Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.68 MB
2010-02-18 10:41:20
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
630
2790
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zalai Közlöny 1922. 198-221. szám szeptember

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Szeptember 1. Péntek
198. nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
kUdóhlv«Uli Pőnt 13. n. ——— UUrnibuft«]«(on 78. ■
Mogjcloulk uilmll^ kora rojj^cl
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 100 K. ífogyodívro 300 ] Egryoa «»4m ár* • K.
Németország halálos ágyánál.
.Megrázó és hatalmas élmény egy nép halálos ágyánál állni", mondta a napokban Wirth birodalmi kancellár a német nemzet gazdasági agóniájára célozva. Nemcsak az élmény megrázó, hanem e szavak is, melyek a maguk cicomátlan, de tragikus mivoltukban egy Aischylos, egy Shakespeare ajkára is odaillenének. Mert ugy érezzük, hogy nagyon is, vagy mondjuk igy: egyszerűen igazak.
A német nép a nagy háborúban elvesztette a játszmát. De, — amint a szörnyű következmények mutatják, — ő többet vesztett, mint amennyit más nemzetek eddig levere-tésük után veszíteni szoktak, mert nemcsak tartományokat, hadisarcot, lefegyverezést követelnek tőle, hanem kétségbe-voniák a legnagyobbat: az élethez való jogát. Egy nálánál alantosabb ellenségnek sikerült az egész világ szekun-dálása és \'támogatása mellett fölibe kerekednie s most a megrémült nyomorult a mások által neki kivívott győzelmet iszonyatos módon használja ki. A németeknek havonként, mondhatni hetenként vérét veszi s e bőszült, megdühödött vámpirmunkában nem lát sem Istent, sem embert, nem ismer jogot, nem hallgat az emberiesség, sőt még a józan ész tanácsára sem. Hiszen éppen az ellenkezőjét akarja elérni, mint amit a jobb érzés javasol. Nagyon jól tudja Franciaország, hogy az u. n. jóvátételi követeléseket, ezt a sátáni elmével kigondolt rengeteg hadisarcot megfizetni nem lehet, — dehát éppen a lehetetlenséget kell
követelni, hogy a német nép ereiből, csontjából minden életnedvet kiszívhasson, azt tehetetlen ájulásba ejtse s mint élőhalottal részletenkint ölje meg.
A világtörténelem ehhez az őrjöngőgyülölethez, de egyben
hitvány gyávasághoz hasonló példát fel nem mutat.
Ámde valljuk meg, hogy a német nép szerencsétlenségének főoka mégsem a francia, hanem a német nép maga. A kérdés ugyanis ugy van neki feltéve: vagy biztosan el-
Módosítják az adójavaslatokat.
A Ház uj elnöke a kormányzónál. — A nemzetgyűlés az adójavallatok letárgyalása után négy hetes szünetre megy.
A belpolitikában az egész közvélemény ma már az adójavaslatok helyei és az ország; érdekének megfelelő megoldására l-.tváncii. — Scitovszky Béla képviselőházi elnök kb. Stnejf yedórás kihallgatáson jelent meg a kormányzónál, ahol a Ház ütéseivel kapcsolatban a föld-birtokreform letárgyaltáról Is referált. A Ház elnöksége, hogy a földbirtokreform minél előbb megoldható legyen, a 8 órás ülésekkel fogja kezdeni működését mindjárt az összeülés után. A beavatottak szerint a föld adójavaslatokat a kisbirtokosok, a kisgazdák óhsjainak megfelelő módosítással terjesztik a Ház elé. A mai minisztertanácson Kállay az adójavaslattal kapcsolatban már azokról a tárgyalásokról la referált, amelyeket G.iil Gaszton és a többi kisgazda társadalmat védő politikusokká folytatott. A földadójavailat átdolgozott végleges szövegezését terjeszti elő n minisztertanácsnak. A Ház az adójavaslatok letárgyalása után kb. 4 hetes szünetre megy, majd szünet után R ikovszky Iván belügyminiszter által beterjesztett közigazgatás reformtárgyaláséra tér át.
Kiüldözték a piaristákat
Prága, aug. 31. A podolinl piarista gimnáziumot a mult héten vette át Szevcsik redemptorista prior. Szepesay kegyesrendi áldozó pap személyében az utolsó piarista tanár Is elhagyta a Felvidéket.
Írországban megint fellángol a felkelés.
Hága, aug. 31. A Handelsblad jelenti Dublinből: Da V-zlera ismét feltűnt Irorszégbau, Louthban. De Valera megjelenésével kapcsolatban máris jelentések érkeznek arról, hogy a felkelők ujult erővel kezdték meg a harcot. Collins éa Grif-fith elhalálozás: v.,1 az \'r szabad-állam tulajdonképen vezető nélkül maradt, ami a fölkelők munkájSt szintén megkönnyíti. Louthban hatalmas felkelöcsapatok gyülekeznek. A felkelöcsapatok parancsnoka Aiken tábornok, aki De Valerának személyes híve éa jó barátja. Dub-linban és Londonban Igen "nagy nyugtalanságot kelt az Ír felkelők ujabb akciója.
A lengyel államfő meglátogatta a román királyi párt.
Becs, aug. 31. Pilsudszky lengyel államfő legközelebb Szinajában meglátogatja a román királyi párt. Ezt azzal magyarázzák, hogy a látogatás a lengyel-román kapcsolat azo-rosabbátételének a bevezetése és egyúttal ellensúlyozása a cseh politikának.
A londoni rendőrség házkutatása a kommunista munkásoknál.
London, aug. 31. A londoni rendőrségnek Scolland Yard ozztálya, amely a kommunista ügyekkel foglalkozik, London keleti részén meglepetésszerűen számos helyen házkutatást tartott. A házkutatás alkalmával rengeteg muníciót és fegyvert találtak, amelyeket a kommunista munkásság rejtett el. A rendőrség aok embert letartóztatott az ügy kapcsán.
pusztulsz a terhek és meg-alázások alatt, ha azokat vállalod, vagy esetleg még mégis élhetsz, ha minden erőddel e kötelesség teljesítése ellen lázadsz, vagy legalább is dolgozol. És e nagy kérdésben a német közvélemény megoszlik I Világnézeti és pártszemponttá teszi a lét és a nemlét nagy problémáját, — mintha bármily párt is életben maradhatna, ha meghal a nemzet. Vannak csüggesz-tők és u. n. háborús uszítók, vannak nemzetköziek és nemzetiek, vannak haladók és konzervativek, munkások és polgárok, — de az egy és egységes nemzet nincsen sehol. Az erős kezet, mely mindezt összefogta, kitörték s ma vannak néprétegek, vannak városok, sőt tartományok, amelyekben a német névre hivat kőzni nem tanácsos.
Augusztus hó kilencedikén volt a köztársaság megalapításának ünnepe Berlinben. Elképesztő dolgok történtek ott. A tömeg meggyalázta a III. Frigyes Vilmoi király szobrát. Azét a Frigyes Vilmosét, aki száztíz évvel ezelőtt nejével, Lujza királynéval és családjával együtt a nyomor kenyerét ette, de ugyanakkor a német szabadságharcnak a zsarnok korzikai ellen hőse és vezére volt. Még néhány esztendeje a németek imába foílalták a nevét. Es ma kiröhögik, ércszobrára másznak, égő fáklyát nyomnak a kezébe. Képzelhető-e ennél mélyebb sülyedés, de egyúttal hihetetlenebb ostobaság is? A nagy német birodalmat a nemzeti eszme paroxismu-sától lihegő népek veszik körül, — a német pedig bemocskolja múltját s a nemzetköziségért hevül. C\' est le commencement de la fin. Ez a vég kezdete.
SINGER JÓZSEF ES TARSA
♦ divatAruhAza ▲
(„Kösporil-aziltó" éptilet) ▼
Szövőpamut és sz&vöcérna állandó nagy raktára.
Ajlnlja mérsékelt árakon a kövctktzö jóminósigü cikkeket: Féril szövot.k, nőt saövet.k, xelg, aztne. doth, fek.te cloth, karton, volU, wrenadln, vászon, alffon, parg.t, z.fir, kaaasáss, damaatfrádll, m.tracgrádll, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, usbvS-pamut, ai8vS_érna, ágy garnitúra, damaaztgarziltura, aialmaiaák, gabnáaxaák, tilik.ndö, hárászkendfi, fejkendő, xa.bk.ndö, pohártörlö, piUsakabát, trikó Ingek, valamint trlko nadrágok-
2K1.AÍ kftfctÖNY
1922. szeptember 1
Magyarország árucsarnoka lett a Középeurópai állatkereskedelemnek.
Rakompenzációs forgalmi • mény ■ ■*om»x4d államokkal — öt ssásalAkos minimumra redukálja a kormány a kiviteli vámot. • Brenner állami állatvásári főtanácsos a tranzilóról.
Budapest, aug. 30. (Saját tudósítónktól.) Magyarország földrajzi fekvése és kereskedelmi kiépüitsége még a mai le-csonkultságában is egész Közép-Európa kereskedelmi forgalmának egyetlen alkalmas átmenesztő állomása. Hiába volt tehát minden kisérlet arrr, hogy megteremtsék állatmzomszédaink a bennünket körülgyűrűző gazdasági korridorjukat, eszközeik rá kevés erejűnek bizonyultak és most már nyiltan kivánják a magyar kÖxvetitést.
Rendkívül nngy jelentőségű egyezményt kötöttünk Jugoszlávia, Románia és Csehszlovákia kormányai-val az á\'latrxport ügyében. Az egyezmény alapján a fenti államok . kivitele nemcsak utvonalainkat fogja felhasználhatni, hanem nyilt piacot is kap Budapesten. Eszerint Magyarország nem csupán közvetítője lett, de árucsarnoka is a szerződő államok terményének, aminek gazdasági előnye kiszámíthatatlan és messze felülmúlja nzt a látszólagos rekompenzációt, hogy kormányunk leredukálja az eddig fennálló 10%-os kiviteli vámilleté ket a felére,, ötszázaiéira.
Megkérdeztük Brenner állami állatvásári főtanácsost az idegen vásárok jelentőségéről, aki a következőkben magyarázta az uj helyzetet:
— Az eseménynek be kellett következni. Hiszen elcsatolt területeink tenyésztették a régi ország állatállományának kerek ötven százalékát. Ugy Románia, mint Jugoszlávia pedig nincsenek berendezve nagyvásárok le bonyolítására, viszont Budapestnek a fejlődés alapján már közlekedési gócba kiépített terepei vannak erre a célra minden befogadásra képesen. A világkereskedelem Budapestet keresi ma is állatvásárlással Is nem a körutakon exportáló román cs jugoszláv uj piacokat. Ha tehát újra Budapest lesz a központi beszerzőhely, ezzel a környező államok biztos piacot kaptak, mi viszont egyrészt birtos anyagot, másrészt közvetítési jutalékot az idegen állatfelhajtás eladásából.
— A rekorr>penz£ciós egyezmény legfőbb hnszna ránk még is az, hogy a budapesti vásárt megyar korona alapján bonyolítjuk le, simívol hatásosan tudjuk majd pénzrendszerünk értékét
Az olasz kormány Uze&ieíe a sftérb kilfil&yminiszierftez.
Belgrád, aug. 31. Hivatalosan közlik: A belgrádi olasz ügyvivő ma délben fölkereste a külügyminisztériumban a miniszter helyettesét és előtte az olasz kormány nevében a következő kijelentést tette: .....
— Ausztriával szemben Olaszország politikáját a saint-germaini szerződés pontos végrehajtásának szándéka irányítja. Olaszország ehhez szigorúan ragaszkodik s ezt fog/a kivánni más hatalmaktól is. Ennek megfelelően Olaszország ellenszegül a statusquo minden megváltoztatásának. Ezokból a szövetségeseivel és az érdekelt szomszédos államokkal való megállapodás előtt tartózkodni fog Ausztriu rekonstrukciófának kérdésében minden döntéstől. A veronai tárgyalások tisztán gazdasági természetűek voltak.
— Városi köxgyUléB. Tegnap délután 4 órakor kezdődött a rendkívüli város! közgyűlés, amelynek 29 pontból álló tárgysorozatát egyhangúlag fogadta el a közgyü-lé*en megjelent mintegy 29 városi képviselő. E hírrel kapcsolatban jelenthetjük, hogy Füredi János városi levéltárnok nyugdíjazás iránti kérelmét a közgyűlés szeptember 1 tői kezdődő hatállyal teljesítette.
— A burgenlandi papság közön akciója. A burgenlandi r. kath. lelkészek barátságos átiratban fordultak az összes burgenlandi evang. lelkészekhez, amelyben kö.ös akcióra hívták fel őket abból az alkalomból, hogy az osztrák parlamentben a nagynémet, szociáldemokrata és parasztpárt törvényjavaslatot készit elő a lelkészi és tanitói terményjárandóságok megszüntetésére.
— A balatoni D vonat Ko-rattrvároson la megáll. A ko-márvárosi állomásfőnök közli, hogy a mai naptól kezdve a balatoni D vonat Komárváros állomáson is meg fog állni.
— Husz magyar ,,hazaáru lásl" pör Jugoszláviában. Szabadkán szeptember elején kezdik meg annak a hazaárulás! pörnek tárgyalását, melynek dr. Vargha György ügyvéd, Tumbácz Béla gimnáziumi tanár és még 18 magyar ember a vádlottja. Az a vád ellenük, hogy összeesküvést szőttek, amelynek célja volt a Bácskának Magyarországhoz visszacsatolása érdekében lázadást kelteni.
— Iparostunonciskolal érte-alté* A helybeli iparos fiu- és leány tanonciskolában az 1922—23. tanévi beirások szeptember 1—6-lg — vasárnap kivételével — nnpon-ként délután 16-19 (4-7) óráig
tartatnak a közp. állami elemi iskola V. fiúosztályában.
— Német nyelvi tanfolyam.
A népfőiskolával kapcsolatos német nyelvi tanfolyam haladók számára a legközelebbi napokban újra meg-nyílik. Beiratkozás vasárnap délután a népkönyvtári órák alatt 2-4 közt. Kezdőknek elegendő jelentkező esetén külön tanfolyam.
— A hivatalos lakból. A
Budapesti Közlöny tegnapelőtti számában megjelent kormányrendelet kimondja, hogy azokat a köztisztviselőket és egyéb alkalmazottakat, akiknek életbenlétéről ez év augusztus végéig vagy későbbi időpontig egy éven keresetül semmiféle értesítés nincsen, elhaltnak kell tekinteni és illetményeikot m említett egy év letelte után be keil szűntetni. — Egy másik kormányrendelet a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátásáról szóló rendeletet módo.silja, a viszonyok és a szociális szempontok figyelembovétcléveh — Rendelet módosítja a behozatali tilalom olól kivett áruk jrgyzékét, omennyiben az ott felsorolt cikkek közül nagyon sokat töröl és behozatalukat miniszteri engedélytől teszi függővé.
— Ismét árdrágítónak. Tudomásunkra jutott, hogy egy helybeli hentesmester Összejárja a ser-téshizlaló ga7daságokot és az élősertésért, a maximális húsárat jóval meghaladó összeget — 320 K-át — fizet s az ilymódon vett sertéseket Budapestre szállitj.t. Az ilyen eljárás csak ujabb drágulást eredménye?, amit a hatóságnak meg kell akadályoznia.
— A népkönyvtár megnyitása. A központi elemi Iskola helyiségében levő népkönyvtár, va sárnep, szeptember 3 lkán újra megnyílik. Könyvkiadás 2—4 óra kőzött.
— Nem nyugszanak n va-
iutattzérek. Budapestről írják: A devizarendelet megjelenése után az állandó razziák megtisztították a tö?sde környékét a valutaspeku-lánsoktól és zugtőzsdéséktől. — Amióta azonb.nn a devizaközpont megkezdte működését, ismét fel-buijánzotl a tiltott velutakereske-delem. Szinte megkétszereződött a spekulánsok, a zugbörzék ügynökeinek száma. Leginkább a pályaudvarok környékére vetették magukat, de a Jegyintézet környékén ii sok an leselkedtek azokra, akiknek valutára volt szükségük. A rendőrség ennélfogva ujabb erélyes akciót kezdett a valutaüzérek ellen, még tőbb rezziát fognak tartani. Körülbelül huszonöt valutaüzér ügye kerül lövidesen tárgyalásra.
— A azivarkopapir és szivar-kahűvely árusítók figyelmébe.
Az 1922. évi XVII t.-c. 12. §a alapján kibocsátott 118 231. fczímu pénzügyminiszteri rendelettel a szi-varltAptpir Is s^ivarkahüvely adója, 07. évi szeptember hó 15-től kezdve 100 százalékkal felemeltetett. — E\'en rendelet értelmében a meglevő készletek után fizetendő pótndózár-jegyek felragasztása által rovandók le oly módon, hogy minden doboz hüvelyre ós minden csomag (lovél) szivsrknpapírra ugyanannyi értékű adójegy, mint a mennyivel inár el van látva, pótlólag felragasztandó. A szükséges adójegyek — készpénzfizetés ellenében — a nagykanizsai és zalaegerszegi m. kir. állarrpénz-tárakból szerezhetők be. Figyelmeztetem a fentiek alapján az összes áruiokai, hogy készleteiket e hó 15 ig adójeggyel feltétlenül lássák e\', mert ezen határidőn tul a pótadójoggyei el nem látott készletek, a jövedéki bUntotő eljárás egyldojü megindilása mellett, el lesznek kobozva. Nagykanizsa, 1922 aug. 31. Kozák Géza, pénzügyőri biztos.
— Fotballmérkőzés. A pécsi ós szombathelyi vegyes dandárok válogatott liszli labdarugó csapatai folyó hó 3 ón, vasárnap délután 16 órai kezdettel labda«ugó mérkőzést tartanak a József főhe?ceg u:i uj sporttelepen, melyre a város közönségét tisztelettel meghívja á rendezőség. A mérkőzés tiszta jövedelmét a katonai sportalap sportszerek beszerzésére fordítja.
Uránia. Jön a Névtelen vár.
— A román poata válságos helyzete. Az erdélyi román posta ellen egyre nagyobb az elkeseredés. Érthetetlennek tartják ugyanis egyrészt, hogy Románia — bár a vonatkozó megállapodásokat régen megkötötte Magyarországgal — nem — bonyolít le magyar-román csomagforgalmat, másrészt, — főleg amiatt nagy a felháborodás — a személyzethiányra való utalással halogatja a külföldi uUlványforga-lom felvételét. A belföldi utalvány-forgalmat is hanyagul és gondatlanul látja el a posta annyira, hogy egyedül a kolozsvári postakörzetben több mint tizenötmillió leire rug a ki nem fizetett utalványok összege. Az,érdekeltek attól tartanak, hogy a szabályszerű határidő letelte után elévülés címén fogják megtagadni az utalványok beváltását. Ugyancsak bojokkal küzd a postatokarékpénztár is. A bukaresti igazgatóság még a mult évben utasította a fiókokat arra, hogy az ügymenet reorganizálása végett tíz nr>pos határidőn belül terjesszék fd a kő/pontba az oíz-szes takarékpénztári csekkeket és könyveket. Ez máig sem veicetétt azonban eredményre, a központ nem utalta vissza a bekért okmányokat. Félnek a folyószámla tulajdonosok attól, hogy befektetésüket fenyegeti ez a bizonytalanság.
1922. gwpUmber 1
ZALAI KC2L0NY
3
— Mennyit emelkedett a drágáiig é> a munUnbír?
Julixis hó közepéig a bu<a lírn 322, 11 burgonya íra 300, leenyir 226, •kfllonna 168, wlr 276, vpj 166, tfcj 150, a bnb ára pedig 110 Hereiére emelkedett 1914 ót.\'. EmcI nemben a munkabérele a cipészeknél 96, könyvkötőknél 84, szubök-n<l 80, famunkásoknil 78, nyomdászoknál 67, fuvaiozómunkásoknál 56, bŐröndösnél 48, szobafestőnél 46, kőműveseknél 44, bádogosnál 39, vaiesiterjfályosnál 34, tisztvi-fHÓnél 33, lakatosnál 30 szoros csak a bér, mint amit 1914 ben kapott. Megjegyezzük, hogy julius óta ezek a számok már megváltoztak — még pedig o dolgozók hátrányára, mert az időkőzben bekövetkezett béremelések mélyen alatta maradtak a drágaság emelkedésének. Ebből viszont azt is megállnpithaijuk, hogy a munkások életszínvonalának romlása állán dőan tarl.
(x) Oyapju kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Httaég. Sir a parasztleány.
— Miért siiBőiké leányom ? kérde;i a plébános.
— Elvmik a Pétört katonának.
— Dej\'szen majd visszajön három esztendő múlva.
— Ki nem birom én azt addig I
— Mindenre van orvosság.
— Nézze, majszter uram, a jobb lábomra alig tudóin felhúzni ezt a cipőt, olyan szűk.
— Oh kérem kitágul az, csak egy kis nzáraz idő legyen.
— A ballábomra pedig nngyon bő a másik fele.
— Legyen nyugodt kérem, össze-hu*ód:k az, mihelyt egy kis esős idŐ lesz.
Uránia. Patkányok, Blgorno Pathó revü.
— Gyújtogató jugoszláv katona, Szomo.\'óc/on tU< puitzlitolla el egy gazda házát, amelyet egy jugoszláv katona szerelmi bosszúból ■gyújtott fel azért, mert a gazda leánya nem volt hajlandó a jugoszláv káplár ur szerelmét viszonozni.
ix) Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászali felszo-relésuk, üres hüvelyek, félig kész ós kész töltények, rovolvcrek, síb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi Áron Gyenes Lajosnál szerezhetők be. Kazinczy utca i.
Uránia. Szombat-vasárnap Ger-h*rd I Iauplmann világhirü regínye után készült nagy naturalista film, a .Patkányokfőszerepben Emil Jannings. Az első német film, mely a háborús gyűlöletet legyőzve, meghódította Amerikát. — „Bigorno Mexikóban\'\' amerikai burleszk, Pathó híradó, egy szincs képpel és egy filmtassilóval készült felvétellel.
Kövtteljük mindenült határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
A kisántánt nem ellenzi Magyarországnak a népszövetségbe való fölvételét.
— Ujabb intrika Magyarország ellen. —
Bécs, aug. 31. Miután a kisántánt konferenciáján megállapítást nyert, Hogy a genfi konferencián Magyarországra nézve a hangulat kedvező, a kisántánt nem fogja ellenezni Magyarországnak a népszövetségbe való felvételét, azonban fel fogja hivni a népszövetség tanácsának figyelmét arra, hogy Magyarország belső viszonyai még most sem elégítik ki a követelményeket és indítványt terjeszt elő, hogy amely állam külföldi propagandájában és a népszövetség elé nem megfelelő javaslatokat hoz, azt zárják ki a népszövetségből-Megállapítható, hogy a kisántántnak ezen utóbbi szándéka kifejezetten Magyarország ellen irányul.
Az Interparlamentáris külföldi vendégek kát napot töltenek Budapesten.
Budapest, augusztus 31. Az Interparlamentáris Unió magyar képviselőtagjai a külföldi vendégekkel együtt holnap délután hat órakor, a MFTR Zsófia nevü hajóján érkeznek meg Budapestre. A fogadóbizottság tagjai fél hat órakor gyülekeznek a Deli-kávéház terra-szán cs a hal órakor megérkező vendégeket szállásukra kisérik. Este 9 órakor a nemzetgyűlés nevében Szcitovszky Béla házelnök fogadja ^a külföldi vendegeket a parlamentben. Szeptember 2-án reggel fél kilenc órakor siklóval mennek fel a Várba, megtekintik a Mátyás-templomot, a Halászbástyát, az Albrecht-utón lesétálnak a Lánchidig és onnan az Erzsébet-hidon cs a Rákóczi-uton át a Városligetbe kocsiznak.
Fél tizenkét órakor megtekintik a Mezőgazdasági Muzeumot, fél kettőkor pedig megebédelnek a Tó-terraszon: Délután fél négy órakor a Szépművészeti Muzeum magyar osztályát látogatják meg, fél 5 órakor pedig a szőlő- és borgazdasági kiállítást. Ezután aanyugati pályaudvarra hajtatnak, ahol meglátogatják a vagonlakókat. Este hét órakor a bazilikát tekintik meg, este 9 órakor Pedig Bethlen István gróf miniszterelnök ad teát tiszteletükre a miniszterelnökségen. A külföldi vendégek szeptember 3-án reggel a balatoni expresszel utaznak el Budapestről.
Bernsteiu alaptalan rágalmait Apponyi erélyesen utasította vissza az interparlamentáris uuió záró ülésén.
BécS; -augusztus 31. Az Interparlamentáris Unió tegnapi bécsi tanácskozásán a német szociáldemokraták egyik vezére, Bernstein, támadást intézett Magyarország ellen, amelyet Apponyi Albert gróf nagy beszéd keretében visszautasított.
A müncheni érsek beszéde a Népszövetségről.
München, augusztus 31. A német katolikus gyűlés tegnapi zárülésén Faulhaber bibornok, müncheni érsek beszédet mondott az egyház békemüvéről. Beszédében élesen bírálta a Népszövetség mostani összetételét. A Népszövetség mai alakjában — mondotta — nem a világbékét jelenti, hanem a világ-temetőt. Franciaország katolikusaihoz a bibornok ezzel a kérdéssel fordult: Nem érzitek át, hogy a mi katolikus szivünket mennyire facsarja, amikor éppen a mi katolikus rajnai tartományainkba fel-ügyelőkül pogányokat és mohamedánokat küldenek?
Adenauer elnök zárószava után a katolikus gyűlést berekesztették.
(x) Tankönyvek, Ukolakony-vek minden iskola részére kaphatók Fischel Fülöp Fial könyvkereskedésében Nagy kanizsán, — Föut (Városház palota).
ősz ivAn
nagy$x«rii könyve
HZÓSIRÖG
A íisxU szóidéra apotheoxisa. A vaskos kötet kapható a kiadóhivatalban.
Ara 40 korona.
G >xda»igl és kerti
magvak
ősxl v«lí»r«
Tengeri, árpa, zab
Gaidasígl
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Ufidder cégnél
Nagykanlssa, Erxs«bat-tér 10.
Katonai sportélet.
A folyó évi augusztus hó 26—■ 29 ig lefolyt szombathelyi vegyesdandár versenyen a 6. gy. ezred a következő eredményeket órte el:
Egyéni versenyek. Tiszti számok: 100 méteres síkfutás. 1. Pallér fhdn. 11-2 mp. 3. Vargha hdn. Magasugrás. 1. Szombathy szd. 151 cm.
2. Lakics fhdn. 3. Hőss fhdn. Diszkosz. 1. Hóss fhdn. 2. Zypser őm.
3. Vargha hdn. Sulydobás. I Zyp-ser őm. 9 65 m. 2. Hőss fhdn. 3. Lakics fhdn. Szertorna. 1. Szombathy szds. 3. Baranyilc alhadnagy. Gcrelyvetés. 2. Zypser Őrn. 37*25 m. Távolugrás. 1. Pallér fhdn. 569 cm. 9. Likics fhdn. Kézigránáccéldobás.
1. Hőss fhdn. 3. Brunner őrnagy. Legénységi számokban: 100 méteres. 2. Kafka hv. 12 mp. 3. Bak hv. Sulydobás. 1. Ács törzsőrmester
10 25 m. 2. Szép szkv. 9 60. Magas ugrás. 3. Fehér hv. 145 cm. Gerely-Vetés". 1. Kurucz szkv. 36 60 m. 2. Obadics th. 36-40. 3 Orbán honv. 400 m. futás. 1, K-fka hv. 59 mp.
2. Sziffer tzd, Távolugrás. 3. Kafka hv. 5 39 m. 1600 m. futás. 1. Nagy hv. 5 06 p. 2. Horváth hv. Gátfutás.
2. Kurucz szkv. KézJgránáttávdobás.
1. Péter hv. 59 60 m. 2. Csancsár hv. 57 62 m. 3. Takács th. 66 m. 800 m. futás. 1. Sziffer hv. 2 p. 25 mp. 3. Tóth hv.
Csapatverseny: 10 x 100 m. sta-fétafut&s 2. és 3. dij. 10 x 400 m. stafétflfutés 3, dij. 100, 200, 300, 400-as staféta 1. és 3. dij. 200, 400 és 800-as staféta 1. és 2. díj. 10-es csapatverseny: távolugrás 1., 2. és
3. dij, magasugrás 1. és 3. dij, sulydobás 1. és 3. dij, gerelyvetés 1. dij, diszkoszvetés 1. és 3. dij. 5 ös csapatverseny : távgyaloglás 1. és 2. dij, 4000 m. futáB 2. dij. — Távbeszélő összekötők versenye 1., 2. és 3. dij. Jelzőzászlókkal való verseny 1,2. és 3. dij. Lövészctapatvcrseny 1. ós 3. dij. Gyorslövőcs&pmverseny 1, 2. Ó3 3. dij.
Egyéni dijlövészel. Tiszti; 1. Pe-schák szds. 3. Hőss lőhdn. 5. Brunner őrnagy. Hivatásos altisztek: 1. Takács th. 3. Ács törzsőrm. 4. Plem-mer th. Legénységi: 2. Végh hnv. Pisztolylövés Lestyán őrnagy. összesítés. Az ezred győzte3 lett:
11 tiszti számból, 9 drb. I. dij, 6 drb. 2. dij, 6 drb 3. dij. 12 legénységi számból 7 drb. 1. díj, 8 drb. 2. dij és 7 drb. 3. dij. 16 csapatversenyszámból, 12 drb. 1. dij, 8 drb.
2. dij és 11 drb. 3. dij.
Szerkesztésért felelős Benedek Rezső.
ZALAI KOZLÖNV
1922. szeptember 1.
Közgazdaság.
Nagykanlua piaci árai.
Ktl«(i«ronHBl
B«b 16 K
Lenese 88 .
Mik 100 .
Dió 85 . Káposzta 16 K (drb 6—8 ,
Burgonya 28 .
Paradicsom 10 , Vöröshagyma 28 K csomó "6 .
Fokhagyma 20 »
SárRarépa 12 .
Paprika darabja 1—2 .
Ugorka 1—2 , Zöldség 1 csomó a—3 .
Kelkáposzta 10 .
Kalarábé 8 ,
Hajdina 60 .
Zöldbab 15 .
Spárgatök 4 ,
Vajbab 28 .
Kárfiol 80 .
Vaj 800—400 .
Turó 60 .
Tojfel 1 liter 60 .
Tej . 16 .
Tojás 1 darab 11 „
Alma 10 .
Körte 10 ,
Szilva 10 ,
8 7.0116 \'10 ,
Barack őszi 20 .
Kukorica csövenkim 2 — 8 .
Vöröskáposzta 10 ,
Vörösrépa 10 .
Húsárak:
Marhahús eleje 140 K
hátulja 160 .
Borjúhús eleje 140 .
hátulja 160 .
Sertéshús \\ 200 .
Zsír szalonna 460 ,
Zsir olvasztott 900 .
Apró hirdetések
«U»| 10 uélg M korosi, ruti<ibb bctdval •xcdolt uank duyUu .«Amltl»tu»k. Álltat ktrMAkaik 40 uiullk árengedmény.
Kgj IdaMbb ne»olönö, ki (randit, Mmi <\' •6ac<xli lÉült, karnictlk i<cf>i<mt<r ij-ír«. Ctm t kUdéhiriU&an.
KUiló tfj hitt fj «ím«ifaj\'Ian t< ip Imiur
Tckkr-ul Mám íJaít. ff t»karit6ci4 M-
rrt.Uk.
Magbaváló-szilvát
minden mconyiíégben legjobb napi áion vásárol
Szeszfinomltó Részvénytársaság Nag> kiiulzsa, Erzaébcttór 11.
URÁNIA MOZGÓSZINHÚZ
Szorab.t—v»\\»roap
Patkányok
Főszerepben: Emil Janoings.
Bigorno Mexikóban
Burleszk. Paüié-iovü.
Jön: Névtelen vór
HELYARAK: Páholy 40 K, Z*ölyo 30 K, Kőrsxék 20 X, Támlás 10 K, Zárlsxík 10 K
Elóadisok: Hétköznapokon V és 0 árakor, vasár- és ünnepnap S, !>, 7 és 0 órakor.
10910/1922.
Tárgy: Magánménvizsgálaiok.
Hirdetmény.
Felhívom a város területén lévó magánmének tulajdonosait, hogy ménjüket — a magánménvizsgálatokra való összeírás végett — 8 napon belül jelentsék be u városi ni. kír. Állatorvosnak (Városháza, I. emelet, 16. ajtó).
Nagykanizsa, 1928. aug. 29-én.
Polgármester.
ISKOLAI
^^ ostnoa,
lslóaoa kivitelben
OLCSÓN VÁLLALJA
lapnak kSuyvfiyctu-
FÖUT5SZ

ad 9825/1022.
Versenytárgyalási hirdetmény
Versenytárgyalást hirdetek a Trans-ilanubia Egyesült Gőzmalmok R-T. nagykanizsai vizvezetékéhez tartozó uj kettős vizbujtató létesítésére.
Az ajánlatokat a kiilási mflvolet-hez csatolt mintán kell megtenni. Csakis szabályszerűen kiállított és pecséttel lezárt sértetlen borítékban elhelyezett, közvetlenül Nagykanizsa város tanácsi iktatójába beadott ajánlatokat veszek tárgyalás ah.
Az ajánlatok boriiékát a következőleg kell címezni;
Nagykanizsa r. t. várra polgármesterének. „ Ajánlat az ad 0826/922. sz. versenytárgyalási hirdetményben kiirt vizbujtató létesítéséhez szilksé ges szállítások és munkálatokra -
Ajánlatok benyújtási határideje 1922. évi szeptember hó 15. napjának d. e. 10 írilja.
Bánatpénz gyanánt az ajinUi végösszeg 5%-át készpénzben vogy óvadékképes értékpapír alakjában, vagy 10.000 K lg terjodő részében a helybeli pénzintézetek és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bmk nagykanizsai fiókja ily ősszegről szóló belétkönyveivel kell letenni és a hirdetmény számára hivatkozással a városi pénztárba a tárgyalás határidejéig be kell fizetni és a letéti nyugtát az ajánlathoz kell csatolni
Az ajánlatokat 1922. éri »iep-l.mb.r hí 15 Ik napjának délelőtt 10 órájakor hivatalos helyiségemben felbonlom, mely al kalommal ajánlattevők, vagy igazolt megbízottaik Jelen lehelnek.
Az általános szállítási és munka fellételek, a részletes munkafeltételek, köllségvelés, lerv és szerződésteive-zel a városi mérnöki hivalalban hétköznapokon délelőtt 10 és 12 óra közi megtekinthetők, ugyanitt az ajánlati minta ós költségvetési llrlap 30 K-éit bcszerozhető.
Nagykanizsa, 1922. augusztus 30 Polrármeater.
Maoyar Fiat Mffíiek r. t. Budapest képvlse 6sége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javltd-mffhely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület
Telefon: 359. Telep: TárháZ-UttB.
Igazgatóság: Fö-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
részvénytársaság nagykanizsa.
VILÚG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Krutbal klrMynt-Ur. » S»»rY»a aa*llo4a ápBUMbia. T»l>fon 7«
Szombaton és vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Robertsoo, a Burlington! Jaguár főszereplője játsia
Jön! Göre Gábor fllmszkecs
HF.1.YARAK: Plholy 40 K, Zi»ly« JO K, L h.ly 20 K, II. hoty 10 K. III. h«ly 10 K
Kló.JÍiok: IléUcörn.pokon 7 él II ór.kor, vasár- í, iianepruip 7 l« 0 ólakor.
Ügyes ujságárusitók
napi pír órai könnyű munkával jé jövedelemre tehetnek szert
Horváth József
ujiítrimJíjibtn.
13353/1922.
Hirdetmény.
A város területén f. évi augusztus hó 29-én ebveszeltséK állapíttatván meg, a 9943/III.—3/1916. számú F. M. rendelet alapján az ebzárlatot három hónapra elrendelem.
A zárlat tartama alatt minden eb megkötve, elzárva, vagy harapás ellen biztos szájkosárral ellátva pórázon tartandó. Ezen tilalom ellenére szubadon járó kutyák kiirtatnak, tulajdonosuk megbüntettetik.
Felhívom a lakosságot, hogy kutyáját mindenki figyelemmel kisérje ós amennyiben veszettségre gyanús tüneteket észlelne, megkötés, vagy kiirtás utján legye ártalmatlanná s »>zt — valamint ha megszökne — azon körülményt a hatóságnak a városházán jelentse be.
Nagykanizsa, 1922. aug. 30-án.
Polgármester.
Zsák
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Kévekötő
Gépolai
Nyersolaj
Petroleum
Rézgélic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
IOOOOOQO POOOOOOOO OOQOOOOQPQ C3PQQC3QC300POOOQOO O
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13

IOOOOOOOQC3Q POOQOQPOO OQOOQOPO OPOPOPOPOPOPOQ j
Mvt3)Heu a UptulaJikooMk: Zalai é> Gyvmstl könyvnyomdájáéul.
61-lk évfolyam
Nagykanizws, 1922. Szeptember 2. Szombat
199. axám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
$M(k«iil6i<t éi kUdóhivatal l Pó-nt 13. ■». ——— lotoiojbán-UUfoo 73. ■
Metfjcloiíik mindig kora reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
• ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Egy hóra 100 HL Sogryedóvxo 300 ] Egyoa a*4m tra 6 K.
Valami készül.
A márka esése és a német jóvátétel moratóriumának körmönfont keresztülvitele olő-
J\'átéka volt az ausztriai tragikomédiának. Páris tervez, — Benes végez és Ausztria egyszerre három tüz közé került. A nagynémet mozgalom, a jugoszláv és szerb erőszakosság egyszerre csapolt le a lázbeteg császárvárosra és a kiéheztetéssel ostromolják. — Seypel volt az utolsó futár, aki az ostromlott Bécsből kiszaladt Prágába, majd Berlinbe, de utja eredménytelen maradt.
A pángermán mozgalmf.t Benes előre leszerelte, leh<-tetlenné tette azzal az antantnyomással, ami a márka zuhanásával végződött. A néinet politikát egyelőre nem érdekelheti Ausztria sorsa, elég balt okoz a birodalom hegemóniájának a megőrzése, a különféle bomlási folyamatok leszerelése.
A szerbek előtérbe tolása is kizárólag ügyes beállítás, ijesztés. Ausztriának választania kell három rossz közül, de kettőt nem szabad választani, ha gazdasági érdekeit tekinti, loy Csehország karjaiba kell hullania, akarva, nem akarva.
Természetes predesztinált-sága, amit még nem vehetett el az antant, a testvér német nép felé húzza, a német csatlakozás felé viszi, de ott szomorú a helyzet. A pénz értéke azonban Németországban is annyira hullámzik, a gazdasági helyzet annyira zavaros és a márkában beállott emelkedést követheti ujabb zuhanás, ami önkéntelenül is Ausztria sorsát veti elénk. Csöbörből vödörbe kerülne tehát Ausztria, amit egyik politikusa sem akar és amitől fél az osztrák, — de a német nép is. Ezen a két tényezőn kivül vannak még, akik nem látják szívesen az egy^ülést és ezek az antant országai. Nem kívánatos nekik Középeurópa ujabb szövetsége akkor, amikor a népek szövet-
ségét ennyire nem veszik semmibe.
Jugoszlávia agant provokátor a pokolian scenirozott színpadi műben és előre látni, hogy a mór mihelyt megtette kötelességét — a fegyvercsör-tetést és csapatösszcvonást a határon —, mehet. Benes aspirációja Ausztriára természetesen az elszakított Nyugat-magyarországra is vonatkozik Ez rendkívüli módon érdekel minket, magyarokat. Atrianoni béke ugyanis igaz, hogy Ausztriának Ígérte és adta ezt az ősi magyar földet, de Csehország nem szerepelt a játékban ; jóllehet a kártyát már Benes keverte
Olaszország már nyilatkozott és a burkolt szavak mögött mintha derengene a féltékenység diktálta felháborodása a kisantant merész ter-
vei ellen. Teleki Pál Sinnajába utazott és bizonyára több napot tölt a hires oláh fürdőben, ahol most tartanak utókurát a Csehország hatalmas-kodásától kissé legyengült romániai politikusok.
Valami van a levegőben. iValami forr, sistereg és a kulisszák mögött, a nászindu-lók zajába furcsa erős és veszedelmes hangzavar vegyül, yalami készül és mi Nyugatmagyarországról még sokat hallunk mostanában és Nyugatmagyarország Magyarország szétdarabolásának szimbóluma
Mephisztók ülik körül az asztalt és kevernek valami ^zörnyü játszmát. Az idegek a megpattanásig feszülnek és megpattanásuk csodálatos lesz Temetés és keresztelő lesz egyszerre
Az orosz kormány részleges mozgósítást rendelt el.
Lengyelország vörös támadástól tart.
Varsó, szeptember 1. Hiteles értesülés szerint az orosz kormány elrendelte a vörös hadsereg egy részének mozgósítását. Egyelőre — mint ismeretes — az 1901-cs korosztályt hívták be. Hz a korosztály máris bevonult. Valószínűnek tartják, hogy legközelebb 1895-től felfelé behívják az összes korosztályokat. Igen feltűnő, hogy a bolsevik! szárazföldi hadsereg mozgósítása egyldőbe esik a bolseviklek balti-flottájának hadgyakorlataival, amiről tegnap már Jelentést tettünk.
Lengyel politikai körökben igen nagy nyugtalanságot okoz a bolsevikicknck ismét megnyilvánuló offenzív szelleme.
Varsóban Intézkedéseket sürgetnek, hogy Lengyelországot megvédjek a bolseviklek esetleges támadásai ellen.
A népszövetség anyagi zavarokkal küzd.
Amsterdam, szeptember 1. Az Allgemeene Hondrlsblad a népszövetséghez közelálló körökből pontos értesülést szerzett a népszövetség anyagi helyzetétfii. A lap jelentése szerint a népszövetségnek oz 1921—22. évben 21.246.000
frank bevételének kellett volna lennie. Ezzel szemben a népszövetség bevétele mindössze 18,599.235 frank volt.
A kevés bevételnek és Így a népszövetség anyagi zavarának az oka az, hogy a népszövetségben helyetfoglaló államok igen rendetlenül fizetik tagdíjukat, Anglia tagdíjénak eddig még csak mintegy háromnegyedrészét fizette meg.
Lengyelország és öt délafrikai állam m :g egyáltalán nem fizette ba tagdiját. — A népszövetség kiadása a mostan zárult pénztáil évben 15,744.635 frank volt.
A politika hireL
Budapest, szeptember 1. Eduárd Bernstein német szocialista vezér az interparlamentáris unió legutóbbi ülésén alaptalan rágalmakat mondott a magyar kormányzati rendszerről. Az „emigránsok" által sugalmazott beszédet, gróf Appanyl Albert még az Interparlamentáris unió ülésén visszautasította. Mint hírlik, • nemzetgyűlés legközelebbi ülésen szóvá fogják tenni Bernstein vódiskodísát.
A belügyminisztérium külön osztálya szervezi meg a Horthy inségakcidt
Nemteli mozgalom lett a kormányzó inség akciójából. Olyan óiiási szervezet készül munkára az adományok gyűjtéséhez, akik meg-építéséhez külön centralisztikus Wclügyminis?teriosztályt létesítettek.
Az akcióval kapcsolatban elterjedtek hírek, már arról, hogy az Összes megyei városi közigazgatási tényezők wtjin bonyolódnék le az adakozás épp a vidéki társadalom szervezetlensége miatt. Szó volt srról Is, hogy a mozgalom helyi vezetőjéül a helyi kiválóságokat hívják meg, akik személyes bekapcsolódása jó hatással lehetne az ügyre. Meg kell ezekkel szemben állapítani, hogy végleges terv a szervezésről nem készült el. Az azonban bizonyos, hogy az akció kezdetét még e héten elhatározzák, mihelyt megegyezés létesül a több formában ajánlott tervek valamelyike felett.
Dr. Vadnay Tibor miniszteri tanácsos a Horthy-akció szervezője az előkészületekről a következőket mondta:
— Semmi végleges döntés a szervezetet illetőleg nem történt eddig. E héten tartjuk meg a belügyminiszter elnökletével konferenciánkat, ahol a benyújtott szervezési terv egyikét, mint legalkalmasabbat elfogadjuk és annak alapján azonnal megkezdjük a kiépítést. Annyit mondhatok már, mint bizonyosat, hogy német példára fel fogjuk szólítani á dolgozó munkás-és középosztályt arra, hogy adományát legalább egyórás ingyenes lulmunkával rója h>. Ez lesz as akció legszebb momentuma.
ZM.Al KOZi.ONV
Franciaország közbelép a török-gö-rög háború befejezése érdékében
Páris, szeptember 1. A francia kormány arra az elhatározásra jutott, hogy a török-görög konfliktusnak a lehető legerélyesebb rendszabályokkal a legrövidebb időn belül véget vett. A kisázsiai harcok ugyanis nagy mértékben megnehezítik az Ázsiával való kereskedelmi összeköttetéseket és a francia gazdasági körök egyre sürgetik a párisi kormányt teremtsen nyugalmat Anatóliában.
A francia kormányhoz közelálló körök véleménye szerint a kormány közbelép az athéni cs angorai kormányok-
nál és ha a francia intervenció süket fülekre találna, Franciaország fegyvereinek súlyával szerez érvényt érdekeinek.
Japán máris fellépett a francia kormánynál abban az irányban, hogy Konstantinápolyt nemzetközösitsék. A francia kormánynak ebben a kérdésben való állásfoglalása még bizonytalan, valószinü azonban, hogy a franciák a konstantinápolyi kérdésben a sévresi békeszerződéshez tartják magukat, amely Konstantinápolyt és a Boszporuszt Törökország birtokában hagyja meg.
I
HÍREK.
— Volt 20 as tisztek felké-retnek, hogy volt bajtársuk Pintér János t. hadnagy temetésén ma délután 4 órakor a róm. kath. temető holottas házánál minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— Beimtások n főgimnáziumban. A főgimnázium igazgatósága közli a kővetkezőket: a belra-
^ tás osztályonként lŐrténlk délelőtt 9—12 lg, délután 3—5 lg. Szombaton, szeptember 2-án délelőtt a
többi osztály (V, VI, VII. VIÍÍ.),
szombaton délután nem lesz beirás. Hétfőn 4 én délelőtt és délután az elmaradtak iratkozhatnak. Ez a beositá* azonban vidékiekre nem kőtelező, mert azok bármely n«pon jelentkezhetnek. Tanulók csak szüleik kíséretében iratkozhatnak és minden szükséges iratot hozzanak magukkal, (bizonyítvány, ujraoltásl és születési bizonyítvány uj jelentkezőknél.)
— A „Donántnli Blokk\', rendkívüli köxgyUlése. A „Dunán t u 1 i Blokk" néven ismeretes Ker. Főiskolás Szövetség nagykanizsai csoportja auguiztu* 31-én a Keresztény Otthonban izgalmas rendkívüli közgyűlést tartoM, a melyen Dalller Lajos alelnök és Horváth Ernő főjegyző tisztségükről lemondottak. A közgyűlés alelnökké Székáts Sándort, főjegyzővé pedig Noll Károly tagokat választotta meg egyhangúlag, akiknek eddigi működése, neve és személye Tamás János elnök ós Thorday Lajos főtitkár-pénztáros mellett biztos garancia arra nézve, hogy a szép reményre jogositó egyesület mükökése ezentúl is minden tekintetben az intranzigens keresztény nemzeti szellem és gondolat jegyében fog lefolyni, amely által az egyesület a keresztény magyar ifjúság és nemzeti kultúrának megdönthetetlen oizlopa lesz. A gyüléi végán Dómján Lajos, Lieb Oszkár, Daltler Lajos és Riedl József tagok az egyesület kötelékéből kiléptek.
— Ml újság a piacon? A piaci ellenőrző rendőrőrszemek a tegnapi napon négy feljelentést adtak be piaci árusok ellen, akik az ár jelző táblácskákat nem függesztették ki. Erenkivül elővásárlásért egy helybeli lakost a rendőrségre előállítottak.
— Tizennégy napi börtön a Himnuszért. Dobsináról Írják : A város fürdőjének kertjében a mi-nsp hat fiatalember cigányzene ki sérete mellett a magyar Himnuszt énekelte. A rimaszombati cseh
. törvényszék most tárgyalta az ügyet és mind a hat fiatalembert, • cigányokkal együtt cseh nem-xelsértésért" két-két heti börtönre és száz cseh korona pénzbüntetésre Ítélte.
Uránia. Patkányok, Blgorno Pathé revü.
— öngyilkos uradalmi fő-Intéző. Takács Dénes békéscsabai főintéző gróf Wenckheim László békési uradalmában reggel revolverével halántékon lőtte magát és meghalt. Öngyilkosságának az ez oka, hogy a gróf ugy neki, mint az összes uradalmi vezető alkalmazottaknak felmondott.
— Az iparostanonc iskolai beiratásokhoz. Tegnapi lapunkban közölt iparostanonc iskoloi beiratásokkal kapcsolatos hirünkre még a következők közlétét kérik : M\'után a vellás- és közoktatásügyi miniszter ur 109490/922. számú rendelete értelmében a rendes tanítás már szeptember 6-án veszi kezdetét, mind-*.n iparo»m«ster a tanulóját, illetve tanulóit .még azon esetben is Írassa be ezen időben, ha azok még csak próbaszolgálaton vannak, betegek, avagy mint háziszolga vagy napszámos alkalmaztatnak az iparban, mert a későbben iratkozók mestereivel szemben az 1884. évi XVII. tc. 157. § a fog alkalmaztatni. A később felvett tanulók a felfogadás napján azonnal beirandók a tanonciskolába, mert különben ezek mestereivel szemben is a fenti szakasz fog alkalmaztatni. Azon mesterek, kiknek több tanoncuk van, összes tanoncaikat egyszerre írassák be, mert csak ez esetben lesz teljesíthető ama kívánságuk, hogy tanoncaik lehetőleg ne ejy nnpon vonasionak, el a műhelytől. Az ipnrostanulók a beirás alkalmával tortoznak az anyakönyvi tanúsítványt, ,bz iskolai bizonyitványt és a tanoncszerződést bemutatni, 500 (ötszáz) korona tandíjat és 50 K, azaz ötven korona tanszerdijat lefizetni, esetleg a tandijelengedés iránt a városi tanácshoz Intézett kérvényüket uz igazgatónak átadni. Tandijelcngcdésben azonban csak olyan tanuló részesülhet, aki a kitűzött időben iratkozott be, magát egész éven át kifogástalanul viselte, a tar.évet jó eredménnyel végezte és nem követett cl igazolatlan mulasztást. A tíli tanfolyamba tartozó tanoncok ugyancsak most
lesznek beírva az iskoláb«, de ezeknek csak október 15 én kezdődik meg a rendes elŐadásu1:. Az igazgatóság.
— Kiviteli illetékek ujabb megállapítása. A pénzügyminiszter Z. 37.744. sz. augusztus 29 én életbelépett rendeletével « nemesitett búzavetőmag kivitelét nkként szabályozta, hogy aki a fenti magvat kivinni rzándékozik, tartozik a kivinni szándékolt áru minden métermázsúja után 15 kg. nemesített búzavetőmagot a föld-inivelésügyi miniszter rendelkezésére bocsátani. Nemesített rozsvetőmag után q telj^ulyként 500 korona. Nemesitett árpavetőmag után q teljsulyként 400 korona. Juhok kivitele után, ha azok a budapesti vágóállatvásáron kívüli helyről kerülnek kivitelre, ax eddigi 1000 korona helyett 2000 korona darabonkénti kiviteli illetéket kell fizetni.
E;j feleség vásárlás követ kezményel. Székesfehérvárról jelentik: Köhlor Janő biró érdekes ügyben ítélt. Kisláng községben B. Varga István földmives ugylát-szik megunta a feleségét és ezért Hzerződésileg eladta Sz. Varga István földmivesnek 20.000 korona vételárért. Hetekig békességben élt az uj pár, a menyecske azonban egy napon feltörte a szekrényt és 40.000 koronát ellopott belőle. A pénzből 5000 koronát megtartott 35.000 koronát pedig átadott a régi férjnek. Az uj férj feljelentésére az asszonyt letartóztatták, csalás és sikkasztás címén indult meg ellene az eljárás, de a megkárosított Varga István megbocsátott at asszonynak, ugy, hogy csak az első férjet érte büntetés. A bíróság nyolchavi börtönre
Ítélte el.
— Egy éa félmillió egy Munkácsy-képért. Budapestről telefonálják: A fővárosi Ernst-muzeumban nem mindennapi ár verés folyt le a msi nnpon. Egyetlen műtárgy, Munkácsy Mihálynak „A falu hőse" cimü képe került az aukción eladásra. Ezt a müvét
1922. szeptember 2
Munkácsy kétszer festette meg. Az első változat König Walra Richárd muzeumában függ, mig a második példány most került eladásra. A? eredül kép másolatát 1887-ben festette ineg Munkácsy és az 1911 ig G-rhird Gusztáv gyűjteményének volt a dls/e. Halála után ax öiökösök elárverezték. — Két gazdának lévén most vitás tulajdona, ozok a kép felelt megegye-xésre nem tudtak jutni, elhatározták, hogy aukción áruba bocsátják a képet. Négy izben került kikiiUtásrn ax ár, azonban akkor a kínálat nem közelítette meg a tulajdonosok által kívánt árat, igy most újból áruba bocsátották 650.000 korona kikiáltási árban és most Silbermann Testvérek műkereskedők vásárolták meg a képet egymillió 595 000 koronáért. Munkácsy képéért eddig ez volt a legnagyobb ár.
— Négy hónap alatt a föld körül. A világhírű Cook utazóiroda a Cunard társaság Lnconia és Samaria nevü luxushajóin ez év novemberében és jövő februárban négy hónapig tartó társasutazást hirdet. Az egyik hsjó a Földközi tengeren, a Suezi csatornán keresztül Indiát és J<tpánt érintve ke-lelfelé kerüli meg a földgömböt, mig a másik a Panama-csatornán keresztül nyugat fejé halod. Ezenkívül a Cunard Maritania nevü gőzösén februárban Földközi tengeri utat tervez, melynek keletre fekvőbb állomása Konstantinápoly és Alexandria.
Uránia. Jön a Névtelen vár.
— Kicserélt \'fejti bogarak.
A tudomány haladásának legújabb állomásét az a rcndkivül finom ope-ráció jelenti, a mellyel élö teremtmények fejét kicserélik egy másik élö lény fejével. E nagyfontosságú felfedezés, mint a Revue Scientífique-ban olvassuk, tisztára véletlenség-nok köszönhető. Dr. Htna Prsibrsm, a bécsi biológiai laboratórium igazgatója és egyik tanítványa, Walter Winkler már hosszabb ideje foglalkoztak annak meghatározásával, — hogy a szemek mUködése milyen hatással van az állatok testének színére. Vizsgálataikat hernyókon és vizibogarakon végezték. Miután lehetetlennek találták egyik állat sze mát a másik állat szemének a helyérő átültetni, dr. Przibram lefejezem néhány hernyót, tanítványa pe- ^ dig gyorsan hozzáillesztette a levágott fejet egy megcsonkított törzshöz és mindketten rendkívül meglepődtek, — mikor a fej a törzshöz hozzátapadt és a seb néhány hét alatt tökéletesen begyógyult. — Winkler ezután hlm állatok fejét ragasztotta nőstény törzsekhez és vice versa és azt tapasztalta, hogy a him fejjel ellátott nőatény rovarok hlm módjára viselkedtek, mig a nőstény fejjel kiegészített him jrovar-törzsek továbbra is megmaradtak hímeknek. Nagyon érdekes, hogy « fejek kicserélése hatással van4 az állatok színére is. A tudósok ugy találták, hogy a színeződés annak a fajnak a sajátságos szin komplexumához igyekszik alkalmazkodni, • melynek a fejétől megfosztott állat tartozik.
1922. szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY 5
(x) Adorjánná M. Frlda lánc tanárnő megérkezett és tánctanfolyamát 5 én a Casinóben megnyitja, melyre beiratkozni lehet a mai naptól d. e. 10 lói d. u. 5 óráig.
— Hány mayyar él New-Yorkban ? Az 1920 a s népszím-iáirfs most közzé tett adatéi szerint Nagy-New Yorkban az idegenszü-letésü fehér lakősok száma azokna*. hozzászámitásáv.-l, akiknek apja, vagy anyja bevándorló volt, négy millió 294 ezer 629. Ez az 5 millió 620 ezer főnyi lakosságnak 76\'4 százaléka is nz 1914. évi adatok-
\' hoz képest 14\'6 százalék növekedést mulat. A magyrrok száma Nagy-New-Yorkban 123 ezer 175, az osztrákoké 431.397, a németeké 584 838, az angoloké 136.605, az íreké 616.627, az olaszoké 802.946. azjoi oszoké 985.702.
Uránia. Szombat-vasárnap Gor-hard Hauplmann vllághirü regénye Után készült nagy naturalista film, a „Patkányok", főszerepben. Emil Jannings. Történet a nagyváros mé lyénok, csfilornáknak, pincéknek, bérkaszárnyáknak szomorú életébői. „Bigorno Mexikóban\' amerikai burleszk, Pathé hiradó, egy szincs képpel és egy ftlmlassiióval készült felvétellé\'.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Ax oktobrlaták szervezkedése. Budapesti politikai körökben azt rebesgetik, hogy legkésőbb a nemzetgyűlés ős\'i ülésszakának megnyitásával egyidejűiig átciopoitosulnak az egyes pártok, szorosabb azővetiégre lép a liberális ellenzék a szociáldemokratákkal, másszóval nyíltan kialakul at oklobiista fjont. A keresztény ellenzék egy része pedig, hir szerint, a kormány felé kiván orientálódni, mert azt akarja, hogy az egységes oktobris\'a offenzíva a keresztény és nemzeti alopon álló politikusokat is egy táborban találja.
(x) Velourazövetek összes divat rzinekben Slnger Jóxaef éa Társa cégnél kaphatók.
(x) A Világ-mozgó ma éa
holnap, vasárnap mutatja be a nyár! utószezon legkimagaslóbb filmalkotását a .LÁTHATATLAN KÉZ\' IIMk (utolsó) részét s ezzel lezérji a nyári azezont és megkezdi az Őszit, melyen a magyar, valamint a külföldi kinematográfia legjelesebb termékeit fogja bemutatni, Lelitőül kedden éa szerdán, 5 én és 6 án Beregi Oszkár és Mindszenti Mária felléptével kerül bemutatóra — „Merista három tánca" a német filmipar csodás alkotása.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások valamint uj ékszerek legszebb kixntelben legiutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fin tanulónak felvétetik,
A száműzött Vilmos császár.
Hogy él a doorol magányában a németek hajdr.nl ura?
Bizonyára érdekelni fogja olvasó közönségünket, hogy él most doorni kastélyában a németek hajdani ura ? /Az alábbiakban adjuk Vilmos ciá-szár életéről a legújabb és leghitelesebb tudósítást, mely érdekességénél fogva méltán t«>rthnt számot az érdeklődésre.
Az exccászár psychopatia vagans-bnn szenved. Valami különös benső nyugtalanság valóaéggol nomád életre késztoli. Amidőn Hollandiába menekült, ellenállhatatlan vágyai erra kénysztritelték, hogy hatalmas autófával állandóan veszélyeztesse az egész országot. Hollandia területe nagyon kicsiny és a császári autó a maga 80 kilométeres sebességével hol itt, hol ott bukkant fel az. országúton, hogy idegesítse a azelid lelkű hollandiakat. A holland kormány nemsokára ezután az amerongtni kastélyba internálta a csás?ért és az erre vonatkozó rendelkezésből világosan kilü\'hik, hogy a kormány csak ezúton látta biztosítva a császár biztonságét. A ícstély területére való internálás súlyos csapás volt p beteg császárra. Talán a legsúlyosabb, amely az életben érte. A nap legnagyobb részét azzal töltötte el, hogy az erdőben és a réten bolyongott, útleírásokat olvasott és közban elkalandozott gondolataiban a vilég ismeretlen tájai felé, amerre vágyai utazni késztetnék.
Az utazás különben, is mindig lögeszméje volt. Ugy szeretett utazni, ha erre már semmi körülmények között sem adódott módja, ha nem volt ok, amely miatt vonatra szállhatott volna, az egész éjszakát azzal az indokolással tol tölte el az udvari vonatban berendezett hálókocsijában, hogy reggel halaszthatatlan ügyei miatt úgyis okvetlenül vonatra kell s/állania. 1895 nyarán több ízben megismétlődött ez az eset, ugy hogy a császárnénak egéazen különös módhoz kellett folyamodnia, hogy a császárt lcbearélje furcsa időtöltéséről. Azzal fenyegette meg, hogy meglátogatja legénylakásában. A császár erre néhány hónapra abbahagyta különekődő szokását, pmcly miatt már valósággal forrongás tört ki az udvari alkalmazottak között Is.
A császár állapota kétségtelenül nagyon komoly. Utazni szeretne, egyre utazni, bolyongani, vándorolni, el a nagy világba, ismeretlen tájak felé. Hogyon tudna abba belenyugodni ő, aki előtt egyre nyitva állt az ut, a hatalom utja, mindenhová, aki hozzánőtt a vonathoz, aki valósággal a vonatról kormányozta birodalmát, ki» Íróasztala előtt az ablaknál, mint berlini dolgozó szobájában, most
egyre a kastély néhány holdas kis erdejében és mezején töltse nem is a napokat, hanem az éveket? A császár lelke nagyon beteg. Ezt mindenki tudja, aki egyetlen percig áll is csak mostanában szemtőlszemben vele és látja megtört tekintetét és a megtört tekintetben a megtört lélek vágyakozását Ismeretlen célok felé . . .
(x) Meghívó. A Nagykanizsai
Vasutas Atlétikai Club 1922. évi
szeptember hó 10-én délelőtt lL\\\\ órakor a Zrínyi Miklós-utcai elemi iskola tornatermében tartja rendkívüli közgyűlését, melyre a tagokat ezúton hívja meg az Elnökség. Tárgy: A Nagykanizsai Torna Egylettel való fuvió kimondása. Ncgykanizsa, 1922. szeptember 1.
(x) Meghívó. A Nagykanizsai Torna Egylet 1922. évi szeptember hó 10-én délelőtt fél 12 órakor a Zrinyi Miklós-utcai elemi iskola tornatermében tartja rendkívüli közgyűlését, melyre a tagokat ezúton hívja meg az Elnökiig. Tárgy: A Nagykanizsai Vasutas Atlétikai Clubbal való fúzió kimondása. Nagykanizsa, 1922. szeptember 1.
(x) Tankönyvek, iakolaköny-vek minden Iskola réazére kaphatók. Flschel Fülöp Fial könyvkereskedésében Nagykanizsán, — Fönt (Városház palota).
ARGF.NT JÁNOS
mcdira cl»«snta Niffkialzsa. D«fk-tfr l tt.
• Unj raktár kóxxel dobozott bokíi, antilop, krokodü-bór, telyemclpók-ben a legutolsó divat isenot. A kíüiel varrott duplatalpu
SZANDÁL
mily Olcsó és kcnyeloios,
.gyadüli kéultöje. s,ei
Százmillió osztrák koronát kaptak a magyar „emigránsok."
Becs, axept. 1. Ai interparlamentáris konferencián Dánia huaion-három delegátussal vett réait. A delegátusok javarésze a szociáldemokrata partból került ki. Azok a magyar „emigránsok", akik azelőtt a magyar börtönök lakói voltak és a. Böitönlakók Szívet-ségibe tömörültek, tiszteleglek a dán delegátusoknál és előadták nekik panaszaikat. A dánokat ezek a panaszok annyira meghatották, hogy a börtönviseltek szövetségének 100 millió osztrák koronát adományoztak.
Jugoszlávia uj középeurópai koalíciótól tart.
Belgrád, azept. 1. A Belgrádban megjelenő Trgovinszkl Glaáznlk a prágai egyezményről és a veronai tanácskozásról hosszabb cikkben foglalkozik. A veronai találkozó előzmékyei — úgymond — oly kombinációk megvalósítását sejtetik amelyek a kisantant érdekel ellen irányulnak, főleg pedig a szerb királyság céljai ellen. A klaantant. nak kötelessége, hogy kellő Időben akadályozza meg ezeknek a terveknek végrehajtását.
Közgazdaság.
Nagykanizsa piaci árai.
KUceinwoctfiit
Bab 16;K
Lencse 28 .
Mik 100 .
Dió $5 . Káposzta 16 K (drb 6—8 „
Burgonya 28 .
Paradicsom 10. . Vöröshagyma 28 K csomó 6 ,
Fokhagyma 20 „
Sárgarépa 12 . Paprika darabja 2—3. ,
Ugorka 1—2; » Zöldség 1 csomó 2-3. .
Kelkáposzta 10 ,
Kalarábé 8 .
Hajdina 60 .
Zöldbab 15 .
Spárgatök 4 .
Vajbab 28 .
Kárfiol 80 .
Vaj 300—400 .
Turó 60 . Tejfel 1 liter 60 .
Tej . .16 . Tojás 1 darab 11 .
Alma 10 .
Körte 10 .
Szilva 10.,
Szőllő 40 .
Barack 6szl 26 .
Kukorica csövenkint 2—3 .
Vöröskáposzta 10 ,
Vörösrépa 10 .
Húsárak:
Marhahús eleje 140.K
hátulja 160) .
Borjúhús eleje 140 .
hátulja 160 .
Sertéshús 200 .
Zsír szalonna 460 „
Zsir olvasztott 600 .
Budapesti tőzsde i
Budapest, sseptembei I. Nepoleon 2600, font 0300, Dollár 1090 francia frank 155 — Márk. 150—70 — Ol.si tíz. —, Osstrék koron* 260, — Lei 8200—0200, Szok.l —\'—, Svájci frank 1305, — Dlniz 2000. — L.njjel Márk.
Zürichi zárlati
B.rlla 150—70, A::i,l«rdin-. fcílO—16, Holland.» N.w-York 2000—,50 London 0000-300, Párt. 155-153, MÍUao 38^2, Pzíg. 43-50, Bnda-po.t 23, Zágráb —, Varsó 24-5-28 6 WUn 220-23D, Szén. —, Onlrik bély.iutt —.
Termény Jelentélt
Uuse (TlesavUékl) 7150—200, Mylh 7100—7150, rozs 5250, Ukeraiay Trp* —, sör 6200, árpa —, 6000-6200, tengeri 78—80, r.pc. 13500, korp. U—50, köUs--.
Sertésvásár.
Felhajtás 1358. Elk.lt —. Ör.» s«tés
—, közép 860—72, Lr. ----, zsir
—■—, sralonna —■—, lehúzott hus
Szerkesztésért /elelös Benedek RetsS.
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár részvényt
és ÖSSZM helyi részvényeket a tegdönjrö. sebben v.aiUnk éa atarfoak.
Tőzsdei megbírálok
teljesítését . budapastt, wl.nl, barllnl, prágai és zágrábi tőzsdékre elfogadjuk.
Kajykanizsal Takarékpénztár, Banfe-egyesOlet és Tárházak részvény
elővételi jogot
legmagasabb napi áron Vísjüok. Ugyanitt *iy ügyet gyakamk fölvitetik.
Grow é. Tárán tSJÜSS* lasykanlzsa, Sojir-trt 1.»., L mniit
TlMo. KI. SürfBnjrdni: Im " - "
ZAUI közionv
1921 arepletnber 2.
URÁNIA MOZGÓSZINHÍZ
Ttltíti j.u
Szombat—vasitnap
Patkányok
Fósrercpbtn: Emil Jannings.
Bigorno Mexikóban
Burleszk. Pathé-revu
Jön: Névtelen vár
HELVARAK: Páholy <0 K. ZsOlye 30 K, K Őrnek 20 K, Támlái 16 K, Zártszék 10 K
Elóadások: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepntp 3, S, 7 és 9 órakor.
Kilimán községben lévő
korcsmaház
önkéntes árvetés utján f. hó 10-tfn d. e. 10 órakor cladatik. Bó vebbet Tóth és Schlesinger cégnél, Nagykanizsa.
VILJIG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szombatoo ti vasárnap
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Roberttoo, a Burliogtool Jaguár fÓJi«rtpk5j« játixa
Jön! Gflre Gábor fllmszkecs
HELYARAK : Páholy 40 K, Zsölye 30 K, L hely 20 K, 1L hely 16 K, 111 hely 10 K
Eladások: Hétköznapokoa 7 ét 9 órakor, vasár- ét ünnepnap 6, 7 és 9 órakor.
Apró hirdetések
4U*> 10 mO!« .10 korona. TíLílagabb bálival M«d*U Maiak duyláa •<4mltl*loak. Alibit kar*«Aka«V &0 liáulék kramndraín;.
r.tr i<l«««bh uavalAoO. »t frucUt. Matti «
Kiadó »a Críai \'
T«!«ky-at «J lila *Ull. I\'d^I \'O
Trtctík.
l Ouar ll
Uf4ut k ,0k fo«r.
\\ttf XfS\'t\'í/^t tionaiti U-nir. jtmund iiwi|);w Kíill»itri»c. uAv., Enwb«\'l(i. )«}l
ügyes ujságárusitók
napi pár órai kínnyu munkával jó jövedelemre tehetnok szeit
Horváth József
ujtágárudájábaa.
Árverési hirdetmény.
Ihflrosbcrény nRsykorcim;ija mészárszékkel 1922. aioptom bcr 15-én d. o. 9 órakor nyil-
vAnos Árverésen \' 1923. j«nulir 1-től 3 évre haszonbérbe pdatik.
KikiAltAsI flr IOOCOO K. bánót, pénz 25 000 K „j, Előljnró»»sf.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatóságilag ongadólyoxott vll)any«sorolö
KÖLCSEY-UTCn 17. SZ. 3KSSS35 394
(KW.hU niu álM
(inwBluió
Eh-illal
TlláttUal v.z.tékak, motorok, calUArok, valamint tal.fonok, oaanffök éa Jolző-késsftlék.k (ol.ior.lí.tt, kaatőly-vUlimhiritó b.rand.xéaét- Min daanamfl villamos munkálatok gyoraon caxköaöltotnok. Szafcucrikn vigii motorok nJr.t.V.roi.l.iit, Mlodouu.mU égők raktáron.
Magyar Fiat Mffvek r. t. Budapest képvise őségé, Tauril gummiraktár, teharáru fuvarozás, személy fuvarozás, javitd-mGhely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
részvénytársaság nagykanizsa.
ön. Piatfr Jímm< szül SkrWKcs Anna a maga, ugy kisleánya Katus, valamint az nlulirottnk és sz«mos rokonai nevében fájó azlvvol tudatja, hogy szeretett, áldott jó férje, édesatya, fiu, testvér, vő, sógor, u.ioka és rokon
Pintér János
11 tfcal Itt. UaM. tiU UrUUtti 1J-M
UtrU Wmo. u utsl XUlOfl i\'rn it Urtff-itrtui l»f»J**aau
folyó évi augusztus hó 31-én dél-uláo \'/,« órakor életének 27-ik, boldog házasságának 4-ik évében, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után csendesen as Úrban elhunyt
A drága halottnak földi mar Ad-ványiít szeptember hó 2-án, szombat délután a órakor kísérjük a rém, kath. tcmclói halottas házból a róm. katli szentegyház megáldása utiin ugyanazon temetőben Icvó örök nyugvó helyére.
Az eogesateló szenlmiseáldout a megboldogult tcUiüdveért folyó hó 4-én délelőtt 0 órakor fog a helybeli lóm. kath plébánia teu-plomában az Egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa, 1922. szeptember 1. Lejjta Mki édes < pihisáil Emlék* SrftkVé ál uhflnkbaal*
KaUr fut* <t ..}« aiil. (MlkaNtr 1«ii uUri. IU(ív MiuIM utl HaUr M«íUi
Imti W.mrtá. lénf iiint \'« ttrírafci Matt >6fcfal, In. PtaUr ftrttmU fcr*"T\'. ttrliAt Itltia <t mJ« a.11, karkt Kitala ipőu *a iay*»»
Magbaváló-szilvát
mindon mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Szftszflnomltó Részvénytársaság
Nngvkanizsa, Hrzséhcttér 17.
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin^ézet
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 5 és 13
Hyomdai telefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben
Szerkesz Sség és kiadóhivatal! telefon
78.

Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomilolí • laptulajdonogok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Szeptember 3 Vasárnap
200.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SwkMTtiíféf it kUdrtlüvale), P0.nl —- Ioúittrbco-UU.\'cn 78 -___
Megjelenik mindig kora roR^ol
Olvasóinkhoz!
Jövő vasárnap, vagyis szeptember 10 én lapunk hasábjain egy érdekes detektívregény közlését kezd-iük meg, hogy olvasóinknak kedves kedjünk. A .Zalai Közlöny" még a mai súlyos viszonyok között is, Járadtságot és anyagi áldozatot sem kiméivé, szolgálja olvasói érdekeit. Ezt bizonyítja ujitásunk is, mellyel lapunkat még kedveltebbé akarjuk tenni, ugy, hogy olvasóinknak ezentúl az elsőrendű, gyors és pontos hírszolgálaton kívül olvasnivalót is akarunk nyújtani. Regényünk címe
A fEKLTE MATRÓZ, mely megérdemli a figyelmet. mert lebilincselő, izgató és érdekfesiitö jeleneteket tartalmaz. Elvezeti az olvasót Nexo-Yorkba, a nagy amerikai világvárosba, annak szédületes forgatagába, minden méretei /elülmuló üzleti életébe és sőtit város,éneibe. Egymásután peregnek te olvasóink szeme előtt egy hatalmas dráma jelenelei, melynek középpontjában áll egy-egy modern óriás, New York tipikus alakja, a néger matróz, aki vasőklelvel valósággal rettegésben tartja a város lakosságát. A regény meséje ax Amerikába csempészdt orosz cári koronaékszerek köré fónja láthatatlan szálait, mely elvezet bennünket a nagy amerikai világ lapok szerkesztőségeibe, a lebujokba, a box mérkőzésekre és a modern detektívek fantasztikus kalandjain keresztül az igazságszolgáltatás palotájába. Regényünk szerzője:
HAVAS ZSIGMOND, aki a fiatal irógeneráció egyik tehetséges tagja s aki az utóbbi időkben Izgalmas detektív és kalandos regényeivel tűnt fel.
A fEKEJE MATRÓZ
megérdemli a figyelmet és ugy hisszük, hogyha valaki elkezdte olvasni, aligha tudja türelmetlenség nélkül bevárni a naponkint megjelenő folytatásokat.
Reméljük, hogy olvasóink méltányolni fogják ujitásunkat, mely megérdemli kitűnő olvasmányokhoz szokott olvasóink ügyeimét.
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI ÁMAK-. Egy >>6rt 100 K. aagraáévr. 300 X. Effy. - asánz ára • K.
A francia politika veresége.
Poincaré bukottnak tekinthető.
Paris .szeptember 2. (Saját tudósítónktól) A jóvátétel\' bizottság döntése egyelőre nem okozott szakád.ist az antant államai kozott Kétségtelen azonban, hogy az ellentét Anglia es rranciaország felfogása között nemhogy elsimult volna hanem még jobban kiélesedett. A jóvátételi bizottság dőn tese ugyanis Franciaország politikájának első komoly vereségét jelenti
A jóvátételi bizottság nem adott ugyan kimondottan moratonumot Németországnak, lényegében azonban mégis olyan könnyebbségeket biztositott számára, hogy Német-ország ujbol összeszedheti magát Az illetékes körökben különösen az okozott nagy feltűnést, hogy Anglia garantálta a nemet bonnokat, amivel nagy üzleti kockázatot is vállalt magara. A bizottság döntése lényegében teljesen meSfelel Angim allaspontjanak és hogy kifejezetten nem adott moratóriumot az csak Franciaországra való tekintettel történt. Az angol javaslatnak ez a lényegtelen változtatása ugyanis módot ad Franciaországnak arra, hogy elvei fentartásának atszata alatt elfogadja a jóvátételi bizottság Németországra kedvező döntését.
A jóvátételi bizottság döntése a szélsőséges francia jovateteh politika bukását jelenti. Ez a politika most — a atszat megóvásával ugyan — teljes kudarcot vallott. Ez a kudarc elsősorban ennek a politikának fegfőbb exponensét Poincarét fogja elsodorni
Politikai körökben már a londoni konferencia után bukott embernek tartották Poincarét. Ekkor vált ugyanis erősen nyilvánvalóvá, hogy Anglia a legélesebben szembehelyezkedik a Poincaré által erőszakolt francia jóvátételi politikával. — Poincaré ugy akarta megmenteni a helyzetet, hogy a londoni kudarc dacára a legelszántabban folytatta tovább azt a szélsőséges jóvátételi politikát, amely most a jóvátételi bizottságban döntő vereséget szenvedett.
Belgium és Németország külön tárgyalása.
Paris, szeptember 2. (Saját tudósitínktól.) Belgium és Németország között a jövő héten kezdődik meg a külön tárgyalás a hathónapos kincs-tári jegyekkel való fizetés ügyében. A belga kormány mindazokat a német állami birtokokat követelni fog|a kezesség fejében, amelyek mint produktív zálogok tekintetbe jöttek volna. Ezenkívül igényt tart a berlini bankok garanciájára.
Az Interparlamentáris unió tagjai Budapesten.
Budapest, szept. 2. Az interparlamentáris unió bécsi ülésének résztvevői ellátogattak a magyar fővárosba is, hogy megtekintsék a székesfővárost. A legtöbben feleségeiket is elhozták magukkal. A miniszterelnök a parlament kupolacsarnokában fogadta a vendegeket, az ország nagyjainak élén Délben díszebéd volt a vendégek tiszteletére, amelyen nagyjelentőségű beszédek hangzottak el.
— Kinevezések. Horthy Miklós kormányzó ur öfő-néltólága a m. kir. igazitájrQgyminiszler clőterjesz-tisire dr. Szabady Lő, inc törvényszéki tanácselnöki cimmel felruházott klr. törvényszéki blröt a nagy-kanizasl klr. törvényszékhez tanácselnökké, Székács Pál klr. törvény síéki blröt a nagykanizsai kir. törvényszékhez tanácselnökké, dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki biröt n nagykanizasi kir. törvényszékhez tanácselnökké, Saághy János nagykanizsai törvényszéki ideiglenesen nyugalmazott tanácselnököt n csurgói kir. jázáabiróaág elnökévé, Szabó Gyözí járáabiró-sági alelnöki cimmel felruházott a a .nagykanizsai klr. járásbírósághoz ideiglenesen áthelyezett perlaki já-rásbirót a nagykanlzaai járásblró sághoz alelnökké nevezte ki. — Kanizsa társadalma a legnagyobb örömmel veszi tudomásul a Kormányzó Ur kitűntető kinevezésit, mert érdemekben gazdag, mind-annyiunk állal nagyrabecsült éi munkásságuk áltat köztiszteletnek örvendő fézfi.ket ért a legmagasabb kormányzói kinevezét. — A kormányzó ur az igszságö^yminlsx-ier előterjesztélére dr. Takács Gyuls k\'jazthelyl járáabirósági titkárt a szekszárdi törvényszékhez törvényszéki bíróvá, dr. Janzsó Ferent szombathelyi törvényszéki titkárt a zalaegerszegi törvényszékhez törvényszéki biróvá, dr. Lányi Andor balatonfüredi járáabirósági titkárt a tatoi járásbírósághoz biróvá nevezte ki. — A pécsi kir. tábla elnöke Révffy Antalt a nagykanizsai kir. tőrvényszékhez joggyakornokká nevezte ki, ki állását el la foglalta.
— Személyi htr. Dr. Kenedy Imre kir. i>élőtáblai bíró, tanács, elnök, megkezdte négyheti asabad-sigát.
— Hivatal vizsgálat. Dr. Eőry Szabó Jenő, a nagykanizsai klr. törvényszék elnöke, n letenyei klr. jbiróségnál hivatalvizsgálatot tart,
SINGER JÓZSEF ES TARSA
♦ DIVATARUHáZA ▲
(„K»sponl-si4IIO" ápUlet) SzövApamut és uOvöcérna állandó nagy raktára.
Ajlnlja mérsékelt árakon a köveik\'ZÓ )ómhősé*ü cikkekéi: Fárfl szövetek, női szövetek, zeig, szines cloth, fekete cloth, karton, Tolla, grenadln, vászon, alffoa, parget, zellr, kanaváax, damastgrádll, laatracgrádll, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, aztfvó-pamnt, szövöcérun, ágygarnitura, damasxtgarnttera, sinlmaisák, gabná.xaák, tátlkendő, hárásxkendő, fejkendő, zsebkendő, pohártBrlö, plüaakabát, trlko Ingek, valamint trikó nadrágok.
2A,M KOfcL^NY
1922. S\'eptember 3
— Zarándoklat Buc uszent-
Iáazlóra. E hó 8 án K>si**7ony napján plébánia templomunkból buctu/arándoklat Indul Buciunient-lászlórs. A zarándoklat napján reggel »/<5 órakor csendes szentmise le«7, nmelv után n résztvevők énekszó mellett kivonulnak a pályaudvarra és a 6 \'órai vonattal men-i nek a kegyhelyre. Onnan déluln V46 órakor indulnék visszo. Jelentkezések szeptember 6 ig még el fogadlatnak. Akik még az utazási 1 költséget meg nem fizették, szeptember 6-ig a vezetőségnél lefizessék. A zorándoklatbon résztvevők Kisasszony előtti nap délutánján a szent gyónásukat itthon elvégezhetik.
— Zalavármegye köxgyü
léae. Zalavármegye legközelebbi közgyűlését szeptember 11-én, hétfő délelőtt tartja meg Kolbtnschlag Béla főispán elnöklete rlat*. A közgyűlés tárgysorozatának egyik főpontja m vármegyei főjegyzőválasztás. A mérkőzés Hann János H "dr. Brandl Sindor ib. főjegyzők kőzött -- alik mind a ketten értékes és nagyi udásu tUzt viselői a vármegyének — igen erős les/. Hogy a bizottsági tagok n közgyűlésre beérkezhessenek, Alsó-Őrsről Tapolcáig a reggel 5 ó»a 38 perckor iodu\'ó vonathoz a az este visszt.felé Induló vonathoz — különvonat lezz.
— A* Irodalmi és Művészeti Kör zenekaru holnap, hétfőn e:,te 8 órakor zenepróbát tart. Pontos megjelenést kér — Ketting.
—- A főgimnáziumi caerké-axek ma, vasárnap dé\'után 4 ónkor okvetlen j< lenjének meg leljes azámban bz iniétel tornai*r.nében. A barátságos összejövetelre, melyet főkáppen tábori emlékeink felújításának szentelünk, a Síülőket is szívesen látjuk.
— UJ iparengedélyek. A városi tanács tegnapi ülér-én a következő iparengedélyeket adta ki: Füredi Jínos nyugalmazott városi levéltárnoknak termény és gabona, fa, szén, stálas és szemes t«kor-mány, sertés bizományi éi ingatlan-forgalml, illetve rd ís-vételi irodára, Varga Jínosnénak halkcreskedésre éaBrdikc Ferencnek korcsmrlparre.
— Nagykanizsai mnnkabé. rek. Nagykanbss város területén jelenleg « következő épitőiperi munkabérek vonnak érvényben: Falazó kőműves órabére 42 K, díszvakoló 50, rai.\'ita 60, férfi napszámos 26, segéd napszámos 18, ács 44, as.Mln untás 50, kőfaragó munkás órabére 44 korona. 1 m3 homokfuvrr 550 K, 1000 dib. téglafuvar 800 korona.
— A „Falura" adománya. A Horthy nyomnrenyhilŐ-oltfó céljaira a „Fulura\' részvénytársaság rgy mi\'Hó koronái, EW Ar.t I, a M.gyer Oios* B«nk vczéjign,g«tój„ 400 000 koronát, Nagy Elek követségi tanácsos 100 000 koronái
^adott a belGgyminUdernck.
Élve eltemetett bányamunkások.
San Francisco, szeptember 2. A kaliforniai Jacksonban hatalmas bányatiiz pusztított az egyik bányában. A tüz következtében beomlott a bánya, ugy hogy 115 munkás élve eltemetve maradt a romok között, háromezer láb mélységben a föld alatt.
Azonnal nagy erővel megkezdték a mentőakciót, mert ujabb beomlásoktól tartanak. A* élve eltemetett 115 munkást eddig ínég nem sikerült megmenteni. Még háromszáz munkás forog életveszedelemben, akik szintén a föld alatt dolgoznak és eddig nem tudtak megmenekülni.
— A templomi énekkar f.
hó 6 án (szer dát-) délut in 6 ói ukor, u helybeli türoltóegyesülrt jubileumára való clőkéazü\'et céljóból, a főgimnázium zenetermében próbát tort. A nyári pihenő u\'á«> ez lese az rlaŐ összejövetel, mely alkalom-mnl szívesen látja az énekkar mind azokit a* énekkedvelőket, kik velünk együtt óhajtanak dolgozni a jövőben. A régi tagokat föltétlen, és ponton megjeler<é«re kérem.
Ráct.
— UJ rendazerü étkocalk a DV. nál. MitMn Gordon Róbert a magyar DV. üzletigazgatója, egyre -másra jönnek a nagyszabár-u újítások, melyek mind egyedülállóak, nngystilüek és bz utazóközönség kényeiméi szolgálni hhMvák. Hogy ma a DV. Európa legszebb vn&utju — az Gordon Róbert érdeme. Így az uj rendszer ü étkezőkocsik, melyek felt ünrst keltettek az utazóközönség körében, amennyiben eddig CSík Amerikrb-m hosmálják ezeket a rendszerű r tkezőkoc-ikat — szintén Gordon igazgató nevéhez, fű ződnek. At étkezőkocsik berendezésén kívül eg)ik érdekrss\'g**, hogy a pineírek oz utasokat helyükön keresik fel az étlappal ís a megrendelt ételt helybe hozzák a h »r módik osztályon is. Az étkező-kocsik bérlői Antal Jenő, a nagykanizsai pály.-udvor vendéglőjének bérlője és H.-rzog Jenő székesfehérvári vendéglős.
— Hadirokkantak figyelmébe. Felkérjük az összes hadirokkantak és hadiözvegyeket, hogy ma délután fél 4-kor a Keresztény Otthonban fontos megbeszélés céljából jelenjenek meg. Az elnökség.
— Pályázatok, liáránd közbégben (Bih«r vm.) II od közigazgatási jegyzői és segédjegyzői állá-anira szeptember 25 ig a b^har-nsgybfjo\'üi főszolgabíróhoz. Sáp községben (Bihor. vm) pénztári ellenőri állásra szeptember 15-ig a bihr-rnagybajomi főajolgobiróhoz.
— Figyelmeztetés Figyelmeztetjük a t. közönséget, hogy forgó áramra való áttérés céljából a szabad vezetékeket a mai naptól kezdve magas feszültség alá helyeztük, ennélfogva a vezetékek megérintése életveszéllyel iár. Trarxsdanubia Egyesült Gőzmalom r. t.
Uránio. Patkár.yok, B Igor no Pathé revü. •
— „A patkányok" n cimc annak a végig irgalmakkal teli nagyszerű drámának, mellyel az „Uránia" ruozgófenykeps-inház teg nap és ma, vasárnap ismét kedveskedik közönségének. .A patkányok" megrázó erejű h-italmos alkotás az élet mélységeiből, melyre n közön-ség figyelmét különösen felhívjuk. Csütörtökön és pénteken Jókai .Névtelen vár" o, szombat és v«-sárnap Molnár .TestŐr"-e kerül előadásra, mely n két iiodalmi mü minden kzép«égét és nogyszrí Őségét kidomborítja. Az .Uránia" tegn-ipi előadásait szo-ásszerü\'n zsúfolt ház nézte végig.
— Fénye* Lnzzló rendőri felügyelet alatt. Fényes Lászlót, Miklós Andor reggel délben-este cimű nyomtatvány és Newyork kávéház vállalat fényes lászlóját a ssomoru emlékű őszirózsás forradalom kormánybiztosát, *li vörös tenyereivel annak idején rémületben tartotta a magyarságot, rend-
\'őri felügyelet nfá helyezték. A belügyminiszter intézkedéséi csak helyeselni tudjuk. Mi már régóta vártuk ezt.
