Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
1.4 MB
2010-01-29 15:42:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
355
3091
Rövid leírás | Teljes leírás (182.58 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1866. 020-022. szám augusztus

Zala-Somogyi Közlöny
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
A somogymegyei gazdasági egyesület hivatalos lapja
5. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa. Ótödik évfolyam.
20. szám 1866. auguBtwrl*én.
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kcreslmlelem, Ipar, gazdászat, (udomnin
és művészet köréből
m:©ö ©len :
Unnici
i ;u-U,
Előfizetési föltételek :
fgem ititi.
Saerkesalöi iroda és kiad ti hivnta!:
WAJIHTS JÓZSEF kBnyvli*T\'.\'»lii\'<J\'\'JÍt>\'-ii.
A Keszthely „Hévizéről
tfii\'iui körül te kin U-s EJ()Ljáíla|i iiero(>\'..sili;,\'.l I.
Minden gyógy-í\'iirdü intézetnek meg van ni állandó ignzgatd hivatalos testülele a betegek üdvért\', áll pedig ez egy fürdő-igazgatóból, egy vagy két orvosi egyéniségből és kellő pzamu alárendeltekből. A mely fürdö-intézet ennek hűin) ával van, azt nem mondhatni szabatosan rendezett gyógyintézetnek.
A Keszthely „Hévtz". mint bebizonyult gyógyfürdő még eddig ezek hi;i-nyávnl van, azért is nem mondhatni: szabatosan rendezett gy úg vf-i rdóne\'i*. , már pedig ha tekintetbe vcazpzi.k n Bzenvedok létszámút, n vendnek válogatott egyéniségét, ugv mindenesetre megérdemli , hogy e hiánvok minél előbb pótoltassanak.
A szenvedőknek, mondhatni erú\'sza-1 kos tolákodiísa : nem ok nélkül t..*rté nilc, az ösztönt mindenesetre ;i gvógv-crő hozza létye. Következik tehát, hogy a-na^y roia^^íiatiinagnak q drága kínosét meg&d&ulva, ugy védjük, miként me« érdemli.
Tények szóljanak az ügy mellet a betegek javára, azért is mondanom kell. hogy o hévíznek előkelő lét részét a vas.jod és kén teázik. Tekintvén c nevezetes és ritka vegyületet, nem fogok hibázni, ha mondom : hogy ez valósággal ,,M agyar K lí r o 1 v ú s v á n y f U r d ö" (ungarisches Karla liaad,) — melynek gyógyhatáaa ezekre terjedhet ki, u, m.;
1. As eméaztÖ szervek bán-talmaira. Megkísérthetik eszerint a vizet a gyomor, bél\\ máj és lép-betegek a gyomor-bél elnyálkásodas, el savanyó-ddsban, a gyomor-égésben, gyomor ós bél-görcaben; gyomor, máj, lép-du-gulás ?3 keménységben; sárgaságban ; az ezektől függő" székszorulás és kösz-vényben; a megrögzött hiíny-inger, valóságos hányaaban, haspultadá^ban.
2. Az idegrendszer azenvedö allapotjára, minők a migrén, a fül-zugás és ideges siketség, szédelgés, a méh- és mell-görcs, a tagoknak görcsös Összehúzódása, a kezek és lábak szélhü dósé,
3. A n e d v - v e g y U1 e t i bajokra, minők b schrophnln, sápkor, aranyér, bujakor,
4. A hugy-szervekre, ifyenok a vese- ós hdlyag-kövek, hólyag aranvér, takar, görcaös viselés.
6. A nemi részekre, hová a fehér-folyás, móh én móh-tojás keménysége, a rendetlen 6b fájdalmas hószáni, a móh-rendszer rendetlen működéséből származott niagtalanság, magasult ér-SÓkenyöóg tartoznak.
G. A osontrendszerre, ílyak lehetnek a osohtfájdalniak, a csontdaganatok, főleg csonttörések következtében, a gÖrvólyeg yervegyülatböl származott egy óbb osont-olfájtilások, osont-feno.
A bőrrendszerre, hová tartoznak alá^meíitos kUtegok, névszorint a
"RT1 raetéseK :
: *úm(\'\'r, ruh, krU:\\ ¦\'-n vek, fakadé-
í kuk. fékéivel;, sz-nny-f,,ltok.
j ^. A í i z \'¦) ni v < h *U 7. (¦ í v , i névsze-
irint: az evekben bujd-j.-ó g ¦..-rc.iok re. ZSUgorodá.-uKlii, (.zéihli-Jéli é;-. iL:Un^ég-ro, Jáidaltiiakra.
Egyes kfíresettket tudnék elősorolni, melyekben a tniilic.zai béviz és a gőzfürdő raitsein segítettek, ellenben az említett hévíz t;,iw.\'n--cSí.\'ií jj" \\ >\'ig \\ i 1011.
Nevezett- e j.\' ^ \'•\' wv. u«n a/., ii\'-^y nem forró, Íiíük-th iangvo^ , kristálytiszta in\'\': !; >r\\% iiT-i \\ k rí.* A\'ion ki-
fé^es v- : \'.\'¦¦^ \\ n:. i; i- \'ha; ,il ím-,-. A betegük ni\'.11 rif i-n . ;i n^Jin in>:ik iiidc^ i.-n i^zszrtk. M--\'(-L\'r!i k.i-7:t|.\'t! , iinJt,-^tn szag nélku\':: \\.-\\ "i;k-;,t hns,\':;-!1-tatik, f:íj.iali.H!i v.lkül .~.ü.áiü..ía üzéklt:iul okuz.
Ujja! inuialja t;r.ek *-7«.-ri?11 a u-rniv-í=set, t]\'"!if\\\' eniiiiett líCfr-gckní-k ezzel, miiil g>óg\\v\'iíZi.) jialkf\'jj is kell Az, mit a bór aliirdés által ítlvesz, nem épen sok, szükséges a fürdü gyógyhatásút bclhasználatával Í» elősegíteni. \'/\',— \'_, óránként ielietne iddugálni fel-léi pcliái>z:\'ni, 1 — 4 Ílv adng délelóu-ként elegeridu. Melegen használva többet ér, hidegen jubliati laxál. A Károly fürdőben — Karbbnad — forrón i«z-hzák a vizet, és nieple; ü az eredmény.
Kurpa i» van benne j-.k, r;n\'g pedig ] ti>zia és éli.1-, tehá! uiv;.!:, a ininunek j lenme ketl a ssenvedó bor iK-r»»*nivak ¦ felnviiugjithüiáí-ára. Mondhatni gvé\'gw balzpmnnak.
A fürdó-hely ennek ifjú korához képest eléggé reudezett, és kényelmes. — Az annyií-le fizoigáiai ellen panaszt nem emelhetni, s miként hírlik, a legközelebb reánk jövő évben a nevezetes javítás folytattytni fog.
Különös figyelem log fordíttatni arra, hogy helyben székelő igazgatósága legyen- Lenni fog egy árte-á kuf, hogy forrás-vizet ihassanak a vendégek, SO— 100 uj vendég-szoba, egy rröi társalgási terem (Damen-Salon), a nö betegek számára is egy kiváló társas fürdő, hideg zuhanv, nagyszerű társas sétatér, kézi | patika, nyilvános véleményező és panasz-könyv, aztán ráadásul a „Zala-Somogyi Közlöny."
Ha mindezek egyetemlegesen létre fognak hozatni, akkor e fürdő-intézetet a betegek Üdvére nézve csakng; tin ,31 agyar K á r o 1 y - f n r d íi n e k ," a tulajdonosra pedig „Arany hány á-n a k" mondhatni.
TEltóANSZKY.
íj:iemuiul az tiiisjueréf-f, u ; t\'. ver(;invn vt, szóval, iU;iI;ih<j •^ikU r.;iLU, - „,Ltf ,.^u.,. Icnriolíj v \\y ¦ r^sfpi-i.in !(rii ] ucrni: a talúaiii-k. ftsr.nu.^ és ozüfft >:-n> ;nr, , i tnuLiljn y, i.a.r;it.tinul; 9 estet ru \',\',;vii gt.-, — b(tíj tí in:ign., Bem inim annak ii ri\'im v..-Kiik, — ui-iljár-í a dei -l- f-i-iie r-újb.: n,. , — • a b<:.^ki 6\';:» h ,1,.\'.;.; v,;,
bellini!:, i-\'1^\' rs-ili :í j.\'riiurii v !1 l\' v íi"\\7.i
l-rlfilírj 11 i k .lilll\':!\' fi
a biilir.-
i. |,lck f -! l\'gv;i:M) uhi. ti kúi..)i;ÍLÍe LiíJlita-
II ugv <¦ i:ié : nnii mii nel j- .*:;iri\\\'-: 1:11-\'1 lii ea-süuk, i:s lmg_y csen Úgvnek riVi.aia buruBZíi-li irodabuuiilvbaii io meg maradj un, i"-límlá-rotUiH^ ht»g)\' e-en kiliintult-et nyert boróka éo asnknnk termelőit Inja troni tracine djüb, li"gy igy mindin n-jiucaoblj ?0 iniir jutslmal i.ycn boraink öíuzpgvtljtvo egy [iillaütaartt dllrkintbet/ib legyenek.
FclBinlitjuk tiBxtclettol minJ^Bon l. b tídnk-fiftil, fi\'leiTtTf! Urátlyl a lifrrni- TuUirBaA-^ükiit i«j b^rtermeloil cb ksrrcakilíóít, ra-
lumini í\\z
liuti) t. umdalmnkai íb, — kik,
py n külfolílui; Ti.ia\'nv. 1t ki.\\l-
Korszerű fölhívás
amagynrorosági t. bortormolÜkhoi.p uradaimakkofiB illotölűgagaada kúzúaaéghca. Mjótn a vilig figyelme Magyarország borai íran* fölébredt a miótn a magyar küzíín-aég is igyetBZik onemea termékét n külfölddel minálinkdbb mogianiBrlotni, tudjuk axt, hogyigODQok tarmóliíok ób illotiílog boraink Dvoriok mdr^kittlnetÓBt egyik ób máBÍk ki-állitáQOD, ugy itt bont a basában, mint a külföldön.
kert j utnl inul, úrni\'.\' t, ;: :c-e ró í>k ¦ U vi; 11; 1 t;y er11;k, annub m.is-¦ UUt tn: k iin i;
kot úiisz^gyüjtTun, na egéBiet rendbö Bzed-Ltiaük. . _
A; ck \\< v í- mnsolatan kivül kitr; ük rnép irp.8-b.m e kíjvutkezükre íb felvjlagoBiláauLkra iiáivc tekintettel lenni.
1.Hányadik evi terméBÜ Tűit a bor — én mikur ea bol illitUloU ki.
\'2. Hogy keseltetelt a bor a kiállításig és íiányetor fejtetett le ?
3. A termöhegj* és dulö raegeveBzéfle annak világtáji fekvésének ponton leírása.
4. MinÖ bzüllÖfajokból bószittetett a bor különösen ?
5. Ize, szino, ereje, zamatai b e^yéb tu-Ujilonaágni amennyire Iclicl Ui>rűlmei:yo6en leirandók.
G. M"<rvftn-o még a jutalmazott ber, — termreztelik-i még ea mily mennyiségben ?
7. Iíi,-yéb éeirevétclck, melyeket a lermo-lö inefTJcgyzeni ohujl.
Lg> luBEBzük, hogy ogy ily Bnrnz.itnB öbbid-lílÜUö al\'ul mind boraazati ü^yftüknek, mind ngy kénobbi borászati irodalomnak lijifizuiis szulgál.itoknt tehetnénk, — nineny-nyiben egvütt és opym^í mellett kitiinletett boraink oíBzehaBcnlilbatók lennenfk, ha thoorlco íb, — a talán már ebből Íb liassnos kovetkeztotést lehetne vonni, terii^lési áb lapotaikra és a pabllcam izlósárc néivc, b a külföld irányára nézvo ifl.
Beküldéai határidő, 18G6. asept. 1. Akátf r „Szölloflset és boraözat" flaerkeaztÖBegéhoa, akár a kiadó1 tulajdonos Parragh Gábor árhoz (országot 15. bs. a.). Mi pedig gondos-kodnifoguuk arról, hogy oz órdekoa eoroztit, annak idejében LÖEzétótoüaék,
Bnrzó József,
& -Szijllüasot és boriBiu.1" BEfirkeBBtíije.
Levelezések.
gomogyaseli levelek. V.
T. szerkesztő ar! Ilála Iston meg volt as aratás, a CBÜsz-kóvékot boazedtom,-kaptam
Előfizetési pónsek ós hirdetések,
-¦-\'iy ssiB^ti ..4«E- eífellc-mi ! a í 5 atssit illpff
kiiloménj et,
<t.;,-l-! levF\'lr.k. I.ínnctitvr o tiadiíblvatalho tüldendfit N A íi Y- KA KIZ&Á ILA_
b\'-lcífil; ötEieser 3 fucEi bntát. Ez jól megv, [iieu\'eüioiürk, a í; u koriczából kapok te tanul, L.iposztából ugyan BErromit, kiampllbó) eem-tűit, kend.erböl Berarnil, nzóval & HemtuÍbőÍ sok semmit ; de azért lássa t. azerkeeztö ar én mó-Kis bfjldoff vngyok, iniv.-l nemmim oinca 1..
r\\ boldognágnál lévén, ur latin! nem ugy lu\'lkntr-e tehát boldog embert fogni, mini az cgyuzeri királyi . .
Ke is minden áronl>oldng akart lenni, ason-bar, liusy ezt clnyerhease, egy jóabog fulya-!1).>¦!¦.«, ipr.gy m^ndíirtá mag: miként lelietne o b.ildoe ,J — A prófét.i utaiijtá őt, mondrán : .. Mmj el a világai, p néz Eiéjjol, h hn egy bol-ii g emberre akndnz, kérd el tüle BS ingót!
A király igy ton, látott aok helyen örömüt, v-trs-ígnt, iezortvH fényt, Bióval mindent, caak ii\'.l\'l"m:.srt m-m. — KgyBser midőn már ís.f?U- i\'\'.nn-, az ut mellett megüti füUt>rgy -z-L\'ény kunyhóból kihalló dana. licnés a kir-i.lv h hitja, hngy ott egy rongj*os egyén MüíiiaíjTí mulat. Kérdi a király: l^jnye he jó ¦i\'-^\'M vtt atya ti ! te tán boldog vngy ? . A k ¦ ¦.-111!11 iji\'t,n-.il v&iafltelu A kira ly lehat, hogy v -prv fgv l>,i,i,,g emberru talált, t-lkértc lólo n-> : ;igé:, i^-\'-r vér-, Icigy birmí úr0rt kárpótnl jn , triiiv nagy lön azonban n király csudálkotAmi, 111 iilöii íi bold"g ember azt feleié nnki ¦ „ 1 n - -b-jii barátom ; do ingem ninca" !. . A mai boldog ombereknok aaouban (ha vannak) ingeik CBak vannak.
Valóban « mai korban aok kell, és ismnyu belobc-kfllcBO a aoranak, ha Tálakí boldognak érzi magát. Ilyen bold\'ig erobor például magnói ih vagyuk: mert én, mi tagadás dj bj-ketüreOBel olnezc m, midőn úiófokon a Báránynál más cmbürrU két három óráig el kriglia-get, f..gyoszlván a müánóL auiUminak oly vékonyra szelt axoluteil, a melyekhez képest egy diósgyőri papíros malomból kikerült bankó gspir ciitmalalp. Ja barátom a boldogság* hoz júVékelürés ób üres gyomor sőtEsor m\'cg-kivautatih.
D.i minTÍÍDgr SiófnSTm>agjnnt7^^*^aír ^ egyet körül s keresaünk fürdő vendégeket. Bicony azt ezek olőtt senki se merta volna hinni, hogy Siófok az idén Ily lehangolt lo-gy.-n. Ütt a csinos ób kényelmes s mintegy ÜO kabinettel biri szép fürdőház, de caak kamatját Bem nxeti ki a roppant kiadásnak. A vendéglő pang, a napi kiadást nem fedési a bevétel, bitony seegény Bárány nem volna csuda ha farkassá változnék ily Atomoni válaágnfl ídBbon. Nem csnda, mert 02 ober-keln-r ib posztó csipőbon jár. Asonban men-jUFik b.djebba várnába, ismét taUlunk «gy boldeg embert, ca pedig a siófoki mester ur. Lara o boldog: mert mindamsüott^4iogy oiy épülctb-in laUTk és taníljn ü hasa kin pólgá-" rail, melybon míg Noa apánk ssegeket fara-g,iti a bárkához, s mely csaknem öDSseros-kádashoz kösel áll, mágia boldog, ason öntudatban, hogy hiába lamentál mind hasztalan. De\'hogynn íq birnn a gazdag siófoki Tdroo egy tanitói lakot emelni, midfin a helység kiircamáját CBaknem palotává emelvén, minden pénzét kin- ta, no axutin mfig egy gyQ-nvürii pálinka házat is épített, perBEO ÓTen-kinti licztij jovedvbne alig megy a kit orosá* gi-s e heti vásárok javadalmaival éren-, kint mVi— 100U frtnt, különben minek Íb a ni\'.\'biori lakút felépíteni, azt legalább a legolcsóbb keritá-nael bekqntcui, vagy egyetlen Hzobájábol azokat a 4ÖD0 éves tégíikat kiszedni ? majd ha as iskola megint les zakód ^ legalább nem kell a fiuknak iskolába járni." Bizony éde» siófokig toog gazdagod ott oathn-licus barátaim 1 élnéobetitek éxi, midSo várostok onooncipálödűtt, vAJártnyert^JogaitDk vannak, a egéss községtek egy m* mir RjS- " nvürü fördd b kfireskedö Viortti TárwxiDr i. elfordulok wen kóptnl g niaénj\\*m,1xtgy.. ¦ az e gyepek ugy a kegrorlLrfgok iMtni fogr -nak o bájon orvoBolah
A napokban egy 5-eve* kii fianak-rite\' lélokjelenetórál baJlottanu Esen\'^^B"\' ^
________ ________ , anyját
járván, fealt egy pádba • ott elaludt. A nép ¦ sig^mely » kir fiút Un étire sem vstle, ba-¦itnont, i*» templomot bezárták* A kis gyermek fcJóbralrón, magát-cgyMlnl Ulál 1 a a -iparkodott as ni tikon ktjutn/v melyek azonban bezárva voltak. Síit test a kis fiu midőn inárhíAh* kiáltozott, oda megy n bold. szűz ~ Lcp« ele « kenu: Ugy-e.édéBanyánk Mária! nem-lnttad a mamimat ? 1. Ezekután rainilia " "varázs ragadta volna meg o kedves gyermeket, felfnt akónisba, bGCT tén atTÍt^B5T)rr-_: (pniAnivl tnüys, du mind hiába, lélekjelcpu-telííl megragadja az egyik harnng köblét b fcnngsUtT kezd. Erre a dékán a többen a tomp-—hnnhíT^f"b(«LVán afiut ki«inbaditiákr kii ezen coőThűiorriTí sem íjeazlett m~ŐL,~Btfliiidenvel* b"«álr Bzűleifittk. Fajdalom I hogy eaen. kis okos fiu aiűleinek méltó fájdalmára, torokgyíkban elhunyt.
A napokban tartotta üreg Hctéuyi József Veterán "Bnnész Bnlalaton Füreden 60 óvos bsÍdómí Jqbiltiiiraál, és pedig Szigeti „Faln* \' oi*k" cstroÜ vigjátékában, a nagybácsi sae-Mpét Igen JÓI adván, számos iaps és kihívásokban részesült, Szegény üreg, apostola nem-oeti nyelvünknek, bizony ennyi küzdéB uÜn ü*gyfií»t_flrdümeliéL volna....a koldus-botnál. 50 éves színész ki bét gyermekeidet becsületes ncToléabcn réaidtitvéu, mind u nemzeti osináazetrc hivatottnak képested. Végnapjaidban tán kegyelem-kenyér jut falatnak ! De, nyugodj meg, hogy es Magyftrorazágon. igy megy.
Adandón egy becsületes polgár embűrt lovai rlragodván, ngyontörlék.
Esőnk nem ís volt, nem ia leBz, e azerínt tehát semmink se leend, kertjeink kisüllek" porrá végj a podluty kának, ngurltB, 8 min dennek.
Én is mnet már csak a számút láttam a eldúdolhatnám.
Ko rolnék csak tij uépúny, L\'iűái fultu\'um lelencem . . . ]lesie;3dm\'-in ma holnap-. HolutijliA bakiéinak \'.......
N.-BEKÉNYI CtiÖ.SZ.
Pallinlmu a kerten Málnája égett el
A (Jégverés.). Szomorúan kélljeloo-tenflnk, hogy a fagy által még megkímélt Wt^rmfl vidékünket a kogTBiíen légsápor
Zala-somogyi hirek.
^(Deik Fbtbuci,) Megyénk szülöttje és" basánk ünnepelt- bölcse lícák Ferenca, városunkhoz közel fekvő ü\'zt-Lászlón ídüz.
A (Ifjúság nétbocsálAii.) Fúl\' eőbb rondidol fulytán a habarna idők miatt minden nyilvános tanintézet bezáratott, minek fulytáu a helybeli gymnaaiuiubau a mar
---(BÍfíbjÚLlej^^x.a^k-J^
éajulíuB 17-éii tartatott meg a város teraplo-nábBB-ft-isoká«o» „Hálaadó isteni ti esteiét,"
(belj alán *a ifjúság lobogója élén a tanépfl-
J?!öliítíhRrz3^p^r^^ KöJinxe- -f^nnfiiíttoTt. MínTa^löbbeirőt^egdicsex-
Al&jos igazgató ura tannlókhóS intézett lel- 7 \'---
TOga-^frtHuwAii j i* iiujutaiOTflfc; kipsséáaa^iánzag-ifjúság dalardítju néhány víg világi dőlt éne-
.....JtelVWöfy utwi a lelkes ifjak ..baraogó élje-
nekkel Qdvüsulve azép mugynr hazunkat, ft. iga»g*ló nrral b aa égess tauári testülettel cgyött, eltávoztak.\'
A (P* at i asinészek.) Ml is részesít\' _ . lettan k a sxer«nusóbon( hugyapesü nemzeti ~ BsintárauUt néhány kiválóbb\' tagját tízigli-gatt Eda igazgatása ftlatl ssiiipidunkon fid* vöftölbotiűk. Láttánk, előadásukat, mindkét a vidákeo nagyon gyéren Lehat látni, élver-Hk te érestftK keblankbau a szinpaü batal\' -mte, a-oyomurult időt dacsára isr.közíinaő-_^ojt.niegteJto a maciéi, liuosa-eldadásatáa wA-aflveinrtUa\'tÉlü a tavciók iTaxieletére -afjt... diasea.- táncííkossomcíkát rencíesottr nwlj »ij kedélylyel éjfél utáni .két óráig Urioll.,, .¦ ¦ A .(ÖokénijBaek.) Alig fangy a város .. do^jáAak wormottó hangja ludtni- adá, bívgy * yiiwbázánil önkéntesek fogadtafn*.k fel, \\ a barcsvágyó,nép oly számmal\' csődült oda, -k*»gy -oeiuuyr naplefulyásn utia Városnnk-lál-kAveteJt nyoncsok helyetti ÖukintoséBL UííjeasaAmmai^Unak, kik mlotán katonai " ffKBijaÜSTM fegyvert kaptak, tova azállil-
tííkéleteson tönkre tette, mely~oIy negy mennyiségben bnritá eí a tájut, különösen Pucsn, fíada, Pogányvár, Bőh3nye a Somogy nagy rcazét, hogj^<*sáee után még másnap ifi \'iehiilctt lapátolni. Catipáa csapáarn I íjzti-gény Mngynrhon mit hoz még a jövendő?!
A (Tűzvész.) Vóboí Sándor iamart fáradhatatlan gazda fl lelkes ós tevókony hon polgár doncai majorját folgynjtntták. As ópílfoteket a roppant kazalokkal együtt lán-guk emésztették fel.
A (Marhavész.) Aa utolsó letenyel vásárra nem engedtetett meg a szarvasmarha behajtása, miután Bl3ttöVftló napún néhány szarvas marcin, hihetőleg roaa legeltetés követheztébon eleaett, s a nép asonoal marhavész! kialtoil ki, do azóta Bemini más «s«t sem miitutkozott, ugy tehát e félelem ós lárma elhamarkodutt vult.
AfVasuti élénkség.) Ab Olanahon-bóli katonai élelmi és harozi Bserek ssálli -tása vasntnnUat rendkívül élénkké teszik, nem múlik el egy negyedóra, hogy vagy epyik vagy másik róazröl b mozdonyok erüs fütyülése ne Ion no hallható. Bámulni lehet a vonatok hoBazuságát, mind Bécs mind Pest -feió-a huszánk ia tömérdek élelmi aserek ssállittatnak. A helybeli as. Ferencz-rendü zárdának hájnlaó réaae liast, a városi kórház kápolnája pfdig sabraktárnak használtatott fel. Városunk igen komoly azínt öilött magára, a nyomor napról napra komónyob-~bcn "erezhető, a lehangoltság irtóztató, a kereskedést és ipnrt ücÜ lakosság munknliiány ví"T-fltt un tkozik, oBBzccsoportosul, politizál, epv Hzóval a drúg»flág, pénzhiány, nyomorúság mindig jobbnn CB jobban tünnak fel. — Üepély, vigaBz éa tartéa jobb Íd3, ob Isten tuti in hol késnek.
A 1^ z o k o v é n y c k.) Több helyről értesültünk, hogy az erdiikben nagyobb azárau katonai Hzükuvónyek tartózkodnak, többen fegyverrel vannak ellátva. Ha csakez hiányzik még 1
A(t*l"flB foglyok.) Varasdra 42 olasz fogoly tiszt hozatott, kik jobb házakba vannak\' beszállásolva, éa miadan felügyeletinél-kűl a városban szabadon sétálgatnak.
A (Tü a vész.) Juliua 27-ikéo délután órákban a harangok ismét tüzet jelentettek a véaz n miháldi utczában volt, hot két lakó és «gy melléképÜlűt, széna, szalmával, egy hízott sertéssel együtt hamnvá lÖnek. A tus alkalmasint vigyázatlan a ág követkestóbbn jött ki. A vész bolyén volt alkalmunk egy kőmiveat látni kézi fecskendővel működni, ki daczára a kevés víznek, minden várást
.: A (BsWiültek és betegek.) Némi ¦gfodalnmnak nézünk elébe, minrán váro-. ««k aagyobb asáma aebetUltek éa-betegek Eféfyiielyévé ttajncltelottkt, mir-ir-kato-¦ui-drTM érkeietthoszántVminden hesznál-Ji*í6t\\yÍlvánoB épfllet koródának lett álala-UUb%, é* aoOtrbetegnBk. lett bely kétzitví.
A iÍTKjslIe« im ahái min t taoo-slsv) JUiUd * «tóoían épfllt iiwaliU U-*A^p^fcb^^riri^r"^\'*I a^öariáso-JEM M iawÜtáktéinpEmjokbaü UrtjiF, Mglfc BJHI ¦ tannlík isájnára már meg íe
Á\'{t**\'wA<m> Mait hó 22-en délután a .Ül JCMllHLMiy WLáglS uilvárálmaDtmgy iteJsMf niRi 4f aaén lett a tfRik, hpgy o épftUÜHm
ték, bámulva kellé töle hallannnk,\'^&ogy a "WroartffrTBToFtg^r kjgi-feeakaiadflfr-eaalaH ki, hogy ily véazórákban felhaszuáltassnnnk, de minthogy csak egyet volt. szerencsénk litní, nyíltan kérdjük, mint lettek ezek kiosztva? éa kinek figyelmére bízattak? Beméljük, hogy városi tanácsunk nem fog iámét alkalmat nyújtani e kérdóB nyilvános megújítására. —Megemlítendő még, hogy. a helybeli tornázok Íb részt vettek vezotöik kol együtt az oltásnál. Váljon lehet-e reményünk ezen derék fiatalokból egy tűzoltó egyletet láthatnunk ? \' V
A (Fö d Í r e c t o r._) Nagyságos ft. kir. tanácsos, tan-kerületí főigazgató Kádas Ktt-dnlf nr, .hivatalos m íizombathelyr31 Pécsre raen*ndö, helybeli tanintézetünket meglá-togatá."
