Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.17 MB
2009-12-18 13:50:45
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
302
2819
Rövid leírás | Teljes leírás (310.02 KB)

Zalai Közlöny 1893 022-025. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
32. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA. 1893. joniüs 3-án.
El6fixtté*i ár
JEgétz évre . - . 5 frt — kr
Fél évre . JNt-gjedévre
*xas» 10 kr
HIRDETÉSEK
|jj liisáltírt petitnorbaa 7,_
minden ii>vál»lii sorért 5 kr.
SY1LTTÉRBEN jn-iii soronként 1Ü krért ^véjí-tnek 1. Kincstári illeték minden hirdetésért 3" kr. fizetendő
Harminc
ikeitedik évfolyam.
^Ji4p "e,leaii él "y*g" részét itö atioden közlemény iíalorí! jos izerkesxtö-kísdó nevére \'ezimzettea S*ffr-K»«ii«4ra bér-mentre intézendök.
Bérmentetlen terelek nem fogadtatnak cl.
[Kéziratok vissza, nem klldetuek.
A, nagy-kanizsai malátagyár és serfózöde\', a nagy-kanizsai Délzalai Takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet\', a .Kotori takarékpénztár i részvény-társaság*, a .nagy-kanizsai önkéntes tűzoltó-egylet*, a .nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület* a .nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet* „n.-Unizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete*, a .katonai hadastyán egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kttlválasztinánvána^hivaLo* L,
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP
Neveljetek jelleneket
A ithinaiek nagyon különös emberek. Ámbár mivelódésük ősrégi és i természet ntegíifryelésc\'-ben értelmük nagyon ki van fejlődve, bivi-ségok kezdetlegessége nagyon mulattató.
Igr például szentül hiszik, hogy m-mel)\' állatok nevezetes módon átváltoznak. Hitregéjük szerint az an-goloik kígyókká, az egerek denevé rekké, a tigrisek czápákká, a héják galambokká változnak át; a\' fürjbőt őszkor vakondok lesz és tavaszkor ismét visszanyeri madár alakját.
Azonban koránt se szükséges, hogy chinaiak legyünk és bitókét is nélkülözhetjük, anélkül, hogy ily átváltozások lehetőségét kétségbe vonnánk. _Csak markoljatok az emberélet «-3zé!!»Mem éltük-e és nem éljük-e mefpffaponkint cziviiizált Európánkban, hogy oroszlánok bárányokká, nap Jelé törekvő sások vakondokká leltek f Ritkaságok közé tartozik-e az, hogy férfiak ép oly gyorsan és közvetlenül változtatják meg gondolkozásmódjukat vagy jobban\'mondva azt, mit e helyett fi-. togtátnak, mint változó időjárású vidékeken ruhánkat szoktuk ismételten változtatni? A történelem említ ugyan szilárd, következetes férfiakat, kiket az eke mellől szólítottak a haza megmentésére, s kik, ha föladatuk sikerült, ismét visszatértek az eke mellé, megelégedve azzai ha embertársaik nem törődnek velük. Találkozunk a történelemben oly egyénekkel, kik meggyőző lésükért kiítták a méregpoharat; bátran léptek a máglyára, kik a dnrva erő, anyagi hatalom elé, az erényérti szent lelkesedés erejét, az érinthet-len férfiú-méltóság hatalmát állították, kik száműzetésbe mentek, szükséget és nélkülözést szenvedtek, mert.
hasonlóan a Jénysugárhoz, nem akartak meghajolni, hanem inkább megtörtek.
Ilyen fényes jellem Kossuth Lajos a nagy száműzött, kit megtört a kilenczven év terlte, de jellemét nem változtatta meg ina sem.
Ifjúkori nemzedék végy példát e kitűnő, fényes jeliemtói! Ha egykor Clio ítéletet fog tartani a jelenkori nemzedékre, jog ugyan találni nagyon sok/éle erényt, de valódit nem.
Hű, áldozatkész szülők és gyermekek vagyunk, alapítunk mindenféle jótékony intézetet, fölfedezéseket teszünk, találmányokkal gazda-gitjnk a világot és határozottan haladunk elő életmódunk finomításában; de mindezek mellett mégis elvesztjük lényünk velejét, mert cselekvésünk indító oka csakis a vágy apróbb rétegeiben rejlik.
Létünk kellemessége, a jelenkor fogalma szerint, ez az mi után mindenki törekszik, e bálványnak áldozunk és mivel ehhez pénz az egyedüli eszköz, azért hajhászsza ezt minden ember. Ezért homályosodik el a jogérti érzelem, ezért tünedeznek a magasztos eszmények, ezért leszünk közönyösekké minden iránt, a ml nemes. Ezért cseréljük el könnyű szívvel a becsjelet ¦ a becsületért, ezért arat a siker, nem törődve azzal, hogy mily nton, módún lett elérve, elismerést és csodálkozást. Azonban, — a tiszta emberiség minden csecsemővel újjászületik, amiért is ivadékainknak tehetségűnk szerint ajánljuk azt, mi egykor valóban boldogíthatja őket és ez: hogy jellemekké neveljük. A jellem ama tulajdonságoknak mitől se akadályozható, hamisítatlan kifejezése, melyek az egyéniség lényegét képezik. Mihelyt e tulajdonságok ingadoznak,
változók, tehát az illető egyén jellemtelen, ¦ oly jelzés; mit senki se akar magára vagy^g/éfmeSeire alkalmaztatni, pedig az, mit e szóval jelzünk, igen gyakran előfordul.
Ennek okai nem a korszellemben rej -lenek, mit a főnnebbiekből könnyen következtetnénk; csak a nevelés-hibák következményei, melyek növekedve erősbödnek. E hibái- meg vannak a családban, főként a társadat mi intézményekben, végre pedig az iskolában.
Gyönge engedékenység a gyermekek szeszélyei ellenében, különösen akkor, midőn e szeszélyek később életszakhoz tartozó élvek előlegezését illetik; az eszkőzök eltévesztése, melyeket bátorításra, jutalomra vagy büntetésre használnak; a következetesség hiánya engedésben vagy tiltásban ; eleve jelzett következések teljesítése, legyenek bár kelleme? vagy kellemetlen természetűek ; a kisebb és nagyobb fájdalmak, sőt kényelmetlenségek elieni félelem zabolázása, ezek azokba balfogások, melyeket családokban elkövetnek, még pedig főleg a túlságosan gyöngéd anyák, kiknek gyengesége néha annyira megy, hogy a gyermek szövetségesévé va-iik, hogy az elkövetett hibát á haragos apa előtt elpalástolják.
Társadalmi viszonyainkban is igen sok csira rejlik, melyek alatt sz ilUmszerü hazugság nyilvánul ? Ki ne látta volna a szigorú igazságra nevelt gyermek bámuló arczát, midőn szüleit vagy nevelót vagy másokat, kikre áhítatos tisztelettel tekint, az első hazugságon kapta, melyet kiejteni senki se tartózkodik, mert tekintettel kell lenni az idegen iránt? A gyermeket, ki ennek tanuja volt, egyenlőre tekintetbe se veszik és hogy a hibát utólag helyrehozzák, szépítgető és mentegető nyilatkoza-
tokat tesznek, A gyermek ezzel ugyan jöl lesz világosítva, de két-lem7 hogy ezzel jobb, erkölcsileg nemesebb lett; de mindenesetre be lett vezetve a kölcsönös ámításnak előtte mostanig ismeretlen terére, mely jelen korunk beteges vonása.
Végre az iskola vagy jobban mondva a tanítás befolyása említendő, melyet a jellemre gyakorol. Az iskolának természetszerűen, inkább terjedő, mint mélyedő hatása van; Kell. hogy általános tanítási czélt tűzzön ki, kell, hogy általánosan érvényes kérvényeket hozzon, mivel pedig szem előtt kell tartania a középmértéket, se a színvonal fölött, se alatta nem terjedhet el. Egyenlősítenie, általánosítania kell és véletlen játékra bíznia, az egyesek sajátságait, egyéniségeit. Ekként köny-nyen megeshetik, hogy kitűnő tanítvány gyönge jellem legyen ; sőt az az eset is képzelhető, hogy a tanulónak elsőrendüsége okozza a feddésre méltó jellem képzését; mert ha több tanító a legkülönnémübb követelésekkel áll elő a fiu irányában és nem képes arra, hogy mindegyiket egyaránt teljesítse, csakis két eset képzelhető: a fiúban vagy rendkívüli és sokoldalú tehetség rejlik, vagy pedig tanítóinak megelégedését egyéni természetének végképem lemondása árán szerzi meg, mindenkihez alkalmazkodni igyekszik és minden órában másnak kell lennie, mint a minő. Ha már most I ehhez még az is járul, hogy az oktatás inkább elható és tudást halmozó, mint serkentő és képző, ugy, hogy csupán a főt veszi igénybe, a szivet pedig érintetlenül hagyja, ugy minden oda működik, hogy a jónak ígérkező jellem tönkre menjen-
Mártonffy Imre.
Tudnivalók.
- Hirdetmény. A oagyméii. m kir. keresked. miniszter ur f. évi 16269/11. sz. a. kelt magas leirata alapján értesítjük kereskedő köreinket, mínrerint az „Adria* nt. kir. tengerhajózási részvénytársaság — hazai termékeink, nevezetesen a liszt, gabona, hüvelyesek, fa-, bör-, flveg- és posztóáruk számára uj ptaezok bódítása ozéljából — Fiume és az algíri kikötök közt rendes hajójáratokat tart fönn. Mint az ezen bajójáralok által addig elírt forgalmi eredmény csekélysége kereskedő köreink tájékozat lanságának talajdonitható, nevezett körök figyelmét az .Adria" ezen haiójárataira ez uton is fölhívjuk. Sopron, 1893 május hóban. A kerül, keresked. és iparkam.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága f. é. 53541 /A. V. az. a. pályázatot hirdet az 1894. évi január 1-től egy, esetleg öt éven át szükséges tűzifa és pedig 179.500 köbméter kemény osztatlan tűzifa és 7.700 köbméter puha vagy kemény széldeszka szállítása iránt. Az ajánlatok f. évi június 17. déli 12 óráig a nevezett igazgatóság anyag és leltárbeazeizési osztályához (Budapest, Andrássy-ut 73. sz. II. em.) benyújtandók, a hol a szállítási feltételek betekinthetek és az általános feltételek pedig 15 kr. beküldése mellett megszerezhetők. Miről az érdekelt körök érte-tittetnek. Sopron, 1893. május hóban. A kerül, keresked és iparkam.
— Hirdetmény. Alulirt kamara ezúton tudatja az érdekelt körökkel, hogy a keresked. m. kir. miniszter ur felkérésére a közös külügyminiszter ur utasította Chicagóban székelő konau\'.unkat Clausenics Henrik urat, hogy a kiállítás megtekintésére, illetőleg tanulmányozására odautazó magyarországi alattvalok érdekeit gondozza és képviselje és a mennyiben hozzáfordulnának útbaigazításokkal lássa el. Sopron, 1893. május hóban. A kerül, keresked. és iparkam.
Hírek.
— 0 felaége arczképének lefejtésével tudvalevőleg Nagy-Kanizsa város tanácsa Kováts Etelka kisasszonyt bizU meg; az arczkép Benczúr Gyula műtermében elkészült, csak aííradoia kell,
Özvegynö tavasza.
Éltető melegség Lángol a napfényben:
.¦¦ -5 mosoly futkos A szeplőtlen égen. Ragyogóvá teszik Ezek s légmagast . . . De én ezért mégis Gyűlölöm a tavaszt.
Fent vidám pacsirta lelkesedve dalol: fülemile ajka Zeng a bokor alól. Mndarak. dalától A táj majd megszakad ... De éa ezért mégis Gyűlölöm a tavaszt- 4
Hegyen, völgyön, sikon Bársonyos fölepei; Bokrokoű és fákon Smaragd-- ékes lebel. Kristály habjaival Vigan zeng a patak, ¦ • De én ezért mégi* Gyűlölöm a tavaszt.
Fürge szellő susog Eoyelgve a rétes; Balzsamos illatot Tartogat kezében. Kéj mámorba szédül álindeo fent és alant . . . De én ezért mégis Gyűlölöm a tavaszt
Tavasz ásta meg im Drága férjem sírját; Tavasz nyitotta meg Lelkem pokol kínját.
Pokoli kínomnak
f\' Vége sofasem szakad .. Ezért, oh én ezért Gyűlölöm a tavaszt.
. YÁROSST MIHÁLY.
Bölcső és koporsó.
Németből: B—i
Sokféle uyugvóhely van az életben, — s ki ne ismerné közülök a legnevezete-sebbiket? —^Az egyik az élet belépő-, a másik annak kilépő küszöbén áll. — Különbözőknek, nagyon is különbözőknek, sőt teljesen ellentéteseknek látszanak czéljaikra nézve s mégis miúdkettő közeli rokon.
Bölcső és koporsó! —Mindkettő deszkából áll. — Az erdőben állt egy fa, amely zöld ágait vidáman kiterjesztve büs árnyékot adott az alatta megpihent fáradt vándornak. A tavasz zöld lombbal látta el, az ősz megfosztotta e diszétől-Ágain a madarak vidáman daloltak s fészket raktak rajta. — Végre ki vág fik, törzsét szétdarabolták s feldolgozták deszkává. Etjy bölcső, — tán egy koporsó is — készült belőle.**
Bölcső és koporsó! — Mindkettőben alszik az ember. — Mindkettőben nyugalom és békesség honol. — Mily gondtalanul fekszik a csecsemő bőgőjében! Semmiféle szükség nem bántja. Tiszta és felhőtlen még életének ege.;
S vájjon másképp van-e a koporsónál ? Abban is alszik az ember, — itt sem kínozza már többé a földi baj, a gond, a nyomor. A koporsóban az alvás hideg,
álomtalan; de a koporsó biztosan s elrejtve tartja az alvót.
Bölcső és koporsó! — Egyikbe se lépünk alapunktól. — Beletesznek bennünket. Midőn gyöngék, gyámoltalanok voltunk, az édes anya karjain hordozott Tőle nyertünk mindent, a mire szükségünk volt. Ö emelt fel s öléből a bölcsőbe tett.
Merevek, halványak és erőtlenek va-gyuok a halálban. — Ugy tesznek be a koporsóba, — mtv\'el magunk nem vagyunk töbjié képesek belépni.
Bölcső és koporsó! — Mindkettőnél sírnak! — Ki ne ismerné az öröm könnyeit a melyek a szü\'ők szemében csillognak, midőn gyermekük bölcsőjére tekintenek ?
Ki ne ismerné a fájdalom könnyeit, a melyek a gyermek szemébe tolulnak, midőn szülei koporsójánál áll? — A szülök gyermekeiket bölcsöoe, s viszont a gyermekek szüleiket koporsóba teszik. Itt is, ott is könnyek folynak.
Bölcső és koporsó! — Mindkettőnél remélnék:-— Igen. remény heviti a szülői keblet édes remény, ha kedves magzatjuk bölcsőjénél állanak. Általuk remélnek az életen keresztül menni. Általuk gondolnak tiszta kapcsot fűzni a jólét, öröm, boldogság és gyermekeik közt
A halállal e kapocs szétszakad — de* reméljük, hogy a túlvilágon az újra tartóssá lesz. S e remény a koporsónál egyedüli vigaszunk mentő horgonyunk és vezérlő csillazunk.
Bölcső és koporsó! Mindkettőnél imádkoznak. — Vidám kívánságok, gon-
dolatok és érzelmek szállnak ki a szülők kebléből az ég felé, midőn a gyermek bölcsőjénél állnak és annak boldogságáért imádkoznak, áldást kérnek reá.
A koporsónál is imádkoznak.Imádkoznak a holtakért. Azok kegyelmes ítéletéért és azok lelki üdvéért. Imádkozunk tagunkért kérünk bölcsességet az élethez és a halálhoz
Bölcső és koporsó! —Ti mindig embereket fogtok magatokba zárnil — Gyakran, ó, igen közel, alitj egy arasznyira álltok egymástól; máskor megjgen-igen messze. — De akár közel, akár messze — mindig bölcsök vagytok és lesztek: egyiktek bölcső, a föld-, másiktok bölcső az ég számára! ...
Ismerlek-e?
- Milyen szerénytelenség, megismerni akarni egy egész világot, rövidlátószem -mel belenézni akarni a fénylő napba, s keresői a nap mögé elbujt felhőket! S mégis nyájas kérdező, bármily kicsiny-léssel fogadd it» azt a betegesnek látszó képzeletet, betekintek a szép szemek elzárt ajtaján keresztül sbba a világba, a melyet utóvégre is elrejteni nehezebb volt, mind megismerni.
Tudom azt, hogy abban a nagy világban a fénylő napsugár meleget árasztó ragyogása mellett esik mindig-mindig a permetező eső. tudom azt, hogy tenyészik ebben a világban a hála, barátság, szeretet, tisztelet dús növényzete, van minden, mi lelkesít! a szivet, nemesiti az
érzést, s mégis ebben a furcsa szép világban igen-igen hideg van gyakran, a meleg napsugár éltető hevét fagyasztja a hidegen permetező wő.
Ennek a szép világnak mélabús egyhangúságát, a szép természet e furcsa közönyét néha-néha váltja csak fel egy kis belső forradalom, fenyegetvén a sok szép, jő tulajdonság áldást hozott gyümölcseit, felsőbb erővel tör elő, akkor rendesen kis meleget árasztani szokott szép napsugár megerősödött fénye, félretolva felhőt felszíva a permetező esőt, meleget és verőféoyt sugároz, de csak oda, arra az egy pontra, hol termelni kivan, köröskörül árnyékot hagyva a fénylő pont mögött s a szeretet, tisztelet, hála nemes virágai már már remegni kezdenek e kis forradalom okozta árnyékban, míglen ismét beborul a szép világ láthatára, s e borult láthatáron kérésziül törő fénylő oapsugár gyengédebb heve felüdíti ismét a tisztelet, a barátság dús növényzetét
Ebben a szép világban uralkodó, csak. vihar által megzavart, ez a furcsa egyhangúság okozza azt, hogy az első benyomás sújt vagy felemel; a végzet irányozza annak sorsát, ki e világban élni kivan, á végzet elől menekülnie nem lehet kinek mélyen osztályrészül jutott, abból élnie és halnia kell, felemelkedni a magaslatba, lebukni a porba, itt alig-alig lehet
Ezért is lesz e azép világon még sok forradalom, de minden forradalom. — ugy mint a nagy világban — itt is sikert fog elérni, sikert fog kiküldeni; a vég-
HAKMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ NY.
JÚNIUS 3-án
hogy belakkozni lehelen. A miniszter elnök, mint nekünk írják, a napokban megtekintette és egész elragadtatással szólt róla. ügy tudjuk, hogy ö Excellentiája Kovács Etelka festőművészt pályáját éber figyelemmel kiséri s jövője felett SrkÖdik.
— Jászai Mari, Hilgermann Laura és • Polonyi Elemér hangversenye Nagy-Kanizsán, június 8-án, csütörtökön lesz a „Polgári Egylet* disztermében.
— A kereskedelmi felső iskola ifjú -ságáoak nyári mulatsága a Sánczi kert-bed kitü&Öen sikerült, daczára a kedvezőtlened Önek, mégis szép számmal jelentek meg a kellő gondozásban részesülő kertben. A mostani bérlő Pintér János és\' ifjú neje, valóbau elismerésre méltó .jutányos áron adták jő porcziós, és Ízletes ételeiket, 35 krajczáron. felüli ár nem is volt.- Ha e dicséretes szokásban megmaradnak; bizonyára számos nyári mulatság fog ott rendeztetni s kedvencz kirándulási helyévé fog válni a nagykanizsai közönségnek. Ez alkalommal felülfizetni szívesek voltak: Grünbut Henrik 3 frt 50 krt, Gelsei Gutmaun VH-moBné. Weiser József 3—3 irtot, Lőwioger Ignác*, Vidor Samuné 2.50 — 2.50 krt.. Bún Samu, dr. Neumann Ede, Scblesin-ger Vilmos, dr. Schvarz Adolf, Weiss L ?3 F. 2—2 frtot, Báron Samu, Brivió Péter, líj. Fesselhofer József, Raszter Miksa, Macska Lajos, Sommer Jószeí I—1* frtct^Blau Béla, Deutsch Lajos, Fagyas Géza és Lajos (Fiume), Goldhammer Káros?. Grünbaum Sarolts, Havas Mihály, Kellert Lajos, Kerpel Vilmos., Kertész József, Krémer Lajos, Nádor Soma, dr. OÍlop Mór, Práger BélánéY Dr. Rosenberg Mór, Rosenberg Richárd. Rosenfeld József, Dr. Villányi Henrik. 50 — 50 krt,* Kopf Vilmos 20 krt — Összesen frt 30.20. Tiszta jöve-
, delem a könyvtár javára frt 80. — Mindazoknak, kik az ünnepély sikerét anyagilag vagy némely más irányban előmozdítani szíveskedtek, hálás köszönetét nyilvánítja a rendező bizottság.
— Templom-alapkő letétel. A gel-sei plébániához tartozó ujudvari fiók községben május 31 én volt a r. kath. templom űnoepélyes alapkő letétele, mely alkalommal az egyházi beszentelést Modrovics János esperes plébános ur tartotta nagyszámú hívőközÖnség jelenlétében. A templomépítést Zelenák Antal nagy-kanizsai építész teljesiti.
— Az űrnapl körmenet megtartásához kellemes idő kedvezett Nagyszáma ájtatos közönség jelent meg a városi hatóság ónk tűzoltó egylet zenekarával, Hadastyán egylet sat. A katonaság eortüzelése kitűnő volt Délután megeredt az eső s jótékony permetezéssel hatott a növényzetre.
— Uj szint kernletet akar szervezni Győrváros tanácsa, ez érdemben Sopron, Komárom, Pápa, Szombathely és Nagy-Kanizsa város tanácsát értekezletre hívta meg. E szövetség jövő évben lépne életbe, de csak & nyári idényre ÍS94-től kezdve Györváros a téli idényt magának tartja fenn. Majdnem art mondjuk erre a gö-caeji emberrel: Fújja feli
W* Bérmálás! alkalmas ajándéktárgyak nagy választék- és jutányos árt>an kaphatók Berény József ékszerésznél Nagy-Kanizsán.
— Gyászhír. Megdöbbenve vettük a gyászhírt, hogy Bofchó Imre kir. főerdó felügyelő, \'a nagy-kanizsai „Társas-Kör" alapitója meghalt
— Bérmant Báró Hornig Károly veszprémi meeyés püspök ur ö méltósága május 29 én Jáüosy Gusztáv apátkanonok és dr. Rada István püspöki titkár kíséretében Kaposvárra utazott, a
zet nyomni fog még, kedvezni is, mig egy szép napnak már hajnalhasadása is hirdetni fogja, hogy megtört a végzet, e rettenetes hatalma, s hogy a szép nagy világ kormányát gyengéd szívvel, erős lélekkel a szép____királyné vette át
Irta és megfigyelé e szép világ egyik felszabadult rabszolgája.
Papírszeletek.
Fűt Ö szer.
— Tanár egyik tanítványa szobájába lépvén: Borzasztó hideg van ittl Hogy bírja ezt ki?
— Tanuló: Ah, tanár ur, ha a vizsgára gondolok, rögtön izzadni kezdek.
Csillagászati órán.
— Tanár: Mondja meg, ez a bolygó mikor lesz ismét látható az égen?
— Tanuló határozottan: 62 év múlva.
— Tanár: S miből következteti ezt?
— Tanuló: Andungom van!
hol május 30 és 31-én & bérmálás szentségét szolgáltatta ki. Űrnapján az ünnepélyes szentmisét és körmenetet ngyanotc tartotta. Junias 4 —13-ig Pribék István fölszentelt püspök és püspök-helyettes fogja a bérmáíást végezni a kaposvári és csöaölyi esperesi kerületben.
— öngyilkosság Horváth "József alsó-lendvai visákóczi molnár május 23-án este 6—7 óra kőzött hazulról távozott éjfélig a korcsmában mulatott s azután a Muraparton hazafelé indult, de környezői állítása szerint nem tért haza mindezideig s valószínűleg a Murába Ölte magát hulláját nem találták meg.
— Gyilkossági kísérlet Sulok Kálmán csákányi cseléd m.hó 30 án elment Horvátiba kedvesét s kis gyermekét meglátogatni, de kedvese öt nem eresztvén be szobájába, Sulok Kálmán az ablakhoz ment s 3-szor lőtt bc azon a nála levő forgópisztollyal, de semmit sem talált. Sulok Kálmán önkényt jelentkezett a kanizsai főszolgabírónál, s onnét a tör* vényszékhez kisértetett.
— Értesítés. A muraszombati gazd. fiókegylet f. é. június hó 24-én Muraszombatban az országos vásár alkalmával díjazással egybekötött nemzetközi jellegű lóvásárt rendez. — Czél : A lovak értékesítés ének előmozdítása. Díjazások által serkenteni a gazdaközönséget, hogy a megfelelő használatra minél jobb minőségű lovak tenyésztésére törekedjék. — A \'díjazásnál különös tekintet lesz a nóri (muraközi) fajra, de díjazásban részesülhet bármely fajú és bárhonnan származó állat mert a díjazás egyik czélja a lórásár emelése. A nagyobb birtokosok által bematatott lovakra I. díj díszoklevél, a H. díj elismerő oklevél. A kisebb birtokosok által elővezetett állatok alábbi dijat nyerhetik el és pedig nehéz lovak után.: Te-nyészménekért: I. dij 20 kor., II. dii 15 kor, III. dij 10 kor., IV. dij 5 korona. Méncsikóért : I. dij 20 kor., II. dij 15 kor., III. dij 10 kor., IV. dij 5 korona. Tenyészkanczáért: L dij 20 kor., II. dij 15 kor., IIL dij 10 kor., IV. dij 5 korona. Kancza csikóért: I. dij 20 kor., IL dij 15 kor., Hl. dij 10 kor., IV. dij 5 korona.— Köunyü lovak után: Tenyészménekért: I. díj 20 kor., IL dij 15 kor., III. dij 10 kor., IV. dij 5 korona. Méncsikóért: I. dij 20 kor- IL dij 15 kor.. III. dij 10 kor., IV. dij S. korona. Tenyészkanczáért: I. díj 20kor. II. dij 15 kor., III. dij 10 kor., IV. dij 5 korona. Kancza csikóért: I. dij 20 kon, II. dij 15 kor., III. dij 10 kor., IV. dij 5 korona. Ezeken kívül még magándijak is tűzetnek ki. — A dijak odaité-sére hivatott bíráló bizottság délelőtt 10 Órakor kezdi meg működését, miért is felkéretnek a kiállítók, hogy a kiállítani szándékolt lovakat a díjazás napján legkésőbb délelőtt 9 órára^a ióvá-sártérre elővezessék. A hirálat befejeztével az odaitélKdijak mindjárt a helyszínén kiosztatnak. A lóvásárra felhajtott állatok után helypénz nem szedetik. Muraszombat, 1893. évi május hó 17-Sn. Gióf Batthyány Zsigmond, egyl. elnök. Takács R István, egyl. titkár.
— ívzárő vizsgálatok sorrendje az 1892—3. tanév végén a nagy-kanizsai kath. fögymnaaiumban. Június hó 7-én d. u. az énekiskola és Önképzőkör záró ünnepélye. 9. és 10-én d. u. tornaversenyek. 12-én hittani vizsgálatok a IY— VII. osztályokban. 13-án hittani vizsgálatok az I—III. osztáiyokban. 15-én vizs- i gálát a VH-ik oszt a magyar-, latin-, görögny., VI. oszt. a görög-, latin-, ma-gyarny., V-ik oszt. a magyar , latin-, görögny., IV. oszt a természetrajz, számtan, rajz. 16 án vizsgálat a IV. oszt a magyar- és latinny., III. oszt a phystkai földrajz, számtan, rajz. Ií. oszt. a magyar és latinnyelvtan. I- oszt. a magyar és latinnyelvtan. 17-én vizsgálat a Vll-ik oszt a németnyelvtaoj görögpótló, földrajz. VI. oszt. a természetrajz, mathe-matika, rajz. V. oszt. a raji, mathema-tika, természetrajz. III. oszt. a történelem, németny. 18-án vizsgálata fraaczia ny, és gyorsírásból. 19 én vizsgálat az I. oszt a földrajz, számtan, rajz. II. oszt a rajz, számtan, földrajz. HL oszt a ma-gyarny. és latinny. IV. oszt németny., történelem. 20-án vizsgálat a VII. oszt mathematika, természettan. VI. görögpótló, németny., történelem. V-ik ősit. történelem,németny.,görögpótló.22-25 ig érettségi vizsgálatok. 26-án és 27-én magánvizsgálatok. 29-én .Te-Deum.* Bizonyítvány kiosztás.
_ — Hirdetési rovatunkban foglalt Vi-Sador spanyol bornagy kereskedés (Bécs L Am Hof 5.) iránt figyelmessé teszszük t közönségünket. Ezen firma a direct importált külföldi borok és franczta-. cognacok valódiságáért élvezi az igazi világhírt ." V
— A Balaton tudományos kutatásában, melyet a magyar földrajzi társaságyre-zet s a tudományos akadémia anyagilag
támogat Nagy-Kanizsáról dr. Szigethy Károly gyakorló orvos a Balaton apró férgeit tanulmányozza.
— Közgyűlését a VÖrös-Kereszt-Egy-let nagy-kanizsai városi választmánya
I május 28-án tartotta Babochay György | elnökleté alatt Elnöki megnyitó üdvözlet után Tripammer Gyula jegyző olvasta a ! szépen kidolgozott jelentést mely álta-} lános éljenzéssel fogadtatott A pénztári számadás és erre adott számvizsgáló bizottsági jelentés helyeslő tudomásul vé-e teteit s Unger Ullmann Etek pénztárnoknak a felmentvény megadatott A sor rend szerint kilépett választmányi tagok njbó! meg választattak, nevezetesesen Fesselhofer Józsefné, Gelsei Gutmann Vilmosáé, Knáusz Boldizsárné, Plihál Fe-renczné, Székely Lajosné és Vidor Samuné urnök; Babochay György, da Ben-tzik Ferencz. líoffmann Mór, Tínansz Boldizsár, Plihál Ferencz és Stirling Sándor urak. Ezzel a közgyűlés befejeztetvén, rögtön választmányi ülés tartatott, melyen az eddigi tisztikar egyhangúlag megválasztatott Elnök: Babochay György és Fesselhofer Józsefné, alelnök Ebenspanger Lipót és Fischl Pálné, pénztárnok^ Unger Ullmann Elek, jegyzők HotfmannMór és Tripammer Gyula. Egyéb tárgy nem lévén, elnök ur szívélyes szavakban köszönte meg az érdeklődést és a nemes ügyet továbbra buzgalmukba ajánlotta.
— A várasd topllczai hírneves ősi fürdőbe május M-ig 293 fürdővendég jelentkezett A kimutatás szerint legtöbb vendége vidékünkből való, van azonban közte Parisból is.
— Lapunk mai számához van mellékelve Ludvig István géptechnikus körlevele, mely szerint a t. közönség tudomására hozza, hogy a király-utczai Babochay-féle házban sodronyfonógyárat és gazdasági gépjavító műhelyet nyitott. Midőn erre tisztelettel felhívjuk az érdekeltek figyelmét, egyszersmind ajánljuk őt a t.közönség pártfogásába. Szép munkálatai már több helyütt láthatók Nagy Kanizsán.
— Meghívó. A nagy-kanizsai ker. jótékony nőegylet 1893. évi június hó 24 én szombaton segély-alapja javára a „Polgári ¦ Egylet" kerti helyiségében kézimunka „ Bazár" ral egybekötött nyár: mulatságot rendez. Bazár nyitása délután 3 órakor. — Táncz kezdete esce 9 órakor. Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapílag nyugtáztatnak. Belépti dij 50 kr. — A meghívó másra át nem ruházható. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság az egylet termében tar-tátik meg. Pénztárnyitás délután fél 3 órakor.
— A bíboros herczegprimás udvari szállítója. Az egész monarchiában egyedül álló eset volt az, mikor Simor herczegprimás egy bécsi német czégnek adományozta a primási udvari szállítói czimet. Mint Rómából értesülünk, Va-szary Kolos, bíboros herczegprimás a mostani zarándoklat alkalmából a magyar Szüts és társa budapesti egyházi -szerek müintézetét tüntette ki hasonló módon. A czég tulajdonosának, Szüts Emil ny. vasúti felügyelőnek ugyanis, a ki a zarándoklattal együtt utazott, — még a; örök városban kézbesítette a prímás a dekrétumot, melyben a czéget udvari szállitójává nevezi ki
— Az óbudai színkört mint a BSzi-nészeti Közlöny" irja folyó évi május hó 2l-én nyitotta meg Rakodczay Pál jeles erökbő! álló társulatával. Színre került .Apja lánya" Vidor népszínműve igen jó előadásban. Sajnos de a közönség az eddigi előadások iránt megfog-hatlan közönyt tanúsít a legjobb darabok üres házak előtt folynak le. pedig a társulat kitűnő erőkből áll, az előadások egybevágók, a műsor ellen sem lehet semmi kifogás. A társulat tagjai közül a legkiválóbbak : Bácskay Julcsa, Szende Auna, Laczkó Aranka, Ábray Aranka, Boros Ferike, Kantay Teréz, Törökné, Rakodczay, Kövessy Albert, Bihary Áko3, Ferenczy Frigyes, Füredy Béla, Hunfy Imre, Juhász János, Fehér-váry Ottó, Benkő Etel. Az eddig előadott darabok közül legtöbb sikert arattak : A pezsgő, Madarász, Kis molnáráé, Szigetvári vértanuk. Utóbbi darabban külön kell kiemelnünk Rakodczayt, ki igazán mesteri alakítást mutatott be Sulejman szerepében
— A sormásl önkénytes tűzoltó-egylet legutóbb tartott gyűlésén, tiszteletbeli elnökének a kanizsai járás köztiszteletben álló foszolgabiráját Svastíts Károlyt választotta meg. A választásról szóló okmányt f. é. május 22-én\' küldöttségileg nyújtották át
— Lopások. Kalosa János rigyáczi lakos tégíásmester kárára —* annak zárt óljából 6 darab sertés 75 frt értékben f. évi május 16-án ismeretlen tettesek által ellopatott — Ismeretlen gonosztevők lopták el mnlt hó 23-án B.-Magyarodon munkálkodó ácsok: Tlás Ferenez 15 és
March Mihály 8 frtját — zárt bőröndjük felfeszitóse után. — A gyanúval alaposan terheltek a kir. t«—.székhez feljelentettek.
— Tüi volt n.i\'y hó 18-án Gelsén. Sebestyén József gelsei földbirtokos egyik istállója — valószínűleg a eselédség gondatlansága folytán kigyulladt; azonban a gyors segély következtében a tüz elnyomatott; a kár nem nagy. — Május 30-án Bakónakori is egy gazdasági épület elégett 210 frt értékben. Az épület biztosítva nem veit
— Talált hnlla. Folyóó. május 26-án Légrád határában a Dráva balpariján egy középtermetű 20—22 eresnek látszó férfi-hulla találtatott; — dereka egy madzaggal volt átkötve s balkeze mutató ujjának harmadik Ízülete hiányzik.A személyazonosság ez ideig megállapith .tó nem volt, de valószínű, hogy egy közeli községbeli lehetett és hogy a korai fürdésnek lett az áldozata.
— Mellékkereset. Irodai teendőkben jártas egyén szerény mellékkeresetre tehet szert Bővebb értesítést nyújt szerkesztőségünk.
— A Ill-ad oszt. keresetadó nyilvános tárgyalása ITvárosra nézve június 17. — bezárólag július l-ig tartatnak. A kivetési lajstrom, melyben a javaslatok összege minden tételre benn van, a városi adóhivatalnál a tárgyalást megelőzőleg 8 napon át közszemlére kitétetvén, bárki által megtekinthető.
— Cserfán Károly kőztiszteletü alispánunk helyezte Zalavármegye koszorúját a budavári honvédszobor leleplezése alkalmával a szoborra, Vöczköndy László megyei honvédegyleti elnök pedig a zalavármegyei honvédegyletét Budavár bevételénél tudvalevőleg számosan vitézkedtek megyénkből, nevezetesen Herteleody Kálmán volt főispánunk, In-key Kázmér, Spur János sat. Ez utóbbi él már csak.
— ÓszI nagy hadgyakorlatok Mint hallatszik, az őszi nagy hadgyakorlatok szeptember hó 3 áróí 7-íg fognak megtartatni. Négy hadtest operál majd ezen békés háborúban. Északról a bécsi, délről a zágrábi, keletről a pozsonyi és nyugatról a gráczi hadtest fog előnyomulni. A hadgyakorlatoknak főtere Vasmegye, de különösen a Kőszeg és Szombathely közötti vidék. Három fejedelem, számos főherczeg és külföldi at-taché kiséri majd figyelemmel ezen eddig legnagyobb hadgyakorlatot ö Felsége a kőszegi katonai reáliskolában leaz szállva, akol vendégül fogadja II. Vilmos német császárt és a szász királyt, József feherczeg Csepregben Mar-kovits István kastélyában lesz szállva. A vasúti vonatok, melyek a hareztérbe esnek, már megkapták a kellő utasításokat, azonban a legnagyobb titoktartás mellett.
— Heti biztosok e héten (június 5—10) a nagy-kanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Scbmidt Frigyesrfé* é3 Pálfy Alajosné választmányi tag urnök, a lefolyt héten dr. Szukits Nán-dorné és Lőwinger Lajosné választmányi tag úrnők voltak.
— Heti felfigyelő e héten 0uoius 4—10) a nagy-kanizmi önk. tűzoltó-egylet Örtanyáján Jack Ede szakaszparancsnok nr.
— A Generáli hirdetményére vonatkozólag bővebb zárszámadási jelentések Scherz és Englander főügynökségnéi-kaphatók. Ugyanott mindennemű felvilágosítások készséggel adatnak éB tüz-, szállítmány és üvegbisitositásokataz Asse-curazione Generálj,jégbiztosításokat a ma-gjarjég- és viszonbiztonitórészv. társaság és baleset elleui biztositásokat az Első osztr. ált baleset elleni biztosítási társulat részére a legszolidabb feltételek és legolcsóbb dijak mellett^ eszközöltetnek.
— Öngyilkosig. Vajaskére;* (Somogy-vármegye) Horváth Lajos takácsmester ^ rossz viszonyban élt .feleségével, mindketten pálinkaztak s ily-állapotban elverték egymáit- A napokban is derekasan összeverte feleségét s kikergette
a szobából aludni a konyhába. Éjféltájban a férj felébredt s eszébe jutott felesége s beakarta vezetni a szobába, de a nő bezárta az ajtót és semmi életjelt sem adott magáról, nehogy újra elverje. A férj, azt gondolta, hogy a verés következtében meghalt, bánatában a mestergerendára felakasztotta magát s mire neje a szobába ment, halva találta a boldogtalant
— Aranymisét tart Koller Ignácz zala-Bzent-gróthi plébános f. évi szept 8 án. A népszerű lelkészt hívei méltó ováczióban részesitik s e czélból végrehajtó bizottságot alakítottak.
— Tüz akart lenni mait hó 29-én este a kds-némeí-utczában. A padlás feljáró alá több kéve szalma helyeztetvén, számos gyermek játszadozott rajta, — egyiknél gyufa levén, kigyulladt. A szom-
zédok hamar észrevették és szerencsé-
sen elnyomták. Tanúság, hogy a gyufához gyermeknek jutni nem szabad, de az sincs jól, hogy a szalmakévék szabadon hagyatnak.
— Paprika Karekovits Szered.
— Félezer.. A magyar király í államvasutak gépgyárában a napokban készült el az ötszázadik mozdony.
Vegyes.
— Biztos gyógyhatás. Mindazok, kikroszemésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban, szorulásban, főfájásban, étvágyhiányban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi „Moll féle seldlitz porok- használata által biztos gyógyulást érnek el. Egy doboz ára 1 frt. Szélküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész, C3. és k. udv szállítótól Bécs, I. Tuchlauben S. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A-készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és alái ráf ával-
— A Magyar-Franczia biztosit.t-részvény-társaság Beniczky Ferencz ur Ő Nagyméltósága elnöklete alatt folyó évi május hó 26-án tartotta meg rendes közgyűlését. Az előterjesztett igazgatósági jelentésből a következő figyelemre méltó adatokat idéfczük: A tüz-biztositási üzletben a dij- és illetékbevételek 3.563,935 frtot, a jégbiztositási üzletben 536,183 frtot, a balesetbiztosítási üzletben 63.956 frtot és az életbiztosítási üzletben 760,842 frtot tettek. Az Összes díjbevétel vo:t 4.924,916 forint. Valamennyi ágazatban kiadatolt, mint viszonbiztositási dij, 1.465,783 frt; károkért fizettetett a tűzbiztosítást Üzletben 1.756,685 frt, a jég biztosítási üzletben 445,345 frt, a balesetbiztosítási üzletben 21,568 frt, az életbiztosítási üzletben 169,767 frt, összesen 2.393,365 frt A társaság bevételei az intézeti házak jövedelméből, kamatokból, az értékpapírok nyereségéből és különféle jövedelmekből 246 541 frtot tettek ki, az intézet tartalékainak összege 5.248,203 frtra emelkedett A dijkötelezvény-tárcza 7.992.839 frtot tartalmaz. Az életbiztosítások tőkékben és járadékokban 19 ezer 28 .924 frtot képviselnek. A társaság fennállása óta több mint 57 millió frt kártérítést fizetett ki készpénzben. A 100,539 frtot tevő nyereségből osztalék nem adatik, hanem 347565 frt a tüzosztályi díjtartaléknak 750,000 frtra való felemelésére. 10,000 frt az irodai berendezés- és felszerelésszámlának 40,00CMorintról 30,000 frtra való csökkentésére, 30,000 frt a tartaléktőkének 170,000 frtrél 200,000 frtra való emelésére fordittatik, 25,974 frt pedig nj számlára vitetik át. A társaság biztosítéki alapjai 6.808,741 frt 37 krt tesznek ki. A közgyűlés elé terjesztett jelentésből és zárszámadásokból megelégedéssel konstatáljuk, hogy ezen hazai intézet üzlete folyton örvendetesen fejlődik, örömmel üdvözöljük továbbá az uj igazgatóság jelentésének azon részét, melyben kifejti, hogy üzletvezetésének feladatául tűzte ki, hogy a Magyar-fran-czia biztosító részvény-társaság széleskörű Összeköttetéseit s mindenkor bevált ügynök: hálózatát folyton fejlesztve, a biztoditás eszméjét hazánkban terjesz-sze és a biztosító közönség szükségleteinek méltányos, előzékeny és szolid eljárással mindenkor megfeleljen. Ezen czél elérésére a társaság mindén erejét kizárólag a bellöldi tűz- és •¦jégbixtosi-tási üzletre fogja összpontosítani. Éppen az elmúlt hetekben az ország minden részében pusztított tűzvészek igazolják ezen programmnak helyességét, uj bizonyságát adva annak, hogy a tűzbiztosítás hazai közönségünk részére valódi életszükséglet. A viszonyok helyes felismerésének és valóban hazafias goodol-kozásmódnak adja tanújelét a Magyar-Franczia biztosító részvény társaság igazgatósága, midőn üzletvezetésének utolsó czélja gyanánt maga elé tűzte, hogy hazánk minden polgára, ha feje fölött megkondul a vészharang, a borzasztó szerencsétlenség közepette azon megnyugvásra támaszkodóassék, hogy a biztosítási kötvénye megmenti ót az auyagi tönkrejutástól, a koldusbottól, az alamizsnától.
