Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.46 MB
2009-12-18 13:31:07
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
988
3224
Rövid leírás | Teljes leírás (313.79 KB)

Zalai Közlöny 1893 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

\\A«1-KÁMZSA. 1893. februáN-éu.
Előfizetési ár: Kgéiz évre - 5 frt —
Kél étre ¦\' - ^ ft 50 Xegredévre . I frt 25
Ecyes szánt 10 kr.
HIRüETÉSKK hasábos petjtsorban 7, másndszorj . a tiiiudfu további aorért 5 kr.
NYÍLTTÉRBEN [petít sorouként 10 krert vétetnek! iil. Kincstári illeték minden cgyeij l hirdeteeert 30 kr. tizetendő
szam.
Harminczkeftedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY.
A lap szel]t-mi és anyag: részét! illető -Tiinden közlemény Bátorít Lajos szerkesztő-kiadó nevére i7.im/.,-tteQ Nagy-Kan izsara bérmentve intézendők.
Kiruiii tétlen levelek n^m fogad-
Keziraiwk i iwd.iicin kSldetnek
"A , nagy-kanizsai malátagyár és serfőzöde\', a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári„ Önsegélyző SEÖvctkezet*, a „Kotori takarékpénztár" részvéftjvtársaság*, a „nagy-kanizsai önkéntes tüzoltó-egykt*, a ,nagy-kanizsai, kisdedoeveló egyesölét* a .nagykanizsai tanítói járáskor", a ,nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* Mn-kanizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a. .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara*; nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATO .MEfiJELENÖ\'VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Utóhangok a női gimnázium fejői.\'
Kedves öcsém l
A"* minap nálunkléted alkalmával felszólítottál, adnék véleményt a női gimnázium ,feló!. Akkor én hamarjában nem fejthettem\' ki ugy az eszméimet, mint a hogy szerettem volna; egyébként amit rövideden kifejtettem js,-. nem okolhattam meg ugy. hogy ellenvéleményedet vele, vagy általa megdönthettem volna.
Te a nőgimnázíumot olyan haszontalan valaminek mondtad, a mire Magyarországon semmi szükség sincsen. Mert véleményed szerint, a gimnázium nem nevel jó háziasszonyokat, gazdaasszonyokat, holott a hazának arra volna szüksége, hanem csakis \'— az úgynevezett — emáncpált nők számát szaporítaná igaz. hogy egy jó — gazdasz-$zo.ny képző intézet felállítása már nálunk is égetően szükséges volna, de azért az én szerény véleményem szerint _--a nögimnázium
sem haszontalan felesleges valami — mi nálunk sem, a minthogy nem bizonyult az annak, a külföldön, sem.
A nógimnáziumba úgyis csak azon szülők adják be leányaikat, akik — vagy nagyobb vagyonnal rendelkezvén, gyermekeiknek bármi sokba kerüljön is, — magasabb kiképezteté-sflket szívesen megadják; vagy pedig a kik — gyermekeikben a nagyobb . tehetséget észrevevén — azt be unok bármi áldozattal is kifejleszteni el nem mulasztják ; vagy végre akik :— leányaiknak a tudo-dományos kiképeztetést hozományul
— vagyis — *életfentartási eszközül óhajtják.
Azt mondod,\'mi czélja lenét annak, hogy a\' lányok a gimnáziumot tanúi jak. mi lehet aztán belőlük?
— Mi? — Én Istenem! hát az, a ; mi á férfiakból- A tudománynak min- \\
deo ágábm tovább képezhetik magukat, ha a gimnáziumot jó sikerrel végezték. De én nem ajánlanám, hogy sí ügyvédi, bírói stb. egyszóval hogy árpolitikai pályára lépjenek. Lehet egy nő jó postabivatalnok, táviró. kereskedő s több e féle, és e mellett mégis jó háziasszony.
Legszükségesebb volna azonban, ha hölgyeink az orvosi pályára lépnének. A közegészség tekintetétől mily szükséges volna az. ha nő orvosaink volnának ! Míg most a nők nagy része — tulvitt szemérmesség-bÓl — női bajaikat csak akkor közlik a férfi orvosokkai, a midőn azok már előhaladott állapotuk miatt alig gyógyíthatók, akkor meg, ha női orvosaink volnának, bizonyára felére szállna le a kényesebb természetű nói bajokban elhaiálo.\'ó/nók száma. Igen, mprt a nők nőtársukhoz való bizalmánál fogva, bajaikat előbb közölvén a nőorvosokkal. hamarább és biztosabban néznének a gyógyulás elé! Holott most hány nó esik — szemérmének, női tartózkodásának áldozatául?!
Tehát lásd édes öcsém, már csak ezen egy ok is elegendő arra. hogy a nögimnázium eszméjét mi nők örömmel üdvözöljük. Hanem aztán — az A-t,, kövesse a B is! T. i. legyen nöegyetem is, — vagyis, — hogy a nók is mehessenek az egyetemre, hogy orvosok lehessenek. Re-méllem így már — te is osztod véleményemet?
Vagy tán te is elvileg vagy ellensége a tudományosai: képzett nőknek, mint az én egykori ismerősöm nek a férje, a ki felöl nekem a felesége azt monda: „Az én Gyulám azt mondta, hogy nem engedi lányunkat nevelőintézetbe .adni, hanem csak otthon taníttatja írni, olvasni, aztán meg kötni, varrni, sütni-
[ főzni, meg a majorság és kert néni j munkát kell megtanulnia, mert nem | akarja, hogy tudás uő váljék be-j lőle, a kiket ugy gyűlöl — Hogy ; azt mondja, el nem vett volna olyant. [ a ki olyan tudományos, ha i milliói lettek volna sem, de sőt mi több ! még ha tudtán k i t ü 1 még is olyan került volna nejévé, a kiből csak utóbb tört volna ki a tudomány (a zseniét akarta mondani) még akkor is mindjárt e I-
¦ vált volna tőle! El bizony ! Mert
¦ az én Gyulám gyűlöli az olyan na-; gyón okos nőket, akik ugy tud-i nak irni, mint egy újságíró, és ugy ! tudnak szónokolni vagyis be-i szelni, mint egy országgyűlési követ. — Ugy bizony!"
De nem! ilyet -ríém gondolhatok felőled, felőled édes öcsém, ki a nőnemnek olyan igaz, nemes értelemben! tisztelője vagy ! És egyetlen -egy férfi felől sem tehetem fel ; azt, hogy ilyen elveket valljon, — I a ki a nőket igazán becsüli. Meg őszintén mondva — csakis á saját szellemi szegénységi bizonyítványát állítja ki az a férfiú, aki a nók tudományos kíképeztetésétől fél — \' csupán azért, mert tudósok, na-- gyon okosak, s nagyon mi veitek ne I legyenek. Más az, ha attól félnek, I (mint te is édes öcsém !) hogy a ; tudományos kiképeztetésük a házi-| asszonyi, anyai teendőik, s költségeik rovására menne! De attól nem kell ;.félni. Egy okos, mivelt. sőt tudományosan képzett nő, mindig és I mindenben jobban megfelelhet : kötelességeinek, mint egy tudatlan s j miveletlen nő.
Csak nézzünk körül az életben, s ; látni fogjuk mindenfelé, hogy a családi életben melyik nő miféle szerepet visz és tapasztalni fegjuk, hogy míg — az igazán mivelt, okos nók
tiz százaléka ha teszi boldogtalanná férjét és cs<ládját, — tönkre tevén Őket vagyonilag és — tán önmagát erkölcsileg — addig a tudatlan s miveletlen nőknek meg bizonyára az ötven száza\'éka — ha nem több ! — fogja a hasonlót cselekedni. Igen, igen. Mert a tudatlan és miveletlen nő lelke előbb esik áldozatául mindenféle szenvedélynek és gyengeségnek, mint az okos, mivelt nőé. De hisz ez kétséget sem szenved, mert látjuk naponként a szomorú példákat. Tehát! — ugy-e -igazam van?
Seperné Nagy Comélia. j
Idö statisztika.
Az időjárás az emberi élet egyik fo regulatora, mely nemcsak a gazdaközönséget foglalkoztatja, de a társadalom minden osztályának tanulmányul szolgálhat. Ez agy bygienikus,\' mint időszaki. 3 még számtalan szempontból figyelmet
a fő- és székvárosban jegyzi fel szigorú alapossággal az időjárást, de szorgos megfigyelései vei következtetést von a jövőre is, melyet ministeri rendelet fontán több városnak sürgönyíieg tudomására hoz, hogy az érdekelt közönség — néha mihez tartás végett — a mád-tiapi időjárásról is eleve tájékozva legyen.
Ezen jelzés városunkban is a postahivatalnál ki vau függesztve, de több ízben tapasztalhattuk annak . sikertelenségét*; mert ami Budapestre szól, még nem következtetés, hogy az egész országra szó\'jon ; és hogy az időjárásra a helyi fekvés is mekkora hatást gyakorol, azt a tapasztalat eléggé bizonyítja.
Városunk e tekintetben különösen ktdvezö helyzettel bif, mert mig más vidéken több izben a zord időjárás pusztított, addig nálunk legfolebb csak kis lég változás volt constatálbató.
Midőn városunk" és vidékének idő statisztikáját némi reformálással most harmadízben van szerencsém részletes . táblázatban bemutatni, teszem ezt azon intenezíó által vezérelve, bogy e lapok becses olvasóinak is legyen alkalma a
Nagy-Kanizsa város és vidékének idö-statisztikáia a? 1892. évről.
Az 189:2. évben milyen idő volt, és mindegyikből hany?
Melyik Nappá] rt
hónap \'¦ ¦1. 1 fi 1
ban? \' ^_ i 3" M ¦ j * ii * tt E 1 v! t Sí i " g j í 1 III
l! O L -o , í ri j. S ;üs ¦->- *- "> —¦ -z - —
Jannárbao 31 4 27 13 9j 3 6Í2Í 10 1 St 12 14 r> X" 6 4 5 1 - 9 S 17 1 9 —:21 3
Febr.-han ! 29 4 ¦J" 13 8| 2 ti: 25 4 17 12 17 5—5 J 3 - — 9 4 16 6 22 —: 1 4
Márcz-bao SI 11 20 U 5 4 8 27 4 •21 10 •JO - - 1 5 5 4 _•_ !3 10: 6 12 6 7 7 11 3
April ban (j 30 26 4 u öj 10 1\' 30 - 20 10 18 » _. 2 S 5 — 8 12 5 9 16: — 4
Májusban 1 31 30. 1 14 5. 12 —j 3l — 22 9\' 19 2 3 --: 2 8 2 H 7 10 12 3 16:- S
Júniusban; So 30 15 3 12 — 30 IS 12 !439-4- 7 1 Ő 4 18 13 5 12 — 3
Julius bau ! 31 31 _ 19 1 11—1 3t — 25 6 25; «2 4— 2 - 9 - 6: » 16 12 1 18;- 3
Aug.-heti i 31 St _ 52 _ 9 _t 3; J. 25 6: 25 j 3;—: 3 2 7 1 2\' 3 26 11 8 17— 2
Szept -ben\' 30 30 _ 2 : 3 4 30 - "?6 4 24 3 2 —\' 113 7 — 4 4 22 7 1 22 - 2
Ökt-bao ; 31 27 4 16 5 6 -J 31 — 21 10; 14 7i 3 2 5 10 — 9.17 10 10 11 - 2
JNov.-ben 1 30 18 12 16 ¦J-2 8 7;i9 1: i; 2; s -- 2 - !28 16 10 —; 4 2
[Dect.-ben ! 31 •A :>9 lá 7| . 1. 51 16 lö ¦>l 10 i9: ö^—1 : 3 15 -- 3 3 25 7 5 18 1 ¦2
.Összesen 366 244Í122.197 63 78 28flS27l39|257 09 215\'55 36 20 40 65 14 ,4\' 35 22U> 106 8» 137 38 !33
i*/0 okban — [ t»7Í 33 54 17\'21 Ő,[ Sílilli 7Í> 30. 58 15 101 6il l 13, I2> li 8»! íl 60 29 23 38,10 9
érdemel; s ép ezen tanulságos voltánál fogva évről-évre nagyobb érdekeltséget, — fokozott kör, és hatváayozott számú megfigyelőt hódit magának.
Ma már az időjelző hivatal nemcsak
mult év időjárásáról alapos áttekintést szerezni.
Pythagoras, a nagy görög mathemati-kus azerint — ki az egész világot egy nagy mathematíkaí mü\'életűek képzelte
t á r 81 a.
Mult. jelen es jövő.
íáonett)
Ha oéba-npha.Ösi bQsxkeséggel A malton lelkem andalog s méláz, / Szivem dobog a az égre kaid fohászt A oröni hullámzó hevével:
-óh ég! varázsold vissza még a multat . . Hiszen a mult dicső vala . . . dicsS . . . a jelen csak éhező . . .
— H*ro9xtrates — ki rombol és romboltat!
A .mull\' dicső; — z .mos.4 vad és kaján. A kétely öl hisz a .jövő" — talány.; — Melyet egy ujabb sarjadék íejiődtet . . .
Miuö lesz ¦»?. . ha nem buzdítja Őket A nagy magasztos égi gondolat:
— Te*rank — ,.d*> jol" — mert „ad* \' esik
(igy- fakad.
HORVÁTH HONOK.
Az igazi boldogság.
Irta: BÉLDI.
.Drága anyácskám, szépen temetszel, hs meghalokV Uitetst e virágot sirha!" ntomraV S meglátogatsz-e néha-néha a temetőben, bogy elmondd nékem sorsodat? ... . 6 mert én érzem, hogy meghalok, drága anyácskám, érzem a halál angyalioak lehelletét körülöttem. Nézd. nézd, amott jön; ... . kitárja karjait s 3 ébe akar zárni! Védj meg, ió anyám,
»rd el Őt!\' ____
köszönöm, anyácskám. Mar el-
ment, megkímélt; már nem -rettegek annyira, nyugodtabb vagyok." .ü .
A dagaáó párnára hajrá kicsiny fejét jótékony álom nehezül pilláira s alszik, alszik csendesen.....
Édes anyja aggódva nézi keble lihe-gé.sét s különös nyugtalan érzés járja át egész testet. .Hátha .... de mégis .... Nem, az nem lehet.... Nem, nem .... Hisz az élet Örömeit, élveit még meg sem ismerte, még tavaszát éli; 17 év nyara vonult el élte egéu keresztül s íoha egy fellegecske sem boritotta^annab kékjét." —Zoltán látásakor megmozdult a kicsiny sziv a kebelben s alig lelte helyét. Gyönyörrel hillgatta szavait s üzemei szép, férfias alakján sokszor megpihent. Öcscse helyett ő figyelt oda s ö véste emlékezetébe szavait. S midőn iá-vozotr, valami kimondhatatlan érzésV^ bánit, az epedés egy neme fogta\'eí valóját; szerette volna örökké hallani a szavakat ajkáról s örökké maga ejőtt akarta Őt látni; titkos megfoghatatlan vágyat érzett iránta, a mely idővel mindinkább erősbödött.
Kendi ZoKán dr., fiatal tanár a Kál-dory-családnát mint nevelő működött a hol egy fiút kellett oktatnia. A családtagok oszthtlan szeretete környékezte öt. Tanítványa az év végén levizsgázott s Zo tannak ei kellett örökre hagynia a szerető csatádo\', a melynek körében boldognak érezte magát. Nem láthatja többé azt a kedves arezot azokat a kék / szemeket, a melyeknek látására ia mennyei üdvösséget érzett kebelében.
Távozása után Aranka kedélye átváltozott. Az eddigi pajkos, vjg leánykából zárkózott, komoly kisasszony lett. — Sokszor\' gondolataiba merült. Szeretett egyedül lenni a kertben, ahol elmélázva sétáit. A holdat édes barátnéjának fogadta, a melynek halvány világánál sokszor*elmerengett s ábrándozott. — Az epedéa meglátszott égést valóján s őrlő munkáját e-emléken végezte szivén a bú, a bánat. Nem volt senki a kinek elpanaszolja baját, a kinek feltárta volna szive titkát s a ki megnyugtatta volna.
Az epedés és sóvlrgás megtámadták egészségét. — Ágyba kellett feküdnie <\'s sokszor volt láza. Édes anyja, aki lányát kimondbatlatiUl szerette, nem ia sejtette, hogy mi döntötte Arankát ágyba s haláláról beszélt, hideg borzongás futott át testén; de nem akarta e\'binni, hogy kedves Arankája oly korán megváljon az élettől, hogy elhagyja őt, a kinek még élni, még örvendeni keli sokat, a kinek boldogság/ért esdve könyörög naponkint az egek Urához I... j»
Egy perezre távozik árjától s. aggódva lesi minden mozdulatát.
á . beteg felnyitja szemét, körülnéz, mintha valakit keresne. vHova ment? Miért engedted el, anyácskám? Hívd vissza?! Oly hamar elhagyott?!*
r Ki ment el. ki hagyott el, édes aranyosom? Nem volt itt senki éo kívülem.\'
Újra lezárja szempilláit ós elszenderül.
Az anya sietve hivatja a két orvost a elmondja lánya szavait. „Láz, láz, nagy-
fokú léz", suttogá sz orvos. Az alvó arcza derlltebb lesz 6] ajkai mosolyra hajlanak. „Ugy e nem hagysz, el többé s»ha? Itt \'mára iaz mélleitem Örökké? Lásd. én ugy s#$retem. ha itt vagy mellettem.1\'
Pár pillanat s ismét felébred, körül-jártatja szemeit ? szomorúan igy szóJ: „Miért eresztetted? Miért nem marasztaltad? Ú édes jő anyácskám, érzem, hogy nála néikü megh-ilok.... Érzem újra érzem a halál an&valáuak lehelteiét. Űzd* el. ü<d ellátómba nr rü\'. Keble gyorsabban eme-kedik, lélexzere rövidebb lesf.
.Itt más nem EegU. mint az, ha a beteg azt, a ki után vágyódik, meglátja. Lánya érdekében tegye ezt lehetővé, asszonyom; er. kötelessége is. mivel láza oly nagyfokú, hogy ellene az orvostudo mány semmit sem tehet. —Tapasztalás igazolja, bo^v e gyópymód ilyenkor a
„De orvos ur, nem tudom, mi epeszti «2ivét, ki után vágyódik, kit szeretne közelében."
„A lány bizonyára szerelmes, még pedig nagyon. Szerelme tárgya eltávozott, s ót az c-pedé* beteggé tette Hikineín elégítik, a láz még végzetes lehet"... Az orvos távozik a az anya viaszatét lánya ágyJhoz.
„Ö, Zoltán, Zoltán! Visszajösz, ugy-e? Mert én meghalnék uláinad." Ezután
újra c-emie-eo. nyugodtan alszik pár pillanatig.
„Ere zd anyám be, ereszd, hisz künn vár!"
Az ajtón halk kopogás hallik. „Szabad, szól a beteg s belép Kendi Zoltán. -
.Köszönöm, köszönöm, hogy eljött!* szól Káldoryné.
beteg arczán túlvilági öröm árad széf. Szemei- fényben ragyognak: Keble lázasan liheg- Szive hangosan ver. Feí-e nelkedik ágyában s az érkező felé nyújtja picziny kezeit. Zoltán az ágyhoz érve, gyöngéden megfogja a kezet s a lányka arczára tekint Szemeibep a paradicsomot látja. Aranka kedvese arczára pillant s tekinteteik találkoznak, azután mindketten lesütik szemeiket s kéz kéz
ben csendé en zokognak.....Az édes
anyának, látván leánya végtelen boldog-sígát, szemeibe örömkönyek tolulnak s együtt zokog a zokogókkál ....
„Drága aeyácskám, oly jól érzem magam most, szeretnék felkelni, s a kertben virágaim közt sétálni s az üde tavaszi levegőt azivniJ Ugy-e, jó anyám, Zoltán itt mar-d nem hagy el bennünket többé? Meit h& e hipyca, újra beteg lennék.a nem is kelnék fel soha többéi?
.Nem, édes lányom, Zoltán a mienk 1e*z. Nem hagy el soha több: téged!*
„Nem, sohasem! felelt Zoltán.
.Köszönjük, drága anyácskánk!* hapjr-zott a megáldott szerető pár ajkára, „köszönjük!*
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRÁR 4-én
— nincs a tóidon véletlen esemény. Bármi történjék az életben — vagy természetben, annak íntitta okát alapos kutatás-, esetleg számítás által kideríthetjük. Példa erre Falb iiires csillagász — a kritikus napokra vonatkozó — számítása is.
Ha majd városunk több évi szigora feljegyzéseit alaposan megvizsgáljuk s az egyes évi eredményeket összehasonlítva némi következtetést vonunk magunknak, akkor oly combioattót állítha-tuok fel. melynek kimenetét csák figyelemmel kell kisérni. hogy a beijed utat eltalálba-uk — illetve Pyihagorás szerint az indító okokból, miut i-mertek-hu . az ismeretlent kiszáraithassuk.
Jelen táblázati eredmények az elözó évekhez képest kellő harmóniával sorakoznak, sót több helyen jelentékeny javulás is \'co a s tat álható.
A múlt évi időjárás szélső--égéinek feltüntetésére a követ későket húzom fel:
Az utolsó tavaszi faeyás május 19-én. az első őszi pedig október il-én volt.
Az első villámlás január Ib-án, — ami nagyon is szembeszökő — az utolsó p^dig szeptember 30-án látszott.
Az utolsó tavaszi bó ápril 21 én az első őszi pedig október 20-án szálunké-zott.
A kritikus napok száma a mult évben ismét l°l((-kal fogyott," melyek közt a/ooniu valami kü önösen fehüuő egy sem volt-: nem ugy mint* a f évi január út. és 17-i borzalmas napok Ugy látszik, bogy az l*9:i. év több kat:kus napot fog produkálni, mint az előző.
TÓTH LAJOS.
Tuboly Victor felkös2Öntöje a Polgári Egylet diszlakomaján.
tiöS?. febr 2 kn\'\\
Kiváló abban az egylet. Hogy értenek benne egyet. Mert legyen bármi a.— kérdés
Jelszó iu az — egyetértés.\'
Évtizedek., tanúskodnak; Hogy ez volt ítt a J<>alap, Egy kőszál volt ez, a melyre Létjogát jelépiteite ;
Ilyen régi egylet — ttodom — Nincs ú egész dunántuhn ; Már a szubadfagharcz alatt Nemzeti irányban haladt\'.
S leküzdve, a Bach-korszakot, Folyton hatott és alkotott. Ügy, hogy szerény kicsi háza. Változót! már palotára.\'
A palota legjobb éke^ Hogy e napon míndta évle Ide gyűlnek a polgárok
i Hasznára á társulásnak
Mert bar átfog-testvériség Hevíti mindegyik szivet. — S én is ezen ftatá-i aldtt, Emelem most poharamat :
: .S első sorbon azt kívánom. Az egylet még soká álljon!
5 a hazának jobb sorsára Virradjon je} nemsokárai
Í)k ezzel mé)f kész f>em vagyok : Érdevi kinek, nagyok ...
6 a ki mindnyájunknak tetszik. Éjen elnökünk y — Bentzik:
¦ S. minthogy kél háznagy k\'ózt w\'ók Ezekért is feUtevülök; S eredem szerint jár e zárszó: Éljen Oszterhuber László!
Kir. Jbzsef-Müsgyetemi Olvasókör.
A kir. József-műegyetem ifjúsága a mult 1891—92. tanév második felében megalakította a régen nélkülözött és óhajtva várt „Királyi József műegyetemi olvasókör"-!. Megteremtéséhez a mi anyagi etöbk magában nem lett volna elég; hogy mégis létesült, az első sorban u.negye-temünk kanári kara nemesszivü erkölcsi és anyagi támogatásának köszönhető.
Magyarország technikusai eme élite-jéoek lámogatása egyúttal a legerősebb bizonyíték olvasókörünk létezésének szük séges volta mellett. Ha. valaki, ugy a kir. József-műegyetem tanárai azok, a kik e tekintetben irácytadók lehetnek; ők vannak hivatva véleményt mondani arról: hogy a technikai tanulmányokon kivül mi hasznos é* mi szükséges a jövő Magyarország technikusainak.
Körüuk czélja —. az alapszabályok 4. ?. értelmében — .a műegyetem ifjúságának önképzése és a tán-ulati szellem fejlesztése.
| Szaktudományok hallgatása az ifjak
: művelődésében szükségképpen bizonyos í egyoldalúságot eredményez. Körűnk éppen ezen megakadályozását czélozza. Alkal-; mat nynjt a műegyetem hallgatóinak. — hogy alapos szákképzettségük mellett. \\ melyet műegyetemünkön á« kor magat-latán álló előadások nyújtanak — elssjá : tithassák azon képességet, bogy értelmesen és élvezhetőén bárkivei meeértet-; hessenek még szakkérdéseket ís. Alkalmat nynjt erre körünk: pályázatok kitűzésével, nyilvános vitaestélyek. rendezésével, könyvtárával, napi és htti lapok olvasásával. Czélja továbbá a társulati szellem fejlesztése. Szorosabbra akarja fűzni a technikusok közötti kapesot. hogy egymást támogatva a kor következményeinek mind-in tekintetben megfelelő mérnöki kart alkothassanak, a mely egykor a haza javára munkálkodjék.
Nem .hihetjük, hogy társadalmunk ne ismerné azon fontos és hasznos, de nehéz feladatot, mely a technikusoknak í jut osztályrészükül ; uem hihetjük, hogy - társadalmunk bármely része ne látta i volna működésük hasznát.
Bizalommal fordulunk tehát hazánk | közönségéhez azon kéréssel, hogy a í nasymélt. Belügyminiszter Ür által en-I gedélyezett országos gyűjtés utján kö-í rünkalaptőkéjét gyarapítani szíveskedjék.
Budapest. 1892. november hó. L Hazafias tisztelettel
Sz. Jármi Tamás Jermy Sándor e. i. elnük. e i. titkár.
I-átta: Dr. Kőnig. Gyula e. i. rektor ! miut az olvasó&öj- tiszteletbeli elnöke.
> „Egy erdész naplójából\'"
A gyümölcsfák nyári trágyázásából. A legjobb és legczéiszerübb trágyázást mód a gyümölcsfákra nézve. a/, úgynevezett nyári trágyázás. Ha nyáron a nagy szárazság miatt főleg az alma-fákon kezd hullani a gyümölcs, ennek megakadályoz tatására nincs egyéb hátid, mint a nyári trágyázáshoz folyamodni. A nagy fák tövétől G— 7 láb távolságban, a fakorona alatt kereken körül a gyepet 7» — I ¦ ¦ i\'áb mélyen és 1\'szélesen felvágni b kitörd!tani; egy cseberben vizet, fertőtrágyát és hamut összekeverni s keverékbe\' a körben kiásott árokba 5 — fi kannával önteni; eire a felvett gyepdarabokat megint gondosan vissza helyezni eiőbbi helyükre, és jól megtaposni.
Ezen nyári trágyázás eredménye a várakozásnak nem csak hogy meg nem felel, de a/.t jó-al Télül múlja, inert két . • hét alatt a gyümölcsfák annyira\' meg-elevenülnek, bogy & még a rajta levő •. gyümölcs jerhe alatt az ágakat kell megtámogatni.
Végre bámulást érdemlő tény az" is, hogy míg a szomszéd ^kertben a gyü-mö\'csfák a féregtől sok\\r szenvedőik, eddig az így kezelt gyümoTésfáknál alig lehet a betegség nyomára akadni.
Óv-zer a fel puffadás ellen. Hogy a lóher- és luczernafóldet veszély nélkül lehessen szarvasmarhával legel tetni — erre a következő javasoltatik: A lóher vagy lucz*rnamag köménymaggal keverten vetessék el; fi —S font vagyis 3—4 kilo a köményből elég egy holdra. A kömény a legjobb óvszer a fe puffadás ellen: és igv egész fiatal lóhervetések is használtathatnak lege!ú és etetés gyanánt anélkül, hogy annak káros következményeitől tartani keilene A kömény mint évelő növény több időig tart ki..
A vágászati időnek befolyása a fák tartósságara.
Hogy a vágászati időnek a fák tartósságára mily lényeges befolyása van — a következő érdekes kísérlet eléggé bizonyítja, -í
Négy darab egyenlő korú fenyőszál, mely teljesen hasonló körülmények között növekedett — és egyforma jó egészség által kitűnt — különböző időszakban levágatott és - azután gondosan — ugy, hogy a béifa pontoson a középre jutott, megbárdoltatott: 30 láb hosszú, G hüv. széles és 5\'hüv. msgas gerendákba.
Tökéletes kiszárítás után kísérlet té- r tetett ezen, gerendák bir erejére (Trag-\' fahigkeit) nézve. Az eredmény a következő volt. Azon gerenda, melyhez a fa január -$gén vágatott, !2°/0, a február végén vágatott 20%, a márczius végén, vágatott 58% al volt kevesebb erejű annál, melynél a favágás december végén történt. }
Más kísérletek is bizonyítják a pya- •\'; korlatra nézve felette fontos eredményt, miszerint az épület fák legelőnyösebben deczember havában döntendök és kidol-gozandók. Azonban november és decz havában vágott ölfának is minden időben 1
I nagyobb tűzereje van, mint a február vagy márcziusban vágott ölfának.
NEUSZ1DLER JÁNOS.
H Írek.
— Felhívási Miután a hadsereg és honvédség lószükséglelének mozgósítás ; esetében való fedezéséről szóló 1873-ik | évi XX ik törvényezikk végrehajtása tár gyában kiadott miniszteri szabályrendelet B. mellékletének I-ső szakasza értelmében, a lóáliomény minden évben - összeírandó; miután továbbá a uetán beji következhető mozgósítás esetében orszá-| gos fuvarosokul használaiidó szekerek [ és fogatok számának tudása is szüksé-f ges: a magas m. kir. bonvédelmi mi^" í. níszterium 1892. évi deczember 30-án 72392. szám alatt kelt leiratával elrendelte, hogy 1S93 ik évbea osztályozás L néikül lóösszeirás nen\\külÖnben az említett szekerek és fogatok összairása teljesíttessék. Fe.lhivqm tehát a megyebeli 1 közönséget, hogy 1893. évi február 1-töl ugyanazon hóuap 11-ig terjedő időben, a községi elöljáróságoknál lovait, lovas fogatait és ökrös szekereit szóbeli vagy Írásbeli bejelentés utján okvetlen összeírássá. Végűi tekintve, hogy a leg-utóhbi osztályozásnál alkamasoknak vagy csupán ez idő szerint alkalmatlanoknak talált lovak pontosan nyHvántartandók ; a megyebeli lót ulajdonos közöuségnek szintén szigorú büntetés terhe alatt el-elmulaszthatlan kötelességét képezi, az emiitett lovak között bármi módon előfordult változásokat, a nyilvántartás ki-igazithatása végett., a községi elöljáróságnak késedelem nélkül bejelenteni. Zala-Egerszegen. 1893. január 11-én. Csertán Károly sk_ alispán.
— Töz volt jacuir 30-áu este 7 — 8 óra közt a Stern-féle téglagyárban, leégett egy téglaszin te:ejf. A teit-phon hathatósan előnyösnek bizonyult s tűzoltóink a Bzerekkel oly gyorsan megjelenték, hogy a károsult is csodálkozásának adott kifejezést s gyorsaságukat áldomással jutaima/.ta. — Szeidán reggel Hlatko urnái szobát ük idézettelö ijedelmet, azonban csakhamar sikerűit eloltani.
— A Tes7preini iparos iskolába járó tanulók febr. 2-3n szavalattal összekötött jótékonyezéiu műkedvelőt színi előadást tartottak. Scharnbcck János „A jó gyermek" czin ü vígjátékát adlak e\'ö. A műkedvelők közt találjuk Mtháíy Endrét, kinek hasonnevű atjja a hetvenes évek közepén lapunk betmunkatársa volt s a műkedvelői előadások rendezésiben táradhatlan buzgalmat fejtett ki A fiatalon elhalt székely fiúnak ime fia is apja nyomdokában lépHt. kit négy hónapos korában hagyott árván Apja szivének érzetét átörökölte s neraefiro törő szellemének hatáskörébe jutott.
— Ylzeki Talián Ede volt légrádi plébános, jelenleg zágrábi kanonok a zalavármegyei áilapotok iránt még itin-uig élénk érdekeltséget tanusit. A„ balatonfüredi „Széietetház*-nál tett alapítványra ez idén is megküldle a 4-ik száz forintot, melyet az igazgatóság meleghangú levélben köszönt meg.
—" Halalo/ás. Juhász Péter nagy kanizsai köz?, tanitó édes anyja Juhász Jánosné szül. Árkus Ágnes élete Sü-ik évében január 24-én Hahóiou elhunyt. üí*k"é a jó no hamvain!
— Pályázat nyittatott a nagy-kanizsai polgári leányiskolánál lemondás folytán megürült franczia nyelv tanítási állásra.
— Heti biztosok e héten (február 6 — 11.) a natív-kanizsai Kisdednevelö Egyesület óvodaiban Sauer JenÖné és Hirschl Edéué választmányi tag úrnők.
— Heti fleügyeló e héten (február 5 — 11) a nagy-kanizsai öuk. tűzoltó-egylet ő/tanyáján; Raffay István osztály-parancsok ur.
— Közgyűlését a helybeli önsegélyző tiszti szövetkezet január 29 én délután tartotta meg. Az igazgatósága feloszlást indítványozta, míg a többség a szövetkezet további fennállása mellett foglalt állást és elnöknek Hütter Lajos választatott meg. Gróf Hugonoay Kálmán körünkből távozott elnök erélye és buzgalmáért jegyzőkönyvi elismerés szavaztatott. Osztalék 4\'/io százalék, mely február elsejétől kezdve felvehető. Óhajtandó, hogy hamar a szövetkezet további fennállása határoztatott, uj tagok toborzása által lehető virágzó állapotba hozadék.
— Seljembernyötenyészlókuek.—
Mindazoknak kik selyemhernyótenyésztéssel foglalkozni "hajlandók, az állam petéket ingyen ad. S ha a vállalkozók a petéket kiköltetik, felnevelik, begu-bózíatják. s a gubókat használhatóan beszolgáltatják, egy kiló. gubóért 1 frtot nyernek jutalmul. Bővebb értesülés Szegszárdon nyerhető.
— Farsangi díszebéd volt január
29 én a nagy-kanizsai Szent-Ferencziek-né . Jelen voltak: Tóth László kir. törvényszéki elnök, Mikos Géza kir. -ítélő táblai biró. Piibál Ferencz kir. közjegyző; Bogyay Ödön kir. ügyész, Osterbuber László kir. járasbiró Fabianics kir. adó-tárnok, Babóchay György polgármester, Lengyel Lijeé főjegyző," Plosszer Ignácz főmérnök, .Szakonyi József főkapitány. Matkovich Sándor tanácsos, dr. Rátz Kálmán, Oroszváry Gjula. Németh Ignácz, Blau\' Pál, F&rkaft Ferencz kapitány, e lapok szerkesztője, Auerbach László felsösegesdi gvárdián sat. A kitűnő menu s kedvderítő jó borok dicsérelére váltak a vendégszerető házi gazda- és rend társainak. Lelkesítő po-bárköszönt&eket mondtak Tóth László, Mikos Géza, Nith íéorbert sat. Vidám tár salgáa és éléuk eszmecsere tartotta össze a jókedvű társstágot.
— Magyar színészet. Tény, hogy Rakodczay Pál sziotársulatáról a szombathelyi lapokbau azt olvastuk, sőt a működő személyzet névsora is közölve volt, hogy húsvét napján működésüket Szombathelyen kezdik meg. Nagy-Kanizsa város főkapitánya szívességéből olvastuk az eredeti levelet is, melyet Rakod czay Pál sziuigazgató jinuár 18-án irt ide. bogy az engedély okmányt köszönettel vette, s előadásait a jelzett időben, (márczius 2ő-én) Nagy Kanizsán megkezdi. A nagy kanizsai engedély okmány márcz.. 26-tól május végéig szól; ha tehát a szombathelyi hír való, ugy nálunk átutazóban csak 4 — 5 előadást tarthat Különben meglehet, hogy Nagy-Kanizsa és Szombathelyen felváltva tart előadásokat. Majd meglátjuk. A zombori lapok nagy dicséretté-: szólnak a társulatról, szinte feszült érdekeltséggel várjuk ide érkeztüket.
— Vasúti elómnokálati engedély. A kereskedelmi miniszter Gelsei Gat-mann Vilmos és érdektársaiuak a be-lisce-kapeinai helyi érdekű vasút Dolnji-Miholjsc melletti valamely alkalmas pontjáról a Dráván és Szentiványon át a pécs-barcsi vasút S-ent Lörincz állomásáig, továbbá Beliscétől-Nasfticeig vezetendő helyiérdekű keskeny vágan}u vasútvonalakra megadta az előmunkálati engedélyt.
— Tisztújító közgjülések, a „Társas Kör" eluöke Oezsényi«-Elek, alelnöke Scbmidt Frigyes. "Titkár dr. Ptibél Viktor, pénztárnok Unger\'Uilmann Elek, háznagy dr. Neuszidler Antii és könyv tárnok Makara Iván Választmány: Cle-ment LipÓf, Dáuscha Ottó. Hertelendy Béla, Klobucsár Viktor, Mikos Géza. P.íhál Ferencz. Heisenauer János, dr. Szekeres J,ózsef, Tóth László, és Varga [j»jos. Számvizsgálók: Ebetu-panger Leo Merkly Antal és Wilde Ferentz. — Az iparosifjak képző és beiegse-gélyző egyletében elnök Takács József, alelnök Szalay Mihály; pénztár-i.ok Mersíts Ede, ellenőr Molnár Gábor, háznagy Fehér Károly, titkár líothman Béta, Választmányi tagok: 1. segédek: Tóth L-íjf\'S. Komauovícs Pál, Vidéki János, Fitos Imre, Pfeifer Adolf, Szabó Ignácz. 2 Mesjerek: Metz Lajos, Hell János, üakos Ignácz. Aszalay Gábor, Tanics Józ-ef. Schavet János. Számvizsgálók Döbröntey Károly. Rosenfeld Miksa és Rothmann Károiy.
— Köszönetnyilvánítás. A nagy-kanizsai fógymnasium ifjúsága január bó 25-én a Polgári Egylet nagytecmében sikerült hangversenyt rendezett. A kö-zönséc meleg érdeklődését és szíves áldozatkészségét a hangverseny mind anyagi
! mind szellemi sikere mutatja. Az előbbi : különösen a felülfizetők szép számából : tüdik ki: nevezetesen a Polgári Egylet I következő tagjai magas áldozatkészségük ; tacnjelét adták, midőn a teremért fize terdő összeget dr. Benczik Ferencz. egyleti elnök ur gyűjtése folytán összeadták:\'ilr. Benczik Ferencz 8 fit, gelsei i Gulmann Vilmos ö frt, Sümegi Kálnái, | \'Szalay Lajos. Knortzer György, dr. Löke ! Emil, Piihál Ferencz, Tripammer Gyula-i dr. Hauser János. Belus Lajos, ói1- Tripammer Rezső, Fágyas Lajos, Faics Lajos, Oszterhuber László 1 — 1 frt. Összesen 25 frtot. A íötisztelendő tanári kar szíves adományai: Farkas László 5 frt, Sárgay. Antal 2 frt. Holczinger Imre, Kozár Ferencz, Poor János, Kalcsok ¦1«%, Gtass Ferencz, Haaz János, Vörös Cyrill. Vittkó József 1 —1 frt. A nagy-: érdemű közönség köréből a következők j voltak szívesek felulfizeíni: Clement ! Lipóf, Gelsei Giitmano i\'iimosné 10 —10 j frt: GyŐrffy-János, dr. Szekeres József, \' Rapoch /Gyula, Weiser János 5-5 frt; ; Fesselhöfer JózEef 4 frt; HoffmannMór, Simon Gábor, dr. Blau Simon, Saller ; Lajos, Hihchl Ede, dr. Löke Emil, Be-\\ lus Lajo3, dr. Hauser János, Scberz Ri-; chátti, dr. llácz Kálmán, szentgyorgy-vári Stirling Sándor 2 — 2 frt; ifj Babóchay György 1 frt 50 kr., dr. Neumann Ede, Táby Mihály, BoÜoni János, dr, Szűcs Miklós, Huber Gyula, ifj. Osz-
terhuber László. N. N, Havas, N. X., S e>tner Vilmos, Lengyel Lajos, Szabady Bálint, özv. Suták Elekné, Málay Gábor. SzivóS Imre, Kripácz Ignácz, Grsff István 1 — 1 frt; Bun Samu Mair József, Reich Samu, Valder Béla, N. N. 50-50 krt. Az-,, összes felülfizetésekból tehát -127" frt. az eladott jegyekből \'464 frt. A bevétel e szerint 599 frt, amiből kiadás 265 frt. a tiszta jövedelem tebát 320 forint. A jótékonczélu felű fizetésekért ez uton is fogadja bálás köszönetünket a nagyérdemű közönség. Ugyanezen alkalommal nem mu\'aszthatjuk el koszö-j netünket leróni a uadastyán egylet irá-
¦ nyában ama szívességért, melyet az ál-i tal tett, hogy a hangversenyhez szükséges állványokat szíves volt minden dij nélkül átengedni, v*
— Déli vasnt. A tuapyar és az osztrák kormány és mái-részt a déli vasút között tudvalevőleg már régóta folynak a tárgyalások e végbői, bogy- a többi magyar és OEzrrák vasúton éivemben íéu~> tarifákat a déli vasút is vegye át. A tárgyalások most végre be vannak fejezve. A tarifareform az uj kitóniétérmutatÓTi] együtt ápril 1-én fog életbe lépni. A déli vasait a tarifa e\'sö résé\', mely - minden vasuttttl közös eredeti formájában wszi át. tehát azokkal a módosításokkal, melyek 1891-ben az államvasutakon a tarifareduc-tió által behozattak. Az osztályozási táblázatot még csak ezentúl dolgoznák ki. A tarifareform következtében számos eltolódás fog bekövetkezni és löbb árunak eddig érvényes fuvardijétele meg fog változni, ez a változás nagyobbrészt mér síkéit olcsóbulásból fog állni. A incstani állapottal szemben az ujitás a forgalom megkönnyítését és az elszámolásnak főképen a kötelékforgaiouiban való egyszerűsítését jelenti. A financiális effectus a tarifareduclió daczára a déli vaspályám nézve nem esbetik salyosiú latba, mert a déli vaspálya eddigi tételei a légion-, tosabb refiecMókra nézve nem voltak érvényben, hanem kivételts tarifákkal voltak helyesitve, melyek naayrészben még alacsonyabban voltak, mint az uj szállitás-tételek.
— P tiszti i suk a liernyófészkeket.
A téli siáraz és derüli hai\'okban, midőn a zúzmarától is megtisztultak^iiár a Ták és igy könnyen felismerhetjük >a hernyófészkeket — elérkezett a h.ernyófés\'kek beszedésének id^je —- és igy nagyon helytelenül cselekszik az olyan garda. ki. a hernyók pusztítását a tavaszi napokra halasztja, midőn sok amúgy is a teendő, de amellett drágább is a munka, k fákról beszedett héro}ófcszkek nlil hat latiul elégetendök. *
\' — A rianásba estek. Siófokról iiják. hogy a vidék kőszál itassál foglalkozó szegény lakosai kö/ül néhányan löbb kocsival szállították át a jégen a követ, de mire hazafelé indultak, széles rianás támadt a jégen. A fuvarosok gyauutla-nul neki hajtottak a rianásnak melybe egyszerre három szekér lovastul együtt beleesett. A^ erabtrek nagy ¦ erőfeszítéssel menthették meg életüket. A lovak I kö ül sikerült egyet kimenteni, de öt ló : a kocsikkal együtt a Balatonba veszel*.
