Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
2.49 MB
2010-02-10 19:28:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
319
3310
Rövid leírás | Teljes leírás (295.57 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 014-018. szám április
17. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

§ ff agy-Kanizsa-1870. aprii 2-áii.
14. szám.
Kilciiczodik évfolyam.
Zala-Somogyi Mö
Kiterjed vt>
_Z:._AQF110N- és VÍL|EEGYEKRE.
Vegyes tgLirta.liar)f»^Sfetiiarj
;i szépirodalom, kn-csknlehMii. \\\\w, síizi1;ínzíit, Indmuáiiy «s iiiii vészét koréból.
.\'~-- minden-szombaton, &
epíHt s gyakran másfél vaffy^firivi-n .SaiTbeNstoi Hinta e* Liad" Imatlll:
WAJPITK .InZSKt kr.nj-vkorCikí-déBclien.
TŰ\'óla.&.ia.y szó a fegyver t a r tá s r ó 1.
S vjiilnxzali tflrvt:iiyja\\awlat kiiizübén.
ilost a jelen átalakulási korszakban, — midőn a nemzetnek némely fenállott jog, kiváltság, és szokásokkal kell az ujabb alkotmányos értelmű berendezkedések közt yégkép, és örökre szakítani, — mindenesetre számtalan oly nehézség is merül fel, melyeket legjobb akarat, legtisztább szándék mellett sem lehet akadály, nehézség nélkül, mintegy könnyű ugrással áthidalni!
Én az „Erdészeti Lapok" hasábjain már jeleztem ugyan azon komoly meggyőződést, miszerint az uj vadászati törvényt a lehető széles alapra fektetett demnkrati-cus értelemben kívánjuk megoldva látni, — de megvalljuk őszintén, hogy számos visszaélés korlátozhatása végett ezen^eszme nem csekély zavarral lesz összekötve, — és ezért minden habozás nélkül bevalljuk azt, hogy a fegyvertartást jogra, az - adandó engedélyekre, nagy súlyt .kirínunk fektetni, -mert máskép e visszaélések naponként nagyobb és nagyobb mérvben fognak fokozódni. .
Közbiztonsági szempontból, ez ügyet nem tartozik körünkhöz mérlegelni, — de ha futólagosan még is egy rövid pillantást teszünk e mindennapi tapasztalásra, be kell látnunk, — hogy itt a jog, ha minden megszorítás nélkül fog közös tninyájuukknl megosztatni, — ugy számtalanok kezében a fegyver nem más fog lenni, mint gyermek kezé-"ben a kés —mely tüdjuktiem egyszer idéz szerencsétlen-körülményt áz életben -elóV
Mi jobban csak tárgyilagosan, erdészeti szempontból kívánjuk most e tárgyat boncz-kés alá-, ..venni, mely szerint azon. kényes kérdés merül fel, hogy a vezérszereprc-jutott - democraticnselrek tehát mulhatlannl azt kivánják-e, —- hogy a fegyvertartási jog általánosan, mindénk\'iw kí-
........te.rj.csxte s s é k ?_ v a jjji e 1 lenfc-ezó 1 e g
:fpntos_tá.r-iadalmi: okok nem azt igénylik-e? — hogy itt, a lehetőségig : democraticns jellemben megalkotott törvé-nyek is, mely nemzeti jobblétünket, annak üinden irányban clöhaládását eszközölni kötelessége, — hogy az bizonyos határig k_örlá-tqző^ís .hasznos kcllékoükel bírjanak?!
A gyakorlati élet, s tapasztalás számtalan példáját szem előtt tartva, egész meggyőződéssel mi ez ^utóbbi nézethez csafla-koijjnk, _ éspedig, a nélkül, hogjicz által akár a születési clőjogokr akár az elavult régi kiváltságok mellett akarnának plandi-rozni, — nézetáaketa következő érvekkel —támogatván.
Democraticus.. szempontból sem ta-; nacsos és ildomos, hogy.a.fegyvertarthatási
- - jog mindenkivel egyenlően inegosztassékT^
mutatja azon számtalan^íszszaílésj mclycic ez irányban azordon téli hónapokban és ami
- több, még márcziusban is oly nagy mérvben mutatkoznak:
Előfizetési föltételek:
Nem tudjuk honnét, - mely utón -Je Tatjuk, hogy kevés van a földulíves n«/.-üílyban. a kiknek kezei közt fegyver ne lenne. — Annyit ugyan tudunk, hogy a Bach-rendszer önkényes eljárása alatt különös figyelem alatt osztattak és túlzott szigorral szedettek be! de volt is eredménye, ma miilön alkotmányunk fénylő korában az egyetértés és testvériség jó hajlama mellett egyolyan tért, mint a vadászat, mely a világ forgalmúban ogy\'koroskedelnii hézagot tölt be é> mi azt pusztulásunk engedjük, vállban elmondhatjuk a szabad verseny és bajadas korábun, hogy a messze jövőben e terén kevés élv és jövedelmet uintathaiunk fel aránylag Porosz-, Morva-, Silé/i.i- < Csehországokéhoz
Kzek után ha a gyakorlati eltetet tekintjük. — méltán tehetjük azon kérdést, hogy a vad tenyésztés mellett az ipar, a közgazdászat fejlődhetik-e ezután7 vagyis a vadászat szenvedélyébe merült foldmives osztály hogyan? és mi ezélra használja a fegyvert? falán ugy mint az értelmes, higgadt ember, vagy pedig tisztán szernél} és vagyon biztonság tekintetéből csak ? knrán-sem, hauem ott hol tilosok és a vad tenyésztésre nagyobb figyelmet fordítanak, este midőn bealkonyul vagy hajnalban vcszik clő, — és használja a vndpnsztitásra a nélkül, hogy bármely időszakra ügyelnének, különösen a porosodás idejét sértetlennek tartanák! — itt van a vad pusztítás irtó
háborújának csirája megvetve!........
szaporodásról szo sem lehetvén mert nincs törvényünky-mely a-különböző vadászati kihágásokat rendre utasítaná — minden li-nián, erdő sarkán, barázdán egy tolvaj puskás, és ha ma nem, holnap vagy pár. nap., alatt" a még itt-ott\' zalámboló nemes rád prédájául esik! mert a vad rendes váltóját megszokta tartani! — igy rctfe kezdetét az alkotmányos élet, mely magát beélve a jövő ivadéknak szép emléket készítünk— ha valahol ugy itt áll, hogy maga kárán tanul a magyar! .... -
De végül még egyszer erősen hangsúlyozzuk, hogy mi legfőbb súlyt a naponkint felmerülő számtalan visszaélésre fektetőjük, melyek megszüntetése csak ugy eszközölhető, há a honatyák tevékenység által az \'eléjük terjesztett törvényt szentoitvén mielőbb életbe léptetik — mely érdemben 18ö4-ik évben-az „ Urdészcti Iiapok" III ik füzetében megjelent „.vadá-zati emlékirat" a lehető legjobb irányban szabályozva, min • den érdeket kimélm- és.- bí\'ztositni fötö-rokvésc.
1 Tisztelt clvbarátimhnz mégiinnyit, — vnn11tl.-n711t.hn1i uralkodó- számta-
-Iwgy-
lau visszaélés az eszme cserét mindén esetre szükségessé teszi, — azért- minél többen; szóljanak uiost^rüzélesen- niíndcnyó\'fialróhv ilologlioz,
Hlx-űLetéseUs:
lini li.-i.íilios ]x-tit *or,\'rl 7 kr
r i: .-. n,iluten l.iv.-lhl.i Iidltt,-!!;!*,\'-,-! ó
A vi\'dkötelozot.tsögWil.
\\|,1.,, :¦<-„,,
>l 1111 le.I*. !l;l/a össze: honpolgárai nemr-al; « h.IÓ átalüiiok vi.,-l.-s,,\'-r,-. de ¦i véiler.\'im-k ki4lli!áN.ra.tekint»ttW az 1X«8-evi Jil il, törvény 1-sn S-éu, mely az átal-. Iáim- i- sz,-méhes védkötclezettségel \'.i-iunndj;i hí - n_t \\ u \'..innak, nem leszek tán unalmas, lm ezeu fontos tárgyban is egyéni nézeteim elmondom.
Kii. l.i a törvény iránti tiszteletet mindig szemein el.itt tartottam, most sem azmi , elvből, indulok ki, hogy tán azt eltéveszteni akármim, uh ezt nem teszem, de tenni mint alkotmányos honpolgárnak nem is szabad, de e kifejezés (átalános és személves véd-kiitehvelt-ée/i még is ugv volna jó és kivallató-. h:i a -znlgálati kötelezettség ez átal-; lános kifejezésnél fogva osztályoztatni\'-k, , mert veguik azt, egy atya, ki fiát felneveli bár melyik tudományos pályára kiképez-; ti-ti. igen sok esetben ezt azért tes/L me-t j szoiult liel\\/.éténél, anyagi állásánál fo^va \\ nines oly iíi vendetes liolyheztetésbon, miki\'-p, niinilegyik uyeruiekének anynyi vagyont \\ Iniíívjoii, hogy az abból boldogul meg él-i hessen. ezen vagyoni hiány hclve\'t gyerme-I kének tudományos pályái választja s otí akarja lioblogitni. de mi jövője van e/en fiúnak, ha a véillörvény 1-ső "i^-ára gondol, véttkötclrzeilsögéiii\'k is megfelelnie kell, ez aggodalommal rollt el. mert n 20-ik élet évét elérve a védtörvéuy 32. ?j-a szerint, korosztályához képest kötelezettségének megfelelni tartozik, igaz ugyan, ha már annyira halad, hogy egy felső gymnasium tanoncza lehet, hogy ekkor a védtörvény 21 J-ához képest, mint egy éves önkénytes a hadsereg-beni felvételre folyaniodhat.il; s igazolt jog-érvényes bizonyítványok felvételét kieszközölheti, ile még az is megengedtetett, hogy 25 éves koráig maga határozhatja meg azon időt, melybon ebbéli kötelezettségének megfelelni óhajt, ha ezt a törvény betűi szerint vesszük,ugy elkeli reá mondani,hogy eZ üdvös intézkedés, de ha azt a kötelezett helyzetére nézve vesszük, ugy bekell ismerni, hogy ez reá, ugy sziljeire, ki.a fiúnak neveltetésére több éven át ezereket. költöttek, káros hatásur mert azaz önkénytes az egy évi önkénytesiideje alatt egészen kimegy a saját sodniból, irányt vesztve, sem tanulmányai folytatásában, sem katonáskodást élvezetében a kellő állást félnem találhatja, mert élete ugyvau mint egy gombolyag fonálé, und) ha megszakíttátik, s ujrá ossze köttetik, bizonyosan ugy össze kötni nem lehet, hogy az ismeretlen legyen, — én sokkal lídvösebbnek vélném ez ügyei, ugy intézni, mikén a tudományos pályát válasz-
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanlisin: a KIADÓ-HIVATAL^Peaieo: ze1sler M, Bécs-, Hamburg-, Berlin-, MaJna-m".-Fnsnkfnrt- Basel ben: II.VAHKNSTKIN & vnuLKlt. Llpoae-, Bern-,
StullQartban: SACHSF.& TÁ1IRA. Becsben : OPPELIK
.S\'HCTSZini-HIlJAlíÖs,
tott lia -oskolái "beféjozte után tartoznék kötelezettségének megfelelni, még pedig az első éven,"de nem a Hirrharrhoz-."haneiu n hnn--védelemhcz beosztva a fegyver gyakorlatot kitanulni,- még pedig n tiszti iskolában, igaz ugy»ri,-hogy cz,AIIitásoinra az a k-edve.s ti1-endö, ha minden, tudományos ]iáiy,út válasz-
lott egyén ezzel felmentetik, honnét kerülnek nz -ezredekhez-a. tisztek, én erre azt felelem, hogy jó hadi és bonvédelmi iskolákat fölállítani s e pályát választott ifjak az ország költségén ott iskoláztassanak, ismét jól képzett, és iskolázott tisztekkel lehet az ezredeket ellátni s reájok adandó alkalom-,, mai biztosan számitan\', — mert ha az 1868-évi 38-ik törvény az átalános iskoláztatást keresztül viszi, mit adjon az ég, ugy bár melyik községi iskolából kikerült gyermek 12 éven tu] a hadiiskolába felvehető, sokszor igen sokszor szegény szülőknek vannak jó természetes eszű gyermekeik, kik tudva azt, ha 20 éves korába fiuknak amúgy is katonának kell lenni, szivesebben 12 éves korukban hadi iskolákba adják, mert ekkor megszűnik tartásuk és ruházatukról gondoskodni, sokszor igen sokszor megtörténik hogy a szülök elhalnak, semmi vagyont hátra nem hagynak, légfelyebb4 vagy5 neveletlen árvát, ezek részére is mily hathatósan esnék, ha ók az intézetbe felvétetnének az ily árván maradt gyermekek amúgy js csak a községek terhére vannak, vagy mint-ily— elhagyottak a henye életet, megszokva.belő-lök még jó honpolgár sem válik.
De ha tekintjük a védtörvény 27. íját hol oly földmivelő ifjak, kik örökség utján mezőgazdaság birtokába jutottak a. tényleges szolgálattólmentetnek fel és^ & fegyvergyakorlat betanulására csak 8 héti időtartamra vonatnak -cl saját körükből, mennyire kivánatosb volna, ha a tudományos pályát választott ifjakra tekintet fordíttatnék, kik nemcsak magukra és csalá-dukra, de a haza összes polgárai jobblétének előmozdítására vannak lüvatva. ~
Minthogy a védtörvény 31-ik §-a határozottan kimondja, mikép az ujoncz állítás január 15-tól martius 15-kcig teljesítendő, és mivel ma ép martius lá-íke van, nem lesz tán felesleges megemlékezni arról, mikép a\' törvény 42 §-a az önkénytes jclen-kezést, míg a 33. § az utóállitást tárgyazza, amint biztosan tudom az utóállitás napjai megállapitvák, az ott működendő tettes bízottmányi tag urak kijelelvék, kik minden hó lfi-án és a. hó utolsó napján ebbéli megbízatásoknak megfelelendók, a- működést f. hó utolsó napján mégkezdendlbia 33-ik § szerint utóállitisa az igazolt távollevőknek annyi, mint annak a rendes állítási naponi megjelenései, egészen más eljárást kíván azon ujoncz kötelezett, ki igazolatlan van . távol, mert most senkit azon tudat, hogy én védkötclezettségcm nem tudtam, a törvény1 szigora alul félnem menthet, az igazolatlan-távollevők a védtörvény 47-ik\'jj-a szerint . mint szökevények lesznek tekintendők..—
törvény szava szó - szerint á. következő. Aki. az ujoncz állítási bizottság eljtt megjclcn-ur ta.rtozik7T-de-kiclégHö- mentség.\' nélkdl elmarad, ujoncz szökevénynek, aki pedig őt ebhon tudva elősegíti, a szökésben bttnré- ; szesnek tekintetik s mint ilyen az alább* megszabott hünteiő eljárás alá esik. ¦>•\'\' " -
Áz oly ujoncz szökevény, !1 ki szolgalatra;\' alkalmasnak találtatik, h:i ttlniaru-dífiát-az obbúlt vizsgalaton igazolni nmn }. tutija,- de ünként idcntkezott^a-rcnátíS\'-sor-¦ .¦katonai szolgalat tiirtaman-iclül egy évet, •ha pedig• kényszer utján hozatott legyen ¦^-biíTirotTívcrtarrozilf ^olgáhu.-allüilnTatlaii--na találtatván három hím tagsággal sújtandó.
Az ujoncz állításáról való szökésben bűnrészesek három hónapi, vagy különös .-airh\'osbitú körülmények közt hat havig -^^jedü-fogsóg^aíft \'-eáneíh—
íme tisztelt olv.\'iáó én a törvényt szó-- saira liirtam, .ha-orre-^gondolunk ugy
sínes más hátra mait iljainkat arra figyel-
_ mSztetiii, hogy kötelmüknek pontosan megfeleljenek, valamint csak sajnálni lehet azon
¦-.szfilfitVugyliár kit, ki a kötelezettet a kellő időben vissza Lírtja, - - mert igcii ritkán történik, hogy a felhívott hamm kor osztályban a sorbani állomány kiállitluitúsáért a bizottmány keie.szttil hatoljon mind a három osztályon. így fizni, tiu, ki mar a 2 — és\' ,1 ¦- korosztályból elmarad még azon chiiiyet is elveszti, hngy honvéd lehelen, mótt a .törvény ártelme szennt a sorhadímz fog soroztatni, még pedig bfintetó*bdl. az pedig\'ki visszatartotta, bár sztiln volt is. fi-
" át ó elvcsztljjizím felül jnegis büntettetik\'. " Fájdalom ez idén épen a 3-ik korosztályból maradt el legtöbb kötelezett, pedig ¦agy-tüdőm,hogy minden községben nem csak eleve kihirdettetett az újonca\' áliitás. de falragaszok által is hirdettetett, tehát a
-nomtudás nem menthet senkit.
- ------Aki\'pedig Tfy kelTéineÜ enségtol meg-
nnMiekedni óhajt, annál; tanácsos lesz az ittóállitáson megjelenni, mert ugy lehet eleve észlelni, hogy a rend íVutartáwi tekin-trtéhól a törvény 47, tj-bnu meghatározott eljárást, a kinevezett bizottmány életbe lép-t.tni óhajtja. KÜVACS\'.IÁNOS.
. Jegyzőkönyvi kivonat
ít,injironikereski<le|niMHÍparkniiiHr.iiirtk
Ihií). évi február hó Tén\'tartolt közös üléséről,
II, Olvastatotr~riopron szab. kír. városa tanácsának átirata, mely szerint a kamara fol-tiivatik, hogy az általa tett azon lépést, mikén
ii azab- CB- kir. déh vasúti társaság a serlvóaek-nci- frl éa lerakódása ezidjáhól, a kőszegi ország m mellett nf palynlonekhíteshüBerc kimi-játitott telken különös rakodási helyet áLlitson, — szinte erélyesen támogatná.
Tekintve, hogy itteni pályafőnek elégte-1 lensége és czélellenes fekvése, külöuöjieu pedig, hogy az ebből BiArniawrirzUk\'afg, melynél fogva a vasúti érkező és isnidt tovább szállítandó sortvések a pályafőtől messze cbü niarhavásir-térru b innen megint viasza hajtandók, — a soproni piaez jelentékeny Bertvéskoreakedéflére nem csak felette kellemotlon, de egyúttal káros befolyású is ; tekintve további, hogy a flertvéa-kereskedőkuek érdekein JtÍTiil még-jnaa &d»--kon Í3 kámaiitatnak, nuvezotesen, hogy a vasár térről a pálvafőhöz történő tömeget? marhahajtás által, az ezen hoaszu vonalon fekvú foldok tulajdonosú érzékeny károkat szenvednek, hogy a "köz- és 4Ziini\'iB magánépületek ? kartek luki\'ii lárma iíB por által nap- sőt éjhosszat is terheltetnek, és hogv a tömeges marhahajtás, valamiül a miatt, muri a pályafü tultürnve lévén, a pert-vér.ek gyakran félnapig az utón tanyáznak, az lUíuik jií kar-Lm t;trt:t?^ is luheltitlcnn^ letetik ;i kaiiirtr:* íi i>:vsym. ma^y. kir, kereakediílmi ininisUTÍiinii\'t .^yhangulat kérui határozá. ini-szi-riut iL bi\'ivrn\'li íekíntetL-> várüin.icaQiik f-Murrtiíszté*-\'-! ti na^vin. mu^v. kir. kii/.i):knh;s-ü^vi ininistt.\'Hinitiál m itteni piaca sertví^k--rcakc;cli-si-nok oíüinoziiiL\'ísa i>rdiTkébvn ftrélveni-íi tíUiHijiüiui uifltiizta^üek.
IV. A najívni. magy. kir. kcri\'íkf-iKhiíi mini^ti-riioii rrmle.lotf, mely Ricriut \\i kain.-in-llak tuduraá.-íul adatik, hogy • ;ir \\s7n iívb*-n Ijonduuban munkás kiállitáti rondoitetik. Iiul\'V kivánatoa volna, ha ezen kiállításnak előmozdítása cieljábúl a nagyobb városokban h<;-lvibizotlmáuy-ik alakittütnának.
Ez ügy (i kűzíin bizottöáglioz utasíttatótt, ¦/gS"uttal tdnok ur felhatalmaztatván, miszerint tekintve ez ügynek ^ürgóspégdt, a bisottináuv i javasaihoz képeit elnöki uton :i nagym. magy. kir. kertiakedidnii luimatrriurnhoz jelöniéit tegyen.
V. A í?!í. kir. szhIi didi vasút társasai: igaz-LriUiWigának válaüza a Sopron í^y í)udu kö/.t bcliDzaiidn ineiu-t- óa jíivetrv azélii utijiípveknck Iníhoziisja uirgy.áiian. Kzeu válasz tartaima kó-
vetkező:
t,Ttíktiiteti.\'s ktirL-ükedelmr- és iparkamara! Vonat\'iozá.-íttid a. m. é. ilecember hd I^-án 3Ö7 bz. alií\'.í kelt becses átiratára, közölni azeri-n-esé.Itétünk : miűzerint kiviinatának megfelflűle^ intézkodtiink^ hogv f. é. február togva
Sopronban motiot- éa jövetre, Sopronból Budára és iunen vituza hzúIó jegyek, éa pedig: a Kani-zyii iíd Uuda k\'"ízt közlekedő azetmílyvonatok hanználaLánál
-,.a 11. osztályért \'Jn frt.,
a III. osztályúi 17 frt. dij mellett;
a Ratiizaa én Hilda küzt közlekedő vegyes vonatok használatánál p^dig a III. oDztályiírt 1;") frtnyt díj mellett, künliuHrtanak ; a 11. oiiztdly-szürínti dij az utóbbi ojtctbuii válluzást nem szenvedvén.u ¦" ¦ .
„Ezen jegycJ^gjtfKTrványe űrnapig tart. Azolt 5tl b illütőlegflP^ntJpngyáznuk BzabadoiL. "vílíeteaérü Jogosítanak, ... .Reméljük, hogy az általunk t^tt int\'v.ko-dést az óhajtott siker követehdi, és hogy igyek-vésünk, melyazerint -i kereskedelnii íisztály méltányos kívánalmait kielógitnni akarjuk, eliHiueréaberi részesülőiül"
„Végre még kérjük, szíveskedjék u fen-
tpliltj intiWlfffíi\'ai\'lftiftlf. ltöaliir«Lu^tclé.t-nlrttmgi. timi. lOgyébiránt a közi-hibbi hatArozmányokat önmagunk fogjuk soproni állomásunk által kozzététetni."
(V,-2-> hnvetkexilt.l
Szerény iiit\'KJ^yzés az .... y véglu\'tíi-vel ellátott .itt az idü, nio^t jva*(y -»uhn* rziiiifí izikkri*.
I):ir i.-:in-retli;in\'l\'"itti;iiia szép frázisokkal telt ezikk t iri\'ij:i. mégi.i báturkodom, sőt koti-leasé-uiMuin\'k tart"in arni uénii inegjetryzt-s"kit tonni azi\'ii r* itit-si v Ijr-n. h\'.gv /.alaniegyém\'k sok tani-tiija k\'t-/--i!tfltiíl tÖL\' irántam lenni, muri vádat hántok i-\'l nUnli és nv-inias^tij helylöket nó-ioii..-- iiínnun a uyi!\'. áüi^náír előtt, iÍL a ozikk t. iH\'ia íiiju-kui bitóin ara. lueglouUilandja azt, mit a n\\ilván.i^jág >lr- .-,d, tu j v an, ¦ lnjgy hüuj
¦-gy-iitii a litnilnk "ka, hogy puliau kozulok a/, alakuló gyűlésiül meg nem jelenhettek.
A czikk>r. in\'.ja iiml beimiinkot a történelem logujabb lapjaira, mi állal bizonyitja, liogv a tiirtén-.-tben jártas, de néni volt alkalma a tn-niiuk helyzetével is uly nagyon megiemerkiMÍ hetni. Mondja, hogy midőn szerétéit hazánk ege vi\'-jz ti.dIngekkel volt elborítva, a lelkesedés ifjúkból Leonidá-Tokat teremtett, és aggok hevülni tudtak a szent ügyért; de mindamellett ielejti. bugy ;i l\'--k*;s-idés kora iiálímk- anyagi gondok lüirttl -\'Imiilt és csupa materiális-
iui:,vA tiü-ut át. i-s ¦\', bizony-Miau mJv k\'-dveü* lii:lv/.< ti"-n viui-li\'^-y a sanyarú nmitéii helvzelet i-^ak a lej jobb uldalrúl, mint elv sokan, ismén es azért t-;d uly szép boazéddel n nyilvánosság elolt kérkedni. Mi is tennők ha súlyos gondok nem terhelnék gyenge agyunkat.
Továbbá Írja ezikk t. írója, hogy meglátszik márezius ^3-kán, váljon érett-e Zalamegve tantestülete iirra, hogy saját sorsának urií\'íe-gyi;n. Minő kérdés!! Valóban nem tudom, hogy kérdezhetett ilyesmit a t. Író és még pedig hírlap utján. Mintha az csak azáltal bizonyítható be. ha a gyliléden megjelenik. K szerin*. eaak az képes saját sorsának ura lenni,ki az alakuló gyűlésen megjelent, ki pedig sziik anyagi helyzete müitt nem jelunhetett meg, nz nem képes
arnu Vnlóban igen merÓBz Allit:ifl, nem tudom, hogy annak állitója minő érvekkel bizonyítja azt be. Kii legalább riznn mim kétfllkedem\'ért okául csak nyomorú állapotukat hozhatom fel. _ .MeghUuáiu, ha a cziltk t. Írójának eaaládja addig tnig ő gyillésen van rá azép beszédet hall, anyagi szükséggel küzdone, olyasmit álin~~ tani moréazkódno-é. És higyje meg a ezikk t. Írója, hogy azon tanítók, kik mostoha körülményeik által a gyuládon meg nem jelenhettek « ép ugy megérték a kor. Bzózatát, mely bus la-kuJüia itjelhangzutt, mint azok, kik kedvezőbb állapotuk következtében a gyüléaen rédzt vettek.Ok is felfogták annak értelmétaía kehifiketa hiitalman-Hzóznt -szintúgy átrezgin"tudnak a nép-ile\\ élés szent ügyeért ltílke»ülni. A íiiggotleimiig a haladásuak nemcsak parányi azikrája él keh-lökben, hanem lángol az ott;de lángja nem hovit, hanem éget, nem boldogít, de gyötroleinre vár, mert nem elégíthetik kíleikök legíoróhb vágyait. Ua e\'ozikk tiszt. írója idinerné a lanitók helyzetét mint a tőrtduet legújabb adatait, akkor inni használta volna azon kitételt, hogy azon tanítók, kik a gyliléden niOgnem jelennek, bűnt követnek el maguk és az utókor elIen,oly bűnt, melyet a (késfl utódok méltó elkeseredéssel azufctak sújtani. Igenis sújtani szokták azokat, kik önhibáik ?iltal mulasztják el tenni mit tenniük kell ; de nen_i azokat, kik mostoha uuisuk állal tétlenségre vannak kafhozva. Segítenének\' u községek ugy mint segileuiök kellene és tá-im.gatnának bennünket nehéz, nigös pályánkon, meglátná a ezikk t- írója, hogy a tanítók t..im:geatel -ráütnének a fölemelt záazló alá. milyet anyire szerotett és tisztelt tan fel ügyek! urunk néhány lelkes pályauirasal együtt fölemelt. Fájva kell éreznünk azt, hogy legjobb akaratunk mellett sem tehetünk annyit, mennyit tenni óhajtunk azon ügyért, mely ugy szólva saját egyéni életünkkel össze van forrva. Kívánságunk csak az, hogy iidja az ég, hogy mi is megmutathassuk a világnak mire és mennyire vagyunk mi is képesítve. \'
Vágül háhirkudum a ezikk t. írójának azon szerény tanáe.-íot adni. hogy járja be szép hazánkat és főleg megyénket, ismerkedjék meg h* Ivzetünkkel, fa küzdolmeinkkul, főlvg jöjjön ide hozzánk Muraközbe, szép adatokkal fogunk neki szolgálni, tekintsen meg mindent, avassa be magát körülményeinkbe és akkor, ha tetszik, irjon egy oly ezjkkel, minőt irt és adja a nyilvánosság elé.
ASSINGEIt ADOLF,
Csáktornyái taniló.
Heti szemle.
Április 1-éa IH7U. — Nagy-Váradon is lesz gázvilágítás és Nagy-Kanizsán V — A horvát országgyűlés apr. 2U-ra hivatik össze. — Ilirszerint a Uibrnltár
TARCZA.
LaHttti Cliamans lovn^.
^— ElbcSZL\'lÚS.\' —
Rusa Kálmántól. .
íFoIyt.iliúO
Még a-fiTrjTávol.
VjlfTyfinfinfik t^rfleké-
ben----fáradozott,\' \'hSn; szeretett tie.je egy
niáe-fértiuval élvező elvetemedett életének gya-vlájcatÖs^gyiinyóreit, egy- gazdag nianpiís, — .felruházva, kiilszripfiég- bájaival, és megáldva b.^jo\'s szolid nővel, és kéfkis gyermekkel, — beltükilondult az asszonyba, -vs megmérgezé hí-__SMíIrfiHzavaÍTaLaniiak:ross:ra inkáhbr-mftrt-yúrn -^"büjlandiS^-lelkét. A-férj ezen viszonyról, n \'Snt^^*I4íktKlik_iijáHtod|i Imznjinég ő távol vau, tenuéwzetescn^init-sem tudott, sukkal inkább bízott élete párjában, mint sem olyat csak ffltenni ih nivrl volna,
— Sznp\'iiy/oinber,\'—sóhajt Lívia. ¦-¦
— NjimiiihOt: féreg volt nem ember, meg-tilirott á/alék ! kiaUa.fel indulattal az üreg. — Do túladjunk toyalib, haladjunk tovább, ezután jfl a ji\\ a \\ buníífl viBzony tartott már mintegy másfél i\'viü, m a férj mdg.akkor nem jött rá az nmtfín) kiilonós inagaviBoietéiiek okára, sót UmiI ulyaa gondolatcíl, rin\'mnmTtullutt meg.ér-lékuny uí\\f.midőn észre vette annak érdekes
^állapotáV teljesedéslicK közeledni látta tizenegy (*v(w*(m.\'niili — Ali! zúdult fel WHliám,1 fo-ji*t ráfva kiMrvóben — ("ig nem,: csak pokol nynjtli.iuxt j!} en-íTrümui végnÖ perczeíben ulkár-hiixotl leieknek.
— A«w^iiiük;mÍndjfe.Lidekujj,ubbeiihalJgat-tAk .ix ón,: i jittpfeöá^,itmy.aiwl-^nézták. a szavak lulfftTkl ^ci^lHy^^iagozott/HzcderiiiH arczAL : - " l v
\'— Bíy t«b(D"I a férj, még nüjoji;mploinbíi tét Ürügye idati hntaWümtáüivW, viúsiitn étihklib vifiti eltalált ir,ii.iL kiTL-K.\'tt a :tK\\yi MÜinl tutta caÜltr OvHtt kut.it.iti .i indi hl, nntu. dm ue^Uynkat, « mn. 1. ím\'.: nkkor nfin •fcadt**, llfetyar» ii háló Hubába u-kiuu-itbAii
ott nézett kiiríll. Első tekintete, mit a szobába vetett egy rózsaszínű papíron akadt "meg, mi véletlenségből eshetett ki a disza^ztalnnk gnip dosan elzilrt fiukjábóí. KözönyÖssen vette tel a papirt, h kivánesiság nélkül nézettbele, de az első sur olvasásánál haja szíiiai égnek meredtek A levélben volt : „ 171*4. január ^. Kedves Klaudiám ! Megtudtam, hogy férjed holnap dél-uétfi^lutrzik. azim nap este, esti ]lí órakor a Hzokotl helyen, várni fog rád hived — Hnb-
tistn." —----Usak-három-eor az egész,
három rövid *ir, és. mdgia igen suk. Williám szemein két fényes köny jelenthieg. "Hangja zokogásiinz vull haaoiiló. —• A bul.dogtalan ember első dühében titánná akart rohanni a szemtelen asszonynak, hogy széttépje izekre, habár áz oltár előtt térdelve találja is; ifi az ész meggátolta örült számlákat, az egészen mást súgott neki. Te baiga te, susogá fúriák szelleme, — minek bántanádaztazegyikets mig a másiknak kilétét félnem fedezed, Jlabtiste sok vau, csak bajt idézhetnél magadnak a név azonosság miatt, hisz ma van a kitűzött idő, várd meg az esti tiz orá\'t, akkor tégy mítakafaz, légy második Nero, vagy annál is kegyetlenebb, szak-gasd ki kuhhiból szívóikét éa vtísd oda^a leg-clső ebnek-* \\ kétségbe unntt ember k\'özel volta mcgtébolynda.\'dioz. I fiába tépte szakgatta\'haját, hiába fu.tko7."l t egyik szobából a másikba,keble fájdalmai enyhUlní nein,t,udtak, ily állapotban bo sem várhatja nejét, dult arczárói azonnal luolvjuttiá.ir/ a veszélyt h elejét venné a dolognak eltávozni.kell, a friss lég talán képes lesz tettutett nyugalmat adni. Az átkos ^iratot zaeb-jóbq gylirte^ogta kalapját\'s kifutott a váróiból
a szabad mezőre.....Ott járt kelt eszmélet
nélkül egész déliffr •Ji\',j|"\' fájdnlmflt^riTÍlhipit\'
kezdjek,mdia-hazafiílé vonta a kíirtíiatlan félté-kenyr-szcrelem. —Még egyszer látnom kell őt, lialhnunn\'1 mézes szavait — üijoti gondolatuk közt fordítá -lépteit a várna foló\',-J—vA\'auJáir, azután,történjék.a minek tőrtáliiuuIk^lljlMUifiö1 csakttgyair vó\\kiis.l\'Ísnien.7irtL\'Benf)Ít njües^ép^ zoAJled-íirrál-nüLa^irj ókkor órezettlkláltíí kjjsji-.\'. líeu William,\'míg balkezávul-oltiikiu^bpbU: rült iina7\\t. -- . ; v. ~"
Az éliüs martjuk most Hümórtutto a ÚoK
gut, félteni kezdte a jó Wil apót az ész fogyatkozásától.
—-~ A megpriTbált ember lassankint haza ért, — folytató az, vissza nyert komolysággal, neje már türelmetlenül várta. ,IIol voltál?" kiírdétőlea közös bizalom olvadékony hangján, mely esnk egy nappal előbb elég volt megelégedést terjeszteni maga körül. De a férj nem hitt neki. egykedvűséggel monda, hogy sürgős dolgai után járt, és hogy délután el is kell utazni, messze-messze,négy-öt napig távul marad, előbb semmi esetre sem végezhet. Még beszélt, ékesen vizsgálgatta a vétkes arczát, de üröm, v»gy árnyéka az alattomosságnak, nem jelent azon. Talán nem ís bűnös, [alán csak próba # szándékosan ledobott levél, ingadozott a férj, — vagy féltékenynyé akarja tenni, az is inog lehet, azonban az est határoz .... Ily lelki kétségek közt rendezé uti készületeit, és ebédjét végezve távuzott hazulról, de nem az előre meg állapított hosszú útra, hanelír csak r legközelebbi faluig, utt behajtatott Tr-vCIidégfogadóba, szobát nyittatott, leült az ablak elé, s onnét nézegette az arra menő utasokat.\' :— Egy év nem oly hoPtízu, mint a milyen hosszú volt a gyötrődő embernek az a délután. No de az is elmúlt, óráján a mntató kilenczot mutatott," menüi kell a lesre, a krokodil nom sokára kibúvik fészkéből, nem lehet elszalasztani. Befogatott, <s esze veszetten hajtatott hazafelé, aa uteza sarkon meg-Allittatá kooaiját,. azo\'n parancsot adva a ko2sis-nak, hogy onnét élne merjen távozni,.mig visz-sza nem jő, azzal leszállott, köpenyébe burkolódzva .ment szomszédjának kapujáig, ott meghúzta magát, éa várt esundusen a kitűzött időre.
uteza legutolsó szeglet háza előtt megszűntek kopogni. A kapu csak félig volt be hajtva, a lámpával világított udvarra benéző férj látta, mikor a nő, az udvar hátterében álló kerti lak ajtaján belépett. Az épületet ismerte, azt is tudta kinek tulajdona, de az esze ágában sem volt, hogy a nős és gyermekes. manpiis legyen a csábító. Lábujhegyon ment az ablak alá, belátni nem lehetett, de hallgatózni igen. Az egyes ablakon tisztán kihallaLsZutt, mikor a manpiis mundá : „Ölelj mug édesClaudiám,hadd élvezem töldi meny országomat." — A hallgatódzó megrázkódott, mintha kígyó csípte volna meg, ez a rövid mondat elég volt neki, esze veszetten ro hant lakására, ott felragadott a sarokból egy hüvely telén kardot, arra nem nézve sem jobbra Bem halra\',. veszett állatkánt nyargalt vísaza, lelkében gyűlölettel, kezében a beazu állás öldöklő fegyverével. Az ajtóban megállott hallgatódzni. Siri. csend mindenfele, a kerti lak felett a békés nyugalom szárnyai terültek ol, csak a fellázadt ember keblének dobogása árult el némi életet. „Mért nem halhatunk meg együtt, a halál is elvezet volna noltem a te keb-ltidon" suttogó Claudiu, szerelom ittasan..
Wilíiámnak elállott hangja, még szűnt lólokzeni, csak vérvörös azemoi forogtak rémületes fény nyel és tagjai mozogtak & mint felma-gasult.
A hallgatóku.n hideg borzadály vonult végig., Az öreg elkezdett lihegni,- kcícvei "hnda-názni a légben, és fel ordított.
— A férj hallotta a Borsnak_jjitőj?(Uvát, összegyűlt erővel bo döntötte az ajtót, és n meglepett andalgók keblét^ugy jmiÍnt~Tol~
f\'ÍZ..""1 "f\'!-\' n<;"""Y \'""^re. "jjy ifth^jTmWiT\'mTrnlTn — egy tlöféssel koresí.-.tiil szúrta- Williám awkogvn, airva, rogyott lu ¦ U székre. ¦
"Benoitbaff\'á vér hüleduzott o* jülenotre, * /most-mir inástólfélt^ .jtein az öreg e^zniü-ingya-t-^ kó/.ásától......;
. A. kínlódó Mndger bádgyattan-Uekintett.._ körül, alig ianierte. meg azokat, \'kikhezJjeszél, • pokol.\' f djdululak-f litltűlc; böiiuo_künyürtűlünÜl,\'\' mim eaö\'datha moglörött bonnó a ltílekr- ,
tolt kiaurrunnj lukasából gyorsitotf léptekkel elhaladni mellette. Szivén «)us szuráa nyilait kcrcazíIU, a mint felismerte q járáat, a termetet, a iiŐ lultlansége világos JŐu előtte.A behur-k»lL,jdak igeit" sietve haladott (ilőrüjjuár a széles uteza derekához ért, -ha ott beforduT a teke.rYÓnyes sikátorba, könnyűn ulveszluit az őtiigyulö elöl. ;Noni-manuIÍ: tétovázni valiHdö/Óvatosan követte a np\\)in lépto-kol, mul/cklmni tértok be a Hikátorbn, hanem megtartva a központi terhei veztítö vonjilt, ui,
«0aiiyolorawiff»»k viflBZfuiiliitik. -- fir. KAnilvi \' • ovíinry altul lS»8-bun gyüjtiitt, nemzeti *zin-|Sd»J«»P> ;W>° frl.Mfcr. I.«z, ,„,.|y pinát a ¦beHigyiiiiuiBturiiiiiiban kuzeltrtik. — yilliiitini Rmbtli" i\'éesru várutik. — Csen-furinek na,ry illtiozattai íimturtutl IJiuInneati jv/.emlejét \'"""q^uISí PiU^akarja f<\'>lu!uveniíuui, évnti^yi\'ííes ^lyúírat afakjabaii. ~- Amerikai lapuk szerint ^fdélybűl hétezer eziVaz vándorol az ujvihigba.
__^ (^Bongeri által alkutott baiik-equétei kér-
jflueiitok tárgyalásira Hornüde is mughivaték. __\'Á rtznth\'mári és győri ptippökült^uéiiány Imii szabadságidőre líámáhúl hazaérkeztek. — Az előkelő angolhíilgyvilág lugyezö kiállítást ren-
_ líonapartü Péter berezeg a gyilkossági
vád iílol-felmentetett, de a költségek s \'2b ezer fraük kárpótlásra Ítéltetett. — A líatthányi "szobor bizottsága megalakult. Elnöke Ifurvátb Mihályi tegjni\' b. Kemény Zsigmond, Stupa Qyürgyj Királyi Pál, Várad! Gábor, Kovács I^ilój.nonszlnmnn, Barabás, Székely,, b. l\'«»l--ntanicky Frigyes és jegyző Urvári Lajos. A gyűjtések eddigi eredménye 11 ezer Írthoz kö-iel vau, mely ujabb felhívások folytán remélhetőleg 2-—-ö ezerre lesz emelhető. —IClotzer Füri hirea gordonkász Győrött hangversenyez. — l\'\'gy PÜSti hordár 10,OUO frtot találván tulaj-düiiosáfiak vísszaadia s egy forint jutalmat ka-— Az oroaz kormáuy Majíyanirszúi;un m\'V orosz hivatalnokot keres, ki 17 ezer rubellel -azükiitt. !.U.eg.i Jieve Lonczkay Sándor. — Nemcsak Kainzsára, de Szegedre is német színészek éVkeznelí^ Cfyörgyt TgTiácz győri polgár mintegy HiK.ljlM) i\'rlnyi vagyonát végrendeletileg a gyrirvároaiNwegényoknek jmgyuinányozta, — Erdélyben méhész-egylet van alakulóuau. Rubinstuin operát Ír. — Az oraviezai s i\'élegy-házi lövéaz-egyletck az ott állonniáozó honvédekéi tagjaik közé vették fel. — Szerdahelyi Kálmán és l\'riellc Kornélia márez. 27-én tar-tották eskúv-üjtiket Kecskeméten.
pntt.
_ ........., H ir e k
— A nagykanizsai kalb, plébajiia kendéi autonómiai kövctvjtlaaztása marczius 31-én megkezdetvén, aprii 1-én is toty láttatott.
1-apunli bezártaig Királyi Pál országgyűlési képviselő^ ur szumélyóben központosult a biza-l"Oi, un:rl cd-lig e kerületben ellenjelölt nélkül
,A,. Tornaegylet. Dojjék és lulkn*. a kor igényeinek hiven megfelelő nagykanizsai tornaegylet zászlója felavatására ligy nagyobbszerü liiiiiepélyt rendezund*, óhajtjuk, fiegy ezen életre való egyletnek e szép tervét siker komnázza. Az ünnepély- részletéről jcívűre tíilibet murnl-hatuuk.
A Dólzalai takarék pénztár választ-mányáuak mare/.. 27-én tartott ülésében a szűkebb körit Igazgatóbaná»a iiiugváhL\'ztutván, a Éóvftkeíöleg alakult : aligjízgató, l.öwy.Ii\'izsef, tagok: Marliukovics Kánóv. Horváth dános, (triuihut Fubip, lltraehi Kilt*. Al\'jatieh .li>zsef, Kaan Károly, Löwinger Ignáez. Ilubrin Béni, líjviiry íllta-, íteue/iU Keretié/. <w W\'-iasmáver Mór urak leltek.
Táv Ír da. Hogy mennyire terjed hazánkban a lávinlarliusználat legjobban kitűnik abbili, hogy a kisebb városokban, hol ez elött néháfiv évvel -—¦\'! hivatalnok elég volt a szol-yrüüii.i, nmuiár U\'--1\'2. í-ul Kanizsán ll> asük-ségeltitik; ;i niiért ia a tuagiis kormány a főál-luiuásuk -jzámát ezélszeriibbnek találta ^za-poritani, u mi a sürgönyzó közönségünk i= nagy előnyi-re hzulgál, mivel ha dolga van az igazgatóság ^ai. ueiu szükséges L\'est re vagy Temes-¦várrti-H-Uwui. mert közelebb éri. és a fö fel ügyeiét teteineseii könyittetik, míutiin az ország ".¦gves kerületekre oszt a ti k ; ilyenek voltak eddig, l\'est. Temesvár és Debrerzu-u ; hanem f. év folytan főállomások fognak felállíttatni N.-Kanizsán, Zomborbs.ii, Kassán, Nagy Szebenben, Eszéken, a hol a hivatalt gondnokok ^Starions-vorvralter) vezetendik Kolozsvárott, a boi igazgatóság fog működni.
— II j 1 a k y, li ir s e h el és tia deszka és epületfakeruskedők Alsó Domború.ból Nagy-Kanizsán BjLját czégük alatt Schlesinger Gyula urnái — mint lapunk hirdetési rovatában olvasható — rJTÍk raktári nyitottak.
