Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.75 MB
2010-01-26 09:00:11
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1166
2732
Rövid leírás | Teljes leírás (333.13 KB)

Zalai Közlöny 1899. 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
38. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1899. május hó 6-án.
18-ik szám.
XXXVIII. évfolyam.
Etófixtttti ár: Y.{t*z erre . . . 5 frt -
HIROBTKSK K 5 báaiboi petiuorbao 1,mú«il*xur C. i mioden további ior.\'rt S kr.
S VI I.TTKKBKK (jttíl soronként iO krért vételtifk l.-i Kíncaiári illeték mindeu egyei birdeleiért kr. fizetendő
ZALAI I0Z10IT.
A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," Ea nagy-kanizsai \'í.-karékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár ) részvény-társaság,* ,nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,¦ a „nagy-kanizsai kísdedncvelö egyesület," a .„nagy-kanizsai tanítói járáskör," a nőegylet." .n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete/ a „katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi iparkamara,"^nagy-kanizsai
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ
A Up Rzellemi rfsiét illető mio-don közieroloj a felelő* szerkesztő ne»én>, az aoyaip r*-»zi illető ltrt«-lemények pedig a kiadó n. rimx.-tleo -Kana •»•*!"-
sieutve jotrietidnk
|trrtofiitrtl<*n le<rrl--k 11-11» í\'ifa.f
kexlrftltik 1 1 ->/;i - ....<:.:•...
„nagy-kanizsai keresztény jótékony külválasz\'rn:inyának hivatalos lapja.
HETILAP.
A mezőgazdasági gépiparról.
Xary-Kanii*a. l-\'r.i. m»jo> .Vén.
Magyarország mint par excellencc mezőgazdasági állam az ipar terén csak az utolsó 2 évtizedben kezdett fellendülni. HiszeiT-ezelött nálunk fejlett iparról még nem is beszélhet tünk, mert ha voltak is ipartelepcink, ezek inkább csak kezdetleges kísértetek * voltak, melyek egy jobb jpvő reményében, küzdve a kezdet nehézségeivel, "jnint a még létesítendő /hazai ipar úttörői szerepeltek csupán.
Fejlődő közlekedési viszonyaink, a kedve/Ö coiijuneturák, felénk fordították a külföld\' bizalmát: és külföldi tőkével és munkaerővel, no meg nagy állami támogatással az ipar gyökeret verhetett.
A mezőgazdasági gépük gyártása, mely a hazai Őstermelésnek egyik fófontosságu factora, szintén ez időben lendült fel. A vállalkozási szellem felébredt és ennek következtében az ország különböző vidékein gyárakat alapított a magánvállalkozás. A mezőgazdasági gép iparnak is sok bajjal kellett megküzdeni.
Nem voltak munkásaink. A külföldről kellett képzett munkásokat hozatni, a mi a gyártást jelentékenyen megdrágította. Majd a hazai ipartermékek számára az országot -ketlett ..meghódítani, a mi nem vult csekélység abban az időben, midőn az angol ¦ és osztrák gépek elárasztották hazánkat.
A jövő azonban megmutatta, mire képes vasakarat és erélylyel párosult kitartás Ma már, hála Isten, a mezó-K&zdaságj gépipar azon a ponton áll, hogy miTrsak a belföldi szükség-
letet fedezni képei, hanem exportálunk is a Balkán félsziget államaiba, Oroszországba, hol előszeretettel vásárolják a jó magyar gépeket és esz közök ét.
A legszebb reményekkel vagyunk eltelve gyáriparunk fejlődése iránt Hisz a hiladás már is óriási. Van deréw munkásosztályunk, mely minden izében magyar. Nem igaz az, hogy csupán csak .á néme*ek éj c-.ehek képesek ipart teremteni és nagygyá tenni! A magyar .munkás tanulékonysága, élelmessége, azt az iparagot, melyet elsajátított magának a tökély legmagasabb fokára emeli, a mint azt a mezőgazdasági gépipar fényesen igazolja.
Sajnos az utolsó években, a gép gyártás terén, némi visszaesés mutatkozik. Ugyanis az osztrák ipar sehogy sem tud megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy Magyarország önálló iparállammá rálhatik és a hol a legcsekélyebb alkalom kínálkozik, fejlődő iparunk megdöntésére törekszik.
Budapesten felállítanak 3—4 mun kassal egy gépjavító műhelyt és mindenütt szemérmetlen nyíltsággal hirdetik, hogy
X 3*. gépgyára, Budapesten.
Pedig nincs az illetőknek gyára!
Sőt annyira megy egyeseknek kihívó merészsége, hogy gépraktárt tartanak Jenn, müyet elkeresztelnek „budapesti gépgyáruknak "
Ha már most tekintetbe veszszük, hogy ezen javító műhelyet és raktárak, a kincstárnak a gyárak után fizetendő adót nem fizetik, hogy Ausztriában, hol a nyersanyag és nmnkacró ^ysóbb mint nálunk ; hogy a hazai \'gépgyáraknak nagy adót, drágább anyagot és munkabért kell
fizetni: arra a conclusióra jutunk, | hogy a mi fiatal gyopárunkat abp i jában támadják meg ezek a gyárak-s nak nevezett gépraktárak.
Felhívjuk az illetékes körök figyelmét ez alattomos üzelmekre.
Bizonyára nem ütközne Ausztriával kötött kereskedelmi szerződé- i sünkbe azon fenyíték és megtorló intézkedés, melyekkel kormányunk ezen szemérmetlen visszaéléseknek véget veth\' tne. -:
Ha az osztrák gyáraknak jól esik a magyar jövedelem: alapítsanak gyárakat magyar fáidon! Adózzanak annak az országnak, a melynek zsir-j ján táplálkoznak: ha pedig ezt tenni j nfem akarják, járjanak az? egyenes nton . és ne igyekezzenek csalárd hirdetményeikkel félrevezetni a vevö-közönséget!
Meg vagyok győződve, hogy a magyar gazdák előny ben részesitik a magyar gyártmányt; sok esetben azonban felütnek a sovinizmusra ape-Iáló utazók beszédeinek és megveszik az olcsó, de rosszul összeütött idegen tákolmányokat, valódi magyar gépek gyanánt s nagyon természetes, hogy a gép használatba vétele alkalmával a magyar gyárosokat, szidják mert a gép rossz és hasznavehetetlen!
Országos Orvos-Szövetség.
Az „Országos Orvos-Szövetségnek" Zalavármegyei fidkszövetsége április 29-én délelőtt 0 órakor az „Arany Szarván" szálloda nagyiermében Dr. Háry István Zalavarmegyei tiszti főorvos elnöklete alatt közgyűlést tartott, melyen az összes helybeli orvosokon kivül a következő orvosok veitek részit
Dr. Hiry István, Zalamegyé tiszti főorvosa, elnök. Zala-Kgerszegröl. Dr. Halász Miksa „ „
Dr. Rosentbal Jenő , „
Dr. Tfcassj Gábor „ „ közgy.
\'jegyző.
Dr. JÓzsa Fábián Alsó-Lendváról Dr. Király Mór
Dr. Biönuer Mór „ „
Dr. Lővtvnthal Mór, Tapolcáról.
Dr. Lukooicfa Gábor, Sümegről.
Dr. Hnjós Sándoi1, Letenyéről.
Dr. Halász Vil-nos, Bánok-Szt.-György rö:.
Dr. Hausner János. Kis-Komáromtól.
Dr. Kovacsics Ferenc, Nováról.
Dr. Mes.-er Sama, Bellatirxről.
D,r. Misner X.,, Zala-Szt. GrÓthrÓl.
Dr. Neumark Béla, Keszthelyről.
Dr. Viola Ignác, Gelaéröt-
Hózsa Mór, sebész, Kottoriból.
Itt mpgemiiijük, hog) Zalavármegyében összesen 79 orvos működik. A nagykanizsai orvosuk száma 13
Tárgysorozat:
1. A választmány jelentése és az, abban foglalt indítványok tárgyalása.
2. A tisztikarnak. 3 évre leendő választása.
3 Somogy-vármegyei „Fiókszövetség" felhívása.
4. I. magy. ált. bizt. társaságnak az „Országos Orvos-Szövetség" elnökségéhez intézett a a vármegye tiszti főorvosához megküldött beadványa
5. Az évi tagsági díj meghatározása. Dr. Háry István elnök a jelenvoltakat üdvözölve a gyűlést megnyitotta egy nagyszabású, rokonszenvvé) fogadott szép beszéd kíséretében, amelynek során az •orvosi hivatás " önfeláldozó nemességét, fárasztóságát és rendkívüli nehézségét megkapón éléuk színekkel ecsetelte és felbivta kartársait, hogy buzgó munkálkodások közepette, melyet a humanizmus érdekébeu folytatnak ne feledkezzenek I meg saját irányokban sem és tömörüljenek a saját érdekeiknek megvédése céljából. Ezt tüzie ki többek között célul az „Orvos-Szövetség." A nagy lelkesedéssel fogadott remek megnyitó beszéd után, a közgyűlés a tárgysorozat elintézéséhez fogott.
A választmány jelentése tudomásul vétetett és az abban foglalt indítványok leiárgyaltattak.
A tisztikar 3 évre megmaradt a régi. csuk egy uj titkári állás betöltésére választatott meg egyhangúlag Dr. Halász Miksa Zala-EgerszeerÖl, azonkivüi Dr. Itnseiitha! Jenő a választmáoyba.
Somogy-vártüeeyei „Fiókszövetség" felhívass, mely szerint az áliam egy nagyobb ősszeggel járuljon a létesítendő nyugdijalaphoz, a közegészségügy pedig államosít tassék, helybenhagyatott.
Az Esztergom vármegyei fiókszövetség által a kidolgozott orvosí/dijazásra vonatkozó részletes javaslati tárgyalás alá véielett, elfogadtatott és végleges batá rozathozatal céljából az igazgató tanácshoz ¦.felterjesztetett. — Dr. Szekeres József közkórházi főorvos indítványára még azon előerjesztés is .felvétetett, mely szerint a.közegészségügy sikerének érdekében, a hivatalos minőségben működő orvosok végrehajtó hatalommal ruházassanak fel.
J Az I. magy. ált. bizt. társaságnak az „Országos Orvos-Szövetség" eloőkeégé-hez intézett beadványa szintén tárgyaltatott. Az abban foglalt vizsgálati dijak az orvosi ténykedés és felelősség foo-tosnágát tekintve, oly csekélyeknek találtattak, hogy emiitett beadvány tudomásul nem vétetett^ hdoem Dr. Lukonich előterjesztésére egy magasabb dijakat tartalmazó uj tervezet terjesztetett az „Országos Orvos - Szövetség" igazgató tanácsa elé.
Az évi tagsági dij. mely eddig 2 frt 50 krban volt megállapítva, ezentúl 2 írtban határoztatott meg.
A közgyűlés végül oly tervezet kidolgozására utasította a választmányt, mely az orvosok és a betegsegélyzö pénztárak közötti viszonyt szabályozza.
A jövő évben tartandó közgyűlés helyéül Keszthely tüzetelt ki.
A közgyűlés a nagy tisztelettel környezett elnök lelkes éltetésével végződött. Dr. ^Háry Istvánt társai nemcsak mint tiszti főorvost tiszte ik, hanem szeretik és bec-ülik öt mint jóakaró barátjukat, kinek önzetlen támogatásában
A gözfiaker.
— A „Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Ezelőtt egy emberöltövei Verne Gyula Írhatta volna e címet egy regénye . elé és mohó fantáziával olvashatták volna a serdülő ifjak a csodás történetet, melyben valami emberfölötti műszaki regebős magától járó kocsiban futkároz a földgolyóbison^.....de ma már nem kell
csoda, képzelet, s regény ahhoz, bogy megszerezzük magunknak ezt az élvezetet, csupán néhány száz forint és pár liter benzin vagy petróleum.
Akik a jövő században készülnek élni, a mai gyerekek, Nagy Sándorként szó lithatják meg apíikat: „hagyjatok nekünk is valamit a hódításra.\' Mert a világ ogy látszik még ebben a században akar föltalálni mindent, ami csak föltalálható!
Még nagyapáink fiatat korában is boglyas kocsin mérték végig az országutakat a leghosszabb utazásnál is, — és ma, az unokák még egyik utcából a másikba is magától futó kocsival szaladnak. — A távoli utakra pedig .... azaz mit is beszélek, — hisz ma távolság nincs!
De lássuk, milyen is az a „gözfiaker."
Tessék elképzelni egy uri hintót, melynek elöl rúdja nincs és hátul egy „fers-IÓg* féle ládája van. Ebből a ládaforma alkotmányból láncok, emeltyűk nyúlnak ki és egy kisebb kerékhez szolgálnak,
amelyik ismét hasonló szerelvényekkel kapcsolódik a kocsi volcaképeni kerekeihez.
(íme, manapság a kocsi „ötödik kereke" a legfontosabb az egészen! Micsoda fölfordult világ, — ugy-e?)
Elöl a „bakon" olyan áHváojféle van, mint a kerékpárok vezetörudja, — csakhogy e rudat különböző fogantyúk, csavarok, rugók veszik körűi, mint a vasúti gőzgép hátsó részét.
Ha most már a koc-i belsejében helyet foglaltak az „urak", a bakra fölszáll a szalongépész formájú kocsivezető,
— egyet csavarint emitt, kettőt Dyora amott — megszólal az indulás kürtjele és „töf-tőf-töf". megindul a gözfiaker. A hátsó ládikából vékony pára nyomul ki, s az „Ötödik kerék" meg a sok masinéria zajtalanul továbbítják a gummi\' kerekű jármüvet, mely csakhamar túltesz a leggyorsabb kél fogat un is.....
A járókelők pedig tákolt szájjal néznek utáua és átszellemülten suttogják a legnjabbcsoda-bűvös nevét: Automobil.
Ezzel le van főzve Illyés próféta, ki „tüzes szekerén" szállott a mennyekbe
— mert ma már közönséges halandó é silány földön is ilyennel jár; le van pipálva a gyorslábú Akhilleusz, ki rohanó hircí szekerével balálra ijesztette a trójai hadakat.
1 .. Éi ki van mondva az ítélet a lovak fölötti Mihaszna állat lesz nemsokára a délceg paripa kit csak ősei érdemeiért illetend meg a, kegyelemkeoyér az állat-Beregietekben. Ei az ükunokáinknak ugy fogják Őket mutogatni, mint az „Ember
Tragédiája\'\'-beli phalanszter-tudós Ádámnak:
„Az Ősvilág kihalt állatjai.
„KzreDként lakozlak .Apáink közt, — s maradt felölök .Sok ciudás tneiű, például erről (A lóról,) hogy gőzmozdonyok volt."
Az első nagy degrádalas volt a göz-mozdony; a ló az országúiról a városokba szorult, s az ekevas elő\' is ki-s/óíitgatta az erősebb gép. Majd aztán a „vasparipa jolt/.livatba, ez az acélméo, melynek gummija gyorsabb, mint a pata és ami fő, — gyomra nincs! Most aztán meglett a magitól járó hintó — és ezzel nyitva áll a lő útja a kozvágóbidak felé
Még a versenytéren marad neki valamelyes babér, — de kí tudja meddig kedvez neki az ember kegye, meddig lesz kedve a közönségnek az „elavult" lovakba vemPpénzéL
A „Life" cz. angol élclapban láttam múltkoriban egy sikerült piktori ötletet.1 — A mai kulyakiáilitások módjára ket-recekbeo<Tnutogafják egymás mellett az agár nagyságúvá fajult „ölbeli" lovakat és elegáns hölgyek, meg vén kisasszonyok pórázon vezetgetik apró lovacs-káikat, akárcsak manapság a möpszlikat.
Van egy fajtája a lovakkal foglalkozó embereknek, kik inkább vágatnák le két kezűket, minthogy „Zeugli°-jükef, odaadnák : a bécsi híres és Jiirbedt fiáke-roiok. S ó csodák-C3odája, — az történt a napokban, hogy deputáeióstói mentek a polgármesterhez — mert már igazán a két kezükre járt a konkurreocia —
és bele akartak egyezni abba, bogy benzines gözfiakeresekké változzanak át. Hja.\' sok a ló és kevés az abrak!
Most pedig ereszszük neki egy kicsinyig képzelődésünket és főssük ki a közel jövő utcai forgalmát. A „dilfeánsz" uralmától a gőzmozdony mindenbatósá gáig sokkal tovább kellett volt röpülnie a fantáziának, mint a lovatibintóktól az automobilokig. Manapság a müizaki tudomány csak egyet szói — és menten átvedük a régi a" legujabbá
Lesznek ezentúl sokféle formájú alkalmatosságok, — melyek annyiban fognak egyezni hogy a maguk képességéből (inkább: gépességéből) futják meg útjaikat. Villamos közúti vasutak már most is rohamosan terjednek, — ez a uagy tömegek forgalmi eszköze; uzoké, akik piculánként vásárolják a villámot Az „önnjozgásü" hintók következnek utánuk, melyeket olyanok használanda-lEiak, akik forintokat is adhatnak a saját személyük könnyebb vitelére. — No meg a kerékpárosok, — ezek lesznek (és ma is már azok) a legközönségesebb halandók. — És eljövend az az idő, mikor a gyalogjárók nyakába fogják akasztani a csöngőt, nehogy akadékoskodjanak a sok földön-repülő szerszám között.
Milyen &fp. zajtalan lesz a közlekedési A lökés- és hangfogó gummi hallhatatlanná teeodí a járást-kelést. Ló-paták csattogását szelíd bugás váltja majd föl, a súrlódás okozta csekély zaj.
És mi lesz a dicső magyar huszárból, — mi a hatlovas ágyufogatokból? ósdi
I játékszerek, parádés mutatványok. — | Mér a hadsereg is föl akarja venni az | automobilt és serényen próbálja a ké-; pességeit.
A piros nadrágos train-önkénytesek : napja alkonyul. Nem. fognak oly könnyen „lovaskatona" hirébe jutni az olc-ó gavallérok, mert rövidesen rájuk húzzák a kocsigépész prózai zubbonyát.
Ha estefelé a „Ring^-en sétálgatok \' és valamely keresztező pontnál át akarok ¦ jutni a túloldalra, sokszor riaszt föl va-; lamely „automobil jelzőküriöcskéje. — Furcsa! A legsűrűbben közlekedő lovasfogatok közt akár hunyt szemmel is át-i jutok, annyira hozzászoktam nagyvárosi életem alatt a kitéréshez, — de ez az ujdonszerü jelzés meghökkent! Pedig az a gépkocsi ügyesen kerüli ki az embert (csupa vizsgázott gépész kezeli) mégis, némi időbe kerül, míg az idegek indif-ferensekké válnak irántok.
Ma is rengeteg plakátok hirdetik az „automobil versenyfutást." Vájjon nem csuklik e ilyenkor egy egy szarvaslábu „Kincsem\'-unoka ezen konkurrenciától ?
„Szolgáld ki önmagad" ez a jelszó már ma.
Húsz-harminc krajcár az automata buffetben, elég egy vacsorára vékony-pénzű embernek; még egy hatos és szivart köp ki a másik masina, — egy krajcárért gyufát dob. ö\'ért látványos panorámával szolgál \' — és igy tovább
mechanikai haladváoy szerint.--Mit
szólna ehhez néhai jó Ben Akíba rabbi?
Bécs, április végén. Xiltf.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
\\
szilárdan bíznak és kiről tudják, hogy a megyében székelő orvosok érdekeinek megvédéseért mii denkor a legnagyobb készséggel éa önérzettel kész sikra szállni.
Eme szeretet éa becsülés spontán megnyilatkozást talált a társas ebéd alkalmával, amelyre déli 12 órakor a közgyűlés tau\'jai az .Arany Szarvas" dísztermében összegyűltek. A bankett rendezése körül Dr. Rác Kálmán fáradozott. Az el.-ö felköszöntöt Dr. Király Mór tartotta Dr. Háry Istvánra, Noihnsgél tanár ama moridáíál véve irányadóul, hogy „csak jó ember lehet jó orvos!" A viharos éljenzés után, mely Dr. Király szavait követte, Dr. Háry 1-tván emelt poharat az összes kartársakra és külön ielköszöntöben Dr. Király Mórt, mÍDt a zalamecvei orvosok nesztorát éltette. Ezután Dr. Mayer Ferenc kös7outÜtie fel a választmányt. — Tó-ízto/,1 ak még: Dr. Neumark Béla — Dr. Blau Simonra, Dr. Lukonicb Gábor — Dr. Szekeres Józsefre, Dr. Mayer Ferenc — Dr. Ríc Kálmánra, mint a sikerült bankett rendezőjére. Dr. Neumark Béla — a jelen volt katoiia orvo-okra, ezi\'edorvos Dr. Fröhlich — a kollégákra; K*ik Gyula gyógyszerész az orvo-okra tartott fel -kösíöntóje viharos derültséjjet keltett, Dr. Pollák Eroö — a jelen volt gyócy-szerészeket éltette. Práger Béla gyógyszerész — a hölcyekre emelte poharáf.
Dr. Kétli Károly eeyet.emi taoároak, az „Országo- Orvos-Szövetség" elnöké -Dek és Dr Mangin Karoly volt megyei tiszti főorvosnak, mint akik oszlopos érdemeket szereztek az orvosi kar érdekeinek védelmében és a közegészség teréu üdvözlő táviratok menesztettek.
A díszes tár-aságpezsgö mellett, pezsgő jó kedvben délután\'4 óráit; volt fgyü\'t. — A menü Tinagel vendéglő* diciéro-tére vált. *.
Nincs bivatáság. mely annyira igénybe venné az egész emberi, mint az orvosi nehéz, de nemes hivatás.
őszinte örömmel kísérjük az emberiség eme önfeláldozó jótevőinek mozgalmai, mely az. orvosi kar társadalmi, erkölcsi és anyagi &? in vonalának emelését és fejlesztéséi célozza és ezáltal a közegészség és közjólét érdekeit is előmozdítja. Szívből óhajtjuk, hogy ebbeli törekvé>öket dus siker koronázza. »_"
Faültetés a városban.
F) Városuk külszine az utóbbi évek során tagadhatatlanul tetszetősebb lett, eltekintve az építkezésektől, mely dolog- ; bao ugyan valamenynyi nagyobb vidéki város túlszárnyal bennünket, az uj, min dinkább erősbödő fa-orok azok, melyeknek látása üdilőleg hat a szemre és melyek idóvei diszéü! fognak szolgálni a mi poros utcáinknak, természetesen ama utcáinknak amelyekben már fasorokat ültettek. Mert olyanok is vannak, amelyekben iehetnének. de mindeddig nincsenek fasorok. Igaz. hogy nem is lehet minden utcába fákat ültetni, azok-t nak szük volta és a közlekedés akadá- \' lyozása miau, de a Sopron-utca, Magyar-utca és Petőfi utca szélesebb ré- : szein még elférne jó uébán; fácska. Tény, hogy a város kfllsfi részein ültetelt facsemeték ellenőrzés hiánya következtében, többnyire elrongálóduak és nem igen tudnak „zöld ágra vergődni." Sokat szenvednek a még tudatlan gyerkőcök késeitől és a letöröl hazatérő állat-Csordák részéről; ,de ezek oly akadályok, melyeken némi eréiyljel és utánjárással át lehetne gázolni. A fiatal fákat tüskés vesszőkkel lehet befödni, a Kyermekek-nek yedig szigorú büntetés kilátásba helyezésével, az iskolában kellene lel kökre beszélni. A Csengeri-utcai remek hársfasor, me\'y városunk büszkeségét is képezi, sokat szenved az arra járó nagyon sok kocsi illetve kocsisoktól, kik lelketlenül nem vigyázva, sokszor zsu-rolják a kocsikkal és megiebzík az egészséges fát. Nyáron át, azon részen folyton uralkodó nagy por szintén akadályozza e szép hársfasor fejlődését. Tudtunkkal ott nyáron sem öntöznek.
A Sánc felé vezető országot mindkét oldalán emelkedő szép fakort kivágták azon célból, hogy helyére szederfákat Ültetnek Eddic még pmzián áll Sáncig a térsétt; miért várnak a szederfa cse-
meték elültetésével. Talán a városi sétatér gondozása vészi igénybe az illető közegek idejét? Apropó?, a városi sétatér ! Végre, hosszú vajúdás atán létesült, és minden bizonnyal remélhetjük is, hogy idővel igazi árnyékos park lesz, ahova Örömmel fos sietni városunk friss levegő után vágyódó közönsége.
Nem ártana ugyan, ha a nagy kaszálókat átvágva, még néhány utat fasorral szegélyeznének be. Ds h* uj utakat csinálnak, ucy intézkedjenek, hogy azok jóval de jóval szélesebbek legyenek, mint az eddigi mellékutak. Ez egy sajnos, nagy hiba, melyen méL később fognak csak sajnálkozni. Eltekiutve attól hogy a S2ük utakon, ba két társaság szembe jön egymással, csak ugy kerülhetnek, hogy vagy a füvet tapossák le, vagy pedig eüisemarschba kell sorakozniuk, még azért is nagy hiba az utak szük volta, mert évek multán ha a fák any-njira erősödtek már, hogy koronájuk összeér, egymást fogják elnyomni, egymást fogják a fej ődésben gátolni, épp ugy mint a polgári egylet kertjének ifjabb részén emelkedő sürü vadgesztenyefasor, amelynél minden második fát bi? ki kellene már vácaíni.
Csinos lehetne a gimnáziumhoz tartozó kert is, de ez nagyon el van hanyagolva, pedig a mostoha elbánás, melyben részesül, semmi által sem indokolt.
A söreynri park kellő gondozás mellett remélhetőleg szintén kellemes kiránduló helylyé fog válni.
HIJR E JKL.
— A Tármegyeházból. Zalavármegye közpoiiti választmánya e bő 2-án ülést tartott s a képviselő választók jövő évben érvénvnyel bírandó névjegyzékének kiigazítására a bizottságokat megalakította. Az uj érát jelzi az a körülmény, hogy a belügyminiszter a központi választmányok elnökeihez is intézett rendeletet, amelyben a választók lajstromának pontos és törvényszerű összeállításáért Őket személyesen is felelö-sé teszi s hogy ecy külön jegyzékbe azok is összeirandók, xkik adóhátralékuk miatt a fenállő törvény szerint szavazati jog-, gal nem bírnak. Az összeíró küldöttségek elnökei a nagykanizsai választó kerületben : Dr Bencik Ferenc Vizlendvay Sándor, Bobb Károly. Gjürkis Anaklái.
— Az ignzoló-váUsztmány április 30-án tartott ülésében\'a gelsei és alső-lendvai választá-okat igazolta, a cseszt-regi választást szonbau megsemmisítette.
— Az állandó választmány 2-:káu dr. gróf Jankovics László löíspán eloök-lete alatt ülést tartott, amelyen néhai Bacsányi János sírjának uj síremlékkel leendő ellátása tárgyában hozott határozatát, mely szerint a síremlék költségeire a társadalmi uton összegyűlt s a község birájának kezelése alatt levő ösz-szegböl 100 frt felhasználása engedélyeztetett, a választmány megsemmisítendőnek találta, mert a társadalmi uton összegyűlt összeg felett nem a képviselőtestület, hanem azon bizottság van jogosítva, amely az alapot gyűjtötte és előbb kezelte. A naey - kinizaai járás mezőgazda-ági bízott-ágában megüresedett helyekre a választmány Sélley Pál, Vizlendvay Sándor. Dervarics Ákos és Horváth Dezső törvényhatósági bizottsági tagokat ajánlja. A tárgysorozat után Szabó Miklós á. v. tag a trachoma iotensivebb pvógyke-élése « a mnrakÖz.i községekre neheztdo orvosi dijak mírsékléie céljából államsegély kieszközlése céljából indítványt terjeszt be. A választmány min denekelőtt egy bizottság kiküldését fogja javasolni, amely a további eljárásra vonatkozólag előterjesztést tegyen. A 8-ikán tartandó közgyűlés tárgysorozatába felvett fontosabb ügyekben a következőkép határozott: Széli Kálmán miniszterelnök és Hegedűs Síndor, kereak. miniszter leirataira a közgyűlés üdvözlő felirattal válaszoljon. A m. ttir. belügyminiszternek a vármegye .házi pénztárának megvizsgálásáról szóló rendelete, annak megem-ütésével, bogy kisebb kezelési szabálytalanságokon kívül a pénztárban mulasztás, vagy hiány nem fordnlt elő, tudomásul vétetett.
— A nyagdij-válaszlmánr e hó 1 én tartott ülésében Krauthacxer József
stridói jegyzőt nyugdíjazta, Dombay László volt zala-csányi jegyzőt nyugdíjazás iránt benyújtott kérelmével elutasiiotta, mert hivatalától Önként mondott le. A választmány még több kisebb fontosságú Ügyet intézett el. % ^
— A gazdák irrozgalraa. Zalavármegye gazdái Szily Dezső földb. indítványa folytán a jé^kárbiztositáxi dij.ik felemeléséében mozgalmat szándékoznak indítani. Ez ügy a gazd. egyesület elé kerül, amely valószínűleg azt fogja kérni a tőrvényhatóságtól, hogy a biztosítótársaságok kartelljének megszüntetése iránt a kormányhoz irjon fel.
— B Füredről irják, bogy az idén nagyobb é3 előkelőbb vendégeket váruak, mint valaha, s több külföldi jeles utazó ís meglátogatja a fürdőt. Hire jár, hogy a yachtklubb B.-Fóldvárra meyy át; azt is rebesgetik, hogy a Szt.-Benedekrend a fürdőt egy külföldi részvénytársaságnak eladta. Ez a .hir azonban valószi-leg csak egy borán kikelt balatoni kacsa.
— Kamarai tag választás. A soprou kereskedelmi és iparkamaránál ürese désbe jutott tagsági helyek beiötésére a nagy-kanizsai albizottsági kerület vészéről április hó 29 én ejtetett meg a választás. Meg választattak kereskedelmi rendes tagoknak: Elek L;pó*. ifj. Fesse\'.-hofer József és Hirschl Ede póttagok nak: TJnger Uimann Elek. Scherz Rikárd és Lówi Adolf. Az iparosok részéről rendes tagokul beválasztattak: Saller Lajos, Miltényi Sándor és Dancs Kálmán, póttagokul p?dig: H\'atkó János, Samu József és Topoíics János. A választást Lengyel Lajos v. főjegyző mint albizottsági elnök miudvégig nagy tapintattal s dicséretre mél ó objektivitással vezette.
— Esküvő. Béidy Mihály m. hó 30-án vezette oltárhoz lapunk buzgó és nagytehetségű munkatársát Hu I ász Margit kisasszonyt Galambokon. Boldog évek legyenek följegyezve házasságuk évkönyvében.
— Eljegyzés. Frank Rezső kereskedő Debrecenben. Frank Vilmos helybeli ruha kereskedő fivére jegyet váltott Bloch Ida kisasszonnyal a .Kosracs, mü:nté-zet főhivatalnokának bájos leányával Budapestről
— Májas elseje. Szeles hűvös idő volt egész nap a kirándulóhelyek vendéglőseinek boszu<ágára. Csak az ifjúság vállalkozott arra, liozy az ébredés napját a szabadban töltse, DMelőtt, délután az izr. iskolák, valamint a gimnáziumi ifjúság itthon maradt része a Sáucban és Pdlinban tanyázott. Délután a kereskedelmi iskola mintegy 35 növendéke rándult ki a sörgyárba dr. Villányi tanár vezetése alatt Munkások alig voltak láthatók és ez a május elseje éppenséggel nem volt vörös május.
— Tanulmányú!. A zala-egerszegi felső keresk. iskola növendékei tanáraik vezetése alatt f. hő 3 án délutáu 2 órakor érkeztek Nagy-Kanizsára, bogy a helybeli sörfózőt és maláta gyárjt megte-kintsék. A vasúti indóházban a helybeli kereskedelmi iskolai növendékeinek egy része egy tanár vezetése alatt várta a kollegákat. A zala egerszegíek az 5 Órai vonattal haza utaztak. A társaságot God hammer Károly, Rosenberg Rikárd és Ehrlich sőrmester kalauzolták, kiknek Udvardy igazgató mondott köszönetet a szíves vendéglátásért.
— A nagy-kanizsai feisö keresk. Iskola tanári karának egyik tágja távozik körünkből. Kárpáti Manó a magyar és német nyelv tanára m. hó 29 én Győr szab. kir. \\&ros felső kereskedelmi iskolájához rendis tanárnak vá lasztatott meg. Kárpiti Manó Í893-ban lett tanára a helybeli isko\'áuak, ahol a tanügy érdekében buzgó munkásságot fejtelt ki. Ugyancsak a keresk. iskola egy volt tinára Vidor Salamon, je. lenleg péc i löreáliskolai Unár akinek helye még most is betöltetlen Nagy Kanizsán, szintén a győri felső keresk. iskolához, választatott meg. Rövid 3 év alatt Swaic, Vidor, Biila. Neubrom távoztak, hozzájuk csatlakozik Kárpáti. Az izr. iskola tanárai nagy keresletnek örvendenek. Az állam csak megoldj-i a tanárhiány kérdését, ott veszi, ahol találja; de minő helyzetbe játnak a felekezeti iskolák ? Mint értesültünk a hely-
beli hitközség egy küldöttsége már közbenjárt a közoktatásügyi miniszternél a keresk. iskola államosítása Ügyében ; mert c«akiz állami segélylyel lehet immár ezt a Nagy-Kanizsán emgStwa fontossággal biró iskolát fentarian. A város érdeke azonban megkövetelné, hogy az eszme megvalósítását a városnak minden számottevő tényezője támogassa. Mert ha mmt a sóbálvány\' nézzük ennek a tanintézetnek hanyatlását később már csak hiába protestálunk a szép hilál ellen. Ne várjuk a uü\'t galambot cifra iá ba!
— Örvendetes hir. Mint értesülünk, a közkórhazbati ápolás alatt volt him\'ű betegek u. m. Német Márton Gál Sándor és Kákics István április 29 éa teljesen gyógyulva elbocsáttattak.
— Kérelem. Hea szépen kérjük városunk huósánát és a rendőrségét találjon módot rá és vessen véget annak a gyalázatos állapotnak a róm katb. temetőben, hogy ott senki sem ültethet el Hzereltei sirhilmára virágot, mert másnapra már nagyrészoen ellopják. — Nem hisszük, hogy egy pár ilyen elvetemüli teremtést telten érni és érzékenyen megbüntetni,* a lehetetlenségek közé tartozón.
— Miért nem marad nálunk a rendes rajztanár, mututjt a következő két pályázati hirdetés összehasonlítása: A nagy-kanizsai róm. kath. főgimnáziumban a ujztanári állás üresedésbe jővén, aunak betöltésére párázat nyitiatik. A rajztanán állás évi 1000 frt fizetés és 200 frt lakpéuz javadalmazásával van összekötve. A békés-csab-ii Államilag segély-zett ág. hitv. ev. Rudolf gimnáziumnál a jövő tauévvel egy rendes rajztanán állas töltetik be: 1200 frt lőrzsfiz.etéss-1, mely idővel 1400. illetőleg 1G00 frtra emelkedhetik, továbbá 240, magasabb fizetési fokozatokban 300 frt évi 1 tká-p\'énzzel és öt 100 frtos Ötödéves kor
| pótlékkal, bavi előleges részletekben. 1 (Tanáregyeaületi Közlöny 30. sz.-bó).
— Zalavdrmegye törvényhatósági bizottságának 1899-ik évi május hó 8-.in és folytatva tartandó ko/gyü\'ésén felveendő lárgyhk sorozatabó\'. A vármegyei árvaszéknél üresedésben levő aljegyzői állásnak választás utján betöltése. A vármegyei számvevőség, a vármegyei házipénztár 1893. évi zárszámadását bemutatja. Nagy-Kanizsa r. tan. várói 1898. éyi gyámpéoztárí számadása bemutaítatik. Széli Kálmán m. kir. miniszter elnök ur xi uagyméltőságának 2S44/M. E. I. sz. magas leirata, melyben m. kir. minisztereinőkké legkegyelmesebben történt ktueveztetéséről és az uj misztérium megalakításáról á lörvéuyh.ttó ágot értesiti és egyúttal azon várakozásának ad kifejezést hogy e törvéuybatóság őt és minisztertársait, az eléjük tűzött fontos feladatok megoldásában hazafias buzglom-mal és eiélylyel támogatni fogja. Hegedűs Síndor kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 1393/elu. 899. számú magas leirata, melyben kereskedelemügyi miniszterré legkegyelmessebben történt kineveztetéséről a várraegye közönségéf értesiti és egyúttal felkéri, hogy a reá váró fontos és kö .érdekű feladatok megvalósításán! irányuló törekvésében őt támogatni szíveskedjék. Percei Dezső, m. kír. belügyminiszter ur 6 nagyméltő-ságának ad. 1284/eln. számú magas le-
| irata, melyben a belügyminiszteri állás-I tói legkegyelmesebben történt felmentése i alkalmából a törvényhítósá^nak, híva-I t.ilos eljárása közben tanúsított h-itékony 1 közreinütödéseérl őszinte kö-zö-ietét nyíl vúnitj i. A nagyméltóságú fö\'dtnivelésügyi j in. kir. miniszter nr 89700/VII./1898. sz. magas körrendelete, a mezőgazdaságról éa mezőreodór^égről szóló 1394. 12. t-c végrehajtása tárgyában. A le tényei járás főszolgabirája Tót-Szeut-Mártou község képviselőtestületének az alsó lendva—regedéi vasnti vonal segélyezése tárgyában hozott határozatát Schneider . József fetebbezése kapcsán beterjeszti. A letenyei járás főazolgabi-rája Pelri Vente község kép»iselő:e.stü-letének az alsó-leadva,~-regcdei vasúti vonal segélyezése tárgyában hozott ha tározaiát Korcsmáros József és társai felebbezéje kapcsán beterjeszti. Nagy-Kanizsa rend. tan. város polgármestere, a nagy-kanizsai felső templom újjáépítésére alakult bizottságnak számadásait
ellenőrzés és törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti. A nagykanizsai járási mezőgazdasági bizottságban üresedésbe jött tagsági helyeknek választás utján leendő betöltése. A vármegyei számvevőség által megvizsgált községbirói számadások és költségtervek törvényhatósági jóváhagyás végett bemutattat nak.
— A „Zalamegyel ált. tanítótestület" nagy-k.niizsai járásköre ez évi rendes (tavaszi) közgyűlését 1899. raíjus
. bó 18-ao (csütörök) d. e. 9 órakor. Sormáson, a községi népiskola helyiségében fogja megtartani, melyre a járáskör t. tagjai és mindazok, kik a tanügy iránt érdeklődnek, egész tisztelettel meghivatnak. Tárgyai: 1. Mutt gyűlés jegyző^ könyvének felolvasása és hitele ütése. 2. G)akorlati előadás a magyar nyelvtanból. (III. oszt. & tőmond U s annak fő névi alanyáról) Tartja: Anders Károly ur, soruiási rendes tag. 3. A tanítók egyesületi életének fejlesztése (hivatalos vagy szabad egyletek legyenek-e?) Eó-adó: Kertész József ur, nagy-kanizsai rendes tag. 4. „A 7 —14 éves korig tartó lar.kötelezettség" és ,Az önálló gazda-
^gi ismétlő iskolák". Értekezés Selmecy 1-iire ur, gelsei rendes tagtól ő. A nyilvános (iskolai) vizsgálatok megszüntetése. Tárgyalja: Kovács M;klós ur nagykanizsai rendes tag. 6. A , Vamrnu\'gyei ált. tanítótestület" többrendbeli indítványa. Előterjeszti az elnökség. 7. Folyó ügyek netáni indítványok.
— A keszthelyi Ipartestületi beleg-segélyzö-pénztár 1899 május 7-én d. u. 2 Órakor az ipartestület helyiségében IV. évi reudes közgyűlését tartja.
— A „Tanítók jogai és kötelességei" cz. munka 3-ik kiadása most jelent meg. Szerzője, dr. Szabó Mihály, alső-fehérmegyei kir. tanfelügyelő, ebben a munkában gondosan gyűjtötte össze mind-nzou törvényeket és rendeleteket, melyeknek ismeretére, a tanítónak szüksége van. Különösen mostanában, mikor az iskola feutartők és a tanítók közt annyi vitás kérdés merü t fel a lakbér, ötödéves pótlék és nyugdíj ügyben e könyv nagyon jó szolgálatot fog tenni a tájékozatlanoknak. Ara 2 frt 60 kr. Kipható a szerzőnél Nagy-Euyeden.
— Helyreigazítás. A nők kedvence cimü tárcánkba értelemzavaró sajtóhiba csúszott be. Jókai helyett Forrait szedett a szedő Mi tiszteljük Forrait mint gyorsírót és Jókait mint a legnagyobb elő magyar Írót, de párhuzamot Pékár és Jókai közölt akart votíui sz író. Fórra i helyett Jókai olvasandó
— — Egy rendőr hirtelen halnia. — Tiétfőn éppen májua 1 ének beköszöntével halt el Csordás József városi rendőr. Már hosszabb idő Ó;a erős szúrásokat érzett derekában és mellében, | elment tehát a gőzfürdőbe azon reményben, hogy ott majd enyhülést tatái és i ott a gőzben összeesett. Eszméletlen él-I íj pótban szállították lakására, nem is ! tért többé magához és tlé után 3 óra 1 körül kiszenvedett. Szélhűdés oltotta, ki a hatalmas termetű erds ember életét, j — Temetése szerdán délntán 4 órakor | ment végbe nagy részvét mellett. Temetésén megjelent az összes rendőrség és a városi hatóság a reudórtisztviseiökkel együtt. A tűzoltó banda pedig gyászin-du ókat fújva, vett részt a temetésen. — Az elhunyt özvegyet és 4 árvát hagyott hátra.
— Betöréses lopás. E hó 3 ára virradóra Varga Imre galamboki lakos szobájába isméi étlen tettes álkucs segélyével behatolt és ruhaneműt s készpénzt tetemes értékben ellopott. A be törő valami idegen csavargó lehetett, kinek körözését a csendőrség elrendelte.
— Tűz. Hitit héten Kismihályfalva községben ö v. Sejavics Katilin ottani lakos kárára egy istálló, egy pajta és egy lakóház leégett. A kár 523 frt. A tűz mikénti keletkezése ismeretlen
— Gyújtogatás. M bó 25. éjjel 3 óra tájban félrevert harangok kongása riasztotta fel álmából a letenyei lakosságot. Z-ic Károly ottani lakos fából készül\', náddal fedett lakháta lángokban állott A tűz gyorsan terjedt a szomszéd házakra és rövid idő tnu va három lakház sok melléképülettel a lángok martalékává tett. A kár 822 frt, mely összeg ellenében GÚO frtra volt biztosítva, A csendőrség
Henneberg-selyem
— csak akkor valódi, ha közvetlen gyáraimból rendelik —
fekete, fehér t, színes 45 krtól 14 frt 65 krig mtu-
reokést — liiu, csikót, kockázott, mintátott él dimuxt s-.b (mintegy 24.U kalbDbóző f.jt* él 2000 különböző Bzia él irnyftlitb.o ttb.)
Ruhák s b\'ouzokra a gyárból I — Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen t házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
Magyar levelezés. Svájcba kétszeres leTélbélyef ragautandó.
Hennelierg Q. selyemgyárai, Zürichben
(cs. és kir. advaxi szállító.)
1899. MÁJUS 6 án.
XXXVIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJ OS 6-áo.
a lüz keletkezésének okát puhatolva,
kiderítette, hogy Zsin Károly 300 írtra biztosított, leo frt értékű lakbíiát csalási száodékbói maga gyújtotta fel, amiért is feljelentetett a ietenyei kir. járásbi-róságoál.
— Májusi előléptetések. A cs. és kir. 48-ik gyalogezredben előléptek: Mol-ináry Kálmán alezredes — ezredessé, Kabíoy Lajos vezérkari százados — csapatszolgálatra beosztva a cs. és kir. 48-ik .-valogezreduél — örnagygyá a vezérkarnál, verebélyi Marzsó Tibor cs. és kir. kamarás főhsdua?y századossá, Leocz Kezíó éa Pittreich Hugó lovag hadnagyok főhadnagyokká A m. kir. 20 ig liotivédgyaloge;redben; Radocay Ferenc II. oszt. srázados I \\ó osztályú szá a-Jos3á; dr. Darányi Árpád 1L. osztályú ezredorvos I >ö osztályú ezredorvessá, Treiber Kálmán és CNeke Sándor hadnagyok főhadnagyokká, Heykal Jenő törzsőrmester badnaíV keze^Ötisztté.
— Jófékonyeéin síiBlelóadá*. Amiét értesülünk Halmay Imre színigazgató a helyi ker. nőegylet javára f. hó 13 án jótékonvcelu előadást tartat, melyre felhívjuk a közönség különös pártolását.
— N&gy Kanizsa közbiztonsága és a városi rendőrség tevékenysége a mali április hóban. Felje\'eutetett: 4 bűntett, 13 vétség, 71 kihágás, ő-szesen 88 büntetendő cselekmény Eredményesen nyo moztatott 8-1 esetben, eredménytelenül 4 esetben. Kinyomoziatott 104 tet\'et;
\\ ezekből 8G férfi és 18 nő. Letartóztathatott 38 egyén. Az ör-zemélyzet tevékenysége: 90 őrszem, 90 járőr szolgálat, 8 vásár felügyelet, 30 24 órai tiszti ügyelet, 2 segély szolgálat, 5 tolonc kiséret, 25 színház ügyelet é< 36 hely-zíni szemle. — A közbiztonsági állapotok kedve/őnek mondhatók.
