Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
3.68 MB
2010-02-10 19:51:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
271
2888
Rövid leírás | Teljes leírás (266.07 KB)

Zala-Somogyi Közlöny 1870. 045-048. szám november
47. szám hiányzik!

Zala-Somogyi Közlöny
Kiterjedve Sopron- és Vasmegyékre
Vegyes tartalmú hetilap
szépirodalom, kereskedelem, ipar, gazdászat, tudomány és művészet köréből
9. évfolyam

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagy-Kanizsa 1870. november 5-én.
4ü. szám.
- í> y. -.....
Kilcnczcdik évfolyam.
!ila-Somoii \\ i közit
Kiterjedve
SOPRON- és VASMEGYEIRE.
Vegyes tartalmú laetlletins
•o
\'a .szé|ílTo<liiloiii, koros ke (leiem, iirarr »azUaszai, h;í!;!;!i;s"os !!ni\\eszel köréből.
MegjelenlK:
faládán azonbatoa,. ~egínz s gyikran masfel vagy két Sii\'rki\'Hltöi irodn ex klailii liiviitiil:
WA.IIHT3 JÓZSEF küu) vkori-flkpd.-spl.eii.
Előfizetési föltételek:
Hirdetések
Hirdetéseket elfogad:
N.-tíaiilisan^nKiAlni HIVATAL.Poaten: ZEIsi.Krt M. Bttcs-, Hamburg-, Berlin-, Majna-ra.- Frankfürt- c« Basel-
b\'jn; !1 v.\\s;:\\-ít.in ..t \\ oiii.l:!:. Lipcse-. Bern-, óa-StuUijarthaii l v.\' Hsi:.\\ t.\\;:sa. Becsben • OI\'lJEL]K
Győzzön a jobb
\' Ki no ismerni! az angolok nevetsí-Ki!; meiiöwersenyzesi szell-uniet ? Ki nem tmljn.
-hogy Augolorszagban a verseny már az ts-
j^álTiíTlESludik^^^ mek állanak^szemközt egymással.\' Vei-se-nyeznek Tizarazou elTvizeu, 1;omüIy_turcu ugy mint játékban : szóval: versenyez az angol mindenütt.
De hasznára, előnyére van-e e ver-
\' -gÓtDÓglifrftir
-K-t-
aenyzei
jigyams az angolok ügyességet mindenben ? Nem az angol-e első csaknem műiden európai versenytéren? íls egyszersmind ncni-c az angol leggazdagabb nemzete Hurnjjauak ?
Tagadni tehát nem lehet a versonv kedvező eredményeit akar szellemi, akar anyagi tekintetben.
........... -Jgeucsokúly ugyan az, mit valaki i-up-..
----------pant fáradozásához képest a versenyterén
azonnal nyerhet; de-kiszaniitliatlan annak eredménye a jövőre nézve. Mert inig az íl-
..........lető ott nem kis dicsőségben, részesül a j u-
talmazás, illetőleg kitüntetés által s ez is-. - ruét nem jelcntékteletiülsnjjveli tekintélyét, sőt a ezikk árát és kelendőségét is; addig a . - közkifejlődésre nézve is roppant hatással van, amennyiben mások szintén vaixy jobbat vagy legalább hasonló jot törekesznek elő-
__állítani.__ _
így például, ha a gazda kitünö tenné-
.........- nyeért jutalruaztatik, e jutalom faradalmai-
. ért alig fog elég .kárpótlást ..nyújthatni: de nem adbatja-c ezután drágábban a kitüntetett-terményt, az iparos iparezíkkcit? Nincs-e a. közönségnek is előnyére a ver-. senv, midőn egy, táiékozást nvei^a jobb és ". czélszerubb czikkek felöl?. Nem okul-e : minden gazda, minden iparosa verseny által ? Csalatkozik- továbbá, ki azt gondolja, __.. hogy a yersenyekben,Jpartárlatokoii-Csak a rendkivüliségek jutalmaztatnak, s a közön-«•» ségessmindennapi kinézésű, czikkek" tlgye-lenire sem méltattatnak. Sut a versenytárs latokon .épen az ellenkező iránynak kell uralomra jutni, s inkább a lcgiitalanos.il b, -Jegrrépszerflbb,::legczélszerubb és mégis legolcsóbb ezikknek adni a jutalmat.
.S főleg az ily versenyek fognál; leszorítani a talán fényjlzöbb, czifrább, dc nem czélszertt s talin mégis diagii cyikkeketa piaczról. Hert mit-a-coinpetcns jury elitéi
--vagy kiemel, s annálfogva a közönség elhagy
T^Pirtol, az bukni vagy fejlődni fog. -Eí czéljá a versenynek. És nagyon helyesen; mert noúi érdemel életet, mi nem Életrevaló; — mig pártolásra méltó, mi élctrcvalÓBágát megmutat aL
_MAlilukjizonhan-iiini;skódvii senkinek-:
marhat szerejielteteu. Azonkívül a földműves osztalv. kiknek kedvéért, illetőleg haladása miatt rendeztetett leginkább a kiállítás, o/ n*/ti!v \'\'!ten iifin volt kejivíselvi\'....