— K g y okleveles se^edtaniló kívántatik Zalaiuegyében fclsztrejuye helység kuzsé^i
iskolájához. Tannynlv magyar. Mindon, (dhÍf*> son kivül UK) í\'t évi fizetea biztosit tátik. Az, ajánlkozó bővebb értesitíístkaphat a taníolügye-lösége*d, Nagy-Kanizsán.
— K g y (a s t e 1 n o u v ó b a n márcz. 18-án kelt katonái uapipnraucsbó\'i o!vassuk,niÍ szerint Hrueszt föherezeg rgútf^tje Dalmátiábél Trie.szt és (iörczbo rendj^MH^; ugyancsak ozon torji-debties iiajiipH rancsneozött olvasható, hogy a h;izalijis adomány okból következő vidékünk^, b b megaebesiilt harezoaok részesültek: Sár-szeghröl Konyár .lózsef 20 frt, dn süljében el-halván, utiídai, vagy rokonailugják megkapni*. Csurgóról (iyurina Ferencx :iO frt; KÍB-Kanízsi-ról itajdu Fereuez OUCI frt; Atsii üomborurdl Zimíes (Jyörgy 20 írt; de sebeiben szinte meghalván, a így utódai, vagy rokonainak fügkézbo-ftittcituí-, Komárváro^ról Kincses István 40 frt; Felső-ZsidnH Szy János 10<X» frt, és pedig f)00 frt bankjegyben, űt.X) irtot fóldváltsági kötvényekben s végre Hlapicsináről (^Muraköz) Nóvák József szinte 10tX) frt, és pedig hOO frt. készpénzben, fiOO -frtot fóldváltsági kötvényekben. A kegy adomány valoazinűleg a sebesülés minőségéhez aránvusittatott.
— Idylli cúnatl-élct Nd 1. Nagy-Kanizaiin anno 1S70. marezius hónapnak egyik
, verőfénye* napján jajgat és segítségért esd a. | h:íziaeszouy. mert a szolgálója neki eaett ver-I ni r miért V Valószínűleg elfeledte mondani, j kérem ablssau tisztelt szolgálóleány, méltóztas-sék egy, kii vizet nozni, ile csak egy pohárral, . uiLig ne erőltesse gyenge karjiL . . . Valóban i naponként Indlunk botrányosabbnál,botrányosabb dolgukat, cfelédreudfizerüuk uly nyomorult, -hogy azon segíteni okvetlen kell. ¦ — ldyíli,csen d-é let No 2. A keres-
i kedí boltjában dolgozik, nyílik az ajtó: alász-szolgája, mivel szolgálhatok ? Kérem egy kis \' alamizsnáért jöttem .... tessék ! — Peruzeg a , toll, nyílik az ajtó: jó napot! mit parancsol?
Jrlár két hónapja betegeskedem, begitséget ké-: rek .... tessék ! Parancsot oszt a kereskedőfÖ-, nek, nyílik az ajtó, ah! isten hozta! — Mía-! tyánk isten, ki vagy .... Itt a krajezár ! Egy könyvet vesz clu a kereskedő, ayüik az ajté. Egy krajezárkáért könyörgöm . . itt van. Most
•gy Bzámlát-vesz elő, alig nézi^ ktoyittJttík u
ajtó, kérem szegény égottek vágyunk, segitsein valamivel .... itt van!- — :Ki akar a boltból nmnni, szemküzt jű vele egy *rőa, iemos térfi, i alázatos szolgája megkövetem egypár hatosért. Mi a manó, már hatosokról^tes«l, ha dolgozik, " - • többet is kap; — kérőm én ném tudok dolgozni mert. . . ittran. Köszönöm I Ali^ jött kalapjáért vissza a kereskedő, már az 8jl6nil~vöH~k4l~\'"—~ gyermek, iskolakonyv kell ?~Dohogy, kérem szépen, még nom járunk iskolába; kár, hát mi kell? egy pár krajezár. Itt y»nl ut. w igy megy mindennap, de legkivált pénteken, Tolódi ostrom alatt vannak a kanizsai- kereskedők. Nem lehetne ezt a koldusügyet rendesni? *
— Hr. F- SciiltÚD. A mait küld Ott cúkket Bítfl haeöltietjflk, ac Ígértekéi unnbaa romfiljük — LgBii. A )tél f/lut lanfolUgyeilÖ urn»lt Monti*! itadtnk. - i ¦
— üt. F. Znla-Egermeg, ÁtreLtnkt ftlk&lmUxg ál fugjuk síulgAltfttiii.
— H, Peal. A Guda«ági l.«pokban magj«lent_i _ birdetméiiyOnkben BiAni-Bajtú faiba van, kérjük kijavítását.
NyilváhóH elTsnieréH. ----
Elismerésem mellett nem mulaszthatom el nyilvános köszönetemet is kijelenteni Hegedfis István ur, Iielybeli üüBzabá iránt azon tapintatna eljáráa- éa buzgalomért, melylyel leányomat igen rövid idő alatt a női ruhák rajz- és Búbosába teljesen begyakorlá.
Mint e tekintetbea alapos sBBiértőtUpftSB-taUtom után mindazoknak, kik a nevezett íogv-lalkozásban ismeretet és ügyességet szerezni óhajtanak, ezúttal egyszersmind melegen ajánlani bátorkodom. Üzlete: Theodorovics féle ház 10-ik az. alatt.
Nagy-Kanizsa, márezras 24. 1870.
HORVÁTH PÁL.
*} E rovat alati kB el fittek. Ari felelősség?! Dtla villái a 8»erlc
tS X- 3S T i - H X H ZST O SÍ;
Nagy-Kanlisa, .ijinlis t. tsTit. A kt:ilvt!íŐllí>a hí tijáM» míp mi miig\', t.irtjn in.iiraT, mtly iii\'iucsnk lui(rj" a füM-iminltálatokat kvslclteti, lmii"in fíílcg r.iiijirtiit kiírtéktniynn hat n iiiarb.i mi\\tir>>k tAkarmnriybs.\'U\'itrji, niiiick ktivctlíUKti\'lun :i t.tk.truiAiiy piümÁiink nrti f<0jt\'l>b sziillt. A lniitirn nestvi-mimli-n \'"tcink") ri uttíhlii heti luiliWílá-niiik lit.i miiül a mi, mimi ]\'uili}í !1 p\';--ti jii.icxnn vaiinnivcl uiúi: in -káíiti alább hzúIIl A juh tnrlü t;;ü.ilák letriiimyobli káit tülíInak i- r»sz i.l.\'ijárislíaii, nn\'rt a julmktisk sr.únt túli kószlut Inliarmiuiyii logiiatryolitirémtt vh\'i>|íy-ván, ilrA^ilu kell mont tifivi a ári) hu!
-U-\'í\'í^.;
Piaczi árjegyzék
1870. i\'vl iiuirtiiiü lu> 23-ím tartuti ~" " li útivá." ár alknf mával.
- Sr-c-iin li.ii.uji. in. lí frt — kr.; jó ni- \'2 fri \'Jll kr. nsrdina ni. 1 fri ?11 kr ¦Gllbiii-s I-sü roiiiÜl m 1:1 fri. Il-i.l nui.la ni. lt) frt. Oy.ii\'ju tiltom KHI frt; hi>t.;-v GII. frt. ltrpcíc "nzi 1« — l;r.; tav.iRKÍ — Irt — kr. Felicitali niírlijf - frt - kr. Uurpoiiyn mt\'n.j,. — frt — kr. *UtiB« \\ogiohl, 8H fis 1 frt kr.; !í-".zéj>-Bii-ríl Hll ft.t 1 frt \\>h Itr ; k-^ilútiyabb ii3 ftü I írt
ynbl) — frt kr A
— ki. z.iü ii\'Ejubw .i>>;
Ai fi- I irt <il kr.; lügai ! ?.1 It.çjolil\' HÎ fis 2|
- kr H»is lo(y..bl. Tri int 7\'i iL^ ¦_\' irt kr.; \\.-psilÁii leflolib 711 fia 2 út fiU kr.; 40 ki.; li\'gitilányn.btt — frt t\'l« á frt — kr , kőR.\'-i-KziTü lányal\'li — frt — Kr. Kuk frt 7u kr.; kii»i\';|isscnl 8-t fts "J ín
- frt ¦- kr. Ilajilln.T tpjgohli 7o ít» ¦_• írt r UüaípHzcrii Cd ít* -J frt -10 kr.
A Mic vkan iz síi i vám* laiiácsáiuik án>\' k.\'.nrv.\'-!.."! ki.i.ltn SZIGETHY KÁROLY
Érték- és váltófolyam : aprii 2.
Óvíu motaliqucs *r 1 iitl; ;")" „ iietuz. kölrsön \\ TU.Siij lS()()-ki álladalmi kök\'M.n \'J7."itl; bank-Ü részvények 7.21: hiteiinl.v.eti részv.jnyi-k L\'Híl.J 2(1; London \\\'M..;iU; ezüst áfjui li? 1. ; aranyi; darabja D-Síi*/,,, kr.
: Vasúti
! Indul N.-K.i(iii«:ir<\'.
naponkint!
I Rares feli
menetrend
reffgel -1 . áílulia 2 rvfîgel G d. ii_ 1
tavru 1Ü
: <!<>!ntAn Ü reiTB«) 4
, .Ulbnit 12 I
l">l roRpcl 4 .
.lélb. 1 .
H.«tVf b i
. aálbeal-J .
L-Hto 10 1
. /cpgül -1 .
10 ,
i perci, i perez.
.¦sic in Soi.cmb.\'.UUlbenlä
. Április 3-tól 9-lgl87D.
~líó- ét heti- 1 Katholikos nap-f Pro te stia»
nap__Ur_| ntptir
14) A aiidók meçai-ttrik Jéiust kövoinil Jin. VIII, 46—59.
Vasáraap
!Utf3
Ko4d
8 térd.
Cíüiürttik
Pintek
Stuaibat
B 0 Fett. V-
Farrari V, CieUist. p. norm. S*. Fajdal. «.
DOmOtör
B 5 Fek v.
Ambnu
Irén. Abíg. Iron olts Hernina. Dínoi
Dömötör
T3Í
Pelclús szerkesztő : Wajditl lózsef. Segédszerkesztő : BitOrfi La]0S.
II
1 R í)
E
E
E K :
FOPP J. 0. iirnak,
^yakorlá togurvud
Bécsben, Stadt, Bognergasse Nr. 2.
Nagyon tia zielt orvos ári Ttlhb cvriiti-ai:1 öliuelf ttilvii«!cyufniimitt Anathertn-szajViZB\'j uruk-né^tüluniKt vált. — T-Öhli tiiimat i"ivi!|rKcl lew/jiáltatik Üli unfam, miürt" ^ rkúpus vn^yülr, a való-lit » hamiflitutt.ii künuven iiu-írltflir.nd.íítutiii cjmlíK*. H^hirÉietutt raktárakból tfryukazein ;i/.t hiianírr^ni. — Mintlinp-ftsiinlian uiabbnu n híriU>tott raktárak cRTikc\'\'»! -igu» iri-aiem -AiiaÜiomi májviEBt Unjitam m tOhli r-Aktnr fulíÜ lia.imiir» jry.tniiRil.iNi.kat hal!."k, an-.ná!fnj»»nrolhíltnri)Atjimv hojfj nHVöíutt An\'ltliurm-nz.íivirft ui-.ulán az firn-dati fiirráihól-nzcrzin ua ckphiiuI Ni.i^yuti ti-ítilt ..rvna urli »7., mitit ieltíUAlrV í/.aljaiUoDmtulajdonoaUoz fonlulnk astuti kúriául, h«fO\' nekem poatafordultával \'Austlicrm-flbijvUÍ\'htíl tiz tivecKiil poit-ai ittAnví-l mellett .kBlilfini mplt/iítJitjjík. ^
• - Lrrsowcc, 1WI8. febrrtar-l. \'
; e\' .Maradok .JutUno tiHntulutlcl kúataíjn\'fi nzi.lpaui
,ir_ Borysiekíewicz Ferenc,
.\'.^ürTr-**^ c.) iplultánnR Lini)wt\'.i>1iaii, Clnliuinliiiii, piitita Tliintn.
.RAKTÁRAK
\'Tn"t^"nß lulwJ<1,mH,ll!ai miatt miiiilüiitltt, »iit Ni\'mmly.rfi?^, llulvútia, jT . ,." L" AngulorHziií, •Ara.irika, Ilullnml. rTi\'I^iiirii, dlíiizonr/.nit, K*tlüt-. Indlíl.nn ineltin »inlemlctt «I isin eri ab 011 réHxcifllfi i-eikkuk iitfE-— - __»„k valgiti i„ trias mínőseobeti. 1
•„ -••**J*»^k ::K*ey-kmiiz8íiii : H«ln* Jűz*ef eyuaynofUn, K..«:nli«rg. Itűfleiiaid A-y-Wajűití j WelliHttli, FeMOlh.m.r H.tliwant A. uruk kn-...w.kodähäbeu.-. Pi^-rlfdrepSi. .1. KMxthulym,: Sit.^-r M. Weis« A. ™VWBpL*Wn±l*i6 V. gyágyniaiúnt. \'KapMilwáii : -Wcrli »ry,tkymw. Irin/.. Varasdnit ) Haltnr. ^yugínmn\'-íi/.: "Bsiciil-Oyfírpyiin-T Nütíti[r: Sii-"-",f»"\'-KAj"-t ía¦ßti»mboriwky-JJ.. ^y.\'.nyfl/.cr^»/. uraknál. Sn|iu-"V- -v-Á\'Í,*8ft^^-»¦¦¦.W\'tgym\'-rími urnái. Ilntáríirvidóki- H/..-üylli .í^h\'Mn^VMíprómliuiV-Mfj-r-
Kosmos
r fiutUnnl \'
balliufy
y^*«<{g«rf.»\'<i;..L»|||l||,m,.« ~Hriii.ii .1. •|!n\'i|!n.i)|i:iradt:-fcothOl-rSliailíitUaik iirfVl;!
Ue,,.;,,, Hii»l„, aivwtUL.iKM.iciin i llomill. K. W.\'.F)«HrÍH,. Ki*.- "• ••\' k.|„d.l,i, ííkWmA iryiirymrt.j fíAÜMvir : Tcnmcr B.\'-I\'.laoii : lt r, ,\'. \' \' W\'KW«™«- Kn,inm.,]i„, ;¦. ll,-„v,;il,,.J. K«,»„tix: K.>l... .1., BonyhAiliin t Kríimiíjlii J S,l.Í«r»HM: M,lBBivAr,.tl, Mjuvírtl,
\'„i. «W»2f""\'2\' »\'¦ \'ni»r«ial.k«(irrH.r..,K lú-..llc«. l\'ÍCJ.II, -Z.«í-
egyedüli hajeltáyolitó szer,
u:iiíy jritiillás iih\'UlíU uiiiulcn íuiszDüLilan azúr v:if;y hajnüvóit uuliilny [n-.rcz nlaU tt;ljcscii iílt!\\vn!it, linóikul, hof^y a bürre leg-kisulib h:ltr:iii}-us bí\'í\'uly:ut [gyakorolna. Ezen azer u let-rangnsb-orvosi hatóságok által mugvizHgjUva, engedélyuztotuttj ti csak egye dul alulsrotínál kapliató léi;ulyetikiiit2 írt o.íi. büküMóae mellett. Lcipzi^, ^Sz;iazország.) —3,2)
Arnold Hugo.
Bfirilcimény*
Árverési hirdetmény.
(359—3,3)
. ^ " (400- 3,1)
Niif^y-Kunizaa\'virus tvtiziiko réazuröl küzziUdtetik, miatorint néhai Tilth.Thcnízianak Aiiorhnch Fcrencznfinek ha^yattSkaihoB tartozóit na^y-kanizsai 7H7. tjkönyvbun UU4. h. r. gz. a. üÜ5. Iníz-HzAin alatti, UifKJ frtra o. tírt(Íkhun-ht:csillt, — a varaadi ut tîzttban Itivi" liitziiak nyílviinoa ilrvurúa utjnni claUiUa ülriiticiul-tntvtínj timtfik" tt;Ijeau(Íriüni- f. ú.i majua 2;J-ka, ...g a mennyiben
kkor a buchtír 1íl> »ein i^tirtotmík f. evrjilniun hó 20-kn nünüen kor reggeli U óra a helyuzinúti tUzotutt kt,-iigyszureraiml a venni íztaUmk bú^y"-!L)?/„ -baiiatpénzzg] mainkat ellásHfík, h az lirverös uregkezdésé elütt AkikílUlött tör vtiny azok i UinilcBüH ur kezére lefoefiaek. Az árveriiai feltételük a törvényszéki iroibUian napiinkiiit.mogtekiiithetők. \'~ ------ \' • ¦ •
Nagy-jLí«iizaén 1870 niart.\'2il-iln. -t
A .• V AltOSI TÖRVÉNYSZÉK.
Zdlamcgyu polg. törványBEékíiiok mint talekkönyri hatáiignat lOOti az. alatt kelt vűgzt\'-Ao folytán kOzhirre tétetik, miuarint BtXagk Qyulání\' Ciider Kani rímére Pallér OySrgy paloskai takoa aipereioak a pnlDakci b\'M nEv tkjkQnyvbon A -7* 1 aor alatt tulajdoniul felvett ea 125 , ft o. órtükro becsült ingatlan liírtoknak eUrverszáae eírendeltetyin, onnok focanntonitáiára hatartdŰjcQl 1870. ávi április há asllkióg esetében 18~H. íri május líd 4-ik napjának mindankor dálel&tti 10 órája a haly-seinúrc ra)n*ki\'rp kitüzetik 0I7 hotaiad^aul, h0g-y exen bírtok a> alábbi felt.\'tolrk kzerínt az cltiií árrcrésen caak ¦becaáron felül, a miaodík arro-rósucl asónban becniron alul ia ol fog adatni.
Árverési f&ltételek :
I-flr. A bírtuk cgyütteicn adatik eL á-síor. Kikiáltási ár a bocair. - —
3-flzor. 10 ojo-tóli bínatpíriB toteondS.
4-accr, A vovS felek a vútoiirt következílkép lofiaetni bDUIeiek, ugyanitt: u 1-a\'í rÍBilotot vagyis felét azonnal, a 2-ik réaaletat ai íttb. réstíll flzámitamlií 30 nap\' alatt, C o]o kamatokkal, a banitpént az utolaiS rtlHalotbo tudatik.
?-szűr a mugrett javat mimljirt as árverotéa befejeiiaekor a vevS lia-flíiiálatAba aúntnnk által; amely idötCl fogra egyazermmind minden-félu torkok a vovőt fogják íllotni. .
. U-sxur. Mihelyt «j vovíí az árverési feltételeknek eleget tett, réatéra a mcgi-utt jt\'íszáff tulajdoiyn^ átiraUsa hivatalt dl fog eízköiáltetni, olJeo -kozG oactbon ha a vuvC a Tültétolpkní\' pbntoüan meg nam tarüuiA; úm eladott liirtuk a I.átiatp^nz elvunstéaén felill njabban a vevő kB)>«g«~ éa yuariilyiiro fog uldrvcroztetuit . "
Egynttal a kik az elarvoroxond& javak irint" tulajdoni v*gy mii IgiinyPéfvinycHithntni rílnnk,- folbivjitnab,-:: liöfrj-ip^jkerMetéikB^ai-JüiV.-(Lotm&ty kltzzjtétoléuuk utolml napjitól azimiUndii 15 nap alatt ojujtaák lm, kfllöution ogyudHl a vélulir flllöalegéro fognak ntajntatni. \'¦• ^
_yégru_ folaziilitlatiiak azim jbIzíIojiob hitolozBk, 1 JtUi nttm 1 ¦» ;t|-jlokk^nyvl hatóiig rTzékhoTyáíT vagy annak ItOieTéban laknaV^ralJUtrlnt \'
H vÚtlíUr roloSlUsa nllrnlniJgi.r\'-l^flff—H^gjltqt^l^jjgttt^ a |.at*-*g
nzúkhel/éu niegbi^oUnt rondoljonuk, éa annak nofíf az .eladállar Jalanl-*ítjk Jmj, nllojikuisQ cnuthun a hivaUlbAl kinevezőit gondnok- albű fognak .
IténVtÜültetiiT; ~ " ^í:\'-1-\'^-?^!\'\'\' ¦"\'
Kuit Znla-Effemoíroa, 1809. évi deoember bó 16-,««\'-tartott . tulokkOuyvl ,tarvéuyaa,ék UléaébÖl,-, -~ . ^ ;..-vm-J|~
WM, HIRSCHLER * FIA
|deäzka és épűletfa; kereskedők
Alsó-Domboruból
í {jiBalommal jelentik a mélyen tiszteit- érdeklők, u. m. Uradnlombir-I tokosok-, bérlök-, építészek- é& asztalosmestereknek, u köztudomásra I juttatják,miszerint f. évi april hó 1-tOl kezdve
SCHLESINGER GYULA urnái
felső utczán a nagygymnasium átellenében! saját házában
firmájok alatt
fiók raktárt
| nyitottak mindennemű deszka és épiiletfu anyagokból, mire nézve a lehető nagy választéka ratolrMajáijJjáL; .bizto.->Í4v;iu-, iin^y-a-kiaztrl^- r gálát pontos és jutányos lesz.
oswalt"jAno&
szállodáját „A MAGYAR KORONÁHOZ"
UiajánljaíA; n. ő. utazóközönség figyelmébe;
_ e.en szálloda a korigényei s.orint ^
JbtífmdeztetvéD- be, |i
mindeír lehető kívánalomnak kényelmesen megfelel, v^J,
tiszta sszolid szolgálat és jutányos árak %\'i:
mallett minél számoab látogatást remél.
Utazást alkalmatosságokról, úgymint
KÉNYELMES KOCSIKRÓL
minden irányban : a BsnlIodntRlnjdonos gonrioukoilik.
II
k SZERENCSE Ä SZÖLLÖHEGYEN VIRÁGZIK!
250,000 ÜL
főnyereményt képezi a magas .Hlamkonnünv által enged elvezett és biztosított
FDÉSpjs-sorisoxi^sra\'.alx..
28,900 nyeremény kev,\'« hó almi ltii.io.au kilnuaiik, í-jtifk kr.zMt
250000. 100000, 50000, 40000. 30000, 25000, 20000, 15000, 12000, 10000. 8000, 6000, ji-^.t
•5000,36-äzor 3000,12ti-«or 2000. iW,-,z,.r 1000 s»t.
A legel*5 mcHt-tt tartat ik
tiyrr^iiiciíjlrnzás aprít 20-án hivatajgs ellenőrzés
híwikitífry Ijtkiilflcsr-Mind* oki roo-kai/i:
Mimli-ii
ii-ckílldi-lik. r ¦\'ujknaL* o«,
rvi-t _A S2crencse a\' siőllönegyen virágzik"\'
ionnal moi^rnnilcltii.
jun.
<;ií!7 4,1)
IBoho »Irirhrn .Vr. 2». llanihurH.
Ifjú és üreg, szegény és gazdag, .szántára olyan, dusvfilAKfr téku ús .olcsó raktára, a milyen Bécsben több nem létezik. Tanulók számára tudományos játékok, ós minden korúak-számára roppant választókkal érdekes társasjátékok. Ii.iin\'niítl»h árjegyzék** a jntékiíriiknak :
töíljAttJkok Híap iiílkül ilbla, .1, fi, " 10, 15 kr; konyha, idtálií, Imit, itíii, lnüqrzattnl « ftnílkfU. tlyrr-mok-szlnház, ,\'lfi, <i() kr, frtig. Átváltod jitík, 2tl, 40, HO, 811 kr, .illette ilöL ÖO, 80 kr. 1 frt. FuLi egér, kr. Falú vauul 2 frt, í! frt 30 kr, jryermok úra ilti-surl, 3íi kr; ulcHÓblisECrfl, I, .r», 20, ltl Itr. Pi.iKtitly, jinnka, H)yItBEi?rkcsottelt i, iii, 80 kr, 1 frt, l.SO l.\'.O. Hard plftibül, 20-40 krip; nezLIhiil, 1ÍU kr, 1 frt 50 krijr. Sokfúlu miípw-játékszerek, melyek a v./.Ijcn a mágnes iránya picrinl unrdobálnak, lt>, 20, 30, L0,80 kr, 1 frt. 1\'orrzrllán liávís, theáa L» ubt\'dlfi-i\'dL-iiyck, üt), H0 Itr, I frt, 2 fif) krijr
JAtíkok fiiba való (fyprmtltoknok fából h kantsdnik\'níl, 1,0, \'J5, !10, ÜO kr; kfllnnfilt! állatok, fi. 10, \'iO kir- 1—frtipr- ^lat^-vrrntCTrtrtCTt\'rr: alakítva, .10 kr, 1-L\' frli^.
Igr»n mulalsáposnli iiimrlcn kornak ;imnra, a bilvt-sikiV/.Ulúkft heúii knsKnik, a mulylyol miiidfitiféht fin-z inntatviinjt muglulict luűiiálui kíszüliknk Biáináliüí kt\'jicst, 1 frt 40 kr, 1.8U", íl.EO krip.
A fiitd i\'t lakúi, ppy tarlályl\'nn a\' frilitprfluili »\'¦« miniiun ai.inlakrt «in-írek :nutnzcti Jiltüzuluilíliui, hámin «|vttn- aláirt iu-vvbI, kr. Allatok lifirrnl bpv.mvn 30, flO, R0 kr, 1 frt, 1 frt f\'O, 2 írt; Allatuk-ior-\' mí-siotca hányni, W, »0 kr, 1 írt, 1 írt 30 2 fri &U-krip.jki>i:»ik, f.-jatok, oninil>n»mk » minJfnfrlo sipkon-k plt-lull : Hit, T.O kr, 2 frt, 1 frt 50 kr. Ilícii Inr«»nt, vasutak, liaj.\'>k : 50, «0 kr, 1 frt, 1 frt fii) kr. Phutopraiih k.\'-sEilli-k : mulylvi-l valódi íí;tiyki\'i»st i" leln-i i\'sinílwt : 20, 10 Jer. Aniiirikai JtaiiuuL-játtüii vajry. atneriU^i hihnsá, nndy ftjryszf*r.»-nd tnimliita .\'¦!* jh-iImIjU.\'-iii íí .ixnálhat \' : iprii móp ; hO kr.
¦ Pompaian OltJliteltilt babák dbja 30, .10, 80 kr. 1, 2, :i, 1 frt. BAbok ttlttim-tlon 10, •>(), :io, 40, M), fiO kr. 1, \'J frt. fií\'|iCH fullwí" bilbSM, liatignal, inux^íVfejjt;], k^cziil fl lobbal 70, ÖO, 1 frt. J0 Irr.
Lotturia ín tnmlmlnjálük "W, :ÍO, .10, HO kr. Haranj:k,il;i|.,i«n 10, ?0, 3(1 kr. IJ.niiiiió L\'li. Jn, f,0, 80 kr.; ¦chakk fiintrnkkil l."!", 1.S0, 2 frt; kupli lu. -J0, 40, C(t, kr. J frt, 1 frt ÖO kr. 3 frt; kotvkajáti-k 30, 60, 70, ítO kr. 1.20, 2 frt; rajéité-BKÜliVk 30, (J0, \'JO kr.; nninkatartály B0, HO kr, 1 frt .10 kr. J frt. Pia-uúk 1.20 kr, 2, 3, 4 frt.\'
Trombita, flip, duli, liíipndtl, mi!-ludimn, dndn, hnrinnnikn, luiraug-játtük u miía hau(TPí"r"k i^\'\'" juta-
" -M.ls jáL«t7i5s7...rck pNf 1-ft\'lu vA IftHat^kkal 10 hn.M I irtikv TJ"»-jAtiJkok 30, 50 krti\'l 2 írtip.
MindL-nfi-h\' kr-pűskriiiyvuk 10, 15, 2Í, -15, 6.1. 80 kr. 1 frt. — Jálsiva megtanulják a ^yurmi\'kuk n ktUfin-kíz\'imuiikákat t:\' UöiivTekből: 8<) kr, 1.2\'r. L\'., H irt. (íb.l.n-uk : :10, m\\ \\,. 1.ÜO, -2 frt. LatiTtta macika \'2 k^j\'pi\'l 1J5. 8.1 kr, 1 frt, 1.6U *J. JJ, ¦t, írt, Ckhi1;í-madár, .i uindárhaii-^ukat ntánoEüi:. onk 20 kr. Alizol möszer-kajtzni, nns^iilltvt ra>n denfile háíimfIjz-.Tnil : 1 frt, 1 ftO, í, 2.íii), 3, 4 frt kint\'hb ^yorrfifkclr-nük : -Í5. 3t., frt), Wl kr, 1 frt; Tiy.jimla. teljes ki\'iifllőkkpl, felnliti Cyunnf\'keknuk 8.1 kr, 1.Ü0 180, L\'.5o. :i—fi frtic. Fp-bfl-jiiiík r.n-miilatsáivá mitidenkurn zyermekek-nok : 1^*1 kr, 1 m íiil kr, 3 frtip: e.tinos inpyz\'" űs buriíulr. k~>iivvek ÖO mu-ir^Tfll, í> kr. MindeüfÜc la nnsá^m játékok játi\'kszcrck..ka-tiihákban. 10. -JH, 10. Üli kr. 1
Ilii
Kuppunt ni..Tiii viütipíi tif;yi*b jáiék-zur^k kupl|llt,\'\'k ol \'csón l\'^vimI»! ruktiirliíin. Arjtí^yzdk injjvni usztatik ki.
(37«-
Wit\'ii. PrntersíritfcHi\' í\\r. 2tí.
nagy-kanizsai
ELMI S IPARBANK
óráját
igazgató línácsa, az egyesület ez évútendes közgyűlésének megtartására, határidúill
18?0-it évi april hó L4-ik napjánál d. e.
ai-intézetú -helyiségekbe Ni-Kanizsára "kitűzte, s erre mimlen tArsulati részvénye* urat az alapszabályok -17 és 53-ik §. §-ára figyelmeztetés mellett tisztelettel meghívja.
• . A kőagyiés tárgyai lesznek:
- r; : ¦»)-,az üzlet eredményérűl előterjesztett jelentés,
*" b) a zárszámlának" a számvizsgáló bizottmány jelentésével együtti előterjesztése,
\' . q) az osztalék meghatározása,
. i) az alapszabályok értelmében kilépő 4 igazgató tanácsos \'és 3 tagbúi álló számvizsgáló bi/nttmány megválasztása, «
."-••.»•••\'•-.¦.•.-«)•¦! igazgató tanács javaslata az alapszabályok 2 §. t pontjának átiilomítása énlemében.
Az igazgató tanács.
A hivatkozott alapszabályi §§-ok óképp szólnak: .
47 §. Minden részvényes a közgyűlésen szavazat képes, "és^pedig olyibrmán, hogy egy részvény után 1 szavalat kettó után. 2. három - után 3. sat. esik, tiz szavazatnál többet azonban nem gyakorolhat\'senki, bármennyi legyen részvényeinek száma. ^
;\' 63 §. A közgyűlésen személyesen vagy mefíTíatafmazottjaik által részt venni szándékozó résüvenycsek 8 nap alatt april "hó\'.lTrig vagy a 34 §-ban mcgemlilett elnapoltatjis esetében 5 nappal a közgyűlés előtt rész-viajőkiÁ^^aaeriÉnyeíiLet) a még le nem járt szelvényeikkel együtt, a bank péuztáránál, innen nyerendő té-rttvény inePettV\'niély. egy nttal belépti jegyül szolgálatid, letenni tartoznak. (33!) —3,2.)
Az
i*n.\'tl.\',li !Í]l:nn sznni rüd.
250,000:
rsíü^yt\'kiit niintlenütt luhfit vunni 8 jat-
Szerencse fel!
mint lű-nyi;runiényt ;ijjiril az uj lütpy píínzkisdroláB, a mely » ma-knrmánytcjl un^c<ltSlyezvu én liizt.mitva van. (Jsupan nyonjuttinyrík Icaznuk húzva & pedig ti)rvi*zv« ki\'vús ln,ti!!p-.tk iilatt "iS/.MK) iiyLTuniány, mely lájúktizrmitiil a lüiiyerümóny \'J.\'^f.OOH, 1f»),OUO, !00,O0O, iV),lMM), -H 3U,.)lk), 2f>.(Ml. j-.-zlt 20,("ju, 3 sznr li>Tf«X), -I-bzit 12,íK«», 5-nzitr MHÍd, 7-nzer ti\'luO, 21-azer f)OiH), ;»;">-aziir iíUirt), Iim-hzit 21)0. ín-\'i-szür HHX), If>r>-azí»r fwM), \'AíM-wt 24M), i:i,L\'H(í-sz..r 11(1, atb. A kifrküzulubbi hu7.jls:ii!z«ii na^y állami biztnaitoti |)énz kisuTHnlnsnak liivatalnsan elliaL-lnizoti mar ^.E537ÍJ aOslü 1870. mi\'iyiKík ára
1 (.-gt\'^z límli\'ti ;HIam-Kiirtije<rv 4. —
l U\'\\ - n „ 2. —
1 miirve.l . , . 1. -
nríztnik (írttik. kéa/.jjéiiz biikiilüéso mellett.
Minden mefjLizaBuk a legpontosabban tnljesittétnek fífi mindenki tülünk az eredeti állam sursjegyut kézhez kapja. — A rendelmi\'-nyékhez a hozzá kivárttatü" tervvel iiipyi>n kedveskedünk, is miuden htizás után küldjük a hivatalos eredményt.; — A nyeremények Hzetéae rügtün állami biztosíték mellett jüszkpzöitetik, és lehet jlz érdekelt kivánata szerint iiozzá küh" deni, vagv a. vuluok üsazoköttetéaben levű osztrák birodalom \'nagyolj hülyéin felvenni. — Ezen forgalmunk a szerencsével van megáldva, mert a rövid idfl éta 3-azori húzásnál, 3 főnyereményt kimutatás ozerint fizettünk ki. — Ezek szerint min-jj Üiiuki igen egyszerű és szerény hozzájárulással tarthat számot jj az osztási résztvevésben, miért ís a közeliévé húzás miatt kérjük a rendelési beküldést mielőbb eszközölni. (393—3)
Steinűccker S. és társa
tőke és váltó üzlet Hamburgban. Vuyés- és eladási mindennemű állámpnpiroknak, vasúti részvény és részlet sorsjeg)\'cknek. 09" A tévedést kikerülni tesszük azon megjegyzéaünket,hogy semmi hiiHimlé az államtól valúban-biztoaitutt pónzHOrflolás a ftintebb irt napon nem Uaz é^ Imgy míndun kívánatnak kellőleg megfelelhessünk, mékéztiLsdék miülőbb az eredeti állani aors-jegyeínkro becses megrendülését tonni. Triilebhiek.
3% \'~$\'Í
Í2S
; ISI
•« •« .ra ä E ^ a .2, in „ *> p.
ä¦ S SS w \'S
5*
f fel
lap- és .nyomdatulajdonos gyofssajtó"nyomása. Nagy-kahizsíin.
• NnKy-K.nir..Jlioi ko.ol #v" tnrjcltubl. i;nEil.iflBStliusi©
egy - - 5
|Grazdasági|.
\'¦ \' . ¦\' i @-rnioK © /
w, ¦ -......— - 9 ¦
^kffrrstnttk. Híívohli ftllvilnffit-^\'
SfiiülBunl !p lni» hlJidA lilvnlalaß Molgál. (IÜ1_.1,1, @
Nagy-Kanizsa 187O. aprii 9-én.
15. szám.
KileficKOdik évfolyam.
emegyi Kozlon
a Kiterjedve
Sopron- és Vasmegyeire.
a szépirodalom, kereskedelem, tpar.,ga|dászat, .tudomány és művészei
¦Mm uáBbatu, t,<ii i JjaAriH ¦«sW »MT kit
Hirrkt\'xltôi iroda én kind" hivatal
WAJDIT8 JÓZSEF könyvkereskedésében.
Nagyérdemű első magyar ministere]-nök hamvai a Szent Ferenczrendüek pesü sirboltjá.ból átvétettekés Pünkösd utinui héten a Kerepesi temetőbe helyeztetnek át, mely helyen országos adakozás folytán egy nagyobbszerü emlékkő létesíttetvén, időszerűnek vélem én, ki a boldogult gyermek idejét legnagyobb részt, mint uradalmi tiszt egyQttéltem, hogy életleiratában üémi hiányos közleményt helyre igazítsak.
Az egyetemes Magyar Encyclopedia, melyet-a Sz.-István társulat ad ki, az 1866-ik évben kiadott ötödik kötetben 814-ik lapján a Balthyáni nemzetség leirásábau némely hibás adat kiigazítására következő adatokkal szolgálok ;
Leginkább a üSo-it^pon Batthyáni Lajos Gróf Magyarország legelső, s martyr niinister-elnöknek életleirásában tetemes hiba követtetett el az által, miszerint az mondatik, hogy Batthyáni-Lajos 1809-ben Posonyban született, és Batthyáni Nep . János Grófnak fia vala — most emiitett Batthyáni Nep. János Grófnak fia soha sem született, — hanem nemzette Herben-stein Antonia Grófnő nejével — Antóniát, Zichy Károly Grófnak nejét — Josephát
— Eszterházi ierenez Grófnak, és még életben lévő Johannát Eszterházi Lajos Grófnak nejét. Következve Batthyáni Lajos
— mint. Batthyáni Nep. Jánosnak állítólagos fia nem lehetett. Hanem Batthyáni Lajosnak édesatya volt József Sándor, ki 1812-évben elhalt, édes anyja pedig Skerlccz Borbála, ki iszintén 1834-ik év október 24-ik napján mult ki é világból. — Batthyáni József Sándor Skerte Borbálával 1801-ik év szept. 17-ik napján nősült és Lajos
\' fiuk 1807-ik év febr. 11-én született, — \' "következve édes atyja halálával fiók 5 éves levén, az Özvegyen maradott\' Grófnő szép jószágok-birtnkába lépett, két gyermekét Amália — leányát, és Lajos fiát többnyire . B&sben neveltette, ahol igaz nagy pompával élt, éa azért pazarló anyának is monda-tott> ¦! azonban még sóm valósodott reá, miután férje uUn is rendkívüli sok adósság maradott_Fcá, Gróf Lajosnak, hogy nem volt a kellő neveltetése, magam is tapasztaltán^ miután 13 éves korában hat hétre -Ön ma-
Előfizetési föltételek:
.it hishoE hordassál ?3 ridékre postán hald. Ef-ése érre : • 6 frt. - Ur Kél érro 3 . — .
É,»C|[J.dr,
1
5U
tatolt. mivel a jószágokat özvegyi jogánál fogva fiának által adui nem akarta, áll — azonban édes anyja átlátta, miként pere vesztett leszen, fiával megegyezvén, ennek mindanyi jószágokat által adta, egyedül szalonaki uradalmat tartotta fen magának özvegyi élésére — melyet is négy évig élvezett, holta után az is Lajos fiára át szállott, — mely után Zichy Antónia Grófnő, Batthyáni Nep. János Gróf] unokájával 1834-ik decz. 3-in összekelvén, pályáját folvtatta, a a hazának áldozatja is lett.
Még volna több észrevételem, nevezetesen, hogy Eörs György a mint 813-ik lapon mondatik a család alapitója lett — mert Györgynek, kit azon időben Kis Györgynek is neveztek Kóvágó Eörs neve volt. — Az eredetileg nevezett Űrs nemzetség a H-ik században iliske magtalan történt halála után szűnt meg, Kóvágó=Eőrsi Mátyás lépett Ors Miske javainak birtokába, és akkor vette fel ezen czimet Mathias Kővágó Eörs de genere ürs, melylyel 15-ik század-dig éltek. . — Mátyásnak fia Mihály, ennek pedig Miklós fia volt, ez ifiabb Batthyáni János, ki 1335-ik évben élt, és kivel valódi fiága kihalt, egyetlen egy leányát Batthyáni Katalint vette házastársul, kik is Györgyöt (Kis Györgyöt) nemzették, édes anyja javaiban praeficiáltatott, 1398-ik évben az időben ügy nevezett Batthyáni földet Polgárdi mezővárossal Zsigmond királytól nyerte adu lány il, s ezzel vette ia fel a Batthyáni nevet —Jíóvágó Eörsi neve végkép megszűnt. — Ezt anyiból hozom emlékezetbe, mert kevesen tudják, mikor, és mikép tették magukévá a Batthyáni nevet.
TÁRNOK ALAJOS.
g&m ffllttgyelésére bizattatott, tanuláshoz kevés hajlama levén, ^__aiünban éles eszű és igen" csintalan iflu volt,\' ez — ami if okozta, hogy, édes anyja katonai pályán. Minta, é« Ifi éves koriban a hadseregbe i» lépett. Hogj^édes\'anyja eUeu pert íoly
Gránitkő és klinker.
Klinker-e vagy koczkakővezet? ez most városunkban a legégetőbh és legfontosabb kérdés, melyről miután hivatalos és magán körökben nagy és érdekes vita folyik, helybeli lapunkban megemlékezni illőnek és indokoltnak találom. — A napi sajtó egyik legszebb feladata^épen ily kérdésekben a közönség tudni-vágyát kielégíteni, a szétágazó nézeteket meg megvilágítani és nctaláni uj eszméket szélesebb körben terjeszteni.
Hogy épen én nem önző érdekből vagy pártnézetből kiindulva lépek a sajtó terére: igazolásul szabadjon megemlíteni, hogy már két évvel ezelőtt sokat irtain ugyan e lapokban az utépités és városrendezésről, \'most. pedig, midőn a városi hatóság végre az ügyet felkarolta, szóval és tettel a hol alkalom nyílt közreműködtem és e tárgyat
HSxűetéselE
A hat BABoboa petit Borért 1-BiQr 7 kri 2-Bior 6 el áriádén tovibbi beiktatásért 5 kr. Bfllrefrdij minden egyei beiktatásért 30 kr. A .Hyrll tárenu sgy petit sor beiktatási dija. 15 kr.
Hirdetéseket elfogad:
fl-KuizUi: a KIADÓ-HIV AXAL.NtlMI Tlr*"M
Becs,., Harabarg-, Suri La-, ESaJaa-m-Fraiaifert\' ía Soe®
bu : HAA8EN8TEIN k VOQLES. UftMH Bent., Sülttprttmn : SACHSE «t TABS A, Imbbbsbj : OPPEUE
könyvekből és próbák által anyira tanul-máíivoztam,. hogy midőn már nincs kilátásom az ópitísi bizottmány és a képviselő-" ség körében szakértői, minőségben tanulmányaimat közhaszonra \'fordítani, -megengedhető, ha a még nyitva levő utat, a sajtó
útját használom fel , hogy ha lehet 20—30,000 forintot a város közönsége számára megmentsek. Magamnak ez által, ha vállalkozni akarnék, csak kárt tennék, nem hasznot, mert világra, hogy kisebb munkánál kisebb nyereségre van kilátás.
A tárgyra térve első és legfontosabb a pénzügyi kérdés. Az útépítéshez szükséges pénz kölcsön utján szereztetik be, és ezen kölcsön kamatai és törlesztése a vasútnál beszedendő vám által födöztetnék. Minden mázsa után egy krajezár vám engedélyeztetvén, és ismeretes levén hány mázsa szokott évenkint ki vagy be szállittat-ní, világosan kiszámítható, mennyi évi költség jön be, és épen nem kell félni, hogy a városi hatóság több pénzt fog az útépítésre fordítani, mint amennyi a vám által lődözhető.
így tehát nem a város adja a pénzt, hanem a kereskedők és fuvarosok, és miután a jobb utón a fuvarozás kőnyebb, tulajdonképen senki sem veszt e vállalatnál, csupán a rosz ut miatt évenkint kárba veszett fáradság és erőfeszítés, kocsitörés, lovak tönkre jutása, csizmák szakadása fog mellőztetni és e helyett fizetik az illetők a vámot.
Miután igy az utópités voltaképen senkinek sem kerül pénzébe, közel fekszik azon téveszme, melyet nem egyszer hallottam emlegetni, hogy ezen építésnél nem i» szükséges gazdálkodni. Bár igy volna, mint vállalkozó igen örülnék egy oly munkának, melynél a pénzre nem néznek, de még eddig ilyenhez nem volt szerencsém ; és mintán biztosan tudom, hogy az most sem lesz, mert a munka árlejtés utján fog kiadatni : bátran és őszintén ajánlom, hogy igenis gazdálkodjunk. Ezreket haszon nélkül a földbe temetni nem volna okosság, inkább, ha nem fér meg a nagy vámjövedelem a városi pénztárban, adják a szegényeknek, vagy építsék a város többi rosz utait is, de mindanyit lehotöleg gazdálkodva.
