Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
4.8 MB
2010-02-04 21:52:14
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1019
2685
Rövid leírás | Teljes leírás (265.77 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 002-005. szám január
1. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Na$y*Kanizsaí 4870. január 8-án.
2. szám.
Kilencgedik évfolyam.
Ziila-SoiiKM|>i M/I«n>
Kiterjedve
SOPR0N- ésTáSMEGYÉKEE.
"Vegyes -ta.]rtra/lTrirft3, netllEbp
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
¦gWt tyikru mátttí vagy. kii It.ii. Saerkmlül Iroda é» klndú hlvnlnl:
WAJDITS JÓZSEF könyikereikedlííben.
Előfizetési föltételek :
Helyben liiibot horíáswű ^« vidékre p tutin kaldr*^ Ejjiift övre : • 6 frt. — kr. Fúl - - 3 B — .
Évnegyedre - l , űQ .
Hirdetéseit
A Lat buiboi pelíUorcrt 1-íiBr 7 kr. -. *-»zor C minden to rabbi beiktatásért & kr
Tcljegdij minden egrea tieiLUtiiért 30 kr. A „Njilt téreu-egr petit tár beiktatási Jijn 15 kr
Hirdetéseket elfogad:
IL-SulUia: iKIAUO.mVATAL.PMtM: ZEISLEBH
Baea-, Hurkára-, Berlli-, »fl/mi-«.-fnrekrart- é. Iseot
bea: HAA8EX3TEIN & VOGLER. Listát-, Bit*-, í
Stattgirtbia: sacuse* tírsa. UaiiM: OPPELIK
A zákány-zágrábi m. állami vasút ünnepélyes megnyitása
alkalmából jan. 2-án magán vonattal épen délre'érkezett Nagy-Kániisára a magyar kormány részéről Gr. iíikó Imre, Bedeko-vich Kálmán niinister arak s mintegy 50 vendég. A Nagy^Kanizsán tartott díszebéd alatt a helybeli Grünbaum és Boros zene-társulatuk játszottak felváltva. A déli szab. vasúttársaság főbb egyéniségei szinte magánvonattal e nap jöttek Bécsből ide s velők csatlakozva távoztak tovább. A hív. lap következő eredeti közleményt
^BÜZOtt-L,,^
A budai indóház jóval a kitűzött clindu-Jasi idö előtt megtelt' már a m. kir. közlekedési ministerium által meghívott vendégekkel.
Bég nem volt már ily élénkség az indóházban, s azok is, kik kivételesen' késztetve voltak kényelmükkel szakítani, s bágyadtan jöttek a kora reggeli elinduláshoz, csakha mar felfldittettek a kitilnö zenekar által. 6'ft óra után Rácz" Fal zenekara megkezdette az. indulót, s a vendégek, mintegy 35-en, gr. Mikó Imre, Bcdekovics Kálmán minis tor urakkal az élén a ' vaggonokba szálltak. A vonat 97 pereAtán Sz-Fehér-várott megállt. — Itt Banm János vasúti vendéglősnél tartatott meg a reggeli, mely — közben legyen mondva — igen jó volt.
" Délben Nagy-Kanizsára értünk. Már mcsz-sziról hallható volt a harsány-éljenzés. A —mint a vonat_a lobogó^al_dJszitc_tt. indóházba érkezett, a nagykanizsai városi zene-
: kar lcezaettJttsainLjnroppant nagy számú közönség á megérkezetteket, TTözülök különösei a minister urakat, zajos éljenzéssel fogadu. Itt találkoztunk horvát: testvéreinkkel is, kik Zágrábból jöttek elélik; a kozszoritasoknak és szívélyes üdvözléseknek csak nagynehezen lehetett véget vetni. — Nem etekély feladat volt itt az étterembe juthatni ; oda csakis nagy nehezen lehetett utat nyitni.' _ : ^ '
A fényes ebéd alkarmával legelőször .gr.
-Mikó Dnje közlekedési minister ur emelt poharat 7-;— ki az egyesülést hangsu-yozvai Magyar- s Horvátország-hosszasan ártó egyesülését kivánta.
' Utánna Zlatarovits ivott a magyarbk egészségére s éltette Mikó gr. ésBedcko-vits b. minister urakat. —Horvát nyelven
. tartott: beszédét magyarul ekként végze :
-.É4JetrT"magyar nemzet!" ^^ánk»-Imre :.....Nyájasan .üdvözlé: horvát
. te»Tyéreinket b azon meggyőződésének adott kifejezéstj miszerint a horvátok a magyarokkal együttesen, ha egymást meg fogják' érteni, szerenesésen megoldják azon kér-:-; dést,:me1ynek -megoldása egész Európát re-
Ezzel a lakomának vége lön s a "felváltva jatsxó zenekarok kísérete mellett egy órai ftSozkodái után, euogulluk-a~wrgg(>nöle^
bau helyeinket, 1'/, órakor pedig Zákányba indultunk-, a hátramaradt közönség éljen-zéseig még messze is hallhatók voltak.
"Zákányba érkezve^ -a gőzmozdony kicseréltetett. A m. kir. államvasút iij gözjnoz-donya a magyar s horvát czimerekkel, lobogókkal s koszorúkkal díszesen fel Tolt ékesítve; Zákánytól kezdve, még a pompás híd is, mely a Dráván keresztül vezet, — majd csaknem minden kiválóbb hely ünnepélyes díszben volt. Útközt taraczklórésekkel üdvözöltettünk. — Kapronczán a város zenekara s roppant nagy . számú közönség harsíhy-zsíviófckal fogadott bennünket; — ugyanily fogadtatásban részesültünk Kri-"zövaTrtS7~har-Scrpcc—polgármester—alkalmi-beszéddel üdvözlé a ministereket horvát nyelven, mire b. Bedckovich. minister ur szintén horvát nyelven válaszolt. Vcrbovcc és Sesveto fényesen illuminálva volt.
Ezen változatos oratiók után elvégre esti-í órakor Zágrábba érkeztünk. E/óváros közönsége testvéri szeretetének azonnal jelét adta, mert a zsiviókkal együtt az éljent is következetesen hangoztatta. A főváros derék polgármestere oly előzékenységet tanúsított a megérkezett vendégekkel szemben, mely csak a megelégedést és dicséretet vonhatja maga után. Gondoskodott a legelőkelőbb szállodáéban lakásokról, ugy a vendégek kényelmére kocsikról.
Alig pihenvén ki az uti fáradalmakat, már is a színházba kellett menni, bol díszelőadás volt; játszották pedig .a„Sáragossai fecsegőket.* A színház zsúfolva volt, az udvari páholyban gr. Mikó, és^ b, Bedeko-vich foglalt helyet. "
A díszelőadás után az .Austriai császár' hoz"ÖmzettízílrDdáhan-binlieU-volt-; ezen mintegy 300-au vettek részt, kőztük Zágráb fővárosának előkelőbb tisztviselői, számos katonatiszt, a főváros parancsnoka, a püspöki káptalannak több tagja, a magy. állam-, valamint a déli vasúttársaságnak -hivatalnokai, a fővárosból érkezett vendégek. A nagy terem közepén a ministerek-b, Bauch Levin bánnal foglaltak helyet.
A felkoszöniése'c sorát itt is gr. Mikó Imre nyitotta meg német nyelven tartott következő beszéddel :
,Uraim! Midőn a% imént megnyitott vasútat a forgalomnak átadjuk, oly ünnepet ülünk, " milyen még nem fordult elő a két testvei-nemzet életében.
Mert e vasút, mely végső szemét képezi azon érczlánczolatnnk,. mely a két ország fővárosát egymással-közvetlen kapcsolatba hozza, Bem csak_politikai egyeaülésők'jcU-képe, hanem egyszersmind "leghatalmpsablr emeltyűje a két nemzet egyezséginek.
Századok vonultak cl n barátság ¦felett,; s 'a felmerült félreértések daczára incgszcn-: tesiték azt, és közös, nehéz, véres kttzdel--mckV a-szabadság és. lét küzdelmei pecsé^ telték meg^-Éu azonban meg "vagyok győződve erről; — hogyha béke ilyen^-haaznos TnfivciT-tnint-az épen-íélrehozott=köfflckcdésL
vonal, s a nyomában felviruló kereskedelem, ipar s jólét még alkalmasabb elemeit képezik az egyezség megszilárdulásának, mint ajíözösen átélt szenvedések.
Hozza meg az ujonan épített vasút anyagi hasznát, valamint mozdítsa elö másfelől könnyű érintkezés által a két nemzet viszonyának-szivéíyességét,
Sziládítsá meg az őseink által kötött barátságot és -egyesítse utódainkat még szorosabb kapcsolatban!
Legyen tartós és zavartalan a szövetség, mely a két nemzetet összeköti és áldáshozó befolyása alatt éljen és boldoguljon a nemes horvát nemzet! (Zajos éljenzés és zsivio.J" —A-minisíer--ur--utáD^A4)olgarmestqr_il;_ tette a királyt és gr. ilikót; ugyancsak a polgármester több izben szólalt felmég s* éltette b. Bedekovichot, a pesti vendégeket, a katonaságot, a papságot, úgy a vasutak tisztviselóit.
Ivánka Imre (németöl) a magyarok és horvátok örökké tartó barátságára, b. Ranch Lcvín, a szabadelvű papság s katonaság, ugy a határőrvidékek egészségére ivott. Zujos tetszéssel fogadott beszédei közt nem egyszer szakittatott félbe harsány-zsiviók s éljenek által.
B. Bcdekovics K. minister magyarul, horvátul és németül tartott beszédében a testvérországok egységeért üritettc^poharát,
B. Rauch Levin bán azon horvát testvéreket éltette, kik a kiegyezést el nem fogadva, más uton igyekeznek a haza boldogságára.
Brandeis-Weikersheim : a magyar államvasút virágzására cmelé poharát; Dut-kovich horvát képviselő a magyar nemzetet, Ghyczy alezredesei polgármestert, a főváros lakosait, úgy annak szép lakónöit (zajos tetszés) éltette.
Pavlecic kanonok : a szabadelvű papság nevében megköszönvén az éltetést, azon papságra, mely a szabadéivüséget nem kedveli, ,percat"-ot mondott. — Ezen szavak szűnni nem akaró zsiviókkal és éjjenekkel fogadtattak.
Végül szólottak még : Beaunton, Schul-man és Borostyám, utóbbi ¦ a szabadsajtót éltette. ¦ " . .
- Két óra tájban a vendégek szétoszlottak, a fővárosiak azon jelszóval: „holnapután hazai
A községi faiskolák
0 kérdése.
A legfelsőbb hatóságok által, a nép anyagi jőléténck_emelésc tekintetéből tett intézkedések s kiadott rendeletek, hogy czéljókat elérjék, mindenek fölött igénylik az egyes vidékek helyi viszonyainak határozott" ismeTetétr~Mertraz~általáno55ágboH JriaHott ily rendeletek végrehajtói, azoknak' foganatosításakor, nem Vévén tekintetbe a -helyi...viszonyodat s Jllctóleg nem bírván-
szabadsággal e rendeletek módosítására : azoknak föltétlenül való fogatatása által igen gyakran nem hogy az üdvös ezél nem éretik el, de az egyes községnek tetemes károk okoztatnak. Sor pedig azon általános elv, miszerint a községek mentől kevesebb pénzbeli kiadással legyenek terhelve, számtalan esetben szem elől tévesztetik az által hogy oly szükségletekre nézve, melyek cl-kerülhetleneknek bizonyulnak, szigorúan" alkalmaztatik; ellenben oly esetekben, melyeknél előrelátható ez vagy amaz intézke dús legalább egyelőrei fölösleges, sőt káros volta, egészen mellőztetik.
Nem czélom a számtalan s vidékenkint igen különböző ily esetek elősorolása; csupán a nagyon sürgetett községi faiskolákra" vonatkozó, általánosan kiadott s az ország némely vidékére igen üdvös rendeletekre nézve, kívánom szerény nézetemet előterjeszteni. . -
A megszűnt m.- k. helytartótanács — de a mostani kormány által is szigorúan elrendeltetett, hogy az ország minden községében, faiskolának tér hasittassék ki, s az mindén kifogás nélkül rendes mivelés alá vétessék. ........ ..............--
Midőn ezen országosan meghanyt-vetett, de különben is mindea gondolkozni tudó ember által a legüdvösebbek egyikének elismert intézkedést fölemlítem, távol legyen tőlem annak akár mi csekély tekíntetbeni kárhoztatása, csupán annak nálunk Zalamc-gyóbeni foganatosítására nézve szándékozom némelyeket megjegyezni,,
A nép szellemi műveltsége minden esetre egyik azon fótényező, mely a felsőbb hatóságok alkotta szabályrendeleteket ezéljokhoz legsikeresebben vezeti. Annak hiányában legalább azok,kik a nép vezetésével közvetlenül megbizatvák, kell hogy a műveltség azon níveau-ján legyenek, mely a felsőbb hatóságnak a néppcli közvetitéséíJehctsc-gesitse; _
Zalamegyében számtalan oly község létezik, a melyeknek, a köznépet nem is említve, oly lelkészeik és tanítóik vannak, kik -- bár a felsőbb rendeletek értelmében a községi faiskolák létrehozatalára —~a nép által kiszolgáltatandó kézi erővel.— hivatva lennének, nem csak hogy hajlammar vagy bnzditó akarattal nem — de a gyümölcs, s általában fatenyásztésben sem elméleti, sem gyakorlati jártassággal nem bírnak.
Minthogy pedig a-fönebb említett'felsőbb. rendeletet az álattas közegek, — á községi elöljárók által a legszigorúbb büntetések torhe mellett végrehajtatták :. sok szegény" község: á mindennapi élelmére" éTBtw^Btt gabona-termcszjést mert arra szorítva nomvolt — mellőzve "faiskola s gyümölcsös kertnet való tért^hasitott SiTiatárán s azt, vagy pedig az úrbéri szabáljzás-foly-tán nyertet, nagy munkávaTkerités vagy árok közé"vette; drága pénzen szerzett csc^ metékkel, még drágábban meg&ietett szakértő által beültette. fi
jljJűS'Oicu joíjáriis .ijulamcgyo sol; Iie-ís»ly'ún-»*szi\iitú iis íaszálóíöldekuck, az ollm-jiyagolt'és csak részben tuljositott művelés •¦által, beek'i^aedűst, helylyd-közzcU'giiSzen "'elVadulásit vonla innja Jttín r a kiviut ciélt mú'K meg sem kOzeliUUc, jnertszím-=talan kSzsígbenjigai lévéniízakértík, kit* ¦i fáiskoliira fel.ügjSu'í 3 azt? kelló: goiidosko-? dúsuk tárgyári tettük vo]qa*,.az nagyrészt kiveszett. Mely körülmény isniét_, a szigoru —büntetés-kikerülése tokintetúbül, a községet —ujabb és ujabb költséges vásárlásukra kényszerítvén, a községek íainéljrevcscljü pénzbeli kiadásának elvét döntötte dugába cgy-"részt; s pégsetu szolgáltathatott setnmi
anyagi baszdaii'község részére naiisrészt.-^-Ugyanazért szerény nézetein szerint e ~a& sikéres cléflieréséré nézve igen kívánatos, ho'gy némely előmunkálat által igyekezzünk annak lebetségesitését előmozdítani -nevezetesen-pedig,azon vidékeken, a hol Tszakértók hiányában vagyunk, állítsunk fel — némely más megyék példájára — kö-¦ rönkint vagy szakaszonkial, a népnyelvét' és a fenforgó szakot tökéletesen értó — ' kSittltctvényi fölügyelőket, miáltal eleje vétethetnék azon igen nagy fölösleges kiadásnak, mely fentartására szükségeltetik -a rendeletek szigorától!-félelemből quasi tiiévlég fennálló faiskoláknak. — Továbbá a talán járatlan, de jóakaratú néptanítók, sót némely Nlakosok- vagy gyermekeiknek_alka-lom-nynjtarnek-némi ismeretek szerezheté-sére & gyümölcsfa tenyésztésben. Ali ismét eredményezné, hogy magukban az egyes kőzségekb^akadnának szakértők, a kik e . szép s hasznos czélt belátva, képesek lenné-nck azt előmozdítani.
Yfgn> »7 pityeg liinlyliatn««gnl.-nnl- nníilnt
--kellene keresni, mely által ezen minden te-" -kintetben hátramaradt vidéken a nép oda kényszeríttessék, — mert ugy hiszem, ha valaki hatóságilag gyümölcsfa-tenyésztésre, tehát-kényszerittethetikLjirra -is, —- hogy. fölhagyva. az erdö-culturára nézve-fölötte veszélyes facsempészcttel, jusson gondjaiból szántó- és kaszáló fiüdjeinckygehogy azok
parlagon -heverve bokrokkal béliójenck, hanem czél- és oks;orü mivelés alá véve mind magának, miud az összállaíunak hasznára legyének. "
'Jliellitt."pedig,lctennéin tollamat, nem fetoíri-nem.helyéirmcgomlltcjiirhogy. főleg a göcseji elhagyotlAidck községeinek lakosaira nézve, mindenek fólött óhajtandó lenne, hogy a még vastag tudatlanságban botorkáló nép vc.xtésére közvetlenül hivatottak — mint a lelkészek s tunitók — oda' képeztessenek illető tanodáinkban.vhogy valamint szellemi, ugy anyagi tekintetben a mostani' kor kívánalmaihoz képest tölthessék be magasztos és szent hivatásukat.
Számadási jelentése
a nagykanizsai segély-egyletnek az 1SGS/9 évről.
Tartozik :
Hetibelétek 2200 részvéay-1:.in 5Q krral a pl'dig 10ü2-ik evi qűv. hú 2-tú; iSli1.!. övi űki. 17-ig számítandó 3lH hétre 41 • trt — kr.
Kamatok ISS'i/S 1SÜ3/4 ) !4/0 löóö/'j, 18M/7, LSüi/S ds 18tíá/lJ a pi-u. ; 7 évrOl
lnj'.i l'.l In CT> kr. Irajdijak fulyó 18««A*évr»l .:•».<•> frt !4 kr. Halasztási kamut dvrö! 4^1 Irt 7ö kr.
Elójugyzeai dijak l^ú- '.' v.r. I:» 1 l'rt í?:i Ur. Atiratási „ - - l.i irt — kr.
Tökésitelt. kjunat-számla l^bTp é*' véi-tV;!
llt-il'.' !.V>_7J kr. Katliulikus m ütanü<lii számla V vvi -f>7 irt 41 kr. Izr. miitanoda-számla lbliS/'J évi
Ú7 írt 41 kr.
Tartalékalap-számla IS6S/D évi
2Ü0 frt 10 kr.
Oesziisün .ri21Uf)i; frt 'JS kr.
Küvutul :
llisT.v. Iictéti hátralék lSli'J ik évi október iiú 17-ig kimutatás szerint .... ^7."i írt 50 kr. Kiszuljrált kélfíunüh :
betáblázásra .... ll.'iüi) frt.
hitelpapírokra . . jO-iiJn „
edilitri-beletekre' Üiöjöil .
kezeakodésekru . . S2.").').'i „ i'nltirt 1.*) ft — kr.
Erdélyország toldtetiermmitési kötvények 100ÜU frtavi névértékboa . . . itili fri 22*kr.
Adakozások 18ti8/0 évbon : 1868-ik évi decz. hó 20-áa kelt 1147. Bzamu küzüyültMi.kntározat szériát jótékony czélokra
kiadatolt...............?2Ö0.frt — kr.
Az errylot tartalék-alap javára báíra tétütett . ' 50!rt -kr. Köllségck-láOS/S évimn : 2333 frt.80jl».; I'dnikéízlot 18(10. okt^Bfrin 3172 frt 1" kr.
Í)ill0ö6 frt '.m.kr,'
). okk-lSin <MjRa
tsáilfTsüy. é
Eelt Nngy-Kflniz3iíö7^8ü!). évi oct. 17-én.
Wtiiss Samu s. k., igazgató. BIau Pál s. lcv pánztárnok. Englilnder Lajos s. k., ellenőr-Löbl Miksa, künyvvivö.
Jelen flzámadáa általunk réfizletesan^és üaszc-gesen .mogt-izsgáltatván, — minden irányban üalyben találtatott.
Kelt Nagy-Kanizsán, 18G9. évi dcez. lö-án.
A közgyűlés által megválasztott vizsgáló bizottmdnv :
Lowy D. M. s. k., Hirschl Ede i.k.,. -WouT István s. k., Dobrin Beni s. k., Sárecz Gy. s. k.
Mérleg
1869-ig évi okt. hó 17-éről. Tartozik :
Fé-k. lap ^3 Krdélyorszáíri fjldtebermenteai-kulvénvsrámlának
7ó 11 frt 22 kr. , , S7 Adóik--, el-szároláuak
:.|)G*1D frt — kr. , T í1') pénztár-száralának
3171 frt40kr.
Í)170'J7 frt ü2 kr.
Követel :
RészTény számláiul .... 3lA'.")iM frt 50 kr.
Kamat . .....102ÜOÜ Lrt 03 kr.
Tükésitett kajuai sz;imlától
- ' 11758 frt 27 kr.
Tartalék-alap számlától .... 2U0 fri 10 kr. Kath. mütanoda számlától ... 57 fri 41 kr. Izraelita matanoda számlától . r57 frt 41 kr.
517507 Irt Ü2 kr.
Választmányból kiléptek az erryleti szabályok szerint : iliizky Mikáa, Tánczos üergelv^ Sominei Justd e-s Bellis. Jéz.-ef. — Kllialálozolt Laekonbacher Jfizsef'-és elk-iltüzött Wolllieirn Krno. Kzen li taij helyett általános frilkiáluíssal iljonnan megválasztanak : Belos .idzsef. Miczky Miksa, Summer .bireí. líüsenó-ld .Sándor, tían-welter Josel t-í lteelinitzer Vilmos urak.
A küzgyiiléí élénk érdekeltséggel s a tagok teljes megelégedésével tartatott meg.
- : JjegyzöktfKfri kivonat ?r a soproni kereskedelmi-_s iparkamarának
18ü9;'»Sr1^aovoniber hó 8-ia i-. _ 'v'-/ 'tartott
közö.s ülóséröJ.
¦ Az eg7« boadyányok ?3 elinlézóatjk küziil következők ho^atcWk _ torjodelmwobb tutlo-indara:
1. A kainiiniimk a déli vaspilya-tdnulat fö-ignzgatóságaliuz intézett átirata küvotkező tartalommal : . —•'.
„Egy soproni borkcrcakcdtÍ3Í czég ujabb idűbea a azűWtürtükkoli kerüakoddat is (Ízlett hatlakörébo vonta és eddig a birodalom tulaó felének mind nyugoti mind éjszaki részéből, mind a külCóldról-szatqosc megrendelést is kaputt. Azöhban"a aiölők'^lkttMéaéoél nehézség támadott, mely egyelőre a kereskedelem ez ágának Sopronban? fejlődésé Hehe tlén né temi. A könnyű romlásnak .alávetett latint egyrészt természetazerülog csakis mintgyoraküldeményt éa pedig dijmonteson lehet fül adni,B-elszállíttatni, máaréazt pedig a megrendelők,árának pontoji tudatásrit köve telj k, hogy sMmitásakat erre alapitli;iz!sák. — Ka éppen ez képezi L i. a helybeli vasúti állomáson, midőn az más pályákra megy át, nem eszközölhető éa csupán egy tetszés azerinli előre fizetés lesi felszámítva s teljeditve, mely előfizetést; még, csak hetek múlva követi a rcudes költség-számlaj mire a netaláni külünbBÓg a feladó által megtéritdndö. Mind ez azért történik, mert a soproni állomás állítólag más vasutak állomásával közvetlen összeköttetésben a elszámolásban nem. áll. Áx-áru-valPiIyszeru elbánás1 mellett a feladd cség soha bídcs képesitro, annak árát pontosan íneg-határozni, mivül a szállitáei költség meönyiflé.-^ gét elüru nem ismeri, minek terméazetazerü.következése az, hogy nagyobb megrendelések, netaláni veszteségektől! félelom miatt el nem fogadtathatnak. Pedig ez igen Bapáíftndó. — Tudvalevőleg Magyarország bor-kivitele nagy nehézségekkel küzd és a termelés arányához képest feltűnően csekély ifi- Aimrterrnidfift-tcbáX az évről évre növekvő művelési költségek mellett, mindinkább kevésbé jutalinazdvá lesz a annak hány állásától nem csak tartani kell, de ez már tényleg meg h állapítható. ili adhatna I teliit a azólótnivclésnek nagyobb Ösztönt ujabbi ! lendületre , mintha a mindinkább növekvő [ szőllőfürtukkeli kereskedés, mely minden irány-! ban jutalmazó, az országban elterjedne. A kül-i füldrőli kondiul nem hiányzik és az árunak az ' országban feleslege Tani miből méltán-követ-
Vízkereszt emlékére.
— Január 6, J87#—
Havw'TÜfk felett téli éCea ^ < - TUndakbl a dic»ű reierciULu^, Uüly bmgiiaig i teljes átutaltál Fínje aUtt bárom király ballag. . UtMie Útjok Uetlehemljo Teiet... CdvDcitSak, áldott legyen neved I
Ctílul tfi«3tt zarándulc-kazdúiiel A^jíiitíHioi valahára crve"p""" THrnjénfait it bilaíaek körOtt ^Meghajlik a Lárom király tArda .. ~~A iient anya iaevelője mellett: —-í-CdKBaitask, ildott l*gy*H.Jiored 1 .
X. — KirAIjok te nagy kirilya, Jísiia, Kit a nomiet oly epedvtt vár4, 8 ki fcíírt,; hogy taretutid, .mejildád,
t ' Ritttgtea. m.: ktrioi kereirtfira ;
V-BociijdtBiBTr a:lnlk«tlM)( rút Utteh,-----
6 legyen ildatt örökre eient novad I
- :i NOTTZK ANTAL.
: T ».x... E.... .a emlékkönyvébe.
............Tirpaol ? I
íí^-v-; .Hadd okflnyetiineljr ugy iget,
Hd villndra ejteni!; . . . WÁm frleJUiTel, a Vi vige d —
fitta hirr-ftíeíejtani 1-V 6ZOMOB KÍ.EOLV.
Az adelsberfri barlang.
iUtl Jegyzotclmhöl.) r- Ax adeUiUrpi barlang inif-Irp minden uti-- 'w6t «?5 'ulrlalsití innen világ/ melyben a «Upt&oly csodalatosán utánozza a természotet éasiAreiRtet —
(. Jtl egy bimuJaU* hogy emclkodtk előttünk, ' BölvttBk* oldalait), njiutCu az Olymnpal tenne AtMkBiva, - tülvilágí lények mozoghak.Ott így Jtületi tuodflklrt paraUicflorakert terül "el, z^7»l<«puin|4nbbuiQTog7Uliittwn gvUoybr-" M^flti A boinuloL Lent a ui^lybwí ejjy bürtSh-
_ bkalefiüai tttuncLcló, midjffc n\j \mwiaia T" idlftf tótnak az-arabm kfíMvr^ Pmhi h diun-. bon Dfldlff ft tavui kim U nt'.L'>zik-ki u u ^da_-
képzödések tomkelegóből, gyönyörű gulyák, nyájak-légeinek 1\- rétekéit, meg a pásztort, n kuvaszt i& láthatod, mily űrküdüU-^ tckiiiteimk Bzdt a távol láthatár cöillogú itikürén. A völgyben zordmi tél fagyos leple burkolja a pályát, Bzáraz galyak,' kopasz fák, iszonyú jégcsapok zord-panoramája tlinik elénk. Amott a hegv tPtőu rideg magányban egy csendes kolostor, melyben bús tetuutő BLremlékui csoportosulnak. Ha-bivány, fcliér merő siri szclluiuok látszanak ide b tova mozogni, mintha arra lennének rund^lve, hogy egy kid úletet leheljenek a tespedt nyugalom a mozdulatlan hazájába. Itt obeliazkuk, gúlák, szökőkutak, szobrok egé3<! Bora tűnik elénk, melyek oly szép átlátszó, fénvea szinben oly meatürileg vannak alkotva, hogj- még az is, a ki lnár mindent megunt, s minden iránt ér-wSktelen lett, uj ingert, uj élétösztont fog nyerni, s mély bódulatul borul le a föl nem fogható természeti érő rejtelmes nagysága előtt.
Ki tudná ax itt látható bűvös képüket, melyek .egyrészt n csepegGkö-képzóilé* és másrészt a relatív emberi képzelem Gztiluméiivei, híven ecsetelni ?
Kivéve némely tisztán körvonalzutt tárgyat, minfl például a dom, a gúth csarnok, kálváriahegy e csepegőkő b talagtét és talngmitekbeír azt láthatjuk, a mit köpzelmünk csalfa tukru nyújt
Érdekes, midőn egy különféle rangú és állású .egyénükből álló társasággal járjuk ineg o barlang mélyeit. ^ * - • --^En egy kis szargőí gazdaás3zony,*egy ábráu-dozji lányka, ugy ioldií* úr, egy pap s o^y professzorral voltam szerencscaabarlangut buj;irn:. r~Az a."kia gazrlaaEszuny mindenütt Z''íl;lségiM kereteket,' házi állatkilkat,'konyha«zereI;iít látott; » gíizda rengő kaláa-zokat, H/.tírühtiií hasimlü épületeket, gyoiiy.írü erdőkét, nyájakat, jiüiji-; szykat; mlg á kiíi lány^";í'"'2f,r:mdjai iigéizeii más szálakkal Hv;5tttíTc"T:;irül a kepzűiIéHuk a különféle alakjait, mindenütt i^y' lugasra, ár-^nyaH-ligetrü,-buzg^ iizeruluu'-H.. jiárukrajikjult, s ^hnTezek oly nuirul iiriiltt'ilyj^iil .íjuíjsejét. A Hzcnt atya anayf gyóntató h^ifket,'¦tötnplumot, látott, hogy-liozddrtjQiv-a^i- íiu't-j : Tfáti~ Rómában ~Vagyunk. .KgyLlVíiT-gy f-xnutriük a aiínbrar aem marailt-lri, :/^ítígaláub^átta-v!^lá ^TnLrniiyit.-A^pbíT:iHi(ír7)tí^'iiljt!iol bizünyDÁuú a pnychotogiat adja'eló, vnlalUnyazür Mára^U "egyi lt_ ui áöit Tüg^a^nlűny nTfelólTiylIat kuzo 17, naj^tudományriya) kuildllöl iJfíiiuiyí függ
a subjectivitástól, oh ! mily kíilónbózö az érzéki é3zrcvcvés í"
Adelsberg Krajnábin fi-kszik. csinos kis mezőváros, Lájbách és Trieszt között, mindogyik-tói üt mértföldnyire, 1900 lakóval s valaha a Cylliok és Eggenbergek által liirt vár romjaival.
Csodálatos a természet ! K kopár, ugy szólván istentől elhagyntott vidék, melyen rengő kalászokat hiába keresnénk, gazdag kárpótLiflt nyert az tgazság03 i természeterő által ritka novüzeteaaégü baradlá-j jában. Kzrenkint tódulnak ilo a világ különféle I részeiből és fülélénkitik a rideg Karstok e kis-i pontocskáját, mely ma már világhírű. I A barlang ülőrésza a nagy dómig már régóta j iamerete3, ugy, hogy. fulfedezésének idejét a t 13-dÍk azázadig lehet visszavinui, azonban a I .nagJ" dutni^' a kálváriah'ígyig eső rész. csak l ISlS-ban f i !-'iztetett fel é.i vizsgáltatott meg tüzetesen. L.'gtöbb érdemet szerzett-magának o | tt-kintetbeitjjrainovitch József lövengnsifi lovag. | Tudományosán csak IS?0 és j l-ben vizsgálta meg dr. Sehmidt Adoll.
A barlang a következő főrészekre van felosztva: az el3ő az úgynevezett Ferencz-barlang, moly nuvezetet Ferencz csáizár ^181G. májrti lö-ikí. Játogatiiaa jilkalmával nyerté, Iegnuve-zeteaebb ebben aPoek folyón kunaztül vozoiö természetes hid. A második az ngyneyezott Ftírdinand-barlang; mulyut lálM. május havá-ban^ópea aron''Huk*e^zulűtek-1«lkalinával, melyeket az akkori trón ürükíii elfogadására tőnek, Lukaa Gic vehető füdüzött fel. Afindjárt az elején ogy szoborral lahilkoziink, moly Ferdinánd látogatását (lSllt. jm^iwztus) jelzi.
Sok tárgy itt o!y' hivon képviseli nz emberek által alkotott muvekut,. ho^'V n logegyszerlibb képzeld ia mindjárt megtalálja igaz novét, h Jnnoi?._vjüt^AiilNÍiIine.ifTmi^/,ctL^ tárgyakról vett. elnuvczísök. így Ferdinand-bitrlanglian le-tízetnl.etiljiűbbek ; az angolkórt,. u-Á esőzé-3, ttilelpliin. n trón,,a Máriaszobor, a v!k-esésrttzésjiuki l'ény, továbbá a LüO lábljoKszií, JO láb széles é^ítOláh maciid táiuiztcrem, moly-beh minden, évbun táiuv.vijaloiii azokott tar-
tátui ~pnnkiUd máfiod-uiíiíjúii, l'.kkttr a vilá[ majd minden; fékéről, do külü'niiaefTBtóeabör Oráuzból, Lajbttebból, .Trin-wlhől finár néhány óv óta liazánkbói1 is) kijjvoiiatók rende/tet.iiuk ói^iijnt vulánii bueaujárő .helyre, .oly-cJiopurto-
;tódulrják iilú a látogatók, h'őgywl élit tán ;tó| Ü)-ig fi— fiOQU e«i)r.' cinbor ii rriogfdrdíil
a teljesen kivilágított barlangban, a mi av Uunepély fényét kllíőnöseii emeli. Dya^kör legkisebb részlete is valódi tündéri fány-Öíönbéu tűnik elő. Kgy utazó, ki ily alkalommal járt benne, igy ir róla : „A gyermekkori mesékben hallott tündéri palotában képzeled magad átvarázsolva, azt hiszed, hogy nem a földön, hanem egy boldogabb 'túlvilágban, nem emberek, hanem a földi salaktól megtisztult síri 'szellemek közt jársz, s csak akkor ébredsu fel álmaidból, midőn a iöld alatti nagy tánczterembe lépsz, hol a sziklákra helyzett orcUfistrum.senójemellett polkát, koringül és laudlert tánezol a nép s mohó vágygyal Hzörpölt a jeges sört."
A táneztermet elhagyva ínég igen áok nevezetességgel találkozunk a Ferdinánd-barlangban, Itt van a pizai torony, a kis harang, a nagy harangba kapolna,a szökőku^a viaazkarnra éa a sir. - r' . s ; ,i
A harmadik a nem rég fölfedezett"s,180 ölnyi területű Ferenci-József éa Erzsébet-barlang, moly ben a primitív állapotban lovö caopegÖ-képletek vakító fabéraégbon és varimfén'yben tűnnek fóL Igen szépíti a kis kálviriai;M 00-öl husszu s 27 ül széles Tartarusz. Iti.og^y Lm-lék-szobor'"jelzi ő felségeik látogatását, mely lá>")7 márezius 11-én történt a innéa veszi"'* bariangis olneyezéséf.,; . í'> ,r/i A
A negyedik; a Mária-Anna-barlang,|m,elybcn legszebb képződések a fekete Tuggrjny/z^ brillant. S iuuen jutliatni ?a kíl varia heg JTőTaTtií''' "' vezett barlangba; mölyben IcgrieVezeteíc&bek a hegyomlás, a trieszti világító tbriiny, fl'iiágy oltár, a hírős milanói rjúin,^ :á;.~LÓth, ápiléízot majd minden formájával, a török kard,.a hal-tér, á"; négy vonalnyi vastag fiiggíSny éa' a gyónszék. <-'^\
Az cgi^z barlang, melyben .magasabb eséflok közt suhog a Poekfolyamj íO.thiO láb. ht»azá áa, ^ -kit^«H*lftVt^yilíH^böjórhaííf5~ - --<í... ^ r Ily vihigliirüvé, ily fontossá lehptott yolnn tenni a tní agjrtölDlri.baradUakat'isi-a^inelj' Hukkal nagyobb, rain{ an adolsborgi';' csakhogy nem fuks7,ik-kőh;^mfizj)kJ;Ö/^ Mágyarnrsziígx^akT^áldoitabbitijúkánjitíö^ ^ ^inücnicgycíuüi^J rgyíov^n borimk^k^gyerilnk, '.T" nem áokat tiirődjiük azzal, hbgy.niifóle.alaka-ktit Hit,.ott iont a 'föld álatt.aJÉŐképződéa.'A ; föliiszindu is eléggé ;űlfáradnnl^j'; —. miöntja-ar-*-mí induBtrjánl^ — minnk:kcrasnSnk,nuSg dolgot., ott Iont u,jöld alatt ja. V i- -.^;}1. -^'rr^T-^c-i ¦ ~". ¦-
¦ --u^vSsk^yula; -
keibfl*^f-^°Sy az ?mi*íctt kereskedés általános "dtSri«4**° mellett a azállitruányok ncn jelentéktelen piádon szaporodnának, s ekként a vasutakujalib jövBilelomben részesülnének. Erén körülmény,, valamint az országnak , Ijajn előtt tartott gazdnazafi érdeket a kamarát f'jgn 'káiiteti;hogy~a~faigM^twig-figyiáiiiét-tv-j kereskedés említett noroóre irányozza, azon ' ImegkcrcBestcsatolván, miszerint szíveskedjék a 'i&bbi vasúti igazgatósággal a szükséges, tár-; ryjiat megindítani, IiQffy a soproni vasúti állo-Tmia a bel- és külföldnek nevozntcsebb lielyet-ípl'közlekedésre nézvtfnagy fontossngii, hanoin 1 f tüUlaö csa^ a kercskelmi forgalom tekintetében \ IrSopronm-nézve nem kicsínylendö jclentőség-
/í;, t , T.a nü gy.*)
ír>;:/ HU KeszfKíiy, deci. 2«i;r-l.Öi.3.
Végül mégis van iskolaszék- Tagjai Sporzou Pál, felső gazd, igazgatótanár, Pintér Endre igymiiafliunü igazgató, Cscsznyák- László urod. Ügyvád, Szabó György ügyvéd, Vértesi Iván ügyvéd, Király Lajos ügyvéd, Preisach Lipót - - - orv^tu4^^=-^íiUL=ok 1^ Sán-
dor, Rü*9 -Sándor, Pintér János7 Láky"'Janös," KönnQody'iajos, Práger Sámuel, Lázár L- lápot, Halász Mihály, Magyar Fercncz és-Né-metb/J»noá urak.
'KtJtortnt tehát azokon kívül, kik mar a tör-vtoy^: értelmében .tagjai- az iskolaszéknek, 17 tag Vilasztatott, közülük 12 r. k., 2 protestáns és 3 iifaelitn.
Többen azt hittek, bogy a folyó tanévben a ssékgek tatasköro nem TeentT. Mí ellenkező vélemény ban\ vagyunk, mert ámbár intézkedéseí-veL-iok Jforla^irkelbátbatolni, b munkába kerül *~l*n Ügyünk rendes kerékvágásba hozatala, mégia^-ugyet karba fűzött kezekkel, parlagon fagyva nézni annyit tenne, mint-jövöjét még-inkabb megszabd nini. — Sok intézni yaló van, uraim,.melyet a nevelés Bzentügyénck kara nélkül tlh+jgynl lehetetlen.
Idájj^ a mostoha atyáskodáa szomorú évszá-xa4aibaii^ilr4iLJLellotíI_niert YajmiTíevés volt azok kozől, kiknek a népnevelés igazgatása" kewkban- volt, hogy szivükben is lett volna., melyei aztán ugy idomítottak, amint száljaiknak leginkább megfelelt (nujnos, hogy pirulva bár, de be kell vallani). — Azért iskolánk az alig nralt gyámság nyűgeinek máig Í3, és még ki tudja meddig — betege.
Az idő változott. A nép legnagyobb része is belátta, hogy a régi girba-gurbn útról lo'kelt térni, mert tévút az, molvon orránál fogva vezettetett -_.