— A ker. jót.nőegylet közgyűlése. : Eolyó hó 29 en d. a 3 órakor tar\'otta ; a nagy-kanizsai ker jót nőegylet ren-: des évi közgyűlését, a tárgysorozat volt . Hoökuói, titkári jelentések, alelnöknö ; választás, számadások jóváhagyása. A
¦ tagok szép számmal jöttek össze s Cle-: ment Lipótné védnö egynegyed 4 kor | megnyitotta az ö est mire elolvastattak | az elnöki és titkári jelentések. — me-; lyeket legközelebb bővebben is közölni i fogunk — a titkári jelentés kiemeli, j hogy az egylet edd;g is ügyekezett : ezé íjának megfelelni, de valójában czél-
ját csak akkor fogná elérni, ha czétjaira , aikalmas helyet tartana. A számadások szerint az egylet vagyona 23f>o frt 30 kr. Az ülés jóváhagyta a száiüadásokat s alelnöknönek Nábráczky Lajosnét megválasztotta
— Körorvos választás Dr. Gold-mann Lipót közkedveltségnek örvendő fiatal va uti orvos Zákányban, körorvossá választatott ugyano\'.t. Gratulálunk városunk.derék szülöttjének.
— Részvény-társaság-. Jan. 29-éu tartotta a sümegi takarékpéi(z:ár közgyűlését. Alaptőkéje 40 000. tartalékja
i 22 ezer frton felül van, osztalékot egy
¦ részvény után 17 frtot sd. Gyömörey : Gáspár ur elnöklete alatt a tisztújítás . i következő 3 évre egyhangú volt. Az in- * i lézet vezérigazgató v. elnöke 23 év óta
Eitner Sándor, alplnök T&kách Alajos. Igazgatósági tagok: Balesits Antal, F>\\-_^-kete Ignácz, Liziszer Lajos, Mojzer Imre, Szakmáry József. Felügyelő bizottsági : tagok; Bán fi \'Alajos, Darnay Ksjetán és . ; Eitner Zsigmond urak. Szakmáry pénztáros, ki saját kérelmére nyugdíjba helyeztetett. Németh Lajos lett. A takarékpénztár 300 frtot szavazott meg jótékony czélokra s könyvelő Vörös Imre üruak fizetését 100 frttal felemelte.
HARMDíCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ Ki»x
JANUÁR 28-án.
— A „Polgári Egylet* évi rendes közgyűlését febr 2-án tartotta meg. Dr. Bentzik Ferencz elnök szívélyesen Üdvözölvén a megjelenteket dr. Tripammer
.•Kefeő titkár felolvasta a\' választmány
¦előterjesztéseit, a zárszámadást és költ-
\' íégve\'ést, helyeslő tudomásul vétettek. Ki soroltatott a következő 10 darab kötvény: Ul/;212, 317. 346. 379 395, ¦*39, 456 és 488.. melyek 20 forinttal . i>eváltatnak. Rapocli Gyula a nagyterem
\'\'fittese érdekében, mig Kálivoda János a könyvtar érdekében szolalt fel, de mint iifiű közgyűlésre bejelentetett tárgy nem biKsájtatott.elintézés alá. Simon Gábor indítványára Gutmann Vilmos urnák a nagyterein kifestéseért és EperjessySán-dorné úrnőnek 62 drb könyvadományo-yásáért /egyzókönyvi köszönet szavaztatott. A tisztújítás következőleg ejtetett meg:\'Tisztviselök: elnök dr. Bentzik iereni-z. alelnök Gelsei Gutmannn Vilmos, penzumok Klein Márton, titkár Ssokkerj Antal, Ügyész Szalay Lajos köovviárnok Eperjeay Gábor, háznagy, .sii\'mei;i\' Kaimén, gondnok Knortzeí\' < Györ»y. Választmányi tagok: Bo- | Lyay\' r>ii>o. Xibráczky Lajos, Farkas Ltszlú. GrüninU Henrik, Győrffy János,
• dr. rtrpammer Rezső, Knáusz Boldizsár.
.I>iuLeL Lajos,* Miltéoyi Sándor, Plihal 1-eiv.iiL\'z. Sommer Náthán, Verner Fe-r\'encz. KeUer Mátyás, dr. Szüts Miklós
/lijT OjZieibuber Láezló; Dancs Kálmán, | Fá.ic-s Lajos, Svaaticb Károly. Szám- \\ ,v i z í\'áfó k: Fagyas Lajoí, Gogl Lajos. Szé-key Tivadar, Tripammer Gjula Freotheil Gusztáv. Este szokás szerint emlék diszes-tély tartatott, melyen 88 résztvevő jelen tke-
^Wtt Pohárköszöntést mondottak dr. Ben-ertk.Férenczelnök többször helyeselt s hatalmas éljenzést aratott szép beszédben ét telte a. Polgári Egyletet, ÖV. Szüts .Mikió* megszokott virágzó nyelven az elnököt, később a két titkárt, májdavi-gálomretidezőjbizottság elnökét, Simon Giíbor\'az alelnökül, később dr. Szűcsöt, majd Kperjssay Gábort és atyját, Keller Mátyás uj választmányi tagot, Tuboly Vjktor csattanós versekben az egyletet s :öbb.személyiséget, Seregéry Dezső a nnay-kanizsai hölgyeket, dr.,Fried Ödön á/. nj tagókat. Sümegi a fiatalságot, majd dr. Szüts Miklóst éltette. Remete Géza az egylet föl virágzására emelte poharát. Szitár vendéglős jó vacsorája elismerést aratott.az alelnök 50 palaczk bor adománya, a kitÜDŐ somlyai csak fokozta a jókedvei, melyet a jó zene és Stocker Antal1 kitűnő zongorajátékának étfezeie előidézett.
~ Erdészet. Keszhely város 552 háztulajdonosa folyó évi január hó 22-én közgyűlést tartván, az erdő rendezésével a/. 1893—95. évekre Hencz Antal, Lend-vay József, Imrilt János, Nagy Sándor, lólöp .Antal, Láng Jénoj, Oppel Károly, lltniami, Venczel. id. Szabó János Veháp Ferencz, Giber Józsel és Pölcz Pál jegyzőből álló fe ügyelő bizottságot, erdő-mesterré pedig Mikolacsek Venczel nyug. erdészt választotta. Az erdÖfelügyelő bizottság január hó 26-án alakuló ülést taitvén, eluökeül Hencz Antal építőmestert, pénztárosul pedig Oppel Károly eddigi pénztárost választotta.
— Tisztelgés a berczegprlmásnál. Keszthely város képviselő testülete febr. hó 2-án tartott rendkívüli ülésében el határozta, hogy Keszthely város nagy szfi-iuttjét Vaszary Kolos, Magyarország her-cze^prirnását a bíborral történt feldíszít \'.etése alkalmából küldöttségileg fogja üdvözölni. A küldöttség tagjaiul megválasztanak: Reischl Venczel varo-btró, dr. I>uast Ferencz apát, Pap Sándor urad. jószág kormányi elnök dr. Burány Gergely főgymn. igazgató, dr CSauády Gusztáv gazd. taotut. igazgató, Lénárd Ernő városi . Ügyész, Takács Imre főszolgabíró, Csirke István városi főjegyző, Udmann Venczel városi tanácsos, Hoffmann Soma ügyvéd. Pákor Adorján íögymn. tanár, Poly. János városi tanácsos. A küldöttség vezetője és szónoka dr. Dunst Ferencz apátplébános le z.
— A nagykanizsai „Korcsolyázó-Egylet részéről felkéretlünk a köveskezö nyilatkozat közlésére. A nagy-kanizsai „Korcsolyázó-Egylet" február 14-iki jelmezes telvén él rendező bizottsága félreértések elkerülése és több oldalról észlelt balvélelem e\'oszlatása végett kécytelenttve erezi magát annak kijelentésére, hogy a bizottság mint olyan, tehát mintegy hivatalosan, a jelmezestélyeu felvonulandó egyes csoportok alakításába nem bocsátkozik; ha azonban az estély jellegével ellentétben nem álló jeimezcsoportozatok a meghívott közönség köréből mégis alakulnának, ennek megakadályozására a bizottság magát jogosultnak nem érzi, sót az estély féoyének emelés-; érdekében ily nemű- mozgalmat is érdeklődött kö->zönettel és őrömmel üdvözöl. — Midőn ezeket az estély iránt érdeklődök szíves tudomására hozni szerencsénk van, egyúttal tisztelettel felkérjük a netalán ala kulandó jel mez csoportok szervezőit, hogy •
" OJPOrtok neveit s az azokban részt vevők számát febr. hó 12-ik napjáig a „korcsolya Egylet* titkáránál bejelenteni méltóztassanak oly czélból hogy a rendező bizottság a felvonulás körül szükséges intézkedéseket megtehesse. A bizottság nevében Plihál Viktor titkár.
«*Pi biztosok e héten a néokony-haban : vasárnap Samuely Henrik né\', Gold-^teio Emília; hétfőn Szegő Gyuláné, Polák Szabina; kedden Vucskics Jánosné, Zer-kovitz Teréz; szerdán Blumenschein Vilmosáé, Lőwinger Kamilla; csütörtökön Nabráczky Lajosné, Rátz Aranka; pénteken Ledofszky Árminné, Hirschel Hedvig és szombaton dr. Rothschild Jakabné, Samuely Olga.
— Kfs-Kanlzsin folyó hó 1 én több nagy-kanizsai fiatal tisztviselő és 7-ik kerületi tauitó álul rendezett jótékeoy-czóu zánkoiü tánczvigalom nagyon szépen sikerült. Az est fényét és pompáját nagyban emelte a szép és nagyszámban
-megjelent höleykoszoru. melyben részt vettek: Ács Delfina, Weber Mariska, Éger k. a- Csizmazia Vilma, Geizl k. a., Schlesinger Matild, Fuk Rozália. Hoffer Rufi_na, Szitár k. a, Híczlberger Lina, Szabó Juliska, Beck nővérek, Tiber Szidi, Tleiner nővérek. Sárecz Anna úrhölgyek és GÖttiuger Kelemenné, Vörös Józsefné, Szitámé, Hiczlberger Mátyásáé, Poredus Antalné, Szabó Istvácné, Schlesinger Vilmosáé. Hildné, Hoffer Ferenczné, írj. Ács Józsefné, Mágics Ferenczné, Korö> diné, Móger Károlyné. Zsigray Jánosné síb. urnók. A kedélyes és víg mulatság a reggeli órákban ért véget.
— Sümegről szomorú hir érkezett: Mild Jenő a veszprémi pü-pökség segéderdésze január 28-án agyonlőtte magát, mert a faeladáabóí befolyó pénzösszeggel nem bírt elszámolni s különbeo is tele volt" nyommasztó adósságokkal. Atyja Csáktornyán mintegy két évvel ezelőtt szinte öngyilkos lett.
— Sümegről irják neküuk: Igen si került tánczvigalom volt f. évüjan. 28-án a casino termében. Sümeg és^Szt. Gróth vidéke szegényei bizony csak^7 forintot kaphatnak belőle az igaz, de azért a részt vevő elegáns báli közönség emlegetni fogja a kedvesen töltött éjet, mely kivilágos virradtig tartott. A sok díszes ruhájú mind megannyi röpködő angyali seregből kinek adjuk a királynői koszo rut, — maradjon tollúnkban, — tisztünkhöz hiven álljon a jelenvolt hölgyek\' névsora. Barkóczi Irén. Eitner Anna, Epstein nővérek. Forintos Zseni (Mihály fa, Giasz Jolán (Salapa), Kosa nővérek (Jánosháza), Kovács Elvira, Mojzer Mariska, Takács nővérek (Kis-CzeU) Ttkács nővérek, Duka-Vild Friczi (Balaton-Füredi) Vénessy nővérek (N.-GörbŐ). Ás urnök, asszonyok közül: a kedves hölgykoszo-ruuak tiszteletérdemlö mamáin kívül még Schmldt Ferenczné Sümeg.
— Jókai az izr. nóegyletmk. A nagykanizsai izr. nőegylet folyó hó 5 én tartartandó jubileumi ünnepélyének legma-randóbb és legbecsesebb emlékét bizonyára azon diszkönyv fogja képezni, melyet az egyesület megkeresésére Jókai M ór arany t ollávat ékesített Ezen emléksorok mindazokra nagy hatást fognak gyakorolni, kiknek érzéke van a jótékoBysáJHránt, A szép ünnepély iránt városunkban a legnagyobb érdeklődés mű\'átkozik.
— Baleset. Horváth István esztereg-nyei lakos mult hó 27 én, midőn az eszteregnyei erdőben favágás közben egy visszacsapódott ág egy fatörzshöz vágta, s oly súlyos^ séi ülést szenvedett fején, a melynek következtében egy óra múlva meghalt. A szerencsétlenül járt jómódú földmives gazda 35 éves s két gyermek atyja volt. A helyszíni orvos rendőri vizs-gálst teljesíttetett
— MeghlTÓ. Keszthelyeo 1893. évi február hó 8-án a m. kir. 8 ho»védbu-zár ezred II. oszt. altiszti kara és á helybeli csendőrség által Kristóf Béláné alezere-desné Ó Nagysága védnöksége alatt az Amazon Szálloda nagytermében „záriköri tánczestély tartatik. A meghívó másra át nem ruházható s az es élyen belépti jegyül előmutatandó. Kezdete 8 órakor. Kéretnek a t. hölgyek minél egyszerűbb öltözékben megjelenni.
— A tűzoltó eegylet rendkívüli köz^ gyűlését febr. 2 án délután tantotta meg, melynek egvedüli tárgya volt az elnöki választás. -Grünhut Henrik alelnök ur előterjeszté a közgyűlés tárgyát, s élénk éljenzés mellett egyhangú lelkesedéssel Lengyel Lajos tiz év óta- nagy ügybuzgalommal működő elnök választatott meg, miről küldöttségileg rendeltetett értesíttetni. Este valamint az elnök, ugy a főparancsnokot a működő tűzoltók fáklyás zenével óhajtották megtisztelni, elnök urnsl távolléte0 miatt elmaradt, de a főparancsnoknál megtartatott, hol Fekete József segédtiszt tariott Odvöző beszédet melyre Knortzer György meleghan-g0n válaszolt, szívélyesen köszöntén a megtiszteltetést
— Halálozás. Csesznék Miklós a nagykanizsai kir. törvényszék bíróját su\'.yos csapás érte testvére Csesznék Lajos, cs. és kir. sorbajó-hadnagy, a polai cs. és kir. tengerészeti akadémia kivélő képzettségű tanárának január hó 31-én, élte 32 ik évében bekövetkezett gyászoa elhunyta álul. Csesznék Miklós, OlUy Guido és neje, szül. Csesznék Stefánia a lesújtó hir hallatája testvérük, illetve sógora temetésére Colába utaztak. Nyugodjanak békében Fdrága halott hamvai I Áldás és béke lengjen porai felet!
— A nagy-kanizsai izraelita tanio-tézetek mint minden évben ugy az idén is a magyar nemzet nagv férfiai egyikének emlékét ünnepelték f. bő 2-án. E nap báró Eötvös József emlékének volt szentelve. Az ünnepély a következő programmal folyt le: I. Szózat. Énekli a untiló ifjúság. 2. Kertész József felolvasása Eötvös Józsefről. 3. „Mohács", szavalja: Berény Árpad polg. isk. 4 ik osztályú tanu\'ó. 4. „A jóslat\'1, szavalja: Schulhof Adél el. isk, 6. oszt. tanuló. 5 aA végrendelet", szavalja: Krausz Zs. polg. isk. 3. os-zt tanuló. 6. Bucsu szavalja: Stransz L polg. isk. 4. oszt. Un. 7. Hymnus. Énekli á Un. ifjufág. Az intézetek igazgatósagát csak dicséret ileti, hogy a hazafias érzület ápolására ilyen lélekemelő alkalmat el nem mulaszt.
— Orvosi. Legközelebb meejelenik Ecksteiu Bernát ur Budapest, fürdő-ut-cza 4. sz. kiadásában az „Orvosok czim-tára."A kiadó felkért tehát a t. oivos és gyógyszerész urakat, miszerint pontos-czimüket vele tudatni szíveskedjenek, mely czim ingyen közöltetik. Azon t. utak kik erre vonatkozó kérdő iveket vettek, tisztelettel felkéretnek azokat kitöltve visszaküldeni.
— Rövid hírek. A bíborosok colle-giumának 64 tagja van. -- A barcs-ka-pornaki vasutvoual tavasz.ezal építtetik s 3 millió fnba kerül. — ^LukácsLáazló, Láng Lajos helyébe pénzügyminiszteri államtitkárrá neveztetett ki. — Dr, Kautz Gyula titkos tanácsosi méltóságot nyert. — Fővárosunkat nemcsak a kolera, de az arviz is fenyegeti. — A Piufsich-féle sikkasztásbsn 700.000 frt maradt fedezetlen. — Gr. Chottek fut-taki uradalmában 6 nyul lövetett egyezerre egy lövéssel. — Az öszi nagy hadgyakorlatok Arad és Lippa vidékén tartatnak, melyen a király is jelen lesz. — H. M-Vásárhelyen arany régiségekre bukkantak. — Arany árkeletpótlék febr. hóra a vámfizetéseknél. 20 százalék — A napokban egy juhász 145 éves korábau ha t meg. — Báró Bemer család utolsó tagja : Károly Aradon elhunyt. — A kolera Bpesten hetek ó\'a állandósított jelleget Öltött. — Az 1896 ki milleiiiumi kiállítás igazgatójává Németh Imre, aligazgatójává gr. Keglevich István neveztetett ki. — Milán és Natália szerbkirályi pár kibékült. József főberczeg és családja hoszabb idóre Fiumébe utazott. — Margit-Zsófia fö-herczegnő lemondott trónöröklési igényéről. — A keszthelyi polgári iskola beazüntettetik. — Balog Árpid színtársulata Zala-Egerszegen működik. — A pénzügyminiszter elrendelte hogy az átlyukasztott ezüstpénzek isbeváltandók.— Zorilla kiváló spanyol költő meghalt — A magyar iparos ifjúság Bécsben magyar kört létesített
Y © g I es.
— Megbízható gyógykezelés. Zavart emésztéssel ellátott egyének, kik étvágybiányban,. felfúvódásban, gyomor-görcsökben és rendetlen székelésben szenvednek, a „Höll-fele seidliíz por" hasz-nálaU álul rövid idő múlva visszanyerik egészségüket Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógy -szerész, cs. és kir. udv. szállító álul Bécs, I. Tuchlauben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll-félekészitmény kérendő az o gyári jelvényével és aláírásával.
— Vigyázni kell nehogy hamis svájczi-labdaesokat kapjunk. Teremi, Kis-Kük üllő m. A részemre küldött 4 doboz Brandt Richard-féle svájczi labdacsot megkaptam. Nagy hasznát vette azoknak nöm. á ki folyvást fejfájásban u. n. migrénbei; szenvedett Másfél év ÓU mint igen jő házi szert használta s a labdacsok teljesen meg is feleltek várakozásának. A svájczi-labdacsok rendes
használatával egéségünket föntarthatjuk. ezért én a svájczi-labdaesokat (egy doboz 70 kr. a\' patikákban) mindenkinek a legjObir lélekkel ajáníom^bár mi nden háznál UrUuák ! hranditik Antal uradalmi, kertész Teremiben — Mindig vigyázni kell arra, hogy valódi, Brandt Richárd gyógyszerésztől származó, svájczi-labdaesokat, a fehér kereszttel vöröb alapon-s ne valami hamisítványt, kapjunk. — Főraktár: jTörök József gyógyszeitára Budapesten, Király-u. 12.
— Baromfi tenyésztők figyelmébe. I Az állatkert ismert -jóhevü, legrégibb tyukászata részére, tenyésztés czéljából a föidmivelésügyi m. kir.- minisztérium hozzájárulásával a haszon, vagyis hústyuk fajok. u. i. sárga Cochinkina, világos és sötét Bráma, Plymuth Rocks és fekete Langshan lenyésztörzsek« minden fajból 2 \'kakas és 4 íyuk. továbbá különféle spórt-tyukfajokból (viadorokjegy-egy\'tőrzs ¦ egjene.-eu Angliából lettek a legmegbízhatóbb londoni baromfikereskedö által magas árért beszerezve. A remek fiatal állatok már megérkeztek az állatkertbe; és ugy azok, mint egyébb kitűnő példa-1 nyokban Urtott más fa.tyúkok tojásaira megrendelést elfogad az igazgatöság és kívánatra küld egyszerű- árjegyzéket ingyen, bérmentve. Képes árjegyzékek 50 krajezárnak készpénzben vagy levélje-gyekhea leendő előleges beküldése uUn adatnak postára bérmentve. Az állatkert baromfi-tenyészdéje nagy hangú reklámokra nem szorul. Legjobb ajánlat az okszerű tenyésztő közönség pártolása, mely évről évre fokozott mértékben keresi fel megrend élései vet.
! S
ST 2
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS.
Hirdetések.
Ki nyert?
Húzás jan. 28-án. Béc<: Ó7 67 2.7 49 40. Grácz: 34 70 32 84 4 6.
Szerk. üzenet.
— cO[tron. Német nyelven irt rzikket nem 1 kózölbetiink,
-t- M. L. Veszprém Nagyon örrendeli mfi-: kedvelői felléplédnek, csakhogy am«lk-tt kfíte-| lességeid hü teljesítését nem szahad elhanya-; golncKl
iMyilttér*).
[ i Báli so\'yeatszöveteket m?ter«nk!at 45 i i krtúl 11 frt 65 krig ral&tniiít fekete, feli é r é«; » t- i n e s aelyemi*ö»eteket méterenként 45 krlól 11 frt 05 krig — >ims, ; caikoxott, koczkliott. mintázott, damaazolt | ! atb. miuűaéxben (ninteey ?00 kaiOnbiiz^ i fajta é» 2000 különbí-ií s«n s árnyalatban} j postaVér is vámntentesen nillít; Heune- . ! ! Üerg tí. {ca. és kir. uHv. szillitö) selyera-| ! fryára, Zürichben Minták poíUforduloval \' i kfTdetnek Srájczba csimeett levelekre 10. . \' kros és leTeletó lapokra f) krn» bélyeg rlgssataodó
Zalavánnegve alispáojátó\'.
1607./1893.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegve törvényhatóságánál megüresedett s évi 700 frt fizetéssel és 150 frt lakbéirel javadalmazott pacsai szolgabírói, — továbbá a vármegye utfennUr-Ust alapja terhére reudizéresúett s évi SOÓ frt fizetéssel és 20 frt lakbérrel ja-vada1 mázott uti-számvevöí állásokra pályázat hirdettetik. Felhivatnak mindazok, kik a fennti állásokat elnyerni óhajtják, hogy azA1693. évi I-sö t.-czikkben előirt min Ősi tejüket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi február hó 9-ÍL Svastits Benó főispán ur ö méltóságához czimezve — hozzám annál inkább benyújtsák, mert a később érkező folyamodványod figyelembe vétetni nem fognak.
Zala Egerszegen, 1393. január 23-án.
Cserfán Károly s. k.,
Zalavármegye alispánja.
*) E rovat alatt k5 :18ttekért ¦ felelősséget a szerk
KONriYEN OLDHATÓ KAKAO
JÓI fiKtó -. 2K?-!00Csesie • Tápláló
Az 18H9. Párisii világkiállításon arnny érem-mei kitűntetve.
3
E" *" 2 2-
á r i a o z e 11 i gaW-------<&e<* Gyomorcseppek
n^nim bKiiiMt sjomof bajoknál, nélkaibbvtetlan •> anoiar.otin laawralaa
nép+icr.
Agyomort>eie(f»-Ktünetei: •hagylalantíg.\'Qtomorgiengetéq, büiOi líhclrl. teKujtai^. Uíaniu falbűflo^íi. haamaitéa. fjonörc.é», laieaíegea tijálktkhú-
1---ép-Wféer ét háiji*. gTonorglrca. s^ü\'.uifs.\'
!• (tynfrj-.*iernelc t-iionyult lejftjáanil. a. mrnvrivihen \'i « iryn-i"tt q>omortiijterhelélné( élelpkkrl rr üalc.kk-l. giiaitik. mlikajoV < Mmorrtolrá\'-nál. «
Ktulttptt baj-iknil a .W«rtef:rW fyoin«>\'r*rp(ir.-i-i-1r otn t*iriJni,kntk hiz<>njuil .k. • mii mr\\t -ii*/ In7.:>-
fXVtkta tanult. ki* üve#c ir» bn>ztikU!l titaxitaaaul
(jilll W kr., niK>- uveit A * kr
Mftgyaromiáx\' t^raktar: ¦ ,
\' Tfirffla JOZaMrf ,-\\~: r.-. Hudapmi. Sirály oicxa\' 12 ax. A vnijr^t: it aláirtat tüzetc««n teea^k m«ictekln-I tMii!! C*»k "ly c»*i>p*kil W***V i-lf.ftadnt. mHyeknek bor-\' kí>lst*ra n..]d nzaixtt van rat-a-ílv.i a kenzitíl aUlrHKivml " " radrJ r» rzen mvikkal: _VaW)dl"J«*t b\'fzooyitom".. * Itarfieirlli coB\'im,-. .rjl).rh v»J.«H»n kapbatok
.NAGY KANIZSÁN: Práger Bél a éa Belue Lajoaajyógv iréa«knél. — BARCSON: Kobi\'t Sándor gyógyszerésznél.
Eredeti párizsi
GUMMI ÉS HALHÓLYAG
előnyft égében felül molhatUn. taexatja, \\, 2. " 4, i>, 6,¦ 1
aaillitáa, a legnagyobb kitoltál ..... t minden irányba.,.
J- különlegesének raktára:
IV., I i r s » r i t h e n í t r u i f I, BECS.
EI»S elónysaen ismert ciég e szakmában gyors és elSzéko: . kivit«ia árjegyaékkel kiváoatra aaolgil, |>oi
forinti?, gy<
s-a raentesea I^vj
kiazoliiális teljen boritokba «irra. i
MindeB killrtáaon »egmagaaabb kitüntetéaeket nyert
GRÓF
ESTERHÁZY COGNAC
mely tiszta borbói készül ós ezért a
véltebb itala,
Központi-iroda: Budapesten külső vacziut 23.
mindenütt kapható
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR i-én.
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár
BÉCSBEN, !. KERÜLET, SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt ,zum goldenen Reichsa^fal *
Vórtifl7tifft loh/ío/»ar\\b- e»eI6tt általáfles labdacsok neve sJatt; es utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, * Cl l i.>/, UIÁ/ laUUaivöyilj mivei csskusyan síig léteaik betegség, melyben ezen labdacsok csodás hatásukat *tersiere»en be nem bizonyították toíbi. L>tizedek ól* eseb labdacsok általános elterjedésnek örveudenek és alig van család, melyben ezan kitünS ház\'sierböl készlet nem válna található. " •
SiámtaUn orvos álul ezen labdacsok háiisserül ajánltxtnak és ajánltatUk minden oly bajoknál, melyek a roaz emésztésből ós saékrekedésbAl erednek: mint epe-zavarok, roájbajok, kólika, vértolulások, aranyér, be.!tétlenség a hasonló betegségeknél. Vértisztitó tálaidon tagúknál fogva kitUnS hatássa! vannak Yérszegéuység, s abból eredó bajoknál is: Így rápkóraái, idegességi\'51 snánnaro fejfájásoknál stb. Esen vénisttito labdacsok oly könnyen hatuak, Hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, di még gyermekek által ii micden aggodalom nélktll Levehetők.
A számtalan hálairaiból, melyét e labdacsok fogyasztói a legkQlSnbözóbb és legere-hesebb betegségük után egégzségi-k vísízí. nyerése folytán hozzánk intézek, ¦ zen helyen csakis néhányat említünk meg ascc megjegyzéssel, hogy- mindenki, xki^ezen labdacsokat \'.egyszer használta, meg vagyunk győződve, ,nogy aaokat tovább fogja ajánlani.
.Schli-rback, 1883. október 22-én. ¦ - , Tekintetes ur! /
AJulírt kéri. hogy feUtte hasznos és kjjifnö véitisztitó labdacsaihói ismét 4 csomagot küldeni szíveskedjék.
^ - Neur^iter Ignácz, orvot.
187 szép -ho 12-éc.
il labdacsai ke&eim közé ke-megirom; Én gyermekágyban
Hrasche, Flödnik mellett, Tekintetes or! Isten akarata volt, hogy az ak. m*JyekncL hálásat ezennel mágiiultem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bizonyára már a holtak közt volnék, ha az Ún csodálatraméltó labdacsai eng»m nem mentettek volna mez. Az ¦ Ibí*« áldja meg Önt ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ez-o iabdac^ok engem is tökéletesen kifognak gyógyítani,* mint már másoknak is egésrségltk visszanyerésére segítségül szolgáltak.
Kniticz Téré*
Hécs-Ujbely, 16S7 november 9 ia. Mélyen tisstelt <it! A legforróbb kössöoetetnet mondom ezennel Önnek GO éves nagynéném nevében Az illető öi éven át szenvedett gyxinornu-lUtbaa és vizkórságlian. már életét is megunta, melyről egyéh-kónt le is mondott, midóu véletleuüi egy dobozt kapott az Ön kitűnő vértisstitó labdacsaiból s azokoak állandó használata folytan tökéletesen kigyógyult. -
Legfőbb tisztelettel, "Weinexeite! Joseta.
Eichenerabdramt, Gföhl mellett, 1859. márct. 27-én. Tekintetes nr!
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az Ön valóban hasznos éi kittinC labdacsaiból.. El nem mulaszthatom legnagyobb el-ismerteemel kifejezni ezen labdacsok érteke felett éj az-ik, a hol csak alkalmára i.vilik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani Eseti bálairatom tetsr.é*sxerinti hasznalá\'ára (>nt ezennel t\'ei-hatal i atom.
Teljes tiszte-lelM, Hahn Ignácz.
Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia. 1883 oki. 8 án \' T. nr! ;
Felkérem, misterint az Ön vértisziitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék Csakis ai ön csodála\'.os [ labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajtól, mely engem öt éven át gyötört, megszab idnltam. Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midSo legforróbb köszönetemet kifejezem, vagyok tisztelettel, Zvrickl Anna.
Üzen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-fele, az í .,arany birodalmi almához\'- c:im;eü oyógystertárbaB. Bécsben i . Slagerttrasse 15 iz. a. készíttetnek valódi minőségben s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ara 21 kr. Egy csomag, mely- , ben 7 doboz tartalmazt&tik, 1 frt 05 krba kerül; bérmentellen j ntánvételi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevísebb nem-1 küldetik el.
Az i előbb sni beküldésénél (mi !egjobbin postau\'al-Táoyon eszközöltetik) bérmentes küldésiéi együtt: 1 csomag 1 fit JŐ kr. K csomag 2 frt 30 kr .\'( csomag 5 Irt 35 kr., 4 csomag 4 frt 4\') kr., .5 csomag 5 frt 20 kr. és ,U csomag !» frt 20 krba kerül
Amerikai kösz vénykenőcs, gj™ j
Általános tapasz
%W NB. Nagy elterjedettségük következtében ezen lab-d.csok a legkulönfélélb nevek asjaiakok alatt otánoztatnak; ennek kövaikeztébea kéretik csakis Pserhofer J.-féle vértisstitó labdacsukat köretelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyeknek hatznáiaii utaaitáaa a Pserhofer J. né**liÍrisMl fekete* szinbeb és minden egyes doboz fedela>gyanazon aláirássai vörös színben -eilátva. "ejffl
és bíit os ha-legjobb szer.
minden köszvényes és csnxos bajok, n. m.!: gerincz-agv bántalom l*g»saggatás. íscliiss, migrai*net ideg<s fogfáját, főfájás, fültzag-gatáa stb. stb ellen. 1 frt 2U kr
Tannohinin hajkenőes l\'Z^rlZ íL
mennyi hajnövesztő szer kíHött *>rvosok álul a leijobbaak el-erve.fEgy elegánsan ki&U.tott nagy stelcnczével 2 frt.
Steudel tanártól. Ütés és szúrás által okozott sebeknél, mérges daganatoknál, njjkukacx, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő szer lőn kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentív 75 krajexár.
K;lLTvhft]r/Qíim P««"bofer J -tíl. Sok év ót* a fagyos ta-; X/il^y Uai^öalll gokr» minden idült sebre- mint leg-
bittos»l>b szer elismerve. 1" köcsöggel 40 kr. Bérmentve 65 kr.
T^tíf\'nritvl V *fÍ általánosan isméit kitűnő hásister, burnt
UlliUIJt/U\\, rekedtség, görcsös köhfigés itb. ellen. 1 üve-: gecske ára 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt hO k-.
s^1ptssaQ7PTI/> /i*! (P^í*\' csöppek) megrontottt gyomor, ! MűvwOOMáXjMlK/iíma. rosx emésztés es mindennemű alteatí b*j«k ellen kitflnő hátisxer. 1 üregesével 22 kr., 12 Üvett 2 frt
Általáná \'\'tiaztitó-sójffiü,*.
minden következményei, u. ra.: főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás stb. ellen. 1 csomag ára l^frt.
Angol csodabalzsam. ku,lnt
Por a lábizzadás ellen. ítm^tsu\',
képződő kellemellen sx&got, épen tartja a<lát>bellt és mint irta \' mattan szer van kipróbálva. Egy doboztál[60 kr Bérmentve 75 kr kitűnő szer golyva ellen 1 üveg 40 kr , = küldéssel 65 kr.
Helsó vagy egészség-só %SZStV%Z*-.
a rendetlen emésztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osztrák lapok ban hirdetett bel- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron variunk éi a készletben netán nem levÓk gyorsan és olcsón megtzeriztetn&k — Boatsi merre ndeles-k a -leggyorssbban eszközöltetnek, bs> & pénaöiaseg előre bekűldetik; nagyoLb megrendelések utánvétellel küldetnek. Bérmentve csakis oly esetben történik * küldés, ba az Összeg elCre beérkezik, mely esetben a ¦taköltségek sokkal mérsékeltebbek.
Golyva balzsam,
A fennti különlegességek kaphatók Török József gyógyszerész urnái Budapesten, Király utcza
12-ik szám TBB
A , Veszprémi gazdasági egyesület" ajánlja
|WEISER J. C. nagy-kanizsai gépgyárosnakg
elismert liirü S3CÍ"- st? rendszerű is
0
egyetemes egyes ^ és kettős ^
Huü ikiit-I
legújabb, a hazai uszonyoknak legjobban megfelelő szabadalmazott ® „Perreet*" kiinnyü és mégis igen szilárd kitűnő munkát végző
sorbavetó gépeit,
fogatos és kézi erőrrr használható uj szerkezetű szecska és répavágó gépeit, amerikai ku. koricza morzsolókat. kitünö fe-1 dett biztonsági járgányokat.
Továbbá minden háztartásban elkerülhetetlen szQkséfies ui szabadalmazott .Celeritás" egyetemes zugógépeket. (Steru és Beck szabadalma) melyekkel nemcsak burgonyát, hanem hüvelyes fözelékeket. úgyszintén paradicsom és málnaféléket, váíamirit gyümölcsöket is lehet zúzni és szűrni.
Jutányos árak és kedvező feltételek! ;v
RaktAr és Iroda: STEÉS és FISCHL czégnél.
BUDAPESTEN, VII.. Kerepesi ut 78. szám. - 18!)S. évi május 1-161 Vácti-körut 33 szám.
Csak
sz illető, aki bevásárlásnál „Htrgoiy \' j?y»rjegyre ügyel, biztos lehet, hogy nem kspott értékeién utánzást.
A Pain-Expeller
..borDosyDysl\'\' legjobb eredménynyel alkalmazható rsi\'iz, hátfájdalmak, lej-fájás, köszvény. csipSfájdalmak, tag-Szaggatás és meghűlések ellen; gyakran már egy bedörzs5l(s elegendő a fájdalmak enyhülésére. Minden üveg
* gyánegysyei, a , ilo\'rgon> nyal*
el van látva és ezután könnyen felismerhető. Minthogy ezen kitűnő házi-sxer majdnem minden gyógyszertárban 40 kros, 70 kros ét 1 frt 20 kros üvegekben kapható, mindenki álul beszerezhető. Csakis a Ricbter-féle Horgony P«i« Expellír
Egy nagy iparvállalat több ügyes felügyelői keres.
Előnyben jó kézirássil bíró, gyorsan számítani tudó kiszolgált altisztek részesülnek, kik ma gyárul és németül jól beszélnek. Díjazás a« al. kalmsKOttak minősége szerint és 8 tclvételi naptól kezdve a beteg- és rokktnt alap tagjaivá lesznek.
Bizonyítványokkal és rövid életrajzzal ellátott kérvényekkel, a melyek adatokat soroljanak fel mindenről, a családi mibenlétről, képzettiégröl és az eddigi gyakorlati működésről. Ajánlatok Rudolf Xosif, 5247 ik szám alá Bernbe in-tézendök.
Meghívó.
A migy-kani/iSai takarékpénztár r«8/,vénytársaság
1892 évi február"hó 9-én d. e. 10 órakor tartandja
XLVIÍI. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
melyhez a t. ct részvényeseket az intézet hivatalos helyiségébe
tisztelettel meghívja . ..
6 J az igazgatóság.
Tanácskozási tárgyak sorrendje:
1. Elnöki megnyitás. — A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes kijelölése.
2 Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentésekneLv\'elolvasása.
3. A mérleg előterjesztése: az osztalék megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése felett határozathozatal.
4. A hivatalos közlöny kijelölése.
5. Az alapszabályok értelmében visszalépő igazgató és másodigazgató, a sorrend szerint kilépő 0 igazgatósági tag, ugy a három tagból álló felügyelő-bizottság helyett ujak, esetleg azoknak isméti megválasztása és pedig az igazgató és másod-igazgató, valamint a sorrendben levő Ebenspanger Leó, Gelsei Gutmann Vilmos, Löwy Adolf, Plosszer Ignácz, Sommer Ignácz, Stirling Sándor, Uoger Ullmann Elek, Vjdor Samu és Weiser József igazgatósági tagok helyett három évre, míg a 3 felügyelő-bizottsági tag helyébe egy évi időtartamra.
G. Netáni indítványok.
JKGYZET. A t. cz. r&z.énvcsek ti<Te!in*"ítotnelt, niiaecriut azAvftzó-iapjiikat 1893. éri február hc, 8-ik cajijin déieiótt y -12. délután :i - f» óráig az intézet helyiségében átvehetik.
^é?Je8.veztetik, hogy áz alapszabályok ll-ifc ja szerint szavazati jogot csak az gyakorolhat, kinek részrénve a kozgvalést megeliizóleg négv íiéttel ne vére átiratotL
X
rV10Ll®SEIDLITZ:«P0R
X
Tavaszi gyógyítás
rsssr- Nyári gyógyítás
ff Őszi gyógyítás
5. téli gyógyítás
Csak akkor valódi, ;*»\'\'">""\'»\'><"™
ias és MOLL A.
eyárjeRV, egy okizorositntt caége láthatd.
Gyors (ryÓKJ\'ba\'ás mskars fjABor- és alentbajoV. mo görcs, crálk, gyomorégés, ntékrekedésné!. máj-bajok. vértolnlí«, aranyér és * kfkOISafitibn nÓí betegségeknél Kgj eredeti doboz basxnáiati utasitánsal 1 ft Raktárak *»- orstág mii\' len gyógy-
szertáraiban
MOLL A. gyógyizeréiz is kir D Ivari ssállitó. Bécs-^ títlbdt. TiicbUuSen 9
Sr.étkilldés naponta n\'ArjTét mellett. 2 4obuznál kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. urhos üécab\'... Ülő foglalkozásomnál »¦ ön MÜLL-féle Seill.u [porai igen jó natást gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer lindenkorra és stivé\'yes .,I.ten fisesse meg"-et mon dok érte; ezek a gyomroi jóvá és tSt kóui\'ydré t<ígiik.
Tisztelettel: STÜIXKE P. J. lelkész HonnetarfcUg-hati
X
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
fcmaarerere^» gs^vaMasgtirims assai W
X
XK X\\ X\\ X X X\\ X XK XX Xv X X Ä XK X X X X
x\\
X X X X X X X X X X X
5L Legjobb bedörzsölő szor
5» köszvény,
SZ csúz
, ? és minden
S» meg-hülési betegségek ellen
Csak akkor valódi, "úo\'ufTVit
gyét tÜLteti fel ér* ..A MOLL\' feliratú ioosatta] vau ¦árra A MOLL-fé\'e franczia borszess ás só neve-seteaen mint fájrlaloracsill ipitó bedörcsölési «zer k Tény, taúz és a meghűlés egyébb kÖTetkezr„ényeiné. legismeretesbb népsser. — >-gy ónozott eredeti üveg ára\' 90 krajezár.
FÖ-SZÉTKÖLDES MOLL A- fíógjafrcsz. es. k tir ídnrí száiliió által
BÉCS: 1 . TUCHLáOBEN 9. Vidéki megrendelések naponta póstsstltisivét mellett telije sitettnek.
\\A raktdrakbun tessék határozottan Moll A. ¦aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Szétküldés naponta utánvéttel Két üs-egnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. gyógyss. urhos Bécs. Kitsluő lioll-féle francsia borsaess és sója vidékemen nagyssertlen mfikSdik. KüldjSn nekem 50 üveg-bot mivel az evaberiség segiUégére készletet óhauok |tarUni magamnál. Mély tiaatelettil
HORNOF, lelkéas Micholup-ban.
X X X X X
X. Xi
XI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nélkülözhetetlen minden hiztartaaban a , \\
KATHREIHER-FÉlE KNEIPP-MRLATA- Rftl/E, \\
szemes kávéizzel felülmúlhatatlan előnyt ért el, hogy az ártalmas élvezetétől a keveretlen va^y a rosaz p\'tkávék kellemetlen izétől és az egészségre nézve ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izfl egészséges tápanyagot nyújtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes távévai, legajánlatosabb nőknek, gyermekeknek és betegeknek — íjtánzottakat különös figyelemmel kerülni. — \'/, kiló á 25 kp. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy.
v\'yoraatott If, Wajdits József könyvnyomdájában Nagy Kauizsin.
VA(.V-k4NIZSA. 1893. február 11-én.
^¦Előfizetési ár; Egftz évre . 5 frt — kr.
Ü-\'él érre .1. . . 2 írt f>0 kr "Negyedévre . . . 1 írt 25 kr, (-_-\'!¦- >/siii 10 kr.
HIRDETÉSEK i\'.ii\'is petitiorban 7, másodszori t minden további torért 5 kr
NVILTTÉBBES petit* sorosként 10 krért vétetnek Kmcauri illeték minden egyes hirdetésén *J kr. fiaeteeiiö*
6-ik az&m.
Harminckettedik évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét tlletŐ xinden közlemény Kátorfl J.ajos szerkesztő-kiadó nevére cximzettea $agy-Kaaúz»ara bérmentve intézendök.
Bérmeatetlen levelek tatnak eí.
lem fogad-
kéziratuk vi."/ai;i-i;. küldetnek
"A .nagy-kanizsai malátagyár és 8eH&^v*«^t^^ .Önsegélyzőszövetkezet*, a .Kotori takarékpénztár
részvény-társaság*, a ,»agy-kaaiza*i önkéntes tűzoltó-egylet*, a >agy-jLwzsai \'kisdedneveió ecf^fllet* a .nagy-kanizsai unitéi járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* „n.-Unizsai izr. jótékony nőegylet-, a .szegények tápintéxete\', áTfeatonai hadastyég egylet a .soproni kereskedelmi iparkamara- nagy-kanizsai kölválasztmányánafe hivatalos lapja
HETEN KINT EGYSZER, SZOMBATON MEC JELENŐ VFGYES TARTALMÚ HETILAP
a Keresz-ubánszky
A nagy-kanizsai Izr. Jótékony Nőegylet magasztos ünnepélyét febr. .Vén- tartotta meg kiváló fénynyet nemes érzelemmel.
Tíz óra után az izr. imaházban gyűltek össze az egylet tagjai, a város notabilitásai, a városi hatóság élén a polgármesterrel, a királyi hivatalok s kSzintézeteink küldöttségével.
Az isteni tisztelet Kartschtnaroft I.eo és az énekkar gyönyörű énekével vette kezdetét az orgona szelid zengzetének ihletszerü hatása mellett.
Dr. Neumann Ede főrabbi lendületes szép beszéde a -Szeretet" ki-magasió érzetének megható tolmácsolása, tüze\'tesen az Izn Jótékony Nőegylet áldásos működéséről beszélt keble egész melegéve!, \'szive tiszta érzetével oly fenséges hatással, hogy a széniekbe szinte kivarázsolta a lélek harmatcseppjeit .... jmát mondott végezetül s áldást kért a Mindenhatótól a félszázados egylet további működésére.
