Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
59.84 MB
2010-02-16 20:46:00
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1044
5635
Rövid leírás | Teljes leírás (1.43 MB)

Zalai Közlöny 1935. 273-296. szám december

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Ma 8 oldalas Képes melléUlelí
75. évfolyam 273 sxáin
u
y tstA/yvL
Nagykanizsa, 1036. december 1 vasárnap
Ara 12 Hllér
ZALAI KÖZLÖNY

é» káadóMvatai i Fö«
Feklöt szerkesztő: Barbarlts Lajos
fclöflKtéai ára: tanr *>ra 1 pengő 40JllK Sccrkmtteéfi te U&foa. a
Uj megállapodás Ausztriával
A Magyarország c« Ausztria körött megkötött kereskedelmi szerződés eredeti elgondolása és feltétele az volt, hogy az osztrák piac minden Magyarországnak szálliiott 100 pengő értékű áru ellenében 150 pt\'ngö értékű magyar terményt, vagy termeivényt íog átvenni. A kül kereskedeln.1 forgalomnak ez az aránya biatositotia volna ugyanis Magyarország részére azt a paritást, amely qp Ausztriából felénk irányuló bevi\'.el és az Ausztria felé irányuló magyar idegenforgalom deviza és valutaszükségletét fedezte volna. Tudvalévő ugyanis, hogy a magyar áilampolgárók évről4vrc Igen nagy törcregekben keresik fel Ausztriát s igy a 100 : 160 arányú külkereskedőin.! forgalomra azért volt szükség, hogy a kellő mennyiségű osztrák valuta rendelkezésünkre álljon.
Nyugati szomszédunkkal fennálló külkereskedelmi kapcsolataink azonban kedvezőtlenebbül alakultak amint azt a fentebb emiitett külkereskedelmi szerződés előre látta JEz annyit Jelent, hogy Aysztria kevesebbet vásárol tőlünk, mint ameny-nyit a szerződésben kikötött arány alapján vásárolnia kellett \\o:na. Ennek a kikötött aránynak helyreállítása érdekében mcst fontos intézkedés történt. November 27 tői kezdve ugyanis az osztrák valuta, azaz a schilling kiutalásánál a Magyar Nemzeti Bank éppen ugy felárat fog felszámítani, mint a legtöbb más valutánál. Aki tehát schillinget igényel - akár árutartozások kiegyenlítésére, akár más célokra annak a hivatalos árfolyam pengőértékén felül még 13 százalók felárat kell fizetnie. Viszont a Magyar Németi Bank a beszolgáltatott osztrák schillingek után a feleknek a hivatalos árfolyamon felül 10 százalékos felárat térit.
A magyar-osztrák külkereskedelmi kapcsolatok uj rendezésének ez a lényege s ettől az intézkedéstől jo gosan várhatjuk külkereskedelmi mérlegünknek osztrák viszonylatokban való javulását.
Tudvalevő dolog, hogy az Ausztriával szemben fennálló áru- és cgyéb tartozásilink elszámolása miként a legtöbb más külföldi állammal - « kölcsönös elszámolásokon alapuló klíringben törtémik. A klíringben a tartozások kiegyenlítése csak ugy lehetséges, ha mindkét félnek körülbelül hasonló összegű tartozása és követelése áll fenn egymással szemben s ez esetben a követelések és tartozások kölcsönös kiegyenlítése minden nagyobb x nehézség nélkül lebonyolítható. > A magyar-osztrák klíringben az utóbbi időkben éppen az a körülmény okozott zavarokat, hogy az osztrák Piac felé irányuló kivitelünk meg csappant ■ igy megfelelő schilling-
Riasztöpisztollyal vagy igazi revolverrel történt-e a végrehajtás a felsőtemlom mögött?
A revolveres jelenet után még egy verekedés volt a végrehajtás színhelyén — Az ügy véd, akit le akartak lőni, elmondja, hogyan tőrtént az incidens — A rendőrségen egy riasztópisztoly volt a bűnjel, a pisztoly gazdája eltQnt a színhelyről
A Zalai,Közlöny szombati számában a városban elterjedt hirekkel kapcsolatban »Revolvenes végrehajtás sebesüléssel a felső templom .mögött* elmü cikkünkben igyekeztünk a rendőrkapitányságon és a helyszínen nyert információk alapján a valóságot felfedni. A rendőrségen is, a helyszínen is azt az információt kaptuk, ami a Zalai Közlöny tegnapi száméban megjelent. A lap megjelenése után viszont más oldalról azt az értesítést kaptuk, hogy híradásunk téves, mert igenis : történt végrehajtás, revolveris merénylet, sőt sebesülés is.