— Céllövészet. A helyben állomásozó cs. és kir. 48. sz. gyalogezred pót-tirtalékos legénysége folyó évi május hó 10-én reggeli G órától kezdve Kis Ka-ni/.sa, Bajcsa --szepetueki m;jor és a Principális kanális által batárolt iőtéri-n harcszerű céllövészetet tart. A rendőrkapitányság felhívja a közönséget, hogy a jelzett területet 6000 lépés körületet ezen napon auoálinkább is kikerülje, mert az olt tartózkodás életveszélyes.
A magyar kir. anyakönyvhivatal.
Halálozások:
Április 28-án Boros Imre rk. 3 hónapos bórsloh, Kálovits György rk. 2 hónapos ránggörc, 29 én Lengyel Anna özv. Gozdá\'i Jánosné rk. földmives 69 évei vesebaj, Godioa Ju\'ianna rk. 4 éves agyhártyalob. Szollár György rk. I napos idétlen szülés, Pichk-r Erzsébet rk. ó\'5 éves lüdövéíz, 30-án Gerócs Józsei rk. munkás 24 éves lüdö!ob. Juhász József rk földmives 69 éves tütiőgümö kór, Csávoy C.-cilia Özv D vo-ác ek Jánosné rk. 79 eves tüdőgyulladás, május 2 áo Csordás József rk. városi rendőr 42 éves szívszélhűdés. Nagy Mátyás rk. 2 hónapos tüdőhurat, Gábor József rk. földmives 77 éves tüdőbuiut, 3 án Németh Julianna Özv. Topolils Györgyué helyszerző 53 éves szervi szívbaj.
— Népesedési mozgalom Nagy-Kanizsán április hóban. Született őszesen 57 gyermek, 31 fia, 26 leány. Meghalt összesen 71 egyén, 36 finemü, 35 nőnemű. Házasságkötés céljából jelentkezett 27 pár, házasságot kötött 15 pár.
— Fontos háziasszonyoknak. Sok gondot okoz a háziasszonyoknak a kávé beszerzése; mi ajánljuk, forduljanak Fra-telli Diisinger hírneves fiaméi kávébehozatali kereskedőkhöz, kik a magyar kávésoknak is szállítói.
* Igen fontos betegeknek. Felhívjuk i. olvasóink figyelmét egy rendkívül áldásos és hatásában páratlan oj gyógymódra: a haemopatiára, melynek megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. baemopata. Rendelő-intézetében (Budapest, V, Váci-körút 18) napiól-napra a legfényesebb eredményeket éri el súlyos idegbajoksál, külőnöien neu-rartheniánál, sziv- és gyomorbajoknál. astbma- és köszvéoynél. Bőr- és vér-betegségeknél minden vegyi szer alkalmazása nélkül az általa feltalált párolgási és belégzési rendszere által a legrövidebb idő alatt teljes gyógyulást ér el, anélkül, hogy a beteget hivatásában megzavarná. Minden betegnek ajánljuk, fordu\'jon, mielőtt fürdőhelyet felkeresne, dr. Kovács J. orvos úrhoz, mert ezáltal sok időt és pénzt takaríthat mf»g.
Ház vevők figyelmébe.
Több rendbeli házeladások a legelőnyösebb feltételek me\'Iett. Megtudható a kiadóhivatalban.
Színházi hót.
Péntekeii, április hő 28-án ,A két árva* czímü francia népdráma adatott fé helyárakkal, zsúfolt ház előtt — A karzat többször viharosan tapsolt, mert előfordul e darabban nörab\'ás, párbaj, gyilkosság, melyek tetszésnyilvánításra késztik a karzati publikumot, de a műveltebb közöoséget nem elégítette ki sem a darab, me\'ybö sokat ki is hagytak, sem pedig az előadás. A fő női szerep Kövy Kornéüa (Louise) kezében volt. Egy világtalan leányzót kellett ábrázolnia. E szerepében az utolsó jelenetig nem volt szabad nevetnie és ez roppant nagy feladat Kövy Kornéliára nézve, ki csak vi^- szerepekre ttrmett E szerepében a gyötrelmes lelki kínok 1 a legmagasabb fokú kétségbeesésig emel-\' kednek és ezt kellelt voina kifejezésre jutatnia. Arra pedig Kövy Kornélia nem volt képes. Tuboly Klementin (Henrietté) éa Halmay (Picrre) emellek valamit az : előadáson.
Szo ro b ato a-V erő György naey lát-1 ványosi-á^ö. történeti darabja , Ezer év" i került fzinre, nem nagyszámú publikum ! raeiJett."A darab hazánk ezeréves mólt-i já^ól idézi lel a legkiválóbb muzz&na-¦ tokát, a bon foglalást ól kezdve a mai j békés jelenig. Végig vonni a színdarabon : szem léi tetőiéi a magyarok ősi á\'ka a I belviszály, mely az ezredév végén nsy i látszik elenyészik és a béke anayala kiterjeszti szárnyait e sokat küzdött é< nokszor aíáz sebből vérző nemzetre mely végre az üdvö* béke égisze alatt áldás dus jövőnek néz elébe, örömmel nézzük a múltnak képeit, de a lelkesedés (űz t nem tudta a darab eiőadása felébreszteni, még annyira «era, mint pld. az „Aranylakodalom.\'\' Nem is képes egy provine színpad az e darabhoz megkívántató di>zleteket kiállítani. Az iro ó kép az „Apciheosis" a legtetszetősebb volt.
Va-árnap délután félh-ílyárakkal helybeli gyermekek közreműködése mellett. „Robinson Cru oe a vademberek között" cimü gyermeksziemüvet adták. A kis színészeknek betanításán Mtk\'ósi színházi titkár fáradozott amint kiiünt a legszebb eredmény nyel.
Este másodszor „Ezer év* került előadásra, hétfőn pedig féibelyárakkal ada totmái-odszor ,Az ördög mátkája" nép sziomü. Ugy látszik a közreműködő szi-néazsk nem veszik valami komolyan az ismételten előadott darabokat.
Kedden Echegaray József ismert darabja ,A folt amely tisztit" volt mű orou. Nem éppen nagy közön-ég tölte meg a nézőteret E darabban a fő női szén pld Matilde egy forró vérű, égő szenvedélyre képes 26 éves spanyol Kány. A színművésznőnek ki Matilde ezerepét kreálja alkalma van drámai kvalitásait, egész művészedét kifejteni és hatással ragyogtatni. — T u b o 1 y Klementin, Halmay színtársulatának e leghivatottabb, tehetséges tagja e szerepben a legnagyobb elismerésre méltón állta meg helyét és Őszintén gratulálunk elért sikeréhez. Tuboly Klementin játéka arra vall, hogy Ö tanú\'Hiányozza szerepéi. Különösen remekelt azon jelenetben, midőn Juliól eveiét elolvasta. Reszkető kezekkel a\'ig bírja felbontani a levelet, elkezdi olvasni anélkül hogy értené, d,> c-akhamar mintha most ébredne, fölélénkül, remegéssel keresi az aláírást, a szilaj öröm szivébe kap midőn látja, ho?y Juliótól való a levél. Lázas izgatottsággal folytatja az olvasást a szemeit dörz-ölve erőlteti magát az olvasáshoz, ideges vérfagyasztó nevetéssel, mely az olvasás végeztével hangos habötává fejlődik, és kitör belőle a szilaj öröm és boszoállás érzete. Megrázó aztáa midőn őrjöngő dühvei dulakodik Ea iquétávj-1 és őrült szenvedély-lyel annak nyakába döfi a papirvágó kést és ezáltal ketté szakítja a kötélé ket, mely Fernandőt már Euriqoétahoz kötötte. Dacára annak hogy a közönség néhány évvel ezelőtt Gazdy Arankától már látta e szerepet nagyon jó alakításban, Tuboly Klementin játéka, mégis mindvégig nagy hatást keltett. Eur\'queta szerepét Kövy Kornélia játszotta. Nem akarjuk bonckés alá venni az ő alakítását, mert az eredmény nem volna kedvező. Azt el kell ismerni, hogy nagy igyekezetet fejtett ki e nehéz, nem az ő szerepkörébe való darab előadásában; feltudta kelteni Enriqueta személye iránt a közönség ellenszenvét, de a mély psy-bológiai mozzanatokat nem tudja még kifejezésre sem juttatni, annál kevésbé kidomborítani. Szabó Ferenc (Fernando) játéka elég jő volt, több helyütt drámai erővel hatott, különösen az utolsó jelenetben midőn Matildét a baloldalon levő kis szobába taszítja. Halmay (Don Justo)
jó volt P. Nagy Linda (Donua Concep-cíon) Nagy (Don Loreozó) és a többi szereplők igyekezettel játszottak.
Szerdán, Ohnet György régi. de mindig vonzó színmüvét ,A vasgyáros"-!/ vették e!Ö, félhelyárak mellett, minek folytán a átíafaiz ismét annyira megtelt, hogy szinte kö veszélyes volt Cairenek szerepében Tu\'»oly Klementin ma ismét kitüotette magát, dacára, hogy tegnap Echegiray darabjában nagyon megerőltető szerepe voL Méltó partnere volt ma Szabó, Ferencbec (Derblay Philippe) ki igaz alakná ban muutt* be a lökor-jellemü, nemes vasgyárost. Tuboly Kle-mentinuel a felvoná-ok útin bíromszor-négyezer is kitap olták. Kövy Jn\'iska (Susanne) megnyerő me. jelenés volt Szabotté Htfrvay E. (Ath«Hais) ma e\'Ő-BzÖr lépett a lámpák elé, usylá\'-szik ot\'hon van a színpadon.
Még egy uj csillaghoz volt ma először szerencsénk. Nagy Miklós úrhoz, Octave szerepében. du neta kérünk többet e ;-zerencsébÖl. nctavenak a darabban, kedves, megnyerő;- rokonszenves szerepe vao é> óh egek caivé tette azt Nagy Mikló\'. Egy félszeg. jievet>éges alakot mutatott be, egy semmit, a ki se beszélni, még c-ak meghajtani sem tudja magét kellőképpen. Reudkivül c odáljuk az icaígatóió1, hogy ezzel a felléptetésével kockára tette a darab sikerét, mert hogy Nagy Miklós szereplé-e rendkívül sokat romlott a darabon, az tény. Kérjük tehát &f. üazya\'ó ur*t hogy ne lépte-se fel többé Nagy Mik óst mert ö nem Bzinész é- mert nem álnok jót hogy a kö/Önség füttyökkel nem fogadj* ót A többi szereplök tőlük megszokott igyekezettel játs-Oltak. , jr.JL
Szerkesttöség :
Dr- Villányi Henrik, télelos «erkesitO.
Dr. Perényi Józttef-
Kiadó: J/J. Wajdits József.
VEGYESEK.
— SÖmör-betejjfttéfret: száraz, vizenyőt, pikkelyes sümArt .lii-cbíi-n) i az e bajjal együtt j&ró, kiállhatatlan .bürviszkeleget* jótállás mellett gyógyít, sőt aiofent is. kik gyógyulást se-h 1 sem találtak, a „Dr. Hebra sömórírtó^-ja. Kfilsö haszaálatra váló, nem ártalmas. Ára 6 frt o. é, vám- éi potuiÍijm«ateseD (leTéljegyrfi-ben ís) nlánTéttel 50 krral több Kapható: St. Harieti-Drogaerie Daozig. (DenUchland).
HIRDETÉSEK.
364/lk. 899.
Árverési liirdetiiiéiiv.
A n.-kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy Scbwjrtz és Tauber n.-kanizsai bej. kereskedő cég végrehajtatőoak Günsberger Sándor és neje Weisz Pepi végrehajtást szenvedő dióskáli lakó-ok elleni 240 Irt 45 kr. tőke, ennek 189G évi november 23 lói járó 5*]„ kamatai, 83 frt 73 kr.
eddigi per és végrehajtás kérelmi. 10 frt i kiiüzetik és ahhoz a venni szándékozók
— Biztos íTTÚíryhalas. Mindazok kik :gísz emésztés vagy székrekedés következtében felfúvódásban szorulásban, főfájásban étrágyhisny-vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi -Moll fele si^idlitz porok- használata által biztos gyógyulást érnek el. Kgy doboz ára 1 frt. Szétküldés naponta utánvéttel Moll A. gyógyszerész cs. és k. ndv. szállítótól Becs, I. Tachíauban. 9 A vidéki gyógyszertárakban határozottan Xoll A. készítmény kérendő az Ö gyári jelvényével éa aláírásával.
— Negyedik tnagy kir szabadalmazott osz-tálytorajaték. Az el5tto.uk fekvő tervedet szerint májút hó iS-áa és 19 én lesz az I. osztály búzása cs figyelmeztetjük kű\'ónósi>n olvasóinkat, hogy a nyerési esélyeket csak akkor lehet ezen sorsjátéknál teljesen kiaknázni ha már az első osz\'álynál megkezdjük & játékot. Amint külúm-böző helyről értesülünk a sorsjeeyek iránti kereslet épen oly élénk és nagy, miut az első játéknál volt és azért tanácsos hogy miaél elébb egy sorijegy birtokába jussunk. Az I. osztálya sorsjfjrjek árai V, sorsjegy 6 frt. —, \'l, sorsjegy 3 frt, — \'i, sorsjegy 1 frt 50, \'1, sorajegy \'5 krajcár. Ha a kulömbozö főelára-sitók felett szemlét tartunk, akkor az előttünk ismerős Tőrók A. éa Tsa céget. Budapest, Váci-korot 4.i. mint szolid bankházat, mely nagy szerencsével játszik, bízvást ajánlha\'juk. Aki tehát Torok A. es Társánál Váci-körút fa alatt vásárolja sorsjegyét, az a legjobb kezekben van
Ny üt tér.*)
Telte, hogyhŐlya?t bugydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Litltion-rorrás
SALKATOD
sikenrel rendelve lesz. H n ki haj tp h at ás n 1
Kellemes iiü! I «w Iwijei emésiíhető
Kapható áiványiixkereskédesekben és
gyógy szertársJcbán. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
hó 6 án foganatosított kielégítési végrehajtás utján felül foglalt és 386 frt 50 fj^rra becsült szobabútorok, sibből álló 1 ingóságok nyilváiHvs\'árveréseo eladatnak. Mely árverésnek a nagykanizsai kir. jbiróság V. 29Ú2. 18Ű9 számú végzése folytán 85 frt tőkekövetelés, ennek 1809. évi márc\'Us bó 22. napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 24 frt 80 krban bíróilag m.ir megállapított költségek erejéig Nany-Kani^sin a heiyszinén leendő eszközlésére 1899. évi május hó napjának á. e. 10 ór.ija határié
85 kr. korábbi árverés kérelmi, 5 frt 50 kr. jelenlegi s még felmerüleodö költségek iránti végrehajtási ügyében a fennt nevezett kir. törvényszék területiéhez tartozó az nngjakabfai 304. sz. tjkvben f 314 hrsz. alatt felvett és 602 frtra, ugy a dióskáli 843 sz. tjkvber. f 106 brsz. alatt felvett a 400 frtra becsült ingatlanok, még pedig az utóbbi ingatlan Horváth Teréz özv. Gyulai Istvánné javára bekeblezve lévő holtiglani haszonélvezeti jog fenntartásával 1S99. évi májns hő 15 én d. e. 10 órakor Dióskát község házánál dr. Rothschild Samu felperesi Üeyvéd vagy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb Ktett bec-ár.
Árv-rezni kívmók tartsak a b-c->ár 10"/e-ít ké-:-pén/ben vagy óvadékk^pes. papiman a kikü>dö t ke/éhet le\'enát.
Keit N.itíykauizsán, a kir. trs,/ék mínt teleKkö >yvi hao.-ag\':i 1899. évi jai uár hó 23. napján
ÜÖZONY. kir. törvszéki albiró.
325. szám./1899.
Árverési hirdetmény.
Aln(:rt biró*á<ii végrehajtó az 1881. évi LX. t. c 102 §*a éneimében ezennel ku/.hirré teszi, hogy a nagykanizsai kir. jarasb.rósáznak 1899. évi V. 291/1. számú végzése következtében Dr. üilop Mór cag>ka«i7sai ügyvéd által képviselt Kiufmann Mór nagykanizsai lakos javára Wei»z Soma nagykanizsai lakos elien 85 frt s jár. erejéig 1899. évi április
7060,/tk.
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingósások az 1881. évi LX. L-e 107. és 108. §-a éneimében készpénzfizetés mellett, a legiöbbet Ígérőnek becsáron alul is el (ogoak adatni.
Kelt Nagy-Kanizsán, 1899. évi áprilisi; hó 28. napján.
MAXIMUVITS GYÖRGY
kir. lir. végrehajtó.
&&MBSBBJS81
Iá? í r fiúméból ~wm
a [mm bajánÜ szíitildre
1 zsak 4 kgr. Kió kávé jó
izG
I zsák i kgr l\'ortoriko kávé
oagyazxuia . . t zst,k 4 ker Kuba kávé
nazysz\'-mü I z»ák 4 ker Pottoriko
káve 6.12
I zsák 4 kgr kék Jáva gyfacv-
5 60 5 76
káW
etvámofett, Itérntentve é» cnoma-golvn minden tnát knlts^tf
Árjegyzékkel készséggel szalgálnik.
FRÁTELLI DEÍSINGER.
FIUME, szabad kiköfo 35.
*) Az e rovat alatt közlött-kért nem vállal felelősséget a azerk.
Orosztony község telekkönyvei birtok szabályozás következtében átalakíttattak, s ezzel egyideüleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1S8G. évi XXIX. — az 1889.\\ évi XXXVIII. — s az 1891. évi XVI. t. cikkek a tényleges birtokos lulajdonjogáaak bejegyzését rendelik, — az 1892. évi XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.
Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. t. cikk 15. s 17. §§. alapján — ide értve c) § oknak az 1889. évi XXXVIII. t. cikk 5. s 6. §§ aibao s az 1891. évi XVI. t. cikk 15. g. a) pontjában felsorolt kiegé-szités-it is — valamint az 1889. évi XXXVIII. t cikk 7. §-a, s az 1891. évi XVI. t. cikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. t. cikk 22. §-a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt 1899-évi novembsr ho 15 napjáig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte u\'án indított törlési kereset annak a harmadik személynek, a ki időközben nyüvánköoyvi jogot szerzett — hátrányára nem szolgálhat;
2. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. tcikkv16. s 18. §§-ainak eseteiben ideértve ez utóbbi §-nak az 1889. XXXVII[, tetkk 5. s 6. §§-aiban íoglslt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellenmondással élni kivannak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1899 évi november ÍIO 15 napjáig bezárólag a tlkvi hatósághoz nyújtsák, be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog;
3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések által, nemkülömben azok, a kik az 1—2 pontban körülirt eseteken kivül az 1892. évi XXIX. tcikk szerinti eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nytlváuköpyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik — ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog áramának az 1889 XXXVIII. tcikk 16. §a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a tlkvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1899 évi november bó 15- napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmulta után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában többé uem érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilváokönyví jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, bogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a tkvi hatóságnál átvehetik.
A kir. tvszék mint tlkvi hatóság. Nagy-Kanizsán, 1898. évi november bó 16-án.
GOZONY, kir. tvezéki albiró.
XXX\'III ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJDS 6-áo.
(JDBIUI-Ht ERZSÉBET LABDACSOK.)
L pilolálí hasonió kéazit-ményekné) minden tekintetben feljebb becsüiendők; — mentek minden Ártalmas anyagoktól, az ah esti szerek bajainál lei-jobb erenménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértiaztitók; egy gyógyszer sem jobb, a mellette oly ártalmatlan, mint e pilolák a
s z é k s z o r u I á s a legtöbb betegségek forrása ellen. -X Cukrozott külsejük végett még
gyermekek is szívesen. Egy 15 pllnlat tartalmazó doboz 15, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllulát tartalmaid, c*ak 1 frt 0. é. 5áir| Ál? í 0*1 Utánzásoktól külsnösen óvakodjunk. KérjQnk b»táro-U V Aj ! zottan Nensteln FBlÖp hashajtó labdacsait Valódi c*ak, ha minden dóhoz törvényile.; bejegyzett védjegyünkkel piros-fekete nyomtatásban .Szent-Lipót és „N\'enstein FRIiip gyóz;vrfzeréa.tw aláírással van ellátva. A kereskedelmi lörvéoyszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal van ellátva,
¦ EUSTEII FÜLÖP
,Szent-Lipóthoz* cimzett gyógyszertára WIEN, I., Plankengasse C Raktár Nagykanizsán : BEM\'S LAJOS és REIK 6TDLA gj ógyszí részek né!,
«ras •gvErvn.Ksgva.tffi gs«^gJ«iggnTPiggtara< -—amsrg\\\\^^úa-TO»-gsre< ssssa- » vaffiaiigffi «sa.%Bx^M
G L 0 B U S-tisztitó-kivonat
többszörösen kitüntetve,^
3 jflrl.Of
8TKVER
gyógyintézet \' TÖBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT.
idény: majns—oítober.
33 \' méter a tenger szine felelt
".\' visitH átlomáit.
-ácból kocsira! egy óra. la- és távírda állomás
Rég ismert vastartalmú (akrolbermc) acélforrás 30 fok C meleg (\'?3 f»k R) Mérsékel: klima 25 fok C. és 20 < R.) erős tÖ erdölevegö, kiterjedt fenyveserdök Gyógyjavalatok, idegbáotalmak, ideggyenzeseg, hátgerinchetegség, hysteria, görcsök, ueuralgia stb ellen. Nói betegségek: vérszegénység. 1 él- és hólyagburnt stb. Igen ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekeknck. Gyógyeszküz: külön gyógy- és nszóbazin, kádfürdők melegvízzel, f<-nyőfürdök, villanyos fürdők, massage. zuhany-gyógykezelés sat Olcíó likasok és egyes szobák, villák, gyógyierem, kiiunó" étterem, kitűnő zenekar. A flirdS igazgatós insál kimenti prospektus Ingyen és b6ra»ntve. l>r. fíLVMAl\'EIt SÁSIMUt. erros tulajdonos
VciórJi ezzel a védjegygyei : ^
Tírífl esik í ! o li u s s a i.
Kiaden tiséM okrelleoe] Jlíandű haszaáJal váft (51.
Dobozok * S és 15 krjáral mindenütt kaphatok.
Fritz Schulz jun., Leipzig
& tisztitó-kivonat feltalálója.
JKastner&Öhler,gráci|
m czéu ü
M gPOSZTO-QSZTÁLYA *M
iíg------------- _=____=: JÍJj;
m szé.küid m
01 atnjer és liroli darócot (lodei¦) SK
& 335-HO ctm - széles 135, 215 240,
SS 360 krért méterenként. — Ezen mi- Kfö
ídSÍ n6síEek kiprób&lt jóságnak és külő- Sg
^ nősen alkalmasak fi^i
H odaéri és elegáns öilözeketre. ppj
ÍÍK Fekete és kék kanEarnok, valamint
jűS cheviottok kitutő wiuísegekbeu 2 aSn
H írttal felfelé g^í
D.vat, Llvrée és kocsi gzöve
^ lek slb. stb csak a legjobb $!<
jv^j minőségekben. EK
Kg Minták bérmeiUre ingyen j^j
SZABADALMAZOTT DROTÜVEG
világos tetőzetnek, padlózatoknak, gyári- ablakoknak, legjobb anyag különféle vastagságokban egész 1 75 Dégysz méter terjedelemig.
KDlónös előnyei: Lehető legnagyobb törési biztonság átütések és törések elien drótrács nem szükséges, tűzbiztos igen nagy Tokig esetleges repedésnél áthailauok, niiuiáu a drótbetét az üveget szorosan unja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fényhatás. Tüll-\' állami és magán éjiitket: énnél nagy mennyiségben a k-pjobh eri\'dméuynyel használtatott. Számtalan biznnyitvány. prospektus és minta szolgálatra.
< Öntött Üvegpadlózat lemezek járható tetőzetnek •>
földalatti utjárók és alagutak megvilágításira vasutaknál kiadott nagyságokba, vagy kaloafélékép mintázott felületekké., febéj-T Mfebér (ca. 30«/e-kal olcsóbb a _ séges nyers Ontott üvegnél; éf színes, drótfonatul és anélkül.
Üveg tetözsindely és üveg rovátkás téglák
a legkülönfélébb alakok és nagyságokban Akties Gesellschaft fűr glasipdasfrle vor« Friedr Siemens
Neassttl\'bei Klbogen ¦Böhmenj. További készítmények mindennemű üvegek, üvegzárók, tábla üvegek bclgis német mód szerint, üvegöntés és Qtegdom borítás, (.szab. domborüvegbetük).
_
MOL^StitlJlfiSR
Csak akkor valödiaW.
ha mindegyik dobos aláírását tünteti fel.
Hot) A védjegyét
A Hol\' A.-féle Seldllti-porok tartós gyóg,hatása a leemakac^ vbl> oyanar- é* al-tsttbiitalsitk, gjO\'nor,;nrcs és gyomorhév, rögzött srékrekedés raajbiatil.iio vér ttlsláa..aranyér és a legktVfnbözőbb pöí betegségek ellen. jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagy bh Hterjedést szerzett. — Ara i detl d«:t2nak I frt •. e.
jele-
v lepeotételt ere-
H am is i t ások törvén yileg fenyíttetnek
MOLL- FÉLE FRANCIA
Csak akkor valódi.
fraaczla borszesz es só i
köszvény, csuz és a uegbo - .Egy Ottczott eredatl üveg ara 90 kra|otár
mindegyik flveg MOI.L A. Tejjegyét IQatntl i- Ilstl* felirata ?nozattal van zárva. A Moll-file, rtííscn mint fa)d«la>ae«illapiU bedorzaSléai szer (
kavetkeznéayeiaél ieginmeretezebb aépsz
MOLL Gverme:
iiv szappanja.
Legfinomabb, legnjabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a bor okszerű ápolására gyerae^ek és felnittek részére-
Ara dirabonkiat — 20 kr. Öt darab — 90 kr. Minden darab eyermek-szappan Hon A. védjegyével van ellátva
F ö s z é t k ü 1 d é x:
Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító áltaf
Bécs: Tucblauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta posUutanvét mellett teljesíttetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeid Adolf es Fia.
vigyázni kéretik!
5 MÁRIA-CZELLI 5 GYOMOR-CSEPPEK
nagvszerfii\'ii hatuab gyomor liajok-?ál, nélknlúzltetetlfii és úlialnnosan ismeretes llázi és népszer. — A gyomorheiegség tünetei: étvágytalanság gyomorbetegség, bűzös le-h-let. ffltnjtság. savanyu fcIböíT-\'gés, nasm»\'iiés. gyomorégés, felesleges nyálkakivjtlasztiís. ,-árg.is:íg. timlur és hányás, gyomorgüro* szűkülés.\' — Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a mennyihen ez a gyomortól származott, gyomorinllcrhelésnúl ételekkvl és italokkal. gilLsZiák, tnáj-bajok L-s bamorrhoidáfciiál.
1 mliteit bajuknál a Máriaczelli gyomorcaeppek évek óta kitfl-iióktit\'k bizonyultuk, a mit száz meg száz bizonyitvány tanusil. Egy kis üveg ára használati utasítással együtt •10 kr.; nagy Qveg Ara 7i) kr. —
Központi szétküldés Hrady Károly által Iíées, gyógyszertár a „Magyar Király-hoz, I. Fletselimarkt 7.
Nagy-Kanizsán: Práger Itéla és líelus Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Cohul Sándor gyógysz«v ró^znél. —
01 SZÉPSÉG
elérheíő a következe szerek által:
a lc^;- r.:i \'
Mer, ai arcibőnick, üJc fri« szint a.l \\J1al95a nicgl-]>ö. I üveg ára ! — frt minden \\üiét egyen -lüllcn hajat 2—3 na[> alatt a legszebb arany
1 üveg ára >5G frt.
minden ősz haj.it lar-
lÓKan, ¦ ¦: cs
természelhüei fek;-
llonahajlastoszar \'iúre f« t én.
- alatt. Teljesen inal-
matlan.
2 üveg ir« 3— frt
Hmarózsatej
llcaaaranjviz
Dr. Székely-félE kerpaiiz3 k°"\'i\' i\'h\'\'°0\'"\'\\,^\'^"etS.
a & B Q B \'T- Minden női kflldnlegesség nagy választékban B & Ö fLt L1
Budapest IV, Korona- HD1CI C herceg i. 6. aiiAOL T.
Bécs 1. Bäcker-strassa 20.
PosztószéjjelküírJés csak magánosoknak.
H-SO ió 8-10 !0 4-SŰjó
10-50 Ugfinomabb 12-ÍO »ngol IS* kamp.m
Egy vég, 3-10 m. hosszú, teljes uri J öltönynek ára j csak
Kiesei-Amhof Brünnben.
Xlaták Íb*7*b tj^-rsif ntmts. - UllUhI BziUlUa.
MmKémvmvSk tefj^áCUtl Oaak kftxv*t*tl*nnl vimr-i. hatnak az értékn*k m»rf«If:ö«n. F41vl[«-»o»itiíiivl bUonyltánk*pp»nei»kiír»u»i; Aduit poiitokerMkrtt.. iin<jn. potten b axabóniJc, b» mintakonvvíböl tesz romlóiéit, a kövi-tltető ajándékot ¦(!]!.: 10 irt vaaiiiá*=iS cKv nadrágot 50 tr.-*rt, SO frt , »87 61tun.it 1 zrtart, 60 irt , flr.om Sltönvt ogieion lasyon. Eienkivül * azabö még a köv»tk«iO nnfodmeuyt kapja: 3 frtot méUrj* ntáji ¦ WUÖn 20%-ot. Ezefcot m njáadé-kokat — soa«4nT«Tá fizatl, ha Kraoax Adoir minta-tűnyvo ntan a, axabémál Táanxol-_
LEGNAGYOBB NYEREMÉNY
legszerencsésebb esetben
1,000,000 KORONA
Az Ömszbn 50,000 nyeremény JEGYZÉKE.
A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben:
1.000,000 KORONA:
menyek részletes beosztása a
kűvelkezö : Korona
1 jnlalGin 600000
e \\ 1 mer a- 400000
09 \'¦) 1 B n 200000
s 2 » n 100000
1 » -> 90000
J 1 * n 80000
= 1 n • 70000
tt> Ol 2 B * 60000
OS -03 1 40000
L 5 1 ¦ - 30000 25000
fi 7 20000
er 3 15000
31 10000
67 m" - 5000
3 3000
432 » ¦ 2000
763 B > 1000
1238 V ¦ • 500
90 • ¦ 300
3700 200
3300 170
4900 130
50 100
3900 80
2900 40
50,000 ™7l 13.160,000
\' ossz™ \'
A negyedik nagy m. kir osztály sorsjáték Demsokára ismét kezdődik és
100.000 ojl,„, 50,000
sorsjegyre nyereinény
jut, vagyis az oldali levő nyereményjegvzék azeriat az 6Hsze« sorsjegyek frle ft-ltét-lenül nyerni fog.
A nyeréni eatélyek tehát, mint már ál-, talánosan ismeretef, óriásiak.
Összesen tlzevhárom millió 100,000 koronát sorsolnak ki biztosan A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetben
egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendelésnél eredeti sorsjegyeket a tervszerű eredeti árban és pedig:
egy egész í. o. eredeti sorsjegy. 6.— „fél „ „ „ 3.-„ negyed „ „ „ 1.50 „ nyolcad „ „ —.75
kaldOok szét ntAnvéttel, vagy a pénz előleges beküldése ellenében.
A-hozások után megküldjflk tisztelt vevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tercezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre A baiások a tiiajryar kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek és ásóknál mindenki megjclenhetik.
Kérjftk a rendelménye\'et mielőbb 1 etiké> ö Ijö azonban
f. é. május 18. és l9-igf
mely napokon a hnzáa vau, hozzánk bekulde&i.
Török A. is Tsa.
a m. k. szab, osztálysorsjáték
fóelnrnsitói BUDAPEST, V., Váci-körut 4/a.
tok éé nagy nyereményt Szettünk tisztelt vevőinknek : rövid IdŐ alatt körülbelül egy éa fel millió koronát.
Rendelőiére! lerágandó. Kérek részemre__
Török A. és Tsa uraknak Bpest.
oszt. m. kir, szab. osztálysorajáték eredeti
for.ijetryet a hivatalos tervezettel együtt küldeni
Az összeget._______ frt S itéavételezai kért* ]
(ptatasttlvaayayal kardia. ,
A nem tetsző törlendő.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagy-Kanizsán,
NAGYKANIZSA, 1899. május hó 13-án.
!9-ik szám.
XXXVIII. évfolyam.
Blófitetési ár: F.geaz erre . . - 5 frt — kr. fél évre . . . . 2 frt 50 kr. N>Eiederre . . • 1 frt 2a kr.
Egye* néM 10 kr. HIRDETÉSEK 5 hasabns petiuorbio 7, mi»nd«or 6, i minden további torért b kr.
XVIL T TÉRBEN petit soronként ltJ krért vétetnek tel. Kincstári illeték minden egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő
ZALAI H0ZL0HY.
A lap szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részi illető kfta-.lemények pedig a kiadó nevére rímz<-ttea Jiajry-lía>nizH»ra i»f-mentve intézendnk
^lUWntoUeo
levelek u-i tatnak cl
-.iratok rimua nem külríf tii
l
A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság,* a .Kotori takarékpénztár részvény-társaság," ,nagy-kaoizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdedneveló egyesület," a „nagy-kaDizsai tanitói járáskör," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet.\' ,n.-kanizs»i izr. jótékony nőegylet,* .szegények tápintézete," a „katonai hadastyán egylet," a .soproni kereskedelmi, iparkamara," nagy-kanizsai küiválaszttnányának hivatalos lapja!
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Ipari szövetkezetek.
.Nagy-Kanizsát l.*>íi*J. május lü-en.
A magyar ipar legutóbbi harminc éves történetének számos lapján jelent meg az az intő és szinte elkop tátott figyelmeztetés:
Segíts magadon s az Isten is megsegít! Ezzel buzdítottuk iparosainkat, a szövetkezetek létesítésére is!
Megértette e jóakaró intelmet min-denki, tovább is adtuk unos untalan, de magunk nem okulturjk belőle. A szomszédot buzdítottuk, de példát nem adtuok. Valami magyaros kényelemszeretet, a -hej, ráérünk arra még*-féle fatalisztikus fölfogás a hazafiérzést csak annyiban ébresztgette bennünk, hogy prédikáljunk másoknak, de a cselekvéshez hozzáfogni — húzódoztunk. Talán féltüuk a sikertelenségtől, talán nem volt elég erős a bizalmunk a magunk takarékosságában és munkás közreműködésében ?
Bármiként volt eddig — nem bolygatjuk a multat, nem okozunk senkit a mulasztásokért De a jövő számára egyengetni kell a tért és mindenki nek közre kell működni a mulasztások pótlásában.
Most már nincs ok a bizalmatlan ságra, nem kell félni a sikertelenségtől.
Hiszen itt van az országos központi hitelszövetkezet, melynél az erkölcsi és anyagi támogatás készen hever csak a kezeinket kell utána kinyújtani és ezenfölül meg kell mutatni, hogy meg ma bennünk a kellő komolyság és akarat, a szövetkezetek létesítésére és fönntartására.
Nálunk is nóttöD-nőnek a/, igények. A viselet, az élet több és több áldozatot kíván, a régi egyszerűség és
megelégedés kihalóban ran. De nem kell a pazarlás és urnatnáinság rohanó divatjának hódolui. Támaszszuk föl halottaiból a régi erényeket, a nemes egyszerűséget, a takarékosságot! Gondoljunk öreg napjainkra és az utái.unk következő nemzedék, gyermekeink és unokáink jövőjének biztosítására. Erre a legalkalmasabb mód a szövetkezés előnyeinek kiaknázása.
A magyar iparos uj korszak előtt áll. Nálunk is, mint külföldön, folyvást nagyobb lesz a tömegtermelés versenye s ez ellen csak egy védekezés van: a szövetkezés előnyeinek kiaknázása.
A kisipart a nagyiparral szemben csak a szövetkezés képes megrédeni, mert ez megszerzi a kisiparnak a nagyipar előnyeit, hozzáférhetővé teszi a munkamegosztást, a gépek előnyeit, a közös termelést, raktározást éa el-árusitást.
Ne nézzük tehát a kisipar pusztulását ölbe tett kezekkel. Teljesítse mindenki kötelességét az ipari sző vetkezetek létesítésének terén.
Az ipartestületek, iparos-körök járjanak elöl jó példával. Ez a szövetség, meíy most írtnak nrdtil, fáirüágositást ad mindenről, a mit tenni kell. Mint jóbarát, mint járatos szakember útbaigazít minden részletre s az egész eljárásra nézve. Csak komoly akarat, férfias erély kell á szövetkezet létesítésére, szervezésére és türelmes vezetésére, gondezására.
Az a fáradság, amit az iparosok erre fordítanak, bőségesen meg fogja hozni gyümölcseit s a szövetkezet tényleg oly elültetett fa, melynek árnyában akik létesítették és ápolták, nemcsak megpihenhetnek, de gyümölcseit is élvezhetik.
Egy előrelátó bölcs férfiú a szövetkezetek me.- ._.«1ü:*-5 előnyeit a következőkben fogUHa össze:
1. A szövetkezet a legbiztosabb utak egyike arra hogy az ember erkölcsi, társadalmi és anyagi helyzetén javítson. Mivel a rendszeres munkához szokta^ az indulatokat mérsékli és arra tanít, hogyan kell az erőket jobb célokra felhasználni.
2. A szövetkezet megkönnyíti a hiteit, előmozdítja a takarékosságot, hamisítatlan árukat szolgáltat poutos súlyban s méretben, méltányos\'áron, ellenőrzés mellett és előmozdítja más, a tagok érdekét szolgáló intézmények, létesítését.
3. A szövetkezet a vagyon aránytalan megoszlásának kiegyenlítésére törekszik, még pedig nem a gazdag vagyonának megrövidítése utján, — hanem a szegények sorsának javításával.
4. A szövetkezet nem sértí és nem korlátozza senki jogait. A köz- és magánerkölcs és becsületesség iskolája; az egyetértés, a békében, munkában és takarékosságban való egyesülés kútfeje.
A magyar iparosnak a szövetkezeti téren még nagyon sok a tenni valója. Eí a felhívás azt czélozza, hogy e hiányok pótlásához komolyan hozzálásson. Ne várjuk a sült galambokat, ezek ideje elmúlt. Dolgozzunk magunk a saját boldogulásunk megalapításán.
Ezt tanácsolja és óhajtja a magyar ipar minden igaz barátja.
. Getléri Mör.
k kertészet népszerűsítése.
A kertészetet a jövő generációjával ugy lehet népszerüsittetni, megszerettetni, ha már a gyermeket zsenge ko-ráannak ápolására szoktatjuk.
Tapasztalhatjuk, Örömmel szemlélhetjük gyermekeink vidámságát, ba tavaszazai kiszabadulva a zárt falak közül, kimegyünk velflk az üvegházba, ba kisétálunk társaságukban a virág:"?? al hímzett mezőre, vagy ha wak kertésztől vásárolt cserépvirággal emeljük is szobánk kedvességét.
Mily repeső örömmel nézegeti, szagolgatja a kedves, újonnan érkezett ven-déaet. Mily pajzánul ugrándozik a zől-delö fú kö/őtt rejtőző virágok közepeti! Nem-e öröm a s/ülöknek mindezeket boldog arccal, figyelemmel kiférni?
Beszélgetve sétálgattunk aztán tovább azon az utón, melyet-esyrészt a döngi-c-télö méhek a az aranyhímes pillangók, másrészt meg a természet szépségeitől boldoggá lett gyermekek zaja, reánk nézve is- oly kellemesssé tett,
Mroián így a természet szépségei iránt az érdeklődést felköltöttük, ugy naponként ujabb meg ujabb tanitní valóck akad. Fejleszthetjük, megszilárdíthatjuk e/t a muukakedvet a zsenge szivekben azáltal is, ha a kert egyik részében adunk ndkik egy kis darab földecskét, hogy ott ők, útmutatásaink szerint egyet-mást telhessenek, Sttetbeaatwek Majd beszélgetünk a föld trágyázásáról, b eunek hasznáról, a porbanyitásról, a magvak vetéséről, a palánták ültetéséről, melyeket gyakorlatilag vésünk emlékezetükbe. | Később a kerti vetemények s a virágok í neveiről, felismerésükről, természetük s i hasznukról, általán nzólva olyan dolgok-i ról, a melyekre ók kíváncsiak lévén, maguk kérik fölvilágosító mauyaráza ta inkát.
Ha igy hntegeijük gyermekeink szivébe a kertészet magvait: ha igy ápolgatjuk, Önlözgetjük azt: ha munkára, munka által nevelünk, ugy bizton merem állítani, hogy fáradtságunk bő gyümölcsöt hoz s bizto3 alapja lesz azon tervnek, melyre törekszünk.
Ezen az alapon aztán, később felépíthetik majd Önmaguk azt az épületet melynek felépítéséhez szakíróink is oly sok, hasznavehető anyaggal járulnak.
TÓT TI FJSBES\'C, tauitö.
Kereskedelmi s iparka
— Hirdetmény. A za la-ege rezegi kir. törvényszéknél és a területéhez tartozó négy kir. járásbíróságnál alkalmazott hivatalszolgák egyenruházatának szállítására a nevezett kir. törvényszék elnöke pályázatot hirdet. A 7árt ajánlások 1899 évi május bó 17-íkén d e. 9 óráig nyújtandók be, a kir. törvényszék elnökéhez. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a részletes föltételek a zals-eserszegi kir. törvényszék irodatgaz-gatójánái megtekinthetők. Sopron. 1899. évi május havában. A kerületi kereskedelmi é-i iparkamara.
— Hirdetmény. A soproni kir posta és távirdaigazgatótág a kerületében alkalmazva levő 208 posta- és^ távírda altiszt és szolga egyenruházatinak szabó-munkájára pályáztot hirdet. Az aján latok í. é május bó 28-ikán & fönoeve zett igazgatóságnál nyújtandók be. Az ajánlatok EölbOQtása május 29-én déli 12 órakor tog megtörténni, a minél az ajánlotté vők is jelen lehetnek Miről az érdekeli köröket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy a BzerzÖdá.--\' feltételek, a soproor/ kir. posta és távírdaigazgató-ságoál bármikor megtudhatók s ugyan" ottyar szerződési minta is megszerezhető. Sopron, 1899. évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A m kir. államvasutak a vonalai részére az 1900. évben s/.ükséges vasnti talpfák szállítására pályázatot hirdet. A részletes .Pályázati felhívat" kamaránk kivatalos helyiségében megtekinthető. Az ajanlatok f. é. május hó 27-én déli 12 óráig nyújtandók be a m. kir. államvasutak anyag- és leltárbeszerzési szakosztályánál Budapest, Andrássy-ut 73. sz. II. emelet 44. ajtó. Sopron, 1899, évi májas havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Tavasz, nyár, ösz és téL
— KADü GYÜLÍTÓL. —
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. — Olga 13 éves.
Kedves Károly! Az élés kamrában irom ezen sorokat. Befőtt gyümölcs és savanyu ugorka tanúi nagy boldogtalanságomnak. A nagymama..........ab
Károly van Önnek nagymamája? Kora reggeltől késő estig járja: .Olga megcsináltad a fraocia leckédet?" — „Olga ülj ide és büntetésképpen olvasd fel tizazer ,Le paresseux". — „Olga ma nem szabad sétálni menned, mert tilalmam dacára regényt olvastál." — BHa nem veted le rögtön rózsaszínű ruhádat, ugy egész héten át lencsét kell enned." — ön tudja jól, hogy a lencsét ki nem állhatom. Egész nap a nagymama nagy pápaszemével és egy nagy kék harisnyával, a melyen talán már száz éve köt, mellettem van, mintha csak egy tolvaj lennék. Hát még ma! Ma a nagymama megtudta, hogy mi egymással le velezüak. A mint az iskolából megjöttem, mindjárt rossz sejtelmeim, támadtak. A szobaleány már az ajtónál fogadott és gúnyosan mondat*: .Olga kisasszony, tessék az ebédlőbe fáradni", ott ültek már szüleim, a nagymama, — atyám rendkivül dühös volt. Anyám egy tekintetre sem méltatott éa a nagymama
görcsösen forgatta kezében a harisnyát. — Éo ugy éreztem magamat, mintha a kötőtűit egymásután szivemben megforgatta volna. .Olga, te írtad ezeket a leveleket?" — kérdezte atyám. És megremegtem, elhalványultam és egy szót sem tudtam szólni.
.Anyám," monda atyám, a nagymamához fordulva, .büntesd meg a rossz gyermeket érdeme szerint. Avval a kölyökkel majd elszámolok magam." Ah Károly, én most a nagymamának, legnagyobb ellenségemnek ki voltam bzoI-gittatva. Én bár a leg borzaszt óbbra is el voltam készülve, hogy egy kolostorba zárnak, hogy egy kriptába temetnek, csak arra az egy büutetésre nem gondoltam, a melyre a nagymama elitélt — hogy az élés kamrába záruak. Oh a csúnya, a rossz nagymama. Hogyha önnek kedves Károly büntetésképpen kukoriczán kellene térdepelnie, ugy emlékezzen meg a boldogtalan Olgáról, a ki a nagymama zsarnoksága következtében az éléskamrában fog meghalni.....