^Figyelmoztotés.) A mostani még hosszabbított iskolai szünidők különösen alkalmatosak a kellemes, hasznos éa az élet minden helyzetében alkalmazható művészet, a gydrairáftSat alapos elsajátítására, ml magyar és német nyelvre alkalmasva, hetenkénti 4 tanórával, egy nyelvben 6, 2 nyelvben pedig Síiét alatt érhető el. — A tandíj segédkönyvvel együtt egy nyelvért ¦& ft, mindkettőért, segédkönyvvel 10 ft o. ó. Vidékiek levelekben tanulhatják. — Tudakozódhatni Wajdils József könyvkereskedésében N.-Kanizsán.
Lapunk zártával vettük a hirt, hogy auguetua 2-átdI kezdve további rendeletig, iValamennyi gyors*, ezemely-és teher-száljitó yagfqti vóna-tok megszűntettetuek, és egyedífl-a Tíadaereg azállitá-sára használtatnák fel.
K n p o s v ó r.
. b. Városunk ogy lk logaseb^J leányát a 18 ótüq k. Gtnollat temettük elio. hó 23-án d. u, négy órakor. A fehér koporsót Q feketébe flltűnöll ifja vállán, ugyanannyi fáklya-vivőtől, B ssáiuos rÓBstvevÖ kOzÖuaégtül kí-sérvo. Kovás szem mnrndt szárazon a \'ogy JceJjel-BemJűjihatntt oLogy_..fealu*fU midőn a korán lotépult virágot földbe tettük, kíru igazán illütt Petőit verse :
Mi as^p. ml saéji vi.lt 8 halutti íf^onl
Mint >injitAll>nti, Ím fényes Iinttvu beÓJI,
Mint ÜfiiU hó á túli nJ».i»ittlon ;
Lengett fölBlte n fehér bsltil. h. M o gy é n k f ö i a p á n j a piir napig lomét körünkben időzött b egyéb sürgiía intézkedések köst a megyei Ínségesek, eebaaül-tek stb. segélyezése iránt tűn Üdvös rendelkezéseket.
h. Az önkény tesek naponta jÖnűk a hadfogadó- parancsnoksághoz, de biaony igon kevéa reményt lehet ezen söpredékhez küttii, mely ugy látszik, caak az Ígért 30 frt mug-ivásába tud vitézkedni b nagy hösieaen rneg-voreti magát a bortól, do az utolsó caepig nem retirál.
h. Adalárdaebé folytán második negyedévi hangversenyét készül adni a mint értesültünk, a jövedelem sebesült harczoaok részére lesz folnjánlra-
b. A csapások közé tartozik városunk azon szerencsétlensége ia, htígy ritka hetet élünk keresztül anélkül, hogy vjlami kintornás, bárfás csapat, valami kóbor czigány banda, valami ujseelnndí fujedelttm, kócz-rágó német-büvész medvetánazoltató talián, lovarda stb. stb. ránk un rontana és ki ne ssubelog bennünket. Most ia késsül egy punommá bódé a korcsma slött, melyben a fu-jüuket ráteszszük, bizonyusan legalább is a köiiigrütri csata é I o t h ü képe lesz a csalétek.
h. Mogyónk valamennyi községéről dicsérettel kell megemlítenünk azon emberbaráti ós hazafias tettet, mely Bserínt azok a megye s illetőleg saját községbe!! se-bosültekntrk ápolásürn a vnnuti állomásokról saját fogataikon hondü elszállítására késE-\'séggel vállalkoztak.
h.Böhönyón, Tapsonyban, Jádon, B-innyán, Mertiyén stb. m. hó áO-an tetemes kárukat okutott a jég.
h. A B é 1 a v á r k ó z b é g b e n m. hó végén tflz Ütvén ki, harminezhárom ház s rael-lóképülotoU. lónak a lángok martittékává. A kár a beérkezett hivatalos jelentés szerint mintegy 34 ezer forintra rag. A károsultak pedig, e különben íb ínséges idok súlyától ís uy omva, a legnagyobb Ínségnek néznek elébe.
h. Tüskárok jolnutettek bem- hó végéről: k. raezU Beteg, Uinyaszentkírály, N. Dobsza, Toponár községből, hol szinte 19 hás eméfletetett ftil.
h. A mait havi orvosi tapasztalatok szerint, igen számoa chulencus baj mutatkozik, cjjd_oig azonban orvoaláfl_uk_ kivétel nélkül biztosan eszközöltetett. A halátosás mégis át alán túlnyomó.
hV^Tö mTiTz ár cTo~El^n teTTBgy^Státio-\' tíkusunk\' legújabb tapasztalatát feljegyezni, mely a kapai vári vadászatét Illeti a melynek értelmében, lehető pontos számitáa bző-riot, kapoavárott (a határt értvo) ogy h old-?yt területre esik: 3 vadáaz (kettő du pl apu b-kával egy szimplával) négy vizsla, \'/& réss kopó l/lfs0 taxii, Itét vadáaztarisznya, i lőpor tartó, 100 gyutaca. Naponta vadáaz (a für-jezés ketdotón) 157 ember 219 vizsla, 14 kopó és 3 taxii egy délután történik 1317 lővén, esik: 13 fürj, 7 fogoly, 3 kutya, megsebesítetik \'¦ 9 vadáaz. 36 mesei munkás éa 49 kutya. Tengeri, zab, hajdina éa tőkből lelö-dtíznék1/j réazt éfr letipornak % réssL Esténként elmnndstik 590 vadászkaland, mely* nek M/lwi része nem igaz. Egy délutáni in-zadság: */t akót tesz.
Fővárosi és vidéki hirek.
— 0 Felaége megengedte, hogy az erdélyi legfőbb törvényszék BéosbŐl Kolozsvárra áthelyeztessék.
— Az austriai nemzeti bank sajtói f. hó Öl-ón több vadászosztály kiaérctében Bécsből Budára szállíttatik, hol e czélra n> azük-iségos helyiségek már kibéreltettak.
— (Vas a ti szerencsétUneég.) A néhány nap előtt Győrből Bécsbe indult Bzomélyvo-nát\'estí 8\'/e órakor a Lajt ha melletti Bruck-álldmásnál öflozeütközött az ott állomásozott tohervnattal, minők folytán két vasutkocaí szétzozatótt s több utas tetemesben megsérült. Az ÖBBBefitkŐséit vigyázatanaig idézte elő, s a hivatalos nyoroosások folyamatban van-nakr Egy-peeti nagykereakedÜ o szerencsót-^aftég alkalmával lábát törte, egyéb nagyobb sVrQléöok is történtek.
Berlinben hallatlan hazugságok gyártatnak — írja a béesi „Presse". — Így például Parison át oda táviratozták ; Bécsi tudósítások jól. 13-án jelentik." Egy proelar riutio Kossuth és Klapkától van Hzega-
don éa máa raagytír városokban kiragasztva. A mozgalom egyre növekszik ; egyos bolyokén már fegyveres fölkolők mutatkoztak."
, — A postl cipÓBBok éa csizmadiáknak már régen nera( volt- annyi dolguk, mint most, miután több szállító a hadsereg számára nyakra főre készíttet bakancsot, ozípőt, csizmát roppant—tömegükben. A többi között Flotask bucsi borgyárus is Pestre érkezeit I&0 munkással, kik a Károly- kaszárnyában vannak elhelyezve éa naponkint érkeznek uj munkaerők. Bolyboli mesterek is tetetne ab nzal-litások vállalták el.
— Mulí hétfőn két porosa kémet kísértők Budára u katonai fogházba. Egyiket a ra-kosi vaspálya-álluiuáenál, a máaíkal Peatto CBiptók el.
— (A bad ügy in ín i s téri u m irodái) a budai gr. tíándur palotában már ba vannak rendezve, b ttz ezen miotateriumhoa beadott tisztük számáru is itt szerelteltek fel e laka-Bok. A többi roiuisterium számára ia több flsáz bőrönd éa láda érkezett Pestre.
— Már a nöi BBÓpséget is lehet biztosítani. Közelebb, mintirják, San Francia üoban alakult egy társulat * végből, hogy a nők szépségét biztosítsa. A Prugramm igy szól : „Minden hőig/ bitoBÍthatja arépaóget tetszés szerinti értékben, ha az annak megfelelő összeget ledzeti. A társulat 15 éa 30 ér közti hölgyeket biztosit, a kötelezi magát azon esetre, ha n biztosított, véletlen eget vagy betegség áltnl szépségét elveszíti, süt, „ha maga magát rútnak találja is", bia.iuyoa meghatározott Összeg kifizetésére.11 Ez utóbbi puot a legtöbb hasznot bajtatja a — társulatnak.
¦\' Bécai és külföldi hírek.
— F. L. (Véres kép aköoíggriitzi ütközet I) öl.) A porosz első gárda ezrednek egy osztrák üti\'gágyut kellett elfoglalni-CaaUirlánczban ny.>iniiW:ik ayülegfelé, mely egyre szórta tüzét es golyóit, d* u poroszok ogy rendezték el mngukal, hogy csnk kove-b*i(i bulllialtak el. Uk a gyúlna fugyvekkel tüzeltek gyorsan éa vigj\'ázva, ugy hogy öt perez alatt az üteg emburuit lelövöldözték. Csupán egy állott még az ágyuk líöaöÜ, a os oly bátor volt, hogy ágyujiit egy maga ko-zulte, s még egy luvúul tett. rouly egy porosa tiszt véllát Bodorta el. A másik -pillanatban már ő is ott feküdt átlödöcvo társai köst. Hitler von Gartringon porosz tábornok akkor n győzelmes azázadboz lovagolt, megdicsérte vitézségéért, s as ágyuütogot birtokának je-lontotto ki. E pillanatban egy süvöltéa hallatszott, s a tábornok egy osztrák gránáttól találva halva rogyott össze. Halálát a király s a herczegek megkönnyezték.
— A porosa.kémek ügyessége óra eae-mesdége ép oly ártalmas az osztrák csapatokra mint a gyutüs fegyverek,\'Traotanaqn egy álmolnár szélmalmának lapátjai által árulta Jil^aa-^.wt rák badBereg-ailáaAt a~poro-roszoknak. Ép ily vakmerő körmönfont kémkedés tőrtént közelebb a Sotiadsrfi Bánosoknál. A sáncsokban egy osztrák egyenruhán tiszt járkált, karján egy hölgygyeL Mindent pontosan megnéztek a a tiszt épen ugy, mint a hölgy, feltűnő érdekeltséget árultak el. Később átszálitatták magukat a Danin s megvizsgálták a hídászi munkálatokat. A koséiban lovtf ezredes buszodba eredt volök. Hoas-azabb ideig beszélgettek, raig végre aa ezredes intett egy kapitánynak, ki erre néhány ntáazsüal elfogta a tiaatat ós hölgyet Mindkettő kém volt, kik álráhában a sáncsokat szemlélgették. Most mindkettő fogva van^
— (Zoller tábornok.) Az elesettZ<if-ter tábprnokról, kiben Bajorország legjele-aabb tábornokát vesztette el, aat bessélik, hogy n hadvieeléa módja feletti kedvetlen-aégbíil kereste a halált a csatábanvAs elesettnek családjához intézett utolsó levelei lana-aitják, hogy a tábornagynál erélyesen sürgette, miszerint a hannoTeraiak érdekében katonai diversín tétessék, a hogy a hescaeg álul, hoves kifakadásoórt, 3 napi szoba-börtönnel fenyíttetett.
— (Olaaa aereg v o s b t o a a á g e.) A florenozi hivatalos lap következő kímatatását adja aa olasz sereg veszteségének a jtrni-ns 24-iki csatában: A Haztok küzül 24-en megölettek, 203-an mcgaobcsültok, 63 an elfogattak, b 20-an hiányzanak. A katonák közül 1. hadtestben 369-sn megölettek, 729-en megsebesültek, 28ü3-an elfogadtak vagy hiányzanak. A 3-ik hadtoatben 2 en mógsobo-süítok, a 9-on elfogattak. A 3-ik hadtestben 281-on mogöletlek, 1135-en megaobeaültok, s 1362-en elfogattuk vagy hiányzanak. A tartalék lovas hadosztályból 1 ¦ megöletett, 13-an-megsebesültök, s, 38-on elfogadtak.. ÜBazesen: tibl holt, 2909 aobcoült, a 4252 fogoly vagy hiányzó.
^Büiohenborgbölirjákegyes kereskedőknek, hogy a porosa király ás ottani gyámotoknak ogy millió tallér elftl©ge*i a
eaegónyoknok pedig 3Ü0.0ÜU tallór bo-godclmet osztatott ki, in gyárakat cllmlmoa la megrondolaoeivol.
— Borosulóban rendelőt adntott ki, hogy az osztrák foglyuk nemzetiségük Bnorint külön választassanak o mas-más várakba vitessenek. Hindun magyar foglyul ko-ael a határszélhez, NeisnAba ésKoaelba visznek. A már más várakba szállított magyarokat is oda visaík. így 11-én délután u vnsu ion 792 magyar fogolyt szállítottak Küoz-trinböl Boroszlóba, hogy Nuisébn vigyék.
— A holtestek elégutése. Uioppi paduai tanár azt az njánl&lott tette, hogy a barcsmezrin elesettek hullái máglyákra rakatván, tdcgaUesBonek. Az eltemetett hallak — agymoud ti — utóvégre is megmételyezik a levegőt, mint ezt a krimi hadjárat alatt \\ is tapasztalták; míg az elhamvadt tust hátra- | marodt porai a rokonok vagy barátok által kedves emlék gyanánt ÖrizhetSk.
— t B t s m a r k.) Némely lapok egy f ran- \\ c2Ía lap nyomán Blsroarkot rendkívül ked- ( ves, nyájas, lovagias embernek nvnnljak, ki 1 felöl azt & hajthatlan, erő" lelki akaratot nem 1 is sejtené az ember. — Észjárása az arzt\'. rugganvoBságához hasonló, és a bátorság ! második tortnéssetc. Eddig már tizivínyolcz párviadalt vívott, Külseje bár i^en ékes nem mulat keresettségre, éa l&raal^ABa a leg- ; foBBlploiiebb. Egy ofösb Itg. azt monda fel-le, | hogy Btsniark nagyon érzékeny, do nem boni ¦ icm kesztyűt sem nvnltkendöl. i
—"(Alkotmány.) A „Sí. Fr. Pr.--i.-k . írják Parisból: Bár mily .hihetetl.\'nnek tea- : sék íb, vuar nem foroghat fűn a fid itt s-emmi kélség, hogy Bismark &x Ib-i\'Vki magyar nl-kotmány visszaállitáüJt követeli, i-a c k<>\\\'--telesének megnyerte a franexia császárt is.
AföherczegErnő gyalog-ezred vesztesége a cüstozzoiütközetben június 24-én.
I-aü BEázad: Foki Ferencz vezető t. M^rey József káplár et, Bagi Janus freit.r, Kíbs Imre et, Fislí Jánoa, Kreiuer István, Tombo Wándor, Főiek Imre k»E* ilr-n\'k ^, Aka Jánoa, AnUEiks János, Drevm-ka VA. F\' r&lbuber József, Faieo Mátyás, Kn!ni r\'<--reuus. Károly Imre, Meskó Ferenuz, .Sr.im-mel t\'urencs. t$&4^onyÍ Antal, Dominón Ferencz, tízu Wgímfdozaef, Czelenkó János küz vitézek et-V^
11-ik század: Gruroherl József kíízvi -téz Düh Ferencz, Megyesi József, K\'-bu-ras József,, Krampaks Mátyás, Karolyi József vetető, Arvay JózBef káplár, Huni János, Bogdany István, Berky Ádám, Düh Péter, Feller Ernő, Cmal Mihály, Uerg-ly UaWr, I Czerhák József, Handlay Lipót, Kuciún I\'u! Lamperl János, Mekics Mihály, Molnár M<* ny bárd, Kósa Vendel, Niklay Marino, Ra^i F-* roncs, Porkoláb S indur, tiánli Antal, Szerencsés János, tísabó Simon, Takács isátulor, | Tiiináa -Jánoa^ llécaei.,JóxaeíT,y.aa ...Janoa,... Varga László, Horvát László et.
Sík az A a ad : Molnár József kos vitet et.
4-Ík 8 e á a d d: Horváth Jánoa küzvitéz f, Slamer János freítor n, FOrst Jánoa, Kovács Ferencz 9, és Fakli József közvitézek et,
b-lk század: Hoazia József, Kolmano Antal, Oaavald Jánoa, Csrímm József közvita /.ek et.
6 ik s & áz ad : Bílccz József káplár ».
T-ik aaázad: Vicdemann Gusztáv kad.-örmeater, Fodor doboa, Simon Mihály, Fil-lingor József, Horváth FererrCz, Pap (.tábor f, Busa János, Kolopár Hti, BögrcncBÍca János, Caakdla MiháLy, Klie Károly ács, kóz-viléz tígyed György, Lázár István, Lepoaa Feroncs, f&ihler János, Handl Antal, Koh Gábor vezető, Froi vioo káp., Eoaly látván «, Eagi Kálmán, Sáfrán György, Laky József, Dobokay Antal, Bndn látván et.
8-ik asánad; Közv. Kisn György, Horváth István hornlstn, közv. Töcske Ignácé, ütamnfel György, Cnerpák József f, Dillih Jánoa, Horváth János, toczor Mihály, Varga Imre. Sipos Jó&a&f dobos, kózv. Domonkos József, Horváth György s, Pshocsa György, Kovács Jóseaf. ÜJáté János, Dávid István, László Gábor veaetö, Simon József közv. eí-
y-ik a a á a a d : köav. Füllüp Miklóe, Pala-coica GyÜrgy f, Ragi\'JóaBef vezetíf, Klökncr BoldiBDár káplár, Mraf MIkl.f Pinka György freiter, közv. Borbély, Eri Wendei, Kuz-rnics Antal, Lakat István, Popovics András, ^oncij Jóssof, Fodor Valentin, Hörcuöki Fo-reocs, Koca Ádám a, fröít. Hegedűs Jóaaof, Kocsis Pály közv. Csorba JózSof, Hermán Pál, Jankovios Péter, Adamovics Urbán ei.
11-dik aaátsad: Goronyi Józaef vozetíi, Világofl Gábor káplár, Sándor Imre freif.\', ktízv. Kicioger Samu, Woll Jánoa f, Farkas Józaef vozatö^ frolt. Nemöth József, Takács Karoly, kozv.BaldHB Jánoa, Bodor Pál, Du-
S\'VÍca István, Kucsma István, Lipjca Jóssof, and "JóbboF, Perzsa Jánoo, Saalay István, Tomiin Mihály, Tóth Pétor, Varga Voudol,
12-ik század: kfizv. Msgócai Mihály, Mikolű Mályás, Uuláo Jánoa froit. t, üorcBan Mátyás, közv. Gáspár János, Ketlnor Konrád, Műnk Károly, Varga János, Lara István. Horváth György, Ko\'ll« István, Horváth Imre, Szántó lgnácz, Pesnk Ferencz frnit. B, Frnnoo Simon Őrmester, titekauics Iván vo-sető, közv. Sroiner Lukács, Sneiker Imre et-
1 3 ik század; U^uta Mihály Srmester David Feroncz Vf*zolií, KrimanicB Lajua, Megyééi Alajoa káplár, Tompa Pál Frnit., kozv ^züts Jan oh, Tulher Pai, Kardon István, Maior JósBef, Magyar Mihály, Kabica Jánoa Oakó Mihály, lb.rdi Cyorgy, Kováoa Fu-ronez, Mlinncr Ignáez, Tn^uea Ferencz s. Ltldnay József f, Bak Józaef, Horváth Ja-noB H, BuBtyán János frei., ki>zv, Italassa JániiB, MarkuB Járón, l\'ii|> m István, Márkus Feronez, Királyi Alajus euszter et.
\\4. & z á z a i\\ küz_„v. Strini Furencz, Tólh Ferencz f, Kánya Pál vezető, kőz v. Bakaa Mihály, Tornai Anlal, Iflto János, Medi And-rás, Horváth Józsr-r, tívarcz David, Baly lat ván, Ciigany János, ..arha Jánoa, Kovács István Horváth Jánoa, C\'eoui Vendel, H\'>r vati, Ján..8, Beht János sOzakó Mihály, Horváti) Ferencz Lázár F^tticz, t-irim Jáin.s .Tóth 1 iure, Denta, u. i. Draua J.ui >n, D-vei;z Józoei Szúnyog Pál, Veber János, H I nm rn >• n eoin Pál, Nóvák JáiiOB t-t.
t !5- Század kijí v. Saal Józaef éa Varga Adam et.
10. Század Rózsa Zztgmund, vi.-zetÖ. koz v. Bng.nir János, Kiuch -Mii:,dv, Kálmán Aulai, Kordi Ferencz, Knii piilT, Holnár Lász-1.,, Nem-tli MiUU. Sernél Ft reo ez, oc is. Sa r ¦ kuzv Miíialy ri.
\\\\. >zaz.i.i, k-z v. B;«kán Jstvúr., Ma-gy.-ir József, f Fiirtiaa Jóí»-\'-f. Kakuesán i\'é-t.-r, freifr, k.,z v. 11.í M.haK. ii .D-i Károlv,
(í-,.,„-h- F,.:.-r k,,,.! k\'.z v TaÜÓr Jó-fcef. A .ni. J<c. t, Ja.,.,s, K.zmus Bá-
lint, H-.rvntli .!.1-^ >/!-not!u-s JanSadl i- orene*. Bl ma Pai, >-md Pcl.;r, Varga Ja-tios, Toboly J.-i-N >zi| v J„„.,B et.
1^ ,u-mJ: k,c v. K-váes Mát \\ ás
Máth\'tí JánOB , t Koe.ir, Józ^f f otVr ,
k..z v. Db-n V„l--u-,i, V..r„h l-.iv.,,,. KardoP Win,v.-. K-i,,, Jak-h. Mihaesv Antal M.Uor valli Jan-., F-rcz:.k Jaie^. Benehits Jozsrf. K rt-dics Kar^y, Kmyős F. r^iu-i, H..rváli. Ján.-c, et
1U. Század: k;,7 v. HirP Mórk-z, Bnly József dobos, ir Bri\'inr ^í\'.raham vezeli>, PFaf Henrik káplár, Jubáes lnlván freiter, koz v. H--.k Máiya*, Bukáu Miklós, ILíszjaj. Máiyá*. I\'.-th K\'-iirnd, Horruth Jóisef. m, DomotOr Sándor vzetö, Maties J.\'-r.wf. k-/. v. ügn-si József, Szinkeez Ádám. Teherez I.nsz ló.Var-kan Lajon, Hapusn Ferirci, Kuvacs Péter, Bindi-r (fyorgy, Saiam^Ti Ji-e\'-i el.
Megholtak nófrjegyaéke.
filici 1 U. ]¦
JnUmhAbatL, Katalin \'JG í. Ptít-jk Anna 60 é. Pctö Eruó-é. Sianeg Julj 10 c. RarU Biidiínia 3 liű. Hte Jíittf 7 Luki Jótíof i i. Áinihim íisiiii Kcaies Annn 23 i. Ditmnjer Mirton 2 h. Bclio-
t 4 i.o, t;ii,-.h Mar 1 ,-. lptváiifj P*idot>ia f. rtiuícr AnUJ ! L. tartaa Anlu) L> iui Emiirirt, mik Hennán 30 (¦. RiBlHf Már) 11
. I.ftio
Néi
La
T Hir
Pipere-asital.
&-ik lap.
A „harmat" uralkodik az illatozó virágok felett, teljhatalommal teszi magiévá a lűgfüuBereub illatrészt , melyek egymásba olvadva hozzák létre a legbüvilab hatású azé-pí to aaert.
„H o c a t ou as éjnek leányn, midőn JüdÓ • tói a Nymphálc nevelésére bízatott, oe iaten-királynö .keDÜci-steUncíéjét" el-orozá, s Európának, Phünix leányának adá. Midőn Juno ezért megakará büntetni, egy Bsülfí aaszonynál kereao menedéket, esután pedig egy totr.elés kísérői kozt. Jupiter esen hibájáért az achíruei mocsárban a k&birok által tiBztitá meg; ekkor lön földalatti istenné. Parancsol most a természet minden va-ráza-orejöVel, előmozdítja az ifjúság d\'iBzlé-BÓt éa serdülését. Mindenekfelett a varázslók ób boszorkányok esedeznek segedelméért Alakja borzosztó, kigyó-lábakkal bir, kígyók BÜv&Uonck nyaka éfl vállai körül. Jelenleg ö az, a ki éjen át kígyói segedelmével kéaziti „fehér I i I i o m - v i r á g-ról szedett harmatból1\' a logcsodá* sabb szópitö szert a fold-ulattiak és a iftndé-rek, de legkivált: Medoa haosnálatára.
A harmat-lepto fohér liliom leveleit a ke-nöcB-Bzelenozóbe zárja, és ezzel nodvesitteti a test fedetlen részeit — napkeltévol s napnyugtával, hogy a bőr as illattól áthatolt harmatot magába azivja.
Harmattól áthatolt nedves kendővel mosatja a test egyéb részeit reggelenként. S igy e kótfiserea eselekvénynyel azon kivül, hogy a szópaóg védetik, a kor vonáaai ís derítők maradandóak, egyetemlcgeaon edzííd- | nek te&t és lólok, igy magasabb fokra emel- | kodik; értelem, ítélot éa okosság, melyek mint logfjjbb vonásai az anyagi éa erkölcsi Bsépségnek, soha el nem fognak enyészni. Medea. „
0RV03KO.
jxrsnit posta.
Ny|Ií té r. *)
Szigetvárott Antal-napján.
Va,j.;l 1I:iiiat iiirum Amál
6 lelkpplli! Jánofl vit>enet Uut tivií a kílidtúr fel*.
S bue? n silrhás ?dr&rin ja\\
Kilntnlprprli mafi\'l:
UTíSÜnt fclfcci. i-s asól ; F n in
AradiaJi dala.
Mac7"r hasánk, É-lw »n?a»k Ti\' \'lrnL-.i 1 Te i\'oIilnJí,
K.\'.jlEelijÜlok Világa. Éd^a hazánk. Tied Imánk Éa d alánk. NokDnk te thej DicnÖ és aacr ; Érted ha kell, Mep Halunk.
Bárliü Iiub a mait emlíka Armlnák na fényo óke; 8I&K" ftililünk, — airhanüánil NiimCrtílnkach fjáaaa Grt áJJ I
Earcira kelünk n hasáért) Alkotmányért, sí ah adj ágért, tí ha véptotűnk, hogy Tesanttnk kcH . DicsCsójjünk takarjon el! . »
tUKACTI MÍKLÓ3.
és
Történeti ék-tkúp o. XVTL azizM aUS felébEI. DUGL\'E ntin köBÜ
E Ü k k e w y Ptá f to a*
(Folvtatáo.)
Idióta Salratort inmerni tannld, s annak barátságiiban réHzealllt, t^bb^zör megkísérté szegény barátjánajt sur»át Kitetii; ö eléggé volt müvéaz, mely-nélf\'jgva barátjának müveiből kiváló géniét kiismerni s beoaUlni tudá, s Bok-kai becsuleit*í*b keblű volt, hogysem ily ubetsegot nyoDiortúI elnyomatni eu-(íedbetttt volna; átért elhatározá, Sál-járatának daczára Ríbeirát a .TlíXL\'fir" e feaíöjére figyelmebflé tenni. hil»eini, ügy gondola, oly magas pol-ezun all, liogy egyetlen eaava Salvn o/t pzerencüéasé tetieti,a ö e Bidt nem fy^.ja attól megtagadni,ha elragadtatva azeiu-léb-ndi annak festményét.
A kereskedők beszédéből ek-ggé tnd-I \\ Hibeirához való folyamodása nem voit eredmény nélklili. — líibeira meg ngyiinazon nap reggelén a roltke-reckf-de-i bolt felé meni, hogy a Fe»t-fiieiiyt i-zeiniigyre vegye. Délntán egy hz a: királynál tartott lakomára indok, — iiol Kuicoiie n,ár vágytan viigyva
el E rnvst alatt kílfilöttokírt
váHal (eIbIEmS-
r.Láttam a képet" ngvmond Ribtíira „a festőnt;k van tehetsége.0 Kzzel e dolognak *éget ukari vetni, miduii PSl-fone i-zei eiiCfétlcn barátjának sorsát riijaolváii. keié. hogy ily egyént uient-^¦ji; UH*t: n vfh-tUtől.
