nem sikerül addig összegyűjteni, minden aláíró postautalványuyol fogja pénzét vist-szakápni.
Budapesten. IV., Lövész-utcza 18. I-sö emelet 9. 1892 szept 10-
ZARÁNDY A. GÁSPÁR.
C8ARNOJK7
Zalavári és kapornak! apátság,
\' visszaállítása érdemében tett mozgalom Zalavármegye részéről 1867-, 1868\', 1869-ben.
¦?.!\'>• tata» é* xégv.)
(1V. okmány.) Követi utasítás ez érdemben.
45 .0.1.8*. ^aiarpegye közönségétől. 28ő.j.k. sz.
Tekintetes ^ Nagy Károly urnák, orsz. képviselőnek Andráshidán.
„Megyénk területén fekvő zalavári és kapornaki apátságok iránt még a mult 1868. évi május 4-én tartott közgyűlésünkből egy kérvényt intéztünk hazánk közérdekei felett tanácskozó országgyűlés elé.
Ezen kérvényünkben hiteles történelmi adatokra hivatkozva kimutattuk azt, hogy a nevezett apátságok kétségtelenül magyar egyházi javak lévén, a törvények nyilvános megszegése nélkül idegen egyházfők birtokát nem képezhetik, — s minthogy mégis a zalavári apátság az alsóausztria gottviczi apátságba bekebelezve lett, a kapornaki apátság pedig a jezsuita-rendnek adományoztatott, kértük ezen kőzsérelem orvoslását azon óhajtásunk kijelentése mellett, hogy a megoldás következtében az országos köznevelés és oktatás czél-jaira háromlandó javak jövedelmei, részben és az emiitett közérdekkel összeegyeztethetöleg a nagy-kanizsai és egy Zala-Egerszegen létesítendő
gymnasium fentartására fordíttassanak.
Azon időtől fogva azonban, ugy a lefolyt évi országos ülésszak alatt, valamint a jelen szünetelésnek beállta előtt is országgyűlésünk tevékenységét közérdekeink legfontosabbjai teljes ménekben igénybe vették, s csakis ez okból történhetett, hogy fentebbi kérvényünk mindeddig- elintézetlenül maradt. <s-
Azonbán tekintetbe véve, miszerint ezen ügy nem kevésbé bir fontossággal azon kérdéseknél, melyek közviszonyaink rendezésével kapcsolatban és fólrg országos tanügyünk érdekében még megoldásra várnak, azon biztos bittel nézünk elé a legközelebb megkezdendőországgyülési tanácskozásoknak, hogy kérvényünk is. a további elhalasztás mellőzésével, elintézésül felvétetni és sikeres megoldása által a közérdek kielégíttetni fog. • Felkérjük azért megyénk orszáfos képviselőit, hogy e várakozásunk és közóhajunk teljesülésére közreműködni szíveskedjenek, hogy hazafiúi figyelműkkel kísérve, eszközöljék egy oly közsérelem orvoslatát, mely mai nap még megyénkben a törvénytelenségnek és hazánk közérdeke legérzékenyebb megtámadásainak élő példáját mutatja fel, de az általunk kért me?-oldás által a köznevelés országos ügyének üdvöt árasztó forrásaivá válhat.
Kelt Zalamegyének Zala-Egerszegen, 1869. évi aug. 3 án s következő napjain folytatólagosan tartott közgyűléséből.
E négy okmányt Andráshidán találtam Nagy .László nr házának padlásán, a pere" iratok és egyebek halmaza között. A nevezett házban lakott annak idején Nagy Károly ügyvéd és orsz. képviselő ur.
NÓVÁK MIHÁLY.
Tudnivalók.
— Hirdetmény. A m. kir. állam vas utak szegedi üzletvezetöségef. é. 25307.1. Hz. a. pályázatot hirdet az 1893-, esetleg 1894 és 1895 évben szükségelt tégla-nemüek. u. m. égetettfali-. kövezeti-, tüz áilé- boltozat-, km-, kongó , lyukasztott-,
; sajtolt- és keramittégla szállításira. A pályáz iti feltételek é* ajánlati minták ezen kamaránál betekinthetők, esetleg a. m. kir. államvasutak budapesti nyomtatványtáránál 25 kr, illetve !5 kr. beküldése mellett megszerezhetők. Az ajánlatok 1892. ói november 5 ének déii 12 órájáig a m-i^y kir. államvasutak szegedi üzletvezetésévé-hez benyújtandók. Sopron, 1892 október
: hóban. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. kereske-i delemügyi miniszter ur ö nagy méltósága f f. é. 3/53. eln. sz. a. kelt magas leiratával
Mind ennek a.magyar vezérek voltak okai.
A csatarend tehát teljesen felbomlott, s a magyarok az ellenségtől két tüz közé szorítva, nem sokáig állhatták ki a har-czot hanem valamennyien rendetlen futásnak eredtek.
Ezen általános zavarban Bánffy Jánost is szerencsétlenség érte, mert a mint többek támadása ellen magát védelmezte, lova megsebesítve rogyott Össze alatta, ó maga pedig a földre zuhant s szerencséje, hogy.csatlósa Bakács Sándor folytonosan nyomában volt -e"\' különben elgázolta-tott volna.
Bakács Sándor ugyanis, midőn látta, hogy Bánff? a földre zuhant, hozzá ugratott lováról leszállt s erre Bánffyt segítette fel; Bánffy egy forró kézszorítással köszönte meg Bakácsnak szívességét s bár teljesen kimerülve volt s fejsebéból folyt a vér, tovább száguldott s miután sürün omló záporral az éj is beállt, Bánffynak nagy ügygyei-bajjal sikerült a csatatérről megszabadulni.
Bakács Sándor a nagy esőben eltévedten botorkált a holttestek közt egész reggelig, a mikor aztán török fogságba jutott.
A mohácsi ütközet sorsa tehát másfél óra alatt el volt döntve.
A mohácsi vésznek csakhamar híre futott az egész országban, a Bánffy danda-rában szolgált szentgyörgy völgyi és nemesnépi nemesek, ugy. kutasi jobbágyak közül néhányan a csatáöol szinte kimenekülvén s sok viszontagságon keresztül s éhségtől gyötörtetve, bujkálva Ltodvára értek s itt azt a hírt terjesztették, hogy Bánffy el-
esett a csatában, mert köz ülök egy látta is, hogy lova megsebesítve összerogyott Bánffy pedig a földre zuhant, s megöletett
EzenTor^György barátnak, Bánffy udvari papjának is fűiébe jött s miután attól félt, hogy Bánffynö szörnyet hal, ha azt megtudja, mindent elkövetett, hogy azon hirnek Bánffynébozi beszivárgását megakadályozza s ennek folytán a Bánffynö körül szolgáló cselédségnek szigorúan meghagyta, bogy a külső cselédséggel és városbeliekkel nem ez ibad érintkeznie.
Azonban, bár mit elkövetett is György barát Bái ffynö mégis megtudta,. bogy Mohácsnál elveszett a csata s hogy az életben maradt magyarok futásiak eredtek.
1526 ik év szeptember közepén gyönyörű őszi nap reggelén Bánffynö elmerengve dőlt az alsó-lindai vár délre eső nyitott ablakára.
Könnyes szemei messzire kalandoztak azon tájon, a merre férjének jönnie kellen-dett, ha életben maradt.
Remény és kétségbeesés közt tördelte ilyenkor kezeit s e szavakkal: meghalok érted szeretett kedves férjem — hangos zokogásban tört ki.
A kelő és leáldozó nap együtt érte Bán-ffynőt azon ablaknál, végre eltikkadván, álomra hajts fejét
Borzasztó álmok üldözték egész éjjel, — álmában előtte folyt le az egész mohácsi ütközet látta férjét a harczolók közt, a mint fegyverével halált szórt az ellenség sorai közt — s álmában is imára kul-csolá kezeit kérve az Istent hogy férjét védje .... látta továbbá álmában, bogy férjét három kontyos török megtámadta ....
védd magadat szeretett férjem----kiáltja
álmában, — látta továbbá, bogy férje hátrahanystlik, fejéből patikzik a vér s lováról lezuhan. . ..erre egy rémes sikal-tással felébredett; egész teste remegett kiugrott az ágyból a kedves ablakához futott
(Folyt, köv.)
Tebát ez is .. .
Tehát n ia megtörtént már, Ki gondolt*. volna azt, Hogy aierplmUnic nem üt tifbbé Meleg napfényt, sz-\'p tavaszt.
Szemed, ajkad esni mosolyog, Nem suttogsz nfir éanekem, Hegtart az a fényes »ngar-. Lx a 1 agypont, kedvesem.
A tlvosó nap ragára, Nem ád többi meleget; 8 ai estbomály eiürknlet* Eltakarja a* eget.
Lenysgrd nap bib irféttye Földre réti sngarát, Nyogodt szítt el Tárom én be A nyugalmas éjszakát.
A csdk, a mely megmérgezett, Kem édes már énnekem, Megszűnt, megtört az a varázs, Ex a fagypont, kedvesem.
A szírem, az elpattant húr Nem id tohbé hangokat; a biív. amely kiábrándult — Nem ismer már álmokat.
GERENDAY KÁLMÁN.
Fekete Adolf budapesti szerkesztőnek , Magyar fém és gépipar* czimfl Budapesten megjelenő szakiarját ajánlja, mely lapnak czélja a magyar fém és gépipar érdekeit támogatni és a mely ennélfogva az érdekelt szakkörök figyelmébe ajánitátik. Sopron, 1892. szept hóban. A kerületi keresk. és iparkamara.
— Hirdetmény. A györ sopron-eben-furti va-ut Üzletvezető ~ir\'.* 500 köbméter puba tűzifa szállítására pályázatot hirdet. Az ajánlatok f. é. okt. 15 éig nyújtható be a fennemlitett vasút soproni üzletvezetéseiénél, ahol a szállítás feltételek is be tekint hetők.illetőlegmégszerezhetők. Sopron, 1892. szept hóban. A kerületi keresk. és iparkamara.
— Az épltó Iparosok téli tanfolyama a budapesti állami ipariskolában (Budapest, VIII. ker. Népszinház-utcza 8 s7.) ebben az évben is november 2 án nyilik meg. — A tanfolyam négy téli félévre terjed s éven.kint november 2 tói márczius végéig tart .Tanulókul felvétetnek a 15 életévet betöltött írni, olvatni és számolni tudó kőmives-, kőfaragó- és ácssegédek, valamint a 15 életévet letöltött, írni, olvasni én számolni tudó kőmives-, kőfaragó és ácstanonezok és gyakornokok, a kik legalább egy évet töltöttek már gyakorlatban. —- A , beiratásnál előmutatandó irományok: 1. az illetékes közigazgatási-batŐság által kiállított erkölcsi bizonyítvány, — 2 a végzett iskolai osztályokról szóló iskolai bizonyítvány, — 3. munkakönyv vagy az illetékes elsőfokú iparhatóság áltat hitelesített munkabizonyit-vány — A beiratás okt 15-én kezdődik. Vidékiek tevéiben is jelentkezhetnek. — A beiratás; dij 2 frt, a tandíj 10 frt, szertári biztosíték 2 frt.
— Magyar zászló a ka-z&ruyákon. A honvédelmi miniszter elrendelte hogy a bon véd kaszárnyák magyar nemzeti lobogókat szerezzenek be, melyeket hazafias ünnepek alkalmával ki kell a kaszárnyákra
itüZOÍ. v
— Községek nj kötelessége. Töbajtör-vényhatóság kérdésessé tette azt az ügyet, hogy vájjon a községekben elhalt idegen és vagyontalan egyének temetési költségeit ki tartozik viselni- A belügyminiszter egy legközelebb előfordult esetben fölhívta a törvényhatóságok figyelmét az 1881. május hó 26-án kelt rendeletére, a mely szerint minden község a határába halva talált vagy benn a községben elhalt s teljesen vagyontalan egyének eltemetésével mellőzhetetlenül járó költségeket a saját kft;pénztárából tartozik fedezni.
Hírek.
— Ö Felsége Tót-szent Márton községnek iskolaépítésre 100 forintot adományozott.
— Zalavármegye köztörvényhatósági bizottságának őszi rendes közgyűlése főispán ur elnöklete alatt megtartatván ékesszóló beszéde zajos éljenzésel fogad\'a-tott. Alispán ur kimerítő jelentése tudomásul vétetett Remete Géza iuditványára Kosrutb Lajoshoz 90 dik tzületésnapja alkalmából egyhangúlag üdvözlő irat küldése határoztatott. A zálamegyei Gazdasági Egylet nemes ösztönből keletkezett megkeresésére, hogy a perpnospora elleni véd--ke/és megyeszerte általáuoaitassék, kiadatott egy bizottságnak, hogy a deczem-ben közgyűlésre javaslatot"terjeszszen be. A bizottság JaiJ ti: C.-iertán Károly alispán elnöklete alatt Gózony László, Ciauády Gusztáv, ÁrvayLájos.BatczaLászló C^er-tán László, Cm^ó Pál, Háczky Kálmán, Karabélyos Eiek, Koller I-aVán, Oroz Pál, RezsÖffy György S\'.modits Victorés Virius Vincze m. b. tagok. A légrádi bid költségvetésének elkészítése elrendeltetett\' — Az 1893 évre szóló megyei költségvetés elfogadtatott Katonabeszállásolási pótadó jövő évre házosztály és házbér után 3Vio ed % többi egyenes adóra 3Vio*/o- Bábászati tanfolyam segélyezésére jövő évi pótadó nem vettetik ki, e tanfolyam N.-Kanizsán és Zala Egerszegen fog megnyittatni. A füredi szeretetház segélyezésére 300 frt szavaztatott A Mura-folyó szabályozásának országos költségen való eszközlése tárgyában a földmivelésügyi miniszterhez kérvény terjesztetik fel Kotor és Csabren-dekeo gyógyszertár felállítása nem engedélyeztetett.
— 0 Felsége megengedte, hogy a b.-füredi „Szeretethez" ezentúl unokája, mint fővédoöknő nevét viselhesses igy „Erzsé-bet-Í5*eretftthrtz"-nak neveztessék.
— Paliul poL>taügy A megyei közigazgatási- bizottság utóbbi Ülésében tárgyalva lett * kereskedelemügy miniszter leirata, mely szerint Palinban felállitatni kért postahivatalt nem létesíti, mert jelentéktelen a forgalom s Kanizsához közel van. A bizottság most a fftldmivelésügyi miniszterhez fordul a postahivatal felállítás- a érdemében a Palinbeo levő mén tel ep re való tekintetből.
— Esküvő Skubücs Antal zalamegyei árvapénztári ellenőr okt 18 án vezeti oltárhoz Fritz Viktória kisasszonytKétbely-ről. Áldás frigyökre.
— A szólók ellenségei. Egyiket ai;g győzzük le, jön a másik. A fiiloxera e-len még lehet védekezni szénkéneggel és aok termelőnek áll a szőlője ma is; de ez nem volt elég; ezután jött a peronospora. Tehát .permetezni! teszik is sokan, egyik sikerrel, másik nem. Ez sem elég, utána jár nyomban a zöld rothadás, a fürtök még éretlenül lehullanak a tőkékről. Ez sem az utolsó csapás 1 A gyftkérpenész is pusztít sok szőlőben s egész vágók vesznek ki. Újonnan pedig olyan apró rovar lepi el a leveleket, mint a kendermagbogár s át-lyukgatja azokat majd a gyökérre megy s a töke egy év alatt kidől. Mi jön még a szegény gazdára ?
— Hel! felfigyelő e héten (október 16.—22.) a helybeli önk. tűzoltó-egylet Őrtanyáján Fekete Józ-e: főparancsooki segédtiszt ur.
— Gyászhír. Részvéttel közöljük a következő gyászjelentést: Samu József és neje Samu Terézia a maguk, ugy ifja Samu József. István győri főgymn. tanár, Etelka férjezett Trojkó Péterné, Mária férjezett Topolics Jánosné, Julcsa és Irén, valamint az Öiszes rokonság nevében mélyen szo-
"Snorodottszivvel jelentik forrón szeretett gyermekük, testvérük, illetőleg rokonuk Samu Dezsőnek folyó évi okt hó 5-éu délután 5 órakor életének 12-ik évében hosz-szas szenvedés után történt gyászos elhunytát A boldogult hűit tetemei folyó hó 7-én délután 4 órakor fognak Magyar-utcza 822. számú házból a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni éa liild S. Első nagy-kanizsai temetkezési vállalata által a helybeli római kath. sírkertben nyugalomra helyeztetni. Az>en geszteift szent mise-aldozat ugyan e hú 8 án délelőtt 10 órakor fog a helybeli Szent-Ferenczrendűek plébánia templomiban a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1892. október hó 5-én. A szeretet angyala Őrködjék emléke feleit.
— Akasztott ember felöl adtunk hírt előző számunkban, most márjelenihe:jük, hogy az illető NÖthling Gyula női szabó-segéd volt. Zsebében a kővetkező levelet találták : „Bocsássanak meg ezen tettemért az egész családom srokonaim. Isten velők! Kedves nőmnek irtam haza, még csak nem is felelt. Kívánva tok szerencsét".
— Kinevezés. Zalavármegye köztisz-teletü főispánja Svastits Benő ur ö méltósága Kovács Rezső tapolczaí szolgabirót a novai járás helyettes főszolgabírójává nevezte ki s helyébe, ugy halljuk Polgár Béla megyei aljegyző fog kineveztetni.
— Névmagyarosítás Spitzer Albert\' és Béla nagy-kanizsai illetőségű s ugyan-
i tte ni lakosok vezetéknevüket „ Szigeti1 - re magyarosították belügyminiszteri engedélyivel.
— Heti bizto-ok e héten (oktéber 15.—22.) a Kisdedneveló Egyesület óvodáiban D.u-cha Ottóné és Wnsztl Lajosné választmányi rtag úrnők.
— Uj ügyvédek. Holiósy István Zale-Egerszegen és Dr. Kovács Vilmos Tapol-czán ügyvédi irodát nyitottak, a zalaegerszegi ügyvédi kamara lajstromába felvétettek.
— Dőczy Lajos fordította magyar nyelvre azt a költeményt, mely lapunk előző számában Herc/eg Batthyány Strat-mann Ödönnétői jelent meg s unokája Todescn Alma születése alkalmából irt.
— Fő- és székvárosunk Budapest főbb tisztviselőinek arczképét közli a „Vasárnapi Újság" leeuto\'só fzán:a.
— Halálozás. Gudlin Károly munvidi kántortanító okt 10-én Nagy Kanizsán, élete 34-ik évében elhunyt. A családi gyászjelenté-t édes anyja Lázár Józsefné sz. Szabó Emília bocsátotta ki Temetése szép részvéttel ment végbe. Békebamvain: \' — Kinevezés. A király az igazságügy-miniszter előterjesztésére ,Wiener Ferenc/, nagy-kanizsai törvén;, széki aljegyzőt a perlaki járásbírósághoz albiróvá nevelte ki.
— Bérlet Bokody Antal szinigaz^ó az utolsó 6 előadásra rendkívül Ir^MHitott áron nyit bérletet: Kön-zék 3 wFbQ kr. I. rendű zértszék 2 frt 40 kr., II. reodü zártszék 2 frt A bérlet előadások műsora: Kis molnárné, Nap és Ho\'d, Szép Heléna operettek. Abrabám leánya, Musatte és Feneanyósok uj színművek. Ezen fölötte olcsó bérlet kiváló darabjaira ezúttal is fölhívjuk szinpártoló közönségünk figyelmét
— Szfiret. Fürhéncz, Cserfő és Homok komárom szőllőh egy ekén l7-én,azazmo^ hétfőn kezdődik a szüret.
— A Klnlzsy-ntczai kaoalizátió ügye á fejlődés látható stádiumába jutott.
-— Közgyűlés. A nagy-kanizsai -torna-egy\'et okt. 18 án d. u. 6 órakor saját helyiségében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: a tornászainak a vivássali összeköttetése és ez által előálló költségek megszavazása. — A tornaegylet 25 éves fennállásának* mikénfi megünneplése. — Pártoló tagok tagsági illetményének módosítása.
— A kolera ügy. Említettük, hogy a városi közegészségügyi bizottság a kolera behurczolásának elejét veendő s esetlegességnél gyors intézked.-s végett szükséges óvszerek és felszerelvények beszer-
HARMINCZEGTEDUC ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER 15-én.
zendők, a városi\'tanács a kívánalomnak gyorsan meg is felelt, készséggel intézkedett, óvszerek és felszerelvények a városháza nagytermébe szállitattak, netáni ese-teknél "éjjel nappal való alkalmazásrakész- I letbeo vannak. Minden intézkedés szak- 1 szerüleg megtétetett, mit a legnagyobb igazságos elismeréssel meg nyugtat Ól a g hozunk t közönségünk tudomására. Eddig még komoly eset nem merült fel s minden aggály idóVlötticek bizonyult.
— Vidékünk idei eddigi szüretelései-néi általános tapasztalat, hogy akik rendesen és háromszor permeteztek kitunö termés van mind miuöség, mind mennyiség tekintetében.kikkevesetbszer permeteztek, meglehetősen ötölt ki a szüret, elienben akik nem vették igénybe- a védekezést, azoknál silány az eredmény. Szemmel láthat ós tapasztalható a védekezés szükségességé, azért melegen üdvözöljük a zalamegyei Gazdasági Egyesületet, ho.y az általános és kötelező védekezés melleit buzgólkodik.
Je. Rövid hírek. Királynénk görög nyelvmestere a kath. bitre tért. — A soproni Liszt-emlék leleplezése elhalasz-tato.r, — Teunysou Alfréd Anglia koszorús költője meghalt. — Dr. Gáspár Ferencz honvéd ezredorvos könyvére József fhs;. az első előfizető. — A világ legöregebb katooája Lyonban él. 103 éves. — A pápai ev. ref. főiskolát Rév Komáromba S7áudékoznak áthelyezni. — Budapestről bármiutoo utazók podgyászaikkal együtt fertőtlenítés alá vettetnek — Govorcsin György keszthelyi, illetve hévízi bérlő agyonlőtte magát. — liócsr Zsigmond, a .Fiume" S7erkesz!ö s kiatiój t meghalt — Salamon Ferencz jeles történetírónk elhunyt. — MaiLuzsits Mátyás pánszláv prépost Szabadkán eltiltotta nemzeti hym-uusunknak templombani éneklését. — A kolera betegek száma Btrdape ten emelkedik. — Karács Teréz a nönevelési irodalom utiörője meghalt. — Jászai Marit líeriinbe hivták, hogy Medeát játsza el ott — magyarul. — Madách .Ember trugoediájd\'-nak e öadását Prágában eltiltották. — A kolozsvári .Mátyás-S/o-bor" ra 60 ezer frt gyűlt be. — Október 12-én volt 400 éve, hagy Kolomdus Amerika földjére lépett. —
emelkedik Észak-Amerikában, Mexicóban, Australiában és Oroszországban sikerült uj Összeköttetéseket létesíteni, borai kedveltek és keresettek és forgalma egyre gyarapszik.
Y e f i e
— Biztos gyóg) hatás. Mindazok, kik roszemésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szowiásban. lő fájásban, étvágyhiányban v*jgv egjjéb ba-joKban szenvednek, a va^-i; ."„Moll féle seídlitz porok" használata által Wtos gjógyulási étnek el. Egy doboz ára \\ frt. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv. szállítótól Bécs, I. Tuchiauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A-készit-méuy kérendő az ö gyári jelvényével és aláirtával.
— IntésülIÍ! Folyvást új meg új ua-niisitváuyai merülnek fel Brandt Iticbard gyógyszerész valódi svájczi labdacsainak
ezért nem ajánlhatjuk elégyé. hegy a vételkor mindig csak olyat kérjünk, melynek a dobozán jelröül így f-bér kereszt vörös mezőben s Brandt Kichard névaláírása látható, minden más csomagolású dobó/, hamisítvány s föltétlenül visszautasítandó Meg kelt hozatni annak a 400 hivatalból hitelesített, elismerő levéluek, melyek 1891. július és augusztus bávában érkeztek be, a lenyomatát. — Főraktár. Török Józsel gyógyszertáia Budapesten, Király-u. 12.
— Anyák részére. Főtiszt. Kneipp Seb. vőrishofeni plébános azon állítása, hogy a tiszta babkávé idegizgató tulajdonai által az emberek, nevezetesen asszonyok és gyermekek egészségére káros befolyással van és ideges egyének, szívbajban szenvedők és vérszegényekre nézve méreg — az összes orvosi tekintélyek által elismertetnek Ez okbói a malátakávé, különösen mint pótszer ajánlható, hogy a babkávénak káros tulajdonai elháritta^sa-nak. A Kathreiuer czég által .Ka\'hreíner Kneipp nialá\'a kávéja* név alatt kereskedelembe hozott malátakávé az összes hasonló gyártmányok között határozottan első rangu>és egy különös jóizü ital, mely kavéízénél\' fogva ugy a gazdagok, mint a szegények asztalára való. Főtiszt Kneipp plébános egy hirdetményt bocsátott ki, melyben ezen kávépótlékot a legmelegebben ajánlja éa kiemeli, hogy megadta ezen czéguek a jogot hogy kávéja nevét viselheti^ mivel arról győződött meg, hogy az minden tekintetben megfelel követelményeméit. Egy ily kitűnő -élvezeti és tápszernek egy háztartá&ban sem volna szabad hiányozni.
— A in. kir. főldni.-ügj i min. felügyelete, alatt alló oroz. központi Minta-pincze borüzlefi forgalmának évi jelentéseiben azt találjuk, hogy 1890-ben 175.720 frtértekü, 1891-ben 209.205 frt értékű bor lett eladva és folyó évi szeptember hó végéig 44 000 frt értéket tesz a többlete. A Minfapíacze igen öl vendeteken fejlődik, leaonméja a legtávolabbi világrészekben
Szin ó sz et
Szombaton, S-án .Az ördöc pirulái\' czimü nsgy látványos ¦\'-« tünemény** bohózat a házat s\'ufoláeig megtöltötte kirincai közönséggel. A darab jelnwrsei él díszletei elég csinosak! ¦ a tünemények — e isinpadot tekintve — meglepő ügyességgel voltak kezelve. A kis műkedvelő leánykák Üteme) mozdulatai a bengáli fény mellett precis csoport alkotásak egész tündéri látványt nyújtottak ; ¦ hozzá még a kis angyalkák zengedezése is — annjira meghatották ajelenlévflket, bogy aa énekmeg-njráx«sát | ezen eazménjü kép huzasnoab ssem-lelbetését aaünni nem akaró tapssal követelték, A kis kéményseprők is kellS ügyességet tanúsítottak, kik azonban inkább a komikon), míg előbbiek a szendét ég által gyönyörködtettek bennünket. Azonban e sikerben aa elismerés Bokodyt illeti, ki esen fölötte élvesetcs est szerzésében semmi fáradaágot sem kiméit, melyért különben a közönség minden tekintetbea s\'-inttr: dicséretesen adósra rótta le méltó báláját.
Igaz, hogy a zajos tetssésnyílvánitá* a játszó jutalmazására szolga], melynek Tata együtt mi is csak örülni tudunk; azonban a karzat a csendesebb epizódokat <aja.jryon ís zavaró za-jongásával .korábban fölhagyhatott volna. Nem mulaszthatja* el végül, hogy a társalat tagjairól is meg ¦ ne emlékezzünk : Berzaenyiné igen jól alakította a bossorkányt, Kovács háládatlan sserepét elég ügyesen oldotta meg; Bessenyei, Berzsenyi Margit, Pénzessé szintén jal megálltak helyüket. Hevesei, mint ki a díszleteket festette, kiváló ügyességről tett tanúbizonyságot
Vatámap, 9 én telt ház előtt ugyanaz adaton — szintén nagy hatást érve el,
Bétíón, 10-én olcsó helyárakkel „A becsület* esen nem éppen laikusnak szánt kissé nehézkes darab a jelen volt distingvált közönség tetszését megnyerve adatott. Különösen Sár-közy Árpád nagyon tehetséges él r-mzó szín. padi alaknak mutatta be magát, ki a legnehezebb jeliem szerepben nemcsak névvel ját--ott, de előadásában folyton a legmélyebb érzés vésette, miáltal a közönség gysJtorl tapsokban nyilvánuló elismerését égessen kiérdemelte Bessenyei, mint rendesen, ma is több izbtn derültséget bkozott. j -..