— NestléHenrich gyermek tapllszfje. Mialatt ujabb és ujabb gyártmányok kerülnek forgalomba, melyeknek czélja az anyatej pótlása, mivel azonban azt vele nem érik el, csakhamar elenyésznek és róluk az emberek megfeledkeznek: addig a Nestlé Henrich-féle gyermektáp!iszt 27 éves, eredményben gazdag múlttal dicsekszik. Nemcsak egészséges gyermekeket lehet ezzel tökéletesen felnevelni; hanem egyúttal beteges, főkép bélhumt-ban szenvedő gyermekek felneveléséhez is kitünö eszközül szolgál, a valódi alpesi tejből, búzalisztből és czukorból készült ezen liszt a legkitűnőbb táplálékot szolgáltatja és emellett igen juta-
HARMffiCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JUNIUS 3-án.
nvos áron kaphstó. mivel egy dobozzal 5—8 napra elegendő. A bel- és külföldi legelső és legkitűnőbb gyermekorvosok ugy nyilatkoznak e tápszerről, mint a mely az anyatejet tökéletesen pótolja s azért v»n oly rendkívül nagy elterjedett-sége. Főraktár az osztrák magyar monarchiára: Berlyak F.-nél van Bécsben. (1. Naglergasse 1. sz.) Kapható minden gyógyszertárban ós gyógyaayagok kereskedésében.
— Kobozéul tábla gömbölyű iák ki-száinitására erdőbirtokosok, faiparosok és építési vállalkozók részére. (1892. Pécs, kis S-adrét. 10 lap, ára 30 kr.) Ily czimü kis könyvecskét kaplunk ma. Mint a czi\'m is mutatja, ezen könyvecske nagy előnyöket nyújt az erdőgazdaság kezelő személyzetének, a táblázatok a legnagyobb pontossággal mutatják ki a gömbölyű iák köbtartalmát, használhatják építési vállalkozók és mindazon iparosok is. a kik faanyagot dolgoznak fel. A könyvhöz egy nagyon czélszerü használati utasítás es magyarázó tábla van csalóivá. Kapható Pécsett Engel Lajos könyvkiadónál. Ajánljuk az érdekeltek ügyeimébe.
Irodalom.
— Beniczlfjné válogatott regéuyeíoek 15-ik füzete Singer és Woifoer kiadásában megjelent, mely az „Anyajegy" regénynek végét és ,Egy szegény leány törtenetének" első két ivét tartalmazza. Ára 25 kr.
— Hornyánszky Ytclor könyvkiadó hivatalában megjelent a befejező füzet is Eötvös Károly Lajos nagyérdekü müve aAz egyházi közigazgatás kézikönyve, mely nélkülözhetetlen útmutató lelkészek, birák, ügyvédek, tanitók s egyházi ügyekben mütiödő tisztviselők száraára. Ára a közigazgatási térképpel együtt a két kötetnek kötve 7 frt, tücve 6 frt — A térkép vászonra húzva is megrendelhető.
— Az „Eredeti Magyar Daltár* ének-, zongorára és czimbalomra szerkesztett zenemű folyóirat IH-ik évfolyamának\' 9-ik füzete érdeked tartalommal jelent\'meg. A füzét minden egyes számát dallamosság és könnyen játszhatóság jellemzi. A legmelegebben ajánljuk la-puuk t előfizetőinek e pártolásra méltó magyar zenei folyóiratot annál is inkább, mert az .Eredeti Magyar Daltár" kitűnő szolgálatot tesz zeneirodalmunknak s ha meggondoljuk, hogy manapság mily nagy tért hódítottak a minden ízlést nélkülöző operett dalok többnyire erkölcstelen szövegeikkel, már csak azért is pártolásra méltó az .Eredeti M. Daltár-,mivel az abban megjelenő dalok szövegei minden izében megfelelnek a magyar liülkőltészet kívánalmainak és többnyire jelesebb iróiuk tollából kerültek ki. A füzetben megjelent dalokat irtáig Dr. Szőllősy Atilla. Kecskés Ernő, Bordeaux Géza, Adler Ignácz és Hoós János. A szerkesztő-kiadó értesítése szerint a jövő füzetben két érdekes dalt fog/közölni hazánk legjelesebb élő magyar zeneköl-tüjétól, id. Ábrányi Kornéltól. Megjelenik minden hónapban egyszer 8 dal tartalommal ének- és zongorára, valamint czimbalomra Írva. Előfizetési ára: egész évre i; frt, félévre 3 frt. Egéáz éves előfizetők az eddig megjelent füzeteket fgyszerre, féléves előfizetők a 7-ik füzettől kezdve azonnal megkapják. Elöntethetni az .Eredeti Magyar Daltár" -szerkesztőségénél Déván (Hunyadmegye )
— Szabad 8zó. A modern nyomdászat] technika egyik legnagyobb vívmányát veszi igénybe az a képes politikai napilap, mely a „Szabad Szó" czim alatt f hó 21-éo pünkösd napján indult meg a fővárosban. A Hevesi József ösmert cevü író szerkesztése mellett megjelenő újság valóságos unikuma lesz a világsajtónak, a mennyiben naponkint művészi kivitelű színes képet ad, melynek kivitelére jelenleg a „Kosmos" részvénytársaság öt szint nyomó körforgógépe képes. A .Szabad Szó" ebben & tekintetben páratlanul fog állani az egész világ sajtójában, amennyiben ez lesz az egyetlen napilap, mely naponként közöl többszínű illusztrácziót. Még csak azt jegyezzük meg, hogy a .Szabad Szó", mely minden irányban független politikai napilap, legelcsőbb napilap lesz, amennyiben előfizetési ára egész évre 12 frt, fél évre G frt, negyedévre 3 frt.
— „Királyi Pál emlékezete", melyet az orsz. magyar iskolaegyesületnek 1893. évi ápril 29 én tartott közgyűlésén Gei-lóczy Károly kir. tanácsos, Budapest L ^polgármestere, mint elnök olvasott fel, *z egyesület számadása s működésének jelentésével nyomtatásban megjelent s ^küldetett hozzánk: A jeles publiczista szépen és hiven van ecsetelve, s a terjedelmes monkában lapuokról többször «d említés téve. Királvi Pál jól talált wczképe disziti
— Az A t beüzen* Képes IrodalsMtörténtébfil,
melyet Beöthy Zsolt egyetemi tanár szerkeszt, megjelent az 5-ik füzet, az előbbiekhez hasonlót gazdag tartalommal. Ebben Simonyi Zs. folytatja a Kódexek, mint nyelvemlékek vizsgalata és Harczali Henrik középkori latin krónikájuk értékét fejtegeti. E két czikkel be van fejezve a mohácsi részig terjedő korszak, melyben irodalmunk és közművelődésünk egész köre olyan alapossággal, annyi becses részlettel s oly gazdag ílliiaztrácziókkal van bemutatva, a hogyan eddig egyetlen irodalomtörténeti mánkéban sem volt s nem is lehetett. Ugyan e íüzetben megkezdődik a XVI. szazad irodalmi viszonyainak ismertetése. Az első czikkben Kardos Albert ad áttekintést a protestáns korról (1526—1606) ; a 2-Íkban Ilellebrant Árpád: A könyvnyomtatás kezdete Magyarországon cz. alatt az ősnyomtatványokról s 3.x első nyomdákról ét könyvtárakról fennmaradt adatokat szövi érdekes képpé: a 8-ikban ismét Kardot a Vallásosiro-dalom cz. fejezetben az első nyomtatott bihli*-forditökról értekezik- A azőveget 16 kisebb-nagyobb illustráczió disziti; kódexmut&tványok (magyarázattal), arrzképek, a legrégibb magyar nyomtatványok, végül első magyar disztichonok Sylvester Ujtestamentumának bevezetéséből.mely lap mint nyomdai termék is érdekes. Külön mellékletül a Müncheni kódex egy lapja (magyarázattal) és Temesvári Pelbárt Pooérinma-nak czimlapja van a füzethez adva. A minden tekintetben nagybecsű irodalmi vállalat két hetes füwtekben jelenik meg s m\'icűVn hazai "könyvkereskedés- vagy a kiadótársulat utján füzeten kint vagy előfizetés utján beszerelhető. Minden egyes tüzet ára 40 kr.
— Jókai Mór regénye képes kiadásban is szépen haladnak előre. Most jelent meg e vállalat 6. füzeié egy színes aquarollképpel és szép s övegképekkel. Ára füzetenkint 30 kr.
— „Budavár ostroma" (1849. május 4—21.) czimü képekkel élénkített becses munka jelent meg a Könyves Kálmáu magyar irodalmi és könyvkereskedési részvénytársaság kiadásában. Szerkesztette D Eiseau Kezsö- Ára 30 kr. Kapható Bpest, Kerepesi-ut 19.
— Kende S. könyvkiadó hivatalában Sécsben igen érdekes munka jelent meg s küldetett be hozzánk. „Bibliotheca Zrinyiana" czimen .Díe Bibüothek des Dichters "Nikolaus Zrínyi. Ein Beitrag zur Zrinyi-Líteratur. Mit dem Portrait des Dichters nach E. Widemann. einem rammile und einer Stammtafel. A mű nagy gonddal van összeállítva s elősorolja több nyelven a halhatatlan költővel foglalkozó müveket Közli Zrínyinek elhunyt fiához irt elegiáját magyar és német nvelven. A kiállítás díszes.
Ki nyert?
Húzás május 31-én Prága: 21 83 3 84
2SJ yiit/téir.*)
Henneberg « (cs kir. udvari nzállitó) selyem gyára Zürichben ^privát megrendelőknek közvetlenül szállít: fekete, feh*r és I színes selyemszöveteket méterjenkint 45 kr.-1 tó! 11 frt 65 krig postab^r és, vámmentesen s>ma. csíkos, koczkázoU és míntázottakat, i damasztot stb. (mintegy 240 különböző minőség, és 2000 különböző szin s árnyalatban). Minták posta fordul óval küldetnek — Svajczba czimzett levelekre 10 kros és le-velcrü lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
Vese, húgyhólyag, hiigydara és köszrénybántalmak ellen, továbbá a légzö és emésztési\' szervek hnrutos bán-talmainá1, orvosi tekintélyek által a Lithion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesa.
lliiffjliajlo hatású\',
Kellemes izü í Könnyen eniészUieloT|
Kapható ásTányvizkereskedésekben e»
gyógyszertárakban. A Salvator-forráa igazg. Eperjesen.
38 kitüntetés, közte 14 tisztelő okievét és IS aranyérem, számos bizonyítvány első orvosi
tekintélvektöl.
Újszülött
gyermekek,
kik anyjuktól semmit, vagy tökéledeaül szopnak, a :i<\'i:r; Nestlé-féle gyermeklizzt által előnyösen helyettesíthetők. Mintadobozok, mint utasítások, melyekben a készitcsmód és számtalan bizonyítvány van a kontinens első orvosi tekintélyeitől, lelenczházak- és gyermekkórházakban foglalkozóktól, kívánatra ingyen küldetnek a központi raktárból: F. BERLYAK. Becs, Sta.% Nagleryasse Sr. 1. Egy doboz gyermekliszt 90 kr. ffgy doboz sűrített tej 50 krajezar.
•) E rovat alatt közlőitekén nen vállal fe\'elősséget a azerk.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATOBFI LAJOS.
Hirdetések.
1899/tk. 893.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törrszék telekkvi osztálya részérői közhírré tétetik, hogy
Kováts Imre nagy-kanizsai lakos végrehajtatnak. Horváth Pál végrehajtást szenvedő nagy-kanizsai lakos elleni 42 forint 85 kr. tőke, 1892. évi ápril hó 21-től járó 6B{ft kamatai, 1 frt 40 kr. per, 5 frt 70 kr. ingó végrehajtási, 4 frt 10 kr. ingatlan végrehajtás kérelmi, 8 frt 15 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. tszék területéhez tartozó a n.-kanizsai 607. sz. tkvben f 670. hrsz. alatt felvett, jelenleg Kolongya József és neje Tomasits Juli tulajdonát képező s 54ö írtra becsült egész ingatlan az 1881- évi 60. tezikk 156. §. e. pontja értelmében 1893. evi július hó 29. napján délelőtt 10 órakor ezen kir. törvényszék telekkvi helyiségében, — ugy a n.-récsei 170. sz. tkvben f (4G37—4640.) hrsz, alatt foglalt ingatlannak Horváth Pált illető s 267 frtra beesült feierésze„1893. ívi július hó -Mi. napján délután 3 órakor Nagv-BéeRe kS?*ég hazánál Oroszváry Gyula felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévet megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10°/o-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1893. évi május hó 12. napján.
CSESZNÁK MIKLÓS kir. tszéki bíró.
Szi.-Margitszigeti
gyógyfürdőhely
Budapest.
Á szent-Margitszigeti 43 7" C. hévviz kitüoö eredménynyel használtatott, mint fürdő, vagy belsólegf mint gyógyital ¦ és belélegzésre, a kővetkező kóralakok ellen: köszvény, csúz, zsábák, idült kütegek, külsér-tések után föllépett izzadmányok, g\'órvély és bujakor, máj-, gyomor-, bélbántalmak, idült székrekedés, hő-lyagkumt, női bántalmak, garat-^ gége-, tüdőhurut, hüdések és ideg-bántalmak. A gyógymód hatható-sabbá tétele czéljából meglepő sikerrel használtatott a massage és villamos jürdö. 135 hold sétákért, tiszta, pormentes levegő és 300 vendégszoba, társalgási és tekézőterem, posta, telefon, távírda, gyógyszertár és elismert jó konyha. Rendelő für-dóorvos Dr. Baxter Antal föher-czegi udvari orvos. Naponta katona és czigányzene. Hajóközlekedés félóránként; menet-térti-jegy; hétköznap 2.0 kr.. vasár- és ünnepnap 34 kr., gyermekjegy 10 kr. Fürdőidény tartama május 1 töl szeptember 30 ig.
A szobaáraknál május és szept. hóban 30 százalék engedmény.
A üérriz, mely az eddigi tapasztalatok szerint, köszvéoy ellen oly hatásosnak bizonyult, hogy joggal kösz vény-gyógyvíznek nevezhető, frissen töltve készletben, főraktár Édesknty L. ndv. ásványvíz-szállítónál Badapesten:
Árszabály kívánatra bénneatre megkBl-detlk.
A szt.-Margit szigeti gyógyfürdő felügyelőség Budapesten.
Tisztelet az igazságnak, ott a hol illeti.
Ez eset különösen meg van, Dr. Popp sr .Bécsben. Stadt, Bognergasse Hr 2.) híres Analherin szájvizét illetőleg, noha igen sok oly fogszer létezik, melyeknek hatásait és tulajdon-sagatt alaposan megismertem és megfigyeltem, mégis oly szerrel nem találkozhattam e nemben, mely dr. Popp ur Anatherin-azáj vizének nagy előnyeivel csak a legkisebb hasonlatot is kiállani Különösen kiemelendŐk azonban sokfé\'c megfigyelésem és tapasztalataim szerint azon nagy előnyök, melyekkel minden más e fajtr. szerhez képest bir és melyek abból állanak, hogy azt a szájat rendkívül üditi, az ízlést javítja és a levegőnek orr- és szájból való kjle-helését legnagyobb mérvben kellemessé es illatossá teszi. Ennek oká természetesen abbaa rejlik, hogy az iiemcsak a fogak s foghns és az egész, szájüreg tisztátalanságát eltávolítja, hanem a stájnak minden részeit is és az egész rágóesz-közöket és már rothadás tói óvjamegkezdődött rothadást is eltávolít és megszüntet. Ily kitűnő szer megérdemli, hogy nagy előnyei éa jeles tulajdonságai pártatlanul éj igazságszerftleg el-iimertessenek, mit is ezennel /Öltétlenül teszek és azt egyúttal nevem aláírásával és pecsétemmel bizonyítom és hitelesítem.
Berlin.
dr, mfiller jstnoi,
orvostudományi tanácsos.
Orvosi vélemény-nyilvánítás.
A dr. Popp J- 6. cs. és kir. osztr. magyar és görög kir. udv fogorvos ur Bécs I., Eogner-gasse 2. Astatbsrii-tzÉjvlze nemcsak a szájnak kellemetlen btíze, a lyukas fogak s a dohányhoz ellen, hanem a foghns sorvadása, a skor-
but s a fogfájásoknál is az alulírott által a legjobb sikerrel használtatott és alkalmaztatott. Hohanmanth, (Csehország)
boldau Jano3,
* cs. kir. fő seborvos a 9. hustárezrednél
Orvosi bizonyít vány Dr. Popp. J. Gr. urnák,
cs. él kir. osztr mas>y ét gÖ-öj kir. foQOrvos Bécabaa, I kerüat, Boflir-rgasse Nr. 2 Hint orvosa több. niit 3000 munkásnak az ön
valódi
Analherín-szAjvlxét
rendeltem mindig a fog lázaté|t a fogak meg-ingcsodása. száj ü: ¦ a -zaj lyákhártyüaak sríorbutOE betegségeinél ¦ azzal mindenkor a legdicséretreméitobb eredményekvt értem el.
Már 10 év óta használom az ön ánatherin-szájvizét s annak hasznos voltát nem győzöm eléggé magasztalni s az ön szájvizét mindenkinek mint a legjobb szert ajánlom.
Dr WÜI Ftrvo> udor es sebesz a b\'cs
lorvosí Malaga aszaliorl
- orvos tudori egyetem tagja.
Kaphatók: NAGY-KANIZSÁN : Práger B. Ssöresöky B ét Belus L. gjógy»treszeknél. Fetselbofer J., Sommar S., Csillag R , Weiai & LeJofiiky. Rosenfeld A., Precelmayer & üeutsch. NAGY-HAJÓMBAN : Körös L. gy*gy*«. KI4-KOMÁR0MBAN; Horváth E. S. gr^g7«-CSÁKTORNYÁN: Gönczy özt. gyógysz. NE-MES-VIDON: Klu Gy. özv. gyógy íz CSURGÓN : PJachner F. gyégy« PERLAKO^ Si-poa B gyógyiz. MURA-SZOMBATON: Belei B. gyó*ry««. A l.SÓ LENDVÁN: Fuu P. gyógysz. MAKCZALI: KörCa V.gyógyiz NAGY LAKON: Mikt» Fr.. Mayer S. syógr«t«étZ6k. NOVÁN : Perszy S gyópyss. NaGY-ATÁDON : Boda S. gyógyu. urakhál. Valamint M agy arc r» tág minden gyógytárában éa illstizer kereskedé*ében Határozottan dr. Popp-féle gyártmányok ké-rendSk.
Valódi
a kkasternenburgi bork\'Sérlett állomás vegybon\' tása szerint igen jő, valódi Malaga
mint kitűnő erős:lóster gyengeségben szenvedők, betegek, üdfllők és gyermekeknek. Vérszegény-¦éR *¦ gyomorgyengeiégben levőknek előnyös hatással van. \'i, és eredeti üvegekben törvényesen biztosított vedjegygyel
VINADOK spanyol bornagykereskedönél. B&CS HAMBURG.
Továbbá ezen igen finom külföldi borok eredeti palaczkban és eredeti áron kaphatók V agy-Kanizsán : Szörcsöky Bélagyógysze-Irésznél, Schwarz & Tanber, StrémL [Klein kereskedőknél, Bogenrieder J. .Arany Korona" vendéglőnél ét Rlatkó Já nos .Arany Sz&rvas11 v-ndéglŐsnél.
¦SÍT* VINADOR jegyre és a törvényét védjegyre szigorúan ügyelni kéretnek, mert csak ezekkel lehet a valódiság- és jóságért teljes garantiát biztosrtani. -^Sjae
Áikalmas ügynökök,
kik törvényesen biztosított sorsjegyek részletfizetés utján való \'eladásával foglalkozni hajlandók, magas jutalékot kapnak. Használhatóság esetében állandó fizetéstel. Ajánlatok a „Magyar Meroir" bank osztályához intézendök Budapest IV. Hatvani-utcza 15 sz.
i°|o tanai melletti leseit
adatnak gazdasági •birtokokra, nagyobb bérházakra, gyári- éa iparvállalatokra, tetszésszerinti, akár 60 évi törlesztésre, levonás nélkül, készpénsben felolvasva (nem záloglevelekben) és már létező kölcsönök ép olyanokra felcserélve esetleg magasabbra is emeltetnek Az érték >/( részének megfelelő zálog Kérvények okmányok csatolása nélkül intézendök Epstein Emil bankképvise létéhez Bécs I., Wippiin-geratrasse 29; bővebb felvilágosítások in gye 2 adatnak 5000 írton alóli össze-; gek nem kaphatók.
ITIROLI DARÓCZSZÖVET1
3 (lodbnj
| BV urak és nók számára ~&§ %
| Radolfstr.sse\'RATJR RUDOLF IgjgternÁ. 1
Kész tengeri öltönyök, eseköpeny, znbbonjrok, föieget s»t. t»16- ím dlak kaphatók. ^
HT Fiird) évad május—október "fSgj
DARUVÁR ÁSVÁNYFÜRDŐ
cs. kir. déli vasúti állomás Slavónlában. Vezető fürdő orvos Or. DEGRÉ ViLMOS Bécsből.
A Daruvári ásváayfQrdö kitűnő gyógy hatással bir a különféle nöi bajokban u. ro. mastalanság sápkór, fehérfolyás, havi vérzés rendellenességeinél, a méhkörüli káros izzadmáoyok felszívódására, hólyagbetegségek, rheumatisraus, köszvény és idegbáutalmakuál.
Újonnan berendezett ¦> izí?yó<ryniödintt:zer Izzasztó fülkékkel, be-gyöngyölgetési gyógymód í la Grafenberg, villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, massage, Schvéd-gyógyteatgyakorlatok, belégzési (íahulatioD) kamrák stb.
Daruvári fürdő a 830 m. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmes labirintikus és fedett sétányokkal, gyógyterem, kitüoő zenekar, olvasó terem, mioden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és fürdők a mai kor igényeioek megfelelő módon vaa berendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a fürdóigazgatóság Damvái ott.
Láhne-intézet Sopronban,
Nyiváuo3ságí joggal biró" 4 elemi 6gü&n. osztály.
Reáliskolát és VII. gimn. osztálybeli növendékek előkészítése. A családi, individuális nevelés mellett, különös gond fordittatik a test edzésére ás ügyesitésére rendszeres tornatanltns, vívás és kézügyesség, tanítás által. Cj növendékek csak korlátolt számmal vétetnek fel, de már július és agusztui
bóban is léphetnek az intézetbe.
Mindennemű felvilágosítással készségesen szolgál
Lahne Vilmos
íntézettulajdonos és igazgató.
HAEMIKCZKETTEDIK ÉVFOLYAM,
i közlöny.
\'UNIOS 3 án
FötKNEIPP
cletos itr
legalább tartott ván-dorpred i k kcx i Ai ban int mindenkit az egészségre káros hatisu babkivé éhezésétől. .Ha nekem annyi pénzem volna" — mondja Kneipp-plebános — . urv az egész világon termő bankárét oss&vaaárolnám, hogy a* utánunk jövő nemzedék\' ne vétkezhessék a természet és Önmaga ellt-c. A fejlődő leánykáknak éppenséggel nem rolna szabad babkávét él-tezni. Hiszen meg van nekQnkazazt teljesen helyettesítő maláta-kávénk. Csupán 8 nap kell hozza, míg az ember megszokja."
\' V-z a maláta-káté, mely agy a plébános ur által saját szükségletére, mint a vröris-hoteci gyógyintézet- és gyermekmenhelyben egyedQl és kizárólag használtatik, 3 Kathreiner-féle Kneipp-m al át a kávé babkávé-ixxel: mely úgyszólván mindenütt kapható és a melynek egy háztartásban sem volna szabad hiányoznia. A bevásárlásnál azonban figyelni kell, mivel a .valódi Kathreiner" sohasem nyitottan, hanem csakis 4őt. Koeipp plébános ur arcz-képévcl ellátott eredeti teher csomagokban anisit tátik.
A Horgony - Pain - Expeller.
Ezen rég jónak bizonyok bedör-zsölés, csűz, kQszvény, hátfájdalmak és meghűlések ellen a világ minden részén el van terjedve és kitdnü hatása által
3#~ a legjobb
bázíszer hírnevét elnyerte. A valóü Horgony-Pain-Exfteller majdnem minden gyógyazertirb»n kapható 40 kro«, "0 kros és 1 frt 20 kros üvegekben és így a legolcsóbb
.háziszer.
URAKNAK.
Az ujkor legszebb taUlminya a ssa-badzlmazott galvanoelektrícui készülék, a .ReYtctar". mely a teaten észreveheti eu ül viselhető, nemi gyengeség ellen u-12ye0gf.lt férfierő}, ha még oly idült is, kitűnő eredménynyel al-kólmaztatik. A Refector minden államban szabadalmazva van és sok arany és ezüi-t éremmel lett kitüntetve. Dr. Volta tanár rendszere A készülék, melynek árUlmatlanságáé>t" kezesség vállalt atik,kényelmesen hordható a zsebben Az orvosok minden országban állandóan ajánlják. Használati utasitáss«l ellátott röpiratokat (zárt boritokban. 10 kr. levéljegy ellen: l>cu) ingyen küld a cs. kir. szabadalom-tulajdonos Aagonfeld J.. elek-tro tecbnikut, Bécs, I., Schiller -strasse IS
Az 1889. Párisi vilii? kiállításon arany érem-inel l,iiíiii1i\'(vi-
li e • • • • • »\'*
Szőnyeg-növények:
; Altenanthera 5 különféle faj. Ageraihum kék és jekér virágú 2 jaj, Lobélia 2 jaj kék és fehér, Sednm jehér levelű, Ascheranlus 4 jaj, \\ SnntoUmm, ezek Ó7bja 2 kr. Peretrum drbja I kr. Caletis gyű
í nyörii szinvegyületbe so^jéle, és Cnapluilia drbja 4 kr. stb.
Virágzó növények:
Vanília, Pelárgonia.erösnüvény dr. 5 kr. Fuchsia, Jyirdanatx. 8 kr. Peiunia dupla. Magas rózsák 50 kr. Alacsony rózsák 25 kr. dr. és még sok egyéb növények a legjutányosabb árért adatnak.
—^[ C-okrok és koszorúk minden érádban kaphatók. Sürgönyczim: Janda N.-Kanizta. Üzlet Sztgár-ut Babochay-ház-IANDA KAROLY mű éi üzletkettész..
Egészen újonnan berendezve! A leggazdagabb
szénsavas vasas fo:
i József- ós Mihály-forrás.)
A női bántalmak, vérszegénység, sápkór. hÓ-lyagbunit és vesefövény, aranyeres bántalmak, gyomor- és bélhurut idegbajok ellen kiváló orvosi tekintélyek által ajánlva.
Szénsavas vasas meleg-(pe*sgő}-tükör-fürdők, egy külön e cxélra emelt uj épületben, a legkényelmesebben berendezve nők és férfiak szamára. Láp-(mór)-fürdők Calorísator-fürdők Mindennemű\'kádfürdők. Uszoda a természetes források fölé emelve, 17°—18° C. fokra melegítve.) Kellemea égalj. Jó, olcsó lakások. Kitűnő ki-aaolgálat és jó étkezés. Naponta többször zeu-. Este villamos világítás a parkban.
Állandó fürdőorroa: Dr. SÁNTHA GYÖRGY.
Fürdő idény tartama május-szeptember. Villamos világítás.
Buzi ás\' Hlde§vlzsjó^l,,tézeí
Syopj fiirdö
nsiti állomás LüGOS vagy TEMESVÁR.
Zónajegy Budapest—Orsova.
Magyar királyi államvasutak.
Minden vonathoz elegáns -ársaskocsik személyenkint 1 frt, magánfogatok sze-fQ ni ^igazgatóság
Kneipp-kura Buziáson.
Tekintettel a fürdőző közönség azon részére, mely a hidegvizkurát, főleg a Kneipp-ktirát ki-vánja használni. Btiziás fürdőn ez idén egy kütöa e czelra épült és sz^káteriien berendezett viz-gyógyintézet létesült hol a vizgyópymód és Kneipp-kura műveletein kívül massage. vifla-nyozás. villamos fii dők is alkalmaztatnak. Külön gyóiy étrend. Jól képzett fürdőszolgák és fürdö«zolgan\'~>k
A vízgyúgyintézelnek e térea már régóta előnyösen ismert szakorvosa és vezetője:
Dr. FAJTII PETEK_
mélyenkint frt 1.60 által kirendelve
A bllZiási JÓZSftf-P« Míhfll V-fArrá«nlr nemcsak mint kitünó gyógyvíz ismerete.-, de óriási szénsavtar.
a \'\'Y . " ^UIUiy-lOrillBOK talmáaál fogva a legkellemesebb h.isiiő italul isszolgil. - Mioden-cmC
felvilágosítással, nemkülönben prospektusokkal szolgál a fOnJéíaazgatósáa Baztásan Temesmegye
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
MOHAI
AGNES
FORRAS
Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavaroknál
Gazdag szensaviartalmu. — A bornak színét nem változtatja. — Természetes izét kellemessé teszi,
a mior is a vendéglős uraknak keverékül „Spritzer\' előnyös szolgálatot Lesz. Ujabban a homokos talajban termett savanykás borokhoz kiváló előnyösnek bizonyult az Ágnes-forrás savanyuvize.
Ujabb orvosi bizonylatok az Ápes-iorrásról Mohán.
A mohai Ágnes-forrás vizét bosszú évek során át rendelem s jó szolgálatot tesz a gyomorhuni:, a vékony belek horntos állapota, hólyagbarat és torokharat eseteiben.
Budapest, 1892. márczius hava. Dr. Kt-tli Károly.
ny. r. egyet, tanár.
Kötelességemnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt mohai Agnes-forráaát kitűnő sikerrel rendeltem. A gyomor és bél működését rendkívül hatbati-san támogatja, a nélkül, hogy mint a többi savanyavizek nagy része korgást és hasmenést okozna örömmel konstatálhattam^ hogy nemcsak a hazai, hanem a külföldi ásványvizek között is legelső helyen ?11.
Budapest, 1892. november 17. I>r. Giaser Marcel.
A mohai Ágnes-forrás vizét, mint a természet által adott egyik megbecsülhet Ír ti kincset, a legnagyobb mérvben szoktam orvosi gyakorlatomban betegeimnek ajánlani ; a kórjavalat. melyeknél ezen vizet adom, heveny és idült gyomorbarot, az eredmény minden esell*cn kielégítő
Adja Isten, hogy a külföldi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen -kiszorítsa hazánk ásvány-riz-forgalmából. Ur. Deme Bf-ia,
H.-SzalonU, 1892. október 20. J4*4* *» BIharta. t, b. íöonroe*.
* kol©Pa-megb«tegedós ellen praservativ gyógyszernek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, ffiszerkereskedésében és vendéglejében kapható.
Sfittar
Ertleslziity Hí.
BUDAPEST. Erzsébet-tér 8. s*.
<•«. U* l"ir. <• werb kir. ndr. asvánrvlz-¦zallitúnál.
Kölcsön
vidéki vállalatok
részvényeire, valamint min -deonemü törvényes
értékpapírra, sorsjegyekre, stb. lehetőleg
az árfolyam teljes értékéig.
továbbá arany és ékszertárgyakra a legmagasabb összegig mérsékelt kamat és diserétió
mellett. , A visszafizetés tetszéssze-
részietekben hetik.
történ-
KRATKY J
report-Szleti irodája
VII., BottBnbiller-níc;:a !2- u-
mm- VidéU ncgiizisckra a pénz postafordultával küldetik
1868-llí évóta, Ismert BERGER-féle orvosi\'
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek :i!tai j.játiiv;i Ausztria-Magyarországban. Franczia-ország, Németorszitg Hollandban, Schwoiazban, Rominban stb. mar tíz év óu féttves sikerrel hu.zíi:iltatik,
mindennemű börküteget,
mint szinto az arcabör mindenféle tisatátlansagai ellen külÖDö-teü a rüh. az idoli és pikkely sömör elléo ;ikn-/, a yömör repetlvény, a fej és szakái eilec, a szeplő májfolf, ugyoevezett rezes orr, a fagydaff. a lábizzadás, a Rjermekek valamennyi külső íejbelesséyei ellen mint a bőrt tisztító mosdószer ajánl tátik.
Ara darabonkint használati utasítással együtt 35
A Berger-féle kátrány-saappan 40ojB-á tömóny fa kátrányt [almáz, felettébb jíondosan van készítve s lényt\'tjeten minden egyéb, a kprprkedésfkbrn előforduló mert ezett szappan 35°/0
Csalások kikerülésé végett ¦
a pyógy.s zen árak ban világosan BKHGKR féle káHrány-szappan kérendő s Qgyetnj & zöld csomasolásfa.
különböző a kátrány szappanoktól, gliczer\'m anyagot tartalmai!, tinóm illatszeres.
Számos otmaBfafal mtüaíeüeíeít a öécsi mmiM I
Egyedüli helyettes a bel- és külföld részére:
A. HELL
, Troppau
hova a meghizá&ok t?s tudakozódások is köldendők.
gyógy
2fagy Kanizsán, Práser Béla gyógyszerésznél
Gőz
csente
le.üjoUiaii ajánljuk saját gjárt-niánju kilfinü
g-őzmozgonyainkat +
o;őzcséplő°;épeinket
kifogástalan sjterkezet H mn\'alíáért. tökéletes kiosépiésért és valamennyi ga-booafajaak téliesen piaciképea tUztitasaért a leflnaByobb munkaképesséí mellett teljes féJelÖssénet vállalunk. — Valamfnaji géi»Üuk igi-a cxélazerü l.i/ton-(¦kkel, jelenjékeayen meghooszahbitoit szalraarázókkal. tzabadalma-zott zsiktarto készülékkel, a mozgoriyok eltorhetlen vízműt ató üveggel, tartn-iek kézi azivattyavat keatény fel- és\'leeresztő kés7«lékkel. puskázott gözben-gerrel, önmüKÖdó heagerolajozD síirattyuval. tSarzsfékkel stb / kazán 6 iégkfiroyi szabályos nyotná
ranoak ellátva. A
Kitűnő bizonyítványok, rendOvüi olcsö árak
gel szolgál:
. készOlt, ¦rilo ajánlatokkal k-\'-szs g-
m ez ó caz das n cri ffépgyára Budapest Yiiczi-kíirut GO.
IIMHATII és TAKSA
Kezi és járgányos cséplőgépek, rosták es mindennemű gazdasági gépek nagy választékban.
+ + + +
+
Jk
* + + + + + + + +
MOLL^SEIDLITZaPOR
védjegyet éa
***********************+****
QoaootMOOQOOooooooooooaonngooooooaoooooaO
a
S
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Mol
aláirását tünteti fel. A Moll A.-féle Seidlitl porok tarlós gvójíjhatása a leemakacs:il>b gyoaor és «1 tcstbliotoloitk, gyo nor^nres és gvomo\'rtlév, riigzött izekrokedés, majbánlalom. vér-tololás. lr*ayér és a legkülr>nhö7*öhb o6i betegséoek tillen. r jeles háziszernek év-.ízed.k óta mindig oagyobb elterjedést szerzett. — Ára eoy lepeoélelt eredeti dobozaik I frt o. e.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL FELE FRANCIA]
BORSZESZ E S SO
Csak akkor Vfllddt ka mindegyik flveg MOLL A. védjegyét lunU-ti fel és \' „A- Mali* felirata rinozattal van zárva. A Mnll-féie fraa-czía borszesz ék aé nere^etnsen mint fajdalonc illapitó bedörazöleat szer\'koszvény, csoz és a meebülés egyéb következményeinöi legismeretesebb népszer. — Egy i>*C -zott eredeti iveg ara 90 krajciar.
Moll Salicyl szájvize.
(Föalkatrésze: fttzolysatas sziksó ) A mindennapi szájtisztitásnoj kítlönösen fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájriz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind ÓTSier fogfájás ellen. - Ejy Hall A véttj«syével tlláioll Ovej ara : 60 kra|czir
Moll A.
F ô s ¦/. (• t k n i ti ; • s : gyógyszerész, cs. és kir. udvari
szállító által.
Bécs: I., Tuchlauben 9. sz. Vidéki nejrendelések aapwta pMtaltaKét me\'.lelt ttljasltlelask. .\'
A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kamssán Bosenfelti Adolf 88 Fia.
Ooöcxxxxxxxaooc
Nyomatott Ifj.
Wajdils József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
FAOfiteteli ár: JEgétz évre . . . 5 frt — irr. Fél évre . . . - 2 frt f»0 kr. iN^ejtWrre . . . X frt 25 kr Lgje* "/mti IO kr.
HIRDETÉSEK ha*á!>oi petitsorban ?, másod** or , s további torért krJ
NVILTTÉRBEN -|[»Kit soronként JO krért vétetnek M. Kiuratári illeték minden egyet hirdetésért 30 kr. fizetend
23-ili: szám.
Harmínczketiedlk évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY,
i.
A lap szellemi és anyagi részéi illető minden közlemény Kátorl! Lajos szerkesztő-kiadó nevére czimzítten Sagy-KzuitzHára bér-mentre iptézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogad latnak el.
Kéziratok vissza nem küldetnek
A .nagykanizsai malátagyár és serfóaide\', a nagy-kanizsai Délzaiai Takarékpénztári .önsegélyző szövetkezet\', a .Kotorj takarékpénztár-részvény-társaság\', a .nagy-kamzsai önkéntes tüzoltó-egykf, a „nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület- a .nagy-kanizsii tanítói járáskor\' a naev-k«ni«.i i™^.. úu> - , „
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMIT HETILAP.
A puszta szent-lásziói templomszen-telésen
— 189-i. jnnins 7-éo.*) —
A mai ünnepre kevés
Ez a szó: templomszentelés;
Vestatüz ez, melyben mára Ég itt a haza oltára !
Honszeretet szent tüzére Deák Ferencz nagy nevére Flrred itt a ftonfi kebel! Szent volt és szent ma is e hely !
Az a templom, melynek jalát Istennek ma bemutatták.
Deákot a hazát s vallást
Képviseli itten jolyvást;
S midőn e szent háromságra
Száll a honfisziv imája : Első sorban arra szálljon Az én dalom, áldomásom,
* Kinek -hite, szeretete A templomot építette! S ezzel magának is emelt Dicső szobrot, dönt hetet lent !
Köztisztelet méltó tárgya F.z ünnep házigazdája! Kívánom hogy e szent helyen Sok szerencsét, üdvöt .leljen !
S mert magyar a szive, lelke ; Azt kívánom lelkesedve. Mit szívből lehet kívánni : J\'Xjen soká a Taranyi /
De ne éljen egyedül 0 : Bájos neje a bárónő Vele. együtt, s szép családja Kijének a hon javára!
TUBOLY VIKTOR.
\') T. munkatársunk — ki bár Tarányi ar Ő nagysága sajátkezű levelére) volt hivatalos az ünnepélyre; azon megjelenni akadályozva^ lé-vén. az ott elmondani azáoríékba vett áldomás pótlásául itthonn kés-ité utólagosan a fenti si-kerillt és a költő hnnszeretetétől lelkesülő eszmékben gazdag, s még az ünnep fényft igy utólsg is ewelS ódát, 8ZJÍRK.
Az élelmiszerek ellenőrzése.
Úgy egyes emberre, mint az egész társadalomra nézve a lehető legfontosabb kötelesség a közegészségügynek ápolása, szigorú ellenőrzése.
Ki merné tagadni, hogy földi életünk legfőbb java a jő egészség, mely nélkül a különben is nehéz és küzdelmes élet unottá és örömtelenné válnék reánk nézve.
A közegészség kellő ápolása és szigorú ellenőrzése mellett nevelhetnek az anyák munkás, életerős embereket az életnek, támaszokat a hazának. Á közegészség kellő ápolása van hivatva megakadályozni azt a nagymérvű satnyulást. a nemzet elcsen e vészesét, melyet sajnosán tapasztalunk nemcsak nálunk, hanem más nemzeteknél is.
A közegészség megóvásánál első kötelesség az, hogy\' tisztán kezelt, hamisítatlan élelmiszereket és italokat fogyasszon a közönség; mert a tápszerek milyenségétől nagymértékben függ testi fejlődésünk és egészségünk fenntartása. Az élelmiszerekre felügyelni, azokat szigorúan ellenőrizni minden városban és községben az erre hivatottaknak lelkiismeretes kötelessége legyen, ha elnézés vagy hanyagság miatt nem akarják a fogyasztó közönség egészségét veszélyeztetni.
Kern akarunk ezúttal rámutatni közegészségügyi törvényünk ki nem elégítő voltára, hanem városunk és vidékének közegészségügyére teszünk néhány megjegyzést.
A falusi embernek általában jobban módjában van a közegészségügyet előmozdítani, mint a városiaknak ; mert a falusi ember saját kamrájából szedi elő az ételek készítéséhez a szükségeseket. A városiak
leginkább a piaczról szerzik be élelmiszereiket, vagy fogadók- ós ko-cs-mákbao/ítkeznek, a\'"mely körülmény lehetetlenné teszi, hogy az élelmiszerek esetlege? hamisítását keltőén figyelemmel tartsák; de az élelmiszerek hamisítását nem is képes minden ember felismerni; csupán utókövetkezményeiböl gyaníthatja azt; de már akkor rendesen késő okoskodni.
Halijuk ugyan némelykor, hogy itt-amott hivatalos vizsgálat tartatott az élelmiszerekre nézve ; de ritkán foganatosítják azt olyan szigorral, a milyennel kellene s ez az oka, hogy főként nyáron át oly sokféle betegség grasszál a nép között.
A ki szét néz városunk piaczán hetivásárok alkalmával vagy köznapokon is, meggyőződhetik, hogy a ni piaczunl: tömve van élelmiszert árulókkal. Igen, mert városunk legtöbb lakójának kamrája a piacz.
Nyilvános ebből, hogy városunk piacza kiváló figyelemben, teljes és szigorú ellenőrzésben részesítendő; mert azt követeli e város lakosainak közegészsége.