— Német tanfolyam. A népfőiskolával kapcsolatos német tanfolyam haladók számára újból n.eg-nyilik. Jelentkezés ma u népkönyvtári órák alatt.
— A szüreti mulatság. Lapunk sxerdoi számában emiitettük, hogy a Kath. Legényegylet pénteken Kisass;ony napján tartja meg őazi első mulatságát a szüreti ünnepélyt. A rendezőség lázas igyekezettel törekedik azon, hogy ez a muUtság is elődeihez méltóan történjék és a közönség kellemes emlékkel távozzék el. E törekvésében nagy lépést jelent, hogy a hegybirónői tisztel őméltósága Hát-cxaynr. szül. Kcgltvich Ilona grófnő kegyeskedett elválalni, mig a hegybírói tisztre dr. Sabján Gyula polgármestert kérték fel. A* ő nevük mindenesetre bi/los záloga a mulatság erkölcsi sikerének. A Hjrsay GM urleány állal bemutatott táncok pedig nemc.iak szép de gyönyörködtető látványt nyuj írnak. A meghívók szétküldése megkezdődött, valamint az fllö helyek is már hétfőtől kezdve elő-jegyczhcír.k Schless testvérek pi» kereskedésében.
(x) Üre. üvegeket minden mennyiségben ve>z n legmagasabb árban foszd cs hicdenthal fűszer éa caemegekereakedése.
pa-
— A uagykanlxaal 5nk. tüz oltó testület folyó évi szeptember hó 17-iki 50 éves jubileumi ünnepségére a vidéki tűzoltó testületei és számos előkelő egyéniség ré szére a meghívók szétküldettek. A] országos tűzoltó szövetség elnök ségének és számos testületnek kép viselete már jelezve van. Főparancs-nokunk kezeihez érkezeit már kedden őnugyméltósága a pénzügy-minis/ter ur városunk képviselőjének levele, melyben at ünnepélyen való megjelenését beigérte s igy előre látható, hogy társsságábon több meghívóit budapesti előkelőség is lerándul. A tűzöl"óság biztosan számit a kormányzó ur ő.iogy-méltósága képviséltetésére is. — Kellemes benyomást tesz a kibővített szertár, melyben az értékes gépek és egyébb felszerelések gyönyörködtetik a szemet. Örömmel konstoláljuk, hogy a testület főparancsnokának lapunk utján korábbi kérelme nrgy sikerrel járt, amennyiben mint pártoló tagok már is u várakozáson felül jelentkeztek s az ünnepség költségeire számos adakozás történt. Utóbbiról a nyugtázás közelebbi számunkban fog megjelenni. A szerelvények áttisztítása éa az ünnepséggel járó költségekhez szives pénzbeli adományt h.dás köszönettel fogr.d a testület. Aláírási iv a főparat.ci-noknál
— Litknsüxérkedésért meg büntetve. Dr. Hilphen Jenő üg\\véd többek nevében feljelentette a lakáshivatal elnökénél dr. Fenyves Ferenc nsoykaniiaai tanárt lokásüzérkedésért. Dr. Lnurentzi Oszkár, a lakáshivatal elnöke az ügyet áttette a rendőrség kih^gási osztályához, mely Fenyves Ferencet lakásüzérkedésért 1500 korona pénzbirsággal sújtotta. Dr. Fenyves a rendőrbiró Ítélete ellen felebbevett.
— Szepetaeki búcsúra Antó bnazjárat. Indulót (Krátky tőzde elől) d/lután 1 órakor és 2 óra 30 perckor. Vissza SzepetnekrŐl (Nagyvendéglő elől) 6 órakor, 7 óra 30 perckor é* hétfőn reggel 5 óra 15 perckor. Tour-relour jegy 450 K. Kérjük oz utasokat jelentsék be a vezetőnél, hogy visszafelé melyik járatot óhajtják igény be vqnni.
— A Hadirokkantak éa Hadiözvegyek Országos Pártja értesíti az összes hadirokkantakat és özvegyeke), hogy 1922. évi szept. 3-án délután fél 4 órakor tartandó értekezleten okvetlen megjdenjenek. A Budopestre felküldött tagunk megjött és előterjeszti a föltételeket. Pál tvezelőség.
(x) Uránia. Vasárnap „Patkányok" Gerhard Hauptman drámája. Történet a nogyváros mélyének, csolornáknok, pincéknek, bérkaarár-nyáknak szomorú életéből. .Bigorno Mexikóban", amerikai burleszk. — „Pathé revü."
(x) Velourazövetek öaaxea divat r zlnekben Slnger József áa Táraa cégnél kaphatók.
1922. szeptember 3
W Adorjánná M, Frld. tinc-tanárnő megérkezett é. tánctanfolyamát 5-én . Caslnób.n meg-nyitja, melyre beiratkozni lehet . m.l naptól délelőtt 10-151 délután 6 óráig,
— Meghívja. A nngykanlzs.1 önk. lUzollólestületnok f. évi szep. tember hó 17-én d. „. i0 órakor a városháza nagytermében tartandó randkivüli díszközgyűlésére a t. pár. toló és működő tag urakat az alapszabályok rendelkezéséhez képeit ezennel tisztelettel meghívom. Rlnök távollétében mint annak helyettese: Knoriztr György főparancsnok. — Tárgysorozat: El.jöKl megnyitó. Ün. nepi bestéd (tartja Székely Ernő v. főmérnök, tűzoltó alparancsnok). — Szolgálati érmek kiosztása. Ejyes testületek üdvözlő beszéde. Záró-beszéd (tmija Koortzer Gyürgy, tü*. olló főparancsnok).
\\ * Urául*. J8o . Névtelen vár. - Dr. Berger Mik., fül-, orrtorok- éa gégeorvos szabadságra utazott,
W A „Vllág-.moigö ma,
vasárnap mutatja be a nyári utószezon legkimagaslóbb filmalkotisit a „Lilhalatla kéz" III-llc (utolsó) résiét a ezzel lezárja a nyí r ijzeront és megkezdi az 6„it, melyen a m»gyar, valamint n külföldi kinematográfia legjelesebb termékeit fogja bemulatni; ízelítőül kedden ia szerdán 5 és 6 in Beregi Osekir és Mindszenti Mária felléptével kerül bemut.lisro „Meristo hirom lánca" a német liln.ip.r csodá\'a alkotása.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Értealté.. Értesítem a l. háztulajdonosokat arról, hogy aki a házát idáig még nem javíttatta, a Jó Idő rövidségé miatt forduljon bizalommal a Házépítő és házkarban-tartó vállalathoz, aki gyorsan és pontosan és J0 százalékkal olcsóbbért Javit mint mis iparos, mivel az elvállalt átalány összegért . j,vjms végezte után az iv végéig djjlalanul karbantartja. A házépítő és karban, tartási vállalat elvállal bármiféle u| építéseket, tervezéseket, felméréseket, becsléseket, elszámolásokat, építkezések ellenőrzését, híz. ts birtok gondnokságát, ingatlanok eladását és vételét. Tisztelettel Nagykaniz,a[ Házipite, házkarbantartási vállalata is irodája Balhiány ulca /. sz.
- Vadászok flgye|mébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati fel-szerelések, üres hüvelyek. félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden mennyiségben a leg. olcsóbb napi áron Gycncs Lajosnál, Kazinczy utca I
2-»I Ai SÖ2I.0NY
Pintér János tragikuma.
— A Zalai Közlöny tudósítójától. —
A „Zilál Közlöny" részletesen megirta már Pintér Jánosnak, a reménytelje. jövöjü fiatal tanítónak szomorú tragikumát. Ugy volt, hogy egy napon már sokkalta jobban érezte magit _ „onba„ ez az érzél a kinlvó gyertya utolsó lobbínisa voll. Mert Pintér János belehalt súlyos sérülésébe. A kir. törvényszék részéről kiment dr! Bellin Ágost vizsgálóbíró éa dr. Schmartz Károly törvényszéki or vos, aki f boncclást megejtette. A vizsgálóbíró megadta az engedélyt a temetésre, miután kétséget ki zárólug megálUplitatott, hogy Pintér Jánost hrlálosan fejbeülötlék az orvosszakértő a jövő héten ter-\' jeszti be orvosi hivatalos jelentését. Pintér Jino.l óriási részvét mellett kisérték ki tegnap utoÚö útjára, rengeteg ember kísérete mellett.
A szerencsétlen tanító halála előtt rövid időre magihoz tért éa ezt az időt haazníitik fel arra, hogy aürgdsen felhívják a rendőrséget, hogy hallgassa ki nyomban Pintér Jár.ost, mig újból el nem veszti eszméletét. A gyorsan a kórházba érkezett rendéifőtisttnek Pintér János n következőket mondotta be jegyzőkönyvbe:
A kérdéses bajtársi összejövetelen Pintér a Polgári Egylet alsó termében mulatót! társaival, mikor többen nz emeletre mentek. Pintér
Jinos is. Pintér székét maga után vitte az emeletre. Olt, miközben Pmtér néhány percre eltávozott, egyik tirsa beleült Pintér székébe. Mikor ő ezt látta, odament és ti vozásra kérte társát, mire ez oly dühbe jött, hogy fenyegető nyilatkozatot tett, .mit Pintér persze nem vett komolyan. - Rövid Időre reá Pintér kiment, a másik utána ment éa felelősségre vonta a rövid szavak váltása után a borgő.ös hangulatban levő ember szikével fejbeülötte Pintér Jánost, majd öklével nz arcába csapott ugy, hogy teljesen elkibult és a lépcsőre\' ült, ellenfele az elkibult embert még kétezer hatalmasan hátbavágt., hogy az éles kőlépcaőkőn legurulvá újból erősen megütötte éa össz zúzta magát.
így találták ott Madarász és Mustos barátai.
A rendőrség detektlvjel meg állapították a brutális ember kilétét és hivatását és csak rövid Idő kérdése, hogy .Ikerülni fog kitűnő illsmrendőraégi detektlvj«lnknok a lettest letartóztatni. Többet nem Írhatunk a sikere, nyomozis érde kében. Tény, hogy . tehetséges, szép jövő előtt illó Pintér János fiatal életét gonosz kéz oltotta ki. Pintér Jino. kioltott fiatal élete elégtételért és megtorlásért kiilt ,z élet Urához ... (ej
A Devizaközpont utolsó árfolyamai-
Vslutík Dsvlaik
Napóleon 7600
Osztr. korona 0 0280 0.0215
Márka " 1.60 1.60
Szokol 71.— 71_
Dinár 20.80 —.—
L«va ll is h 55
Lel 16.50 16 50
Lengyel márka O.SS\'6 0.25 5
Líra 90.— 90 —
Francia frank 157.— 157.—
Belga frank 148.75 148 75
Svájci (rönk 390.— 390.—
Angol frank 9150 — 9150.—
Dollár 2016 — 2085,—
Holland forint 807.50 807.50
Dán korona 442,50 442 50
Svéd korona 540.50 540 50
Norvég korona 345.— 345.— Ezentúl minden délben tájékozta
tó!, v.gy pedig clearlng árfolyamot ad ki a dovizaközpont.
„_7 ? Zekín j0(ii „„„I^Í.
ura. lltiJapcU, Andris,y.„t s. <s Sstrad rsüavfclel.v 3. f,ktí,4.i 4, „,„„ X\'
rsl ketiit old hiroiely ,g).«te,„ i, ,oí(sk.. ital. vl.jjü,. „ s^vídi
\'Wz.lMrt.tl Rskapttulsddl Miaa„
Berlin 0.40 5, Hollandia 205, N< w York 526, London 9340. Paris 4125, Milánó S315, Prága 17S6. Buda-peat 0 23, Zigráb 140, Sf\'ifia 300, Varsó 0 66-5, Béc> 0.067 5, osztrák bélyegzett bankjegy 0.008 7
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
KSzös vámterület a monarchia utódállamainak.
Róma, szept. 2. Nitti, volt miniszterelnök a Piccolo munkatársa előtt nyilatkozott Sei-pel kancellárnak az osztrák-olasz vámunióra vonatkozó tervéről. Nitti kijelentette, — hogy addig lehetetlenség Olaszország és Ausztria között a vámügyi és az éremunió, amig nem szabaditották meg Ausztriát a versaillesi és a saint-germaini békeszerződésekbe foglalt korlátozásoktól. Ausztria mostani állapotában nem tud megélni. Ha ma felelős állásban lenne, akkor, sokkal hatályosabb tervet ajánlana, még pedig azt, hogy Ausztria és Magyarország valamennyi utódállamát egyesítsék egyetlen vámterületben.
Sportélet.
Fotball-mérkSxáa.
A sport fontosságát . hads< leljes mértékben felismerte, ugy. nylra, hogy jelenleg a sport a tonal szolgálat egyik főképzésl I ként szerepel.
A mult hét folyamán a azoml helyi vegyesdandár parancsnok nagyszabású allélikai versenyt . dozett és lapunkban meg Is en kertünk arról, hogy ott házlezredl " 6. gy. ezred mily azép slke szerepelt.
Az atlétika mellett a fotballt erősen kultiválják is az ősz fol mán ugy a legénységi, mlot a 111 fotball.csapatok az országos bajn ságéri kieséses körmérkőzést l tanak.
Ma délután mérkőzik a szomb helyi vegyesdandár válog.tolt III csap.t. . pécsi vegyesdandár tli csapatával és mivel a győztes tová küzd majd Budapesten s bajnoksi ért, igen erős küzdelemre van látás.
A mérkőzés délután 4 órakor k. dődik a Zrínyi Sport-Egylet uj spo telepén mérsékelt helyárak molle Mivel a Jövedelmet sportszerek t szerzésére fordítjuk, az egyébkl is nagyon érdokesoek Ígérkező m kőzést melegen ajánljuk Nagykaniz közönsége figyelmibo.
A mérkőzés alatt a katonai zer kar hangversenyez.
Törvényszék.
ítéletek. A bíróság Tamás K talín 18 éves leányt, akit a piaci telten érlek, mikor egy asszonyni zsebéből pénzt lopott — az enyh! körülmények figyelembevételével -négy hónapi fogházra Ítélte. -Németh Józsefei lopásért ogy hónsi fogházra, feleségéi Németh Józsefei pedig orgazdaságéri kél heti házra itélle.
Főtárgyalás. A nagykanizsr kir. törvényszék folyó hó 4 én, ho nap hétfőn tárgyalja a Btk. 833. § sbs ütköző lopásért vádolt Soós Isi ván 59 évos földműves ügyét.
Itél.thelybenh.gyá., Bíró Jó zsef garabond lakosi a nagykanizss büntotő törvényszék sulyot testisér lésért annak idején né^y hónapi fog házra ítélte. A pécsi tábla az ítélete-helybenhagyta. Felebliezés folytán SZ Ugy a Kúriához kerüli, mely a semmisági panaszokat elutasította. Igy az ítélet most jogerőssé leli.
ősz ivAn
nagyszerű kdnyvo
AZ OSI RÖG
A tiszta izercUsn »polh»oxÍM A vas-
kos kötet kaph«|i:> IvaUlb-m
a kiadóhivat
Ara 40 koropp.
4
2AI,AI közlönv
1922. szeplembcr 3.
— A népkönyvtár megnyitása. A népkönyvtárban (központi elemi Ukola) ma 2—4 ára kört könyvkiadás les*. A régebben kiváltott könyvek aiives behozatalát kéri a Vezetőség.
Szerkesztésért felelős Benedek RezsS.
Nyilt-tór .*)
Nagyságot
Thassy Tibor urnák
Felsórajk.
Tisztelt Barátunk! A közted és gróf Hadik Antal ur között felmerült lovagias Ügyben becsülcibiroság összehívása vált szükségessé. A becsületbíróság f. hó 30 án a kővetkező határozstot hozta :
„Határozat. Egyhangúlag kővetkező határozatot hozta a bccsü Ictbirósóg : Thassy Tiborral szem • hen a hamis kártyázás lér.yo n«;m állapítható meg s igy Thassy Tibor elégtételadásra és vevésre fel van jogosítva.
Budapest, 1922. auguszius 30 án. Tabajdy Kölmán s. k., Asbóth Jenó s. k., Edelsheim Gyulai s. k, Strom szky s. k., gróf Thoroczkay Miklós s. k."
Ezen Írásbeli határozatot az elnök Tabajdy altábornagy ur Ónagymél-tósága, nekünk és ellenfeled meg-bizottninak átnyújtotta. Ennek megtörténte után az\'elnök ur a következő szóbeli közlést tette:. Egyszersmind elhatároztatott, hogy midőn a lelek képviselőinek ezen határozatot átadom, a felek képviselőinek a kő-veikezőket mondjam: tekintettel arra, hogy Thassy Tibor az elégtételkérésénél késedelmesen járt el, gróf Hadik Antal ebből az ügyből kifolyólag elégtételadásra nem kötelezhető.\'
Ennek folytán le általunk ellon-íeleddel szemben megismételted a lovagias és fegyveres elégtétel kérést. Mi ezen megbízásodnak megfeleltünk. Ellenfeled megbízottai azon ban támaszkodva a bccsUleioirósAg elnökének szóbeli közlésére, az elégtétel adását megtagadták.
Mi megállapítottuk, hogy a becsű-letbirósfignak téged igazolo határozata és az említett szóbeli közlés egyálialában nem egyenlő erejűek t, hogy az a te satisfac ió képességedet egyáltalán nem érinti, sőt azzal semmiféle összefüggésben nincsen, annál is Inkuöb, mivel ezen szóbeli közlés ellenfeleddel szemben semmi íéle imperativ rendelkezést nem tartalmaz.
Ez ellenfeled számára legfeljebb egj^fifcretionális pouvoirt jelenthet, mely pouvoirral való élés mindeneseire annak Ízlésére van biava, akinek megadatik.
Megél apitoiiu*\', hogy te mindent elkövettél, hogy a lov^gies /a fegyveres c\'.égtótcii, me\'y téged kétségen kivül jogg»l m« gillet, rncgUnpjad tehát téged semmi ir.ul«s?tás nem lorhel.
Ennélfogva mi ercn ügyet részedről a lovagiasság sz-ibályai tZ\' ri«t végleg elintézciinek és befejezettnek nyilvánítottuk ki. Az e^ész tárgyalásról felvett jegyzőkönyveket azok mellékleteivel együtt csatoltan a rendelkezésedre bocsátjuk.
Fogadd kiváló nagyrabecsülésünk és szívélyes üdvözletünk kifejezését.
Bud -pest, 1922. Augui>tus hó 31 Moldoványi B*ln s. k., Stnirecsányi György s. k.
*) Az e rovatban közöltekért sem a saarkeiztőség sem a kiadóhivatal felelősséget nem. vállaL
(x) Tankönyvek, iskolaköny vek minden ial^ola réazéro kaphatók Fiichel Fülöp Fial könyvkereskedésében Nagy kanizsrfn, - Fönt (Városház palota).
Apró hirdetések
4IJ»t 10 aaOIg 00 korona, VMt*g*bb lwlli».l «a»üalt »m«»»k cluyl&u >rtu>IU»Lu»V. Állati
ktrMOku.k 00 iiáuiUk «r*p(«dui4o]r.
Kxy lU0««bb nr íolöufl. kl íratxill, ttfmit <• <M(0(li tanít, Vermelik utplenbn ij^i. Cia ■ MU1«Myiu1I>U>.
V«nitt(IA wrfuylllu. Eiutllm a n. írd. kiiia^t, bí*y XUkuuUa Varaidt.t j-b. »lm alall U«a rtt>íi<líl Átvettem <• ait tolyö bó j-ln, vaUroap diuottofot vacaotíval mt^ojiiom. K<r<ra a n. Virí-nKt Ilim liiofkiitii 0«v. Zaikk »\'t-fia.fi\'. jo«1
Aaataloa >lh&*J rounklt lila) Iliid « Wi«l villa] a toll
k fogy- ttt. uív„ Rrtti
I\'oitAa, li>vwt»UaolCu, |>«ui1ihmiI&, ,ir, ehh*« haaooJO ilU.t k{j«« ojejdlj., |p.uo». Vi < m». f/tt t, níiMl njrlm ».«»«! (■ irUban birja. KkiIc* vfcUkrt U eWane. Cim a kiadóhivatalom.
0>l«UxoraO-llaatvl*«IA lii <« ma*a» l«u\'.íttal •elvitetik . Bk»í HiaiűaitO Tár.aaic í««jf li<etníl, Dtlkur, N*pttk«rtk Se]yi«trt*o JeknUejí. dticMtt lO— i» óra ICiili
Kgj li.lD<lcnr,-.,H . ár.n.% llooiiall bcMptuc
kerestetik j ta<u ktmjltny őrt taalldrUI, hol <letío«-
ti<l»nl ktlkmt. íium u,ert)«. IdAicbb bA i. lehet.
VOrótnuily-otca 6j. ai*m alatt.
Irodát srakornoknO felvitetik a Biol Dtno. alto TA»aa*< t^aA.ktftutí Ocak-Ur, N<,t.k«tek helyhégebeo. (.yonírAti pyakottatlal bitéi elAnjben. JelcoikcJía <M)e»tt i0—11 ót a köidtl. jCOj
Ügyes ujságárusítők
napi pár órai kúnnyu munkával jó jővedelcmro tehetnek szert
Horváth József
ujságárudájában.
VILIÍG MOZGÖKÉPJZINHIÍZ
Szr nibutoii és vasárn-p
Láthatatlan kéz
Főszerepet Róbert Robert*on„a Builingtonl Jaguár főszereplője jítsza
Jön! Göre Gábor fllmszkecs
HELYARAK: Páholy 40 K, Zsölye 30 K, I. hely £>) K, II. hely 1U K, III hoiy 10 K
Előadások: ItétkíSrnapokou 7 és « őrakor, vasár- és íinnepna • S, 7 és íl órakor.

burgonya
u Piac tírcr. Flelnernél
kiárusittatik
Kereskedőknek engedmény II
Telefon: 131.
ISKOLAI
oslnoa, Ulósfls kivi tol bon
OLCSÓN VÁLLALJA
lapnnk könyvayom-
fl<.J n
FÖUT 5 SZ
URAHIfl MOZQÓSZINH/SZ
Telefon 3.13
Patkányok
Főiierepben: Emil Jannlngs.
Bigorno Mexikóban
Rureszk. PaUié-revü.
Jön: Névtelen vár
HELYARAK: l áboly 40 K, ZvJlyc :\'-0 K, Körszék 20 K, Támlás IC K. Záxtszék 10 K
Előadások : Hétköznapokon 7 ús 8 órakor, vasár- és unncpntp 3, 5, 7 és 0 ómkor.
Megvételre keresek
.Puxiflkátor\', .Monitor\', .Közbeállitős* lóherfejtőgépeket. vasállványu keretfúré-szeket (Gáttarokat) 450—1050 ram. keret-nyilással, gőz, benzin és szivógás cséplő-garnitúrákat, stabil szivógáz, benzin és nyeriolajruotorokat 20—200 lóerőig, félstabil gőzgépei*! 30-4 XD Iőorőlg, eK>\'«-dül Alin gőzlokomobitokat é» cséplőgépeket A gépek legfe jebb 10 évosek lehetnek.
Nagy György
Szombathely
Sselesteyutca 43. iilm alatta
Ci •zdasigi és kerti
magvak
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország ás Widder cégnél
Nagykanizsa, lrsa*bat-Wr 10.
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Sztszflnomltó Részvénytársaság Nagykanizsa, Brxaúbettór IV.
13408/1922.
Tárgy: Füe/adás.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a városi 1—V. ker. köztemetőben termett sarjú éa a telekuti erdőőri lap göd-rében termelt sás f. évi szeptember hó 7-én a helys7Ínén nyilvános árverésen eladati*.
Nagykanizsa, 1922. szeptember 1. soío Vároai tanáca.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai befíző pergamentpaplr,
Vajcsomngolópapir Snperior papírzacskó Ccomagoiópapir Csomag fUggődmkék Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kötlovelek
GaboDaváaárléal könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplráruhásában, *a*ykaaixaáxi.
--———--——-—-————————————~ - \'—— —
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
— ..... Müvek, folyóiratok, meghívók,
eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tf\\rtós kivitelben jutányos árak mellett vá\'iíalja
. ..................ainn. meilCLl VSUaija j..
jjj Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13 o§
l» O OOOOOOOC3 Q QQ C3 Ö C3 Q O ü aOQL^ ^tiri n rn n. -i rr r-> t^gj-^ f; fj q c5og O H
Nyomatott a lapiulajdonosoii: Zalai a Gyaimaü-.kónyvnyooHiajíÉun. -\' ——
61-lk évfolyam
Nagykaalam, 1922. Szeptember 5. Kedd
201. uim
ZALAI KÖZLÖNY
________________KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrk«»itíiéj li«d6htvAU] i Prt-m 13. ■■■ InUfcwbwj-UUfoB 78.__
Mogjelonlt mludlg >jora rogKcl
Uj iskolaév
kezdődött a kis és nagy diákok számára s ezzel újra megszaporodtak a szülök és gyermekek gondjai egyaránt. De most olyan idők járják, hogy az ősz küszöbén nemcsak a tanulóknak nyilik meg az iskola kapuja, hanem a nagyok részére is. Ez a nagyok iskolája azonban sokkal kegyetlenebb dolog a kicsinyekénél, mert ez az éleinek, még pedig a mai életnek az iskolája. Az élet iskolája ha|dan, pár évvel ezelőtt még korántsem volt olyan veszedelmes, mint az utóbbi néhány esztendő óta. Voltak ugyan, akkor is számosan, akik nem tanulták meg a leckét, vagy rosszul viselkedtek és ezcrt bizony az élet papirgaluská-jára zárta be, vagy megbuktatta őket-a tanitó. Söt esetleg ki is csapta őket az iskolából a temetőbe. Hanem azért a mai világhoz képest mindez olyan volt, mint a gyerekjáték. Mert az elet mai iskolája könnyen ránk nehezedik.
A tanulni valók között egész sereg olyan dolog van, amiről azelőtt nem is álmod tunk volna. Példának okáért : dolgozni verejtékkel naphosz-szat, anélkül, hogy becsületesen jóllakhatnál a keresményedből, vagy egy jó ruhát vásárolhatnál magadnak és a tieidnek. Vagy látni, hogy sokan "mily könnyű szerrel zsebelik be a tiz- és százezreket és milliókat, tisztességtelen uton, siberkedéssel, saját pénzünket és gazdasági létünket romboló valutaspekulációval — és meg nem tántorodni tőle, meg nem inogni, le nem szédülni a becsület útjáról soha. Vagy látni ezt a szerencsétlen csonka országot vergődni tehetetlenül és összeszorított foggal s ökölbe szorított kézzel bár — de hallgatni, tűrni és várni, amig el nem érkezik a mi időnk, a feltámadás is nagy újjászületés. ínségben, rongyok között, verejtékes munkában gyötrődni, hűnek, igaznak maradni és
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI AKAK Egy hóra 100 X. Hogy.divrc 300 K Eg-y.i asim ár. s K.
várni, csak várni, — oh, nagyon, de nagyon nehéz uj tantárgyak ezek a mai élet iskolájában, ahol ráadásul olyan átkozott egy bolond sörs ül a tanitó helyén a katedrán, hogy folyton épp azokat üti-vei i-pofozza, akik jók és arcuk verejtéke árán biflázzák be a nehéz leckét. Becézni, meg egyre csak azokat becézgeti, akik eltévelyedtek és akik előtt nincs semmi szent, csak az aranyborjú.
Nehéz és kemény iskola ez, felebarátaim, nagyon keserves egy kemény iskola. Hanem, ha egyszer elvégeztük s Isten engedelmével szerencsésen tul leszünk rajta, meglássátok, a lövő Magyarországból még megbékülten s elégedetten fogunk visszatekinteniamultra, ha majd nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk el magunkról, hogy:
— Ejh, nem szenvedtünk és nem tanultunk hiába I
Olasz-magyar szövetség küszöbén.
A csehszlovék-jugoszláv szövetséggel szemben egy olasz-magyar véd- és dacszövetség. - A magyar külügyminiszter találkozása Sihanzer és Nltti olasz miniszterekkel.
B\'CS\' !"P,\'mb r 4- (S;,i tuHMWnk telefonj,l-nté»c.) Gróf Banf/y M.klaI magyar külügyminiszter a hcl végén találkozik Sehanzer utász külügyminiszterrel és Nitli volt miniszterelnökkel. Hánf/y Miklós a: olasz államférfiakkal <1 csehszlovák jugoszláv konvencióval előállóit uj helyzetről Jog megbeszéléseket folytalni. Diplomáciai körök n találkozásnak nagy fontosságot tulajdonítanak és egy formátis olasz magyar szerződés megkötéséi várják tőle.
A csehszlovák-jugoszláv konvenció ngi,anis mind Olaszországot, mind Magyarországot aktívabb külpolitikára kényszeríti. Amig ugyanis eddig Olaszország és Magyarország, amelyek ellen a konvenció első sorban irányul, ingadozó külpolitikát folytattak és igy próbálták az egyensúlyt fenntartani, most ezt m ír nem tehetik, hanem a csehszlovák jugoszláv víd cs dacszövetséggel olasz magyar antantot kell szembe áltitaniok. Az olasz-magyar antantot állítólag Anglia is kívánja, mert Jugoszláviában és Csehszlovákiában az ellentétes törekvésű francia politika közepeurbpai pionírjait tálja.
Diplomáciai körök véleménye szerint az olasz magyar anlaat meg-olakulása lényegesen elősegítené az európai erőviszonyok kialakulását. Az egyik oldalon állana Anglia, valamint középeurópai\' szövetségesei Olaszország és Magyarország.
Mivel Némelors ágot érdekei szintén ezen halalmi csoportosulás felé hajtják, Ausztria is kénytelen lesz véglegesen Róma és Hudapest felé orientálódni. Ezekkel ac államokkal szemben a másik hatalmi csoportot Franciaország, fíelgium, Csehszlovákia, Lengyelország és Jugoszlávia alkotnák. Románia jövőbeli magatartása meg homályos. Eddigi politikája a kisantanthoz köti, de az eddig követett politikát tíukarcstbtn — ugy látszik — revideálni akarják, mivel Románia a huszonöt esztendős cseh-szlovák-jugoszláo konvencióhoz nem csatlakozott.
Belpolitikai hirek.
Budapest, szept. 4. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés holnap megkezdi ülését. Ezt megelőzően az egységes párt ma este értekezletet tartott,„ melyen az adójavaslatot megvitatták és Bernstein támadásának visszautasitásáról tárgyallak. A miniszterelnök kívánságára az egységes párt részéről nem teszik szóvá a Bernstein féle támadást.
A nemzetgyűlésen csak az adójavaslatok folytatólagos tárgyalása lesz napirenden.
Az adóiavaslat letárgyalása után a Ház szünetre megy. Szünet után a házszabályok reviziójára kerül a sor.
Orvosok keszthelyi gyűlése.
Keszthely, szept. 4. A magyar orvosok és természeti adósok vasárnap délelőtt tartották meg vándorgyűlésüket, amelyen a közoktatásügyi minisztert Tóth L*jos államtitkár képviselte. Kolbenschlag B>ls főispán üdvözlő beszédet mondott. Azután következtek a tudományos előadások. Este vacsora volt. Ma délelőtt a röntgen sugarak alkalmazásáról tartottak több értékes előadást.
Tisztviselők Háziipari Szövetkezete.
Nagykanizsa, szept. 4. A napol ban résztvettem egy értekezletei melyet a Magyar Tisztviselők Ház ipari Szövetkezetének megalakítás céljából hívtak össze a városhi zára. A szövetkezetnek ax volna célja, hogy a magyar tisztviselő családok számára tisztességes k< regetforrásokat nyisson meg, e lása őket különféle háziipari cl) kek nyersanyagával és a szükség* gépekkel, esetleg munkatelepek« létesiisen számukra a egyben goi doskodjék a háziipari készítménye értékesítéséről. Nem lehet elég e ismeréssel nyilatkozni erről a ke: deményről, melynek felvetői kö: ott látjuk a Magyar Közszolgála Alkalmazottak Nemzeti Szövetségé illetőleg a szövetség vezetőit, éli kön Kelety Dénes államtitkárra ott látjuk az Iparmüvéazeti Muxeu. és a* Iparművészeti Főiskola iga gatóit, továbbá számos miniszte tanácsost, államtitkárt, több pén Intézet vezetőjét a egyáltalán magyar közélet számos kitűnőségé A kezdeményezők neve biztosit^ az ügy komolyságára és sikeréi nézve. Ezért minden nagyobb v ros tiszlvisflői egyhangú lelke* déssel siettek támogatására. N lünk azonban sajnálattal kellé konstatálnunk, igen gyönge érdél lődés mutatkozott a kérdés irái s Borsay titkár propaganda eh adása sem volt képes az érdekli dés felemelésére. Pedig est kezdeményt nem szabad félvállri vennünk, sőt ellenkezőleg, az üg komolyságához méltó komolvsáj gal kell vele foglalkoznunk. Támc gatnunk kell a kezdeményt akkc Is, hí inmml helyi vonatkozás nem volna, mert komoly, nemze mentő munkáról van benne az< De kétszeresen támogatnunk ke azért, mert itt egyúttal a kanizsi társadalom speciális érdekéről, Háziipari Szövetkezet kanizsai fió) iának megszervezéséről is szó vai Ig«n helyesen mutatott reá ax éi tekezleten elnöklő dr. Krátky Is ván főjegyző, hogy bennünk* elsősorb<tn a kanizsai fiók feláll tása érdekel. Kérdés azonban, m képpen tudjuk az Országos Ház ipari Szövetkezettel karöltve ezt mi kanizsai fiókunkat leghamaráb megnyitani? Erre nézve ax a lej biztosabb mód, ha ax üzletróaze jegyzését megelőzőleg egy kikötéi teszünk. Ez a kikötés az legyei hogy a kanizsai és kanizsavidél üzletrészjegyzések a kanizsai fió alaptőkéjét képezzék a ez az álti lünk gyűjtött ősszeg csak a kan xsai fiók ellátására legyen felhasi nálható. Ugy képzelem a dolgo hogy a kanizmi fiók és a közpor közt teljesen hasonló viszony h gyen, mint a kanizsai Hangya fió
ZALAI KOZLOHY
központ között. A
ás a Hangya ____________
kanizsai háziipari szövetkezet vá-laaazon helybeliekből álló vezetőséget éa a szövetkezet mini jogi személy lépjen b« az Országos Háziipari Szövetkezetbe. Ennek Igen lényegei jelentősége van reánk kanizsaiakra nézve, mert hiszen jól tudjuk, hogy minket mindig szeretlek a budapestiek utoljára hagyni. A szombat helylek, győriek, kaposváriak, tőt talán r. zalaeger szeglek la mindenkor előnyben rí azeaülnek velünk kanizsaiakkal azemben, minden néven nevezendő központ részéről. Ha azonban mi a ml háziipari szövetkezetünknek bizonyos autonómiát biztoiitunk, akkor ez a háttérbe szorítás nem \'•az lehetséges. Ez nrm jelent oldaltámadást nz Országos Háziipari Szöyntkezct ellen, valamint a helybeli Csengery-uti Hangya fióküzlet autonómiája aem jelent támadást a budapeati Hangya ellen. Meg vagyok róla győződve, hogy máa vidéki városokban is ilyen módon fogják megszervezni ezeket a hézagpótló háziipari azövetkeset.ket. Csak az esetben mondanék le a helybeli fióknak ezen autonómiájáról, ha a jegyzések csekélysége miatt ennek megvalósítása lekűsd-het.tlen akadályokba ütköznék, amire azonban nem szabad gondolni sem. A szövetkezetnek tagjai lehetnek másfoglaikozásuak ia, nem csupán tisztviselők. Kívánatos dolog, hogy minél nagyobb azámb.tn jegyezzenek üzletrészeket azok is, akiknek jobban módjuk van na
Íyobb összegek jegyzésére, mint a özalkalmazoltaknak. Egy üzletrész 100 korona, alapító tagság 500 korona. Ugy lintvl.előtársaimnok, mint a vároa hazafias érzésű egész társadalmának n legmelegebben figyelmébe ajánlom a Háziipari Szövetkezet Ggyét.
Mojlinyi Károly
isib.dokt.tásl titkár.
A megyéspüspök őazl
bérmautja. Dr. Roll Nárdor megyéspüspök dr. Simon György • pátkanonok és dr. IViber Pál püspöki titkár kíséretében elutazott székhelyéről a megkezdte őazi bér-maulját, mely azepl. 25lg tarl.
— A veazpréml törvényszék UJ elnök®. A kormányzó ur az Igazaág ügy miniszter előterjesztésére Ciojághy Károly veszprémi királyi törvényszéki tanácselnököt a kúriai biról cim egyidejű adományozása mellett a vcs.-prémi királyi törvény-azék elnökévé nevezte ki.
— UJ egyházmegyei főtan-felügyelő. A megyéspüspök Bicty Márton apátkanonokot felmentette a veszprémi plébánia vezetésétől a egyházmegyei főtanfelügyelőnek nevezte kl.
(x) Eljegyzés. Kovács János fogházőrmester kedve, leányát Irmus/tál eljegyezte Tóth Ferenc Nagykani-zaáról.
TaggyBlé.. A Kath. Legényegylet tagjait felkérjük, hogy a ma kedden eate 8 órakor az egyesület helyiségében tartandó taggyűlésen okvetlenül me8jrl,„n| szíveskedjenek. <4z elnök sétf.
__ Japán fellépése Oroszország ellen.
Tokió, szeptember 4. A japán kormány az Oroszországgal immár évek óta húzódó tárgyalás eredménytelensége miatt elhatározta, hogy ha a csiang-csungi konferencián szintén nem sikerül döntést elérnie, szakit az eddigi passziv politikával és hatalmának egész sulyával lép fel Szovjetorosz-ors/.ág ellen. A japán kormány elhatározta, hogy érdekeinek feltétlenül érvényt szerez és Szibéria kiüritése nem gátolja abban; hogy ujabb bonyodalmak esetén Szovjetoroszországgal szemben garanciákat szerezzen magának. Tokióban ugy vélik, hogy a helyzet rendkiVüI kritikus.
A japán hadiflottának a Boszporusz felé való útjáról illetékes politikai körökben azt az információt kaptuk, hogy most még nem lehet tudni, vájjon a japán hadiflotta csak demonstrációra készül-e, vagy a cselekvés terére akar lépni. Londonban az a vélemény, hogy a japán akció nem annyira Törökországot érinti, mint inkább Szovjetoroszország ellen irányul.
A japán kormány még akarja mutatni Szovjetorosz-rszágnak, hogy nemcsak a távoli keleten tud nyomást gya korolni a bolsevikiekre, hanem hatalma a Fekete-tengerre is elér.
- Népegészségügyi klálll táa Nagykanizsán. Megírtuk már, Hogy városunkban az orszá gos népegészségügyi mu:eum a helybeli Stefánia Szövetséggel, tüdőbeteg szanatóriummal, továbbá az összes társadalmi egyesületekkel karöltve kiállítást fog rendezni. Most arról értesülünk, hogy a kiállítás nnyoga mér útban van, úgyhogy a kiállítás minden valószínűség szrrint szerdán, vagy legkésőbb csütörtökön megnyitható losz. A kiállítással kapcsolatban a rendezőség több egészségügyi előadást készít elő, melyeket részint az egyes társadalmi egyesületekben, részint a mozgószinházakban fognak megtartani. Az előadások pontos progr.imját, valamint a megnyitás pontos idejét legközelebbi számunkban hozzuk. Előre felhívjuk olvasóink figyelmét a tanulságos kiállításra, valamint a velük kapcsolatos előadásokra. Főképpen számítunk a* egyes társadalmi egyesületek támogatására. Az előadások, valamint a kiállítás is általában ingyenesek lesznek, a költségek feddésére azonban önkéntes adományokat elfogad a rendezőség. A kiállítást a város polgármestere fogja megnyitani. Értesülésünk szerint nemcsak benn a városban, hinem Kiskanizsán is lesznek előadások.
— Gyászrovat. A sokat szenvedett családok sorséra emlékeztet az a megrendítő gyászhír, hogy özv. László Józsefné, szül. Pxrkhofjtr Rózsi (néh. László József főgymná-zlumi tornatanár özvegye) tegnap délelőtt 10 órakor hosszas szenvedés után 42-ik évében meghalt. A megboldogult amikor férjével egy-gyütt hozzánk került, igazi mintája volt a szép és kedves fiatal asszonyoknak, akik férjükkel — aki hozzá méltó pár volt — kellemes összhangot tudtak teremteni családjukban és hozzájuk tartozó társa-ságban. Kedves, derült jelen volt a kezdet és mindönki csak szép jövőt jósolt a fiataloknak. Áronban
az isteni gondviselés másképpen intézkedett. A világháború elvitte a férjét katonának, aki ott halálos beteg lelt és n háború végére elhalt, özvegye nehezen törődött belo a keserves uj helyzetbe, de mégis kezdett megbirkózni az élet bajaival. Most, amikor egyetlen leánya viruló hajadonná nőtt fel, »k«or jött a szö\' nyü kaszás és elvitte a szerető anyát, aki vigasztalan árvaságba hagyta leányét. A sokat szenvedett asszony temetése szerdán, f. hó 6 án délután 5 órakor lesz a róm. kath. temető halottasházából!
— A Magyarországi Mánké sok Rokkant éa Nyugdíj Egy lete most vasárnap, szeptember 10-én tartja alapításának 25 éves jubileumát, melyet impozáns, nagy ünnepség keretében fog megülni. Az egylet még ezen ünnepén is következeles és hü hagyományai hoz: segíteni a nincstelen szenvedőkön. Nagyorányu ünnepélyén befolyó jövedelméből a szegény beteg, munkaképtelen segélyre szoruló tagjait akarja felsegélyezni. Hogy ez a fenkölt szándéka minél jobban siket üljön, ne legyen ember, aki az egylet nagy jubileumi ünnepélyén, díszközgyűlésén és eatélyén részt ne venne. A rendező-bizottság oly meglepetéseket készit a résztvevő közönség számára, hogy még sokáig fognak felőle utána beszélni. S minden csak egy célt szolgál: az emberiességet. A másokon való segítést. Ezt segiti elő, aki a vasárnapi jubileum előadásán és ünnepélyén részt resz, emellett pedig nagyszerű szórakozást és élvezetet szerez a maga számára.
(x) Urénla. Csütörtök-péntek: .Névtelen vér". A legkorhübb, kg. több művészi gonddal készült Jókay film, moly Franciaországban olyan sikereket aratott, hogy rojallsta vonatkozóéi miatt a köztársaságot féltő francia rendőrség bollltotta. A legjava magyar szereplők, Sátán Lici fiiban a kis Szécsi Ferkóval. — Szombat-vasárnap Molnár Ferenc .Tcstőr\'-e és „Willy Drill- c 3 felvoná<os ko média kerül bemutatóra.
1922. szeptember 5
(x) Ténciakola megnyltéa.
Adorjánná Mayersberg Frida tánctanárnő ma nyitja meg tánc\'anfolya-mát a Casinóban, melyre már szép számban vannak jelentkezők. A behatások továbbra Is d. e. 10-IŐI eszközölhetők. Egy Jó tánczongorista jólétit kezzen.
(x) Urénla > Névtelen vár.
- Vesxatt efc által szét mar cangolt földműves. A vérmegye
alispánja BSdy Zoltén a legsűrűbben figyelmezteti a hatóságokat a veszettségnek sn\'nte ijesztő mérvben való tovaterjedésének minden rendelkezésre álló eszközzel történő megakadályozására Nnp nap mellett jönnek hírek ujabb és ujabb ember és állat áldozatokról, kiket veszett kutyák megtámadtak** és megmartak. Most pedig szinte borzalmas szerencsétlenségről kell, h<ogy \'beszámoljunk. A Szabadhegyen kóborolt vagy két nap óta egy erősen veszett kutya és több kutyát és állatot megmart; mikor Arok István polgárt is megtámadta. Arok hosszú időn át viaskodott a habzó nzéju, véres szemű feldOhödt kutyával, öklét karját a szájába dugta és igyekezett őt ártalmatlanná tenni. E viaskodás közben a veszott eb Arok Istvánt borzalmasan széjjel marcangolta, kezét-karjét összeharapta, me\'Ut feltépte és nagyon súlyos sérüléseket ejtett rajta — míg a segélykiáltásra odasiető emberek kiazabaditotték a azétmarcangolt polgárt, akit a Pasteur-iniéretbo szállítottak. Soráéról eddig még nem értesítettek. Ex ügyből kifolyólag ugy Séncon, mint Szabadhegyen az összes kutyákat kiirtották. Wolff Károly városi állatorvos nyomatékosan figyelmezteti a közönséget, hogy a rendkívül módon elterjedt veszettségre való tekintettel — legyen elővigyázattal és minden gyanús ebre figyelmeztesse a hatósági közegeket. Az eb-tartó gazdák figyelmeztetnek ismételten, hogy mindén szabadon járó kutyát a helyszínen kifognak irtani, ahol a gyepmesterek találják, az eb gazdáját pedig szigorúan pénzbüntetéssel fogják sújtani.
(x) Hlrdaaaen az Urénla vetítő reklámján.
— Versenytárgyalások. A csendőrség tiszthelyettesei részére 3000 zubbony és 3000 pantalló konfekcionálásáro. Határnap szept. 9, M. kir. csendőrség! felszerelési anyagraktár parancsnoksága (Budapest, Böszörmény 1-ut 21.) A m. kir államrendőrség őrszemélyzete részére 11000 pár fehér bélelt trikó-keztyű szállítására. Ajánlatok szept.
ig a belügyminisztérium államrendőrség! főosztályának főnökéhez.
Az emberi test éra. Az amerikai orvosszövetség folyóiratában egy amerikai orvos felsorolja az emberi test Vegyfihí "Alkatrészeit, megjelöli ezek mennyiségét és klízámltja, hogy embari test összes vegytani alkatrészeit 98 centért meglehet vásárolni a tóitokban.
1922. azeptember }
V
(x) Harsa? Glii lánciskolája c hó U.én megnyílik ás a beiraiáeok máról kezdve mindennap délután 3-6 óra közöli eszközölhetők a Polgári-Egylet nagytermében.
— Anyakönyvi blrek. Nagykanizsa városában auguszlus 27-től azeplertiber 2 ig 17 alületé. fordult elő. Ezek körül 10 (lu é, 7 leány. Házasságot kötöttek: Tóth Józ.ef özvegy vasúti kazánkovács Nagy Mária özveggyel, Bethlen János kovácsnegéd Pálfl Ilonával, Holz-hacker Ferenc katonai zenész Czenl Máriával, Mázsa Péter Károly nap-számos Görönc«ér Máriával, Németh litván e.ztergálvoa segéd Seláf Máriával, Imrei jixnei földműves Mlhálecz Máriával, Kunics Sándor földművé. Varga Annával, Rezi Vince légi .gyári munkás Bedenek •Annával. Elhaltak: Szigeti János ■-"8 bónnpos bélhurut, özv. Pollák Lipólné Fischer Hermln 60 éves -í\'szlvazélhldérr, Schércz József vasúti AA jpölő 63 éves szívszélhűdés, Kropf Jőzsefné Páhokovics Mária 56 éves veselob, Néber Szilveszter napszámos 32 éves mellhirlyalob, özv, | Bsrecz Percncr.é Bogát Juliánná 44 éves szivazélhüdés, Horváth " Imréná Mikolovics Lujza 69 éves ""májrák, Pintér Jinos lanltó 27 éves agyrázódás, Proszenyák István mező \'őr 52 éves vérhas, Inc-e János földműves 24 éves öngyilkosság, "Brósz Anna cseléd 16 éve. ha.j. hagytnáz,
W A Világ mozgó csodává tely el Ma i, holnnp szerdán szenzációs műsorral kedveskedik a Világ-morgó, amennyiben bemu-t»ti» „Merlsla három tánca" cimü [«»- 6 felvonásos remek, az olasz történelem és a Bo-glák korából való drámát, melynek egy fősíereplője Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház volt művésze, aki a klssszUus film-játszás Iskolapéldáját mutatja be őzen a monumentális képen. Alakítása absiolut művészet, amely külön fejezetet; foglal el a filmábrázolás történetében. Anitán Mlndszenthy Mára, a WieniVolks-oper magyar származású prlma-ballerlnája, kinek játéka kiforrott, — Ingatlancsere, A nagykanizsai kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalánál az utóbbi napokban következő Ingatlan adás-vételek Jegyeztettek be: Valkó Ágostontól RJjkó Ferenc Nagyrécsén 606 négyszögöl rétet 30.000 K-érl, Dattler t\'jos és torsától Mlnátics Jenő Nagykanizsán Király-uicában házat 700.000 Kért, Balázs Jánostól Takács Mihályné Oroszlonyban 500 négyszögöl szőllőjét 30.000 K-érl, Kovács Sándotnétól B-dilte József és neje Nagykanizsán házat 650.000 K-érl, TálosI Józsefnétől Brüll Ernő és neje Nagykanizsán Balthyány-utcában házal 800.000 \' IC-érl, Viola Vendel és nejétől Tólh Jinos és neje Bslatonmagyaródon 1200 négyszögöl 90.000 Kéri, Viola Vendel éa nejétől Tarr Boldizsár Balatonmagyaródon 1200 négyszögöl szántót 90.000 K-ért, Sáfrán Ferenc és nejétől Kovács Jlnos Balatonmrgyaródon 1 h. 100 négyszögöles szántól 370.000 K ért.
\'M.hl KQ2l0ffY
Ismét a Habsburg-kérdés.
Bécs. szept 4. (Saját tudósítónktól) A bécsi román leö vétséghez közelálló helyről közlik, hogy a kTsLntantnak a
Soltak fom\'nÍM er bcV°ná5ával tar>°" konferencián el-S fí L gy Magyarországnak a népszövetségbe való
S\'^tK^t S\'í^iUr lemoncTa
Skirrcióró1 és azt a ft-Wv&ü
— Tanítói pályázatok. A
nagykaporntrki (Zslam.) róm. kath. iskolaszék o halálozás folytán meg üresedett kántcrtanltói állásra pályázatot hirdet, A kántori és egyéb okmányokkal (, kommün alatti viselkedést az akkori tartózkodási bely plébánosával igazoltassa) föl szerelt kérvények válaszbélyeggel egyfllt a róm. kalh. iskolaszékhez Nagykapornak (Zslam.) küldendők. — Tés (Vcszprémmogye, állomás : Várpalotr.) község r. kalh. iskolaszéke a mrgűre.edelt osztály tanllói állásra pályázatot hirdet. Választás szeptember 6-án délelőtt 10 órakor. Kérvények a téli plebánla-hivatalhoz küldendők. — Az egervári róm. kalh. Iskolánál üresedésben lévő osztálytanítói álláara pályázat hirdettetik. Kérvények f. évi szeptember hó 8-lg Kovách Sándor plébánoshoz Egervár (Vajmegye) küldendők,
W Oyrtpju kötítt kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSÓ-nél.
— A nagykanizsai Onk. tUz-olló .teatttlet JablUrla kölué-Síéire adakoztak i Siern Mór és fia, 1 ransdanubia egyesüli gőzmalom r. l , dr. Simon György kanonok, Hangya Slrondellsíg, Szabó Antal 1000-1000 K. Nagykanizsái Bank-egyesüli!, Biach Llpól Trieszt, Ki rály Sörfözdc, Zalavármegyei szövel. kezeli áruforgalmi r. l., Nagykanizsai aulóforgalmi r. l., Posch Gén 500— 600 K. Uradalmi erdőhivalal, Adám Köbeit, Somogyi Gyula 400 -400 K « ";id,U„Cj,Ul" 330 K M«rkur vas müvek, Weiser János mérnök, Weisz Lsjos vendéglős, Dunámul! élelmi szer ás áruforgalmi r.-t, 300 —800 K Zalamogyel Gazdasági Takarákplnz tár r. t., Pcsli M.gyar Kercsk. Bank Hók, Nagykanizsai Takarékpénztár r.-l„ DunSntuli gazd. szeszfinomllu r.-t., Délzalai Takarékpénztár r-t. Néptúkarékpénzlár r.-t„ dr. Bjlázs Zsigmond, Berger Jenő ós társa Bazsó Józsof, Bőrszövetkezel, Antul Jenő, Bogcnriedor Frigyes, Raszter Miksa, Fischer és Biider 200—200 K. dr. Plihál Viktor, Németh Ferenc 160 150 K. (Folytatjuk.)
— Uránia mozgófénykép-színház által vasárnap előadott Hauptmann .Prikányok" cimü meg
rázó erejű hatalmas drámája a Hímen nagyobb hálást ért el, mini Haupt maim könyve, mert egyes logmog kapóbb és a lelket leginkább meg-markoló részletei sokkal élesebben rajzolódtak a názó elé. A színházat az utolsó helyig belöltö előkelő kö-KMség a legnagyobb elismeréssel és te-jesen a nagyvárosi élet mélységei-bői merlieit dráma hatása alán hagyta e «z .Urániái", Hogy a közönség olőrc tájékozódhassák az elsőrangú vezelás alatt működő .Uránia- ma vészi előadásairól, közöljük a leg közelebbi műsort: csütörtök-péntek « legutolsó Jókay repríz .A névtelen vár . Legközelebb sorra kerül: Zézá" P»ml erkölcsrajz. Pierro D.courcelle .Gigolelto- c. regénye után, rendezte a Monle Chrislo rendezője. A három testőr" Alexander Dumastól »Az egér" magyar film, Gál Francis-kával a főszerepbeo. .Hugenollák" Dumas regénye, színes film (történelmi). „Don Kamiro" Heino balladája. .Fáraó hitvese" német monumentális film, .SjdorraésGomorrha" német monumentális film. .A toütőr" Molnár Ferenc darabja, valamint .Hannele mennybemenetele" Gar-hard Hauplmann álomjátéka.
Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások valamint aj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek. Frled József ékszerész, Sugár-ut 2. (.Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
Sportélet.
A ZrtajI éa VAC vasárna, nagyszabású sportünnepélyt tart at léilkal versennyel egybekötve. Kei dote délután fái 4 ■őrskor.
A VAC futballlatál ma est, Tál 7 órára a Zrínyi Miklós-utca elomi Iskola loroatermábon fontol megbeszélésre szíveskedjenek mert Jelenni. íflndls csapatkapitány
Zalamegyei GazdaiáglTakarék-Pénzlír részvényt
<s ÖSS.« hslyl .fa.vány.k., . |.K.,<arS.
sebbon vessünk éa .t.duisk.
Tőzideí megbízások
letlsslUsil . budapesti, wl.nl berlini, p,iB.l í^^b^mÍí"!:
díkr. olfegRJjuk.
Nagykanlissl Takírákpénjlár és Tárházak rászvásy
elővételi jogot
I.gm.gas.bb n.pl ázoe v\'cásünk.
Groaz in Tárna JWkMUa, Susár-ut t u., fl^üT.t rtklei nt sargaaydm.. SaaK, m^baln.
ARQENTJÁNOS
moémi típhz^M «»nk«lm. (Wk-Mr \\ u.
Du» rtktix kém! dolgozott cíwvtmuz boki«, antilop, krokodll-Mr, MlrtmeJpík\' b*n ■ UgutoUÓ divat n«tat
A kisx«l varrott duplatahxi
- ^
6sz ivAn
n»gytx«:ú könyv*
flZŐSIRÖG
A tiszta íicrolera apothíiozUa A vai-koi kölot kapható a XU<tóhlvaUlban.
Ara 40 korona.

á»lr Olcsó és kfny.lmsi, «y«lilll késiltf-\'J..
Közgazdaság.
Nagykuais.a pl.cl áiaL
Bab le K
Lencse
M»k 100
DW 85 . Káposzta 16 K (drb 6—8 .
Burgonya 29
Paradicsom 14 ^ Vöröshagyma 28 K csomó S .
Fokhagyma 20
Sárgarépa ij> [
Paprika darabja 2—8 .
Ugorka ÍJ Z-ildség 1 csomó a—3 "
Kelkáposzta 10
Kalarábé g
Hajdina 80
Zöldbab 16 *
Spárgalók 4 1
Vajbab 28
Kárftol 80 ."
Vaj 300—400 -
Turó 70
Tejfel 1 liter 70 .
Tej . 18 .
Tojás 1 darab 11 .
Alma 10 „
Körte . 10/.
Szilva 10 .
Szőllő 40 .
Barack őszi 26 .
Kukorica csövenkint 3—4 _
Vöröskáposzta 10
VörSsrépa 10 \\
Budapesti tSzsde 1
Budapest, ss.pl.oiber 4. Kipoloon 8000, font >\' —TK^ Dollár20GO —ZHOFruid. frank 167—70 Mirk. 155—75 01.ss.Jlr. 93-00, Oitlrák korona Ü50--60 .\'.cl 1000—1750, Ssokol 74—73, Svájci frank <05—tl6, Dinár Í10D-Í200 Unay.l márka 27—20.
Zürichi zárlati
B.rllá iö, Amsterdam —, HoUandU 205—Z N.sv-York 52S, — London 2350,- Púls 4100, Mll.no 2305, Práf;i 1775, Btrda-pest 24-5 — Zágráb — Varsó C-6 — W,,u 0-75, Siöfl. 300, Osstrák bílyagzM 0 83,
Szerkesztésért felelős Benedek Rezsó.
hangszer; STERNBE.
■odap—Um RAk6cJ>ul
•(Ama s«JAl ^aloUJAban.
Iiji mtt Moonal. be>0 mllren ••UM«t <t Ki UT61 dUlmUn.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. latplember 5.
Nyiltrtér.*)
Búcsúzó.
Mindazon uraknak, jóbarátaimnak és ismerőseimnek, akiktől személyesen el nem búcsúzhattam, ezúton mondok .latén hozzád--ot, kérve őket, tartsanak meg jóemlékezetük-ben. «
só?* Torma Tóni
\') Aj • rovatban kótdlt.kért »o.-n a sierkcwt5iíx jom a kiadóhivatal íelelówéget nem vállal.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik fclejthc- I tétlen férjem. Elletve fiunk elhunyta alkalmával fajdalmunkat részvétükkel enj hl teni szívesek voltak, ezúton mond köszönetet
Nagykanizsa, 1922. évi szeptember hó 4 én.
Bzv. Pintér Jinosné h ,0,1 Wntír finnt és családja.
Apró hirdetések
KI»<1 A <f, hiti gftmtkptpUa <• Ijuiii
Ttiekymt t). uin alalt. Uj>»foti tgy ukanifo) let Y4U«k.
Kgj mlo>l«nra-«sAl* Anoő .loe^lli UUptut kmiltlik j ta^*> IcftuKny uri caalLS.-iil, hol <lufc*>-iljUni ktlkmc, 4I14M njfihet. l&Kbb n4 ti Jtbel Virfemulyslea &J. titoi alatt.
PorUU, M.alaU.iolja- p4n*bea(«d A, \\ífy \'1 41U»t k<ru nyofdiin iparoa, k{ a ma-I nyelvel .i&val 4a lr4iban birja. Killl-f
Irodai ty»kornoknö f«W4tetik • U/cil Illat*. .116 T4ria.«t l&6jy»4l.4j*D4l. Df4k-líf. K4plaVar<k Gyc<«ir4il lyaVcrtaual Utók alíajben. J«lírUVo4« d. « lo —II <5ra kiitli. 51,»
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű munkával jó jüvedjlemro tehetnek szert
Horváth József
ujságiruJájiban.
Magbaváló-szilvát
mtmtan mennyiségben Ugjobb napi áxon vásárol
Szeszflnomltó Részvénylárssság Nagykanizsa, Brzaébettér IV.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatóságilag on*9délyo%ott vtlIany«z»rolö
KÖLCSEY-UTCA17. SZ. SffiSSÍ
Telelőn:
394
H^u ÍUtl)
Onwlkiié <4(11 ilKI)
Elvállal
világítást voxotékok, motorok, csillárok, valamint tal.fonok, oaonffik éa Jalaö-kéaatllékak folssaraléaét, kaatály-vll!tmhirltó horondoiisót. Kis dan&amfi villamos munkálatok .yar.an eask&itmetnak. SMk«.rüan vi.il motorok njratakarosoléaét. Mladonn.mH ((lu raktáron.
vil4g mozgóképszínház
KcdJen - szervián
Mindsztnlhy Mária bécsi primabatlerina és Bo:«fchi Oszkár lellépUvcl
Merista három íánra
Regényes filmtörténet a Horguk korából & felvonásban, egy előjátékkal
Jönl Göre Gábor fllmszkecs
HELYARAK: Páholy 40 K, Zjólye 30 K, I. hely 20 K, II. hely III K, III. hely 10 X
Elő* láaok : Hílkdtrapokon 7 é* lt órakor, vasár- él ünnepnap 0, 7 éa 9 órakor.
URÁNIA MOZGÓSZINHÁZ
Telefon 3-13
Csütörtök—péntek
Névtelen vár
Jókai-film » fe\'.vouAsban
Szombat—vasárnap
A testőr Vígjáték 4 felv.
Willy Drill Komédia 3 felv-ban
HELYARAK: Páholy 40 K, Zsölyo 30 K, Kórszék 20 K, TámUs 1(1 K, Zártszék 10 K
Előadások : Hétköznapokon 7 és 9 ómkor, vasár- és ünnepnap 8, 5, 7 és 9 óiakor.
László Magdolna ugy a sejót, valamint az összes rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy felejthetetlen édes jó anyj<», a szerelő tesi-ér és rokon
özv. László József né
szül. Pirkhoffer Rózsi, löfllmn. tornatanár özvegye
folyó hó 4 én d. e. 10 órakor életének 42 ik évében hosszú kinos szenvedés s a halotti szentségek ájtatos felvétele után sokat szenvedett lelkét visszaadta Teremtőjének.
A drága hilott földi\'* maradványai: f. hó 6 An, szerdán d. u. 5 órakor fogjuk r róm. kalh. sírkert halottas házából végső nyugvóhelyére kisérni.
Az engesztelő szcnimiseáldozalot f. hó 6 án, szerdán reggel 7 órakor fogjuk a szent Forencrend plébánia templomában a Mindenhatónak bemulattatni.
.
Legyen pihenésed békás drága halottunk I }&7o
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóinlézet
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 5 és 13
Nyomdai teleion
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít ízléses, csinos kivitelben
Szerkesztőség és kiadó-hivatali telefon
78.

0
o
0 o
0
0
0
a
o
8
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott • laplulajdortosok: ZaUi és Cyarmnti könyvnyomdában. \'
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Szeptember 6. Szerda
202. szám
ZALAI KÖZLÖNY
__KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
£z«xk*sit6t{g éj kiadóhivatal i Fő nt 13. ax.
■ IaUnubw».Uloíoi. 78.--
MofJolcnlU mindig kora rojcjfo)
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: E*y hóra 100 K. Hogyedóvro 300 ] Egyoi «4m ira 6 K.
A közteherviselés
elvén rég tul vagyunk, most már a polgári kívánság az, hogy mindenki leadja jövedelméből, birtoka hozadékából azt a részt, melyhez a köznek Jussa van, de senkitől többet ne vegyenek, mint ameny-nyire \\ képes, vagy Jobban mondva ráesik. Ám ha ez az elv élt az emberek lelkében, száz szorosan kikivánkozik most, amikor az élet terhei ezerszeresek s az adók maguk is legalább százszorosak.
Az uj adójavaslat, mely ma a Ház asztalán fekszik s melyből pár hó alatt érvényes törvény válik, abból az elvből indul ki, hogy a föld is olyan arányban vegye ki a részét a rettenetesen megnövekedett áUamterhekböl, — mint amely hozadékának, értékének megfelel. Ezt a célt szolgálja a javaslat, mely bu-zavalutára térve át, a föld adóját az eddiginek 20—25-szörösére emeli fel.
Senki az elv ellen kifogást joggal nem tehet, de az ellen, hogy minden földet, a 2—3— 10 holdas törpe birtokot is egy kalap alá vonják az ötszáz, az ezer, meg a tizezer holddal, az ellen minden nemzetét szerető jó magyar polgárnak fel kell emelnie szavát, mert ez az uj rendszer, ha a nemzetgyűlés nem változtatna rajta — már pedig bizonyosan változtatni fog — a kis embereknek azt az osztályát tenné tönkre, amelyik a legnagyobb véráldozatot adta a háborúban s mely ma is a kisiparosokkal és a középosztállyal egyetemben a legtöbbet dolgozik és nélkülöz
Amelyik a derengő hajnaltól a holdvilágos estén is dolgozik, verejtékezik házanépével. Amelyiknek kenyerén kivül talán vetőmagot se ad
a föld, kinek nem hogy eladni való búzája nincs, de még kölcsön kellett kérni, amit megkoplal. Amelyik elpocsékolta jószágát, mert nem volt takarmánya s ma pénzelni éppen semmiből sem tud, akinek tehát nincs egyebe a mindennapi betevő falatjánál. Ha, amit nem hiszünk, ez a törpe birtokosság is egy kalap alatt kezeltetnék a nagy birtokkal, akkor valóban egy
olyan pillére menne tönkre az országnak — melyet pótolni soha sem lehetne.
A nemzetgyűlésben és a kormányzatban meg van a jó szándék, hogy midőn a terheket elosztla, senkire annyit ne rakjon, mely alatt összeroskadhatna. Nagy, súlyos probléma ez, de meg kell oldani még millió bajunk között is, mert a kis emberek létéről, életéről van szó.
Változások a külügyi kormányzatban.
— Bánffy külügymioi.zter távozása. — Budapest, szeptember 5. (Saját tudósítónk tclefonjclcntése.) Komoly formában tartotta magát a hlr, hogy a külügyi kormányzatban különféle változások fognak beállani. Bánffy Miklós gróf külügyminiszter elhagyja helyét, hogy azt a párisi követséggel cserélje fel. A külügyi tárcát Daruváry Géza veszi át tőle. Bánffy távozása most már egészen aktuális lesz éa genfi funkciójának befejezésével ez meg is fog történni. Helyt álló hir, hogy Bánffy Praznovszky helyét veszi át Párisban, mig Praznovszky Madridba kerül. Tahy prágai követ szintén elhagyja helyét, de utódjára nézve nincsen még megállapodás. Megválik állásától a berlini követ is, nem bizonyos, ki fog a helyére kerülni. Daruváry utódja az igazságügy miniszteri székben valószínűleg dr. Höcsök Andor, a magyar földbirtokrendező biróság másodelnöke lesz. Külügyi politikánk iránya nem fog megváltozni, csak élénkebb tevékenységet jelentenek ezek a változások.
Magyarország védőbástya az északi és déli szlávok között.
Róma, szopt. á. (Saját tudósítónktól.) Az egész olasz sajtó egy jelszótól hangzik most vissza: megmenteni Németországot, megmenteni Magyarországot. Olaszországnak egyetlen félelme: ha Magyarország és Ausztria a nyomor es túlerő hatása alatt eltapostatik, akkor egyedül Románia lesz az akadálya annák, hogy hatalmas szláv állam jöjjön létre, mely lenyúlik az Adriáig s Olaszországot is fenyegeti. A
szlávok északi ós déli akciója Budapesten és Bécsen át kereszteződik s ezen a kél bástyán törik meg, hogy összeolvadhasson egyetlen és félelmes egésszé, Ezt a kot bástyát kell Olaszországnak mindenáron megerősítenie. Magyarország, Németország és Ausztria pusztulása egyértelmű Ic.ine Olaszország pusztulásával. A bécsi nyomdászsztrájk.
Bécs, azept. 6. A nyomdúazok sztrájkja, amely tegnap reggel kezdődött, ma éjszaka általánossá vált. Ma reggel egyetlen lap aem jelent meg Bícsben.
A nemzetgyűlés mai ülése.
A Ház uj alelnSkat Almáa.y László. —
Budapest, szeptember 5. (Saját tudósítónktól.) Szcitoaszky Béln fél 11 órakor nyltji meg a mai nemzetgyűlést. Bejelenti, hogy a kormányzó nyoraorenyhltő akciója nagy sikerrel kecsegtet. Javaaolja, hogy a képviselők november 1-én esedékes negyedévi tiszteletdíjukból fejenként 2000 koronát ajánljanak föl az akció céljalrj. A Ház ily értelemben határőr.
Elnök bemutatja azután Zstrkay János megbízólevelét, jelenti, hogy az ügyészség Drozdi Győző men. leírni jogának felfüggesztését kéri.
A Ház áttér az alelnök választásra. Liadlak 110 Bzavazatot, ebből Almássy Lászlóra 81, Fiy Gyu\'ira 9 esett, üresen szavazott 20 képviselő.
Kuna András az első szónok. Panaszkodik, hogy a nagybirtok sohasem sietett a kisgazdák segítségére a ugyanez áll a nagybankokra. Rámutat milyen nehezen tudnak megélni a kiagazdsk. Hiába panaszkodnak az „egyke- ellen, ha n kisgazc.1 nem tud élni, nem lehet tőle várni, hogy gyermekeket neveljen.
— Sajnálom, hogy a pénzügyminiszter ur nincs itt.
Kállay Tibor dr., aki a hátsó padokban volt közbeszól: Dehogy nincs ittl (Ó.iási derültség).
Kuna: Ha a progresszivitás érvényesül és ha a pénzügyminiszter hozzájárul a kellő módosításhoz, nkkor a javaslatot elfogadom.
Prónay György báró személyes kérdésben szólal fel.
Propper Sándor szociálista modorban kritizálja a törvényjavaslatot, mejd Gaál Gasztonnal polemizál.
Hoyos Miksa gróf védelmére kell a nagybirtoknak. A javaslatot elfogadja.
Pikler Emil a röviditett munkaidő mellett szólalt fel.
Az ülés "/48 órakor ért véget.
SINGER JÓZSEF ES TARSA
♦ divatAruhAza
(„Köxpont-asálló" ApUlat)
Sxövöpamut é* szövöcérna állandó nagy raktára.
Ajánlja mérsékelt árakon a következő jámlnőságQ cikkeket: Férf i-axovetek, női azővetek, zeig, azinca clotb, fekete cloth, karton, voile, grenadln, vnizon, siffon, parget, zoflr, konaváaz, damaatgrádli, mr.tr ncgrádH, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, axÖvő-pnmut, azövőcérna, ágy garnitúra, damnoztgarnltuva, azalmaxcák, gabndazaák, tóllkendő, háráaxkendő, Fejkendő, zaobkendő, pohártörlő, plUaakabát, trikó Ingek, valamint trlko nadrágok.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. szeptember 6
Egységes európai jegybank.
London, szept. 5. Az United Press washingtoni tudósítójának jelentése szerint ax amerikai kormány a pénzügyi körökkel tárgyalást folytatott a tervezett emissziós bank felállítása érdekében.
Az emissziós bank ügyében voló-szinüen külön konferenciát fognék egybehívni, amelyen az európai államok is résztvesznek. Hardíng elnök ez ügyben értesiti Angliát, Japánországot, Spanyolországot és a skandináv-államokat, akiknek tanácsát is kikéri az emissziós bank felállításának lehetőségeire nézve. Harding elnöknek ugyan külön terve von ebben az iránybnn, azonban ugy vélik, hogy az Egyesült Államok pénzügyi körei a emisz-sziős bankot csakis az érdekelt európai államokkal kapcsolatban volnának hajlandók felállítani.
Hódmezffvásárhely képviselője.
Szeged, s/rpt. 5. Ma reggel 8 órakor hirdették ki a Hódmezővásárhely U. kerületében lefolyt nemzetgyűlési pótválasztá-i eredményét. Kun Béla pártonkívüli kisgazda 3283, Takács József szociáldemokrata 2496 szavazatot kapott. Eszerint Kun Bélát 792 szótöbbséggel képviselővé választották.
Nagykanizsa mult havi közegészsége.
Tegnop nyújtotta be a város polgármesteri hivatalhoz tisztiorvosi jelentését dr. Rácz Kálmán tisztiorvos Nagykanizsa mult havi közegészségéről.
A jelentés szerint u mult hó közegészségügye felnőtteknél kedvező volt. Kó> jelleg nem uralkodott, lrginkább az emésztő nrervek bán-talmai voltak észlelhetők. A halálozási arány csekélynek mondható. Szórványoson előfordult o vérhas, de enyhe lofolyással, úgyszintén a tífusz.
Gyermekeknél is elég kedvezőek voltak az állapotok, ezeknél az emésztő szervek hurutos betegségei fordultak elő, több esetben halálos kimenetellel. Több esetben jelentettek be csecsemőknél véj hasbetegséget, de a betegség bélhurutnak bizonyult. Vérhasban 24, tifuazban 5, vörhenyben 1 éa hörghurutban 1, vogyis összesen 31 esetben betegedtek meg fertőző betegségben. Sím rendőri, sem törvényszéki boncolás nem fordult elő. Két Ízben volt külső hullaszemle, Firchcr Hermann 60 éves magánzó éa özv. Berecz Ferencné született Bogár Júlia 44 éves gazdaasszony hulláinál. Mindkettőt szivl szélhűdés ölte meg.
Az elmúlt hó 31 halálesetei közü-— 3 szívszélhűdés, 3 végelgyengülés, 10 bélhu\'ut, 1 ránggörcs, 1 bélcsavarodás, 1 vizkór, 1 gyomorhurut 2 hörghurut, 3 veleszületett gyöngeség, 1 kelevénykór, 1 méh-rák, 2 veselob, 1 angolkór, 1 emésztéshiány.
Japán hajóraj a kinai vizeken.
Kopenhaga, szeptember 5. Helsingforsi jelentés szerint a japán kormány azzal az ürüggyel. hogy _ a kinai zavargasok még nem értek véget, tiz őrnaszádot küldött a kinat vizekre es Kanton és Hangaj közölt cirkáltatja azokat. Kinai kormánykörökben ezt az intézkedést nagy ellenszenvvel fogadjak.
— A vármegye állandó vá lauztmányn hétfői ülésén az „Arany B r.\'ny" ismeretes ügyében elhatározta, hogy a miniszter határozata ellen a közigazgatási bírósághoz fog psnass/al fordulni.
— Ax eidőblitokosok fatelepének kÖ\'igc<7gr.tási bejárásn ma, szerd in délelőtt 9 órakor fog megtörténni. Az Ötszes érdekeltek ezúton idéztetnek meg a helyszínére.
— Felemelték a kéményseprési dtjnkat. A „Zilai Közlöny" annak idején szóvá tette azokat a lehetetlen Állapotokat, hogy mig n léinényscprőmeíterek kénytelenek voltak segédeiknek a magas munkabéreket fizetni, eddig ők még mindig « régi seprési dijakat kapták. A vármegye állandó választmánya most 18 koronában álUpilotta meg a seprési dijat, ami a kémény»eprőmeslerekct kielégítheti.
— Teher próba a Mara hídján. T\'goap délelőtt tartották meg o Murakc reszt ur és Kotor közötti vasúti hid szokásos leher-próbáját a magyar és jugoszláv megbízottak részvétele mellett. A 16 tagu bizottság magyar tagjoi-nok vezetője Dalmady m. vasút és hajózási főfelügyelője. A Mura hídjának érdekessége, hogy egyik felét Magyarország, rná>i\'< feléi Jugoszlávia birtokolja, illetve az inneníő felét magyar őrség, túlsó felét jugos;láv őrség tartja megszállva. Ezért a magyar és jugoszláv bizottság. A bizottság tagjai a hidat rendben levőnek találták és ebédjüket a ksni/arii pályeudvor éttermében költötték el.
— A patronázs egyesület^ feltámasztásán dolgozik most a minden nem- sért hevülő törvényszéki tanácselnök, dr. Mulschen-bacher Edvin. Ugy kontemplálja a dolgot, hofcy a gyermekvédő telep-bizottsággal kapcsol itban felekezetközi olcpon egyesiltessék a már kimúlt palronázs egyesület, melynek néhány nagyon agilis tagja volt a múltban. Ez a pntronázs venné kezébe azután a fogház-misszió ügyét, amelyre Nagykanizsán valóban égető szükség van, hogy az eltévedteket visszaadhassuk a magyar dolgozó társadalomnak. Mi a legnagyobb érdeklődéssel és rokonszenvvel khérjük Mutschen-bacher dr. fárodozásait s ahogy mi ismerjük, nemes fárodozása célt is fog érni. A kunizsaí társadalom is kell azonban, hogy kivegye a részét a munkából.
— Zárlat. Simon Ferenc belu-tonszentgyörgyi lakos ellen a kaposvári kir. törvényszék a zárlatot elrendelte.
— A nagykanizsai Katolikus Legényegylet 1922. szeptember hó 8 án (Kiaossiouy napján) a Polgári Egylet emeleti helyiségeiben sóját felszerelési oUpjn javára zártkörű jólékonycélu szüreti mulatságot rendez. Kezdete esti fél 8 órakor. A mulotsógon több számból álló műsor kcrctébrn a szokásos szüreti felvonulás és disztánc fog bemutotlftni. Exek műsorait az estélyen adják ki. Helyárak: Emeleti páholy 400 K, karzati ülőhely 60 K, földszinti ülőhely I. sor 60 K, II. 50, a többi 40 K, személyjegy 30 K, karzati állóhely (táncra nem érvényes) 25 K. Felülfuetésck tekintettel a jótékony célra köszönettel fogadtatnak a hirlopllag nyugtáztatnak.
— Eltűnt a zsír. Dc nem mintha nem lenne, mintha kifogyott volna, de mert gonosz kezek iimftt kivonják a forgalomból, hogy kétszeres áron eladhassák a hullődó középosztály nincstelenjeinek. A paradicsommal szintén ugy állunk, hogy nem hozzák be a termelők — mióta látják, hogy nem lehet a rendőrség éberségét túljárni. Ha a rendőrhatóság komoly szándékkal vette kezébe az árleszoritási okciót — miben nincs okunk kételkedni, akkor nem lehet, hogy a félúton abbanhagyja. Tanuljon a budapesti rendőrségtől és lepje el azonnal a raktárakut és kutossa jel az clrtjlcU zsirkészletekel — és Kanizsa verejtékező népo több hétre való elégséges zsírhoz fog jutni. A rendőrhatóság meglesz lepve, mennyi zsírt fog találni diszkréten elrejtve, n kereskedelemből kivonva. Nagykanizsa elkeseredett lakossága elvárja, hogy a hatóság sürgősen előteremti a Lro-m\'ester űgycsségéVtl az áru\'aktá-rak és pincék rejtekhelyeibe elsan-zsérozott zsirkészletek felkutatásit.
(x) Urániái Névtelen vár.
— A meagyo miatt. Kel< Mihály sormási gazda a mult napokban Csordás Mihállyal és ennek feloíégével a homokkomáromi szőlőben a mesgye fölött ugy összevesztek, hogy Csordás és felesége egy szőlőkaróval ugy verték össze Kele Mihályt, hogy az súlyos zérü-lést szenvedett és bekellett szállítani a n.-.gykonizsai közkórházba. Berlin Ágoston vizsgálóbíró és Amon trv. főtiszt kiszálltuk a közkórházba és jegyzőkönyvbe vették Kele vallomását. A szerencsétlen ember állapota válságos.
- Az „elnémult harangok"
alapja javára Eperjesy Gábor 2000 K, B-ncte Anna 18.. gyűjtő iv álta| 1606 K, Csizmadia cfgtársaság ,500 K, Gyergyák Pál 100 koronát idományozolt.
— A Magyarországi Mun kasok Rokkant- ós Nyugdíj egylete vasárnopi jubiláris ünnepélyének rendezőbizottsága lázasan dolgozik, hogy felejthetetlenné tegye a közönségnek a vasárnopi ünnepélyt. M\'után o rendezőség a közönséget különös kellemes meglepetésben akerja részesíteni, nem árulhatjuk el az estély teljes p*o-grorojU, csupán a szereplők neveit. Részt vesrnek és közreműködnek: Kenedy Auro, S\'.obó B.by, Antal Juci és M-tnci, Lajpczlg Edith és Annus, Pléh Manci, Torday Margit, Kuglcr Stefi, Garay Edith, Sőrley Hu?, Szekulya Milica, Nagy GyŐzŐ, Bálint Gyúl*, Pintér Nándor, Olop Géza. A szebbnél szebb táncokat Hsrsay Gizike tanítja be, ami egymogában garancia az előadandó szemet gyönyörködtető láncok sikeréhez. Részt vesz az Irodalmi és művészeti Kör nagyszerű zene-koro. A táncokat Lázár Pisin zenekara kiséri. Aki egy valóban élvezetes és kellemes estét ekar nemes szórakozásban tölteni, az kell, hogy meglátogassa a vasárnapi jubiláris ünnepélyt. Tekintve a résztvevők tömegére, célszeiü a jegyeket elővételben biztosítani. Az ünnepély sorrendje egyébként a
következő : Szeptember «■-
10 órakor Istentisztelet\' a Szent-Ferencrendiek plébánia templomé-\' bon. (Gyülekezés fél 10 órakor az Ipartestület helyiségeiben, honnan a felvonulás területileg történik). D-\'lelőtt 11 órakor díszközgyűlés a városháza nagytermében. Délután fél 4 órakor allétikával egybekötött footballverseny a Zrínyi Sport Egylet és a Vasúti Atlétikai Club csapatai közölt a József főherceg-uli sportpályán, a m. kir. 6-ik honv. gy. ezred zenekarának közreműködésével. Belépődíjak: Ülőhely személyenkint 100 K, állóhely 30 K, diák- és katonojegy 10 K. Este fél 9 órai kezdettel kabaréval és nmerikai árverésid egybekötött táncestély a Polgári Egylet nagytermében. Helyárak: Emeleti páholy 6 személyre 1000 korona, földszinti ülőhelyek 1—3. sor 200 korona, 4-8. sor 120 korona, 9-13. sor 100 korona, 14-17. sor 80 korono, ál\'óhely 50 korona. Felülfizetések a nemes célra való tekintettel köszönettel fogadtatnak és hlrlapilag nyugtáztatnak.
(x) Uránia. Csütörtök—péntek „Névtelen vér-. A légköribb, legtöbb művészi gonddal készült Jókai film, maly Franciaországban olyan sikereket aratott, hogy royalista vonatkozásai miatt a köztársasagot féltő francia rendőrség betiltotta. — A legjava magyar sz:crep!ők, SUán Laci fiában a kis Szécsi Forkóval. Szombat—vasárnap Molnár Ferenc .Tcstőr*-jű 6s Willy Drill, komédia 3 felvonásban.
1922. szeptember 6
Z^LAl KOZLÖtW
00 A dorjánné M. Fridii tánc-Iskolájában tegnap megkezdődött a tanítás, melyen szép számban jelentek meg a tanulók. Beiratkozni mind a bárom tanfolyamra továbbra la a Kaszinóban lehet délelőtt 10 órától egész nsp.
— Hogyan Játsiák kl a láncolok az őrszemeket. A közvélemény örömérc és megnyugtatására nem régen a kanizsai rendőr kapitányság elrendelte, hogy/ minden Nagykanizsára érkező és innen induló vonatnál megfelelő számú rendőrői szemek vizsgálják át az utasok gyanús podgyás?ait> mivel rengeteg láncos és csempész utazik rogyásig megrakott élelmj és átu és cserccikkekkel. A rendőrség podgyászvizsgálutoinak az első nepokban frappáns eredménye volt. Számtalan előállítás és áiu-elkobiás tőrtént. Most azonban, hogy a rendőrői szemeket kijntsz-hassuk — elegáns bőröndökbe és Ogye*en készített csomagokba csomagolják be cikkeiket, hogy eltereljék a rendőrök figyelmét magukról és azt higyjék, hogy olyan utasok mint a többi utasok, kik poggyászukat bőröndökbe rakják-A rendőrség persze erre a trükkre is rájött és most szépen felnyittatják a gyanús bőröndöket is. Hogy eredménnyel, azt talán fölösleges is mondani.
(z) Hirdessen az Uránia vetítő reklámján.
— Meghívó a kávégyári alkalmazottak Jótékonycélu mulatságára, mely folyó hó 10-én az Amerika vendéglő kerthelyiségében lesz reggelig. Ha jól okar mulatni, ugy eljöjjön. Bővebben a falragaszokon.
— A gyermekek érdekében. Akik vékony ruhócjkábnn, rongyosan és éhesen és lábbeli i élkül kénytelenek mér most az élet kemény meredek hegyi útját róni. Es nap-nap mellett róják az utat, miközben a lélek eldurvul, a test elsatnyul és szGrke verebekként az utca porába kerülnek, —- akik a nap részére lettek teremtve. E szegény kis nincstelenek érdekében szombaton délután 4 órára megbeszélésre hivja össze Nagykanizsa nemesszivü emberbarátait dr. Szabó Lajos kir. ügyészségi elnök — a törvényszék esküdtszéki termében.
(x) A Világmozgóben még ma is a „Merista három tánca" c. regényes filmtörténet van műsoron. — A főszerepben Beregi Oszkár, a nemzőt! színház v. művésze remekel.
— A* állami arany és ezlist-vásárláa a m. kir. Főfémjelző ós FámbevAltó Hivatal (Sas utca 11. sz. II. em ) helyiségébeiben hótköznapo kon d. é. 9—1 óráig újból megkezdődő!\'. 10 koronás arany beváltási ára 3730, a 20 koronásó 7460, a sz\'tnezüst kilója 36.284, az egykoro násé 162, kéikoron&só 324, az .5 koronásé 8.38, a forintosé 430 K. Az érdeklődés nem olyan nagy, mint régente voll. — A középosztály már minden arany- ós ezüstnemüjét eladta.
Török-görög fegyverszünet.
A törökök Trócia kiürítését is követelik. Folytatódik a görögök visszavonulása.
Zürich, szeptember 5. Athéni jelentés szerint már megkezdték a tárgyalásokat a tőrök-görög fegyverszünet végrehajtása ügyében. E tárgyalások célja az angorai és athéni kormányok megegyezését létre ho*ni
A szövetségesek fő biztosai élénk érintkezésben vannak az angorai kormány diplomáciai képviselőivel és közvetítést kísérelnek meg. A nehézségek azfcnbim igen nagyok, mert az angorai kormány nem csupán a sevresi szerződés megsemmisítését követeli, hanem azt is, hogy Görögország Szmirnáról és környékéről végkép mondjon le.
Athén, «7eptember 5. A visszavonulás nz egész harcvonalon folytatódik, anélkül, hogy az ellenség nyomást gyakorolna a görög csapatokra. A görög lapok illetékes forrásból eredő értesülések alapján ozt irják, hogy a harcvonalon az általános helyzet javult.
-- A nagykanizsai önk. tüz oltó testület jubiláris k8lt«é-
gelre adakoztak! Révész János, dr.Taméa János, Ipartestület, Kovács Ferenc, Bcncze Sándor, Paics L\'.jos, Schlesinger, Prel.z és Gold-herger, N. N., Leitner Aladár, Kohn Fülöp, Fischer Benő, Strerh és Klein, G»rai Testvérek, Bojtor József, Kürschner Mór, Ncumonn Alcdir, Kéri Jenő, Schreiber József, ifj. Knortzer György, Relchenfeld-Gyulo, Bettlheim és Guth, Lusztlg N., Strem Károly, Köhler Testvérek, J4erjavcct L<«ló, Eppinger Izsó, Muszel ís Friedenthi*|, Miltényi Gyula, Fatér Mihály, Hoffmantv Henrik, Arlner éa Kelemen, Stern-berger Samu, Brrényi Etek, Stern-berger l^nác és Fia, Stabó Lajof, Weisrfcld és Fischrr, Sipos Andor, Teutsch Gusztáv, Hirschler testvérek, Rosenfcld A. fiai, Frank Vilmos, Kisfalud! és Krausz, Hungária kefegyár, Hirsch és Sxegőj Ország és Widder, Somogyi testvérek, Fleischacker Albert, Singer József és társa, Kieft és Lukács, Pollák József, Valics és Deutsch, Schnítzer Géza, Kiss Ernő, Schwarz Dezső, Berényi József és fia, Schwarcz és Tauber, Pollák Emil, Hoffm*nn és Frank 100-100 korona. (Folyt.)
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSÓ nél.
— Értesítés. Értesítem a t. háztulajdonosokat arról, hogy aki a házát idáig még nem javíttatta, a jó idő rövidsége miatt forduljon bizalommal a Házépítő és hézkarban-tartó vállalathoz, aki gyorsan és pontosan és 20 százalékkal olcsóbbért javit mint más iparos, mivel az elvállalt átalány összegért a javítás végezte Után az év végéig díjtalanul karbantartja. A házépítő és karban-tartási vállalat elvállal bármiféle uj építéseket, tervezéseket, felméréseket, becsléseket, elszámolásukat, építkezések ellenőrzését, ház- és birtok gondnokságát, ingatlanok eladását és vetelót. Tisztelettel Nagykanizsa* Házépítő, házkarbantartási vállalata és irodája Balhiány utca /. sz.
ix) Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész ós kész töltények, rovolverok, stb. minden mennyiségben n legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál szerezhetők be. Kazinczy utca 1.