Kedden, Il-én a hirdetett darab szüreti -ünnepélyek miatt nem tartatott meg. Erről azou-ban csélsserü lett volna ideje korán értesíteni a kű*ünsege.t, nem a már odafáradtakai Uta-siuní vissza. Ily esetek csak a bizalmatlanság i fokozására saolgálutnak alkalmat. Q\'
Szerdán, 12-én Pénzes és nej* "jutalmánl1 1 .Faust, az ördög ezimborája* czimü látványos vig operetté került színre, mely a közép-számú \'közönséget folyton vidám kedélyhangulatban tartotta. Daczára a kellő pártolás hiányának, jntalmazottsk a játék elemtl\'.-n voltak, melyért az elismerő tapsok nem is hiányoztak, a siker részesei voltak további: Beke Lilla kellemes éuekéve), Kovács *Ídám comicumával és Tordai, ki kolnnben több életet adhatott volna Szerepének. Kemény Bernát karnagy a zongorát elég ügyesen s az éuek harmóniájához simulva vezette.
Csütörtököt), 18-án .A tékozló", eme myto-logisi látványossággal gyönyörködtető tündérrege — sajnos, hogy csak a jelen volt kis szama közönségnek szerezhetett valóban felfjt-betlen emlékű élvezetes estét Sarközy lelkes játékával, Beke Lilla szende melódin:ra!, Bessenyei czélzstos kupiéival és kedé ytrs mókáival, továbbá Birzsenyité, Kovács. B»kidi s a kis gyermekek az estnek oly barezosaj, kiknek működését mindenütt a közönség tetszésétnyil-ránitó Upsvihar koronázU. Az tündéri
ünnepélyekre emlékeztető mysticu* ké^ek díszletei Hevessi Józsefnek a remekei, mely muuka eléggé dicsén mesterét. Ily fényes dekoiácsiot meg uem volt szerencsénk szemlélhrtni.
Ma szombaton a bérlet kezdetéül nálunk előssör lesz bemntatvs BA kis molnarné" nagy operetté ojdoüaá*.
Csütörtökön, XJ^án pedig Kcvács Sándornak — a k6zön*ég tttssSsét több izben kiérdemelt sálon komikeznak — less a jotalomjátéka, •nely az ^ általa eddig nyújtott kedélyes csekket képesi a 1< gélvez-tesebbnek Ígérkezik.
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők
írj. V^ajcllte Jozaef könyv-, papir-, hangjegy és hangszer kereskedésében, Fő-tér. ó-takarékpínz-tár épület. rf—J
— A -Kis Könyvtár4- pályázatai:
Kevés irodalmi vállalat lettoly Hirtelen népszerűvé, mint a Berger Miksa M. Sziget könyvkereskedő kiadásában és Benedek Elek szerkesztésében megjelenő .Kis Könyvtár." l\'.-i a hetenként megjelenő könyvtár legjelesebb ifjúsági íróinktól kő zöl a R—14 éves gyetmekekuek való olvasmányokat s az eddig megjelent füzetekről a szakközlöny ők is a legmelegebb elismerés hangján írnak. A .Kis Könyvtárból már egy egész csomó füzet jeleut me*t éa a munkatársak köztuláljuk Jókai Mór. Gaál Mózes, Bársony István, Abonyi Árpád, Sebesztha Károly. Gárdonyi Géza, Kőrö^sy László, Márkus Miksa, Somogy Béla, Földes Géza stb. neveit s maga a ttzekesztő is minden hóoapban ir egy elbeszélést S hogy. a szegényebbsorsugyfermekek is jó könyvekhez jussanak, egy eey 3—5 ives füzet ára mindössze 12 kr., kötve 20 krban van megszabva. A„K is Könyvtár" kiadója, hogy az írókban még jobban fölkeltse a gyermek i irodalom iránt való kedvet, négy pálya-. dijat tüz ki most. Mégpedig 300 koronát egy elbeszélésre, melynek tárgya vehető a történelemből, vagy a mai gyermek élet kő réből, 6—14 éves gyermekek számára. Szintén 300 korona, égy 8—14 éves\'gyer
mekek fölfogásához mért, világos, környen érthető nyelven irt földrajzi vagy néprajzi tárgyú ismeretterjesztő könyveket. Mindkét kérdésre egy második IOÖ—100 koronás pályadíj is tűzetik ki.A pályaművek terjedelmes—5 nyomatottiv a ,Kis Könyvtár" tormájában. A tisztán leirt és jeligés levéllel ellátott pályamunkák ez évi decz. 30-éig Benedek Elek szerkesztőhöz (Bpest Erzsébet-körut 12. sz.) küldendők. A bíráló bizottság, melynek tagjai aszerkesztöa ki ii- Sebesztha Károly zólyommegyei tanfelügyelő és KŐrössy László budapestiSa-nár, kik 1893. jan. 31. étf hirdetik ki a pályázat eredményét s a pályadíjak, melyek azonban csak abszolút bec<ü mü ek itél-tett.ek oda. a szerkesztőnél mindjárt a kihirdetés után fö\'.vehetök. A pályadíj nyer tes munkák a kiadó tulajdonába mennek át. A közölhető munkákat szintén átveszi a kiadó, rendes tiszteletdíj mellett
— A nók olvasmányának helyes meg-váiL.-ztasa, a legnagyobb gondosságot igényel a".saládszülök és családfők r&zérői. A jelenleg társadalmunkatelárasztó számtalan olvasmányok között jelentékeny szerepet játszanak sz úgynevezett női lapok. Ezek között alegki valóbb helyen áll: a. Képes Családi Lapok", mit eléggé bizonyít azon kötüÍmény,ho^yamagyar női olvasóközönség egyetlenegy magyar lap közül sem tömörült annyira,1 nriuta „Képes Családi Lapok" körül, mely nemcsak üiállitá ánál fogva a legszebb, s mely nemcsak a lecér-dekfeazitőbb s lelket, szivet nemesiiö ol olvasmányokat nyújtja olvasóinak, hanem tájékoztatja min\'denről, mint egy müveit magyar nőnek tudnia, kell. lllu trátioit a legjelesebb művészek szolgál tat jak. Előfizetői postájában az olvasók szellemi társalgó termet uirnak, mely közelebb hozzá egymáshoz, a távol érő ismerősöket Női divatlapmelléklet nélküIÖ7hetövé teszi min den más divatlapok s regény melléklete irodaimuuklegelismertebb íróitól erednek. — A, Képes Családi Lapok"-at mi i-s a legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ara egy évre 6 frt, félétre 3 frt, negyedévre 1.50 kr.se csekély Összegért az olvasók nemcsak a szép lapot, hanem annak divat és regénymel ékletét is kapják. Az előfizetések legczélszerübben postautalványon küldendők be a nevezett lap* kiadóhivatalába: Budapest, Nagy-korona-utcza 20..SZ. ..,
— Az általános műveltség megszerzése napról napra nehezebbé válik. Egy hírlap szám figyelmes végig olvasása mindenkit meggyőzbet arról, hogy — saját szakmáját kivéve, — minden egyes czikk és fejezet számos oly kifejezést és fogalmat tartalmaz, melyekről alig van némi homályos ismerete, és melyeken, ha csak a felületesség uralma alatt nem állunk, lehetetlen átsiklanunk a nélkül, hogy a tájékoztatás vágya benőnk fel ne ébredjen E.tájékozást csakis egy jól szerkesztett Lerí-kou nj ujthatja, oly Lexikon, mely a mai állapotaink, saját müvelődéaüoktekintetbevé-tele mellett az^emberi ismeretek minden ágar* kiterjed,szabatos definitióját nyújtja minden fogalomnak, tükrét nyújtja honi életünknek épugy, mint az emberi szellem minden terén elért vívmányainak.Ily irányú jeles és mintaszerű műnek bízómul az Acsády Ignácz akad. lev. tag által számos szakférfiú közreműködése mellett szerkesztett Atbenaeum Kézi Lexkona, melyből most jelent n.eg a 26. tüzet E tüzet már az M. és X. betűk anyagát tartalmazza és jó irálya, helyese-beosztása, szabatossága, e mellett még hazafias iránya, valamint fényes kiállítása által egyaránt igazolja azon várakozásokat melyeket e műhöz fűztünk,Az Athenaeum Kézi Lexikona összesen 40 füzetre fog terjedui és kb. 100 szép kivitelű mellékletet fog tártai mázni. (Minden füzet ára 2—3 melléklettel) csak 30 kr. Előfizethető a Madóni-vatalnál (Athenaeum Bpest, Ferencziek-tere 3.) és minden hazái könyvkereskedőnél. Az első kötet már dibzkotésben is kapható 8 foriutért.
— Előjegyzési felhívna! 100 eredeti magyar notara szerzérDankó Pista Daukó Pista, a zseniális szegedi czigáuy, akinek dalai zengenek évek óta országszerte, ÍOO nótával lép fel most egyszerre. A magyar zeneirodalom terét- ez eseményszámba \'megy. A fiatal dalkÖUÖ termékenységét és zsenialitását fényesen illusztrálja ezen most megjelenő impozáns kötet. A dalok mind az ö szivében fogantak, az ő bűvös hegedűjén születtek és keltek szárnyra, hogy ajkról-ajkra szállva bejárták az országot. Ki ne i>mérné az 6 dalai közül a következőket: .Nem jó mindig a fonóba eljárói." „Rám se nézett, mikor én Öt megláttam." „Nem forog a dorozsmai szélmalom." .Páros életálegszebba világon." „Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány." ,Egy csillag sem ragyog fenn az égen." „Vásárhelyi sétatéren Béia czi-gány muzsikál." „Haragszika feleségem." (Kanász-nóta.) „Szőke kis lány csitt c-itt csitt" „Daru madár gyere velem." Ez a néhány dal jobban ajánlja Dankó Pistát, mint a szóbeli dicséreteknek bármilyen ^ragyogó halmaza. A zenemű, mely a mi kiadásunkban jelenik meg, bizonyára leg-
érdekesebb müve lesz a magyar zeneiro-1 dalomnak. Minden szalonnsk díszére le-end, s mint ünnepi ajándék egyike l^sz a legkedvesebb tárgyaknak. A zenemű ára előjegyzési!eg 3 frt lesz, mely a mü megjelenésekor fizetendő, esetleg utánvétellel lesz megküldve. Bolti ára 5 frt lesz. Az: etójegyzéaek alólirott czégnél. vagyszerzö Dankó Pistánál eszközölhetők. A müvet a magyar dalkedvelő közönség pártoló fi , gyeimébe ajáolva, vagyunk tiszte tettel Ná-dór és Bárd zenemükeresked&e és kisdó-; \'hivatala Budapest, Károly körút 8. bz.
— Uj zeneművek. A Nádor és Bárd hpesü zeneműVereskedő czég kiadásában folyton megjelenő előnyösen ismert „L°k-ujnhb bpesti népdalok" czimü vállalatok ból ismét 2 füzet hagyta el a sajtó\', mely a g)üjtemény 3. folyamának 47.-48. és 49.—öO^sszároát képezi. A 47.- 48.száma füzet tartalma „Alkonyatkor" és .Házam előtt jegenyefa", a 49.—50. számú füzet „Feljöttek már a csillagok" Gárdonyitól és „Két szép lánya ván a pécsi kapitánynak" cz. igen csinos 2 dalt foglalja magában. Minden kettős számú füzet ára 30 kr, mely a kiadóknál Bpesten. Károly-körutvagy bármely zenem ükére;-kedésben megszerezhető. Különösen ki kell emel-. nüuk e 4 dalt tartalmazó 2 füzetet, meri eme dalok olyan sikerűitek, olyan dallamosak, hogy a gyűjteménynek diszét képezik. \\
Ki nyert?
Húzás okt. 12-én .Brünn: 36 76 7 26
89
lNrylÍt;t.ór.*)
Fekete, fehér és színes selymeket méte-renként* 45 krtél 16 frt 65 krkj sima és
mintázott mintegy 240 kü\'Onböző fsjta«s 2000 különböző azi&ben szállít, megrendelt eg- Mfönyökre. vagy végekben ís posta-, bér- és vámmentesen Henneberg U. <cs. kir udvari szállító) selyemgyára Zürichbe* Minták póstafo nini tavat küldetnek. Svájczba czímzett levelekre 10 bélyeg ragasztandú-
}\' E rovat alatti közleményért felelöV-zet nem vállal a SZERK.
Felelős szerkesztő és" kiadó : BÁTORÉI LAJOS.
Hirdetések.
-j\'Mit tipeg kend az egyik lábáról a I másiljra?Hátnem birmeg áliniegy helyen? Megint részei? kend?
— D hogy vagyok, c-ak a ;örös bor ránt jobbra, a fthér meg balra hát aztán hogyan állbassak meg egy helyen ?
Az étteremben.
— Azt mondják, az étvágyevés köztien jő. No, a" sem igaz ám.Én már egy siló óra óta eszem, még sem jött meg az étvá eyam. —
V é*r s e s s i r i r a L Itt pbenNagj Ger-Gely k*it a halál ger-# Eb\'yéje nem gyr-
Mek korában veit el, mer-T volt öreg ember.
„Urs.ni! — rímánkodék a londoni koldus szikrázó szemekkel — könyörüljön, különben kénytelen leszek olyasmire vetemedni, mit még soha -élelemben nem teltem ; hisz élnem kell!".. A megijedt t Őkp-pénzes sietett erszényét megnyitni, hogy e ^veszedelmes látogatótól szabaduljon: meglhttn ál halta azonban, bogy hozzá e kérdést ne intézze: Mit tettél volna, ha rajtad-nem sepiek?.. „Akkor,— feleié az. vissza sem tekintve jótevőjére— kény téten lettem volna -V dolgozni!"
r~ i ** *
A spanyol ko\'dusnak monda valaki: „Nem szégyenled magadat kéregeini, holott dolgozhatnál?" Uram! — feleié a vasgyúró — én pénzt kértem öntől, nem tanácsot!
— Sok beteg gyermekének alamizsnáért könyörög a koldus; mire egy szánakozó nagyobb összeggel ajándékozza meg, de vele tart, hogy most gyermekeit mutassa meg. Uram! — feleié Önérzettel a koldus — én nem vagyuk komédiás,-hogy pénzért mutogassam gyermekeimet.
Egy ur unalomból a szobájában lévő legyeket véne. ugy. hogy fia a jött vendége kérdésére: Etiytáül %\'an-e a papa? méltán mondhatta: Egészen egyedül; egy légy sincs vele!
Magyarázat.
Valódi \\illányi burok.
KiDek szüksége van valódi villányi borokra és kerülni óhajtja
a szédelgéseket, forduljon hozzám. A villányi borok hírnevének fenntartására szivesen szolgálok díjmentesen felvilágosításokkal.
Scheidl Miklós
taníts, Villányban.
, Hirdetés.
Vetőmagnak ajánljuk rozsda s köd -károk ellen, különösen ellentállóképesnek bizonyult eredeti kopaszbnzánkat gyommentes 79—80\' kilo súlyos, itteni vasútállomásról szállítva 8 forint 50 kr. metermázsáját. Tíz ftietermázsán aluli mennyiséget nem szállitunk. Saját uj zsákjainkat darabonkent 40 krba számítja. %
A. Lendva, 1892. szeptember 30
ALAÓ-LENDVA-SEMPTBY -
uradalmak föbérn&ksége.
ORSZ. KÖZPONTI MNTAPINCZE
kizárólagos elárusító képviselet aj áulja kitti ni\',
niifcégi p;ilaezlb<)?aií és wgiacot.
Borok hordókban is szállíttatnak.
Árjegyzék ingyen éi bérmentve.
Főraktár: Budapest, mérleg utci 4
Fiékraktár: Erssébet-kömt 56.
Szerk. üzenet.
N. Sajnálattal éil-sitl^k, begy a ryiltleveiet nem közölhetem. Félreértés van a dologban s ezért egyleti Ügyet kookáttstni a szenvcdS és nélkíl)S*6 emberiséé érdeke miatt nem lehet, TíSbbit szóval mondhatom el
— Beliscse. KeszSu-t a szép levélc.t.
— E, „i németnyelv népiskoláinkban" közleményt a melókéit kedves sorokkal \' ¦ • uw-tel vettük
— N. „Ftam sirhalmánál\' halottak napja elSttt szitnbin jd. Fogadd őszinte kebelbéli részvétemet 1
— II. L. Kfijzöoet s buzgaloméit Az btz-szeget bejegyeztük.
— .Magyar Pé.izDgy" tzerkesttöséfének la-pnnk cs<-repéMánya rendesen küldetik.
— Cs A regény-kéziratot azonnsl megküt-uöttOk.
— Tíia\'elettetjes köszönet mindazoknak, kik lapunk 43 is számát kérelmünkre megküldeni kegyeszedtek.
Pályázati hirdetés.
A rZalam~gvei Gazdsságí Egresület\' által a tapnlczai m. kir. vincseliérískoianál alapított két ingyenes helyre pályázat hirdettetik.
Pályázati feltételek:
1) IC évet betöltött életkort igazoló ssflle-tésí bizonyitvácy. Idüsebbek, akik katonai kÖ-teleaettségüCiiek eleget tettek, vagy akik va-; lamely kézi mt-ster&égbeo, különösen p-dig 1 kádársagban jártasak, elSnyben részesülnek; | 2) írás és olv..sás tudás; | 3) ép, egészséges, unukabiré testalkat: -\' 4) jó erkölcsi bizonyítvány;
5) a szülik vaey a gyámnak beleegyezése és kötelező ny^ilatkozats, \'hogy a tanuló az iniésetet évközben vagy a tanfolyam tarts > a alatt nem hagvja el.
A felvett tanuló agy fehér, mínt felső ruhával, lab: élivel és leyaemüTel tartozik magát ellátni, vaUmint egy kerti kést és egy metszd ollót saját költségén besseres.i.
Aki ss alapítványi ingyené* he\'yet elnyeri, tsnnlmiuyának befejeztével köteles a vármegye területén izolgá atbs lépni éa a megye területén legkevesebb öt évig megmsradni.
A pályázati feltételeket igazold iratokkal ellátott kérvények f. 1892. evi dfCzember hó I tg a .Zalamegyei Gazdasági Egyesület"-bez Zals-Egerszegre küldendők.
Zala-Kgersseg 1892. ssept 15-én.
Háezk) KiUiiiitn sk.,
a ,/.aUmogy.I Gszdasági Egyesület* . í űgyvtzető elnöke.
Eredeti párizsi
GUMMI ÉS HALHÓLYAG
előnyö\'.égében felül mnlhatlan, toczatja 1, 2, 3. 4 5, 6, 7 és 8 forinti*, gyor"-azállitás, a legnagyobb kitartás mellett minden irányban.
J- 3Ft«3lli kiilönlegeségek raktára:
IV., Iiriit«tkeiitrsM«l, KisŐ elonyHsen iamert c»ég e szakmában gyors és előzékeny kiazoleálás teljes " sitelü árjegysékkel kiváoatr* asolgál, poets mentesen leiét boritikba aárrs. I
HARMIN"CZEGYEDIK ELTOLTAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 15 ín.
KN EIPP-HALÁTA-KÁVÉJA.
Füiiiltiiiilliatluü pótkávé.
Mindenütt kaplintó. 2 g
A KOLERA.
A legutóbb beérkezett hírek — sainos — semmi Vétsé^ot s-m bajnak frt! it iránt, a kolera immár Nyugat Európában !0 terjeszkedik. EKSte iáibató tehát az a naeySvsrély m-ly az -n beriséeei (¦ borwtastó betegrég tovább terjedcie ál ml tenyegeü. Ugyanazj t csak fcelyeaeini lehet a hatóságoknak serény,égét, melylyel az óv-intéikedéseke: megteaz\'k él niflylyel az ismeretes óvszereket a kűiooség figyelműbe ajánlják. Orvosi t-k in té yek állítása szerint
a legjobb óvszer a cognac.
Legjobban ajanljok
sí" Esterházy Ma saját párlíaMnac-
ját, mely fraa^ia moti fzeiínt, idegen anyagok boziá vegyítése nélkül tiszta f/orf/öt készül % melynek jósági-. pp\'tim!saáKát *r a körülmény i» igazolj*., hogy a. légntóbb Urt\'oft parisi egészségügyi kiállításon az aranyérmet díszoklevéllel nyerté el s » t5bb\\ \' kiállitásokosj ii, melyeken eddií rc*zt vett, minder.üít a legnagyobb kitüntetésekben -tészeiHk.
K5?poa[i irodi: BUDAPEST, VI, Külső ríczinl 23. ite
91
i\'tal kicárólag Ifilhata
MEIDINGER KÁLYHA-GYÁR {
t H EIM H. I
BECS - DÖBLING. *§?
BÉCS: BUDAPEST: PRÁGA: sL
MifaacJerplatzJ. Tbonet-udvar. I\'rlastergasse 5 fRj
fíOMlOS: MII.ASO: Jff
Oxford Sír. W 05. & 37. Corso Vitt. Km. 88. W
Minden áiianiban s7abadalma?ott ps minden kiállitáfOn az első érem- fi
mel jutalmazott legvlöiyöi-ebb \'"jjj
szabályozó-, töHő- és szelelős kályhák. §gj
KoTiacal való tüzelésnél az é^éti időtartama tetszés sacrint, ^jjjD • ,— kőnzt-nnel való 10 el- *m-l 24 órai.
TStíb mint 45,000 kályha van 2
használatban. g
Egj ÍÁIihn által több *iob» [ilheti. g
„MEiDIXGERMiályliák. g
Ar lltánrasok kikerül.
végett öv a ticyelmeztetU
mindenki mel\'etti véd- ,\'^Js), jegyflnkre, raely e kályhák \' ajtsinak beitő felein be-i.itve vaunak.
,kt„ME!DIN6ER-0FEK J |fe&K. HEIM^J
,HESTIA"-kályhák.
*a;Ulaoal tölthető A hamu é* salak poinantes eltávolít ís*
„HELIGS FUSTEMÉSZTŐ KANDALLÓK
kémények íüíQneiitea,-k maradnak. Határtalan égeti tarUra. Minden tüzelő snyag.alkalmas.
FÍSTEMÉSZTŐ CAiORIFÉKEK,
Vö7p». ti légfűtésekre é» zall&átptS készüléke
Központi rtisseiöis:
minden móds.er saeiint.
Száritó készülékek ipar- és gazdasági czéiokra. , Prospektusok és árjegyzékek bérmentve és ingyen.
Keil Alajos-féle
Padlózat-fény máz
(Glasur) ^
legki!öuóbb mázoló-s?er puha padló számára. 1 naey palack ára frt 1.30 kr. -1 kis palaczk ára G8 kr.
Yiaszk-kenöcs
legjobb és legegyszerűbb beeresztő szer kemény padló számára, 1 köcsög ára 6 krajczár, mindenkor kapható:
Fesselhofer Józsefnél Nagy-Kanizsán.
Bríinni posztószövetek.
2.30 metet teljes téli kabátra Palmers-ton frt 4 50
Posztómaradékok
"2.10 m. teljen té\'i kabátra. Mandarin > minSség .
den szinin
9 fon
r
l 8
ki
Posztómaradékok
n.. teljes teli iiltön\'tre 5 forint.
Loden
Miksbátokra 2.10 met. frt 4.r>0.
Posztómaradókok
teljes nadrágra sávos, v*fry k-rcikáa, 1 maradék frt 3 SÍ).
Selyem Kammgarn
csakis ujdonaág távol bsn. rff teljes nadrág 5 frt. A posztd sziitktüdéii űzte; felhagyása miatt öimei p.>síto.arni-mat a bevásárlási áron alul 5\') százalékkal olisóltbeo eladom.
Bernhcird Ticho liri\'iijiibcn, Krautmarkt IS.
Szétküldés titánvét mellett Hinták ingyen es bérmeatve.
ö coooocooooeoococccocCCOCCc8
TOT!
Az 1889- évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
l Gcrmanía Xewyorki §
0 életbiztosító társaság. 0
Alapittatott 18G0-ik évben
i*e -188».
ü 0
0 végén .
y Eur<í,.ában eli
q kék . .
q Kiváló előny8
0 magyarországi uezérképviseSség :
0 Bndapesten, V. Nádor- utcza l>
d\'jiáblázatok módozatok
. M 2JGS19 586 63 010 357
r.,8">4.G23 t bistoaí-
58 , OoooooooooocjooO
Birtokvétel.
Készpénzfizetéssel vételre kerestetik
pfy nemesi lilrtok ára 250.000
forintiq terjedhet. Csiuos kastély-, jó gazdasági épületek-, termékeny szántóföld- és erdőséggel kívántatik.
Ajánlatok egyenesen a tulajdonos tói kéretnek Pätz Richárdhoz intézni Bécsbe Wieder.Margarethen Strasse Nr. 12._
Maróni idény.
Posta csomagban, költségmentesen a legjobb minőségű maronit és gesztenyét szállítok kosarankiűt 5 kilo rémei maronit 1 frt SO kr. „ lovranai , 1 - 70 , n gesztenyét „ 1 a 6^ » „ , carfiolt „ 1 , 80 „ Továbbá vörös, vagy fehér Olasz bort 28 literes hordóban, literjét 32 kr-jával számítva. LJSlAK FKREN\'CZ Triest.
S 3
ártaczelli
Gyomorcseppek
U(^ssera<a^atnak gronor Síjokná:. SsftWItkSllBse és áltstáiMian Itstarsts*
AKromorbetssrs-Ktflnetel: étVifvtsIansis. ;.:^:r;.tP5ei(; bC:5i !t*•!«*. tsHujtsig n.tr,u ft:Hflsgtt. hsimanls, ajomo-ícés. Isltsi«s*i njilkskJví-issitli. sárgaság. urOor él hinris. giOBOrgífís. sjOIDIss.
Hathatos k->-"jrysicmek i iiinytili !t|fájisnil n menynvtben <-i * evőin orto^aiai-maintt. giomortul terhe létnél ételekkel r, italokkal, glilstttk. mijbaio.
U nlno-ríioi\'i-nt:. «
Kmlltetl liai\'.kni] a mmrinczrtu uroinot-etrpirre ¦knek blsonvoltik, K, efj kis Ú--.*gy Üveg i a Uagyarnraiizl (traktál
I íiríilt J07«rf r-v t-.r.-i
ilud.pe-i. XEraly uiez-" 13 as. A víilJeKjct aUlriit tasH**Mi U~«*« mesTtektB-I^nil! Oak oly cMnpek"t trssik fKoKadül. rnclj\'vi-tk hvr kolatíra iüld sLalag -fan raijasitva a keaíitft alalriatral S^rKT**? C Bradv) éa esaa ssavakksT; .VaJodtséftU blaooylloin".
KaphaU: B*ltu Lijoi éi Pragv Béta SJOgysssatazOsB Kagy-Euliiin
PHOTOUTHOGRAPhlA. CZINK0CRAPH1A .FÉNYNYOMAT. AUTCGRAPMIA, FÉNYMÁSOLAT
ORSZÁOtíS KiÁLUTAS?*
XV X X X X X \\K X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
MOLt^EiDLlTZaPÓR
iW Tavaszi gyógyítás
<•"* Nyári gyógyítás
5í Őszi gyógyítás
gyógyítás
Csak akkor valódi, [\'
éa MOLI. A «oksii
Kíirjegy, tolt ciége Uthato
X X X X
X
Gvts gytSgyká-ii maksrs eyimor- és al\'es\'.hajolr. 10 görcs, nyálk, gyomorégés, axC\'krr-kedébnél, májbajok. ¦¦¦ l\'t= . aranyér és a legklllflnfélé b nÓi he-tegségeltnél Egy rrcdeti doliox használati titasitiasal 1 ft Rakiárr.k ax ortxág mitnien vii ¦ gyögy-
¦aeitáraiban
MOLL A. gyógysieré.s rs kir. njvari laitlitdi Bécs. Slihdt. TachUuben 9. r-r ii naponct n tán vét" mellett. 2 dobóinál W kevesebb nem küldetik. Elismerés v.- a. urboz 0l« fi.glalkoiAiomníl as öu MOLL-félt; Seiáhu ígen jó Hatást gyakorolnak ; iimerrm ezt egrsser ¦ r.-i éa szívélyes fizesse mce"-et ntöfl
ok érte; ezek a gyomrot jóvá ós tőt könnyüvó t*«Jk. fissteleltel: STEIXKE P. J. lelkész H..nnets<-blag-ban
MOLL-FÉLE FRANCIA BORSZESZ ÉS* SÓ
x x x x x
X
I
~L Legjobb bedörzsölő szer
Sí köszvény,
5E csúz
S meg-hülési, betegségek ellen
Csak akkor valódi,^oST^\'b
yit lÜLtfti fel é.* .A MOI.L^ feliratú ODoaattal van J\\
tarra. A MOLL-fé e franczia borszesz és só neve- W
mint fájdalomcsillapító bedórzsölési szer ko»»- ffl
¦Tény, esúz és a megbfllés egyébb koTetkezményetnél /í\\
!1 égismeretesbb népszer. — Kgy ónozott eredeti üveg ára: W 90 krajezár.