.Jul viiü " válaszol a Ribeira B küldd • .t is\'./,-/;\'.m. l>r-zéljen Önmagáértí"
Kuicjue e szavaknál nem kis zavarba jo:t. U búkkal jobban ismerte Salvaior InihiktBOgút, hopvfiem föUehette vuínn. iiiiszcrint az ily indítványt elfugadmid, anmival i» inkább, miután SaH*ator h i-Horilú gy ti ülettel vioelteték az id\'-gen uralom iránt, mint a nápolyiak. Aiett még egv ki^érletru esintu eí magát, előadva mcKterének Uirátja najátoaaá-pát, kinek egv kÖpnd elég«égeB éjinyn-galoiiira.\' ki n v omui ultnbban él egy la-zaruninál, h mé^in megelégedüLtebben Uiopenehnél.
rFogadni mernék" folytatá, hogy ismét h kőpadon tabílnók Öt hortyogva,
ily eredetiséget nem mindöü nap IáH aa
ember. ^
Ribeira rábeszélteté magát, 9 szerété Falconét. * mintán a lakonia-termekben amugv is nagy forrdsag uralkodott, es egv okkal többet Fzolgáltatott, hogy Falcone kérelmét meg ne tagadja. Kalapja s kardja után nyalva, tanítványai é- követőinek kicéretében Faicone vezetése alatt, az üb]jjnyij\'elé indult, hol Salvntort Bzenderegve elhagyánk.
„Mit í" kbilta Si-adaro Eibeira tariit* ván_\\ainr.k egyike, .ama hortyogd1 koldus az ptt, ki a „Hagart fóaté?" — ..Aranv é« ezüst nem teszik az embert" válaszola Falcone, „de — Bsdljatok — láttatok-e már nemesebb fBt, blUakébb vonásokat ?*\'
„ÍUjonpó !u mormogá fogai közt Rt-beira. ..Tehát költsétek föl, had bessél-jt-k vt-le !"
N\'ápuly nlkirálya nem bocsájthatott volna valakit leereazkedöbb pathosaaal maga elé kihalIgattKítU végett, mint Ri-beira e szavakat monáí.
Fa\'cone sietve fölkelté_baráty4t.^Wo-rencsét, kegyet éa dicsőséget Itfzok" suttogd neki ftRiberia besaélni akar veled, — siess barátom." —
Sitlvator lassan fblemelkeJék, 8 Eibe-ria felé közeledve, meghajfá\' magát.
önfdstá a „Hagari*? kérdá Ribeini^
„Igen uramj"" válasíwlft lÜYjdea.Balrlr vator, a nélkül, hogy Bitórft egyit tanítványának swTOiraiiffTelv&i Kűgy*l-messó taréj hogy A jawtert stekmletea
.. tÖnriek van Hépi tehetség*1\' folytatá V blbukeiL BUffiira. _ \'
"iKÍÉimHa pgy tíaieni,0 moBolygfl kétértelműén Salvator. ¦
•^Do örr nem látütifc igen bíerénynek Wi!*
• -Talán 8n.M?" kérdé Salvator, a b\':1Bsfee,"férfi-ttrcsába tefeii
.jTudjn «n, ki vagyok?0 kérdé* fölindulni Ribeira.
: „Igen, nagy raUvéss" válaszola azd-. razmi Sulvator. ¦* ¦ „Birom tiszteletét?" „Mint festesz — igen!" BS különben?^
„ Kj lön ben nem* válaszobí Salvator, nem UgyélveFálconenak feléje intézett siernpiliantásiíra. A miért ha tetszik, iöívllüfositást is adhatok" tevé" hozzií, észrevevén a benyomást, melyet biítor szavai Bibeira követőire gyakorlónak, külünüaen pedig Folconera, ki suttogva roöndií mesterének, ne\'Ügyelne az egyszerű ember szavaira. "\'-- -j^febin\'tad. Fal oone! ¦ válaszeU-ennok Bibeira „én szeretem a nyíltságot." „Akar-e ön" folytatá azután Salvator-Íidz fordulva „akar-e Ön mÜtennembo fölvétetni ?u j
„Óh Örömmel — ha nem nehezek a föltételek."
„Pénzről nem beszélek^1 — indulu ismét föl Ribéirn.
„Hasztalan is volna, mert nekem ugy sincs!* mosolvga Salvator.
„On tudja" folytatá Ribeira hogy mindenliatír vagyok; tekintélyem, gaz-ilnpwigom nagy; a spanyol udvar megtisztelt kegyével, nz alkiriílvnak nincs lítka előttem, rnngom berezegi —de 11*-télytúrsat nem tUrök; nincs tírnvék, mel v napúm elé merészkednék, — szóval: Kn Kibeira József vagyok.\' — iiallja tehát: En védelmem- ntraatatáuom- tanácsaim s jótéteimért csak egyet kívánok tanít-ványaimtól, & ez, hogy testestől lelkestül az enyémek legyenek. **
„Akkor nem alkuszunk!11 ez a k aszta üt félbe Salvator.
„Miért?"
•*- ^Én senkié aero lehetek, csak művészetemé!.1!
„Ön tehát hom követi iskolám elveit ?* „Nekem saját iskolám van!" „Ha ha" mosolyga gúnyosan Bibeira Rtin tehát Önálló iskolát akáralakitni"?* „Legalább megkísértem" válaszain bUszkén^eni„Ug^elye Ribeira követőinek hah obijára s gúnyos észrevételeire. — „HAr Michel Angolo, ki mindnyájunk fölött áll, monda: Ki folytonosan mást követ, szerencsés biz sok\' sem lehet!"
„Saját nyomora az, mely ily büszkeséget s keserűséget vegyit sznvaiba!" smtogú Kibeirának Fnlcone, hogy öt megengesztelje — de ez hallgatást parancsolt neki. I Ön roiz uton jár!" fordnla ezutánSal-vatorhoz.
nGon(lolja?J válaszola ez, ki szinte föl kezde hevülni.
„Jól van, én szeretem szeszélyemet kö-vetni, s gyűlölöm a csuszáüt-máázást.— \\ bármilv azolgnságutáltat, bármily hála, teher rám nézve — raeglánezolt lábakkal nem tudok járni! Barátaim lmjthat-lannak neveznek — jól vun — ily szol- : gaias, zsarnoki időkben e czim nem szem- j relíányás, hanem dicséret." j
„Ön éhen fog meghalni!" monda váll-vonitva Ribeira. í
„Júl van, a szegénység leánya a tu- j dománvnak!" \'
„Önnek szegtnvsége a büszkeség, n | kevélység leánya I"1
„Azt nem hiszemJ válaszola Salvator , nyugodt meggvözodés s büszke ötu\'tzü- j let hangján. j
„Uram" Uezdé újra Uibeim „Falronc \\ iriíiiti szervtfiietliul nyugodt, s elnéző i akarok maradni, On kéj>éiiek. ismétlen. , igen jó tulajdonai vannak, de — méfT- \\ sem hnsonliihatja Össze enyiméim bár- j Kikével!
„Nem, "felőle Salvator, „ily vakmerő nem vagyok, de nem Ís vagyok müveinek imádója; Önnek is megvannak sa- I ját hibái." |
Például? kérdé megvetöleg Ribeira. I „Önben" válaszola nyugodtan Salva- !
tor „a spanyol túlnyomja a művészi; ön festési modorában valami vndaágfekszik, mely kellemetlenül hat. Ön igen. szereti a romjelenetekot, ön vérrel fost; mindenütt nyitott sebek, eltorzított arczvonások, kinpadi fájdalmak, s nz inquisitio rémképei — megvallom, ön nfünségeat gyakran a boríaííztóbafnaliíljaelj^önnek „Iiionja a keréken" aiestormíl.
„Látni" szakitá öt félben Ribeira „ön uem igen spanyol érzelmű.."
„En nápolyi vagyok!" feleié büszkén Salvator.
„Röviden — akar-e tanítványom lenni vagy nem?" kérdé Ribeira türelmetlenül, a beszédnek végét akarva vetni, mert Salvator gúnyja fájó oldalát érinté.-.
„Én epén ugy gyűlölöm az iskolákat mint az egyetemekéi" válaszola Salvator. Ezek üldözik Tassót, s megtagadják Ariostot: azok javítják Raphaelt, s megtámadják Michel Angelót! Inkább levágatom mindkét kezemét, mintsem hogy megköttessem, inkább eltűrök minden nyomort, minisem, hogy művészetemet ily módon bocsássam ánaba. Szabadon születtem, szabadon akarok élni! Különben uram,tevé hozzá hevesen, midőn Ri-beira környezető gúnyos hahotában tört ki — intse meg szolgáit, hogy nyugodtan legyenek, meri különben — "
.Szemtelen bolond!1* dühönge Carac-cioli, Ribeira eg\\\'ik tanítványa, mialatt a többiek fenyegetésekkel nvilváuiták nemtetszésüket. j
„V&zi* csititá <>ket Ribeira. „Ünc^ak- j ugvun. ugv látsy.tk nem tntlja, kivel be- 1 szél!" — t\'.inlnU azután Sjd vatorhoz . \'
l nn\'i észen föl te- j l v. iúbeira i\'eny e- I Ikuzva rluigy Ön, I i egv trium^iratot \\ t-iem n Ikn! min- j mimleiit ebuisziit, ,
„ unióm" itíU\'lé hintve „ívMom" ino\' Ceto ]iill;inarával ta\' t\'orenzit) és Caraecii kejieziu\'k . \'.nel v k t"_; don fölött uralkodik mindent kizsákmányol! On mindenkit megfoszt reményétől, aláua minden tö-rek\\ést, s hu lehetne, metriosztanii a levegőtől, melyet he^inink — szóval ön ugy bánik a művészettel, mint fejedelmeink á politikával — zsarnok-, on kény b kényvilág! Önnek tanítványai zsoldos I
bérenczei, orgyilkosai, semmi nemes tö-reksés nem létezik többié „ősapán nyomorult cselfzövényoskedéa, lealázd oeu-HZiU-mászás! — ön senkinek fölemelkedést, senkinek Önállóságot nem enged! önnek vetélytársai ellenségei,kiket árulás, rágalmazás, b gyilkolással Üldöz! Hamidal, Caraccic s Lanfranonak futnia kellett, Francanzanót az őrjöngésig üldözte, s Dominíqnét megmérgezte. Igen megmérgezte" folytatá mindig hevesebben „s ön azt kérdezi, tudom-e kivel beszélek? kérdezi, ismerem-e iskoláját? K vérszomjas, szemtelen bravocaoportoi ón iskolának nevezi? —"
Ribeira s tanítványai eleinte megveti! gnnynyal s vállvonítással fogadák az ifjú művész dühkitörését,de most midőn elébök tartá a tákrot. melvben gonotsz.-jt-gaikra figyclmezteté, dühoh fogcsikorga • tással tiprák a földet.
„Bennünket ért e beszédében?" kérdé Leone, egy nemes születésű ifjú festesz, hevesen Salvator elé lépve.
„Senkit mást!4 válaszola ez szárason.
„Ugy hát rajta!" kiáltanak Spadaro éa Leone kardjaikat kirántva.
rMit? kettő egy ellen! nem bánom! gunyolódék Salvator a Bzinte kardot rántott.
Falcone, daczára annak, hogy Ribei ra műtermébőli kizáratással fenyegeté, Salvator részére akart állani, de ez vissza-utasitá ót- ,Har:ítom\'i úgymond „szükségtelen — te elvesztenéd derék mesteredé;, éii 1%\'dig úgysem szorulok segit-i-é-fdre.-
E siaviíkkal a síkra lépett, s néhány döik-s után Ügves vivócsel által Spadaro kardját kezéből kic«apá, Leone kardját 1 edig merész csapás altul keltetőié.
„Látod barátom" ujonga diadalérzö-tében „magam is elég vag\\ok elbánni ilv emberekkel.\'* Ribeira pedig, mihelyt övéinek vereségét észrevéve, önmaga állott Salvator elé.
Ez félre dobá kardját,
r Mit jeleutseu ea ?" kiálta csudál kouva
a mester.
¦ Fulytatjlsft kOvi\'lkeiik.)
ÜZLETI H I R 3?0- ^1-
pang, minitr-
DÜH lanThaúü," nii-^ a harci-mpi.ln is ! "(\'«nk a .2 P.
mlaillg itíuc aiou Uctrielbca, bopr kpilmő Orlrti bitekkel toJiáithatni á L oíiriuoL tníniliisáltftl n mejr-kOlQtt btSko után kcdrexÜblr Oxlrt-uteui^t rvmélhetÚ. Uaig mLg \'egy Sslrtti ezíkk aom hoiaíott bű«e» pia-tfUfllra, lűriné); a pibona ta ijrn jQ-urcn Jclanik mer. Araink kftretkexCk:
Jelenlegi Ank.aUó-Antttrint néniként ¦> kolybcl! pluxnn 1 Bma 8C^88 foi -t frt 40 kr—4 írt Cu kr — Baíb BO fanlaa 8 frt 40—SU kr. Knknricí« S frt 90—S . fit, .: ArpA - Mrf3iLaa<u ral.\\, hiányaik. _ P fzf=.0 frt — kr. Zab U—17 fontoí 1 frt HO—00 kr.
G frl — Iit tnrkii b frl kr. tiulió i-l»3 rrnJii lil\'rt máííiJB. — SdlTOpiUuka \'iO fokú 20 frt bonlú-ral ígyHtt.-r»rk\'ilypAlinka i-l f.ku 15-1(1 frt h<tr.l—
(lanjhn Qileií iik\'ir- 50—tűlin- 41 -IT^H-í bnra\'-bürúk 45—50 frl. músáuki\'ni.
\' Borok: fi-hér *¦* vÜrTiB (.chillorl 13G2- lS03-hi — riOikünkbelI — frméi 7 frt -8 frt — Villányi *s t/rgi-irdi foHete 1365. 1"—12 frt. ti j kani bor tófűi (¦chillor) *b fehír 7 frt—8 \'rt — kr. I\'alatoninEll«ki borok 1802-és 1863-iki fehér IU — 12 frt. nkiinkcnt.
Viam 00 frt — kr. 44—43 frt Kü.:óni^íi»
ETapjil Ara 80 frt. — Tehtr rongy 4ra 7 frt Ű57 f,t 75 kr, ftketiSé 4 frt.
Y-knuijÉHni placzi árak Julius 33,
llorsú itcs.\'jr\' ¦• i kr. l.cti.-j.. it-téjo 13 kr Il.ib Hc**yr 8kr. K.iles it-s.ij,. « kr. li:ir-.,Uya m-rOjo » frt - kr _5li*lkJlij* íorUjiV U\'..^- Jnhhiw, fontja 13 kr. ^S^rt.-a-~h\\íi r.míji TS Vr i al„nií.» ~l:>\\ÁiS.ja 3» fri — Icr.\'Zflir fontja l\'I kr LAnijüPít m/t aij.i in frt 5I> kr. Ziom-lyelimt líiáiiAjn R frl ?/<¦) kr. Knrivorlis :t fmtjn 9 kr. Kuknricx&liH t fontja G kr. Árpáéira fontja H kr KolcakAaa f.miJA 1U kr. Itiink-\'iv» fontja *J\'( kr. Kaolnj f.>utja 5D kr. Ii.-pcirftL.ij fontja Jfl kr. Luuma-olnj fontja 41 kr. Vj b-ir itciéjo 1 1 kr — O bor itnéjy 20 kr Prsti sür itciíjc 14 kr. Kaiii-üai HÜr lt--iéje 11 kr. G»boti(i-|i.tliitka iu-íéj-1 4(1 kr. Túrltóly-pilinkn itrsrjc I H! kr Síilva-páliuka itcaajf 50 kr. Nyrr» fa-rp/ú j niilisjj.t Hí frt. — kr Untoti faRjfryii-gyertya íuntja I 36 kr. Jlartott fontja 32 kr. Síappan funtjn 24 kr.
Ö" fontja II kr. Koraínyfa ole G frt — kr Pubaf.i o.o 5 fit — kr Nyersfd ólo 5 frt kr Faníén roí r-jo 34 kr. S^oim niáisaja 0 frt 80 kr. Psalma m. 50 kr. KujiJ^r fontja 50 kr. Len fontja GO kr.
Síéobi pénzárfulyam juUu3~SL
Ö",\',, mctaliquGB G0.90; 5D/o noraz, kölcsön 18üy-ki álladnlmi koicaöa T4.30; b;in krészvények 72G.— hitelintézeti réas-vényok 142.50; London 130.60; ezüst ágio 130.75) arany darabja 6 frt 28 kr.
FclclÖa szerkesztő: Wajdlía JosselT.
S X R 33 3ES, "X"
BVB^fil 3kSÓ2r i3iiereskedé«íben_Kagy-KyviMÍn, nny swnte Z>eéLlL JÖZBef vas-
fSSBSSSBnrOttwtttyía- • - ............
UT egy tanoncz,
ki iskolai tanuláRokbRn ré»zesllltt azonnal felvétel ílu • \'
: BOCÍ orTO«-tacir Lipcícben, HELLEE oíTos-Unir, KLEZISPZKY orfM^fewír iUeiben,\' it auimo* orrosok. mint q Icr^lffketEíbb élctrcndi -TMtartalmn gyogyuert xji&ljak mim<m _
hmtav&nft-Mt&r-%ór, vérmejcény, bágyadj «ováuy,„ u jraUmiflt i*nm* é* Meg-iyenftCH«gben Bzenvedöknuk
r"\' - \' FBEYGANG BÖBERT
vástarUffflu gyógyszerelt
Vu^ikllr, l*SJaW> nS-Kldr. kii Itrqrfe 70 kf, w írujjé I tl 20 kr Vm k««M" UlirtoXibl lin, tirtr. «0 krr^ ¦ 11
\'"SS™ •pml*miiiMxr píiuuoi k.o.wk>,n.o. i nmk..
Vuttblm ™>ii»W»MI»iJlto~oi««gi>lr«I..t. 1»», II. »r. DOkr. THUrntwcaknUfcUbüioakbl miuguln MW. .
J. HlnUD fl^raklMjw] (Ln(raGk.3.n.) . -roudÁs fcoroU\'Orfiigokba el-
........ .
(»•)
As qjnniiD alaklfdll aoicrikni
gOrdfllő vMakfíiggOny gyárát
AUGSZTIS F. VncSnben^laTon^ajialjnBlogjjobb mlntAja, teriobb Bicrkcietü, és legolcsóbb in függönyeit, u. m. abUkfllggöny éa om-taitrcritöit a ,t. cs, kOsDnaéjrnek.
A gOrdnlíl fllpgílnyflk különös előnyei fílk^ien abban rejlcndk, hogy a rovarok .nvmiuMztd. betöJubiaait a axgbákba elliAritjik, a friss loíegü bcjMTéíét ni>m akailályoirák ; onnélfogra rtívid idG alatt e»en gyrirtniBiij- a L kl>zöu«ípnél a legnagyobb haasnálat éa ellaincréflbt!n reszt\'.ifll.
Ajánlatokat el ingat!, valamint nrinük cIRkéjul^lbcn vtmnnk Kaniua ís knrnytko Btámára íicbwari Adolf urnái, a kunma Tondípb" mellett — EKékcn KalívoUa VUmo», éa Fcatung éa Ilein Uvcgke/ikcdu uraknál.
Hasznos sérv&sben szenvedőknek.
.KiraeggjifzaaéHt tiván aj eres ni Krflül-Althcrr StoIcí-ban Apponmolmegyü O a i aban lakó aénr-orvoa nrnafc bámulatos gyor-MMfflE4t,tbIro hassaos séry gyúgyazcrérül, forduljon o Upok kíailn-
lúTat»lihoíí, hol egj iratut több mint Bsáz blzonyltványnya)
megertkitro dtrobet. 5_?3
Máz- és szííllő-eiadas.
\' "~. - N^Kíiniiíám a bícsi uiciihan751. Oiám alatti báa kényolcicB uri - lak éatíl esalUwűc kUlou lakbelylytl, ji fcltátolak mollctt a/abad -.UsMl.eladuilá. A 8it.-Gyurffrvárí byjgyon egy 40C0 négyatBff airo fcrJedB. -To*ű*r-JI*«BJStl í»-mii wakuiOk ,1a. aiabail kózbiil kla-íaudAk. Venni AhajtátBilTOkcdJenolt a forinEárlntott haiarAm alatti tulajdonon*! értékesei. (ü—\')
Cu. kir. oiitrák, elnG amerikai éa angol Biabaditúkkal okloTelemtt
POpg J. O1. ernkorlú /ogon-ostol Bécsboo-DognorgauD Nro 2- — Egy üveg ára 1 frt 40 kr. beciomagolia 20 kr. Ca. kir. atab. i\'OÍi-PEP ára 1 frt 22 kr. FOG ÓLOM
fogakra onhaainálatul ára 2 írt. 10 kr. Xíivúnj- fog-por( egy dobott ára 63 kr. E jel™ Uífliitmény 16 évi fönállaM áta hlrro kapott éa olterjedt Kurópa hatántin tol in. UasínálftU kÜlönBsen jótékonynak biaonyult l)» 111 iuilcun<-iu(l fogfájás ellen, a flaáj lágy részének minden bajai ellen, kiliiuycii vérztt iny, íkotbnlt atb. cDcu. Flllolraaitja a nyalkát, niiálul megakndályoiEa- a fogkO kápEÖffósét, friBHitClrg éa Ulésjavítóla^ hat a a zajra, tubát teljesen megszünteti a rósz szagot, mply mestered-- goa vagy ürea fogak, étel ragy dohányzás által azármasík. Miután 0 Bíájvis aoratuíkép aom bal bdrtékűnyau a fogakra és a asájréaBokro { tehát kltQnO uiolgálátokat tott, mint BzájUaütito-sior h, és késÜ Öreg korig telj0a cgéaxségbon íb fri»cnégbnn tartja a fogakat Magos or-vobí tekintélyek bizonyítványai elismerték ártatlanságát "ajánlható sá gátas- sok jeles orvos által ajánllátik.
Kapható Nn^y-Kanizeán ; FoöHolhofer Józao f, "WolHach, Eoaenfeld A. éa Roaoabcrg J, és F. uraknál.
vAlnlirott Öriimmcl- és az Jgaasig írtolniíbcD nllitjo, hogj dr~-Popp J. (J. fogorvos urnák
A IVAT II EH IN SZÁJVÍZÉT -
, mir huianioBb Uíl óta haBzuAlja ét azt nomcnak jésigo-, bantun izének kcllomcsaé^á végett Is nüut logjobban ajánlhatí. ,
nico. Hg. ESTE^alZY.JEllEZtA.
S j-Wiydili JÓKseTiiadí-, lap- é^nyotaditulajdonoií Nagy.Kanizflán.
Nagy-Kanizsa. Ötödik évfolyam.
21. 8zúm,18fi6. augastas 10-ézL
•hm
leimerette^jeszíő
a
szépirodalom* kereskedelem, ipar, gazdászit, t
BGOBiáíiy és lövészei körébőL
Mind eí
i 20-kán
i hó lén. 10-éi
Snes-keastöl Iroda és kiadó hivatal
WAJDITS JÓZSEF kqBLfkereskedéíébcn,
Klőflzetési föltételek :
i híihní hotdáasflJ ín ridÉkrc paatán tíU\'Jvi Egr«» t-vro : - & írt. — kr. Fél érre ¦ - 3 , — „ Erocpj^dro - l „ 60 „
HtrűetéseK % ¦ •
A hat kftiáboff petitflnrért t-BEllr 7 kr., í-wnr 0 ío minden torábbi bciktstosúrt 6 ki Béljejrdij minden epjea bfiktatáaírt 311 tr A „Nyilt tárcáéi!? petit aor beiktatási dija 10 ki.
A tűzoltásról.
Elszomorodik az ember, midőn a hír- 1 lapokban tüzesetekről olvas. Mit a sze-gény gazda egész eddigi életén át fáradsággal szerzett, most egy rövid\'óra alatt elhamvad! Éa mivel ritkán van oly tüzeset, melynél több ház elégne, meg lehetünk győződve, hogy nálunk még a tűzoltás mestersége igen hátra van. Azért, ha szerkesztő ur megengedi,13) megkísértem kissé körvonalozni as ily szerencsétlen tüzesetek körüli teendőket, talán használhatják is. Az idén ngyan megőrzött benaünket még eddig a jó Isten a gyakori tüzesetektől, de nem árt az elővigyázat.
Parisban már ezelőtt száz évvel volt rendes tűzoltó-egylet, honnét a gőzgépek, gyufák elterjedésével egy arányban ez is mindenfelé elterjedett. e század előtt a tuz még csak kevésre használtatott, egyedül ott, hol közvetlen hatott a tárgyra, és mégis középkori hagyományok szerint virágzó városokat eméa&pttek fel a lángok, tett puesta laWpínná a tUz. Most a tűznek igen sokaSerü használatát ismerjük, a találékony emberi ész szolgájává tette a emberi erőt meghaladó dolgokrahasz-nálja fel; segélyével országról országra csaknem madár-sebességgel haladhat, most a köznép, sőt a csecsemő kezében is oly veszedelmes anyag forog, mely a legkise bb véletlen dörzsölésre is lángot ad a a legnagyobb szerencsétlenségek okozója lehet, értem — a gyufát; -.Eiost minden nyomon 1 é g.a a e a-z., minr.. den házban, petroleu m-lámpára akadnak, melyeknél a legcsekélyebb vigyázatlanság explosirft, tüzet idézhet elő. (E szerint a kevésbé müveit államokban, városokban ritkábbak a tüzesetek, péld. Konstantinápolyban legfölebb40 tüzeset fordul elÖ, míg Londonban 1200 is.J Ha tehát & tUs használata terjedtebb, mint ezelőtt, ugy több intézkedést is kell tennünk a szerencsétlenségek meggátlására.
Városainkban tűzoltó-egyleteket kell létrehozni, morf ezek baszna meg-számlálhatlan. Vegyük csak, ha Londonban 1200 tüzeset támad, és mindegyik egy házat hamvasztana el, menynyi milliókra menő* kárt azenvedae a város; de a londoni tüzoltd-egylet Ügyessége,.^ jd sserkeíetü fecskendezek any-nyira elejét veszik éa meggátolják a tovább terjedést, hogy a tűz egyetlen raktárnál ritkán terjed tovább. — Ellenkezőleg - nálunk ritka tUze&et, midőn egy hasnál több el nem ^g, éa a mely országokban annyim sem, intézkedtek, mint mi, ott még Bókkal nagyobb bor-iiasstóságok történnek. Alakítsunk tehát városainkban a külföldiek nintájd-^tt^űlití-egyeBületek^tf 1
. Fa 1 vein k. o n, mezővárosainkon kevesebbel íb megelégedhetünk. A nagyobbak rendszeres tűzoltó egyletet hozhatnakjnaguk közt létre, mint a várónak. A kisebb mezővárosok, vagy
") BSfufclbb kírjak t».
Bserk.
helységeknél azonban elég, ha egy vagy két fecskendezot, csáklyákat tudnak beszerezni. I\'e nem elég az oltó-készletek-ért pénzt kidobni, hanem rendes kezelőkre bizzák azokat.
Gyűléseikben válaszszanak 4—G ügyesebb fiatal legényt, kiket egy erre felkért értelmes férfiú előleg jól betanítana a fecskendő vezényletére, s vasárnaponként egy-egy félórai gyakorlatot tarthatnának. És pedig azért ajánlom e 4 — 6 fiatalnak begyakoroltatiísát, mivel indok esetet, midőn tűzvész alkalmával az intelligens osztályból senki sem lévén bon, a fecskendőknek semmi hasznát nem vebették ; egy ik a másikat hajszolta el vezényletétől; végre marko-sabb legény kezébe került és szerencsépen elrontotta. De ha e 4—G fiatal su-hanezot betanítják vezényletére, éa szoros kötelességükké teszik azt tüzetesen is hasonlóképen vezénvelni, bizonnyára czélt érnek; mert először lesz ügyes vezetője, másodszor a 4—6 közöl legalább egy kellő mindig compareálno.
A fóopkendŐt tartsák közhelyen, hogy tUz esetén mindenki hozzá férhas-sen. Ki legelőször a tűzhelyre érkezik a fecskendezövel, azt jutalmazzák meg néhány forinttal. A c s á k 1 y á k a t osz-szák ki a faluban, minden 2—4 házra egyet számítva, oly meghagyással, hogy a 2—4 hd^ lakóinak hon-nemlétében a másik siessen vele a tUz szinhelyére, s ha az még nem harapódzott nagyon el, illetőleg még nincs az egész ház lángban, ugy a nem égő részeit kezdjék szaggatni, bontogatni; s azon tegyenek, hogy minden éghető anyagot a mennyire lehetséges, a tüz közeléből csáklyák segélyével eltávolítsanak; vagy ha már az egész házat láDgok nyaldossák, agy a legközelebbi tetőt rontsák le. Inkább legyen egy-két háztető megrongálva, mint az egész porrá égve.
