Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
5.1 MB
2010-02-13 21:11:21
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
582
1731
Rövid leírás | Teljes leírás (299.14 KB)

Zalai Közlöny 1901. 049-052. szám december

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
40. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 1901. december hó 7-én.
49-ik azám.
XL. évfolyam.
ElOfizctéai Ari
I;,íií étre . . 10 kor. — 611. F« érr« . . . S Itrir. — Ml. NfltycdÓTro . S k ir 60 fill. Kbjís m&m 20 1111. HIRDETÉSEK & hj?Al>n> [.clÍIfí.rl\'.irí H.mi\'0\'1""* 13, i mlndi\'D lotibl\'i lortrf 10 Ilii
NYI LTTÉ R B E N
petit aoruuW-ol \'20 lllleréft vitel-
zalai közlöny.
A. Inp szellemi rénét illető minden közlemény t felelői uerkeixtŐ nevére, ax anyagi résit Hlet6 kö»-lemények p< dig a kiadó nevére cimtetren Nagrj-Kftnltsára bér-mtutie iniízcndölc.
Bérmeolcllen lerelck nem fogadtatnak el. n
Köriratok vissza nem k Dldetnpk
y4tanizi
A nagy-kanizsai ,Ipar-Testület,■ „a nagy-kanizsai Takarékpénztár részvény-társaság," a ;Kotori takarékpénztár részvény-társaság,\' .nagy-kanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagy-kanizsai kisdednevelő egyesület.- a .nagy-kanizsai tanitói járáskör,« a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet,- „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a .katonai hadastyánegylet," a „bo proni kereskedelmi iparkamara," nagy-kanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HATENKINT_ EGY8ZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP:
A háztüzhely intézmény behozatala.
NüKjkauIzKa, 1901. dec. 7.
Szabadka város törvényhatósága mozgalmat indított az u. u. homes-tead (háztüzhely) intézmény behozatala céljából s támogatására kör-iratilag felhívta az összes törvényhatóságokat.
Szabadka város törvényhatóságát örömmel üdvözöljük e lépéséért, mert a megindított mozgalomból az tüuik ki, hogy a magyar nép zömének létérdekeit szivén viseli s ez érdekekért szót emelni kész s reméljük is, hogy körirata nem lesz kiáltó szó a pusztában.
Lássuk csak, hogy tulajdonképpen mi is az a homestead?
A közvélemény általában valami újnak tartja ezt az intézményt, pedig ha lényegét megvizsgáljuk, rájövünk, hogy az már fennállott a régi hűbéri és jobbágyi viszony alatt mindenütt, tehát Magyarországon is.
A lényege az intézménynek az, hogy azt a birtokot, mely valamely család fenlartásihoz mulhatlanul megkívántatik, végrehajtás alá.venni nem szabad; 8 igy nemzeti szempontból talán seholsem tenne ezen intézmény oly mérhetetlenül fontos szolgálatokat, mint éppen Magyarországon.
A homestead intézmény ily formában még Amerikában — tulajdonképpeni hazájában — sem áll fenn éa végrehajtásmentea birtok Amerikában sincs. A mentesség abban áll, hogy csak bizonyos kiváltságos adósságok miatt lehet a homesteadot végrehajtás alá venni. így nevezetesen a homesteadot végrehajtási árverés utján el lehet adatni, annak vételáráért, háztüzhely megvételére felvett
kölcsön miatt, végre az adóbehajtás céljából. A végrehajtás alóli mentesség tehát csak a bekebelezéssel nem biztosított azon követelésekre terjed ki, melyek nem a háztüzhely megszerzésére 8 annak fentartása céljából keletkeztek.
Nem tudjak, Szabadka város milyen alakjában óhajtja a háztüzhely intézményét meghonositani.de tervezze annak bármely formáját, a kérdés mindenesetre éretten megfontolandó, mert egy intézmény, ha még olyan üdvös is, több bajt mint hasznot okozhat, ha a fennálló jogrendszer keretébe pontosan bele nem illeszthető.
Szívesen látjuk a törvényhatóságoknak jelzett irányú mozgalmát s reméljük, hogy az nemcsak egy idegen intézménynek hazánkba való átültetése lesz, hanem az egé*z birtokrendszernek, adó- és hiteltörvényeknek gyökeres reformja Í3.
A homestead intézmény értéke még Amerikában sincs teljesen kipróbálva, mert az erre vonatkozó törvények az Unió egyes államaiban sem egyf...