F 0 - 8 2 Hit L D É S
MOU A. gjönszertsz. cs. és kir- ndrari száiiiíó áiUl
BÉCS: l. TlICHLADBEJJ 9. is. Vidéki megrendelések naponta póstautánvét mellett tel-jeiitetmek.
A raktárakban tessék határozottan Moll A. aláírásával és védjegyével ellátott készít-rt>*nyeket kérni,
Síéikttldél naponta utAnyéttel. Két fivegoél kevesebb nem kaldetik. Elismerés MOLL A. gyógyss. nrhoz Béc* Kitűnő l! franczia ét adji ridá-.
jkemen nagyszeraeo mfik&dik. KUldjfin nekem 50 Qveg-C--t. mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok (tartani magamnál. Mély
HORNOK, leikés* Müholup-t,
X X X X X
X X X X X X \\<
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
NAGY-KANIZSA. 1892. október 22-én.
Előfizetési ár; Egész évre . - - 5 frt — kr. Fél évre ...... 2 irt 50 kr.
Negyedévre . . . 1. frt 25 kr. Egyes szám 10 kr. HIRDETÉSEK Is hasábos petitaorban 7, másodszor !6, a minden további sorért 5 kr.1
-HS\'YILTTÉBBES petit soronként 10 krért vétetnek! fel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő
HarnilDczegyeJIk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szellemi és anyagi részét! illető minden kéziemé oy Bátorftj Lajos szi-rkftip-kiadó nevére czimzetteu N.u; - iísurizKái a bérmentve intézendök.
Uérmeuletlen levelek nem f^gad tatnak ej.
Kézi; atok Tiaszanem küldetnek
"A „nagy-kanizsai malátagyár és serfózöde", a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári , Önségélyzoszövetkezet", a .Kotori takarékpénztár" részvény-társaság", a ,Dagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a , nagy-kanizsai kisdedneveJó egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör", a ,nagy-kanizsai kVesztény jótékony nőegylet\' „n.-_anizsai izr. jótékony nőegylet", s .szegények ^tápintézete", a .katonai hadastyáa egylet" a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizaáí külválasztmányáoak hivatalos lapja
HETEN KTNT EGYSZER, SZOMBATON MEGJüLEtNÖ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A németnyelv népiskoláinkban.*;
(Kivonat.)
A hazaszeretet, a történeti tradicziók s a*nemzeti hagyományokhoz való ragaszkodás, a magyar nemzeti szellem és műveltség ápolása és továbbfejlesztése; ez az a vezércsillag, mely a „Magyar Egyesület" törekvéseinek útját megjelöli.
A magyar nemzet mai fennállásának legnagyobb biztositéka kultúrájában rejlik, mely kultúrát fejlődésében emelni, tökéletesíteni leginkább az iskola és a kulturegyesü-letek feladata.
Sajnálattal kell azonban konstatálnunk, hogy az ország némely városában, sót a székes -főváros népiskoláiban is e tekintetben bizonyos stagnáns állapot uralkodik. A magyar nemzeti népiskolában, ennek légkörében csakis a magyar nemzeti szellem dominálhat, a magyar nemzeti népiskolának csakis a magyar nemzeti eszme, a magyar hazafiság szolgálatába szabad szegődnie.
A magyar nemzeti szellem a magyar nyelvben talál leginkább kifejezést, ezt ápolva, ápoljuk a nemzeti szellemet is. A mai napok eseményei megtanítanak bennünket arra, hogy a nemzeti egység eszioéjét, ennek istápolását nem szabad magunktól eldobni azok kedvéért, kik a magyar oyelvet fogyatékosan, vagy éppen nem beszélik.
A németnyelv mérges"szalt^a a magyar nemzet testében,*!pely -szálka mindig nagyobb sebet és gyulladást okoz s most midőn e gyulladás már akuttá vált, nemcsak a láz ellen kell orvoslást keresnünk, hanem egy radikális operáczió segélyével a szálkát el kell távolitanunk a nemzet testéből.
Magyarország népiskoláiban sok helyütt a németnyelv még mindig
•) Felolvastatott a .Magyar Egyesület" f. évi szeptember bő 7-én tartott választmányi ülésen Budapesten.
kötelezett tantárgyként szerepel. L tantárgy létjogosultsága & magyar nemzeti népiskolában mivel sincs indokolva, sót eredményében, különösen a paedagogia, nyelvtisztaság stb. szempontjából ¦.éghetlenül káros.
A németnyelv tanítása veszedelem a magyar nyelvre nézve. A „Magyar Nyelvőr" cz. kitűnő nyelvtudományi folyóiratunk e tekintetben igy nyilatkozik: „A magyar\'nyelvben nem tett annyi kárt, szófQzését, szóképzését, | szórendjét annyira meg nem rongálta, | legsajátosabb nyelvtani és mondattani \\ szabályait annyim ki nem forgatta i a latinnyelvnek nyolczszázadoa uralma. | mint a mennyire tette mindezt a németnyelv azon rövid egy szazad \' alatt, a mióta iskoláinkban tért fog-: ialt. mióta Kazinczyék révén a német ; költészet is mintául szolgált kMtésze-j tűnknek, mióta a magyar tudomá-: nyosságnak majdnem kizárólag német ; tudós munkák lettek kutförrásává!"
Mennyire távol esik a németnyelv ; a magyar észjárástól, mennyire el-; tompítja a magyar nyelvérzéket a ! németnyelv tanítása, ezt behatóan fej-1 tegetni szinte fölösleges.
íme, ha az összehasonlító nyelvéV i szet szemüvegén rizsgáljuk a német-; nyelv ¦tanításának szükségességét vagy : szükségtelenségét, már is beigazolt \' ama állitásunk, hogy a magyar nem-! zetí népiskolában a németnyelv tanítására szükség nincs, mert eredményében káros.
Ha a paedagogia szempontjából vizsgáljuk a dolgot, rendkívül sok indokra fogunk akadni, melyek a mi : álláspontunk helyességét eklataoter \' igazolni fogják.
Mi a nyelvtanítás czélja? A nyelv-I tanítás czélja; egy nyelvnek szóban és írásban való elsajátítása Mit tapasztalunk azonban a népiskolai németnyelv tanítása terén ? Nálunk a németnyelv tanítását egyszerűen a német írás,"olvasás tanításával kezdik meg,
| mely módszer méltó a scholasticzizmua i koráfa. A magyar^gyermeket meg-j Unitjuk a német\' "oetuk ismeretére, \' begyakoroljuk a gépies olvasást, meg j Eiagyarázzuk a szók jelentését, a ha-t ladikkal lefordítjuk az olvasmányokat íme a nyolcz éves gyermek, a/*ki anyanyelvéből sem bír elég szókincscsel, mert forgalomköre is csekély, mihelyt egy-két morzsát kapott az új nyelvből, már ujabb és ujabb^ alak kasokra kényszerűi.
A frabczia tanügyi irodalomban a legjelesebb paedagogusok az idegen nyelvtanitásnál csakis az u. n. direkt módszer ¦ alkalmazástól várnak eredményt. De menjünk tovább, Mon-taigne, Baco, Locke, Comenius, a mai paedagogia legjelesebb úttörői is hangoztatták ama elvet, hogy egy nyelvet csakis gyakorlati módon lehet elsajátítani. Ezen egyedüli helyes módszert alkalmazni a népiskolában a németnyelv tanításában nem tanácsos, mert tönkresilányithatjnk vele a magyar gyermek magyaros kiejtését, megrontjuk nyelvét. Pedig a kettő között választanunk kell, vagy alkalmazzuk az irás, olvasás módszerét, vagy a direkt módszert. Én a mellett vagyak, hogy a magyar népiskola czélja fölöslegessé teszi ia ég a németnyelv tanítását.
Az illetékes tanügyi körök nagyon is jól tudják és érzik, hogy e tekintetben a reformok terére kell lépnünk, még pedig a legradikálisabb reform terére.
Tény, hogy a reformok terén hátrább vagyunk, mind maga Németország, hot már is egy óriási mozgalom indult meg, melynek czélja a német írásban a német vagy gót betűket elvetni és helyűkbe a latin betűket alkalmazni. Berlinben egy Máas nevű orvos azt állítja, hogy a hegyes német betűk írása a gyermekeknél irógörcsöt idéz elő s értekezésében egy helyütt igy szól: „Vaj-
t 11 a i
Esti szél.*)
A vár felett lángol ar alkonyat, Hűvös szelln legyinti arczomat, - Kíly gyönge! egy píbét fői nem sodor, De í&ou! ettől lobog a trikolor.
Hint lelkemé, hazája a magas. Ott fenn lakik, hol már nem jár a sas. Felhőt Cz ott, — elvész as agáron, Itt lenn sóhajtás, <>u fson hatalom. (1891)
Balatoni forrás.
A vízmosásnak tolgyibon Békés akácsliget Kdnn súg a felhős Balaton, Itt hüa szellő piheg.
A zöld akáczberek tarén Hideg forrás fakad,
5 csörögve lejt a toba át. Hint kis ezfllt-patak.
-Túléli lepke és virág, De nem élt hasztalan: Virágot ápolt, szomjat olt
6 eloszlik nyomtalan.
(1895.)
Szent J á n o s-
— Történeti beszély. — E. DERVABICS KALMÜíTÓL.
(Folytatás.) Derült öazi éj volt, millió csillag fénylett az égen, Báuffyné az ablakot kinyitva
•j Mutatvány Zempléni Árpád koluraényei-nek II ík kiadásából.
bámult ki a sötéjtségbe s elmerengve h«j-totta bádiryott fejét az ablak párkányára fektetett bal karjára.
Egyszerre lódobogás verte fel merengéséből s remény és kétségbeesés kö/t gondo\'t szeretett férjére s lelkéből óhajtotta, hogy az hazatérjen.
A lódobogás mindinkább közeledett a várdombhoz s Litta is, vagyis a sötétben vélni látta, hogy a lovag a vadkertjalatti uton be is kanyarodott a vár alá.
Bárki legyen is az — gondola magában — a vár felé tart, talán hir.adója^sze retett férje elestének — egy zrtsatából megszabadult lovag lehet, kinek tudnia kell, mi törtéot ott, mi történt szeretett férjével; — kinyitotta tehát a terem ajtaját, s kilépett a folyosóra s fellármázta a barátot, a cselédséget.
Éppen éjiéi volt.
A szerencsétlen csatát követő napon egyes török csapatok valóságos hajtó vadászatot űztek a futó magyarokra; gyalázatos ember vadászat volt az, éppen olyan, mint 1849-ben Görgey honárulása után az osztrákok rendeztek a Világostól mene kii lő honvédek ellen.
Bánffy daczára a sürün omló záporesőnek egész éjjel barangolt, útját Liptod és Pécsvárad felé vette a dombok és völgyeken n. s ennek folytán kikerülnie sikerült a török csapatokat*
Azonban, mintán\\nagyobb csata után még az ember — hiénák sem borzadnak a szerencsétlen meoekvőnek utj&t állni s azt kifosztani ilyenek és pedig vándor czígányok, egész karavánban tanyáztak a
csatatértől egy napi járóföldre az erdőkben s bokrokkal benőtt völgyekben s mint ragadozó állat támadták meg a szerencsétlen menekvőket^-^
Báuffy Pécsváradon tul a .Zengővár"-hegy éjszaki ereszkedöjén bukkant ily hiénákra, a kik mintegy harminczan lehettek.
Ezeu vándor czigány csapat ott tanyázott a Zengővár-hegy alljában egy magas bokrukkal körülvetts.benőtt heg^üregben.
Bánffy elmerengvfútbotorkált a begy-erdőn keresztül s a mint ezen hegy éjszaki részén leereszkedett, egyszerre csak két czigány a bokorból előugrott b Bánffy lovának kantárszárát megragadta.
Báoffy megsarkantyúzta lovát, azt hívén, hogy lovának az általa szökésével s ágas-kodásával az útonállókat meg félemlíti, azonban csalódott, mert a lónak horkolására s ágaskodására az egész czigáuy-csa-pat előjött rejtekéből s timadólag lépett fel Bánffy ellen. \\
Bánffy belátván. Hogy a menekülésére pszarlott minden erőlködése czéltalan és javára nem szolgál, kénytelen volt magát megadni, leszállt tehát lovától, melyet egy czigány azonnal átvett tőle s aztán az egyik czigányhoz közeledett, a kinek fekete dalmányján öregebb ezüst gombok fityegtek, mint a többiért s nyers bátor hangon kérdezte tőle, hogy mit akarnak vele tenni.
A czigány, a ki ugy látszik főnöke volt azon csapatnak, czigányoa kiejtéssel magyar nyelven imígy válaszolt:
.Akár miiy nagy ur vagy is te, de most foglyunk vagy; tedd össze kezeidet, mert
jon mikor jön elő az az idő, hogy a német gyermekeket már nem fogják többé tjnozni a német betűk írásával!"
Nálunk e tekintetben még semmi kezdeményezés sem történt, pedig el-vitázhatlan igazság az. hogy a túlterhelés egyik okaJ(hogy a 7 - 8 éves gyermeknek a iatin és gót betűkből 240 nél több betüalakot kell ismernie.
De vannak még más mellékkörülmények, melyek, mind valóságos fer-deségét a tanügynek tüntetik, elénk a németnyelv tanítását.
A tanítás módszere megköveteli, hogy a tanítandó tárgynál a fokozatosság elvét, kellő átmenetét, a folytonos ismétlést szem előtt tartsuk. Ma az ország sok népiskolájában már kötelezett ^tantárgyként szerepel a németnyelv, míg a középiskola, illetve gymnasium harmadik osztályában szerepel csak ismét a német nyelv, mint kötelezett tantárgy. E két évi szünet a németnyelv tanításában éppen elég arra, hogy az illető tanuló a mit a népiskolában ugy a hogy megtanult — elfelejtse.
Megtörténhetik, illetve megtörtént, hogy egy vasúti tisztviselő Debre-\' cztj&bűl az iskolai ér folyamán a fővárosba helyeztetett. Debreczen népiskoláiban nem tanítják a németnyelvet s az illető vasúti tisztviselő fia, ki Debreczenben a negyedik osztály* bói kitűnő látogatási bizonyítványt nyert, a törvény értelmében nem vétetett föl a fővárosi népiskola ne gyedik osztályába, hanem visszautasit-tát^t a harmadik osztályba, mert nem tudott németül írni és olvasni. Ez a legnagyobb méltánytalanság, abszurditás. -\\
Az iskola kétnyelvűsége oka annak, hogy a német gyermek nem tudja tökéletesen elsajátítani a magyaros kiejtést s viszont a magyar gyermek magyaros kiejtése tompul.
Nem egy hazai nyelv teljes ki-
\' azt összekötjük, aztán jösz velünk vajdánk | elé."
Erre két czigány megragadta Bánffy kezeit s összefogta, egy harmadik czigány pedig azokat egy zsineggel Összekötötte, minek megtörténte után egy kendövei Bánffynak szemeit is bekötötte s aztán vezetni kezdték.
Bánffy nem tudta elképzelni, hogy mit akarnak vele elkövetni & miután ellent-1 állnia lehetetlen volt, némán engedé magát vezetni.
Azt lépéseiből kiveheté, hogy rendes, csinált uton vezetik, mert sehol sem botlott meg — de hol, merre vezették, arról fogalma sem volt.
Mintegy negyed óra múlva megálltak vele.
Ekkor egy vele szemközt állt, de általa még nem látott férfiú imigy szólt mintegy parancsoló Bangón:
.Oldjátok le szemeiről a kötőt 1" Ezen parancsoló hangra a czígányok Bánffy szemeiről leoldották a kendőt
Bánffy nagyot bámult mind annak, a mit ott látott
Rengeteg erdő vette őket körül, előtte mintegy száz lépésnyire egy nagy czigány sátor állt s ez előtt egy gyep-padon ült a czigány vajda.
A vajdán tatár forma bő fekete kabát volt nagyarany gombokkal díszítve; arcza, melyet rövidre nyírt fekete szakálla körité, egészen barna volt éppen mintha füst fogta volna meg, fejét prémes csalnia födé, szemeit fürkészőn szegzé Bánfiyra.
.Hí járatban vagy? honnét jösz s hova akartál menni? kérdé BánffytŐl a vajda."
küszöbű léséről van szó, nem arról van szó, hogy tűzzel vassal magyarosítsunk, hanem azt követeljük, hogy a németnyelv fölületes ismerete kedvéért De hanyagoljuk ei a nemzeti szellem erős alapon -való kifejtesz; tését. Ezt meg kellett jegyeznünk, mert hisz már annyira vagyunk, hogy legigazságosabb és legjogosabb követeléseinket a sovinizmus túlkapásainak tekintik.
Én megtettem e téren az első lépést, megtettem -az ijesztgetések ellenére is. Még ma is kapom a névtelen leveleket, melyekben ezen indítványomért a legotrombább módon megtámadnak; ez csak növeli bennem azt az erős hitet, hogy igazam vau. Utóvégre is nekünk is érvényesítsünk kell magunkat s a nemzeti erős akarat erős jogokat juttat érvényre.
A magyar nemzet néptanítóihoz intézem soraimat. Ti vagytok hivatva szeretett kartársaim a magyar nem* zetet erőssé tenni. .
Ti oltjátok, ti csepegtetitek a jövő nemzedék szivébe a hazaszeretetet, azt a hazaszeretetet, melyen majdan a pokol kapui sem vehetnek erőt, ha üt élet-halál har;z órája; ne engedjétek, hogy a\'magyar nemzet gyermekeire wvabbrs. is béklyóként hezedjék a németnyelv tanítása, meryet az oktalanul dédelgeti német kultúra rakott reájuk. Ragaszkodjunk a magyarsághoz, mert ebben rejlik fennállásunk egyedüti biztosítéka.
EPERJESSY ISTVÁN.
Kereskedelmi közkönyvtár őpesten.
A budapesti Kereskedelmi Múzeum igazgatósága — mint a .Kereskedők Lapja* írja — most adta ki könyvtárának katalógusát és kereskedőinknek, ipárosainknak ezzel említésre méltó szolgálatot tett. A szóban levő könyvtár a Múzeum .Tudakoló irodájiban" (Akademia-u. 12 sz.) van elhelyezve, a melyet Baross Gábor kereskedelmi miniszter 1890-ben létesített és mely a kereskedelemnek már sok jó szol-gála\'ott tett. A szakkönyvtár első sorban
„Mint láthatod, a mohácsi csatából menekültem — válaszolá férfias hangon Bánffy, — öltözetem és sisakom, ugy kardom igazolják azt, s haza akartam jutni szeretett feleségemhez s családomhoz.*
.Tehát feleséged van, hány tagból áll családod? kérdé a vajda."
.Egy kis négy éves fiam van" — válaszolá Bánffy.
.Mi neved?" kérdé aztán a vajda.
. á- ffy János a nevem — válaszolá Bánffy Alsó-Liudva, Nempthy és Bella-tincz ura vagyok."
.Bánffy a neved?" — kérdé, ujjait homlokára nyomva a vajda s Atsó Lindváről? ugyan hány éves lehetsz l kérdé folytató-lag\'a vajda.
.Negyven éves vagyok" — válaszolá Bánffy.
„Ki volt apád?" — kérdé ismét a vajda.
.Bánffy Miklós, a ki Pozsonyvár főkapitánya volt — válaszolá Bánffy. Erre a vajda kissé elgondolkozott s azután igisz ólt:-
.Emlékszel-e ajTa a Péter nevü czigány-gyerekre, aki édes apád szolgálatában állt?- *
Hogyne emlékezném — válaszolá őrömmel Bánffy — hiszen együtt játszottam vele gyerek koromban, s emlékszem, hogy igen gyakran könyörgés emmel elhárítottam róla a büntetést, melyet gondatlansága miatt, édes atyám reá kiszabott
(Folyt köv.)
HAEMDíCZEGTEDIK
ÉVFOL"
iYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 22-én,
a Bzútírakon, encyclopaedicus munkákon kivül nagybecsű czimtárgyfljteményt tartalmaz. Ott találhatóba hazai czimtárat, továbbá Ausztria. Aneolorszáe. Belgium, Észak-Amerika, Frandziaország. Hollan-dia. Németország-Olaszország. Románia, Spimvolország, Svajcz és a keleti országot legújabb és legbizhatóbb czimtárai. Ezekhez sorakozik a hazai törvények és rendeletek\', valamint a hazánkat érdeklő nemzet-közi szerződések gyűjteménye. Hazánknak és valamennyi külországnak közgazdasági viszorJn-ait behatóan, lehet tanulmányozni
* kormányunknak és konzulátusaink jelentéseiből, melyek busz é^ől vannak meg, továbbá 17 hazai, 23 ausztriai, és 79 külföldi kWeskedeiihi kamarajeientéseiből, melyek/több évről vannak meg^smelvek-nek gyűjteményét a KereskedelmrMuzeum nagy bczgalommal egészíti ki. Sok becses adatokat találhatnak, továbbá kereske-
" dőínk a főbb európai államok átuforgalmi
\' statisztikájában, mely szintén több évről van meg. Egyébb statisztikai, pénzügyi és nemzetgazdasági munkák s jelentések is
^ vannak a könyvtárban, de ez a csoport még igen hiányos. Érdekes s specialitás azonban a vám és díjszabási tarifák" gyűjteménye, meiy már is ritkítja párját és a melyet folyton gyarapítanák, ugy, bogy a -Tudakozódó iroda-!; vám 4s szállitási díjtételekre nézve egészen megbizbató és gyors értesítéseket ád a feleknek.
Nem ismertethetjük egyenként a könyvtár 14 fő- és 44 alcsoportját és igy még csak a kiá\'Hitási katalógusok és jelentését és a keletre vonatkozó országok tekintélyes csoportját emlitjük fel. Végül arra hivjuk fel a figyelmet, hogy a Kereskedelmi Múzeum „Tudakozóirodájának" olvasó szobájában több minUlOOhírlapot és folyóiratot olvashat & közönség, sőt mind ezen hirlapot Régibb évfolyamai bekötve állanak reudelkezésre. A „Tudakozó iroda" nyitva vau "minden nap d. e. 9—12-ig és d. tf 3—6-ig. \' ¦
. Magyarországiparosainakéskereskedöi-nek itfcujabb .czimtára — egy több mint 300 oagy nyomtatott ívre, terjedő két és báromnégyed kilo sulyu diszes kötésű óriási munka/—íolyó évi október 20 án jelenik meg a Magyar Kereskedők Lapja kiadásában ^Budapest, kerepesi-ut 32.) E czimtár teljes ménekben bírja az ily mű veit báróin fókeliékét. t. i. adatai ujak, teljesek és megbízhatók, mert a népszámláláskorjbegyült hiteles adatok alapján az ország összes ipari-és*ktreskedelmí vállalatai, oevök; szakuk és lakhelyűk szerint feltüntetve foglalja magában.
A nagy czimtár használhatóságát tartva szem elüti, abban nem c-ak a szoros értelembe veit ipar- és kereskedelmi vállalatok vétettek fel. hanem egyéb oly intézetek és vállalatok (pénzintézetek, bányavállalatok stb.) a melyeknek felvétele szükséges volt.
Hogy e nagy czimtár minér- szélesebb körben elterjedhessen és kilóidon is használható legyen, a magyar szövegen kivül néniét, horvát és francia nyelvű felírást is alkalmaztattak. A mi az anyagrénletes beosztását illeti, a munka két főrészből áll, úgymint a szorosabb értelemben vett a) Magyarország és b) Fiume, valamint Horvát-Szlavonország kereskedőinek és iparosainak czim- és lakjegy zekéből.
A munka vézén magyar, német, horvát és íranczia beiüsoros tárgymutató alkalmaztatott
Az egyes kereskedők és iparosok név-szerint, betűrendben s városokban az utcza- és házszámnak valamint a megye és a legközelebbi pó-ta- és távírda állomás neve feltüntetésével közöltetnek.
Gyárak és egyébb iparvállalatok, a melyek több mint busz segédszemélyt alkalmaznak, megkülönböztetés végett vastagabb bejükkel nyomattak.
A nagy czimtár bolti ára nagy terjedelme (3000 oldal) kemény vászonkötésben tizenöt írtban van megállapítva. A .Magyar Kereskedők Lapja" kiadóhivatala (Budapest, kerepesi-ut 32) azonban abbsii a helyzetben van. hogy a nála megrendelt példányokat tizenöt forint bolti ár helyett tiz foriuíért szállíthatja a megrendelőknek.
Megrendelések közvetlenül a .Magyar Pénzügy" vagy a „Kereskedők Lapja" kiadóhivatalához (Budapest kerepesi-ut 32.) c.zimzendők.
A munka a folyó évi okt. 20-tól kezdve fog szétk&idetni a megrendelőknek.
CSARNOK."
A gyümölcsfa vásárlásról.
Tisztelt olvasó! ne dobja félre e pár sorokat, talán abbeli hiszemben, bogy úgyis reklámról lévén szó, nem érdemes reá az időt vesztegetni.
Elvem tiltja, hogy bármely faiskolát, vagy tulajdonost ajánljak, mert akkor e czikk bizony méltán részesülne abba a gyanúba, hogy csak reklám hajhászás czéljából Íródott,
ámde azt se tagadhatja senki, hogy már sokszor csalódott — különösen akkor, ha az alacsony árak — potom ár volt az irányadó.
Jól mondja tehát a példabeszéd, hogy olcsó húsnak ¦ hig a leve, s ez a példabeszéd különösen a gyümölcsfák és a szőlők vásárlásnál szokott keserű igazságként szerepelni,, ha az mondom potom áron lett beszerezve.
Sokan azt hiszik, hogy rólam: milyen jó vásárt csaptam, vettem 20 darab almafát, mely 6 éves, darabját 20 krajczárért és persze ilyenkor még annak is örül az illető, hogy ejnye milyen szép gyökerű.
Hanem á gyümölcs — no igen a gyümölcs hiszen nemesfajta, látni rajta, hogy ojtott; pedig ha még ojtott, azzal még nincs sok mondva. Mert lehet az ojtott; ha a czélnak meg nem felel.
Mert nézzük csak egyszer a dolgot közelebbről meg. Ki ne szeretné azt, ha ó kertjéből ugy szedhetné az érett gyümölcsöt, hogy május végére volna érett cseresznyéje, nem külömben június és július hóban is, ép igy a körtefélé vei, ha már július hótól kezdve érnének körtéi a fák-s novembertől kezdve a gyümöicskaro-ráb.au egész márcziusig stb. Ezt ugy hiszem, mindenki szeretné, de nem csak szeretné, hanem törekszik is reája. /
Hát;pérsze ez a piaczon vásárolt gyümölcsfákkal ki ném vihető, mert az az elárusító maga sem tudja, hogy milyen gyümölcsöt ^terem, de azért feldicséri, hogy ez ilyen, meg ilyen szép és jó gyümölcsöt hoz. de természetesen a verő Ízlése szerintit. Ö persze nem bolond, hogy a tiszta igazságot megmondja, mert hisz akkor senki se venné meg gyümölcsfáit. Sőt utóbbi időben oly élelmesek, tibgy maguk akasztanak jelfát a gyümölcsára, természetesen a vevők igényeit kielégítő nevekkel.
Hogy tehát ez a ía igaz>- nevét viseli-e, arról persze szó sem. lehet. De az elárusító czélt ért, mert gyű mölcsfái elkelnek és ó szép haszonnal baktat hazafelé.
Hogy a vevők majd évek múlva mit szólnak — a már nem az ő gondja.
Azt hiszem a t olvasó talán még nem tudja, hogy a piaczon árulók, hogy jutnak gyümölcsfáikhtz. Első I sorban vannak oly kisebb kertészek, (érten; önállók, kik a saját szakálukra \\ gazdálkodnak.) Kik ezzel ugy mellé-kesén foglalkoznak, hogy gyümölcs- \' fákat ojtanak, a fajták nem változa-tossafc 6—10 fajta, többnyire jelentéktelen fajták és erős növésüek.