A t. "olvaüV tudja. Jiogy iskoláink kóBÜ3i>k,
--tliiJiz^..liQg,yJányo3iUilyaÍuk, mióta fnuállnak,
; pipdig^közysök/alig tudta. Pedig ugy van. — De e. szomorú közösséget nem kell a szó kellő értelmében venni. Ugy vau «z, bogy nz .eddig két, az idéhliárom osztályú lány tanodának van egy közöd taniloja, a tanitff^^pk száma 220, kik közül "a^ második és harmadik osztálya" délelőtti, az első a délutáni érákban oktaltatik, "f^íl^^I^mig * két osztály a valódi értelem-,"l»en Títroktatáai órákon van, — addig az első ^^5fBÍjY^W munlíat tan"l. 8 niegfor-\^^.~^Wrim-oictálynak egyetlenegy tan-' termeTVan, ^'egy szobácakája, moly ben. á női ^^uoHtílimulpt. Szerencse, hogy rendetlenül ¦^jfni^k, iskolába, különben a folyosókat is kcl-^ntí'igé'nTbflívpniiii hogy a tanulók elférjenek. ^ Aí iskolába járás — mint mondók — ren-JdeÜen-úgyannyira, hogy 30—40 közönségesen, .--»•» idöbeá-''60—70 is hiányzik/ Oka részint a "-kxQjfik kennyehnü hanyagsága, részint a ru-í|S*^an»4gíí~:ai előbbi inkább, mint- az utóbbi, ""jfflí*^ P^WéT-OÓI*-* betegség, — de ez feltűnő slpiúyt neia.okoz. : tfrrtBi™*-'V,;B„nl: hogy az iskolaszéknek ¦
Insztunk alkalmas helyiséget, hn a verebek nem protestálnak.
A biáiiyokriíl lesz időnk szólni, most beszéljünk a létezukrül !3. Keressünk themát!
Ott cgY íincjtka botorkál fíidütlen fűvel, még orra hegye is tele van sárral szegénykének; -ruqrt supkaju nincs,ugy..hitazik, nem a )eg-ogyüntaebb utua jOhctetí^cl hazulról, nligliauera desertor szegényke; az ini : inegBzókótt; de ki -tehet róla, hogy otthon megunja magát!
Odább egy lányka (vagy tóbb is, amint jű) sétál; — hón-alra kötött szoknyácskája ugyan tele van epékéivé tarka foltok e lynkakkal, aztán minű borzas, piszkos is kissé. v
Míg el nem fáradunk, folytassuk bétánkat, íme, egy asszony szaladgál nyugtalan, ide 8 tova tekintgetve; bizony talán keres valakit? Ko — bit! — veszett kutyák hírét hallotta a gondos jó anya, fiacskája pedig, tudj' az Isten, hol csótuhg az utczákon ?
"Nini! mily sokan állnak ott a szegleten, talán komédiás mulattatja a publicumot? Egy kis gyermeket taposott ü.^ze a koiai azt gyá-molitják stb.
Kven át tübb ily nU-.zai csot fordul elö. . Mem rég egy anyánnk két gyermeke a ffle-szesg«>dorbe eset;. — Az ~\& megesett, hogy egy" pálinkás üvegből annyit
esett.
magára hagyott i a . -
szíírpfilgctett, hogy belehalt. Legközelebb egy másikuak keze tűrt el.
Hány gyermek élete s mennyinek épsége áldozatul esett, a ha óvodánk lelt volna, miad ez nem történik, vagy legalább nagyobb része elmarad.
Bizon jó volna egy óvoda, ha kivált gombaként lueleg" r?ü után kibúvnak, a füldbűl.
A késztllelyi üsszes elmni iskolákban a ta nulók pzároa — beleértve az izraelitákat is -mintegy 040. Van pedig 0 tanító s 2 tanitúnú.
KESZLER GYULA.
Magyar-Sierdahely, ion- í i*7ü. Községünk ma< nap egy ritka szerencsének vala tanuja, Tek. Glavina Lajos megyei isko-
ez ellen meg ] templom G0t)' év óta épül. — A katonai élelmezést mindenütt bérbe akarják mini. — A „Corvina4 köuy vkiadít n;«yénytársulat V.id-n«Í Károlyt viilaaítá lg;iziíjrtiii-á. —; Eszéiou Knráesiny papján villámlás é^ menyd-irgéH-íel 'égi liábora vult. — Wagner IÜeharJ élL-tv'e.i/.é-lyesni belug. — A Tisza a inullék-fulyóiuak á'rndiiga 40 mértfoídnól ua'vubb terah-tet borított el viliül.—Itómai z^wij&ü levő íópapok sz'ttua decz. "JS-án lUdö-Mp^t. — Hugó ivarul vt egy bérkocsi összcgaí'ólta. — Liszt Fe-renéz veje, Ollivier, a franeziaministereluük. — "Uyürmegyei tízemerovés Gyömüre között nevuztites kőszéntelep fedeztetett fel. —A saját hasioilatra való döháiry termelésre^ vonatkozólag & hivatalos közlönyben egy érteaitvény tétetett közzé, mely tudatja, hogy a bejelentések a termelési év jan. hó 15-ig a községi elöljáróságnál írásban benyújtandók, Vagy előszóval meg-leuadúk; a községi elöljárók pedig a náluk tett bejelentéseket jegyzékben - felvnni, s ezen jegyzékben a házi kertek birtoklását, éa a jegyzetben megnevezett családtagok iránti kitételek valóságát bizonyítani, a felügyeleti éa fogyasztási illetéket beszedni, 3 azt január hó végéig, az érintett jegyzék kíséretében, az ille-¦tókespéüzQjyilTjntláftgíi'ok beftuideni'.EÖleíések" A kik tehát ez évben akaraak dohán vt termesz-teni,ls70. jan. 15-ig jeleatki'zzenek,mert későbbi Vu'jvleatéjii;k n^iJ^ iugna'a tekinleibe vétuttti.
— ^Irodalom s művészet) ruru Pongrátz
Emil ,Su
ki I_______—
lata
-inaesos -es
Pi»
uradalmi föi;
gazgató urat
?J2ft&nV'hÍBattléj: r.bépawdéi kürUli erélyes intézkedtSse, "megter-ÍJnenöi áTdiiös gyümölcseit^* így .az sem fordu-ííUod ölű, .hogy óvtizodonkdnt 200—250 gyer-r^ek iakóláztatás nélkül maradna. : - ; IskoUínk nómesak bel-, hanem külszcrvc-., :^toi4«:%&lSÍ"hi4nyt mutatnak fel ^i'-Kinca as iskola rondalkczíiscra akkora helyi-„Uípjigi meJyenregy-ArvitJ*üa7.ál tengenc.
¦Jh1 Hol nynjtBontt taniU>TUtniutatásl? p. a fa-- i^iífít^bÖl'^Eníil hisszük; hogy gondoskn^ ^ í:dantfíf4S'ísk(iIáii»ok c^nem' a keszthelyi more Opnsuctno-kérrt^ - • .. ^?.1 Nincs- az"'iakoláiiak^ akkora udvara^ ho7a —'Üököttíiiként'a tanítványokat kiereszteni- í»-
-^^Rg^^Aslk4tanltónftk^yntkját,:vagy az Tsltola-' .iUdsájgon «ok azokírra—nwaJJ szemétéiig sétáló Jiislokrtta,kakasát az agyontiporbatás koez-.^p^jAoajtoÜ, nem vvtflik. Ezwi" majd ujyBögi-! ;<^j^ft/pfihg^éíkiorűLztj "tanítványainkat ; az "^5^S!í>»Araí ~ -r- Je-olubb:-foly amodáíiUxyu)tmik.a7. ^|czAn Ubor4ó;kníy1i"flRreg1iQZ,^lri^7JV^ní^
í^^ziWraa^aiinidáaaiktál" ^ogyebun- -utegki^ W^^SrinJttfl^jonek^íéff-ha mdgi^roegluillgatnr ^ ;tt^f^ffliltóitatnának,^yalahol a lovügöben vá-
w " ^J^fc»J»«Bli¦¦¦¦.¦egy
jadt^zt;riintv;éDk L-innilánk htflyiséjébpií tit^t' Iskola tanácsos ur az iskolát megvizsgálva, a tanszoba hiányos felszerelését lát*"an: Zulaine-gyo, Magyarország és Európa térképe és egy fold-gütub megszerzését hauiruzatba hozá. E költségek fedezéséhez iskulatanáoos ur 10 i'tta! szíves volt járulni. Elnöklete alatt az iskolaszék megalakult.
Uj iskuiah.iz építése találUvtván ezükségcsack. mit a községbelíek olfugaduk. Ez njannan kó-szitendő iskolaház épitéseliuz a tekintetes palin: uradalom 70 ez^r tégla és 15 ezer db cserép-síadi4 níL-gégettetézi és u tütüta megvásárbuát szíves vult iiii'gnjáiilani. A tanitulizulésu - 1U í'ttal tnegjaviUatiitt, mely a törvény által engedélyezett á százalékos adó pótlékból pótoltatni ípg; ennek sürgetésére és eszközlésére megválasztott iskolaszék utasíttatott.
a nagyon tisztelt pali ni uradalom-, s benne tek. Glavina Lajos főigazgató ui e nemes tettét midőn nyilvánosság élé hoznám, s egyszersmiat tanügyünk irányában tanúsított figyelmét hálásan megköszönném tiszta szívemből óhajtom, hogy az Isten számos uvjg U'sti s lelki áldásokkal elhalmozva éltesso!
- SÁlUIfliE-R KÁKOLY.
.. , . f---- -¦• rajzait adja
tnfc-liéza pesti kiínyvárus. Előfizetési 2 - Reményi Ungváron hangversenyez. Lengyel arszó, ¦ - - •
— Uboulay „lengyel arsz.-íg első elosztása' czirna legújabb könyve magyar fordításban megjelent.—.Ida lassú- csárdás Karkas Miskától megjelent Taborszky és ParschmU ára m kr „Beniüzky Ujos .életrajza és kufsteini napló-" uredeke- eztum könyv, melynek jövedelme a jvászus véget ért honvédezredes síremlékére
:ere száma
J»ok t«jiia?ynbbr6«t liV|yJ.--«'rTr«kl( K
*#!%Ut
Heti szemle.
iaauár *-va líTU.
__— (Bfi.) (Vegyes hirek-)'. f- e i» ö - Z e m-
plénbou Zamutó és Mernyik helységekben Iázadásszerü- mozgalom 'jelei 'mutatkoznak, melynekjczélja -lenue : az urak éa zsidók kiirtása. Egy -két fővárosi lapban bővebb tudósítások is jolcutek már meg cién lázadásról, de mi irjá az"«Ung*, —- az egész hírnek legfölobb annyi valóságot tulajdüintnak, hogy néhány ember. roszlcTEu'lázitók ílítat tévútra yezelletett. Való azonban, hogy^njigy cholcra alkalmával is: ^ zamutöiak éar~mcrnyikiek kezdték meg az akkori - nevezetes paraszt lázadást s így lehetséges, hogy az ottani ujabb nemzedék az ősök nyomdokát afcnrja követni/ — 10 franc—4J'rr,^0 franií^ 8 .ftus magyar aranyak kibocsátásáról bzóIó szentesített -tÜr-vtííiy .niegjelent.,— Gr. Batthyányi Lnjoa vér-tanunk^zobrára szépen gyűlnek nz udütíiAnyo-zások. Üdvözöljük.a. „Pesti Napló" szerkeaztö-uégét 0 bazulirts kezdőthényezdsért I — A töld összes réztorineléao 17HO ezer mázsa. Magyar-íJsztrik^blcödalüra i>U ezer uiázsávnl' szerupel bonne.- — 'Bécsben- egy yarkandi,..oraber érkezett Lcitner Tódorral. ^tGénu'áblaTí több uiazzi-nista éa rótnai cmigránH fogatott, cl.'Nevr-Yorkbán - egy sajáts/igol^hsa^fli^UkuIt-nKö-vdr férfiak özövetség'!'' czim alatt. —¦ A leg-¦ga'/diigabb ciiiber a "vibig'rin-a- Yv'oátminaUiri-liárií. üa, kínok napon kitilc-lQ ezbr'iuriiit iöve-
s;
lett volna forditandu. az elufizeiök osektl miatt nem jelenhedk meg.
— (Halálozások.) Osobánezy Katalin, bír-gzerijit zalamegyei szüíftésü ~~ varad-olaszí zárdafejedi'lefti-^ssionya decz l[én níL-glialt; született ITi'.i-ban. — Ebnor J. pesti n:i^vkereskedő szíve n lőtte ma^át, hagyatéka •2sz;izezer forintnál is több, nejű folytatja az üzletet. — A2 l>>i''-ki év halutljiii hazánkban. Az i-lmult év tui s 'áiii'j-i ji. leseket ragadott ki közülünk: Szemére Üur talán husszu szén védésein L*k jan. 17-ér vetett véget a halál. Az elhunytak kö-ztirt tafáljnk Murányi Ignáezot, Lator Gábor, Luzsénszky Piih, Sümegliy Ferenezet, Kuttkai Istvánt, Böszörményi Lászlót, gr. Wenckheim JózsL-tV-t, b. lii'rliezy Vinezéi. iSz»;pt._-S-áa Pá-rábait elhunyt Guyn Uivhárdué. e nemcskcblü holgr. Irudalmunk s in fi vésze tutik ts s&ímos veszteséget számlál. Elvesztettük Erdélyi Józsefet, Griíguss Gyulát, (Jyurzuand Magorit, On'nödy Berüilant b Emích Gusztávot. A művészet köréből Füre3y Mihályt, Nagyné-Iluber Idát és^liádüöthfáít; a főpapok közöl Szenczyt Szanjszl^, KoUarésikot, iloyaest, és Haulik bíborno&it sem szemlélhetjük már közöttúiiU.
Hírek.
— Ö Felsége, a magyar király a személye körüli minister előterjesztése folytán Gutmann S. II. nagykanizsai lakosnak a törvényes utódainak a hazai érdekek előmozdítása körül szerzett érdemeinek elismeréséül a .gtflsei" elúnev használ hatásánakengedélyezése, mellett, a magyar n'omésaéget adományozta. Üdvözöljük városunk'- e tevóköby s küztisztelstü polgti-rát a megérdemelt kitüntetés alkalmiból. Dr. Diétríehstein következő költomén'ynyel tisz-
teié í
'eg :„
'délinovaiíj 10 év niülva pedig 7Ű niillioTrtjo^ védelme lesz évenkintj: mely 1000;826)000,OÜU frttÖkúf képvisel. —' Az oroszkormány ;SzÍbo'--riún^ koresztUlji ichinai határokig vajuitaTa-kár Npítenir—-rSantajflaiirn váfnnitildiangiHÉmi^L ra jóuaTHzlgctckoh romba dűlt — A dülegntiólr. Síorlcr ^j,.PüateiÍ liliieköaszo majtw hóbani —- A kölni'
Kuritnk Jtz elt!nieré«t
Ai érdem korn \
Melynek linjnnln igen
Db nincíL_alkouya. Megiiítletatt, liD^y éljen, A híünltúl un i'íljpü. E n.iffyaiir alatt értem; i Ili a hax.-iH i-rJcm !
Lipy (lilviiiült t»!ein U Ncvt'Jbcz lut-ltóii
- Minilotr itlirUlilnánj kílir.lt
Ját te*";i fo,lj \on. Oiinrhótól a trnniff fch " NöTcd lianpiík iTrümmct. JJosy nn'i'rt 7 nőm, nuni Iti-íjcru, Tutijuk j'il, nii érilem !
f'tg«tt katonákat nemj)ífk meg, do tagjait.
esonkitják a lagbarbLrabb-módon _ azi-
%orn parancsunk van,; hogy nokUnk vitiont elfogott felkelők iránt emberica módon kell vi "ilt^tntiük, semmi bántalmuknaic nem szabad történni. \r, élelmezés rosz, tíz ehotetlmi keserű kt.-nyér fi.iitja 10 — V2 krajezár; elvétve csak' kueskuhurft kapunk, melynek fontja 40 kxi, a bor fanyar a oly fekota,niint a tinta; bú feledésre rhumot iszunk, ncgymászasi gyakorlat ntdn^ altiszti iskolában tanulunkl A roar idöjárii miatt Hzobában vagyunk, de oly tultömütten, bogy bútorról szó sínca, o levelet üí"a"izoba talaján fekve irtani itb.
— A soproni kath. fögymnasiumi ifjúság jan. 12-én a városi színházban zártkörű táncz-oatélyt rendez, A tiszti jövedelem fele az alakítandó deák segélyegylet alaptőkéjéül tétetik le, fele pedig az építendő íuinvcd-rtikkautak " luLzának javára iordittatik. Üdvözüljük a lelkes ifjúságot, mídÖn mulatságukat a hasznossal-ily szépen egyeztetik meg !
— Ajuagyar törvényhozó testület elá — hír szerint, a dnnadrávai vasút engedélyezésről szóló javashit fog előterjesztetni, mely a Duna jobb partjára Bajától ágazik el és Battaszék, Dom bcrrírV Kaposváron keresztül a -déÍHfaaat-> hoz- csatlakoznék Zákánynál, mértftildenkint 2D,0í)0 ft bevétel volna garantirozandó.
— Poloskán a közös iakola mondatott kJ,.. a tanító liz-téso felemüllutott s uj iskolaház épí-tóso határoztalott meg. "
— Nagy-Kaniisa város tőpviael^testülete legutóbb tartott gyűlésében kimBödá,'hogy a városi tisztújítás meg fog történni.. Ez«n tísziujitlsra vonatkozíilag lapunk; legközelebb érdekes ezikksoroz:itot kezdend meg. -\
— A nagykanizsai nagygymnasíum ünképtS kílre f. hó H-án tartott közgyülé-iébe:i ,pályadíjak^tűzettek ki, n^ymint fűt Kották Nándor^r-igazgató és elnök úr e gy darab aranyat a legsikerültebb történelmi müro. — 2-szor
a kör ^pénztárából 5 frt; és pedig 2 frt, a legjobb verses költeményre, végre 1 frt a legjobb szavaiénak. A pályanyertos művek a „Zala-S'mugyi Közlöny*-ben fognak közöltetni.
l'A kür jegyzője,)__
- A k p á z t li e 1 y i m. k. gazdaaági intézet, hallgatói által p'rgélvegvlotük javara rendezendő b^i j'au. hu Ifi én íbg megtartatni BAma-zou- kiírna s.^Llhnlaban.
— Panasz i;m»-ltetik nálunk, hogy több ht-lyutt a tanitiik iizéu-sc feléből-harmadából sz->igáíi»tik ki a e miatt többen kénytelenek tanítói állomásukról leköszönni. Sajnos dolpg h'u cz! bís3»ü*k, hogy orvosoltitni ía, fog.
— A kapornak! főbinu járásban megyei bi/oltinány álLiI m^választatott Píginónd. Ffl-rencz népszándáláaí biztos vidékéhez tartozó Nagy- és Kis-Eauiz-^a városokban, továbbá bzu-pi.tii.-ki. hmgvizi, szi'utbnlázsi, habótí, gelaeí, bakunaki,nagyrécsei kerületi jcgyzŐ3égek-buz tartozó közsi-gekben a népnzamláhU janii. M-án t>4 esnportozatbau megkezdetettf jó criftl-ménynyel íplytatUtoit, süt már több helyütt be ís fejeztetett
— Schoneklstván keszthelyi vegytanár. a selmeczi kir. bányászati s erdészeti akademh; vegytani tanszékére rend. tanárrá neveztétótt lei.
A ^ ali.r d:i. Jan. 1-én rjndczte dalárdánk a .Zöldfa, nn<rv tennébeiif ez évi első dalestéivé t,.a infikö'ÍÖ_tagok szép suímmnl gyűltek ös-2 ¦, cs tagadba talán jobban épÖkeltek, mint valaha. — Sajnáljuk ugyan, hogy más korhoz képest jelmez- és bohócz cloadásuk,-melyekr» közönséget mnlattitták, elmaradtak. A. közönség gyéren volt kéovíselve, mely egyedül Ís. a feiieketlunjitnak tulajdonítható, do azért volt jó kedv, tincz és pohárkoczintás felkaizöntés-*el fűszerezve, a terem szépen volt világítva, különösen a bérlő ur által ujonan alkalmazott tánipák disziték a termet. ¦--—ir .
— Pály ázati jelentés. Gróf Szápáry:Gú^a. főispán ur, ö méltósága által kitűzött Íl-rondbéIÍ pályázatra! nézve jelentjük, hogy* a káHomJn^fi kilüzölt 3 aranyát lapunk előbbi számában főzött bírálat folytán Takács Jenő urnak'Sqp-ronba megküldöttük; a 'másik két tárgyel&i-:;'-zés^, s inügbirálása hosszalib időt igcajelvjínf _ r-iihelyl a bírálat befejezve hozzánk érfcozik, azonnal közöljük s a pályadijakat az illetőknek megküldjük. ,.'
T "
Koszorút uyujrutt a trón, A magyar király ; Kenned u:; clisnwrií-
......-— -FiíiiyoMlo-pa. olU:
Nemes vájt cililijr ifl BI(t,l Ji> tL'tinlr».,Uttrftil Híilk. . MMtTflak.'FónyiniEnrt r Ilin-a oii, sokáig éljí
—- - D al m á tiá bó 1 vett eredeti lovélből á kövotkezokotközölji'rk : Perasto, decz. 17. A utóbbi. iijuütizuKilrtjilkulmával besorozott Foher-ezog Erne.TztbelizaTainegyorujoTíc-Aok dcezoinT rbor"l-dn Glirczből gyalog Triusztbo_ érkeztén," il-án RŐzhajófiiRzáVlyivJiáromnapileWgéri utazás ntitn_Ontturiíba juU)ttunk,lrönhan az ezred'roás^ nap- Puriiatóba"^ü[it:.;^:imdr^yn^rlftt-tó iiyiro hugymáBzásból áll, uiüly gokszor.48 óráig
Wyiit posta.
— L. J. KCMÍiímíjt. ^Tirsitinilioí* n.i .1 „líífltN, íirjn" criinO_lírilfoní?n.v«1feot küaíHnnffil veltnk, alkalmilag .TÖT ifl íiipjak~"tiasinálrii: Aa elt';bltii)kr31_oi!cni:......^_
hiduükaomniit, '~ ', -
— -TYVai KöJtHlny1 ^ , HAki'-s" 1. a=QrkT.attríi?seI- -vil cíPrL*v!«ionyfia ííÍvojuu Ii;!i|,UiI;.
— 11. 1!. Eros ;i».itrom — !viíáztit a nein gyngvit«. «(V-B.inat . - ' ¦¦-,.'¦¦'¦ V ¦:
^^Bb-'Í,. . GalaraVok. Voitilk-.a- 3 frtot- Urúr' !:i Urti)inn síortrrt jajynxtilk liar" TSbliireJnősvu salrM *" Irf^iíiípirelr'le-mVsboöSatt,- ha.-» mo«L.?a[Jflttnt-Incarta_
TínTrpialial^ii^it iitiru. tnVxlnilJHk. Lflliat A--.niBrgfltji.Ffr vuaiá^ul liaaanálni, do a bate^Hi-jrlms márt .^'li^Vi-i ... ,03, Igai^jiolt-rfr-yHaorrn^ ^ . ",'.''
, ' .'-r^r—J., ¦É»arAtOrei?k~«N>*íÍt nevel*»5|*.pa-^M;
•li kJiglthnt.«^ ; , ;." :— ......—.. ¦1 ¦¦.
•i*.tart. Á felkelők' mint a.'zargek; oly'konnyoií Í~ ftilkáro>rriak'o kőszikliisjcopár vidókori. Azlil- |
Cr z L
— fbtf-KlaJiM, M9. Jummt '• tlab,.* árainkra be elnuüi tlnnflpek icesi nemű -riltoiirt nem nkuaUk, dn/placaunkrn nagy kárt aaer-' 'i«H a 7 gOraal malom leégéan, bora eaolEtt kaiOnOeuu bau »ok nálllttfttott.
H<if7 msddlff fognak ntlg aa árak csökkenni, valamint^ ¦* üilet pangatü, Tálai a o Inatlan kérdtja, da annyi bica 1170a hogy * taraiéig icmmi ncinO. joh-bnUjit Rom r*miliotOpk, akkor ia eaak atoo esetben, ha a tél imk.T Iegk«dvr*öbb lenne a rtléaekro.
Placzí beti-vásári kelet-árok.
Xagy-Kantxaan, j*n. 7-éo. Alaóanatriai oiérGnkint. -Twéiyfc • ~H n ¦ * 63—85 (ontó* 2 frt, tiO — kr. 8í—M fnl * ír. í)0 kr. BT—8S fta. 4 frt 20 - kr. Roi. 78 fnt 3 fr. 30 kr. 70—80 fut. 2 «- 40 kr — jLrpa aariőianak, 70—71 fut. 2 fr. 30-40 kr 71 — 7'J fala 2 frt. GU kr. Irpa köti 11 Bégen, 65—G6 fU. 2 fr 20 kr. Í7—88 fna. S frt UU kr. KukoricaaU frt 10 kr, - frt — kr. Kukoricaa űIme (csinunautio) 2 frt 20 ar. Zah 44—45 fn*. 1 frt- 40 kr, 4Ö-47fna. 1 frt 60 kr. Pohánka tíü—B8 ina. 5 "frt 'JU kr.
00—f» fta 2 frL 10 kr. Plainly faMr 4 frt — kr. Paaauly, larlia 8 frt. - iir. Safna mása. — frt kr flialma — írt kr. llXJ ft^kapouita 2 frt — kr. 3 fri
Érték- és váltótyyam: jan. 7.
5% uietaliquea 60.— ; üu/a numz. kőlceörj 60.— ; lötiO-ki dlJadalmi kakaón 70.10; hauk-réhzvdayek 7.33; hitelintézeti részvények 254. 80; London 123.75; ezüst ágio 121.15; ar^any darabja 5.K3 kr.
A „HAZA" biitositőbaiik doc. bari máköilcsének kimutatása : Benyujtatott 1005 darab bovallás 816300 frt tűkére^ fűr-güben maradt a múlt höuaphl 793H6S frt tő-káre. ÓssieíeQ : 1,610,71)6 frt Ebből kiállíttatott 92U darab 84tf3S5 frt löké, függőben maradt 6-174Ü1 frt tűké. elntasittalott 114400 frt tőke. Összeaen : 1.(1.0,766 frt -A bank mflkOdt-sének kezdete óta t. i. 13(57 *ept l-tíl ltí«9. dee. ^peifi .u össies benyújtott bevalláasok ÍS92-szBgo ; L'6,Gyy,5ő4 frt o. <;rt
Vaautl naponkint! menetrend :
niHLBÍrdl Harca felé röggel 4 óra fi 5 pi y . , délután 2 óra 25 pi
Buda B reggel
1 éra -10 óra í 4 óra i -2 óra ] regg. 6 Ara -éjjel 11 óra 1 d élu tin '2 óra '.
¦erca. perce.
il 4 óra
. délben Ili óra .' L felöl reggal 4 óra '. , délb. 1 óra -
tíici # reggd 4 « . est« 10 « SojJTuubiJl délben 12 <
Jbb. 9491 15-lg 1870.
Hó- éa boti- Katbolikaa nap- Protestili. \é
nap tár a&jitar
József ca Mária oadálkoaanak. -
Luki ci II, 33- 40.
li Vasantsp B 1 Julián v. 1 B Er«.
10 Agatb. pk. Eruî 94
11 Kedd Matild, T. THdA ÍÖt
ia Sserd. Ernest pk. JAmbor
13 Csütörtök Veronika Vidorka §
14 Péntek Bódog Kor et®
15 Hionibat R. Pál, Mór Bemele Pál
Felelős szerkesztő : Wajdits JÓZUf. Segédszerkesztő : Bátorfl Lajot.
H
R T) E T E S E K
Általános
........... iiraLés liölgyek száinára.
Ezen uj érezböl (u. u. uj nranybjül) kézült ékszer nélkü" lözhotövé teszi a valódi ékszert, ruivid cz nj' grártmánv mind azin, mind alak tekintetében vetélkedik a valódival, r^és^c a jó benne, hogy az egész tárgy n egy ed résznyi bt- #vm került s azért annál gyakrabban megszerezheti mindenki a legújabbat és legdivntosabbat, mert a valódi czikkeknél a névleges érték csak 10-ed része az árnak. — Ebból az a tanúság, hogy valódi ékszer esak helvlvL-I-kíizzel, mig ez Üj gyártmány roppant lüuiügben készíttetik, azért Faját érdekében van niiiidctikwiL-k. hogy más értékes dulgokba nu pedig aranyékszurekbe fukti'.-ae pénzét.
LegujabB ékuerek i K^j- pár fajrg." 50 <'<<> kr, i n
BMK^divatoa alak uj arany BP«« . . fil^-ü rrüMbo f...-lal.a ból, mindig megtartják ni arany- 1.J0, L'frt
uj örök naptár
asert a ÍBgcsali.korrnlib.iti baaonlituak a vnlóilihuE, cmaiii-ruara, ragy uutnsolt kOrckkel, a mint aa alak kiyánja.
Mell-ékpk tinocd 1 db 411. 60, 80 kr. 1 frt . legfin. 1.50, l.BO, 2, 2 frt 50 kr. FtUbo-fnpgűk Űnutn, párja 50, 80 kr. 1 frt. b lefr^nomabb 1 frt 50, 2, 2JÜ1.
Effi" Waaletuk, racU-ikck éa railOfgijk 80 kr, 1.20, 1.G0, legi no
iatbaakétaltTB2rrt,5.öO, 3 frt, 4 ntánioll gyémántok a logtín
•* Kfnrlr,* '* I---LH..«.«,, l_____,__..>¦ . .
frt, & forint.
Karpércesek finom drbja 50, 80 kr. 1 frt B legfinomabb 1.30, 2, 3, 3.60.
¦A. Nrak-ektk, dbja 60, 90, 1.20
Medalllonok, finom 20 kr, 40, CUkr.
. finomabbak 80 kr., 1 Irt, 1.60.
Blfe. TfixS-féaQk nj aranynyal 80 kr,l lftuy,2, 3ft ÄH1I
^B^^QxtUftkiJrtllQnXalB köT«kkel drbja 30, 40, uO, ül), 70,, 80 kr. 1 frt.
medaillon ¦ alakit, tSra-fitye].lkfll iiatgul hat. Pn-n uű|itár upy vau kómm i hujr^-nap«t kcli.-t, hónapul pi>nt.i-aan jelei éa önlli iJJro htuiiiíilJiali' 5 kr. 6noui 25 valódi arauvuiiiK 45 kr.
Leflfin. készített
gyémánt ékszer.
Meg a bs kember ia megu.inli.liU általa. — Ea íkvalódi estiatb ¦ van foglaUa, nrany-alijal Bllit>
kOieörOJt hcgvkriatalTbi.l vm-nak kcsítve, amelyek éliíntniUft aoha acm vciitik el; mis drá-i k <¦ ia isin er hűtlenül Tannak utánoxra. m- MelltSk 4, 5, & ft. fS&> Egy pár ftllfUpgü 4 A íj ft.
. kúselű-gomti 2 5". n 50, 4 fl ÍJO kr.
Egy melltfi nrak aaámára 1 30 2 HO, 3 4 ft
Ea-UrágakOTr-a gjtlrrlk aranvbúl 1.20, 1 fm, '?-.1 frt. Kort'-sitpk és sriTek nyakkal, í ,1 ' frt. . ___________........_
Gyászekszsr.
r ,, „ . , , I— - Fekete legszebb
,tr?"i™.-1í°"°k'kHinti.,iS«n Urt.í, tires. Uv.i l.tT.,l-i»«™ból.
"(rUTifl BO. 80, kr, 1 frt, 1 frt 50.
¦^IIZÎ'' Tl^T^ =S7 »."t'« so so m m kr. 1
m veleneiei forms. 1 ft, 1 ft 60. ; ,lír mi [ínfű™-: -i-,
I-TprmEinoriir^O; SO kr. ^ ^„„„u »o «r, ,rrw , ,
EfJ kOteg; dra-fitjelck, na-OH «ainouii BuseilUtra ÜO, SU
Uri
K-r.lî-gomb-kp^.20,30,10,00 BO,Ny.k.ekdbja30 50S0kr,l rt.
pt.t.kbdU.JB.bb kivitel 50,80 .^lOkr. k"C'"-e°»b k^lfrt,lJio. '¦i.Ejj'tfeS-EilI ÎO40 80 80 kr.
•»»• Örilké Illatozó ék-
kiérek lad nnT4tiyb51, mely ter-5,T.I|,f''H1'i*l,1lal»l» >1«<*' »'»<% neítartjo ^«^»fit.a^0. lejEiiiabb divnt.ezorintvaii farai;.
»IS labia eitlit lincioU tűiben - ¦¦ araoyöara, rBTid 0LO, 4 frt ¦* m latol boaeiu nj-aklanea 6 áa T foriut.
«*13 Iaiai.eaÜBt 'madaillo:___
tOabeo araajoaTa ia adare 2.50 éa afta.
...... A lt(dlvatiulib*ezei-ék
•okfinoman caisaolt exila-lOafltt aeaJlaaSregekbrjl öuieil-
Vft. Eá eksser fnllllmulhatlan diazni éi'illata miatt ajserfcle^kedvelt Ka hölgy ily íkaaerret a terembe lép, a erem néhány perc/. muWa betnllilt Hattal.
m- Egj melltfi B0-, 1, 1.20. l.w. taat*lpárfUlbBTáló«0. 1.1.2 1.1.51) AtV> 1 karp-reca 40 liO HfJ 1. 1.Ö0. ¦«V Nyak-ék 60 80 1, l.fiO. 2.50. Wé* öraUnea 1.40. m- - . ¦ , j_ _. - . -BgSsÖfllf^ As nj
F^^fy^»tt-*Wf>TOWkrrlft. THfNKÖ^ÍETRUElf.
WE|T Melltfi aattath* fofUl»a 1 . OWatro kíaalct míiit dra-lityclék Mflp.í.lfrí. drbJazO-aÖkr. ¦ ¦¦ ¦ *
TRAUGOTT FEITEI
(»rt--4^-- - - Béca,- Klrntncrring Nro 2. . (íi"
,a Drasche-hazzal átellenben
PénZtSzekrények é.s varrógépek nieglcgő olcsó íiron.
r a.isi t;ár
Ma^var cs Krdélyország részére r túzmrntrs belört;s rfllt'ni biztos
PENZSZEKRENYEKNEK
PŐFFEL OTTD KÁROLY gyárából BECSBEN, ,ioTábt.á /
V A' 11 R O - G E P E K
a kj^jubb a:ut_Tikai j:\artinauvuk szorint alúliruUuál létezik. _
Pesten,
Orsiápiit, Rni-olY-lakUaya.
Eladás részlet-fizetés mellett Oktatás ingyen. Vidéki megrendelések pontosan teljesittetneh.
Billigste Elükaufequelle für Kassen mid \aimmsclijncii.
UU' jiuuiitilirdvrlogf für l'e^jtrn und hi« benliür(;<" der
feuerfesten und einbruehsiehern Kassen
aus der 1-^abiii. do.
OTTO CARL PÖFFEL in WIEN,
N Ä II M A s'c MINEN
der besten amerikanischen Systeme befindet s.ch bei
x IBMBliFilOja NAGT,
Ptst,
Laed.tra.se, InTaliden-1'Alaifl.
M~ Verkaufe gegen Ratenzahlungen. Unterricht gratis. Aufträge nach den Pftviruea promotatt 8ffect*t
1^
„ISOPJ^SuXT"
élet-, tiiz- és jégkár elleni biztositótúrsuliit főiigynöksége Zalamegye részére
I Au/v n i Tiitl
LUn 1 U.ln.s I Hnol
létezik,
hol minden további felvilágosítás készséggel nyujtatik; minták és árjegyzék táblázatok ingyen szolgáltatnak ki.
(359—3,2)
1029/18G9 szüu. áRLEJTÉSI HIRDETMÉNY.
A n^'rméltóságu vallás és közoktatási magyar királyi |ministeriuranak fnlui. lsiifi-ik i'.vi tUw.. l,ó 2-káu lD'jSO-ik ,S7. alatt kelt magas reiidjjotu állal, Zalamogyéb™ kcbele-izett rokolányi valláTliTápitványi pusztán magtár helyre [állitását elrendelvén- az árlejtés ISTíl-il; évi janár 17-én-^lélelőttti lí) órakor Rooilyó^N'ásárlit'lyen az alap uradalmi | tisztnrtúi hivatalnál — ttgy szubeli mint infebdi ajánlatok j elfujíatliisa mellett fog megtartatni. — A helyre-állítási összesJiiilt5í'(!ck : 1201 fit 48 krban vannak felvevő.
A helyreállitási terv —rngy az épUési feltételek, nz em-litetttisztlartgi hivatalnál mcglckinthctö.Vállullíozniiilinjtúk ezennel felhiYAtnak, íenirt líapnn' és orálian, a kitilzött jie-lyen — a-Vállalat összeg lü'/>al ellátva, — megjelenni, szíveskedjenek." VeszjirKlrr.lS^ÍJ. decz. 17-én. (aüti —3,3«
A somlyóvásárhelyi ker. közalapítványi gázjí. fítísztség.
mm ~n
VARRÓ-GÉPEI
(w minden alakban szabók, czipészek
éa
családok
szitmura leazdllitott áron és biztositék niollütt.
Kézi varrógép 25 frttói 50 Mg.
Árszabályok kívánatra bérmentve ŰL3LJ aélKÜl megkttldetnek.
VaiTÓtárgyak minden nemben s a legnagyobb választékban, igen J ia, t; Séa«™ zx ybs«r mellett kaphatók *
BOLLMANN M.
BECSBEN
urnal
(338—12,8)
Rothojitliunnstrasse Mr. 31. és Maria-30 , hilfci-strnssc-Jír. 31.
<in Pest. Bálváuy-ntcza, Krzsébet-tér sarkán, íílí - - ' ,
> Legnagyobb raktár a varráoépekbfil i Ismét-eladók kerestetnek.
AVajdits József kiadó-, lap- és . nyomdatnlájiWnos Nagy-Kanizsán.
Nagy-Kanizsa 1870. január lo-én.
3. szám.
Küenc^edik évfolyam.
Soiii«(|) i Közlöny
Kiterjedve
V - SOPRON- és VASfflE&YÉJKRE.
.a. szépirodalom, kereskedelem, Ipar, giztíászat, tudomány és művészet köréből*.
nlndtn .tumnbatsB, egéaa a gyalLfaa miatti vagy két Íven. 3s_rl.eM(öl Irurfit éa kin dó hivatal:
WAJDITB JÓZSEF kany^k-jroakedéaében.
Előfizetési föltételek : .
Helyben báxhoa bordáual éa vidékre postán küldvo ' Egéaa erra : Fél érre -
• 6 frt. — kr.
A taf haaáboa petjtanrért 1-aaHr 7 kr. , 2-«or 6 éa minden további beiktatásért 5 kr Béljogtüj minden egyea bolkutAaért 50 kr. A „Nyilt .éren" egy petit tar heiktatiai dija 13 kr
Hirdetóaeket elfogad:
fc-lailtsia: a KiADÓ-HIVATAUPwtn: ZEISLRB M Bioa-, Haabon-, BarUa-, tHjBaHa.-f raakfart- <• Bual
bab: HAASENtíTEIN 4 VOQLKR. Uewe^Here-, • Stuttgartban: 3ACI1SE4 TAKSA. BeotBtB: OFPELIK
A rétművelésről.
(—y) Nemcsak Zalában, de általában hazánk minden megyéjében a gazdaságuknál s ennek a rétekre vonatkozó ágában azon\ meggyőződésben vannak valamint ioldmiycseink, de kisebb földbirtokosaink s sót á\ bérlők* is, hogy „megtermi az isten a zöld,füvet és azt lékeli kaszálni,' —-'s kész a~rétmüvelés (J) És azt hiszik mind, hogy ezzel eleget "tettcIT.'""Igen, ha oly réteket veszünk, melyeket — ha sok bár az esö, el nem önt a viz, vagy viszont olyanokat, melyek elég nedvességgel bírnak aszály idején s általában mindent — összefont karokkal — az időre "bízunk.. Ez "az-"a tudomány, arait _széna termelókról kivétet nélkül majdnem inindin%azdu magáévá tesz s nem akar a természet ellen cselekedni.
Innét van aztán, hogy ha nincs esö, vagy kevés eső jár, nkkor készen vau a ta-r karmány-szükség és a jajveszékelés.
Siint imént mondtuk, nemcsak a mi vidékünkön, — de ellehet bátran mondani, hogy az. egész "országban a rétek a lehető legelhanyagoltabb állapotban vannak, és nagy~ísoda, ha még teremnek, mit csakis hazánkkedvező földrajzi helyzetének köszönhetni. AJDldmüves nép nagy része nemcsak nem múvűi rétjét, de*r8HÍ_ is tudja, hogy azt épen. ügy, mint bármi mást, művelni kell, ha azt akarjuk, hogy dúsan jövedelmező hasznot hajtson.
. —~S épen azért, hogy e körülményre gaz-daközönségQnket figyelmeztetjük : jónak "láttuk e helyen a Téttuüvelésról is szólani és elmondani, miszerint okkalmóddal meglehet.csalni a természetet is.