Nem rest a magyar nép,s elég jó szive van, tűzbe is kész menni embertársáért. Azért kell utasitaní, hogy mit tegyen ilyeukor, mihez fogjon először? Ha közei-szomszéd a tűzhöz, maga házát Őrizze; ha távolabb lakik, edényt ragadva fusson; ha lovai vaunak, föcs-kendőért siessen, vagy hamar azt elvitték: tegyen lajtot, horddt kocsijára, s mig befogja lovait, addig fürge házinépe azt tele tölti, aztáu hajtson a helyszínére.
A birák minden falut több részre oszthatnak, vagy minden 10 ház fölé e^y tüzelési felügyelőt helyezhetnének, kinek esténként 9 órakor kötelessége lenne tizedében minden házat, minden egyes ház tűzhelyét megvizsgálni, rendben van-e ? le van-e jól födve a zsardt-nak, parázs? Sőt szeles időben nappal is ebéd után néhány perez alatt bejárhatnák a tiz házat, vagy még reggelenként; ?3 könnyen gyúló házakban nagy ásói Idején tüzelni meg is tilthatnák. Kötelese ég ök lenne a kutakra is felügyelni, a azokat hanyag, rosz állapotban találván, a gazdákat azok tisztítására inteni, vagy a bírónak íb följelen-
teni; végre a kádakat naponként megvizsgálni. Nyáron át az éj! órok megkettőztessenek.
Felhozom, mint követésre méltó példát, a d.-pataji elöljáróság czélszerü eló\'vigyásati intézkedését a tűzvész meggátlására. mint azt annak idején lapokban olvastam. Éji Örökül 40 ember állíttatik ki éjfél elcítt s ugyanannyi éjfél után. Nagy szelek idején nappal is állit-tatnak ki Örök, s a város minden tizedér (a város 20 tizedre van osztva), folvto-ntiaan 2—2 u t c z a b i r ó járja be : — megvizsgáljál hogy az udvarokon a bordókban, kádaltban van-e vizV és a tűzveszélyesebben épült házakban tüzet rakni nem enged. — Ezen utczabirók (számra 40-en) lelkiismeretesen járnak el tixztökben- Minden kntnál, mi többnyire majd minden ház udvarán van, dézsákban, ládákban állandóul víz tar-tatik. A városnak 3 jd vizfecskendöje van; több kocsin állandóan vízzel telt hordók vannak, az ntezákon levő nagyobb kutaknál kádakban áll a víz. Az elöljáróság arról is intézkedett, hogy & kntaktól távolabb eső utczákou is kádakban álljon a víz.
Sokat tehetnének o tekintetben a jegyző urak is, kik az egészet tervben kidolgozhatnák b a bíró foganatosítaná. Ugy szintén a jegyző urak taníthatnának be leginkább 4—6 fiatal snhanezot a föcakendö kezelésére. Adja Isten, hogy elejét vehesstik a szomorú tüzeseteknek! Ki még ily intézkedések mellett is fél, az b i z t o b i t s a vagyonát, legalább nyugodtabban hajthatja Te\'Tejéi éji álomra. S. B.
A Keszthely „Hévíz- gyógyhatásúról.
(Kösclcbbí kísérletit erodménj-o knpcaahan.) II.
Múltkori értekezletemben egy kiskörültekintést tetten; az emiitett „ásván y-fürdörŐl" a szenvedőknek némi tájá-kozhatáa végett, most tényeket hozok fel, á bizonytalanságok derítésére.
Mig e fürdő egyedül a szelek szár-lyain röpködött a hirneves ásvány-ÍÜrdökkel versenyző, csak kísérleteket :eheténk bővebb tapasztalásokat szer-cendök, éa most, már tényeket tudunk felhozni a sötét sejtelmek derítésére.
l.Elsö betegem, kit e fürdő\' meggyé* gyitott, 18 éves férfiú volt, kicsapongó kéjéletet élvén, lábait szélhűdés érte, 3 évig feküdt az ágyban a nélkül, hogy járni, érezni, mozdulni és meggyógyulni képes lett volna. A lábakra cseppentett égő spanyol viaszt sem vevé észre, nrig végre sikerült javára néhány forintot Összegyűjtő etni, hogy a „Keszthely hévízre" mehetett. 21 napot töltött el itt, taliookán szállították az áldott vízbe, 21 nap múlva élőmbe jött -két biankó segedelmével, tudott lépni, állm és érezni. E nevezetes javulás következtében iámét visszaküldeni, mivel pedig & forintnál több költsége nem volt, 14 nap mnlva visszatért, de nem két mankó,
Előfizetési pénzek én
hirdetések,
\'-\'Sí "\'n\'^n e ü>p (iBülJenii tartaJtaá! UletT k B i I e nt e b\'t efe,
valnraint rid«ki Ici-tlet, bérraentre a kUdótrfTBiA&o Mll.teaíJPk KAUY-KAXlzaASA.
hanem csak egy bot segedelmével. — Ezek ntán néhány bét alatt tökéletesen cp egéazséges, erőteljes és munkaképes emberré gyógyult. Mont teljes megelégedésben éli napjait családja körében-áldáat mondva a keszthejy ^hőa gyógy, héviz* dicsőítésére. •
2. Egy 33 éves férfionak jobb lábát szaggató fájdalom tevé tótlenné. Siker nélkül maradt minden patika-ozer, a horvátországi „top 1 icza-hévis,11 a budai gőzfürdő mitsetn használván, — a keszthelyi „héviz" tökéletes gyógyulást hozott, s a mi nevezetes, e beteg máj-dugnlásban szenvedvén, egyúttal ettől is megszabadult.
3. Egy, a maga legszebb virágzásában levő hölgyet küldöttem a Keszthely Balaton fürdőbe, mert hószám rendetlensége folytán sajátszerű szenvedései valának a hasban, e fürdő javított, a „héviz" gyógyított.
4. Volt egy 30 éves nö betegem, ki 8 évig sántított, mert a csomb-izülésben megrögzött gyuladást visalt. Többek javaslatára a hévízre ment; A mint a 18-ik fUrdŐt befejezte, beteglába tomporán egy tenyérpagy sömört kapott, a ezzel a betegség Örökre megszűnt. Most jutott eszébe a betegnek, hogy megba-tegülése előtt ldbaszárán egy hasonló sömör volt, melyet holmi szárító kenőcsével átkerült elgydgyitana, a miként as eredményből látható, e aömör okosa a betegnek 8 évig tartó, mondhatni kínzó szenvedését, és most semmi baja sincs.
í~ ~-&r~tér^Fsti k© -miatt -TmsgtiBTai^f&gyeB\'--elegendő, mig a többivel alkalmilag jönni fogok.
TERSÁNSZKY,
jiras-orroa.
Levelezések.^^
Letenye, aag. 1-én 1866.
T. fizerkeBstB nr 1 Legutóbbi levelemben irtani,, hogy Balogh AUjqb Bsintársalatával itt van, s as nnalroafl estéket válogatott OEÍndo-rabjai által iparkodik felvidámitaat, mi bj\\-nál inkibb Bvk«QU_n«ki>_alíeLLBteaye_TÍ-dékének értelmiségo eemrat fiJdosatűt oeia a.ijnáTva,"l5!b kitélhetStég pártfogót^a fentebb novetett «üntir»nUtot.
A ssinháa minden esta Eoafolva megteletfi ugy annyira, hogy tgea gjakru gimltsak arra, mért nem bírjak ason meMMui beij-ségbeliek tadományit, mclylyel a ssinkÖr falait — ha nem bnrsún ia, — csak odább tol-iiataánk- A Bzmbazí izzadság atán következett niég CBök as tgssi íesadás, mert Literi yo vidakenck eiép ff kellemdai hölgyei a bei ni előadás ntáü & tánca tlbstaiefffl vecí%* ló teremebe felmen ve, ott & t&nmra k\'éssvfia-. ulaággal a jo-kia-kaoijjai tenére ttgyaudak eljárták nem csak as annyira kedveli csárdást, — hanem egyébb táoeaokat is — krrí-. lágos kivi rrad tik.
De mint mindennek egyss^r végfl Ibbb, ügy ^ a mi muUtsi^aoknak !¦ egyizer vége tett, mert a ssinéuek elUvniaival awgw&nt minden rig hongalot, « Umét vjsjn ecttnk u clobbj egyhanga életbe^^ vei maUtnit am .vidikfrUakj?9 a latenyeiek, —Aatflg^elgoiMUJÍ«ÍJir W«erk6isV5 ur, mint * ki nra da a kitránii életet ii igmi jól ömwí, — hagy poUtiBálnak, e^»^ kdkjólmnUttak, ¦óhajtoznak as ólmait után, am pedig klVr-
-jajTslrObm Te"ik amawkati ¦ Mdiioroa. ex-teltn<qPt meg«upulJik,Quk hogy noraTeWlS re, hanem ha lehetne, UfcfetaÉi**;^
Így vagyunk most, de rVálljttfB »J«T4tfl;> hogy nem sokára raegho«K;láii|Wüikre, I* »¦
-boldogabb időt, mely ojbln«H»yi»o ^hajtunk,
Zala-somogyi hirek.
alkalmat, mollyet bbüIo.óbo napja nyújt as 59-iki érfargóbao niDgtelett,pályafuU|aa cx időig föagy citUgtt h erese gBégénok (irodalmában mint gazdatiszt működvén, moet pedig * osft->enc»« f * n a 11 c u s megbomlásábanj mintha történendő némely egyénnek b: i: vagy pro-VÍaorbóli: mintha egy kicsint, ni> mar b fogy — aígen is au, p*dlg még Bom mondhatni
A (Lá to gat áa _D eák Ferencenél-) Gróf Andráaay Gyula éa gr. Károlyi György •koronaőr, mintegy ogy héttekezelőlt, örenl-LáBílór.i ráií^tekÍn|tgy3as*^^V!nicSli" ¦ [ogitjsii végéit.""~
iÜnta.aaitó-alóhkikarOlt érdainsoro-satnkJb^. kjdpi;iij^a,hqlybeli gymnaaiumi tanulók azámiyaiv elvégenTanári kar: nL^vuitiryo ÁlAJátf ij^g&tj/-\'t. Eersay Elek, t. Dolmányos György IV. osztály főnöké, t. nKfl\'Mt^#öB^resrta1y fffhífke, t. Menyhárt Ágostotr\'IÍ. osztály főnöke, i. Lollínger Károly I. oíztoly fÖDÜkc — A nagy- éa kia-kaniziaí elemi naztályban levő összes tanulóság lo\'taxáma 3ÜÍK Tanári testűiéi: Nusecz JúfBcf IV. fi:.9«iáiy tanító. Fám* Endre Hl. E=oszt. tanító,Iiéesey György TI. E-őszi. tanító, Horváth Pál I. fi-oszt. tanító. Wagner Miklós olökéatitS fi-osst. tanító, Roaenthal —Hanti III. 1i^wy»oifrt-\'tmitA^^RjiBnnthal Ant. U..lcáuy-o«t. tanító, Pap\'Iguácz I^lealiy-osíi. tanító. Kís-Kanízaán EaicB György ÍI,. fi-asit. tanító, Tóth István I. fi-oait tanító. Táncsoe István leány-unt tanító.
A \'cs-nrgói köJéptaDodában-jai: ősaeer Ífju(ágJeU»Ama 103. Tanári kar: Data Ant. Í. oszt. főnöke, Bosznai István igazgató a II. obzI.JCJnöke, Cíbor Mór V, dbiU. főnöke, Héjas Pál VI oszt. főnöke, Szabó Lajos III. oszt fiJoöko, Zöld Ferenci IV. osztályfőnöke," Pátrator Boldicaár segéd-tanár. . & .(Műkedvelői előadás--) Derék tanuló-ifjúságunk, kik kosul néhányan a BsQuidüket helyben töltik, a „Zöldfa ven dég.5 nagy termében ang, 9-keD a fbg Ernő rzredboÜ aebeaflltek javára ének- és szava-lati estély t rendeztek, következő m^i9^^ozáltal; t 1.„Pajkos diákok induló." Sonppó hasnn-CzimO operettéből. Játszá a fhg Ernő osped-beil zenekar. II. „A magán vígjáték." Egy felvonásban. Irta M. G. Sapbír. Fordította Lhkáciy Miklós! EIoadá 3. K. III. „Beveze-téBnormáUL? Bellinltel. Játttá a f. em. ze-ocktti. ÍV. „A. vén osiginy.a Vörösmartytól-Szöuli & K?i;V, nLa*au és csárda a." Ját* szá a, f.\'•m. zenekar. Yl. „Vörösmarty amlé-kézotol" [ímlékszobránál Ss.-Fehórvárott Í8drt.\':raijai-6-án.:!) Irta Udvardy Géza. Sza-Htáfe. 5i Végflt: „A kórieta nyomorúságai." Énéfce*, paródia. Irta LevaJflor. Fordította tiaordAhelyi Kálmán.,Előadd löhb műkedvelő
^X^tiÖ\'kcavélöi előadást táncs követé, me-lVetf/Siffy"liíüte a\'i előadás alatt, a helyben Aüftmáió^tó fhg Ernő earédali zenékar mfl-kfidrttfc.r- •
zsia orssago. vásár leenüT\' \' "
(,SQ.rga,nT,öx,ásO A belybcH sür-(íftajrnÍTftíalbíín minden hélyrer BÜrgohTŐiés, istím ^Tfegádtatik, kÍTéve aión fipljeket, melyek, a» ellenség áltat el vannak-foglalva.\'
Á.<UT^i»4SgT helybeli kisebb korcsmáros ütfU*»l\'^oaatnában a napokban a városi piriitárngfc^redoit s ablakait kövekkel ______.D______n,_____ ________
beuri, JSiinie^a^na^okban a helybeli »d<F "Üi^^TO tőkön ill/foíytmnis borult a e«ö« ».i .Li.v-i. i- .i j|4p feiforjnn - ^jjg hübon. Attól fel-
nek, hogy a hajdinát ea tengerit aligha cl nem vissi a kora őszi fagy-
b. Egy leánynyaí ismét kove B~ebb; ezúttal azonban nem gyászhírt jolch-:rank^<háni5m menyegzőt, amennyiben a sznp J |SL.Kina kt. úrhölgyet, kit nrozrózaái, szen- [ uesége 3s bá^áásága~égy:oi;é?tekbea az elsők .i: soriba emelének, f. hí 7-én oltárhoz vezette-
• felOgyelS U^vjrUt,
A (Kini\'ÍVÍf Sorinísöa\'\'égy bizonyos férg)«g^ AáJikat.\'beeaubóLieBte legérzéke-nT^bkr*s^tWifoss^tto meg. Ea-tnnr valódi bMtarintts.- ¦ .
^STttíJvAlSorilók.) Koalejüifelksret^ tÍBlfiik«gJiMg- 1-tol fogva norta-bilyeggel Bl^toMé^^^élelkna^il^^mlotriOél«gés bo-rltéa»t,l;njkrjiy»l:bnTÍlUlital<. -MA&AikAAif k^8»on«t-,! Király ssor-galmaa s»leiga»g»lgvijol inqdeaett náossin-nnlá^drjljn^:ta>saifiTirTÍlog»tfltt darabokkal npjgfíifyb a, jaasatkelyi.lakosságot.: Jól ren--=—Uftitáflöti;.pedig, a kSrnyékm Jsaeg,Sst
- 4,.b7^eLK..e4iTsn7oloBa. r Hajnoaj -hogy] íjjben^! ja. igen érzi aijnustoha napok,
Jst|||))l|fí«f.beíj fog.iUaaL,\',.t f ¦
if 6<ila,g«k, VíVedá^^ voltak tm, jttj^tty;\'tuodájában elhel/e?ivn»*ivajzál-• M^^sj^ii* únotU fgj re^.vistnaAdatoU
*tl ajjlo.) ladnUiikinxoír\'
-bfkittikaml nfllr-
jen azértTia mindjáfT B herczegeégóoek jó BÉágt birtokkal mintegy tdnkrq esüleg íb ha tán." —
Éljen azúrt nagyon tisztolt ispán «r pgy bokövotkoüö jobb azereaoao .alakbani olötun-^totÓBébon, vagyha mindjárt mint n bns tengernek felzúdult habjai ö berczeggégűnuk tán ha tönkre csetí jószágain ordítnak tán, és halmokra dülöngnek fiai haragnak 8 boszusagnak gerjesztvén lángjai. (Vagy tán némely exne-torbéli egyénnek a lovertt s lesngott kubel egy rejtek! liulvcn buBOng,_— igen is búsongnak kik vagyonukat kóczkára tevék, -— ám do ihol ! kfi oszlop nyitja jövocdÖtéll ii^wsko-dö orczáját. — (Némelyek troiK-zöltek bujkálnak Bierem\'Bém\'k utján — uzért éljpu tisztelt ispán ur! a szerencse el nem buniló fényében, éljen hol nem árthat} ha mindjárt 5 herczegaégének (tul földeken tul határ in) nem árihat a. balsoré üldöző vad kényo — élj-\'n l.^lke vágvásának nem tévedő öszlönélifn. — Éljón lia mindjárt öbcrezegsógénekdns olyn-pitimában derekasan égnek s fátyolban fs-küasnek, e ima engem nevetnok, roört ennek egyszer vegor*, num sokára tán finom életre dor-ölÍKt, ei ily redózö fannttcus ész zakla.ó görOngyös kibugpvanó észtöredóki kiffj^ztUt el kell tehát vetni, mint forgó viszonyok jármait tekintve b egynek dicsőséget masnik gyászt okoznak.
Hanem mindenek után nagyon tisztelt s-pán ur ! éljen a szép élet derült születés mpi csendes nyugalmába csergedező forrásában, a élni fog emlékemben még kiholt, alkonyra nem setétedir; páüyója, éljen meg ,\'V.\' ik t"\'v elérésében tul mintagyergo virág, m^ly u«;g el nem — hervndoz — kívánóra nzért tiíT.ti szivemből s cBendea nyugalommal az í!gre tekintve; hogy feléje jövoiidöboi. egy joi.b ólét szebb hajnala intvo reá következve fölvirradjon ogy legyen.
FŐvArosi ös vidéki hirek
— A „K. K.u.pos8onyMovcIozöjo irjn : Er-1 dekcs tadní, hogy a fegyverszünet utáni napon egy poross tdborno.k négy raórnükkart tiszttel engedélyt k:órt l\'oseouybj. inehetnf, — az engedélyt ;-Thun nem tagadta meg,,sA tábornok a város legnagyobb megh-petéaé
másik réaaóru^^- nF.n p»nriBflr_kjyjhigja_él:, Lbaís_ment tifliteiviiL.Jl a&riu.elv<i.s_en felko
• r .T _ _;„.l!\'.t =»- ti ¦ 1.....n^^>v.\'iitau\' "ÍA- .... . n 11*\'. . . , ,
rcBte Thnnt a másfél óráig liüszt.lgetfti vele Ed csupán udvarias látogatás vult, melyet a fegyverszünet mindig megongcil. Amíg a/.inban a porosz tábornok elfoglalta Tlmnl i,\'1 a beszédei, as alatt a mérnöktis^tek rajzokat hevenyésztek a város ntezain. szélességök éa fekvésökröl, — összeviittárellak a térképeket, s miro a tbk hitte, hogy emberid elve*; geztok dolgukat, ö is bucsiit vett s szépen eltávoztak. Ez tény, melyért jól állliatok^
— K é t fl gy védet fogtak el — a ..PresseJ szerint —jul. Ü7-én s a komáromi várba vittek be. Az egyik a-poroszok l.unó kiált-váfivait (erjeiiztütte ilagvarurst.i^i-u 1- ki-filtványok u magyaroknak jiorv¦>L oKipz részről, n megBzj\\b:»tli táfiilkat" igérikéí iniik a magvar csapatokat, hogy a csatában lojj-\'-itek a levegőbe és fussanak meg. A másik elfogott iyit rámegy ében to borz oaaz tálukat állított ii pur.)sz,ok részére.
— A V e I e n c z é b o n fcloszlatutt reudür-ség li\'génvBÓi;e azolgálattetel végeit n peeti r o n il ó r s ég h o z nsztátik be.
.jKoíuth éa Klapka.) A „N. Fr. Bl.u hiteloö oldalról kővetkező közleruenyi kapott: Kossuth i\'B Klapka jul. ^úán Reichen-bergbe érkeztek, s :i nFrai.ku szállodába szálltak. A nnp folyamában Kossuth mlntfgv barmi nez eiirn.>nvt kapott Berlinből. Mindkettő L\'. éu 1\' r á g á b a, s onnan haladéktalanul N i-kolsburgba utaztak.
— Ü o g y kell a k a t o a á k 1 o v ü 1 ó i l\' z i iu e z ii i. A7. al íóausz tríai posta - iga2g..tú-8;\'S figyelm\'-1? t i a kÓKÍMi sé:-"t, — h^gy az északi ^s deli hadsogegbeli cs. k. katotiaság-liuz iíMv.-.ett lfv,i;k ea .gyei" killdtfiiieiiyv:k
| clkiildui.0 uiall.il késleltetik és nebez\'i t te tik, Iliivel a i m ¦¦ken a li mlt eptíilet b gvak ra:i tn-\'g-?m!i:ve nincs A k i.-.ji:í-g kéretik leliát, miszerint ez-ntnl ar. ntilit.\'tt kijeh-lest, lattiiiit ftí ezred testület nevét, és ha leiiet-Bi\'ges, a zászlóaljat ia tegye ki.
— E r d é 1 y b e m e n j ii n k o I c 9 ó g a b o -n á j e r t. A tiszta búza ve kaja 1 l\'t 4u kr. degyese l fl, kukoriczáó 1 ft 3u kr. LL-de-mann posli e/.álliló késznek n vi latknzolt mé-
njét, Maroa- Vas
ák éa <wvtMt koltség-kkel fgviitt trhelytől Pestig I ft J-iO krért azal-litani. — Jliutnn pedig egy ruérö == \'2 éa erdélyi véka, eszerint a M.-Vásárhelyen bevásárlóit elegybuza, Pestro azállitva mérÖn-kint 3 ft 80 krba kerül. A Maroson sós hn-
Kaposvár.
h. Mait napokban fényes nappal az utczán egy nöt tiportat fitt le egv kocsis. A véletlen ugy hozta, hogy Dagyobb pérrl-mei nem okoztaltak, mágia tökéletesen megérdemli Borsát a vigyázatlan kocsis, hogy azonnal hüvösro vitetett.
h.A dalárda ehó végén hangversenyt . rendez fl.jflbcEültb.arozo8ok jnvára. A szent 1 jókkal Aradra vagy Szegedre szállítva pedig ezói maga már, dé a ázépen haladó egylöt íb ; raóg.kcYEscbbc.- — -HaaBnáljub fel — mondja, megérdemli, hogy minél fényesebb erédmó- | a tudúaitó — Erdély gabona bőségét ima-nye legyen emberbaráti müködeaénok. , gyarorazági Ínségesek szamára, s juttassanak
b,A= idei gabnatormós oly példát- ; Erdélynek egy kU pémt! lan silányul fizet, hogy hasonlóra nem igen i ,~ A h i v n t a o a es f c 1 h i v a t a 1 o s la eínTo^iW^TlaTSzI^ fUp.n
. ... ,-OJ . J ° r ¦ mini1j.il íívflTiH^tPiTTíi rnTtrirTn
titasa egusz nagyságában. Van ojy eset íb,
hogy egy kereBztbol pár iteze mag jö ki, ismét, hogy nem talál a gazda-embert arra, hogy kicsépelje a szalmát.
h.A kánikula is szokatlan módon köszöntött be, éa föly nálunk. A hévmórő 15— 1G fokot alig halad meg, este h éjenként pe
minden gyülöiéterrhrroTsfiflág^którtaTlózkód-; janak.
— (EgrosBy Gábo r utolsó porcsoi.) ; A színházi szünnapok elteltével Egerből haza i érkezvén EgrcBay, mindenekelőtt! „Branko-; vica" előadatását kívánta. Hiálmn igyekeztek \' barátai öt o fárasztó szerepről lebeszélni, melyről maga ía bovallatta, hogy mindig nagyon kimeríti erejét" De ez kedveTrcxBaerepe-; volt, niert cBaknemegéazen u alkotta meg j.Ohernyik korán elhunyt dramairónk egy bo-: végzetlcn töredékéből. E szerepben akart most ís a szünidő ntán először a közönség eló lépni. Különben is Egerből hasatérte óta látszólag igen jól érezte magát, b kik áz utolsó napokban látták, fölötto vidámnak találták s ti maga Ti nagyöh~dÍCBértöégéBzBÓgioHapö\'-j tát Jal. 30-án már apróba alkalmával is, hot
TÍ»n^r™!^\'*^ftrJ \'T1|em V:^-\' különben csak jelezni „okott, telje, hangot ben ugy, mint névben e asdae csak orom- ¦ i_ .í, , ,t .„ A , .-, r. ^ . melddvozülhetjOk. frigyet.- ; Wnilt . s.okatlanJUzzcl jal.z.tt. Este jó-
, .A . , , , i kor megorkezett oUózö szobájába, pontoBnn
h. Mult számban közlött tüzesetekben hí-, raegtott minden olSkémÜlotet b az oUü két báaan-nyomatott, hogyToponárban 19 ház t felvonást nagy hatdsBal, több izbdn megtap-* X \' "Baranyamegye egyik kön- ; „olVa játszottn Végig. Különösen nagy hatást
jegében tőrtént. | idézett elő a harmadik felvonás azonjeleno-
h.Zdálán nagy cbolera eset fordult elü í te, a hol az agg Brankoy.cs vajdának meg-aabetegek meg is haltak. Hallomáa Bzerínt; vakitgtt idöab fiát (kit Egresay saját fia, Ár
eféle baj egyebütt is felütötte már Medúza^ .ftjét
h, Kftdarkntrál egy ]«ány- » Drivá--hojs kerülvén belé esett a megf üladt.
b. ;A pZ a.1 tt>s o m o g y i «h ö-l g j e k n a p-i1írir»«< uó)ó. elofixetéa; fi vek tárdi és kó-tiedelmea kiosztása miatt^de, más akadályok közbejötteivel fi; ftrBsefbésjst5k ezennel tíaz-itelettertudSlitiák n ni7í.! tUíÖnB^gót; \'hogy-
!hát október •íaejéré táíetett,kéretik egyúttal MÍvUrtókati hogy u aUlitÍv«>k»t sep-tembér í-ig okvetW tekQbiení ia\\vLaked-
pád Bzémóly\'eaitett^ eléjo vejet ik. Távolról aom gyanitá aonkt a közelgő gyászos katasztrófát. Megható, volt a távozó fiu aaon pana-bboí felkiástása^Apám. nem látom tobhófo-jedeliní arezodat lu :—a mi nem bokára azo-morn valóvá ldn. MidÖn erre a kisebbik, bzId-tén megvakított fiat (laendveynő) vezették bo, okkor Egressy hangján egyezerro Jiagy fi-tyoLosottstig ivolr észrevehető.:TNóhánysaor-boBzólott ,a azínfalak közé, hogy hozzanak ^ból.a.nfBl^^.makoTbólí^rmeiyb([l mindig-Tolt kéulete öltőxíiszobájábaa. EgroBBynolc a"tterep szerint, világtalan fia faló kellett "Tolna kíizeledníe, ózonban állva maradt, ngj hogy-Len dvaynó lépőit közalebb hozzá. Mpst aii kellatt vo]na:mondani.\' BItt vagyokgyfUfr-mekem 1" dt? a helyoti halkan est mondta: Na*.
j gyön rÖBBÍil vagyok, L gyérmőkóníÍ\'li s ezek voltak utolsó BOBvat; ráhanyatlott Lendvay-nórá\'" b térdoíí.rflekadozni kezdtek. Az olajt
n)ilIabntb«Ti n nésö közönség h a színpadon uyak Is a játék részletoinok tartották mind
Ieat,-do midőn Landvnyné az elhaló kezek bi-,deg érintését irzó\'S míigmerülvo arczvonii--ea\'Tt\'megpIIluntá; ijedve felsikoltott — nfüg-[ göuytloercBztettók b a közönség mélyen meg-I Ti n tv a oszlott szót. A színpadra sietett orvo-I sok a beteget azonnal I akására vitették, min-| dunt,megkÍBCrldtlek, do nem segíthettek töb-f hé. Éjfél előtt fél órával Egressy Gábor utolsót lélekzett.