A józan gondolkodás alapelve : a kitűzött czélt lehető legkevesebb költséggel érni el; vagy megfordítva : ugyan azon költséggel a leguagyobbb eredményt kieszközölni. Nem képzelhetem, hogy valaki ezt kétségbe vonja ; de még tán azt is sokan elhiszik, hogy a gazdálkodás első eszköze a helyes számítás. Számítsunk tehát egy kissé, talán megérdemli a fáradságot.
A kőkoczkák védői váltig azt ismétlik, hogy a" legdrágább fajta kövezet, mivel hogy legtartósabb, leggazdaságosabb is: lássuk mennyi mathemikai igazság van-e merész következtetésben. Hogy általában vévo nom áll, a ki gondolkodni tud, jjlső pillanatra belátja :Jmert ha állana,
íönyü volna a különböző kövezetek közt választani, mindon okos omber a lehető legdrágább Övet keresné, és az egész világ gránitkővel lenné kirakva. Hogy azonban\' némely eset ben a gránit kuczka gazdaságosabb mint mis olcsóbb kövezet, azt én
jól tudom : csak az a kérdés és ás a számtani feladat, váljon nálunk, épen a kórhás utczában ezen véletlen eset áll-e vagy sem?
Igaz, hogy az uteza rendkívül keskeny, a forgalom pedig nagy : ezt elismerve következik, hogy a drága kövezet sem kerülhet annyiba mint mis széles utón, és Kétségtelen, hogy érdemes is igen jó kövezetet készíteni, mivel igen sokan járnak asm nton s igy a jó útnak nagy b..*rm less. Eit szara előtt tartva egy szót sem szólnék a klinker mellett, ha be volna bizonyítva, hogy a gránit kövezet nem csak tartósabb, hanem jóságra nézve is jobb mint a klin-kerut: az az, hogy rajta kocsikáznikönyebh, sár és por nincs, a kocsi nem zörög stb. — de épen az ellenkezőt tapasztalisból tudom; sokszor végig kocsiztam a németutezai klin-ker-uton, Győrött és Pesten is jártam gra-uitkövezeten, egyik olyan sima mint a másik míg nj, de egyenlően ráznak, na kivas-tak : hanem hogy a fölötte kemény granií> kővön a lovak lába romlik, patkója tűrik és nedves időben a lovak gyakrak elesnek, az tény, és hogy a zörgés nagyobb a koezka-kővön, az is bizonyos, ez pedig nem csekély fontosságú körülmény.
Semmi esetre sem jobb tehát a gránit-kövezet ; de vegyük fel mégis, hogy épen oly jó mint a klinker, igy a "«—¦\'*¦ igen egyszerű lesz, mert csak azt kel) kiszámítani,váljon a u y i v a 1 tovább tart-e a gránit amenyivel többe kerül.
A ki nem gondolkodik könnyen elhiszi, hogy ha a gránit 50 évig\'eltart és négyszög ölenkint 50 forintba kerül, egy évre csak egy forint esik; a klinkernél pedig ha csak 5 évig tart és 10 frtba kerül egy erre 2 forint esik. De aki igy számit jobban teszi, ha nem számit, mert igen nagyon csalatkozik. Mert anyi igaz, de csak anyi és nem több, hogy a fentebbi felvétel szerint törlesztése gyanánt 1 és 2 forint esik egy évre; de hát ugyan hol marad a kamat ? váljon szabad-e azt a száxaitáaboi kihagyni ? I Az építésre a pénz nemde kölcsön által szereztetik: de mégha má.irtof jönne is be, kellene a kamatokat felszámláltatni. Barnulva tapasztaltam, hogy nálunk e híres kereskedő városban ezen tételről nemcsak megfeledkeznek, de sokan elsem akarják hinni, hogy ez ?11: pedig biz~* ez áll és nem szabad, nem lehet számításból kihagyni
Lássuk mire vezet a kamatok számítása . legyen á kamatláb •/,„, ekkor 50 frt után 150 kr a kaiuat, 1 frt|az évi törlesztés, tehát 25Ö kr az egész,évi költség a gránitkőnél ; 10 frt után 30 a kamat, 2 frt a tSr-lesztés^tehát 2 frt 80 kr. azivi^áltaéga klinkernél. Világos innét, hogy ha és hol a pénz igen olcsó, vagyis a kamut csekély, akkor és ott lehet védeni a gránit tartósságát. De nálunk a rendes kamatláb •/,„; ezt Tér* alapul 4 frt esik a gránitra és csak 80 kr a klinkerre; de feltéve; hogy » tMsartétr*
v -az utóbbinál csakucyan i frlal több számit <WMW W&V dn:nenr hiszek; még • akkor is 2 frt\'20 kr. ávi költség kiniélte-« tik meg a-klinkcrut által minden ölön.
Ha még ezen 2 frt 20, kr nem látszik valami érdemes ösízegnok atra n&zvp, W>sy í végkép lemondjunk azon szép granltkooz-kákróltjólesz-tovább folytatni a számvetést. "^"Az utcza 300 négvszőg-fil, Wiátegy évben —-csak 660 frt takaríttatik : czíeni igen nagy ""\'\' összeg talán, de ba 50 éven át mindig meg kimélUnk cnyit, 30,000 frt kézpénzt hagy-- hatunk utódainkra. Ez világos számítás, a ki az egyszeregyet tanulta,utánna számithat, de nem csak eddig van, mert az évenkinl megthnélfetapget, kamMoztatni1a.i városi. : hatóság ú \'nem\' \'nroltóhatjaVVem is oly\' "^faradságosjTizt a takarékpénztárba \'/,„„ ¦<4^aS«ü<TiéauuI t menyi lesz így. 00 év mulvai?-^\'Ífe8,928\'forint, cuyi péuzzel azntan sok-atat lehet csinálni. »85» "Bzü.fte á fcjeznetriém mondandóimat .Jm^cm\'tapasziáltam volna", hogy sokaknál az, a mit egyszer alhittek, habár ok és bizonyítvány nélkül hitték el uly granitkemény :jn>sggyj5zödé6SfcköVesedik, jaiilyet egyszerre ^eloszlatni .nem lejiet, hanem csal; lassan, ap-niukjnt összefűzni. Ismeretes anckdota.hogy az egyszen cmbcrL nudun hosszú magya-
___ralat^jitíB.^kvrdeito^t^Btoje;: -i,-Hat In-
-sji-c.ezután, hogy vani boszorkány/\' azt ..íclaltcáji.ljfeBi.luszenjinram, dc ez az egy .ntjgis csakj,bosiorJíany,í Igy.a.fentebbiekre jiaspMn meg.azt fogjak niondanj : „Mégis csiitjobb volna a gramtkuvezet,\' i _ . HEKCZAM\'AL
-f; - ,-. (.i ,. --J.j..., ...í;-: IDiSriruk ÍJ ípitef*.
¦ 4is; L v-iüt ;:\'-(r«ljt.^ktÍTOÜí«.tk.(
Pár nyilt szo
tiníHfc akarnád Almi" rlhaKYnti Mm.) Karol. rn^-F^sirleleMfil lovagias honntvuiiiklioz.
¦ .-f;;. -Jtt a tavasz, hosszú szender utan a ter-. j^-s/jetökjn mindenütt észlelhetjük az urven-defts ébredést;, szívunk is szabadabbnak ér^Vtí5Tlmagl\'itI hallhatjuk utcrenek vida--iim^bj^obUanttsAt,^-
r., ^Fűzzünk,, uraim egy gjongyrirág-- csokrot, ¦ aeni hervadót,, s- tuzzuk a szabad- ,
elvüség kigítogyölitett zászlójára, korunk egyik vezéreszméje, a v a 11 a a s z a b a d s á g, mellé, hogy jclvónyezze nőink -polgári fölszab.a_dujás*át. ,>
¦N é mbo r»=no ju emb eiyyolt a sötét századok nyelvészeti szószarniaztatása,-. . . midőn nőinkre-öry méltatlanul atitúk arratr-szo 1-g-a.ság átkos bélyegét.
Az önkormányzatot szélesb képvisílptr alapokra fektetvén, müveit s lovagias nemzethez íllüleg. felvilágosult korszakunk irányelvei szerint ervenyesiteuk alkotuia-nynnlű-keretén balul a j u s; human.u mo fc ugy: hogv nvugodt leiekkel állíthassuk azt, miszerint minden bonunkbcli lakos, vallás; es\'/nemi&ülonség uelküle gy enj a-; gositott szabad polgára a hadának.
Ragadjuk ki amutlenség rideg állapotából ne csak katb. papjainkat; hanem szabadelvű magyar alkotmányunkat is. adván nagykorúsított nőinknek, korunk demokratikus irányával öszbangzúlag, *4y társadalmi jogokat, melyek nekik.\' ha egyelőre- nem is mint választhatóknak; hanem legalább mint választóknak biztosítsák hónpolgárnői befolyásukat az illető községek- s kerületekben; Irracn 43- előtt a n e m c s e k özvegyei. va-gvum quahficatiojuk szerént megyéinkben mint várasztók már ugy is szerepellek,
s most.......az egyenjogositás világos
sereimével özvegyeink nem váltóképe-sek- értelmi s vagyoni qualificatiojuk mellett is csak a közadók és községi közmunkák lerovására kiitelezvék annélkül : hogy a közbeszólbatási polgárjog alkot-TnauyunkbnTi számukra biztasitva volna!
Vülobart, nem csoda, ha özvegy honleányaink ily sajnos elhagyatottsá-gukban a [ürvényelőtti egyenlőség hangos kikiaitatusa mellett is községeik részéről pulgiirilag oak kiskorú gyermekek gyanánt tekintetnek, s nlv sok méltatlan saggal illettetnek! Ez a szabadság és joge-írveuloseg nugy elvei ellen elkövetett á t-ktjs m cr e ny 1 e t, mit luvagiasb ucmze-tüuk toyubb neiü-türiici.
Bízunk honatyáink bölcseségében, hogy a mai kor követelmeinek teljesben
-megfelelendő polgári törvénykönyvünk körT vonatozásánál, tudván s átérezven azt, mi-íszermt. az államszorvezetben inily fontos -intézmény az igazságszolgáltatás, nopolgárfeleink- részére js biztositnndják a szabadság,,egyenlőség s tcstvúri-&ég követelményoit^ggj^: .;;,v , ¦ -r Uraim, a fatfp^k nem,csak hunfi-^nkzjL; hanem hoW^jány okr a is szükség van! Azonban, jogosult kivánságunk-e azV hogy nőink kebelheve föllobbanjon a haza szeretet szent tüzénél akkor:,midőn koza-nyánk, a-hon, fiaitagen; deleányait nem szeretvén, Őket polgári elha-gVatottsaguiJniji sorvadozni engedi ! . : \' ¦: i
Vessük el sötét multunknak eme, felvilágosultabb korunk állam viszonyaival ellenkező, rommaradvanyait, s nemzeti szabadelvű jogi fölfogásunk szerint követeljük nőink poÍgáriasi ttatás át.
VAJTI.
Jegyzőkönyvi kivonat
a suj)nini ItcrrsikiMiVlmi és iparkamarának
l-^Tc. évi l\'iíüruár hó 7-éa tartott küzüs.¦ülésérűl.
A k.imara a Cá. kir. azab. déli Tasuttársu-latnak ezen engedményét ürvende\'.ea tudomásul vevéugyau, dü kielégitünek nem nyilváníthatta, minek íulytán, határuzá; hogy tekintve a .Sopron és Szombathely, ugy a Szombathely éa Boprun kü/ti élénk 3ZL\'aiélyforgalmat, mely, ba kűnnyitéáekben részisül/még inkább fokozódni fogna, — a nevezett vasúti társaság megkerestessék, az említeti kedvezményt a szombathelyi áa kanizsai áilomájtokra is kitérjeazteni.
VT1. A nagym. magy. kir. kereskedelmi miaUtcriuni rt\'ndi\'Ieu:, mely ezerint a kamara felliivatik, oda hatni, hogy az oaztrák-magyar keleiázáiai expeditiö által China é& Japánnak túbb helyei, nevezetesen a Hongkong és Shan-ghaibaa rendezett órumiiiUi kaálUtáshoz a kamara kerület iparé-iái haaonlo árumintákat küldjuiiük.
Ezen rendelet" közzététetni határoztatott.
VJIL A kereskedelmi osztályának jegA-zü-könyve, ticliaffer Antal kamarai tag ur által tett abbeli indítvány folytán: „miszerint a kormánynál eszküzültessék ki, hogy a supraní pi-acz a ruaazabb miuúségii erdélyországi aó helyett a jobb minűségn niarmarosi sóval látásaék el," — turlotl tanáeskazmányáról.
. Ezen osztál^ttk jegyaűkunyTÍ vélemény*
következő: I l .\'"
„Sopron határszéli váTOe éa külünüueit-^ kereakedelmi kornyékének egyik jdentókeny réaze, nevezetesen Sopron vármegyének nyugut éa éjszak nyugoti része konvotlcnul AuBtriá^al mégia Vaambgyóaek nyugoti része, kijzelebbről . luegjelSlrot:: a felstVeöri éa borostyánkői vidék Stájerországgal határos. Ezca vidékek, melyek -számára Sopron* kereskedelmi gyülpontul szolgál, SoprouuaÜ gyakori közlokedésüknél fogva, természetszerűen soazükitéglotűket is ipnen t\'e-ileztók. Soproa tollát a sékeresketléB tukíntétében minden esetre jelentékeny hely, mit\'ii magas kormány is elismer^ itthelyütt kincatiri soliivatalt szándékozván felállítani. Azonban agy körülmény adta elö magát, mely a helybeli flókoreskodést és igy a magy. kir. kincstárnak érdökoit is vóazélyeitetí."
\'^„ÜgyániB "tÍjabbJidtf óta- itthelyütt füleg erdéryországi só bocsájtátik eladásba, mely^. miután fekete^a nagyon földdel vegyített, ked-veltöégnek ;nem; örvend, _Ez igen káros hatáau lehet, mert az ausztriai főtt bú ennek eütinében mindinkább keresetté válik, éa ha ennek nyilvános árulása itt tiltatnék is, az egész határszéli vidék raimlazonállaí magát olyannal Austriából éa Stájerországból elláthatja. Világos tehát, hogy nemuak a magános só kereskedés, hanem a kincstári BÓeladás is okTetlenül csorbát Bzen-vad, ha itt oly bú bocaájtatin áruba, mely a kedveltebb auatriái ..fdtt sővalézemben, a versenyt megállani nem képes." .
„Eszerint mind a magános sékereskedés, mind- ár kracfitári öóüzlotre néiLVe iíüin volna kicsinylendO jelentőségig ha Sopronban erdély-országi só egyáltalán nem, hanem csakis mar-marosi só raktároltatnék éa hozatnék kereskedelmi forgalomba, mert ez utóbbi kitűnőbb\'és tisztább minőaége miatt, mindenkor kedvel teleti és egyédpi, képes, az aufltriai ffltt sóval versenyezni éa ennek jelenben nagy fogyasztását, a magyar "kincstár\'önaÖh. érdekében, megszűri mai."
„ Ennek folytán a kereskedelmi, osztály javasolja: miszerint a kamara ez ügyben a nagym. magy. kir. kereskedelmi ministerinm-hoz jelentést téve, ezt megkérje^nagym. magy. kir. pénzügyi mintsteriumnál oda hatni, hogy Suprou és általán Alagyarországuak AuHtriával éa Stajerorazuggal határos vidékei, a kincstári öúüzlutnek saját érdetében, marmarosi sóval láttassanak el.*
Ezen javaslata kamara által elfogadtatván, határoztatott: annak értelmében a nagyin, magy, kir. kereskedelmi ministerinmhoz fülterjesztést intézni
A kamara <>ln-k : A titkir:
TOPl\'LEK K. SCHINDLEE F.
Folytatás a mellékleten.
, TABCZA.
.i^i ü f Szábácsi hősök.
.1 . IdUn eiiyi^s-tin.
¦-¦ - - ¦ • ¦ • ¦ \' J,ílJi;
.,1! TfirölUiVmek tihorál-an
Knaiukardot ko-iürilliiok, 91 f-j ¦ Hint \'»\'mepiinclt nriisí.liínv ¦\'Eil P-\'ii-\'wIíafiH1 tiCa rllenöknefc.
\' KfilniRpyiir Di\'p. ir\'\' ¦\',Mlí»ra,
ßLCfdi * "-Í.3J \' i .c \'
K\'t*W taínck Váirtítaik ^5n,
IVífJi \'J.K\'tMiA a.yüiám:öf-y;raliliniialL .-.
-J". *\' "Tftl maCTär DÚp, fal cpníir.-i, -•Úi-Jú. i* .1*1 JuyÄttaVioItalmir» I i _.. ,
blAZUi I d urnlf i1 , \' ¦ • - A tltrttKKllrt Wirsogása_ t ¦
. íW?i,Jímtthhíwra4nt\' t^ív\'mMTn,
ittas Vt islosek minultet nnrkn. \'ilL^iriia KBlI,^,, »ÍP, (111 draUr.i,
¦ \'sí i .! i W oü»l°i"í!
<K\'$ß,tl®^ ¦¦¦
—, ~~ ,H5a Titíiim I A Tcszíjly nagy 1 \'\' \'
All a hon Jnec, el nom veaziiof, .
-¦in - ii ¦ wiiuJi7v> \'>s:> ¦
KU--, lütlvn viiK-J kdíJftiik.
iL- Iht.:D, Int ulvrilliuk. Ki-riliilt veil.l m.*L\'-.\'Ui.>\' Iflkiiúli!\'
Euküfltck i-k. l-ikttvécök Sti-BlL-lPllrn miii.l haliliff. linnt a t.\'irfik. A inaevar iciii HnFM» vcnxtkfí kar\'lo\'illiiiiit. !* b:ir inem^kvéa v.u. rlÖHr, Hali. .li\' szciik-bí, oüküvíí..\'
Ütki ,i»t van. A két i-.Hoii Mint ; t*t villáiri ö=-7.\' r..bl»nn. Harrr.-\'liiak mint v.\'-r a tc»7mí1, ll.ttraU él.\'i iinUI\'ian. .Inj! i!.\' miiitli.i i\'|rh;ua[rja Snlvixmilník a ma^Arrn !
Csattá- a kard, omlik a v,\'-r. Ajryii ílmin, puska m].i>an. mutjjiiiiioly Biall ai i-j-ekri\'. - Ver KU a Szava fnly-.l.an. fit az i-llnn mint a i,.\'lir.tj Fill b ala ovcb, usaik raj"?
Klvo linlva kdail a h.itvnn. rTiaEIya. dnnki, jiu-kn. mnitleu. A mit a uingyat rn^adkat, t\'ctniiiu\'i túr k<<7.úhrn. L Uajk dn oly H.ik tUjtik ellen HatTaii magyar oly laUetlenl
rTnll & Iifisök, s lelkfunltok Hatranúa»k nagyntili risse, Do a tl>1ilit míf at-m c.iU^uil, Kfiid »itils. Lírl-egy cíi\'J^i vére ~K lia lohotne ríiolt ia kll^iliw, ¦ Ali de mind hpjtíífh^au fitdva.
Ellett mnifl eg^lßl epj\'iír 8 Iii: ur., i/ki n\\lg Ín .kllxilhct V, Lo{*im1i a termctdfl UGbI , . \' Kllin^g lioniiEOrtlrVi« áltuL Hali ile ?L010 sflliot, k/ipf
S fiíjűalmuban Uftar.if roskad. .
.¦Hirin Hicllíí, alt1;az úg Ih .Fájdalmán n magj-nr li.iiniak;, Gloatck lik, Ha-tatárok ¦ Dtailalml táiica«tjarn*k,. i" íruilUíurülmua a magyarnak Funt ís sitjiit ír*etro gyuínalc. •
SZÉKÉN VI LA,IOfl^^
Laiitte Ckamans lovag.
— Elbeszélés.—
Rusa Kálmántól.
; fVégo.)
I , — Ae asszony azép piros vére, a raásikó-, val vegyülve t\'ulyv a padozaton, a boazutálló i keresztül gázolt rajta, nem ismert sem irgalmat, ! sem könyörületet, jéghideg, volt-iníudén ott, ¦ nol azok^teremni szoktak. Egy ideig nézte ál-| duzatait, a taláu megmerednok az állásban : tagjai, ha kábtüatából gyermeksirás fel nem i ébreszti. A marijnis, mikor neje mellett szeretőt i tartott, a kerti házat használta lakásul, mint j legalkalinasb helyet, titkos találkozásokra, mindenkit eltávolított onnét,; hogy erkölcstelen i életének árulója ki se lehessen, csak kiB leá-j nyát halatta magárai, a kit külyaödea az-eretctL | Aszóba elfüggönyöziltt részében fekvü kisded i felébredt, n szokatlan nesztől,: sírra ^ikadt, éa í kövér kezeivel félre húzta a földig érő leplet j A kemény szivü ember látta az ártatlant, hallotta panaszos sírását, de mennél jobban nézte, mennél jobban hallgatta, annál inkább fokozó dott kjnem elégített boazuvágya, s tetténél,még rettenetesebbet gondolt ki\' magában. — Az apa bünhfldcaoi nem elég még, • rójja le tartozását legkedvesebb gyermeke — ezen határozattal rohant, a rácsozott ágj\'liozj.rántá ki a még ijedt leányt meleg takarója alól, azután azt köpenye alá fogva, kezében még mindig a kivont véres koddal futott egyenesen lakására. Fekele volt az éji mint annak az embernek lelke, ki fíidot-•len..főveVfrililtíÜajjol,. menekült üldözd.rémei elől. ,Az .ég.esiUagszcrafli alatt,elborult, felhők kavarogtak a légborL — Elfáradva, kimerülvo, ^érkezett liazá, de nem pihent meg, piliéáéVo nem; maradt 4\'dŐ, gyorsad mágáhoí votté nagy 1 üWcgot tevő pénz készletét/ melyet á\'zsugóri nagynéno kapargatott.tiaflze,. azzal felvotte az ágyra vetett gyermak^V.s a véres kanlot^ a-U-\' lokiatütiaaUg.yévo; sietett a; sarkon;ál|ó;|cÖ"öBif jához, -éa bele vetotto magát a kényelmea váiu toflölc fcfizri. . . . . . . . .Három nap múlva
, már Sclttvoicz regénycs-bérezói között bolyongott n\'rtblatt gyermdkkelfft juri áUalJcdsdlíbén ö\'rükifsfogságra itélt gonoBütóVő, a.uogj^tí*.\'
temetett jelentéktelen faluban húzta meg magát, csuk midőn feledékenységbe kezdett menni a borzalmas eseményj jütt elő onnan, éa tottc itt lakását egy kiaebb szerű városba, Dé ott B«m maradhatott tovább félévnél, az oda is meg küldött Bzemély leírás alapján, gyanúsan kezdték kerülgetni az idegen ember háza táját a jó orrú kémek, hogy a tőrt kikerülje, menekülnie kellett mi előbb, még volt idő árra, csak fel kellett használni. A ravasz férfin hamar észrevette a nem jó kinézésű arezokat, de ugy- tett, mintlra.v legkevesebbedéin törődnék a hivatott kémke-dőkkel, miadenbcD megtartotta ház tartásának szokott rendjét. Flanem egyszer aztán hűlt helyét találták, egy sötét éjjel gyermekével megszökött, és SohweiczDtmaga után hagyva, más-hal keresett magának- nyugalmas fészket
Benoitnak kezdett\\nem tetszeni ez a történet, ugy hasonlított ez egymáshoz, egy őtet is érdeklő szqmorn esethez, mindég jobban jobban nézte az elbeszélő arczának* vonásait.
Alfons figyobne is megakadt az előadás egyes részletein, de csak mint őtat nem illető élet előadást hallgatta, annak rejtélyét, — boldogságtól és gyönyöröktől meg telt. lelko — nem vette észre. ]\' Az Öreg folytató. •- — A végképen magányba vonult embert nem kötó már máajaz^élethez, rointn-csibitó apa gyermekének jüvcndő.Boraa, a nyugalom árán vásárlott boazu, rottejitŐ, jüvút tervezett a fejlődő .leánynak. Bele Bzoktátni \'kényelembe, hiúságba \\ megismertetni - lelkével a nagyra vágyást s az élet ferde oldalait ¦ felazittani kéb-lébecmind azt a mi utálatos éa gonosza ösztönt adni az.orkölcattolon,,élethoz, és mikor mestere lesz azoknak, kilökni a* nagy világba, _be]e ta-Bzitani a kótségbTO^stís\'örvónyébe. A terv fénycsőn BÍkerUlt\' Tizoíthatt-éveB korában már\' a fé-keífltlen !Bzéuvcdélj7ok^paripáján^ya^ mart mmdent,7i*u^meg^inétBOKl az-éietet,, W Batép ~" "ajkakról ömlöttek az orküjlcBtelBii. éfllgya)ágatoa- ^ azttvAkj-a leányjné^ératt rmint^biVxfi^aláHi, csak léaratása volt hátra . I ^. ... Hanem az . alatt, még a leány ázabadon gázolt az élet mocsarában,h gyötrő gondolatok súlyától megd-dl^Kült féríiu mgyüBMÍvóben;voo«alflm támadott,
Melléklet a ,,Zalá-Somogyi Közlöny1 Tanügy.
* ~- , ¦ \' ! * ISMÉT
„Itt nz iiln, numi vii-íj suliit!" Asainger Adolf uaáktoruyai tanitó aláírással a »Z.-S. Közlöny- múlt heti száma „Szerény megjegyzést hozott ugyan o lap 12-jk szarná--Hiak—tanügyi-nmitában*megjeleni* „Itt az idű, most vagy soha" ezimü felhívásra. A nuvezett felhívás alólirt meggyőződéséből és tollából eredt, ki azt a legjobb szándékkal azuu reményben tette közzéjhogy ez által az egyesülést, — melyre egy testületnek sincs inkább szüksége* mint\' a tanítói testületnek, s soha nem volt ediggeló erre azebb alkalma mint must — elősegíti.
Ismerem a magyarhoni tanítók leszorított helyzetét a ismeri azt az egész hazában mindenki.- -Ismerem Znlamcgye tanügyi állapotát különösen, mert elŐttom fekszik e megye összes tanügyi statistíkája s a megye minden vidékeiről naponkint érkeznek be hozzánk erre nézve egyes adatok. E stattstikai kimutatások u beérkező adatok bizonyítják azt, hogy tanügyünk reformaiásárii hátramaradt közmiveltsé-giiuk ujjá alkotására égeti") szükségünk van a a nagyszerű átalakulásnak ,mely jövőnkre nézvu elhatározó foutussággal bír, küszöbén állunk. A tanítói osztály anyagi hely/étének, társadalmi állásának változnia kell, az v»ltoznÍ-|fog, xtzon váltuztatni lehet. A timitói testületnek ki kell vívnia azon álláspontot, mely társudaiinilag éa anyagilag, nagy fontosságú szép hivatása után méltán - megilleti. A küzdelemben elsőknek kell lenni -azoknak, kiknek a győzelem leginkább érdekükben fekszik,..kikre nézve a győzelem ugy; szólván életkérdés: a tanítóknak. Ezen nevelési felvirágzására ^a tanitói oaztály jövőjére olyi roppant horderőve] b\'iró győzelmet kivívni, a mit századok hanyagsága e téren el mulasztott, helyre1 hozni, nem könnyű munka s egyes embernek alig sikerülne. Ez csak testülés által egyesitett erűvel* kivihető.
Ha a tanitói kar ura akar lenni helyzetének,! ha érvényt akar szerezni jogos igényeinek, Int iiynmatékot, jelentőséget akar szerezni felszóla-í lásaínak a ezáltal sikerrel akarja orvosolni sérelmeit, erre az én szűréuy nézetem szerint legbiztosabb mód a tömörülés, összetartás, s az ebből folyó kölcsönös védelem. Mert inig egyesek feljaj-: dúlása eredmény nélkül hangzik el az üres légben, s nyom nélkül enyészik\'el a semmiségben, addig egy tekintélyes többség,?-egy - tekintélyes számú tagokkal biró egylej/eröa szava, az eredményre nézve ulhatározó.*\'A ki a testület érdé- j ke mellett harezol, az nnjat érdeke mellett , küzd, mert a közérdek egyesek érdekének ; üsszcgy.A mely tanitó — legyen meg bár nála\'a \\
11870. évi 15-ik számához. *- -
jóakarat legiiagyi\'Uii mértéke, — testülete órdd-béLicn marit nem te";.: m: it csupán sóhajtozik egy jubb jövő u .i ki akkor, midőn szentesített törvények által biztosított tér nyílt szabadabb mozgásra mást. nt.-m !us/., mint gyáva panaszok elavult foszlányaival igyekezik takargatni tét-lcnaégét, a ki akkor^midöu a tanügy élén álló fáradhatlan bajnok által felemelt zászlóra mutatva tiuérzetéio \'híyutktizuuk a hulyoti. lm :y öiif\'el-áldozi. készsr -gel c*1 itlak inék a zászló alá sereglett lelkes..U rlmz n. it»t nem\'tesz iniut-jáiiiiior óhajok s ki*lelkü laineiitatiók sovány uikarmáiiyán kérődzik, az nem iitgja a tanügy felvirágzását, az nem ingja a- tanitói osztály anyagi jólétét társadalmi emelkedését előmozdítani soha, az nem íog saját helyzetén javítani akkor sem, mikur erre kedvező alkalom van, pedig elvetni magunktól az alkalom által nyújtott becsületes eszközöket, ma-^ lyékkel sorsunkon kónnyitbetnénk bün,megbo-csáthallan bün saját sorsunk ellen. Semmit sem tenni a közügyért, mikor tenni .alkalmunk van, bün az utdkor ellen, mely a jövő századok kárhoztató Ítéletében találja méltó bűnhődése;.
Ennyit fejeztem ki ^Itt az idű, most vagy soha* ezimü lel hívásomban. Ez meggyőződésűm t- ez niiudeu haladó korunk színvonalán álló mivelt honpolgáré ; ez a meggyőződése Zalamegye józan gotídulkozásu tanítói karának is. Ezt bebízonyitotla márcztus ^3-áu, iuidűn a megye kiil^nbuJŐ vidék.érül összesereglett tanító urak közt nem egy volt. ki messzebb esö helyről körülményeinél fogva fuvarost, kue.*it uéíh-kaphatva, gyalog zarándokolt ei a méj: soha nem létezett zalamegyei tanitó-egyk:? alakuló-gyűlésére, a kik pedig az ügy iram lelkesülve voltak, de körülményeik személyes megjelenésűket gátolták levélben küldték a küldik be most is nyilatkozatukat. Kár, hogy Assinger ur is, ha velünk együtt érez. de tíie mélyes megjelenése akadályozva volt. s ha a felhívás egyszerű láttamozása alatt nem csatlakozást ért,leveiben nem jelentette ki eddig, hogr az egyletnek tagja lenni kíván. Egyébiránt ezt még mindig teheti s az egylet örömmel fogja tagjai közt .udv árulni* annál kitáró zuLtaLhau biztosíthatom orról, mert a gyűlés i*gyik legszebb jelenete volt. midén a derék muraközi tani ló urak kévén kivétellel tömegesen a terembe léptek s ugyan ott később többi pályatársaiktól lelkes éljen kiáltásokkal tisztehettek, meg.
Ennyit kívántam kijelenteni a .Szerény megjegyzés"-re. Azon keserűs néhol a gunyo-ro&ság szenvedélyébe átcsapó ki fa kádasokra én okot nem szolgáltattam, okot szolgáltatni nem akartam s igy tizokca válaszulnum nem lehet.
Tiszta, nyugodt önérzettel hivatkozom a közvélemény s a higgadtan gondolkozó zala megyei üsazestanitói kar részrohajlatlan birá-
éa az harezra kelt, a boszut táj&iló kebel mindég ébor Ördögeivel, a vén csont bele szeretett annak a leányába, a kit meg ölt, s a kinek halála a boszura még nem volt elegendő. Nem de gyijrjyöt-ü ellentéte az életnek, nem de hason-líthatlan valami, — kaczagá keserűen, mig kezével altakarta arcza szégyenét. — A nevetséges vén ember félni kezdett attól, a kit Bzere-tett, mindig vágyta látni, s még is kerülte, ha vele volt, nem mert szemeibe nézni, ha elhagyta, bánta gyávaságát, álmai pedig kivétel nélkül azokkal a ragyogó szemekkel vesződtek, egyik éjszakán ugy mint a másikon. Ki tudja miro vetemedett volna a másodszor gyermekké lett ember, ha történetesen fel nem ébreszti boszu vágyát, égy váratlan körülmény.
Willíám gondolkodni látszott, vagy tán a • keservtől le hangolt Lívia nézésébe merült, azért szakította el beszéde fonalát.
Alfons várt azelhagyás pillanatára. . — Minek szomorítíisz minkut életünk leg-- boldogabb napján jó Madgcr apa, mí czélból beszélsz nekünk rémes töríí*nétét. — Szólt hoz-zá, azomrenányólag. ~
. Az-öreg .ránezokba szedte homlokát, s azokkal a vérben.forgó szemekkel rá pillantott az ifjúra,
— Minek beszélek én nektek ilyeneket, minek szoiuoritom inog boldogságtok napját, ~ akarod-toegr^tri-EsmTmurd^Baptls tűnek"
¦ "MrencséOen fia? Várj kissé, majd\' mindjárt „megmondom, — dörögte hangjának teljes ere-
\' , gazoknak még a lehellet is elhalt ai-\'-ukon. \' ¦
Wllliám folytatá, tungírzúgás haugjÁD.
.....* nyt~ -^rtj mert to fia, fulefléged pedig leá-
\' Qmlfmi*tB\'Ptistönok, kit a nzurelcmfifltí
,l.~-.^_igí^«!3lflK:kBlttll - „._-
láiitría mi -frc^D kigyulladt u bősz harag ¦ • \' 1 """\'"-iüklenoI-nlyaMltütt\'az aBZ"
I II......Ul. I,____— L I. -1_
-¦-^SM V íyegBMániai* kerekedtek. - ;9urSr1Wl11 a boizuudL Lafitto Clia.
Az öreg raarrjuis mozdulatára, ki még mindig össze tudott volna morzsolni egy másikat, amaz el gördítette alóla a széket, hátrált vagy négy lépé3iiyiri\\ s ott rátoppantott egy padlat koczkárn, mire a koezkák rámái egy lukacsos korlátot képezve erő* robajjal felváltak, A* két részre osztották :i ttmiot.
A háttérbe szorult ember gyűlöletes kacza-ja, rázta meg a levegőt.
— Igazad van Benőit, én nem Madger WiUiám,hanem Latitte Chamans lovag vagyok, az elcsábitott nőnek boszut álló férjo.
A marquis dühösen rázta meg a korlátot, kí akarta szakítani, de nem lehetett.
—""Ali" istentelen ember, meg ölted cyer-mokeit is a hibázott apának, — sirt fájdalmában, és kezeit tördelte, — de nem menekülsz előttem, ha mint-kettsn meghalunk is, elérkezett a számadás napja.
... — Csak dühöngj, ordíts, tehetetlen Benőit, én is ug\\; tüttem mikor testvéred megmérgezte \'életemet. Nekem azok az elfolyatotl könnyek; lelkem gyógyító bnlzsamai.
Benőit még .egyszer meg ragadta a korlátot, s megrázta Sámsoni erővel."A sarkok töredezni kezdtek.
— Chamans lovag Ütött as utolsó érád I Mikor látta amaz, hogy még egy erőfeBZÍ-
téss\'jl kidül a korlát, Jíirtolen meggyújtott egy fáklyálp~és7-~fel pattanta egyikTcoczkáját a talapnak. ^ -
__^-L.\'ltajta Esmenard, -rajta, a vén ernbdr készen vár, a vén ember bevégezte pálya futását Az ingerlő-szavakra bé döntöttn a marquis a; korlátot.
~" Azon pillanatban eltűnt az ógÖ fáklya a ^koczkanyiláson, s a másik pillanatban mint midőn két órási h*gy egymásra szakad olyan csattanás rázkódtta meg a földöt, a felcsapott —láng—pedig—kiszakifattta—hol yébőla kastélyt,\' b felrÖpittii-ttrttríevegfibe..:. ^ \'. ~
A be épült férőn nem maradt egyébb, egy
latigTömjsöli^gotlőrn^l-^^",^-^-^.....,.....-----
... Lafittc Chamans lovag jól iamerto^a puskapor erejét, mikor tttt a komédiát kigondolta. .. * -, -
latára. ítélje meg tartalmaz-e sértő kifejezéseket, tartalmaz-e a tanitói testület ellen etnflt vádpontokat „Itt az idő, most vagy soha" ezimü lelhivá-\'HMu ? ítélje meg : mennyit nrtotUiiu annak ku/zé tétele által a tanitói kar (erdekeinek, melyeket megnem sértettem suba, hanem azuR tm-ilott liaiezolui íuiaileii kiírUliuéuyek k\'tzl főfeuidatumnak .M<tfíaiu — s mennyit használt annak AssispllruV szerény niegjegy; Zéiéiel :
Én midőn a tömörülés elmulasztását bűnnek nevezem nem mondok azokra anathemát, kiknél az ügy buzgalom megvan, du tömörülésüket előszóval kijelenteni Kanizsára nem jöhetnek; mert azt kijelenteni levélben is lehet, a mit tettek és igen helyesen a tesznek többen máig is, mint ezt az eg3-let elnökéhez érkező levelek tanúsítják, hanem azokról szólok, kik a helyett, hogy a kölcsönös védelem törhetleu hatalmában keresnének támaszt7 sorsuknak biztositf\'kot, eltaszítva maguktól a segitségükre kinyújtott mentő kart, a.tétlen zúgolódások, kis lelkű panaszok kapott koldus mankóján baktatva, tfhetJeQségük gyáva érzetében a tettek mezt-jér.\'.l vissza vonulnak, azon rejtett homály us ^or. ikba, ho^á .n étető nap biztató fényű U esak íiAlvánv sugarakban bir magának utat törni.
raiiaszkodjunk.ha erre méltó okunk van, legyünk elégedetlenek ott, hol a megelégedés a halad.;s sirja, de, hogy paiiaszuuk örökké ne tárté\'>o. lmj:y elégedetlenségünk kétségbe ne ejtMii. iieui esak panaszkudimuk, lldinesuk elé-gedi-tlenkeduünk, hanem leouünk is kelL ÜYÜKEFV JÁN\'Otí.
laukt-rtilfií u.ili.^k.
Az iskolaszék í»el-. -n i.» itieiíwl-tkult.
Tekintetes Sélvi-y László ur, mint a gelaei község lakossága által megválasztott korelnök, mai napra :i gelsei. ugy ezen községi iskolához tartozó Sziget, és Kilimán községek lakosságát az iskol.-iszéki tagok megválasztására köriv által üsszi-hiván. mind a három községből számosan jelentek tueg.igen ti?ztelt korelnök ur, az öasze-jövetel czéljáí a megjelent közönség t-lött értelmes szavakkal előadta, lelktM, és a népre érzeteké a népnevelés mi
kényen ható beszéddel
módon I ,\'hetó haladását, s egvszersmiiit felhívta a jpí\'en volt közönséget; mikép a törvény értelmében az iskulaszéki tagokat válasszák meg oly tértiakból. ;i kik a népnevelés nzentiigyét szivükön hordják, — ezzel a választás megkezdődön: iskolaszéki Uigifkul Tek. Sélyuy László, (flavinn Károly n. t. Modrovieh János plébános, — Kovács Jéizscf, Hol Sándor, Kalmár Józs.t, llávid István, Hegyi Bálind. Pirbus Józ.-ef, Hekö dózsef, Uyűri István, Kima Józüef, lialog József, (.iertfocsér István, Boros József lielse részéről, — Kámár János, Kováes József Szigr\'th ré\'szénj], Tek. IJervarics Akos, és Bö-n\'indi KmnndiiH Kilimán részéről megválasztottak, a kik ii kellő esküt a midőn letévén, egyhangúlag Tek. Svastics Károly urat elnökül, (miután T. Sély«y ur azt élnem fugádta,) — alnlirotiat pedig jegyzőül választották meg.
Nagvon tisztelt Elnök nr, az ískolaszéki tagokat szokott i-n\'-tycsségéveljhiviitásuk pontos teljesítésére, s a népnevelés előmozdítása haladásában, s a kitűzött ezél elérésére ia szíves közreműködésüket kérte ki, — egvuttal a törvényben előirt teendő szoroa megtartására elnökileg buzdította, jelszava t. i. hogy tudományos,erélyes, muukás, és jó honfiakat nevelhessünk, — minthogy az idő rövidség miatt a többi teendők teljesítésére nézve határidőül f. hó 10-ik napja kituzetett, az ülés folyama nem folytathatván, elnök ur az ülést befejezettnek nyilvánította.
Adjon az ég a hazának sok íly munkás férfiakat, mint ami birtokos uraink, a kik\' a népnevelés szent ügye előmozdításában fáradhatatlanul munkálkodnak, — s csak ig> lehet remény, hogy az elvetett mag megtermi kellő gyümölcsét.
üelsén april hó 3-ári 1H70.
STÍNGLY KÁROLY,
UfcolAsiéki jegjíS.
polgárainak, mely o szikrát habár más köiftá-gekhez képest elkésve, de mégis fölfogi; « tott * tiredményezűjo az iskohutiék fóláultásanaa\',
mely inükiídtUót mult év oktober\'havában megkezdette.
Az iskolaszék első teendője volt a UnsiOr bát Uirvényszabta módon fölszerelni > a tanköteles gyermekekot as iskola litogatiaár* •zori--tani. Habár az iskolaszék ezen törekvésének nem is lőtt meg a kívánt eredménye, mégis annak némi sikere lett; .mert rövid időn az úkolA számára 14 db. fali hangoztató és egy nagy számoló tábla szereztetett; nemkülönben az iskolaszék Bzorgolása óta 112 talioncz jár túrható pontossággal az előbb oly gyéren látogatott iskolába.
Dicsérettel kell megemlítenem az iskolaszék tagjai s ezek élén nagyontisztelendő Kálmán György helybeli plébános — elnök ur . ügy buzgalmát; mert ezeknek sikerült a minden jó iránt kozónynyel viseltető küzlakosag nagyobb részével-elismertetni,. hogy a mostani roskadozó állapotban levő ükolakáz a mellett, hogy a tanköteles gyermekeket sem képes befogadni, a községnek méltán szégyenére válik.
JL buzgó férfiak többször tanácskoztak, miképen lehetne nyomasztó szegénységük mellett is a kor kívánalmának megfelelő uj iskolaházat építeni, ?" mig végre a község érdemes bírája Tót Péternek indítványára elhatározta, hogy az uj iskola létesíthetése czéljából még es óv folytán 100,000 db. téglát éa 20,000 db. zsindelyt készíttet.
Megbízatása folytán a községi biró .olass-honi szakértő vállalkozókkal már szerződött ia, de ennek ellenében a minden jót ellenezd kös-Bégi tagok is tanácskoztak (a fisŐlŐhegyen) éa nagy bölcsen elhatározták, hogy szegény.wir— auk nem engedi az uj iskolaház építését, maradhat, megteszi a szolgálatot mig Össze nem dől a régi.
A község bírája látván, hogy a tervezett ügy ily módon meghiusíItathatnék, iparkodott kérésével megkeresni Nagyságos Bója Gergely kir. tanácsos — tanfelügyelő urat, hogy aköa-séget látogatná meg s ne engedje^az Ügyet meg- -semmisülni.
Tanfelügyelő ur a biró meghívására nem tekintve a zord időt és az ut rosszaságát, községünket martiufl hó 28-án látogatásával aze- . rencsélteté.
Nincs szavam a. lelkesedés leírására, melyet tanfelügyelőnk szavai az egybegyűlt polgárságnál előidézett. Szavai átérzettek voltak s a legroszabb akaratuakat is meggyőzték az ügy fontosságáról; a habár községünk lakosaágának nagyrésze távol volt, de a jelen voltak elmondása, után már most egy lett az akarat, a község nyomasztó anyagi viszonyainak daczára is a lehető rövid időn uj iskolahazat épít.
Nem hagyhatom említés nélkül azt is, hogy a község buzgalmából a mostani tanterem egy földgömb, — térképek és természetrajzi.képekkor fog fóldiszittetni, melynek megszerzését szeretett tanfelügyelőnk ieendsziTeaeszkösölni.
Méltán őrömmel sorolhattam el községünk tanügyének eddigi mozzanatait, mert histem,, habár Bánok bzí. György; községe a haladásban késedölmező volt is, dó nem maradt a legutolsó, s igy a visszamaradott más községeknek^ talán buzdító példányul is állhat.
Közli: FAITS KÁROLY,
bánok iiL ey^rgji tonitá.
liánok hit. György, april 2-án 1870.
Örömmel ragadom meg as alkalmat, hogy a tanügy iránt érdekeltekot Bánok azt. György község tan ügyéilük előbbi állapota b_ .-annak ujabbÍ mozzanatairól értesíthessem,
liánok szt, György küsség lakóinak nagy-résie anyagilag szegény, a szellemi képzettség pedig nagyban hiányzik nálok. — Nem csuda, hiszen régi szokás szerint iskolai oktatás, vagy egyébb szellemi nevelésben -raak-\'s**" -l"yg«»«i-reazcsültek közülük.- Es oknak tulajdonit* ható,-hogy ők atanügy iránt mind o korig érdeklődni nem bírtak.