—----i-Mü-veléssel —_s._ezt.jigy hiszem ta-
paaztalliatta műiden gazda — a legkisebb földből annyi hasznot- húzhatni, mintha hó*, -rom akkora-földét művelés nélkül hever-, tettünk, innét azaz. erkölcsi tanulság^hogy szorgalmas gazda, ki a vagyonkájából sokkal több'hasznot nyerhet, mint szorgalom éatoűveiés nélkül háromszor akkora birtokból egy pasik: '
¦ A rét cnltnránál a gazda elmulászt-hatlan kötelessége szemügyre venni á rétet és először is fógondot fordítani arra há vájjon a növények melyik fajtája díszlik rajta
legjobban, mért vannak oly> rétek; meg pedig igen sok helyen, hol épen azon füvek dudváskodnak, melyek a földtalajával nem férnek össze"; nem azaz találnak saját növé-sükhez aföldbenkelló táplálékot s:azt igenkönnyen lehet-észrevenni onnan, hogy ugyanazon füvek, mig itt- csak tengnek MPott buján-tenyésznek."zVz~üy_ fttTOmek — igen természetes, hogy nem azon földbe
..valót a-t gazda kötelessége kipnsztitni és oly nemiekkel pótolni, melyek bokrosak s"
?$fég_|l:teiryészv« beborítják a földet,
Jol rendezett- gazdaságoknál a-rót-művelés abból 411', hogy meggyalulják, meg-
7l»ron4rJált stbrarrétctEs bevetikiholáji fif
Igaz, hogy ez maga is már többet ér a \ semminél, mert a felszint megtisztítja, a növények gyökeit anuyira-mcnnyire megmozgatja, mi egy huszadrész kapálással vetekedik. Igen csalatkozik az , valamint hogy tapasztalják a gazdák az ilyetén rétnmve-lésnél, miszerint ez valami nagyszerű előnyöket nynjtana. A boronálás után elvLtett mag ki kel ugyan, de gyöke a műveletlen földben csak lasacskán hathat be s így igen vékony lesz a nyereség, -mély az áltál eléretik. Mert a gyök nem terjedhet szabadon elóie — a növény meg van gátolva növésében, s ha ez beáll : akkor ugyan szép keveset lehet belőle lekaszálni és csűrbe gyűjteni.
Az oly rétet, ine'yen a fü ritka, vagy pusztulni, és különösen mai viszonyainkat tekiutetbe véve, midén az egerek töméntelen sokasága a réteket tökéletesen tönkre tették, elannyira, hogy — ha gyors és czél-szerü intézkedések nem tétetnek — a legnagyobb szénaszükség áll be; mitsem ajánlhatok annyira, mintha c rétek most, vagy a tavaszszal felszántatnak, de ugy, hogy a hantok egészen föl, tehát a gyepes részszel lefelé, vagy oldalt forduljanak; oldalt még* jobb, mert hogy eso, fagy, hó és a lég köny-uyebben átjárják. Ha az idő aztán kimelegszik, tisszo'~kell szedni a hantokat és apró garmadákba rakni, de ugy, hogy alágyujtari lehessen, és ép ugy, mint a szénégetésnél; ezután a rakásokat megykell gyújtani, hogy lassan-lassan elégjenek; mikor ez megtörtént, a hamut egyenlően kell az egész réten elszórni, újra felszántani és megboronálni. E földet, a melyet ilyen formán elkészítettünk, vessük be oly fűmaggal, melyet a föld talajához valónak kiismertünk.
E módon oly meglepő minőségű és mennyiségű szénához juthatni, hogy áldani fogják feltalálóját.
Hogy miért hasznöTa rétégetés, igen hosszadalmas Tolna ' megmagyarázni y elégedjék meg a t. gazdaközönség azon állitá-snnkkal : hogy jó; mert ott, ahol csak próbálták, mindenütt hasznosnak bizonyult. A rétégetés egyik leghasznosabb trágyázási mód a rétinűvolésben; van azonban több mód is; ezek között első a compost-trágyázás.
A compost-trágya készítését fölöslegesnek látjuk leírni, de azt meg kell említenünk, hogy valamint ez, úgy a fennebbi mód is — csak száraz réteken hasznos. — Vizenyős réteken csak lecsapolás által segíthetni, miről majd alább szólunk. Ha a jrét ~;lecsapoltatott, - a körülményektől függ, váljon az imént elősorolt módokat lchct-c alkalmazni. — Oly réteknél azonban, hol ndfttlccsftpolás, de épen az ellenkező szükséges, t. i. az öntözés, csak ugy segíthetünk a bajon, — ha patak vagy forrás nincs közelben a innét le nem vezethetjük avizet, —-hogy .víztartókat, lchet.cz aztán árok, vagy gödör, készíttetünk'és az esö s hó-levet.a4andó alkalommal "a nítrft cresztjokv Ez lenne a tavaszi vagy nyári üaíözés;a
téli öntözésre meg nem kell egyéb, mint hogy az árkokat elzárjuk ; ószszul, hogy az esó- és hó-lé felfogassék és a csatornából kicsapjon. Igen-jó, ha a rét egész télen át viz alatt van.
A vizenyős réteket lecsapolás (árkolás), csövezés és többlete uton lehet javítani.
Az árkolásnál az árok va:ry zsilip azon helytől kezdve ásatik, hol legállandóbban és bóvebben"*szokott lenni a viz, és menedékes eséssel vezettetik a főcsatornáig, me'y e réten keresztül, vagy a rét mellett szokott húzódni valami nagyobb útszéli csatornába.
Az ily zsilip csak oly mélyek legyenek, amily'mélyen a viz le szokott hatolni.
Természetes dolog, hogy le kell fekve lenniők, még pedig ugy, hogy először a meder betöltetik kavicscsaj, azért, hogy a viz ezeken átszivároghasson, és hogy a zsilipet a viz ne nagyobbíthassa. A zsilipezést az .egész vizenyős réten ; nem szabad azonban egy lábnál szélesebbnek lenni. Ez ereken aztán leszivárog a viz a főcsatornába, úgyannyira, hogy a rét, mely a zsilipezés által területileg épen semmit sem veszt, miután a zsilipek lölddel befedetnek, oly állapotba jut, mi-szerint a legtáplálobb füvet termi meg, mig azelőtt sást, csuhit, sóskát s ily-féle növény tenyészett rajta.
A lecsapolás pedig csövezés által ugy történhetik, ha az e czélra készített csövek árkokba lerakatnak, majdnem oly felusztás-sol, mint az árkolásnál.
Hogy nálunk nemcsak a rétmüvelés, dc a rét tis.-tántartása ís elhanyagolva van, azt mindenfelé láthatni. Fűzfa bokor, va-kand-túrás, száraz kóró mindenütt szembeötlők. Az a legroszabb szokás, hogy gyűjtés alkalmával a boglyákat - hetekig a réten hagyják, sőt a második kapálásig. — Hogy teremjen aztán az ilyen fü, vagy pedig _tt, hol nedves időben történt legeltetés alkalmával marha jár?
A rétmüvelés ép ugy megkivánja a szorgalmas munkát, mint akár a föld.
zete, mint egy dísznövény a szívben, mely-lyel minden ember bír, csakhogy nem ismeri s gyakran ismerni sem akarja ; a pol-gárzat, a társadalom, a közérdek pedig fennen kéri, követeli ama virágnak ránézve éltető illatát, mert a társadalomban csak kellem azonosulhat a hasznossal, különválva a haszon fukarsággá, a kellem kéjelgőssé fajul s megszűnik az oly ember hivatásának rendeltetésszerű betöltésére képes lenni. Mr tehát az éberek teendője e körülménynél ? Szelídséggel, a műveltség e bcrvadhatlan ibolyájával keli hatni reájok, tükört kell tárni eléjök, melyben lássák és bírálják a jótékonyérzet gyakorlásának clhunyagolási pirját arezukba szökelleni. Mások pedig lássák s gyönyörrel szemléljék nemes tettök drága gyümölcseit, melyet áldozat gyanánt emel az emberiség java az Alkotó trónusa elé, hálául arra nézve, hogy az embert nemes lélekkel, érzó szívvel áldotta meg.
A jótékonyság előidézte intézetek szelleme nem, más, mint amit az Alkotó nem | teremtett meg, de az emberekre bízta, hogy ' annak gyakorlásával néki őrömet szerezzenek. Hiány tehát a nagy mindenségben, melynek eszközlésére az emberiség van hivatva.
^ A snknemü hasznos intézet közt minden tekintetben első helyen AH a jótékony-nóegylet égi eszméje, ez a jótékony érzet tevékeny búvárja, ez a szorgalmas méhtár-saság, -- gyűjtögetvén a jótékony-érzetek színmézet arra nézve, hogy.az Dtókornak egy hatalmas kaptárt adjanak át," melyben a nemesérzeti sejtek között a hiterkölcsös műveltség örök zöldjét ápolhassák, — gyarapítsák.
Ejh! földhöz e tollal, pír, égető pfr futja-át arezomat, hogy DeákFerencz szülö-megyéjében máig sincs egy ily magyar — nőegylet!
Nagy-Kanizsa, jan. 1870.
_(Bn\) A jótékony tett háromszorosan llat, t. i. a czélra, melynek érdekében a jór tékonyság gyakoroltatik, továbbá önmagára az adományozóra'; mert nemcsak az érzőbb, do még a fásultabb keblekben- is sajátságos édés'nicgnyugvást, melengető önérzetet kelt és ez vajmi jól esik az anyagi világban küzdőknél 1 végre jótékonyan hat másokra, mert példaadásul szolgálván, ösztönzi, lelkesíti őket hasonló nemcs.cselckedet kitelhető eszközlésére.
Minél népesebb a föld s több az ember, annál több oldalról vétetik igénybe a társadalmi jólét előmozdítására czélzó jótékonyság, mely a felebaráti szeretetnek leg-ragyogóbb"g"yjjngyszeme, melyért nem gyak-jntQiuvföSfc keli működni, hogy felszínre hozRthassék,_.4é olyan is a jótékonyság ér-
Jegyzökönyvi kivonat soproni kereakettelmi-a iparkamarának
18Gff. ovi november hó 8-io. Ui tolt közös-ü-lé-s-éról.
(Foljl. in TÍíB.)
' 2. A kamarának, szinte a déli v.-tárBttság főigazgatóságához inzdtett következő átirata :
nA helybeli tormönykereakedtl réroSrjtl mar több izbea panasz emeltetett az itteni palyaiuD alkalmazott munkások, iiíetólcg A fbl--4-Uet_
- kók olégtelen száma miatt, a mi ezen kereskedőkre aunál keliemelluoebbül hat, mivel itt nincsen nékik megengedve, áruikat saját embereik által fel- a lerakatni, amint ez például Szombathelyen történik. Különösen, kellemet-^ Ionná válik ezen könilmóny ar"aruknak na- -gyobb össze-csoportillása , ' vagy" "kedvezőtlen, nedves időjáráa alkalmával, eltekintve-fölmerülő időveaztesil^től, mely az-Uzluti éleiben a_
.pénzzel egyenlő bocaü. A soproni .pályaudvarnak . bárom kapuja van, do csuk ndnáay..munkása, - Jniért is mindig csak ogy' kaputartatik,* forga^ lpm_számára nyitva, mivol u munkások .Barnai nagyobb munkákra elégtelen. A kanuratfafc
kivan eWQ.felUf még egytbeMelhoini" mivel fj "
" Ataufcatfaág «bMl is bizonynyal felismeremli, hogy * manká*ok csekély száma as itteni pá-Jjkío foifcslniánakykiváU * nagyobb üzleti ta-
-Tékenysóg é» a* elénkeb'b forgalom idejdbcn, meg nem felel. Mindazonáltal elismeri a ka-
' mar*, bogy nagyobb száma murikiioknak állandó mlkalmMaia nohézséggid járhat, miért is
—•'forealom-irdekáben.azon kórdésótnyilrinitja^^nsgymltgu: minisíiariumhoz Mterjeaztendö
. o. ... „ , „ t_-----_ j]]et5 jelentések azok értelmében lesznek szer-
kssztendők. "
'II. A magy. kir. ,kereakedelmi miniszter urnák f. é. október 21-én 1Ő.Ü80 az. alatt kelt rendelete,melylyel a kamara értcuitettík, miszerint a pénzügy-miniszter üt felkéretett, hogy legyen hajlandó a kamarának a kérelmezett állam) előleget nyújtani, és hogy a szerint a kamara addig várakozással legyen, míg a kereskedelmi miniszter ur a pénzügy-miniszter úrhoz intézett felázó Ili tásának eredményét tu--datandjfti
miinrint tétessek olyuerü intézkedés, hegy a termény - kereskedőknek megengedve legyen, áruik fiil- s lerakását, a pályaudvar egy második vagy harmadik kapujánál, saját embereik álul eszközöltetni"
Ez*n közlések után
a tanácskozmányi Ügyek
rátették tárgyalás alá.
L A-kOzto-bizottság jegyzőkönyvi véleménye :
a) FghA-Eor, b) Galambok és Szakes községeknek vásár-kérvényeí iránt-
ad a). Vasmegyei Felső-Eőr községe még két országos vásárnak engedélyezését kivánja.Az ' efelett adott bizottsági vélemény oda terjed: hogy, miután Felsö-EőroU a kérvényben foglalt beismerés azarint, négy országos vásár amúgy ia tartatik, ás miután egyébként « ama vidá-. ken- nóvszerint' Pinkafőn, Vörös várott, Né-met-Szent-Mihályon és Zalonakun tartani szokott vásárokkal leendő szaporítása szükségesnek -egyáltalán nem ismerhető.
ad b) Zalamegyei Galambok községe négy országos vásárnak engedélyezését kéri. A bizottsági vélemény ez iránt következőleg nyilatkozik :
„Akérvényben 2 indok vau felhozva : első sorban a baromtenyésztés, illetőleg baromke-.reskedés, — másodsorban az iparos készítmények jcelerídőaégo kívántatik előmozditUtni. — A b zotlaág ugy van meggyőződve, bogy ezen czélok a Ualainbokon tartandó vásárokkal el nem érethetnek, mivel az ipar ama vidéken említésre méltó módon egyedül Kanizsán van képviselve és ugyanitt amúgy is heteukint egy jelentékeny marhavásár tartatik, mely Kanizsának kedvező fekvése és az itt központosult k ereskedelom mellett Galambokon tartandó minden vásárt fuleslegessó tesz, süt, a mi küíön-lég a marhakerL^kedést illeti, fejtődésro sem enged jutni. E/.en felül pedig : Kia-Koninrom 3, Nagy-Kanizsán 7, Nemes-Vídon 4, Ihároa-Be-rónyben 4, Zala-Apathiban 4, Nemes-Dédon 4 és Szakácsiban 3, összesen tehát 28 országos vásár tartatik, melyek a forgalom szükségletét taljeaun kielégítik. A 'nzottsag tehát a vásárok engedélyezési: idlen nyilatkozik "
ad c). Tulnamegyei Szakos községe minden keddi napon tartandó hetivásárra kíván engedélyt A bizottság ez iránt kövutkuző véleményt ad:
Miután Szakes 3000 leieknél népesebb, jelentékeny község; közelében terjedelmes s termékeny pusztákon a íoldmivtlés nagy mérvben
űzetik ás Szakes minden vásári helytől, melyek közül Siófok a legjelentékenyebb, távol esik ; a kérelmezett hetivásár, a mezőgazdasági "töv-mépxokbooi könnyebb forgalom érdekében, en-gedélyozondÖ volna." ,
Ajcamaraazclőzetesvéloménycketteljesen elfogadván , egyúttal" - elrendelt" , — hogy
4. könyvek, hírlapok és
könyvkötői munkákra . . 83 „ 13 ,
."i. fUtésru............ • . 147 » 76 t
G. világításra........... 21 „ 48 t
7. póstabérre............. 60 „ — ,
8. védjegyek lajatromzására 4Í) „ 'J8 „ 9; véletlen költségek...... 62 „ 33 ,
10. visszafizetett előleg . . 1000 , — , BaazeifjáP ¦ 5321) . 73_, !Tcsz Ü232 „ 7'/, , ____ 5326 „ 73 ,
Tudomásul véftett.
III. A nmlt m. k. kereskedelmi mínisto-riuranak f. é. október 20-án l^JOb' sz. alatt kelt rendelete, melylyel a kamara f. é. seplem-ber tl-án 237 az. a. kelt jelentésére értesíttetik, bogy a posta-bérmentesség a kani 1 rához érkező pénz- és értékküldeményekre, tekintettel az I8üüévi oktob. 2-ról kelt szabál;. :atra, ki nem terjeszthető, éa hogy az 1*6$: VI. tcz. 2ö. §-a csupán a kamaráknak egymás kw.itti és a ha-tóságókkali hivatalos levelezéseire, nem pfdií a karaarákhoz érkező pénz- és értékkuldeuié-nyekre terjed.
A kamara mostanrt nézve minden ez ügyben i további lépésről k-mondván, a fentebbi rendek-let egyszerűen tudomásul vevé.
IV. A'nagyin. kereskedelmi miniszteriül:) nak f. é. október ;K>-án 1275G bz. a, kelt rendelete, mely ly el a kamara értesíttetik, hogy az 1868 évről föl terjesztett számadás megvizsgáltatván, helyesnek találtatott
Tudomásai vétetik és elrendeltetik, miszerint a kamarai pénztárnok Kegenhart .T, L. urnák a felmentvény kiadandó, az erről jegyzőkönyvi kivonattal értesíttessék és a számadás a törvény értelmében mínd a helyi lapban, mind pedig a nyomatott jegyzőkönyvben, következőleg közzététcssék:
elek:
I. B t
, 18Ó7. december végével maradott pénztári készlet üO-í írt ' az 18Ü8. év folyamában érkezett pótlékok .... 2;'i37 . '
felvett előlegek ...... iHHX) „ •
összesen . , Ü232 „
II. Kiadások:
a hivatalos személyzet fizetéseire
irodai szerekre . . nyomtatványokra
30íij fi-t 4H kr.
A bevételi összegből, 1
Levonva a kiadást _
mutatkozik pénztári maradvány DUo „ 34J/, „
V. A nagym. magy. kír. kereskedolmí mi-nísteriumnak f. é. október hó 30-ái\ 1M31 sz. alatt kell rendelete, mely szerint a f, é. septem-ber tí-án 24lj sz a. felterjesztett ügyrendre vonatkozó megjegyzések azzal közöltetnek, hogy a karara ügyrendjét e azerint módosítva, azt a helybenhagyási záradék reávezetéae végett ismételten kél példányban Fölterjeszszc.
^A magas ministeriumnak az ügyre vonat-I kozó észrevételei oda terjednek: hogy az ügy-j rendben az is kifejeztessék, ki által k-^yen az j évi előleges költségvetés készítendő : li->^v 10-f vábná a pénztárnoknak csak akkur adb:itó a lelmenlvény, ha a számadás a magas minis lu-rium által átvizsgálva s jóváhagyva kit, és bogv az ulési jegyzökönyvek fijlterjiísztéíf a tórvénvtöl nem kívántatik, de hogy a k:imara ezt tehetL
Y. felvtt határuztatult : az éviíiikinli l --ffea köhsé^vimt's azon bizottság által ké.sr.it ml*, mely az ügyrend szerint a szám vizsgálat t:il megbízva van, mely ebbeli intézke-léi !1/. ú\z\-rendben felvcundő; hasonlókép nz n^-yr u>J a pénztárnoknak adandó leimentvi..-uy ¦-¦'¦'¦l n. ben, a tett észrevételhez képest módosiuiu.i'i. .ií úgy-reoiJnek azon intézkedése pedig, mely szerint az ülési jegyzőkönyvnek magyar fordi tasa s magas minis teriumhoz föl terjesztendő volna, töröltetni éa az ekként módosított ügyrend a magas min is teriumhoz két példányban fölterjesz-tetni rendeltetett.
VI. A szeszadó tárgyában működő országos szak bizottságnak megkereső levelére, hojry ezen adónem reformja' iránt szakszeiü véle meny adatbasaék. a karaarai elnök urnák flö-fllése alatt 1 jy bizottmány lelt kikiildve, nn-lybe a küinarai ta^"k közül Zettl, Meller és Lenek uruk. mint szakértők pedig Hillebrand. Kott-rr-maim. lvr:iíij es l'atzeuholér urak.britek uiug-vála«ih a.
E^yéb eltárgyalaniló ügy nem lévén, az ülés befejeztet.-ti.
I A kamanii elnök : A segédtítkár :
TÖPPLEU KÁROLY. WETZEK ENDRE, ' mint jegyző.
ráftügy,/*"
. .-- Ksízthily,Itn. 9. 1Ü7U.
Mult tudósításomban Bzóltam tanügyünk-I ről; mivel lehetetlen a legközelebb lefolyt ese-1 monyt elhallgatni, megengedi a t. szerkesztő ur, e fontos tárgyról néhány szóval ismét megemlékezni. * ^
Iíója'Gergelyrmegyéi tanfelügyelő ur Ő nagysága engedve az iskolaszék meghívásának, azereneaélteté nagyra becsült személyével szerény községünket, ö ósága a vendégszeretetről dicséretes premontreiek kolostorába szállott. Innét 9 óra után a város tanácsterembe jött, hul Bzivélyea fogadtatása után megnyitá a gyűlést. Gyengének érzem magam arra, hogy megnyitó beszédét emlékezetből visszaadhatnám, mely beszédből a legszeplótlenebb honszeretet, a tanügy iránti határtalan lángbuzgalom, ritka avatottságay tanügyünk minden rétegének oly tökéletes ismerete, hozzá az elragadó ékesszólás a legragyogóbb színben tűntek fői.
0 nagyságának tek. Szabó György ur kitűnő lelkesedéssel válaszolt. Később tek.Sporzoa Pál ur szónokolt, kinek vonzó előadásáról oly .Bukat hallhatunk magasztalukig szólni, ma szemelv esőn győződheténk meg valódiságáról.
Még eddig nem levén elnöke a többi tisztviselője a széknek, ez alkalommal azok is meg-választattak. Elnök Pintér Endre gymnaaíumi igazgató ur ^ alelnök tek. Sporzon Pál f. gazd. laniuiczuti igaagaló tanár ur, jegyző tek. Vértesi Iván ügyvéd ur, és gondnok tek. Preisaeh Lipót orvostudor ur. E választás oly tapintatosság jellegével hír, hogy lehetetlen a legnagyobb dicsérettel meg nem emlékezni. Tanügyünk uly kezekÜe van léve, kikről bizton elmondhatjuk, hogy virágzóvá s vidékünkön példauyképpé teszik ismert buzgalmukkal.
Az iskolaszék ezen elaő ülésezésénél ő nga fö[szólítására a városunkat környező hegység elöljárói is jelen voltak, kiket szintén felhívta,
— — bogy Keszthely példájárn ők ia engedjenek a kor követelményeinek. — Ezek is belátva a szükséget, némi ellenvetés után, — mely ellenvetéseket Szabó György ur ugy leszorította, hogy azok terükön meg nem állhatván, mindenbe belegyezni, tehetségek ezerint, készeknek nyilatkoztak.
Minő iskolát kivan a hegyi lakosság, legközelebb egy gyűlésben fogja kimondani. Ugy latszik, hajiundok a községi iskolához közeledni.
A többi mozzanatokat is örömmel küzöl-nük, ha e lapok hasábjait igénytelen sorainknak már a niulf számban igénybe nem vettük volna.
— Ez alkalommal még csak annyit szabadjon megemlítenünk, hogy ő "nagysága iskoláinkat is megszemlélte s a tanszerekkel! felszerelésén megelégedését nyilvánitá. — Hogy iskoláiokban a tanszerek kevés Vivánni valót hagynak magok után, nagyrészt Reischl bíró ur s a mai elöljáróságnak köszönhető. Mint a mult ssám,-
l '
TA11CZA.
Az előtt hogy ...
Ax elf.U hopr típed Dem lamerúlrk, HferB)me**t!i *ult DDkani a tcrmíííoL Oljr ábrándgi holiú fiu Toltam éti Elmerengtem nráktg is A ki* madár cuckúul
7" Axtin bogyhi a. up mír lenyugodott Uyj elniaMm- a sok fenje* csill«ffol. &uk& — »oki uUlgöilAiB magamba. Melyik lehet &x &n élűim, _ Uitldupiágoin ciillftga t —¦
Keni keUmijtt, már s madirilol úauekam, L^M*t>B daion a te auTsd kedreiem, -Ilii aekam meet u a fíny«* tletta ifi-: ; Ha aaár fldvfim, boldoceifora
A te kit Memedben ig ,,, t
, NAGY LAJOS.
/ A föltámadt.
— Elbeszélés. —
. v JTöbb ér ÁJfltt egy tUUl angol orvos, Furs-tw.RIchárd^BoaiKÚ vándorlás után Perunak >áro«Ab*n Limában telepedett le. Már gyermekkora óta kaland után vágyott, s minthogy ect qsxájálüin föl nem lelhetó, azért tunulm^.
mánjai bevégezte ut&n az ni — yj]áLba_mönt_ _Ü^r°- ^nUan ?B«ft B,ÜU1 tlldta' mlb,cn aU
_ea III csatugym igen
tm S ii telj»altiiTÍiiulg«.
Awd úlSb^n LímábiD oi^orvusolcnftk igen nelia vull holttwtet kapai, hogy azonban bonci--unl hniulmtpp'ukat folyutbasíit, ^kulilnila mMon kellett ut Merezni, t i. volmkLiraátsn olyudok, kik • holtakat kUaUk « jö piozért ai .omMkoalc Kl«4«ákrrlg^«g<S»i koroakwlíal ÉjtíakabalottrabblaMj. AaiU.'i.'.i.iinymilt Peruban J» lanftile nao elíítéletct; de elbe-piMrt* UbjiSü.0 enm hilttkkali gyaliiato, tát&ti/m még eagjban dWaloiótt.
7entor Blchard la, Valamint Wibbi orroi-MH*, imb «3*«T»k nclgilatat vette i««iiTbe,
éa már többször nyitotLt föl eötét éjjel ajt;ijit ezeknek, kik hallgatva tették Ju a temetőiül rablott zsákmányukat a bonczasztalra, Fiatal és öreg, férfiak, nők és gyermekek feküdtök fölváltva az íszunyu aszttilon és Forster biztos kézzel kereste föl azon titkokat, melyeknek fülderitéae az emberiség boldogitására kellett szolgálnia.
KgJ* éjjel, több héttel Limába megérkezése után, Eorstert titkos emberei ismét m<;g-látogatták s ő lámpát ragadott, hogy az uj jö-vevényt megvizsgálja. Ez egy fiatal, szép a-z-¦zony volt A holtnak arcza oly kedves vala;-miszerint lcfte.tLtlennek látszott, hogy az élet szebbé tehuujó azt.Szép BzÓke hajaJe volt esve, szempillái erősen le valának zárva. Hosszú fehér halotti ruhába volt öltöztetve, mely szoro-un simult tagjaihoz és azoknak nyalánkságát 'tüntette elő. Forster oly zavartnak érezte magát E>« álma nyugtalan és lázas volt a mindig a rídlékszobáb&n levő Bolttal függött össze. Majd ugy tetszett neki, mintha a leborított alak a zárt ajtón keresztül szobájába jött volna és ágya előtt állna; majd mintha karjának egyik erét nyitotta volna meg és abból meleg vér öm-lenek H7 régre egy kiáltassál fölébredt gyötrő álmából,s azonnal a mellékszobába sietett megnézendő, valljon ott van-e a holttest? Do ez olt feküdt letakarva uznszjalon, amiut Utoljára látnia. Csak dél iulé yette lo a takarót, hogy még egyszer mognézze n szép arezot; do ki írja le. meglepetését, midőli azon némi változást vett észre; Azonban maga Bem tudta, miben álfezen
fektette és mellé ülve dobogó szívvel várta föl ébredését Sokáig aludt igy, s a beömlő eatí féuynél oly halványnak látszott, miszerint Forster félt,bogy ismét az előbbi sajátságos állapi itba esik vissza, a melyből oly fáradsággal mentette ki. Végre aggodalmában önmagáról megteledkezve, hangosan elkiáltotta magát, mi-ly által az alvó fölijedve, fölült az ágyban. Forster megakart! nyugtatni és fölvilágosítani, míiirt van il y sajátságos' öltözetben s e helyei. <U: ii'.rii értett sunimit; olvan volt mint egy *g;. t-rmek, ki a -körülötte levőket nem tutija megkülönböztetni. Gyermeki íu-váncsiaággal nézett maga körül, végre angol nyelven enni -és inni kért' mert, araint monda, nagyon éhezik. Ugy látszott, bogv semmi betegségre sem emlékezett, semmi kíváncsiságot, semmi aggodalmat nem mutatott helyzete fölött éa föl íb kelt volna lia Forster nem beszéli rá, — hogy fekve maradjon éa aludjék.
Ezután visszavonult, hogy n történtek fölött gondolkozzék.
Csuk néhány lépcsro feküdt tőle a szép asszony, segélytelenül mint egy gyermek, egészen nz "ő segítségére és védelmén; hagyatva; mert világos vala, hogy Beiniiii körülményre tfem emlékezik, moly hozzátartozóinak íblfedo'.ésére vezetne; a azon oinbcr, ki öi, mint holtat házába b"zta, aligha b-mK !M;;1T;Í]-Jmtó, mert mindjárt a li.th>ttrabhis mán Perunak általa ismeretlen vidékem kiiliö.;ött. Fölkeresni a-inugrablott üirt és a huluttnk névjegyzékében uz óIvö elttítiicti-ttiiek nevét,
^DiWr-inég-iiHfldig-^^rt^^^
olyan mint vala nzé^jel. Hoqrtziisan és vízöL'úlvii '' '
nézte meg; különösen szemei valának megvál-'tozvai mely ok. inkább atrmí tői, mint á halából látszottak lézárttnknak luiini. Lassan fólenieltu egyik BzOm-héjját; éa Íme; a szem iiom'volt inogM»Cvej^jEazmélqtíbiisi^g. vagy tets/halálröl lálfet'tt megragaílva lenni, de ,110111 a halál nie-revsügélflí. Bizonyosnak Íátözótt~elÖUe77Íögy.éÍ, ámbár'a legcaokólyobb érverédt sem érpzto;L órákig *. legnagyobb buzgalommal igyekezett ólQtot ébreszteni boti no.végre-az életszíh, molú«' lett sma,{aaz élet vÍBBzatdrt;a nioíít úgy fekl\dt ülötto>; mintegy -alvó gycfmeíc> Azután-áfyáfá
¦> --—-a, .—...............T,""^"""
gyázatot kívánta voln l, nehogy gyanút költ -ós a-tön-Q:iy Nzigurát vonja magára. LuhetségoH hogy értelmi teh-'ii*ég.- ug.U/.eu elhagyta és bimííT Bum íh fog viBsziitt-Tiíí. Gyenge elméjű 'tnarudjon egész végi^'V" Du ki lohut ö? Jlizonyára; nem creolnö, mert szépségű egészen angol typus. Azon fölül jójJ.ieszéU iingojiij. Aiiyauyelve ,ez, v,ngy csak ugy tanulm? Do niikép' lehetett, Imgy ezt nieg'iirtá olnlókö'zöfSíuHi, in;g mást ¦ njindont elfeledett? gondolkodásában meg-zavarta vúilonczénok belépése. Ez a fehér lapulbu burkolva mngállt az ajtóban éá szoíiii, dp kifu-jezés nélküli pilluiitást vetett reá. Beszólnom
kell vele és Aliconek hívom — gondola Forster.
— Jobban érzí magát Alicc, nem ül le a székbe ?
— Ez minden felelet nélkül leült és hallgatva himbálta magát a székben. Kíséreties benyomást lettForsterroóta lámpa halvány fényénél hosszú fehér ruluibanazemléJni, s nem bírta a borzadály egy nemét elnyomni; a végre, hogy a hallgatást megtörje, {•?2 könyvet nyújtott neki,kérdezvéa tud-e olvasni V Mosolyogva vette el és ide-oda forgatta a leveleket, játszadozva mint egy győrinek......... ------------............
Gr Isten, hisz őrült 1 gondola Forster; mit tegyek ? Ezen sajátságos dolgon zavartalanul gondolkozni az ő jelenlétében lehetetlen volt, azért kezet megfogva, barátságosan szólt hozzá:
— Ismét le lékeli feküdnie Alica holnap .... De ő nem várta beszédének régéi, liánom mindjárt engedelmeskedett 9 a könyvet elejtve, a mellék szobába niunt.Forster bezárta az ajtót, h a fölindulás oly erőt vett rajta, hogy majd eszétől fosztotta meg. Lehetetlunuek tartotta öt segély nélkül elküldeni, eV mégis — mit tehet érte? Azon kívül asszonyi ¦¦¦gelyre volt szüksége, mert nem volt maa ruhija a borza-dást keltő halotti ruhán kívül; azért elhatározd, hogy üreg gazda asszonyát beavatja a titokba de előbb esküt kell tennie, hogy a* egészet ti-tokbun fogja-.tartauí. Az öregasszony másnap korán reggel tért haza a nagy .megnyugtatására mindenbe beleegyezett a megígérte, hogy tehetsége s/.erint fog segíteni a.azciruncsétlonen, ki oly különös módon támadt ful halálából. Miután á fiatal orvos a szükséges rendeléseket megtette, Idny*ni/-högyJft félelmes bany^máabál kissé felüdüljön. Amint esté- hazatart, Alicet tisztán felöltözve találta, de amint a gazda-asa'zony mondta,minden darab ruhát ugy kellett ráadni mint egy gyerm ékre, mert egészenJxóp-. telén volt magán BÖgiteni. . .. . ¦(
Szük^ógtulon volna' leírni Alioo szellemi haladását, ez- nom^ly-lassan msnt,minta-gyer-mukelyiél, _ líanöin sokkal gyorsabban: Minél tovilbb haladt, annál inkább elveszte"arcia kÖ-'zönyöa kifoiezéaét .s.mindig-'Btta:Ídk»i*Í8« BzuniyUjeii^jV'Förster hozzá közeledett^ aie-^ rotÁ-gyurinek buzgalmával, kis »»lgáUaok*V tQtt.uokl-| Ő-pedig mindem szabad idejét kikap -
Folytat*? a mellékleten.
Melléklet a „Zala-Somogyi Közlöny" 1870. évi 3-ik számához.
bftD-ia-.-einlitük, az ópiüot bclszervezote nom felél^io^fc11 czélnnk, mindaddig, niig a Két felekezet iskolája tényleg kuzüsen igénybe nem vétetik.
Tőlünk tanfelügyelő ur ő" nagysága Ta-palczára utazott; kísérje a áldja meg fáradozásában, kinek neve oly kfldveacn hangzik aj-tóiról : a — magyarok Istene!
KESZLEK GYULA.
Jegyzőkönyv.
1869. deczember 11-én délután 3 órakor tartott Nagy-Kanizsa város képviselő ülésen jelen voltak Halvas József polgármester úr elnöklete alatt Gözony Fer. főbíró, Weisa Mauó, JuhászGyíirgy.Gáspir Ferencz tanácsosok,Bar-¦~toa János kamarás, Wagner Károly kap. Plíeh-ta Károly azáJlásbutös,Bisztricsány.Í Ignácz aljegyző. Berzay Elek.Wnlf István, Steru, Kozma stb.stb, stb. képviselő urak, Koch Adolf mint jegyző. Bája Gergely tanfelügyelő b királyt tanácsos mint vendég.
Polgármester ur üdvözölvén a szép számmal összegyűlt képviselő tagokat s örömmel jelenti, hogy Bója Gergely kir. tanácson és tan-felügyelő ur ű nagysága f. é. 95- sz. felhívásunk folytán az iskolák rendezése tárgyában tartandó ezen rendkívüli közgyűlést személyes látogatásával megörvendeztette. Eként az ülést inegnyitrán.
1Ö2?
Olvastatott az iskolaszéknek jelentésű a város községi iskolák jelenlegi állapota, az ez irányban tapasztalt hiányukról, s ezzel együtt az iskolaszéknek javaslatát — paralel! alsó-, ugy egy felsütib népiskola létesítése, végre a szükséges tanerők beszerzése és ezek fizetésére a törvény rendeletéhez képest, s a helyi viszonyoknak megfelelő módon leendő felemelése iránt.
Mely javaslat, illetőleg jelentéi meghallgatása után tanfelügyelő ur emelt szül, —s a mig egyrészt itz alsó elemi osztályok: jelenlegi állapotáról merített saját tapasztalataival az isko-
laszéknek azokra vonatkozó jelentését csak megerősítheti, inas részt lojkes — s a jelenvoltak által rendkivü.i tetszéssel fogadott remek beszédben ecsutelte a városi közönségre — az ifjú nemzedék neveltetése körül báromlott azoul kötelességeket, kieraele továbbá, hugv "maga Nagy-Kanizsa város felv^iruláaának, szellemi és anyagi elóhaludasáuak, ipar én kereskedelmi fejlődése — s erkölcsi befolyásának egvik legfőbb téuyezűje kétségtelenül a népiskolák korszerű rendezése s ujabbak felállításában rejlik. Mely meggyőződéstől áthatva ajánlja az alsó népiskolák rendezése iránt az iskolaszék által beterjesztett javaslatnak egész terjedelmébeiii elfogadását.
A mi azonban szintén az iskolaszék által javasolt gazdasági tanfolyammal egybekapcsolt felsőbb népiskola szervezését illeti, — elűadá ő nagysága,-hogy tekintve Nagy-Kanizsa város lakóinak számát, tekintve" továbbá, hogv a városi közönségnek egy igen tekintélyes része kereskedők- és kézművesekből áll, s hogy alnpo-1 san következtethetni.miként a polgári ioglalko-zások e kettője jövőben is nagymérvben gyakoroltatni fog — az ajánlott felsőbb népiskola helyett — a törvény által — épen ily nagyobb varosokban felállitandóknak óhaj toü polgári iskula hzervezését, létrehozását javasolja annál is inkább, mert a tanrendszerénél fogva magasabb szellemi kiruivelődésre nyújtván alkalma — a vele okvetlen kapcsolatba hozandó gazdasági tanfolyam által — a gyakorlati élet miű-deu szakmáján képes egyéneket nevrrl.s a kor igényeinek, s az ország szellemi s anyagi lel virágzására czélzó közohajnak leginkább megfelel. - .
E benső hazafuis ihlettaégijel mondutt beszéd után még a képviselő urak közül Hegedűs József, Wlassics Antal, Darázs Zsigmond, Uózony Ferencz s többen pártolták az iskolaszéknek az alsó népiskolákra vonatkozó javaslatát, a felső népiskola és polgári iskolának egymás feletti előnyt — Unfeí iigy eiő ur fel világításai segítségével — megfon tulván, miután végre még ő nagysága megbízatás folytán örömmel tudata a közgyűléssel, hogy az áldozatokra
mindig kész a jótékonysága.in.1 ismert városi képviselő tí utinann S 11. ur azon onetre, ha N.-Kanizrián a polgári iskol.i létrejön, 2000 frtot iijánll annak rendelkezésén', s hasonló cseleke* d-t.-kni a város többi lak.ét is buzdítván an-
nak kiemelése mellett, h így a legszentebb ál-dii/atut kéwtígtelunül hozza, kijiiliéreít a nevelésügy ultárára teszi Jo jpéff&ináeuko/mány tárgyát képező népiakolál^n^Uüzese, a ujabb felállítása tárgyában; (Jlatároztatott:
Miután az iskolaszéknek beterjesztett jelentéséből kiderül, hogy a jelenleg fen álló fi u és leány elemi osztályok — a törvény parancsolata — de általában a kor igényei és követelményeinek meg nem felölnek, — különösen pedig a helyiségek rendkívüli csekélysége, ugy a tauerők kicsiny létszáma miatt e városban aránytalanul sok tanköteles gyermek a.szükséges kiképzésben nem részesülhet, a épen a fentebb irt hiányok tekintetbevétele inellett a tanköteles gyermekek az iskolának látogatására kellő szigorral nem szőrittaihatnak — elrendeltetik, hogy a jelenleg fenálló elemi oskolák a törvény által előirt tanrendszer mellett alsónépiskolákká alakíttassanak át — ugv mindazonáltal, hogy a jelenleg meglevő helviségen kívül a városnak különböző helyein hasonló népiskolák rendeztessenek be, melvek fekvésük, s helviségiik na^vná-j-rt által no csak osztóéul szolgaijának, dc kép-j^ségíul is bírjanak az eltiim neveltetésre hivatott gyermekek bo-fogadáaáni. a városi tanáé? moat már akként utasíttatván, hagy az iskolaköteles gyermekek iskola látogatási kötelesedéinek legszorosabb megtartását első rendu gondjai közé sorozza.
A fentebb. irt paralel], ugy a felső leány népiskolák mielőbbi felállithatása végett mes-bizatik. illetőleg'felkéretik az iskolaszék, hogy a ván^i tanácsosai egyetértve,-azukuak, mely vánisrészben. - s melv heivi.-é^ekben leendő beien-iezi's*; iránt vir-galatol t lje.iitvrnf javaslatát hová hamarább iiganatositsa.