Megbízható
irodaszolga
alkalmazást nyer ■
Nagykanizsai Bankegyesület Részvénytársaságnál.
Törvényszék.
(§) Főtárgyaiások. A nagyka-
nixsai kir. törvényszék Mutschenba-cher-büntetőtanácsa folyó hó 7-én, csUtörtbkön a következő ügyekben tartja meg főtárgyalását:
Vugrineoz Ferenc ós Borovics József keszthelyi lakosok lopással van nak vádolva, mert Vugrinecz szol gálatadójától 18 Üveg pezsgőt, valamint terménynemüeket jogtalanul eltulajdonított és Borovics segédkezett ^neki.
Papp Zsigmond, Gyenes Ferenc és Berta György lopásért fognak felelni, mert a nagykanizsai szeszgyárból rumot loptak, ötv. Gyenese Ferencnó ós özv. Barta Józsefné ugyanezen ügyből kifolyólag orgazdaságért vannak vádolva, mert a rumot, noha tudták lopott eredetét, megvitték.
Molnár Lajos és neje nagykanizsai lakosok lopási ügyét, mert együtt ós közösen Valkó nagyrécsei földbirtokostól készpénzt, fegyysteket és ruhanemüeket loptak, Szabadhegyen és Szcn:györgyváron hamis kulccsal behatolva — szintén ruhanemüeket loptak.
Az egyesbiróság Piander Károly nagykanizsai lakos ügyét fogja ugyancsak 7-ón tárgyalni, kit a kir. ügyészség lopással vádol, mert a városi erdőből 6000 korona értékű tölgy-rönköt vict cl jogtalanul.
Péntek Teréz 24 éves, Molnár Lajosnó nagykanizsai lakosok ruhaneműt loptak több izben több nagykanizsai lakostól.
(§) Felmentés. Jós István ma róczi lakost a kir. törvényszék h él fői tárgyalásán felmentette a falopAs vádja alól, miután a kir. ügyészség elejtette a vádat.
(§) ítélethelybenhagyások. Czottner Jánosnó szül. Vécsei Katalin zalaköveskutl lakost szándékos emberölésért a nagykanizsai kir. törvényszék egy évi börtönre ítélte. A kir. tábla az alsófoku biróság ítéletét most helybenhagyta.
Budi Károly alsózsldi lakost a nagykanizsai büntetőbíróság lopásért ós nemi erőszakért négy évi fegyházra ítélte. A pécsi Ítélőtábla ezt jóváhagyta.
Hóbor József nagykanizsai DV. kocsirendozőt, mert a lezárt vasúti kocsit megdézsmálta, négy hónapi fegyházra itólto a nagykanizsai tör-vónyszék. A felsőbíróság helybenhagyta az itótetet.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egésxbon 136— 102, hátulja 176—216, eleje 140-210, II. r. egéssben 115—4.\\ hátulja 120-60, eleje 106-20. Növendék ratxha: I. r. egósrben 120—140, borjú (ölfttt bóib) 250—288 Késsiet : Nagymarha —, eladás —, Növendék marha —, eladás —, borjú —, eladás —, Marhi-bór 330—350, borjubór 530 - 650.
Sportélet.
A NTE és VAC fúziója. A
dunántuli sportéletben nagy szenzáció erejével hatott a két régi rivális sportegyesület az NTE és VAC fuzionálása. A fúziós tárgyalások — amint értesülünk — teljes eredménnyel végződtek. A két csapatból alakult bajnok fooiballcsapal már az uj felállításban fog játszani most vasárnap, szeptember 10-én a Magyarországi Munkások Rokkant ós Nyűg-dijegyletének sportünnepélyén aZriayi pályán, mely alkalommal méltó ellenfelük lesz a kitűnő Zrínyi-csapat. Az uj bajnokcsapat első ellenfele a footballban a jövő hónap elején a szombathelyi SzAK csapata lesz.
NTE-VAC kfootballi*tái fel. kéretnek ma d. u fél 4 órakor a Petőfi ut végén levő Kaufer-vendég-lőben megjelenni, honnan tréningre megyünk. Footballintézők.
Közgazdaság.
Nagykanizsa piaci árai.
Bab 16 K
Lencse 88 „
Mák 100 „
Dió 85 „ Káposzta 16 K (drb 6-8 „
Burgonya 29 .
Paradicsom 14 . Vöröshagyma 28 K csomó 8 „
Fokhagyma 20 .
Sárgarépa 12 .
Paprika darabja 2—3 .
Ugorka 12 „ Zöldség 1 csomó 2—3 .
Kelkáposzta 10 „
Kalarábé 8 .
Hajdina 60 „
Zöldbab 15 „
Spárgatök 4 .
Vajbab 28 .
Kárfiol 80 „
Vaj 300—400 *
Turó 70 .
Tejfel 1 liter 70 „
Tej . 16 .
Tojás 1 darab 11 .
Alma 10 .
Körte 10 .
Szilva 10 „
Szőllő 40 „
Barack őszi 25 .
Vöröskáposzta 10 . Budapesti tőzsde i
Budapest, szeptember 5. Napoleon 8200, foot 9625, Dollár 7640 —7690 Francia frank 167—70 Márk* 155—75 OUss lira 93-06, Osztrák korona 260- 70 Lel 1700—1750, Ssokol 75—77, Svájci frank 410 —420, Dinár 2320-2380 Lengyel márka 26-28.
Zürichi zárlati
Berlin 3625, Amsterdam —, Hollandia 205 New-York 526 -25, London 2349, - Páila 4088, Milano 2285, Prága 1360, Budapest 11. — Zágráb 145, Varsó 6-5 — Wtea 0 75, Szófia 300, Osztrák bólyegsett 0 8.3
Budapesti devizák:
Amsterdam —.—, Koppenhága 463—73, KrlsstiánU 357—362, London —\'—, Berlin 155—76, Milano 935—99-5, Párís 167—70, Prága 71—73, Stockholm 562— 585, Zürich 405—415, Wien 250—260 Zágráb 580—595, New-York 2152—2200, Varsó 27—29, Bukarest 1700-750. SoíU 1210 -1240.
Termény jelentési
Busa (Tissavldékl) 7300-3*), egyéh 7250—7300, roxs 5350-450, takarmány árpa 6300-700, sör, árpa 6700-7100, wb 6100-300 tenged 8000—8100. repce 13500, korpa 4450- 650, köles--.
Sertés vásár.
Felhajtás 1400. Elkelt 600. Öreg sertés —.—, köxép 350-70, I. r. 890-397, ssü 680—90, szalonna 510—20, lehuiott hus
Szerkesztésért felelős Benedek Rezső.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. szeptember 6.
Apró hirdetések
tljai 10 uójf 80 korona, rutajabb balQ»o\\ M*4*ll (savak duplán aiAmlUatnak. Alltat karaaöku.k 80 iitultk ár*B(*ilmd uy,
Kgj mln<loo«.i-«.a\\ Ao.nö ximili brUftm ImttMii j t»£u lcrrtMfnjr ori nalidni), M <kiíor>. ctlcUnl Mknx. illlat Oycjkat. J<J4kN> 06 i> khít. VMtaHitya<f 6j. iiim ultu.
1-orUa, hivatali aolga, p«osbMi«dA, viry haaoaU IHi.. V«« a^jjui ip.ro>. M ■ rtu-cnt lt MM fytlrti ai4ral 4* IrieUo Un a. Eatilw rtiHkre la ibnw. Clffl 1 iUiMMratalbaa.
Jókarbau Krfl baai.uk rtnógiptitl ktnigi-bb ait-aa rtn Bnodl Sándor rarröt<pr»Vlára DtU-
__im
U-ll.aiA.uk rieyo!ai*h«.! CikttMttí tluM-c*l« fu t* m>|u jouMUal felvitetik a IWc.i ButcaltA TtruU( ly<,r.:Uí(í0(l, DfAi-Ur, Nípuia/ti txhi-•^*b«n^J<kiitku*« difelUi iO—13 ón 16»Í«L 5O61
ikkck. Clm a H»döhÍTiiaJbtn.
Kereskedők figyelmébe!
Validl prágai balízí perjjmenlpaplr, Vajcaomagolópaplr Snparlor papírzacskó Csomagolópapír Csomag fHggőcImkék Sokszorosító készülék
írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadé könyvek Mindenféle Hzletl könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
Ugokiíbb oapt írtkon k.ph.Uk
Fischel Fülöp Fiai
paplráxuhAsábau, NagykunlsBán.

uíl4g mozgóképszínház Kru«t>«l klrMy.i« («r. a $ur»> •filloda 4pBUt«b»u. TaUfon 74 UR/ÍNIfl MOZQÓSZÍNHáZ
Csütörtök—péntek Névtelen vár Jókai-film 8 felvonásban
Kedden—szerdán Mindssmthy Mária bcoi p: inuba\'.!er ina és Bí.OfcJil Oszkár felléptével Merista három tánca Regényes filmtörténet ■ (Joxgiák korából 6 fe\'.voni>ban, egy elójntékkal
Szonúat—v&sártuip A fiSStÖl* Vígjáték 4 felv. Willy Drill k\'omódla 3 felv.tun
Jön! Göre Gábor fümszkccs
HELYARAK: Páholy 40 K, Zsölyo 30 K, 1. hely 20 K, II. hely 10 K, III. hely 10 K HELYÁRAK: Páholy 40 K, Zsólye :i0 K, Körszék 20 K, Támlás lü K. Zártszék 10 K
EUSaíások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár* és ünnepnap 1, 7 íj Sl órakor. Előadások : Hétközn»pokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnap \'A, 5, 7 és 0 órakor.
Ügyes ujságárusitók napi pár órai könnyű munkává] Jó Jövedelomre lenéinek szórt Horváth József ujságárudájában. Magbatátó-szilvát minden mennyiségben legjobb napi áron vásárol Szeszfinomitó Részvénytársaság Nagykanizsa, Brxnébcttér 12.
Magyar Fiat Művek r. t. Budapest képvise ffsége, Taurll gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavitd-műtiely, benzin-árusítás. Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület. Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca. Igazgatóság: Fö-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356. NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Gizdaságt és ko;ti
magvak
őszi vctésro
Tengeti, árpa, zab
Catdaságl
olajok és kenőcsök
kaphatók :
Ország és Widder cégnél
Nagykanizsa, Eraatbet-lér 10.
13(02/1922.
Hirdetmény.
Magyar Erdőbirtokosok Faóriékc-sitő r. I. fatelepén létesiiendő iparvágány közig, bejárása f. hó 6 áa d. e. 9 órakor tirtatik meg, melyro a helyszínére az összes érdekeltek meghivatnak.
Nagykanizsa, 1,922. szeptember 5. }07; Polgármester.
ISKOLAI
^^ oalnos, f
nlia.i klvlt.lb.n
OLCIÓN VALLAUA
lapnak könyvayom-
FÖUT.5SZ.
QQQQQQQQQDQöDQQQOQOqqq
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin ézet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 5 és 13
Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít ízléses, csinos kivitelben
Szerkesztőség és kiadó-hivatali telefon
78.
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
iooaoooaoc3C3oaooocDooocj
Nvomatnlt a . ^ 1 -------^^
o
0 o
0
0
0
0
0
e
Nyomaton a lapmlajdonosok: Zalai ós Gy
armali kunyvuyurr,díjában,
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Szeptember 7 Csiltörtök
203.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SawkaMtíiii i> iUJóhWkUIi Pő-ut 13. oa.
—— Int.JUtb.u-Ul,foű 78.
McKjcloiilt mindig kor* roxgol
szeRKeszTő: BENEDEK REZSÓ
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra 100 K. li.ry.4ivr. 300 K. Egyea Ilim ara • K.
Készülünk-e a télre?
V Nagykanizsa, szept. 6.
magyar miniszterelnök mondotta nemrég, hogy most olyan rettenetes tél fog szakadni a magyar nép egyes rétegeire, amilyent még nem élt át ez a szerencsétlen csonka ország. Ez a nyilatkozat a maga teljes valóságában igazolja, hogy [a ránk ásitó téli nyomorúság rendkívüli súlyos voltával legfelsőbb helyen is tisztában vannak.
E sötét jövő konstatálásá nak azonban sem megijeszteni, sem tétlenségre bágyasz-tani bennünket nem szabad. Ne essünk gyáván térdre a bajok előtt, hanem nézzünk keményen a szemükbe; azaz tegyünk róla, hogy mi kény-szeritsiik térdre a bajokat, nem a bajok minket.
A tél két főprobléinája: az élelmezés és fűtés biztosítása
Az utóbbi időben olyan megdöbbentő iramban szá-guldtak fölfelé az árak, hogy valóban ott tartunk, amikor már tisztességesen csak tengődve lehet megélni ebben az állitólag tejjel-mézzel folyó országban; mert. azok, akik a két kezük, vagy az agyuk munkálából élnek, egyszerűen nem tudnak annyit, keresni, hogy csak tűrhető helyzetet is teremtsenek maguknak. Ezzel a becsületes nyomcrral aztán farkasszemet néz a becstelen jólét, a munka nélkül, vagy tisztességtelen uton összeharácsolt milliók halmaza. Vaknak kell lennie, aki be nem látja, hogy minő veszedelmeket rejt magában ez a ferde helyzet. Be is látjuk — talán, de tenni ? Azt nem merüak.
A kormány és a hatóságok \' most elismerésre méltó buzgalommal láttak hozzá, hogy a tél legfőbb rémét, a drágaságot letörjék. Izgalmas az a titáni viadal, amelyet az állam az árdrágítók poliphadával viv. De az eddigi eljárások csak ahhoz voltak hasonlóak, mintha valaki ugy akarna az
árvíztől megmenekülni, hogy kanállal meregetne ki belőle. Igy biz nem igen apad az, — inkább a kanalazót is elsodorja.
Mindent meg kell tenni, amit csak lehet, nem holnap, hanem ma, a téli élelmi szükségletek biztosítására és a beszerzést lehetőségek megteremtésére. Az egyes városoknak külön is legyen gondjuk, hogy népkonyhák felállításával a szegény néposztályt és a még nyomorultabb lateinert megmentsék az éhhaláltól. Olyan a helyzet, amikor nem szabad kérdezni: mibe kerül, hanem el kell menni az anyagi lehetőségek legvégső határáig — különben az amúgy is megíogyott
magyar népnek széles rétegei csenevészesednek, züllenek és pusztulnak el lassú halállal.
A tüzelőanyag biztosítása nem kevésbbé fontos. Ha a sovány táplálkozáshoz még hideg is járul: menten kész a nyavalyík légiója. Felhivást kellene intézni illetékes helyen a város gazdagjaihoz, hogy járuljanak hozzá adományaik-Ital a becsületesen dolgozó, de nyomorult és fagyoskodó nép tüzelőanyagának beszerzéséhez.
Lehet-e meleg, — s vájjon meddig lehet ?l — egy-két helyen, mikor száz helyen megfagy a mosdóban a viz, amelyet egy kis emberséggel fel lehetne olvasztani ?
Nagy Ernő báró Prónayt durván megtámadta.
A nemzetgyűlés mai Oléso.
Budapest, szepl. 6. (Saját tudósítónk telefonj ele ntése.) A nemzet gyülís mai ülését Scitovszky Bíla elnök fél tizenegy órakor nyitottu meg. Elsőnek mindjárt Györky Imre szociáldemokrata bejelenti mentelmi jogának megsértését. Elpanaszolja hogy a podgyászvusgálatnál kérték tőle n wJóvő" elmö bécsi újság átadását. Mikor kijelentette, hogy neki erre uz ujsúgra szüksége van, a vámtiszt ezt tudomásul is vette, de jelentést tett a vonaton utazó detektivfőfclügyelőnek, aki Hegyeshalomnál leszállittatta és szuronyok kőíött bekinértette az állomásra ar utazó közönség előtt. A* állomáson kihallgatták, azután tovább engedték utazni. A vonaton ismét egy polgári detektív szólította fel n „Jővö" átadására, és amikor Ő e/t megtagadta, kijelentette, hogy fel fogja jelenteni.
Györky sérelmét a mentelmi bizottsághoz tették át.
Nagy Ernő a báró Prónay Gy. által felhozottakra válaszol. Különös helyzetben vagyok — mondja Nagy — mert éppen nekem kell Prónay György báróval szemben védekeznem^ki a halasi mandátum becsületéből van Itt.
Nem rabolt e a báró ur, nem
gyilkolt-e s nem vesitegetéisel sze iette-e a mandátumát ?
(Nagy Ernőnek erre a kijelentésére a Hízban óriási zaj támadt, a kormányzópártról személyes felkiáltások hangzanak el.)
Prónay György (ingerülten) : Mi van az árvaszéki ülnökséggel ?
(Percekig tartó óriási zaj uralkodik a teremben, az elnök nem tud szóhoz jutni és folyton csenget.)
Elnök: Kijelentem, hogy ilyen durva kifejezés még nem hangzott cl a nemzetgyűlésen és ezért a ki-jejezésérl tartozom a képviselő urat rendreutasítani.
Nagy Ernő : Igaz, hogy én tavaly a cseh kormánytól kértem kinevezésemet. Bár maradtam volna ott a felvidéken, most árvaszéki ülnök volnék és többet husználnék a magyar fajnak — mint n mennyit használnak itt a Prónay György féie urak. Tisztolem az Apponyi és Andrássy grófokat, akik nem megvesztegetéssel és nem rablással jelennek meg itt — mint Prónay. Nagy Ernőt az elnök ismét rendreutasítja.
Palavicini György Őrgróf a buza-valuta ellen szólal fel.
Nagyatádi Szabó István reflektál Palavicini beszédére és kijelenti,
hogy nem áll Palavlclnlnek azon kijelentése, hogy a kormány eltitkolta az adóemeléseket. A kormány mindent meglett a földigénylŐk földhöz juttatása érdekében. Nemes Bertalan elmondja, hogy megbízást kopMt választóitól, hogy szavazza meg az ndójavaslatokat. Röviden polemizál Guál Gaiztonnal. Csik Jó/aef: Elvileg nincs kifogása a buzavaluto ellen, mert a pénz rég megszűnt értékmérő lenni. Kifogásolja, hogyha a miniszter a földadónk a butát veszi alapul, mért nem veszi a többi adóról is. — Neubauer Ferenc kifogásolja, hogy a felszólalók politikai szempontokból ítélik meg a javaslatot, nem abból a szempontból, hogy az államháztartás érdeke. Azt fejtegeti, hogy a jelen viszonyok mellett nem is olyan nagy az adóteher. A javaslatot elfogadja.
Azután az interpellációkra került
Bánffy és Seipel tanácskozásai.
GcnJ, szept. 6. (Saját tudósítónk, tói.) Dr. Seipel osztrák kancellár tegnap gróf Bánffy Miklós magyar külügyminiszterrel hosszasén tanácskozott.
A rendőr gyilkosa,
Budapest, szept. 6. (Saját tudó-sitónktól.) Tóth Ferenc gépészt tudvalevőleg elfogták mint Orbán György rendőr meggyilkoláaávai gyanúsítottat. Tóth azonban konokul tagadott. Ma két ember reá innert, hogy ő volt az, aki a gyilkosság után futva menekült. Tóthot ma átkísérték az ügyészségre.
A német posta dijemelésa
Berlin, szept. 6. (Ssját tudósítónktól.) A német postaigazgatóság október 1-től a postatarifát 100 százalékkal felemelte.
Kommunista összeeskQ-vés Amerikában.
Newyork, szeptember 6. Michigan állam rendőrsége óriási kiterjedésű kommunista összeesküvésnek jött a nyomára. — Az összeesküvés feje William Forster, akit a párt 17 tagjával letartóztattak, mert elő akarták készíteni Trockij utasítására az Unió kormányának megbuktatását és a pioletár diktatúra kikiáltását.
ZALAI K02LÖNV
1$22. szeptember 7
Gyóni Géza emléke,
Nagykanizsa, szeptember 6. A pneemysli sáncok tüzeslelkü harcosai és a krasnojarskl barakok megtört, f»gyo3, vánszorgó me&sze-szak adottjai közül bi.onyára emlékeznek többen-krvesen: akik visszajöttek — Áchim Gyóni Cézára. Akivel beszéltem eddig öróla és aki látta őt, csak szeretettel és fájó emlékezéssel gondol a fátyolos, könnyes, de égőszemü poétára, aki szintén elment, dalolva, kacagva, virágozva, de aki nem jÖlt többé vissza.
Gyóol Géza nevét ismeri a nagyközönség (akik ismetik) és olvassa is, amit legjobban n przemysli versek ötödik kiadása magyaráz. Csak ax Ady-bkola félrecsúszott legionáriujfti beszélnek semmitmondó kézlegyintéssel róla. Azok a kicsi nagyok, akik a nagy de-kadeni költő nevével fújják föl magukat éa a nagytehetségű betrg lélek fönséges gyöngyeit félrevetve, csak a hulladékot, a futurista törmeléket piszkolják. Az irodalom eme kulláncsainak felelete választ sem érdemel. Gjóni Géza azoké, akiknek kezébe a végrendeletét: dalait adta és akiknek hagyta: Uüvitcii — a küzdő katonáké. Akik mögötte állottak, mikor a „gránát bőgött" s amikor arra keleten bezárult a nagy uráli kapu. Akik megosztották vele kenyerüket a nedvrs sáncokban és apadhatatlan magyar reményükkel dédelgették a bilincsek között. Ezért nem szab&d őt az internacionalizmus szolgálatába állítani és a népek, nemzetek uttöiő katonájává ütni. Gyóni Géza nem nagy költő, de nekünk magyaroknak (a szó szoios értelmében) nagyfontosságú és nagyrabecíüler.dő. Gyóni Géza ■ megdicsőült és a megalázott magyar harci vitézség mártírja.
Hét verseskönyve látott napvilágot a ezek közül legtöbb kiadást a przemysli „L-jngyel mezőkön, tábortűz mellett" elmü ért meg, amelynek első kiadásából egy példány került haza. Röpülőgép csempészte át a hazai határra nagy tisztelőjének, Rákosy Jenőnek, az alábbi versccike kíséretében: „Reménykedő magyaroknak Küldöm ál a légen, Reménykedő magyarokkal A jó Isten légyen"
Hazafiúi fájdalmát önti ki a przemysli versekben, ostorozza azokat a vérerstáju „magyarokat" akik otthon gunnyasztottak. Ezek kőzött van leghíresebb éa legismertebb verse, n .Csak egy éjszakára ..." A keserű fogságból is két kötetre való jutott sggódó szerettei kezébe: „L-.veiek a Kálvá riáröt" és .Rubságbsn." Csendís sírások, itt-ott egy-egy remény, sügér, magyaros bizakodás, a jó testvérnek: M-i,ily halálénak emlékei. Talán ezek a gyötrő tövis-koazo.uk kergették öt is utána — a szibériai foglyok temetőjébe.
Javult a külpolitika? helyzet.
Budapest, szept. 6 (Saját tudósítónktól,) A genfi konferenciának még csak az elején tartunk. Sem Magyarországnak a népszövetségbe való felvételének kérdése, — sem pedig Ausztria szanálásának ügye nem került szóha. Magyarország felvétele a népszövetségbe mindazonáltal biztosítottnak látszik. Ausztria szanálásának kérdésében előtérbe jön az a tény, hogy az osztrák kérdés megoldása csupán olasz protekturá-tus alatt oldható meg.
Magyar diplomáciai körök a külpolitikai helyzet tekintetében általában javulást konstatálnak.
Mint közkotona (ónként választolt — ahogy ő mondja) ment a frontra s mindig az d»ő sorban látták verekedni. Kívánsága több volt: minden táborban és minden küzdő sorban ott lenni. Hadiludó-sitások-it szeretett vo\'na a B<c*kol Hírlap számára irogatni rövid pihenései közben. „Barátom, ha én haditudósító leh-.ti\'ék ... — írja a szerkesztőnek fiatalos reménykedéssel a lengyel mezőkről. Nem tudva az idegen sáncokon, hogy az a tisztség csak felmenteteknek járt meg akkor, de nem kint a tűzkeresztségben, hením a kávéházak üvegablakai mögött.
A békéscsabai evangélikus főgimnáziumban egyik múlt vasárnap összejöttek az intézetnek ajon volt növendékei, akik 20 év előtt lettek érctt5égil ővele. Az ő emlékét finnrpelték és ennek ápolására plakettet lepleznek le az ősszel. Erre az alkalomra Íródott ez a szerény kis cikk. Hogy azok, akik még nem ismerik, tudjanak róla, és azok, akik már ismerik, megemlékezzenek tóla. Al ő bolyongó nogy magyar lelké^ itt jár közöltünk. Imádkoz.unV, hogy szálljon belénk és aegiise a muradék uno kákát feltámadást a.
„... ott leszek mindenütt, ahol csüggedést kell elverni és ahol a sziveket kell megmozgatni, félte-verni a harangokat éa letnelélni uz elhájasodott szivek zsírját, hogy a megrendült polgár ráeszméljen, hogy mi történik és a szivét tenyerébe fogva vigye az utcára, ahol csak sebe-sültet és elhagyott gyermeket lát és jajgatva s ujjongva adja oda mindenét nzoknak drága véréért, — akik érette véreznek." (Przemysl, okt. 29.) Hj. ti. Z.
— A XlV-lk katolikus nagy
gyűlés. A nagygyűlést elÖkéizitő bizottság Zsembery István dr. elnöklete alatt az Országos Katolikus Szövetség helyiségeiben ülést tartott, amelyen elhatározta,/hogy a nagygyűlés első nspján, október hó 8-án délelőtt 10 órakor a Fe renciek-tcréről kiinduló nagyszabású körmenetet rendez, a Szabadság-téren pedig a Szentmise elmondására CsernocK" János herceg primást kérik fel, aki annak meg-tartását cl is fogrdto. A nagygyü lés védnökségét a püspöki kai tagjil közül utóbb Fetser Antal győri püspök fogadta el.
— Az interparlamentáris bizottság tagjai keresztül utaztak Nagykanizsán. Tegnap reggel a budapesti vonattal Nagyka-zsán keresztül utazott az interparlamentáris bizottság több tagja.
— A Nagykanizsai Keress-tényszoclálista Egyesület f. hó 7 én, csütörtökön este fél 8 órakor az Egyesület helyiségében választmányi ülést tart, melyre a választmányi lagoV meghivalnak. Pontos megjelenés 1
— A keszthelyi vándorgyűlés. A keszthelyi orvosi vándorgyűlés tagjai ma délután a hercegi parkon keresztül sétálva, koctikon és c utókon Hévízre rándultak ki. A fürdőtelep megtekintése u\'án Rcnchl Imre, Keszthely várói bírája és a hévízi fürdőtelep bérlője látta vendégül a társaságot. A gyógy-teremben tartott nagy banketten egymást érték a pohárköszöntők. Dollinger tanár annak a reményének udolt kifejezést, hogy amint a hévízi forrás egésrségessé teszi □ bénákat; meg fogjuk majd találni azl a forrást is, mely tolpiaállit-hatja újra szegény csonka hazánkat. Ez a forrás az emberek mentalitásában rejlik.
— Száraz, hÜvős Idő várható. A Meteorológiai Ir.léztt jelentése szerint a kis légnyomás mindinkább vészit méreteiből. — Helyét egyébként déli és délkeleti Európa felett megtűr tolla. így a mrximum is, mely n Keleti tenger középső része körül van. Az idő a kontinensen túlnyomóan borult, hűvös, száraz. Hazánkban míg sok hrlyütt volt eső, tőt ina reggel is esett. A hőmérséklet általánoson sülyedt. Jóslat: Túlnyomóan száraz éB hűvös idő várható.
Vagyonmentő vásár Nagykanizsán. A legközelebbi napokban teljesen budapesti mintára Nagykanizsán is vagyocmentö vásárt fognak tartani, hogy az ingóságait eladni kényszerült középosztály ne legyen kénytelen szükségében holmialt elkótyavetyélni. Célja tehát nem más, minthogy elejct vegye annak, hogy az eladásra szánt tárgyakért mindenki megkapja a mai valóságos árat és így tényleg segít ve legyen azon, aki otthonának tárgyaitól megválni kényszerül.
— A Rokkant és Ny\'ugdlj-egylet vasárnapi jubileumi ünnepsége Iránt már most oly nagy az érdeklődés, hogy nagyon sokan elővételben biztosítottak maguknak jegyet. Ax eddigi előjelek után |télve a vasárnapi ünnepség — mely a humanizmus jegyében rendeztetett, fényes eredményt és maradandó sikerrel fog végződni. A szegény betegek, rokkantak, munkaképtelenek, aggok felsegité-sére fogják ax esetleg mutatkozó jövedelmet felhasználni.
— A fekete matróz a cime annak az elejétől végig izgalmas eredeti detektívregénynek, melyet Havas Zsigmond író a „Zalai Közlöny" részére irt s melynek közlését vasárnapi számunkban m\'g fogjuk kezdeni. A fekete raalróx a magyar detektivregények egyik legérdekfeszitőbb és legizgalmasabb alkotása. Már most felhívjuk olvasóink b. figyelmét őzen eredeti regényünkre.
— Az egerszegi asztalos-segédek sztrájkja. A zalaegerszegi i.sttelos-segédok munkabérük felemelését kérték. Mivel ezt a munkaadók nem adták meg, teg-npp sztrájkba léptek.
— Vissza akarják telepíteni a Pálos-rendet. Évekkel ezelőtt megindult a mozgalom, hogy »z egyetlen magyar eredetű szerzetesrendet, amelyet 11. József császár annak idején megszüntetett s amelynek ma egyetlen rendháza van Lengyelországban, Magyarországra visszatelepítsék. Ebb-n az ügyben jölt össze tegnapelőtt a katolikus világ számos előkelősége a Központi Kalolikus Kőtben. Az értekezlet akként határozott, hogy társadalmi akciót indítanak nz anyagi feltételek megteremtésére és ha ez Bikerrel krcsfgtet, ismét felveszik a tuegbeszéléiek fonalát.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Az alsódunántull mezőgazdasági kamara elnöksége. A m. kir. földmivelésüjyi miniszter gróf Hoyos Miksa németládi 1 .koa, nemzetgyűlési képviselő nagybit tokosnak nz alsódunánlu\'i mezőgazdasági kamara elnökévé, Hcnct Ferenc némelsürüi lakos, földbirtokos, Karlovics József nagykanizsai lakos, kisbirtokos és Sámik József kaposvári lakos, kisbirtokosnak a kamara alelnökeivé való megválasztásét megerŐsilelte.
— Holttányllvénttás. Sülé János kislakosi feldmives, aki 1883-ban születelt, S. László és Tomsa Rozi fia, Balog Anna férj\'1, a 20. h. gy.-ezredben 1915. ju\'ius elején hősi halált halt. (Zalaegerszegi kir. járásbíróság.)
— Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara szeptember 7 én, Ciütörtökön este 8 órakor főpróbát tart. Pontos megjelenést kér Kettíng.
(x) Urániái Névtelen vár.
1922. szeptember 7
ZAKAl KÖZ: OfcY
— Gyászrovat. A kellemetlen hűvös és szeles idő dacéra is rendkívül sokan adták meg a végtisztességet a korén elhalt Özv. László Józscfné aiül. Pirkhoffer Rózsi emlékének tegnap délután 5 órakor a r. kath. temető halottas házéból történt temetésénél. Testületi-leg résztvett a kegyesrendi főgimnázium tanári kara, a zalai gyalogezred tisztikarának képviselői, dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök, stb. és a társadalom minden osztályának tagjai. A beszenlelést Pálinkás Rogér h. plébános végezte teljes segédlette^ a gyásidalokat Rátz N. János főkántor énekelte. Az egyházi szertartás után a díszes koszorúkkal elborl\'ott koporsót el hantolták.
(x) Dr. Gyulai Bála ügyvédi irodáját Klrilzsy-ulca 5. s/ám olá -a helyezte ét.
— A bíróság példás Ítélete. A budapesti uisorabfróság példás Ítéletet hozott hétfőn. Meduna Ferencnél — akit zsir felhalmozás miatl állítottak bíróság elé — árufelhalmozás és kőzbeeí.ő lánckereskedés bűntettében mondotta ki bűnösnek és egy és félévi börtön-büntetésre, 200 000 korona pénzbírságra, mely bchajthatatlonság esetén további kőt évi börtönre változtatandó, őt évi hivatalvesztésre és politikai jogainak felfüggesztésére Ítélte, őt évre eltiltotta a közszükségleti cikkekkel való kereskedéstől és végűi kötelezte nrra, hogy az Ítéletet a saját költségén közhírré tegye, egyben azonnal le is tartóztatták. Az ügyész súlyosbításért felebbezést jelentett be.
(x) Uránia. Csütörtök-péntek „Névtelen Vár". A legkorhübb, legtöbb művészi gonddal készült J >kai film, moly Franciaországban olyan sikereket aratolt, hogy royalista vonatkozásai miatt a köztársasagot féltő francia rendőrség betiltotta. — A legjava msgyar szereplők, Sltáu L«»ct fiftbpn a kis S<:écsi Ferkóval. Szombat—vasárnap Molnár Ferenc „Tcstőr\'-je és Wiliy Drill, komédia 3 felvonásban.
— Németország neiu sürgeti fölvételét a népszövetségbe.
London, szeptember 6. Sokat be szélnek a genfi népszövetségi ülésen Németország felvételéről. Mind azok, okik Európa sorsát szivükön viselik, azt kívánják, hogy vegyék fel Németországot a népszövetségbe. A német kormány ugylát-szlk nem fogja bürgetni n felvételét, amíg nem bizonyos benne, hogy nemcs?k a népszövetségbe, hanem a legfelsőbb tanácsba is felveszik.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások valamint uj • ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik. \'
Fegyverszünetet kérnek a görögök.
London, szept, 6. (Saját tudósítónktól) A katasztrófa, mely a görög hadsereget érte — teljes, és igen kevés remény van arra, hogy a görög hadsereget valami uton meg lehetne menteni. A görög kormány arra kérte a hatalmakat, hogy fegyverszünet létrejöttét eszközöljenek ki. Ebben az ügyben ma Parisban, Londonban és Rómában tanácskozás volt.
— Szüreti mulatság. Lapunk tegnapi s/ámábi.n közöltük a Krih. Legényegylet meghívóját n pénteken tartandó szüreti mulatságára, mely meghívók szétküldése már befejeztetett. A jegy előjegyzés Í8 nagy arányban megy és kívánatos, hogy akik jobb helyei igényelnek, nok idejében gondoftkodjonnk erről. A Főúton elhelyezett ízléses reklámr.tj/ok (melyek Hanke József egyleti tag ügyes kezét diciérik) szintén kelletnea hatást keltettek és az étdcklődést fokozták. Ha ez idő kedvező lesz — délután 4 órakor a szokásos szüreti dis.\'folvonu lást is mcglar\'ják, hogy a megjelenő köíöntég egy kis előleget k.ipjon az estélyi látnivalókból. A rendetőség végül arra kéri mindazokét, skik meghívóra igényt tartanak, de eddig még nem kaptak volna, eziránt az egyleti elnökséghez forduljanak.
— A köztisztviselők ellátásának módosítása- A köztisztvi-se\'ók természetben va\'.ó ellátását módosítani szándékozik a kormány s a pénzügyminisztériumban : erre vonatkozólag számitások folynak, sőt agyea szükségleti tárgyakra már megállapodás is történt. — Az általános drágu\'ás arra kéayszcriti ugyan is a kormányt, hogy a köztisztviselőknek kedvozményes áron juttatott élelmiszerek Ar^ic felemelje; i^y beszélnek arról, hogy az eddig kilón kint 60 fillérrel fizetett liszt ára hat korona U-sz a köztisztviselők számára. — Viszont ennek mogfelelŐleg emeltetnek némileg a pénzbeli segélyek. A köztisztviselők kórében érthető izgalommá! várják az uj rendelkezéseket s az is é\'énk érdeklődést váltott Ui, hogy vajon a tóíi időszakra textilárukkal cl losznek-c kellően látva >
(x) A Világ mozgó uz őszi szezont jó ómennel kezdte meg, mert tegnapi előadása, a „Mcrieta" is-nót egy felejthetetlen órát szerzett azoknak, ckik azt megtekintették. Mr. is mét egy rem?k, minden tekintetben csodás fantáziájú képet inutut b a cimo „Az oranybörtön* ós főszereplője a rég nem látott, bujaszép ségü Fern Andra, ki c filmen játszik először félelmetes vad állatokkal egy. cirkuszi jelenetben. A drárna témája felöleli a kelőt minden bűbáj U és pompáját s egy bájos szorolmi regény keretében látjuk kél világrísz összes szépségei\'.
ARGENT JÁNOS
ai4wa clpímti MiiykasUu. Otik-Ur 1. «-
Dos raktár kézzel dolgozott chevreaux, boksz, antilop, krokodil-bőr, sclyeiucipók-ben a legutolsó divat sxerint. A kézzel varrott duplatalpu
SZANDÁL
moly olcsó és kényelmes,
egyedüli késiilójc. s»<4
— Az anyósnak a házastársak lakásába való beköltözése válóok. A Kúria legutóbb érdekes vAlópört tárgyalt, ahol a házastársak közötti viszálykodást az idézte elő, hogy a férj anyja a házastársak lakásába akart költözni. A fiatal asz-szory eleinte tiltakozott, hogy anyósa a lakásba költözzék, de amikor látta, hogy ennek nincs setnmi foganatja, otthngyi.i a férjét. Hűtlen elhagyás elmén indította meg aztán a férj a válópört. Végső fokon a Kurla kimondotta, hogy a nő a házibéktf érdekében jogosan tiltakozhat anyósának házukba való befogadása ellen, tekintet nélkül arra, hogy az anyós házsártos lermészelü-e vagy sero. Az asszony tehit — mondja a Kúria Indokolása — nem kölelcs a blról felhívásnak eleget tenni és a házassági életközösséget visszaállítani — mindaddig, mig az anyós a háztartásban vau.
— Hogyan lehet leróni a hátralékos forgalmi adót? Mindazok, akik bármely okból a forgalmi adót leróni elmulasztották a kétszeres adófizetés mellett, (esetleg egyszeres összeget forgalmi adónup\'óban bélyegben, a mácik összeget készpénzben ax
^álU^pénztárná\') amennyiben mulasztásukat, illetve az eddig le nem rótt tételeket pontosan megjelölik és. a péníűgyig>zgatóságnál ezt a vonatkozó let.-ti nyugta csatolása mellett irásbnn bejelenlik, a további következmények alól menekülhetnek. D<t ez természetesen csak r.kkór lehetséges, ha a bejelentés önkéntes és nem azon kényszer hAtási alatt történt, hogy az ellenőr a hiányokat már megállapította, tehát felek a bejelentést már megtették, mielőtt még az ellenőrzés alkuimával a kérdéses hiányok felfedezve, jegyzőkönyvileg megállapítva és a pénzügyigazgató-saxiiál.iktatva let ek. Csak a veszélyeztetett rdó k- tsz eres lerovása és szabályszerű irnsl eli bejelentésé mtllett lehet a további következmények alól menekülni 1
— A nagykanizsai önk. tűzoltó testület jubiláris költségeire adakoztak! (Folytatás.) Kuglcr Antal, Velecz Ede, Vida L-\'jos, Wolr*b Sándor, Matán Ödön, Bi^só Sándor, Kozma Mária, Illés József, Díóssy Bála, Strém Mór, Pípp Jó/sef. Gfűnberger Séndor, Somogyi S. Síálinger Antal, Pichler Jó/aef, Miüioffcr Ödön utóda, Uí.ger Uilmann Elek, Tóth és Schlesinsrer, Varga József, Leitner ErnŐ, Bru-.c ic-i J^nos, M.utin-csevics Imre, Sáfrán József, Váradí
Lajos, T.incxenberger József, Pintér István, Brunesics József, Stolczer Testvérek, Ctimmermann Antal, Beck Henrik, Herrnstein Béla, Steiner Jenő, Petrics György, Welsz ErnŐ, Naufmann Testvérek, Beck Béla, Fisch-I Fülöp Fiai, MQtényi Sándor, Lickenbacher Ede, Barta Alfréd, Armuth Sándor és Fia, Stanipf Zsigmond, dr. Merkly Belus lózsef, Bsrta Mikss, Koréin és Stroch, Goldmann Ignác, Elchner Sándor, Brandl Sándor, Kohn L. Lnjos, Grünfeld Márk, Dedovátz Béla, Harmat és Herrnstein, Stern József, Gyenes Lnjos, Uchtschelndl Pál, Bőhm Antal, Neu és Klein, Ifi. Stern Mór, Rosenthal Jakab, Vajda Géza 50—50 K, Baxaó Ferenc 30 K, dr. Knausz László 20 K.
Közgazdaság.
Valuták i Budapest, szeptember 6. N\'apoleon 8800, font 10200-600, Dollii 2200 —2386 Francia frank 180—86 Mirka 170—9 > Olass lira 08-102, Osztrák korona 280-00 Lei 1760—1800, Sxokol 82—84, Svájci frank 430-448, Dinár 2400—2480 Un gyei márka 31 -32. Hollandi forint 908-030, Belga frank
170-76.
Devizák:
Amsterdam —.—, Koppoohága 476—96, Krisztiin\'* 389—300, London —•—, Berlin — —, Milano —Párti — —, Prága —•—, Stockholm 602— 816, — Zürich —, Wien — —, Zágráb 800—820, New-York 2870—2376, Varsó —•—, Bukarest —\'—. Sofla —
Zürichi zárlati
Berlin 37 6, Amsterdam —, Hollandia 2U5\'3 New-York 6010-, London 2362-, Pária 7160, Milano 2296, Prága 1870, Budapest 21-5 Zágráb 146, Vanó 0-5 — WUo 0-76, Szófia 300, Oaslrák bélyegzcU 0 84.
Termény jelentési
Busa CVUlavldékl) 7450-600, egyáb 7400—7450, roxs 55C-0-600, Ukaimány árpa 8300-600, sör, árpa 6600-8720, s«b 8160-360 tengeri 8000 -8100, repce 14000, korpa 4600—650, köles--.
Budapesti állatvásárt
Marhahús I. r. egészben 162—140, hátulja 172—160, eleje 160-216, II. r. eg&uben 120—60, hátulja 126—65, eleje 110—220. Növendék marha: L r. ogésxben 130-145, borjú (ölöt* bőrb) 200— 285 Kósxlet : Nagymartul 28, eladás. 28, Növendék marha 28, eladás 20, borjú 32, eladás 32, Marhabőr 330—360, borjubór 530-560.
Szerkesztésért felelős Benedek Rezsó.
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár részvényt
és összes helyi réssvénveket a Ug«4<5«tyd-sebben vessünk ás eladunk.
Tőzsdei megbizóiok
teljesítését a budapesti, Wienl, berlini, prágai és sáflrábl tózs-dékre elfogadjuk.
fegyk.iilu.1 Takarékpénztár és Tártiízak rísnény
elővételi jogot
legmagasabb napi áron vessünk.
Grosz é* Társa Kankulna, Suaár-ut 1. sz., I. xntlit
Tiltfoo >11 Síiifón^lis: b.Uf »|ftul
KAI,AI kÖZLÖNV
1922. azrptemlier 7.
Nagykanlua piaci árai.

Bab " 16 K
Lencse 88 .
Mák 100 .
Dió 85 „
Káposzta 10 K (dib 6-8 ,
Burgonya S9 .
Paiadicsum 14 .
Vtfröshaftyiua 28 K csomó 6 .
Fokhagyma SO .
Sárgarépa 12 .
Paprika darabja 2—3 .
Ugorka 13 .
Zöldség csomtS 2 — 3 .
Kelkáposzta 10 .
Kalarábé 8 .
Hajdina 60 .
Zöldbab 16 .
Spárgatök 4 .
VajbHb 28 .
Kátfiol 80 .
Vaj 300—400 ,
Turó 70 ,
Tejre! 1 liter 70 .
Tej 16 .
Tojás 1 darab 11 .
Alma 10 .
Körte 10 .
Szilva 10 ,
Szóllfl 40 .
Barack őszi 26 .
Apró hirdetések
<1U»| 10 asOlf no koron*, «MU|tbli botaval ax«d»u tutrak doplia aitnlttatnak. AtlAal korMAkntk 00 Máultk lr»(«lm<>7,
Eladó tfy Mtt oxnatkpifUa <a tey foattrr Ttkkj-ol aj. ti lm alact, ItorajDott ulanlí&ö fel-rítt Ili.
Kgy >itlnd«B«»^Mk4cai6 aaoonalt b»lí;J.re Wfrttciii } tafu Wr»u«ny url culldral. hot •
iUlu.1 Vtlirm** álU.i oyCTS«. oO li khcl
V&rtamartyuua 63. aaia alatt.
VUrntMk «• cc«»X(«cyi U/«od<i<Mk H lu-laktiltok. valamint Wi t, mafloípfiltukoak a vAroal Tl.TtKlíkhílOMlMI rató 0».a«k»|xao)AaAt a If*.
ftllluWk mtlktt iiik»«rt*o vtgum," kívánatra aaak.aaáctsal W. ajc^ílok. Waatrll üyltp H»i riirtulrtl <rtn,\' ít,\\ Urtrvjfií,<V ■állilih
Hkic
uláa. IlUatftlaaoljSlt. lif nabí-ajtrüii. IW)
iunnld álUtt k tt» oynxilj«« ipanw. 11 • mi-1 Mrnci nj<ltt< »jóval ía írlihaa bijja. Kittbe ii cbxcoc. Ct«n a kl>de)tiiinalb»D.
J0 liA.lkoait kiélte Cini a kUdöbrn.
Ifj. Klrchknopf Károly <?s neje szül. Skarso Mariska n maguk, valamint az összes rokensftg nevében mély bánattól megtört szivvel tudatják, hogy hőn szercieit egyetlen kisleányuk, illetve unoka is rokon
Kirchknopf Jolánka
f. é. szeptember hó 5 én este 8 órakor rövid kinos szenvedés után kisded életének 18 hónapos korában ártailon lelkét visszaadta Teremtőjének.
Felejthetetlen dríga halottunk porhUvelyét í. hó 7-én d. u. 6 órakor helyezzük örök nyugvó helyére a róm. kath. hitvallás szertartásai szeiint a helybeli r m kath. temető halottas házából,
Nagytynizsa, 1922. szép-\' tember (5.
Ealéktd öf&kkí él szivCakbtal
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű munkával jó jövedelemre tehetnek tzert
Horváth József
ujságárudájában.
Vasúti vendéglő
Csurgón a vaMitállomással szemben 1923. Január ítöl Uoxdödőlea három évre
bérbeadó.
A bérbevenni szándékozók zárt ajánlataikat 10.000 K bánatpénzzel együtt október 1-Ik dr. Hochreiter Kornél és dr. Csonka József ügy védek Irodájába Csurgón adják be, joSi
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai belőző pargamentpaplr. Vajcsomagolópapír Superior papírzacskó Csomagolópapír Csomag ftlggőcimkék Sokszorosító készülék írógép
Irógépkellékek
Rendelési zsebkönyveit Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi árakon kaphatók
Fischel Fülöp Fiai
paplráruházában, Iíng-ykajilxaln
VILÁG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Csütörtökön és péntoken Kern An.ira, a kiváló fümdiva feUéptével
Az aranybörtön
Keleti filmregény 5 felvonásban
Szombaton és vasárnap
Banditák nagymestere
Kalaodor-játék
Jön! Gtíre Gábor fllmszkecs
HELY ARAK: Páholy 40 K, Zsölyo 30 K, I. hely 20 K, II. hely 16 K, III. hely 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és a órakor, vasár- és ünnepna;> 5, 7 és 0 órakor.
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Szeszfinomltó Részvénytársaság
Nag.t kanlzsa, Hrzaébettér 12.
URÚHIA MOZGÖSZINHÁZ
Csütörtök-péntek
Névtelen vár
Jókai-nim 8 felvonásban
Szombat— vasárnap
A testőr Vigjáték 4 felv.
WiHy Drill Komédia 3 felv.-ban
HELYARAK: Páholy 4!> K, Zsölye 30 K, Körszék 20 X, Támlás Id K, Zártszék 10 K
Klóadások: Hétköznapokon 7 és 0 ór.tkor, vas.ir- és ünnepnap 3, 0, 7 és 9 órakor.
0 o
0
o
0 0 0 0
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin ézet
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 5 és 13
Nyomdai4eiefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyv-bekötéseket legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben
Szerkesz őség és kladd-hlvatall telefon
78.
0
o
0 o
0
0
0
0
0 &
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala 8
ioöoo
Nyomaton • laptulajdonosok: Zalaf és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Szeptember 8 Péntek
204. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S»«k«titó»4( éa kiadóhivatal i Pő-ut IS. I
■■ Intnnrban-tolofoo 7<k -
Mogjolonlk mindig kora roggol
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
ELŐFIZETÉSI ÁBAX: Egy hóra 100 K. Nogyodávro 300 I Egy«a szim ára 0 K.
Az ifjúság köréből.
Nagykanizsa, szeptember 7. Egy vidéki újság a napokban egy hírt közölt, amely szerint a helybeli főgimnázium tanulóinak száma a stokásos 5- 600 ról 290 re apadt. Ennek okát a nehéz gazdasági helyzetben látja, mely lehetetlenné teszi sok fiúnak a tanulást. Igaz ugyan, hogy az első osztályba egypár diákkal kevesebb iratkozott be, mint az elmúlt évben, de az intézetnek eddig is átlagosan 350—400 tanulója volt, melyet most is elér. Többet be sem fogadhat a főgimnázium mostani ideiglenes helyisége. Azt mondják, a tudományt nem lehet pénzzel megvásárolni l Szegény diákok ezt most maguk is érzik, mikor a tankönyvek árai is állandóan emelkednek. Ha neua lenne a jótékony Srgélyző Egylet, mily megoldhatatlan probléma lenne sok fiúnak ez a kérdés. De az ifjúsági irodalmat ma igazán nem a diákság számára adják ki, oly megfizethetetlen árai vannak a jó könyveknek. Megbecsülhetetlen szolgálatot tesz e nehéz Időkben az oly ideális vállalat, mint a „Magyar Jövő", mely most is olcsó, de értékes könyvekkei látja el az ifjúságot, sőt arról is gondoskodik, hogy a szegény ta nulók ajándékkönyvekhez jussanak. Több évi szünetelés után újra megjelent ax ifjúság kedves cse megéje, a Zászlónk Díáknaptára, mely 200 oldalon át szinte önti a sok hasznos Ismeretet, kedves tréfát és Qgyes ötszrfoglaldsokat. Igaz, hogy ennek is 60 K az áru, de a mai viszonyok között belső értékéhez képest ez elenyésző. Az az intézmény, mely a mai szomorú éa lehetetlen vbzonyok kőzött is hivatva van visszaadni az ifjúságnak az életkedvet s őt a jövő emberévé, a magyar faj reménységévé teszi: a cserkészet pompá aan virágzik főgimnáziumunkban. ImSTár 2 rajban 70 tagot számlál s igy vidékünknek legeiősebb csapata ; de nem számbeli sokaságá-
val akír előre jutni, hflnem nagy céljainak lelkiismeretes megvalósításával, gazdag munkásságával éa komoly szellemével. Mult vasárnap egy kellemes teadélután keretében emlékeztek vissza a nagyszerű ihárosberényi táborozásra és a nemeslelkü Inkey báró családra, melynek mindezt köszönhetik. — Ugyanakkor a parancsnokság jutalmakat is osztott ki, a táborban érdemeket szerzett cserkészeknek. SakkÖit is alapítottak s azóta az intézet legjobb játékosai küzdenek a bajnoki címért.
Amint halljuk, a főgimnázium
még e hónapban kirándulást tervez Prcsre és Szigetvárra, hogy gazdagítsa az ifjúság lelkét iimere-tekkel és szép benyomásokkal. — Részünktől az Ég áldásán kivül azt kivánjuk ifjúságunknak, legyen fogékony ideális lelkülete, hogy felfogja s a moga számára hasznosítsa azt a neiuea törekvést, mellyel a jelen idők súlyát bizonyára nagyon érző, szerető, önfeláldozó tanáraik akarják belő\'.ük kinevelni a jobb jövőnek nemcsak boldog birtokosait, hanem derék munkásait is. Bizalmunk a magyar ifjúságban 1
A török hadsereg Szmirna előtt.
Konstantinápoly, szeptember 7. A török hadsereg az offenzíva megkezdésétől a mai napig mintegy háromszáz kilométerrel szorította vissza a kisázsiai görög csapatokat. A legutóbb ejtett tízezer görög fogoly között két tábornok, négy ezredes és négyszáz szubaltern tiszt Is volt.
A Brussza felöl előrenyomuló északi török hadsereg tegnap megközelítette Bergamát. Ez a hadsereg megelőzően elfoglalta Somát A Alendcresz völgyében előrenyomuló déli török hadsereg megszállotta No-sllllt, majd Aidlnt és előőrsei már 2o kilométerre vannak Szmlrnától. Ez n hadsereg délről karolja át a Szmirnába visszavonult görög sereget.
A mai nemzetgyűlés.
Budapest, szeptember 7. (Saját tudósítónktól.) Szcilovszky Béln nyitotta meg a mai nemzetgyűlés ülérét. Kiss Menyhért nz első szónok, aki hangoztatja, hogy elsősorban a háborúban szerzett vagyonokat kellett volna megadóz-tatni és csak azután kerülhetett volna sor a földműves társadalom megadóztatására. Azok, akik még ma is Bécsben és Parisban élnek és a milliókat költik, könnyen fizethetik a kétszeres földadót. Indítványozza, mondja ki a nemzetgyűlés, hogy a külföldi állampolgároknak a földadó kétszeresét kell fizetni.
Báró Prúnay György az igazságosság szempontjából szükségesnek taríjt a hábo-uban szerzett vagyonok megadóztatását. Polemizál Propperrel, cki mindenáron szembe akorja állítani a msgyar földmivelőkkel a munkásokat. A magyar főldmives nemeink életét vitte a harcterekre, — de a rek-virálások utján élelmezte a hadsereget, a munkásságot, a bankokráciát.
Shausz István a jóvátétel kér désében nem ért egyet Kállayval. Ninci egy véleményen azokkal, akik n kisnntanttól féltik a mpgynr államháztartás rendbrhozását.
. Reischl Richárd elfogadja a ja vaslatot.
— I.apuok legközelebbi száma a mai ünnepnap miatt vasárnap reggel a megazokott időben, érdekes tartalommal jelenik meg.
— Kisasszony aapUt vagyis a boldogságos Szűz születését üli ma a katolikus anyaszentegyház.
— Áthelyezések. A m. klr. igazságügyminiszter Plichta Viktor letenyei járásbíróság! irodasegédtisztet a nagykanizsai kir. járás* bírósághoz, Perger Béla nagykanizsai járásbíróság! irodatisztet a pé-c»I kir. járásbírósághoz helyezte át.
— Rendőrlegénységi vizsga. A nagykanizsai államrendőrség huszonöt uj jelöltje vizsgázott le tegnap szóban és írásban a vlzs-gázóbizottság előtt, hogy alkalmasak e arra, hogy a polgárság vagyonbiztonsága, az állam rendje felett őrködjenek és így egy-egy pillért képezzenek a magyar állam épületén. A vizsgázóbizottság elnöke dr. Beuslerien Erích rendőrtanácsos, a kanizsai rendőrség fő* nöke, vizsgáztató oktatótisztek Slul-ler László főfelügyelő, aki a vizsgát vezette, Jellenek Szti^rd és Siommer Ignác rendőrfel\'úgyelők. A jelöltek — mind a 25-en *— kitűnően tették le ugy a szóbeli mind az Írásbeli vizsgát és délcegen hagyták cl a termet, hogy holnap már mint valóságos rendőrök tegyenek szolgálatot.
— Térzene a sétatéren. Vasárnap, szeptember 10-én kedvező idő esetén délután 4 órától 6 óráig a m. kir. 6 ik honvédgyalogezred zenekara a sétatéren térzenét tart. A műsor a következő: 1. Magyar induló (Blaton A.), 2. „Prinz Methusalem" nyitány (Strauss J.), 3. „Három a kislány" keringő (Schubert Berta), 4. „Ábránd" a Zsidónő című operából (Halávy), 5. Egyveleg „János Vltéz"-ből (Kacsóh) és 6. Hadd azóljék . . . csárdás. — Felnőttek 10 koronát, gyermekek 6 koronát fizetnek.
SINGER JÓZSEF ES TflRSA
♦ divatáruhAza ▲
(„Központ-szálló" épület) ^T
Sxövöpamut ós szövőcérna állandó nagy raktára.
Ajánlja mérsékelt árakon a következő jóminőségü cikkeket: Férfi-szövetek, női szövetek, zelg, színes cloth, fekete cloth, karton, voile, grenadln, vászon, aiffon, parget, zefir, kanavéss, damastgrádll, matracgrádil, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, szövő-pamut, szövőcérna, dgygarnitúra, damasztgarnltura, szalmazsák, gabnászsák, télikendő, hárászkendő, fejkendő, zsebkendő, pohártörlő, plüssk*bát, trikó Ingek, valamint trikó nadrágok.
X
J5AI.A1 KOÜLONY
1922. szeptember 8
— A* első házhely beépi
tése. Tudvalevő, hogy csak nemrégen vették birtokukba a házhelyigénylők a nekik kiutalt házhelyet. Volt is boldogság, volt is öröm. Azonban egy kis ürŐmcvöpp is vegyül az örömpohárba, ameny-nyibcn a házhely meg van ugyan, de a mai rettenetes drágaság mellett bizony nem sokan lesznek, akik egyhamar megengedhetik maguknak a ház felépítését. Szívesen állapítjuk meg, hogy a nehéz viszonyok dacára azért mégis mindegyik teljes erejével aira törekszik, hogy álma valósággá véljék és be-költözködhessék saját otthonába. Az első házépltlető ma azután végre jelentkezett. Schlégel József ácsmester mn ndtn be kérvényét a város mérnöki hivatalához, melyben a kafonaréten felépítendő családi ház felépítésére kért engedélyt.
— Hu.xonöt év . . . Szeptember 10-én, vagyis vasárnap 26 éve lesz, hogy Nagykanizsán megalakult az orezág egyik legnagyobb szódéi-humaniszlikus intézményének helyi fiókja — a Magyarországi Munkások Rokkanlsagélyző és Nyugdijegyleté-nek nagykanizsai csoporija. Huszonöt év . . . mennyi küzdelem, mennyi vesződség, mennyi fáradság, mily kemény munka — de mennyi jót cselekedett ez a Hók huszonötéves fennállása ólai Hány könnyet törölt le, mennyi segítséget nyújtott! És mennyi Jót fog még cselekedni a j«. vőben. Illő tehát, hogy fennállásának 95 éves, jubiláris ünnepe nemcsak az egyesület magánünnrpsége, de mindnyájunk ünnepe legyen. Kanizsa ünnepe. A rendezőbizottség mindent megtelt, hogy a Jubileum méllókép. pen meglegyen Ünnepelve. Délelőtt 10 órakor ünnepi Istentisztelet lesz a felsőtemplomban, melynek elvégzését Molnár Kálmán kegyesrendi főglmn. tanár volt kegyes elvállalni. II órakor díszközgyűlés a városháza nagy-termában. Délután 4 órakor atlétikával egybekötött fotbali-vorseny a Zrlnyi-Sport.Egylel és a VAC csapatai közölt a József főhcrceg-uii Zrinyi-Sportpályán a m. kir. 6. honv. gyalogezred zenekarának kőzremükö. déso mellett. A sportpályára a belépő jegy személyenkint ülőhelyre 100 K., állóhely 30 K, diák- és katonajegy 10 K. Este fái kilenc órakor kezdődik a már több ízben cm\'ilttt nagyszabású estély, kabaréval, amerikai árveréssel és lánccal a Polgári-Egy let nagytermében. Jlt nagyon kellc-mes megltpelésokct tartogat a rendezőség a közönség számára. Eteket — meglepetések lévén — nem áruihaljuk el. De mindenki nagyon jól fogja magát érejni. Erro az eslélyre a helyárak a következők: egy hatszemélyes emeleti páholy 1000 Földszinti ülőhelyek l— 3 sor 200 K. 4—8 sor 120 K. 9—13 sor 100 K 14—17. sor 80 K. Állóhely . 50 K. Kelül fizetések a ncm« célra való le hintette] — az inUgbe jutott tagok a azok árváinak /chcgilyczéicrc —
A szövetségközi pénzügyi konferencia.
Brüsszel, szeptember 7. A belga kormány közölni fogja a szövetséges hatalmakkal, hogy minél előbb kívánja szövetségközi pénzügyi konferenciának Brüsszelbe való egybe-hivását. A konferenciát, amelyet eredetileg decemberre terveztek, valószínűleg már október végén megtartják.
köszönettel fogadtatnak é< a Zalai Kö/.\'önyben nyugtázintnnk. Ezen nem mindennapi kellemes cstélyről senkinek sem szabad hiányozni!
— A Magyar Erdőblrtoko sok faértékesltő r. t. a városi vásártér, a déli vasút s.on.bnt-hclyi vonala, és a Dunántuli szeszgyárosok szcszfinomitó r. t. gyártelepe közti területen megjelölt telephelyen n helys.ini tárgyalások el vonnak rendelve. A váios részéről dr. Kaufmnn Lajos városi aljegyző vesz részt o tárgyaláson.
— Külön ázvizsgáló bixott aágot Kanizsának. Eddig tudvalevőleg égést Zilavármegye torü letére a Zalaegerszegen svékelő Árvizsgáló Bizottság szabta meg az iráuyár.ikat. Dúcéra, hogy mások a vlsionyok Zalaegerszegen, mások Nagykanizsán és mások Sümegen vegy Keszthelyen. Eltekintve, hogy a Zalaegerszeggel való érintkezés és hozzáférés a nehézkes összeköttetés révén nagyon nehéz és időtrabló, de Kanizsa speciáli* viszonyai is indokolttá teszik, hogy N .gykanizsának külön Arvusgáló Bizottságot nevezzenek ki. Felhívjuk a főispán ur figyelmét erre annil is inkább, mivel a rendkívül igénybe vett rendőrség sem képes az árlcszálli\'ási és árszabályozási munkájának ugy megfelelni, mint ahogy szeretné. I la Nagykanizsának meglesz a maga külön Árvizsgáló Bizottsága, az államrendőrség nehéz munkáját is megkönyiii és sokkal hatékonyabban lehet majd a hétfejű hidr«, az árdrágítás és áruuzsora ellen felvenni a küzdelmet. Külön Árvizsgáló Bizottságot Nagykanizsának I
— öngyilkos gazda. Horváth Lásiló galamboki gazdaember a Rigóhegyen levő présházba ment, magára zárta az ojtót és felakasztotta magát. Mikor megtalálták — már hideg volt. A kir. ügyészség, miután az öngyilkosság kétségkívül bebizonyítást nyert, a temetésre megadta az engedélyt. Az öngyilkosság oka állítólag cioládi perpatvar.
— A Zalai Közlöny regénye.
J leztük már, hogy a Zalai Közlöny kedveskedni kívánván olvasóinak, legközelebbi számában Megkezdi Havas Zsigmond eredeti detektiv-regényének n „Fekete matrózának közlését. A fekete matróz N^wyork .nehéz gyerekeinek" és egy ügyes ujságiró életéből meríti tárgyát és minden részleteiben annyira érdekfeszítő é* izgalmas, hogy az olvasó alig várja a másnapi folytatását. A fekete matróz a Zalai Közlöny eredeti regénye, melyre már most felhívjuk o!ví>sóink figyelmét.
— A szüreti mulatság. Elérkezett a nagy nap, n szüreti mu Intság napja és a fiatdság lázas türelmetlenséggel váija az eatét, hogy az őszi idény eleŐ mulatságát láthassa. A rendezőség minden előkészületet megtett, hogy a mu latság jól sikerüljön és az érdeklődésből — melyet a mulatság keltett — Ítélve nem fog csalódni reményeiben. A hegybiióné őméltósága Bárczayné gróf Keglevlch Ilona 8 órára jelezte érkezését és azért a rendezőség felkéri az érdeklődőket, hogy 8-ra megjelenjenek, mert a grófnő megérkezése után azonnal megkezdődik n mulatság. A hegybírói szerepet dr. Sabján Gyula távolléte miatt dr. Krátky István főjegyző vállalti) el, aki az egylet kérésének a nála megszokott előzékenységgel tett eleget. Tehát a kűlsőjelek mint a teljes siker jelét mutatják és az első mulatság jól fog végződni.
— Államrendőrségi éa városi alkalmazottak mészárszéke. A nagykanizsai államrend-őriég és városi alkalmazottak mti naptól egy huss^éket állítottak fel maguknak, hol beszerzési áron mérik ki a rendőrség és város alkalmazottai résvére a hust. Azonban csak igazolójegy felmutatása mellett lesznek kiszolgálva. Az intézményt Pfeiffer mathakereskedő látja el marhákkal és pedig teljesen beszerzési áron, a rendőrség állítja a mészárossegédeket, ugy hogy igen előnyös áron fognak tudni húshoz ju\'ni. íme, a drágaság kérdésének praktikus megoldása.
— Haraay Gizike tánctanfolyama hétfő, szeptember 11-én kezdődik a Polgári Egylet termében. Addig még mindig lehet be iratkozni a tánctanfolyamra. Akik súlyt helyeznek alapos és lelkiismeretes kiképzésre, akik gyermekeiket megbírható helyen akarják tudni, akik az összes modern táncokat, azoknak ezerféle apró finomságaikkal és kecses mozdulataikkal elak&rják sajátítani, — azoknak Harvay Gizike urleány minden tekintetben elsőrangú tánctanfolyamot ajánljuk. Mert Harsay Gizike nemcsak tanárnő, de müvéunő, Terpsichore kegyeltje, aki a tánc művészetben ritka tökéllyel oktatja tanítványait.
— A gőzgépkezelők és ka zánftttők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronban október hó 3-ik n?pján délelőtt 9 órakor fognak megtartatni. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. ipa. felügyelőséghez küldendők.
(x) Uránia: Névtelen vár.
— Építkezések Kanizsán.
Mintha \'Nagykanizsán is lassan-lassan megindulna az építkezés. És vele a munka, a pezsgőbb élet, a nagyobb darab kenyér. A hosszú-hosszú slagnáció után a nagykanizsai „Pátria" pótkávégyár So-mog) szentmiklós uti telkén kétemeletes háznak felépítésére kért engedélyt. A kétemeletes modern házbon irodáit kívánja elhelyezni és tisztviselőinek tisztességes, egészséges lakást nyújtani. A nagykanizsai tésilogyár szintén kopott engedélyt kibővítésére. Többen a legközelebbi napokban fogják benyújtani építkezési kérvényüket. Lassan-lassan mégis csak meg fog indulni az — építkezés.
— A fUezerkereskedők felemelik az árakat. Ismeretes, hogy amikor n magyar korona 0.36 on állott Zürichben, a rendőrhatóság árleszállítás! akciójára a nagykanizsai kereskedők a hatóság ellenőrzése mellett leszállították az egész vonalon az árakat, időközben azonban a korona ismét esett és eselt, ugy hogy ma 24 5-őn áll zürichi zárlatban. A fűszer- éa gyarmatáru kereskedők elhutároz-ták, hogy áruikat erre való tekintettel a legközelebbi napokban kénytelenek lesznek ehhez képest felemelni. A kereskedők ezen szán-dékuknt ma be is jelentették dr. Beusterien Erich államrendőrségi \'tanácsosnál, akinek személyes ellenőrzése és felülvizsgálása mellett fogják az uj ármegállapítást megejteni.
(x) Uránia. Szombaton az első magyar burleszk 3 felvonásban.
— A kihágások tárgyalásai
folyó hó 18-án kezdődnek meg Ismét. Hogy mily munkát végez a büntető bíró, mi sem bizonyltja jobban, minthogy eddig 100 ügy kerül tárgyalás alá. A tárgyalás alá kerülő ügyek mind kisebb természetűek. P. o. mező- vagy utrendőri, iskolamulasztási, köztisztaság elleni kihá. gás slb. stb.
— Kőszeg vlz alatt. Miután hotszu hetek, sőt hónapok során hssztelon epekedett eső után a fold, most hirtelen olyan bőséggel hullott csapadék a mezőkre és városokra, hogy itt is, ott is úgyszólván több bajt okozott, mint hasznot. Kőszegen a réteket, szántóföldeket árvife^ntötte el. A város alatt húzódó Gyöngyös patak vize onnyiia megduzzadt, hogy már házakat és egy ottani mngpergető gyárat is elborított. A kőszegiek egyrészét annyira izgalomba hozta n váratlan veszedelem, hogy ingóságait összekrpkcdvo, elmenekült.
(x) A Világ-mozgó grandio7u* műsora az „Aranybörtőn" még c*ak ma lesz látható. Szombaton és vasárnap pedig a „Banditik nagymestere" című szenzációs detektív és kalandor dráma kerül bemutatóra, melyhen a főszereplő maga a hires berlini detektív Stuart Webbs ragyogtatja hatrlmes művészetét.
1922. szeptember 8
■MM K02L0NY
3
Ausztria állásfoglalása.
Bécs, szeptember 7. Seipel kancellár tegnapi genfi sikerének ellenére bécsi politikai körökben az a felfogás uralkodik, hogy Auszlria genfi erőfeszitése még sem fog sikerrel járni Az utolsó kudarcon okulva, a helyzetet ma már igen tartózkodóan itélik meg. Osztrák parlamenti körökből arról értesülünk, hogy még a népszövetség genfi konferenciájának ideje alalt programot dolgoznak ki Becsben arra az esetre, hogy milyen álláspontot foglaljon el Ausztria, ha Genfben nem sikerül eredményt elérni. A Németországhoz való csatlakozás tervét még mindig nem ejtették el és pártközi konferenciákon részletesen megbeszélik e terv keresztülvitelének lehetőségeit.
(x) Haraay Gizi tánciskolájában szeptember 11-én megkezdődik a tanítás. Beiratkozni lehet mindennap 3-6 ijf a Polgári Egyletben.
(x) Uránia. Szombat „A teatőr" és „VllU Drill" magyar komédia.
(x) A nyllvánosjogu gép- és gyorsíróiskola belratásai. A
női tanfolyamra eddig több mint 20 hallgató iratkozott be. Miután a miniszteri rendelet értelmében egy osztályba csak 20 növendék vehető fel, az újonnan Jelentkezőknek külön osztályt nyitanak. — Beiratkozások Kazinczy-utca 15. szám alatt d. e. 10—12 ig ás d. u. 3—5 ig Az iskola minden m^s állami szervezettet biró iskolával egyenlő értékű államérvó. nyes bizonyítványt bocs Aj t ki, mely bárminemU irodai állásra Jogosít. Irodai, ipari stb. alkalmazottaknok esti tanfolyam. Tandíj havonta 150 korona.
(x) Dr. Gyulai Béla ügyvédi irodáját Kinizsy-ulca S. szám alá helyezte át.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
(x) Ax áll. eng. Zeneiskola előadásai szombaton kozdődnek. — Beiratások Kazinczy-ulca 15. szám alatt d. e. 10—12 ig és d. u. 3—5-ig. Az Iskola bizonyítványai államérvó-nyesek.
(x) Uránia. Péntekon Jókai regénye: .Névtelen vái". Szombaton és vasárnap .A testőr", Molnár Ferenc színmüve. Szereplők : Antalfíy Sándor Gombaszőgi Frida, Rátkay, Haraszty H., Oláh Erzsi. — .Villy Drill", az első magyar burleszk 3 felv. Szerep lők: Hódossy Böske, Holler Gyula, Molnár József, Pataky Ferenc, Muha Ferenc.
— Vadászok figyelmébe.
Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, seiét stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál, Kafclnczy utca 1.
(x) Perfekt gép- és gyorsíró nőt, akinek Jó ás gyors kézi Írása la van, keres azonnali belépésre a szerkesztőség. — Jelentkezés szombaton dél •lőtt 11-12 között a Főnt 15. szám alatt lévő szerkesztőségben.
Értesítés.
Értesítem a t. háztulajdonosokat arról, hogy aki a házát idáig még nem javíttatta, a jó idő rövidsége miatt forduljon bizalommal a Házépítő és Házkarbant.ulási vállalathoz, aki gyorsan és pontosan és 20 fzázalikkal olcsóbbért jsvit, mint más iparos, mivel az elvállalt átalányösszegért a javítás végezte Után az év végéig dijtalanu: karbon Unja. A házépítő és k^b..ntarlési vállalat elvállal bármiféle uj épi tésekei, tervezéseket, felméréseket, bccslésckct, elszámolásokat, épii-kezések ellenőrzését, ház- és birlok gondnokságát, ingatlanok eladását és vételét. Tisztelettel Nagykanizsai Hnzépitő házkarbantartási vállalata és Irodája BatthyánV-utca 1. sz.
Törvényszék.
(§) ítéletek. A nagykanizsai kir. törvén) szék büntetőtanácsa tegnap délelőtt a következő ügyekben ítélkezett. Elnök dr. Mutschen• bacher Edvin tanácselnök, Székács Pál és tíertin Ágoston szavozóbirák, közvádló Melz József kir. ügyész.
I ) Rubinetz Ferenc pincértanonc és Borovics József keszthelyi mé-s?árostanonc lopásért., feleltek a bíróság előtt. Rubinetz Keszthelyen Sziebet t József vendéglősnél tanonc volt és — saját vullomáaa szerint — gazdájától pezsgőt tulajdonított el jogtalanul, azonkívül az udvaron át bemászott a padlásra és onnét burát és rozsot lopott. Ugyancsak bemászott nz ablakon át Nagy Mór sp.-íjzáb*, onnét 45 kilogramm cukrot lopott, Hoffmann Istvánné cementesnek udvarába szintén belopózkodott és onnét zsákokat tulajdonított cl. Az ellopott tárgyakat eladták Ungár Simuelnak és a pénzből egy ideig éldegéltek Bo-rovíccsal, aki egyébként segítőtársa volt.
Borovici József elmondj*, hogy Rubinetzel együtt sem pénzük, aem munkájuk nem volt, tehát elhatározták, hogy lopni fognak és igy szereznek pénzt. E\'«t meg is tették.
Ungár Samu beismeri, hogy vett ugyan a két suhanctól termény neműt, de ő nem tudta, hogy Sziebertől lopták, mivel Rubinetz azt állította, hogy munkadíj fejében kapta.
Sziebert Ferenc vendéglős előadja, hogyan történtek a lopások. Nem kívánja vádlottak megbün tetését.
Melz kir. ügyész bűnösnek kéri kimondani mind a két vádlottat és megbüntetni, Rubinelzet pedig \'dologházba küldeni.
Dr. Hoch Oszkár — Ungár védője, védencének felmentését kéri.
A bíróság Rubin etz Ferencet bűnösnek mondotta ki lopás bűntettében és csavargás vétségében és össxbüntet&üi egy évi börtönre és 3 évi hivatalvesztésre, Borovics Józsefet lopás bűntettéért hat hónapi börtönre Ítélte, Ungár Samut pedig az orgazdaság vádja alól felmentelte. Rubinetz Ferencet büntetésének kitöltése után egy dologházba fogja a biróság utalni.
II) Most Kenedy Imre táblabíró vette át a tárgyalás vezetését. P— Zsigmond, Gy— Ferenc és B— György nagykanizsai kiskorú laka-toslanor.cokat folytatólagos lopásért vádolja a kir. ügyészség, mert a „Dunántuli Szeszgyár r. t." raktárhelyiségébe behatoltak és onnan rumot és cukoroldatot loptak 70 - 80.000 K értékben.
Gyenes Ferencné Hertelendy Aranka napszámosné és özv. Barta Józsefné Szabó Katalin napszámosné orgazdaságért vádoltattak, mert a lopott rumot maguknál tartották és értékesítették.
P— Zjfigmond elismeri bűnösségét, elmondja, hogy Gy— Ferenc és Gyenes Ferencné szóltak nékik, hogy „hozzanak" a gyárból rumot. Mikor apja nem volt otthon, há-*tulVól bementek a gyárba é> a tetőn keresztül behatoltak a padlásra és onnét a raktárba, honnan ezután több üveg rumot, egy demyont és cukoroldatot vittek el. A lopott rumot Gyenesnéhez vitték aki elrejtette. Gy— Ferenc P— Zsigmondra
tolja a lopást. Elmondja, hogyan hatoltak be a#gyárba. A lopott rumot elrejtették, Bertáné másnap értékesítette.
Elnök szembesiti őket. P— fenntartja állítását, hogy Gy— és Gyenes Ferencné biztatták a lopásra. B— György elmondja, hogy Gy— csak Őrködésre használta őt, mig ők „dolgoztak".
Gyenes Ferencné elismeri bűnösségét. Ot liter rumot hoztak hozzá, de ő felháborodva utasította vissza, majd Gy— Ferencet meg is verte, de később mégis ott hagyta magánál a rumot, amit azután Bertáné értékesített.
P— szemébe mondja, hogy valótlanságot mond.
Bertáné elismeri, hogy bűnös. 8 és fél liter rumot vitt el Gye-
ősz ivAn
nagyszerű könyv®
AZ ŐSI RÖG
A tiszta szerelem apotheoxlsa. A vaskos kötet kapható a kindóItivaUlban.
Ara 4-0 korona.
nesnétől, amit el is adott, a pénzt Gyenesnének adta, mlg 6 3 üveg rumot kapott.
Flelschner szeszgyári igazgató előadja azután, hogyan észlelték a lopást, hogy mindig eltűnt valami a raktárból, mlg a rendőrségen feljelentették. A cég kára nyolcvanezer korona. A kár biztosítás utján meg fog térülni.
Dr. Metz kir. ügyész vádbeszéde és dr. Hoch és dr. Rosenberg védelme után a biróság Gy— Ferencet folytatólagos lopás vétségében mondotta ki bűnösnek és ezért egy évi fogházra, Gyenes Ferencnél és özv. Berta Józsefnét folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntettéért kilenc havi börtönre és 5 évi hivatalvesztésre Ítélte, P— Zsigmondot és B— Györgyöt pedig egy évi próbaidőre bocsájtotta.
Hl
divatAruhAz
erzsébet-tér 20.
Fél fi és női szövetekben, vA-szon, niffon, kanavász és mosó-érukbon a legolcsóbb be-
vásdrUsl forrás.
Koalíciós kormány Romániában.
Bécs, szept. 7. Bukaresti lapok jelentése szerint Romániában kormányválság van. Az Adevcrul szerint a miniszterelnök felhívást fog intézni az összes román pártok vezetőihez, hogy vegyenek részt az ország kormányzásában és alakítsanak koalíciós kabinetet. Bratlanunak ez a lépése a lap szerint arra vezethető vissza, hogy a király határozott kívánsága, hogy a koronázás idején olyan koalíciós kabinet álljon az ország élén, amelyben minden politikai párt képviselve legyen.
Megszüntetett gyorsvonatok.
Budapest, szept. 7. A Dcli-vasut közli, hogy a Budapcst-Déllvasut és Nagykanizsa közölt szombaton és ünnepnap előtti, továbbá vasár- és ünnepnapokon, valamint hétfőn cs ünnepnap utáni napokon közlekedő fürdőgyorsvonatokat szeptember 9-én beszünteti.
dBHBHHHm
ZÁLAi KÖZLOfr\'V
1$22. siepteniber 8.
Sportélet.
A BEAC pályájának felava
táaa. Ünnepe van ma a sportoló magyar főiskolai ifjúságnak és az egész magyar sportnak. Ma délután fér* órakor avatják fel Ünnepélyesen Budapesten a Budapesti Egyetemi és Atlétikai Club lágymányosi uj pályáját, amely egyik legszebb és legmodernebbül berendezett sporttelepe Csonkamagyarorszégnak Három püspök fogja megáldani a testi kuliura templomát, melyen a harcos, edzett magyar izomzatú testben törhetetlen csüggedést, megadást nem ismerő lélek fog lakni Prohászka Ottokár, Raffay Sándor és Petri Flek kérik majd a magyarok Istenének segítségét ama i\'juság számára, mely nyomorában, elhagyatottságában, ha-zátlanságában sem feledkezik -meg arról, hogy mivel tartozik bilincsbe vert nemzetének. Az ünnepi aktus fényéi Horthy Miklós kormányzó, József és József Ferenc kir. hercegek minisztere* és a nemzetgyűlés tagjai megjelenésükkel fogják emelni.
Közgazdaság.
Nagykanizsa piaci árai.
Bab 16 K
Lencse 28 .
Mák 100 .
DIÓ 85 „
Káposztn 16 K (drb 6—8 »
Burgonya 29 .
Paradicsom 14 .
Vöröshagyma 28 K csomó 6 .
Fokhagyma 20 .
Súrgarípn 12 .
Paprika darabja 2—3 .
Ugorka V 12 .
Zöldség csomó 2—3 .
Kelkáposzta 10 .
KalerAbi 8 .
Hajdina 60 .
Zöldbab 15 .
Spárgalök 4 .
Vajbab 28 .
KirHol 80 .
Vaj 300—400 „
Turó 70 .
Tejfel 1 liter 70 „
Tej 16 .
ToJAs 1 darab U .
Alma 10 .
Körié 10 .
Szilva 10 »
8zíll6 40 ,
Barack őszi 26 .
Vöröskáposzta 10 .
Húsárak:
Marhahús eleje 140 K
hátulja 160 .
Borjúhús eleje háluija láil". 160 .
Sertéshús 200 .
Zsir szalonna 460 .
Zsir olvas-lölt 600 .
Valuták i
Budapest, szeptember 7.
Xapoloon 8000, font 10500, Dollár 2360 Francia frank 185 — Márka 105 — Olasi lira 102, — Osz\'rák korona 300 -Lel 1800, — Szokni a:\',, — Svájci frank 4 45, — Dinár 3sG0 l.engyel márka 32. — Hollandi forint —, Helga frank
Devizák:
Amsterdam 930, — Koppenhága —•— Krlsxtián\'a —, Undon 105CO — Berlin 195, — Milano 102, — Párls 185, Prága 83, — Sto:kholm 615 — Zűri di 416 —— Wien 300, —•-Zágráb 030, — New-York 2350—2350, Varsó 32, Bukarest —. Sofla —•—
Zürichi zárlat:
Berlin 72 5, Amsterdam —, HollandU 2\'>5, New-York 526—25, l-ondon \'2351 , Pitin 4135, Milano 2295, Prága 1840, Budi-pest 24-5 Zágráb 155, Varsó 7 5 — Wlan 007 5, Siófia --, Ositrák bélyegtelt —.
Termény jelentési
Buta (TlsMvldéki) 7650-700, egyéb 7600—7660, roz* 62«i, ukarmány árpa OODO, — xiír, árpa 7200, zab 6100, tengeri 8200- 820>, repce 14600, korp* 4800, köles--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 240 - 200, hátulja 200—320, - eleje —•-, II. r. egéssben 150—200. hátulja 140, — eleje 110—120. Növendék marha: t. r. égésiben 140 -165, borjú (ölött bórb) 280—i«J0 Készlet : Nagymama 1870, eladá* 300, NüveoJék inatlu 20, eladás 6, borjú 92, elad is Ui, Marh-bór 330—350, borjubőr 630 - 650.
Sertésvásár.
Felhajtás IOOO. Elkelt 000. öreg sertés 220—80, közép 360-76, t. r, 400, — zsir 680—60, szalonna 510—1", lehívott hus 320.—.
Szerkesztésért felelős Benedek Rezső.
Apró hirdetések
T.Uky-ul sj. txim alatt. Vtya«0M ulir.tönO íeJ-
vlMllk. ______
KCT oiIdiImci-iu\' Ac«t»ö afonmll UMi^Tt
WmUdk , krnMlín, urf egUfeU. ™ tUlir.1 V.llemct ílll.i nye«h<l. MA«U> n- l» 1-nct Viiiim«rt)-ut{» »íim «i>tt.___
Já !■ klllffi.lt W>.1\'4 CirVl » kil«M>b>n.
Irodtiiolt* VckMciIV ateniiaH Nlfpíffí. Clm i lUMhlnulbta.
Kolv^trtlk (<r-Ui UkMOe-iancec Tanwi-iefttr l.tjo* <fllet- mMaV»<o«o>l. Árpi J otc» J. »l*lt. J07J
J6knrl.no ».t6 h-itolH r»nóí*p«Víl ltMn»*»-uW> arban tí.i Drandl SinÍJf v»rtCíjnkUi» Del*\'
ll-llaaUaok I OiUtaaertö thitvl-
•elí n* <• jüUVktul fdWlttSk a Bíol BI«tC»ltó T<n»Ur fi ion ktísíftíl. I>flk tif. N(f>taku<k hcljri-n^fctn. J<knlVt«í» <UI<IOlt lO-»l )0Cl
MegMMmtA. & fccUp««r< lumutih hi«ataS>tn.
Vlxmaltk ét <■{<•■ Ucftcyl berendeltük O iltkiiirtk. valamint k6i <« mnlxx pinteknek a vAroiI víirtt«i<khll6iMl»M »»l<v OuiekaiK-ftolAiAC a le*-rKnyfeebb feltetetek mtllrtt •jaVaittöcn végiem. klvá. natra w»U«nJ/r»i) Wnttftcel MOljAleit. Waatell
G>-«rxr «f ......... \'
vállalati
VUveicttkl <kH»ík<-\'KvI t<fto4eit«ek
, j6katt.ui
\'én keMi
magvak
őszi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország ás Widder cégnél
Magykonlxsa, Erasóbet-tér 10.
QUITTNER ARTHUR
394
hatóságilag eogedólyosott vllíauyssorolö
KÖLCSEY-UTCA17. SZ. ffiffiKÍ 394
(lasptkció M<>! éUtl)
(bip.Vdú sséii 1IKD
Elvállal
vllágtM.i vczitAlfok. motorok, o.lUirok Tol.mlnt te\'.afouok, osoagők é. Joltó-ké.lülók.k fol.soroló.ét, k&stóly-vlllimhivltó boroudoróíót. Mla-donnomti vlll.mo. mankót.tok or»tn eBzközöltntnok. St,1tsicnl:n
Magyar Fiat Mdvek r. t, Budapest képvíse ösége, Taurll gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitd-mffhely, benzin-árusltás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon : 359. Telep: TárhéZ-UtCa.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
részvénvtarsasaq nagykanizsa.
Ügyes ujságárusitók
napi pir órai könnyű munkával jó jövedelemre tehetnek sxert
Horváth József
ujságárudájában.
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Szeszflnomltó Részvénytórsaság
Nacyknnixaa, Brxiébcttér H.
URÚNIA MOZGÓSZIHHIÍZ
_ Tolefon 3-13
Csütörtök—péntek
Névfelen vár
Jókai-film 8 felvonásban
Szombat—vasárnap
A testőr Vígjáték 4 felv.
Willy Drill Komédia 3 felv.-Un
HELYÁRAK: Páholy 40 K, Zsölye 30 K, Körszék 2í K, Támlás 16 K, Zártszék 10 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 8 órakor, vasir- és ünnepnap 3, 5, 7 és 8 órakor.
Megvételre keresek
.Purlfikátor\', .Monitor*, .Közbeillitós* lóhcrfejtőgépeket. vasállványu keretrúré-szeket (Gátterokat) 450 — 1050 mm keret-nyilással, gőz, bínxin és ssivógás cséplő-g^rnlturákat, stabil s: ivógáz, benzin és nyersoUjmotorokat 20—200 lóerőig, félstabil gi\'-zgépcket 30-4C0 lóe\'őig, egyedül álln gőzlokomobilokat és cséplógépe-kot. A gépek legfc jebb 10 évesek lehetnek.
Nagy György
Szombathely jej7
Sxelestcy-utca 43. saám alatt.
VlUlG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Pci-lcken Fern AnJra felléptével
Az aranybörtön
Szombaton és vasárnap Stuart Webbs ujabb kalandja, a
Banditák tuagymeatere
Detektiv-történet
Jön! Göre Gábor fllmszkecs
HP.t.YÁRAK : Páholy 40 K, Zsölye 30 K, 1. hely 20 K, 11. hely 16 K, III hely 10 K
Elóad.tsok: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor.
noaoocaocsaoooocjciio aoooaoooao 00000000000000000
Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
8 o
g| Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
&60C
>000000000 ooooooo oo oo a ooooo ooooooooaoooono
Nyomatott a laptulsjdonosok: Zalai és Gyarmati k<jnyvnyoi»dajiban.