__l,Mig az ország más kTíízBÓgeibon korunk
nagy eszméju. a ;Népnevelés^ \'viszhangra talált, addig közsdgUnkheu annak csak egy árva szikrája tévedett. Hála a kom ág értei mcsobb
A Brunswick Teréz gróf hölgy szobrára
Rapos J. bizottsági eluükhez beküldött adományok jegyzéke.
VIH-ik közlői: Cziráki János grdf 10 frt, Svajczer ílká nűégyleti elnök ivén-N.-Váradxól 3 frt 50 krj Horkai György álapneveiő Budáról (2-ikizben) 4 frt, Macher Endre ev. tanitó Komárombél 1 frt, Göbel JánoB alapnávelö ivén Pestről (2-ik ízben) 15 frt, Eichberger József ivén Sopronhoi— 6 frt, Clementis Gáboíjo. kópv. ivón 10Lrt( Rudics NelhibWnéívín Almaaról 27 frt Vkr) Nádasdi JrerencjE grófné, a szoborügy védnöke 100 frt, Zichí N. János gróflOÓ fH\'/Batthiá-nyi Lászlö grófné 30 frt, Nádasdi Lipót gróf 100 frt, dr. StetzelLaJQB 6^5=302 frt1 kr.
IX-ik közlési
Thurn Erzsébet Pestről ö frt, Gyurikovics Mátyás osp. Nyitráról 10 frt, .Dénes IstTán ;-Székesfehérvárról l^t^Siciíkei Jtizsef pl. O
-Barosról-ií-lríTÖ kr, Drüsbovics -Jánua^íP.-Verebélyröl l frt 20 kr, Lakman József pl: Gyirótról 1 frt, Hentlur Lajos Szalmavirról 9>-¦. frt, Hérics- János ivón Zala-EgíWBzegrÖl C "frt. 20 kr, Hungarleider Fanni úrhölgy ivénvSpfci,. vasról 13 frt 70 kr, Beibe Jáuosné Sonxkutrul 2 frt, Ziugleí János üs.,k kapiUny\'Béesból í frt, Molnár Eudrív.képv. Pestról 2 frt,
Pertrai\'B\'frr; \'Nydfc! Gjfiln Mnkr5r.ilf> frt, ; HiiSMlc JÜniof fY. MolWlirfll » frt, Eszter^
~tX\\rLnlu\\-*.-\' OF. ¦ F.t ¦ \'l.l.in.li\' rinu-rtiiv l\'unir
" JC«^tbBÍ:-ZaigmoiulncíIT)ebre(!iGnböL-^\'frt^ Ily SkjBtt JV»mbolyrol 5 frt, Tiiri Antal Lopsaür-1tSSÍ lOftiJ\'batóiicsiirJ\'rivilt.\'reuilffiiinkBúUilnil Sfrt.vKbréltCB Ilona MUkoIczrul 5 frt, Striirauz-ki-JArós iVM\' Gyoraáril-i Irt, Kanig Jitos
•* Sefnt Ancinisrol ü frt, .liUikyvn\'ri Antalnt)
ztcr^omí
ÍJHptalnn 2Fi frt; Jilrmnr (loaztAv l\'uitrül 1\' Stil-fttJ HorvátliÜHs ilnUMrál 2 frt,\' Ilutímiberger -F6rijfez-.v.\'kupr.l\'ostrtliO frt, HorvAlli Iit-.? WinéMvín JfnrgiMröl :1 frt 30 kr, Scliuflller MrHyát-.vdii JMmbiikiíil 2 frt 20 kr, Zirzen :a J«nkli\'kfrpczrló:igazfrntil ivín\'Budáról 1) Irt 40 ^^•lir^jnt-ijnirillta p(;yllflí~köísi!g ivén Lipprlról lü\'rrt 50 kr,\' Láng MihrUy cv. lelkész Puatrül, \'10 frt, Samu József fötuiiitú iviíii Zentnnrl 2 frt,\' efnyiirli Thurzó Miklós TrencRtínbüI 1 írt,; "HorTilth Jgrjncz ügyvéd Knlocsilníl 1 frt, Ber ^— UftTiCBi-^zinűyey Anna ivén 12\'frt, Szikom i
_.....\'Jjinos-iviiiuNiirry viiradnil 7 frt, FosztoruItizBef.
gk. Jelkdsz Oekéríl 2 frt "15 kr, Nendtwicli , \'Vilmos gyógyszerész N.-Váradról 2 frt, Son-nenfélS Unka. ivdn X.-VWn\'pl 10 frt.=21\'J frt. Sti\'kr.
\'Számadás alá vettem cs tnkardk-pe\'nztarba f helyeztem Pesten lr}7li-ik nutrezius 2S-rin
CZANCTJOA JÓZSEF s. k.
-----------. j- biinttsági iiénntániuk.
\' Mindazok, akik Iirunawick Teréz yró(-^Eölgy tmi lék-szobrára gyűjtő, iveket kegyesek :, ypltakj elfogadni, tiszteletteljesen felkéretnek, lingy akár a gyűjtött pénzt, akár az üres iveket —aToűíniadáa elkelthetett1 *tógelt_ legfblebb ap-_-----nlj-vtíguig aluürthoEokvetJün buküJdeut szíveskedjenek. . . .. ,. _ ..>**¦\'.. Szeijeneaóm van egyúttal küztígy«lembe ajlnlaiii a.bizottság abbeli határozatát", miszerint a szobornak leleplezése alkalmával egy "emlíkköuyyeeske fog kúzrebocsáttatni, mely a] ~~-szobor létre hozásának turténétéV\'a számádás-.nál ?3 az adakozók neveivel éa adományával együtt tartalninzandjas belőle 1 példánya szobor talapzatába fog záratni. E perezben vett jelentea szerént Királynénk ó fo^^éj* o l^P frtot méltóztatott 1 e g k e g y a 1-— ni:e-s-e b"h ü n a d u í Hrunswiek Terez szobrára. Kult llattm lbTOá uiárez. 2H-án.
KAPÓS JÓZSEF s. k.
Heti szemle.
Április t>-án J.S7Ü.
—: Nagy-Várndon e^y per fülyt le, mely egy szamár elfMgatááán. alapszik h u tulajdonos rtínz»ire o girna perben 17!í0. tcz. örteltTÍobün" 12 ezér frtnv Ítéltetett alperes, s most mivel n 15 napi ignzolAnIdőt elmulaszíá, rhnkai?saán;ból el is maro&ztaltAtott. — A Vodimicr bankház Örökösei 57,52fi frt tett^ Jc Pest városa mii, mint a Keglovich sorajáték oly\'kihúzott nyere-mfinypU.\'liielyeknek gazdái még nem jelent-..-Tcé^ttjk^Tvan köztük két 10 ezer forintos Is.\'"— • A\' Wgi ö krojezároa eziist pénzek buválL\'vsánnk
- Trhii^iírideio junius viígcig meghost^bitfehrtt. —
A1 Batthyány- emlékre nyivános pályázat hirdettetik. \'—Kövesdi Dánielről azt írják, hogy . tétllpzédogcpet talált fel. — Klotild fu.it Jdzaof fSherczeg neje szorgalmasan tanulja a m:isjyar nyelvet. — A bciügyministerium elren-dtOi^lhügy a uépízáiuUlitói adatok a}>r. l^\'-ig bcteijarcleueaek \'hor.ní, — A pápa cgiWsége ¦¦y nagyon hanyatló félben van. —""Józboí\' füher-^^CJKgi-a-jiöpokba^i^ Jászbi;rtinyben..-mL\'gÍ8iperttí kííifik luiu-káha csapott\'lH4\'vben mint 12 éven ifjú,.— & ipfAlyi család elutazott
- Budapestruí. — Á Ueókonai\'azubor Debreeiieu-bt;u még az óv íolytán íelállittatik. -r Iiáróu |l^ú^élc8öí)(Tri^t a^Kis^
jenek fwlcztii+eru, 12 ezer frtot pedig Hrassö : vidékén a a*aiigtt;uiagyarltk\' Rzámára éfiitendtJ ^ft^^népUknlar, íanmíézetro adott-r — Uehre-i^abea.egy^ c«atorau-ó«iiaúál egy cserepkoraó-b^^lGrík, HiAiadbíili magyar, lengytiL porosz
M német ozimt pnnzekct tnl<Utnk. . — fluriteo ar.igotén fL\'pUlűbékiit találtuk. —-IÍud;ivároöti, az orH/.á^t\'3 tiiniiij^y illés tervemík elönn^iifHére .itltf irtot fiziiviizot.. meg. — Láeziu .^/.;djtí Karoly u hirea flarufipirtiiki imilutiikovek felt:ilaloja 12 everi korában muglutrr. — Az országod dala r37itiví»uég üluíiktrtWu :.LM>0 irlnyi eliíIr^crL fulyiinuidtilt I\'eatvarociahoz, mely <i$szi;g bcli,!|i-\' tidyukbol tt!nt;etuek viflöza. — Kotlisehdtl I\'arseuR iil>vu peiizlarnoka etiogatnlt, ki .\\ mih-ovul Nznkuti mej;. — Az Oriztnik-iniiiiHterok lokortzonefle ttusitt az it] kabintst- alak .tusával kr. Potoekv van mi^rijizva. >
— JrOflalom.) Bekuldetett Lehninnn es Wonlzol héiai kÍmy-\\-keruskeiiéd(ikb(j] e^y. igen hasznos küiivvceake, cziuie ; Rediictions — Tabelltm tler gelirütiehlichsteti östürn-icliisehon hiingen-. PlÜehen- und Ottbík- Jíaassc :mf jMö-tennanes von Kar] Kökért Inírenk\'iir. Xm 4i) kr„ Pap Llábor kedven tollú költünk küvet-kezfl felhívást boe^tiiutt ki: l-ianitaimnak öbz" tönzésére határoztam el má^mnni arra, hogy verseiiiiból i-gy kötritt sajtó alá bocíátok. K verseknek jelentékeny réazét az élet komolyabb korszakában irtani. A szereti" sziv érzel visszatükrözű dalaim kőzöl cnak óinkat iktnt-liatnui íms . jm.-h\'i\'k i-i-etli\'gT\'Si\'ii m^-inaradtak ) Csak akkor.irtiitn. ha illetve .;rezt(-m tna^aoiat. dt> mert arra, — h\'.gy veráeinii-t t*;tjttj :ilá it-»-dezem - nem gondoltam soha, nem i» ^vuji-rt-Iem össtc munkáimat, s igy az .\'-h-tnek tavaszi kurszakában irt vt.-rp<-k nagyubb réazy i-lvi^zru. Tartalmazni iog a sajtó alá rendezett kötei lékdalokal hon véri életerabűl, a nemzu-ti élet jfényes >xs gyász korsziikábét. — családi k\':|t.-ket. népdalokat, g néhány olv dalt is, niví :i szerető szívnek érzelmeit tükrözi vissza. A kötet 10—II ivru terjed. Egy példány előfizetési ára fűzve ej^y forint. Vászonba kötve aranvvá-^ással \'1 forint. — Minden i) előlizetütt p-ddánv Után egy^tiszieletpéidiinynyal hálálom vissza "a gyűjtő szivet fáradozását. — Oda lm] l^a-lább iá i> előíiztiíti vau, a példányok, bérinentvt.-küldetnek \'meg a gyűjtőhöz. — A~z elónzetési-pénzek április ;!0-káig bérm«ntve küklrnduk Tap líábor reí*. lelkéjszneE VTÍonyára. i."mlsri póöta: Vimapiérn. A versköfct jtiliu.-; l-rU j(.\'le-nik m-ig, •¦ -zétkiildési* azununl lue^kezdetik. — Az emelkedett keblű költőuek ezen kiadványát ajánljuk közönségünk ízívcs pártin^:L*áLia.
3Í égje lent és beküldőiéit hozzánk: (,\'tniu- i tatíifi a Kezdő-üazda gyakorlati kiképezésére. ! Hazánk ok»zerii gazdáinak, de főleg azon ifja- í inak, kik a giudiisagi piUyára ke-szülnek a(anl- ; ja Hálás Arpátl kesztheN i m. kir. gazd. feÜbb tanintézeti tanár. Ara az igen djsz&sen kiállított j műnek I irt. Addig is. mig e műről liövebben szólhatnánk, ajánljuk nz illetők ügyeimébe.
Hírek. ,
-- Kath. a u t o n.o mi ai választás. , A nagykanizsai választó kerületben t. hó -l-én I n központi bizottmány által iw.+zo sziiiuittatott a ; plébániai kerületekben megejtett vál:Lsziá»ok- í mik eredménye, e szerint tehát Királyi [\'ál [ országgyűlési képviselő 17 l^Bzav-axallal a kath. I autonómiai gyiilé.s tagjául megválaszuitoil. | Iliászuk, hugy e szerenesés válaíiztás Királyi i I\'ál szabatisá^s/.eretete s tuggetlen.sé-^e. iwy\'a | hitbuzgalom szeplőtlen tiszta érzete következte- j ben a benne helyzeti bizaloimvnk\' öluhüen tulcl j meg. Halljuk, hogy « válaiztó kerülethez Lír- I lozö\'JUphihániai kerület közöl csak IS küldötte he az jlletŐ váhusztáai jegyzőkönyvedet, a többi még eletének sem adta jelét, mely azánandó küzönböHség okvetlen arra mulat, hi»gv :i nép, mely különben is már nagy részt mindenki iráut bizalmatlan, u téren id minden üdvöa oktatást és iitbai-a/.itáöl, önjogárai figyelmeztetést hidegen fogadott.
-- Horváth Ferenc/, nágy-kanízsni lakors a Honvédmenház javára következő ada-kózá.it gyiijtiitt a"005 sz. íven : Horvátfí Fo-rencz mint gyűjtő -ití-iw párti 48 kr. Üonczik József ÍM kr. LörinczyP.áJ 4.S"kr. Hóbár Jámu I vHi.i
4H kr. Simon (lyiírgy \\* kr. Oomhoö látván 4s kr. l\'eriehen Antal 4H kr. Sziitu Antal 48 kr- Bajer Enazló 48 kr. knius/. Vilmon t?> kr. l\'ázsit íjivurgy 4* kr Ualazeovits .lanos -í> kr. Imrei Ferencz -Í8 kr. kollnru-ri János 48 kr. Sáreez (tyorgy 48 la-- Yiztimly Nmdirr 4-^ kr. Dömötör Lnjos4S kr. Uild Dez.sö 4b kr. Illdzs-kovibt .íüzsef 48 kc^ldMir Antal -\\> kr. Ko-viirv 1\' erenez48 kr AWtM .I<izsnf 4« kr. Ilerki (ídön 48 kr. MantlímvV Eduárd 48 kr. Péter r erenez 48 kr. Horváth Antnl 4« kr. Oászeueti : llí frt. 48 kr.
— Az u j kira 1 v 1 törvényszékek felnititamlok lesznek a mitnsten javaslat szerint, vidékünket ilietűiog : .Sopron, Kapuvar, Zttla-EgTirii^üg, Sümégb, -AUó-Lendva, Caák-tíirnya^ N\'agy-Kanizsa, Szombathely, Sárvár, Kőszeg, Kaposvár, Mnrezali tis Szigctvárutt. .lárásbiróságok pcdjrj : Sopron, Nügy-Jlarton, K.U-M.arloii, Felső-Pulya. Eszterhiiz, Cpepregh, Kapuvjir, Csorna, Zala-Egerszeg, Kenzthely, Tajjolcza. .Süinegli, Alair-Eendva, liaksti, <Jsák--lornya, Xagy-Kanizsa, Szombathely, Felsőőr, Vasvár , Német-Ejvár, rCörmend, Kis-Cze.ll, Sárvár. Kosziig, liijhoncz. Szent-(iothárd, Hi-deL\' Ivut, \\ \'ri-szi«nt- l\'eter. MUra-Szombat. Ka-poivar. 1-al. Karád. Marezali, Caiirj\'i. Szigetvár Najy-Aiádon.
- Menyhárt Ágoston kí-gyi-srendi lanár.ki N-i^y-Kaiü/.-án :s hosszabb idei;* tanárkodon a illeni volt tani!v;ii)\\:iinál rí ismeróní\'i-nel keilv-í \'.milékin-ii álb-tt, *)i éves korában -Nairy KáMlyban m.\'ghalt. Áldás emlékezetén !
— M u 1 t 6 z o in l) a t u n a kanizsai vaspálya miifaiban egy éves ugv ut a gőzgép olv súlyosan mrísebesitett, hogy két lábát azonnal lekellett vágni; életéhsz--kevéjí reménv van. A szr?n?nesetlen két permek atvja.
— I\' u ri^os u m k é p küz-\'ü ik. ho^y e Inp szerki-sztöj.\'-nek kíiny vkeri^k édesében egvik t\'slo, eL-v mm valami rj-ekélvaéiíet vásárolt, s valami értékeset akarván elesenni, a uvitott írntanrliu kapta f\'e] s dn^ta kosarába •*\'m\')r>-pár ház elött elment, az aliserintintn v.\'-^ig fes-tütte rnbáiát á méT^úben a lopott tintatarltit az árokba eSapta. No hiszen rae^emle\'j.-ii az ön-líünhédi^t!
— A ii a g y - k a n i z s i i torna f^vlet zászlöielavínási ünnepélyét I. évi szept. i(»-én tartandia.
ZS&ylXt posta.
— -\\ ¦e-\'U-j-tlHimufl tiiejjválfis,.,- ,iKvi\'|.-i, ír! r.\'.iík <¦],¦,•¦ i ;:yak.,rUt.!ii tsiár .ii . ,t,.i: .v],^-, vr
-.-i-t aíunlí.iii .-nii-tti.\'i vulij.i ujr.l tl.O .-n;-iii, i ,if vn!.-U-liilli\'ki\'t .t maliai-BfSL\' kir»« knv.-tk.:r::i,\'Vr\'\'\'r\'\' titr>-
-- \'i \'l. Trii-sKl. K."i9z«uen.-I wlim >\'o-\':iih:ik ¦. \'vr.,.k.I>\'i,lLrt !
• (i V S,..in-I.,«,7 M, (; Sí.-^/ár.l \' V <¦\'¦ r™.yri-„, T. .1. tí.,,,rw« \'? sut.
A. J. Alsii-Li\'iulviL 1 .. 1 a epy«i ^rüjiem tiiijn
:> iiámiül\', tf-liln\'t Jii\'ilii: : t.TiiiIj:t.
— .Hull.\', luvclok" a kumirba ImlloiiAk I. Kaniíiliar.i. N,.|„ julnu, h.i in-rt: j.nints i i- -
.¦í-ík t:iri. miiit:ín mnrcsiiuu c 1 ejölö 1 kUldült a kiíl ¦ tt 1 í\'ri n bát ináic/Mm, .íjinl, májiri* i\'* jtniini hti-...i|i..\'-ra jüL\'vt\'í\'.i.tKtt 1.,..
-- I.. 11. ]lak«a. Si.iCiiu l-v,.l,-t irtunk
— Ilr. ]¦• V,ry t.-tniuk.
— if. ií_ í^iüiiilialliitlr. Nem nlva-ml.. a l.i|ire iiif; már lifii, találjirl. ; LdlíViiln-ji s„,u vn^vniik r.-i uU,.ii.".iak . i-n/.r vfti> .,„„.\'k. ki -.nUl rjL...."iik raU-
"... U-vnni -háMk \'...»•• i fo.-a fMv0«.".|j,.k •
IL l\'-r-t,.,,. ll„Hi»nM, i<l..i- 1 U,v.-„ll„.„
r,7. flnni\'i\'i-k <-!nil .1 nt,i,i. Üli.
— N. I\'.Va. ii".^.;,ii,.it,.l vsililk a ]„vi, béten ma
lfv,.!ii„k,-l v^c\'ii.li
lt. A. KüFítli.-Iv SzaV.\'rt::) l.ir.llitt.il öjrink
i-rtii-rtulttr,. \\>t»\\i-\' .-fy kis iil.1l r^sf i^-\'nvhc
F i g y c 1 m e 7. t e t e s a S t e i n d e e k o r I S. és társ hainburgi bankház mai szám- ! ban foglalt hirdetményére. E^y nyeremények- 1 kel uly gazdagon ellátott kisuníoÍásról van itt ] szó,hogy vidékünkön ístílénk réazvéti-1 várliatii. E vállalat annál inkább bir leljes bizalommá^ miuu\'ui mellette.a legjobb állani-keZLSséL\' nvuj-
r<i\\:\\l alatt kilBlóltuk.\'rl feld.ii
tátik, vh a fíintilevezett-bankház szigorúan pUQ. tos el járás és szamoa nyeremény kiilzeteue íoly. _ tan alalsluosan iriifiereteH.
Azok erdekeben. kik urouieöt ves :nek r^zt elismeri szilárdságú penzkisorsohitíokon, utaluirk. " a .1. \\\\ einherg j r. cegli ]ianibur<\'i Ijnnl-har. e lapok mai szamában levn hirdetim nyr-re -\\ ko/.kedves3egu alhunsursjfigyek e jeJK/óvil : »D;u (} LUek bluht t m\\V e 1 n b 0 r & {A szerem-rie a sztdohegven virul) mindenfelől gyom keletnek örvendenek ea a imve-zett bankhá/at. pontos es lelkiismereten szolgalatai miatt, mindenkor legjobban lehet ajánlani.
Weisz József
íxyngyszi?rt\'\'s7.nól Bécsben , Znm Mnrpnu Stadt, Tuchlaubcn -144., 27. s?.. kupliatnk.
l\'ate Pektunile George: ezen koezka-ezu-kurkák gríppe, kutarus, kidiögés s rek(*dn-i\'-g elun hasznosak. 1 doboz "O kr.
Caehou ari>malisé, a tizjij t»»sz szagának eb tjivuli\'.ása végett, dohányzás, evés é^ szeszea -Htatek ivása utíin, nélkülözbetieii : lárfiasájjok bálok stb. látogatásánál. Ezi-ii K/er teljesen ártalmatlan növény•alkatréáZfkből áll; liv.szer .1 iojrroiiilás i\'w io^táj:in ellr-i). 1 doboz 7ll kr.
Dr. .Max F.-Smiilt töjjimeturája : fogfájás ellen segyuttai szájvíz, mely már félszázad óU ua^y hati/.oiinal általámia használatnak örvend. 1 üveggel 4t) kr.
Szakadás elleni ir. kitiinölpg haizmllhaio az ahrst-reaz-azakudásoknát. Kéoziti <ír. (irilei •íjak. séxvurviis Haselben ; pléhdoboz^an utant-tiissal: ;j frt -\'»0 kr.
Fogpaszta, kitűnő szer a fníi (¦a füghns uienóv:Uára éa tisztán uirtáíára ; porczellán tég-libeu : 8Í| kr.
Franezia folyékony hajfestö szer, melylj\'el leirfeljebb Hl perez alatt tetszés szerint: szőkére barnára vagy feketére resthető tartósan a ha\'. Az ahhoz való készülék, t. i. 2 kefe, \'2 cseszi\' : :")ii kr. 1 üveg festő szer \'2 irt.
l-\'agyseb-balsam. légiiben :">U kr; ez az idillt lágy sebeket is teljéién meggyógyítja.
Valódi esukamáj-olaj, kitűnő tiszta ízii. űv.¦genklut 1 frt és 1 *U kr.
Svajezi i/„ g\\r\'ígvszer fájdalmak a ne-héz lm \'jís el!. 1 1 frt."
t-\'.i. kr. h/ab. baj- tr» szakál-i^senez, legha-tályosb szer. a haj é.s úzakal s erősítése végett; uiasitáoáal : \'2 irt.
ÍJí. kir. ..z:ib. 1\'aniioelHnÍii-pomádé Pbot hoiértől, baja ve.>ztö szer, mely * — ltl nap-hasznáial után a haj-kíluilla,st bizonyosan megakadályozza-, annak növéséi elősegíti; sziliét, puhaságát megóvja. Orvosi tekintélyek állal ajánl tátik, (\'-sinos kiálliuísával ékessége az ül tözőasztalnak : \'¦\'> hónapig eltartó szelenC/e jír.i ¦2 frt.
Dr. liulia általános ételpora, hatályos a/, einé-szlés, vértisztitás és erősítésre nézve, na punkiut "_\'-szer 1 eendő. 1 nagy doboz: 1 Irt kr., kis : s4 kr.
l\';iatihs digestiv s de líilin =¦-=» biliui eiuész test elősegítő hspény, ennek a biüni érezesvizztd hiutonló (eloldozó alkat részei vannak : ajáula-l»/s az eniénztt-st bajok, szél, gyomurgóres, (*y»-inorterheltetéít, felbotogtÍB stb. ellen ; 1 lepecsételt doboz ára : liti kr.
Szemviz dr. líomersbauzeutöl : a látérő megóvása ü lielireallitására. 1 üveg, pontos tita eitussal : \'A irt.
liarthaar-Stíiugiinpimiádó — az utáiinövö hajat összetartani s azt .mcgiÖsteni ; egyúttal bajuszpedrőnek ia alkalmas ; ára: tiO kr.
Több gazdaasszony, szakácsuék, unisági koesis, urasiigi inasok éa kertész alkalmazást kendnek; bővebben értesülhetni Wujdits József tudakozó intézetében.
N.-Kanizsához közel lévő terjedtebb gazdá-Hzathoz egy gai-iltiíiági Írnok kerestetik. Bővebli fölvilágositással e lap kiadó hivatala nzolgál.
~4Í\'<1». i\'u ^ 1 \' \' - • .\' . . < c- .
,3,Im\'\' , , lUgy-üiottM, aiirilifl 8., ]670.
iLed»ft«ií-i<ir-jiraF kk\\ ;kBítóbcirV-ÍioHzáliltáB na-- t Ö»W. iMiVbctt\' lOrtídvíaV a\' hhvtífcrUál kedv ii ílín-1 %Ut, «Isnnyjn, ho^y » iiik \\t emu]kériti-ltí KI1]HnáitCn - "« qntütiav bnt» Ig«f»\\fcerc*éÚ;\'íÍttazahnirieTÍt Imfnrétl »r*»ui^t,s; ráíár Igeu éviiknek inütAtkuajk. .
O * - -Placzi árjegyzék
_-LntL. 187^, ivi. WitíJi* )ifi Ö-Aii Urtati
% \\.*uii*kt «rtalmival. —; ¦
KiniiA kn«(,, in frt ^.kr.j j,\', ln, 2 fri pi) kr. MÜ**n. i M J0lr r.tíHftiwI-nIlrBuilH/iri.lKrrtyőkr.; U**a feudtt ni iiírl L11 Irf. U;S|ijD finom 11)0\'. frJU Mz{,\\< tf> 6fl~ BflMlf, -Irt -p- Ur.;,t*vi)Vt-— frl-^.kr.
, Kfibeitul. (r%.~. ftr. HurgosyA .tn&rfija —
Jtft kr~fí9ÍA Ifg] IliiigriB\'Qv AJrtiöbjer^ kriWm-m*l •* «¦ * frt 6" Ur^liii^Kiiy»1ib.\'()H\'\'JU\'«i"rrl U-bi Ham W^bbb 7» fut H frt — kr,i kHxíroizorH 36 (U li ín 7Ü kt Uf#\\itwM*--t* Ul -J"fc«> Arim\' Im|0>Ii Í0 fin a frt -- kt.\\ kiítéjiHcrO Cfl, ftn 2~<tl
m — Urn fWípMfrt M fl* 1 frt ktst ingnl-lUrallb — fa — ta. lC«karieu,|i<irJublr-\'M^-fbi lt «Jtr- *T4 fcfefpmpl Utu* fri-, ty.Mr.i UvJlivy&h
- frt r- l;r. Uiii.iín-i loj-jnlii, 7ü ft* \'J frt- H<)
knyppriKErr-fiii-ftir frt íiO kr. ............. -
PV" MArríiim iió :i()-iiu iictivá/túr ni:in volt. \' A nn»ykan.lK*it[ vArfi* tniuírt>nnnk nrjppy h<u,yvÁUr,\\ kimlm -_________SZÍQCTHY KAROLY, t-i
^ Érték- és váltófolyam: april 9.
L)"/„ inotaliquRH li.7t); &\'>/„ nemz. kíilesön (ÍO.Ofij 18t;(Mci dlladálnii kdlcsíín ^H); bn»J:. .i\'éHíiyények 7.18; hitoliiitézcli réazvények LTiíl, 7fíT-Laii\'<loii ¦123.ÍHJ; ezüat dgio 120.()r">; arany dár/l^i .f>.H5 kr.
; - A »HA2A" \'\'\'\'\'\'\'\'\'^\'\'^-l.aiikT^rr,.,;.,.,!„,1
\'-(títet firríramm Miiíiiynjtarntt\' 610 dnrnli IhivMIín fia!l \\\\
|iiíiiojitjiíl.ri.|.ltíi7Jt frt ttiki\'ifcr\'^ÖsiiKcrinii J,ll«,i^[i);, (VÍ
fflfrpííiicii irmr/Kií m^\'JIÜt fr-I lÜUu , flnlnnilOiInlt l-Jfi -|(|(| frt tokf*. ÖW«»Bn\'-I^H.|:!l()3Jrt"Wh-^^_-"^(^k mfik0c)éfLti4k~Icj\'ixtlete i\'tn,\' .t. 4. 1807- ni;it|>l»iiiiliür 1-t\'"J,7,lY7p. fcibniAr fiií ví(íiiík n* ¦.ühbi\'úh ;1>\'cuyujtutt bfjvidUijiík HmtMQD Ürí(4()fi,y(i.\'t frt.
Vasúti naponkint!
I illíren Telő
nicieírend :
risfUítil 4 ,\',
lírk. N.-ifniiÍBriiírn
» llr\'-l.llj\'ui \'J •\'.r.-i -J,"i
(;rt
, \'1. Il f .ír.-. -J->
_ i-iti-.. [0 <Hll j7
Tri"", - ructt. -i .\'.l-l
i, rl.\'lbi.n U .\'ti l:,
i\\;-> .Ira
jt\' *\\u\'o! 11 rini l\'U
h.»ír Iliid lli\'.llltl\'lll -J ríni \'Mi
ilari -Httrír « m roKtf.\'t 4 . rl.ill.rm 1-J <ira J .\'.r;. :ir;
l.if.il « p rii\'lli, ! <>ru _M
, IlUtVI! \' H úrn .ri;\'i
TrlV t" „ ll»l|IS||lt\' Am ft!í
- -IT- „ -hi ÚPh v!,v
ll.U\'. .,...f.-4í«ul 4 r\'.rn 1(1
Április 10-töl IG-lg 1870.
Sj.|ir.intiill ili\'iHinii l\'i -ini -i\'i
ÍM- liti\' buti- KntUoliluiH iiiiji-; l\'i-itluilniiR ! {L!1
nnr._; * tiir_| imjUár )t\'tj|\'
ili) J.\'tAimiink tlinirpúlycri )mvnmtlarinr.il .IcrUy.s.
HIÁIÍ 1 - rt. j
B"0 Vir.\'V."^
Vasárnap
li.\', ifi!
IO
11
13-1 Kuild
Pioni. XauiöFtaií-
:) Hzonili.it
B G.Viragv. ,
L.oii iiá|in j AtkviIiIu
Ovula jiájia ! (Jyiiln
JiirlEtiii I Irla, Til.or
"K. fTiirin.\'
Segudszui\'kL\'sztu : Bátor\' L*I08. ¦
H
R D E T E
E K :
Vidéki vevőim különös megelégedéséről elég tanúságot tesa az 1807-ík évi posták i mutatna, molyazerint 10,000 postai kuldytnértyt éa 18tití-bau E9 lií,8lfU-at aduim tel. E Bzáinot egyetlen idjn-nló Üzleti-ház eem érte el. Minden num tetsző tárgy vÍBszavétetik, b ez uj bizonyítéka a uzigorn | becsületességnek t Hogy a csalásni számítolt luthoiiló czégeket ne az enyém gyanánt vcg)\'e *t ti közönséu;. kérem ukfivetkesö puritán CEiinzébt: FRIEUMANNA-Bécs, Prarorstrawe 4Ü. a.
Tessék csak egy próbát tenni,
és az alább megnevezett tárgyak olcsó áráról a vevő meg Fug gyüzűdni,
Mindén áru a legjobb minőség biztosítása mellett adatik el.
Itt a legjobb gyakorlati és fényűzési czikkeknek oly nagyszerű, választéka található, minő Bécsben hasonló nem létezik; gondoskodva van itt tiata1 és öregről, ugy, hogv csekélységért szép és alkalmatos ajándékot nemcsak hülgyek.véa urak, de még minden korú éá állású gyermekek számára ezerféle választékban találhatni. Árjegyzék mindenkinek, ezime pontos megnevezése után ingyen és bérmentve küldetik ; nagyon előny ós tehát a vidéki t. ez. lakosokra nézve, hogy e^y példányt megszerezzenek, miután abban nemcsak az ár, hanem-minden a raktárban létező czikk pontos megnevezése is található. A szétküldés ntánvét, vagy a pénz előleges beküldése mellett történik.
Legjobb s legújabb gyártmányú különféle czikkek kivonata.
Bécsi bfiráratt a legjobb készítmények. Női kézitáskák aczélab-
roucscial, «Ü, 76, 90 kr., I frt, 1.2U , legfinomabb chagrin bCrbGl ara-„yoiott zárral 2. 5.50, 3.20,3.50. 4.Ü0, ft frt. Leflu|asb pénztározák 10. üo. öO,
flükr. 1 frt, a la^Su. 1.20, 1..1U, á, S.50.; bankjegy tár c:Ak GO, tJU kr. 1 frt, 1.50, legnnotnabhitfe 2> 9-5o>3 3.50; zsebbel! Jeayzö\'kfiiiyvek tO. 15, Al, Ü5_kr.i legtiu. bílrkötcsban 30.40,50,80 kr.,1 frL
Dübánymcskók 40, GO, 80 kr., 1 frt, l.Su, 1.Ö0. Utlta»kík erSs bCrbSl tárral 2.20 ÖO. J.tJP. 3.3.80. 4.60. 0 frt. Vízhatlan utlboründak alkalmas TDiidetíssal 2.40. 2.80. 3."i0- 4. 4.50. 5.6 frt.
Fény képi albánok legnagyobb választókban. Díszpéldányok 10. Iá 14. 18.20 frt
ZefleU-alDUB. Mindenik album; hs kinyitják, 2 darabot játszik el a le^rujnbb ¦ tegkedveltobli tÁncsda-rabolcból, najry operákból, kedvesen csengő hangún. 1 db B-sárót 10 frt ÍiU, 12 frt !30 kr.; 1 db 4-edrC\'C 15, A legSii. lálszertsal távcsövek krotnnticai U vcgbÜl,biztos lá torL. 1 1. 2—:i mfldre 4. 5.50. 7. frL Írómappák cárral 1. 1.50. 2 frt; ugyan** igán gyakorlatias folszcru-" cel 2. 2.50. 3, S;60. 4. 5 frt HSljy-MCessalr-ok mindéit női rrOeífkusH kitel csinos klllkiálli-lásban 60 kr 80 kr. 1 frt, 1.50 kr.; 1 etil! fi külflnbaro* uurgulo\'tftVel 15 kr.; 1 ítöl 2 vagy 4 köteg kötötSvel "í20kr.; 1 stol 100k(UUtiba»5 varrúlKvcl 20 kr.; 1 liorguld-us ru-linjugj-BÚsi mintakönyv SO mintalappal S kr.
A rsfll árnak felén! í pár legújabb formájú váza,franc*i*|>orceUanbo\'l 40. GO. 80, I írt- l.fiO: M-joiibak2. 3.4.8 frt. ¦ *¦
ZsebtUZlSZCf kanocactal fs anélkül drbja ÜO. 30, 40. 60 60 kr.
Legjobb mlnCíégÜ vastag úsllit-lemejiol oltatott OniWt-SzBst, jótil-lii 10 iv\'i folytonoi hassnAlat mellett. 1 tucaat evőkanál 16 frL; kávéskanál 9 trL; kés es villa 37 frL : 1 pár gyertyatartó 4 frt Egyáb chi-naí-eiUittárgyak gyári árért. Ezen gyártmány sxin- éa formában a valódi eiüstböi hasonló modorban van kíaiitvD.
eyaksrlatl olcsó ajándék. A leg-
A. ház jeligéje
ujabb bronzOntm^nvi i drbb.il, 1 nehesito-\', 2 ir.Hámpa. 1 liévmérC, ltÖEsier. 1 talliürlü, m.ud «*>:pen készítve cl frL
Legnagyobb Tálasitéka báli-, arinházi- és Héta-legyesŰlEnek. 1 db pgysterO ós csinui 30. 40 (ÍOkr. 1 db aiép festéssel 4U. 30 kr. 1 1.-J0 , 1 darab pompásan kiállítva 1.50. 2 2.50. 3. 4. 5. 6 frt.
Legjobb tollerte-tápgyak. Fran-
oiia stappanok klütinböiö Illatokkal lo, 15,20,30,35. 40 kr. Legdn. coimetiqne (Fixatoir) dbja lo; 15. 20. 25 kr. Legfin. illataierek.
Kölaf VÍZ ji5miuúVgbca 20, 40, b\'O. 80 kr. 1 frt, ugyítintán mindűn-dunnemü más toilettetárgyak a legolcsóbb árak meüetL
Lefifiaomsbb kautssk-féstik. Egy
fodorító fésű 15. 20:25. StTkr ; egy sQrü fás0 20. S5.30kr.; 1 nyeles fésQ 25. 30. 36 kr.; 1 tarló fiaQ 30. 40. 50 kr. Körömkefák 25. 30. 45 kr.
Sriyesi oyakkesdSk ura^ számára
1 db fa ke te vagy azines 25, 35. 45. 60 kr, Legdivatosáob aelyem-char-peok dbja 80 kr. 1 frt. 1.ÖO.
Legjobb nadrágtartók tartós gyakorlati, 1 pár angol némából 45 CU. 80 kr.; leíyombíri 90 kr. l.M. 1 frt 50 kr.
Legfln. alpscoa - gyertyatartók. Magasság 4", fr",*)", 7", b",lt", 10". 1 db ára 40. 50. 60. 70. 80. 90 kr.l f.
A legsxebb florentínJ bronz asztali oywtyatartók. 1 pár 1 5u. 2.50. 3.50. 4 frt. Ugyanolyan kétiguafc a legújabb minta szerint 3. -í. 5, G frL; 1 ftyertyaracfrtakarita alabaatrom-böl 10 kr^ aljjal 15.
LegJobblUblámpák, igen gyakorlatiak védÜTcggel, mely nagy sn-gárkflrt ad 60. 70. 80 kr.; négyszeres védilvegRol 1 frt, 1.20.
Látszerész) távosBvBk jó üveggel, molyokan egy fél mértföldnyi táTolból U kivehetők a tárgyak ; 1 db 40. S0.J.2U kr.
Nagy vógeladása egy bukott oaer-
nyü-gyirnak. -- Egy nagy oserny3 gyapjtiazavetbol 1.90 kr ; 1 nagy elnyflh étlen angol lesz Brazil ve tb 81 molynek íclynmfinyo vaű. nép fogantyúval 3.20. 3.ÖŰ 4; logj. lyoni ¦ clyomszŰTBtbGló. il. 8LrL A legs*. napornyBk divatos kiállítással minden sxinben dbja 1. 2.&5. 3. Ugyan-legf. minffsíg 3.5!t. *frt.
, Az olcsó tárgyak is lehetnek jók.
ment minden mérepLirtiilmu an^ag\'
mek. igen tartói* miiidiu tVbér és fínvlő marad. 12 db kávéskanál *Q kr.," 12 db gyermek kanál 1.50. 2 frt: 12 db ev.lkanal l.iu kr ; 1 tejmerű-kftuál 30. 1 leíeimerü \'M kr.
Lefljobb angol tollkesek drbja ^ 35. 45. BO. 80. 1. 1.20 kr.
HölgyeknekQelküloihetlea.Hr%? [1 túilette-siekrénvke. nagj. linóm fr- 1" nyesitett. zárral, tükörrel felszerelve. Üindez a legün. min.lségb;;! n-ízesen csak 4.50 kr
Legjobb szerkeietü cilnfecsken-
dák nélkülösheüen minden íiáitir tisban, 1 db gyermekiekendő SO kr^ 1 forint 20 kr.
Igen használható óráknak. 1 egve-
Umes borotváló toilette-szebrtíiiy ke falsserelve.
Valódi tajték szivar pipák és azo-pókák, síén fayon, unom metszéssel darabja 30. 1. 1-50. 2 3. 4.5 frt. Tökéleteset) ellátott dobáuytási készületek valódi tajtékai borostyánkővel tökben dbia 4. 5 6. * frt.
Valódi tort korallok leirriuomabb mm.\'íségü 1 s..r 1 tit.
Hihetetlen és megla való ! hogy !1 ktivirtkoz^rak. tn.-hfkkéi évi jótállással adatnak el. a jtp.wjtt árak mellett lojrjobb mini\'iségiU\'k. Salon-t\'.rák brousb..! űv.^-byni.^K.il .-sy kisebb 2 frt; 1 kÖEiípnagypi. 2.Ö0: l nagyobb 3.20; 1 lcgn. 4.5o. L\'sinus s legjobb szerkezetű szobaárak 1 drb bronzalappal 1 -ílí; ugyanai ébresz t5vel l.tíO. Valamctutj\'i óra ki van próbáira a hozzávaló uehezílőkki\'!
Zseb-hévmórók tokkal egviitt darabja 30 kr. Rámák látogatofényképekhez. 1
db köíópfinom i. ti. 10 15 kr, I drb lopf. franczia 2l). 30, 4» 50. 60 kr
RendkJvai olcsók n brouxöuieiii
douÁnyzókószletuk. Egy smvarit-\' vAny (Tora-alaknl, bamitUrtó tfUl-sser és egy csüios szivarpipa lcgfio. tajthrtl llsszesen 1.50krért
Valódi alpacca-kanalak. 1 tuezat evőkanál 2.10. J.tíO. d.50 4.50. 5 ft. 1 tet kávéskanál 1.3U. l.tiO. 2.40 kr. 1 l^.-norB 1 ?0. 1 leimrrű 45. tiO.
Eí\'i\'ttel be. ..nt fémkaoalflk, melyek mindig fehéren maradnak. 12 db nagy evőkanál \'J."» kr.; 12 db káváskanál 45 kr.
Legfln. angol evÓBSzk&zÖk. 1 test
iába foglalt li. 3.*nj; 1 tm-aat bivaly-szamba foglalt 4.J0. 5,fKj. 6 i\'rl.
let ez
VsJÓBÜ bPUtnls-kssmlsk (egészségi kanalak). E« angol gyártmány, Egyúttal figyelmeztptom a t. vidéki vásírlókat szállitó osztályomra; egyedüli úzle. __ o nemben, mely által a legkisebb s legnagyobb bkomány gyorsan s egyenlő olcsón szállittatik.
Prateratraaae 2fi.
" o o\'--------J OJ---- \' "OJ
KL ELSŐ aUSTRIAI BIZOMÁNYI ÜZLET: L FRIEDMANN
.L!9Er-\'
UJLAKY, HIRSCHLEB ^ FIA
l\'deszláifés\'épületfa kereskedők
A lsó-üoniborub<il
bizalommal jelentik u mélyen tisztelt érdeklők, u. m. Uradalombir-I tokosok-, bérlűk-, építészek- éa asztalosmesterekuek, s köztudomásra í juttatják, miszeriut f. évi april hó 1-töl kezdve
SCHLESINGER GYULA- urnái
felső utczán a nagygymnasium átellenében! saját házában
firjDŰjok alatt
fiók raktárt
"nyitottak mindennemű deszka és épületf\'a anyagokból, mire nézve a leli.-t.. „asrv választékit raktárt ajánlják; biztosítván, hogy a kisL5t jxál.it ].ont(.s és jiitunvos lesz.
(103—3, 2)
I
ORVOSI JELENTÉS BOROSZLdm
^405—a.
Udv
HOFF 3"-&JSrO$B
azállitij ur kíizponti raktárának Bécsben íí. Küriitnerring ií.