Az iskolaszék által ajajilött felső (iu-népiskola beívelt azonban tigvelembe véve a
tanfelügyelő fi nflga s lötíb képviselő uraltál fölhozott fonton érveket —ezen városi közönség elvben egy polgári iajtolafelállítására V/.élzii javaslatot, fogadja el, -r- az iskolaszéket fentebbi kiküldetése kapcsában felkérvén, hogy ennek hol és miképen leendő léteBitcso iránt szinte a városi tanácscsal egyetemben-terv^zo-tüt készítvén, azt ide~lJemutatni szivesked-ék.
Az e czélra" Guftmann S.LH. úr áltál Felajánlott 2004) frt köszönattel vétetvén, az ajánlat egyhangú éljenzés mellett jegyzőkönyvileg is megörökíttetni rendeltetik. , '
A mi végre a népiskolai tanítók éa tanitá- ' nők fizetése iránt tott iskola^záki jaraslátot. illeti, az ezen képviselj testület ajtai inéltinjol-tatván a fizetések köveikezőleg állapíttatnakB meg : Az alsó népiskolai rendes tanitá a tanítónő évi fizetése a lakbér s kert-élvezet "betudása melleit G0O frt s tüzelő fa fejében évenkint 50 frt, — a segéd tani tók-é pedig évankint 300 frt s 25 frt failleíniény, mely fizetés 1EJ70. január 1-től vévén kezdetét, ezen intézkedés mind a tanárok, mind az iskolai gondnoknak tudomás, s aboz alkalmazkodás végett kiadatik.
A felsőbb fiu-népiskola, illetőleg az elvben elfogadott s kivitelre ajánlott polgári iskula tanároknak fizetésé iránti rendelkezés — a felállítással egyetemben fog következni.
Mely határozat jegyzőkönyvi kivonat alakjában ng_\s. Bója Gergely királyi tanácsos és tanfelügyelő, ugy Babocbay György iskolaazéki elnök, mégís városi polgármester u rákkal" kő-zöll*:tni rendeltetik.)
103.
Tanfelügyelő űr indítványára, hogy a helybeli izraelita hitközség hivatalosan szolittaasék fel az iránti nyilatkozattételre, váljon nem vu|-na-e, e minő feltételek mellett hajlandó —az általa fentartott hitfelekezeti iskolát —¦ községi iskolának át engedni?
(Az indítványáé) fogad tat%*án, az izr. hít-kóiség az iskoláknak községiekké leendő átengedése iránt felszólítandó, illetőleg megkérendő.
A megszólítás szerkesztése főjegyző úrra bizatik.i
zesére fordította s a legnagyobb türelemmel írni » de a hihetetlen hasonlatosság és olvasni tanította. w^fcöz^t , . . .
nőd t
Két év múlt ul mar; Alice gyorsan fej lődütt, de azon még legkevésbé sem emlékezett tetszhalál előtti állapotára. Forster elbeszélt neki mindent és kére, gondolkozzék előbbi állapota fölött; de hasztalan a múltnak legkisebb nyoma sem maradt meg emlékezetében. Ó o_ly boldognak érezte magát a jelenben, hogy a múltra nézve egészen közönyössé vált; forró szeretettel csüggött Forstcren,kinek életét,egészségit és szellemi kiképzését köszönte.
S csoda-e, ha ily körülmények közt egy boldog pár vált belőlük. Hwm&t reggelen a limai angol követség kápolnájában eskettek meg. Mégis a gondviselés kezeHíal hivatott vissza Alice életre! De azon pílanattál fogva, midőn az ag és föld, lét és nem lét között lebegett, lélakben egy kimondhaüán benyomás maradt hátra. Csak a csend és magányban erezte magit boldognak ;--oly félelem töltötte el
kilépni a valóság ismeretlen világába és férjé-bek szeretete minden fölött elég volt neki, azért majdnem mindig otthon volt. Egyetlen egyszer vezette ki Forster sétálni, de a szokatlan tekín-' telek, melyekr Őt vizsgálták, a -zaj ^s-larma annyira megrémítették, hogy többé nem kívánt
— Nős vagy '? kérdé Forster, nem is ' tudtam.
1 — Az voltara és ez az éa szereacaétlensé-I gem! Nyolez évvel ezelőtt egy ifjn~"áng*l nőt í vettem nőül, kinek haja, szemei, nagvsága, sőt még hangja is hasonlít az övéhez. Ide jöttünk, ! hol atyámnak kereskedelmi ügyeit rendezem j és itt éltünk két évig a legnagyobb boldogságban ; azután meghalt, inig én bizonyos ügvben [ távul voltam. A legvirágzóbb egészségben hagy-I tam ul, amint hírtelen halálának hírét vettem azonnal visszasiettem, de — már akkor el-j temették.
— Mennyi ideje lehet ennek? kérdé Fors-• ter, kinek elméjében iBzonyn világosság kezdett j derengni.
| — Hat éve. A következő nap, fájdalomtól
I lesújtva fölkerestem sirját és azonnal Angol-I honba utaztam. Es annyi év után nődben | hasonmását találtam föl és régi sebeim újra i fúUzakadtak !
! Forster fölkelt és kezét barátjának vállára
. tette. Hangja nyers és azáraz, merevek és i vértől befutottak valának.
; — Holt, az Istenért! ne hirtelenkedjünk
kimenni. Kíváncsiaktól és látogatóktól szeren- ; J°J vclum s mutasd meg nőd sírját, hogy bizo-
csejére megToltak-kimélve.
Forster ismerősei küJönonok-mondták, k* |
. nem akar velÖS közlekedni s később nem is i törődtek vele, így nekif mint orvosnak, ! csak működést tere és neje maradtak hátra, kinek-táraaságdban a földi mennyet találta" meg. —. ,
Már hat év mnlt el azon éj óta, melyen Alice mint halott Forster házába vitetett, midőn egy napon az orvos régi barátjával találkozott. A
. találkozás"fölötti öröm kölcsönös volt s Forster I meghívta estebédre, mit az szívesen el is foga- I dott. Aa. orvos nem .izélt semmit barátjának, 1 Holtnak házasságáról, s mar előre örült, mony-nyire megfogja.lepni nőjenek szépsége. Azonban
- - koránsem bzámitottazon benyomásrajinelyctneje
. Hollni^tt.Holtarr^m*jdJialovány,maj^Hüru^'i lett szavában alig tudott szóhoz jutni. Végre | "BTQt .vévej magin Alicot az-aaztalhoz "aitárta
' VfQfai't ki--azonbttn--.férje karját megfogva,
vistBautaflitottA h ^atig ^tazntL^WnvgpH!1 íült
. vizsgáló tekintetén.
. jmL. íprstér, gyanúja még jóval az estebéd előtt ^fölébredt; barátját szép neje iránti daomdni -vonzalomtól látta megragadva lenni s mcgbáiiU, hogy Öt házlba~vbttó.
'• .' Ezalatt; Holt JngcrültBÓgo a legfőbb f.,.kra -'yy1-- *V.Bt^figy mJsjk Bwbáha-híyU—-Talán beteg.Vagy,?kérdé ez fit.. ' -j-Beteg ? sóhajtott Holt; jobb szerelném há meghalnék V
'"' Kzzíl leült "eimindkátr^írrJTcl-ültakarta ¦rciáyOFÜltnftkkell etigem mondanod Forster,
nyoaan meggyőződjünk .
Holt felpillantott a látja barátjának dult vonásait, gyanítani kezdé a dolog mibenlétét.
— Beszélj!)kiáltott, ő az én nőm! Mondd, hol találtad, de gyorsan, ínig képes vagyok hallani, mert fejemben oly zúgás van, mely elkábít. És ezzel ájulva esett Forster lábaihoz.
Az orvos képtelen volt segíteni; ö maga ia kimondhatatlanul szenvedett és"szemeit barátjának halvány arczára meresztette. Lussnn eszméletre jött Holt és vad, zavart tekintettel fóiug'orva kóvólelte Forstertől, hogy beszélje el, miként találkozott nejéveí. Ez elbeszélt neki mindent, mikóp hozták ol a halott rablók éjjel és boriez asztalára tette lo. ~~—
— J2b to merészelted ... .1 kiáltott Holt magán kjvüT. [ ' ¦ '
— Eu életét mentém inog, vágott szavába -Farater. 0e jöjj velem a sírhoz, hogy meggyőződjünk, váljon Üres-u és nincH-u tévedés a du*-logban ?
— Nőin, hetn ! kiáltott ttnlr; tfn nem vagyok képes többet elviseljií,'.tübb mint bizonyos hogy nőd az enyém is; iiten ,legyen nekünk .irgalmas í Kivolt o háioin k'üzül a Iegsnjná-latro méltóbb? - Hol van Edithr Kérdé ^ié-'Mny. iíillaniit......mulya nyigutHan^ Holt, ktír-
lek vazesd idef ő bizonyára nem feledéit.el engem.
—-lOdith ? Ót Alicenok hivjdk.Mit^inzasz kéuléaeidilu! V llecaületömre mondom,; .néki a Jegkiáebl) tndoirirtsa iinca íotszlmlta ohítti rtllft-potáról. Amint 'nzonhau Holt Bzemeiliuií a haragot, látta, jobbnak tartottá Alicet behiyni. '
l'lz gyorsan megjelent az előtte oly kedves hivására; de a mint Forster dult vonásait megpillantotta, hangos kiáltassa] karjaiba vetette - maqáW Az csakhamar kifejté magát neje ölelő karjaiból és e kérdést intézte hozzá : — Kedves Alice, mond meg nekem, mond meg Holt urnák, emlékezel-e tetszlioltud előtti állapotodra?
— Nem, felelt komolvan. En nem tudok semmit a már többször mondtam ezt neked.
| — Esküdjél meg! kiáltott Holt-
1 — Esküszöm Forster Richárd, mini férjem
! előtt1
] A szerencsétlen l^olt lábaihoz vetette ma-
) gát, átkarolta térdeit é* szenvedélyesen kiilta : ; — Edilh, csakugyan elfeledtél engemet, a te terjedőt Holt Dávidot r Oh kedvesem, neked emlékezned kell arra, mily boldugok voltunk két évig!
De ő kiszabadítva magát Forstcrhoz aí-muK és kéré : — Mit akar ez az ember? küld el Őt!
— Ereszd el! Kiáltott Holt, mert . . . Forster azonban szavába vágott.
— Holt, isten tudja, hogy én igazságot akarok cselekedni, do-ő miatta kórlek, légy csendesen. & ....ezzel. Alicet leültetve, igy szólt tovább :
— Kisérts meg mindent, a rai téged emlékezetébe hozna, a ha csak legkevésbbé is emlékszik reád, visszalépek. De ha ez nom történik — oh Holt — én életét mentém meg . ¦ .! S keblében iszonyú hnrez dülöngött.
— Beszelj te vele, szólt Holt keserűen, talán neked hinni' fog, vagy legalább is meghallgat.
Ez borzasztó követelés volt, do Alice kedvéért megtette, és igy szólt hozzá :
— Alice kedvesem, hallgass mog. Te tudod, liogy legalább is 20 éveBnek kellett lenned jnikor azon éjjel ideJioztak.
— En nom tudom; én nem emlékezem, rá; volt a felület----——
— De ennek ugy kellett lenni, mert te már akkor fölnőtt voltál. -
— Nem értelek, válaszolt Alice, nekem legkÍHubb tudomásom nincs ilyen mnlt ró!,
ForBtor Mohhoz fordult j láthatod, hogy ?11 <a dohg; hagyjunk löj vele és ne kiuozzuk tovább,
—Add-vjaMa^nőinctiszúlLparancflolólag.
— Ót ugyan, élnem viszed, logkovéabbó nkaruta ellenére I kiáltott Forstur.
— Ó &z enyém, válaszolt Holt! beszóld ol neki az ogészot Ö»szufUggfilegs ha nem !4 ért inog, de legalább hisz'szavaidnak.
I Forster ugy tolt; molyro AUeo igy vá-I laBzolt:
—'Ennek igaznak keli lonni,merc to mondod, de én nem vágyok kópoamogértoni,-da — öli líichárd, én esak tégod szeretlek egyedüli ..— Néki.volcmkelíjfinniól Kiáltott.Holt, kíbnn a féllékonyBÓg fölébredt éa flljBirtő szav
i vakra ingerelte, melyekről Alice még inkább ! megrettenve, jobbaji Foraterboz simult, kinél : menedéket lelni vélt. Az iszonyú jelenetnek ! véget kellett vetni, a miért is Forster egy napi j várakozásra kérte barátját, mire az nagy ne-| hezen beleegyezett. Ezután a mellékszobába \ vezette, nehogy Alice jelentése ujabb ingerült-j ségébe hozza, hol egy székbe vetette magát és ' keservcsen sirt.
I — Holt, légy férfiú! szólt Forster. A sora ' sújtó keze iszonyúan ért el bennünset éa nem hiszem, hogy találkoznék a földön még két oly szerencsétlen ember, mint én éa to; de kíméljük meg legalább a szerencsétlen asszonyi.
— Te nemesebb vagy mint én, roondá Holt fölkelve, hogy elmenjen. .Forsternek ugy tetszett, mintha csak ezután jflpe & legnehezebb, midőn Alicet sajátságos Borsáról föl kellond világosítania. S amint végre nagy nehezen megértette és kérdező : Váljon akarja-e, hogy őt
' elhagyja? akkor a kiállóit harcz sokkal köny-1 nyebbnek tűnt föl előttj^mint az,midőn monda : 1 ugv hiszi, ugy kell neki tennie. Alice meg nem foghatta, hogy tud az igy beszélni, kit fi annyira | szeret és ki ől is Bzereti; de miután látta, hogy ő akarja, elhatározta engedelmeskedni 1 Büszkén és nyugodtan kelt fiil, hógy öt elhagyja, de már az ájtohaT" el hagyta "ereje és zokogva rogyott le lábaihoz.
Az éj az embereknek már sok nyomára borította fátyolát, de ily fájdalomra óiig'. — Másnap mind a kettő nyugodtuak Utazott Forster avval vigaszaittt. magát, hogy jogszerint igy kellett cselekednie; Alice pedig btdeegye-zott az elválásba, nem azért, mert-ennek igy kellett leqníe, hanem hogy ő aknrta.
— Én meghalok! monda Alico minden szenvedély nélkül, de ogdiz meggyőződéssel, uiost nem birná a földi elválás fájdalmát elviselni. — Toll nem képes az elválás fájdalmat eléggé) leírni. Midőn a nap lemont,_Forster meg-'-tarrsavveT egyedül ült szobájában, mert Holt elvitte nejét Baját házába, - ¦ ¦ <- ,
Hót nap raull mar el, de Forster még nem hagyta ol hazát. ILá nézve nem volt különbség az éj és nap közt; akkor feküdt le, mikor elkábult, ha ezt t. i.- álomnak lehet nevezni,.
Hotfldik nap estéjén megkísérlő a sorsaat-Bzembenózni, — Eltökélte magában, hogy más* na[k>megkerdi rendes foglalatosságát. E*eö estén feküdt In először kissé jobb >«lvvol.. Awn éj, melyen jiat évvel ezelőtt a~boburkö!t alak , asztalán fuküdt és gyötrő álmoktól kínoztatott, egészen megújult képzeletében. Almai most szintén oly gyötrök és lázasok voltok uVináx..._ kétszer akart "íollselíu, Jiogy moggyfiíÖdjókr. miszerint ajtaján valaki köpugf-ilo-miwUnnjlszor^ elaludt, inldöac^idüáséglett.^Keggel falííwr^... madszor koltó föl ¦>' konogila ós nkkor fötltolV -hogy.ennek okát megtudja,JilosikeW-kufkktl nyitotta föl bb ajtói éa a remr «fti*illfW»* AlieO élottulenUl rogyott IwjJbsC 1 ¦ ,
:v;i ¦; ¦ ¦ ¦¦ , ¦¦ ¦ 104.: .____
?: KlgáraeaWur indítva nyózá,—hogy Ba-* bochay György ügyvéd uréa az iskolaszéknek ¦ imiöke, kinek jelenjeié a képviselő üléseken na-- gyón óhajtandó — városi képviselőnek válaaz--Caaaék.
, k.„ . (lakinJtvo, hogy városi képviselők válnaz-tini jogát a vilaBitókÖi^uaég. Diialmá'folytán ' ¦ ' alakult képviselő t tatul fit nőin-gyakorol hatja, aa indítvány ily alakban el nem fogadható. ~ Miután azonbaa^a^yojijohajtaadó, hogy Babo-chjiyQyttrgT ügyvéd ur. mint e város buzgó s jeles polgára és mint az iskolaszéknek elnöke , -..-^--^ kópTiselötestület tanácskozni anyaiban -részt vegyen — erre a jelen végzés kiadilsával " t polgármester.epedig utasittatík, 'hogy nevezett ügyvéd urat az Ülésekre a többi képviselőhöz hzsonlag meghívja.) —
Jegyzetté KOCH ADOLF m. k.
Heti szemle.
• li-én 1870.
-Kmf.
— (Bfi.) (Vegyes hirek.) Berlinben 22
színház .van. —¦ Kdnigsbergben egy porosz -„ olyan fegyvert talált fel, mélylyel égy perez alatt 25-ÜÜ füvest I»het tenni. — A gr. Teleky-féle drámai' pályázatra 12 mü, a gr. Karácsonyi-féle vígjátéki pályázatra pedig 14 mű adatott be. — A magyar lud. Acndeniía jan. 17-ké^n rendkívüli közgyűlést tart. — Királyné ö .felségu jan. 20-Ín fővárosunkba haza érkezik.
— A honvédtisztek fizetésének felemelése jan. 1-én életbelépett: Őrnagy löGl) frt, eUő oszüílyu századös'iaiii-IT-od oszt 900, főhadnagy 720, hudrmgy 6UU frt — A lípótmezöi tébolydaban
~imítt'Tiőban 579 beteg ápoltatott; 212 nőtlen vagy hajadon, 25 özvegy, 134 nős vagy férjezett — Smolka leánya megőrült — Cuba szi-—getén szerecsen fiút teléíggatnákgyönjgy drága-kövekkel s őt lökik bé a színpadra az ünnepolt énekesnő^ ö)éV — Albrecht főherczeg dél-Franézíaországba utazott A gőzhajó-járat
a Dunán miudeu irányban beszüntettetek. — .Bécsben a mult évben 144 egyén — többnyire nőnemű :— tért át az ízr. vallásra. — Nagyszombatban e hó f)-én földrengést észleltek. — Müller Frigyes bécsi fiatal kereskedő 2ÜU,0ÖÜ frt váltóhauiisiiás után Braziliába szökött. — A Kisfaludy uirsasii^ közgyűlése íebr. 6-án lesz.
— Wagnur Híeliard jobban van. — A spanyol : trónra egy.osztrák főherczeg emeltetik. •— An-
..gliában juurnalista universita alapíttatott — -'Az európai fejedelmi családokból a mult évben lű balt meg, 111 ízületeit — Jókai Mór a honvéd rokkantak menhelyére, míg él, éven-Jtéut^.100 frt-nxutéare-kötelezttí magát — Fehérmegyei Velenezén oiry nő 4 gyermuket azUlt
— A (.esti Űukéiiytes tUzoltóegylelg^iult vasár-nap^meg^dBt^mukw^é^— .Peatyároa K. kosainak száma meghaladja a kétszázezerét —
ír e k.
llímborgbe érkeztek, már a rendőri közegek által fogadtatva rögtön a hűvösre szállásoltatok. .
— Nagy Kanizsán a katb. plébánia kimutatása szerint a letblvt lSó9-dik évb-u született: 69ií; meghalt 499, tehát a »znporo-dás 109. Házasságra lépett 100 pár.
— PűtorloVgo János inshrueki fegyvergyáros raktárában jelenleg mintegy 200 igen szép s eredeti készülótü Lofauehiinx-fegyver van készen vadászatra alkalmazót tan. Azon-fulül nagy készletben tartatik vadászat és czél-líivészel kedvelők számára másneuiti fegyverek igen olcsó ártól a legmagasb árij?; Kivonatra-árjegyzék ingyon-küldetik mHfr.Ugyszin-te mtndennemtt^fjjgyverkészülék jutányos áron ugyanott megrendelhető.
— Menyegző. Mult vasára, d. u. tartatott N.-Kániz&án az első oly menyegző,hol a vőlegény honvédtiszt Ugyanis Annbrust Nándor honvéd-főhadnagy ur vozeté oltárhoz e lapok feleli* szerkesztőjének nflvérdt'Wajdits" Victoria úrhölgyet ; kérő-násznagya szépniíivellségü a edzett jellemű Horváth Pál honvédőrnagy_.vqlt Esküvő után ¦ kedélyes_B_vig lakoma tartatott, másnap reggeÍTi boldog pár Mohácsra utazott.
(Nyilvános köszönet"). A j len tanév eddigi folyamában a helybeli ^ .-rana.siiirnii.ik ajándékoztak : Tk. Sólyomi N. ur Iviskomárom-hól egy kitömött búvárt, több mozaik-dar.-ibot (a sz. fehérvári Sz. István templom rumjaiból) s egy régi gyűrűt Tk. Tárnok .\luj<»s ur 3 db. emlékérmet s 1 db, régi pénzt. Tk. B törli I-ajos uriíá-db-. rési pénzt, 7 db. régipéns-má-tolatot, 1 db. emlékérmet. 10 db. emlékérem-másolatot, . 2 db. régi gyűrű-másolatot N*t Pins Titius minorita atya 103 db. tengeri csigát és kagylót, 14 db. édesvízi csigát. 27 db. szárazföldi csigát, több tengeri rákot és sugár-állatot Tk. Kirschner Ármin nagy-kanizsai sópénítárnok ur néhány darab érdekes régiséget s egy emberkoponyát Berényi Miklós V. -oszt. tanuló egy kitömött ruczát, Friedlüad-ír Samu V. oszt. tanuló egy db. emlékérmet Tárnok Antal és Berényi Zsiga III. oszt. t:iatilók több db. régi pénzt — Mind ezen beesés adományokért a tanintézet nevében kösi.'Jn-.-iét nyivánitja
N.-Kanizsa, jan. 11. 1870.
AZ IGAZGATÓSÁG.
—Nagy-Kanizsán néhány levéUzukréíiy felállitása igen kivánalos volna; megtörtént, hogy egy cselédet a nagy sarak-idejében reggel egy levéllel a soproni utczából postára küldöttek a míre haza ért, a házi asszony esolédj-i számára tuegkészítettu az abédej^. A gymnasium mellett éa a régí postaház helyén^rtakugy an állitbaió volna ily szekrény.
— A r ep U 1 ó b e d a i n o k Nagy-Kani-
zsán működnek; vasárnap utolsó előadást tartván, ajánljuk a t közönség ügyeimébe., Knbr't kiinni tc*t^eaUi:riaii .eladásai valóban roeg-szeinjélésre méltók; hétfőn Péesro utaznak,
— Mult vasárnap éjjel a szorunesótlouségek egész krónikáját kell jegyeznünk.A cseríői szőló-begyun,»z.yrök_a hegypásztort ugye-u szúrták, az illeVö'tettesek fogvavgjinnlt. A városi templom melletti boltjHŰÉPt mintegy 80 frt értékben kiraboItákSgRjdálatos, hogy a föutcca homlokzatán ily rablás véghez mehet. Egy korcsmában vérig vertek egy szerencsésen játszót. Beszélnek, hogy egy félreeső utezdban pedig erőszakos levetköztetés történt volna. Mindez erélyesb políeziai intézkedést igényel, mi reméljük meg is fog történni.
— Lapunk mult évi 49-ik száma teljesen elfogyván, kik nem gyűjtik összo s még "meg van,kérjük szíves beküldését
— Jan. tí-án tartott bál fényesen sikerült s a legszebb számmal voltak juleu. Ha kifogást szabad tennünk valami ellen, ugy az kettőből áll; először a sok szép hölgy közül nagyon bajos volt bálkirálynót választanunk, - azonban megsúgjuk, hogy a Godina kisasszonyok éa a bájos tíju V. ügyvédnő tűntek leginkább ki. Másodszor néhány hölgy oly hosszú uszálylyal jelent meg, hogy velők a mellettük tánezolni alig lehetett. A túnez késő reggelig tartott a a rendezők figyelmes buzgalma úiéhó elismerést érdeiiK-1.
-- Szerdán, e hó 19-én tartatik moj; Lakatos Sáud-»r taaezviíalma, a tddfa vvudé^lö nagy lurmeben melyen -3*> Un^ic.'. kis l;iny együtt lejt több társas magyar I i:uv.iit; Ki^y. !-meztctjük az illetőket.
— Meghívás. A népnk-Ai: i ..-vény 12."» J;. 2^-püotji szerint a megye terül.;; .'-n levő nvilvanus községi t kozos .> Uikólák néptanítói a megyéi iskola tanácsba magok közöl, négy kép-viselötagul választani feljogosittatván ; az idézett turvény értelménél lógva temit Zalame-gve közös iskoláinak tanítóit tiszudettel f-4-hivora, h'jgy t- hó 2Ü-án déklőtii It órakor Na-iV-K-inizsáu a városi el. isk. épii letbeo a négv hígnak megválasztását illctó alkotnlá-nVms j'igak g \ a.ki'irláíára megjelenni szívt-s-kfílj..:ii"k. 1. Hrjyban kulna nn.-ghiviis ís fog szétkühletni.
Keit Na.'y-Kauizaáu. január 1"). 1S"0.
LiUA (iElMELY, UililVlugveló.
tanácskozmány a ^tiiolika egyház autonómiája illető ügyben fog tartatni.
A tanácskormány tárgyát képezendi, egy öt.tagu bizottmány mcgv.álaiiztása, mely a vá. lasztók uBazeirnsút, és utóbb a képviselő-választást vezetondi.
Nagy-Kanizsán 1 W70-ik óví január 15-éji.
r - r LETLINUEB KELEMEN
roin4 kath. lelkész.
itfyut r>ó3tEi,.
— A .lsárui"jÍ^ok'*-ho». ElCjr li^ ntcíitínk líro, snk ; ezt is iparkuiliiiik kurülní. Ax c<rjránck i>íns!lü-sitáia — Doui fulndntuuk. Miimt kérünk.
_ — Sz. IVch. A novek a kérdL»cB ngyben nom fogaatt említtetni.
_ P. ü.-Kanizsa. Küaiöutttol Teasilik.
— K. 51. A kttltflHiünyek helyett kfid«» tg'IU-bál ink.Átjf) ciikkeket kóruíuk.- A ^Sjlresiter aat*
— A „n3B7k:iiiiuBÍ ainicxa-QgT* ceimtl cxlkk csak múdosiiiUaál Jiosbató.
Ciáktuniyiira. E fliámbaii teljes lehetetlen yüIl.
— "Ft. 2. Onisztaii. As elüfiaotíj 1870. mart. régén telik 1.'.
— Alí'"> Li;mlva. A rov.H lUlandúuI raeproaral A ciikkrc uÚíto ttiljcs ugúicct kérünk.
Meghívás.
Tisztelettel telkéretnek miudazou nagykanizsai roui. katb. fértiak, kik koruk 24-ik évét betöltették, egy folyó hó 17-én reggeli ir órakor a Furenezi atyák éttermében tartandó
Hasznos tudnivaló.
— Térd és lábdaganat, ha raeghudéshill származott, meggyógyul hamar, ha a beteg nyers nyírtaié vél lel telt zsákba dugja lábát a addig benne, tartja, míg lába megizzad és megenyhül. A nyírfa-levélnek azonbau nem szabad nedvesnek lenni. Ha a baj makacssága miatt a javulás.--lassan megy, ugy a nyírfáiévi;let minden 24 órában meg kellene újítani. ^
— Gabonától az egereket távol lehet taK taní, ha^a gabona közé és alá fodor- és borsos mentát levelestől teszünk. Az elvetett gabonát megőrizhetni az egerektől, ha a szántóföld több helyére ezen növényt plántáljuk.
— Mértszűiived'a borsó száraz időben különösen a levéltetvektől V Ennek oka az lehet: hogy kevés hüvelyveteménybon vau tübb ned\ s ezukorfele anyag, mint a borsóban; melcj. naponta borsó növény ujjaink között dürgöl-tetvén, ragadósnak, nyakasnak éreztetik. Ili már ezen növény elegendő nedvességet kap. nem vesztegel uz, hanem a nedvük és híg alkotó n-szek szüleien keringenek benne ; de mihelyt & nedvek fennakadnak, a leveleknek kiizadó ezu* kortele anvag azonnal forrásba megy által, B a levéltetvek tojásainak táplálékul szolgál, melyek erre hirtulen szaporodnak. De ha a borsa-föld sós vízzel korán nu jlocsoltatík. ezáltal nem csak a nudvkeringós muzdíttitíb elő, hanem a: apró levéltetvek még tojásaikban megöletnek.
Ltingvizi'jegyzösógben az 1870-ik évi népszámlálás alkalmával talált népesség ég-hasznos házi-állatok kimutatása.
. — Királyné fl Felségo január 19-én reggel 4 órakor érkezik Nagy-Kanizsára magán uílvari vonattul; nálunk csupán 8 pe"rczjg tartó "megállapodás lesz, míg Székesfehéxvái^áT^4p ..JWBj hol hihetőleg; a reggelizés fog történni.
'-árO-a—takar-ékpécs— tár alakul, mely VasAiegyóbon a hatodik.
— A mult napokban amint a györ-bécs-; vasúti vonat Himberg belységét elhagyva, füs-— tölögvoitovarobogott.-az.ut mellétt-őgyejgó pá--¦•Sírasztot-kÜlünfélB jeladás által negállLra kész-rrtettékrA mozdonyvszető az integetésekből holmi véletlen esetre vonván következtetést, kér-. dé a parasztoktól: váljon minő baj miatt állitattak jneg? Azok fiuvetve pipájukiia tűzet körtek, a mozdony vezető sem levén rost, rögtön vizszajurgonyöz,- j miíe. kedclj-es-pipázóink
i J e 1 e n v ult ; O i Szarvasmarha Juh ]
y n 'pesftég prsíi líirjkanci. 1« Oll 1 íriska
Község neve Lakrész ú f ^. I í í J' 5 a .H, •a a — 1 I' & Kecske , iertés ja ja a
¦ :i f j t * a $ ° " - =
Horaokkomárom Tii . -t ! .tl.l 21 •_'í.» !1 ldy 49
Langviz tríi ¦¦! -' ..... • 1' 62 - .=.1 _ ¦J51 144 3»
--------Korpovar - 77 T j - ! 1 _í 1| 1 íaj 38
Nénctszent-miklós •„".¦ti - 9i _ •2H4 ! •Ali 26
Fűzvölgy í , I.í;i . Ll'.' - 1 ;i \: 10* i 156 &
Obornok JMG X* :í.í 1 11 l'lt i 1 !1 : 20 16
Esztnqnyc Í3lf> , 3 u _l_ —S3 ......*v -« ~i .....it "-¦¦ir - 1 3 131» 33
Palin :i lii ;iHs ij > i -.'11 "in •jo| na ^ ! 3H lí sas 1344 1 7S lb
lóla^j üti IMaó Ü 110 |iy|li)5j j tíüjiua^yo 1 141 5öu 4| 31íS| 25- l'J55 2201 Usl "Só?
Langviz, jan 12. 1870.
Pigiíiond Béla,
Láttam január T-l-én 1870.
Pigmond Ferenoz,»
ndpBzámláliUi biztos. .
Nagv-Kifllzsa, 1870. J.duox
A pesti ttulmofcoMgjrfeibfia beállították mnakii-, ktl, a liMtarak popnál feljobb it méntele-El biion '*» OjUt-.Íobbtűáifa-n^iTe nem Crrgndates kQrÜlménj. •A-fau a Usrt-keTxldt hlinyibsjt fckjxtk aUpjn, mi n ¦^IM.^Jttnakcd b;:usrrsssral~lrűüUl, MtotcTlálsin1 a toltfaáh í^ffitiiraJTV^dgai-Jobb^bBaárakat Wntcasu kivíanik jegyeanl,. ugy alfiw ls-kfÍ«lentjU]i> bagj a lvtgAiam7.mBÍ<X- tfium 'hiányiik. _ - ' .
Pla^-iW-vá^lwIeT-áröir
KtgJ-TÍATiíuin, jl" 12*ia..r.____ .
-i- sMidauatnai n^rCiimat ' v
TmÜMgAi Bsn8S-Bö foaloa 9 frt, 80 ^- kr-6t^-IUM 4ft. I0kr 87-8B fis 4 frt Ü01 - kr tf«sa IS fal * tu 40 kr. 70-80 Ittt 2 ifi. GÜ kr — Atya aarfíitfaak, 70—11 ínt a fr 30-»i0~kT, TI—7'j
f»rt*"2 frt. ö-l t*r. Árpa !;5^--.n3rfr% C.I-.rtG f(.. i> (r kr. *Í7-Üti Hih. '2 frt (50 Ur. K'nltoribia •_• fri ló. kr., - írt — kr.-Kültoricaa tiln-Etcsiiiiiiinüiiin » frt 3.) Kr. Zab 4Í—-Ifi fiis. 1 frt. -íö Ur. 4fi'-47fin 1- frt ó") !tr7 Poh a n k a Gü—lí>i fni.. 2 frt. '^J l:r .ÖÜ-üT. fis 2 frt.f4ö kr. Paszuly feh^t frt - Lr. l'nssuly, tarka.S frL — kr. Szína máts. — frt. «t„. mtalina - - ín kr. kil[ióííJa 2 frl — kr. J i,\
Érték- és váítófolyain.;Jan. 14. !
---&D/,rinctalir]UC3 liO,— ; [>"/» néniz., kölcsön
ÜÜ,—^:; lríUll-ki--á)ladfllinl kölesön 7Óri0;-bnuk. -rfez vény ék--7.113 ; hítuliiitézcti rca/vihiyek 2ííT. 80j London l^b'.'iÖj eztlrit ágío IL'l.lD; arany darabja-&.bíí kr.....
VaBütl
!nl N.-Kaui
rraponkinti 1 Üarw f-I.i
s'^i
Sujintnli
•.M-l ll ¦ 71ol.il.ui_ 2
>Wl 1 ¦ Ivlbi-n 12 51 r.^líl .li'l!.. 1 >:.ivu íi -diMtiET:I-2 <!ütü Hl -MBB..1 1 - n.tu 10
51 jíliwu lií
V.r«-lr,
óra 20 ', .m:i 20 ., óra 1 | .lm' ÍM , óra 2:i-
ÓI'.T 1.'. |IOI
ííi-KI , Sraíi-J^- ; óra 3.V , úra 10 , óra 11 , órá^ii ,
Heti xtvaiUtájr.
Jan. 16-tól 22-lg1S70.
'l'roteiUna
J6íhc{ i<3 Illíria CRixlálkosiluak. . ' :i. JH-40.
Vasárnap ~Ó 2 jéV9zTnT*B 2 Öj-fi»il II<tr.'{ ijjoiti. Antal | IJ.iii. Antal KúiM U'ótLi'r rorn.aíi. Piruska azurtl. I Marms f, ítarii
Cailillrtlilt I i'álí.' r.nlnlt j.líiliii tíainiiliat lAűna.
Seb. Li'iK ŐK^ll
Tilrca* '
ml
é
Felelős szcrlcoszfü : Wajdit8 lÓZSef.
Scgciiszcikcaztó. Bátorfl Lajos.
V
H I II T) E
E
3 !14
*; IH2a8.fi
r » o B g-g a s-v <S
SE
?! 2- S ir ,
• T Si - L a ^ a» S -' fi § s- & S ä. affi "g- S -
. s 's -. » s- y « a-» i
° t=~ R* Zf, :
2) c. =
s. a 3 g. g"
i p. o, a g
liî^i ridisi:
N *5
pi- S- * L. 3 co g
3 2- 5- S'
— =¦ a. s.
i - ¦< ci.
il" ss-
ç i' 1 Ja-
tt v
"2 Ix«
— s: fa
CR Sta
VX.
je«

?35 ¦ —
Xî " r» —.
" gT ~ ? Llt
2 -5 K 5 ^
s e- e s
e. i= W « S
r:> -= !e 3.
5* ? — ël
— L* ^
i lis
¦ IIS
¦ ™v
I ^ctRRRRRRRRRMRRHHRRRR^RRRRARRRR#.M,4?MäS^q*
A legnagyobb vászonruha-raktárban
váczi uü;zaYP81LA]\TI-hoz
<S»* Pesten.
Kaphatok a leglcsóbb árakon a legnagyobb választékban mindennemű kész fehenemüek. férfiak, urak és gyermekek számára, úgymint:
.1 ít, J n k, 4 ÍL 4 ít f,0 k, 6 fl, ö ft :,U k, tí ft. 0 ft 60 k 7 ftft ft in 19 ft
Fehér madapolán férfiingük, 1 ft w kr, 1 ft 75 kr<n.lfL«l(»iiiRiii> Férfl-natyák vászonból, magyar, «W™ ,w fr.„~r . ¦ • ' ? í''-3- B- 60'~*
ü fi 5(1 Lr, 3 ft. Hi lOQek váflEüüból. simák 2 ft S5 kr,
50 kr. 4 ít, ö ft, 0 ft, tí ft, y ft,
fi. r, ft, 7 ft, 8 ft, 9 ft, 10 ft. Nol flai-villtk Ib.m™-Mieje,) 1 ft 50 kr, 2 ft M kr, 3 ft, 3 ft 50 kr 4 ft, 4 ft 60 k,
Sll.M »;u B4J^3<'ft1,5o'í;:-1'ftikk';,I8í t:r. t í ^ í s-á í,m.Y;.. ,fttókf
Jliadcniiíma téli alsó mellények, nadrágok, bariaDyák
nsanjars, nagy vnl.is/.Iish.in.
*lcEjühh amerikai krlnollDnai mind
eia mintára 1 ft 75 kr, 2 ft, 3 ft 25 kr,
ft 50 kr. U ft, 3 ft 50 kr, 4 ft, 5 fL himeETo 8 ft, 3 . iweizí éa francéin mól Lóimra* al 4 ft, 4 ft 50 kr, 6
ugyúb téli ctikkck férfiak ét hölgyek
m E T H S.
(209-3,12)
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
(fccsbt-n. lt<i<Ii<-iithtiriiisfrft**(' t*i>. bátorkoíÜk a t. cz. közönséget azon Í<;en elunvüs alkalomra ng_ meztetai, mclvüú]
gff" fél becsáron
éa bísÍO!*iíék mellett hibátlan vászon és megl«pú sz^p un és nOi febérnemiit Bzerezhotoi. A pamutnak eliínvns btszerzdde ed-nlcsó munkaerő kovotkcztúbca azon kellumes hulrzetben van nevezőit gyár jeltinlcg, (mig a készlet tart) hogy e tekintetben jutányos árra uéxvjs, rendkivilüt nyújthat, tni a kóvetkezú árj^yzekbúí ia láthatú:
ralkal-
1 db 80 rÖfös fehfritet] I , , fehóritelÍL'a jii kéi
asKt-ct váarun feh. crtííis-viíníon
kit. rumb. Tasion írlacdi rn.-m.T'uJt: rimiti. Míéniavíiiiii lisst* feh. nr- lenv finora t'rlamJí mói-huIUmli fliilví'a lc: raaxnbb uri ínyekre , brabnnii amvós lentin, le^rjolih ea IcptortÓFabl ami c^ok Is'élik KsndkUQU napy vnlasrlíku a le^i 30, 35, 40, 45, 50-CU frt.Vt dm biiciulre vannak. 1 db 30 rufOi igy-katiavász mind, bí««r U-lB frt, mi>»t r«xk 7-1 db 30 roffls iRen finoin en Urt.'i* p e23 irt, rno«t L-.ak il - 1L> frt. 1 db 30 rßföji juiffol «liirtin^ (sdiifun vinon, Kopair Iti—^1 frt, .myl U-1 imräiDilküU ltpedü, 8 r'oi'sVtu,
Vászon-árjegyzék.
"r 12- liftig
..ik G - T ft a leg
, 30 , 30
, 50
bja,
ufólo X ít frt i
Wajdiís Józsefi
nyoroilattllnjdoniis ajánljajnl fel-f szerelt könyvnyomdáját miuderv Deniü nyomtatvány elkészité-| sere, a legillendűbb áron éi lésteljesen. Külónospn n^yelmez-l tetí fl t. cz. bálrendezŰk^t vendi^Ulsöket a farsangi idér alatt szükségelt rnsghivások, ¦ uinezrendek, falragaszuk s tübbl eféití ulkéazitésére minden gon f dölhaió diszitésekkelj a leggyor-l i?abban és legillendóbb árún.
Színes also szoknyák. 4 frt
-5 Mg..
r...
rí ;"h
¦ fi.