Ismét gyönyörű ének hangzott fel s ennek magasztos hatása alatt vonult ki az flnnepies színben tündöklő templomból a nagyszámú díszes közönség, hogy a hitközség közgyűlési termébe vonuljon, résztveendó a jubilál^ egylet diszgyülésén.
Küldöttségileg vettek részt a helybeli testvér társegyletek, nevezetesen a Kisdednevelö Egyesület Knáusz
I Boldizsárné másodéi tény Jótékony Nőej Lajosné elnök vezei
A díszterem zsdWWH^^aegtelt. Feszült tígyelém között a jubiláló egylet köztiszteletü elnöke következő nagyhatású beszéddel nyitotta meg a diszgyülést:
.Tisztelt Gyülekezet!
A szokottnál ünnepélyeseb hangulat tölti el keblemet, midőn Önöket, tisztelt jelenlevők, elnöki tisztségemnél fogva ez alkalommal üdvözölni szerencsém van.
Üdvözlöm önöket szivem legmélyéből és köszönöm egyletünk ünnepélye iránt tanúsított meleg érdeklődésüket, melyben egyletüuk jövője legbiztosabb zálogát látom.
De a jelen pillanatban nem egyletünk jövője foglalkoztatja gondolataimat, hanem a múltban révedez tekintetem és ott látom dicső-\' elődeinket serényen munkálkodva, azon egylet megalapításán, mely immár félszázadon át áll az emberszeretet nemes szolgálatában.
Hálával emlékszünk meg azokról, kiknek nemes gondolkozása oltárt emelt a legszentebb " érzelemnek, a testvéri szeretetnek. Elismeréssel és köszönettel adózunk azoknak, kik ezen nemes érzelmet vallva tovább fejlesztették intézményünket, hogy a mai ünnepélyes alkalommal büszkén tekinthetünk vissza a lefolyt félszázadra, mert egyletünk mindenkor megfelelt emberbaráti hivatásának.
Dicsőült elődeink emlékére fogad jűk, hogy szivünk minden dobbanásával és melegével, egész tehetségünkkel oda fogún* hatni, hogy egyletünk jövője méltó legyen múltjához. Tántoríthattam!] fogjuk folytatni munkákat minden személyes érdek nélkül, soha szem elöl nem tévesztve czélunkat, mely nem egyéb
mint embertanain! jólétének eló-mozditáia.
H»W e,t nsijél^íkeresebbeu gyakorolhassuk, Kisrrjé Isten áldása és a nagy közönség rokonszenve további működésünket!
Ismételve köszönetet mondva szíves megjelenésükért, van szerencsénk egyletünk félszázados múltját, a rendelkezésünkre állott adatok alapján rövid vázlatokban ismertetni.\'
Többszőr élénk éljenzés és lelkesültség riadt fel az elnöki kimagasló beszéd közben.
Utána Blau Pálné alelnök intézett néhány lelkes szót az ifjabb generatió-hoz.mit a jelenvoltak tetszéssel fogadjak, ezután pedig Itosenfeld Lajos titkár olvasta fel nagy gonddal szerkesz ett és szakbuzgalinas érzülettel kidolgozott történeti leírását a jubiláló egyletnek. Lelkes éljenícsek engedtek neki pihenő pcrczeket a terjedelmes dolgozat felolvasása közben
A jeles szerkezetű és közelismerést aratott munkálat dr. Rotsehild Jakab indítványára kinyomatni rendeltetett, ez indítványt megelőzőleg élénk lelkesültséggel fogadtatott cl az az indítványa is. hogy a mostani elnökség, titkár s választmány érdemei jegyzőkönyvileg örökittessék meg.
E memorandum külön kinyomatandó pédányai lapunkhoz mellékei-tetői fognak s igy a t. közőnségünk birtokába fog jutni, annyival -is inkább, mert lapunk a jubiláló Egyesület hivatalos orgánuma.
. Ezután a titkár jelenté, hogy levélbeli- és távirati üdvözletek a következőktől érkeztek be: a nagy-kanizsai izr. hitközségtől, a „Chevra Cadisá" tói, a nagy-kanizsai evang. gyülekezettől, a nagy-kanizsai izr. iskolák tantestületétől, a Kisdednevelő Egyesülettől, a ker. jót. nőegylet üdvözletét a jelenlevő einök sze-
mélyesen fejezte ki. a .Casinótól", a ker. ifjak egyletétől, a pesti izr. nóegylettól, a zala-egerszegi nőegy-lettól, a szonimMrVH varasai, budai, aradi, keszthelyi, székesfehérvári, kaposvári, soproni, nagy-atádi (mely képviselve is volt), csáktornyai és tapolczai riőegyletektől. továbbá számos magáncgyéntől.
Miután elnöknó szívélyesen megköszönvén a Kitüntető érdeklődést, a diszgyülést befejezettnek jelentette ki.
A ctsino dísztereié az estéfyre gyülekezőknek meglepő látványt nyújtott. Az ünneplő közönség diszbení megjelenése festóí képet tárt elénk, minó nagyobb városokban is vajmi ritkán tapasztalható.
A második fogás után a jubiláló egyesület elnöke Vidor Samuné erós csengő hangon éltette a koronás királyunkat s imádásig szeretett királynénkat ... a közönség felállva hallgatta és háromszoros éljenzéssel fogadta.
Szebbnél szebb pohárköszöntést mondottak\' a következő rendben: dr. Neumann Ede, Rapoch Gyula, dr. Fried Ödön, dr. Schwarz Adolf, Gutmann Vilmosné Seregély Dezső, dr. Kosenberg Mór. dr. Rotsehild Jakab. dr. Kelemen Adolf Nagy-Atádról. Hoftmann Mór, Sümegi Kálmán, Rosenfeld Lajos, Dobrin István, Ollop sat Mindannyit lelkesítő éljenzés kisért.
A tinczolDi vágyó fiatalság örö mére felkelt a díszes társaság, hogy helyet adjon Terpsychore imádóinak, mely hódolat napfelkeltéig tartott 1
A diszterem egyik sarkában gyönyörűen díszített állványou pihent az egylet jubileumi, diszkönyvé, melybe az egylet felkérésére Jókai Mór a következő bevezetést adta: A jótettek emléke elöérzése a mennybéli
üdvösségnek, melyet még e földön élvezünk. Boldog csak az lehet igazán, a ki felebarátjától elveszi — a boldogtalanságot. — Dr. Nettmaun főrabbi a kővetkezőket írta: A szeretet azon mennyei harmat, a melynek minden csépjétől az Isten kegyelme sugárzik\'. Ezen szeretetnek pedig legszentebb oltára a női szív. -Bízzál az Istenben és tégy jót." — Gelsei Gi\'.tviann Vilmos az adakozások sorát kővetkező sorokkal nyitotta meg: „A jótékonyság gyakorlása minden esetben üdvös, de fölöttébb üdvösnek tartom, ha annak Jolytonosságát biztosit juh, hogy tehát a jótékonyság gyakorlása ne legyen eshetőségektől függővé téve, ily alap növeléséhez szívesen járulok 250 forinttal." — Vidor\' Samn és neje 100 forintot adományoztak a következő jelige kíséretében: -Minden jó ügynek lelki örömmel szolgálunk." Gelsei Gutmann Vilmosné .néhai Neumann Adolfné szül. Weisz Julcsa nevének megörökitéfére" 50 forint, Blau Pálné 5.0 frtot, Weiser József és ueje 100 frtot, Rosenfeld Adolfné 58 frtot, itosenfeld Adolf és Sommer Sindorné ..édes -anyjuk Rosenfeld Anna úrnő nevének megörökítésére 50 frtot, — dr. Rotsciiíld Samuné 50 frtot alapitó\\tagsági djul, —\' Lus-tig "Arnold iNew-York) 50 frtot, Rapoch Gyuláné 25 frt, Grünhut Alfredné 25 frtot, Dobrin Benő és neje 50 frtot. Ledofsky Árminné alapító tagsági díjul 50 frtot, Winter Mór (Prossnitz) 20 frtot, Grünhut Henrikné alapító tagsági díjul .50 frtot, Sommer Ignáczoé (Csapi) alapító tagsági díjul 50\' frtot, Práger Béláné alap. tags. díjul 50 frtot. Blau Richárd (Hamburg) 25 frtot, Schertz Richardné alap. tags. dijul 50 frtot, Kengyel Bernátné alap. tags. dijul 50 frtot. Ebenspanger Li-
t Á fi U a.
Mária Antömette
halálának százados évfordulója xlkaim .
Ml zsong a Szajna mel ett Párizs főterén.
A hol fejedelmi fény s nyomor, inség tanyai•
Éljent kiált a. nép. a tolong, bogy. láaaa St.
Diszhjntsjáhan a túlboldog n.ztrakn<~i ,\'>inek szépsége olyan észbontón csodás:
K \'nő, ki annyi szivet elvarázsol*, „A fényes Bourbon-trón tündöklő csillaga.
Mi, zajlik Párizsnak széles i>oulyardjain ? :.Nem fttÍT-ki*Jti? hangzik már a trón tele, - Hisz trónusán gyászt ölt t legnemesebb nő, S Tüilériák mogótt az inség réme nő. Mely már a társadalmat is megre»dité: A boulvardok felett a vész felhője búg. S Kourbnnok trónusán a rész viharja zúg.
Ki azoD ik., kinek ajkán a bánat öl. s ki lelki fájil&lmaban hangosan zokog? Midőn Frankhoiinak búcsút mond. magasztos,
. [szép
czép még a vérpadon is mint egy oltárkép Melyén a g óríának fénye felragyog; E szép. magas\'to* nS aliria Antoínet, Ki inasok bonéiért oly annyit szenvedett.
Mily csend honol Párizsnak fényes Grév\'terén, \'•\'pl gnilloün mögött a fejelem tanyáz? Itt t&ot le egy trónnak tündöklő csillaga. Mely a Bourbonok házának fényt ada.
!.-hullt s letűntével reazállt a néma gyász____
\'¦.fénylő csillag Haris Antoínet,
i raztkhon királynéja, ki annyit szenvedett
\'¦z ősi Boarboa-trón ma már csak pnszta rom, s Antoínet emléke gyász és fájdalom.
ÁBRAHÁM GYULA.
Melyek veit boldogabb
(Beszély.) —-
Irta: Seperné Nagy Cornélia.
— Olga. ¦ jöjj- csak. menjünk fel a hegyre, egyszerre lemegy a nap éa mi nem láthatjuk meg a napnyugtát, pedig o y rég voltunk már oda fenn a nagy nyárfánál, s honnét tudod, legszebb, a búcsúzó nap távozását nézni; — oly gyönyörű az ott!
— Igazad van Emma; valóban feneé-| gesebb látványt alig\' képzelhetni, mint
azt oda fönt-és itt falun alig nyújthatna legalább nekem valami magasztosabb élvezetet, miflt fennt a hegytetőn a ha-. tjyatló nap biboríénye mellett elábrándozni. Oly édes érzet az, hogy mindig örömmel engedek hívásodnak, valahányszor arra időm van. Jer hát menjünk.
— De igaz ni, valami felöltőt is vigyünk magLokkal, mert utóbb bűvös lesz: meg anyuskámnak is megmondom, bogy hová megyünk — várj csak — egy perez
; alatt itt vagyok.
— Jól van jól Olga, csak siess.\'
; Pár perez múlva azonban már útban 1 volt a két szerető hü nővér, ki a hegy
fe!*^s egy negyedórai gyönyörű aéta után
már a hegytetőn valának.
— Ott fennt, a kastély feletti szöllö-hegy legkimagaslóbb részén volt egy nagy nyárfa, onnét szoktak ők a napnyugtát ei-elcézegetni. mi a nyngoti erdős\'nér-czea tájjal gyönyörű panorámát képezett.
Igaz! a nap lenyugvását nézni magasztos érzet. Szivünket fájó, édes érze-
lem tölti el, ha látjuk azt a fényteu^erbe uazó égitestet, mely bevitö sugaraival mindent éltet, érlel s mintegy bearanyoz, biborpalástjával a távol kéklő erdős hegyek és sötétlő felhők mögé eltünui.
• Ha boldogok vagyunk s féltjük Örömeinket. — vigaszt nyújt a tudat, hogy nemciak minden, ami szép és élvet nyújt hat — a földön elmúlik.- de mulandó maga a ragyogó nap is. Meg. ha bánatunk van. megvigasztal a gondolat: hisz\' a mint a nap lenyugszik s másnap újra kél, — ugy bánatunk után is derűi hétnek még reánk szebb és jobb napok.
És, — valamint a tünö nap esfjfénye a kellő nap hajnalpirját juttatja ebünkbe. — ugy gondoltak Emma és Olga is a jövőre.
Szemeiket a távol kéklő hegyek felé meresztve, fájó, édes, leányias ábrándozásokba merülve, miközben a Lvugorő nap biborfénye hanyatló sugarait vetvén . arezukra, ugy néztek ki ott fennt a hegytetőn állva, — mint egy-egy cherub. A tiszta érzületű szűziesség néma képletének megtestesülését láthatta\' volna bennük a költő épp ugy. mint a színész és a festő művész. -
A néma cieodet csak mély sóhajaik szakiták meg, mialatt szemeik önkény-telén könnyekkel telének még, melyek áltatok észrevétlen pergének le arezukra, oly nagy s mély ábrándozásba \' valának elmélyedve.
A nap utolsó sugarai valának már csak látnátok 8 az ég bibor színe a sárga-vörösből sötét-vörösbe ment át, mi las-
sankint mindig sőtétebbé-sötétebbé vált. A felhők tarka t^árácyszerü világos- és sötét-szürke hu\'lámzásai tolulták elő\' ; az est hajnal derengő fénye oly méla világításba helyezte a vidéket, — egyszer csak egy vércse fülsértő sivitó vijjoga-tással röppent a sudár nyárfa tetejébe, a melynek tövénél a két nővér állott.
Édes ábrándjaiknak vége szakadt s ők ijedten tekintvén a — hihetőleg éhes — csendzavaró felé, — önfeledtiégükböl — eszméletre tértek.
— Oh nézd csak ezt a csúnya ragadozó állatot, hogy megijesztett! — monda Olga, a fiatalabbik nővér. . \'
— Bizonyára prédát hajszol — viszonzá Emma.
A csúnya, bogy elriasztá a szegény kis verebeket innét a fáról és az én édeskedves ábráedképeimet is, — hess, hess innét te csúnya madár! — Várj csak, majd adok én neked ide jönni a kedvünket rontani. v-
De bizony a vércse nem röpült tova hanem ott sivított fejük fölött, a mig kedve tartotta. Emma pedig mosolygott nővére gyermekieasésén.
-r- Bohó vagy te édes Olgám, miért hessegeted azt a vércsét, hisz nem vétett az nekünk.
-— Nem ám, csak a kedvünket routá el. nieg aztán. Isten tudja, olyan omeo-félét? látok az ő baljóslatú sivitásábao. Mintha jövőnket jósolgatná s boldogságunkat siratná el — agy haragszom reá.
— De Olga, — ez artán mégiB csak ?agy képzelödés ám tőled. Azt a szegény
vércsét olyan jóslói tehetséggel felruházni, ha mégis bagoly volna legalább! És Emma jó\' \'-raczagott nővére bohó.
babonás gondolatán. Olga pedig egész komolyiyá válván,
szomorú arczczal mereugett maga elé s
aztán illetődött hangon monda nővérének:
— Ugyan mondd, Emma, mif gondolsz, milyen lesz a mi jövőnk? — LeszSnk-e mi valaha.-boldogok — vagy soha?! — Hová. kerülünk? .—* Itt halunk-e meg,
— vagy ott — valahol a távol kéklő hegyeken tul?— Ugy szeretném tudpi: mi sors vár reánk — reám és reád-/is. Xéba ugy fáj a szivem; nzt gondobm. mindig, mi nem leszünk, nem lehetünk boldogok -• egyikünk sem.
— Ah: de nagy gyermek vagy Olga!
— monda Emma sóhajtva és szinte elkomolyodva. — Éi miért ne lehetnénk éppen mi — boldogok? -<- Mi áll annak uijában, hogy mi azokká ne legyünk? — Kőképp te, ki még oly fiatal vagy; nisz az életet nem ismered még, 3 már is oly kételkedő vagy. Mit téesz majd utóbb, ha már annyit tapasztaltál, mint én, kinek inkább lehetne oka boldogságában kételkedni, mint neked. Mit tudsz tea? élet felöl, — hogy ily sötét eszmétóV^e-hetnek, — hiszen az eddigi életed ugy folyt le csak, mint a kertész által gondosan Őrzött s ápolt gyengéd virágé-a jól elzárt kertben.
(Folyt, köv.)
Lapunk mai számához negyed iv melléklét van csatolva.
hárminczkettedik évfolyam.
zalai közlöny.
FEBRUÁR 11-én.
pótné 10 frtot, Ebenspanger Leo 10 frtot, Stern Sándoroé alap. tags dí-jnl 50 frtot, Scherz M. I-né alap. tags, dijul 50 frtot, . dr. Graner Adolfné-. (Zala-Egerszeg) 50 frtot, Clemept Lipót és neje 15 frtot, dr. »Schreyer Lajos és neje 10 frtot, dr. Blau Simon és neje 10 friot, • Danneberg Ernesztin 5 frt Königs-- berg Johanna (Zágráb) 5 frtot, dr. Rotschild Jakab és neje 10 frt, Weisz Henríkné 5 frt, Kosetiberg Ríchárdné 10 frt, alsö-domborui Hii-schJer testvérek 20 frt, Megyeri Krausz ifayer (Budapest) 15 frt, Fischi Pálué - 1.0 frt, dr. Schwarcz Adolfné 10 fri Blau Lajosné 20 frt, Löxvjnger , Ignácz 10 frt. Bettl-heim Samu és. neje 10 frt, Bettl-heim Gyözőné, 10 frt. Rosenberger Pálné 5 frt, Leitner Simor.né (Eger-.aracsaj 5 frí,3?leischhacker Józscfné 5 frt. Tauber Alajosné 10 frt, Schwarz Samuné-10 frt, Gstettúer Vílmosnc 10 frt, Oesterreicher Bcr-nátné 5 frt! Rosenberg Izraelné 5 frt._dr. Neumann\' Edéné 5 frt. .01-iop Samuné 5 frt, ifj. Deutsch La- . jos,-Zerkovítz Albertné 10 frt. Stern J. Mór és neje 25 frt. Weisz Dá-vidué 5 frt, Masrhanzker Mérné 10 frt. Hirsclíl Benőné 5 frt, Eisinger Samuné 2 frt, Schertz. Albertné 5 frt; ifj. Kcsselh\'iíer József 5 frt, Leitner Simon (Egcraracsal 1 frt. Nert-feld Bernátaé 2 frt, Münz Minna 2 frt 50. Sauer Igtvacz 3 "frr, Klein Zsigmond. 1 frt, Nádor Soma 5 frt, Práger Béláné 5 frt. Hoft\'mann Gyula 1 fft. Gutniánn Simonné 3 frt. Gold-Stein Fülöpné 2 frt, Heinrich Miksa 2\'. fit, Weisznjayer Mór 5 frt, Eisinger Henrikné 3 frt. Klobucsár honv. ezredes 2 frt:Tripammer Gyula 1 frt. Kürschner Jakab\' 1 frt. Herényi\' Katalin 1 frt, Dauscha Üttó, Heinzheimerné, Sommer Lujza (Bécs) 3 frt. Breuer Mórné [Budapest]\' 2 frt. Engländer Lajosné 5 frt, Piach-tené Strém Hermine 5 frt, alsó-dom-boriil Zalán Lipót Jánosné 5 \'frt. özv. Hirschler Jakabué [Alsó Dom boru[ •"> frt. Schulhof Adolfné 3 frt, Reichenfeld Edéné 8 frt, Wtlheim Ignárzné 3 frt. Rothschild Albertné "2 frt, Rotschild Samuné 5 frtot. Az : adományok összege e szerint 1755 frt 5tt kr, mely az adományozók intentióihoz híren fog kezeltetni.
Az „Ország-Világ legutóbbi szá- \' mában közölve, van a nagy-kanizsai Izr. Jótékony Nőegylet félszázados jubileuma alkalmából mostani elnöke Vidor Samuné sz. gelsei Gutmann Hedvig úrnő-sikerült arczképe a kö .vetkező ismertetéssel, melyet egész terjedelmében átveszünk :
„ A jótékonyság gyakorlása mindig egyike volt a zsidóság legfőbb erényeinek. Évezredekkel ezelótt, midőn az emberszeretet a népek milliói eiótt még egészen ismererlen fogalom ¦volt, a zsidó próféták már arra la-niták a népet, hogy „Nem a Kosok-ezrei és az olaj miriád folyamai kedvesek az ürnak, hanem a jótékonyság és, a szeretet gyakorlása." És e tanok mélyen vésődtek bele a nép~ szívébe> mely nem feledé azokat soha. - ama tengernyi viszontagság és szenvedés közepette sem, melyek az idők folyamán osztályrészéül jutottak. Mikor pedig hosszú sötét zivataros századok után derengni kezdett felette az ég és háboritlaoul élhetett vallásának, legszentebb kötelességének a jótékonyság gyakor- : lását tekintő.
"Ez ^vezredes tradicziókban gyökeredzenek a zsidó nőegyletek, melyeknek sorában kor és áldásos tevékenység tekintetében a nagy-kanizsai izraelita nőegyletét az első hely illeti meg. Az egyesület ma ünnepli fényesen és pompával, de ünnepében nem feledkezik meg hi-1 vatásáról sem és ünnepévé teszi e ! napot szegényeinek is bőkezű adakozásával és emlékezetessé a tagok >
i nagyszerű alapítványa által. A derék egyesület ünnepében mi is örömmel veszünk részt, mert félszázados tevékenysége által érdemessé tette magát mind"n emberbarát tiszteletére és nagyrabecsülésére. De bármenyire rászolgált is az egylet már múltban is a dicséretes elismerésre a. mostaui elnöknö boldog emlékezetű elődei, különösen nemeslelkü anyjának vezetése alatt, igazán nagygyá csak a mostaui elnöke Vidor Samuné, szül. gelsei Gutmann Hedvig vezetése alatt lett. Ó volt az, ki az egylet tevékenységét olybá fejleszté, hogy alig\' van hazánkban nőegylet, mely jótékonyságát oly sokfélekép pen és\' oly sokakkal éreztetné, mint a > nagy-kanizsai.. Az ő csodálatra méltó emberszeretetének, páratlan nemesszivüségénnir^nikadatlan buz-\' galoiának köszönhető, hogy az egylet nemcsak szokásos szegényeit segélyezi, kinázasit árvákat, és gyá-molrt özvegyeket, de évenkint tőhb száz gyermekért fizet iskolapénzt és lát el ruhával és népkonyhájában állandóan több száz tauulónak ad ingyen ebédet valláskülönbség nélkül A népkonyha megnyitását az egylet történetének legfontosabb momentumának nevezhetjük^ mert ennek hatása legközvetlenebb a szegény népre nézve és legkönnyebben is hozzáférhető: É, azért annak-!é-totesitéseért a nőegylet buzgó tagjainak, valamint fáradhatlau elnökének a legnagyobb hálával tartoznak a város és környékbeli szegényclo Pe hát én tulajdonképpen Vídorné-ról akartam írni és azt látom.-hogy tulajdonképen nem is én szóltam róla. arról a nemesszivü r.óiöl, kit ezrek foglalnak imájukba; ki valóságos áldása Nagy-Kanizsának. Nemes-szivüségét és rendkívüli jó\'ékonysá-gát családi örökkép bírja, mint \'a; gelsei Gutmann család egyik legiisz-teltebb tagja, mely család városunk \' egyik oszlopos disze, az irz. hitközség és a községkerület büszkesége, melyeknek eb üke gelsei Gutmaun. Vilmos-kir. tanácsos.
Vidorné nemcsak a társadalomnak egyik mozgató eleme, de. minden helybeli intézetnek is részint elnöke, részint választmányi tagja. így a Kisdednevelő Egyesületnek is elnöke, mely egyesületnél Vidorné nem kisebb érdemeket szerzett, mint a nőegylet és népkonyhánál." -
A Kisdednevelö_. Egyesületi vá- -lasztmánya következő üdvözlő átiratot intézett: .
Mélyen tisztelt Egyesület\'
Azon ritka szép és kegyeletes ünnepély alkalmából, melyet a feutísz-telt helybeli izr. jót. nőegylet mű ködésidejének félszázados elérésével megtartani készkedett, elmulaszthat-lannak tartja a szintén helybeli Kis-dednevelö Egyesület választmánya, hogy szívélyes üdvözletével hozzá ne járuljon e magasztos érzetü ténykedéshez, e társadalmi nagybecsű-intézmény lelkesítő öröméhez.
A müveit társadalom nemps érzelmű tagjai lelkük édes gyönyörével, emberbaráti szivérzelmük áldásos melegével igyekeznek hatni a szenvedők könnyének letörlésére, az élet fájdalmaiban, keserű nélkülözéseiben enyhítő balzsam csépekkel törekednek elviselhetőbb állapotot idézni elő.
Oh hisz az élethez mindenkinek és mindennek -joga van, csakhogy egyik résznek jólét, másik résznek szenvedés jutott osztályrészül. A jobb érzelműek tömörülve egy szent eszme égi érzetében, mint csillagok a sötét éjben áldozni sietnek e jótékonyság oltáránál, hogy fényt kölcsönözzenek a sötétségben, áldást nyújtsanak a nyomorban sialö embertársaknak. Ily nemes, ily magasztos ténykedést tanúsított a jubiláló izr. jót. nőegylet félszázados életpályáján. Köszönet, ezerszeres hála és elismerés mindezért!
Áldás az elhunyt kezdeményezők poraira, kiknek nemesen érző sziveik drága gyöngyei átültetvék a jelenben élő s működő keblekbe, hogy a legszebb erényt, a jótétemények dicső virágait folytatva feüesszék és áldásos hatásában minél ^számosabbakat részesítsenek.
Ily átérzett rokonszenves érzelemmel üdvözöljük a magasztos - ünnepély alkalmából a helybaái izr. jót. nőegyletét! Adja Isten, hogy városunk szegény lakosainak testi és lelki örömére, vigasztalására e humánus egyesület elnöksége, választmánya s .minden tagja boldogan éljen ! Á
N.-Kanizsa, febr. 5. i893
Teljes tisztelettel helybeli üdvö/.lö társegylet a _ a
Kisűedeanevelö Egyesület választmánya.
A, germanizmus terjesztői.
Szi,ves örömmel üdvözlünk minden "fenysugárt. mely ama sötét ködös eget. mely a politikai láthatárt borítja, bevilágítani\' igyekszik. Jól esik a szabadelvüség melegének legkisebb lehellete is. mídón minden oldalról a reakezió zimankós, dermesztő szele érezhető. Szívesen üdvözöljük ez értelemben Remete Géza orsz. képviselő ur nyílt levelét is. mely a .Zala- mult heti számában látott napvilágot és üdvözöljük egyúttal Remete ufSt is. mint a szabadelvű eszmék bátor szószólóját. Megelégedéssel olvastuk, hogy Remetf ur egy nézeten van vallás-politikai" ügyekben a kormánynyal és hogy a reozepezioriá-lis törvényt a nemzetnek a zsidók iránt lerovandó becsületbeli kötelességének tekinti.
Van azosban Remete ur nyilt levelében egy oly passzus, melyet nem hagyhatunk szó nélkül. Azt irja ugyanis Remete ur. hogy „igyekezzék a zsidóság nemzeti aspi rá ti ónknak minden téren megfelelni s a g e r m a n i z m u|s n a k terjesztője és *íentjartója a jövőben ne legyein." E mondat önkénytelenül is a magyar akadémia úgynevezett szégyen-paragrafusait juttatja eszünkbe, midőn az akadémia valamely műnek odaítéli ugyan az azt megillető jutalmat, de ezen jutalomhoz olyan megjegyzéseket . fűz, hogy önérzetes iró inkább elengedné gyakran a jutalmat, mintsem hogy azt ily gáncscsal adják. De" hol van oly szégyen-paragrafus, mely lealázóbb . volna\'\' a vádnál, melylyel a képviselő ur minden ok nélkül a zsidókat illeti a?, általam idézett kifejezéssel. És illeti\' itt Xagy-Kanftsán, hol oly zsidóság van. mely több mint félszázad óta világító oszlopként tündöklik : tündöklik hazafias erényekben, müveit-ségben és intelligencziában egyaránt : hol a zsidó hitközség félszázad óta oly- iskolákat tart fenn. mellekre büszkén tekint minden magyar zsidó. És hogy ez iskolák. — melyekre ez az áldozatkészségére páratlan hitközség húszezer forintnál többet fordít, — mennyire .felelnek__meg a nemzeti aspirácziók-nak", elég arra utalnom, hogy a ministerium ép a mult héten tevé ggyenló rangúvá az ezen hitközség által két évvel ezelótt megnyitott középkereskedelmi iskolát a fő-gymnasiumokkal: mely elismerésben hasonló iskolák csak több évi fenállás után I szoktak részesülni. Es hogy ez iskolákban mennyire -terjesztik és tartják fenn a germanizmus!" arra nézve csak annyit vagyak bátor megjegyezni, hogy nincs/ e husz-tagu tantestületnek egyetlen egy tagja sem, ki a magyar ínyelvet teljesen ne birná és hogy\\ még azon tanárok is, kik a német nyelvet tanítják, oly „germánok", kik; képeseknek érzik magu-
kat; még,. Debreezenben vagy Szegeden is a- - magyar nyelvet tanítani.
Vagy- talán a vallási kultusz által terjesztik a zsidók a germanizmust ? És kik vajjón? Talán az elöljáróság, melynek élén oly férfiak áll--nak, kiknek hazafiaserényei felragyogtak egész a királyi trónig. A templomban germanizálnak talán, hol oly ékes magyarsággal és költői nyelven hirdeti az igét egy aranyszájú prédikátor, hogy nyelvezeteért megirigyelheti akármelyik alföldi református pap?!
Vagy talán nem ís annyira lokális, mint inkább általános vonatkozású a vád, melylyel czikkiró a. zsidókat iUftii^ No már akkor magam is SBI5OTUÓ körülmények fen-foreasau^üonk de — nem annyira a vádlottr^rTnmt inkább a vádlóra nézve, kinek ha egyebet nem is. legalább a vallás- és közoktatási minisztériumnak jelentéseit kellene ez ügyre vonatkozólag ismernie, melyek legjobban megezáfolják a képviselő ur állításait. E jelentés szerint ugyanis a zsidók hazánkban 564 iskolát tartanak fenn, melyek közül -teljes eredménynyel" 564-j ben taníttatott a magyar nyelv. Ennek ellenében _nem taníttatott teljes eredménynyel a magyar nyelv" 1035 róm. kathol.. 1067 görög kathol.. 1380 görög keleti. 508 evang. és 4 ref. iskolában. És hogy a zsidó iskolák milyen szelleműek, arra nézve szintén hivatalos adattal szolgálhatok, idézvén a közoktatási minister megbízottjának szavait, ki az orsz. izr. tanító egylet mult évi díszülésen a többek közt igy nyilatkozott : _Az izr. iskolákban az ifjúságot magyar szellemben nevelik, és benne a hazafiság érzületét lelkiismeretesen " ápolják. " Es ilyenek a viszonyok a magyarosodás tekintetében társadalmi téren is. A névniagyarositók, a színházlátogatók, az irodalompártolók stb. közt ugyanoly arányban állnak a zsidók keresztény polgártársaikkal szemben, mint azt az iskoláknál láttuk. .Magukra a. keresztény írókra hivatkozom e tekintetben, kik közül pl. Rákosi Viktor a1 zsidó hitközségek könyvtárairól^ szólván. így kiált fel: ..Hát nem volt nekik? De hát kik olvastak akkor eddig Magyarországon ?•\' — Szarni Tamás igy ír: -A zsidók magyarosodását és a nemzettel való együtt érzését mi sem mutatja jobban, mint hogy ma már a zsidó , irók száma egész légió: az irodai társaságok üléseit legnagyobb \'szabiban bájos zsidó hölgyek látogatják-" | Sziklay János igy szól: ,.A . gyár zsidóság szeretr-éHjii a nemien ; kulturészközökkeh veszifc? olvassák i a magyar könyveket, fölkarolják a : magyar színházat."
Így folytathatnám ezt hasábokon keresztül és mutathatnám ki. hogy mennyire alaptalan a képviselő ur vádja, de azt hiszem, hogy e pár sorban is sikerült illusztrálnom, hogy hogyan terjesztik a zsidók a germanizmust? !
KÁRPÁTI MANÓ.
Felhívás Magyarország néptanítóihoz.
a magyarországi tisztviselők, tanárok i és taniiók anyagi helyzetének javítása érdekében országszerie nagy mozgalom indult meg. Egymást érik a gyűlések, a peticziók s majdcetn mindenütt nagyfok-u I elkeseredés tapasztalható. Mi néptanítók ke7dettük meg a mozgalmat, nem most, sem is \\ a legközelebb mu t években, hanem már két évtizeddel ezelőtt; mert mi éreztük és érezzük legjobban ai élet terhét s tapisztaljuk, hogy velünk, anyagi helyzetűnkkel — legtöbb helyen — sem a községek, sem a hitfelekezetek nem törődnek. A legmostohábban bánik velünk az állam kormánya is. Elviselhetetlenné vált anyagi helyzetünk javítása érdeké-néni sokat tanac-koztuak egyesületi, tantestületi, söt egyetemes gyűléseinken ís; feltárjuk sebeinket szaklapjalukban, nem
ritkán a napisajtóban is. Sikert eddigelé — fájdalom — nem araihattunk.
A tanitói nyugdíj kérdés mér meg van oldva; törvény alkottatott 1891-ben,mely az előbbihez képest némi javulást is mutat; de nem lehetünk azzal sem megelégedve, főképp öregebb kartársaink nem. Várnunk, reménykednünk kell ismét, legalább 10 évig, hogy akkor talán majd inkább fogja méltányolni a törvényhozó testület á nemzetuevelö néptanítók munkáját és érdemeit.
Jelenleg a községi és bitfelekezeli tanítók és tanítónők fizetéseinek rendezéséről szóló törvényjavaslat foglalkoztat, mondhatnók nyugtalanít bennünket
Már az 1890 ben tartott IV. egyetemes tanitógyülésen tártavaltuk e kérdést. Azóta a .Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága" vette kezébe az üeyet s bőven kifejtett emlékiratbaSí kérte a vallás- és közoktatásügyi, miniszter urat, valamint a magas képviselőházat is, a néptanítókról leendő méltányosabb gondoskodásra. Az erre vonatkozó törvény-" javaslatnak majdnem minden egyes szakaszára nézve kifejtette s meggyőző érvekkel indokolta a hazai tanítóság kérelmét s a fizetések minimumát 600 forintban kérte törvénybozásilag megállapítani.
A képviselőház közoktatási bizottsága már tárgyalta a ^örvényjava latot s vele kapcsolatban a tanítóknak az országgyűléshez intézett folyamodványait is. Keserűen kellett^ tapasztalnunk, hogy a tisztelt bizottság mostohán, mondhatni kegyetlenül bánt el velünk. Úgyszólván semmit sem vett figyelembe épp ply méltányos, mint igazságos és jogos kérelmeinkből. A tanítók fizetésének mini mumát 300 forintban javasolja mezálla-piiani. a mennyiben már az J8C6-ban alkotott népoktatási törvény is~~megálla-pitotta azt. Tehát 25 év múlva is egy lépéssel sera tartja előbbre vieudónek a néptanítók ügyét s javítandónak azok anyagi helyzetét.
Nem veszik figyelembe, hogy a most érvéuyben levő törvényben ezelőtt 2ö évvel történt megalkolása óla mennyire változtak Magyarországon a megélhetési viszonyok s mennyivel több igényt támasztanak jelenleg a néptanítók működéséhez, mint akkor! Legalább uegy középtanodai osztály elvégzése kívántatik most attól, ki a tanítóképző-intézetbe akar felvétetni, s a képezdei tanfolyam is kettőről négyre emeltetelt. A tanitói fizetést azonban bagyják a régi szánalmas összegben. Még arra sem tartják a néptanítót érdemesnek, hogy annyi fize-tr\'si; legyen, mint a mennyit a hiva\'al-s.,-igásü.k biztosit a törvény.
Nem egyedül a fizetés csekélysége, nem c-upán a megélhetés nyomorúságos volta az, a mi bennünket keserít, hanem a népnevelői, néptanítói állásnak kicsiny-lése, mely, t még az állam kormánya ís tanúsít az által, hogy a cselédek, stolgák fizetésével egyen\'ősiti a tanilók fizetését, sót még azon is alul hagyja; oly csekély az, houy e miatt a tanítókat még a raog-oiztályba sem lehetett besorozni. Meggyalázása a ez a tanitói állásnak, mely-rö pedig azt mondotta Kossuth, hogy ^nyomában virány kél"; Jókai pedig agyarország újból való meghódítását a néptanítóktól várja." Ha ilyen fomos missiót teljesít a magyar néptanító, miért nem becsülik érdeme szerint azok. akik első sorban vannak hivatva arra. hoey anyagi helyzetén is segítsenek. Magyarország ezredéves fennállásának megünneplése a néptanítókat régi szánalmas helyzetükben találja.
Ali lesz ebből, ha így bánnak velünk, a nemzet reményeinek nevelőivel.\' Általános lehangoltság, tespedés a tanitói munkásságban és elkeseredés. Okvetlenül be fog következni a tanító-hiány, mit a képző intézetek már most is tapasztalnak. Félő, hogy a nyomorúságra, örökös tengődésre kárhoztatott „népnevelő" a szoczialisták anarchisták táboiához szegődik s annak a . kárhoztatandó eszmének lesz apostolává. Isten óvja meg ettől a magyar hazát és nemzetet!
Szeretett Pályatársaink!,
Ha soha nem értett volna is egyet s haza tanítósága, most tömörülnie kell s egyetértő szent akarattal, buzgósággal és lelkesedéssel fogni a munkához minden tanítónak, hogy az ismeretes javaslat jelen alakjában törvénvnyé ne váljék. a mint lelkiismeretes buzgósággal iparkodtunk eddig és törekszünk jövőben is teje-siteoi szeretett hazánk iránt tartozó honfiúi kötelességeinket az iskola falain belül, éppúgy kötelességünk arról is gondoskodni hogy a tanitói hivatal ne süllyedjen még a szolgai állásnál is alább.
Tűrtünk, szenvedtünk a jobb jövő reményében 2ó éven át; a mi türelmünk azonban eddigelé nem termett rózsát. * ha ölhetett kézzel várják a tórtene\'dókét, a néptanítói állás még sokáig olyan less, „melyen ember éa marhasereg gazol." Ennek meggátlása ezéljákíl szálljon sikra
H A RMIN CZ K ETTED1K ÉVFOLYAM.
Z A L_A I KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 11-én
minden néptanító, tegye meg kötelességét magáéit, társaiért. Ne legyen országgyűlési "képviselő, a kit választókerületének tanítói fel nerrfi keresnének szóval és irásbao. arra kérvén, hogy a tanítói fizetések rendezése tárgyában a képviselőház elé terjesztendő törvényjavaslatot jelen alakjában él ne fogadja; hanem emelje fel szavát a hazai tanítóknak a képviselőházhoz benyújtott folyamodványa érdekében s követelje: hogy a fizetési minimum — az i-kola jellegére való tekintet nélkül — tisztességes lakáson vagy tneg-feiejó lakbéren felni G00 forintban álla* pittassék meg: az ötödéves pótlék is minden tanítónak —végleges alkalmaztatása napjától számított 5— 5 évenkint megadassék: bármi, más czimen eddig élvezett pótlék az ötödéves korpótlékba be ne számíttassák: törekedjék arra, ltogy a tanítói fizetésbe a földbirtok tiszta ;jövedelme" helyett a földbirtok pénzbeli értékének \'törvényes kamatai számíttassanak be; szűnjék meg a törvénybeli járandóság, mint tanitóí fizetés; ez csak készpénzből, a földérték törvényes ka matéból fs tüzelŐanyalg-járandóságból álljon. Kívánjuk továbbá, hogy.az Önállólag és személyes felelősség melleit vezetett osztályok rendes tanitóval töltessenek he; a segédtanítók fizetése — természetben kiszolgáltatható lakáson, avagy -lakbéren felül — 400 forintban állapíttass\'k még: a hol a tanítók kántori, hitoktatói, ismétlő iskoWi leendőket is végeznek, ezért kölcsönösen megállapított külön dijazá-ban részesüljenek. , Ezek a tanítóság főbb óhajtásai, miket törvényerőre kivan emelni. Nem oly ígé^ nyek ezek. a melyek némi áldozattal kielégíthetők nem volnának. Bizonyára mindén ¦ képviseíö, a hazának minden igaz polgára-.be5 fogja látni, hogy a néptanítók "anyagi helyzetének javítására hozott áldozat a nemzet zöme művelődését teszi erőteljesebbé. Az erőteljesebb n.épn.ű*e lödéa nyomán terem a nemzet igazi vagyonosod ísa. A nemzetélet körében tudatlanság és vaeyonosság: egymást kizáró két forgalom. A.nemzetzöm művelődése érdekében hozott minden fillérnyi áldozat egy-egy csira, mely gyökeret ver. szárba megy s százszoros magot hozó .arany"-kalászt hajt.
Testvén szeretel tel fordulunk azért minden pályatársunkhoz, az állami, községi é felekezeti iskolákban működökhöz egyaránt: tartsanak közöl értekezleteket, -foglaljak ii\'íbba a hazai tanítóság jogos és mindenek fölött méltányos kérelmét, adják azt át\' — a mennyire lehel sétíe* — személyesen országgyűlési képviselőiknek és nyerjék meg, hosy igaz ügynöknek lelkes szószólója legyen majd a törvényhozó testületben.
Még nem késő hogy a lauitó egyesületek és tes üle\'.ek — a kik eddig nem tették — az országgyűléshez is folyamodjanak. A kik abbati a szerencsés helyzetben vannak, hogy már jelenleg is nagyobb fizetést élveznek-a kért míoímiim-. nál, szintén szálljanak síkra kar ársaink-ért, a kiknek helyzeto elviselhetetlen s szégyene hazai állapotainknak, A fő- és székváros lelkes tanítóságának példáját kövessék ebben vidéki kartájaink is. Ha serények, kitartók leszünk a murikéban és egyetértünk, a kívánt győzelem el nem maradhat, Uey engedje a magyarok jóságos Istene!
Kartársi és hazafiúi üdvözlettel vagyunk Budapesten, 1^03. január 28 A .Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága" nevében:
Koncsek Lajos,
titkár.
Lakils Vendel.
elnök.\'
Tudnivalók.

— Hirdetmény. Fríed\'űnder Müller . és Taussíg pozsonyi czég „Első magyar
szab. lópatkószeggyár" elnevezés alatt Pozsonyban íópaikószeg és patkolásszer-gyári ipartelepet létesített a technika jelenlegi fejlettségének megfelelő berendezéssel. Tekintettel azon körülményre, hogy e gyár az első és egyetlen hazánkban, mely a patkószeg nagyban .való szállítására képes; hogy gyártmányai kitűnő minőségűek és versenyképesek: alulirt kamara az érdekelt körök figyelmét oly czilból hívja föl e vállalatra, hogy szükségietjeiket — a tekintélyes .külföldi behozatal megszüntetése érdebében — lehetőleg e gyárnál fedezzék-Sopron, 1893. február hóban. A ker. keresk. és iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. honvédelmi minisztérium 1.059,000 drb. éle-Iemzacskó szállítására pályázatot hirdet. Az írásbeli ajánlatok a nevezett minisztériumnál legkésőbb 1893. február 28. napjának déli 11 órájáig nyújtandók be. Miről az érdekelt körök oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy bővebb adatok az. alulirt kamaránál a hivatalos órák alatt nyerhetők. Sopron, 1893. február1, hóban. A ker. keresk.. és iparkamara-
— Hirdetmény Felhívjuk érdekelt kereskedelmi a iparos köreink figyelmét arra, hogy az országos m. kir. statisti kai hivatal által összeállított s legközelebb megjelent „Magyarország iparosainak és kereskedőinek czim és lakjegyzéke" czimü mű, melynek bolti ára 15 frtban vsn megállapítva, a .MagyarKereskedők Lapja* kiadóhivatalánál (Budapest, Kerepesi-ut 32. &z.} 10 írtért rendelhető meg. Sopron. 1893. január hóban. A ker. keresk. és iparkam.