A meleg évszak beálltával az élelmiszerek hamar szoktak megromolni; mely körülmény arra serkentse városunk illetékes közegeit, hogy ne engedjelek semmi gyanús élelmiszert áruba bocsátani; terjedjen ki figyelmük mindenre, mert csak igy lesz lehetővé a város közegészségügyét megóvni a veszélytől.
Általában ugy a piaezon, mint máshol árusított élelmiszerek a legszigorúbb ellenőrzésnek legyenek alávetve ; mert a fogyasztó közönség, ha drágán veszi meg az élelmiszert, legyen az jó, egészséges és tiszta.
F. H.
Jelentés
a nagy-kanizsai fogyom. Gyakorló iskolájának 1892-3. évi működéséről s ez évi pályázatok
eredményéről.*)
A főgymnásiom .Gyakorló iskolá*-ja, mint önképző kör, e tanév elején, szept. 14-én a négy felBŐ osztály tanulóiból megalakult, kiknek összes száma 114 volt. Ezen alakuló gyűlésen a kör folyó évi működése irányának kitűzése után a tisztikar a következőkép választatott meg: Elnök: Kétszery László 8. oszt. tanuló, főjegyző: Karbuczky Károly 8. oszt. tan., aljegyző: Kripácz Lajos 8. oszt. tanuló, könyvtáros: Páhr Károly 8. oszLtanuló, segédkönyvtáros: Hinteröcker Sándor 8. oszt tanuló.
A kör ez évben tartott: 1892. szept. 14-én alakuló gyűlést, 1892. uov. 14 én Katona József születésének százados év-fordutójára díszgyülést, 1893 márczius 15 én a magyar szabadság emlékére rendkívüli díszgyülést és ezeken kívül az egész évben 21 rendes gyűlést, melyeken dicséretes szorgalomról tanúskodó kisebb-nagyobb lyrai költemények, tanulmányok, értekezések adattak be; azámszerint beadatott és biráltatott: költemény: 32, prózai mű: 10, szavalat volt 44.
A jelen tanév elején hirdetett pályazatok eredménye a következő:
1) Kívántatott egy történeti beszély, melynek hőse Hnnyady János legyen. Beadatott 3 pályamű. /
Ezek ku/.iii az első dijat, tekint Eben" spanger Lipót-féle alapítvány 10 forint értékű kamatját „A boszi:" czimü dolgozat nyerte el, mint a melyik szerkezet és jellemfestés tekintetében legsikerültebb. Jeligéje: .Zordon, de ragyogó lovagkor" stb. Szerzője: Landler Jenő. A második díj, Hirschel Ede ur által felajánlott I drb. arany pedig „Fatime* czimü munkának ítéltetett oda. Jeligéje: „Hullatja levelét" stb. Szerzője: Mitzger Imre.
2) Kívántatott egy széptaní fejtegetés, melynek czíme legyen: „Szécsi Mária a magyar költészetben." Beérkezett két pályamű.
Esek közül az első dijat, dr. Lüke
*j Miután a tornásaati vizsgák juaias 9. és 10-én tartatnak, együttes közlés miatt jövő számra hagytuk az évzáró ünnepély tüzetes leírását. SZERK.
Emil ur álul fölajánlott 1 drb. 20 koronás aranyat az első számú nyerte e!t mint olyan, nrety helyes fölfogásra éa rendszeres előadásra mutat. Jeligéje: „Szép s bájoló volt a nő" stb. Szerzője: Landler Jenő. A második díj. Hirschel Adolf-féle alapítvány az évi 5 forintnyi kamatja pedig 2-ik számúnak Ítéltetett oda. Jeligéje: „Oh hölgy, az Isten gyönyörül teremte téged\' stb. Szerzője: Mitzger Imre.
. 3) Kívántatott „Hadügyünk fejlődése a mohácsi vészig" czimü történeti .értekezés. Beérkezett 1 pályamű, mely tartalom, kidolgozás s szerke^zté-f tekintetében egyaránt sikerült s. ezért Rapoch Gyula ur által fölajánlott 2 drb. araoy-nyal jutalmaztatott. Jeligéje: „Minden hatalom forrása az erö." Szerzője: Havas Hugó.
4) Kívántatott „Horatius kora, főtekin-tettel Maecenauhoz való viszonyára" cz. classicaphilclogiai értkezés. Beadatott 2 pályamű.
Ezek közül az első dijat, dr. Fried Ödön és Sebestyén Lajos urak által fölajánlott 1 — 1, összesen 2 drb. aranyat az első számú nyerte el. Jeligéje: „Kon ego pauperum" stb. Szerzője: Havas Hugó. A második számú pedig, Holczin-ger Imre tanár nr által ajándékozott 1 drb. aranynyal jntalmaztatik. Jeligéje: „Horatii Flacci ut mei memor esto." Szerzője: Kuh Gyözö.
5) Kívántatott „A gck képződése és feszítő erejének alkalmazása" czimü természettudományi értekezés. Beadatott 2 pályamű, mindkettő jutalomra és figyelemre méltó. Ezek közül az első díj, a Pap János-féle alapítvány ez évi 9 frt 24 krnyi kamatja, a második számúnak ítéltetett oda< melynek jeligéje: „Sic itur ad astra." Szerzője: Hölczer Zsigmond. Az első svámu pedig dr. Schreyer Lajos l drb. aranyával jutalmaztatott. Jeligéje: „Világok vesznek,világok lesznek." Szerzője: Stefaics Aladár.
Végül Hirschel Ede ur által fölajánlott 2 drb. arany jutalomból, egygyel a Gyakorló iskola első jegyzője: Karbuczky Károly VIII oszt tanuló, egygyel pedig másodjegyzöje: Kripácz Lajos VIII. oszt tanulók jutalmaztatnak a jegyzőkönyv ügyes és pontos vezetéseért.
TiES % A.
Június 7. 1893.*)
1,\'dv a Föpaattorja! midőn
Klsó áldását adja
oly helyen, mely minden időn
Szent érzetben ringatja
A vallásban élő szivet,
"¦i vattásához hivet.
I dv a kegyes és lelke.ült
Áldozó nemes Párra!
Szent vágy»\';: ime teljesült:
Rátették az oltárra
Az együtt érző két szivet.
Hiteinkhez s. hazánkhoz hivet.
lídv a család Tagjaira 1 Nagy ősaek jó ntódi Templomukban első ima Nemzetünktől valódi: Hitbuzgóság, honszerelem Viruljon e dicső helyen 11
BÁTORFI LAJOS.
Régi pesti történetek.
VI.
A múzeumkert.
Ezelőtt negyven évvel egészen más képe volt a múzeumkertnek, mint most.
Legelőször is csak az országútra (most Múzeum-körút) eső része volt rácsozattal ellátva, azontal silány, primitív deszkakerítés következett. A kert mö-
*) Emléksorok Pmtzta-Szent Lászlón a róni. Lath. templom felszentelése alkalmára. Felszenteli; Hidassy Kornél szombathelyi megyés Püspök. Épitteté: Tarányf Ferencz és neje Báró Rieffel Mária. SZERK.
gött levő öt pacsirta - (Eszterházy) utcza pedig olyan ronda és sáro3 volt, hogy az bátran beillett egy pusztai posvány-nak; csak a sás hiányzott belőle, meg á békák. E mellett az utcza a legrosz-szabb hírben állt, mert ott ugy kifő??-.-tották az embert, akár csak a Bakony | kellő közepén. S ez. a művelet nem éjjel törtéot, hanem a korai esti szürkületben. Ez volt a pesti lókötők aranykora.
S csodálatos, hogy ma aránylag több a rósz ember, mint akkoriban!
Á múzeumkert olyan kis ősi erdőféle volt, melyet a szabad természet alkotott magának.
Sűrű bokrok szegélyezték be az egész területet, s a milyen volt a kert, olyanok voltak a látogatói is. t ¦
Kopott ügyvédek, sápadt, éhező prő^ letárok, faczér cseléd-lányok, vézna szabó és nyalka frizurás borbély legények ok-kupálták egész nap a zöldre festett padokat Némi változást cjak a szürke blouzeos, megyszin hajtókájn falábú, fogatlan vén invalidusok nyújtottak, a kik életumttan kerülték meg a kertet egyszer-kétszer. Ö miattuk bizony bátran le lehetett volna tépni:a rózsákat, ha ilyesmik léteztek volna a kertben. Ezek a „felügyelők" különben csak azért voltak ott, hogy egy pipa dohányért min-denrt. szemet hunyjanak.
Nem is törődtek ők senkivel, a kert nyitva állt mindenkinek.
Minélfogva ez a „sétahely* mindig kedélyesebb szint öltött Voltak olyanok, a kik úgyszólván ott laktak a kertben. Reggelenként legalább, ott mosakodtak,
fésülködtek és — borotválkoztak a bor zas desperátus indívidumok. Itt a tyúkszemét ¦ vágta egy termetes berkuies, amott meg egy öreg anyóka kötözgette a sebes lábát. Az már a ritkább énetek közé tartozott, hogy valaki a fájós fogát kihúzatta, hanem eltekintve az Ilyen lármásabb esetektől, a legnagyobb csend és nyugalom uralkodott a kertben. Csak az hiányzott még, hogy nem sütöttek, főztek. Különben talán ezt is megtették.
Olyan idyllí állapotok voltak ezek a naiv város területén, a melyek a „natu-ralia non sunt turpia" elvét gyakorolták erősen.
A jó emberek nyugalmát nem ís zavarta meg mi sem, nem lévén akkor még az<„áldásos" bejelentő hivatal szervezve. Aki belépett a kertbe és leült egy padra, az voit mindjárt az ö kizárólagos tulajdona, a „honfoglalás" privilégiumánál fogva Egyéb legitimácziót.nem kívántak senkitől sem.
Hanem a mi életet, szint és fényt adott ennek a kertnek, azok a diákok voltak.
Ezek a piros arczu élénk fiuk ott tanultak, ott lapdáztak és ott — verekedtek össze.néha napján, változás okáért, mert hát a „variatio deíectaU*
S ezekből a virgoncz ifjakből leltek a legderekabb emberek. Jó hazafiak és polgárok, a nem egy nyerte el közülök a közélet kitűnőségei közt a méltó helyet Egy egészséges, erőteljes ifjúság halt ki azóta," melynek teste-lelte ép volt.
Volt bennök valami az ős erőből. A
mostani tanuló urak keztyüt húznak, czigarettáznak, udvarolnak, szóval mindenben a nagyokat majmolják. Húsz éves korukban már blazirttak, s egy roué „pikáns" kalandjaival dicsekedhetnek.
Ezt különben nem lehet csodálni, mert az immoralitásnak nagyon is szabad utat enged korunk szelleme.
A korszellem a múzeumkertre is rátette hatalmas kezét A sűrű bozótok eltűntek, s ezekkel egyidejűleg a con amore fésülködő és tyukszemvágó alakok is.
A mostani múzeumkert egy fashionable I angol park képét mutatja. A régi ócska padok eltűntek, s az uj padokoc most csak két kopekért lehet az ut fáradalmait kipihenni.
A kert rendes látogatói délelőtt divatos dadák, bonnok és gouveroantok, nemkülönben a legkülönbözőbb svihákok és iparlovagok. Este penziónátus tisztviselők, kisebb hivatalnokok szivják ott a drága pesti levegőt A diákok egészen kimaradtak; azok most a kávéházakban, a teke-asztalok mellett készítik magákat elő a „jövő emberei*-nek.
Comeoiusnak is kedvezett a szerencse, vagyis a százada. A fin de siécle tudó sai nem áhítoznak a pálma után, s ők kevesebb fáradsággal is elnyerik az elismerést
Mielőtt soraimat bevégezném, hadd mondok el egy megható múzeumkert! történetet
Egy napon egy jókedvű, szegényes, de felette tiBzta ruházatú öreg asszonyság ült mellém, aki szeretettel, majdnem
anyai gyöngédséggel pihentette rajtam világoskék szemeit.
Éa nem tudom, hogy mi volt azokba n a jóságos, tisztafényü szemekben, de én egyszerre olyan formát éreztem, mintha nekem azt a jó asszonyságot meg kellene csókolni, és ezt mondani neki:
„Kedves, édes jó anyára..."
S midőn ezt gondoltam, az öreg asz-szonyság k.ínybe lábadt szemeibea mintha ezt olvastam volna:
„ . .. Kedves fiam ..."
így néztünk egymásra szótalanul . . . az én ifja szivem ellágyult, s egyszerre csak azt vettem észre, hogy megszorítottam a sovány, átlátszó, reszkető kezeket.
— Miért sir, jó asszony? — kérdem
Amaz megtörölte szemeit egy fakó színehagyott kendővel, aztán igy szólt fájdalmasan:
— A fiamat siratom . .. Éppen annyi idős volt, mint ön. Jó gyermek volt, jói tanult, hanem . . .
Itt újra könyek törtek elő a jó asszony szeméből. -
— Mi történt? — kérdem szünet múlva.
— Meghalt. .. eltemettük ...
— Beteg volt talán?
A bús édesanya reám vetette fályolos szemeit s szomorúan monda:
— Igen .. .beteg volt. A szerelem ölte meg 11. . .
Reá néztem. Még csak gyermek — ifja voltam, de már is sejtettem a mondottak jelentőségét.
. HARM1NCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JUNIUS 10-én
Hirek.
— Temp!omszentelés-Kegyeletes Bzép ünnepély tartatott Puszta-Szent-Lászlón június 7-éo, a midőn Méltóságos és Főtisztelendő H: Kornél szombathelyi megyés püspök uraz ottani nagybirtokos nyirlaki Tarányi Ferencz ur és neje Báró Biéffel Mária úrhölgy által alapított templomot felszentelte\' s a bérmálás szentségében a hívőket részesítette. A kitüEö s nagy diszebéden számos megyei noíabilitás jelent meg, szebbnél-szebb pchárköszöntések hangzottak el. — A íüzetesb e^rásí időrövádség miatt jövő számunkra valánk kénytelenek halasztani.
—r Vasúti értekezlet tartatott Nagy-Kanizsán mult szombaton, jelen voltak: Gróf Batthyány József és Ernő, Mala-tinszky. Lóskay Jeromos, Gutmaun Vilmos, Plihál. Ferencz, Hertelendy Béla, Bain Kálmán\', Unger Ullmann Elek, Varga Lajos, Seben Richárd, Sommet Sándor és Ignácz, Weisz Tivadar urak stb. Határoztatott, hogy a Szt-Gróth— komárvárosti \'helyi érdekű vasnt-vonalra adott concéssio újból kérettessék Gan-böncztól .Kanizsáig, érintve Merenyét, Újlakot, Bakónakot, Nagy-Récsét — A kérvény benyújtásával Gutmann. Vilmos ur "bizaiottmeg. az előleges költség 2000 frtra telelvén, az gyfijtés "utján szereztetik be*. ¦
— A ker. jótékony nőegylet nyári mulatsácára a kik nem kaptak volna •seghivót.s arra igényt tartanak, szíveskedjenek az elnökséghez fordulni s azonnal intézkedés történik.
— A „Kereskedelmi Társulat- mult vasárnap tartolta közgyűlését Ebenspan-ger Lipót ur elnöklete alatt Az igen „viépeo kidolgozott titkári jelentést a nagyszámú jelenvoltak tudomásul vették. Az uj tisztújítás következőleg ejtetett meg: Elnök Ebenspanger Lipót, alelnök Unger Ullmann Elek, titkár Schwarz Gusztáv, pénztárnok Maschanzker Mór. Választmányi tagok az előbbeniek. Pontosabb elintézett tárgy volt, hogy a Szent Gróth —Nagy-Kanizsai vasútvonal tresirozási költségeihez 10°/o-kal járul a Társulat, b& a 200 frtot meg nem haladja. Továbbá ösztöndijakat szavazott meg a kereskedelmi és középkereskedelmi, ugy az izr.\' népiskolák számára.
— Tanárválasztás. A nagy-kanizsai középkereskedelmi iskola magyar és németnyelv és irodalom tanárává egyhangúlag Kárpáti Manó választatott meg. A megválasztottban, ki lapunknak mintegy 10 .év óta derék munkatársa, e jó nevű, hazafias szellemű iskola buzgó és tehetséces tanerőt nyert
— Választmányi ülést tart a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület ma, június 10-én d. u. 3 órakor, melyenkir. tanácsos dr. Ruzsicska Kálmán megyei főtanfelügyelö ur jelen lesz. A választmány tagjait ez uton is tisztelettel meghívja az elnökfég.
- — A nagy-kanizsai közs. népiskolákban az 1892—93. tanévi vizsgálatok következő sorrendben tartatnak meg: Június hó 17-én d. e. IV. leány- és III. fiúosztály. 19 én d. e. III., II., és B. I. leányosztály, d. u. ph. III. és IV., L és A. I. leányosztály. 20-án d. e. Arany János-utczai I. fiu-, I. leány- és Eötvös-téri I leányosztály, d. u. ph. II. leány-,
ph. II. fiu- és Teleki utczai I. fiúosztály. 21-én d. e. IV. ph., IV. fiu- és Eötvöstéri I. fiúosztály. 22-én II. ph., III. és í. fiúosztály. 23-án d. e, VI. és VII. ker. összes osztály. 24-én és 25 én d. e. női kézimuoka-EÍáliitás. 26-án d. e. tornászat. 27-én d. e. magánvizsgálatok. 28 án d.
e. szünet. 29-én d. e. ,Te Deom," és az értesítők kiosztása. A vizsgálatok reggel 8 és délután 2 órakor kezdődnek. Nagy-Kanizfán, 1893 évi június hó 5-én. az igazgatóság.
— Kováts Etelka kisasszonynak^ néhai Kováts János nagy-kanizsai árvaszéki előadó tanácsos festőművész leányán k jól sikerült arczképét közölte a ^Divat-Szalon" június l-sö száma meleg sorok kíséretében az alkalomból, hogy a honvédszobor honleányok által történt megkoszorúzása érdemében, mint a bizottság titkára, fáradbatlanul működött.
— Gyászhír. Trnka Mátyás siakbuz-galmas erdész Bánok Szent-Györgyön június 5.én reggel szivszélhüdésben hírtelen meghalt. Béke hamvain 1 - .
— Langvlzen újból tüz volt június 5-én éjjel 12 óra tájban, elégett 1 lakóház és 4 pajta. A szomszéd községekből számosan siettek segítségül.
— Dr. Kemény Fülöp, a n.-kanizsai kir. törvényszék kiváló szorgalmú s tehetségű-jegyzője, eddig viselt állásáról a napokban lemondott és ügyvédi irodát nyitott Perlakon. — A nagy-kanizsai társadalom egy rokonszenves alakját lesz távozása által kénytelen nélkülözni.
— Rab ló gyilkosság. Egy felsőőri származású karma esi lakos boralkusz Reziből hazajövet június 5-én éjjel az uton baltával fejbe vágatott ugy, hogy a baltanyél eltörött, azután egy nagy késsel elmetszették a nyakát 150 forintnyi készpénzét elrabolták, óráját azonban nála hagyták, mely egy órakor megállt. — A boldogtalan családot hagyott hátra A tettesek nyomoztatnak.
— A n -kanizsai tűzkárosultak javára
f. évi június 4-én tartott műkedvelői előadás erkölcsi tekintetben kiválóan sikerült Maga az előadott darab Lukácsy Sándor „Vereshaju" czimü népszínműve telve van a legnehezebb lélektani problémák és bonyodalmakkal s erős próbára teszi a legteljesebb színpadi tehetséget is s a szereplők mégis dicséretre méltó buzgalommal s tanulmányra valló ügyességgel oldották meg nehéz feladatukat Első helyen kell fölemlítenünk Borsitzky Mari kisasszonyt, ki Veréb Jankó szerepében sok temperamentumot és meglepő színpadi routint tanúsított s főkép Sári szolgálóval — R»sztovic3 Ilona kisasszony — tartott dialógja keltett általános tetszést s ugy ő, mint az utóbbi méltán megérdemelte az osztályrészül jutott sürü tapsokat. Molnár Mári kisasszony, az elcsábított Boglár Ágnes kényes szerepét finom discrétióval és lélektani következetességgel oldotta meg, különösen szép volt ama jelenete, midőn visszatérő csábitóját — Viola Kálmán — megsértett női méltóságának egész erejével utasította el. Hirschl Frida kisasszony igen ügyesen játszta a czimszerepet. Rasztovics Gizella kisasz-szony a naiv és mégis eleven Ziófi leányasszony, Ludvíg Josefin a Szemes Borcsa életbü személy esi tője színpadi énekre mutató játékuk és természetes
— Ön még talán nem ért meg egészen, gyermekem. Hanem figyeljen rám, s fogadja meg tanácsomat. Kerülje a bort, a kártyát és a szép asszonyokat.
... A szép asszonyokat . . . csengett füleimben, s én a legőszintébb szánalommal tekintettem a távozó után. Most már tudtam mindent
Azóta érettségi) vizsgát tettem a szenvedések iskolájában, s volt alkalmam tapasztalni, hogy milyen nagy szerepet játszik az életben az a veszedelmes triumvirátus: a bor, a kártya és a szép asszony.
Számtalan kortársam drámáját egy pisztoly dördülése fejezte be.
Néha napján most is betekintek a magyar ,\'Hyde parka-ba, s ugy tapasztalom, hogy az ott léháskodó gigerlíknek és reménybeli „Hochstapler"-eknek nagyon erős — a puskapor.
Vannak emberek, akik még azután is tudnak élni, mikor már a társadalom a halottak lajstromába jegyezte fel őket GERENDAY KÁLMÁN.
Erdő, erdő. Népdal.
Erdő. erdő, kerek erdő, Benne bolygók este Kt .Benne bolygók, eltévedtem. Mert megzavart a szerelem, Szerelem.
A ssobámban ég a világ, Kis angyalom legszebb virág: Picziny izája ha mosolyog, Hej a szivem csak ugy dobog, ügy dobog.
Szelid íictx bűvös-bájos. Megbűvölt a kis á rmányci; Kék szeme üdvöm ragyogja, S karom szivemre szorítja, Szorítja.
Hogyha keblemre ölelem, Mámorító az érzelem, Mely a szivemet elfogja, Midőn csókot hint kis szája, * Kis szája.
Aranyfurtős selyemhaja, A vállamat ej takarja, S hs fejét keblemre hajtja. Szivem\' boldogság dagasztja, Dagasztja.
Erted halok, érted élek, Míg bennem piheg a lélek, Szivem soha el nem feled, Minden dobbanása tied, A tied.
TARXÓC7.A.Y IVÁS
Papirsxaietek.
Vendég: Pinczér, nem vagyok éhes, de valami kis apróságot megenném.
Pinczér: Igenis kérem, van rostélyos, angol s,űlt, libapecsenye . . .
Vendég: Nem értette, valami, apróságot !
Pinczér: Majd megtetszik látni, hogy ez is csak amolyan apróságoki
— Miért van a nagyobb tengeri hajóknak rendesen női nevük?
— Mert fölszerelésük nagyon költséges!
bájaik álUl ragadták el a közönséget Ki kell még emelnünk Sifter Jánosné úrnő átgondolt szép játékát s Raczka Camilla, Staub Róza és Farkas Anna kisasszonyokat. Egyáltalán jól esik. cons-tatálni az ensemblenak azt a dicséretes teljességét, melylyel műkedvelőink meglepték a közönséget, minek elérésében nagy része van Országú István veterán1 színészünknek, ki Keszeg Mihály szerepét is oly karakterisztikus hűséggel domborította ki. Sajnálattal tapasztaltuk,, hogy az előadáson az intelligentia igen kevés számban volt képviselve, minek indokát azonban csak a kellemetlen időjárásban találhatjuk, risr az annál ke^ vésbé tehető föl, hogy dz elmaradás egyét jkból történt volna meg, miye; a föllt-pett műkedvelők már évek óta dicséretreni"\'.; buzgalommal áldoznak Thalia oltárán . jótékony czél és közművelődés szolgálatában s igyekeznek betölteni a feladatot, mit sok helyen -a magasabb intelligentia szokott megcselekedni. Az előadást táncz követte, mely kedélyesség és jókedv tekintetében bármely farsangi tánczvigalomroal kiáltotta a versenyt Megnyerő kedves alakok voltak a műkedvelő nők színpadi magyaros kosztümjeikben. Az első négyest 40 pár tánczolta. a tánciosnők soraiból sikerült följegyeznünk Rasztovics Gizella, Lehoczky Erzsébet, Ludvíg Jozefih, Szélig nővérek, Molnár Mari, Bódis nővérek, Golenszki Mariska, Raczka Kamilla, Heckenberg nővérek, Farkas Anna, Molnár Sándorné, Hencz Vilma, Goldmann Katicza, Sárecz Anns, Hirschl Frida és Emma, Staub RÓza, Szatnik Fáni, Kovács Etelka, Hifner Terka, Kasztl Riza stb. kisasszonyokat. Felül-fizetní szíveskedtek: Belus Lajos 2 frt, Kárlovics László 1 frt 50 kr., KöhUar testvérek 1 frt Staub J. 1 frt, Lichtschein Pál 50 kr. N. N. 50 kr., Humer 40 kr. Horváth Viktória 20 kr., Weiszfeld 31 20 kr., N. N. 20 kr.
— Gyászhír. Bogáti Hajdú Lajos nyng. kir. kúriai biró, a Lipótrend 3o vágja 78 éves korában Bpesten június 1 -én meghalt. A dicsöültben Hajdú Sándor nagy-kanizsai kir. törvényszéki telekkönyv vezető édes atyját* gyászolja. Béke hamvain!
— Heti biztosok e héten i június 12—17.) a nagy-kanizsai KisdednevélÖ-Egyesület- óvodáiban Fischl Pálné és Scherz Albertné választmányi tag úrnők.
— Heti felügyelő e héten (juaius 11—17.) a nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet örtanyáján Schavel János szer-tárnok ur.
— „Sümeg és Vidéke gazdakör0 elnökévé Szűcs Zsigmond és alelnökévé Zathureczky Zsigmond urak választattak meg.
— A mnrnkeresztnri apát iustalla-tiőja augusztus hónapban lesz Miíjus végén személyesen megtekintette székhelyét és az apátsági birtokot
— Az 1892—93. tanévi záróvizsgálatok sorrendje a nagy-kanizsai áll. s. közs. polgári fiu és leányiskolában. Június 17-én délután 5 órakor: a fiúiskola tor na vizsgálata. toroaversenyayel. Jun. 19-én d. 8—10-ig: I. fiuoszt magyar, német, földrajzból; 10—12-iga II. fioszt. számtan, mértan, természetrajz, mértani rajzból; délután magánvizsgálatok a fiúiskolában. Jun 20-án délelőtt 8—IO-ig: a III fiuoszt magyar, német, földrajzból; 10 —12-ig: a IV. tiuoszt számtan, mértan, természettan, mértani rajzból; délután magánvizsgálatok a fiúiskolában Jun. 21-én délelőtt 8—10 ig: az V. és VI. fiuoízt. magyar, német, történelemből; 10—12-ig az I— IV.fiuoszr. énekből; délután magánvizsgálatok a fiúiskolában. Jun. 22 én délelőtt 8—10-ig: az I. fiuoszt. számtan mértan természetrajz, mértani rajzból; 10— 12-ig: a HL fiuoszt történelem egészségtan, mértani rajzból; délután; szünet Jun. 23-án ; délelőtt.8—10 ig: az IL fiuoszt magyar, német földrajzból; 10—12-ig: az V. és VI. fiuoszt. számtan, könyvvitel, termé-
| szettaoből; délután: szünet. Jun. 24-én délelőtt 8—10-ig: a IV. fiuoszt, magyar, német, földrajz, történelemből; 10 —10-ig: a III. fiuoszt számtan, mértan, természetrajzból; délután 3-—5-ig: az V. és és VL finoszt alkotmánytan, vegy- és ipartanból; 6—7-ig: az L—IV. leány-osztály tornászatból. Jan. 26-án délelőtt 8—12-ig: az I. leányosztálj minden tantárgyból; délután* magánvizsgálatok a fiúiskolában. Jun. 27-én délelőtt 8— 12-ig: a II. leányos .tá" \' minden tan-tár? ból: délután 2—6 ta E fcár^-osztí"- minden tantárgyról. Jnn. 28 ü déle Itt 3—12-ig: a IV. leányosztály minden Un\' \'rgyból; délután szünet. Jun. 29-éa der\'ött 8—10 ig: .TeDeum* s a tanév bez.\' t a. Jun. 30-án délelőtt 8—12jig: magánvizsgálatok a leányiskolában. A leányiskolái vizgálatok tartama alatt — június 26—í;8-án — a növendékek női kézi munkáiból kiállítás
rendeztetik^ A nyilvános vizagálatokra a t közönséget, szülőket és tanügybarálo-kat tisztelettel meghívja Nagy-Kanizsán, 1893. jonius 10-én az igazgatóság.
— Részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Miltényi Ignáczné, szül. Ábrahám Karolina, a aját. ugy alulírottak, valamint számos rokonai nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti a fe-lejthetlen drága jó férj, illetve fia fivér, sógor és rokonnak Miltény5 Ignácz urnák, f. hó 7-én d. e^ 11 órakor, életének 38 ik, boldog házasságának 12. évében a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát.. A drága haiott földimaradványai f hó 8-án d. u. 5 órakor fognak Kinizsy utcza 1091. számú házban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint beszenteltetni és Hild E. L- .Első nagy-kanizsai temetkezési vállalata által" a helybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra tétetni. A/, engesztelő szentmise áldozat másnap, 9-én d. e. 10 órákor fog a helybeli szent Ferenczrendüek temlomá-bau a Mindenhatónak bemutattatni. Nagy-Kanizsán, 1893. évi június 7-én. Áldás és béke ieogjen a felejthet len drága halott hamvai feletti — Özvegy Miitenberger Ignáczné, anyja. Miltényi Sándor, fivére. Miltényi Sándorné, sógornő, és ezek gyermekei: Miltényi Sándor, Ignácz, Gyula, Mariska, unokaöcscsei.
— 25 eves szolgálati jubileum Chiooráoyi Géza pécsi posta- és távírda igazgatósági felügyelő e napokban lü\'ti be 25 éves szolgálati évfordulóját. Ez alkalomból hivataltársai mozgalmat indítottak, hogy a közszeretetben álló felügyelő 25 éves szolgálati jubileumát méltóan megünnepeljék. A felügyelő azonban neszét vette a dolognak és kikerülendő az ünnepel te lést hosszabb szabadságra távozott.
— Köszönetnyilvánítás. A nagykanizsai tánczkedveiö ifjúság 1893. május hő 28-áo tartott táncz vigalmin felülfizetni szíveskedtek: Lamberger Henrik 1.50 kr., Imrey Ferencz 1 frt, Tóth Mihály 1 frt, Kripácz N. 1 frt, Kastner János 80 kr., Csillag Béla 80 kr, Blau Soma 50 kr., Kastl Pál 30 kr. N. N. 50 kr., Raczka | Lajos 50 kr., Giirtner Antal 50 kr.,-Vétési M. 50 kr., Halvax Frigyes 50 kr., Mayfort Gyula 50 kr., Csillag Lajos 50 kr., Oroszváry Gvula 50 kr., Nagy Józsefné 20 kr., S N. 20 kr., összesen 11 frt 10 kr Fogadják érte a nemesszivü emberbarátok a tánczkedveiö ifjúság rendező bizottságának őszinte és hálás köszönetét. Sárdy Károly r. b. elnök.
— Hangverseny. Jászai Mari, Hil-germann Laura és Polonyi Elemér hírneves művészek körútja alkalmából csütörtökön délben érkeztek Csáktornyáról Nagy Kanizsára. Este előkelő díszes közönség előtt zajos tetszés nyilatkozatok közt működve lelkesült fogadtatásban részesültek. Másnap délben Keszthelyre távoztak.
— A kereseti adő tárgyalások június 8. óta fo\'yamatban vannak a javaslatok a városi adóhivatalban közszemlére ki-, tétetvék, felhívjak az adófizető közönséget azok megtekintésére.
— Lapunk mai számában fogalt fürdőnyitási hirdetményre felhívjuk t közönségünk figyelmét
— Paprika Karekovlts Szeged.
— Fürdőkből. A lipiki jódfürdőbe május 27 ig 325, a varasd-topliczai kén-lürdőbe május 27 ig 441 fürdővendég érkezett.
— A daruvári kies fürdő hirdetményére felhívjuk t olvasóink figyelmét.
— Ismét túr. LaogMzen e hó 5-én. kora hajnali órákban (1 és fél 2 óra között) tüz ütött ki Schindlberger József kisbíró istállójánál. A keletkezett és folyton növekedő\' szél tova vitte a lángokat, melyek két istállót, két pajtát, több Tisebb gazdasági épületet és egy lakóházat elhamvasztottak. A sziporkák záporként hullottak az átellenes sorra, de a házak szalma tetőzete a három napos eső folytán annyira átnedvesedett, hogy nem fogott tüzet Rövid két hét alatt ez a második eset A községben nagy az izga\'Mtság, mert határozottan ryujtogatással állnak szemben; de a gonosztevőt eddig kipuhatolni nem sikerült. A legutóbb leégett ;nek sem-mijök seri volt biztosítva. Tekintve a kettős tűzesetet, a községi lelkes tanító Körmend? Pál ur e hő 11-ére értekezletre hívta Langviz gazd ".közönségét, hogy a rends" 3res védekezés, vizkészen-lét és a tüs elleni biztosítás felől egyöntetűen íntézket lessenek. Igen helyest
— Kotor községben f. hó 6-án d. e, 10 órakor ismeretlen okból tüz Ütött ki, mely három pa,-a épületet hamvasztott el, daczára a nagy szélnek, sikerült az itteni gyakorlott tűzoltóknak a dühöngő elemet fékezni; legvalószínűbb fellevés szerint a tüzet gyufával \'játszó éretlen gyermekek okozták, positiv adatok azonban eddig nincsenek.
— A királyokat váró kőszeg sz. k. város — hol tudvalevőleg az öizszel több uralkodó találkozni fog — nemcsak e rendkívüli alkalomra, hanem még egy más fényes ünnepélyre készülődik. A kőszegi önkéntes .tűzoltó egyesület" egyike a legrégibbeknek és ez f. é. augusztus 4, 5 és ti-án megtartja 25 éves fenállásának jubileumát, mejy alkalommal a kőszegi hölgyek áífal ajándékozott fényes zászlót is felavatni fogják. Kőszeg városa a tűzoltók iránt a legmelegebb rokonszenvet bizonyította; e kettős ünnepély alkalmával is ezt fogja dokumentálni cs különösen az ezen ünnepélyre odaérkező tüzoló-egyesületek képviselőit, akár egyeseket, akár testületeket, igaz, magyar vendégszeretettel fogja őket fogadni és ellátni. Már eddig is szép számban jelentkeztek, különösen Vasmegye és a dunántúli testvéregyesőlétek részéről és bizonyára a bejelentések nagyobb része még csak most, június. 15-éu, a bejelentési határidő napján fognak beérkezni. Oly ünnepély lesz a kőszegi jubileum és zászlófetavatás, hogy az minden ^tűzoltónak örömére és büszkeségérc fog szolgálni. Reméljük, hogy a mi megyénk tüzojtó egyesületei is ott méltón képviselve lesznek
—. Mai számunkhoz ifj. Wajdits József könyvnyomdájának körözvénye van mellékelve. — Igen örvendünk ifjú barátunk törekvésén, nyomdáját a lehető legmagasabb színvonalra emelni és csinos, díszes munkák olcsó kiállításával a t "közönség teljes megelégedésére szolgálni. Az utóbbi időben nyomdájából kikerült munkák, melyek kiállítás tekintetében a legjobban berendezett nyomdákéival versenyeznek^ valóban dicséretére váluak. Ajánljuk az igen tisztelt közönség buzgó pártfogásába és támogatásába.
— A zala-egerszegi ügyvédi kamara Szigethy Antal elnöklete alatt tartotta* meg utóbbi közgyűlését A választmányt és tisztikart nem lehetett újra választani, mert csak 36 kamarai tag szavazott; az uj választó közgyűlés június 28-án lesz. Kimondatott a kamrai évnek a polgári évvel való összeegyeztetése s igy a költségvetés ugy állapíttatott meg, hogy a folyó évi május 1-töl deczember 31-ig terjedő időre a tagilletőség 10 frtban, az Összes kiadás pedig 3.408 írtban állapíttatott, mee.
—- Halálozás. Josipovich István tu-ropoljei gróf, tartomány gyűlési és országgyűlési képviselő, magyarérzelmü derék horvát Velika Goricában elhunyt — A dicsöülthez e lap szerkesztőjét nagy hála fűzte. A nemes gróf volt az, ki az 1870-iki érseki installatió alkalmával a szélső horvát ifjúság komoly insu\'tálásától megmentette, azért, mert a diszebéden az egyetlen magyar pohárköszöntést elmondotta.
— Iskolai. A nagy-kanizsai izr. tanintézetek vizsgálati sorrendje az 1892 — 93 ik tanév végén. Június ia-án d. e. I. leányosztály, d. 11. II. leányosztáiy és torna. 14-én d. e. III. leányosztály, d. u. IV. leányosztáiy. 15-én d. e. V. és VI. leányosztáiy és ének. IG-án d. e. I. fiúosztály. !S-án d. e. II. fiuoszt. 19-én d. e. III. fiúosztály, d. u. IV. fiúosztály. 20 án d. e. I. polg. hittan, német, számtan, természetrajz. II. polg. magyar, természetrajz, mértan, niért-rajz, földrajz, d. u. HL polg. hittan, oémer, történelem, IV. polg. hittan, magyar, természettan. 21-én d. e. I polg. magyar, mértan, mértanirajz, földrajz. II. polg. számtan, német, hittan, 1 — 4. oszt. ének. 22-én d. e III polg. természetrajz, mértan, mértaniraj?, számtan, magyar, földrajz. 4. polg. történet, német, földrajz, mértan, mértanirajz. számtan. 23 án d. e. I. kereskedelmi hittan, franczia. keresk. isme, földrajz, levelezés, d. u. II. kereskedelmi hittan, váltójog, nemzetgazdaságtan, kereskedelmi számtan, mennyiségtan. 24-én d. u. kézimunkakiállitás. 25-én d. e. 1. kereskedelmi: számtan, mennyiségtan, német, természettan, II. kereskedelmi: könyvvitel, levelezés, franczia, német, áruisme, d. u. I. kereskedelmi: vegytan, magyar, történélem, II. kereskedelmi: történet, földrajz,magyar, mely vizsgákra a t ez. szülőket éstán-ügybarátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— Rövid hírek. Baross Gábor szob rára eddig 78.804 frt gyűlt be —\' 8 millió forint értékű 2 frtosok váltattak be. — Pápán .Jókai-Kör" alakult — Az arany ár kelet-pót lék június hóra 22*/r — Az Emke 8-ik közgyűlését Deésen tartotta meg. — Hamburgban e héten már fordult elő kolera eset — Kolozsvárott Mátyás király születési házát honvéd menházzá alakítják át. — Ai országgyűlés szept 25-ig el napoltatott. — Schlaucn LŐrincz nagyváradi püspök bíborossá neveztetett ki. — Kneipp plébános június 12-én Margitszigeten felolvasást tart. — Az orsz. tűzoltó-szövetség közgyűlése Szabadkán lesz augnszt
í 12—14-én. — A párisi egyetemen. 129
H A fi MiNCZKETTEDIR ÉVFOLYAM.
ZALAI" KÖZLÖNY.
JUNIOS 10-én.
^„tt nóWvos hallgató van, legtöbb _ A koronázási évforduló alkal-\'mábói az összes főispánok együtt voltak Ertateli. — Fraknói Vilmos pápai könyv-lirookká és bibornokká neveztetett ki. Csáklornván lovaskaszárnját építenek.
— Egy népszer A „Moll-fele fran-czi* borszesz es xu- által a betegeknek
egy ép oly gyógyhatású, miot olcsó szer . nwijtatik köszvényes és csúszós bántal-inaknál sebeknél, s daganatoknál h#y üveg uiasitissal együtt 90 kr. Szétküldés naponta titánvétellel Moll A. gyógyszerész, cs. kir. udv. szállító által Bécs, 1. Tachlauben 9. A vidéki gyógyszertárákban határozottan Moll-féle készítmény kérerdó az ö gyári jelvényével és alá-írásával.
Irodalom.
— Át n01vasó-Köra rendkívüli fo-hamában ím*.-\'jelen; I. Nagy Napóleon •szerencséje és vége czímü történeti regény 31-ik füzete, fordította. Bársony V. István. Ára 25 kr. Előfizetők külön kedvezményben részesülnek.
— Megjelent a .Zalai Közlöny könyvtárában" a Ilik füzet .Melyik volt boldogabb.* Irta Seper Lászlóné szül. Nagy Kornélia. Ára a csínos kiadványnak Ifi kr. Valamint ez. ugy a többi füzet is e lap szerkesztőségében meg rendelhető.
— Uj zenemű. Árvay Gézától .Veszprémi Magyar Dalok" czimen czirobalom és énekhangra hat dalra alkalmazott zenemu jeleni meg Veszprémben Krausz Ármin Fia könyv- és zeuemükereskedé-séhen. Ára 1 frt. Szerző arcz- és Vesz-jirém látképével diszes kiadásban megjelent zenemüvet ajánljak annyival is mkább, mert az eredeti composiüóju darabok dallamossága vonzó és méltó el terjed ettségnek fog örvendeni.
— Nagy Sándortól Pécsett „Vad-Virágok" czim alatt egy kötet novellagyűjtemény jelent meg csinos kiállításban. Minden darabján könnyű irály és természetes egyszerűség vonul végig és éppen ez. te^zi becsessé, vonzóvá. Cáak folytassa, előre! Szép jövő áll előtte! Ára a díszei kiadványnak I-frt
— Boron* Vilmosnak .Mátyás király az igazságos* czímü eredeti történeti regényéből a 10-:k füzet megjelent az .Olvasó-Kör\' regény folyó irat kiadásában, ára egy-egy füzetnek 25 kr.
Ki nyert?
3* kitüntetés, közte 14 tisztelő oklevél ét IS aranyérem, számos bizonyítván; első orvosi tekintélyektől.
Újszülött
? gyermekek,
kik anyjuktól semmit, vagy tökéletlenül szopnak, a Henri Nestlé-féle gyermekhazt által előnyösen helyettesíthetők. Mintadohozok, mint utasítások, melyekben a készrtcsmód és számtalan bizonyítvány van a kontinens eJaŐ orvosi tekintélyeitől, leíenrzházak- és gryermekkórha-zakhan toglalkotóktól, kívánatra ingyen küldetnek a központi raktárból: F. BKÜI.YAK. !(¦¦<-. Stadt, Nagler-rajwe Kr. t. Egy doboz gyermeklinzt 90 kr. Kg? doboz aBrltett tej 50 krajczár.