Megjegyzem még azt, hogy csak oly helyen bibelödnek az ilyesmivel, ahol kitűnő jó erós talaj van.
Másodsorban olyan faiskolákból szerzik be7"kik-«iég lelkiismeretesek, hogy vevőiket csak névvel ellátott fákkal; tehát igaz fajtákat bocsátnak a vevők rendelkezésére és az kezelés alatt ne talán tán elveszített jeltáB-lás fákat eladnak potom áron a pa-rasztoknak, nem külömben a kivénül- 1 tekét és a hibásan kiásott gyökerű fákat is.
Az ilyesmit a megrendelőknek a faiskola tulajdonosok sajá" hírnevük érdekében nem szállíthatnak és igy, hogy a veszett fejszének legalább a nyele meg legyen, a fent nevezett módon értékesitnek.
Természetesen oly faiskola tulajdonosok, a kik nagyon ^kényesek a hírnevükre, bizony azok a selejtezett lakat egyszerűen elégetik, vagy egyébb házi czélra alkalmazzák.
. Harmadsorban és ez a legnagyobb csalások egyike, a. midőn néhány tudákos paraszt a ki ojtani tud, neki áll és az erdőben nőt vad gyümölcsfákat beojtva és ezt viszi el a piaezra.
Mert az ilyen fa nem képes sehogy se gyarapodni, miután az alany maga fiatalon megvénült Az ilyesmit oly
helyeken tesznek, a hol fiaskola messze van és aránylag a gyümölcsfának nagy keresete van. •
Mondom tehát, ezekkel a fent irt manipulácziőkkal a publikumot szépen megfejik az olcsó czégér alatt és aztán a mi a fő, a gyümölcs mégse értékesíthető, se a piaczon, se pedig a kereskedelemben. Mert a hány fa, annyi fajta, és neve^ég sincs. Mert híjába, még a rendes kofáné se veszi meg az olyan gyümölcsöt, melyből először csak néhány kosárral volt egy fajtából, másodszor még a mi legszebb, a termelő se tudja a nevét.
Azért ajánlom a t. olvasónak, hogy ha bár drágábban is veszi a gyümölcsfáit, de oly helyről szerezze be, a hol tiszta fajtákat adnak és esetleg felelőségre vonhfjipk, ha netalán tán más fajnakat külüTek a kértek helyett
És jó volna, ha a magas kormány t. közönség érdekében vagy betillaaá, vagy pedig egyes jótékony egyletek javára jó megadózná a piaczi gyümölcsfa eladást.
A betiltás volna a legczélszerübb, mert eltekintve attól, hogy a jóhir-nevü faiskolák a piaczi eladás által nem megvetendő jövedelemtől esnek el, hanem" különösen azon szempontból is, hogy a t. közönség rútul meg lesz csalva és hazánkban sehogy se képes a gyümölcs-kereskedelem "lábra állni.
A szakírók a gyümölcsfa tenyésztésért igen sok papirost pusztítottak el, de ugylátszik, e piaczi eladás egészen kikerülte figyelmüket. Pedig ha valami, ugy ez a legnagyobb kárt teszi a gyümölcs kereskedésnek és a gyümölcsfa terjesztésnek a gyakorlatban, n
Végül még arra figyelmeztetem a t olvasót, hogy mindig a szerint válás zsz a meg a faiskolát, hogy milyen talajba ülteti a fát. Ha homokos talajban gazdálkodik, ugy csak homokos talajú faiskolából hozassa gyümölcsfáit, ha pedig agyagosban, ugy természetesen agyagos földü faiskolát válaszszon ^
műkertész.
Nyilatkozat.
/*- Közönség köréből*)
Nyilatkozat.
A „Zala* cKitnu helyi lap utolsó számában * napi "j donság rovatában, egy n vili támadás intéztetett ellenem; mit szd nélkül nem hagyhatok. — Habár a nagykösünség tapasztalja, bogy a „Zala" czimü ujtág sz utóbbi időben nem a közvélemény tolmácsolója, hanem magán érdekeket szolgál, mégis magam iránti kötelességből a dolog történetet a következőkép mondom el:
A .Zala* kiadója és felelöt szerkesztője Fischel Fülöp, adótartozását meg nem Szétvon, ellene nemcsak első- és másodfoka, hanem e napokban a harmadfokú végrehajtást foganatosíttatni voltam kénytelen és adótartozása fejében a ntla lefoglalt tárgyakat elvitetni akartam; e kőiben megjelent nálam fia, ki 100 frtot törlesztett. Azonban éa kötelességemhez híven ii egéss tartozás kiegyenlítését követeltem; amire ez eltávozott s nemsokára megjelent aa adóhivatalban valami Kánita Béla eeyén; akiről csak aat tudjuk, bogy néhány év óta itt .lézeng a városban; hanem hogy a <{ualificatiój& és jni at él.tpá\'yája; aa iránt még eddig senkit fel nem világosított.
Ku-c Kán itt Béla Fischel adóügyében akarván eljárni, én neki a kellő felvi\'ágositásaal készséggel szolgáltam.
E tekintetben az ott jelen rolt Wacskíes János, Hardy Gyula éa Horváth István arakra mint tanukra is hivatkosom, hogy én az illemet egy szóval sem átértette a meg, s habár azon körülmény, hoíLv 15 úva Nagy-Kanizsán mint városi hivatalnok működöm és ezen idő alatt ellenem soba semmiféle panasz nem emelteteti, elégséges ön igazolásomra; mégis kijelentem, hogy i\'cy mint eddig, kötelességemhez biven hivatalos teendőimet kellő ÜEybnz-galom ás odaadással fogom elvégezni és hivatkozom e tekintetben a nagyközönségre, hogy én munka tekintetben a legnagyobb előzékenységgel ssoktam felvilágosításokat adni és az illemet soha senkivel szemben meg nem sér-tettem.
Csakis a „Zsla" lap vesére, ugy Utazik, aa egyetlen, ki velem "nincs megelégedve, inert az adóellenőri választás kassabea sem átal-lotta az elhalt elődöm iránt tartozó kegyeletet, durván megsérteni, éa megver tatásomat aljas önmaga által rcvocáí: rágalmakkal meghiúsítani akarni -, de ugy mint es alkalom mai nagyközönség bizalmának, reám rohásása által a lapveeár Ur ellenkesS véleményével szemben eclatánaan állást foglalt, ugy a .Zalának11 mostani támadását is nyogodtan bízom as el* fogulatlsn nagyközönség itóletár-*.
Nagy •Kanizsán, 1882. évi október hó 20-án.
NEIT ALBERT, ¦ / városi adó-ellenőr.
A „Zala* 42. számában a „városi adóhivatal- csim alatt hozott közleményre mi alulírottak ezennel a közönségnek tudomására boa-ank, hogy a ,ZaIa* vetérszerkesstoje Eánits Béla, midőn a városi adóhivatalban Fischel Fülöp ur nagy-kanizsai lakosnak adóügyében megjelent, a virosi adó-ellenőr uraltál a kelló bumanismnasal fogadtatott, adott kérdéseire a kellő fal világosítást megkapta; igy kösöttök semmi olyas elő nem fc At> . mely az emiitett csikk irasára okot szol-* \' .tott volna; tehát a rzikk egész terjedelmében nem felel meg a valóságnak \\
Nagy-Kanizsán, 1898. évi október hó 20-án WirC-íKICS JÁNOS, " .HARDY G\\\'vL&, HORVÁTH ISTVÁN.
Hírek.
*J E rovat alatti közleményért felelőséget nem vállal a SZEKtt.
— Kérelem. A .Szegények Tápinté-zeté"-nek" elnöksége tisztelettel felkéri mindazokat, kik idei élelmezési termeszt-méuyeikbóí felesleggel rendelkeznek, hogy a „Népkonyha" javára adományozni kegyeskedjenek. A .Népkonyha" működését nem sokára megkezdi.
— Az „Óvodai gyermekversek" megjelenését már jeleztük, az előfizetők és megrendelők részére el is küldettek; ha valaki nem kapta volna meg, szíveskedjék e lap szerkesztőjéhez fordulni. A kiadvány szén Ók: Kemény József és neje síremléke javára adatván ki, kegyes párttogáfba ajánljuk. A diszes kiállítású mü Fischel Fülöp könyvnyomdájában készülvén, ő is a bizományos, kinél példányonkint 60 kraj-czárjával kapható s általa minden hazai könyvkereskedőnél beszerezhető.
— Hírneves zongoraművészünk Grüo-feld Alfréd a kolerajárvány miatt elhalasztotta Nagy-Kanizsára Práger Béla rokonához történő jövetelét; pedig sajnáljuk, mert a szegény iskolás gyermekek népkonyhában való élelmezése javéra akarta egy műélvezetben ,gazdag hangversenyre az elnökség bizalommal felkérni.
— Közgyűlés. A nagy-kanizsai bidas-tyán egylet 1892. évi október hó zSeán délutáni 3 órakor saját helyiségében közgyűlést tart, a melyre a tagokat meghívja az elnökség.
— Héti biztosok e héten (október 24—29.) a Kisdednévelő Egyesület óvodáiban Hir.-chel Edéné, Sauer Jenöné választmányi tag úrnők.
— Lapunk felelős szerkesztője e héten. Budapesten tartózkodik, a helyettesítést Szalay Sándor szerkesztóelődünk volt szíves elvállalni.
— Vendég művésznő. Városunk színtársulata érdemet* igazgatójának köszönhetjük — L ki mindent elkövetve kieszközölte — hogy K. Kopicsy Juliska a népszínház bájos primadonnája körünkben megjelent, kiben a színművészetnek egy kimagasló zászlaját volt szerencsénk megismerhetni. A vendég művésznő 17—20 ig körünkben töltött vendégf-zereplési felléptével közönségünket nemcsak bogy meghódította, de a lehető legélvezetesebb estékkel is gyönyörködtette.
— Egj hírhedt tolvaj elitéltetése. Veszedelmes kapezabetyártól szabadította meg egy időre a társadalmat az igazságszolgáitatás. Olvasóink bizonyára még emlékezni fognak azon időre, mikor 1889-ben hónapokon át naponta ujabb és ujabb lopásokra ébredtünk és a tolvajnak se hire, se pora. Végre megsokalták a közbiztonság őrei a dolgot és rendőrségünk a csendörséggel egyesülve osiromzár alá fogták a fórhénczi szőlőhegyet és itt pinczéről pin-czére menVe fárad -águkat siker koronázta, mert Balog-Laszló és Gyoricz György kis-kanizsai főldmivesek közös pinczéjében elfogták a már rég keresett hires betörő tolvajt és rabszökevényt Török Györgyöt. Folyó hó 17 és 18 áo mindkét napon át folyt ez ügyben a végtárgyalás és ennek befejezte után szerdán 19-én hirdették ki az ítéletet, mely szerint Török György 8 évi fegyházra; az őt hosszabb időig rejtegető Balog László 6 havi, Gyuricz György pedig bárom havi fogházra Ítéltettek.
— Vasúti baleset Folyó hó 19-ről 20-ára átmenő éjjel Rálz József kocsikapcsoló a hely beli állomáson, kapcsolás közben mivel csizmasarka a vágány közt valahogy megszorult, nem tudott kellő időben kilépni és igy a két vágány közt arezra esett mely alkalommal a felette elvonuló kocsik között levő postakocsi jobblábát az úgynevezett sínszívbe nyomta, az alsó levélszekrény pedig a hátát annyira megnyomta, bogy a mellkason is súlyos sérüléseket szenvedett Még azon éjjel beszállították a közkórházba Mint halljak felgyógyulásához van remény.
— Heti felügyelő e héten (október 23—29.) a bétybeli őnk. tűzoltó egylet Örtanyáján R.ffay István szakaszparancsnok ur.
— Az első hő. Csak nemrég olvastuk a lapokban, hogy a hosszan tartó gyönyörű ősz sok helyen tévedésbe ejtette a gyümölcsfákat és itt-ott az orgotvavirág bokrokat, és ezek egész tavaszi pompában virágzásnak indultak. Mily keserű lehetett ezeknek kiábrándulása a tavaszi érzelgés-
ből. mikor csütörtökön f. hó 20-án délelőtt erősen kezdtek szálingózni a hópelyhek, mintha valami óriási dunnát ráztak volna ki odafenn az angyalok. Hja I ábránd az élet megrontója.
— Gyászhír. KomlŐsi József Kan !zanjarás szolgabírói hivatalának több éven át volt hivatalnoka, kit súlyos és nehéz betegsége már 4 évvel ezelőtt késztetett hivatalától visszalépui, e^fió 16-án éjjel fél 11 órakor életének 57 ik évében jobb létre szenderült. A boldogultát özvegye és két árvája. gyászolja. Nyugodjék békében és legyen könnyű a hant mely hűlt teteméi takarja.
— A keresztény kath. hívek figyelmébe 1 Koszorúk, lámpák, virágok, virág -papirok, drót sírok feldíszítésére; továbbá feszületek, szent szobrok, szent jelvények, jeruzsálemi olvasók, szent képek keret és anélkül egyedül olcsón kaphatók „Könyves W. József* könyvkötészetében Csengery-utcza ó-takarékpénztár épü\'et, ahol a „Papír" feliratú nagy tábla van kifüggesztve.
— Megbízás. A vallás és közoktatásügyi miniszter Sziget hy Antal Ügyvédi kamarai elnököt Zala-Egerszeg város részére az ideiglenes miniszteri iskolalátogatói teendőkkel bízta meg.
— Tillamos bérkocsi. Feltűnő kocsi gördült végig okt 19-én a főváros utczáin: három kereke volt, de sem rud, sem ló előtte, mégis ugy iramlott, mintha négy tüzes paripa lett volna eléje fogva. A kocsi uj találmány. Villám erő viszi. A vállam egy kis ládában a kocsi alján van elhelyezve. A kocsi maga az egyfogatú bérkocsikhoz hasonlít, de ezeknél csinosabb alkotmány. Szemkápráztató gyorsasággal ment, czikázott végiga villamos bérkocsi.,, az utakon, könnyen fordult, könnyen kikerülte a szembejövő kocsikat sőt a gyalogjárókat is. A kocsin különben Gerlócry polgármester ült. A kültelkeken járva, utána nézett a haló-ág által elrendelt koleravédelemnek. Az uj találmányú bérkocsi elképzelhető, milyen szeozácziót keltett a bérkocsis körökben, de még — a mint szavahihető emberek állítják — a fiakkeros lovak is ugyancsak csóválták rá
a fejüket.
— Szent László Egyháza község (Zalában; másfél esztendő óta iakola nélkül van s az a 140—150 iskolaköteles gyermek ugy nő föl, mint az utszélikórő Másfél esztendővel ezelőtt ugyanja az iskolának csúfolt viskót egy reggelre romokban találták. Azóta aztán nem aksdt többé" dolga a tanítónak. A község maga nem bir magának iskolát épiteni, mert szegény, a plébánia a ferenezrendi szerzetesek kezében van, következőleg szintén szegény, nem maradt hát egyébb hátra, minthogy az állam épitsen ott iskolát
— Adakozás. Stern I. Mór helybeli téglagyáros .az izr. gyűjtő szegényalap javára egyszáz forintot adományozott. .
— Postai és távírda! kezelötisztek tanfolyama. A kereskedelmi miniszter a magy. kir. posta- és távirdánál a kezelési szolgála\'ra alkalmazandó és a Xll-ik díjosztályban 500 tol 700 frtig emelkedő fizetéssel és a szabályszerű lakpénzzel javadalmazott posta- és távirdasegédtisz-tek kiképzésére f. évi november hó 15-töl kezdve hat bóra (erjedő gyakorlati tanfolyamokat nyit a következő posta- és táviráahivataloknál: Egerben, N.-Mihályon, Brassóban, Aradon, Naey Kanizsán, Győrött és Uj-Gradiskán. E tanfolyamokra hallgatókdl felvétetnek: 1. első sorban az 1873. évi II. t cz. 5 ik §-a értelmében kisebb hivatalnoki alkalmazásra igazol-ványnyal birő igényjogosult katona altisztek; 2. másodsorban a postamesteri,
\' vagy kiadói minőségben kifogástalanul szolgált oly férfiak, kikagymnasíum.reál-iskola, a polgári iskola negyedik osztályát vagy ezekkel egyenrangú más iskolák megfelelő osztályait — katonáknál, kik a • kezelő altiszti iskolát végezték;í^3. végre ugyanezen minősültséggel bi ró .nás férti • jelentkezők. A felvételre megkívántatik továbbá annak igazolása hogy az illetők legalább 18 ik életévüket betöltötték; de a 35 ik életévet még meg nem haladták; magyar állampolgárok; a migyar , illetve horvát és slarooországi illetőségűek, a horvát nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírják, feddhetetlen előéletűek; posta-és távírda szolgálatra testileg alkalmasak, mely körülmény kö?hatósági orvos bizonyítványával igazolandó. A tanfolyam hallgatói a kisebb hivatalnoki állásra, igazolvány nyal bíró katonai altisztek kivételével beiratási és tandíj fejében* tiz (10>forintot kötelesek kifizetni. Akik e tanfolyamokba belépni óhajtanak, sajátkezüleg irt és születési, orvosi, erkölcii és iskolai bizonyítványokkal kellően felszerelt kérelmüket f. évi okt hó 31 ig és pedig a már közszolgálatban állók rendes előljáróságuk utján, a közszolgálatban nem állók az illető főispán, vagy polgármester közvetítésével — a tanfolyam helye szerint a budapesti, illetve kassai, kolozsvári, nagyváradi pécsi, soproni vagyjzágrábi posta- és távírda igazgatósághoz nyújtsák be.
HA RMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN I.
OKTÓBER 22-én.
— Né^magj aroaíiás SchlesingerGynla perlaki illetőségű ngyauottani lakos veze-
" tékuevét .Váll\'ra magyarosította belügyminisztert! engedélyivel.
— Az nj pénz. Körriiöczről e hú 14 én érkezett Láng államtitkárhoz, ki az uj pénzkiverést vezeti, a magyar huukoto-riások első próbaérméje, a ez érme teljesen megfelelőnek találtatván, a pénzüeyminisz-ter efrendelte, bogy azonnal kezdjek meg ez érméknek nagyban való veretesét, ugy. hogy a jövő hét folyamán már egy millió korona értékű huazkorooás fog ideérkezni a a pénzügyminiszter az uj érméket be fogja muiatbaloi a királynak. Az érmék, mint mondják, a pénzverés valóságos műremekei. Nem kis nehézségekbe ütközött az annyira1" bonyolult, annyi részből osz-azetett közös czimerét a magyar korona országainak, angyalokkal, mint czimer-tartókkal oly módon elkészíteni, hogy a heraldikai staffirozás egészen világosan és félreérthet len módon jelezze egyúttal a czimer egyes részeinek szineit is. Szint-uzy nagy technikai nehézségekkel járt a király alakjának a koronázási öltönyben való elódllitása. De nemcsak hogy mind e nehézségeket kitűnő eredinénynyel leküz dötték, hanem a körmö\'czi magyar pénz verdének azouiölül az aránylag rövid idő alatt sikerült az összes előmunkálatokat megtenni arra. hogy már most megkezdhesse az érméknek szakadatlanul nagyban való-veréséti Első -sorban Keitzneroek, a pénzverő hivatal uj igazgatójának az érdeme, aki Berlinből nagy találékonyságra valló szerkezetű másoló, vagy helyesebben mondva kicsinyítő gépet szerzett, melynek segélyével egyedül lehetett a köztudomás szerint sokkal nagyobb anyalövek vése-tését oly meglepően rövid idő alatt kicsinyített alakban átvinni az uj pénz számára szükséges méretekre. Csak* ily módon sikerülhetett pár nap alatt a mískülönben 4—6 hetet igéoylő anyaénnék előállítása. E másoló munkákra Mayer. hosszú idő óta szolgáló kipróbált vésnök, ügyelt fel. Az eredeti véseteket, melyek oly kitűnően sikerültek. Reisner vésnök közreműködése mellett Garl vésnök készítette, ki ezen munkával tényleg hírnevet szerzett magának. Az aranyérmek felszínéről ép ugy, mint az eddigi aranyoknál vegyi lürdŐ utján eltávolítják azk ötvényt, mi által az érmek fényes sárga aranyjzint nyernek, ugy. hogy már színüknél fogva is feltűnnek. A veret minden részleté gyönyörűen emelkedik ki. Az a csekély különbözet, melylyela 20-koronások rehezebbek mint a 20-francosok, már szabad szemmel is észrevehető. Most már a nicketérmék előállításához is hozzáfognak, ugy. hogy azok november közepén és az uj ezüstkoroná-sok deczember közepén forgalomba hozhatók.
— Tóth László nagy kíKÜzsarkir.törvényszéki elnök ur e hó folyamán a hatósága alatti járásbíróság! hivatalokat\\hiva-talosan megvizsgálta. Mindenütt megelégedésének adott kifejezést
— Adóhivatal Perlakon. Biztos forrásból értesülünk, hogy dr. Wiassics Gyula orsz. képviselőnek Perlak és környéke nevében előterjesztett kérelmére a pénzügyminiszter ur ó Exellentiája megígérte, begy Periak városa 1893. év elején mindenesetre fog adóhivatalt kapni, de föltétlenül nincs kizárva, bogy még a folyó évben is kaphat
— Hírneves p<»molognsunk Unghváry László CzeglédrŐl beküidé hozzánk gyű mölcsískolájánaknév-és árjegyzékét oemes gyümölcsfa-csemetékről, alanyok- és szem-zésekről. A jegyzék gazdag faiskoláját tünteti föl s minden fajnál bő ismeretet nyújt Kívánatra Unghváry ur kertészete Czeg-lédröl megküldi.
— A tokaji cognac ára felől többen tudakozódtak nálunk. Naey Kanizsa és vidékére a főraktár Fesselhofer József ur jóhirü kereskedésében van; árak: Tokaji cognac * 3 frt. fél palacz 1 frl 75 kr.. ** 4 frt. fél palack 2 frt 50 kr., *** 5 frt, fél palaczk 3 frt
— Sirkoszoruk legnagyobb választékban kaphatók Janda Károly mükertészelében lehető jutányos árakon.
— Börld fairek. Pápán az iháczi csata hőseinek emlékére szobrot emelnek. — Spanyolarszágban egy föltaláló fehérvasra szabadalmat nyert. — Hamburgban egy ronda lakás fertőtlenítésekor egy koldusnő 70 ezer márka készpénzére akadtak. — Az orosz trónörökös Athénba utazott. — Vümos császár alig volt Béc ben, már is birlik, hogy a télen meg Rómába megy. — Közös hadseregünknél a tiszti létszám felemeltetik. — Antwerpenben 1894-ben világkiállítás lesz. — A bpesti kolera központi bizottsága permanens üléseket tart. — Katona József óda pályázatán ál Sántha Károly müve lett a nyertes. — A minisz-tfr atjiic- kimondotta a kötelező polgári háztsságot. — A budai honvéd szobor uov. 2-án lepleztetik le ünnepélyességgel. — Az erdéiyréazi maeyar Közművelődési E;y-let vagyona egy mii io forint értéket el érte, — Orsz. képviselőink jövő évtől kezdve 3200 korona általányt és 1600
korona szálláspénzt kapnak. — Dr Bes?e János 48-iki nemzetőrök orsz. főpararc-*-noka Aradon meghalt 82 éves korában.— Baross Gábor szobra a központi pályaház előtt áMitatik fel. — Irinyi Dániel aggasztóan beteg. — A bécs-berlini távlovaglás mintájára Szerbiában is rendeznek távlovaglást — Bismark herczeg beteg. — A kolera nemcsak Bpeateo, de országszerte c-ökken. — Pajor István 50 éves írói jubileumát ünnepli. — Baross szobra egyszáz ezer forintba kerül.
Vegyes.
— Egy népszer^, A „Moll féle fran-czia borszesz és só- által a betegeknek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyujtatik köszvényes és csúszós bántal-maknál, sebeknél és daganatoknál. Egy üveg utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv. szállító által, Bécs I. Tuch lauben 9. A vidéki tryógyszertárakban határozottan Moll-féle készítmény kérendő az Ö gyári jelvényével és aláírásával.
— Ha sok ezer ember bizonyítja, ha a leghíresebb tanárok s számos gyakorló orvosokelismerően nyilatkoznak valamely szerről, mint például Braudt Richárd gyógyszerész valódi svájezi labdacsairól akkor kétségtelen, hogy csak is egy valóban hasznos házi- s gyógyszer lehet szóban. A svájezi lafiííacsok egyedül kitűnő hatásuknak köszönhetik mai, általános elterjedtségüket mit semmiféle más szer el nem ér. El kell olvasói azt a 400 hivatalból hitelesített levelet a melyek 8 hét alatt érkeztek be; a valódi, fehér kereszttel vörös alapon jelzett, svájezi labdacsok dobozonként 70 kr. kaphatók a patikában. Főraktár: Török József patikája, Budapesten, Király-u. 12.
— Nem mulaszthatjuk el a mostani kolera járvány ideje alatt ama körülményt felemlíteni, bogy cognacaíegalkalmasabb óvszer ezen betegség elleni védekezésben. Különös figyelemmel legyünk arra. bogy olyan cognacot vegyünk, melynek minősége elismert jó, mert csak ugy érhető el a kivánt eredmény. Tekintetbe véve, hogy a Gróf Kéglevich István-féle projpontori cognac máraz 18S6-ik évi kolerajárvány idejében aikeresen használtatott és eddigelé csakis díszoklevelekkel lett kitüntetve, ezen gyár\'termékeit kiválóan ajánlhatjuk, miután ez Ausztria-Magyarország legna^ gyobb ér legrégibb cognac gyára.
— Érdemes-e hirdetni?Erreakérdésre a következő világhírű czégek, melyeknek legnagyobb része milliókat szerzett ée üzleti kérdésben szaktekintély, így vála szóltak:.Sikereimet agyakori hirdetésnek köszönöm\'\' Bonuer. — „A gazdagság útja nyomdafestéken át vezet." Barnum." — .A siker uyomdák bőkezű támogatásától függ." A&torJ.J. —„Vagyonomat állandó hirdetéssel szereztem." Stewart AJ. — .Fiam, oly emberekkei csinálj üzletet, kik hirdetnek, mert ekkorsohaaem fogsz rosz-szul járni!"^Franklin Benjámin. — „Hogy tudja-T-ig L. világ, hogy valaki jót készit, ha ezt : **m hirdeti ?* Vanderbild.— ,A hirdetés l*. iiletre nézve ugyanaz, a mi a gépekre nézve a gőz: a mozgat erő." Lord Macaulay. — „Mindenemet, hírnevemet, millióimat, nem csak üzleti eljárásom szo-iiditásának, hanem w/iM-adrészt a hirlapi hirdetések hatalmának köszönöm. Biztosra veszem, hogy mai nap hirlapi hirdetések nélkül serp.mifele üzlet nagygyá ésva-lóbau jövedelmezővé nem lehet." Hertzog Rudolf. >*V
eryezett. Ekkor Darioka férfi testvére robajéba Bltözva harmadmagával megjelenik e kös-ségben, mis-, m-dve tiaczoltató. A fiával ösz-szetaUlkosnak, kitől a he*yset kényszerét meg-údva, Darioka haia siet éa gaadagos térve vissza mágia egymáséi lesznek. Ezen tanulságosan mnlatsáeoB darabban a nevezett szerep-lókon kivül még feltűntek: Pénzesőé, Bokody és. Kovát*
K. Kunácsi Juli;ka, a népszínház bájos primadonnájának v- ndégjátékáral a következő darabek lettek bemutatva: 1 T-ikés Hadáréit (Postás Milka), 18-án Saép Heléna (Czimszerep) 19-én Ripp Tan Vinkle (Ltesbeth) operettek és 20-án Náui (Czimszerep) sváb népsxioaft
Daczára a Idámé fölemelt belyárakoak, mégis ez alkalmakkor igen disses kOs&nség gyUlt o*sze, kiketa veodégmüvésznő kimagasló alakjának bájteli játékéval pirosait, kitűnően iskolázott hangja mindenkor egészen magival ragadott. E négy esiének ó volt a központja, bálványa éi oly ragyogd csillaga, mely a többi bolygókat csak homályosan engedte láthatni. Kopácsi Jnlíika természeti fi ajakitiaaíval, gyengéd mozdulataival sssrepének tsem*Lly*it nemcsak tettüeg mntatja be. de képes azokba lelket, életet varázsolni, miáltal a szemlélőt megbóditvs, vele érezni kényszeríti. Ka a. asi-nészetaek asbo foka, melyet művészetnek nevezhetünk. Cialogányszfi^ft;hangja, éneke csapa báj *- csnpa kellem, s,, c;\'si varázs hatást gyakorol a hallgatóra. Felsőbb hangjainak prodnetiói p*dig ama bámulatos senei t&jje-ií*nyre emlékeztetnek; mely»t parceal han-gokfeak nevezünk, s melyek emberi hangnál az üu\'kösök ritkziági mamába mennek. Legkedvesebb volt ,Madaráií"-ban, legelragadobb ,Ripp-RippJ .harmadik felvonásának mytologiai alakjában. Ezen esti j< talomjátéksban egy csokorral és egy disses virigkoaárral lett megajindék >zt*. A művészi játékával elért eredményt éneke legtöbbször megís bauányosta Ka.önben gyenge tollank dicahymnns sengéiét^ pótolja — mind a 4 estén — a közftnaég viharos tapsával türtént számos kihívás, mely a "kitüntető elismerésnek legonzetlénebb kifejezése. A társulat tagjai közül dicséretet érdemel: „Madarászából Sirkosy (Szániazló gróf), „Szép Hel«ná"-ból Pénzes (Paris), „Ripp-Ripp--ből Pénzes a czimssereppel és , Nini\' -bél Sárközy
Ma szombaton" Kovács Bándor jntalmáal adatik: .Egy tüzér trombitás szerelme."