Egyes szám ára 8 korona
Nagykanizsa, 1922 szeptember 10. Vasárnap
61. évfolyam 205. szám
1 .l.tn/li.Q-T.Ii fiin ÍM.
M.si.l.xlk nlndlc kur. " (íf
POLITIKAI NAPILAP
KI6nrrt«.l Aruk IiAdmx hordva.
»*CZ »\'<l*krr |M>«tAnk0M»o: >\'.*T hnn»cr» IftO. korona ........ hAaapra «30. kotcma
Programmunk.
Nagykanizsa, sze.pt. 9.
Hogy jobban \'összeforrhassunk közönségünkkel, hogy érdekeiket még hatékonyabban védhessük, hogy a nagy nemzeti építőmunkában még intenzivebben részt vehessünk — szerkesztőségünket teljesen újjászerveztük, az első bel- és külföldi távirati irodákkal, sajtótudósitókkal léptünk összeköttetésbe, a székesfővárosban külön szerkesztőséget állítottunk fel, hogy ily módon kiterjedt olvasóközönségünket a modern újságírás és sajlótechnika minden eszközével felszerelten szolgálhassuk és a fővárosi sajtó hírszolgálatát órákkal megelőzhessük.
Hogy mit jelent ez a mai közgazdasági és kereskedelmi viszonyok között, felesleges részleteznünk.
De emellett elsősorban helyi újság, akarunk lenni. Rendkívül súlyt helyezünk arra, hogy minden helyi, környékbeli és vármegyei eseményekről azonnal értesíthessük olvasóközönségünket, hogy minden bel- és külpolitikáról, az ország mint a külföld eseményeiről, az általános helyzetről és főleg a közgazdaság, ipar és kereskedelem minden híreiről beszámolhassunk, hogy mindenki megtalálja benne azt, amire szüksége van.
A Zalai Közlöny ezentúl minden nap reggej a legnagyobb pontossággal be fog kopogni előfizetői, olvasói és jóbarátai házaiba, a vidékre az első vonatokkal széjjel lesz küldve, hogy a fővárosi lapokat órákkal megelőzve, be-
számolhasson mindarról, ami az utolsó órák alatt történt.
Testvérlapunk a „Zala" — viszont hétfőtől kezdődőleg mint délutáni lap jelenik meg
rendesen mindennap 6 órakor, hogy nemcsak az aznap délelőtt, de még a délutáni órák eseményeiről tudjon az olvasóközönségnek beszámolni.
Olasz-magyar-román blokk.
Budapest, szept. 9. (Expressz távirat.) Az olasz-ma-gyar-román blokk megteremtése — soron levő külpolitikai koncepció. Szó van egy olasz orientációról. Annak oka, hogy Ausztria olasz szanálás révén igyek szik bajain segíteni, így tehát az olasz érdekszféra eléri határainkat és nem marad más hátra, mint belépni ebbe az alakulásba. A román orientáció gondolata nem ilyen aktiv.
A görögök teljes veresége
Angóra, szeptember 0. A görög északi hadsereg is teljes vereséget szenvedett és az egész hadianyag hátrahagyása mellett harc közben vonul vissza. A jelenlegi török offenzívában félmillió ember vett részt. Az első lörök csapatok elérték már a Márvány-tengert és az Égei-tenger partjait.
A szegedi katolikus nagygyűlés.
Szeged, szept. 9. (S->jál tudó>i tónktól.) Kisasszony napján vette kezdetét az első alföldi katolikus nagygyűlés az ország k«loliku;oi-nuk óriási részvéte mellett a városháza nagytermében, melyen Gévay Wolff állomtitkár ésHnnausz püspök is résztyettek. — Ma este érkezeti Schióypa Lőrinc ptpui nurcius, ki egy válóiágos zászló és viiágerdö közepette vonult a városba. A templom előtti téren az óriási lömének a Szentatya áldását osztotta.
Dr. Hável Béla — az uj sajtófőnök.
Budapest, szept. 9. fővárosi szerkesztőségünktől.) *A miniszterelnökség snjt\'íoiztílyának vezetését
a mai napon dr. Havel Bilu miniszteri osztálytanácsos vette át, tiki eddig a vidéki sajtóügyek osz t ílynnak élen állott. Helyét Szöts l\'ál foglalta el.
A vidéki magyar sajtó n f\'gna gyobb örömmel üdvözli dr. H»vel Bélát a srjtófőnöki székben, mert Havel B\'lának n vidéki sajtó fej lesztése körül elévülhetetlen érdemel vennak. Utóda Szőts Pál, n magyar sajtónak régi, kipróbált munkása.
A belpolitika hírei.
Budapcit, szept. 9. (Fővárosi szork) Vass József miniszter előterjesztésére a legutolsó minisztertanács a rok-kantügy szabályozásával foglalkozott. Foglalkozott a minisztertanács a íöldbírtokrcform végrehajtásával, melynek alapján — tehát -fr termeszeiben átadandó lold — határidőhöz kötve kerül kiosztásra. A nemzetgyűlés keddi ülésén a Ház névszerint szavaz a földadó-javaslat felelt. Arra a szavazásra a kormányzópárt tagjait táviratilag hívják fel. •
Hogy mi a programmunk ?
Semmi más, mint az igazságosság, a tárgyilagosság, az ország érdeke. Magyar szivünk minden rajongásával akarjuk porba sújtott, vértanú hazánkat, megalázott nemzetünket szolgálni. A békének, az építőmunkának, a gazdasági újjáéledésnek elszánt tollú harcosai akarunk lenni. Zászlónkra a független, csorbítatlan s hatalmas keresztény Nagy magyar ország van irva. Országunk gazdasági fejlesztése, a kormánynak nagy felelősségteljes munkájában való támogatása a célunk — mert minden kormány csak akkor tudja legjobb terveit megvalósítani, hogyha az állam polgárai ne-liéz munkájában támogatják.
Állandóan igyekezünk gazdaságpolitikai kérdésekkel, ugy a város és a vármegye gazdasági életével, foglalkozni.
Nem ismerünk társadalmi osztály különbséget, aminthogy hitfelekezetek között sem akarunk különbséget tenni. Nem ismerünk clsöosztályu és másodosztályú polgárokat — csak magyar hazafiakat. Különbséget csak aközött teszünk: jó magyar polgár-e valaki, vagy pedig becstelen, az ország és a nemzet javára történik-e valami — vagy nem.
Célunk tiszta: nemes fegyverekkel, becsületes uton küzdeni az ország talpraáüitá-sáért.
Mi pedig csak egyet kérünk. Kérjük pedig bizalommal és szeretettel, hogy a közönség küzdelemteljes nehéz munkánk közepette mellénk álljon és támogassa törekvéseinket. (*)
m ■ ft ■ ■ pspn tmffs tfPfft S^tf" éft, Ajánlja mérsékelt árakon a következő jóminőségü cikkeket: Férfi azovetek,
\\ MuCD Ill7\\l-fr» I flU\\f& női szövetek, zeig, azlnea cloth, fekete cloth, karton^ voUéj
lllllir W JUL JLI L J B H8*tJH r"",na",,n t.íffnn Darve t. zefír, kanaváaz. damaatgraall.
divatArumAza
(„Xözpont-szóltó" épület)
Srövöpamut és szövöcórna állandó
grenadln. vászon,\' vlffon, parget, zefír, kanaváaz, damastgráHlj,
♦ mntracsrádil, bAraonyok, kötőpamut, kondorpamutt axövo-pamut, acövőcérno, ágygainltura, dnmuaxtgnrnitura, szalmazsák, gabnáazsák, télikendő, háráazkendö, fejkendő, zsebkendő, nagy raktára, pohártorlő, pltHaknbát, trikó Ingek, valamint trikó nadrágok.
2ala1 közlöny
1922. szeptember 10
Hivatalos termésjelentés.
Budapest, szeptember 9. A főld-mivelésügyi minisztérium ma kiadott hivatalos termésjelentése szerint n legutóbbi esőzés nagyon használt a még zöld tengeri, a késői burgonya, a répafélék, a káposzta, n kerti vetemények és takarmnnyfélék fejlődésének.
A cséplési eredmények ugy meny-nyiség. mint minőség tekintetében megfelelnek a várakozásnak. A négykalászos termény valószínű terméshozama a most beérkezett becslések szerint valamivel kedvezőbb, mint két héttel ezelőtt volt. A búzatermés minősége általában jó. A mennyiség mintrgy 100.000 métermázsával kedvezőbb nek ígérkezik, mint amennyire a legutóbbi számszerű becslés alkalmával számítottak. A rozs mennyisége tekintetében lényeges javulás mutatkozik, amennyiben a most beérkezett becslési adatok szerint a legutóbbi termésbecsléssel szemben mintegy 560.000 métermázsával nagyobb a valószínű termés. Árpában n legutóbbi jelentéssel szemben 230.000 métermázsával nagyobb termés mutatkozik. A zab mennyiségénél csekély emelkedés tapasztalható.
Tengeriből mintegy 7,824.400 mázsa termés várható n legutóbbi 7,782.800 mázsával szemben.
Burgonyából \'9;I78.200 mázsa termés várható, a legutóbbi becslés 9.310.2Q0 mázsa volt, azaz a burgonya termése csökkenő. A cukorrépából mintegy 5,018 800 métermázsa termés remélhető. A takarmányrépából közepes termést várnak.
A bab szedése és cséplése folyamatban van ; gyenge közepes termést adott. A káposztafélék szintén napos időt kívánnak. A dohány az cső után szintén javult. Törése folyamatban van. A rétek éa a legelők fünövése megindult.
A szőlő fejlődésére a csaknem országosan jelentkező eső túlnyomó átlagban jó hatással volt. Közepes termés várható. A bor ára minőség szerint literenkint 30—100 korona között váltakozik.
A belga—német tárgyalások.
Berlin, szeptember 9. Delacroix és Bemelman belga delegátusok tegnap este félbeszakították tárgyalásaikat, mert a német kormány javaslatait tartalmazó jegyzéket Brüsszelbe továbbították, ahonnan bevárják a válaszjegyzéket. A belga válaszjegyzék előreláthatóan még ma megérkezik Berlinbe, ugy, hogy ma este lesz a döntŐtanácskozás a két belga delegátus és a némst kormány között. Számítanak Brro, hogy a tárgyalás nem hoz pozitív eredményt. — Ebben az esetben Németország ujabb javaslatokat tesz és kérni fogja uj konferencia megtartását, mely valószínűen Brüsz-szelben ül egybe. A németeknek az a terve, hogy a német kincstári jegyek garantálására Angliától, Hollandiától és Amerikától kérnek hitelt.
---
Változás a külügyi kormányzatban.
Bánffy Miklós gróf távoiása.
Budapest, szeptember 9. (Fővárosi szerkesztőségünk telefon-jelentése.) Bánffy Miklós gróf külügyminiszter ges és befejezett. Helyét Óaruyáry foglal,a el Konya Kabnan a berlini követséget veszi át és az o helyet mint director generálét Khuen-Héderváry László gróf veszi at.
Diplomáciai körökben sajnálják, hogy Tahy Laszlo meghatalmazott miniszter Benessel történt konfliktusa következtében az utódállamokban nem vállal diplomáciái altost._
Anglia nem mond le
Konstantinápolyrój.
London, szept. 9. A jelenlegi keleti helyzet legfontosabb körülménye az angol kormánynak az a határozata, hogy Konstantinápolyról semmi szin alatt nem mond le és minden rendelkezésére álló eszközzel azon lesz, hogy a fegyverszünetet a görögök és törökök között Kisázsiára korlátozza. Londonban feszülten várják, milyen magatartást fog Franciaország tanúsítani. Kétséges, vájjon a kemalista haderők tényleg elég erősek-e, hogy Konstantinápoly ellen elrendelt döntőmozdulalot kíséreljenek meg.
Magykanizsa város felelőssége.
Amig Nagykanizsa város a vidékkel egy képviselőválasztói kerületet képezett, amig együtt választott « vidékkel, addig a választás eredményének csak a kudarcát szenvedte egyedül maga a város, ellenben a választás eredményével járó felelősség, megoszlott a város és vidéke között. A balsikerekért a város a vidéket tette felelőssé, a vidék nem is tiltakozott ez ellen, hanem kezét dörzsölve hirdette, hogy ismét ütött egyet a vidéket korholó Nagykanizsán. Ez a közös ügy aztán kezdett elavulni, végre azzal mult ki, hogy Kanizsa önálló választókerület lett: teljesen megszűnt és elenyészett. Nem maradt más közös ügy, mint a közigazgatás közössége Nagykanizsa váios és a vármegye között. Ez is kezdi idejét múlni és közeledik a mulandóság enyészete felé. Nagykanizsa emancipálni igyekszik magát a vármegye törvényhatósága alól és ön-á\'ló törvényhatósági autonómia felé aspirál. Ha eléri, ami nem lehetetlen, szaporodik a felelőssége Nemcsak nz országos \' képviselőválasztások eredményeért, hanem a köztörvényhatósági állapotokért is a maga területén, egyedül moga fogja viselni a felwíősséget. Sulyosodott Nagykanizsa város felelőssége szét-szakgátott hazánk megcsonkításával is. Csonkamagyarországunkon Nagykanizsa városunk Jugoszlávia felé határszéli várossá, a Balkán küszöbévé vált. Ezáltal felelőssége
országos fontosságúvá vált, mert a nyugati kultura végvára, határszéli őrtornya lett a Jugoszláv küszöbön a B ilkán felé. Ezen az országos sarokkövön Nagykanizsának magyar hazBfios őrszolgálatot kell teljesítenie területünkből elszakított magyar földünk, testünkből kiszakított muraközi testvéreink felé. A területi épség, a testvéri egység nemzeti nagy elvét képviseli Nagykanizsa horvát testvéreink felé s ezzel belekopcsolódik hazánk országos politikai és kulturális hivatásiba.
Ezekben foglalhatjuk össze Nagykanizsának komoly, fontos, n*gy felelősségét.
Gvzdasági, közigazgatási, kulturális és országos politikai téren összes erejének megfeszítésével ki kell fejtenie összes tevékenységét, hogy ezt a több irányból reá su-lyosodó komoly, fontos, nagy fele lösséget elviselhesse s ennek becsülettel megfelelhessen.
Gazdasági téren válságos helyzetben vagyunk az egész országban. Országos kultúrintézményeink is, a gazdasági élet nyomása alatt vergődnek. Kétségtelen, hogy ilyen viszonyok között uj gazdasági forrásokat megalapozni nem vagyunk képesek. Mivel pedig lehetetlen arra saját erőnkből vagyoni befektetést, anyagi áldozatokat hozni, meg kell értetni illetékes helyen és körökben Kanizsa város országos hivatását, hotárszéli fekvéséből folyó országos súlyát. Nem illeték-leien igények kielégítéséről van szó, hanem meg kell értetni, hogy nemcsak más határvárosokbon, hanem Nagykanizsán is országos érdekek kívánják országos gazdasági és kulturális közintézmények elhelyezését és létesítését.
GyörJ/y János
— Zalavármegye köxgyll lése. Holnap hétfőn délelőtt tartja Zalavármegye törvényhatósági bizottsága őszi közgyűlését, melynek 248 pontú tárgysorozatának legérdekesebb pontja a — második pont, a főjegyző választás. Hogy ki lesz az uj vármegyei főjegyző — ki tudná ezt ma megmondani. A szavazás nyilt lesz, a küzdelem erős. Ugy Hann Sándor, mint Brandt János oly megbecsülhetetlen értékű férfiak, hogy akármelyiket is fogjuk megválasztani, nagy nyereséget jelent a vármegyének. A tárgysorozaton több, bennünket kanizsaiakat is érdeklő tárgypont kerül tárgyalás alá
Testvérlapunk, a „Zala nem jelent meg ma reggel. Holnaptól kezdődőleg ezentúl mindennap délután 6 órakor fog megjelenni, hogy a legfrissebb híranyaggal szolgálja közönségét. A „Zalai Közlöny", ugy mint eddig, ezentúl is mindennap reggel kerül ki a sajtó alól és teljesen a fővárosi reggeli lapok anyagát hozza. A lapok példányonkint 8 koronába kerülnek. A Zalai Közlöny egy hónapra 150 koronába, egy negyedévre 450 koronába. Mind a két lap, tehát a Zalai Közlöny és a Zala is, egy hónapra 200 koronába, egy negyedévre pedig 780 koronába.
— A miniszterelnök Bala
tonfiireden. Jelentik nekünk, hogy gróf Bethlen István miniszterelnök és Kakovszliij Iv\'án belügyminiszter ma, vasárnap délelőtt a kiállítás megtekintésére Bdotonfűredre érkeznek. Ez alkalomból Kolbenschlag Béla főispán szintén Balatonfüredre utazott.
— Istentisztelet. Közöljük, hogy amig enyhéb idő van, az ifjúsági szentbeszéd a városi felső-templornban lesz. Az ifjúság tehát 8 óra után vonul a templomba s a szentbeszéd után lesz a szokásos fél 9 órai szentmise.
Bacsnszentlászlói zarándoklat. Pénteken, Kisasszony napján a háromnegyed 5 órai szentmise után P. Sebestyén vezetésével indultak a kanizsai hivek Bucsu-szentlászlóra. Líhettek vagy 400 on felül. Mikor a kanizsaiak vonata a kegyhelyre érkezett. Szombathelyről 600 féifi már az állomáson volt. A két zarándoklat szépen felállított
négyes sorokban bevonult a templomba. Ugy a kanizsaiak, mint a szombathelyiek szent áldozáshoz
járultak. Fél 10 órakor P. BerU-lan szombathelyi ferences házfőnök ünnepélyes szentmisét tartott fényes segédlettel, mely alatt a szombathelyi „Nagyasszonyunk énekkara" gyönyörű énekeket adott elŐ. Az ünnepi szent beszédet P. Sebestyén mondotta. Fél 3 órai litánia után a kanizsaiak kivonultak ax állomásra és fél 6 órakor hazaérkeztek.
— Gyászrovat. Veszprémből kapjuk a hirt, hogy Petényi Antal, a veszprémi káptalan apátkanonoka megholt 70 éves korában. Az elhalt főpap fiatalkorában Zalamegyében is működött.
— Rendkiviili városi közgyűlés. Nagykanizsa városa ajövŐ héten rendkívüli közgyűlést tart, melyen több fontos tárgyat fognak letárgyalni.
— Cserfői harangszentelés. Szept. 17 én, jövő vasárnap lesz felszentelve azon 130 kg. sulyu harang, melyet Cserfő hegyközség szőllősgazdái közadakozásából sikerült beszereznie. A remek kivitelű hirang, a kápolna védőszentje: Szent Anna tiszteletére van dedi-
HARANG
Óriási választék:
Még mindig olcsón vásárolható
férfi Doubl és ruhaszövetek, női ■ ■ fliA ■ 1 ^H ^^^fl Bekecs-télikabát szövetek, téli
sima és schottisch ruha-szövetek, , , íj. nagykendök és fejkendőkben.
pargetok, vásznak és siffonok, stb. a ARUHAZBAN, ERZSEBETTER17 (SARKON) - Telefon: 336. -
1922. szeptember 10.
2AÍ.A! ÍCOJÍLON •
knlvf. Keresztszülei iíj Miltényi Gyula éa neje lesznek. A? ünnepélyes felszentelést délelőtt fél 11 órakor a püspök megbízásából a kerületi esperes végzi. Után azonnal el lesz helyezve s megszólal az uj harang. Az Istentiszteletet
• Kiskani/sa lelkipásztora, Ehrlich Alajos végvi.
— Eljegyzések. Dr. Ncubauer Gyulo pénzügyminiszteri titkár eljegyezte Mathca M:c«két. Maihca Károly jeles kanizsai fényképész bájos leányát. — Dénes Béla nyu_ galipazott főjegy\'ö nagymüvtliségü leányát, Ilonkát, eljegyezte Németh JenŐ állami iskolai tanár. Dénes
• Ilus ismert műkedvelő, aki sok kellemes órát szerzett a kanizsai közönségnek. Mostani komoly rcpihci" sok szerencsét kívánunk neki.
— Anyakönyvi hírek. Szeptember 3 lói szeptember 9 ig Nagykanizsán 14 születés fordult elő. Ezek kőiül fiugyeimek volt 10, leány pedig 4 Házasságot kötöttek -Marton Utván fogházőr — Z*up-ponic. Máriával, Sal\'i Károly magánhivatalnok — Tórök Terézzel, Fomcnko Péter orosz állampolgár molnársegéd Sommásról — Kuti Eva özveggyel. Elhaltak: Falcnír Lijosné B.ck Cec\'lia 53 éves bu -komorság, Andri Már(ia 15 hónapos ránggörcs, özv. László Józsefné Pirkhoffer Rózsa 40 éves hosihagy-máz, Horváth Ferenc 1 íves bél-hurut, Kiichknopf Jolán 19 hónapos vörheny, Koc.is Géza 4 hónapos bélhurut, Del Ferenc kocsmáros Komlóid\'ól 52 év-s vérmérgezés, Hinteröcker Károly gazdatiszt 57 éves szivs.élhüdés, özv. Turdán József né Rózsa Terézia 88 éves végelgyengülés, Nigy Jenő 9 hónapos ránggörcs.
^^ — UJ rendörtl.zteket kap a kapitányság. A nagykanizsai államrendőrség tudvalevően . még minőig nem kapott pótlást n leg-utób álli rlyezett két rendőrkapitány helyébe, ugy, hogy a rendőrtisztek munkájukban nagyon megvoltak erőltetve. Mo-,t a szombathelyi ke rület atról értesítette a kanizsai kapitányságot, hogy a legközelebbi napokban egy rendőrkapitányt és egy lendőrfogalmfizót helyeznek át a kanizsai kapitánysághoz.
— Hit telen halál. Hinterökker J-nő Bstthiány-u\'cz 7. számú lakos tegnap délelőtt látogatóban volt
t Rosenjcld Józsefnél. Éppen tízórai ozsonnát fogyasztott, amikor hirtelen ross/ul lett, a szivéhez kapott és — holton fordult le a székről. Szivszélhüdés ölte meg. Miután a halál okát kétségtelenül megállapították, a kir. ügyészség megadta 87. engedélyt a temetésre.
— A Dunántull Élelmiszer
L t. vélte meg Antal Jenő
F"" sertéshizlaldáját. A Dunántuli
Elelmiizer r. t„ mely Balázs igazgató vezetése alatt szakmájában a Dunántul egyik legtekintélyesebb vállalatóvá fejlődölt, tegnap megvette Antal Jenő pályaudvari vendéglőstől a puskaportorony mellett levő sertéshizlaldáját kétmillió kettőszázezer koronáért.
— Az uj adózók laj.tromn közszemlén. Akik még eddig nem leltek felvéve az adózók lajstromába, most azonban a legutolsó összeírás alapján felvétettek
t és az adó kiiovstott reájuk — adó
!*" " lajstromuk n váioii odóhivata\'núl \' közszemlére tétettek, hogy felszólalásukat nyolc nipon belül a pénz-ügyigjjzgatóiágho/ megtehessék.
Gazdasági megállapodásunk Olaszországgal.
Budapest, szeptember 9. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelen-tése.) Magyarország és Olaszország köti guzdosógi megállapodások jöttek léire, amelyek lehetővé teszik, hogy sok olyan tex\'il-árut, amelyet eddig csak n csehektől vásárolhattunk, Olaszországból szerezzük be. Mindkét állam részéről meghatározták azt « mennyiséget, amelyet egyes áiukból kölcsönösen be lehet hozni. A behozatni máris megindult és nagyobb mennyiségű cérnát ksp\'.unk Olaszországból.
— A rendőrség nyomában van Pintér gyilkosának. A
„Z\'>Ui Közlöny" részletesen ismertette a Polgári Egvletben agyonvert fiatal tanító, Pintér Jánosnak tragikumát. A nagykanizsai államrendőrség detektivosztályának vezetője ax Összes detektiveket moz-gósito\'.to az ismeretlen gyilkos kidé-ritésére, aki Pintért agyon-verte. A detektívek ernyedetlen munkájának máris megvan nz eredménye, hogy nemcsak nyomon vannak a gyilkosnak, hanem ísmei ik leljes nacioná léját, ugy, hogy legrövidebb időn belül hurokra kerül. Ez ügyben a legközelebbi napokban szenzációs részleteket közölhetünk, melyeket u vizsgálat a nyomozás érdekében most még nem hozhatunk nyilvánosságra.
— GÓlya az utcán. Tegnap reggel nyolc órakor az Erzsébet-tér 17. számú ház előtt egy helybeli asszonyt erős szülési fájdalmak lepték meg, mire gyorsan bement n kapu alá, hol egy gyermeknek életet adott. A szülő nőhöz kihiv-
Társadalmi élet.
eieiTt duv... \'- o..-.— ------- .Viták tögtőn a mentőket, de időközben az Anya- és Csecsemövédő Egylet kocsin a kórházba szállította.
_ Hősök emlékezete. A nagyksnizsoi irr. felsőkereskedelmi iskola hősi halált halt növendékcinek emléktábláját f hó 8 in lep lezte le az iskola méltó ünnepség keletében. Az ünnepségen megjelent a nagykanizsai állomáspsrancs-noksóg tiszti küldöttsége, oz irr. hitközség elöljáróság-., u városi hatóság képviselete, u kir. törvényszék, az állami Iskolák tantestületei, 11 postahivatal, állampénztár küldöttsége, a hősi halottik sok hozzátartozója és nagyszámú ünneplő közönség. Az ünnepet a Hl-zekegy éneklése nyitotta míg, majd Garam völgyi könnyeket fakasztó művészi szavalata után Hraidina Pál tanuló szavalta Bsjzo Apolheozi át. Azután dr. Villányi Henrik az iskola igaz-gotója taitalmss beszédben emlékezett meg a 48 ifiu hősrő1, kiket „nemrég nz öiőm lágy öle ringatta még", akik az iskola hnrafias szellemétől áthatva, úgyszólván az iskola padjaiból mentek a becsület vérmezejére, hogy szivük vérével pecsételjék meg honszeretetüket. Azután dr. Rród Tivadar iskolaszéki elnök a hitközség nevében átvette u két fekete márványtáblát.
— Vízbujtató létesítése. Nagykanizsa vátor polgármesteri hivatala versenytárgyalást hirdet a Transdar ubia Egyesült Gőzmolmok r. t. nagykanizsai vízvezetékéhez tartozó ui ket\'őí vizbujtató létesí tésére Az. ejínUtok n városi tanácsi iktntóba 1922. évi szeptember 15-ének délelőtt 10 órájáig nyújtandók be, oir.ikor azok fel is bontatnak. Rámtpénz 5%.
— A Magyarországi Mun-ká.ok Rokkantaegélyzfi é. Ny ugdijegyletének mai jubiláns ünnepének programja B következő: Délelőtt 10 órakor Istentisztelet a Felsőtcmplombpn. (Gyülekezés \'/,10 órakar azlpartestület helységében). 11 órakor diszlözgyülés a városháza dísztermében. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az országos egyesület működésének ismertetése. Előadja Hipper Sindor központi igazgató. 3. A fiókegyesület 25 évi működésének ismertetése.
TBitja Nikicser György fiókpénztári jegyző. 4. Elnöki zárszó. — Délután \'/,4 órakor a Z\'inyi Sport Egylet és a NVAC footboll csapatainak mérkőzése és atlétikai verseny a József főherceg-uti sportpályán katonazene mellett. Este V.9 órai kezdettel a Polgári Egyletben tánccsl egybekötött ünnepély Farkos Vilma úrhölgy rendezésében. Az estély műsora a kővetkeződ 1. Nyitány. Kossuth nyitány. Irta Kerner Jenő. Előadja az liod. és Müv. Kör zenekara. Zene-karra alkalmazta Ketting tanár. 2. Prolog. Irta Rákosi JenC. Szavalja Nagy Győrő. 3 \'Magyar tánc Solo cigánykisérettel. Táncolja Pléh Margit 4 Magyar dalok cigánykisf-rettel. Énekli Bálint Gyula. 5. Monolog. „A rosszul nevelt leány". Előadja LsjpC\'ig Edith. 6. Balra tánc cígánj kísérettel. Bemutatják Ant.l Juci és Antal Manci. 7. Ojuplék zongorakísérettel. Énekli Oilop Géza, kíséri Kenedy Aura,
8 Cigénvtánc cigánykisérettel. láncolják Gsrai Edith, Kugler Stefi, L jpezig Anno, Sörlei 1 us. Szabó B.by, S\'ekulja Milica, Thorday Manci. Pintéi Nii.dor konferál. Helyárak: Emeleti páholy 6 személyre 1000 K, földszinti illőhelyek I-lll. sor 200 K, 1V-VII1. sor 120 K. "IX—XIII. sor 100 K. XIV—XVI. sor 80 K, állóhely 50 K, karzati ál óhely 20 K. A táncokat Harsay Gi>ike tát.otanárnö tnnilotl j be ismert művészi tökéllyel Jegyek ma délig kaphatók a „Mov \' és Horváth újság pavillonokba Műsor után o nogvszámban beérkezett adományok (dísztárgyak, jutékok stb.) amerikai árverésen fognak értékesíttetni. A műsorhoz és tánchoz a zenét Liiír Pista zenekara szolgáltatja.
— A Délzalai Takarékpénztárral egyesült Önsegélyző Szö vetkezet felszámolói ismételten fi gyelmer.tctik az érdekelteket, hogy a leszámolással annál inkább i" siessenek, mert folyó hó 25-ik_ után a fel nem vett járulékok bírót letétbe helyeztetnek a felek költ ségérc.
A Legényegylet .zUretl mulatsága mindvégig a kedélyesség és jól sikerültség jegyében folyt le. A hegybiróné szerepét Bárczay Ferencné szűl. Keglevich Ilona grófné volt kegyes elvállalni, mig n hegybíróét dr. Krátky István polgármesterhelyettes a nála megszokott uri közvetlenséggel töltötte be. A megjelent előkelőségek között Ott láttuk gróf Keglevich Béla földbirtokost és nejét, Keresztes vezérkari ezredest, Varsányi Géza nagybirtokost, Kreitzer Ferenc plébánost, stb. stb. Az izzig vérig magyaros mulatságot a hegybiróné és a hegybiró bevonulása nyitottB meg, mely után Surányi Gyula piarista tanár évid nyitó beBzédet tartott. Nsgyon bájosak voltak a csoporltáncok, miket a közönség frenetikus tapssal jutalmazott. A betaníttatást Harsay Gizike mesterien végezte. Az énekszámok közül Rausz Annus dslni keltettek nsgy hatást. Viola Kálmán a sokoldalú bskter, Jámbor József a kisbíró, Lengyel János cigányvajda, Lengyel István Petőfi szavalatában igen sikerültek voltak. A hangulat meleg és meghitt, mindenki jól érezte magát. A táncokat nagyon sok szép pár virradatig lejtette. A rendezőséget és elnökséget komoly eliimeréi illeti.
Ügyes ujságárusitók
nrpl pir Órn jó jövedelemre
Horváth József
ujsip/uuJájnbnn.
Magbaváló-szilvát
mioden mennyiségben legjobb unj\'i áron visiről
Szeszllnomltó Részvénytársaság
Nagykanizsa, Krzsébettér 11.
— A mezítlábas gyermekek felruházása. Dr. Szabó Lsjos kir. ügyészségi elnök kezdeményesésére megindult egy nemes érzületű, humánus férfiakból álló jótékonysági akció, me ly a nincstelen szegénység gyermekeit célozza felruházni. Ebben az ügyben tegnap délután B törvényszék esküdtszéki termében erősen látogatott értekezlet volt. Az akció fővédnökévé dr. Kaliay Tibor pénzügyminisztert, dr Bztt-hiány-Strattmann László herceget, dr Roll NJndor inegyéspüspokot és Kolbenschlag Béla főispánt választották, mig az intéző bizottság az összes iskolák és egyesületek vezetőiből fog állani. Az intéző bizottság. melynek tagjai Adam Köbért, Buta István, Bén János, Ebcrhatdt Béla, dr. H.jdu Gyula, dr. Kenedy Imre, dr. Krátky István, dr. Mutschenbacher Edvin, dr. Mi-hál Viktor, Schw.rtz Gusztáv és dr. Szahó\' Lsjos, stb. stb. Nagykanizsa társsdalmához fordulnak, hogy segítség szándékukban, n szegény nincstelen osztály gyermekeit megmenteni 0 nincstelenségtől és a nélkülözéstől — odományaikkak
Természetbe ni adomány ok dr. bzabű
ügyészségi elnöknek küldendőkbe, mig a pénzadományok a Zslame-gyei Gazdasági Takarék r. t. és a Nagykanizsai Bank Egyesületnek.
(x) Előnyös lőkeelhelyezéa. Gellért Hentik bank- é. tőzsde-bizományos Budapest, VI., H>lós-utca 7. 11/8. hetenként 1\'/. csakis százezres tételek után, amelyekre 125\'/. os értékpapír fedezetet nyújt. Személyes felvilágosítások Budapesten délután 4-\'/,6-ig. vagy helyben B.jza-utca 6. ma, vásárnap délelőtt 10-12 óra közt.
— Gylljtéa a zokkant.e-gélyző é. nyugdljegye.ület részére. Ma a város különböző pontjain urnákat éllitanik fel, hol a Msgystországi Munkások Rokkantaegélyző és Nyugdijegylet részére Nagykanizsa bójos hölgyet az emberszeretet szolgálatába szegődve gyűjteni fognak. Ne men jünk el a gyűjtőhelyek mellett anélkül, hogy le nem rónánk az emberiesség oltárára — a könyörületesség adóját.
ZALAI KOZIiONY
1922. a7ep>emhcr 10.
A Pátria pótkávógyár alkalmazottal nr. Anifi ika-vendcg lőben roa este 7 órakor négy kerti mulatságot rendeznek, szerpentin és konfetti csatával, világposiávnl, tombola és kabrrémüsorrfll. Belépődíj 30 korona. A mulatság, mint mindenkor, mikor a „Pátria" nlkol-mazottai rendeznek mulatságot — igen szép sikerrel kecsegtet.
A mai futbnllmérkőzéaeo, mely délután íc \'1 cr.ikor kezdődik a József főbrrctf u\'i spnrltrl-pcn, nem * NVAC—Zrínyi SE, honem az NTE Z\'inyi SE c»ap»t«i állnak szemben egymásnál. A VAC játé koso\': ugyani* már átigazolta!!A az NTE-hez.
A Kiakauizsai OIvMaókör mű-keJvrlöi rlíii dáit tart ma dé\'után 4 órakor tánccal egybekötve.
A választás. Egy nyugalmazott rendőrfőtiszt, ki most a magú birtokán gazdálkodik mesélte cl a következő jellemző kis anekdotát:
OdahazA a b:rtokán egyik béresének a felesége bárom egészséges kis fiúgyermeket hozott egyszerre A világra. Nézi a furcsa kis ember kéket J»ncsí, a béres négy éves fiacikaja és eszébe jut az eljárás, amelyet az újszülött mneskaköly-kökkel szokás náluk követni. Reámutatott hát a három újszülött közül a? egyikre, aki vörös hajával válik ki a többi közül és fon-toskodva azóli
— Id«s apám — ezt tartsuk inög 1
— Felhívás az NTE ós a NVAC tagjaihoz. Taglistánk rrvi-ziója szükségessé válván, nz NTE vezetősége ugy határozott, hogy uj belépési nyilatkozatokat bocsát ki a hiányos személyi adatok pótlása végett, melyek egyszersmind törzslapokul is fognak szolgálni. Ezen nyilatkozatok holnaptól számi tandó 8 nap nlntt, folyó hó 18 án este 6 óráig feltétlenül kitöltendők s titkárunkhoz juttatandók. Aki ezt elmulasztja, azt a hátralékos és folyó évi tagdijainkra való igényünk fenntartása mellett tagjaink sorából törölni fogjuk. Megjegyez-jűk, hogy ezen nyilatkozat kitöltése a tagoknak egyer ületünkhöz való eddigi viszonyát, illetve oz egyes sportszövetségek idevonat kozó szabályait (Igazolási szabály stb.) érintetlenül hagvjs. Az uj nyilatkozat űrlapjai az Erzsébet-téri Movc ujságáruvitó p&villonbon szc rezhetők be s kitöltés után ugyanott adandók le. Kérjük tagjainkat, s a belépni szándékozó NVAC tagokot W; hogy a nyilatkozatot pontosan és olvóshatóan szíveskedjenek kitölteni. Az NTE vezetősége.
(x) Uránia. „Testőr", „Willy Drill", „Pathé revU".
(x) Köztisztviselők figyelmébe. Felhívjuk mindazon tagjainkat, akik még^kiviltatlcn cipŐ-utalvánnyal bírnak, hogy cipőszük-
xégletüket folyó hó 15 ig fiókáru-
dánkban okvetlen jelentsék be, illet ve váltsák be. A Magyar Köz tisztviselők fogyasztási, Termelő- és Értékesítő Szövetkezete nagykanizsai Jiökja.
(x) A banditák nagymestere n „Világ"-mozgóban még csak ma vasr\'irnap lesz műsoron. Ritkán láttunk ilyen szabá.<u detektív képet, mely minden tekintetben elüt ugy témája, inint rendezési effek\'usai-nál fogva a hasonnemü képektől. Kedden és szerdán pedig egy remek amerikai kép a „Robinsonok" keiül bemutatóra, melynek főszerepét a hires amerikai művésznő Maikén Katia játszó.
A kisantant demarsa Magyarország ellen.
Bukarest, szeptember U. (Saját tudósi tónktól.) A kisantant .kormányai együttes demarsot tettek a nagyhatalmaknál, hogy tiltakozzanak az ellen, hogy a magyar kormány a trianoni békeszerződést nem vi-jzi keresztül és agitációs szervezeteket tart fenn, amelyek a szomszéd állomok biztonságát veszélyeztetik.
Kz a vád teljeseit alaptalan. Hogy békcszerződc.beli kötelezettségeinket betartjuk, mutatja az is, hogy az antant katonai ellenőrző bizottsága a minimumra redukálta magnt. . l\'ánlty Miklós gróf külügyminiszter Genfben szóvá fogja tenni ezeket az igazságtalan gyanúsításokat.
A kisantant elvben nem szegül ellette Magyarország felvételének a népszövetségbe, de a gyakorlatban akadályokat gördít, mert a feltételt ahhoz köti, hogy Magyarországon anli-monarchisla kormány alakuljon.
— A NVAC tagjaihoz. Egye jületünk, n N-gykanizsai V. sutas Atlétikai C\'ubalapszobályok hiányá i-an működését beszüntetni kény-leim. Amidőn ezt bejelentem, tagjainknak liszttársaim nevében is köszönetet mondok azért az önzet len és odaadó fáradozásért, mellyel bennünket támogattak. Mi tovább is dolgozni akarunk a .sportért s ezért vezetőségünk belépett bz NTE be. Kérem igen tisztelt tog-j linkül, hogy itt Íh kövessenek bennünket, lépjenek be velünk együtt az NTE-be, hol sz-retettel fogadtak bennünket, s szeretettel fogják fogrdni tagjainkat is. Adja |>ten, hogy működésűnk uj egyesületünkben is épp oly eredményes \'egyen, mint volt n NVAC bon s akkor cé\'u ikat, városunk sportjának s az egyetemes magyar sportnak a fejlesztését is eléljük. Antul Jenő.
(x) Kánonjogi doktorátusra felteden sikerrel készit elő dr. Kállay Zoltán jogi szemináriumit Budapest, VI, Andiássy-ut 8.
— Értesítés. Értesítjük tagjainkot, hogy a ma délelőttre ösz-„ szehivoil rendkívüli közgyűlést nem\' tartjuk meg. Ai NTE elnöksége.
— A Déiivasut tényleges alknlmazottai éa nyugdíjasai felhivatnak, hogy akiknek cipő- és vászon-utalvány van a birtokukban, ezt legkésőbb folyó hó 15 ig az állomásfőnökségnél jelentsék be. Allornásjőnökség.
(X) A legnagyobb választék divatcikkekből\', úgymint gyapjú kötött kabAtok, gyermek garnitúrák, férfi, női és gyermek harisnyák, fé:(i fehér-nernüek c\'sőrangu kivitelben csakis Grünberger divatcégnél szerezhető bc, Fő-ut 11. sz. Sugár-ut sarok.
— Értesítés. Értesítjük tagjainkat, hogy a ma délelőttre összehívott rendkívüli közgyűlést az alapszabályok hiánya miAlt nem
tartjuk meg. A NVAC elnöksége.
(x) Uránia. Ma vosárnap: „A testőr" Molnár F. színműve; szereplők : Ant*lffy Sándor, Rátkai, Gombaszőgi Fridn, Harnszti, Oláh Erzsi. „Villy Drill", az első magyar burleszk 3 felv. Szereplők: Hi\'-dossy Böske. Heller G>ula, Molnár József, Pataki Ferenc, Muha Ferenc.
(x) Elvcazett pénteken estefelé 4 nyirottszárnyu libr, a nyomravezető a libák kézhez vételekor 1000 korona ju\'olombnn részesül. Németh István Sugár-ut 20.
(x) A helybeli kovácsmes terek szakosztálya vasárnap délután 3 órakor az lp rtestület helyiségében fontos értekezletet tart. Kéretnek n tagok a ponloa megjelenésre. Veietöség.
(x) Uj Ügyvédi Iroda. Dr. Fritz József nyug. kir. ítélőtáblai biró, zalaegerszegi lakos, Zalaegerszegen Wfessici utca 10. sz. alatt ügyvédi irodát nyitott.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden mennyiségben m legolcsóbb napi áron Gyenes Lajoinál, Kazinczy utca 1.
(x) Dr. Gyulai Béla ügyvédi irodáját Kinizsy-u\'CJ 5 szám alá helyezte át.
Dr. Killty Zoltán jogi szei:iiaá:i-um« liudapcM, Andrássy-ut K. és Szexed, l\'allnvlcfitl-u. a. íelclőscgRol és biztos sikerrel készit eló bármely egyetem és jogakadémia összes Jogi viz\\^üra és az ügyvédi vizsgára Jegyzclbérlet I Rekapituláció! Minden felvilágosítást szóval vagy levélben ké*z-seggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazg«t iság.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és ér miket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és óra}avitások. valamint uj ékszerek legszebb kivitelben Ug-jutányosabb árban készülnek. Fried Józacf ékszerész, Sugár ut 2. (Főtér és Sugár ut sarok.) 4 középiskolát végzett jiu tanulónak felvétetik.
ARGENT JÁNOS
módira dpéutts Nagykanizsa, Ocik-tér 1 SZ.
Üus laktál kézzel dolgozott Chevrcaui, bvktx, antilop, krokodil-bor, selyemcipók-beit a legutolsó divat szerint. A kézzel vazio\'.t duj latalpu
SZANDÁL
mely olcsó és kényelmes, ©gyodull készítője.
Zalamegyei GazdaságiTakarék-pénztér részvényt
és összes helyi részvényeket a legelőnyösebben vessünk 6s eladunk.
Tőzsdei megbízások
teljesítését « budapesti, wleni, berlini, prágai és xtgribl tőzsdékre elfogadjuk.
Nagykanizsai Takarékpénztár és Tárházak részvény
elővételi jogot
legmagasabb napi iron veszünk.
Grosz és Társa ^^\'XT Nagykanizsa, Sugár-ut 1. sz., I. emelet
Taltloa 321. Sürgönyeim : BinVár V»f yktiUsi
Törvényszék.
(§) ítél nz uzsorablróság. A
nagykonizsai kir. törvényszék u*so-rabirósága dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt tartott főtárgyaláson R;chnit»er József pacsai kereskedőt árdrágításért vonta felelősségre. inert a cukor kilóját, melyet 360 koronáért vett, kilo-giammonkint 440, 480, sőt 520
koronáért árusította, azonkívül « só kiszolgáltatását megtagadla. A terhelő tanúvallomások é* Mctz József kir. ügyész vádbeszéde után n biióság R chnit7er Józsefet 8000 korona fő- és 1000 koiona mellékbüntetésre ítélte, egyben megkereste az ügyészséget az ítéletnek hirUpi közzététele végett. ___
(§) Helyben hagyták Futsz halálos ítéletét. A nugykaimsai törvényszék annakidején kotéMtali halálra Ítélte gyilkosságért Fuisz Józsefet és segilŐtáis-lt, Saós Annát életfogytig tartó frgyhárra. A pécsi kir. tábla oz olsóbiróság Ítéletét helyben h»gyto.
(f?) Főtárgyaiások. A nagy-f kanizsai kir. törvényszék holnap, hétfőn tárgyalja n letartóztatásban levő ifj. Potucsek Ferenc nagykanizsai henlesse\'géd ügyét", kit « kir. ügyészség lopással vádol. — Ugyancsak lopásért vonja felelősségre a bíróság Horváth Péter és Ltndi István várföldei lakosokat.
Gizdasigi és ketli
magvak
ószi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági --* \'
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország ás Widder cégnél
NagykanlMa, Ira>«bal-I«r 10.
ZALAVÁRMEGYEI SZÖVETKEZEM ÁRUFORGALMI RT. NAGYKANIZSA
VÁSÁROL:
BÚZÁT
ROZSOT
és egyéb terményeket a Sepjot b napi ároo.
FÖ-UT 8 SZ AM TELEFON: 123
SUrgönycIm: „FUTURA"
1922. szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY 5
Regénycsarnok.

A fekete matróz.
— Ueteklivregíny. — AZalai Koxluny jiánÚM irta Hava* Zsigmond
Ó New-York, ó le nagy város, te komoly, hatalmas és gomolygó kőtenger ! Palotáig a menyországba nyúlnak és a pokolba eresztik gyökereiket. Lakóid, a szőkék, a barnák, és a feketék rohannak és lélegzetvétel nélkül loholnak céljuk felé .. . Vájjon ezek az emberek, akik ilyen gondterhes, izzadásos homlokkal vágtatnak, sohasem nevelnek? Nem ér dekli Őket semmi ?. . . Hm, majd meglátjuk .. .
A Broodway New-York ütőere, azaz egyik ütőere. Ugy özönlenek rajta az emberek, mint az árvizmosia patkányok. Száz irányból folyik össze a tömeg s a sok kis folyóból egy pillanat alatt két nagy folyam lesr, mely jobbra és balra rohan, hogy utat engedjen a következőknek.
Egy napon elég érdekes eseménynek voltak tanúi a járókelők a Broodway YViihewaynak nevezett rfenón A negyvenedik utca sarkán, szemben épon a Metropolitan Operával egy asszony kiáltoz&saira leltek figyelmesek az emberek. A forgalom a déli órákban a legnagyobb, Ilyenkor szaladgál a legtöbb ember az utcán, s épen ebben az (időben törtónt ez a dolog.
— Jaj, megloplak! — hallatszolt egy asszonyi hang, mire az emberek egy pillanat alatt megálltak és rögtön elfelejtették, hogy sürgős dolguk van. A forgalom megakadt. Nagy kör képződött körülötte és száz hang hallatszott egyszerre:
— Mi történt? Meglopták, kicsod»|? Az asszony egy elég csinos, fiatal
asszonyka, sápadtan állott az emberek között és csak ennyit mondott:
— Száz dollár volt az erszényemben, az egész vagyonom ... itt megyek és egyszer éreztem, hogy valaki a zsebembe nyu1, odakapok és erszényom eltűnt . ..
—.Kivolt, ki lehetett, ki volt ak kor maga melleit ?
Az asszony körül nézett, szeme egy pillanatig az emberekre tapadt, bizonytalanul, hol az egyikre, hol a másikra nézett, egyszerre azonban meghökkent.
— Ez az ur volt a közelemben ... mikor a zsebemhez kaptam, épen ő mvni al mellettem . . .
Az emberek szemo egy fekete, angol bajuszu férfire vetődött. Az ember elsápadt.
— De kérem, csak nem gyanakodik rám? . . .
— Rendőrt keU hivni, ki kell kutatni! ... — kiáltott a tömeg.
— Mi az, mi történik itt? — hang zott egy hang: a tömeg ketté vált és egy szálas rendőr alakja lett láthatóvá az emberek közölt.
— Kisérjenek a kapitányságra I — szólt a férfihez és a nőhöz.
^ — Ezt kikérem magamnak! — tiltakozott a férfi — nem megyek a rendőrségre, kutassanak ki itt . . .
— Ugy van, itt kutassa ki... mi is kiváncsiak vagyunk . . . de Jaj neki, ha ő a tolvaj! . . .
— Megteszem, de aztán menjen klki a maga dolgára . . . nem kell mindjárt leifordulást csinálni egy ilyen kis dologból . . .
A rendőr megkezdte a motozást. Az emberek mindtöbben lettek és a közeibon állók már találgatták is, hogy a fekeio bajuszu-e a tolvaj vagy sem. Egy pillanat mulya már húszan fogadtak ... Az emberek kiélvezték az ingyen szórakozást, kiki ugy mu-
latott, ahogy akart. Az egyik régi tolvajtrükköket magyarázott a körű lőtte állóknak, a másik elmondta, hogy őt még sohisem lopták meg, mert vigyáz a holmijára, stb.
Csak egy férfi volt nyugodt, egy hatalmas, széles váliu, szőke fiatalember, aki közvetlenül a rondőr hála mögött állt és figyelte a motozást s az embereket. (Koiyt. köv.)
Közgazdaság.
Szemelvények a buza-valuta kérdés körül.
A normális gazdasági életre való áttérésnek legfőbb akadálya az a lehetősé;, hogy a koronánk Zürichben különböző politikai és gazdasági hirele, vagy tények, vagy csak vészhirck hatása alatt egyik napról a másikra súlyos számbeli nagy ingadozásoknak, emelkedéseknek sülyedéseknek van kitéve. Nem azért nem tudunk haladni a gazdasági fejlődés felé, mert ma alacsony a koronánk, ez kevéabbé súlyos baj. Egy atabil alncsony koronával, ha nehezen is, de kl tudhatnánk evickélni a jelenlegi közgazdasági káoszból, dc alacsony és mozgó, nem stabil, ingadozó koronával c»ak tengődni tudunk máról holnapra.
Sokan felvetették már azt a kérdést, hogy miért van majdnem minden útiamnak arany, vagy ezüst valutája és különösen miért van azoknak az államoknak is ilyen valutája, amelyeknek aranyuk, vagy ezüstjük fedezetre jóformán semmi sincs. Miért ne lehetne egy fában gazdag országnak fa valutája, egy búzában gazdag országnak buza-valutája ?
Vizsgáljuk röviden a pénz fogalmát és lényegét. A pénz azelőtt arany és ezüst volt. Csereeszköz, amelynek értéke fixirozott, amely helyett, miután arany éa ezüst a forgalomba nem kerülhet, olyan utalványokat bocsát ki az állam, amely ugyan arany és ezüstről szól, de amelyeket tényleg aranyra é« ezüstre beváltani nem lehet. Sokkal egészségesebb volna, hogy ha olyan csereeszközről adna utalványokat, amelyek tényleg megfoghatók lennének és amelyeket be lehetne váltani.
Már itt is vagyunk a buzavalu-tánál. Kétségen kivül áll, hogy Magyarországnak igan gy*ngo termés esetén is termésfeleslege van búzában, rozaban, árpában, zabban stb. Az állam ma fedezet nélküli aranyutalványokat ad ki, illetve csak csekélv hányada van meg fedezetben. Ugyanezt ciinál-hatná a búzával is, amidőn a jelenlegi aranykészlete átszámithstó lenne búzára és azonkívül tarthatna még esetleg buza, illetve lisztraktárakat is, mint fedezetet. Hisz ma is mindig többet tart, mintamelyre aznap szüksége van, tehát van előre készlete a közellátás céljaira ; tulajdonképpen ez ia tartalék. Az eredmény azonban lényegesen feltűnő volna, mert mig a korona ma szabadon ingadozik éa ennek-ha-lása alatt a búzaárak napról napra nagy összeggel sülyednek, vagy emelkednek, addig a buzavaluta csak a külföldi búzaárak jegyzésének megfelelő ingadozást szenvedni cl esetleg, de megtörténhetik az is, hogy még csak hatást acm gyakorol rá.
A buzavalutára való áttérés gyakorlatilag aem volna olyan nehéz. Az állam utalványt ad és ezen utalvány ellenében kiszolgáltat a
felmutatójának 1 q burát, 50 kg., 10 kg., 1 kg., \'/, kg., 10 dkg., 5 dkg., 1 dkg , \'/. dkg. buzit. A rendelet megjelenése nepjin lévő buza átlagárak alapján lehetne beváltani a régi csereeszközt, az aranyutalvány\', (a bankjegyet). Például tegyük fel, hogy n buza ára a rendelet megjelenése napján 7000 korona q kint, ugy a jelenlegi bank jegy tulajdonosnak 7000 koronáról szóló bankjegyet kellene adni, hogy ennek ellenében 1 q ról szóló uj buzautalványt megkaphassa. — Ettől a naptól fogva az iparvállalatok, a kereskedők, a bankok kalkulációjukat sokkal biztosnbb, sokkal szilárdabb alapokon eszközölhetnék. Nem kellene rettegniük és esetleges önkéntelen árdrágításokat csinálniok az ingadozástól való félelmükben.
A mai aranykészlete az országnak x wjgon buza ériékének felel meg. Tehát a buzavalutára lehetne részben aranyfedezet, részben pedig a kibocsátáskor az állam összevásárolna például 2000 waggon gabonát, ilyen uj, kötelező elfogadásra kiboc«átott csereeszköz ellenében. A mai értékben 2000 waggon gabona másfélmilliárd korona. Ilyen módon a fedezetet mindjárt másfélmilliárd koronával emelte. Az állam nak most nemcsak állami jegyintézetet, de állami raktárt is kellene tartani, ahol, mint békében az Oiztrák Magyar Bsnknál, ha valaki bemutatott egy 20 koronás bankjegyet és kért érte aranyat, szó nélkül kifizették azt neki, ugy itt 1 kg-os buzautalvány ellenében kiadnának egy kg. búzát.
A birtokos, ha egy waggon búzájáért nem fog kjpni más csereeszközt, csak utalványt, akkor evvel az egy waggonról szóló utalvánnyal 8 hónap eltelte után la vissza tudja kapni, vagy meg tudja ver\\ni az egy waggon búzáját, illetve a 8 hónap előtli egy waggon buza értékkel bármikor megkapja nz annak megfelelő értékű iparcikket. Ellenben ma nem ugy áll a helyzet. Ma aki májusban, vagy júniusban eladott egy waggon buzit 500,000 koronáért és eltette ezt a pénzt, az máma már nem kopja vissza «z egy waggon buziját. Ez egy olyan nagy jelentőségű tény, hogy gondolkozásra készteti az embert a buzavaluta előnyős voltáról.
Csakhogy a búzának az értéke n hely és a minőségtől függ, milyen tiszta az a buza, milyen fajsúlyú és hol fekszik. Tehát ez itt nehezen megoldható kétdés volna. A három nehézség közül kettőt ki lehetne küszöbölni, ha a buzavaluta eszméjén mindjárt lisztvalutit csinálnánk. Van is egyes törpe népeknél liszt, rizskása stb. valuta. A lisztnél t. i. elesik a hároin nehézség közül kettő, vagy légibb is redukálódik a tisztaság és a minőség. Tudniillik, ha kimondják, hogy a lisztutalvány az elhelyezett minták és a fővárosi malmok typjei szerinti 6 os, száraz kenyérlisitre váltható be, ugy már közeledtünk is a nehézségek leküzdéséhez. A harmadik nehézség volna a hely-Énnél ugyanazt mondjuk, amit sokszor hangoztatnak, hogy az ország szive, mint gócpont, legyen a raktárnak is n gócpontja, lehet a vidéki nagyobb városokban állami íiókraktárakat is csinálni.
A buza-, illetve llsxtvaluta kérdése egy olyan nagy horderejű és nagy koncepciójú kérdés, r melyről köteteket lehetne irni és amely kérdésben még annyi nyitvahagyott ajtó, annyi látazólagos nehézség és
lehetőség áll fenn, hogy azoknak, akik ezt ki akarják dolgozni, nagyon sok és nehéz munkát kell végezniok, azonban nem lehetetlent. E kérdés körül vitatkozni is sokat lehet. Ma még nem lehet eldönteni absolut határozottsággal a helyességét, de ugy hisszük mindenki érzi, hogy esetleg helyes is lehet, esetleg nagy jót hozhst az országra.
E sorokkal nem volt más célunk, mint a vármegye gazdakÖzÖnségé-nek, pénzügyi világának és egyéb közgazdasági tényezőinek fölvetni ezt a kérdést, vájjon mit szólnak hozzá, mi n nagyközönség véleménye. Szeretnénk megazólaltatni egy cikksorozat keretében az erre vonatkozó véleményeket, örömmel fogjuk venni éi helyet fogunk juttatni hasábjainkon mindazoknak, akik ehhez a kérdéshez pro, vagy kontra hozzászólni kivinnak.
Nagykanizsa piaci árai.
XaocnaaotUM
Bib 16 1 \\
Lenese S8
Mik 100
016 8S
KAposzla 14 K (drb 6—7
Burgonya S9
Paradicsom 14
Vöröshagyma 28 K csomó 6
Fokhagyma SO
Sárgarépa 12
Paprika darabja 2—3
Ugorka 111
Zöldség 1 csomó S—3
Kelkáposzta 10
Kalarábé 8
Hajdina 70
ZOldbab 16 „
Spárgátok 4
Vajbab 28 .
Kárfiol 80
Vaj 300 -400 H
Túró 70
Tejfel 1 liter 70
Tej ■ 6
Tojás 1 darab 10
Alma 10
Körte 10
Szilva 19 „
Szöllő 36
Batack ószi -\'6
Vöröskáposzta 10
Sertéshús J00 „
Zsír szalonna 460
Zsir olvasztott 600
Valuták i
Budapest, sxeptember 0. Napoleon 8600, font — Dollír 2275—350, -Francia frank ——, — Marka -\'-/ Olass lira — Osztrák kuiooa —•
l.el —, — Sxokol —, — Svájci frank 4 45, Dinár 2410-420, I.aogyel márka —•— Hollandi forint —, Belga fraok
Devizák:
Amsterdam 900—030 Koppenhága 485-95 Krisztiánt 380—00, London 10200— 5C0, Berlin 175—0* Milaoo 08-102, — Háris 185, l\'rága 78—80 Stockholm 002—615 Zürich —•— Wien 200—300, — Zágráb 010—W0. New-York — Varsó 35 —32, Bukarest 1750-800. Soíla 1200-25.
Zürichi zárlati
Berlin 38 5, AmiUrdazn —, Hollandia 2u5, New-York 527,— London 2351 -, Pázis 4085, Milano 2285, l\'rága 1750, Budapest 22, Zágráb 160, Varsó 7\'3 — Wien 007 5, Siófia 300, OsaUák bélyegxeU 00.8-3
Termény Jelentési
Busa (TisiavUéki) 7700-750, egyéb 7050—7700, ross 5650, takarmány árpa 0300- 350 sör, árpa 6800-720, aab 0200, tengeri 8200-8400, repce I2500-45C0, korpa 4050-750, kóles--.
A mai tetmlnyléisdén szilárd irányzat mel* lett koxefes forgatom alakult ki.
Sojtójogilag felelős szerkesztő: Benedek Reznő.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. .x*~ptcmbcr 10.
Apró hirdetések
(jai 10 c 30 komn». «*«l*Kabt, h»IOv*l
h*r»*Aki<rfc nO iUul«k Arriir..lnií, y.
y.gr >ulud»»r»-»»j»*Ar*o<V Monnall Wj-iim »»rriiftO> ) ItttnUBj »rl l»J íWtfc*,
n<!»al VcIkoM! állni njrihtc. t*3«U» 04 Is Jeí*i V»\'.ií<mjn,-ut(« tj. >>tm tUtt.
J6k»rl>An l»»l h noiti >in4i<f<i<i l>ctru([»-• «M> arU.n vm UrinJI Slnd :r rm\'t\'?\'Ailu 1VH
__i<T)
Miirirl\'k \'i i(>«iW(\'.{)< t»(w4<mrt (t l|. »I»lili«A, VáUmiiM tói la ina<in/|.ll»ulr«li • «nr»>l
i il»fIfl<lhlV>l.lWI V*|A ö«.,oJ.«|.r..lI*.4l 1
eltartott* kN«tkk m«ll<1l siaWintxo »ftfiím, lutri ír. mluM,(.il l\'-iW££<l h I4M WmIi-II fO\'Wr ét KUI Tiivti<(«i. ur<o4cK««
««IUUta. 5o>4
» tr JAliátbAl v.Ki onulölcln, •xoectall t<N,v«rc
klWKttk VV^iu )oik( <• Ttnil kío,v. <• ^r-
krr«in5«wt<t>. S-3<1í -.i ». uln. jojt
í«y»nib*» liUn
IlklH\'lM lanlutnA itUii Imi c><m«k<i fiMlU. t\'.tal, rolcul .íiki.n .1\'W.iii I<tt!<Wi ,.M«nkui«i<lA" j«li(<(c t kUdoNtvtljl intlUii. jiOi
Kgr JA linJCóUor.l. jionull Ulíf-»vri ln«. Ttlcii-ul n.
Üres üuegeket
PV»Mljí»í<t<n » >r>->/•!>\'*. áHísq
Muszel és Friedenthal
URÁNIA MOZGÓSZINH/ÍZ
Telefon 3-13
"V«iirn»p
A testőr
Vígjáték 4 felv.
Willy Drill
Kosn&U 3 fclv.-ban
Pathé-revü
MELYARAK: PihoSy tíO K, Zsölye 4S K. •Ktlmék 30 K.TÁmUs 20 K, XárKzík 15 K
Kl6«Jijok ;.llélk<>zn»pokon 7 ét 0 ónkor, vAiir. és unnej n«p 3. 5, 7 és 0 órakor.
Meghívó.
A Nagykanizsai Tornn Egylet f. évi szeptember hó 27-én ente 7 érakor a Zrinyi Miklós-ulcoi elemi iskola tornatermében
rendkívüli tisztújító
közgyűlést
tori, mrlyre « I. Ugokat eiuton hívjuk mtg.
Nijyknnirso, 1922. szept. 10. Pottyondy József Or. Kritky István
■itk". » XTF. cin.-ke.
Tárgysorozati
1. Elnöki megnyitó,
2. TilUri jelentés.
3. A közgyQl/s ropjáig vezetett ez évi .xím.díioK feioUi hatiroxat é» o lelépő tisztikarnak a (elment-vény megadísa.
Alapszabálymódositás.
5. A tisztikar és vilasitminy megvAlssitésa.
6. Esetleges indítványok. Mltvluyok „ „,(, ra[skc,dí!i! . ,ilU
\'■M\'l-Mlr.Kkh.n „a uw, "sok bírnak
OSZI ÚJDONSÁGOK
óriási választékban raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruházába az „ARANY KAKAS"-hoz
Nagykanizsa, Erziébetlér 21. Telefon 374
Férfi és női szövetek ruhára ét coitllmre
mmJen léto»<5 színekben <» minó»ÍKbcn
Női dlvalvelourok kabátra és ruhákra
minden titoiá divsIMiúfktxn
Férfikabát és doublészövetek
UglinooMbb niiniiígbcn
Nagy választék: Níi posztókból doublé flanellekbSl. francia flanellekbol. kfeppdesíVnek, kreppseorgeltck, bársonyok, selymek, mosók és vásinak.~»Q
VIL46 mozgóképszínház
V»)iiiup Sluttt Wtl-bí ujabb k»!»nJ;«, »
Banditák nagymestere
Dctckliv-tArtínot
Jön! Gíire Gábor fllmszkecs
HBI.YARAK Páholy 40 K, Zv.lyo 30 K. I hely 20 K. II. hcJy 10 K, III hely 10 K
Eló»iU«ok: llítkÖ7n»j\'okon 7 í* 9 órakor, v»vir- c» unnc|-n*:< 5, 7 it 0 órakor.
Megvételre keresek
.l>uiiftk«toi:\\ .Monilot", k>heifejtőgípcket. vatillvinyu ketetfuu-sieket (Cillcrokat) 450-1^50 mm keict-nyilítin\', n^i, beoíin s*lvi\'Ras gamlturikul, *zívók*\'i benzin (%
nye>K>UjmoCo/okal 20—2o*> l\'cróig, fit->ubil gőzgépedet .W—4\'0 I«»c ótg.\'epye-dul kIIii nízlokoiiKibilokat t» cjéptógípc. kel. A géj>ek legfc jebb Ív evevek lehelnek.
Nagy György
Szombathely yi1
Sxalaslay«ulca 43. ss6m alatt.
MUNKASOK
napszámban és akkord munkára felvétetnek.
J-lentkeiés hétfőn, 11-én reggel 7 órakor. j,c
Nagykanizsai Tárházak RT
Zsák
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Kévekötő
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
QUITTNER ARTHUR
Telefon:
394
hatóságilag ongodé^yosott villanyszorolö
KÖLCSEY-UTCÍl 17. SZ.™1!.^
Teleion;
394
I«n Idkffrut-abi
Elvillsl
vtiipltiit vozotékok, motorok, csillárok (talHktti vnluntnt t.lsfonok, Cfon(fOk és Jolxo- ,IÍM késxttlíkok iol.xoreK.4t, k.stély-vlllimhlultó bomndniését Min-donnoiutt vlll.ioos uimikil.tok győzőn o.iközlsitotn.k. Sz.kn«rü<n v<Kzi motorok uJr.tok.ro>.lését. Mlnd.nmmtt étik rakUroa
(Intpekclé tjisi 111*1)
Masyar Fiat Művek r. t. Budapest képvise fisége, Taurll gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, lavitd-mffhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárhái utca.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NAGYKANIZSA.
Nyomstoll a lapul,jdonusok: Z.l.i és Gyarn,,,! kOnyn.y.^^jíb,.^
agrtgfcjri «. tv. I»l«l JéaUIW ■rnttlty.
Pályázati hirdetmény.
A m. kir. állami lótenyész intézetek részérc szükséges polgári ló-<sp.>tó srcmélyzct biztosiiftsa érdé lióbcn.
Ál tolnno 1 tudnivalók
I Jclcntkcréick korlAllan sz\'mban és bArrrely idópontban eKogndiat-!>ak. Lóípolósban és lovngtAsbun ínég nem jArias rgyének is jelent ke?hetnek. A jelentkezők kivétele mint méneskati lO^pol lov S7-, kocsis löriénik.
2. Az arra alkslmns egyének ré-srérc ugy a felOgyelói AI)Asbn való kiképzés, ezen állások elérése, valamint a ícndszcresiieit felügyelő sze mé\'yzet Állományába való átvétel is kilátásba helyeztetik.
Biztosítva van ezenkívül, hogy az Állami Iólenyés2inlezeteknél eliöltölt szolgálati IdŐ minden más közszolgálali köt\'lezeiiségbe bcsz4mitiatik.
3. A polgári lbápoloknak évente három heii szabadságra van igényük, mely idő alatt teljes illetmény! kupnak.
A felvétel feltételei i következők:
1. M»gyar állampolgárság. I|<azo landó i\'leiőségi vagy községi bizonyítvánnyal.
2. Testi és s cilcmi alkalmasság.
3. Erkölcsi és politikai megbiz-naioság. Igazolandű községi bizo nyitvánnyal.
4 Betöliöti 17 év és tul nem h tladoti 40 év IgazoUndó keresztlevéllel, kaionni igazolvánnyal, munkakönyvei stb.
5. Nőtlenség.
6. Kiskorúaknál az atyának (gyám nak) a belépéshez való beleegyezése.
Jelentkezés éa felvételi
A lóápoto személyzet kote:ékóbc való felvitelre a fenti méntdepvezetó-ségnél éa * székesfehérvári, komaromi és nagykanizsai ménte\'cp-osziái> vezetőségénél lehel jelentkozni.
A végleges felvéiolt azokban csupán a méntclcpvczeiősége eszközölheti, a ménicleposziályoknál való jelentkezés alkalmával az előirt kötelező aláírandó és a fent n eg kivánt okmányok bemutatandók.
Az alka\'masnak talált jelentkezők a szolgálalukat azonnal megkezdhe-lik. A jelentkezők azon helyet is megjelölhetik, ahol S20\'gálni óhajtanak (Székesfehérvár, Komárom, Nagykanizsa), ezen kívánságuk a lehetőségig figyelembe vételik. A szolgálati kötelezettségi
Hí rom év. A jelentkezők azonban egyelőre csak 6 honopi próbaszol gaUlra vételnek fel, mely idő h három évbe betudatik, s csuk ezen próbaszolgálat után ládáinak meg, ha arra alkalmasnak bizonyuloak.
Illetmények t
A po\'gári loápoló személyzet kötelékébe belépő egyének a teljes természetbeni ellátáson (elhelyezés, élei mezés, ruházat) kívül a kövcikező illetményeket élvezik ;
Az első félévben évi 10800 korona (havi 900 ko-on*) és évi 182f> korona méueskari pótd*j.
A második félévtől kezdve évi 13200 korona (havi 1100 korona) es évi 1825 korona méneskari póldij.
Ezenkívül ICO—500 koronáig terjedhető méneskari jutalomdíj, amely összeg a méntelepvezelóség javaslatu alapján kiváló szolgálaiok mrgjutal-mazasára a m. kir. fóldmivelésügyt miniszter ur állal esetenként iiétetik meg. A méneskaii póldij félévenként ut<Mag fizettetik. Székesfehérvár, 1922, július 23.
Székesfehérvári méntelep vezetősége.
Egyes szám ára 8 korona
Nagykanizsa, 1922 szeptember 12. Kedd
61. évfolyam. 206. szám
1 Bt.ru tb.a.T.I.Io ii 18.
>1 ..{rl.ii IV nlndlj k.r. i....I
Az inségakció.
Nagykanizsa, szept. 11.
Magyarország kormányzó-iának nagyszerű lendülettel megindult inség-akcióla a napi lapok apróbetüs hirei köze szorult. Pedig a lapok más helyein betüerdök feketéllenek a közelgő tél borzalmainak festegetéséről, a szinházi rovatban meg viszont olvashatunk a Vigszinház zajos estéiről, a Cserebere-operett előadásairól, ahol a közönség széles jó kedvében együtt étiekli a művészekkel a karéneket.
Nem akarjuk mi a mulatók látogatóinak |ó kedvét elrontani, a minthogy a nyáron sein dörögtünk Sodomát a fülükbe, amikor Siófokon trikóban ropták nyilvánosan a táncot a jassz-banda hangjainál. Csak arra hivjuk fel őket, hogy a dus lakomáknak legalább morzsáit szórják le önként az Ínségesek asztalára most, mindjárt — amig még nem késő. I la egyszer azok a fekete belük, amelyek az ínséges tél küszöbén ijesztget-nek bennünket az újságok hasábjairól, meg találnak indulni és emberfejet vesznek magukra, nem lesz az országban annyi rendőr és katona, aki meg tudná őket állítani.
Szükségesnek tartottuk ezeket leszögezni, nem azért, mintha hinnénk, hogy figyelmeztetésünknek valami eredménye is lesz, hanem el akarjuk kerülni a bűnbak hálátlan szerepét.
Prevencióként még egyebet is teszünk azonban. ■—-Azokat, akik figyelmeztetésünket kézlegyintéssel intézik el, mi mégis szeretnők megmenteni a nyomor várható kitöréseitől. A következő sorokat azonban már nem hoz-i zájuk, hanem a népjóléti miniszter úrhoz intézzük.
Az1 inség-akció eredménye érdekében halaszthatlan volna
y-tr W\'H.rr. IAO.- kor.ii. ItAroui IM. - koi.u
Kgy.« ..ám üt. k koron.
Anglia csapatokat küldött Kisázsiába.
Paris, szeptember 11. Ida irVe- fl Mit jelentések szerlnl a Márvány-tenget ázsiai pariján angol csapa- ■ i\' tokát _ szállítottak partra. A „Petit. Párisién" ludnl véli, hogy ameny-!, J nyiben a jelentés igaznnk bizonyul, }> a francia kormány szintén csapa- \\ . tokát szállít parira a Márvány-tenger ázsiai partján. [i;ív
Az adójavaslatok vitája.
Budapest, szept. II. (Saját tudó-silónktól.) A nemzetgyűlés legkö- i zelebbl üléséi holnap tartja, amikor általánosságban megszavazzák . ■ az adójbvaslatokat és áttérnek a - ; \' részletes tárgyalásra. Ezután nem . lesz arünet, hanem a Ház letárgyal egy törvényjavaslatot, amely már el Is készült, a földreform végrehajtásinak győílabb mene* téiől. Ennek a javaslatnak tárgya- \\ \' iása benyúlik majd októberbe, ugy, r ) hogy a Ház előreláthatólag októ- ■\',\' ber közepe elöli nem kop szabadságot.
Az nugol politika kudarca
Hága, azeptember 11. (Saját tudósítónktól.) A török-görög kérdés a sévieal béke felbontásán la messze túlmenő jelentőséget nyert az európai politika alukulására nézve.
A török győzelem a Rilkánon a közeli hetekben olyan hatalmi érdekkörök eltolódását jelenti, milyet Anglia — mint Görögország pro* lektora — nem nézhet tétlenül. A görög vereség az angol politika súlyos kudarcát jelenti.
A Dardanellák semlegességének várhiitó megszűnését Anglia minden eszközzel igyekszik megakadályozni. Az esetleges angol fegyveres beavatkozást viszont Franciaország nem hajlandó eltűrni, ugy, hogy a legközelebbi jövőben az angol-francia viszony kiélesedése várhaló.
Az európai evezőbajnokság.
Barcelona, s/ept. 11. (Saját tudósítónktól.) Vasárnap délután tartották meg az európai evezőbaj. nokságnnk döntő mérkőzését. A nyolcas versenyben erős küzdelem után n „Pannónia" harmadiknak ért célt. Első — Franciaország, második — Olaszország, negyedik — Hollandia. A négyes versenyben Franciaország, a páros versenyben Svájc győzött.
egy ad hoc minisztertanácsban összeállítani azoknak az egyházi, politikai, gazdasági és társadalmi közületek listáját, a kiktől a nyomor-akció támogatását joggal elvárhatja e szerencsétlen nemzet. — Megállapítandó lenne a kvóta is, amennyivel az egyes közület az adományokhoz járulni tartozik. Ezután az értekezletre meghívandók volnának az érdekeltségek vezetői és velük a kvóta közöltetnék azzal, hogy annak mikénti behajtásával és illetve meg-
oszlásával a vezetők bizat-nak meg. A listában szerepelnie kellene a Nemzeti Kaszinónak éppen ugy, mint a Tébc-nek, a katolikus egyháznak éppen ugy, mint a zsidó hitközségnek.
Lehetetlennek tartjuk, hogy ez a kísérlet kudarccal végződnék.
Ha a kormány ehhez, vagy más hasonló módszerhez nem nyul, az ínség-akciónak nagy eredményeket nem tudunk jósolni.
Szerbiától független horvát köztársaság.
Radics kiáltványa. - Fegyverkezésre szólitja fel a horvát parasztságot.
Laibach, szeptember 11. (Expressz távirat. Saját tudósítónk lapzártakor érkezett jelentése.) Radics a horvát parasztpárthoz proklamációt intézett, melyben közli, hogy elhatározták a Szerbiától független horvát köztársaság létesítését, amelyhez a Muraköz és a tengermelléki partvidék és tartozik. Felszólítja a parasztságot, hogy fegyverkezzék fel, hogy szükség esetén azonnal fegyveres harcba bocsátkozhassék.
Radics elrendeli a horvát blokk kerületi csoportjainak megalakítását és jelentést követel erről a szervezési munkáról.
A proklamáció, amelynek szerbellenes hangja rendkívül éles, a felszabadulásért való döntő harcot küszöbön állónak tartja.
Paris, szept. 11. Szmirnai távirat szerint a Hckki bég parancsnoksága alali álló má-sudik lörök lovashadosztály tegnap, vasárnap bevonult Szmirnába. A türökük#buvonu-lása a legteljesebb rendben, minden incidens nélkül zajlóit le A török csapatok nagyszerű fegyelmei tanúsítanak.
Paris, szept. 11. A Havas-ügynökscg jelenti Athénből: A görög csapatok első szállítmánya megérkezett a Pireuszba. A csapatokat a szigeteken I
akarlák kihajózni, a katonák azonban tiltakoztak ez ellen, így a visszavonuló hadseregei Pireuszban, Athén kikötőjében szállítják parira. A katonaság a legnagyobb mórtékben elégületlen. A katonák csoportosan járják bc Alhén utcáit cs tüntetnek a király ellen.
Belgrád, szcpl. II. (Saját .tudósilónktól.) A lapok jelentik, hogy a szigetre szállítóit görög csapalok egy része fellázadt cs Konstantin király elmozdítását követeli.
2AÍ.A1 KÖZLÖNY
1922. szeptember 12
A szegedi katolikus nagygyűlés.
A szentatya áldása.
Szeged, szept. 11.{Saját tudósítónktól.) Az nlföldi kstolikus nagygyü lést ma fél 12 órakor nyitották meg. Muntján dr. megnyitója után Schioppa Lőrinc pápai nunclus lépett az emelvényre, akit a hatalmas tábor percekig zajosan ünnepelt.
— Elhoztam nektek a Szentatya üdvözletét és áldását — mondotta német nyelven. A Szentatya ismer és szeret benneteket. „Vidd el a magyaroknak különös áldásomat, szívbeli áldásomat, azt az áldást, melyet azoknak küldünk, kiket sze mélyesen ismerünk." .Legyen nek tek a pápai áldás buzdítás, legyen a pápa áldása vigasztalás"
Utána Láng János mondotta el ünnepi beszédét. Testvéri üdvözletet küld az elszakított testvéreknek. Msjd Bangha páter emelkedett szólásra. Ha valakinek van joga, nekünk van jogunk lélegzeni ebben az országban és jogunk van védelmezni a mi világnézetünket és harcolni az ellen a sajtó ellen, mely kilopta népünk lelkéből a józan Ítélőképességet.
Msjd Glattjelder püspök mondott záróbeszédet. A nagygyűlés a Szentatyának, a kormányzónak és a hercegprímásnak küldött üdvözlő sürgönyöket.
Délután eucharisztikus körmenet volt, melyen 30.000-nél több ember részt vett.
A brüsszeli konferencia.
Páris, szept. 11. Politikai körökben bizonyosnak tartják, hogy a brüsszeli konferenciára, amelyen egyébként csak a szövetséges hatalmak képviselői jelennek meg, Amerika is feltétlenül elküldi megbízottait. A brüsszeli konferencia, amely október végén, vagy november elején ül össze, sorozatos megbeszéléseken vitatja meg a valutá-ris kérdést, a jóvátétel ügyét és az antanthatalmak amerikai adósságainak kérdését. A tárgyalás anya gának előkészítésére még a brüsszeli konferencia előtt több kisebb nemzetközi konferenciát tartanak. A brüsszeli konferencia főcélja az lesz, hogy előkészítse az Amerikával való együttműködést. A brüsz-szeli konferenciával még nem fog bezárulni a pénzügyi konferenciák sorozata, mert később meghatározott helyen általános pénzügyi konferenciát hivnak össze, amelyre előreláthatóan meghívják a volt középponti hatalmak képviselőit la.
Amerika vissraadja a le győzött államok vagyonát
Washington, szept.. 11. Az államügyész elrendelte, hogy a volt középponti hatalmak Amerikában tartózkodó állampolgárainak vagyonára még a zárlatot megszünteti. Az elkobzott vagyonokat most visszaadják.
Zalavármegye közgyűlése.
Az uj vármegyei főjegyző.
A ,Zalai Közlöny* tudisitójától.
Honn 121-ct kapott. így 26
szavazattöbbséggel Brandt Jánosi választották meg Zalavármegye főjegyzőjévé.
Brandt János veszpremvar-megyei születesd, aki 9 év óta szolgálja a vármegyét és Unom, előzékeny uri modorával mindenkit meghódított. Közigazgatási jártassága, nagy erdemei a vármegye szolgálatában, nagy gyakorlata, rendkivilli képzettsége, a vármegye életének alapos ismerése — predesztinálják a főjegyzői székbe. Brandt Jánossal a vármegye egy rendkívül értékes munkaerőt nyert. Megválasztása a közönség minden rétegében a legnagyobb megelégedést kelti.
Az ily módon megüresedett másodfőjegyzői állásba pedig — Brandt helyébe — dr. Szalay Gyulát választották, míg az ő helyébe szenczi Molnár Géza került. Helyettes árvaszéki elnök Ellmann Ödön, árvaszéki ülnök dr. Zomody József és árvaszéki legyző Perhács Dezső lett.
Az uj tisztviselőket lelkesen megéljenezték. Brandt Jánost hosszú percekig éljenezték és tüntettek mellette.
Azután áttértek a tárgysorozat többi pontjaira.
Zalaegerszeg, szept. 11. Régen volt már akkora érdeklődés — mint amilyen ma nyilvánult meg — a vármegyei közgyűlés iránt. A törvényhatósági bizottsági tagok tömegesen jöttek be a közgyűlésre. Igaz, erős volt a tárgysorozat, hiszen 248 pont szerepelt a letárgyalandó tárgysorozaton, azonban a szókatlanul nagy érdeklődés mégis a tárgysorozat 2-ik pontjának, az előlépés folytán megüresedett főjegyzői és az elhalálozás folytán meg. üresedett árvaszéki ülnöki állás, illetve az ezen állások betöltése folytán megüresedő többi állásoknak választás utján való betöltésének — szólott.
A közgyűlést Kolbenschlag Béla főispán nyitotta meg. Az alispánnak a törvényhatóság állapotáról tett jelentése után megkezdődött a főjegyző választás. A kandidáló bizottság tagjai: Dr. Tarányi Ferenc, Szentmihályi, Malatinszky Ferenc, Bosnyák Géza és Plihál Viktor dr.
Megírtuk, hogy csak két jelöltről lehet szó: Brandt János és Hann Sándor. Á jelölő bizottság ezeket kandidálta is. Összesen 268 szavazatot adtak le. Ezekből Brandt János 147-et,
(x) Uránia. C.tttSrtiik, pia tek „A nagy Jít.xm." 12 fel
vonáibio.
Követeljük mindenütt határo zottan a „Zalai Közlöny"-t
HazudjI
Hazudj, ha ölelsz, Hazudj, ha csókolsz, Hazudj és mondd, hogy Másra nem gondolsz.
Hazudj nap zajában S csendjében éjnek — Hazudj csak azért, hogy Én tovább éljek I
11. Horváth Janka.
— Kállay miniszter vasárnap jön Kanizsára. Illetékes helyen közlik velünk, hogy a pénzügyminiszter, dr. Kállay Tibor vasárnap Nagykanizsára érkezik, hogy . tűzoltók jubiláris ünnepén részt vegyen.
— Kinevezés. A közoktatás.
ügyi miniszter Schischa Dávid zala-egerszegl kereskedelmi iskolsi tanárt • VIII. fizetési osztályba kinevezte.
— Rendőri hlr.k. A rendőri büntetőbiró Hordósl Terézt csavar-gásért 15 nspi elzárásra ítélte éa s város területéről őrök Időkre kitiltott.. — Mallslca Vladimír, Mihona Róza és Csönge Lajost útlevél kihágásért 2 -2 napi elzá-rásra, fcleurott János Ágoston külföldi állampolgárt, mert jelentkezéséi elmulasztotta 2000 K pénzbírságra, Varga Júlia piaci árust szért, meft árjegyzéket nem függesztett ki 350 K pénzbüntetésre ítélte.
kivéve az 50 filléreset, valamint az országház rajzú 50, 75, 80 filléres bélyegeket. A közönség az Ilyen birtokában levő bélyegeket szeptember végéig bármely postahivatalnál becserélheti.
_ Szabad-. • kutyának ugatni ? Érdekes perben tolt Igazságot a szentgotthárdi rendőrség. Takács János mészárost közcsend elleni kihágás miatt feljelentette egyik szomszédja,-— tanár-ember — amiért a mészárosnak az ebzárlat következtében megkötve tartott kutyája túlságosan lelkiismeretesen végzi kötelességét és ugatásával sokszor felveri az utca éjjeli caendjét. A rendőrségen persze felmentették a mészárost is, kutyáját is.
— Meglopott szerelő. A
„Trsnsdsnubla" egyik osztrák szár mazásu villanyszerelője Koroséit Károly feljelentést tett a kapitányságon, hogy Deák-tír 3. sz. alatt levő lakásának éjjeli azekrényéből, míg ő a gyárban dolgozott, ismeretlen tettes kivette 6000 koronáját, mely ősszegért cipőt ak.rt magának vásárolni. A szerelő mindjárt gyanújának is adott kifejezést, hogy kl lophatta el szekrényéből a pénzt. A rendőrség nyomoz a tolvaj kéz-rekerltése végett.
— Van zsir. A .Zalai Közlöny" .rélyes fellépésének hatása alatt a kanizsai államrendőrség razziát tartott, hogy felkuttaasa a zsirkészle-teket. A delekivek végigjárták az összes hentesmestereket és megállapították, hogy Igenis van zsir. Az egyes mestereknél 200, 50 ás 60 kllogrammoa tételekben találtak zsirt.
— Tanítói pályázatok. A
bakonynánai (Veszprémm.) r. kath. Iskolaszék osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Választás szept. 24 én. Az Iskolaszék. A dabronyl róm. kath. kántortanitói állásra az iskolaszék pályázatot hirdet. Választás szeptember 26-án délelőtt 10 órakor. A dabronyui r. kath. iskolaszék elnöke. U. p. Nagyalá-sony. A vastari r. kain. I.kolánál lemondás folytán megüresedett osztálytanítói állásra pályázat hirdettetik azeptember hó 17-ére. Kérvények „Iskolaszéki elnök Vaszar" címre küldendők. A köröshegyh r. kath. iskolánál újonnan szervezett tanítónői állásra pályázat hirdettetik. Pályázati határidő 1922. szeptember 21. napja. Pályázatok .Róm. kath. Egyház képviselőtestület Kőröshegy" küldendők.
— Felemelték . rendőrük drágaság! pótdiját. A belügyminiszter nt államrendőrség őrszemélyzete részére engedélyezett drágasági pótdíj legkisebb összegét tudvalevőleg 10 koronában és a legmagasabbat 30 koronában állapította meg. A toborzás sikeréhez fűződő érdekek biztosítása végett Időközben a belügyminiszter legújabb rendeletével a legkisebb pótdíjat 30 koronában, a legma-gasftbbat 75 koronában állapította meg.
— A forgalomból kivont post.bélyegek. A kereskedelem ügyi miniszter elrendelte több postabélyeg fajtának a forgalom ból való kivonását. Kivonjak forgalomból az összes aratós Fillér értékjelzésü postabélyeget,
Társadalmi élet.
- A Kereszténv Tisztviselőnők Egyesülete felkéri a tagokat, hogy f. hó 13-án délután 6 órakor az egyesület helyiségében (Nádor-utcai ovoda) megtsrtandó gyűlésen, — tekintettel sok fontos tárgy megbeszélésére — minél nagyobb számmal megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— GyUJtés nrnákkal. A rok-kantsegélyző egylet, hogy emberbaráti céljait minél sikeresebben kifejthesse, a város utcáin urnákkal gyűjtést rendezett vasárnap. E gyűjtésre voltak szívesek vállalkozni: Berényl Elekné, Barlha Miksáné, Bertinl Gizi és Emma, Frank Jenőné, Guttmann Viktorné, Lányi Józsefné, Mágoth Vilma, Mandelló Miklósné, dr. Plihál Viktorné, Posch Gézáné, Remete Gé-záné, Rosenfeld Józaefné, dr. Rot-schild Samuné, dr. Tamás Jénosné, Tomaska Lajosné és Vizkelety Fe-rencné úrhölgyek. A gyűjtés eredményét csak egy vagy két nop múlva lesz módunkban közölni.
(x) Uránia. Csütörtök, péntek az amerikai Pathé nagy kalandor filmje .A nagy játszma". A darab 4 részben játszódik le ; 14 és 15-én, az első két rész 12 felvonásban. A darab annak dacára, hogy kalandor kép, nem túlzásba vitt Izgalmakkal,, hanem erős reálitásával s különösen Anna Lutter bájos alakjával hat, aki kettős szerepet játszik.