Felelős szerkesztő és kiadó : ^_BATORFI LAJOS.
Hirdetések.
Húzás június 3 án Bécs: -88 12 38 50 Grácz: 72 4S 17 24
Húzás június 7-én Brünn: 28 Dó 75 19
Szerk. üzenet.
— Veszprém. Nagyon gyenge a közié ¦re. Kii1.ig1i.-i) örvendek próbálkozásodnak.
— Kecskemét. Nem vagyunk politikai lap. s így kAriilbetjük.
— N. N. A bázbérrel adós elleni nyilatko-satM Dí.m közöljük. Magán panasz bíróság elé tartozik.
— G. Bpcat. Sötét gondolatok nem illenek önboz. Kedves barátaink: a remény és tflre-It-mmel legszebb jó viszonyban élni.
— K. i\'. Köszönet a szomorú esetek gyors közléséért.
— B. M. átolvasás előtt nem nyilatkozhatunk.
— B. K Bpest Készséggé!.
— S. K. A jelzett levél megérkezett.
IMyllttér.*)
Nyersselyem Bastrahákra alkalmas kelméket öltönyönként 10 frt 50 krért és jobb fajtájúakat is — valamint fekete, fehér és színes aelyemkelméket méterenként 45 krtnl II frt 65 kri| ~- sima. koczkiiott, csíkozott, mintázott és damaszolt stb minőségben (mintegy 240 fajtában és 2000 különböző szín s árnyalatban) szállít; póstabér és vámmentesen "Henneberg ti. (cs kir. udvari tzállitó) selyeragyára Zürichben. Minták póstnfordnlovzl küldetnek. Sv«jczba csimzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. /
Vese, kúgykoly«*i hngydara köszvénybinUlniak ellen továbbá a léexö és emésztési szervek karátos bán-talmsiná\', orvosi tekintélyek által a Lithion-forráB
SALVATOR
sikerrel rendelve less.
lliígjliailó hatású\'-.
Kellemes izt!
kaphat* áaviajrUkereakeaéseknen e» rjórjszertarakbaa.
A Salvator-forra* igaza. Eperjes*1-
Alkalmas ügynökök,
kik törvényesen biztosított sorsjegyek részletfizetés utján v*ló eladásával foglalkozni hajlandók, magas jutalékot kapnak. Használhatóság esetében állandó fizetéssel. Ajánlatok a „Magyar KereaT* bankosztályához intézendők Budapest IV. Uatvani-atcza 15 sz.
1171/tk. 1893
Árverési hirdetmény.
A nagy-kauizBaí kir. törvényszék tkvi oaztálys. részéről közhírré tétetik, bogy I Zalamegye összesített árvatára végrehaj- l tatónak Méhes Viktória özv. Seiber Gá- i borné, mint néhai ^Seiber Gábor kiskora-| örököseit t. gyámja végrehajtást szenvedő gelse-szigeti lakos elleni GO frt tőke, 1885 évi január 1 - tol járó, 7e/4 kamatai és ennek 7% kamatai, 15 frt 90 kr. per, 5 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt -20 kr. végrehajtás meg-kisérlési, 5 frt 95 kr. ingatlan végrehajtás kérelmi, 8 frt C5 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási agyében a fentnevezett kir. tvszék területéhez tartozó a gelse szigeti 35.sz. tkvhen L 38. hrsz. a. Seiber Gábor hagyatéka tulajdonául felvett s 153 írtra, u.a. tkvbenl 8" hrsz.a. felvett s 73- frtra
95 139 207 21-4 292 348 388 427
82 281 57 115 153 204 195 18f>
becsült ingatlanok 18í»3. evi -július hú Ilik napján d. e. 10 órakor Gelse-Sziget község házánál megtartandó nyilvános árverésen parczellánként külön eladatni fognak.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár Árverezni kiváuók tartoznak a becsár 10ojo át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldölt kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mínt telekkönyvi hatóságnál, 1893. évi április hó 11. napján.
CSESZNÁR MIKLÓS kir. tszéki biró.
költségek iránti végrehajtási ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a komárvárosi 278. sz. tkhen f I6J. hrsz. a. BojUs Boldizs/ ¦ Horváth József és neje Bognár Anna, ugy Németh Julianna férj. Bognár lstvánnéko márvárosi lakosok tirujdcnául felvett s 444 frtra becsült ingatlan az 1881. évi 60 t cz. 156. §. a.) pcitja értelmében, továbbá a Jtomárvárosi 319. sz. tkvben f 1096/b. hrsz. Horváth József és neje Bognár Anna tulajdonául felvet: s 10 frtra becsült ingatlanok 1898. évi jnnins hó 28-ik napján d. e. 10 órakor Ko-márváros község házánál Simon Gábor felpere i ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át kézpénzben vagy óvadékképes papírban a ki».;ildÖtt kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kaoizsáo, a kir. törvszék mint telekkönyvi .hatóságnál 1893. évi márczius hó 6. napján.
CSESZNÁK MIKLÓS kir. tszéki biró.
Valódi H=
lorvosi Malasa aszitiDrl
a klosternenburgi bork sérteti állomás vegyb on tása szerint i
igen jó, valódi Halag-a
mínt kitűnő erősitősxer gyengeségben szenvedők, betegek, üdülök és gyermekeknek. Vérszegénység és gyomorgyengeségben levőknek előnyös hatással van. \'I, és 1, eredeti üvegekben törvényesen biztosított védjegygyei
VIKADOR spanyol bornagykereskedonél. BÉCS bambiik;.
Továbbá ezen igen finom külföldi borok eredeti palarzkban és eredeti áron kaphatók X agy-Kanizsán : Szörc\'söky Bélagyógyszerésznél, Schwarz & Taober, Sít rém A Klein kereskedőknél, Bogenrieder J. „Arany Korona" vendéglŐ\'nél és Hlatkó János .Arany Szarvas* v. ndéglösnél.
ti* VINAUOR jegyre és a törvényéi védjegyre szigorúan ügyelni kéretnek, mert csak ezekkel lehet a valódiság- és jóságért teljes garantíát biztositant. ~*M
URAKNAK.
Az újkor legszebb találmánya a szabadalmazott galvanoelektricos készülék, a , Refector-. mely a testen ész-revehetleuül riselhetű, nemi gyengeség ellen (elgyengült férfierő), ha még oly idült is, kitűnő eredménynyet al-kalmaztatik. A Refector minden államban szabadalmazva van és sok arany és ezüst éremmel lett kitüntetve. Dr. Vatta tanár rendszere. A készülék, melynek ártalmatianságáérz kezesség vállaítatik,kényelmesen hordható a zsebben Az orvosok minden őrsiig ban állandóan ajánlják. Használati utasítással ellátott röpiratokat zárt borítékban. 10 kr levéljety ellenében) ingyen küld a cs. kir. aza-badalom-tnlajdonos Aogenfeld L. elek-tro technikás, Bécs, >J., Schiller -strasae 18.
"í E rovat alatt közlöttekért nem vállal •elelöaséget a aaerk.
251. 8í./tk893.
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvszék telekkvi 08ziá!ya részéről közhírré tétetik, hogy Bognár Erzse, férj. Varga Gjörgyné ko-márvárosi lakos végrehajtatónak Horváth József és neje Bognár Anna végrehajtást szenvedő komárvárosí lakosok elleni a 280 frtból még fizetetlen 160 frtl8kr. tőke, a 280 frt tőke után 1880. január 1-tól 1884. január 22 ig járó 7°|. kamatai, a ICO frt tőke után 1884. május 22-töl járó 7*/fl kamatai, 19 frt 50 kr. per, 7 frt 95 kr. végrehajtás kérelmi, 9 frt 85 kr. jelenlegi s még felmerülendő
FÓUNE1PP
nr
legutóbb tartott váa-dorpredikáczióiban óva int mindenkit az egészségre káros hatású babkávé élvezésétől. .III. nekem annyi pénzem volna" — mondja Kneipp plébános — , ugy az egész világon termő babkávét összevásárolnám, hogy a< utánunk jövő nemzedék ne vétkezhessék- a természet és önmaga ellen. A fejlődő leánykáknak éppenséggel nem volna szabad babkávét élvezni. Hiszen meg van nekünkazazt teljesen helyettesítő maláta-kávénk. Csupán b nap. kell hozzá, mig az ember megszokja."
. Ez a maláta-kávé, mely ugy a plébános nr által saját szükségletére, mínt a wörís-hofeni gyógyintézet- és gyennekmenhelyl>en egyedül fia kizárólag használtaik, a Kathreiner-féleKneipp-malátakávé babkáve-ízzel: mely úgyszólván mindenütt kapható éaa melynek egy háztartásban sem volna szabad hiányoznia. A bevásárlásnál azonban ügyelni kell, mivel a .valódi Kathreiner" sohasem nyitottan, hanem csakis löt Kneipp plébános ur arcz-képévél ellátott eredeti teher csomagokban .." .
Kölcsön
vidéki
vá 1 lalatok
részvényeire, valamint mindennemű törvényes értékpapírra sorsjegyekre, stb. lehetőleg
az árfolyam teljes értékéig.
tovíbbi arany és ékszertárgyakra a legmagasabb Összegig mérsékelt kamat és diserétió
mellett. A visszafizetés tetszésszerinti részletekben történ-
hetik.
KRATKY J.
report-iízleti irodája
Bniapestsj, 711, Hottenbtller-ntcza 12- sz-
JV Vidéki .ejllxiaakra a pénz postafordultává! küldetik
566/tk. 1893.
Árverési hirdetmény.
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAC
Az 1889 iki párisi világkiállításon aranyéremmé kitüntetve.
A letenyei kir. jbiró-ág mint telekkvi hatOság közhirré tc-zi, hogy Tóth Menyhért ábjal képviselt kk\'Tótb György yégrehajtatónak 691 forint 80 kr. töke. ennek 1890 évi május hó 16-tól járó 7*1, kamatai. 21 frt 35 kr. per és végrehajtási, 20 frt 68 kr. együttes kér-vényi költségek, továbbá a 425/t. 893. sz. végzéssel csatlakozónak kimondott Dómján Vendel borsfai községbirónak 319 frt 44 kr. töke, ennek 1892. évi november hó 21-töl járó 6*1, kamatai, 40 frt 80 kr. per, 10 frt 55 kr. végrehajtási költségek erejéig végrehajtást Iszenvedó Bagó Ferencz bor.-fai lakos lellen az együttes árverést elrendelte, enn-folytán a nagy-kanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. jbiróság) területén ftkvó Borsfa közeégi 79. sz. tjkvben A. f 125. hrsz. a. felvett váltságköteles ingatlan 230 frt becsárban, ugyanazon tjkvben A 1 239. hraz. a. felvett váltságköteles ingatlan 274 frt becsárban, továbbá a borsfát 131. sz. tjkvben A. . 1.. 3—8. sorsz. ingatlanok 408 forint tátott, m ntfurdo vagy belsólegf mint beC5ÍrbM, „ borifai 188. 8I tjkvbek A
gyógyital és belélegzésre a követ-|f 33 hrsz. ingatlan és a rajta épült 23 kezó kóralakok ellen : köszvény,^tfiotsz, ház. valamint a hozzá tartozó ejtíz, zsőbák, idült kütegek, küUér {legelő és erdó illetőség 375 frt becsár-(?«4 ntán föllépett izzadmínyok,***- a borafai 195-ik sz. tjkvben A. t
qörvély és bujakór, nütj-, gyomor-/11\'* lrs*- mf^Z 9.9 ^t^f^m\' , . , r -j.i „ i VT, V, 12 ugyanazon tjkvben A. f 367/a hrsz. bélbántalmak, idült székrekedés, hó- jng,tian 37 frt becsárban és a f 423/a. lyaghuruU, női bántalmak, garat-, hrsz.ingatlan 28 frtbecsárbanBorelaközsée gége-, tüdűhurtU, hüdésék és ideg- biró házánál 1893. évi jnllos hó S ik bántalmak. A gvógymód hatható-|"»PÍ»>" Málils Jan(>3 letenyei lakos fel-sabba tétele czéljából meglepő siker-fe-^^ ^ Jf** rel használtatott » massage és ot^|eiadatni fog Megjegyeztetik, ha az egyik lantos jürdö. 135 hold sétakert, vagy másik végrehajtó az árveréstől e!-tiszta. pormentes levegő és 300 ven- állana, az el nem állott végrehajtató ér-dégszoba, társalgási és tekézőterem, dekében az árverés meg fog tartatni, posta, telefon, távírda, gyógyszertár\' Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. és elismert jó konyha. Rendelő ftit-l ,K\'}1 Letenyén, a kir. jbiróság mint dóorvos Dr. Bauer Antal ,6herJlelekkoiiy« hatóaizoál 1893. «v. márcz.ns
ho 18. napján.
NUNKOVITS
Szt.-Margitszigeti
gyógyfürdőhely
Budapest.
A szent-Margitszigeti 43.70 C. hévviz kitünŐ ertdniénynyel használ-1
czegi udvari orvos. Naponta katona és czigányzene. Hajóközlekedés félóránként; menet-térti jegy; hétköznap 20 Lt.. vasár- és ünnepnap 34 kr., gyermekjegy 10 kr. Fürdőidény tartama május 1 töl szeptember 30Íg.
A szollárakná! májú: és szept hóban 30\' százalék engedmény.
A bévviz, mely az eddigi tapasztalatok szerint köszvény ellen oly hatásosnak bizonyult, hogy joggal kőszvény-gyógy víznek nevezhető, frissen töltve készletben, főraktár fidesksty L. ndr. ásvány víz-szál II tónál Bndapesten:
Árszabály kívánatra bérmentve meckiil-detik.
A szt.-Margitszigeti gyógyfürdő felügyelőség Bttdapesten.
kir. aljbiró.
3 1
¦W Fürdő évad május—október
DARUVÁR ÁSVÁNYPÜRDÖ
cs. kir. déli vasúti állomás Slavónlábtn. Vezető Jürdö orvos Dr, 0E6RÉ ViLiOS Bécsből.
A. Daruvári ásványfürdő kitűnő gyógyhatással bir a különféle női bajokban u. m. magtalanság . sápkór, fehérfolyás, havi vérzés rendellenességeinél, a méhkörüli károí izzadmáayok felszívódására, hólyagbeteg9égek, rheumatismns, köszvény és idegbántalmakuál.
Újonnan berendezett vlzgyóg-ymódintézet. Izzasztó fülkékkel, be-g}\'öngyolgetési gyógymód á la Gráfettberg, villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, massage, Schvéd-gyÓgytestgyakorlatok, belégzési\' (inhulatioD) kamrák síb.
Daruvári fürdő a 830 m. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmes labiríntíkns és fedett sétányokkal, gyógyterem, kitűnő zenekar, olvasó terem, minden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és fürdők a mai kor igényeinek megfelelő módon van berendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb fel világositássa! készséggel szolgál a fürdő igazgatósán; Darnvárott.
Fürdő megnyitás.
Van szerencsí-\':n a n é: közönség becses tudomására hozni, hogy N.-Kanizsán a Csengery-utczában 670. sz. a, létezett Haragos-féle fürdőházat megvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelőleg átalakíttatván, folyó évi június 11-én megnyitom.
Áldozatot nem kímélve, minden igyekezetem oda fop irányulni, hogy a n. é közönség igényeit lehetőleg kielégítsem. Berendeztettek u. i. márvány- és fakádak, fölöttük zuhanynyál.
Azonkívül készíttettem egy hideg és meleg társaszuhanyt díszesen berendezett kabínetokkal. -
njnjT~ Végül kitűnő tyukszemvágóról gondoskodva van. A n, é. közönség számos látogatását kérve, maradok teljes tisztelettel
BALÁZSI GYÖRGY
fürdőtulajdonos.
HARMINCZKF.TTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLŐ NY.
MOLteElDLITZaPOR\'
(\'¦alt akkor valódiak, ha mindegyik dobon Moll A. védjegyét és
al&rasát tünteti feL A MeH A. féle Seidiítz porok tartós gyójrvh&tása a legmakacsabb gyomor és a! testbástafaiak, gyonorgorcs ía gyomorhér, rügzőtt székrekedés, májbántalnro, vér-U tolás A aranyér és a legkülönbözőbb oíl betegségek ellen, e jHes háziazernrk év-tk W mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti do-bszaak 1 frt o. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
tizedel
\' IflOLL-FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkor valódi.h4 mindegyik a«it moll
" Moll\' feliratu ínozattal r
védjegyét tünteti fel t$ Mell-fell frao-
nzla borszesz és sé nevezetesen mint fájdalomé illapitó bedörazolesi szer
<"snz cs a meghűlés egyé1? következménveic Icgisnicretesebb népszi zott eredeti üveg ára 90 krajezár.
Moll
alicyl szájvize.
(Főalkstrészc: füzolysavas szik-ó ) A mindennai>i száj tisztit ásnál különöseB—fontos bármely kom gyermekek, mint felnőttek számira: mert e szájvíz a fogak további épségét liiztositja s ecy*7.rrsmind <Wszer fogfájás ellen. — Egy Moll A védjegyével ellátott üveg ára : 60\' krajezár
Moil
Fószét küldés:
gyógyszerész, cs. és kir. udvari
A. gyógyszerész, cs és kir. udvari szállító
Bécs: I., Tucblauben 9. sz. Vidéki aegreadeléiek naponta pos\'aotanvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék katározattan MOLL A. aláírásával
által,
védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf és Fia.
OoúaaSaaaaaDaaaaaaa^
****************************
A Horgony Pain - Expeller.
Ezen rég jónak bizonyult bedőr-xsölés, csúz, köszvény, hátfájdalmak és meghűlések ellen a világ minden részén el van terjedve és kitunö. hatása álta! ÍÍ
házTszer hírnevét elnyerte A *aloii Boigony-PavExpeller majdnem minden gyógyszcrtái-b-m kapható 40 kro»f 70 kros és 1 frt 20 kros üvegekben és igy a legolcsóbb í "
__háziszer__.
Láhne-intézet Sopronban,
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi és 6 gimn. osztály.
Reáliskolai és VII. gimn. osztálybeli növendékek előkészítése A rsalídí, individuális növelés melleit, kii önös gond\' forditta\'ík a test edzésére és Ogyesi lesére rendszeres 1 nrna!;iliií;ts. vtviiS és kízilftjreftí&jfí tanítás állal. Cj BOT0O-iléUfk csak korláíeJt számmal tételnek feí, de már július és agiisztus hóban is léphetnek az intézetbe.
Mindeonem/t felyiUfOti ássál készségesen szo\'gál
Lahne Vilmos
intézettulajdonos és igazgetú.
Legjobb védószer j á r v á n y o s
betegség
Göz
GsóDlesre1
\'^obluDajáBÍjBt
snjiít gyártmányú klfünó
+ gőzmozgonyainkat + c.
$ gőzcséplőgépeinket
+ + + + +
î
+ + + + + + + +
kifogástalan szerkezet és munkáért tökéletes kicséplésert és valamennyi ga-l.onafsjuak teljesen piaczképfs Hszlitasáért a legnagyobb munkaképessé] mellett teljes felelősséget vállalunk. — Valamennyi gépünk igen ctélsxeril biztonsági készülékkel, jelentékenyen meghosszabbított szalmarázókkal. szabadalmazott zsáktartó készülékkel, a moxgonyok eltÖrhetleo vizsutató üveggel, tartalék kézi szivattynval kemény fel- éi leeresztő készülékkel, puskázó.t gozhen-gerrel, oomiikído heageroltjozo szivattyúval, dörzsfékke! stb vaunak ellátva. A kazán"6 légköroyi szabályos nyomásra készült.
Kltfiaó bizonyítványok reedUväl olcsó árak -
gel szolgál :
Kimerítő ajánlatokkal készs g-
niezógazdasági gépgyárai Hndapesf, Yáczi-kÖrnt 60-
ÜHRATH és TÁRSA
Kézi és járgányos caéplögépek, rosták és mindennemű gazdasági gépek nagy választékban.
Olcsó árak
Leírások ingyen.
Főraktár: Budapesten, V., LigcVí-körut 21/áj|o|
Igazgatóság: Radein fürdőben (Styria). •V Képríselel Xiiay-Kaniz*au ÁBEL ALAJOS urnái.
****************************
„HTRBIT"!
n
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR SELTERS
Vegyeiei ; kötött szénsa
íezve a budapesti m. kir. egyetemen. Szerencsés vegyi összetétele, kevés szabad, de gazdag, Martalma kiváló hatásúnak bizonyult; különösen tOdöbánfcalmakuál, a hol a szalad szénsav csekélyebb jetenléle megóvja a beteget a\' káros, sőt veszedelmes izgatástól, ellenben a félig köt\'ÍU szénsav gazdagsága a gyógyhalása alkatrészeknek a beteg testrészeklje való gyors és biztos felvételét eszközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Marsit-forrás azon kiváló előnyét is, hegy a hol szabad szénsavtartaloni-bar erösehb ásványvizek, mini a seltersi, gleichsrbergi, tüdő bajok bar, különösön tDdövérzc-seknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a lefyohb hatás melleit folyton használtatik.
A tüdbbetc jek klimatikus gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Gdrbersdorfban a Margit-víz otthonossá vált. — Orvosi tekintélyeink Budapesten : dr. Korányi, dr. Gebhardt, dr. NavratU. dr. Poór. dr Kétly. dr. Baxbás; Bécsben: dr. Bamberger. dr. Dnschek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a legzu-, emésztő- és húgyszervek általános huxutos bántálmainál.
!3^ Mint ivóvíz 5|
] • gyógyszernek bizonyult a JrLOXoikt^eoegoetegedés ellen.
borral használva a legegészségesebb ital!
esjkuty Xj«
Úgyszintén kapható minden gyógyszertárban, fnszerkereskedésbenes vendéglőkben
Kizárólagos főraktár
ci. ít k. *¦» nrrb
k. qdv. ;. - > r -
asatlittfiial. bndapphi.
TIROLI DARÓCZSZÖVET1
(IiODSÍN) a »
WW urak és iiók szamára -as|
BAUR RUDOLF
® Raitolfutra
Innsbruck.
Kész tengeri öllönyök, esótópeny, zubbonyöv, fÖTegek sét t»1ó-diak kaphatók.
Egészén újonnan berendezve! Fürdő idény tartama május-szeptember A leg-a-azilag-abb ? ¦ ^ m
zensavas Fssas rorrások!; d|]Z1Ó8
(József- és mihaly-forras.)
A női bántalmak, vérszegénység, Bápkór. hó-lyaghurut.és vesefövénv, aranyeres bántalmak ,
jg&^Xife^ *^rf\\m^ állomás LBfiOS Tagj TEMESVÁR.
Síénsaraa .aus meleg-tpcMgiJ.iakär-fQrdök, I
egy külóa p ciélra emelt nj épületben, a ]eg-
Zónajegy Budapest—Orsóra.
mim Lip-(mór)-funi6k CaJoriaator-föraSk Min-1 ^il^r királyi államvasutak,
denaraa kádfürdők. Ujzoda • terméazele, tor-
risok fi.lé emelre, 17>—18* C. fokra melegitteli M""ielJ \'onathor. elégiái tiiTaskocsik Kellemea égalj. 16, olcsó lakasok. Kiiünő ki-saolgUal é, j6 étkezés. Naponta tsbbiaör aene Este villamos Tiligitas a parkban. Állandó fürdöorTos: Dr. SÁKTUA GYÖRGT
személyenkint 1 frt, maganfogatok Bse-mélyenkint frt > 1.60 a fnrdőlgírjstósag által kirendelre
Villamcs viJágitás.
Hidegvizgjógyinlézet
és
Rneipp-kura Buziáson.
A bnzmsi Jozsef-es Mihalv-íorrasok ISZJT?****^kitunó -
felvÍUffositáa«l ,* ,^miaií f°S*» a legkeUemesebb hüaitő italai is ssolgál. - Miadea
leiviiagositaaiai, nemktbönben prospektusokkal szolgál a rartéJfazgatóiái Baziásoa " ,| ; 3,
Tekintettel a fardöző közönség azon részérc. mely a hidegvizkurát. fó\'leg a Kneipp-kurátki vánja használni. Buziás füníóa ez idén egy kftJao e czélra épnlt és sz*ka«erüen berendezett ri^-gyógyintézet létesült hol a vizgjógj-mód és Kneipp-kura műveletein kivül massage, villa nyoaás villamos fü-dok is alkalmaztatoak. Külön gyózyélrend. Jól képaett fürdőszolgák és fürdD«olgauilk.
A vizgyógjintésetnek e terest már régóta eló-nvösen ismert szakorvosa és vezetője;
Dr. FAJTH PKTKi; ismerete*, de óriási szénsavtsr
Sjomatott Ifj. Wajditslfózsef könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
MGMAWIZSA. 1893, juniBS l?-én.
Előfizetési ár:
. b frt — kr. . 2 frt 50 kr . 1 frt 25 kr
Egész évrP Kél étre . N^jB^iévre
Egyes, ázása 10 kr.
HIRDETÉSEK r3 hasábos petitsorban 7, másodszorj f,, s minden további sorért 5 kr.
NVILTTÉRBES Letit soronként 10 krért vétetnek \' Kincstári illeték minden egyes] linlctésért 30 kr. fizetendő.
I
Harminckettedik évfolyam.
A lap szellemi és anyagi részét illető minden közlemény Bátor! Lajox szerkesztő-kiadó nevére czimxettea Nagy-Kan ízsára bérmentve intézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el*.
Kéziratok vissza nem küldetnek
~~ r :f—A giiagy-kanizsai malitagyár és serfóződe*, a nagy-kanizsai Déizalai Takarékpénztári „ Önsegélyző szövetkezet*, a „ Kotori takarékpénztár"
részvény-társaság*, a ,nagy-kanií8ai önkéntes tüzoltó-egykt*, a „nagy-kanizsai fcsdedoeveló egyesület* a „nagy-kanizsai tanítói járáskör*, a „nagy-kanizsai k-reaztéoy jótékony nőegylet\' .,n-kanizsai izr. jótékony nőegylet", a „szegények tápiatézete*, a „katonai Mastyán egylet* a „soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizsai kaíválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A mai társasagokba!.
A „le bon ton*- fr&neziz divat-báb Parisból jött hozzánk, mert ott azt mondják rólunk, hogy a magyarok „barbárok", bár franczia nevelőnő van házunkban, de azért hiáoy-. zik belőlünk a műveltség — illatszere.
Műveletlen a „monsieur bon ton* előtt nyelvünk is, (mert ók nem értik) továbbá nem tudjuk gondolatainkat .oly „elegánsan" rendbeszedni és a mit kell — elrejteni, nem tudunk tömjénezni, kegyes mosoly-lyal nem birjuk lekötelezni embertársainkat.
illatszer a nyelvben, illatszer a zsebkendőn, a „chick*, a rpsült", melyet mi helytelennek tartunk, éppen nem tartoznak a „noblesse ob-lige"-hez, de a melylyel mindeD franczia fennen kérkedik.
Olt. hányat kábít el a „kedves .chick"! Hányszor csinál leányainkból, kik egyszerű természetességüknél fogva üde életkedvvel vannak felruházva, féltudós, blazírt lényeket s a gyógyterem számára készült parkültetvényeket. Amig „monsieur bon too" tartja kezében a_vezéqy-_ botot, addig a mi kedves házitündéreink valóságosan szerelmesek e párisi bálványba.
A társaságoknak úgynevezett „cré-me"-je, melynek nem szabad hiányozni „jó család" nál, s mely mul-liatlanul azt vonja maga után, hogy „nagy házat" kell vinni, megszerezte a „nagy franczia nemzef-nek hirét (láttuk a legutóbb „a Panama-nál"), s mert Paris a jó ízlés hazája és innen terjed szétxa „művelt ség.* Ez az idegen szellem- honosodott meg nálunk, láthatlánul fogja funalát a társaságokban, melyek után nagy ügyességgel gömbölyít- .
ják fel a fonalat. A ki hibázik, ] az megbotlott és nevetségessé válik.
A fiatal ember csupa félelemből, nehogy vétsen a „chick" ellen, miután hátát alaposan hozzávágta az ajtóhoz, s „frizurája* is megbomlott, toilettjét az előszoba tükre előtt még egyszer rendbe hozza s ugy megy be a „szalonba*. Egy vén kisasszonyt meghívtak ebédre X. grófnéhoz, de üres gyomorral volt kénytelen távozni, nehogy a világ a prózai és köznépnél szokásos „jó étvágyat * vesse a szemére. A „le bon ton" még azt is tanítja, hogy a finom j úrnők ha elejtik zsebkendőjüket vagy I kötésüket, azt felvegyük, de egy szegény, öreg beteges asszonynak, ki lóvasuton már ülőhelyet nem kaphat, fel ne keljünk, mert ez határozott merénylet a „le bon ton" ellen és még ki is nevetik az embert. Cl
Hogy ez milyen kárára, hátrányára van a magyar társadalomnak, azt temérdek é\\6 példa bizonyítja. Az urhatuámság ördöge, a dicsfény sugaraiban való fürdés nemcsak az egyéni szabadságot és kényelemszeretetet, de sokszor vagyont és lelkt-nyugalmat dul szét. A „noble passión*, a „le bon ton" egyik fókeí-léke, s a paragrafusok száma, melyekkel az alantosokat győzik meg és imponálnak neki, valóságos légió. Az a fő, hogy hibát ne ejtsünk és az illem rabszolgái egy jellel se árulják el butaságukat, nem engedik arezukba szökni a demokratikus vér hullámait, miközben sima nyelvükről csak ugy ömlik a szóár, a válogatott hazugság, mert ez „rangjukhoz illó." Aztán : „mit is szólna a világ !* Ez a rendes felkiáltás, mely gyakran az igazság, a jog hangja és mily gyakran ez emberi érzelmek hü tükre.
A légköre is nyomasztó, bár a
zászlót fennen lobogtatja a természetes érzék előtt, rrs ez élet iskolájában kiképzett finom érzéke van, mégis látszólag biztos útmutatója valamennyi situátiónak. Ép olyan mint minded formaiság, mint a gép csavarja és igen gyakran elárulja gyámoltalanságát, ha önállóan akar eligazodni. Vannak emberek, kik túlságos udvariasságból, a nagyságos asszonynak megígérik, hogy tisztele-töket teszik, továbbá aláírják émelygős udvarias leveleik alá, hogy szerető barátja vagy barátnője stb., de az utczán elkerülik egymást és hátuk mögött egymásra kigyót-békát kiáltoznak. Egymást meg se ismerik jóformán, már is „jó barátok*. Mily kétes becsű az ily egyének barátsága, mely telve van túlhajtott bókokkal, olyanokkal, melyeket önkénytelenül kerget ajkukra a „bon ton."
A társalgás legyen egyszerű természetes és őszinte, a barátságnak, fényét\', zománczát a nyíltság adja meg. Ha az élet komoly pereseiben barátunkon segithetüuk, adjunk néki jó tanácsot, óvják őt és csak akkor várhatnak viszont hasonlót tőle.
Legyünk természetesek, szavainkban keresetlenek, hallgassunk a szív szavára, tartsuk meg udvariassági formáinkat az igazság és egyszerűség határai közt, mert az a társaság, hol magunkat jól érezzük, olyan mint az üde zöld természet, nincsenek festett díszletei, színes falai, nem eziezomázzuk fel szép frázisokkal. Ekkor, de csakis ekkor maradhat érintetlenül a „bontón" hamisaranykel y he.
Mártonffy Imre. A fögymnasium ünnepélyei.
Valahányszor a n.-kanizsai kath. fö-gymuaáium épülete — a tudomány e
fölszentelt csarnoka mellett haladok el, áhítattal teljes érzemény szállja meg lelkemet, hisz az ifjú reménye, vágya, hon3zerelme onnan nyeri első táplálékát, itt ülteti a kegyes rendű tanári kar legelébb az ifjú lelkébe az első osztálytól az érettségi letételéig minden szépnek, jónak és magasztosnak eszméit.S a szorgalmas munka legszebb befejezései az évi záró ünnepségek, melyek lélekemelő módon folytak le 3 napon át a n.-kani-zsai fÖgymnasiumban.
E hÓ 7-én d. u. 5 órakor a rajzteremben diszes és nagyközöoség jelenlétében műének, zene- és szavalatból álló ünnepély tartatott, melyben az ének jói betanulva, kitűnő preczizióval adatott elő, a zene szintén nagy szorgalmat árult el. A szavalatok nagy tetszéssel és tapssal fogadtattak. Az „Önképző kör" munkálatainak jutalmai is ezen alkalommal lőnek kiosztva. Az ünnepség fénypontját farkas László igazgató dus tartalmú beszéde képezte, melyben midőn a közönségnek köszönetet mondana megjelenéseért, egyszersmind arra kéri, hogy a szóbeli vizsgákon is jelenjék meg, nemcsak hogy a tanulók évi szorgalmának eredményéről, hanem a tanári kar működéséről is tájékozást nyerjenek. Megható szavakkal kéri a szülőket, hogy gyermekeik érdekében karöltve haladjanak az iskolával, mert egyedül a család és iskola összhangzatos együtt működése eszközli az előmenetelt a tudományban és nevelésben.
Június 9-én délután a katonai gyakorlótéren tartott futás-versenyen: az I. osztálybeliek 3 csoportban futottak; elsőnek érkezett az első csoportban Veisz-berger Béla. a 2 csoportban Baudiss János, a 3. csoportban Vlassíts Ernő. A II. osztálybeliek szintén 3 csoportban futottak; győztesek lettek: az 1. csop. Baudiss Ernő, a 2. cs. Unger Alajos, a 3. cs. Tóth Károly. A III. osztály 3 csoportjában győztesek lettek és pedig az 1. csoportban Gróf István, a 2. cs. Deutsch Mór. a 3. Szintay Gábor. A IV. oszt. 3 csoportjában győztek, az 1. cs. Török Miklós, a 2. cs.\'Kis Béla, a a 3. cs. Vajda Elemér. Az V. oszt. 2 csoportban versenyzett, az 1. csoportban győzött Phila Lajo?, a 2. cs. Kacséra Alajo3. A VI o. versenyző csoportjában győztes lett Kotm Lipót, a VII. osztályá-
ban Beck Béla. Rúdugrás versenyben az V. osztályból 5-en, a Yl-ból 7-en. h VII bői 3 an vettek részt. Nyertes leti Vidákovics Árpád 240 cm. A magas ugrásnál győzött Junker József 1G5 cm. Gerelydobásban kitűnt Kucsera Alajos V. o. tanuló*
Jun. 10-én a fögymnasium tornatermében disztornázás tartatott. A nyujlóu 30 tanuló versenyzett, győztesek letu-k: Kucsera Alajos V., ílajgató Béla VI , Vajda Elemér IV. o. tanulók. Bakugrás versenyben résztvettek 35-en Az alsó osztálybeliek közül kitűntek: Török Miklós IV., Vajda Elemér IV. és Fesselhofer József III. o. tanulók. A_ fekőiil" osztálybeliek közül-: Vidákovits Árpád V. és Kohn Lipót VI. ö. tan. A korlat -versenyen győztesek lettek: Kacséra Alajos és Kohn Lipót. A lovon versenyzett 8 Győztesek: Kohn L\'pót ésBaum Jenő. A tornaversenyeken részt vett tanulók díszoklevelet nyernek. A versenyek végeztével a fögymnasium igazgatója a Simon Gábor ügyvéd által fölajánlott 1 drb. magyar araoyat jutalomképpen Kucsera Alajos V. o. tanulónak adta ár. mint ez idószerint a fógymnasiumi ifjúság közt legkitűnőbb tornásznak.
Kellemes kötelességet teljesítünk, midőn e helyen igaz, őszinte elismerésünket fejezzük ki afŐgymuasium érdemekben gazdag igazgatója és az egész la nári kar iránt, hogy az ifjúság vezetése és oktatásában oly odaadó buzgalmat és kiváló szakértelmet tanúsítanak s a mi minden lépten nyelőn oly szemmel láthatóan nyilvánul.
R. Av
Hírek.
— Városi bizottságok választása ügyében jun. 13-án képviselő testületi ülés tartatott Babochay György polgármester ur elnöklete alatt. Két szavazatszedő bizottság küldetett ki, a virilisták részére KnáuiZ Boldizsár, Fesselhofer József és Scherz Richárd, választottak részére dr. Neuszidler Antal, Zerkovitz Lajos és Tóth István. Szavazótok összegezése után az eredmény következőleg hirdettetett ki:
Szinház építő bizottság-. Her-telendy Béla, Gutmann Vilmos, Tuboly Viktor, Hoffmaoo Mór, dr. Bentzik Fe-
T i fi G 2 A.
Gyilkos anyák.*)
Halliátok meg anyák. Ti szülő as«zonjok, Gyönzéd teremtések, Ti földi angyalok.
Hozzátok szolok én, Szerető szivemmel, Azaal a bánatos, Szenvedő lelkemmel.
Engemet is atszony, Gyönge asszony szült meg, Én is voltam piczi. öntudatlan gyermek.
Engemet is ápolt Edes-kedves anyám, Szivével, vérével, Sok hosszú éjszakán.
Les te az almomat, Lestc a pereseket, Karjain ringatta A beteg gyermeket.
\' A halál karjából Kiragadott engem, Yifiz* könyörögte Kirepülő lelkem.
Talán meghalt volna Örült fájdalmában, Ha egy holt gyermeket Szorít a karjában.
Talán aa egekkel Szállott volna perbe. Aki adott kincsét Újra visszavette.
"> Az ijesztő mérvben elszaporodott gyermek-gyilkosiágok meggátláaz végett. Szert.
Azt a kis koporsót, Azt a ,k:s angyalkát* — Dehogy adta volna Szive boldogságát.
S azntán van .anya1, (Nem érdemli nevét,) Ki \'gyönge kezével Megfojtja gyermekét . . \'
Megöli azt a kis ¦ Parányi gyermeket, Kinek az a bűne, Hogy ini megszületett.
A párduca, jaguár Vérengző állatok. De kegyetlenebbek Vagytok ti asszonyok!
Láttam már hősöket Vérontó csatában. Kegyelem volt ott is A hálál torkában.
A harezolú titán \'Verte az egeket, De megkímélte az Újszülött gyermeket.
Halljátok asszonyok, Halljátok meg anyák, Nem érti szivetek A természet szavát?!.
Kern remeg kezetek, Nem dobban szivetek, Mikor megfojtjátok A megszült gyermeket ? -. -
A kik egy csepp vértói Mindjárt elaléltok, Tudjátok viselni Az égő vérfoltot. . .
Tndjátok elnézni A halál toaáját,
Mintvégzi kezetek Öldöklő munkáját.
Tudtok mosolyogni Bíborban, bársonyban, Tudtok jirni-kelni Vérben és átokban . . .
nej! sok selyemkendő. Drága csipke, bársony, Mind azt kiabálja: „Gyermekgyilkos asszonyi"
Mikor egy koldusnő Gyermekét siratja, A kő is megindul, Meglágyul alatta.
Pedig csak az Isten Könyörült meg rajta. Mégis utánna sír Koldusasszony anyja ...
Mikor a síró eb A földet kaparja. Megölt kis kölykeit Az állat siratja . ..
A kutya, a macska, Fészket rakó madár .. . Ós erdők zugában Vad párdacz, jaguár . . .
Csak az ember nem tud, Kern ismer irgalmat, Önvérével jegyzi Fel a bünt, borzalmat.
Ismerek egy nagy bűnt,
Neve: honárulás.
Ám feketébb ennél
A gyermekgyi 1 koláa!! ..
Ez a nőt megfosztja A legszebb nevétől; Ez a bfi c irtózik A banök bűnétől!
GERENDAI\' KÁLMÁN.
Ágnes.
Gonda Dezső szenzácziós regénye.
Nem régen a fővárosi \' előkelő képes lapok egy divatos író arczképét közölték, a kinek legutóbb megjelent regényéről a budapesti lapok kritikusai a teljes elismerés ritka egyértelműségével nyilatkoztak. Hosszan elmerengve szemléltem a férfias, szép arezot. melyből a rózsás ifjúkor boldog íllusiója sagárzott elő. Nem hittem szemeimnek, kételkedtem, ez lenne az a Goada Dezső, kinek homlokát már ifjú éveiben övezé a babér? Hát ilyen fiatal az az író, kinek minden sora visszaálmod tatja vehlak a multat, elénk varázsolja a jövőt ?3 tiszta, bájos fénynyel mutatja be az éietet? Szóval a valóság tiszta képe az, hogy Gonda nem járta be az élet iskoláját, csak tanulta azt és átérezte, belehatolt gondolataiba és eszméibe s mégis a realizmusnak mily bájával, erejével, az élettapasztalatoknak mily színgazdagságával tükrözi le — az életet.
Különös de mégis érthető, Gonda Dezső fiatalsága daczára már sok mindenen átment, nagy világot látott é- sok embert nyílt módjt tanulmányozni. Már áz egyetemen sokoldalú zsenialitása egyik vezérévé avatta az ifjúságnak a a véderő -vita emiékezetes napjaiban nagy szónoki erejével magával ragadta hallgatóit, a az országos ifjúsági gyűlésen mondott beszéde nemcsak a budapesti lapok vezér-czikkeiben, hanem a külföldi sajtóban is viszhangot keltett Mint az „Egyetemi Lapok* szerkesztője Gonda Dezső éveken
át adott irányt a magyar egyetemek és akadémiák eszmehullámzásúnak. Majd külföldön, Franczia-, Német- és Olaszországban tartózkodott bosszú ideig s tanulmányai kedvéért épugy ellátogatott a kórházak, börtönök és pinczék nyomorultjaihoz, mint a dogé pilóta, a franczia Elysée, a müncheni királyiak termeibe. Visszatérvén, „Ismerősem" czim alatt novella-kötetével hódította meg a magyar közönséget magának, melynek már egyik legkedveltebb oovellairójaként lŐn a „Magyar Géniusz" segédszerkesztője s a „Pesti Napló" belső munkatársa. Mialatt irodalmi pályáján jóformán rohamléptekkel haladt előre, nagy szónoki" tehetségét a kriminalisztika humánus terén érvényesiti, mint védő, jogilag és szónoküag egyaránt kiváló beszédeivel szerepelvén a budapesti törvényszékek előtt.
Ezért mondhatta róla a kiváló szellemű Kó\'bor Tamás a Pesti Napló tárczájában, melyet Gonda Dezső uj regényéről „Ágneséről irt, hogy „ez a fiatal Író egy ritka képzettségű, széles filozófiai látkörii ember, a ki épp oly ismerős Pária boule-vardjain, miut a József-körutoa.
Irodalmi müveiben a szenvedélyek szilaj háborgását, az örömök andalító\' vonásait festő placzizitással domborítja ki. s ha az ő műveit olvassuk, 1 oda kell hagynunk a köznapíasság légkörét, felemelkedünk az érzelmek boldog világába. A költészetnek, a magas röptű phanta-stának himporával bevonja pazarul az emberi gyarlóságokat s megoldja a nagy társadalmi problémát, hogyan ülhetnek
HARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JUNIUS 17-én
rencr, Karczag Béla, dr. Schwarz Adolf, Ebenspanger Leo Plihál Ferencz, dr. Hauaer János, Varga Lajos, Hirschel Ede, Rapoch Gyula, Grünhut Henrik, Tóth László; összesen Í5.