•r. r. ,i- u. 311 j-t. Creas-vasíon vtVa Vasion isebkendök, Törülkölök tm-i.nia fr .V. Sziaes agyi canavász. v<r<;e Vászon-asztalkendők u,Víniy Abroszok inuvitrj na(r>-«.if_*l.a:, (j Naíj v.ilaí.ú,, agyterltők. pique ______
Menyasszonyi készletek
?r*hh r,r„„ ia'--,t n.i«id..„U„r b-t,-n az[ KüiJtmónyeket minden iraujHi.n eilíilldüuk is cjuoiagoíiíit nem aiáníitank, u*-t»i
sínben í ft, 2 fi 25 kr, 2 fl 50 kr, ,s .1 ü [*) kr, (j ft. 7 ft - 10 ftl(T. mfl ciilskűlí, nnílytíkröl ai árjetryiók kiváuatrb birmenteaen |ft"'"l. "kt,irtl"kjit rumburflf, hoitantfl, cs írlandi váazaakban, vég0 kr, ló ti, U fi. ir, ft. Ifi tt. Irt ft, 20-25 flig
w fR ? V\ fl--7/[' S ft- " ^ 1IJ ^ 2« ftIB.
It. 6 ft -A) kr. , ft, 3 ft. 10 ft, 12-'.'0 tlir-.
v ft. u. i-> ít, la—io irtijr. ° oa-14 18)
5 ft kr, U fl Ji) kr. ft 6Ukr, 7 frl 50 kr, ».....H> ftj- _
enirht ,1 i I Aszali készletek B, 12, 19 é» siomúlyrc ¦ Incot paplanokhűi. kavée- i*. CBemdDB-kendőkből"
iil t^htrnemUiuk ruppant balmasa kO-«t)' btlyiétben vagyunk, hogy a legna-
iitatbatink.
laiwutdJtl müL a levíl érkeate uapjin aconnal mcfíndelríiií'k leghamarább eikéiitttetnot
Kollarlts József és liai.
tflÜ aila.i--;ndli,
3.50, 4, 5-6 frÜB a
i) igr-n finom íj nly tart, -12 frt.
3 riíf hoaa^a, ciak 3 frL
Zsebkendők árjegyzéke.
1 tncxat TáanmiBobkBiidS 1 frt 20 krtól 2, 2.60, " legfinomabb.
1 tncxat nafry rnmbarpí visaonsselikcndö 3, 4, 5. fi, 7 frtic a Ic^fin.
1 tuetat lagfinumabb fehér franni» batti«xt-ttemlnk aiuur Hterén&A iS
10, 12-1ÍI frHff. ' '
1 tncxat síin09 vászönrsebkcndÜ bnni.ítbasKiinlók. itimlra, lni-n finidn i-o
tartáj, bccBÁr 8—12, me^xerPTh-lü 4— 6 fríij; a k-(,-íir.-»mnb].. 1 tucaat batiBEt Táiiaon.jiíiebkeii'in, fehér \n<n> .T/iites ssi-i-élyivel csak 5
6, 7, 8, 9, 10 frtiff s legfioomaMi.
Férfl-8 hölgy-fehérnemiik árjegyzéke.
1 nCUmr iiÍ váiHioubrSl 1 frt öt) krtúl 2 ft. a IcL-liuumabb. -
1 aBi.-ing kitanö mmbartri ya^y " hollandi vásronb Jl-Suoni " «T«*V Vapv
keresitalakn most himxésaol csak 3 5u. j. 4. 5. ft a lí-finomalib '-fíí *Jíff kítUn3 rambur^ t*W irlandi ráazönbál, k-frfloffinwbban
5***!,itT") (aa aijyncTBzett ErMÚLct caáa=Írué incek) most csak 5. ti.
-,- -Tt. St-'ifrt,a, legfinomabb......__._______ .
" * ^Jt IB101COJ corecttej tutliio azep, moat csak 5 6 7 '«7 ft nTctf Hn^aUowknyák: 100 külfl ofél e -páriái minta szerint, ugy astntéu m..s»
ütolÁBOiaa kedrelt azegbe ragu» a oknvák-blmezVe, »»rf«tt szcKú.a»l
most e.ik 3, 4, ö, 6, 7, 8 frt,;a Íc-Epoplabh. H«tr poagyoUk a leffinomahb batisthól, valódi rnlenclenni ninkvrM é»
Ifr, Ív, 34, ÖO, Jő frt a loítfmomnbl,, HU! ulriá.k.finom _.birUnsbül, T^y vi,„„l„u ,prJ ,«-í«kkcl, v.gj ., "?"<rkl'11 ,k""'"1! no.l «Alt 2, '2.5(1, .1 frt . NsfiDouimhti.
üri- »J.k (Jlérmrvagy loélkfll, fodrorott .„dlrf v„Er »i„„i„ kitllr,;: 6n.
chlfonbil, merj <pcn 0iy ,„rt,;Si minl a vilIO r;tíren ís ^BOit calk 2.60, 3 frt » l«tjt!nnmibb:'
- ?5jÍ5L!*r''EÍ°1;b vagy irla»,» vi.innb"úl, — „(W , >OTM1,--nmíii Tígj-fDdronlt anttd a-IrnúU ,lh.t mriut.......
- •^Lif*'-tl{^"í,b.?*í'! """'••«««•t l«rí«l«Sriiuabb, . mU„k Hurik..
^^iíSJ4* UrtA. »<«i«MI. filis mr-RIr íx.bi„»l, _ níS•:«;", P-'*'' ««»«.8 frt * Iq^bwmaltb. , U« «Ifitak.-iirer, jrl í. tarli, vánitjnli.ll, marryar aaab - mrj,t.e,«k..2M, .g frt40 kV..» IcRfiuomabb.
¦ Slk'sío WJÍ'"•'.2!'l?.i;»Vl-»«. í» W(5).M. «crini, •«.„,.
;--------r "rf.,?.^! 3,,..4.frt a Icgfinoínabb. -, - f
«SrVS*4"" * líBe,ce»»«»bban <¦ l«e,nvato,abliau- kUllltn, nio.t
- « losünomabb V 6 VŐk k!k "5 fd8 vilirolimk, egy finom himzolt bnt-
, , , . tiílt-koiídíit; 50 flig, egy caojnazíip kiv^ktelu-
" áúir1" • 1,5 'íl,n'íz •,ÜZZÍ '"<> li.kávdkondüvol:). 100 flig vit-iSL*Mgy «00 fiilom..catehmir;ii8ztalteril<;t knpni.k raitiUs'iiI. — í^fffJWig^wigiili^ 'ifl^^ilolii«iiotU'»Dy»kM«tig kitoonOii ;1^ríí ™Sm kényolmt! kedvüé>lróí""oly fthtir imttTükort, '- ,íLam J'J AllMgiJ-toaim^ri^dtiiiljkBitl.fiigyii juídj "««¦>»k, az drlfík Kzutdlt ár_bermUnivu vúmkttldutik. - Kivá-«.kAal.ll»nl0TŐ TÍ.znakrjiSI minltlk küldcitnek. _ -
A-ieTéloket kérjük czimézni : IVEotla. S. Béos
' • Kotllc'>""'nn8trassoíír:29. - 1
Nagyszerű szerencse-ajánlat.
Krftli'ti-áliam-jutalék-sjrijegyel; mindeimtt vehetők és a játszás cn^edélvczvo tan.
„Isleii áldásaiulmiiál!"
* Lcgtijabb, megint n} ereménvekke] nagyobbított tökc-kisorolis közel
A huziist bizttwitj'asuijesiti inagn az álfaiiikurmitiiy. A lmziia e HÓ 28-iin viazi ki-zdt-tiú.
Csak 4 frt osztr. ért., vagy 3 Irt ysztr. ért., vagy X frt osztrák értékben
az lin. nálam egy : az iÜbviitul biztuaitutl valódi eredeti sorsjegyuek (nem pedig tilua Ígérvénynek); éa a eurBJegvuk az ár bérraetitoa beküldése mellett a legtávolabbi vidékekre ia elküldetnek. TO* Csak nyeremények huzatnak ki.
A fenvereménvek : ÜÜU.OIM; ÍAI,<KX): l'j'0,(KHI; 175,000; 170,000; Ú;5,000; ltiU.0t.HJ; 155,000; 150,000; 100,900 ; 50,000; 4O,(X)0; 25,000; 2: 20,000; d: 15,000; 3 : 1J.0O0; 3 : 10,000; 4 : SOUO; 5 : 00O0; 11 ; 5000: 4tW; 1'iKi : 500; li : :lmi; L»72 . aj,5.")() nyereménye
110, lutl, 50, 30.
Kgy sorsjegy som nyer kevesebbet 2 lallérnál.
A hivatalos huzáFJegyzék és a nyeremény ösz-szegek a húzás után azonnal hallgatag tnegküldetnck.
Üzletem miut a legrégibb s legszerencsésebb ismeretes, mért Tííár a legnagyobb nyereményeket 300,000, 225,000, 150,000. 12S,0Í>0, többször 100.000 és legutóbb a decz. 2í)-ki húzásnál a fő-J-yerpniftiyt üagyrKonizsára fizettem ki.
Lázár Sámson Cohn
(3j'J—2,1) Hamburgban
ftS-iroda, pénz- éa viUtóüzlot.
VARRÓ-GÉPEK
minden alakban fm szabók, czipészek
és
családok
számára leazállitott áron éa biztnaiték mcllott
Kézi varrógép 25 frttúi 50 frtig.
Árszabályok kivinatra bérmentve ülj nólSstil megkttldetnek.
Varr()tárgJ-ak minden nemben s legnagyobb választí-kban , igen J ü t !&» nyosir mellett kaphatók
bollmann m.
urnái
BÉCSBEN
(338-12,9)
RothenthuiTOStrasse Kr. 31. és Maria-htlferatrasse Nr. 91. Pest. Bálvány-utcza, Erzsébet-tár sarkán.
Legnagyobb raktár a varrógépekből ! Ismét-eladók kerestetnek.
»irv
al, naffj- ül^pj.el
(860-1, «.)
Bécsi orvosi szaklap* k itóleteb
!f! Figyelmeztetés az utánzott Hoff-féle nialáta-készitniényck vételére néz
A .Bé-
Á^Böcai orvosi sajtó (Bzerkepztő : orvcmtudor RSarkbreíter
¦ FillÖp ós orvoHtuilor SchnitzIeP JánOS) irja az _;•! 1869. óvi 49-ik szám :
W, Hfff-fMe .Mlila4LÍMÍtMé>yftk. A tatád. HotT-Wle m*ÍÍia-kMt-' mferjek, <U«ár*'» több caú,f.<k attal folytatott sok niirwtiíijltnnk, ' imtodan -T«ne»yKÍK alkurleiíMon JejrvGKTa, maTL is a legnaiíyi.l.tt lít'-¦' JwdSiípel nrcrték ft bebisonyull tulajdonsukban, u. m. táplAlá-rt,
UtaWdtii- ás gyógy »*rt, " 'rssaUnnfraiI elismert orvosi tudósítás <b
Ot^D a hjrodalom legtávolabb fukTÖ vidékein le kelernISsígOkbun
nagjűGV_^5rt nyerítik, nemcsak mint tapp úti ó srer, soiraazté betcK-~isWiBéör'T)©^"IÍBi!?eBr,''sór%aiUs.inál, hasmenéseknél, y-írfcasnji1, altijait1 báat&lniftknil, mú(r elsoráuyodásban. gyen (réséiben, ssédüléshíii
Ji ikodteiségnek örvendnek a maláu-késiitinúnyek, mint erősíti, r*
¦tBjmgot kópiű sterek. — Nagyobb kcilcessúgnok örTendnek a malál*-~bi>é»on->oavn>«liLa'cbDColiiIá-k ím maláta-furdűk a gyormBkfrkm1! gvji-
kftii' gOrrél/kór és f.orvaj.zt.5 belegséRelibijn. ' ¦ Hatása áltat a HorT-ftSIe kíszituiény mittt etágysier napnaki'-ut
ttffc-b elismerést BYt,r-ar"Orvdlök résééről, és kedvességet a kanilnst'pnel.
A .Bécsi orvosi hetilap" 1869-dik évi 89-ik számában szerkesztő orvostudor WíttelshÖfer L. irja :
Biionyos idő előtt alkalijinnk volt a Hoff-fóle maláta ' • '-nimÍDv, er-L-t-halina fiilíJt tudósítást hoKui, m.-v, midőn jsmrl e^y utáns«i» t íen hc^itni.-nynek lényegteli-naégét fijsni kezdi, kéiirszc ni' e látjuk masniik*!, a t. >¦< .lva-,.it .ina tícysl-Dicst'-tii), liupy Detu az utánzott kémini-n njvk {mely. bb.U mi r-^n-t már 1 "">.' ¦¦tIicu e!.trlni ké.iyi.'lenek Toltunk), hant-m e-.ik Vcredul a valódi IJi.if Jnim*-frie mat.it.i-kész Un öiini uidvari szállító Berlinben, éi H^rslu-n Kürntnp rn ;iL Jl J .i*i>L. n-.i'l.ck l'ibbftlf struvciK'SL'kbeo gyógy =¦ I<> tni.í' uaknak itiin nyuluk.
általános orvusi Iapu-ból (szerkesztő : orvostudor
Krausz ét. orvoamdor Pichler) nz
- 10(31'. évi 48-ik számban : flntTfrl'' mnl í(ií-l*v-zfifM*:»v* k. A valódi Hoff-félo malátíi-kéflzitiiicoyck beess annál inkább emeltetik, mely időtől fogva utánzott készitnfónyi-kkel kelendőséget keresnek, melyek épen eemmi gyógy hatáasal, tápláló és erősítő tulajdonsággal nem bírnak, nem lehüt tagadnunk, hogy a valódi Holl-féJe maláta-kívonat-készirméuyek a jelen évszakban mindazoknak, kik a Iégzó ez rvek üilüit hurutjaiban, hasmenésekben szenvedőnek, nagyon használják, aót azoknak ia jó szolgálatokat teáznék, kik gyakori lázban szenvedés után erűjükből vesztettek. Különősen írvermekeknél. kik egyszerű hurut-, vagy veszélyesebb s niélvebben terjedt légcsó-utak hurutjaiban sinlődnek, ezen készittnenvekböl a malátakivonatehoeoládé kitűnő hatású.
Idíf'J-iiios, i,
központi ruktúr Bécsben,
JCAmtnerring 11. sz.
Hoíi' János -féle
központi raktár
Bécsben,
K.;irn;Derrioir 11. sz.
Figyelmeztetés hamisítás és utánzásra nézve. Minden alakú maláta-készitményemen található névírásom kézvonása
johann
Uvagy-Kanizsán a valódi csakis F. Koscnbcrg és J. Vellisi-li urak kereskcJcsébeD kapható.
Pciizszekréiiyekfes varrógépek meglepő olcsó áron.
FöraKtár
Magyar- és Erdélyország részére r tűzmentes és betörés r elleni biztos
pi;i\zszkkke\yekm;k
pöffel OTTÓ KABW.Y gyárából BÉCSBEN,
rtotábbá r
VARRO-GEPEK
a legjobb amerikai ^yártiuánvük szerint alulírottnál léteik.
t3ö2- Pe»ten,
, Ur'-.i^iit. Kiiriily-UkisnvH.
IBg^ Eladás részlet-fizetés mellett. Oktatás ingyen. Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek.
jar Billigste ^inkauisqueSIc lür k.ivsen und Xätnnascliiiieii.
Die ilBuplniiilcrlBfce fur Ltig»ru und !tl< benliqrui n ihr
feuerfesten und einbruchsichern
lassen
aus tler Fabrik des OTTO CARL PÖFFEL in WIEN,
ferner
NÄHMASCHINEN
der besten amerikanischen Systeme befindet s ch bei
sm- VerkauTe gegen Ratenzahlungen. Unterricht gratis. Aufträge nach den Provinzen prompte effectuirt
POPP J. G. CYaK. fogorvos urnlk
Becsben, Stadt, Bogncrgas«c Nro 2.
, Tdlal.t.1 4r i , ¦ *T>I« ir «U Autt>rll-UÍ|>llilKi.) tj^j"ok i.akv.. «,„],. »^,. fctut ífflikrt ÍM- itaiklrBllititiat gyakorol, i JíDfflantnB (ogfíjilat ¦ ^yhill.... m*ff«atat.Ui ¦ átUUbM .gy kitítnö i.íj.lx hi^t megír J.mlt, iMlMHnk'.q^Utak hu.niUlir. Hm ..is-minílfoíT. felkenni, hagj nekara & tnel!«k«It &a.e.|r*rt ^Mllfcw4ÍTl^b31 tfí. mogfelelff menDjUeg.t megküldeni iiiT.akoJjúk. f- Sifitt, Jolim 20..ii 1867. (357-4,1. b.)
........ Nemes iandelstein Teréz,
....... bzUI. bucimi Jellacir.
v.^I»p^^ík .1 Klgy-KMliiiii ! B.lci 3iml gyilgy«eri-:»», Itoeeníierg, ¦"ff*;*-. W.idl1. J., WellLch, Fmi.11.oW Ii Bcl.w.rt A, ur.k ke-nQMtotom. Pipi. ; T.okep.n J. Eee>lh.I/.n ! Slager M., W.I.. *. ;^ÉJÍ«!!!?Jfp:Je»4:.y. cjr<OM.r.n. K.prflDRX.n ; Werl! gv/.gyite-,^^7.. ^M**".' .H*tter gyigjMujn. B«ept-a,flriryrtD : Nnth'lg 81. • ' "•fnfT **J41 ia ßr»mbcretky *L. gjógyoieréiil ur.knál. Síuiw
>l.W»»í Plllleh í.r«UM fjjgjneríei uroll. Hitlrürrlilíkl tta -Ojör-•iAJ-íjji" ^,0. V«.prf„beii U.rr-.,Tu.ikio. ii (lnlh.nl Tlraihr ßai,rßt*kmlAifwiri LegmMrnXrTBy.na. J.^tyrigyaiser^iiek Lovai.
élet-, tüz- és jégkár elleni
biztosítótársulat föügyriöksóge Zalámcgye részére
löm 11- flfi^il
mgó- kosok
eladása b o r o s t y apuk ö i
ismeretes törzsnyájamban. g: Árak 50—200 frtig.
Borostyánkő Kőszeg mellett
(301—3,1)
Egan ede.
A ranr évek óta legjobb hírben álló óragyárost
KOHN ignáczot
Pesten, kigyó-uteza 6-ik sz. a.
mint Bzakmájábmi kitűnő és tapasztalt egyént ajánljuk a i. cz. küztiiiiségnek, miután számtalan dicsérő levél bizonyítja azt, és miután ú a li-ghiresb eviijezi óragyárakkal ősszekőt-tetéaben áll, naert azon helyzetben van, hogy a 1 c ^ j o li b éü Ifgok-BÓlib u r ú b n t adhatja el.
Minden tőle vett vagy általa javított swei-ezi zscljóru ó évi iráabeli jótállás mellett adatik el, éa akár függő, fekvő, vagy akármiféle helyzetben á ll-gpontűsttbban b gondosabban van igazítva.
. .¦7.iljudi'r-örik4—8ni-
Genfi zsebórák:
al . . . 1-J
lí'.í tappai li linai uirró-kn.itÁlv-. . . ' lü
lj,n li"iirvckni'k cjlíIííi.í.t' ¦ fnU
vf.-.l.Udi :m. 44 4«
l'iíliu.l-r iSrili
knsl. ki-tt-'.s
lap *JL' 20 i.liórák, k.'t-
ii".s la|i|i.il 21 rem nvnUniil
búzható 2 i B lccti<"« fi-
deliri 31 X .krisliivlap. 3i 3.' » kri*t.nli'líi|i k.-ttüB fcilél 3» 4' .'rn. badióra krit"-" lappa! 10 i' liüljrjekiiek 13 1: ngriilnjipal I '.i 2,
aranyórák 18 krtos.
icvrliD.-k. kett.ls f*j-
30. -n 4 4.I0 Eilinilef-iSrák rubiu GO
.írvrknek. kriM Hv.
keit;;*fe.U-l 3y 5L> f,a rcon"irák |5 rub. tt.-.a 'ft-díl elsS
invla»pal 41, 4.'» 48—r>0 liiid.-r- f's l.-r.-oiiv
I"ÍÍV.
Sj-i'-tnAutnkkfil
73 i>9 78 80
t'unii
uiíjir li.Hpvi-kni'k i lappal t-» niu-1-6-1 78, ftrt, ! ?rak.murd.eii nap
MUu
3U
lilindi-r-órak íj rubin. egy arany lap [tal
3U 3J
» horgony 1 i> nib
uni
nrarn--40, SO, 5;.
l.ippal hnrpoiirrtrAk 15 mbhi k.-iu-s V.'.lf-l . áí;
U-tir.i
fUd.'l s 1>^U.> nr.viyl«].|.nl bt. 70 .7.') ln>ri;oiiyiirák \ü rub. knHÜlyflvfjrgel 41, 48 horiiiniyórrVk 15 nib. és ketlil.1 lappal 74, 78 horpnnyúrák lő rubin rninuntoirkrtnliílyilrei;, -mywauy 1^10110194.108 IjurgonyiirAli ifi rtilritv rcniuuloir ki-t; fi'
dúl
io*, na ia:»
horpntiy<irilí l'i ruh., kriíH.ilylHeg. kettöslnp én bi-lsö . Brnny - fodil'l-
124. KJa
Füpj;'" órán ór«- i ív óraülís- 14
flrl 30
„ Óra- a ne^ved-Ta tlU
48, !>0, 55 9G Havi r«sul.itor 30 .'líl
Élirrsit" úrá.-nl 64 (i8
Varáis-órHk, mely ¦¦kft nem
Kzflkiéír felhntni h3 fiO
Vaiiasz-rciiirintoir IU 12
Umdcn fajüin tnniny-órák va-Inmiiit javitÁscik niri^rcndi'lrst: a Ic;;-iiü-si'ilili árim fogadtatib ol.
Legszebb s divatosb minta.
Aranv tm-laül-n 14 krt 7, 10, 13.
18, 2'J, :i'i, 35 ftírf Aranv meaaill.in 1.1 kr, 12, 18, 24,
3+). :ni. ¦("> ftiir Arany r'Vvid \6 krt. láncz»k 16,24,
32, 4'), ód. (170 üu füfí. Aranv b.)«»zu 18 krt. liuciok 35,
45, úfi. 7ü, &D, Oo. lnu flip. Arniívprllnlk II krt. b.bO, S.50, T.M, r2..'i(l, 1Ó..',0. AraiíVLtvílrilk 11 krt. :i.5íi. 4J0, 5,50, ' ti"50, -7.60. 8.Ó0, 9.60, 10.50
13.50, 14.50 Arany pucsétlő kíivca 14 krt. 4.E0
5.50, 6.A0, 9. 10, 12 ftig. Arany tilzütflk 14 UrL 4, fi, 8.10,14 ftg A mm- in nelü-gombok 14 krt. párja
"2, 3. 4r-&. 8. 1 ) fttfr Arany kV'rclií-irunibok 14 krt. napy "párja 4. 5, 7, 8, ll) 12, 1& ftic. Ecilit rOvid lAnaio!; l-t pröbis 4.
b, fi, 7, ftig. „ a Iitg-finomahh franciul 7, B,
!), u, 12, 14, tag.
És Unt li'iR*gi<-nynkláD<'KOk 7, B, 9. 10, 12, 13 furlüt;ü
t h«t»w f/%m*f<n. kaw*. herrath k. (tyíryiíorí.i Kpa:
ritftuav. piry«M«.s. Ithrm.BdtDi um*4brJ. K»PDirír: Kolm J.. IW. bttlt |;i0iuiin " ¦ ¦ - •
ai Efteollfl J
birmirdi N«Bwic> A.'., BraJuiT gyógy___
Tolni» ! BÄwao, |f. Íilff«t7A'rott ( Barwarlh
. létezik,
hol n/indon további folviliígositás kósz-isóggcl nytijtatik; minták ós árjegyzék táblázatok ingyen szolgáltatnak ki;
(3ő!>—3,3)
SlindennemÜ gazgatások általam feltalált épek éa Bzer-, számok- segitBégével a legújabb gyakorlati gunfi mód szerint kéfzitti-tnek és igen olcsón Bzámittatnak.
Pályakoszor úzott
a párifli kiállításon. — A tumikáa osztály javára : JLti.nkáfl ór» (Montre l'roletkiro)" kulnn nélkül folhíizható, igen tartóson kÓH/itvo, két klllíinbőzö fajban V2 éalá frtjával, ogycdllli dopot Magyarország éa, kapcsolt réázci Bzániára.
Vagyok bátor tnegjugyzmii, hogy bárom óv óta Pesten fűun álló óraraktáram már a íegnzubb elistnoréHnekíirvond o rövid idő alatt, ámít a BzArnoa és mindig niívukvő niogrondelásek ¦ zonyitnak.-Mint addig, i'igy'ttziitán íb. igyoltezllí fogok oszközíiTni b fsak pontosan járó a j-mtdsokat lehető legjubhan ttrálent "dok^ ol. — Kzért flziveu réazvőtért oípJ
XCOÍ^rL X@nd&p2Sr ÓramÚyész.
r,— - Wajidits.Józacf kiadó-,flap- <>h nyomdatulujdonos Nagy-JCanizsilir.
Nagy-Kanizsa 1870. január 22-t5n.
4. szám.
iila-S(nii(i(|> i
Kilenczfdik évfolyam-
•• Kiterjedvo
sopron- és vasmegyeire.
Vegryes tartalmú. 33.eT,n>a,x> —
a szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászai. indoiiiány és művészei köréből.
MegjelenllE:
alitden szorabatoa, • gyakran aáifel v»jy két ívmi. Siirkcfltm iroda és kliidö liivnlnl:
WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedőben,.
A trágyázásról.
(—y) Néhány szót koczkiztattunk a trágyáról, nem rég közölt azon czikkünkben, mely ,a birka sózásról" szól. Ma tüzetesen ~a~gazdaszanzon ágivaHrivánunk foglalkozni," mely a földmivelésben egyik fóhen-járó szerepet tíszí ; t. i. a trágyázásról.
Mindenek előtt tisztában kell lennünk a trágyázás értelmével 1 '
Trágyázni szerintem annyit jelent, mint ; visszaadni a földnek azt azeröt, amit lermés elvett, azaz javítani kell a földeL Most pedig az a kérdés, mikép ~és hogyan lehet czélszerüen, haszonnal a földet jftvitflpj| vagyis termő erejét vissza szolgáltatni?
Vannak gazdák, már hogy gazdák-e, az más kérdés, — mint fenébb hivatolt czik-kemben is kimutattam, kik azon vélemény-' ben vannak,' hogy csak az állatok trágyájával lehet leginkább javítani; innét aztán azt következtetik, hogy még a birka-alom is . trágya.
Az igaz, hogy a földet marhatrágyával lehet legjobban javitaui, de nem következés, hogy csupán ezzel lehet.És hogy mással is"lChetíazt"kirrmtattak-fönebb-idézettr-Gzik— kUnkbcn futólag.-, ma pedig specialitor tttntet-
- jük föl és pedig az oly gazdaságok ügye miatt, hol elegendő marhaírágyát termelni
jjem képesek egy vagy más okból.
Előre kívánom azonban bocsájtani.hogy trágyizisi rendszeremben a szokatlan trá-gyanemeket nem azért hozom fel, mintha elkerülhetlcn szükségesnek vagy pedig óhajtandónak tartanám annak alkalmaztatását; egyedül állításom bebizonyításául hozom föl, hogy Németországban oly földeken, hol ga-
_bonát termesztenek, a lisztet, örlött csontot atb. használják trágyául; mit ugy szórtnak el, mint mikor gabonáL vetnek, vesz-
—nek-,pedig-egy_kühlös.....földre köböl lisztet.
Igaz, hogy az ilyen trágya nom-pótolja a marhatrágyát, de jobb a semminél, és marhatrágya hiányában haszonnal alkal-
.....mázható.
Több helyen a guanót (a tengerpárton élö szárnyas illatok hulladéka) használják és oly haszonnal, hogy mig marhatrágyából
, 100-szckér kell, guanóból elég 3. E trágya
_ mázsája 10 frt szokott lenni nálunk, mind-
- emellett fordultak elő esetek, hogy guanotrá-: gyáva! csodálutos eredményt mutattak fel 4-5
évbenjd.e áztáft csatmárhatrágyávarielietctt 2—3 év múlva helyre hozni a romlást. . , . Mint élőbb is említettem legjobb a «,,. .Bilriiatotgya,_de sok különbséget azonban nem teáz akár ' falévéllcl^szalmáyal akár" : egjtéb toöyényszárral.van is vegyítve; tesz
- azonban: különbséget az érett és nyers trá-
. 87*i.meg ú mondom miért, valamint azt' t. "'¦iá, hogy, részemről ~ez utóbbinak adom áz elsőséget. • ¦
. A rothadás amoniakot fejleszt ki, cz képezi a trágya;;éltet6 erejét, a zsírját. "A^
Előfizetési föltételek :
éi rid ék re jiuatAu küttjTe ' ¦ C frt. Ur. • - - 'v
KCUrca etéseK
\ hm li.-t.Abo« pstitnnrért l-«r.r 7 kr. itor ti ís [iiínden további l'eil-.wtA^tírt 5 kr íélj-eplij minden egyes bciUtMúnért 30 kr. a „Nyílt tirtMi-epr-jit-tit ..or bfiktaf.-i-i .üj* l.i Ur
Hirdetéseket elfogad : "" •
, N.-Kan!zsán: a K AIíó-HI VATXL.Veiteu: 7.El*I,K!t ^ Bocs-, Hamburg-, Berlin-, Hajna-ra.-Frankfttrt- é« Basel ben: liAASKXSTEIN h VUfJLKR.Lipcse-; B«rn-, «
.; Stuttgartban: saciiskí TÁliSÁ. Bécsben: oppemk
-megércfí "trágyánál ttz erő legnagyobb rész vagy elpárolog a trágya halomnál már, vagy
fölemészti magát. Ellenben a szalmás, nyers trágyában, az amóniak bennmarad, a rothadása a földben megy véghez, következőleg a fold a trágya erejét egészen elnyeri.
A trágyázási rendszernél e módot követem én, (ha júnak tartja a gazda közönség — kövesse, ellenben fölkérem, mint kezdő gazda a tapasztaltabbat — a jobb közlésére), minden ötödik évben trágyáztatom földeimet (notabene földjeim 10 évig tartják a trágyát) de'a trágyázást öszszel eszközlöm és pedig ugy, hogy a kihordott trágyát rögtön alászántatom azért nehugy a---trágya ereje elpárologjon. Minden ötedik évben pedig azért,mert könnyebben esik 15 szekérrel ő — iÁvenkint javitanií mint kihúzván a 10 évet 50 szekérrel kén ytelcnittetuém inuíasz-" tásomat pótolni.
Jegyzőkönyvi kivonat soproni kereskedelmi- s iparkamarának
1869. ovi december hó U-án tartott közös üléséről.
III. A kamara által a cs, kir. dél vasutigazgatósághoz az ellen intézett felszólalásra, hogy Sopron a szállítási ársza-bályzat alkalmazásánál mint mellék vonaton fekvő állomás tekintetik, — a nevezett igazgatóságtól a következő, f. é. november 13-án kelt előzékeny válasz érkezett ; ,
.Vonatkozással a kamarának f. é. október 4-én 267. sz. a kelt becses átiratára közölni szerencséltetünk, hogy azon okol;, melyek az ellen felhozattak, hogy Sopron a szállítási árszabályzat alkalmazásánál mellékvonal fekvő állomásul vétetik, benuünket azoTT intézkedésre indítottak, hogy a nevezett állomás, valamint minden — Bées-Ujhely és__Sojiron között fekvő állomás ezentúl, és pedig f. hú (november) 15-től fogva a külön - árszabály alkalmazásánál egyenlőül tekintessék, mindazon állomásokkal, melyek fővonalainkon Bécs előtt fekszenek ; amennyiben az ezen utóbbi állomásokra nézve érvényes árszabási kedvezmények általában azonsallomásokra alkalmaztatnak, melyek Bécs előtt fekszenek".
Ezen "előzékeny, Sopron városa és a Bécs - Ujhely - Sopron közti voual forgalmi viszonyait számba >vevó intézkedés megelégedéssel tudomáául vétetvén, a kereskedők közti közzététele elrendeltetett.
IV. A nagyin, rongy, kir. kereskedelmi ministerium rendelete, mclylycl osztrák-magyar kclctá^siar^i»ditiujr»]3Iygyai'cij^zag részéről, küldött kereskedelmi tudósitók1 által Gibraltar, itarokko- Siam, Singapore és n dél-afrikai." gynrinafnk kereskedelmi viszonyairól irt;jelentísekriejc néhány példánya azon felhívással' racgk(Udetik. miszerint n kamara az azokban, foglalt, a.kereskedelem és iparra nézvcTnem csekély fontosságú diis
anyagot minői terjedélmosübb. modem., is-mértessed . ~- . ......C~:^-
A kamara tekintve az ezen jelentésekben tartalmazón tudusitásukuak kereskedelmünk s iparunkrü üt.'zvi; cl nem tagadható fontosságát. határoza : miazehiit azokból egy — a legérdekesebb adatokat magában foglaló kivonat, a legközelebb szerkesztendő évi jelentésnek függelékében közzététessék.
VI. A közös bizottságnak jegyzőkönyvi véleménye :>
Cserencüúcz, Darány és Körmend községeknek vásár kérvényei iránt.
Xalainegyci Cscrencsócz községe 2 nr-szágos vásárnak engedélyezését kéri. A bizottságnak ez erdembeni jelentése követke-
_zó.: Cíeryncsticz községnek kérvényét pártolni nem lehet, mert Cserencsúcz nem'csak" kicsiny s jelentéktelen., alig 7ÜO leieken felni számító, minden kereskedelem s ipar nélküli község, de egyúttal környékén, csupán a folyamodványban megnevetett helységekben, u. m. Also-Iiendvan ti, Hognuván 2, Bobronakou 2, Sz.-Györgyvölgyén 4, Turniscbán 2, Bellatinczen Deklizenben 1, és Rácz-Kanizsan -i, összesen tehát 27 vásár tarUitik. Ezen kivít 1 pedig Muni-Szeniahely 1, Lenti 4, Csesztreg 2, Stridó 4 és NedeliCz 4 országns vásárral szitite Cserencsócz vidékéhez tartozik. Tehát mintegy 2—3 mértföldnyi környéken, — eltekintve a s/ámos bucsuvásártól , melyek közül Cserencsócz kettővel bír, és melyek miután azokra marha is haj tátik és iparos készítmények huzatnak -eladásra, az országos vásárokkal egyéninknek tekintendők, — amúgy is több vásár tartatik, mint a mennyi szükséges és a uépgazdászatnak józan elvével összeegyeztethető.
-__^ Somogyinegyei Darány községe 3 országos vásárnak engedélyezését kívánja. A bizottság cz Iránt következőleg nyilatkozik : mindazonáltal a bizottság a kérelmezett vásárok engedélyezését még sem ajánlhatja, mivel közel vidéken, csalcazon község geket véve, melyek mint legközelebbről érdekeltek, nyilatkozatadásra felniva lettek, u. in. Csókonyán "'57 Szülőkön íí, "Bubócsán 4, Barcson 3, Istváíjdiba'n 4, Sellyén ö és Szigetvárott 6,összcscn 30 országos vásár iar-tatik,'melyek a forgalom igényeinek tökéletesen megfelelnek,
A folyamodványban csak egy körülmény foglaltatik, mely fontosnak lenni látszik.Felhozatik ugyani*:, Ingy Darány mint vasut-állomá-si hely hivatva "van, az ujonan épülő pozsegai országutáltai Magyarországnak tílavoniávali ö.sszekötü pontjává lenili. Ezen érv azonban közelebbi megtekintés mellett, végkép megsemisui, mert Magyarországnak títavoniávali összekötő pontja, — a'mftinyibun ottól a kölcsönös forgalomra nézve.(oredmény reménylhető, — .a már iá létező.'cs a legközclebln'c tervezett fcüzíefíc-
5défii. hálózatná!' fogva Barcsnál keresendő, C-itély pedig Darányhoz sokkal közelebb
De ha a körülmények kedvezőbben^ állnának is, mint a hogy tényleg állanak, a bízuttsag mégsem szavazhatna Bárányban tartandó vásárok mellett, mert ugy van meggyőződve, hogy a vásári ügynek - feuállott kamara 18G7 évi september üO-án 43d sz. alatt kelt jelentésében foglalt és efen kamara által f. é, október 4-én 24Í) sz, alatt kelt jelentésében elfogadott iudit*vány értelmébeni rendezése mulhatlanul he fog következni, a vásároknak folytonos szaporítása pedig e rendé-zést csak súlyosbítja.
Ennélfogva a bizottság a kamarát kéri, miszeríut Darány községnek elutasítását, ugy a hivatkozott jelentésekre! utalással a magas urinistcriuninál indítványba tegye:
-htfgy- -a -wijár4 ügy—luülúbb—rmulextussék_______
es addig vasári engedély egyáltalán ki ne adassék.
Vasmegyei Körmend mezővárosa engedélyeztetni kéri, hogy csötörtöki heti vásárján egyszersmind marhavásár tártbaaék.-Az cz iránti nyilatkozatadásra felhiyott bizottság véleménye következő : Miután Körmend a forgalomra nézve nem jelentéktelen hely és hivatva van, a máris tervezett györ-graczi vasútnak létesülé-*ével a magyar- és Stájerország közti forgalmat kiváló módon közvetíteni; és miután a vásároknak szaporítása nem czéloztatik, sőt inkább a máris létező hetivásáruk egyike a gazdásaatnak más ágára is kívántatik'kiterjesztetni : a bizottmány ugy hiszi, hogva kérelemnek hely adandó volna.............., .
Az előzetes véleményeket a kamara elfogadván, a jelentéstételt azok értelmében elrendelte.
VII. A nagym. m. kir. kereskedelmi ministerium abbeli rendelete, mely szerint a kamarával közöltetik, hogy részére az országos gazd;iszatialapból3000 ftnyiállami előleg utalványoz tátott. A kamara ezen rendelelöt örvendetes tudomásul veszi.
A kamarai-éloök : ______
TÜPPLER KÁROLY. -
I A tittár : SCmNDLKR.FEREXCZ. rrl
fekszik, semhogy itt üagyobb forgalom -volna
várható.
A szeszes italok ártalmai.
„Láttunk bizonyára, — igy ír Grau-niau, — az utcaikon többeket Jézengeni, a kik délelőtt 9 óratájban mint holtak saját, kopgrsóikhól, ugy búvnak elő ágyaikból bajok, ruhájok szenyus,. kinézésok szánalomra méltó; — alig tudják szemfillái-kat emelni; álmosabbak és bágyadtabbak reggel, mint midőn lefeküdtek. Jó,szivyel] mennének ők,de-lábukTiem^jajíajrjaikaz"~ erőt nélkülözik, minden.tagjolc, fáj, restclik.,.. a beszédet és ttgyolleusóg, oitöba^ág, kor--, i helység nézkiarezuk vonásaiból; száraz aj- V kaikat soíu-nyál, iem.viz iieíu enyhíti; dü-; \ hiltig a tűz. benső''részeikben, kedvetlenek, fejük tizedül; ennének, de a gvomor-nem fo-- -; gadja el az ételt. Mit mlvelnek? alig mÍTt- ~^ ják, ..hogy'kínjaik*envhitéscQl egy pohár ¦— _
pálinkát kapjanak;- dö mar roa attól sem . . enyhülnek, mint tegnap, azért egy-két po-¦hárral többet isznak. Erre már jobb kedvet mutatuaky s harmadik pohárról is uiegtold-ják; 5 még éhonirá njolng roegr&zegedve mint fél örültek bolyongnak, inig valahol eldűlvén, másnap megint elöl kezdik. Mi lesz a vége? így élnek mások niegu tálasára, inigu~szünteleni köhögés, \érpökés, tagjaik
__g}ötrclmei.kÖzt a világból1 kiszáradunk, vagy
,vajaiui éles forró betegségben még ifjúságuk idején elvesznék," vagy testök a vizkór-__jágB^ítdpuffadván, - élve mintegy szétrohadnak.' ..
~ Ha a legjobb aczél rugók, kemény bél- ' és selyem-hurok gyakori feszítések miatt elgyengülnek, annyival inkább a test edényei, kivált az inak gyenge rostjai, midén a szeszes italok tüzétől mindennap oly erőszakos kifeszitést kell szenvedniük. Innen következik az idegek cl száradása, egybehu-zódása; továbbá a test nedvei sehol — a - mint-kellene — chnem készülhetnek ; szóval az egész teát éltető működébe végkép meg-^romlik; mindezek a pálinkával, vagy bármely más szeszes itallal mértéktelenül élük testének felbontásánál az agy. tüdő. máj, lép stb. edéuycibeu sokszor s/eimnel i> észlelhetők. '
Egyéb mérgek hirtelen, vagy ha később is, de legalább természeti mudni ölik meg az embert, vagy legalább ;iz elmét nem bántják; de a szesze? ital az elmet is megöli a testtel.
hatva ezeket, alig lehet megfogni:
hngy az emberek, mások példáján noat ' okulva — a szeszes italokat oly tartózkodás ' nélkül íszszák! — Schlüzer, a pétervári tu-| dóstársaság egykori nagyérdemű tagja, (ké-! sőbb göttingeni tanár) följegyzé, hogy 10 j hó alatt csupán^étervárott a "szeszes italnak b'35-en lettek~'uIdozatja.