Vasárnap:\' „Feneanydsok" fölötte mclatfiá-gos darab.
Bélfőn ntoíid előadtU, mely ntán a társu\'at tSlönk Dévára fog pályázni
A gabonaQ2letrÖI.
Nagy-Sanizss, 1892. oktdber 2I-én-
Néhány napi kellemesebb hangulatot a hét végén ismét lanyha üzletmenet váltott fel, a kereslet hirtelen megszűnt s ma már ismét a kínálat túlnyomó. A hozatalok piaezunkra kielégítők, csak a minőség bogy fenn kívánni valót. Busa minőség szerint 6 80-tól 7*20 ig, rozs 6 frtéri, árpa 4 75-től 6 frtig lesz vásárolva. Bab az idén többnyire silány minőségű, eddig városunkból mintegy 4C00 métermázsa szállíttatott el 6 frt 10—20 kr. árban. Bükköny teljesen psng. ára 5 frt kendermag 9 50 kr., tengerü 4 75 kr., tökmag 7 forint
Szín é sz et
Péntek. 14 én zónaelfiadáso! „A toloaetjA caimü népszínmű adatott- Bokody élethűen alakítva, vitt* a caimszerepet, Bukodyné ,,ly .meghatóan játixott, bogy caak Kovács tudta f»lvillanyozni a kedélyeket. Különben az est likerflltaak mondható __
Szombat, 15-én ,1 kis molnámé* ezen hatásos vig operetté ojdonság nálnnk <lóször lett u.\'vn. bematatva, mégis kis száma közönség gyűlt tfssweí kiket a darabnak különösen fantastikaa bonyodalmai, fölséges jelmt^ei éa kellemes melódiái mindvégig derüluágfceaJtártottak, melyért megelégedésüknek bangói kifejezést adni sem is késtek. Beke Lila mai felléptével bámilatos haladást matatott be, kinek gyönyörű fejedelmi jelmezben valé sikeres előadásit szép éneke csak fokozta. Kovács él Besaenyeioek az aliamerésért neté igen kellett küzdeni, melyet különben Pénses és Pénzemé is megérdemeltek. Percsel Róza 30I0 táncia is tetsiéit aratott. *\'
Vasárnap, 16-án két előadás tartat >tt Egyiken d. rj fél hely árak kai aA feaelányok* szórakos-tatták az ifja generittót. Másikon este rendes belyárakkal „Szép Darínka" czimÜ vig népszínmű lett nála ok most először bemutatva, melynek romantikns rövid története a követ-keső: Ejty vagyonos községbirónak (Bessenyei) I a fia ri-.:-i:z--sj 3 évi aatenáskodisa alatt Bos-niátian oly gazdag caalidni! szállásol tátott el, hol a két teljesen egyforma iker testvér közői az adonis Dariaka (Berzaeoyi Margit) a magyar katona szívét meghódítva tzsrelmi idy-leikben annak nyelvét is eltanalta ¦ megoaküd-tek. hogy egymáséi lesznek. Ez idő alatt a fin atyja a lutrin mindenét elvesztette, sőt, hogy h J/a dobra ne atteaeékV az adópénzből rs 1000 f tot elsikkasztott. A fiu\\aaa jött s atyja oly leányt >álas:.toU számira, kinek nizaasága őket esen helyzetből egészen kimentette vonla, mibe a fia átlátva a csapást, már-már bele ia
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők IQ. AT^ajclitia Józaef
könyv-, papir-, hangjegy és hangszer kereskedésében. Fő-tér, ó-takarékpénztár épület.
— „K jö egesség naptára a magyar nép számára", az országos közegé-tségi egyesület kiadásában megjelent az 1893.
1 évre. Ez a derék egyesület mely e naptárt ! tavaly óriási sikerrel indította meg (köze! | 20 000 példány fogyott el), a most megjelent naptárral fölülmulta az elIÖbbitNem-csak hogy ismét benne találjuk országszerte kedvelt íróinkat, Rákosi Viktort (S.pa luszt). Tó;b Bélát, PdlágyiLajost stb. mulattató elbeszélésekkel és versekkel, hanem a uépszeiü orvosi rész iskitünő tanácsokkal szolgál az-«^észség megóvására. KüiÖnöseo kiemeljük - „bötürendben szedett jó tanácsokat betegségekben, melyek-bőlkiki rögtón megtudhatja, hogy mitévő legyen, ha bármely baj éri, továbbá e.tiz regulát kolera idején", az olcsó és egéssé-ges ház építésének részletes leírását, az étkezési és főzési tanácsokat ésHampelné, Pulszky Poléiéna) m.\'j« sok más hasznos tudnivalót. Csakis az*,.aÍtor hogy nyerész kedni nem akar.adbatja az egyesület potom 30 krért a Jó egesség naptár" egy példányát sőt a ki egyszerre 2 — 5 példányt rendel meg,az csak 28 krért, 6—lOpéldányt 27krért II—25 péidányt26krért,26— 50 példányt 25 krért. 51—100 példányt 23 krért fizeti a példányt s a küldeményt bérmentve kapja meg. A pénz előlegesen az orsz. közegésség^gyesület pénztárnokkának (Budapest ,Eszterbázy-utcza &. sz.) I küldeodő be. Melegen^ajánjuk e naptárt a ; hatóságoknak, lelkészeknek, néptanítóknak, jegyzőknek terjesztés végett s ex is : a legolcsóbb újévi ajándék gyógyszerészeknek, kereskedőknek és mindenkinek a legtalnuságos olvasmány. Kiállítása díszes, képei oagyon szépek.
— Az Ország-Yilág, a legelterjedtebb s Bmt-dek Elek által kitűnően szerkesztett szépirodalmi lap 41 — 42-ik száma mint önálló füzet is megjelent. A füzet érdekes tartalmából felemiitjük a következőket: Nadia, Georges Nazim regénye. Késő bánat (költemény), Heltai Jenőtől. A
Berendy-kastély, Szépfaludy Ö. Ferencztől. Budapesttől Turinig, Hentaller Lajostól. Drámák a magyar történelemből, Sebesztha KáVölytól. Politikai xéniák, Torkos Bélától. A világjáró angol, Gárdonyi Géza hu moros regénye (folyt). Marianna délen, köit.(Tennvson),ford Prém Józaef Bachus haldoklása (költ), Torkos Bélától. A kiállhatatlan, Salamon Ödön\'ői. Difatos babo* nák. Reuan Ernő. A nemzeti színház B<cs-bea Gajzágó Salamon. Hieronymi károly. Küiy Klára. Salamon Ferencz. Tenny>on (árczkép*pel. A bécs-berlini versenylovag-laVgyőzte^eiDek arczképei. A hétről czim alatt Székely Huszár tárczái igeo érdekes képet adnak a hét eseményeiről, a Nők világa és a többi rovatok szintén érdekesen tájékoztatlak a hazai és a külföldi fon-tosabb társadalmi vegy művészi eseményektől, a divatképek a legújabb franczia minták után készülnek ; a képek pedig a haza és külföld jelesebb festőinek remekművét mutatják be A kiváló és gazdag tartalom mellett díszes kiállítása és olcsósága tessi még ajánlóbbá e lapot, melyhez most a Kimnach L. „Megállj!\' cz. festménye után készült igen szép műmelléklet vac csatolva. Előfizetési ára egész évre 8 írt. félévre 4 frt, negyedévre 2 frt, egy hóra 70 kr. Egyes szám ára 1G kr.. kettősé 30 krajcár. Szerkesztőség éa kiadóhivatal : Pudapest, Erz3ébet-körut 12)
—- A „Magyar Nók Lapja" e hó elején kezdte meg tizennegyedik évfolyamának utolsó évnegyedet. A ritka támogatás, melylyel a legintelligensebb magyar nők bennünkeL kitüutetnek és az általános rokonszenv, melylyel lapunkat a magyar nők körében fogadják, arról tesznek tanúságot, hogy a „Magyar Nők Lapja" nélküíüz-beteilen szellemi szükségletnek felelmegés hogy hivatását a magyar nők igényeinek megfelelöleg teljeaiti. Az uj évnegyed elején gondolkodtunk atról, hogy a „Magyar Nők Lapja* tartalmát az eddiginél is élénkebbé tegyük és annak szerkesztését kiváó irótársunk Maróth Erzsi vezetésére bíztuk, a ki a legelőkelőbb fővárosi irók támogatásával a lapot olyan magaslatra emeli, hogy a baronnemü külföldi szaklapok között is első helyet foglaljon el. Kiadóhivatalunk nem riad vissza semmi anyagi áldozattól és ingyen bocsátja rendelkezésre a „Női szépség művészetének" tanköoyvét összes előfizetőinknek. Ez a mu a legjobb a maga nemében és daczára, hogy előállítása tetemes költségbe kerüit, mégis ajándékul adjuk minden előfizetőnek, ba Aindjárt csak egy negyed évre fizet is elő. A „Magyar Nők Lapja" előfizetési ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. Az előfizetési pénzeket kérjük a „Magyar Nők Lapja" kiadóhivatalának (Budepest jy., Kishid-utcza 9.) beküldeni.
— L\'j könyvek. A Franklin-Társulat kiadásában Budapesten ujabban meejeleq-tek: Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai IMI. 295. füzet Elmélkedések a rómaiak nagyságának és hanyatlásának okairól. Irta Monte>quieu Károly. Francziából fordította Orlai Ant»l, 40 krajezér. 296. füzet. Guíllot. Arsene. — Aubain abbé. Irta Mérimée Prosper. — Francziából fordította K. KarloTszky Eudre, 30 kr. 297. füzet Két fájdalom. Dráma egy felvonásbán. Irta Coppi Ferencz. — Francziából fordította ifj. Szász Béla, 20 kr. 298. íüzet Az atyai ház. Regény. Irta Pálffy Albert Második kiadás, 1 frt299-fíuet Jean-Marie. Dráma egy felvonásban. Irta TheurietA. — Francziából fordította ifj. Szász Béla, 20 kr. 300. füzet. Az én jó csillagom. Vígjáték egy felvonásban. Irta Seribe.— Francziából fordította ifj. Szász Béla, 20 kr. 301. füzet Visszapillantás 2000-ből 1887. évre. Regény. Beiltmy Edvárd. Forriitotta Rad-váuyi Dániel. Fűzve 80 kr 302. füzet Az utoisó Abenszerads. Irta Chateaubriand F. Franczia eredetiből fordította Dr. Rada I-tváti. Fdzve 20 kr, 303. füzet Az or-leansi szűz. Regényes tragédia 5 felvonásban, előjátékkal. Irta Schiller, forditotU Borsódy Béla. Fűzve f,0 kr. 304 füzet Béldy Pál. A gróf Teleki-féle alapítványból száz arany pályadíjjal jutalmazott eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede. Fízve 40 kr. 305 füzet A tenger és szerelem hullámai. Szomorújáték öt fel-vouánban. Irta Grillparzer Ferencz. Fordította Ivánfi Jenő. Fűzve 30 kr 306. füzet. A jótékony zsémbes\'T Vígjáték. írta Goldooi Károly, fordította és Goldontról szóló tannlmáoynyal bevezette Radó Antal. Fűzve 40 kr. 307. füzet Lukis Laras. Irta Bikélas Dömötör. Uj görögből fordította Horváth György. Fűzve 30 kr. 309. füzet. Várkonyi báró Amadé László versei, ösz-t-zegyüjtötte, bevezette és jegyzetekkel kisérte Négyesy László. Fűzve 1 frt 40 kr. 311. füzet A kalóz. Irta Lord Byron. Angolból fordította Kacziány Géza. Fűzve 20 kr. 312. füzet Burns. Irta Carlyle Fordította Lévay József. Fűzve 20 kr. 313. füzet. A svihákok. Vígjáték három felvonásban. Irta Bérezik Árpád. Ára fűzve 30 kr. 314. füzet Gróf Ráday Gedeon 1 összes művel összegyojötte s bevezette 1 Yáczy János. Fűzve áO kr. 315-fÖzetA
veteránok. Életkép a fővárosi életből, három felvonásban, dalokkal. Irta Bérezik Árpád Fűzve 30 kr. 316 füzet A Balkán-félszigeti népek költészetéből. Fordította Érődí Béla. Fűzve 30 kr. 322. füzet Gróf Széchenyi István mint iró. Irta Gyulai Pál Fűzve 20 kr.
— A „Vasárnapi Újság- október 1G ki száma a következő tartalommal jelent meg: „Emlékezés Salamon Ferencz ifjúságára? „Szász Károlytó\'. — „Salamon Fe
**encz." (Arczképpel.) Dr. Váczy Jánostól. — „Salamon Ferencz és az igazság." Barátb Fereűtztöl. — „Renan Ernő." (Képpel: Renan Ernő dolgozó szobájában.) — „A király futása." Elbeszélés, irta Baksay SiDdor. — „Védekezésa kolera ellen. „Dr-Farkas Lászlótól. — budapesti khole-ra-kórház". (Jantyik Mátyásnak, a Vasárnapi Újság rajzolójánakshelyszinén fölveti rajzaival: 1. AvörÖs-kereszt-egylet betee-szállitó kocsija a S\'áhly-utczai állomáson. 2. Kholera-beteg elszállítása a vörös-kereszt egyletekocsiján. 3. Kbolerás betegek ajárvány-kórházban.\') — „Kneippés gyógymódja. ¦ (3 képpel: 1. Kneipp wöriahofeni plébános. 2. Kneipp vizgyógymódja: a be legek sétája mezítláb, a nedves füvöo. 3^ Wörishofeo.) — „A bécsberlini verseny-lovaglás." (Gr. Starhemberg Vilmos, Miklós Aladár. Csávosay Gjulaés b. Reitzen-stetn arczképével.) — Irodalom éa művészet ; Közintézetek és egyletek; Mi újság: Sakkjáték; Képtalány stb. rendes rovatok. A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 2 frt a Politikai Újdonságokkal együtt 3 frt. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest egye-tem-uteza 4. szám.)
— AZnltalmérés^czimüadóügyiszak-lap hetilappá alakult. Előfizethetni rá Budapesten VIII. József körút 44. SZ.
léte
Szark. izsnet.
Gy. Bpest. Prózai mánkájásak Ma-j halasztást aaenved, etúbb vlfogadottak miatt. A ssép költemény mihamarabb jó. A l-po: köszönettel vettük.
— Sz. A. Bpest Megkaptok a szállítmányt.
— L. ,A mi asszonyaink\'* cz. dolgozat jő; a most folyó tárcza közleményt azonban megszakítanunk nem lehet.
— fi. K. l költeményeket mostanában nem közölhetjük, sok elfoa-adott vár a közlésre. E héten óhajtom a személyéi találkozást.
— Kószegh. Azonnal intézkedtünk. _ EL Megküldve lett.
— T—eh. Muraasombat. Eérjük asives intézkedő) ét.
w Ki nyert?
Húzás okt I5-én. Budapest. 12 87 1í6
Húzás okt. 19 éo. Prága: 89 24. 68
Ball selyemszöveteket rJéterenkint 55 kitől 9 frt 85 krig (mintegy 300 különböző árnyalat és színben) szállít, megrendelt egyes öltönyökre, vagy végekben is poatabér- és\' vámmentesen Henneberg ti. (cs. kir. udvari szállító) selyemgyaxa Zürichben. Minták postafordulóval küldetnek. Svijrzba czim-zett levelekre 10 kros bélyeg ragasztandó.
*) E rovat alatt köziöttekért felelősséget a szerk
tom vállal
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
Gyökeres 3 éves József-nádor (York Madeyra) phylloxera és peronosporának ellent álló faj, darabja 10 kr. még néhány száz drb. Thomka Endre nagy-kanizsai kertjébál eladó.
Magy.
I
ORSZ. KÖZPONTI HINTAHNCZE
kisárólagos elirastlő képviselet ajánlja kitüiiö
minőségi palaczktonit és cognacot.
Borok hordókban is szállíttatnak.
Árjegyzék tagyen é* bérmentve.
Főraktár: Budapest, mérleg utca 4
Fiókraktár: Erasébet-körút 56.
Birtokvétel.
Készpénzfizetéssel vételre kerestetik egy uemesl birtok ára 250.000 forintig terjedhet Csídos kastély-, jó gazdasági épületek-, termékeny szántóföld- és erdőséggel kívántatik.
Ajánlatok egyenesen a tulajdonostól kéretnek Katz Richárdhoz intézni Bécsbe. Wieden siargare íhen strasse Kr. 12.
HARMUÍCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 22 én.
F.MÍ[OSÍtíSlll
Vannak emberek, a kiket a kenyé• irigység minden üizteíségtadásbó? ¦ ívetkőitet.
így esett meg most, hogy
egy versenytársunk teljesen fejet vesztvén
az ccrnac bámulaton sikerein, fés. mindec-
esetre a Saját ánzk bauyat\'ó kelendőség/ii — a
minek oká"-prdjgy\'esakis 3 maga lehel), oda jntott, hogy és x" vádakat szór ellenünk s ez által
igyekszik bennftoket megkárosít*.ni. Érdekeit ilyen eszközökkel védő versenytárson* fogadja részvetuaket! Ratioigai.
Részünkről csak ait említjük rr.ej rúvid-n, hogy.
csakis az Esterházy cognac
lett minden kiáliitá-on, melyen részt vett, elsó dijakkal
kiiOntet\'-e. hrgy
csakis az Esterházy copnac-gyár
kzpott orvosoktól, gyógyszerészektől, kereskedőktől én a -nagy közönség* körébG! ezrekre rugó elismerő levelekel é« hogy
csakis az Esterházy cognac
kedvencze a nagy közönségnek.
Mi csakis s. nagy köidn-eg véleményét tartjuk mérv. adónak, ex pedig) hsUlmasau nyilvácult meg. mindenfelé hangoztatván:
esterházy cognác a kgjobb!
Szavatolunk cognacunk jóságáért, ez szerezte mee nekünk a nagy közönség rokon«envét, melyet — a verseny dühöngő táaisaásai eüeuére — megtartani, sőt íőlünk telhetőleg fokozni igyeka^itok
m8id- Tisztelettel-^
% Gróf Esterházy Géza-íele
cognac gyár
Budapeat—Angyalföld.
maróni idény.
Posta csomagban, költségmentesen a legjobb minőségű maronit és gesztenyét szállítok kosafankint , 5 kilo római maronit 1 frt SO kr. , „ lovranai , 1 . 70 , , „ gesztenyét „ I „ 60 a , „ carfiolt - 1 „ 80 „ Továbbá vörös, vagy íehér olasz bort 28 literes hordóban,, literjét 32 Vr-jával számítva. LJSIAK FERENCZ Triest.
poooocociooo:
Brünni posztószövetek
[ 2.10 méter teljes téli kabátra Falmert ton frt 4 50
Posztómaradókok
1 2.10 ta. teljes téli kabátra minden színben, legfinomabb minőség Tí for,«I.
ZtOD
MOLüßSEIDLITZiPOR
PB>" Tavaszi gyógyítás
¦«¦¦- Nyáü gyógyítás *
SS őszi \' gyógyítás
& Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, ?ttL*°™,
sas és MOLL A. sokszorosított csége látható.
Gvrs gyógyha\'ás makacs gyomor- és alteitbajok, gyomo-jörcs, nyálk, gyomorégéi, székrekedésnél, májbajok, vé.tolnia*, aranyér és a legkfllönfélé b nói betegségeknél Egy eredeti doboz használati utasítással 1 ft Raktárak as ország minden nevazetesebb gyógyszertáraiban
MÚL\' A. gyógyizeréss cs. kir. udvari saálHtó, Bécs. Slthdt. Tacblauben B. Pzétkflldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. árhoz !!¦ Ül" foglalkozásomnál az ón MOLL-féle Seídlíti porai ígec jó aatást gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer Ji mindenkorra és szívélyes fizesse meg"-et morj
|dok érte; ezek a gyomroi jóvá és fSt könnyűvé teszik.
Tisztelettel: STEIN\'KE P. J. lelkész Honnetscnlag-ban.
Posz
8.10 m. teljes téli öltözetre 5 forint.
Loden
radá;zkabát>kra 2.10 met- frt 4 M>
Posztómaradókok
teljes nadrágra sávos, vagy kcezkás, 1 maradék írt 3 60.
Selyem Kammgarn
csakis njdonaág sávokban, egy teljes nadrág 5 frt. A posztó szétküldést Dz-I feUritjyása miatt ös*zet posztó-árai-it a bevásárlási áron alnl 50 siázs-lékkal o!csó!>ben eladom.
Bernhard Ticho * Brunnben, Krantmarkt IS.
moll-fele francia borszesz és só
SS "Legjobb bedörzsölő
Csak akkor valódi, feS^*,*!?
Jgyét tülteti fel ii .,A MOLL \' feliratú óooxattal van háoa. A. MOLL-féle .franczia borszesz és só nevelésen mint fájdalomcsillapító bedörzsölési szer kosz-Kény, csúz és a meghűlés egyébb következményeinél [legismeretesbb népszer. — Kgj ónozott eredeti üveg ára:
^Tftl -SZÉTKÜLDÉS
ex. és kir udvari szállító által
JCHLAÜBES 9- az. )
ipouta póstautánvét mellett tel-
Árverési hirdetmény.
;" 1692.
A nagytkanizsai kir. törvényszék telekkönyvi osztálya részéről közhír^ tétetik, Jjögy Kis Pál István és Farkas Mihály végrehaj tat ónak néhai Tóth József örökösei végrehajtást szenvedők gaiamboki lakósok elleni-G4 frt tőke. ennek 1891. évi június hó 30-tól jíró Gs/o kamatai, 8 frt 44 kr. végrehajtás kérelmi, 7 frt 75 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségeit iránti végrehajtási ügyében a fenntnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a galamboki 375. sz. tlkyben I. 8. —11. sorsz. alatt foglalt ingatlanoknak Tóth. Józsefet illető 134 frtra becsült felerésze,— és a Csapi 350 sz. tlkvbeh f 812. hr, sz. váltságköteles ingatlannak ugyanazt illető 620 frtra becsüit felerésze és pedig a gaiamboki ingat lanok 1892-ik évi november 15-tk napján d. e. 10 órakor Galambok község házánál- a\'\'is api ingatlan pedig ugyanaz nap d u 3 órakor Csapi község házánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennehö kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött hezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1692. évi július hó 2. napján. Gr. HUGONXAY,
kir. törvszéki biró.
Pályázati hirdetés.
A „Zalamegyei Gasdasági Egyesület" által a tapolcaaí m. kir. vinczellériskolánál alapított két ingyenes\'helyre pályázat hirdettetik.
Pályázati feltételek:
1) 16 évet\'betöltött életkort igazoló születési bizonyitváry. Idósebbek. akik katonai kÖ-telesettaégüknek eleget tettek, vagy akik valamely kézi mesterségben, különösen pedig kádáraágban jartatak, előnyben részesülnek;
2) irás és olv sás tudáa;
3j ép, egészséges, mnukabirÓ t stalkat:
4) jó erkölcsi bizonyítvány:
5) a szülők vagy a gyámnak beleegyezése és kötelező nyilatkozata, h"gy a tanuld az intézetet évközben vagy a tanfolyam tárta a alatt nem nagyja el.
A felvett tanuló ngy fehér, mint fel"ó ruhával, iibbehvel és ágyneművel tartozik magát eUátni, vslamínt egy kerti kést és egy metsxó pliöt saját költségét! beszerezni. í AUi az alapítványi ingyené* he\'yet elnyeri, "ts-íiulmánvának beffj^itével * a várme-
gye terQletéa szolgáltba lépni és a megje terülftén legkevesel b öt évig megmaradni.
A pályázati feltételeket igazoló iratokkal ellátott kéirénjak f. 1892. évi drczenbet faó
I-lg a .Zalamegyei Gazdatágí Zala-Egerssegre kűldendók,
Zala-Egerszeg lb92. szept. 15-én.
A. flftmeßB. «. - .
WOS: !.. TÜCHLAÜBES 9-
Vidéki m\'grendelések jeeitettnek.
A raktárakban te**ékhatározottanMoUA. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Szétküldés naponta utánvéttel Eét üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. gyógysz. úrhoz Bécs Kitűnő Moll-iele franczia boraz-nz és aój« vidé-sn-Wgyszerűen möködik. Küldjön n^kem 50 üveg-\'gol, nS»sL az emberiség segtUégére készletet óhajtok tartani magamnál. Mély tisztelettel
HOBSOF, lelkész Micholup-ban.
B> =¦ 5T
árlaczelli <&m»~ 2*eeg gyomorcseppek
aacysMrueu na-jiat gyaner bsjokniJ. niiküiointteüen ti tltolsnoian Iti hiS is n*psser.
Aa^omorbeteet\'KmnsuI: eMgytalansÍB-gjemoraiiriossíe. IXlifli lihttet, I (ettujtsíg. istsnju f«it>Öflö(i*. hicntnét. siomorí-es, ttlis\'egei rjilksklvá-. lasrtii, simaság, u-dnr ei hintái, g.omsrgarci trDxűléi
Haibit"* trj-\'.iry<ienifk > lionvult lejtájlsná!. « m\'nvnjit—n -t ¦ ejo-•sarmaantt. gjomorlulterhtltííié! ->:.k!t-! lui\'ikknI.jl iirtík. rnl,sajoH I
KmHt«l imti.knál a KmrinrtrlK g t-c „• -., ¦ - I
nta kituni~<knrV bizony ultik--
í|ty ki« uve« uvcr a ¦ 7u I xt (öraktár: TfiröU J(».»ef írj-nt\'j-wrtáD
Ha*aae>l, Kiriij DteSa 12 a*, A véd>.(rv*t ta aJalrSM tuu-t»«n l*-«-k mMrtakizt-! Csak oly rwppekrt i"Wk »lff»cadni- uirKrlinrk boriira !¦\'.¦: •xalaK van ¦ ¦.x-r-- . a knzii- Blilrnaával C Bra.lv) tf fien axa-rakkal: .ValMlsita^.li-myitom". A U-arfnrtr/lisvfmeerfrujrri > »1 -i. ¦ k»»hatok. Kapható: Balm Lajoi í. p.-ijm Bita avisT»*artárthao KÉgy-Zaiilsaia
Háczky Kálmán sk-,
a .Zalamegyei Gazdasági Egyesület* ÜgyvtzetS elnöke.
Az !889 évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
5359 /tk. 1892.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tlkvi. osztálya részérŐi közhírré tétetik, hogy özv. Neumayer Gjörgyné szül. Dávid Teréz végrehajtató-nak Nenmayer József végrehajtást szeovedŐ kis-kanizsai lakos elleni 82 frt töke/ 18STh. évi f.bruár hó 9-tól járó 6% kamatai, 7 frt 15 kr. vrgrehajtas kérelmi, 8 frt 10 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iranci végrehajtási ügyében a fenntnevezett kir. törvényszék területéhei tartozó, a nagy-kanizsai 5611. sz.. tjkvben f 7070./a hrsz. a végrehajtást szenvedett tulajdonául felvett s 383 forintra becsüit ingában 1892. évi november hó 17-ik napján d. e. 10 órakor ezen kir. törvényszék tlkvi helyiségében Faics Lajos felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog. -
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO*/9-it készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál 1892. évi augusztus hó G-án. Gr. HÜGONNAY,
kir. törvszéki bíró.
K ATH RE I NEJE
KNEIPP-MALÁTA-KÁVÉJA
Fölv-iniulhatlan pótkávé.
Mindenfitt kapható. 2 2
Nyomatott Ifj. Wajdits József tdnj-vnjomdíjiban N»gy-Kanizsán.
¦\\ÄG Y-K ANIZSA. 1892. október 29-én.
Előfizetési ár: lEgés* érre . . . 5 frt — kr. "jFél\' érre . . 2 frt 50 kr.
Segyedérre . . . 1 frt 25. kr! i szám 10 kr. HIRDETÉSEK¦ 6 hasábos petitsorban 7. másodszori 6,\'B minden további sorért. 5 kr
NTÍLTTÉRBES petit soronként 10 krért vétetnek! tei. Kincstári illeték mioden egyes] hirdetésért 30 kr. üzeteodő
Harmlnczegyedlk év folyam.
A lap szellemi és anyagi részét\' illető miiidrn kA/It-mény liátorl! Lajo* B*erk»-8>tö-kí»dó urvére <rziinz<\'ti»\'ii,X;i-y.Kanizsa? a bér-ment vi- intézendók.
lír-rmirrtetii-n levetek : tatnak t-1.
. f-gad-
Kezi- atnk visszanem küldetriek
~ A. „nagy-kanizsai malátagyár és serfóződe", a nagy kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság", a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet", a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesölet* a .nagy-kanizsai tanrtói járáskör", a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet", „n.-ianizsai izí. jótékony nőegylet", a .szegények tápintézeteV a .katonai hadastyán egylet" .a .soproni kereskedelmi iparkamara" nagy-kanizsai fcülválasztmánváoak hivatalos lapja
. HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEG Y ES TARTALMÚ HETILAP.
Hatottak napján!
Mementó mori! Ez a jelszó vcaja az embereket mai nap a halottak bi--jodalm^ba. Mi szép jele a kegyeletnek, bogy van mégis ^egy nap az esztendőben, midőn az élők elzarándokolnak arra a helyre, hol néma, siri csendben nyugosznak az eiköltö-zöttek.
Megélénkül ilyenkor az örök nyugalomnak helye: a temető, a gyászoló közönségtől. Fáklyái, mécset gyújtanak szeretteik sírhalma fölött s halk imát mondanak lelki üdvökért
Itt egy özvegy borul a rideg sirra, s a néma fagyos hantokkal, vegyül hulló könyje, mely talán az egykor élt s hőn szeretett férjnek, egyetlen gyámolónak pora. Nem hajitá el az özvegyi fátyolt, mert utána való fájdalmas emlékét csak az egyedüllét s a magábaszállás ápolja. Ez nyújt neki erőt az élet mostohaságai közt
Amott egy mélyen fátyolozott nő szintén keserű fájdajommal bámul mereven a nemrég felhantolt sir.-a, alatt azon sziv nyugszilr, mely éltében csak ö érette dobogott, de kit ö oly rútul megcsalt. Tettetett haragja, hiu sága. alakoskodásának—i^doló emléke marczangolja most e^szép nőnek lelkiismeretét. • \\
Megindító látvány az elhagyatott árváknak is kesergése, kik szótlanul ölelik át azt az élettelen sírkeresztet mely inkább melegíti őket, mint a világ színlelt könyörülete. Hány szülő és hány gyermek siratja ilyenkor egymást ?! Hány boldogtalan gondolja el: „Édes lesz ott megpihenni, oda lenn már bem fáj semmi!"
Egyenlőség csakis a halálban van. A társadalom kiváltságos tagjai is bizony cda jutnak, honnan nincs többé visszatérés s hol koldus, király, szegény és gazdag, boldog, boldogtalan egyforma sorsra jut, hol a természet örök törvénye nem tesz kivételt, kér-lelhetlen innak processusa, melyen
minden halandónak keresztül kell mennie. Porból letté), porrá lész! Még az emberi tudomány is: a.geo Iogia, idővel csak egyes földréteget konstatált ott. valamikor egész genératio hamvai nyugodtak.
Eddig a természet törvénye; de e törvényen felül uralg az Ur, a Teremtő, az Intéző! Előtte minden semmi, csak a lélek minden. S te gyarló ember, ezt, ha máskor nem is veszed figyelembe, de ekkor igen. Szerencséd!
Madaraink téli élete:
Irta: lakatos károly A fák egymásra hullatják elsárgult lontb-bozatukat s csontvázakként meredeznek ég felé aszott ágkarjaikkaK
Az erdők, lekaszált rétek és tarlók fö-fött északi szél sivít el, szilái tánezot ji-ratva4a messze górdü ö .őrtjppbardavül*, zörgő falevelekkel, melyeket főikapkodva, szédületes sebességgel összekavar, mpjd szerteszór.
A tó szélén hajlongó nádasok labirinth-jéből fölhangzik az ahtokzaíos sóh^tut-togás, mit a vizi szirének panaszszavául állit a rege. E közb-n szomorúan zúi, hullámzik a nádas kopott lombdisze. mintha háborgó tenger volna.
A messze távolba kigyózó semjék mellől idáig elkapkodja a szellő a bibicz panaszos szavát, a szélkiáltók dallamos fuvo-lázását. mely most bucsu.óui c-endnl. ..
A légből sajátságos mtrdárbang hangzik le s föltekintve, megintjük a károgó varjak i seregét a pusztulás ez «Jőbircökéf, amint j mennek meanek lomba síároymozgásokkal i a déli ég lehajlása felé.
Látszik, hogy a természet haldoklásának eísó percz.ei immár elkövetkeztek; ámde az első viharok lecsillapultával varnak még csendes órái is. A lég sokszor oly enyhe jóltevöen melegítő lesz; a láthatár i sajátságos lágykék színben tündöklik* oly átlátszó, mintha üvegharang venrié körű! j a lent terpeszkedő masszív mindenséget.
A mező sem vesztette még el minden : díszét. Még nyílnak a virágok, de itt ís. 1 ott is felüti fejecskéjét a téli nyugalom I c*albatatjan .jósa: a kikirics virág és a ! többi rendTe?1 elhal. A mezők föiött szál-i longó ezüst szálak aláereszkedve, könnyfi ! fátyolt vetnek zörgő váraikra, körülölelik j s még haldoklók pzorm.ruan lehajtott fe-] jecskéit is, mert biz az ő perczeík is
meg vannak számlálva, mert jöi/íri. tog. aminek jönni\'kell: « p:>henés napja, a csöndes nyugalom j^-zaka, melyben a növény, a teruiéazet összesége magába visszavor.ulva, uj erőt merít a m< gujuló tevékenységre.
A fergeteg, ím, újra fólsivit « mind szilajabb lesz. Az erdő élete teljesen kibal: elhagynak bennünket -szárnyas dalnokaink; mennek a többi tollasok is hazát csérélni rendre, fönn-fönn a magas egekben, a nagyobbak szabályos sorokba rendezve magukat a hosszú útra
a V alakú sötétség odafönn a csillagok hazájában mind sűrűbben lesz lát-| ható, amint „átszáll könnyedén, halkan, \' minta gondolat, oly a szép délibábos sikon támadsmelymegintaróna sejtelmes homályában huny el."
Ma géniek- csapata jön, holnap darvak mennek messze, idegenbe!\'
Nemsokára elnémul az utohÓ madár-\'< hang is Az erdő és cserjés e\'ciendesül, csak a hideg czél szökdéc el fütyörészve i lombtalan vázaik között.
A rrap is mind a^ább szál) sttagy lomha madárként csüng helyén, vörös fényt vetve a lombtalan erdők és letarolt mezökre. A halálcsemtet csak olykor szakítja meg : a Varjak egyhangú károgása, ecy egy har-] kály triliás dobolísa a fik odván,-vagy a \'. bokrosok kö/ött .nyugtalanul bujdokló ] Ökörszem csettegő szava.
A mezőn, berkek és \'gyümölcsösökben egyre gyülekeznek, s kisebb nagyobb csoportokba verődve jönnek s meunekaz apró \' té\'i szárnyasok. Az ilyen csatangoláVok \' azonban korán sem v.g kirándulásokhoz : hasoulithalók, hanem a szükség által elő-. ! idézettek, s hideg sápok bekövetkeztének biztos jelzői.
kis szárnyasaink nem, csalódnak. Csakugyan eleinte könnyebb, majd erő-sebb éji deiek állnak be; sürü ködfátyol ereszkedik a\'á, halotti pártát vonva a szunnyadó tei mészét elsorvadt testére.
A vi/elr.c-<erepesedni kezdenek, majd fényes jécpánczélt Öltenek magukra s egy reggel csak arra ébredünk, bogy a szürke lég szeszélyes kanyarulatokba alá hulló, egyre hulló ezüst peiybekkel van tele. melyek eltakarnak mindent.
A föld teritett asztaláról egyezerre eltűnnek az. utolsó morzsák is. Mindent eltakarja vastag hólepel.
Hosy élnek, mint élnek tehát szegény kis szányasaink? ,
A varjak, ^Csókák fekete serege, az aranyló sármányok s pinaszos szavú pi
piakék az útszélen kóvályognak. Beszállnak a városok és falvak ntezáira udvarokba, s ott szerzik*vajiut keservesen élelmöket
Nekik s minden más madárnak a tél rideg napjai alatta létért nehéz küzdelmet kell vivttiok, melyben sokak közülök elvesznek. Azért oly szomorúak a hideg évszak küszöbén, s azért változik át egész lényök oly megdöbbentően ha elkövetkezik az éhség és didergés korszaka.
Ha nagy hóvihart tiszta, hideg napok követnek, akkor tűnik föl teljes valójában szegény tollasaink nyomora
Ekkor mindeoik leküzdi az embertől való félelmét bizalmáé, közeledő, söt merész lesz, mit talán a kétségbeesés rézig-nácziója szül. Hisz az emberi lakok közelében* némileg védve van a dermesztő szét ellen és talán szemet, morzsát is találhat
Ha a hideg tartós, az éhség által kény-szpritve. némelyek a nyitva hagyott ajtón behatolnak az óiba, csütbe, nem gondolva veszélylyel; mely létöket fenyegeti.
Az óvatos gatyásölyv feledve minden veszélyt, ellátogat az udvarokba s a kut-gémre telepedve, keres menedéket a szél s hideg elien.
A foglyok a falvak, majorságok s-egyéb kinn levő épületek közelében keresik tápjukat A pipiskék gőzölgő dombok közegébe húzódnak, vagy csengő panasz-dalukat hallatva, a füstölgő kémény mellé szálla-nak. A kertek, gyümölcsősök tekék apró madarakkal, czinkékkel, stigliczekkel s más tarka szárnyas néppel.
A parkokban nem ritkán megjelenik egy-egy szép harkály is; a félénken bujdokló fekete rigó se rilka vendég; a fakúszó becses is ott nyargalászik, sürög-forog a fák törzsén, sőt néha a fenyves és "iiuros rigók egy-egy kisebb kósza-csapata is eltek int egy kis szemlére élelmet kutatni. (Vége köv.)
CSARNOK
Erély — makacsság.
Szép dolog az az erély, (nem államférfiak vagy miniszterek erélyét ér-i tem) a tökéletes jellemnek szükséges \\ kelléke, mert mit használ a szelídség, \\ nemeslelküség, ha nem az erély nyújt i segédkezet az erények érvényesité-i sére. Ez az a mozgató, mely aka ratunkat tetterővé változtatja, mely I végrehajtja az ész határozatait, az
akadályokat elhárítja és ha minden összeroskadt alattunk, nem engedi, hogy lehorgaszszuk fejünké;. A hires férfiak és nők, kikről a történelem tesz említést, mind erélyesek voltak, mert a kr nem az, elbukik. A hol ez az ezermester hiányzik, ott nem használ a tehetség és parlagon hever a szellem.
De van az erélynek egy hasonmása, mely külsőleg a csalódásig hasonlít hozzá, de közelebbről tekintve, nagyon különbözik tőle. Ez a makacsság. Mindketten egy czél felé törekszenek, hogy győzelemre vezessék az akaratot, csakhogy az erély megelégszik azzal, a mit kivívott, mig ellenben a makacsságot a vívmány elégíti ki, mert - mindenre törekszik, bármely czélszerütlen legyen is, csak a kivívás örömét élvezhesse.
Az erély észszel, a makacsság botorsággal jár karöltve. Igaz, hogy okosaknak-látszó. vs>gy orvaknak ismert *|giberek is makacsok néha^ezek azonban önzők. \'.Szét intők \'ffoden ellenmondás kényelgjfrket támadja meg, a miért is merev konoksággal utasítanak vissza minden idegen befolyást *
Az erély nagyon következetes, állhatatos. A makacsság magva minden egyéb szellemi dudva kfözt legkifejlettebb és ezt ápolják leggondosabban. A-gyermek sir és habár merő mulatságból teszi is, óhaját lehetőleg teljesitik. Megadják neki az emlőt, bár alig mult félórája, hogy szopott, de hát * gyermek „akar" -és meg--teszik és habár az anya vagy dajka még ugy elfáradt is a harczolástól, a gyermek .akar" és sóhajtva teszik meg vele a körsétát. A gyermek gyorsan nő ... de leggyorsabban hája és makacssága. A papa és mama néha bámulva néznek egymása, ha a kis csemete nagyon is drasztikus módon nyilvánítja akaratát . . . például czi-pŐcskéje sai kával ... Ha okosak,
társsa.
Fiam sir balmánál.
Második tavaszt árt Szerelmünk fájáról Zsengén heivadál le Üde virágTttgyem 1 Szemeiddel hunyt el Mindnyájunk arczárói ÖrCm, derü. mosoly, S nem nyíl soha sem. — Hall a sárga levél, Ószi szelíd sóhajt. Kósza felhők járnak; Tarlott pnszta tájon, — Hintba megertenéa-Azt a titkos óhajt, Mellyel oda hozzád Le a airba vágyom.
Még susogva mondánk^ Nesztelen ha {épflnk, Eey-elszálló sóhaj Hátha hogy felébreszt; Angyal álmaidat Megsararni fétttnk, Pedig immár uangos Jaj-szónkra se ébredé*. — HivÓ szavainkra
Tompa csend a válasz. Könnyet csal szemünkbe Mi emiékid hordja, Ki neved említi Sírva mondja már az\', A mi bánatnnk Ót Magárai sodorja,
8. nem szálihaUnk perbe A nagy magas Éggel< Melynek mülio axám Tannak angyalai; — Gyarló ember széniben a nagy Istensággel, Mit tehető* mást.
Mint airni, sóhajtani! , Mint vadgalamb, melynek Fészkét megrabolták r Kacsagva — gyilkolni I Képes a: örnyet«c<-k, ( Búgó panaszától Hangos a lomb, a fák
Mély titko, suhogó. ^_
Sötét rengetegek. —
Kiki jgvSak hoivii Egy -egy koszorúval, Fnil virág, uj airon, L\'j asivsebet értet, --Él itt leboralunk Teoger mélyB baral, ¦\\Sirvt mondunk imát Hoxszan. ném^n érted .... Erttted imáztiü Mit imátkoznánk le? • Klsaernl Ott a sziv, S könny fakad szemünkbe\' Nem mi le tehozzád, Te néiel reáok le . . . Enyhülést csak ez ád Bánatos SzivQnkre . . .
Jó puha-e ágyad? Kis házad te tője Nem szakadt-e tán be Saiyos rSg nyomáéin? Én is csak ennyinek Lessek SkCklSje Csendes emberek kost TemetS lankáin .... Kishclom .... Siibalonv.. . Mely lekfitve tartja Vágyaimnak szárnyát S knrtára ssegé le, ábrándos kalanddal Tora már ¦nem bájtja Mint mig 0! .. . reményim Koronája ele.
ó jer! miuden éjen ,
Halk éjffcü órán Csald meg a bánatot Almaink kódében,
^Boldogabb napoknHk Em ékeit szórván. Titkos lobogással Lebígre fölébenk! Őröket mi is csak Itt sierzQnk te nálad, \' Csöndes boldigj-ágban Hárman efryQtt véled,\' s legyen bár jeltelen, — ZOldetó mohának Minden szá\'á asivSnk Poraiból éled ....
. NEUSIEDLER JÓZSEF.
S z e n t J á ii o s>
— Történeti beszély. — e. dervaIkics KÁLMÁNTÓL. /Folytatás.)
.Látod — monda örömmel a vajda Bánffyhoz lépve s kezét nyújtva neki: ez a Péter én vagyok! Oldjátok le kezeiről is a kötőt* — parancsolá a vajda.\'
Egy czigány szó nélkül teljesité a parancsot
.Most szabad vagy, kedves úrfi 1 — monda ü vajda, sok jót tettél velem apád udvarában, ezt én most viszonozni akarom neked. Tebát felséged és kis fiad van és Lindva várában lakol; jő. én ket czigányt adok melléd, a kik itt Baranya és Somoey vármegye minden zegét-zugát ismerik, ezek elkísérnek téged hazáig, nehogy valahol baj érjen az útban.
Bánffy örömében nyakába borult a vajdának s azt ö sze vissza csókolta.
.Éhes va^gy ugy-e? — kérdé a vajda •Bánffy tói.
.Bizony nagyon éhes vagyok I — válaszolá Bánfiy.
Erre a vajda BáutTj t kézen fogta s vezette a tágas sátor felé; a mint BánrTy a vajdával a sátorhoz ért ennek ajtóként szolgált leplét két czigány félemelte s lí.ii.tiy most még inkább bámulta azt, a mit maga e\'ött látott, mint azelőtt.
A sátor közepén földből egy hosszas alakú tűzhely állt, ennek hátsó részén tüz égett s e körül bográcsokban illatos juhhús párolgott; ezeken ismét pedig apró tányérak voltak elhelyezve, melyek bádogból valának s mindegyikében egy bá-dOK kanál volt.
A tűzhely körül szőnyegen s pokróezon gyönyörű néey ezigáitynÖ ült. az eeyiknek vörös selyem kendőből turbán alakú löveg volt a fején, a másik háromnak ped\'ccsak pan\\ókasan volt egy-egy vörös selyem-kendő a fején.
A turbános czdgánynőnek mezítelen nyakát igaz.-gyöttgyböl készült füzér s felfűzött apró arany-csecsebecsék ékesítek, termete alacsony, karc-u volt, szemeiben vakító fényű lüz lángolt; arcza szinte fekete barna volt mint a vajdáé s többi nőé.
Ez lehetett 17, a másik három czigány-nö mintegy 20 éves.
A vajda Bánffyt a sátorba vezetvén, bemutatu a turbános czigányoőnek, a ki ugy látszik felesége volt, ezen szavakkal:
.Ez itt köztűnk felejthetetlen földes uram s uraságom Bánfiy Miklői fia János, a kivel Lindva várában együtt g}erek|s-kedtönk." *
Ezen szavakra a turbános czigánynő Bánfiy jobb keze ntáu nyúlt s azt homlokához emelte szokásos tisztelet jeléül, a
másik bárom cz.igánynő pedig földig meghajlottá magát s azt megcsókolta .Bánffy előtt
Aztán a vajda egy szőnyeget vett elő a többi közül, azt a gyepre teritette a sátorbán s monda Báiiffynak. hogy üljön reá.
Bánffy némán ereszkedék a szőnyegre. -
Ezután a vajdánő egy bádog tálban párolgó illatos juh pörköltet nyújtott Báiiffynak, ki azt nagyon Ízletesnek találta — a vajda p-dig egy diszes kancsót s két poharat vett elő a sutból, s ezekbe csillogó fényű bort töltött a kancsóból s Bánffyt is megkínálta.
Bánffy elfogadta a kínált bort s kíváncsian nézett a vajda szeme közé.
Bámulsz ugy-e? szólalt meg a vajda — hogy abból a kóczos Peti czigány gyerekből minő szakálas és bajuszos férfiú lett; tudom kivárt esi is vagy kedves úrfi a gyermek — iKje\'en korom közti életemre, hejl nasyon kalandos vo\'t az. jobb ha örökre titokban marad; ne háborgassuk a véres arííyakar, mert még a vármegyének is dolga akadna velem. Igyál kedves úrfi — végzé. Báuffyval koezczintva."
Mindketten kiürítették a poharat.
,De most dologra — kez.dé ismét a vajda — én téged féltelek kedves úrfi, mert a törökök könnyen rajtuok ütnek s téged ezen .öltözetben és sisakban látva elhurc/olnak, vagy megölnek. Mi nem félünk tőlük, minket rokonuknak tekintenek, gyakran keresztül-kasul barangoltuk is már. Törökors7ágot minket azok már csak ugy tekintenek, mint a hág ebet, — de téged féltelek kedves úrfi, azért Ferke és Gyuri vezessétek elő a paripát ti is lóra
harmkczectedk évfolyam
zalai\' közlöny.
OKTÓBER 29-fti
ilyeokor kezükbe veszik > virgácsot,
- hogy kigyomlálják a duóvá\'., ha . . . nem kesó. Csakhogy a legtöbb szflló előtt a gyermeknek nincs hibája, nem is lehet. Az ilyesmi nem egyébb eréhének^ügyetljn nyüvánitáaánáL
A csemete erélyes. És ha a, csókolni ralis • valamely megragadott óhaja miatt végig terűi a\\padlÓn é? láb-száracskájával eviczkeuű kezd, ,cem
- ama/.bizonyos, Tirgácscsal^szokíatják el ettől, hanem karra veszik és .szórakoztatják." Midőn aztán düh-rohama csillapult, beható erkölcsi predikácziót tartanak neki, mely rop-pact benyomást tesz kedélyére, különösen, ha e közben süteményt kap. Hisz máskülönben nem hallgat «1.
1 Vannak erélyes — nem makacs
— gyermekek. Ige;i is vannak. És mi se lehet mulatságosabb, mint annak, megfigyelése, miként érvényesitik akaratukat. Titokban és feltűnés nélkül. Ök is kiabálnak ugyan, ha meghiúsítják tervüket, de cz csak pillanatig tart. Ha látják, hogy akaratuk érvé\' nyesitése lehetetlen, máshoz fognak, e közben azonban agyacskájuk uj terveket kovácsoli
Leggyökeresebb orvosság a szigorú nevelés és a gyermekek hibáinak ostorozása. Az apró hibák legyezgetése soha se "töri meg a gyermekek ma-
kacsságát.
KAECZFALVI.
Anyámhoz.
Távol tőled idegen hajlékban Éli fiad borongós napjait, *>!¦.*: gondolva elmerd! aléltan Ede* anyám miért ia nem vagy in? Drága ajkad, Onsctlen szerelmed: Ez az a mit nélkülöz gyermeked.
Megcsalt fecske, hátit őszi levíl Az elröppent ea sárgoltan hi\'ll ie; Oh természet! mily mottóba levél. Mond panattom nemde jogosnlt-e!? Nem küldhetem fecskétől levelem, a\'náradt levél sírón caörg felettem.
Emlékezem; mint píezike gyermek Kismadárként kebledén rejtőiem,
5 most felnőtten .szabadon repdesek Fokrót fokra az élet küszöbén. Kirepültem, miot madár fészkéből
6 ogy remegek az étet ölyvétől.
Fáradt lelkefn, hogy ha meg-megpihen Latom akkor a mnlt ¦ jeleu képet; Mennyi balsors . . . szenvedésért itt lenn, X)e nem hagyott Teremtöm el\'végkép. Derült-boralt, komor-vig egemen Te Őrködtél csillagként felettem.
Vándor felhő, Ssai azél fdváaa Vigyétek el a óhaj ím anyámnak, Mondjátok mec kebelét ne ássa Érettem a ssivfépS gond a bánat. \' Távol vagyok tudom fáj ez néked, . Vigadj anyám! lelkemen csdgg képed.
Tflnt a felhő, vitte\'a szál gyorsan Odi&i napfény derengett otána; Botdog voltam, boldog vagyok mostan Benne lelkem bó szerelmed litta. Kiontott búm, felridnlt a ttivom Áldjon savam, áldjon meg az Isten.
BOGÁT! HiJDtJ GYULA
mázasai nekem nem fognak ártani, sőt tekínt-M saerYids ¦?¦ egyenlegét jobbs»erttem: ha korhol, mintha dicsér. Utóbbi ellen tílukoóék, de támadását figyelembe nem veszem. Hagy-Kanizsán, 1393. október h;> 27-**.
NEU ALBfcRT, v. ellenőr.
Baci Ilustelep.
A mai kholeraJárványos időben, mikor a kormány otán minden tisztességes város hatd-sága igyekezett a Baját hatásköréből kifolyó-lat mindent megtenni, s a lakosok által is a báz környékén vmlo tiszt a « ág fenntartásával oda hatni, bogy ez-n veszedelmes vendég láto-| gatáiával ne" okveietlenk-dhes«ék
Eaen tiiates városi hatóságok sorába nem : késen a mi hatóságunk is a kellő időben csat-| lakozni, — err<" vall azon hety.\'e intézkedés, J mely a hasakból való szemet eltakarítást : öleli lel.
I Mi határosak vagynnk Horváton tággal s kereskedelmileg több tekintetben vagyunk reá utalva, s tudjuk, hogy Horvátország Magyarországból >zárra az í tdbb rendbe\'i csikkre kimondta a beviteli tilalmat, — tehát ebből és más eictnponiból is nekünk mit sem lehet figyelmen kivftj hagyni, bogy portánktól távol tarthassuk fene bacíllns komát.
Miért tisztelettel kérdem a tik. városi hatóságot, mikor a szemétnek a házakból való •!• takaritáaáról intézkedett, gondolkodott e ¦ttal arról is, bogy ezen etemét a vároaon kivQl oly helyen rakataék le; mely a városra vagy éppen nem, vjgy el enyésző Ing jár vfeste-delemm*! 7
Ha igen ttgy van e tndomása, hogy az ilyen szemét éppen a városi főkapitánynak — a Kmitsi-ntczával határos — telkére rakaiik le ?
Váljon, kinek,\' óhajára, illetve parancsára történik etagt-tf a scandaiummal határos — eljárás, hogyha közvetlen közeli lakók s az arra jáió-ketŐk nem ki- idegesité\'ére létesül a városi főkapitány telkén s baciilus telep ?
Miért \'íí a tek városi ható«ág ai érintőit városrész lakóinak csak ttttvességet tesz. ha e tekintetben mielőbb odahat. bogy a nevezett telek, az oda lerakott _piaz<-k:ól megtisztitta*-"Üfc—«\' a bacillnet terjesztő átemeltek má« telep.t jelöl ki. ^
EGY ÉRDEKELT FEL
*K özöneég köréből*) Nyilatkozat.
E lapok meg*löi5 számi\'-*-, fogalt nyilatkozatok által indi Itatva*, Kiálts Béla a .Zala" vetéíst-rkesztője, kién azonban Fi»rbel Füiüp a felelős. (íurva m&veletíeiiségének, melyről közönségünk rtiár ríjrec meg van győaődre, ujabb bizonyítékát ki-rántz utoigálutni. meit-jelett tehái a .Zaja" 43. (lámában hoztam intetett válást a.
Kánifijf Bilit • s - • • • \' -" nem venterc s em m i b e: válastát annyira méltatom, mint ót él hogy mindezek daczára mégis refieciálok-válaszára.* &t: ~»ak inért * tettem, hogy kijelentsem, mitterim a Fischl ¦? :•- t adóügyben .liazugságnak\' mondott állitásaim valók. L kisek tttajik, a" városi \'adóhivatalban léteit ideittét ét latogt áai jeoyzököiyv-Ml bármikor megeyóiőd hetik Tebát
bazadk a „tezértterkesttő,* kinek igazságot kellene hirdetni. Sem éten ŰKybe.n, sem a ./...:-..-¦-»:-..¦ és Vidéke* hird-tési ügyében, de hivatalos működésemben általában sobajog-talansÉgnt el nem követtem és <retteimért mindenkor megfelelek, de E«stf K~ánittc»k. ki estevrszettrn sérteget é1őket\\v»~"holtakat, hegy rannva bocsánatért könyörögjön. .Tizenöt éi óta ¦¦_«-.-• munkámmal szolgálom e várost, -- : magatartásomban leüki kifoeáiolci valót nem ulált, c*ak Kánitz nem toll és nincs velem megelégedve Ha meg akar t\'lem itaba^ulai, et e-etre én ajánlom neki „temk kívándDrottl * (Ú sokzal könnyebben megteheti t%t, mint én, itabad-J*6Ta7*i utatik és nem fizet sehol) Hogy minő .j viseltetett, vaiy TÍs*ltetÍk irioyom-ban eaen nagy béfo!yá*u férfin: ai előttem teljesen . : •. Az 6 sértegetései és rágal-
Hírek.
•) E rovat alatti kőzleménvért felelőséget sea vállal a SZEEk.
kapjatok s az úrfit elkíséritek Líndváig, azt megmondom, hog}- az útban mégbaja-azáía se görbüljön meg, mert velem esik dolgotok. v*
(Vége kÖTttkezik)
— Az ízr. nöegjlet Xagj -Kanlzaán,
meiy jótékoeyc/.élu egyleteink közt tán a legrégibb az országban, félszázados fenn állását üanepéiyesen készül megülni Az ünnepély programmja ugyan még megállapítva üiucs. de remélhetőleg ez olyan lesz. hogy a nagytekintélyű egylet hírnevét c-ak emelni fopjs.
— Kinevezés. Stancsics Béla zála-eger-szegi törvényszéki jegyzőt a király az igazsásügyminiszter előterjesztésére a csór aai jsrá>biró<á^boz aljárásbiróvá nevezte ki.
— November 19-én a .Polgári Egylet" hangverseuyrjye! s felolvasással egybekötött tánczvigalmat rendez. Előre is felhívjuk erre a mélyen tis/.te\'.t közönség figyelmét.
— Ylzsgaló birák kirendelése Az
igazságügyi kormány az 1891; évi XII t.-cz. 33 szakasza alapján már kirendelte az egyes királyi táblákhoz tartozó törvényszékekhez a vizsgálóbirákat. A pécsi kir. taDiáho/. tartozó nagy-kanizsai lörvény-székhöz vizsgálóbirául: Weber Károly törvényszéki bírót, helyetteséül pedig: Polgár Pál törvényszéki birót rendelte ki. A győri kir. táblához tartozó zala eger szegi törvényszéknél ugyanily kirende!é>-cel a vizsgálóbíró: Baumgartner József, helyettese pedig Strausz Lajos lett
— Gyászjelentés. A csak\' imént elhunyt karosvári közjegyző családja kö vetkgzőgyászje\'.entést bocsátotta ki: ,Özv. Scbaffeí^^aj^snésztíl. Lukinicb Anna mint naje.dr. ScbaÍTer Károly, özv. Csonka Gyuláné, szül. Scbáffer Paúia, özv. Pfii-terer Lajosné szül Scbáffer -Gizella mint gyermekei, Scbáffer Károlyné szül. Nessy Emilia mint menye, saját ugy gyermekeik\', valamint a széleskótü rokonság nevében fájdalomtört szivveljeleutikSchaffer Alajos kaposvári kir. közjegyző, Somogy megye\' törvénybitósági tagjának, a kaposvári kir. fŐgymnaaíum választmányi tagjának, a so-mogymegyei 1S48— 9 es honvéd egylet alelnökének és a választmány elnökének stb. tevékeny életének 64, boldog házasságának 36. évében 1892. évi október lfc-éu d. u. 3 és fél órakor Marczaliban történt gyászos elhunytát. A boldogult földi maradványai 1892. évi október hó 21-én d. u. 4 órakor fognak Kaposvárotta róm. káth. egyház szertartásai Bzerint örök nyugalomra té-e:ni, áz engesztelő szent mise-áldozat pedig a boldogult lelki üdveért f. évi október hó 22 én d. e 9 órakor fog a Mindenhatónak beínntattatni. Béke lengjen porai feletti"
, — A kolerát a dunántúli megyék közül nem c=upán Fehérmegyében, (melynek különösen duoamelléki közaégeiben gra>z-szál), hanem Veszprém-megyében Várpalotán is hivatalosan constatálták. Mindebből azt a tapasztalatot menthetjük, hugy a moátani időjárás még egyátalán nem tartóztatja\' föl a járvány terjedését, söt — mivel lépésről-lépésre, lassan bár, de terjed — meg kell kettőztetni éberségünket
— Siáznégyéves kék szakáll Balogh Ferencz gyomai lakos, daczára annak, hogy száznégy év nehezedik a vállára a napokban kilenczedik menyasszonyával, egy
negyvenéves növel akart házasságra lépni. I Ugykelllenniazonbanihogyaz öregBalogh 1 már gondnokság alatt van, mert gyermekei tiltakoztak ez ellen a^ázasság elle-n s a lelkész enpélfogVa nem is esket\'e össze a szerelmes\'párt Balo^b/tultette magát az egyházi áldáson s.möst vadházasságban él az asszony nyal Érdemes a felemlitésie,\' hogy márnyolcz feleségevolta Matbuzsá— lemkoru kékszakái Inak, a kik mind a sirban nyugosznak. Most kilenczedszer esküdött volna örök hűséget. - . .
— HetivástrI lolvaj. Spingál Adámmé^ sandi napszámos asszony megérezte, bogy
! Sandon is beköszönt a hideg tél, bejött ! tehát a most mult szerdai hetivásárra | Kanizsára egy kis meleg barchetot sze ! remi, ezt a szerzés ö ugy értette, hogy | egyik bolt elé kitett nagyobb barchetot i egyszerűen magához emelt -és meg sem ! kérdezve mi az ára. csak odább akart állni A szerzésnek ezen módját azefbao í^sem a keteskedö, sem az arra járó rendőr ; nem akarták helyben hagyni és a rendőr ! bekísérte Spingálnét. Kosarában több lo-! pott tárgy találtatott. — Átadatott az ; illető hunt. bíróságnak.
— A göcseji ész. Göcsejből a néprajzi i fuicsaságok e televény földjéről küldték i be hozzánk az alábbi adomát : melynek a
többi közszájon forgó göcseji adomák melleit az a jó zi-urnalisztikai oldala is megvan, bogy Pápáo éppen ugy megtörténhetett, mint Komáromban a nélkül, i pápai fötsko\'ának Komáromba tervezett i áthelyezési kérdését erösebb hullámzásba ; hozta volna. Az adoma igy szói : Két szent-adorjíni (olvasd: szentergyáni) ember az erdőben egy nyuikopouyát talált; de más semmiféle csoutdarab sem levén körülötte, kérdi az egyik: .Aunye Komám, micsodacsont e ni a? — .Hát nyúfi csonti" — felel a másik. — „Oiztég a többi csont ! há lehetett?*1 — „Sebá, "sz nem is vuót ! több." — .De hogyan lehet ez a koponya maga?" —Nagyon eccerüen. A jáger I lepufféntotta a f*-jét. osztég a nyúő elszór-i gyázott."
— /sebmetszók gazdái kod d.-áról ir a .Rábavidék." Azt irja, hogy egész szövetséget képeznek s egymással szoros össze-
¦ köttetésben valóságos tolvaj-stratégiával járják be a Duoántul nagyobb városainak országos vásárjait, mik persze bő aratást ; ígérnek a nemes bandának. A körmendi ! korcsmák egyikében elcsípett az ottani ] rendőrség egy G tagból álló bandát, mely oda Sopronból rácdult, bogy a kisebb mii ködési terepeken is szerencsét próbáijou. Naey- Kanizsán nem fújdogál ugyan valami kedvező szél a „beröré-ek tengerén navicalo" Diamant-nemzetsécbajuokaira; mert itt már néhányszor tettben tőrvén a bics- ; kájuk, ez a város rájuk nézve „világos" terület, a mi tol vaj-nyel ven veszedelmet j\'Ieot; mind a mellett nem lehetetlen hogy ide is elrándulnak; tehát figyelmessé tesszük rájuk különben is elég éber rendőrségünket.
— Nyilvános nyugtázás. A helybeli ^Szegények Tápintézete* részére következő kegyes adomány folyt be: Stréin Vii -mosné úrnőtől 5 frt leánya Plachte Hermina urnőtőt Varazsdról ö frt és Klein Illésné úrnőtől 2 zsák burgonya és egy nagyobb mennyiségű bab, mely szíves ado mányokért bálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.
— Mlssio. Zala-Apátiban f. é. dtczem-ber 8 tói 18-ig missio fog tartatni. A missio vezetői lesznek: M^dits Nándor, Lollok József és Bodó József, lazarista atyák.
— Másod termés Egyik veszprémi kanonok asztalára legutóbb másodtermésü málnát találtak föl. Paloznakon padig egy ottaui urnő szőlejében egyik almafa produkált tisztességes másodtermést.
— Gyászhír. Folyó hÓ 23-án délután 3 órakor tették örök nyugalomra városunk egyik előkelő kereskedőjének : Löwinger Lajosnak egyetlen fiat, ki élete tavaszán — bizonyéra erősen megrendült lelki állapotban — önkezével vetett véget életé nek. A mélyen sújtott szüiök iránt általános és őszinte a részvét városunk társadalmának minden rétegében; — A mélyen sújtott család által kiadott gyászjelentés a következő: Lövioger Lajos és neje a maguk, valamint az összes lokonság nevében mélyen elszomorodott szívvel jelentik hőn szeretett édes fiuk Löwinger Leo ur nak f. évi október 2l-én rövid szenvedés után életének 23-ik évében történt gyászos elhunytát A boídofcult bült tetemei vasári nap, e bó 23-án délután 3 Órakor a helybeli izr. sírkertben örök nyugalomra tétetnek. Nagy-Kanizsa, 1892. okt 11 én. Áldás és béke lengjen hamvai feletti
— A szegény Ogy rendezése ismét löt-tiierűit városunk társadalmi köreiben. A házaló koldussal járó kellemetlenségektől sokan szívesen fölmentenék magukat oly képpen, hogy az aprónkint nyujtottalamizs-nát egy nagyobb összegben szolgáltatnák át egy e czélre alakulandó egyesü\'etnek. Tudtunkkal már városi hatóságuok tettez irányban kísérletet s apró czédulácskákon fölhívta\'a lakosokat nyilatkozatra: ki-ki
mennyit volna hajlandó egy összegben beszolgáltatni a koldusok részére? Ez azonban nem vezetett er^.lményre. Humánus czélu egyesületeink f-i.%nyára Üdvös dolgot cselekednének, ha tél folytán ez irányban mozgalmat indítanának s társadalmi uton negiienék e régi óhajt a megvalósulás stádiumába^ A kezdeményező humánus lelkek kétségtelenül minden irányban buzgó támogatásban fogoak részesülni.
— Ndl-kézlmuuka tanfolyamot létesítettek Zala-Egerszegen az ojtani polgári-leányiskolával kapcsolatosan. A városi Ukulaszékokt 18 án foglalkozott ez ügygyei. A vallás- és. közoktatásügyi miniszternek ez érdemben tett intézkedését örömmekvette tudomásul. Elhatározta egyúttal bogy megkeresi a városi tanácsot a nöi-kézimuüka tanfolyam számára szükséges helyiség iránt, hogy a tanfolyam már nov. 14 én megnyitható legyen. Az én? tandj"6 írt, a szerek használati dija 4 frt lesz. A tanfolyamba csak 14—20 éves növendékek vehetők föl, kik a polgárileányiskola 4. vagy a felső-leányiskola két osztályát sikerrel elvégezték. —"Ez a tanfolyam a zala-egerszegi nők fiatal nemzedékére uézve a jövőben nagy\'gyakorlati eredményt ígérő intézmény s annak a hasznos és üdvös iránynak szelleme hatja át, melynek a nőnevelés minden vonalán érvényesülnie kellene; de sajnos: csak itt-ott érvényesül. Nagyon üdvös dolog volna más városoknak is foglalkozni e kérdéssel ily irányban. .
— A Xuraszabályozás megbukott. Közelebb érkezeit le a földmivelési mioisz -térnek lesújtó leirata, melyből kiderül, hogy sző se leheta,Muránakállami költségen való szabályozásáról, mert nincs arra pénz az országpénztarában. Bizony neniásodál-jukezt! Az áldott alföld kü:önféle^felyói nagyon igénybe vették a kincstárt s nem csoda, hogy mi sem maradt a szegény Dunántúlnak. ^
— A szűret Tapolczán minőség tekin tétében jól ütött bé. Mint a .Tapolca és Vidéke" irja: a nevesebb szőlőhegyekben (Badacsony, Szt- György, Rév Fülöp, Kie-Örs, Gyula-Keszi) a filloxera és peronos-pora ellen kellően védekeztek s igy a szüreteredménye akörülményekböz képest elég kedvező mennyiségileg is. Miuöség tekintetében p"dig teljesen kielégítő, mert az idén erős zamatos borok lesznek. A mustot neui\'igen ve=zik; de kisebb meny-oyiségben már történt eladás hectoliteren-kínt: 22—26 frtért
— Bortermésünk 1S92 ben Az idei gyenge szüret mennyiségileg valamivel jobb, mint a mult évi határozottan rossz szüret volt. Az 1891. évi termés nemcsak mennyiségileg banem minőségileg is sok kivánni valót hagyott fenn; a borok — értéktelen srölöböl — savanykásák és többnyire rossz izüek voltak s egyes esetekben meg is romlottak mielőtt-fogyasztásra ke rültek volna. Az idei termés minősége helyenkint oly kiiüitő hogy rég nem volt hasonló, még a homoki vidékeken sem. Igen jó lett a finomabb faj-s/őlőkből a csemege és asszu bor is; az árak a szüret után i-mé\'. némi emelkedést mutatnak; konstatálhatjuk, hogy áz idő szerint a legolcsóbb asztali borok 18 —25 frt között ingadoznak a finomabb borok 26—38 frt között s az asszu borok 50—80 frt, végül a hegyaljai-meszeken, » hol termett bor egyes termelöknél 75 —?00 frtra tartatnak gönczi hordónkint. Az ország különböző vidékeiről érkezett jelentések szerint aránylag véve eléggé kedvező a termés Zala, Somogy, Pozsony, Sopron, Pest és Zemplém vármegyék némely részében, továbbá az erdélyi részeken, belylyel közzel Bács-Bodrog vár megy éb ín, Fehér és Hont vármegyében is, főleg Nagy-Maros és környékén. Általában azt lebet mondani, hogy azon ré-zeken. ahol a permetezés ok-zerü módon megtörtént, .a termés meglehetős volt, ellenben másutt mindenütt gyenge, minden tekintetben. A Tisza-Maros szögén csak elvétve volt jó a termés, különösen az alsó, illetőleg a Duna menti részeken. Az idén tűnt ki ismét, bogy mennyire üdvös volt a szőlőket permetezni; hihetőleg ez az év megfogja adni a keliő irányt s jövőben-már a gazdák túlnyomó része az intelligensebb osztálylyal fog tartani s védekezni a peronoszpóra lerjedése ellen kötelességének fogja tartani.
— Halottak estéjére már megkezdették a sírok disíitéséi a helybe i róm. kaib. temetőben daczára a nem éppen ke Ivező időjárásnak. Igaz, hogy a kegyeletes meg emlékezés e módjára nézve nagyon eltérők a vélemények, mivel sokan a halottak estéje alkalmával tapasztalható itt-ott fel tűnő sirdiszitésben és kivilágításban bizonyos fokú hivalkodást a kegyelet tényé -faöz nem illő versenygést látnak; mi azonban e dolgot más szempontból vagyunk hajlandók tekinteni és megítélni; csupán azt nem helyeselhetjük, bogy ily alkalmakkor a temető bejárata előtt valóságos vásárt ütnek a kegyeletet erősen sértő zajjal a különféle profán dolgokat áruló egyének; benn a temetőben pedig semmivel bem
kisebb zajjal és profán nevetgéléssel jár-nak-kelnek azok, kiket minden egyéb in kább vezet a temetőbe, mint a csendes kegyelet mely kizár minden zajt és feltűnést E\'.eket ajánljuk az illett\'kes ható ság figyelmébe! —A fögymoaeitimi ifjúság ez idén is, mint minden évben Yindeo-szentek napja délutánján, 3 órakor vo;.tiki a kegyesrendiek sírboltjához, az ott nyugvó tanárok emléke iiánt lerónia kegyelet tartozását
— A hadsereg hivatalos titkai. A .Budapesti Hírlap" táviratai közt találjuk a következő érdekes hirt: A közös hadügyminisztérium érdekes rendeletet bocsáto\'-t ki, melyről előre-láthatóiag sokat fognak még beszélni. A párisi katonai ajság egv czikket közöl ugyanis az osztrák-magyar lovasságról egy fiatal katonatiszt toiláoó;. ki néhány napig Bécsben volt s alaposan szemügyre vette a lovasság berendezéseit. Egyáltalában nem hízeleg e czikk az osztrák-magyar lovasságnak, bár szerzője jó indulattal viseltetik Ausztria-Magyarország iránt. A közös hadügyminisztérium körlevelet bocsátott ki először a tisztikarhoz, melyben konstatálja, bogy a czikk könnyen elkeserítheti hadseregünk tisztjeit mert szerzöje.egy franczia katonatiszt, a vele szemben tanúsított szíves vendéglátást arra használta fel, bogy cz\'ikkéhez anyagot szerezec. A rendelet utasítja a katonai hatóságokat, hogy jövőre azolyan idegen országbeli katonatiszteket kik nem hivatalos minőségben utaznak, re/ervával fogadják s a csapattestek heisö visszonyairól tagadjanak meg minden felvilágosítást
— Tbea-estély. Mint halljuk a ker. jót. nőegylet január, y-én a Polgári Egylet dísztermében theaestélyt tart
— Heti biztosok e héten (okt. 3.1-töl november 5 ig) a Kisdedneveló Egyesület ovodáibanFesselhoferJózsefnééaMantuaco Jőzsefné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (okt. 30-tól november 5 ig) a helybeli Öuk. tűzoltó egylet Őt tanyáján Jack E\'ieszajíaszptranc -uok ur.
— Uj lelkész. \'A nagy-kanizsai ev. ref. mis.-iói egyház lelkészéül Seregély Dezső neveztetett ki az egyházi feltőség állal. Isteni tiszteletek az Arany János-utczai imaházban vasárnap d.e. 11 órakor tartatnak.
— A keszthelj 1 polc. iskola feo:ar-tása érdekében vezérczikkét közöl a .Keszthelyi Hirlap" 43-ik száma. A;t hangsúlyozza, hogy a városnak az ottani polgárok zömére való tekintetből mindent el keli követnie, hogy a főgymnasium mellett a teljesvn speciális czélu polgáriskola is fenmaradjou. Ezt a nézetét erős arga-mentumokkal támogatván, czikkelyét a következő lendületef szavakkal végzi: . A már elmondottak éléuk tudatával állanak polgári-iskolánk sorsának kérdése előtt városunk intézfi egyéniségei, s épp^n azért lehetetlen, hogy mikor a csak imént megnyílt főgymnasium megnyitásárak örömhangjai közé a polgári iskola fölött megkonduló lélekharang szomorú, bánatos csengése vegyült el nem borult lelkük arra a gondola\'ra, bogy az újonnan nyert magasabb kulturális tényező — egy másik s oly testvér tényezőt kivan áldoza\'i:1. melynek ha valahol, u^y a Keszthelybe/, hasonló iparosvárosok társadalmában van meg a maga nagy missiója, a maga nagy jööje. És elborult lelkükben — lehetetlen, hogy meg ne fogamzott volna a gondolat: a polgári-iskola fentartása. megmentése érdekében — Lényegtelenebb okok mellett, mint pl a cymnasium alsóbb osztályainak esetleges tultömötísége. erős argumen\'um a polgári-iskola -üdékében az az elvitathatlan téuy, bogy ^\'polgári-iskola cseppet sincs hátrányára a gyrana-siumnak; mig esetleges hiányát a társadalom néhány rétegével szemben a gymn.
! nincs hivatva pótolni, nem pótolhatja. — Hisszük is. hogy városunknak és társadalma nagy zömének jól felfogott érdekében az intéző körök mindent elfognak követei e fontos kultur-tényezö megtartásáért — Intő szavaiuk jogosultságát a jövő bőségesen fogja igazolni."
— Hymen. N\'ov. 6 án d. u. 11 órakor lesz Kartschmaroff Leó izraelita főkántor leányának Olga hisasszonynak esküvője Duscbak Simsn úrral., a helyi ízr. imaházban.
— Kolerás magyar Bécsben. Okt 25-én a bécsi járványkórházba egy Pich ler nevű keszthelyi ember szállítottál* be, ki állítólag tőlünk gyalog ment oda s Bécs u\'czáin csatangolva, hirtelen rosszul lett és rajta a kolera kétségtelen jelei mutatkoztak.
— A levél hossza. A keresk. miniszter rendeletben mondotta ki, bogy a levelek maximalis hossza 35 cm., szélessége 15 cm., magassága 5 cm lehet
-- Halálozás. Október 24-én tult meg SÜmeghen Egyházasbükki Dervarics János, élte 68 ik évében. Az egykor jelentékeny szerepet játszott s az közélet sok ágában működött fér ti u halála széles körben mély részvétet keltett
, HARMINCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
OKTÓBER 29-én.
— A tonu-eeylet koréból. Mint szívesen értesülünk, a nagy-kanizsai tornaegylet, mely már negyedszázados fennállásának küszöbén áll, uj életre ébred s a: utőísó évekbeni tétlensége urán a folyó évben újult erővel kezdi meg működését. Legújabban a vívást is rendszeresítette és pedig nem ideiglenesen mint a hogy eddig szokásban volt egjes fővárosi vívómesterek vendégszereplése által, hanem elvileg fölvétetett a vívás az egylet működési pro^rammjába s máris vivóizerek is szereztettek be a tagok rendelkezésére. Kz által tagadhatatlanul szilárdulni fog az egylet alapja s bizonyára sietni fog inielligen-cziánk fiatalsága az oly egészséges és nemes sportra alkalmat nyújtó egylet tagjai közé sorakozni. A tél: idényt a tornaegylet ez évben is társasvac-orával nyitja meg. me\'y folyó hó 31-én este a ,Hun-
*gária" szállóban fog megtartatni. Eddig is már számosan jelentkeztek — tagok és vendégek — a rendkívül kedélyesnek ígérkező estéiyre s biztos a reményünk,
. hogy jövő számunkban egy sikerült és minden tekintetben éivezetet nyújtott mulatságról számolhatunk be.
— Rövid hirek. Garay Jáoosbak Szeg szárdon emelendő szobrára eddig 14 ezer forint folyt be. — Oroszországban a kutakban találtak kolera baczillnsokat. — 49 millió forint értékű dohány s szivar fogyott el hazánk területén a^mult évben.
— A csáktornyai taui\'óképzŐ intézet \'kibővítésére a miniszter a jövő évi költségvetésbe 14 000 frtot vett föL — A murakőzi hegyvidéken a must literje 20 krou felül kél. — Verseczerrnov. 1-én leplezik le a honvéd emlékoszlopot. Ez után kivonulnak az izr. és r kath temetőbe az elesett honvédek sirjait megkoszorúzni.— Albert Milland.jeles franczia satyrikusiró birte.en meghalt. — A sevillai katholikus kongresszuson fölvetették ismét a pápa világi hatalmának kérdését A szőnek azt fejtegette, hogy ennek visszaállitá-a javára vu na a munkásoknak. — Az orosz állami adósságok 3937 745.712 rubelre rúgnak.
— A hesszeni minisztérium rendeletileg tiltja meg a hivatalnoki karnak az anti-semita mozgalmakban való részvételt. — József főherczeg legifjabb lia: László fő-berczeg egy alcsutbi tűzoltó ünnepélyen már tűzoltói egyenruhában jelent meg inászói rangjelzéssel. — A kolera Dél-magyarországban (Bánátban) :s felStötte fejét. — A Hentzi-szobor eltávolítását már Andrássy Gyula is óhajtotta és tervezte.
— Azuj vizsgálóbírói intézkedés nov.lén lép életbe. — Lőcsét óvtáaitűzvész pusztította okt 23-án. —3^flzege4i Dugonics-társaság szépir. szakosztálya \'Jókait, Rákosi Jenőt és Dobsa Lajost tiszteleti tagokul ajánlotta. — A Pápán okt. 20-án rendezett lóverseny győztese : Kovács Kázmér huszár-hadüagy — Debreczenben hatalmas gyalogsági laktanyát építenek 400 ezer frt költség-előirányzattal. — A kolozsvári főügyészség az oláh memorandum és Replies terjesztői ellen izgatás miatt port indítóit — Budapesten a kolera csökkenőben van. —József töherczeg veje: Thurn-Taxis herczeg, czimbalmozni tatul Alaga Gézától. — Debreczenbe diákkongresszust teiveznek. melyen az országos diákszövetséget óhajtják megalakítani a debreczeni főiskola növendékei — A váczi siketuémák intézete számára könyöradományokat gyújt országszerte néhány csaló. —
I érdemelte. Különben a záradék i«m felelt meg a drámai igazság kSvetelméay étnek. A kellemetlen, időben kBznnaég kia teámmal.
Szombat, 2l-én Kovács Sándor jatalnáol színre hozatott: .Lili vagy egy tüzér trombi-táa kalandja." Lehet, hogy ezen mulatságot darabot a zord idő miatt Besték meg oly kevesen, kik — a terem hidegsége mellett is — elég kedélyesen tolták el az estét. Nem csoda, hogy Kovácsot a, mag nem erdemeit részvét hiánya aóayira lehangolta, hogy a csimezerep-pel járó érdeket epizódok eredetiségét csak erőltetve tudta reprodnkální.
Beke Lilla (Lili; kiváló agy-tséggel énekelt. Elismerés\' illeti átég Bessenyeii és Gallót, ki szerepét ma különösen jól oldotta meg. A tapsok nem hiányoztak. Csakis a cordina kötelének elszakadása által lett az alóadás — a közönség nem kit boizantására — két ízben is megzavarva.
Vasárnap, 23-án két előadás volt. As első d. u. félbei várakkal, melyen „Csipke Rózsika" czimü látványos tündér rege szerzett az ifjnaág kíváncsi seregének kellemes délntáni szórakozást. A másikon este rendes beljárakkal . A fene anyósok" ezen eredeti \'énekes bohózat _ újdonság telt ház előtt lett nálunk most elö-szOr bemutatva; mely a másik két fene darab, mintájára van a fővárosi életből OsazeilÜtva. Ninca ugyan oly hangzatos dallamai, de annál inkáb,b bővelkedik az érdekes jelenetekben *« zamatos anyós viezczei az egész házat folyton a legderültebb kedélyállapotban tartották. Kovács (Kóbi) veit ezen élvezetes estnek a.központja, kinek eomicuma ma itta el a doq plug ultráját. Belőle csak ngy omlott a kedély gyújtó villanyszikrsV. Minden mozdulata — minden wn oly élezer volt, hogy hangos kaczagáara kénystaritette még a legflegmatí-kusabb egyént is, melyért a közönség szűnni nem akaró tapsviharban elismerésének ot.: i kifejezést adói nem is késett. Kovács mai játékával Mejthetlen emléket hagyott kOstftnk. Berzsenyi Margit (Piroska) ma különösen kedves volt, szép játéka szintén tetszést aratott. A fen* anyósok: B-k- Lilla, Berzsenyiné, Ács Irma és Csanádi Mari indulójukat elé* jil énekelték, csak az ntóbbi nem tudott a nevetéstől énekelni. A harmadik felvonásban pedig „Pepita" dallamát a fene anyósok fene rossznl énekelték, mely az irántuk! hidegséget csak fokozta bennünk.
Hétfő, 24-én utolsó előadásra „Avasgyáros" Ohnet György világbíró színműve hagyatott meg, melyre egy a zóna helyárak, mint a ki-tűnő darab s különösen a bu.csuzá>> azon reménye, hóf/ — ily kadarexok etán — e tá\'-snlattal jelen szervezetében táo> nem is találkozónk, zsnfolásig megtöltötte á házat Ezen darab nagyon alkalmas volt a bucauzásra, mely nemcsak hogy a közönség igényeit teljesen kielégítette, hanem Bokodyoé és SárkOzi élethűen lelket játéka oly hatást gyakorolt a. ki* zOnségre, mely képes volt a szemekben köny-1 cseppet is varázsolni. Viharos taps é» többszöri kihívással lettek kitüntetve. Eoflitéat érdemel még Berzsenyi Margit és Kovács, ki a czlm-> szerepet comienmá .ak jól ismert sikerével ol-1 doHa meg. KUlOuben a nálank bemutatott 41 ! elóadás közül méltán nevezhetjük a mait azok j koronájának is.
Hogy Bokody színtársulata nem éppen az Qtolsó — l bngy rendelkezik tehetséges és busgóan törekvő tagokkal, aat a tobbez&rí sikeres előadások eléggé bizonyítják, melyek után sajnos, hogy — kellő pártolás hiányában — mégis jelentékeny deficsittel kénytelen tőlünk távozni Hogy hiányai is vannak, nem tagadjuk. Jó zene,-jó tenorista s különösen imponáló énekesné hiányzik x társulatból, melyek megnyeréséve! Bokody — a vidéki színtársulatok k&at — könnyen elsőrangúvá küzd-betné fól magát, mely által egyszersmind a kívánt pártolás is könnyen elővarázsolható lenne.
Y e g y e s.
— Sok éri megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll Télé seidlitz porok** bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött, mint gyomor erősitök és vértisztitók. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyóeyszerész. cs. és k. udv. szállító által, Bécs, I. Tuchlauben 9 A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. késziménye kérendő az ö gyári jel vény é-vel*és aláírásával.
— Kovács és Mezey a legnagyobb budapesti bevásárlási czég tbes, rnm, cognac és kávéárukban. E két ur e téren szerzett számos tapasztalataik után, átvették a már évekóta ismert Bieber-féle exportüzletet, a kerepesi uton 6-ik sz. alatt. Alkalom nyiit már megízlelni a Kovács és Mezey czég különféle minőségű thea, rum, cognac és kávé czikkeit és általánosan, sőegourman dok véleménye Bieript is ezen áruk mind a a legfinomabbak, tiszták és valódiak, miut ín a czég összes készleteit első bevásárlási helyekről, n. m. I\'ecking, London stb. hozatja Ajánlatos volna t. olvasóinknak ezen czég részletes árjegyzékét meghozatni.
Színészet.
" Péntek, 21 én félhelyárakkaJ „Deborab az árva zsidónő" Csimtt népdráma adatott, z-«!y daczára e szereplők erSlkOdéiéaek kissé unalmas volt. Csakis Bokodyaé — a czim«s<T«p vivője — szép tehetségről tanúskodó átérzett játéka voit képet a közönségre oly hatást gyakorolni; mely az •liaatarést méltán meg-
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők xrj. "V\\Ta.jciitr3 Jozaef
könyv-, papír-, hangjegy és haueszer kereskedésében. Fő-tér, ó-takarékpénz-s tár épület.
— Irííjlaím\' esemény számba megy a \\„ Magyar GeniuszLi-nak legújabb száma. Páratlanul áll még a külföldi szépirodalmi lapok között is e szám. ugy a szövegnek magas irodalmi értéke, gazdagsága és aktualitása, valamint a gyönyörű illtlsztrá-cziók egé.-z sorozata által. Legelső helyen kell kiemelnünk, hogy a .Magyar Géniusz" jelen számában kezdi meg Gonda Dezső „Ágnes" cz. nagyérdekü regényén-Gonda Dezső a legkiválóbb magyar novellisták egyike s elbeszélői fényes tehetségéi ez érdekfeszítő regényben pazaron csillogtatja. A mese érdekes szövégéXj^gyesiti a lélektani elemzés brayurosságával, a jellemek bü rajzát az események rohamos-ságával. Megragadó érzelmeivel, gyöoyörü magyaros nyelvezetével, plasztikus leírásával olyan regényírónak mutatkozik, aki hivatva van helyet foglalni a legelsők között. Ogyanc-ak e üzámban nyitja meg a .Magyar.Géniusz" „Orvosi szalon" czimü rovatát, raeh nek vezetéséhez sikerült megnyernie az orvosi és irodalmi körökben egyaránt nagyrabecsült ervost és írót dr. Feleki Sándort. De hogy megközenlitő képet adjunk a .Magyar Géniusz" e számáról, közöljük tartalomjegyzékét:
A fóthi dal jubileuma (három képpel).
Salamon Ferencz (arczképpel).
Tennyson lord (arczképpel).
A német császár Bécsben (kép).
A távlovaglás (két képpel).
Gonda DezsöV Ágnes (regény).
Cerri Gyula: Műszaki csapataink újjászervezése. *
Bede JÓb: Szegényes temetések.
Vértesi Dezső: Az élet naplókban.
Dr. Feleki Sándor: Orvosi falon.
Róna Béla: Erdőben.
Képek:
Mária Terézia főherczegnő.
A német távlovaglók Kisbéren. I hangzású előfizetési felhívásokat közölni,,
A vén bünö-<. . nem tesz negyed éve tiki nt uj és uj igére\'-
Kolera kép-k. j tekét, de folytonos -áldozatokat legelő-
Arczképek: Vörösmarty; Salamon i fizetői érdekében, és azt,, mit az év első Ferencz; Tennyson; K. Kopácsy Juliska^ napján megígért, azt a szó\'szoros értel-Reizenstein főhadnagy. I mébeu betartja az év utolsó napjáig, ez
A .Magyar Gérnnsz* a legszebb, leg- | oka annak, hogy a nevezeit lap ma a ma-fénye&ebb. de e mellett a legolcsóbb hietiy gyar>— főleg női — müveit közönségnek i p, melyoek előfizetési ára egész évre1^ a legkedveltebb s legkeresettebb lapja, a 10 frt. félévre 5 frt. negyedévre 2 forint | melyet mi is legmelegebben aján\'juk a mi
lVyllttéx:.*)
Ctikot ét koczkás se yeBtiSveteke^JLMÍr alaa FtBlard-Suran-Tafleta Remkülfishen ¦Mérvei.ieus telymeket It méte\'enként kriól 3 ín 85 k:ig e/y.\'« oiionyokr», vaay esjész végekben is poatabér- ét vámmentesen azáliit Heaneberg- G. (cs kir ndrarí szállitó) selyemgyárav Zürichben Minták pósufordulóval küldetnek Svájcába czim-ie|,t levtdekre 10 kros bélyeg ragasztandó,
50krnjczár. Szerke«töség és kiadóhivatal BuJ pest, VI. Aradi u\'cza 8. sz.
— A hazai Ipartestületek központi hivatalo* szakközlöuyc, a Ráth Károly által szerkesztett ,1 p a r Ö &y e k* czimü folyóirat október havi száma megjelent a következő tartalommal: Kiállítási levelek. ÜL) — Iparügyi államköltségvetés 1893. évre. — Miniszteri előterjesztés az ipar é* k> rcskedelmi czilu budget czimekhez.
— A közös hadsereg mint munkaadó. (A hadsereg és haditengerészet szükségletei a delegác/iók elé terjesztett 1893-ik évi i-i.Uégelöirányzat szerint) — A.magyar ipái helyzete (A kere.^k. és iparkamarák évi jelenéseiből. VIII. BudapettL) — lile, tékes hang az iparfelügyeletről. —\' A közös hadügyminisztérium uj kiírása..Szállítási feltételek a kisipar számára fenntartott lábbeliek és börszerelvényekre nézve. — Egy hadügyminiszteri czafolat
— Véleményadások. (315. A harmadik osztályt bevégzett tanonezok csupán a rajz tanfolyam látogatására vannak kötelezve. 316. Gazdaságokban állandóan alkalmazott bognárok, kovácsok stb. be-vonhitÓk-e * az ipartestületi kötelékbe ? 317. SirkÖve&re kiterjeszthetők e azipar-törvény 5.1. § ának rendelkezései? 318. Péksüteményekkel való házalás korláio-zása. 3 IS. Az Özvegy iparűzési joga ujabb férjhez menet el eseién.) — A kerületi se-Céiypénztárak érdekeben. — Ipartestületi Értesítő. (IIL orsz. ipartestületi gyűlés 1893-ban. A fegyencz ipar ügyében. Ipartestületi szabó-szakiskola.) — iparügyi Krónika. (Orsz. iparoktatási tauácH. Ki lesz a kiáliitási igazgató? Budapesti kamarai választások. A bolgár fejedelem köszönete. Kedélyes delegáczió és kedélyes miniszter. Gyáralapjtási mozgalmak. Állami kedvezmények. Fővárosi Ipinn kör. Vegyes bel- és külföldi közleményekJ — Szabadalmazott ujabb magyar találmányok. (1094—1120.) —/-Magyar királyi államvasutak. — Tárcza: Keleti kirándulás akadályokkal.
— Ifj. Nagel Ottó könyvkereskedésében Budapesieo, Mnzeum-körut a Nemzeti-sziiiház bérházában megjelent Knorr Alajos .Ünüg_vvéú"-je ötödik kiadásának 4 ik füzete, melyben folytatja az okiratok kellékeinek ismertetését, — szól az okiratok kiállításánál alkalmazandó tanukról; felsorolja azokat az okiratokat, melyek"\'t< közjegyzői kényszer alatt állanak, nevezetesen azokat az okiratokat, meljek bizonyításnál csak miot közjegyzői okiratok használhatók, a jog-ügylet érvényességéhez megkívántató közjegyzői okiratokat. Ezután ismerteti az okiratoknál használandó bélyeg és illeték iránti törvényekét és szabályokat, közli a fokozatos bélyeg-illetéki táblázatokat, melyek
az okiratoktól járó s értékaranyához képest emelkedő bélyeg-illetékek kiszámítására szolgálnak; a bélyeg-és jogilleték-mente.--ség eseteit is, a közvetlenül lerovandó illetékekszabályait. Ismerteti aközjezy^ői intézményt, a közjegyzőnek hivatását, működését, eljárását okiratok felvételénél, másolatok, ftfrditások, névaláírások, könyv-kivonatok hitelesítésénél, okiratok eiő-mutatásaidőpontjának bizonyításánál, érte-bitvények kiállításánál, váltó óvásoknál, okitatokés értéknemüek őrizeténél; szó) a közjegyzői dijakról, közli a közjegyzői dij-szabályzutot; okiratok felvételeért váltók és kereskedelmi papirok óvásáért készpénz és értékpapírok iáeiglenes őrzéseért, á közjegyző állandó munkadíját meghatalmazásoknál, okiratok másolatainak, kereskedelmi könyvek kivonatainak, fordítások, névaláírások hitelesítéséért, hagyatéki leltározásért, tárgyalásért, vételár felosztásért, gondnoksági és zárlati esetekben teljesített összeírásokért, bitói megbízásból teljesített cselekményekért járó díjazások szabályait; szŐlaközjegjző felelőségről s^-zzel az okiratok általános kellékeinek ismertetésebefejezést nyer. Az egyes okiratosVközül első sorban bzóI a nyilatkozatokról, kuíönöseu az elismervény ek-rolés nyngtatványokról ésfelhoz 14 iromány példát;felmondásokról 7 iromány példával ; bizonyítványról és bizonyítványok bélyagmentességéről — E bő tartalmú füzet éra, 30 kr.
— Minden év uj negyedében szokásossá válL a lapoknál, hogy nagyhaugzáu felhívásokat intéznek a közönséghez, ígérnék eget, földet, a mikor aztán beüt a negyedév, marad minden a régi s a tett ígéretek nem lesznek foganatosítva; csak kevés esetben tapasztaljuk azt, hogy egyik má«ik lap az ily előfizetők fogásat czélzó reclamokat be is váltják. Kiválólag különbözik a többi lapoktól e részben a,Képes Családi Lapok", a mely nem szokott nagy-
olvasóközönségünknek. E lap szel emi része a legmagasabb irodaimi nivón áll, felelősséget a szerk két hetenkint ád divattudósítást, s minden számában regénymellékletet csekély elő-fizetés mellett. Ára a laprak egy évre 6 frt. í félévre 3 frt, negyed évre 1 forint 50 kr. Kiadóhivatala Bpest, Nagy-korona u\'cza, 20. sz.
} E rovat a\'att közlőitekért i
vállal
Felelős szerkesztő és kiadó : BÁTORFI LAJOS.
Hirdetések.
A gabonaüzletröl.
Gyökeres 3 Fves Józscí\'-isá-
Sürgös kínálat, lanyha irányzat és ha nyatlÓ árak — ez a gabouaüzlet mai helyzete. Szinte elkeserítő Üzl«ttelensí g I
uralkodik s alig van kilátás a javulásra. <|0p (YorK Madeyra) phy»oxer~a
Buza ara 7.10—20, rozs 6.20 -30. árpa. - a««t, * \\ ¦
Piaczi5io-2o urasági 580-6 só, ten- •» peronosporanak ellent aho faj. ge-i. uj 4.75. Ó5.Í5, fehérbab 5.80-90. larabia 10 kr. meg nenany száz urka 4.75 bükköny 5.10-20 zab &.25. drb. Thomka Endre i.agy-kanizs&i
------- kertjéből eladé.
Szerk. üzenet.
— Csákány EíbstséléseknekböVibaavacyauk A politikai költeményt mi nem h^ibatjok
— X Tesaék ügyvédhez" fordulni. Jogi Ügyben nem adhatunk tauáciot.
— L. E bő elsőtől expediáltuk.
— S. D. urnák belybrn. A beküldött bírt legnagyobb készséggel vettük fel a kívánt rova\'ba.
— S- Gv. nmsk helyb;n. A beküldött f.l-*zólalá<t \'A kOíOnség kOrébjl- czímü rovatba vettük fü\\ hol ar. oly közérdekű f-~Uzólaláso-kat szoktak krizOloi, miknek tartalmában fog laitakról sreméiyes mpgeyrízÖdéit nem szerez-btttlnk s ipy azokra nézve a Melóstéjret ^1 nem válalhatjuk.
VítltMli \\ illányi borok.
Kiuek szüksége vau valódi villányi borokra és kerülni óhajtja
a s/.éüelséseket. forduljon hozzám. A villányi borok hirnevéDek fenntartására szívesen .-zolgálok díjmentesen felvilágosításokkal.
Scheidl Miklós .
taaite Villanyban.
od e:
3- ^
a r i a c z e 11 i ~*ime, Gyomorcseppek
amer bajoknál. sfltnllllÉWIis
•ifrrjtlaiisif. jtoiaeHWcs.
nayszaruer: batnak gfe.-no- bajolinal. ;;••-«•\'::c- és iüotánosan
A Kjroi tsttultság. ti ,
Ulítái. tirailij. ur.dor tt hír>,ís atOMOrflrcS. (.-akutét.
Hithiî"* iry¦->»-•--.í.^nirk ii.\'-n-:;- \'-iliiainil. Z mmynvi mórtól «zi mi ai. . Biomertulterri-"--m htmorrholai. _.
Kinlitrt: tiej\'.knAl a Itartnexelll fvome curk óta kltnnoKnek bizonyultuk, a mil «zai tur^ nyltvAnr lann-iL kln rrrofr. ira hamnalwl i
«Kjutt *o ax- m*rj wef( * a \'M kr. . ) . Magyarországi liiraktir:
Ti"irt"iU Jo/\'.rf gyógyszertára lli:diD«l. KirAlj utcaa" ÍJ az. A vfdjefrret e* abUrast tutrt+uio Jesfek riviri\'kln-|»nl !! Csak oly cneppeket t.wk •li"k-aenl \'uirlj-rki.ck bar;
ftSUxaUy A ytttriaesrtlt mvo—**-™*-»»** vatodlan klpbatok Kapoato: Bstcn Lajoi •¦ Priger Sila grâgyaurtarUaui Hagy-KanlriaB
MOLWSEIDLITZiPOR
WV Tavaszi gyógyítás"
s»«sr- Nyári gyógyítás
55 Oszi gyógyítás
S- Téli gyógyítás
ha mindendobozon
Csak akkor valódi, ^
|*as és MOLL A. sokszorositott czége iátbato
Gyors gyójryhatás makses gyomor- és altestbajok, gyomo-görcs, nyálk, gyomorégés, székrekedésnél, máj-bajok, vértolulás, aranyér és a . (-k . .:- • b női be-tegséf;eknél Egy eredeti doboz használati utssttáxsal 1 fi Raktárak- az ország minden •¦hb gyígy-
szertáraiban.
MOLL A. gyógytzeréiz cs. kir. udvari szállitő, Bécs. Sláhdt. Tuchlauben 9. Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb nem küldetik. Eliameré* MOLL A. úrhoz Uéctben, CÍŐ foglalkozásomnál asv őo MOLL-féle Scidlitz porai igen jó fialán gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer Js mindeukorra és szívélyes ..:*.¦-:. fiaesne meg"-et mon |dok érte; ezek a gyomroi jóvá és tőt könnyűvé teszik. Tisztelettel: STEINKE P. J. lelkész Ilonnetaeblag-ban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ É#SíF
*v\\
í
SS Legjobb bedörzsölő szer
55 köszvény, >
55 csúz
ét mind.u
55 meg-hülési betegségek ellen
\\gyit tflbteti fel
SírY^" A. MOLL-íéle "frn.ncxU bomieíe é* SÓ De.e-keteaeo miot fijdaJomcaillapitíi bodftriaöleli aiar küaa-\\réaj, caui éa a meghfllca egyftbb kőTetkeiaióoj-einél lagiaJoeret.abb nípaser. — Hgy ónozott eredeti üveg ára: krajexir. . .
F 0 - S i E t M L D E S
Csak akkor valódi, ^T^l? $
vét tünteti fel ét* .,A MOLL\' feUrata őnosattal vau A
HOLL
es lit- idnri szálüió által
X X X X X X X X X X X
$
X X
W HOBÜOF. lelkén Mieholtip-baji. Jg
eroiTíszeresz. %
BÉCS: I.. TüCHLAUBES 9. ... (Vidéki mrgrendelések naponta pditautánvét mellett tel-\'jesitettaek.
A raktárakban tennék határozottan Moll A. [aláírásával és védjegyével ellátott késMÜ-menyeket kérni.
jszétküldét naponta utánvéttel Eét elvégnél keveaebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. gyogyas. nrhos Bécs. Kitűnő Moll-féle franczia ho--i és sój* vidékemen nagyizfrüen mdk5dik. KüldjOn nekem 50 üveggel, mivel az emberiség segítségére készletet óhajtok |tartani magamnál. Mély tiszteletté!
HORNOK, lelkes* Mieholup-ban.
BARMIXCZEGYEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
OKTÓBER Í9én.
KATHRE1NER
KNEIPP- s:
**¦ .
CD
MALÁTA- ; \'¦ KÁVÉJA, r
Föliiliuiili?;!(laii pótkávé.
Mindenütt kapható. 2 p
FeííilifOüitásnl!
\\ Vannak emberét,"* kiké: a kenyéririgy«éi minden tiuteiségtudisból kivetkőztet.
így esett meg most. hogy
egy versenytársunk teljesen fejet vesztvén
az Eltér ház! co^nac bámulatos sikerei?*, (és mindé ¦ -;ietre a zajét gyártmányának Lauyjt ó VSfeaÍSiéh&n — a iBÍnek o a pedig cm kis 6 maga lehet), oda jntott, hopy valótlan é* i nevetséges" vádakat czór /ellenitnk s pi áltai igyekszik bennünket rnegJVÍr.nsitani
Erdekeit üyen eszközökkel védő versenytársunk fb-rjidjs részvétünket: Rászolgál.
Készünkről csak astetn lí
\\
:jük me; röv\'fura, hogy
csakiVaz Esterházy cognate
yen részt vett, első dijakkal
lett minden kiáll kittlttetvc, hogy
csakis az Esterházy cognac-gyár.
köpött Orvosoktól, Kyógjszeréíiektn!, kereskedőktől és a nagy kLzótisé< köréből ezrekre rusú elismerő leveleket éi hogy
csakis az Esterházy eognae
kedvencze a nagy közönségnek.
Mi csakis a nagy közönség véleményét unjuk mérvadónak, e? pedig hatalmasan ny Ivárn\'t tnee. mindenfelé hangoztatván :
Esterhazyxogiiac a legjobb!
f. Szavatolunk cnsDaruiik jóságáért, ez szerezte mee; nekünk a nagy közönség rokonszenvét, melyet — a verseny dühöngő támadásai e lenére — mestartaui, söt\'tőlünk telhetőleg (okozni igyekszünk
mflÍ!Í- T i I ¦,. |
\\^ Tisztelettel
Gróf Esterházy Géza-fele
cognic gyar Budapest—Angyalföld.
Brandt Richard gyógyszerész
svájezi iabdacsai
flJttptti 6c Traft:
VJrchow, R.. Bertn,
- Gletl. v., <u. ¦ Reclam, upcae (tv
- Nussbaum.v., Münch,
- Hertz, -—ii-.
, Korczynskt. Krakó.
- Brandt,
- Freriehs, v., «
- Scanzonl, v.,
. Witt, C, Kopenhiga.
- Zdekauer. aa. p«urv«r,
- Soederstadt, xuú. , Lambi, war»ó.
, Forster. Birmln8ham.
házi-es gyógyszerül
az al-test szerveinek bajaiban,
rriáj- és arany eres-bán talmak ellen, rendetlen székelésnél, ennek szokássá váU megrekedésénél . ri>b«i bejei-
bm. ntDt: Fejíájás, széJüles. nehezen lelog-zés, szlvszorúlás, étvágy-hiány «t. nr»ati Richárd gyógyszerész svájezi labdacsait.
kW" A beszerzéskor óvakodjunk ~s5a
lámkbaa niwu* aak valódi. Branut Rich«rd-
tfle ..ijtii Uh .1a fokit lf(> do\'joi iri~t,«-,i,4lwl alm-\' " l! rejrilttTukrjkífjuDk. . ¦ awtií-H „{•>¦ ntunaihu í, • OiOira doU.jon WrcIcTÖ, türirn, uiu\'lKI* ml.tl
•M5jrc;re: fehér kereszt vörös mezőben Brandi Rlch névaláírása, fiíTHjint - a
. . valódi kt.7i,mrBJ.
jL Eredeti\' párizsi
GUMMI ÉS HALHÓLYAG
elSnyö égében felüi maJSsttitn. tuc*»li» 1, 2 3 4 5, 6. 7 «« 8 forintig, gyor.. HéJlitái, ¦ legoagyoli\'i kittutá, melleit mn d-o Uinyban.
J. H©1Z, különlegeségek raktára: IV., ¦ a r % a r e t k e x a t r a s g.< 7, BÉCS.
1|5 elonynien :»mert c. é; - szíVmabun gres és elSiékt-Dy kiizolKéJíi telje, irítelü irjejyiékkel kivi-«:r» .«olgal. [.osta metiíes«T le.ú. ki.ntikb* «irv». I
Az 1889 évi párisi világkiállításon arany éremmel kitüntetve.
oc
§ Brünni posztószövetek.
O
a
oaaacxjcxioaoaoDaoooooooacxiooooaoaaaaaoaaaao
S Szőlőbirtokosok figyelmébe! I
o Sok hálairat. kitűnő bizonyítványok és hely- g szini vizsgálatok nagy eredményt tárgyazó g vizsgálati jegyzökinyvekkfl, szakemberek ál-g talis nélkülözhetlennek jelzett Babics Sándor g szegszárdi lakos szabadalmát képező g
Pílloxera irtószer vet
tv se
a haszoilati utasilás szerinti alkalmazása a már megrongált szültj- g nek hel.vreáilitása körül bámulatos eredményre vezet. 3
Az irtószerből egy holdra szükséges egy bectoliter ára 25 írt. q \' Használati ntasitáx vele csatoltatik. TBg g
a Feltaláló kijelenti, hogy amennyiben az q ? irtószer, ha a használati utasítás szerint lesz § használva, a kiváttt eredményre nem vezetne, ° nemcsak a szer árát hanem még a munka- § költségeket is megtéríteni készséges. §
Megrendelések, melyek alulírt ezéghez intézendók. készpénz § beküldése, vagy utánvét mellett eszközöltetnek. A megrendelésnél g a vasúti útvonal és állomás pontosan megjelölendő. rj
Kizárólagos képviselet Vas, Sopron, ÍKnlii. )«i>ii!«ii.r;« §
cs Veszprém megyék területére:
2 Selyem Kammgarn
Q csakis njiíonság sívókban, epy telje*
g nadrág 5 írt. A posztó szétkiildé*i Uz-
15 iet felhagyása miatt Ssasea posztó-artii-
S mat a beváiárlási áron a tol - 50 X lékkai oirsóhbtío eladom.
5 Bernhard Ticho
n üriiiiiibi-ii. Krautmarkl 18,
§ Szétküldés utánvét mellett
0 Hinták ingyen es bérmentve.
OCKMrXÍOCXXlOOOOGÓOO.^ dó
Pályázati hirdcics.
A rZhlan.pyeÍ U*idafiiri Epjetület" irta n ta]iiilnai m.kir. vineteUérikkolatál alaj>itetr két iigyenes helyre pályixat hirdeti-tik.
Pályázati Teltételek:
1) 16 évet betöltött életkort igart.Ió axfJle-tési bizonyitvAr.y. [dósebKk. akik kaionsi kó-ttteietUigilknek elect teltek, vagv akik m-lamely kézi mesterségben, különös n pedig kádárai g.>a(i jartatsk, el 5 ny bén részesülnek ;
2) irás és olv íig ludat;
3) ép, efénzséges, minikabiró t stalkat:
4) jó erkölcsi bizonyítvány: :>) a szil ők v*i:y a gyímntk b-leeeyezé,e
é\' kötelező nyilatkozata, hf>gy a tanuló n in éxeiet évközhen vagy a tanfolyam tárta a alatt nem hagyja el.
A felvett tanuló ogy fshér, mint felaó ru-hival, lábbelivel és ágyneművel turlozik magát ellátni, valamint egy kerti ké*t és egy metssó ollót sajit kültségéu besxere*-,i.
Aki as alapítványi ingyené* helyet elnyeri, tat.ulmányának befejeztével kötelei a vármegye területén szollá atba lépni é> a megye ;erUletéu legkevesebb ot évig megmaradni.
¦Á pályázati feltételeket igazoló iratokkal ellátott kérvények f. 1892. ev: deczember hó
1 lg a Oasdasági Egyesület"-hez Zala-Egerazegre küldendők.
Zs\'a^gerszeg 1892. szept. l5-én.
Hiie/.k} Kálmüii sk.,
a e2aUmegyeI Gazdasáei Egyesület" ügyvezető elnóke.
Maróni idény.
Posta csomagban, költségmentesen a legjobb minőségű naaronit és gesztenyét szállítok kosarankiot 5 kilo római maronit 1 frt 80 kr. , ^ lovranai , 1 . 70 , » „ gesztenyét B 1 , 60 , „ ; carfiolt „ 1 , 80 „ Továbbá vörös, vagy fehér olasz bort 28 literes hordóban, literjét 32 kr-jával számítva. LJSÍAK FERENCZ Triest.
üciilsch Teslvérekíicl, Szombalbrfy.g
N hatvani utcza 18. sz emeleten
"fUrUJil nuoáemtma ítnykepi ftlrtitleht. tibbsitnulésdn gtptk nlifurmu és fatirffjftéi i » t
PHOTOL1TH0CRAPH1A. CZINKOCflAPHIA; FÉNYNYOMAT. AUT0GRAPHIA, FÉNYMÁSOLAT
QBszáoqa kiáLutás fi
papes-: nasi) [><!
Tea, Rum, Cognic, Kávé, KOVÁCS és iMBZEY.
mint Bieber Aula! ütődni,
ajánlják idei lermésü
orosz- és chinai totíkat
a legkiválóbb minőségben. A minőségek jóságáért, tisztaság é.s valódiságáért kezeskedünk.
Kávék 5 kilós postacsomagokban
legkiválóbb minőségben, díjmentesen.
Jamaika és Brazillái Hinnők
hamisítatlan ki\\álc minőségben.
Ximeritő árjegyzék kívánatra díjmentesen küldetik. S09~ Mérsékelt árak. *M
Xeirrendeléal hely és levélc^im: (554)
Kovács és Mezey
lladapesten. Ke repes l-ut 6. sz., a nemzeti színház ntellenében. BV Nagyvárad Ménesi bor főraktára, "TfQ Méltóságos At/é; Péter saját termé>Q paleczkboráinak főraktára.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdijában Nagy-Kanizsán.