Kórházi bizottság: Sommer Sándor, Ebenspanger Lipót, Plihál Ferencz, dr. Szukits Nándor, Győrffy János, Löwy Adolt; összesen C.
Szegény ügyi.bizottság: Blau Lajos, Unger Ullmann Elek. Stern Sándor, Szegő Gyula, dr. Szekeres József, Pnk-mann László, Scherz Richárd, Löwínger Ignácz, Rosenfeld\' Adolf, Milhofer Ödön; összesen 10. 1
Fő gy m n&sinVrri bizottság: Eper-. jessy Sácdor, Ebenspanger Leo, Hertelendy Béla: Összeses 3.
Jogügyi bizottság : Sebes tény Lajos. Oroszváry. Gyula, Bogyay Ödön, Tuboly Viktor, Simon Gábor, dr. Häuser János"\' Varga Lajos, Faics Lajos, Tóth László, dr. Schwarz Adolf; összesen 10.
Árvaszéki pótulnökok: Sebestény Lajos, Faics Lajos, Grünhut Fülöp. Löwínger Ignácz. Bettlheim Sigíried, Scherz Richárd, dr. Neusiedler Antal, Plánder János, Simon Gábor, Recbnitz Vilmos; ¦ összesen 10- .
Közegészségügyi bizottság: Dr Schreyer Lajos, Imrei László, dr. Neumann Kde, Lengyel Lajos, Hoffer Ferenc*:, Mair Nándor, Práger Béla dr. Szekeres József, Szőrcsöki Béla. dr. Blau Simon, dr. Szukits Nándor, Hütter Lajos, Pún Samu, Németh Ignácz, dr. Gerő József, dr. Rátz Kálmán, dr. Rauch Zsigmond, Belus Lijo?, Haba József, Seregély Dezső, Nith Norbert, dr. Sziget by Károly, dr Stolczer Henrik, dr. Darányi Árpád, Farkas László; összesen 25.
Legelő- és erdőgazdasági bizottság: Bajor László, Sommer Sándor, őr. Stészlin Ferencz, Hertelendy Béla, Blau Pál, dr. Häuser Jánoi, Plosszer Ignác?, öreg Benczik Ferencz, Bagonyai György, Ács József, Thomka Endre, Szedlmsyer László, Gáspár Ferencz, Dolmányos László, Koausz Boldizsár, Knausz Károly, őr. Samu József, Pálfy Alajos, Kránitz János. Juhá« György. Hirschel Ede, Gudlin László, Babochay György, Czápáry János, Hegedűs József; összesen 25.
Pénzügyi bizottság: lfj. Fessel-hofer József, Steszlin Ferencz, Eperjessy Sándor. Ebenspanger Lipót, Grünhut Alfréd, Gut mann Vilmos, Fischl Pál, Lö-vinger Ignácz, Zerkovitz Lajos, Sommer Sándor, Stern J. Mór, Weiser József, Győrffy János., dr. Bentzik Ferencz. dr. Rothschild Samu. Blau Lajos, Schwarz Gusztáv, Plihál Ferencz, Berger Adolf, Ebenspanger Leo, Varga Lajos. Scherz Richárd, Dolmányos László, dr. Fülöp Kázmér. Danneberg Jakab; összesen 25.
Számvizsgáló bizottság: Stolczer Gusztáv, Knáusz Boldizsár, Knortzer György, Gaál György, Bachrach Gyula Rechnitz Vilmos, öreg Samu József, Schwarz Gusztáv, Scherz Richárd, Dolmányos László; összesen 10.
Iskolaszéki és ipariskolai bizottság: Ebenspanger Lipót, Nucsecz József, dr. Schreyer Lajos, Plosszer lg nácz, Bnbochay "György, idős Hegedűs I.ászló, Haba József, Tóth István, Hoff-mann Mór, Lengyel Lajos, Győrffy Já-
diadalt a szép és nemes fenséges eszméi.
Elolvastam, átélveztem .Ágnest*, — Gonda Dezsőnek e nagy feltűnést keltett uj regényét, és tiszta fényében láttam itt ragyogni az Író nemes idealizmusát, niely üldözi azt, a ki szivéhez tapasztja az Önzés szennyét, ellenben megadja jótevő nyugalmát annak, a ki egyedül mentsvárát, boldogságát a morálban keresi, mely előtte oly isteni szép.
.Ágnes" a legszebb regények egyike, melyet valaha olvastam s midőn fejezetről-fejezet re lapozgattam, folyton előttem lebegett Jókainak örökzöld babérral koszorúzott idealizmusa, mely realisztikus alakban keres és talál formát. Es a valóság vonzó varázsával tartja fogva a leiket, bilincseli le a sziv érzelmeit
Gonda Dezső regény bőse Pradár György, egy uzsorás, az anyagiság kiéhezett proletárja. Nem érezte, mit kíván a szív, nem áhítozott a családi élet enyhe fészkébe, s az érzelmek színes világa helyett aljas üzleti érdekek után sóvárgott.
S üt megjelenik előttünk ragyogó színében a költő idealizmusa, midőn leírja, hogy végre eljön az idő, mikor az érzelmek húrja megcsendült a gonosztevőben, s lángoló érzelmek váltották föl az . önzédtelt szenvedélyeket A gonosztevő szivének minden érzeményével ideális azerelem után eped.
S ugy véli. meg is találja azt. Gonosz fon- ! dóriatokkal halálba űzött szülök egyetlen leányát Ágnest veszi gondjaiba és neveli fel, hogy az ártatlan sziv melejénél szerezze meg a családi élet nyugalmát De
n03, LŐwy Adolf, dr. Bentzik Ferencz, dr. Szűkíts Nándor, Tuboly Viktor, Varga Lajos, Németh Ignácz, dr. Rothschild Samu, dr. Neusiedler Antal, Halis István, Knáusz Boldizsár, Mstkovich Sándor, Mí-hálecz József, dr. Gerő József, Fischl Pál, Faics Lajos, Plihál Ferencz, Bún Samu, Juhász György, Gutmann Vilmos, Saller Lajos, Rapoch Gyula;\'\'összesen 32.
Építészeti bizottság: Blau Lajos, Saller Lajos, Plosszer Ignácz, Vág-ner Károly, Fischl Pál, Győrffy János, Jíis Ferus József, Löwinger Ignácz, Eben -spaoger Lipót Dants Kálmán, dr. Rothschild Samu, Tuboly Viktor, Hertelendy Béla, Scherz Richárd, Ebenspanger Leo, Knausz Boldizsár, Unger Ullmann Elek, Stern Sácdor, Vucskics János, Seitl János, Haba József, Oroszváry Gyula, Rech-nitz Vilmos, Bilisits József, Zelenák Antal; összesen 25.
— Művészestély tartatik vaaárnap, június 18-án a .Polgári Egylet" nagytermében, melyet Gabányi-Ziluhi. rendez. A felette élvezetesnek ígérkező müvesz-estélyre felhívjuk t. közönségünk figyelmét és pártíogását.
— A nagy-kanizsai szépítő egyesü-¦ let megalakítása végett kiküldött előkészítő bizottság vasárnap, e hó II-én ülést tartott a Polgári Egyesületben dr. Bentzik Ferencz elnöklete alatt, ki be-jeléntette, hogy eddig 128-an léptek az egyesületbe tagul városunk polgárai kö zül. A bizottság több hasonczélu egyesület alapszabályainal: tanulmányozása után körvonalozta az alapelveket, melyek szerint az egyesület megalakítandó lesz, s tagjai közül dr. Bent7ik Fereo-czet, dr. Neumann Edét és Sümegi Kálmánt megbízta az alapszabályok tervezetének elkészítésével. Ezután pedig elhatározta, hogy folyó hó 29-ikére alakuló közgyűlést fog összehívni a Polgári Egyesületbe. Óhajtandó, hogy addig minél többen lépjenek városunk polgárai közül az egyesületbe tagokul. Az aláírási ivek az előkészítő bizottság jegyzőjénél, Sümegi Kálmán urnái vannak, kinél (az .Első Magyar Általános Biztosító Társaság\' fóügynökségének irodájában) ezek aláírhatok.
— Dr. Wlaasles Gynln akadémiai székfoglalója. A tud. akadémia H osztályának jun. 12-iki ülésében Tóth Lő-rincz elnöklete alatt dr. Wlassics Gyula egyetemi tanár és országgyülé.-i képviselő tartotta székfoglalóját „Az okság és részesség a magyar büntető jogban" cziro-mel. A székfoglaló után zajos taps hangzott fel és az e\'nök üdvözölte az akadémia uj tagját
— Felszólítás. Mindazon szíves adakozók, kik a ker. jót nőegylet kézimnnka bazárjához adományokkal hozzájárulni kegyesek, tisztelettel felkéretnek: hogy a ^tárgyakat legkésőbb június 20-áig Za-dubanszky Lajosné elnök, Nábráczky Lt-josné alelnök, vagy Tripammer RezsŐné kézimunka felügyelőhez küldeni méltóz tassanak. A rendezőség.
— A zalavármegyei gazdasági egyesület 53 332 frt értékű vagyonnal bír.
— A kereskedő Ifjak Önképző egy-lete f. é. július hó 1 én a Polgári Egylet kerti helyiségében zártkörű tánczvi-galmat rendez Kezdete esti 8 és fél órakor. Belépti dij személyenkint 60 kr, családjegy 3 személyre 1.20 kr. Kedve-
a sors könyvébe nem ez volt megírva. Pradárnak a cselszövényekben társa is volt a ki tudja, ismeri az ö terveit és tudta azt is, hogy a .kiszemelt" Ágnes szüleinek Pradár volt a gyilkosa.
Goldony — igy hívták Pradár társát — fenyegeti Pradárt hogy istentelen tetteinek nyilvánossá tétele által eltaszítja öt Ágnes, kebléről. Irtó szenvedély járja át e fenyegetésnél a gonosz Pradár szivét. Féltékenyen őrzött kincseit nem akarja feláldozni, szerelméért önző lelke áhítozik mindkettő után, végre elborítja Őt a vak szenvedély — megöli Goldonyt.
Ágnes meghallja Goldony segélykiáltásait, a valóság tiszta képe tögtön világossá lesz előtte, s rémülve fut el a gyilkos előL Hiába ennek esdeklő szava, hiába borul ideáljának lábai elé.Lünbánó vallomással, a Nemezis Ágnes kezébe tette le a boszu fegyverét, aki irtózattal fordul el a gonosz férfiutói.
S rnott megjelenik az író bírói pál-czájával, Pradár öngyilkossá lesz, Ágnes pedig a meggyilkolt Goldony derék orvos fiának válik feleségévé.
Lehet-e ennél szebb és meghat óbb, midőn a sziv melege, az indulatok és vak szenvedélyek tomboló ereje oly gyönyörűen nyilvánulnak. V*
.Ágnes" Gondának dicsőséget szerzett Regényében nemcsak a szereplők, hanem az iró egyénisége is hatalmasan kidomborodik a sorok között, magunk előtt látjuk a szigorú erkölcsbirót, az ideális férfiút egy személyben, a ki lelkesülni tud az eszményekért, beszélni tud a szívhez hévvel, duzzadó erővel.
zőtlen idő esetén a tánczvigalom a Polgári Egylet nagytermében fog megtartatni.
— Öngyilkosság. Dominkó János 25 év körüli .lyukász f. é- június 14-én a reggeli órákban a komárvárosi pálya udvaron halántékon lőtte magát s rögtön meghalt Tettének oka az. hogy a felrakodásoknál gyakran elmaradt, a miért atyja őt már többször megszidta, — valószínűleg most is elkésett s félve atyja pírongatása-s dorgáláiátŐI — vetett véget életének
— Hazafias cselekedetet müveinek a derék csáktornyaiak, midőn bizottsággá szervezkedtek, ho^r muraközi s?ületéaü s szabadságharczunk egyik martira Gás-párics Márk Szent-Ferenczrendi szerzetesnek emléktáblát állítanak fel. Ez érdemben meleghangú felhívást bocsátottak ki, felhiván a hazafias érzelmüeket a szíves adakozásra.
— Heti biztosok e héten (június 19—24) a nagykanizsai Kisdednevelő Egyesület óvodáiban Janda Károlyné és Eisinger Henrikné választmányi tag úrnők.
— Gyászhír. Idős Reitchl Venczel, Keszthely város érdemekben gazdag, 33 évig működő bírája meghalt A jellemes és jótékony érzelmű dicső férfi elhunyta
\\ mély részvétet keltett nemcsak Készt I hely lakosságában, de az egész vármegyében, mely impozánsan nyilvánult temetésénél. — Négy gyászjelentés küldetett be hozzánk, melyből a gyái-zo\'ó családét közöljük: Alulírottak ugy maguk, valamint az Összes rokonság nevében a legmélyebb fájdalom érzetével jelentik Id. Reischl Venczel, Keszthely város bí-rájának f. hó I2-én esti 7 és félórakor életének 7ő-ik évében, rövid szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után, szivszélhüdésben történt gyászos elhunytát A boldogultnak hűlt tetemei f. hó 14-éu d. u. 4 órakor fognak a szt. Miklósról nevezett helybeli sirkertben a róm kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra tétetni; az-engesztelő szent mise-áldozat pedig f. hó 15-én reggel 9 órakor fog a keszthelyi róm. kath. templomban a Mindenhatónak bemutattatok Keszthely, 1893- június 12. Áldás és béke leagjeü porai felett! — Özv. Reischl Venczelné szül. Torma Erzsébet neje. lfj. Reischl Venczel fia lfj. Reitchl Venczelné szül. Haiden Karolin menye. Reischl Katalin férjezett Barna Györgyné, Reischl vKarolio férj. Seholz Gyuláné, Reitchl Imre, Reischl Irma, Reischl E\'ti, Reischl R!chárd, Reischl Hedi, Geitioger Erzsi unokái.
— Heti felügyelő e héten (június 18—24) a nagykanizsai önk. tüzolió-egylet Őrtanyáján Bódis János szakaszparancsnok ur.
— A ker. jót. nőegylet által jun. 24-én rendezendő nyári mulatságra, a mint értesülünk: buzgón folynak az előkészületek, különösen a kézimunkabazár Ígérkezik érdekesnek. A tevékeny rendezőség mindent elkövet a siker biztosítására. A látogatók előnyére igen helyes intézkedés az is, hogy a bazárhoz külön belépti díjak nem fizetendők, a tán cz mulatság hoz szóló jegy egy iránt érvényes.
— Hibaigazítás. Lapunk előző számában foglalt vasúti értekezlet leírásában hibásan volt közölve Lóskay Jero-
S mit mondjak a nyelvezetről? Pazar fényben jelenik meg az író nyelvtudása, mely oly színgazdagsággal és pompával ékes virágokat fűz mondataiba, hogy az olvasó bámulva, szemlélve gondolkodik, mit csodáljon inkább: a belső erőt-e, vagy a külső csillámait?
A ki kezébe veszi e regényt, az egyszeri átolvasással nem fog megelégedni, a gyöngysorok varázshatása, a gondolat és érzelem-festések remek volta elragadnak bennünket Ha jól tudom, Gonda Dezsőnek ez az első regénye és csak édes anyanyelvünk s irodalmunk lesz gazdagabb, ha EÁgne3a-nek méltó folytatásai következnek, üdv Ágnes szerzőjének! A viszontlátásra
Keleti 0. Lajos.
Papírszeletek.
i
A vásárban.
— Milyen olcsó a kalendárium? Kérdi a parasztasszony és hány van még belőlük?
— Négy darab, feleié a kereskedő.
— No megveszem én mind, legalább ellátom magamat kalendáriummal négy esztendőre.
BirÓ: Miért nem akarja ön Kiss urat elfogadni ellentanunak ?
Vádlott. Mert ellenségem. Én közvetítettem a házasságát.
mos jelenléte, — a zalavári apátságot dr. Haudek Ágoston jószágkormányzó ur képviselte; a jelenvoltak névsorának kiegészítéséül felemiitjük még: Babochay György, Bogyay Máté, Eperjessy Sándor, Oltay Guido és Talabér Kálmán urak is jelen voltak. .
— Hirtelen halál. Kemaei József kiskomáromi lakos épen és egészségesen f. hó 12-én reggel többedmagával elment, illetve elindult a hegyre — a hegyi uton egyszerre rosszul lett, összeesett s nyomban meghalt
— Varasd-TopHczara a 4 ik fürdővendég kimutatás szerint jun. 8-ig 554 fürdővendég érkezette
— Gyilkosság. Márokföldéröl írják, hogy egy földműves gazda dühében ugy főbe ütötte szolgáját, hogy a legéoy szörnyet halt. A-tettén megijedt gazda fölvitte a holtestet a padlásra s ott az egyik gerendára -felakasztotta, hogy a szclgát öngyjjkosság áldozatának tartsák. — Az alsó-lendvai járásbíróság azonban a járási orvossal a helyszínére ment és ott bon-czolás után azt constatál\'ta, hogy a szolgát agyonütötték s ugy akasztották fel. A gazda letartóztatva lett.
— Paprika Harekovíts Szeged.
— A magy. kir. Operaház részéről Huckstedt Irén, Grosz Olga és Broch Hermina kisasszonyok felszóllittattak, hogy a f. hó 19-én Budapesten tartandó újólagos próbaéneklésre megjelenni szíveskedjenek. Tiszta szívből örülünk e meghívásnak é3 kívánjuk, hogy operánknak magyar tagjai, ha nem is rohamosan, legalább lassankint számban elérjék az idegeneket.
— Njári mulatság. A nagy-kanizsai Önk. tűzoltó egyesület, e hó 11-én d. u. Knortzer György főparancsnok vezetése alatt kedélyes kirándulást rendezett a város kies alsó-erdejébe. E kirándulásnak, mely évről-évre megszokott tartatni — czélja a tagok közti testületi szellem ápolása — s hogy az adományozott jutalmakból kint a szabadban, a természet szent ölén rendezzenek maguknak víg kedélyű áldomást. S derék tűzoltóink ez alkalommal beigazolták, hogy a mily ügy buzgalom mai és halálmegvetéssel készek gyakran szembeszállani a legnagyobb veszedelemmel, épp oly pezsgő életkedv és vidámság nyilvánul meg társas Összejöveteleikben. A társaság a tűzoltózenekar hangjai mellett a késő esti órákig vigan mulatott
— Értesítés. A nagy-kanizsai Kisdednevelő Egyesület választmányának határozatából mind a négy kisdedovodá-nak „évzáró ünnepélye" 1893. évi jan. hó 25-én vasárnap délután 2 — 6 óra közt tartatnak meg a .Polgári Egylet* kerthelyiségében. Kedvezőtlen idő esetére ugyanott csÖtörtÖkőa, június 29-én tartatik meg. Beléptidij egyénenkint 20 krajezár, gyermekek felét fizetik. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hír lapilag nyugtáztatnak. Minél számosabb látogatást kér az egyesület választmánya. Az óvodai évfolyam újból 1893. aug. 1-én nyittatik meg. — Július hónapban egyesületi szünidő van. Mindamellett a Nádor-utczai- és Arany Jáncs-utczái óvodában július hÓ folytán isréndes óvodai Órák tartatnak a választmány engedélyével, melyekért befolyó díjazás a kia-dednevelő úrnőket illeti. — Kis-Kani-zsán nincs szünidő.
— Kimnt&tás a folyó évi május 7-ki tüzkárosult zsellérek között kiosztott segély összegből. Kaptak segélyt: Danis Kálmán í.0 "frt, Koronczy Ferencz 35 frt Horváth peti István 50 frt, Horváth Lajos 20 frt, Borbély Gábor 12 frí,özv. Stadler Józsefnél frt, Kovács Iatvánné 10 frt, Metz Istvánná 6 frt, Landai Bábi 8. frt, Valentin Ferencz 13 frt 40 kr., Horváth Kati 5 frt, Krec Károlyné 10 frt, Herjavecz Jánosné 8 frt, Sárecz Lajosné 8 frt. Mák János 8 frt, Vel^k Jánosa frt, Pintér Mári 5 frt, Hollaoder György 5 frt, Hedli István 5 frt, Vig Borbála 3 frt, Iker Gábor 14 frt, Szaiay János 5 frt, Bocskay János 12 frt, özv. Illés Jánosné 35 frt, összesen 330 frt 40 krt. Juhász György s. k. számvevő, Csemits s. k. vtanácsos, Mat-kovich Sándor vtanáccos.
— Gyászhír. Cziegíer Gyula m. kir. vasúti és gőzhajózási főfelügyelő 45 éves korában Zákányon a vasúti restauratió-bau vacsoránál, hol még vígkedvűén beszélt, szívszélhűdés folytán hirtelen meghalt A nemeskeblü és jószívű egyén halála mély részvétet s megdöbbenést keltett Mint Zákányból írják nekünk, az I. oszt váróteremben állították fel a díszes ravatalt, a gazdagon párkányzott s négy oroszlán fejjel diszitett légmentes crystálüvegfedéllel ellátott s márványozott dttzkpporsőt dúsan fodrozott nehéz fehératlasz szemfedő s számos élővirág-koszorú borított be. Ezek közt feltűnően kimagaslott a zágrábi m. kir. államvasuti igazgatóság tisztviselőinek gyönyörű természetes pálmakoszornja. Június 13-án vonattal érkeztek Kanizsa, Kaposvár,
Dombóvár és Barcsré1 a résztvevők. Félhat órakor külön vonaton az állami tisztviselők Zágrábból, este 9 órakor érkezett a boldogultnak fivére Cziegíer Győző bpesti műegyetemi tanár és műépítész, s azonnal légmentesen lezáratott a koporsé s ünnepélyesen beszenteltetett Félkörben vettek állást a papság, rokonok és főtisztek, mögöttük számos fáklyatartó. A.aoitest vasúti kocsiba tétetvén, Dombóváron át Budapestre szállíttatott, hol gyászbaborult neje és leánya várták. 15-én ünnepélyesen eltemettetett. A meghatóan szép temetést Zákányban Hild Ferencz nagykanizsai kőfaragó mester és az Első n.-kanizsai temetkezési vállalatnak főnöke személyesen vezette; figyelmessége és gyors intézkedése által közelisraeréát aratott. Szinte enyhítőleg hatott a bánatos résztvevők fájdalmára Hild Ferencz urnák gyengéd gondolkodása, mindenre kiterjedő figyelme és pontossága.
—-- A városi bizottságok gyorsan szervezkednek, az építészeti bizottság elnöke Ebenspanger Lipót, helyettes elnöke Hertelendy Béla; az iskola és ipariskolaszéki bizottság elnöke Babochay György, alelnöke Nucsecz József, jegyzője Németi. Ignácz, gondnoka-Knáusz Boldizsár. A népisko\'ai tantestület iskolaszéki tagul Récsei György, Venczel Rezső tanító, — a polgári iskola pedig dr. Bartha igazgatót választotta meg.
— Gőzmalom Barcstelepen. Egy
életrevaló vállalat tervezetét közöljük alábbiakban, mely városunk és vidéke kereskedelmére is ki fog hatni, és igy a Barcstelepen létesítendő mümalom ¦ közelebbről érdekel bennünket Barcstelep kedvező fekvésénél fogva és tekintve a kezdeményezők ^voltát, előre is határozottan mondhatjuk, hogy a vállalat prosperálni fog. A tervezet igy szól: 1. A vállalat czége magyarul: .Barcstelepi mümalom részvénytársaság", németül: .Kunsttnühle Actietiges. Barcstelep." 2. A vállalat czélja: Barcstelepen gőzmalom építése és üzemben tartása és ezzel kapcsolatban egyrészt a nyers anyagok levásárlásával, másrészt pedig a gyártmányok értékesítésével járó mindennemű ügylet és üzlet. 3. A vállalat időtartama: A részvénytársaság határozatlan időtartamra létesíttetik. 4. A vállalat alaptőkéje 1.400,000 koronában átlapittatik meg és 700 drb á 200 korona névértékű részvényekre oszlik; a rész vén vtársaság alakulásakor az alaptőke 30%, fizettetik be és további befizetések idejét és részleteit az igazgatóság állapítja meg. 9. Az aláírások zár-ideje. A részvények aláírása 1893. július hó 10-én fejeztetik be.
— Igen helyes szinkerületi beosztást készített Monori Sándor, jelenleg Keszthelyen működő színigazgató, kinek engedélyérti kérvénye a hatóságnál van. A szombathelyi engedélyt már birja; ott játszik az idén október és novemberben, deczember I -tői január 5-ig Nagy-Kanizsán, január 6-tól Pápán s innen a böjti idényre ismét Nagy-Kanizsára jönne. A társulat jó erőkből áll. Igen óhajtandó, hogy az engedély kiadassék neki.
— Sok evi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és étvágyhiánynál, általában minden gyomorbajnál, a valódi ..Moll féle seidlltz pórok" bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött mint gyomor erősítők és vértisztitók. Egy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyóeyszeress, cs. és k. udv. szállító által, Bécs, I. Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Mollféle készítmény kérendő az ö gyári jelvényével és aláírásával.
Ki nyert?
Húzás június 10 én Bpest: 28 8 48 15
Húzás június 14-én Prága; 5 74 76 51
Szerk. üzenet.
— A puszta-szent laszlói „tenaplomazentelés leírásit oly későn kaptuk, hogy e szambán már lehetetlen volt közölni; jövő számunk hozza. TUzteletteljes köitonet!
— V. M. Böngészőnk belőle.
— Zágráb. Megkaptuk.
— F. Budapest?
— Vasvár. Átolvasás után nyilatkozhatunk
JSTylittór.*)
Egész selyem, mintázott fonlardokat {mintegy 450 különböző fajban), méterenkint 85 krttl 3 frt 65 kritj — valamint fekete, fehér és tziaet selyemszöveteket 45 krtól U frt 65 krit szilit — sima, koezká9; rsi-kos, virágos, damazzolt minőségben \'(mintegy 940 féle dispositio és 2000 kulönböiő zzin • ét árnyalatban) szillit postabér és vámmentesen Hennebere; 6. (cs. kir. udv. BxáJlitó) j gelyemgya-ra Zürichbe". Minták póíUíor-dulóval küldetnek. Svájczba czimzett leve- | lekre 10 kros és levelezőlapokra 5 kros bélyeg ragasztandó
•) E rovat altit kSílSttekért n«» váll*; felelősséget a szerk
IIArBUNCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
JÚNIUS 17-én.
Ve**, hötrj hóira?, búsrrdara & l -/n-ii«iiuril;ilmak ellen, továbbá ¦ lr«» ei eMé^rtesi szerrel; baráton bao-
:aimainá\'. orrosi tekintélyek által a Lithion-forrás
SALVATOR
aikorrol rendelve less.
Ijúgj hajtó ha.ásn!
UMa ízt! Kölnien emésztető!
Kapbatö ásTányvlzkereskedésekben >•-
pyó zj j*/e rtarak ban. * I Salraior-forrüs Ujazg Eperjesen.
Okleveles gépészkovács
keres a nyárra egy cséplőgéphez atkáimázást, esetleg egész évi állást.
Bővebb értesítés a kiadóhivatalban, tudható meg.
38 kitüntetet, közte 14 tisztelő oklevél és IS aranyérem, számos bizonyítvány első orvosi "tekintélyektől.
Újszülött
gyermekek,
tik anvjuktől sommit, vUTJ tökéletlenül szop-a Henri Xevtlé-féte jryermekliszt által (•loiiyítsen helyettesíthetők. Mintadobozok, mint iiiasitások, melyekben a készitcsmód és számtalan Mzonvitránv van a kontinens első orvosi Lkiatélyritfi!. leíenrzházak- és gyermekkórházakban togialkoiúlitöL kívánatra ínjryec k-fll-.i-tnek a központi raktárból: F. BKRLYAK. IÍ.-cü. Stadt, Xajrler-asne Xr. 1. Esry doboz l\'i»>rmekHsKt 90 kr. t\'.zj Öobos sűrített tej ŐO krajcxár.
Felelős szerkesztő és kiadó : BATORFI LAJOS.
HIRDETÉSEK
l\'.ort/tk. 1893
Árverési hirdetmény.
A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya\' részétől közhírré tétetik, hogy Schweitzer János fttyeházi lakos végre-hajtatónak — dr. Fülöp Kázmér, mint ¦ néhai Fillér Károly ismeretlen örökösei részére kirendelt ügygondnok nagy kanizsai és Fillér Károlyné síül. Kozári Anna kollátszegi lakosok elleni 40 frt tökének l^ftfi. márczius 25-tŐÍ járó G"/0 Ifamatai, 23 frt per, 0 frt 20 kr. végrehajtás-kérelmi, C frt 20 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti ügyében a fentnevezett kir. törvényszék területéhez tartozó a keresztur-kollátszegi 523. sz. tkvben I, 1 — 7. sorsz. a. Fillér Károly és neje Kozári Anna tulaj donául felvett s jelenleg Kozári József tulajdonát képező 336 frtra becsüjt ingatlanok 1893 évi angnsitna hő\\18-n apján d. e. 10 órakor Kereszlur-Kol-lat-tzeg községházánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár Kift\',-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvszék mint telekkönyvi hatóságnál, 1893. évi május Jió 9. napján.
CSESZNÁR MIKLÓS kir. tszéki bíró.
IKSZAD
gyógyfürdő Szatmármegyében.
Megnyitás:májas 15 én
Ezen égvényes, konyhasós savsnynviz kitűnő hatása heveny és idült gyomor- és bélhurntban, a légzőszervek harntos bántalmai-b an, m á j- és epe-bajokban, Teier és a hngyhólyagbetegségeiben.
Ezen évben nagy átalakulások történtek, ugy a\' fürdő szépészeti, mint gyógy-berendezéiét illetőleg.
A fürdőben ivó, fürdő- és belégző gyógymód alkalmazta tik. Savó kura. Hidegvíz gyógyintézet. Zuhanyok. A betegek azórakoxtatáairöl kellőleg van gondolkodva
Kitűnő élelmezésről ez évadban, valamint a jövőbeo is az által lett gondoskodva, hogy szerződtette ¦ budapesti Pannónia szálltai fószakácsai Ukáis Fereiez irat, kinek országos jó hírneve minden tekintetben nemcsak biztosítékot nyújt, hanem a legmagasabb igényeknek is képes lesz megfelelni.
Tasnü állomás Szinyér-Váralja és Técső, hol alkalmas kocsik kaphatók, bármely állomástól 2\'/, óra alatt el lehet érni a fürdőt. Helyben fürdőorvos és posta.
A bikszádi gyógyvíz onzágofi főraktára EdeskBty L os. és kir. és szerb "iv. ¦dvarl S2á>.itaaál V ker. Erzse-¦?tiér 8. száM alatt vaa, ahol az min-dll egészen friss tóltésbeo beszerezhető. Gyógyfürdő-Igazgatóság.
KONNYEN OLDHATÓ KAKAO
Jol.fízeto - lK?\'20QCsesze - TepUio
Az 1889. Párisi világ kiállításon arnuy éremmel kitüntetve.
XDr. Popp J. «3-.
Bécsi ct. és kir. osztr. magy. ?8 görög kir. udT. fogorvos
Anatherin szájvizének
különös hatása,
elismerve Janel Gyula gyakorló Olvos tudor által.
Rendeltetik a bécsi cs. kir orvosi egyetemen OPOLTZER orvos-tudor, egyetemi fóiga*-gmtó és csász. és kir. udvari tanácsos, valamint Kletxinsky BranU, Ileller Stb. orvosok . áítdl.
Kien ssájvii általában a fogak tisztántartására szolgál és felolvtuitja vegyészeti tulaj-donsigaJnál fogva a nyálkát x fogakon és axok
köiütt.
2ülöo5sen "ajánlható annak használata ebéd utif. minthogy a fogak közt hátramaradott.
s.eeskék elrotüadásuk folytán a fogak anyagrészeit ;rcsxély«zt«tik és kellemetlen súj-bűzt okosnak.
Még azon esetekben is, hol már fogkőkép-zéi létezik, igen nagy előnynyel hasahálható, mert megkeményedéáét akadályozz \\. Ha a fognak csak legcsekélyebb része le van törve, ugy .sí egész fog rothadásba megy át és a tübbi egészséges fogakat is elrontja.
A fogaknak természetes szép szinöket visszaadja, mintán minden idegen részeket vegyétzeti-eg felemészt éj eltávolít.
Igen hasznosnak b;xouyul mesterséges fogak tisztántartásánál. Megőrzik azok: eredeti színét és fényét, meggátolja a főgkő képződést és eltávolít minden kellemetlen bűzt.
Megtzünteti nemcsak a fájdalmakat, melyek üres és romlott fogaktól erednek, hanem a baj elharapódzáaát is gátolja
Jónak bizonyult továbbá az Anatherin-sxáj-víz a fogicy rotha-iásnal; míot biztos enyhítő szer fájdalmaknál, melyek üres fogaktol és köazvéay bajoktól erednek.
Ezen szájvíz minden f<ig fáj dalmát kSnnyen, biztosan és minden ntóbaj előidézése nélkül Iegr5videbb idő alatt enyhít.
Kalönösen nagyra becsülendő az Anatherin sxájviz a lehelet tisttáctarlávánál, valamint j. már létező bűzös lehelet eltávolításánál, mihez a gyakori szájmosás elégség-s.
tíem ajánlható eléggé elgyengült foginynél. Ha az ADatheríB szájvíz cuk négy hétig használtatik a rendelet szerint, a beteg fogiuy sápadtsága elmúlik és az ismét rózsazxioüvé válik.
Ép oly hasznosnak bizonyait ezen szájvíz ingadozó fogaknál, m*ly bajban göivélyesek szoktak szenvedni, valamint akkor, ha előhaladt kor folytán a fuginy fogyni kezd.
Biztos szer továbbá az Anatherin szájvt-kounyen vérző fogtnynéi Ennek oka foggyökerek gyengesége. Ily esetbea keméiy fogkefe síükséget, mert ez a foginyí eleveníti, miáltal ax uj tevékenyséjrte képessé tétetik.
1 nagy palaezL 1 frl 40, egj tozép 1 frl, i Liesi 50 kr.
hövényl fogptra rövid használat után a fogakat vakító fehérekké teszi anélkül, hogy ár-\'talmárá volna Ara dobozoskint 6S kr.
Aaatherin fogpaslaja üveg sselenczékbza 70 krral, jónak bizonyult fogtisztitó szer.j —
lilaios fogastája RSvid használat után vakító febér fogsJc (természetes és mi"fogak) ápo-ására és a fogfájls megszüntetésére, darabja 35 kr.
Foff-olona igen gyakorlati s a legbiztosabb szei a lyukas fogaknak önőlmozására. Ára dobozonkint 1 frt.
Dr. Popp orvosi növényszappan
kitűnő pipere szer a sömör, küteg, a májfolt, és szeplő eíleu, a tiszta üde arezbőr etőmoz-ditása és :\' ¦ ¦ az atka, pörtenéa, titi-
tátlan arezbör, kelések ellen 30 kr. Pspp Ve\'.cutine arozpora 75 kr. legfinomabb franczia minőség, ólommentes, jól. fedj de nem fezt. n
Ptpp Eaa de Qsliiae 75 kr. A legjobb fejmogő gz*r. Erősíti x fejbőrt.
POPP féle Savon de Farmlle
* pompáz minőség, franczia módon
készítve különösen ajánlatos családok használatára. Darabja 15 kr. Kapható hat különböző színben és 6 kellemes és erős illattal. DnDD \'^"Omabb kzappanai 20 krtől 60 1 Ul A krig, legfinomabb illatszerei 50 kr.-tól \'L frt 50 krig, legfinomabb pomájéi Cos-metjtiu-jei n) krtől 1 frtig.
0r. POPP J. &
hírneves
TcMette-külSníegessége;
Kaphatok: NAGT-KANIZaAN i Práger B. S= -csöky B és Belns L. gyógyssereszeknél\' Feaselbofer J.. Sommer S., Csillag E., Weiss &. Ledöf«zky, Rosenfeld A., Prezelmaver & Deutacb. NAGY- BAJOMBAN: Kőrös L. gyrigysz. KIS-KOMáROMBAN; ílorvátb E. 8. gyogyss. CSÁKTORNYÁN: Gönczy őzv. gyógysz. NE-MES-YIDON: Kiss Gy. özr. gydgysz. CSURGÓN : Placbner F. gyógysz. PERLAKOS - Sípos B gyógysz. MtTRA-SZOMBATON: Bölcs B. győgyss. ALSÓ LEKDVÁN: Fuss F. gyógysz. MARCZALI: Körös V. gyógysz.NAGY-LAKON: Mike Fr., Mayer 8. gyóarszereszek. NOVÁN : Persay S gyógyw. NaGY-ATÁDON : Bcda 8. gyógysz. nrakhál. Valamint Magyarrrszág minden gyógytárában és illatszer kereskedésében HatárMBttaB dr. Popp-féle gyártmányok ké-rendők.
m
A Horgony - Pain - Expeller.
Ezen rég jónak bizonyult bedör-zsölés, csuz, köszvény, hátfájdalmak ét meghűlések ellen a világ minden részén el van terjedve és kitűnő hatása alul
háziszer hírnevét elnyerte. A ralóii Horgony-Pain-Ezpeller majdnem minden gyógyszertárb-n kapható 40 kros, "0 kros és 1 frt 20 kros üvegekben és Így. a legolcsóib
__háziszer__
(2900/lk. i«?2.) 259/893 tk. február 2.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint telekkvi batóság közbirré teszi, hogy a kir. államkincstárnak Mravlek Mibály alsó vi-doveczi Tolt lakos örököse Hábián Márton ngyanottani lakos elleni 15 frt 92 kr. töke, ennek 1889 évi július hó 15 lől járó G70 kamatai, 10 frt 30 kr. végrehajtási, 5 frt 85 kr. ezuttali költségek iránti végrehajtási ügyében a n.-kanizsai kir. törvényszék (a letenyei kir. járásbíróság) területén fekvő Bec-se-hely községi 488- sztjfcyben A f 504. hrsz. alatt Mravlek Mihály tulajdonául felvett és 400 frtra becsült váltság köteles ingatlan Becsehely község bíró házánál 1893. évi jnlins hó 13. napján, d. e. 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár íW/Vát készpénzben, vagy óvadákképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Letenyén, a kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóságnál 1893. évi február hó,2. napján.
NÜNKOVITS kir. aljbiió.
= Valódi :==
iDr Yosi Malaga aszuliDTl
a klosterneuburgi bork Bérleti állomás vegybon tása szerint igen jó, valódi Halaga
mint kitűnő erösitőszer gyengeségben szenvedők, betegek, üdülők és gyermekeknek. Vérszegénység és gyomorgyengeségben levőknek előnyős hatással van. \'|, és eredeti üvegekben törvényesen biztosított védjegygyei .
TINADOR spanyol bornagykereskedönél. BECS " HAXBCRtí.
Továbbá ezen igen finom külföldi borok eredeti pataczkban és eredeti áron kaphatók Xagy-sCanizaán.: Szőrcsök y Béla gyógyszerésznél, Schwarz &. Tanber, StrémA Klein kereskedőknél, Bogenrieder J. .Arany- Korona* vendéglöjnél és Hlatkó J á-noB „Arany Szarvas" v ndégiösnél.
aflff- VINADOK jegyre és a tőrvéoyesi védjegyre szigorúan ügyelni kéretnek, meri csak ezekkel lehet a valódiság- és jóságért teljes garantiát biztosítani. \'TffJS
Szt.-Margitszigeti
gjógjtüváőhelj
II ii da pest,
A szent-Margitszigeti 43.7* C. hévviz kitűnő eredménynyel használtatott, mint fürdő, vagy beisőlegf mint gyógyital és belélegzésre a következő kóralakok ellen: köszvény, csúz, zsábák, idült küt&gek, külsér tések atán föllépett izzadményok, görvély és bujakór, máj-, gyomor-, bélkántalmak, idült székrekedés, hö-lyaghurut, nöi bántalmak, garat-, gége-, tüaohurut, hüdések és ideg-bántalmak. A gyógymód hatható-sabbá tétele czéljából meglepő sikerrel használtatott a massage és villamos jürdö. 135 hold sétakert, tiszta, pormentes levegő és 300 vendégszoba, társalgási és tekézóterem, posta, telefon, távírda, gyógyszertár és elismert jó konyha. Rendelő für-döorvos Dr. Bauer Antal föher-czegi udvari orvos. Naponta katona és czigányzene. Hajóközlekedés félóránként ; menet-térti-jegy; hétköznap 20 kr.. vasár- és ünnepnap 34 kr., gyermekjegy 10 kr. Fürdőidény tartama május 2-től szeptember 30-ig.
A szob&ár&knii május >\'-i szept. hóban 30 Bzizliék. engedmény.
A hevvi::. mely &c eddigi tapasztalatok szerint köszrény ellen oly hatásosnak bizonyait, hogy joggal koszrény-gyógyrizHek Bérezhető, frissen töltse készletben, főraktár Édesknty L. odr. asTájtyTiz-szállitonaJ Budapesten:
Árszabály klránatrat bénnentre xaegk&l-deUk.
A szt.-Margitszigeti gyógyfürdő felügyelőség Budapesten.
BOR és HORDÓ eladás.
Üzlet áradás következtében (10O0 hect) ó borkészletemet; valamint szállítmányi és nagyobb boros hordóimat jutányos áron eladom.
Származási helye a fehér ó boroknak Badacsony, termési éve 186S—1875; a vörös boroknak pedig Szegszárd, Buda- és Villányi szöllöhegyek. Teimési évek: 4875—1879.
A szállitmányi hordók Űrtartalma 1—7, a nagyobb 15—80 hecto.
Bővebb felvilágosításokat bármikor nynjtok. — Nagy-Kanizsán 1893. június hő.
KNORTZER FRIGYES száll oda-tulajdonos.
.--_-_ w
* gőzmozgonyainkat í
+ + + + +
+ + + + + + + +
+
gőzcséplőgépeinket {
kifogástalan szerkezet és mnnkáért. tökéletes klosiplésért és valamennyi ga-bonafsjnak téliesen ptaczképet tisztításáért a leaaáfyobb ntnnkaképeáség mellett teljes felelősséget rállalaak. — Valamennyi gépQnk igen rsélszera biztonsági készülékkel, Jeleatékenyei meghosstabbiiolt szalssarúékkai, tzabadtlaa. zott zsáktarté kéázilékkel. a mozgonyok eltarhetlei vlzztztaté üveggel, tartalék kézi szivattyúval kemeay fel- és leereszti készülékkel, puskázott gozhen-gerrel öissnkede hengerolsjozó tzivattyaval, darzsfékkel stb. Tannak ellátva. A kazán 6 légkőrnyi szabályos nyomásra készült.