Boroszló. 1870. február 18-ia. -Midőn U\'kintetes Urasá^odiiak kődzíiuotot mondanék azon készsége éa szívességéért, mely-kel kérésem tulvtáo szikiinysti^i kerületem tobb btíte^j számára lualátakívonati egésZBÓgsiirt küldött, ügyntLil alkalmat veszek magamnak kéázitraénye jó hatására néhány szóval visszatérni. Mint elliinségf azi»u íziult;Igéáfi\'.:k, rn--lv a lcgkulunk\'lébb nlu-kukbau az embertársak konnyenhivőségéra száujit, az Ou ki\'szitmi\'iiyi.-irúl acm tápláltam kedvező véleiiH\'iiyl. Azonban nialátnkivonati egéaz-ségáöruuk idkiitinazasii é» hatásán:ik poiitus m-v\'ri^yl:]we ntao. balvélernényomet el kellé ejtenem. — A sör niimlazokiiiik, kik azt utaditiUom ízeniit itták, i^\'\'n jó szolgálatot tőn. A betegek mind idült tűd.jLumúban szenvndtck. kiknek emésztési szervezett; nagyon szomurn, és ereje is kevéaaá vigaaztulii álUputbau vult. Orvosi rendeletek ezen bajok ellun elegendő számmal történtek, azonban! a betegek bzomoru iinyagi állapntu melleli nem lehet e rendeleteket, ahol szükséges lett volna, házi ápolással kellőié-; scjrélyezni. és azért L\'deki-ly eredniényjiek maradtak. Az On maláta-kivonat\' özonl)!i.n tübbet ^rerlinényezett, mint magam is vártain volna Szabályosa a betegeknél az améastéal s ezzel emclé 11 táplálkudást; envhiti* a köhögési ingert és a betegnek erősíti álmot adott, Leg-> többjei megindító módon köszönik meg nekem a jótéteményt, és ma, néhány üvegnek elhasználása, után, kinézetükkel lannaitiák, hogy az egészségsör kitűnő pótszer minden más oly táplálók helyett^\' nielv emésztési szerveiknek-netán nehéz volna stb. "
Dr. JuliiiHbtTBPr, kerületi szegények orvosa, KJoBtcrstraaso 15, !¦ Álljon itt meg egy orvostói érkezett levél vege, A Hoffféíe maláta egészségi csokoládé él; inell-nialáta-bonbonok gyiigyhatásáról. — „Aggódva néztnm a veszélyes, engem folyton kínzó kö*. hogés mellett, melynek kivetése vérrcJ volt vegyülve, komolyabb tüdő bajnak eléje, midőn az Ött maláta-egészségi csokoládéját, naponkint t táczával, és mell-maláta-bonbonjait, naponkint 10 darabot használatba vettem, mely után a köhögés mindig enyhébb és ritkább lott, és erőm ismét helyreállt " Dr. Sporer, abbaüai főorvos. [
11a megemlékezünk a megelőzőit számtalan orvoai nyihitkozatokról, valamint a több miof hánmiszáz kórházból érkt;2^tt bizonylatokml, melyek a Hoff-féle maláta kéazitmények kitttní gyógverejérŐl tanuskodnak, ugy biztosságuk éd jóságukra nézve a közönségriél netalán még lóteaS minden kételynek elkeli tűnnie. t
(Jvás humisitiíí és utánzás ellen. M\'dáta készítményeim IaI15IIII1 D/kfiP
valamennyi cziinkéin megvan e néroonnjr vUIIihIII \'0Ulltt
Nagy-Kanizsán : lieicüeiithal C. <í* íídnenberg <St Wclisch urak kereakedésábfln kmpható. \\
A nagy-kanizsai
„KERESKEDELMI S IPARBANK\'
csa, az egyesület ez évi rendes közgyűlésinek megtartására, határidőül
1870-ik évi april hó U-ií napjának d. e. § éráját
az intézeti helyiségekbe H.-Kanizsára kitűzte, s en\'e minden társulati\'részvényes urat az alapszabályok 47 és 63-ik §, §-Ara figyelmeztetés mellett tisztelettel meghívja.
A kigpéstárgyal "lesznek:
a) az ttilet eredményéről előterjesztett jelentés,
¦ b) a zárszimlának a számvizsgáló" bizottmány jelentésével egyiitti előterjesztése, ______
^ c) az osztalék megbatározása,
d) az alapszabályok értelmében kilépő 4 igazgató tanácsos és 3 tagból álló számvizsgáló bizottmány megválasztása,
-- e)-az--igazgató tanács javaslata az alapszabályok 2 §. c pontjának átidomltása érdemében.
— .......... itgEmaggBitiá tfa.Tiiftoa. 7
A hivatkozott alapszabályi §§-ok eképp szólnak:
—-------\' 47 g. Minden részvényes a közgyflléscn szavazat képes, és podig olyformán, hogy egy részvény után
1 szavazat kettő után.2,—három után 3. sat. esikj tiz szavazatnál tllbbot azonban nem gyakorolhat senki, bármennyi legyen részvényeinek száma, r -
63 §. A közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjaik által részt vonni szándékozó részvényesek 8 iu*p alatt april hó\'Í7-ig vagy a 34 §-ban megemlített elnápoltatás osetében 5 nappal a kőzgyttlúa elútt részvényeikkel (cli3mcrvényeike,t) a még lo_ nem járt szelvényoikkol együtt a bank pénztáránál, innen nyerendő té-, ritvény^mellett, mely. egy juljaj] belépti jegyül szolgálanti, letenni tartoznak. (399—3,3,)
Pályázat.
Muraközben alsó Domborun rom. kat oskolában egy al-tanitói hely megürült — annak betöltésére f. évi april hó 30-ig szükségeltetik. ^
Evi tizetése 200 frt oaxt ért. kéazpánzben, két Öl tűzi fat csinos egy Bzoba lakása, privát jövedelmére biztosan 60 irtot számíthat. ;
Kívántatik, hogy horvát és magyar nyelvben jó jártas legyen, földleírásból s természet-történetből todománynyu birjon;7
Ezen állomást elnyerni kívánók Muraközben alsó dombo-rui iskolaszéknél bizonyitványoyal ellátva Bzemályeasn, vngy iráa által a fent kitett határ napig jelentkezzenek. - <
Domborun 1870. mart. 22. MABSICS KÁROLY, : ("i!)H—3,2) rendes tanító éa iskolaszéknek jegyzője.
llömerbaíi
(Stelrlsclic fíasteln>)
stájerországi gyógyhely, a déli vaspályán (június 1-LjétűI gyorsvonattal Bécsből 8l/„ Triesatbíl 6 ór.)igmr t 1 erős begyi léggel R. 30°, külünüsen hatékony a köszvany^^ csúz, idegbaj, sonyvüde^s, gyöngülés, női bajok, vérke* -rmgési akadály, csont éa éanklyó-bctegségben stb.,
Környékezve kelbsmes, kiránduJó eV árnyékos sáta-helyekkol, bérkocsik s lakásokkal vanöllfftra, í:^.^
Felvilágosító értesítést ingyen ád a iRööj«r-|ürí6J ItfaiKuiÚHiÍB Al»ú-Stigcrort*xngbaii.
anos
ajándékok
\' urak és hölgyek számára.
"gr**i *m"\'^*<«lrW!T°-"r°- 5J" arany bői) "iSaüdlt ékaser noTküT löahcWvé teszi a valódi ékszert, mivel\'\'Ox uj gyártmány -mind iáin. mind alak tekintetében vetélkedik a valódival, éa u a jó benne, hogy « egész tárgy hegyedrésznyibe som , Mért annál gyakrabban.megszeretheti mindenki • legújabbat éa legdivatoaabbat, mert a valódi csikkeknél a névleges érték csak 10-ed része az" árnak. — Ebből az n tanúsig, hogy -valódi ékszer csak helylyel-kíizzol, míg ez -nj gyártmány roppant tömegben -készíttetik, azért eaj át é>ddtöl*li vm mindenkinek, hogy más crtdkeu dolgokba, "* ~ \'né pedig aranyékszerölÉbo \'fektesse pénzét.
Egy páz fltggS.M GOaOkr,! ft. ¦ • föggtí "üstbe foglalva l-.W.Sfrt. \'¦ \' " 1 ¦ r ¦
AsujfirÖknnptnr
medaíÜan - alakban , óra-fityelékfll szolgál-hat. fiaen naptár agy ran készitvc, hogy napot, költet, hónapot pontosan jelez és örök idKre használható 5 kr. finom 25 valódi aranyozol 45 kr. \'
Legfln, készített
gyémántékszer.
Még a szakember is megcsalódik álUla- — Ei ék valódi ezüstbe ~an
_ 80]rx)"l.W,X60, legfino-lroglalva, arany-aljjal ellátva. Ai.
ibban kétsitre 2 Lrt, 2.60, 3 írt, 4 utánzott gyémántok a legfinomabb ban kösiörült begjkribtáljb<51 vannak késitve, amelyek élénk tusán luha sem t esi tik el; mú drága kíiz Ím Uraeriieüenül vannak utánozva,
oa*-Meutük4,ö,6ft.
86*» Egy parfOlfilggí> 4 5 6 ft BA* „ fcéxelo-gomb 2 flO, 3 50, 4 ft 50 kr.
a^igymslitfi nrak számára 1 80, 2 80,3 4 ft,
B<&» Drágaköves gyürfík aranyból L20, 1 50,2—3 frt.\' Keresztek és szivek nyakkal, 2, 3,
4 frt.------------------- ¦
Gyáuékszer.
F*«r Feltété\' tTgiaoBTi [ kiállítás, igen tartós, üveg, I; bival-szaruból,
LCflBJabb eh it erek
__livatos aUk aj aranyr
bél, mindig- megtartják » arany-utnti a*irt * legtaalékonyabban hasonlitnak a valódihoz, emaili-rorra, tagy utánzott kövekkel, a mint a* alak kívánja.
Mell-éktk finom 1 db 40, 60, 80 kr. 1 frt. r legfin. 1.50, 1.80, 2, " — . 2 frt 50 kr.
Bgjty Fülbe-függők finom, pírja 50, \' BOkrn frt. , legfinomabb 1 frt 50, 2,2.50.
ML- Egiam keialstek^meU- ékek éa fBbQgcSkeC"
gg^\'Karperwsek finom drbja 50, \\ . 80kr.lfrt. \\- , :. Uí+inomabb LSO, 2,
• ¦fjggy akA.lt, dbja «0, 9Qt l.sO
B^Mtdiillonok, finom 20 kr,40, 60 kr.
. finomabbak 80 kr. 1 frt,1.50.
^^TfiaB-fíittk nj aranynyal BO
krf.ll.ftB0,ai3ft.
f^^-OyflTfik- ktSlönfálB ntánioK ; korokkel drbja 30, 40, 50, tíO, 70, -vOkr.-1-frL
Q^L, Lefitebb férfi,- Óra -lánczok (rövid) 80,80, kr, ITrt, 1 frt 50,
^Lajmahb-nyaklánc* ok 80 W e^, E mcmfi 2n 30 50 80 kr. 1 fi. fixmm tehneací forma 1 ft, 1 ft 60. ; «ir fülSnf üget" 25. 35, &o.
-Uri malitok 2ö, 40, 50, 60 kr. , ao tr \\ ft HaH-*ombok 10,15, 20, 30 kr. KfaeJS-gombok párja L0,30,40,60
aaHArfombokfi, lOkr. -^fr~Et$n kéailet moll- éa késelő lombokból, legszebb kivitel 50, 80
to.l«,i.5o;
C^EfT k«t«f ora^fityelik, na< fjon «ainoaan ÖMaeillitva 60, 80 kt. 1 frt, ,
ttW\'VsJódi arany-Kyürük kövekkel 1^0,8 frt; 8.50.
t^"lfl Utói eittit lancioktütben axanygira, rOrid 3J50,4 frt.
iS.latoa boHaa njaklincs^A 7 fbrütt, 1
V^^-1B¦- latna uOat modalllonok-vWaiMi anBBumfeajaw 9.50 U Ifrt. . .
AlMdlvatetabb auéf-ék
¦ \' iok finoman caiaaolt oiüi-acaílámllTBíokboI: Daazeál-Jllva.; ;,f.
V Efir m«U4k 40 60 80 kr, 1 ft. : ¦^EgyniBUtfi.eiaatbo foglalva 1 frt&MJfrt.
Karpereciok 30 60 »0 kr. 1 ft. «•> Nyak-ék dbja 30 50 80 kr, 1 rt. O*1 óralincx rOvid 15 !10 GO kr OAf Ing-gomb drbja 4 kr. Ö^Egy pár kéaclS-gamb 15, 20. 30, 40 kr.
Egy tŐíö-fésíl 20 40 60 8C kr.
trw örfibké illatozó ékszerek InöfnÖvénybÖl, mely ter-méazetoB illatát mindig megtartja és legújabb divat nierint vnn far^g va_E* ékaaorfolUlnnilbatlan dinaes és illat* miatt szerfelett kedvelt 11a hölgy ily ékstérrel a terembu lén, a terem néhány perci múlva butellik illattal]
Bft\'-Egy-melltfi BO, 1,1.20. ItCO. BbV ipármibevald 80.1.1AJ0.1.60, f*sV 1 karp-reci 40 00 BO 1. 1.5U. Oflk Nyakék GO 80 1,1.50. 2.50. ¦IV Óralácus 1.40.
í/l^^ TRINKOMErEREK.
Olvasó készlet mint óra-fityelék drbja 20 - 30 kr.
_ r . "O-ssXet::
TRMfiOTT FEITEL
("»*•>¦ Bées, -Kfinitiierring Tiro 2. a Drasche-hazzal átellenben.
1S.11)
k 8ZEREHCSE1 SZÜLtÖHEGYEK VIRÁGZIK I
250,000 ÜL
fonyEmnényt képeú a magas államkormány által engedélyezett és biztosított -
3SM0 Mttm**l im«Mf.aUtt<*ht«nt«taadlkj-:u* ko».tt
296000,10O0O0, 50000, 40000,30000j 25000, 20ÉQ0, 15000, Q000,10000, 8000, 6000, 21-7.^
BOW, 36wr 3000,120-ízor 2000, 200-Bzor 1000 wt.. A l«(djB_ njorbménjíiniás ipril 20-áa bivAUlDS ctlenSrzés
\'\'\' 1 avrei-. í " " " 1
¦jvanA&r klflmtíaaip* ilUm röijrOríL^ghl.to.li gurantia.
\' UbJio mMtflwi-Ul flillínnalj liijtjniiil......1.1 n ¦¦ t1. r1 .
*rUviUlo»>lcT7 mt*MV&tíL<É-flriaaif.iagrem ;MiigtbA^nl litiuíflitA] TMUttfEptk sKlUOÜUk, .* ¦ BJireSíny I." hioii ML f"
¦A ttyenrtiíu/Lii*i. owriiiuiyrrerfl^tBkBblnirfl\'jlA\'nAl^olürn ^ ¦WlfclUlmf Irrn AankftB kereteU 1«M, iin isu^k «g, »y íjtereiicaár :J»=tfMÍ«l.J »«»•»«» » HWHejyM-VWílIk- j«l li» aliti ni-.Ua, bjobuI magnadalfll -----
oswalt JÁNOS
A szállodáját ., .i
„A MAGYAR KORONÁHO
ajánlja a n. é. utazóközönség figj(|mél(j | f
^ ezen nEAIlüda a Itnng;Miijei Htoruit
3 újból renűezíetvéD be,
minden leh\'ctö kiHnalomuak kényelmeeen megfelelj
tiszta s szolid szolgálat és jutányos árak
"melleU. minél ezámosb látogatást remél.
Utazási alkalmatosságokról, ug_vmint
KÉNYELMES KOCSIKRÓL
miuden iránvban a szállodatulajdonos gondoskodik.
(4"i-.1;5) gpi-Tk
(S69.12.5) M-EJ.H S.
legnagyobb vászon és fehérnemű gyári raktára
líé¦c^be^, Hothfnlburi]i-«(rH^^\' -9. m.
bátorkodik A t. cz. közÓn=egtít azon igun eiönyős alkalomra ügye -niCíteuii, melvnél
JÜjf\'fél becsáron
és biztosíték moílett hibátlan vászon és nieglupó szép uri és nüi fehérneműt szerezhetni. A pamutnak elünyós beszerzése éa olcsó munkaeró következtében azon kellenu\'ii helyzetben van nevezett gyár jelenleg, (mig a"ké?rlét tart) hogy v tekintetben jutányos árra nézve, rendkívülit nyújthat, mi a kóvetkezű árjegyzékből is látható:
ft ai -
250,000
db 30 r5fr. felléritPtlpn VÁSÍ.OQ bt\'fsi 12- 14 fiig, mcst csak G—"
, ^0 V fehcriletlfii jó kési-
fzCivet vision 18- 20 . . 11-10
. JO . fi-h. cress-vásicn 1G- H . . H 9
, 30 . jelei\'ssilifíiiii vásiíí\'iV . ; v: 11
TT - kit. rumi., vásson .io.- _ 15-1H
trlandi riLTiiavisnui . . 14 - Hl
. , runib. ciémaváaion , ÖO- ."ili . . 1"i -IS
. so : ti.«sta Ml or. lénvásmn :ti . 17 11)
. 50 . finom Irlandi sillvés , 40 _ 4^ .
n 4(5 , iiollandi Htíivé.t If-rnlkal-
masabb uri iiipcUrt* 5?- GO .
r - brabantifSii-.vési.-íiJii.
lcai,bl) t* le^ariiWabb.
ami csak lélc-iik 60- , 30-40
Az ^eirod"c\'i i áliam- Borsjogy Tehet \'\'Tenni s" j át-"\'\'
Hinni re*. Szerencsé"fel!,
mint íö-nyereinényt ajánl az uj nagy pénzkifloroláB, a mely a nra-gah\'- kormánytúl engedélyezve óh biztosítva van. Csupán nyuroníényok; lesznok húzva éa podig turvezve kévén hónapok alatt 28,!)(X) nyoreinény, ¦ mely tájékozásául a fimyöröliieny \' \'JtJO^W," 100,1300," i00,000, 50,000, 414,000, 30,000, 25,00, 2-özer 20,000, í 3-ezor 15.000k^4-a«er 12,000, »-5zür H(K)li, 7-Hzer üüOO, 21-azer 5000, 35-nzÖr 3000, lüG-szor 200, 20l>-beőt 1000, lnö-flzar 500, 350-Bzor 200, 13,200-azor 110, Btb. — A legközelebbi húzása ezen nagy állami biztosított pénz-kisorsolásnak hivatalosán \'elhatározott már
aXírH 20-áQ 1870.
lesz, melynek ára
1 egész eredeti állam-sorsjegy 4.- — 1 fél „ „ „ 2. — 1 negyed „ „ B 1. — {
osztrák érték készpénz héltüldése mellett. "
Minden megbízások a legpontosabban teljesíttetnek éa mindenki tőlünk az eredeti állam sorsjegyet kézhez kapja. — A rendelményékhez, a hozzá kívántató" tervvel ingyen kedveskedünk, oá mindon húzás után küldjük a hivatalos eredményt. — A nyeremények fizetése rögtön állami biztosíték mellett eszközöltetik, és lehet az érdekelt kivánata szerint hozzá küldeni, vagv a velünk összeköttetésben levő osztrák birodalom nagyob helyein felvenni. — Ezon torgalmnnk a szerencsével van megáldva, mert a rövid idő óta 3-szorí húzásnál, 3 főnyereményt kimulatés jjzennl fizettünk ki. — Ezek Bzerint mindenki igen egyszerű és szerény hozzájárulással tarthat számot az osztási résztvevősben, miért is a közellévo hnzás miatt kérjük a rendelési beküldést mielőbb eszközölni. (393—4)
Síelmlecker S. és társa
tőke és váltó üzlet Hamburgban. Vevés- és eladási mindennemű áliam papíroknak, vasúti részvény és részlet sorsjegyeknek. "^L^"* A tévedést kikerülni tesszük azon megjegyzésünket,hogy semmi hasonló az államtól valóban biztosított pénzsorsolás a fentebb irt napon nem lesz és hogy minden kívánatnak; kellőleg megfelelhessünk, méltóztassék mielőbb az eredeti állam sors-. jegyeinkre becses megrendelését tenni. Fentebbiek.
Rendkívüli uapv válását ék u .1 k-íraL-liczulib nmibarjt «tlvi\'snknpk 24 28, Üü, ^ő, 40, 45, 50-130 frti\'rt daral.ja mrlyt-k az.nibai! két.iser annyira bomaivi\' vannak.
1 db *H> rőflií lif-y-kaiiavAsi mindoiifi\'Iö ."ziiipklirn i-.^iko/va kocakiixva,
liüuár 14—lH frt modt csak 7—ü írt a lettimi mal» b. 1 db ^0 n"riii» igiíii tiimni ós tartiiH ynnuu íxővutü atlas-prapli, bcesar 18 rrti\'gése 23 irt, moit csak *•>— 112 fri.
I ilb 30 rofíín anpol nliirtii^ ísl-Iiifoni igen finom i\'s oly tartós, mint a
nászon, bvi-íár H--24 frt, tiiont\'9 ll\' frt. 1 mscgésnélkllli lopedfi, 2 r."f ssi\'-lr., 3 röf Iiosh/.h. \'--;1k 3 frt:
Zsebkendők árjegyzéke.
1 tnczat vásíomíobkendÖ 1 frt 20 kmil 2. 2.;>0, 2, 3.50, 1, ö—fi frtij a legfitmmabb.
I tui\'sat nagy rnmliurgi váazuiiesul)kendő 3, 4, ő, B, 7 f 1 tuczat lcgfiunuialib fcliér franchia bailiazt-ty;iidíTk. Hy 10, 12—lf tfrtig. f>
Piálok száma frtig a logfiu.
egyedüli hajeltávolitó szer,
j nagy1 jótállás mellett minden haszontalan szőr vagy hajnövést , néhány perez alatt teljesen eltávolít, anélkül, hogy n bőrre legkisebb hátrányos befolyást gyakorolna. Ezen szer a legmagasl>-1 urvoai hati\'iságok által megvizsgálva, engedélyeztetett, s csak egye I dül alulírottnál kapható tégelyenkint2 frt 0. é. beküldése mellett. ] Leipzig, (Szászországa (392—3,3)
Arnold Hugo.
llSensatíonl
¦ari, S. »
JSL .
li h**M
JT. Welxil3er@- jun.
Ipicbcn Mr. ttf, UAmUurif.
legélylypl csak í
, ^apy
1 luczat ssitu\'* váitíoniescbki\'riíi
tartós biífsáx 8—12, niegazortizlii\'tii ¦ 1 tucznl bntisat váajionisfbketidü, ftlié G, 7, 8, í», 10 frtig a It-gfint.mabb.
Férfi- s holgy-fehernemuk árjegyzéke.
női ing jó vásionbnl 1 frt 50 krtól 2 fij a legönomabb.
níii ing kitűnő rnmburgi vngy bollaudi vászonból fino 111
kereaztalakn nmst himaéasc.l usak rl 50, 3. 4. 5. ft a legfinomabb 1 köri ing, kiiüiiő ruinbiirgi vagy irlandi vászonból, legelegánsabban
készítve — (aa ugyiiüvczett Erzsébet csA^zárné ingek) most caak\'Ő. b.
8 frt a legfinomabb. , \', \'
1 nüi éji fiíIOUÍT) corsetto) kitilnfl szép, most csak 5. G. 7. 8. ft a\'Iegf. 1 níii alsóhzoknyák 100 killünféle párisi minta sjicrint, ngy selntén Vuoi
általánosan kodv<;lt szegbe vágott szoknyák liimczvo,. varrott szegessel
most csak ii, i, fi, li, 7, 8 frt a legfinomabb. Hfilgy pnngyr-.lwk n legfinomabb batL«tból, valódi valeucicnni f.\'ipkériil és .soda-sten bimzell bi-tétnkkol a legújabb ép : iogolcgánnabb a nőmben, —;
15, is, 21. :m, ut a lügfibomabb, " .¦ • , X
Í0i imdrágok linuni sliirtingbíü, vagy..„riazonfiiSl. apró azugéadikcV. vagy.
liiinzéat>kk<d kttílnil kiállítás, most csak \'I, 2.5(1, .1 írt a legfinomabb. Uri ingük gallérral vagy anűlkül. fodrozol! indici vagy simán klltlm". fin.
c.liifttnból^nuly dpen oly tartós, mint a vasion, fohíren és színezve,
most i:snk 2.50,\' Ü frt a legfinomabb. -, . ,\\........
Uri ingek,- legjobb ramburgi Vngy irlandi vászonból,-,— gallérral, vagy n
nélktll,\'"— sinmri. vagy fodrnaort midiid a\'li\'gnjabn divat szarint nríísen
varrvn7 mrirtt csak 2, 2.50, ílr.4, 5-0 frt n legfinomabb. Uri lngek""tt\'i-ünomabb bntist inéllbat.\'ttel, Icgclugnnsubti, a mi r.iak létezik
most csak. ti, 7, 8, 10—Í2 frt a legfinomabb. Un gatyák ipon jó\' és tartós vásr.unból, fólig inngvnr flaalíássnl, — most
rsak 2 frt 50 kr, Rgés»j[ frt a legfli, Uri ggtyák, igeil jó és tartós vnnionbói.
most ésftTr2:frt, 2 frt 50 "kr. a legfin. 1 tuczat uri Inggallér, a Icgclogán-abbai
csak íi.50, a, 4 frt á legfinomabb, , 1 tuczat uri kúiclU a logclogannabbaii ú
csak 4.50, G, 6 frt a légiliinmabb
mabb
mngyár, Bíabáflsalj nagy "lllopiiolj i.obb.
ós lugjobb divat szerint, most legdivatonabban klállitva, most
"VOVÖk ^ V1^,^^0\'u\'l^, Cf=y íinum himzott hat.
tel, \\r
tiszt-kondőt ! 50 ftig, egy csodaszép kávókéazlo. i^ávé^ib^^ioz^Hfi^Hcá^kü UK) itig vá-"
silrlŐk egy igen iiiinin ateebinir-ítszValttiritíIt kapnak ráadásul. Iiígek vagy-uri gallérok \'mogycndoh^iőnél a nyakbűség"kitcemlö,.
Tisztoir vŐvÖ»n"ltönyelme kedvéért, az oly fehér nemükért, melyok nem jól állatiak i. testhez, vagy. bánni oknál fogva nem tetszőnek, az értük íizu(tott .dr\'boi\'inüülVivyiHzakiiidGtik. -1- Kívánatra a készlűtbehlovő váoziiflkbdrniiiitj\\k killdotnek. A leveleket kérjük- \'ezimeki :;BtXetAX\'S. BépB, :\'^^^icnilutrj])Htnisso Kj*. 21),
Anierlkni patruf. "A ki I
net akarja, hogy «z<;\\i a úp fogai le- \' gyónik, est tmak fte uj vill&Hyca j
kautsehtik fogkefe (.serte nélkül) által ri-Ekiiz.-lbnU. h.ít.u t\'Mrfúla bizonylatok álul magasztalt kefe, Ki-rte bulyett ccószcu kauUcbukból van készítve, a iiiidy a fogról minden t! ríni mas rósat eltávulit ; ús a kauUcbukban ele.ktrikai erő is van; a mi által nemcsak t!«tit,du a mrg-rnmlástól is óvja a fogakat; aziírt már a gynrmflknél planyfisen alkat-mazbatii. E fiígkcfo annyira tartós, hogy--egéaa űvig lnhet használni és darabja fsak 9o kr. .\';""*\'. t fri eri c^y ftözkeszŰIek
az ártalmas légtiszti fására. Exenké-flzűlék parniniiiiQl tőliritk mpg.mely a bozza alkalmazott ?zeailám]>a által fillio vi «et vén, az ekként el&álli-tutt gőz néhány perrz alatt a logua-gyobb SKiíbát a roszievogStul meg-\' tisztítja tt k&llemes illattal tolti meg. Kélknlnzbotlüii kórffízak, iskblák; mfibelyck, jaks7.i>bák ússalonok stb számára. A ki\'szdlék nranybrnnzból-igen cNiiiosati vaakésnitve; dbja lf. 1 Üveg parfüm\'bozza, — SEeamial együtt 80, Elég 50 bnsználatra.i Szemelv- es Vi^von-vc-
dolmi végotti fcgyv«rnk a Icgiljabban javiton Lefaucheux-ravolv^rek\' iiiztnsltü sr.áiral s- kittto\'s mmEgással 6 IHvésri*} agysziTi tOltésro egy porc alatt 6 jiiztos 1(1 vés. í db 7 millimo-ttr 15 Irt. 100 ttlltés 3.50; ldi)9wiU limctur t7frt.l00t«Ués4frl; l ilrb lS-inill- 111 ftiHlO ttlltés 4.50 \'
A tndoinmiv iij vívmn-nyn :»z ntlieniprcHcrynJiVi
ileu rosr- miagát eliávi>lit)n; tuiiidon
üülijvíz^t lll\'lkllln»lii;l(ivú tcnhlíl sfíí-
i«(í,n plpiizókuak ajánlntos. Kb os-siiutia; iiiolylyol rogjr«laft«(ljtkikoll. tlltlitüiii; s íjumikjiiííg kiilltMiiiis liK- , nilü lintásn i»vnn. Eejjii toljósc\'n ílj vcgy(í(DM!ti nljárás szprlpt, kÓHalllt
Ezon i\'./.ik U ii lt R**7vflT.ti: biritdnlimibnii
A FR1EDMANN >>> Wien, i\'rutoistrassu Nr. 26
Hierhidományos egyéniségek által mcgTiisgálutván.kitü nőnek taláita-lott, 1 ftvog uLasitátLaal&O kr.
Elertro-galvanicus kj\'ö-
ríik. Egy liires párisi orvos titasitása szerint ujaranybój vannak kéizitve eiectro-magnetiens drót botételével; s basznál és megóv; csóson, kttsz-vúny s idogbajokban, reseketegség, főfájás stb. ellen. 1 gj-firfi csak UOkr.
Lf\'gujiibb talnlmnnv. 13
latos valódi ezilstbfi\'l, felvarrni való inggombok. Ez igen elegáns és állandóan tartüs.Minden tuczat gomb-koz bizonyítvány arról, kogy az valódi .ezüst, vagy feriny^Ak arigén\'jri-tánvos; tgy tnczat szép müveivétti8ö kr.;»ímn70kr.
Érdekes pennatirtú. SlidGn IUík
Kapoleon a Jnlins Cnusar étotiratát doolgOBta, azon rendalotot-adta ki, müzerint tésiitseneU az ű számára saját fát Adató szerint olyan pennát, melyet naoi kell tintába mártogatni. E megbiznsnak 8nap ranlvakÍtQn3-logolégtótctett,—^ Ezen tnlálminy Bochoe Üilbert által tilköleiittatett. Én ezon találmányra né* vois pfiye-ddli raktárt tartom ae ó\'iz\'trik--maT gyar bíró dal o inban.. A psuna-tartó ckinnczflBtbSl van; aszal reggelt!!! estig leltet irui, n a tinta folyását tot-Azés szerint igazgatni Alakja igen csinos és mindnn kézbez alkalmatos. 1 tartó : 1 fit,,élihok 1 tuczat Napo-Icon-pouna: 15 kr. -
lijivnuiin-|inuqiiet 1 Vi
krért; ogy 30 kroa aaívar; ihlnthogy azáltal a legolcsóbb szivar valódi havanna -aromájává változtatható; azublinz vaió\'esaoncBla valódi ha-vanná-d oWuylióX v arieitrali alva. 1 TIvrg óté^Mo sziv&rrn t 1 frtÖOkr.
hNuküpmiy, vizIiaHnn .
eliiynliiitlnn, varrás nélkllll kolnm; jAiigol készitinójiy.1 Ezen kflpuny akéut vairkéseitve ; bngy aa a-lcg-Bzobb Idíibnu Ín vlrtűlliSrtpft tat hogy miiulkét (ildnláu szop fclstt-rüba. 1 db:I frt50kr, - : - . T egyedül alólírt raktilrábau kaphitííki (378-d.)
¦W".ajdiU József kiiitbij Inp^és.nypmdatulftjdouuH gyurabajtú. nyomása -•Kagy-KMizsiu..\'
Nagy-Kanizsa l8?6r-apr4Htí-án.
16. szám.
Kilenczedik évfolyam.
ala-Somogyi Mony
Kiterjedve
sopron és vas MEGY ÉK re. j^ftplroüaloiH.-kereskedelem, ipar. saz.dászat,\'tudomány..és művészet koréból.
minden aznstbatoa, epiW s gyakran másfél vagy két íven (•iirrUt\'Mtöi iruila é« kintlú hlwitnl:
WAJlin\'H Jt\'iZSEF k.nnyvken-alioilv^f.wi.
Élj hazádnak, szived legyen a jótékonyság oltára, s neved emlékkőre nem szorul.
iBar.Um T g..ná.t.k.)d-jalok aüni ta jjYormekoim-rfll, ín halok & liazáurt."
tWiukdriod .Ir.ol^ gw.jei hC. f 139tí.
Legelső s azért legkiirthatatlanabb érzetek az embor szivében azok, melyek gyermekkorában, mintegy az anya tejjel beszivá, benne gyökeret vernek. Ezen tit-kns szent érzetek kőzött a leghatalmasab-bak küzdi való az édes vonzódás, melylyel minden ember a földböz ragaszkodik, mely öt szülte, melyen az éltető nap fényét először látta, melyen a természet taneményei először kezdettek szivébez szólani. Oda ütődnek vissza kedves és ártatlan emlékezetei, a melyek saját lételével mintegy [szoros lán-czolatban vannak. Kik után hullnak a még soha nem is ismert könyek legelőször is a gyenge tapadó érzésű korban, áz élet arany r,eggclén? Azok után, kiknek karjain-s-»l-dalai mellett a világot árnyoldalaival, szép és nit felével ismerni kezdettük. Kiragad-tatik például hona földéről egy ifjú, s bejárja a nagy \'világot, Ulálwfezék bár élte utjain az öröm rózsáival, mosolyogjon bár reá azon útfélen a szerencse isten-asszonya, de le nem csendesíthetik mindezek hazavágyódását, mert fölmelegedik keblében az ábrándozásig imádott honszerctete, szülőföldjére tér, legyen az bár mily mostoha, de neki kedves vidékeire. A szegény néger is kívánja, valamint mindenek, élete estéjét ott tölteni, hol gyermekségét élte. Semmi víz sem oly jóízű neki, mint az, melyet saját kútjától iszik,-s nincs reá nézve egy fának.is oly.kellemes\'árnyéka, mint szülőföldjén levő1 trrb b a-f á n a k.
______A természetnek ezen hatalmas szava
igy mutatja magát még cl nem fajult gyermekeikben. Mindazon érzetek tehát, melyek az embereket a s^lófoldhöz szorosabban kötik, s őket erényre vezérlik, nemesek. A eyniens, kinek.annyi ál-védve van minidén íremeréraerellen, ember-szeretetet szokott: fitogtatni, hogy kisebbítse a hazasze-retetet. ~ >¦ -
,í így szól: „Az én hazám a viiág; a -zsgocskanak, melyben születtem, nincs joga Tcloliccsulésemre^ininthogy .ncurmulhatja felül jclcsségekbdn ama sok tartományt, hol az ember szintoly jól, vagy még jobban él ; a, honszeretet /nem egyébb az .. önzéiegy fajánál, mely az emberek Alamcly —csoportósúlatjánál meghónosult, csak azért, hogy magukat felhatalmazva érezzék, a több-enibcriségetgyülölnil" . ~:1Barátom 1 ne légy csúfja az ily hecan-. létnek. Illene megvetni az embert, tagadni efépyek^Jü^gbe-yonni.nenies talajdoüsá-r,g&it,-vagy Épcnromlottságnak nevezni, á mi i fit feajígeasé teszi.
i,.:~ Az isteni .gondviselés a világ szinpa-: föllépett nemzetek, mindegyikének
Előfizetési föltételek:
-i lu\'i.-.li\'iK lu.raA.RAl ,\'.\' vidífcr. p,.iin
E-t\'.r. Ovi- fi ín Ur
Krl ívi. - :> . - .
Kiuecjfilri\' 1 . rH» r
B:iraetéseK: \'
A hat Imin]*,, [intit .orín l-.iür 7 kr. \'.őr 1) t-s minden Invnlihi lit.iktnln.ért f> kr ¦¦ S.V.--.IÜ ,„,„.)..¦ .í.jh.. U,kur.i.«"rt 31» kr.
.¦itU.il
adott egy drága hont, mely minden jóravaló nemzet keblében szent kegyelettel őriztetik. Nekünk magyaroknak is van egy szép hazánk, melyet áldott emlékű ősapáink szereztek s hósvérökkel megszentelve minden talpalatnyi földet, nekünk unokáiknak oly intésekkel hagyományozák, hogy a nemzeti becsületnek hü fentartói legyünk !
A testvértelen magyart azon idő óta annyi szerencsétlenség érte, ncmzetéletében annyi küzdelmeken ment Keresztül, hogy a higgadt szemlélő előtt eddigi fennmaradása is csodaként tűnik fei. De minek köszönhetjük nemzeti kincsünk, nemzeti légiünk megőrzését és fennmaradását ? Nem\'de a hazaszeretetnek; nemde azon megpróbált férfiak lángoiú filmszeretetének, kiket a jó és rosz idők egyformán a nemzet felkcntjeiként tanúsított. Kik mindenkor készonálltnk az örvényekbe sülyedő nemzet-hajót a hullámok közepéből kiemelni. Igen, a honszeretet azon nemes, sajátság, melyet a Teremtő a valódi nemes szívnek szükséges korimagyémáutjául adományozott. Azért, ha bármely férfiú vasszorgaloiumal magas polczra küzdötte is (öl magát, s nagy hírnévre tőn szert, hazaszeretet nélkül lehet ugyan futó bámulást gerjesztő bálvány, de a szó ueraesebb értöli.iébon ember, s legszentebb értelmében hon szeretet nélkül hazafi nem lehet!
Mert vahimint a nagy mindeuségben látjuk, hogy ne.n a koronkint feltűnő üstökösök a természet júltevói, hanem csak a nap, mely világitt mindenüvé életet: ngy az erkölcsi világban is, nem az epheiner-fényüek, de azon megpróbált férfiak ünnepeltjei a nemzetnek, kik nemcsak szóval, de tettel is megmutatták az önzó világnak, hogy miben áll a hazafiúság, kiknek szívok mélyébe vésvék ama gyönyörű erény virágok, melyek őket azon lélekemelő nevezetre érdemcsiték.
A-hazaszcrctettel egybe vari kapcsolva minden, ami az - életnek anyai helyünkön bevett szokásait magában foglalja. Ide tartozik főképen a nemzeti öltözet s az anyai nyelv. Világos tehát, hogy a hazaszeretettől elválaszthatlan annak öltözetéhez s- nyelvéhez való fiúi indulat es ragaszkodás. Világos, hogy egy oly nemzet, mely hazája öltözetét s,nyelvét megvetvén, emel-0 ni nem akarja-, -nemzeti jellemét levetkőzte; s ezáltal az őseitől rcászálíott fényt s dicsőséget elvesztegette, mert ezekhez joga nincs többé. Nics annak soha nemes ma gyár -szive, ki \'.nemzete nyelvét s öltözetét megveti, s ereje szerint a magyar név dicsőségét emelni \'nem kívánja. Fájdalom 1 az öltözet tekintetében a mindennapi tapasztaláT"~II: József idejére emlékeztet bennünket. Már ha pedig valaki kevésre •becsüli "a\'lfoni oltúzcTct, és mégis azt kiáltozza: „Haza ! Haza I" — nehigyj .rolrj. Képmutató a hazafiságban a legroteabb polgár. & ha a_ jövendőben a késő utódok okát keresik szerencsétlen hanyatlásunknak,
midőn már az idegen elem fölemésztett bennünket, azokban fogják azt feltalálni, kik a honi szokásokat s öltözetet megvetvén, rút idegennel cserélték fül; majdan elkeseredve szúlanak : oh azok á szívtelenek, kik megásták unokáiknak s önmaguknak a nemzeti megszűnés sírját!
„ í\'jl volt veszve u nemzet, mihelyt a külföldnek mód nélküli szeretete közötte uralkodóvá lett. Egyedül a külföldit becsülvén, a honi szokások meg^üntek, s ennél fogva a nemzeti gondolkodás lelke is kialudt. Nem volt többé hazája, s az ellenség köny-nyen bánt pulyáskodu majmulojával!" (Mi-sccllen und histonschen. politischen Inhalts von Arnnlt.)
A hazaszeretet, a feláldozó hazaszeretet a házi és társadalmi viszonynál fugva átszellemülve s megnemesedvc hazafiúi jótékonysággá alakul át, s az minden körülmények közfitt a legszentebb hazaszeretet-- a legnemesebb hazafiuságnak szülőanyja.
Van-e — legyen szabad kérdenem — a mnvclt világban, talán a velünk egyformán sokat hányatott s boldogtalan lengyel nemzet kivéielével. nemzet,mely a legszeu-tebh hazafiságnak élo példáját jubban szivében hordozná, mint e maroknyi, a külföld ;ilu! soha eléggé nem méltányolt magyar uciuzet ?
Mert v;uinnk e hazában lelkek, kik a nemes szív felemelkedő érzeteinek fennebbi tájában, élik gyönyörűségüket, a kik büszkén félrerémülve az egyedül csak önhaszon kereséseitől, s futva a mindennapiság lélek zsibbasztásaiban magukat elvesztéstől, az egész haza boldoglétén s nemzetjük jeles emelésén munkálódnak. Azok ők, kikben az emberiségre minden jót hozni, kívánó g e -n i u s új meg új teret nyitó intéseivel megjelenik, s általuk vetteti mindenkor előbbre az emberi nemet haladásában.
Részt vehetni egy" hazában a közjó előmozdításában, ha a változó szerencse vé-letlenségéböl javak birtokosaivá levőnk s ezek által a hasznos előhozására nyomatékosabban befolyhatni elegendő eszünk, — s azokról megválni tudó nemes szivünk van, mily ragyogó sors !
Napjainkban, midőn az egyesülés szelleme minden körben oly hatalmasan működik, fényes alkalom kínálkozik bebizonyítani hazalisagát, kinek-kinek, kit a söre tehetséggel áldott meg. Töltse be niiuden igaz magyar a nemzeti óhajt, szenteljen a közjóra, s a szenvedő emberiség nyomorának enyhítésére annyit, a mennyi tőle kitelik s nem lesz szüksége cm 1 ékkőr e. Mert majd egykor a késő utódok, kik feláldozó emberszeretet, ha.nem is közvetlen, hanem csak közvetve érezték, hálás kegyelettel emlegetik nevöket^ 8 az el nem feledés ihlete fiu-TcSttiura fog átszallahi. tobprnlnalrniájdair b i r h-a 1 m á ni könyekkol áztatják szendergő porait, a áldani fogják a pillanatot is, rúclyuon. ólt. azjjiuberiség. Üdvére a világra, jöttök. Nem\' az emlékkő nwgörökitíjo nc-
HirdetéBekét elfogad:
N..KaDlZ8áa: .irriADÓ-HrvATAL,Pestaa:ZEWLEKM. Bécs-, Hamburg-, Berlin-; M«/na.n..Fraiikfnr!. \'lm Biti ben: FÍAASENSTEIN ü VOGLER. LlpOée-. Birs-,
Stuttgartban: SACJIPE& TÁRRA. Bécsbea: OPPL\'LIK
vünknek, hanem a jótékonyság, melylyel a nyomorban szenvedőket gyámolitjuk,ncmkü-lönben a feláldozó részvét és ada-ka^ zás,.melyet a haza oltárára szent készséggel teszünk.
Különben is, dicsőség életünkben és sirainkon, vagy nem dicsőség, az kicsinv dolog. Zengjen nevűnk ysgy nem, nem a ^gföbb szerencse. A ki ismeri a tettek becsét, és érdemesíteni tudja, felébb is ért lenni, múlékony hírnév és csillagos gyermek kapdozásán, melyeket az emberi gyarlóság, a szerint emel vagy gyaláz, a mint, önszere-tetét sértik, vagy hizelkedhetik. Az idők örök változtában ugyanazon egy igazságok némelykor nagy tűzzel éltetnek, máskor hallásuk is gyűlöletes; meglobbannak fenyőkben az\'embcrek előtt s ismét elnyomatnak, így emelkedik és hull teremtöjük vagy terjesztőjük iránt is a tisztelet és megvettetés. ti e mulandó dicsőség legyen-e bálványa és rugója a szép tetteknek ?
A ki felébb tudott emelkedni, s csendesen a magasságból néz, minden jónak meleg szeretetében lebeg keresztül az egészen, s nem esengve fénylő csillogás után. az ő belőle is álló honnak használni kíván, Lelke megmutatja a jót és hasznosat.; a, közre szíves ömlcdezésscl kivágyó érzései azt mindennemű körülmények között is terjesztik. S megtéve a tőle kitelhetőt hazájára nézve, elég neki kötelessége tiszta betöltésének érzete.
A legújabb időben egy magasztos es»-mc testesült meg a nemzet kebelében, t. i. az 1848-ikiszabadságharczban rokkantakká lett honvédek részére építendő menház. Minthogy pedig ennek rendeltetését és czél-ját a fenn jelölt eszme magában hordozza, s azon felül már többet hosszasabban szóltak c tárgyról, én Eöviden csak annyit mondok, miszerint ha már maga az eszme lelkes viszhangra s pártolókra talált,. ha a nemzeti dicsőség általános érdeke sebesebb lüktetést idéz elő a buzgóbbak ereiben : nem kell-e részvét iránti reményünknek a legmagasabb fokra emelkednie, midőn azt nemzeti jólétünk emelése, vérünk és hazánk feldicsóitöse kívánja.