— (El pa>ta n t g rá ii é i.) FozBonyból ir-;ák, begy a.TegyverEzünet napjaiban a nép kijárt ft csata színhelyére, RB" elszórt- vetgo-lyókat ősazeszedcgelni. A többek közt egv kuvács, Klempacb Lukács 15 darab ilyen vetgolyót fölnyitott, de midőn jul. 25-én a lü-ikat futukaría ttirni, ji mint a kalapácsosai ráürött, agidvó szétpaltant és Lrikács kovács szivkamrájá!\'a két gelvót s nvakán cgveurló lövést kapntt. B"skr-irttz Ignncs és Riizsovjtn luelielte all-.li, .iz -jjsik iujtii kapott nagy s-\'bet, nz utóbbinak ballábát asakitulla el. É kel utóbb főlg^ i\'gyolitsaii\'-jz azonban meg van remény.
— Kihá sasit ófgylct tudtunkra csak egy van még l\'esten, de az az egy oly szépen áll, hogy közelebb mar házal akar magának vásárolni. — Az ffajta hasznos egyletek népszerűek Magyarországon. Debreczenbon magában 9 úll feun. Az aradi, körelebbi üléuén lOtí taggal szaporodott.
— L:j gőzhajózási válalat a Dráván. Tonello János, trieszti hajú-tulajdonos- ca ha-j úgy árosnak megad ati.tt az engedmény a Dráva fulyón valü gÖ2bajózáara Marburg-lól a Dunáig személy- és ámszállitás eszköz-lésére.
Bécsi és külföldi hirek.
— Bécs a nyomorban. Bécabul ir ják, hogy ott most sukkal nyomottab bangu l;it uralkr.drk, mii,t 1 NjÜ-ben, A kedélyeket íiltaláns l.dmiigolis.ig és mély rettegés fogta el. Emelb\'ttaz élelmi szfrek nnponkinti drágulása ijesztő mérvben növekpdik elanvnyira, hogy a-iá-iki eseményekhez hasonló jelenetek előfordulta túl tartani méltán lehet, a népnek nincB mit ennie.
Bécs jelenleg egy táborhoz haaonlit, hol a katonai életen kirűl minden ínás viszonylat megszűnt. Kerpskcdésröl szólani geo lobot; aki teheti, hátat fordít a siralom e nyomortel-jes völgyének.
— Ulasa foglyok Bécsben. Mult szrdán reggel a nyugoti vaaut egy óriás vonatán a tyroli Önkéntes vadász-csapat kísérete alatt 1100 olasz- őnkóntea B 5-4 tiszt &r-kesott Bócsbe, LinzbtiL jöyot..,A__vonat kocsiból állt; a foglyok mind általában 2b — 3U évesek, b az indóház udvarában állítat. t:ik fel. A tiszteknek megengedtetett, hogy a vendéglőben reggelizzenek. A foglyok többnyire piemontiak, kik már 1869-ben is küz-u^ílé^rAuéáTria ellon irkiknak műHét^jsájmoa érdem jal disziti. A tisztek másodosztályú vaa-utkocBÍkban voltak elhelyezve. Az indóházban két órátg időztek, a tyroli önkénteseket aztán coász. vadászok és caondörök váltották fel a o foglyok tovaszáll itattak Magyarországba.
— A velenczei törvónysüéki h a-t-ó-a-á-gok már Vidor Emánuel király no-vébcíi hoznak ítéleteket. , .
— ivöniggrüta vidékért! Prágába érkezett utasok beszélik, hogy as olooottok közül 20—30 embert ügy rakásra halmozva, földdel borítottak be. Ily haltnok K^niggrata közelében százával láthatók, \'~ ~
— Két ügyvéd verekedése* Pá risban azon hallatlan botrány türtónt jnh 23-án, hogy két ügyvéd, Norbevi Billiart, ki ogy havonként megjelenj jegLLlapat ediki, ós Henri Didier urak, a-városi tonAcaterom-ben egy per fölött öaaaeesivódtiW^li egyik a másikat — fö 1 p o fosta !t HW\'eöamény á legnagyobb índignatíót okdtrta\'.\'
— A\'g;Brl<ba 1 distii\'ky"taíni a „Tirolor Botou irja:—:,v:.9ok Teréaégdaczára mind-jóbban lal6nyd^^\'^^^B\'!15 fegyverszünet nem jött,volná"lL-3^l»j.,Trientbon (hol moat a fil-hadiaziilláa TánTrQvrd idtí alatt, vőrÖBÍngflfló-ket léhotettv\'ótna látni. Vakmerő éacaüggo-détlen éereg ez. Az utóbbi ütközetnél\' rafiJf\' : Coínágolg menták b bár itt vÍBsaanyomattak, mégftitásBzorü visszavonulá^okaíkalmaval is elég merÓBzek voltak Coinogoba Őrjáratot küldeni, a kérdőre vonni a kílzaóg elöljáró-, ját azért, hogy coinegfli parasztok a csata-tor cn olesotf garibaldíatákát"kirabották a öl-í tőzotüktöhb megfoazíák^Mujd minden Hcly-segbon, akadt. :egy;Jkót embor,,- kik. kémekül; ongodók magukat ftilhasználtatni.s ol^ruU iák nokik as osztrák csapatok iU&tfát. ere-jótstb.TBz DTüborok tabhnyiro olais khkttva-lókyékik\'a JTtiíhámorokban, ÜveghttUkbon, mint rendes munkások \'évek óta fOglolkoH-nak a jól iomorik a környéknek mindaz) te-
gr-zugát. De találkoznak a bennszülöttek kúzt Ín, t&bbuylrc aa előkelőbb osztályokból, kik ilyen bariludgoB szolgálatot tossnok a gnribafdistáknuk. Etek külilnfélo szinü
lulvujlámpások fétiy é vödért osi tik az el len-eógft ogyrÖl másról. Aií űaetrák cenpatok úhal elhagy utt helyekon alakult köZBégi tanácsok és nemzetőrük assnl kezdik meg működésüket, hogy a jezsuitákat kiűzik. K rz.t-7.cinéit köstílebb megparancsolták nz olasz hatóságok, hogy három nap nlutl hngvjak cl i\\ ve lenesei területet, ha neru akarnok a krnv-hzcrrendszabályok súlyában részesülni
— Terjed a gyorspuokn Az angol fdBÖházban juliua i3-án a hadügyi nlalkni-titkAr, Longford gróf, de Grey gróf Mbzó-laláea küvetlteitplicrt tudatta a házzal. h<>gv n volt kormány nkkép intézkedett. miszi-nnl liiimii k\'tt\'tnai fegyver jövő\' mártius "I-i^ IrU\'.-.lrí\'.l löllhetüvé legyen átalakítva p hfgy (i ni\' i btani kormány a számot 15« >. iti in - n-
— A pcs tvi roti toborzás kult-evg<;i. Azun 263 önkéntesért, kiket a ma-m.^Íik li.id jutalék fejében ÍVst vofima hsízi1-tij l»i rz<iti, a toborzást költségek 1 A\'h i lr,-i r liptai;, utiaez hozzáadva a ki\'.iBin.\'tl 7 j« ¦ ffuj 1 f-¦IpúrizL, .i hadjulalék kiállitaaa ubfii-
0OGt> ftnyi uaazegbe került. A várnunk -in\'g van engedve, hugy illetőséget ezután i s k-tikeu ti.\'Hiík bíil all nhasen ki, rsakhogv i-zi-k • nők már p\'isu illftuaégü egyénekből kuli
szálon a próbát meg tűnni, és La ugy nem sikerül, mint mondám: nzemornrn vetni. A próba nem idilbo, oem kylteégbo, eora kárba ncra kerül. Az előnyök pedig meglesznek, u. in. : 1. Nom veazi el az Őszi hideg. 2. A terméa czukroiiabb lesz, tehát hizlalásra éa kenyérnek jobb. 3. l\'iaezra jóknr kiállítható. ¦J. A zf>ld korban megszáradt körök a marha U-.lt takarmányául |n idok-n betakaríthatok. 0. Ha niíijd nagyobb mérvben kezeltetik, n larluja oazi biizavciea nl.i mcgugarnllinh\'.. ti A kukonczrí majnu, jun. július haviban a fízi-Tiiíemg, még a KArpnthrgvflt közt ib ](m nap nlatt k t f-jlud ve u, tz-n in\')J\'n, még Osí elolt megerU-JhcHi, h k-n vérpul Itkul használható Ichz, a zab- t-s urpa-k-nyér m-ilftt. Az ..razftgwtt magyar gazdiig! cgyeLüLn,<l, mcK n inm11 hónapban bn-dentf- S . . 1)r <¦-fi\'lf,\'dezt\'Htr b a múlt evi kiserl- 1> tcrmelést-hol Ff-lkuldutt egy példányt kunitól < flf.v.-s-lu\\, korven a probat ezakertob-g megviZEcál¦ tatni. mi ha megturtc.nib cr-dmenv-"1 k\'rzf fog lelBtoi. Addig pedig találmanvo közzt--tctele altftl a fiírkéozü gazdak.izOiSHégr^k !6 atkaluiat kiv.iti uviijtarn u pr\'.í»;\\tL-\\tlrt inuct
MIldüD 3 ÜZCinzf-S idi:|f.i hrüll.
IST-p-llt posta.
Hasznos tadaivalok
— ii ugyan kell abuzát a e u a i ¦ ¦ g ¦ t ij I megőrizni? Az ÜBZgg.goaiLa. rn"i v a busán nú, azt egéazeo bevonja, & mml luil-]uk, nagy karukat ukoz a buza foldeüen. — KiOii Doviiny magva aremmel nem lati->\\o. Mind ^ azatmábaa, mind pedig a magvakban létezik. Minthogy mindenesetre azon kell leunilnk, hogy eaen vettzedolmeo rt<. ven v z-.-1 magviit valahogy btizaval bevetendő szaütti-futdünkre ne búzzuk, legiailEzerübb ha \\m-zat friaeD akarunk trágyázni, ju 1 clruii.a^: trágyát valaszesuak s vigyázzunk, hogy bu-zaí.zalma ne keveredjek kOzé. De a veiotua-gun is vannak ily finom üszög^ombamapv.-ik. l\'lz-.\'ket ugy lehetjük ártalmatlanná. |,a cl-veaztizük eairázó erojél; mi beázlatas által turlenik. — A beaztalán legjobb hatasu rez gáliezezal molcff vizben felolvasztva. r.«>iiek a Tí-tóa elÖU^^Hval kell történnie. /Izlat-nak még p&sÜisel ia) mi SEintén nem meg-vetendü. —"*S,í előbbi mód azonban mindeneseire elünyüsobb.
—^Pekele repcao helyett sárgát vessünk. Ejt tanácsolja ogy gazdasági tudósítás, melyben arról ért esi lenek, liugy tubb rendbeli kísérletek után sikerült báró Baldácsy Antal (iyüngyóa mollett lovíi Bari j uradalmában, as eddig tavaszi olajos KHt \' ;németül Luindotter, magyarul gomborkn j vagy eárga repcac) növényt téli veteményra j átváltoztatni, ml által ezen ojajoö vetemény j súlyosabb ezemö, ós igy olajosabb tartalmú, \' a forgsk_DUaai. vigtíootagaágQi jobban kiftll- { ja, minfcafeketa ropcse, vetósro keveaebb i magot kíván (7 —10 ilczét boldanként, holdját 1200 Q Ölével Bzamilva.) két forinttal olcsóbb kOble, mint a fekete repezének, termésre nézve azonban hasonló kedvező1 időjárással csekélyebb ugyan, minta fekele rep-czb, de a magterméu elhelyezése nagy halmokban ia veszedelem nélkül megtörténhetvén, kiaűbb helyiséget igényel, a gubóit abrakként eazí minden marha, éa igy nl6nyb-9ebb & fekete repcsónól takarmány tekinlo-tébon, jolenleg pedig a csekély üszi termésnél fogva egy magyar holdnak bevetése 1 ft 60 krba kerülvén, — ajánlható volna. Akik vetőmagot óhajtanak, bérmentesen levélben folyamodjanak Bndin & varban, saját hiaá-ban lakó Jory Ferenca hites ügyvédhez. Egy oastrák mérőnek, ára 8 frt. Vetése uept. végével történik, borondláa fután, a magot felölvotve; a fold minéműfiégénok repezo vagy kender jöaigu földnek kall lenni, silány füld silány aratást ad.
— Kiikoricaa-termesstőknok jó leaz megpróbálni oson érlelési módot, melyet öreg Somossy Mihály hajdu-böszürményi lakos saját tapasztalása nyomán ajánl, s mely sso-rínt a csöved&éii ?3 ssemsés, után 8—10 nap alatt ugy megérik a kukoriosa, hogy caövét ós kóróját aaonnal el lehot tanni téli helyérő. Az egész eljáráa abból áll, hogy mikor a kukoricza coüvo kiszemesedűH, mindjárt le kűlLvágnl földszint, 8 ott hagyni a fuldién 8 vagy 10 nap, mely idÖ alatt, hajó meleg jár, tökéletesen megérik, szeme megtelik még a leggyengébb tej d ed vében levíJ fosni valónak is a nélkül, hagy homorú vagy rdn-czosJcnno. A oB&bóritékokat nom kall feK bonlógatni a azáradáa .idejóbon. Ha kérdi Valaki, mondja aa öreg S.t hol vettem o tn-dpmányt? most pgyalBre csak azt felőlem, liogy aa 1864-ik éT-flept. 29-ki fogy kártételein való gondblkoBaaoB-ntan tettem a fen-irt kteérletamet; legyen elég moat vágyásás
TIR G Z i
A magyar nemzet őrangyala.
i tllc kolinak an ki innntl.m r « tilc r.rf.Uk,\'- Tn.-l.-níTPt,
SALVATOR ROSA
éa
MASANÍBLL\'O.
TiTl^noti il.-tki\'-]) a XVTI. Bíáiad «ia.\'i lolcből.
ni\'iOfi: mia k\';Uii Ei il k k v a y SI á rio q.
íl\'jlytitij,.
„Urani," válaszola nyugodton Salvator y,ha Önt megölném, a ^Ugon egy müvészssel keveaebb lenne. A művészet előtt meghajlok í — az embert megítélni Isten dolga".
,Jgy még senki sem beszélt volom!" mormogá magában Bibeira.
,,Mc-rt csak liizelgííkkel a gyiívjíklcnl volt dolga!" feleié Salvator-
.,HnnUom vag-j cllenBL-gern akar-e lenni?\' kérdé rövid aztinet utár. Ribeira.
MLánczukat nem akarok viselni!" válaszola büszkén Salvator.
I-.ibcirn butíil iurditü a ijjUvi-kziic;. h tamtvaftj,qi kuvett-k t-t-
, Netn tn^lt.,/! ütik valamit |.;irnn<-s<.l. ru \'- kerdéLeoiir-Iiibnirutúlolvliiif^t.r! m \' * \' 1 í-^. 1 iff jf zt lh^ am i.,z koz harjiiilv undok leltet elkúvftr); ti gl ülfLKat niffrbfjRzniúsüra-
»>>tniniii! - leiele röviden Ribeira. S.7. niiTivit tesz. liogv mindent mef;-fcli^.-d;- hutt(j[.\'it í.aríiccutli titrs:iiMii;.
ne hu! vatorniil akart maradni. .¦[" marabu
de
-¦¦1 f\':,
fu vaia. iK it jr U tti Uai
!,1 uul-l
veti;
iilarifiibari. ,1 / Ubi
limai ! -ili --un- \'. ilii-:t iu*-\'^\'í.^v:í
; uz utcza mas k vegén egy íerfi s egv el-
t UlM ! gVUl*S Ír;
1 vitába x odti uh;
k
litU
1 1
hülgv viila eszreveJn tor kik iíkf\'l i-ietirnek az utcza liosszá-112. latszik Ribeira íenvea kö-n-k ivieg1 illant;tsa atadalvozlatá h,-k !..\'I\\\'iaiH.-;lban. Legyen. hv^\'V Kiiratwik kuinul yal.ib ternn-Hjn-;\\i il&i. mert a lárma csakúgy an\'" u. 1i*í<ív itt íi dolog nem vé-¦:, Mi_-v lei; ver.. Iío^v kivi\'.nrs u!-ij. ithihÍkfcttfn t-gy i\'idbtíi v.\\o]i mögé állának, mely he L;i Salvator niasodHzur vett xw.^.ü a kö adra. elbagsák.
MindíveUen szemtanúi vaianak a par-vngv lüK.thb h.tiiiüiM bajnak h a -zúrgva iigve.u. kulotiu.\'-eii a hulgy resztről elvnk r^fizveszvi-tet vehetendett eazre az iránt. nt.t ns" Miitogii a hulgv, mihelyt Halvatorta vivők közt feliemére,, Taddeo, neked öt si-gttned kel! !J
,\\.ész vagyok," mittogá az, „de ug)1 latsaik bZiiknéyttlen ! tövé hozzá,miután Sahíilor oly gyorsan vivá ki diadalul.
Jfindkít személy most közelebb lépett, s ha közelebbről akarnák megvizsgálni, a fértibün ki-iUeje után itéíve. könnyen a iiülgy szolgájára ismernénk.
PA.zonnal sie^s a mtiárushoz Taddeo, itt It^ok rád várakozni" tnondaabölgy, ^ anaak távoztával c?ende5en a esesd ergo\' filé lé) ett.
„Igen Ö az!" isoiétlé magában a szép ifjúm tekintve, „néhány pillanat, 8 Öelalszik, lelküsme-rete oly nyugodt mint egv kisdedé, s épp oly kevéssé fél e találkozás rémítő következményeitói, mint a jöiü nap bekövetkező nyomoratói!\'\'
Taddeo ekközben a mliárus boltjába lépett.
Mit kíván a „Hágaiéért ? — kérdi a zsidót.
Bimboccia az által volt meglepetve. Iiogj ily későn érkezett hozzá vásárlúv de még inkább azzá lett, midőn ez oly képet kivánt vá^írlani, melytől ö nem hasznot, hanem kárt igért mngának
Nem tudú mit követeljen. Lehetséges volt, hogy a képnek volt bec^e, de az is lehetséges volt, bogy magas ára vásárlót viídza rettentette volna.
Véfre clhatárzá magát. „Húszaranytallér! monda gyorsan.
n A képet megveszem" válaszola Taddeo „;m itt két tárcza, mindegyik azaz arannyal. Ez itt öné„
„Ábrában, Jákob és Mózes!" mormogá a tsidd „mórt nem kértem többet!"
nÁmá5Ík tározn pedig" folytatáTad-^eo „a kép festője." <
mind!" csodálkozok a\'asidd, kí ebből is szeretett volna még egy rásist.
„Akarja-e neki adni vagy nem? Ha nem,ngy a kép itt marad!"
n6i kérem Eiellentiáí! — s kitől, ha az&bad kérnem ?H -—
„(..\'.¦íiik adja oda neíti!*
Taddeo vevé a képet, Bamboccia po* rlig aietett fölkelteni Salvatort, kit a k5-padon egyedül Ulá^t,miatán az elfátyolozott hölgy us öblöny árnyékába vond magát.vissza.
„ftignor Salvator! Signor Salvator!" kiültii boitjábol-kiffohanva.-- ........
_Lp\\íut vigyen az Ördög!" mormtgií emez bohzarikodva már másodszori föJ-l.fcltfcíicri.
„iSipnor Salvator, ne wgye rósz né-w-ti folytatá a zsidó „én félreismertem kegyedet — kegyed igen nagy művész,
1 i ín es kires ember; eladtam szép .íbifiar iái , Ím, itt van kegyednek re-H7e,-
_ Alomba vagyok?!" kiálta ez bámn-j 1 f Uekintve s szemeit dörzölve. .Nem nem uram!11 viszonzá háta mö-r / r \\ nöi hang. Az f\'itatyolozott hölgy, kit mindkettő :.\') eltakart az ublöny, most elo-
. F.g v höl^ry !u Salvator bámulata min-uig magasb (okra hágott.
„Lrum." folytatá a hölgv .nj\'ujtna-e kegyednek élvezetet Roma látása?"
.Komat.\' az örök várost, a csodák vá-rusai. oh ezt ne kívánnám látni \'*."¦ S Sal-vator-gsemei PöIvUlogának a gondolat-T:id. Komát, minden festőnek eszmény-krt.ét láthatni.
..lu" monda a Hölgy, Pde Kápotyt két ¦Tta-p~alan el kell hagynia! Legkisebb ké-pedelmeskedés —- s kegyed vess ve van.
V*TO tart ózta rja-e valami vissza Nápoly-bír
.bem mi."
rl l\'v hát utazzék.Tudom,a halál da-iiK>k(e-i kardként lebeg kegyed teje fölött, í- ajelenet, melynek szemtanúja va-l"k. megerősíti ebbeli hitemet. Im itt rgy ajanló-levél Lanfranchoz a, bolognai iskola főnökéhez. O jelenleg R\'iuiá-biin van, s kegyedet tanaca és tettel t-ü-gitni fogja!"—
.Nagyságtól vnn e levél, SignoraV* kérdé Hatva tor.
„Igen"
— r Megtudhatnám, ki —ü „Később — talon. ígérje meg, hogy holnap mnlhntlanl elutazik !"
rM-egigérem I4
„Ugy hál Isten kegyeddel Signor Salvator Rosa!"
E szavakkal a hölgy eltávozott, hogy ¦mi ade a-további - :fpl álfeoj!Íti4«t rki jverill: jön. Taddeo a képpel követé.
„Nos tehát,i.kiálta Salvator „ha egyszer asszonyok kerülnek a játékba rgy mégis csak mennie kell! — de ez vald-ban különös egy éj!" —
E szavakkal körültekintett,ha valljon ébren van-e. s az egész nem voh-e puss* ta álom. De a levél kezében volt —
rRómat Róma" ujongott az ifjú keblében s örömittas pillanatot vetett az ég felé.
De öröme nem sokáig íariotL Hiss Ma-done jutott eszébe — Madone-! s böny-telt szemeit fájdalmasanuü.té o földre,—
ÜL
Egy a tengerparton allo szegény balász kunyhó ablakánál egy férfi áflott, mellén keresztbe font karokkal, lecsüggesztett fővel — gondolatokba mertllve.
A tőle néhány lépésnyire tÜÖ leány, ki nagy hal ász hálát javítgatott — Madone volt. Ö ismét látta Sttlvatortt a megtudta utazási Bzándék&L.. Mi határozhatta el azt Nápoly ily gyors elhagyására, nem tudakolá — Salvator homályosai^ beszélt őt fertyegetít vessd/ekröl ha Ká-pölyban maradnak ez elég volt, Madone most már magfl is kívánta elntaBásat f ő Imádkozott, aalstenkiaórpiö^ ntján^hogy az tít környeaö vesaálytW megmenektTli jönjift mindjárt soha sem Utená^a i»5t többé! A saertdBm^^bnrfíiott M jfíli.; nŐhívébe, b aHnlmetíBS^s.tOiB^aSt.:
Satvator ma indult meg útjáig mely
b kö«el hegyen vwete itt, itt tehát még "Motiárafidttiata 8tf
.Bátyiul!" monda /élre téve manka-jál .« tulki Wraen van." ¦ \'Nem nyert feleletet.
„TatnAs: most k» gúláimat fogom a . lcge)8re kie^rni." —r-^—
\' \'A\'iaiyrrOTií\' „igenét mto fojovol. „S to igyengedsneltiívoEní? Mi bajod,
hogy oly szomorúan tekintesz roim?" kér<16 fájdalma>an a szliz
Masaniello — igy nevoso a nép Anl-ellö Tamást — szó nélklll megSlelá nií-véréL
Madone tndta, hogy bátyjának vaunak pillanatai, melyekben egyedül sseret lenni, Bzért elhagya öt;
Masaniello egy pillantást votett az ab-
lakon át. Ott alltak előtte a st. olrfliü orííd idtibarnitot^a tornyai, „Oh!!" stihnj-ta 8 eme vár! — Itt ÍUgg a sziklntot\'ín. fenyegetve mint zivntar-felhb\' fejeink fűlött. Az Isten szétrombolhatná, de nem teszi.-—- ö reánk biza ezt, azért fogjunk a munkához! —A rabiga oltürhotlon — QncsE ItnHa jnsson koldtinbotni? Ali«r vnn néhány rongyunk, melyei testünket |
födnénk, s lia spanyolok folytatják addt add után behajtani, nem sokára nem leszUnk cgyobok vándorló osontvázak-nál! -
rOh!" folytatá kis szünet után -ha Nápoly általam lenne szabaddá! Általam as egyUgvli, tudatlan, szegény Mapani-elIo"áltar!
tFulj\'talA»a kí)vetlti:EÍk.)
Ü S L E
x io: i r kt ö k:-
__r ______ j $n%rWr-Ar h4ko bek8vetkoR-
tí»et at Ipar is kereBkedelera ia viruljon l — A virágút as7«Brm^S nem gyű multa, éf talmit bátorság la volna ait IbAt jolsnlep kivinni, cii#H .a gyü-•DHÜunak Wfklkajtanl kell t* — Néhány kertake-tleltal étlkk »ir éta re vehető" Ipj mutatta virAgiitál, clfL Mri^Bk sla^anának mára bönín, ?1 jamét élénfc-¦>*ttf»x.^jcwUk. A tarmen v-o-sikkek -köíüJ kinmelhol-jiik • gyaojnt, maly i^en élink krrwiíbtn rí-U ¦ I. ToribM a boia Árának Hini.-Ikráo»él — da-cún > kSiép-termés ia aiámot erftaomímekutík, melTbTi a termények ríliesEünt-k — a bekorctkaiS bébinek ttUajdooUantjak ; minélfogva a külföld i/UWglotít Dákunk inait átadni fogja- — Do a bomAok köededait Amerikának befolyását ni-menők taraa-Ialmi ca BlkutmOBjos íletuakm né»vo óhajtjuk BUviiaoek, hanem — éa ÍBképen — kcruekodolmiiok-¦-T", -mir-fmiáltalnagyobb kifejl&Iáainck elébe né*,.
Jelenlegi Arak alBÖ-ouBrtrini mrJrÜkí.at a helybeli piacion: Basa BS—88 fna i frt CO kr—5 frt — fcr.
— Bou 7H fontot 4 frt — kr. Kűkoricsa 3 frt
— 3 frt 10. Árpa a«r.u*é»b.«ia való, hiányzik. — 2 frt 60—70 kr. Zab Íj—4C fuutoa 1 frl ?0— 00 kr. Pohánka ela*-readit 5 frt 50-C» kr. PtiMuIy fehír 0 fit — kr tarkó 7 frt — kr. Gubó cl*ö r.udU lw ftl máaaja. S.ilTapilinka ?0 fokú 21 — 22 (Vt lionlii-Tal együtt. riirköUpiliuka ii» f^ku 16-lll frt liord-Tal egyatt. Mt* 13—1*4 frt. Borító frt. Nyertbürilk : (lanyha üílet) ökör- 4i>, tollún- ?0—12, éa bua»-bürük 4^ frt. raáuáakÚQt.
Borok: ft-hér « fúriís (üchilterl lStli- «íj3G3-ki
— ridtikUakbcli — t\'Ttnéa 7 frl -8 frt. — V.HÍiiyi ti íxegaUrdi fuKfta 18Ű5. D —IS frt. Lj hini bvr vűríH (acbiller) ía f^hár 7 frt—8 irt — kr. Halatoninoll.1ki borok 18G2-?5 lBG3-tki fehér II"—15 frl. akönkínt.
VIasí 90 frt — kr. IUi 44—45 frL K(3 .inat^-in
crapjn ara BO frt. — Futár rongy irft 7 frt 257 frt 75. kr, fakoL& 4 frt.
íV.-taníssaí piacai árak aag. iO.