Giga ifi éve*
Kedves barátom, isten önnel! Remegő kézzel Írom e sorokat Még ma a nagymamával a falura utazom és valószínűleg többé nem, látjuk egymást soha. Szegény Károly, sejtem mily fájdalmakat fog okozni önnek e levél. A nagymama fö fedezte szerelmünket. Hanem Istenem, nem lebetelt volna ön elővigyázóbb \'t Miért sétált r legnagyobb hidegben ablakom előtt? Ég Önt jól láttam, de a nagymama is. Méltáuylom szerelmének
ezen jelét és szivem mindig erősebben dobogott, ba Önt láttam, d3 a nagymama nem érti meg az Ön lelkének nagyságát. Ma végre megtörtént az, a mitől oly soká féltem. A nagymama megtudta, hogy mi egymást szeretjük. A levelei árulták el Tudja hová dugtam el a leveleket? öa bizonyára kí tog nevetni. Kalapom belsejébe. Igy azokat mindig magammal vittem és titokban nevettem, midőn hazajőve ruháim zsebeit, valamint Íróasztalom fiókját keresztül kasul forgatva találtam. Tudtam, hogy ezt a nagymama tette, mert egyszer félálomban láttam, a mint a nagymama zsebeimben azok után keresgélt Látja az ön oktalan cselekedete felköltötte gyanúját. — Oh az áldott nagy kalap. Higyje el nagyon rosszul állt, de szerelmemért szívesen még csúnya is voltam. Da ah ma délelőtt a mint a nagymamával sétánkról hazajöttem, egy szélroham magával sodorta kalapomat Ijedségemben majd meghaltam. — ,Oh Dagymtf&al a kalap,* ki-áltám kétségbeesetten Bel vagyok veszve." A nagymama rám nézett nagy szemeivel és nem válaszolt. A kalapot egy hordár felvette és elhozta nekem. A mint hazaérkeztünk a nagymama, a ki a kalapot mindig szemmel tartotta igy azőla: .Olga add ide kalapodat." El voltam árulva: A családi tanács kimondotta az ítéletet — utaznom kell. Higyje el Károly, hogy ha száz nagymama száz harisnyájával és millió kötőtűjével közénk ós szerelmünk közé tolakodna, ugy mégis őrökké Önt szeretném........
Olga 20 éves.
Uram ! Eor.-om el vau döntve, a nagymama győzött. Nőül kell mennem abboz a férfihez, a kit nem szeretek. Felejtsen el. A nagymama nagy egoista betolyása szüleimre korláilau, mert a vagyon az övé. A nagymama nem engedi meg, hogy az ön felesége legyek; a szegény aljegyző oem felel meg ízlésének. En azonban a küzdelemben már elfáradtam. Oh a nagymamák kegyetlenek I Olga 60 éves
Tisztelt Uram! Önnek bátorsága volt unokámnak, Vilmának, szerelmes levelet irni, a mely azonban szerencsémre kezembe került Nagy érdeklődéssel olvastam belőle, hogy Öa abban engem ,sár-kány"-nak, .százéves harisnyának" nevezett Azt gondolja nem vettem észre, hogy minden nap Vilma ablaka előtt sétál? Hogyha Öd azt gondolja, hogy nem vagyok éber, ugy nagyon csalódik, mert egy nagyanyának szemei élesek. En jól értesültem alTelöl, hogy önnek sikerült unokám fejét elcsavarni, őt levelezésre csábítani. Ah l a mai fiatalság erkölcsei rettenetesek l Oh az én idom-bei ! És most engedje meg, hogy én önnek uuokám helyett válaszoljak. Mi Vilmát nem egy éhenkórász hivatalnoknak szántuk. A meddig én élek, unokám nem lesz az Öa neje. A vagyon felett én j^fidelkezem és fiam mindenben kö-veLF tanácsaimat
Tavaszi hangulat.
Hullatja levelét az idő vén fája, Terítve hatalmas rétegben alája; Éa ez avart jártam ; tQnŐdre megálltam
Igen, ba künn járóka szabad természetben, minden lépten-nyomon .tűnődve megállok", akár a tavaszi napsugár kicsalta levelek zizzennek meg lábaim alatt, akár az őszi hervadástól sárgult, susogó régi levelek takarják az ösvényt s habár nem is tudok halhatatlan regét megírni arról, mit egy-egy .levélen irva találok", de leolvasni letudom mindenikéről a természet örök szépségét, az Alkotó nagy hatalmát; s mindaz, mit a természetben látok és hallok, bámulatba ejti lelkemet, alig megfogható csndás szépségével.
A természetben a születés, pzerelem, halál, minden csupa illúzió, összhang, esztétika; ezért nem tudom megérteni, miért nevezik naturalisztikus iránynak azt, a mi mindenben a rutát, az ocs-mányat az undorítót keresi, találja és irja le, mikor a természet a maga mivoltában maga a szépészet.
Ilyen reflexiók kelnek lelkemben, ha mezőn, réten barangolok, ba a pacsirta dala bele trilazz* szivembe a kikelet örömét, s ilyen tűnődésekbe merülve, kenyszeritett megállásra egy kis virág, melyet eltaposok, ha még egyet lépek a me!y vadvirág létére oly szépséges virág-ágyszegélyt képezne, ha kultiválnáak kertjeinkben, hogy bármely legékesebb szegélyvirágunkkal versenyre kelhet
Lapunk mai számához féliv melléklet és Rehvald-féle megrendelő-lap van csatolva.
XXXVIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
Kimutatása
a kamara 1?98. éri tényleges bevételeinek és kiadásainak.
Bevétel:
1. Pénztári maradvány 1897.
év végével .... 15278341/,
2. Illeték fejében befolyt . 1552S.59
3. A cs. és kir. szab, déli vasút
kamarai illetéke . . . 1286.75
4. Kamat jövedelem idöleg el- *
helyezett tőkék után . . 404.17
5. Ipari védjegy lajstromozá-
sokért befolyt . . 99 50
6. Visszafizetett előlegek után
befolyt...... 240.-
7. Zimmer Adolf u. szalónaki
kalapos áll. segélye műhely berendezésére. . . 300.—
8. Márton János u. mákfai mű-
szövő áll. segélye szövőgépek beszerzésére . . 440 —
9. Kovács Antal eőri-szt.-péteri
müszövőáll. segélyesimitógép ........ 400.—
10. Steiner Ignác kam. beltag
adománya keresked. isk célokra ...... 100.—
11. Az iparossegédek szakrajz-
taníolyaro czéljaira, a m.
kir. keresked. miniszter . 100.—
12. A m. kir. postatakarékból
viasza szolgáltatott . . 100.— Összesen: 34277.35V, Kiadás:
1. Lakbér a kamara helyiségéért 1030 —
2. Évi tiszti fizetések szem. . pótlékok, lakbérek, napidijakra ......8180.— .
3. Irodasíerekre.....212.48
4. Hivatalos helyiség tisztoga-
tásáért .......72.—
5. Nyomtatványokért . . . 649 13 C. Könyvek, birlapok és könyvkötő munkákra . . . . 315 64
7. Fülesre....... 200 23
S. Világításra......43.19
9. Posia- és távírda költségekre 154.—-
10. A m. kir. posta takaréknál
alapösszegként befizettetett 100.—
11. Távbeszélőre.....60.—
12. Adólajstromok másolásáért . 1G.44
13. Vasúti forgalmi adatok . 387.—
14. Járulék keresked. és ipar-
iskolákra .....1017.18
15. Járulék a nyugdíjalaphoz . 540.— -
16. ösztöndijakra..... 320.—
17. Utazási költségekre . . . 609.71
18. Hírlap hirdetésekre . . . 405.40
Neve csúnya: varjú mák! Egy édes nevet érdemelne ez a növényke az ő esetevéire emlékeztető tompazöld leveleivel, melyek erős, zöld. vörössel ároyalt indákon állanak — vagyis inkább lapulnak a földet betakarva — két oldalt, mint a ^irágkoszoru zöld levélszegélye és hogy a kép teljes legyen, a virágok karcsú, kissé molyhos száron éppen ugy nyílnak, mintha csak középre a két levélsor közé lennének festve.
A virágok körülbelül akkorák, mint a Godécia virágai, alakra is hasonlítanak kissé hozzá, de nem 4, hanem 5 levélkéjük van s a porodák ugy vannak fejlődve, mint a Hibiskus porodái, tán rokonságban is van ezen szép dicserjével, mert botanikus neve: Hibiscus teroatus lad.
A virágszirmok 3zéle kén-sárga, mindegyik levélen egy sötét-violaszín folt van, mely a szirom végéig terjed le, a bim-por-csomó halványzöldes, rózsás lehelettel ; a szirmokat erősen erezett, molyhos, nagyon világos zöld kebelylevelek borítják, vagy inkább támasztják, melyek azonban nem látszanak, mig a virágot alulról is meg nem tekintjük.
A virág nem tartós, egy napig él csak akár a Convulvolus, de folyton uj éa üj nyilasokat boz s a kapzula alakú magtokok igen díszesek, a mint a felettök félig zárt kehelylevelekből kikandikálnak.
A vírány kezdetét nem tudom; júliusban fedeztem fel a növényt, s virányá-ban késő őszig gyönyörködtem; magot szedtem róla. vetni fogom kertemben szegélynek, s kíváncsian várom mily változást észlelendek az én kis vadon-comon, ha az ember keze kezdi irányi-
19. Hivatalszolga ruha átalánya 50.—
20. Előre nem látható kiadásokra 236.65
21. Fizetés előlegekre . . . 350.—
22. Visszatérített kamarai illetékek 11.19
23. Segélyadományok kam. hi-
vatalnokok részére . . 200.—
24. Kovács Antal eőri-szt-péterí
mű-szövő simítógépére . 400.—
25. Márton János u. mákíai mű
szövő szövőgépére . . . 407.09
26. Zimmer Adolf u. szalónaki
kalapos műhely berendezésére ....... 300—
27 Orsz.jKözp. Hiteiszövetk.-nél jegyzett 1 drb. 1000 K. üzletrészre befizetett 20% 100.—
28. Karnitacher Henrik soproni
czipész ösztöndíjának III. részlete......100 —
29. Ö felsége a Királyné sír-
emlékére ...... 250.—
Összesen: 16712.287a Pénztár maradvány 1898. év
végével..... 17565 077,
Sopron, 1899. év május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Tanár urak a szépirodalomban.
Komolykodni nem igen szeretek. De hogyha ráfanyalodom egyszer a tudományra, letéve a meseíró pennát: igen sok olyan gondolatom támad, a mit már ma meg sem lehet irni. mert nyomban agyonvernének. Főként ha a nagyrabeCSOlt és szerelett irodalom jut eszembe, a melyeken mi ötünk legnagyobbakat, véle foglalatoskodik és öt szivünk mélyéitől imádók. Való azonban, hogy ugyancsak mink vagyunk azok, akik dorongot ra-j gadtunk azokra, akik az irodalma: bántják.
Hát igy megvolnánk békességgel: ud-\' rarolgatunk szép fiatal lánykának és libegő szoknyafodrai körül epedve ugrándozunk, igy töltvén a napokat.
A mesebeli szép fiatal leány mindení- \\ künkre rámosolyog egyszer-egyszer: némelyikünknek meg is simogatja a haját. Fiatalok és vének, betegek és aggastyánok éreznek melegséget a szívok tájékán, a szép leány mosolygására ... Ks a számos szavallók között nagy a háború állandóan és nagy az öröm Izraelben, ha a kacér hölgy valamelyik állandó udvar-lóját kidobja az ajtón.
Hát hiszen háború mindig volt és < araint én ismerem e fajtát, lesz is min- . dig. Az állandó hadviselésnek érdekes és mulatságos részlete az a mezei csatározás, a mely legújabban a diplomás írók ellen irányul.
A tisztelettel alulírott semmiféle díp-lomávál nem rendelkezik. Sajnálni ezt csak akkor lehetne, ha a kegyetlen vég- j zet egyszer úgy a falhoz szorítaná a i szegény halandót, hogy jobb hián, díj- I ?oki állást .olna kénytelen vállalni a ! fővárosnál. Egy szegényes javadalinazásu tisztviselő ember ha valami diplomára tehet szert: boldogan vállalna tanári állomást akár a Barcsay-utezai gimnáziumban, akár a kereskedelmi akadémiánál, Azonban én ezt meg nem tehetném akkor sem, ha volna diplomám; mert igen szeretem a magányosságot és boldogságot.
Tulajdonképen nem jól kezdtem ezt a dolgot. Ott kellene kezdeni, hogy vannak a mai irodalomban férfiak, a kik részint semmi tehetséggel, részint nagyon kevés rátermettséggel, ellenben tanári diplomával ugrándoznak a szoknyafodrok körül.
Ezzel pedig nem azt akarom mondani, hogy tanári diploma nélkül lehet ugrándozni. Ellenkezőleg: jó a diploma az ugrándozáshoz is. meg a kenyérkereséshez is; de nem föltétlenül jó dolog, hogy valaki Íróvá legyen.
Boldogult Nád János úr a körmömre ütne a léuiával ennél a paszusnál és rámkiáltana a szürke szakálából:
— Kutya-kutyánszki, fogd be a szádat, szamár, és tanuld meg, hogy mindenféle irodalmi műfaj köiött leggyönyörűbb a chria, a mit te sohasem fogsz irní tudni.
Ennyi elég is bevezetésnek.
tani sorsát.
Mezricky-Szalay Alix
Fájdalom, az egyetemen Beöthy Zsolt őnagysága nem képezhet még ma (?) sem — a tudományok nagy elóhaladott-ságának századában — hivatott iróembe-reket. Az egyetem adhat diplomát és puha kenyeret; de nem adhat írói tehetséget még akkor sem, ha a jelölt úr nagyon kitűnően felelt is meg a hozzá intézett kérdésekre. És, valami csodálatosan különös ez: a fakultás nagytekin-tetü tanárai -nem győznek bár eleget csodálkozni, évről-évre nagyszerű szép-Írói exportot szállítanak széjjel az országba. A szállítmány minden egyes tagja Gyulái Pál szivét s Szász Károly eszméjét és Vargha Gyula költői tehetségét viszi hosszú fekete kabátja alatt már évek hosszú sora óta. (Mgilván azért maradt annyi kevés e dolgából a tulajdonosoknál odahaza.)
A tanár urak .munkálkodása irodalmilag" a legritkább esetben üt ki sikerrel. Az ujjaimoiv el- tudnám számlálni azokat a tanár urakat, a kik gúnyképen és keresztképen kapták a diplomát, hogy tauároknak neveztessenek egész életükben és sok gúnynak és lenézésnek legyenek czéltáblái a többi diplomások részéről.
A tanári értekezések igen becses dolgok; de irodalmi értékük nem igen nagy. És többé-kevésbé nem emelkedik felül az értekezés nívóján se a sok regény novella, vers és egyéb széplítcralurai termék. Egyéb tudományokat nem igen értek: de szépirodalomhoz vágok egy kevéskét és igy meglehet, hogy a tanár arak az én tudtomon kívül másfelé munkálkodnak irodalmilag. Szépirodalomban semmi esetre sem. Vagyis, ha az akarat nagyon h eléggé megvolna: azonban hiányzik a munkálkodás sikeréhez sok minden. Igy többek között az is, hogy soha sem tudják levetkőzni az iskolai hangot és a professzori pózt.
A versolvasók és egyéb szépliteraturai termékek olvasói pedig -ezt nem nagyon szeretik. Meglehet, hogyha a tanár urak szaporáságukka! és fellépésük biztosságával a szegény, diploma nélküli ördögöket végkép kiverték az olympuszról, akkorra a fiatalasszonyok mind apácákká léptek elő és olvasmányukban keresni fogják a felemelő momentumot. A felemelő erkölcsi momentum igen szép do-igy olvasmányban, legtöbbször azonban végtelenül unalmas.
* . * * Tulajdonképen csak annyit akartam megírni, hogy a tanár urak a szépliteraturában buzgón munkálkodnak.
Méltóságos Gyulai Pál úr. méltóságos és nagy tiszteletű Szász Károly úr és még sokan a méltóságos és nagytíszteletü urak közül sohasem fogják megérteni azt, hogy fiatal tanárjelölteknek nem okvetlenül szükséges „szépirodalmilag munkálkodni."
doktor Prémek, hanem azt is, hogy doktor Prém József sem doktor Prém József tulajdonképen. Mert irni ő is csak akkor tud, ha a vigadói koncertet Berlioz Hektor karnagy dirigálja, a ki pedig régen megtért az Úrban.
Méla akkordnak, a melyiyel a Névy László tanár ur tankönyve szerint az irodalmi múveket befejezni kell, alkalmazhatom egy ismert öreg költőnknek óhajtását, a kí ugyan sok rossz verset irt: de erneliett sarokháza volt, mint a jó költők szokták tenni.
— Ó, bár el.önne Perec Dániel a kis-kaposi algimnáziumból és szétverné ezt a fránya ujságiró hadai s- ^zatával ....
Képzeljük el, hogy Perec Dániel eljött az algimnáziumból és mindazokat börtönre vetik, a kik nem mutatják fel a diplomájukat. Legyen ez jó — méla akkordnak.
Szilveszter.
HÍREK.
— Kimutatás! A nagy-kanizsai rÓm. kath. felsőtemplom javára adakoztak: 1899- január 1-töl — május 4-ig. Viola József gyűjtése: Csizmadia ipartársnlat 100 frt, Logár Ferenc 30 frt, Németh János 10 frt, őr. Samu József, Viola József, Varga János 5 — 5 frt, Horváth Józsei 7 frt, Reithoffer János és neje 4 frt, Dreven Antal, Varga Imre 3—3 írt, Hilc Lajos, Sáretz .György, Purger Márk és neje, Turek Géza, Takáts József 2 —2 frt, Novácky Imre, Horváth m. József 1—1 frt. Varga Sándor, Gizella Margit, Prikler Gyula 50 — 50 kr. Összesen 186 frt. Dr. Szigethy Károly (1 részlel) 20 frt, N. N. 10 frt, Névtelen 1 frt 70 kr., K. N. 1 frt Zala-megyei gazdasági takarékpénztár 50 frt, Beksics Gusztáv felolvasása tiszta jőve delmének átengedéséből (Hertelendy Béla által) 108 frt 2 kr., Viola József gyűjtéséből 186 frt, Délzalai taka: ék pénztár öns. Szövetkezete 1898/903 évt. tagjai 4 frt 61 kr. Összesen 381 frt 33 kr.
Eddig befolyt összesen 12454 frt 13 kr.
Nagy-Kanizsán, 1899. évi május 4.
EPER.JESY GÁBOR, t». pénzt.
— A vármegye közgyűlése. Zalavármegye törvényhatósági bizottságának e hó 8-án tartott rendes közgyűlésé a tagokat
Végtelenül restelleném, ha valaki ke- [ — dacára annak, hogy a, tárgysorozat
nyéririgységgel vádolna engem. De el nem hallgathatom, hogy engem egy csöppet sem érint kellemesen az. hogy a tanár urak ugy érzik, hogy a diplomával egyúttal\' felsőbb ízlésben részesülnek Apollótól, a mely intés a versek és regények berkei felé vezérli őket Igen sok félszeg és tehetségnélküli ember köszönheti Gyulai Pálnak azt, hogy életében igen sok gúnynak és csipkedésnek van kitéve. En nem kívánom eltiltani a tanárokat az irodalmi pályától: de megparancsolni sem akarom nekik okvetlenül a rálépést ama dicsőségek felé vezető ösvényre. Ha valakiben rátermettség van az irodalmi hivatásra, akkor mindegy az nekünk, akár tanár, akár puccer. De ne követeljék azt a tanár urak, hogy mí levegyük a ka\'apunkat, földig hajolván és elismerést szórván, mint fehérruhás szüzek az ibolyát, ha a tanár urak azért munkálkodnak irodalmilag, mert oklevelük van. Es főkép pedig ne akarják monopolizálni az irodalmi hivatást, mert hisz ez ugy sem lehetséges.
Az öreg Villiam csak egy részeges vándor komédiás volt és Sok szép dolgokat összeírdogált. Színészeink azonban nem irnak mindnyájan drámákat, esküdvén az öreg Villiamra, a ki óta különben kitűnt, hogy a színészek írni nem igen tudnak. Geötbe Jánost Farkast sokan unalmas véu németnek tartják, ellenben miniszter rolt — bár valamicskét sejtelt az irástudomány felöl, azt mindenki bevallja. Es lám a miniszterek\' közül hányan nem tudnák megírni Fausztotl\'r Prém József doktor viszont több tiszteletreméltó munkával gazdagitotta már irodalmunkat. Foglalkozására nézve tanár ur. De, ó jaj, doktor Prémben csizmadiát fogtam, mert alli-teráció alkalmazásával nem csak azt lehet kitüntetni, hogy a tanárok nem mind
Selyembásztrnha
8 írt 65 krtól BPSZ 42 frt 75 krig ||f leljfjj OÉSttll fali SMVIt. Tussors és Shantungs
nem igért szenzációt — nagy számmal gyűjtötte össze. A gyűlés lefolyása meglehetős egyhangú volt: nagyobb érdeklődést csak a vármegyeház felépítésének kérdése s a belügyminiszternek az árvaszék hátralékainak feldolgoztatása tárgyában a törvényhatósághoz intézett leirata keltettek. A közgyűlés egy óra elótt véget ért. Dr. Jaukoricli László gróf a közgyűlést megnyitja. A póttárgysorozat felolvasása után a jegyzóköny hitelesítői kiküldetnek. A vármegyei árvaszéknél üresedésben levő\' aljegyzői állásra a gróf Batthyány Ernő, Hertelendy Ferenc, Szűcs Dezső, Barca László, Eperjessy Sándor és dr. Gyömörey Viuce b tagokból megalakult kijelölő bizottság Papp Ferencet jelölte, a kit a közgyűlés egyhangúlag megválasztott. A tárgysorozat 2 — 17 pontjai- alatt felvett számadásokat a gyűlés jóváhagyta, s a számadások kivánataít a belűgymin szteríumhoz felterjeszteni, N.-Kanizsa r. t* város gyámpénztórí számadásai ellen észrevételek merülvén fel, azokat a városnak pótlás végett kiadni rendelte. Egyhangúlag kimondta a közgyűlés, hogy Széli Kálmán miniszterelnök, Perczel Dezső volt belügyminiszter éa *j Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternek a vármegyéhez intézett leirataira feliratban válaszol.
A vármegyeházi építkezés tárgyában a\' kiküldött bizottság jelenti, hogy a régi épület legnagyobb részének lebontása után az összes épületeknek kétenaeletre emelése mutatkozik legcélszerűbbnek Az építkezés költségei 84080 frt 12 krra s illetve a régi anyag értékesítéséből befolyó összeg len vonása után J-0\'00 frtra rúgnának, a mely összeg akkéot volna fedezendő, hogy a házi pénztár tartalékalapjából 656-i frt 23 kr., a vármegye tulajdonát képező
Zala-ntcaí ház (központi főszolgabírói hivatal) eladása által befolyó 5—6000 frt s a gyámpénztári\' tartalékalapból 12000 frt az épités céljaira forditatnék; a főispáni lakás évi 1000 frt bérének terhére 20000 frt törlesztéses kölcsön vétetnék fel; az ezeken felül szükséges összeg pedig oly formán nyerhetne fedezetet, hogy a gyám-pénztári tartalékalap által a, megye igazgatási költségeihez évenként fizetett 13\'Xiü frt az épités céljaira s az állami javadalmazás terhére 3—5 évre leendő átengedése a minisztérium utján kieszközöltessék. A közgyűlés a bizottság előterjesztését egyhangúlag elfogadta s ily értelemben fel fog írni a belügyminiszterhez, hogy az építkezést lehetővé tegye.
A belügyminisztériumnak az árvaszék hátralékainak feldolgoztatása tárgyában & törvényhatósághoz intézett felirata felolvastatván Skublics Jenő és Barcza László biz. tagok indítványa folytán egyhangúlag kimondja a közgyűlés, hogy a miniszter azon ítéletét, mely szerint az árvaszék tagjai nem kellő kötelesség tudással igyekeznének a régí mulasztások és hibák helyrehozására s a hátralékok-feldolgozására, tulszigorunak tartja s ezért feliratot intéz a belügyminisztériumhoz, a melyben hangsúlyozza, hogy rendkívüli intézkedéseket nem tart szöksé gesnek s hogy a törvényhatóság az árvaszék tevékenysége felett folytonos és éber ellenőrzést gyakorol
— Alapszabály jóváhagyás. A belügyminiszter a nagykanizsai „Hungária-sportegylet alapszabályait a bemutatási zárószókkal ellátta
_ — Járványos betegségek a megyeben. ^Szepesk, Pókafa és Z.-Istvánd községek-\'ben a kanyaró járványszerüieg föllépett.
amiérta főszolgabíró az iskolákat bezáratta.
— A hadgyakorlatok Az ezen évre tervezett nagyszabású hadtest gyakorlatok Magyarországon elmaradnak s csak a 4-ik hadtest keretén belül lesznek hadosztály gyakorlatok, amelyek Budapest környékén fognak lefolyni. Ez idén tehát hiába varjuk 0 Felségét Zalamegyébe s a muraköziek is megnyugodhatnak, mert csendes falvaikat nem veri fe! a háború játék ágyudöreje.
— Halálozás. Egy gyengéden szerető, gondoskodó anyától ragadta el a kegyetlen halál élte legszebb virágában levő szeretett gyermekét, özv. Dobrovic* Dö-mőtőrné, szfl!. Csók Heléna viseli a mély . gyászt, mely őt fiának, Dobrovics János joghallgatónak halálával érte. Özvegysége folytán rajongó anyai szeretetének összes meleg érzetét gyermekeire pazarolta, azoknak élt, azoknak öröme képezte az ő boldogságát. — És íme a zord kaszás épp legkedvesebbjét, dédelgetett kedvencét vágta le 24 éves korában. Három-négy évvel ezelőtt férkőzött hozzá a tüdő-vész átkos csirája és azóta szenvedett, sorvadott észrevehetőn. Hiába keresett enyhülést a délvidéki A rco balzsamos ege alatt, hazajött édes anyjához meghalni. — A család a következő gyászjelentést adta kí: Özv. Dobrovics Dö-mölöroé, szol. Csók Heléna mint anya a saját, s gyermekei Milán, Péter, Helén özv. Popovics DőmötÖrné és Sándor nevében fájdalomtelt szivvel jelenti felejthetetlen, jó fia, illetve testvérük Dobrovics János joghallgatónak f. évi májas hó 6-án d. u. 4 órakor életének 24-ik évében bosszú szenvedés után történt gyáros elhunytát A szeretett elhunyt földi maradványai f. évi május hó 8-án d. u 3 órakor fognak a görögkeleti egyház szertartásai szerint beszeu-teltetni a a helybeli görög keleti sírkertben örök nyugalomra tétetni. Kelt Nagy-Kanizsán, 1899. május hó 6-áo. Áldás és béke lengjen a legjobb fiu és testvér
porai feleli. A íoraoiés a körönség im-
pozána részvéte mellett ment végbe.
— EskQvÓ. Armuth Gusztáv magánhivatalnok e hó 7-én vasárnap tartotta egybekelési Ünnepélyét Kaho Berta kis-asszonynyal, helyben.
— Felhívás. A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj-Egylete 1893. március 5-én alakult meg oly célból, hogy a szegény munkásoknak, úgyszintén a kisiparosoknak és kisebb hivatalnokoknak is alkalmuk legyen jövőjük biztosítására. A csekéiy heti illetéket még a legszegényebb munkások is megfizetne, tik, s ha egyletünknek tagjai lesznek
valamint fekete, fehér t, színes Henneberg-seiyem 45
krtól 14 frt 65 krig méterenként - .ina, csíkos, kockázott, mintázott és damaszt alb. (mintegy 2,0 különböző fajú és 2000 különböző ¦zin- ez árnyalatban itb)
Euhák s blonsokra a gyáritól! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállitva.
Minták postafordultával.
Magyar levelezés. 8Tájcba kétszerez le.élbélyeg ragasztandó
Heiineberg t«i. telyemgyarai, Zürichben
(cs. és Ur udvari szallitö).
Melléklet a „Zalai KBzSnyMggg. évi május hé 13 íki 19-ft szamához.
XXXV1IL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 13-án.
tggodalom nélkül nézhetnek a jövő elé, mert ha a kenyeret kereső ízerazám kihűlt kezökböl, mikor ^munkaképtelenekké válnak vagy megöregszenek: egy-icíönk életfogytiglan nyújt nekik tisz- I tt-sséges heti segélyt, mely megmenti őket a nyomortól s a társadalom és em-frprbarátaik köuyöraletességétöl. Az 1898. évről szóló évi jelenté* éa mérleg bizo nyitja, miíy hivatott és tiszta kezekben van az egylet ügykezelése b a mely fel-üintetí, hogy az egyletnek jelenleg 8910 lagja, 33 vidéki fiókegylete s a Hazai iüukban 89 ezer forintot meghaladó alaptőkéje vao, a mely a legmesszebb menő intézkedésekkel teljesen biztosítva ¦•au. mert a vagyonbó\' csakis a közgyűlés ludomásával lehet kivenni. — Mivel sz eeylet ors/ágos szervezető: minden oly vidéki városban, a hol a tagok száma az 50 et meghaladja, fiókezyleteket ala- i kit, a melyek a központ fimha\'ósága i alatt öoál\'ő szervezettel brrnak. Egyes vidéki tagok pedig pastai utón teljesitik j a befizetéseket. Beiratási dij egyeteknek I frt 50 kr, tízes csoportok részére 50 kr. A beíratás és tovébb-fizetés eszközölhető a Nagy-Kanizsa fióknál.
— Vásár áthelyezés. A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy Sümegen f. évi juKus 2 ára é* november 19-ikére
; esi. országos vásárok ez idén juüus 3-án ¦ és c.\'ventber 20 án tartassanak.
— Két szabály rendelet. Két szabályrendeletet kü\'d széjjel a városi tanács, mely síabályreudeletek 177. §§-ban intézkednek a borbély házakról éa a köz-vágóhidakról. Mindkét ügy leodkivül foo-toa, megérdemli, hogy hegyiről-1övire ta nnlmányozza városunk közönsége. De a legjobb szabályzatnak^ is csak ugy van loganatja, ba lelkiismeretesen végrehajtják. A két szabályrendeletnek elkészítése derekas n.unka volt, most már csak a végrehajtó közegek is egyesült erővel teljesítsék feladatukat, amely, tagadhatatlan, elég súlyos. j
— Nagy idők élő tanul. Hétfői nap volt; gyönyörű májusi reggel. Még homály borult a földre és eltakarta a lábhoz tett fegyverrel hallgatag álló vitéz honvéd csapatokat A s írókból itt ie amott is egy-egy lábtó emelkedik ki. Budavár ostromlására készen áll a dicső honvédsereg. Pontban bárom órakor Görgey hadiszá JásárÓJ tűzkígyót rajzó.va, egy röppentyű hasitá meg a sötétséget. Kétszáz ágyuTorok fö\'díngató dörgése, kétszázhúsz trombita sikongása, négyszáz dob pergése jelenti ekkor, hogy megkezdődött az ostrom; ezer meg ezer ajkról hallatszik a kiáltás: Előre 1 Előre! Az ágyúdörgés és puskaropegás közé nemsokára a küzdők csataordítása vegyül. Itt egy létrát szakit darabokra egy ágyu-go\'yő, amott egy-egy boltest zuhan a mélybe, a bástyafokon rémitd sxorony-harc indul meg. Küzd a honvéd rettent-hetleuül, édes örömmel ontja vérét, adja éleiét váltságul, a szeretett magyar haza szabadságáért. Mire kivilágosodott és a n«p eicö sugaraival aranyozta be a földet Nagy Sándor tábornok kipirult lelkes honvédjei élén megjelent az egyik résen éi Görgeiuek jelenthette: .Ha Isten is ugy akarja, tartani fogjuk magunkat a várban.....Honvédjeim ugy
küzdenek, mint az oroszlánok.* Ez 1849 május hó 21-én történt E hó 21-én lesz e dicsé napnak 50 ik évfordu ója. és ez alkalommal nem érdektelen itt felsorolni váro-uukban élő azon aggok névsorát, kik mint honvériek vették ki a maguk réjíét Budavár visszavételéhé\', küzdve, véyezve az óhajtott szabadsásért. Az j I-ten őket még sokáig éltesse! Laszky Férei.t 1848/49. honvéd Őrmester, Mé- 1 szaros Pál őrmester Galambos János káplár.\'Pollik vagy -Zalai Ferenc őrmester, Polai György köz vitéz, Budai László káplár. Györkös Mihály közvitéz, Gra dicski József közvitéz, Anhofer Péter őrvezető, Ragán István, Gaztonyí Ferenc hadaagy. Cserép János közvitéz, Plihta János Őrmester, Nikáeser Mihály dobos, ; Németh Imre közvitéz, Frank Antal nyug. 48-as honvéd főhadnagy.
— A nagykanizsai tárházak részvénytársaság most épült tárházai e hó j 15 én átadatnak a forgalomnak. Az igaz- ¦ gatóság által megállapított olcsó tarifák ¦ biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy
a kereskedővilág nagy mértékben fogja igénybe venni e hasznos intézményt au-nál U inkább, mert a fenti társaság a tarifát tekintetében teljesen versenyké- ; pes, a marburgi s a vidékbeii tárházak-ka] szemben.
— Fillér egyesület. A nagy-kanizsai ; Izr. jót. Nőegylet kebelében egy ujabb ; fiók-egyesület van alakulóban. Az It. ; jótékony nőegylet, melynek kezdeményezésére létesült az oly áldásosán működő népkonyha, hétlön Vidor Samuué, az egyesület örökös elnökének elnöklete 1
alatt tartott választmányi ülésében elvben elhatározta, hogy a szegénysorsu ta-nu\'Ók félrehuzására és iskolai könyvek beszerzésére fillér-egyletet alattit A tagsági dj éveckint 100 fillér, illetve egy korona lesz Az alakulandó egyesület tervezetét legközelebb kidolgozzák éa a választmánynak bemutatják, mely azután végleg határozni fog e/en ügyben. Ugyan ezen váiasztmáuyi ülésben megválasztották most már tizen negyedszer Révész Lajost, az Izr. jót. Nőegylet titkárául és Bírta Lajost iiásodtitkárul
— Vasár. Országos vásár lesz városunkban f. hó 15-én. Ez élénk szokott lenni, ha az ég csatornái megengedik.
— Eljegyzés. Pollák Dezső, a m kir. államvasutak hivatalnoka Dombová-rotr, eljegyezte Sauer Margit kisasszonyt Sauer Ede helybeli kereskedő leányát.
— Hirtelen halál. Lisztner József tini tó családját mély gyász sujtá az elmúlt héten. Háiom nap leforgása alatt elveszte Lisztner József anyó-át és apósát. Vasárnap e hó 7-én huuyt el Seidi Ágnes ferj. Weigang Jóisefné, ki még 4 óra tájban délután anyával együtt ozsonnáott. Azután hirtelen rosz-szul lett és azonnal meg is halt. Kedden délután temették el az őrei; 78 éves matronát és keddeu éjjel követte ót a halálba élete párj i Weigang József SG éves nyugalmazott, tanító, kinek lemeiése e hó 11 én szerdán a közönség részvéte mellett ment véébe,
— Az árv\'z A Zala völgyét minden évben meglátogatja az árvíz s tetemes károkat okoz a gazdáknak. Legnagyobb volt a vízállás 10 én este 0 órakor, ettől kezdve apadt s már a rétekről jó részben letakarodott a víz. de lesikálta, elsározta a füvet, amelyből jó széna már aligha lesz. A gyakori áradásuk oka bz, hogy a Zala nincs szabályozva, az eliszapolt medret senki sem tisztítja s a sűrűn egymás után következő malmok viz-fogói oly szűkek, hogy a felduzzadt víztömeget nem tudják levezetni.
— Hullák. Kocsis Pálné csáfordbegyí lakos Z.-Egerszegen bepálinkázott s hazafelé menve a sötétben egy pocsolyába esett s belefuladt. Reggel egy gyökérbe kapaszkodva haha találták. — Z.-Szt-ívánon a vasúti töltés melleit egy ismeretlen férfi holttestét találták. — Kávoson Jár fás Mihály 7,\'i éves gazda ember a Zalába ugrott s belefúlt. Teltét elmezavarban követte el. Tüz. Bagód községben Kisfaludy Pál zalai malma leégett A tüz ugy keletkezett, hogy a malom üresen járt s a korong megtüzesedett A molnárok aludtak. A kár 4500 frt.
— Cirkusz. A színészet uuui miud járt egy más kedvelt szórakozásban lel het örömet városunk közönsége. — A ,Victor"-féle nagy sátor cirkusz fog e bó végén mint előlegesen jelentve van, 60 személyzetből álló társasággal és 50 lóval megérkezni. Azt hisszük, hogy mire ide érnek, nagyon megfognak apadni a fenti számok.
— Elhalasztás. A mult számunkban jelzett jótékonycélu színielőadás a jövő hétre halasztatott.
— Vendégszereplések. Kalmár József a .Magyar rzinház* tenoristája, ki mint rezervista tartózkodik városunkban, ma este fog a „Báoyamester* cimü operettébea fellépni. E hó 17 én szerdán ped\'g Szász Anna k. a. Sudermann .Otthon"-jában fog vendégszerepelni. A fiatal színésznőnek mint halijuk sz/p tehetsége van.
— Megrögzött betörő. Nóvák Viria bükösdi illetőségű 32 éves szolgalegényt, kinek nyolc rendbeli lopás és betörés nyomta lelkét, a csendőrség m. hó 24 én elfogta és 30 án egyelőre Csáktornyán a városi börtönben elzáratta. E hő 1-én, midőn a csendőrségi járőr a nyomozás foytatása céljából a foglyot átakarta venni a rendőrségtől, de anoak már csak hült helyét találta. A fogdában levő kályha lebontása ntán a folyosóra szökött, honnét meg nem állapitható módon elmenekült Erélyes nyomozás után sem volt feltalálható a szökevény, midőn az ípsze egyszerre .csak bírt adott magáról. Goricíánecz Mihály györgyhegyi lakos feljelentést tett; hogy 3 án zárt szobája és a szobában levő szintén bezárt ládája feltörése után készpénzben 247 frt 60 krt elloptak tőle. A tettes Nóvák Vida volt. ki szökéVe után f. bó I-én az esti órákban Goricsán\'ecz Mihálynál szolgálatot kért, amit meg is kapott 3-áo Goricaánecz a cseléd-könyvét kérte töle, mire Vida ugy válaszolt, hogy rögtön haza megy érte Bükösdre. Délután Go-ricsán cz az Összes cselédséggel dologra ment ki a mezőkre. Ezen alkalmas időt nevezeti tettes felhasználva, a károsnak bonnlerő 13 éves leánya jelenlétében az ajtót és ládát feltörte és a péoz ellopá-a után elmenekült. — Mint értesülünk a
csendőrségnek e bó 6-án sikerült a jó-, madarat elcsípni.
A magyar kir. anyakönyvhivatal.
Halálozások :
7-én Dobrovits János görög keleti joghalgató 24 éves tüdővé*-/, 8-án Knausz Anna rk. 3 órás kora szü Öttaép, Szeidl Ágnes férj. Weigang Jáoosné rk. 78 éves aggkori végkimeriüés, 9-ér. Szvetica Aana férj. Gynrici Imréné rk. 34 éves influenza. Dolmányos György rk. 7 órás kora szü-lőttség, 10-én Dávid Rozália férj. Tislér György né rk. 18 éves lödőgümőkór. Weigang József rk. nyugalm. tanító 86 éves aggkori » ég ki merülés, Bencekovics Emília rk. 7 hó?apos tüdőhurut, Káló-vits Ferenc rk. Jofepivea 30 éves tüdő lob Barauyai Mária" rk. 5r éves tüdő-gumókor. 11 én Szollár ."¦ :nác rk 63 éves gennyes fültőoiirigylob, 12-én Plánder Anna rk. 15 hónapos -üdőbumt, Szán\'ó Katalin rk. 6 éves ttdőhűrut
Születések:
7 éo Srücs Ircre rk. ác* Erzsébet, Horváth János rk. co^nacgiári munkás Mária 8 án Varga János rk. molnár segéd János, Pusztay János rk mozdonyvezető Anna, Varga György rk. főldmi-ves Rozália Buncom István rk. földmive3 I tán. 9 én Dolmányos György rk. föld-inives György, 10 én Kohn Jakab i:r. magánhivatalnok pq ^ Sebők József rk. honvéd őrmester József, Zufall Adolf rk. vasúti forgalmi tiszt Sándor 11-én Gáspár Pál rk. kőmives István, Anek Ferenc rk. földmives Sándor, Stetner Adolf izr. ügynök Árpád, Wappel József rk. kömives József, Meissner Frigyes rk. mozdonyvezető Károly.
Házasságot-kötÖttek :
6 án Kocsis József rk. vasúti kalauz Skcdacsek Máriával. Novácki István rk. csizmadia mester Magyar Erzsébettel, 7-én Armuth Gusztáv izr. keresk utazó Kábo Bertával, Kálovics Károly rk. földmives Dini Rozáliával.
X Hangverseny. Ugy hilljuk, hogy dr. Reik R\'chárdné egy hírneves bécsi énekesnő közreműködését megígérte. E bó folyamán rendezeodi hangversenyét melynek tiszta jövedelme humaous célokra ÍOrdittatik.
X Ka nekem, holnap neked. Már többször említettük, hogy a szerencse sokaknak jövőjét megváltoztatta. Amint értesülünk egy budapesti bankház eddig több mint két millió forintot fizetett ki megbízóinak 100000, 90 80, 30 ezer koronás nyereményekben. A most kezdődő osztály-sorsjátéknál olvasóink figyelmébe ajánljuk ezen céget, mely szerencséjénél, szolidságánál és megbízhatóságánál fogva amúgy is nagy bizalomnak örvend. Ez a cég Török A. és Társa bankháza Budapesten, mely a beérkező megbízásokat pontosan, gyorsan és megbízhatóan teljesiti. Az első osztályú sorsjegyek árai: \'j, sorsjegy 6 frl, \'|3 sorsjegy 3 frt \\ sorsjegy 1 frt 50 kr.. \'j8 sorsjegy 75 kr. Sorsjegyek bevásárlásánál Tőrök A. H Tirsa budapesti bankházát, Váci-körul 4\'a legmelegebben ajánljuk.
— A mint a tavaszi verőfény beköszönt gondok támadnak tavaszi Öltönyök iránt Kp ugy mint a természet, mely szép uj színben pompás, az ember is Szükségét érzi, hogy nj ruhát öltsön magára. Ha csak a drága pénz lenne! De sohse búsuljunk, csak meg kell próbálni a Reielit\'ubergi posztógyári raktár Franz IMiwald Söbne hozassunk mintákat. Mindenki csodálkozni fog 3 szövetek olcsósága és jósága felett. Mai számunk mindegyikében van egy levelező lap csatolva, melyet szükség esetén tessék kitölteni.
Színházi hét.
F.Csütörtökön e hó4-én .Nebántsvirág" czimü közkedveltségig,franezta operetté került előadásra kis számú közönség és üres karzat mellett Bizonyára a kedvezőtlen időjárás tartotta vissza a közönséget Az ottlevőknek azonban volt alkalmuk gyönyörködni L é v a y Sárika (Jenise) temperamentumos, kedves játékában, mely őt a közönség kedvencévé teszi, amit az is bizonyít hogv az első felvonás után szép virágkosárra! ajándékozták meg. Tisztay (Celestin) erős komikuma megtette ma is hatását Jók voltak még Nagf (Őrnagy) és Sárkőzy (Loríott, Őrmester).
Pénteken Ötödször .Aranylakodalom."
Szombaton általános bérletazünetben „A Gyurkovics leíhyok\'-at láttuk itt először. A szinbází terem zsúfolásig megtelt Herceg Ferencnek ,A Gyurkovics leányok" cimü regénye már évek óta mulattató víg olvasmány. Mint jó ismerősöket szívesen fogadtuk őket a színpadon is. A közönség jól mulatott az
élelmen mamán és az elméB helyzeteken. A mulattató színmű jóízűen megirt epizódok sorozata, egy-egy leány férjhezmenetelének története. Horkai Feri fogadást tesz a negyedik Gyurkovics leánynyal, Miéivel, hogy férjhez juttatja három idősebb nővérét, a mi meg is történik és akkor utoljára ő is elveszi a negyediket A Gyurkovics leányok jő fairének megfeleltek különösen Lévay Sárika (Mici) és Tuboly Klementio (Katalin) Jól alakítottak Kövy Juliska (Ella) és Kövy Kornélia (Sári). A férfiszerepekben Halmay (Horkai), Nagy Gyula (Radványi ezredes) kaptak legtöbb tapsot A többi szereplök igyekezettel játszottak. Derültséget keltett Palotay Se-messey szerepében.
Hétfőn zónaelőadásul ,A falu rossza\' cimü népszínművet adták, egészen telt ház mellett. Az előadásról nem sok jót mondhatunk. A szmlapoo Finom Rózsi szerepében Htlmayné volt, feltüntetie. kitől mindenesetre igazabb Finom RózBÍt láttunk volua és kinek magyar nótái is tüzesebb hatást értek volna ^ mint Lévay Sárikáié, kinek csak szegei vil- ; lógtak kellőképpen, de előadásában és arcjátékával nem volt az a hevesvérű, „azt a teremtette* menyecske, kinek nyelvétől fé oek a falubeliek. Hiszen ha mérgelődött is. vagy ha haragvó lelkét Öntötte ki nyelvével, akkor is csak ugy tüut fel az ő mindig kedves arcával, mint ba csak tréfálna. Tercsi szerepe kelleti volna Lévay Sárikának. Sárközy-nek (Göndör) nem volt mindig tiszta az < éneke. Nagy Gyula (Feledi) nem játszott | elég igyekezettel. A női szereplők közül csak Tuboly Klementin (Boriska) játszott a ksüő igyekezettel és hatással. Tisztay (Gonosz, bakter) mindig habotára tudja készteti a publikumot A többi szereplők nem sokat rontottak az előadáson. A szü netek közben alkalma volt a közönségnek egy helybeli zenész Horváth Magda uevü 11 éves leánykájának igazán Bzép cimbalomjátékában gyönyörködni.