H i r e k.
— Rosen Milie urnö városuk szülőttje körünkben időzik. A birvenes drámai művésznőt sikerült megnyerni, hogy egy műkedvelői előadás alkalmával közreműködik. A műéi vezetés estére előre is felhívjuk t. közönségünket mely alkalmasint
•febr. 18 án tartatik meg.
— Sümegi Kálmán jeles írónk s egykori munkatársunk ma, február 11-én tart felolvasást a kereskedő ifjak önképző egyesülelében.
— Miniszteri rendeletek alapján közöljük, hogy a Bún Samu igazgató-tanár vezetése alatt álló nagy-kanizsai középkereskedelmi iskola a belügyminiszter 1892. évi 95.980 sz. a és a közoktatásügyi miniszter- 1893. évi 1876. sz. a. rendeletei által a fögymoásiumokkal és főreál iskolákkal egyenrangú és egyenértékű tanintézetnek nyilváníttatott.
— Áthelyezés. Szekeres János első oszt. ni. kir. bonvédszázados Körmendről Nagy-Kanizsára helyeztetett át. Üdvözöljük körünkben!
— Hymen. Zerkovitz A beit helybeli bor-nagykereskedő leányát Terézt eljegyezte magának dr. Balogh 1 g-nácz fővárosi Tigyvéd. — Bogár Gyula vasúti tisztviselő Györvárott, jegyet váltott Stern Linda kisasszony nyal; városunk egyik szépével.
— Állampolgárrá illetve Nagy-Kanizsa város polgárává lett Somrney József uradalmi fóerdész ur. Koáusz Boldizsár tir veje, állampolgári esküjét a uapokban tette le alispán űrkénéibe Ez alkalommal Ktiáusz Boldizsár és neje nemes szívok érzetétől indíttatva 100 foiitos jótékony alapítványt tettek le Nagy Kanizsa város hatóságánál. Üdvözöljük e város uj polgárát a legbensőbb hazafiúi érzülettel.
— Eljegyzés. Körméndy Pál laugvizi tanító s tehetséges költő jegyet .váltolt Jánossy Beila kÍsa*szonynysl, Ungvizi kir. postamesternővel, Jánossy Mihály bajai aljbiró szellemdúi nővérével.
— Meghívó. A nagy kanizsai iparos ifjúság febr. 12 én az „Arany Szarvas" dísztermében jótékouyczélu zártkörű bo-liócz é? jelmez estélyt tart. Belépti díj 50 kr. Csaiádjegy ;i egyénre 1 frt 20 k"r. Tiszta jövedelme segéiypénztára javára fordittatik.
— XIII. Leo pápa ö szentsége 50 éves püspöki \'"^jubileuma alkalmából\' a nagy kanizsai katii fögymuasium róm. kath. ifju-ága 1893. évi február 19-éu a főgyninasium rajztermében ének, szavalat és felolvasásból álló ünnepélyt tart. Az ünnepély sorrendje. A városi felső tem-p\'omban 8 és fél órakor tartandó ünnepélyes jsteni tisztelet után 9 és fél óra^ kor rnjz.terembea: 1 Pápai hymnus, énekli á fogynia, énekkar. 2. XIII. Leo pápa életei irta és felolvassa Sándor 2sig-mond VIII. o. t- 3. Leo és Atilla/költ., Irta Arvay Sándor, szavalja Kéis ery László 8. o. t. 4. Szomorúak vigasztalója. Kücken-töl. éneklik Mátai A. III.. Győr küs I. II. Matics K. Ili, Althentballer K. HL, Saller A. W; Burkovícs Gy. IV., Steinberger Gy. V.. Hajgató B. VI., Wacbter K. VIIL; Sándor Zs. VIIÍ. o tanulók. Harmoníumon kisérj Holczinger Imre k. r. tanár. 5 Péter hajója, költ irta Poór János k. t. tanár, szavalja Ko-pácsy György VII. o. t. 6. A pápaság befolyása az európai államok alakulására, tört. tanujmány, Írta Kalcsok Leo k. r. tanár, felolvassa Karbaczky Károly VIIL o. t 7. Szózat, énekli a fógymn. énekkar.
— Esküvő. Nóvák Mihály andráshidaí tanító a napokban vezette oltárhoz Zala-Egerszegen Hajgató Hermina kisasszonyt. Áldás a szép frígyen!
— A zala-egerszegi ügyvédi kamara részéről közhírré tétetik, \'hogy Vntskits István kaposvári é3 Erdődy Lajos nagy-kanizsai ügyvédek önkéntes lemondásuk folytán, — dr. Illés Samu marczali-i ügyvéd pedig ezen kamara őrületéről való eltávozása következtében a kamaralajstromából kitöröltettek; dr. Ár-aay Lásáló ügyvéd Zala-Egerszeg és dr. Kasza -Sándor . ügyvéd Marczali szék-belylyel *gfamara lajstromába folytatólag felvétetfKT .\'
— Heti felügyelő e béten (február 12—18) a nagykanizsai önk. tüzoltó-egylet őrtanyáján Jack Ede osztályparancsnok ur.
— ÍNányi László megyénk nagyszülöttjének kormánybiztosi nagy érdek ii nap-lójegyzetei a 48-as évekből, Aradon a , Kölcsey Egyesület" birtokában vannak.
— Heti biztosok e héten (febr. 13 — 18.) a nagy-kanizsai Kisdednevelö Egyesület óvodáiban \' Mantuaoo Józsefné és Fesselhofer Józsefné választmányi tag úrnők.
— Halálozás Weinhaudler Jakabné Mádról, ki csak a ti.u t napokban látogatta meg leányát. Sommer Igoáczné úrnőt Csapio, f hó 7 én Abazziában szívszélhűdés következtében hirtelen elhunyt Holttestét hazaszállították Mádra.
— Meghivő. A múlt évben történt, hogy a „Haiifax" Óceánjáró három ár-boczos hajót mely Fiume kikötőjéből nagy csapat\\a legkülönfélébb, nemzetiségéhez lartoziKutassal indult hosszú útjára, egy rettenetes orkán az- éjszaki
. tenger hullámaira és sok hányattatás | után végre Grönland partjaihoz sodorta. | A\'vbajó minden nagyobb baj nélkül ve-| tett ugyan horgonyt a „Ferencz József ,. öbölben, de a kiállott vihar mégis any-\\ nyíra megrongálta, hogy a hirtelen beköszöntött tél veszedelmeivel szembe | szállani s elveszeit iránya keresése végett vele útra kelői lehetetlen volt. — Olt kellett telelni. — E kénytelen téli szállásán találta a hajót farsang utolsó : napja is. melynek estélyét utasok a ha-I jósok a hajón rendezett s a közel part-| vidék barátságod lakói által is látoga-i tott tánczvígalommai ünnepelték meg. Képzelhető, hogy mily festői látványt nyújtott ez a bál ott a jég és hó között mozdulatlanul álló hajón, a világ \'majd minden részéből véletlenül összeverődött közönségével, ennek nemzeti öltönyeivel. r jellegzetes typusaival. E bálnak liű képét kívánja adni a „Nagy-kanizsai I Korcsolyázó-Egylet" 1893 évi február hó I4-én a .„Polgári Egylet" szálló dísztermében tartandó zártkörű Jelmez¦ Estélyével, nu-lyre az érdekelteket tisztelet-\' tel menhivják. Kezdete 9 órakor. Sze-mélyjegy 1 frt 50 kr., karzatjegy 2 frt. i A számozott karzatjegyek e meghívó elömntatása mellett február 10-tÖl kezdve előre válthatók Belus Lajos. PrágerBéia urak gyógyszertárában. Felkérjük a meghívottakat, hogy a hajó belsejét ábrázolandó tánezteremben mindnyájan a min tául vázolt képbe beillő jelmezben méltóztassanak megjelenni; — a karzat azonban jelmez nélkül jövőknek is rendelkezésére áll. — Tisztelettel a vigalom rendező bizottság.
— Vasúti ujsiíg. Mínt a gráczi Tagi sport 33. számában olvassuk, Reiter Jáoos regedéi polgármester és Hajós Mihály alsó lendvai ügyvéd urak engedélyt kaptak egy Begedéto\' Bellatinczon keresztül A.-Lendvára vezető rendes va-gáuyu vasút előmunkálataira.
— Az altisztek mulatsága. A „Szarvas Szálloda" nagyterme nagyon is ki-, csínynek bizonyult befogadni mindazon vendégeket, kik f. hú 7-én megjelentek, hogy derék altisztjeink vigalmán részt vegyenek. A terem gyönyörűen volt díszítve. de_a legfőbb diszt mégis a jelen volt nagyszámú hölgykoszorú adta meg. A polgárság a katonasággal a legjobb egyetértésben vigadott egész reggelig, miután pedig Klobucsár György honvéd ezredes érdeme, ki ez. alkalommal a dísz-elnöki szerepet viselte és ki minden alkalommal bebizonyítja, hogy ő társadalmunknak egyéltető eleme. A hadfiak minden tekintetben büszkék lehetnek esté ivükre.
— HadkStyán bál. A nagy-kanizsai hadastyán-egylet a veterán dicső honfiak bálja mint minden évben ugy az idén is a legszebben sikerült bálok közé sorozható. Nem szakba öltözött s cocár-dakkai ékesített ifju uracsok; hanem csatákban nyert érdemjegyekflifcdícsőitett agg vitézek fogadták s vezették be a hölgyeket a vigalom ékes csarnokába. Megható jelenet volt midőn az igazán fejedelmi díszben és fényben megjelent védaökoö Kálivóda Jánosné 0 nagysága lépett a terembe s őt a bájoló bál királynét falakat záró éljenzés fogadta. Meglepett mindenkit a népszerűség melyet a védnöknő s bálkirálné mindekivei szemben tanúsított, mert a táncz nagyobb részét, igy a négyesek mindegyikét lejtette. Lélekemelő jelenet tárult az ott lévők szeme elé, midőn — daczára a fényes társasköri bálnak — Klobucsár Victor honvéd ezredes ur elén körülbelül busz hon véd tiszt vonult a terembe. — Jelen voltak: Kálivoda Jánosné, továbbá Veioovics Edéné, Himfy Lajos né ..Leténye). Táncsics Józsefné, Lubick Nándorné, Rácz Jánosné, Grüuwald Adolf* né. Csillag Károlyoé, Stepanek Albertné, Vukán Antalé, Perkó Péterné, Datler Jánosné, Pasqualettiné, Knobloch Fri-gyesné, Özvegy Beréoyiné, Újhelyi Fe-reaezné, Hegedűs Istvánné, Nagy Jó-töefoé, Szeidmerné, Weisz Lipótné, Özv. Daniané urnök; Hubinszky nővérek, Schwammer Léni, Löb Ádren, Nagy Ma-
riska, Dancs. Margit és Málcsi, Weisz MarÍBka, Maximuk Málcsi stb. úrhölgyek. A négyeseket 32—35 pár váltakozva tánczoita. A jól sikerült bál kÍTÍlágos, kívíradtig tartott Felfilfizetni \'kegyesek voltak: Klobucsár Viktor m. ki. honvédezredes 5 frt, Plehfisz Gusztáv m. kir. bonvéd századoa, Táby Mihály m. kir. hón-védszázados, Szekeres József m. kir. hoovédszá.ados, Tobecs Mihály m. kir. honvédszázados, Fleiscbacker magy. kir. honvéüszázados. Hranitovics magy. kir. hőnvédszáíados. Dolezsar m. kir. honvéd-százados, Kopácsy in. kir. honvéd főhadnagy, Petrás Miklós m. kir. bonvéd fö-badnagy. Juhász József m. kir. honvéd hadnagy, Vaj la m. kir. honvéd-hadnagy I—1 frio\', Kaíivoda János 10 frt, Cie-ment Lipót 6 frt 50 kr. Oroszváry Gyula, Hirschl E8e. Hirscbl czég (A- Domború). Id. Reisch Venczel (Keszthely 5—5 frt WeÍBer József, Piihál Ferenci., Grünhut Henrik, dr. Hauser János, Kozma György. Heim Mihály 3 — 3 frt, dr. Szekeres József 2 forint 60 kr. Fesselhofer József, Unger Dtlmana Eiek. Veinovics Ede, Kasztner János. Bubick Nándor, Mavfort Gyula 2—2 írt. Ott Károly. Preglei János, Bajor László 1.50—1.50 kr.. Fürst Sándor 1 frt 40 kr., Trojkó Péter! Csóka Ferdinánd Lengyel Ignácz. Simon Gábor, Benczik Ferencz, dr. Blau Simon. Kovácsiéi József, Lencyel Lajos, Somssich Lörincz, Nith Norbert, Macska Lajos, Kudich Alajos. Galambos L\'irik. Prenley Péter. Pintér János, Iliid Lás.ló, Kbal Anna úrhölgy I —I frtot. Patqualettiné 80 kr.. Epury LijOS, Valdí Géza 60—60 krajezár, Szeidner Sándor, Weisz Lipót, özv. Danísné úrhölgy Dattler János. Hegedűs István 50— 50 kr . Rothmanu Béla. Knobloch Frigyeaué úrhölgy, Pintér Sáu -dor. Hercz Máiy-is. Babics Antal. Kanász
| János. Schmidt Karoly. Bedenics Sindor 30 kr, Schless Márton. N. N. 20-20
; kr, összesen ílfi frt. Mérleg: Bevétel 169 frt 25 kr., kiadás 88 frt 12 kr.,
- tiszta jövedelem 81 írt 23 kr. A niéiyen tiszte\'t felülfizetők és ott levők fogadják az agg vitézek forró köszönetnyilvánítás sát, kik a jövőben is esdik pártfogásukat. Meg lett koszorúzva Bubick Nándor vigalomrendező bizottsági elnök ur fárado-
• zása azzal, hogy a bál ily szépen sike-
| sült: mert az az önfeláldozás s az. a fáradozás, a mit Bubick Nándor .ur a vigalom érdekében "felkövetett, igazán dicséretre méltó, a miért is fogja az egy-
\' let köszönetnyilvánítását.
j — Gy ászhir. Alulírottak mélyen szomorodott szívvel jelentik szeretett férje, unokafivére és sógorának Pauliny Zsigmond nyugalmazott telekkönyvi igazgató urnák élete 73-ik, boldog házasságénak 33-ik évében, hosszas szenvedés után folyó évi február hó 8-ín reggel 7
\\ órakor történt gyászos elhunytát. A boldogultak hült tetemei folyó évi ft.br. hó 9-én délután 3 órakor fognak az evangélikus hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és a zala-egerszegi sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Kelt Zala-Eiíerszegen, 1893. február 8-áti-E. Dervarics Eiuilía. özv. Pauliny Zsig-mondné Szeberényi János evang. superin-tedens, mint uaokafivér. E. Dervarics Kálmán, E Dervarics István, E Dervarics Lajos, Bölcs György mint sógorok.
— Napi biztosok e héten a népkony
. hában : vasárnap Betlheim Semmié Fischer Józse fa, hétfőn Grüobut Henri kné Boronkay Francziska, kedden Scherz Albertné Wajdits Irma^. szerdán Dr. Schreyer Lajosné Goldstein Emília, csütörtökön Dautsha Ottómé Török Rózsi, pénteken Dr. Fülöp Kázmérné Mikos Hedvig és Melanie, szombaton Ku-euberg Izraelné és Weiss Káró;in
— A Társaskor balja Adiszes meghívók megkapásakor megvoltunk győ- ¦ ződve már eleve arról, hogy a mit vL. rosubk e dzsentri clubja a kezébe vesz, annak sikerülni is kell. s &wiB várakozásunkban, örömmel registráljuk — nem is csalódtunk. A „Szarvas" szálló nagy terme f. hó 4-én ünnepies díszt öltött a terem pazar díszítése a soít exotikus növénynyel impösáns képet nyújtott. Kellemese?* lepte meg a beiépőt a rendezőség előzékenysége, s a megjelent urak tarka serege, melyet a sok díszes katonai egyenruha (köztük huszár, uhlánus honvéd stb.) oiy szin-poDipasá tett, hogy szinte elbüvölőleg hatott. Osztatlan elismerés illeti a rendezőséget, ki minden tekintetben oda hatot\', hoty a mejelenteknek minél kellemesebbé varázsolja a reggelig tartó mulatságot, s hogy a hölgyeknek felejt-hetlenné is tegye e páratlan elité bált, rendkívül dísze? tánczrendekkel kedveskedett Jóval 9 óra után, midőu már a tánczolni és nem tánczolni vágyó urak j iegeagyobb része ott volt, kezdtek a hölgyek jelentkezni eleinte ritkábban, de mindig jobban, ugy, hogy már 10 óra kor tömve voit a terem s húzhatta Sárközi a legújabb csárdást, melyet később
a háziézredünk zenekara váltott fel, da-
1 liás kinézésű karmesterükkel az élén.mintaszerűen előadva a kör tánezokat. Bátran elmondhatjuk, oly díszes közönséget már rég látlak nemcsak a „Szarvas^
, nagyterem falai, de Nagy-Kanizsának is kevés oly bálja volt, mely vetekedhetett volna mint fényűzés, mint elegantia és *jókedv tekintetében a Társaskörével.
— Gyászhír. A legmélyebb részvéttel vettük kedves munkatársunk L r ő d i Dániel nagy-kikindai gymnaziumi tanárnak elhunytáról szóló gyászjelentést. A fényes tehetség hattyúdalát pár nappal ezelőtt küldötte lapunknak, melyet jövő számunkban közlünk. Életének 48-ik boldog házasságának 13-dik évébeu hunyt .el a nemes férfin. Özvegyet és 4 kískoni árvát hagyva bátra. Szivszélüdés okozta korai halálát, irodalmi munkálkodását ismeri lapunk t. közönsége, becsesek azok hazafias érzületeért, műgonddal irt velős tartalmáért. Áldás emlékén!
— Az Ujonezozas. Nagy-Kanizsán márcz. 2-án veszi \'kezdetét. A Zalavár* megyére szóló ujonezozási tervezetet legközelebb közöljük.
— A czigányok összeírása Nagy-Kanizsán is teljesítve lett: Összesen 31 CzigányCsftUd van 1 i 9 taggal, mindezek állandóan letelepedtek és legtöbbnyire muzsikálással foglalkoznak.
— A sümegi népbank XX-ik évi vagyonkimutatását és mérlegét tartalmazó jelentés hozzánk beküldetett, melyből látjuk, hogy a nyereség- és veszteségszámla 21.101. frt 19 krajezárt. mérlege .84936 forint 68 krajezárt és forgalma 1.097.987 frt 49 krt tesz ki. Közgyűlése febr. 2-án volt
— Meghivő. Az „Első nagy-kaoizfcii magyar asztaltársaság" saját gyüihelyi-ségébeo. Pintér Sándor urnák „Petőfihez"\' Qzimzett vendéglője nagytermében tartja f. évi február hó 19-étf déiuiáu 3 órakor rendes beszámoló és tisztújító évi közgyűlésé: — mely alkalomból kifolyólag estve. tuint az asztaltársaság 3-ik évi fennállásának évfordulója elöestélrén társas vacsorát is rendez, melyhez a ren-\' des tagok, valamint az érdeklődő közönség tisztelettel meghivatnak. Egy teríték ára (!0 kr. Aláírhatni Pintér Síador pénz-. tárnok urnái, vagy pedig az asztaltár-stsíg elnökénél. Tisztelettel: az „Első nagy-kanizsai magyar asztaltársaság."
— Köszönet nyilvánítás. Több nagykanizsai fiatal tisztviselő és VII. kerületi tanító által folyó hó 1-ón rendezett ki ¦. kanizsai bálra a jótékonyság nemes eszméje igen szépszámú díszes közönséget varázsolt eiő; miáltal a siker nem csak anyagilag, de erkölcsileg is consta-tálható. — A nemes czélra felütfizetni szíveskedtek: Ebenspanger Leo 5 frt; dr. Bereczky Viktorné. Pósch Benő, Hi-kády István. Tassaly Tamás, Pintér Gyula, Haba József, Neu Albert 1—1 frt: Sárecz Ede, Boér János, Ács Vendel, Sveiezer József. Nacz Frigyes, Frank Ignácz, Pé-terfty Kálmán, Kieischacker Ignácz, Ifj. Wajdits József 50—50 kr : Szitár Ferencz 40 kr.: Móger Károly. Hoffe? Kál-mau, N. N. 20—20 kr.: N. N. 10 krt, mely kegyes adtu.-nyokirt — valamint a siker előmozdításáért minden egye» résztvevőnek esuttal is hálás kös:. -netet mond a rendezőség. Különben az összes bevétel 65 írt 10 kr.; kiadás 27 frt 60 kr. s igy tiszta jövedelem 37 forint 50 kr., mely összeg két egyenlő részben a kisdednevelö- és tűzoltó-egyesületnek már át is adatott. . ;
— Rövid hírek. A somogymegyej bál febr. 21-én lesz Kaposvárott. — Beli-czán a r. kath templom kiraboltatott.— A zala-egerszegi pályaudvarban egy kis gyermek szobafüsiben megfulladt — Gróf Apponyi Albert a „Kisfaludy Társaság" tagjává választatott. — Nagy-Kanizsa és Boglár között a hóhányás a déli vasútnak 20 ezer forintnál többe került. — Gyulay Palt orvosai minden irodalmi muDkatói eltiltották legalább ia őszig.— Bpesten nem tartatik meg a közművelődési congressus. — Aradon országos dalár-ünuepély tartatik aug. hóban\'. — Zanta ssigetén földrengés következtében 40 ezer Ínséges van. —Baross-szoíTorra 60 ezer frt gyűlt össze. — A körorvosok államosításán buzgólkodnak. — Kaczvínczky Vicktor jászói premtr. prelátus és prépost elhunyt — A hévízi fürdőt BÓzzay Pál szálloda-tulajdonos vette bérbe. — A zalaegersaegi „Arany Bárány" vendéglő felépíttetik.
— Tartós gyógyslker. Fájdalmas csúznál, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bántalmaiaál a „Moji-feis franczia borszesz és só^-val vaíö be-dörzsölés sikerrel használtatik. Egy üveg ára 90.kr. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész cs. és k. udvari szállító által Bécs. I. Tuchisuben 9. Vidéki gyógyszertárakban és anyagkeres-
Foiytatás a mellékleten.
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 11 én.
PSERHOFER J.-féle
gyógyaxertár
BÉCSBEN, I. KERÜLET. SJNGERSTRASSE 15. SZ. alatt .zum goldenen Reichsapfel\'
Vértisztitó labdacsok,
ezelótt általános labdacsok :.>.¦¦¦¦- alatt; es utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mirfl rsik-^-v-:. létezik betegség, melyben ezen labdacsok csodás batáaukat •tersierísen be nem bizonyították voina. Kvtixedek ót* e*ea labdacsok általános elterjedésnek firveodenek ésfll\'g r*n csalid, melyen ezen kitűnő háziszerből késsUt nem volna található. 9 W
fc Ssámtalan orvos által ezen labdacsok básítzerfl ajánliaUak és ajiultaftak miitdtn oly bajoknál, melvík a rósz emésztés-
ből es izé..rekede.ból erednek: mint epe-zavarok, májbajok, kóllka, vértoiuláaök, aranvér, bél téti auség s hasonló betegségeknél. VytiszUtó tulajdonságuknál fog»a kitnnő hatással vannaa vérszegénység, s abból eredöbajoknól is: igy sápkómál, idegességl.61 3iarma«ó fejfájásoknál stb. E»en vértisztitó labdac-ok oly könnyen hatnak, *,ogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák és ennek folytán m*g a leggyengébb egyének, de meg gyermekek álul is minden aggodalom nélkül bevehetők.
A számtalan hálairatbol, melyet e labdacsok fozyaastói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségük után egészségik viiizanyerése folytán hozzánk intettek, ezen helyen csakis nei-ányat emiitönk meg azon megjegyzéssel,\'hogv mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer basanálu.-meg vagyunk győződve, hogy aaokat tovább fogja ajánlani. * \'
kWT N8 Nagy elterjedettségük következtében ezen lab-d-csok\'s logkulíiofélél b nrv k ea alakok alatt után oktatnak: ennek fcsvatkeztéban kéretik csakis Pserhofvr J.-féle vértia-titólab-acs kat követelni és csakis azok tekintbaűb valódiaknak, melyeknek használati utasítása a Psexhofer ,1. "céTaliirasaal fekete
Schlietback, 1888. október 22-én.
Tekintete* ur !
Alulirt kéri. hogy felette hasznos és kitűnő véttisztitó lab ¦ \' tsomagot kii Ide di szíveskedjék.
/ Xenreiter lgnxcz, orvoF.
dacaiból iámét 4 I
Fagybalzsam
fri. 4<j Cerili.
szinbet. és minden egyes doboz fedelejigyanason aláirássai rörJSs üzinben \\an ellátva. "UtM
Amerikai köszvénykenőcs, jfráÜSfőJ
minden köszvényes és csinos bajok, u. m. : feri«cz-agy bántalom, lagszaggatás. iacbias, migraiane, ideges fogfájás, f6fá;ás, fül szag-catáa stb. *ib ellen:. 1 frt 20 kr
Taimohinin hajkenöcs % *L
mennyi hajnövesztő szer kOlött Oivosok által\'a leijobbtak el-ismerve. Ejty elegánsan kiállított nagy szeleucsével 2 frt.
Általános, tapasz SfíJSEl&\'JiffZ.
garatoknál, :z r< Tagy gyiiladt-raell vagy más ily ba.-
jckiial, mint kitünS szer 15V kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bénnentvd krajezár. /
PserhofBr J -tői. Sok év óta a fagyos tagokra és mjnden idült sebre1, mint legbiztosabb szer eiismeive. 1 köcsöggel -10 kr. Bérmentve Cő kr. T\'Hf\'ííníV, \\~ eer általánosan isméit kitflnö háziszer, hurut L. IHUIICUV, relcedtség. g;ircs»« kohSgés stb. ellen. 1 0>e-ctTske ara fsO kr.. 2 üveg bérmentve 1 fit 50 kr.
VlptíWQ\'/Al.í* /ííl \'P\'4**\' «;;PI\'ek) megrontnttt gyomor. J jlCLCoOZ-niU/íííl rosz emésztés és mindennemű altesti .>*.j"k ellen kitűnő bázUzer. I üvegcsével 22 kr., 12 Üveg 2 frt.
Általános tisztító-só *JÉL
mm.len k."\',vetkeim-ny«i, u. a..: fűf»;ás. szédülés,- gyomorgörcs, pyomorhév, aranyér. i go * < stb. ellen. I cSomgj? ára í frt.
Aíuíoi csodabalzsam. ié°kLÜlkr¦•«*>""\'"« Tor a lábizzadás ellen. f%*L*&2Ei\\
héptŐdS kellemetlen szagot, ép.\'n tartja x lá\'-belit és mint irta -mstian sít van kipróbálva"\' Egy dobozzal 5tl kr. rWrmentve 75 kr.
Golyva balzsam*
Helsó vagy egészség-só 2LLtt*3ŰZ
a rendaslen emésztésbőt származó bajoknál. 1 csomag 1 frt
Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osztrák lapok hun hirdetett bel- és külföldi gyógyszerészeti kalSnlegességek raktáron vannak el a készletben netán nem levők gyorsan és olcsón m"gsiertfttetnrk — Postai m<-rrendilpsr-k a iezgyorsabban esz-\' kSzOlletztek, ha a pén»K«ipg eiSr* bekQldetik; nngyobh megrendelések utánvétellel kíildeinok. Bérmentve csakis oly esetben történik a küldés, ha az összeg elCre beérkezik, mely esetben á p<>stak -ittégek sokkaj mérsékeltebbek
A fennti különíegésségek kaphatók Török Jö2sef gyógyszerész urnái Budapesten: Király utcza . 12-ik szám ~3H
Krasche, FlSdolk^aíeilett, 1887 szept ho 12-ón. Tekintetes ur!
_ Igtea akarata volt, hogy az ün labdacsai kezeim koré ke-rültick, ^melyeknek hálását ezennel- megírom; Én\'gyermekágyban meghaltem olyannyira, hogy semmi \'mtiokál sem voltam többé képrí végezni biconyára mar a holtak aíí7.t volnék, ha az Ön csodálatran-éitó .labdacsai engem nem mentettek voiua mez. Az liieij áldja meg önt ezért ezerszer. líagy bizalmam van, hogy ezuú labdacsok engem is tökéletesen kifognaJt gyógyítani, a mint \'már másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül ¦>¦?.:¦>\'. -.1 ,
Knificz Teréz
. Bécs-tjhely, 18S7 november L) én. •4 Mélyen tisatelt m !
A .-s: kösz^aetemet mondom ezennel Üonek 00 éves
nagynéném nevében Az illető üt éven át szenvedett gyomorbn-rurb^n és viikórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott. midSn véletlenül egy dobozt kapott az Öu kitflnö vértisztitó labdacsziból * azoknak állandó haszuálata fo\'y-tán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb Üsztelettel, Weioczettel Josefa.
Eicbenzraberamt. <>fbl mellett. lSrf*. márcz 27-én. Tekintetes ur! /
Aluliratt ismételten kér 4 csomagot az Úil valóban hasznos és kitaiL.\'! labdacsaiból. El n-tn mulantbatom legnagyobb elismerésemet kifejezői esen l^blacsok érteke felett éj azok, a lm] csak alkalmam tyilik, a szenvedőknek legmelegebben f.igom ajin- | Jani Kzon hálairatom tetszé-szerinti használatára önt ezennel fei- ] hatal .izom.
Teljes tisztelettel, , Hátin Ignácz I
Ü..tscbdorf. Kolbach mell-n. Szilézia, ISS8. okt. S án : T. nr!
Felkérem, miszerint az Ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot fí dobozzal küldeni sziveskedjék. Csakis az Uri- csodálato* labdácaaioak kósz.\'inhefm. hogy egy gyomorbajtól, mely engem Bt éven át ETiít\'irt, megszab idúltam Kzeu labdacsok nálam sohasem fogji».k kifogyni 8 midőn leefi>rrÓ\'>l> köszönetemet kifejezem, vágyok tisztelettel, Z-wiekl At-na;
Kzen vértisztitó labdacsok csaki* a Pserhnfer J -fele, az arany bindalsst afsgabez\'- ciimiett gyógyszertárbu. Bécsben t , SingerstratU 15. IZ. a készíttetnek valódi minőségben s egy 15 abdacsot tartalmtzó dobot ára 21 kr. Egy csomag, melydoboz tartalmaztatik. 1 frt OS krb* kerül; bérmentellen \' uúnvéteíi küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál kevesebb nem , delik el. ¦ !
Az o-z-g elóbbsni bekilldé<ónél írni legjobban postautal- i iyoo eszk<izöltetik| bérmentes küldéssel, együtt: 1 csomag 1 frt \' 2 csomag 2 frt .10 kr .*; csomag 3 trt S5 kr.„ 4 csomatr
kitűnő szer golyva ellen 1 üveg 40 kr, bérmentes küldéssel 65 kr.
kr..
csomag 5 frt 20 kr.
omag
írt 20 krba
A .Veszprémi gazdasági egyesület* ajánlja
E-I.S-E R J. C, nagy-kanizsai gépgyárosnak
elismert hirii „SaCt"-reiidszeiü
egyetemes egyes és kettős.
saczél fiúit.
legújabb, a hazai viszonyoknak legjobban megfelelő szabadalmazott „PerfecU* könnyű és mégis igen szüard kitiinő munkát végző
sorbavetö gépeit,
fogatós és kézi erőr<- használható u\\ szerkezetű szecska és répavágó gépeit, amerikai ku. koricza morzsoiokat. kitűnő fedett biztonsági járgányokat.
Tuy&hbá minden háztartásban elkerülhetetlen szükséged uj. szabadalmazott .Cslentás- egyetemes zugógepeket. (Stern és Beck szabadalma) meh\'ekkel nemcsak burgonyát, hanem hüvelyes főzelékeket, úgyszintén paradicsom és málnaféléket, Tálamint gyümölcsöket is lehet zúzni és szűrni.
Jutányos árak ós kedvező feltételek\'. Raktár és Iroda: STKRS és FISCHI- czégnéL
budapesten, VII., Kerepesi ut 78. mim. - 1893. évi május 1 tői Váczi-kör\'ut 33 szám.
Nélkülözhetetlen
líl mii m jó tariai levő
TEKEASZTAL
(Billiardi Julihijos tiroli <la(l«>.
C\'zim ÍFJ. WA-IDITS JÓZSEF könyvkereskedésében tudható meff.
9 o
Csalt
az illető, aki bevásárlásnál ..Horgony \' grárjegyre ügyel biztos lehet. ífcgy nem kapott énékteieu utánzást.
A Paín-Expeller
.ho rgor.y ny a I - legjobb credménynye 1 alkalmazhsító esúz, hátfájdalmak, lej-fájás, köszvény, csipőfájdalmak, tagszaggatás és meghűlések ellen; gyakran már egy bedörzsil- s elegendő a fájdalmak ,enybülésére. Miudeu üveg * gjárjegygyel, s
- lldr^tni} U} ;ilfc
el van látva és eztitás könnyes fel-ismerlíető. Minthogy ezen kitűnő bázi-szer majdnem minden gyógyszertárban 40 kroB, 70 kros et,\'l frt 20 kros üvegekben kaphat.>. mindenki által beszerezhető. Csakis a Bichter-féle Horgony Pain Expelltr
Helyiségva.toztatás.
JOHAríW KASPAR SÉOS
. Női, ruha készítő terme jelenleg I. kerület Blutgasse 5-dik szám alatt létezik, van szerencséje a t. nagyszámú vevőit és a mélyen Hsz-¦ teJt hölsjvilágot tiszteleltei éltebiteni, hogy a nöi toiletteket kéTszitö terme február 5-töl kezdve
&kW~ Bécs I. Neumarkt, Nr .9. I. emelet.
j-ik «zám aln fog áthelyeztetni, hová nagyszámu t. vevőit tisztteljesen meghívja. Számos megrendelések reményében marad tiszteletre!.
A legújabb párizsi minták megérkeztek.
" COfiNAC DE BOURGOGNE ~
DDVERGEY TABODBEAU-tól Meursaulgian. (Cote A-or)
r FRAXC7.1A0RSZ.i(i. Pöraktir a magyar királvság részére
DIETRICH ÉS GOTTSCHLIG^»-aknál
EUDKPESTEN.
KözuobH irote és niBE.rendr.lesi hely: IV.. réLi psB-Blcn
A nagvbani eladás részrre átviteli raktár
SZ-
DIETRICH ÉS GOTTSCHLIG «»ak |
átviteli pinczéiből: Kőbánya. X. kerület, fiizér-utcza 30. sz.
Kiszállítás rekeszekben 12 nagy vagy 12 kis palaczk tartalommal. Arak Kö-
biíováről szabad rekesz és csomagolás mellett: 1! készenként 12 nagy pilaczkka\': 12 kis palaczkkál:
.s BorgnDdi l\'ogiiac rekeszenként írt js.— rekeszenként . . . frl 2».-
••• Bilntuidt OogMr rekeszenkéut.. M *S - * rekeszenként . . Irt SS
\'*• tlnnruoui Oognae rekeszenként . frt M.—\' rekeszenkent. . . fi
• BurRiinai ("ognak rekeszenként . írt — K i r s i n y li e i
DIETRICH ÉS GOTTSCHLIG urak
osztr raász és magy. kir. udvaiî tea és rnoi
BXJDA1PESTE BST. IV. VAczi\'Utcza 18 *z , a korona kávéház átellenében. IV. Kégyőter, Te\'eky fele palota; VI AiidráKsy-ut L.*?. #xám, .az opera átellenében.
1S79-cs Burgundi Cognac nagy palaczk Tri 5,— kis. palaczk . .
••• Burgundi Poguac nagy palaczk frl 4.— kis palarxk
** Kurgundi Cognai nagy paláOík frl :f.— kis i alacak
• üurguldi Cognac nagy palaczk frt 2 — kis palaczk
MOLlöSEIDLITZaPOR-
IssF" Tavaszi gj-ógyitás
Nyári gyógyítás
» Őszi gyógyítás
St- Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, hi""i»\',«\'"\'»b
, MOLL A »oksioroait"i
gyárjegy, czége láthat*.
(iyers gyógy hatás makacs gyomor- és altestbajok, gyorao-górfs, nyálk,1. gyomorégés, székrekedésnél, máj-baiok. vé-toln\'ás, srauyér és a legkülönféiéíb nói be-gségeknél Kgy eredeti t-olinz bascoálati ataaitáasal I ft Raktárak a* or»rág minden nevezetesebb gyógyszertáraiban.
MOLL A gyógyszeréVI cs kir udvari szállitó. Bécs. atab.lt. TiichIsiiben 9 Szétküldés napoutt utánvét mellett. 2 doboznál kevesebb uc.ti küldetik. KlUmerés MOLL A. úrhoz Bécsben. Ülő foglalkozásomnál ax üu MÜLL-féle St-ldlitr. porai igen jó Daliát gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer s mindenkorra é8 szívélyes meg\'\'-et mon
dok érte; ezek a gyomroi jóvá és tő: kónoyüvá t<*t\'ik.
J. leikéss
Tisztelettel: STEIN KE
netscblag-ban
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
» ^ Legjobb
^b^dörzsölő szer
S» köszvény,
S csúz
S meg-hülési betegségek ellen
X X X X X X X X X
Xv
s
Gsak akkor valódi, mot^^ x
Igyét tflLteti fel ,A MOLL" feliratú ónozatfal van \\\\f
tárva. A- MOLL-fé\'e fraacsi* borszeaa és só neve- ö
izeteaen mint fáj dal o m esi I lap i tó iípdörnóiési szer kSaal y\\ esúz és a meghűlés egyébb következményeiné
venyv
legismeretesbb népszer. — Egj 90 krajezár. ,
FU-SZETKULDES
tt eredeti üveg ára
MOLL A.
a és kir- iiiuti szállító iiíai
BÉCS: L. TÜCHLAÜBEM 9-Vidéki megrendelétek naponta i¦ \'>stai:tánvét mellett te!-Ijesitettnek. s .
\\A raktárakban tessék fiatározottanSIoU A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. .
Szétküldés naponta utánvéttel Két Üvegnél kevesebb nem küldetik. Elismerés MOLL A. gyógysz. úrhoz Bécs. Kittinó Moll-féle franczia borszesz ét sója vidé-Ikemen nagyszerűen mfikfidik. KüldjSo nekem 50 üveg-Igei, mivel az emberiség segítségére kéazietot óhajtok (tartani magamuál. Mély tiaztelett"!
HORNOF, leikés* MicJiolup-ban.
minden háztartásban a
KATHREINER-féle KNEIPP-M AL AT A- KAI/E,
szemes kávéizzel felülmnlhaUtian elolnyt ért el, hogy az ártalmas élvezetétói a keveretleo vagy a rossz p-tká»ék feellenietlen izétől és az egészségre aétve ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb izfl egészséges tápanyagot nynjtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nőknek, gyermekeknek és betegeknek/ — ü t á n zo 11 a ka t különös figyelemmel kerülni. — \'/, kiló A 25 kr. Mindenttít kapható.
VaUcdi csak fehér c[omagokban a főtisztelendő nr arczképével ellátva, mint védjegy. , \'
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy Kanizsán.
Melléklet a Zalai Közlöny 1893 febr. Il-iki B-ifa sxámáhö^.
HAKVtl NCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
kedésekben \' határozottan Moíl-íéle készítmény kéjendő az ó gyári jelvényével és aláírásával.
— .Megzavart einészles (székrekedés) komolyabb köveiké/menyeket voűhal maga után. miiit a hogy e bajban sWBvedők leetöbbje gondolja. Oly bajok Tfáidalniak. mint a vérlolódás, szédüli rohamok, fejfáját, s-ivdobogás, szél-
vroneás. ímajromlott étvágy, bágyadtáig *. jelentkeznek, a nélkül hogy tudnák ínjtőí. származnak.. De ha a megzavart emésztést leodbebozzuk Braodt Ricbard tvú/vszerészoek a gyógyszertárakban «fDb< /.ónként 70 kr. kapható svájczi lab-t^icsaivaí, akkpr elenyésznek az abból credo jelenségek i*. Minriig csak valódi svájczi labdacsot -kell kérni, olyat a melynek dobozán rajta vau a fehér kereszt vörös alapon és Brandt Richárd névaláírásával, főraktár : Tőiök Fereocz patikaija Budapesten. Király a 12.
¦— A magyar gazdatisztek és erdészek segély- es nyugdíj egyesületének igazgató választmánya f.hó 2-án a „Köztelken" Bujanovics Sándor elnöklete alatt ülésutaitotf, melyben a folyó ügyek elintézése után elhatározta, hogy a segéíy-egyesüiet és a nyugdíj S2övpikezet alakuló gyűlését április hó 3-án délelőtt .9 és 10 órakor tartja meg. A részletes táblázatokat és azok magyarázatát tartalmazó füzet már elkészült és napokban fog az ország minden részibe szétfaüldetni. A füzethez mellékelt belépő kötelező nyilatkozat f. é- márczius hó 20-ig küldendő 1«. annyival. inkább, mivel az ezután vagyis az alakulás után jelentkezők a tartalék-alap javára beiratási díj czimén 10 frtot tartoznak fizetni. A kik ily füzetet nem kaptak volna, azoknak a segély-egyesüiet irodája (Budapest „Köztelek") kivánsácra készségesen megküldi Elhatá-roztatott, hogy a szövetkezet tagjai lehetnek: földbirtokosok, foldbérlök, gazda.-és erdő tisztek és ezeknek alárendelt alkalmazottak. — Az alapszabály tervezetet a végrehajtó bizottság a jelenke-zóknek az alakuló gyűlés előtt fogja megküldeni. Végül a választmány Ggazdatisz-üzvegyének 550 frt összegű segélyt és 2 folyamodónak 1ŐO frt Összegű ösztöndíjat szavazott meg.
ZALA
i KÖZLÖNY.
FEBRUÁR Il-én.
Irodalom.
—: A „Tanítók Szava* II- évfolyamának 12-ik (deczemberi) füzete az eddiginél » változatosabb és érdekesebb tartalom-
mai jelent meg. a mivel sokat mondtunk, mert e lap, mint a néptanítók érdekeinek bátor és rettenthetlen szószólója, eddig ís nálunk egészen szokatlan irányt követve , kétségkívül első helyet vívott ki magának tanügyi lapjaink között, s a .Néptanítók lapja" után bizonyára legtöbb olvasója van De lássuk a czikkeket! — | „Két év" czim alatt a lap érdemes szer-szerkesztője Glatz György viszszapíllan-! tást tart a lapnak két évi múltjára, s j olyan igazságokat mond. a miket bajos j lesz megczáfolni. — „Tanítói nyugdíj , ügyek" (szemelvényeki és „Tanítók I sérelmei* czim alatt panaszokat közöl I tanitói körökből. — „A próbat-anitás" í érdekes tárczacsikk Réxtoili M.-töl. akit a Tanítók a nXéptanodá"-ban megjelent maró szatírával irt czikkeiről ismernek Ezt követik az apró közlemények, levelezések, köztük a szerkesztőségnek egy minden néptanítót érdeklő pályázati hirdetése. Melléklete is van a tűzetnek, a mely eientul havonként egy nyomatott ivvel (16 oldal) álktndó les?, s közölő; fogja Báuli Jánosnak „iskolai életképeit.¦* E mellékleten „Jurkovicz Ludmilla" czim alatt egy igei érdekes, a jeles elbeszélőnek ama bájos közvei lenséggel irt életképe olvasható, melynek tárgya a tanítónők köréből van véve. E mellékletek az év végén beköthetök lesznek s értékes művét fogják ké; ezui minden tanitói könyvtárnák. A lap mind a mellett bámulatosan olcsó. 1 frt 50 kr. egy évre. tehát a legszegényebb tanító is megszerezheti. Szerezze ís meg, mert szolgálatot tesz vele nemcsak önmagának, hanem az ügynek is. A legmelegebben ajánljuk ! Mutatványszámokat, levelezőlapon Írt felhívásra, küld a kiadóhivatal: Budapest. VII. VYesselényi-utcza 48. sz.