De tán ízt mondj* valaki : igen kere-| sett okol: ezek; vannak sokan, kik egész • életöket ily korhely seggel töltik, és ha tehetik, egy nap se józanok a szeszes italtól; mégis sokáig elélnek, s csak akkor betegek, mikor nincs mit inniok. Erre rsak azt mondom : talán azok crösebb testalkatnak, nem isznak annyit és oly erős szeszes italt; ucra heveréssel, hanem erós munkával töltik napjaikat, egyéb élet-rendjök sem olyan,, mint másoké. Akármint légyen pedig ez, elég : hogy nem okos elméhez való, százszor j látott veszélyt elnézni, s cs:.k történetesen ) kivételes példát követni. Vagy tán azzal j mentik magokat, hogy c nélkül már élni ' sem képesek? Ugy van! mert a kik erre j szoktak, alig, sőt nem is lehri vtw.ély nélkül j erről hirtelen lemondaniuk. Lehet azonban naponkint egy-egy keveset elvonva, idővel józanabb életre visszatérni. Lehet abból egyszerre kevesebbet inni; kojtolva inkább, mint mértéktelenül. A h^ll^ndi köznép egymást húszszor is megkínálja naponkint szeszes Itallal; de egy pohárka búvnak is elég. Iuneii az neki gyérebben árt.
Vannak, kik azt mondjak : hogy ük tudnak oly orvosi szert, melylyel az égett ; bort egészen niesírvülöltetik ; s>»kat érdé- \
molnének, ha igazán ugy volna 1 de ínég a természetbúvárok ezt föl nem találták. Meg-kísérlették a szeszes italban hánytatót beadni; de sokaknál* ezzel sem boldogultak. Legjobb tehát a szeszes italoktól előre félni s azok ártalmait meggondolva, méregként vagy teljosséggel kikerülni, va^y csak gyéren élvezni. jfiJK
Tnpasztnljtik$PÍy midőn először egy csepp ily italt adnak a gyermekek szájába, az oly kemény csípést okoz Ínyükön, agy föl-háboritja egész valójukat, hogy szinte nehéz kór környezi őket. Sőt az éltesebb is, midőn ezt megízleli, mintha tiszta tüzet venne szájába, minden ize megrázkódik, szemei megmerevülnek, tagjai megborzadnak. Hát természetes ital-e ez? nem a test, hanem az észnek lehet itt a hibát tulajdonítani, midőn az ember, csupa büszkeség vagy irigységből, hogy ne legyen másoknál alább való, kik szeme láttára, vitéz módon a szeszes italt puliáronkint iszszák, ó is addig ,kisérgeti, mig később az nála szokássá válik.
Nem lehet ez alkalommal mellőzni, hogy az idóelőtti pálinkázás a kis gyermek testét, hi hirtelen végkép el nem rontja is, de a test edényeit szárítja, s növésüket meggátolja. A meütai kis ebek liátáTTröT'pá-linkával szokták mosni,bogy nagyra ne nőj jenek, s ebből be is adnak azoknak gyakran. Hollandiábau a bajosuknál eg) gyermek kicsiségtől fogva bőven kapván szeszes italt, egy középszerű gyermeknél húsz éves korában sem volt nagyobb. Egy fíricus János nevü egyén fiát hét éves koráig mindennap
. 1 t!-.-^1""." ..."
megitatván, bárgui fertály könyöknyinél nem nőhetett nagyobbra ?9 23 fontnál többet; nem nyomott. Linné" egykor szülőföldjére utazván, csodálkozva szemlélte, hogy a velef egykorú falusiak annyira megőszültek, ránczosultak, fejők s lábaik reszketnek, hogy annyira megvénülni 70. éves korukban is elég lett volna, minek oka egyedül a szeszes italok használatában keresendő. Eranen is hasonlag ismert oly embert, ki a sok pálinka ital miatt már 40 éves korában vén, megőszült, összeesett embert mutatott.
Arra is voltak példák, hogy a szeszes italtól az emberek hirtelen meghaltak. Hal-ler irja, hogy egykor más tanuló társaival egy éjjeli őrnek annyi pálinkát mérettek, a mennyit az képes volt meginni, a ki is attól szemök láttára halt meg. Einliti, hogy egy katonatiszt is épen igy járt valamely postalegény nyel. ;vLe„ Ilöt.)
Tanügy.
Csáktornya, 1N70. jan. ia. Zalatnegye, Muraköz felső éa alsó járás tanítói, kik felfogván a kor intó szózatát és önművelődésüket szivükön hordván f. hó 18-án igen szép számmal Beregiének össze Csáktornyán,8) hogy a tervezett ,M uraközi Tan i t ó-E gy-J e i- alakuló gyűlésén megjelenti essenek és ezáltal annak mielőbbi életbeléptetését előmozdíthassák. Mert Bzctnök előtt lebegett az, tnit Ma-yer Miksa a „Nép-Lapja" m, évi 02. számában
*'i A rém nem venni akaró 3 Csáktornyái iar. tanít.i magaviselete ellen legjobli fegyver a hallgatás. 1,'sak dőre' p^j-kít katona mUkíil is mej va>n a (ryn-s«lem. Sierk.
T ARCZ A.
A\mi téli estóink.
Mit V . . ^ . mi tán nem ic tudnánk kellem íts azellcmdusan mulatni V Egyedüli időtöltésünk volua tan: uzaparézni, bodor lust mellett Ludas ilatyit olvuaui, kvateikazm, vagy harisnyát kotm V —- Mi-gkuvutjuk tmokci int a cenirimi-ban ! nodicsckodjeiiek annyit uperajokkal, i iall-mayereikkel, Finette-jeikkel, C*stcllaue !->iri-e-ikkel! Oh! a szellem és az íztea nem monupoli-zálhato ! . , 7.,
Láttunk mar mi ia színészetet ! oly borzasztó trugődiat produkáltuk, melybon a tarsa-_. tág háromnegyed riAZu. hall meg — persze ében. Hja! ennek csak a klíma uz uku! Aztán mi is rcnduzliuk nm vlzkarosult hangversenyeket éa Ínséges bálokat !
Míly unalmas r,% a nugyv^ropi mulutság I feszes, mint a bakauadrng, inert hát igy kívánja ezt a pudf:rozott parokaju, ue.-Hi rongyozott ar-ezu ízlé*. íliábn ! alinpy vilnwi eíwjrt csak ugc aránylik e-ry jóravaló .kisvar<'si nivatsághu.1:, miatLicbig li a-extract'.unu a Le'-aulvlea fogbagy-maa rostélyoshoz.
Kagy hangverseny az .Europn- nagv termében ! , . . A progntmmnn lehelül áll: Svm-phonía Nr. 9. . . . Hm! ez a darab aligha egy kategóriába nem tartozik a ríakkűrkoc^ivnl vagv ' a trágár sapkájavnl, — huz numerusa v.in 1 " Dcmar én inkább mulatok, vidéken ! Ezek a mí mulatságaink egészen más természetűek : kedélyesei;, mint az obijun meej; barátságosak, mint it kanizsai »ár: telvek lelkesültééi
Bzüret után u lioro
A propoi — bür.b.i ! Xeni fordulnánk be a -.Varjúhoz- egy p-ih;ii boiTa?Cjondulni és tenni:
-nálnuk-ttg-y-^li^it-v:^ gvr—telíákknl ti-U nszt-ilmil, tteszélünk az idójái*Urul u a %adji»í;it,öl; — a hutoJik poharn.il már kez-dünk íilozol'ální .... fruudÜun éa Fourier ö;:el-I«me.ébred tol bennünk, — fejtegetjük a sza-b*dj-lg, egyenlőség és testvérmég eszméit ;_a tizedik^ pohárnál brnderachaftot iszunk — s ekkor következik a Haza ! Aztílinulttényca, nngv
_«"P"k ^mléki're Löt\ngszivünk, minta'kak.uk-
óra, tugd a jui. >i f.ij i Hm in ik gyilkos akilétje. IjZ^ lJárjtt Ajj-fenkolt erzehrrck dagas/tják;1celjlün-' —^ ltet, "hogy bordáink cuk- ugy- f- csegnek bele. Eddig c»n_k^ eíltnllgnttlrk a-I>onnuvnlzert éa a **i ngBrbitrt=püUát,_ de-fmiiiár ideié, hr>i»v oda P^^'-kíáltounk a czigánynak: .Jaucd I_a Ko^suth-^^-jjMUTwt 1' — .Hej! negyven nyolczban \ . . EíjBh-%negyveunyolpz V" — Denique :tüHbé T*ire-ho«zai(icc8anegyvennyoIcznak. — 1|tLin-. , etiéri^Jtfgy-vennyolcz iteza, bort idé-u negyven-njoN-krujezároBbol ! . . "^tluzd czigáhy Iji ki
íme, a lelkesedés hatalma ! Ezt nevezzük mi férümulats:ignjk ' Es nüi köreink V . . . ()h ! ezek a m"k ! ezek az angyalok ! . . . Valahánykor r:i;' k ^indulok, álmodom, mint Jákob ; álni-mi^:in látom a műveltség lajtorjáját felnyúlni um^a^n : a földről az égig, a apajztól a esillurti-nvben uszó. sálon i^,a főző kanáltól a irannrcinlcii üiIíh pliiloso-phiáig, — és látok rajta annyi an^valt, mint Lóríncz napja körül a hullóesillsif;. l>'v mily különös ! egy réazók a lajtorja iiljm h-tzza imig magát, e^y fokkal sem mer feljebb lepni, mert gyöngu fejecskéje a magasabn rciri-ikban azédúl ; ft többiek meg a lajtorja IcglrL.", i-.iiicsán csintalankodnak, — r. világért sfti cre.s/.kedné-nek alább, nehogy a föld minsmikknl telt ^őz-körében halandóságot Bzívjanak nwi^ukba, vagv pláne u hitvány göröngybe üüsek ívukszfinecfl-k-íHket, nmlyuk az Olynip niíi^ashitain tiT-mettek.
Kuresa' álom ! . . . . Xem ri-.j ih igv álmodozva dobáltam bn^ari:'iim:n < z--ti r--«Lr]v küzt az u!c/a ő?k"ri kíivezoti-n in
mom.va : séüihain e^v Mzé[i k i l<is ^11 hogy egy e;iész napi fár.wztn li nnnat vaeíqriiki'p'.-flsé li*^v.-i letlun e^yik isimrrösimitr.i'l h-/
— .10 .-stét !
— Dctto !
— I.t'iryrn szerencsénk ! Lri"i szt;p női tár-aaailg van nálunk.
— Ezerötszáz köszönet ! Tíz perez mulv-n ott leszek, csak egy kisséTiazafuU'k. Imgy \,\ uk kendémet rendbe szedjem.
tíziivamat megszuktam tartani. Tiz perez múlva knpnktatok az ajtón : de pera?in a tárfia-
y arul is allii'nvon, • ut;iu gy-.m-
n^^SAnyjöl^, boldogsága. Van a negy vennyol-oadík dédapádnak !-¦. .;. „H .. . l a kj a hd-sáért ,1iJnC^gik, I" ir- Szent áhítattól reazkefc -twll id^in^/i'nintmidfliLabhrgóiiuÜluuümáK merÚL Lábaink alatt inoifa-fiiia, mintha hul-UnnóMüfrrfoín* Vajh! nem kapunk-o len-f«rí Uto^egflt V f----
Síig sokkal ibkábtTel volt fnglah-a, hogyséin i kopogtatást észrevette volna. Meg lóvén győződve, hogy odabent titkos conferontiát nem tartanak, atantc pede íiithamlma~z^::Tn"mái;ám a ^szabad" nélküli benyiuisra.
Az én jT> Ezbmszédtmi rp.ikiiiry:ui nem ü1-tetutt iöl. Minő Kzcmkiipráztutú nmzüikja a szép hölgyüknek ! , . . egyik érdekesebb mint a másik 1 Az ember szinte kedvet kap-ia víilameny-nylnek rögtónörök hűséget askitiíni. De nié^is legérdekesebb köztük azon egyetlen gavallér, ki. — ugy látszik — a társaság tengelye, nielv közül az egész forog.
Soha nem láttam férfit, kí egy nőí körbe jobban illenék! SUjvan' benne a féríiasság, mert_jiz uilvarlrtHbaii valódi mln'ész, — lovag
| aans peur et aans reprocho ! E imílleü nrczán a jíŐÍ- flzeridoség1 bájij ömlik el — már csak szert is, mert nzon korbifa van ugyan; melyben a ter-méflzeC a'Téxfi Aliátea 'ürá alját rendesen begyíi-pesitj; de nála o "tekintetben a természet pns- 1 kájn csíítürtüküt mondott. Frizurája egy divat- j hölgynek minbiul szolgálhatna ; nyulvu mobile j perpet tum; A tánezot nem hiszem, hogy nera t Pepita de OlivátóltnnulüL; lábai a legmerészebb ; ,cancanban_sem Bezamodnak ki; — no Jo biaz !
_olyí künnyil^eremtésj- mint a lídércRláng, mely a legalsóbb wellölobbenésre-inemtoltot tánczuL.
Kell-o több egy fiatal eraberbcn,\hogy a nflk rendre, örüljenek utána ? Egy ábrándos lo-.
ánykának ;s ugyan melvik nem volna ábrándod V; ily búvüa Uon Jüannal csak egy pillantást cserélni, vagy eaalinatokot vacsorálni : egyre megy.
Midőn uz élénk kedvtől zsibongó szobába léptem, elószi>r ia hősöm hangja öté meg fülűmet, ki a vei* szemben illó csinos nagy sara hoz épen eme szidb-md na kérdést intéze : _ T!Át te .Samu, bogy vagy — Samu '? . . . éa o-sak ugy pertu ? . . . . Nem maradt idom e talány megfejté*ére; mert nagyaám is csakhamar iniigy replikázott: „En megvagyok öt hibával. Hát te ItL-btika. hogy v^gy V" — liubeka V . . . Voltakép melyik hál a férfi éa melyik a nő V .
Nincs kínosabb a bizonytalanságnál ! Tisztába akarván trdiát jüni a helyzettel, elszántam magam az e^éaz l. társasághoz felvilágosításért esedezni. No d<» me^ is lakoltam e naivságomért! A szép ajkak churusa nly hnuilmas kaczaj-ac-ctsrdhan ti>rt ki, mely a bázal összeomlással fenyeget.'-.
ZiLvanimbaii min len bánóm eszembe ju-lutt - még :i oi'iii iud"iii m-jhik ntiibvii-cus iá ki azt áüiija, hói;v „nincs rútabb a ka-crnir''' nőnél," l'r:n>i fiTvintöm ! Inigv azok az ,ii'f.lhfli>.-Uflok olyan inaestheLc-aok ! . . . ilveu íorombiirtá«;iit mondani a üzépneuiröl ! Van-t-valami költőibb, U hát ázebb. miül piros h;iji,al-ban a kaka.- kukorékolása ? S mi egyéb a ka-czaj, mint a li-gékony, aa t:l nt-i.i tVwult lélfk knkr»rét-i-iM*n ? mely a kedély piros hajnalának hiriletujc.
Do ug.^ kellett nekem ! mért voltam olv együgyű : I. i nem találni, hogy ez csak játék — a nőt körük küdves időtöltése ?_—
Nem érdekes játék-e ez, melyben férfi és nü szerepet cserélnek ? kedélyes és e melle ti' oly enzmedús ! mert hát kí tudja, nem e játék hordja e" méhe ben a nöeníáuczipáezio "nagy fiiladíidátá-nak megfejtését ? Igy kötjük egybe a szépet a hnsziiossab
Mi mindig azellemdusan mulatunk — kivált szeretetreméltó hölgyeink - társaságában ; pl. bolhát játszunk, zálogot adunk e csököt kapunk. Ismét mennyi világboldogító e-szme egv
csókban !.....Tisztelt'.férfi olvasom ! kaptál
valaha ugy "CMókot ?-' — természetesen rózsaaj-kakról V l^g,V-e, mit akkor éreztél, nz valami olyan érzés volt, mintha az egész profán világ lábaidnál heverne V ! Ilyet még csak az érezhet, ki a Clary-sorsjáték haepitreilerét üti el. Ah, a csók ! . . . Illés tüzes szekere, mely a hetedik égbe ragad !
Vallják ho öüzítitén, iiagyvrirtwti uraim és-dáraáim, tudnáiudt-o üjiük ily graeioiisomont mulatni? Ugy-e nem V Eu Istenein ! pedig mily egyszerű I
.Különben, lm ugy tetszik, nem hiányzik nalürik_u__nagyszerű sem. -- nagyBáinmal a legutóbbi bálról eseve-
günk; O oly kegytirf megengedni, hogy szivaro-mat tovább flzihássam amiért én hálából báli toíllűtle-jét a tujútig futtgaaztaluut; — nagyon természetes, hogy uk övé volt logebiganpiibb. E
közben ármányosan szép szemeiből oly veszedelmesen szórja rám a gyújtó rakétákat, hogy trémámhan szivarom tüzes végét teszem azámba. l.gyan kérem.'ki ailaná meg ily esetben, ha mindjárt étiquetiu ellen van is, hogy nagyot no köpjön V Mi tagadás V magam ís igy teltem — b ö a kis hamis, ugy találta, hogy ez „nagyszerű !a l'ár perez múlva ama tisztelt ifjú barátom, kit elébo szerencsés voltam néhány vonássá] bemutatni, leszilgés közben c társaság szemeláttára székestől hanyatt esik, — ez hasonlókép „nagyszerű.-
:— Nagysád ! kávéja már egéazen meghűl.
— Nem tesz semmit. Elvem: a kávét hidegen inni.
— Elve V
— Igen. Nos, gondolom, önnek is vannak elvei ?
(Hí igen.
— Például V . . . .
— Hát . . . például . . . elvem : r-lőbb ula-ludni s azután fölébredni, elvem : előbb a harisnyát a csak azután a csizmát fölhúzni; elvem : mikor megyek, egyszer a jobb, másszor a bal-labamat tenni előre atb. slb.
— Menjen!--— ön„kiáilhatlan ember!
Eu ugyan élnem mentora, hanem elment ő
b síépeu magamra hagyott.
Ily ügyetlenség hozott engem már fáché-ba nem egy szép hölgygyei!
Isten neki - próbáljunk még egy szerencsét !
— Y. nagysuin! amint látom, a ^Karthau-sit* forgatja. Olvasta már?
— Egy részét igen.
— Hiszem, Tiogy azernncaés volt e könyv nagysád tetszését megnyerni V
Nem sokat ér biz az, nagyon unalmas. Most Ja „Három nndrágu ember'^bekezdtem; — ei I már azüin érdekesebb L
E rövid de vwlós kritika egy pillanatra j kissé különösnek tetszett : de csakhamar meg-I győzött arról, — hogy Lavater és Gall tudomá-| nya nem egészen humbug. —- Kérem! az era-j b^r mindent megért, csak a nyitját koll el-i találni.
Elég az hozzá, hogy angol, vérem daczára' kitintőleg mulattam. Fogadják forró.koazönote-mut, szép hölgyeim.
Oh ! önök k'irében a lsgengesztelnőtlenebb mysanthrop iá földhöz vágja fekete pápaszemet s rózsaszínű binoklit illeszti orrára, hogy ezen nézze a világuL
Szép uagysáim! az önök társasága az, hol az esprit uzef aziubon caillpgd'tarka pillangó röpködik kürül'-iv boldo"g"resztvoyűt^! egyedül az önök társasága az, mi ar öTót kirgiz-pusztáját paradicsommátvarázsolja, hol a jaguárok és hiénák arunyat, tömjént és ínyrhát áldoznak a szellőm íenBégón'ok!
Monsiuur Duniaa ííIb I ön nagy embor, mer1 Öné o gondolat t „"pantonflo adörable!"
" ' M-v.
mond. BEt pedig — t. i. a tanító önművelődésé -mindaddig, »"L minden tanító csak önmagára. uÍaly*les*, majdnem lohetetlen marad. SzÜkBÓ-tehát, hogy ott, hol &bb~ tanító van, ezek, roméi gyakrabban egymásán! érintkezzenek, Uoej o gy ü 11 tanuljanak, vagy legalább az ün-raLvpl&hMbeii követendő tervet együtt készítsék, niert ai erők Összpontosítása ?8 kölcsönös támo-gatáaa által lehetővé válik az is, mi az egyéni erűi .fölülmúlja."
I A fiinnevezett napra tehiU az elemi tanodn ^Qletében meg ia tartatott az alakuló gyűlés, melynek eredménye még nem valami fényes, — mert minden kezdőt nehéz — ; hanem az alap mégis megvan vetve, inost csak tovább kell építenünk ?8 torvünk sikerülni fog. Először is az
A városi könüs iskolára kért negély tárgyában a ministerium még nem válaszolt. Kölvüs báró ur kedvezőbb alkalmat nem egyhamar fog lelni annak kitüntetésére, hogy búr nem erŐHza-kolja az-egyes folekezptek féltékenységért) — a közös iskolákat, ott a hol az értelmiség létrehozta, gyámolítani kész.
- A városi közös „iskolai könyvtárra" ujabban adakoztak : a ft szombathelyi tanári kar ¦Ili könyvet, — Gráff Károly ur Z.-Egerezegen, — Lukács Károly Andráshidáról, — Bczeródy Elek ur Hencséről, — Tuldi István niiniateri-titkár ur Pestről, — Hákusi Jenő a Reform szer-keüztűjtí ifl kijelentéül szíves volt, hogy megajándékozni fogja könyvtárunkat. t Fogadják ezen -nemes-érzelmű, adakozó
^alapszabályok kerültek szőnyegre, melynek fel- |-^irak nagybecsű jutalmokért legszivcsb küszü'
olvasása után elhatároztatott: miszerint az „alapszabályok" magyar és horvát nyelven leírva küldessenek, szét minden egyes tanítónak, kik azt a jövő gyűlésig tanulmányozni fogják ; és igy átgondolva minden egyes pontot, annál biztosabb és helyesebb eljárás, idomítás várható aimak megvitatása alkalmával.
Ezután a „Bánsági Tanító-Egylet" által inditványozott „Emlékiratára került a sor; ami mindannyi áltál elfogadtatván — aláírattatott, és elküldetése elhatároztatott.
A jövő gyűlés, melyen a nevelészet körébe vágó felolvasások és gyakorlati előadások tartatnak, f. évi április hú 26-án fog megtartatni. ''¦ ¦ ALSZEGHY ALAJOS,
Levelezés.
Zala-Eger szeg. VároBuukban f. hó 3 án tartatott meg a . tisztújítás. A lakosság biró-jeleltjeiben vált két pártra.
Bíróvá: Miszory Ignácz ur, kozgyámmá Pislek József ur, és jegyzővé Vöczköndi László ur választattak.
A Városi elüljáróság és képviselőtestület igen derék polgárokból alakult. A városbíró egyenes, erélyes jellemét ellenfelei nem kevésbe tiflztelik, mint választói, s azok csakis az eddigi városbíró : Hanty Ferencz ur iránti ragaszkodásból szavaztak ellene, bár az utóbbit sajnos betegsége ugvis hosszosb időn át akadályozva volna bírói széke betöltésében.
Mi c&ak azt sajnáljuk, hogy a győztes párt ellenfelei közöl oly jelentós polgárokat, mint Molnár György, Hiizics Károly éstíanics Mihály urak a képviselőtestületbe nem választott. Igaz, hogy midőn az előbbi esztendei választás megtörtént, akkor az ezen férfiak által vezényelt többség hasonló eljárást követett, midőn Arvny István, KönigmajiT Károly, Hérics János, Kovács Károly, Handler István, Miszory Ignácz, Páslok József, Sípos Boldizsár, ós más tehetős — a a város körül buzgólkodó férfiakat pártos-kodáaból mellőzött; de az akkor som volt jó s a város érdekeinek megféí^. eljárás, és most
netünkel — midőn egyfelől mély köszönetet mondva, más részről felkérünk minden további adakozó tanügy barátot,-hogy a iölajánlott küldeményt Újlaki Mátyási iskolai könyvtárnok úrhoz intézni szíveskedjenek. r. 1.
Heti szemle.
Január 2 l-i.
(Bri ) Harm kulik a vidéken.
Jan. 1 (-én a teUóliáz 20-án tartotta
magvar színtársulat mi \z országgyűlés alsó ház
A városi képviselőtestületbe a közös iskola melogkeblÜ pártolói mellé, sok ellenese is megválasztatott. Várakozás teljesen nézünk első gyűlése elé, — minő irányt fog ezen intézménynyel szemben követni.
Reméljük, hogy a haladás, népies egyenlőség és felvilágosodás barátjai többségben vannak kebelében s nem ejtik el ezen intézményt, mely égy életerős magyar polgári osztály fejlődésének elűfultétele 1
.Ujabban a kath. segédlelkész urak a kitü-_zütt kath. vallási.tanórák alkalmával a vallásoktatás végett eljárnak az -iskolába. . Üdvözöljük űketl
Bizonyára hasznosabb szolgálatot tesznek a vallás, a jelesül a katholika vallási érdekeknek, h& elfoglalják a tért, mely most is a vallas-lelkUmeretnck fenhagyatott,mintha odahagyják azt 1 — ;HiizaU a~incggyőzMáflÖk--Bzmntijój_[_ csak igy mivelhotik. * '
ez évbelii
első üléseit. — A munkaképtelen honvédek száma eddigi jeleutkezés¦ szerint mintegy '>< w
— Vadnnv Károly a Corvina igazgatója állmáról leköszönvén Szabó Kichard választatott meg.
— Fiume kormányzajává — hirszerint — Gr. Zichv József van kiszemelve. — A magyar testőrség VO-évi szünet után f. év első napján reggeli H urakor ismét elfoglalá órállását a bv-csi császári palotában. — Soulherland angol herezegasszonyt, ki magyarul ékesen beszél, az angol királyné első udvarhölgyévé nevezte ki.
— Az ember szive egy év alatt 4j,s30,0OO dobbanást tesz. — Tavaszra Pesten fegyvergyár lesz, mely heienkint 10* H) db Werdn-íéle fegyvert készit. Egy tölténygyár is állíttatik fel az országban, mely évtnkint 30 millió töltényt állit elő. — A természetviszgálók cs orvosok idei vándorgyűlése Aradon szept 2 — 7 napjain fog megtartatni. — Veszélycsüu beteg vuh Arany János, de dr. Kovács Kndre remek éa sikerült műtét által megmenté.— l!r. Batthyányi Kázmér javait a kormány az örükostól 170*'J ".M' Írtért megváltotta. — Báni lieeko közös pétiz-ügyminister meghalt. Helyére Lónynyt emlegetik. — Bonaparte Péter berezeg által meggyilkolt Nőire, ép halála napján esküdött volna egv creolhűlgygyel. — Garibaldi Londonba utazott. — Halas város főgymnasiuma Üózon Kálmán hagyatékaképen 2-t ezer forintot örökölt — A Tisza áradása Domouyán egy gazdaember udvarán 2f)0 régi pénzt incuutt fel I Leo-pold császár és János lengyel király korabelieket. — A régi ciiilst hat krajezárosok, melyek 1S48. 1S4T1 évekből valók, caak ez évi jauuár végctg fogadtatnak nl.
-— Strossmayer diakovári püspök élete ellen Rómában két egyén merényletet intézett, de sikerült megmenteni. — Pesten egyik éjjel egy ur nyakába fojtó hurt dobtak, de elhibázták, b bz a Deák Ferenez és váczi utcza sarkin történt. — A magyar és olasz királyok e hó 23-án Aneonában találkoznak.
— (Irodalom s művészet) — Szilágyi
Virgil által szerkesztett « KorszellemJ politikai, egyházpolitikai s társadalmi folyóirat első száma meg'olent — Megjelent Hoffraann Mór által szerkesztett „Magyar ifjúság lapja" czimíi mulattató éa .oktató havi folyóirat első száma változatos tartalommal. Ez elaö, számot legnagyobb részt maga a Bzerkcsztő irá, mi munkaszeretet s sok oldalú tehetségről tanúskodik. Óhajtunk hosszú jövőt ! Ára egész évre 3 írt.
Hírek.
— O Felsége a Királyné o hó ülőn nem mint jelezve volt reggel jő Kanizsán keresztül, a hófúvatag-ik nu-gakadályozriíii,
hanem ugyan az nnp e>te lo óra után érkezett ide, a megállapodás H perczig 1 tartóit. Ö h'elségo nem szállt_kt a kocsiból. A pályaudvar fényesen ki vt^dnlgitva.
Élénk vitafWRas tárgyát képezi még mindig Nagy-Kanizsán, az uj uteza nyitás kérdése : egyik fél a kórház utczának kiköveztetését óhajtja minden áron először eszközöltetni, a másik fél előbb az utcza-nyitást óhajtja a takarékpénztári és Kozcn-bergház teleken keresztül hasítva. Az a kérdés már most, melyik elönyösb a város-,és polgárzatra nézve. Ha némely polgára e városnak leveti magáról az önérdek mezét és szeplötlenül a város érdekét tartja szeme előtt anélkül, hogy önmagának ártana, tisztán áll mindenki előtt, hogy első teendu az utczauyiíás; mert ezáltal a kövezet vám i szedése eléretvén a beruházott költség visz-j szakerül; mórt a krdtsúgnék idóvcli fedezése j által a jiivendó haszon ujibb c/élszerii in-| tézkedésekre fordittaihaiik; mert a város } központja egy egyenes és ^zrKs utczával lesz összekötve a vasúti indóházzal, s illetőleg a jelentékeny forgalmat jelező le- és feladási raktárakkal; — mert uj föutcza- i nyitás által uj épületek is k-teríttet vén, nemcsak alkalmato.-abb boltok, de kényel-mesb lakások is építtetnek fel. A kórház utcza a vasüli forpalomhnz mérten keskeny és jókarbani hozatala alkalmával életveszélyes is, azért rendőri szempontból egyszer mindenkorra betiltandó lir=z az ezen utczáui teherszállitás. Egyébként e tárgyhoz jövő alkalommal bővebben hozzászólan-dunk. Addig is szeretjük hinni, hogy Nagy-Kaniz-a város képviselő testülete a közelebbi keddi gyűlésben nem fo^ja bx^zeplösi-teni jellemét önérdekek - szülte izgatásul: járma alá iiajlásaval. hanem nemes, szabad, és független gondolkozásukat követve a kö/jó clóuiozditására fognak szavazni és maguknak a késő utókor örök hálájára érdemessé tenni s a város díszét, javát 11 ¦imozditaui, mig az önérdek izgatása pillanatnyi hatást s maradandó vétkes visszaélést és mardosó ón-tmla-tot idéz elő.
— M e g j ö 11 a 11:1 ' kiiszónli a gazda gaz-datilrsát vigan ; a deáktiuk még ^igübbun, hogy labdázhatnak hóval s knriísidázhainak, de leg-vígabbuíl ü ezukráazok én kávéjuk, liogv jeget rakhatunk cl.
- X a g y-K a n i z s á n — hír szerint — t-íry ujabb takarékpénztár télállitása felsőbbileg engedélyezve van.
— B a 1 a t o n-K u j á r r ó 1 írják : egy fiatal ember oda jött uiiukaiióvérét meglálugatui. Éjjel a fiatal ember a nőre rohant s azt egy hoaz-szú késsel több helyen veszélyesen-megsebesité, a mellette fekvő kis gyermeknek pedig egyik kezét lemotszé. A tettes a veszprémi túrvényszéknek adatott át
— K i & f a I u d y S á n d o r hamvait Sümegben e hó 11-én tették át a nemzet kegyelete által épített uj sírboltba. 20 évig feküdt a kápolnában a az áthelyezéskor Fehér lelkész mondott emelkedett beszédet felette. A sumeghi dalárda is közreműködött e másodszori végtisztesség tételben,
— A zalaegerszegi dalárdáján..' 22-én tartja előadását, jitinua tánczVigalpirl kfc" vetkorik. ' ¦
— Lapunk és más lapok clflfizeiöít figyol- * meztetjük', hogy korrflányi iijabb intézkodes folytán, valiimely elmaradt hirlnpszárn, nem mint eddig, külön írott nyílt levélben reclamá-luiiil(>,~han>;:n csupán a pőötai hivatalnál kuli szóval b<;jelentuiii, mely a reclamálást _az illető kiadóságnál hivatalból megteszi j mert különben az előfizető álul egyenesen a kíadősághox ,íntézott írásbeli reclama iokert a postád ijt és 5 krajcár büntetést kell fízotui, és hihető, hogy ily reclnmatiokat majd elfogadni sem fognak.
— t'ohn L. Sámson, ur Hamburgból azt hirdeti lapunkban, hogy a legTitóbbi~blízn8nol"Br fönyereményfNagv-Kanizsára fizettu ki. Mi az ügyben nem hallottunk eddig többet.
— A zalavár megyei honvéd egylet Zala-Egerazegen 1870. február hóban tartandó évnegyedes bizottmány! közgyűlése első napján délután -i órakor, alolifott azállásán, értekezletet tart, melyre a tisztelt bajtársak megjelenni ezennel felkéretnek. Besenyey György, egyleti jegyző.
— A nagy-és kiakanizsai tanítói testület tanfelügyelő-nr elnöklete alntt jan. Ü0-án értekezluttít tartott, mely alkalommal többi közt a faiskolához szükséges helyiség kijelelte-tése kérni, a jan. 2ö-án tartandó tani tó! gyűlés alakulása megvitatnedónaka végre a nagykanizsai iskolaszék felhivan.b'mak liatáru7.titntt,hogy a tanítók fizetésének javítása űgvéion hozott haüirozatok éleibeiéptcttessékés f. évi január elsőjétől havonkint s/.o!gált íssck ki. Az ismétlő iakulába járni köteles gyermekek rendes bijá-rása^ iránt az iskolaszék intezkedéjte kikérelik.
— A ja n . 1 U - é n tartott bál, daczára a szeles és havazó időjárásnak, szép ez-Xminal b-vigan tartatott meg Grünl aum jeles zenetársa-sága mellett. Üdvözöljük a rendezőt!
Felhívás
amzsa varos
mélyen tisztelt polgáraihoz!
A zalaiiiejrvui köz-iégi iskolák néptanítóit f. hó 2ö-ikára, Nagy-Kanizsára, meghívtam avégből, hogy a népoktatási torvény 12."> §. 2. pontja szerint a megyei iskolatanácsba maguk közül n egy kepviRulő-lagut válasszanak.
lekinive a Uinilói úsztálv anyagi állá;-át, tekinve " főleg az(. bugv vidéki községi nép--tanitiiink ebbeli alk'tr.Tuányos joguk gyakorlása végett a tanügy magasztos érdekében lesznek vendégeink : benső tisztelettel és őszinte bizalommal kérem Xagy-Kaiiizaa uemcslijkű pulgnra.il, Imgy a néprievi'lés iránti bazafi:iR részvétből a megjelenő vidéki tanítóknak a kitűzött napra szállást adni kegyeskedjenek.
Az általam "sdett vendégszeretet, mely ily esetekben más városokban is gyakoroltatni bzo« kott, az illetőkre igen jótékony hatással leend, alulírott púidig azért előre is mély köszönetet nylvauit.
A nemes ajánlkozást kérem f. hó 25-ig nálam, vagy iskolai gondnok, t. ez. Sanveber Jó-zacf urnái, kegyissen bejelenteni.
Kelt Nagy-Kanizsán, január 22. 1Ö70.
BÓJA GERGELY, tanfelügyelő.
M"3^o.t posta..
— Ss. J. Punxt-ik'ivecs. Ké«MÍjjgel loljesitottak. Fogadja ndv0íi--lünkel !
— V. m. Egefnetr. Iparkodunk. _ T. .1. Popron. Sémrai hír ?
— Gr M. Prst«n. Cs.ik kironatilag kHiBlhetjiUu.„
— Sí. F. Zl-Eít-rsj-cjr. K talilkoi.-Unak tíneiidilnk.
— Z. L- Supron. Nincs úrettc Rumini jár.indi'is.i(r ; firillílk, tia a lelkes ifjuíá;: künyvtárnuak grara|dtA«-hot ily cíükélysi'-fruitl liÁr, inruHiiuni nlkalinnni v/in.
— „A fohpr kametiáf kíisiílnettel vattük.
CJ SS L E3 T X ~FL 1SS O JEZL :
Hagy-KanilU, 1Ö70. jantiar 21-io. Valahára tclllnk böklívotkeeett, hogy a gazdánza. tot » fciifllt aggálytól megmoiítío. Unaróizt pndifr najjQbL mennyiségű gabona rendelteUtt Amoríkóba La London rtWére, ami által romíljllk, hogy as aii-gaÍT(Uarsk Umít bckíívetkoín ck. Ijry, van totiát kili-||/itínt a ^bnaárnk eraolk^ilisére, ha a taranEra tOhb -olialrúLJiiu-alikDltkal iiím lemiUik--uirj[|c|ivo.
Piaczi hcti-váBarl keíet-árok. *
..... _______N.agj^Kanlíain, JMul21=La. ;
""""•'ZTAIíáanitHai mórííalílnt.
fayrt: It u« ¦ Bit—HT> fiin'tow 3 fri, _tii! —.kr~ '**4i'*B ínt !i fr.J 10 kr.''B7—B8 fti. 4 frt Ilii — . kr.
ÍmuM J*-Snt 2 ír. 40 kr, 79—80 fut. 2 ft; «5 kr — fP« MrTSBÜBik, 70*71 fut.'2 fr. 20-4» kr. 71-72.
f«ta 2 frt. Ő1J kr. Árpa (rtlxiHiscRei!, 65—fiU fU. 2 f 20 kr. 67 -68 (uh. -J frt G0 kr. Kuknrlcu : fr 15 kr., - fri — kr. Kuk o r í r aft ola»r. {csiiiqnautiiit í frt ao Itr. Zab 44-Í-4S fnH. 1 frt. 4ii kr. 4li-47f[>' 1 frt f>5 kr. Píhillb Cil—08 fim. 2 frt. 2ll kr 60-05 fia 2 frt -Í0 kr. Panxuly fobir 4 frt - kr Paasuly, tarlili 3 frL — kr. Siena mám. — frt. kr szalma - - t'rt kr.
Érték- és váltófolyam : jan. 21.
5% motalitpues G0.— ; &°/o nemz. kölcsön 60.— ; ltíÜÜ-ki llladalmí kiíleaün 70.10; bankrészvények 7.33 ; bitül intézeti részvények Üő-L 80; London 12íÍ.75; Bzüst agio 121.lö; nnuiy darabja ó.tji}-kr.
Vaautl
índnl N.-Kanimárol
napoHklntl
íels
Érk. N.Kiii
fiopriniit,-
raenetrend :
dúluL-tu '2 ón
rrp;i'l li ón
¦1. « 1 Aa
«mi-o Kl Art
r,.pc. t .'.ri
ilúlbcu 2 Art
reps. f» <>n
l'I .In
dílmaii-3 <>n
rMjrp'l 4 .'>rí
i perci.
» 20
l 1
i li\i
titilla fol.íl n.u'n.-l ,,|ra : „ ililb. I "rn
P . uatvB H .irn í
Trii'nt . dilbanl*-» óra f
. i.»tc Hl tira .
Iteci „ rPBK..| 4 .ira 1
r mid t() «ira ]
Sulii'"iil)<ü (télben 1# ára
Jan. 23-tól 29-frj 1870,
i beli- :Kallinliku« nap^j Pro tea tani .p Ur [ naptár
ü lp,.||iüklnst iO'"f;ylt mtg. Mitili Villi 1-13
Vasárnap ,B 3 II. A. cljT iB 3 lm
IKtfS | Timoth .
Kitdd ' P«l fenlnl.
Saerd* [Polikárp
CsíiUirtilk I Af. ai^ .Inti.
Pánink 1«. Kiír. hiiuiibnt 3. Kar(>itcit<
iTimoth .!PA1. foríol. j Pulik
ikniii»itom
TMargit I Val ír
I<\didős sznrkos/.t.ő : WajditS József. Saftfidszcrkesztti : Bátorfi LajOfc
H
I- lt. : T) Fj , T ¦ É S. B ?K
Légutak nyálkásodibiíi, erös, fuliilt köhögés, légcsőfej-^örcííölc, vérhas, gyomor- é$ altesti-bántalmak meggyógyulunk.