Szerdán ,Náni" volt műsoron, Folli-ims pályanyertes népszínműve, mely előadásra szintén megtelt a színházi terem. Halmayné (Náni) művészi játékával és gyönyörűen énekelt dalaival, sok tapsot aratott. Minden .egyes énekszámot megkellett ismételnie. — Tisztay (Kreiczer Mihály) és Palotay (Szepi) valóságos sváb parasztok voltak, különösen tetszett Halmaynéval előadott sváb táncok. Sárkö:y (Józsi) nagyon rokonszenves volt, Rédey (Bódi), Nagy Gyula (Szilárd) igyekezettel járultak hozzá az est sikeréhez. Tuboly Klementin (Rózsa,) a legbüebben alakította a naiv, magát műveltnek képzelő falusi leánykát, ki konverzálni helyett azt mondja konzerválni. Halmay (Sándor, jogász) ügyesen elösdott szerepében sokszor megnevettette a közönséget A többi szereplők is megálltak helyűket
Csütörtökön délután .Goldsteín Számi* ment nem nagy publikummal.
E te Millöcker oppereije „A koldusdiák* adatott, látogatott ház mellett. A zenekar két taggal szaporodott ami micdeí.esetre kellemesen lepte meg a publikumot, habár még sok hiányzik az orcbeater teljességéhez. Halmaycé (Laura) ez este nagyszerűen csillogtatta briliáns énekművészeiét A hanglétra legmagasabb Sokán is épp oly tisztán, csengő hangon énekelt mint az alsóbb regiszterekben; a közönség viharos tapssal honorálta az igazi művésznőt Lévay Sárika (Broníslava) mint mindig ma is tetszést aratóit Rédeynek (Rimanovski Simon) ma ismét alkalma volt énekteliet-Bégét bemutatni. Meg van nála a kellő hanganyag, de elég érzelmet nem tud még énekébe önteui. Sárkőzy (Janza-niczki is hatásosabban énekel népszínművekben. Nagy Gyula (Olendorf ezredes) ma kitűnő volt s „spongya* ref-rénü kupiéi nagy derültséget keltettek. Tisztay (Esztericb) nagyon mulattatón adta a szász invalidust P. Nagy Linda (Novalavszko grófnő) szintén jó volt A többi szereplők íb igyekeztek. Elismeréssel kell adózni még Palotay karmesternek ki igazi hévvel és nagy tudással dirigálta az operetté énekrészeit.
ryö Z G A Z D A S Ál
A gyümölcsfák Öntözése és trágyázása nyáron.
A gyümölcsfákat többnyire esik télen tisztogatják, \'meszezík és trágyázzák: ez az oka, hogy a levelek megfodrosodnak, s hogy még az egészséges gyümölcs sem fejlődik jól. A Hatal fák tápanyag híjján tőnkre mehetnek vagy sínylődni kezdenek, azért különösen az újonnan Ültetett fácskákat nyáron át is öntözni és trágyázni
kell, mi. minden nehézség nélkül eszközölhető. Nyáron át egyszer-kétszer a korona kerületében nagyobb számú 40 cm. mély és egymástól 1. m. távolban levő lyukat készítünk; vagy ba a fa a szántóföldön van, 30—10 einnyi árkot húzunk a korona körül a ezután kannával vagy a ganajléhordó szekérrel vizet hordunk belé, hogy a mélyebb rétegek jól átoyir-kosodjanak. A fa melletti fóldtányérba vizet önteni azért nem czé\'szerQ, mert a könnyen cserepesedŐ talajokat ezáltal repedezetté tesszük. Ha a fák lejtőn állanak, akkor a fa körüli árkokat összekötjük és a vizet fától-láíg vezetjük. A kövezett udvarokon levő fákat 4f> em. bosszn és (i —8 cm széles agyagcsövek segélyével Öntözzük. Nehezen megeredő fákat az öntözésen kívül a kiszáradástól is védelmezzük azáltal, hogy a törzs körül mohát, szecskát, szalmatrágyát stb. rakunk s a lörzset szalmával, mohával, fagyapot-tal betakarjuk és aztán beagyagozzuk.
Nyári trágyául gané|levet és híg árnyékszéktrágyát használhatunk, de csak akkor, ha a talaj ayirko", mert különben a gyenge gyökerek megmaralnak A nyári trágyázás különösen a gyümölcsesel megrakott fáknál és sovány talajon szükséges, tudjuk, hogy a bogyós gyümölcsök igen meghálálják a nyári trágyát.
Azon fákat, melyek kevés virágrügyel mulatnak, kálisókkal és foszfátokkal trágyázunk, melyet vízben, vagy trágyalében oldunk fel; 1 négy szögméterre 60— 100 gr. sót szárítunk 20 liter folyadékban. Ezen trágyázást móddal bámulatos eredményeket értek el azért használatuk nagyon is ajánlható. Különösen a szuperfoszfát használata ajánlatos, mert ez a legkönnyebben oldható, s Így a leggyorsabban ható fatrágyázó auyag.
A ganéj különösen hajtja a fákat, míert is ószszel alkalmazni nem tanácsos, mert különben a hajtás nem érik meg és hidegre fordulván az idő elfagy.
Még egészen fiatal csemetéket, melye-kot rendszerint teremni nem engedünk, kellő öntözés és trágyázás mellett minden kár nélkül termőre hagyhatjuk, mínt a tüzetes kísérletek igazolják.
^/ÍSUTI MENETREND.
VOiiATOK EKKSZS3E.
Bidipast 3 óra 52 p reís- 87. V.
>1 57 . d. a. Sí- V.
1 40 . d. u. SZ. T.
8 05 , eaie V. T.
1^ 07 „ éjjel a- V.
Beci (Wien a 42 . r-SS- 87. V.
i 3.5 . d. u. 8/. V.
4 OS . d. o. b;- V.
II 01 , este 8/. V.
Z.-Egersz 8 . \' 05 . resg. V. V.
Pragerhof 32 , rees. sy- V.
12 09 . d. a. SZ. a.
, 4 53 . i. a. gy- V.
1 1 22 , íjjei 87. V.
Ctákloraya S 10 . reüg. T. V.
Sarc. Gyefcsayeak \'4 . i. e. 87.. Y.
„ 1 29 . d. n. tj- r.
\' . 11 . 45 . éjjel 87. V.
VON ATOK IÜDÜLASÁ.
Budapest 5 órn 47 P regg. ->\'¦ V*
30 regg. v. V
2 — * d. u. xz. V
,, 5 03 d. u. py- V
. 12 15 éjjel eZ. T*
Becs (Wlea) (1 05 regg. az. V*
12 20 d. n. gy. v"
2 05 d. u. sz. T*
12 . 45 éjjel K7. V\'
Z.-Slt-lYia 5 m 20 d. o. ?. T\'
Prtaerbaf 4 42 m regg. SZ. V\'
12 a 10 délb. gy. V
2 m 35 d. 0. HZ. V \'
. 12 „ 17 este gy- V-
Csaktorcyi 6 » — d. u. V. V-
Barcs 1 4 9 57 regg. SZ. r-
Gyékeayeai 2 a ¦ •22 d. u. SZ. V-
25 • d u. SZ
IRODALOM
— A bűnös. Nagyszerű problémát fejteget egy érdekfeszítő regény keretében Francois Coppée, a világhírű francia költő. A nagy francia iró e müve most jelent meg Lyka Károly kiLűnő fordításában az Egyetemes regény tár piros köteteinek sorozatában, ára két szép vászonkötésben i írt. — Kiadja Singer és Welfner.
XXXVIII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 13-án,
— Előkelő Világ hetenkint (szerdán) megjelenő szépirodalmi és társadalmi lolyóirat a magyar nemes társaság számára. Előfizetési ára: Eeész évre 8 frt. Egyes s?ám 20 kr. Szerkeszti és kiadjit: Lengyel Gi/elía. Szerk. és kiadóhivatal: Budape.-t, VII. ker., István-ut 40. szám.
Az e rovatban megemlített müvek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
Szeri, esrtőttég :
Itr. VtíUlnyi Henrik, felelős szerkesztő. Dr. I\'er*nyi .lozxef Kiadó: ifi- fl "/<Hts József.
V E fcí V E S E K.
— Fontos közlemény. Nehezen emészthető ételek csak mértékletes élrezete is, gyakran különféle gyamorbajokat vonja maira után, — melyek — ha figyelembe nem vétetnek, köuy-nyen nebéz betegségekre, elfajulnak. Oly bajok elhárítására a dr Itosa gyomorérti balzsamának kitűnő hatása bebizonyult es tanácsos, hogy ezen készítmény egy háztartásban sem hiányozzon Valódi kapható az itteni gyógyszertárakban es Krogr-er I! főraktárában,\'Prag*. 203 III. Lásd a binietményt.
— Egy népszer. A moll-féle franciaborszes és só álla! a betegeknek egy ép oly gy\'gyba-tásn, rni-it oji-\'ó szer nyujtatik köszvényes és csíkon báulalmakhatj, sebeknél és daganatoknál. Egy ftv. g ara atasitással egyi.it 90 k". Szétküldés naponta utáBvéteUVl Moll. A g\\óívszerész cs. és k. udvart saállitó ál-al Bécs I. Tucblau-ben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozót an Moll A. téle készítmény kérendő az ö gyári !«1 tényével és aláírásával
HIRDETÉSEK.
Nyilt tér.*)
,.M A HOTT\'l
GYÓGYFORRÁS.
Mariilíorrás-telet BEBE6-IEQTB
A budapesti m. kir. egyelem vrgyelemzése szerint ken-s szabad szénsavat ellenben tök szénsavas nátriumot éj lithíitmot tartalmai. Ezen tii\'ajiioosaesi azok, roelyi\'k a hasonló összetételt, vizek telt emelik Kitűnő batisa a légutak x tüd<> huru1o* űlla\'iutainál, bBlöaSsep >/lvos váladék eseten; ttlttor végzéseknél, ha vérzésre val i hajlands-sac tan is jelen, a -Margit-viz" m<-g-berslilhetillen szolgálatokat tesz kevés sza-bail szénsavánál fogva Kiváló hatást\'látni :Í.W- a gyomor éi belek hu ¦len állapotainál, főleg azon esetekben, bol a fölös mennyi térben képrelödótl sav oka a ro\'-sz emésztésnek.
í húgysavu sók lerakodását akadályozván beesés szolgálatot tesz továbbá a hólyag lm: ubántalmainál, a kii- é\' homok-képződét eseteiben, miért is a budapesti és bécsi egyetem orrostanárai, mint az ortosiiláír rgjén előkelőiéire! a legszívesebben használjak, előnyt adnak a .Margit--leírásnak a~hozzá hssouló összetételit gyógv vizek folt.it
bst mint ivóvíz ~a«
kiváló óvószernek bizonyait járvásyos be leQsegek idején főleg lyubvs ellen
Nint fará áilalinn? trMlSrglr. mtü.
FŐBAETÁR:
ÉDESKUTY L. iiiaEniitiagtUríslnlfS
cs és kir nlv. száltitó BÜDAPKSTKS Kapható minden gyógyszertárba*, fűszer-kereskedésben ét veidég\'óben
Vese. í:;il-; ;;nly:i_-, hogy dara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek burotos bántalmainál, orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
H u k y h ajtó hatásn!
it\\\\m-> \\ü\\ ím l mm Koisves ttéatttlfl
Kapható ásványvíz kereskedésekben és
gyógyszertárakban. A Salvator-lorrás igazgstósiga Eperjesen
Tisztelet a tiszteletreméltónak!
Withelm Ferencz gyógyszerész urnák Neunkirchen, Bécs mellett. Alulirt mir 70 éves Vagyok cs tii év óta iiület-c«uz és aranyere1 görcsükben szenvedtem, é* nem tudtam gyógyulást talál.iL — Csakis az Ön Wilheim-féie nnrlarthrítikus antirhoumatikus thoája gyógyított meg iiea-vedéseimtül teljesen — A legforróbb köszönetemet nyilvanitom Űnnck, úgyszintén a gróf-aünck, kinek nyilatkozatát az újságokban olvastam Kitűnő tisztelettel
Ackermann Kereszt
járadék étvezS Altonában Hamburg mellett ReichcastrasM\'6.
_ Mii.dc.. gyúgytirl.an k.phalo.
*i Az e rovat aUu kAzlftU kért nem váltai • Wlóa<-gi-i 1 swrk
Egy dob. Nestle-iéle gyermekliszt M kr. Egy , , sűrített tej -^o _
Minta dobos-ok a gyrrraek tejről kívánatra ingyen és bérmentve küld a : Központi raktár laszti ía-Magyar-o-nzág részére
m&iui fej 1. jjgjgggt % 1.
¦JV Eladása minden ryógylár
és droe;nerlában. -%mi
1 doboz Bilritett tej. cukor nélkül Viking jegygyei egy doboz 48 kr.
——^ZH ÚJDONSÁG: ™í--
csfllt ház, udvar és kert (az 1881- évi LX. t-C 156. §. d) pontja értelmében egészeö) és u. azon tjkvben f 3199. hrsz. alatt u. azok tulajdoniul felvett a 85 frtra becsfiit Dolnyibror dűlői szántóföld (az 1881. évi LX. tcikk 156. § a) pontja értelmében 1S99. évi június hő 12. napján d. c 9 órakor Légrád község házánál dr. Tripammer Rezső felperesi. Ügyvéd %pgy helyettese közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt Nagykanizsán, a kir. trszék mint telekkönyvi hatóságnál 1899. évi március bó 29. napján.
GÖZONY, kir. lörvszéki albiró.
EGYEDÜLI ELÁRUSITÁSA
a
hírnevesnek ismert
DÜRKOPPS DIANA kerékpároknak r (Legjobb német gyárt mány) ~M csak
KOVÁCS FEREHGilÉL, SZOMBATHELY
0000OCX30CODOCC0CXX5000CXXX^
2013/ik. 99.
Árverési hirdetmény.
A n.-kanizsai kir. lörvszék ikvi osztálya részéről közhírré tétetik hogy Globlek Emil légrádi lakos végrehajra tónak Góca Józsefné szül Bozsics Bor bála végrehajtást szenvedő légrádi lakos elleni 92 frt 50 kr. töke, ennek 1898. évi december hó 28-tól járó 5°|„ kamatai, 14 frt 50 kr. per, 10 frt 95 kr. végre hajtás kérelmi, 10 frt 95 kr. jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. törvényszék területéhez tarto/ó a légrádi 2TT&. sz. tjkvben f 4G0. hrsz. alatt fele részben Bozsics Borbála férj. Góca Józsefné s f-se részben Samóci József kis kom lulajdonául felvett s 240 frira be-
5 MÁRIA-CZELLI L BYOMOR-CSEPPEK
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosau ismeretes házi és népszer. .— A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság, gyomorbetegség, bűzös le-helet, felfujtság,\'savanyu felböffógés, hasmenés, gyomorégés, felesleges nyálkakiválasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgürcb. szűkülés. — Hathatós gyógyszernek bizonyult fejfájásnál, a mennyiben ez a gyomortól származott, gyomortulterhelésiiél ételekkel és italokkal, giliszták, májbajok és hamorrhoidáknál.
Kmlitett hajóknál a Máriaczelli gyomorcseppek évek óta kitűnőknek bizonyultak, a mit száz mes sztiz bizonyítvány tanusit. Egy kis üveg ára haszuáraü ntasitással együtt 40 kr.: nagy tfvéV áfa 70 kr. —
Központi szétküldés Brady Károly által Bécs, gyógyszertár a .Magyar KiráIy"-hoz, I. Fteísehmarkt 7.
Nagy-Kanizsán: Práger Béla és Belus Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Kobut Sándor gyógyszerésznél. —\' \'
XTEVEtl
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDŰ
GKÁCZ MELLETT. idény: míjns—oltotier.
\'i vasúti áttom&H.
Grácból kocsival egy óra í\'osta- és távírda állomás
Rég ismert vastartalmú (akrotbenne) acélforrás 30 fok C. meleg (\'23 fuk R) Mérsékelt klima 25 fok C. és 20 i R.: erös tő erdölevegö, kiterjedt fenyveserdők Gyógy javalatok, i<legbánta1mak, ideggyen^eseg, iát gerincbetegség, bysteria, görcsök, neuralgia stb ellen. Női betegségek: vérszegénység, ¦ él- és hóljagburut stb. Igen ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekeknek. Gy^ryeszköz: külön gyógr- és uszóbazio, kád fürdők melegTÍzzel, l\'-nyőfürdök, villanyos fflr-dök^stnassage. zubanygy^gykezelés sat OIísó 1 i kasok éa egyes szobák, villák, gyógy terem, kitüaö étterem, kilünö zeuekar. A furdöígazgatássgnál kimerito prospektus injyen es bérstentve. Dr. BL L\'JUA Í\'ES SÁSDOB, orvos tulajdonos.
LAifPIOIOK
A LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAH
j^fj, jiV^Aj dits Józsefnél
KAKATOK
| Gleichenbero;
Ajánlva :
gége
steghetegedi
a légző és az emésztési szervek S b^lenjaralva: sor vadainál. I
Égrénjea sósavar fonások. Constantin és Emma-torráaok. Égrényes ló és vasiavas forrásuk. Jobannis-k tiszta vossaTas viz. Klunenqnelle, savó. t-j.
^-^iszáraz etetés) kefrr forrás-só iuhalació egyes kabinokban, fenyöfagóz inhalació. Lélekzési készülék, pnenna |^Jt„-|!ÍL tikns kamarák édes ásvinyvii És habzó melegiOrdŐk, lenyó W II Pll ti 11 B ¦ « és acélfürdők. Nagy bydro tberapeutikus intézet talajkora ¦- UVIIUITI
s::- nedves meleg por és szélmentes levegő, erdős dombtój.
-^r---- Tudakozódások és prospektusok ingyen.
\'ULásmegrendelések a fürdő Igazgatóságnál IJí.FJClfENBKRGBEN. BLRGER~fél« 6YÓ&YITÓ
KÁTRÁNY-SZAPPAN
Uklotélyw orvotok ijinliák. Eüróp, iertöbb «1 linj-ci »ik«rrel alkalmuzák
a\'ertíintii
tartalmán ¦¦.;<¦= •trib,
ztoywaiiua.---- ... .
Caaliiot olkarSUai Tér*tt hat*rt.«ott«i Imn-KU kátrás/Bzapyu m^raod.I-ao ( ax ismeri vtdjacjrt való
a í: \'. . i«ir-"i, -x- \'¦ • - orr-reteaaar. ótrar. UcyiUs. ial>iisxUa, 4a saakáli-
, korpa clitn. A B»rt«r-trl. kiirAjiv*xai<p».
i fa katza>7B*k 40*^át é> mtn-k»rr..krd«li.iiib»ii clűi\'ordoU kit-ténjarrsen kü]ücb5»ik. "- vé^ott bal\'
nry»lm«tftM T*relik. Idftlt börb«t«o*S>ka*i\'«iZ«rroí Klkklm.iatarlk a kitriny-Mappan h»b*ott a Eerncr-félc gyogy-káIrány-kénszappap
A zj" ! i • ! kátrásyasA* po= \'\' .
Anci: ŐK TISXTÁTAI.AXS.%e*I *
•lUvoliUtlra. k rT*vmrkekD«k ialmmrttnyl :-;t,< :t illn rcluIm\'1\'l.At-TÍui bsni«atitó rnoaaó éa rardcsu] niBdtnEipi kAranalatal szolra! a
Bcrgcr-Itle giycorin-kálrány. a5*i Jlljc*rin t>rt*|.iRin«l él finom illattal Ara Bl*d» fajuk kaaxnalatl lU atarabonklul 3& kr , • darab lMlOb
dük: Biaft> azappasi a bSr SoomiUsara. boni
Eattanasok »11.-11. caibol¦ siappac a b&r limitaali ply>kn4I 4a mint !-rt«U*Tl>W> sraipan. n»re»r-fél. fsuyí-rer44-u.»pp»n t \'\'•[itrii^ saa>nt»i» W*r(ar-f41e Kjmt-mskaiappaa a issdc* kor réanro fitt kr.)
Bcrfler-féle Poti-osulfoi-szoppan reao* orr, í.í.:,-,, t\\ iuki-tcfj. - -r »rcr0r5aa4s; aUan, íiopló ínypíc igán hatl.atúa,
Berflef-félc kénes tejsxappatz*
mltroracr 4k arctÍs>atUns»r allén. ToabIb iaaadaa 4s haikibollA* Bergcr-fcle fogtucappan köcsögben
1. i- n-r-..ii-» lufiknak. 2. ll. d oh Invo Jaknak. Ara. 30 kr., <--:-%bb ^ottisxtiW szar. A tübbi S«:Eef feUisupptto
SS5 SS^JSSS t>t-.tu.:fc , r8plr»tokr». fsak B.r,.r-r41o
fc^5< •MM.nokai k.U kérni, mintái. tximt*l»n h»t*,uuii L^^^T .oténs»tok ransak. Oj Ar és IGraktir :
^StoM ¦. Halt a Conap. Troypaa
Han-Katoi Primer Béla és Beles Lajos efö^ysz&r^eíuéi
aí arciböniek, üde frí« szint ad, batisa meglepő. 1 üveg ár* I— frt. minden sötét egyenlőtlen hajat 2—3 na|> alatt :
1 üveg ára 1*50 frt.
minden üsi hajat tar-lushatóan és lermésicthiie-i fekete, barna, szőke, tzinre fest l ör» alatt. Teljesen inal-
2 űv«g ára 3.—frt
Dr. Szekilj-f.li korpariz^ ^ —L*^!g^&&
Minden női kGlSnlegesség nag, válrert*kb.n & & Q 0 & S
Budapest lí. Korona- l/Dl El F herceg i. 6. RIIAOU r.
Bécs 1. lickir-stratit 20.
XXXVII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÍJÜS 13-íd.
oaaoaanasaaoBoaBOBoacmaaaaaoaaacxxxxjaooaaoa
§,,DTJSTLESS BUDAPEST! PÄDLQQLÄ^, \\ a
a ;
legjobb nagyforgalmu helyisegek részére: ! flrlethelyiségelt. kávéházak stb. í
12 ? BiUrkK 1 kljr. ali| sUkaéjes, 00 kr. Poslacsocugok 5 3— frt.
kragl f. tyr-
gooooaoi
çxxxxxxxtocoocxoooooooco
A legjobbnak büonjult HiZISZKR. -mely az emésztést szabályozza, rendes rérkerekedést eredményezi, a megromolt és hibás Téralkat részt eleltarolHja a ml az egészség fü fel tétele), gyorsan és biztoi&n megizünteti a gyomorbtjt ét p. étvágytalanságot, savanyu ielbőfögést, hányás, ingert, gyomor- és hasban talont, -gyomorgörcsöt, a gyomor túlterhelését étellel, nyálkánodást, vértolulást, — bfimorhoidikat, női bántalmakat, I élbajokat, a már *0 év Lót* jónak bizonyult
! Minden gynladás, seb és kelés gyógyl ¦ tása biztos sikerrel jár, a női mell gyula-
dásinál, tejrekedéses kemény édesnél, a gyer-[ melc elválasztásánál, tályogok, vérkelések, I pokolrar és genyi déseknél, továbbá köröm-
penyedés az úgynevezett köröm méregnél a : kézen és lábnjakon, - keményedéseknél, — | daganatoknál, — mirigy daganatoknál, — i holttetem képződéseknél st6bbi 50 ér óta ! betilt
Dr. ROSA - féle balzsam Prágai házikenőcs
FRAGNER B. gyógysz.-töl Prágában 203 III.
Ki az emésztése minden munkáját uj életre serken és egészséges és tiszta vért szerez, különben is biztos és messze földön híres bevált háziízer.
A gyógyulás fájdalom nélktll halad & kenőcs husüő hatása alatt-
\\m« áO fcr., lellöi vti I frt- Posl.ii 20 irraljrij \' Dokim b a h trjinl. Postán 6 Ural tátftj
¦* esi
GVEIilff E/TJETE8! Mi»-
.denki
csak az eredeti készítményt kérje a prágai Fragner B. iryógyszertárábóJ és figyeljen arra. bogy a Dr. KOSA balzsam csomagolás minden részén az itt látható kerek védjegy legyen; az ap ráyl bázl kenőcs csomagolásán pedig a jobbról ~ látható háromszögletű védjegy.
-= A ki egy utánzást talál és nekem bejelenti, dijat kap I -
Kiismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak. Raktárak Budapesten:
fittk József HTfjgjszprlirikaD. fecr i ^ó^szfriiribao, Thatm^Tfr és Sérts, Kochmeister ntéM
B. FRAGNER
Apotheke , Zam schwarzen Adler" in Prag, fok der Sporaerg^wsc Sr. SOS
^wuoooanrvyxxyXXyVTO PostakQldéa «onnal. ÖÖ35SS33
o NINCSEN POR TÖBBE.
a ,-¦ - -—¦——---s
5 »
a
? Becs Bacler-Q atraaae 20
O Képviselet: ARMUTH SÁNDOR. NAGY-KANIZSA. 5
a a
ooaoooooacooooooooooooanoaooQooooaocoooooou
;060./tk. 898.
Orosztony község telekkönyvei birtok szabályozás következtében áí-alakittattak, s ezzel egyideüleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre az. ISSti. évi XXIX. — az 1889. éri X^XYtílT — fl bt I89rr~évi XVI. t. cikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, — az 1892. évi XXIX t. cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzö-könyvi bejegyzések helyesbítésére) kapcsolatosan foganatost tátott.
Kz azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1S3G. évi XXIX. t. cikk 15. s 17. §§. alapján — ide értve c) § oknak az 1889. évi XXXVIII. t. cikk 5 s 6. faiban s az 1891. évi XVI. t. cikk 15. §. a) pontjában felsorolt kiegészítéseit U — valamint az 1889. évi XXX VI11. t cikk 7. §-a, s az 1891. évi XVI. t.,cikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. t. cikk 22. §-a alapján történt törlések érvénytelenségét kimutathatják, c végből törlési keresetüket hat hónap alatt 1899. évi november hi> 15 napjáig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg n-m hosszabbítható záros határidő eltelte u\'án indított törlési kereset annak a harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett — hátrányára nem szolgálhat; -
2. hogy mindazok, kik az 1386. XXIX. tcikk 16. s 18. §§ ainak eseteiben ideértve ez utóbbi § nak az 1889. XXXVIIÍ. tcikk 5. s 6. §§-aiban foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bt-jegyzése elle uében ellenmondássjl élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1899. évi november hó 15 napjáig bezárólag a tlkvi ható saghoz nyújtsák ]be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros haláridő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog;
3. hogy mindazok akik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések által, nemkülömben- azok, a kik az 1—2. pontban körülírt eseteken kivül az -1892. évi XXIX. tcikk szerinti eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik — ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának az 1889 XXXVÜI. tcikk 16. §a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a tlkvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1899 évi november hé 15- napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmulta után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányábin többé nem érvényesíthetik, az emiitett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át. hogy amennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a tkvi hatóságnál átvehetik.
. A kir. tvszék mint tlkvi hatóság.
Nagy-Kanizsán. 1898. évi november hó 16 án.
GÓZONY, kir. tvszéki albiró.
702/1899.
Árverési hirdetés.
A nagy-kanizsai\'5358. sz. tjkvben 732/a hrezám alatt felvett s néhai Zsifkovics Franciska férj. Veizmger Jánosné örökösei tulajdonát ki pezó ingatlan a rajta épült 1156. uépsor-szárau házzal nyilvános önkényies árverésen 1899, évi június 22. napjának délelőtt ÍO Órakor Nagy Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (Városház II. emelet 2. ajtó) alatt eladatni fog.
Kikiáltási ár 4434 forint.
Az árverési feltételek az árvaszék-nél a hivatalos órák atatt megte-kinihetök.
Halis István,
Posztószéjjelküldés csak magánosoknak.
Eg-y vég, 3-10 kO. hossza, teljes ari-öltönynek ára csak
a-eo jo
S-10 jó
t-eo jó
KS
raktár
XUták 1>sT*> ** biraratnem. — UiaUki uill lEae-ia-BOvói Eejelj ének! C*ttk kSzvatatlanlU htvtuk U értítaoi aiaarfal*l>*A. rftlTlUrtMIll ölIona-ltAiWpl,«» cttik Krna«i Adoll poutAkcrxkailu Budi polten ¦ tuboui, h» minCitkünvvibül [*sx kSrotkurS »jÉJid*kot «3,* : 10 irt Tásál-IAnál »KT n*dr*cot SO kr.-irt, BQ frt , egr öltűnyt 1 firUrt,
60 frt . finom öltúnyt atiun Is__
Ezpnkiv-11 k tiahú aiie * kSretkuo asnicdmcuvt k»pii\' S frtot mttwja stAs • k&I&u 30*/.-ot. Enkat u «Jajul*-XokxC m, =íi-É.=vevc flietl. ha Iiun AJoir nOnl»-Wljvc ptAn m. azabéaAl -rfcsArol.
Tanácsos.
A legjobb fem-tiáztiíó szer
a jeleakerbaa s
G L 0 B U S-tisztitó-kivonat
Valódi csak ezzel a védjegygyei;
GLOBUS voros keresztcsikon.
Minden ott kapható.
FRITZ SCHULZ JUN., LEIPZIG
a tiaztitó-kiTOOAt föltalálója
Itégi iilrneves kénfurdô Horvátországban.
ragtd-feriieii
a Zsgoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya).
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894.
58 fok Celsiui meleg\' lorrás. a kén isi^.pnak felülmúl hatatlan hatása ran isom ís ízület rbenmn " iiülct betegségek, gyulladásos és csonttórési össze-huzódásek, köszvény, ne; ~ ^ikus bántalmak, mint ischias stb női bsjok, bór és titkos betegségek, idült vesebajok, hólyaghunit, górtélykór, angolkór, ólcni-és higany mérgezéseknél stb. stb.
IVÓKÚRA, torok, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél stb.
c-rr^Sl Villanyosság- — Massage.
(Jyogyinlézet minden kényelemmel, egész éven át nyitva. Idény latiam májns 1 -lői október 1 ig. — Pompás uacy pirk, trrjeiieJmes ültetvények," szép kirjndalisok. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- és táncestélyek stb.
A varazsd-toplicai állomáson naponta társas kocsi várja a vendégeket. Külön fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odsállitása előbb a fürdő intézőségnél megrendelendő. Orvosi tudakozódásokat a fürfőorvos Dr. LONGHINO A. ad.
\' Prospekt tatokat *
brosehurákat iu\'jv<-ti és bérmentve küld -s.
A FÜRDŐIGAZGATÓSÁG.
i
5f Evek 6ta kitűnő pótléknak bizonyult a babkávéhoz. -
^ szív- és gyomorbajoknál, -vérszerényséLnél orvosilag ajánlva.
Q wwo, LegkerJveliy^rb kávéi lal a családok százezreinél, xn&no
íróion
rfis-i
•.. .<
t~
rn.nj
>-,-..-. i
mm
> -..KS tr.%.-%<
>T.-r V-J
XXX\'III ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 13-án.
EGYSZERŰ ÖSSZEADÁS.
Jó anyag,
Jó pneumatic,
Jó acél,
Jó keréktalpak, Jó kallók, Jó golyók, Jó csapagyak, Jó hajtókák, Jó munka, Só szerkezet.
p T Y R I A -KERÉKPÁRlŰiEKl, PUCH J Á NOS ÍS TÁRSA, GRÜZ. RAKTÁR és KÉPVISEIíET ZAtVA- és SOYfOGV-.TIEGVÉH RÉSZÉRE
^IFJ,-WJA-DITS JÓZSEFNÉL NAGY-KAN-IZSÁN.
JUTÁNYOS ÁRAK, KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK.
Oser József, ^kZAST*
iItíüiI tiljti
"lllirizíktklt minden nagyságban és minSség-ben, tűmoröntcs és por-cellán hengerekkel.
Fnieil malomköveket leg jobb minösésben és mi-lomjáratokat, gabona -osztályozó hengereket és fej kőplatókat saját rendszerűekét.
lllIllTTálaiZtl. Eureka. Tararek, linztkeverö gépek, dara és gíjzti siti tógépek, elevátorok és szál-litó-csigik. transimis -siók. tengelyágyak, per
tiriisizisikit. itilikitáiskit. tirjtialiaiii íjárt is szállít:
Krem.s -JSí
¦isiti riirfszir is
selyek. Seller kenés rendszerűekét. •tziná|I ailaik kézi és járgány hajtásra Tlrljlái és vizikerekek, keret, kor és szalagfűrészek, fagyalaló és csiszológépek kotorok -kel és zuzó-gépek niiu-dennemü érez és kova, bazalt, mészkő, chamottc cs gipsz részére.
Mindenféle szürke és fémSntés saját és idegen modellek és rajzok
TöiiiÖröiEÍésíi roMléljok sih.
Legolcsóbb árakl Árjegyzék ingyen bérmentve I
W lit|trriYátitlisai Usgjcruhbu ít sleiisits, izállitis jótállás taillttt. -8» LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK. Hsi|irritátkslé ét kiszirilí-iiiii, iilluyii-vi!i|itfii tslspik.
Tervezetek, kfiltségvetések és praktikus tanácsok gyorsan és ingyen.
A kl (.m., ta üü
eros öltönyöket SI
issa Essa Stikarov\'szky János, Budapest (V.. »:m?bel-t*r IO- oxAra) czécaefc inniiji.il : pit bátyja cumulatili. ! lEHsl
; ri^lS Us»4:;i«alâ«-tL 0llctvcletcic «««««dik » ki-; »5 Sem itugy» rjiijU.ik. win mistela mccvMztecctését által nem Ti-.-trísn-k v.-ink. Siaklip szálaiknak inzycii.
MOLL SEIDLITZ POR
Caak akkor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A védjegyet é*
slairasat tünteti fel. A Met\' A. féle Seldlltz porok tartói gyógyhatása a legmakacsabb gya«#r- éa al-testiáatalatak, gyomorgörcs és gyomorhév, rogzött székrekedés, majbántalout, vér talalai, arauyér éi a legkülönb ftzőbb s41 betegségek ellen, e jeles hiziazernek évtizedek ót* mindig nagyibb Kiterjedést szerzett. — Ara egy lepeotélel! eredi II de bíznak I frt «. é.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
BfOLL^FlLEy^N C [Aj
ICtak akkor Valódi. ha rnindegyík üveg MOLL A. védjegyét lontrti tol f
í--- .A. Hall\' felirata onozattal Taa zárra. A Msll-fála )
Vraaczla borszesz és li nevezetesen mint fájdalomcsillapitó bedörzsoleii szer
gkószvény, csnz él a meghűlés egyé > következményeinél !egi«moreteiebb népszer. \' — Egy óaeistt srsdatl jjfag ára 90 krajnzir.___
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb mcdizer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a bor okszerű ipalalira gyermekek is filníttek részére.
Ara darakiaklat — 20 kr. Őt darab — 90 kr.
Minden darab gyermek-szappan HoU A. védjegyével van ellátva FőazétkftldéK: Moll A. gyógyszerész, cs. ós kir. udvari szállító által,
Béca: Tucblanben 9. az. Vidéki megrendelések naponta poitaatiovél mellett teljesittetnek A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeíd Adolf 68 Fia.
Cu ?OOoqrxX>OOOo?XK3 DO OQ ?ÜJ»
A MAGYAR 4 KIRÁLYI
Államvasutak lípgjáilaak Vigéíigysikiégi
BUDAPEST, Váczi-körut 32. szám.
Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készalt gőzeséplőgarnituráit,
ipari célokra alkalmas .Compound\' locomobiljait, teljesei* vasból kéraült szalmakazaloz gépeit, gözkukoricamorzsolóit, S ti bor-féle körfűrészeit, „Millenium* kaszáló-és aratógépeit; további Sack féle ekéit, vetőgépjeit, boronált és egyéb gazdasági gépeit.
Hsflr~ Árjegyzék ingyen és bérmentve. ~MM
i Kastner & Ohler, grácil
I C Z É u I
m " «e.küid !I
E I $3 8t«jeré8tIroJ.Idarócot(]oden) foíj
I3S-140 ctm széles 135, ÄJ5. 240, SGO krévt méterenként. — Kren mi- ^
"kipróbált jóságnak és Itűlö-nősen alkalmasak
I ai\\am és elegaDS öltözékekre.
?, Fekete és kék kangarnok, valamint h cheviottok kiiQnő minöiégekbpn 2 áL | frttöl felfelé. ^
I D.Tat, Llrrée és kocsi gzove ?! lek stb. stb csak a legjobb |g mtaósé^ekben. jy,
? Mjitlák bér ment re ingyen ^
Csokoládé
SUCHARD
\'Cucao
il
FIÚMÉBÓL
tvnclh a tfigeri bjíwl szétküdie
1 aaák 4 kgr. Kió kávé jó isQ.......4 60
1 zsák 4 kgr. Portoríko kávé nagyszemQ.....S 60
1 zsák 4 kgr Kuba kivé nagyszemQ.....5 76
I zsák 4 kgr. Poitoriko gyöngy-kávé ....... 6.12
1 zsák 4 kgr kék Jáva gyöntry-
kivé........6 80
. eivámoira, bérmentve é* csórna
golva minden ma* költség néiküt.
ArjeayzékkBt készsiwel sziiaálaak-
FRATELLI DEISINGER,
FIUME, szakad kikötő 35.
A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.
LEGNAGYOBB NYEREMÉNY
legszerencsésebb esetben
1.000,000
KORONA
nyer a-
Az összes 50,000 nyeremény JEGYZÉK K.
A legnagyobb nyeremény legszereDCsésebb esetben:
1.000,000 KORONA.
A nyeremények részletes\' beosztása a koretkezö :
Korona
600000 400000 200000 100000 90000 80000 70000 60000 40000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 3000 2000 1000 \' 500 300 200 170 130 100 80 40
I I I 2 I I I 2 I 5
ki
31 67 3
432 763 1238 90 3i700 3900 4900 50 3900 2900
50,000 ««"i"113.160,000
A negyedik nagy m. kir oszt ily sorsjáték nemsokára ismét kezdődik és
100,000 „M1 50,000
somjegyre nyeremény
jnt, vagyis az oldalt levő nyereményjegvzék izerint az összes sorsjegyek fele feltét-ien\'tii nyerni fog.
A nyerési estélyek tehát, mint már általánosan ismeretes, óriásiak.
Összesen tizenhárom mlllld 160,000 koronát sorsolnak ki biztosan A legnagyobb nyeremény legszerencsésebb esetbea
egy millió korona.
Szivei mielőbbi megrendeléseknél eredeti xorxjegyeket a tervszerű eredeti árban éi pedig:
epy efrész I. o. eredeti hor.-tjdpy. 6.—
v fél n n v 3.—
„ nepyed m n „ 1.50
n nyolcad „ v —.75
küljüuk szét után réttel, vagy a ptn előleges beküldése elleneben.
A burások után megküldjük tiszteit vevőinknek a hivatalos huzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig díjtalanul állanak rendelkezésre A hu-ások a magyar kir. kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan lórtennek és azoknál mindenki megjelenhetik.
Kérjük a reDdelméoyeket mielőbb. leckéfŐbb azonban
f. é. május 18. és 19-ig,
mely napokon a huzái van, boz7áitk bt-küldeni.
TSi ISA. éi fia,
a m. k. szab. osztálysorsjáték
róelnrusitói BUDAPEST, V., Váci-körut 4/a.
Sok és nagy nyereményt fizettünk tisztelt veTÖinknek; rövid Idő alatt körülbelül egy és 1VI millió koronát.
ReadeUHevel leTJgando.
Kérek részemre^
eorsjegyet a hivatalos tervezeUel együtt kaMeoi. Az összeget_
Tor5k A. és Tsa uraknak Spest.
. oszt. m. kir. szab. oiztálysonijá\'ék eredeti
..frt
\\ stiBVételtzai kéress ( mntastaiviayiyal kS data /
A nem lefsző lörlendő.
Nyomatott Ifj. WajdiU József könyvnyomdijiban Nagy-Kanizsán.
NAGYKANIZSA, 1899. május hó 20-án.
20-ik szám.
XXXVIII. évfolyam.
Blitixtttíi ár: Ejtix wre ... 5 frt — kr. Fél érre . . . . 2 frt 50 kr. hevederre . . . 1 frt 25 kr.
Eg7ei szán 10 kr. HIBDETÉSEK 5 hasábot petittorbán 7, másodssor 6, : minden toribbt torért A kr.
SHLTTÉKBES petit soronként 10 krért Tétetnek fel. Kincstári illeték minden egyet
hirdetésért 3U kr. öletendő.
j A nagy-kanizsai .Ipar-Testület,* „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-
részvény-társaság,* »nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a ,nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület, DÓegylet,* ,n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,\' .szegények tápintézete," a. .katonai hadastyán egylet,* a .soproni
A Up szellemi részét illető minden közlemény a Felelős szerkesztő nerére, az anyagi részt illető közlemények pedig a kiadó nevére rimrattec Xagy-täanizaa-a bérmentve intézendők.
a ne tu küldetnek
társaság, * a .Kotori takarékpénztár
a ,nagy-kanizsai tanítói járáskor," a .nagy-kanizsai keresztény jótékony kereskedelmi iparkamara,\' nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Modern pünkösd.
ííairy-íaatxsa, t8*9. májas "W-én.
Az Atya az Erö; a Fiu a Szeretet; a Szentlélek a Bőlcseség. És ók együttvéve hárman: az Isten !
És a mikor mostan a kéklő égbolt alatt piros rózsákban vérzik el a májú?, uj erőtől duzzad a mindenség, mialatt emelkedett kebellel üljük meg a természet iíjnságában a Szentlélek eljövetelének ünnepét, a Pünkösdöt, a Bőlcseség nagy ünnepén magába száü az emberiség, megvizsgálja lelkiismeretét, megalázkodik az örök igazság előtt, keresvén azokat az eszményeket, amelyek a mulandóságot a magasabb világrenddel kötik össze. És mi helyest egyéni önzésünk romjain lemondtunk utolsó rendetlen kívánságunkról, amely testvéreink rovására érvényesülni akart, — rögtön bevonulását tartja szivüokbe napsugaras hatalommal a Bőlcseség!
Mert mikor jelent meg a Szentlélek?
Amikor már nem járt a földön az Ur! Magukra vollak hagyatva a tanítványok és nem volt közöttük a hatalmas mester, aki száraz lábbal tudta őket átvinni a háborgó tengeren. És — csudás! — amíg el nem vesztették ezt a legdrágább kincsüket, gyakorta fogta el Őket a gyarlóság és az egyenetlenség, — de mihelyest az oda volt, testvéri szeretettel simultak egymás kebléhez, jámbor egyetértéssel húzódtak meg egy háznak födele alatt, ahol mindegyik a másikának a javát óhajtotta. É-i az önzetlenségnek ebben a diadalmas percében erős szélroham ráz-kódtatá meg a házakat, fejük fölött tüzes lángnyelvek alakjában jelent meg a Szentlélek, — és .eltelének mindnyájan Bölcseséggel.*
A kézfogó.
— A .Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Irta: FEHÉR LIPÓT.
Nehéz, szomorú nap virradt Jolánkára.
Az égnek azúrkékje nem mosolygott reá oly nyájasan és biztatón, a fényes napsugarak, melyek aranyos rezgéssel ott táncoltak patyolat paplanán, nem vidították fel, mint rendesen, bántotta szemét a világosság, szerette volna ha még miEdig sötétség venné körül, hogy hosszabb, sokkal hosszabb lett volna ez éjszaka.... Élénk, pajzán jő kedve cserben hagyta és amint tekintete az éjjeli szekrényen heverő könyvre esett, édesen fájón dobbant meg szivecskéje és könny lopódzott pillái alá. Kezébe vette a könyvet és felvetette aonak egyik lapját Az Üres tiszta lapon csak ez egy uzócska állott: .Szeretlek!*
— Ez az ö irisa... rebegte és szomorú tekintete rajongó tűzzel villogott fel egy pillanatra de aztán ömlöttek szeméből a könnyek fel tart Ózhatlanul; vánkosába rejté arcát és zokogott, vergődött a tizenhét éves erősen kifejlett leányka ágyában... Hogy miért? Azt ű maga sem tudta; csak ott keblén a szive helyén, ott érezte, mintha valami eulyos nehezedne rá- Újra átélte gondolatban azt a kimondhatatlanul boldog percet, mely ott a kerti lugas bizalmas arnyában repült el. Délután volt- Ö és Imre együtt voltak a lngasban.