\'— JJobrOTSzky Ágost. antiqáríu3nak terjedelmes ódondászati könyvjegyzéke jelent meg, melyben Hunfalvi Pál nagy-érdekű és jelesfcflél-jeiésb könyv gyűjteménye, egész kbeyVtára van közölve. Nevezett könyváros a jegyzéket kívánatra ingyen s bérmentve megküldi. Budapest. Egyetem utcza 1. bz.
-- Beniczkyné a Magyar Hírlapnak. A Magyar Hírlapnak megjelenése első napjátólkezdve az volt törekvése, hogymin-dig ujat.érdekeset.becseset nyújtson közönségének, ezzel hálálva meg páratlan támogatását. Mindenre kiterjedt ügyeimé, .anTTt ieguióbb is megmutatott, mikor a tanárokat, a tisztviselőket súlyos sérelem fenyegette, amely ügyet azonban a Ma-
gyar Hirlap erélyes felszólalása következtében remélhetőleg az érdekeltek megelégedé ére fogják elintézni. — A Magyar Hírlap közölte a difteritiaz pusztításáról a megyei főorvosoknak a Magyar Hírlaphoz intézett jelentéseit, amely közlemény általános feltűnést keltett s Hieronymi Belügyminiszter a Magyar Hírlapra való hivatkozással erélyes intézkedéseket is tesz. De a Magyar Hirlap a közügyek éber figyelemmel kisérése mellett irodalmi meglepetésről is gondoskodik olvasói részére. A jövő hónap elején a Magyar Hirlap Beniczkyné-Bajza Lenkének, az egész országban nagy népszerűségnek Örvendő, kiváló írónőnek egy uagyérdekü regényét kezdi közölni mely tárgyánál és meséjénél fogva általános feltűnést fog kelteni A regény czime : „Átültetett virág." Kooyvalakban fogja közölni ugy, hogy befejeztével a Magyar Hirlap olvasói ismét egy értékes, két kötetes regény birtokában lesznek. — Beniczkyné regényén kivül még egy uagyérdekü regényt fog közölni. — A Magyar Hírlap előfizetési ára egy hónapra 1. frt 20 krajezár. két hónapra 2 frt 40 kr.7 három hónapra 3 frt 50 kr. féiévre 7 frt és egész évre 14 forint.— Újonnan belépő előfizetőinknek díjtalanul és portómentesen küldjük meg a Magyar Hirlap regénykörétét, mely a lapuukban meg megjelent két érdekfeszítő regényt; Zola Emil „Jáques Damuor\'-ját és a Mandarin professzort tartalmazza.
— A ..Vasárnapi Újság." február 5 iki száma 19 képpel s a következő tartalommal jelent meg: „ Aiczképcsoport az 164S — 49 iki magyar táborból." (Képpel: Streliskynk 1849 ben. Budavár ostroma után felvett daguerreotyp képéről rajzolta Cserna Károly ) . — Költemények : „Itthon vagyok.1- Sántba Károlytól ; Elbolyongni." Sió FerencztŐL — „A KüczüIL" Kutya-história. Irta Szívós Béla. — „Panama-botrány." (Képpel : „Lesseps "Károly a törvényszék eiött" és 8 arczképpel: Previer. a törvényszék plnöke. Fontane Marin?, Blondin Lipót, Lesseps Károly, Bauhaut, (Jottu Henrik. Arton arczképével ) — „A Mázas börtön." (4 képpel.) — „A majmok nyelve." — „Várkastély a Kárpátokban." Regény Verne Gyulától. (Képekkel.) — „Ham-peloé Pulszky Polyxena." Sebestyénné Stetina Ilonától. (Arczképpel. R. Hirsch Nellitó). - - „Lakodalom a német császár családjában." (Frigyes Károly hesszeni herczeg és Margit porosz berezegné arcz-
; képével.) — „Csontkorcsolák." Czékus | Lászlótól. — .Angol könyv Magyaror-j szagról.„ (Képekkel: 1. Angol hölgyek egy bodzás-njfalusi paraszt lakodalmon. 2. Hortobágyi kocsis.) — „A magyar ; hírlapirodalom 1893 oa.ii.\'* összeállitota idősb Szinnyei József a m. n. múzeum hirlapkönyvtár őre. — Irodalom és mü-! vészét; Köz intézetek és egyletek; Mi ; újság; Sakkjáték; Képtalány, stb rendes rovatok\' A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 2 frt, a Politikai Újdonságokkal együtt 3 frt. Megrendelhető A Franklin Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem-uicza 4. szám.
— Ifj Nagel Ottó könyvkereskedésében I Budapest, Múzeum-körűt, a Nemzeti -; színház bérházában megjelent Knorr Alajos Önügyvéde 5-ik kiadásának 7-ik füzete. E füzetben szól a szerző a házassági szerződésekről; ismerteti &z eljegyzést és .magát a házasságot, mint* a családi viszonynak és az ebből származó jogoknak kútfejét az azokra vonatkozó szabályokat, még pedig a felek hitvallása szerint legelőbb a római katholikusokra vonatkozó szabályokat, azután a protestánsoknál a házaaságérvényen II. József , császárnak 1786. Sv márczius hó 6-án kibocsátott és utóbb kötelező erejűnek elfogadott rendeletét; továbbá a vegyes házasságókra vonatkozó, végre a görög bitnek valamint az izraeliták házaságára fennálló szabályokat szól a bázasági kö\'és hatályairól nevezetesen a férjnek és nőnek egymás iránt fennálló kötelességeiről és a házas-tág josí következményeiről, különösen ahitbérről. hozományról, jegyajándékról, a köz&zerzeményröl; az özvegyi jogról és házassági szerződésekről. Ezután áttér a szerencse szerződésekre ez követve az egyességekre, az újítási szerződésekre ismerteti a jogellenes cselekményekből származó követeléseket I nevezetesen a gyilkosság, emberölés, [ testi sért és ; a csalás, lopás, jogtalan I elsajátítás által okozott károsításokat : a marhák által okozott károkat; a meze; rendőri hihágásokat, az erdei kárositáso-; kat, a vaspályák által okozott kártételeket \\ i ezután áttér a váltószerödésekre ; ismerteti | a váltókat és a váltón előforduló szemé-i lyeket. a váltóképességet, az idegen \' váltók kellékeit a forgatmányt ; az el-i fogadás végett^ bemutatást; magát az i elfogadásnak szabályait, fizetést, a váltóból I eredő kereseteket, nevezetesen a váltó | keresetet, viszkereseteket és pedig a ! tudósitási visszkeresetet. Az Önügyvéd
: megjelenik füzetekben egy-eey füzet ára ára 30 kr. Az első kötet már megjelent 3 írt. —
Ki nyert?
Húzás február 4-én Bpest: 62 85 60 58 4 5
Húzás febr. 8-án. Prága: 78 75 15 68 5-1
Szerk. üzenet.
— P. Sajnáljuk, hogy ine»e özve lett .„.Kitettük jövő évre
— Sz. M. New-York. Szívesen lépünk csere-, viazooyba.
— A népért a népnek. Megkaptuk, mielubb közöljük.
— HA népdalok és románcz- .megérkeztek. A lapot küldjük.
— P. M. Habár távol esünk eg}mástól: szívesen tes>üuk eleget becses kivauatanak. Hazafias üdvözlet!
— B. Triest. Nem kaptuk még meg. Köszó-| net faradsagait-rt.
— Becsebely. Azonnal intézkedtünk.
; KTyllttér\').
Henneberjr tí. (e.s \'kir. udvari szállító) telyemgyara Zuiicjiben privát niegreode" löknek közvetlenül szállít: rfekete. teher és szines selyemszuveteket méterenkint 45 kr.-tól 11 frt*65 krig pöstabér és vámmentesen sima. esikos, koczkázot; és mintázottakat, damasztot stb. (mintegy. 240 kiuünbözii minőség és 2000 különböző szia s árnyalatban). Minták posta lord ulóvzi küldetnek — ; Svajczba czimzeit\'Jevelekre 10 kroB "és le-: velezö lapokra 5 .^ros bélyeg ragasztandó.
*J E rovat a\'att kiijlBttektjrt nem -vállal felelősséget a szerk
Felelős szerkesztő és kiadó :
BATOKFI LAJOS.
Hirdetések.
9721/tk. 892.
Árverési hirdetmény.
\' A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Kocza Viktória férj. Balog Lászlóné vég-rehijtatóuak Kocza Lajos végrehajtást szenvedő gelsei lakos elleni 14 frt S5kr. per, 9 frt 10 kr. bekeblezési 8 írt 50,kr. végrehajtási. 0 frt 65 kr. jeieulegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási üuyében a fenntnevezett kir. törvszék területéhez tartozó a gelsei 40. számú tkvben 43. hrsz. ingatlannak Kocza La-
HARMINCZKETTEDIK .ÉVFOLYAM.
ZALAI K
Z L 0 S t.
FEBUUÁÍfjléa.
jóst iüető s ICO írtra becsült falé része. Kikiáltási ár a íennebb kitett becsár. u3y <: >;ö& hrsz. ingatlannak uevanazíj Árverezni kivánók tartoznak a becsár flWő. s"\'132 frtra becsült fele része, va-l 10° készpénzben vagy óvadékképes laníinf a.séliei .781- sz. tkvbeu f 2<:9ja. papirban a kiküldött kezéhez letenni. Hí\'Oii\'.\'.iw cir>:$ 3. htsz. 228 fiira becsüli Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék ingatlan lf9Í. i-vi márczius hó 8-ik mint telekkönyvi hatóságnál, 1832. évi napján il e 10 órakor (ielse községldeczember hú 1 házaim] Varsa Lajos felperesi ügyvédi vdev-belyeMes/közbejöttével megtartandó] i:viii:inos árverésen eladatni Jog: 1
napján.
NÁBKÁCZKY. kir. törvszéki biró.
O
Minták
ráuyban postabérmentesen küldetnek.
*»**f**t v«.z„„° ¦"*ttl|rafckkefc.
. MtUmert legjobb és legdivatosabb
L. PISZTÓ KÍJELMÉJK 3,
lav4\'/.i és lijári igényeknek & legolcsóbb tói a legfinomabb minőségig, valódi színes \'tartós-ólt\'úzetekre., felöltőkre és minden más. aaszuálatra. szétkuld núsiautanvet méífeu * .a eryári áron. maganoüokoak éa ízaliokuak metereukint is \'
Főraktár: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár SC HWARZ MOR
fltV Zwittau llrüiin mellett. -»
vet egész öltözetre......3 frt 50- Í5f tói 20 frtig.
egy felöltőre . . . .
„ „ nadrágra ... Vekéit* pérvieu ,\' .. . . . .
Mosó kHiiiingárn öítö\'.ék valódi rji\'iie- mellények ... .
¦í frtól 16 frtig. l frt 40 krtót s frtig. 7 írttól 12 frtig. 3 írttól feljebb. 60 krttól 6 frtiíí-
Maradékokat olcsó áron ad. azonban az utóbbiakból minták nem adatnak.
EgyearubászöVi tek. bérmeutes Loden és vadászposztők. Pauvienne és doskitig szalon öltözetekre és utazó plaidek.
N Ő r RUHASZÖVETEK
/rág Eladás.
A farsang idénye alatt ajánlom tájit élövii-ágaimat.
Jó hírnévnek örvendő csokraimat, lakodalmakra 3 frtól 20 frtig; mell és hajcsokraimat OO krtól 3 Írtig; koszorúk élórir4?ból :! írttól: 3U frtig; kamelia virágok 25 krtól 30 krig. tuczatja 2 frt; rózsa virág drbja 10-tíd 2i) krte; gyöngyvirág, liyacinthn<.. narciss. ibolya és számos más virággal bármikor olcsón szolgálok. , Sürgöny ezim: JANDA KÁROLY.
J-A- 3,1 33 \' mit é* üzletkerténx.tai*ko\\a tu\\a/donn*
i N.-Kanizsa;
S: 3
áriaczelli %m<~» «•aafc Gyomorcseppek
r t s:- - --a. ní! ¦ u
...... h+\'-k lüneiel: cuaoyalanf ág. írjomorji r.nqttt*. butit leh;tet
win,u telMfl&gé*. hi&meiiék. *j)Om(i*é;<éi, feiei\'tije* tfrátVakit*-aas»5. ut.áer é* hániáí. gjomor^orcv. srilfcf\'lcs.
;.it"t i^mv/írroisk ¦ i>: ¦. :;:-«}nyil-ii -z * =>¦>-
üii^.tV jvWortuIterhíiétrél i*íri«Vk.-í italokk.il. giüotlk. míjbaiel. *« Bímorrholíi\' mii. M
kuililrt: !.;ii..kiiil • lí(irt«:rV/( íwme; r.f jinf év-k o(« kittllf\'sit.-k !..¦.;.¦!:.\\ nll \'k. !1 :t.i: -;¦>/- l»ca v/,ii tiiio-nyilvánv :.:iu*i:. Ejty ki» liv^c »r* h*Ksitftl*tl RtaiaiAsamI e«yüt* i" kr.. rjJt+tv uvrp * » t0 kr. M»Ky»rnn«2J(xi t"r«J«ár:
\'l\'üffii* Jf*rj*rf yyoVyszertára
ttualap^l. KlfKÍ.V ur.CJ-j* 12 ni. A vtHlJcsyet ** alWriíit trizítrsiín íc«(uík mpsrwkin-t-3,.:: <"«ak.nlv c»«I>p«k*l \'¦¦s.-\'-k i-l|..ií»iii]i. imílyekn^k t"ir knüíAía 3~M «it,l«p van ni:l-/.!v» kw.il.\'- »IAÍr:.o*v»: C I-r^-lyi\'cs eiu-n *i»v»kfc*l: «V*lo«!íi*jr5»I bis-inyitom*". **V 4 -,,,,-ri!, s,jutna i-i *<¦!.,,\'¦!. . ii.^óii.-k
.Y KANIZSÁN: priger Bcla és Beim L*j os.gy-1. *E BAKCSÓN: Kohnt Sándor gyózyszeréwnél..
Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a Kohn és Kreitier czégtől megváltam és helyben főtér, a Babóchay ur házában. ia volt Neu .József-féle helyiségben dúsan fölszerelt
nDtrii Oiszmn, rövíöára és férll-flivaíczíkiK M$\\
nyitottam. <
Miután áruimat elsóreudü gyárakban és csakis jó minőségben vásároltam azon kellemes helyzetben vagyok, hogy t. vevőimnek különleges minőségű árukat jutányos árak mellett szolgálhassak ki.
Kirxe a h \'é.\'közöoség b. pártfogását, azon leszek, hogy t. vevőim iiizaimát szolid kiszolgálás által kiérdemeljem. _
Kiváló tisztelettel,.
KREINER GYULA
Nagy-Kanizsán.
lagöíesdfife aSt ruíia
s/.állíió a tisztelettel alulírott.
Szállit 1 óriás v sxonból 48 kr. -">8 kr.
női SCbifoiiliulkiutrvaCS kr. 80 kr. inbrek\'elj ,. ítet^itet kr 94 kr Xöi KJiifoii. kivárva (!8 kr. 82 kr. corsettekj .. *l>et«tel88 kr 105 kr . Niii i i-hifoti. kivárva 63 icr. 75 kr. iiadrair«»k* .. betéttel 77 kr. So kr. Alsó ruliuk : Ünoból
széles kii art jtáatozattal 110 kr. 135 kr Miijtáioif árjegyzékei nijiiüsitvénynyel ellátva kívánatra b< rmemesen kfild Szállít ujánvét mellett, vagy előleges iie-kiildés mellen. SCHWAEZ HE1NRICH \\Vieu, IX. A 1 aer st rass « 12
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAO
"offtzetG -,.\'.JK?-2«0.CScste\'- \' • Ti-pt^ö.
\\t. 188»\'. I\'árlsl vlláar-kinlliláson i»i-iusy ér«\'iii Ittel Mliiiiíet.vc
Minden killitáson legmagasabb kitüntetéseket nyert
GRÓF
ESTERHÁZYC0GNÄC
Központi-iroda: Budapesten, külső váczi ut 23.
meljr tiszta hotból készüi és ezért a közönség "legked-. véltebb itala.
mmdenütt kapható.
* üzlethelyiség: Sugár-ut.Babócbay-féleh.:z.\'
\\AGMAÍTOA. 1893. február 18-áo.
~Lldflzcléai ár:
Egész évre . . 5 frt — kr •¦ frt-50 kr
Kél érre Negyedévre
1 frt 25 kr
Egret szám 10 kr. hirdetések !8 liaaaUoa petiuorban 7, máaodaror , s njiuden további sorért 5 kr
kyii.Ttérbex
Ipetit soronként 10 krért vételnek tel. Kincstári illeték minden egyez hinletwert 3« kr fizetendő
7-iü szam,
Harmtaczkettedtk évfolyam.
ZALAI KÖZLŐIT
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátort. Lajos szerkesztő-kiadó uevére rzimz,nten Nagy\'Kanizsára bérmentve intézenriők.
Bérmen tétlen levelek nem fugad-tatnak el.
[kéziratok visNzaiiem küldHiiek.
A , nagy-kanizsai malitagyár .és serfőzóde ¦, a nagy-kanizsai Débalai Takarékpénztári, Önsegélyző szövetkezet\'. a . Kotori takarékpénztár" lészvény-társaság*, a .nagykanizsai önkéntes tüzoltó-egyltf, ;a , nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület- a „nagy-kanizsai tanítói járáskör-, a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet-\' » ;,u -ianizsai izr. jótékony nőegylet\', a .szegények tipintézete\'; a .katonai hadastyán egylet\' a .soproni kereskedelmi iparkamara\' nagy-kanizsai kaiválasztmánvának hivatalos lapja \'
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJETENO VEGYES TÁRTALMU HETILAP.
Ne haragudj jó királyom:
Jó királyom \'. ne haragudj ! A hu magyar népre. Melynek nincsen ellenedbe .Se bűne se vétke. Csak szeretni tud ez a nép Igaz meleg szívvel: Nincs is nemzet e világon Mely téged ligy tisztel.
Olyan e nép mint az alföld, Messze stk vidéke, fflt tündöklik fölötte a liagyogó nap képe Kora reggtid késő estig. Mint a hogy szivében Ott ragyog a te képed is Tündökletes szépen.
Végigrendül a Itarangszá Az alföldi pusztán, Tiszta szavát a ki hallja ima Jakad ajkán. Neved is ugy csendül végig A hü magyar szivén, S száll az égbe hő imája : Áldjon meg az Isten !
Leragyog a csillagoknak
Millió sugara
S délibábbal, álmodik az
Aljöld pusztasága.
Mhit a magyar sziv is veled
Álmodik az éjben.
Dicső két ed látva jenn a
Csillagok körében.
Meg megcsattog Jölöttiink a Nagy időnek szárnya. Kihullik az erdők., mezők Büszke koronája. Csak*te vagy az. egyedüli Ki a magyar nemzet Koronáját, höszerelmét tydia el nem veszted 1
Mint az a nagy állócsillag
Odafenn az égen,
Mely körűi egy világ kereng
Csodálatosképen,
Olyan csillag a királynak Dicső neve nékünk. ¦ Nemzetünket összetartó Örökös törvényünk.
Ne haragudj hát királyom A jó magyar népre. Melynek nincseji ellenedbe Se bűne, se vétke Fogyliatatlan e nemzetnek Lángoló szerelme — Légy hát mindig kön szerető Igaz jejedelme \'.
ERÖD1 DÁNIEL.*)
A n kanizsai takarékpénztár közgyűlése.
(Igazgatósági jelentés.)
Tisztelt közgyűlés!
Intézetünknek a lefolyt 1892-ik évi zármérlegét és forgalmi kimutatását a közgyűlésre szóló meghivó kapcsában az alapszabályok 15 §-á-ban előirt időben á közgyűlés igen tisztelt tagjainak mint az intézet részvényeseinek kézbesítettük, igy már alkalom nyújtatott az intézet üzleti forgalmának gyarapodásáról meggyőződést szerezhetni; mégis — jóllehet a zármérlegben kellőkép kifejezésre jut az intézet gyarapodása, a forgalmi áttekintés pedig a forgalom állandó emelkedéséről tanúskodik, az igazgatóság kedves kötelességének ismeri, működése és intézetünk anyagi fejlődésére vonatkozólag minden irányban a lehető leghívebb képet nyújtani, és a lefolyt évi működéséről beszámolni
•j ,HattytdAlit" dlevSaat. barátunknak kegyeletes é sólettelfitfzoUak. Pár nappal halála előtt küldötte W^ozcáuk s mar hant boritja n.me.,10 ssivét, melynek hazafiazérzel-mébol fakadt t dal, méltóan mzh-DgOZaa Kárpátoktól Adriáig a magyar nemcet egyetemei érzetét. Legyen áld"t: emiéked neme. férfin: Ssel\'emed él* közöttünk s ennak bervadhatlan virágát ime átadjuk az irodalomnak.
SZERK.
A lefolyt évi forgalom "az előző évit az üzlet tsinden egyes ágában jóval meghaladja.
A íóüzletágat a betéti üzlet képezi, a melyben nyilvánuló nagy forgalom a betevők mindinkább) növekvő bizalmáról tanúskodik. Az évfolytában betétetett 732 arany 4610 frk, 1 millió 444,296 frt 44. kr., ^isszsti-zettétett 826 arany 4330 frank 1.387,053 frt92kr, tehát 94 arany-apadás 280 fik és 57242 frt 52 kr. szaporodás. Állomány 1892. de-czember hó 31 én 6789 arany 100(15 frk 2,485,970 frt 98 kr.
A betéti üzletben mutatkozó ezen nagy mérvű forgalom valamint a b> tevö közönség növekvő bizalma kellőleg indokolja azon törekvésünket, hogy tőkéink jelentékeny részét Kőny-\' nyen folyósítható értékekben, váltókban és értékpapírokban helyezzük el, ez által azon kellemes és előnyös helyzetben vagyunk, hogy betevőinknek nemcsak az alapszabályokban meghatározott korlátokon belül, de kívánatra mindenkor, felmondás nélkül is bármily nagy összegeket rendelkezésükre bocsájthatunk. - ,
Jelzálog kölcsön üzletünk a mindinkább érezhető nagy verseny daczára ez időig nem szenvedett. J,
Az évfolytában kiadatott 2260 arany 1300 frk 210,213 frt 60 kr., visszafizettetett 1285 arany 5000 frk 170,674 frt 60 kr., szaporodás 975 arany 39,539 frt, apadás 3700 frank. Állomány 1892. decz. 31-én 6570 arany 6100 frk 1,427,902 forint.
Ezen kölcsönök utáni kamathátralékok egyenlege jóllehet, tekintettel a kedvezőtlen gazdasági; viszonyokra a behajtás körül a lehető kímélettel keltett eljárnunk 609 frt 88 krral apadt, dé ezen hátralékok különben is legnagyobb részt a lefolyt 1892.
évről származók és az egy és fél millió forint jelzálogkölcsönhöz arányítva u8gyon mérsékeltnél: mondhatók, törekvésünk oda irányult, hogy a bátraiékok felszaporodását meggátoljuk.
A váltóleszámítolási üzlet forgalma az 1891. évben rendszeresített naponkénti váltnbirálat folytán ismét tetemesen emelkedett, és az egész éven át az előző évhez képest nagyobb összegek voltak váltókban elhelyezve, csupán deczember havában csökkent az állomány.
Az évfolytában leszámitoltatott 1.114,959 frt 77 kr.. beváltatott 1,129.319 frt 64 kr., apadás 14 ezer 359 frt 87 kr. Tárezaállomány 1892 deczember 31 én 300 559 frt 47 kr.
Krtékpapirjaink állománya is le-temes változáson ment át az évfolytában.
Az év első negyedében a felhalmozódott pénzösszegek elhelyezése czéljából értékpapírokat vásároltunk 238.511 frt S0 kr. erejéig, ellenben az év utolsó negyedében amidőn az átmenetileg elhelyezve volt tőkéket vissza követelték, eladtunk értékpapírokat 182,282 frt 92 kr. ér-.tékben, igy az állomány az előző évihez képest 50,228 frt 88 krral gyarapodott.
Értékpapír készletünk 1892. évi deczember hó 31-én 884,400 frt névérték 85S.312 frt 50 kr. felvételi értékben szerepei.
Fenti értékpapírok ezúttal sem a deczember 31-iki árfolyammal de a sokkal alacsonyabb beszerzési árakkal vannak a mérlegben felvéve, ugy hogy ezen számlán egy tekintélyes, tartalékkal rendelkezünk netáni árfolyam csökkenéssel szemben.
Az 1892. évi nyeremény 92 arany 54039 frt 11 kr., mely összegben
az év folytában eladott értékpapírok árkülönbözetéből származott 14,283 frt 63 kr. nyeremény\' is foglaltatik a mit kiemelendönek tartunk mar azért is, mert a nyeremény felosztásánál követendő és fentartaudónak tartjuk az eddig is követett elvet azon, hogy az értékpapíroknál elért nyeremény a küiön tartalékalap gyarapítására és az intézeti házak felvételi értékének csökkentésére hasz-náltassék fel.
Ennek figyelembe vételével a 92 arany 54039 frt 11 kr. nyereményösszeg felosztására nézve következő felosztási tervezetet ajánljuk a t. közgyűlésnek elfogadásra.
Az alapszabályok 76. >i-a folytán igazgatósági jutalék czimén 15%-tóli vagyis . . . 14a 8105frt 86 kr. levonásba veendő. A tartalék alapra az alapszabályok 7S. § a szerint a nyeremény 5 szá-zaléktólija
vagyis . . . ""270! fttSSjtar. helyezendő. Anyugdijalnp növelésére . . - 1000 . — .„ Az intézeti házak felvételi értékének csökkentésére . . 2000 .. — , A külön tartalék alap gyarapítására, mely jelenleg 03,500 frt 11500 _ — . fordittassék. Osztalékra rész-vényenkint 45 frt 600 drb részvény
után tehát \'. 27000 _ — „ fizettessék. A t. közgyűlés elé terjesztendő jegyzékben felsorolt
Tian a._
A czigányok.
llléranger.)
Ti zsebmelszók, jósok vagy tolvajok.
FOldunk régi
Ivadéki, ( Ti ssebmettzok jósok vagy tolrajok. Vig czigányok, honnan stárraazáti-k\'
Ismeretlen a mi saáxmazátunk,
mint a fecske
HoLDan jötte; Ismeretien a mi származásunk. Azt «cm tudjuk, holnap hnl vándorlunk\'
I\'Vjede\'em hon és tónény nélkül
Vigan élünk,
Míg tart kedvünk: . Fejedelem, hon ét törvény nélkül Az emher egy nap háromszor örül.
Senkitől sem függő a mi éltünk.
Nincs templomnak.
Hol áJdozztmk; Semmitől sem függő a mi éltünk. Lágy siphangok mellett énekelünk.
Egy U pésűnk sincsen korlátozva
A világban.
Hol sok boi van: -Kgy lépésünk sincsen korlátosra. S D«ro ót ez a sejtelem, mint pólya.
És a népek áltálnak zsarolva
Hinni tudnak
Jóslatunknak; Ks a népnek áltálnak zsarolva Szüksége van szentekre, jósokra.
rtkóaVn na kincseket találunk: Érte- eped A víg sereg;
t\'tközben ha kincseket találunk: Klórozzuk, ős szokás ez náluuk. ^—.
Táplál minket a jó Isten .végre.
Mint a szabad
Madarakat; Táplál minket a jó Uten, végre Sátrat ütni jf> az erdő. mélye
Társaságunk\' a szerelem éjjel
Ossze-fi.aia
Bonyo itjs; Társaságunk\' a szerelem éjjel Szivünk szerint osztja szert*; széjjel,
Ali! bölcs, mily szúk a te láthatárod,
Tudom neked
Mily rosz lehet: Ah! bölcs, mily S\'ük a te láthatárod, l.egfölelif), ha szélkakasod látod!
Ki mennyit lát, annyit tui, előre! - A vig utas Örömittas; Ki mennyit lát, annyit tud, előre! Ki mindent lát. nem lehet az dőre
I..- szókat ball mégis mindenfele
Ki jön és kel.
Ha vesztegel: \\\\y szókat hall mégis mindenfele: Ki él: éljen! ki hal: Isten vele! .\'¦
Ha egy dide, avagy purdé meghal.
Nő vagy férfi,
Isten őrzi; Ha egy dáde. avagy purdé meghal: Mások bánnak el a hullájával.
Kern tudjuk mi, hogy a törvény mit mond,
A gond nem nyom
Súlyos linczon: Nem tndjnk mi. hogy a törvény mit mond: Mi a bölcső házfödél, T&gy- sírdomb . . .
Higyjétek al, igaz, mint azentaég ez. Nemes, ur, j,tp,
Vagy szoiga csak. Higyjétek el, igaz, mint szentség ez: Boldogságot csak a szabad élvezi\'
HAVAS ANTAL.
A korcsolyázó-egylet bálja.
A begedüböl kifogyott a nóta és a termek, melyekben kápráztató fénytől és vidám kedvtől ragyogott minden, kiürültek. Minden lezajlott, minden elmúlt. De képzeletemben felújul a fény, a gyönyör, a fenséges látvány; újra élvezem a mámorító bííbájt és nem tudok betelni vele. Még egyszer látni vélem a kápráztató jelmezeket, a csodaszép képeket és csoportokat, a tovasurranó párok enyelgé-sét ,é3 azt a páratlan diszt és művészetet, melyben az a jsülöoben is csinos terem pompázott. Ks az édes, az anda-litó varázs közepette keresem a szint és haDgot, mely habár csak halványan is, némi képet nyújtson arról a bálról, melyet a korcsolyázó-egylet húshagyó kedden a Polgári Egylet helyiségeiben rendezett.
De.hát bál volt e az? Bál volt-e az a tündérország, melyet ide varázsolt közi-bénk egy zseniális rendezőség. Bál volt-e az a bűvös jégsziget, melyre alászállt egy meny és minden ragyogása az . égnek. Bál. de olyan, *a minőt csak oly egyesület reodezhet, melynek élén Két oly név tündöklik, mint gelsei Gutmann Vilmosné UFbölgy és Clemest Lipót ur nevei.
De tartsunk sort Kisértsük meg., számot adni mindarról, minek a csodás
| estén tanuí valánk, kísértsük meg el-
; mondani égy pásját ritkító fényes jelmez-
: bálról mindazt, a mi egy tárcza szük
: keretébe beilleszthető.
„ A nmlt évben történt, — igy szól a szellemes meghivó — hoey a „Haliföx* oczeán-járó három árboezos hajót, mely Fiume kikötőjéből nagy csapat, a világ
¦ legkülönfélébb nemzetiségekhez tartozó | utassal indult hosszú útjára, egy rette-i netes orkán az északi tenger huDátuaira
¦ és sok hányattatás után végre Grönland | partjaihoz sodorta. A hajú mindén oa-! gyobb baj nélkül veteit ugyan horgonyt
a ;Ferencz József üb3lben, de a kiál-) lott vihar mégis annyira megrongálta, i hogy a birtflen beköszöntött tél vesze-j delmével szembe szállani s elveszett ! iránva keresése végett vele útra kelni ! lehetetlen volt. Ott kellett telelni. E kénytelen téli szállásán találta a hajót a farsaog utolsó napja is. melynek estéjét utasok s hüjóáok a hajón rendezett s a közel partvidékek barátságos lakói altul is látogatott táoczvigalommal ünnepelték meg."A ügyes reodezöség e bál utánzásának nevezi a magáét, de azt biszszük, hogy ~a rendezőség nem veszi rosz néven tőlünk, ha a bál rendkívüli sikere után, az .utánzás" elnevezést lfgalább istul-szeréoynek mondjuk, mert nincs az a „valóság", mely ne látszanék halovány „utánzásnak* a csodaszép képpel szemben, mely a teremben elénk tárult. Az egész terem oly művészettel, oly magas müizléssel volt dekorálva, hogy nehéz volt elképzelnünk, hogy — nem vagyunk
a jegestenger közelében horgonyzó hajón, mely mig körülötte hó és jég terűi -el, festői lobogódiszt Ö!t és ugy várja a jelmezeseknek, mint valamely fejedelmi disz-menetuek, felvonulását.
És e menet valóban diszes vo|t és a mellett oly finom Ízléssel voltak a jelmezek összeállítva, hogy méltán keltettek csodás bámulatot az összes hölgyek -és\' urak. midőn kilencz órakor a diszea terembe bevonultak. A legegyszerűbb hajóslegény tol kezdve mindegyik oly bájos, oly lebilincselő volt, hogy nagy :felaJdat volna megneveznünk, hogy „melyik- volt ssebb, melyik kedvesebb." / .
De egy csillag, az északi sarkcsillag tündöklő fényével itilragyogott pompát, csillogást és minden festői jelmezeket. Az ég legfényesebb csillaea, mely leg-rdgyogóbban tündöklik mindenha, leszállt, hogy varázsfényével bearanyozza az örök hő és jég honáfc
Ugyanaz a csillag volt ez, mely egyéb kor társadalmunk élén ragyog és annak szolgál világító oszlopként; ki lelke, szemefénye mindazon társaságoknak,melyekben megjelenik és ki előtt mosl is mint egy fejedelemuő előtt hódolt mindenki, kiben izlés és á fenséges iránti érzék van. Mert fenséges volt aláj^jan, fényben, mozdulatban, örök. elbüvöio mosolyában gelsei Gutmann Vtlmosué úrhölgy, midőn egy featői csoport közepén, mint „sarkcsillag" a "díszes teremben megjelent. Ét a mily festői volt ő maga, olyan volt jelmeze is. Fején bnlliáotok-kal kirakott diadém, nyakán brilliántok-
H A RM !NCZ KETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 8-án.
városi kőz- és jó -tékonyczélőkra 1130 frt — kr. v, adomáijyozfftssék,
a fenmaradó ..78a. 601 r 30 „ ¦ pedig az általunk létesített, jelenleg már 10797 frtra felszaporodott , Várisi közhasznú és közművelédés ezélu alapu gyarapítására használtassék fel.
A iuuit évi\'közgyülés alkalmával jelentésünkben jeieztük, miként a Budapesten székelő Magyar ipar és kereskedelmi bank.. kezdeményezése folytán egy oly központi jelzálog intézed létesítése • terveztetik, melynek feladatát képezendi a nagyobb vidéki pénzintézetek jelzálog kölcsöneinek szükséghez képest engedmény utján való* átvitele és záloglevelek-kibocsátása utján leendő mozgósítása.
-Ezen intézei- §¦ mult év június hó 25-éfi Yelt alakuló kÖ?gyülés alkalmával 2 millió alaptőkével a jelzett Magyar ípar„ és kereskedelmi bank és 2ö nagyobb/ vidéki .takarékpénztár hozzájárulásával\' „Magyar takarékpénztárak jelzálog bankja- czim •alatt megalakult és üzleti tevékenységét a közel jövőben niegkezdendi.
A közgyűléstől nyert felhatalmazás alapj&;> :u*é. "r,"\\nk is 25. ezer forint részvcDytö/iövfl az L!"Tví*ók sorába lépeti.
Jóllehet intézetünk a mint már korábban is jeleztük, azon. k-dvezó helyzetben van, hogy betéteinek majdnem fele, . értékpapírokban és •váltókban van elhelyezve melyeknek mozgósítása a szükséghez képest rövíd idő alatt eszközölhető, mégis az igazgatóság különös tekintettel az általános pén\'.ügyi viszonyokra ktvá natcsnak tariotta az egyesületbe való belépést már azért is, mert ez áital lehetővé váland, hogy a már most megváltozott pénzügyi helyzet követelményervei intézetünk lépést tartva jeízáiog üzletét a viszonyoknak meg-felel&leg átalakítsa, nehogy a mindinkább érezhető verseny által csak rövid időre is háttérbe szorittassék.
Zárva jelentését kéri az igazgatóság a t, közgyűlést, miként az előterjesztett felosztási tervezetet elfogadni, az osztalékot részvényenkint negyvenöt forintban megállapítani, és a lefolyt 1S92. évi .ügy- és számvitelre vonatkozólag ugy az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottságnak a felmentvényt inpgadni kegyeskedjék. Az igazgatóság.
Jegyzőkönyv
felvéve. Nagy-Kanizsán 1893. évi február hó íi-en a nagy-kanizsai takarékpénztár részvénytársaság XLVIli-ik évi rendes közgyűléséről.
Jelenlevők: tlertelendy JBéla igazgató
\' elnöklete alatt. Ebenspanger Lipót má-| sod igazgató, Triparnmer Gyula jepyző-I könyvvezető, Babochay György, Blan.Pál, \\ Dan\'ntfberg Jakab, Ebenspanger Leó-! Eoglüoder Lajos. Fesseihofer József, ; ifj. Fesselhofer József, Fischl Pál, Fi-: seber Ignácz, Gelsei Gutmann Vilmos, | dr. Gerő József, Grünbut Henrik,, Heitn-! ler József, Juhász György, Löwinger Ig-; nácz, Löwy Adolf, Nucsecz József, -d--. | Neusiedler Antal, Plosszei Ignácz. Prá-! ger Béla, Rosenfeld József, dr. Roth-| schiid Jakab, dr Rátz Kálmán, dr. Szekeres József, dr- Schwarcz Adolt Scberz Richárd, Stern LM., Sommer Sándor, dr. Szűkíts Nándoi. Sánory Oszkár, Stirlmg Sándor, Unger-l\'ilmann Klek, Vágner Károly. Vidor Samu és Weiser József, összesen 37 részvényes, kik 201 részvényt képviselnek.
I. Elnöklő igazgató meleg szavakban üdvözli a megjelenteket, konstatálja. ftogy a részvényesek az alapszabályok 17. L á-ban körülirt határozatképes siámban. vannak jelen, kik az összes részvények egyharmadát meghaladó számát képviselik: ezzel a közgyűlést megnyitpttnak jelenti ki: megbízza Triparnmer Gyula intézeti képviselőt a jegyzőkönyv vezé tésével az alapszabáhok 22 ának megfelelendő felkéri és kijelöli a közgyűlés hozzájárulásával dr. Scbwarz Adof és Nucsetz József részvényes urukat jelen jegyzőkönyv hitelesítésére.
Mithogy a lefolyt üzlet év ismertetését az igazgató választmány évi jelentése foglalja magában, elnöklő igazgató felkéri a közgyűlést, miként á felolvasásra jutó jelentést figyelemmel meghall gatní és az abban foglalt javaslatok, valamint felosztási tervezet felett határozatot hozni szíveskedjék.
II. Felolvastatik az igazgatóságnak *|. alatt csatolt a lefolyt üzletévröl só/ó jelentése, a felügyelő bizottsági jelentéssel kapcsolatban, mely utóbbi tauuságo1 tesz arról, hogy az í892-ik évben a* ügy- és számvitel általuk kellőleg ellenőriztetett és h^gy a szabályszerűen vezetett könyvek alapján készült zármérleg a mai helyzetnek megfelel; miért ís az igazgatóság által javaslatba hozott részvényenkénti negyvenöt íorint osztaléknak kiadását ajánlja és a lefolyt 1892 éviügy- és számvitelre vonatknzó-lag ugy néki. valamint/az igazgató választmánynak a ielmentvéuvt megadni kéri.
III A bemutatott zármérleg szerint a lefolyt évi nyeremény az igazgatósad jutalék levonása után 78 arany 40.333 frt 25 kr., melynek feloszlása az igazgatósági jelentéiben következőleg javasol tat ik.
A tartalék alapra az
alapszabályok 178 -i-a
szerint a nyeremény
5% vagyis . . ". 2701 frt 95 kr.
helyezendő. A nyugdíjalap növelésére 1*0.00 „ — „ Az intézeti házak fel-
vjteli értékének csökkentésére .... 2000 n — „ A külön tartalék alap
gyarapítására . . . 11,500 „ — r
fordittassék. Osztalékra részvényen-
kint.45 frt, GÓO drb
részvény után tehát 27,000 „ — , fizettessék.
Városi jótékony és közhasznú: ezé lókra u- m. , 1. Keresztény házi szegényeknek . .....150 frt
j 2. Izraelita házi szegényeknek ^50„ 3. Községi iskola czéljaíra . yl40 . \'| 4. KöVségi iskola szegény sorsú
növendékei ruházatára. . 60 „
5. Izraelita iskola czéljaíra 140 w
6. Izraelita iskola szegénysorsu növendékei ruházatára . . 00 ,
7. Kereskedelmi iskola segélyezésére ... . . - 100 ,
8.t Önkéntes tűzoltó egyesületnek 50 „ . 9. Népkonyha javára . . . 50., 10- Gyermekbarát egyesületnek "20 ¦„
11. Vörös kereszt-egyesületnek 25 ,
12. Ingyenes népkönyvtár ja-
vára . ... . . . . 25 ,
\\ 13. Betegsegélyzö-egylet javára 25 „ ! 14. Ker jót. nőegylet javára . 25 „ ! 15 Izraelita kórház javára 70 ,
| Hí. Polgári iskola czéljaíra . 20 , I 17 Fögymnasiumi múzeumra . 20 , ¦ \\ Összesen . 1130 írt adományoztassék. A fennmaradó 78 arany 001 frtSiO kr. pedig az áluiunk létesített „Várisi közhasznú és közművelődés j czélu alap gyarapítására helyeztessék i vissza. \' .
A közgyűlés megelégedéssel ve zi tn-I domásul a kedvező eredmény\'- valamint | az igazgatóság és felügyelő-bizottság je-I lentését. -
Jóváhagyja a tartalékalapnak az alapszabályok értelmében \'-701 frt 95 kr. és a nyugdíj alapnak 1000 frttal történt javadalmazását\' elfogadja a külön tartalék alapnak . .11500 fittal való gyarapítását és a házak fel vételi értékének . . . . . 2000 frttal
leendő akasztását: — az osztalékot részvényenkint 4 5 frt azaz negyvenöt forintban állapítja meg. és a lefolyt 1892-ik évi ügy- és számvitelre vonatkozólag
¦ ugy az igazgatóság, valamint a felügye\'Ő-
¦ bizottságnak is a felmentvényt megadja.
IV. A tárgysorozat 4-ik pontja értei-\' mében az igazgatóság előterjesztése folytán a helyben megjelenő „Zala* czimü
: hetilap jelöltetett ki intézetünk hivatalos tözlönye gyanánt.
V. Következik az alapszabályok 24 ; §-a értelmében lelépő igazgató és niá-
sodígazgató a sorrendben levő 9 igazgatósági tag valamint a három tagból i álló felfigyelő bizottság helyett ujak, esetleg ezek isméti megváiasztása. Elnöklő igazgató a közgyűlés hozzá-; járulásával a szavazatsz* dő-bizoitságba ! dr. Neusziedler Antal, Fischl Pál, dr. i Rotschíld Jakab, Vágner Károly és \', Scherz Richárd urakat jelölvén ki. Tekintettel, hogy mandátuma ez idöszeritit iejárt. köszönetet mond lelépő társai nevében is a beléjök helyezett bizalomért és kéri a t. közsyülést b. jóindu latábao őket továbbra ís megtartani, ezzel a közgyűlést a választás tartamára felfüggeszti.
A -szavazatszedő-bizottság befejezvén működését a folytatólag megnyitott gyű lésnek a bizottság részéről Vágner Károly ur a következő eredményt jelenti: Beadatott össszesen 277 szavazat. Ebből nvertek 3*- évi időtartamra mint
igazgató Hertelendy Béla 277 szavazatot, mintli od igazgató Eben- ¦ spanger Lipót . . . 277 . » Mint igazgatósági tagok:
1. Stirljng Sándor 274 szavazatot
2. Ebenspanger Leo 273 „¦
3. Löwy Adolf 273 ,
¦ 4. Plosszer Ignácz 266 „ 1 5GelseiGutmantiVilmos2(ll „"
6. Weiser József 260 „ \'
7. Vidor Samu 246 B \' .
8. Unger-UIImann Eleíi 238 „ . .9. Sommer Ignácz 224 „ Mint igazgatósági póttagok:
1. Dr. "Szekeres József 89 szavazatot
2. Dr. Rotschíld Jakab 48 B
3. Klein Illés : 20
Mint felügyelö-Üzottaági tagok:
1. Juhász György 256 szavazatot
2. Englánder Lajos 249 . „
3. Heimler József 238
Mint fel agy elő-bizott sági póttagok
1. Scbwarz Gusztáv 66 szavazaiot
2. Halphen Mór 12 mely eredmény tudomásul vételik.
VI. Á tárgysorozat 6 ik pontját netáia ibditványok tárgyalása képezvén, indítvány a/ouban az alapszabályok 19. í-ának megfelelően bejelentve nem lett, a jelenlevők közül pedig indítvány tételre ki sem jelentkezik, elnök a tárcy-sotozatot kimeritettnek és a közgyűlést befejezettnek jelenti ki.