(x) A legnagyobb választék
divatcikkekben, úgymint gyapjú kötött kabfttok, gyermek garnitúrák, fórfl, női és gyermek harisnyák, féifl fehér-neműek elsőrangú kivitelben csakis Grünberger divatcégnél szerezhotő be, Fő-ut 11. sz. Sugár-ut sírok.
19/2. aseplembcr 12.
&AÍ.A1 ivOZl.Oi Y
(x) Uránia. C.HtörtBk, pintek „A nagy Játaima" 12 fal-vozartxbttu.
(x) Folyton csökken ■ kávéházak uimi Budapeaten. Budapest valamikor messze földön hirn volt kávéházairól. Minden utcasarkon pompázott egy fényes tükiös bársony drappérlá. kivéhiz. Ma azonban mir csak emléke él a pompás kávéhézok sokaságának. A háboiu éa forradalom nyomán támadt rettenetes dágas.ig különösen a kávéházak <leterc|it támadta meg alapjában, mert akkor, amidőn már a fogyssztisi cikkek beszerzési árai 3-400\'/<>-kol emelkedtek, a kávéházak a békebeli árakhoz mérten csak 30-40%-kal
drágább áron szolgálhották ki vendégeiket. Ez <■ kóiűlmény késztette o Ostendo kávéház agilis tulajdonosát, Grosz Ödönt arra, hogy fényesen átalakítva, újból megnyitotta világvárosias dinben ragyogó helyiségeit, hogy nemesik kávéházi (Izeméi tartsa fönn, hanem tlökelö esli étteremmé alakítsa át, ahol elsőrangú cigányxeno mellett a les Ízletesebb <8 legfinomabb éttermi meleg ételeket sxolgáliák fel a vendégek számára. Ax Os-tende-caférestaurantbon máris olt látjuk megyénk közönségének szinc-javát s rövidesen találkozóhelye lesz mindenkinek, oM ízletesen elkészített kitűnő vnciorát kíván fogyasztani. Este 10 órn után zárásig V.njis Antal lart előadást. A kávéház tulajdonosának, Giosx Ödönnek neve garancia leszen arra, hogy n vállalkozás sikerülni fog, mert kinek már a budapesti Pallsce, Rákóczi éltei emben, a nyíregyházai Pannónia éa a párád-fürdői vendéglőben annyi alkalme volt elismerést aratni, ezúttal ia csak öregbíteni fogja általánosan elismert szaktudását.
(x) A VUrig-moxgó kedden és szerdán mutálja be az őszt szezon legsikerültebb ameiikaí filmét ,n „Robinsonok" cím alatt, mely egy hajótörött drámáját tárgyalja egy bájos szerelmi regény keretében.
(x) UJ Ügyvédi Iroda. Dr. frtti József nyug. kir. Itélőtábli;! bíró, zalnegerszegl lakos, Zalaegerszegen Wloss\'Ci utca 10. sz. alatt ügyvédi Irodát nyitott.
(x) Oyapju kötött kábítok, blúzok é» leányka garnitúrák legnagyobb választikban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyjogakal és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint ui ékszerek legszebb kivitelben leg-jutáni/osabb árban készülnek. Frled József ékszerész, Sugár ut 2. (fölér és Sugárul sarok.) A közép■ iskolát végzett /iu tanulinak felvétetik.
-(x) Tanulmány is művita olajfe.tikek Fl.chel FUlöp Fiat cégnél Nagyfcnnlxoón.
A rokkantsegélyző és nyugdijegylet Jubiláris ünnepsége.
A „Zalai Közlöny" tudósítójától.
A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyugdijcgyletének nagykanizsai fiókja huszonötévé* jubileumit nagy ünnepségek között ülle tneg vBsárnap. Az Országos Kör pont képviseletében Hippcrt Sándor központi igazgató jött le Kanizsára. Az ünnepségen részt vetlek n zalaegerszegi és dombo-várl fiókok kiküldöttei Is.
Az Istentisztelet.
A jubiláris ünnepély szent-misé-vcl vette kezdetét a Felsőtem-plomban. Utána ünnepi Te Deum volt. Ax Istentisztelet befejezése után oz egybegyűlt tagok él a nagyközönség a városháza nagy toni\'citerméba vonultak, hol 11 órakor m-gkezdödólt » dlsikőz-gyűli..
A díszközgyűlés.
A díszközgyűlést dr. Kau/man Lajos a nagykanizsai egyesület elnöke nyitotta meg. Mielőtt azonban kezdetét vetle a közgyűlés, bejelentette, hogy a jubiláris ün-nepri meghívták dr. Kállai/ Tibor pénzügyminisztert, Nsgykanízsa vá ros képviselőjét, Kolbenschlag Bíl.v főispánt él Bödy Zollán alispánt. Kálloy miniszter a mostani föld-adójovaslst miallí rendkívül elfoglaltságára, Kolbenschlag főispán éa Bődy Zoltán visiont . hétfői váimegyeí közgyűlés előkészítő munkálataira való hivatkozással, kimentették magukat. A főispán dr. Krátky István városi főjegyző, helyettes polgármestert bizto meg, hogy képviselje ót «x ünnepélyen. Ezéit őt — mint a főispán képviselőjét, azután az országos központ igazgatóját, a vidéki kiküldötteket és vendégeket melegen üdvözli.
Nagy hajókatasztrófa.
London, szept. 11. (Saját tudósítónktól.) Opoztóból jelentik: Szik rntivir.it hírt id arról, hogy a Hamonia német gőzös fedélzetén ezer utassal, LelxoeslSI nyuga I irányban sziz mértföldnyire el-lülyrdt.
. kV, szept. 11. A Hamonia val.
mennyi utasát megmentette hal hajó, amelyek a drótnélküli seglt-ségkéré re a katasztrófa helyére siettek.
Az elnöki megnyitó
Dr. K.iufman elnöki megnyitó-jában utal orra, hogy oz emberek életében vannak jelenségek, melyek elől nem térhetünk ki, melyek mellett nem mehetünk el anélkül, hogy meg nem állnánk. Ilyen esemény ez » mai jubileumi ünnepség. Ünnepet Ölünk — úgymond — de van-e jogunk arra, hogy ünnepeljünk? Bálion éllithotja, hogy v.-n. Azelőtt 25 évvel — egy kis lelkes csoport elhatározta, hogy összegyűjti nzokat, akik egy egész életen keresztül becsületes munkával dolgoznak éa mégis bizony tolan jövő réme fenyegeti és ki sérti őket. Akik, mikor kidőlnek a munkából, nem tudják mit tegyenek, mi lesz velük Tehát ozokol, akik nem birták jövőjüket biztosítani, m.guk köré gyűjtötték, hogy egy alapot teremtsenek egy biztosabb jövő számira.
E< az 50 Ugu kis úttörő cso port, — büszkén állapítja meg — dicséretes munkát végzett. Híszeji ma — huszonöt év multán n nagy • kanizsai egyesület az ország első egylete. A tagok, a közönség át,a, hogy n tagdíjakat nem fizetik be hiába.
Majd Ismerteti az egyesület nagy szociális és gazdasági céljait él törekvéseit.
Meg kell állapítani, hogy azokat 0 feladatokat, melyeket eredetileg az egyesület maga elé tűzött, m» természetszerűen nem képes oly mértékben beváltani, mint ahogy a háború előtt lehetségea volt.
De n legtöbb fíólrj. a megszállt területre esik, sokkalta kevesebbek a tagjai, n díjigény nagyobb — és kisebb apparátussal kell, hogy megfelelni tudjon. A feladat most tehát az, hogy fejezzük be azt az épületet, melyet elődeink leraktak, hogy a rászorult rokkantjainkat és segélyre szorult tagjainkat még jobban segélyezni tudjuk. És h. a város társadalma a tagok törekvéseit segitenl fogja, hiszi, hogy megünnepelhetik a második huszonötéves jubileumot is.
A többi előadók.
Utána Hippert Sándor központi Igazgató ismertette az országos egyesület történetét, amely nemsokéra fennállásának harmincesztendős évfordulóját üli meg, hogy a kis mustármagból mily terebélyes, országos f. nőtt ki rövid idő alatt.
Utina oz egyesület jegyzője Ismertette a nagykanizsai fiókegyo sülét 25 éves múltjának történetét és nx alapítók úttörő munkáját. Jolenleg 1486 fizető togja van az egyesületnek.
136 rokkantat, 25 árvát és
egyéb segélyre szolultat segélyez. Jelentésének befejeztével köszönetet mond mindazoknak, okik oz egyesület emberbaráti céljaiban ti mogaltik.
Dr. Kau/man Lsjos indítványozta, hogy az otszágos egyesület érdemes elnökét Köller Alajos gyárost táviratilag üdvözöljék, mihez a díszközgyűlés lelkesen hozzájárult.
Utána az elnök berekeszti a díszközgyűlést.
A sportpályán.
Dílulin \'/,4 órakor o Zilnyi SE József főhercag-uti pilyijin kezdődött a footbollverseny, melyen a fiatal Zrínyi SE nemcsak axt mutatta meg, hogy hogyan kell néhány hónap alatt egy gyönyörű íporlpilyit létesíteni áldozatkész önzetlen munkálkodással, hanom azt is, hogy miképp lehet máról-hol-napro egy oly szép jövőre jogosító footballciapjtot kiállítani, a mely aránylag mirden trainlng nélkül is rgyenlő eiejű méltó ellenfele volt a NVAC hsreediett rutl-niroiottsbb csapatának. Bár mind két csapaton erősen érezhető volt a Iralninghlány, mindazonáltal a mérkőzés egy-két sojnálotos durvaságitól eltekintve, eléggé élvezhető volt. A fiatal Z-inyl SE jitékosol elég fürgén és frissen morjjtnk, sőt o második félidő elején szép összjátékot is produkáltok ugy, hogy o csapat, ha Idővel összeszokik és állóképes lesz — Igen szép jövőnek néz elébe. A NVAC csapata a mezőnyben szebben tomblnill, ezonbon hellyel közel igen nyeri volt.
Az első félidőben oz NVAC o többet támadó fél, oml két goo\'.-b.in jut kifejezésre. A Zrinyinek Is sikerül azonban egy 11 est gosllá értékesíteni. A második félidő Igen heves Iromu volt, a Zrinyl különösen o félidő elején Igen szépen támadott, sőt ki Is egyenlit, ozon-b.n n félidő végén sikerül 01 NVAC nsk a győzelmet minimális orinyban megszereznie. Sokat levont o mérkőzés népségéből n bíró érthetetlen ítélkezése és egyes játékosok nyersesége. Az NVAC
csapstábon Dezső és a bal hátvéd, a Zrínyiben pedig Szűcs, Tóth és Horváth Cy. tűntek kl okos egyéni játékukkal. Félidőben a m. kir. 6-lk gyalogezred zenekara és igen érdekes és szép tornamutatványok szórakoztatták a közönséget, amelyekben különösen Szombathy (Zrinyl S. E. kapott igen flok tapsot. A mérkőzés tiszta jövedelmét természetesen o segélyezett rokkant egyleti tagok alapja koptr.. A sportünnepélyt Unta József százados és Antal Jenő rendezték.
Az esti ünnepi előadás.
A jubiláris ünnepély fénypontja kétségkívül oz eltl ünnepi előadás volt, melynek jólslkerültsége farkas Vilma érdeme, aki az egész esti előadáat a nála megszokott finom müérzékkel rendezte.
Az estélyi Kelting tanár Kossuth-nyilányával oz Irodalmi és Művészeti Kör zeneksro nyitott, meg. Nagtt Győző Rákosi Jonő prológ-jál szavalta tüzesen. Pléh Margit magyar táncai oly tetszést sr.tt.k, hogy meg kellett Ismét.lni. Bálint Gyula magyar dal.lt o közönség viharos tapsokkal honorálta, La/p-czig Editke a „Rosszul nevelt leiny" elmü monológot nagy tem-pcromentumrnal, bájos közvetlenséggel adto elő. Az est clouj. kétségkívül Antal Juciko és Antal Mancik0 boboténcsi voltak, melyeknek nézésével o közönség nem tudóit betelni. Frenetikus topsokat aratlak. A táncot meg kellett U-mételniök. Ollop Géza ügyes kupiéi — miket Kenedy Auro finom zoa-gorajátékával kísért - állandóan derültségben tartolták . közönséget A cigánytáncot Gsray tdtt, Kugler Stefi, Lajpczlg Edit, Sóriel Ilus, Szabó B.by, Szekulja Milic. éa Tord.iy Mancik, láncolták.
A táncokat Itt is Harsay Gizike lánctanárnő tanitott. be. Harsay Gizike neve mo már egy fogolom Nagykanizsán, olt ohol Hirsay tanítja be 0 táncokat - a láncok a siker jegyében folynak.le.
Majd kezdetét vetle a- ameilkol árverés és tombola, melyei Bolcskey Benő vezetett.
A sok résztvevő azután tincra p-rdült és o virrodó reggel még ott találta őket a legjobb hangulatban. . .. i
Nem lenne tőkélete, a udó.1-tísunk, ha meg nem emlékeznék az ünnepélyrendező bizottság Je nőkéről, Hotjmann Henrikről, kinek Vincze Gyuliné, Fenyvest Sándor, Nikicser József és Vincze Gyula buzgón segédkeztek. _Az adomány tárgyak gyűjtése korul Dióssy Béla, Guttmann Viktor és Szigeti Dávid buzgólkodtak.
A jubiláris ünnepély ugy erkölcsileg, mint anyagilag szépen sikerüli. ( >
Zalamegyei GazdaiáglTakarék-pénztár részvényt
és összes h.tyi riisYÍor.k.1 » IssatSnyil-s.bba v.sxUnk is .tartunk-
Tőzidei megbixAiok
UQositisél > audop.slt, isrt.fi,, b.rtlnl, prágai és s*«r*bt lí.s-
dékrs .líogsdjuk.
Nagykanizsai TakwékpéttiUr é» Tértiázik részvény
elővételi jogot
UgauRsstbb n»pl ixon v«jiüak.
Grosz é> Társa BwktnlzM, Smí\'-ul 1. L •■•l,t
TsWoa ni Siirgvayclm: laaUrlantotim
_7,.Al,Ai KQy.l.-ijNY___
Kanizsai zeneművész
nagyfontosságú találmánya
.A Zalai Közlöny44 tudósítójától.
4
Magyarország nem fizet jóvátételt.
London, szeptember 11. Egy kiváló, magyar származású angol publicista, a Westmintster Gazette szerkesztőjéhez intézett levelébfn ismét visszatér arra a kérdésre, hogy Magyarországon a korona értékének leromlása következtében a középosztály milyen válságos helyzetbe került.
A korona leromlásántik fő oka — irjs — a triunoni béke, amely rendkívül sulycs feltételeket szabott éa amely Európának e virágzó államát koldusállammá nyomorította. Valóban tragikus helyzet ez, amit még tetéz, hogy a szerencsétlen országon kártérítés címén óriási összeget akarnak behajtani.
Természetesen minden tájékozott ember tisztában van azzal, hogy Magyarország nem tud éa nem is fog fizetni jóvátételt. amikor a fizetések kikényszerítésével fenyegetnek, az\'ul mrgálól értetődően demoralizáló hatást gyakorolnak Magyarország pénzére és kereskedelmére. Az országot a katasztrófától csak az mentheti meg, ha a nagyhatalmak mielőbb biztosítani fogják, hogy minden kártérítési fizetés alél felmentik.
Oroszország kiaknázása.
Berlin, szeptember 11. Tegnap az Angol-O\'osz Bank kiküldöttei aláírták Csicserinnel és Kraszinnal azt a szerrődést, mélyít az Oroszországgal való kereskedelmi összeköttetés megkezdése ügyében kötöttek. Az egyezség szerint Anglia több koncessziót kap orosz területen.
Péter király végrendelete.
Belgrád, szept. 11. (S.ját tudósítónktól.) Szomb;it délután bontották fel Péter király végrendeletét. Érték eit és készpénzeit egyenlő I részben hagyományozta Sindor királynak, György hercegnek és Heléna hercegnőnek.
A végrendelet mellett egy Sándor királynak szóló levél is volt.
Mit végzett Seipel Genfben.
Bécs, szept. 11. (Saját tudósítónktól.) Scipcl szövetségi kancellár tegnap visszatért Becsbe. A kancellár utjának eredményeképen az osztrák kérdést most már olyan módon tárgyalják, mint meg eddig sohasem.
Az osztrák ügy jelenlegi kedvező állását sohasem lehetett volna elérni, ha azt nem előzi meg Seipel prágai, berlini és veronai látogatása.
Cschoszlovákia, Olaszország és Svájc cl vannak tökélve, ha a népszövetség nem oldaná meg kielégítő módon az osztrák kérdést, akkor azt a mar guk részéről önállóan fogják dűlőre vinni. (
A nyugatmagyarországi kérdés tekintetében megállapítható, hogy az a jelen pillanatban a határkiigazitás stádiumában van. E kérdésről most nem is tárgyalnak, hanem a jövő héten fogja a népszövetség tanácsa megvitatni.
Nem akarjuk őt felfedezni. Erre nincsen szüksége. Csak rá akarunk mutatni, mily hntolfms művész-leiket, mi\'y értékes kinc*et rejt magában városunk — Sterneck Zsigmond zeneszerző é< cellómü-vész személyében.
Munkatársunk felkereste az évekkel ezelőtt Németországból Magyarországra jött, majd Nagykanizsán leteleprdett és most már teljesen jól magyarul btczélŐ zeneművé." -A, aki valamikor német fe jedeltni udvarok dédelgetett kedvence volt és a sors mostoheságs folytát) ma a Kavinczy-utca egy szerény kis lakásában zeneórák adósával tengeti magános életét.
Most már magunkénak vallhatjuk — joggil. Teljesen magyarrá lett. Nagykanizsán otthonra lelt, szereti a váro»t és lakosságát a ruerclct :>ökfélo jeleivel elhalmozta.
Ahogy belépünk Sterncck-mes-ter lakásába, mely szerzetesi módon egyszerű — dicsőségteljes múltjának számtalan fényes emiékel tekintenek le reánk a falakról. Ezüst- és babérkoszorúk, a világ legnevesebb művészeinek fényképei, kikkel valamikor egyült aratta a frenetikus tapsokat, a legmagasabb elismerést ; gyönyörű as»zo nyok fotogrrfiái, akik hódulutukat fejezték ki művészete fölött; német színházak és redoutleok műsorai — melyeken Sterneck mester az est hőse.
A szobában n különböző hangszerek fekszenek művészi bohém élet összevisszaságában. A hung-jegyekből viszont hegyek vannak felhalmozva. Székeken, szekrényeken különböző titokzatos alkotmányok, melyek sejtetni engedik, hogy valamely ismeretlen, különös célnak vannak szánva.
Ez n mester birodalma. Ez o mester szentélye, melyben szárnyakat kap és felemelkedik a Végtelenségbe, melyben átéli a zeneművészet minden szépségét és át élvezi annak minden gyönyörét.
Ahogy beszédbe elegyedünk Sterneck-mesterrel, egy gyermekdeden tiszte, derűs és szép mű-vészlelket ismerünk meg, aki szerény külseje mellett óiiási látókörrel, nngy elmével, csodás zsenialitással rendelkezik. Sdnte élvezzük szavait, mikor a múlt verőfényes napjairól beszél.
És amikor sikerült rokon szenvét megnyernünk és bizalmá val megajándékoz, előhozza és megmutatja nekünk gondosan letakart, szr-badulm ázott találmányait, a legapróbb részletekig megmagyaráz nekünk mindent ós mi fi gyeivé hallgatjuk.
Egy csomó találmánya ,/an. — Mindegyik kütönál\'ó. Mindég} ik nagyfontosságú. Mindegyik súlyos pénzeket jelent. Cvak nagyjában sorolunk fel néhányat közülük.
Az egyik egy igen könnyen és olcsón előállítható kartonból való. A kisgyermekek játszi könnyedséggel tudják segítségével a hangjegyeket els\'jálitani, ugy, hogy egy 4—5 éves közepes taientumu gyermek órák alatt elsajátítja a hangjegyeket. A jövő zenetanitá-sánál nélkü\'özhotetlcn egy eszkjz. A nehéz f:ifogősu felnőtteknél is jó nzo!gá!atot tesz.
Egy másik — mely egy egyszerű készülék — mellyel a gyer-
mek lelkivilágához, felfogásához nlkplmazkodva, bámulatos rövid időn belül zenélni tar.ul.
Egy harmadik — mely tanulmányainak clouját képezi és szinte korszakalkotó. Mely Ihetővé testi, hogy nemcsnk minden zeneileg tudatlan, előképzettség nélküli luikus a7<>nnal tökéletesen zenélhet, de a testi fogyalkozásu, a hadisérült, végiagnélküli rokkant, amputált keiü.is mükrzeivel zenélhet és így elviselhetőbbé teheti cgvhar.gu, komor, örömtelen életei.
Ennek a találmánynak szinte felbecsülhetetlen az értéke.
Van egy másik találmánya is. Egy egyszerű kis asztalka, de a mely szintén ugy az oktatás, nevelés, szórakozás mint az emberiesség szolgálatába állitható és nogy jövővel kecsegtet.
Az asztalka különböző módon állitható fel és eredetileg zongora-gyakorlási célra készüit, hogy már a kis gyermekek tudhassák elsajátítani segítségével a zongorázást. Da hl megfordítják az asztalkát, a legkülönbözőbb éa legváltozatosabb játékszereket találjuk méhében elrejtve, melyek nemcsak a családnak, főleg a sok tagu családnak, de egyesületek, interná-tusok, iskolák, intézetek, zárdák, társaságok részére valóságos jótétemény, mert csekély pénzen oly bőséges és változatos szórakozást nyújt, hogy azt mindenki be fogja szerezni magának. Ha az asztalkát kihuzzuk — egy tökéletes kis terjedelmű (en minature) biüiárd asztallá változik, melyen a legtökéletesebb .billiárd játékot lehet játszani. A fő azonban — hogy mindez a betegeknek is hozzáférhetővé válik, amennyiben az asztalka bármely formájában az ágyhoz kötött btteg ágyához illeszthető, hogy kényelmesen elszórakorhilik mindezekkel ágyában.
S ernec\'t Zsigmond találmányai éppen azért kétszéres értékkel bírnak, mert mindegyike nemcsak a zenét, a szórakozást, az élvet szolgálja, d« nz élet mostohái — a rokkantak, bénák és betegek részérő különös fontossággal bírnak.
Talá\'raányokról lév^n szó — csak annyit akcrunk még jellemzésül mondani, hogy Sterneck találmányai íránt a legelső külföldi gyárosok és áruházak élénken érdeklődnek. Legutóbb egy nagy svájci gyár igazgatója, azután Amerika egyik legnagyobb áruházának tulajdonosa lépett vele érintkezésbe, szabadalmazott találmányainak tömegcikkeként való előállithalása végett. Tudják, hogy Sterneck-mester találmányai nemcsak az emberiség számára jelentősek, de súlyos milliókat jelentenek annak, aki a jó valutáju nemzetek pheaira forgalomba hozza. Slerneck-mester-nek tehát nemsokára nemcsak hírnévre fog sikerülni szert tenni, de pénzre, gazdaságra ía. Csak azt sajnáljuk, hogy ez is kikerül az országból és ismét egy nagy em-b rrel kevesebb lesz az országnak és idegen nemzetek viszik el ismét az erkö\'cti és anyrgi sikert és amit a migyr.r kultusz-kormány az ország javára megmenteni tudna, ismét külföldre vándorol és más nemzet dicsekszik ezzel, ami voltaképpen bennünket illetne.
1922. szeptember 12.
mielőtt elbucsuzunk a mestertől, megkérjük még — örvendeztessen meg bennünket mesteri játékával, játszón nekünk valamit.
Sterneck-professzor a legnagyobb szeretetreméltósággal tesz eleget kérésünknek éa előveazi szerelmesét — celláját és elkezd játszani. Es játszik . . . játszik . . . Játszik átszellemülten, mindent maga körré elfeledve, ajka körül a nagy elméket karakterizáló éles vonás . . . és magával visz ... és hntnlmns orŐvel magával ragad, ugy, hogy csak a bútorok, n képek és a lélegzetvétel mondják meg nekünk, hogy n földön vagyunk.
Nem tudunk szólani. Teljesen játékának hatása alatt keményen kezet szorítunk a mesterrel, bs ő tudja, mit jelent e férfias kézszorítás.
A hogy kilépünk a szerény Kazinczy-u\'cai kicsi ház kapujából, ínég fülűnkbe csengenek a mester zenéjének eksztázisba ringató hangjai és szinte bántólag hat a piacr-/aj, a nyüzsgő élet, az előretörő cmbersckwoág — gondolatainkra ...
o
A magyar-jugoszláv határkérdés.
Genf, szeptember 11. Bánffy Miklós gróf külügyminiszter n Népszövetség előtt e szavakkal kérte a magyar-jugoszláv határkérdésről szóló tárgyalás elhalasztását :
— Kérem a Népszövetséget, halassza el a magyar-jugoszláv határkérdés megvitatását. — Remény van ugyalis arra, hogy e kérdés rendezésére olyan alapot találunk, amellyel a Népszövetség előreláthatóan sikerrel foglalkozhatok.
Mohamedán lázadás.
Kalkutta, szept. 11. India nyujotl részéből érkező jelentések szerint a mohimedánok és keresztények között heves összeütkezések voltak. A Moplab-törzs lázadása kiújult és egyre szélesebb kereteket ölt. Az angol kormánynak uz a gyanúja, hogy ismét politikai mozgalom fri!5désé:ől van szó. Az indiai angol helyőrségek psrancsot kaptak n mozgalom elfojtására. Mongh-letéböl ujibb összeütközésről érkezik jelentés. ! t a lázadókat a gyarmati katonaság szétszórta.
Kisiparos kongresszus.
Budapest, szept. 11. (Snját tudósítónktól.) Az Ipartestületek vasárnap tartották első kongresszusukat a régi képviselőházban, melyen Valkó kereskedelemügyi miniszter bejelentette, hogy a kisiparosokat állami szállításokban fogju rc-szcsiteni. Határozati javathttol fogadtak cl, melyben felkélik a kereskedelemügyi miniszteri, hogy tegye lehetővé a kisiparosok hitelszükségletének kiele gilését. Elhatározták, )togy a munkadijak megállapításánál a buzavalulát veszik figyelembe. A javaslatokat a kongresszus egyhangúan fogadta el.
1922. szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY 5
Mozgófényképszinház.
A művészi életnek egyetlen ágában sem termel ■ magyar föld ■nnyi rrős tehetséget, mint a mozi világában. Egy beláthatlan jövőjű terület ez a világ, mely sokat hangoztatott kulturális fölényünket fényesen és kétségbevonhatlanul a nyugat elé állította már eddig h s melytől még többet várhatunk — a jövőben. Beszédes bizonyítékai ennek azok a sikerek, melyeket színészeink és operatőreink külföl-; dön aratnak. Németországban, a ■ monumentális filmek hazájában lépten-nyomon magyar tehetségekkel tnlálko/unk. Hollay Kamilla, Petrovlcs, Loth Ila, Huszár, Beregi a legnagyobb német filmvállalatok keretében vnnnak. Somlay Arthur és Huszár Károly önálló filmválla-latot alakítottak Berlinben. Hollay Kamillát a berlini Phöbus filmgyár aterjául szerződtette s az első Hollay filmet már el is adta az «uróp»i állrmok nagy részében. "^Muzsnay Bella Münchenben játszik s ő fogja a Böhs Náthán főszerepét alakítani, ugyancsak Münchenben Franz Asten most készülő nagy filmjében Loth Ha, Binky Vilma és Fenyő Emil játszák a főszerepeket, a bécsi filmstarok é\'érc egy magyar leány — Csörgeö Edit ugrott, aki a Sascha-gyár legközelebbi nagy filmjén főszerepet fog játszani. Még elismerésre méltóbb az a munka, melyet a magyar rendezők és operatőrök végeznek külföldön. Két Amerikába szakadt magyar operatőr: Tyrsler Arnold és József nem régen korszakalkotó találmánnyal lepték meg Amerika mozi-szakmáját. egy önmagától működő, rezgésmentes, tűzbiztos vetítőgépet konstruáltak; találmányuk annyira PjHékes, hogy Newyork városa ingyen telket és szubvenciót sdott a két magyar testvérnek — egy mozigépgyír létesítésére. A német filmkÖ7pontnak — Münchennek — második operatőrje magyar ember: Virág Árpád. Ugyancsak Münchenben Vass Károly fotografálja a világ egyik legnagyobbszabásu fiimiének jeleneteit. Magyar embernek, Korda Sándornak rendezésében készül a jövő szezon egyik leghatásosabbnak ígérkező filmje: Sám son és Delila, mely darabhoz Korda a Keleti tenger pattján készítette a felvételeket.
Végül külön fejezetet írhatnánk a bécsi Snscha-fllingyár mesteri rendcző]éről Kertész Mihályról, ki-nek keze alul egymásután kerülnek ki a monumentális filmek. Az idei produkciónak — s talán az eddigi nagy filmeknek Is — koronája lesz a Sodorna és Gomorha, erkölcsrajz a bibliai Időkből, amelynek szövegét is magyar ember Irta: fíájda László — s két férfi főszerepét Is magyar színészek játszák: Várkonyl és SzőreghL A modern és a bibliai idők közölt von megrendítő párhuzamot az a gigantikus mestermü, melynek roppant keretei kőzött elénk tárul a világháború által megtépett emberi közösség erkölcsi válsága — s ezzel kapcsolatban a két bibliai városnak — Sodornának és Gomorhának — pusztulása, a szörnyű istenitélet a maga borzalmai fenségében.
- • Nagykanizsai húsárak i
140 K 160 . 140
Marhahús eloje
hátulja Borjúhús eleje
hátulja
160
Regénycsarnok.
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 2
A Zalai Kuilüny számára Irta Havas Zsigmond
A rendőr kikutatta az illető zsebét, de semmit sem talált, azaz sok minden került elő a zsebéből, csak az asszony pénztárcája nem.
— Asszonyom, ön tóvedott, ennél az urnái nincs az\'ön erszénye . . .
— Hát én nem is mondtam, hogy nála van, csak azt mondtam, hogy ő volt mellettem, mikor megloptak.
— Tudom, gyanúsítani könnyű, az ember becsületében gázolni . . . De majd seRÍtek a baján, máskor ha ilyen történik magával, vigyázzon, mielőtt ártatlan embereket kever bele a bajba . . . Nem szégyenli magát ? Pfuj I . . .
Ezt a fekete ember mondta, majd megfordult és elsietett. A tömeg Is szétoszlott és ki-ki az útjára ment, de alig, hogy a fekete ember elindult, a rendőr mögül előugrott az a széles vállú, szőke fiatalember és a fekete Után vetette magát. Egy pillanat múlva utólérte és a körön3óg újra megállt. Most már valóban érdekes kezdett lenni az ügy.
— Álljon csak meg, barátom 1...
— Menjen a pokolba l
— Gyere csak vissza, Jómadár I
— Hagyjon békén, mert képen teremtem. -
A szőke azonban nem tágított, hanem egy pillanat alatt egy ügyes fogfissal elkapta a fekete bajuszu kabátját, magéhoz rántotta és ölbe-kapta.
Ugy vitte a rendőrhöz, mint egy csecsemőt. A közönség hahotázott.
— így, fiacskám, most beszélhetsz annyit, amennyi jól csík . .
A rendőr bámult.
— Biztos ur, visszahoztam a tolvajt . . . miért hagyja elmenni . . . — mondta a szőko szemrehányó hangon.
A rendőr még jobban bámult és a közönség most már nagyon jól mutatott.
A fekete sápadt volt és hallgatott, csak a nyakát tapogatta, ahol előbb az a barátságos szőke ur megmarkolta.
— Hol van az erszény ? — zúgott jókedvűen a tömeg.
— Igen; uram, ha ön azt álliija, hogy mégis ez az ember a tolvaj, akkor mondja meg azt is, hogy hol van az erszény I — szólt a rendőr.
A szőke körülnézett a tömegen és Így szólt:
— Azt kérdezik, hogy hol van az erszény? Azt Is megmondom . . •
A tömeg feszült figyelőmmel várt.
-— A biztos ur zsebébon I . . .
— ? ?
A kijelentés kínos hatást váltott ki az emberekből. Olyan cíönd lelt, hogy a szivek dobbanását is meg lehetett hallani.
A rendőr elsápadt, do a fekete bajuszu még jobban. A szőke mosolygott.
— C*ak názze meg a zsebét, biztos url . . .
A rendőr a zsebéhez kapott, egy ideig kotorászott és még jobban elsápadt.
A tömeg ujongott.
— Ml ez? . . . hogy került a zsebembe ... de hát ez mégis csak sok . . .
A tömeg őrjöngött.
A fekete szökni akart, a síőke azonban megragadta a gallérját. Olyant csavart rajta, hogy belekékült.
— Kérem, biztos ur, én az előbb megfigyeltem a motozást ... és
észrevottem, hogy ez a fickó, mig ön az egyik zsebét kiforgatta, az alatt az ön zsebébe csúsztatta a pénztárcát . . . Ugy-e, ez az, amit elloptak öntől, asszonyom ? . . .
—- Igén, igen ... ez az és még benne van a száz dollár . . . éppen az orvosnak akartam vinni ... az uram beteg . . . köszönöm . . .
A rendőr alig tudott szóhoz jutni. Hogy ez a bitang ... az ő zsebébe csúsztatta ós ő elengedte . . . ilyen szégyen! ... De aztán megemberelte magát és lehetőleg szigorú hangon szólt a szókéhoz:
— De ki\'Ön, uram? . . .
— Ugy van 1 Ki ön? — ujongott a tömeg.
— Fred Tipson újságíró vagyok
— mondta a szőke halkan.
— Tipson ? — bámult mindenki.
— Igen I — mondta a fiatalember és kacagott.
— Hurrá TipsorjJ Hip hip hurrá I
— tombolt mindenki. — Tipson, ő az a Tipson, aki annyit bosszantja a rendőrséget . . . Hahaha . . .
Tipson is kacagott, majd meghajolt a rendőr előtt és így szólt;
—. Most már önre bizom ezt a fickót, biztos Ur . . . Isten éltesse l
Félig gúnyos mosollyal még egyszer meghajolt, aztán a tömegnek is biccenteit ós elindult. A közönség utat engedett és még egyszer felkiáltott :
— Hiirrá Tipson I (Folyt, köv.)
Közgazdaság.
•A két napos szünet alatt a vásárlási kedv jelentékenyen fokozódott, ugy, hogy most a tőzsde kezdetén nagyarányú üzlet fejlődött ki, emelkedő árfolyamok mellett.
A malompíac szilárdan indult, a csütörtöki ellanyhulésnak semmi nyoma nem volt.
A különféle ipari vállalatok piacán a részvények olyan erős irammal szöktek fel, hogy a tözsdetitkár í legtöbb papírnál 5—6 percre felfüggesztette az üz\'etet.
A gabonapiacon a nyitástól a zár latig szilárd volt.
A terménypiacon zabban volt élénk forgalom. Az állatvásáron a budapesti mészárosok a húsárakra vo natkozó hatósági beavatkozások miatt tartózkodtak a vásárlástól.
Valuták i
Budapest, itoploinbor 11.
N\'apolcon 8800, font 4400-700 Dollár 2325-100 Francia frank 180—85, Márka 170-185, OUss lira 98-102, Osztrák korona 0-85 -2 05 Lei 1725—1775, Szokol 78—82, Svájci frank 440—50, Dinár 2480-560, Lengyel márka 33-35, Hollandi forint 950-925, Belga frank —•—, Léva 1370—1450,
Devizák:
Amsterdam 172—175 Koppenhága 405—505 Krisxtíáola 380—97, London 020-840, Berlin —•— — Milano —•—, — Páris —•-, Prága —-—, Stockholm — Zürich —•— — Wien —— Zágráb 620—840, New-York — Varsd"— —, Bukarest —. Softa —.
Zürichi zárlati
Berlin 3S-5, Amsterdam—, Hollandia—, New-York 527.5, London 2330 -, Páris 405K, Milano 2270, Prága 1700, Budapest 23-8, Zágráb 165, Varsó 7 6 Wien 00\'7, Siófia 315, Osztrák bélyegsett —
Budapesti áliatvásárt
Marhahas L r. egéstben 230-280, hátulja 250 - 300, clejo 225—27t\\ II. r. egésiben 145—195, hátulja 165-225 eleje 130-160. Növendék marha: I. r. egészben 170—200, borja (ölőtt b<5rb) 280—260 Késsiet : Nagymarha 216, eladás 85, Növendék marha1 25, eladás 10, borjú 30, eladás 20, Marhabír 340-360, borjubőr 560-580.
Termény jelentési
3uia (Tisza vidéki) 7825-875, egyéb 7800—7*50, rozs 6800-9tX>, takarmány árpa 6400-500 sör, árpa 0300-720, zab 6300-500, tengeri 8200 -8400, repce 13500-4500,korpa 4700-780, köles -.
Értékek:
Mugyar hitel 5800, Oiztrák hitet 1260, Hazai 830, Jelzálog 280, Le-számitoló 1180, Kereskedelmi Bank 16 (300, Magyar Olasz 4C0, Beocsini 41 000, Dri»sche 26 500, Általános szén 136 000, Szászvári 24.600. Salgótarjáni 42.300, Urikányi 50.000. Rima 13 450, Schlick6600, Guttmann 12.000, Nasici 56.000, Danic* 9600. Klotild 14.000. Magyar cukor 174.000, Adrin 39.000, Atlantika 55.100, Királysör 5600, Bosnyák Agrár —.—,
Lipták 1630, Phöbus--, Vaam.
Villamos 5700, Gizella 3650. Kon-kordu 14 800, Dili vasul 6000.
Nagykanizsa piaci árai.
kil^iounoou.1
Bab ie k
Lencse S8 .
Mik 100 .
Dió 85 „
Képoszla 14 K (drb 6—7 ,
Burgonya S0 .
Psradicsom 14 .
Vöröshagyma 28 K csomó 6 .
Fokhagyma SO .
Sárgarépa 12 .
Paprika darabja 2—3 ,
Ugorka is .
Zöldség 1 csomó a—3 .
Kelkáposzta 10 .
Kalarábé 8 .
Hajdina 70 .
Zöldbab 15 .
SpArgatök 4 .
Vajbab . 28 .
Kárfinl 80 »
Vaj 300—400 .
Túró 70 .
Tejfel 1 liter 70 .
Tej 16 .
TojSs 1 darab 10 .
Alma 10 .
Körto 10 .
Szilva 1» ,
Szőltő 35 .
Barack őszi 25 .
Vöröskáposzta 10 .
Sertéshús soo .
Ziir szalonna 460 .
Zsir olvasztott 600 .
Felelős szerkesztő: , Benedek Rezső.
Újságkihordók
JA flxeté.a.l
felvitetnek
lapunk kiadóhivatalában
KAVEPOTIEK:^ ELŐNYEI
ZALAI KÖZLÖNY
1922. ■xptcmbcr 12.
Apró hirdetések
OkltiolM innllónfl álliti V««« nemiekek rwIV. íVml. ro\'fírt riitaUr* tlí-Ktiii I <i<>Vi« VtnWajrrdt■• *)it«l * H»46Mr»u) 1Ctt1!>»4 . }tfo
Xgy JAhaatxM »itó\' tui-ílí Win, »uxuuh U!«p««r< l.l,.i«iik Wtjdili J«i**( T*imI V«ojv. <• rtflr-nioVídf.<t<n. Sagáfut t. Mim. 5®9»
^ívnu^tm Cím • kúáebiviuJUn-
Kludt tty Wu c«im«irifl»n t* «cy tutleí T<Wrj-« U "l*"- t!f>*»OH egy wVn.i\'ufl ftl-MltVk.
Jó htilVoiit Víffc»l<y Clm * kUJíiín
Ir«K«p eladO. Cím • kuíeUn.
KorAc»iiiQlieljrber«tii>I*l/i (liJ-5 Telikjr ul )}.
iliUl leteti rr+frlttl-t. tVr*W<l
A Hanjya Sxövotkcrctl Központ helyben iakó, utazó ellenei *rol};áI*tta alkalmas
tisztviselőket
kcies. Uankgyakoilattal, vagy keie\\ke-tlclmi ismereteiket rendelkezik cl\'oybea r\'szesulnek. A jelentkezik ajánlataikat, eJJiji működésű*, fixitési igényeik és a referenciák megjelölésével a helybeli kirendeltségnél nyujlták be. jm
URÁNIA MOZGdSZINHflZ
T«l»ron 3-J3
Csütvitök - péntek
fl nagy játszma
(Uri baodlták)
t. és II. rész 12 felvonásban.
Kettís főszerepben Anna \'. utter.
HF.l.YÁRAK: Páholy 00 K, Zsólyo 45 K, Kursxék DO K, Támlás 20 K, Zártszék 15 K
Klóadátok : Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünne^n-.p 5, 7 és 0 ólakor.
UILflQ MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Kedden szerdán
A Robinsonok
Amerikai Idi l törtenet 8 felvonásban
Sscmbat— vasárnap
Szenzációs kinematográfia! meglepetés
Jön! Göre Gábor fllmszkecs
IIEt.VARAK: Páholy 50 K, Zsólye 35 K, I. hely 25 K, II. hely IH K, ÜL hely 12 K
Elóadások: Hétköznapokon 7 és l> órakor, vasár- és ünnepnap 5, 7 és 9 Órakor.
OSZI ÚJDONSÁGOK
óriási választékban raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruházába az „ARÍINY KAKA$"-li©x
Nagykanizsa, Erziöbettúr 21. Telefon 374
Fárll éí női szövetek ruhára és costümre
minden létexő színekben c» minőségben
Női dlvatvelourok kabátra ás ruhákra
minden Utező divaisxinekben
Fcrfikabát éa doublészövetek
legfinomabb minőségben
Nagy választók: Mól posztókból doubló flanellekből, (randa llanellekbíl, kreppdeschlnek, kreppseorgettek, bársonyok, selymek, mosók és vásznak.~f&(l
Ma |>énzét m«gas »jmaiul e\'helyjinl kivinjn, kOssl.l osztrák érté 0
életbiztosítást
a Bécsi Biztosító Társaság
ISOgynúksésánél Klnlny-ulca 34/1.
KOLLARITS fodriuízlelbea
MANIKŰR
MEGNYÍLT. Fö.ut 8., Bazár-épület. ,„,
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb napi áron vásáiol
Szeszflnomltó Részvénytársaság
Nagykanizsa, Bruébcttir 12.
Pénztárosnő
ozoonal felvétetik
Hild és Bux
deszka-, ipiilelfa- és tcrménykercsiedésé-ben Király-utca 4.
QUITTNER ARTHUR
394
hatósAgllsg on jodólyoxett vlllanyaxorolö
KÖLCSEY-UTCA17. SZ. XSf.
Telefon:
394
(kSKlntó ■ SÍI! éjK<)
(Inlplkcló ijfcl éllel)
ElvilUI
vltAf^Ual vezot.kok, motorok, o.tlUrok, val.uilnt to\'a fonok, oaonffök 4. J.lsö-kO.zQlúkok (ol.ioroli.4t, kaetóly-vlUimiirltO b.rendoi4a4L Min-d.nnomll villamos munkálatok ííyora.oazközöltotaok. Szekszerflea víKzi motorok ujr.tokorOB.t4a4t. Mlodonnomtl 4 g ö k raktáron.
Macyar Fiat Művek r. t. Budapest képvise őségé, Taurll gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javltd-mffhely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tár, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-UtCB.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület.
Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
részvénytársaság nagykanizsa.
■^ygqwr^ir-ii IIIIIIÍIH—a—
ARGENTJÁNOS
■Odera clpíszeli HíjtkanUse, O.ák-tár 1. sz.
I)us raktár kéxxel dolgozott chevreaux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat aurtnL A készet varrott duplatalpu
SZANDÁL
moly olcsó és kényelunos,
egyedüli kés.HAJo. M<
Gazdasági és keiU
magvak
ószi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
H.flyfcanlxaa, Cri*6bat-lör 10.
13999/1922.
Hirdetmény.
A városi tanács nyllvánoa ilrve-léaen eladja az alsó- fíl.őardö gubaca éa vadkörte tcrméaét külSn-külön n V. jfaidaartgl hivatalban folyó hó 14 én d. e. 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. évi srept. 9. 11|0 PoltfiírmeaUr.
ZRLflVÍRMEQYEI SZÖVETKEZEI! ÁRUFORGALMI RT. NDQYKAKIZSA
VÁSÁROL:
BÚZÁT
ROZSOT
íi epyíb Uimjny.ket a lepjobb oepi Í/Ort
fö-ut 3 szám telefon: 123 ,,,„
sürgönyeim: „futura"
szűcsmester
szörheAruhAza ■
lirfwil, VI.. »n4rtin iil t. T.l.foa ti lt I
•ZÖXKEKABATOK. BÓKAK. ■ umunruouTViuuituu. - ■
5)>, Rto.lplíi.V utlnvél ni.ll,-U ■ .ionnal eszközölt,to«k H
g 0000000QQC3QC300 OC3 0000000000OOOQOQOOOOQOOQQao
Oi
0
Könyvnyomdái munkát Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketesi kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések 8 minden északba vágó munkákat pár óra alatt keszit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozásai, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tarlós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13
^00000000000000000 QD OOO OOQOO OQOOOOQQOgggÖaO
Nyomaton a Uplul.Jtlonosok: Zalai 6s Gyarmaii kSnyvnyoii<láJ4b«n. ~
Egyes siám éra 8 korona
Nagykanizsa, 1922 szeptember 13. Szerda
61. évfolyam. 207. szám
luUrurban-TeHTun M.cJeLnlk mlifll. kor«
POLITIKAI NAPILAP
Sévres ...
Ezt a kis francia várost is a nagy világfelfordulás tette nevezetessé. Versailles, Saint-Germain, Trianon, Sévres . . . mind véröfériy.es, napsütötte helyek s mégis ugy tekint a félvilág rájuk,\' mint sötét, átkozott barlangokra, ahol borzasztó szörnyetegek főzik és kotyvasztják a világ számára a méregitalt.
Ezeken a helyeken szabott az ántánt uj világrendet Európa számára, olyan világrendet, amelynek szerinte örökérvényűnek kell lennie, bzt ugyan senki sem hitte el, de az ántánt igy hirdette s az ántánt szava szent — volt.
Bizony csak volt. Ennek a nagy miinek egyik oszlopa: Sévres düledezik s nincs kizárva, hogy ma holnap teljesen össze fog omla\'ni.
A „beteg ember" messze Kisázsiában meg akar gyógyulni és megpróbálja szétszakítani azokat a kötelékeket, amelyek lélegzethez is alig hagyták jutni. Az ántánt keze messze elér ugyan, de a messzeségben erőtlenül és bizonytalanul markolász rögtön, mihelyt a markolni valóhoz különböző erdeke fűződik. Mert meggondolják ám Parisban és Londonban, hogy ugyan mivel lobb, ha a görög az ur Kisázsiában, vagy a „beteg ember". A görög tul-hatalma veszedelmesebb, mint a lomha török birodalom. — Röviden: Görögországot sorsára hagyta az ántánt és Görögország a maga lábán nem tudott megállni, nem tudta megemészteni Kisázsiát, ellenkezően Kisázsia kezdi felemészteni a görög hatalmat
A regi mese a felfujt békáról ismét beigazolódik. Ilyen felfújt békák pedig még vannak Ezek ugyan még javában brekegnek itt mikörülöt-tünk, de már az ő gyomrukat is nagyon kezdi nyomni a mértéktelenül fölfalt zsákmány. Prágában, Bukarestben és Belgrádban a kisázsiai hirck kellemetlenül ludbőröz-
nek végig a politikai óriásokon.
A sévresi .örök béke" ugy látszik, nem éri meg a negyedik évfordulót. S vájjon hihet e akkor a világ a többi halhatatlanságban?
Kemál basa kardja uj korszakol nyithat egész Európa számára.
„Mi élni akarunk .
M
Dr. Kállay Tibor pénzOgy miniszter nagy beszéde — Megszavazták az adójavaslatot. — A nemzetgyűlés mai lilése.
akarunk és áldozatot ho
Budapest, szept. 12. (Fővárosi
.zerkesztőségünk telefonjelentíse.)
A nemzetgyűlés mai ülését féltizenegy ára elölt nyitotta meg Huszár Károly elnök.
Napirend szerint nyomban foly látták nz adójavaalntok tárgyalását.
Elsőnek dr Kállay Tibor pénzügy miniszter szólalt fel:
— MjÍ helyzetünkben ezekre az .dókra leltétlenül szükség van. — Ezek az adók nem azt jelentik, hogy befelé nagy változásokat tud junk tenni és nem jelenlik, hoíy növekedik teljesítőképességünk a külfölddel szemben, mert semmi esetre sem növelheti az állam fizetőképességét kifelé. Befelé cjupán helyzetünk biztosításáról van szó. Arról v.íl szó, liOiíV fenn tudjuk tartani azt a kultúrál, amely fölébe helyez a Balkán népeinek, hogy tudjuk foganatosítani nz ipar, kereskedelem lerén szükséges intézkedésekel, bWtosilsuk hatíraink védelmét, fenntarthassuk a belső rendet és o belsí sirukturát.
_ A belső rendről van szó, ugy, hogy az ndójavostalok nem jelen lenek egyebet, mint az élethez való akarást kifejező szándékunk.t. Ha azt kérdezi valaki, érdemes e ezerl a célért áldozatot hozni, akkor iá kell utalnunk Európa más államaira, hogy kimutassuk, az a\' helylel, amelybe kerültünk, nem kizáróan . kibontakozás felé való\'utat jel" hanem nagyon könnyű az ut financiális csőd felé is. Ml élni
zunk magunknak. (Helyeslés.)
— L-gközelebb beterjesztem az 1922—23 évre szóló költségvetést. Kérem a nemzelgyülés minden hígját, mellőzzünk minden olyan tételt, ami az adott viszonyoknak nem jelel meg
-- Kétségtelen, bármennyire kívánjuk is redukálni kiadásainkot, mégis nagy összeg marad meg, amelynek fedezéséről jelen helyzetünkben gondoskodni nem tudunk. Feitéilenül szükségjs tehát a bevételek fokozása. Es ha erről van .ió, — kétségtelen, hogy elsősorban egyenesadó rendszerünk kiépítéséhez éa reformjához kell nyul-nui>k. At egységes reform első része e< a néfv törvényjavaslat, amely most « Ház előtt fekszik.
Beterjesztett azután egy törvényjavaslatot
a községi háztartás rendezéséről, amelyet eddig elég mostohán kezeltek.
Harmadiknak fce-csallakozni nz adókezelés löi vénye, amely a rendszeri vist keresztül Bbban uj rendszerben, amely ma fennáll.
Az adótörvényeknek egyszerűeknek kell lenniök, kiadós hozamot kell blzlositaniok.
Ami a földadói illeti, bizonyos kedvezményekben kell azokat részesíteni — akik előre (izeinek.
Az 50 koronás kataszteri jövedelem után 30 százalékos, 200 as
kataszteri jövedelem után pedi; 20 százalékos lesz ez a kedvem ty. Természetesen ezeket a kedvezményeket nem prcaszíókép akarjuk behozni, hanem hogy az adófizető polgárok adófizetési kedvét növeljük. Nemcsak erre az eselre terjed ki éz a kedvezmény, hanem akkor Is, ha az első felét az első négy hónapban, a második felét pedig a második negyed elején fizetik. A nagybirtokoknak a jelen körülmények kötött nagy áldozatokat kell hozni, de a /öldbirtokreform érdekében meg kell ezt tenni
Az adótőrvények megkonstruálásánál azt tartottam szemelőtt és abból Indultam ki, hogy a magyar állam egész területe a magyar szent korona tulajdonát képezi Már most azoklól az állampolgá-ioktól, akiknek tulajdonul jut ebből a földből, azoklól meg lehel kívánni azl, hogy azért a tulajdonért egy minimális bizonyos béit fizessenek a szent koronának.^— E\'hiszem, hogyha ez nem is szimpatikus felfogás, mindenesetre egy olyan irányzat, amelynek alapján ezer esztendeig kormányozták ezt az országot. .
— Igyekeznünk kell meg|Ovitani pénzügyi mérlegünket, különösen külkereskedelmi mérlegünket.
Korlátozni kell importunkat és
ezzel szemben jorszirotni kell exportunkat.
— Ezekkel az intézkedésekkel, az ez irányban való müködéiael remélhető, hogy rövidesen eredményt fogunk elérni.
Maid elnök névszerinti szavazást icndel el arra a vonatkozólag, hogy a földadóról szóló lör vényjavaslatot általánosában elfogadják e vagy sem. A Ház abszolút többséggel altatanos-Ságban elfogadta a földadóról szolo törvényjavaslatot.
Ezután a földadój.vaal.tra vo-natkozólag benyújtott javaslatok elfogadásáról dőnte-
n<Végül a házadó, kereielt adó és társulati adóról szóló törvényjavaslatokat a Ház általánosságban elfogadja.
S1NGER JÓZSEF ÉS TftRSfl
w
Szövöpamut
dívatAruhAza
(„K»Jpont-.z*lló" ipUlel) ▼
és szövöcórna állandó nagy raktára.
Aj,mi, mérsékelt árakon a következő M cikkeke,: FírlU»«Uji
ZALAI KÖZLÖNY
1922. sieplerober 13
A magyar kövei felvilágosítást kért Bukarestben
Budapest, szept. 12. (Saját tudósítónktól.) A bukaresti rendőrség által felfedezett és a román király ellen tervezett állítólagos merénylet hirére, amelyben bukaresti lapok híradása szerint főleg magyar tisztek vettek volna részt, a magyar kormány megbízásából Rubido Zichy báró bukaresti magyar követ haladéktalanul a román királyi kormányhoz fordult azzal a kérelemmel, hogy az állítólagos összeesküvők pontos névsorát és leírását közölje, hogy esetleges bűncselekmény felderítéséhez a maga részéről is a szükséges lépéseket megtehesse. Meg kell állapítani, hogy a román királyi kormány a magyar kormánynak a kérésére mindezideig még nem válaszolt.
A külügyi bizottság ülése
Budapest, szept. 12. (Saját tudósitónktól.) Az ellenzék ma a külügyi bizottság sürgős összehívását kérte. Huszár Károly azonnal intézkedett, hogy a bizottság holnap déli tizenkét órakor összeüljön.
Politikai körökben nagy fontosságot tulajdonítanak a külügyi bizottság összehívásának.
Konstantinápoly örömmámorban.
London, szept. 12. (Kxprcss táviratunk.) Konstantinápolyból jelentik, hogy a törökök a tengerszorosok vidéken megszállták Iialikeszrit.
A török sajtó hábornt kövc-vetel és azt, hogy a törökök ne tegyek szabaddá a Dardanellákot. Törökország a szuronyok hogyéro támaszkodva diktálni fog — Írják: Konstantinápoly örömmámorban aszik.
A szövetségesek zászlói, az ázsiai semleges zónában.
London, szept. 12. (Expressz távirat.) A szövetséges főmeg-blzottak és főparancsnokok határozatából francia, olasz és angol zászlót tűztek kl Konstantl-nápolynak és a Dardanellák ázsiai semleges zónáján. Ilgyel-meztelésül a Kemallsta haderők számára, hogy e zóna minden megsértését a szövetségesek ellen Irányuló ellensége\':; tevékenységnek fogják tekinteni.
Lengyel-román szövetségről tárgyalnak.
Pllsudszky bukaresti látogatása
Bécs, szeptember 12. (Saját tudósítónktól.) Bukarestből jelentik : Pilsudszky lengyel államfő bukaresti útja alkalmával
Narutowicz lengyel külügyminiszter tárgyalásokat folytat Bratianu
miniszterelnökkel és Duca külügyminiszterrel, amelyek célja a két ország politikai viszonyainak szorosabbá tétele.
Lakásmentesités.
A julius 15-én kelt uj lakásrendelet 29. § a lakások és lakásrészek végleges mentesítéséről szól. Olyan lakások, V3gy lakásrészek mentesíthetők véglegesen, amelyek akár egészen, akár részben az igénybevétel tárgyát képezhetik. Végleges mentesítést csak akkor lehet kérelmezni, ha az, ki ilyen igénybevehető lakással rendelkezik, igazolja, hogy mentesítési díjként az állami lakás építkezés céljaira : 1. ha egész lakás igénybevehető, mellékhelyiségek (konyha, előszoba, fürdőszoba, cselédszoba stb.) figyelmen kivül hagyásával az első szoba után 10.000 korona, a második szoba után 20.000 korona s minden további szoba után az előzőért számított összegnél 50 százalékkal magasabb összeget, (pl. harmadik szoba után 30.000 korona stb), 2. ha a lakásnak csupán egy részét lehet igénybe venni, az indokolt lakásszükségletet eszerint meghaladónak tekinthető első szoba utón 5000 korona, a második szoba után 10.000 korona s minden további szoba után az előzőért számitott összegnél 50 százalékkal magasabb összeget, (pl. a harmadik szoba után 15.000 korona stb.) a nagykanizsai m. kir. állampénztárnál lefizette. Az a háztulajdonos, aki ezt elvégezte, az állampénztártól nyert nyugtával felszerelt beadványát a lakáshivatalhoz nyújtsa be, amely a végleges mentesítést határozatban ki fogja mondani.
Végleges mentesítés második módja az, ha az igénybevehető lakás tulajdonosa kötelezettséget vállal arra, hegy itt, Nagykanizsán vagy közvetlen a környéken a lakásügyi hatóság által megállapítandó határidőben legalább annyi helyiséggel bíró lakást építtet, amennyi tőle igénybevehető lenne és annak biztosítására, hogy az építkezést a megállapított határidő alatt megkezdi és befejezi, a való-szinü építési költség 40 százalékának megfelelő készpénzt, vagy óvadékképes értékpapírt ugyancsak a nagykanizsai m. kir. állampénztárnál letétbe helyezte.
1. végleges mentesítést csak lakásra vonatkozólag lehet kérni, üzleti célokra szolgáló helyiségekre nem, mert ilyenre a szabad bérbeadási jog megállapítása kérelmezhető. 2. A végleges mentesítés joghatálya addig tart, amig akár a tulajdonjog alapján, akár más alapon a mentesítést kérőt illeti meg a rendelkezési, illetőleg használati jog a mentesített lakás felett. 3. A véglegesen mentesített lakás, vagy lakát>rész addig, míg a
mentesítést kérőnek ahhoz való joga meg nem szűnik, kiesik az igénybevételnek veszélyéből, bármire használná is az azt, aki a mentesítést megszerezte. 4. Végleges mentesítést annak áll érdekében kérni, akinek lakása egészben, vagy részben igénybevehető volna, de az, aki lakásával üzérkedett, vagy Nagykanizsáról kitiltottak, vagy az ország területéről kiutasítottak és aki a bűnvádi eljárás elől megszökött, vagy akit jogerősen legalább két évre elitéltek, úgyszintén, aki lakását közerkölcsökbe ütköző célra használja, lakásának, vagy lakásrészének végleges mentesítését nem kérheti. 5. Ellenben pl. az, aki lakásigazolvány nélkül foglalt el valamely lakást, kérhet mentesítést s ily módon megelőzheti azt, hogy lakását hatóságilag igénybe vegyék. Kiemelendönek tartjuk annak közlését, hogy az úgynevezett háborús gazdagok, akik azelőtt szerényebb viszonyok között éltek, nem tarthatnak igényt a mást megillető nagyságú lakásra, — hanem csak olyanra, mint amilyenben a.háború előtt laktak, léhát pl. hat szobás lakásban lakó házaspár, ha a háború előtt egy szobás lakásban lakott, nem három, hanem öt szoba után tartozik mentesítési dijat fizetni s ekként 30.000 korona helyett 86.250 koronát fog építési célokra áldozni.
Azok, kik az elmondottak alapján tudják, hogy lakásuknak végleges mentesítés alá kell esnie, ebbeli kötelességüknek mielőbb feleljenek meg, mert készül már azoknak a lakásoknak számbavétele, melyekre a végleges mentesítésnek kötelezettsége kiterjed. Ha személyre szóló hivatalos fel hívást fog legközelebb a lakáshivatal kibocsátani, az esetben, hogyha a felhívott fél a megszabott határidőben mentesítést nem kér, a lakásügyi hatóság az eset körülményeihez képest vagy igénybe veszi az érintett lakást, vagy behajtja a mentesítési dijat. A végleges mentesítési kérelmet a beadástól számitott 15 napon belül intézik el.
Jugoszláv jegyzék Bulgáriához.
Belgrád, szeptember 12. (S»ját tudósitónktól.) Az a jegyzék, melyet a jugoszláv ügyvivő tegnap a bolgár kormánynak Románia és Görögország nevében is átnyújtott, a Délszerbiában folyó bandaharcok ügyében, előzékenynek mondható. Most a bolgár kormánytól függ, hogy a békés viszony akadályait elsimítsa és ezzel együtt a Balkán békéjét megerősítse.
Délamerikaiak kereskedelmi összeköttetése
Magyarországgal.
Budapest, szept. 12. (Fővárosi szerkesztőségünk telefon-jelentése.) Brazília, Paraguay, Uruguay és Argentína több nagy bankháza hatszázhusz-millió dolláros alaptőkével konzorciumot alakított, amelynek az a célja, hogy- a közép-európai piac olcsóságát kiaknázva, nagy megrendeléseket eszközöljön Délamerika számára, különösen Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban és Oroszországban. A délamerikaiak a rosszvalutáju államokkal minél előbb a legélénkebb kereskedelmi összeköttetésbe akarnak lépni. Oroszország kiaknázására szintén részletes tervet dolgoztak ki a délamerikai bankárok. A délamerikai konzorcium és a szovjetkormány máris tárgyalnak Buenos-Aircs-ben. Az érdekelt bankárok rövidesen áthajóznak Európába, hogy a szóbanforgó államok iparát és kereskedelmét tanulmányozzák.
Az antant flotta-demonstrációja.
London, szept. 12. A Dáily News-nek jelentik Athénből: Minden jel arra vall, hogy a kemalisták folytatni akarják a háborút a Balkánon. Ha a szultán csakugyan lemond Abdul Mesid trónörökös javára, akkor ez valószínűleg az unió végleges megkötésére vezet Konstantinápoly és Angóra között.
Szmirna, szept. 12. Szmir-nába érkezett amerikaiak és más keresztények azt mondják, hogy a görögök visszavonulásuk közben rettentő kegyetlenségeket követtek cl a mohamedánokon.
London, szept. 12. Sir Fre-derie Maurfce tábornok Konstantinápolyból táviratozza a Daily Newsnek, hogy a szolidaritás kiemelése végett a szövetséges tábornokok parancsára francia és olasz csapatok csatlakoztak az Izmidfélsziget és a Dardanellák ázsiai partjának angol csapataihoz. Csa-csakból a Dardanellák legszorosabb helyére angol hadihajók érkeztek. Kemal pasa igy tehát a szövetségesek együttes tüntetésével áll szemben.
Még mindig olcsón vásárolható
férfi Doubl és ruhaszövetek, női sima és schottisch ruha-szövetek, pargetok, vásznak és siffonok, stb. a
HARANG
Óriási választék:
Bekecs-télikabát szövetek, téli
ÁRUHliZBflN, ERZSÉBETTÉR 17 (SARKON) —"Z^Jt^—
1922. szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY 5
A balatonfüredi kiállítás.
A Balatoni Szövetség igen jól sikerült borászati és kertészeti kiállítást rendezett Balatonfüreden, amelyen Rakovszky és Vass mi niszterek is megjelentek. Rakovszky Iván belügyminiszter, Vass József népjóléti miniszter, Schandl Károly földmi^lésügyi államtitkár és Da-basi Halán Móric nemzetgyűlési képviselő vasárnap délelőtt érkeztek a főváro\'sból Balatonfüredre, ahol Kolbenschlag Béla főispán és Bubics Tivader főszolgabíró a helyi hatóságokkal fogadták őket. Majd • Balaton Szövetség küldöttségének meghívására, amelyet Cséplő Ernő, a S»övetség ügybuzgó, fáradhatatlan igazgatója vezetett, megtekintették « kiállítást. A miniszterek közel 2 óra hosszat szemlélték meg kíséretükkel a gyönyörű és érdekes kiállítást és a legteljesebb elismerésüket fejezték ki a kiállítók nagyszerű munkájáért. A miniszterek ezután megtekintették ■ balatonfüredi szanatóriumot, ahol Schmidt Ferenc dr. igazgaló-fő-orvos, egyetemi magántanár fogadta és kalauzolta a magas vendégeket. Délben a miniszterek kíséretükkel Avófőre hajtattak, ahol éppen harangszentelés volt. Högyé szi Armand plébános vendégszerető háza előtt Cséry Zoltán körjegyző üdvözölte őket, majd ünnepi ebéd volt, amelyen az első pohárkö szöntőt Kolbenschlag BéU főispán a kormányzóra, Luttor Ferenc dr. balatonfüredi plebánr.i pedig a vendégekre mondotta. Délután a vendégek Akaiiban megtekintették a kegyesrendiek szőlőgazdaságát, ahonnan az igen szép kilátást élvezték a gyönyörű napsütéses magyar tengerre. A kellomesen eltöltött vasárnap után a vendégek Akaiiból az esti gyorsvonattal tértek vissza a fővárosba.
A megszállt területeinek iskoláinak ügye.
A „Zalai Közlöny" tudósítójától.
A Mezőgazdasági Kamara a szálas takarmány kivitele ellen. Az Alsódunántuti Mezőgazdasági Kamara ma felterjesztést intézett a fö\'.dmivelésügyi miniszterhez s kéri, hogy a nyári szárazságra, valamint a várható takarmányhiány ra való tekintettel, tiltsa cl a szálas takarmány kivitelét.
Nemealtett vetőmag a kisgazdáknak. Nagyatádi Szabó István földroivcléiUgyi miniszternek a nemesitett vetőmag bevezetésér*) megindított akciója ma már teljes szervezettséggel áll a többtermelés szolgálatában. A nagybirtokok nemes velőmagját szerezték meg erre a célra olyformán, hogy a nagybirtokosok részére kiadott összes kivitelt engedélyek illetékeit nemesített vetőmagban kellett leróni s ezen az uton eddig 100 vagon nemesitett vetőmag gyűlt Össze. A kiosztás vármegyénkint a gazdasági felügyelőségek utján akként történik, hogy a kisgazdák a nemesített vetőmagért ugyanolyan mennyiségű saját termésű búzát adnak cserébe.
Utánzásra méltó példa. Az esztergomi főkáptalan tőlősi ipartelepén Foky Ferenc üzemvezető kezdeményezésére az ipartelep ösz-szes munkásai elhatározták, hogy a Horthy inségakcióra — minden két héten — fizetésükből 20 koronát juttatnak.
r Hurok vonós hangszerekre elsőrendű minőségben, gyanta, vonók, vonószőr és egyéb alkatrészek kaphatók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
Akié az ifjúság, azé a jövő. Hs ezt az igazságot alkalmaznunk kellene az elrabolt területek iskoláinak sorsára, kétségbe kellene esniök mindazoknak, akik még hisznek Magyarország feltámadá-sában\'t Nem is vigasztalni, reményeket kelteni akarunk ezen beszámolóval, hanem elkeseríteni, felrázni és a kezeket ökölbeszoritani.
Inkább a középiskolák sorsáról beszélünk, hisz nz a célja a jó utódállamoknak, hogy kulturáját, saját népükkel szemben fennálló szellemi fölényüktől fosszák meg a magyarságot s így gyúrják át az intelligencia nélkül maradt népe». Anyagunkat a „Magyar Művelődés" idevágó cikkeiből vesszük.
Elvesztettünk a megcsonkítás folytán 2958-ból 1752 kisdedóvót 60 000 magyar ajkú gyermykkel; elemi iskolánk volt 16 929, elvesztettünk 10.527 et, melyekbe 355 000 magyar gyermek járt ; 532 polgári iskolából flveszett 295. Középiskolánk vo|l 624, elvesztettünk 141-et, tanítóképzőt (tanítónőképző!) 55 t, megmaradt 37 ; kereskedelmi iskolából elveszett 27 (54 közül), ó\'iási veszteségeket jelentenek e számok és gondoljunk csak vissza, hogy ezek voltak leggazdagabban ellátott és legszebb intézeteink, mert az állam ezekre fordított legnagyobb gondot. (Jellemző, hogy a 3502 állami elemi iskolából 2583 az elszakított területr; <?sik s nekünk csak 919 állami népiskolánk maradt..
Mi lesz most már e területek magyar gyermekeivel? Talán a felekezeti oktatás lesz menedékül, azonban csak addig míg az uj államok pénzbeli támogatására ezek nem azorulnuk, mert akkor vége a magyar oktatásnak 1 Polgári iskolákat nem fognak találni az idegen uralom alatt. Magyar kulturát pedig nem fog többé a serdültebb ifjú ság magába szivni,\' mert ennek védőbástyáit lerombolták az előre látó uj birtokosok. Ezt kellelt megérnünk mikor a tengersok ál dozat s a nemzetiségi tanerők sok vérizzadása után csak rövid idő kellett volna ahhoz, hogy a magyar kullura diadalát ülje az ország szélein és minden társadalmi osztályban isi
De lássuk sorba az utódállamokat, hogy e képünk teljes legyen.
Az összeomlás először a felvidéki iskolákban kezdődött. Oláhoknak, szerbeknek nem voltak tan erőik, kikkel helyettesítsék a magyarokat, de o csehek neveltek mBguknak a n>i iskoláinkban vagy legalább is teremtettek maguknak tanárokat. Slovenskónak 300 tanár jutott, akik azonban félve kerülték a beszélgetést a hasonló szaktárgyu magyar kollegákkal és hamar ki tűnt, hogy a felvidéki iskolákba is a csehek népük szemetét küldték. Az még nem is a legnogyobb eset, hogy a rózsahegyi főgimnáziumba egy lopás miatt körözött iskolaszolga került tanárnak ; kanizsai gimnáziumhoz is jött most egy tanuló, kinek osztályfőnöke hatodik osztályban egy karmester volt. Az uj tanerők be is ruházkodtak az egyes* internál usok élelmiszereivel, fehérneműivel, bútoraival. Ln hogv ment a nagy átalakító munka? Stefanek Antal ur, a tanügy vezetője nyíltan kijelentette, hogy a főcél »z, „Enjmagyarisierung", a magyar szellem kiirtása a legcélravezetőbb
módon. Az iskolák nagy részét rögtön lefoglalták, télvíz idején vertek szét intézeteket, leányinternátusokat, a magyar könyveket elégették. Husz ünnepélyeken máglyára rakták azokat, vagy befü-lötlek vele. Azonnal kötelező lett a tót nyelv bevezetése s mikor a tanuló* egy iskola bezá\'ása miatt felemelték szavukat a cseh katonák kegyetlenül megkorbácsolták őket. Az iskolákat átképezték, ugy, hogy pl. egy helybeli ötödikes gimná-zista tanuló boldogan meséli, hogy ő már mindezt tanulta Pozsonyban második osztálybatv(gÖrög, algebra, világtörténet).
1919 májusában elővették a tisztán magyar vidékek iskoláit is. Hirtelen bezárták őket azzal a fenyegetéssel, hogy csak az léphet feljebb aki cseh tanfolyamot sikerrel végig tanul. De alig jelentkezett erre valski. Volt olyan cseh gimnázium melyben összesen csak 8 tanuló iratkozott be. Nem is csoda, hisz itt megtiltották a magyarul beszélgetést, nem volt szabad régi magyar tanáraiknak köszönni 8 ezen iskolák stílusa szerint Árpád rablógyilkos. Szent István marha volt s a magyarok ellen ocsmány gúnydalokat gyár-tottalc s tanítottak be óra alatt. Bár minden romlott, agyonbukott tanulót bevettek s ingyen könyvvel, ruhával látták el őket, iskoláik üresek voltak, míg a magyar iskolákban óriási4 torlódás állott be.
A magyarok rovására még a németeket is jobban pártfogolták a ha a magyar ság a békeszerződésben biztosított kisebbségi jogára hivatkozott, azt felelték, hogy a kisebbségnek csak egy joga van: pusztulni a tót földről. Ki is tuszkolták csakhamar a tanerők százait I
Ahol kénytelenek vüllak a vidék magyarsága miatt megtűrni a magyar oktatást, oda is nngj^észt tót igazgatót tettek, délelőtt volt a tót tanítás néhány gyereknek s délután a nagyszámú magyarságnak. Mikor kath. magyar gimnáziumokat állított föl l\'ozsony, Léva, Kassa, ezeket katonákkal verték szél, más helyen meg letartóztatták azokat a szerencsétlen magyar ta nárokat, akik titokban, magán házakban bujkálva gyűjtögették össze a magyar fiukat és leányokat
Legjobban üldözték persze a magyar felekezeti iskolákat, tudván, hogy ezek a magyar szellem igazi védőbástyái s emlékeztek rá, hogy ők is mire használták föl a mi időnkben felekezeti iskoláikat 1 A kir. kath. gimnáziumokat államosították, a nyolc gimnáziummal biró piarista s a kettővel biró premontrei rendet eltiltották a tani tástól mint megbízhatatlanokat, sőt a rendek tulajdonát képező iskolaépületeket is elvették, elkergették őket rendházaikból. Ez évben pl. a piarista rend végleg elhagyta Podolint, Rózsahegyet, Stentgyör-gyöt, Kisszebent, Lévát és Selmecbányát I Pedig milyen hivatást töltöttek be e helyeken, legrégibb intézeteikben évszázadokon át I — S még a szerencsétlen magyar még Magyarországon sem neveltetheti gyermekét, mert megakadályozzák at éber Őrök I Hej, de máskép volt mindez a mi időnkben 1 Mit meg nem engedlünk nemzetiségeinknek 1 De hagyjunk fel e leverő beszámolóval s jegyezzük ide be-
fejezésül a cseh középiskolák statisztikáját 1 Slovenskóban a középiskolák 75%-s tót, 16°/«-® magyar, 90%-a németnyelvű, holott a már erősen megdolgozott 1920/21. tanévben is a tanulók arányszáma ez volt: 5697 tót, 4738 magyar, 1079 német s 1188 nagyrészt magyar j| anyanyelvű zsidó. Azt mondják Benesnek legnagyobb büszkesége a cseh szlovák állam páratlan nemzetiségi liberalizmusa és tolerantiája l (Folytatjuk.)
1
— A polgármester szabad* sága. Dr. Sabján Gyula tudvalevőleg július 15-én kezdette meg két havi szabadságát. E két havi szabadság most pénteken lejár. A polgármester, aki jelenleg Zirczen tartózkodik, minden valószínűség szerint pénteken Kanizsára érkezik, | hogy átvegye hivatalának vezetését.
— A város három havi munkája. Hogy • város közönségének némi fogalma legyen arról a munkáról, mit a város hivatalos apparátusa végez, közöljük az alábbi érdekes statisztikát: folyó évi május elsejétől augusztus 3-ig — vagyis három hó alatt — 11.712 ügydarab érkezett a városhoz. —• Ebből 11.562 nyert elintézést, ugy, hogy alig marad hátralék. — Ezen idő alatt 105 házasságkötés köttetett az anyakönyvvezető előtt és 67 kihirdetés történt.
— A kaposvári plébános bucsumlaéje. Dr. Zimmert József volt kaposvári prepost-plebános, újonnan kinevezett murakereszturi apát tegnapelőtt tartotta bucsu-míséjét a kaposvári! plébánia templomban. Dr. Zimmert a napokban foglalja el helyét Murakereszturon.
— Eljegyzés. László Babát eljegyezte Adomik Imre főhadnagy.
— A vasárnapi református Iatentlsztelet tekintettel a tűzoltó egylet jubiláris ünnepélyére, nem a megszokott időben, hanem reggel 9 órakor fog a Batthyány-utca 16. sz. alatti imaházban megtartatni.
— Benépesül iámét a reál iskola. Arról értesülünk, hogy a Sugár-uti Frigyes-laktanya katonasága, mint a tisztek és altisztek a legközelebb elfoglalják a raegüre sedett reáliskolát. Ilyenformán ismét néhány lakás meg fog ürülni.
— Vihar Budapesten. Nemcsak Kanizsán és környékén esett tegnap délután erősen, de az ország különböző részein. így éjjel jelentik nekünk telefonon, hogy Budapesten nagy vihar dühöngött, villámlással és égiháboruval.
— Idők jele. Nyitrai Imre Kinizsy utca 17. szám alatti lakos a városi tanácsnak bejelentette, hogy fabizományi iparengedélyét visszaadja, üzemét pedig beszünteti.
— Pályázati hirdetés. Kapuvár nagyközségben a községi forgalmi-adóhivatalnál egy forgalmi adótiszti állásra pályázat van hirdetve. Okmányokkal felszerelt kérvényeket Kapuvár nagyközség elöljárósága elmére 1922. szeptember hó 15-ig beadandók.
— A balatonendrédi csipke hódító kőrútja. Csipkeverő szak-tanitó-képzö tanfolyam volt julius és ougusztus hónapokban Balaton-endrédeb. A tanfolyamon az ország minden részéből 20-an vettek részt. A 20 résztvevő közül már
r <• -
ZAI.AI KÖZU1NV
1922. szrplemhez 13.
nyolcan szervezik a telepei falu jukban, a további telepek szervezése folyamatban van. Minden falu biztos megélhetést nyújt egy intelligens csipkévé, önőnek és minden t«u 40 leánya megkereshet egy ■élen 300.000-400 000 korona mun kabért.
— A kisantant lezárja c magyar határt. Bukaresti tudósítónk jelenti: A román kormány lépéseket telt a kisantant kormá nyalnál , „Merénylettervvel" kap csolalbjn, hogy egységes intézkedéssel rendeljék el Magyarország felé a határzárlatot. Ezenkívül hir szerint egyéb megtorló intézkedéseket is akarnak foganatosítani. A mngyar lomán fogolycsere-akció
ugyellyenfoimrn halasztást szenved.
— Jugoszlávia aziiksógből reaktiválja a nzajyar vasutasokat. Fővárosi szerkesztőségünknek jelentik Belgrádból: A Jugoszláv közlekedésügyi minisztérium elrendelte, hegy reaktiválják mind-
I azokat az elbocsájtott magyar mozdonyvezetőket, fűtőket és for-g.lmi hivatalnokokat, akik nem tették le a hűségesküt, de egyéb-ként politikai és erkölcsi tekintetben megbizhatzk. Erre az kényszerítene a minisztériumot, hogy az újonnan felvett tisztviselők és alkalmazottak csekély kivétellel mind kezdők, akiknek sem gyakor-l.tuk, sem szakképzettségük nincs ahhoz, hogy a vasúti szolgálat folytonosságát és zavartalanságát biztosítsák. *
— Uj tankönyvek bevezetését a kultu.zmini.fer addig, mig az UJ Iskolai szabályzat el nem készül, nem engedélyez.
— Az anyakoca. Pápán a
minap olyan eset történt, amely a
maga nemében páíjdt rltkitja. Nagy József ott.nl gazdaember m,|,cYt akarta leölni, de alig vette kése alá a visítozó állatkát, a nem messze levő ól ajtaját az anyakoca hirtelen kitörte és Nagyra támadt. A házbelieknek csak nagy-nehezen sikerült kimenteni a gazdát telette kellemetlen helyzetéből.
— í,bít» hercegérsek kör S í," ,í\'5,°*"lm»*y«\'or.xágon. I \'tt bécsi hercegérsek értesítette az elszakított területek katolikus plébánosait, hogy az egyházi igazgatást szeptember 24 én átveszi és ezt kovelöleg meglátogatja az igazgatása alá laztozó területek plébánosait.
- ~~ Haabaazurtak egy csendőrt. r.ulcács István csendőrt őr zs-szolgálaton kívül sétált Balaton boglnrwríTÁmikor egy nagyon lármás társaságot figyelmeztetett arra, hogy csendben egyen, hirtelen, minden szó nélkül »z egyik munkáskülsejű ember h.sbaszurta A a.urá, oly sulyos, hogy a hashártya és . belek egy része kifordult. Dacára a sulvos sérülésnek, a csendSrtözzsőrmester maga ment fel az orvoshoz,\' aki a sebét bevarrta és még az éjjeli vonultai Budapestir, kóiházba küldetett A tettest A,ok János sze mélyében a csendőrség elfogta és
hálába1" " ügyészség fog
— Bécsi luhaazámla. A bécsi „fvontg -cég, mely Magyarországra is dolgozik, számlát küldött egy helybeli vásárlójának, mely a kö-vetkezőket tartalmazza: 3 darab zefir-ing 6 darab gallérral 180.000 íjí?"*\' 3 mt>nogram az ingeken M00 koiona. A jelenlegi viszonyok figyelembevételével a borzasztó számokból az állapit ható meg, hogy
Ausztria nemzetközi ellenőrzés alatt.
Bécs, szeptember 12. (Saját tudósítónktól.) Seypel kancellár, a környezetéből származó hirek szerint, igen kedvező benyomásokkal es eredményekkel tért vissza Genfből. E hirek szerint sikerült elérnie, hogy egy külföldi magánbankkonzor-ciuntot, amelyben képviselve volnának francia, angol, olasz és cseh bankok, Ausztriának a népszövetség, illetve. az cm-litett államok kormányainak garanciája mellett tizenöt millió angol fontnyi hitelt ad azzal a föltétellel, hogy a hitelösszeg, felhasználása s általában Ausz-\' tria pénzügyeinek vitele ezután nemzetközi ellenőrzés alá kerül.
Azokat a hireket, amelyek arról szólnak, hogy a hitel megadásának egyik feltétele a nemzetközi csendőrség felállítása, ami a szociáldemokraták körében oly nagy ellenállással találkozik, Seypel környezetében megcáfolják. Minthogy Ausztria a maga lábán ním tud megállni és külföldi segítség nélkül menthetetlenül elpusztul, biztosra lehet venni, hogy a szociáldemokraták elvi ellenállása dacára is sikerülni fog a kancellárnak a nemzetközi pénzügyi ellenőrzés tervet az osztrák parlament többségével rövid időn beliil elfogadtatni.
— Bécsben olcióság van, mert magyar koronákba átszámítva a 3 inget a monogramotokkal nálunk nem lehetne megkapni annyiért, mint Bécsben. Ne tessék tehát megijedni a borzasztó szamoktól, nálunk nagyobb drágaság van, mint Ausztriában . . .
— Uj Iparengedélyek. A városi tanács Luszlgarttn Samu Csen-gery utcai lakosnak ecetgyártásra; o „Transdanubia" Egyesült Gőz-malmok R.-T. nak pedig henger* rovátkoló iparra adott ki engedélyt.
Társadalmi élet.
Ax Urleányob Kongregáció-jának prézese. Az Urleányok Mázi. Kongtegációjának érdemes prézesét, P. Pintér Bznvenulól, a jeles egyházi szónokot tudvalevőleg a tartományfőnök a szombat-helyi rendházba helyezte át. Ilyenformán aktuálissá válik most s préze^ kérdés, annál is inkább, mivel prézes nélkül lévén, több hete nem tartott már a Kongregáció gyűléseket.
A református nőegylet min
siló astélye. A nagykanizsai református nőegylet, mely dicséretes hllbuzgalmi és karitatív tevékeny séget fejt ki Kanizsán, október elsején nagyohbszabásu missziós tartani, melyen dr. Mistej/ I.ászióné az országos egylet elnöknője előadást fog tartani a
pogány missziókról. Előreláthatólag más neves előadók is lesznek. Az előadásokat ének, szavalat és zeneszámok fogjik élvezetessé tenni wőzö este viszont Kádár vezető-lelkész tart Istentiszteletet a Balt-hyány utcai református imaházban. Részletes műsort ennsk ideién közlünk. \'
Ujabb milliós adományok a Horthy akcióra. Az országos Inségenyhttő mozgalom javára fülöp Jozsiás szászkóburgi és gólh.i herceg egy millió koronát adományozott. - Pick György szombathelyi nagybirtokos a miniszterelnökség utján egy vagon búzát és |l« vagon tüzelőfát ajánlott fel a Horlhy-segélyakció céljaira nzzil « rendeltetéssel, hogy az adomány lehetőleg a fővárosban levő közalkalmazottak közt osztassék szét. Hát á kanizsaiak hol\'vannak?
(x) Uránia. Csütörtök, péntek „A nagy Játszma\'1 12 fel vonóéban.
Zalavármegye az Ínség akcióért. Zalavárntrgye törvényhatósági hizottsága hétfőn tartott rendes évnegyedes közgyűlésén foglalkozott a kormányzó által indított nyomorakcióval, amelynek céljaira kat. holdankint 5 kilogram búzát és tengezii, tíz kilogram burgonyái, 2—5 liter bert, a nem-termelők a harmadosztályú kereseti adó hatszorosát, n háztulaj donosokra a másodosztályú kereseti adót, takarékpénztárakra slbire a vállalati adó hatszorosát szavazták meg önkéntes adó gyanint.
—■ BőkexU adomány. Döbrössy Alajos pécd prelátus kanonok egy millió koronát ajánlott fel egy Kaposvárott építendő uj templom építési alapjára, valomint felnján-lotta n magántulajdonát képező kápolna teljes felszerelését, teljesen dijtalBnul, aminek értéke szintén meghaladja az egymillió koronát. Halála után ehez az alaphoz veg-rendeletileg még egy millió koronával hozzájárul.
(x) Uránia. Csütörtök, péntek az amerikai Pathé nagy kalandor filmje „A nagy játszma". A darab 4 részben játszódik le ; 14 és 15 én, az első két rész 12 felvonásban. A darab annak dacára, hogy kalandor kép, nem túlzásba vitt izgalmakkal, hanem erős reálitásával s különösen Anna I.utter bájos alakjával ha\', "ki kettős szerep=t játszik.
Német nyelvtanítás. Értesítem a n. é. közönséget, hogy a német beszéd- és nyelvtanítást folyó évi október hó 1 én megkezdem. Egyúttal bátorkodom fölhívni az igen tisztelt szülőket a játékdélelőttökre (Spielvormittage). A Keresztény Otthonban az ismert barátságos kis teremben gyűlnek össze a kicsinyek, ahol német versikéket és játékdalocskákat tanulnak és óvodai foglalko/átsal töltik idejű ket. Érdeklődni és jelentkezni lehet szeptember 18-tól minden délelőtt 10 órától 12-ig ugyanott. Meleg pari fogást kér Dicwock Júlia oki. óvónő és nyelvmesternő.
A nagykanizsai önk tűzoltótestület f. hó 17 iki jubiláris ünnepségére az előkészületek minden irányban befejeződtek. A nagy közönség tájékoztatása végett az ünnepséiíi programot ezúttal fel-újítjuk. F. hó 16-án este ismerkedési összejövetel a Központ-szálloda éttermében. 17 ci délelőU 9. órakor Istentisztelet az alsótem\'plom-ban. 10 órakor díszközgyűlés a városháza nagytermében. 12 óra-
kor disk felvonulás a tűzoltóság, katonaság, délivasut és a gyárak tüzcltószereivel. Délután 1 órakor társasebéd a Polgári Egylet kerthelyisége, esetleg nagytermében (melyre jelentkezni lehet a tűzoltó főpArancinoknál). Egynegyed 4 órakor a katonaság és cserkészcsapat iskola éi gyorsszerelése n felsőtemplom előtti téren. Ezután nagy diszgyakorht a Fő-uton.
— Felhívás az NTE éa a NVAC tagjaihoz. Taglistánk revíziója szükségessé válván, az NTE vezetősége ugy határozott, hogy uj belépési nyilatkozatokat bocsát ki a hiányos személyi adatok pótlása végett, melyek egyszersmind törzslapokul is fognak szolgálni. Ezen nvilatkozalok holnaptól számítandó 8 nap alatt, folyó hó 18 án este 6 óráig feltétlenül kitöltendők a titkárunkhoz juttatandók. Aki ezt elmulasztja, azt a hátralékos és folyó évi tagdijainkra való igényünk fenntartása mellett tagjaink sorából törölni fogjuk. Megjegyezzük, hogy ezen nyilatkozat kitöltése a tagoknak egyesületünkhöz való eddigi viszonyát, illetve az egyes sportszövetségek idevonatkozó szabályait (igazolási szabály stb.) érintetlenül h\'gvja. Az uj nyilatkozat űrlapjai az Er/.sébet-téri Move ujságárusitó pavillonban szerezhetők be s kitöltés után ugyanott adandók le. Kérjük tagjainkat, s a belépni szándékozó NVAC tagokat is, hogy a nyilatkozatot pontosan és olvashatóan szíveskedjenek kitölteni. Az NTE vezetősége.