Erre a Pünkösdre gondul vissza a vallásos ember ma, araikor a dhl
terialisztikus irány letűntével mindeu jel arra mutat, hogy az emberiségben ismét éledezni kezd az ösztön arra, hogy magasabb lelki életet éljen. A társadalom immáron annyi sebből vérzik, a nyomor és a szegénység olyan irtóztató, az embernek ember társa ellen való gyűlölete annyira kifáradt, hegy ismét kezdünk áhítozni testvériesség és megújhodás után. Persze szó se lehet arról, hogy az altruizmusnak ez a szelleme már elfogta volna ac egész társadalmat, de bizonyos, hogy azok, akiket a szellemi és a lelki erö az emberiség magaslataira vezérszóvétnekül emel, mindnyájan érzik a honvágyat ez uj világrend után. Ezekben a kiválasztott emberekben forr és lángol a jelenkor minden gondolata és érzelme, és ők azok, akik előre megélik, mint hatalmas életminta, a jövendő ivadék életét
A Bőlcseség mai nagy ünnepén legyünk bölcsek, — vagyis szerények és ismerjük be bünbánólag, hogy nem olyan romlott az emberiség, a minőnek hiúságunkban naponta az irodalom meg a művészet mű formáiban és a társadalmi élet egyéb nyüvánulá-saiban hirdetjük. Mert az emberiséget csak az tarthatja romlottnak, aki elka patottan hibátlannak véli maga magát
Tekintsünk szét a világon: tulajdonképpen még sohase volt az altruizmus olyan általánosan elfogadott világföl fuga?, mint manapság. Ott, a hol a sors kegyetlenségéből könny és vér folyik, paloták emelkednek az árvák, a betegek, a senyvedők, az aggok és a nyomorultak számára — és éppen azokban az országokban,
ahol a műveltség a legmagasabb fokon áil, gyakorolják \' s dúsgazdag
emberek személyesen a jótékonyságot, leszállván a uyomor, a bün és a \\ kétségbeesés melységeibe. Az a be-: teges szentimentalizmus, amely még homályos fátyolként takarja be ezt j a testvéries érzést, a haladó mű vei t-j seggel el fog veszni és egészséges, \' naiv, komoly életerővé válik majd a ; tevékeny emberszeretet.
Hogy alázatosan ismerjük be, minő | hatalmasan érvényesül a társadalom-; ban az emberi méllóság, — ez az igazi pünkösdi bölcsesége a társadalmi megfigyelőnek.
De nemcsak a társadalomnak, vau meg a maga Pünkösdje.
íme ezelőtt ötvenegy évvel, amikor a nemzet kivívta legdrágább kiocsét, — a régi rendiség helyébe az uj magyar alkotmányt. És az Önzetlenségnek ebben a diadalmas percében erŐ3 szélroham rázkódtatá meg a házakat, fejük fölött tüzes lángnyelvek alakjában jelent meg a Szentlélek és - eltelének mindnyájan Böl-cseséggel. ¦
Ez volt a nemzet Pünkösdje, a fennen áldott és Őrökre magasztalt Ezernyolcszáznegyvennyolcban.
Az uj világföl fogás, részben esztétikai, részben bölcselő, részben altruista és sok derék embert ajándékoz a társadalomnak, de ugyanannyit el von. Pedig ezt az ellentétec el kell tüntetni munkával, lemondással, és tevékeny emberszeretettel, — ugy érezzük ezt ma, a Bőlcseség ünnepén. LaBünkösd szent napján. Csakhogy ma rmár nem jön el a Szentlélek, — ma nekünk kell érte elmenni. Ez a modern Pünkösd.
- Uri emberek.9)
Az - art- -ohtt)gt% akit—magyarul sokan
dzsentlmed-nek is bivoak, olyan egyéniség, mely minden világrészben előfordul. Enrőpábaa persze a legtöbb példányban, mert ez a leguribb világrész ezen a planétán. Már tudniillik európai fogalmak szerint — a kintiak minden bizonynyal azt tartják, hogy Ázsia az ari emberek főhadiszállása. De bár Európában vannak viszonylag legt\'bben, azért abszolút sokan még sinc\'" ek az uri emberek. Ha statisztikát vezetnénk róluk, valószínűleg az derülne ki, bogy nem szaporodnak oly mértékben, mint kívánatos lenne. Az uri ember nem éppen gyakori spéciesz s ha tem is oly ritka, mint a fehér bolló, nem is oly szapora, mint a házinyúl.
Talán mondani se szükséges, hogy nem minden ur egyszersmind uri ember. Utóvégre is ur mindenki, aki parancsol valakinek s akinek levetett kabátját még nem kell a papirosmalomba adni — uri ember néha azok közt is találkozik, akik engedelmeskedni kénytelenek valakinek, s akik az előbb emiitett valódi uraságok férfiruháioál olcsóbb öltözékben járnak. Ritkán, vajmi ritkán, de találkoznak.
Mert ruha teszi az embert, de nem az; urat s különösen nem az uri embert. Berciik Árpád ferUlymágnásának, aki szerint „flegma és tiszta gallér: az az igazi gavallér,* csak félig van igaza — tudniillik a „flegma" dolgában. Mert a flegma, helyesebben: nyugalom valóban hozzátartozik az igazi uri ember lényéhez, sokkal inkább, mint a tiszta gallér, ami alatt voltaképpen kifogástalan eleganciát étt a vígjátéki firtii. A nagyon idegeskedő-ember, vagy éppen egy Bramarbas ritkán fogja az uri ember benyomását tenni. Az indalatok és szenvedélyek fölötti uralkodás eminens tulajdonsága az ilyen kiváló és kiváltságos egyénnek s Wenckheim Béla báró például, aki évtizedekig viselte az ország első gavallérja ékes titulusát, e megtisztelő cimet inkább köszöabette elő-
•1 MilkÓ Izidor könyve, Budapest Singer és Wolfaer.
kelő nyugalmának, szuverén flegmájának, semmint a tiszta gallérjának és a bársony mentéjének meg a selyem atilláinak.
A flegma azonban nem toilette-cikk, hanem az ember belső lényének a dísze, félig a temperamentnm, félig pedig — amennyiben az indulatok és hirtelen Ítélet elfojtásában nyilvánul — a gondolkozásnak az eredménye. S gondolkozás teszi az uri embert, az uri gondolkozás.
De hát miben is áll lalajdonképpen a gondolkozás e többször említett, de közelebb még meg nem határozott előkelősége? — kérdezik önök.
Azoknak a kedvéért mégis, a kiknek nincsen birtokában ez a jelvény, vagy akik nem látják azt meg embertársaiknál (mivelhogy nem a gomblyukban hordják), ezeknek a kedvéért és használatára álljon itt záradékai néhány észrevétel, amelyek egyáltalában nem tartanak igényt arra, bogy a kérdést kimerítsék. Oak szerény adatok kivannak azok lenni az uri ember természet rajza hoz.
Kos, ahogy én ismerem az uri embert, a következőkről .ehet ráismerni:
Szigorú erkölcsi elvei vannak, de mások iránt elnéző.
Az illendőség szabályait megtartja, de azoknak szigorú követését másoktól nem követeli.
Mindig ugy tesz, mintha kevesebbet tudna másoknál s óvakodik attól, hogy oktatni látszassék. Ha ítéletet mond, ezt oly formában teszi hogy csak véleménynek hangzik.
A- nőket tiszteli, a az egész nemről mindig tisztelettel nyilatkozik. Egyesekre nézve is csak végszükség esetén tér el e parancstól.
Saját magáról csak akkor beszél, ha erre provokálják, — pénzéről, birtokáról és ezyéb előnyeiről még ebben az esetben sem.
Nem vesz részt abban a szapnlásban, melyben a távollevőket részesitik s ilyen esetekben védelmére keli a megtámadottnak.
A feleségét és a nővéreit, ba csak kikerülheti nem emlegeti. Ezeknek a bire oly szent előtte, hogy még Ő se hozza őket szóba.
— Kis Imrécském, kihoztam az emlékkönyvet, meg tintát, írjon bele ... do ... hisz megígérte.
— Mit mond? szólt Imre, jöjjön ide gyorsan, egy csúnya bogár van a haján ... hamar, mert lemászik a nyakába!
— Jaj 1 vegye le kérem ! és oda állt háttal Imréhez.
Imre elkezdett a hajában babrálni és...
— Ne csiklandozzon ... Imrei ¦ ¦ azt a goromba fráter mindenét itt van la... és egy csattanós pofonkát mértlmrearcára.
— Köszönöm, ezólt ez és elégedetten mosolygott egyik tenyerével simogatva arcát, melyen érzé a kis kéz okozta ütést
— Köszöni ? tessék többet is kaphat, majd a—dok—én ma—gá—nak gorom-bás—kod—ni. .. és minden szótagnál egyet puffant kis kacsója Imre hátán.
— Jaj: nem fáradt még ki 1 ... adja az emlékkönyvet beleírok!
— Maga rosszaság... Olyan melegem van .. .
-— Hozzak legyezőt?
— Nem! ide üljön és meg se mozduljon ... ugy és Jolánka nézte a busz éves ifjút szerelmes, rajongó pillantássá), ugy tetszett neki. hogy ez eugedi magát ütni általa és mindig csak mosolyogva ezt mondja: köszönöm 1 szerelte volna most Össze-vissza öIbIoí és csókolni és beleharapni a?\'ifju csábitón szép ajkaiba. Melléje Olt, édeaen mosolyogva, kipirult arccal és a kis egylábú kerti asztalra tette a könyvet
— Hanem valami Bzépet írjon bele. Imre ke*ébe vette a tollat és gondolkodott. A leány még közelebb húzódott
hozzá, térdeik, vállaik összeértek és e közelségtől megreszketett és gyorsabban dobogott a két ifjú eziv. A leáoy nem is nógatta\' az írásra, mert hisz akkor gyorsabban eltűnik e boldog pillanat Imre keze pedig reszketett, arcán píros árnyalat futott keresztül, midőn gyorsan e szót irta oda egy üres lapnak közepére: .Szeretlek I"
Lángoló pirosság boritá el a leány arcát. Ó érezte, hogy igaz az amit oda irt Imre, hogy ez az amit nem mertek szóval megvallani egymájnak. — Gyorsan felugrott és nem merre Imre arcába tekinteni, elszaladt a könyvvel. Ott benn aztán szivéhez szorüá az emlékkönyvet és csókokkal boritá a helyeket, melyekről tudta hogy Imre keze érintette. Ugy őrizte azóta a könyvet, mint lelki üdvösségét. — De a pajzánkodás közte és Imre közt megszűnt. — Szinte kerülték egymást pedig reszketett azivök a gyönyörtől egymás közelében lehetni.
Afrodité iateuaaszony egyengethette útját Imrének, midőn egyszer mégis váratlanul betoppant Jolánkáboz. Az est-homá\'y már kezdte bontogatni szárnyait az első csillag már feltűnt az égbolton és a szobában titokzatos félhomály uralkodott Imre halkan köszönt és megállt a szobában.
— Jolánka mért haragszik reám ?
— Éo? . .. éo nem haragszom ....
— Igazán nem haragszik ?
— Higyje el, ha mondom. ... azt hittem, bogy maga haragszik reám.
— Én ... ? magára ? ... hát haragod hatunk arra, kit szeretünk?
— Akit szeretünk, arra nem; maga szeret valakit?
— Szeretek, nagyon szeretek; az első szerelemnek perzselő hevítő láogjával sztretek és azt akarom megtudni, vájjon viszonoz tátik e lángoló érzelmem, mely betölti egész valómat, mely mennyet varázsol a földre és mely egy eddig ismeretlen rózsás, uj világot tár t?zemeim elé! Ha olvasok, a sorokból kandikál reám az a két bűvölő szem, álmaimban c- okolom azt az édes arcot, ott van mindenütt, ahol éo vagyok, ó mondja meg édes Jolánkám szeret e engem mert én magát szeretem! Odatérdelt Jolánhoz a pamlag mellé kezeivel annak kezeit keresve.
Jolán hallotta saját szivének dooogá-Bát, sr.inte megrémült a vágytól mely szivét hirtelen megragadta. Lángoló arccal ugrott fel, miközben megfogta Imre mindkét kezét és suttogva mondta:
— Szerettem én magát Imre már régen, csak nem mertem megmondani.
— óh, hát akkor maradjon itt. miért akar elmenni . . . Jolán 1 édes Jolánkám az égre kérem ne menjen el és vissza-kényszerité helyére a leányt maga is melléje ülve.
— Hiszen tudja, folytatta Imre, hogy hat hét múlva Pestre megyek az. egyetemen folytatni tanulmányaimar.
— Tudom, de hát minek mondja ezt mjatt?
<w-— öt év alatt végezek, aztán nőül akarom venni magát
— De Imre----
— Elhatározott szándékom; ó Bokát gondolkodtam már e felől. .. Jolánka, ha maga is ugy akarja, akkor ígérje meg, hogy várni fog reám!
— Esküszöm, szólt hévvel, villogó szemekkel a leány, esküszöm, hogy várni fogok mig elmúlik a reám oézve nagyon hossza öt év, mikor aztán.....
— Igen, csak folytassa ... mikor aztán egymáséi leszünk; ugy-e azt akarta mondani ?
— Igen azt ... . csakhogy maga a fővárosban elfog feledni engem, ki szüntelen magára fogok gondolni ....
— Ne mondjon ilyet édes Jolánkám, ez fáj nekem. Nem fogom én magát elfeledni, angyali arca mindig előttem fog lebegni és meg fog védeni a kísértéstől. A védő angyalom lesz...
— Maga meg az Istenem, kit imádni fogok.... szólt kipirultán a leány és közelebb hajolt Imréhez. Arcukon érezték egymás forró tehelletét ereikben szilajon keringő vér lángra gyúlt, elragadta Őket első szerelmüknek perzselő heve.....
Imre megcsókolta a leánynak kicsattanó ajakát. Jolánka hagyta magát Észvesztő, — bosszú szerelem-ittas csók volt az, mely megrablá e két ifjú szerelmes Öntudatát mely isteni gyönyört öntött beléjők és felragadta őket a főidről. Szédítő sebességgel repültek. Önfeledten a szerelem mámorától, a szenvedély szárnyain. Már már nem tudták mit cselekeazcek .... midőn közelgő léptek hangos zaja hallatszott és szerelmi égőkből lerántotta őket ismét a íö.dre ...
xxxvm. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1899.<MÄJÜS-20-án.
Ha adományt vagy segítséget kérnek tőle, jó képpel adja vagy barátságosan tagadja meg — a ha jót teáz, azon iparkodik, hogy e cselekedetének hire ne kerüljön bele az njságba.
Megválogatja a társaságát de anélkül, hogy megsértené azokat, akik nincsenek ínyére.
Ha kellemetlenség éri, arra törekszik, bogy ö csak maga szenvedjen töle s panaszaival nem háborgatja a közönséget. ,
Ha titkot mond el, az mindig a magáé és sohasem a másé.
Kényes a becsületére, de talál mindig mentséget azok ezámára, akik kevésbbé kényesek a magukéra.
A barátságban bű és megbízható, az ellenségeivel izemben lojális. 6 maga nem ellensége senkinek.
Nem tud gyűlölni. Uri ember .sose gyűlöl. A legDfigyobb ellenszenv, amire képes: a megvetés. S ba valakit megvet, ezt is tüntetés nélkül teszi.
Finom ízlése van, de arra, aki nincs egy gusztosou vele, nem mondja azt, bogy paraszt. Tőle jőa bizonyára ai a mondás: de ^ustibus non est dispa tandum.
Udvariasan hallgatja végig a fecsegőket és nem mutatja soha, bogy unatkozik. Uri ember társaságában sose ásítozik és sose unatkozik.
Nem keresi az afférekei, sőt — ba gyávaság nélkül lehet — ki is került őket. Épp oly távol áll a krakéieriől, n.iut a hunyászkodótól.
Nem nézi le az újságírókat — akik közt szintén sok uri ember van — de nem-is keresi a kedvűket azért, hogy a neve mentül többször jelenjen meg a hírlapban.
Tisztségek és választmányi tagságok után nem jár s csak oly hivatalt vállal, amelynek meg is tud felelni. Nem va-dás/kodik rendjelekre, de ba kap egyet, méltósággal tudja viselni.
Nem várja, bogy előre körönjének neki s Üdvözli minden ösmerősét — főleg ha kisebb ur nála — abban a pillanatban, amint észreveszi.
Nem~ gőgös és nem is leereszkedő, ügy bánik mindenkivel, hogy bánásmódja az illetőnél keltemen érzetet keltsec. Tehát: érdemén fölül bánik mindenkivel.
Ha ilyen emberrel fognak önök találkozni, akkor tudhatják, bogy uri emberrel vagyon dolguk. Körülbelül ilyenformának kell neki lenni.
De mert gondolkozás teszi, csak akkor Lehet fölismerni valakiben az uri embert, ha jóc-káo foglalkoznak vele. A gondolkozás nem lévén olyan külsőség, mint
a frakk vagy a bajusz, sisö pillanatra nem ítélhetünk róla>áCgondolkozés gondolkozást követel s jó ideig kelt foglalkoznunk azzal, akit arról akarunk megítélni, hogy miként gondolkozik.
MÜkó Izidor.
Kereskedelmi s iparkamara.
— Hirdetmény. A m. kir. államva-butak igazgatósága pályázatot hirdet az 1900. évben esetleg még további két, illetve négy évben szükséges műhelyt faanyagok (tölgyfadeszkák, vágott, tölgyfa, tölgyfapalló, tölgyfaszálfa, lucfenyödeszka, erdei fenyődeszka, erdei fen öpallÓ) szál litására. \'Mire az érdekelt köröket oly ¦megjegyzéssel értesítjük, bogy a szálli-fási föltételek az anyag- és leltárbeszerzési szakosztálynál és az üzl elvezet ősegeknél naponként megtekinthetők s bogy az ajánlatok legkésőbb f. é. június bó 6 áu déli 12 óráig az anyag- és leltárbeszerzési szakosztálynál (Budapest, And rássy-ut 73/75. a*. II. emelet 43/a) nyújtandók be. Sopron, 1899. éri május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A kötős belügymi-niszttriumnak a m. kir. belügyminiszter úrhoz intézett közlése szerint -egyebek közt Magyarországból éj a társországokból is szánó-an tódulnak Parisba azon reményben, hogy a jövő évi világkiállítás munkálatainál alkalmazást fognak találni. Miután e munkálatoknál a belföldi francia n.unkások alkalmaztatnak elsősorban és ilyenek teljesen elégséges számban állanak rendelkezésre és mintán a munkakeresők Parisba tódulása különben is oly fokn, bogy a legutóbbi kiállítás tapasztalatai alapján bízvást mondhatni — miszeriut a jelzett célból Parisba utazókra igen kelleme\'len csalódás vár — indokoltnak látjuk e körülményre az érdekeltek figyelmét fölhívni s őket az ilyen vállalkozástól óra inteni. Sopron, 1399. évi május havában. A ke rűleti kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény. A pénzügyi m kir. miniszter ur már régebben megtelte a kellő intézkedéseket az iránt, hogy a kincstári fémkohók mázanyag-termeléséből a kisebb vevők (iparosok) közvetlenül beérkező megrendeléseinek akadálytalan foganatosítása végett szükséges menuyi-Bég mindenkor fentartassék és csak az ezen felül termelhető mázauyag bízto-sittassék a nagyobb vásárlóknak. A fa- * zekas ipartársulatok, gyakorló n.uh:Iyek. háziipari telepek sőt az egyes mesterek sincsenek tehát arra utalva, bogy a kérdéses kohóterményt drága áron másod-
kézből vásárolják.; Sopron, 1899- évi május havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Hirdetmény, A besztercebányai kereskedelmi és iparkamara kiadásában ^ .Harmadosztályú keresetadó" citnuiel oly szakmunka jelent niep, a melyből a kert-eked. és iparos közönség az őt legfő-képen érdeklő III\' osztályú kereseti adó bevallása, kivetése és a lölebbritel korüli teendők tekintetében teljesen tájékozást szerezhet A művet Róka Józ?ef m. kir. péniügyigazgató helyettes, a pénzügyi irodalom terén száktekintély, szerkesztette s így az érdékeit köröknek a legmelegebben ajánlható. Ára 60 kr. s közvetlenül a mű írójánál szerezhető meg. Sopron, 1899. évi ro^jus havában. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
HÍREK.
— Előléptetés a vármegyénél, Dr.
Jankovich L\'iszlő gróf föiapáo Fűzik Ernő vármegyei központi harmadosztályú írnokot II od, Schlesinger Manó II!., Jeney Mihályt HL, Nagy Imrét IV. osztályú írnokokká léptette elö s a megüresedett rendszeresített dijnoki állásra Farkas József napidijast nevezte ki.
— Hymen. Vajda József facseli lakos e bó 23-án tartja" egybekelését Kovác-C Lenke állami posta kiadó hivatalnok-nővel, Állma un Mór tanár nővérével, helyben.
— Eljegyzés. Hírschl Hugó helybeli magánhivatalnok e hó 20-án jegyet váltott Weiss Juliska kisasszoonyal, Weísz Dávid gyön vendéglős leányával.
— A kőbánya: templom, melynek belső berendezéséi városunk szülőttje Tandor OtÓ rnüagyetemí tanár tervezte, egyik legszebb monumentális épülete a fővárosnak. A Bis Árpád és H oc k János szerkesztésében megjelenő aMagyar Géniusz\' legutolsó füzete igy nyilatkozik Tandor Ottóról. Tandor már az uj országháznál mint Stein dl ta nár teljhatalmú megbízottjaként szerepelt és rendkívüli képességéről tett bizonyságot. Tandor\' szerencsésen alkalmazkodott tervezeteiben a már készen levő tomplom külső formáihoz és jellegéhez. Az az eredeti gondolat hogy az épület polychrom\' jellegét a berendezésnél is érvényre juttassák a majolika alkalmazása által, újnak mondható és hivatva van arra, hogy nálunk iskolát teremtsen". Nagytehetségű földínk, aki a legszerényebb emberek egyike (Kanizsán ritkaság!) mentegelődzéssel szokta
A leány észre térve hangos sikojjal taszitá el magától az ifjút, az meg égő arccal menekül...
Azóta aztán igazán kerülték egymást de annáj1 többet álmadoztak egymásfelől.
És végre felvirradt az a szomorú nap, melyen Imre távozni készüt A szülők előtt buc-uztak el egymástól, sajgó szívvel, hogy nem lehetuek egyedül. A kocsi már előállott, mely Imrét a vasútra viendi. Jolán-kikísérte a kapuig. Ekkor ,lmre melléje suhant:
— Joláuka, ue feledkezzék meg arról, mit emlékkönyvébe irtam ... Öt év múlva.....Szeret?
— Imádlaki és imádkozni fogok ér-;ied! szólt felindultan a leány. Még egy
rajongó pillantást vetett a karcsú szép ifjúra, aztán besraladt szobájába kezébe vette az emlékkönyvet, azivére szorította és felbámuít a bársonyosan kéklő égre, átszellemült arccal, miközben türfln folytak nagy szemeiből -a könnyek. Gondolatban őt kísérte; gondo\'atban őt csókolta.
Az öl év elmúlott és Imre kezében a diplomával mint végzett gépészmérnök haza jött, hogy elfoglalja . ehiyenAlIo-mását az államvasutaknál. Szülői mentek elébe a vasútra; ezektől megtudta hazajövet, hogy Jolán eljegyzésre készül. Rádonyi ügyvéddeli kézlogójának már két héttel ezelőtt meg kellett volna történnie, de Jolán kieszközö\'te, hogy az eljegyzési ünnepély holnap legyen, bogy ö is részt vehessen azon. Imre elsápadtau hallgatta édes anyja szavait, melyek gyilkos tőrként érték szivét feje zúgott meg kellett kapaszkodnia majd leszédült a ko-
csiról. Hát ezt érdemelte meg attól a leánytól, kinek egész életét akarta szentelni, kit ugy szeret, bogy azt szóval ki sem lehet mondani, ki esküvel fogadta, hogy egymáséi lesznek. És mo3t meg-Bemmibült mindama végtelen boldogság, amelyet képzeletében kifestett magának. Összetörte szívét; megcsalta az a hitvány ! az a nyomorult.
A hozzá intézett kérdésekre csak szórakozottan felelt. Elgondolta magában, kérdezte magától mit cselekedjék, bogy viselkedjék avval a csalfa leáuyoyal szemben .... Megfogom vetni ... De hát lehetséges ez! Egy évvel ezelőtt, bogy itthon voltam még szeretett, tudom. Hat ki lehet az a Rádonyi ügyvéd, ki lépes volt elfordítani tőlem azt a szivet, mely egy év előtt még értem dobogott. — Esküszegö iett ...óh Isteni hát ezért töltöttem el öt évet örömek, élve-I zetek nélkül, csak tanulmányaimnak szen-I lelve minden szabad időmet! Mikor már-\' már csüggedés fogott el é? majdnem el-1 ernyedtem,-c-tak ai-édea, reményteli jövőnek képe biztatott, csak azon édes tudat öntött belém ismét erőt, hogy hisz gazdagon meg leszek jutalmazva, Ö iz enyém lesz. Mikoron már-már kísértésbe estem, az ő angyali arca merült fel előttem azokkal a felejthetetlen, rajongó tekintetű szemekkel és én ellent álltam — ?3 mindezekért itne mi a jutalmam IV
Keserű csalódás.....álnok húteleu-
ség . . .1 ó mint fáj ez nekem 1 De ne kerüljön elém az a gyalázatos azemély, mert eltiprom . .. megfojtom .. . összezúzom . - - hisz őrülten ezeretem! Ekkép tépelődött magában az ifjú,
miközben a kocsi bázok elé ért Halványan, szótlanul lépett be a háíba fogadva az elébe kijött háznépnek gratulációit. Mindenki itt volt, csak Jolánék hiányoztak. Mély keserűség érzetével harapott Imre ajkaiba aH& szeretne még, hisz akkor kijött volna ..."
Mikor mar beint voltak a szobában, megnyílt az ajtó: Jolán lépett be szüleivel és még egy férfiúval. Bemutatták: a vőlegény volt — Jolán boldogságtól átszellemült arccal sietett Imréhez.
— Isten hozta Imre, ugy örülök bogy már megjött.,
— Igen, — szólt körbe Jolán anyja — ez a nyakas kisasszony fejébe vette, hogy a kézfogót előbb ne tartsak meg, míg maga meg nem jön.
— Elannyira, hogy ismeretlenül is féltékeny voltam Önre, fiatal barátom, mondta a vőlegény. Imre nagy lelki küzdelmet vívott, s nagy megerőltetésébe került, hogy elfojthatta dühét. Kimérten, majdnem hidegen felelt eey pil Lant ásraVsem-mél tátva Jolánt:
— I$en örülök áz irányomban tanúsított figyelemért és egyúttal bocsánatot kérek, amiért visszavonulok, az ut fáradalmai megviseltek, nyugalomra vágyom, köszöntés távozott, fojtogatta itt a levegő.
Jolán kővé dermedten állott, s rémülten tekintett az ajtóra, mely Imre után bezáródott .Távozik 1 nagy ég, hisz beszélnem kéli velel* ól mit gondolhat felőlem! Vagy talán már nem szeret? Istenem mit csináljak. Holnap délelőtt 10 órára van kitűzve a kézfogó és ha addig nem beszélhetnék vele! Forgott veteaszoba és veríték gyöngyöződött- ki homlokán. Anyám rosszul érzem magam, meo
palástolni az építészet terén szerzett nagy érdemeit, melyeket immár a műbírálók egyhangúlag ismernek el.
— Selyemszövő gyár. Nagyváradról azt írják, bogy Schuh bécsi gyáros egyezségre lépett a városi tanácscsal az általa létesítendő nagy Kelyemszövő-gyár felállítására nézve. Az egyezség szerint a város 120.000 forint amortizációnál is kölcsönt ad a gyárnak 50 évi időtartamra. Továbbá 15 évre adó és kövezet vámmentességet biztosit neki. A kereskedelmi miniszter tiz éven keresztül évi 15.00C forint sjubvencióban fogja a gyárat részesíteni A gyár építését, minthogy a teíek már megvan, még a nyáron megkezdik. Hasonló ajánlatot telt Sc-bub bécsi gyáros Nagy-Kanizsa város kő/önségének i= Ez a szép terv, mely lebilincseli gonduiatainkat, mintha eltűnt volna útjából, pedig városunk feje, a hogy tudjuk szívesen volna segítségére a terv kivitelének; de közg)üléseink ször/zálbasogatása bizonyára csirájában megölné az előterjesztést. Nagyvárad és Nagy-Kanizsa mindkettő használja a .Nagy" e\'.öiievet, mi azonban tudjuk, melyik nagyobb.
— Meghívó. Mélt gróf. dr. Jankovich László ur Zala.vármegye főispánja védnöksége alatt, a keszthelyi m. kir. gazd. tanintézet ,dal-zene" egylete és hallgatósága a Festeticb szobor, a .dal- és zene" egylet alapja javéra a nemes cél Iránt érdeklődők szíves közreműködésével 1899 évi május hó 27-én a .Hullám szálló" nagytermében tánccal egybekötött zártkörű hangversenyt rendez.
— Dunántúli vasutak menetrendje. Rendkívül Ügyesen szerkesztett zsebkönyvéé-két állított egybe és adott ki Fischel Fű Öp Nagy-Kanizsán. Ez a könyvecske, melyet kéuyélmesen zsehjében hordozhat mindenki, tartalmazza a dunántúli összes va-U\'ak hálózatának 1899. május l-étől érvényes menetrendje\', tehár az oly magánvasutakét is, melyek a kisebb menetrend könyvecskékben nincsenek meg. A nagyon csinos kiállhá-u menetrend-zsebkönyvecske ára csak 10 kr. és kapható mit-den hazai könyvkereskedésben, vasúti állomás-pénztárnál és minden hírlapeláin iiőnál.
— Pünkösdi konfirmáció tartatolt e hó 15 én hétfőn, a zsidó templomban, nagy sokaságú hivő jelenlétében. Az oltár nagyon ízlésesen volt virágokkal deko rálva. melyek közé aztán elhelyezkedett a 13 fesledező virágbimbó a konfiroiá-landő leánykák, kik az oltár előtt szent fogadalmat lettek, bogy őseik vallásához hűk m-iradoak. Kitűnt kö ü ök Rothschild Rózsi ka. szép szavallatával, melyben az
egy Istent magasztalta. Nagy sajnálkozást keltett, hogy egyik leányka rosszul lévéD. kétszer sietett ki a friss levegőre.
— Megmérgezte a férjét. Áldoió csütörtökön Németh alsó domborui csendőr őrmester elfogott két méregkeverő nőt Fityebázán. Tislér Katalin és Pecsenec Mari kerültek kézre; miud a kettő saját urát mérgezte meg, mivel feslett életűk miait őket .erősen verték, Pecsenec Mári nra Bagatin Gyírgy gyomrában 13 cgrm. arzenikuroot ta.ílt a pesti vegyész. A méregkeverő potir is megkerült mint bűnjel. Bagatin György márciuB elején halt el az idén és ixtm-máltaiott. Tislér Kati ennek ura egy évvel ezelőtt balt el ő adta a másiknak ís a mérget. Tislér Katit mikor Keresz-turon vonatra ültették kimo olygoit a kocsiból.
— Támadás az országúton. Folyó hó 16 án vá-ár volt Ib.-Berényben onnét ballagott Kanizsa felé Rukk Imre vasmegyei sertés&ereskedő bogy innét va-Batoa folytassa afját — Pogánj Szent-Péteren belért az ut melletti korcsmába egy korty borra és ismét tovább ballagott; itt azonban egy ismeretlen ember csatlakozott hozzá és egész uton tartotta Őt szóbeszéddel, míg végre Sánc köztél határában a bagolai hegy alatt és nem messze a vasúti vágányoktól a kísérő több tompa ü\'éat mért a fejére, ugy, bogy eszméletlenül terült el az uton; a vakmerő kapcabetyúr aztán sebtében kikutatta zsebjeit pénzt azonban nem talált, igy magához ragadva az áldozat pakfong zsebóráját, elillant. - Az egész dolog néhány perc müve lehetett és a tettesnek ugyancsak sietni kellett, meri
pfe vá-árrói jövők elég forgalmassá tették áz utat és a vakmerő telt mégis elkövettetett délután 4 és 5 óra között A váaároB kocsik csakhamar észrevették a szerencsétlenül járt embert, ki lassanként viaszanyerte eszméletét, feltették egy koc-ira és behozták a városházhoz, itt a rendőrség és orvos bekötözte sebeit, beszállította a súlyos fejsebeket szenvedett sérültet a kórházba, értesítette nyomban a csendőrséget és most a helyi csendőrség a somogy-szent miklóst őrssel éi rendőrségünkkel karöltve fáradoznak a vakmerő kapcabetyár kiderítésén és kézrekeritésén; a kt ezen rablási kísérletével ugyancsak póruljárt,..mert Bükk Imre a uála volt 200 frt papírpénzt egy könyvecskébe rejtette és a pénztárcáját üresen csuiztatia zsebjébe. — Az elkábító ütések után, tehát a tolvajnak elfő dolga volt a bugyeliárist magához ragadni és volt még ideje az órát is elvinni és evvel kereket oldott: — mi y
Foulard-selyem
jünk haza, súgta édes anyja fűiébe. — Menni akart a magányra vágyott
Es az napkét ifjú szív tépelődött, kínlódott és töltött el álmatlanul egy egész éjszakát
Másnap kora reggel Imre eltávozott hazairól. Kiment a kerteken tul a szabadba. Nem akart otthon maradni a kézfogó ideje alatt, mert érezte, hogy őrült dolgokat követne el. Minlba részeg lett volna usy járt, keit bizonytalan léptekkel. Sötét volt szemeinek a harmatos fű, szomorú a pacsirta dala és gyötrelmesek a felkelő uap bibor tagarai. — 0 iáért a deszkával bekerített ku\'hoz, melyet a környékbeli nép feneketlennek hitt, fölébe bajolt és sokáig nézett t sötétlő mélységbe, felébredt gyötrődő lelkében
az öngyilkosság gondolata.....Azután
erőtlenül dőlt le a kut melletti füzek árnyába és fá-ult szívvel, lársdtau hunyta le szemeit. Ugy érezte, mintha az egész mindenség, az égboltozattal együtt reá sulyosodna és Összezúzni készülne. Azon ájulásszerű önkívület fogta el lelkét. I melyben ébren vigyuak ugyan; <ae az t érzékek eltompulva felmondják a szol gálatot Nem tudta meddig lehetett ebben az állapotban midőn kö-eli rúha-suhogás\'magához térítette. Felpillantott és ugy érezte, mintha mellbe lökték volna. Egy leányt látott a kutná1, kiben azonnal Jolánra ismert. A kutsak deszka kerítése most nagyot roppant. — Jolán egyik lábával feltérdelt reá és ugyanazt akarta a másik lábával tenni .. .
Gyorsan mint a villám ugrott fel ekkor Imre és a kúthoz rohanva még idejekorán kapta el Jolán derekát A leány uagyot sikoltott és eszméletlenül hanyat-
lott Imre karjaiba. Az meg egész testében remegett; halálos félelem és őrjítő boldogság egyszerre rohanták meg szivét és megrablákcselekvő képességéből. Végre magához lén a leány ájulásából és megpillantva Imrét szótlanul borult vissza annak keblére. Es igy tartották egymást szorosan átölelve, nem találva szavakat a határtalan nagy öröm. az édes vissza-^ tért boldogság kitejezésére.
— Jolán, mit akart, cselekedni — kezdte végre Imre.
— Meghalni akartam, meghalni, mart nem akartam másé lenni. Mért távozott tegnap oly hirtelen s mért ma oly korán, hogy nem beszélhettem magával. Hisz tudja, hogy levelet nem írhattam. Ez a Rádonyi második kérőm már, az elsőt kereken elutasítottam de ezt nem cselekedhettem Ridőnyival, szülőim kérlelhetetlenek voltak. Nem tehettem mást, mint húztam halasztottam a kézfogó napját az én szerelmem megérkezése napjáig; azt hittem, ba maga megjön mindent eítogc* montjatíf"és\'ekíör"az én kis Imrécském oda fog állni szülőim elé és kijelenti: „Jolán az enyém lesz és senki máséi\' és aztán minden rendben van. De nem beszélhettem magával, meg azt is hittem, bogy már ugy sem szeret hát inkább meg akartam halni. — De ugy-e szeret és most már nem fog elhagyni sohasem.
— Szeretlek . .. szeretlek .... őrültön szeretlek I.......
Másnap aztán Jolán és Imre megtartották a ké/fogót
65 kríól
3 frt 35 krig
vai==ia! fekete, fehér «, színes Henneberg-selyem 45
krtól 14 frt 65 krig néterenkéot - "ik"", korüíMl, ¦in-Iázott él dlmisxt »tb. (nuotegj 240 különböző fajta és 2000 különböző iziD\' ét kroyal&tb&o itb.)
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva. Minták postafordultával.
Magyar íeTeleiéi. 8TÍjcb» kétixeret lerélhélyp, ragMxUndó.
Henneberg G. talyeagyárai, Zürichben
ícs. és kir. sdnri uiUitt).
XXXVUL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
\\ .......
1899. MÁ-JCS 20 nn.
képet vághatott ii, mikorvalamely félre t-ó helyen belepislantntt a pénztárcába éi ut üresnek találta, kárpótlásai maradván neki a bárom forint értékű pik-fong óra.
__Országos vásárunk, mely hétfőn
¦ elég kedvező időjárás mellett folyt le itt benn a városban és elég jó forgalma volt, de a sáoci vásártéren megtartott ü.ratváaár volt legélénkebb, ez pótolta a füstbement húsvéti vásárt, melyet akkor az eső elmosott.
— Garázda fickók hatoltak be f. hó 14-én .este Lányi Pál háztulajdonos lakásába, mig az urnó azinbázban volt, a lakást őrző cselédleányt elhurcolták magukkal, kh-a dologban maga is tudós lehet, mert nem igen ellenkezett. A lakásból nem hiányzik semmi, de a modern KÓrablók ellen a rendőrség megindította az eljárást.
— Öngyilkosságok. Illés József sáskai lakos felakasztotta magát, s mire a kötelet elvágták, meghalt. Tettét részeg-.-.ilapotban követte el. — Szarka Mátyás gaDicsai lakost szintén felakasztva találták a mezőn. Miután gyanús körülmények észleltettek, az esetről a bíróságnak jelentést tettek.
— Hangverseny a Festetics-szobor javára. — Dr. Jankovich László gróf löisf^n védnöksége alatt a jövő hónap 12-én Zala-Egerszegen rendezendő hangverseny programmja véglegeaen csak pénteken délután lesz megállapítva. Közreműködnek Blaháné (valószínűleg Lányi Sándor czimbalom-művész,) Míbalovics Al>cekisasszony (zongora), Scbnúrmacher Zsigmond kir. mérnök (hegedű), Várhidy Lajos árvaszéki jegyző (szavalat). Koncert után tánc lesz, amelyen a keszthelyi cigány zenekar jön le, mert a zala-eger-azegi banda pünkösdkor Karlsbadba megy.
— Járványos betegségek. Alsó- Felső és Közép-Nemes-Apáti, valamint Vöckönd községekben a kanyaró fellépett. Az iskolákat bezárták.
— Játék közben. Horváth János zala-szent-györgyi lakos 9 éves fia és 3 éves Iránya az udvaron fekvő 20 méter hosszű tülgyfatörzuön játszottak. A fiu felállt a törzs végére, a kis leány pedig annak másik végén ült. Egyszerre az óriás fa elfordult, s a szerencsétlen kis leányt maga alá nyomta, ngy, hogy mire kivették, meghalt.
— Tanulmányi kirándulás. A zalaegerszegi fögimn. növendékei f. hő IS-án Sebők Samu, Fuery János és Udvardy Vince tanárok vezetése mellett Sümegre rándultak ki a vidék geológiai viszonyai uak tanulmány ozáu végett.
— Seljemtenyóaztés. A magyar kormány minden tekintetben támogatja és előmozdítja a selyemtenyésztés megkedvelését és elterjedését. Petéket ingyen bocsát bárkinek rendelkezésére és azonkívül kimerítő ismertetéssel szolgál ULy a szederfák tenyésztését, mint a selyemhernyók nevelését illetőleg. A városház kapuja alatt két szép kivitelű vastábla vau kiszegezve, melyek szemléltetőleg bemutatják a szederfák és selyemhernyók fejlődését, s kellő tanácscsal szolgálnak a tenyészteni akaróknak.
A magyar kir. anyakönyvhivatal.
Születések:
13 án Szili Károly rk. cipész Béla, Mészáros János rk. kőmíves Rozália, Horváth Gyula rk rövidáru* Gyula, 14 én Vincék József rk. napszámos Mária, Sípos Boldizsár rk. földmives Fereoc, Borda Terézia .rk. cseléd Ferenc, Popovics György rk. Őrmester Vilma 15-én Gut-tentag József izr. könyvkötő Lijos, Cvelkó Ferenc rk. fodrász-mester Ferenc, Koller Lajos rk. szabó-segéd Jenő, 17-én Holcer Gizella rk. cseléd Ferenc, Göilesz Ferenc rk. mozdonyvezelő Margit, Fődó György rk. váltó őr Katalin, 18-án Zupkó Mária rk. szakácsnő Vilma, Buksz Ignác izr. borbélymester Lajos, Istéf József rk. vasúti munkás József, Gráf Simon izr. kereskedő Erzsébet.
Halálozások:
14~én Fűrst János izr. szabó-mester 52 éves tüdővész, 15-én Hofmsnn Terézia őzt. Winkler Mihályné 78 éves tüdőbnrut, : 7-én Boncom Ferenc rk. földmives 75 éves gyomorhurnt, 18-án Schild Antal rk. mozdonyvezető 44 éves szervi szívbaj. Mákovec István rk. pincér 29 éves tüdóvész.
Házasaágot-kö tölték : I3-án Masson Mátyás rk. gépkezelő Neu.ec Rozáliával. Kerci József rk. honv. ürmester Rataoica Máriával, Sartori Oszkár, Károly, József rk. cementgyár tulajdonos Reichenfeld Herminával, I4-én Horváth József rk. háziszolga Balog ánnával, Németh József ág. evang. szabó «8éd Kántor Máriával, 15-én Beüna Jozseí rk. bérkocsi tulajdonos Klein Rózsával.
* Igen fontos betegeknek. Felhívjuk t olvasóink Ügyeimét egy rendkívül áldásos és hatásában páratlan uj gyógymódra: a haemopatiára, melynek megalapítója és egyedüli képviselője dr. Kovács J. baemopata. Rendelő-intézetében (Budapest, V. Váci-körut 18) napiól-uapra a legfényesebb eredményeket éri el súlyos idegbajoknál, külöoő en neu-rastbeniánál, szív- és gyomorbajoknál, asthma- és köszvénynél. Bőr- és vér-betegségeknét minden vegyi szer alkalmazása nélkül az általa feltalált párol-i gásí és belégzési rendszere által a legrövidebb idő alatt teljes gyógyulást ér el, anélkül, hogy a betege: hivatásában megzavarná. Minden betegnek ajánljuk, lordu\'jon, mielőtt fürdőhelyet felkeresne, dr. Kovács J. orvos úrhoz, mert ezáltal sok időt és pénzt takaríthat meg.
Színházi hét.
Pénteken ehó 13-án ,A molnár és leánya* cimü színdarabot adták. — Tuboly Klementin és Tisztsv kitüntették magokat.
Szombaton Kalmár József a bu dapesti .Magyar sz;nház\' elaő tenoris-tájának vendégszereplésével a .Bányamester\' operetté adatott elő, telt ház mellett. Kalmárnak szép a hangja, mely terjedelemre, erőre nézve nem múlja ugyan fel Rédey hangját, de megvan mindama kellék benne a mi Rédeynél hiányzik. Kalmár ugyanis sok érzést, meleget tud énekébe Önteni és amellett kifejező és élénk & játéka is. Jól megérdemelte a sok tapsot melylyel a kanizsai közönség kitüntette.
Vasárnap délután hatodszor ,Az aranylakodalom* ment.
Este Bokor József népszínműve ,A gyerekasszony1 volt műsoron, nem egé-Bzen telt házzal. Halmayoé (Borcsa) és Tuboly Klementin (Mariska) nagyon jól játszottak. Halmay (Csendes Vince plébános) nagyon jó bevacsorázott a közöncég előtt. Szabó (Hamvas István) nagyon jó mulatott a színpadon. Sárkőzy (Selyem Ferkó) szintén jó bakaőrmester volt, Tisztay (Ugrón Sanyi) pedig kitűnően adta a molnár inas szerepét.
Hétfőn harmadszor fél helyárakkal .Gyorkovics leányok". A színházi terem zsnfo\'ásig megtelt.
Kedden, Tuboly Klementin jota-lomjátékán! Sardon híres vígjátéka .Váljunk el* került színre. A színház nem volt annyira látogatott mint amilyennek Taboly jutalomjátékánál látni szerettük volna, de az ott levő közönség meggyőződést szerezhetett újra, hogy Tuboly Klementin megérdemli az osztatlan elismerést, melyben őt közönségünk részeltette. Gyönyörű virág adományokat nyújtottak fel neki első megjelenésekor, melyeket o a publikum szűnni nem akaró upsvibara közt vett áL A darabban Cyprienne szerepét játszotta mindvégig dic-éretre méltón. Halmay (De Prunelles) ma méltó partnere volt Tuboly Klemen-tinnek. Szabó (Adhemár) jobb lehetett volna.