HofTJáflOU sdrari-szállitó közpuuti-ruktára Bécsben
11 ^:ö>r-]a.tEL©irrl23.Br 3X
Urooil (Slavon iában )7 ím* hí Ifi JHIJD. Leg-illptlcltn' aŐbtTB-mfgkBreB«m, nekeui tninl pyi.rskilbleméiiyt '-Ít üveg-DUdata-Uvonat-egeuséaj-afirt, ti csomag maláta-bonbont éa két font naláta-eaeszségi-chocoládét küldani. Vstájus U-HuCu « »r nialáta-kéazit.iiénjelret Uiaárletet tettem, ?4 pedtj: asukat al tMíí- is vérbaa-bántalmak-, {rytiranr-cTriige^f*-, nyilkáandáa íi kuh'l^i'a etlaii használtam; es íitiibbi bajtól sokan az íln maláta Ii'ihbonjai álul meggyógyullak. Bogdánoricz István, -
Pottachacb, 1H- ltífi3.*Mir hos?z»bb idíl-'Ü íoirra a légátak Bp8r^attta3ödá.tíli3ií,'«bhVeíi*'lí'i' ínplyt'k erűa k^hüpéat és lérr-caCfcj-gflrcBükBt okoznak, ininólf,¦;.'»¦.i t.|b.tiAro.-:«itt vagyuk, az aii aolí oldalról difiért maláta ké<z,truérjyeivrl m kísérletet tenni, tehát megkeresőtn íkriretki'tik a mc-rrrudi.de»). Grnber VinoiS, c*. k. fSinJrnik. - Potnehach, aug. 2tí. lt*G9 A már kétazer ni«|jkHld,'iU.maláta-kiV0aat-eQB3ZSégi-3Ör haasnálata nlin g,lreális k3li a jé jeniben és ii»héz lélckzé'embmi sokkal könnyebben ércam magamat. me^kerE^m umiálfoirvn, nekura i«-met J3 Oíuggul killduui. Gruber Vfncie, ea. k. ffimérnSk.
55 Figyelmeztetés hamisítás és utánzásra nézve.
Minden alaku maláta-készítmény emen ocv kézvonasora található
Joíiauii IIoE
Nagy-Kanizsán a vulJdi csakis K. Rosenberg és J. Wellisch nrak kereskedéséhen kapható.
3—1
Egy 1Ü holdból álln
szántóföld
Zalaraegyéhen a bacsai határ-%an szabad kézből el fog adatni.
Bővebb tudósítást Bacsán Özv, \éim(h MJhúI} né asazonyuág-nil nverhetní.
Mühowwián,-, J a neppzaajszau korszellemtől
szántóföld TRAUGOTT FEITEL, első uszstiiM gyosszágnkso ált.a bizomány
WOHNUNGEN«
§g|y* zu vermiethen.
Drai schöne trockene Gassen-Wohnungen in einer Fronte! auf dem schönsten Platze der Hauptgaisejed: ruit 3Zi mmern, Sparküche, Sp iss, Keller, Boden und Hulzlage. — Dann eine separate Wuhning rüt-kwärts gegen die Neben:: n6e,mit 3 =chönan trockenen Ziin ->ern. Sjtarküche, | Speiss. Boden 'id Huizlage sind von (teorgi 1- . 1 zu vermiethen. Näheres Inerüi'i.r in iler Buchhandlung des Herrn J. Wajdita in Gn>?s-Kanizi-a :u i_T!ragt.-u,
:it>4 3_lj!<>ptika.
TRAUGOTT FEITEL,"eíső uszatiiM.gyoaszágnkBö álla blzomány-szálütd-IJzlete
Bécs, Kärntnersir. 57. és K.lirntnerring .2. gegenüber dem Drus^hc-IIaus. l'árpyak' ca áruk imndi-njyfjjtgirWg iiélkltl, irielyek aa ttsazoa hírlapokban filSjHnnok, Alulírott által Ugyanazon mi-.tti^bfii ' ' ' ' "....
Ezen (
»TGihetfik, aron kcllofDOS külilnbfl>'^cl, bogy a csomapoláf <írt mi 1
iknak, mint ajándékoknak egyúttal megvan gyakorlati értékük, mint-
Ezen mechanikai úgynevezett örökös nap-i
tárak kUlnnfíneii pontos di cshiűnan kiÁI-| liti-a, a Mrfl ía níii órákon mint ?1-111 ck ' v.i(eltetnek^ as opj'ik oldalún tncohnniamnn
,'i nap és éjiül hnsarát, a nap fel kt<\i-( t's Ittwentút, a másik ul dalon : fdljú hiítet Os büiiapot mutatják. — Egy irtat-tivalótlilaíí nranyorott 4fi kr. "gyaierüe ara-nyo-t 2ö kr. epy drb. kiiiőnsépts 10 kr.
A rarrásboz ipen niíikaépea .11 ujon f.finlfllt varrÓtii-befÜzS gép, melylye! rak ia e^y perci alatt a lepfinomabb varrótűbe Biálat bf-rGahirti. -- Kpy tfinagj-aápu flielencze ára 0 kr. — 11 >" aiir. szab. varnítS, mradf(»yik darab aciélból L'O kr.
- POPP J. (i. iii-nak,
........_ - .gyakorló, iógurvuö
Bécsben, Stadt, Bognergassé Nr. 2.
ííagjonlísztelt orvos úr!
ü Anatherln-száfvizeV
n:ilLaiik i.ii u ili ti, m
u. - M,,t„o-v anns Au.-iÜiunii-
i eiatan ai
Több rv óta a* üanci i^Kt lenné lálL — Töbh
k- [i -s va-fyjktJa. valódit a hainsitottúl I, mnreu cs.liii a hinletott rakttrakból i;ryi'taxe:ii a/.t b'-n a "Hüan ujabban a hirdetett raktárik lígyik-iböl i^i> ¦iuiviíet k.ip;aL s tObb rakUlr 11.-1 *>l 1ia.*.>iiIÓ ^yamm tiniiogra ílhatiroitam, hogy uevosetl Au,iilir in-' :a dv-li torr/nból neritm be, éa en-uni-l ua;Tiui u.tí.ii1 feltaláld iía s:abadalDmtul.ijduii».sb'iL t-tnlul-ik .imu po.iC.lfiirdnltÍTal Atiatbunu .-sáJTir.i'b.ll Ui. uvnp^el p.,it.ii utánvrt küldeni mMtnxtatiit'k.
Liiowce, ltíltíí. február 4.
Maradok kitünii tis-stslctiI ktM-óp" .¦üoljfíija
Borysiekiewicz Ferenc,
(ií.r»"—4,1. c.) plcbáuaj. i.utmvc.ebaii, tialirtábau. poata Tlm
— L-l, l|->]
írso* "7PrJtc7clii aiiirol fenő a mai napi;; k^tzitptt ia-A kés élét a—i-sseri élkül. hopy karczolna. -
Egyetemes hévméröt éa légmérőt
ritut.-iott la|,]..-il, c.nnos tokban, házi !iQbs,'.cl.'tre relfü^res^tciii.
nimli-nki f.ttr m apának larab ára üő kr. >Lt-miiveL»k ós r^yéh'
_ LAKATOK.
Leenjabb betöre» s tUzl)ÍEtnN SKab.
lakitok
Ora-raktár
t;idum.
---------- KapUaLík : Na^y-Kanii.ián : HeliLS JózM>f l.'
rtoícofold A., Wíjditfl J.. Welli.iL-1.. Ke»*felli<.f«r ,¦ rHkedL«ében. Pápán: T'diepni .1 Kvnxtliidyvn Zala-t^emri'^' n : Ij,úó i\ (ryójrí'ííEtírész. Rapruni rísz. Varasdnu ! Ilalter %yi\>Lt%tvré* .. Szirtit-11 IPCgen : Danirr KáJL-l í» Stamburszky 1.. i^'i'i^ví; bilbt'lycn. Pillicb t'errui-z pyójynzfn'** urnil. I jryBa; t'ibic K. C. Veazprt'-mbeu Mpyr Tninkpi fiai. Sxóke*fi'bér*nr : l.i'^mann A., Uraim .1. L berény : Heialor j^yii^yiizerrüz. Kalocsa : Hnnath kemítiü í Ma<:bli:id gyn^ysitr.n Ilimar-iblv.it : Kluríán J. gyógyí'zcrútz. K^rrii^idffl : llurvalh—J
BuHjhádu - Haján: nay W. i
i: KramuÜD J. Túlnan: >«bw Hftebltii-b Sr. H,rLf,-l.l tiii, ,E Zách, SipJlkh ••vu-'vsírr.-.sj
Notirira A . ilr:i!
utintlnrd Tivada
Pnkv.n; —.lv») Víir-i—fc" htr-Jr,-
M.
Alulírott bátork demü küzünsec
juttatni , miszerint a^ urasági házban levó
órabolti helyisemet
a ^polgári egylet" k izdcbe ittettem, hol U kulin híiiuhi úrral egyetemben a; ú.-íi-rnktnrl a legkiiünóbb gyár.tkbi-! felszereltem, óa mindenn-.-!iiü ezüst ée arany zm-b órák. f.ili-, ébresztő- ta huit-ii.-akut a leg-jlllniiyuvnlil) L'y.iri arnn kiszolgáltatok. Ug\ s/.iat.'u
Eriseit brálE
becíeréltetnek. TaSainint mindm e szakmába vá..-,, jn világok i»lr«*n es l>0llt is elkeszitéare [ fogad tatnak.
Minden <•/. iizletbiTi i:j>nan vett vagy javii.iti ,inik r;
egy évi Írásbeli jótállás
ígérte tik.
Magamat .i ttagyér.h-iii ü közötirtt'gnek kegyes párttti'rA-ajánlva. vii'", .-k il
TsohfMHMi Aatal,
— 1} 'T:l3 N.'IL'\ -KalllZH;
1 db. kicsi . ... M kr. 1 db. najy.....1 fit
Esernyők, alpneca t!.40, fiMnr-iycm 3.'80, Rplycm f! r)0 mindkettő fanyf'l éa aenél alappal 3 ft 80 kr. ' ' Knrp*T«L'í.'k tümür 1 drb. 1 frt 1 frt í>0 krig. I Érmfk, vésve, íománczozvn 10, 20, 40, (!0 kr. '
Óraláncznk, nj párisi 30, fiO, 90 kr Svak "iralánczok, zománrz gytlrüvel rlisicaen ki állítva 1 frt 1.(1 kr.
Ai-z>:l nrnlánczok rllvidek 1U, Ifi, ,'t0kr. Xvaklánczok . 70, W kr.
1 pár k.-zelöfromb 2."», il% 10 kr. 1 dl., mi'llpuntb 3, H, ifi kr.
1 db. jrallúrirumb, csont 3 kr, aranyozT.n 5 kr _
,1 iinyanya kr. :
Varróeszküz csinos börládákban, mely áll
1 ,íll.i, {.'Uisüli. t fit art/., kilrömrispolj-,'iTiEŰ, ki'-s, lyiikLáptó stb. m kr. — kétszer ilyerí nair/ 1 frt Ltl kr. iiu'j; c?inoanbli .'1 f,t. E/.en tárgyak Hz.irv.tkknl a vad kan-agya-
diititve tPnnÍMr.f-ti'FiB.'niniri,''' ini!en eziibn t-s lerom difizitófiért' a adi-atk cd valakitek Irp+iTTne-i mt-jrltiptílíjifll bu.I-{.'áliink : mint c<ry damb i.-ó-eazküz szarva.ift'jjpl (ÍO kr; I *11- n rajzolat üzprint 1 frt ÜO kr : 1 dh nmtarló szbp vasft-y,-l (Üt kr : 1 db aerar-vad kan - f„g-nkk.-il és fcjleg. 40 kr ; 1 damb iryiijt/n-Azltje!
fejjel t)z
kr ; 1 darab nílintartrí 4 vL't! kan-agyarral 40 kr ; 1 daráé iikití"i-j lerma 1 frt 50 kr ; 1 pár di*ze\s napv al :i írt átj kr ; 1 pár dámad-sza*.
aába
- ROSOli
— ¦ eladása Borostya n k ő i
i ismeretes törzsnyájaraban. gl 'Árak 50—200 Írtig.
Boroslyásállő_szcg mellcíi
l'sran Ede.
Nniíyszerii szprencse-ajáuhit.
lüitK'ti-álhuti-jutalL'k-sijrsjt'íívck mimlemitt vehetük és a játsziis engedélyezve van.
„Isten ilim Colinál!"
l.pgiijabb, megint nyeremény * kkcl nagyoubitott ttilíp-kisnrnlás közel _ S mllnrt
A lmz:bt bízlositja s ttsljciiti maga az államkurmány. A liuzna e hÓ 28-úa vübzí kezdetét. Csal; «3t frt osztr. ért., vagy 2 frt osztr. ért., fiiBJ" 1 frt osztrák értékben az iir.i n.il:]i)i e*y : nz i'Ha'utül biztositolt vnliidi i:r'di^ti son*j.-;_M iirk i iR'in |)<:dú; tilos Ígérvénynek); és a sitrsjt-^vek :iz :ir lírnncntes beküldése mellett-a legtíivnlubbi vilékékre is i;lkiildelnek. Osak nyeremények buzalnalr ki.
A Rnyereniéayek : "250,UIIO; StKMHMI: l'.'.luitlll: 175,<KKI.; 17tl,lX% líiö,ü(líl; 1611,(11 KI-; 153,(Hln; 100,000; 1Ü0,I)0(Í; &U,000; 4(í,l)ll(:); 2r.,00l); í : aO.OCKIí 3: Ifi.tKXl: a : ÍL'.IAH); 11: 10,()()i); 4 : S(XK); 5:(i00l): 11 : WIOO : 4(Hlíi; L'Oli : 500; 0 : »»>•, 272 : 200; 24.ri.")0 iivuriaiiénvii 1 10, 100, üli, ;io.
l'i^t}' ^ui'sjegy seiji iij;er kevesebbet 2 tirflernal.
A bivalalos bnzásjegyzék és a nvereniénv tt.sz-szegek a hnzás után azn'nüai hallgatag megkiildetnck.
Üzletem , mint a legrégibb s legszerenesesebb isinerelcs, rgprt már a legnagyiibb nvereiiiciiyeket íiOO.OQO, 22'5,O(J0, 160,000, 125,1)00. tribbszőr 100.000- és legutóbb a decz. 29-ki Im/iisii-il 11 főnyereményt Nagy-Kanizsára fizettem ki.
• Lázár,Jiimsoii Colin
(!)5íl—2,2) 1 ^ ÍTnniburgbnn
fu'irűdaT-Ijénz- 1ÍS Vllltüüzlct.
VARRÓ-GÉPEK
minden alakban szabók, czipészek
és
családok
Bzilniára leszállított áron éa biztnsiték mellett.
Kézi varrógép 25 frttúi 50 frtig.
Árszabályuk khánatra bérmentve Ű.1J XL © 1 Ss: ÍX1 mégkuldetnek.
Varrótárgyak minden nemben s a
lcgnagvobb választékban 30. y o S ár nicjlett ki
igen plmtók
J uté,.
1
i
urnái
BOLLMANN M.
BÉCSBEN (3S8-12,Ht)
ltothentburnistrasse Nr. íll'. és Maria-bilferstrassq Xr. í)l. Jt-"OStj, ilálvány-titcza, Erzsébet-tér sarkán.
Legnagyobb raktár a varrógépekből 1 Ismét-eladók kerestetnek.
Wajdits József Jiiüdíi-, lap- és nyonidatirlnjilonos Nagy-Kanizsán
Nagy-Kanizsa 1870. január 29-én.
a. szám;
Kilenezcilik évfolyam
iilii-S(inioi|> i Közlöny
.......-— - " ¦ ^.PeJ ------ @j
j30fil^n--ó8/-vajsm-eoyékbe.
T^^FlT«dati>i^ todoináiiy és művészet k
' o {lyokran oisfél vagy hit íren. 6Í«rrUt"*»wi iroda éM kindó liitntal: WAJDlTti JÓZflKF kBnyrkeLr«k8dé»éi)cn.
í JSldfizetési föltótélék : 1
! Ili-lyl.r.. IiÍíImjk" iWááasal *?• vidíkr* ii.nl.in Vü1a>< Kff(-eí t-rrr- : - ,0 frt. - Ur.
\ hm íi-ii.-ííiiis [irtiLiiiríri 1-itOr 7 kr. >;..r ti «!¦» miti.ien toválil-i beiktalííért 5 kr l,- iniD'K-n egyei t-riktatÁjírt 30 Ur
A .Vvi'lt t.-irn" p^- p-iit t...r Uriktata i dija lő kr
Maötésekéi elfogad:
N.-Kanizsán: aKiADÓ-HIVATAL.pMten: ZKISCSB'k Béos-, Hamburg-, Berlin-, Nijni-a.-Frukftrt- 4i Bftül
bea: HAAflENSTElN & voglkk. UptMvB»r*j^ Stuttgartban: Sachsk&táima. Btatben: OPPCIiTK
Á aalavármegyei pályázati hirdetés.
Pest, január 25-én 1-7'
*Nem azon jelentékenységről akan>\ sz61aai,melyet kúránkban a mouographiroda T lomnak tulajdonítanak, nem is azon észszerű é$ helyes-végzést mSlyet Zalamegye a tudomány érdekében c pályázat hirdetésével lón, akaróin constatirozni, hanem egyszerűen a pályázati határidőre vonatkozólag óhnjtok néhány:szót koczkáztatni.
Még akkor midőn legelőször ol vasam a pályázati föltételeket, elhatározám, hogy a határidő rövidsége ellen szólani fogok.
De goudolaui, illetékesebb helyről tétetnek e tekintetben megjegyzések, és igy Hallgattam,
Okoskodásom nem csali, Jiiert csak-ugynn e tekintetben a tekintélyesebb kritikus t. üa magy. történelmi társulat nyilatkozott.
Ugyanis a fegközelebbj ülésen szőnyegre kerülvén az ügy, egyhangúlag elhatározik egy kérvénynyel járulni Zalauiegyé-hez, melybrn a határidőnek egy évvel való meghosszabbítását sürgessék, mert lehetetlennek tartják ily rövid idő alatt oly fontos munkának létre hozását a történelmi kriti--kakövetelményei h/erint.„ta
Ehez járulo.i ;i is szerény nézetemmel. Oly műnek megn^ara, melynek minden *ora kútfői szorgalmas munkásságot igényei, mely követeli, h<»y\ minden könyvtárban a búvárló hónapokat töltsön, mely a hagyományos kényelemmel szokásba vett történelmi áltanok kiirtására van hivatva, nem elég a kijelölt határidő.
Oly műnek megírására, melyre a tör-_ ... * " irt-karokkal váty-melynek--k ország egyik legnevezetesebb pontjáról kell a legrégibb illóktól fogva napjainkig politikai, társadalmi, gazdasági, hadászati stb. fejlődési bő ismereteket tartalmaznia, ismételve és hangsúlyozva mondom, nem elég a kijelöli határidő.
. Gondoljunk cük vissza a történelemre, hányszor bukkanunk Zalamegyére?
¦ Gondoljuk csak meg jól, mily nagy különbség Tetézik megye és megye között? Mennyivel nagyobb életpezsgés, iparfejlődés ?5 kereskedelmi élénkség vau a határokon, mint tk ország bensőjében fekvő pontokon.
És pedig köztudomású, hogy Zalame-gye-égyik. legnevezetesebb végpontját képezte hajdan és képezi most is hazánknak, T.W^keny szerepet játszott a török időszakban,.'-nevezetes volt a kereszténység alapi-...iása korában, fontos földrajzi fekvése iniatt. mert a mi'csak ritka előnye egy országnépnek, kapujául szolgált és szolgál egyrészt a nyugoji műveltség kivitelének Horvát, Dalmát, 8zerbo'rsz"ág felé; és niáarészt csatornája a nyugoti juüvdtség-beszivárgásának,, határos levén StaicrországgaL __ ,v ? Kzen „előnyökön- kJtvuTmég számtalan okniánydmr archívummal is bír,' melyek •vár-:eddig' is a lüiaéflGlnTl Igazság földorí-téaéw néni''csekély Kznlgálátukat tettek.
Most tehát, midőn a megye ily nevezetes pont niouographiájauak megírására pályázatot hirdet, kérdeni vagyuk bátor, akar-e a megye hűtlen és rósz megyetörté-;ielmet, vagy kíván egy oly szerves egészet, mely a- magyar történelmi szinvonaioa állván, diadalmasan kiállja a lábra kapott mouugrap hiákkal a versen} t..
Utóbbit hiszem.
És épen azért csodálom, bogy a történelmi társulatnak még a megye választ ueui adott.
Imi — mint szokták mondani - ugy négy szem közt, kérem a megyét, hallgasd meg c történelmi társulat kéréséi, t-s adjon miüel előbb választ.
•Tegnap voltam szerencsés Tlialy Kálmán szorgalmas torténetbuwirunk és társulati titkár úrtól tudomásul venni, hogy na a megye a társulat petitioja szerint alkalmazkodik, két jeles tehetség u. m. Nagy Iván akad. tag, és Véghelyi urak együttesen, kiknek a történelmi uknyomozás terén kitűnő érdemeik vaunak, s kik közül az egyik Veszprém, a má>ik Vasmegyéuek levéltárait kutatta át, fognak pályázni.
Én tehát mint a megyének szülöttje, és a történelmi irodalomnak szerény dilettánsa szivemen viselve megyénk előnyét es a tudomány erdekét, másrészt njolag 1V1 kéretve a történelmi társulat érdemdús titkárától, önérzetes kötelességemnek tartottam e tekintetben megyénk legelterjettebb orgánumát fölkeresni, és kérve kérni a megyegyűlési, hogy fogadja el a történelmi társulat okszerű kérvényét.
Azt mondja a latin közmondás:
„Sapientis est mutarc consilium in melins. *
WLASSICS GYULA.
Ugyan mire való az a nép* összeírás ?
kérdezi egyik _ember a másikát: „megadóztatnak mint a k'ólas" lön a felelet.
Ily hangulat terjedt cl a nép közi a népösszeiras elrendelése által ugy mondhatni minden egyes községben, melyet" inkább nevezhetni roszhatásu féltékenységnek, mint nyugalmat szerző intézkedésnek í
Ezen okból nem vált feleslegessé felvilágosítást hozni azok megnyugtatására, kik részben nem értik a népösszeiras természetét, részben féltékenységet élesztenek minden kormányi rendeletre.
Megmondom tchátezuttal. hogy a népösszeiras nem más nélkülözhctlen közrendé--sze'ti intézkedésnél, mely az államnak czéljai elérésére, külföld elleni bátoraágositásáia, az emberek fentártásának jtalálására igen fontos befolyással bir, ebből következik, miazeriuU az államnak gondoskodnia kell, hölgy "a népesség épLn-ke)lő számú legyen, kellő számú leend pédig^ugy.Jia az.tömörcbb, de/rnég is helyes arányban van a használható földteríl-" léthez és a kereset forráaókhQz.
Ez okozza azt. hogy minden államban kérdés tétetik : mekkora a népesség általában és viszonlagosan véve, azaz : azt Összevetve a tér nagysággal, melyet az.emberek elfoglalnak ? tehát hány lakos számiüiato egy ~ ménfőidre 'f és vájjon úil-e az iileté' kes aranyban a használható földterülethez és a többi .^biztos kereket forráshoz, j vagy nem V
Kzen arányra nézve rendeden Ő állapot állhat b? ü. m.
1. igen kevés lehet a népesség aránylag a keveseiii'rra-nkhnz, vagy
2. kiterjedtebb,lehat ?zaniu.--aíjb,úenieg sem szerfeletu; s végre
szerfeletti, vagy i> túlterhelt.
Első esetben az emberek k'Wiim'ii megtalálják élelmezésüket, de sem nagujbb szellemi, sem anyagi fejlődésről és jólétről szósem lehet, külföld ellen pádig ily állam az ellentálló erői elégtelen sége miatt nincsen elégségesen bátorságositva.
Második esetben az állam czélja leginkább éretik el, noha az egyes emberek nagyobb erőkifejtésre vannak szorítkozva.
Harmadik r^tbun biznnytaían a termeszthető élelem-szerekhez képeit túlnépesedett niTízág élelmezése, ih ország midőn míg legkedvezőbb áll-ipotbaii van,magának ;iz élelrei nagy részét külföldről nz ipar amiért szerezni kénytelenitetvn, mihelyt a/, ipar czikkei c'kelése megakad, nagy libegnek és nyomóinak kivan téve, az in vég e> nyomor nz embereket a bűntettekre hajlandókká teszi s az altalános szegénység a szellemi műveltség fejlődését is akadályozza.
Mind ezek szerint az állam által a népesség száma körül teendő intézkedések cz él szerűsége attól függL melyik állapot állott be az arányra nézve, melyben áll a népesség a használható földterület, azaz termeszthető élelmi szerek mennyiségéhez és a többi kereset forráshoz.
Ezen must előadottakból elég világosan megértheti mindenki, a ki csak értelmezni akar,hogy mirevaló a uépösszeirása,a lakások és marha-fajok jegyzékbe vétele.
A községenkint felvett népösszcirásból készülnek el a járás népességi kimutatások, ezekből állíttatik fi>sze a megyei népességi kimutatás, mely kizárólaij az egész állam nepessétjn' (illafiatjára nézve csak áttekintésül szokjál tehát semmi szinalatt a mftj-aüózlatásra.
Nagyon csalódik tehát e szerint az, a ki mást sejt, és tévsejtelmei által háborgatja a békés honpolgárok nyugalmát, s az által bizalmatlanságot éleszt az állam legüdvö--sobb intézkedései iránt.
KeltTÍí.-Iíanizsán 1870. január hó-2íl. TKBSÁNCZKYTÖZSEF,
,, „ -- a kB»rinilij«»BW-l>iiiottinány alulnílko.
Szeszes italok ártalmai.
írnak a régibb irók szörnyű acmánja*-ket, kivált a lengyelekről, hogy a sok-páJín^ ka-féleiul uiiaLt kevéssel h lUlulc olőtt, má-soknálazután, kék tüzes lang rohant ki szájukon, mint ezt kijegyzuttek Gmellia Sitfé-Í riai utazásthói a lipcsei tudoruk. Bartholt--! nib is, ezt néhány pélilával buoiwuja, Stur-uiius három példát emlit, hol előadja, miszerint három egyén — n 5»>k pálmka-ital után láng jővén fel torkukból — megfulladt. t'ohaiiM'n i=. látott egy férfit, a ki két csésze erős rg.'ti túrt fölhajtvin. láng jóU fel lurkáu, s azzal elegeit. Egy Zangeriua Bandi nevű giui'ner.'d irják. hogy ez erősen el lévén inerakr a páImkaivá-íba...midőn jelenlétében veletleiiűl a páliukahái meggyúlt volna, ö maga is csontjáig hamuvá lön. Ha-sonlag Linné is egy upsalai. utczán látott heverni bizonyos egyént, mint ő maga említi, a ki d';!b.:n az égeft bortól megrészegedve, nyili >z.ijjal aludt s fehir gőz jött ki torkán, melyeL a körül álló nők gyulidás-nak véltek, és azt hitték, hogy ha sötét volna, láng gyanánt lohugua, azért is sok édes tejet... öiítiuuk torkába, húgy-~a.balűlc-kijötó-tü/et az'ii líiolrlussák, a mi sikerült is.
Miiub'gy a pálinka a testet rendkívül szárit ja. a vert kevés mértékben-is-hir-telen felgyúl.isztji, önként következik: hogy ez, a mádként is forró és száraz természetű, egyének, a növekedő gyermekek, és az igen vérmes ifjaknak hamarébb megárthat ; de akárkinek is, ha ebben telhetleukedik, köuy-nyen veszélyt okozhat.
„Gyakori és bizonyos tapasztalásokon épült dolog — igy ir Hoffmann — hogy a kik magukat pálinka-ivásra adták, hosszas és igen nehezen gyógyithitó betegségbe estek, minői;: a vizkórság, az étvágy hiánya, s ételkivánás teljes elmaradása, nememészt-hetés, elgyengülés, sárgaság, nehéz kór, elszárasztó hideglelés, veszélyes álmosság, főfájás, gutaütés, vérbelipolypok, belső részek kövesedé>e ; valamint az ezekből származó' eredmények. Vannak példák, hogy a pálinka-ital miatt meghaltak fölbontatván; máj-lép, s tüdejük megkövesülve, gyomruk.pedig megszáradva taíaTtátott. Vannak, kikben.ez_ ital magától meggyúlt, sőt ettől ,több em ber egészen meg is égett."
Tanügy. Felhívás*) —
Zabimcgyc összes néptanítóihoz. Igen tiaztolt pályatársak! Jíogyénk ktizségi íakolaíanitóinak f. j.\ jun. 2ö-áu a tnogyoi ískola-tanáuba négy kép-s, vieolő válaBztaaa ügyéDún tnriott gyülétéa pgy, mind azullemí mind anyagi érdekűinkre oly^ nagy fűtttosságn,-R mugyénkbün eddig n^lkft-r ^ lözü'tt JálUUnotto-ogylit"..i^--«gJf.«Mra 36 .jtilnn volt tagbn'l mogalakultt . . ij;
Ük i. falhlvi* <aUaa ityiulvr*. I '-
74
Nagyon jol mulattunk;
lm cuk mnlattnk, Kiken xtno tt bur
'Jő'kert vet'nem ndhaí.
Nem adliat; sCl lukabb
Jtibbnn laj o_ lelek, -H*~3iömlCI-rénjlK
Jókedv kílKi': lépek.
Eszerobo .jutákkor
DoldojrpiLinaajíQin, Helyhez hw»nl6 maca
A* tpvad^TilBKrin. ~:
Eicemljo jUTalikor
— Bornum — e nagy itok.: Wem nrrrei, kit én oly ' ' _
Jliín Bícrotni*vA(tyok.
KAEORNAICI MÓIÍICZ-
Pályázati jelentés.
Levelezés.
Muraköz 1H7(I. jan. 10.
Érdekes jelenségek hosszú sorozata a mc-—lyct jelenben átélünk. „CarnevaUieruzeg'* -any-nyira felelevenítette kornyékünket, hogy az élénkebbnél clonkobb vignlmakból ki sem jövünk. Ezek közül jelenben csak egynek leirá-
TÁliCZA.
Daridóban voltunk.
, DiridiSban voltnnk,
Nagyon jól mulattunk, * Ciapangó jú kedVtCl KagyogoUaí arcEimk.
;:;:••••.». Midőn erén ürvonduto3 mozzanatot siotek i&Umegye-tamtdtestületéiH!!; ludorriásilra hozni f«'Ln([véz,6tt 'egylet nioghiziLiából-felhívom ogy-f:fseramimi annak minden tisztelt.tagját, hogy aakuzhaUdásnak nép neveléssé tünk túréit U kitű-,rÖtt, ¦ n legszentebb ügyért lobogó zászlaja alá ^lalkutllt k^zrággcHmrnk^n wparkodiu^^
A nngy világ története nagyobbazerü át-lalakuláaát alig mutat fel az emberiség amelénj zboldogitítsilra czélzó törekvésekben.a jejoa ¦xaxadénál; iV~szollem lorázía"hosszas hüiuály-ban tartó bilincsoit, a küzdelem minden irányban nemesen éa óriási léptekkel törekszik {űri-tálé a magasztos közcxélhoz, melyre & józan democraticua elvek szentelt eszméi, egy jobb :kor derűjének reményeivel mutatnak. —
Iliin a Mindenhatónak! Az ujjá teremtés Imjn.lu ^fiptr, n népnevelés szerény munkásaira ia áldásosait elhatott; az alkotmányos törvények ¦mogadtJÜc.miQdnyájanknxtk- az óhajtott jogexitnet, a szabadélvüség polgáraivá le-herénk, éa oly eszközüket nyújt a nagymélto'-¦agu m. kir. cul tus-minis tórium által, melyekkel uiind társadalmi/Hasunk mind pedig, éa RUeg- a sokat sínylődő tanügyiek fenséges jö-rd('vívhatunk ki.
íivi:: S minthogy győzelmünket csak ia az egye-B&h akarat biztosíthatja leginkább, siessünk taatvéroBüJni, egy pillanatig sem habozva ott, hol elfogulatlanul vállvetve a népnevelés haladásának hatalmas lendületet eszközölhetünk. Ki hivatása kiviléan a^tanttd-egyleteknek. Fel tahit! - ("
yesült erf-elött megoszlanak á küzdelem nehézségei, s mielőbb elfogjuk érni a kort, melyárt annyiszor sóhajtva imádkozink. —
Egyletünk, — mely-minden tag után két .forint befizetéaael, a az alföldi tanitó-cgylet mintájára alakult, .— czáljajL_^_^muvalüdé4, erkölcsi emelkedés, szellemi munkásság, a nevelés úgy az oktatás legsikeresebb módozatairól leendő értekezés, minden, a tanítás és tanító javára czébw eszközükről egyesített erővel való gondoskodás, már több fenálló, főleg, az érintett tanitó-egylet alapelvei szerinti előre haladás, — mely" egyszersmind oda irányul, hogy a tervezett országos tanitó-egy létben <*ís gyűlésein megyénk is képviselve lehessen.
Ismételve felhívom éa kérem azért — minden vallás és iskolajelleg különbség nélkül — Zalamegye tisztelt tanítóit; hogy egyletünk '-tömegesítésére vonatkozó beesés nyilatkozataikat minél többen és mielőbb nagyságos Bója Gergely tanfelügyelő úrhoz, mint egyletünk indítványozója, — a megválasztott elnökéhez, Nagy-Kanizsára beküldeni szíveskedjenek.
Az alapszabályok megállapítása s egyéb teendők elintézése végett, f. évi márczius elején íog közgyűlés tartatni.
Kelt Nagy-Kámzsán, jan. 27-én 1870. Az nlakitó egylet megbízásából : ----HAJUA^lJ-SÁXIJÜl^ ._
kli-kuiitA tinitd, ___- - W''it joffyMV
Egy «email, hogy Otóf^lzápáry (téza 'ttlsnugyei FöUpan ur 6 ia él tósága 4, ara-'jkytt tüzütt ki igy u Zak&omogyr Küzlön'y-be» 1400 ev lulytnn megjciünfit.» ül népneveim* m\gj*n rtfviritdeii es • örtfae^L'g tárgy'iilií
sáni szorítkozom, arra a mely f. luí IG-án Perlakon tartatott meg- , ,
Ut)]i[intit erőfeszítéssel dulgozott a rendező bizottmány betekkel elüzűleg.liugy fénye;) sikert aratliiLssi.iu.usiiiérnüuk koll a helyi viszonyukat, hogy teljesen méltányolhassuk azon iTiiyedet-. JunJbüZguluiut, melyet ifjú Skubli-aJ-iásdó'.iUr a ' bál létrehozásában kifejteit. l>e fíráHöziua" oly fényes sikert vívott ki a miníire bárki is büszko lehet. - -
-~Ey3tt n^árynrrárhHóni férrycs holdvilág
kisért a tánezterem helyiség-rig. — egy pillanat uliitt fent voluun :i lépcsőkén. b-.rni az eUöésar-' ltokban és vnlúbuil _bÁiiiidiiuni kellé f midőn a terem küszöbét átléptem, látva a stebbuél szebb hüigyukötjlátvn. a kfÜső csint,a nem mindennapi diözt ainélyet aí^crgGsr helyiség vissxn tükrözött. Olv pontos beuüztás volt miniieiibtsn észlelhető, a melyet e helyen*!jgüivulabbrúl s-jiu várhiittunk.
K részben tehát méltán illeti fdUnierés a rendezőáégeL
Ha kifogásunk lehel valami ellen az a te-, rem kiesísége lehet csak, de bőven kárpótolt e páránvi kényeim etlenségért azun élvezet, a me-Ivet a féuves hölgykoszorú nyújtott.
S/nbó Imrenő úrhölgy — Bzeretett követünk tieje volt a bálanya, ki szeretetre méltó személyisége által mindenki tiszteletét biztositá j magának. j
-Bálkirályné num volt, de nem Íb lehetett, mert mindnyájának bál - királynőnek kelleti volnalenni.
Képviselve volt a távol vidék is. Itt láthattuk a szép és azellemdus három Bá'hor kisasszonyt, — a kellemed Pirovics Eleonóra kisasszonyt Zala-Egerszegrűí. Kerkápoly Matild urnűt stb.
I'erlak le^élénkibb úrhölgye — a kedves Stefánia kisasszuny t,a nói ártatlan kedélyesség-nek olv hu kinymuata volt, hogy az idősebbek is megifjului látszottak, ha e kedves nő társaság.t élvezhették. Terbocz 1'zei-zili:; kisasszooy sziméu kedves jelenség volt, bódított mivelt társalgisa és szellemdussága által.
A hangulat fesztelen' volt- ug.y_, hogy inkább családi körben vélte magát az ember érezni, mint nyilvános mulatságban.
A sene — Boros János népzene társulata Nagy .Kanizsáról — kitűnő volt.
Es a mi a legfőbb, a mi a koronát szerzé meg e mulatságnak, az azon körülmény, miszerint a czél, a mely érdemben e bál adatott elérve, illetőleg fényesen lón bet iltve. A perlaki éa dráskoveczi leégettek oly jelenj^kany üsz-sziiggel segélyeztetnok, a minőt még remélleni sem mertünk volna.
De ne vágjunk a dolog folyamának elébe, hallgassunk a tárgyról, erről feesegni nem üir-tozbntik a mi kiiriiukhö?. akkor, a midőn a perlaki caain" főjegyzője: ifjú ökubites LászliS ur, ugy is pát. nap múlva végszám adását e lapok
utjá-n kt>zzé teondi. - ¦ ¦- -..................-.......
Beszéljenek a tények!
C.
"¦ - - L>
A budaÚJiépszinliázat Miklósi Gyula veszi át. -fD-ik évében törtéiu .gyászos halálát. A holdo — Molnár György Kocsisovszky Borcaávaljait^ gultnak-liU.lt tatemo e 21-én. tétetett örök; n$u-
4-én tnrtá menyegzőjét. - Patkó bandájának i utolsó titgját a napokban fogták el Teitieavárott. ' — Pikaett n napokban temettek egy tU2 éves embert, kinek temetésén két ükunokája (dédunokájának -gyermekei) isiélenvolt. — Az IKSIemia B. Eötvös JdjMJ|R)lnükal, Lónyay Menyhértet alelnökül ^^Rg megválasztá. — A karloviet par^riircba' jah^ 10-én meghalt. — Zágrábi -érsekké Lipovniczky ~éa Kralj János püspökök emlegettetnek megválasztásra. — Kautz (Jyula mellbetegségben szenved b emiatt vnlépzinüle^ a tanárságról lemond. — líocho-fort Parisban beszédet tartott- s elbúcsúzott a néptől. Hoasznbb-fogtíág1 vár reá — úgymond — di? hiszi n közeli viaszontlátást a köztársaságban. —, ticheu. bécsi szerkesztő s soeial-dflliokrát jan. 17 én éjjel Iteiebuuburgbeji ci-fogatotL — Traumann a pantini gyilkos jnn.
19-én reggel 7 óraknr kivégeztetett.--Pan-
esován egy házsártos no a tyúkólba sárta férjét, két hónap után a hatóság szabaditá ki a" fajaukót. — Az egyesült amerikai államokban újság jelenik meg-. — Magyarország ezredéves fenállási ünnepélyére 20(>l frtet tesz le s azután az ünnepélyig évenkint 11 w M > frtor, tehát össziaen 20,IM«) fioL— A vasúti kuesiknt fűteni fogják. — A budai tébulydában n köuy-uyebb betegek számára két tánczvígalmat rendeznek.
Heti szemle.
Január li* án 197Ü.
(Bfi.) Deák Eercnez kijelenté, ho^y mon-datumot a kath. eongre-*stisra nem válalhut. — Türr tábornok lakát az Európa szállodában feltörték s 1400 frank értékű ruhát lupLik el. — ;
Hírek.
— Felhívás. A magyar kir. fíílíl-^mivelcs, ipar, és kereskedelmi uiinisteriuin-nak 1870-ik éji január 7-én 14,11G sz, a. kelt rendelvénye szerint a X. Kanizsán alakuló „Dél-zalai takarék pénztári egyesü-let"-nek200 frtról szóló részvényeiből 710 rész vagy is 4Ü0 darab nyilvános köz aláírás alá bücsájtandó lévén, leikéretnek mind-azuk, kik ezen részvénytársaságba belépni Óhajlának, hogy az aláírás terjesitése végett lö7ü-ik évi február hó 19, 20 vagy 21-ik napján K. Kanizsán a városház tanácstermében akár személyesen, akár törvényes meghatalmazottaik által megjelenni szíveskedjenek. — Némi elóieges tájékozásul mog-jegyeztetik, hogy az aláírás alkalmával minden részTény után azonnal 25 frt befizetendő, 80 frt pedig az Üzlet megnyitásakor leteendő, mig a hátralék csak nkkor, és oly részletekben leend esetlegesen befizetendő, a mint azt a részvényesek közgyűlése elha-tározandaná. — Az alapszabályuk tartalmáról egyébiránt akár eleve, akár az aláírás alkalmával teljes készséggel felvilágosítás adatik.
N. Kanizsán 1870. évi jan. hó 23-án.
Az alapítók nevében, és megbízásából EPEHJESY SÁNDOR s. k.
— Límbek — született Scherer Latu* és gyermakei Elek, Eaura, Klementín, Rudolf és Pál szomorodott szívvel jelentik őzerutett férje illetőleg atyjok Limbek Rudolf nzeiilinik-lórti urodnlmi tiszttartónak folyó évi jxnuár hó 20-án délelőtti $ órakor tüdővész következtében
czikk di|azásánw A-ííiltétel kevésbbé batáro zott kifejezése nngyun nehezeti a bírálatot ott, hol a tág tér következtében 11 pályamu-vek kü-lönfélu irányúak. Az egy tagadhatlan, hogy a feladat számos nagyojjb juralmu pálvázat-nál sikercáb, mert'A beérkezett Imi dolgozat közt egy sincs, mely a maga u.-niébv!i ir-bbé-ke-vésbbé értékes ne volna, látbaló, hogy suk üdvös eszmét fakasztott ki rügyébŐl e ]i;ilvjL.Jtj « igv kétség kivuTlialut érdemel a iicim^ gondolni
1. pályamű „A zaido taiiíi"v n eongres-sub előtt" Bzerzóju — eltekintve attól, hogv sok helyütt kelleténél élénkebb, hogy ne mondjuk, szenvedélyes — pn>:zl:irr b-leke-i-ti terei) mozog,értekezése tisztán euitesBumaliHszelit-mü, mórt.-niiigti- innndfa :„„^A zsiao-iMiobtüirv ren-zeso —. ez a Ieg.-i7.ebu} 11 l.-gnmpt^'.lo^n Ijb, 1111 a Cüiigresauatül varja im-guldű^it. Krról nkantnk szulam, ezt akarjál.: ju^"tm " ¦írlellett az értekezésMiirrkjbb . inuvétekke! is foglalk(7zilrÍj(Wcbben,--/im rt~~^TtrbyJtt j»ál.vúz:it Imtánun kmU ¦uBik./fciük lery-ilttvaziillomdú-san .n nugy "figyelme^ érdenilö lelkesültséggel Bzul. - - • ¦ \. ;
A 1T. 'pályamű : „Helyei modor éa jó szellem. a_ néplanudnkban.f.,— Nfizotünk szerint, bár speciális theiuát karolt lol, legjobban felel meg.a kitűzött feludntnak, rövide-dun és mégis a gyakorlati, szakember avatott-ságávttl. biztos yohát»kba^^)»tu~tván~feT rt népiskolar illetőleg míjtUmbt ZÍtélIékoitOirjgy iiiilkodésf. sikerea logyonufcnntétbo helyezvén azokat oly tanodával, tmíjjjjun az erény, nrend, íigyelení, Bznrgfilom, tutmigy, beeail-
letérzés, pontoság és tisztaság uinesenfk meg-honosítva. Ila van kifogás, van iiíeii is azon föltevés ellen, hogy „mindem lelkes .tanitónak egyszersmind szinésznek is kell lennie'-— és miért ? — „mert tanítás közben sokszor az ö szívó is vérzik a sors tüviaszurá-sailól." — A liiviitásának élő, attól áthatolt lelkes tauitó, ugy hisszük, bármily nyomasztók Jíörülményei, bár szivo vérzik is a sors csapásai alatt ; magasztos hivaiasa betöltése-ben leli vigaszát s anélkül hogy szincsz legveu, lelke nyugalmát szuieskedes nélkül éd a kisdedek líorvben vmszitnvpn.
A vitsirnapi iskolák mollott III sz. n. buzgólkodó ezikk nincs eléggé kimüntv1. SruriÖ iiiiiga vullju.Jjü, hogv n vasárnapi 1*-!-:ol:i szorgalmas látogatását a!::ubnvi-zn -znin-l^ilan ok lehetne meg féh'mlitli!.¦tő. Ih.sszh-dnlmaa hinni nem aknr s igv nz - rth'-tos^tr íovására nagyon is rövideden fejti ki t-szmcit A gond'il.-it k/abntujKága es az iral v lu-lver-»ege dicseretru méltóvá teszi a muiikábitnt.
Dicséreten törekvés orvemlotcs (r.-dme-nyénck tekinthető azon czikk, mely IV fz a-a népii'ív«hi8t tilztfi ki tamilmánvoziiBn- tár gyául b' bár nagyon jh tág körben mozngván-eazméit tulbővon íejtegeti, ini által a kitü*-zött íbltctelnok, hogy n iiepnuvcléHi ügyet rö-vitlen knrolia fiil, mog nem folol : mégis ki-váM dicséretet drdcmol már azért is, mivel HzCrzönok.nem nnnvira rt-tapnitztnlás, mitrtrin-" kább saorgos' búvárkodás, oruvedetlen tahttl-mánywnla-utján Bzurzétt b.>,elméleti inmrirctuir szép Irályban tünteti cl6.
galoinm.
— Nagy-Auiilról írják a Pécsi Lapoknak, _.mint curiósumot," hogy egy ottani molnár me-nyokzőjén a jelen volt Ellj vendég a társadalom mindun osztályát képviselte. Földes ur, haszonbérlő, pap, ügyvéd, orvos, gyógyszerész, Bebéflz, gazdatiszt, fü- és scgédtanitókr kereskedő,korcs máros,mészáro3, minden üzletből! iparos és 7 pár fóldmíves. Eg3'Bzerainind majil minden vállásfe-lekezrthul voltak iiéhányan T'rang--éirvalláok&ívj löubség nélkül kedélyesen mulattuk.
— Kaposvárott február 10-én a rokkant honvédek menháza javára tánczvigalmat rendMznek. Hát Nagy-Kanizsán?
* Szombathelyen a közoa iskolu javára rendezett a folyó január hó 22-én meg-
' tartott tánczyigakmi, 'mind n szemólyea részi-I vételben, mind az anyag! gyámoIitáBhan kie-| légitő volt.
I * Vas megye közigazgatási kiadója a
egyszersmind a szombathelyi dal-egylet elnöke folyó jauuár hó 23 án meghalt.
* S z 1 : G 0 t tb á r d o-n' lakó a ott működő II gifdíls János hites ügyvéd, áz a buzgó emberbarát, kinél nem lehetett meghatározni váljon lelke, vngy szive volt-e nemesebb, kinek csak azért nem maradtak ezeréi, mert mindenét a barátság fentartására és megszorult felebarátai kisegélésére szeutelá, , éloa .:iegnsebb delében f. január 23-áu meghalt. A kegyele-tea emlékezet kövesse Örök nyughelyem.
— Meghívás. A zala megyei gazdasági egyesület igazgató választmányi ülését f évi február hó 7 én és folytatólag közgyü-léáét, Zala-Egers/.egen az egylet szállásán, d. után 3 órakor tartandja, mélyre az egylet minden tagja hazafias tisztelettel meghivatikl
Kelt Z.-Egerszegen 1870.
SELLYEY LÁSZLÓ, egyleti alelnök.
— Zalamegye községi tanítóinak a megyei iskolatanácsba 4 képviselő beváluaz-tása ügyében f. évi jan. 26-án tartolt gyülé aeu 14. községből összesen 35 tanitó jelent meg. Megválasztanak : Nagy -Kanizsáról: Ka-csetz József; Zala-EgerBzegről Weisa Joel ; Keszthelyről Keszler Liyula éa Balaton-Füredről Gábor József urak. Ez alkalommal alakult meg e megye „általános tanító-egylete" is, melyre vonatkozólag szintén mai számunk tanügyi rovata bővebben szól.
— A 11 agy-kanizsai kerületben a kath. autonómia gyűlésre Wlnasi b Antal vagy Királyi Pál megválasztása rmlcgettolik.
— A znlamegyei évnegyedes bizottmá-nyi gyűlés Zala-Egerszegen február 7-én veszi kezdetét.
/S Az alig született b már ia szép életerőre vergődött 11 agy-kanizsai „Lövész Egylet" febr. b a „Zöldfa- vendéglő kis teremében tagjai számára zártkörű tánczkoazorucakát rendez. A im-ghivá* csak a tagokhoz szól : a hölgyek minél egyszerűbb öltözékbeni meg-jeluncse kéretik. Ajánljuk e korszerfl egyletet a közönség tigy elmébe.
— A csurgói bálról egyik t. munkatár-suuk kövelkitzrd'-;: érttwit , bennünket : Folyó hé 24-én pumpn. fény éa látvány tekintetében L'surgó ii megmutAtá. hogy lakossága műveltségben, érzésben és meglepő ünnepélyek előállításában hivatva van, bármely első rendű városául versenyezni. Es valamint mindep, axóp-
Az V. számú .Iskola és ház" ezimfl pá-: lyamüről ugyanezt uem lehet mondani, mely-' azonban szakképzettség mellett; tapaazfaahiabéi-; meríti érveiL A munkálat nem eredoti, eank-gatott mondatai német idiotisrausra mutatnak s "gyakori irfinétléábe esik. A törekvés mindamellett dicséretre méltó. : " A Vl-ik pályamű, ,A népet növelni kell, hogv a nemzet nanyírvá leirvun" caimmeliiZ írott nagv ivet töltvén bo a Znlasomogyr Közlöny nem közölhette, terjedelmes voltánál fogva a pályázatra nem "íslehet bocsaíani. Fijjvehnrs átolvasás után azonban" ajánljuk 'szerzőnek, adja ki 0 mit vet ünállólftgj bwo-1
barátn
11-üjt.
urdokeji^s.
.ni',1 rL^zéro, Joltsnga és izzást) tanul-\asuu alapulván,
11 vara a népnevelés i). l-s-.-s olva^inanvi 1 Ezvk után a 11-; mint. miflv rovidse^f ti.-ij-miről műiden «"r.-i tuimsKodii mánvuztis melbiít a Uipaszin le^pdíban. felel meg 11 kituaott föltovosnek, a pályadíjat oda Kelendőnek vtdjük.*J.,-Keit Nagy-Kanizsán jnn. Lb. 1870.
KOTTEH NÁNDOR b. Jc^ TÁRNOK ALAJOS s. ki
1 TETíí
. . *) A páIvflmertei niII íü.rrfölc, Hi|n Oargol^-taBi* fultlirytitu'iirv k(iml^i h i db. aruL-vat-^vuipHii nr é mg nuvfttaíii átadtuk,. " - "" • öanrk. - ¦¦ .
nek-bijait az Ünnepi ölttizek emeli épon ugy emelte ezon ktízczdlra rendeaett ünnepélyt n Vidékünkön küzkedvcsaégben, tia ileletbeu i;l-iátpert bálaüya tettes Udvardiné úrhölgy. Én _4ncgí*gydk gyŐz0dvB, bogy a pompák egyéb ártalmán kívül azon nqm csekély hordereje ia lesz a szép mulatságnak,hogy az azután befolyt 100 egynéhány ftból levonván a levounndót az a kSiaégi iskola javára forditta tik, mely összeget reményiem, egyus kegyadományozó által timogatvn lesi. Azonban ném tudtam, hol klJzdTiimT boi vé^zzöm"; de meg ía az uj álomképük daczára, melyet e bál teáz smldkezotcssó tdőttem. ••gyolflre köszönetet uzavazok ilz indít-vány.jzó t Andorka Gyula szolgabíró urnák a községi iskolaszék nevében. És azon varácslat n tánczvigalombaa,melyet a szép hölgykoszorú idézett, előttem feledhetlen ! azok küzül említést érdemel R. E. kisnaazony. kinek, pülantatn, - -flugárró-tekintete, ha eszembe jut : akkor aze-meim földerülnek, és gondolatimban a fiatal kor derengése ömlik el. Azonban quod ernt demonstrandom. Annyi bizonyos, hogy kellemes magyar lojtéaü tánczunkat egy fiatul nmber oly martiális feazszel járta, hogy sem b.i.-.itját, sem emberiáraát az alkalommal nem i-'ierte, szerintem a mulatság nem a feszelgés f-/í,••< elve.
N.
— Letenycn febr. 12-én zártkörű tánez-vigalom tartatik.
— A kiakanizsai községi iskolaszéknél elnö kül Letlinger Kelemen plébános, alelnökül Varga látván bíró,.jegyzőül Hujgató Sándor tanító a lagokul : Kot tek Nándor gymn. igazgató, DáviÜövita György iskolagondnok, ór Plánder József, Hegedűs László, Háry látván, Szokol János, Dráxler Mihály, Fu tus György és Már-tine.-z József választattak meg. Az esküt azonnal letették.
C z á f o 1 a t Illetékes helyről vettük a következő nyilatkozatot : A „Somogy J czimü lap ostyába göngyölt pillila írójának. A kanizsai piarezon f. hé 15-én törtéut utezui butrúny előidézői boros állajHitu fuvarosok voltak, kik gorombáakodásukkal vélték a közbiztonsági közeget elriasztani. Egyébiránt a jegyzőkönyv szolgál tanúságot, mely senkivel sím rokon-, sem ellunszenvez.
— - C b e n g e r y Antal orrszággyülési képviselőnk akadémiai igazgatósági tagnak választatott.
— A vallás- és közoktatási m. kir. minister ur zalamcgyei több népiskola segélyezésére a tanfelügyelőség felterjesztési! folytán ?050 frtot ongedélyjzett. A részletes tudósítást jöví számunk hozza.
— Nngy-Kanizsa és Sopron közütt a déli cs. kir. vaspály . vonalán egy két emeletes
54, «29
waggon már alkalmasva van. Alul (ele I, iele II. osztályú, nz oiu.jet [Hídig III. uszLítVu.
.— Ntigv- Kanizsán iu ujonezozá:; lébr. 3-áu i veszi kezdetét.
| — N agy"-Kp n i z a a vároa képvisolő
i testülete f. Iió 27-én tartott közgyűlésében a ! városi magán költségvetést líi7U-ik évre meg-I állapitolta, uazerint
a buvétel üBszego: 10,(iti4 frt. 21 kr. a kiudib; öaazoge: 23,433 B — n fedezendő ttihát: 12,70tíIrt7Ű~kr. Az érdeke3 egész költségtervet jövő számú rtkban közöljük, Kgyazersiniut tudomásunkra jutott, hogy Nagy- és Kis-Kanizsa városok közörf költségterve a köiös ügyi bizottmány elé mai napon beterjesztetett; ezen tervben előirányozva vnn : 5 1,31.10 frt ÜŐ kr. bevétel ; kiadás :
Mutatkozik hiány: -4,523 frt 72 kr.
A kozo3ügyi bizottmánv megállapítása t s a közös költségtervet szinte jövő számunkban Közöljük.
Ugyancsak a jan. 27-ki közgyűlésben j határozatba ment, miszerint legelső vonalban 1 a kórházuteza kiköveztetése vétetik foganatba j a mivel a va.-u.tJ közlekedés az utcmuáláa által funakad, u régohujtott uj utczanyitá» a Ro-senberg és takarékpénztár háztelkéből hasítva a város mindt*u terh- Ítélése nélkül szinte meg I történui fog. MiuüLét uiuvelet f. é. april, 24 én ' vuazi kezdetét.
I — Sopronban az uj népszámlálás sze-
! rint 21,146 lélek van.
j — A pénzügy miuisteríum ákai
; Nagy-K.auiz.-ani so tárnokká Hesz János, elleti -¦ őrré Milvaszky János- és mázsatisztté Virágh I Cíyuhi neveztettek ki.
! A h í r n e v e s oroszlán szelídítő Casanova
i asszony Nagy-Kanizsán tartja meglopó előadá-| sait. A lapokból olvadhatni volt alkalmunk, hogy ez előadásuk minél számosb látogatást érdemelnek.
— Lengyeltótiban a r. k. iskola javára jan. 13-án pelgári tánezvigalutn íartitik-
— Előadta magát N.-Kanissán azon kojnoly köriilmény, bugy ugy varisi rendőri közei a rendőri s/igi'ia s/.aiiáU'i-k nilenerd bélyegzett tolvajt rejtei'.'U'tt Baját házánál, ki éjszakának idején a variba rt-ndkivíili major aág tolvajlásokai követelt el, miért a városi lakosság kény leh'nittetutl ezen gyanús tolvajt szemügy gyei Uirtani, lu>^y ezen kártékony cselédet valamely esel által kézre keríthessék, a mi csakugyan ia sikurült egy uri egyénnek, ki f. hé 2J-én reggeli órákban a megyei bönön öröknek tudtára adta, hogy a jelelt tulvnj egy
azoros holyzetb'! f-mta be magát, én oz alkalommal sikerülne letartóztatni, melv felazéli-táara egy megyei foglár a feladó féllel elment, a mid<5n a tolvajt a foglár üzőbo vetto voln'i i; tolvaj ellenszegült, n foglár, pedíg kiUelcsségé-nok oleget .akarván tenni, azt azonnal agyonlőtte, de még mi több^ímjg^t bőrét le is htlzta a ezen bőrt pedig egyjKHcüdt vásárolta meg 2 n. p frtért. Lévén arWvaj egy — róka.
— Nyilvános köszönet. Nagy-Kanizsa tek. városi tanácsa és mindazon tiszteit részvevőknek, kik legközelebb" mult gvülé-sünk alkalmával a vidékről beérkezett tanitó urakat oly szívélyes vendégszeretettel .fogadni kegyeskedtek, a jelen volt tanító-testület ne-vebtin forró köszönetet mond
II UGATÓ SÁNDOR, miut tan.ügyi. jegyző.
Hasznos tudnivaló.
— A hangyák elpusztítása. A hangyák a kertekben igen kártékony vendégek mind a gyümölcsökre, mind a virágokra nézve, melvek közül némelyekben, p. o. a liliomokban natrv pusztítást tesznek. A fákról konnyü azokat eltiltani, ha a tór7^.ikre szekérkenóből g^ürüt csinálunk, vajry halbeleket akasztunk. Avval i* czélt ér:jnk, lia nem messze a fától egy meg-nyuzort borjúlábat teszünk le: orréra niá*?nak a hangyák, melyek, ha a b-jrjulábiit furró vízbe vetjük, mind ni-í^döiltíiiek. — Kivetkező szer \s jó a h.ingyák d!h.-:i : A tőt; hal levét azon nt-lyre k.-U öüt-iii. hova a hangyák gyülekezni ¦ízuktak, - újra n-'m 'ígyharair mutatkoznak. A méhes knmyékétől is el lehet őket ideg--nitani, ha a deszkákrft és méh kas. .'kai fölt hal levével megöntözzük. Ha a tára szoktak a haü^yák má.szui, a fat >rz.-ók.U kell ilvea lével mesrkenni. A hangyák és ártalmas rovarok elúz-^ére m-:^ jó: Kormot kenderma^-ulajja! eie^vitr.'. hí.:q keverékkel a tát v-a=>y uóveuyt megkenni ; erre a rovarok eipusztulü'ik. A méhkasuk repedését is jó ezen keverékkel megkéimi
— A k'triiiuibsir_ri marhapor. ilint niind.'n titkos sz.T, u^y vi is ötször o'v drágái! árulta-tik. minta mi az érték.:. Miután egész biztossággal ludjnk. hogy miből áll. azért :i guzdak kuliin-iseii olvan helyen, :111¦.»1 nagvüiíb m "invi-segben fogyasztják, iiiiignk is mugké.i/iíhetik ép oly tökéletesen, minő az igazi. A valódi 1; ,r ueuburgi port n szászorszjigi gazdasági egvesii-let megvizsgáltatta s annak készítése módját hivatalos közlönyében közzé tette; az következőleg készül : Végy 23 lat elmállottglauber sót, 2 lat kénvirágot, 5 lat genti:inagvokeret, éa 2
lat kalmuagyőkoret, mindoxt porrá ttífre, jól öaszokuverVe éppen ugy éa ugyanazon esetek* ben k dl hasídálni, mint a koroü'iburgi marha-port, mert ez ugyanaz^'
— Tormészatilcg fUlludatett takarmány. Nem látszik eléggé még "moltányoltatni azon előny/moly .takarmáiiyözak^évokbon a termé-flzetileg füllesztett takarmányból Bznnaszik. Ennek kéazitdsraódja aok kisnbbazorü mezőgazdának még egéazcü ismeretlen is, a mitől ttihát uémoly^at jmeg «k*n'"k mnli.t«"i.; A |gg. közönsógessebb módok ogyike az, hogy l/a sarjtt Yt buza rozsizocska aJavizzel mcgnedvesíttetíís (0 font szecskára 2 meszely víz, egy darab marhára 000—100U font élö-sulylyal = 5—6 hit bö), mely aprított takarmányrépával, egy darabra 50 fontot azámitva, öaazefcevértütik.rA kevertík igy valamely edénybe jól megázoltaük azalmával és deszkával jólletakartatik, a mely fíiló még nehéz kövek alkalmazandók. Hogy legyen mindig kész takarmáuy,töob oly edényrp van Bzüksóg. Lanyha időbea ?0 óra alatt-J^ takarmány 30—?0° melegséget ér el, miáltal kellően megpuhul és etetésre alkalmos. Hidegebb időben azonban tovább kell a takarmánynak az edényben mararlní, néha egész 72 örán áL Ha őzen takarmány két zi tea a kellő figyelemmel és UBztasiggal vitetik végbe, ugy meg nem peuészedik, n marha a takarmánykeveréket a szalmával együtt egészen fele-szi és a him$ igen jól halad.
ixryiit. pósta.
— Cs. K. Sopron Viaro'nt üily-liüljtlk ! A BBaron-C3« résziiuk.t/l losi.
— Ií K Sjionili.atlioly. A gnsiUti-tzt .tdeiiiúb«n -maiján IfVülfi inink.
— .Az ri.-:;mt- iia^j-m tl^-tunt - H,tkit*i ft»dveszti b-n vp-íuuk a; íiu tullÁlxil L-iiltkokot. Uu a pnítilirui. k-ll;n n a verspléilien pró^iii't».
— N. J!> sí.iiéit kailnne s a iil;^at\s mielőbb nibb'l..rt.'iitif'tii,-k. r.lv.itlet '
Mrpknptuk, de kísűbh,
— Zala-, vagy Somogyuiegyébeu egy kisebbszeru birtok haszonbérbe kerestetik. Bővebb tudóáitáu e lap szerkesztőségéhez intézeuduk.
j *l K rorsl alatt ItSilfittekért feUI5»tíf«t i
| "Aliai a . Biflrfc.
Ü Z L K
X » SI X FL IV O :
Nagy-Kaaiiaa, 1^70. j»nuar 28-Sn.
Njiltnn fi:kssik clÍ>Ultiik. h"~y ai iilnjárás ,»flm-mifíle befolrái t nem cyakoroll g.-ilmtia fiircíilumnkra a tél 1 egkumulyább nlakjilian nyakorolja jtilenltg jo. (ríl; as ulflinte laiifrj- kcraski'dplem nem nit^nxc áll a fa<ryputittul tía iii'*h;uiy foknyi nt;m is tese icimiii villotist, jiang és ottfciir-kctiy lUíijárá*k"r inn kei olyúvá, míg a Uvají be nem jő új az uj vottiack ilUpoUriÍ ti)doniúnuiik nem Icai.
Piaczi heti-vásári kelet-árok.
Nagy-Kani is Ín, jan. 28-án.
" Alsíaustriai m^rőukint.
Terményeit: Bui»H3-85 tumoa 3 frt, 75 — kr. 86-S6fi>t 4fr. — kr. 87—88 fta. 4 frt 25 — kr. Üo*u 78 ful 2 ír."40 kr. 7Sí— 80 fiit. '2 ft. 5U kr — A rp a mirffisifuak, T0—71 fiit 2 ír. 20 —40 kr 71 — 72
fnts 2 frt. HO kr. Árpa Urixunsúpca, G 'Ju kr. (57 i'.S In-. '.' itt IH1 kr Kuk 10 kr.. - frt • kr. Kulion^.i o|i.-frt 2ü ur. Zab 14-45 fus. 1 ói .".0 1 1 frt fili kr. V li n ii U a fii-il-» li: fiO—M'» tía -2 fri. !0 kr. P a ¦ e u I y Mu l'nninlv, tar k-t A frt. — kr. Síuua m Bxnlim - frt kr.
Érték- és váltófolyam : jan. 29.
5°;(( mi;taliqiies öt'.30 ; 5"/n nemz. kölcsön ÜO.— -, ISóii-ki álladalmi kölcsön 7lÍ.H»; bankrészvények 7.33'; hitelintézeti részvények 2;>-I. 80; London 123.75; ezüst agio 121.15; arany darabja ő.S0"y10 kr.
I naponkint! i
,1 f,.|»
Heti najjatöjjr.
lan. 30-tól Febr. 5-lg (870.
d.'lh i . HMbírl-J i
tía,.
PrülcslAQB naptár | utj
.'i) Jóin* a iuli-irirn tunirert lecsendoaitL--
lláuí VIII. 2.1-27. Vasárnap B 'í^íírt'íná"TB~4 AUÍlg.'^'i iiOtfC i N.-l.-t. l'it "
Sierd.
! l,-n >. Gy. sz b. asz.
I Uahid |>. Iáid.. Aii'lr.
Virpil, BriiTttti jüy. «x. jUalács
j Modesta
b. ,
bici „ ( Sojiruitbtí! i
¦ ira 10 .ira lö óra 42
Felelős szerkesztő ; Wajdits József. Segédszerkesztő : Batorfi Lajos."
11
R 1) E T E S K K
Bot ra cs ea ^* ca- fis cs. ts.
il
CB*<'
» 5 ? 1 B-S*

5 afa 5 S-I'S. »9 B- ih o. *•
ICS EiQf?-S ?s.5r-
^ ?S-1É ^ -T * 11"
a-a
b E- I L¦ » S- s- a a
!l!i-iilí|
lom 5. «x L:
*TB B" i
S" - iS E' o..B "J-g. B-
1,1 B
n—"~ ——
g: F f 11> ~
wi-J SS-B oj=--^,_ g —
r>. 77 . g- g.05 55
torifg|s='S
A-i
műt
t - " j* i
6L"^ s-e & 5Í = .S Ite. a> L
í- <o -Sí s. aj
SJ-O (ÍJ ^
1 , T
mi i
J (568—Hl A világhirfl, a felttfinmhotlín
oroszlíín-szelitlitőnő
eladása
Borostyánk ihw
ismeretes iürasnyájauiban, g: Arak ,50-200 Írtig.
Borostyánkő Kőszeg melleit*
Kgan'Edc.
iCÄSÄNOM FANNI!
§ asszony Nagy-Kanizsára megérke-1 zett és néhány bámulatos
művészi-előadást
turf :i Züldt'ii viMi<Wfrlft helvisőgeiben
Vnsiíriinp, jan .'in. id; örnkor, második elnurliífl fi
i'i ('Kiállás '1
© ®
®
ibis n.ipukmi c*nk egy l'Innil;!'- J
9 tnrUitiivriiiindeukiir i'ítü Ij-kur ve-zt ki-zcU'U-t ® •
(3t)I—.
IUI WICHTIG FÜR SPARSAME HAUSFRAUEN Uli
Die allgemeine Nachfragt' und der starke Absatz von den
k. k. ausseht priv. autonomischen Dampfwaschkesseln
veranlasste die Fabrik sclioii nach leaum einem Jahre mit den Preisen dieses beliebten Artikels bedeutend herab ZU gehen,nnd haben diese bedeutend reducirten Preise vom Ii. Janner a. c. ab Geltung.
Indem ich dem P. T. Publicum für dea bisberiüen lebhaften Zi^pruch beati-us danke, sehe ich L'leirh/.citm die Versiclierunfi, d;is> die_geehrten AufintL'-- n;nii wie \.ir. in der solidesten Weise ausii'fülirt werden, und nicht etwa in
¦Folge der erheblich billigern Preise rai' =rh!eriiteiv tjna-liütt geliefert wird.
ii. H<än, _ j.c.WEISER......
Wien, Stadt S.iile!-täte Nr..
Generalvertreter d?r Fabrik ¦'''
MsfcaeBoao.vems». GROSSKANiZSA.
ff
ia. &
eS>
VARRÓ-GÉPEI
"•-minden alakban -«a
szabók, czipészek
----——Bs-----
családok
fizó unirli TeH7illlitfptt Aron éa biztOBIlék mellett.
Kézi varrógép 25 frttói 50 frtig.
Á r sz:i bn 1 y n 1c kivánatra bérmentve Ű1J í 2X© 1 SSL-Ü-X ínegküldetnoli.
YarrÓtál'ii'Talí minden nemben e a legnagyobb választékban , igen J ia, t, Ä-XX y O S ír mellett kaphatók
nrnúl
BÉCSBEN (338-12.10)
liothenthurni^trassr N'r. 31. és Maria-hilfei strade \'r. ü 1. Pest, Ilálvátiy-uteza. KrzM'ijet-tér markán.
Legnagyobb raktár a varrógépekből ! Ismét-sladók kerestetnek.
Gyógyulása üdült gyomor- ós altesti szenvedéseknek cs kis gyenge. gyermekek erositéae-, hivatalosan! elismert gjógy- és - tápszer nasz-j nálYita által.
Hoff János udvaii-szállit.i központi-i-.ikiirn Bécsben, i IX Karntnerrlng 11.
JWJ'.i. Ti» ii,iti;u-vi:..^.,'ci .1:1,1.-1
WOHNUNGEN
. nitriti U isi rnepk|
b.uá't jL
t-ht*rftIJtlli-i\
I'oIj
i*aljh idüt ¦! r.,.. - ^vuino-pj-eiiBC'^j bln betrgesUe :¦¦ i,i ¦ i. ttí ulsíi k.»i'
tutt,cnnclf .sva IsmcU l.-jidemeayért mikére, lékelt ő frttlrt. Zeleay J.:-»)j, cn. lir. lengen.:*
Crkvenica, ment. M !!>..'. Mt-^k eresem, neUi'm l.-'.-l."; »« ..r.nn HBiet eLv :-;;jinap ím' ¦•i-kirntiil esci/iéjri s.lit t+ miláln-irlin. ealidét kllldeiii. A . ¦ rt./in« btibnn nll.ilrrtt ké*7Í1niín;-el. i-.-p I
jd h*tiit teitfii. « avkai mint ai emberiségnek igen hasznos 1 kemtmeit.Ti-ket luindni ttlkaUuinual niánintlim.
kOi fimlulnk, mert m-Tr-imit rr-n ln"i7.iliin"--iy.-k hamisítása el]
4M uvui'itknni'u. Butkovich Male,
ott 2«. )B*;y. Ön gyÓByJiólffl ható nell-maláta csocoládé pora I kii gyenitkek eróiiUjére^^ladora kírehen Is rredmenyezett. | Lthberg C. ... A szíp Hal maláta-kivonat cacsiségi sör oyágy- r b«Uu állal nekem is rendkívüli jó nolgálatokat tanúsított. 1 KlltalU, kir. «r-Usi OrÜncnbrrjTlu-u
gL Figyelmeztetés hamisítás és utánzásra nézve, |
WBB* Mlwlen alakú maláta-W*W készitnényemen nev-kezvaaáiOB található
8®" Nag)--Kanizsán a valódi csakis F. RnscnbiTg *
6s J. WellUch urak kereskedésében kapliatú, '
Jokiüi liofili
Popp j. o. Síik- fogorvos urnák, Béc»,Stadt, Bögherga8se Nro. 2.
Eok i'r uia siEiívcdi'k kemény fu^fájilban, a minek kftvetttRZlvbfn, itnbár ItnUl va^jttK, mk fognniat el re síi ettem, a többi fogaira (kmIíb óinak, udvu»ik letrck. ¦ vz ál«l nom c»ak nohexen tndok rácni, n^t a ráiT--. i? fáidnlni.-iii nckotn. — ROvid idű elütt történetese:, láttam üimei; Anachtrifl BZaJyizét*) mint jeles siert Togfájia ellen birdeltetni Mintán auuun májt aeiu óbajlo^Wni, mítit fogfájásomtül menekülni, nem volt jjfjuMnbb t*enjuro, mint »iopn»l próbát tenni. A taclmui {fj-i'^.rsrertnrbnn iitttn Ubát 1 ŰTeg Anntherin ¦sijvixet, a baaznoaaápát éa jótékonviácát b«bi*»nynltnAk_UlAlUm, mert ravULhadíitilata ntin foghúaomat m^gorB-rtdsl inim, ¦ fogaim megnOntck fájuL Ajánlntomia több barát»»i i* Uaanilnl:Mwié^n Jljjanaion JAtúk^ny^atAaLTellck. éazre. A uii.lcn <*n i«'^tarátitttn wtt ííi-rírt önnek hálát wondnnk, rrjynttal biiti.nitb.it. finC feflgT ApalhlriniiHájvixét milidentitt ajiiilanjLloirJim^Mindiíí
Ontj >og7 Apalhlrin-iHájvixét milidentitt ajinJ«nJLlo}rJim^Mindjárt ak|rt*m siercsitLnz ntyninxon lapban hirdéíctTfog-ólom-ot is. lihnem Ucha«i gyi'rtrjrioriax nrafl-nem volt kíaxUtboii,,á (} ajinlá nekem saját
_^k«aalteii'nxtt-fflCrűluinát.- Jlatlem *tt ee«b*orütlefln^k- ín baxinálliiitlnin
Utáltam ', a»úrt kérem unt. bogy a ekem foC-^IonnUi ól egy dolmit 2 trt
¦ 10 ^trért küldeni axlves&adjúk, a mlrn núzTa.as ílmtegot cxonnel ide / Arc
un.--4,]. .a.) "'
Tiaatticitei tíoiiDerl József,
tanár Lohniban, Tae(ian mellett,'-Cíebfiraiú^luií
iborp A^nratt ke 'WVíik A.
¦ Kapbatok :.N«i7-KaiiliBÍn : lifllaa Jvwmí-^igynteTip*. Ili TTjf5taffelTti*víTiriJ.«t«.--J., Wfillladi,-KaiMlüoAir in Ach ¦ fM<i»dc.'á-l»eu._JLipáii i Tttiicum'J. Keaatbelyott : Hfni ^^¦%^*n«»f'n:; li'jó F. ffj-dgjijiere«. Kapr.m'
r<»|,; ya/aadoo l- Il«llitr.„-(rifjíj7iiieríiii. Saeut-OyürityHn ! Kötbíp- 8a-•"^^apBStpawr-lU^i-Ä-^iwborarty-L^^ uraknál. Ktnm
batiurlyraPjlUeh Fezaiwr-ffyófjij^reAí ornil. Határ&rvbl«ki ^r. -tijílr-
psfild, ;8áifkD|CiMrTár t Irtgtntum vJL^ ílrailn J- gyógyűneréiaek í,i)vna-¦ ~\uriwj-±a*A*ÍBi ff/ífyiatr*«^ Kaiocaa t Horváth K. ^utr-vMvs'-fd'-HK. Kn-i-, (t*"*Wo^ MMtUld-lyífyiMrtír'.-líunafttWvnr i-.'temmw K, ' J'akiun : Klorián jyí««.rL«. Kornmtdan i HorvAUt -J/- Kapo«virj Jí.ibn J,, ; ; KÖ|% Bflw pé|í7»wriii, B»tfwtárd i NonriuaiA., Uralna; gyágyazaréix. Batrybádas; Inmolla J, Tolpáo CJtchwaja U. H.lgeiYjír.-ItT'Uorwírtb . tíaiiot tttaalttcn flt *a.rt«rí^M Bai; Keboff Igni». IVuarttt Zi«|. •9 V..tAw'Ä:.'JWpIp. SlpflMi Bjo(ryji«r-j«<. ' /
liiiSdiiiéiiyJJi'
Vfi'tllti'UU'II Drei sch'int» tt-irfU^ti-- I lassen- W-ihnuiiív'f in • í:i-t l-'r«-nt< auf iU:tu stlionstr,. - >i<
IliiUplfriWsi:, üilí ;i/-iJuliicri
Sp:trkii.-lu-,M'- Iv'lk-r, ]'¦¦.,!.= und Hulzla^e. - - L'.uiu > 11* « - s> [Kir;ttk> Wi.luiun^ ruik^jirb gen iiie NelH'n^:isi.e,mit o selniiian truekcueu Ziiuiuern, riparkuche.i íjpei?sT Buden inul ilolzlaje sititi: von (ieurgi KS7U zu verniietlien.: X.'iheres liierüWr in dór Bih-Ij-i liandJuDg ácA Herru J. WiíjdiLvvéuirth 111.niI ne aaazoDyság-iu üross-Kauizsa. zu erfragen. I
;lli4 .! -'1 inti n\erlu-tni.
holdból állú _ szántóföld
Z.ilauH'Lr\ ''ben a liursai li:i(Ar-ban sz.ibad kézből cl fu,Lf j adatui.
Bővebb tiubisit:Í3t BucsaD íirv.
Vendéglő haszonbérlet.
Türjo iiu»zovárosában,
hul ucjry i)rMZ,igi^v:^:ir ii UtrUitik a jirejnisUá^i külső nagv vendéglő, bur h pálinka méri.MÍ jo^ul éj luiaz hold srántó földdel eíyütt, folytí c'v aj)rilin elsiijét.ll három évre b.iszonbexbo kiadntik. A bérleni kiváii'ik felkérem.ik, bn^v száz furint b-tnatp mi^íi'I ellátva fulvu évi (YU:iiitr bú '14-ÍU napján, délelőtti \) t-riikur p.7. uruílalmi irodában jelenjenek iue<;, hul a nvilvánus árver»*á fo^ rat."j;tarfiiini.
TUrjé„,ja„. Ik, líl-én 1-7... J^-;^ J J () ^
.1 ii i^vkiiulzSisl takarék-pénztár
szr»Utt
évi nsL^sr^yíiiésséti
i-ik f.-hr ;ár s-ár:. dél-lútii 9 érakor faruindja Xa^-Kam-H tárciiitl !nvuJ.-iluii tiTuieitn-ii, nt *iyr»* .1 I. cz. niazrcnvw , <:/.• t\iu-\ li-7t'-Icltel !:u-i:liiv;ilii;ik.
M i
A gyűlés tárgyai ;
I. SiámuLsi j.'li-nté
¦_' helyül Tir.s^;»!uii biz<>Um;iny vá!a.-*/tá.*.i.
:i. Az iizl'-t ISt5'.'-ik évi li«s7.n:i feletti intézkedés.
•4. A vá]jL</ijjiá!iyi t.i^ok. );>>zu) 'i^ij'.>z;ib;llye,:erüJe^ kilepott iii lielvt-ti iiiasuknnk ni"j;vá!;i.-trti\sa.
Az :iLiiM;r.iibályok uetáni iniidtiaitáiára v.jn.itkozü índit-¦uk .¦l-.i-rj-'^.u"^'.*
h. A tuk:.l>'kpeüzrár li im-Hett nrrtatrrii) tij utcza- h & 'pitibe lárgyálüfi triihir^kv'íás é^ iiitézkf-dé-s.
Tútll LllJOS m. k..
ifTJtzpntó.
Péiizszekréii.viik_és visiTOgépek meglepő olcsó aroy.
>I a i; y a r ¦ és K r d ti 1 y o y s z á g risztre , tűzmentes és betörés f ^ilrm biztn^
K \ Z S Z KKI! K\VKK\ EK
PÖFFEL 0TT0 KÁROLY gysraból BÉCSBEN,
V_A R R 0"-"'(i ÉPE K
a legjobb amerikai gvártmánvük szrrint ab>lirnttn;íl létezik.
KTJ3lC3-Y IMRE, i.1..Ü i.^' Pesten,
Of/ágát, Knrnlv-Iakltnva-y ^
iVW Eladás részlet-fizetés melJett. Oktatás ingyen. Vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek.
" Biliiässi«Eiiikaal'squelle-fflr Kassen.und-Xíiliniascjiiiicii. ^ _
ííie llaiipliiíi'4)rrlagc für l'ns«ni iüiíI lflt<*nItA>'e< n dt-r
feiieríesteii und eiiibriiclisichern Kassen
. _-------- aus (jcr- l^^ijj-ji^ ,ie,
OTTO CARL PÖFFEL in WIEN.
- ¦ ferner......... .
¦¦NA h- m A s^-c hi1n E N
der besten amerikanischen Systeme befindet 8 ch bei " ¦
. \ ! . , Pe,|, ¦.. - . ,
' , T,nni)iilrnn»c. Iiivnli.lon-Pnlats. . '
W Verkaufe gegen Ratenzahlungen. Unterricht gratis. Aufträge naebden Provinzen promptéit etTectufrt
WAJdlt« József kiadó-,. )np- üs ' nynndttiiliijdonin_KaEjr*Ka^ii«iii