BorsJ itet^jo 20 kr. Lene*o itcaéja 20 kr. Bobitcsijt) 8kr. (íale* ítf*é]e 5 kr. ilurgonya moraja ű Cri — kr. Slarli tbiw foutja 15 kr. Juhhús fuuga 8 kr. Őertía-lm* l\'onlja ÜO kr. SioJunna mAjaija 30 frt — kr. Zsír f.mtja iú kr. LAngllflít m»M«ja 11 frt — fcr. Zoeui-lyi-Ii**t imli*Aja 10 t\'rt — kr. Keayérltait funt ja \'J kr, Kukuiic*.iü«..t fontja 5 kr. Arpad-ira fontja j kr KiilcskAsa r.mtja H kr. Rtsskilw Tmtja 20 kr. Faolaj r.mtja 50 kr. Roptuoolaj fonyB 38 kr. Lnnmajolnj fontja 40 kr. Uj bor itciéjo IB kr. — Óbor itCBÍjo 20 kr. IVsti sor itcívlje 14 kr. Kanúlai aór itciéje 10 kr. li.b.uia-pAinikii ittiijd 40 kr. Tarbiily-pilínka i te síje 40 kr Stilva-palinka ilr:sáj« 50 kr Nyers fa^yú
miaaija 1Ü frt, — kr Öntőit fagyyyii-gyertyfl fontjn 34 kr, Mártott foutia 32 kr. Stoppan fontja 2i kr. S\' fontja II kr. Kenrfnyfa Bl- * frt — kr. Puhafa öto 5 frt 50 kr. NyörafU •ne 6 frt 60 kr Foaiáu mé rűje 34 kr. Sióaa tniasoja 0 frt 80 kr. Swalrna m. 40 kr , K^uJlt foutja 00 kr. Len funtja 60 kr.
üéest péusárfulyam an$. iíí.
b°. u metaliquea G0.50 ; Du/o neme. kJilcr-fin 65.40 ; 1860-ki álladalmi kölcsön 75.05"; bankrészvényük 731.— hitelintőEeti réaz-vényok 1-44.90; London 121».— ; ezüat ágio 128. — j arany darabja 6 frt 16 kr.
Feleloa flEerkeastS: Wnjdits Júsnef.
szivar-töeviteifl
Pestéi 3 korona-nteza K
A világhírű „La Fenne" szivarka-gyár Sz.-Pétervár és Moakanban a vele kötött szerződés folytán nekem
Magyar-, Erdély-, Morvái- és Tót-országok részére
kizárólagos raktárát átadta; ennélfogva a jogszerűen es általánosan kedvelt, legfinomabb török-dohánynyal töltött
\\ La Ferme-féle szivarkak
ir^^kttlépbBzg:-6ijlH>a.-<^k«lHMaiBdöre*r.--Non- pln» altra, C^rarettes d\' Espagne, anfe, Dubec, PlióreslirSerntsky, stb. atb.) csaján csak nálam kaphatók. Továbbá ajánlom a
~ ^fiwelcit fej:ex-szlvarobaí,
tyftMI.és fiMII havannah-szivarokat
100 darab 4\'A frttől 68 frtig, vámmal együtt, becsületes és poatos szolgalat biztosítása mellett.—: Bászletes árjegyzékek ingyen szblgáltafenaM ki. Szived látögatiUért esedezik
" " KÖNIG GYULA,
3 Isoi-oaa.aj-\'o.tcsiBi, ia. as
¦wa* fl*MW,_é. nAinog onroMV mint B IflgelukelSbb il«tre&di
I BfjjtMmt .jínijii minden;.
¦ htirtiiir, Miéftir, vémtgimy, bágyadt, sovány, -.»mUniUrt luafj* UlegHCreaEnigbea imvedtkink
- , FHEYQANG RÓBERT
Yastartolmö gyógyszereit
¦ Y**4ík5r; U-^tA DG-lik«,, kia Intjt 70 kr, un flTcgje 1 tt 30 kr ˇt^k-wu^ir, lurfeM Mm, kii ttí. M kr, , u
Ta*tettami imarfi VmaaaM-emOrp P60íaÍbÍ k. S. M kr, a. 8.1 ft AO kr. YiaWalJM crtr.ki>bld< foaionkfari taommcoinl.it. t ft20, IL s» UOkr, ^mtapE^yta&*Aik-y± ibntonkial «omajolTa 31 kr.
2m* Uifjak kaplulrJk J Hamun\' íTS-rmkUriban (Laf/eck S. n.) BwaVeiy méjvk a ltetiimatt átak bckflld&Hi, vagy poatal-minTÍt vuHaa, birviif Uváal mrjinyia4gb«s minden korona-orssagoUba d-kSMMwk swjobb BcnAybAgfl megrend«lj««k b ermo atre. (G»)
JttapKttlau T^t41rtfoj*seka~t4nirLI kStktrrt faHitik, bon ly\'AJfytajl ItapatttAkoi r tatirtot^^ >\\ Ugrmetéi otoiVn 500.
rtosi k kamiuaAl Titra ftp fcfa^bOBi « TvtemJa/.____
4» Malia; u eiiB IrvR*M*bwár áwgigfa«>}L \'
• fklUfe&fcft T.-Urv^Ltyi^k.
As tijunan alakitott amerikai
Cb. kir. oa:trák, cliű amerikni éa aorrul asabadiljílütal rjklcTeletptt
POpp J. ®. gyakorló fogon-uítól BéeBben. Bof-nerjpuse ^ro 2. — E(ry flveg ára 1 frt 40 kr. becsomagolás Ü0 kr. Cs. kir. seab. FOG-PEP ára 1 frt 23 kr. FOti-ÓLOM lyukas fogakra, orjhaiiailatnl ára 3 frt. 10 kr.
Növény ffbg-pOr, egy dobna ára 63 kr. E jeles k<!-scitrrjL-ay 15 éri fTlnállása óta hírre kapottesclttrju.lt Európa határain tul in. Kamiálata külüDOscn jótékorjytiak blsünynlt he nitnd.ctUK-iiiÜ f.\'pfájni\' ellen, a axij lágy rcai^nek miniUn baja ellen, ki.utnrn M-m"i íny. Fki>rbull atb. ellen. J-"81olvaai!Jn a nyükil miáltal tiiL\';;ak.t>l.-il.\\iiun a fockÜ képtüdéaút, fri&aiiiílei; és islúajavitúb^ liat a asájrn. n-liát tfljesea mejsittiileü a rusa síagot, nitly inealersó fii-s rngy tlrri f.i^ak, l;U-1 vajrr dobinjíAa által fliármazik- líhiLáu a asájviz íommiki-]) Feni hat UArtt-kDnran a focakra a asijríaiekro ti-liát kitftii,\' unl^nlatokat Imi, mint aiájtiaititií-suer is, is krső Oie; kgrig Iflji-g ppi-ijtíPiTbcn ét fristméirbpa tartja a ínpakaL hlagas orvosi tekinti-ivcli l.iaoiiyitvanyai elismerték ártatlanságát a ttjánlhatóaiiját éé »ok jeles um.j által ajánltatik.
Kapható iVnnj-KaniilMáa : Feaselhofer Júzaef, Welliach, HuBccfrild A. ós Koaenberg J. és F. uraknál.
Dr. P o p p fogorvos urnák.
Et> nrm<-k
lefpfiesgálu
i is aj áu land ónak talál tcun>
It* c tor ruagnlf,, A bi-cal e a. k. kűrodn tanára, axásx. kir, ndv, tanacaos.
S^r^gr©! Sk^OST vaskereskedénében Nagy-KariTzflán; úgy iiinre\'DSëKB\'i"Jr&BSa&ST vas-kereskedéaében Cdfiktorn^dn
\' egy tanoncz,
ki iskolai tanulásokban részesült, azonnal felvétetik.
Hasznos sérvésben szenvedőknek.
KI mr-ggySaOd o kivin saereant KrflsI-AitheiT 8voica-ban Appenciolmepye Q a I tban lakó aárv-orvos nrnak faámnlatoa gjar-wiijgal bíró haaenos sérv gyápyaierérSI, forduljon o lapok kládí-hivütalahoi, hol egy Iratkat tObb mint fiSaS blSOnyttváOy\'njsO mejrerCiltvfl itrebot. fi—12
gfeüH aljifelugginy gyárát
AJJGeZTIN F. Vnelnbcn (iUvottla) ajánlja i legntebb mintája, legjobb ¦Bcrkaeta^ i» Icgolcaobb ira íagrjOnyctt, n. m. abUkfnegöny éa ut-talterilSit a t. e». knioM^ek. \\
A gördülő m^rnnyflt kQlíinDfl elttnynl fffkfycn abban rejlenek, húgy a rovaruk nyomaaati betádullaait a aiobákbji plharilják, a friaa _Üt 6JaTé\'Lt nem akaUlyoizik; ennLlío(rva rlívid idö alatt Btcti BJfirtmiay a t. kflioWpnd a leenagyubb haarnálat éa cHamnréaboil rtsieatll. ;-
Ajánlatokat^elfogad, vilamint .minták clökdailetbnn vannak Kaniraa ét környéko azanjára Schvarz Adolf untál, a korona vendéglő mellett. — Estiken KaliVöáa VHmja, éj Featung éa Hcin üvogkeakedS uraknál.
;eréai hirdetmény. ;
. Eainíilukjai lirtüt, t L ao\'snatas -XS4a r«gf eli 8 árakflr H^Kanlxaia B TâVwlUila kBvelktiU tavak fognak «Uirwea-
•^tol rmAgortama kaacM ciillagital Ü wok I ujj-2\'toW. Bítm, \' Jíl ayaígaü *Va bjOtwtBfl pnUi inttEai a>a «io frt • ^"írchiufl
jMMimuOU^I^mM^k 1 nií S Tonal, 9 Ives, a ffrftiariach-
¦ ni^^aM^U^tt^iiti m fri; — továbbá két ó-ldomc katona.
jjajti ny«B^.Mer»k^saintfe eli/vereatetiil toptak,- " "Z ^
A magyar főldMtelintóaet
melyek szelvényei add,levonáa nélkül TfÚ^tnctk
folyamo saorint kapkatok ,;
üjbwy JiísaefiiéS,
(6—\'1_ _- Hagy-KáalaiAg.
verés! hirápMény.
Ab alolírott uradalmi laxfbtAaiff résséröl kBabirré tetetik, mi-sxerént folyó 1806-ib ív\'I,Afljnstoa Uó 21-en a Nemptby- és Aujjaa-tns hó 2-2 6ű 23-An a* A!íd-Leá\'<ívaJ-gajdaaiVgí irodákbaa a ran^nli érákban nyilvános árvorés, v»ffT ájinlatlevol utján t3bb rjogyoljlj rÇn_ dégfogadók, kgc^iJl\';:C*lríflk; boráralásl-s balaaiaÜ-jogob, vlai-3rl5-: malmok,. egésa pnssták^\'éb klilBníelo határokban nagyobb • kioaebb területű fdld, rdt slegclEIk mint nom kftlübaca aa lioazev Aloé-Lendva s Nempthy uradalmi erdőkben a
makMtátasl s gebacsszedési jog
iaa.zonbírbo ailatnok.
A (tnbacaBicdAsl Jo^ kívánatra kisebb exdllraixl etekben, éa oly feltétel melUtt Is-ktadatutlk, hotfy a husonbér kéazpéoa helyet^ (Taoacsokbarj la leréfaato lésiea. .
A* irvr-réai fcltétalek Al«á-t*Bdváo a gaida&igi lr^dábaa mogtcklníhetük.
Alsó-Londvan, IBB5.\' 4t("aüf.:"kd 7-án. \\ J
U tiSÓiENDVA S HQIPTHI UROOâL W
;-Wajdita Jóíwf kiadá-, 1«. í8 njoműatnlajdonós Naicy-Kanüsiri.
Nagy-Kf /.sa. Ötödik\' évfolyam.
22. szám 1866. augustus 20-án.
@@
Ismeretterjesztő lap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazda
Szerkesztői Iroda és kiadó híva. ni:
Előfizetési föltételek
Őszinte szó Mtsorsosaimhoz Magyarhonban. *)
Olvadjunk a magyar nemzetiéi ! ez a muf-tani jelező. Az ügy fontossága űzetnünk előtt lárva van, s annak kivihetö-hi\'^-ben ne.ii ia kérkedünk. Az egyenlő jogosításunk idejének köszöbén állunk. Feltéve, hogv ez már forró krvánatunk r-zeiint megtörtént, kérdés támad, váljon ez mind a magyar nemzetre, mind pedig a zsidóságra nézve áldásos eredménnyel koszorúzva lenne-e. ha egyúttal a magyar nemzettel való tökéletes összeolvadásunk is elö nem mozditatnék. Meggyőződésem szerint a józan ész erre tagadólag válaszol na. Szükségtelennek tartom erre táni-okukat fölhozni , de fzent kötelességemnek ismerem módját ajánlani s előadni-\'az összeolvn-ihU valósítására. Csekély véleményem szerint ez két teendőn alapszik, t. i.< az általános magyarosodáson, és a bevezetendő polgári vegyes házasságon. A uingvar nyelve használata nem csak ma-giíny. köjptbro^éít iskoláinkban, hanem imaházarípman is as isteni tiszteletnél bevezettessék, s a német héber imakönyvek helyett, magyar- héber imakönyvek nyomtattassanak s országszerte használatára alkalmaztassanak, a az imaházak ^ÓRzókeirtil egyedül a kizárólag a magyar nyelv szerepeljen. Azon lelkészek, kik ezt telvesiteni még képtelenek, minden kitelhető erővel éa szorgalommal törekedjenek a hazai nyelvet sajátjukká tenni, Nagyobb hit községekben, ha az anyagi kürülmények megengedik, addig ia oly papok hivattassanak, kik a magyar nyetvet tökéletesen birván \'magyarul szónokolhassanak. Továbbá nem kielégítő, ha csak a" zsenge ifjúság maga kürében magyarul társalog, hanem a szülők is tegyék ebbeli kötelességüket. Vessük félre véglegesen az eddig szokásban volt romlott német nyelv használatát, b1 cseréljük föl drága hazánk édes nyelvével, a mely" oly kedvesen, amaz pedig uly fülaértŐleg hangzik. Tapasztalásom szerint legtöbb községeinkben szinte mindennapi látvány, hogy utczá-Tion seregesen gyűlnek össze, hitsorso-Baink romlott német nyelven kiabálva társalognak, nem gondolva arról, hogy tiflsta magyar városban laknak. Ezen rut szokásból ki kell vetkőznünk, mert ez a magyar ember fülében kedvetlenül hangáik; különben ne csodálkozzunk, ha minket idegen népfnjnak tekintenek b a hasa érdekében é8 jogaiban részesittetni nem jő szemekkel néznek. A zsidd belső ás külső magaviselete a sző szoros értelmében igazi magyar legyen. A zsidót űsak az isteni tiszteletre szánt imaházakban mint zsidót ismerjék, nem pedig a társadalmi életmőd-rtíl és nyelvről.
Vizsgáljuk meg továbbá, mikép tör-ténhtt\'.-ti az. hogy a zsidók, mmekután-na tiszta ingvar népíaj kó/t laktak, s inégi** aímvi századuk íol\\t;in a német nyelvet a velők született f. r./riveawégük és haza iránti Kzeretetiikri\'\'! tugva oly makacsul megtudták tartani, indott a zsidd k FrariCíia, Artgul és OJaszuriízágban csupán az ott ezukásos honi nvelvvel élnek kizárólag. Erre igen könnyű a válasz. Tudjuk, injo-y midőn a Zhidúkané-meT tartomátn ükbí\'.l, nevezetesen : Osztrák.- Stájer. Cseh és Morvaoi v/.ágbul a StPtfdik és nvolczadik század iolvtán ir-galum nrlkií! ki parancsoltat tak , onnan •-zániuNan Mag var honba bevándorlottak , úf ha elubbkeló mngwr városokból ki-
záratván . országunk nag\\ lel kü i
.ik
*) Tilt- nyitunk, lapunkban Dr. llitríchstoin ar társadalmi njjáBsülatóflt, jelaG sorainnl , Iio^- á \'üüfJt padján fcivlll CBÉmocgcro utjin miauk in uoizn saiíl-haanaaak; mórt hisaon őzen ügynek kivolt vallási ko-molj oldalit illolClog\', iirulita résxrSl rítéfí ipon *«k Árnyalata Tan, mely ok a kercastány társadalmi ulvok-k«l korénhs ígycahetök mtg. Szork.
ii. m. lu-iczeg Eszterliázy hg Batbyány, hg l\'álfi által s. rn. t. tárt karokkal fogadtattak be terjedelmes birtokaikba, hol német és magyar népfaj vegyesen lakván, a magyarokkal pedig az irántuk nmtatun ellenszenv következtében csekély érintkezésbe jöhet d-n , jobbadán magukra szorítkozva, külön községet képezve a magokkal behozott német nyelvet a társas életben megtartani mintegy kénytelenek voltak, hozzá tévén még üzt, hogy a német tartományokkal, melyekből kiűzettek, kereskedelmi viszonynál fogva egyedül a német nvelvvel élhettek, holott a fenntérintfítt külországukban csupán egyes vagy tán kevés családok vétettek be, s a lakósokkal szorosabb viszonyba jöhetvén, azoknak német nyelvről logalmnk sem lévén, ázott díszben lévő angol, franczia s olasz nyelvet magokra ráruházni nem csak kényszerítve lettek, de tán még kész akarattal is tették. Nem lehet ugyan tagadni, hogy honunkba lakd zsidók keveset kivéve a magyar nyelvet ÜgyeBen beszélik és irják, de annál nagyobb hiba, hogy azt csak szükség esetében, vagy érdekből használják.
A Zhidok tökéletes magyarosodásához kívántatik továbbá, hogy honunk minden községei magokat magyar irányra szervezzék, üléseikben egyedül a magyar nyelvet használják, minden hivatalos irományokat s a jegyzökönyveket magyarul vezessék, és minthogy tapasztalatom szerint erre igen kevéshitközségek látszanak hajlani, a lelkészek feladata lenne ezeket a szószékről meleg szavakkal ajánlani.
Ez alkalommal nem nyomhatom el fájdalmamat az iránt, miszerint egész Magyarbonban az izraelita imaházakban (kivéve Arad és Szegedet) mai napig is németül szónokolnak de még fájdalmasabban kell tapasztalnunk, hogy Pesten, az ország szivében, hol jelenleg az ország nagyjai és képviselői és az értelmiség nagyobb része egybegyűlt a ritka szépségű zsidó templomban, még mindig (kivéve a királyi imát) németül tartatik az isteni szolgálat. — Szoktas-Buk tehát öl magunkat a német nyelvtől, s használjak holyotte a magyart,
A zsidók általános magyarosodását
íöréliöL
Előfizetési pénzek és
hirdetések,
¦•>"¦> + ¦¦•¦ ¦¦ i> : <¦ 1 1 e m i tartalmit itlcir
k ö z l c ni é ii y ? k,
á- o.; \\ -\\i;t KANIZSÁRA.
sokat háíráitatá eddig a ne mer ^aládi m.<v. mert a névni] meg i <]u<- rr, i ;i urmer z-idót. Ne legyünk többé Iieuur-.b. ^ ci<5. Schvarz. hanem ItgvünK • Né-metli, Fefiír. Fekete, magvarontsuk ne-^ ünki-t minél tJöbl.
Ide tanoznck u.eg a magyar óhonv. Erre rn-zve ugwirt nincé panaszom, mert ebben a zsidók megtették kötelességüket. F.n ugyan tiszta hzivböl oha|-tanám. iu.gy a z.-idunak bel etje -s küj-?vjb í^íta inagyar leg ven, ík- azehbt-li túlzást szeretném mellőztetni, mert a k-nv-Uzt-s az öltönyben irig\\>éget s idegen-kedé-: gerjeszt — A zsidónak beUő és kül>o magaM-íb.te a szó szoros értei-rntbei. niagvar légien.
A polgári vegyes házasság annvibol mozdítaná elö a zsidók a magyar nemzetteli Összeolvadást, hogy ezáltal egymással szorosaid) ériniktízé>be, barátságba , sót rokonságba jóbet\\»-n, az egyniásboz való közeledés el nem maradhatván, a zsidók iránt megrögzött tlőitéletek önként megdőlnének. Egyébiránt tudjuk, hogy már oa-idökben. Árpád. TV dik liéla\'király uralkodási idejükben törvényes zwidó vegyea házasságok előfordultak összeolvadási czélból. Tjiarkodjunk tehát minden kitelhető erőnkből a magvar nemzetbeli összeolvadásunkat elősegíteni, hogy végre valahára fi köztünk fennálló vas fal úrbk-re dőljön le. mert az egyenlöfég s testvériségnek jó sikerét csak akkor várhatják.
....... -----............. -Brs-ümtUJHSTELK,
Egészségi rovat.
, A ffekPte retek. — KaphaDua aativua. — Eles-izgató, felulvasztó ee vizel tető erővel bír, ennélfogva mint táplálék éB gyÖRVBser a követkaiÖ esetekben figyelemre méltó növény : u. m. a gyomor-, bél-, tüdők- ás hupy-Dzervék gyengeségében, ogy nemkülönben ezeknek elnyáikásodása esetében, ahugyfó-vény ée homokképzéBben, valamint a gór-vélykórban — ocbrophula — is.
Sóval kell enni szeletekben, vagyresíel-ten. Ajánlható nemcsak a megletteknek, hanem gyermektíknek is, főkép a szőkéknek, és nnnál inkább minél halványabbak, minél hajlandóbbak h"lmi bőr kötegekre , gelisz-tákra, orr-kÍBebbzésekre, méreg - daganatokra, csontfájdalmakrn b. i- t. Általán nem megvetendő mímlazuk által, kik kiskorukban ótvarafiak voltak.
Jól tudjuk, hogv az ótvar mindig canlhat-lan előjele a gürvélykórra való készségnek, a gÖrvélykór peaig azon nemű a betegségeknek, mely aokféla szenvedésnek kútforrása, minők: nz angolkór (csonlelfajuláa), a ttldiSgumó [száraz (üdővéBz,) a Bzár megflzir-fóla börnyavalya, eápkór, vcazélyés esem,-gyuladáe, hártyás torok-gyík (angina mam-branacoa,) faltakor, később fohérfolyáa, mindennemű kellvényok Btb.
Ezekből következik, h-ogy a fekete rótok mint táp- éa óvó-gyógyszer ólvóztoaflek a munkás, polgár, ób nz ur-rond osztály által íb. Kivétel nélkül férfi ób nÖ egyiránt ólvez^ zék, ha a fentobbi körülmények haBanálatba vételét BzükBÓgeBBB toBzik. T.
Levelezések.
AIfrtldi levelek. III.
&ZPí;ed, anguaztua 7. 1B66. T. szerkeszti", vir! Igen szomorú az caomdny, ra\'.;lyröl a p/.ala->omogy Közlöny" t. cz.olva-eoit ;,iJóftiunoin. Még moal in hollámEÍk ~ mély fajdaloni keserű ératdme, mely öze-Pc-d polgárainak szivét elársaztá, mídSaT. faó Ő-én délotán megszólalt a vároahas nagy harangja, mely unak jeleoLékcny események be-köfCrtb esté vei zúgja át mély erÖB hangjával a város légkorét. Mindnyájan kérdeztük : mit j ideot e szomorú hang? b a válaas erre az volt, hogy Klauzál Gábor b.Ön ^seretett köve-tür.k bozzánk érkezett. De hogyan? lelckle-Uiriíil! E ozirriizii bir villámgyorsan terjedt f \\ az ¦ pvsi városban a a nép fájdalomtól sajgó kebellel tietelt a Uozalia-kápolnáhoa, hová a nagy fértiu bulláját helyezek.
Hat (tratajbnn a vároa mind a négy részében m\'-guzólaltak a harangok , s méla bus hnngjaikkai felráiák az összes lakóaságot. A leg-egyfizerübb polgár ajkain ie keserves panaaj hangzott, hogy miért vevé el Öt tolunk az ég, kiben bíztunk kit azereténk, b ki hazán k öai alkotmányának egyik védoailopa volt! — L>e liaarlalan ott minden panaat. b"l a halál úrrá lett. — Másnap a kÜvetkezG CyáBEJelcntéet kaptuk: KJansál Géborné, »bQ-leteti Scbmidt Eramn, maga ás gyermekei: Emma, Gábor és Mária devében fájdalom-teli Bzivvel jo lenti forrón szeretett b fel ej th étlen férjének, illetőleg édes atyjuknak, Klnu-z á 1 <i a bo rnak Kaloasán 186G-ik évi augnsz-tus 3-ikán éji 11 órakor, ismételten kifejlődött tüdőlob a erre a halotti azentaegfébrétőle után. élete 63-ik évében történt szómon tó elhunytál. A boldogultnak hült teteme holnap, folyó hó 6-án délutáni 6 órakor fog ezent Rozália kápolnából a belvárosi sírkertbe kisértetni, b ott a caaládi sirboltha örök ayuga-íomf g letétetntr — As wFig&üKtalö^íssTsiTaiee-áldozat a belvárosi egyháshan e hó lé-én fog megtartatni. Béke hamvaira!
E gyáGzhir esemény szerint már hat óra előtt roppant néptömeg gyülekezett & nevezett kápolna tágas terére. Réazemröl nem emlékezem, még gyermek éveimből aem, hogy valaha valamely temetésre annyi nép gyfllt volna egybe. Az összes értelmiség, polgárság tömege, s &e alsó rendű becsfiletefi nép-nsztálv és mindkét nemből oly nagy számban volt jelen, hogy méltán elmondhatják:Kiau-rál Gábor temetésére egéas Szeged megjent. Es e nagyszerű tüneményből is magyarázható, hogy a boldogult házon érdemeit" mennyire becsüli, tiszteli a magyar nép. Baeged e napon képviselte as egéBsnemcetat^ maly ép«a ugy méltányolja Klaoxál honfiai «réiiyait, mint Szeged lelkes népe. Avval a kivétellel, hogy a boldogult városunk, szeretett követe, ez volt múr több országgyűlésen.
A csehek zászlóikkal jelentek meg. As egyházi szertartás után Szeged köxtiizleletü fia, 1861-ben városunk polgárnagyja Oflalro-vszky József ur tartott az elhányt érdemeihez 6 honfiúi erényeihez méltó beszédet. Hét óra felé megindult a menet a a nép ho*uu sora utczákat töltött meg. As egy hasi éneke a zene gyáathangjni szivünk beleejébeo abá> ?at tenyerét fel-felítiditvin mondhatni egén Szeged keservtől hullámzott. — A bal városból ki a measza fekvő temetöig a Lyá*iU*é-ret szám talán kocsin vonult ama ¦irhos, melyben moatmár hazánk egyík legjetesb több országgyűlésünk kitfin8 tfigjs, a pariéin en tar is tehetségek egyik csillaga, as ember* baráti és honfiai erények^mütaképe, a gyengéd érzelmű, a feddhelleiTjellemű polgár, forrón sseretett osaládatya; alaaiaaa noisaiM csendes álmait. Sirja^efett, hisnrtkj eaem--lókkoBzorak-eoha sem fognak ejtenmíürf, da bervadjanak bar el a kowonüc,éá ÜőljOftbár : le a nirkfi, mely drága hamvait-JeleUt^IesS r
-\'fclttni\'Mtt\'eiilr-SugM, íeaa eg<BB 0420 - .emlék4í>an-é*-OJaV slAáshan fog élnljnlg Ó.L egyfltIonJegy magyar, ki » honfifliés emberi erények értekét becsülni és hirdetni képeit.
.Temetélkor aa ég elborult e\'oienSei esÖ-bon hallata könnyeit u elhunyt jibber ée negy haznn\'-íölüit — és midöuaa .egyházi Ky^rytf-fc derék MÓnqkj. nagy ¦¦halottról bo-szélt-ta söíeí felhösTmiJgöl kiragy ugatta nap, mintegy végbucsut veendő attól, ki naptiszta "fényOörényoídccl tűndííkölt egeaa eletén át polgártársai --előtt. Űrök béke lengjen sírja fölött! A minélelobb lássa mennyei lakából szereteti hazájának felvirulását1 ,
. : BOJAGEKGELY.
33 frt 27 kr -1 „ 40 M
Zala-somogyi hirei. *
A (Mükedvelt5i_elöadás szám-1 áj a:} A rőBg Ernő ezredbe li eebosflltek javára augustos 9-én 1866. műkedvelők által adott ének- és szaralali előadás eredménye: Bevetni:
Jegyekből 54 frt 20 kr.
Fel Ül fizetésből . . . _ 9 „ 47 „_ Oflasosen 63 n (37 „ Kiadás:
Több rendbeli számlákra kifizettetett .
Apró kiadások ....
Bevétel . . 63 frt 67 kr.