(x) Uránia. Csütörtök, pén tek „A nagy játszma" 12 fel vonásban.
(x) A legnagyobb választék
divatcikkekben, úgymint gyapjú kötött kabátok, gyermek garnitúrák, férfi, női és gyermek harisnyák, féill fehér-neműek c\'sőrangu kivitelben csakis Crünbergcr divatcégnél szerezhető bc, Fő-ut 11. sz. Sugár-ut sarok.
A Robinsonok egy bájos szerelmi regény keretében egy hajótörött drámáját tárgyazza frappánsul, a művészek játéka elsőrendű s Maiken Katin, ez a bájos amerikai nő, a legszebbet és a legjobbat nyújtja a filmen. Szombaton és vasárnap pedig egy remek kalan-dorlörténet: „Dráma a hálókocsiban" kerül bemutatóra a Világmozgóban.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kanhatók SCHVARCZ DEZSÓ nél.
tx) Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, tlrcs hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyenes Lajosnál szerezhetők be. Kazinczy utca 1.
A prágai tárgyalások.
Bccs, szept. 12. Prágában gazdasági tárgyalások (ol> tak Csehország, Románia. Jugoszlávia és Lengyelország képviselői között. A tárgyaiái pk kötelező megállapodásokra ve-zettek. amelyek az illető országok közt kötendő kereskedelmi szerződéseknek fognak alapul szolgáin^ Az egyes szerződések ratifikálása és aláírása legközelebb megtörténik.
1922. szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY
5
Törvényszék.
(§) ítéletek. A nagykanizsai kir. tőrvényszék mint büntetőbíróság ifj. Potucsek Ferenc nagykanizsai hentessegédet Metz József kir. ügyész vádbeszéde után bűnösnek mondotta ki lopás vétségében és ezért másfélhavi fogházra itéite. A vádlott az ítélet ellen felebbezett. — Horváth Péter és Landi István várföldei lakosokat a büntető törvényszék szintén bűnösnek mondotta ki. Horváth Pétert lopás bűntettében éj ezért hat havi bőrtönre ítélték, Landi Istvánt pedig orgaidnság miatt öt heti fogházra. Az Ítélet jogerős.
(§) Fő tárgyalások. A nagykanizsai kir. törvényszék folyó hó 14 én, csütörtökön az alábbi ügyekben tartja meg főtárgyalását: Cserép Károly győrfiborsfalvai lakost súlyos testisértés miatt vonják felelősségre, mert Bortfán Tüskés Győrgyöt tőrkésével ugy mrllliríuur l«i, hogy gyógyulása 60 napig tartott. — Kiss Istvánné Szabó Rozália egeraractai lakost egy lopási ügyben bűnsegédi minőségben vádolja a kir. ügyészség. — Tánczos József felsöhahóli fiatal földmives saját édesapját verte meg. A rossz fiút a törvényszék fogja azülői tiszteletre tani-tani.
(§) Fehér János halálos Ité letét helybenhagyták Ismeretes még mindannyiunk előtt, Fehér János Amerikát járt erdőháti földmives eaete, aki rendkívül brutális ember volt és családiát folyton azzal fenyegette, hogy kiirtja, mig egy napon szorgalmaa IS évea fiát kicsalta az erdőbe éa ott agyonlőtte. A kanizsai biróság kötéláltali halálra itéite az apa \' azent nevére méltatlan gyermekgyilkost. Felebbezés folytán az ügy a pécsi kir. ítélőtáblához került, mely most az alsófoku biróság -Ítéletét helybenhagyta.
Most jön még Venderlics, ügye, akinél szintén semmiféle enyhítő körülmény nincsen, ugy, hogy a kir. ítélőtábla valószínűleg ezt is helyben fogia hagyni.
Az előjelek azerint ítélve, a kir. Kúria október vége felé végez ezen ügyekkel, majd kegyelemre .terjeszti fel a kormányzóhoz és Horthy őfőméltóaágálól függ, él e
fkegyelmezési jogával, vagy pedig szabad folyást enged az igazság-azolgáltatásnak.
Német bányászok harca lengyel katonasággal*
Berlinszept. 12. (Sajót tudósítónktól.) A „Tageblatt" i jelentése szerint a felsőszilé-ziai Bismarck-kohóban tegnap véres összetűzés támadt k a bányászok és a lengyel katonaság között. A kohó munkássága a bányaigazgató villája előtt tüntetett az ellen, hogy bérét lengyel pénzben fizessék ki és az igazgatót súlyosan bántalmazta. A segítségül hivott rendőrséget a tömeg lefegyverezte. Erre gyalogos osztag vonult ki, a melyet a bányászok kődobá-sokkal fogadtak. A katorták géppuskatűzzel válaszoltak. — Nyolc munkás és egy rendőrhivatalnok maradt holtan.
Regénycsarnok.
A fekete matróz.
— Oetcktiviegény. — 3
A Zalai Koxluny számira irta Havas Zsigmond
Az előbbi jeleneinek nemcsak közeli, hanem távoli szemlélői is vol-tak. Így a Metropolitan Operaház lépcsőzetén egy idősebb egyenruhás férfi állott és egy fiatal hölgy, akik szintén a legnagyobb figyelemmel kisérték az eseményeket.
— Ördöngös ogy kölyök ez a Tipson! — hahotázott az öreg.
A hölgy azonban sápadt volt és piros ajkait összeszorítva, dühtől remegve állt a férfi mellett.
— Ugy-e, Dollykám?
— Ugyan apa, nem értem, hogy tud ezen mulatni ... én inkább sirni tudnék . . . Ilyen botrányt csinálni az utcán 1 . . . Egy ember után futni a Witheway on, kicsavarni a nyakát és cipelni, mint egy mscskái . . . Hát teheti ezt egy komoly, józan úriember? Egy utcagyerek . . .
— Nem értlek, Dolly, ilyenen is bosszankodsz . . . Fred nem rossz gyerek, hisz te tudhatod a legjobban s ha valamit tesz, nem ok nélkül teszi . . . Csak egy baja van, hogy szereli a regényességet, a kalandokat, de hát ez félig meddig a mesterségével jár . . .
— Igen, a mesterségével! . . . Hát nem mondtam én mindjárt, hogy ne legyen ujsAgiró, hisz az újság irás nem foglalkozás . . . Lett volna inkább ügyvéd vagy orvos, hisz meg van a képzettsége, az egyetemen a legelsők között volt . . . KelleU neki ez a bolondság? . . . Kimaradni éj szakánkint, aztán néha hetekig elő sem kerülni I . . . Apa, én még ma visszaküldöm a gyürüt I . . .
— Na, nc légy gyerek I . . . Nézd, hallod? Hogy éljenzik . . . Hahaha pokoli egy kölyök ez, mondhatom nagyszerűen érti a szórakoztatást, biztosan megint #alamí nagy bolondságot követett el a közönség szórakoztatására és most azért éljenzik. Ennivaló egy gyerek 1 . . .
— Uiálom . . . utálom, érted api?
— No várj, majd ídcintem, ebédeljen velünk, igy legalább kimapy* rázhatja magát . . .
— Nem vagyok rá kíváncsi.
Lánya ellenkezése dacára generál
H. C. Bruce átment az utca túlsó oldatára és megcsípte az újságírót.
— Meg vagy kölyök, most én cipellek, mint te az előbb azt az urat.
Tipson meghökkent.
— Kellemes meglepetés bátyám, hogy iit találom, éppen maguk felé tartottam, mikor ez a kis izé . . . közbejött . .\'. Ön látta? . . .
t- Hogyne, hogyne, nagyon jól mulattam.
Tipson körülnézett, majd halkan igy szólt:
— Dolly nincs in?
— De igen, olt vár rád a túloldalon . . .
Tipson elpirult.
— ó is lálta ? •
— Hogyne I
— Te jó Isten! És mit szólt ?
— Hát "kérlek, dühö3, nagyon dühös . . . Kékítsd ki I Gyere 1
Átmentek a túloldalra, ahol az Operaház lépcsőzetén még mindig mozdulatlanul állt a hölgy. Mikor Tipson, ez a hatalmas amerikai féifi meglátta, olyan lett mint egy gyerek.
— Dollykám I
A leány elfordult, mintha nem is látta volna a fiut.
— Haragszol?
— Ili van a gyűrűje! . .. Olyan mozdulattal adta oda a férfinek a jegygyűrűt, mely nem tür ellentmondást. Kék szemében a harag parázslott és finom metszésű ajkán a megvetés vonaglott.
Dolly még a nők közölt is különös teremtés volt. Elleniéiben azokkal, akik a romantikát szeretik, ő csak feltétlen komoly embereket tűrt meg maga mellett. Nem szerelte a kalandokat és ki som állhatta a feltűnést. Az volt az álláspontja, hogy csak olyan férfihez megy feleségül, aki megfontolt és meggondolt, akinek olyan foglalkozása van, aminek komolyságához egy csöpp kétség sem fér. (Folyt kőv.)
Közgazdaság.
Budapest, szept. 12. (Budapesti szerkesztőségünk telefonjelentése.)
A terménytőzsdén kicsi a forgalom. A magas árak ugy az eladókat, mint a vásárlókat tartózkodóvá lelték. Az árak ugrásszerű emelkedése az összes cikkek árát drágította.
Az értékeknél a mai tőzsdén nagy volt a forgalom. A szilárdság kialakulásában különösen a nehéz fém-papirok vezettek. Az eleinte tartott áralakulással nyitó papírok ezeknek hatása alatt megszilárdullak és nagyobb vezető ériékek kisebb-nagyobb árnyereséget értek el. Afc ellátási nap igen sok darabot hozott piacra, azonban nagyon erős bankkörök és tőkecsoportok vételi megbízásai folytán a piac felvevő képessége nagy korlátok között mozgott és a piacra dobolt értékek közül nagyon sokat vettek fel.
A kulisz értékekben nagy forgalom volt, különösen bécsi biztosításokra. Sajgó és Allamvasutakban nagy tételek kerüllek eladásra. Különösen szilárd volt a Sslgó, mely 44 ezer után 66 ezerre emelkedőn. Ez a nagy ugrás nem maradt hatás nélkül és a többi értékeket is magával ragadta.
Ugy a spekuláció, mint a bankkezek mindvégig vásárlók voltak.
A vegyes értékek piacán a vegyipar, gummi és sör részvények emelkedtek. Nagyon keresetlek vollak a vasértéltok is a vaspiac egyes értékei 6—6000 koronával emelkedtek.
Valuták i
Budapest, szeptember 12. Kapolooa 0000, font 107-110 Dollár 2326-460 Francia frank 187—92, Márka 175 —10f>, Olasx lira 102-00. Osxtrák korona 2 85-2 95 Lel 1750—1800, Szokol 70—83, Svájci frank 450 -05, Dinár 2500 - 040, Lengyel márka 33—36, Hollandi forint 920-950, ftclga frank 172—176, Mva I4C0—!475,
Devizák:
Amsterdam —, Koppenliágaei-08 — 518, Krlsatláala 393—403, London —— Boriin —•— — Milano ——, — Párls —•-, Prága —•—, Stockholm; Ó30-045, Zürich —•— — Wien —— — Zágráb ÜIO—tJÖO, New-York — Varsó — —, üukareit —. Soíia —.
Zürichi zárlati
Boriin 35-5, Amsterdam —, Hollandia 205—36 New-York 5Z8.5, London 2359 -, Pária 4045. Milano 2240, Prága 1775. Buda-post 25, Zágráb 170, Vanó 7 5 Wien 00 7, Szófia 316, OtxUák bélyegzett —
Termény jelentési
Buxa (Tlsxavtdéki) 8025-8075, egyíb 8000 -8050, roii Ü100-200, takarmány árpa 0500-000 sör—, árpa —, xab 0400-500, tengeri 8300-8500, repce 14000-60i.«0, korpa 4700 - 800, kötet--.
Sertésvásár t
Felhajtá* 1700, Elkeli délig 100O, Könnyű 300—350, Közép 370-390, I. r. 405-410, Zsír 000-620, Szalonna 510—520, Lthu* xott hu» 326 —340,
Budapesti állatvásár:
Marhahús 1. r. eg&sxbcn 230—285, hátulja 255—300, eleje 225-^275, IL r. égésiben 145—105. hátulja 105-225 eleje 130—160. Növendék marha: Ij,,r. égésiben 100—107, borjú (ölött bőrb) 275—200 Késxlet : Nagy-marha 425, eladás 395, Növendék maxha 32, eladás 22, borjú 74, eladás 50, Marhabőr :<45—305, borjuWr 570-5S0. lllrka 170. Eladás 154, Faggyú 120—340.
Értékek:
Magyar hitel 5825, Osztrák hitel 1200, Hazai 8000, Jelzálog 980, Leszámítoló 1060, Kereskedelmi Bank —.—, Magyar-Olasz 400, Beocsini 51 000, Drasche 26 000, Általános szón 160 000, Szászvári 37.000. Salgótarjáni 66.300, Urikányi 52.000, Rima 14 200, Schlick8660, Guttmann 11.000. Nasici 65 000, Danica 9600, Klotild 10.200, Magyar cukor 206.000, Adria 39,500, Atlantika 4950, Ki-rálysör 5900, Bosnyák Agrár —.—, Lipták 1800, Phöbus 2900, Vasm. Villamos 5600, Gizella 4800, Kon-kordia 16.300, Déli vasút 6800.
Nagykanizsa piaci árai.

Bab 30 K
Lencse 40
M4k 300 n
Dió 120 m
Káposzta 16 K (drb 6—7 m
Burgonya 16 .
Paradicsom 30
Vöröshagyma 36 K fűzve 15
Fokhagyma 40 K füzve 10
Sárgarépa 24 K kötegje 6 „
Paprika darabja 2—3 m
Ugorka ía •
Zöldség 1 csomó S—3
Kelkáposzta 25
Kalarábé 15
Zöldbab 30
Spárgatök 10
Vajbab 36
Va] 450 „
Turó 80 „
Tejfel 1 liter 90
Tej ao „
Tojás 1 darab 14
Alma 30 a
Körte 30 „
Szilva ao „
Szőlló 40 m
Barack ószi 36 m
Vöröskáposzta 30 .
Torma 1 vastag szál 10 „
Baromfi, csirke rántani való 400
csirke sütni való 460 m
lyuk 1150
réce sovány 1 drb 350 . réce hizott 1 drb 800 B liba sovány 1 drb 500 B liba hizott 1 drb 1600-2000
A belügyminiszter Zalaegerszegen.
Budapest, szept. 12. (Saját tudósítónktól.) Rakovszky Iván belügyminiszter és Nádossy országos főkapitány ma esle Zalaegerszegre utaztak az Internálótábor megtekintésére.
A bécsi szedő-sztrájk.
Bécs, szept. 12. (Saját tudósítónktól.) Az újságok még mindig nem jelennek meg és valószinü, hogy ezen a héten még nem is tudnak megjelenni. A szedők ujabb száz százalékos fizetésemelést kértek, ugy, hogy most már heti 7—800.000 korona munkabért követelnek.
Felelős azt rkesztő Benedek Rezsó.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. v/i»ptember 13.
Apró hirdetések
<1U*I 10 Mól* 00 korona,
„o.lrll iutU tlti|>Un ■ ifcmllUtaak. Aliul k«r*«ök n»h SO ..imHk
lróK«l> fUd«. Cim » Ultiét\'*"._1"7
• VarrónOkkíiimunkiM^i I.íute t«»U> klD>l felveti ..Milton Muulll". SugU-m M ■ I
Kiadó tgy Mu t,<rm4kr»pt«n f *Ct Tekky «l «j, ttim *Ull. UtyaMM »«y lOameoö lel-
T/lelik. ___
Jó lilUlkoaal kiphiló Clm » kUdebw.
Gazdasági és koiti
magvak
őszi vetésro
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
Nigykanlsis, troitbit - Itr 10.
jó flzetóiiel felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában
Eladó házak
Ejv üzletház üzle\'i berendezéssel fóu\'vonslon, egy korcsmaház engedéllyel és berendezéssel forgalmas helyen, egy lakóhéi 3 hold telekkel. 3 lakással, Istálló-val sürgősen eladó.
Ezeken kívül löbb magán és bét-ház van eladásra előjegyezve
Aczél Ignácz
pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodáiéban
Nagykanizsa. Fö-ut 3. sz. alatt.
Magbaváló-szilvát
rohiden mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Szeszílnomltó Részvénytársaság Nagykanlma, Brzsébcttér 11.
URÚNIA MOZGÓSZINHÚZ
Tclrfon 3-13
Csütörtök — péntek
A nagy játszma
(Url b.ixdlláU)
I. ós II. rész 12 felvonásban.
Kettős főszerepben Anna I utlcr.
HELYÁRAK: Páholy ÖO K, Zsölye 45 K, Körszék 30 K, Támlás 20 K, Zártszék 16 K
Előadások : Hétköznapokon 7 ds 0 órakor, vasár- és ünnepnip 3, 5, 7 és 0 órakor.
ZAUWÁRMEGYEI SZÖVETKEZE II ÍRUFORGALMI RT. NAGYKANIZSA
VÁSÁROL:
BÚZÁT
ROZSOT
és esyíb leitnénycket »legjobb napi áras.
FÖ-UT 8 SZAM TELEFON: 123
SUrgönyelm: „FUTUW"
argent jános
modtm clptosU Oitt-Ifc t «•
Dus raktár kézzol dolgozott chevreaux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint A kézzel varrott duplatalpu
SZANDÁL
mely olcsó és kényelmes,
egyedüli készítője. w*
GrBnbwgtr Sinder éí ■«»« ugy u maguk, mint az egész rokonság novében mély fájdalomtól megtörve tudatják, hogy édes kis fiuk és szemefényük
TIBIKE
f. hó 11-én este 8 órakor Budapesten elhunyt
Drága gyermekünket f. hó 13-nn délután 2 órakor kisérjük a farkasréti temető halottas hasából utolsó útjára,
\' Nagykanizsa, 1022. évi szeptem-ber hó 12.
Zsák
Ponyva
Vetomas
Zsineg
Kötéláru
Kévekötő
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgélic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Ügyes uíságárusitók
napi pár órai könnyű munkával jó jövedelemre tehetnek szert
Horváth József
ujságárudajában.
VILÚG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
A Robinsonok
Tengeri kaland 8 felvonásban
Szombat— vasárnap
Dráma a hálókocsiban
Jön 1 Göre Gábor filmszkecs
HELYARAK: Páholy 50 K, Zsölye 36eK, 1. hely 25 K, IL hely 18 K, HL hely 1?. K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, vasár- és ünnepnap 5, 7 és 0 órakor.
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin\'ézet
NAGYKANIZSA, FÖ-UT 5 és 13
Nyomdai telefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyv-bekötéseket legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben
Szerkesz őség és kiadóhivatali telefon
78.
i
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomaton a laptulajdonosok: Zalai 6s Gyarmati könyvnyomdájában.
Aikisántánt
összeszedte teljes erejét, hogy Magyarországnak a népszövetségbe való felvételét megakadályozza A rágalmak kifogyhatatlan arzenáljából előszedte újra ismert fegyverét, - hogy hazánkat a külföld előtt befeketítse. Az ellenünk Mnditott hazugság-hadi áratban liitünö szövetségeseket nyer a bécsi emigránsokban, akik a rágalmakban hazánkat megcsonkító ellenségeinket is \'túlszárnyalják. A trianoni határ men: tén érthető izgalmakkal látják ellenségeink, liogy a külföld kezdi valójában megismerni Magyarországot és kezdi belátni azt a súlyos igazságtalanságot, .amely hazánk megcsonkításával törtéot. Kemal pasa győzelme megmutatta, hogy mennyit ér az erőszak szuronyokra épített hatalma, ha azzal szemben az elkeseredés emel fegyvert. Halálsápadtangondolnak Bukarest, Prága és Belgrádban arra, hogy mi történik akkor, ha a bilincsekbe vert Magyaország szót emelhet nyíltan a nemzetek szine előtt a népszövetségben és a megszállott részek eltiport magyarjainak szenve-dése szabadon követelheti a megtorlást zsarnokaival szemben, amelyet most még talán ideigóráig rágalmaikkal túlharsoghatnak. Félnek az elkeseredéssel színültig telt magyar pohártól, ezért törnek oly tajtékzó dühvel Magyarország ellen, hogy a népszövétségbe valófel-vétclét megakadályozzák. Jól tudják, ha egyszer meglazítják a csuklónkra vert bilincseket, könnyen akadhat egy magyar Kemal, aki a hazugság ránkboritolt sötét felhőit és a trianoni határokat is összezúzhatja. — A magyar Kemaltól fél a kisántánt, aki p megszállott területek elkeseredéséből fegyvert kovácsol zsarnokai ellen és ezért szeretné megakadályozni Magyar orsz^gfelvételét a szövetségbe.
Pasics és Benes tárgyalásai Magyarország felől.
Közös eljárás Magyarország ellen.
ficcs, szeptember 13. (Saját tudósítónktól) Pasics miniszterelnök nem tér egyhamar vissza Belgrádba, mert Marienbadbari bevárja Benes cseh miniszterelnököt, aki a népszövetség genfi tárgyalásain vesz részi. Miltclyl Benes vissza/cr Genfből, Pasiccsal igen fontos tárgyaihsai lesznek.
Ezeken a tárgyalásokon megakarják beszélni azokat a következményeket, melyeket a népszövetség határozatai folytán Jugoszláviában és Csehszlovákiában előállónak.
!gy megfogják beszelni a Csehország és Jugoszlávia közötti közös eljárást és magatartást, — ha a népszö-jetség felveszi Magyarországot tagjai közé. ,
Mértromlottakorona?
A nemzetgyűlés mai Ölése.
Budapest, s-ep\\ 13. (Saját tudósítónktól.) Huszár Károly a nemzetgyűlés mai Íiléíét fél tizenegy órakor nyitotta meg. A mai ülésen folytatták a földaelójavaslat rósz. letes tárgyalását, omelyet kisebb-nagyobb módosításokkal tárgyalnak és elfogadnak.
Az utolsó bzak.sznál Giál Ga irton a javaslat ellen beszél. Majd szünet után Seitovszky Béla veszi át .z elnöki széket.
Kállay pénzügyminiszter btter jeszti az ingatlanok és félszerrlések vagyonvállangából z.d ndó kedvez-ményekröl szóló törvényjavaslatot és kéri annak a pénzügyi bízott súghoz való utasítását bz osztályok mellőzésével.
A Ház ilyen értelemben határoz, majd Kátlay miniszter reflektál o benyújtott módosításokra.
Utána az általános keresrlndóró! szóló törvényjavaslat tárgyaláséra tértek át.
farkas Tibor (Zalaegerszey) a következő elmet ujánlja: Törvényjavaslat a községi jövedelemadóról. Gsél hozzászólása ut/n az errdeti elmet fogadják cl.
A házadóról és fényűzési lakás* adóról szóló törvényjavaslat tárgyalása következett azután.
Majd Kátlay Tibor pénzügyminiszter benyújtotta a külföldi fizetőeszközökkel elkövetett visszaélések büntetéséről szóló tör vényj\'ivaslntot.
A törvényjavaslat szerint bűn* lettet követ el és két évig terj-d-hetö börtönnel és 500 000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, hivatalvesztéssel és a politikai jogok felfüggesztésével és az értékek elkobzásánál büntetendők azok, ntik
0 pénzügyminiszter tilalma ellenére külföldi fizetőeszközökkel üzérkednek.
A lö; véilyiavazilathox n pénzügyminiszter indoklási fűz, melyben elmondjs, hogy a korona legutóbbi időben bcköyetkezc/t romlását, m\'lyet sem gazdasági, sem politikai helyzetünk nem indokol — legfőképpen a külföldi ptnzekkel űzött spekulá
ciók Idézték elö.
A javas!..tot még a szünet előtt fogják tárgyalni.
Ausztria pénzügyi rendezése.
Bécs, szept 13 (Saját tudósítónk telefonjelentése) A bécsi tőzsdén elterjedt hírek szerint — függetlenül a nagyhatalmak akciójától — egy londoni pénzügyi csoport Is foglalkozik Ausztria szanálási tervével.
Ennek a csoportnak vezetője Morgenstern londoni bankár. — Ugyancsak elterjedt hírek szerint egy svejcl csoport 20 millió svejcl frankkal hajlandó részt venni Ausztria pénzügyi rendezésében.
A belgák követelései.
Páris. szept. 13. (Sóját tudósilónktól) A belga kormány ma délelőtt átnyújtotta a nemet kormánynak a kártérítési\' ősz-szegre vonatkozó jegyzékét, amelyben követeli, hogy a németkormány legkésőbb szept. hó 15-ig teljesítse fizetési kötelezettségét, amely 100 millió aranymárkát tesz ki.
A Népszövetség ülése.
Genf, szept. 13. (Sajói tudó-silónklól.) A Népszövetség ma "délelőtt az osztrák kérdéstől tanácskozott. Meghallgatták az Ausztria pénzügyeinek felülvizsgálására kiküldött bizottság jelentését, mely ismertette az osztrák költségvetést és a zálogok kérdését. Párisi diplomáciai körökben oz a hir járja, ho^y a bizottság már meg is állapította Ausztria pénzügyi ellenőrzéseinek feltételeit.
Angol-francia ellentét
London, szept. 13. (Saját
tudósítónktól.) Az a feszültség, mely az angolok és a franoiák között Musztafa Kemal sikerei következtében támadt, még mindig nent oszlott cl. Az angol politikai körökben igen elitélö-ieg nyilatkoztak a francia sajtó lelkes hangú, a törökök győzelmeit dicsőítő híradásokról és cikkekről s komoly angol helyen állítólag lépéseket teltek aziránt, hogy Franciaországot a kisázsiai kérdésben nyilt színvallásra birják.
Szaloniki megszállása.
Belgrád, szept. 13 Az itteni Tribuna jelenti: Szaloniki ipari és kereskedelmi köreiben nagy a rémület, mert polgárháborútól tarlanak A város megbízottai a lap szerint megkérték a szerb missziót, járjon közbe annak érdekében, hogy Szalonikit szerb csapatok szállják meg. Különösen Venizclos hívei pártolják ezt a tervet
Konstantinápoly semlegessége.
Páris, szept. 13. A szövetségesek együttes lépést tettek az angorai kormánynál s figyelmeztették Musztafa Kemal basát, hogy Konstantinápoly és környékének semlegességét tartsa tiszteletben, rrtart ellenkező esetben kénytelenek trtlcn-rendszabályokal alkalmazni.
61. évfolyam 208. színi
Egyes szám ára 8 korona
Nagykanizsa, 1922 szeptember 14. Csütörtök
Ial*riiiban*T«Ufoa 78. M*|Jelrnlk uln<t|( kunt rvgKPl
2AI.AI KÖZLÖNY
1922. szeptember 14
Hír György és a román királyi család elleni „merénylet".
Budapest, szept. 13. (Saját tudósítónktól.) Egyes román lapok azt a hírt közölték, hogy a román kliályt család ellen tervezett állítólagos .merénylet"-ben Hir György nemzetgyűlési képviselő Is részi vett volna
Fővárosi szerkesztőségünk munkatársa felkereste Hlr Györgyöt. aki a következőképp nyilatkozott :
— Semmi részem sincs a .dologban". Az egész hírt csak azért koholták a románok, hogy Magyarországot kompromltálják és megakadályozzák a népszövetségbe való felvételét.
Ugyancsak ebből az ügyből kifolyólag Gömbös Gyula Igy nyilatkozol!:
— Az állítólagos .merénylethez" semmi közöm nincs.
Igen mesterkéltnek találom az egész beállítást, amelynek célját sem tudom.
A törökök előnyomulása.
Róma, szept. 13. (Saját tudósitónktól.) A török nacionalisták Kisázsia sikereitől" nagy bonyodalmakat várnak. Ugy Ítélik meg la helyzetet, hogy a török hadmüveletek rövidesen Európára is átterjednek.
Fascista mozgalmak.
Budapest, szept. 13. A nemzetgyűlés folyosóján ma igen sokat beszéltek arról a hírről, hogy Friedrich István több képviselővel egyetértésben fas. cista mozgalmat tervez s már a legközelebbi napokban kiáltvánnyal fordul a nemzethez, amelyben ezt bejelenti. Egyesek azon a véleményen voltak, hogy csak politikai mnnőverrőj van szó, melynek komoly alapja nincsen.
Friedrich István az újságírók előtt cgyébkéqj^s-következökép nyilatkozott erről a híresztelésről :
— Tény az, hogy egy ilyen fascista mozgalom folyamatban van. Azt azonban nem csinálják, az magától csinálódik. Én ezidőszerint semmiféle fascisla szervezet alakulásáról nem tudok.
A kormány körében ugy nyilatkoztak, hogy hivatalos értesülés fascista szervezetek megalakulásáról még nincsen. Ha ezek az esetleg most megalakuló szervezetek a törvények határain belül fejtik ki tevékenységüket, a kormány működésűk elé nem gördit akadályokat. A nyugalom megzavarását azonban nem fogják megengedni.
Magyarországot felveszik a Népszövetségbe.
Genf, szepl. 13. (Saját\' tudósítónktól.) Bánffy Miklós, a magyar külügyminiszter kijelentette, hogy a küldöttségekkel folytatott tárgyalásai során azt az impresz-sziót nyerte, hogy Magyarországot felveszik a Népszövetségbe.
Az ötvenéves nagykanizsai önkéntes tűzoltó testület.
ötven évvel ezelőtt Nagykanizsa város lakói ciak a városi templom félrevert harangjai utján vettek tudomást a tűzveszélyekről, ahová a városnak egy árva, négykerekű, nyomó szerkezetű fecskendőjét vontatták avatatlan kezek, ahol a &val később érkező rozoga lajtokból nyert vizzel folyt az oltás, melyet hivatott s nem hivatott egyénok parancsnokoltak s minthogy azidŐ-ben hemzsegett a város a szalma-tetőzetü házak és melléképületek-tő! — csekély szél mellett is óriási károk merültek fel.
Walbach — az akkori tornaegylet elnöke, látván ezt a lehetetlen helyzetet, megértette a város kö zönségével, hogy o tűzvészekkel eredményesen megkürdendő — ugy .hogy van, nem mehet tovább, sürgősen meg kell szervezni az önkéntes tűzoltóságot. W.lbach előtt ott állott Széchenyi gróf példája — amelynek hatása alalt kezébe vette az önkéntes tűzoltó ság megszervezését, élére állott o bizottságnak, mely a tűzoltóság megszervezésére létesült és 1881. évi október 29 én megalakult a nagykanizsai önkéntes taroltó testület 54 pártoló és 81 működő taggal.
Elnök lett Walbach Mór, jő parancsnok: Henc* Antal, alpa-rancsnok: Steizel Frigyes, mászó oszt. parancsnok: Altmonn Mihály, /. szw. oszt. parancsnok: Wolheim Félix, 11. sziv oszt. parancsnok : Kurtz János, szertárnak: Lublllv Zsigmond, segédtiszt: Knausz Boldizsár.
A Főparancsnok a polgármester előtt, a működő tagok pedig a főparancsnok előtt tettek fogadalmat.
Fájdalom — ugy az első tisztikar, valamint az első pártoló H működő tagok közül ma már egy sincs életben.
A tagokat Stirling János pécsi tűzoltóparancsnok képezte ki, aki a keidet nehézségeivel meg küzdve, nagyban hozzájárult a testület megalapozásához. Stirling távozása után Walbach elnök a továbbfejlesztés minden módját megragadta és igyekezett az önkéntes tűzoltó testületet mindjobban megalapozni, megerősíteni. Az elnök példáján felbuzdulva a tagok és a tisztikar Is mindent elkövettek az anyaglak megszerzésében és a nagyközönség i» síivesen sietett a testületnek támogatására. A városi tanács 1864 tői évi 1000 forint támogatást szavazott meg, msjd a lassankint gyűjtögetett összegbSI fokozatosan szerezték be felszereléseiket.
Mikor azután a tagok is slabi llzálódtak — rendes szolgálati szabályzatot alkottak és szigorú gyakorlatodat és őrségtartást rendszeresítettek. Az őrségi órák -este 9 órától reggel 4 óráig tartottak. Síelés időkben az őrség egy része a várost járta körül, hogy tüijelző hiányában tüz ese tén gyors értesítés érkezhessék az őrt.nyáré. Azonkívül tüzrendőri
osztályt is állítottak fel. A tűznél megsérült munkaképtelen tagok részére segélypénztárt állítottak fel, melyből a betegséghez képest megfelelő segélyezés utaltatott kl.
1878-ban Walbsch megvált elnöki tisztétől. Utódja Oroszvári) Gyula fiatal ügyvéd lett, aki Hencz Antal főparancsnokkal egyetemben nagy érdemeket szerzett a testület további fejlesztése körül.
1879-ben Knortzer György lett a testület titkára és segédtisztje. És Knortzer Györgygyei egy uj éra kezdődőt1 a testületnél — mely a mai színvonalra emelte.
Knortzernek első dolga volt egy megfelelő Irodát felállítani, az egész intézménynek megfelelő keretet adni, az irattárt rendbehozni. — Hencz Antal és Sallér Lnjos parancsnokokkal, mint segédtiszt erős kézzel belenyúlt a testület dolgaiba és csakhamar rendes mederbe terelték a testület ügyelt. Knortzer értette a tagokkal való bánásmódot, mely mihamar meghitt viszonyt teremtett ugy a tagok, mint a tagok és a tisztikar között.
Nemsokára azután saját zenekart állítottak fel, melynek élére Knobloch Frigyest szerződtették. A zenekar aajnálatos feloszlását a h íboru idézte elő, a hangszerek az Irodalmi és Művészei i Körnek adattak el.
1882 ben ugyancsak Knortzerék fáradozása folytán szerezték be a testületi zászlót, melyet ugyanazo-t év augusztus 15 én srenteltek fel.
1882-ben Oroszváry megválik elnöki székétől, utódja Lengyel Lajos v. főjegyző lett. 1885 ben Hencz Antal főparancsnok távo *ott helyéről, akinek utódjául Sallér Lsjos építőmestert választották. Az uj vezetők melegen karolták fel az egyesületet, nagy gondot fordítottak a szerek és felszerelések gyarapítására.
Az egyeaület látva, mily alapos munkát fejt kl Knortzer, tejesen szabadkezet engedtek neki, hogy reformtervelt keresztülvigye. — Knortzer György nevéhez fűződik a mentőosztály felállítása, melyet egy estély jövedelméből alspltott meg. Knortzer György neve mi-himar mindenütt Ismeretessé lelt tevékenysége révén, ugy, hogy a vármegyei tűzoltó szövetség választmányába kerül és ő képviseli • nagykanlzasi testületet a következő évben. A vármegyei szövetség Knortzert bízta meg egy tűzoltó vizsgarendszer és tankönyv fásával, amit a szövetség az 1892. évi augusztusi közgyűlésé:, e Is fogadott. Knortzer volt az első, aki testületében a vizsgarendszert alkalmazta és azontúl már csak virsgázott egyének vállalhattak tiszti állást. Knortzer >jy°\'gy neve ismertté lett nemcsak a Vármegye, de a szomszédos vármegyék tűzoltóságainál is, ahol tankönyvét alkalmazva, jelentői eredményeket értek el. A kanizsd tűzoltóság vezetése teljesen az 6 kezébo került és Igy mind többen
és többen léptek be az egycsü letbe. Knortzert 1893. évi januú 22-én főparancsnokká választották Ezen állásában azután egyéniségé nek teljes latbavetésével oly mun kásságot fejtett ki, hogy amikor szövetség székhelyét Nsgykanlzsár helyezték át — ai 1898 juniu 7 én tartott közgyűlésen a szövet ség elnökévé választották.
Knortzer főparancsnok főgond ját a szerek szaporítása és karban tartása képezte. A meglevő gépe xeteket egy négykerekű forgathat-22 méteres és egy 22 lóerő* négy hengeres benzinmotor géppel, kocsifecskendővel, 3 mozdony é billcnöszerkezetü fecskendővel, -három keréken nyugvó 16 métere géplétrával, támrudas cssvarhajtó kával és drótkötéllel ellátott 1! méteres létrával, legénységet szál litó gépkocsival és sok egyél modern eszközzel szaporította.
Az egylet fennállása óta 11\' tűzoltó bajtárs halt el. Ritka Lajos, Vadász József, Pető Istvii és Keszthelyi Sándor pedig hős halált haltak a becsület mezején
Az ötven év alatt — eltekintve kisebb sérülésektől — a tagoka nagyobb baleaet hivatáauk teljesi tése közben nem érte.
A testület jelenlegi elnöke dr Ssbján Gyula polgármester, aki t közügyek iránti meleg szeretetéve karolta fel a testület ügyelt. Titkái Fenyvesi Sándor, ügyész dri Friec Ödön, orvos dr. Síigethy Károly pénztáros Poredus Antal. Választ mány: Dr. Piihál Viktor, Geii Viktor, csapit Sommer Ignác, Nith Norbert, Bayer Vince, Fatér Mihály Irmler József, Blankenberg Imre, Bazsó József és Nikicser József Póttagok: Dr. Kaufman Lajos és Frank Jenő. Számvizsgálók : Németh Gyulo, Eperjesy Gábor, Waligurszky Antal. Működő tiaztikar: Főparancsnok : Knortzer György. Al-parancsnok : Székely Nándor. Sza-kaazparancsnokok : Brück Sándor, Nováth István. Tiszteletbeli szakasz-parancsnok: Heffer József. Segédtiszt : Fenyvesi Sándor. Rajvezetők : Nikicsor József, Folkmayer József. Mentőoszt. par.: Dr. Ollop Mór. Orvos : Dr. Szigethy Károly.
A testület most vasárnap tartja fennállásának 50 évea jubileumát n.gy ünnepségek keretében, melyre Kállsy Tibor pénzügyminiszter is lejön Budapestről.
A tűzoltótestület jubiláris ünnepe ugyancsak az 8 magánünnepe, — de Kanizsa városának ünnepe éa oly nagyszabásúnak ígérkezik, melyre nem volt egyhamar példa Kanizsán,
A kanizsai sörgyár — munkásaiért.
A nagykanizsai sörgyár a mai rendkívüli nehéz megélhetési viszonyokra való tekintettel további intézkedésig ugy segít munkásain, hogy 30 koronáért adja nekik a lisztnek kilóját. Ha elgondoljuk, hogy legalább 143 mun. káscsalád részesül a gyár kedvezményes ellátásában, elképzelhetjük, hogy mit jelent ez a gyár vezetőségének.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
1922. szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY 5
— KáU«y miniszter kanizsai ntja. Arról értesülünk, hogy dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter o vasérnapl tűzoltó ünnepségre o déli jíyoisvonattol titkárával, dr. Paul Ütvén miniszteri titkArrnl ér kezik Kanizsára. A miniszter léizl ÍOg venni a délutáni ünnepségeken, az esti banketten és még az éjjel visszautazik Budapestre. A jövö hó folyamén a mir.isztrr hosszabb időt szándékozik Nagykanizsán hivei kőzött tölteni.
— A berlini nagykövet Kanizsán. Báró Enxmlch Gusztáv berlini követ tegnap este a 9 óra 20 p. gyorsvonattal Nagykanizsára érkezett. A követ látogatása szi goruan magánjellegű, llt tartózkodása alatt Záborszky Zoltán állam-jegyintézeti igazgató vendége lesz.
— A városi közgyűlés, mely eredetileg erre a hétre volt tervezve — csak a jövő héten lesz
"megtartva, melyen már a szabod » ságáról visszaérkezett dr. Sabján Gyula polgármester fog elnökölni.
— A levéltárnoki állna. Füredi János városi levéltárnok nyugdíj az ásáv 1 kapcsolatban fclmeiül utódjának a kérdése is. Hirlik, hogy az áHás Nagykai^zsának törvényhatósági jogú várossá való emeléséig csak ideiglenesen lesz betöltve. Az állást Priklcr Gyula városi iktató fogja elnyerni, mint aki tud\'-*, szorgalom, komolyság éa egyebek szempontjából is a legalkalmasabb az állás betöltésére. Priklernek levéltirnokká való megválasztása feltétlenül bizonyos.
— Áthelyezés. Matek Ilonát, a helybeli községi óvodába beosz-tott óvónőt a kultuszminiszter a szombathelyi állami gyermekmenhelyhez. osztotta be gyermekgondozónőnek.
A csehek Zalavármegyét is el akarnák szakítani Magyarországtól.
A csehek feltűnést keltő memoranduma a békeblzolUág előtt.
Prága, szept. 13. (Saját tudósítónktól) A „Prager Tagblatt" ma reggeli száma egy feltűnést keltő memorandumot közöl, melyet annak idején a csehek terjesztettek a cseh-jugoszláv korridor ügyeben a párisi békebizottság elé.
A memorandum első pontja a tartós béke megvalósítására azt javasolja, hegy a magyarokat és németeket el kell választani egymástól területileg is. Ennek megvalósítását a memorandum második pontja realizálja oly módon, hogy Magyarország nyugati szélén néhány megyét, köztük Sopron-, Vas- és Zalavármegyét Magyarországtól el kell venni és vagy cseh vagy jugoszláv fenhatóság alá kell helyezni.
A megszállt területek iskoláinak ügye.
Nem engedélyezték 6-lk gyógyszertárat. A vár-megyo törvényhatósági n Nagy kanizsán létesítendő 6 ik gyógytárnak felállítását nem engedélyezte, Ugyancsak elutasította a Kővágóőrsön felállítani szándékolt gyógy-szertáriránti engedélyezési kérelmét.
— ínyyen kenyérosztogatás. N&gy csődület támadt tegnap délelőtt az egyébként is erősfor-galmu hetiplr-con a Király-sörgyár kocsija körül. A gyár legújabb alapítása a Király-kényéi gyár — ugyanis meg akarta Ismertetni nagyközönséggel és a vidékről vásárra bejött vidékiekkel az uj gyár készítményeit. Hogy ezt kellő formában és sikerrel megtehesse, valóban amerikai zsánerű módját a reklámnak találta kl: ingyen osztogatta nz egy kocsira v<tló finom ropogós, Izleles süteményeit. Kiflit, zsemlyé>, cipót és kenyeret. Természetesen óriási csődület támadt a koc i körű\', mindenki akart, egy ingyen süteményhez jutni éa a nagy, telve rakott kocsi egy fél óra alatt üres volt. Mindenki boldogan sietett haza Ingyen kenyerével. E» a gyár is ügyosen elérte célját: a legszélesebb körben megismertette nagyszerü késxltmé nyelt■ A kenyérgyár voltakép Kaiser sörgyári igazgató eszméje, aki az uj Intézménnyel nagyban hozzájárult a simább közellátáshoz is. A „Zalai Közlöny" munkatársa tegnap künn volt a Király sörgyár hatnlmns telepén, ahol a/ uj ke-nyérgvár létesült és holnapi szá-munkbnn részletesen be fog számolni a látogatásáról.
A „Zalai Közlöny
Mint emiitettük, egyfdül n csehek tudták iskoláikat rögtön megfelelő számú (ha nem is megfelelő erkölcsű) „tanerőkkel44 ellátni s ez a kőjülmény egy ideig biztatóiéig hatolt az erdélyi és az S. H. S. állam iskolaügyére. Ma azonban Erdélyben n szánalmas a helyzet. Az állomi iskolákat teljesen átvették. n felekezeti Iskolák működését >edig folyton akodályozzák és z«k-itjAV.. A felekezetek derék tanárainak örökös nélkülözés, guny, fe-nyegetéz, igazságtalan büntetés és üldöztetés az osztályrészük. Ok hozzák a legnogyobb áldozatot e területeken « magyar kálturéért. Persze sok iskolát az onyagi erők hiánya miatt is már be kellett szüntetni. Hogy pótolják a tanerőket még nagyszerű tanárképzőt is állítottak fel Kolozsvárott, melyet azonban az oláh vezetőség betiltott. Igen nehéz a helyzet a tankönyvekkel is, mert egy rendelet értelmében magyar állampolgártól Irt, vagy Magyarországon kiadott könyvet nem stábod használni; igy ujakról kellett gondoskodni ami igen nehéz volt a tonterv teljes átalakítása iránt.
Nagy gond a magyar szülőknek gyermekeik iskoláztatása azért Is, ir.ert az iskola fenntartók birtokainak elvevése miatt nekik kell hozzájárulni az iskola fenntartásához, uml 900—1000 lelt tesz ki (ami a pénzünkön 170-180000 K.) uiégis hazafias érzésüktől s az elkeseredéstől hajtva tódulnak g\\ ermekek a magyar iskolába. így
pl. a temesvári piarista gimnáziumnak legutóbb 1200 tanulója volt. Az ilyen lelkes ifjúságon persze az oláhositás »em fog; Kolozsvárott pl. az év végi vizsgán még olvasni sem tudtak. Igar, hogy tanáraik sem járnak előttük jó példával, mert már a harmadik terminust szabták eléjük az átképző vizsga letevésére. Nem Igen hajlik a gyargerincl
Ha nem hajlik, hát mojd törik I Ex lett a jó délszlávoknak a jelszava. ElsŐ intézkedéseikben a MAV. és a református kóláit szüntették meg, ugy. hogy ma a Dráván tul egy magyar iskola sem áll fönn. A Muroközben h a Vendvidéken Is csok a 28 alsólendvavidéki községben hagytak meg kényszerűségből a magyar nyelvű tanítást.
Az u. n. Vajdaságban nem jar hattak el mindjárt ilyen röviden a a magyarsággal, mert itt majdnem csak többségben vannak. Igaz, hogy Pancsován, Nagykikindán s Nagybecskereken bezárták a ma
tudósilójától. (Folyt, és vége)
gyar Iskolákat s c*ak bujkálva, magánházakban taniihattak tovább a magyar tanárok, egyébként azonban u szakerők hiánya miatt sok középiskolában csak azt a változást hozták be, hogy a szerb nyelvet, földrajzot és történelmet Is kellett tanítani. 1920 tavaszán azonban lekuj\'ott a villám. Le kellett tennie mindenkinek a hűségesküt a szerb királynak. L-gtőbb magyar tisztviselő és tanár ezt nem tartolta lelkiismeretével összeegyeztethetőnek, pedig az ott levő ma-ryardAg érdekében csak kívánatos ett volna maradásuk l Ezeket kiutasították az o\'szágból, megszűntek a magyar Iskolák, a magyar tanulók nagyreszt szétszóiódtak 1 A szerbesllés rettenetes igazság tolansággal törlént. Mindenkit szerb anyanyelvűnek deklaráltak akinek neve szláv hangzású (les vlcs végű) vagy értelmű (Horváth, Bosnyák, Tóth) volt, sőt okkor li, h« vala-incly szülője r legkisebb mértékben is beszélte a szerb nyelvet I Exek mind csak szerb iskolába ját hatlak. Középfokú iskolát a kisebbségek még egyáltalában nem tarthatn.k fenn. Egyetlen engedmény, hogy h. sok magyar tanuló v.n, ezért a francia vagy német helyett a m-jyar nyelv tanulását választhatják I sjíncs tehát ezen területen sem önálló rnsgysr gimnázium, lem reáliskola, sem lanitó vagy tanítónőképző. A magyar ifjúságot a magyar főiskolák látogatásától is teljesen eltiltották. A .zerbek, • cseh mestereik szellemébe*, működve, a vallásoktatást Is eltörölték s a hitoktatókat kitiltották az Iskolából!
Ha mindez Így megy tovább a magyorság fejlődésire itt sírkövet lehet borítani I .Nyelvében él » nemzeti" Mivel pedig e hóditók ravasz és erőszakos, munkájukkal, . békeszerződésnek"*!, örökös láb-baltipráaável a magyarság anyanyelvét akarják megtörni — azért lindenütt haldoklik, pusztul . magyar faji Aki azonban csak haldoklik, azt még talpra lehet állítani, ha Idejében segítségére m-gyünVI Nem engedhetjük, hogy véreink ily cauf halállal pusztul janak ell__
Gyaimakek baoltása.
Most vasárnap délután Rácz éa God. tiszti orvosok mindazon gyermekeket, .kik . májusi oltásról lemaradtak, . városházán be fogják o\'tanl. Ugyancsak Klskonl-zs«n dr. Fodor Aladár végzi akkor az oltásokat.
— X villamos forgóáram a Caengeri-utcában a sorompótól délre már teljesen be van vezetve és mindenki dicséri a tlwta erSs világítást.
— Felülvizsgálják a tanítói Javadalmakat. A kultuszmlnlsz. ter törvényes felhatalmazást kapott arra, hogy az állami segélyt élvező nem állami elemi iskolai tanítók és ugyanolyan jellegű óvónői állmokat felülvizsgálat alá vegye abból a szempontból, hogy az államháztartás változott viszony, között az állami segélyezés továbbr. is indokolt e. Felhatalmazást k.pott •rra is, hogy . felülvizsgálat eredményéhez képest állami támogatásban nem részesíthető állások után adott állami segélyt beszüntesse. E felhatalmazás alapján . kultuszminiszter rendeletet .dott ki, rnely-ben részletesen intézkedik a szóbanforgó állások felülvizsgálásáról.
— Jnio.xláTlat«lttnka»r»t
ba vasúti anyagát. A Közép-európai Kurír belgrádi tudósítója jelenti: A jugoszláv közlekedésügyi miniszter a legutóbb tartott pénzügyi bizottság ülésén nígyml lló-
négyszázkilencvenháromezer dinár értékű hitelengedélyt kért azáll.m-v.sut v.sutl anyagánsk beszerzésére. Az anyagot Magyarországtól
akarja vásárolni, de .z 1923. évi
jóvátétel számlájára.
— A *alaeg«raMgla»M*fí»8 talap. A zalaegerszegi szeszfőző telep ügye megint halasztást .zenved. A legutóbbi városi közgyűlésen sem döntöttek az áthelyezésében, hanem Kuliff.y Kálmán
A velencei konferencia.
Bécs, szeptember 13. (Saját tudósítónktól.) Berlini lapok arról adnak hírt a londoni „Uaity Express" távirata alapján, hogy a szövetségesek elejtették a velencei konforcncia tervét.
javaslatára ujabb, több tagból álló szakértői bizottságot küldött kl a gyűlés, hogy különösen gazdálkodási szempontból vizsgálják meg jól a kérdést.
— 7 im t"\'jomn.gr»d millió forgalmi adó. A zalaegerszegi otazágos vásár nsgyon forgalmas volt. Messze vldékrőlts Számosan jöttek. Felhajtottak 3000 drb. szarvasmarhát is lovat, melyből 850 cserélt g.zdát. Forgalmi adóból tgu és háromnegyed millió korona folyt be.
— Nagy aaarancaétlanaág a Dunán. A Középeurópai Kurírnak Zlmonyból jelentik : \\ közelmúlt napokban nagy azerancaíttenség történt » Dunán. Egy Kovlnban kukoricával megrakott nagy csónakot a Duna hullámai és »z erős vihar felborította. Utasai közül csak hárman tudtak kiúszni . partra, a többi öl a vlzbefult. A szerencsétlenség Idejében egy lélek sem volt a közelben. A holttesteket még nem sikerült megtalálni.
_ Mése.betek xásalaja. A newyorki kikötő h.tóságának nagy meglepetést okozott nemrégiben egy befutó hajó, mert a hajó árbocán még sohssem látott lobogót lengetett a szél. Elöször azt hitték, hogy ragályos betegség tört kl a hajón, amit azonban a tengerészek zászlónyelve sárga lobogóval jelez. A kapitány azután fölvilágoaltotta a rívőrökel, hogy az uj zászló a mézeshetek zászlaja s azért húzatta fel, mert a hajón nem kevesebb, mint tizenöt nászutaspár turbékolt, akik mind amerik.l.k, de Európában kötöttek házasságok.
KOZLQNV
fl külügyi bizottság ujabb összehívása.
Budapest, szept. 13. (Fővárosi szerkesztőségünk teWon-jelentése.) A külügyi bizottság ma ülést tartott. A kulugyt
bizottság taglai a nagy külpolitikai ese-ényekre vató tekm tettel a bizottságot később újból akarjak összehívni. Andrássy Gyula gróf ki is jelentette, hogy megvárják a népszövetség ülését és gróf Bánffy Miklós hazaérkezeset, amikor is egy nagyobb külpolitikai megbeszélésre szándékoznak összehívni a bizottságot. _
_4__
— Uj gyógyaaerteirok a megyében. A vármegye legutóbbi közgyűlésén Lenti és Balatonfüred községekben uj gyógyazei tárok fel-állitáaát engedélyezte.
— Szerb caalndokat telepit le M S. H. S. kormány Bánátban. A KÖJÍpeurópal Kurírnak Belgrádból jelenllk : Jugoszlávia uj agrár programjával kapcsolatban megkezdődölt n Bánát és a horvát vajdaság területein a azerb kolonirálás. Bánálban eddig nyolc uj községet léteaitettek, melyek részérc kiutalták már a telkeket és elszállították a jelentkezett szerb telepeaeket, kik az épilkezést állami segéllyel megkezdték. A telepetek lélekszáma 3600. Ezek közül 2600 boszniai család, a többi dalmáciai éa azerb regátbell szegény lakoaságból kerül ki a kolonizálás. Csokonlcs gróf ernöházl, Széchenyi gróf kisoroszi éa Batthyányi gróf oroazlámosi birtokán \'a folyamatban van.
Társadalmi élet
- Mária leányok előadása a kórházban. A derék Mária leányok kisded csoportja sikerült hu tnoros előadást rendezett a kórház ban. Ahol a szenvedés, a sajgó fájdalom, a betegség és sóhsj lakozik, — néhány perero besütött az élet\' kedv mosolya, az öröm sugara. Ke délycs, szórakozó előadást tartottuk a koDgrcganfsták. Előadásra került .A divatos cselédek" cimü szinmü, melyben Dézsányi Rizsi, Bognár Margit, Ko\'lár Mariska, Baly Erzsébet ügyes játékukkal különösen kitüntették magukat. A többi szerep lók is mind szépen játszottak. A színdarabot Emanuella nővér tani totta bo finom müérzékkcl. Az elő adást most vasárnap esto meg fogják ismételni, melyre a közönséget szívesen látják.\'
— A népegészségügyi ki áliitáa. A kanizsai népegészség ügyi kiállítás n«gy anyaga végre Kanizsára érkezett és tegnap szállították a Rozgonyi-u\'cai iskola tornatermébe, ahol a kiállítást rendezni fogják. Majlhcnyi tanár most rendezi az előadássorozatokat és megbeszéli az orvosokkal az előadások témáját. A rendezőbizott-ság a kiállítás megnyitását vasárnapra tervezi, hogy a/on u pénz ügyminiszter is rcsztvehetne.
— A Horthy-akcló javára
Wcnckheim Dénes grof 1000 000 koronát, Mészáros Jmos érseki hely-nök 50.000 koronát, a budapesti kávésok ipartestülete 10.000 koronát, a Sajóvö\'gyi Fatcimelő R-T., a Fatcrmelő éa Faipiri R. T és a Magyar Országos Fatcnnclö R -T. tíz vagon tűzifát bocsájtott a belügyminiszter rcndolkozéséro. A Fihr monikal társiság az Inségakctó ja vára szeptember 18 Én a magyar királyi Operaházben rcnJkivüli díszhangversenyt rendez és annak teljes jövedelmit a mozgalom céljaira juttatja.
— Az urnagyttjtós ered ménye. A bájos kanizsai úrhölgyek, akik a M.gyurországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyugdíj-egylet magasztos emberbaráti céljaira vasárnap a város különböző részcin gyűjtöttek — tizenegyezer koronát gyűjtöttek összesen a humanizmus oltárára.
(x) Uráuia. Csütörtök, péntek „A nagy játszma" 12 felvonásban.
— A mezítlábas gyerute kekért. Az az a ken, melyet dr. Szabó L-.jos kir. főűgyés?, dr. Kencdy Inra Ítélőtáblai bíró, ca dr. Krátky litván városi főj -gyxŐ, helyettes polgármester indítottak, a legmesszebbmenő mozgalmat indit n nincstelen svegénv gyermekek fclsegélyo^ése, cipővel él ruhával való ellátása érdekében. A vezetőség tegnap megkérte dr. Kállay pénzügyminisztert, dr. Bitthyány-Strattmann László herceget, dr. Rott Nándor megyéspüspököt, dr. Kolbencchlag Béla főispánt a fŐ védnökségek elfogadísAra. Most pedig az összes társadalmi é< jótékony egyesületek bevonásával arra törekszenek, hogy a megfelelő unyngiakat előteremtsék. —• Ezért tervbe vették gyűjtések indítását, mezítlábas gyermekni p megtorlását, több hangverseny rendezését, urnogyüjlést stb. stb. N-vgykanizsa hazafias közönsége nem aárkózha-tik el — amikor egy oly humánus munkáról van szó, mint a szerencsétlen nyomorgó és meztelen magyar gyermekek felruházása és mindenki kell, hogy tehetségéhez mérten hozzájáruljon a „magyar jövő" megmentéséhez.
— Muraközlek találkozója Kanizsán. Muraközi magyar testvéreink, kik a bitorlók elől menekültek az édes mogyar Anya kebelére — elhatározták, hogy valószínűleg e hó 25 én a Polgári Egylet nagytermében — barátságos testvéri összejövetelt tai tanok, hogy testvéri sa-ó mellett visszaidézzék azokat a boldog időket, mikor nem taposta még a szent magyar föld-t idegen h^dal^-bocs-korn. — Az összejövetelre lejön Molnár Dczjö nyug. altábornagy, a Muraközi Szövetség elnöke és Zadravetz htvin a m. klr. honvédség téboii püspöke.
— A „Stefánia Sz3vetaóg" sorsjegyei. Az Országo-s S\'efánia Szövetség aorsjegyhuznsa mrgej-tetvén, a kanizsai borsjegy tulajdonosok közül a következők sorsjegyei nyertek : nz 500. számú gyer mekruhát, 7127. sz. 2 kg. cukrot, 7377. sz. 100 K, gyermekjáték: 7236, 7472, 7562, 7851. A.on sors-
jegyek is nyertek, melyeknek három utolsó száma\'az elábbinkkal
megegyezik: 468, 0i8, 035. 062, 098. 117, 170, 196, 230, 247, 276, 310, 312, 437, ,456, 469, 490, 510, 543, 606, 613/675, 687, 743, 792, 796, 797, 833, 897, 922, 954. Akik
nek sorsjegyei nem nyertek, azok részére kárpótlásul n sorsjegy árát visszatérítjük olyképpen, hogy két vagy több sorsj-gyért 20 koronáért olcsóbban adjuk a .Magyar Anyák* n&ptárAt.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, b/illiánsokat, aranyjogakai és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavilások, valamint uj ékszerek legszebb kitételben .leg-jutányosabb árban késf ülnek: Fxled József ékszerész, Sugár itt 2. (Fö tér és Sugár ut sarok.) 4 közép iskolái végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) A modern táncot a leg
dccemebben pár óra a\'att megtanitji Adorjánne Mayersberg Frida lánc-lanftrnó külön csoportban vagy magánórán. Van felnőu-, deák ós gyermektanfolyam, melyre beiratkozni m g Uhe; egész nap a Kaszicób»n (x) Uránia. Csütörtök, pán tek „A nagy játszma" 12 fel vonásban.
(x) Felkérem a\', összes nagykanizsai vendéglősöd és szeszes italmérőket, hogy az 1903. XLVIl t.-c. értelmében a borkczilési eljárásról szóló törvény rendelk-rzésciro vonatkozó táblázató\', — mely a Gutenberg nyomdában már megrendelte tett — a következmények clkcrüléso végett azonnal szerezzék ba. — A vendéglősök és pincérek szakcsoportjának elnöke.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kap hatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
(x) Uránia. Csüiőrlök, péntek az amerikai Pothé nngy kalandor filmje „^ nagy játszma". A darab 4 részben játazódik le ; 14 és 15 én, az első két rést 12 felvonásban. A darnb annok dacára, hogy kalandor kép, nem túlzásba vitt izgalmakkal, h-mem erős reálitás&val s különösen Anna Lutter bájos alakjával hat, aki kettős szerepst játszik.
Aranyat, ezüstöt éa brilliánsot legmagasabb napi áron veszek. Kopár A. órás és ékszerész, Nagykanizsa, Deák-tér 12. az.
(x) A legnagyobb választók divatcikkekben, úgymint gyapjú kötött kabátok, gyermek garnitúrák, férfi, női és gyermek harisnyák, féi fi fehér-nemüek elsőrangú kivitelben csakis Grünbcrgor divatcégnél szerezhető be, Fő-ut 11. »z. Sugár-ut satok.
(x) A Vltágmozgó szombaton és vasárnap nagy premier-estét tatt, s ez alkalommal a .Dráma a hálókocsiban" cimü csodás kalandor-drámát mutatja be, melyről a külföldi szaksajtó, különösen a francU és német, a legnagyobb clrog\'dta-tas hangján hozták meg kritikájukat.
1922. szeptember 14.
A nagykanizsai fűszer- és gyarmatáru
kereskedők legújabban megállapított árai.
Jeleztük, hogy a nagykanizsai fűszer- és gyarmatáru kereskedők a rendőrhatóság közbejöttével uj árakat állapítottak meg n mai koiona értékének megfelelően. Az uj árUc a következők: Cukor, kristály Uport 1 k*. 410 K, Cukor, kocka Import 520 K, Só, zocakó-val számítva 16 K, Ltat 0-ás, 2-es, 6 OS, rozB, búzadara napi m*loroár meg 109/,, Rió kávé, nyera 800 K, Santos kávé, nvers 1100 K, Guatemala nyers 1360 K, Rió kávé, pörkölt 1000 K, Sanlos kévé, pörkólt 1300 K, Guatemala kávé. pörkölt 1700 K, Franck-kávé 480 K, Szít kivé 300 K, Uhu kávé 460 K, Miláta kávé 260 K, Füge kávé 520 K, Rizs Burmah 220 K, Riza, fény. Rnngooti 260 K, Riza, fény. P.tnn 280 K, Rizs, olasz Karolin\' 320 K, Cscso, Korlf 1080 K, Csokoládé, btlfóldi 1160 K, külföldi príma 1600 K, Bora, egész, fekete 800 K, törött, fekele 900 K, Fahéj, egész. 900 K, töröl t 1000 K. Paprika, prima, éd.-s, nemes 1200 K, félédes 800 K. Szegfűszeg 2400 K, Sz.-gfüfeorj 600 K, Kömény, hollundi 1400 K, Árpakása, finom 140 Kj goromba 100 K, Dióbél, feles 800 K, Eceteszenci.i 10»/e 1 It. 65 K, Etelecet 6°l, 1 !t. 38 K, Ziemlyemr>f««a l kg. 160 K, Tarhonya 220 K, Leve»lé>xta 220 K, M.cc roti prima 240 K, Kemé-nyllfi, buza 360 K, príma rlí» 480 K, Lugkö 100% 240 K, 128% 280 K, Ki istálysróda 48 K, Kékitő, finom 1 üveg 40 K, korona, Juno 1 üveg 64 K. Mo\'óaznppan príma 1 d.b. V- 96 K, \'/. 120 K, \'/, 240 K, Gyerlya, E\'eclra, 400 gr. 1 csomag 180 K, l.una 500 gr. 1 csomag 280 K, Flóra 500 gr. 1 csomag 380 K, Döi zflvászon 1 ív 36 K, Dörzspi\'pir 1 iv 8 K, Pergament-papir 1 iv 30 K, Bífözözslneg 5 deka 1 g. 55 K, G.ufa, belföldi 1 dob. 6 K, külföld! 1 dob. 7 K, 200-3. 1 dob. 8 K, Petroleum I It. 96 K, Denal uráli szesz üveggel 1 llr. 190 K, Rum, 40\' 1 Itr. 1 üveg 380 K, 50" 1 llr. 1 üveg 480 K, 60\' 1 Itr. 1 üveg 580 K, Tea, Souchong 1 deka 14 K, Pecco Orange 1 deka 20 K, Ciászér-keverék 1 deka 26 K, Élesztő 1 d*ka 3V) K, Étolaj prima 1 kg. 900 K, Sülöpor 1 levél 16 K, Vaníliás cukor 1 levél 16 K, Vnv por, kicsi 1 drb. 2 K, nagy 4 K, Piskóta 1 doboz 150 K, Cukorka, superior 1 deka 8 K Ementhali s.ijt 1 deka 9 K, Trappista sajt 1 deka 4 K, L\'plói módra luró 1 del-.a 3 60 K. Keserűvíz. Hunyady 1 üveg 110 K. Ferenc Józaef 110 K, Igmándi nagy 120 K, kicsiny 70 K, Aguesviz IV, Itr. 100 K Eten árok 3\'/0 forgalmi adó fcl-azáinitása és készpénzfizetés mellett érlrndők.
Összeütközések Felső Sziléziában.
Berlin, szeptember 13. (Saját tudósítónktól.) A Ratibor mel-letti bauervitzi pályaudvaron
n rendőrök és munkások között nagy összetűzés volt. — Egy munkást megöltek, hármat su lyosan megsebesítettek.
.7~ »■
1922. szeptember 14.
Regénycsarnok.
A fekete matróz.
— lítloktivrogíny. — 4
,AZ«l*i Kóilonysúnüi* Irt* Havas Zsigmond
Tipson a ház régi barálja volt. Dollyvai majdnem együtt gyerekeskedett és igv lassan öltszeszokiak, dacára annak, hogy Tipson és ő sokban különböztek egymástól. Tip son vakmerő voU a végletekig és képes volt egy kis elismerésért az életét százszor is kockára tenni. Már gyermekkorában is állandóan kimn. radt éjszakánkint hazulról és ki tudja, merre csatangolva, három na pon is három éjszakán át néha szi nét sem látták. Ilyenkor természete, sen volt otthon büntetés és egyéb, a kis Frcd azonban fel sem vette azt, hanem az első alkalomkor ismét elszökött a szülói háztól. Késóbb azonban komolyabb lett, egymásután végezte el Iskoláit s egyelőm! tanulmányait kitűnően végezto el. Ügyvédi pályára lépell és szép jövőnek nézett elébe. Ebbon ni időben jegyezte el ifjúkori pajtását, a szőke-hajú, kékszemű Dollyt, aki szívesen mondott igent, mert hiszen Tipson komoly volt, megfontolt és csendes természetű Egyszer azonban beütött B villám. Valami bűntettet követtek el Newyorkban, a rendőrség hiába kereste hónapokon keresztül a tette-seket és egy napon azlán Fred Tipson ügyvédnek szenzációs cikkei jelentek meg az egyik nagy világlapban a bűntettre vonatkozólag. A cikkek alapján a rendőrség rövid Idő alatl elcsípte a bűnösöket, Tipson. nak megköszönte a segítséget 6s a fiatal ügyvéd egy szép napon ott\' hagyta mesterségét és újságíró lelt. Valósággul bolondji lelt ennek a foglalkozásnak, dc hamarosan a menyasszonyával gyűlt meg a baja. A kis Dolly kijelentette, hogy neki semmi esetre sincs szüksége olyan férjre, aki éjszakánkirit az utcán vagy a külvárosban kódorog, aki mindenféle emberekkel tárgyal, mert a foglalkozása ugy kívlnja Végre hosszú knpccllálás után Dolly bele-egyezett, hogy Tipson megmaradjon az újságírói pályán, de szokjék le könnyelmű életmódjáról és kerülje el a feltűnést. Nincs arra egy urt embernek s>,űksége, hogy az utca "épo dicsőítsél — szokta mondogatni. Tipson azonban nem tudott a bőrében maradni s igv elérte azt, hogy a kis Dolly már vagy háromszor visszaadta a Jegygyűrűjét. Mind a háromszor csak hosszabb könyör* gés és nagy ígérgetések után volt hajlandó elhatározását megmásítani.
Most azonban, hogy olt álltak a Metropolitan Opera House előtt, nagyon rosszul állt Tipson szénája. Dolly hajthatatlan maradt és az ex-vőlegény csak annak köszönhette, hogy nem kapott ki Jobban, hogy az utcán voltak és a kis Dolly irtózott az utcai jelenetektől.
Tipson néhány szóban cinioséhe, hogy ml törlént a túloldalon, hogy miért cipelte végig az utcán azt a gazembert és megmagyarázta, hogy egy szegény asszonyon segített, aki az urának orvosságot akart vinni és neki esze ágában sem volt, hogy utcai jelenetekbe koveredjék . . . Hruce tábornok, Dolly kedélyes apja, jól mulatott Tipson elbeszélésén és állandóan azt hajtogatta, hogy Tipson Uerík fíu, csak egy kicsit bolond.
Néhány porcnyi ácsorgás után az öreg tábornok rá tudta beszélni lányát, hogy együtt ebédoljanek hár. maiban, de a lány ezt csak azzal a
ZALAI K021ÖNY
feltétellel volt hajlandó elfogulni, hogy ha Tipson egy szót sem szól hozzá. Teh\\t fegyverszünetet kötöttek.
Az idő már elég későre járt, ezért autóba ültek és egyenesen a Wal-dorf Astoriiba hajtattak. A hatalmas szálló étterme ezalatt azonban majdnem zsúfolásig megtelt 8 csak hosz-sznbb keresgélés után tudtak egy üres asztalt keríteni maguknak, amely, heli /azonban Tipson legnagyobb bosszúságára egy idősebb házaspár is letelepedett.
Az ebéd a legnyomottabb hangulatban folyt le. Tipson hiába klsé reltc m.-g, hogy kibéiitso Dollyt, még egy szót sem sikerült kivenni belőle.
Már majdnem készen voltak az ebéddel, mikor a délutáni lapokat hozták az aszútokhoz. Tipson bosz-szus voll, tehát nem volt kíváncsi a hírekre, hanem ehelyett annál nagyobb figyelemmel vizsgálta a szálló vendégeit. Ezalatt a legnagyobb csöndben Ilitek ez aszúinál, csak egyedül a kél öreg házas voll be szédes hangulatban. Szinte lerítt róluk, ho^y a hiboru alatt gazda-godtak meg s igy még nem voll Idejük, hogy tanulmányozzák az elö kelők szokásalt. Az öreg férj szüntelenül fccsegoll, eközben vett egy délutáni lapot, de azt olvasatlanul a zsebébe gyűrte. Tipson — ugy látszik csupa pajkosságból — kihúzta az újságot az öreg zsebéből, egy pillanat alatt átfutotta, majd visszacsempészte oda, ahonnan kíhU\'.la.
Ezután újra csak az emfjcreket nézte és közben egy-két szót váltott a tábornokkal. (folyt. köv.J"
Bolsevista Üdvözlet
Musztafa Kemalnak.
Koppenhága, szepl. 13. (Saját tudósítónktól.) Aralow, a szovjet kormány angorai követe Musztafa Kemal basának üdvözlő táviratot küldött győzelmei alkalmából.
Román bank palotát épit Kolozsvárott.
Bukarest, szept. 13. (Saját tudósítónktól.) A romániai Banca Commerciola Kolozsvárott negyvenhárommillió lei költséggel hatalmas bankpalota felépítését határozta el.
A palota felépítésére vonatkozólag az igazgatóság abban állapodott meg, hogy mellőzi a pályázat kiírását.
Alpár Ignác magyar műépítészt hívták meg a feiépitendő bankhoz.
A budapesti gyorsvonat mozdony defektusa.
Budapest, szept. 13. A buda-pesll gyorsvonat, mely rendesen 9 óra 20 perckor szokolt beér. keznl Kanizsára, Balatonzamár-din mozdonydefektus érte, hogy Nagykanizsáról segélymozdonynak kelleti kimenni, aki a budapesti gyorsvonatot behozza. Tizenkét órakor — közvetlen az éjjeli telefonszolgálat befejezése előtt arról értesülünk, hogy remélhetőleg a vonal 12 óra ulán be fog fulnl a kanizsai állomásra. Bővebbet lapunk holnapi számában.
Közgazdaság.
A mai magánforgalom mindvégig szilárd volt. Bécsből és Berlinből szilárd hirek jönnek. A hirek hatása alatt nagy kereslet nyilvánull meg meg az érlékpapirok iránt. Aru alig volt a piacon és kötés nélkül magas kurzusok jötlck létre. A favorit a Rima volt, amely iránt nagy kereslet nyilvánult meg arra a hírre, hogy a csehek által tervbe vett naciona-lizálás konkrét formát öltött. A nacionalízálásí híreket abból származtatták, hogy a tegnapi napón fejeződtek be a cseh korn^nnyal a tárgyalások, melyek eredménnyel jártak, ameny-nyiben sikerült kereszlülvinni, hogy a Rima-müveknek a cseh és magyar haláron levő telepei vámmentesen, minden korlátozás nélkül bonyolíthassák le forgalmukat.
Valuták .
Budapest, szeplsmbsr 13. Nspo!con 9100, foat 10800-11100 Dollár 2400-£476, Krsaela írtak UJŰ— 92, Márka 170 —105, 01*js lir* 102-00, Osstrik koron* 2-85—2 00 Lel 1800-1700. Szokol 78-82, Svijci fr»nk 455 -Ű5, Dinir £720 —800, Lengyel márka 3rl-38, Hollsnjl forint 030-060, Belg* fr.nk —■—, Uv* 1150—\'.125/
Devizák:
Amstetvl.ni ■—, Koppunkig* 515—625, Krisztiin\'* 402—412, London —•— Boriin —— Milano —, — Pirii —\'--, Príg* —■—. Stockholm 0.28-0\',4, Zürich —•- _ Wien —•- — Zágráb 687—320, New-York — Varsü — —, Hok.ro-.l —. Sofis —. Brüsszel 178-86.
Zürichi zárlati
Berlin 33\'6, Amsterdam —, Hollandi* 205—75 N.vr-York 530. Uodoa 2357 , PAili 4040, Milano Z3I5, I\'rig* 1705, Budapest 22, Zágráb 176, VszsA 8, Wlta M\'7, Ssális 325, Osslrik bilyegsotl 10 2
Termény Jelentési
üoi. (Thr.vklékO 8125—8200, o^yfb 8100—3150, rots 8200-300. uk.rtaíny árpa 0600-000 sír *rp* 7000-300, (ab 0400-500, tengert 8500-V600, r*pca 14000-4600, korp* 4750—850, k\'.l.)--.
Budapesti állatvásári
Moduliul I. r. .gírrl>fln 235 -285, hátulja 255—310, eleje 226—205, II. r. egéwben 145—105, hitulj* 106—226 eloje 130-100. Klieeadék marha: I. r. egésiben 100 — 185, borjú (Mütt bérb) 275—2W Késsiet: Nagy-m«rha 148, elsdis 123, Novorvdík m*rh. 33, oUdis 3, borjú 137, et*dis 128, Mirha-bár 346—305, borjubár 510-510. Birk* —. F.lodá* —, t-\'*ggyu 110—310.
Értékek:
Magyar hitel 6825, Osztrák hitel 1200, Hazai 8000, Jelzálog 280, Leszámítoló 1050, Kereskedelmi Bank —.—, Magyar Olasz 4C0, Beocsini 51 000. Drasche 26 000, Általános szén 160 000, Szászvári 37.000, Salgótarjáni 66.300, Urikánvi 52.000, Hima 14 200, Schlick 8660, Guttmonn 11.000, Nasici 65 000, Danica 9600. Klotild 10.200, Magyar cukor 206.000, Adria 39,500, Allamika 4950, Ki-rilysör 5800, Bosnyák Agrár —.—, Liplák 1800, Phöbus 2900, Vasm. Villamos 5600, Gizella 4800, Kon-kordia 16.300, Déli vasul 6800.
Nagykanizsa piaci árai.
Ktkvr.nraoekiM
Bab 30 K
Lencse 40 „
Mák 300 ,
Dió 120 .
Káposzta 16 K (drb 6—7 „
Burgooya 36 „ Paradicsom 20
Vöröshagyma .16 K fűzve 15 1
Fokhagyma 40 K fűzve 10 .
Sárgarépa 24 K bütegje 6 _
Paprika darabja 2—3 „
Ugorka 12 „
Zöldség 1 csomó 2—3 .
Kelkáposzta 25 .
Kalarábé 15 ,
Zöldbab 30 .
Spárgalök 10 "m Vajbab 36
Vaj 450 I Turó 80 Tejfel 1 liter 90
Tej . 20 .
Tojás 1 darab 14 . Alma 30
Körte 30 | Szilva 20
Szöllö 40 I
Barack őszi 36 B
Vöröskáposzta 30 „ Torma 1 vastag szál 10
Baromfi, csirke rántani való 400 [ csirke sülni való 460
tyúk 650 ,
réce sovány I drb 350 . ríce hízott 1 drb 8CO
liba sovány l drb 500 . liba hízott 1 drb ÍOOO-ÍOOÖ
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
Meghívó.
A Nagykanizsai Torna Egylet f. éri szeptember hó 27-én eate 7 órakor a Zrínyi Miklós-utcai elemi iskola tornatermében
rendkívüli tisztújító
közgyűlést
tart, mrlyre a t. tagok/it ezulon hívjuk meg.
Nagykanizsa, 1922. szept. 10.
Pottyondy Józstf Dr. Krátky István
t««r. a NTE olnoke.
Tárgysorozat:
1 Elr.öki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. A kö\'gyülls napjáig vezetett ez évi számadások feletti határozat és n l«lépŐ tisztikarnak a felment-véuy megddáso.
4. Alapszabálymódositás.
5. A tisztikor és választmány megválasztása.
6. Esetleges indítványok. Indítványok az illés mtgkozJéséig a titkárnak Írásban bcjelentendők Szavazati Joggtl c*ak a tagdíj-hátralékban nom lévő 18 évüket betöltött Ugok bírnak
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár részvényt
és Osss.s helyi ríssvánvsket a legalínyll-libben vasaOnk éa sladunk.
Tőzsdei megbizáiok
leUsiliéiét * budapesti, wlant, barllnf, prágai és zágrábi tőzsdékre elfogadjuk.
nagykanizsai Takarékpénztár és Tárházak részvény
elővételi jogot
legmagasabb napi áron vosxünk.
Gro.z éa Tár«a mwkulzM, Sugár-Iít 1. jz., L Mtalat
TsMea m Sürgönyeim:
ZALAI KÖZLÖNY
1922. »»pl«mber 14.
Apró hirdetések
•tUai >0 aa4lg 00 korona, <>il«c>l>li feelfWal • i«4*tl auvak •lupUn *i AnilUnüiak. AlUal k*r*«4ka»k 00 iiimUk lr«Dl*din(ux.
Mavr»r-ulra 7rt. u Mi n»/j uklltl ><• WaMI tUii. flírcf^i It/v&aka Jtud lUtti, , n<(< 4* ((xwiUiill ollfl tiUuKn. VtJW«l < j«Urb«n Uv4 hooolfuiA joticjw iroo »!•■«.
lr«K4p *Ud6. Cin • UidfrUn.
io frtu jurnlfijiis •« if) I-----
Tdrtyu «j ula lUurVouoll \'O U»»n«Co4 kl UUtik.
J0 li**ikoMl V>riul« Cm
Hangszerek. Zongorák. Gramofónok. {
HT KMW U»tutrU*«l >KU4tl
#KlrAlyl adnrt
hangszergyárj STERNBERG
Bud,ip«aten, Rákócl-ul fíflV
iiAniu <M»i patolAJAtian. %
||J« IM| UMUl, ki© Mllj«R).l!1(l><nt«U I
hU*jk. „ nl „re| díjtalanul lSUUi te. f ;knl.ioí, h» ritn vju(ii hi»«lkoiik. Ja»|. tan,16 liao|*irr«t kOM* po*Un J»Un;«An uyliUHl;»k ilrainofón lul«J<1o- .,\'
•oaaknak Wgojtbb Kjix\'cmííW:! I»gy#a j
">miut€ kíVJjflk ni6.i<ieoiíVlai«>. «J4} |
P«. 4657,922—2.
árverési hirdetmény.
Etennol közhírré teazem, hogy néhM M*rcilosck Sinionné Dömötör Eleonóra hngyntékAt képerő sxobaKutoroV, ruhaneműik é» h*x-tartihi felirereMsek f. hó 16 rin délután 2 órakor Petőfi ut 16. ■zém alatt a helyaiincn készpénz-fizetés mellett a legtöbbet Ígérőknek nvilvAnu* rirverósen elArverez* telni fognak. „M
Nngyknni\'aa, 1922. «zept 13.
Hardy,
Brunner,
WlifOlO.
Ka$ym«nnjriséRÚ tW4
teheráru fuvarozásra
ujból eszközlünk kötést «1<5r«.
Nagykanizsai Autóforgalmi RT.
Telefon ^aXKaUiig: 350.
C Zitáiig! és keiti
magvak
őszi veiéire
Tengeri, árpa, zt»b
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
N>a>k*nt>sa, (r»éb*l-t«r 10.
OSZI ÚJDONSÁGOK
óriási választékban raktárrn érkeztük
Kisfsludi és Krausz divatnagyáruházába az „ARANY KaKAS"-hoz
Nagykanizsa, Ernóbcttér 21. Teleion 374
Férfi és noi szövetek ruhára és coitümre
mimten !ct««S sziliekben és minóvKt^n
Női dfvatvelourok kabátra és ruhákra
mlnJtn líto.v\', div.l.iineklicii
Férfikabát é* doublészövetek
k,fiftor.feb tnin&lsben
Nagy válaszlök: IISI posztókból doublé fljnellekbSI, Irancla flamlltltbtl, krtppdcschlDsk, k/íppjMígellek, bársonyok, selymek, mosók ós vásznak.
URÁNIA mozgószinhiíz
TaUÍOM 3-13
Csütörtök - péntek
A nagy játszma
<Url banditák)
I. és II. tisx 13 felvonásban.
Kettes fóizerepbcn Anna lutler.
HP.I.YAkAK: l\'ilvoly HO K, Zsölyo 46 K, Kórszék 30 K, Támlás 20 K, Ziilsiék 16 K
E3^»dá\\ok : Hétküioupokon 7 ós í> órakor, vasár- és unnepn-p 5, 7 é» 0 órakor.
Újságkihordók
jó fUetéuel felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában
Ügyes ujságárusitók
napi pir órai köonyú munkával jó Júvedelemr* tehetnek szert
Horváth József
ujsigáruJájAban,
ISKOLAI
% o,lno>, f
UI4»« klvltotboo "
OUiÓN VAlLAUA
lapunk könyvnyom
FÖUT5SZ
Magyar FIAT Hffi/ek r. t Budapest képvise fisége, Taurll J gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javító-műhely, benzin-árusitás. ■
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület j
Telefon: 359. Telep: TÖrház-lltCa.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon:. 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÉSZVÍNVTáRSASAa NAGYKANIZSA.
ANYAROZSOT
mindenkori legmagasabb napiáron vás-irol
,Terra\' tyagkereskedeimi és Kiviteli R. T.
6yófl/nBvéi-;y-osztálya
Budopest, V, 3alaton*u\'ca 16.
Telefon: Ü2-8R, 34-OZ, 77-83. Távirail cím: Yarromeg, Budapest
VILÜG mozgóképszínház
Szombat -vi síi nap
Szenzációi Szenzáció!
Dráma a hálókocsiban
Kalandor él detektlv-tőrténet fl íetv -ban
Jön I Göre Gábor fllmszkecs
MELYARAK : P*»iol/ SO K, Zsolyo 36 K, I. haty 25 K, II. hely 18 K, III holy 12 K
EJjí*<lá»ok: HétMziupokoa 7 és 0 órakor, vásár- és ünn«pna;> 6, 7 és 0 órakor.
zalavjSrmegvei szövetkezem Áruforgalmi rt. NAGYKANIZSA
VAsAROl:
BÚZÁT
ROZSOT
í. «Fjeh leímíny.kcl »le«Joll> M#l íru.
FŐ-UT 8 SZAM TELEFON: 123 „„
Sürgönyeim: „FUTURA"
— ----------H ■ • v • ------ • " —»nv>nHnii,JH. H ----* — — » —\' «i
HogykanUBa, Krxsébttl-t«r 10. ———-—— - ___________■
--— ^VIHBÍHHPBVSVPVM^^ÍHIIVVVPPPVPVHBRHHI \' sürflö"yc*w: ..^tura\'
gOaOOQOQQQOQOQDÜQQQOQqQQQQQaQQQQQOQQOQQQOQQ
n Könyvnyomdai munkát Könyvkötészeti munkát1
u. m.: Művek, folyóiratok, meohivók. _ -- „ „, . c_.. .......
m.: Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
Telefon:
78.117
--_ ..... Szépirodalmi művek és iskolai
könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
v uiunnaKai par ora alatt keszit —J kivitelben jutányos árak mellett vállalja
H[Zajai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13 lo
Ni0me\'°" \' l»P\'u\'"Í\'fc.-,*ok: Z.1.Í ís Gy.,,„,i kö,yv,.y „u.jtó.n, -- -^r^WWW^W
Nagykanizsa, 1922. szeptember
Egyes szám ara 8 korona
61. évfolyam 209. szám
InUruibiiii-Tdrlon IS.
Mcgji-Kutk roln-\'ls kora
POLITIKAI NAPILAP
„Szervezett szenny."
— Igenis: szervezett szenny volt az, amely a proletárdiktatúrával elöntötte ezt az országot — Igenis : szervezett szenny volt az, amely üldözőbe vette a becsületes hazafiakat és legyilkolta a Návav-akat, a Hollánokat és a többi mártírt. — Igenis, szervezett szenny volt az, amely kifordult a pesli kloákákból és elkergette a tisztviselőket, bezárta a kereskedők boltiait, az ügyvédek irodáit, földönfutóvá tctle a bírákat, kenyerüktől megfosztotta az újságírókat és ne felejtsék el: nyomorúságba döntötte a magyar munkásságot is, amelynek .felszabadítása"- volí minden gaztctnek az ürügye. Igenis: szervezett szenny volt az, amely dőzsölt a Hungáriaszállodában és Gerbeaud híres gyártmányait a maga számára foglalta le, amely autón robogott végig a meggyalázott magyar főváros utcáin, amely zsarnokságával, pökhendiségével nem csak tönkrenyomoritani, — hanem elsősorban porig alázni kívánta a polgárságot. — Mennél lobban szereti valaki a magyar munkásságot, mennél inkább hajlandó melléjük állni ha jogos panaszuk van, annál inkább kötelessége reámutatni arra, hogy a „szervezett szenny", amely nem volt más, mint szervezett rablás, szervezett őrültség és gonoszság, egyformán halálos ellensége a polgárságnak és munkásságnak és mindenki, aki erre, minél többször reámutat, jóltevője a munkásságnak és polgárságnak, aki pedig bármely formában szépítgeti vagy pláne védi: ellensége polgároknak és munkásoknak egyaránt! \'
r-lsn.nw.l Iii.tln li.-rd..,
t.Epl\'Ulir. |».U.t.Mn ■ Kgy Mn.pni 130— koron* Hin.il! liOBapra U4.- ko.onfe >1.1:1 »r» 1 t.t.M
Antant katonák szállták rvieg Konstantinápolyt és környékét
Paris, szept. U. Konstantinápolyból táviratozzák a Tempsnek, hogy Csanakban, a Dardanellák ázsiai partján és Skutnrlban, Konstantlnápollyal szemközt francia, angol és olasz csapatokat tette\'c partra, amelyeknek Konstantinápoly vcdelmét kell ellátniok. A francia főbiztos két gyalogos századot Mudaniába, a Márvány-tenger ázsiai pnrtjnra rendelt, hogy megvédelmezzék a francia alattvalókat és a vasutvonalat. Mikor török csapatok érkeztek Mudániaba, a
franciák visszavonultak. _
Wrangeléüt ui puccsot terveztek Bulgáriában.
Szófia, szept. 14 A Bolgár távirati Ügynökség jelenti hivatalosan : A rendőrség az utóbbi napokban lefoglalta a Wrangel-hadsereg bulgáriai képviselőjéncH.titkos levéltárát A levéltárton számos komprommitáló okmányt találtak, amelyek ertetmeben a Wrangelisták már a napokban akcióba leptek volna abból a célból, hogy a kormányt megbuktassák és az ország semlegességét megsértsék. Az okmányok azt. a gyanút keltik, hogy az államcsinu végrehajtásában Wrangelék az ellenzék egyes partjainak támogatására számítottak. A rendőrség felfedezesei következtében az akció természetesen meghiusult. A kormány mtez-kedett, hogy a terv szervezőit ártalmatlanná tegye._
A mai nemzetgyűlés.