Miről jelen jegyzőkönyv felvétetik és aláiratik.
K. m. f. v
Trípammer G-FHia, Hertelendy Béla,
jfcönyvTezetö. igazgató.
Jelen jegyzőkönyv hiteléül:
üccsecz József.
Dr. Scöwarz Aűolf.
kai kirakott csillag alakú rivier löveltek ezer sugarakat. A hosszú uszályos öbö-z?k sárgaszínű nehéz selyembfokátból készült, ezüsttel gyöngyözve, csillogó gázzal bevonva." elő! gazdagon hímezett tab lier-vel \'(¦\'.< hogy e szép jelme/ viselője mily elbűvölő volt. azt mindazok eikép-zeibetik. kik ismerik a fejedelmi alakot és azt az arisztokratikus Ízlést, melyet Öltözködésében tanúsítani szokott. Feat.Ői látványt iiyujtott a négy kedves .hópehely" díosenbetg Richárdné. Giüuhut Henrikné, Weiser Józsefoé és Bachrach Ida.\'} Pomjiásan festett egy japán nö (Rothschild Samunéi és egy skót menyecske i Präger Béláné.) Csinos volt mint ámor KartscbmarotT Ida . . .
De már érzem, kogy nincs annyi di-szito jelzője a magyar nyelvnek, hogy minden szép nőnek belőlük érdeme szerint juttathatnék; így hát engedjék meg, hogy. csak a neveik felsorolására rzorit-kozhassam azoknak, kik annyi kellemmel, annyí ízléssel tudták jelmezeiket megválasztani és oly\' kedvesek, oly elbájolok :k maguk is.
íme a névsor: Tóth Kamillla és Mariska. Mikos Hedvig és. Melanie, Alt stlidter Melanie, Friedl Erna, Clement Hermance, Heiteiendy ílma. Unger Ull-mann Elekné. Ittl Alviu. Weissenböck Irma. Csizmadia Vilma. Tuboly Gyuláué. Forintos Eugenia. Belus Terka, mindany-nyian miut matrózok, Clement Lipótné íoro>z-nö), Fischer Elvira (török női Fischl Jozefa (spanyol nö), Stern Sán-dorné (északi fény),\' Haüser Jánosné
(huszár). Rosenberg Eniini (orosz-iiö). Weisz Karolin (tiroli-nö). Weisz Nina (svéd-nő). Pleheisz Gusztávné ^lengyel nemes-nő), Pollák\'Szabina (franczia nö). Grünhut Alfredué (franczia fantasíe jelmezben) Villányi Henrikné (jégmadár), líorookay Francziska és Goldstein Emília (postások), Moldauer Etelka (czigánynő). Weisz Berta (amateur fényképész), l\'ngár Oiga (elszá^zi nö) 1-Vaok Berta (masyar menyecske). Freund Luj*a (tiroli-nö) Goldschmied Klára (paraszt leány). Fülöp Kázmérné (bánfi-hunyadí menyecskéi. Komtóssy Ká\'mánné (orosznő).
Ls most folytathatuám és kiegés\'it-hetném a névsort még ama szépek neveivel, kik a hajó fedélzetét (karzat) díszítek, azokéval, kik jelmez nélkül jelentek meg. de. de . ... a Sritároak igen jó volt a bora és nekem -káprázott a szemem .... Azért hát most nézze ei a női kegy, majd máskor talán jobban megy.
Mivel azonban nem akarok mulasztást — mulasztásra tetézni, nem lehet említés nélkül hagyni a szünorat meglepetéseket, melyekben dr. Löke Emil a halifar „Zalával" és a legkedvesebb levélhordók kis levélkéikkel a társaságot részesítették. Vééül pedig teljes elismeréssel adózunk Cientent Lipót é» Plihál Viktor uraknak, kik fáradságot és anyagi áldozatokat nem kímélve olyan fényessé tevék e bált, hogy alkotásaikra büszkék lehetnek.
TIHAMÉR.
Ez alkalomból követke/ő humoros kii teményt kaptuk: 1
Halifax.
Megérkezett a hnshagyúkeiid, A famang utolsót nervt Kzzel kezüem éc versemet, ^Hogy loHhessetn keilwmet Leírni kissé akarván. Hogy mulatott a karaván. Mely Fiuméből indulva Felnit Halifax hajóra. De egy óriási nagy orkán A szép hajót elsodorván Ferencz József öbölbe. Hol most is vesztegeloe, _ Hí a farsangnak keddje , -A tréfának véget nem veue. Dicsérjük hát mi a * lemetu-t. Ki rendezte a karavánt: De sikeie nem is eioda. "h Ha volt neki olyan társa.
Mint Gntnuunné 6 nagysága,
Az estélynek nő-királya.
De a férje sem maradt hátra,
A közönséget megtraktálta —
Wittingerné minden jeíét (fagylalt)
Szívességből osztotta szét.
l^áttuok még Ttét más rsilllagot,
Kí szinte igen j<">l ragyogott.
Ls most bocsánatot kérek,
Mielőtt arra rátérek.
QoBtumebe még ki toH ott,
¦Ha valaki elmaradott.
Spk szép matróznö fehérben
Hajoló volt jó kedvében. ^
Kl-v volt ttőztük szép kékben,
Mint kis angyal a nagy égben.
A kapitány felesége
$zép volt orosz kosfnrojébe.
Volt még ottan törők, tirol,
Svéd orosz, meg egy spanyol,
(NSket értek kérem szépen,
a ííríiMá. majd a véges.)
Széf fnEczia, hánfí — liunjad,
Japáni bő ae nadd magad.
Hópehely volt három angyal, Ssép ememble a jégcsappal Igen tetszeti még énnekem .i\'antasieben" a uÓTéntn. Ks mert róla Jiem irhatok, TötibiekrŐl kanzolgat^k; Nyi iával talált az ámor, Szivemből lett egy Tashámor . .. Pok levét ment ide-oila, *
Volt ís posüllonnak dolga. Magyar nö volt. német huszár. Hogy nem előbb emlitém kár. Férfiak kevesen voltak, Ketten öltöztök-matróznak. (ÜgerlibSI indián lett, Spanyol társam gombórzt evett Deutsch volt az estnek kozákja, Tellett tegnap a pénztárja. De hát a hur csak megpendült, tostiime civil összevegyült A hatalsag tánrzolt nagyban, Mtilt az idő igen gyorsan. Hamar is jött a szünóra, Meglepetés volt a Zala, Melynek most a szerkesztője Hórihorgas doktor Lőke Jól volt a lap szerkesz-teve, De ez nem Lőke érdeme. Egyebet nem irt ö a lapba. Minthogy én volnék a Jégpoéta.4 És hogy tánczolt a jégmedve. Okozta ezt Dobos vene.
Lehetetlen dolgok.
B .. .-?61. Lebet etle n:
-igyugolyóbist pilula helyett bevenni. Akadémiai ütésen el nem aludni.
Lénárd Ernő, p. o. dr. Mangin Károly. I. 238, II. 172, III. 128, összesen 538.
Nova: ápril. 14 15, 17. P e. Der- \' varics János, p. o. dr. Háry látván. I. 180. II 138, III. 109, összesen 427.
A Isó-\'Lend v a: márcz. 17, 18, 20, 21, 22. P. e. Hajós Mihály, p. o. dr. Király Mór. I, 395, II. 292, III 2S2. összesen 969.
Csáktornya: márcz. 24, 27, 2S., apr. 4 és 5. P. e. Csertán Károly alispán, p. o. dr. Krasovetz Ignácz. I. íífio. II 242 III. 253. összesen 855.
Perlak: ápril 7, S, 10. P, e. dr. Tuboly Gyula. p. o dr. Tíöhm Szidoey. I. 31?\', II 223, III. 180. ^ö-szesen 722.
Letenye: april. 12. Í3. 14. P- e. Málits János, p. o. dr. Hajós Sándor. I. 250. II. 179 és III 168, összocen 597,
Ujoncziétszám: I. korosztályból 3571, II-ból 2463. Ill-ból 2051 Együttvéve 8085.
Hirck.
1893 évre ujonezozási tervezet Zalavármegyében.
Nagy-kanizsai járás. Nagv-Kani-zsán: márcz. 2 3. 4. napjain. Polgári elnök Hertelendy Béla, polg. orvos dr. Mangin Károly. 1 korosztályban felhívott állítás kötelezettek száma 270. II. 156 és III. 131, összesen 5." 7.
Nagy-Kanizsa város: márcz. 0,7. Polg. elo. Csertán Károly alispán, p. o. dr. Mangin Károly. I. 150, II. 89 és, III. 62. összesen 301.
Pacsa: márcz. 9, 10. 11. P. e. Baranyai Ödön, p. o dr. Háry István. I. 230, II. 154 és III. 124 összesen 508.
Zala egerszegi járás, Zala-Eger-szegen: máic/. .13, 14 és 15. P. e. Csertán Károly alispán, p. o, dr. Mangin Káio\'.y. I. 250,. II. 176, III. 127, Összesen 553.
Zala-Egerszeg város.\' márcz. 16. P. e. Csertán Károly, p. o. dr. Mangin Károly. I. 60, II. 42 III. 35, összesen 137
Zála-Szent-Gróth: márcz. 18. 20. 21. P. e. Botfy Lajos p. o. dr. HárV István. I. 216, II. 129, ÍII. 91, össze"-sec 436
Sümeg: márcz. 23, 24, 27, 28.. P-e. Forintos Kálmán, p. o. dr. Lukcuits Gábor. I. 253. II. 191. III. 172, összesen 6 í 6.
Tapolcza: ápril. 4. 5. 6. 7? 8.,-FC e. báró Puteaui Géza. p. e. dr. Mabfiin Károly, I. 400, II. 280, III 18;), összesen 869..
Keszthely: apiit. 107SL 12. P/e.
Barátot kántort leinni.
— Felolvasás. A Casioo nagy tenne f. hó 11-én este már fél 9 órakor zsúfolásig megtelt, mindenkinek arczárói a várakozás sugárzott, mindenki epedve válta az est bőséjiek Sümegi Kálmán urnák megjelenését, illetve a számára kijelölt trónusrai fellépését, inert a díszes közöaség annak biztos tudatában jelent meg e helyen, hogy a mit a feloivasó jeles írótól hallani fog, csak szép, kellemes és gyönyörködtető lehet. — Á felolvasott mű czime: ..A mai fiatalság" már magába véve leköti, lebilincseli a a hallgató figyelmét; tárgya az életből merittetett, nagyszerű concepcíója lélektani igazságokkal argumentálva felöleli a mostani fiatalság tulajdonságait, szerkezete az aestericai követelményeknek dicsérettel megfelel; ttzép^égei: a finom müérzés, a gondolatok és a humor őszinte, vidám nyilvánulása, a fris képzelet, de főképen a tiizta naivitás. — Egy csattanós magyar közinoudfissal befejezett s mindenkire kellemesen ható felolvasást szűnni nem akaró éljenzés s tapsvihar koszoiuzta meg A közóhajt teljesítendő, újból tróuusíra lépett az est hőse, s egy rövidebb, de szintén kíiünö müvét olvasta fel, melyből oly édesen hatott a hallgatóra hazánk négy lyricusának Petőfi Sándornak a családi élet boldogságát oly igazán aranykézzel ecsetelt költeményének idézése. — A felolvasás után Sái-kozy nyuit tudományának eszközéhez sy az iljuság tánezra perdült A négyeseket 90 pár tánczolta. — A kitűnően sikerűit tánczvígalom a reggeii órákban fejeztetett be. — A jelenvolt díszes hölgykoszorú név orát helyszűke miatt jövő számunk hozza.
— Hymen. Pintér János ur, a sácczi nagy vendéglő ez ídö szerinti bérlője, eljegyezte magának Tiber József posta altiszt szép és kedves leányát Szitukét. Gratulálunk.
— ^A vandalizmus netovábbja. Boha-metzki Mari helvbeii szakácsné fi éves leánykáját valami Iíinbófer nevű család-i]ak adta gondozás alá. s a tartásdijat rendesen űzette. A kedves nevelőszülők azonban azt találták, hogy a gyermekleány alvás közben erősen szuszog, sőt néha honyog is a mi őket szenderge-sükben háborgatta. Kifeklették tehát a kis leánykát a nagy hidegben a fütetien konyhába. Itt a szegény gyermek annyira összebült, hogy méyis jónak látták öt a szobába vísszafektetni. A gyermek meglévén erősen hűlve, most már nem szuszogott, hanem hörgött; ez aztán annyira felbőszítette a jó nevelőszülőket, hogy nekiestek az ártatlan teremtésnek és kékre verték. A szomszédok hírül adták* a történteket az anyának, ki azonnal megjelent, orvost hivatott, lát;eleti jegyzökönyvet vétetett fel. Az orvos sulyoknak minősítvén a sérüléseket. Az anya ennek alapján meglette panaszát a rendőrségnél, honnan az ügyet a bünfenyitö bírósághoz áttették. Reméljük méltó büntetés vár a kényelmet túlságosan kedvelő gyengéd házaspírra.
— A lumpolas v(ge. F. hó 15-re virradóra vagyis már reggeli 5 órakor avval a hírrel állított be a rendőri őr-tanyára egy vasúti gyakornok hogy ö egyik utcza sarkon egy megsebe&ült embert talált, a reodörök kimentek és a sehasültet bevezették, ki ugy tüntet\'.e fel a dolgot, mintha valami áttentátum intéztetelt volna ellene. A lüzetgsen folyamatba tett vizsgálat aztán kiderítette, bogy a uurás egyszerű verekedés szüleménye, melyet egy iparosiegény ejtett rajta bosszúból, a miért őtet e bírom úrfi a járdáról lelökte. Az uracsok cehát maguk provokálták ezt a dolgot, persze saját kárukra. A tettest erélyesen nyomozzák és ha megkerül, részletesebb adatok fognak kiderülni.
— Honvédssökeveny. Rajky György közhonvéd a nagy-kanizsai m. kir. 20. honvéd gyalogezred 4-ik századátórfolyó
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
hó 5-én ismeretlen helyre eltávozott s miodezideig yhsza nem tért. Nyomozása folyamatba tétetett-
— Megakart aaókni. .Brüll Mor, egy-házas-siecsodi illetőségül sikkasztás és
\'lopás miatt 2 és fél évi fegyházbüote-lésre itélt rab folyó hó 11-én délután a kin törvényszéki épület udvari helyiségében fahordást teljesítvén, a szabadság vágya megszállta lelkét, a fentjelzett épület ZÖ\'dfa-u\'cia felőli palánkján ki ugiott, hogy valamelyik udvaron keresztül menve, a rétekre érhessen. Azonban terve nem sikerült, mert a darócz ruhába öltözött, futó gyanús egyént a járókelők rabuak ismerték s elfogták. Kellemes utolsó farsangja lehetett neki.
\'— A nagy-kanizsai kereskedelmi és iparba ii\'k részvény-társulat 1892. mint 2\'>ik üzletévi zárszámadását megkaptuk, mely szerint mérlegszámlája 470 824 írt 94 kr. Veszteség- és nyereség-számlája •28632 írt II kr... Forgalmi kimutatása 13044.358 írt 40 kr
— Heti biztosok e héten február 20 — 25.) a nagy kanizsai Kisdednevelö l\'.gyesület óvodáiban de SzukitL Nándorné t\'s Lőwinger l^ajosné választmányi tag urnök.
— Heti felfigyelő e béén február 19--25 ) a nágy-kanizsaí önk. tüzoltő-egylet Őrtanyáján Schável János szertár-nők úr.*
, — Esküvő. Gődölley Józset ur febr. ir. án délután esküdött örök hűséget a nagy-kanizsai ág. evang. templombao a
- szép Jálics Mariska ki-asszonynak Áldás frigyükön! .
— Egyházi. Koronczy István Nagy-Kanizsa város szülöttje ííápláni minőségben Kaposvárról Zákányba helyeztetett át.
— Évi rendes tísitujiló közgyűlését a nagy-kanizsai torna-egylet febr. I9-én. vasárnap délután 2 órakor tartja saját
¦ helyiségében.
— Eljegyzés. Lapunk szellemdus munkatársnője dr. Selak Miklós özvegye, ifj. lüau Károly ur kedves leánya távozik l-órünkböl. el van jegyezve. Midőn az uj fiígyre az Isten áldását kérjük, óhajtjuk, hogr szépérzelmü tollával lapuokba to tabbra is/közremüködni szíveskedjék.
" — HázvélH. A nagy-kan íz? ui reform, gyülekezet Örök áron megvette Somseich Ükiocz urnák Batthyány-utczai sarokházát. F. évi májustól kezdve ott tarta-tik az inteni szolgálat.
— Nsszeirás szerint Nagy-Kanizsán van 8 raénló. 540 heréltló, 40S kancza, összesen 960 ló. Ezek között egy éves Ví^ 2 éves 48: 3 éves 6 és 4 éves 11 cakó. Fogatokra nézve egy fogatú 6. kétfogatú 73 személyszállításra: 19 egyfogatú teherszállításra, összesen 558-
. ökrös szekerek száma 165.
— Hímen. Vértessy Miklós nyugalm. állami főmérnök ur kedves és míivelt-Iflkü leánya Vértessy Sarolta úrhölgyet február 14-én vezette oltárhoz Bpesten a Terézvárosi templombao Eisenhut József ár Fellegielen boldogság kisérje a szép frigyet!
. — Napi biztosok e hé\'eo a népkonyhában.: \'vasárnap Lőwy Adolfné. Wolbeim hanoi: hétfőn Bachrach Gyuláné, Hírschel
- Hedvig; kedden Grünhut Alfretlné, Fischer Eivira; szerdán Knausz Boldizsárné. Török Szidónia; csütörtökön Clement Li-pótné Pranger Ida, pénteken Ollop Samu-ue. Weiiz Karol in és szombaton Kitrsch-n.er Ignáczné, Löwínger Kimiila.
— Helyreigazítás. Lapunk előző számában me!egeu üdvözöltük Nagy-Kanizsa város üj polgárát. Sommer Károly uradalmi intéző urat. kit uzyan Józsefnek neveztünk s uradalmi föerdétzírzé czimez-tüok. -Mindez kért bocsánatot kérüuk. niír el w nyerni vélünk, mert farsang utolsó napjában irtuk. - A „Hadastyán Egy t\'.\'-r íelülfizelők névsorában Knobloch FrigyesBé úrhölgy. Rothmann Béla, Pintér Sándor. Hercz M ityás, Babics Antal, Kauász" János, Schmiedt Károly urak 30-30"kros felü fizetése 40-40 krra javiltatik.
— Magyar Színészet, megnyugtatásul szolgál Itakodczai PJ színigazgató uroak Bajáról hozzánk intézett levele, melyből a következőket ide igtatjuk: Hallom, hogy kétség merült fel odamenetelünk iránt. Már pedig áz ur feltámadását a kanizsai templomban kívánjuk megünnepelni s Húsvétkor vahmi szép darabbal meglepni a kanizsaiakat Újdonságok igen sok van. Már a „Subán" t is Kíinre" hoztuk. De a drámai előadásokkal is bs em jó benyomást keltünk. Tegnapelőtt jáisitam itt „Lear Királyt* telt ház előtt, mely többi közt a pom-p-\'s jelmezeket is méltányolta. A finomabb vígjátékra is gondot fordítunk : táltoza-tosság tartalmasig is. I sít
— üj ügyvédi Irodák. Dr. P.osszer István köz és váltó ügyvéd Nagy Kanizsán Király-utcza 575. sz. a.. dr.Jám-*»>\'Márton pedig Zala-Egerszegen a rehervéri-utczában ügyvédi irodát nvi-tottak. 3
— Nyilvános köszönet. Több nagy-
FEBRUÁR I s-án
i kanizsai fiatal tisztviselő és VII. ker-! Unitok által febr. 1-én rendezett zárt-; körű tánczvigalom 37 frt 50 kr. jöve-; delmének fele, 18 frt.75 kr. a nagye \' kanizsai Kisdednevelö Egyesület részérn
¦ átadatván, ezért a t. rendezőségnek kö-; szönetét nyilvánítja az emökség.
— A pénz-ékszerek A pengő pénz-i láb szerint vert ezüst értékpénzek, amelyek-ál vannak lyukasztva vagy olyképen
: megcsonkítva, hogy ebből a csonkításból arra lehet következtetni, hogy ékszerül i való használat miatt vesztették el for-; galmi képességüket, egy legutóbbi miniszteri rendelet értelmében 1893. évi marczius hó végéig, finom ezüst tartalmuk arányában és az ezüst piaczi ára szerint készpénz ellenében beválthatók; azontúl már nem fogadják el semmiféle pénzváltó hivatalban.
— Jóslatunk nem csalt. Lapunk 3-dik számában óhajtottuk hogy a febr.
, 4 íki .Társaskör" elitbálja ébressze fel a hajdani január 7-iki bálokat. íme si-
¦ került. Mult számunkban írtakhoz pótlólag feljegyeztük a jelenvolt hölgyek névsorát: Ott voltak úrhölgyek: Baan Kálmánnné (Szabar) Clement Lipotué.
: Dámm Hugóné (Taródháza). Eperjessy Sándorné. Eitner Sándorné (Sümeg). Forintos Kálmánué (Mihály fa), Folly Bernámé (Letenye*. Gaál Míklósné (Pa-
[ csa). Grunner Károlyné (Jakabfa). Grünhut Henrikné, Gutmann Vilmosué. dr.
- Hauser Jánosné, Isti Nándorné (Mar-czalíj. továb\'íá Nunkovics Vilmos-né (G-ityei. Plíbál Ferenczné, Probst Fereoczné (Csáktornya), Rátz Antalné, SkuHlics Sándorné (Z Sz. Mihály), Skub-lics Istvánné (Besenyő), Somogyi Gyuláné (Palin), Segwald RezsŐné; Stírling Sándorné, Tóth .Lászlóué, dr. Tuboly Gyuláné Unger tllmann Elekoé, Veoreös Sándorné (Rum), Weiasenböck Elekné. Kisasszonyok: Baan nővérek¦ Ilona és Atala (Szabar), Belus Terka, Bottka Alice (Hahót), Clement Hermaoce, Cser-tán Emília és Ilka (Nemes-Apáthi). Czeh-meister Malvin (Csáktornya), Damm Margit (Taródháza), Eitner Anna (Sü-megb), Eperjessy Róza. Forintos Jenny
I (Mibájyfa), Folly nővérek: Erzsike és
! Malvin (Letenye). Gaal Atala (Pacsa).
I Isti nővérek: Adel és Aveüne(Marczali). Marton Irma (Szabás), Nuukovics nővérek: Vilma és Erzsike (Gétye), Rátz nővérek: SkubiicsPaulinaés Emília (Z-Sz-Mt-háiy) Irén és Gizellái Besenyő); TŐth nővérek: Mariska és Kamilla, Veoreös nővérek: Róza és Ottilia (Rum), Weissen-bak Irma Karzaton: DezBényi Elekné, dr. Dezsényi Árpádué, Hertelendy Bé-láué, Hertelendy Irma. Horváth Gézáné, Makara Ivánné, Merkly Antalné, Xuokó-vits Erzsike, Neotwich Xína és Szekeres Erzsike Az első négyest 42 pár tánczolta,
— A Kotorban székelő Kotori Takarékpénztár Részvényiúrsisá\'í 1S93. évi
| márcz. 5-én d. u. 3. órakor saját helyiségében I. rendes közgyűlését tartja meg. melyre a t. részvényesek ezennel meghívatnak. Napirend. n™Lz igazgató síg és fölügyelő bizottság jelentése 2. I A zárszámla beterjesztése s e feletti . határozat. A mérleg jóváhagyása. Az i osítalék meghatározása és felmentvény megadása. ... Az igazgató, öt igazgató-j íázj tag és a felügyelő bizottság megválasztása 4. A jegyzőkönyv hitelesítése i két részvényes tagnak megválasztása. 5. : Indítványok. A beküldött kimutatás szerint i nyereség és veszteség számlája 2504 \' frt 66 kr. méilege 25695 frt 90- kr.
— Felülfizetók névjegyzéke az 1893. évi febr. 14-én tartott casiuói felolvasáson, melynek jövedelme a kereskedő ifjak önképző köri könytára javára for-dittatik : l:nger-UI3mau Elek 20 korona. Guttmann Vilmos 10 írt Vidor\' Samuné és Ebenspanger Leo 5—5 frt, Grünhut Henrik, Weiser J C., Clement Lipót és Grünhut Alfréd 3 — 3 írt, Fischer Ferenczné 2 írt 50 kr. Clement Lipótné N. N. Woif József (Eger) 2—2 . frt. Goldberger Gyula* Nádor Soma, Saller Lajos. Lackenbacher Ede, Öobrin István. Dr. Iíauch Zsigmond, Kaufmann Béla, Rosenfeld Lajos, Dr. Lőke Emil, Dr. Hauser János, Lengyel Lajos, és Dr, Tripammer Rezső 1 — 1 írt Scherz Ri-hard és Tripammer Gynla 1 frt 50—1 frt. 50 kr. Grósz Albert 80 kr. Rosenfeld Józset, Ehrenfeld, Fischei Lajos, Arvay Jusztin, N. N. "Kramer Lajos Bacbrah Samu, Koho Ignácz, Marton\' Adolf. Betfl.eim M. Oazterhnber László. Hirschei H., Dr. Szűcs Miklős. Roseoberg Ernő, T^irn Lipót, VVeáss F. Deutsch H. Majerhofer Józsei. Deutsch Árlnr. Zer-koviiz Oezkár, Weiss L. Htltáy József; Kondor Ödön, Lőwy Arnold, Nyitraí L. Pollák Miksa, Lichtschein pil, Kartsch-maroff Ernő, Ösztereicber Beniá-. Mii-" hofer Kálmán, Hirachler Ödön 50—50 kr, Weis$ Jakab. N. N. 30—30 kr. Fogadják mindannyian az egyesület bálás köszönetét v
Y e $ y e s.
— Biztos gyógyhatás. Mindazok, kik rosz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, lő fájásban, étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi -Moll féle seidlitz porok1- használata által biztos gyógyulási érnek el. Egy doboz ára 1 frt Szétküldés naponta utánvétté! Moll A. gyógyszerész, cs. és k. udv szállítótól Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyóev-szertárakban határozottan Moll A .készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
iMylltXér*).
V.gész selyem, mintázott fonlardokat (mintcgv 450 kfllónbözö fajban), méterenkiijl^ 85 kró 3 frt 65 kri| — valamiot fekete, j fehér es sziaa selyemszoTeteket 45 krtól il frt 65 krifl s.Alit — sima, koczkis, csikói, TÍrágot, datua^olt minőségben (i-\'integy 240 féle iliapositiú efc soou knlAnbötö szín él árnyalatban) szillit ^stabér és tíidmentesen ífenneberf U. (cs. kír. ndr. szállitó) selvem^.á\'.1 ZBrichbep. Minták póstator-unióval kuldetuek. Svajczba czimzett leve-
j igkre 10 kros és levelezőltpokra 5 kros bé-
\' V- ragasztandó
"halász elek
jóhiiii vendéglőjében Nagy-Kanizsán a sugár-uti
„Hungáriátt-ban
ízletes ételekkel, friss serrel, és kitűnő tiszta jó borokkal szolgál igen tUz\'elt látogatóinak. Pontos szolgálat jutányos ár és kifogástalan tisztaság emeli és teszi ajánlatossá.
Bktk- Társas ebédek és társasvacsorák . rendezését készséggel elfogadja és kiválom szerint a legpontosabban lehető ju-táeyos ár mellett teljesiti.
Keresek efjy
családi házat
vaéy " tágas lakszobával, a cseléd szobákat nem számítva, csinos kerttel, istálló és kocsiszínnel, vételre vagy bérbe. Átvételi terminus legkésőbb márcziiis feléig.
Ajánlatok a kiad(5-bivatalba intézendó\'k.
") E ro»«t »l«t kSilllttókírt *.« fel«)őaiéget a Kerk
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFT LAJOS. >
Hirdetések.
7 086/ik. 892.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai-kir. törvszék telekkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a kír. kincstár végrehajtatónak Lopraoik Josefa. férj Herga Rajmondné és társai végrehajtást stenvedö légrádí lakósok ellei?i 113 frt 81 kr. fóke, ebből 99 frt 30 krnak 1890. évi január bő 1-töl, 7 frt 80 ktoakvl891. január hó l-löl járó 6ú/„ kamatai, 3 frt végrehajtás kérelmi, 7 ht /firr^kr. jelenleai s még telmerüleudö költségek iránti vémebajtási ügyében a fent-nevezett kir. törvszék területéhez lar-
\' tozó a légrádí 1218. sz. tkvben f 294/<t hrsz. a. felvett s 279 írtra becsült ház és belsőség: — továbbá a légrádí 1 345. sz. tkvben f 4357/2 krsz. a. felvett h
- 102 írtra becsült szántóföld az 1881. évi 60. t-cz. 156. §. értelmében: mégis a légrádí 1629. sz. tkvben t 2084 hrsz. a. felvett s 72 forintra becsült ingatlan 1893. évi marczius lió 6-ik napján d. e. 9 órakor Légrád község hazánál dr. Tuboly Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog, még pedig tekiutve, hogy a fentiti ingatlanókra özv. Lopranik Antalné síül. Stosíts Kusztina javára özvegyi haszonélvezeti stolgalmi jog, azt mege.ö/őleg pedig terhek vannak bekeblezve, az ingatlanok a szolgalmi jog terhével csak az esetre adatnak el, ha a
I \'szolgalmat mégelőző teher tételek fede-
! zetére szükséges 1500 írt beígértetik: ellenkezőleg az árverés hatálytalanná válik s az iogatlanok a szolgaimi jog terhe nélkül a kitűzött határidőben újból elárvereztetnek.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1892. évi októóber\'bó 24. napján.
NÁBRÁCZKY. kir. törvszéki bíró.
O
JHiiiták
irányban pobtábérmenteaen küldetnek
BiUmert les/jobb ét* legdivatosabb
& FC\'SZTÓ KET.MÉK5
Taraizl és nyári igéoyekiiek a legolcióbbtól a legűuomabb minőségig, valódi szin és tartós öltözetekre, felöltőkre és minflen mis baszoálatra. tzétküld páitinttnvét mellett a gyári áron, magánosok iák és szab knak méterenkint i*.
Főraktár: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár SC HWARZ MOH
¦T /."illan UrQnn mellett, -mm
Szövet egész öltözetre ...... 3 /rt 50 krtÓl 20 írtig:
„ egy felöltőre.......4"\'frtől 16 írtig.
, n nadrágra.......1 fit 40 krtól 8 írtig.
Fekete permien........7 írttól 12vfrtig.
Mosó kammgarn öitö\'ék valódi ... 3 írttól feljebb.
P.ijue-mellények....... . 60 krttól 6 frtig.
Maradékokat olcsó áron ad. azonban az utóbbiakból minták nem adatnak. Egyenruhaszövetek, bénnentes Lod^n és vadászposztók, Peruvienné és d\'osking szalou öltözetekre és u\'azó plaidek.
HŐI RUHASZÖVETEK
^Í**^^^*m^ ***á*J "i abli niiiitá\'t a leggazdagabb választékban Mintakönyvek szabómestereknek
iaczellt <^3m«™ g0 Gyomorcseppek
1 ü!Ti e !¦•:•»
»<Hr-»ltni»g gíomorg.engelég. bbtbt lehflet. cs hinjíi. a,. morgDrci. szüléi.
\'">>? fejtíjaínil. ¦ infliij-nyriM-n <-i .*
\' ÍUI.OtlciI.glilutik. mjjbaíik.
gyoniortulterheiMrÍít hlmorrhoiráinái.
Kmlilett l.jii-knA].» tlnrtaetrft/mt/omoirmr„nr,-
myitlirk, « mit >ai m«K>cá< i,l*o-¦|»*iriAI»ti u\\»in:i^*iA
löi-Öí. JuzKef gyoüTszertára
mprmt.
_ piijw"! *l»ir*.t tiiikrMO te*** m«rtfkio i... < \'«k »ly ^epyekti ws^tk -ll.^^.lni. mtlyclcn^k bor
Itradv) «¦ rzen nx>raJ(kal: .V.m..(i.rtiritt tihímvlmn,*.
NAGY KANIZSÁN - p SKeréaíekiiél
iger B.\'-Ia ?1 Belua
kn (ihatok.
j °8 gyógy
BARCSON: Knbut Sándor gyógyszpréizné!.
A Kotorban székelő
Kotori TakartVkpénztár\' Részvénytársaság
1893. évi marczius 5-én d. u. 3 órakor saját helyiségében
I. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT.
tartja meg, melyre a t. részvényesek ezennel meghivatnak.
Tárgysorozat.
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2 A zárszámla beterjesztése s e feletti határozat. A mérleg jóváhagyása. Az osztalék meghatározása és felmentvény megadás*.
3. Az igazgató, aligazgató, öt igazgatósági tag és a felügyelő bizottság megválasztása.
4 A jegyzőkönyv híteleseitésére két részvényes tagnak megválasztása. 5. Az alapszabályok módosítása. 6 Indítványok.
Nyereség- és veszteség-számla
1892. deczember 31.
TARTOZIK
Beruházást költség . .
Vegyes .
Hetet kamat .....
^ adó \' . . i Tőkésített kamatx . .
Visszleszftinitolt váltó-kamat I Egyenes adó . . : Tartalék t5ke . . . . i Nyeremény . .
I Osa. |-ÜT ¦rt. "i? f6-l.P"
II 347 24 1
! 574 77 s
63 1.7 9
¦ 3i 49 10
íj 2ül 81 13
t H4 •/s 16
88 12
1\' 53 10
! 942 97

ji«04 CC
1
KOYETEL"
Váltó kamat . . Kötelező kiinat Váltó djj .... .Beiratási dij . . . Nyomtatvány dij . Részvény átiratási di; Idriglenesen elhelyezel tóke kamat . . .
| Q»zt. ért. Í
I fct. jfa
! 875 \\ 3í>
"¦ «65 02
. 324. 197 |
. 331 45
I\'OI.I.AK LII\'CIT ». k péDctirsok.
Kelt Kotorbun. 1^92. deczember 31. RABENSTE1N SAMU s. k. igazgatí..
KELE GYÖRGY «. k. könyvelő.
A Dyereménj- H leíztesrRSz intil itvizsgi tnk s izl belvcsnek, a fSkionr.1 megegvei..iiek találtuk.
l\'OLI.ÁK HENRIK s. k. Fl-CHER DÁVID s. k. RERUEK\'MANÚ s k
felügyelő. felügyelő. felügyélő.
Mérleg- számla
1892. deczember 31.
VAGYON
fri. ;kr
Tiltő.......j14s87\' —
Kőtelező . . . . lh044S:55
Bekeblezési kölwég . . j .151 _ 2 Pénztári tnaradvádr . . ; 84 8 35
20
\\
f6- 1 0«zt. ért.
TEHER b~-
l.p... kr.
1 Részvény alap töke . . 10000
8 Betét . . \' , i . . \'. . 10848 45
IC Betét\' kamat adó ¦. . . IS 20
18 Viaazleszámitott váltó S767 _
21 Egjeces adó . ... ; 66,18
23 Tartalék alap..... 53 10
24 958 97
_
25696

Kelt Kotorban, 1892. deczember 81. \' -POLLÁK LIPÓT i. k. RABEXSTEIN SAMU ». k KELE GYÖRGY •
pénxtírnok. igazgató. könyrelő.
A mérleg-aaámlát megvizsgáltuk a azt helyeznek, a fökönvvvel megegyezőnek találtuk POLLÁK HENRIK •\'. k. FISCilER DÁVID • k. BERGEE MANÓ i
Mtgjelő. felugvaiű. felugyelü
harminczkettedik évfolyam.
zalai közlöny.
FEBRUAR 18-i
Yirág Eladás.
f\\ farsang idénye alatt ajánlom a nagyközönségnek sz ámos fajú élővirágaimat.
Jó hírnévnek örvendő csokraimat, lakodalmakra 3 frtól 25 frtig; mell és hajcsokraimat 50 krtól 3 frtig; koszorúk élövirágból 3 fittől 30 frtig; kamella virágok 25 krtól 30 krig. tuczatja 2 Irt; rózsa virág drbja 10-tól 20 krig; gyöngyvirág, hyacinthus, narciss. ibolya és számos más virággal bármikor olcsón szolgálok. .
7 Mrgöny Criri7~ JÁRDA KÁROLY
. **" BIT. Xy .A. | mft. é*iíxletkertész,tai*kolatn)a/donoii N.-Kanizsa. |j gty fjíletholylsés.: Sugir-ut.Babóoba;-íéleh<s.-«a
—_i_j_._____
IHeghivás.
A Dél-zalai takarékrónztárríil egyesült
Önsegélyző -szövetkezet
folyó évi márczius hó óén d e. í) órakor saját helyiségében tartja
XÍI.EVL RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre- a t. üzletre\'szbirtokosokat i Uztelet lel meghívja
AZ ICAZGATÓSaG
Tárgysorozat:
I. A szövetkezeti elnöknek a lefolyt üzleti évre vonatkozó jelentése.
11 A felügyelő bizottságnak a szövetkezeti számadások ós könyvek 1892. évi felülvizsgálatáróli jelentése, s ennek alapján az igazgatóság és számtidók felmentése..
III. A társulati közlöny kijelölése.
IV. Az igazgatóság közül az alapszabályok 24.§ a. értelmében kilépő elnök és 7 igazgatósági tág és pedig Bettlhcim Győző, Dants Kálmán. Ifj. Fesselhofer József, Fleischhacker Ádám. dr. Haliser János, Mánin-ger József és Fischer Ignácz urak helyett újak, vagy ugyanazok, ugy-szinte 3 felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Kelt Xagy Kanizsán. 1893. február hó f> én.
JEGYZET. A felügyelő bizottság által felülvizsgált vagyonmérleg a szövetkezeti helyiségben bármikor betekinthető.
A társulat könyveibe bejegyzett Uzletrészbirtokosok szavazatlapjaikat folyó évi márczius hó 3 és 4 ik napjaiban a szövetkezeti helyiségben átvehetik; a közgyűlés napján szavazatlapok ki nem adatnak.
Az 1SS» Párisi világ kiállításon arany érem mcl kilttntetre.
Üzlet megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy a Kohn és Kreincr czégtől megváltam és helyben főtér, a Babóchav ur házában, (a volt Neo József-féle helyiségben dúsan fölszerelt
iriieriL fliszÉ, rövidára és férli-fliyatczitt MM
nyitottam.
Miután áruimat elsőrendű gyárakban és csakis jó minőségben vásároltam azon kellemes helyzetben vagyok, hogy t vevőimnek különleges minőségű árukat jutányos árak mellett szolgálhassak ki.
Kérve a n. é. közönség b, pártfogását, azon leszek hogy t. vevőim bizalmát szolid kiszolgálás által kiérdemeljem.
Kiváló tisztelettel",
KREINER GYULA
Nagy-Kanjzsán.
Eredeti p!!rl/.sl
GUMMI és HALHÓLYAG
Fehér Veszprém Somoj
Zala
megya bei
o felül állítás, :
un, tticzRtia 1, 2 3 4, t>. cvobb .kitiltás mellett mii de
i S f. irányt]
megvétel végett kerestetik egy nagyobb terjedelmű kellően müveit jó talajú
BIRTOK.
Ajánlatok a birtok valamint az élő és holt fundus instructus .pontos körülírásával és az ár Ríegjelölésével .Birtok" jegy alatt
BLOCKNER 1. hirdetési irodájához
intézendők. Budapest IV. Sütő utcza 6J tíz_
m
j. Relf, különtegeségek raktára:
IV., Marirarethenst r a s s e 7. BECS
mert eítíg • szakmában gyors és előzik
Eis« előnyösen kiviteü árjegyzékkel k
szakmáb .natra szolekl. p«s>a t
iitesei 1-í
IHinden kiHitáson legmagasabb kitüntetéseket nyert
™. ESTERHÁZY COGNAC
Központi-iroda: Budapesten külső váczi ut 23. ¦
mely tiszta borból készül és ezért a közönség legkedveltebb itala, mindenütt kapható. ~M
Helyiség változtatás.
JOHA.3MKT KASPAR J3ÉCS
Női ruha készítő terme jelenleg l. kerület íílutgasse 5-ilik szám \'pa \'alatt létezik, vau szerencséje a t. nagyszámú vevőit és a. mélyen tis/- 2. jtt telt hölgyvilágot tisztelettel éltesiteni, hogy a női loiletteket készít terme február 5-től kezdve
jL |V Bécs I. Neumarkt, Nr .9. I. emelet. TB(
1^ 5-ik s7ám alá fog áthelyeztetni, hová nagyszámú t. vevőit tisztteljesen |jj meghívja. Számos megrendelések reményében marad tisztelettel
A legújabb párizsi minták megérkeztek.
iig^s^s^^^\'^^yá^asieB|s^g?\'S3t8.\'>sg)g^ aa-zi^gssaiői^ *>.
X X X X X X X X X
MOLtóElDLITZaPOR
JS: A .Veszprémi gazdasági egyesület" ajánlja
g W EIS E R J, C, nagy-kanizsai gépgyárosnak
elismert hirü.,S8Ct"-rendszerű
egyetemes egyes ás kettős
mun\\ 8lé
legújabb, a hazai viszonyoknak legjobban megfelelő szabadalmazott „Perfecta" künnyü és mégis igen szilárd kitűnő munkát végző
sorbavetó gépeit,
fogatos és kézi erőm használható uj szerkezetű szecska és répavágó gépeit, amerikai ku. koricza morzsolokat. kitűnő fedett biztonsági járgányokat.
Továbbá minden háztartásban elkerülhetetlen szükséges ui 8!. szabadalmazott .Ceieritás* egyetemes zugógépeket, (Stern és [h Beck szabadalma) melyekkel nemcsak burgonyát, hanem hüvelyes Sí főzelékeket, úgyszintén paradicsom és málnaféléket, valamint gyű- ©/ mölcsöket is lehet zúzni és szűrni. íS)
Jutányos árak és kedvező feltételek! Raktár és Iroda: isTKRN* és FI5CHI, czégnél.
BUDAPESTEN, VII.. Kerepesi ut 78. szám. -j Vác/.i-körut 33 szám.
1 893. évi május 1-töl
1
Csak
az illető, aki bevásárlásnál „Horgony 1 gyárjegyre ügyel, biztos lehet, hogy nem kapott értékleien utánzást.
A Pain-Expeller
..horgonynyai" legjobb eredmény nyel alkalmazható csúz, hátfájdalmak, lej-fájás, köszvény, rsipöfájdalmak, tagszaggatás és meghűlések ellen: gyakran már egy bedörzSiiUs elegendő a fájdalmak enyhtilésére. Minden üveg
a sysn^írygycl, •¦> *^ Jlor^oioiiyn!*
el van látva és ezután könnyen felismerhető. Minthogy ezen kitűnő házi-szer majdnem minden gyógyszertárban 40 kros, 70 kros és 1 frt 20 kros üvegekben kaphat", mindenki által be-szerezhető. Csakis a Ríc.bter-féle Hirguy Pain Expeller
X X
X X X X X X X X
s
X X X X X X X X X X
I
X X X X X X X
JAW Tavaszi gyógyítás
Nyári gyógyítás
5? Oszí gyógyítás
ss Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, a\' „irje|.)