Kitür.6 bizonyítványok, rendiivül olosó árak. — Kimeritő ajánlatokkal készség.
gel szolgál:
r *
LTltliitl ÍJ* 1 AlSiSa Bndipest, Váczl-körnt 60.
Kézi és járgányas ctéplögépek, rosták és minüennemü gazdasági gépek nagy választékban.
+ +
+
+ + + + + + +
+ +
+++++++++++++++++++++¦++++++
1868-Ue é"V Úta Ismert BERGER-féle orvost
KÁTRÁNY-SZAPPAN
orvosi tekintélyek által ajánlva Ausztpa-laagyararszágban, Fnmczia-orazág, Nétnetorszíg, Hollandban. Schwciczban. Bominban stb. már tíz év óta fényes sikerrel használtatik,
mindennemű bőrküteget,
mint szinte az arezbör mindenféle tisztátlansága! ellen különösen a rüh. az idült és pikkely sömör ellen a kosz, a sömör repedvény, a fej és szakái ellen, a szeplő, raájfolt, úgynevezett rezes orr, a fagydag, a lábizzadás, a gyermekek valamennyi külső fejbetegségei ellen mint a bőrt tisztító mosdószer ajánltatik.
Ara darabonkint használati utasítással együtt 35 kr
A Berger-féle kátrány-asappan 40%-a tömény fakátrányt tartalmaz, felettébb gondosén van készítve s lényegesen különböző a minden egyéb, a kereskedésekben előforduló kátrány-szappanoktól, mert ezen szappan 35% güezerin anyagot tartalmaz, finom illatszeres.
Csalások kikerülése végett
a gyógyszertárakban világosan BERGER-féle kátrány-szappan kérendő s ügyelni a zöld csomagolásra.
Számos rtiaima] üttntetteíett a fci Beizeúözi stiállitáson—¦ 883-íi an
Ezen kívül
A. HELL
Egyedüli helyetted a bel- és küllőid réttéwt:
a. TVíiTíTian nova a megbízások és tu-gyotjy. 1 IVyyail dakozódások is küldendők.
Hagy-Kanizsán, Práger Béla gyógytzerészDél.
jstr Fűrdí évad május—október "Usö
DARÜVÁR ÁSVÁNYFÜRDŐ
cs. kir. déli vasúti állon.is SlaTÓniában. Vezető Jürdö orvos Dr. 3EGRÉ VlLMOS Bécsből.
A Daruvári ásványfürdő kitűnő gyógyhatással bir a különféle női bajokban u. m. maütalanság sápkor, fehérfolyás, havi vérzés rendellenességeinél, a méhkörüli károi izzadmáoyok felszívódására, hőlyagbetegségek, theumatismus, köszvény és idegbántalmaknál.
Újonnan berendezett vlxgyőgy mód intézet Izzasztó fülkékkel, begy Öngy öl getési gyógymód á la Gráfeoberg, villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, massage, Schvéd-gyógytestgyakorlatok, belégzési (inhulation) kamrák stb.
Daruvári fürdő a 830 m. magas Slavrjn középhegység alján fekszik, terjedelmes labirintikus és fedett sétányokkal, gyógyterem, kitűnő zenekar, olvasó terem, minden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és fürdők a mai kor igényeinek megfelelő módon van berendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítással, készséggel szolgál a fürdő igazgat óság Damvárott.
1IARMINCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI K ö Z L Ö N i.
JÚNIUS 17-én.
KélkfilSzhetetlen--------------- - . _____ H 7 _ ~r
KATHREINER"FÉLE IvNEIPP-MALATA- Ml/E,
minden háztartásban a
I
szemes kávéizzel felülmúlhatatlan elótm ért el, hogy az ártílmas élvezetétől a keveretlen vagy a ros« (UM «JW>1KC ártalmas hatásától megóv és a .egkellemesebb izü egészséges tápanyagot njujtja. - Felülmu hatatlan
gyermekeknek és betegeknek. - üt iázott . kat különös figyelemmel kerülni.- V, kilo a 25 kr. Mindenütt kapható. Valódi csak fehér c omagokban a főtisztelendő ur arczképevel ellátva, mint védjeg}.
• • »
• m j •
«i s • •
• • •
• m •
Szőnyeg-növény ek:
Altenanüiera 5 különféle faj, Agerathum kék és Jehér virágú 2 jaj, Lobélia 2 jaj kék és fehér, Sedum jehér levelű, Ascherantus í jaj, Santolinuvi, ezek tibja 2 kr. Peretrum drbja! kr. Coleits gy\'ö nyi\'rríi színvegyületbe so^jéle, és Cnopltalia drbja 4 kr. stb.
Virágzó növények:
Vanília, Pelárgonia, erős növény dr. 5 kr. Fuchsia, Isintanaúr. 8 kr. Pelunia dupla. Magas rózsák 50 kr. Alacsony rózsák 25 kr. dr.
és még sok egyéb növények a legjulányosabb árért adatnak.
—zfr: Ookrok és koszorak finden évadban kaplw.tóíi.
Sürgönyczim: Janda N.-Kanizsc. Üzlet Sugár-ut Babochay-ház-JANDA KÁROLY mű- é< ürieiiert&z.
Alkalmas ügynökök,
kik törvényesen biztositottsors-jegyek részletfizetés iitjánv.lö eladásával foglalkozni hajlandók, magas jutalékot kapnak. Használhatóság esetében állandó fizetéssel. Ajánlatok a „Magyar Mercnr* bantosztá-íyához intézendök Budapest IV. llatvani-utcza 15 aa.
Fürdő megnyitás.
Van szerencséin a n. d. közönség becses tudomására hozni, hogy N.-Kanizsán a Csengery-utczában 670. sz. a, létezett Haragos-féle fürdőházat megvettem és azt a mai kor igényeinek megfelelőleg átalakíttatván, folyó évi június 11-én megnyitottanr-
Aldozatot nem kiméivé, minden igyekezetem oda fog irányulni, hogy a n. é közönség igényeit lehetőleg kielégítsem. Berendeztettek u. i. márvány- és fakádak, fölöttük ziihanynyal.
Azonkívül készíttettem egy hideg és meleg társas-zuhanyt díszesen berendezett kabinetokkal.
PJSy Végül kitűnő tyukszemvágóról gondoskodva van. A n. é. közönség számos látogatását kérve, maradok teljes tisztelettel
B.41VÍZSV OYÖKCY
fürdőt ulajdonos.
1 TIROLI DARÓC^SZÖVETI
fSSfr urak és nök számái-U
Rudolfstraspe
BAUE BUDOLF
Innsbruck.
II Kesz tengeri öltönyök, esóköpeny, zubbonyok, fövegek sat. való d!ak kaphatok.
• • • *
A • •
Láhne-intézet Sopronban.
Nyilvánossági joggal biró 4 6lemi és 6 gimn. osztály.
Reáliskolai és VII. giino- osztálybeli növendékek előkészítése A családi, individuális nevelés mellett, különó* gond fordítunk a test edzésére és ügyeaitésére rendszeres lOrnatanUnS. viv;is és kéztiajes-eu-i tanítás által. Cj DÖVPI1
déliek csak korlátolt azammal vételnek fal, de már julim és agnsxius
hóban is léphetnek az intézetbe. —\\.
Mindennemű felvilágosiás^al készségesen szolgál
Lahne Vilmos
intézettulajdonos és igazgató
MOLteEIDLITZaPOR
Csak akkor valódiak. h.a mindegyik doboz Moll A. védjegy ót és
Blairasát tünteti feL f A f*\'B Selttiítz-n>or«k tartós gy\'ógyhatása a legmakacsabb gyomor- és al tastbantalaiak, gyomorgörcs és gyomorhév, rügzött székrekedés, rnájbántalom, vér-taialaa, aranyér és a legkülönbözőbb ¦*! betegségek ellen, e jeles háziszernek év-tizedek óta mmdig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecaételt ereded do bezaak I frt a. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Cftak akkor Valódi na aundegyik flveg MOLL A. védjegyét tünteti- tel és \' „A. Mali\' feliratú ónozattal van zárva. A Mol -féle franczia borszesz él so nevezetesen mint fajdalomé i lapító bedörszplesl tzer\'köszvény,
csuz és a meghűlés egyéb következményeméi legismeretesebb népszer. — Egy óac -zott eredeti üveg ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize,
(Főalkatrésxe: foxolyaavaa szikac) j. A mindennapi sxijuiztitásnal kűlön&sea fontol bármely kom gyermekek, mint fel-nöuek ixámAra; mert e siijvu & fogak toribbi éptégét biztosítja s egyuersmind ónzer toffajáa ellen. — Egy Heli A védjafyével ellát*tt üveg ára: 60 krajezár
Fi szétküldés:
gyógyszerész, cs és kir. udvari szállító utal,
Moll A.
Bécs: 1., Tuchlaubec 9. sz. vidéki aeareadeléeek aapaata aeiiaatáarií aiellett ieijesii :einek A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és
védjegyével ellátott készítményeket kérni.
Raktár: Nagy-Kaniisán Rosenfelrj Ad»lf és Fia,
Hazánk legkedveltebb savanyuvize
ÁGNES
FORRAS
Kitűnő szolgálatot tesz az emésztési zavaróinál
Gazdag sz^isavtartalmu — A bornak színét nem változtatja. — Természetes izét kellemejsó teszi,
a miftr is a vendéglős uraknak keverékül ..Spritxer" előnyös szolgálatot tesz. Ujabban a homokos talajban termett savanykás borokhoz kiváló előnyösnek bizonyult az Ágnes-forrás savanyuvize.
ujabb orvosi bizonylatok az Agnes-iorrásról Mohán.
A mohai Ágnes-forrás vizét bosszú évek során át rendelem s jó szolgálatot tesz a gyomorhurut, a vékony belek hurutos állapota, hóivíghurat és torokhurut eseteiben.
Budapest. 1S92. márczius hava. Dr. Kitti Károly.
ny. r. egyet, tanár.
Kötelességemnek tartom értesíteni, hogy a lefolyt kolera-járvány alatt mohai Agnes-forrüsát kitűnő1 sikerrel rendeltem. A gyomor és bél működését rendkívül hathatósan támogatja, a nélkül, hogy mint a többi savanyúvizek nagy része Korgúst és hasmenést okozna. Örömmel konstatálhattam, hogy nemcsak d. hazai, hanem a külföldi ásványvizek között is legelső helyen áll.
Budapest. 1892. november 17. I)r. Gittser Marcel.
A mohai Ágnes-forrást vizét, mint a természet állal adott egyik megbecsülne :ieu kincset, a legnagyobb mérvben szokom orvosi gyakorlatomban betegeimnek ajánlani; a kórjava!::!, melyeknél ezen vizet adom, hev;ny és idült gy\'otnorhurut, az eredmény minden esetben kielégítő.
Adja Isten, hogy a külfüdi hasonczélra alkalmazott vizeket teljesen kiszorítsa hazánk ásványvíz-forgalmából. J>r. I>eme Béla.
N.-Szalonta, 1S92. október 20.
járás és dilmrro. t. b, foorv
A kól©rap-mS8Í>etegedés ellen Präservativ gyógyszernek bizonyult.
Friss töltésben az ország minden gyógyszertárában, fűszer-kereskedésében és vendéglőjében kapható.
[irattár
Édeskiity Hí-
BUDAPEST, Erzsébet-tér 8. sz.
cs. is kir. ís ¦zerb kir. ndv.
szállítónál.
Kölcsön
vidéki
vállalatok
részvényeire, valamint mindennemű törvényes
értékpapírra, sorsjegyekre, stb. lehetőleg
| az árfolyam teljes értékéig.
továbbá arany és ékszertárgyakra a legmagasabb összegig mérsékelt kamat és diserétió mellett. r.
A visszafizetés tetszésszerinti részletekben történhetik.
KRÁTKY J
report-DzIeti irodája
, VII, Roltentiiller-oicza 12- sz-
WUf Vidéki augblziiokn • pénz postafordultával küldetik
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS ! r
A PESTI NAPLÓ
naponkint kétszer megjelenő politikai napilapra.
A PESTI NAPLÓ MagyarorszáííOD a legolcsóbb, legtartalmasabb és legszebben ki állított napilap, mpgjelenik mindeo reggel legalább 10—24 oldal és délután-* — 8 oldalnyi terjedelemben, íölvágva és lapjai egymásba ragasztva.
A PESTI NAPLÖ főszerkesztője és kiadótulajdonosa IQ. A.t>ranyl Kornél.
A PESTI NAPLÓ szerkesztősége maga köré gyűjtötte az or- ) siáglegjelesebb újságíróit.
A PESTI NAPLÓ bel- és külföldi tudósitásai hirei és táviratat trissek, eredetiek és a legbizhatóbb forrásokból erednek. Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági rovatát kitüoő sxakirók szerkesztik. Bel és külföldi tőzsde rovatai mindig legpontosabbak. -
Felelős szerkesztőié:
Barna izldOr
A-PE-iTI NAPLÓ nagv gondot ford t szépirodalmi-rovatára hol mindig a legkiválóbb Írók neveivel találkozik az olvasó.
Regényei és tárcsái élénkek és érdekes olvasmányt nyújtanak, A PESTI NAPLÓ minden vasárnap A GYERMEhs/.ÜÜA-NAK ciimü rovatában Moka baasi kedvelt meséit közli a gyermekek részére
A Pesti Napló legközelebb egy rendkívül érdekes regény közlését kezdi meg. A Pesti Napló minden hónapban 2 városnak a monográfiáját közli, mely örökös irodalmi becscsel bir és az előfizetők, a kik ezeket Összegyűjtik, azok Magyarország városainak hü történetét bírják.
ELŐFIZETÉSI FELTÉT ELE Ü :
PESTI NAPLÓ reggeli kiadásának, mely az előző napon beérkezett összes híreket magában foglalja, tehát a teljes PESTI líAPLÓ-nak előfizetési ára Budapesten és a vidéken korán és pontosan házboz juttatva,
az esti lap küldése nélkül: | Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidék e:
Egész évre . U frt — kr.il Negyed évre . 3 frt 50 kr. i Egész évre . 18 frt — kr. f Negyed évre . i frt 50 fcr-F.-1 évre . 7 frt — kr.jEgy hónapra . 1 frt \'.0 kr. | Fél évre . . 9 frt - kr.[|Egy hónapra . 1 frt 60 kr-Naponkint kétszer, reggeli és esti kiadás külön-külén házhoz vagy postán küldve : Budapesten: Vidéken:
Egész évre . 18 frt — kr [Negyed évre. . 4 frt 50 kr. i Egész évre . 20 frt — kr.INegyedévre \'. 5 frt — *T-Fél évre . o. 9 frt — kr.jEgy hónapra . 1 frt 60 kr. \\ Fél évre . 10 frt — krJEgy hóaapra . 1 frt 1« ¦Bf" A PESTI NAPLÓ esti lapjára külön is elfogad előfizetéseket, ugy, hogy ha valaki más újságot jirat -megszokott újságtól megválni nem akar; az előfizethet a PESTI NAPLÓ esti lapjára 2 frt 30 litral.
A Pesti Napié kiadóhivatal
Budapest., Ferencajes-tere, Baiátvp- ¦•
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.
^GY-KAWZSAJ8p.JoniDS 24-éo.
Előfizetési ár;
Keész erre . . . 5 frt — kr. Fél évre . . . . 2 frt 50 kr Negyedévre . . . 1 frt 25 kr. Egyes szám 10 kr.
HIRDETÉSEK ? hasábos petitsorban 7, másodszori ;, s minden további sorért 5 kr.
NYILTTÉRBEN •étit soronként 10 krért vétetnek cl. Kincstári illeték mindett egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő. 1
25-ilc ássam.
Harmtaczkeüedlk évfolyam.
ZALAI KQZLONY.
A lap szellemi ét anyagi részét illető minden közlemény Bátor!! Lajos sxexkeaxtő-kifldó nevére czimzetten Nagy-Kanizsára bér mentre iotéséndők.
Bérmeotetlen levelek nem fogad t tatnak el.
Kéziratok risszanem küldetnek.
A .nagy-kanizsai malitagyár és serfázóde*, a nagy-kanizsai Délzalai takarékpénztári .Önsegélyző szövetkezet*, a ,Kotori takarékpénztaY" részrény-tirsasíg*. a #nagy-kanizsai önkéntes tözoUÓ-egylet*, a ,nagy-kanizsai kisdedneveló egpsüiet* a ,nagy-kanizsai tanitői jártakor", a ,nagykanizsai terestlény jótékony nőegylet*" a ^.-ianizsai izr. jótékony nőegylet*, a .szegények tápintézete«, a .katonai hadastyáa egylet* a .soproni kereskedelmi iparkamara* nagy-kanizaai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A kedély nevelése")
— A házi ncreiegttöi —
A kedély lelkünknek azon ereje, mely által az saját életének hangulatát, azaz kedves " vagy kedvetlen állapotát fejezi ki. így a lélek tudja, ha ót aggodalom nyomja, félelem szorongatja, remény kecsegteti, Öröm vidítja. A kedély a szeretetnek s ezáltal mindannak, mi az emberéletben nemes, szép és nagy, anyja és ápolója. A kedély a közéletben egyszerűen szívnek neveztetik ; azon tudatot pedig,-melyet a lélek kedélye a gondolkodás segélyévei saját állapotáról szerez, érzelemnek, vagy szél-leni-, kedélyi-érzetnek is nevezzük.
A régiek Aristotelestől kezdve azt tartották, hogy az ész a fejben, az érzelmek a szívben s a vágy a gyo-morbanVhonol. Szerintük a szeretet, a részvét, a gyűlölet, a szívben fészkelnek; a harag a májban tanyáz, ugy, hogy a boszuság az epe kiöm-lése folytán támad; s a büszkeség a mellben lakik.
A lelki élet minden szála a kedélyben egyesül; tűzhely ez, melynél minden szép, nagy jó lángra fr.iulad. Székhelye ez az öröm, fájdalomnak, bu és szomorúságnak; tanyája erény vagy bűnnek; forrása jó és rossz hajlamoknak, kellemes és kellemetlen megindulásoknak; poklot vagy mennyet zár az magában.
A szív kis világ, melyet az érzelmek népesítenek.
Ez oly könyv, mely fölött sokat lehet elmélkedni, de egészen kitanulni soha. Nincs búvár, ki behathasson, hol a szív megfejthetlen titkait, rejtegeti.
A kedély képezi a műveltség alap-
ját_ . /
*l Felolvastatott a osgy-kaaizsai járssköri uuito-egylet 1883. é,i május 18 án, Esztereg-Byn tartott rendes tavaszi közgyűlésén.
Kedély a jóság kútforrása ; nemes érzelmek képezik fő díszét.
Ez képezi a gyermeket jó emberré. Legdicsőbb tulajdonunk a jóság. A jó ember Isten képmását tünteti fel magán. Azonban kevés az igazán jó ember, mert kevés bír nemes kedélylyel, melyből pedig részvét és az igazi szeretet fakadnak.
Az igazi jóság nem szavakban, hanem tettekben nyilvánul; 6 az emberiség javát keresi, és azt tehetsége szerint előmozdítani törekszik. Ö jó indulatot tanúsít minden éló lény iránt; örül mások szeren\'.-síjén, szomorkodik baján, és valamint azt előmozdítani, agy ezt enyhiteni~tö-rekszik. ,
E jóság a lélek legszebb virága — égi elbájoló* illattal — melynek körében még a rossz is nemesül.
Ez a boldogság forrása reá és másokra nézve, mely megszerzi a sziv örök ifjúságát, derültségét, benső nyugalmát.
Kedély a szépnek is ápolója; ebből fakad a jó ízlés, illem, rend, tisztaságszeretet: visszatart a durva szokások és magától az erkölcstelenségtől.
Kedélyből fakadnak az egyéni és társadalmi erények, melyek az életben elkerülhetlenül szükségesek ; minők : jóakarat, szívesség, segély a szükségben, hűség, becsületérzés, mértékletesség, rend, szorgalom, takarékosság, stb.
A művelt kedély tesz megelégedetté ; a nemesen érző sziv az öröm kiapadhatlan forrása.
Azért mindazok, kik szivükön viselik tanítványaik és gyermekük jövő boldogságát, használjanak fel minden alkalmat, hogy már ifjú korában kedélye kifejlődve minden szép, jó és igaz iránt lelkesedni s annak ellenkezőjét pedig kerülni törekedjék.
Mert hiába —-^az^ifju szokások később hajlammá a nem ritkán szen-vedélylyé fokozódnak.
A kedély elhanyagolása minden rossznak kútforrása.
A kedély művelésének módja és eszközei : a szoktatás, a példa, a jó hangulat, a játék és az oktatás.
Lélektani tapasztalás, hogy már a kÍ3 gyermeknek is vannak vágyai, melyeknél fogva a kedves érzetek tárgyát birni, a kedvetlenek tárgyától pedig szabadulni kivan. Ha vágyai több ízben kielégíttetnek, azok lassacskán hajlammá válnak.
Hogy a gyermek keblében a nemes érzelmek kifejlődjenek és megszilárduljanak, a nemtelen érzelmek ellenben korlátoztassanak és gyeu-gittessenek, legelső eszköz a szoktatás; a szokás pedig második természet. Szoktatás által képezhetjük a rend- és tisztaságszeretetet, az igazságnak és jónak minden érzelmét; elszoktatás által javíthatjuk az elfajult érzelmeket. Az erényekre szoktatás által szelídíthetjük a nemtelen indulatokat és szenvedélyeket.
Legtöbbet tehet e tekintben az anya.
Nincs az a kőkemény sziv, melyet az édes anyának szeretete, meg ne lágyítana, föl ne olvasztana. " A gyermek szivéhez az anya fér legkönnyebben. Mély érzéssel monda egy bölcs Phylantroph: ,tíe bízd oh anya ! gyermekedet idegén kézre. Senki sem az neki. a mi te vagy; és senki sem az neked, a mi ő!"
A gyermek oly virág, mely az anyai keblen díszlik legszebben.
Az oktatást másra bizhatja, a szivet soha ; itt az anya helye betölt-hetlen.
Szívtelen ember a szivet ép ugy nem művelheti, mint tudatlan az elmét
Az oly embereket, kik a jó és nemes iránt lelkesülni és a rossz ellen felzúdulni nem képesek, — nem édes anya nevelte.
Minden jóravaló szoktatásnak korán kezdődnie és folyton tartani, mert amit így csekély fáradsággal elérhetünk, azt később a rossztól való elszoktatásnál nagyobb fáradságunk sem eredményezi
A kedély művelésének második eszköze a példa, mely leginkább nyomokat hagy a gyermeknek — a példa iránt nagyon is fogékony lelkében.
Mivel a gyermekek rendesen olyanok, minők szülőik egymás iránt és másokkal szemben, azért igen hátrányos ha az apa és anya egymás közt egyenetlenségben élnek; ha a gyermekek előtt a cselédet és szegényeket elutasító durva szavakkal illetik s másokat kisebbítenek.
Vigyázzunk, hogy a gyermekek testvéri békében, szeretetben éljenek, egymást segítsék, egymásnak örömet szerezzenek, melyet társaival szemben is gyakoroljon ; óvjuk azonban a rossz társaságtól.
Egymás iránt árnlkodást, áskáló-dást megtűrni nem szabad.
Igen jó) hatnak az épületes történetek, jellemrajzok, életképek elbeszélése, kedély nemesítő mesék, stb.
A kedély örökifjnsagának leghathatósabb eszköze a szeretet, mely a sziv éltető melege s a boldogság megalapítója.
Testet a mozgás, értelmet a tanulás, szivet a szeretet fejleszti.
Szeretet a gyermekben csak ugy verhet gyökeret, ha az áthatja családjának légkörét, ha lépten-nyomon vele találkozik.
A mely gyermeket senki sem szeret, annak szive hasonló a sarkvidék
örökös fagyához, mely a nap jótevő melegét nem ismeri.
Ilyen köznépünk nagyobbrésze, melynek körében a gyermek szivével senki sem gondol.
Szeresse tehát a gyermeket, ki őt nevelni akarja.
Ki a szivet bírja, az az egész embert bírja.
Fődolog, hogy a gyermek szeretetét megnyerjük, mely legbiztosabb zálog, hogy általa minden jó tulajdonságot becsempészhessünk s okos bánásmód mellett a rossz hajlamokat csirájában megölhessük.
Egyik tndósunk monda : „A gyermek hasonló a bimbóhoz, melyet a nyájas vidám szeretet melege áthat és kifejt*
Boldog, kit az élet küszöbén a szülői szeretet tárt karjai fogadnak. Boldog, ki szeretni tud ; szerencsés, ki mások szeretetét bírhatja. A szeretet derült ege alatt nem fog kedélyében mérges növény sarjadzani, minő a gyűlölet, irigység, fösvénység, stb.
A szeretet legyőz minden nehézséget, mely az élet tövises ntain folyton élénkbe hömpölyög.
Van valami igaz, a köznép jellemző mondásában: „Egy özvegy édesanya szívesebben eltáplálja keze munkájával hét kiskorú árváját, mint ahogy eltáplál hét felnőtt gyermek egy anyát.\'
L Napóleon trónján is nem egyszer hangoztatta: „ Mindent anyámnak köszönhetek.\'
Még Garibaldi is így nyilatkozik „Ha van bennem jó érzés, azt anyám tői örököltem. Nem vagyok babonás mégis állitom, hogy életem legborzasztóbb körülményeiben, midőn a hullámok labdáztak hajómmal, midött csata közben a goiyók ngy hullot-
T i E U A.
Muli jelen, jövő.*)
Letűnt idők csodás, reges világán
A honfi-szír borongva elmereng, S miként a csattogáay a eziprus ágán,
A dalnok is oíy búskesergve zeng, \'¦¦(¦ rólad, multak szép tüodérvilága !
Siratva árva lantján tégedet, Szivében agy vini! a gyász virága,
iatként a rózsa zöld Birdomb felett.
Aranyd.esöség fényes csillagárai
Lenint a mait, örökre már letűnt. A7. árva dalnok esendes gyászdalával
Regél a mnltról olykoron nekünk. Et miotha elringatna édes álom,
Lelkünk a dalra ngy elszendereg, Msjd mint a hajnalpirban a virágon —
Szempilláinkon haraatgyöngy rezeg.
A mait idők hajh, szép idők ralánakl
Leventék barczolának rércaatán Szabadságért az édes hazának,
S babér virult a hősök homlokán. Így várta vissza kedvesét arája
Szerelmi csókkal róxaaajkain ... Boldog volt akkor a magyar hazája,
Csatáknak kürtje zengett harezain.
Most néma csend. A kürtök harsogását
Nan értené meg már e korcs jelen. Keres magyar ran, aki még hazáját
Szívből szeretné, hűn, övéttelen. Bálvány a kép szent istenünk helyében,
A korcs jelen önzésbe sulyedett. Aranyborjút imádunk most kevélyen —
Jó, édes, drága szent hazánk helyett.
Az ősapák erényét, honsierelméi, Nem érti már dnöskontnk fia.
_*) E gyönyörű költemény az alakulandott -Zalai Helikon* ssázaára íratott, Szerk.
A dalnok érzi csak a hon keservét,
De ám hiába arról dallnia ! A nagy tömeg miként nyüzsgő* piaeznép,
A dalnok mellett gyorsan elrohan, S kinek szivébea azent hazája arczkép,
Nem érzi az magát itt boldogan.
Sok iró s költőnk él mauap nyomorban,
Sanyarg és szenved, mert aiacs gyánaola. Rongyok takarják, míglen gyöngy a bíborban
Montépin Xáver, Dumas és Zola ... De igy vagyunk, mert küllőid rabja lettünk,
Kedves minékünk mind, mi idegen, S kiket szívunk int legjobban szeretnünk,
Száműzzük őket durran, ridegen.
Remélnek ők a boldogabb jövőben.
Jövő, jövő! te adj nekik reményt, Ne légyen szivök mindig csoggedőben,
Hadd élesszék a honfi érzemény! Adjon nekik a\' szebb jövő reménye
A tőrütötte sebre balzsamot, S.az lesz korának legszebb égi fénye —
A korcs jelen kit hűtlen elhagyott.
Piros virággal ékes szép Zalánkban
Építsük fel hát most a Helikont! Fogjunk kezet, m.nt reges hajdanában
Agáink, m nem nyomaszt el semmi gond. JŐ még idő, midőn a boaszerein) n
Szivében hordja az uj nemzedék. Ét ily örömdzj tölt be minden keblet!
Boldog vagyok, mert annyit szenvedek!
A Helikon templom legyen minékünk,
Haxavk oltára benne, t a felett — Midőn i-zabadság, tégedet dicsérünk,
Ragyog oltárképül — honszeretet! SzivDÖl fakadt imánk felszáll az éghez,
S amíg szivünk dobog, ez lesz imánk, Könyörgre az ég s föld nagy Istenéhez :
Légy boldog édes, szent magyar hazánk 1
BÁLINTFFY BÁLINT.
A puszta szent-lászloi templom azen-^_ felesi ünnepély.
Tisztelt Szerkesztő ur! Mindenekelőtt fogadja köszönetemet, faogy a megyében — páratlan fénynyel — megölt s általam is átélvezett ünnepély után — egy hosszú, mély s ami fő! — nyugodt — lélegzetet venni engedett. Azaz, hogy időt engedett nekem magamat kipihenni, b mintegy eröt s tehetséget gyűjteni az ünnepély leírásához. Mert „ihletet" nem kellett már ahhoz gyöjtenem, — eléggé ihletve levén már csak a gondolatától is -annak, hogy nekem jutott a szerencse a \'„Zalai Közlöny*1 hasábjain viszhangot adni azon ünnepély zajának, mely eryik jelenvolt tekintélyes uri ember szavai szerint: bárom vármegye: Zala, Somogy s Vas — szine-javát felvillanyozta. Igen ám! ihletségem volna, de hogyan adjak ajinak szóval kifejezést, a mi oly mélyen leköti gondolatimat, érzésimet?! Volna csak olyan tollam, mint koszorús költőnk: Kisfaludy Sándornak, ki oly könnyed hangon kezdé s monda el — egyik unoka bátyámnak — Nagy Péternek — regéinek egyik legszebbikét, faogy: „Csobáncz várról, édes-kedves Barátom Nagy, im, halljad — Egy aggregei* — Akkor én meg igy kezdeném el: „Szent-Lászlóról — édes-kedves — olvasóm te, im. halljad — Egy szép regei" — folytatnám a köitői fantázia azon ragyogó színeivel — a melyek elég méltók lehetnének egy olyan ünnepélyt leírni, — & mihez hasonlót mi már — csak egy-egy emberöltőn át élvezhetünk
I s a mit ma már csak egy Tarányi Ferencz bír a zalai társadalomnak bemutatói, de a mi emlékeztet a rég letűnt csillagokhoz hasonló — mí-neves családoknak fénykorában tartott ünnepélyeikhez; a Csányi, Rumy, Rajky, Iokey stb. családok Ünnepélyeire — a mikről édes atyám oly sokat elbeszélt nekem. Igen! Mert. az — e tolyó hó 7-én Puszta-Szent-Lászlón — Tarányi Ferencz ur házában — az általa emelt róm. kath templom*) felszentelésének emlékezetére adott ünnepély oly páratlan mozzaeata volt a mai társadalmi életnek, a mi ős-eredeti előkelő magyaros szellemével, szinte kirítt a mai úgynevezett — modern — vagyis — elfajult — immár éppenséggel nem magyar — ünnepélyek tömegéből. Tömegéből mondom, mert ünnepélyeket tömegesen adnak — úgynevezett — jourok — sttendek — esté-lyek czimén, — de az valamennyi idegen szellemű és a június 7-dikéhez képest — mind mind törpe.
Képzelje el Szerkesztő ur, az Árpád-kori népvándorlást — kicsiben, a népek tömegét tt az előkelő, diazes uri foga-tok alig megszámlálható kocsisorát s az azokból kiszálló előkelő ősmagyar jellegű urak és a szebbnél-szebb úrnők tömegét, a kik mind a legdíszesebb öltözékben s drága ékszerekkel — ragyogtak. — É3 képzelete mégis hiányos lesz az életteljes látványhoz képest, a mi nemcsak a szemeinket kápráztatta, de a szíveinket is
*) A templom építésérül külön írok — ha megengedi Bcerkesztö or? — {Kérjük! Szerk.)
gyönyörködtette, a midőn az, az udvaron drága költséggel épült s kitüoő ízléssel fenyő gályákkal feldíszített barakk- (deszkaszín vagy sátor?)ban és bent az étteremben elénk tárult. — A barakkban ugyanis 135-en, az étteremben pedig vagy 40-en ebédeltek. A házi ur, mint egy honalapító fejedelem az ö édes nemzetéhez — nyájas, szívélyes, adakozó, a milyen csak ő bir lenni, — és a neje, RieíTel Mária bárónő, mintegy hozzá hasonló és mindenben méltó élettársa: fenséggel párosult szivjósága, előzékenysége s mindenre s mindenkire kiterjedő figyelme b gondossága által szinte elbűvölő, ö igazi fejedelemnőként magaslott ki közülünk. De faogy az Árpádkorról beszélek — az áldozatokról sem szabad megfeledkeznem. A „fehérruhás szüzeken\'\', pardon! a szép hölgyeken kezdve, — Ők ugyan nem „ Hadúr*-nak s a .Napisten" nek de elég áldozatot nyújtottak be „Terpsichore*-nek, a táncz istennőjének, tánczolváo, mindjárt az ebéd után — délután 4 órától — másnap reggel 6 óráig. A ritka tűzzel járt csárdás mellett a szokásos tánezokon kívül meg az ujabban felkapott szerb-táncz: Szerodzse (Kecsketáocznak csúfolják) és a Kreutz-polka is be lett mutatva. A franczia négyest 2G pár tán-czolta — kü/.tük két szép menyecske, a többi mind leány, és milyen leányoki Kár, hogy nem láthatta őket Szerkesztő nrl mert igy nem is lehet táluk önnek fogalma, mert biz" én nem bírnám őket hűségesen lefesteni. Különösen a bázi kisasszonyokat, akiknek szépségét csakis
Lapunk mai számához fél iv melléklet van csatolva.
EARMINCZKETTEDÍK ÉVFOLYAM.
ZALAI K
Z L Ö K Y.
JUNIUS 24-én
tak körülöttem, mint a jégeső, — mindig anyámat láttam amint imádkozásba merülve a Mindenható lábai előtt értem könyörgött.
Midőn II. Triumviráías Romát vérrel árasztotta el, Quintus, Cicero fivére is megfutott, hogy Macedóniába •meneküljön. Útközben veszi észre, hogy erszényét otthon /elejtette. Visz-szatér tehát; azonban kémek által a poroszlóknak elárul tátott . . . Ezek ót nem találván, fiát vették .elő és kezdték kiDOzni, hogy atyjának rejtett heiyét felfedezze... A fiu nem vallott; de. kínok által kicsikart j aj -malisa anojira meghatotta atyjának szivét, hogy önkényt. átadta magát j g csak fia számára kért kegyelmet.
Utazók szerint mit sem látni oly gyakran Japán utczáin, mint magas termetű férfiakat, karjaikon kisdeddel.
(Folyt, következik.)
Leányok és gyermekek biztosítása.
Nemcsak hazafias kötelesség, hanem Ki-iihaüanui szükséges a biztosításnak e nemeit, t. i. a leányok kibázasítását és a gyermekek biztosítását minden alakjaiban, uLy a komoly szaksajtó, mint a j társadalom terén, a legnagyobb erély é3 Bzünteíen tevékenységgel — előmozdítani.
Nagy és veszélyes hiba, hogy mikor a családatyákat, megakarjak nyerni ez ügynek, nem ismételjük eléggé az azok meggyőződésére okvetlen Bzükséges és elismert igazságokat, csak azért, mert általános ismereteknek véljük azokat.
Százezrekre megy azon családatyák rizáoia, kik anyagi helyzetüknél fogva könnyen biztosithatnák egy magukat, mint gyermekeiket, de ezt nem teszik és a kik sz első dij íelizetésérc is csak akkor bírhatók rá ha az ügynök véletlenül-jó barátjuk, vagy ismerősük, avagy társadalmi állása és összeköttetésénél tudta C3ak á biztosításra rábírni. Nem elégséges korántsem a biztositáaok-nfl-meinél és népszerűsítésénél, hogy az általános igazságokat elismerjük, hanem, hogy azokat tényleges alkalmazásukig érthetőkké is tegyük. Azt hisszük, hogy az ily formán és kellő utánjárás mellett ugy az összes magyar, mint az osztrák biztosítótársaságok részéről sokkal nagyobb eredméoy lenne elérhető.
Valamennyi biztosítási nem közül éppen a kiházasitaodó leányok és gyermekek biztosítása azok, melyek a szülőknek legszentebb kötelességeit képezik, a gyermekeik szerencséje és jövője érdekében. A szülői szeretet az, melv a legszentebb a ennek a szeretetnek a kötelessége a biztositások e két nemét s annak humánus voltát a biztosítás által, örók s élő igazsággá tenni
Mert csakis ezáltal jutnak kifejezésre a felebaráti szeretőt s a hamisítatlan erkölcsiség eszméi. Kérdezhetnék azt ie, hogy miért hangoztatnak ezen eszmék egy bizonyos biztosító társaság működésérői szóló jelentésben ? Ennek a magyarázata nagyon egyszerű. Mert azon társaságok és egyletek, melyek az élet--biztositással, különösen azonban a gyermek biztosítással foglalkoznak, magára
az államra nézve hasznos feladatot teljesítenek, amely korántsem redukálható, valamely más, közönséges magánjogi szerződéskötés holt mintájára.
A biztosítás eszméje, bármely alakban is a felebaráti szeretet gazdasági megvalósítása és nemcsak a kibázasi-tandó leányok iránti tekintetből hangsúlyozzuk, hogy ugy ez, mint a gyermek biztos itáa, a sajtó által is támogat-tassék. hanem azért is. mert ezen biztosítási nemek haszna az államra már abból is kitűnik, hogy a jövő nemzedék anyagi és erkölcsi jóléte az államnak is érdekében áll.
Tagadhatlan, hogy hazánkban a kíbá-zasitási biztosítás a legutóbbi években nagy lendületet vett, habár spíemlis magyar megbízható kiházasitási intézettel nem bírunk. Valamennyi Magyarországon működő biztosító intézet kultiválja ugyan a gyermekbiztositást, de tisztán a rzélnak megfelelő előnyös kiházasitási biztosítást csupán egy kizárólag erre alakult intézet nyújthat Nagy szolgálatot tett ez ügynek a Gízela tő-herczegnö védnöksége alatt álló „Gizela-Kgylet*-igazgatósága, midőn elhatározta, hogy Budapesten fiókiotézetet nyit, melynek elnöksége Jókai Mórra a Gizela-Egylet alelnökére s Münich Aurél orsz. képviselőre lett bizva. A fiókintézet már harmadik éve működik hazánkban s amint üzleti eredményei mutatják, e rövid idő alatt megtudta nyerni maga részére a bizalmat, melyet kiválóan megérdemel.
CSARNOK.
Királyi Pál emiékezete.
Az or«zágos magyar iskolaegy esőiéinek az 1S93. évi april hó 29-én tartoU közgyűlésén leiolvasta GERLÓC2Y KAROLT kir. tanácsos, Budapest I. alpolgármestere, az országos magyar iskolaegyesület elnöke.
Tisztelt Közgyűlési
Az 1892. évi május 25-én, est: fél tiz órakor, a legnemesebb magyar szivek egyike szűnt meg dobogni.
E napon költözött el körünkből Királyi Pál.
E gyülekezetben, melynek tagjai közül nem egy dicsekedhetett a Felejt hetién igaz barátságával és melynek legtöbbje nem egyszer tanuja lehetett azon társas szeretetre méltóságnak, melylyel a Boldogult ismerőseit elbájolta, azon lelkesedésnek, melylyel a közügy terén működőket illette és azon bensőséguek, melylyel mindazokat fölmelegítette, kik hozzá közéltének ; e helyen, hol tiszteletre méltó alakját annyiszor meg szoktuk látni ; e teremben, mely oly sokszor tanuja volt annak, mint szerette Királyi Hál magyarságunk szivét. Budapestet ; e kisded egyesület rendes gyűlési ter mében, hol öt annyiszor láttuk fölemelkedni, hogy megtermékenyítse tanácskozásainkat fen költ lelkének eszméivel és szivének tüzével ; — e helyen kell e egyebet mondanunk, mint nevét, hogy viszazahivjuk őt emlékezetünkbe, hogy lelki szemeink itt lássák még közelmúlt gyűléseinkkor is elfoglalt rendes helyén, szikár, betegségtől majdnem egész életén át gyötrött, de magasztos lélektől áthatott és ezért tisztelet és bizalom köztárgyát képező alakját, — szóval az
emberi és polgári erények Összességét ? I
Midőn az Országos Magyar Iskola-egyesü\'et a mai napon eszén lélek emlékezetét — áldást mondva nevére — visszahívja; midőn szellemét életküzdelmeinkben kifáradt Ir Ikünkbeo néhány peresre magunk elé idézzük, teszszük ezt nem csak hálánk lerovása czéljából, megköszönvén az Elköltözöttnek azon fejedelmi alapítványát, melylyel e szivéhez nőtt egyesület eszmének és szerencsések vagyunk mondhami, az Ö törekvéseinek is nagyobb lendületet adhatunk: hanem mint emberek és magyarok általán kegyeletünket akarjuk leróni azon férfiú iránt, kinek szive nem ismerte az Önzést, kinek jelszava vala : másokért élni és kit csontokig és velőkig áthatotta a magyar faj biztosításának, nemesítésének, tökélyesitésének minden más fölé helyezendő gondolata.
Méltó, hogy mi is szivünkben hordozzuk annak emlék*, ki hazánkat, vele együtt fővárosunkat és a magyar nemzetiséget szivében hordozá!
A mai korban, midőn a magasztos eszmék, a nagy czélok, a nemes érzelmek igen sokszor közönynyel tekintetnek ; midőn a polgári kötelesség és erény helyett a jelletnszegénység, a derékban hajlongó szolgalelkűség, önzés, erkölcsi lazaság félelmeteken kezd főI -szaporodni a minden áron érvényesülni akaró kapaszkodók soraiban ; midőn ! hova-tevább kevesebb lesz azok száma, | kiknek jelszava : vitám impenderé vero; az ideálok nélküli élet, az üres és éppen ezért az unalomtól nehéz és terhes szivek korában ; midőn a nemzedék lelkében elfonnyad igen sokszor az eszmeiség szeretete, a praktikus szempontok rideg tulhajtása következtében és mindent legázolással fenyeget a hirtejen meggazdagodás fölé rohanók tömege : a kenyérkereset napjaiban, a nagy önzés az úgynevezett okos számítások és a kedélyridegség idejében : nem árt fölemelnünk azon lobogót, ráütvén lelki szemeinket, mely oly egyén kezéből hullott ki, mint Királyi Pál és melyre az ősi erények, a szivet-Ielket megszentelő eszmék vannak felírva. Az élethajsza között erkölcsi kötelesség megszólaltatni, a fájdalom már megnémult ajkakat, melyeknek életbölcseséget, fonkÖItséget, nemes ideaüsmast lehello tanácsai malasztként hullanak az ember lelkébe, elfonnyasztván, megdermesztvén a becsület és lelkiismeretről divatos ferde, mindeut megmételyező fogalmakat.