Szerdán Szász Anna k. a. vendég felléptéül Sodermann nagyhatású társadalmi Bzinmüve ..Otthon" ment. A vendég művésznő virágkosarat és nemzeti azinü szalaggal ellátott babérkoszorút kapott. Szász Anna kisasszonyban (Magda) ki nagyon jól tudta szerepét, van tehetség, habár hiányzik nála az a tragikus mély érzés, mely drámai színésznőtől megkívántatik. Hogy alakítása nem ért el nagyobb hatást, azt hajlandók vagyunk partnereinek is betudni kik közül egyedül Halmay (Schwartze nyug. alezredes) felelt meg. Szabó (Hefterdingk, lelkész) nem volt azon alak, ki Sudermaun előtt lebegett darabja megírásakor; nagyon is fiatalon nézett ki. Kövy Kornélia (Ma riska) ma rokonszenves volt, de a többi szereplök közül egyik sem volt kielégítő, különösen Palotay (Dr. Keiler) alakítása volt kritikán alóli. Maradjon ő a színpadon csak komornyiknak, pincérnek, azokban elég jóV>
Csütörtökön Léray Sárika jutalomjátékául .Lili* cimü szép operetté került színre meglehetős látogatottság mellett A közönség zajosan tüntetett a színtársulat legkedveltebb tagja, Lévay Sárika meí\'ett, ki a tőle megszokott rendkívül megnyerő játékával szinte el indja bűvölni á közönséget Szépen előadott dalait többször ismételnie kellett Sárközy (Plinchard) ugy énekrészei előadásával, mint játékával kitűnő volt; neiLkÜlönben remek alakítás volt Tisztay, Saint Hipothéz grófja. SzabŐ Ferenc (3 \'béres báró), Palotai (Bompán tanár) és a többi szereplők igyekezettel játszottak. F.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK,
— H. 3. BUDAPEST. Örülnék, ba módot találhatnék cikkének közzétételére, ce a politika nekünk akadály, azért tartózkodnak tőle
IRODALOM
— A legfüggetlénebb magyar lap, amely nem pártcélokat, hanem csupán igazi nemzeti érdekeket szolgál, a Magyar Hírlap. Közel egy évtizede már, hogy minden hazafias törekvésnek ugy a politikában, mint a társadalmi életben, a leglelkesebb védője és támogatója a Magyar Hirlep. Mindenre kiterjedő figyelemmel, a közérdek bű szolgálatában áll résen folyvást a Magyar Hírlap. Szerkesztője Fenyő Sándor, kí a magyar iró-világ legfeltűnőbb eresei szolgája a Magyar Hírlap révén a közügyet. A szépirodalmi munkatársak élén Jókai Mór áll az egész magyar nemzet minden időkre, kiemelkedő e büszke ége. Rendkívül tartalmas, változatos, érdekfeszítő s teljesen megbízható a Magyar Hírlap minden egyes száma. Tolstoj .Feltámadás" cimü nagyhirü uj regényét közli most & Magyar Hírlap. Az eddig megjelent részt az uj előfizetők díjtalanul kapják. Ez a Tolstoj-léie regény a legszebb védőbeszéd, amitamások gazsági miatt elbukott leányok érdekében valaha megírtak. A Magyar Hírlap előfizetési ára félévre 7 frt, negyedévre 3 frt 50 kr. 1 hónapra 1 frt 20 kr. A kiadóhivatal Budapesten van, V. ker., Honvéd-utca 4. szám alatt
— A „Magyar Könyvlár" jubiláris füzete, a századik, most jelent meg. A Wodíaner- cég e kitűnően szerkesztett, életrevaló vállalata 1897. októberében" indult meg azzal a programmal, hogy havonként két fűzetet fog adni. Most pedig, alig másfél év leteltével, a programúiban megígért 36 füzet helyett már száz van együtt Visszatérve a jubiláris füzetre, megemlítjük, hogy azt a szerkesztőség Jókai Mór egy legújabb keletű elbeszélésével és néhány bájos apróbb, szintén legújabban irt és még kötetben meg nem jelent rajzával töltötte meg. Az elbeszélés címe: .Szép Angyalka\', a rajzoké: .Kíb képek*. E füzettel együtt jelent meg második sorozata a „Francia-Elbeszélők Tárá\'-nak, mely Daudet Cla-retie, Prévost, Coppée és mások elbeszéléseit nyújtja, részben Ambrus Zoltán, részben BotÜikné Tölgyessy Margit kitűnő fordításában. Az „Olasz Elbeszélők Tára* is most folytatódik egy, Tóth Bélától való füzettel, aki Cspuanát és Cas-telnuovót fordította le a gyűjteménybe. Végre az nj század is megindul már a .Magyar Könyvtáriból: az is a legméltóbb módon, Arany János „Jóka ördöge* és „EIsö Lopás" c. remekeivel, melyekhoz Komáromy Lajos irt jeles bevezetést. Mind e füzetek 15 krjával meg rendelbelők a kiadó ál (Wodiauer F. és Fiai, Budapest, Andrássy ut 21.) a ki Bzivesen megküldi iugyen. is a főnt jelzett teljes jegyzéket
Az e rovatban megemlített művek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
SzerfcesTtűség : Dr. Villányi Henrik, felelős sserkesztő. I>r. Perenyl József Kiadó : Ifi. Wajdils József.
gjógyépületekkel, szállodával, kényelme* és cél-síére belső berendeléseire\', egy izinvocalon ill a külföldi nagy fürdőhelyekkel. A nagy kiter-jedéü\'angol parkban levő gyótyép öletekben nagy éi gyönyör* gyógyterem, kisház, ven-déglŐ, olvuó- éi játazótermek, r&lamínt ixinpad | Tan, agy. bogy a fürdőző kózöniég a knra ide- ; jét kel\'emei szórakozással töltheti ki. Az ösz- 1 szea fürdőépületek é« az egész telep Tíllamos . viligiiásaal van ellátva.
— Fényképező készületek dlletánaok sza.- | mára- Mindenkinek, kik a fényképezed ezen kellemi ?1 farki által köt.nyen megtanulható tpoct iránt érdeklődnek ajánljuk az 1854 év óta fenálló külöuöaen fényképező1 készülékekkel foglalkozó A. MoU es. éi kir udv. szállító Bécs : Tucliucben 9 eéget ¦ ennek illnsztrá tárjegyzékének átnézését, mely kívánatra ingyen küldetik meg.
Ny üt tér.*)
Véne. húgyhólyag, bngydar* és a köszvénybántalmsK ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutos bántalmatnál, orvosi tekintélye1; által a L!íhioti-forrjí& ,
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hngyhajtó hatásul
kVIirBifs izü 1 KÖQfljeB emésiíhető
Kapható áiTiny tíz kereskedések ben ét
gy a gy iz ertárak b in. A Sslv&tor-forrai igazgatóság* Eperjesen
Nyilvános köszönet.
YYIIhelw Ferenc gyógyszerész írnak Nennkírchen A.-Ausztria. Feltalálója az Aatlrhesmatlkan és Antiathritlkns rertlsztltó teának, köszvény éa rhen mánál.
Midőn én a nyibránosság elé lépek, csakis azért törtéiik, :: inláa kötelességemnek tartom, Wilhelm gyógyszerész árnak Netmkirchenbcn legmélyebb kó izöneiemet fejezni azon szolgálatokér-melyeket sz Ö Tértitzticó teája fájdalmat rheumatikns szenr ed éleimben tett és hogy azokat, ak\'k ettől a borzasztó szenvedéstől fel kerestetnek, figyelmessé térjem. Nem vagyek képes azon öldöklő fájdalmakat le mi, m-yeket mir 3 ér óta minden időváltozásnál tagjaimban éreztem, s melyektől sem gyógyszerek, sem a Barfeni (Bécs mellett) kéntürdők használna szabad tott meg. Álmatlanul h\'iny-kódtam éjjelt-nkiut ágyamban, elvágyóm napról-napra fogyott, kinéz-sem szemlátomást rosszabodott és egész te*ti erőm ves»itett. Négyheti hisználata után feoii teának fájdalmaimtól nemcsak hogy mt-g-szabidulum, i vagyok megszabadítva miatán már hat bét óta nem iszom e teátiól, de egész testi hogylétem javult. Szoros meg^y ózod esem, hogy mindenki, ki hasonló fájdalmakban szenved és ezen tea használatához folyamodó1!, szintúgy fogja Wilhelm Ferenc urat áldani, mint én
Őszinte nipyrsbecsü\'ésiel
Butschin=Streitfeld grófnő
alezredes neje.
*} Az e rovat alatt közlött kért nem vállal elelősséget a szerk
66/lk. 899.
Árverési hirdetmény.
A nagy kanizsai kir. törvényszék tkvi osztálya részéről közhírré tétetik, hogy a m. kir. államkincstár végrehajtat ónak Yas János egeraracsai lakos végrehajtást szenvedő elleni 72 frt 28 kr. tőke, ennek 1896. évi július bó 25-ig már esedékes. 7 frt 23 kr. kamsta és 1896. július hó 25-től tovább számítandó 5V„ késedelmi kamatai, 3 frt 60 kr. adóbehajtási illeték, 5 frt 45 kr. végrehajtás kérelmi, 8 frt 85 kr. jelenlegi s még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. tvszék területéhez tartozó a palkonyai 216. az. tjkvben f 367. hrszám alatt felvett ingatlannak, Vas Jánost illető és 544 frtra becsült fele része 1899. éri június hő 14. napján d. e. 10 ómkor Paikooya község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár Árverezni kívánók tartoznak a becsár
10°|0 át készpénzben, vagy óvadékképes
papírban a kiküldött kezéhez letenni. Kelt K.-Kanizsán, a kir. tvpzék, mint
telekkönyvi haló-ágnál, 1899. évi január
bó 14. napján.
GÓZONY,
kir. törvszéki albiró.
Csokoládé
SUCHARD
Mindenütt kaphttó
Cacao
B !3 Ajánlva:
Megbetegedésénél. & Sí
VEGYES.
— A liplkl gyógytHidö. A jelen fürdőidény alkalmából, ngy mint eddig is, újólag a lipiki gyógyfürdőre hívjak fel tisztelt olvasóink figyelmét, annál inkább, minthagy esei csodatevő forrásai is. kitűnő berendezésedé! fogra rend-Iqtüu" gyógyhat ásónak ismert jódfürdö az utóbbi években még olyan irányán ia nagy gjógyai-kereket ért el, melyek eddig egyetlen gyógyfürdőnél sem tapasztaltattak. Ismeretes volt ugyan, bogy e forrás gazdag nátron-tartalommal bír és hogy ezen tulajdonságánál fogra érvé-nyetitette csodatevő hatását csúzos és köszvényes bán talmiknál. A tndományoc vizsgálatok, melyek az utóbbi érékben Némethonban folytak, azt matatták, hogy minden híres külföldi források, melyek mint a csnz éc kö&zrény kjriló gyógjrixei tekintetnek, ezen hatásukat csak épen e na trón-tartalomnak köszönik. Igy történt, bogy a Tfieísbadent, emsi, plombíersi stb. nason végy kilássa! bíró fürdők, mint a köszvény gyój^itására tjJó specifikus hírébe jutottak. Magyarországon nincsen több hason nemű forrás, mely ilyes magas hőfoknál togra (64° C) aaayi nátront tartalmazna, mint épen Lipik ét azért azon tény, miszerint aj említett kösxré--nyet i% csusos bajokban ssenredö betegek Idáikén vímasyerték egészségük ef, mintán másait hiába kerestek bajuk fillesL gyógyulási, csak az utóbbi idfiben találta a todomány megfejtését. A mi a lipiki fürdőnek ajógyjtTalatáit illeti, t. í. gorrélykórnál, böriántalmáknál, izxadmá-ayoknál, rérbetegseasknél stb., azokról fölösleges rolna még külön megemlékezni, a meny-Byibes ex köxtodomisa s igy nem szükségei arra az olrasó figyelmét különösen felhirni. A lipiki fürdő a l«fmodern«bb építkezésekkel,
gége a légzó és az emésztési sserrek ~ 8 Ellenjaralra: so. radarnál. & a.
Égrény-i lófavaf fonások. Constantin és Emina-torráiok Égvénycs ró és vassavas források. Jobaunis-bruanen liszta vassavas vií. Klausesquelie, savó, t>-j. -tszársi etttes) kelyr forrás-só inhalació egyes kabinokban, fenyőfagez inhslació. Léiekzéai készülék, pnenma tikos kamarák, édes ásványvíz él habzó meleg ürdők, fenyó éa acélfürdök. Nagy hydro therapeutikus intézet talajknra Enyhe, nedvei meleg por éi szélmentes levegő, erdős dcmbiái.-^-^
Gleichenbert
Tudakozódások és prospektusok ingyen. -
LaLilsmegreiidelések a fDrdó ig>zs<lósigníl GLEICHENBEEGBES.
"Osbt-József,-
;:;;;ir. MS- il fi«i«tiia.
2i iitíiteté:.
Krems
•Itáliai ttljit biIub iiniiiiáiiktl, átaltkitáiikat, lírjidiliajin |yárt ¦¦ izátlit:
ltl|*rSZÍklktt minden nagytighan i-> miníiség-Urn, tümOrÖotcs és porccilin hengerekkel.
Fraltil malomköveket leg jubl> ioinüsígt)cn es ma-lomjáratokat, gabona -o*«ilyoiA hengere le ct CS fej kojjtatúkal sajá: rend-n erű eket. ÍOítaljfíllíílé, Eureka. Tararck, liíiikcvcrú gépek, dara és goztíiztilú-gcpi.k,eJeralorok e* izál-lilú-ciigik, tranizmii -siók. lengelyágyak, per
Duna mellett sindíD rtiátzir tt
selyek. Scllcr K>\'arü-keués renüjierűeket.
Guriiiáil ¦¦Inak kézi és
jirgány hajlikra Tlrklsík viiikerekck, keret, kör és nallag-fiirészek, fagyaluló és csiszológépek kütörük -kel és mzó-gépek niin-il ü érci és kova, araJi, uicszkű, chamotte gi[ji* réíicre.
Mindenféle szürke és femSntéi saját és idegen modellek és rajzok
Töniöröutésfi roslélyok stb.
Legolcsóbb árakl Arjegyzíl: Ingyen bérmentve 1
>T IiiiirrsiátktlásBk lt||ysrstkku és slciiiiii, szállltát játaltás aiHitL -sjh
LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK.
liaiirrivátktlí ii kaszirilí-|épik, Ttllaijit-f!li|ltátl itliptk. Tervezetek, költségvetések és praktikus tanácsok gyorsan él ingyen.
XXXVIIl ÉVFOLYAM.
Z A I, AI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 20-án.
EGYEDÜLI ELÁRUSITÁSA
hírnevesnek ismert
DÜRKOPPS DIANA
f (Legjobb német gyárt niáii}} 1 c • a k
KOVÁCS FERENCNÉL; SZOMBATHELY
szabadalmazott drótüveg
Tiligoi tetőzetnek, pidiózztoknak, gyári ablakoknak legjobb ínyig különféle Tastagsi-gokban egész 1 75 négjsz méter terjedelemig.
Különös előnyei: Lehető legnagyobb tűrési biztonság átütések és törések ellen rnem szökiéges, tűzbiztos igen nagy íokig. esetleges repedésnél átaaüanok, miután a drótbetit az üreget szorosan tartja, nagyon áttetsző, előbb nem ismert fény aatii Több állimi és magán építkezésnél nagy mennyiségben a legjobb eredménynyel használtatott. Számtalan bizonyítvány, prospektus és minta szolgálatra.
Öntött üvegpadlozat lemezek járható tetőzetnek $>
földalatti ntjárók és a\'.araiak meg világítására vasutaknál kiadott nagyságokban, sima
vagy különfélekép mintázott felületekkel, fehér, félfehér (ca. 30f/e-kal olcsóbb a közönséges nyers öntött üregnél) és színes, drótfonattal ét anélkül.
üveg tetözsindely és üveg rovátkás téglák
a legkülönfélébb alakok és nagyságokban. Aktién GeseilBClutft far Glatladaatrte vam Friedr Sleaeaa.
Neasatll bei Elbogen (Böhmen). További készítmények : mindennemű üvegek, üregzárók, tábla üvegek belgisi és német mód szerint, Oregoniéi és üvegdomborítás, (szab. domború veg bel ük).
............... ini\'iRtrwímí^qtms^ ...........m
x Régi hírneves kénfflrdó Horvátországban.
1K v
702/1899.
Árverést hirdetés.
A nagy-kanizsai 5358. sz. tjkvben 732/a hrszám alatt felvett s néhai Zsifkovies Franciska férj Veizinger janosné örökösei tulajdonit képező ingatlan a rajta épült 1156. népsor-számu házzal nyilvános önkényíes árverésen 1899. évi június 22. napjának deleJÖtt lO Órakor Nagy Kanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (Városház IL emelet 2. ajtó) alatt eladatni fog.
Kikiáltási ár 4434 forint.
Az árverési feltételek az árvaszéknél \'a hivatalom órák atatt megtekinthetők.
Halis István, v. tanácsos.
7060./tk. 898.
hamis ntart-I zatalt kísérlik meg forgalomba hozni értéktelen áraban és hasonló\' csomagolásban. A valódi és ft-lülmnlhatlan
GLOBUS-tisztitó-kivonat
íaJamennyi dobozán az én teljes czégem és ^ m védjegyem látható
Globas a vörös keresztcsikon. FríÍK Sehuhs jun., Leipzig
a tiaztitó kivonat feltalálód
Posta- és távírda
8
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya).
Vegyelemezve Prof. Dr. Ludwig udv. tanácsos által 1894.
5S fok Celsius meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van iiom és ízület zheumi, iiütet betegségek, gyulladásos és csonttörés: össze-hnzódásek, köszvény, neuralgikus bántalmak, mint ischias stb női bajok, bőr és titkos betegségek, idült resebaj >k, bólyaghurut, górvélykór, angolkór, ólom-és higany mérgezéseknél \'stb. stb.
IVÓKÚRA, torok, gége, mell, máj, gyomor - és bélbajoknál, aranyérnél stb
Villanyosság. — Massage. |SL-^—
gyógyintézet minden kényelemmel, egész éren át nyitva. Idény tartam május 1-töl október 1 jg. — Pompás nagy park, terjedelmei Ql-tetrények, szép kirándulások. — Állandó zenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- és táneestélyek stb. A varazsd-toplícai állomáson naponta társas koca! Tárja a vendégeket. Külön fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek oda állítása előbb a fürdő intézöségnél megrendelendő. Orrosí tudakozódásokat a fürdöorvos Dr. LONOHINO A. ad. BV Prospektusokat es broschurákat ingyen és bérmentve kilid \'Sas
A FÜROÖIGAZGATÓSÁG.
MOLL.SEIDUTZ POR
Csak akkor valódiak.
ha mindegy rk dobos aladrását tünteti fel.
Moll A. védjegyét és
A MaJi A.-féla Seldlltz porak tartós gydgrhttaas, a legmakacsabb gyetae-r- éa al-tettbántafaak,. gyomorgörcs gyomorhév, rögzött székrekedés, májuántalom, vár találat, arauyér és a legkülönbözőbb alt letegséget ellen, e jelet háziazernek évtizedek óta mindig nagy bb *i terjedést tzerzett. — Ara egy (epeosételt ara-dill úg:óznak í frt c. e.
Hamisítások törvényileg fényit tétnek.
Pmoll-féle francia]
BORSZESZ ES SO
fCsak akkor valódi, ¦*
idegyik üveg MOLL A. védjegyét tornati Hall\' felirata dnozattal van zárva. A Mell-féle ,
|fraaszia karutaz és •* nev«xel«s«o mint fájúalomctüiapitd eedörzseleií tzer j
{\'köszvény, eauz ét a meghűlés egyé\', következményeinél !egi«meretesebb népszer. — Egy oaczttt aredati Ittj ára 90 krajgzár. _
MOLL Gyermek szappanja.
Legfioomsbb, lezujibb módszer izericí keszitek permek éf hölgy izipptii t bír oUzerü ánclázérz gyerzteUt is felnittel réeiere.
Ara dtrabji-kint — 20 kr. Öt dzrzk — 90 kr.
Minden dsrsb irTenaek-suppen Hall A. védjegyével van ellitv*
Fíiiitklllii:
Moll A. gyógyszerész, et. ét kir. udvari szállító áltat,
Bécs: Tachlsuben 9. n. Vidéki megrendelések nsponti pc-stsalán.et mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán RMentáid Adolf ét Fia.
*ooózj3oöoooooi
K A V-S
WmT FIUMÉBŐL "M
kii,el Ifi í iwm bjáról uct.iUit
1 zsák 4 kgr Kió kávé jó izQ.......4 60
I zsák 4 kgr. Portoríko kávé nagyszeuitt.....5 80
1 zsák 4 kgr Kuba kávé nagy szemű.....S 76
1 zsák 4 kgr. Puitoríko gyöngr-kávé.......6 12
I zsák 4 kgr kék Jáva gyöngykávé .......6 80
elvámolva, bérmentve és rsoma
golva minden más költség nélkül.
Árjegyzékkel kétzténael izaloalunl;
FRATELLI DEISINGER,
FiUME, szabad kikötő 35.
A magyarországi kávésok bevásárlási forrása.
5 MARIA-CZELLi 5 6Y0M0R-CSEPPEK
nagyszerűen hatnak gyomor bajoknál, nélkülözhetetlen és általánosan ismeretes házi és népszer. — A gyomorbetegség tünetei: étvágytalanság, gyomorbetegség, bűzös lé-belet, felfujtság, savanyu felböfFógés, hasmenés, gyomorégés, felesleges nyalkákivélasztás, sárgaság, undor és hányás, gyomorgörcs, szűkülés. — Hathatós gyógyszernek bizonyultfej-fájásnál, a mennyiben.ez a gyomortól származott, gyomortulterhelésnél ételekkel és italokkal, giliszták, máj-bajok és bűmorrhoidáknál.
Említett bajoknál a Máriaczelli gyomorcseppek évek óta kitűnőknek bizonyultak, a mit száz meg szái bizonyítvány tanasit Egy kis üveg ára használati utasítással együtt 40 kr.; nagy üveg ára 70 kr. —
Központi szétküldés Brady Károly által Bécs, gyógyszertár a „Magyar Király"-hoz, I. Fleischmarkt 7.
Nagy-Kanizsán: Práger Béla és Beras Lajos gyógyszerészeknél. — Barcson: Kohut Sándor gyógyszerésznél. —
Orosztony község telekkönyvei birtok szabályozás következtében átalakíttattak, s ezzel egyideüleg azokra az ingatlauokra nézve, a melyekre az 1886 és? XXIX. — az 1889. évi XXXVIII. — s az 1891. évi XVI. t ciklr^ a tényleges birtokos tnlajdonjogáaak bejegyzését rendelik, — az 1892. évi XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzö-könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosirtatott.
Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX t cikk 15. s 17. §§. alapján — ide értve c) § oknak az 1889. évi XXXVIII. t. cikk 5. s 6. §§ aíban s az 1891. évi XVI. t. cikk 15. g. a) pontjában felsorolt kiegészítéseit is — valamint az 1889. évi XXXVIIL t cikk 7. §-a, s az 1891. évi XVI. t. cikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 1886. XXIX. t. cikk 22. §-a alapján történt törlések igénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónsp alatt 1899. évi november hj 15 napjáig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte u\'án indított törlési kereset annak a harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett ¦— hátrányára nem szolgálhat;
2. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX tcikk 16 s 18. §§ ainak, eseteiben ideértve ez utóbbi §-nak az 1889. XXXVIIL tcikk 5. s 6. §§-aiban\' íoglilt kiegészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellenmondássil élni kivájjak, Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1899. évi növemoőr hb 15 napjáig bezárólag a tlkvi ható-sughoz nyújtsák be. mert ezen meg nem hosszabbiiható záros haláridő letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni nem fog;
3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átalakítása tárgyában U*tt intézkedések által, oemkQlömben azok, a kik az 1—2. pontban körülírt eseteken kívül az 1892. évi XXIX. tcikk szerinti eljárás és az ennek folyamán történt bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vérfk — ide értve azokat is, a kik a tulajdonjog arányának az 1889 XXXVIII. tcikk 16. §a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják — e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a tlkvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1899 évi november hó 15- napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő elmulta után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből származó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányáéin többé nem érvényesílhetik, az említett bejegyzéseket pedig csak a tőrvény rendes utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek joga<nak sérelme nélkül támadhatják meg.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy amennyibén azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a tkvi hatóságnál átvehetik.
A kir. tvszék mint tlkvi halóság. Nagy-Kauizsáu, 1898. évi november hó 16-án.
GÓZONY, kir. Uszéki albiró.
8625/99.
fíljímti UÚMíménj.
Nagy-Kaoizsa rendezett tanácsú városánál megüresedett városi mérnöki állásra, a tekintetes városi képviselő testületnek 1899. április 20 án tartott közgyűlésében 24 jegyzőkönyvi sz. -a. hozott hatá rozata alapján pályázat nyittatik.
Pályázóktól .az 1883. évi I. t. c. 1. és 10. §§-ában előirt feltételek mellett a minősítés igazolása kívántatik.
Ai állással 800 frt évi fizetés és 700 frt évi tiszti pótlék van üíszekötve. ..... ...A pályázni, kívánók, felhívatnak, itogy. törvényes
miDÓsitésüket, valamint eddigi alkalmaztatásukat és életkorukat igazoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket Nagy-Kanizsa r. tanác u város iktató hivatalánál 1899 évi június 10 éig nyújtsák be.
Megjegyeztetik, hogy az építész mérnökök és kik az eiectro technikában tanfolyamot végeztek, előnyben részesülnek.
a városi takács
Nagy-Kanizsán 1899. május.
v É c s e r,
polgármester.
ISjumaUítt ífj. Wajdit-. Joz^et könyvnyomdájában Nagy-Kauizsán.
NAGYKANIZSA, 1899. májas hó 27-én.
21-ík szánt.
Előfizetési ár:
Egész érre . . . 5 frt — kr. Fél éTre . . . . í frt L0 kr. Negyedévre . . . 1 frt 25 kr. Egy ¦¦- ssám 10 kr.
H I R D E T É S EK 5 hasábos petitS"rban 7, másodszor 6, s mindezt további sorén 5 kr
NY1 LT.TÉ R B L H petit soronként 10 kiért vételnek fel. Kincstári illeték mindea egyes hirdetésért 30 kr. fizetendő.
XXXVIIl. évfolyam.
ZALAI I0ZL0IT.
A l*p szellemi részét illető minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, ez anyagi részt illető\' közleményül k pedig a kiadó serén címzetten Kaary-KanlzaAra bérmentve intézendők.
Bérrocntellen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok viasza nem küldetnek.
| \\ A nagy-kanizsai „Ipar-Testület," „a nagy-kanizsai\' Takarékpénztár részvény-társaság,« a „Kotori takarékpénztár
részvény-társaság,* „nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagy-kanizsai ktsdeduevelö egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskor,8 a „nagy-kanizsai keresztény jótékony nőegylet/ „n -kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a „katonai hadastyín egylet," a. „soproni kereskedelmi iparkamara,1- nagy-kanizsai k ül választmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A gyermekhalandóság.
Sasy-Kanizsa, 1SÖ9. aajas 26-á*.
A magyar kir. központi statistikai hivatal havi közleményeinek legutóbbi márciusi füzete szomorú képet nyújt az ország régi bajáról, a nagymérvű gyermekhalálozásrÓL B hónapban, Horvát-Szlavouországot figyelmen Yi-vül hjgyva, 49,840 haláleset történt, és pedig 23.536 hét éven aluli gyermek fosztatott meg zsenge életétől. Részleteiben -vizsgálva e fájó képet, lehangoltságufik még fokozódik. Az egész e havi természetes szaporodás ugyanis hazánkban csupán 5297 lélek, holott tavaly 1 1.014 lélek, az idén tehát 50%-oál több a visszamaradás. Pedig akkor csak 56,949 volt az éive szülöttek száma, szemben az idéu volt 55 137-tel. Ámde a folyó esztendőben 45 935, múlt évi márciusi halálesettel szemben 49,840 veit, a többlet 4000. Számos vár megye volt deficitben a természetes szaporodás terén. Igy Hont. Nógrád, Trencsén, Turóc, Komárom, Tolna, Borsod, Gömör, Bihar, Szilágy, Ügocsa, Fogára*?, Kolozs, Szolnok-Doboka megyék, a törvényhatósági jelleggel biró városokat nem is említve. Az országos szaporodási arány 1000 lélekre számítva tavaly márciusban 0 68 volt, az idén 0.32.
Most, hogy már csak kevés idő í álaszt el az évtizedes népszámlá Iástól, a melytől a magyarságra nézve nagyobb propagativ erőről s-ámottevŐ jelenségeket és eredményeket várunk, a hazai egészségügyről való számok a szokottnál nagyobb aggodalmat kelteni alkalmasak. Mióta az állami anyakönyvezés megbízható számadatai állanak rendelkezésünkre, a mostani-
hoz hasonló sivár viszonyok nem forogtak fen. A születések szírr.z az utolsó három évben március havában évről-évre csökkenő irányzatban van. 1897-ben e hóban 60,674 gyermek látott napvilágot, 1898. márciusában 56.949, folyó évben 55 137. A műit évben 1897-hez képest 44,000 főnyi csökkenés volt, az egész évet értve. Ámde a házasságkötések száma 1898-ban magasabb volt. A gyermekszületések és halálozások alakulásában tehát mélyre hatóbb sociális okokat kell keresnünk, de utóbbinál mindenesetre közegészségügyünk állapotát kell felelősségre vonnunk.
Uiustrálja a helyzetet, hogy március havában 12,644 község közül 7291 -ben fordult elő fertőző betegség s maga a gumókor, a mely ellen való védekezésre oly neh-zen ébred a társadalom, 3789 községben forduit elő okozva — az e kórra nézve amngyis veszedelmes hónapban — 7045 halálesetet. A gyermek fertőző járványok közül a folyó év március havát a ka nya ró u ra 1 ta 15 0 S h al álesettel, mely 577 községben dulf, aztán a di/teritis 1207 ktlAlesetlfcl 791 községben, majd a vörheny 116-5 halálesettel 535 községben, végül a sza-márhumt 993 halálesettel 685 községben.
De ne folytassuk a sötét statis-tikát, mely oly szomorú keretbe foglalja hazánk ez idei márciusi népmozgalmát. Hisz ha ez csak mulő jelenség volna, megnyugodhatnánk, de hát oly állandósággal állunk szembe, mely culturalis viszonyainkat évtizedek óta szerfölött ferde színben tárja elénk. A fejlődés e téren nem jelentkezik azon rohamossággal, melyet elérői szeretnők Népünk fel-
fogásának átalakulása-épen ez irány-bau, nem történik oly lépésekkel, mint szükséges és indokolt volna.
A nagymérvű gyermekhalandóság a közegészségügyi szolgálattal két ségtelen összefüggésben áll. Ezt a gazdaság sociális helyzet egymagában nem indokolja, mert ez lóként nem a szóban forgó arányban, hanem maltusianista elvek terjedésében tehát mintegy praeventiv eljárásban jelentkezik. Nem is újdonság közegészségügyi ?.d minist raliónk fogva, tékosíága. 1897. évben 4500 orvos, 8544 okleveles bába működött Amazokból 27 6 esik százezer lakosra, emezekből 52\'4. Az emelkedés lassú. Az orvosok közül 2167, tehát közel fele volt hatósági szolgálatban. Es még 1897. évben is 26,443 hét éven aluli gyermek gyógyításának elmulasztása miatt kellett a felügyeletet 7251 esetben el marasztalni. Általánosan ismeretes, hogy az orvos kevés. Ennek dacára az orvosi pályára menők száma évről évre apad. Ezen ellentét jelenségek, a melyek mindegyike közegészségügyünk veszedelmét képezi, az. utóbbi, tehát csakis az orvosi pálya megélhetési viszo nyaiban leli magyarázatát. Erre vall a kedvezőtlen megoszlás város és falu között, valamint az is, hogy a körorvosi (tehát falusi) orvosi állásoknak jelentékeny contiugense mindig gazda nélkül van. Szóval a culturalis és gazdasági viszonyok kedvezőtlen voltát az orvosok létszáma még csak fokozza.
Éppen a súlyos helyzet indokolja a nagyobb mérvű állami íngerentiát, mert ennek kell sorompóba lépni ott, hol a társadalom értelmileg és anyagilag nem fejlett a magasabb társa-
dalmi érdekek ápolására és előmozdítására. Ezért követelhető nálunk az orvosi állások államosítása, mert ettől remélhető az, hogy elég orvos lesz, s nem állanak majd üresen a körorvosi állások, megélhetést biztosítván a megszabott fizetés, biztatván a nyngdijképesség. Valóban dras-ticus dolog, hogy az áll>itegé*zségv>gy államosítása megelőzi amazt. A vonatkozó törvényjavaslat hónapok óla közzé van téve. Az állatorvosi képzés társadalmi tekintélyét fokozzuk, de \'•az ember egészségügyét hagyjuk felpanaszolt állapotában, összetett kezekkel nézzük az ország, a társadalom legfontosabb kérdésének elhanyagolását, érdekeinek szinte mellőzését.
A magyarság ereje, a miot a rideg, de megbízható statistika mutatja, sza-poraságábau vau. Ez reményünk, biztató alapnnk z jövőre, a nemzet fön tartására, mindama társadalmi, nemzeti és állami követelmények megvalósítására, . mely programmját képezi ezeréves hazánknak. De hát a természetes szaporodás előnyeinek nagyrészét feláldozzuk a mesterséges halálokoknak, mert bizonyára ennek nevezhetjük azt, a hol a tudatlanságot, művelődés hiányt, a közegészség iránti érzék alacsonyfokát betetőzi orvos- és gyógy szertár hiány. Elvégre is minden művelt, modern társadalomnak tisztában kell lenni azzal, hogy sorsát a létszám dönti el. Ez az államokét. Éppen Magyarország, története váltig tárja fel ez igazságot Éppen mi nekünk kell belátni ezt, kik nem tartozunk a nagyobb európai népcsaládok egyikéhez sem. Hisz nézzük a nagy Franciaországot, melynek stagnáló népességén ijedezik, s jó
mozgásba az egész francia társadalom és sülyedéséről elmélkednek ellesse gei. Hogy mit jelent az „emberanyag" kimélése, éppen nálunk kell e tudatra jönni és ennek alapján erélyes állami és társadalmi munkát végezni. Hisz a mi másutt talán csak emberbaráti szempont, az nálunk egyúttal nemzeti is.
A statistika sötét számcsoportjai évek óta napról-napra óva intenek, tettre hívnak. De a ve*gze:t állami és sociális munka sem nem elég kiterjedt, sem nem elég átható ahhoz, hogy a magyar népmozgalom e bánatos jelenségeit lehetőleg eltüntetni, természetes medrébe és arányai közé szorítani képes legyen. Erre a munkára kell készen lennünk s nem odázgatnunk, nem várni, mig nagyobb baj kelt szégyent, rémületet Ettől a jövő évben tartandó népszámlátás remélhetőleg megkímél bennünket, de aligha fog olyan fényes képet élénkbe varázsolni, mint a minő valóságot közegészségügyünk őszinte és öntudatos, áldozatkész ápolásával elérhet: Onk volna.
Tisztességtelen verseny.
A létért való nehéz küzdelem nagyon gyakran tetereii az egyes embert az emberi törvények által megengedett éa elő irt utakról és nntidBn egyes ilyen cselekmény mások azaz embertársainak rovására történik. A kereskedő világ körében a leggyakrabban találkozunk efféle jelenséggel és elég gyakran városunkban
A helybeli kereskedők közt nincs meg a kellő egyetértés, összetartás éa tolerancia, s ezért sokszor lehetőnk tanúi a gyors bukásnak, de nagyoa ritkán a rohamos emelkedésnek. Mert a tisztességtelen verseny eoha sincs előnyére sem annak ki azt igéaybe ve-zí, sem pedig
Helmbrechf.
— A „Zalai Közlöny" eredeti tárcája. —
Helmbrechtröl, egy ugyamly nevü paraszt műveletlen és hiu fiáról, szól a mese. Egy szökött apácától szerezte meg Heimbrecht huga azt a sapkát, mely a mese bőiét szerencsétlenné tette.
E sapkán csodálatos dolgok voltak kivarrva selyemmel. Trója pusztulása, Nagy Károly, Roland, Oli-vier, Turpin és ezek hősi tettei, a ravennai harc a veronai De t -rével stb.
Ezt a cifra sapkát kapta Heimbrecht nővérétől ajándékba. E mellett kapott még nővérétől és anyjától oly diazes ruhát, mely párját ritkította. — Mikor Heimbrecht e ruhát fölvette, oly helyre legény vált belőle, hogy hozzáfogható t Hoheostein és Holdén berg között nem lehetett találni. Szép ruhájában büszkévé lesz, nem akar többet szán tani-vetni, parasztnak való foglalkozások ezek, ő magasabbra vágyik, lovag akar mindeo áron lenni. Ki is jelenti szándékát atyja előtt, a ki sehogy sem helyesli fis tervét De a tapasztalt atya hiába tuti könnyelmű fiát Hiába mondja neki, hogy a jőmódn Ruprecht gazda neki szánta feleségül egyetlen leányát. Hiába figyelmezteti mindazokra a kellemetlenségekre és bajokra, melyek öt
a lovagi udvarban érhetik. A makacs fiu hajthatatlan marad. Kablő-lovaggá lenni fővágya. Nem akar tovább a szülői házban maradni és kéri atyját hogy szerezzen neki egy paripát A jó szivü atya igen drágán szerez számára lovat. A fiu már-már indulni készül, midőn atyja őt újból szándékának elhagyására akarja biroi. Elbeszéli négy álmát, melyek fiának vesztét jelentik. De a fiu nem hajt az okos szóra és elvágtat Beáll egy rabló -lovaghoz apródnak. Egy évig szolgál uránál s ez egy év rablással telik el. Egy év letelte után visszavágyódik a szülői házhoz. Otthon mindenki a legnagyobb Örömmel és szívességgel fogadja. Heimbrecht ismerőseit idegeo nyelveken szólítja meg. Al német nyelven beszél. Nővéréhez latinul szól: „Grátia veaterl".
Atyját: „Dieu ovus saluel\'-vel fogadja.
Anyjának cseh nyelven kivan jő napot: „Dobr\'troL*
Ez a körülmény megzavarja a szíves fogadtatást, a béke csak akkor áll helyre, midőn az ífju bebizonyítja atyja 4 ökre nevének elmondásával, személyazonosságát Szülei és nővére minden lehetőt megtesznek kedvéért a legjobb ételeket tálalják elébe. Midőn az asztalnál Ülnek az atyja és fia elbeszélik az udvari szokásokat.
E két elbeszélés igen érdekes kor és műveltség történeti adatokat foglal magában. Az öreg Heimbrecht a régi jó időket dicsőíti. A régi lovagi élet
romlatlan volt. Elbeszéli, hogy mily játékokat rendeztek a régi lovagok. A játék végével táncoltak, énekeltek, öröm volt nézni a mulatókat A régiek nem tettek kűlömbséget a gazdag és szegény között. Egy sorban vigadtak. A régi lovagok nem tűrték meg maguk kőzött a hitványt, most pedig a gazt tárt karokkal fogadják. Az atya elbeszélésével homlokegyenest ellenkezik a fiu elbeszélése. A régi jő szokásokat és romlatlan erkölcsöket az elvaduitság váltotta fel. A kicsapongás, ¦ részegeakedés, feslett élet — ezek az ujabb lovagság ismertető jelei. Ezt az ujabb lovagságot dicsőíti a fiu — ennek akar élni-halni. Másnap az ífju Heimbrecht rab\'ásaiból szerzett ajándékkal kedveskedik szüleinek és bugának.
Egy hetet tölt el a legnagyobb kényelemben a szülői háznál, midőn újra vissza vágyódik cimborái körébe. El is távozik és magával viszi hngát is, a kit egyik cimborájának szánt teleségül. A leány Örül az ajánlatnak és nagy őrömmel hagyja el gonosz bátyjával a szülői házat, — mert régi ábrándja teljesedik: lovaghoz mehet férjhez. Gondtalan lesz élete, meg lesz mindene, mit szeme szája megkíván- Rablott jóizágból nagy lakomát csapnak.: De a dinom-dánom alatt az uj menyecskét a télelem Bzállja meg, valami gonosz sejtelem győtri.
Sejtelme csakhamar be is teljesedik. A mulatók közt hirtelen megjelen a biró négy poroszlóval, a kik a rab ókat elfogják. Kilencet közülök rögtön fölakasz-
tanak. Hel m bre ch tet megvakítják és egyik kezét meg lábát elvágják, de szabadon bocsátják. Hy szánandó állapotban kerül vissza falujába, hol gunynyal és megvetéssel fogadják, atyja be sem ereszti a házba, csak édes anyja könyörül nyomorult gyermekén: titkon egy falat kenyeret ad neki az útra, melyen őt a parasztok átka kiséri. Még sokáig tengődik a nyomorait míg végre egy erdőben az általa megrabolt parasztok megtámadják és a legközelebbi fára felkötik. Ily csúfos véget ért Heimbrecht. Ez tartalma a legelső német falusi történetnek.
„Meier Helmbrech.t\'-nek, ez a címe e falusi történetnek, szerzője Wer-ner der Gartenáre; meg is nevezi magát müve végéu.
A mű szerzőjéről igen keveset tudunk. . A XIII. században élt talán II Frigyes lj#(1230—46) környezetében tartózkodott, a kinél szives fogadtatásban részesültek a költők, mint például Neidhart is, a ki Frigyestől házat is kapott Meik-ben bérbe, a hol azután feleségével és gyermekeivel éldegélt. Ez Schroder .Meier Heimbrecht\' egyik fordítójának véleménye. Továbbá azt tartja róla, hogy vándorló éuekes volt és ezt melléknevéből „der Gartenaere" igyekszik kimagyarázni. E magyarázat téves. A Gartenaere szót a garten = véndo rolni, kóborolni szóra akarja visszavezetni ! (Gartaere). K 1 ei n z véleménye sokkal tetszetősebb, ehhez csatlakozik Oberbreyer Miksa dr is.
E szerint ugyanis a mü szerzője valamely kolostor oly kertésze — oem világi kertésze, mint H e i n r i c h G. állítja — volt volna, a kit talán, mint szokásban volt az Inn melletti Ra nettó feui kolostorból kiküldtek, hogy a népet a gyümölcs- és kerti vetemények tenyésztésére tanítsa. Mint ilyennek elég ideje és alkalma nyílhatott a népet megismerni, anuak életét tanulmányozni. — Mert, hogy kora népét, szokásait, erkölcseit, hajlamait jól kellett ismernie a költőnek, ax tagadhatatlan. S én inkább vagyok hajlandó Keinz nézetéhez csatlakozni, mint Heinrich Gusztávhoz, ki a szerzőt egy bajor kolostor világi tagjának és kertészének gondolja.
Nagyon is valószínű, hogy Wernher nem volt világi ember, hanem barát és e mellett kertész, a kit a kolostor a nép közé küldött hogy azt tanítsa.
Kűlömben magából a költeményből is meríthetünk adatokat állításunk bizonyítására. Az elbeszélésbe szőtt vallási és erkő\'csí intelmek, a kenetteljes hang, mely az egész történeten átvonul, nézetem szerint a szerzőnek pap volta mellett tesznek bizonyságot.
A költemény keletkezésének idejét apodiktikus bizonysággal meg nem állapithatjuk. Annyi azonban bizooyos, hogy e történet 1234. és 1250. között, vagyis Neidhart halála utáo és 1L Frigyes halála előtt keletkezett, a mint ez ismét magából a költemény 217. és 411-ik sorából kitűnik.
Lapunk mai számához fóliv melléklet vaa csatolva.
XXX VIII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 27-éo.
a többi kereskedőnek, de igenis dScdkét félnek határozottan csak hátrányára válik. Mit nyer azon kereskedő azzal, ki kirakatába feltűnő táblákat rak, .melyeken pld. ez van irva: ,E szövet méterje ezelőtt C frt ma gyári áron alól csak 3 írt méterenkint!" vagy pedig: „Tulhalmozott raktáram kő Kétkeziében i vagy y áruk a beszerzési áron alól adatnak el!\'
A laikus közönség természetesen felül az efféle reklámtábláknak és vásárol; de aztán csak használat után tudja meg, hogy alaposan becsapatott. Meggyőződik, hogy az áru rossz és hasznavehetetlen vagy pedig meggyőződést szerez, hogy az illető árut más kereskedésben is épp oly jutányos áron kaphatta volna meg. Tehát mit nyert az illető kereskedő, ki & tisztességtelen verseny használatát vette igénybe? Azt, bogy a közönség azon része ki felült a hazugságnak, többé nem vásárol nála, ellenben megkárosította kereskedő társait azzal, hogy más üzletnek törzsvevőit annak idején magához csábította Mint halljuk a tisztességtelen verseny kiküszöbölése végett, mozgalom indult meg a helybeli kereskedők között, kik ez ügyben már memorandumot !3 intézlek a városi főjegyzőhöz ki sérelmüknek kielégítő elintézését kilátásba is helyezte, mintán a tisztességtelen versenyt a keresk. törvény is tiltja Van azonban még egy sajnálatos körülméby, mely a kereskedő világ érdekében szintén sürgős orvoslásra vár és ez: vidéki egyének árukkali házalása, huzamosabb ideig. Sokszor találkozunk utazó ügynökökkel kik, házról-házra járva ajánlják „k : .: .legjobb gyárt mányu" mondjuk esernyőiket, vagy ,va lódi rumnurgi ¦ vásznat, m*lyböl egy véget 12—13 frtra tart, íe odaadja 5—6 frtért. Mindezen egyének csak felültetik a laikus közönséget. De hát ezen nem segíthetünk, mert hazánkban a szabad ipar törvényileg van védve. De igenis arról tehetnek a helybeli kereskedők, bogy ezen házalóknak a főkapitányság részéről ne adassék két vagy bárom napnál további engedély a városban! tartózkodásra, bogy ne időzhessen egy egy ilyen házaló betekig itt és .eláraszsza hitvány áruival a vevő közönséget a kereskedők nagy hátránya és kárára. Szólaljanak fel. mint egy személy érdekeiknek védelmeződéért, hisz ők fizetik az üzletökre kivetett nagy adót, ők képezik a város társadalmának tekintélyes részét, minek tűrik tehát ölbe telt kezekkel, hogy orruk elől holmi jött ment ember halászára el hasznukat. Lépjenek fel ez állapotok ellen komolyau és egyetértóleg és az örvendetes eredmény nem feg elmaradni.