Kiadás . . 42 » G7 n Összeg -l~ „
Tiszta jövedelem 21 frL
A (Rögtöni halál.) Mali vasárnap számos helybeli lakta sétált ki a helybeli indóházhoz, a temérdek katonai szállításokat nézni, meglepő jelenetet mutatott a közönségnek, midöii egy roppant vonat megérke-se il, és amint egyik kocsiból egy alig 22 óvcb leány kilépvén, — azonnal felfordult óa leüntyet halt; orvosi magyarázat után kiderült, hogy szívbajban szenvedett.
A (.A posta és vasúti) rendes közlekedés f. hó 14-én a közönség örömére iámét helyre állott.
A (Multad velők.) Értesültünk, hogy a BnÜnidőkcl helyben élvező tannló-ifjúságunk a nagy-gynjnasium javára egy műkedvelői elöadánt rendeznek. Óhajtandó, hogy ea~ üdvös estél iránt fáradozó lelkes ifjú ságunk törekvését részj-é tünkkel méltányoljak.
A;(Ö losó iBirTii-aarhn.) A szar * vas-marba ára napról-napra olcsóbb i<rsx, — mészárosaink daczára ennek, a hus-ár leazál-litásárúl mit aeta akarnak tudni. A fogyasztó ^közönség érdekében felhívjuk az illetőket a bajon segíteni.
.........-AJbT ^"-"""Ma r.) liakatrn. Sándor is-
raort tánezmesterünk jetenleg Pécsett mükö-dik,honnét Szigetvárra, a téli tánca -idényt pedig nálunk szándékozik tölteni; Üdvözöl-jflkrazan reánk- nóa»ft-belye»,azándékát i — igy legalább nyomorunkat kitánczoljuk.

megy
Urnák első áldozatát, .teljes egyházi segédlet mellet, — L derék fiatat leikéss élte pálya-> ját koszorúié*, az ég áldásaival.
A~XP i ne ia fett öréa.) Tájékunkon a bor-rablások igen lábra kaptak; a napokban vároe-bírónk kevés bort tartalmazd pinczé-iéoől néhány akó ellopatott, alkalmasint valami jó madár a ss.-mikLóti bacsó, -víg megtartására jó előre ¦ gondoskodott ezen bor
nos szorzott, kiizolobb nagy költséggel osi-_páltatptt; diazára. válik a* uj hideg fürdő helyiség is. „
— Lapunk aortával vettük a hirt, hogy O Felségé Somssioli Pált nevezte ki a Dunántúl-fa «Tlnségflgybon-kir. biatosul.
— (IgaitiÍs5 Lnpáiik mnlt Mamában as ifja-tie tlwn\'- k\'tsiiinitnak ÍTiljcBTKÓ.-ót.ou t.ill hitm yolt,
........"PC- Mutt i»ti^ T^u.ioaa,
ti-liút Oicn Svhea a lúlsíám-novoin\'ilcs Ut>. _
Fővárosi ós vidóM hirek.
— (\'Zrínyi emlókétazidóncsaka horvátokünnopelik m e g.) As ünnep-randezö magyar bizottmány f. bú 4-ép ..S z Í-getvárott tartott ülésében azt határozta el, hogy a jelen szorongatott viszonyok folytán, f. o. sept.\'7-ére kiiűzött Zrinyiünncpélvt jobb idükro halasztja b az idén csak a szokásos gyáazisteni tisztelettel összekötött évenkinti ünnepélyességgel üli mog. Az ünnepélyre pénztgyfljtö urak falkérutuek, hogy a gyűjtést csak folytassák s a bizottiuúnyhoz íizigl\'tlvárrii beküldjék. A begyült öBzszegek a kaposvári takarékpénztárban tétetnek gyümölcsözővé. A bizottmány egyszersmind köszönetét jelenti ki az eddigi adományokért.
— A gyufák tűzveszélyénok e 1 -b a r i t ii B n. Bizonyos Gaillárd a villóe gyufák egv uj nemét lerjeszté a párisi akadémia elé, m-.dy szerint a hazánkban ía gyakori gyufa altali tűzveszélyek és mfgtnérg\'jsésck el lennének hárítva. Előterjesztésében az eddig szokásos gyártás ellenkező módját ajánlja, t. i. a fasza lkak előbb mártatnának vilióba fl azután kénbe. — Minthogy a kén vízben old-hatlan éa csak 110 foknyi hőségben Icaz folyékonya, a villó nem volna oldható folyékony tápanyagokban, ha abba véletlonül vagy mérgezéseknél szándékosan tétetnék belé. — Másrész! azon körülmény, hogy erősebb dörzsölést igényelne a kén, hogy a villó meggyulladjon, tűzveszélyek ellen biztosítékot uyuj-tana. — - - -
— A g r á t z i „Tolegraph" Bécsből a következő politikai híreket veszi*. Amint a magyar orazággyüléa megtette szavazatát a kö-zdh birodalmi ügyek felett, egyrsit\'.\'tt ország -gyűlés fog UácBben Ösazeülni éa szintén szavazatot ad a kormány clölerjeaztésií fülett Magyarországnak a birod .loiiiímz való viazo- !
1 nyut ilL\'ltileg. Hogy ez ^gyesüi-ti" országgyűlés mily választási rendazalmly alapján ! alakul meg, e pillanatban még nincs elbalá- | rozva; valószinQ, hogy a válaaztás o tartó- ) mány gyűlésből történik a tartományi rendszabályokban felálltait csoportmódszer alapján \\ bizonyos azonban, hogy a tarL gyűlések számára uj választások romU-ltctnck <d, c tart. ^j-fllések pedig az egyesül országgyűlésre való követküldéa végett hivattatnak ösaze. Mindez azonban- attól van- fülieíelözve", hogy. a magyar országgyűlés munkálata olyan lesz, hogy a kormány azt elfogadhassa, a az egyesített országgyűlés elé hozhatja kormány-ja-vaslatképen.
Brassóból f. k. 6-rúl Írják: A
jti - _ •__\\j ¦ < j r\\ ~ " , — H r a s s ó b ó 1 f. h. b-rúl iriák: A szóm-
Ir.l.SilJ___u. ..i:____u-i__!j. M»50HT otoít még podic 3 fi »» 2 lolnycse-
.1 A\' (A;bi o r i k m i b n¦ a.) Fígyelmeztetjak a l. gafcoaa-lmmilfc kötóosógetaa amerikii baian, iMicek 6. kjUnok laerkcutSi iro-diokban. m^Mamlííhelük. IHvebbTtifóBittl
- A (vii ir.) A.~n»|ME&*nurlotrvdiífauk-aíg-Mírtnr Tir.koEiinnluiak aem feleli >W,Jí*Sri« "Wíi dekovés revü, éa czak UlUUiDTrra p4nuélk6li«k: Toltak. — Még mlwÜR k«rt!lTB jinmk « nyomorral 1
- — -K«H*íio» T»«»il6gr.illiborna|ry-
- tU «gy gritti lap » körolkeio adomát jegj-Ü! tahi Tudvatnt hog, altibornagyol K5-nijSgrttiDél igyugoljó érle, minek folytán UUtui)nUlttk. A mütítrt rendklTÜÜ hidtg-ntrroXnaolta.l; ioMátoí, ki a azoba egyik
_-tufcáb*imkogoa, \\gj áaíjt: „Minők lirn, te UnmatftioyiadoB, ngvia.Orfllaa/ hogy ^aa-Ua ouk afj otlnait kell tiajtitnod."
— A fBfediiiea Btdí rendégel mlr ktxdsnek ««»lea«iiil, :m[l » minden tekintet-tanamtlnba idíjáráamiíttlum caodajnatnok. Ha IHlOk nanoan^hog, «• idfaynek u An-pt>Ullal Diar,T»geT»n,aot inkább « nyn-
^gaúiut,, pjfcenittkwnaok -aaHmáraa litar "uilaWg^riiijnlllTaJnyillk^Bg...
- — *í*«*4i AonmbáL mint halijai,\' -yy-tgeajfl\'HViTllt Pedig uep.iig, kaliba.
^*4» **J^L^e\\".\'»«*.uJ
*Um. hSgj a da\' --ha aJwrat éa
«vfat partján, mei/at »tnbjdo
zony ötöBt még pedig 3 n és "2 lei-ny Clemüt ssült. Két gyermek halva jött a vi-lrgrn, de azért mégis tukélctüsea valának kifejlődve, ép ugy, mint a 3 élvo szülött. Ezek is néhány óra múlva meghaltak és ns öt testvér egyszerre lott eltemetve. Az anya a körülményeknek megMelölcg érzi magát.
— Vasúti sieronBiétldn (iSe történt aug. 3-én a~nyugoti vaspályán. Acauál ugyanis a tehervonat mozdonya a sínből kizökkenvén, többen megsebesültök, ugy szintén a Budáról akkor érkozö vo natol is csak a mozdonyvezető* ébersége meatetto meg a további szerencsétlenségtől.
Bécsrés^Hlföldi hirek.
— A poroszok tábori távirdája 12 nagy« eajátszerü kocsin van, melyekben a Sodrony, a rudak^ a gépek és a személyi zet egy része Összeseit 60 ló állal vitetik. — Ezon koósik közül három ugy van berendezve, mint a vasut-vonatokoQ lévő poBta-irodák, ós a hivatalnokok bicI és esi! ellen védve működhetnek bennük, ti kocsin a sod-rony-készUt van, kettun a teher, ogy lajtorjáé kocsin pedig: minden egyéb eszköz. Az ehhez való személyzet kővetkező; 3 főtiszt, 79 utász, 43 szekerész, 12 táyfrdai hivatalnok\'és egy orvos. Ha ily távirdát mogór-keznírrátnak, nem U sejtik, hogyjmit tartal---maÍQakJifi.v-kfllOD8«, dcinézésö kocsik. Oly titokteljesen elzárvák, Kogy mozgó börtönöknek tarthatnák mindaddig, mig a fölírást olvasva, in^yűzMflek arról, h\'o^y itt sQr-^PJjkJs, njdpnságpk: tétotnok mozgókká. Hailyen tábori távírda használatba vétetik, _&kkpr s_z_állomásoB kocsi megáll, az utászok a .késalet-kocáiból a.rudakat kiroszijt és" aaon irányban erősítik meg s flildbüu. hová sürgönyöznt akarnak: erre a főitekért snib-.. rony a fölállított rudakon megerősitfotik. Egy másik állomásos kocsi pedig az elindL-»Qtt sürgönyökkel megy, és csak ott áll meg,
a honnan a birok vitotnok, vagy a hová küldő tnck.
— Hadi léghajó. Aaon kísérlet, hogy & léghajókat hassná.ják, végre sikerültnek látszik azon óriási léggömbbel, melynek raogtifltóséyol. pára napja — porsso a háború bovógoEtávol — bajlódtak. — E hosszúkás gömb szélosségi átmérője 6, magasa ág/% nődig. 9 öt Középről négy orHs kötél nyúlik le, a ezekre vau kötve a vesszőkből fonott hajó. A hajó tökéletea távirdai kéazülókkel vah ollátva, melynek sodronya a földet éri-Egy erŐB kender-kötél is lenyúlik belőle, s ez akadályozza meg, hogy a szél roaz helyre vigye. Anyagára 1600 röf selyemszövet ment fel, s ez külről mázzal van bovonva, hogy a gáz ki no tudjon szivárogni. Megtöltésére olointo 25.000f~~] láb gázt számítottak, de később, kisült, hogy az távol sem elég.
— Uj-Yorkban egy állítólag gyermektelen özvegy ember egy állítólag gyermektelen özvegy női vett el. Az esketed után a férj hét, a nő öt csemetéjét mutatta be; ezután kölcsönösen megbocsátották egymásnak a csalást, s os egész sereg-gyermek kíséretében indultak nász-utjokra, mely igen mulatságos lehetett.
— A londoni ádm>r álság! törvényszék o napokban erdokoa, de szomorú érdekű ügyben hozott ítéletet. Ugyanis 185S ban W.iitlock angol ubornok 7u0,000 font Bt*rl. zsákmáryt csinált ívdetindiában. Ez összegben azonban lord Clvdo főparancsnok ,u többi vezénylő tábornokkal együtt részesülni akart, b aa vonakodó tábornokot beperelték. A törvényszék I. Clydunak részt ítélt a zsákmányból, de a többit elutasította keresetével, mert az angol tengeri zsákmány törvények szerint „out as aighl, ja out na mint," oly hajót, mely kívül volt a láthatáron, bármily része legyen is közvetve a hadmüködésben, nem illet zsákmányrész. — A p<;r egy év ótafoly, és most valószínűleg felebbzik
— A poroszok nemcsak térképek tekintetében látták el jól magokat, hanem alkalmasint a községek siatistikája ia rondolke-zéaükre állt. FcUö-HoUabruunban egy tiszt kérdezvén a polgármestert: hány tohone van a helységnuk ? — ez azt felelte :*92 ; — nem iga/., válaszolt a tiszt ; majd pontosabban megmondom én önöknek 2i)D-tekenük, ennyi meg ennyi sertésük, juliaik, kecskéjük van ; s mondja-meg N. urnák (itt ogy polgárt nevezett m<-\'g,) hogy bifalazot. pinczeablaknit nyissa föl iijra, mert különban majd mi nyít-jak fül,
— Mulipóntckon a berlini pénzvordo előtt D0 láda rakatott le, melyekben egyenként CÜ00 tallér ezüstpénz foglaltatott mindenféle pénznemekben. E tetemes összeg kí-rekesztöleg hadisarkokból került be. Az ezüst bsolvasztatlk és porosz pénzé alakíttatik át.
öiinzerdorfnál a-poroBH király Bor-línha utazása előtt nagy katonai Bzemlét tartót hadai felett. Mint a „Pr. Ztg." e saamló-röl értesül : a király az összes csapatoknak köszönetéi akará kifejezni a kivívott-eredményekórt. Az ítt egybevont hadsereg 120,000 BÓVborbSrállt; b UlfályátbSTümBaHjroe^nbiiTBh1^-1 val fogadta. A „Rheiniacbe Ztg. beszéli, hogy a köníggratzi csata délelőttjén a király komolyan gondolkozott a visszavonulásról, a 50 darabot hozatván a tartalék ágyukból, fölszólítván Mnhkét, hogy ezzel a rögtön foganatba veendő visszavonulást fedezze. Ez azonban bizton számítva a korooaherczeg hadseregének megérkezésére, igy Bzótt: „Felség ma.még nagy győzelmünk Ubs 1"
— (A távirati ósszeköttotÓB Amerika és Európa közt létre jött.) A nagy mü, melynek létrehozásán, annyira fáradoztak; b melynek elkerülésében milliók kétalkedtck, végre van hajtva. A mi ó világrészünk, Európa, Össze van köWe tongeralatt i hnzal által az uj viíágrószszel, - Amerikával. Jul. 17-áa esti 9 óra 43 porczkor fejeztetett bo az ¦egybakü.tés ntolsó munkája. S mindjárt elkezdték a villámsehes kölcsönÖH szerencse- | kívánótokat Neufoundlandból Valentiába (Ir-land) éa visszaszállongni. A jelek sebesűn ós értelmesen érkeztek. Jul. 28 reg. 2 ó. 30 p.-kor a kővotkozö sürgöny küldetett az nj távirda-huzalon Amerikából Londonba, Goob raórnökttíl Ül u s z gyároshoz: „Tengerparti végünk ópon Imént létetelt le, s egy felettáhb tökéletes alattság létre hozta immár, Isten Begitségévcl a távirali összeköttetést Earépa ób Amerika között. Kom tudok kellő szavakat találni azon fáradhatlan tevékenység éa ürömmel toljusitett komoly munka végzéséért! elismerésem kifejezésére, "melyet a hajó fedélzetén levő személyek mindegyike a legfelsőbbtől- a ílegutolsóig tanúsított a reá bi-zotrak lelkiismeretes és pontos megtevésáben.
„Fáradhatlan munkásságukat s éber gon-doflfiágukat, melyet az utóbbi két bét alatt éj-
^A\'^iaupaligtnybB\'kell venni a nagy manka végrehajtása végett, csak az tJrthetto éa máb tányalhatá teljes mértékben, a kí, mintán,
¦szcmUnuja volt. Mindnyájan hiren teljesítek kötelesBégökot, s örüínok :& nikarnek, s as
.enyiraekhea^aputolják azbn ¦ Angol országban levő. barátainknak uóló »arénoaekivánatai-
knt, kik a nagy munka végrohajfiáaát külÖD-félo múdan clősegétták."
A táviratokkal tódulnak most mindenfelől. Ab árszabályok m\'ógnínosonok megállapítva; azonban Ugy hallani, hogy ugy 20 szóból álló sürgönyért 20 fontot (2ÚO ft.) kollend fizetni; ezen fölül minden szó 1 font (10 ft.) A 20 szónál kövesebből álló sürgönyök ára is 300ft. loond. Váljon nem drága-e ezen ár, s ennól fognak-e maradni, azt majd ajö-vömutaja mog. Most csak a sikerüli műnek kell mindekelött örülni.
— A porosz király f. hó 4-ón a nép rendkívüli lelkesedése közt vonult be a fővárosba Frigyes Károly hg. és Biamark gr, kíséretében. Utóbbival, ki Európa előtt egyszerre rendkívüli emberré a az események bősévé lett a porosz nép megbarátkozni kezd
Hasznos tudnivalód
— Qasdaaaesonyok ssámára. Könnyen alkalmazható eszköz, vajat frissen tartbatni, egy franczia iparlap szerint következő : A friss vajat gyapju-kelmóvel bélelt vászonba kell takarni, s erősen sajtolni,hogy belőle minden iró éa savó eltávolittaaék, mire aztán to/ás-fehórrel levont papírba gzöngyö-lendő. Ezon papír készitéséro vegyünk tojáa-febéret verjük azt habbá, a minden tojáshos adjunk 1 gramm tengeri sót, e l/, gramm salétromsavat. Miután esek jól elkeverlettek, kenjük he a vegyülettel néhány ivpapirt melyek előbb jól megssárittattak, asoritauk ki aztán ezeket jól ismét, mely alkalommal vasalót vegyünk igénybe. Aa eként jól kisaá-ritott tojás-fehér-papirba gyöngyölt vaj hónapokon, sőt éveken át eláll, feltéve, hogy száraz, szellős helyen tartatik.
— Övszer a szúnyogok ellen. A szúnyogok az erdőn és mezőn foglalkozó gazdát is megszokták kínozni, nevezetesen nodves talajú erdőkben, de mindenek fölő)t a folyók partjain a ligetekben, ahol valóságos IéIoq ostorává válnak, mely elől nincs menekvés, hacsak (nappal) nem akarjak magunkat a nap égető BUgarainak kitenni vagy nagyobb viztérségnok fölé telepedni, (azért szoktak halászaink csónakban asu-dogilní) vagy állandó füstfellogbe burko-lodzni, (melyet \' elnyomogatott szeméttüz által gerjesztenek). Minden orvosságnak azonban mi csak kevés hasznát vehetjük ós rendoaan nom marad egyébb hátra, mint o vérssopók köt apolta moflogni. De tudunk igen olcsó éa könnyea megszerezhető fegyvert ajánlani ellonök. Ez podig nem egyéb, mint az egérfark csiczkóró(AchÍllaa mille-foliura) virágja, hogy az avval bekent testrészekhez nom nyúlnak. Aa egérfark osics-kóró nálunk terem mindenütt útfeleken, erdőben, és virágzik egóss nyáron késtí össig. Kimenetkor tehát abból teasék Baeb-jeikot vagy táskájekat telirakni, vele időnkint orczáikat ós kezeiket bodöraaölni és a asanyogok nem igen fogják Önöket bán* tani._Az ily hedőrssölés közel bárom negyed óráíg"iíiztöőTtjá ~H2 ércbér^\'^aVapt^o-, -&&mér--gcs ellonségek megtámdása ellen. (E. F.)
— A gyapjúnak eladása mosatlan állapotban. Euen tárgy ujabb időben élénken foglalkoatalja a francai a, angol és német gasdák figyelmét (legújabban nálunk is szóba került) és számos érteke-résre meg kísérletre ssolgáltátott alkalmat. Egyei ez utóbbiak közül legyen szabad ítt raegomliteni.
A bohenheimi gasdasági akadémia mult évbon as ottani bastárd-nyájtói nyert gyapjat mosatlan állapotban a biotigbeimi posztógyárnak adta el. Előbb kisérieiképen pár bundát megmostak, mi mellett a gyapja súlya 65—56 ssástóli apadást matatott; ár,-rá nézve abban egyeztek meg, hogy aa említett súlycsökkenés éa azon ár legyenek mórtékadók, melyet egésaen haDonló gyapjaéril a legközelebbi gyapjuvásáron egy évvel aa-elött kapni lehetett. — Kiderült, miszerint az akadémiai gazdaság ezen eljárás mellett öamcaak Bemmit nem vesztett, hanem a mosatási költséget ia megtakarította. -
Több franczia és angol gyár ujabban asin-tén mosatlan gyapjút vásárolt minthogy azou tapaaxtaláattették, hogy Caólirányofl berendezés mellett a gyárilag kezelt tisztátlan gyapjúból\'nyertzair steárín-gyártásra, a: többi mellékesen nyert anyag pedig bamusaú? kéazitósre fordítható.
Külföldön őzen kórdéat különösen a gazdasági egyletek fogták fel ós.kivált Poroaa-röBzágban múltévben igen beható.nyomozá-aok és vitntkfluáBffk iátuttok eaen tárgyban — mely hazai termelőinket Is bizonny;ára igea közelről érdekli, kivált azokat, kik alkalmas víznek hiányában a gyapjat vagy elégtelenül, vagy csak aránytalan költséggel1 moshatják meg.
Hallomás szerint Pesten is volna egy lete-sitendS nagyobb gyapjumosó-ínlóüet terve-Botben. " - K.G.*-
X^j-srU-t, posta.
HOkki-Rjiirk Minden Un kii límitA Htcrlnt loond. „Éliitkójii\'k" liUEiÁTik mim .\'¦rluí.li-k ; „A plurtolylius ín iKtincM krnJL-i\'lr- viin .-...I. I, irta kunkban. Sajnáljuk mi ia, mert liiii."! i s.tk j.Vt várunk.
K. Ki. 8n. Mcgöriieirtt , liliNi.\'.uut órto.
Sillcs Murinn-ik. Tii.ljuma vulriuk lioll.\'tít ; Col)*-Ussa fin n mullumi U\'-n-n mllli "dúsít, rin ruA hivatva von. Kerülik mist íb.
81. jiliUiiiius urnák. 7 ?
II. (iy .A *se»Y(HÍÍikUí)*," jaTitáaaal kilsöliii futjuk. Smiiiigyoíéli levelek. ?
Kis &o!-híiuíÚíí oug. li.
Baca: f5- M- IS. 1?. 6íi. Griics: 3®. 67. SO. S. 6-
KLAUZÁL GÁBOR
fuildlára.
Halál ! to csarnok szívtelen király ! Mit véta ellened Bzngéuy hazánk ? Kiket eléggé sújt a surevjiualy, Miért borítasz annyi gyászt reánk.
lm egyre ritkul a dicsők sora. A bon maholnap árvaeágra jut. Ü ha elfogy a nemzet sok hü fia: Leaz-e ki azétoazlaeaa a borút?
Ssegeíí fölé mély airi gyász borult. Minden harang azivrazú hangon ssól. A honfi lelke éjre komorult. Reng a kebel a bu hullamitól.
Mindenki érzi a gulyoe csapást. A veasteaég megrázz ü a hazai. Ki tartja viaBia a kuiin y h u! alást, Ha Látja Klauzál ravatalai V !
Hiába kértük a magyar eget. Hogy tartaa meg öt tntg s;>ká nekünk. Mitöi űzivflnk oly félvo rettegett: lm a irha dolt dicaö nagy emlékünk
Miként a^ugó tangerár között Cacnrji^^^iharbau a kőszirt meg áll: Ug%W"i a a véozazel akként küzdött A hon javáért élü K 1 au zál.
Mint a virágmezön folyó patak Fáradt utasnak ád uj életet: Ha ajkai beszédre nyiltanak, Hervadt reményünk akként éledett.
Mint ílesta égen azende csillagfény Bizton vezérli a fijld vándorát : Akkép világolt ben no az erény, Mely 5raÍ, védi a hon Bzent jogát.
és-gpttQ^SfiBían-keílo halnia MidÖn a nemzet küzd jövőjéért, Midőn keaorvtöl vérzik Hunnia, Éa a nehós váltság fokához ért,
A nagy világon nincsen annyi bu, Mint mennyi tépi a magyar hasát. Létünk agy oly bus, oly szomorú, 8 most vess tjük el ügyünk apostolát!
ő volt FOmÓmónyünk egyik horgonya. Minden magyar méltán keaergi Ü t.
jognak volt ö edzett bajnoka. 0 toló vártank most véderíit.
A hongyülóaek egyik csillaga Hnnyt benne el, mély ssámoa éven át, A ssollsm-harcaban biaton ragyoga, A hon egén széthintve au garat.
A legnagyobb gyász érte Sz-egedet. — Habár egész honé a veszteség — Mert benno vesztett honfiit 8 követet Kihes hasonlót ritkán ad az ég.
Egéas őseged mély gyászban keuoreg, Könnyűivel sírját megszenteli A férfi, a nö, gyermek és öreg Polgári honfit benne tiszteli.
Maga as ég 10 gyáaisba Öltözött, Felhőiből könnyüket hullatott. Dú imo a végtUztolet között. FolhÖk alól a nap kiragyogott.
S bucoaaugari a nép könnyein Megtűrve bájazinben oBÜIngtanak. Es a ke&ergŐ népnek ezrein Aa ég augal mi átvonultanak.
A sirt, hol a nagy honfi szondoreg. Egy saebb jövő reménye longi át Éa míg a hir fölötte dalt rebeg: Addig aa üdv doritaoa hazát.
Mert ki hazáját oly hÖn azoreté, Annak a bít nyugalmat csak ugy ád, I Ja h o 1 d o g a hon, melynek szén leié Eltét, u melyért ngekben zeng imát.
Hol hamva nyugszik, szent Ieazon a sir,
Az apu ide vezeti fiát,
Ka tntígtanilja : hol torem a bír:
Hegy kell szeretni a magyar hazát!
BUJA GERGELY.
SILYITOR ROSA
MASAMIBLLO-ií u k li t h v .il a r t o 11.
- Ll f, \\ Z t 1 U e inl
É tv i- \'1 —Mi nzt kérdi tulein . 1111 bsisoiu ! (ih ír. igti 1 f.\\l\\rfc\\cltrf.n mert ttidum, k-Kin nem bma inllogmi--sok gondolatotgyakran érzem mintha szédelgés zavarna iuefí ifjetiifet — valami lazaá urjuiifífcé az. - meg; vannak bitszia-scfreni urai is : — E lenv(-.s hidalgók, kik eu^em. a kuldu.st fclreta-szitnak utjokbul. nem gyanítják, hogy huhia]i laljamat nvakukra helyezhetem1 Lz emeli u keblet!" — h az ejfyuzf-rr: halaiía karc.-u ia bu.-zk1.11 eriifclkeíli:k tol. E^\'tr!rzt.-;i uiiia lerb \\"ult niwsi ez. imrit nz. ki q.\'p must Cöukuüi meg Madonet. ki e;.*p\' ez eiut; jnvitgutn ki liulanzlialuit.
. Azejjel almum vultJ mormüga to-vubb .ugv littiun. mnitba kiralyi.szvke-n lt. n v 1 . M ifM n t N 1] oh li r;i!vn! - U\\i - t-n igen sokat vihetnek véghez hn 1-ien ugv nkarta volna de
vn riiriü errr- születtem — c-n lepi el -jebb agyi-\'nüttethetiieni magam az eg\\ugvu bika elure tartutt fővel rolian n veszélybe — 011 majd hasonlókép te-endek, mint a bika!4
„De hogy állnak seregeink?" mor-mogii IiangoRan tovább folvtatvn magiin-beszédél „Nápoly 10,000 \'l\'rocida \'?000 rausillip|)e 000 a halotti Bzövetség 1200 embert állit, 0 l\'ietramala bandája e" ......
„Legalább 1500-at!" egéssité ki egy dnrvii basshang az ifja nápolyinak számításai.
A belépi! egvszerü halászöltönvt viselt : de egy pillantás az alattomos ha-Eamiaarc2.ra.eléggé megg)*öz.Uettei hogy., öltözete csak áleza volt.
nl\'ietramala, te Nápolyban! világos nappal!" kiálta Masaniello, nem hívén szemeinek.
„Az alkirály Ő felségének -palotájá-böl jövök!"