A holtak kormányozzák az élőket — mondja egy franczia bölcsész és minél jobban átérjük, átérezíük és átéljük az emberiség és hazánk azon alakjainak irányát, eszméit, kik az emberiség és a haza szolgálatában hervadhatatlan erdemeket szereztek : annál inkább kisded egyesületünk, mint Királyi Pálnál, kinek a szeretetben, önzetlen jóakaratban és fajunk imádásában gyökeret vert lelke az Országos Magyar Iskolaesryesületet is oly melegen fölka-rolá. Különösen az ifjú, nemzedéknek, a serdülő ivadéknak — mint Eötvös József mondja — szüksége van követendő példákra, hogy felfelé tekinteni, nemes czélokért lelkesedni, értök fáradni, nekik áldozni tanuljon. E;;ye;-ületüak ily követésre méltó példát állíthat föl Királyi Pálban, kinek életéből az ifjú lelkesedést.
férfierőt, eszményi alapokon nyugvó érzéseket, a magyar polgár a praktikus élet hasznot hajtó foglalkozásai között emelkedettséget, fenköltséget meríthet, mely az élet vásárában fülébe zengi a sursum cordat- és lelkét a földi salak képezte zűrzavaros por ködéből, az anyagiak után való, testet, lelket elfá-sitó futkosás szük köréből, magasabb, ideális szempontokra irányozza.
Mindenek felett, pedig., tanulhatunk Tőle kötelességérzetet, melynek szivárványával vonta be minden tettét; gondosságot, lelkiismeretességet, melylyel a vállaira hárított még oly óriási, lélekölő munka fáradalmait is elviselé ; megtanulhatjuk Tőle azon Önzetlen lelkesedést, melynek magasztos poezise törékeny testének mintegy erött adott arra, hogy egész életét a közpályán hasznos és áldásos munka között töltse el.
Királyi Pál élete szárnyat ad a léleknek, hogy az eszmék és magasztosult érzelmek régiójába emelkedhessünk. ¦ T. Közgyűlés I Ha Királyi Pál életén végig tekintünk : ez élet jelleme gyanánt ugyanazon tulajdonságot födözzük föl, mely gyászolt Halottunk egész lényét áthatotta, t. i. a szerénységet. Élete bár változatos mozzanatokban gazdag volt, a mennyiben ifjúságában vitéz bajnok, aggkorában emberszerető bölC3, karddal és tollal harezoló vala, de élete mégis szerény mederben hullámzott le. 0 nem tartozott az élet azon zajos, szemfényvesztő bősei közé, kiknek pályája ragyogó, fényes, a képzeletet mozgató és kikre mindenek szeme függesztve van. A kiváltságos szellemek zajos színpadán nem kereste érdemeit; nem az élet szélvészes utain folyt le munkássága; nem csoportosult körötte a népszerűséget bámuló, lihegő csoport; a hir és dicsőség mámora nem hullámoztatta agyának atomjait; nem a zajos sikereknek volt Ö embere, mert lényével mi sem ellenkezett inkább, mint a lármás, zajos ünnepeltetés és talán ezért is rokonszenvezett egyesületünk zajtalan és csendes működésivel. Ha valakire, ugy bizonyára rá illik a sokszor használt kifejezés : Életmunkássága olyan volt mint az áldást hozó harmaté, mint a csendes nyári esőé.
Az ut, melyen Királyi Pál haladt, nem az, mely zajos népszerűséghez vezet. Széles alspu, merész architektonikus konceptiók nem tették nevét híressé, mert csaknem egész élet-működése az ily Btylü vállalatokhoz tartozó részletek sok gondot, bajlóáást követelő kidolgozásában állott A nagy alkotások mások nevéhez fűződnek, de azok részleteinek kivételéhez nem kis mérvben járult hozzá az ő ilyetén .munkáskeze.
Nem tartozott azon nagyszabású államférfiak sorába, kik elborítják a történet lapjait nevök fényével és kik a történe-. tet írják, Hanem azok közé, kik mégis űrt hagynak maguk után és kiknek sírjára a haza mentőjének könnyűi némán omlanak.
Királyi Pál a nemzeti műveltség és közélet ama csendes munkásai közé tartozott, kik éltüket, tehetségük összegét a haza szellemi emelésére forditják, s kiknek élettevékenysége épen azért, miot egyik jelesünk mondja, nein kisebb jelentőségű, mint az ágyúdörgés között vérét ontó bösé a harezmezőn, a politi-
kai szónoké a rostrumoo, a költőké az olympiakon és ép joly joggal, mint ezek, számíthatnak a nemzet hálájára és megtisztelő elismerésére.
A hazafiúi és polgári - kötelességek embere volt Ő — mondja egyik életirója — jóságnak, a szerénységnek és az igénytelenségnek azzal az erényével, mely az ó-korban a Cincinnatusokat jellemezte. A végzet a népek és az országos ügyek iránt szokott kegyes lenni, midőn nekik olyan munkásokat ajándékoz, a milyen Királyi Pá! volt. Olyan munkásokat, a kiket nem csábit és nem vonz semmiféle hiúság, a kik nem fáradnak el egy félsz.ízad munkájában, de a Bkik elfáradnak, ha csak tiz perczig ünnenlik öket.* (Folyt, köv.)
Hírek.
a szülőiktől átörökölt szivjóságuk és a fogalmat felülmúló kedvességük, bájos-Báguk és előzékeny háziasságuk múlja felül. És igy elgondolhatja Szerkesztő ur, milyen elégedettek lehettek a tán-ezosok. De nem kevésbé voltak elégedettek a tánezosnők sem, mert annyi szép. derék, intelligens fiatal embert egy csoportban — nem egyhamar lehet látni. És ez nagyon természetes is, mert ők is hoztak ám elég áldozatot, nemcsak Bachus-uak, mert ennek is kellett áldoznunk a sok drága ital képében — .Balaton gyöngyével* az élén s a még drágább CUquant s Röderer-féle pezsgővel a végén, — de a táncz nak. Annyit, s olyan hévvel tánczolni, csakis oly buffet mellett lehetett kibírni, mint a milyent az ünnepadó Tarányi konyhája nyújthat csupán. Mert, valamint italokban az nemcsak a mennyiség, de a minőség imponált ; ugy az ételeknek is — nemcsak a sokfélesége, de a kitünőségeis kiemelendő. Én. habár nem vagyok inyencz, még is olyannyira ingerelve éreztem ínyemet akinált ételek: finom barna leves után — a galontinok, halak és sültek: vesepecsenye, öz, szarvas, malac/., pu\'yka, liba és a torták és apró sütemények légiói, valamint a G—7 féle fagylalt, déli gyű mölcs, a legfinomabb kemény- és puha sajtok, valamint a sultánok kedvencz itala: a mokka kávé (egy kis tejjel me-iangezsozva) által, hogy, habár — mindenből csak édes keveset élvezve is, — még most — nyolczadoflpra is — gyo-oioi-nyomást érzek a túlterhel tetősnek miatta. Mert ennünk, innunk kellett!
Hogy ne! Mikor olyan kedvesen kinált bennünket egyikből a házi asszonyság, másikból a házikisasszonyok, inig a háziúr meg olyan meggyőzően beszélt a lelkünkre: „az istenért csak egyetek ám, mert mind éhesek maradtok, hisz én olyan rettenetes éhes vagyok!* —Amit mi egyébként majd hajlandók is tettünk volna neki elhinni, mert magáról tökéletesen megfeledkezve, mindig csak a mi ellátásunkról gondoskodott. A nagy szolgasereg mellett — (kiszolgált bennünket vagy 20—22 pinczér és majdnem annyi vármegyei katona és egy egy sereg szobaleány) mégis igen bőven kijutott a gondból, fáradságból a háziaknak is. — Folyton utánjártak ők mindenüvé. Tarányi, mint az ősrégi főúri magyar háziurak, avval a páratlan vendégszeretettel kínálván mindenét, aminek nem lehet ellentálloi, de a mit nem is lehet negé-lyezni — oly szívből jövő az. Neje, kiben a magyar háziasszony párosul, a modern müveltségií előkelő sálon hölgy, annak minden finomabb nüanszával. A házi kisasszonyok: Urna és Mariska, az egyik kedves, mosolygó, mint egy fejlő rózsabimbó, a másik szende, ideálisan szép vonásokkal — mict egy havasr^ibolya, a kiknek jelenlétét mintegy virágillat, a kedves nyájaasága tette érezhetővé. — Mintha most is hallanám kedvps ajkukról: .no tessék! c-tak egy falatot, csak ezt még! nem fogadok el kosarat!" — És ki tcdo\'t volna ellent állni annyi anyagi jóságnak és sz e 11 e m í bájn.ik. Hogy az élelmi szerek anyagából minő művészi egészeket láttunk, fogalma lehet
I Szerkesztő urnák, hü megsúgom, hogy 5 ; kitűnő szakácsnő — a híres Joh ánn é-! val élükön — szakácsművészkedett ez ; alkalommal; És hogy a szakácsmüvé-| szelet milyen nagyszerű anyaghalmaz ; felett kellett gyakoroloiok, elképzelheti, i ha elmondom, hogy ez alkalommal fel-! használtatott — az uri konyhára — 4 drb. öz és 2 drb. szarvasbak, 25 drb. ; liba, ugyanannyi pulyka, 4 drb. borjú és I 12 drb. borjucxomlíí 200 darabon felül | csibe, 30 drb. malacz és 1 mázsa hal, és a jó Isten tudja mi minden egyéb! A nép számára le lelt vágatva egy bika és lemetszettek 50 drb. birkát és 2 drb. borjut stb. Mert inig mi uri vendégek összesen voltunk IGO-an. addig a népünnepélyen meg lett vendégelve 500 — de én ugy hiszem, 600 ember is, mert csak a cselédség 70 személyt tett ki, hát meg ezeknek a családja, meg a vendégkocsisok, — pedig a falu népe is beözönlőit ebédelni. Hogy bor mennyi fogyott el? ki tudná még most! bizonyára roppant mennyiség, mert 10 akós hirdók lettek csapra ütve.
Jól jegyezte meg egyik vendégurnö: tessék elhinni! ez a költség — a mibe ez az ünnepély a házi gazdánknak bele került, eljég lenne egy uri kelengyére; a mennyi pénzt ez az ünnepély, pedig I forgalomba hozott — az meg elég lenne ] egy hozománynak; mert már hetek óta az iparotok Egerazegen — mindenfelé csakis a Tarányiék ünnepélvén megjele-nendők részére dolgoztak. Ks az ő szavai be voltak igazolva, miután mind a fo-l gatokon, mind az öltözékeken meglátszott
az ujdonatujság zománcza, fénye, — de nemesek ez, hanem az órtéke is!
Mindezekből láthatja Szerkesztő ur, hogy olyan ünnepélyről akartam e szerény sorokban ntrtWdoi, a melyről a jelenvoltak "nindegyike csakis a lelkesültség legtulzóbb kifejezéseivel, — a dicséret, elismerés és felmagasztaltság hangján tudott szólni és egyébként nem is szólhatott volna.
Számtalanszor csendült ez a fülembe: Ez aztán a páratlan sikerű ünnepély! Ilyenen még sohasem voltam I Csinálja ezt más valaki is Taráimnak utánna! Itt a színe java a társadalomnak I — És igy elképzelhető, hogy, ha — jelen lett volna ii ott — a hogy hiszem, hogy nem volt: az irigység, boszu és harag istennője bármelyik jelenvoltnak személyében: még annak is sóppadva el kellett volna némulnia, — mert minden, minden a fegyverletételre azólitá fel öt Igy járhattak a kritikusok is. Csupán egy volt kritizálni való, sőt kritikán alól: az időjárás! Egész nap esett az eső. Ez akadályozta meg az ünnepély fényének emelését az által, hogy az éjjelre kint tervezett táncz lampionok fénye mellett elmaradt és a teremre szorult. Valamint, hogy a népünnepélyt se láthattuk. Igy Cliő maga búsongott az ősrégi vadgesztenyefák alatt mig odabent Terpsichore kaczagott és Bachus és Gánimed vigadoztak. A Grácziák meg — mint mindig és mindenütt! hódítottak, — a Múzsák meg — no? — a Múzsák meg hallgattak? — Meglehet De a nevökben egy-
Elöfizetési felhívás
„Zalai Közlöny
1893 ki Ildik félésé folyamára.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, kiknek előfizetésük az 1-sü\' félévi folyammal lejárt, hogy azt megújítani szíveskedjenek.
Előfizetési ár: 1893. jun.—szept negyedévre I frt 25 kr.
w „ decz. félévre , .2 , 50 ,
Ba"F*~ Mai számunkhoz postautalványt mellékelünk, kérve szíves igénybevételét.
Tisztelettel Bátor fi Lajos
szerkesztő s kiadó.
— József föherczeg pénteken e hó 23-án délután a kanizsai állomást érintve Varasdra utazott. Ö fenségének Schubert honvédszázados jelentést tett, majd meg Babochay György polgármester üdvözölte az imádásig szeretett főherceget A városi hatóság képviseletében ott voltak még Lengyel Lajos főjegyző és Farkas Ferencz rendőrkapitány.
— Személyt hir. Spítkó Lajos tankerületi főigazgató ur június 21-én Nagy Kanizsára érkezett, hogy az érettségi vizsgálaton jelen legyen.
— Mű vész-estély. Budapest fő- és székváros első müintézetének a nemzeti szinház és királyi operának három jeles
tagja feledhetlen emlékű kedves estét szerzett e hó IS-án N.-Kanizsa város művészet pártoló közönségének. Z. Sing-hóffer Vilma opera énekművésznő, Ga-báuyi Árpid és Zilahi Gyula a nemzeti szinház művészei ugyanis e napon tartották a „Polgári Egylet" dísztermében müvészestéiyüket Mér maga a műsor igen érdekesen, gazdag tartalommal vala összeállítva, annak első száma Grenet Dancourt kitűnő müve az „Élet", találó színekkel festi a földi lét becsét és ériékét s Zilahi kitűnő előadásában valósággal elragadta a közönséget „Filippo" czimü vig monológot Gabanyi Árpád adta elő az ö páratlan hnmoru modorában, majd ,Aida* opera nagy magándala következett 3 annak minden szépségét Singhoffer Vilma urnő énekművészetének tökéletességével érvényre emelte. A mindvégig érdekes műsor legkiválóbb
Folytatás a mellékleten.
pár sikerült és kevésbé sikerült toasztot ís mondottak.
A jelen voltak névsora: Hidassy Kornél püspök, Svastics Benó főispán, dr. István Vilmos kanonok, Szily Kálmán akadémiai titkér Budapestről, Gyertyénffy Kálmán ezeredes, dr. Gyömörey Vincze, Bogyay Máté, Tó:h László n.-kanizsai kir. törvszéki elnök, Barcza László, dr Mangin Károly, Balaton József esperes-plebános Egerszegröl, dr. Ruzsieska Kálmán tanfelügyelő, Kovács Károly polgármester, Grunner felügyelő, dr. Vidos püspöki titkár, Thassy Lajos, Hodássy Béla, dr Horváth István prépost-plebá-nos Szombathelyről, Csertán Károly alispán, Grubánovics Géza törvényszéki elnök, Sknbiics István, idősb és ifjú Háczky Kálmán, Csertán László. Szily Dezső. Gaál Ödön, Liskovics Ferencz. Tornyos Gábor, Skrobánek \'Flór;. Szekeres József, Hozbor János plébános, Kel-ler László és Imre. Böjtös János luth-pap, Varga Lajo?, Törzsök Vilmos káplán, Heríelendy Ferencz, Petrovics Jáno*. főhadnagy, Sily Béla, Gyömörey Gyuri. Vizlendvay Sándor, dr. Plihál Viktor, Bezerédy Elek, Skublics Sándoroé, Her-telentíy Józsefné, dr. Háry Istvánné, Bezerédy László, Bogyay Ilona és Malvin, Csák Károly, Gróf Cnáky Kálmán oad-tagy, Skublics Lína, Csertán Ilona, Grun-*l«r Paula, Belus Lajos, Nagy Anna, Begyay Olga, dr. Svastics Benő és Elek, Sknbiics Irén és Gizella, Svastics Imre. Szüy Araoka, idős és Oszterhuber László, Bogyay Aur<;l, Eogyay Malvin, dr. Szüts Miklós, Seper Cornélia, Seper
Melléklet a .Zalai Kfeggr 1893. évi juniug 24 ikl tzimáinz.
HARSüKCZKETTEDlk ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JUNIUS 24-én
pontja Copée F. híres „Hajótörés* e voit, melyben Zilahi Gynla oly meghatóan adta elő a matrózfiu szomorú sorsát s bú ebének, egyetlen barátjának elvesztése fölötti fájdalmát annyi drámai erővel és megkapó közvetlenséggel domborította ki, hogy ez egyetlenegy rövid monológ elég leendett nagy művészetének beigazolására. Majd ismét Sínghof-hoffer Vilma Leoncavallo „Bajazzok" cz, operájának fenséges madárdaiát énekelte s végül .Sírtam eleget utánnad" ts „Nfe menjen az esküvőre, kinek nincsen szeretője* kezdetű népdalokai. meleg érzéssel s teljes virtuozitással. Gabányi Árpád .Lucza meg a lócza" humortól szikrázó előadásával mindvégig derült hangulatban tartotta az egész közönséget, a miért parezekig taps jutalmazta a kitűnő művészt A szereplő müvésiek az előadott darabok mindegyikében minden kiejtett szavukkal, mozdulatukkal, haaghordozáaukkal fényesen documentál-ták, hogy az ország első színházának kiváló képviselői a városunk közönsége valóban gratulálhat magának, hogy ily kiváló műélvezetben egymásután két ízben is része volt.
— Az operához keresett hangtehetsegek közül városunk szülöttje Huckstedt Irén kisasszony felvétetett. Örvendünk és gratulálunk! -
— Rajz kiállítás. Az izr. polgári iskolai tanulók rajzai f. hó 24—26 ig megtekinthetők a polg. ísk. III oszt. tantermében.
— I)r. Engel Sándor városunkban előnyösen ismert fogorvos f. hó 20 áo jegyet váltott Weiss Adolf helybeli nagykereskedő bájos és szellemdus leányával Klemectir. kisasszony nyal.
— Szép tett F. hó 19-én este, eCy 87 éves asszony névszerint Özv. Szenczl Jáoosné a Sugár-uton a közös hadsereg laktanyája előtt összerogyott Ekkor Bachrach Lajos joghallgató és Neumann Henrik gymn. tanuló karjaikra emelték és a szegény\' öreget a Hunyady utcza végén levő lakására szállították.
— Eljegyzés. Tassaly Tamás postáéi távírda hivatalnok jegyet váltott hrasitzi Kajdos Károly fóerdész egyetlen leányával, Janka kisasszony nyal.
— Nagyszerű eszme fogamzott meg a nagy-kanizsai önk. tűzoltó egylet kebelében, t i. egy „mentő osztály* felállítása. Üdvözöljük a lelkes kezdeményezést a a dicső, humánus buzgalomnak méltó sikert óhajtunk.
— Iskolagyakorlatot tartjun. 29-én d u. 3 órakor Kis-Kanizsán, az önk. tűzoltó egylet VI. és Vll-ik kerületi osztálya
— Meghívó. Az .Első nagy-kanizsai magyar asztaltársaság* f. évi június hő 25-én délután 3 órakor gyű [helyiségében, Pintér Sándor urnák ,Petőfi"-hez czimzett vendéglője nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a rendes tagokat és az érdeklődő emberbarátokat tisztelettel meghívja —\\ az elnökség. .— Tárgysorozat: I. Elnöki jelentés. 2. Számadások megvizsgálása és lezárása 3. Helyiség változtatás tárgyában határozat hozatal. — 4. Esetleges tiszti állások betöltése. — 5. Nettói indítványok.
-— Már megint egy hiéna anya Hompó Mari cselédleány egyhónapos csecsemője f. hó 18-án meghalt, a
halottkém teljes elhanyagoltság és agyon ébeztetést állapított meg. mint a halál okát. As eset bejelentetett a törvényszéknek és ez megindította a vizsgálatot.
— Fiatal kalandorok. F. hó 20-án este a Budapest -felöl érkező vegyes vonatról két kis fia szállt ki a kanizsai pályaudvaron, a kiknek félénk magaviselete csakhamar feltűnt a vasúti rendőrnek, megkérdezte tehát honnét jönnek s mi járatban vannak, mire azok elmondták, hogy Keszthelyről jönnek, arra azonban, hogy mi a czéijuk, hova szándékoznak menni, —- felelni nem tudtak s csak anyit mondtak, hát csak ,e gyüttünk*. A rendőr kézen fogta a gyerekeket és bevezette a városházhoz. Útközben mindent elmondtak a kis kalandorok, hogy egyik a keszthelyi gróf kocsisának, Bedő Mihálynak 10 éves Pista fia, a másik meg Ilia József Keszthely-polgárvárosi csordásnak 9 éves Pistikája, és ugy esett meg a dolog, hogy Bedó Pista elemelt az apja szekrényéről 2 frtof, maga mellé vette. a nálánál kisebb Ilia Pistikát és azt mondta neki: tudod mit pajtás felüljünk a gőzösre, aztán gőzősözzfink egyet és el is gö-zösöztek Nagy-Kanizsáig. — S hogy még egy kicsit gőzösözzenek, a kapitányság kiséret mellett visszaszállította a két fiatal kéjutazót Keszthelyre és átadatta a város-birúí hivatalnak.
— Meghívó. Az alsÓ-domboruí önk. tűzoltó-egylet saját zenekara és egy czi-gány zenekar közreműködésével 1S93. június hó 29-én a Kotorba vezető ut melletti fűzesben, saját pénztára gyarapítására „zártkörű nyári mulatságot" rendez. — Belépti-dij: Személyjegy 50 kr Családjegy 1 frt Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyugtáz* tatnak: Kezdete délután 4 órakor. Kedvezőtlen idő esetén atánczmulátság este a nagy vendéglő ben tartatik.\' A meghívó másra át nem ruházható
— Keszthelyen megjelenő lapok dicsőült íd. Reischl Venczel nagyérdemű városbirájuknak arczképét közölték s a lapot gyászkeretbe foglalták.
— A tanuló ifjúság örömhete megérkezett; e héten, a tudomány komoiy csarnokából a természet vidám körébe a szélrózsa minden irányában szét futnak élvezendő az édes pihenés még édesebb kellemeit Sok család öröme leirhatjjtlan, midőn jó bízonyitványnyal tér haza az egy évig távol volt ifjú, van azonban rósz bizonyítvány is, melyre bizony fájdalmas tekintetet vetnek a szülök kárba veszett sok költségük kidobásáért: táplálják ugyan a reményt: jövőre jobb lesz. óhajtandó!
— Heti felügyelő e héten jun. 25 — július 1.) a n.-kanizsai önk. tűzoltó-egylet Őrtanyáján Fekete József főparancs-noki segédtiszt ur.
— A zala egerszegi esperesi-kerü-!et r. ka\'h. tanítói köre tavaszi közgyűlését jun. 20-án Söjtörön tartotta meg, melyen Körmendy Pál laogyizi tanító felolvasást tartott
— Csáktornyán lovassági hadgyakorlatokat szándékoznak tartani az ősz folyamán. Evégett egy kapitány értekezett a községekkel és földbirtokosokkal.
— A dunántúli fürdők és nyaralóhelyekről egész füzetet adott ki a Dunántúli közművelődési egylet, mely igen jő útmutatóul szolgál mindazoknak, kik
Melánia, Skubiics Sándorné, Csesznák Sándor, Schill, ifj. Seper László, Beze-rédy Elek, idősb Seper László, Csesznák Miklós, dr. Háry István, Keller Vincze, dr. Vass Lajos. Gombás Gyula, Özv. Sü-meghy Ferenczné, dr. Stokker Antal, Hertelendy József, Farkas József, dr. Rátz Kálmán, Skubiics Imre, Kolben-schlag Béla, Fábiánica Károly, Léráot János, Csutor János Őrnagy, Sípos András, Nagy Lajos, Skubiics Mária Skubiics Gizella, Szily Kálmánná Margit és Róza leányaival Bpestről, Seper László né, Háczky Kálmánná, dr. Gyömörey Vin-czéaé, Skubiics Jenöné, Grubaoovicí Gézán?, dr. Mangioné, Svastics főispán né, Svastics\' Zseni és Róza, Thassy Ernő, Gaál Ödönné, Gaál Irén. Gyömörey Kata. Háczky Anna, Dervarics Imréné, Viosz Lajos főbíró, Thassy Ferkó, Böjtős Já-nosné, Csertán Emília, Nagy Józsefoé, .Vagy Annicza, Skubiics Istvánná, Skubiics Lenke és Margit Skubiics Emilia és Lina, Bezerédy Magda, - ifjú Cathry Szálén, Papp Sándor, Skubiics Mihály, Soós. dr. Strausz Sándor, Szegfi és még többen, a kiknek a nevét nem bírtam feljegyezni.— Felköszöntőt mondtak: Tarányi » püspökre. Hidassy püspök Taráoyira, Svastics főispán a püspökre, Csertáo Károly alispán a püspökre, Kuzsicska a családra, Grubánovics a maiadra, Gróf Csáky a kisasszonyokra, Csak a ház: úrra és nejére, Szüts Miklós a ház úrnőjére; — eate pedig: mondtak még: Csák. Keller, Bojtos Vass atb. — Mint kimagasló momentumot lehetetlen hallgatással mellőzni
azt a szép jellemvonást, mely e ritka eset alkalmával a komolyabb vizsgálódó előtt feltűnt T. i. a tisztelet és szeretet nyilvánulása a felekezetek között, mely egyfelől a helybeli evang. ág. lelkésznek és a világi felügyelő urnák Püspök Ő Méltóságánál! hódoló tisztelgésében és azoknak a Püspök ur általi legszívélyesebb fogadtatásában nyilvánult; másfelől Főispán urnák a felfigyelő és evang. lelkész úrra mondott\' pooárkő-szöntésében oly jói hatott s amit Bojtos János ev. lelkész a házi úrra, mint az ev. egyház igaz jóakarójára lelkes sza--vakban tolmácsolt
Melyek után csak azt kívánom, hogy a jő Isten sok olyan családot adjon a hazarak, aki ily ősjellegfi Ünnepélyt rendezhet barátainak.
— Két érdekes könyv fekszik előttünk : Az 56. Honvédzászlóalj 1848—49-ben. Irta Tóth Károly 48-as hon véd hadnagy. A szemtanú által bőségesen irt becses mű Zala-megye fiatalságának van ajánlva Ara 1 frt Csurgón a szerzőnél rendelhető meg. Másik: Nóvák Mihály „Tanügyi Tárczái* satiri-ko-humoros karczolatok. melyeket Réz-tolli M. álnév alatt bocsátott közre. Megyénkben élő s a tanitóvilág egyik büszkeségének e kiadványára felhívjuk t közönségünk- figyelmét. A könyv szerző arczképévet jelent meg. Ara 1 frt. Toldalékul Bárány Ignácz életéből érdekes apróságokat kőzöl
a ffirdőidényt ily helyeken akarják tölteni. A fűzet felsorol valamennyi fürdő és nyaraló helyet tájékozást ad azok helyi viszonya írói, közli a lakásadők névjegyzékét a lakások árát és az élelmezés költségeit is. Ajáfjuk a közönség figyelmébe. A füzet kapható a Dunántúli közművelődési egylet titkáránál, Porzsolt Kálmán urnái Budapesten,
¦¦¦Hk^k^pMMi a magyarzene Erkel Ferencz I nagymestere, ¦^HHMHMa^HM a magyar nemzeti opera alapvető munkása 83 éves korában meghalt Temetése mult vasárnap óriási réezréttel történt Budapesten az operaház csarnokából állami költségen. Áldás emlékezetén, béke hamvain !
--- Két szép ünnepély iránt van alkálin* a t. közönségnek nemes érzelmet és :ársadaimi magasb érdeklődést tanúsítani ; ,71a.június 24-én a Keresz tény Jótékony -^Nőegylet njári mulatságát- és női kézimunka bazárját méltóan szíves pártfogásába véve s minél számosabb látogatással mozditani elö a kitűzött jótékonyczélt. Másik holnap, június 25 én a Kis dednevelö-Egyesületminda négy óvodájának évzáró ünnepélye ; hol szavalat, ének, játék hat mulattatólag az ártatlan gyermek-seregben gyönyörködökre, a gondos jó apikra, szerető édes anyákra és a népnevelés fenköít szellemű pártolóira. Mind a két -Ünnepélyesség a Polgári-egylet gyönyörű kertjében illetve tágas helyiségeiben tartaük meg.
— Halálozás. Riedi Ödön nyög. erdőmester folyó hó 14-én élte 56-ik évében meghalt Temetése I5-én d. u. 4 órakor nagy részvét mellett ment végbe. A gyászoló család úíUl kiadott gyászjelentést itt közöljük : Özv. Riedl Ödönné szül. Sövegjárló Mária a saját, valamint fii Ferencz, ugy a számos rokonok -nevében fájdalmas szivvel jelenti szeretett férjének és alyjának, illetve rokonuknak Ríedl Ödön nyugalmazott erdő mesternek folyó hó 14-én délelőtt 11 órakor, életének 5G-ik, boldog házasságának 33-ik évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát A. bol-dogultnak hűlt tetemei f. hó 15-én délután 4 órakor fognak a szt Miklósról nevezett helybeli sírkertben a rum. kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra tétetni; az engesztelő szent mise-áldozat pedig f. hó lG-án reggel 9 órakor fog a keszthelyi róm. kath. plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni. Keszthely, 1893-ik ávi június 14 én. Áldás és béke lengjen porai felett!
— Névmagyarosítás. Turek Ferencz n.-kanizsai illetőiégü s itteui lakos ,Tihanyi*-ra, — Mitterstiller Jenő keszthelyi illetőségű s ottani lakos, Jenő, Anna, Mária és Lajos kiskorú gyermekeivel .Csendes" re, és Schmall Edmund kerecsenyi illetőségű „Székelyre* re magyarosították nevöket belügyminiszteri engedélylyel.
— A várasd-topliczai hírneves gyógyfürdőbe jua. IG-ig az 5-ik Bzámu kimutatás szerint.GG5 fürdővendég érkezett
— Színészet Monori Sándor színigazgatónak f. évi deczember 1 tői 1894. jun. 5-ig megadatott a halósági engedély, hogy színtársulatával Nagy-Ka-nizsáo működhessék. Jelenleg Keszthelyen élénk pártolás mellett játszanak.
— A budai honvédszobor miniatűr másolatát Zala György elkészité Kossuth Lajos számára. E czélra Kovács Etelka 800 forintot gyűjtött
— Uj gyógyszertár a vidéken. Van szerencsém tudomásul hozni, miszerint a m. kir. belügyminisztériumnak 1893. évi márczius hó 27-én kelt 74398. az. rendelete alapján, AisÓ-Domborun egy önálló, és személyes üzleti jogú gyógyszertár felállítására engedélyt nyertem. Gyógyszertáramat az erre vonatkozó törvény értelmében teljesen felszereltem, és a hivatalos vizsgálat után a forgalomnak megayitottam. Gyógyszertáramban a hivatalos (officinális) szereken kívül a legújabban megjelent gyógyászati szereket a legjobb minőségben, úgyszintén különlegességeket (specialitásokat) nagyobb mennyiségben készletben tartok, az esetleg nem létezőket kívánatra gyári, illetőleg raktári áron beszerzőm. Midőn a t közönségnek ezeket szivei tudomá-buI hozom, egyúttal gyógyszertáram iránti bizalmát kérem. Kelt Alsó-Dom-borun, Zalavármegye, Muraköz, (Főtér) 1893. június hóban. Kmetyko Gyula okleveles gyógyszerész, gyógyszertár tulajdonos.
— Tánczvlgalom, Az ,FJsö nagy-kauizsai magyar asztaltársaság* által í. évi június hó 1-én a Polgári-Egylet termében megtartott zártkörű tánczvi-galma alkalmával felu fizetést teljesítettek : SÖlétormos Géza 2 frt, Dr. P. V. 1 frt 50 kr., Szeidner Sándor 80 kr., Skálics János 50 kr., Péteiffy Pál 30 kr., L-Tóth Lajos 30 kr., Sárecz Ede 10 kr.,
Pintér János 1 frt Viola Kálmán 20 kr., Blao Samu 50 kr. Vejnovics Sándor 50 kr., Bartos Géza 50 kr.,\' Pál Sándor 50 kr. és Pékáry urak 50 kr., összesen 9 frt 40 kr., kiknek ezen jó-tékonyczélra, tett nemes adakozásukért az asztaltársaság nevében bálás köszönetét nyilványitja — az elnökség.
— Czimadományozas. A király a kereskedelmi miniszter előterjesztésére Man,tuano Rezső dr. posta- és távíró-segéd fogalmazónak a miniszteri se-gédfogalmazői czimet és jelleget adományozta. A kitüntetés városunk egy szép reményekre jogositó szülöttjét érte, ki jelenleg 24 ik életévében van.
— Csizmákra fájt a foga. Horváth Majdák György magyar-utczai csizmadia zárt pinczéjéből ismeretlen tettesek f. hó I8-ára virradóra 22 pár csizmát elloptak. — Az ajtón semmi törés vagy erőszakos kinyitásnak nyoma nincs és igy erős gyanú terheli a házbeli cselédleányt a bünrészeséggel, mert még a késő esti órákban is az Ö Őrizete alatt volt. — A nyomozás és vizsgálat a lehető 1 egéréiyesebben foly.
— Eljegyzés. Weiss Salamon fiumei nagykereskedő jegyet váltott mult vasárnap Weiss Jakab helybeli üveges kedves lánya. Weiss Irén kisasszonynyal.
— Kitűnő- és hü festményeket készít Bodascher Siegfried béc3i müinté-zete (II. Grosse Pfarrgasse 6), mely már 1879 óta a legjobb hímek Örvend. Egyszerűen fénykép küldendő bes kívánt nagyság- és alakban rövid idő alatt jutányos áron elkészíti festve, színezve, vagy krétarajzban. Városunkban már többféle ily festmény látható és a megszÓilam-lásig híven van találva. Tiszta és gyönyörű a kivitele, azért melegen ajánljuk az érdeklődő közönség méltó figyelmébe.
— Vlzbefnlt gyermek. Bohár János téglamunkás 2 éves János fia a Stern-féle téglaszínűéi levő egy négyszögölnyi területi tócskába egy felügyeletlen-pillanatban bele esett és bele is fulL A rendőrség bejelentette az esetet a kir. ÍÖrvényszéknek, a honnét vizsgálat küldetett ki.
— Sümegen jun. 16 én nagy felhőszákadás volt, mely az egész környéken sok kárt okozott. A rétek teljesen be-iszapolódtak.
— Paprika Marekovlta Szeged.
WtT Hat hirdetésünkben közölt „Hord ó k" és kitűnő ,6-borok" eladásit targyazó hirdetményre különösen felhívjak a t. közöoség figyel inét.
W darnrári kies fordo hirdetményére tisztelettet felhívjuk ax érdeklődök becses fi-gjeWét.
W~ Előfizetési i cl hívásunkat ajánljak lapunk tisztelt pártolóinak nagybecsű pártfogásába.
— Rövid hírek. — Olaszország összes vasút vonalain a magyar zóna-rendszert alkalmazza. — Baross szobrára 90 ezer frt gyűlt be.—Balatonfüreden a szeretetház vizsgái jun. 26 és 27-én lesznek.— A koronaérték köteles számítása 1895. január 1 én lép életbe. — A balaton halászat július 15-től kezdve teljesen szabad. — Katona Jó zsef a Bánkbán halhatatlan szerzőjének századik 82Ü!etési évfordulója Kecskeméten meg ünnepel te tett. — Az országos ügyvédgyülés Szegeden szept 8—10 én tartatik meg. — A Balatonban egy ritka szép angolnát lógtak. — Lessepset a legfőbb törvényszék a Panamügyben, felmentette. — A kö épiskolai tandijak 6 frttal felemeltettek. — Jelenleg 112 bíboros főpap van, köztük 2 magyar. — Kneipp plébánost József fÖberczeg fogadta a Margitszigeten. — Lechner Gyula pécsi főkapitány Linzben hirtelen meghalt. — Báró Jósika Mikíósné, szül. Podmanicíky Júlia bárónő" Drezdában meghalt—A bpssti virágkorzó jövedelme 9800 frt. — A magyar állami vasutak központi igazgatóságában 80 dijnokot alkalmaznak 80 kros napidíjjal..— Királynénk testvéröcscse Miksa Emánuel bajor herczeg meghalt. —
Irodalom.
—- „Anteasz", regény két kötetben, irta Weroer Gyula. Az .Egyetemes Regény Jár", melynek sorozatában előkelő helyet foglal el ez a regény, számos nj erőt szerzett már a hazai irodalomnak. Hogy csak egyet említsünk: itt jelent meg Herczeg Ferencz első munkája is, a „Fenn és Lenn". Weroer Gyula még uj név, de „Anieusz* után ítélve, csakhamar az ismertek és becsöltek közé fog tartozni. Éles megfigyelő képessége mintegy praedesztinálja a magyar társadalom rajzolására, magvas és költői irálya, valamint nagy meseszövő tehetsége pedig éppenséggel ráutalják a regényírásra. .Anteusz* egy melegen érző, előkelően gondolkozó és finoman megkülönböztető írónak a munkája, akinek az irás mestersége nem szolgál pusztán
szórakozásul, hanem nemes ambitióvat tör magasabb czélok felé. Nem kisebb tekintély, mint Rákosi Jenő vezette be Wernert az irodalomba és adta meg neki az ajánló levelet." Az .Anteusz" meséje mint már mondottuk a magyar társadalmi életből van véve, s mint a görög hitregebeli óriás, akit Herkulesz legyőzött a regény hőse is hirdeti azt az igazságot, hogy a magyarnak Ö3szes ereje az édes anyaföldbeu a haza talajában gyökerezik. A regény bonyodalma olyan érdekes, hogy e tekintetben is vetélkedik bármely franczia irónak müvével. .Anteusz*" megjelent Singer és Wolfner kiadásában, kapható minden hazai köcyvárusnál és ára két diszes kötetben 1 frt.
— „Hazánk" irodalmi és nyomdai részvénytársaság czimmel alakulandó uj vállalalat alapitói tartották f. hó 5-én Budapesten az országos magyar gazdasági egyesületben értekezletüket Az uj -vállalat 600 000 korona alaptőkével indul meg, melynek felét az alapítók je-gyezvék, 300 000 koronára pedig 400 koronás részvények bocsájtatnak ki. — Az uj vállalat egy nagy nyomdát és egy minden párton kívül álló politikai napi-Ispot létesít — Az uj napilap, mely összes létező lapjaink között a legnagyobb alaptőkével indul meg: főczélja a magyar gazdasági és technikai érdekek érvényre jutására hatni közre s kiváló figyelembe fogja a magyar földbirtok és fjöldmivelö nép érdekeit részesíteni. — A vállalatot létesítő mozgalom vezetői: az országos magyar gazdasági egyesület, az országos erdészeti-, a mérnők- és építész-egyesület tagjai közül-kei ültek ki. A vállalat igazgatóságába az első 3 évre kineveztettek: Baross Károly, BedÖ Albert, dr. BernátH István, Bujaoovits Sín-dor, Cserháti Sándor, Fábián Jáno?, Forster Géza, Förster Lajos, Hollán Ernő, Kiss István. Kvassay Jenő, K. Lípthay Sándor, Lusonczy Mihály, Máday Izidor, Neu Béla. Az uj napilap 1894-ik évi január hőban indul meg s köréje mint teljesen független lap köré már most is a magyar journalisztika legjelesebb tagjai csoportosulnak — Részvények a .Köztelek* szerkesztőségénél je gyezhetök.
— Minden Intelligens embert érdekelni fogja amaz irodalmi termék, mely a fő- és székvárosban több kiváló író és hírlapíró közreműködése mellett Wenínger János hírlapíró szerkesztése és kiadásában az .Országgyűlési Értesítő" nyomdájában most kerül sajtó alá. Emlékalbum lesz ez a milleniumra vonatkozólag, „ Magyarország ezredéves társadalma (Írásban és képben)" czimmel, terjedelmes füzetes kiadásban, melyhez annak idején diszes bekötési táblák járulnak. Ez emlékalbumban minden ín-\' telligens egyén arczképe, életrajza és családi össszeköttetései közölve lesznek, mi által nemcsak az lesz elérve, hogy a jelenkor társadalma a késő utókornak át lesz adva, de rendkívül fontos adatokat foglal majd magában az egyes családok összeköttetéseinek ismertetésére nézve is, és igy számtalan csatád nyerhet tájékozást a saját etedetére, illetve rokoni ágazataira vonatkozólag. Az arczképek és életrajzok — kivéve az ország dignitásait, akik az emlékalbum elején lesznek csoportosítva —¦ oly sorrendben közöltetnek, amennyiben azok a szerkesztőségbe jutnak, az album utolsó lapjain azonban betüsoros névmutató lesz, melynek segélyével bárkinek életrajza és az egyes családok arczkép-csoportja könnyen feltalálható lesz. Ez emlékalbumot tehát méltán nevezhetnek a társdalom ,LexÍkon"-jának is, melyben a társadalmi egyénekre és családokra vonatkozó adatok nemcsak a jelenkorra, de a késő utódokra nézve is, számtalan irányban belátbatlan előnyöket szolgáltatnak. De .egyesek életrajzának adataiban még a városok, községek, egyesületek, közintézetek atb. történeteire, (keletkezésére és fejlődésére) vonatkozólag is nagybecsű kincs lesz az utókornak szolgáltatva, bizonyára észszerű lesz tehát, ha senkisem tekinti a személyére vonatkozó adatoknak közzétételét, megörökítését talán hiúságnak, hanem a közismeret és az utókor iránti kötelességnek. Arczkép hiányában a szerkesztőség csupán az életrajz adataira és az illetők családi összeköttetéseire fog szorítkozni. Ez emlékatbum folyó hó 15 tői, esetleg 20 tói kezdve minden hónap 1-én és 15-én füzetes kiadásban (22X28 centiméter nagyságban) fog megjelenni év a millenium megünneplése, illetve az országos kiállítás alkalmával" nyeri befejezését, a midőn pompás disz-kötésben a kiállításon is szerepelni fog. E nagyszabású irodalmi terméknek rendkívül érdekes részét fogja képezni Ma- . gyarország ezer éves társadalmi fejlődésének leírása, a honfoglalástól korunkig, melynek megírására a szerkesztőség és kiadóhivatal történelmi iróink számára
H A RM INCZK ETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY.