9% és MOLL A. sokszorosított rzége láthat-..
denrlobo7...o j-jj
X
Gyors gyogybatás makacs gyomor- éi altestbajok. )»V
gyonu. fcúrrs, nyálk, 2yirat.Trgés, székrekedésnél, máj- W bajok, víitolutáí, aranyér és a legk illőn félé h nfli be-
tegségeknél V. :y eredeti tolioz hasioálati utasítással I f: m
Raktárak ar. orszjg minden nfTozeteaebb fyogy ^tf
szertáraiban w
UOLL A gyógyizeréiz CS kir u Ivari s«állit<5. Bécs. A
„ Slahdt. Tnchlanben 9. W
Szétküldés naponta utánvét mellett. 2 dobozni! w
kevesebb nem küidetik. M
Klismerés MOLL A. urhi-s Bécsben. )|J
Cl." loglalkozajomnál as ón MULL-féie Seiiiliir. W
»ser Í3
icen jó tiatást gyakorolnak ; umerem ezt adeiikorra és sn\'tveiyes ..l-\'.en íite»se meg" érte; ezek & gyomroi jóvá és töt könuytlv
tes »-i k.
iztelettel : STBiNKE P. J. leikéi* IK.nnetsehlag ¦>»
MOLL-FELE FRANCIA BORSZESZ ÉS SÓ
X X
S Legjobb\\ beAijrzsőlöj
,. szer o>
SS köszvény,
ss- csúz
és mindeu
ss meg-hülési betegségek ellen
ait tum«, fri és .» MOLI.\'
tárva A MOl.í,.f.\'> francim bor.zp.t es s„ ueve-L«te*én mint fájdalomwiilUpité bedör«.ÖÍé«i .1er k3.s| vény, r>úi é« » meíliülé. ^e.vébl. kőietkeiméoyeioi
ismerelesbb
ItrajrzÄr-.
F ö
Csak akkor valódi,
«8
felirati] ÓDOt&ttal
éjiszer — Bgy ónozni eredeti ov»<g ara
SZÉTKÜLDÉS MOLL i fiiniiírést fs. cs kir- nJiiri iiálliiii iílal
tÍKUS : 1.. TCCHI,AÜI1EN \'.1. ..r. Viiléki megrendelések naponta ritst&nlánvét mellett tel -je.itfttnek. t.
A raktárakban teésék liatároxottanMoll A. \'aláiráxával én védjegyével ellátott kénxit-menyeket kérni.
Szétküldés naponta utánvéttel Két üregnél krr«.ehb \\^
nem küldt\'tik. W
Eliimeréi MOI.L A. gyógyaz. nrhoe Bér*. ^
Kitüuó Moll-féle franczia borzzeiz éj aój« vidé- K
kémen uagyszerüeo mSkodik. Küldjön nekem 50 Qveg- w
\'gel, mivel az emberiség segítségére keszletet óbajiok Q
|tartatii magamnál. Mély tisztelettel ^
HORNOF, lelkész Micbolup-ban yL
«\\»
% Ä
,\\\\ Á X X X X
*»:\'-¦» ev.\'-.s .- t ^ g\\-v\\"acV^.V a i
Nélkülözhetetlen
minden háztartásban a
Atyául
KATHREINER-fELE KNEIPP-MALATA-KAVE
szemes kávéizzel felülmúlhatatlan előnyt ért el, hogy az ártalmas élvezetétől a keveretlen vagy a rossz pjtkávék keiíeaietlen izétől és az egészségre nézve ártalmas hatásától megóv és a legkellemesebb "ízű egészséges tápanyagot nyújtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nukne-. gyermekeknek és betegeknek. — ll\'tánzotíakat különös figyelemmel kerülni. — V, kiló á 25 kr. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér csomagokban a, főtisztelendő ur arczképéve"! ellátra, mint védjegy.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában NagyKanizsán.
\\A(ií-KANIZSA, 1893. február 25-én.
Előfizetési ár;
!Kgfíz;em- . i: . 5 frt — kr »1 rr\'rr . . . 2 frt 50 kr Negyedévre . . . 1 írt 5Í5 kr -xíirn 10 kr.
HIRDETÉSEK áasábos petitiorban 7, másodszor . s nwudcn további sorért 5 Icr.
N VI I.TTÉRBKN * !"•1.1 sorouként 10 krért tétetnek .¦- - :-.ir. illeték minden egye* iirdeieíiTt kr. fizetendő
8-11$; ssEa,xn.
Harmlnczkeüedlk évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető\'minden közlemény Itálorf! i.ajos azerkeaztö-kíadó nevére caimzt-tteb Nairy-Kani/>at a bér-mentre íntézeudők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
kéziratok vlsazanemknldetnek.
I A .nagy-kanizsai malátagyár és serfőzóde*, a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári.Önsegélyző szövetkezet *?a .Kotori takarékpénztár" részvény-táraság*, a „nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a ,nagy-kanizsai tanitói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet\' .,n -ianizsai izr; jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézeteí**, a .katonai badastyáu egylet- a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kül választmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
_ - — ^. __ -
A magántisztviselők országos mozgalma.
A, magántisztviselők körében róvid idő\' óta : élénk mozgalom észlelhető. Hosszú évek után társadalmunk e nagy fontosságú osztálya is öntudatra ébredt és helyzetének javitására országos mozgalmat indított meg.
Midőn Budapesten szó volt arról, hogy a bankok tisztviselői egy kört alakítsanak, mely az ő érdekeit megmegóvni legyea hivatva, igen természetesen a többi tiszviselók is szót emeltek egy ily érdekképviselet ügyében, mert van nagyon sok pótolni való a magánhivatalnokok helyzetében. A lapok megteltek a helyzet nehézségeit tárgyaló fővárosi és vidéki tisztviselők leveleivel és Budapestén rövid pár nap alatt a lelkes tisztviselők nagy számban gyűltek egybe, hogy egy nyugdijalap megteremtéséről tanácskozzanak. Mert legfőbb baj, hogy a tisztviselőknek nincsen menedékük abban a korban, a mikor mar nem képesek a munkára, hogy n i ncs - ny ugd ij - in té z e-tűk."
Azért a mozgalom első sorban azt czélozza, hogy mindenekelőtt egy nyugdíjintézet létesíttessék, s a végett a fővárosi magántisztviselők egy nagy bizottságot alakítottak, mely részben fővárosi, részben vidéki magántisztviselőkből áll.
A bizottság, hogy az ország ösz-szés érdekelt magántisztviselőit .zászlaja alá gyűjtse, felhívást bocsát ki, a mely felhívásnak különös nyoma tékot ád az a körülmény is, hogy ugy 4t közéletnek, mint a kereskedelemnek számos vezérférfia szerepel rajta aláírása révén.
A mozgalom történetének egyik örvendetes mozzanata, hogy Gulácsy Dezső országos képviselő a parlamentben is szóba hozta a magán-
tisztviselők ügyét s.igy felszólalásával még a törvényhozás figyelmét is ráfordította az ügyre. A nevezett képviselő különben az előkészítő bizottság egy küldöttségének megígérte, hogy a mozgalom iránt érdeklődni fog továbbra is és támogatni fogja minden erejéből.
.Ez idő szerint ugy áll tehát az ügj> hogy a főváros és a vidék magántisztviselői egyaránt a legélénkebbén érdeklödnek iránta, részt vesznek benne és hogy a főváros és a vidék kereskedői, a részvényes vállalatok vezetői rokonszenvvel viseltetnek iránta.
A szervezkedő bizottság üléseit állandóan Budapesten a Paris szállodában tartja, hol a vidéki tagóknak igen szívesen szolgálnak levéli -leg is felvilágosítással.
Az országos nyugdíj egyesület létesítésének előkészítésére a fővárosban alakult százas bizottság miután a központban a szervezés előmunkálatait elintézte, most vidéki kartácsaihoz fordul és kéri őket, hogy az együttes munkálkodás czéljából szervezkedjenek ők is, a 1 ko-s sanak minden városban egy vidéki e lő k és zi t Ő bi zottságot és válasszanak egy bizottsági elnököt, ki az Ő kívánságaik, vagy nézeteik képviselője, szószólója legyen. A vidéki bizottság elnöke egyszersmind a százas bizottság tagja, ki mint ilyen állandó összeköttetésbe lép az előkészítő bizottság elnökségével Budapesten. .-
Az egyöntetűség, és a\\mi fő, a gyorsaság kedvéért kéri a Bizottság kartársait, hogy gyűljenek mielőbb egybe és közöljék vele a mozgalomhoz való csatlakozásukat. Az értekezlet talán már jövő vasárnap
február hó 26-án ateg lehetne tartani.
A százas bizottság, ha a vidéki albizottságok megalakultak, Magyarország minden részébe szét küldi gyűjtő iveit és akkor fog megválni, hogy az a lelkesedés, mely a mozgalmat megteremtette, megvan-e az országban mindenütt. De nem kételkedünk ebben magunk sem, mert soha társadalmi osztálynak jogosabb igénye nem volt, mint a művelt elemeket magába záró és nagy száma által az államba is számot tevő magántisztviselők osztályának akkor, midón bölcs előrelátással késő vén-sége napjainak nyugalmát akarja biztosítani.
Pályázati hirdetés.
A Somogy megyei Csurgó vid. gazd. kör pályázatot hirdet egy népiesen irt oly szakmunkára, mely megfelelő tekintetbe véve a csurgói járás területen lévő községek különleges, ugy talajbéli, mint éghajlati viszonyait, szakszerű és helyes tanácsot nyújtson a járás kis gazdáinak a gazdálkodás terén s mintegy vezet fonálul szolgáljon arra nézve, hogy minó vetés remiszeit kövessenek, miként műveljék földjeiket hasznosan és észszerűen s hogy a pályázói kívánók ezen kívánalomnak minél jobban megfelelhessenek, alább egész terjedelmében ide iktattatik a gazd. kör ülésén erre vonatkozólag tett indítvány szövege is, melyben a megnevezett okok és körülmények a pályázók által szem előtt tartandók s különös goad foidittai.dó arra, hogy a mű a kis gazdák által használható, könnyen érthető és körülményeikhez alkalmazkodó legyen írva és szerkesztve.
Indítvány: „Tapisztaltatott, miszerint az úgynevezett telkes gazdák, kisbirtokosok,, kik az úrbéri rendezés alkalmával telek illetményüket három szakaszban kapták ki, hogy az ezen állapotból kifolyó három nyomásos rendszertől ugar, őszi. tavaszi, eltérőleg ma már az ugar vagy parlagmik hagyandó földdarabjukat is, — anélkül, hogy trágyáznák, derűre borúira vetik, gyakran Őszire
Össit vetnek, igy az egy évi ugar hagyást, — mely mégis a föld termő erejét némileg fen tartotta, egészen, kiküszöbölték. Ezen föidzsarló és a föld termő erejét csakhamar kimerítő eljárással szemközt czélirányos volna, ha a gazd. kör pályázatot hirdetne, egy népiesen irt oly szakmunkára, mely a birtoktestek | nagysága, a vidék, illetve a csurgói já-i rás viszonyai, különösen pedig a talaj j és éghajlati viszonyok figyelembe tartása : és méltatásával, útbaigazítást és szak-
¦ szerű tanácsot adna, hogy ugy a com-! maszált birtokokon, — melynek a kis \\ gazdákra nézve nagyon hasznos és üd-\\ vös volta a munkában, különösen kimé-| lendö — mint a még nem kommaszált, i tehát 3 vagy 4 szakaszban lévő birto-j kokon, minő vetésrendazert kellene al-| kalinazni. miként kellene és lehetne leg-j czélszerübben legtöbb haszonnal gazdál-
. kodni." •
A pályanyertes mű 20 drb. aranynyal . lesz díjazva; ha a pályadijat nyerten kívül még más figyelmet érdemlő munka is érkeznék be, ez is számithat elismerő : ! díjra.
A pályamüvek 1893. év deczember j
¦ 31-ig Somogymegyei Csurgó vid. gazda-1 sági kör elnökségéhez Iháros-Berénybe
lesznek beküldendők, akár név- és lak-L czim aláírással, akár pedig jeligés levél kíséretében.
A tavasz elcpostája.
(Egy erdész naplójából.)
Megérkezék már a barázdabillegető, a seregély, a galamb, rövid pár nap múlva megérkezik a gém. azután a gólya és melyet legeslegelőször kellett volna említenem, a vadászok büszkesége, a gazdaasszonyok Öröme — a szalonka. Ki ne ismerőé közülünk ezen barnaszürke, fa-kéregszinü madarat, hosszú, lágy csőrével\' és hátra álló nagy fekete szemeivel, értem itt az erdei szalonkát, mely leginkább díszíti asztalainkat, már azon körülménynél fogva is. mert nemcsak jóizü busát nagyra becsüljük, hanem megfog-batlan előítéletnél fogva, még beleinek tartalmát is csemegének tartjuk. Ezen nyári vendégünk élete sok érdekeset mutat. Nálunk vándor madár, de már Olaszországban egész, évén át mint bolygó madár (strichvogel) tartózkodik. A mikor a mezők első ditze, a kikeleti hóvirág
fehér pártájával szemünket örvendezteti." megjelenik vidékeinken és nálunk- marad szeptember végéig. Majdnem egész már-czius alatt északfelé vonul, útját csak szép időben és csupán éjjel folytatja. Ha_ rossz az idő, vagy nagy a sötétség, akkor nyugodtan hallgat a sűrűben. Lakhelyül mélyen iékvö — mocsáros erdőket keres. Rendesen magános életet él és csak(\'pár-zás idejekor csoportosul rendesen több nőstény egy hím körül. A szalonka egész élete éjjeles. természetes, hogy szerel1 mes kalandozásait is csak alkonyat után végzi. A hím tollazatát- föíborzasztVa, egyik helyről a másikra igén lassan repülve vonul, hogy menyasszonyát fölkéresse. Ha vetélytársra bukkan, harezra kél veje. A nőstények csendesen nézik a harezot és a győztest azonnal férjükül elismerik, ki is önelégülten és büszkén vonul el báremjévél, ha csak szerencséjének még egy más irigyiője ellene harcz-készen síkra nem száll. Megtörténik, hogy a harcz hevében 2—3 bítn annyira összebonyolódik, miszerint földre esnek a ily alkalommal teszi a vadász az ö szerencse lövését.
Tudnivalók.
— Pályázati. hirdetmény. Ó nagyméltósága a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur folyó évi január hő sH-én 90.4Q0/VI. 1892. szám alatt kelt magas leiratéval felhivá ezen kamarát: hogy egy fiatal,törekvő,keliőlegképesített iparost hozzon javaslatba, a kinek szakismeretének külföldön leendő fejlesztése czéljából 300 forintnyi utazási jsz-töndijat fog engedélyezni. Fel& hívjuk ennélfogva mindazon kamarakerületünk területén \'lakó vagy ídé illetékes fiatal iparosokat, kik ezen utazási ösztöndíjat, elnyerni Óhajtják, hogy vonatkozó folyamodványaikat legkésőbb f. évi roárcziushó 4-ig ezen kamara elnökségéhez nyújtsák be. Ezen folyamod- . ványnak a folyamodó nevét, lakhelyét, családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét\', gyakorlati s elméleti tanulmányait, eddigi foglalkozását és nyelvismereteit kell feltüntetnie s ezenkívül az átala választandó iparszakma megjelölését, valamint kitűzött utitervének részletes kiírását kell tartalmaznia. — A folyamodvány során előadottak hitelt érdemig községi, hatósági, iskolai, tanoncz- s egyéb\'b bizo-
t i a c & i
Kis madaram . ¦
Kis madarait Stük szobámban Mik széles kedvvel* dalol, Kcffö este. \' ^ora reggel ¦Elmerengve hallgatom.
Eldalolja 1 Gyengéd hangon
Réggel, este énnekem . . . \' Mily szórnom, • Mily fájdalmas
S ki-seni az élelem.
Hej [ ha tudná,
1U gondolná
Hugy gyónjiini "éneke
Búj s«ivemre
Fajdalmai hoz,
Todorn, nem énekelne
II-1\' ha tudná,
Hogy szivemet
Szomorítja szép dala,
New lenne o
Xis lakomnak
Vig kedélyű angyala.
Mert elmenne Messze, messze Mig találna valakit, A kit kedves S szép éneke Vigasztal és boldogít
Elmenne 6
És ttt hagyna.
Kit mindenki elhagyott,
Kinek szive
Már nem is fáj,
C«ak haldoklik, csak lajog
Dalolj! dalolj! Kis madárkám i
Szivrepesztő bangódon. Hogy kesergő, Sajgó szivem . Dalodra meghasadjon."
Majd egyszer csak ... Dalod után
Békén fekszem ágyamon. Szivem nem rex, Ajkim zárvak S nem gyötör a. fájdalom.
S ha nem költ föl
Szép éneked
E boldogság hajnalán.
Akkor menj eL
Akkor távozz < . .
Hagyj el enge.m s szűk szobám.
Ha esetleg
hékés otthont
Jó lelked nem találna.
Keress fel a . . .
Temetőben
8 ülj rá száraz fejfámra. !
Ott is dalolj.
Dalolj szépen.
Mint a hogyan te szoktál;
Mig t\'éged is
El mm ragad
gitó halál.
Békés sírod
Bírómon lesz,
Ott pihenhetsz mellettem,
Mert te voltál . i
Az életben,
Kit igazan szerettem.
GALAMB05 ISTVAS.
Melyik voit boldogabb.
/* \' (Beszély.).
Irta: Seperné Nagy Cornélia. (Folytatás.)
— Te az élet rosszabb, nehezebb részét még nem ismered, — foiytatá Ilon. Gyermek éveidet itthon töltéd a szerető szülök és testvérek körében, azután a zárdába kerültél, -- hol szintén csakis jót és szépet láthattál, s mióta onnét haza jöttél, még nem tapasztalhattál oly sokat, mí kedélyedet ily sötét gondolatokkal teriielhetné. Még alig voltál néhány bálba — még a fiatalságot sem ismerheted. Vagy a regények olvasása tett ily méla-bussá s kételkedővé? Ládd, mindig mondom, ne olvass olyakat Á túlságos regény olvasás megrontja a kedélyt Azok az édes ízü mérges növényhez hasonló, — a itt ott erkölcstelen s vallástalan elvek, melyek némely regényben kifejtvék, ugy érintik a gyöngéd ifju kedélyt mint a faggasztó dér a virágbimbót És azok a természetes mindennapi életnek ellentétes ábrándképek, költői alakok, eszményi és szenvedélyes szerelmi történetek, meg melyek némely regényben lefestvék, — ugy hatnak a hozzá készületlen, — tiszta, romlatlan ifju kedélyre, mint a forró déli napsugár az árnyékon nőtt gyenge növényzetre: leforrázza — -elégeti — elbádgysszsza azt
— Ugyan Emma kérlek 1 már hogy beszélhetsz-"ilyet nekem —r tudod, hogy én nem olvasok olyan rosz könyveket: -hisz anyácskám sem, meg te se enged-
néd azt meg, hogy olyakat olvassak, te kis mama te! — De tudod az egész onnét van., mióta én a szegény Bedő Mari boldogtalan házassága felől hallottam ; annak a szerencsétlensége ugy hatott reám, hogy azóta mindig arra gondolok. Azt hiszem, én reám is olyan szomorú sors várakozik, mint a minő az övé.
— Ugyan hogy beszélhetsz igy te, ki még nem is tudod tulajdonképpen, mi az a házas élet ? — Hiszen Bedő Mari sem lett volna b>Idogtalan, ha több türelme van. Utóvégre is minden férfiúnak vannak különetségei, sőt hibái is: de azok iránt élné: ők, türelmesnek kell ám a nőknek lenni, mert a nőknek is vaonak gyengéi, mik a férfiak türelmét elég próbára teszik.
— Oh! a mi azt illeti, — türelmem nekem elég van és én azt hiaeem, ha csak fürelem és önmegtadás kellene ahhoz, hogy egy nő a házaséletbeo boldog legyen, hát én bizonyára azzá lennék. De én azt gondolom, hogy csak az erények nem elégségesek ám arra, hogy földi boldogságunk biztosítva legyen, mert hisz a szegény Bedő Marinak is volt elég türelme, és -most mégis el kellett válnia férjétöL 7
— Lásd, mily ellenmondásokba keveredsz, — vjszonzá Emma komoly feddő hangon — azt mondod, Bedő Marínak elég türelme volt és mégis elvált férjé-.tői; — ha lett volna neki elég türelme, — bizonyára nem vált volna el férjétől, hanem tört volna még tovább — egész
véges végig* — a sirig. Áz igazán jó erkölcsű s vallásos asszony tür, szenved és meg ís hal inkább bánatában, mintsem sient esküjét törje — vagy felbontani akarja — vagy tudja. Hites társától elválni — neki annyi volna, mint vallásától — megválni, mert szent vallásunk szerint — az oltár előtt kötött eskü felbonthatatlan — tehát a sirig kötelező. A ki nem érez magában elég erőt ezen et-küt hűen megtartani, az\' jobb — na soha férjhez nem megy; mert a házasság kötelmei oly súlyos terheket rónak néha az asszonyokra s annyiféle megpróbáltatásnak vannak ők kitéve, — miszerint — ha kellő erkölcsi erővel s türelemmel s vallási önmegadással nem bírnak — bizony életük igen-igen szánandóvá váihatik. No de,* én arról vagyok meggyőződve, miként te édes Olgám, bármily viszonyok közé kerülnél is, bírsz annyi erkölcsi erővel, hogy sorsoddal megküzdve, kötelmeid mellett mind a sirig türelmesen megállná).
— Igazán? — Ezt hiszed felölem Emmám? —- kérdé Olga nemes lelkesült-ségtől hevülő arczczál.
— Igen, azt hiszem és meg vagyok győződve róla, hogy azon. hitemben nem csalatkozom.
— Köszönöm — köszönöm édes nővérem, soha sem fogom e szavaidat elfelejteni. — S Olga könyekre fakadt És te Emma, szintén ugy cselekednél, a mint fennt mondád, hogy egy jó nőnek miként kell cselekednie?
(Folyt kövstkezik.)
Melléklet a mai számhoz: Umratfi & Társa árjegyzéke.
. ilARMÍNCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
FEBRUÁR 25 én.
d-díványokkal igazolaudók. Kelt Sopron-- ban, 1893. évi február hó 13 án. A kerületi, kereskedelmi éa iparkamara nevében: az eloök: Müller Paulin s. k. * kir. tanácsos, a titkár: Kirchknopf Frigyes s. k.
¦4at Hirdetmény, ó nagymélt. kere.e-kedeleniügyi rn. kir. miniszter urnák f. é.-január bó 5-én SÍ.0Q7/V. 1892. az. a. keit értesité?.e szerint áz Összetett gyógyszerek és gyógvkülönlegességek bevitele Romauiába eltiítatott E tilalom alá nem tartozó gyógyszerek jegyzéke az alul-\' irt áramáránál megtekinthető. Sopron, 1 Bí?3 február hóban. A kerül, keresk. és iparkamara..
— Hirdetmény. Annak következtében, hogy a Svájcz és Francziaország közt m. évi jolina hó 23-án kötött kereskedelmi szerződés a franczia törvényhozás álíal nem fogadtatott el Svájcz a Franczia-országbúl bevitt árukra fölemelt vám-tétéleket alkalma?.. Minthogy a körülmény kereskedelmünkre — a franczia-kereskeítelemifíel Bseaben — igen kedvező, \'->- nagymélt. a kereskedelemügyi
\'ta. kir. miniszter «»dS- figyelmezteti az érdekélt köröket, hogy minden oly törekvést, mely a magyar áruczikkeknek
. Svájczba való" bevitelére irányul, rendelkezésére álló minden eszközzel támogatni fog; Azon czrkktk jegyzéke, melyekből aFrancziáors?áí"gal. való versenyben eredmény várható, az alulirt kamaránál a hivat.vio- órák alatt megtekint-Th0Ő. Sopron. 18*93. február hóban. A kerül, keresked. és iparkamara.
.-— Hirdetmény. A _ Kereskedelmi Közlemények* czimü lap, mely a budapesti kereskedelmi múzeum irodája szerkesztésében jelenik\'meg, ezentúl a,Magyar pénzügy* és a „Magyar Kereskedők Lapja* ciitnü szaklaphoz díjmentesen fog mellékeltet ói. Minthogy a .Kereskedelmi Közlemények" c«imü szaklap ugy a kereskedők- min taz iparosokra fontos közleményeket tar-tal.riaz. megszerzését, mely
\'csak a Jönnt megnevezett iapokra való előfizetés utján törtéohetik, alulit r kamara "a/ érdekelt köröknek legmelegebben ajáulja. Mutatványszámokat szívesen küld
. mindkét lap kiadóhivatala (Budapest, Ke-repesi-ut 32. »z.) Sopron. 1893. február búban. A kerül, keresk. és iparkamara.
— Hirdetmény. Londonban „London chamber of arbitration" czim aLatt egy általános választott bírósági intézmény létesült, melynek hatásköre a felek kölcsönös megegyezése alapján eléje terjesztett vitás (kérdések és perek elinté zésére terjed ki.-Minthogy ez intézmény a rendes pereseljárásnál jóval több előnyt biztosit a kereskedőknek, alulirt kamara közhirré teszi, hogy a londoni kereske dók kel kötött szerződésekbe ajánlatos oly záraűékfölvétek. a mely azerint az illető Ügylettől eredhető vitás kérdésekre nézve a nevezett választott bíróság illetékessége állapíttatott meg. Az említett intézmény szervezetére vonatkozólag tájékozás szerezhető az alulirt kamaránál. Sopron, 1893. február hóban. A kerül, keresked. és iparkam.
Hírek.
— 0 Felsége a király a vindornya-szöllÖ.si római" kath. egyházközségnek iskolá\'épitkezési czélokra 100 friot adományozott.
— XIII. Leo pápa ö szent-éne febr. V9 ér. ünnepelte 5n éves püspöki jubileumát. A nagy napot Nagy-Kanizsa város római kath közönsége is megünnepelte. Szombaton e--te egy óráig zúgtak az összes baraapok, vasárnap pedig, valamint a Szent-Ferencziek plébánia tem plomában, ugy a városi Szent-Jánostemplomban hálaadó isteni tisztelet tartatott. A kath. fógymnásium ifjuséga ének-, szavalat- és felolvasással ünnepelte meg. Legnagyobb hatással vo t Poór János- ke^yesrendi tanár s tisztelt munkatársunk által irt „Péter hajója" e/imtt lendületes költeményének elszava-lása. A- kegyeletes szép ünnepély a cSzó-zai"-tál végződött.
— Kiti\'inlHü e.ismerésben részesült a napokban lapunk barátja é-* munkatáras. Maroibalmi (Markovi Gyula, a mennyiben közel múltban kiadott és köztetszéssel fogadott Őrtüzek czimü vallásos kö töményeit, a La Voce dolla Verita" olasz világlap egy egész hasábon keresztül a legszebb elismeréssel és magasztalással méltatja, s a kath. irodalomban epocbalisjeienségnek mondja. Mint ujabban értesülünk, ez magában a Vatikánban is érdeklő figyelmet gerjesztett. E fiatal magyar pap eredeti tűzről pattant egyházi verseivel, s közülük a pápa többet interpretáltatott magán-tk azon disze3 selyem kötetből, melyet a szerző jubileumi ajándék gyanánt küldött Ö szentsége zsámolyához.
— Dr. ÖprU Péter pécskerületi postáéi távírda igazgató február 23-án ünnepelte bivataloskodásának negyedszázados
évforduló napját. Ez alkalomra a kerületből számosan Pécsre utaztak személyesen fejezni ki üdvözletüket aköztisz-teletü férfiúnak. Fogadja a jubiláns a mi üdvözletünket is azon őszinte jó ki-vánatunk kapcsában, hogy hazai közintézményeink javára és diszére s kedves családja boldogitására sokáig a legjobb egészséeben éljen!
— Esküvő. Rosenfeld Adolf és neje gelsei Gutmann Berta kedves leányuk, a bájos Rosenfeld Honi kisasszonynyal febr. 2G-án tartja Goldhatnmer Károly esküvő-jét a nagy-kanizsai izr. templomban. Kísérje boldogság a szép frigyet!
— Állandó színházi alapunk szapo rodotí, ugyanis a nagy-kanizsai kereskedelmi és iparbank közgyűlése 25 éves fennállása emlékére 500 frtot szavazott meg. A hazafias jrányu nemes adományt elismeréssel köíóljSk.
— Nyilvános köszönet. A Rosen Mila kisasszony felléptéül f. hó 18-án rendezett hangverseny alkalmából a nagykanizsai casino tekintetes választmányának és elnökségének kik a casino termét -szívességből átengedni, valamint dr. Schvarcz Adolfné úrnőnek, Hirschel Hed vie és Hirschel Sári kisasszonyoknak, dr Fried Ödön és Stocker Antal uraknak, kik a rendezőség kérelmére közreműködni méltóztattak, nagylelkű és önzetlen szívest egükért — ucyszintén a nagyéidemü közönségnek áldozatkész pártfogásáért ez utoti is hálás köszönetet mond a rendező bizottság nevében Nagy-Kanizsán. 1 Sí>3. február 21-én, Remete Géza rend. bivotts. elnök.
— Kotor község már élvezi a villanyvilágítást. A Hirscbier nagykereskedő czég kotori fatelepén elhelyezett gözfürész gépei működtetik a viilamfcj\'esztö gépet. A fatelep vili a i.i világítása már ts nagy meglepetést szül a vasúton éjjel utazóknak.
— A sümegi kaszinó elnökévé Takács Alajo.-. alelnökévé dr. Bárdi0 György, pénztárnokává Horváth Kde. ügyészévé dr Jeuvay Géza, jegyzőjévé Darnay Kálmán, háznagyává Fűzik Gyu a és könyvtárnokává Jaáo István választattak meg,
— Heti biztosok e héten (febru.ir 27—márcz 3.) a nafry-kanizsai Kisded-nevelő Egyesület óvodáiban Schmidt Fri-gyesné és Pálfy Alajosué választmányi lag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (február 26—márcz. 4.) a nagy kanizsai Öuk. tűzoltó-egylet Őrt anyáján Bódis János szakászparancsnok ur.
— A balatoni gőzhajózási társaság már elkészítette az 1893.- évi menetrend í. melyet ugy módosított, hogy ezáltal az élénkebb forgalomhoz támasztott igényeket kielégithe se. A legnagyobb vívmány a keszthelyieké, a kik közvet-leuü (ugyanaznapi visszatéréssel) eddig nem utalhattak a Balaton partjaira. Most helenkiiit két napon át közvetlenül oda-viss/a közlekedhetnek a Balaton fürdőivel. A változások a k-jvrtkezők: 1. A hajó Keszthelyi öl pénteken éjjel megy Kenetére is. Igy az ottani közösség az emiitelt napon B. Füredre mehet és onnan aznap vísszatéiheí; továbbá szombaton az eeész Balaton hosszában Keszthelyig utazhat. 2. A „kirándulási járatok\'-at ngy rendezték hogy vasárnap és hétfon Keszthelyről B.-Füredre. illetve Siófokra és még az nap este vissza Keszthelyre lehet utazni, mig szombaton és kedden a liófokiak, illetve balalon-fürediek és almádiak utazhatnak ugyanígy. 3- Kapcsolatban ezen újítással *Siófok és Balaton-Füred között a járatokat öttel, illetőié;; oda-vissza tíz járattal szaporították. Ezzel a Siófokoa megnyitandó uj fürdőtelep látogatóinak B. Füred kényelmesebb megtekintése válik lehetővé. 4 Bolgár é-í Rév Füiöp-között a járatokat kora tavaszszal, mihelyt a Balaton jege eloszlott, azonnal megkezdik 5. Zalamegye kívánságára Bolgár - Rév - Fülöp között uszály vontatást rendeznek be. mely c;él-ból erös uszály .építését határozták el. 6. Ugy az L, mint a II osztályban utazó gyermekek részére kedvezményes viteldíjakat engedélyezett a társaság.
— Baross Gábor szobrára a sopronkerületi kereskedelmi és iparkamara gyűjtést indított meg, kibocsátott 500 gyűjtőivel, melyből eddie alig fele érkezett vissza, felkéri tehát az iutartókat, hogy azokat f. évi márczius 15 éig a begyült pénzekkel együtt okvetlen beküldeni szíveskedjenek. A-hazafias czél méltán kegyeletes érzelmet kelt mindet. -kiben s tehetségéhez mérten történő adakozásra tisztelettel felhívják
— Baleset. Bagarus Ferencz kis-ré-csei lakos U éves leánykája f. hú 16-án midőn a nagvrécsei isko\'aból hazament, csizmája véletlenül az árokba esett, a kis leány azt onnét kiveendő, lement az árokba, a gyenge jég alatta leszakadt, a kis leány a vi/be esett s meghalt
— Az 1-sö uagy-kanixsai niazyar asztaltársaság f. hó 19-én tartotta meg évi rendes tisztujitó köz- és hároméves
fennállását ünneplő diszülését, rendes gyülhelyében. Pintér Sándor urnák ,Pe-tőfi\',-hez czimzett vendéglőjében. A nagyszámban megjelent tagok által elnökül Rothmann Béla, alelnökül Heim Mihály, jegyzőül Galambos István, aljegyzőül Krausz Vilmos egyhangúlag megválasztattak. Este társas vacsora volt. a melyen igen szép számban megjelentek.
ijjjjj^^UIBHBijjjjBBB Jósági;>e-^| f ÉTL ISTVÁN 1 lidség, ke-
I murakereszüiri apát. I dcivességS ^^gij^tjijjjjj^JBHBl vallásosko-telességérzet sugárzott a reg betegeskedő, most már végelgyengülésben elhunyt 80 évesaggférfioarczulatán.NemesBzivemeg-szünt dobogni, áldástosztó keze meghidegült, de lelki ereje nem hagyott el bennünket." él a kegyeletes emlékezetben. Gyászjelentést kettőt láttunk, egyiket a kerületi papság, másikat a dicsöült-nek öcscse adta ki. A beszeotelés nagy résszvéttel történt febr. 24 én Mura-kereszturon, honnét a tetem Felső Itajkra szállíttatott hol is a felsőrajki saládi sírboltban helyeztetett örök nyugalomra. Áldás emlékén! Az Ö V. F.N.
— A tiszti önsegélyző szövetkezet igazgató tanácsa f. évi február 23 án tartott ülésében elhatározta, hogy az eddigi szokással szakítva, a szövetkezet hivatalos órái a jövöte nézve ezek lesz nek: minden hó 2, 3., 4., 5. és 20-ika esti 6—7 óra közt
i- Elmezavar tört ki Mukk Mari hajado és Pecsics Lajps helybeli föld-mívesén. A városi közkórház megfigyelő osztályában vannak elhelyezve. . — Szaporodnak a czigányok a nagykanizsai törvényszéki börtönben; köze lebb szállíttattak ide Horváth Iván (Fi-cza) kisszombaíi és Baranyai József (Józsa) hidegkúti illetőségűek több rendbeli betöréses lopással vannak vádolva, részesei a uagy monstre czigány bűn pernek, mely itt folyamatban van. . _
— Eljegyzés. Hikády István helybeli k. postatiszt jegyet váltott Kálivóda
János ur kedves leánya Melánia kisa-: szonynyal; előre is — a kötendő frigyhez— \\ fellegtelen boldogságot kívánunk!
*— Lapunk mai számához van mellékelve „Umrátb és Társa bubnai ; hírneves mezőgazdasági gépgyárának ár-j jegyzéke. Felhívjuk az érdekeltek figyel mét ez árjegyzékre azon megjegyzéssel, hogy Büdapestenjs van raktára és gyártmányai nagy mennyiségben láthatók. Tartósság és jutányos ár jellemzi Umrath és társa urak kitűnő gyártmányait | , — Mulatság a Ca-iuobau. A nagykanizsai Casinó könyvtárának gyarapítására márczius hó 2-án csütörtökön saját helyiségeiben hangverseny nyel egybekötött tarsasestélyt rendez. Belépti dij 50 kr.. c--aládjegy 1 frt. Kezdete pontban 9 órakor.
— Napi biztosok e héten a népkonyhában vasárnap RotschiH Albertné Sa-tnuely Olga. kedden Dobrín BenönéZer-kovitz Teréz, szerdán Wu>ztl Lijosné Darázs Malvin, csütörtökön Weiser Jó-
I zsefné Tóth Kamilla, pénteken Fischel \\ Pálné Kartichmaroff Ida, szombaton | Srhera Bichárdné Wolheim Fanni. Özv. j ObSath Mórné urnő a népkonyha javára i 4 írtot adományozni szíveskedett, me-I Ívért az elnökség köszönetét nyilvánítja.
—¦ Gyászhir. Városunk egy elökeió ! polgára W e i s s m ay er Mór a nagyte-| kintélyü Zerkovitz Zsigmond és társa czég főnöke az oszt. magy. bank váltó-bitálója. a városi képviselő-testület és a megyei törvényhatósági bízottság tagja, a helybeli önk. tűzoltó-egylet buzgó pénztárnoka, ki minden közhasznú intézményt anyagi és erkölcsi támogatásban részesíteni kedves kötelességének tartott, február hó 23-án, életének fi9-ik évében néhány napi sze a védés után elhunyt. A boldogult hitit tetemei e hó 26-áu d. u. 2 órakor fognak őrök nyugalomra tétetni. Áldás és báke hamvain!
—1 Ház\'itolvaj. Laug Sándor, Pintér Sándor korcsmáros háziszolgája folyó hó 18-rÓl 12-re átmenő éjjel éppen akkor éretett tetten a rendőri őrjárat által, i mikor gnzdájától egy zaák burgonyát és zsirt lopva, ezt biztos helyre akarta szállítani. Az őrjárat feltartóztatta útjában, elfogta, és reggel ámulva vette hírűi a gazda, Pintér Sándor, hogy milyen bű szolgának adott Ő kenyeret A vizsgálatot megindították.
— Vasút Hévízre. Bozzai Pál és Hencz Antal keszthelyi lakósok, — mint ottani levelezőnk irja — Keszthelyről Hévízre még e nyáron lóvonatu vasutat
] fognak építtetni a fürdőközönség kényel-\\ mére. A vaaut líosszu négy kilóm. lesz. ] — Hangverseny. Szép számú dis-tínquált közönség eiótt tartotta meg a művészi pályára készülő Rosen Milla (RpseDstock Kamillái k. a. estél vét több helybéli műkedvelő közreműködésével. A közönség a műsor minden egyesi rész-i letéti megéjenezte és télies elismeréssel í adózott minden egyes szereplőnek. Ro-I sen leiilla azép reményekre jogosító te-
0. A ki ugyan minden különös emotio nélkül szavalta le darabjait, de a közvetlenség és az átható érzés feled-teté a hiányokat. Hirschel Hedvig k. a. éneke, Hirschel Sári k; a. zongorajátéka teljesen kielégítette a közönséget sőt Hirschel Hedvig k. a. kénytelen volt ráadásul néhány magyar dalt énekelni. Dr. Schwarcz Adolfné urnő a nála megszokott routinnal, elegantiával és finomsággal szavalta az ,Éji látogatás" t éa zajosan megéljenezték öt. valamint a kíséretet szolgáltató dr. Fried Ödön urat. Hogy Stocker ur ismét elrpgadta a közönséget, azt mondanunk felesleges, hisz a kik Őt hallották azok tudhatják legjobban, hogy csak hódolat illet meg nem bírálat Az előadás után táncz következett, a mely kiíílágos kiviradtig tartott-
— Családi szép ünnepélyt tartott lapunk régi barátja s muukatársa Györffy János ügyvéd febr. 22 én. amikor első-s -ülött fiának keresztelése történt. Lélek-emi ló jelenet volt, midőn az egészséges kis Zoltán édes anyja született Tbomka Hona urnő karján a vidám társaság minden tagjának bemutatva lett. A nagyvá-íasztéku Ízletes ételek és kitűnő borok fogyasztása közbeu sikerültebbnél síke-rültebbpohárköszöntések, pattogós ríme-lések vidám hangulatot idéztek elő Egyik szörpigének alapeszméje az volt. hogy hamar az édes apa háromféle ingyenes ügyészi állást foglal el (,Kisded-ntvelö egyesületi: ev. gyülekezeti és tiszti önsegélyző szövetkezeti), a kedves fiu megérdemli apja erényei után, hogy legalább is allamföügyész legyen — de fizetéses.
— Utolsó fai-aang. A carneval utolsó estéjét több polgári körben vígan töltötték el; többek között KÖnig Ferencz vendéglőjében is kedélyes zártkörű házi mulatság tartatott, melyen szép számmal jelentek meg az ipartestület tagjai s a hadastyánok. kik muzsika és jő bor mellett vígan ürítgették poharaikat egész, reggelig. — Kasztner János vendéglőjében is vig társisig gyűlt össze s eltemették a farsangot. — Pintér Sándor , Petőfidhez czimzelt vendéglőjében szinte jól mulató társaság vigadott.
— Muraközben a magyar nyelv szakszerű oktatásában jeleskedő tanítók közt az idén 427 frt 20 kr. osztatott ki. Hét év alatt e czélra 3874 frt 20 kr. fordíttatott.
— A zala-egerszegi ügyvédi kamarának az 1892. évi kimutatást szerint bejegyzett tagja volt 179 ügyvéd; közülök Zalamegya torületén van 100 vagyis a kamarai tagok 59.22°10 a: Somogy magy e területén 73, vagyis a tagok 40 78"ju a. Az ügyvédjelöltek lajstromába bejegyezve
; volt 41. közölök 22 vagyis 53. 6G\\ I van Zalaraegyében és 19 vagyis 46.34* „ ; Somogymegyébeu. A kamara tisztviselőit I eluök Szigethy Antal. E nökhelyetes Isoó .Alajos, titkár Hajik. István ügyész, Horváth József pénztirnok Szalay Ferencz. A 10íí ügyvéd következőleg oszlik meg Zalamegye területén: Nagy Kanizsán van i 36, Zala-Egerszegen 20. Tapolczáo 10,-I Keszhelven 10. Aisó Lendván 7, Süme | geo 7, Csáktornyán 5 Perlakon 4, Le-tenyén 3, Köveskállán, Kővágó Őrsön, Baksán és Boldogfáu 1 —I.
— „Tanügyi tiirczák" czíme alatt adja ki Rjztolli M. a „Néptauoda*-ban megjelent és tanítói körökíífen feK tünést keltett hasznos dolgozatait. Orbók Mór annak idején azt irta a tárc/ákról: „Réztolli M. humora kitűnő." Hasonló képp nyilatkoztak Bánfi jdános, Böogérti. Verner László Gyöngyötsy ttudolf, Siri-saka Andor és még ieen sokan a paeda-gogus tollforgatók közül. — Az országos taoitózyülés alkalmával a Néptauoda szerkesztője (Schneider István) szerint „500 nál többen kérdezősködtek a Réz-tolli czíkkek írója után, köztük 10 tanfelügyelő." — Ez a siker bátorítja fel. Réztollít, hogy tárczáit — néhány eddig meg nem jelenttel és Bárány Ignáczra vonatkozó apróságokkal megtoldva — körülbelöl 160 oldalú könyvben közre adja. Ára 1 frt. Gyűjtőknek hat megrendelő után egy ingyenpéldány adatik. Akár az előfizetést, akár a megrendelést elfogadja Nóvák Mihály népisk. tanító Andráshídáu, (u p. Zala-Egerszeg.)
— Elhaltak oévaora NagT-Kan:itán. Jan. Ifí-ia Lad\'cxky Nándor I hetes Hs^hurut. Idén Kik Ferenci 7 hóu. Túdohurut. 80-áj Benadek Juli 51 «Tea gjomnrrák^ 21-ín Igri Keleman 2 hón. Ránggorca. S2-én ótvós <J} rgy 7fl éves Végelgy fingul és Ssakoncai Jáaos $0 ér. Szívbaj. tfolnár Mária 7 bet. tQdSh&j, Reiner Márton 69 év. Teselob. 23-án Dani Katalin 26 ér. Viakór. 24-én ReiacTetter Katalin 8i ér. VúgelgTengai«i. 26-áa Balog Andris ér. fekély. Leiner Anna 3 nap RioggSrcs Farka4 Jicot 4 oap. Ráaggörcs. DáridoTica Vendel 6 hón. todóanmc. 27-én Hirsch Mátyás 66 év. tQdSharat 28 in Zale-nik K&Ulin S5 év baahirtrab. Bognár Istián 17 hón. UtdShumt. 30-ip Unger Pil 51 év. Veiebaj Unnkácai Terei 4 hón tadölob. Per-ge- Ferenci Q6 Ír. kinerflluég. 31-éa Magyar Katalin 1 év. veielob. Roixkoa Istrin 6 hdn. tödShornt. Mittermajer Jioot .25. t«dógOm6-kóiban.
— Rövid hirek. Marsaillesben kitört a kolera. — Aradmegyei Glogováczon megszűnt a difteritisz, mert minden gyermek belehalt — Lessepset a Panama ügyben 5 évre, Eiffelt 2 évre Ítélték. — Völgyi György volt színigazgató meghalt.
— A miileniumi kiállításra a miniszter kíbocsájtotta a pályázati hirdetményt. — Söjtőrön postamesteri, Talian-DörÖgdön pedig kántftrtauitói állásra pályázat nyittatott. — Királyunk a zaotei földrengésben károsultaknak 100 ezer frankot ajándékozott. — Az izr. vallású magyar írók hitközségi magyar könyvtárak létesítésén buzgólkodnak. — Zala-Egerszegen 7 czigánycsaládot irtak Össze, 18 férfi és 17 nő. — Gasparics Ferencz zágrábi püspök, volt érseki helynök meghajt. — A milleniumí kiállítás összes postaküldeményei portómentességet élveznek. — A Garay/féle népszínmű pahrázat diját Margittay Dezső nyerte el „Ci\'ne eniniye-1 müvével. — Papin sörgyár létesíttetik.
— AIsó-Domboruban egy torzszü.:si\':t jött a világra két nyak két fej és 3 lábbal, azonnal meghalt. — 40 S77 kis és 340 nagy trafik létezett hazánkban a múlt évben. — Országos össieirás szerint 185 e-er élő czigány létezik hazánkban. — Dunántúl számára tervezett bábaképző intézet Szombathelyen állíttatik fel. — Jókai Mór koszorús költőnk 08 éves.— Szántó Eleázár jeies paedagogus Budapesten meghalt. — A bolgár fejedelem Mária Lujza pármai herczegnövel jegyet váltott, — Az őszi haosvakorlatok alkalmával a német császár hazánkba jó. Mária Valéria föherczegasszony fiút szült. Paxis és Brüsszel közt villamos vasút létesíttetik. — Korona és Fillér nemzetközi rövidítése: K. és H. ÍHeller.t — Krecsányi színtársulata Berlinbe megy vendégszereplésre. —
Y e § i e s.
— Egy uépszer. A „Moll-fele fran-Cihi borszesz es só" álul a betegeknek
. egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer
: nyujtatik köszvényes és csúszós bántal-makuál sebeknél, s daganatoknál. Egy üveg utasítással együtt 90 kr. Szétküldés naponta utánvéellel Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udv. szállító által Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárákban határozottan Moll-féle készítmény
| kérerdő az ö gyári jelvényével és alat-
| írásával.
— Oly meglepetés ért bennünket I ma, mikor a világhírű temesvári czég j Mühle Viluios az ez évre szóló mag és [ növény árjegyzéke birtokunkba jutott, ; hogy nem muhs:tba1juk el, azt tisztelt i olvasóinkkal ismertetni. Feny.es bizonyité-: kot adja ezen ttlep terjedelméről és a ; benne uralkodó elegáucziaról; nem csak j hogy a mag, növény, virághagyma, a : divatos virágkötészet, nemkülönben a j -parkok alkotása, e kertészeti irodalom, i kertészeti eszközök stb. stb. szakmar -\'egész terjedelmében felkarolja, de sőt
magyar, német és franczia nyelven adatott ki. Dus ártalma és a czég ismert megbízhatósága arra ösztönöz bennünket, hogy ezen árjegyzéket minden körök figyelmébe ajánljuk, és ha még a telep kitüntetéseire visszatérünk, melyek a ne-gyedrétü árjegyzéknek egy egész oldalát igénybe vesszük, és melyekhez a legutóbbi időben még a bolgár fejedelem kir Fenségének udvari szállítú Ci\'iw sorolt, nem tartjuk szükségesnek ezen czég ajánUsára bővebb fejtegetést.
Gabonaárak:
Xagy-Kaaixsa, febr. 24. 1893.
Buza 6.50—SO. Rozs 5.50-70. Zab 5.40—70. Árpa 4 80—5 frt
-5.40. Kukoricza
Irodalom.
Ezen rovatban megemlített irodalmi termékek kaphatók, illetve megrendelhetők
IXJ. WaJ dlta József könyv-, papír-, hangjegy és hangszer kereskedésében. Fö-tér, ó-takarékpénztár épület.
— Hasznos kis könyvecske jelent Dobrowizky <v_ Franké urak könyvkere.: • kedéaében Budapesten: „Hogyan v*é-dkezzük a diftjjitisz ellen?" oktatás a.nép számára. Irta: dr. Szendeffy Aladár gyermekorvos Budapesten. Ára 10 kr. Egyszerre megrendelve 100 péld. 50 frt.
— A magyar helyesírás 73 gyakor
; lati leczkében. Ilyen czimü könyvecskét ; adott, kí a napokban Hoffmann Mar, \\ az ist&ert nagy-kanizsai paedagogus, aki
e legújabb müvével az iskolai oktatás-; oak oéy segédkönyvét alkotta meg, a : minek hiányát már igen sokszor felpa-! naszoltak szakköreink. Ő ugyanit a i;e-; lyesirási szabályok begyakorlásAr^ kitü-l nően összeválogatott példagyűjteményt
ad a gyermek kezébe, a ki igy. anélkül,
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
február 25-én.
hogy bármiféle szabályok emlézésével kellene megterhelni, tisztán gyakorlati .utón sajátírfiatja el az orthografíái ismereteket. Msguk a gyakorlatok annyi szakaszra oszlanak, a hánv helyesírási szabály van és egyrészt különálló szavakból, másreszt mondatokból állanak. Dicsérettel kell megemlítenünk, hogy a szerző óvakodott bármiféle önkényes szabályok felvételétől és szorosan alkalmazkodott az akadémia helyesírási szabályaihoz, valamint a legjobb íróinktól szentesitett iiztiahoz. A kis könyvecskét, mely 48 oldalra terjed, a Lampel-ezég (VYodianer F. és Fiait adta ki. Ara 50 kr.
r- A közönséges Írók között a folytonos ,isszt-kötíetést fenntartani a szépirodalmi lapok vannak hivatva, de a pdjtáskodásnak .teljesen ki kell zárva tennie, hogy e hivatását megoldhassa valamely lnp. A ,Képes Családi Lapck\' e részben is mindig szem előtt tartja azt, hogy a közönség folyton érintkezhessek, szeiieniileg az írókkal, s a ma-gyar-költó-királytól, Jókaitól kezdve, minden irót megismertet az olvasóival, ez
- évben alig pár lapja jelént meg, s már is Jókai.. iienitzky-Bjjza Lenke. Könyves Tóth\' Kálmán neveikkel találkozott az .olvasó A most megjelent ülődik számban ismét több jónevü iró munkáit olvassuk ; Heuiczkynén és Könyves Tóth Kálmánon kívül Kiss Arnold, Robeneseu A.. Molnár Ferencz Dura Máté, Harmatb Luiza gazdagítják müveikkel a díszes füzetet, melynek czimlapján dr. Mezei Mór a fővárosi V. ker. újonnan megválasztott képviselő arczképe van. A Hölgyek Lapja most is kiváló, az illustrátiók művésziek. A legmelegebben ajáuijuk e valóban egyedül áüó szépirodalmi lapot. Ára egy évre 6 frt. félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. Kiadóhivatal Bpest, Nsgy-Korona-utcza 20. szám. Mutatványszámokat ingyen és bértueutve küid a kiadóhivatal.
— Ajándék a gyermekeknek Az én Ijságomról Pósa bácsinak a kedves gyermeklspjiról van szó, mely ismét szép nie^hpjti *oen résztsitette az ö apró olvasott — Ez a meglepetés egy igen szép és gazdag tartalmú naptar. melyet l\'ósa bácsi szerkesztett és Az én Üjsi-goiuiiak jiundeír előfizetője ingyen kap. Tartalmaz pedig ez a kedves könyvecske egész halmaz kis mesét, veiset Bársony-lói ""Sebük tói. Béla Henrik-tői, Tábori
¦ Hubert-tói. Pósa Lajos-iól. Hetyey tíáboi-tÖI stb.. továbbá sok-sok hasznos tudnivalót. Az idei naptár is bemutatja Az én újságom munkatársainak egy részét és peiiig ezúttal tizennégyet Ha ezekhez hozzá ves/ük a mult évben bemutatóit munkatársa kar. ugy arra az eredményre jutunk, hogy Az én Újságomba a legkitűnőbb magyar írók írnak. De ilyen is aztán ez a k» ujtá,\'. Szeretettel várják azt a gyermekek, mint az ó legkedvesebb barátjukat, já\'szótársukat. A naptárnak mulattató részét képezi a rejtvény-pálja zat — a kiadóhivatal 10 hasinos és értékes nyeremén\\tárgyat tűzött ki a megfejtők jutalmául. Az én Ijságom előfizetési ára negyedévre 1 frt, félévre 2 frt. Minden előfizető az ismertetett kis naptárt ingyen kapja. Előfizetési pénzek küldendők. Az én Újságom kiadóhivatalába Buda-
¦*pest Andrássy-ut 10-
Bécii C». éS >;
r. oaztr. magy. és görög k;r __T. fogorvos
Ki nyert ?
Iluzis február 11-éG Kecs: 84 2 3\' «5 lirácz: Gtt 52\' 90 53 Brünn: 1 44 49 17
iluzás febr. 28-án Bpest : 32 1 1 42 fU
Iluzás lebr. 22-én Prága: 50 90 27 74
Szerk. üzenet.
lev<
—f V. <í Kdfzöaat a gratu tálasért •jó s mielőbb y, Kerjiik a folytatását.
— t-V Amint terünk engedi, közöljük-
— Szeged. Megérett gvumoKs. Nem közölhet*.-
-¦\' — Sziszek Szerencsésen megérkeztek. Hálás köszönet mindkét részről.
— sferao A kérdéses számot níból meg-
kaMdttak \\
— Sopron A takarékpénztári artuáÜs közlemények miatt kiazomlt.
— I>r. K.-né. I\'ai-zára, hogy. Nagysád a lap SKamáia irt. mégis igen magán jellegű. Várjuk be a borongó* fellegek rsendes eltűnését.
ixr-Srilttt^r*).
HenneberiT G (cs kir. udvari szállító\' "eT,i-mgj;ára Zürichben privát megrende\' löknek közvetlenül szállít: rfekcte, fch-r és •x^pes selyem szőr eteket méterenkint 45 kr.- j tói ll írt"$5 krig postabér és vámmentesen sima. esik --. koczkáxot: és mintázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőség .i 2000 különböző szia s árnyalatban). Minták postafordnlÓTzl kfildetoek — Svajrzba rzimzett levelekre 10 kros és le-veleső lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
Fehér \\
A nat he ri n szájvizének ^ o m (megyében
ta«-T I
Zala
*) E rovat a\'ait közi fittekért nem felelősséget a szerk.
rali al
BIRTOK.
és holt fundus instructus pontos körülírásával és az ár megjelölésével
„Birtok" jegy alatt BLŰCKNER J. Hirdetési irodájához ;ntézendők. Budapest TV. Sütő ntcza 6. sz
különös hatása.
elismerve Janel Gyula gyakorló orvos tudor AlUl. >
Rendeltetik a bécsi cs. kir orvosi egyetemen opoltzer orros-tudor, egyetemi fóígaz- i megvétel végett kerestetik egy nagyobb
gató éa caáaz. és kir. udvari tanácsos, vala- L__- „ i ~ , „- - i 7"\\ ¦
Lint _uai_.k, Branu H.iier stb órvo.ok terJedeimu kellően művelt jo talajú
átt.i.
Ezen szájviz iltaiában a fogak tisrtántartá-¦ára szolgál és felolvasztja vegyészeti tulajdonságainál fogYja nyálkát a fogakon és azok I ... ... ,. . . ,\' v . ,,.
köott. | Ajanlatok a birtok valamint az elo
K . :. • • ¦:. ajánlható anaak használata ebéd utáu, minthogy a fogak közt hátramaradott bnsréizecskék elrothadásuk folytán a fogak anyagréjzeit veszélyeztetik és kellemetlen száj-bűzt okoznak. ... "
Még azon esetekben Is. hoí már fógkőkép-zés létezik, igen uagy elónynyel használható, mert meg keményedé* ét akadályozz 1. Ha a fognak csak legcsekélyebb tésze le van tSrve, ugy- az egész fog rothadásba megy át és a lübbi egészséges fogakat is elrontja.
A fogaknak természete* szép s ti nőket visszaad ja,\'mintán minden idegen részeket vegyészeti-leg felemészt él eltávolít.
Igen ba«zuo*uak bizonyai mesterséges fogak tisztántartásánál. Megőrxik ások eredeti -ír.;: és fényér, meggátolja a fogkö képződést és eltávolít minden kellemetlen bOzt.
Megszünteti nemcsak a fájdalmakat, melyek üres és romlott fogaktól erednek, hanem a baj elharapódzása! is gátolja ¦
Jónak bizonyult továbtá az A: -
viz a fo,-;;.;. mthsdásuál ; mint biztos erjybit* szer fájdalmaknál, melyek . es fogaktól és kösztéoy liajoktál erednek.
Ezen száj»iz •: ,-. :-. fdgfájdalmat könnyen, biztoiau és minden ntóbaj előidézése nélkül legrövidebb id» alatt enyhít. *,
- Küliín-ssn nagyra becxalertdó az Anatberiá sr.éjvix a lehelet : • : .r:.-\'...-. . valamint j már létező bűzös lehelet eltávolításánál, mihez a gyakori szájmosás elégség**-
Nem ajánlható eléggé elgyengült feginynét. Ha az Ai szájviz csak négy hétig ha.™-
:..<. ¦ & rendelet szerint, a beteg fogtuy sápadtsága elmnlik és aü ismét rÓzsaszinüvé válik.
Ep oly hasznosnak bizouynlt ezen szájviz ingadozó fogaknál, mely bajban göivéiyeí.ek,
szoktak szenvedni, valamim akkor, ha elóh*- ságnak 4355/89. sz.végzése alapján fel
ladt kor folytan * fvginy fogyni kezd.
Biztos szer t»vábl<á az Anatherin szájvíz\' könnyen vérző foginyr.\'l Ennek oka foggyű-kerek gyengesége. Ily esetben kemény fogkefe szükséges, mert ez a foginyt elev^niti. miáltal az uj tevékenységié képerfsé tétetik.
ínagjpakfzk i ín 40, n\\ \\kx\\ í frt. í Lirsi ->Ö kr.
Növéayi fogpara röyíd használat nzán a hígakat v*kitó íehér*kké teszi hogy ártalmára volna. Ara dobozonkiut t>:. kr.
Anatherin fogpastaja Üteg szelenczékbeu TU krral, j inak bizonyult fogtisztitó szer. \' \'
lllatas fagastája. Böyid ba#znáiitt után vakító fehér fogak (természetes és mii fogak) ál>0-lásira és a fogfájás megszüntetésére, darabja 3} kr.
Fog Ólon* igen gyakorlati s a legbiztosabb ¦mi * Ivasas fogaknak "•cólmozására. Ára dobozm.k\'int 1 frt
Dr. Popp orvosi növényszappan
kitűnő.pipere szer a síimor, knteg, a májfolt, é» szeplő ellen, a tiszta üde arezbör elömoz-ditáia éa fent irtására, az atka, pórsenés, tisz-
tálkti arezbór. kelések ellen 30 kr. Popp Velontlne arezpora 75 kr. K-gtínomabb franczia miuöség, ólommentes, jól fed, \' de nem f-s\' Popp Eau de Qiiniae 75 kr. A legjobti fejmosó s*»r. Erósiti * fejbőrt.
pQpp-féle S?von de Famille
• továbbá egy csinos hálószoba- 9 g lámpa (Ampel) s végre egy G2 • 0 cm. széles s- 8\'J cm. magas ^ J szép jekeíe aranyozott •
• JEL. Él PKERBTl 0 üveggel eladó. ®
• Czim a kiadókirotalb&n meg- • j ttvdható •
9851/392. szám.
Árverési hirdetmény.
A ulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy Bachrach L..H. csődtömegéhez tertozó ——a n.-kanizsai kir. törvénv^zék mint csődbíró-
veu-csÖdleltár 5a5—778- folyó száma alatt összeírt követelésekből még kint levő többrendoeli követelések nyilvános árverés utján Kovács Lajos ügyvéd mint tötnegtroudnok közbenjöttével eladatnak.
Ezen árverésre ha\'áridőül 1893. évi márczius hó ít-ik napjának délelőtt 9 órája a nagy-kanizsai városház tanácstermébe kitüietik s abhoz a venni szándékozók azzal hivatnak meg. hogy a legtöbbet Ígérőnek késípéuz fizetés mellett eladatni fognak.
Kelt X.-Kanizsán 1893. évi február hó 21-én. BARTS GYÖRGY
bit. végrehajtó.
pompás mii\\ősé^, tranczia. módon készítve különösen ajánlaT^ családok baszni-Útára. Darabj» 15 kr. Kapható hat különböző színben és 6 kellemes és erós iilattat. Q^rjrj legfinomabb »zappanai 20 krtól \'«0 I Ul I krig. legfinomabb illatszerei 50 kr.-túl - trt 50 krig, leglinOniabl> pomádéi Cos-aetíqn-jei 10 krtól 1 frtig.
Dr. POPP J. G.
hírneves . f
Toilette - különlegességei
kaphatók : NAGY-KANIZSÁN : I\'ráger Ki+fj Szórcsr.ky B és Beins. L. gyógyszerészekirél. 11 KesSelhofer J.., Sommer S_ t^síljag B., Weiss & Ledöfjzky, Uoseufeld A., Prezelmaver & Deutsch. KAGY-HAJÓMBAN : Körös L.gyógysz. KIS-KOMÁKOMBAK: Horváth E. S. jryógysz. CSÁKTORNYÁN: Göuczy öiv. gyógysr. N\'E-MES-YUXJN: Kí»s Gy. üzv.- gvógvsz CSURGÓN: Plachner F. gyogy«. PKRLÁKON - Sipos B gjógysz. Ml\'S A-SZOMBATON : Böle« B. gyógysz.Ál.SÓ LE NÓVÁK: Kuss S*. gyógysz. MAKCZALI: KörSi V. gyógysz. NAGV-LAK« »N: Mike Fr.. Mayer S. gyógyszerészek. "NOVÁN : Persay 8. gyógysz. NaGY-ATÁDUS : Boda S. gyógysz. uraknál. Valamint Magyarország minden gyógyiárábaa és iilatszer kereskedésében. Határozottan dr. Popp-féie gyártmányok ké-rendók.
Ep 25 eres vizsgázott mm
ki mint Byen Bécsben nagyobb gyárakban 8 éven át dolgozott, a német és magyar nyelvben tökéletesen jártas, állást óhajtna nyerni. S-ives megkeresések e Up kiadóhivatalába kéretnek.
Csak
az illető, aki bevásárlással „Horgony \' gyárjegyre ügyel, biztos lehet, hogy nem kapott értéktelen utánzást.
A Pain-Expeller
..horgony ny a! - legjobb ered mén yn vei alkalmazható csúz, hátfájdalmak, íej-fajás, köszvény, csipőfájdalmák, tagszaggatás és meghlili\'-aek ellen; g}-ak-ran már egy bedörzsóles elegendő a fájdalmak enyhülésére. Minden üveg a-gyarjegygyel, a
.IlorgüBjnyal*
el van látva és ezután könnyen felismerhető. Minthogy ezen kitűnő háziszer majdnem minden gyógyszertárban 40 kros, 70 kros és- 1 frt 20 kros üvegekben kapható, mindenki által beszerezhető. Csakis a Richter-féle Horgany Pala Expetler
A legolcsóbb szállító
az aláz
amerikai
sakjó éjjel
alázattal alulírott.
minőségűt 1 60 fr ilágitó srumlappal 2-15 frt
ÉBRESZTŐ\' l>atnm mutatöval 2 50 frt-\\ I>atum mutató és éjjel vi" / lágitó .... 2 75 trt-.- Nickclfoglalóbau uraknak B-70 REMON-l .. nőknek 4.S0
¦ TOIR 1 fekete aczél fogl. uraknak 5:50 ZSEB- 1 „ ., nőknek
50
ZSEB- \\ „ ., ,. nőknek 7 ÓRÁK j valódi ezüstben uraknsk 5 \\ 11 •. nőknek 6 Szállít posta utánvet vagy az összeg előleges beküldése mellett. SCHWARZ HEUTKICH. Bé c s. IX. Al s e r s t r asse 12.
!anda I/âr0ly
U kereskedelmi WM mükertesz
Kelelös szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS.
ajánlja faiskoláiból nemesfaju gyü-mölcsjáit, díszfáit, különösen ezekből nagyobb menngiségben erős türzsü vadgesztenye, Gelegonya, GlediLsia. es Iharfákban (ahorn). nagyválasz-téL$an diszbokrok; továbbá 3000 drb magas törzsű tltea és remontáni rózsák, havi rózsák, disz- és vjrdgzÓ növényeit, szőnyeg növényeit nagy mennyiségben; nemkülönben minden e szakba vágó a legjobb minőségű csiraképes konyakerti és virág m\'jqvait. az utóbbiból május havában palánták 100 szám is adatnák jutányos úrért. 1- Sürgöny czim: ! Csokrok, köszönik minden évszakban, kapha- j «T_A_Bín>.A_
4*,k. Üzlelet helyiség : Sugárút lUtbochay ház. |.__^ -Kanizsa.
Kertészet és faiskolák ; R&ta-ry utexa 17. .Xagy-Kauixtián. ^~
Gazdaszoknak!
A Czikoria gyökerek ültetését idoszerűleg
ajánljuk és szívesen szo\'gálunk felvilágosodásokkal azoknak kezelésere, mivelésére és szárítására nézve.
Hogy részünkről az előkészületeket megtehessük a szükséges magmennyiséget beszerezhessük, valamint hogy a földek előkészítéséhez az útbaigazításokat megadhassuk, kérjük az ajánlatokat, a terület nagyságának megjelölésével már most velőnk közölni.
Franck Henrik Fiai
Zásríb is L!i
BÖJTI IDÉNYRE.
utasítással) legszebb válogatott keményhúsú
Iíizikc (saláta gomba használati
sárga minőségben: 5 k. <iohos h k. doboz ezukorban főtt fekete Áfonya befőtt — ."> k. Palocsai csemege sajt friss _____ —
h k. Flavniczi csemege sajt igen jó — _____
Romadonr sajt darabja — — — — — —
SÓrsajt darabja — — — — — — — —
5 k. doboz 71 kárpáli friss jubtnro — — — —
Fenyves madár naponta fiús fogasu párja — — — Fogoly nagy húsos párja — — — — — —
Egy hordócska marinirozott lazaczbal — — — —
Egy hordócska marinirozott pisztrángba! — —- — Egy kilós zsák szárított nri gomba — — — —
Egy kilós zsák szárított Lengyelgomha — — —
* mindkét fajta h iszuálati utasítással.
5 k. I. rendű nagy lenese zsizsikmentes — — — 5 k. IL rendű nagy lencse zdzsikmentes — — — ű k.-vaj zöld borsó kitünó _ _ — — — 5 k. sárga egész borsó — — — — — — —
5 k. kivitelű Export aranysárga hámozott borsó — \') k. közönséges hámozott borsó — — — — —
Ő k. tatárka dara — — — — — — —
Etkezö frids lennmag olaj I kilós üveg — — — Kitűnő friss thea ysj kilőj i — — — — — —
3*\'2 üt. Demjon fehér kesernyés fenyő boroiieskn — 37a Üt- Demjon sárga édeskés fenyő liorovirskn — 3!/z \'í*-f Demjon Cabinei ó nzilvőirum — — — 37- üt. Demjon kitűnő édeskésú rozs törköly (különleges újdonság)
A legkitűnőbb minőségben postautáuvéttel, avagy az összeg e\'öre "Seküldé.-mellett bárhová!
Az árak teljesen ••T*„bérmentve minden további költség nélkül érteu-
kivánatra mindenből kevesebb is kapható.
Terjedelmes árjegyzékkel szívesen szolgálok. s
— 3
-- fi
frt 30 kf
50 "CO 40 35 25 70 38 90 50 80 80 CO .
80 •80. 20 80 40 20
2i;
50 50
dök.
Tóth Kálmán5
zepességi termények kiviteli telepe SZEPES-SZOMBAT.
á r i a c z e 11i ~»mL$ Gyomorcseppek
i nscTSzerÜen bxnoik gyomor Sa|efc_U. ncl-atathehtUtn tiil és nrptztT.
A ftyomor\'wtpjr-^n tnnrtpí: iuá^y^slanság. giomorjíengesíe. Mtios lehetet I ; teltujlsig. »a-sn,u lelbOltQqéi. hasmenés. gTomoré.es. Islesleges nyilkskl.á-\' lasitái. i-rgisig. undor és hsiyií. q,omorgorcs. »:„Ulés.
.,. ,u....s —j-oj-j-Mfnirt i.íztovhIi lejfajasnil. _ mrnyiíjlben «-z a Kjo--<itt. gTOm-rtiilterhelésnél^lrii\'lc\'Kri iísli>kkál, glllsffik. míjbiiok ->-rr-c-"- -• _ -a: \' 4
Rmlilrtl tisi\'>kiiil\'S ytetrlnc:rfH jt/ornoi-crrrpT . vrk flti k:tilri"knek tiiz-iiivtilt ik, n mii fwi mejf »1*1 blzo-v kis uvpr irs hssznÁlsíl iilLKÍiassxl i - Tu kr. ¦mzíjri lórsktir:
\'i\'öt-r.i* Jftxser gyógyszertára
Ha-f>|M-.i Király uiezs. 12 védjegyet és a!;ir*«t t-zetesen tessék mertsktn-íssk itly cse]>pFkr: if\'wk di..K»lni. melyeknek bar-» 7.nlii ."i»Ug vart rHifS\'xivM ¦ kesxllö «]4.lriiiiáv_ ív; -¦ «.n szavskkal: -Vaiodtsáffit blz/myJtom".
Ilnrlnctr \'\' oirti.,-, ,,¦,,,,/-/, vfclodi—l kxpbaUk.
NAGY-KANIZSÁN BARCSO
¦ á g e r o é 1 a éi Knhiit Sándc
yszerészníl.
ET ágy
3211/tk. 92.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Zalamegye összesített árvatárának Lapát Ferencz és Lapá: Ádámt, dömefőldi Lapát Imre ballahidai lakósok elení 4i frt 49 kr. tőke. ennek 1S80. évi január hó 1-töi járó 7ü/0 kamatai, 42 frt 31 kr. per ós végreh. és G frt 38 kr. jelenlegi költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. torvszék (a letenyei kir.jbiróság) területéi, fekvő. Csehi községi 119. sztjkvbeo A. 1 538. hrsz. a. felvett s 214 frtra becsült váltság köteles ingatlan, továbbá az ugyanazon tjkvben A. f 549. hr. alatt felvett és 202 Írtra becsült váltságköteles ingatlan Csíhi község biró házánál 1893. évi márczius hó 18. napján d. a. 10 Órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fenoebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%.át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt\'- Letenyén, a kir. jbság mint telekkönyvi hatóságnál 1892. évi deczember hó 18. napján.
FILIPICS kir. járásbiró.
a pesti magyar
KERESKEDELMI BÁNK
lennel köz\'.írré teszi, miszerint
Ifi
lantra h föIflDirtoRotra
nemcsak 4 7a°/0 os záloglevelei alapján 50 évre. évi 5.35u/0 törlesztés mellett, hanem azontúl a felek kívánságára
4°;0-os záloglevelei alapján
50 évre, 57« évi törlesztés mellett
is engedélyez. Az évi törlesztési részletben (annuitásban), ugy a kamat mint a tőke törlesztése benfoglal-tatik.
A bank ezenfelül ugy mint eddig is törlesztési jelzálog kölcsönöket engedélyez rövidebb törlesztési időtartamra,
4-V.cOS mint 4°|0-os záloga levelei alapján.
Prospektusok és közelebbi felvilágoiitá-sok a bank jelzálogosztályában szóbelileg vagy levélileg kaphatók.
Az igazgatóság.
harmínczkettedik évfolyam.
zalai közlöny.
február 25-én.
Nélkülözhetetlen ............ ..----—------ . \'
liATHREINER-FÉLE KNEIPP-MALATA- KAVE,
szemes kávéi»zel felülmúlhatatlan elónvt ért el, hogy az ártalmas élvezetétói a keveretlen vagy a rossz pítkávék kellemetlen izétől és az egészse^re ",^"e ártalmas hálásától megóv és a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot nyújtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes távéval, legaiánlatosaDD du gvermekeknek és betegeknek — 0 t a n z o 11 a k a t fülonös figyelemmel kerülni. — \'/, ki-ló á 25 kr. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő ur arczképével ellátva, mint védjegy.
minden háztartásban a
I I
MOLÜDSEIDLITZaPOR
MW Tavaszi gyógyítás
Nyári
gyógyítás
Sí Őszi .gyógyítás
Ä Téli gyógyítás
Csak akkor valódi, ^g^Zl
jiu i-i M\'iÍjL A. sokszorosítót: ezége látható.
Gvörs .gyógybatás makacs gyomor- él nltestbajok, gyomorgörcs, nyáík, gyomorégés, székrekedésnél, máj-baiok, vettn.n\'á.", aranyér és a legkülönfélébb nói betegségeknél. F-sy eredeti dobol használati utasítással 1 ft. Raktárak az ország minden nevezetesebb gjógy-
•aíban
f^X^XzO<zOO<X^zOeNXXz<^zOízOOCS<H7j
x x
X X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X X
X
X
X X X X
>x p
X X X X X X X
x
) I, I.
gyógyszere íz ( Staadt. T Szétküldés naponta kevesebb n
doboznál
¦ kir udvari száliitö, Bécs tcbUuhen 9. utánvét mellet! em küldetik. Kii unj eres MOLL A. úrhoz Uécsben, tjlS foglalkozásomnál ai őu MOLL-féie Seidlitz porai igen j«s natást gyakorolnak ; ismerem ezt egyszer * mindenkorra éB szívélyes .,I-ten fixessé meg"-et moti dok érte; eaek & gyomroi lóvá és tőt konty övé tesaik.
Tisztelettel: STEINKE P. J. lelkész Honnetschlag-bai
X » X X X K X
moll fele francia BQESZfSZ és só
í I e"-iobb 1 Csak akkor valódi, Jü>u!
\' OJ , to«t ttotetl W i» ..A MOLL \' \'Mino «•¦
bedörzsölő
ha mmdeg;, ík öreg
Sdi«
X "
X X X X X X X X X X X
szer
köszvény, : esúz
hülési betegségek ellen
¦állni van
MOLI.-féle fram-xia tiorsjp«t eti mini fÁjdalomvsillapit < hedörvaől«,i .a.r IcS.M . •¦¦tii ét a meghűlés egyébb kóv^tk^zroénypiné.-Ir^i.mrrpi.sbl\' níj\'itt:. — Kpr ónozott ervileii Rv.g ára 9" krajezár.
FÖ - SZÉTKÜLDÉS MULL A. gijtTUrftsz. rs. t:s kir- ifari uiililo által
KK\'os: I- TI\'CHLAUBE.S 9. w. Vidéki mf grand elétek naponta postau&nvél mellett tel-je-iU-Unek.
A raktárakban tennék határozottan Moll A. aláírásával és védjegyével ellátóit készítményeket kérni.
Szitkaidét naponta utánvéttel Két üvegnél kevesebb nem kUldetik. Elismerés MOLL A. gyógys*. nxhoz Bécs Kitilutj Itoll-féle franczia horsseix és aój« vidi-kemen nagy.zerüeu működik. Küldjön nekem 50 . gel, muel a: emberiség segítségére készletet óhajtok tartani magamnál. Mély tisitelettái
HORNOK, leikéss Micholup-ban.
Veszprémi gazdasági egyesület* ajánlja
épgyarosnak
ÜMiiert hír 0 ..SSCi"\' rendszeríi
egyetemes_egyes ^ s^p és kettős ,
Baczel ekéit. f
legújabb, a hazai viszonyoknak legjobban megfelelő s7.abadalmai.0tt « \'\'3Ü -Perfccta* künoyü és mégis igen szilárd kiiünö munkai végző ^
1 sorbavetó gépeit.
33 fogatos és kézi erőro használ-e& ható uj szerkezetű szecska és tg répavágó gépeit, amerikai ku. g| koricza morzsoiókat. kitünö fe-JEj dett biztonsági járgányokat.
^ Továbbá miaden háztartásban elkerülhetetlen szükséges a\' §} szabadalmazott .Caleriíás* egyetemes zugégépeket, (Stern és ÍP Beck szabadalma) melyekkel nemcsak burgonyát, hanem hüvelyes főzelékeket, úgyszintén paradicsom és málnaféléket, valamint gyümölcsöket is lehet znzni és szűrni.
Jutányos árak és kedvező feltételek! Kaktár én Iroda: bTKKX és FISCHL czégnél.
BUDAPESTEN, Vll.. Kerepesi ut 78. szám.\'— 1893. évi túéjm l-löl Vácni-köruí 3.3 szám. ^
3
PSERHOFER J.-féle
gyógyszertár /
BÉCSBEN, l. KERÜLET. SINGERSTRASSE 15. SZ. alatt „zum goldenen Reichsapfel\'
ezelőtt altalános labdacsok neve alati ; ex Utóbbi ne.\'et leijis joggal megérdemlik . mivel csakugyan alig létexik betegség me\'yben ezen labdacsok csodás batáRuka t eteraxeresen be nem b xonyitották poina. Evtixedek Óta exen labdicaok általános eltv-rjedésnek örveudenek és alít; V*o .-salad, mely-ben ezen kititnő háx\'saerböl kr>s>:let nem volna tilálhitó.
Sximtalao orvos ált-U ezen labáicsok-há*:»xerii\' ajánl tatnak és ajánkatiak m<nd«n oly bajokrt&l, melyek iroiz eméízrés-
íjbajok. kóliki, vértőlu.lá*ok, aranyér, bíltétleniég s hasonló betegségeknél innak véraz"gLny»éL, s abb-SI eredÓ bajoknól is : igy fápkórnál. idegességi"! származó fafajainknál stb. Esno cériiszlito labdacsok oly kónűj-fii hátiak, hogy a legcickélyebb táj dalmakat sem okozzák és ennek folytán m-g a leggyengébb egyenek, de mé^ gyermekek á:tal is minden aggod* om nélkül betehetők.
A ixámtalaa hilairatb&l, melyot e labdacsok fogy aj at ói a legkOIHttbölöbb éi legadhexfbb betegingük után egészsée^k visizanyer-;s« f»!ytác hozzánk intéztek, f-zen hegyei ciakis nébinyat e.-nlitUnk mu^ sina megjejylíssel, hogy mindenki, aki ezen labdacsokat egyszer hftmalta, meg vágynak gyoaödve, hogy aaokit tovább fogja ajánlaii.
követkextében PKen lat
Vértisztitó labdacsok,
ból és sxékrekedéíből erednek: mint epe-zavarok, VértiRxtitó tnlajdonfáguki.ál fo|j.va kitünS batái-sai
Sehlierbaek, 18S3. október -22-én. Tekíntefes ur!
A\'olirt kéri, hogy fííjtte hasznos és kitűnő vé:tisz:itó labdacsaiból ismét\' 4 csomagol küldeni szíveskedjék.
Nen\'eíter Ignácz, orvoe.
Hrasche. FlSÓnik mellett, 1887 szept. ho lü-éa. Tekintetes ur!
I~ten akarata Tolt, hogy ax ön labdacsai kru\'.ci kőeé kerültek, melyeknek hatásat ezennel megírom; <Éo gyermekágyban megbültem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni éa bizonyára már a holtak k^zt volnék, ha as Oj ciodálatraméító lahlacsai eng«m nem menteitek volna mez. Az Isten áldja meg Ont ezért ezerszer. Nagy bizalmaoi van, hogy ez-n labdacsok engem is tökéletesen kifognak Gyógyítani a mint már másoknak is egés/ségilk viaazany .Tejére segtt«ég<U szolgáltak.
Koiticz Tocée.
Hécs-t\'jbp\'v, IssT november 9 én. Mélyen tisztelt ni ! A legforróbb kössórjetemet mondom ezennel Oanek t>0 éves nagyn-nem devében. Az illető ftt éven át saenvedett gyomorhu-Intban és vizkórságban. már életét is megutta, melyről egyél>-kent \\v is mondott, midőn véletlenül egy dobozt kapott ax Ön kitünö vérttsxtito labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyúgyolt.
. Legfőbb tiszteletté^, We.ocxwt.el Josefa.
-\'er J. névaUiiásss! fekete fedele ngyanaaoo aláirásiai vBrÖä
I8c9. roarc-
z. 2T-én.
Eichengraber.imt. OfBbl mellett, Tekintetes ur!
Altilirott iimételten kér 4 csomagot az Öo valóban hasznos és kitünÜ labdacsaiból. El nem mulaszthatom legnagyobb elismerésemet kifejezői exen labdacsok érteke felett éJ azok, a hol csak alkalmam nyílik, a szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen bálairatom tetSKÓaszerintt használására Önt ezennel fet-hatalii .izom.
Teljes tisztelettel, Habn Ignácz.
Gotachdorf, Kolbach mellett. Szilézia, 1SSS. okt. S án T. nr!
Felkérem, miszeriot az Ön vértiszliló labdacíaiból egy csomagot i. dobozzal küldeni Mtveskwdjék. Csakis ax Un csodála:os labdacsainak kfiaz\'tnbetem, hogy egy gyomorhajtól, mely eugem öt éven át gyötört, megszabidaltam. Kzen labdacsok nálam soh-sem fognak kifogyni s midőn legforróbb fejezem, vagyok tisztelettel,
tzeo vértisztító labdacsok csakis a Pserhofer J -fele, az -.arany birodalmi simához\'- cnmzett gvógy szertárban Béctbea t , Siagerstrasse 15 sz. i sésxittetnek valódi minőségben s egy U szem jabdacsot tartalmazó dobos ara 21 kr. Egy i-<om*g, melyben 7 doboz tartalmaztaiik. 1 írt Qb krba keríti ; bérmentellm utánvétel, küldésnél 1 frt io kr. Egy ciomugnál kevesebb nem
köszönetemet ki-Zwickl Anna.
gffT NB Nagy elterjedettsécii. dicsők a legkfllBofélél b oevek es alakok alait utinoztatuak : nek kör^ikeztébiu kéretik csakis P3erbt.f;r J.-féle vértis.titó 1 \'lacs ikat követelni és csakis azojr, tekinthetők valódiaknak lyeknek használati utasítása- a P aziaben és minden egyei dobox t színben van ellátva. ~~?Jbbj
Amerikai kösz vény kenőcs,
minden köszvényes é* csakos bajok, u m. : p-erincz-agy bántalom, tageiaggatás. iachttii, migraiane, ideg.-s fogfájás, föíájás, fúltt7ag-gatás stb. stb. ellen. I frt 20 kr
Tannohinin haj kenőcs \'ür^-\'^ *L
mennyi bajoBeesMÖ szer kozAtt oivosok által a legjobbnak elismerve. Egy elegánsan kiáll tott nagy stvetencséVel 2 frt.
Általános tapasz áu*"dow^
ganatoknál, ujjkukacs. aeb»s- vagy ~\\iiladt-mell vagy máa ily bn-jokuát\', mint kittinö szer lön kipróbálva. 1 tégely 50 kr. Bérmentvv "ö krajezár.
Fsurvhaly^íim p,crhofer J Lok *» ot* * {*«?°*ta-
x WOlaítOOUI Kok„ Éi miadan idüit lehre mi,u ]?g.
biztosabb axer elismeive 1 köcsöggel 40 kr. Bérmentee C;"i kr. T y+ifVi nikA v általánoian isme t kitünö házisxer, hurut
Ki ILI UllüU V , rekedtaég, gftrraös köhögés btb. ellen I flve-gecske ára 50 kr.. 2 Dveg bérmentve 1 frt bO kr. Wia^MATAnO-Aa ÍP1,4**\' Meppek) megroctottt gyomor. JjiCLCooAt llv/ilu ro>x emésztéa es miüdenntmü alteati bajnlí eilen kitünö házisxer. f, üvegcsével 22 kr., 12 üveg 2 frt
Általános tisztitó-sé *2f|:J3J
minden következményei, u. m. - fofájáa, szédülés, gyomorgörcs, gvomorhév, aratn ér, dugnlás stb-. eilen. 1 csomag ára 1 frt.
Angol csodabalzsam, !^;íj^kr-tíki\'a*" Por a lábizzadás ellen. T\'L^V^Í
tépiőriS kellemelen szagot, ép.-a tar-ja a lábbelit és mint irta mattan szer van*kiprÓbilva. Egy dobozzal 50kr. Bérmentve 7."> kr.
U01J\\il UttlASHHLi 40 kr, bérmentes küldéssel 65 kr
Helsó, vagy egészség-só S^TÍiSÍ
eméaztésből származó bajoknál. 1 csomag 1 frt.^
felsorolt keszitményeken kivfil az osztrák lapok ;i- és külföldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak éi a készletben netán nem ievók gyorsan és olcsón Postii merrendele* k a leggyorsabban eiz-bektlldetik; nagyold) megren-
endeilei
Ezen hirdetett 1
küld<»« .
Az öasx-g elSbbeni beküldésénél {mi !eg|obbin postautal- . m^g«ser«ztetnek
ványon eszközöltetik) bérmente, küldő Oel együtt: 1 csomag 1 ft I közöltetnek, b* ^^Z^k\'Bir^e cakls oly esetben r
2--. kr. i csomag 2 frt :tü k" 3 csomag 3 irt 35 kr., 4 cs..ma2 delesck utánvételei Jerm w-rkeriU mt?;v e-etb.
4 frt 4" L, 5 csomag 5 frt 20 kr. é? 10 csomag « ™ >«rba 1 rínik a küldés, ha az ö»zeg el.re kerQl.
,le:ésck után\'
téaik a küldés, ha az összeg postaköltségek sokkal mérsékeltebbek
A fennti különlegességek kaphatók Török Jozsef^yógyízerész urnái Budapesten. Király utcza
12-ik szám fÍM
MINDENÜTT KAPHATO.JÍ KfflINTlíO EREM
suSrd
S\'EUCIUJB. ¦sci-wtiz-
Az ISS». Párisi világ: kiállitáson aranj éremmel kitüntetve.
Minden kiliitáaon legmagasabb kitüntetéadket nyert
^ ESTERHÁZY COGNAC
Központi-iroda: Budapesten, külső vaczi ut 23. ¦ . Il m
mely tiszta borból készül és ezért a közönség legkedveltebb itala, mindenütt kapható. ~9S
l.^irnjal* JEJperesselrem ~t^^^_ küliinl^irf.séj: ra^x.n
ii^U\'-iiv^k. m\'^^^^^^ " ^^^^^^^__ni,,!-°«itri,pl(-kl„.„
Minták
minden irányban postab ér mentesen küldetnek. Elismert legjobb és legdivatosabb
Z POSZTÓ KELMÉK ?
Tatai7t *s nyári igényeknek a It^olc.ólihtól a legfioomabb Diiaőaígig, valódi síii: rs tartós fthizett-kre, íriöltólírf és mimloo mas haazoálatra, saétknld póataatáovét meilitt a cyári áraii, nuigáaodok tak rs szabokn.sk nirtrrt\'okiut is
Főraktár: a cs. kir. szab. finom posztó és gyapjúszövet gyár SCHWARZ MOR
gf* Zrtittan llrünn mrltrtl. ~~VM
Szövet egész ültözetre......3 írl 50 krlól 20 írtig.
egy felöltőre.......4 frlúi 16 frtig.
. , nadrágra.......I frt 40 krtól s frtip.
Fekete pervien ........7 frttól 12 frlig.
Mosó kammgarn öltözék valódi ... 3 frttól feljebb.
Pque-mellén vek ........60 krttól 6 frtig.
Maradékokat olcsó áron ad. azonban az utóbbiakból minták nem a\'latnak Egyenruhaszövetek, bérmentes Loden és vadás?posztók, Peruvienne és dosking szalon öitOzetekre és utazó plaidek.
NŐI R jU Hl. SZÖVETEK
¦/^"^¦•kjaj^^ilinden uj-bb minták a\'leggazdagsbb választékban e^^j^^^^íjsaw^ ^fnUkönyrek szabómestereknek
Nyomatott Ifi. Wajdits József kSnymj-omdijábaa Nsgy-Katiizsin.