F. L
A színielőadások vége.
Sebbel-lobbal csomagolnak a színészek, hogy uj állomásukra Békés Gyulára mehessenek. Halmay igazgató nem pa-nasZkodbatik, hogy a közönség hidegen és idegenül nézte társulata előadásait. Mindig telt háza volt, ami Kanizsán nagy ritkasági Városunkban s színházlátogató publikum szaporodott; a sajtó részéről a társulat működése jóakaratban részesült. Elsőrangú művészeket nem vártunk.
Jóakaró objektivitással felemiitjük, hogy a társulat a közönség tetszése mel lett játszott. Elvégre a direktornak ez a főtörekvése és igy a legjobb emlékkel távozhat Kanizsáról. Városunk polgárias közönsége jól mulatott az .Aranylakodalom", „Gyurkovjcs leányok\' és hasonló daraboknál, melyek a Magyar- és Vígszínháznak is kasszadarabjai. Legkisebb t>ikerei voltak a társulatnak a társadalmi szir.művek előadásaiban, mert ezekhez sok tehetség, sok tanulmány és öntudatos művészet kell, hogy hatá-nk tegyen.
A vidéki színészettől ma már nem sokat igényelhetünk. A (óváros a 6 színházával felemészt majdnem minden tehetséget Csak vissza kell emlékeznünk az egykor itt működött színtársulatokra. Hány ismerős névvel fogunk találkozni a fővárosi színházak szinlspjain! A színész sem szeret vidéken működni, nagyobb dicsőség int neki, ba a fővárosi lapok emlegetik napról-napra nevét, mintha a vidéki lapok hymnusokat zenélnek róla. A vándorélet is visszariasztja a jobbakat ; állandó 8 hóoapos szini évad vidéken nincs és azért minden tehetség, amennyire a viszonyok azt engedik, csak a fővárosba siet, ha még csak Városligeti színkör is annak a színháznak a neve. hol a színész alkalmazást keres és kap.
Ezeknek figyelembe vételével a vidéki szinészet iránt támasztott igényeinket alaposan le kell szállítanunk. Évről-évre kezdetlegesebb előadásokat látunk és mégis buzdítani, támogatni kell a művészetet mert ba nagyot vág az ember, a tyúkszem helyett az egécz lábát operálná meg a színészetnek.
A publikum, ez a sokfejű, kilapasz-tolhatatlan r.agy tényező sem olyan fogékony a művészet finomabb árnyalatai iránt, mint egykor. Különösen a komoly darabokat kerüli a vidék. Vastag komikum., az orfeumok műsorával vetekedő képtelen bohózatok vonzzák a nagy tömeget és hoznak pénzt a direktoroknak; de meg kel! engedni, hogy viszont épp ezen darabokat tudják legjobban előadni a vidéki színészek. Tisztaynak groteszk-szem bunyoritásait. Nagy Gyula zsidó alakjait és Lévai* Sárika szubrett alakjait zajosan megtapsolták. Vagy az irodalmi színvonalon álló darabok előadá-
sait talán éppen azért kerüli a közönség, mert előre tudja, hogy előadásuk gyarló lesz? De mi emlékszünk még arra hogy Náday. Salviui szerepeltek N.-Kanizsán üres ház előtti Sőt Fay Szeréna is csak közepes részvét mellett vendégszerepelt. Pedig az Ő Cisány-ja és Jnliá-ja mintaszerű alakításéi: voltak. Hallottam még ilyen kijelentés* is: .A komoly darabokat megnézzük a Nemzeti színházban." Pedig dehogy, kanizsaiakat ctt a fővárosban is inkább a Gésák-nál és az orfeumban látunk, mint a „Nemzeti színházban.\' Igy aztán nem csodáljuk, hogy a könnyüvérü múzsa mindinkább több hívőket toboroz nálunk, mint a társadalmi problémákat fejtegető modern színdarab. Persze, persze, mu\'atni és szórakozni akar a modem ember, nem pedig okulni. Mert hisz annyira megoko.-od\'uukl
Városi közgyűlés.
Nagy-KanizBa rendezett tanác-n város képviselő-testülete 1899. évi május hó 24-én és folytatólagosan a kővetkező napon is n,indeukor dé.után 3 órakor a városház nagytermében közgyűlést tartott, mely napokon következők intéztettek el:
A tárgysorozat tárgyalása e\'őtt elnöklő Vécsey Zsigmond polgármester előadja jövő bó elején egyházi kőrútjában ide érkező püspök illően fogadtassák és az ekkép felraerü\'ö költségek a rendkívüli költségek számlájára írattassanak.
Dr. Dick József interpellációt ad be. Kértfí^hogy a marhalevelek kibocsátásánál, beszedett nagyobb dijakból eredő összeg miként kezeltetett.
Elnök az interpellációra a legközelebbi közgyűléskor válaszolni fog.
Kperjessy Sándor kéri a polgármestert, bogy intézkedjék, muzerínt a keresk. miniszter épp ugy, mint más. nagyobb városokba, Nagy-Kanizsára is rendezzen be fém- és fa ipari tanlolyamot Az indítvány hely ben hagyatott.
Következett a tárgysorozat:
1. Boldog emlékű Erzsébet királyné szobrára teendő adomány és arczképe megfestése tárgyában javaslat.
Elfogadtatott elnök abbeli javaslata, bogy imádott királynénk szobrára teendő adomány 300 frtban állapittassék meg, arcképének megfestését illetőleg megbízatott a polgármester, bogy egy hírnevesebb festővel lépjen érintkezésbe. A megszavazott költségek a jövő évi költségek rendkívüli rovatában fognak szerepelni.
2. A polgári fin- és leányiskolák államosítása tárgyában a nagym. vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszternek 61043/98. «z. a. leirata és a v. tanács erre vonatkozó javaslata.
Meier Helmbrecht a német középkornak egyik legbecsesebb irodalmi darabja. A maga korában általános ked-veltségnek örveodett, sőt — bizonyság rá Ottacker Rimkrónikája, a benne foglalt józan életelvek és bölcs oktatások a középkori német parasztoknál termékeny talajra találtak. De nem-Ciak a németeknél örvendett e remek történet közkedveltségnek; Sti 1 ny XIV. századbeli cseh filozófus irataiból kimutatlak, bogy Csehországban is jól ismerték a középkori német irodalom e becses termékét. Az irodalom történetírók és aeezthetikuspk, mint a legnagyobb elismerés hangján nyilatkoznak róla. — Pfeiffer Férencz .Forschung und Kritik auf dem Gebiete des deutseben Alterthums* czimü müvének első kötelében így ir róla:
»Das deutsche Mittelaller besitzt keine zweite Dichtung die dieser frischen, lebensvollen und ergreifenden Schilderung aus dem Volksleben an die Seite gesetzt werden könnte. Wie ganz anders würde unsreLitteratur aussehen, welche Thaten-würde deren Geschiebte zu verzeichnen haben, venn dieser leuchtende Vorgang, diese erste warhaftige deutsche Dorfgeschichte unter den Gebildeten der Nation Beifall und Nach folge gefunden hätte!" Niemeyer, Kurz. Pi schon. Ober-breyer, Heinrieb Gusztáv egyaránt dicsérő leg nyilatkoznak felőle.
Megbecsülhetetlen novellának nevezi Nei-meyer és igen helyesen jegyzé meg róla Pischou: ritka példa, hogy oly korbeli ; költő — mint Wernher, oly frisseségsel s közvetlenséggel tárja föl a jelenkor életét. Hajói figyelembe veszszük, a föntebbi nyilatkozatokat, azt találjuk, hogy egyik sem túlzó egyik sem igaztalan. Az elbeszélés cselekménye, melynek színhelye az akkori fel-ö bajorországi Wang-hauseu falu, most osztrák Inn negyed, kerekded egységes egész. A költő nem zavarja meg elbeszélését hosszú, untató : epizódok közbeszövésével, hangja ment, ; minden cifraságtól, cikornyátÓl, s a nép I észjáiásáboz alkalmazkodik. Sohasem i fáraszt hosszú leírásokkal vagy eibeszé-1 lésekkel. A beszélő formát a beszél te-! tővel Ügyesen változtatja, ugy, hogy so-| basem lesz unalmassá, végig érdekes, j A valódi életet mutatja be. Alakjai nem légből kapottak, érző és gondolkodó em-] berek, nem tipikus alakok, hanem egyé-: nitett jellemek — természetes és erős ; vonásokkal.
Az öreg Helmbrecht nagyon szereti fiát, nem is kiméi semmi költséget, hogy fiának kívánságát kielégítse. Tapasztalt öreg ember, ki óva inti fiát a veszélyektől és szerencsétlenségektől. A régi jó idők dicsőitője. Az anya jelleme a legrokonszenvesebb az elbeszé.éaben. Áldott jó asszony, a ki nát igen szereti. A gyöngéd anyai szeretetnek szép pél-
dáját adja akkor, midőn fia, mint vak koldus tér haza s mindenkitől csak guny-uyal és megvetéssel fogadiatik, még atyja sem akarja beereszteni házába, a az igazán szerető édes anya elvetemült, gonosz fiát titokban Begiti, kenyeret ad neki az útra. Az ifjú Helmbrecht büszke és gőgÖ\', a ki megunta a paraszt foglalkozást, nagyúri, kényelmes életre vágyódik és az eszközöket, melyekkel célját elérheti, épen nem válogatj t meg. Rablóvá lesz, a szegény nép zsarolójává, hogy uri életet biztosítson magának. Jó szüleit nem tiszleÜ, józan intéseiket és tanácsaikat megveti. A tors sújtó keze végre is utoléri, bűnhődése teljes és jogosult. Gotelínde, Helmbrecht buga, könnyelmű teremtés, van valami benne bátyja hiúságából és nagyra vágyásából. Kész elhagyni szüleit és rablóhoz menni feleségül, hogy régi ábrándja teljesedjék. Éppen ugy, mint bátyja, ő Bem tiszteli szüleit E mellett szemérmetlen. Még csak az hiányzik — mint Oberbreyer megjegyzi — hogy egyenkint számlálja elő bájait. Ö is — mint bátyja — méltán lakol. Wernber művének bevezetésében azt írja, hogy bátran hihetünk neki. Ő csak azt beszéli el, a mit saját szemeivel látott És az elbeszélt történet valóban megeshetett.
I>r. Ferényi Jót**/,
Selyem-damasztok
75 krtól 14 frt G5 krig lÉMiiít BS Ul"ll-lMitlLr — Sljít glfrlMÉ
A fenti iskolát álllamositása még csak 1900—190I-ikév*kben válhatna ténynyé, a v. tanács javai ölje, hogy egy uj kérvényben, miután mást elérői már ugy aem lehet, legalább a fflttfi anyag államköltségen való N**zertését kérni volna célszerű
3. A VL és Vil. kerületi kántori állásra kibocsátott pályázat eredményének bejelentése és e tárgyban ujabb tanácsi javaslat
Etnök jelenti, hogy a fenti kántori álilásrs, mely 600 frttal javadal mázta tott eddig, ily értelemben pályázat íratott ki két Ízben. Először eredmény nélkül, másodízben eredmény nyel. A jelentkező azonban körültekintett és a fizetést kévéseivé uem foglalta el az állást. Javasolja, bogy ez állás után 700 frt javadalmazást szavazzon meg a közgyűlés, hiszi, hogy miután a kántor stŐIák réven évenkint 100 frtot a községi iskolaszéktől szintén 100 frtot bevételez, tehát 900 frttal lehetne egy kántori állást szervezni. Elfogad tatot t_
4. A nagykanizsai izr. hitközség elől-jáióságának előterjesztése a Gelsei Gult-mann Henrik-féle alapítvány 1898. évi kezelése tárgyában. JK
A fenti 3000 írios alapítvány annak idején a tel-ő keresk. iskola rendelkezésére bocsáttatott, az Í>kola elöljárósága minden évben tartozik az alapit vány mikénti kezeléséről számot adni. — A lefo\'yt évbeni jeleutése szerint az alapítványi összeg kamatjaiból fedezett két ingyenes hely élven tében Steiner Ignác fe-UŐ- és Keszler Samu középosz-tályu jÓ tanulók részesültek.
Tudomásul vétetett
fi. A közvágóhíd belső berendezése átvételének és az utánna járó vállalati összeg kifizetésének bejelentése.
A berendezés átvételének, valamint Saller Lnjos vállalkozó építő mesternek járó 8020 frlnyi Összeg kifizetésének bejelenlése tudomásul vétetett
6. Az 189fi. évi gyámpénztári számadások megvizsgálása alkalmával felmerült számvizsgálati onpidijak kiutaláxa tárgyában javaslat.
Elnök bejelenti, hogy az említett 97 frt 50 kr. összegű napidíjaknak a városi gyámpéuztár tartalékalapjából ralő kifizetéséhez a miniszter uem adta meg jóváhagyását. A v. tanács javaslata, hogy e 97 frt 50 krnyi összeg a rendkívüli költség alapból fizettessék ki, helybenhagyatott.
7. A kövezetvám szedést jog engedélyezése iránti kérvényezés és a vámdij megállapítása iránt a v. pénzügyi bizottság javaslata.
Elnök kifejti, hogy a helyi ujabb vállalatok iparvágányai által a kövezet vám-dij-bevételek csökkentek, miért is javasolja s vámdijak felemelését. Véleményezi továbbá, hogy azon utcák és terekhez, melyek kövezettel birnak egy uj tér-kép csatoltassék és p. a következő vonalakkal: Kazincy-utca — a Csengeri-utcáig; a Balaton féle\' háztól a felső templom mögötti házsor előtt az isko\'a utcán át a Csengeri-u\'cá:g; a felső templom mögötti tértől s ró ír., katb. temetóig; a Hertelendy féle háztól, a Vásártéri és Kisfaludy-utcákon át a Kazincy-uicáig; végűi a honvédlaktanyák kiépítése után a Sugár-ut folytatása.
Elek Lipót szerint a kövezet vámdij eredetileg 100 krgkéot 2 krban van megáll, pitva de gyakorlatilag csak 1 kr. szedetik, ha tehát az eredetileg meghatározott dijakat szedik, akkor az ekként nyert összeg elégséges az utak jó karban tar\'ására.
Dr. Dick József felszólalásában elmondja; miután- 1 kr. díj nem elég, jogunk van 2 krt 100 kg. után beszedni, t*)bát ez nem képezheti a vitatkozás tárgyát. Megemlíti, bogy az elnök által előbb felsorolt kikövezendő utcák közül az .Arany János\'-ulca hiányzik, a közérdek kedveért és közegészségügyi szempontból is kéri az .Arany János\'-ulca kikövezését és kaualízálását elrendelni.
Rothschild Albert felszólal, hogy a zöldséges piacon asszonyaink térdig járnak a sárban, e piac kikövezéséről se feledkezzenek meg.
E\'nök javasolja, bogy a mostani alapon tehát 2 kr. díjtétellel 12 évre kérelmezessék a vámdij beszedési jog
Az említett tervezetek pedig kidolgozás céljából a v. tanács elé utaltassanak. \' Elfogadtatott
8. A tárházak részv. társaság kérvénye városi pótadó mentesség tárgyában és t v. tanács erre vonatkozó javaslata.
E pont rendkívül élénk vitára szolgáltatott okot, dr. Dick József eröspn kikelt a pótadó mentesség megadása ellen és felvetette a kérdést vájjon ti tanácsteremben Olő tár házi részvényeseknek megengedhető e ez ügyben szavazni. Remete Géza szerint ezt nem lehet megtiltani, de a részvényeseknek hozzá szólni nem illő. Felszólaltak még Varga Lajos, dr. Schwarz Adolf. Elnök a kérdés eldöntésére ekkor dr. Bencik városi ügyészt kérte fel, ki szefint a részvényeseknek szabad szavazni. Végre hosszú vita után a közgyűlés felállásral szavazott és többséggel elhatároztatott, bogy a tárházak részv. társaságnak, miután ez intézmény a keresk. forgalmat és az ipar fellendülését előmozdítja és ez által váro-i általi támogatásra igéoyt Urlhat 10 évi pótadómentesség megadatik, mely elég hosszú idő. bogy az üzlet biztos alapokra helyezkedjék.
9. A közvágó hidi szabályrendelet tervezetének előterjesztése.
E pontnál Kaufer mészáros képviselőtől helyeslés közben az elnök megtagadta a hozzászólás jogát Később dr. Dick József által provokált vita során a többség határozata szerint említett képviselőnek a hozzászólbatás joga megadatott A 117. § bó! álló szabályrendelet pontonkinti tárgyalása következett ezután. Délután 6 óráig a 20-ik ?. tárgyalása után az elnök bezárta és másnapra halasztotta a tárgyalást
25 én délután 3 órakor folytatólagosan tárgysltalott a szabályrendelet 21. í-a.. Nagyobb vitára szolgáltatott okot a 22. pont. mely a vágstási dijakat tartalmazza, Rothschild Samu szerint a közvágóhíd épitéie közegészségügyi szempontból határoz tat ott el. ugyania azért hogy a város közönsége egészségesebb és tisztább húst élvezhessen, mint eddig, nem szabad tehát a közvágóhidat csak mint jövödelmi forrást tekinteni és ezért javasolja a szabályrendeletben megállapított vágatási dijak leszállítását. Hozzászóltak még a dijak leszállítása érdekében Kaufer, dr. Dick József, ki nagy szerénységgel elismerte népszerűtlenségét, mondván, hogy ő nem akar konkrét inditványnyal előállni, mert az Ő javaslatai rendszerint megszoktak bukni. Dr. Fried ÖJön, dr. Schwarz Adolf, Tinagel. Halvax Frigyes, Szommer Nátán, Tri-pammer Rezeő, Elek Lipót Löké Emit és Kperjessy Sándor felszólalása után felállássali szavasa után a szabályrendelet 22-ik pontja változatlanul ellogad-t&tott.
A közvágóhidi vágó kamrák, dolgozó csarnok, istállók, ólak mérleg, pacalmosó, szúró és forrázó helyiségek, továbbá bőrszántók használatáért kizárólag a városi házipénztárba a következő vágatási dijak fizetendők: a) 1 drb szarvasmarháért, melynek élő súlya 300 kgmon felül van 2 frt; b) 1 drb szarvasmarháért, melynek élő súlya 300 kgmon alul 1 frt 80 kr; c) 1 drb borjúért 6 hónapon alul 50 kr; d) 6 hónapon felül I éves korig 1 frt; e) 1 drb. Bertésérr, melynek élő súlya 60 kgmou alul van 50 kr; 0 60-100 kmig 65 kr., 100 kgmon felül 80 kr. Egy drb birka, ürü, juh vagy kecske után 20 kr.. e;y drb bárányért vagy malacért 8 kr.
A tárgyalás folytatása pintek délelőtti 10 órára tűzetett ki, melynek bevég-zé-e után következik a borbély ügyről készített szabá\'yrendelet tárgyalása.
HÍREK.
— Tanítók közgyűlése. A .Za\'ame gyei Általános Tanítótestület." nagy kanizsai járásköre május IS-áu tartotta meg közgyűlését Sormáson a községi népiskola tantermében. A gyü\'ésen Haj-gató Sándor elnökölt A napirend előtt a közgyűlés elhatározta, hogy dr. W1 as-sits Gyula minisztert táviratilag üdvözli. Anders Károly sormási tanító gyakorlati előadást tartott, Kertész József, ?agy-kanizsai polgáriskolai tanár a tanítóegyesületek szabadságáról értekezett.
valamint fekete, fehér é> színes Henneberg-selyem 45 krtól 14 frt 65 krig mtumuú - lima, kofki*>tt,««
tiiott és damaszt atb. (mintegy 240 külúnbfliö fajú ét 2000 külöcbózo •síd. él árnyalatban atb )
Ruhák s blousokra a gyárból! Privát fogyasztóknak póstabér-, vámmentesen s házhoz szállítva.
Minták postafordultával.
^ Srfjeb» kétszeres Ulélfcél|H rlfíjittildö-
JBWMBfAGB gr tj}* 8sly&BBgyáj*AÍ, Zürichben
(ct. ti kir atnri uíilita;.
Melléklet a -Zalai Közlöny1 1899. évi május hé 27 iki 21-ík számához.
XXXVIIl. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 27 éo.
Kovát s Miklós nagy-kanizsai tanító, a
nyilvános évzáró vizsgálatok eltörlése mellett emelt szót. Altmann Mór és Kaác Irma felszólalása atán az ülés véget ért. A sormási vendéglőben tár-aatjebédre gj ültek ö*sze a tanférfiak. Az ebéd alatt Hajgató Siodor Wlaasits minisztert. Berkovics plébános a tanítónőket, Szalay Sándor Berkovics ny. tanítót és AltmiMór, Szalay Sándor és Hajgató Sáodor elnököket köszöntötték fel.
— Vasúti értekezlet. B.-Füredeo e bó 14-én kezdték kongatni a Bzomoru lélekharangot az innenső balatonpart sorsüldözött népének vágya és reménye: a veszprémi—balaton-füred—keszthelyi vasút kérdése felett. A gyűlésen Hertelendy Ferenc elnökölt. Miután az értekezlet abban a kérdésben, bogy egyelőre meddig vezettessék a vasúti vonal, megegyezni nem tudott, eredménytelenül széjjel oszlott.
— Hirtelen halát. Eletének legszebb deléu levő közkedveltségü embert ragadott el hirtelen a halál Fieiacbhacker Gyula Király utcai vegyeskereskedő f hó 20 án esti 9 órakor künn sétáit még az utcán: hazamente hirtelen rosszullét fogta el és 10 órára szívszélhűdés következtében már kiszenvedett. Temetése e hó 22-én délután 3 órakor volt a közönség óriási részvéte mellett. Az elhunyt 45 éves kereskedőt, kit rokonszenves modoráért és JÓI el k őségéért mindenki Bteretett Özvegye nárom kiskorú gyermeke és nagyszámú rokonság gyászolja.
— Eljegyzés. S c h u 11 z Ernő, a helybeli főgimnázium világi tanára eljegyezte W u s z 11 Mariska kisasszonyt Nagy-Kanizsán.
— Orvosi tanfolyam. Budapesten f. hó szeptember 6—19 ig az egyetem orvosi karának egyes tanárai és magán tanárai által szünidei orvosi ismétlő tanfolyam fog tartatni, amelynek lárgyai különösen közegészségügyi, közigazgatási és lörvényszéki orvostani tárgyak. A belügyminiszter tehát felhívta a törvényhatóságot, bogy a tanfolyamot a hatósági orvosok figyelmébe ajánlja. A tanfolyam dija 30 frt vonatkozó közelebbi értesítéseket dr. Bókay János egy. tanár mint a VI szünidei orvosi cursus elnöke ad.
— Iskolák iillamositása. A val!á< éa közoktatásügyi m. kir. miniszter folyó évi május bó I5-én 13765 szám alatt Zaia-Egervzeg rend. tauácsn város közönségéhez a következő átiratot intézte. Folyó évi január bó 21-én 5399/kig. 898. szám alatt kelt beadványára érte-Bitem a közönséget, hogy a zala-eger-szegi államilag segélyezett községi polgári leányiskolát és felső kereskedelmi iskolát az 1S99/1900. tanévtől kezdö-doleg az állami tanintézetek sorába b kizárólag az állam rendelkezése alá helyezem s ebhez képest állami jellegüekké teszem. Az Összesen rendszeresen alkalmazott vagy alkalmazandó tanerők az állam kötelékébe tartoznak. Az állam tulajdona a felső kereskedelmi iskola épülete összes berendezésével együtt. Az államot il\'eti ngy a fcleö kereskedelmi iskolánál, mint a polgári leány iskolánál befolyó Öiszes jővödelem, viszont a felmerülő személyi és dologi kiadások az államot terhelik. Azonban a polgári leányiskola helyiségeiről, felszereséről, bebutoroztatásáról, fűtéséről és tisztogatásáról a város tartozik gondoskodni, valamint a polgári leány iskolai tanítói és tanítónői állomások után az országos tanítói nyugdíj illetékek fizetése is a városnak leeod kötelezett-
A szóban levő iskolákban tanulmányi és admínistrstiv tekintetben a í-iiálló törvényes intézkedések u az 1895. f.uen kiadott felső kereskedelmi iskolai szervezet valamint az érvényben levő Összes rendeletek kötelezők.
— Névváltozás. ífju Singer Samu nagy-kanizsai lakót; valamint kk. fiai Kálmán és Sándor vezetéknevének „Szi-geti\'-re leendő átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— Nagy feltűnést keltett e hó 25-én délelőtt 9 órakor a Sogár-utról kirobogó hosszú kocsisor. Esős idő lévén 8 bérkocsin rándultak kí a n.-kanizsai csend-örszakasz parancsnoksága alá tartozó összes csendőrőrsök (27 személy) a céllövő térre, bol a szokásos évi céllövészet: gyakorlatukat tartották meg a legszebb sikerrel. Gelencsér Pál helybeli őrsvezető tizenkét lövés közfii 12-szer talált.
— U éves cimbalom művésznő. Az
üt időzött színtársulat bucsuelőadáis alkalmával r szünetek alatt Horváth Magduska egy helybeli zenésznek 11 éves leánykája szórakoztatta gyönyörű cimbalomjátékával a közönséget A gyermek művésznő igazi hévvel és művé-
szettel előadóit játékstámait zajosan megtapsolták. Miut halljak a leányka édes anyjával játékörutra Bzáodékozik ibdalni Csáktornyára, és a nagyobb balatonparti helységekbe.
— Szerencsétlenül járt kocsis. — Horváth István 73 éves nagypalinai lakói t hó 17 én dé után 4 órakor szekeréről a kebelei erdőben a lovak közé esett és a szekér alá került elgázollatott és este 6 órakor meghalt
— PIneelátogatók, Ne tessék megijedni, nem a keresk. miniszter borvizs-gáló kiküldötteiről van szó, egész más fajta látogatók jártak Pünkösd vasárnapra virradóra K<szlner János kinizsi-utcai korcsmáros pincéjében; mert mikor az örökké vig kedélyű korcsmáros piros Pünkösd recgeién pincéjébe lement, az a kellemetlen meglepetés érte, hogy onnét egy egész véndely zsir (40 kiló), ugyanannyi szalonna, 16 kiló disznóhús nyomtalanul eltűnt, sőt félzsáknyi knko ricája, mely a pincében volt, továbbá egy húsvágó bárd és kés szinte hiány-
~zott. A vakmerő pincelátogatóknak még arra is volt idejük, bogy ott a föld alait jól sőrözzi nek: nem lévén dagaszhuzőjnk, a tőrös üvegeket valóizinŰEeg a bárddal egyszerűen lenyakazták és ily ti.ódoa 4 - 5 üveg sört elfogyasztottak.
— Veszedelmes házitól vaj. A rendőrség a napokbjo e fogta Huszár Julcsa zala-egerszegi illetőségű cselédleányt, ki Bergrr Ado f király utcai kereskedőnél szolgált, b gazdáját többszőr meglopts. A gazda többször vett észre apróbb öiszegbeli hiányt, de nem tudta ki a tolvaj. Végre folyó oÓ 23-án rajta vesztett a leány, éppen akkor, mikor gazdája fogason függő kabátjának zsebéből 15 irtot kilopott Átadták a büntető bíróságnak.
— Néptombola. Műit vasárnapra tervezett oagy uéptombola, kedvező idő esetén holnap délután tartatik meg.
— Kotba esett. Rádoci Károlyné szt antalfai lakos a kútba beleesett és belefúlt A kutkészitők általi vétkes gondatlanság miatt az ügy a b.-füredi kir. jbirósághoz áttétetett
— Meghívó. Kis-Récse község erdőterületének napkeleti részéa .folyó évi június hó 4-éo délután, kellemetlen idő esetén pedig utána következő vasárnap, táncmulatsággal egybekötött juniális fog tartatni. Kezdete délután 2 órakor. Belépti dij nrm lesz. Vendégeket szívesen lát a rendezőség. Útirány: Nagy-Récse felé vezető állami ut meDtén levő Buday-féle gőzmalom mellett, a veres kereszten tal balra forduló kis-récsei mezei ut.
A magyar kir. anyakönyvhivatal.
Születések: 20-án Halász József rk. posta- és távírda altiszt Ferenc, 21-én Dani Ferenc rk. földmives Julianna, Haba Pál rk. téglagyáros Gizella, 22 én Prém Mihály ág. evang. téglás segéd Anna, Takács Ferenc rk. füttö mester János, 24-én Vjekoslav Vince rk. pecér segéd Lajos, Gozdáo Károly rk. földmives Katalin, 25-éa Farkas János rk. téglagyári munkás Rozália, K\'jgler Antal rk. ékszerész Lijos.
Halálozások:
20-án YYokonn Vencel rk. kocsigyártó 71 éves aggkori végkimerülés, 21-én Mikó József ifj. rk. 24 napos ránggörcs, 22-én Simon Anna férj Mészáros Ven-delné rk. 64 éves gerincvelő bénulás, í Fleif-cbhacker Gyula izr. kereskedő 44 | éves szívszélhűdés, Németh Mária rk. 7 j éves tüdőgümökór, Bősze Mária rk. 20 ; napos ránggörcs, 23-án Horváth József ifj. rk. l\'J, éves ránggörcs, 24-én Szűcs Mária rk. cseléd 23 éves influenza, Vla-aits Borbála özv. Major Józsefné rk. mosónő 79 éves májsorvadás, Friedi Alajos rk. nyug. vasút: főmérnök 77 éves aggkorí végki merül és, 25-én Vjekoslav Lajos rk. 5 napos ránggörcs, 26-án Mar-ttoec Rozália férj. Dervalica Józsefné rk. földmives neje 19 éves tüdőgümökór, Ctrk Terézia férjezeit Francsits Ferencué rk. 66 éves szervi szívbaj.
Házassigot-kötöttek:
20-án Megylmorec Antal rk. vasúti mozdonyvezető helyettes Kufaec Viktóriával, Szabó József rk. napszámos Vild Annával. 22-én Cimmermann Antal rk cseléi Horváth Annával, Németh József rk. vasúti munkás Horváth Annával, 23-án Va/ia Jóiaef izr. könyvelő Kovács Len- I kével.
— Cirkusz. Színészet után cirkuszi Tehát gondoskodva van, hogy teljesed- | jék a mit a büszke Roma népe kívánt: j pauem et círcenses. A cirkusz megvan, talán a kenyér is, habár szükeu. Hisz népünk oly áldozatkész, inkább nem eszik, de színházba, cirkuszba elmegy. Láttunk a karzaton sokszor egyéneket
kikaek betevő falatjak nincs, de elmentek a színházba, hol feszült figyelemmel kisérték az előadást sírtak a szenvedőkkel, Örvendeztek az őrveudezőkkel. Miért ne volta hát a cirkasznak is előkelő és karzat közönsége? Különösen, ha olyan sz a cirkusz, mint a mostani cirkusz Victor. ötven ló. 60 művész, köztük nem egy jól megtermett, szép lovarnő! Minő kilátást.V- amatőröknek 1 Kanizsa a régi tradícióit ^etn fogja megtagadni. Tehát, paaem, cin,?cses el mulieres!
* A gazdák erdei:*. Fontos érdeke mindenkinek, hogy állatait a bekövetkezhető károk elien. betegség, tűzkár, járvány, kényszervágás stb. ellen bizto-Bitsa. A „Magyar kölcsönös állatbiztosító társaság\'1 a biztositásnak ezen ágát rendkívül olcsó feltételek mellett eszközli. Saját érdeke ellen vét még a legszegényebb gazda is, ha nem siet biztosítani állatait, hiszen minden ember nek a lova es szar vasmarbáj a nemcsak jelentékeny segítő er^js, haaem egyúttal vagyonának tetemes része is.
SZERKESZTŐI ÜZENET.
— KOVÁTS M urnák Tudósítását a tanito-tv&lésrÖI mint rendesen vártuk, de sajnálattal kellett tapasztaln&nk, bogy megfeledkezett rólunk, vagy inkább kartársa író 1.
Hangok a közönségből.
Koszönetnyilvánitás Amerikából.
Az eredeti levél másolata szórói-szóra németbői fordítva.
Tek. Wilhelm Ferenc urnák.
Neunkirchen Nied. östr. Legjobb Uram I
1895. évi november hó 12-éu rheuma-tismusban annyira megbetegedtem, hogy kényszerítve voltam ágyba feküdni. — Nyolc hosszú hőaapon át egy éj ugyanazon helyen keltett feküdnöm s nem voltam képes egy parányit sem mozdulni. — Testem súlya 175 Ibs-ról 130 lbs-re ment vissza, — jele azon borzalmas fájdalmaknak, melyeket keresztül kellé szenvednem, éveken át Egyetlen gyógymódot sem hagytam el, mindenre hallgattam, p. u. Liniments Electric törökfürdők és minden lehetetlen foglalkozásokra és orvosokra, de nem éreztem magamat jobban, s az utolsó kezelő orvosom már több pénzt tőlem el sem fogadott miután a pénzt\'ugy is hiába pazaroltam volna. — És ez időben találkoztam egy barátommal, ki azt mondta, hogy a Wilhelm féle antirhenmatikus vér tiszti tó teája biztosan segítő gyógy-Bzer rheumatizmus ellen. — Elbeszéltem néki kísérletezéseimet más szerekkel és nem volt semmi bizalmam. — Ugy látszik a sors keze diktálta nekem, hogy irjak önnek és szivem gondolta, hogy létezik még egy segítő, mely engem kigyógyít — És csakugyan arra a tapasztalatra jöttem, hogy ily segitö létezik.
Szavakban nem tudom kifejezni azon borzalmas fájdalmasat az utolsó 3 években, most azonban már semmi sem zavarhat többé és azt hiszem e pillanatban ugy érzem magamat, mint egy újonnan született gyermek s a világ Össszes kincsét semmi tekintetbe sem veszem, a Wilhelm-féle aatiar.hritlbns antirhenmatikus teájáért.
Legyen olyan jó uram e küldjön nekem azonnal 1 tucat (12 drb.) csomag az ön Wilhelm feli antiarthritikus antir-heumatiktis vértieztitó teájából az E. Q. D. által.
Önnek egészségben és hosszú-életben a legjobbat kívánva maradok lekötelezettje J03EF M. GOrtDON 174. oschard bt. "New York. Vereingte-Slaaten. Minden gyógytárban kapható.
Színházi hét.
Pénteken e hó 19-én „Drejríuss kapitányt" adták nagyon rossz előadásban.
Szombaton itt először „A géaák" cimü három felvonásos angol operetté került színre zsúfolt ház mellett. Ezen előadás nagy sikere elfeledtette a megelőző esti kudarcot, mert a közönségnek volt alkalma egy igazán mulattató, élvezetes estét eltölteni. — A lélek gyönyörködhetett a kedves zenében,a szem pedig a remek díszletekben és fényes kiállításban A fő.uői szereplő a darabban Halmay né (Minőse) kinek játékáról és énekéről csak a jót mondhatjuk. Különösen remekelt az operetté első felvonásában, midőn őt Reginald (Sárközy) csókra tanítja. E jelenet különben a darab egyik legkedvesebb része. Lévay Sárika (Molly angol leány), ha angol leány volc is, igazi francia tűzzel táncolt, sokszor kitapsolták. Kövy Juliska (Juliette francia leány) megnyerő játékával kedves volt
és nagyon tetszett Sárközy (Reginaid ! tengerész hadnagy) egy játékával, mint \' BZép, kellemes baritonjával kiérdemelte az siüineré-t és sok tapsot melyekben része volt. — Nagy Gyu\'a (Imán márki) ¦ alakítása, sokáig emlékezetében fog maradni annak, ki őt e szerepében látta. Mozdulatai^ arcjátéka mulattatók és nevetésre késztők. Tisstay (Vuo Cü thea- ; ház tulajdonol-) szintén kifejtette komikai tehetségét, különösén .hess, hess, hess" refréoü kupiéi arattak nagy tetszést és i szűnni nem akaró tspsvihart. Rédey i (Katána) rokonszenves volt. — A gésák Öltözékei díszesek voltak és a többi sze- \' rep\'.ők igyekezettel járultak a darab Bakeréhez.
Vasárnap délután peleskei nótárius* ment
Este ismét teljesen megtelt a színház a „Gérák* másodszori előadáta alkalmával.
Hétfőn deistán .Feoelányok\' bohózatos fővárosi életképen mulatott a délutáni közönség.
Este Halmaycé jutalomjátékául „A betyár kendője* című eredeti népszínmű került előadásra. Halmay né (Zsófi) hévvel előadott magyar nótái nagy tetszést arattak, a telt ház hatalmas tapsviharral felelt és énekét rendesen meg kellett újrázni. Nagyon hü és megkapón igaz alakítást láttunk ma Sárközytől Bandi szerepében. A gyilkos férjnek marcangoló lelkifurdalások által zaklatott perceit és dult lelki állapotát megrázó erővel tükrözte vissza Rédey {Ragyász betyár) nótáit megújrázták. Tuboly Klementin (Örzsi) mint mindig, igazán és hatást keltőn szerepelt. P. Nagy Linda (Özv. ónodiné) nem tud hevesebb, mélyebb érzelmeket megkívántató szerepben működni. A többi szereplők Bem rontottak sokat az előadáson.
Kedden harmadszor adták „A gésák" cimü operettet, mely ismét sok közönséget vonzott a színházba.
Szerdán Sárközy A. jutalomjátékául ,A veresbaja* népszínművet láttuk.
Csütörtökön pedig bncauelőadá-sul aA hüte!en* cimü társadalmi színmüvet láttak jó előadásban.
MŰVÉSZET.
A Budapesti Napló műtárlatai.
A maga nemében páratlan vállalkozással lepi meg a magyar közönséget ;i Budapesti Napló szerkesztősége. Olyan vállalkozással, amely- aj korszakot jelent a magyar művész és magyar izlés fejlődésében, s amelynek nagyságát elsősorban a legkitűnőbb magyar művészek, mint Benczúr. Lotz, báró Mednyánszky aszal {ismerték el, hogy nagy lelkesedéssel csatlakoztak a Budapesti Napló szerkesztőségéhez és szívvel-lélekkel támogatják nagyszabású tervét
A terv pedig a következő: a Budapesti Napló szerkesztősége az ország kü-lömbözó városaiban mű tárlatokat rendez, amelyeken bemutatja egész Magyarországnak, hazánk legkitűnőbb művészeinek válogatott alkotásait. Együtt lesz ezeken a kiállításokon szine-java a legutóbbi évek művészi termelésének, tehát nem holmi vásári portéka, vagy olcsón összeszedett képek, amikén a művészek nem tudtak túladni, hanem alkotásaik legjava, amelyeket a külföldi és a budapesti kritika mesterművek nek ösmert el. Ezek a müvek fogják végigvándorolni Magyarországot, ezeket viszi körútjára a Budapesti Napló
Ábrányi Lajos Adler Mór. Basch Gyula, Benczúr Gyula, Bihari Sándor, Boszaai István, Both Menyhért, Brodszky Sándor, Bruck Miksa, Bruck I ajos, Fényes Adolf, Ferenezy Károly, Grünvald Imre, Grosz Béla, Haraszti József. He gedüs László, Imiocént Ferenc, Jantyik Mátyás, Kacziányi Ödön, Kallós Ede, Kann Gyula. Karlovszky Bertalan, Kar-vrf? József. Kernstock Károly, Kimnach Cászló, Klaber Gyula Knopp Imre, Koszkol Jenő, Koszta József, László Fülöp, Ligeti Miklós.
Csupa kitűnőségei a magyar művész-, világnak, akik viszont alkotásaik javarészével vesznek részt a I\'udapesti Napló műtárlataín.
A Budapesti Napló ezeket a tárlatokat sorra rendezi Magyarország városaiban. Egy-egy tárlat a helyi viszonyokhoz képest 2—3 hétig lesz a közönség rendelkezésére. A magyar városok művelt és hazafias publikuma bizonyára nagy lelkesedéssel fogadja a Budapesti Napló-nak e hatalmas, hazafias áldozat árán, saját költségén megtestesíti a művészet népszerűsítésének hatalmas eszméjét s oly nagyszabású terv kivitelébe fog, amelyet eddig lehetetlennek tartottak.
Tényleg lehetetlen is volt ez a hatalmas vállalkozás, mert hisz még a budapesti tárlatokat is csak oagy ügygyel-baj-jal bírják összeállítani, holott e célra a Képzőművészeti Társulat évenkint mintegy 20,000 frtot költ A Budapesti Napló szerkesztősége azonban szerencsés kézzel megoldotta ezt a kér-lést, szövetkezvéu a magyar művészek vezető jeleseivel, akik rögtön átlátlak s Budapesti Napló tervének nagy nemzeti jelentőségét A Budapesti Napló a magyar művészekkel kötött szerződésében csak egy pontot hangsúlyozott, azt, hogy a kiállítás legalább is olyan színvonalon álljon, mint bármely budapesti műtárlat. a művészek pedig a magok részéről szigorú bírálóbizottságot állítottak össze, mely a műveknek csak legjavát engedi kiállítani Ugy a Budapesti Naplónak, mint a magyar művészeknek éppeu az a célja, hogy a magyar városok közönsége ne holmi gyári munkával ösmerkedjék meg, hanem a művészi ihlettség legszebb alkotásaival, mert csak ezek értékesek, csak ezek hoznak hasznot a magyar nemzeti kultúrának.
Az a lelkes gárda, amely a Budapesti Naplóval e czélra szövetkezett, tagjai sorában birja a legkitűnőbb magyar művészeket. A Budapesti Napló műtárlataín részt vesznek a többi közt: Lotz Károly. Márk Lajos. Markup Béla. Mannheitner Gusztáv, Mednyáuszky László br., Miba lik Dániel, Munkácsy Mihályy\'Neogrády Antal, Olgyay Ferenc, Pállya Celesztin, Papp Sándor, Radnai Béla, Réti István. Róna József. Spanyik Kornél. Stetka Úyula Stróbl Alajos, Szenes Fülöp. Szlánji Lajos. Tabi Antal, Teles Ede, Telepy Károly, Tbein M íksa. Tolnay Ákos, Tölgyessy Artúr, Tornai Gyula. Tull Ödön. Cjváry Ignác, Vajda Zsigmond, Weinberger Márk, Zala György kulturális vállalkozását, mely a művészet araorfonalával köti össze a magyar mú-vejódés szébzórt gócpoutjait / A művészek óriás lelkesedéssel dolgoznak máris az első kiállítás anyagának rendezésén. Velük (áradozik a Budapesti Napló szerkesztősége, hogy olyan kiálli-uis jusson a magyar városoknak, amely még a külföld nagy központjaiban is méltó lelkesedést keltene.
VASÚTI MENETREND.
VONATOK ÉRKEZÉSE.
Budipesí 3 óra 52 P regg. 87. V.
< > 57 d. e. gy. V.
1 40 d. u. sz. V.
8 05 este V. V.
» 12 07 n éjjel ey- V.
Sétl (WlM 3 42 regg. bZ. V.
, 1 35 d. n. S7. V.
. 4 B " 08 „ d. u. EJ\' V.
11 01 „ este SS. V.
Z -Egersz. 8 05 regg. V. V.
Pragerhof 5 32 regg. BT T.
12 09 d. u. BX. V.
4 53 d. u. gy. V.
11 22 „ éjjel 87. V.
Csáktor.,6 8 10 regg. V. V.
BircE \', , 14 d. e.
?11 fiyékésyesi » sz. V.
» 1 29 d. u. KT- V.
11 45 • éjjel SZ. V,
VOHATOK INDULÁSA.
Budapest 5 óra 47 P- regg. «y- V.
9 „ 30 regg. v. V.
2 — d. u. HZ. V.
¦ & 03 d. u. gy- V.
12 15 éjjel sz. V,
Béea (Wiea) 6 05 regg- sz. V.
12 „ 20 d. U. gy- V.
2 ~m 05 d. u. sz. V.
» 12 45 éjjel sz. V.
Z.-Szt-lván 5 m 20 d. u. V. V.
Pragerhof 4 42 regg- EZ. V.
12 10 „ délb. FT- V.
. 2 ij - 35 d. u. BX. V.
. 12 „ 17 este gy. V.
Ctáfctertya 6 — d. a. V. f.
Bares ) 4 57 regg. BZ. V.
Gyékényesj 2 22 m d. u. SZ. V.
4 ¦ 25 d a. SZ. V.
IRODALOM
— A „Kert" a kertészet összes ágait magába foglaló kertészeti szaklap. Főszerkesztő és laptutajdonos Maathner Ödön. Felelős szerkesztő Igali Svetozár. Megjelenik minden bó 1 én és 15-én.
XXXVII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 27 ín.
Szerkesztőség: VI. Andrássy-ut 23. ,az> a., hova a lap szellemi részét képező közlemények kéretnek. — Kiadóhírttal: VI- Andrássy-ut 23. sz. a., hova a tíir-detések. az előfizetési pénzeit, a szétküldésre vonatkozó értesítések külden dők, a reklamációi és lakásváltozások jelentendők. Előfizetési árak: Egész évre 4 frt, fél évre 2 frt, negyed évre 1 frt. Egyes szám ára 20 kr.
— Érdekes házasság. Putnoky Lajos fiatal asztalossegéd e napokban vezette oltárhoz egy jómódú muraközi gazdaember Gombos István pirospozsgás szép leányát: Erzsit, Putnoky néhány hó előtt jött fel a fővárosba s a „Budapest" apróhirdetései utján egy aszta!osműhelybeu keresett és talált alkalmazást; s mint szorgalmatos munkás néhány hó alatt már egy kisebb összeget takarított meg magának. Unalmasnak találhatta egyedül az életet, mert egy napon csak ismét beállított a „Budapest- kiadóhivatalába, hogy nősülni akar. A hirdetés meghozta a kívánt eredményt s néhány nap múlva már boldogan távozott a kiadóhivatalból egy csomó levéllel. A jelentkezőkbtil választott magának menyasszonyt, mert tegnapelőtt újból megjelent a .Budapest" kiadóhivatalában, hanem most már fekete ruhában s kacskaringós bpszédl»en hívta meg a tisztviselőket esküvőjére. S ehhez hasonló eset nem egy történt. De nem is csoda. Hisz a .Budapest" általános feltűnést kelt apróhirdetéseivel, melyet naponta 250—800 ember vesz igénybe. Csak meg kell tekintenünk ezen lap apróhirdetési-rovatát, s látunk ott annyi mindenféle hirdetést, hogy elszámlálni is bajos. Vannak ott: komoly házassági ajánlatok, levelezések, olcsó bevásárlási források, mindenféle irodát, szolgai, varrói mézeli, házmesteri, viceházmesteri stb. állások. Az állástkeresót süriln keresik fel a „Budapest\'\' apróhirdetéseit. A kinek bármely szakmából iparossegédre, munkásra varrónőre, házmesterre, kertészre stb.. szóval hármtnemü alkalmazottra van szüksége: a .Budapest" apróhirdetései utján csakhamar kaphat ilyet. Aztán a vétel- és az eladó rovat. Korcsmák kávéházak. -4iázak. telkek, bútorok s más ezerféle ingósúgok adása és vétele mind feltalálható a .Budapest" apróhirdetései közt. A „Budapest" köztudomásúlag Magyarország legrégibb, legelterjedtebb és legolvasottabb kép-s politikai napilapja s főkép ennek tulajdonítható a „Budapest" apróhirdetési rovatának rohamos fejlődése. Naponta százezrek olvassák ezen rovatot s igy hirdetései biztos eredméuynyel járnak. Egy esclbély kis összegért ezen rovat által a Ifgbizto* sabban érhetünk célt, csak meg kell próbálni. Apróhirdetések egyszeri közlése 10 szóig 15 kr.. minden további szó 1\', kr., vasár- és ünnepnap 2 kr. Cimes hirdetéseknél külön 3n kr. bélyegilleték fizetendő. A „Budapest- kiadóhivatala Budape.-ien, IV.. Sarkantyús utca H... szám alatt van. hova az apróhirdetések ára bélyegekben is beküldhető.
Az e rovatban megemlített müvek megrendelhetők és kaphatók IFJ. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében Nagy-Kanizsán.
Ur. Villányi Henrik, felelői sserkcsztő.
l>r. Perén yi Jóxsef
Kiadó //>. hajditm József.
VEGYESEK.
- Hikedveiik léayképezéiébez ? Elismert legjobb szalon r-s utazási fényképező készülé-kelt uj felölmulhatatUn pillanatnyi kézi-készülékek, további mindennemű fénvképezökellé-kek A Moll <s. éi kir udtsri szállítónál, Bécs, I- Tuchlauben 9 Fényképező kellék üzlet sla pitutott 1B54 - Kívánatra nagy képes írjegy-zék ingyen.
— Pontos közlemény. Megsértések s különféle munkáknál minden háztartásban esnek elő es olysn esetekben szükséges a sebeket gynla-dékooyság és tisztát álangság ellen védelmezni, E célra tanácsol less. oly szereket Tálssztsni, melyek a sebekre büsitő és fajdalmát etyhitó, tehát a meggyógyulást előmozdító hatá sal bírnak. A dicséretesen oimertés majdnem minden házigyógyszertárba besorozott .Prágai bizikenőcs" Fragner B. gyógyszertárái ól Prágában épen olysn gyógyszer, mely a nevezett minőségekkel bír és as itteni gyógyssertárakban is kapható. Lásd a hirdetményt.
— Oly kávéital bevezetése, leginkább a csaladokba, amely az egészséget elősegíti és egy -uttsJ a táphiányu. idegeinkre annyira hátrányos : habkávét nélkülózhetővé, rag; legalább árttl- | matlanná leszi, hosam idÖo át lelkiismeretei { AMoaok és emberbarátok törekvését képeste. Kathreioer Koeipp-maláta-ka*éjkban végre megtalállak a pótlekot, amely as oly általánosan elterjedt, legyőzhetetlen szükségletté vált szo-
káat, a napjában egyszeri és kétszeri, sőt többszöri meleg kávé-iváU nem akadályom** és a célt mégis eléri, a keresett élénkítést a* egészség kára nélkül nyújtva. Ksihreíner Kneipp-maláta-kávéja különösen a kedvelt babkávé jó izét illetőleg ehbez is a legjobb pótléknak bísonynlt az eddig használt aznrrogálok helyett, amelyek csak festfissernl szolgáltak. Megóvja a jó ízt, azt még kedvesebbé, enyhébbé és kellemesebbé teszi. Végül ezeo házias gyártmány hasinálata által (va\'ódí csak az ismert eredeti csomagokban a .Kathreioer* névvel, de soha sem nyt\'va kimérve) minden családban jelentékeny megtakarítás éretik el és így dnpla szolgálatot tesz az általánoi jólétnek.
— A Trtestl Általános Biztosító Társalat
(Assícarazioni Generáli) f. é. április hó 22-én tartott STii: közgyűlésén terjesztettek be az 1898. évi mérlegek.
A jelentés különösen kiemeli, hogy Hegedűs Sándor\' igasgató tanácsos nr kereskedelemügyi miniszterré történt k í nevez te tésc folytán az intézet igazgatóságából kilépett, mely körűiméiről az igazgatóság a közgyűlés alkalmával következőkép emlékezik meg:
.Tisztelt Urak! Engedjék meg, bogy jelentésűnk elsc belyéa. rokonszenvünknek adjnnk élénk kifejezést azon nagyrabecs&lt férfiú Iránt, ki O Felsége kpgyéből megbízást nyert a magyar kereskedelmi miniszter magas es díszes állásának elfoglalására Hsaadii Sisdar rendkívüli tehetsége igy telje* mértékben nyert elismerést é» midőn ez örvendetes tényt Önökkel egyetemben őszinte megelégedessél üdvözöljük, mélyen fájlaljuk egyúttal azon vesztelégel, mely ezáltal intézetünkre hárul, mert társaságunk kénytelen lemondani ezen férfin közreműködéséről, ki öt Ifi éven át felette buzgó és becses támogatásban részesítette Kérjük szíves felhatalmazásukat arra nézve, hogy az itt kifejezett érzelmeinkről ez évi közgyűlésünk jegyzőkönyvében megemlékezhessünk."
Az előttünk fekvő jelentéiből látjuk;^ bogy az 1898. december 31-cn érvényben volt elet-biztssitáil táke Összegek 449.227 817 korona 22 fillért tettek ki és az év folyamán bevett dijak 19 100.:>62 korona 14 fillérre rúgtak. Az életbiztesilási osztály díjtartaléka S.S41 165 korona 59 fillérrel 1H.696 582 korona 69 fillérre emelkedett.
A tiz- és szálUtaúay biitoiítási ágakban a
díj és illeték bevétel 27,185.669 korona 84 fillér tolt, miből 11,372.530 koroua 78 fillér viszontbiztosításra fordíttatott, ugy, bogy a tiszta díjbevétel 16.763 139 korona 16 fillérre rúgott, mely összt-gből 12 490.;S3 korona 14 fillér mint díjtartalék minden tehertől menten, a jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dij kötelezvén vek Összege: 71,175.67* korona 21 fillér
Kirakéet a társaság 1396-ban 26,527 284 koroua 40 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társaság alapítása óta károk leiében 633,489.520 korona 86 fillérnji igen tekintélyes Összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési öistegből hazáikra l<8,390.059 korona 49 fillér esik, mely összeget a társaság 175 585 karesetben fizette ki.
A nyereség tartalékok közül, melyek ósz-szesen 14.985 029 korona 98 fillérre lúgnak, különösen kiemelendnk: sz alapszabály szerinti nyereséatartalék, mely 5,2 0000 koronát tesz ki, az értékpapírok arfo ytmán adózására alakított tartalék, mely az 1.604 315 korona 04 fillér kllii tartalék, úgyszintén az évi OTere-ségből kihasított 903,418 korona 70 fillérre! 9,575 029 korona 98 fillérre emeltetett fel; továbbá felemlítendő meg a 160 000 koronára rugó kétes követelések tartaléka — Ezeken kívül fennáll még egy 560,000 koronát kitevő külön alap melynek as a rendé.tetéae, hogy az életbiztosítási osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 143.615.142 korona 28 fillérről 153,073167 kor. 61 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve :
1 Ingatlanok és jelzálog
követelések . . . 25,495,USO kor. 45 «11.
2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök . .
3 Letéteményezett
tékpapirok.a adott kölcsönök . . . 1,692/24 . V2
4. Értékpapírok
5. Tárca váltók 6 A részvényesek biztosított adóslevelei
7. Bankoknál !e*ó rendelkezésre álló követelések, készpénz és az intézet köretelései, a hitelezők követeléseinek levonásával .... _______
össze«eo 15jj,u"S,I67 kor. 61 till.
Ezen értekekből 43 mlllie kt-rasa magyar ér lékekre esik.
Nyílt tér.*)
18,126,433
1,692,\'24 . 100,494,915 711,252
7,350,000
4 2<-2 761
)MARGIT\'1 GYÓGYFORRÁS.
lartiltorrás-telej (BEBE6TE6ÍE).
A budapesti nt. kir. egyetem vcgyelemzése szerint kevés szabad szénsavat, ellenben sok szénsavas nátriumot éj Üthiomot tartalmaz. Kzen tulajdonságai azok, melyek a hasonló összetételű vizek főié emelik. Kitűnő hatású a légutak s tudó harntos állapotainál, kBlünSsea szívós Táladék esetén; tüdővészesek., él, ha vérzésre rali hajlandóság vaa Es jelen, a „Margtt-vlz" meg-becsül hetetlen, szolgájatokat tesz kevés szabad szénsav***! togva Kiváló hatást látni tőle a gyomor és belek hur-ntox állapotainál, főleg azon esetekben, hol a fölös mennyiségben képzelődött sav oka a rossz emésztésnek. ,
A^húgysavas sókjeraljjo diait akadályozrán becses szolgalatot teiz továbbá a halyag hatató* bánul mainál, a kő- é* hosaok-képr.ődéi eseteiben, miért is a bndapetli és bécsi egyetem orvostanár al, mint sx orvosrllág egyéb elokeltségei a legszívesebben használják, előnyt adnak a „Xargll -forrásnak a hozzá hisouló Összetételű gyógyvizek fölött
BSSJT MINT IVÓVÍZ -SBBJ
klválé évészenek blzanyilt járványos be tetjséflek idején főleg fy^has ellen
Kifli berrii általános kedíeltsrgBeL öneni
FŐRAKTÁR:
ÉDESKUTY L. ásTaajrina^jkeresLeáés
ca. es kir. udv. szállító BUDAPESTEN" Kapható mindes nyágyszertárbia. fuszer-kereskedésiiei és veadég\'fbes
Vese, hagyhőlyaVt bogy dara és a köszrénj bántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek harutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Lltblon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendéire lesz. Hotcyhajtó hatása!
Kellemes ixi! | •» fiujM emésilhelá
Kapható ásványvíz kereskedések ben és
g j \' g ;¦ ¦ it e rtárak b a n A r-t igazgatósága Eperjesen
G LO B U S-tisztito-kivonat
a koronája minden tisztítószernek (
----tartós és a
^SLOBUS,: PUTZ-
EGYEDÜLI ELÁRUS1TÁSA
lilrnevesiiek ismert
DURKOPPS DIANA
(l«es;Jol»li német gyártmány) "\\ csak
KOVÁCS FERENCNÉL, SZOMBATHELY
*) Az e rovat alatt közlött kért nem vállal felelősséget a szerk.
GiuhustN/.t)(«i kivonat
kiváló talajdonsigainál fogvs, felűlmulhatlan I Dobozok 5, 8 és 3 5 krjával mindenütt kaphatók. Nyersanyag tulajdon bányákból gőzerővel.
Fritx t!lcliulz jun. Leipzig
a üszlüó-kivonat telulálója.
Posztószéjjelktlldés csak magánosoknak.
ügy vég, 3-10 m. hossxn, teljes uri öltönynek ára csak
z-od íó 8-10 ji 4 80 jó
10-m l*gün< ia-*0 angol
s 5
TSZ? Kiesel-Amhof Brünnben.
Hlaták lacrea 4« Uranlim. - Ml>Uh< uillliíi. KftsiaTevők flryeUenok! Csak kotvoto:loaül r-=i:.:-hatást «.X ortótsot aBg-fcl\'looc. FiiV.üe"1 tütal es
bUOBTtta^kavHacukKraLiu ad..ii |ioMtí>k<-r»«k^.l.- lin.tn-po«t*n ¦ .Mbonik. h» mintj.kunvvébül te.i r.nd-l*«t. a kövotk«S »)*Jid*kot «dja: 10 frt tásátliadál eC>- Dkdrigot 60 kr.-irt, » frt , *tj SltŐnyt 1 Értért, 80 írt . finom öltiinyt Hinn lng7«n. BBSBkMU * «xabo m*g a. küvetk«o eng«Jme..yt k«pi»: 3 frt** ta.UrJ« ntao a köl6n aO*;,-ot. Esetoi M ajándé-fcaamt * Btfiivivi Oioti, bs. Kraus Adolf taintr.-kíoyv* mtázi m szabcntl Taaárel._
coooooooooooooqooo
A legjobbnak bi onynlt J^ZISZKtl. -mely ax emésztént ssabályozza, rendes vérkerekedést eredményezi, a megromolt és nibá* réralkati észt eleltaTolItja a ml az egészség fofeltétele), gyorsan és bizto*an megszünteti a eyomorbajt és p. étvágytalanságot, savanyu lelböfógést, hány ási ingert, gyomor- és has bánt almát, gyoroorgörcaöt, a gyomor túlterhel sét étellel, nyálkáiodásr, vértolnlást, — bimorboiilákat, női bántalmakat, 1 élbajokat, a már 40 év óta jónak bizonyult Dr. ROSA-ffále balzsam Minden gynladás, seb és kelét* gyógy! tása birtos sikerrel jár, a női mell gyula-dásánál, tejrekedéses kemény édesnél, a gyermek elválasztásánál, tályogok, vérkelések, pokolvar és geny déseknél, továbbá köröm-renyedés az úgynevezett köröm méregnél a kézen és lálmjakon, — keményedéseknél, — daganatoknál, — mirigy daganatoknál, — holttefem képződéseknél stöbbi 50 év óta bevált Prágai házikenöcs
FRAGNER B. gyígysz-tói Prágában 203 III.
Ki az emésztése minden munkáját ui életre serken és egészséges és tiszta vért szerez, különben is biztos és messze fóldön híres bevált házi szer. löiff W kr, kellős ivesrl M-Portit 20 krral driír A gyógyulás fájdalom nélkül halad a kenőcs hűsitő hatása alslt Dobozbao 25 és h irjiiai- Postán 6 krral irigibi
F;
IC VEI.TI E5ETETES! Mir-
den ki
csak az eredeti készítményt kérje a prágai Fragner B. gyógyszeriá ából és figyeljen arra hogy a l>r. ROSA halzmam csomxgoláa minden részén az itt látható kerek védjegy legyen: az ap-rájl házi kenö:s csomagolásán pedig a jobbról .__ látható háromszögletű védjegy. ____
-^= A ki etry utánzást talál éi nekem bejelenti, dijat kap ! =—
Elismerő levelek ezrei rendelkezésre állnak. \\ Raktárak Budapesten:
TóröL Jóiief gógTgf^áriba. Egger A- grógTSEertáraliaD, Tkfsiayer és Seíís, Kochmplster utódai
S& B. FRAGNER lt°a\'L-L
00055033595
Znm xchvrarzen Adlet* In Piag I Spomergatsc Kr 203
Postaküldés azonnal. OÓÓCXXX30tX)ÖOQoJoOÖCX)Ö
!lili. 11=1« ss|fl!íiili.r) I f
cg
;i ts; T M
- » -
L6
a
N
I!í!1I-fíJ
mm*
< Kéjgj hírneves kénfBrdö Horvátoratágban. X
a Zagona: vasút mentén (Zágráb C«áktornya). Vegyelemezve Prof. Dr. Lndwig udv. tanácsos által 1894.
!>S fok C.liioi meleg iorri, & kén Ui^paak felülmutbstalian hat.., *an ítom és izQlet rb\'uma, italét belcgaéKek, tjolladisol él caoottüréli Asaae-huaAdáMk, kösxveűy, neuralgikus bántalmak, mint ilcbiaa atb nüi bajok, bor éa titkol betegségek, idolt Teíebaj.k, bólja,hnnit, górvélykór, angolkór, óloméi higany mérgoaéieküél itb. stb.
IVÓKÚRA, torok, gége, mell. mij, gyomor- él bélbajoknál, aranyémé: itl>
-—^Sl Villanyosság. — Massage. f^;——
Kyotr. ibteret minden kényelemmel, eijész éven át nyíltra. Idény tartam május 1 tői október 1 ig. — Pompái nagy park, terjedelmes nl-tetrények, izép kiráodoláaok. - Állandó xenekar, a zágrábi kir. operabaz tagjaiból. — Zene- és táncéitólyek stb. A rarazid-toplicai állomiaon naponta tamikoeai .árja a vendégeket Kólón fogatok is rendelkezésre állanak, de ezek odaállitáaa elr.bb a lunlö intézőségnél megrendelendő. Orvosi tndakozódáaokat a fardöorroi Dr. LONGÍIIXO A. ad. 99 Prospektusokat é. broschuráJcat ingyen é* bérmentve kaid ÍM
a fOrdőigazgatóság.
oocxxxxxxxxxxxxxxxxxx;<;
XXXVIIl. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 27-én.
1. Isrtrtlss** fcrWrtT. a kárfelvételi kf.Usésskst):
1 TQlbiltMili*. levoOTa ¦ TÍaZUnlbillositúk réstel
2. Stíllrtniánvbiiloaitái, levonva a viszontbiztosítók
iNlM.........
3 Jegbulositáa, levonva a riszonl biztosítók rwzé\' . I. &_** tiaeiMkl _n a vu.iootb.it. uri
1. Sí«t«wi költségei, (a folyó fedeztetett) ....
2. Jntalékok.....
3. folyó igaztatán kOltségvk í. Aduk és !1
n. i urasat ét Mr*i
I. Leírások kétea kűreteléseirs . >. Arfolyainresiteség pénEnemekbeii te rclf\'-\'di váltóiban . . . .....
3. Savé* kiadatok:
0} Járulék é* kamat a karát, ellátási pénztárába 6J \'"¦ Felsége jabilenjns alkalm. Utasitett alapitv.
IV. VkfíatM ttfjti Untra: 1. TDzbiitiMtáa. levonva 1 Tisiontbittositók rótirt í. Sz-ititmanybtitesHlás. levonva a viaiontbiit. részét
V. a Mrtadtaal i\'i^ ABásá ¦ titwEstei *v réatei
A MAGYAR
KIRÁLYI
álkmvisitik Gépgyártaak Vösérigjaiksége
BUDAPEST aaczi-körut 32. Szám, Ajánlja a m. kir. államvasutak gépgyárában készalt gózcaéplögarnituráit,
ipari célokra alkalmas .Compound\' iocomobiljait, teljesen vasból készalt szalmakazaloz gépeit, gőzkukaricamorzaolóít, Stihor-féle körfűrészeit, .Millenium- kaszáló-és aratógépeit; továbbá S.ck féle ekéit, vetögépjeit, boronált és egyéb gazdaság: gépeit. ¦¦JT- ÁRJEGYZÉK tNGYEN ÉS BÉRMENTVE. ~WkM
Triesti általános biztositó-társuLlat.
ASSICURAZIONI GENERALI Nyereség- és ve s i tesé g-szám la az A. mérleghez. Berni-blrtositási ág (1898.)
BEVÉTEL
MífiOOO
korona ; fii.
I I s«5S9oe i ia
Nyereség- és veszteség-számla a B.
I. Díjtartalék (levonva a vúionlbUtoíitíS \'rteiét) . ». Tóké-itsU nyersséfrtaxtaisk......
3. Értékpapírok árfolyam tartaléka.....
4. Ketea követelések tartaléka ......
II. FBsffa Ursk taptaMU a _sK évre; (levőm- ¦ vieiontbii.
tositak réstél); 1. Tu_biitoeitás
1. StállitinánybiitasiUa.......
5. Jégbirtosilás.........
a\\ CUjhorétil (leroor* a tOrléssket) :
I. TUzbiztosilaa.....Kor. 17_8S0.*M 50
le: vinoDtbiitcAtáJ 7 a31.5l0.06
1. Stíl lit man vbiüoaitás . . . tor./ 8.067.354.84 le : T_te_lb;ztoai__ ,/ «.W41.OiO.iJ
IV. A falc S sfitti-Élet tiotaíetz : ,
L KöIteOn é* learámit jlási kamslti^fcalaniint biUlinlé-zeteknél éj takartkpénztáraktúl levi betétek kamatai
1. Értékpapírok kamatai . . í.....
B. Ingatlanok tiszta bozadéka 1.....
V. Lejti Mvét-Wt :
1. KOtrénv illetékek :
TOzbiztosites........
ÍJ Szíllitminybcrtoíitaa.......
korona LfiL I korona
16-5000 2416445 800UJ
10Î4S783 4IÎG334
issses
43*784 [--iti
mérleghez. Eietbiztositáei ág (1898)
I sue nî."«
1. EJétóUt r„rto_tááok te Járaíé-ot tiratisi :
1. Halli «Mire atóló éa vegyes biztosítások.
a viizontbiztoaitók résút 2 EléUe esetére szóló bizlosilások, levonva a \'
biztsaitok részét ..... 3. JaradékbÓtMiU a. F-stéis* ritaisvaaarvlt titviarekért. 1 az-nlbizlosilók igazét ,
irkrtt (Ja iá tot fleronva a visiootbizt. tér.lnwnjelt) : . Sianexéei k.-tsegek 1 (a folyó aiaralan teljesen Sxanéai kotUégeX ( t6rteaiti-e)
6 Adok é> ü\'etrkek.......
v. Lttrteet te étytk Ut«aa«k :
1. Leiriaok kein vetéléseikre éa mgatlasn .
2. Értékpapírokon Talé kin y vaie rO arfuly.-TMiU-aeg V. Füftó tárok tartatéU :
1. Halálesetre azóló éa Tegye* 1
Tiaiontbiit. réaiét
vi; « iUtHltial alakot allata ¦
1. Di\'lirtalék
cri Halalsa. wtóié __
Ut. a Tiaicntbiit. réaiét Kor. 9G.liO,MS 40 él EU lési biztosítások, UroTJTa
a viazonlbiitosiüik réaiét ., ».ei3.9St.ee c) Jaradékbiitositéaok . . .. 3.1H6 871 OB i Dij-^tTil
\'- .-• Kor.
4; EléUsi biitositáaok. levonT»
a nszoolbiitosilok réaiét IS8,:S5 to
3. SOIúd tartalék a kamatláb useUagea ban vi\'. ! üának
k^gi-enlitéaér*........
t. T&keaiutt nyersségtartálék.....
ő. Ertékrapirok árfolyam .tartaléka éa kisg.-tartalék
*. kUtas követelések tartaléka.....
ositalékalapja .... ii: . Évi StWI Sjnaséi.....
607ST1S I0735W
70843S
íoTMll 17
T
» »71 70M81
¦3;
LOVAK ÉS SZARVASMARHÁK
mw biztosítása, -mm
A fflagr. UbÜDÜs ilklbiztoziló lirs-ság
mint trö7etkeiei Badapei-t, VH , Erztébet-k.rat 27
bixtoaitáaokat elfogad lorait «s ¦zarTewaBArlták elbnllása követkéz-ii-íieo beállott karesetek megtérítésére
Káiterltei Igenje fennáll, ha közönséges és járványos betegségekben, raar baleset folvtán pusztul el az illat, torabbá ba kénjszerrágis rendeltetik el.
Az inlezet sléu állanak a kp-Tetkeai fíldbírtokosok : báró Sto-jaMVies Gyötxj, elnök, baró Asakrvzy Gjnl-, gróf BttMM Balixs, c*. és kir. kamaria, orsziggy képTi-elö, dr Beldy Laailó, oraz. kép>.«eló, Chernél György, cs és kir. kamarás, oraz. képviselő, báró Jósika Gábor, cs és kir. karaartu, oraz. képviselő, gróf K.rniii Karolj, főreadibácj ut, báró Nyáry Béla cs és kir. kamarás, grof Ráday Gedeon, dr. Simny Aladár, a Magj. agrár- és járadékbank r. t. gaxd. tanácsosa dr. Tetétleal Árpád. Ogjvéd, Taky Islrán. cs. éa kir. kamarás, Pesun. gazd egy. aJeloóke, Zaleski Jenő, dr. P*>r Ignác Teaér-ieaagató.
Felvilágosítással szívesen szolgál az igazgatóság és a vidéki ügynökségek.
\\ A djak readkivii aanékalttk- j
s________„_
U166MS7
"Az ASSICURAZIONI GENERALI
- X kiihn-tlal alapot á:ba_aUla a auét évefi:
i. Di |átri te lek } (levonva a viiionlbiitoaitok résxét] a, K.. .¦ :. fcartaiéV a kamatláb asetlegea bacT3Uáaá__ kiegy^o ülésére .......
4. Tőkésített nyereség-tartalék
1. Hal-1 eeatérr móló és Vegrea bíi-
toaitáaok.....Kor. í;
levonva a riazcst—b±. dijat , .. I. Elélési biztositások . . ?07"
leTonra a visiont_u_ dijat . ., 3. Jiradékbiiloiitáaok . , .
t toUbarsBátátot hoitéska:
I. KÖtTényekra adott k-lcsóoűk kamatai
3. Jeliil\'ickultsop.lk kamatai
4. t.r-\'.y ::ro« kamatai
S legatbnok Usila boiadéka
V. EgyU borstal** :
1. KfltTéorÜletékek.......
i. Egyéb kezelési bevotslek.....
S. Ertékpapirok atáo folyósított árfolyam-nyereség .
éOXOD WÎVW0 ««07*8 »0000 190173S
S71tSe : 44
aeetrrf I-m
SttrTS* ; 06
»07060 11*01 S07-É
vagyonállása 1898. deczember 31-én.
14Î6GM87 b
TEHER
A tétel neve .
résiTroyesek adoslerelsi a toke be nam Étetett
; IngatUn birtok : 1
oi Városi íngaUanok.....
b) Merogsidasagi birtokok .... : Epites alatt ál«J in teteti háiak ;
o) Triestben......
tj Sülaaoban......
4 : _ulis.\'.n.".k a tár»aa_i életb\'itos.l-i: kOtTeaveirr . » ! Eamato=ó. jelzálogilag biitosilott to_**okataOI
iozaUinokra .......
5 \\ KolísónOk értékp-pirokts.....
7 Aliami- te mis értéi papírok ....*.
8 { folyó kamatok
karék pénztáraknál lazpési-késxM az in aúkjaioál
mtéist igMg»Waág_n_l
Haradrany a visiontbiitosHók nám\'áibdl Maradvány al iolézst -bkjainak Rámláiból. Haradrany al A mérleg blyo szám Iájából . Adósok külOnbőil czimsk alatt .
c) Letét Gok-c-misdt alapitTány
d) „ Besso Jo2*ef alapitránv t) * Calabi R. alapitTány .
Batoriat te Tasnekrényak a tánaaág Osâtes hira-talaibac. elégtáblák, papír- te nyomtalriny
az ose-as raktárakba-.....
neiegs-ett jutalékok te azarvetési költségek
A
korona | fii
tédsoon I —
I0O00O 6000 1IO0O •000
141L80 1311-6433 S4MÎ47
178761
S9S96 líoiS S01MU Mti6Í?l
A tétel neve
??0433
*tóMZ47 t6»kX4 W61Î641
8S2I73
42»li3&
1-49SÎ6 749649
SZS ?A4
Í084-Í1 •7004,
»14086
tooooo
AlaptOks.........
Tőkésített nysreeégtartalék.....
e) Tartalékalap az érték papírok irfolyim ingado-
Tartalekalap kétea követelések fedeiéaére . e) Dijtartalék folyó bfitositásokra i
az A mérlegen I . _t_—i.
Díjtartalék folyó bitioaitáaokra
a t mérlrgen I biztositók
b) Dijitritol a ¦ mérlegen l , , .
eJKOÍBnal.pak_maUá_eset]eges ( r*,"nek banyatlasának kiegyen literére | levonáaí-Tart (öigoben lerO kírflietésskre I
at A mérlegen vai
a 8 mérlegen .." /\' , -
Osztalékalap az e lettili.»! lázban nyerem én ynyel biztosítottak iarára ......
A bivatalookok ellátási pénztárának ragyona
| Jelzálog-iteletak T......
Egyenleg a naioatbixtoaitók számláián ; Egyenleg at intéiet flótiaioak «liniIáján Eryenleg a B mérleg folyó azámláján . . HiíeleiB- kalOabOtO etimeken ...
| Betétek k<ze-ség te biztosíték gyanánt O felsége jnbilstimi alkalmából letett alapitr_oy
! Gidoni alapitrány.......
| Girard alapitrány.......
; Goldsclimiedt alapitrány.....
! Besso József alapitrány ......
! Calabi K. alapítvány ......
i a) Srer.-éUiozatamnIlérróKAmérl.Ikor. 7.4SSJ6 | i; Kyereaég az évi Ötletből kor. 1.164 741.78
T3.674.?_i,|
|xs
5I»7B MDrSŰ
6X0 1Î00O
«co;
13t438<73 ( 41
öatiei
IO6OO000 [ —
2488931 ; 60
9Mé0»
100OS-J 114«fl
7iii3a:a ¦. B
V cs. kir. szab. Aeslc—rszioaf OeztersJl 1
lipomi igazga-.ósága Triestben.
Sesso József. Beata K, Dr. Bozza Camillo. Costi János J. H., Dr. Levi j., 6rtf Papadoooll Miklós. Roman\'n JacurManó. Seoré V., Vivente Fortunát
A yerertjtiir: ... - M a g y a r o r a z á g l-4v e zó\'r ü gy n ö k s é g:
SUchetti ödSn. - S«ein»ar«It, r«Sr.
Ai IsUc.t b«lvi.»g.l Rbű.[>«.Ui:. Bor«t>. oki. 10. .xam ,utt. ai iut_.c Mist DU...D. .
Bővebb.zárszimadási ieleotések az alaoli föa?T06kségnél kaphatók, ugyanott íelvüágositisok a legnagyobb léswéggel adatnak éa élet-, tíz, szállítmány- és Qvegblztbsllások az Assicora.lonl Generali, jégbiztosítások a Sagyar jég- n riszontblztoalté réazv.-tíraaaág és baleset elleni birtosilások az Első 0. »lt. baleset ellen biztosítótársaság számára a legelőnyösebb feltételek és legolcsóbb dijak mellett fogadtatnak el.
A V4Gi\'-K.-XlZSA.I FÓttíY-"*ÖM.SÉG
SCHERTZ ÉS ENGLANDER.
XXXVUL ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1899. MÁJUS 27-én.
EGYSZERŰ ÖSSZEADÁS.
Jó anyag,
Jó pneumatici, Jó acél,
Jó keréktalpak, Jó kDllók, Jó golyók. Jó csapágyak, Jó hajtókák, Jó munka, Jd szerkezet.
ÖSSZESEN :
S T Y R I
GÉP
1899.
isidig /, tin ei
erfíaíyrlr!
KERÉKPÁRMŰTEK PUCH -JÁNOS E S TÁRSA, GRAZ. KAKTÁK és KÉPVISELET ZALA- és SOM061-HEÍÍÍÉK KÉSZEUE
IFJ. WAJDITS JÓZSEFNÉL NAGY-KANIZSÁN.
I JUTÁNYOS ÁRAK, KEDVEZŐ FIZETÉSI FELTÉTELEK.
evőé* öltönyöket
juUnyts árun .ik;,: vaaérotni. ai iiilwmntrre állal Mik ¦
Stikarovszky János, Budapest
(V-. EnVM-1\'r 18- ««**»>
rirfiiH-k minUililyail l>*(TÍ» *l5rnulalnL
Kara ciwica íií^o. lián KoUd fliletvcietrae kricakKlik a kJ
¦ aia- :¦. , , ... ,
a. Sem m»f* tatuili*, arm má*iVlc íMtmilpp-tí-H-k á!Ul nero ín-rcí-Ulü\'-k iev5k. - Sut lap »iai>»knak intimo.
Oser József,
¦¦¦Ifár, na- ts [¦¦•altat.
21 IITIITETÉS.
Krem-s
a Duna
mellett
(Itiüi! tiljtt sulttj tsrsi.sitsil.tt. átalakltáaakat. aititi rtt.sitr tl ttrjtátitatni ijírt it szálul:
scirck. Selkr
HiiftrlZSiiltt minacci nagylghan c* mini.^íg-bcn, tf.niOrAnlc* é< [")(-cdlin hengerekkel.
FraiCit maluenkCiveket leg johl. min^segl-en e. ma-lomjai-it»k al, gal mm -uvUilyuio he.ngerci.ct ei fej kostátokat uja! ¦<-:¦.¦¦-uerúeket.
Itliiljrílltltl, Eureka. TzrireL, liulkeverö gc-pek. ilira i-i g G ni «lit i>-géiítk, elevalo luk cíviál-liiü-tsigik, trancimi» -iiúk. tengelyagyak, per
rendűi erü eket. Gaz tanai aalatk kin é*
járgány hajtásra Tirhilálí es vuikerekek. keret, kör és siallag* fdrcuek, fagyaluto c* c>isi»lögé|>ek köirirök,-kel h zmó-ge-jiek átinti ennemii érci c* kova, bazalt, mészkő, cham.Ule
Mindenféle szürke és fémöntés saját és idegen modellek és rajzok
Töniörontesü ro*teívok stb.
Legolcsóbb iraki Árjegyzék ingyen bérmentve I
¦ar lniirrttitkilásii >i||jaraakaaa it ilcstibu, izállitát jélállíi ¦•Hitt. p LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI FELTÉTELEK. Iiitsrrifátiali it kisztrilt-iitik. tlHtiyii-iHáfitáai tilisik.
Tervezetek, költségvetések és praktikus tanácsok gyorsan és ingyen.
"POOQoooo ooinoooooooaDi
Csak akkor valódiad, ha mindegyik doboz Moll A védjegyet, é-
alairasát tünteti fel. A Ha*\' A.-fiit Seldllti-strik tartól gyógyhatása a legmakacsabb gysmtr- ás al-teabVástatavak, gyomorgörcs ts gyomorhér, rögzótt tzekraksdes, májbántaloro, vér tslilás. aranyér és a legkülönbözőbb sál Betegségek ellen, e jeles házíszernek évtizedek óta mindig nagyi bb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt írs-
deti ¦•bazaak | frt a. é.
Hamititások t or vé n y i I eg f en y i 11 e t n e k.
1 MOLl-FÉLE FRANCIA
BORSZESZ ES SO»."
fCtak akkor valódi.
tindegyik flveg MOLL A. revij egyél tCnU-ti tel | Kall\' felirata nnozattal van zárva. A BtH-féla Ifraatzta bar szesz és aé nevezetesen mint fa|dilo«,eiJ.:tpit6 hedorziileti tzer ] [köszvény, esőz és a meghűlés egyé.i következményeinél iegnaeretesebb népsser. Esy\'oattitt sesdstl ivss ars 90 krabjzár____
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb módszer szerint kátzitek gyermek és hölgy szappan a bér aktiéra ápolására lyarmakek ét feltettek rési éra.
Ára diraasakiit — 20 kr. Őt darab — 90 kr. Minden darab gyermek-szappan Mali A. védjSfyéval van ellátva
FiiiétNIdéi:
ioii A. gyégyszerész, cs. ét kir. udvari tzaJlité által,
Bécs: Tűchlanben 9. Bt. Vidéki megrendelések naponta potUatáavét mellett teljesiUetnek A raktárakban tették határozottan MOl*L A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy.Kanizsán Rosenfcid Adolf ét Fia
1946/ik. 99.
Ar%erésl hirdetmény.
A ri.-h.-KDii.sai kir. törvénysiék tkvi osztálya részéről közbirré teletik, hogy a m. kir. állani kincstár végrehajtatónak özv. Horváth Jánosoé szül. Szíjártó Julianna végrehajtást szenvedő volt pötrétei lakos elleui 40 frt 37 kr. tőke, etmek 1897. évi DOvember hó 29 ig már esedékes és tovább járó 5% kamatai 6 írt 40 kr. végrehajtás kérelmi. 8 frt 10 kr. jelenlegi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a fent nevezett kir. (örvényszék területéhez tarlo:Ó a felfő rajki 148. sz. tjkvben t 332. hrsz. alatt felvett s 322 írtra becsült vargyasi hegyi sző\'ő és a. azoi tjkvben f 462 hrsz. alatt felvett s 374 írtra becsült Öreghegyi szőlő és rét 1899. éri június hó 20-án d. r. 10 órakor F. Rijk. község házánál megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"|,-át készpénzben, vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kelt N.-Kanizsán, a kir. tvrzék, mint telekkönyvi ható ágnál, 1899 évi március bó 27. napján.
GÓZONY, kir. törvazéki albiró-
357. drám/1899.
Árverési hirdet meny.
\' Alulirt birósázi Tégrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 102. § a értelmében ezennel köxhirré teszi, hozy a nagy kanizsai kir. járásbíróságnak 1899. évi Sp. I. 962/3 S7ámu végrése következtében rlr. Tri pammer Ke/.ső nagy-Icanizsai Ügyvéd által képviselt Az első ma^yttr általáno-\' hiz-lOiitó társaság .JTVúrs, Ba.rar.yay ÖJSo pacai lakos ellen 459 írt 70 kr. s jár. erejéig 1899. évi április hó 4 én foga natosilott kielégítési végrehajtás u\'ján lefoglalt és 1300 írtra becsük 1 kazal szalma, 22 drb különbféle üsző. bika és tinó borjú, agy 2 drb Ökörből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Hely árverésnek a nagykanizsai kir. jbiróság V. 234/2 1899. srámu végzése fo\'.ytáa 459 frt 70 kr. tökekövetelés, ennek 1898. évi október hó 12. napjától jító 5°.r kamatai és eddig összesen 47 frt 10 krban bíróilag már megálla-| pitott kö\'tbégek erejéig Bnbucki pusz-\\ tán a helyzinén leendő eszközlésére 1S99. éri janlns hő S Ik napjának déle.ötti 9 órájd hdiáridóü: kiiü/etik é-ahhoz a ve\'nni szándékozók oly meg-jegyzésael hivatnak meg bogy az érintett ingósáeok az 1881. éri LX. L-cr. 107. és 108. § a érteiméber, készpénz fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becs/ron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagy-Kanosán. 1899. évi május bó 18. napján.
MAXIMOVITS GYÖRGY kir. bir. vbajtó.
m
?M Ki Urlós d»róe (loden) «gy »i i^j dívaíazötetet uri rnfaík részére 05: irh\' va.ároici óhajt, fordaljon biz«- ^
1 ,0mm" 1
|KÁSTNER&OHLER,|
^ GEÁCZI CZÉG ü
QOOOOOO
|„DUSTLESS" BUDAPESTI PADLÓOLAíi§
legjobb nagyforgalmu helyiségek részére : üzlethelyiségek, kávéházak stb
m yOSZTÓ-cÜZLET?HEZ. ||
nooasoGoooaacio noQOOQQDoanQc^oooaonog
| NINCSEN POR TÖBBÉ a
Q Bect Bioler-O \' \' " 20
a
c
_____________ o
12 ? ¦ilírhl! I kl,r. g!tj «likleni. 60 kr. g Póltaot.Biflak 5 ki,. 5.— rrt. g
c
C
KoroaE-¦ !ca 6
rosiacsom.gus j .\'I- — "
KRAGL F. B\'«
Képviselet: ARMUTH SÁNDOR. NAGY-KANIZSA. ? 8MOOOOOOOOaC«C03C«>DOOTCOC»OrjOMQr^^
! 8 Ajánlva : a gége
aésztéii tzervek megbetegedésénél. S S! radásnál. K «
...„va» források Coostanlin és Emina-nyes ró és vastavas forritok. Joba"ms-iim vassavaa vtr. Klansenquelle, savó. tj. ________jársz etetés) keiyr forráz-só inhalació cgyts kabinokban, feoyöfigőz inhalsció. Lélekzést készülék, pnenmz I^ü. tikos kamarák, édes ásványvíz ét habzó meieglUniók, íeityÖ ét acélfürdók. Nagy bydro therapeutikus intézet Ulajkora Haybe. nedves meleg por. és szélmentes levegő, erdős dombtái.-^—-,—
áPII 4L L Égv.W* tosavi
Gieiáenber<L=íA
Tudakozódások és prospektusok ingyen. L.lásmegrendelérek • fürdő igazgalósign»! GLEICHEMIEBGBES
gyógyintézet TÖBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT.
idény : májos—OiíOlier.
33 \' méter a tenger szine felelt
1* rnsuti áilom&s.
Grácból kocsival egy óra-Posta- és távírda állomás
Rég ismert vasUrtalmn (akrotberme) acéllorrás 30 fok C meleg (\'23 fuk R Mérsékel: klíma Sfi fok C. és 20 i R.) erős tő erdólevegö, kiterjedt fenyveserdök Gyógy java latok, iHegbántalmak, ideggyenseség, iátgerincbetegség, bysteria, görcsök, ncnralgia stb ellen. Női betegségek: íérszegénység, 1 él- és hólyaghurut ttb. Igen ájulható üdülőknek és gyenge gyermekeknek. Gyóeyctzköz: külön gyógy- és nszóbazin, kádfürdők melegvízzel, fenyöfürdök, villanyos fürdők, mauage. zuhany gyógy kezelés tat OIísó lakások ét egyes szobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő zenekar. A für dóigtz(jató"aaál kiaerití pratpsklas latyti és berssaatre Dr. IU.CM.il Eli SASDOIl, i rvos tulajdonos
BERGER-féle BTÓGYITÓ
KÁTRÁNY-SZAPPAN
t«kiutM7*j
p Minták költségmentesen ^
miltarleniteutu
c\'.lc:. iiofnttcHn idalt pikkotj-iüm^r, ¦ «.\'p»Ji küt*s«k, ucyiiintin orr-mi rtt-»r. 1bvjiÍ>(. ItVt.izudAl, 4* ¦:
korpa elfan. A B*rr«*-IAla kátrányai UrUlmnu a fa katrányD** aO*>kt t dao SfTéb, a karmkodelcDitian Dloiurdu Hkiiy«iapr«innklAl linyorracn killüu OsalaVaok olkorűleio víffatt halaruiottan Bsrrer kátrájiyaup»» mocrviíjFlfan • as iimart ríJjcsvrt v* 10 \\
fl«y.lm*eh-tl* kéretik. IL(klt b«Tt>»Uca«(*kaál likarrcl aJkalmaatatlk a kátrány-acappan baljvU a..
Bcrger-féle gyógy-kátrány-kéaszappat* & Sjcr.s . kátráByszavyaB m
ARIBŐK TISZTÁT ÍI. 4 VNAf." A E
altArDlitaaára. a fjarnirkcknak vaUrr.i-anyi i.jbatajaí^ol •llm f«tulm\'Tll,iit»tinn bi".riis«iitó aaoadd «¦ fOrdíaxapjiac ¦ilsdaajacj.1 huználataJ txotcál a
Bargtsr-félc glycerin-katrirty-axappaii
85% •lyeerin tartalommal 4a Ásom ittntUL
Ára mtadaa fájnák kaaxnálat] ctaaltáaaaJ •gyStt darabonkiat $4 kr., S darab ! frt M kr.
A többi Barcar-lila axappanokbAI kBISnSaas kiamalvn-- -k Baazoe-Biappuii a bör Saomitáaára, bonuisippaa pattanások allsn. carbal axapptvs a bor aimitáaára UnnlS-lielyakna] ia mint iort..(ianitA arappan, Uar^ar fMa f«nr«-fávdS-naypaa fanya t>>c*:-> itaopaa. "»re»r-I*la aT7«-sakszapvan a xaanga kor rasxarc 2S kr.)
Bartjer-féle Potrosulfol-sxsppan raaai orr, kiüü-a. bürrirxketafsáC ét arovSroiaée allan, ¦xaplá azappan igan bfttbatdi, Berger-féle kénes tejnzappan
mttasnar és arotisitáUansác e\'.\'.or.. TaJUklB azappM láb-iziadáx él hajkibnllái ctlan. Berger-féle fogszappan kficsöBben
1. SZ. tltdil ioe.kr.ak. 2. w. dobánycaoknak^ Ara^ÍO kr a lajjobb fottiratiti uar. A többi Bargar-MIa es*pjpano k*t ill.tCUÍ ntatunk - röpiratokra. Csak Barxa*-í*U ««HTMl»kat kall kárai, roiut.ir. ¦cámtalan hataatalan BtáBaatok Tasztak. Qjár *• lormktár : O BaU A Coosp Tropaan llaajj-l litbirf>. ¦ *am>a*ti crsTtMri^KtijH lázkai BSl
Haíí-Kaiíz-a! Prtier Béla es Belas Lajos gfUmz&részetBul
Nyomatott Ifj. Wftjdib József könyvnyomda}áh&n Nagy-Kanizsán.