„ Mily vakmerőség!" kiálta Masaniello, még mindig bámulva az idegenre.
^Egy kis dolgom volt ott; természetesen szubadsági levelem is volt" mo-solvga dicsekedve amas.
\'„Dolgod?"
nIgen," válaszola a rabló, o közel álló székek egyikét magához vonva. „Garao-cioli festőnél Ribeira társánál magán andientiam volt — mondhatom, fölséges bort ittunk, s lábainkat az asztalra vetve mint két régi barát kissé csacsogtunk egymással. Tulajdonkép kis alkura léptem vele, de hisz először veszi hasznomat!\'\'
nS mi Ügyben léptek alkura"?"
nO kerek összeget igér, s én azért oly egyéntől szabadítom meg őt, kit nem szeret látni."
„Gyilkosság? kiálta föl Masaniello.
„Eltaláltad," válaBzola a rabló
„Nyomorult!"
„Hm? Mit gondolsz? mosolygn Pjet-ramala, mintha nem jól kallott volna.
nElfeledted-o megegyezésünket?" kérdé komolyan e Masaniello.
„Dehogy feledtem el.\' Te egy állam-csinbani, részes 1110Bemet kívántad, én megígértem, s szavamnak embere leszek, Te mesterségünket összeférheti ennek
tartod ily szent cselekedettel, beosilleLea emberekké, szentekké akarsz benUnket tcfiini - noa én beleegyeztem." „Tehát?"
„Várj CBak kissé!" szakitá öt félbe a rabló. „Mi ugy egyeztünk meg, hogy a mai napnyugattól fogva tied lenzek. A rám bizott napnyugta előtt hal meg. Hu a nap letűnt, ugy egészen máskép áll a dolog; akkor összehívom emberei-niet, s rrii lelkesülünk Nápolyért, ezabad-Bá^ért, a miért csak akarod. - Ha te-bát az említet fjgvén napnyugta fliitt ujL\'f4V üt iima hegyen, ugy veszve yítn ha iiLüii, {innal jobb o neki. ul^v vinsz/t-u cr ]r i j r z t
„ i e meg akarod olm f
„.MeL\' vafc-yoK ertö tizet ve."
Tan
Ma- 1 kintv
_>\'-\'!nm! sem mentben or. meg r" „\\ - \'-
„i>;ir.itum~ hiaelge a rabló „azertjot-1 ^ v gmn* 1 - 11 li r • • mi i-i t r firt r**-ciu 1 1 * a / v \' .1 i\' íju \\i. - li r\\\\ 1 f„t k- m ifvtzii t»gv fhi-ut i^tí-t r- í t s nithr ,aii luu\'u llütív Uiv|akrB — üeruc g\\\'orsan
,= r Kosa." válaszola a rabló, nak merészen azemebe te-
rK nevet nem ismerem.J 1 ? v- meghal ! "
Nem tudom " monda M"a.«aniello -— r de engem e gyilkosság nyugtalanít ;u
„Kosznnom szépenB válaszola a rabló, kit Masaniello részvétes érzelgőaégo untatott, „Ö Komába megy, eenkibeui tudja miért; azt monoják hogy kém."
„De ezt előbb meg kellene vizsgálni."
„Történjék meg az is!" moaolyga a rabló, midőn hirtelen fölrezzent.
Az ablak alatt lódobogás vaia hallható.
„Mi az ördög — ez csak nem engem illet!" volt első godolata. -
„Ide jőnek!" monda masaniello az I ablakhoz lépve.
„Caraccioli minden undok tettre képes." mermogá l\'ietramala, 8 aa ateliemes ablakon kimászva nékánvpií-, lanat alatt eltűnt.
„Masaniello kinézett — félelme alaptalan volt. Egy szolgájától kisért hölgy lovagolt a halászr/unvhó felé,mely előtt leszálva lovát szolgájának nynjtá.
Néhány másodpercz múlva a hölgy a szobába lépett, s hátra vetó fátyolát. —
„Hermosa!" kiálta föhmegijedveMasaniello — ki a hölgyben nővérére is-mert — nővérére kiről Madone azt monda Salvatornak, hogy családjára nézve meghalt. S most ott állt a halász előtt, nem szegényen, nem segítséget keresve, hanem selyem- és bársony díszben ragyogva! Masaniello hidegen és büszkén mint idegent köszönté Őt.
„Kegyelem , testvér , kegyelem !" kiálta a hölgy Masaniello lábaihoz borulva
„Te élsz még — a szégyen, a lelkiismeret villámai nem öltek még meg?" dörgé amaz „Itt eme szobában halt meg anyánk!"
„Hah! kímélj meg!" Könyörge a hölgy testvére kezét akarva megfogni.
„Téged kímélni!" kiálta az visszalépve. — „Te megbecstelenitéd nevünket —¦ mii akarsz itt!"
„Bocsánatodat akarom testvér!" Te vagy az, ki anyánkat a sírba vi-vedV válaszola Masaniello sötéten. Elutazásod óta gyöngesége napról napra nagyobbodott, -mitr&n egészsége a ne-, héz munka által amúgy is alá volt ásva. Egy szép reggelen — itt.az ablaknál
áUti?m volo — midőn egyj3s9Er6_k9By?_ -nyékbe borultak szemei, b egy mély lo-háazszal karjaimba dőlt — szemei bm&« ródtnk.nemesHzive megszllnt dobogni!"
„S nom átkozott\' engem?-1 kordé reszketve Hermoea.
„Nem, a szeretet vakká tévé."
„Megemlékezett rdlam ?" sóhajts Her-niosa, sebes TéTekzetet véve. 7----------
„ Igen. Ha gyermekem valaha ismét visazatór" monda ö.
„S még nincs egészen elveszve, ngy pótolja állásomat Madonenál, legyen annak második anyja!"
„Oh én esküszöm —a
„Megállj!" szakitá öt félbe Masani-ello. „te nem vagy erre méltó!"
„Hallgass meg előbb, azután ité!j,u
KS liogy menthetnéd ki magad?"
.iíaUgas beszédemre Tamás! Midőn még gyermek valék — tudod, aranyhegyekről, tündérvilágról álmodozám --- e kunyhó ezük volt nekem — házi örömek nem elégitek ki szivemet — folmenék a közel hegyre, sóvár pillantást vetek a mérhetlen tengerre, s ha madárt láték felém röpülni, annak szárnyain kívántam a magasba emelkedni. Gondolataim ekkor nem valának vétkesek — tetteim azok levének. A gonosz szellem megkísértett! Egy fiatal, ugy íátEzék magas állású férfiú — ezerelemről beszélt hozzám; Ígéretei, ajándékai b hazugságai által elbóditá tapasztalatlan szivemet! Fölkért követó-hére s én Francziaországba utazám vele. Ott véltem álmaim eszniény-kjIpéLfol-lelhetni, de fájdalmasan csalódám, nem sokára bel át ám, hogy szive hideg, üuzÖ — köznapi! Alig érzem lánczaim nyomását, midőn széttörém azokat — as ég segélye részemre állott, a a rátoki emlékezés meghozá áldását. Nem aülye-dék mélyebbre, mert hideg, szigorú szemmel vizsgáiéin a szineekedő, képmutató világot — első hibám mngmen-tati későbbiektől! — Egyedül, idegen földön, védelem nélkül kell a Borssal küzdenem — a a győzelem részemre hajolt. Munka-szeretet, bátorság a bHasit o önérzet által minden akadélylyal megküzdék.
Jó hangom volt, a véletlen kedvesett — én a sziapndro léptem. Első szerepemmel tetszést arattam — a király maga, Francziaország királya kívánt látni — szerencsém alapköve meg volt vetve." _ _ ^
feiálta MnsamelIö^karjSrEeresstbe vetve.
,Jgen" folytatá a hölgy ,Tnevem Tha-lia oltárán Lacretra. „Szinéssnő" mily megvetöleg mondod ki e szót! — Te igaztalan vagy irányomban, — én büszke vagyok e czimre, mely gazdagságot, hírt, szabadságot s dicsőséget terem számomra — nem ismerek életnemet, mely dicsőbb, szebb volna! A zene megszólal — a tömeg fülel — ezer gyertya terjeszti Bzét csillogását — koszom koszorút ér a színpadra — fii aa-jos f,óljenu-ek köst ezer diadal kinálko-. zik, melyek a nöi bsív előtt többet érnek, mint unalmas udvarlások vagy hideg tiszteletadások. Ott, öaaém ott valóban királynő vagyok, imádott mindenható királynő! — Es vala as, mi ábrándos ifjúsági álmaimban előttem lebegett — most megtaláltam. Tef a»e-gény, egyszerű halász, ki a jövő 1iap4 kenyér megszerzésére hálóidat javítgatod, ki birszomj, vagy s kívánság nélkül tongetet" éltedet — te vöbageia fogsz megérteni. -
„Tovább, tovább!" kiálta gyónón. Masaniello — a nővér anélkül, hogy gyanítaná, fájd hurt pendített meg tót- -vére keblében. . = -
„Francsiaorszá^ban rövid ideig maradék" folytatá Hermosa yelső kínálkozó alkalommal visszatérek OlftBihrtn- • -r ba. Egy év dta fióma laldaelyemí-B-LiH^^ crotia név alatt hírnevem naponként növekszik. Rómába tndám meg ínyám -S,
hftM-4Vegyik.hu íaolgám mindenről dr-tonite mi itt azóta történt. Fivér r- a
-~ . nyomor itt véget ért — igen "tövé hozza, niidSn Mwaniello íagaddlag rázta fejét — „ate jogod Itf megszűnt; — mindent megtagadhatsz tőlem, de Madone, ifju-
i--aágom a szán Ja képe, a ttTíprntett. nMjL
űz enyém — egy anya biztaőt rám. —a „Ha nem vagy ránk nézve elvoszve, monda a haldokló11 voté közbe Masaniello.
JpQh én nem vagyok, azl Mintán hoz-
-,-kö\'sé tekinthetek, nem lehetek elveszve! Úli én nem vagyok méltatlan kozzáXók, én njjászUl ettem!"
„S ki vivé végbe a csodát?"
nA szerelem, testvér!"
„Már ismét a szerelem!" mosoly ga gnnyosan Masaniello.
„Oh szerelem és szerelem közt van külömbség — ilj- szerelem tisztán hagyja keblünket!1\' Buttogá a höl^y elpirulva.
^De mégis ugyanazon czélu ?" gnnyo-lódék amaz.
„Halgasa te Tamás! Egyik este, midőn a színházból jövók, itt Nápolyban vélet-len.il)egy ifjnvnl találkozám ki egy oszlopra tájjwtszkodva oly hüszke, oly megvető pillantásokkal szemlélgető a színházból hazatérő embertömeget, hogy bámulatra ragadtatom! — Az ifjú soha sem látta még arczomat, ö nem ismer nem szeret — de én-én éltemet adom egy mosolyért! ő az én hősöm, eszményképem — Salvator !a i
„Mit mondasz!" kiálta föl Masaniello I — „hogy hivják ?" |
„Salvator Rosa.0 „Komába utazik?" „Igen, ma-" T
Masaniello homloka elsötétült -iía rabló szavaira gondolt.
„Visszatartóztathatod őt ma estig?" kérdá gyorsasággal, mely nővére előtt
ioltüiiö volt.
„Tudomásom szerint már útra kelt. — De mi bajod — te megijesztesz !"
„Nézd ama hegyet, ha oda jut — meghal!" monda szomorúim Tamás a távol hegységre mulatva.
„Istenem!" halaványodék el a hölgy.
„Bravó van fogadva, ki őt meggyilkolja" folytatá Masaniello.
„Honnan tudod ezt? Tamás — igaz? .— Nem — nem te osak ijesztgetni, próbára akarsz állítani" remege a hölgy.
„Magától a rablótól tudom," válaszola az, részvéttel tekintve nővérére.
„Te őt ismered?"
.Igen."
„Óh ugv megmentheted ői ! Tamás! az Istenre ! —"
„Későn van!" sóhajt a az nővére halálos félelmének kifejezése által szivében megindulva. „Későn van!"
jjTamás ! Miért ? hogy lehetne későn ¦— minden szód talány előttem!"
„Ne kérdezd!" válaszola az komoran.
„Masaniello," —sa hölgy fivére lábaihoz veté magát —¦ „anyánk nevére kérlek, mentsd meg őt !"
„O kéme az arcosí berezegnek!4
.0! a spanyolok azok, kik meggyilkoltatják, s Ö mégis kém lenne?" kiálta kétségbeesve a hölgy.
„Igaz! spanyolok!" mormogá Masaniello. „Hol is volt ismét eszem! — Jó, mond mit tegyek ?"
„Nem tudok írni — csak valamely biztos hírnököm volna. —"
„En magam fogok odalovagolni. —u "„"J\'öT váíi kíáltn Masaniello, egy keresztet véve le nyakáról „mutasd ezt u rablóknak, s mondd: Masaniello akarja, hogy éljen!"
ITermosa vévén a keresztet, kirohnnt.
„Oh e szenvedély!" sohajta Masaniello, gondolkodón nővére után tekintve — én soha sem fogom őt ismerni tanulni. Szerelem]? Eu csak hazámat szeretem !"
IV.
Salvator, hit barátjától Falconétól kisértetve útra kelt. O elbeszélt ennek mindent, mi az utolsó napokban vele tortént. — Madone megjelenését szerény, s az ama éjeni kalandszerü találkozást, melynek ..ílagav\'ja eladatását. s utazásához szükséges költségeit köszöné.
Falcone megigéré neki,hogy int helyt nvilt összeütközés nélkül szerét teheti, Kibeirát elhagyandja, s hasonlókép Rómába jövend, de mindemellett el nem mulasztá Salvatort figyelmeztetni, hogy e rémítő ember buszújától őrizze magát. Salvator mosolygott — s a két barát buCsut von egymástól,
Salvator tehát egyedül folvtatá útját s Nápoly közelében egy vadregényes sziklavölgyben megpihent. A. természet itt oly vad, olv valóban nagyszerűen
vad volt, hogy baltiját letévén egy szik. ladarabra ült, h a természet szépségének bámulásában utazását egészen elfeledni látüzék.
De még más valami is íigyelmezteté őt a pihenésre.
„Kis gidáiinnt a legelőre kisérém\'" Madone t> szavai folytonosan fülébe hangzottak — a legelőnek itt közelben k el le lennie — kj tudja, nem fog-e Madone eljönni, hogy még egyszer, tán utoljára kecses arczába tekinthessen!
Gondolatokba mélyedve ült a szikladarabon , fölváltva majd szerelemről, majd a természet vud szépségéről, mely oly igen illett hangulatához, ábrándozva. Egy vad erdei tolvain hömpölygőié habzó hullámait a szikladarabokon át, s a zöldellő ligeten keresztül zajongva, a sziklák leg különfélébb alakokban tilnlek fel benne.
A folyam két partján emelkedő fák díszes lombozatára Itália forró napja veté színes sugarait.
„Ah" gondola magában .,hisz nem ég mögöttem Sodorna! Várni fogok itt Madonera, s ez alatt egy tájképet rajzolok.
Ily gondolatok közt leoldá kardját, fölnyitó, batuját, s abból a szükséges anyagokat elővévén, rajzolni kezdett.
,,:\\ tájkép jó h\'sz" mormogá magában, a rajz alaptervét levonalozva, ,.de itt élet hiányzik —ott a sziklán valakinek állnia kellene — egy vadásznak , n váj őrnek , haramiának vagy ilyesfélének. — "
tX^X^IBTX H I R H Ö 3BL.
Aass-KaiilíHa, ang. 20. a* ¦.-lómink íhó i»-.
fceUtí* a.Uö» bcfolyiaa keM.kyJtlmui.tru, ina
srm tclirtü íjxn:. A pnbna Ara fűlj eh b ment, ilu ha nem ciwli\'ijunk ; a bökő hírek neta Idézlek el.l .¦zen e mentedéit, hanem a siámoiau érkező kedvetiítlou ajflrrlil. taduiitaaok--Európa- legtöbb tartományaiból.
A még hátra\' levŰ termt\'tirciikkefc majdnem Irányadók lesznek in lm valami izerencaétlenjirg nem ér bouattuket; mai árjegyzékünk kílrfilbelill Iesrmaga-aahh Tokit érte d. Minden többi kereskedelmi csík-keinkre nézte lanyhaság uralkodik; és egyedül ason ji\'t rantén/nyel TÍgaaxuijuk magunkat, hogy a legkS-tclcbbt peatl vásár, legalább némely ciikkekben kod-rerű váltóra*! fug elSidéani.
jfajegjraíkrfak kOrelkcsdk:
¦ -SS í
al
i>. Arpa sorfúieiihit; vai i • 7\') kr. Zib 4..-4Ö f mt-j-t 1 ••t»3-r.>niM .i frt •.\':> - » kr.
Szilvapálinka \'10 r.irk.ilvpiliuki
snlv-
. Sili
I 1 I":
, i.iaiivilil ilslfi, tikiir-\'< borok i->
Uorok : fohé | — vidékiiakb.\'li | s-eg* -árui fiiKH | (.chiller) íb f-ih.
Uubu claű rvudii in üt oku -J 1 — i-J frt hjrdú-l\\>ku 11> - 17 Irt lionl.i-Borki ".•*> frl. N\'ycoWrök: loiiúu- ÍJ -4"i. is busa-
•a viirtia (xeliillorl ISG2- *s 1803-1 ¦ t-rinín 7 frt -3 írt. _ Viliiiiyi i ISÖ5. il-13 frt. lij b.mi bor »->n " \' \' Halat oiiinoll.fl
j b.ir»k.-J3G2- és 18G3-Iki fclier 111—15 frt. ak>>i I Via*; no frt — kr. Eáx U—ií, frt. KBí.u
7S kr. tVkctw 4 t
fV.-kanizsai plarzi árnk atig. 31).
Borsó itcsíjo t(í kr. Lonoía itoiíjf U) kr IUh iu-i-lin S kr. Kóles ittfiije ö kr. Uurtrouyn mnrJja 1 frt liO Ur. Marhák a» fontja lö kr. Juhhús f.mlj^ 10 kr. Si-r^ti-hna fuutja 20 Kr. ij.-ali.na.-. magija 3.) frt — kr. Zsir lantja 10 kr Lánijliíxt 11 frt — kr. Z»om-
lyuli»*t miasA^i \'J frt — ki. Kcuyórlis ;t fonlja 8 kr. KilkurÍj:iílÍi*;t fontja » kr. Arpailira ^fontja C, kr KiitnkoM fontja S kr. lliisk.i«a i\'..ntja ?\'1 kr. Faolaj fontja kr. Bi;pci«olaj foutja \'M kr. Lenmajolaj r,tntja 4tlkr. Ujbor itoiújo 10 kr. — Ó b-ir it.-^j.i ?0 kr. I\'oBti íór ilcaiiju H kr. Kaai/nai »<>r iicxéjo lll kr. UJjoua-páünka itcxójo 60 kr. Tarkiily-jíAlInka itci^je 411 kr PtUva-pillukn itcaéjo 51) kr. Nyirrs fagiryú
t\'i.KÜI f.i^ypy.i-íyertya fontja 3- kr. Síüppuu fuutjo -i kr. .via öl- 6 frt — kr. Puhafa i ..I,. 5 frt - Ur Fas\'.<5n mi a il frt 80 kr. SEnlma m. 00 kr. i fontja üiJ kr.
Bécsi péiizárfolyom atag. ^If.
rnetíiliques 59.90; 5a/0 Domi. külc«ön 113.75; ISGü-ki álladalmi kölcsön 73.90 • bank ró az vény ok 710.— hitelintézeti réas-vónyok 142.30; London 126.25; esQst ágio 125-75) arany darabja G frt 3 kr.
Felelős Bierkenstöt Wajdlt» Jóssef.
X ^g. D E T S K
főiűészek és gazdáinak
figyelmökbe ajánltafík egy igen gazdigon fizető, .ngynasaaett egyptomi marnia-basafaj, melynek Biagjitt. Pataki Pál ur 3 év előtt igen csekély, ¦:*1Ul «íy. fot menpyiségben a „Falusi Gazda" t. norkelátáségétul kalöaös kedvezménykép kapta, -*¦ a bazai busa-fajokat termékenyaég lekip.tetó-"ben n égy szeréten felfii haladván, az idoi aratáskor mint. harmadik évi terméssel bar a májust ÍWytéí nigyon foegrongiltatott, mégis alólirott-«ak iöbb_méró tiizlaT-asamet fítetelt, melyet aló 1-f írott aion DísettüJlIndulva ki, hogy ezen tluuBn pt«FmJi boMfAj minil jobbon eherjedjoo, ét rainél tAbb fermeutdk keiérajmion. —cB:ik itezénkónt t^ndékuik iralni, itczéjél 40 krjáTal. A vonni •*in<Kko*Skn«li kivánalmaik akdr személyei ™Wk«r«»<». »klr poilln levél utján kéanéeed Sí tíUeiiltotnek. " . -.\' _ \' ^ W
. Srir«._ m?grenáelíiek pénzzel ellátott bér-\'TO-iM k»él-«lj»l •liHrotlho«.téte«íentk: Sond,
Oiv. DRa.tiaifc3r painő,
. .¦ asezonj-.\'\' ..¦
m Aiujuniu aláknoit amerikai
fBnElfő ablakfilggOiiy gyárát
2Sf \' »;<HÍr*i.).kp»lji . h^M, mtililv, lígiobb\'
*?\'A tWilí IÍbDutiL kmnatl. \'.llhiTri (ökípra iBb.n" ,.jlt «f ÍS/Í™* VM>n.H b*i*rtl«ítt»:i«ibikbí:üliiriijikl i
. . fri» \' •« tátid idű nlMti nnn ?1 eHsnorésbeB .
.«minlBtbni-Tatitiftk Kauiwrit
•rr
Popp J. G. gyakorló fogorrostál Bícsben. BognerpUBo Nro 2. — Epy üveg ára 1 frt 40 kr. becsomagolás 20 kr.
1 frt 32 kr. FOG-ÓLOH lmka,
Fü<.-PEP .
futakra ünlia^.
\\5v,
.lumi
fog-por, ejrt- dobó
frt. 10 kr. ára C3 kr.
E jeles kísiitmeny lo ovi fíinallása óta lürre kapott eltnrjodl Eurápa haUiram tnl is. TtanxnálaU kUl»n»nen j.itíkonvnak biionmlt be EiindonnomQ foefajáa ellen, n aiáj lágy.. réai.mek mimb-n baja ellen, könnyrn veraS inv, íL„rl..ilt ellen. Killolvaflitja n nyalkát miáltal mcrrakafUlyoíaa n fwikr, kúpi.\'tlvsüt, rris»lt.\'iles és IilénjavitólaR hat a Uíájra, tehát tcljpunn meirBziliitnti a rósz *aa«ot. mely meateraé-ges *agy--flr*\'s fogak....^tul va^v. dulianTzaj"~&iLil n/.-irniaiik. Mintán u aiájvií senimikép aem hat hártfkonv.tn a focikra tehát l(lttlnO\'.molLríllaioknt mint asái[Lazuló-a
korig teljes epésiséglien ea fri.»o.-.-írlMHi urtja a r.ipakat. Mapaj T°" tckinlelyek litaoiiyltványni «li«nortík ArtatlaiM.-l-át i aiánlhaióí es sok jeles on-oa által ajaullati!^
majrt
Kapható fVagy-Kanlzaán ; FeBselbofor József, "We Eoaenfeld A. éa RoBenbcrg J. ée F. araknál.
lis eh,
Dr. HnfeUnd VilmöB Kriatof irta a nev^ctea mQvt toraég aj embm élet merjbomíítájira-1 ki no íamorn^ hu korát í U a fogak meRtartiíit a,. iUi h„»niHía in.«lj4nnk tartatta Gyakran arra nulnnk H raétr fogjuk U e»t tenni jr.g.,a| hor-y I)r Popp.as Anatbenn bzAjv.ío Bwib.n npyan aion cukütök koao tartozik, is eSy ember ríi«r5l, ki ttfwigQ M3I jólan,u BOa.iolko,rk, 80 maradjon bassnálat nélkül. A^ . Anathnrin aiAjvia clovonitS éa felfriMitaiLg Jwr, mciítiaatatja a fogakat gyökercatül minden ra tapadt Ui»talIaai4Vtíl enyl.Itl és m^akadilyoktatja, a foefájiit, mega.aba-altja ai elBra hoesátott bajinál a tnil fogva a borküv/t én mCríCvó-itTTitjaa rénS toghuat. Igen még .tölib, az Anatherió N/ijvIz mír--. akailályoitat^ a ronaet. haflinálat mellett a fogak megakadását Éa 1 "SÍÍVÍ1 ^i?1 ° r<"2\' mc!í *"- «tl<«»*tp>a gyomor fennUrtiaAra . . .UatrerA Síáinoa mid k3*UI melyek a fogak fenntart is ara, nyilvános , «.W«UlUt»Uvf«üaki két.éfj klrln aa «1.0 helyet foglalja B| « ^AaatB^ia-izljrfs-niéffTnem volt ra esőt, melyben üdvös hataaat tá.
~^oí4>.an„.iüt0rjedt; é> izámtataa. SaSnyltTÍnyT as.orvosi tado-.. »*P7M¦te.Hnloljttkiiek mlndösizo óÜsm^rBlcg bíÚI felölő
- ;K«n alapból « efl2k84 biztosat, fog ajiWÚtiá MWak? kíFisT . még nem lamoiih. :: - ^ ¦ " X\'
- JKlCKLorvű.i--taaáL-LÍpcsifbcn . HKI-LKIt nmu-uiiw,"\' KLLZtNPZK Y yjtro^tanár^B^r^hco.^iJa számos.,urvuauk nuut a li\'jjnlilkolubli _clotron tli ¦\'-\'Vaatafl.tlma ¦ prófTjutfrt ájnnljntt "mimlcn
halavnny, fíhér-kór, véruzegeny, bágyadt, ttovaay, valnmiot izom- és idesí-gyengeségbea szenvedőknek
FREYGANG RÓBERT
viistaríiilűiB gyógyszereit
Vax-liklr, L-cjobb nŐ-ttkRr, kin övpeje 70 kr. nagy üregje 1 ft 30 kr Vas-keserű likőr, kevésbé rtlr-s, kin Üv. i\'.o kr. B „ 1 ft. Vas-tartalmú as!5rp, Hmonad.--sjL.irp p.\'.Uásául k. ü. 80 kr, n, ü. 1 ft 40 kr. Vaa-Lirtalmti chokoladé fontonként csomagolva I. sz. 1 ft 20, II. as. kr. Vastartalmú csukorkák l/j fontonként csomagolva 54 kr.
Ezen tárgyak kaphatók J. Hamann fíí-raktárihan (Lngeek 3. ai.) Bráben, melyek a fentnevezett árak bakültléae, vagy postaj-nfánvet ellett, bármily kiván\'t mennyisógben minJsn korona-országokba r!
nirnHyisi\'\'(ril inüLtrendelések bérmeutvo. (6B)
küldetnek i
Svagel 3M!<Ö1" vaskereskedéaébeh Nagy-KanizBán, ugy szinte ¦3*agBS^«ei^vas-
kereskedósében Csáktornyán
W egy tanoncz,
ki iskolai tanulásokban rószeslllt, azonnal felvétetik.
Hasznos sérvésbeu\' szenvedőknek.
Ki mog-gyEis-^dóst kíván szerezni KrQsi-rVItherTSraica-
ban Appocezelmegye ű a i aban lakó sérv -orvos nraak bimnlatos gyor-aaa&ggal biró hasinoa sérv gyógyszeréről, fordntjnn a lapok kladó-blvatalihor, hol egy iratkát több mint ösás blsonyííválif nyal megorgattvé átvehet. 0—13
Ház- és szélő-elatffc
N.-Konhudn a bérsi ntcíában 761. szám alatti hás kényelmoa tirl lak és két Laládnak ki.]«n lakhelylycl, JA feltételek mellett Btahná kézből eladanJú, X S\'.I.-OyHrgyvári bogyen egy 40G0 négyszB^ Blro , terjeJiJ. Tuvábhá gazdasági és más- osikiiífilt la szabad kásbUl kia-danSZk. VanriPiThajtók szlveskadjonek a lunntárlntfrtt bjíaasim .alatti tulajdonoíBal értokexni.- \' --- \'- -\' \'9—*\'
.(9t-\'J
W»jditflJöaaef kiadó-, lap-és nyomdatuUjdonos Nagy-KanizBán.