Budapest, szép!. 14. (S<jSt tudósítónktól.) A nemzetgyűlés mai ülését Sálavszky Béla elnök nyitott. meg. Először mogválasztc tt.ik nz üresedésben lévő bizottsági tagokat. Utána Hcgumegi Kiis Pál szóváteszi, hogy Ulain mí\'-g nem véglegesen Igazolt képviselő és így nem lehet n bírálóbizottság l«gp. Elnök indokoltnak tarlja a f;l>ió-látást.
Bör/fy Imre beteijeszti a pénzügyi és igazságügyi bizottság jelentését n fizetési eszközökkel űzött visszaélésekről való törvényjavaslatról.
Utána tárgyalják részletességé, ben az általános kereseti adóról szóló törvényjavaslatot.
A 11. szakasznál fíail Gaszton Indítványozza, hogy ha a vizsgálat megállipiljo, hogy az adózó a könyvét helytelenül vezette, a vizsgálat költségeit az. adózó viselje. Kállay hozzájárul ehhez.
A 17. szakasznál Gsál azt kívánja, hogy a tisztviselők fizeté-
sénél ne történjék adólevonás, mert ennek semmi értelme nin-cien. Kállay hivatkozik arra, hogy ma mindenkinek kell igényeit redukálni.
A létminimumot korona összegben megállapítani nem lehet. Éppen ma a korona indokolatlanul alá száll:. Ugy pénzügyi, mint gazdasági tekintetben ez indokolatlan. Mesterséges beavatkozásnak kell lenni, mely /pp ii korona árfolyamának szándékos devalválására irányul, de meg van arról győződve, hogy a korona árfolyamának ez a aülyedése nem lesz állandó és ez nm jelzi a magyar közgazdaság és a magyar korona helyes értékelését.
Ilyen változó kurzusra standardot építeni alig lehet. Dc még állandó koronakurzu* esetén is a létminimum megállapítása igen nehéz feladat. A Ház elfogadja a 17. szakaszt az előadó módosításával.
A 19. szakasznál Gaát rosszhiszeműnek nevezi Kállay minisztert. Gaál mind hevesebben beszíl,
még lovagias ügy fejlődik belőle. Azonban a segédek békésen elintézték.
Azután a társulati adóról szóló javaslatot tárgyalták.
Amerika hozzáfog Kína talpraállltásáhox.
Newyork, szept. 14. Japén-ország törekvéseinek ellensúlyozására az Unió elhatározta, hogy Kinában crősebben kiépíti gazdasági és kereskedelmi összeköttetéseit. Erre vonatkozóan már tárgyaltak is kinai körökkel. Az első megállapodás kinai cs amerikai bankárok között már léire is jött. A megállapodás értelmében egy amerikai pénzcsoport minden\' hónapban kétmillió dollárt bo-•csAt rendelkezésére .egy kinfti bankárokból alakult pekingi pénzcsoportnak. Ezt az összeget tiz hónapon ál fizeti Amerika a kínaiaknak, tehát tiz hónap alatt összesen húszmillió dollárt. Az összeget a kínaiak beruházásokra és a kereskedelem fejlesztésére fordítják. Értesülésünk szerint ezt a megállapodást ujabb kereskedelmi és gazdasági egyezség fogja követni.
Magyarország ügye Genfben.
Genf, szept. 14. Magyarország ügye a Genfben székelő népszövetségnél fordulóponthoz érkezett. A hatodik bizottság albizottságát ma rendkívüli ülésre hivták egybe. Ezt az albizottságot tudvalevően Benes erőszakolta ki a népszövetségtől, hogy megvizsgálja, vájjon Magyarország eleget tett-e a békeszerződésben elvállalt kötelezettségeinek. Amennyiben ez a vizsgálat Magyarország javára billenti a mérleget, ugy a népszövetség dönteni fog majd felvételünkről.
SINGEK JÓZSEF ES
A DIVATARimÁZA mp
(„K»spont...illfi" épUlet) ▼
Szövöpamut és szöwötérna állandó nagy raktára.
Ailnlja mérsékelt árskon a kövalkezj jóminőségtt cikkeket: Férfi .ibvetok, „ól szövetek, ..lg, azines cloth, fekate cloth, W«rton, volt., jzrenudln, vászon, rlffon, pnrjret, zefír, kouav.az, d.mo.tgr.dll, mntracgrádll, bársonyok, kütöpamut, kondorpamat, «3v6 pamut, .rövöcérno, h;[ yga.nltura, d«m»»zt«<iirnltur», »z.lm««.k, £ab»á.z:.ák, télikendő, hárá.zkendo, fejkendő, zsebkendő, pohnztorlö, plü.akubát, trlko Ingek, valamint trlko uadragok.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. tzeplcinbcr 15
Kállay lovagias ügye.
Budapest, szept. 14. (Fővárosi szerkesztőségünktől.) A mai nemzetgyűlés alatt szóváltás keletkezett Kállay pénzügyminiszter és Gaál Gaszton között. Gaál kétségbevonta a pénzügyminiszter jóhiszeműségét. Kállay miniszter a leghatározottabban visszautasította Gaál támadásait, aki azonban továbbra is hasonló módon lámadta a pénzügyminisztert. Kállay miniszter Erdőhegyi Lajos és GraefTI képviselők utján magyarázatot kért Gaál-tól, aki viszont Kovács Nagy Sándort és Vásárhelyi Dezsőt nevezte meg.
A segédek egyhangúlag megállapították, hogy séités nem történt és így lovagias elégtételadásnak szüksége nem forog fenn.
Seypel harca a szociális-tákkal
Bécs, szept. 14. A szocialisták igen kedvetlenül fogadják azt a jelentést, amelyet Seypel szövetségi kancellár a külügyi bizottságban terjesztett elő genfi tárgyalásairól. Különösen azt a nyilatkozatát kifogásolják, hogy Ausztria nyugodtan nézhet a genfi tárgyalások esetleges meghiúsulása elé is, mert a szomszéd államok készek segiteni az országon. Aszocái-listák a bankóprés elhagyásával fenyegetődznek. Ez az utolsó fegyver arra az esetre, ha a munkásság életérdckcit megsértenék.
Ma délelőtt újból megindul-nak a tárgyalások az ujság-váll&latok és a szedők között. Tekintettel arra, hogy a munkaadók a tegnapi nap folyamán a legmesszebbmenő engedményeket tették,Remélhető, hogy ma legalább is az újságpapír terén megegyezés jön létre.
Románia — és a magyar kártérítési igény.
Bukarest, szept. 14. (Saját tudósitónktól.) A román kormány a jóvátételi bizottsághoz jegyzéket fog intézni, melyben szembehelyezkedik a magyar részről támasztott kártérítési igényekkel, melyekkel Románia tartozik Magyarországnak. A jegyzékben azt igyekszik kimutatni, hogy a magyar igényeknek nincsen alapjuk.
Megszűnt a bécsi nyomdászsztrá|k.
Bécs, szept. 14. (Saját tudósítónktól). A nyomdász-«trájk ügyében a sztrájkoló munkások és az igazgatóság között a megegyezés létre jött, ugy, hogy holnap ismét az összes lapok megfognak el enni.
A nagykanizsai kenyérgyárban.
A , Zalai Közlöny" tudósítójától.
A szokottnál sokkalta élénkebb volt a kanizsai hetipiac, a vidékről nagyon sokan jöttek be Kanizsára, a város egy cmbersoknságlól nvűt*gő mozgalmas képet nyújtott. Mindenütt vidéki polgárok nagy csoportosulása. A Fő-téren azonban egy feltűnően nagy ember-gomoly vonta a járókelők figyel, mét magára, amely nem hogy lassanként szétoszlott volna, de mindinkább nagyobb és hatalmasabb és nyüzagőbb lett. Aki pedig távozott — az boldog mosollyal az ajkán szorongatott valamit a kezében. Ingyen kenyeret osztogatnak — mondogatták egymásnak az emberek. A Király-sörgyár ingyen ad süteményt és kenyeret. Az elejtett szavakat hamar felkapták áz utcai járó kelők él — ők is mentek oda, ahol finom friss péksüteményeket és izlete* kenyeret osztogatnak ingyen. És el mentünk mi is a többiekkel megnézni, ki lehet az hattyúnyakú, alabástrom testű tündér — aki bőségszarujából osztja egyre-másra a nehéz élet, a mindennapi kicsike dtrab fekete kenyér okozta gondok ahtt nyögő hajlott teattartásu földi halandóknak a bársonyfinomságu életet — a kenyeret.
É, elmentünk és megnéztük. Igaz, nem tökéletes formájú, bájoa mosolyú tündért láttánk, hanem csak egy egyszerű gyári kocsit, melyen a Király-sörgyár frissen festett cégjelzését olvastuk, mellette pedig a gyár egy alkalmazottét — amint mindenkinek, aki odaérkezett, egy-egy friss Déksüteméayt kezébe nyomott. Nem. is kellett kérni. A bácii egy negyed óra alatt a hatalmas készletet az utolsó darabig szétosztotta. Csak természetes, hogy a közönség igyekezett a kedvező alkalmat felhasználni. Hiszen minden tizedik évben is nllg fordul elő, — hogy a legdrá gább élelmi cikket — a kenyeret ingyen osztogassák.
Mikor már némileg mi is közelebb jutottunk a nagy embertömegben ■ „bajuszos tündérhez" érdeklődtünk, mindennap fogja e ezt a hasznos és humánus emberbaráti tevékenységét kifejteni ?
És igy megtudtuk, hogy az ingyenes kenyérosztogatás nem más, mint az uj kanizsai kenyérgyárnak nagyon ötletes és hatásos reklámja, ilyenformában megakarván ismertetni a kanizsai közönséggel a gyár készítményeit.
Csak természetes, hogy a teljesen amerikai rendszerű reklám megtette a maga hatását. Nemcsak Kanizsa közönségénél — de a messze vidék lakosságánál is bevágódott ilyen formában az uj vállalkozás. Meghódította a — piacot.
Munkatársunk ezek után nyomban kiment az uj kenyérgyárat megtekinteni, hogy erről Is beszámolhasson olvasóközönségünknek.
Ahogy kocsink a messti künn levő hatalmas Király-sörgyár főépülete előtt megáll — szemünkbe ötlik mindjárt a teljesen e célra átalakítóit nagy emeletes épület — a kenyérgyár, mely nemrégen még keresett és jóforgalmu vendéglő volt — ma pedig Kaiser Ernő, a Király-sörgyár nagy koncepciójú, éles látású, nagy látókörű keras-kedelmi és közgazdasági értékű igazgatójának intenciója szerint
Nagykanizsa közellátásának egyik számottevő faktora. Kaiser igazgató k legnagyobb udvariassággal fogad és amikor előadjuk jövetelünk célját — mellénk adja a gyár egyik főtisztviselőiét, aki nyomban átkalauzol a Király-sörgyár legújabb alapítása, a nagy reményekre jogosító Király-kenyérgyár épületébe, ahol az üzemvezető Scherr György fogad és végig kalauzol földszinten, emeleten.
Ahogy belépünk u földszinti sütőhelyiségbe, mindjárt megragadja figyelmünket az a rendkívüli tisztaság, ami mindenütt uralkodik. A falak olajfestékkel vannak befestve, a padozatok mindennap külön erre a célra felfogadott sze mélyzet surolja-tisztilja. A teknők, szakajtók, asztalok, gépek mind ujak, mind fénylenek és ragyog-nuk a tisztaságtól — szinte kérkednek alapitójuk gazdagságával, mert amit a mai modern kenyérgyárak fejlett berendezésben felmutatni képesek — azt mind meg találjuk itt.
A falakon végig a hojszu, hófehér tisztaságú asztalok, ahol a kész tésztát/ formázzák, vágják, kűlÖn e célra szolgáló gépekkel, mig a sütőkemencékbe teszik.
A dagasztó gép — érdekes szerkezet. Egészen a padlásig nyúlik fel, ahol a lisrt.aktár van. Ott négy quidrataláku tölcséren leeresztik a szükséges lisztet, melvej lejebb a gépezet még legfinomab-ban keresztül síitái, ugy, hogy nem eshetik meg : 7, hogy a fogyasztó o kenyeréhez még egy avábbogorat vagy kőtéldarabot kap bosiuságára — ajándékba.
A keresztül szitált liszt a dagasztógép nagy tartályszerü készülékébe kerül, hol a vízzel, burgonyával vegyitelt lisztet a hatalmos dagasztó kanál — mit villamos eiő hajt — percek alatt Irfgy, omlé. tésztává dagasztja. Onnét a gép formákba kerül a tészta, majd • formákból a szakajtókba mindaddig — mig a sütőkemencébe kerül. Ugv, hogy Úgyszólván alig éiinti emberi kéz az egész gyártási folyamat alatt a tésztát. Mindent a legtisztábban kezelt modern gépek készítik.
Amikor a formákba rakott tészta sütésre kész — bekerül a hatalmas, h írom etázzsal biró nagy villamos sütőkemencébe, ahol megfelelő hő mellett bámulatos gyorsasággal rózsásbarnára sül a finom kifli, zsemlye, cipó és kenyér, hogy negyed órák alatt már mint leg-frísebb, fogyasztásra alkalmas Ízletes sütoméay a város\' legkülönbözőbb részein és különféle árudák-bao, üzletekben és kávéházakban n közönségnek hozzáférhető legyen.
Mikor kikerül a sok szebbnél-szebb sütésű, csinos külsejével magát szinte fogyasztásra kínáló gyártmány — lehűlésre a raktár helyiségbe kerül, honnan kocsira vagy autóra rakva — ugysíólván negyedórák alatt széjjel viszik a város minden részébe.
A kenyér gyár, hogy gyártmányalt minél könnyebben tegye hozzáférhetővé, a piacon is állit fel modern, c«inos bódét, hol a nap mindon szakában friss süteménnyel szolgálja ki a nagyközönséget.
Hogy a gyár teljesítő képessé-géről a közönség némi fogalmat
alkothosson magának, fel emlitjük, hogy napi 12—15 métermázsa sütemény előállítására van berendezve. Ami nem csekély kihatással van tehát a jövőben a vároa és a környék közellátása tekintetében.
Amikor elbucsuzunk Kaiser igazgatótól és elmondja nekünk nagy rátörő terveit a jövőre nézve, már előttünk látjuk a többi alkotásokat, melyek a zseniális igazgató közeli programját képezik. Magunk előtt látjuk a többi épületeket, melyek valamikor emelkedni fognak a nagy gyártelepen, a munkások százait, kiknek tisztességes megélhetést, kenyeret éa egzisztenciát biztosit . . .
És zümmögölt és dúdolt és énekelt a nagy motor. Énekelte o beciületes munka őrök szép dalát ... (*)
A cseh gazdasági helyzet,
Prága, szept. 14. (Saját tudósitónktól. Lapzártakor ér kezett.) A cseh-szlovák gazdasági válság óriási méreteket öltött. — A munkanélküliek száma rendkivül nagy; A munkanélküliek segélyére 75 millió lett megszavazva, de ez az összeg elfogyott és most 100 milliót utaltak ki újból. f
A lakosság körében kétségbeesés uralkodik. A korona vásárló értéke nincs arányban a valutáris értékkel.
Pestis tizedeli a görögöket.
Róma, szept. 14. Megerősítik azokat a hireket, amelyek a kisázsiai menekültek között föllépő pestis- és tífuszjárványról szólanak.
Az angórai kormány megkereste a görög Vöröskeresztet, hogy gondoskodjék a török hadifoglyoknak olyan bánásmódjáról, amely a nemzetközi jog szabályainak megfelel.
Szerb tisztek Szegeden.
Szeged, szept. 14. Szánthó Goldmann és Wald Kosztics szerb alezredesek Bodor mérnök kíséretében tegnap délután Szegedre érkeztek. A szerb vendégek a „Kassban" szálltak meg, ahonnan ma reggel Kübekházára rándultak ki, pár nap múlva pedig a szabadkai határ megszemlélésére fognak kiutazni. Beavatott körökben ugy tudják, hogy a szerb tiszteknek ez a látogatása a szerb-magyar határ kiigazításával van összefüggésben.
Kedvezmény a vagyon-váitság lerovásánál
Budapest, szeptember 14. A nemzetgyűlés mai ülésén benyújtották a vagyonváltság. lerovásóról szóló törvényjavaslatot. E javaslat kimondja, hogy akik a váltságot 1922. év végéig önként befizetik — kedvezményben részesitik.
1922. szeptember 15
?,M.A) kOKLOMt
fl nagykanizsai földbirtok-rendező bizottság javasla-tát elutasította az Országos Biróság.
~ Megírtuk, hogy a nagykanizsai földbirtokrendező bizottság a Batthyány-Straltmann László herceg kétezer holdas hitbizo-niányának megszállásáról szóló javaslatát az Országos Bírósághoz felterjesztette. Az Orsz. Földbirtokrendező Biróság a javaslatot tegnapelőtt elutasította azzal, hogy uj javaslatot terjesszen fel hozzá, amely a földbirtok-reform intencióinak \' jobban megfelel. I A kanizsai bizottság ugyanis ; többek között 70 holdat a vá-i ros fejlesztésére, 50 holdat a *(gatornázásra, 38 holdat katonai r "sükorlólerrc, stb. stb. igényelt •s*—: holott a földbirtokreform a földnélküli mezőgazdasági munkásokat akarja földhöz juttatni Az Országos Biróság a fel terjesztést pótlás cs kiegészítés céljából leküldötte és egyben azt is jelezte, hogy a helyi bizottságba egy szakértőt rendel kl a földmivelésügyi minisztériumból, azonkívül a Földhitelintézetek Országos Szövetsége is 3 leküldi egy delegáltját, hogy ez-] zel a kiegészített bizottsággal j uj javaslatot készítsen és azt \' újból hozzá felterjessze.
Franciaország a török kérdésben formálisan Anglia mellé állt.
Számolni kivan a török érzékenységgel.
London, szept. 14 A francia kormány de Montille londoni francia ügyvivő utján formálisan közölte a britt külügyminisztériummal, hogy a francia kormány egyetért a bntt kormánnyal a Dardanellák és a Boszporusz szabadsaga tekintetében. De Montille bejelentette azt is, hogy a francia kormány kész megtárgyalni minden olyan javaslatot, amely a kerdes rendezéséhez vezethet, föltéve, ha számolnak a törökök jogos érzékenységével.__
Lrr~ Lefoglalták József és 1\' Jenő főhercegek birtokalt
Prága, szeptember 14. (Saját tudósítónktól.) A belügyminiszter a külügyminiszterrel egyet-érlőleg elhatározta, hogy József és Jenő főhercegek a volt uralkodó háznak tagjaiként tekintendők és igy a Csehországban fekvő birtokaik lcfogla-landók.
Bolgár koraitáciik betörtek görög területre.
Paris, szept. 14. A Matin athéni jelentése szerint götPg" területen összetűzés történt bolgár komitácsik és görög csapatok közt.
Középeurópai f&rf egyesült államok.
\' Bécs, szept. 14. Amerikai lapok párisi jelentése alapján ujabban ismét sokat foglalkoznak a .Középeurópai Egyesült Államok" tervével. A terv szerint valamilyen uj lormában föltámasztanák a volt monarchiát. Az utódállamok egy közös állam-szövelséget alkotnának a központi államokkal.
A Középeurópai Egyesült Államok tervéi Igen komoly amerikai gazdasági és politikai körökben dolgozták kl, megvalósítását egy tekintélyes amerikai pénzcsoport hajlandó támogatni.
MmBig.
— Egyházkerületi közgyU lós. A dunántúli református egyházkerület folyó évi őszi nagy gyűléséi október 18 és 19 ín Pápán fogja megtartani Németh la\'ván, pü-pök és Bilogh Jtnőfőgondnok elnöklete alatt.
— Gazdasági uépfőlaUola. A Nagykanizsán eddi* ia komoly kulturális munkájával nagy érdle-i,leket szerzett Siabsdoklatáal Bizottság titkársága o városi tanácsnak előtrrjesrtélt tett egy telj.-sen dánországi mintára megszervozett, mlotagnzdaiággal él inlernálussnl kapcsolttól gazdasági népfőiskolának Knnlisáti való felállitésárn. Az előteljesítés olyan, hogy Nagykanizsa város tanácsa komoly tárgyalás alá kell, hogy vegye és mindent elkövessen annak megvalósítására.
- Lakbórmegállapltások. A nagykanizsai kir. járásbíróság Un-ger Ullmann Elekkel, mint ház-tuisjdonosssl siemben Fonyó Mihálynak lakbérét kél udvari és három udvari szobáéri auguizlus 1 ISI kezdődő joghatállyal évi 9000 koronában állapította meg. Unger Ul\'mann Elekkel szemben Zob Elemérnek udvari autógarageérl évi 12.000 K-t, Nagykanizsa varosával szemben Stern Józsefnek két utcai szobáért mellékhelyiségeivel együtt évi 6000 K-t, Nagykanizsa városával szemben Stern Józsefnek üzletért 36 000 K-t, Nagykanizsa városával azemben Wcisz és Le dofszky utóda cégnek üzletért évi
80 000 K-t, Breuer Vilmossal szemben Lázár Somának két szobás lakásért, hozzátartozékaival él kert használattal évi 8000 K. A .Zalai
Közlöny" ezentúl a járásbíróságnak . l.l.Ll___«Zll.nilí.íl
Noziony \'.LLiiui.. j... — ^----o -
minden egyes lakbírmegállapilásál
fogja közölni.
— Alaptalanok a panaszok az Internáló tábor ellen. A
Zalai Közlöny" elsőnek megirta, hogy Rakovszky Iván belügyminiszter Nádossy országos főkapitánnyal együtt a zalaegerszegi intornáló táborba leutazott, hogy egyesek vesszőparipái — az internáló táborban előfordult „viszás állapotok" felől axemélyes meggyőződést szerezzenek. Munkalársunk felkereste Rakovszky miniszteri, aki n következőleg nyilatkozott : „A zalaegerszegi intemáló tábor ellen elhangzott-panaszok nagyréizc tel jesen alaptalanok. Az egészségi viszonyok tekintetében semmi kifogásolni való nincs. Csupán egyes helyeken kismérvű épületjsvitások villák szükségessé, melyeknek megtétele Iránt azonnal intézkedtem. Egyébként teljesen normális állapotok uralkodnak. Az internáló táborbsn személycsen hallgattam meg minden panaszt. — Többeknek szabsdonbocsájtását rendeltem el.
— Mennyi bórt fizet a klnca-tér az igazságügyi palotáért?
Bizonyára sokakat érdekelni fogji, mennyi lakbért fizet a kincstár az „igazségügyipalota" tulajdonoíá-nak, dr. Batthyány-Straltmann Izászló hercegnek az 53 szobából, laktárakból és sok mellékhelyiségekből álló „Igazságügyi palotáért." A kir. járásbiróság legutóbbi Ítéletével a kincstárnak évi 100.000 koronában állapította meg a lakbért, mit a herctgnek egy évre bér fejében fizetnie kelL
— Körözés. Dongó Lajos napszámos, Németh Ziigmond zala-szentláizlói lakostól 1 drb. fehér házilag készített 5 méter hosazu éa 4 méter széles ponyvát 6000 ko róna kár értékben ellopott. Személy leírása t 27 éves, róm. kath., nőtlen, egeri születésű, kö.ép termetű, azőke, hosszas arcú, visszavágott gesztenye barnás bsjuszu, barna azinü bársonykalapot, szürke szinü kabátot, ugyanolyan bricsesznadrá-got éa csizmát viselt. Kérem nyomozásit és eredmény esetén a zaiaszentgróli\'örs (Zalám.) érteai-tését. Zalaszenlgróli őrsparancsnok.
— Rendőri birok. A rendőri büntető biró Méhes Mihálynét\'és 5zv. Muiszer Jínosnét árjegyzék ki nem függaszléseért 150—150 K, Friedfeld Henrik és Matild utlovél kihágásért 300 -300 korona pénzbírságra itéite.
— Uj nómet léglpostabélye-gek. Uj légiposta bMyegeket bocsátott kl Németország „Deutsche Lufpost" felírással. Mindegyiken ogy föld felé szálló madár látható. A sorozat u következőkből áll: 25 pfenniges (barna), 40 pf. (narancssárga), 50 pf. (viola), 60 pf. (vörös), 80 pf. (világos zöld), 1 márkás (töld a zöldben), 2 M (vőiös és szürke), 3 M (kék és szürke) és 5 M (narancssárga és sárga). _ .
— Felietehimlőjárvany Belgrádban. Középeurópai Kurír belgrádi tudósítója jelenti: Néhány nap óta komoly jelenségek bizonyítják, hogy B-lgrádban a fekete-himlő járványszerüen lépelt fel. A kórházakban eddig több feketo-himlős beteget ápolnak. Azt hiszik, hogy a járvány keletről terjedi Belgrádba, meri az utóbbi időkben Igen sok szállítmány érkezett o Dunán a fővárosba és a hajók munkásai közölt ia fordult elő megbetegedés. A belgrádi egészségügyi felügyelőség minden eszközzel megakadályozni igyekszik a feketehimlő továbbterjedését és kötelező orvosi vizsgálatot rendelt el minden a fővárosba keletről érkező idegenre.
— Románia megint államosított egy magyar birtokot. A Középeurópai Kuri\'nak Aradról jelenlik: A Hazai FalermelŐ r. t.-nak Aradmegyében lévő erdőségeit és iparvágányait kisajátította az ottani román agrárbizottság azon a cimen, hogy a cíg székhelyo
1918. december és 1921. mírciua 21. között Budapesten volt. A vál lalat megfellebbezte a döntést.
— Görögország Jugoszlávia segítségét kérte. A Közép-európai Kurírnak jelentik Belgrádból: Politikai körökben nagy feltűnést keltett ax a jegyzék, amit a görög követ Jugoszlávia kormányénak átnyújtott. Ebben ugyanis Görögország háborús segítséget kér Jugoszláviától. Beavatott helyen azt a véleményt hangoztatják, hogy Jugoszlávia legfeljebb erkölcsi támogatást nyújthat Görögországnak.
— Mennyit költenek a nagyhatalmak a légl-tengerl flottéra? A légl-tengerl flottára a mult évben a nagyhatalmaknak • kővetkező kiadásai voltak : Franciaország 27 millió frank, Egyesült-Államok 130 millió frank, Anglia 250 millió frank. \'
— Danzlg szabadéllammal megfizettetik a függetlenítés költségeit. A Középeurópai Kurírnak Berlinből jelentik: A genfi Népszövetség oktrojszerűen függetlenítette Németországtól Danzíg német kikötővárost és szabadálla-mol csinált belőle. A Népszövetség a függetlenltéssel járó költségeket azonban a város tanácsára hárította át, amire S>ro dr. főpolgármester olyan nyilatkozatot odott ki, hogy az alspitási terhek akkorák, hogy maximális sdóklve-téssel is csak 100 év alott tudnák n költségeket fedezni.___
Bethlen István miniszterelnök szabadsága.
Budapest, szept. 14. (Saját tudósítónktól.) Bethlen István gróf miniszterelnök a lövő héten egy-két hétre szabadságra fog menni. Német minisztertanács. Berlin, szept. 14. A .Tagé-blatt" szerint a birodalmi kormány valószínűleg ma minisztertanácsra ül egybe, hogy a belga jegyzékkel szemben állást foglaljon.
Sándor szerb király elutazása Londonból. London, szept. 14. Sándor szerb király, aki magánlátogatásokat tett Angliában, tegnap reggel elutazott Londonból. A cseh kormányválság.
Prága, szept. 14. (Saját tudósítónktól) A kormányválság megoldása felé közeledik. Benes Genfből való visszaérkezése után nevezik ki a rekonstruált kormányt. A görögök leszerelnek. Berlin, szept. 14. (Saját tudósítónktól). Az uj görög kormány parancsot adott, hogy a görög csapatok vo-. nul]anak vissza a csataldzsai vonalhoz és szereljenek le. Konstantinápoly távirata Kemal pasához. Konstantinápoly, szept. 14. Konstantinápoly városa táviratot Intézett Musztafa Kemal pasához, amelyben ,örömének ad kifejezést a nemzeti hadsereg győzelme felett.
\'AALM KOZI&N V
1922. szeptember 15.
Társadalmi élet.
— A nagykanizsai önkéntes tűzoltótestület parancsnoksága
felkéri ax önkéntes tag urakat f. hó 15 én délután fél 6 órakor órtanyén való pontos megjrlenéarc. Egyben tudatja, ho^y a jubilál is ünnepség költségeire ujabban a következők adakoztak: Gyömörey István 1000 K, dr. Krelsler lózsef, Fonclfro biztosító társaság főügy-»ök«/ge 500 -500 K, Frank és T«*rso 300 K, Záborszky Zoltán, Welsz Tivr.dar, Práger Ferenc 200—200 K, Blumenacheln Vilmo*, Németh Imié és fia, Erdősi Bálint, dr. Kaufman Lojop, dr. Fábián Zsigmond, Wlnhofer Vilmos, özv. Szegő Gyuláné 100-100 K, Brück Sándor 50 koronát.
— A mérték. Abbsn a bizonyos dunántuli községben, ahol valsmikor agyonverték a „ketyegő mennykőt", moit a legújabban az történt, bogy kiszáradt az ököritató kut. Kutot csináltatott tehát az érdemes község a marhalegelőn s hozzá természetesen vályút la. Az elöljáróság teljes számban vonult kl a kut ünnepélyes átvételére s amint nézdelik, egyszerre megszólal az egyik esküdt:
— Ammondó volnék, hogy a vályú keskeny I Valamire való Ökörnek nem fér el benne a fojol
Megint nézik, nézdegélik, egyszerre csak az öreg bíró beledugja fejét a vályúba, meg visszakapja s kijelenti:
— Na mú\\ Estók komám, nincs igaza keenekí Ha az én fejem belefér, ihatik ebbü\' a legnagyobb ökör isi
És ebbo aztán meg is nyugodtak.
— A nemes szivekhez fordul egy ágyban fekvő és magával teljesen tehetetlen szegény asszony, aki még az ágyról se tud lejönni és minden életem és fa nélkül teljesen magára van hagyva. Mig bírt dolgozni — becsülettel dolgozott, most pedig ez a sorsa. Ne hagyjuk elveszni, segítsünk a szerencsétlenen. Címe Balázs Jánosné Honvéd-utca 2. — Egy másik segítségre szoruló öreg munkaképtelen nő is a nyilvánosság elé fordul nsgy nyomorában. A szerbek által megszállott területekből menekült és most a legnagyobb nyomorbsn van. Kinek módjában áU — könyörüljön nehéz helyzetén. Címe: özv. Jáklcs Ferencné Köl-csey-utca 14. sz.
— Letenyel autóbuszjárat folyó hó 16-án, szombaton reggel indul utoljára Nagykanizsára, vissza már nem megy, miután gummi-csere végett az üzem bizonytalan ideig, cca 10 nppig beszüntettetlk.
— Jótékony adományok. A Hősök Emléktáblája felavatása alkalmából a nagykanizsai felső kereskedelmi Ukola volt növendékei, megemlékezve régi nevelő Intézetükről, Jótékony adományokkal adnak kifejezést ragaszkodásuknak és kegyeletes érzrlmüknek. A 15 évvel ezelőtt végzett tanulók a Segítő Egyesületnek 20,000 K t juttattak. Propper Ernő Homonná-ról tanu\'ók jutalmazására 2000 K t adom inyozott. Telkes Sándor, n miskolci Népbonk igazgatója 600 K-t, Pártos Jenő, n nyírbátori Takarékpénztár igazgatója 5000 K-t küldött. Dr. Fried Ödön fia emlékére 1000 K t adományozott. A jótíiyő adakozóknak hálás köszönetet mond a felső, kereskedelmi iskola igazgatósága.
Németország megegyezik Belgiummal.
Elsimultak az ellentétek. - angol bankok jótállnak Németországért.
Berlin, szept. 14. (Saját tudósítónktól) Berlini politikai körökben ezt a felvilágosítást adták a mostani politikai helyzetről, elsősorban a Belgiummal való megegyezés lehetőségéről:
— A tárgyalást Belgium és Németország között a napokban ismét megkezdik. A brüsszeli tanácskozás eredményeképpen a belga kormány tudvalevően feltétlenül kívánja, hogy a kincstári jegyeket aranyfedezettel biztosítsák és ezt az aranyfedezetet külföldön, Angliában vagy Hollandiában helyezzék letétbe.
-— A szeptember 15 Iki fizetés nehézségeit részben már elhárítottuk, mert a német kormány elhatározta, hogy szeptember 15-én negyvenmillió aranymárkás részletet utal a Jóvátételi bizottság által Belgium számára.
— Ezt az összeget a német birodalmi bank bocsátotta a kormány rendelkezésére. így mindössze hatvanmillió aranymárka marad még hátra, hogy a százmilliós összeget teljesen lefizessük. Lehetséges, hogy a német kormány a hátralevő összeget Is elő tudja teremteni.
— A hátralékos összeg előteremtésének megkönnyítésére — hágai jelentés szerint — angol bankkörök hajlandók hárommillió aranyfont erejéig kezességet vállalni a német kormány adósságáért.
- A Keresztény Tisztviselő nők Egyesülete szives tudomására hozza tagjainak, hogy Harsay Gizi tánctanárnő az egyesületi ts-gok részére csekély dijért külön tánctanfolyamot óhajt nyitani. Akik tehát ezen tánctanfolyamon réizt venni szándékoznak, ezt az egyesület helyiségében minél előbb je lentiék be. Az elnökség.
(x) Uránia. Lélegzetvisszajojtó sport bravúrok.
Hurok vonós hangszerekre elsőrendű minőségben, gyanta, vonók, vonószőr éa egyéb alkatrészek kap-hitók Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
(z) Oyapju kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók ISCHVARCZ DEZSŐ nél.
(x) A Világmozgó szombaton és vasárnap nagy premier-estét tart, s ez alkalommal a .Dráma a hálókocsiban" cimü csodás kalandor, drámát mutatja be, melyről a külföldi szaksajtó, különösen a francia és német, a legnagyobb elragadtatás hangján hozták meg kritikájukat.
(x) A legnagyobb választék divatcikkekben, úgymint gyapjú kötött kabátok, gyer.-nck garnitúrák, férd, női és gyermek harisnyék, férfi fehérneműéit elsőrangú kivitelben csakis Grünberger divatcégnél szerezhető be, KŐ-ut 11. sz. Sugár-ut sarok.
(x) Uránia. Óriási reklámanyag Fischclntl és a reklámszekrényben / Aranyat, ezüstöt és brilliánsot legmagasabb napi áion veszek. Kopár A. órás és ékszerész, Nogy-kanizaa, Deák-tér 12. sz.
(x) Uránia. Pénteken a komoly és irodalmi értékű darabok után egy kis változatossággal egy kalandot filmmel jön : A nagy játszmával; amerikai Pathé-film, mesteri fotográfiák, csodálatos bravúrok, melyek különöien sportemberek számára lélegzet visszafojtó »port élvezetül szolgálnak. U iási reklámanyag Fischel és a Korona előtti kirakatban.
\\x) Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolvcrok, stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gycnes Lajosnál szerezhetők be. Kazinczy utca 1.
Mit keres egy mindenes.
Somogyban jártom n minap. Társaságban az élet mindennapi dolgairól, vesxődségéiről beszélgettünk. Egyszer csak elibénk toppan rgy jóképű, harcsabajuszú, tagbaszakadt munkásember. A mindenes. Jankovich József a neve. Ott azoj-gál a barátom gazdaságában. Fia, a tizenötéves józd ugyancsak ott kanászkodik. Felesége éa nagyocska lánya a háztartás körül foglala toskodnak. Valami kis elintéznivalója vagy kérése lehetett bt öregnek. Barátom nyájasan beszélt vele, eligazította a dolgot, J,<nko-«;lch bácsi illedelmesen elköszönt .. Én ho<sza*an néztem utána.
— Mit bámu\'sz rajta ? — kérdezte a házigazdám.
— Azt, hogy uj csizmája van.
— Biz Igaz, hagyta helyben barátom, a mult héten vásárolta Józsi bác»i.
— Te csodálkozol ? Pedig eV itt mindennapi dolog.
— Hát voltaképen mit keres nálatok egy mindenes ?
Házigazdám ceruzát, papirost vett elő és miközben beszélt, serényen jegyzett.
— Hát figyelj Ide.
— J*nkovich József, az én mindenesem, meg Józsi, a kanász, kap egy esztendőre 24 mázsa búzát, ez mondjuk csak, hétezer koronával számítva, 168 000 korona. Van azután 1 éa fél hold kukorica és krumpliföldje, a termésből 14 mázsa morzsolt kukoricája van, ez 7000 koronával számítva 98.000 korona. Tart két tehenet, 8 disznót és kap hozzá Ingyen legelőt. A két tehén naponta 6 liter tejet ad á 30 korona, ez kétszer 180 korona összesen 360 korona, tehát évente 64 800 korona, 10 mázsa burgonyát elad, mondjuk kilogra-monként 30 koronáért, összesen 30.000 korona évente. Elad évente 4 disznót 10-12000 koronájával, ez 4Ó 000 korona. Elad 10 köbméter fát, ez 7000 korona, azonkívül kap tőlem sót és évi 400 korona bért, ez összesen évi 4000 korona. No moit összeadom n számokat: 411.800 korona. Ennyi az én mindenesem évi jövedelme. Ne feledd el azonban, hogy a saját használatára szánt búza, kukorics, krumpli, sertés, fa nincs ebbe az ősszegbe beletudva. Ha ezt is hozzászámítanád, oz jönne ki, hogy
Jankovich József mindenesnek és fiának, a kanásznak Vlsontán 700 000 korona ax évi stallárJum.
Barátom elhallgatott, én nrgyot sóhajtottam !
— Kedves öregem — elszegődöm hozzád mindenesnek , . . .__
Törvényszék.
(§) ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék büntető tanácsa tegnap megtartott főtárgyalásain a követkoző ítéleteket hozta :
E\'nök Mutschcnbscher Edvin, sza-vazóbirAk Székács Pál és Bertín Ágost, közvádló Mctz József királyi Ugvész.
Cserép Károly fiatal legényt, mert a boisfai korcsmában beszeszclt és ilyál\'apotbnn összeszólalkozva Friskó György kacorlaki kőművesmestert késével orvul és brutálisan megszúrta, hogy hónapokon át munkaképtelenné váll, a su\'yos testi sértés bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért nyolc havi börtönre, az összes perköltségek megfizetésére, sértettnek ötvenezer korona munkamulasztási dij megfizetésére itélto. A vádlott megnyugodott az ítéletben és igy jogerőssé vált.
Végh Gyula és Müller L\'jos keszt-holyl gazdasági akadémiai hallgató-kat azér\', mert Keszthelyen a Szent Flórián szobor fejét és kezét durván leütötték, 500—500 korona pénzbírságra Ítélte. _
Az őszi és tavaszi vetőmagvak csávázása.
Magyarország szemes terményeiben az üszög évről évre rengeteg károkot okoz. Sajnos, gazd«kö*ön-ségünk nem veazi elég komolyan ezt a bajt. Mfgállnpitjn ugyan, hogy üszög az van, sőt bőven van, de ritkán veszi magának azt a fáradtságot, hogy számítás utján képet alkosson saját kár/nak nagyságáról. Pedig ha ezt megtenné, megdöbbenne azon értékveszteségekről, melyeket évről-évre elszenved, de amelyeknek tudatában nincsen és igy közvetlenül nem ís érti, vagyis önmagát ámitjo. Hozzávetőleges becsléseink szerint az üszög évente több milliárd kárt okoz Csonkamngyarországnak csak a búzatermésben. Az idei termésben sok holyen elérte az üszögkár a 40—50 százalékot, de általában megállapítható, hogy még olyan helyeken is, ahol csávázták — de valószínűleg felületesen — a kár igy is elérte n 10-20 százalékot, vagyis kat. holdanként 2 q termés ment tönkre. Egy 10 holdas búzatáblán tehát 150 000 koror.ás kárt könyvelhetünk el.
A többtermelés soha olyan fontos nem volt, mint most. Azért ezúton is felhívjuk a magyar gazda-közönséget, vegye fel az üszög ellen való küzdelmet. Tegye ezt meg ugy a saját unyagl érdekében, mint közgazdasági szempontból. Nc riadjon vissza senki azon csekély munka és anyagi befektetéstől, mellyel a vetőmagvak gondos csávázása jár. Meg fog győződni, hogy a magyar termőföld bősé gesen meghálálja a munkatöbbletet. Ismételjük tehát, ne vessük cl csávázatlanul n vetőmagvakot. Csávázzunk ősszel és tavaaszal is és csávázzuk a búzán kívül az árpát, zabot, mohart, kölest és az egyéb takarmánynövényeket is. Utóbbi években éppen o babon és borsón érzékeny karokat okoztak a gom-babptegségek.
1922. szeptember 13.
ZALAI KÖZLÖNY 5

V
r
Az üszögkár ugy «z őszi, mint a tavaszi búzánál és egyéb gabo miféléknél egyformán mutatkozik, de ugyancsak nagymértékben fertőzöttek a vetőmagvak ugy az ősziek, mint ■ tavasziak a legkülönfélébb egyéb betegségek, mint a levélcsikossíg él a kitelelést veszélyeztető betegségek által, me-lyek száma már akkora, hogy a gyakorlati gazda ezeket nem Ismerheti mind. Ezért felhívjuk a gazda-közönséget az éltalános csávázásra ugy ősszel, mint tavasszal. Vannak ugyan olyan üszőgfajták is, amelyek ellen a csávázás nem véd, de viszont vannak a vétőmagvakon olyan betegség csirái is, amelye-ket a csávázás kifejlődésükben meggátol és igy a fejlődő vetélt ezektől megvédi. Ezért újra hangsúlyozzuk, hogy feltétlenül szükségei és mérhetetlen haszonnal fog járni, ha rendszeresen hozzászokunk fertőtlenített, vagyli csávázott magvak elvetéléhez. Felhívjuk még a konyhakertének figyelmét la arra, hogy a nyugati államokban a vetemények magvait is már rendszeresen csávázzák.
Megismételjük : Ragadjunk meg minden eizkőzt a többtermeléa ér dekében éa járuljunk oz általános csávázásiéi hozzá, izégyenletesen alacsony átlagtermésünk megjavításához. Ne vonakodjunk a csává-lAsaal járó munkatöbblettel, mert ezáltal ii nigymértékben javíthatjuk átlagtermésünket. Németország n mezőgazdasági tudományok ok-szeiű alkalmazásával terméseredményeit 35 éven belül megduplázta. Itt az Ideje, hogy a tudományéi kísérletek alapján mi is mezőgazdaságunk nívóját minél magasabb fokra emeljük.
A szakkérdésekben a Magyar Klr. Növényélet és Kórtanl Allo más Budapeit, II. Debről-ut 17., »
növényvédekező szerek beizerzé-sére és használatára vonatkozóiig pedig a magy. klr. Földművelésügyi Minisztérium Gyógy él Ipari Növény Forgalmi Irodája növény-védekező oiztálya (Budapeit, IX., Lónyal-utca 7.) ad meg minden
felvilágosítást.____
— ——^^
Nagykanizsa piaci árai.
KliofruwswMoS
80 K
Regénycsarnok.
0,
Bab
Lencse
Mák
Dió
Káposzta
Burgonya
Paradicsom
Vöröshagyma
Fokhagyma
Sárgarépa
Paprika
Ugorka
Zöldség
Kelkáposzta
Kalarábé
Zöldbab
Spírgatök
Vajbab
V.j
Turó
Tejfel
Te) Tojás Szőlló
16 K
36 K 40 K
40
300 ,
120 ,
(drb 8—7 ,
,
S0 , ftltve 15
____ fűzve 10
24 K kötogje 6 darabja 2—3 IS
l csomó S—3 25 15 30 10 36 450 80 90 J0 14 40 30 10
1 liter 1 darab
Vöröskáposzta
Torma , ! vastag szil iu Baromfi, csirke rántani való 400 csirke sütni való 460 lyuk 850,
réce sovány 1 drb 350 rfco hízott 1 drb 800 liba sovány 1 drb 500 . liba hízott 1 drb 1600-2000
A fekete matróz.
— Dct.ktivrcgíny. — 5
A Zalai Köilönyszirnir. Irt. Havaa Zsigmond Mikor Dollyra nézett, meghökkent. A leány arci egy tűz volt és látszott rajta, hogy nagyon bosszantja valami. A tábornoknak is föltűnt ez és meg Is kérdezte leányát, hogy ml a baja.
— Az a szemtelen fickó, olt n harmadik asztalnál olyan kihivósn nézeget rám, hogy megesz a méreg. Tipson ellápidt, keze ökölbe szo
rult és fii akart-ujraai, hogy Jól megleckéztesse azt a flaor!, de uralkodott magán és azon törte a fejét, hogy ml módon tudná feltűnés nélkül elrontani annak a fickónak a kedvéi. A tábornok is dühös volt, de lánya kéréséro szintén ülve maradt.
Az örog házaspár éppen egv nagy lömegU indiánéit pusztított. Tipson-nak mér meg volt a csatatírve. i Óvatosan, anélkül, hogy valski ószré vette volna, kinyújtotta a kezét, klcsonl egy Indiánért a tálcáról, az asztal alatt levotto róla a papirost is várt.
A ficsúr még mindig nézett, szem-lelonUl és zavartalanul.
Egy indiáner repült át az asztalok fölött — éppen a fiatalember orra-hegyére . . . Hogy honnan repült, senki sem tudta megállapítani, de hahotázott, aki csak látta ezt a mozivászonra illő jelenetel. Egy elöko-lően, divatosan öltözött, kínosan kl kent fiatalember egy Indlínorrcl az orrahegyén 1 . . .
A fiatalember he\'yr.cte borzasztóan kínos volt. Az asztalkendővel rögtön letörölte arcáról a rigadós pépet, majd kipirult arccal ós vérbon forgó Hímekkel nézett körül, hogy vnjjon merről repülhetett az orra hegyérc az a fatális Indiáner.
Mindenki feszült figyelemmel Icsle, hogy mi fog következni.
A ficsúr szeme megakadt Tlpso-nék asztalán, a nagy csomó indiánéra . . . Felugrott és az asztalhoz jött. Tipson szomszédja éppen egy Indiánért harapott kelté és mikor meglátta az idegen fiMalembcr feldúlt külsejét, szinte megikadl a falat • torkán.
— Uram, ön egy utolsó gazember, hogy merészelte ? ... — Támadt rá nagy hangosan.
Az öreg hebegett, dadogott olyasfélét, hogy neki sohisem volt kedve ahhoz, hogy nyilvános helyen megszégyenítsen valakit. A holyzcl na gyon kínossá kezdett válni, már majdnem tettlegességre került a sor, mikor Tipson felállt és átnézett a terem lu\'só sarkiba. Tekintető átfutott az embereken, mig az egyiken megakadt. , ,,
Odaintett. Az egyik asztaltól egy alacsony, kövér, ósihaju fétfi állt "1 is mosolyogva Tipson felé tartott.
— Paddington felügyeli ur, ön .mint az imínt láttam, nagyon unatkozik ... Ez az ur itt -te \' flesurti mutatott, akt éppen kabát-
jánár rángatta a megijedt öreget -az, akit már vagy négy napja keresnek . - .
- > >
— Az Amírikal-Német Bsnk sík-
kasztója I . • • , ,. ,
A verekedő piperkőc meghökkent. Paddington felügyelő bámult, majd felkiáltott:
— A teremtésit, Igaza v«n, gyere esik Jómsdirl . . .
— Jó mulatást. Paddy I . . ■ Egy BZempillsntis Ulin teljas rend
ás nyugalom volt az étteremben.
Tipson újra leült és maga eli nézett.
Az örog szomszédjuk etöszö/ félig íjult felesége öiiagygágíjit locsolta fel, aztán zavarában lenyelte a félbeharapott indiánért, de megemberelte magát és igy izólt:
— Uram, Singlelon Joachim, kereskedő vagyok, nagyon köszönöm, hogv volt fczlves érdekemben közbelépni . . . Bizony faten, nem csináltam semmit is ez a vadember mégis nekem támadt . . .
— Nincs mit köszönnio . . .
— Ugyan Frcd, nem órtlek.hogy a csudába tudtad, hogy ez a szemtelen alak az Amcrikai-Némel Bsnk sikkaszlóji 1 ... — kiáltott fel cso díikozva General B ucj.
— Igen, uram, ön éppen idejében lépeti kőzbű, mert ez a gizember képes lett volna agyonütni az ura. mat . . . — szólt hálás szomforga-lássál a kereskedő fjlesfge.
— Ugyan kérem, in voltom mindennek sz oko . . . hisz ín dobtam annak az urnák az arca közepSbo azt «z IndUnart. .. Ezért most utólag kérek bocsánatot . . .
Tipson bűnbánóin tehajtotu a fe Jól, de látszott, hogy Jót mulat ma gában. (Polyt. *>iv.)
Közgazdaság.
(fővárosi szerkesztőségünk Idejön • jelentése.) A maihoz hasonló forgalom talán még sohasem volt. Ami érthető, mert a korona 17\'6 árjegyzése óriási tömegeket vonzott a tőzsdére és a játékban a közönsíg hatalmas árugrásokra várt^ ia a magos árfolyamokon realizálni igyekezett részvényállományát abban a hitben, hogy a korona ilyen áresését a kormánv >em fogja tétlenül nézni, lépéseket tesz a korona feljavítása érdekében.
E várakozásukban azonban csalódtak, mert csuk néhány részvény árjovulása lépte tul a megszokott keretet.
Az irányzat irilárd. A hangulat igen bizakodó, amit «z a körülmény is mutat, hogy oz utótőzsde révén az árfolyamok a mai leg-magaiabb kurzusokat is tulizár-nyatták.
A különféle ipaii vállalatok piacán olyan obnormisan nagy üzlet fejlődött ki, hogy a titkári emelvényről az üzleteket nem lehetett ellenőrizni.
A bánya és téglagyán értékek piacán a szén értékek iránt nagy az érdeklődéi. A vaspiac forgalma Igen élénk volt.
A termény tőzsdén ma már a megszokott irambon folytatódott a szilárd irányzat, amoly áremelkedésben is megtartotta a napok ota érvényben levő tempót.
Tekintettel arra, hogy sok külföldi vevő jelent meg a mai állat-váiá on, az irányzat a nagy felhajtás ellenére is Igen élénk volt. A prima minőségű marhák 15—20 koronával emelkedtek.
A korona mai levonásával kapcsolatban a deviza központ vezetősége következőkép nyilatkozott:
— Beszéltünk Berlinnel, onnét azt az egybehangzó információt kaptuk, hogy Prága nagy tömegekben dobta piacra a magyar koronát. Berlin mega is tanácstalanul és tehetetlenül áll ezekke az eseményekkel szemben. Prágától azonban feltehető, hogy politikai motívumoktól vezetetve, az osztrák szomorú sorsára akarja juttatni a magyar valutát.
A fizetési eszközökkel való visszaélésről szóló törvényjavaslatot a pénzügyi bizottságban tárgyalták és módosították olyanképen, hogy cég törléssel büntetik a súlyos valu-táris bűntetteseket és a büntetés összegét felemelték 500.000 koronáról egy millió koronára.
Valuták i
Budapest, szeptember 14.
N.poleon »100,font 10800-11100 Dollit 2400-2475, Fzancla fr.nk 137—92, Mirka 176 — 19%. Olasz tir. 102-00, Osztrák koron. 293-3.CW l.el 1000—1750, Siekol 80—8*. Svájci frsnk 455- 05,\'Dinár 8043 - 3200, Ungyel márka 30-38. Hollandi forint 930-900, B.lga fr.nk —•—, Uva —, „
Devizák:
Amsterdam 030-00, Koppenhága 517—525, Krisztiin1. 40200—4I20J, London 103UO-U Boriin 175—05, Milano 10200 -600, Piri, 187-92 Prág. 80 —84, Stockholm 039-014, Ziltith 455-65, - Wien 290-300 -Zigrib 700-300, X.wYork 2430-475 Versi 36-38, Bukarest —. Sons 1450 -1526.
Zürichi zárlati
tisztin 33 5, Amsterdam —, Hollandia 207 5, New-York 5035, London 2355 , Pilis 4030, Milano 2225, Pzig. 17A0, Budapest 17S, Zigrib 195, Vazsá 8, Wl.a 0075, Szófia 325, Osstzik bélyegull 00 7
Zürich estet
Berlin 34-5, Amst.rdam —•—, Hollsadla 2u7 New-York 537, LonJon 2308. Pilis 4035, Milano 2245, Priga 1780. Budapest 17 Zigrib 105. Varsó 8, Szófia 325, Wlan 00 75, Oszlr. bélyegzett 00.7,
Termény Jelentési
Buza (Tlssavldikl) 8450 - 8600, .gyib 8400—ÍM50, rozs 6350-400, lakaminy irpa 6500-000 sórirpa 7000-300, zab 6500-7000, tengeri H5WI-SI000, rope. I4000-I5W,korpa 4750 -850, köles--.
Budapesti állatvásár:
Mnrtialuis I. r. .g4s*b«n 235—285, hilulja 255 -300, alsja 295—276,. IL r. .giszbtn 145-105. bitolja 105-225 elaj. 130-160. Ndv.filik marba: I. r. ogíssbon 150-130, borja (uti.lt bórb) 278-285 Készlet : Nagymarttá 125, eladás 83. Növ.njík marira 27, aladis 1», borjú 84, oladis 0), Mazbe-bár 350-370, bozjubSr 010 - 020. Birka 332. t-\'ladis 272, Kaggyu 120-310.
Sertésvísárt
F.lluijlia 860, Elkölt dóiig 500, Kdnnyü 350 - 3J0, Kilép 380 -400,\' I. r. 215, -Zstr Ű15-625, Szalonna 550-560, l.etiu-aott hus 325—340.
Értékek:
Msgyar hitel 6400, Oiztrik hitel 1900, Hazai 850, Jelzálog 300, Leszámítoló 1120, Kereskedelmi Bank 16.000, Migyar Olasz 390, Beocsioi 47 000. Drasche 33 000, Általános szén 175 000. Szászvári 37.000, Salgótarjáni 67.000. Urikányi 56.000, Kima 17600 Schlick 10460, Guttmann 11600, Nasici 78000, Danics 13500, Klotild 10.600, Magyar cukor 130.000, Adria 77,500, Atlanlika 4950, Kis rilysör 6700, Bosnyák Agrár 3600, Liplik 2050, Phiibus 2926, Vnsm. Villamos —.—, Gizella 10700, Kon-I kordia 16.300, Dili vasul 6100.
Felelős szerkesztő Benedek RezsS.
KERESŐNK megjelelő képzettségű komoly fiatal embert, konnyu kézírással szerkesztőségi munkára. Ha beválik — biztos exisztenciát nyer. Értekezni délután 6 órától 7-ig.
DIESEL-MOTOROKAT
Ml»6íU-. b-utfloxxofoi.t jO 16.
erítí.1 f.ütkb, kUmoloro-
k»l ,i.w>k. KtiMrttA aJiaUlokit kinkl
Bronner gépészmérnök
KudkHit. Vlir., Kökk KdUrá nto* 41, 1U—14. Ka«Y«tlUk ttljMtHnaV. jllP
ZALAI KÖZLÖNY
1922. »»rpt<rob*r 15.
Apró hirdetések
dUai 10 * »0 kotona. bcin««l
•««d«ll i<M»k •lapUn a«Aii»tll»tn»V. AllUI k.i.ííku.k 00 iiAi*l6k *r«BK*dm«Br.
T4bh r«ll*ll«n r-<tW»-kJi«. ({)■ k l n.lt blitoallAlbaa tfo.\'tviuk, k«««
w... K. T.
T. r_*jcykanial»l 1«l<rf«H»W(l rit javadat-I, napidíjjal t» juiakllul. (K^vi-t-W\' to.) un
hAxlkout kapt.lV\'Cúa • kluiaUn.
Nagymennyiségű\' 9104
söt teheráru fuvarozásra
ujb^l •tzközlüok kfitést elíró.
Nagykanizsai Autóforgalmi RT.
TeUion: 339. Igaigatóság: 356.
ISKOLAI xöHY^
ag^ o.lnea, J
Üli... kl7it.lb.il
OLCJÓN VÁLLALJA
lapunk kÖDyvcyom
FÖUT5SZ
Magbaváló-szilvát
mlndoi) m«noyl»égb«rt legjobb napi áron viúiol
Szeszílnomitó Részvénytársaság
Nagykanizsa, Hrzsöbcttór 12.
Eladó házak
Egy üzletház üzleti brrende/éas\'l főu\'vonilon, egy lotcsmftház engedéllyel és berendezéssel for-galoias helyen, egy l»kóhá* 3 hold telekkel, 3 lakéssal, Istállóval sürgősen oladó.
Ezeken kívül tőbb magán éa bérház van eladásra előjegyezve .
Aczél Ignácz
pánikölcsfln is iBsallaitlorgalml frodílíban
Nagykanizsa. Fő-ut 3. sz. alalt.
Zsák
Ponyva Vetőmag Zsineg Kötéláru Kévekötő , Gépolaj / Nyersolaj Petroleum Rézgálic "
legolcnóbbim beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Újságkihordók
jó fizeti..cl felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában 5
ZAIAVÚRMEGYEI SZÖVETKEZE il ÁRUFORGALMI RT. NAGYKANIZSA
VASAROL:
BÚZÁT
ROZSOT
H Icí mínj\'tkd a kpjobb UC\' ttOO.
FÖ-UT 8 SZAM TELEFON: 123 „.„
sürgönyeim: „FUTURA"
14213/1972.
Hirdetmény.
A városi tanács elsd nyilvános árverésen addig, mig a készlet tart épület, gazdasági és favágó tölgy és éger rőnkfát az alsőnyiresl vágásban.
A* első árverés f. hó 16 án taitatik meg és azután minden hét kedd, csütörtök és srombati napokon fog megtartatni. Minden helybeli polgár árverelhet.
Nagykanizsán, 1922. évi sxept. hó 12-én.
>I«I HÍ*** Váro«l tanács.
VILÁG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Ssombát—vasícniip
Szenzációi Szenzációi
Dráma a hálókocsiban
Kal.mU r és d«tektiv.lvitín«t ri fclv -ban
jön! Göre Gábor fllmszkecs
HELYÁRAK : Páholy 00 K. Zsi\'.lyo ítf» K, I. hely 26 K, II. h«ly 18 K, 111 bVy 12 K
EI*Adi»ok: Hctkör napokon 7 és 0 ómkor, vasir- é» üun«po»p 5, 7 éj 9 órakor.
Ügyes ujságárusitók
napi pír ór»l könnyű munkával Jó |8wdilénN t«h«tn«k sx*rt
Horváth József
ujságirudijibao.
URÁNIA MOZGÓSZINHÚZ
CiuloitOk - péntek
A nagy játszma
Bámulatos spoiU>r«YUTűk
Szombat - vasiroap
Az egér cu Franciskával ■» r«tv. Széttépett láncok 4 r.iv.
Pathércvü
HELYARAIU ^iboly 00 K, Zsölye 45 K, Körssék :i0 K, Támlás 20 K, Zártsxék 15 K
Eladások : llétkósnapokon 7 ét 0 órakor, vasÁt\' ií \\lnncpn»p 3, &, 7 él 0 órakor.
ZALAI ÉS GYARMATI könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin ézet NAGYKANIZSA, FŐ-UT 5 és 13
Nyomdai teleton 117. ♦ Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyvbekötéseket legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben Szerkesz őség és kiadóhivatal! telefon 78.
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott a laptul»jdo:>osok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdáján,.
Nagykanizsa, 1922. szeptember lb. Szombat EgyCS SZám áf 8 korona
évfolyam 210. szám
POLITIKAI
N4$Jt£P
>K.n»«M/al tr»v tiAiUua Hordva. <«Oil.l\'kr.pa,u„nM,1(
,:-r li«jnaIT» ISO.- koron* ll.lr.Mii Uiapr* 4JO... koiont Kgjtt Mád. ti* H Korona
A kaninai társadalomhoz.
Nagykanizsa, szepl. 15.
A .Zalai Közlöny" már több izben foglalkozott azzal a valóban nagy kihatású mozgalommal, melyet a ka-nizsai kir. ügyészség vezetője, dr. Szabó Ltjos ügyészségi elnök indított meg dr. Kenedy Imre táblabíró, törvszéki tanácselnök és dr. Krátky István Városi főjegyző, helyettes polgármesterrel egyetemben, a közelgő súlyos tél küszöbén a kiáltó nyomorral, a bántó meztelenséggel, a nincstelon szegénységgel küzdő gyermekek megmentése érdekében.
Megmozdult az ország, megmozdult a legtöbb város, megmozdult Zatavármegye is az inség enyhítésére, mindenütt látjuk a vezető férfiak megmozdulását, akik nem nézhetik tétlenül n közelgő tél borzalmait, a didergő, beesett arcú, rongyos, mezítlábas, éhező gyermekeket.
Kanizsa sem maradhat tovább tétlenül, nem nézheti tovább, mint kő zeleg a hideg idő, a komor Ősz után rohamlépésben a szegény gyermekek legnagyobb ellensége — a tél. Az idei tél I Melyről maga a kormány-elnök ugy nyilatkozott, hogy borzalmas léi lesz.
Nagykanizsán is nagyon sok azon gyermekeknek száma, akik ebben a súlyos léiben cl kell hogy pusztul janak, ha csak nem Jön segítségükre n kanizsai társadalom. Mindenki. Nemcsak Nagykanizsa, de a környék, a vármegye, a vidék tehetősei. Nem nézhetjük tétlenül, mint szedik az éhség, a ruhátlan^ég, a fütetlenség a kicsi emberbimbó áldozatokat. Embertársaink, testvéreink gyermekei, akik nélkülöznek és akiknek se-gitségükj* kell sietnünk, hogy meg-meniStík őket a kegyetlen tél borzalmaitól — a m-.gyar tavasznak, a magyar kikeletnek, a magyar Jövőnek.
A „mezítlábas gyermekekéit* drr.ü akció, melyet az aranyszívű, nemes lelkű főügyész és fenkölt gondolko-dásu munkatársai megindítottak — ezt a célt szolgálja. És ebből az akcióból nem szabad hogy valaki Is kivonja mag&t.
Százezreket, milliókat kell előteremtenünk, hogy moleg ételt, cipőt és ruhát adhassunk azon szánalomraméltó, szomorú arcú gyermekeJrnek, akik enélkül elpusztulnának a kő-zelgő kegyetlen télben. Minden egyei zalai lakosra, minden egyes zalai polgárra számiluok, — hogy kiveszi részét az adakozásból. Akinek sokai adott a jóságos Teremtő, az adjon sokat, akinek kevés van, az adjon abból t< kevésből is valamit.
A mezítlábas gyermekekért akció vezetősége az alábbi megszívlelendő kiáltvánnyal fordul Nagykanizsa és az egész vármegye polgárságához
abban a tudatban, hogy kiálláss nem lesz a pusztába kiáltónak szava:
.A közelgő tél előtt egy nagy kötelességet kell míg a társadalomnak leróni a gyermekekkel szemben, akik hibájukon kivül szenvedő részesei annak a nagy ínségnek, nélkülözésnek, melyet a válságos gazdasági helyzet ránk kényszeritelt
Az a gyermek, aki rongyokban, éhesen, fázva, fogvacogva lépi át az élet küszöbét, csak ellensége lehet annak a társadalomnak, mely elnézte az ő nyomorát, mig ha jótékonyan meleg ruhát rak senyvedi testére, hálás gyermekévé válik.
Nem szabad saját fiainkat ellenségekké nevelnünk, mert akkor nagy veszélyt zuditunk magunkra és méltatlanokká válunk * nagy idők társadalmához.
Azért is elhatároztuk, hogy felemeljük kérő szavunkat a nemesen érző emberekhez fordulva, — ne
hagyfűjtftatzni/rongyokban vergődni a m>gy<rr£yirrhckeket, mentsük meg lettük«ftf*?c!kükct és bennük a magfar jövőt.
Fölkérjük Kanizsa társadalmát, hogy ezerHnozgfllmunkban erkölcsi és anyagi támogatásában részesíteni s « .Mezítlábas Gyermekekért* indult mozgalom védnöki lisztét elfogadni méltóztassék.
Pénzbeli adományok a Nagykanizsai Bankegycsülethsz, vagy a Zila-megyei Gazdasági Takarékpénztárhoz a „Mozitlábas Gyermekekért" folyószámlára, természetbeni adományok pedig dr. Szabó Ltjos kirAlyl ügyészségi elnökhöz, kir. törvényszéki foghAxépületbe küldendők. — Nagykanizsa, 1922. évi szeptember hó 14. Az intézőbizottság nevében h*z«fi*s üdvözlettel dr. Sabján Gyula polgármester, dr. Kencdu Imre kir. ítélőtáblai bíró, dr. Szabó Laios, a nagykanizsai kir. ügyészség elnöke."
Magyarországot felvették a Népszövetségbe.
Genf, szept. 15. (Saját tudósitónktól.) A népszövetségi ütés hatodik bizottsága Magyarországnak a Népszövetségbe való felvételét közfelkiáltással, egyhangúlag elhatározta.
A német kérdés.
Paris, szept. 15. A jóvátételi bizottságnak a német kiküldöttekkel tegnap folytatott eszmecseréje során ugy alakult kl a helyzet, hogy a jóvátételi bizottság ugyan még nem mentesítette Németországot az aranyátutalás kötelezettségétől, azonban Bergmann prepozícióit mégis fontolóra vették. London, Páris és Berlin között tegnap Igen élénk eszmecsere volt, hogy a kérdést tisztázzák.
Bergmann ma ujabb Instrukciókat kap Berlinből, hogy ezek
alapján megállapodhasson a jóvátételi bizottsággal. Ma még előreláthatóan nem lesz döntés a kérdésben. A jóvátételi bizottság ma ülést tart és megvitatja a belga-német megegyezést.
Berlin, szept. 15. A német minisztertanács foglalkozott a belga jegyzékkel. A tanácskozáson kijelentették, hogy a német kormány nincs abban a helyzetben. hogy a kincstári Jegyeknek aranyfedezettel való garantálását keresztülvlhesse Politikai körök Információi szerint komplikációk még sem lesznek a kérdésben.
A magyar-jugoszláv határkérdés.
Genf, szept. 15. (Saját tudósitónktól.) Bánffy Miklós gróf külügyminiszter és Nincsics külügyminiszter közölt a Népszövetség közbejöttével a magyar-jugoszláv határ rendezése cé Íjából folytatott megbeszélések egy alapvető konkrét terv kidolgozására vezetett, amelyet azonban Pasics miniszterelnök kereken visszautasított. Ennek folytán újra az a helyzet áll fenn, hogy a Népszövetségnek magának kell határoznia, hogy vállalja e a közvetítést azon javaslatokra vonatkozóan, melyet a magyar-szerb határmegállapító bizottság hozzá felterjesztett.
Román csapatösszevonások Gyulafehérvárnál.
Bukarest, szept. 15. A kormány félhlvatulos lapja, a Viltorul közli, hogy rövid időn belül Erdélyben ismét elrendelik az ostromállapotot és életbeléptelik a rőgtőnitélő bíróságokat, mert igy akarják megakadályozni a magyar irredentákkal szövetkezett erdélyi románok politikájának érvényesülését. Az Adeverul evvel kapcsolatban azt irja, hogy a kormány nagyobb csapatokat vont Össze Gyulafehér-Vár körül. Erdélyben nagy izgalmat kolt, hogy a román hatóságok igaztalan elbánásban részesitik a hosszú orosz hadifogságból nemrégiben visszatért erdélyi tiszteket. A határállomésokon veaztegzárba csukják ezeket a tiszteket és minden Ingóságoktól megfosztják.
A görög hadsereg teljesen szétbomlott.
Bécs, szept. 15. (Saját tudósitónktól.) A tráciai fronton teljesen felbomlott a gőrőg hadsereg. A csapatok parancs ellenérc önmaguktól elhagyják állásaikat és hazatérnek otthonukba. A tráciai görög csapotok teljesen iiétszélcdve, az ország belsejébe húzódnak vissza. Abban az esetben tehát, ha a törökök; Európában akciót tudnának kezdeni, a görögök ellenállása teljesen jelentéktelen lenne.
Bulgária mozgósít.
Bécs. szept. 15. (Saját tudósítónktól.) Különböző jelentések megerősítik azt a hirt, ho„y Bulgária a tráciai zavaros helyzetre való tekintettel elrendelte a mozgósítást.
A törökök Izmid felé vonulnak.
London, szept. 15. A török hadsereg nagy része, amely Srmirnába érkezett, most keleti irányban Izmid felé vonul. A tengerszoros ellen akció nem t.Őrtént.
A japánok nem egyeztek meg Moszkvával.
Sanghai, szept. 15. Ma több izben jelentést tettünk arról a huza vonáról, ami a japán-orosz távolkeleti konferenciát kéileltette. Most végül ösr;teültek J<tpánország és Srovjetoros^ország delegátusai Csiangcsungbán. A konferencia azonban vatószinüen nem fog érdemleges hatrfroiatokat hozni, mert az oroszok már az elaő ülésen azt javasolták, hogy a kérdések megoldását halasszék ujabb konfe-renciiít».
IM2. azeolembez- 16
A vörösök kiilritették Szebasxtopolt
Rotterdam, attpt. 15. (Saját tU\' dósitónktól.) A Nicuwr Rottef il.míthe Courant odeaaxai tudó-sit<5ján»k jelentése nerfnt Dilorosr-cmJgb«n, («ként Kfhnben, tet-jes erővel kitSrl a= ellenforradalom. A vóría csapatok klOritetlA Szebasxtopolt és vhtiavoliuldban vannak a Krím félarijetről.
Venizelosz tárgyalásai.
Pá/is, szeptember 15. A páriái lapok jelentése szerint Venizeloí* most Párisban folytat tanácskozást, majd Londonba utazik, hogy az angol politikusokkal tanácskozzon, milyen feltételekkel vehetné át oz uralmat Görögországban. Londonból Rómába megy VenizSfcsz, hogy az olasz kormánnyal is megvitassa terveit. Diplomáciai forrásból szerzett értesülésünk szerint az antanthatalmak csak abban a-c esetben egyeznek bele Venizelosz visszatérésébe, ha Konstantin király előzetesen lemondana a trónról. Különösen Franciaországnak ez az álláspontja.
Venizelosz azt is tervezi, hogy a tengerszorosok szabadságának, illetően semlegességének biztosítására alakítsanak olyan nemzetközi bizottságot, mint a Dunabizottság. A nemzetkőzi bizottság Tőrök-v ország territoriális jogaiba nem avatkozhatnék bele.
Jugoszlávia jegyzéke
London, szeptember 15. Jugoszlávia uj jegyzéket intézett álgörög kormányhoz, a keleti kérdés ügyében, amennyiben Törökország és Görögország között balksni háborúra kerülne a sor, kész támogatni Görögországot.
Grieger Miklós balesete.
Székesfehérvárról jelentik nekükn telefonon, hogy a (keresztény ma-gffrsiig nagy harcosát Grieger Miklós képviselőt súlyos baleset érte, amint tárnoki állomás felé igyekezett, a vihar felborította kocsiját, ő pedig oly szerencsétlenül esett ki a kocsiból, hogy komoly sérüléseket szenvedett.
Harding az oka Európa romlác^naíc.
Newyork, szept. 15. Cox szenátor, Ohió állam volt kormányzója, a demokraták elnökjelöltje, Európából visszaérkezett Amerikába. Cox most nyilatkozott az amerikai sajtónak és nyilatkozatában élesen kifakadt Harding elnök ellen. Szerinte Harding nem lát tul az amerikai partokon.
— Harding politikája a kerékkötője Európa újjáépítésének --mondotta a szenátor.
— Németország újjáépítése egészen Amerika kezében van. Németországnak legfőbb vágya volna, hogy belépjen az antantba, — folytatta Cox — azonban Winh kancellár kijelentette nekem Berlinben, hogy Németország számára csak abban az esetben volna jelentősége az antantba való belépésnek, ha Amerika is megtenné azt.
Miért utasította el az Orsz.FiM0fríokrendező Bíróság a nagykanizsai bizottság javaslatát
Az Országos Bíróság Indokolása.
Nagykanizsa, szept. 15. A „Zalai Közlöny" megirta tegnap, hogy az Országos Földbirtok-rendező B íróság elutasította a nagykanizsai földbirtokrende/Ő bi zottság felterjesztését n B-itthyány-Strnttmann László herceg kétezer holdas hitbizománynnak megvál tásáról.
Az indokolás, mellyel az Országos Bíróság elutasítja a felterjesztést és uj tárgyalásra és javaslat-hozatalra utasítja a nagykanizsai bizottságot — oly érdekes, hogy nemcsak a hivatalos körök ésr az érdekeltek, de a laikus nagyközönség érdeklődésére is a legnagyobb mértékben tarthat igényt:
Ar Országos Földbirtokrendexő Bíróság nem látja kidomborítva, hogy az 1920 évi XXXVI. t.-c.
lényeges rendelkezéseit szem előtt tartotta % ugy tette volna meg javaslatát.
Ugyanis az ősi eredetű nagybirtok rendszerint csak részben vállható meg és pedig a nagybirtokból annyi, amennyinek megváltása a megmaradó részen a gazdálkodás okszeiü továbbfolytatását nem gátolja. Különösen áll ez akkor, ha a megváltást szen vedő maga is a részleges megváltást kívánja. Ez az eset forog fenn jelen esetben is.
Igaz ugyan, hogy a hitbizomány-hoz a szomszédos községekben még mintegy 7000 holdnyi ingal-lt-n tartozik és az ösazes hitbizományi vagyon a magyar közigtizga-táV álatt álló\' területen mintegy 21,000 hold, de mindegyik község lakossága m\'nga kérelemmel lépett fel a hitoizománnyal szemben. — Ezért legalább megközelítőleg ( ismerni keJl; hogy az érdekelt községek oz egész hilbizománnyal széniben\'- mitjfen terjedelmű kérel m ékkel .léptek fel éa ezeknek o kérelmeknek teljesítése mjjyeri mérvben látszilc indokoltnak. Erre o körülményre azonban a tárgyalás nJ8 tVVjedV ami pótlandó és a megváltást szenvedő a megfelelő adatok előterjesztésére felhívandó.
Az 1920. évi XXXVI. t.-c. voltaképpen a tulajdonjog korlátozását foglalja magában oly célból, Jhogy földbirtok helyesebb megoszlását célzó földbirtokreform minél sikeresebben keresztülvihető legyen.
Amiből következik, hogy a szükséges területek megváltására irányuló eljárás nem terjeszthető ki bármely célra, hsnem cs*k olyan célro, melyet mngn a törvény meghatároz.
Exek a célok a tőrvény 1., 2. és 84. § aiban vannak meghatározva.
A tárgyaló bUottság Által megjelölt célok közül — a város/ej-lesztési cél, melyre 70 hold van javaslatba hozva, a városi csatorna kiépítése, melyre 50 hold van javaa-latbs hozva, a katonai gyakorlótér, melyre 38 holA vátV jaVAlnttfa\' hozva, a katonaság és a kir. ügyész ség gazdasági céljai: ii$m a "föld bin ok reform mai összefüggő céloknak nem tekinthetők.
A város által tervezeti minta-pazdaság jelállítása oz j920. évi XXXVI. t.-c. 2. §-ánsk 7. pontja alá esik ugyan, de n városnak magánnk is van több, mint 5000 holdat meghaladó ingatlan vagyona éa így o városnak módjában áll o mintagazdaságot s íját ingatlanán
is felállítani. De különben is nincs kimutatva a mintagazdaság felállításának szükségessége és az a körülmény, hogy a váro.t annnk a több száz holdra tervezett mintagazdaságnak felállításához a megfelelő anyügi c zközökkel rendelkezik, továbbá nincs kimutatva az sem, hogy a város kezelésében a mintagazdaság kellő vezetése és fenntartása biztosítva volna-e.
A város által tervbe vett gazdasági elemi szakiskolák illetőleg, mihez nem is kell több mint 20 | holdnyi terület — a város -nogy-terjedelmü saját ingatlanaiból is kihasíthatja.
Továbbá a tárgyaióbizottság javaslata szerint a hitbizománynak a város határában fekvő egész mintegy 200 holdnyi tezjiletü része megváltandó volna — pedig erre szükség nincs. Ugyanis nem szükséges megváltani azt a mintegy 10 hold területr.t, melyet a hitbizományi birtokos hozzájárulásával a piarista társház h*sznál és nzt a mintegy 100 hold területet, amelyet a hercegi uradalmi alkalmazottak konvencióképen kapnak. Nem kell megváltani azokat a területeket, amelyért fentebb előadottaknál fogva kiesnek.
Az érdemesnek talált jelentkezők közül azokkal szemben, akik a jcvaslot szerint kishaszonbérletet kérnék, nem állapitható meg, hogy a kishaszonbérlct időlegesen csak bizonyos meghatározott rövidebb időre avagy pedig ugy kívánják megszerezni, liogy idojárlávnl a kishosxonbéríotbe bírt területet\' megválthassák.
Előbbi esetben nincs szükség megváltásra, mert időleges kis-Kászonbérlet adásira a tőrvény erre vonatkozó rendelkezései alapján akár a haszonbérlő, akár a hitbizományi\' birtokos kötelezhető.
U\'.óbbl esetben pedig azoknak a1 kérelme, akik kishaszonbérletet kértek, lényegileg sem irányul másra, mint a vételár megállapításának elhalasztására azzal, hogy a vételár megállapításáig haszonbért fizetnek.
Tisztázandó tehát, hogy az érdemes jelentkezőknek a kishaszonbérletet kérő csoportja voltaképen mit akar, m^rt ahhoz képest módosul a megváltás utján megszer-zrndő szükséges terület.
Ezek szerint valószínűnek látszik, hogy nem lesz szükség n város határában fekvő ejfés* hitbizo mányi területre és igy mérlegelés tárgyává kell tenni, hogy a szükséges terület hogyan hasitandó ki ugy, hogy-a megmaradó területeken »z épületek kihasználásával ax okszerű gazdálkodás tovább folytatható legyen.
Tisztába hozandó, hogy mennyi időleges kishaszonbérletre van szükség. A fréfcyurl rtfbentóte és rendezése kérdésében a megyés-püspököt, mint egyházi főhatóságot is meg1 kell hallgatni.
Az Országos Földbirtokrendező Biróság a dr. Szabó Győző nagykanizsai kir. járásbirósági alelnök elnöklete alatt tárgvaló bizottságot kiegészíti még a földművelésügyi miniszter által kikűldendő szak-továbbá a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségének kiküldöttével, akik a
legközelebbi napokban újból összeülnek és újból tárgyalás alá veszik az egés anyagot, hogy mé^ az uj gazdasági év kezdete előtt felterjeszthessék az Ohaíiios Bírósághoz.
Az
erdélyi magyár egyházak sérelmei.
Kolozsvár, szept. 15. A megszállott Erdély keresztény magyar egyházainak vezetői minden alkalommal a román kormánynál kértek orvoslást felhalmozódott sérelmeikre. Mivel azonban eddig sem n küldöttségjárásoknak, sem a feliratoknak nem volt meg a kellő eredménye, az egyházak most együttesen a király elé akarják tárni panaszaikot. Közös memorandumukat, melyben a felekezeti iskolák elvett épületeiről, az iskolák nyilvánossági jogának megvonásáról éa egyéb sérelmeikről terjesztenek elő konkrét adatokat, a püspökök legközelebb személyesen fogják átnyújtani a román királynak.
A mai nemzetgyűlés.
Budapest, szeft. 15. (Budapesti szerkesztőségünktől) A mai nemzetgyűlést Scltovszky Béla nyitotta meg.
Napirend rlőtt Janka Károly szóvá teszi a pusztaszeri Árpád ünnepély alkalmával felmerült katolikus és protestáns Istentisztelet-tarths között felmerült konfliktust. Klebelsberg Kuno meggyőződése, hogy itt csupán egy egyszerű félreértésről von szó. Vass miniszter szerint is inkább «i rendezőség részéről történt taplntatlanságról lehet szó, mint katolikus provokációról.
Ezután áttérnek a napirend szerint oz adójavaslatok harmadszori olvasására. Az előadó egy helyen stiláris módosítást ajánlj Miután több hozzászóló nincs, az elnök a javaslatokat egyenként szavazás alá bocsátja.
Az adója vasiatokat harmadszori olvqsásbon^ is elfogadja a Hlz,
Az elnölc bejelenti, hogy a javaslatok ^elfogadásával a sürgősség\' megszűnt. — Ezután az ülést tiz percre felfüggesztik.
A pénzügyi és közgazdasági bizottságnak 11 órára hirdetett együttes ülését a nemzetgyűlés szünetében 12 óra után pir perccel, Uf-tották meg. Az ülésen a kereskedelemügyi miniszter jelentését néhány perc alatt letárgyalták^ — Ezután a pénzügyi bizottság külön ült össze Ráday Gedeon gróf elnöklete alatt. Kállay Tibor pénzügyminiszter ismerteti a földreform gyorsabb végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. A pénzügyminiszter rámutat azokra a pénzügyi é^ gazdasági szempontot™, amelyek a törvényjavaslatnak sürgős tető alá juttatását szüségessé teszik.
-L.
KERESŐNK megjelelő képzettségi komoly fiatal embert, könnyű kézírással szerkesztőségi munkára. Ha beválik — biztos exiszlenciát nyer. Értekezni délután 6 órától 7 ig.
(x) A Vilájrmoigó szombaton vasárnap nagy premier-estit l.rt, s ez alkalommal a .Dráma a háló-kocsiban" cimü csodás kalandot-drámát mutatja bé, melyről a Itüi. földi szaksajtó, különösen a francia és német, a legnagyobb elragadtatás hangján hozták meg kritikájukat.
. szeptember 16
-Al KV/^LOJMl
— Lapunk mai száma te-klntettel, hogy a szünetelő áramszolgáltatás mlutt « nyomdal gépeket csak kézzel lehet hajtani, csak négy oldalon jelenik meg.
— A szombathelyi egyházmegyéből. A belotinci plébánia-javadalmat Zichy Mária grófnő kegyúr bemutató levele aldpján Vadovita Rezső cserlakí plébános nyerte el. Helyibe a megyéspüspök adminisztrátornak Krantz József muraszombati aegédlelkészt küldötte. Kösz Vince segédlelkész Bslatincból Muraszombatba, Hankó József Cserfőidről Vizlendvára és Horváth István (id.) vizlendval káplán Muraszombatba került hitoktatónak.
— Személyi hirek. Dr. Sabján Gyula polgármester ma szabadságáról visszaérkezik. — Dr. Krátky István főjegyző hétfőtői kezdődőlég hat heti szabadságra megy. — Molnár Lftjos n népegészségügyi muzeum igazgatója ma két napi tartózkodásra Kanizsára érkezett. — Dr. Csillaghy György kir. ügyész hathetek szabadságáról hétfőn visz-szaérkezik.
— Uj rsndőrfogalmazó. A
belügyminiszter liiró István m. kir. áll.HmrcndŐrségi fogalma/ót Egerből n nagykanizsai áliamrend-őrséghez helyezte át Az uj rendőr-fogitfmazó tegnap már elfoglalta hivatalát.
— Sötétség borult a városra tegnap és hiába hívta fel o közönség a villanytelepet, az csak nem jelentkezett. Mi is hívtuk, hogy megkérdezzük meddig tort ez az állapot, hogy közönségünket tájékoztassuk — azonban nem tudtunk vele érintkezni . . . Hírlik\', hogy ez az állapot még két-három napig fog tartani.
— Zalai pénzintézetek fúziója. A Zalaegerszegi Takarékpénztár és a Zalamegyei Takarékpénztár fúzió előtt állanak.
— A jrnsárnapl himlőoltás a vasarnap megtartandó tűzoltóünnepélyre való tekintettel, nem fá 2; hanem fél 4 órakor kezdődik.
— Pályázatok. Két kerületi ofvosi állásra Síékesfehérvár törvényhatósági joggal felruházott vá-
. rosnál szeptember 25-lg. öt fogházőri állápra a pécsi kir. törvényszéki fociznál október 16-ig a pécsi kir. főügyészhez.
— Lakbér megállapítások. A nagykanizsai kir. járásbíróság ujabban a következő lakbéreket állapította meg: özv. Bogenrieder Józsefné. háztulajdonosnőve] szemben Szántó Undornak négyszobás lakásért évi 600Q K ;. Gógl L .jóssal szemben Práger Károlynak két utcai siobfrt 2400 K; Hegedűs Jenővel szemben Szomer Náthán-nak egy szobás lafcáááért 1800 K; Bayer Vincével szemben a Nép-takarékpénztár R.-tnakf egy nigy teremért, két szobás lakásért 40000 K ; Nogyksrtítsá városival szemben Stern J. Kálmánnak egy műhelyért évi 4800 koronát.
aaiz \'óút^uio^cf1^^^-utca 36. szám alatti lakost tegnap délelőtt egy veszett eb oly erősen ma\'rt^ rneg, hogy a hatósági orvos azonnal a Pasteur-intézetbe szállíttatta.
A Dardanelláknál partra szálltak az ántántcsapatok.
Forrong a Balkán. — A görögök féigyojtották Szmirnát. — Eddig exer ember esett áldozatul.
érinti n tengerszorosok szabad-, sága. Nem engedheti meg, hogy a törököknek Európába való viisjs-térésével n balkáni egyensúlyban változás történjék az ő rovására. Románia szolidárisnak nyilvánítja magái valamennyi szövetséges közős érdekével és kész a tengerszorosok szabadságát megvédeni.
Szmirna, szept. 15. A görög és örmény városnegyedekben borzalmos tűzvész pusztított, amely a többi városnegyedre, is átetspott. A lakosságot borzalmas rémület fogta el. Az olasz Hajók azon fáradoznak, hogy megmentsék az olasz kolóniát, A tűzvésznek ei\'cr emberélet esett áldozatul. Az anyagi kár 60 millió dollár. A törökök a görögöket vádolják a gyujtoga-tással.
Konstantinápoly, szept. 15. Csanaknál, a Dardanellák ázsiai partján és Szkutarinál, Konstantiné-pollyal izemben francia, angol és olasz csapatok szállottak partra, amelyek Konstantinápolyt és a gallipolii félszigetet fogják védeni.
Tegnop éjjeVMaltából egy zászlóalj gyalogság ment Konstantiné-polyba, míg további brit csapatokot készenlétbe helyeztek.
Athén, szept. 15. Görög területen összetűzések voltak bolgár komítácsik és görög caapatok között. A görög kormány kérdést intézett Romániához és Jugoszláviához, hogy bolgár támadás esetén milyen magatartást tanúsítanának.
Bukarest, szept. 15. A kormány félhivatalosa, a Viitorul a kővetkezőket írja: Romániát közelről
— Vetőmagbuza érkezett a vároahoz. A főldralvelélügyi miniszter által a kisgazdák részére kiutalt nemesített vetőmagbuza tegnap Kanizsára érkezett. Kanizsa és a kanizsai járás gazdasági felügyelő javaslata szerint fog részint a város polgármestere, részint a kanizsai járás főszo\'gabirája kiutalni a kisgazdáknak.
— Tragikus halál. Tóth Vince negyvennégy éves komárvárosi fŐldmives ökör fogatával hajtott nz országúton, mikor az ökrök valamitől megijedtek és megugrottak. Tóth Vince erre oly szerencsétlenül esett ki a szekérből, hogy fejére esett, agyvérzést kapott és rövid idő dalt meghalt. A temetésre az ügyészség megadta az engedélyt.
— Villám által agyonsújtott asszony. A mult napokban tőrtént, hogy özv. Kalecz Ferencné született Bors Rozália négy gyermekével együtt o polai újhegyen levő présházába ment, miközben kerti munkáját végezte, hatalmas vihar kerekedett és a villám agyonsújtotta a 42 éves asszonyt. Dacára, hoj7 négy gyermeke közvetlen mellette, voltok, a gyermekeknek seimmi bitók sem történt, sfeth az asszony ott időző atyjának.
— Választási kihágások tárgyalása. Az államrendőrség kihá-gási ügyosztálya e tói \'25-én fogja tárgyalni az 1913: XXtÍL Ive. alap jón a legutóbbi válaszUi alatt történt kihágásokat. Kőfülbelül 28—32 ügy kerül a rendőri bflo-tetöblró elé. Egy Kinizsi-utcai leányi, aki az édesanyja helyett akart leszavazni, a járásbíróság fogja felelőstégre vonni.