Lehetnek, azonban olyanok, kik, miután mindenféle czülokclomözditásához többnyire ugyanazon adakozók járulnak, ezen újabb vállalkozás ellen szólaudanak. S ebben rejlik is némi igazság. De tekintsenek körűi e hazában, s nézzék meg mindazokat, mi már eddig közáldozatok lángzatán létesültek, s vallják meg: nem dagasztja-e a legszentebb öröm hazafiúi kebleiket? inkább szeretnék-e ama néhány fillért vagy forintot erszényeikben, mint szemlélni az alko-. tott művek büszke sorát, s gyönyörködni a közös erővel teremtett új virulat*ki)rül..S váljon nem önkényt lúbben-e el ajkaikról,: e felkiáltás : „Áldoztunk a logdi-csöbbre, a honért, abon oltáráén.)" \'¦\' \'¦:\': \'¦\'•j-\':.-;. \'
S valamint mi most buzgalmunkat
exen épületté alakított kövekbe varázsoljuk it, majdan ezok a jelonkor közlelkületét ábr&solandj&k az utódok előtt, h mintha lángérzelmünk nyelvát kölcsönöznők oda nekik, hangosan azólandnnak a jövőben is: .Neked oh haza elsülycdncd nein szabadi* s a mi lelkeinkben is e szózat harsog jelen-nen, s a legszcnteBb remény imájával fordulunk Jiozzád\' oh hon: ^Történeted nagy szerű jelenetek sora; gyakran küzdérnek életedben a szabadság Örömeivel a veszélyck fájdalmai, d-c még nem oltá ki hajdani til-z.e4ej a gyávaság álompora; te fel újulandsz, s reád kell derülni hajnalodnak!8 V. G.
Klinker és Macadam.
(Folytatana.)
• A városi képviselőség nmltkori gyűlésében a klinker és gránit fölött heves vita után egy bizottmány választatott, melynek feladata lett volna az eddiginél még biztosabb adatokat gyűjteni a gránitkő jósága, drágasága és honnét mi módoni beszerezhetősége iránt.
. Nem tudom mily erélylyel működött ezen" íuzottmány, de hogy kutatásainak eredménye a gránitra nézve nem előnyös, mutatja azon .körülmény, hogy pár nap múlva megbízást kaptam az egész útvonal költség számítását Macadam szerkezetre átdolgozni. Tehát nem gránit, nem is klinker most már a jelszó, hanem Macadam.
Ennek folytán nem is szólok többet a . koczkakóről, hanem jl Macadamról néhány sor talán nem lesz érdektelen.
Mac Ai.dam egy angol mérnök neve, kinek 1820. évben eszébe jutott uiegkisér-leni, hogyan lehetne az akkorig dívott útépítési módon javitani, kísérlete sikerülvén, róla neveztetik az útépítés egy neme, mely magában igen okszerű és adott körülmények közt igen helyén van, de legkevésbé sem valami egyetlen és általános csoda-orvosság mindenféle rósz útra nézve.
Már a romaiakról tudjuk, hogy értetr tek az útépítéshez, hanem ök nem ismerték azon -elvet-»többet-észszel, mint erővel;" örök időkre építettek, máig is van nyoma.
A romai nton legnlól nagy kövek malterba rakattuk, erre jött kisebb kövekbűi és malterból alakitott réteg, legfelül faragott kőlapok malterba rakva.
A régi utak Franczia-, Német- és Angolországban hasonló módon készültek, csakhogy a malter kihagyatott, ás a hol a iaragottkő drága volt,yiz ut legfelül kavicscsal fedetett: az egész kőréteg 2 — 3\' vastag volt, igy aztán soká is tarthatott.
Ilyen ut nálunk is található, hanem természetesen csak akkor ismer reá a/ ember, ha a felső kavics réteg elkopott és a nagy alapkövek napfényre jönnek : ekkor aztán az ilyen ut roszabb a semminél is.
Nagyon természetes, hogy olyan vidéken, hol apró kavics volt, ellenben nagy kő nem találtatott; már régen reá jöttek az emberek, hogy apró kóból is lehet utat csinálni; hanem Mac Adam általánosította e tételt és szerinte csak egyenlő nagyságú aprö kövekből lehet jó ut.
A macadámizálás tehái röviden abból áll, hogy az útra minden alaprakás nélkül dió és tojás nagyságú kövek minél vastagabban felhordatnak. é= a kövek közé ragasztó szert alkalmazni sem szabad.
Ezen eljárás igen helyén van ott. hnl a legolcsóbb kő épen a dio tojás nagysád, e kövek minősége határozza el aztán,milyen jó lesz az igy készített nt : a hol a kövek levásott és törött apró részecskéi vagy az utczai sár képes az apró-köveket némileg egy testté forrasztani, folytonos felügyelet, söprés, öntözés folytán, kerékvágások, lukak és törések nem támadhatnak, ott az ilyen ut a legjobb kövezetnél többet ér, mert rajta nem zokog a kocsi, nem cMiszik a ló stb.
Hanem a hol arra való kó nincs, ott jó macadam ut sincs.
Az tapasztalati .tény é< nálunk kiváló fiy\\elmet érdemel, hogy m-w a lap fold fölött sz apró szegletes ka\\ic>hó| alakitott réteg sokkal vékonyabb lehet es mégis jobban összetart, mint az alól nagyobb, felül kiesebb kövekből készitett réteg : tudjuk, hogy például, egy vastag gerenda is többet tart, mint sok vékony deszka együtt; csak az a kérdés oly vékony réteg lesz-e aztán olcsóbb, vagy a több rétegből álló vastagabb ut test.
Általában minden ut épitésnél az alap kérdés ez: miféle anyag, mely árun áll rendelkezésre ? inig ez nem tudatik, pedig nálunk kevesen fogják tudni, addig az utépi-tés módja fölött vitatkozni és határozni korai dolog. A számMwg^crkesztéssel együtt jár; jó utat tcrvo|ÍPmindcn áron nem mesterség, hanem jó utat olcsón, ez nagyobb érdem.
Ujabban sokat, tudakozódván a vidékünkön kapható nt építési anyagok árai felől, mindinkább azon meggyőződésre jutojtam, hogj- a 1.-^olcsóbb a jó tégla : elannyira, hogy ha valaki épenséggel macadam utat rendelne meg, azt is legczélszerűbbnek tartanám összezúzott téglából építeni.
A jólkiégett tégla a Keszthely vidékén kapható, különben útépítésre igen alkalmas szegletes mészkő-kavics ellenében azon előnye van, hogy keményebb; murai kavics-kővel szemben, habár nem oly kemény, azon előnye van, hogy szép szegletes darabokra törhető és a le vásott téglapor az ut össze ragasztására alkalmas, mig a murai kavics töredék laza homok.
Következik, hogy a téglából készített kavics legalább i> annyit ér, mint a másik kettú, e szerint, ha tudjuk melyik olcsóbb, nincs nk a drágábbat választani.
A keszthelyi köre nézve biztos adatom van. hogy köb-öle itt helyben, közelítőleg 42 írtba jön.
A murai kavicsról azt mondják, hogy öle 35—3b\' frt, ehhez volna számítandó 5 — 6 frt. az összetörésért, mert hogy gömbölyű állapotban egészen haszonvehetlen, azt régi tapasztalásból tudhatjuk, igy a murai kavics köb-öle 41 frt.
Tégla kel! oiry köb-öl kavicshoz 1350 db.mivel a zúzás folytán nagyon szaporodik; ha egy ezer legjobb té^Ia ára fuvarra! 20frt és a törésért (5 frtut számítunk, lesz egy öl tégla kavics ára IJ.\'í fr. \'¦¦
Hanem megjegyzendő még, hogy kavicsnak alkalmas, tégla, kisebb mennyiségben | folyvást igeu olcsón kapható és igy az ut fen-! tartása nem sokba kerülne, inert ismeretes, | hogy a téglaégetésnél sok töredék magától | áll elő és épen a legnagyobb tűznek kitett, tehát legkeményebbé égett téglák mindig 1 megrepedeznek és szét zúznak ; ezen töredék
és ily\'repedezett, görbe, olvadott téglák ezrét 15 frtal számítva, egy köb-öl kavics téglából csak 26 frtba jönne, tehát 15 — 16 frtal olcsóbba minden más anyagnál.
. Ezt csak például hozhatom fel, hogyan kell számítani, és kimutatásául, mily szerepet játszanak a helyi körülmények a tervezésűéi : Pesten vagy Keszthelyen képtelenség volna téglából készült kavicsról beszélni, nálunk a fentebbi számítás alapján bátran állíthatom,* hogy az eszme életre való; a ki nem hiszi, tegyen próbát.
Hanem azért nem akarom egyenesen a tégla-macadam utat indítványozni; előbb megfontolandó, váljon nem jobb-e a téglát egészben alkalmazni, mi által a töretési költség megkíméltetik; és lehetséges-e rövid idő alatt ily téglakavicsot kellő mennyiségben elöáTlitani ? HENCZ.
" (Folyt, kflv.)
Tanügy.
.\\ngy-KnnizMa hátad.
Huladás alatt értjük első sorban a szellemi felvilágosodást, ezzel kapcsolatban az anyagi jólét emelkedését s az ebből folyó köztisztelet, tekintély és hatalom kifejlődését.
Hajdan elismert állítás volt, hogy a hatalom az anyagi vagyon kifolyása ; ma már a tények igazolják, hogy közbecaüléa és hatalom, tudomány nélkül fennnem állhat. Azért, midőn egv községről, egy városról azt állitjuk, hogy halad, azzal kimondottuk a községről vagy vá-"roaról azt, hogy a haladás egyedüli alapját a közmiveltséget igyekezik kebelében virágzóvá tenni; kimondottuk azt, hogy a közmiveltség gyökerébe, a népiskolai oktatásba igyekezik uj életerőt önteni.
A haladást ezen valódi értelmében véve, Nü^v-Kanizsa azon zalamegyei városok egyike, nirlynek néhány havi működése, mivelt, törek-vO tjzelletnű iskolaszékének a népoktatás rendezési: körül tanúsított buzgóságára mutatvu bál rím \'dmnndhatjuk, hogy Nagy-Kanizsa halad.
Nagy-KaöizBa város közönsége ez évben a tunköteles gyermekek nagy számához képest uj tantermeket, 4 párhuzamos osztályt nyitott meg ; a tanerőket uj tanítói állomások alapításával szaporította, a városi tanítók eddigi kevés fizetését felemelte, egy polgári iskola felállítását elhatározta s a városi képviselő testület ennek létesítéséhez BZükséges lépéseket és előkészületüket megkezdette. Mindez azt bizonyítja, hogy Nagy-Kanizsa halad.
TARCZA.
Az Ur árulói.
— Lengyel népmonda. —
Sient igáiéig átállt a fllldre,
B messze terjedt szerte mit, Hogy megváltva boldogítsa
Embernek életút. — Bej, da * konok gonomág
Nem töré meg as igazat; 8 Uldosi ut, a ki néki
lalentd boiott vig&iit. —
Oljv üldOítfl a galambot : Baolga ÖldCiS arát, A ki neki, bar .övével
Egy uj, boldog éltet ád. — Éa az nrnak futai kellő.
Hogy. keriUJB fegyverét; Hogy megmentbe, hogy megóvja
A gonoattól iletáL —
Biokvabűjt az OdTÖiito
CldOsS &czél elCl, 8 fta glajfik erdejíb*n
Hfti bokor ali iedSI. — Hullimoe ffl illatárja
öt álomba ringatá, Ej felette sangederva
Ele madárka slrutA...
Rengetegnek oldaliban
Ceendben lappang egy cnapat j Vluga Kémmel megkutattAn Lomboa fákat, — bokrokat. Oldalin kard -BilndüSítnok 8 i\\t: lándua fegyverül; L„v.. Vad düh — mindeniknek axerán - 8 roTgyűlölség-lángja a!,..
S-ilI.dejafcr_ktB\'pacíirta
------ Öivja flket hangosan : t
,8 xnir ar\'nldöaBk caepalja i - T^í alakra- elrohan [—-B»3, de a fflrj álflJ bangón tBklAJtJa; .Ut ¦ialadl" Kapatja,....
Szitu m,..^.-, ,« ,ini..i
Étl-i .lat.,k -podvjve Áradnak el ajturúl..
Mnjd a bibié j,"> „ kinli,*
.n ii v i k .i. u i i v. :-
.A li nkur b a ii !* -r,.M
Jót ".niofixnak Én a dráca 11>Ur.»ití;t
Kút báláira .-Iviv.\'-k. Éa aa átkos üclt\'»ili:iii f-l
&~luict\'nalrp-^i\'azitL-k . , .
Csalfa fürj fut a „.i.\'„ ^r,,
ö e^yru hajtja: ,01 ni DibicK ajkán a „I. u i i f
Mindüríikru mcgmnrnd .. B a galambnak büntutéau :
Fára nem aa.-iilliat »<.lia Igy btlnliü.lni>k, h..gv síiv.\'
Ur!.,.E vala ni.>st„ii.i _
NANY LAJOS.
Pordal\'fa ttfvmoa halad. -
B-Ji d# a\'ktf inlikiM.
¦UOtc a bttnu-tíi,_ •llf jotalmal. ,Uy iüfMxkor
Hot? ha aOldtll a ytUa i
A fehér kaiiielia.
(Elbeszélés.) 1. A fénykép. -
Egész Loiidonban nem y«ll olv alkalmas hely a csevegésre, mint az én „Teddy" barátomnak, Mayimrd Eduárd festésinek szobája.
Művészetit már rég abban hagyta a husz-szabb ideig mintegy tévelygő lovag bolygott öpanyol- éa IVaucziaoruzágban, hol ösazevá-eárolt mindenféle régiségu/cot, edényeket, (agy-verekedés mi» egyébb régiségeket.
tíaját ízlése szerint berendezett szobájának is tehát igon különös kiuézésénok kellott lenni: Közepén egy barna aaztal állott; a kályhát egy Üveg harang által lebontott szobrouflka diszíté; jól meglültTizokrónyek és küny vtnrtók a tízobá-nak legriagyobh róazót foglalták el, mig a fa|-JiaJt^bbL4lnísen--mnradt résítót víz- és ojnj. festmények borították. Az ablakon átlátszott a Itegent-titreet Iéqbbzu házsorai, s csak lárma, lé* pétiek és ¦Jcpcsik znja «niliSko«tott« az embert Undonra, ha itt egy délutánt édes álióodozás-ban.akart tülteni.
Egy verő fényes tavaszi napon Teddy barátomhoz merítem, de, mint közönségesen, nem találtam otthon. Egy, azámtmra bátrahagyott levélke bírt arra, hogy öt bevárjam. Hogy az emberek ellenségét, az unalmat elűzzem, szivarra gyújtva elővettem az asztalon fekvő fénykép-albumot, megnézendő, váljon pzaporo-dutt-u a fényképek száma. Teddy Különös, előszeretettel viseltetett a fényképek iránt, sa hol csuk lehetett, a esinosabbakal megvette. Találtam benne sok isineróöt, suk szép hölgyet elegáns lovagló- és más öltözetben, Wik matrönát szép hajékkel; de mégis gyorenn forgattam a lapokat, üogy végén egészen ujat fedezek ful.
Az utolsó képnél egyszerre, mintegy önkénytelenül megálltam éa az ablakhoz lépve hosszasabban és körülményesebben vizsgáltam meg, mint a többit. Ide-oda forgattam, míg a képet kellő valóságba hozhattam. Elragadtatással és mozdulatlanul függtek szemeim a fekete fürtökön, a szép tiszta s vonzó arcz vonásokon, a majdnem megszóilnló ajkakon, a gyönyörű tekintetűn, mint egy reám mosolyogni látszott.
Szóvnl, bele szerettom a fényképbe. Ki lehet ezen hölgy \'i kérdem önmagamtól és ezen kérdés kövotkeztébeu kivettem a képet, hogy legalább a művészt megismerjem,de a hátlapon nem volt semmi jel, sommí dóv. Hol vehotto Teddy ezen képet V intéztem a kérdést ismét magamhoz. Tahin már férjnél van o hólirv.vaErv legalább is eljegyezve? 87
< Mily sokáig várat magára Teddy 1 törtöm ki türelmetlenül, mialatt dobogó szívvel járkáltam föl b alá a/szobában ; azután kinyitva az ablakot, az utiwara tekintettem, majd ismét n. képet Bzomléllom. Végre ismerŐH lépéaeket hallottam éa barátom elé siettem. ........
Itt\'vagy barátom, szólt belépve, tehát megtaláltad luvelumot és vártál reám. - — Töddy) — kiáltottam rögtön — kínok arcikőpo oz i
Noh, dob, — válaszolt vontatva, mialatt pipáját nyugodtan töllö\'.to, — Ugéaz folhevülén-bon talál téged az ember.
— Igon, fölvagyok hevülyo, — szóltam
nyíltan — de adj feleletet kérdésemre: ki ezeu hölgy ? Nekem tudnom kell I
— Mutasd tehát, — szólt ő és a képet ide-oda forgatva szemlélte; igen, igen .... micsoda V Nem a chinai császárné arczképe ez ? Ugy ezen esetben egy idős és tisztességes személy.
— Ne tréfálj barátom, —szóltam türelmetlenül, — merte kép nagyon érdekel; tehát röviden, hol vetted e fényképet 1
— Mondtam már, hogy a chinai......
akarta ismét elkezdeni, de a mint növekvő tű relraellenségemet észrevette, fölhagyott velo.— Csendesedjél bohó, a személyt oly kövessé ismerem, mint te ; a képet az előváros valamelyik kirakatában vettem.
Keserűen megcsalatkozva ültem lo; inkább szerettem volna, ha barátom azt mondja, hogy uz^illető már férjnél van, vagy legalább reám nézve megküzelithétlen , minthogy ily kinzó bizonytalanságban hagyjon.
— Noh Frank, — szólt hozzám kevés idő múlva, — csaknem akarsz kétségbeesni ? Csak nem bolondultál Jiele e hölgybe ? Talán már ügy idős matróna egy caapatreményteljes gyermekektől körülvéve, vagy egy hírre jutott pin-czérnö, vagy talán egy ....
— Már ismét Teddyl Mondtam már, hogy nincs ebhez kedvem ... Nevezz akárminek, de nem tehetek máskép. Csak ugyan nem birsz ráomlékezni, hol vetted ó fényképet?
— Egész biztossággal nom, bocaülotsza-vamru mondom! Ha nem csalódom, ugy a Weatbourne ürove bűzeiében.
_ — Megtarthatom e képetI,.
— Bizonyára j de ha el akarod fogadni tanácsomat, Frank, vosd a tűzbe.
-<— Köszönöm barátom I De az utolsót nem fogom mogtonní, — szóltam ürülve sa képot tárcsámba dugva. — Adiou, holnap ismét látjuk egymást-! •
— Hová tehát oly sietvo ?
— Egy körutat akarok a ^Westbourns Gravo környékén tenní.
— Menj bohó! — sióit trófálvn,mi alatt én kisiettem.
(i-\'olyt. követkeaik.)
Haladásiunk egyik, szép jelenségét felsőbb leány népiskolájának folyó hó 10-én történt ünnepélye* megnyitása képezi.
Előleges in egállapod Ab szerint megyei kir. \' tanfelügyelő ur e nap dél előtt 10 ómkor u városi iskola épületbe megérkezvén, ott a községi iskolaszék ügybuzgó tagjai, a városi polgármester, a várOBi kapitány a meg néhány tanácstag által fogadtatott. A tanterembe lépve, bol már a fölsőbb leánytanoda növendékei foglalták el helyeiket, a városi iskolaszék tevékeny -¦ elnöke fogadta meleg szavakkal tanfelügyelő urat, rövid, de meghatott beszéddel fojezvén ki az iskolaszék és városi tanács nevében köszönetét azon-önzetlen pártolásért, lelkes támogatásért, melyet tanfelügyelő nr o város tonügyé-nek előmozdítása emelése körül tanusit, a moly fényes bizonyítéka annak, hogy az Ugy embere az ügyért megteszi mind azt, a mit a körülményeknél fogra mogtenni lehet és megtenni kell.
Tanfelügyelő1 ur erre adott válaszában kiemelte a nő nevelés hátramaradását, annak szükségességét; élénk színekben rajzolván a női hivatás nagyfontusságát nemzetünk társadalmi n erkölcsi életére kiható roppant horderejét
Az élénk ügy elemmel s a lelkesedés éljenzése! által kínért szép beszéd végesztével a tanítói testület nevében egyik felsőbb elemi iskolai tanító emelt szót; majd a jelou lévő leány növendékek közül egy kis leányka kiválván, sikerült beszéddel lepte meg a jelen voltakat, maga és társnői nevében üdvözölve a tanfelügyelő urat.
A keresetlen szerénység, u természetes modor s helyes hanghordozás, mely e ki? leánykán éa előadásán elümlött,mmdannyiunkra kellemesen hatott, s nem tartjuk feleslegesnek az elmondott beszédjét szóról Bzóra ide ígtatni:
„.„.„^NAGÜTSAGOS TANFELÜGYELŐ ÚRI Nagyérdemű férfiul
Gyermeki szivünk ünnepélyes örömtől ára-doz, hogy magas személyedet e mai napon, ezen iskola falai között szemlélődés legalázatossabban tisztelni szerencsénk van.
Mi ugyan is irántad, Nagyérdemű Férfiú ! nagy hálával, és sok köszönettel tartozunk, Vt a közérdekű nevelés ügye iránt ritka-buzgalmu hajlammal viseltetvén, boldog jövőnk eszközlésében oly nagy önfeláldozással fáradozol. Ez uj intézet is a tekintotea városi-bizottmány fáradozásának, ós a te erélyes tevékenységednek köszöni létét. Az ég jutalmazza meg mennyei kegyelmének dus harmatával nemes törekvés-tekét! adjon kitűnő nomee buzgatmat, és ernyedetlen mflküdéstekben folytonos viruló
sőt az egész megye nevelést nélkülöző leányai b nevolü után vágyó :¦?/.<¦ -^nyci találnának menedéket, nltaliiiíit.
"De végül egy forró üzenotet bízunk reád Nagyérdemű tértin. Ugy tekintettünk ma ugyanis téged, mint e drága hon követét, kí eljöttél az ő novében megnézni,váljon diszlenek-e reményei, kis csemetéi ? öb 4ídd meg e drága honnak kicsinyei hÖ köszöntését, és a buzgó ígéretet: hogy minden törekvésünket oda fogjuk irányozni, miszerint egykor tettleg is hü éa - szere tű leányai lehessünk.
Most pedig háládatos szívvel és lélekkel óhajtjuk, hogy téged,Nagyérdemű Férfiú! és a tekintetes városi iskolai bizottmányt az ur Isten még igen sokáig éltessen!"
Ennek végesztével megzendült a gyermekkar, a leánytanoda növendékeiből a derék ze-netanitó által alakítva b a szép gyermek és nemzeti dalok ösazhangzatos éneklése az ünnepély magasztosságának emelésében főtényező volt.
Midőn Nagy -KanizsavároB népoktatási ügyének örvendetes jelenségét a nyilvánosságnak átadjuk, nem malaszthatjuk el kifejezni azon forróohajunkat;vajhaaparányimagocska, melyet e város közönsége felsőbb leány tanodájának megnyitásával szellemi életünk századok óta parlagon heverő földjébe közmegegyezésnél elültetett b a közös; buzgósággal ápol, a nyilvánoij élet jótékony napaugara által rövid idő múlva oly hatalmas fává növekednék, melynek védő árnyéka alatt az egész város a vidék,
.Xúiu-I-Si.-M.kló*. april. 12-én 1870.
„As nttrii lehet, lio-ry annyi ttiv, h iában ontn várt; 8 kescrvlx-n annyi uR kebel, szakadt meg e linnórt."
Kifejézhutlon érzelem rezgi át keblemet, midőn ama nagy éa dicső emlékű férfiakra gondolok : kiknek érc/.keli.Jn annvi^/ur tört meg a vad ellen elbizottsaga; a kiknek vuskan. any nyiszor háritú el u vészt, mely nemzetünk felett a halált Buhogatá. De nem tehetem, hogy nemzetünk diuaő múltja felett elmerengve .... figyelmen kívül hagyjam a sebeket, melyeket öntestén maga ejtett. Annál kevesbbé, mert a nagyra hivatott jelenuel szemben elpalástol-hatlun közöny és réazvétlenséggel találkozunk még ma is.
Az álló viz elpüsvad, s a vidéknek ártalmára von. — Ezen mondatka jelentőségét ugy hiszem mindenki megérti, s a következmény iránt hamar tisztába jöhet önmagával.
Hunéin reméljük a legjobbat! Bízzunk a megvusztegethetlen korszellem átalakító üdvéi befolyásában s azokban, kik a hazaszeretet raa-gasztus erényeinek lángjától hevülve, anyagi és Bzellemi fejlődésünk elébb vitelére sorakozván, áldásos közreműködésükkel közelebb hozzák azon kort, melyet halhatatlan emlékű Vörös Mártink így fejezett ki:
,Még jönni kuli, mégjönnifog egy jobb kor, mely után, Bazgó Imidság epedet, százezrek ajakán;"
S most engedje meg t Szerk. ur, hogy egy ép oly ritka, mint ünnepélyes jelenetről tudósítsam lapja tisztelt olvasóit
Minél ritkábban történik az ember életében ránézve valami rendkívüli esemény, annál meghatóbb, annál megragadóbb és ünnepélyesbe
Eltem legszerencsésb, legédesebb napjai egyikéül f. hó april 9-et mondhatom, s megvagyok győződve arról, hogy az egész küzséu és kis iskolásaim Í3 osztják ez érzetemet.
Tekintetes Sellyey László zalamegyei gazdasági egyesületi alelnök ur e napon oaztá ki a "gyümölcsfa-tenyésztés előmozdítására kituxütt jutalmakat, nagyságos Bója Gergely kir. tanácsos és megyei tanteiügyelő ur, tek. Martinko-vits Károly főszolgabíró ur, a gelsei és helybeli iskolaszékek, valamint a m.-szerdahelyi és ojudvari tanitó urak jelenlétében.
A mind magam, mind tanulóim által mély köszönettel fogadott jutalom értékét sokszorossá azon bőven éa meleg szavakban kifejezett elismerés, melyet tekintetes Sellyey László alelnök ur lelkes beszédében kifejezett; bar minél többen, sőt az egész megye tanitói halhatták volna.
Nagyságos Bója Gergely kir. tanácsos éa megyei tanfelügyelő ur meleg szavakban küazö-né meg a gazdasági-egyesület buzgalmát. Ugy üdvözló ez intézményt, mint a hazában még ritka tüneményt, azért annál nagyobb elismeréssel tiszteié meg, s az egész haza, de különösen e megye hálájára méltó jelenségül tekinti.
Tek. Kováijs János langvizí jegyzi éa a helyi iskolaszék elnöke mind ő nagyságának, mind tekintetes Sellyey László egyesületi alelnök urnák szívhez szóló köszönetet mondott egy beszédben.
Megható volt, midőn végül ő nga egy 6 éves gyermek által utánmondatva igénytelenségemnek könyezésíg megindító köszönetet, s mintán legközelebb korükből távozom, bucsu-hángokat mondatott elő.
Az örökre feledhotlcn ünnepély így befejeztetvén, a mélyen tisztelt vendégkoszoru Fűzvölgyre vitetett.
Nem mulaszthatom él ez édes emlékű napért s a megtiszteltetésért, hazafias köszönetemet nyilvánítani a zalamegyei nagyérdemű gazdasági egyesületnek.
. ÖVEGES ANTAL,
ti ép tanít «3.
Heti szemle.
— Amerikai lapok azon hirt hozzák, hogy Újházi Texasban mughnlt. —A konmah.erczi.-g f. hó H-án vizsgálatot tett ő felségének szarnod vendég jelenlétében, ób minden tantárgyban kítünŐ szargalmal^^laludáBt tanúsított. — Az eperjesi juMVfgatók olvasó-egylete legközelebbi közgyűlésén Jókai Mórt tiszteletbeli elnökévé választotta. — Bóuis Samu egészségi állapota tetemesen javult. — Wodiáuer Aliért 2UU0 frtot adott át az akadémiának, két giL^dászati tanuló külfoldöni kíképeztetésére. — Az országos dalárüunepély ügye erélyesen babul. — Jankovics Lajos eljegyzé Wenkhcím kiriadna grófnőt — A Beust gróf termeiben tartott jótékonyczélu főrangú előadások 23,700 frtut jövedelmeztek. — Jókoiné asszony nagy-értékü ruhatárát a nemzeti színházhoz Bzerző-dütt Tóth József özvegyének ajándékozta. — liamann Olga, szépreményű énekesnő 21 éves korában halt meg legközelebb. — Több pécsi polgár — irja aBP.Loyd"— részvény-társaságot akar alapítani egy magáugyninazium létesítésére. — Lónyay május elején megy Bécsbe a közöspénzügyi tárcza átvételére. — A Potoczky minbiexium megalakult. — IIesz Henrik tábornok Bécsben meghalt.
H i r e k.
V á a á r. Az idei nagyheti vasárunkat az előbbiekkel párhuzamba véve, épenséggel nem elégített ki bennünket, mit annak lehet tulajdonítani, hogy a vaspálya az ezekre menő Nagy Kanizsát látogatni szokott somogyi kocsikat háttérbe szorítja, mert (.-zek emelték és népesitették^á vásárt.
.A Színészet. Kocsiaovazky színtársulata Sopronba érkezett 24 előadásra, honnan Keszthelyre megy. Hát bennünket egy árva magyar-színtársulat sem\' látogat meg ? pedig már régen böjtölünk. Oh közönyösség !
/S Aszabad k Ő in ívesek Sopronban szaporodnak^ éa erősbülnek, Na^v-Kanizsán ia észrevehetni már müködésöket.
/N Honvédek. A nagykanizsai honvédzászlóalj naponkint tart gyakorlatot, éa kitűnő\'ügyességgel teáz előmenetelt mind a fegyver- és menet-gyakorlatban, mind pedig a lövésben.
/N, Lopás. Egy iparlovag azon ötletre jött, hojíy jó leaz a nagy-kanizsai temető kápolnájának nagy (?) jövedelmét megszámlálni ; el !3 ment éa a pénzt magához vette, de a caen-getyü csempészeten rajtkapatott
— Mint halljuk a zalamegyei általános tanító-egylet megalakulását B. Eötvös József közokt. min. ur örvendetes tudomásul vette.
— Az iskola látogatást akadályozó magán önzés megszüntetése tárgyában következő f. ó. márczius 25-én kelt ministori felhívás intéztetett valamennyi megye! törvény hatóságokhoz : „A tapasztalás azt mutatván, hogy a azülők,kü-lönösen falusi holyekon gyermekeiket-tavass-beálltával az iskolából kifogják leginkább azon ezclból, hogy azokat barmok és baromfiak őrzésére használhassák; minthogy az iskolástatás félbeszakítása, u tanítás eredményét veszélyezteti, de az 18üb\\ XXXVIII. t. cz. 54 %a határozottan is rendeli, hogy a aiorgalom idő faluhelyen legalább nyolezhónap legyen : a baj lehető elhárítása s a törvény rendeletének végre-
\'( hajtása érdekében felhívom a N. N. közönségét, hogy saját hatás koréban az 1868-ik évi XXXVIII. t. cz. 1, 4, 54, és 121 §§, nemkülönben nevezett törvény értelmében a „községi iskolaszékek" számára kibocsátott rendolbtom 10. §-a b) pontja értelmében, erélyesen intézkedjék. — Meglévén győződve, hogy a megye közönségo a fimhivatkozott törvényes intézkedések jótékony és hasznos voltát átlátja ; nem kétlem, hogy az ifjú nemzedék javát czélzó e felhívásomnak honfiúi buzgósággal eleget teuud."
— Idylli csend-ó 1 at,No 3. Hogy lehet felverni a szenvedélyes vadasat délutáni
álmából ? Közel Nagy-Kanizsához egy tréfás nr bekiált az ispánhoz: vadludak, vadlodaklvA " fürge ispán kapja a puskát, kiszalad, látja a labdákat, közíbök lő s az elesettet nagy Orommal az urasághoz vífizí, hol a gazdasszony feUamefL^ ártatlanul kivégzett élettelen háziludjának bal-" Iáját . . . bezzeg lőn perpatvar,bámulás ¦ nevetés. Az egésznek helyi érdekét emeli még a* is, hogy oz épen ott történt, hol évek előtt vadka* csa helyet denevér lövetett.
(Hála-m Hatkozat) A nemes tetteké" bár titkon, mint a szende ibolya a bzüs Bzereoy-ség fátyola alá rejtőzve, hintik kellemes illatjukat, legtisztább öntudatukban hordván ma-gasztoB jutalmukat: mégis, mint a nap fényau? garai a felhőkön áttörve, kibontakoznak ások is a szűz szerénység fátyola alól, hogy másokat is hason erény tettekre buzdítva, magasztos keblű követőket szerezzenek. — Ugyanis: a honleányi erényektől tündöklő Piringer Róza úrhölgy, kinek vallásos buxgalmay tiszteletre gerjesztő Bzerénysége, a nevelésiét rögös mezején szerzett érdemei homlokára úgyis bervad-hatlan babért fűztek, és méltányos közel ismerést vívtak ki, a helybeli kegyes-tanitórendi ház uj kápolnája felszereléséhez 50 uj forintt&l nagylelkűen járulni méltóztatott. — Ax óg jutalmazza meg legnemcsb szive jóságát^ -áldja meg legfényesebb tettét,melylyel a legszentebbnekáldozott ! Engedje Istenünk, hogy városunk vallásos és erényekben diszlő lelkes hölgyet e dicső tettet utánozva, kápolnánk feldiariteséro fellobbanjanak I\' A kegy ea-tanitó rendi hás FŐNÖKSÉGE.
F. hó 2-án a helybeli dalárda, Tódor Karolina és Werly Adeíle kisasszonyok szivrés közreműködése mellett dalestélyt adott, melynek tiszta jövedelme 78 frt a helybeli mindkét néptanoda szegény tanulóinak iskolakönyvtk-kel és egyébb szerekkel való ellátására fordíttatott Vegyék tehát nemes szándékukért éa szíves jóakaratukért mindazok, kik a dal estélyen közreműködtek a szegény iskolás gyermekek hálás köszönetét Adja Isten hogy mindenütt ily nemea törekvés és jóakarat\' viszhangra-találjon.
Csáktornyán . . . . r . . . "f.
— Dactorita, LangvÍE. Az tfrérot szép ax.i, ha rohadják igen jó.
— U, L. I\'ent. A jóból no aokat, mert meg árt, mint u Egcrancgi htú ; H- B. bncsnt rett a kapn/i-tól ; Qy. láiiDa vuni vilaailo\'4; 8. Gy. dörmBff, de javít; B. M- as iroda levegője egy kissé nohéttkaa, egyébiránt küldjQk fldvQElotükcL
— A A. Csáktornya- K aeamban lehetoüon, köi-leni fogjuk. Polémia boly ott m&at is kérünk.
— V. G. P. It«ideaon küldj lik a lapot, tan a postán maradt.
Nyílt, tór. *)
Figyelmeztetés a Stoindocker S. ób tárB hamburgi bankház mai számban foglalt hirdetményére. Egy nyereményekkel oly gazdagon ellátott kisorsoiásról van itt szó,hogy vidékünkön is élénk részvétel várható. E vállalat annál inkább bír teljes bizalommal, miután mellette a legjobb állam-kezesség nyuj-tatik, és a föntnevezett bankház szigorúan pon-
I tos eljáráo és Bzámos nyeremény kifizetése foly-
\' tán átalanosan iameretea.
Azok érdekében, kik örömest vesznek részt elismert szilárdságú pénzkisorsolasokon, utalunk aj, Weinbergjr. cégű hamburgi bankház e lapok mai számában levő hi^Jetmónyére. A közkedvesaégü államflorsjegyek e jelszóval: „Daí Glück blüht im Weinberge" (A szerencsé a szőlőhegyen .virul) mindenfelőI)gyors keletnek örvendenek és a .nevezett bankházat, pontos és-lelkiiameretea szolgálatai miatt, mindenkor legjobban lehet ajánlani.
*) E rovat alatt kOslöttekőrt folelSaíAfret nem vállal a \' Sierk.
CT 35 - X* B TX- S X B. IKT O
Hsgy-K«BÍ2M, április 15. 1870. ¦ Effyriaat folytonoian komoly hideg U bíbIcb W kOTe^MUben, nőm csak a külmunka, de aflaálli-U hátranyhaa vannak ) tnaarLjit podlg a volt sWlét fogyta; Kyengo Iiatiyaairokat oko«^ UüaAt Éíi ¦r,^aftii.^wsntd v/Uarol, kivit*! nlnca. Zab ™L$ÉL--yiAaú* elfügyot^ jÓmioÖflé^a kak\'oriexa ke-7" Bor, vldekflnk beli, e ni e ] C fi I bon van. A
Piatti; árjegyzék
. .1870. «ri aprfii, hi i3.in .tartott \' betivaaar alkalmival.
H-odInniü m, írt, —kr.Oyapju finom 1U0 fri; köiíp Vjherbab »i,6> - frt _ kr. Wjtoi.ys mfirtije-•wrt «4 ft« 4 fri BO kr ; lag.lláuyabb ÍJ fú 4 frt
— kr. Roza legjobb 78 fnt B frt — kr.; közópiieorü 76 ftr 2 frt 75 kr.; Jegailinyabb — frt - lír. ár|>a legjobb 7Ü fta 8 frt — kr.; küeipseorll fiO fU 2 frt GO kr.; legsilányabb — frt — kr. Zab lcgjuuli 4ü fU"2 frt — kr.j kÖEÚpHserü 44 ÍU 1 frt.öí) kr.; loffai-lányabb — frt — kr. Kakorlcaa legjobb 81! ÍU 3 frt — kr.; kutopozerU 84 ftn 2 frt. &0 kr ; leKaÍlinyalil>
— frt — kr. najdina legjobb 70 fta 2 frt 80 kr.; kösípüEerÜ GG fta 2 frt aÜ kr.
A nagykaTlTiial. viro* tanácsiunk árjegyzAka UnnyvíbBl kiadta 8ZIQETHV KAROLY, biztos.
Érték- és váltófolyam : aprii 16.
"^^"ineiilíqn^^áffi^/^\'noinz. külcaUn C9.70; löGO-kí állftdalmi kölcsön 90-10: bank-; részvények 7.13r hitelintézeti részvónyuk~^54. — ; London- 123.00; ezüst agio 120.&0; arany darabj* Ji.Vjtr, :- ~
Érk.
Vasúti napoBklstl nteaetread :
N.-Kanisiírűl llarrs feli reff^0\' 4 Ara ö5 porca.
, dolutati 2 Órn 25 pero». . iluda. „ roppol (i órn — „
„ d, u. 1 ára 22 porca. „ estvo 10 dra 57 B regg. 4 dra 46 „ dúl ben Ü irn 1.1 rogg. 5 ára — K óijol 11 dra 20 iMIntan 2 ira 20 „ reggel 4 ára 1 , délben 12 drft UÜ „ linda felíll reggel 4 dra 23 r R „ dilb. 1 dra 45 perce. B „ - östva "Ö Ara 63 „ Triost n dólbenl2 óra 62 „ „ _ . este. 10 óra Jlö „ llóci „* reggél .\',4 óm 10 „ , ,* cslo 10- dra 18 B Bnpronbdl dAltién 12 dra 42 „
rrlo« ItAca
, Ropronig
N. - Kani íh Ara Harca „
Heti 3nLEa>E2-tóa*K-.
Aprlllo 17-töl 2-3lfj 1870.
| Hó- &a hotí-nap Kntholíkus nap-! Frotaeláa. \' tir f naptar
J^.u.nak dic.8 TaltimadifliríL 1 Mirk.XVI, 1—7. " |
17 18 19 20 Sl 23 VasAraap Hétfő Koda S.wd. . . CsUMJrtÜK. Vinvsk---- SKanibitt B Hxvilv. HaKétbélffi Tídor, L. OjSbS vtr. Auaelm v. Kij. e. 8. Adalbert a Haovitv. HanMMtf) Emma Bulpltiiu Oda htiMU — B«a
Felelős azerkcsztö : Wajdits Jozsaf. Segédszcrtiesztü : Oá torti; L&JW.
H
B D
E
E . 8- E K :
ORVOSI JELE1TES~60R0ZSL0-
BÓL
(405—b)
HOF3P OT-AJ^bTOS
udv. Bsállitíí ur központi raktárának Bécsben lfl. KámOierring 11. . _ , ,. Boroszló, 1870. február 18-án.
; Midőn tekintetes Uraaágodnak köszönotot mondanék azon készségű és szívességéért, mcly-
lyel kérésem folytán szegénységi kerületem több betego számára maláták!vonat! egészségsürt küldött, egyúttal alkalmat veszek magomnak kdazitményo jó hatására néhány szóval visszatérni. Mint ¦¦\' ellensége azon szédelgésnek, mely a legkülönfélébb alakokban az embertársak könny enhivüségéro számit, az Ön készítményeiről sem tápláltam kedvező véleményt. Azonban malátaktvonati egész-scgsornek alkalmazása és hatásának pontos megfigyelése után, bal véleményemet el kellé ejtenem-! ,¦A aűr mindazoknak, kik azt utasításom szerint itták, igen jó szolgálatot tőn. A betegek mind! i idült tfldőgumóban szenvedtek, kiknek emésztési szervezete nagy«n szomorú, és ereje ia kevéssé\' ¦ vigasztaló állapotban volt. Orvosi rendeletek ezen bajok ellen elegendü számmal történtek, azonban; -a betegük szórnom anyagi állapota mellett num lehet e rendeleU-ket, ahol szükséges lett volna, házi ápolással kellőleg segélyezni, és azért csekély eredménynek maradtak. Az \'lu maláta kivuinu\' aaonban többet eredményezett, mint magam is vártam volna. Szabályuzá :t betegeknél az emésztést! „8 ezzel emeló a táplálkodást; euyhité a köhögt-si iugt;rt és a betegnek erősítő álmot od-m. L. többjei megindító módon köszönik meg nekem a jótéteményt, és ma. néhány üvegnek elhasznál: után, kinézéaükkel tanúsítják, hogy az egészségsür kititoő pótszer minden más oly táplálék helyeiig q -inuly emésztési szerveiknek netán-noboz volna ^tb. ) 0
Dr. Juliuwtior^er, kenüeti «e-ények urviaa, Kl^irrstrassv l\\ j® Álljon itt még egy orvostól érkezett levél vége. A llotí l\'.íe maláta ^\'•az.-rVi es-kdádé és • mell-maláta-bonbonok gyógy hamisáról. — „Agpidva néztem a veszélyes, fiigvni fulvt-m kiírni kő- ^ bögés meUctt, melynek kivetése vérrel vult vegji ülve, kmimlyabb tudó bajnak elej.¦. midőn az On 0 niaíáta-egéazségi csokoládéját, naponkint 2 tnezával, éa tm 11-maiáta-bunbunjait, naponkint 1*» darabot.használatba vettem, mely után a köhögés mindig enyhébb és ritkább lett, és erűm ismét helyreállt\'1 Dr. Sporer, abbazíai íóorv -
Ha megomlékczíink a megelőzött számtalan orvosi nyilatkozatokról, valamint a több mint háromszáz kórházból érkezett bizonylatokról, melyek a Iluff-féle maláta készítmények kitűnő gyágyerejérfll tanúskodnak, ugy biztosságul; és jóságukra, nézve :i közőnséguél netalán még létező minden kételynek elkeli tűnnie.
fln^HBta Óvóm hamisilát át utánzás ellen. Maláta készítményeim Wf^W" \' valamennyi ezimkéin megvan e nevvonaí
-Nagy-Kanizsán: Refrbeilthal C. és Hű^enberg & WeliMrh urak kereskedésében kaphat i
Elégséges bizonyság arról, hogy a t. Lz. közönség mennyire\' igénybe veszi az nlólirott raktárai nzon körülmeny : hogy u biv. postai kimutatás szerint 18«7-ben : 15,000; 18(i8-ban t9,800T lostai küldeményt küldözött szét vidékre. L
legjutányosb bevásárlási kútforrása.
, Bécgpk legjutányosb bevásárlási kútforrása.
! Áz újkor csudája!
azon kitüuö órák, mslysk bietosl^k-iratok meUett ^adatnak ül uckúly árou^nap forgalom csmálájw
Egy ig frt CO kr Magyar I>orci«llia ilra " tutt számlappal, b rónaitól, üvcglx utacA óra tnkb.ii bői lánczi-Eai 4 í
frt hb-
tiiy arauyki trílvkkal »
bietoflitek-iratok mellett adatnak ül csekúly áron nagy forgal ... mulaatHsa nion nélkülltsbetlcu tárgyat innmi megHEorecní.
Mindéit óráért jótállni* vállahiitiL.
bronis ora pmnilos ezimlappal 1 frt 40 kr ; ugyanSK finom omall-poncllánbrtl 1 Itaaol 11 frt öO kr; óbrc«t/ív«l SO krral drágább; szépen kiállított nagy alakú a frt *0 kr; ugyanaz diHEesobb, óratltéssci 3 frt »0—4 frt 50 kr; ngyanat f-n-tbeu, vagy svajcaí faxagványnyal s draütóssol fi, Ő, 7, 8 frt. Sálon óru 2 frt 20 kr; középnagyságú !) frt 20 kr j uagy 4 frt 50 kr. — Angol ¦1 c frt. fivnjezi zweb-ora, 2 évi jótállással, csinos fBgLilvárryoB oj-anany Exekun kívül mbuuVufrlo óra olcsón : nap-óra. iránylÖ : 25 karajé zárjával
• rí
9 L
2. @
Johann IIoiT.
\' m
Pályázat.
Muraközben alsó Domborun rom. kat. oakohiban egy a! tanitói belv megürült — annak betöltésére f. évi april hé \'M>-\\\\z L @ iHZűkségeltetik. Í •{ Evi fizet-e *JlY> frt oszt. ért. kézpénzben, két öl tűzi fa,
L• ® Íc5Jno3 egy szoba lakása, privát jövedelmén? biztosan GO frtot H. @ jfiziimithaL
5, 0 Kívántatik, hogy horvát és magyar nyulvben jó jártas le
=¦ ©j^ven, fTddleiránból s természet-történetbe) tndnmánynynl bírjon. " ®i Kzen állomást elnyerni kívánók Muraközben alsó dombo-
©Irui iskolaszéknél bizonyitványnynl ellátva személyesen, vngy iráa 3 @\'álüd a fent kitett határ napig jelentke.zzenek. Z fi Domborun 187U. mart, 2Ü. MAIiSICS KÁltOLY,
e 9
renile» tanító és iakolaflzékntik i
• < —
O - -O - r
álla
Ezennel van szerencsém a t. ez, köziin se\'íí tudtára ndni, hogy Keszthelyi vasúti állomás pályaudvarában
Szállítási üzletet
e\'s
fakereskedést
nyitottam. — Knktárorabnn tnliílliatrt mindennemű fenyő-épületfa. deszka, lécz. Tölgy-epületfRiJabfák, padlók, kerék talp, kOllők, szőlőkarók, fasindelyek
8 más fanemüek leszállított árak mullL\'tt.
„•..... Elvállal uk e^eSK épületekre szükséges
azállitáaokat. — Ezen üzletem ineiíhatnl-mazoílja, ki a íjályaudrarban jelen van, teljesíti az eladásukat, e\'s czimem alatt levélbeli megrendeléseket pontosan t.-ljesi-teni fofí-
. Xengj\'d József,
¦. SűmogyriakercMkedő.
250,000:
mindenütt lehel vvninsját-
Szerencse fel!
mint tó-nyereményt ajánl az uj nagy pén2ki*orolás, a mely a magad kormánvtói eogvdélyűzve és bizliisitva van. Csupán nyereménvek lesznek búzva éa pedig tervezve kevés hónapok alatt 2.s,<nwi nvereménv, mely tájékozásául a főnyeremény 2">ii,«hKT. ir«l,»KHi. HX),OOt"), 5Ü,tHX>, 40,000, 30,tKK), 2:\\Ui, lí-azcr 2o,«Kni, .l-pzor 15,tKX», 4-sziT 12rOOO, á-szór SlHWi. 7-szcr Uimmi, J].*z,-r :MXM\\ Sfvször Hítl-szor
200, 2U;Vszíir IOüo. l:Vi-«zíir ~*«>. Srn »-szer 200, Ki,200-szor \\ 10, Htb. — A legközelebbi húzása ezen nagv állami biztosított pénz kÍRiintobLsnak hivatal.isan flhaLinizritt már
a/jprtl SO-án 1870.
lesz, melynek ára
1 (.j-rsz .-r(-r|.-ti állatn -¦¦rajefv •). I tél . , n 2. --
1 negy-\'d 1. • ,
osztrák érték kéiíKjir^nz brknldésc mellett
Minden inoghizésnk a U-gpontoEiabban tclji mindenki tőlünk az en-di-ti állam FKrsjegvet kézhi A rcndclményekhfz a Imzzá kivántatd tcr\\-vel ingyen kedveskedünk, cs minden húzás után küldjük a hivatalos eredményt. — A nyrreményrk fizetése rögtőn állami biztosíték mellett eszközöltetik, és lehet az érdekelt kivánatn szerint lmzzii kül-fideni, vogv a velünk összeköttetésben levő osztrák birodalom fjnagyob helyein felvenni. — Ezen forgalmunk a szerencsével van megáldva, inert a rövid idő óta H-szori húzásnál, 3 fönye-_ reményt kimutatás szerint fizettünk ki. — Ezek szerint min- I igyszi.Tti éa szerény hozzájárulással tarthat számot
A2 első cs. k. szab.
Hamionika ^yára
KLEIN JÁNOSNAK BÉCSBEN
(Heubau Ziegler-uícia 17. száía)
Ajánlja a legnagyobb választékkal ellátott kéziliarmonika raktárát, huzzá Urtuzó magántanulható iski»-bival,összekötve több mintHOOlegújabb éa kedvelt zenemüvekkel, mulyek az utobjó fordítás szerint betűkkel van nak ellátva; további mindennemű eliromatica hangokra iga aítntt kéziharmonikák zongorajegyekre, nzínii; magántannlhjit\'i iskolával, ugyszinlc harmonika hármonieumuk lábra s hajtóvnl, végre legfinomabb sztíjhármnnikák aaL
Mindezekre bővebb felviláguaitáflt lirjegyzékünk azidgai, mit kívánatra ingyen küldünk.
Czlet: Fióküzlet:
(Stadt, am Nr 1^) (Testen: Kerepesi ut II. szám \'
A SZERENCSE A SZOLtÖHEGYEN VIRÁGZIK!
250,000 m.
fvnyeremínyt képezi a magas államkórrafiny által
engedélyezett és biztosított -BÉEKTK-SOHSOlaASKrAi,.^
28,900 «yen«aay kuvís In\'» aiatt bíitnsau kibur-atik, fí.cU k3/.ott
-256000,100000,50000, 40000, 30000, 25000, 20000, 15000« 12000, \\0QQDf 8000, 6000/21 szer
5000,,3ti4wor, \'3000, VJíUzor 2000, 2lV»BI..r I0QO sat.
A iegelaG nyBrümányhniát apríl 2Ó-4o (lWatfllDB elleoőrzéa \'SAIott tertatrk meg. \\.
•\'áé:--\' 1; ogésB uredöti államán rsj egy árn 4 frt.
i r«j „ . . n~ n- at n
1 negyei , „\' "„ 1 l
ff\' bankjegy IwskUldétievel. i
Ji;. /^i\'fWarteákí nittglupja\' aa\'«n:ii«ti-aqrirjcgyft a innga Iu.-k\'I.u, k fe#y«WI»6syíkiPac*ísa;^«íáUam..n\'seíria; n lcgliizt
Itiuiliui fuegrtitwlelŰB azonnal ¦« lígii.mt/ilinbbnn tllrt/mlk ; ¦Ivaulbi t«7 m*irkUJdeÜk s míiniig ingyen. Míjgtflriont buWisniU a Suunjrjrytók H>ügkttliUUkfitt. njeriimény íh uuiuial.
X Bfttraia^njbaai*. ««ib riiagyimerií t/ÍH>klsorrto!AaiiAl filfiro " " lag^rt^leukffo; koTMoUjM^r^ic^í.k \\\\y íf/nriitinsés « ----- —« yM y^jjyka-jt;!--rp^-nlnttr-ná"-
denki igen i
az osztási részt v evésbon, miért is a közelié vő búzás miatt kérjük a renrlelési biküldést niieíőbb eszközölni. (.\'tí »:¦}—¦¦!)\')
Sícindccker S. és társa
tőke éa váltó üzlet Hamburgban. Vovés- és eladási mindehnnmü áltaitipapíroknnk, vasúti részvény és részlet sorsjegyeknek. j|^i§r~ A tévedtíst kikerülni tesszük azon megjegyzésünket,hogy semmi basoobi az állaiutid valóban biztosított pénzsorsolás a fentebb ir\\napon nifin lcaz és hogy mindeu kívánatnak kellőleg megfelelhessünk, méltdztaasék mielőbb az eredeti állam surs-jegyeinkro \'becses megrendelését tenni._Fentebbiek.
hirdctiiiéfl).
""/s,,, eloo 3,tí)
Nagy-Kanizsa vánm tvszéke részéről közzéUltetik, miHzeriht néhai Tóth Theréziának Auerbueh Ferunczliőiiek hagyatékaihoz tartozó, a nagy-kanizsai 7H7. tjkiinyvbe.ii Ü04. h. r. »z. b. WA\\). ház szám alatti, líiOií frtra u, értékbon beesüli, — ;t vnrasdi ut eziVban lévfl háznak nyilvános árverés ntjáni,-eladása elrendel-tetvén, önnek teljesitéaére f. é. május 2íJ-ka, a a iiiennyiíien ufckor a\'bocsár be\'nem igértetmjlt\'f. évi juninsjió_20-ka mindenkor reggnli í) ára a lmlyuzinén tűzetett kjj^gygzijrflniind.á venni szándékiKíúk iigyulmeztotnek hogy l0"/„ bánatpénzzel magukat ollásBák, r az árvcTCB megküzdést! -előtt a kíkílldtitt tíirvényszéki tanácsoH ur kozóro lefiztfShék. Az árverési feltételek a törvény-nzéki irodában naponkint. mogtukihthoWk. \' Ííugy-Kanizaán lH70mart. 23íán.
A VÁllOsi TÖUVÉNVSZÉK.
szállodáját (IS „A MAGYAR KORONÁHOZ"
ajánlja a n. é. utazóközönség fip}\'clmébe;
.\'/.(.¦u Híálluíla a korigi-uyei seerint -
újból rendeztetvén he, ^
minden lehető kivánnlujnnak kényelmesen megfelel
tiszta s szolid szolgalat és jutányos árak
mellett minél számnab látogatást remél,
Utazási alkalmatosságokról, úgymint
KÉNYELMES KOCSIKBÓL,
minden irányban
h HznllodatulajdonoH gondonkudik.
(4"4-:i;3*
!i^L^maQfflsMaBaaegaiaLftMip^
émerbaá
(Stelrísche UasteiH.)
atajcrorazilp gyiígyíiuly, n citili vaafnilytln (juniim 1-jütöl h\'yor«V(mattnl Itócsbül b\'/a, TriiiSEtbM fi .Ír.) igán \'uró»lú!|;yi Uggd K^3U?,IÍftt6n0aen Juitékony.jv küsaviiny, !: C8Ú7.J iilogbaj, HOüyvucltia, i^ytíngiUtSa, nöi Gajok, v^rku ríngiisi nkiulAly, raont ín csuklyó-butupiiSgbon stb.,
= Környtílnnivo küllemes, kiriintlul^ ig drnydkos. sátjU-liolyokkül, biSrkocflik h liikilaokkiil van ylIiUVu,..
FulvUilgoBitó i!rtcsÜ.!«t iiigyuu dd a lUlincVrilrilöl
Wíjdits József kiudú, lap. és iijüuiaittujajdunus jjyorsstytó uyowiisa Íjagy-Kiinizsila.
Nagy-Kanizsa 1870. april 30-án.
18; szám.
Kilenczcdik évfolyam.
ozlony
a széplrodaloi
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYEIRE, kereskedelem, Ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből.
\' .rís. s gyakran málftl vagy két iren. ^serkesslöi irorfn és klndu llBvntul:
WAJDIT8 JÓZSEF kOnyvkoroskodéaéh.u.
Klinker és klinker.
Végre és valahára meg van a határozat, hogy utczáink kövezete klinkertégla lesz, — ideje volna erre egy jó magyar szót kitalálni — de talán a nélkül is megértjük egymást.
Hogy milyen egy téglaut nem szükség mondanom, mert nálnnk már van egy darab ; de épen mivel erre sok panaszt hallottam, és részemről meg vagyok győződve, hogy johbat lehetne és kellene csinálni, ezért folytatom ez útépítési elmélkedést.
Általánosan el van ismerve, hogy neiu annyira az nt készítési módja mint inkább a tégla jósága a fődolog, igaz is, hogy jó téglából könnyű jó utat csinálni, roszból ellenben teljes lehetetlen, mig viszont jó téglából hibás munka mellett is meglehetős ut lesz. De hát miben áll a tégla jósága ? közhiedelem, hogy csak jól meg kell égetni: de bút™ állíthatom, hogy ez még nem elég.
Első feltétel az alkalmas földvegyület," nálunk erről a természet bőven gondoskodott, de azért mégis a sok jó föld közül a legjobbat próbák utján kitudni és még ezt is vegyítés által ha lühet..tükéLyefciü;ni nem. volna fölösleges. Második feltétel a Tóid szorgalmas elkészítése, különben a jó földből is rosz tégla lesz: fődolog az agyagot teljesen felolvasztani, s e végre igen jó azt ősszel felvágni, és télen át kifagyni hagyni, de ez csak salitromos és kőkeménységü agyagnál mellőzhctlen,nálunk pedig az idén már elkésett: szerencsére az itteni fold e nélkül is jó, csak jóljneg kell gyúrni, és evégre jó volna egy igen egyszerű gépet alkalmazni, két egymás mellett forgó hengert, melyek keskeny hézagon át szorítván a sárt minden nagyobb darabot biztosan szétzúznának.
-Jó volna még a téglákat préselés által tőmöttebbre készíteni de már ehhez mesterségesebb gépek kívántatnak f hogy jolf meg is kell égetni, kétséget nem szenved;\' csakhogy ebben épen nincs különös fortély, egy kissé több fa kell, mint más téglához, ez az egész.
.......Hanem fontos és nézetem szerint legtöbb figyelmet érdemlő tényező épen az, a mire senki sem gondol, a tégla nagysága és alakja: e tekintetben egy kis okoskodás és néhány, kísérlet költség nélkül nagy eredményt ígér. .
Az világos elméleti igazság, hogy nagyobb téglától erösebb utat .lehet csinálni: a ki nem hiszi, képzeljen magának még ki-, sebb künkért .ét! azután még kisebbet és -vallja meg, hogy utóvégre, porszemnyi téglából semüyen ut-aem-lesz, és viszont képzeljen utat ölnyi területű téglából és vallja meg, hogy az ilyen bizony jó volna. Hanem hát azt mondják, a kia tégla jobban ki ég: Abban van valami, csakhogy tudni kellene mi éa mennyi? Jól tudom, hogy köb-öl "ágyiigu tégla neín égne ki, de hogy még egy köWábnyi.«inegmely 8 faltégUvai éa
Előfizetési föltételek:
Helyi.*
..has bordái
Érnepredrt
26 szóval huszonhat klinkerrel egyeLlú egy izzó kemencze közepében 3 napi idó alatt épen ugy átég mint egy kis porszem azt mind addig vitatom, mig valaki ez ellenkezőt tényleg be nem bizonyitatta, annál is inkább mert fele ekkora igen szép téglát egy igen régi templomnál volt alkalmam látni, ha jól emlékszem Csácson Egerszeg mellett. Hogy pedig Hollandban és eddig nálunk is kis téglát használnak, annak mis okai lehetnek, például a régi rosz szokáshozi makacs ragaszkodás, vagy a vállalkozók előszeretete a kis tégla, iránt, melyet majdnem oly áron el lehet adni mint a nagyot, melyhez háromszor anynyi agyag és fa kell. Azt is megengedem még, hogy külső utakon hol a téglára homokot hintenek, hol tehát a tégla nem vásik, nem zuzik össze, a kis téglából készült vékony uttért épen annyit ér, ha tehát olcsóbb, akkor elónyösebb : de hátha nálnnk épen a nagyobb téglából készült vastagabb ut olcsóbb ? Az pedig kétségtelen, hogy a hol lópatkó és keréktalp közvetlen a téglát éri a kicsiny zuzik mig a nagy ellentáll, és a vékony ut hamarább keresztül vésik mint a vastag. Tehát minél nagyobb- tégla annái jobb.
Az alakra nézve két eset áll: ha a tégla szárazon homokba rakatik és az egyes téglák közti összefüggés a ruganyosságot gátolván károsnak mondatik, aíkor kétségtelen, hogy a koczka alak legelónyüseSF haueiü már a könyebb készités száradás, s tegyük fel a jobb kiégés kedvéért mégis kissé lapított alak ajánlatosabb : lia ellenben a "téglák közt összefüggés czéloztatik, ha azok kátrány vagy hydrauli mész által összeragasztatnak akkor a hosszúkás szokott alak jobb. A legjobb alakot és nagyságot általában biztosan meghatározni csak számos kísérlet után lehet, és ilyen próbákat tenni a jelen esetben mulhatlan kötelesség volna: tekintély és szokás után mái világban kár indulni; tökéletesíteni kell mindent, ebben áll a haladás.
Ne higyje senki, hogy költséges, időrabló kísérleteket ajánlok : ez esetben a próba igen olcsó és a siker nincs koczkára téve;-veszteni, nem lehet mellette, hanem nyerni lehetne igen sokat^
Ajánlanám következő igon egyszerű próbákat, ugyanazon uton felváltva 10—2ö öl hosszúságban:
1 Ki? klinkertégla szokott módon homokba rakva.
2, Válogatott és klinkermódra készített faltégla dto.
3, Ugyanez hydrauli mészbe rakva.
4, Ugyanez homok helyett egy sor lapjára fektetett tégla fölú rakva.
B, Válogatott pUastortégla széle hosz-szá 8" vastágsiga 2", tehát haBonM a klin-kerhez de nagyobb. \\
6, ITélkoczka alakú tégla, széle hosz-sza_7" vastag 8\'/,".
Látni való, hogy mindezen téglákat más építéshez is lehet használni, az utolsó
DHÜliröeíiéssolls:
A hat haaibos petit sorért 1-sjfir 7 kr. \'Hír .\'a minden további bcílí tatás írt f) k It.\'-lyeídij minden PRyc-f beiktatásért .10 kr.
petit >
nlt itren" iK\'ihlriLáai dija
fajt urtfiiu Iegczélszerübbnok és a gyengébben égr-tt riszt lapjára fektetve járdának igen ajánlhatom. Világos inLut, liogv a költségek közti külombség nem lehet nagy, hanem az valúszinü, hogy egyik fej kétszer háromszor anynyi ideig eltart és igy a pruba ezerékre menő megtakarítást eredménvezhet.
HKXCZ.
Jegyzőkönyvi kivonat
a topni ni kereskedelmi és ipiirLnnmrának
1*70. évi márez. hu 14-én tartóit küzöd üléséről.
-fő
:i részvét élesztessék. és mind az iparújuk, :innd a munkások serken Uissenek. biztosítékát kelleni\' nyújtani annak, hogv a kiállítón t.w^y.tk a kiállítás beiV-jwzéí- után a tulajd. ihís.-kuük iámét rungá latlan állapotban visszaadassanak, mi az eddigi tapasztalat szív rint mindig nem történt, mert némely tárgy vagy épeu nem, vagy hanyag cl mái házán következtében, rongált állapotban érkeztek vissza n kiállításokról, moly körülmény a távul országokban tartandó kiállítások irányában félre-ismerhetlen bizalmatlanságot szült. "
„Tuvábbá magától értetik, hogv mind az úda- éa visszaszállításra vitel béri mérséklés, valamint¦ teljes vámmentesség szükséges, mert ezen kedvezmény nélkül a k-iéHttási Ictiltaégtrk uz egy estik által elviselhfitlenek."
„A leghntályoaabb eszközök egyike különösen a munkások részvétének felkültésére, tagudhatliinul a tervezetben említett oly alapnak létesítése volna, melyből azon kiállítók helyeit, kik maguk arra képtelenek, a szállítási dijuk fedeztetnének. De. hogv az a czélból megindítandó gyűjtésnek sikere lesz-e. az u]y kérdés, melyre inkább nem mint i L e n • n e 1 lehet felelni.-
„A mí végre i helyi bizottságoknak alakítását illeti, a bizottmány ugy vélekedik, miszerint ezen teendők, mint korábbi kiállításoknál szokásban volt, a kereskedelmi- és iparkamarák által volnának végzendők, ha t. i. a kiállítási és bejelentési batáridőnek megtudása után ezen ügy még meg nem késett." Tudomásul vétetett.
4-) A nagyra, magy. kir. kereskedelmi mi-nisterium rendelete j melylyel a kamarával közöltetik, hogy Casselben f. é. júniustól fogva eeptember végéig nemzetközi háztartási ipar-kiállítás fog tartatni. Magyarországra nézve főbiztosul Wagner László ur, budai Jósef-mü-egyetemi tanár van kinevezve, kihez mindazok, kik n kiállításban résztvenni akarnak, forduljanak.
Hirlapilng közzé tétetni rendeltetett.
Ezek után a
taiiiicNkoinniiiyi tigyek vétettek tárgyalás alá:
I, A közös bizottságnak jegyzőkönyve a bankügyben.
A Peaten ülésező országgyűlési bizottság részéről a kamarához következő kérdések intéztettok válaszolásul:
1) Mik voltak a közelebbi, pénz válság okai?
2) Minő bufolyas.mil van az osztrák nemzőt! bank Magyarország külgazdasági érdekeire? Volt-o, éa ha igon, minő befolyással volt a küzulobbi pénzválságni. ?
íí) Elhatároxható-o áltitlAbsT^monnyiben és éa minő eszközükkel hárítható ol az ilyen pénz-válság V -
4) Moniiyibon alapod az a ndzot, Jmgy jogy-bank, vagy jegybankok állítása a pónzváluág ulleiiBziiro ?
. o)JogybBtik,vagy jogybaukok Allitaflá Mu-
Hirdetéseket elfogad:
N.-Kanizsán: a KI V^.TAL. Pestet!: ZE13LER M.
Béca-, Hamburfj., Berlla-, MaJaa-ii.-Fraötfart- és Baue ben: HaasenöTEIN &. VüGLER. Lipcse-. Bére-,
Stuttgartban: SACHSE& TÁE3A. Bécsben : OPPELIK
gyarországon lehetaégua-e a pénzérték (valuta) hely reál litáaa nélkül ?
U) Kivánatos-e és hn igen, bjhetséges-e a pénzérték azonnal viasza állítana?
7 } Mi móduii,niinö eszközökkei történhetik e vieszaállitás ?
Hjíla azonnal nem eszköziilhetö a pénzérték visszaállítása, mi módon kell azt előkéaziteni,?
Í.M Általában minő intézkedések szükségesek arra, hogy hazánkban a rendszeres pénzforgalom biztosittasaék u a hazai hitel önáUó,Bzilárd alapúkra fektettessék V
Az eztiii ügynek tárgyalásával megbízott bizuttaág a f. évi február 24-éu, márczíus 5-én éa.-li-én Uirwtl tanáesktizluáuyaiban következő véleményt alapított meg :
1-sü k é r d é b r e : A legközelebbi válság okául kell tekinteni az értékpapirokkali azé-delgő üzérkedést, mely a tőzsdéket lázas kór-keui megragadta, és melyben a népesség minden osztálya részt vett anélkül, hogy legcsekélyebb része csulukvénye horderejések tudatával birt volna.
Mindenkinek még élénk emlékében álkí tény, miszerint a mult óv kezdetével alapított bankok részvényeiknek szédületes ngiot tudtak szerezni, mi nagy pénzbeli nyoreménythozottj ez ösztönt adott ujabbi baukok létesítésére, melyek számára már alig volt név található.
Egy ideig n dolog igen szépen folyt, do -nem sokára bekövetkezett a befizetésüknek ideje, minél az ily üzletekre hajlandó pénznek szük volta mutatkozván, a válság kiütött.
A bizottság azonban ulle.umonda.ni kényszerül azon véleménynek, mely szerint a váldág általános pénzválságuak mondatik. Ilyenül az nevezhető nem lehet, mert igen jól tudva van, hogy a legtöbb Bzilárd alapú hitelintézet, a naponkinti pénzbetéteknek kamatját alig fffv-&\\ emelte fel, holott az 18Ö3, 186-i, iHliü, de sőt l*i)l>-ik évben ia, még rövid idejű betétek után is siivesen 5°/u adatott.
A válság a réazvényekkeli szédelgése által idéztetett elő és különösen azon üzletnemüekre nehezedett, a melyek abban kelletén túl érdekelve voltak ; a solidns üzlet csak kevésbé volt érintve. -
2-ik kérdésre: Az osztrák nemzeti bank annyiban gyakorol jelentékeny befolyást Magyarország közgazdasági érdekeire, a mennyiben a magyar-osztrák kettős monarchiában az egyedüli intézet, mely a Bzükséges forgalmi eszköznek, a papírpénznek kibocsátására jogosítva van.
Bármi kevés oka legyen is a bizottságnak az osztrák nemzeti bank, jelenlegi alakja és szervezete valamint burcaukratikus ügykezelése mellett rajongni : mindazáltal ezen kérdésre adandó tárgyilagos feleleténél nyíltan és tartózkodás nélkül kijelentenie kell : miszerint szabadalmát Magyarország kárára\'ki nem zsákmányolta, hanem, hogy kivált ujabb időben, jelzálogos kölcsönöknek előmozdítására és igy a nemzeti jólét szilárdulására hatott.
A mi azon kérdésnek második részét illeti, ugy a bizottság véleményű, szerint a nemzeti banknak befolyása a pénzváleágra csak másodrendű lőhetett, miután a mindinkább kétessé vált viszonyok éa az omolt túlságos igények miatt, mind az eszélyesaég okából, mind az alapszabályaiból folyó kütulráoiro vald tukin*.etbőí, a hitolt mogazoritania kellett^ r *
Ezen véleménynek indokolásául elég attr nnk lulemlitéso, hogy a nemzeti bank is pénz-jugyuinuk kibocsátásában korlátolva van, éa hogy önnél fogva az oly rendkívüli pénieaaük-uéglotoiuük idojóbonlD^obb\'akj^tttjnollotttóiii ,¦ képes, minden tamosBtoU Igduyt kielégíteni, a mit ogyébbirarit ily visionyok közt egy pétut-intézet aum tehetr
v \': jffiqdAEOiüUtftl a bizottságnak azon sürgős dhijtáat kell kifejeznie: miszerint a nemzeti ~D»lA,\'miglLÍváteles helyzeté" Magyarországon tart, es«n gazdasági tekintetben örvendetes. -lendületnek indult ország érdekeire: fokozott \'gondot fordítson es részint aa országban üj fiókoknál készletet a mutatkozó szükséghez kó-- Pest felemelje.
S-ik kérdésre: Ezen kérdés megoldásinak nehézségét mindönki belátni fogja, ki -igyekvő volt a mai nap mindent uralgó üzérkedésnek folyamát tanulmányozni. A gyors és esnkély pénszeli gazdagodásnak vágyában a " népesség minden rétege elfogulva van; ez ko-\' rnoknak jellege. Mindazonáltal rendes, politikai conflagratidk által nem zavart időben, tul-osigisott éa &x Önerőt felül nem muló üzérkedésnek mellőzésével, pénzválságok nem igen fognak keletkezni, különösen pedig akkor nem, ka a kormány, illetőleg a törvényhozás, szabatos és szigorú törvények alkotásával a szédelgő villalatoknak erős gátot vet, mit a kamara különösen hangsúlyoztál ni vél.
4-ik kérdésre: A jegybankok főczélja: tőkegazdag országokban a pénzforgalmat kibo-eaitandó értékjegyek által könnyíteni, mivel az, ~bb érvt pénznek forgalma által nehezitve éa késedelmes volna,
A jegybankok intézménye tehát ily orazá-"göt" gflfdiazüti életében teljjogu jelentőség-gal bir.
—Asonban másként áll a dolog, a tott kérdés megoldásánál. Itt azon concret kérdés álli-tátik fel adandó válaszolásul:
„Menyiben alapos azon nézet, hogy jegybank, vagy jegybankok állítása a pénrválság ellenszere?"
Uy ellenszerül a bizottság jegybankok fel-állitáiát nem tekintheti. Mint kezdetben ezen pontnál mar emÜHeíett, a jegybankok czéíja : könnyen kezelhető forgalmi eszközt teremteni, mégis pénzt könnyen és ja lányos kamat mellett adní; da ez által az üzérkedésreí hajlam caak ilesstéstnyerhet és;.a pénzszükséglet na-gyobbodhatik, mi következéHszerüen a bankokat óvatosságra inti és Őket a kamatláb felemelésére indítja, a mi ismét csak válságot vonhat maga után.
A jegybankok tehát s pénzválságnak nem ellenszerei.
6-ik kérdésre: A pénzérték (Valuta) törvényesen elismert fizetési eszközt JBlent, melynek értéke a nemes érczével egyenlő.
Itt-ott hinni fogják, hogy elegendő alappal ellátott jegybanknak létesítése által a pénzérték egyszerre helyreállítva lenne. Ezen vélemény-Bek csak egy, de megfontolásra méltó körülmény áll ellen: t i. a megfelelő tőke alapnak beszerzése, a pénzérték mostani zilált állapota mellett ^
Jegybanknak felállításánál mindenek előtt a megkívántató élczlapról kellene gondoskodni, de ilyet mai nap beszerezni, csakis 20°/0-nyi agionak áldozatán lehetne, minél még ezen fölül figyelemben veendő, hogy Magyarország minden gazdasága mellett, tőkében érzékeny
hiányt szenved, éa hogy ennél fogva jegybankok fölállításánál idogon tőkéhez kellene folyamodni. Do, hogy ez a létező viszonyok mellett hajlandónak mutatkoznék-e, az csakugyan igen kétséges.
6-ik k érdesre: A pénzértéknek azonnali visszaállítása a sikeres forgalmi életnek érdekűn tagadbatlonul kivfinatoa volna; mindazonáltal e körül is .óvatosság szükséges. Az ogio-nak két évtized folytán kifejlett visazonyai mellett, az agio mai nap még számos \'iparos vállalatot oltalmaz,éa előmozdítja, különösen Magyarországon, a legfontosabb nyers termény éknek külföldre való kivitelét.
A bizottság tehát ugy vélekedik, hogy a pénzértéknek szabályozása határozottan ugyan, de mindazonáltal Jassanként eszközöltessék.
7-ik kérdésre: A pénzértéknek visszaállítása mindenekelőtt az állami háztartásnak legalább olvszerü rendezését igényli, hogy a kiadások a bevételekkel egyenlők legyenek, és minden hiány megszűnjék ; továbbá pedig, i hogy az állam a bank iránti kötelezettségének megfeleljen, azaz, hogy tartozásait ugyan J azon pénznemekben fizesse vissza, melyben az előlegeket nverte, hogy a bank is kötelezettségeinek eleget tehessen, ugy ezinie kamatlan államjegveit visszavonja és jövőben ily pénzjegyeknek kibocsátástol következe test\'n tartózkodjék. Hogv pedig jövőre nézve a pénzérték körüli . calamatasuk megilóztessenek, kuli. míszenni a bankügy a kormánv befolyásától fuggetlennek , nyilvámtt&ssék.
iMk k er d é s re : Az előző kérdésre e^iott felelettel, ezen kérdésre 13 válaszolva vaa.
Ha a bank pénztárába lassanként ezus: folyik, a ba:-k is fizető képes leend és a pénzérték azabáh oztatni fog. !
i\'-ik kérdésre: A rendszeres pénzforgalomnak hazánkOani biztosításra leLtermdazei szerübb évközök : elsőben is az állami haziar- j tásban a kiadásoknak a bereteiekkeli össze 1 egyeztetése s e szerint a káros hiánynak elta volitása; ezután pedig, azon körülmény mellett, mert az ország saját tőkéjében érzékeny fagyni | küzúst szenved, ugy hogy az idegen tőkét nuy 1 terjedelmes Joldmivelésuek okszerű uzesp- 1 sem képes nélkülözni é3 azt annál ke- \\ vésbé nélkülözheti létező, még mindig esekr;y ; ipara körül : világos és szabatos, a személy - es ¦ vagyonbiztonságot előmozdító törvényeknek alkotása rendezett, olcsó és gvorB igazságszolgáltatás ; végre az országot minden iránvban ( átszelő közlekedéseknek létrehozása és u w-n gerreli összeköttetés, különösen pedig ol-so vi | teldijjak, hogy ekként Magyarország képesít- | tessék, a világkereskedelemben tényleg részi | venni, a mi eddig az ország gazdaszati érdekei nek érzékeny kárára nem történi.
11a ez megtörténik és igy a mellózketletiül kívántató előfeltételek meglesznek, akkor a külföld bizalmat óvórend és az ország számára a hitel, a mai forgalmi étetnuk ezen nélkuloz-hetlen alapja, biztosítva leend.
A kamara ezen véleményt helyeslőleg tudomásul vévén, elrendelte: hogy a válasz ez
értelemben sietőleg az országgyűlési bankügyi bizottsághoz fel terjesztessék.
II. Az 1H7U. óv folyamában Oniczben tartandó kiállítás ügyében milködŐ bizottság, korábbi átirata kapcsán^töüldi ezun.kiállitás-nak részletesjJorvqsJ|fflPazon megkereséssel, hogy az mináí tágab^TOftbn\'terjésrtessék. ¦J~
A kamara ozon megkeres vény nek készseg-i>-cl megfelelni kívánván, határozá miszerint kerülete kiválóbb helycinek ípaiostii, tekintettel Steicroszágnak szomszédos iekvéséro éa az e, valamint a kamarai kerület legnagyobb része közt folyó élénk forgalomra, ezen érdekeikre nézve jelentékeny kiállításról különös hirdetményben értesíttessenek.
A fcamarai oli.-li A titknr
TÜPPLER K. SCHINDLER F.
Tanügy.
Tanügyi vegyes közlemény.
Mult hú 17-én a megyei tanfelügyelő a palm 1 iskuJái megláingatván , anuuk mind uiivagi mind szellemi állapotával teljes megelégedését nvílvánitá. A tanító buzgalma, hel ve= tan módja, a tanulói; rendszeretele és az előadott tantárgvakbau tanuaitütt előmenetele ejrvarant dicséretre méltónak lídáltatott. Ezen iskolában nagyrészt az uradalmi cselédek sí vermekéi ok tattatnak.
Lélekemelő látvány a jen*.-- rin és lány mivelődése: pontos iskolába járása, élénk figyelme és tanulási hő vágya.
Egy ik„béres-6 utói kérd ezé a tanfelügyelő: „menoviért adnád oda azt a kia tudományt, a mi: már eddig is szereztél" Hiedelemmel, de a meggyőződés hangján lón a felelel : .semeon viért sem." Jótékony, éltető szelleme, apuioja, védője ezen derek iskolának Zalamegye érdemdús koztiszteletu fia, a pa-liní uradalom lelkes igazgatója, tek. \'ilavioa Laios> ur. kinek minden léptét nem csak Halin, hanem m ügész vidék községeinek áldása kíséri
Kis-Kanizsa kozséy iskolaiban 1. hú ;J-án vizspaiut tartatott. Jelen vull az iskolaszék e! :j.jke l\'l. Letliupvr Kelemen \'-Ikész ur. a In tűk taté. az isk-ilaszék száinus tagja a a megyei tanfelügyelő. Minden \'osztályban ki-túnr-a taoitokar és tanulók buzgalma, a hites erkölcstanban nagy előmenetel észleltelett. \\. többi tantárgyak is örömteljes sikerrel ke-lekett.k. Azonban a harmadik tiusztalyban, mely két évi tanfolyamra van osztva, az ered-mén v kurouajái képezé az előhaladásnak. A jelenlevők szemeiből a legédesb öröm su-gáríott szét a tanulókra. A hit- és erkölcstan, magyar és némel-nyelv, földrajz, történet, természetrajz, számtan, ének. Bzavalás kitűnő sikerrel adattak elő. Az iskolaszék g\'iuduoka az általános megelégedés boldogító érzetét a legmagasb fokra emelé azáltal, hogy az iskola-pénztárból annyi ezüst balost hozón, bánv tanuló vult.
A tanfelügyelő áthatol tan mondott köszönetet az iskolaszéknek, a tanácsnak s mindazoknak, kik e tanévben az iskolák iránt oly szép részvéttel ¦.viseltottük.
Vizsgálat végével a megelégedés jeluitl és a nap emlékéül a tanfelügyelő kioszul a tanulók Bsámira azliskoloszék últul felajánlott pénzt. Minden tanuló egyenkint egy ezüst G krajezároat kapott
Ezen osztály tanítója ílajgaló öilndor, ki a rítka siker folytán, mint különben is buzgó lelkes, jól képzett, tevékeny tanító nyilvános elismerésre érdemes.
Múlt hó 21-én a tanfelügyelő Bánok Sz.-Györgyön megiátogatá az iskolát. Az iskolához a lehető legínségesebb állapotban van. Ellenben a tanitó Faits Károly ügybuzgalma sikeres tanmódja a tanulók előmenetelét örvendetes mérvben tünteti elő. — A rozzant és dűlőfélben lovö régi iskolaház helyett még ez év folyama alatt uj, czélszerü iskolaépület emelése terveztetik.
Fityeháza és Eaztregnye bkolaházai kielégítők, de mint értesültünk, annnl kevéybbó kielégítő 0 szellemi állapot. Az alkotmányosan alkotott népoktatási törvény és a kor ip\'--nyeí szerinti oktatást éa előhaladást ezen iskolákban hiába keresnénk. A tanmód és tan anyag ugyanaz, ami ezelőtt Tili vagy 1 nu évvel volt.
A tityeházi iskola látogatásánál jelen voltak n tanfelügyelőn kívül a kerületi esperes, a járási főbíró s uradalmi tiszttartó urak, Hisszük, hogy az illető hatóságok intézkedni fognak, hogy a nevezett községek tanköteles gyermekei is törvény - és korigényelte nevelés- és oktatásban részesüljenek. Annyival inkább, mert mind a két község iskola ügy-ének javiiásáL kérvényezi.
(jeléén f. hó 2ű-én a tanfelügyelő uz iö laszék elnöke tek. Svastiet; Karoly nr, alelnöke tek. Sellyei László ur és számos tagja ugy a községi bíró jelenlétében vizsgálat tartatott. -
A vizsgálat alkalmával az előmenetelekben sok hiányt tüntetett fel, melyek orvos lasára a vizsgálal bevégzése után tartott iskolaszék i ülésben u kellO intézkedések megléteitek.
ííó-án Pölöskét láLigatüi inejr a tanfelügyelő. A tanító buzgalma, korszerű hely ea tan modora, megnyerő bánásmódja a jelen volt elöljáróságot ib megörvendezteté.
A községi iskolaház rozzant állapota miatt a ezélnak meg nem felelhetvén, az iskolaszék elnöke s a tanfelügyelő buwliiáaa, a meggyőző indokolása folytán a község egy igen czélazerü, szilárd anyagból épült, faiskolának igen alkalmas kültelekkel együtt ÖOOO frlou szándékozik megvenni. Hisszük, hogy a halhatatlan érdemű gróf Széchenyi látván nemes lelkű fia gr: Széchenyi liéln földes ur és az érintett ház tulajdonosa ma gasztos érzülettel a becsár áron alul, vagyis a tentebbi összegért át fogja a házat engedni.
Mint értesültünk, 27 és 2*-án Csák tor-
TÁRCZA.
Mindhiába beszélsz nekem.
Mindhiába beasíUs nakam Mind hiába titkolod : Hol tDrt flflkfl itk* harcsol, Boldogság &*m tiibat ott.
Ajkadon, hol egjkor öröm, Ssenlen-rénr tSndökBlt, -Most ogy Lijó halrány\'sugir, Egy fojtott jaj resjj, aOrölt.
Boldügtaian ingj, látom ?11, Boldogtalan, b* tagadd; 8 ki lett aaii ? ki ok«, hogy Blng os-laast — \'taamagod.
- Boldogtsian tojt, íitffénTl de - Én még inkább &x vagjok >..
¦ CosknogT min din mily kesorrot Jól ílrtjUk, titkglok.
Egj eratilyban rénieBÜltűnk — Te bal, «0, U*d, jobb f«I51; Tagad önnön nlVad\'átka, Kag«a mogtUrt aikűd öl.. .
De légj nvogodtl clmntlk u, . . Tied— férjed kabalán,
¦ EdjIib pedig ha máahol nem, ! Laan, a mtXy elr\' fenekén.
- NOTTEB ANTAL.
A véletlen kelepezóbe kerítette!
^I.vptjabb poatssMU htlneflat.)\'
~7L PAL, Nagy-Ksjiizaán állomisoxó posta-k*l*as,4ioa részletet kapta kosvetlen lőnö-kétíSL hnwy m ugyaevsMtt helyi vasút vona-M\'L frtais>csiej 5«Wa N.-lüinís«aról 8op-BLÚm, Itfivslkud napon 80-in pedig ugyanaít
| Sopronból Kanizsára v isszák is érje, vagy ís tu-; lajdonjtépen, hogy az ezen vunalokkul szálli-j tott posta-küldeményeket szabály szerül eg ke-i zelje.
j Ezen utóbbi visszautazása alkalmával
beérkezvén a szombathelyi pályaudvarba, hol
I a kát ellenkező irányból kiindított személyvonatok rendesen találkoznak, b bol azon okból, mert a mozdonyok ujon fűtöttekkel váltatnak fel, a megállapodás fél óránál tovább tart, az elő nevezett kalauz, kit további előadásomban egyBzerüun csak Pálnak nevezendek, miután elvégezé az ott helybeni átadást és átvételt, kiszállott a posta vagonból, hogy azon kalauztár-sával, ki a Kanizsa felől jÖtL vonatot kiséré, néhány szót váltson, mert hiszen erre — a vonatvezető állítása szerint, azalatt mig a vagonok ide s tova tolatnak, s aa uj mozdony előfogatik, elegendő ideje volt.
A mig azonban Fái a pályaudvarban tár-Bával beszélgető, a háta megett állott azon vonat, melyhez ő tartozott s mely időközben hol fel hol pedig letolatott, egyszerre csak ismét megmegindul, u kirobog a pályaudvarbél, s mikorra ezt Pál észrevette, már annyira tova ha ladt, hogy azt Ő utána futva sem érhette többé utói.
Pál a Bzombatholyi pályaudvarban ily véletlenül lemaradván a vonatról, rögtön\' felkereső az ottani állomásfőnüküt\', előadván esetét, felkérte ezt, táviratozna haladéktalanul a legközelebbi első állomásra Molnáriba, és uzól-^litaná fel az otli állomás főnökét arra, hogy cz, az útban lavő vonatnak hozzá loondő beérkeztekor a poatavagön ajtait, molyok ugyan betéve, de kollőlog bezárva, lakatra téve nem voltak, azonnal hivatalosan ólomzárral láttassa el azaz-plombiroztassa le.
Kevés idö vártatva beÓrkexott Molnáriból a távirati tíIohz, moly szerint a postaknlauz fcíVan&la pontosan végrehajtatott, —Pál tubát tfllje&ea megnyugodva azon gondolatban^ hogy
a poatavagon, mindaddig mig ő Kanizsára ér-kezend ekép lezArottan fog hagyatni, bevárta !1 szombathelyi pályaudvarban a Sopron felől legközelebbi tehervonatot, a ezzel akart tovább leutazni, azonban ezen vonat vezetője határozottan kijelenté, hogy őt díjtalanul nem, csak is a kieső HzemélyBzállitási dij lefizetése mellett veheti fel és szállíthatja e vonaton, Pálnak pe dig nem volt annyi pénze, igy hát kénytelen vala a felülről jövendő személy vonatai bevárni.
Végre éjjel beérkezett ezen személyvonat is, — Pál egész biztossággal lépett be kalauz társához a postavagonba, de alig hogy abba lábát betevé; ott terem két vasmegyei fegyveres pandúr, a a csendőrbiztos, s ez nevén szólítva őt leszállítja a posta vagonból ü értésére adja a nem kevéssé megütközött Pálnak, hogy felsőbb rendetet következtében le kell őt tartóztatnia, amint minden szabadkozása s ellenvetései daczára csakugyan be íb fogatta Őt.
Pál a következő nap márcziuB 31-ke reggelén az első személy vonattal egy fegyveres pandúr káplár őrizet alatt bakisértetvén N.-Kanizsára az itt székelő nagy kapornaki löszolga-birósághoz, első teendője volt magát a hivatalszobába bevezettetnie, oly végből, hogy 01 ott jelen volt megyei esküdttől befogattása s becstelen módon lett bekísér totésónek okára nézve felvilágosítást b azonnali szabadon bocsájtatá-eát kérjo.
Midőn itt éppen a legnagyobb indignatió-val kelt ki azon lealázó méltatlan eljárás ellen, moly alkalrnaztatik ö irányában — ki még cöok olsem képzolhoti, mi által azolgálhatott volna erro okol; szerencséjére botép a hivatalszobába a kanizsai állami postahivatal főnöke éa a kerülnti postaiul ügyelő, Örömteljes bizalommal fordul tehát ezen utóbbihoz, mint ki őt óvek óta becsületességről ismeri, esdekelve kérvén azonnali szabadon bocsát tatásának kieaa-közöltutését, mórt hiszon teljesen bltutelim lévén, mind un pillanatban helyt állami.
Ámde a poatafelügveh\'ben helyzeti ebbeli reménye meghiúsult, ez ugyanis egész higgadt sággal kijelenté, hogy csakis a végből jött a főszolgabirósághoz, miszerint Pál mielőbbi kihallgatását eszközölje ki, s ót ha csakugyan oly bűntelen, miként állítja, ami különben majd kitudódik, oltalma alá vegye, minthogy azonban bírói kihallgatása, az előhaladt idő miatt már csak a legközelebbi napon fog eszközöltethetni, csak legyen Pál addig nyugodtan, s maradjon meg szépen ezen egy éjen át a szol-gabíróság őr-szobájában.
De ugyan mt is szolgáltathatott őzen épen oly rögtöni mint szigorú intézkedésre okul ?
Hát bizony csak az, hogy midőn azon vas-utvonat,melyről Pál kalauz véletlenül lemaradt, márezjus 30-án délutáni 1 órakor a n.-kanizsai indóházba beérkezék, az ottani pályaudvari postahivatal egyik kiadója, a egy hivatalszolga a küldemények átvétele végett szokás szerint kimenvén a poBtavagonhoz, ennek mindkét felőli ajtóit ólomzárral ellátva találták a miután ezen rendkívüli eset okáról a vonatat kísérő vaqutt személyzet által értesittettekj bejelenték azt közvetlen főnöküknek, a pályaudvari postamesternek.
A postamester lomotszetvéja a postavagoo ogyík ajtajáról az ólomzárlatot, őzen két egyén kíséretében bement a vagonba, é az abban talált postaküldemény okot szabályazorüleg lelti--.rázva \'jegyzékbe vette, 0 midőn ezt bovégezé, Pál kalauznak holmiját annak beérkeztéig szintén gondviselése alá akarta venni, mielőtt azon-" bon ezoket kivitetné, betekintett a Pál nyitva állott útitáskájába,, b íme obbetr egy felbontott pénzzacskét, es utóbbinak belsőjében pedig több pénzes lovolu.uk félig d égetőt t bori tékát » egy csomó szintén Így olégotott utánvótlapo1 fudaxott fel. (V?u« kOvatkailk)
nyin volt 4 tanfelügyelő. Meglátogatta mind a kath. mind az izr. hitközség iskoláit. Az
iskolaszék elnöke t. Molnár Elek ur és számos tagja előtt a tanfoltlgyelö a legnagyobb raegÖTégedes 7tijoTeiíteso \' mellett a ritka huzgalmu, tevékenye szakavatott Unitéi testülotnek a^jjápoevelés Bzent nuvében ünnepélyes ^líamöfesl ~^záVazötC"Atagas, di-szefl iskolákban mintaszerű fegyelem, rend b a legkivánatosb tanmódok az élénk, értol-~ mes feleletek, a horvát, magyar és német nyelvben tett oszbnngzó előmenetel a látogatás örömeit a legmagash fokra emelek. Másnap a tanfelügyelő érdemes és kőzbécsü-lésre méltó tanítók szerény körében ebédelt, — és a kölcsönös felköszöntés alkalmával áthatóan élteté nem csak Csáktornya, hanem az egész ország buzgó,, lelkes éa egy szebb jövfl reményében tűrni, te^nni és a haladás utján előre törni iparkodó -tanítóit.
Délután a városbíró az iskolaszék elnöksége s több tag egybegyűlvén a tervezett polgári iskola ügyében értekezlet tartatott, és a kivitelre nézve jelentékeny megállapodás jött létre stb.
Vegyes közleményünket más alkalommal folytatni fogjuk..
Levelezés.
Kzeut-UftxJó, april 28. 1«T0. Ki világ-események színpada helyett örűmestebb keres fel igénytelen magányt, vagy eókazür. csalódott keble érzetével egyszerű, de őszinte baráti körben több gyönyörét találja, mint n mit csillogó fénymáz és hiu porapa nyújtanak, azt a f. hó 26-ki bánokszantgyörgyi egyszerű és önzetlen falusi ünnepély — saját eredetiségében.— teljesen kielégítendő.
A félreeső Göcsej regényes hegylánczainak egyike alatt terül el ódon kinézésű egyházával a kis falu Bánok-szent-György — hajdan Bán ti-szent-György ; a birea lindvai Bánfyak birtoka, — Kovács Zsigmond pécsi püspök ő mltsága születési helye -— hol f. hó 26-án a z ~ ~e~Ts5~Örszag~oa~,"v^VÍ\'r""uWnep\'eTyéaénmegtartatott.
A bánokszentgyörgyi vásárjog az Összes göcseji vidék ipara és kultúrájára nézve tagad-hatlan lendületet okozó esemény, b mar csak kegyetlen rosz és sáros utainkat is a remény egy meleg sugara rezgi át ezen körülményből. Mint jótétemény tehát az összes vidékbeli lakosság közérdekeltségével találkozott az uj-v ás ár megtartására kitűzött nap; annyival inkább, inert Királyi Pál a kerület kéuviselöjo is — mint ki emiitett vásárjog engedélyének kieszküzlésében fáradhatlnn buzgalmat fojtott ki — odaváratott.
A vásár, a kitűzött napon népünnepélyek rendezésével, melyből a BüU^körbufl, csapos bor és zsákokban Bzétszórt zsemlye nem híányc-zának, nyílt meg és midőn reggeli 10 éra tájban képviselő ur kíséretével a Muraközből megérkezett; taraezkok durrogása, bandérium és nagyszámú Össze sereglett nép óljenekkol és lelkesülten togadta.
Ezután Falca Károly bánokazentgyör-gyi birtokos üdvözlé a képviselőt kiemelvén,\' . hogy neki és illetőleg gondoskodásának Bánok-- Szent-György éa..... vidéke nem csak vásári, "hanem még postaállomást is köszönhet, mely itt a mult évben állíttatott fel.
Ebéd felett lelkes felköazöntések és-szép bölgy vondégkoszoru között kedélyes, családias élvezetben részesült mindenki pártkülönb-s é g n é l k ÜI.
Ebéd után tánezra kerekedett a kis, de őszinte örömben áradozó társaság éa meleg „Is-tenhozzáddal" kísérte * köréből csak hamar Pestié siető derék képviselőt és illetőleg nemes keblű barátot, kinek részére köz,-ugy mint egyesek javára törekvő ^tevékeny ós résztvevő .szelleménél lógva választó kerülete részéről a \\pártkülónbség nélküli küzelísmerés ezúttal ujabban és mindenkorra biztosítva lett. \'
TÜBOLY VICTOR.
Heti szemle.
t Április 29-én 187U.
Gyulai Pál utódja a szinképezdében Szigligetig Ede lön. — Királynénk reményteljes állapotban van. —- Pest szépítésére kiadandó magyar sorsolási kölcsönre 240 ezer 100 ftos sorfljegy ada-,. tik ki; főnyeremény 250 és 200 ezer frt, húzás évenkint 2-szer lesz. — Napóleon császár april 20-án volt 63 óyes. — Ferencz volt nápolyi király s neje, "királynénk testvére Gödöllőre jönnek hosszabb időru. — Pakson Deák Ferencz József föherczegnek vendége volt. — Győrött egy 20 mázsás ökröt mutogatnak. — A budai gőzsikló építése 120 ezer frtba került. — Parisban egy gazdag amerikai halt meg, ki a dohányzás áldozata lett; naponta 30—40 db szivart szítt el, arcza olyan volt mint a sült alma/ orezcsontjai egészen meglágyultak.— Ilauscher és Schwarzonberg bibornokok éles iratokat bo csatának kí a pápa csalhatatlansága ellen. — A .washingtoni postán közelebbi érkezett meg egy csomag, melyet még 1848 aug. 7-én adtak föl Bécsben. — Uj levélboriték jó forgalomba, mely egy czérnaszál segítségévül nyílik föl. — Horn Ede kőzépszolook megyében követjelölt. —Pest városa történelmének megírásával Csen-gery Antal indítványára Salamon Ferencz bi-zatott meg; a munka díja 1000 db. arany. --Az óbudai azeszfinomitó-gyár mult szombaton explodált s 15 ember azonnal meghalt, többen megsebesültek; kár mintegy 300,000 frt. — Gr. Teleky Sámuel özvegye az. b. Jeazenák Lu-dovika Grátzban apr. 20-án meghalt, élt 69 évet. — A szolgálók javítása czéljából Pesten nőegylet alacnl. — Jászapátiban egv kntásás alkalmával mnmmut csontokat találtak. — A Gr. Batthyányi Lajos szobrára eddig összesen. 8836 frt gyűlt be. — A magyar s erdélyországi néptanítók közül 714 egyén 50420 frt" segélyt nyert az 186&-re országgyűlési leg megszavazott összegből. — 1848-49-beli honvédsereg tisztjeinek rangja királyi elismerést nyert. — Pompejiben, közelebb nyilt meg a színház liüJÜ évi szünet után. — Gyórvidp.kén egy réten a tilalomfán ez áll: Ezen ja rostélyos ! azaz : ezen a járás tilos!
Hire
— Józs e f Főh e r cze g Nagy-Kanizsán. Mult vasárnap este felé már hullámzott a népség a főutezán éa a vasúthoz vezető utezá-kon, hogy a magas vendégelj az uralkodó háznak oz idő szerint legnépszerűbb tagját üdvözölhesse, ó ~Fensógo Varosdróli útjában éji fél tizenegy órakor ért a nagy-kanizsai pályaudvarba, hol roppant nagy számmal voltak jelen s kitörő lelkesültséggel éltették, az idő előhalauott-aága miatt a 48-ki sorbad alezred^e Keh-ler és Varga őrnagy katonai rövid szóval fogadták, kint volt ugyan a város küldöttsége is a polgármesterrel együtt. Szűnni nem akaró lelkes éljenzés között ő Fensége Herczeg Batthyány Fülöp uradalmi tiszti lakába szállt. A Város fényesen ki volt világítva s az esti szellő vidáman lengette a sokhelyütt kitűzött nemzeti aászlókat Másnap reggel 8 órakor a sánezok melletti gyakorló téred a honvédség felett szemlét tartott, a teljes megelégedését fejezte ki ő Fensége a\'tapasztalt rend és szabályszerű gya-
[ korlatok meglepő sikerén s a zászlóaljat egyike a legelsőnek osztályozta. Megtekintette ezntán
| a laktanyát, raktárt, s valamint ezeket ugy az irodavezetéat és kezelést a legnagyobb rendben tálalta s Örömmel fejezte ki benső megelégedését. Fischer főhadnagy ,Weidinger és Svns tics hadnagyokat a honvédség megkülönböztetett jeles tisztjeiül jelölte; a legénységet, hogy Ősi szokás szerint boráldomással fejezzék be e nap tanúsított ügyességöket 37 frt 25 krral aján-dékozá meg. E-honvédség a legnagyobb öröm-mel\'volt eltelve ő Fenségének nyilvános dicsérete által s még a legifjabb ujoncz arczán is a lögtisztább-öröm s hazafias lelkesültség sugárzott. Hétfon. délben a pes^ti vonattal Boglárra jitazott, hol Somogymegye lelkes főispánja sze-
mélyesen fogadta s voudégoül Szőlős-Győrökre szállította, honnan ő Fensége kedden reggel Veszprémbe utazott.
— Az űj ütcza:megny_itás_végett a lerombolandó ház elvihető részei már elárvereztettek b a lerombolás JB^ a napokban kezdetét veszi. ?^p^
— Az é p i t e aWfim uj kanizsai váresliáz tervei pályázat utján állapitatván mbg.felhivjuk a közönség ügyeimét ez érdekes ügyre. A városi képviselőség czélirányus határozata Bzerint a tervek a gymnáziumban egy külön helyiségben fognak elhelyeztetni és mindenki által szabadón megtekinthetők. Hallomás szerint már is kél terv érkezett
— A vallás éa közoktatási m. kir. minister által a znlaracgyei kapolcsi izr. bitközségnek az országgyülésileg izrael. egyházi ezó-lokra megszavazott 5000 ftnyi összegből 500 fit Begély engedélyeztetett.
— Sznlacsy Farkas ventei földbirtokos apr. 25-én vezette oltárhoz Dr. Kovács Sebestyén Endre bájos b szellemdus leányát Ilonát. A szent frigyhez az ég áldását kérjük s örvendünk, hogy Zalamegye hölgy-koszorúja egy nemes gyöngygyel ékesebb lett.
— tir. B a t í b y á n y Zsigmond a za ¦ lamegyei Deákkor elnöke tudtul adja, hogy a megyei közgyűlést megelőző napon esti 7 órakor pártértekezlet lesz, mire az elvtársakat minél nagjnbb számban megjelenni kéri.
.— A s z ar v a 8 f o g a V, melyről előbbi számunkban lettünk említést, nem Keszthelyen, hanem Diszelyen van tíáry látván ur birtokában.
— Lapunk előbbi szamában rövideden hirleltük az jhárosberényi makk haszonvehe-tetlenségéUszükség esetében megnevezhető hiteles egyének mondása után, most Neuszidler János inkei fő vad ász ur megtámad bennünket, hogy ily hírt minden szakértöiség, erdészeti irály és terminológiai megnevezés nélkül az erdészet compromisaiójára közöltük. Mi e hirecs-két egyszerűim regiatráltuk,s belőle egész czikk-Borozatot nincs is szándékunk írni, mint nem írnak apró hírekből más lapok sem. Tíagyon csodáljuk, hogy t, munkatársunk az apró csemetéket terebélyes fákká kívánja nézetni. Egyébként szakavatott czikkét szívesen vesz-szük.
— Délzalai takarékpénztár má-( jus l-éu megkezdi működését, mely napra
Horn Ede az egylet elnöke körünkbe érkezvén, tiszteletére bamjnet rendeztetik.
— Herczeg Batthyány Fülöp a kanizsai Dalárdának 50 trtot küldött, mely nemes tette ö herczegségének mutatja, hogy c város intézeteinek fenállásál s virágzását folyton figyelemmel kiséri.
— Meghívás. Amint olőhaladási mozzanataink közt nem kis figyelmet érdemel egy jól szervezett dalárda alakulása, ép 0I3* megbo-csáthatlan volna a közöny, mely annak-fonál-hatását csak némileg is veszélyeztetné. Városunkban ily kedély nomesító, és társadalmi életünk jelen viszonyai közt mélUS meg kivan ta tó egyesület hat éven át, a körülmény minden nehézségeivel megküzdve működik Nem egyszer volt alkalma a közönség elismerését is kiérdemelni, és — fenállásn mégis ingatag a kellő pártolás hiányában. Felhívom és kérem azért Nagy-Kanizsa műkedvelőit ügyünk pártolására s a lelkes fiatalságát, hogy dalárdánk ujabb szervezésére tümegesülni, s ez ügyben f. évi május hó 8-án a „Zöldfa- kistermében, délután 1 órakor tartandó közgyűlésre, a működő és pártoló tagokon kívül ia minél többen megjelenni szíveskedjenek. A közgyűlés tárgyait képezik : az évi jelentés, a pénztári szamodások megvizsgálása, az egyleti tbjztviaelök és szolgák fizetéseinek éa egyéb kiadásoknak további meghatározása, a végre az egyleti tisztviselők megválasztása. Nagy-Kanizsán, april 27. 1870.
Elnök! megbízásból,
PETZ ANTAL,
ogyL titkár.
" Jt>-f ,
— K. J. A tanodái botrányoaaág felleplaaísa irf
as ügynek, bocsánat, hogy nem kösÖljUtí nabería-1 kelteknek -kell ast orvosol
— B. Z.-Eg-crsieg-. A* alÖirat töltött hbtelpés,\' ká-atúirat talautt csiuíísséga, a Jtót husiit •lisnsnlyoai a mellékeli Ív <IicsáretBB tDmnttaégí ;_Tajha mind igf: jOnne visssa.
— V. O. Hossza beaaelTt.nűta fogsdbfttnnk eL .
— Ti A PajrUano-syrupra irt ssakértSi vélawínyt^ kQitOncltel Yetüi:. s nüelűl?b kösölni fuejuk. ~
— K. K. Aprilban mcejelent arimokat aa üj «16- , BietGnek asonnal meíküldÜttOk.
— Sí. Pest IntÉakedtQnk.
— P. Pacsa. Mielőbb hotni fogjuk.
— Hl Léva. Helyes, köstönottcl vettük;
Weisz Jázsef *)T . %
gyógyszerésznél Bécsben „Zum Morén*
Stadt, Tnchlauben 444., 27. sz. kaphatók.
Pate Pekturale George: ezen koczka-ezn-korkák grippe, katarus, köhögés s rekedtség" elen hasznosak. 1 \'doboz 70 kr.
Uacbou aromatisé, a Bzáj rosz Bzagánák el* távoliláea végett," dohányzás, evés és szeszes titalok ivása után, nélkülözhetlen : társaságokr bálok stb. látogatásánál. Ezen szer teljésen ártalmatlan növény-alkatrészekből áll; óvszer a fogromlás és fogtáj ás ellen. 1 doboz 70 kr.
Dr. Max F. Smidt fogtincturája : fogfájás ellen s egyúttal szájvíz, mely-már félszázad óta— nagy haszonnal általános használatnak örvend.
1 üveggel 40 kr.
Szakadás elleni ir, kitünőleg használható az altest-rész-szakadásoknál. Készíti dr. Gtüsí gyak. sérvorvos Baselben ; pléhdobozban utasítással : 3 frt 50 kr.
Fogpaszta, kitűnő azer a fog és fogbus megóvására és tisztán tartására; porczellán tég-liben: W kr.
Franczia folyékony hajfestö szer, melylyel legfeljebb 10 perez alatt tetszés szerint: szőkére barnára vagy feketére íeatnető tartósan a Baj. Az ahhoz való készülék, L i. 2 kefe, 2 csésze s 50 kr. 1 üveg festő szer 2 frt.
.Fagyseb-balsatn, tégliben50kr; czazidüit: fagysebeket ig teljesen meggyógyítja.
Valódi esukamáj-ülaj, kitűnő tiszta izŰ, üvegenkint 1 frt és 1 80 kr.
Svajczí fűlviz, gyógyszer fájdalmak a nehéz hallás ellen 1 frt.
Cs. kr. szab. haj- és szakál-essencz, Joghatályos b ezer a haj és szakái s erősítése végett; utasítással : 2 irt.
Cs. kir. azab. Tannochinin-pomádó Pser hofertől, hajnövesztő szer, mely 8—10 nap-használat után a haj-kihullást bizonyosan megakadályozza, annak növését elősegíti; színét, puhaságát megóvja. Orvosi tekintélyek által ajánltatik. Csinos kiállításával ékessége az öl-tüzúasztalnak ; 3 hónapig eltartó szelenCze ára
2 frt.
Ur. Gölia általános éjclpora, hatályos az emésztés, vértisztitás és erűsitésre nézve, naponkint 2-azer a eendő. 1 nagy doboz: 1 frt 26 kr., kis : 84 kr. ........
Pastiles digestives de Bilin = büini emésztést elúsegitó lepény, ennek a büini érczesvizzel hasonló leioldozó alkat részei vannak ; ajánlatos az emésztési bajok, szél, gyomorgörcs, gyo-morterheltetés, felböfogés stb. ellen ; 1 lepecsételt doboz ára : 60 kr.
Szem víz dr. Romershauzentől : a láterű megóvása s helyreáüitáaára. 1 üveg, pontos utasítással : 3 frt
Barthaar-Stangenpomádó — az utánnövő hajat összetartani s azt megfesteni ; egyúttal bajuszpedrőnek is alkalmas ; ára: 60 kr.
Több gazdaasszony, szakácsnak, urasági kocsis, urasági inasok ás kertész alkalmazást keresnek; bővebben értesülhetni Wajdits József tudakozó intézetében.
*) E rovat alatt kOtlOttokért feleloWgat nem víllal a fliark.-
ty X- T I-B I R N Ö R:
.\'\'Naty4Mtiti, apriiu 29. 1870;--J^1 »tébbl fabua hetivásár különös - alakot Oltott m\'9Í**,\'mtnX a jolaolegi karis évi maradtíny in az ** 1? ^ *"StynglU piSckunkaL -. ¦, * kttlfTJIdiek rnndalmínyaket tennék igea magas
B"wdb"tnínk j ai ildísaurU kítnapótal idö w"15** s*flaétk*i4tt «1 r«mínyt nyojt a bifternitn, »«ly «*rlnt a» hfr BW,lk.déi«t nem virhaljak.
Ptellrjegyzék
\' iH7ü, in ^cíü, hA a7.ia m^jt ¦
h^Wialkjű^áTal. ¦ 8«íiw kOsip «. Ü./rt 40 kr.; la m.\'fi frt \'?6 kr : aaalva „, 1 M ]fjI kr-flitbaoi T„M w,ia frt 26 kr.-, :. "^jViWÍÜ • frt, 60 -kr.Ojftpja UutÁ Hü frt; kiitép
í^filtc^^a-f"^ i*"- - hr\'< Ut*"1 - frt-kr.
-frt-kr. Bwf0nya mfiröja üt « ?°M J»tíobb Hü iu Ü frt 20 kM :kasíp-W M fu 6 írt i~ kr, l.niUt.,.bb «10. 1 írt
80 kr. Soma UgjobirTB fat 3 frt 60 kr.; kíjiápsícrU 7G fts 3 frt — kr.; logsUinyabb — frt — kr. Árpa legjobb 70 ft* 3 frt— kr.; köaepsaerfl 6B- fts 2 frt 80 kr.; legsilányabb — frt — kr. Zab legjobb 46 fts 2 frt 40 kr.;.köiépB«era 44 fts 2 frt 20 kr.; legsilányabb — frt — hr. Knkoriosa legjobb 8Ü fts 3 frt 50 kr.; kOsípiierll 84 fts 2 ítL 20 kr.; legsilányabb — frt — kr.tHajdina lacjobb 70 fta 3 frt —^ kr.; kflKcpflxeru ÜÖ fta 2 frt 80 kr.
A nagykanissai város tanácsának árjogyaéka knnyvebSl kiadta ÖZlGETHY KAROLY, biztos.
Vssutl naponkintl menetrend :
lndaf N.-Kaairaáró) Unrcs foIA reggel 4 óra &5 perez. „\' \'¦ m ¦ ¦. . - délután 2 ára 25 peres.
r „ Buda „ reggel Ü óra „
„ U - «1. u. 1 dra 22 perca.
. , n- tátva 10 «ira 57 „
ft , Trien; „ rogg.\' 1 «ira 4ü „
dálben 2 ura 15 rogg. , 6 lira — „ éjjel 11 óra 20 „ „ „ /^SÍproaig délután 2 órl 20
Érk. N.=Kftninára Barcs . reggal.....4 &n
-=-?éci
Érték- és váltófolyam: april 29.
5g/B inetaliques 60.45; 6% nemz. JctilpsUo 09.00; 18B0-B álladalmi kSlcilln \'gBJ^j\'SÜb rctizv<íiiyek\'71ü; Jiit^liii^Szuti r&ixvdüyek 248. 70; Undon^B.TOi uillst igio 120.0ft; arsn; d»r»b)» 5.80 kr. -
.íólüVo"13 ir* S Buda fülDl J.ggol *.őr« 03
.____ dólb. í ír» fi I
\'-¦ eitve- 8 drA 1>3 JJIIi.dI\'J ití 612 uilto \'10 dra Ofi re|ll!iil V dr. 10 eito IO.Am 18 • iproubil ddlbenl2 órn\'fJ
TrioBt. Ilí"e«
Hajol l-t« 7-lg 1870.
1 6- és beti- Katholikus na PJ ProUíitina <s>
nap tir naptár T -
18) A.jó páattorröl. ¦¦
János X, 11 — IS.
i. VasáraBp B 2 Fülöp, J. fi 2 Miserere
3I HétfS AthaiuU Z*lgin»nd
a1 Kadd Kor, fclL Keresat f, > »
4 ~ Sí ara. _ Mónika ridra.Ami^
fi Caíltürtök Piui pipa . Flus. Jámb.
Piintok "_ Jan.. dL„ fő*;--. ..áldirr _ . ¦ 1,
¦ 7 ösonibat Saanisalá -OiaaU 5
Jj\'olclős azorkesztő: Wsjslts MÚsf. Sogétaerkeaitü: Batort-lJfM. .
H
K P E T E SE -K
UJLflKY, HIRSCHLER FIA
[deszka és épüleífa kereskedők
AÍsó-Domboruból
I bizalommal jelentik a mélyen tisztelt érdeklök, u. m. Uradalornbir-J tokosok-; ^rlők^, építészek- és asztalosmestereknek, s köztudomásra I juttatják, miszerint f. évi april hó 1-tó\'I kezdve
sghlesin6er otum. urnái -
i*ara,ary-lCF»\'n1g;pM%.n, , , , *•
felső utcán a nagygymnasium átollenébeni saját házában
firmájok alatt
fiók raktárt
nyitottak mindennemű deszka és épülett\'a anyagukból, mire nézve a I lehetO nagy választékú raktárt ajánlják; biztosítván. Iimjiv u kiszól gál«t pontos és- jutányos lesz
[Tadőköh^a-megfgydgynlt^Klz -eltűnt "^életerő erősblilése.L
(405-
Hoff János udvari szállitó központi raktárának Bécsben,
Radauz, 1870. február 24. Kórok nekem a mellékelt 14 frtórt az Ön kitUnfl maláta-kivonuti egészség-söréből egy ládával küldeni, líitlmann Janim, állatorvos a cs. k. állammén esnél.
Bochnia, 1H(J9. Kérek ujabb\'küTdeményt kitűnő készítményeiből, a maláta-ki von ati egészség sorból, maláta-egészségi csokoládéból és mell-maláta-bonbonból a fiu számára. Tüdő köhögése, mely fájdalom, mar igen előhaladott volt, csaknem végkép elveszeit már, a lélckzct kellemetlen szaga elmúlt, szintúgy az éjenti izzadás, az előbb oly veszedelmes kibányás jobb jelleget öltött, az előbbi ehtoványodáa helyére husboli gyarapodás jütt, a fiu nyer erőben, vidámságban, Udu ségben. (Következik köszönet) Kue&ht\'I. hivatalnok.
Woldisch-Tychow, (Belgrádi kerület.) Két év előtt nagyobb mennyiségű maláta-kivonat élvezete által, ismételt betegségi esetek folytán elgyöngült testi szervezetem uj életerőt nyert, éj a mult évben a lloff-féle maláta-egészségi csokoládé huzamos használata által igen terhes köhögéstől menekültem meg az Uraságodnak már akkor legmélyebb, hálámat fejeztem ki. Dr. Romberg, lelkész.
TSW ^y^lt^^l^T^L^ Joliaon Helf.
Nagy-Kanizsán: Heichentlml C, és Roaenberg & Welíöcb urak kereskedésében kapható.
-ÁTverésk^rdetraény. +<
Vasmegye telekkönyvi törvényszékének 1Ö70 évi april bú \'.\'-én S3fll8T0 nátn alatt kelt vógses- folytán közhírré tétetik, miszerint néhai Molnár Mihály," Pacsin elhalt lelkész orílkösaiack kérelmére Zalamegyo 4rvaWjTéiiy»aékének 1870. évi január CO-áa C215i8b"9 szám alatt kelt véglete folytán a mostnevezett \' öritkhagyó hagyatéka javára felvett, s a szombathelyi 81-ik szám Jjfbetv bejegyzett f(">S hái «áicmal jelfllt 75. ¦aám báioak e* balta leknek, ugy a» 1316, és 1360 181Ü hsz. se polgári birtokoknak Snként«a (dárvcreaésB a krívetkeső árverési feltételek mellett, t. L hogy a fent korulirt birtokok eprütttísen 4910 frt. becsárun fogu.iL kikiáltatni, bánatpénzül a becsárnak tizedrésze leendő ; — n vevőfél a leütés napjától kezdvn fitt/D kumiitnr\'\'\' yif\'nr itgy harmad ré*sét1*4— tét napjától számított 15.nap alatt. — « második részletet a (elité* nap-—jásal" aaá»itotl-két-kóf—-és-a -harmaiiüc- részletet <rítntr *-Iraté* -nap-jától stimitoU négy hó alatt Vasmegye telekkönyvi hatóságánál, avagy netalánl btrói utalványozás esetén az illetők keséire lefizetni tartozik. -A bánatpénz a vételár első részletébe fog be tudatni- - A vevőnek .t ttbffvett birtokok a leütés napján azonnalit*dalunk aszal, hugy az asuk tán járó- hér áa hasionbér at árrorés napjától bxzdvr -f>t fogja íHetni, a tettleges blrtokáUdaa pedig csak a fentebbi t.érlé.»i ImsiunbérléM lieriffdéiek lejártával fogbekftvetkezni, ón vm->ut tartozik a verő ezen időtől kezdve a birtokkal kapcsolatos mindennerofí kültériteket és vr-1 saélyeket is viselni, a kincstári illetéket, ogy as árverési költségeket is megfizetni, éi a vételár teljes leüicléséiga 75. számn lakházat és mellék épületeit teljes becsértékben a tűzkár ellen saját koltíégén biztosítani, a blitositási Igazolvány 15 nap alatt a megyei telekkönyvi hatóságnál bemutatandó I észen.
A tulajdonjognak vevő javára leendő brkublezé«e ae árvrrési feltétolftk teljesítésével hivatalból eszközöltetni, és ha a vevő íe árverési, . fellételeknek elegét nem tenne, «een és ubbon a báiiAtpéitK l-lvesiu\'-tóti Mai} » "aegrett birtokok árverezése bármelyik érdi-klolt f.il kérelmére is « WÍ koltaáfei és veszélyére njból elrcndelcadS, és csak t-py határnap kltOacW BicUatt bectáron alul is megtartandó árverés utján ilndatni tócsák, mlrmndslUtvén, az árverés, foganatosiiására első haiárid.\'.nl l.STn évi janim hó 1-i5 napja, éa aaftMc eictén második haUrid.\'al IHíU éti i Julius 4-ik napja .mindenkor délelőtti 9 órára Brombathclvre. a mc-gmi Ulekk9ayvi hivatalba kitflieteU azon hozva adással, hogy a fenncbbtl birtokok bb elsC irrejésen e»ak becsáron, vagy aion felUl. a másodih i irv«>*b*n unnban becsáioa alnl is eladatni fognak. I
A tat aa elárverezendS birtokok/ iránt fennálló bérlési, és ha-iaonbériési aaCrzBdáaeket, és a bérlők és haszonbérlök neveit íll eli, erre nézve as árverezni kívánók Zámbony RezsS tömegguntinóknál, Szombat-helyen felvilágosítást szerethetnek.
Egyottal aion jelzálogos hitelesük, kik nem a telckkluyvi hatóság székhelyén, vagy annak közelében laknak, fellilvatnak, hogv a vételár fíloiltisa alkalmával leendő képTÍaelletés5k végett a telekkönyvi sUtóeás; iBékkalyen Saombathnrycn lakó megbízatott rendeijonek, és azok névé* 4* lakását as eladásig ide bejejentsék, minthogy ellenkező esetben i kiaevtsendS gondnok álul fognak képviseltetni- \\ I
Tegr« mindazok, kik a lefoglalt fennebbi ja\'ak iránt talajdouit ˇasry mis Igeort avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, síin-t*n felbivatnak, hogy Igétrykeresetüket ezen hirdetmény kDcétételének BtoUi napjától ssAmitandó Ifi nap alatt, elsőbbségi bejelentményeiket pedig as ingóságokra néive az árverés kezdetéig, habar kfllön értesi-. sétt.nen vettek ja,. Yasmegye telekkönyvi törvényszékénél benyújtsák: kfilanbeo ások a TÓfreluíjtij folyamát nem gátolván, egyedül a vételár fblSslefire foffBsJc nUsittatni.
; Yasme^ye törvénysíike, mint telekkönyvi batóaignak Szombat-heiysB 1870 évi april hó fl-én tartott Üléséből.
................ , CZÉDLEE IMRE,
1 . • . • • ¦_ hely, eln. _____.\'.
Játékánik és társasjátékok.
It[ü és öreg, szegény és gazdag számára olyan dusválasí-tétu és olcsó raktára, a müven Béraben^több nem létezik. Tanulók számára tudományos játékok, és minden kornak számára roppant választékkal érdekes társasjátékok. Kivrmntos árjegyz Ue a játéknrnknak :
nélkfil dbla. 3, 6. nyha, i3táló, bolt.
\'.ímpisán filtíizíetfitt babák dbj-. .Ili. frf). 80 kr. 1. -2. 3, -í frt. Báb..; JJÍlüSLÜLn...lLL 2U, aü,...ilL 5U, .Oi.\'. kr. 1, i irt. gép** fntkoaó bábok hanggal, nrnigüfcjjel. kéziéi R lábbal "0, 9(1, 1 frt \'JO kr.
Lotlvria é< tniiibolajitík ¦-11, \'l" r\'iO, 60 kr 11arángkalapár* 10, 6il kr. UoiDÍn>> -0, :V0, M, r*i kr *rb»kk ngiirákkal l.SD, l.f.O, "J f. i ktlffli in, ]*\\). UK íi\'i. Ml kr. 1 frt. 1 fi-t W kr. J frt; Urzkaj^k :(<\'. GO, 7(1, kr. 1.1*0, L* frt; r.ijik.-szülék 3U, Üti. \'.\'II kr ; m un katartál v 6ii, 80 Ur, 1 frt -:>0 kr. 2 frt. Pis-nók 1.20 kr. S, a, 4 frt.
Trumbiu. sip. dob, hegeiül, m--lodirim, dnda, liannonika. baran -
lüiijáték.)\' "i, 10, 15 loba, Inn pek-szinház. ?0. É ÁtváJtozó játék, ¦.\'(?, uiette 3ü, ön. *0
SO kr. cm ¦ lesijbbszt
J
1 J"
Más jáUxÓRcrek HKXl-féle v iíiékkal 10 krtot\'4 írtig. Társa játéltok 311, 60 krt.\'.l \'J frtig.
Min-hMifOlc bcpMknnyvek 10, 1 2\'». l.J, r.fi, WJ kr 1 m. JáUíva incslauuljnk « ETtrro°lt\'Ik a kttlun-kéztmunkákat e knnyvekblil: 80 kr, 1.20, 2., 3 frt. Olobosuk: 60, tíO, ]., 1,00, 2 frt. Laterna mágika U képpel G.r>, 8.r> kr. 1 frt. 1 .10 2 3. 4, T> frt. Csuda-m-id.ir. a madárhangokat ntánozza: csak 25 kr- An-gul mfisier-ltnsini. megtöltve mindenféle hátimfiízerrel : 1 frt, 1 50, 1, 2.50, 4 frt kisebb gyenncfcok-25, 35 , 50, 80 kr, 1 frt; da, teljes készülékkel, felnőtt! 1 frt 30 gyermekeknek : fi.\'i kr, 1.20 1.80,;gatok
Cs. kir. szab.
dé1li
(413-n
VASPALYA-TÁRSIILAT.
Annak idejében a Buda és Zágráb közötti" utazás kényelmére Steinbrück-tői Zágrábig megindított 513 és 514 flfeámu pgyéauKonatok a magyar állami Taspálya társulat Zágráb-^és^zákányi vonal megnyitása.jilkalmávul nélküiöz-rlietÖiiÉylett^téve, a forgalom "folyó évi
Mi kr r\'u
ílkfll. Over-J kr, 2 frtig. 4D, »10, í}0 kr,. kr 1 frt. Futó : frt
. I,
Ti:
vsjnt -J frt. n üté«*l. 35 liU, ;Ml, 4\'.l kr. I.-.tő
stiel,
frt, 1 Sít 1 50. ilar.l j.léhü.">J. 2**4» kr.c: aezéiból. \'J I kr, 1 frt ;>i krig. Sokféle mágne-;t játékízarek. melyek a vízben a ágnes iránya szerint nszdogáinak, ), 20, 5(1,80 kr, 1 frt. I\'orezellán kávé^, tbi-ái és ebédlő-edények. «0, frt, -i 5o krig
-sk i-lba vaUi gyermekeknek kaut«l»ikból, \'15, 25, 30. M kr; knl.-Jt.rélr állatok, 5. 10, 20 r. 1 frti^, állstok terméssetesen laki tv a, ?0 kr. 1-2 frtig.
Igen muluiságus&k minden koránk tárnára, n büvénkéiEllléku szép
>clrlrcl i
ndenféle bö-
ést malAtványi meglehet csinálni . készülékek nxámáhoi képest, 1 frt 4(1 kr,.1.H0, a,M)krig.
A föld és lakiji, egy tartályban a f-ibigtlntb és minden azanlakft em->k nemzeti ^Itflieteikben, három ven aláirt névvel, 35 \'Üt ¦Allatok bőrrel bevonva 30, 50, 80 kr, 1 frt, 1 frt 50, 2 frt. Állatok természetes hanggal. 50. 80 kr, 1 frt, 2 frt 60-krig. Kocsik, fő-mindenféle
1\'«\' Árverési hirdetmény. «i-n,i
Zalamcgye pulg. törvényszékének mim rolekkönyvi hatiíságnak •j;í79—H7t> »t. alatt k<-h végzést) folytán kr.zhiné tétetik, inisierint Horváth János nagj-kanizsai lakos végrehajtatónak ismeretlon Urtóekn dá^n Traiipman öiön elleni 250 frt. 8 járulékai iránti végrehajtási .ügyében nagy-kanizsai 564 sí, alatti tkjkunyvbeu Traupman Ódon alperesnek — Tranpinan Laj.-s, Traupman Endro, Traupman lúxeffel kiizils tuloj-donánl felvett -f- 1 - 3 sor szám alatti, Összesen 9111 frt. o. é. becsült ingatlan birtoka elárverezése elrendeltetvén, — ennek fognnatositAaára batáridőjéül 1Ő70. évi jnlius hó 22-ik, szűkség esetében 1870. évi atignstus hó 22-ik napjának mindenkor délelőtti 9 órája a nagy-kanizsai város tanácsházához kitíl/.etik oly hozzáadással, hogy e&en birtok az alábbi feltételek szerint az eisű árverésen csak becsáron felül, n második árverésnél azonhan becniron alól ia cl fog adatni, és hagy az árverési ela-j]»s....as„Özvefil" Traupinin Lajosné ezjjj. Kulin TerrEift aaflP\'injnnk ezen eladandó javakban illető élat fogjtiglani haszonélvezeti jogát nem csorbítja.
ArveréHi fe Hét elek :
l-.lr. A lnrt..k r.\'tel.-iek külíln adatnak cl.
2-nr.T. Kikií.llá.ii Ár n becsár.
;j-«ror. lt.\' o|(í-t.:ii bátiatpéns lnteendő.
4-srer. A i..vr,_ felek a vételárt 4 ré*slethf>r> Irfirctni kr.ielesek, ugymint: ai 1 .¦ j. ií letet az árverés befejezővel as árvgrúst foganatosító bíró ur kezére, a 2 ík részletet az őr Töréstől három,a 3 ik résüetat as árve réstől hat, a4ik r.\'izli-tet az árveréstől kílencz hóra, a mindenkori vétolárf hátralék 0 o|o kamaUikkal, a bánatpénz az utolsó részletbe számíttatik.
Az árveréséi egyéhb feltételei ezen telekkönyvi hatóságnál, a a nagy-kanizsai t. városi tanuránál megUikinlethetnok.
Egyúttal a kik a* elárvnruzcndö javak iránt tulajdoni vagy más igényt érvényesíthetni vélnek, felhívatnak, hogy iginykereseteikei a hirdetmény közzétételének ntoUft napjától számilaudó 16 uap alatt nynjteák különben egye.lfll * vételár fülBsItgére fognak otasltiatnl
Végre fclizólitialnak atun jelzálogos hitelezők, a kik nem a te-lokkönyvi hatóság aiiklioljón vagy annak közelében laknak, miszerint ételár feloaz^sa alkalmival leendő képvisollelésOk végett, a hatóság székhelyén megbízottat rnndeljenck.és annak nevét az eladásig jelentsék be. ellenkező eaolboo s hivatalba! klnevecrtt gondnok által fojjusk képvisaltetni.
Kok Zala-Bgerizcgon, lÖSt*. évi április hó U én tartott telckkünjvi tOrvényazék tlléeibŐI.
50, 3 5 frtig- Fröbei-játélc ön-ssekerck plébol : ;i0. 00 kr. 2 frt, 1 mlaUágra mindenk.irti gyermekek!frt 50 kr. Hérái lovasul, vasntxk, nek : W kr, 1 frt 50 kr, 3 frtíg;|hajók : 50, 80 kr, 1 frt. 1 frt 50 kr. csinos -jegyző és horgoló kßnyvekjphotogrnph készülék : melylyel va-30 mustrával. 5 kr. Mindenféle ta- lódi fényképet is lehet ciinálai: 20, nnsigos játékok éi játékszerek ka-\'40 kr. Amerikai katona-játék, vagy 40, CO kr, 1,-ai amerikai lobogó, mely e gyn őrs-
iül rákba i
10,
! frtig. Meglepetés
mlatság.
imínd trombita és pisutolyként ia Házi|használható ; igen szép -. 80 kr.
Roppant mennyiségű \'egyéb" játékszerek kaphatók ul csóh egyedül e raktárban. Árjegyzék iu(xyeit osztatik ki.
_ -fiw. friedmahn,
(378— G) Wien, Práiéi>trH^u Nr. S6.
^ megszünteUetik.
$ÉC$\'fijuti. hó 1870.
A főigazgatóság,
Hirdetmény.
tíbmogy megyében fekvő Miháldi helységben, mely Nagy-Kanizsához két — komárvárosi indóhelyhez egy órányi távolságra van, a volt urasági pinezóben
37 darab fisabrosicsos
jó karban Jevő
hord®
tt-hoizátnrUad nyargokkol Binbiu] kézből" vhdnaiá, joloísn: SÍ darab &0 akós, h. darob 00—TO iikii» is » dnfab 100 ak<S». Küzolobbi. tmloriíaa Nagy-Kániaian Jakoiá ulolirotthíj
volietö. \'.(M«-t)
TÁRNOK." ALAJOS,
50,00
ytßfiit*. J.öwtÉf,kiadó, lap^ és nyomdatuUjdoiiW gyorasajtó nyömáia Nagy~Kaüiz8á».
Fogjunk kezet a szerencsével!
mint főnyereményt ajánl az uj nagy pénzkisorsoláa, a moly a magas kormánytól engedélyezve és biztosítva van. Csupán nyeremények lesznek húzva és pedig tervezve kevés hónapok alatt 28,900 nyeremény, mely tájékozásául a főnyeremény 250,000, 150,000 100,000, 50,000, 40,000, "30,000, 25,000, 2-azcr !!0,000, 3-Bzor 15,000, 4-«er_t2,000, 5-szÜr 8000, 7-szer 6000, 21-szer ŐOOO, 35-szor 3000, 126-szor 200, 205-srör 1000, 155-ezör 500, 350-Bzer 200, 13.200-szor 110, Btb. — A legközelebbi húzása ezen nogz állami biztosított pénzkisorsolásnak hivatalosan elhatároztatott s már
lesz, melynek ára
1 egész eredeti éllamsorsjegy 4 ft. 1 fél B B 2 fL
1 negyed „ 9 1 ft.
osztrák érték készpénz beküldése mellett
Minden medbizások a legpontosabban teljesíttetnek és mindönki\'tőlünk az eredeti államsorsjegyot kézhez kapja. — A réndelményékhez a hozzá kívántató tervvel ingyen kedveskedünk, és minden húzás után küldjük a hivatalos eredményt, — A nyeremények fizetése rögtön állami biztosíték mellett eszközöltetik, étf lehet az érdekelt kivánata szerint hozzá küldeni, vagy a vetünk összeköttetésben levő osztrák birodalom nagyobb helyein felvenni. — Ezen forgalmunk a Bzorencsével van megáldvaj mert a rövid idő óta, 3-Bzori húzásnál, 3 főnyereményt\' kimutatás szerint" fizettünk ki. — Ezek szerint mindenki igen egyszdrü és szerény hozzájárulással tarthat számot az osztási résztve--véshen, miért is a közellévő hitzás miatt kérjük a ren--delési beküldést mielőbb eszközölni. (415- 1)
Stelndcckcr s. és társa ..
tőke és válíőllzlot^anibürgían,—r-\' - -—i-Vevés- és eladási-níindünnotnű állam pap iroknakj^asüti Vész-\'
- ~ ^ - —vény és részlet florsjegyeknek-- - ""i^-JP^a\' A tóvodést kikorüloi,, tesszük azo^ magjegyaásOnket, hiigy honimi bastmló az államtól valóban bi*toaítottpónzaor-flolás a fentebb irt napon nem lesz, és hogy minden- kívánatnak. kellőlog mogfololhüssünk, méltóztassék mielőbb\' az eredeti ál-