JUNIUS 24-éu.
a legközelebbi napokban irodalmi pályázatot íog hirdetni. E mű képeri majd a kiadmány legutolsó füzetét, az emlékalbumnak azonban (a bekötés alkalmával)
előrészét, melyhez Magyarország digni-tásainak arczképcsoportozatai s életrajzai főzetnek. E nagyszabású mü előfize-tési ára: égési évre 12 frt, félévre 6 frt, negyedévrs\\3 frt; havonkint tehát csak 1 frt. Füzetenkint, nagy album alakú díszes kiadásban 50 kr. (1 korona). Az előfizetési pénzek a .Magyarország ezredéves társadalma írásban és képben\' kiadóhivatalába (WL kerület, övoda-utcza 5- szám. II. emelet) inté-tenddk.
— A Pesti Hírlapot ma széles Magyarországon ugy ismerik, mint a szó igaz; értelmében vett szabadelvüség kitartó, elvhü harczosét. Amit az úgynevezett egyházpolitikai kérdések fölmerü-lése óta napról-napra módjában vnlt moggyözóieg bizooyitni. A Pesti Hírlap v»zérczikkeit — ebben a szabadelvű szellemben — továbbra is Beksics Gusztáv, Busbach Péter, BorostySni Nándor éa Kenedi Géza fogják irni. S remélhető, hogy, a jövő negyedben már Pulszky Ferenc í nagynevű tudós is újra megkezdheti publicistikai tevékenységét. A Pesti Hirlap tárczairÓ munkatársai: Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Kozma Andor, Bársony István, Murai Károly. Kóbor Tamás, Morgenstero Gusztáv. Quio-tus batb. elég garanciát nyújtanak, hogy e lap tárczarovata mindig váloga-
"tott és kitűnő olvasmányt fog nyújtani. A Pesti Hírlapban jelennek meg állandóan dr. Gutius humotísztikus lörvény-xzéki karczolatai, melyek a lap egyik fó vonzó erejét képezik. A Pesti Hirlap régi kitűnő munkatársa. Eötvös Károly már a legközelebb egész tárczasorozat közléiét kezd meg Jókai Ősei czim alatt. Ugyancsak a Pesti Hirlap fogja közölni Jókai Mór jubiláris költői müvét, melynek a iap nagynevű munkatársa Levente czim.et ad. s mely — saját szavai szerint
— büszkeségét fogja képezni. Még e hóban vagy a jövő negyedév elején közli a Pesti Hirlap Mikszáth Kálmán novelláját is melynek elkészítésében őt betegeskedése eddig meggátolta. — Mutatványszámokat egy levelezőlapon nyil-ványitott óhajra egy hétig ingyen és bérmentve küid a kiadóhivatal (Budapest, V., nádor uicza. 7.) — A Pesti Hírlap előfizetési ár egy hóra 1 Irt 20 kr., 3 hóra 3 frt 50 kr„ félévre 7 frt
— „Balaton" czimtne! Siófokon hetilap indult meg. A helyi érdekű lap ára egész évre 3 frt.
— Budapesti Hírlap uj háza Pár bét múlva a Budapesti Hirlap, a magyar inteligencziának ez a kedvelt lapja, mely, minél több versenytársa van, annál győzedelmesebben bontogatja ki hatalmas szárnyait, átköltözködik uj házába, a népszínház mellé, Rükk Szilárd-utcza 4-ik szám alá. A ház, ha már külső diszével meglepi a nézőt, belül, a belső berendezésével valóságos csudálatot kelt A gépészek és építőmesterek ízlése és leleményessége versenyzett egymással, hogy csinosan, elegánsan oldjon meg egy nehéz feladatot : egy ujságháznak építésé\'. A feladatot azt tette nehézzé, hogy a belföldön semmiféle minta nincs erre nézve, s a külföldi lapok palotái nem feleltek meg a Budapesti Hirlap szügségleteinek. Teremteni kellett tehát valami ujat s ez most meg «an. Az ujságház, mely magában foglalja a nyomdát a szerkesztőséget, a kiadóhivatalt, az expedicziót, BzÓval mindent, a mi egy lap megírásához kiszedéséhez, kinyomtatásához és szétküldéséhez szükséges Rökk Szilárd-utcza utcza 4 ik szám alatt van. A ház másik kapuja József-kömt 5-ik szám s igy a szerkesztőség a kiadóhivatal két oldalról könnyen megközelíthető A nyomda egyik neve zetea része a vasvázu Üvegház alá foglalt mélyen kiásott udvar, melyeu a Budapesti Hirlap két uj hatalmas iker-rotácziós gépe foglal helyet, két óriás, mely a lapot, még ha három ivnyi tartalmú is, felvágva és Összehajtogatva dobálja ki magából óriási mennyiség ben. Megjegyzendő, hogy e gépek nemcsak felvágják a Budapesti Hírlapot, hanem egy végtében, folytatólagosan nyomtatják, egészen huszonnégy oldalig, de épen ugy\'a 20. 18, 16, 14, 12, 10 stb. ol-\' dalas lapokat is, » az olvasó az egymásután megszámozott oldalakon a legnagyobb könnyűséggel eligazodik. Ez a változás rövid idő múlva bekövetkezik,
s a közönség jó formán észre se vészi, egyszerre csak a saját otthonából kike-. rült Budapesti Hírlapot kapja a kezébe
— A Budapesti Hirlap előfizetési ára Egész évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedévre 3 fit 50 kr. egy hónapra 1 frt 20 kr. az előfizetési összeg vidékről leg-czélszerübben postautalványon küldhető a Budapesti Hírlap kiadóhivatalához Budapeaten, Kalap utcza 16. szám.
— A „Vasárnapi Újság* június 18-ik
száma tizennyolcz képpel, a következő tartalommal jelent meg : „Báró JŐ3Íka Miklósáé.* (Arczképpel.) Dr. Váczy Jánostól. — .Költemények : 1. a bölcs és a tzamár. Pásztóitól ; 2. Furcsa hatás. 3. Rossz kritika" Mares Ödöntől. — „Graham ur kalandja." Elbeszélés Dircks S.-tői. angolból fordította ifj. Szász Béla. (Képekkel.) — .A Vaskapunál.^ "(11 képpel az országgyűlési kédviselők al-dunai kirándulásából Háry Gyulától és Paur Géza rajzai és pillanatnyi fénykép-fölvételei után.) — .Hogyan érintkeznek a foglyok a külvilággal ?„ — „Várkastély a Kárpátokban.\' Regény Verne Gyulától. (Képpel.) —„Á leggazdagabb asszony." — „Erkel Ferencz." (Erkel Ferencz legutóbbi és 1845-iki arczképéve) Barabás Miklós rajza után, é>. a „Hymnus* kezdősorainak hasonmásával.) — „Erkel Elek." (Arczképpel.) — „Szinész." — ,A katona- ünnepély Kecskeméten." — Irodalom és művészet Közintézetek és egylet: Sakkjáték ;Kép-. tslány stb rendes rovatok. A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre 2 frt, a Politikai Újdonságokkal együtt 3 frt. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, egyetem-utcza 4 szám.)
— „Az én Újságom". Ki ne ismerné Pósa bácsinak ezt a kedves, aranyos kis gyermekujságját Telve szebbnél-szebb mesékkel, elbeszélésekkel, regékkel, versikékkel, gyönyörű képekkel ; minden vasárnap beköszönt az Ő apró olvasóihoz, kik a türelmetlenül, szeretettet várják az ö legkedvesebb barátjukat. A legkitűnőbb magyar írók : Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Sebők Zsigmond, Hermán Ottó, Rákosi Viktor, Bársony István, Herczeg Ferencz, Tábori Róbert, Bródy Sándor satb. iraak, mesélnek ebbe az újságba, olyan szépen, annyi szeretettel, hogy ez a kis lap, rövid néhány év alatt a legkedveltebb és a legelterjedtebb gyermeklappá nőtte ki ¦magát. Negyedévre előfizetési ára csak l frt. Előfizethetni Az én Újságom kiadóhivatalában. Budapesten, Anriníssy-ut 10.
Y 0 g y d Se
— Külső használatra. Testrészek fájdalmai, csúzos és köszvényes bajok és mindennemű gyuladások a „Moll fele fi anczia borszesz" szel gyógyitalnak biztos sikerrel. Egy üveg ára 90 kr. Szétküldés naponként utánvétellel Moll A gyógyszerész, cs. éB kir. udv. szállító által Bécs, I Tuchlauben 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-íéle készítmény kérendő az őgyári jelvényével és aláírásával.
— Magyarország varasai. Minden modern nemzeti politika arra törekszik, bog)\' az ország kultúrájának, iparának, kereskedelminek ne csak egy központja legyen, hanem a főváros mellett az ország nagyobb Tároséi teremtsenek rzentrumot, a melyben élet pezsegjen, a mely irányi szabjon egész környékének. Magyarország vároaai, dicséretes buzgalommal versenyeznek, hogy társadalmi vagy politikai uton egy arányban fejlődjenek a fővárossal, bogy a megyék fővárosai a rzó legigazabb értelmében fővárosok \'legyenek, a melyek magukba gyűjtik az erőt, a képességet, a talentumot, a megye erkölcsi és anyagi tőkéjét. Különösen fontos ez a jelenség most, a mikor a msgyar .nemzet a honfoglalás ezredik évfordulóját, a milleoitiinot kérzül megünnepelni. A Tarosok mutálják m»jd az ország igazi ké| ét, fejlődésük lesz a mi energiánk fényes bizonyítéka De vájjon ki ellenőrizheti a városok polgárainak lázas, de, zajtalan munkáját, hogyan ismeihcti meg Budapest, az ország szive a keletkező apró fővárosok képét, mi ismerteti meg a városokat egymással, bogy jótékony eleven áramlat lüktessen mindenütt, abol muakás kezek dolgoznak a jövő demokratikus Magyarország megteremtésén ? A Pesti Napló vállalkozott arra a nehéz, de stép feladatra, hogy az ország városait a magyar közönségnek bemutassa. Időközönként egy-egy magyar város kimerítő monográfiáját közli, nem annyira a város történetét irva le, mint inkább jelenlegi képét, eleven, szemlélteti formában, hogy -a monográfia egyszersmind kellemes olvasmány is legyen. Bemutatja a városok kulturális intézményeit, egyesületeit, hatóságait, iparát, kereskedelmét, irodalmát, embereit és társadalmát, egyszóval értékét és szerepét az ország életében. De kiterjednek a Pesti Napló monográfiái azokra a kívánalmakra is, amelyeket egy egy város polgársága érez s felhívja a városok éro>keinek megvédíaérc, jogos követelményeik kielégité-aére, pártfogasára és támogatásukra - a figyelmét. A közönség nagy szimpátiával kiséri a Pesti Kapló vállalatát s figyelmével, érdeklődésére! munkájában elő is seg(ti. Talán még soha egy magyar újságot se támogatott a közönség olyan feltűnő módos mint a Pesti Nap-Tót, amióta .formát cserélve, tartalmával és szellemével a magyar sajtót dominálja. E*t az érdeklődést és támogatást, megérdemelni lesz •zuián is föczélja a Pesti S^pló-nak Felhívjak olvasóinkat lapunk mai számában közétetett hirdetésére.
— Magyar Hírlap elhatározta, hogy a „holt szezont*, a ine\'y az újságokra nézve nyarat-tzaka rendesen bekövetkezik, egyszerűen kitörli az újságolvasók szótárából. A „Magyar Hirlap" különös súlyt helyez arra, hogy a most következő nyári félévben lehetőleg még több és még érdekesebb közlésekkel i szolgáljon olvasóinak, mint az elmúlt félévben. A „Magyar Hirlap* ámbiczionálja, hogy
az újságot épp a nyárra tegye, érdekfeszitövé és gazdaggá. A „Magyar Hirlap" az eddiginél Í3 különösebb gondot fordít most a szépirodalmi olvasmányokra. Mindennap, minden számában két regényt ád közre és rendszerint két tárczát közöl. A „Magyar Hirlap* már július elsején megkezdi^enedek Eleknek, a közönség kedvenczének „ Huszár Anna" czi-mü eredeti nagybecsű regényét, a melynek kizárólagos közlési joga a „Magyar Hirlap\'-é. Ugyancsak még az uj évnegyed elején közreadja Abonyi Árpádnak, a hírneves elbeszélőnek a Magyar Hirlap pályázatán 50 aranynyal jutalmazott elbeszélését, a „Mesemondó"-!, melynek kizárólagos közlési joga szintén a „Magyar Hirlap „é. A „Magyar Hirlap* kö-vétkezö hónapjaira ezenfelül a legérdekesebb regények és elbeszélések vannak már előkészítve, a külföldi írók közül Ohnettöl, Daudettól, Zolától, Kuydard Ryplingtől, Ridder Haggardtől, a magyarok közül ftndes belső dolgozótársainktól Ambrus Zoltántól, Bródy .Sándortól. Szemere Attilától, Tóth Bélától stb. A „Magyar Hirlap" politikai iránya marad változatlanul a régi, megmarad az idöszerint egyedül álló ellenzéki, de pártpolitikát nem űző, föltétlenül liberális napilapnak. A „Magyar Hírlap" főszerkesztője Horváth Gyula orsz. képviselő, fel. szerkesztő FeoyŐ Sándor. Dolgozótársai : a magyar irodalom és zsurnalisztika legkiválóbb tagjai. A legolcsóbb és legterjedelmesebb napilap Egy hónapra ngy a vidéken, mint Budapesten I frt 20 kr. A Magyar Hirlap kiadóhivatala József-körűt 47.
Ki nyert?
Húzás június 17-én
Becs: 72 2fi -11 04 43 Grácz: 84 9^ 21 54 35
Nyílttéri
j _ Hennebergr <• (cs kir. udvari Rzálliió) I selyemjryára Zűriekben privát m\'cgrende-I löknek közvetlenül szállít: fekete, feh\'r és : színes selyemszöveteket méterenkint 45 kr.-í tői II frt G5 kríg postábér és vámmentesen sima, csíkos, koczkázoK és mínlázottakat, damasztot stb. (mintegy 240 különböző mí- : nŐség cs 2000 különböző sziu s árnyalatban). Minták posufonlulóval küldetnek — \'•Svájcába czimzett levelekre 10 kros és levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó.
„Studenten Pensionat"
prospecte gratis
J. Weingerl, Lehrer, Marburg.
38 kitüntele«, körte 14 tisztelő oklevél és IS aranyérem, számos bizonyítvány első orvosi ekintélyektöl.
Újszülött
jerfiiekek,
kik anyjuktól semmit, vagy tőkéiében ül szopnak, a Henri Nestlé-féle gyermekiiszt által előnyösen helyei tesithetők- Minta dobozok, mint utasítások, melyekben a készitéssaód és számtalan bizonyítvány van a kontinens első orvosi tekintélyeitől, leíenozházak- és gyermekkórházakban togl.iIkoTÓktM. kívánatra ingyen küldetnek a központi raktárból: F. BERLYAK. Kéén, Stadt, Kader-rasne Kr. 1. Egy doboz jryerinekllszt ÍM) kr. Egy doboz würitett tej 50 krajezár. j
Vese, húgyhólyag-, húgydara és köszrény bántalmak elleu, továbbá a légzö és eméni testi szervek hnrstoü hán-talmainá\', orvosi tekintélyek által a Lithion-forrás
SALVATOR
sikerrci rendelvo less.
Iliig)Imjio hálásul
Kellemes uí\'. Könnyen emésztMtó!
Kapható á.HTányvÍzkerenkedésekben és gyógyszertárakban.
A Salvator-forrás iyazg. Épérja**
*) E rovat alatt kBzlöttekért nem vállal felelősseget a azerk.
Felelős szerkesztő és- kiadó : BATORFI LAJOS.
Hirdetések.
1321/tk. 1893.
\' Árverési hirdetmény.
1 A nagy-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhirré tétetik, hogy Dr. Tuboly Gyula n.-kanizsai ügyvéd végrehajtatónak Sípos János kiskorú képviseletében Sípos István t. s t.gyám végrehajtást szenvedő garifaonczi lakos elleni 42 frt 38 \'kr. hátralékos tőke, 1892. február U8-ló\\ járó G°/t kamatai, 1 7 frt 95 kr. jelenlegi s még felmerü-i leudő költségek iránti végrehajtási 1 ügyében a fenntnevezett kir. törvszék
területéhez tartozó a garabonczi 108 sz. tkben f 112 hrsz. a. foglalt ingat lannak kiskorú Sipos Jánost illető 160 frtr becsült háromhatodrésze, a C. * 1-aiatt Bálint Rozália özv. Bazsőr Fe-renezné javára bekeblezett Özvegyi haszonélvezeti Bzolgalmijog épségben hagyásával ugy a garaboczi 158 tkben t 621. hrsz: a. kiskorú Sipos János tulajdonául felvett s 270 frtra becsült ingatlan 1893 évi augusztus hó 7. napján d. e. 10 órakor Gsraboncz község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár Árverezni kiváuők tartoznak a becsár 10°J0-át készpénzben vagy óvadékképes\' papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagy-Kanizsán, a kir. törvazék mint telekkönyvi hatóságnál, 1893. év április hó 26. napján.
CSESZNÁR MIKLÓS; kir. tszéki bíró
Valódi
lOnosiMalapaszilorl
a klosterneuburgi borkisérleti állomás vegybon tása szerint
igen jő, valód! Halaga
mint kitűnő erősitőszer gyengeségben szenvedők betegek, üdülök és gyermekeknek. Vérszegénység és gyomorgyengeségben levőknek előnyös, hatással van. \'1, és \', eredeti üvegekben tör-1 véoyesea biztosított védjegygyel TINADOR spanyol bornagykereskedönél.1 BECS HAMBURG.
Továbbá ezen igen finom külföldi borok eredeti palaczkban és eredeti áron kaphatók Nagy-Kanizsán : Szörcsöky Béla gyógysze-í résznél, Schwarz & Tauber, Strém & Klein kereskedőknél. B o g e n r i c d e r J. .Arany Korona* vendéglődnél és Hlatkó János „Ara:íy Szarvas" v ndéglősnél.
SHL_i^NÁDOR jegyre és a törvénye* csvé jegyre szigorúan ügyelni kéretnek, mert teljes; ezekkel lehet a valódiság-- és jóságért k-d garautiát biztosítani. \'?M
HtSZAD
gyógyfürdő Szatmarm egyeben.
Megnyitás:május 13 én
Ezen égvényee, konyhasós savanyúvíz kitűnő hatásíu heveny és idült gyomor- és hélharutban. a légzőszervek hnrntos bántalmai-b an, m á j- és ep c-b aj ok b a n, veie-és a húgyhólyag betegségeiben.
Ezen évben nagy átalakulások történtek, ugy a fürdő szépészeti, mint gyógy-berendezékét illetőleg.
A fürdőben i v 6, í il r d 5- és belégző gyógymód alkalmaztatik. Savó kura. Sídegvis {gyógyintézet, Zuhanyok. A betegek> szórakoztatásáról kellőleg van gondoskodva
Kitűnő élelmezésről ez évadban, valamint a j"-. által lett gondoskodva, hogy szerződtette a budapesti Paanoola szailoda flszakáosát Lukats Ferencz arat, kinek országos jó hírneve minden tekintetben nemcsak biztosítékot nynjt, hanem a legmagasabb igényeknek is képes lesz megfelelni.
Vasúti állomás Színyér-Vára Íja és Técsö, hol alkalmas kocsik kaphatók, bármely állomástól 2V, óra alatt el lehet érni a fürdőt. Helyben fürdőorvos és posta.
A bikszádi gyógyvíz országns főraktára Edeskuty L os- ás kir és szerb királyi udvari sziMttóitái V ker. Erzsé-battér 8 szán alatt van ahoL az mindig egészen friss töltésben beszt rezhetö.
Gyógyfürdő-Igazgatóság.
Alkalmas ügynökök,
kik törvényesen biztosított sorsjegyek részletfizetés utján való eladásával foglalkozni hajlandók, magas jutalékot kapnak. Használhatóság esetében ál -landó fizetéssel. Ajánlatok a „Magyar MerctiT" bankosztályához intézendok Budapeat IV. llatvani-utcza 15 sz!
KÖNNYEN OLDHATÓ KAKAÓ
ló! Iizeto lK?"i 00 CSesze ¦ TípUlO
4z 188». Párisi vil»? jkiállitásoii iirnuy éremmel Kitünteti «\'
Legjobb védőszer járványos ^betegségek ellen!
Olcsó árak.
Leírások ingyen.
Főraktár: Badapestea, V., Lipót-körut 21/*.
Igazgatóság: Radeinfűrdőbon (Styriai. SV- Képriselet Xtiffy-Kanizsun ÁBEL ALAJOS urnAl-
A t. cz. gazda-közönség -;
figyelmébe ajánljuk a
szeszgyári- hizlaló- isi állóinkban termelt
légen szárított •
természetes istállótrágyát,
mint a legoloaöbb. legbiztosabb és a legrégibb trágya-anyagot.
melj náhuik akár tőzegekben (tégla nagraágo darabokban), akár zaztttt álla* potbaa, bármílj meniiTlgégbeB kapbató.
árjegyzékkel és misdfineiíii \'eirilágoiilissal tcaségnci sulgilut. Megrendeléseket haladék nélkül, pontosan teljesítünk.
Neumann Testvérek Aradon,
szesz- és sajtolt élesztő-gyár és szeszfiiiomHí gőzmalom;
JUNIUS 24-én.
ggf FiirdJ svad május—október ~n
DARUVÁR ÁSVÁNYPÜRDŐ
cfi. kir. déli vasúti állomás SU vonlában.
Vezető fürdő orvos Dr. OEGRE ViLVOS Bécsbői.
A Dara vári ásványfördő kitüoö gyógy hatással bir a különféle nő\' bajokban u. m. magUlanság sápkór. fehérfolyás, havi vérzés rendellenességeinél, a méhkörüli káros izzadmányok felszívódására, bőlyagbetegségek, iheumatismus, kö3zvéoy és idegbántaimaknál.
Ijounan berendezett viz^rójrjraód intézet Izzasztó fülkékkel, be-gvöngvölgetési gyógymód á la Gráfeiiberg, villamos fürdők, hideg, meleg zuhanyok, massage, Schvéd-gyógyt est gyakorlatok, belégzési (inhulation) kamrák sib.
Daruvári fürdő a 830 m. magas Slavon középhegység alján fekszik, terjedelmes labiríntikus és fedett sétányokkal, gyógyterem, kitűnő zenekar, olvasó terem, minden nevezetesebb napi lapok stb. Lakások és fürdők a mai kor igényeinek megfelelő módon van berendezve, az árak mérsékeltek.
Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a fürdóigazgaiöság llaruvárott.
Szőnyeg-növények:
Altenanthera 5 különféle faj. Agerathum kék és jehér virágú 2 jaj, Lobélia2 jaj kék és fehér, Sedum jehér leveli, Ascherantus 4 Jaj, Santolinnrx, ezek drbja 2 kr. Peretrum drbja I kr. Coleus gyönyörű szinvegyületbe sokjéle, és Cnaphalia drbja 4 kr. stb.
Virágzó növények:
Vanília, Pelárgonia, erös növény Úr. 5 kr. Fuchsia, Lantana dr. 8 kr. Pelunia dupla: Magas rózsák 50 kr. Alacsony rózsák 25 kr. dr. és még sok egyéb növények a legjutányosabb árért adatnak.
Owokrok és köszörűk minddn érádban kaphatók. ==:— SürgönycHtn: Janda N.-Kanizsa. Üzlet Sugár-utBabochay-ház.
JANOA KAROL-Y mü- éi üzletkertész.
Hirdetmény.
Gazdák figyelmébe!
Moharmag és köles, nyári vetésre kitűnő takarmányt adnak, — továbbá kitűnő fajú őszi bükköny. Kapható: LÁZÁR IGNÁCZ SÁNDOR" nál KESZTHELYEN főutcza 97. sz
Bérbeadási hirdetmény,
Somogy-Csurgó nagyközsége egy nagy dísztermet, kávéházat, éttermet, kaszinói helyiségeket, bor, sör és jégpin-czét, mészárszékeket magában foglaló, a főtéren ujonépült -Korona1- vendéglőjét melléképületekkel és kerttel együtt, valamint az óvárosi részen szintén njonépült, korszerű 7 lakrészből álló vendéglőjét, mellékhelyiségekkel, kerttel és mészárszékkel együtt 1/893. évi október hó 1 -tői számított fi egymás után következő évre nyilvános árverés utján haszonbérbe adja. /
Az árverés 1893. évi julias hó 16-&n délutáni 3 órakor a község tanácstermében fog megejtetni.
Árverezők kötelesek az árverés megkezdése előtt 250 frt, illetve 50 frtot bánatpénzül alulirott községbiró kezére letenni.
Zárt ajánlatok szabályszerű felszereléssel a feutemlitett záros határidőig szintén alulírott község bírájához küldendők, kinek kezéhez a 250 frt, illetve 50 frt bánatpénz előzetesen és külön leteendő.
Az árverési részletes feltételek a haszonbérbe adó nagy község jegyzői irodájában betekinthetők.
Somogy-Caurgón, 1893. évi június hó 19-én. SZABÓ A.VTAIi jegyző! POSTEK ASTAI,, bíró.
A nagykanizsai fürdő részvénytársaság 1893. évi\'márczius hó 12-én tartott közgyűlésében 62 drb. társulati részvénynek 10 forint, azaz tíz forintjával leendő visszavásárlását elhatározta. \'
Felhivatnak tehát azon részvényesek, kik ily módozattal részvényeiket visszaadni hajlandók — hogy ezeket átvétel — illetve visszaváltás végett Plosszer Ignácz társ. pénztárnok urnái mielőbb annyival inkább beadják, mivel a meghatározott számon tnl beváltásra ezúttal több el nem fogadtatván, a később jelentkezőknek e részbeni kívánsága figyelembe nem fog vétetni.
Nagy-Kanizsán, 1893. június 22.
A nagy kanizsai fOrdi részvény-társaság _igazgatósága.
A Horgony - Pain-Expeller.
Ezen rég jónak bizonyult bedör-zsoléí. cuz, kSIZTéoy, Lálfajdalmak és meghűlések ellen a vilig míndeni részén el nn terjedve éa kitűnő harisa Utal
¦ST* a legjobb "VB
háziszer hírnevét elnyerte. A valódi Horcony-Pain-Kxpeller majdnem minden gyógyszertarb«u lcaphatú 40 kro*, 70 kros és 1 frt 20 kros OTegekbeu éa igy a legolcsóbb
.háziszer.,
az fizessen elő
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
A „Szabad
Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó" Szó"
legszebb és legolcsóbb napilapjára
-ra, melynek főszerkesztője Hevesi József, és mely minden nap ragyogó színá pompás képet közöl több színben \\ <y.imlapj;tn.
előfizetőt éa vevői ilyfürmán nagyszerű és kiváló értékű színes képgyrjií menyre tesznek szert, a milyet semmiféle más Inp nem nyujllint,
napilap, mely szókimondó bátorsággal száll síkra a nép -gazaiért.
jelszava: „Mindent a népért!1 a főldmives, iparos ós munkásosztály h-lkcs szószólója._
n rendes két érdekfeszítő regényi-n kívül még egy harmadik regényt ad kőgyvalakbaa színes képvkkp.1. agy, hogy a niíí valóságos rt>mek lesz.
ingyen adja hetenktnt a „Koszorú" czimu képes szépirodalmi lapot rendkWül gazdag tartalommal.
ingyen adja előfizetőinek a Szabad Szó> 1894-iki öt szinü nagy képes naptárát._
ingyen küld egy hétig mindenkinek mutatvány-
szá inukat. *
?1
a magyar kir. államvasutak Összes pályaudvarain sza-montent 5 krért kapható.
egyes példányai minden hirlapelárasitónál kaphatók, -ban beigtatott bánniiynemü hirdetésnek biztos és nagy az eredménye.
egyedüli napilap, mely színes hirdetéseket közöl naponta.
hirdetési árairól legnagyobb készséggel ad felvilágo-sitást a kiadóhivatal, Budapest, VI., Teréz-körut !7._
PT nFT7TTPST ÁP. A • !»*»¦- 1 W 6 frt
Jii-iUJlZiJJi.Lii31 ÜIUL. ieBtdéiTt 3 frl tsészérre 12 frt
ra előfizetéseket elfogad mitiden postahivatal és postautalvány utján a SZABAD SZO- kiadóhivatala: Budapest, VI., Teréz-körut 17.
ára számonként:
4 kr.
3 kr,
1 ni § l 0 -= ű\' "l -Î1 •$ CD « « 5 -1— i *• s \' _J5 -í ¦S! =" \' •
OO 1 -%S
j ¦ i z =\' * g t ^ 1 ¦ ^ ; -i í \'z

— I M.ÍS o- s 1" 1
— s ~a s Sí ¦ ¦ ¦ R 83 - j
CD 5 ». s g! »1 LU 1 ® I !
- í hl
„IWIftRGIT"j
GYÓGYFORRÁS,
MAGYAR SELTERS
ti
n
- Vegye!eraezve a budapesti m. kir. egyetemen. ^.ticsés vegyi Csszctítele. kevés szabad, de gazdag, felig kötött szénsavtartalma kiváló hatásának bizonynlu kDlönÖsen tQdöbántalrncknál, a hol a szabad szénsav csekélyebb jetenléte megóvja a beteget a káros, s6l veszedelmen izgatástól, ellenben a félig kötött szénsav gazdagsága a gyógyhatása alkatrészeknek a beteg testrészekbe való gyors és biztos felvételét estközli. Ezen tulajdonságának köszönheti a Margit-forrás azon kiváló előnyét is, hogy a hol szabad szénsav tartalomban erösebb ásványvizek, mint a seltersi, gleioherb\'ergi, tüdóhajokban- különösen tOdttvéricé* scknél már nem alkalmazhatók, a Margit-forrás itt is a legjobb hatás mellett folyton használtatik.
A tüdőbetegek klimatikus, gyógyintézeteiben, különösen a leglátogatottabb Görbersdorfban a Margit-viz otthonossá válL — Orvosi tekintélyeink Budapesten: dr. KorAztyi, űr. Gebhardt, dr. NaYratü, dr. Poor, dr. Kétly, dr. Bar bán; Bécsben: dr. Bamberger, dr. Doaehek, stb. a legjobb eredménynyel alkalmazzák a légzö-, emészth- é* húgyszervek általános huratos bántalmaináL
Mint ivóvíz ^
praservativ gyógyszernek bixonjBlt a kolera-rx ^betegtdés ellen,
borral használva a legegészségesebb ital!
Kizárólagos faraktár
ESdiesskuty L.
rf. (¦ n k. f-t ii.r-rl) k. ndv. Ílh\\Any t. i r-¦xAtlltónAJ. Budafnl.
Ügy szintén kapható miaaen gyógyszertárban, fíísserkereskeaésben 08 vendéglőkben.
HARMIKCZKETTEDIK ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZIÖHI
JUNIUS 24-én.
BOR és HORDD eladás.
Üzlet átadás következtében (1000 hect.) c borkészletemet; valamint szállítmányi és nagyobb boros hordóimat jutányos áron eladom.\'
Származási helye a fehér ó boroknak Badacsony, termési éve 1868—187ü; a vörös boroknak pedig Szegszird. Bnda- és Villányi szőllóbegyek. Teimési évek: 1Í75—1879.
A szállítmányi bordók űrtartalma 1—7, a nagyobb 15—80 hecto. \'Bövetjb felvilágosításokat bármikor nyújtok. — Nagy-Kanizsán 1893-___KNORTZEB FRfGYES srálloda-tutajdono?.
Láhne-intézet Sopronban,
Nyilvánossági joggal biró 4 elemi ós 6 gimn. osztály.
Reáliskolai és VII pnti. osztálybeli növendékek előkészítése. A családi, individuális nevelés"inellett, küfoaöa gond fordittaiik a test edzésére és Qgyesitesére rendszeres tornaínnK i.h. . ivas és kézügyesség! tanítás által. Cj nővén-dék«k csak korlátolt számmal Tétetnek fel, de már július és agusztus búban is léphetnek az intézetbe.
Mindennemű fel világosi ássál készségesen szolgál
Lahne Vilmos
^ intézettulajdonps ét igazgató
+ gőz mozgón y a inkát I gőzcséplőgépeinket
+ +
+ + + + + + +
kifogástalan szerkezet és munkáért, tökéletes kicíéplilért és valamennyi gabonafajnak teljesen piaciképp* tisztításáért a legnagyobb munkaképessé] mel-.lett teljes felelősséget vállalunk. — Valamennyi gépiink igen rzélszerfl biztonsági készülékkel, Jelentékenyen meghosszabbító!! szalraarázOkkal, Lzabadafiat-zott zsaktartó készülékkel, a mozgonyok el törhet len vizmuiaió Üveggel,, tartalék kézi szivattyúval kemény fel- éi leeresztő készülékkel, puskázott gizhen-gerrel, önműködő hengeroiajozo szivattyúval, dörzsfékkel stb. vannak ellátva. A kazán 6 legkörnyi szabályos nyomásra készült.
Kitűnő bizonyítvatyok, rendVivül olcsó árak. -
gel szolgál:
Kimerítő ajánlatokkal készs\'g-
IIIHK4TH í*« Tlüíl mezőgazdasági gépgyára S- .\'111:1 III L> I .Ifim lindapest, Váczi-kÖrnt 60.
Kézi és járgányos cséplőgépek, rosták és mindennemű gazdasági gépek nagy váiasztékban.
MOLL«SEIDUTZiPOR-
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll a. védjegyét és
aláírását tűnteti feL A Lsoll A -féle Seldlifz porak tartós gyógyhatása a legmakacsabb gyomor és «t testben tiltsak, gyomorgörcs és gyomorhév, rögzött székrekedés, majbántalom, vér-Islilaa. aranyer és a- legkülönbözőbb sói betegségek ellen, e jeles hizissernek évtizedek út* mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara egy lepecsételt eredeii áthoznak I frt o. e.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL FELE FRANCIÁI
BORSZESZ ES SO
Csak akkOr Valódi *>a mindegyik Öveg MOLL A. védjegyét tönt>-ü fel és\'
¦ ...i .A. Msli- feliratit onozattal van sárra. A Mo.l-féle fran-czla borszesz él só nevezetesen mint fajdalomc illapití bedörszülesi srer köszvény, rsnz és a meghűlés egyéni következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy ónc -zott eredeti üveg ára 90 krajezár.
Moll Salicyl szájvize.
(r\'Öalkatrészc: füzolysavaa szíktc ) A mindennapi száj tisztításnál különösen fontos bármely korú gyermekek, mint felnőttek számára; mert e szájvíz a fogak további épségét biztosítja s egyszersmind óvszer togfájás ellen. — Egy Moll A védjegyével ellátott iveg ára: 60 krajezár
F ó s z é t k Ü 1 d e s:
Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító áltat,
Bécs: I., Tuchlauben 9. az. Vidéki megrendelések naponta pos.istanvét me\'.Ieü teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozattan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár : Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf ÓS Fia.
Nélkülözhetetlen
TIROLI DARÓeZSZOVET
\'¦ urak és nők számára "Wt
Rndo.fstr.sseBAUR RUDOLF .\'""somok.
Kész teneerf öltönyök, esőköpeny, zubbonyok, fövegek sat. valódiak kaphatók.
Egészen újonnan berendezve!, f** idény tartama május-szeptember. Villamos vilámtas.
a ieSgaJÍ«iagai.b ln„ \'a^I\' Hiüegvizg)óg)intézet
iziimu vasas fnr
(József" és Mihily-forrás.)
A női bántalntak, vérszegéDy>ég. sápkór. hó-lyaghurut és vetefÖvény, aranyeres bántalmak,
gyomor- és bél hurut idegbajok ellen kiváló orvosi tekintélyek által ajánl.a.
Szénsavas vasas me!eg-(peisgó)tükör-furdŐk, egy külön e czélra emelt uj épületben, a legkényelmesebben berendezve nők és\'férfiak számára Láp-(mór)-fiirdók Calorisator-fQrdök Mindennemű kádfürdők Uszoda a természetes források fölé emelve, 17°—18° C. fokra melegítve.) Kellemes égalj. Jó, olcsó lakások. Kitűnő ki-szolgalat és jó étkezés. Naponta többször zene. Este villamos vílágitás a parkban.
Állaudú fürdöorvos: Dr. SÁNTIIA GYÖRGY.
Bu/Jás
gyógyfürdő
Tanti állomás LCGOS vágj IIHSTÍi
Zónajegy Budapest—OrsoTa. Magyar királyi államvasutak.
Minden vonathoz elegáns tarsaskoe-ik személyenkint 1 frt, magaoíogatok ize-mélyenkiot frt 1.50 a fQrdüigazg&tóság
és
Kneipp-lTura Buziáson.
Tekintettel a fürdőzJf\' közönség azon részére, mely a hidegvjzkurát, főleg a Kneipp-kurát ki-vánja használni". Buziás fürdőn ez idén egy külön e czélra épült és szakszerűen berendezett viz-gyógyintézet létesült hol a vizgyógymód és Kneipp-kura műveletein kívül massage, villanyórái, villamos füdők is alkalmaztatnak. Külön gyó^yétrend. Jól képzett fürdőszolgák és fürdő*zolgauök.
A vizgyógy intéz étnek e téren már régóta előnyösen ismert szakorvosa és vezetője:
Dr. FAJTH PÉTER
által kirendelve
. "i, . T\' D\' mfl \' 1 l\' L„«IV vise nemcsak mint kitüaó gyógyvíz ismerete., de óriási szénsavrar-
a DUZiaSl JOZSet-eS Mlhaly-fOrraSOK talmánál fogva a legkeUemesebb hűsítő italul isszolgal. -Mindennemű feJvilágositással, nemkülönben prospektusokkal szolgál a fürdílgazgatóiág Baziaton TeawisMgye.
VÉGELADÁS!
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására juttatni, hogy Nagy- I
Kanizsán a "városház-ufezában levő
üveg- és porezellán-kereskedésemmel
végleg felhagyok, miért is Nagy-Kanizsa város tanácsának 4222 -93. sz. a. kiadott | engedélye alapján rövid iden át
végeladást tartok!
Üzletemben ennek folytán porczellán és üvegáruk,tükrök, keretek, álló-és függő-lámpák és minden a szakmába vágó tárgyak a legszebb kivitelben jóval a | gyári árakon alól el fognak adatni. — Tömeges látogatásért esedezik
Nagy-Kanizsán, ,893 június hó ,8-án $chiffer vilmos fia. I
ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS !
A PESTI NAPLÓ
naponkint kétszer megjelenő politikai napilapra.
A PESTI NAPLÓ Magyarországon a legolcsóbb, legtartalmasabb és legszebben kiállitolt napilsp, megjelenik minden
reggel legalább Ifi —24 oldal és délután4 —8 oldalnyi terjedelemben, fölvágva és lapjai egymásba ragasztva, A PESTI NAPL.Ö főszerkesztője és kiadótulajdonosa: Felelős szerkesztőié:
IQ Abranyl Kornél.
A PESTI NAPLÓ) szerkesztősége maga köré gyűjtötte az országlegjelesebb tíjsáeiróit.
\' A PESTI NAPU> bel- és külföldi tudósításai hirei és- táviratai iriBBek. eredetiek és a legbizhatóbb forrásokból erednek. Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági rovatát kitűnő szakirók: szerkészlik. Bel és külföldi tőzsde rovatai mindig legpontosabbak.
Barna IzldOr
A PESTI NAPLÓ nagy gondot ford t szépirodalmi rovatára, hol mindig a legkiválóbb írók neveivel találkozik az olvasó.
Regényei és tárcsái élénkek és érdekes olvasmányt nyujtanak, A PESTI NAPLÓ minden vasárnap A GYERMEKSZOBÁNAK czimu rovatában Móka bácsi kedrelt meséit közli a gyermekek részére
A Pesti Napló legközelebb egy refíctk^viil érdekes regény közlését kezdi meg. A Pesti Napló min-llen hónapban "2 városnak a monograJlájátOközli, mely Örökös irodalmi becscsel bir és az előfizetők, a kik ezeket Összegyűjtik, azok Magyarország városainak hü történetét bírják.
ELŐFIZETÉSI lll.llllillh :
PESTI NAPLÖ reggeli kiadásának, mely az előző napon beérkezett összes híreket magában foglalja, tehát a teljes PESTI ^íAPLÓ-nak előfizetési ára Budapesten, és a vidéken korán és pontosan házhoz juttatva,-- - ,
az esti lap küldése nélkű!: J Esti és reggeli lap együtt egyszerre küldve a vidékre :
Egész évre . 14 frt — kr.jjNegyed évre . 3 frt 50 kr. r Egész évre . 18 frt — kr.^Negyed évre . 4 frt; 50 kr. Ftl évre . 7 írt — kr.jJEgy hónapra . 1 fit 10 kr. |_ Fél évre . . 9 frt — kr.] Egy hónapra . 1 frt (JO kr. Naponkint kétszer, reggeli és esti kiadás külön-külön házhoz vagy postán küldve ; Dudapesten: Vidéken:
Egész évre . 18 frt — kr I! Negyed évíe . 4 frt 50 kr. j Egész évre . 20 frt — kr. (Negyedévre . 5 frt — kr. Fél évre . . 9 frt — kr.jfí&y hónapra . 1 frt GO kr. | Fél évre . 10 frt — kr.JEgy hónapra . 1 frt- 70 kr. HP> A PESTI NAPLÓ esti lapjára külön is elfogad előfizetéseket, ugv, hogy ha valaki más njságot járat és a megszokott újságtól megválni nem akar, az előfizethet a PESTI NAPLÓ esti lapjára 2 frt 30 Jttral
A Pesti Napló kiadóhivatala.
Budapest, Ferencziek-tere, Bazárépület.
minden háztartásban a
KATHRTEINER-féle KNEIPP-MALATA-KÁVÉ,
ir^lL^fíLti.* ,feltt2mnn\'atlt!»B ""f"* éit el, hogy az ártalmas élvezetétől a keveretlen vagy a rossz pótkávék kellemetlen izétől és tz egészségre nézve-na.mas natasatoi megóv éa a legkellemesebb izü egészséges tápanyagot nynjtja. — Felülmúlhatatlan mint keverék a szemes kávéval, legajánlatosabb nőknek, gyermekeknek és betegeknek. — ü t á n z o 11 a k a^t különös figyelemmel kerBlni. — \'/, kiló á 25 kr. Mindenütt kaptató. |
Valódi csak fehér csomagokban a főtisztelendő nr arczképével ellátva, mint védjegy.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán.