Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.16 MB
2009-12-14 15:16:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
272
2680
Rövid leírás | Teljes leírás (441.57 KB)

Zalai Közlöny 1892 052-056. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
31. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGY-KANIZSA, 1892. deczember 3-án.
Előfizetési ár:
E&sz évre . . . S "fit"— Itr. Fel évre írt SO kr
Negyedévre - - . 1 frt « kr Eajjei1 10 kr.
HlR.ltüiÉSKK 8 ba**U>3 [.itii-orí.au -.-tná5.«Uzorj
iudeu
.vlbbi
NVI I.TTF.KItKN jiftit sorotikeut 3" krert Tétetnek \'d. KincnUri illft^k nuiideo egye* hirdetésért 3U kr. Sxetetdc
Harminczegyedlk évfolyam.
ZALAI IOZLORT.
A lap szellemi és anyagi ré illető mindéi: közlemény ItMorf! Lajos srerkesvfó-ktadó bérén S :i ¦¦ j - Kíii: i/.-;i ra fcér mentve intézendók.
Bérntentetlea levelek*!
Kexii atok TiwgUUi
! f-gad-
| ~7~ | A ,nagy-kanizsai malátagyár és serfozóde*, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár"
részvény-társasig*, a .nagy-kanizsai önkéntes tazoltó-egykt*, a , nagy-kanizsai kisdedneveió egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör", a .nagy-kanizski keresztény jótékony nőegylet* .^.-ianizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete", a .katouai hadastyáa egylet1 a .soproni kereskedelmi iparkamara* Dagy-kanizsai külválasztmánvának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEG JELENŐ "VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Előfizetési felhiwás
„Zalai Közlöny"
t 1893-iki XXXII-ik évfolyamára.
A rendességnek ikertestvére a szokás, tehát a szokásnak hódolok, midőn idényszerüleg e lap ügyében tisztelt közön légiinkhez pár szót szólok.
Tapasztalha ta mindenki, hogy a mióta alap szerkesztését és kiadását 189Í. év elején tényleg átvettem, oda irányult minden törekvésem, hogy le-k\' tő pontosan jelenjék nieg. kijogás talán rend wptkodjék az expeditiö-bnn. — Ami pedig szellemi vezetését illeti: egy negyedszázados gyakorlat a zászlóm; igyekezetem mindig oda irányult, hogy e város díszére s polgárságának jólétére Itassak, Nem is tűnt a semmiségbe jeltelenül e negyedszázad s erre Önérzetes büszkeséggel hivatkozhatom most. midőn kérő szózatomat intézem e város és vidékének lelkes intelligentiájához e lap további jentiá Hasának előmozdítása érdemében.\'
Köszönet.é$ hála niiiidazoknak. kik tisztességes igyekezetemnek méttánylói. közjóra törekvő munkásságomnak el-ismeröi. ez a *lu3á^ magasztos és létekeme\'ö rám^Szve s engedjék meg, miszerint ezentulra is ^táplálhassam magam.at e magasztos tudatban, hogy edzöleg hasson reám küzdelmemben, erőt nyújtson a folytatólagos ernyedetlen munkásságra, melyet Isten segítségével továbbra is jelajánlok.
Szép. hangzatos szavakkal \'kellene most ajánlanom a „Zalai Közlönyt\' életének XXXII. évében, de ezt nem teszem, én a tettek és nem az ígéretek embere vagyok. Ismernek, tudják törekvéseim czélját : s ezt méltóztassanak programmomnak tekinteni Lapunk tisztelt pártolói és kedves munkatársaim bizalma előtt ka-
lapot emelek! S viszont bizalommal kérem továbbra is mind szellemi, mind anyagi pártfogásukat, melyet kiérdemelni legkedvesebb kötelességemnek JoagM ismerni.
A lap ára mint eddig: Január —márczius évnegyedre 1 frt 25 kr.
vagyis 2 korona 50 fillér. Január—janius félévre- ... 2 frt 50 kr.
vagyis 5 korona. Január—deciember egész évre 5 frt.
vagyis 10 korona. mely összeg postautalványon hozzám küldendő.
Egyébiránt nemcsak az előfizetések, hirdetések, reclamatiók. hanem a lapot érdeklő minden közlemény legczél-szerübben nevemre czimzetten Nagy-Kanizsára intézendő.
S miután tudvalevőleg: rend a dolog veleje, két év alatt megmutattam előszeretetemet )a szép és rendes kiállítás, (mely főleg ijj. Waj-díts JózseJ ur jó berendezésű nyom dójának érdeme) és rendes lapkül...