— Letenyei autóbuszjárat fol«Ő hó 16-án, szombaton reggel indul utoljára Nagykanizsára, vissza már\' nem megy, miután gurriml-cséré végett az üzem bizonytalan ideije cca 10 napig beszüntettetik.
Uránia a .ját érammsl fel-toül játszik. — Szombat-vasár-.Az egér" bájos társadalmi a Gaál Franciikávsl és PetheŐ val a fősztfrepbon. „Széttépett ..,_k* művész dráma. Psthié-revű. AirWnyat, ezüstöt és briíliánsot legmagánabb napi áron veszek. Kopár A. órás ,é* ékszerész, Nagy k.nlzilr; óX&W 12. sY.
Társadalmi élet.
— A népegészségügyi k lá 111 tás megnyitása. Vasárnap délelőtt 11 órakor lesz az országos népegészségügyi muzeum által rendezendő kiállítás megnyitása n Zrínyi utcai tornacsarnokban. A megnyitásra a rendezőség meghívja a város egész közönségét. Belépő díj nincsen. A kiállítást nyolc napra tervezik. Esténklnt 6—7 óra között minden nap egészségügyi előadások vannak tervbe véve, melyek részint a kiállítás helyiségében, részben a rnozgószinháxban lesznek. Az első előadást dr. Szabó Zsigmond kórházi igazgató főorvos fogja tartani vasárnap délután 5—7 óra közölt a kiállítás helyiségében. Hétfőn és kedden az Uránia-moz-Siót, an lesznek előadások 5., 7. és 9 órai kezdettel. Az 5 órai előadások a különböző iskolák, az esti elősdások pedig a nagyközönség számára tartatnak. Vaaárnap délután 4 órai kezdettél a kialcani-zsíi raozgószinházbsn is elősdis leszi melyet dr. Fócför Aladár városi tiszti orvos fog tartani. Az elő ed&sok, valamint W kiállítás megtekintése mindig dijmentes. QriJCentes adományok a kiállit^r JíölUé-geirc azonban el fogad tlitÜHc.
— ti A. mezítlábas gyermekekért M akció vezetősége, hogy minél hatékonyabban fejthesse ki humánus, emberbaráti működésé\', mindent ej kövei, hogy a szükséges a\'hytfgiakát.előteremtse. Igy holnap fel fogják keresni Batthyány Slratt mqrfíTLitzló herceget, dr. Kállqy pénzügyminisztert, dr. Rótt Nándor megyéspüspököt. Kolbenschlag Béla főispánt; B6<fy Zoltán alispánt\', a" .opgye földbirtokosait, stfc. *tb. a főyédnöki, illetve védnöki tisztség elfogadására. Bevonják az összes társsdslmí és ká\'ritfitiv egyesületeket, intézményeket, testületeket, hogy biztos anyagi b&zlst teremthessenek, melyen az akció szilárdan felépülhet. Legközelebb több, minden eddigi előadást és estélyt messze túlszárnyaló rendkívül nagyszabású szinielőadásokat, estélyc-ket stb. fognak tartani fővárosi művésztfc és helybeli legjdbb műkedvelőink bevonásával Mutschtn-bacher Edvin törvényszéki tai>ác«-> elnök ma Budapestre utazott, hogy a Nemzeti Szlnhéz igetWŐjStöl egy szetri&iős sikeVÜ zfa\'rab elő-
adási jógát megszerezze. Ms, szombaton délután 6 órakor nagy értekezlet lesz a városháza tanácstermében dr. Szabó Lajos Ür. főügyész elnöklete alatt, mely értekezleten Kanizsa minden rendű és rangú polgárát, — aki a nincstelen szegénység sorsát szivén viseli, — szívesen látják. Igen fontos lenne, ha ezen az értekezleten minél számosabban megjelennének. Adományokat szívességből szerkesztősé-günk is elfogad és hirlapilag nyugtáz.
— A Mária Leányok előadása a kórházban nem most vaiárnap, de olüóber 2 én este lesz megtartva.
— A kormányai Inaégakcló-jír*. A Horthy inségakció javán bíró Podm.nlczky Géiáné született Dégenfeld-Scbomburg Berta urnő 500.000, gróf Edelsheim-Gyulav Lipót 100.000, a Szimon István r. t 20.000 K-át boc.átott R.kovszky Iván belügyminiszter rendelkezésérc. Kenizss hol marad?
(x) Uránia aaját irammal randea .lőadáaalt magtartja.
<x) öaastanc. Ma délután 6 órakor lesz ax első össztánc Adorjánná M. Fridn tánci.kolájáb.h . Ks.zmóbsn és vasárnap este 8 órakor a felnőtteknek\'.
(x) Gyapjú kS»8tt kabátok, bluzol: ét leányka gamlturiUt legnagyobb választékban kap. hatók SCHVARCZ DEZSŐ nél,
(x) Klnixal utcától a B.xárlg elveuett egy fekete tokban lívó M.nikür kítilet. A megtaláló illó jutalom ellenében .ilvelVcdjen axt Kollarlt. Géxa fodriix-ailetében leadni.
(x) A legnagyobb válaaaták
divatcikkekben, úgymintgyaplu Wl8(l kabátok, gyermek g.rnlíurák, férfl, nói <s gyermek harisnyík, riid íehár-neműek e!sórangu kivitelben csakis GrUnberger divatcégnél szereihetfi be, Fó-ut U. tl. Sugár-ut sarok.
Törvényszék.
(5) Itél.t hlrd.téaak. A nagr-
kuniaai kir. tSrvény.iék annak, idején Papp Viktort négy évi, Papp Viktorné, nOletett Táloii Terézt és Papp Jo.chlmot három-három évi fegyházra ítélte lopái bűntettéért. Felebbezés folytán az ügy a kir. táblához került, mely P.ipp Viktor, büntetését négy évrél háromra, Papp Viktorné és P.pp Jo.chim büntetését pedig két-két I évre váltdzt.tlü.
Pitterm.nn Sándor keszthelyi születésű ottani volt\'laltost . nagy-j kanizsai kir l3rvény»zék némi meg-; fertózés bűntettéért három és fél I évi börtönre Ítélte. A pécsi Itéló-| tábla az alióbiró.ág ítéletét helybenhagyta.
Magánosok\' elleni erószak miati a nagykanizsai büntetőbíróság Bokor Viktort két hónapi, Budai Lajost négy hi\'li, Horváth Károlyt, Horváth Elekét és Horváth L.jöét háio.-n heti, Acs Ferencet négy hetl,\'\'P*ftos Józsefek\' hat hjtL Pe-rerztcgl Sándort.éi Kozma SíKHort hárdm heti fot.hKr. itílte. RajWI\' Ferenc, Süveges Jápoa és Simon FereWcet — mindahnyian re.i\'i lakosok — f.ttedfétté. A kir. itéfótábla a kanizVái alsófoku bíróságnak est az ítéletét is helybenhagyta-
A kii. törvényszék hétfőn hirdeti kl a\' felső bíróság ítéletét az elitéltek előtt.
iALAI KÖZLÖNY
1922. *z<rpt*mhfr 16.
Közgazdaság,
Változatlan szilárd irányzat mellett -rős hangulat-hu\'lámrás" érezhető « rendes hétvégi., eladásokon. Egyes d csoportok megkísérelték az árfolyam letörését a korona zürichi áremelke-désére hivatkozva. A piac felvevő ? képessége azonban olyan erős vo\'t, I* hogy ezek a támadások mind vissza-£ oa\'tantak.
s \' Az átmeneti cllanyhulás után a v magasabb árfolyamok maradtuk állandóan érvényben. A bizakodó hangú-:at különösen egyes részvényekkel szemben nyilvánult meg. A bánya és 1 téglagyári értékek piacán erős árhul-i lámzás volt. A vaspiacon a Ganz. i részvények iránt volt nagy az érdek-I .ődés. A különféle ipari vállalatok piacán a forgalom olyan nagy volt, hogy sna is repülőtitkárokkai volt kénytelen a tőzsde vezetősége jegyeztetni az árfolyamokat. A fapiac forgalma csökkent,az árfolyamok ellanyhullak. A szalonapiac a korona zürichi javulására nom"reagált, ameny-nyiben nyitástól zárlatig rondkivül czilárd volt. Különösen kenyérnmg-vakban volt nagyarányú áremelkedés. — Pénzünknek mai emelkedése arra vall, hogy a tegnapi zuhanás átmeneti jellegű volt.
Valuták i
Budapest, szeptember 15. Ntpoloon Ő400, foot 11000-11400 Dollár 2500-2M, Francia frank 190—95, Márka 180-200, Olaaa líra 106-40, Osztrák korona 3"00-3.t0 Lel 1600—1760, Szokol 82—86, Svájci frank 478, Dinár aj00-3t!00, Lengyel márka 38—40, Hollandi forint 970-975, Belga frank —, Uvi lfi-5—18 5.
Devizák:
Amsterdam —•—, Koppenhága 526—676, {risztiánla 40200—4030?, London —— iertin —•—, — Milano —"—, — Páris
—•—, Prága —•--Stockholm 803—688,
Zürich —•—, - Wien --•—, —
íágráb 8C0—840, New-York —Varsó -•—, Bokarest —\'\'—. Sofla —•—.
Zürichi zárlat:
Berlin 37, Amsterdam —■—, Hollandia 207, v\'ew-York 6335, London 2363 -, Páris 1057, Milano 2250, Prága 1770, Buda-post 23, Zágráb 195, Varsó 8, Wien .0*7, Szófia 235, Osztrák bélyegzett 00 7\'8
Termény Jelentés: Buza (Tiszavidéki) 8660-8700, egyéb «3CO— 8650, rozs 6450-500, takarmány árpa i600-700 sörárpa 7100-400, zab 6600.6700, engeri 8500 - 8600, repce 14000-4500, korpa ♦750 -850, köles -.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 235-285, hátulja 265-300, •leje 226—276, IL r. egészben •40—195, hátalja 162—225 eleje 120—160. s\'övendék marha: I. r. egészben 158—180, • orjo (ölött bórb) 256—200 Készlet: Nagy-narha 409, eladás 48, Növendék marha •H, eladás 48, borjú 57, eladás 67, Marhabőr 300—400, borjubőr 640- 650. Birka .23. Eladás 123, Faggyú 120 -340.
Sartésvásár i
Felhajtás 600, Elkelt délig 300, Könnyű 160—340, Közép 360 -390, 1. r. 405-10 Zsir 640, — Szalonna 550—555, — Lehu-ott hus 320—385.
Értékek:
Magyar hitel 5500, Osztrák hitel 1400, Hazai 915, Jelzálog 340, Leszámítoló 1200, Kereskedolmi Bank 16.100, Magyar-Olasz 370, Beocsini 000, Draschc 33.500, Általános •zén 164.000, Szászvári 40.000, íalgótatjáni 64.000, Urikányi 50.000, Rima 18900 Schlick8750, Guttmann 1600, Nasici 85000, Danica 13400, \\lolild 9600, Mogycr cukor 197.000, .ttkii 9900, Atlantika 5025, Ki-. ilysör 8800, Bosnyák Agrár 3300, Ltpiák —.—, Phöbus 3400, Vaam. Villamos 5300, Gizella 12400, Kon--cordia 16.400. Déli vasút 7500.
relelős szerkesztő Benedek Rezső.
Apró hirdetések
jU,i io mAIc 50 korona. T»»tag»kb ketttT*! „edett ««»▼»k daplán »4mllUtuik. Alltat k>r*«4k>>«li 00 *i*aal*k árf.n«iini4njr,
J6 hAsIkosit kaphalö. Ctm a kiíróban.
Hkkiarnok. pícibeaxedö. ruy WibmitOi *1U«( ktrt*«k. óvaáíkkal rcodelkciek. Cim • kUdOhiraul-ban. )U«
. tmaUlío, a Clpj.
J\'JJ
M»cjr*r-uUa 70. u. hia n»ty («1eVV<l a»ai*d WaMI eladó, BirtbWl Bncxaka JA ml fi • itt, ctf me(e l< a^yenrahlaatl si\'akek diltUbcn Uq-umii <m í41a/Ua Ut6 bomokfalé iatloro* irt* <U&6.
Több («IUtl*a rr.<tblih«!0. B(yc< iikdicfií(. kik rotí bU»C*Uiab.n do^oitak. keres ■ ..Pilria" Ali. BUt. R. T. narykwUiai rt.írtotiflkWo fii i.r.d.l-I, napidíjjal ti jnttWkkal. (t/nrt.fitr ig.) juj
ARGENT JÁNOS
mo4»n dpéuste Msnksnlm. Beák-tér 1. u.
Dus raktár kézzel dolgozott chevreaux, boksz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint. A kézce] varrott duplatalpu
SZANDÁL
mely olcsó ós kényelmes,
egyedüli kés\'itójo. p.oi
URANIfl MOZGÓSZINHIÍZ
Telefon 3-13
Szonifc\'.t vasárnap Az egér Gál rrsnciskával 4 felv. Széttépett láncok 4 mv.
HELYÁRAK: ^áholy 60 K, Zsölyo 45 K, Kórszék 30 K, Támlás 20 K. Zártszék 16 K
Előadások : Hétköznapokon 7 és U órakor, vasár- és ünnopnap 3, 5, 7 és 9 órakor.
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű munkával Jó jövedelemre tehetnek szert
Horváth József
ujságárudájában.
ZALAVÚRMEGYEI SZÖVETKEZE!!
Áruforgalmi rt. nagykanizsa
VÁSÁROL:
BÚZÁT
ROZSOT
i* egyéb terményekel a tegjotb sspl áron.
FÖ-UT 8 SZÁM TELEFON: 123
Sürgönyeim: „FUTURA"
Férfi és női szövetek ruhára ém coatUmre
minden létező színekben és minőségben
Óriási
Nő: divatvelourok l:lbátra ón ruhnkrn
minden
izlcíkben
választékban
raktárra érkeztek
ŐSZI ÚJDONSÁGOK
Kislaludi és Krausz divatnagyáruházába
az „ARANY KAKAS"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Találón
374
Férfikabát és doublészövetek
l.gfinom.bb miní.í|b.n
Nagy
választék
NŐI posztókból, doublé fanellekből, francia flanellekből, kreppdeschiaok, kreppgeorgettek, selyme k. bársonyok, mosók és vásznak.
Magyar FIAT MSvek r. i Budapest képviselősége, Taurll gummlraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavltó-mflhely, benzin-árusltás. ( ,
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épölet.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
igazgatóság: Fö-ut, 8., BazAr-öpiilet Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓF0R6ALMI
RÍSZVÉNYTARSASAO NAOVKANIZS*.
VILfÍG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szcmbat—vasárnap
a
Dráma hálókocsiban
Kalandor-történet 6 felv -ban
Jön! Az ónaklő film Jőnl Kacagj Bajazzol
HELYARAK: Páholy 60 K, Zsólye 36 K, I. hely Z5 K, II. hely 18 K, ül. hely 12 K
Előadások: Hétköznapokon 7 és 9 órakor, vasár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor.
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb napi áron vásárol
Szeszflnomitó Részvénytársaság
Nagykanizsa, Erzsébettér 12.
jó fiztstéssel felvételnek
lapunk kiadóhivatalában
Gazdasági és kerti
magvak
őszi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
tUayfcanlsu, ImMU-Mf 10.
Zalamegyel Gazdatágl Takarékpénztár részvényt
és összes helyi részvénveket a legelőnyösebben vessünk ós eladunk.
Tőzsdei megbízások
teljesítését h budepeati, wieni. berlini, prágai és sáfrábi tőzsdékre elfogadjuk.
nagykanizsai Takartfkoánztár És Tártlázak réuviny
elővételi jogot
legmagasabb napi áron vessünk.
Grosz és Társa líjL,^ Nagykanizsa, Sujár-ut 1. si., L amilit TUrto, Ml. Sürgönyeim: lutir
Nyomaton a l«>tul«|il(>Misok: Z«l»i és Gyirm ni konyvnyomdájáliw).
fl békeszerződések csődje.
Akár politikai, akár gazdasági szempontból nézzük a gőgös győzők diktálta békeszerződések hatását, mindenképpen arra az eredményre jutunk, hogy azokban sem politikai, som gazdasági bölcsesség, sőt okosság sincs. A bekének legelső áldo-znta Ausztria. Ma már minden elfogulatlanul itélő látja, hogy Ausztria nemcsak önmagának, hanem főképpen a győzőknek olyan tehertétele, amelyet a szó szoros értelmében nem tudnak hová tenni. Józan ésszel megközelítőleg se lehet elgondolni, hova jut Európa, ha a legyőzöttek a lehetetlen orosz gazdasági állapotokhoz sülyednek. Európa kétharmad részének se munkaerejét, se nyersterményeit nem nélkülözhetik a győzők cs a 3 év alatt elpusztult értékek pótlása egész Európa részvétele nélkül igazán leheteüen. — Ha talán a győzők gyarmattá akarnak tenni modern államokat, ez az akaratuk is utópia, mert modern igényekhez szokott társadalmak nem kezelhetők Ázsia, Afrika kezdetleges viszonyok között élő népeiként. A győzők tehát maguk is kénytelenek lesznek lemondani az elpusztult értékek pótlásáról és annál inkább uj értékek termeléséről, e mellett nyakukba fog szakadni a tönkretett államok eltartása és az elkeseredett társadalomnak lekentartása végett szükséges fegyveres erő fentartása. — A törökök kisázsiai győzelme nyomán fakadt kapkodás fényesen bizonyítja, hogy a győzőknek nincs erejük a maguk diktálta békeszerződések megtartásához. És vájjon milyen lesz\' Európa cs a győzők helyzete, ha a törökök sikerén felbuzdulva a többi legyőzött is, meg fogja kísérelni a bilincsek széttörését? Az olasz, francia és angol diplomácia máris elvette a közös politikai iránytűt és mindegyik félénk óvatossággal saját külön céljai szerint igazodik. — Csak most kaptunk hitt arról, hogy
a gazdag Angolország megkezdi háborús adósságainak kamatfizetését. Franciaország ettől a kezdéstől napról-napra távolodik Remélhető e ilyen körülmények között a győzők sikeres együttműködése egymás érdekeiért ?
Botrány a nemzetgyűlésen.
Drozdl támadta a miniszter-elnököt és botrányokat provokált.
Budapest, szept. 16. (Ssját tudósítónkul,) A nemzetgyűlés mai ülését 11 órukor nyitotta mf? Scitovszky Béla elnök.
Drozdl Gy&fö nppircndclőtti felszólalásában n „8 Ön i Újság" nak azt a tegnap megjelent cikkét tette sióvá, melyben a 8 O-ai Újság bécsbalkalrai munkatársa arról szimol \'be, hogy Rupert Rezsn, Droídi Győző és Rainprecht Antal Bícsbcn nz „emigránsok" értekezletén vettek részt, ahol kimondot ták, hogy az „emigránsok" ha/a hoznlnl\'i érdekében rneg kell als-kitani ax tgysigen liberális partot. Drozdl kijelentette, hogy 6 nagyon jól tudj-i, hogy a 8 Órai Ujiógnnk nincs Bécsb-.n alkalmi munkatársa. Ez az alkalmi munkatárs itt van Budapesten és nem más, mint Bethlen István gróf, Magyarország miniszterelnöke (Óriási zaj és fel-zudutás az egységes p4rton.)
Felkiáltások : Micsod-J beszéd ez! Kikérjük magunknak l Ne gyanúsítson l
Ulain Ferenc: Hs tényleg a miniszterelnök mondotta, akkor biztos, hogy ugy vanl
Aligha. — A békeszerződések csúfos bukásának várva-várt napja rohamosán közeledik és a legyőzött népek politikusainak bátorsága siettetni fogja az eltemetettek — feltámadását !
Podmaniczky Endre báró: Maga nem gy.-.nuslthat I
Drozdi Győző: Állításaimat fenn tartom. Bethlen István gróf miniszterelnök tegnapelőtt magához kérette Nndáoyl Emilt, n 8 Órai Újság főszerkesztőjét és felkérte arra, hogy ezt a cikket lapjában jelentesse meg. (Nagy zaj.) A miniszterelnök valószínűleg a bécsi követtől nyerte információit. Ugy látszik, ott bennünket spionokkal vettek körül. Ha ez így vtn, akkor a magyar államnak nem érdemes ezeket a spionokttt tuitani, mert jelentéseik hamisak. M ndaz, amit a 8 Órai Ujsúg irt, elejé\'ől végig szemenszedett valótlanság. (Ó iási *•]) v
M&jd a mind hevesebbé váló vita során Drozdi Huszár Károlyt Is támadja. Azonban Huszár hazug ságnak bélyegezi Drozdi állításait.
Drozdi folytatja: A B-;c»i Magyar Újság, amely moj>t a gyűlöletet szítja, a magyar kormány aKipitáso. A mrgyar kormány embereitől vásárolták meg e/.t a* újságot és a magyar kormány elég helytelenül özeknek az embereknek a kezébe juttatta. Lovászy Mártont, Garamit, Juhász Nagy Sándort semmiféle bün nem terheli.
Felkiáltások : Hát a cikkek, amiket írtak és írnak ? Mngut igazoljak a vádakai, mert nem mernek hazaiönnif
Drozdi: Kossuth Líjostól is ezt kérdezték. Mindenki tudj™, hogy a kormány mindent elkövetett annakidején, hogy Rákóctit visszacsalja.
Drozdinak erre « szavaira a -4nWfO\'dttlon és a középen viharos felháborodás tőr kl.
Csilléry, Usetty, Zsitvay és még számos képviselő magukból kikelve kiáltják Drozdi felér-—^
— Magyar képviseld mer ilyet mondani 1 Nem tárgyalunk további Ez mi\'r meghalcd minden mértéket, nem hallgatjuk meg, hazaáruló I
A percekig tartó zajban elvésx oz elnök csengő hangja.
Huszár Károly azután leleplezi az egész „emigráns" társaságot. Utal orra, hogy ezeknek a folytonos aknamunkája kontalkorlrozza a magyar külső politikát.
Huszár: Kunfl Zsigmond cikket irt, hogy nekik emlgránsoknok^ uj listájuk van a Magyarországon kivégzcndőkről és ennek a listának első helyén Horthy Miklós kormányzó áll. (Nagy znj.)
Felkiállások jobbról: Ezek Drozdi GySzS barátait
Huszár Károly e kijelentésére óriási z j tör ki a jobboldalon, középen és a keresztény ellenzéken.. Sok képviselő a padot veri, « Ház minden oldalától sürün hrng-zanok fel a felkiáltások. A nagy zajban az elnök erélyesen csönget.
Felkiáltások: Jöjjön a magyar fascumus I
Friedrich litván: L-sz még itt fascizmusl
Huszár: Akkor, amikor én a képviselő urnák válasxoloV, kifelé is beszéltem. Vegyék tudomásul azok, hogy akik ezt i. hangot, hr sznalják és ilyeneket . Írnak a magyar nemzetről és a magyar nemzet törvényesen megválasztott á\'.UmfSiéiŐ1, azokkal nincs kibékülés. (Elénk é\'jezés.
M»jd következik a belvirek le-csapolásáról szóló törvényiaveslat harmadszori olvasása. A Ház harmadszori olvasásban is clfogqdjv Dr. Kállay Tibor azután kiterjeszkedik a javaslatra. Majd az interpellációkra került a sor. Az ülés fél 5 órakor ért véget.
Román—szerb mozgósítás.
Berlin, szept. IG (Saját tudósítónktól ) Az Achtuhr Abcíjd-blatt párisi tudósítója megerősíti a Románia és ,Jugósz{ájjia mozgósításától szóló.. ii íreket, melyek csatlakozásra készültek á görög hadsereghez.
A törökök békefeltételei.
A szövetségesek felszólítása Kemál pasához.
Bécs, s nplember 16. (Saját tudósítónktól) Angorából Jelenük, hogy a török nemzeti bizottság kési fegyverszünetet kötni a kővetkező feltételek melleit :
Az ellenségtől megszállott össze* területek kiürítése; az egész hadianyagnak és élelmiszernek minden feliélel nélklll waló kiadása;
Törökország korlátlan szuverénltásának elismerése Kisázsla és Trácia felett;
mindazon károk Jóvátétel w, melyeket az ország okozott és mindazon személyeknek, kik a megszállás alatt kegyetlenkedtek.
London, szept. 16. (Express távirat) A tegnapi minisztertanács elhatározta, hogy a szövetséges államok ünnepélyes felszólítást fognak intézni Kcmál pasához és óva intik, hogy a
semleges zónát megtámadja. Abban az esetben, ha Kemál ezt mégis megtenné és a szorosokon átkelni szándékozna — a szövetséges csapatokat és a hadihajórajt megerősítik.
Nagykanizsa, 1922
I aterurbKU-T.Irfon 78. M«gloleaik n latiig kora rejcgal
ára 8 korona
61. évfolvant 211. szánj
ÜALAl KOZI.ONY
192:2. »Mplcmber 17
A társadalom kötelezettsége.
rt / Nagykanizsa, szept. 16.
^ Ax igazságnok sarkpontja, hogy Akinek joga van, annak köteles-e Is van. A iog é« kötelesség, kirit egy éremnek két oldala, ugy fyutonylik egymáshoz, mint ezt a Pimal jog oly röviden é« jelentő-m fejezte kl „do ut des fado ut ^clas" -- „adok, hogy adj, teszek, 4>gy tégy\'.
A mai" világháború utáni állagban a jog és kötelesség mérlege .gyensulyát vesztette, mert hol a ötelesség, hol a jog szántotta le igazság mérlegének serpenyőjét, \'edig e kettőnek nivellálni kell jgymást, mert e nélkül nincs jogúid, nincs társadalmi béke, nincs £yetért{*.
A kilengések megbosszulják magukat, mert éket vernek a társaialmi osztályok, sőt az emberek .őzé is s az egyensúlyt helyreáll!-ani sokkal nehezebb, mint azt
Miért esett a magyar korona!
Zürich szept 16. (Saját tudósilónktól.) A magyar koronában az utóbbi .lapokban előforduló nagy mértekü anngadozas oka spekulációkra vezethető vissza, -melyek a zünchi piacon mar néhány nap óta folynak.
A Züricher Post jelentéséből kitűnik, hogy három nap elolt belgrádi, laibaehi és zágrábi bankok megbízásából magyar koronát tömegesen dobtak piacra, bizonyára összefüggésben azzal az akcióval, amelyet Jugoszlávia Csehországgal egyetértően a jugoszláv korona emelése erdekében veghez akart vinni és mintegy 8 nappal ezelőtt megindított. A magyar korona felvevő képessége azonban nagyobb volt a jugoszláv bankok megbízásánál, ugy, hogy két napi kinálat utan kénytelenek voltak a magyar korona eladását abbahagyni, mire a magyar korona kurzusa ismét megjavult. _
negzavarm.
A népek történetét vizsgálva, cönnyen szembetűnő, hogy a jog Ss kötelezettség eltolódásai mindig lulyos rázkódtatásokat vontak ma: fuk után. A zsarnokod önkényét mindig lázadás rázta le az elnyomottak nyakáról a rabszolgaságot, jobbágyságot, forradalmak követték, amelyek az államot és társadalmat fejlődésében mindig káro-Mn visszavetették ; — a józan ésx tehát azt követeli, hogy ugy ax állami, mint a társadalmi életben ax egyensúly preventiv intézkedésekkel fentartassék, illetve helyreállíttassák.
Jelenleg a gazdasági élet eltolódásai billentették meg az igazság mérlegét; a jólét éa nyomor kirívó ellentéte zavarja meg az egyensúlyt, ezért emlékezni kell mindnyájunknak az osztó igazság őrök törvényére, melyet a nagy római jogász e három szóban foglalt össze .suum cuique tribuere — mindenkinek megadni a magáét."
A természet rendje szerint a jólét és a nyomor ezen küzdelmében a hatalmasabbnak kell sietni ■ gyengébbnek, a nyomorultnak a segítségére, mert ha ext nem teszi, as igazság súlya a nyomor javára billenti le a mérleget a ez oly erkölcsi súllyal nehezedik rá b jólét társadalmára, hogy nehezen tudja kiengesztelni a nyomort, amely ily segítő társban, mint az igazság hatalma, elbizakodva követelővé, hangossá vállik.
örvendetes, megnyugtató jelenség nálunk, hogy kormányzónk az első, aki a jólét éa a nyomor ezen párviadalában felemelte szavát; hogy elejét vegye minden tusának, minden küxködésnek, ö kért elő-axör a nyomor számára a jóléttől, ő vette pártfogásába a szegénysé get, ő akarja helyreállítani a i egyensúlyt és megadj mindenkinek azt, ami megilleti.
Ext a kérő azót meg kell érteni mindenkinek; aki nem szokott hajlani a kérésre — az vegye parancsnak, vegye ezt olybá, mint az államhatalom döntését, mint egy kategorikus Ítéletet a gazdaiági válságunkban, mely erkölcsileg el-ooaigpxtalja a gaidagokat a szegé-nyez javára, mely magyarán és röviden szólva ugy hangzik: Adjatok mindnyájan, akiknek Isten adott — a szegényeknek, nyomorgóknak, mert ezt követeli elsősorban a Ti érdeketek.
örvendetesen gyűlnek n milliók és kell i* gyűlni, mert mindenki, aki Ut és tud gondolkozni azt mondja, hogy nehé.-, szigorú tél rohan felénk — s az elcsigázott test éa kimerült lélek ellenállása ilyenkor n leggyengébb.
Mi kanizsaiak a magunk részére is kérünk azonban e mellett még egy két morzsát, mert az Isten kegyelméből ez a vidék lábalta ki az egész országban legszerencsésebben a nagy katasztrófát, ez kikerült sok minden kínszenvedést, ami sok milliónak, kijutott.
Mi kérésünkben nagyon szerények vagyunk, mi csak a mev*-. lábas, rongyos gyerekeket akorjuk betakargatni, hogy ne tizedelje meg senyvedt soraikat a zord tél.
Akiben van emberies érzés és magyar fajtáját szerető »ziv, nz megérti a mi segélykiáltásunkat, mert — hogy véljék az nz emberi társadalom tagjává, jó emberré, jó magyarrá az, akit megtagadunk, akit részvétlenül mezítláb, ruhátlanul neki engedünk a megfagyásnak.
Az Istenre kérünk, adjatok jó emberek mindannyian; ez a tőke meghozza a kamatját, mert a szeretettel, békével fog fizetni s nagyobb lelki megnyugvást nyújt, mint n pénz, a jólét hatalma kilátásba helyez — s adni tud.
HÍREK.
— Ma délben érkezik Krillay ualnlaxtcr, A „Zalai Közlöny" hírt adott arról, hogy dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter a kanizsai önkéntes tűzoltótestület nagyszabású jubiláris ünnepségére ma, vasárnap a déli gyorsvonattal megérkezik. Ezen legilletékesebb helyen nyert értesülésünk alapján közölt hírünkkel szemben tegnap délután olyan hirek jelentek meg, mintha n miniszter még sem jönne le és Így n „Zalai Közlöny" értesítése tévedésen alapulna, Ismételten leszögezzük, hogy a pénzügyminisz ter ma, vasárnap a Nagykanizsára 13 bra 05 perckor beérkező buda-pesti gyorswnattal érkezik le Kanizsára, titkára dr. Paul Iván pénz-ügyminiszteri titkár kíséretében. Az állomáson JColbenschlag Béla fő-Ispán, dr. Krátky litván főjegyző, polgármester-helyettes és Knoitzer György tüzoltófőparancsnok fogják üdvözölni. Dr. Kállay nz állomásról a Központi szállóba hajtat.
— Személyi hírek. Ma reggel érkezett városunkba Kőiben-sehlag Béla főispán, hogy ugy a miniszter fogodásán, mint a tűzoltóság nagy ünnepélyén részt vegyen. — Ugyanc*nk Kanizsára érkezett llosvay Bálint, a belügyminisztérium államtitkára, dr. Mari-
novics Imre, Kuhárszky Lajos és még ;zámosan, úgyszintén a vidék több tűzoltóságának kiküldöttei Is.
— A cserfői harangszente-lé«. Csütörtökön vitték fel ki-koszorúzva n cserfői hegyre nz uj Szlezák féle harangot MiltenyiGyula kerc.ztttpa, Ehrlich Alajos lelkipásztor és Holf György hegybíró kísérete mellett. — A felszentelés! ünnepséget ma, vasárnap fogják megtartani, melyre megérkezett Király Elek hshóti esperes plébános. A szentelés a cíerfŐi kápolna előtti téren l/,ll órakor kezdődik, amely után a harangot a toronyba felszerelik. Ax ünnepi beszédet Király Elek esperes, a szentmisét és litániát Ehrlich Alajos végzi.
— A polgármester szabad ■ága. Megírtuk tegnap, hogy dr. Sabján Gyulo polgármester szabadságáról visszaérkezik és átveszi hivatala vezetését. A polgármester most sürgönyileg éitesitetto dr. Krátky Utván főjegyzőt, hogy közbejött akadályok miatt tlalőszinülcg c»ak n jövő héten fog megérkezni. Így természetesen dr. Krátky fő-jegyző, polgármester-helyettes sem kezdheti meg mindaddig szabadságát. mig dr. Ssbján nem veszi át hivatalát.
— A rendőrség köréből. Biró Utván, n kanizsai állcmrendőr-séghez áthelyezett fogalmazói, a kapitányság vezető tanácsosa a bűnügyi osztály előadójául osztotta be dr. Valentény Mihály osztályvezető rendőrkapitányhoz. — Biró István fogalmazón kivül a legközelebbi napokban még két rendőr kapitányt kap a kanizsai rendőrség idevezényelve.
— Hatósági íelepszomle. A hatóság tegnap délután tartotta meg az Erdőbirtokosok Főtermelő R.-T. telepén a szokásos hatósági telepszemlét.
— A klskanlzsal toronyóra javítása. A kiskanizaai templom toronyóráját most javítja egyik
| helybeli iparosmester. „CNekéiy" 30.000 koronába krrül ax óra javítása.
— Kitüntetett kanizaal cég.
Jól esik megállapítanunk, hogy n fejlődő magyar ipar sikercinéi mindig olt látunk kanizsai vállalkozókat, kanizsai iparosokat i», akik az elismerés pálmaágát megszerzik jeles alkotásaikkal. Igy a mostani szőlészeti és borászati országos kiállításnál, melyet József főherceg is meglátogatott, élénk feltűnést keltettek Samu József nagykanirsai rézműves, szeszgyári és központi szeszfőzde berendezési vállalatának kiállított gyártmányai. A vállalat,
— mely az ország legrégibb vállalata — szeszgyári berendezéseit, pálinkafőző kazánjait, szőlőpermetezőit, mosóüsljeit és egyéb cikkeit
állito ta k\', melyek Jó>sef főherceg érdeklődését U felkeltették. A kt-állítás bíráló bizottsága értesítette tegnap Samu Józsefet, hogy kiállított gyártmányait az ezüst éremmel tüntette ki. A kanizsai ipar sikerének szívből örvendünk.
— UJ Iparengedélyek. A városi tanács pénteken megtarlott szokásos heti üléaében a következő iparengedélyeket adta ki: Leit ne r Istvánná született Mike Eszter kereskedő nejének illatszer, kozmetika és fényképészeti cikkek kereskedésére, Haubert Adám Király-utca 2. sz. alatti lakosnak lacikonyhára, Kertész Béla Rákóczi-utca 20. sz. alatti lakosnak piaci vegyes tuha-kereskedésre, Siern Jenőnek (a Fehér Vilmos és Társa cég bel-tagja) cipőkrém, kékítő és ruhafesték vegyészeti előállítására, Papp Béla Sugár-ut 28. sz. alatti lakosnak cukrász iparra, Baksa József Árpád utca 22. az. alatti lakosnak sertéskereskedé.ire, Bojtor József kovácsmesternek vilanyerőre berendezett kukoricudarálóra, Simon Lnjosnak marhakercskedésre, Waslell Károly Erzsébet-téri lakosnak bádogos és szerelő Ipnrra, Pauk Vilmos Kazinczyutca 59. szám alatt lakó okleveles mérnöknek ipartelep létesítésére telepengedélyt, özv. Pósfau Pongrácné született Kovács Erzsébet, a Világ-mozgó tulajdo-noanőjének cukorka és frissítők árusítására, Lanzsák Kálmánnak háztartási cikkekre való kereskedésre, Heiszler Gusztávnak ló- és szálastakai m inykereskedésre, Kusti Mór Teleky-ut 66. st. alatti lakosnak termény- és tojásügynőkségé-nek gyümölcsügynökség és bizományossággal való kibővítésére, Schmidt Antal htdirokkantnak kentin- és korc«maip«rrd, Stikl Ádámnak sertéskereskedésre, Bedike József Petőfi ulcs 39. sz. alatti lakosnak mészáros- és hentesipnrra, Gődér Ferenc kőművesmester iparának ujb I való folytatására, Cudricza litvánnak piaci virslii árusításra és özv. Wollák Mórné szül. Mandl Szidóniának liszt-, só-és vegyeskereskedésnek özvegyi jogon való tovább folytatására.
— A kanizaal országos vásár október 9 én lesz megártva.
— A rendőrök fizetése. A belügyminiszter nemcsak a rendőrlegénység drágasági pótdíját emelte fel, de a rendes fizetésüket is kiegészítette. így a rendőr egy évi kezdő fizetését 42 ezer koronáról 50 ezer koronára, a nős, de gyermektelen rendőr évi fzetését 55 ezer koronáról 62 ezer koronára, a nős é« egy gyermekkel biró rendőr évi fizetését 68 ezer koronáról 75 ezer koronára igazi-tolta ki.
— A veszett ebek garázdálkodása mind nagyobb mérveket ölt. A hatóság figyelmezteti ismételten nz ebtulajdonosokat, hogy a kutyákra gondot fordítsanak, ne engedjék szabadon, meit nemcsak a bárhol szabadon talált ebet Irtják kl, hanem rendkívül súlyosan büntetik az ebtartó gazdát is.
— Iparokról lemondottak. Papp József nyomdatulajdonos, ifj. Petrics Ödön hentes- és mészárosmester, Kellermann Ferenc sertés-kereskedő — lemondottak ipaiuk további gyakorlásáról és iparengedélyüket visszaadták a városi tanácsnok.
— Az államrendőrség felhívása. Felhívom a város területén tartózkodó mindazon zsidó fajhoz tartozó egyéneket, akik 1914.
1922. szeptember 17
évi január l-e elött költöztek, illetve vándoroltak be az országba, hogy ezen hirdetményem megjelenésétől számított 48 óra alatt 18-án é* 19 én délelőtt a kapitányság 9. számú szobijában jelentkezzenek! Jelentkezni tartoznak a fenti hitár-idő óra beköltözött azon >sidó fajú egyének i», akik letelepülési engedélyt nyertek, végy pedig a zsidó vallásból kikeresztelkedtek. A jelentkezők magyar állampolgárságukat igazoló esetleges okmíny^i-kat hozzák magukkal. A jelentke-zéii kötelezettség teljesítését házrólházra járva fogom ellenőriztetni s azokat, akik a jelentkezési kötelezettségnek eleget nem tesjnik, összes családjaikkal egyetemben internálás céljából azonnal Őrizetbe veszem. A háztulajdonosok, vagy hl azok Itt nem laknak a ház kezelérévcl megbizott egyéneknek kőtelestégükben áll meggyőződni arról, hogy a tulajdonukat képező vagy kezelésükre bizott házban lokó és fentiek szerint jelentkezésre kötelezett egyének jelentkezési kötelezettségüknek eleget tettek-e. Azon háztulajdonos, vagy házkezelö ellen, aki ezen kötelezettségének eleget nem tesz, az eljárást szintén meg fogom indítani. Nagykanizsa, 1922. azept. 16 án. D\'. Beustericn Erich a. k. rendőrtanácsos, a köpi tányság vezetője.
Árucsere egyezmény Cseh országgal. A Középe u\'ópai Kurírnak jelentik Prágából: Csehszlovákia éa Magyarország kereskedelmi kormányai között folyó rekompenzáció* szállítási tárgyalás befejeződött. A létrejött egyezmény alapján mi nulláslisztet, magvakat, gyapjút és élőállatot exportálunk Csehországnak, amivel szemben elsőtorban szenet, cukrot és textilárut kapunk. Az egyezmény szerint a f-.zetés minden esetben magyar koronában fog történni.
— Orvai agyonlőtt paraozt gazda. A Középr.uiópai Kurir nagyváradi tudósilója jelenti: Nucc János numajosdi pcraszlgizda, akit vasárnap éjjel portiján titokzatos tettesek lelőttek, n belényesi közkórházban meghalt. Az eset részleteiből a nagyváradi rendőrségnek csak annyi pozitívumot sikerült kinyomozr.i, hogy Nucz János vasárnap éjjel bőszült kutyaugatást hallva udvarán, a zajra kiment, amire valaki orvul lelőtte. Nucz János a merénylőkről személyle-írást adni nem tudott, kihallgatásakor csak arra emlékezett, hogy merénylői őtan voltuk, okik hogy őt leterítették, behatoltak lakásába és kirabolták. A nagyváradi rendőrség nagy apparátussal keresi a tetteseket.
— Egy gyermeket talált a rendőrség, egy hároméves kis leányt, aki sirva kereste az állomáson a mamáját, kit elvesztett. A csöppség Rudolf Erzsinek mondja m»gát. Apja Rudolf András. Egyik rendőrtiszt magához vette a kisleányt, mig mamáját megtnlá\'ják. Aki ismeri talán a gyermek szüleit, tudassa sürgősen a rendőrséggel.
— Erdélyi kereakedők kon-greaazaaa. Az erdélyi kereskedők "eptember tizenhetedikén nagy kongresszust tartanak Kolozsvárott. I*meretesck azq>k a nehézségek, melyek a romániai szállítási viszonyokat lehetetlenné teszik és ezzel gazdasági é|«tük legfontosabb szervét bénítják meg. A kongresszuson megalakítják az Országos Szövetbe*, melynek célja n szálli\'ók érdekeinek megvédése és kereskedelmük általános fellendítése lesz.
ZALAl KDzi.GNY
A törökök megütköztek az angolokkal!
London, szept. 16. A mlnlsz- I lerlanács elsősorban a keleti kér-déssel foglalkozott. A miniszterelnök a minisztertanács elé törlesztette a különböző forrásokból érkező legújabb lelcnléscket Az egyik jelenlés szerint legnap megtörténi az első összeütközés a lörök és anctol csapatok között a Márvány-tenger ázsiai partján.
A helyzetet a mlnlszlerlanács igen, komolynak ítélte meg, mindazonáltal hangoztatták, hogy Kemal "basa Konstantinápolyra vonatkozó kijelentéseit nem kell komolyan venni. Hangoztatták a minisztertanácson, hogy Franciaországgal már teljesen sikerült megegyezni a tengerszorosok védelméről.
A minisztertanács mindvégig olyan (észült hangulatban zajlóit le, amire a háború őta nem voll példa. A minisztertanács elhatározta, hogy támadás esetén ujabb erősiiéseket kü\'.d a tengerszoros mellé, a floilák parancsnokait utasllolták. hogy mindenáron akadályozzák meg a nacionalista törököknek a tengerszoroson való átkelését.
A kelcll kérdés dolgában ujabb ériekezleten lógnak dönteni, ezen a tanácskozáson alkalmasint Szerbia és Romániai Is részi vesz.
A török-angol összeülközésről szőlő hírt eddig még hivatalosan nem erősítették meg.
Társadalmi élet.
— A tllzoltóte.tűlot Jubiláris Unnupélyo A nem mindennapi keretek közölt lefolyó nagyszabású jubiiflris ünnepély barátságos ismerkedési esléllyel kozdódölt tegnap este a Központi szálló éttermében. Ma reggel 7 órakor ébresztő, utána 8 órakor sorakozás a llizoltó órlanyán, majd 9 órakor tábori szentmise, ked vezőtlcn idő esetén a ferenciek plébánia templomában lest a hálaadó Istentisztelet. Délelőtt 10 órakor díszközgyűlés lesz a városháza nagytermében, amit követ */,12 órakor a helybeli összes lüzkészültségcknek (tűzoltói, katonai, gyári, cserkész-készültségek) szereikkel való felvonulása. Egy órakor tJrsasebéd a Polgiri Egylet termében, \'/,■! órakor díszgyakorlat, utána pedig *z elhunyt bajtársak szohrának megkoszorúzása. Este 8 órakor estebéd a Korona szállodában étlap szerint.
-— Ma nyílik meg n nép-egélzaégtlgyl kiállítja. Az országos népegészségügyi mureum által rendezett szemléltető kiállítást ma 11 órakor nyitja meg dr. Krátky István polgái mester helyettes a Ro.-gonyi utcai tornacsarnokban. A rendkivül tanulságos kiállításra felhívjuk olvasóink figyelmét. Nem szabad senkinek sem elmulasztania kiállítás megtekinté aét, valamint a kiállítással kapcsolatos előadások meghallgatását. A kiállítás nyitva lesz ma 11 —12 íg, továbbá délután 2—7 ig, a egyúttal egész héten keresztül 8 — 12 ig a délu\'.án 2—7-ig. Ma d. u. 5—7 óra közt dr. Srabó Zsigmond előadást tart a kiállítás helyiségében. Előadásában ki fog terjeszkedni a kiállítás egész anyagának Ismertetésére. Hélfőn és kedden az Uránia-színházban filmekkel éí vetített képekkel illusztrált előadások lesznek, még pedig 5 órakor a tuberkulózisról (s filmek és vetített képekhez irt szöveget Sr.skáll Gyula olvassa), 7 órakor az onya-és csecsemővédelemről (a képeket magyarázattel kiséri dr. Szabó István), 9 órakor pedig az alkoholról (a magypráró szöveget olvassa Havas Rezső). Ma délután a kis-kanizsai moziban ís lesznek egészségügyi előadJsok, m-g pedig 4 órakor dr. Fodor Aladár előadása, 6 órakor pedig dr. Neumann Henrik előadása. A kiskanizasi előadásokat, valamint a nagykanizsai mozielőadásokat is filmekkel és
vetített képekkel fogják Illusztrálni. Belépődijat fizetni sem az előadá-aokon, sem r kiállításon nem kell. Felkérjük olvasóinkat, hogy a rendkivül fontos közegészségügyi érdekre való tekintettel, ismerőseik körében a kiállítások és előadások iránt érdeklődést kelteni szíveskedjenek.
— Eakarlaztlkua körmenet. A IV. országos katolikus nagygyűléssel kapcsolatos eukaciszükus körmenetet clőkészUő 300 tsgu nagy-bizottság elhatározta, hogy az október 8 An délelőttre tervezett cuka mitikus körmenet megrendezésére a mcgjolcntckből 30 tsgu szűkebb-körű rondezőblzottságot aíftkit&nak, amely az egész országra kiterjedően szervezi meg a Fcienciek teríről az Országház térre induló országos cuka-riiztikus körmenetet és .Magyarország bíboros hcrceKPrimása által mondandó ünncpics Veni Sancie ós Szent misével kapcsolatos országos ünnepséget.
— A mezítlábas gyermekekért akciónak tegnnp délutáni értekezletén szép számú disztingvált közönség jelent meg m városháza tanácstermében. Az értrkez ieten az összes kanizsai társadalmi és jótékony egyesületek hölgyei arra vállalkoztak, hogy a mozgalom céljaira nngy gyűjtést fognak indítani. Antal Jenő felajánlotta a NTE ünnepélyén befolyt jövedelmet. Kádár Lftjos ref. lelkész pedig a misazióestély bevételét. Mi feltétlenül eredményt jósolunk az emberbaráti célokért küzdő mozgalomnak.
— A kanizsai Horthy Ínség-akcló. Ofőméltóságu nagybányai Hoithy Miklós Magyarország kormányzója kezdeményezésére gróf Bethlen István miniszterelnök felhívása következtében megindított Dyomorakcióra dr. Kovács Gyula kir. járásbiróiági elnök gyüjtőivén adakozni szívesek voltak: Dr. Ko-vr.es Gyula kir. járásbirósági elnök 1000, Szabó GyŐzŐ kir. járás bírósági alelnök 200, Makáry Vilmos kir. járásbiró 200, dr. Eőrv Szabó JenÖ kir. törvényszéki elnök 1000, dr. Kenedy Imre kir. törvényszéki tanácsdnpk 200, dr. Fischer József kir. törvényszéki tanácselnök 200, dr. Bertin Ágoston kir. táblabíró 200, dr. Szabady Lőrinc kir. törvényszéki tanács-elr.ők 200, dr. S«bó Lsjos kir. ügyészségi elnök 200, dr. Almás^y Gyula kir. tőr vényszéki biró 100,
Podoloy Jusztin kir. tőrv. biró 100, Kaszab Lajos kir. jbir. iroda főtiszt 100, Haán Gyula kir. járásbirósági végrehajtó 100, Sárdy Géza kir. járásbirósági irodatisit 100, Szecső Mária kir. járásbirósági díjnok 100, Sárdy Gézáné kir járásbirósági díjnok 100, Vas-váry Arpádné kir. járásbirósági díjnok 100, Perger József kir. járásbirósági irodafőtiszt 100, Bernáth Mihály irodafőtiszt 100, Nováctky József kir. járásbirósági irodaigazgató 100, Horváth Pál telek-könyvvezető 100, Gumilár Mihály kir. járásbirósági irodafőtlazt 100, Stőllősi János kir. járásbirósági irodatiszt 100, Mikó György kir. járásbirósági irodafőtiszt 100. Za-lay Lajos kir. járásbirósági dijnok 100, dr. Kovács László ügyvéd 500, dr. Horváth Tivadar kir. járásbirósági titkár 150, Lukács Imre terménykereskedő 299, Metz József kir. ügyész 200 kor. (Folytatjuk.)
— Hadirokkantak, hadlöz-vegyek országos pártjának helyi vezetősége értesiti összes tagjait, hogy pontosan jelenjenek meg a Keresztény Otthonban ma délután fél négy órakor tartandó értekezleten. Azok Is, akik a liszt-kedvezménytől elestek. Pártveze-tőség.
(x) Ilarsay Glxl tánceslélye.
Ma este 8—12-lg nagyszabású tánc-estélyt rendez Harsay Gizike tánc-tanárnő a Polgári Egylot termében.
— Egy szegény ember kérelme. Egy szegény, teljesen munka- és keresetképteíen szélütött ember esdve kéri a nemesszivü közönséget, hogy az esős, hideg időre való tekintettel, miután dpője nincs, egy pár használt cipőt, vagy bakancsot juttassanak neki.
— A nagykanizsai tűzoltó testület vagyona. Az ötvenéves múltra visszatekinthető kanizsai tűzoltó testület vagyoni állapota jelenleg : szerekben 2.277.350 K, Felszerelési alapban 50.573*40 K, Segély alapban 338014 K, lótar-tási alapban 7 570 20 K, Mentő-osztály alapban 36197 K, Ruha alapban 5.376*40 K, vagyis összesen 2.344.61211 K.
— „Komám, muszáj fizetni". Érdekes jelenetnek voltunk ma szem- és fültanúi a rendőrség ki-hágási osztályánál. Az egyik vidéki nénit 300 koronára büntette meg a szigorú rendőrblró. Felvette a jegyzőkönyvet és n végén oda iita a szokásos K. m. f. (Kelt mint fent) záradékot, majd felhívta a megtermett gömbölyű asszonyságot, hogy Írja alá a nevét. Az asszony nézi, nézi a jegyzőkönyvet, mojd élénken megkérdi a kapitánytól, mit jelent az a fránya három betű, hogy : K. m. f. A kapitány — akiben olykor nehéz hivatása közepette is felülkerekedik a humor — nagy komolyan oda mondja neki: az azt jelenti, hegy Komám muszáj fizetni, jh ugy, wzt szóval is megmondhatta volna nekem a tekintetes ur, azt nem fellett volna oda irnl — válaszolja néni és leszúrta a 300 koronát. k
(x) Még csak ma van műsoron a Világ mozgó grandiózus filmje, a .Dráma a hálókocsiban." Kedden és szerdán sz első csodafilm bemutatója „Mikor a rózsa beszél/"
(x) Kánonjogi doktorátusra feltétlen sikerrel készít elő dr. Kdlloy Zoltán jogi szemináriuma Budapest, VI, Andrássy-ut 8.
(x) Uránia oaját árammal rendea előadásalt magtartja.
_ZAIiAI KOZLQNV__
A magyar-cseh gazdasági tárgyalások.
Bécs, szept. Ifi. (Saját tudósitónktól.) Illetékes lielyról arról értesülök, hogy a csehszlovák-magyar gazdasági tárgyalások megkezdése ismét halasztást szenvedett. A prágai gazdasagi minisztériumok a javaslatokkal, előterjesztésekkel és statisztikákkal október vége előtt nem birnak elkészülni cs igy a tárgyalásokat ndJig nem lehet megkezdeni. Ez a halasztás azonban nem jelenti azt, mintha Prágában a csehszlovák-magyar tárgyalások megindítását halasztani akarnák, mert Csehország gazdaságpolitikusai is tudatában vannak annak, hogy a két ország gazdaságilag egymásra van utalva. A mostani halasztás igy tisztára technikai akadályok következménye.
_4_
— Idők Jele. Vevő: Kérek egy jobbminősézit r uhosiövelet.
Kereskedő: Tessék parancsolni. Kitűnő angol növet.
Vevő: Mi az ára a barna szintinek ?
Kereskedő: Én csak nit mond hatom oKjf, hogy mennyiért adom.
Hogy:nti rí ára — az a bíró sági tárgyaláson jog kiderülni
— Mivel rattUqk a télen. A
fa méreg drága, szenet alig lehel kapni. Borzasztó 1
Mivel főttünk a télen?
— Ne féljen semmit. Gondoskodik rólunk az antant.
Talán nagyobb mennyiségű szenet szállít Magyarországnak ?
— Dehogy. Majd egy ujabb jóvátételi követelés befült nekünk a télen . ..
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok éa leányka garnitúrák legnagyobb választékban kap hatók SCHVARCZ DEZSŐ-nél.
(x) Német nyelvtanítás. Értesítem u it. é. közönséget, hogy a német beszéd- és nyelvtanítást folyó évi október hó 1 én megkezdem. Egyúttal bátorkodom főlhivni az igen tiszteli szülőket > Játékdélelőltökre (Spielvormiltage). A Keresztény Otthonban, az ismert barátságos kis teremben gyűlnek össze a kicsinyek, -\'-hol német versikéket és jáiékdalocs kákát tanulnak és óvodai foglnlko sáMtrt töltik Idejüket. Érdeklődni és jelentkezni lehet szeptember 18-álót minden délelőtt 10—ISig utyanolt Meleg pártfogást kér Dicwock Júlia oki. óvónő és nyelvmesternő.
(x) Ma eate 8 órakor tesz a felnőtteknek az első össztánc Adorjánná M. Frida tánciskolájában a Kaszinóban (x) Úriéin szükség esetén saját árammal feltétlenül jétsiik. Vasárnap .Az egér" bájos társadalmi dráma Gaél Franciskával éa Pethcő Atillával a főszerepben. „Szóttépeti láncok- művész drámB. Pdthí-revű.
(x) A legnagyobb választék
divatcikkekben, úgymint gyapjú kötött kabátok, gyermek garnitúrák, férlt, tői és gyermek harisnyák, fétfi íehér-nemüek elsőrangú kivitelben csakis Grtlnberger divatcégnél szerezhető fe, Fő-ut 11. sz. Sugár-ut sarok.
— Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszerelések, üres hüvelyek, félig kész és kész töltények, revolverek, serét stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyencs Lajosnál, Kazinczy utca 1.
Az angol bankárok segítő-akciója
London, szept. 16. Az angol nagy bankházak vezetői tárgyaltak egymással cs érintkezésbe lépnek külföldi bankkö-rökkcl is, hogy a német jóvátételi fizetések gaianciáit meg-vitasák. Havchstcin, a német birodalmi bank elnöke most Londonba utazik, hogy érintkezésbe lépjen az angol bankárokkal, milyen pénzügyi tervek megvalósításával lehetne enyhíteni a német jóvátételen.
KERESÜNK megjelelő kipttUsifü
komoly fiatal embert, könnyű kézírással szerkesztőségi mun-kára. Ha beválik — biztos exiszter.eiát nyer. Eitekexni délután 6 Arától 7 ig.
A kincstári házhaszonrészesedés felemelése.
A kincitári hózhoszonrészefiedós kulcsa az 1922. évi III Ihkbérnegyed tői kezdve 20% ról 60% ra felemeltetett. Ettől a naptól kezdve tehát minden — akár bérbeudott, akár bérbe nem adott épület vagv épületrész után az eddigi 20% helyett 60% kincstári bálhaszonrészesedést kell fizetni. Ezt a 40% különbőzetet a városi adóhivatalok hivatalból kivetik éa orról oz érde kelt házbirlokosokat n kivftési lajstromok kÖ/szemlém kitétele, valamint a kivetett összegnek a\' ndóivbe történő bejegyzése utján értesítik.
Ha a berb\'adott lnkás, üzlet stb. b*rc a lakásrendelet értelmében az 1917. évi bérnek négyszeresét meghaladó összegre emeltetett fel, akkor az említett 60%-on felül az 1918. évi házbéradó — és \'gy úttal a kincstári házhaszon-részesedés — alapja után további 20—20% kincstári háihnszonrészc-sedés fizetendő oz 1917. évi bér négyszeresét meghaladó házbértöbbletnek mir.dcn olyan része után, nmely az 1918. évi házbéradó (kincstári házban/önrészesedés) nlnpjának legalább 50 és legfeljebb 100%-ékát teszi ki.
Ennek a 60%-on felül járó kincstári házhaszonrészcscdésnek a kivetése céljára a házbirtokosok kötelesek bevallani minden olyun lakásnak, üzletnek, vagy más önállóan bérbeadóit helyiségnek a felemelt bérösszegét, amely az 1917. november 1 én érvényben volt bérösszeg négyszeresét bármennyivel meghaladjo.
önként értetődik, hogv a bevallandó felemelt bérösszegben a korábbi lakásrendeletek alapján eszközölt bérfelcnw&sck is bent foglaltatnak. Vagyis felemelt bérösszeg alatt az illető bérlettárgyra nézve a legutolsó felemelés után érvényben levő házbér egész ösz-nzegét kell érteni, nem pedig csak a felemeléssel elért bértöbbletet. Továbbá az összehasonlítás minden egyes bérlettárgyra nézve külön-külön történik, nem pedig az egyes házak szerint összevonva.
A bevallást legkésőbb 1922. évi szeptember 25-élg bezárólag a városi adóhivatalnál kell beadni.
A bevallás adatainak, különösen pedig a bevallott bérösszegnek helyes voltáért a bérbeadó és a bé.íő egyetemlegesen felel.
A bevallás céljára, szolgáló hivatalos nyomtatvány a városi adóhivatalnál ingyen megszerezhető.
A kincstári háíhrszonrészesedés-nek fentcroliteU 40%-os különbözetét, úgyszintén a 60%-on felül járó kincstári há/hasionréíszesedést az 1922. évre félévi időtartamra vetik ki.
A fentiek szerint pótlólag kivetendő kincstári házhaszonréize-sedést a házblrtokosok a kivetésről szóló értesítés bevárása nélkül két részletben 1922. augusztus, illetvo november 15-éig kötessek befizetni, mert ellenkező esetben ;izt a késedelmi kamatokkal együtt végrehajtás utján fogják tőlük behajtani.
A bérlők ezt a pótlólagosan kivetett, Illetve kivetendő kincstári házhaszonrészesedést általában a lakbérrel együtt kötelesek a ház-birtokosoknak megtéríteni.
Sportélet.
Elmarad az NTE athletlkal
versenye. Az NTE n ma délelőtt 9 órára hirdetett kerületi uthletikai versenyét nem tartja meg, mert a folytonos esőzéstől felázott pályát nőin lehetett felmérni. Ugy tudjuk, hogy az NTE a verseny október 1-ére való halasztását kérte d kerülettől.
Az NTE Fehérvárott. Az
NTE futball csapata ma délután játsza első bajnoki mérkőzését Székesfehérvárott az StTC-vel. Az NTE a következő csapztot küldte cl: Modrovíts—Popovics, Topscher —Beke, Wmdisch, Hordós—Hirsch-ler, Dezső, Palkó, Bskonyi, Göllesz. Ennek a csapatnak, hn kellő tréninggel rendelkezne, gólokkal kellene nyernie a rnecscset, a tréninghiány azonban gyengíteni fogja az oredményt, bér a győzelem igy sem kétséges. Jövő vasárnap lesz az NTE legnagyobb erőpróbája, ami kor is a SzAK-kal, Dunántúl leg jobb csapatéval jitsza bajnoki mérkőzését — itthon.
Harvallta Kálmán a NTE szinpatlkus atlétája Budapesten legyőzte a legjobb angol éa magyar veraenyzőket és 41 m. 99 centiméteres dobással első lett a diszkoszvetésben,
A budapesti elsöosztályu bajnokság állása. 1. FTC 4 pont, 2. VAC 4 pont, 3. MTK 4 pont, 4. Törekvés SE 4 pont, 5. UTE 2 pont, 6. III. ker. TVE 2 pont, 7. MAFC 1 pont, 8. Zuglói AC 1 pont, 9. BTC 1 pont, 10. KAC 1 pont. 11. MAC 0 pont, 12. Vasas SC 0 pont.
Angol atléták Budapesten. Nagy ünnepe losz a szombati és vasárnapi Műegyetemi Atlétikai és Folbatl Club nemzetkőzi atlétikai versenye a magyar sportnak. Közel tiz évi távollét utján sikerült Ismét kapcsolatot létesíteni a kiváló angol egyetemi sporttal. Az angol sport két legvirágzóbb sportcentrumának Oxford ^s Csmbrldge egyetemének legkiválóbb atlétái fognak a starthoz állani, hogy összemérjék erejüket a magyar sport legjobbjaival. Annál is inRább örvendetes ez, mert a derék angol atléták az elsők, kik megtörve a legyőzött
1922. szeptember 17.
országokkal tsrtott oktalan sportbéli bojkottját a győztes államoknak bizonyságot teltek arról, hogy nem felejtették el magyar kollégáikat és minden rágalom hadjárat dacára eljöttek, hogy újra felvegyék velük a versenyt a magyar sport felvirágoztatása érdekében.
Zavargás Berlinben
Bellin, szept. 16. (Ssját tudósitónktól.) Mindkét szocialista párt, valamint a berlini azakszet vezetek tegnapra húsz népgyűlést hívtak Bssze, hogy n drágaság és nz uzsora ellen tiltakozzanak. A népgyűlések nyugodtan folytak le, eltekintve néhány kommunista cscnd/.avnrás-tól. Csak a Moabit-negyedben zavarták szét a gyűlést a kommunisták. A gyűlés néhány résztvevőjét súlyosan bántalmazták, ugy, hogy a rendőrségnek kellett közbelépni.
Angol-olasz akció a kisantant ellen.
Bécs, szept. 16. (Saját tudósítónktól) Az a hatalmaskodás, amellyel a kisantant ujabban minden középeurópai kérdésben magának vindikálja a döntés jogát, ma a nagyantant egyes diplomatáinál is visszatetszést és hatalmi féltékenykedési váltott ki.
A leghatározottabban megállapítható, hogy a diplomácia kulisszái mögött hetek óta elszánt cs a titkos diplomácia minden eszközével vívott küzdelem folyik a kisantant körül. Az a tény, hogy a kisantant teljesen cs mind nyilvánvalóbban francia befolyás alatt csinál politikát és hogy ez a\'politika több kérdésben nyíltan és a legenergikusabban szembehelyezkedett az angol, de különösen az olasz törekvésekkel, arra késztette az angol és olasz diplomáciát, hogy megállapított tervszerűséggel működjenek össze a kisantant félrobbantására.
Ezzel a közös angol-olasz akcióval hozzák ősszel üggésbe bécsi diplomáciai körökben azt a tényt, hogy lengyel lapok, ezek között olyanok is, amelyek a belpolitikában támogatják a jelenlegi lengyel kormányi, azonos forrásból sugalmazott cikkekben lámadják a kisantant egységét és különösen élesen bírálják, hogy a négyes szövetségben Bencs viszi a vc-zctőszcrcpet.
Nagykanizsa ptacl árai.
KUonunraonkla\'.
Vaj 450 K
Turó 80 ,
Tejfel 1 liter SU .
Tej ao .
Tojás 1 darab 14 .
Szőllő 40 .
Baromfi, csirke rántani való 400 ■
csirke sütni való - 460 »
lyuk 650 ,
réce sovány 1 drb 350 .
réce hízott 1 drb 800 .
liba sovány 1 drb 500 . liba hízod 1 dtb 1000-2000
szeptember 17.
(x) Dohnányl szeptember 29 én Naxylt«nixsín. Jegyet Szerbnél eiSJegyezhetöb.
Regénycsarnok.

%

<f I vei
[in
ZALAI K02LONV
A fekete matróz.
— Detektívregény. — c
V\'Z.Ui Közlöny számára, irta Havas ZsigmonJ
Tipson szavait néma csend követte. Mindenki meghökkent, Dolly, 6ki eddig szótlanul nézte az egymásután lepergő eseményeket, haragosan nézett át a társaságon és kipirult arccal fordult félre.
— Kérem, hölgyein: és uraim, engedjék meg, hogy kimagyarázzam magamét . . . Ez^az uracska, akit az előbb Paddington .detoktív elszél-litolt, nagyon szemtelenül nézte a . .. az izémet..." menyasszonyomat...
— Csak volt l — csattant fel Dolly.
— Nsgyon szemtelenül nézle a f/ menyasszonyomat s cz engem,
^tot a vőlegényét . . . \'f — Csak volt vőlegényt . . .
— . . . igcn,f>gcn, mint volt vőlegényét nagyon felbosszantott. Ellő ször azon gondolkodtam, hogy nem volna c jó, ha én felállnék és azt az urat kihajítanám a legközelebbi ablakon, de aztán meggondoltam magamat és öntől uram, kölcsön vettem egy indiánért, anélkül, hogy megkérdeztem volna . . . Aztán odavágtam . . .
A társaság az előbbi jelenetre gondolt és elnevette magát, egyedül a kis Dolly maradi komoly.
— Dj hát honnan tudtad, hogy sikkasztó ? Ismered talán ? . . .
— Soha az életben nem láttam.
— De hát akkor?
/ __ a dolog egyszerű, azt a fiatal-jTimbcrt az e\'Őbb csupa szórakozfa-j búi megfigyeltem. Talán önök is I észrevették, hogy az illető milyen lázasan várt valamire, vagy valakire. Mikor behozták a délutáni lapokat, ó volt az első, aki hangosan kért egyet és lázasan kibontotta ós átfutotta. Én figyeltem a szeme járását. Aztán láttam, hogy belemerül egy cikk olvasásába. Szinte falta a sorokat, mikor a hir végére ért, végignézett magán, megnézte a ruháját, megpüdörto a bajuszát és halványan elmosolyodik. Később tovább olvasta a hirt, majd ijedten a homlokához kapott, megtapogatta, majd a hom lokára simította a haját. E\'.után ösz-szegyürte az újságot, zsebretette és átnézett hozzánk, amit önök is tudnak.
— De nem értem, hol van az itt, hogy ő a sikkasztó?
— Kedves bátyám, tudja, hogy én kiváncsl ember vagyok, teh*t
i első dolgom az volt, hogy megtudjam, mit olvasott az az ember, eh-lez azonban egy délutáni lap kellett. Nekem nem volt, mert nem vettem, önnek ellenben uram — fordult a kereskedőhöz — volt egy újságja a zsebében és én ezt a lapot, amiért most utólag újra bocsánatot kérek, az ön zsebéből kölcsönvettem.
— Csak nem akarja azt mondani,, hogy kivette a zsebemből anélkül, hogy én észrevettem volna ?
— De bizony ugy van, ha nem haragszik és vissza Is tettem, ha azért sem haragszik . . .
— ó, dehogy haragszom, ön na gyon mulatságos.
— Hát kérem, a lapban megtalál tam az Amerikai Német Banknál történt sikkasztásról szóló riportot, A cikk arról szó), hogy a bank egyik fégl tisztviselője néhány nappal ezelőtt megszökött háromezer dollárral. A sikkasztás napján sötétszürke ru-
hát \\i;clc, borotvált szakállú éssrókc haju«n van, különös ismertető jele a homlokán egy scbforrulás.
— Ugyan, csak nem akarod nekem azt mondani, hogy ebből megállapítottad, hogy ő a sikkasztó. Hisz ennek fekete volt a bajusza és kék ruhája volt . . .
— Igen, éppen ezéit állapítottam meg, hogy ő az, akit a rendőrség keres . . . Mikor az előbb ő a lapot olvasta és elért oda, hogy kék ruhában és szőke bajusszal keresik a lettest, elmosolyodott, mert voii ideje, hogy más ruhát vegyen és hogy Húszát feketére fessn . . . de kö vctkezleiéscm helyességéről akkor győződtem meg, amikor később azt olvasta, hogy különös bmertető jele a homlokán egy sebhely, elkomorodott és haját a homlokáru simitoit8.
(Folyt köv.)
Mandulát
d!6t, hüvelyeseket, lucerna és lóhorm agyakat vesz
Szabó Sándor, Budapest
"Vn„ Murányi-ut«« 13.
Közgazdaság.
Budapesti szerkesztőségünktől.
A magánforgalomban a hangulat mindvégig bizakodó volt. — Szilárd irányzat mellett mérsékelt forgalom alakult ki.
A gabonapiacon nyitástól zárlatig rendkívül szilárd volt az irányzat ugy ítcnyérmagvakban, mint termény cikkekben. A kinálnl — különösen búzában — igen-szük keretek között mozgott. A buza ára rendkívül emelkedett. Áremelkedések a tegnapihoz viszonyítva 4">0 —500 koronának felölnek meg métermázsinként.
Valuták«
Budapest, szeptember 10. Kapo\'oon 11400, font 1UOO-11400 Dollár 2500-2575, Francia frank 190-95, Márka I8U-200, Otasz lira 105-11, Osztrák koront 3 00— 3.10 Lel lüOO—1750, Szokol 82—80, Svájci frank 47—48, Dinár XOO—33-0, Ungycl raáika :t8-40, Hollandi forint 970-&O5, Belga frank 180-18\\ Léva 1600-1660.
Devizák:
Amsterdam —•—, Koppenhága 626—535, Krisztián1* 402Ö0—4030T>, London —— Boriin —, — Milano — *—, — Páiis
—•—, Prága —\'--Stockholm 003-678,
Zürich -ti—«B, — Wien . —
Zágráb 8 0—840, New-York —•— Varsó
•—, Bukarest —•—. Sofia —\'—.
Zürichi zárlati
Berlin 30-5, Amsterdam —, Hollandia 200, New-York 535.25, l-orvdon 2308 Páiis 4075, Milano 2205, Prága 1745, Budapest 21, Zágráb 190, Varsó 8, Wien —, Szófia 320, Osztrák bélyegzett —.
Termény jelentést
Buza (Tiszavidéki) fOCO-OlOO, egycb 0000-9060, rozs ÖÍ.OO-7CO, takarmány árpa C.e00-750 sorárpa 7200-500, zab 6<K-0-0300, tengeri H500-8000, repco 14000-5500, korpa 4750-850, köles--.
Budopestl állatvásár:
Marhahús l. r. egeiben 235-285. hátulja 255-300, elejo 295-275, II. r. egés:ben 140-195, hátulja 100 - 225 eleje I20-ie0. Növendék marha: 1. r. egészben 15.0- 170, borjú (ötölt bőtb) 220—370 Készlet : Nagy-marha 4\\ eladás 43, Növendék maiba 22 e\'adás 15, borjú 35, eladás 27. Marha-bír 38Í1-400, borjubőr 060-080. Biika Eladás —, Faggyú —.
Sertésváaár i
Felhajtás 600, Elkelt délig 30t\', Prima 4Z0 -425, Közép 370-410, Könnyű 260-320 Zsir 040, — Szalonna 550—580, — Lehu zott hus 310—330. Szalo-.ás sertés 470—
Értékek: Általános szén 178,000, Saígótar-jánl 51,000, Rima 18,200, Nastci 85,000
KelelŐs szerkesztő Benedek Rezső.
WyilWér.*)
Búcsúzó.
Szombathelyre történt álhelyezé sem alkalmával ezúton búcsúzom nagybecsű tagjainktól é» vásárló közönségünktől, megköszönve szíves támogatásukat. Egyben szíves pártfogásukba ajánlom utódomat, Kopoll urat, valamint jó hírnévnek örvendő üzletünket. 5i6$
Kiváló tisztelettel Dombay József A Matyir XttHsztvisel&k fogyasztási. tarmdí- ás írté-kuttfi szövetkezete, najykanlml tiik volt mel6j».
Szaknts Gyula műszerészeti Üzemét éa irógép-vállnlotát megnagyobbítva Fő ut 1. az. alól Kazinczy utca 29. az. alá (Klssorháx) helyezte át.
Telefon i 40.
Apánk Máté József Honvéd-uca 33. szám alAtli lakósnak senki semmit hile\'re no adjon, mert azéri felelősséget nem vállalunk.
Nagykanizsa, 1922. szept. 17.
Mercncsics József né.
*) A* c rovatban közöi\'.okért sem a »zc>kesztós6g, sem a kiadóhivatal fololósséget nem vállil.
Apró hirdetések
Maffjar po.tal Uv«lb4I)r*r«k kf*<*lelt«n »Mft J—«o niiiUkifrt minim BXCBJ ti«(Un ttctmk « Kft-oi io. sí. hti I. uncktla. a Clp4-(ölAtt. 5\'5J
ÖO.OOO Icorouftval T.UnwIy 6»U»I*« liriuloík.
Ctm i W^h.viislt«n
St»S
Raktárnok, rigy
ktfuck. Ov»4*kk»l rx©34Üu-.«k. Clrt • Vl.«.hWi,l«l-b»n.
Kry JOkarban kri ,e|j«
utrtUiMl el»á6 C»iok Pil c/ptuUjdieotnil. l.coi< \'Jli-mí^yí. S«M
Jobb loánjr Wllm ki»l«Jny i
T&bb foiutlan mrxtnihito. ío« fiikuxmen ta mir UitotlUtUa doltfliüli. k»n a „PtuU" Ah. Uln, H. T. oiQrkinUui YfKr^yníkiítj llz j.r.dil-naiiiul, mpUijj>l JataUldul. (EAiTvi^r «o.)
I. hiz r.ig) ukiitl u«b*d
_______________ _hiux«lc« j»«ní fV»irr, (K-
at^r é* nytnrnhlntl cttktk ttskWlxo. Ucyaooti «(y J4k»rbu» W»4 homtwfetö joUojú. ífoa
Megvételre kece»ünlt 500 dib. tenyésztőre alkalmas Merino vagy FASÜS jifl,
B,í4,oí\'b csikó.
birkát. választott
Homokszentgyiárgyl uradalom.
Zsák
Ponyva
Vérontás
Zsineg
Kötéláru
Kévekötő
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykoreskedisóbon.
Bezirád\'f Firencná sz CztchnMisztsf Hont. Hj9c Uttlnni sz. Cmtastiszttr Irán. Ct»chme!jri*r Hirjit ís Sztupnlk Mrnfoá m; Cz«haiíl«!»r BSzit ugy a
maguk, mint az egész rokonság nevében fájdalomtól megtört sziv-vO tudatják, hogy forrón szeretett éJesanyJuk
ÖZY.
uCI. Kémeth Ilon
f. hó 10 án d. ii 3 árakor, életének 55.ik évében, röyid szenvedés és a halotti szentsének ájtatos fel-vélelo után cseedosen elhunyt.
Drága halottunk hült tetemeit f. hó 18->n d. u. 5 órakor kisírjuk űrök nyugovóra n Kintzsy u. 13. Mimu gyászházból n helybeli róm. kath temetóbo.
Az engesztelfi szen\\miseáldozat í. hó 19-én d. o. 8 órakor fog a Szanlfor^ncrenJiok plébánia templomában az Urna\'< bemutaltatni.
Nagykanizsa, szepL 10.
(Mii (s béke libegjtfl drá^ hUottaak himul fttitll
URÚNIA HOZGÓSZINHÚZ
——— Telt"fon 3-13 .
Vasárnap
Az egér
irsa.talmi dníma 4 felv. Gál FrahcUka, Pethí Atilla.
Széttépeti láncok
művész-dráma 4 fetv.
HELYARAK: Pálwly 00 K, Zsölyo 45 K, Körszék 30 K, Támlás 20 K, Zártszék 15 K
Előadások : Hétköznapokon 7 és n órakor, vasár- és vinno^nap 3, 5, 7 és 9 órakor.
C.zdas^i
és ke:li
magvak
őszi vetésre
Tengeri, árpa, zab
Cazdaságl
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
Nagykanizsa, Ír»»éb«l-t4r 10.
ARGENT JÁNOS
xedira cjpészcts Ka«li«oUst. 0«4k-t<r L u.
Dus raktár kézzel dolgozott chevreapx, bokáz, antilop, krokodil-bőr, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint A kfztcl varrott duplatalpu
SZANDÁL
mely olcsó és kényelmes,
egyedüli késsitőjo. s«o»
uilAg mozgóképszínház
Vasárnap
Dráma a hálókocsiban
Kedden—szerdán
Mikor a rózsa beszél
Cs&J.fi\'m 0 felvonódban
JönI m éneklő film lön! Kacag! Bajazrol
HELVARAK: Piholy 50 K, Ziöly. 35 K, I. hely 25 K, II. holy IS K, III. h.ly 12 K
Et^Kdáwk: llctkójnopnkon 7 Ji 9 ór.kor, v.ií.— és ünnopn.p 5, 7 6» 0 ór^Of.
6
ZALAI KÖZLÖNY
1922. wpteizibcr 17.
SINGER JÓZSEF ÉS TARSA
DIVATfÍRUHJÍZA („KÖZPOHT-SZíÍLLÓ" ÉPÜLETÉBEK)
szövőpamot ér, sxövöcórne állandó negy rahtára.
Ai\'iHjs i< ériélicll árakul! a kSv«\'krx4 jóminóségD cikknkol: Fórtt szövetek, női .xSvotek, zelg, színe. clolh, feleste cloth, k«rton, volle, vrenadlu, vászon, .Hton, parxel, zefír, kaaavász, dnmutgradll, mutracgrndll, bársonyok, kStőpamut, kondorpamut, •zövö. pamut, szSvöcérua, ágygaioitura, damnsztjfnrnltura, azalmuunk, gnbnii.zsák, téllkezidó, hírászkendő, fejkendő, zsebkendő, pohár törlő, plUsskabit, trlko Ingek, valnmlut trlko nadrágok.
ANYAROZSOT
minJcnkorl leginagnsn\'rb naj\'iátűn vilire]
,Terra\' Magkereskedelmi ás Kiviteli R.T.
Gyójynövény-osztálya
Budapest, V, Balaton-ulca 16.
Telefon : 32-88, 34-9?/ 77-83. I\'ávimli cím: Torramag, Budapeti
Házánterés.
Özv. Simon Györgyné örökösei tulajdonát képezó, Kossuth Lajos-tér S/ámü ház szeptember hó 20 án, délelőtt 9 órakor a helyszínén önkéntes árverés utján el log adatni az olt betekinthető árverési feltételek mellett.
Felvilágosítással szolgál Dr. OJIop ügyvéd.
üres üuegeket
raloí«o ataayiUflta ttu * loctn«s»»*tb iitu
Musze) és Friedenthal
fUzcr- <4 {t<in((dn«tkcil<K. JO97
3800-1922.
J\'57
Hirdetmény
a kincxtrirl hfizba*zonré«zese dós felemelése tárgyában.
Aj 1922. évi XVII. Ic. 16. § s
alapján 0 kir.olári hár.h*S\'Onzé-r. czedÍB kll\'cía UJ 1922. évi III. l.kbérnegyedtSl kezdve 20. °/,rót 60 */,-ra felemeltetett.
Ha pzdiga béíbetidolt lekia, üzlet i,lb. bére a lakásrendelet Értelmiben .7 1917 évi bérnek négyszeresét mcghslpdá összegre emel tetztt let, okkor a-z. emlitett 60 % on felül oz 1918 évi házbéradó — és c£jrUttM u kincstári b.\'.zhnszonrc s/esedés — ali\'pji után további 20- 20 % kincstári házhrszonrc. s/esedóf fizetendő sí 1917 évi bír 4 szeresét m-gtiftUdó hízbértöbb-lelnek minden o\'yan része után, ..mely nz 1918 évi bázbérndó (kincstári ház hns3onrés>.escdés)\'ehp ján legalább 50 é« legfeljebb 100 \'/„ ékát teszi ki.
Ezvnek a 60 % on felül járó kíocal^.rí húzhnazonrésvesedésnek ti ki.clcíj céljára a házbii tokosok kötelesek b-\'Vf|lani minden olyan la-kt\'iHnek, üzletnek vagy más önállóan MibcrdoU helyiségnek a felemelt bérösszegét, amely az 1917 november 1 én érvényben volt bérösszeg négyszeredét bármennyivel meghaladja.
A bevallást legkésőbb 1922. évi azeptember hó 25 éig bezárólag alulírott városi adóhivatalnál kell beedni.
A vonatkozó bevallási ivek ugyanitt vehetők át.
Nagykanizsán, 1922. évi szeptember hó 15-én.
__A városi adóhivatal.
Páratlan marad
a valódi „Sxarvfls\'MegyU
„Schidit-szappan"
jijy.\'pa, kiadóssága éa mosóerejc. Tökéletes tisztaságéra nózve n legjobb biztosilék, hogy a legkiválóbb és leggondosabban kiválogaíolt nyersanyagokból kószül. A Schicht-szapuan kimíli a ruhát és sok íárnd\'ságos munkál takarít meg. Ügyeljünk az itt feltüntetett védjegyre. WIÍ
Férfi és női szövetek
ruh.íra éa coatUmre
min.Jen tílex<S minőkben i* minőségben
Óriási
Nő- divatvelourok kabátra ós rnhritira
m\'tidoa lettzé divat-színekben
választékban
raktárra érkeztek
ŐSZI ÚJDONSÁGOK
Kisfalud) és Krausz divatnagyáruházába
az „ARANY KAKAS"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Telefon
374
Férfíkabát és doubléczövetek
IvgOnomabb n-inóségben
Nagy választék:
Női posztókból, doublé úlicllokböl, francia flanellel: 1x51, kreppdeschinck, kreppgoorgettek, selymek, bársonyok, mosók é» vásznuk.
árverési hirdetmény.
A\'u\'lrott ttt\' rjdonát képévé 15 itzb. egyenként 6 -(300 liter Ur arialmtt félfenektt használt boroshordó 1922. szeptember hó 24 éa d. e. 10 órai kezdellel a Józiet főherceg tttl hot véd laktanya u Ivarén n)il ví.ror, r\':rvcrísen, a legtöbbet Ígérő* nek cl ing i.datnl miről n venni szándékozik értesíttetni
A M. kir. 6. ezred közét kezest bizottság.
Magbaváló-szilvát
minden mennyiségben legjobb nnpi áron vásárol
Szeszflnomltó Részvénytársaság
Nagykanizsa, Erzsóbettér 12.
A Király-Sörfőzde Részvénytársaság
GŐZSÜTŐDÉJE
üzemét megkezdte és n«pont» frbj, Jómloéségü
buza- és rozs-kenyeret
és nprcsüteinényt b hox forgulomb*. Megrendoldsek nx cUmsiló helyeken és a a(i szóuiu telefonállomásnál Ml eszk.tiolhctólí. 94)t
ZflUVÚRHEGYEI SZÖVETKEZEI! ÁRUFORGALMI RT. NAGYKANIZSA
VÁSÁROL:
BÚZÁT
ROZSOT
éa •yyib tíunínyeket «togjet.b n.pi írón.
FŐ-UT 8 SZÁM TELEFON: 123
SUrgönycIm: „FUTURA"
Krámer edith
nőikalap tw divatszalonja
megnyílt Karlnczy.utca 11., I. em.
OépvAsértásokhos
megbizotftat
korcsok jutalék elI:nébon. \'rájbcli ajánlatokat
Brsnner sépés^mér^6Wlaz1 Budapest
VIII., Kflfck .SilUrd-utea> ||.
DIESELMOTOROKAT
"i\'^\'/\'t njervjlil. d UcjlomwoíoVit jO 16-
írfl&l f«!^u>. lorttfcj Izrnxln Vlí.notoro-k*t trx«k. KimuiiO ijlnlitoVn Urtk:
örenner gépészmérnök
ltu.lapéit, nir. Kökk S.UAr.l.otoa <1. lli—14. Kiirttlt6k dijuuittilr. ji40
Nyomatott « l.,,|ul»j[jonoSok: Zslsi ás Cysr.-nati kónyvnyomdijiba;,\'.
14213/1922.
Hirdetmény.
A városi tanács elad nyilvános árverésen addig, mig n készlet tart épület, gazdasági és f.wágó tölgy és éger rönkfát az alsónyiresi vágásban.
Az eloÖ árverés f. hó tar tátik meg éa rzután minden hét kedd, csütörtök és srombati napokon fog megtartatni. Minden helybeli po\'gár árverelhet.
Nagykanizsán, 1922. évi azept. hó 12-én.
sut Városi tanács.
HORDOK
fi Ima niirtóiégü jijS
transport és ászokhordók
uindea tnctinyiscg\' eti kaf hatók
Péter Hugó
tií- ii knittnultéálttu Cseagtn ut 11.
Eladó házak
Egy üzletház üsle»i berendezéssel főu\'vonalon, egy korcsmeháx engedéllyel és berendezéssel forgalmas helyen, egy lakóház 3 hold telekkel, 3 lakással, istállóval sürgősen eladó.
Ezeken kívül több magán és bérház van eladásra előjegyezve
Aczél Ignácz
pénzkölcsön és Ingatlanforgalmi Irodájába\'
Nagykanizsa. Fő-ut 3. sr. alatt
Nagykanizsa, 1922 szeptember 19. Kedd
Igygj ^a 8 korona 6i. évfolyam 212. szám
Valami készül.
Nagykanizsa, szept. 18 Hónapokon keresztül mesz-szi Kisázsiában, jóformán az európai közvélemény tudta nélkül megszervezték a török hazafiak azt a hadjáratot, a mely most olyan sikereket ért el, hogy hatásának gyürüi mér ilt.#rvénylenek a Balkánon^ "Ugyan /\'ki törődött ezelőtt- két hónappal Kemal pasáySh? Benne is csak azt a jámbor és a siker minden kilátása nélkül mozgolódó vállalkozót látták, mint amilyen más viszonylatban Wrangel Denikin stb. voltak
Most aztán egy csapásra divatba jött Kemal pasa és a világpolitika fö-főintézöi néhány nap óta éjjel-nappal azon törik a fejüket, hogy vájjon mit akar Kemal pasa? Amig messze benn a kisázsiai hegyek mögött volt, nem zavart sok vizet, de most itt áll Bizánc előtt és Sztambul karcsú minaretjei ellenállhatatlanul csábítják arra, hogy még közelebb jöjjön-
Még Ázsiában van, de már az egész balkán, mint a hangyaboly, forrongani kezd. — Románia tiltakozik, Szerbia mozgósít, Bulgária segítséget igér Kemal pasának a csa-taldzsi fronton és Londonban uj Baikánháboruval számolnak. Valami készül.
Nem tagadhatjuk meg magunktól azt a szerény elégtételt, hogy el ne mosolyodjunk a nagy- és kisnntantnak ezen a Szörnyű nagy lótásfu-tásán és felkavarodásán. Sokan az ő részükről csak kellemetlen incidensnek minősitik az egész esetet, mely utolsó hulláma a nagy háborúnak. Ez azonban csak jámbor óhaj és öncsalás. Kezdet «, nem vég. A német fizető-Képtelenség és a haldokló Ausztria mellé ime harmadiknak Kemal pasa csatlakozik, h.irom problémája van már az antantnak, amelyeket sür-
gősen meg kell oldania s ha csak eggyel is nem tud megbirkózni, elvesztette minden
iogát arra, hogy Európa sorsát egy nappal is tovább intézze.
Magyarország a Népszövetségben.
Genf, szeptember 18. (Saját tudósítónktól). A népszövetség közgyűlése ma teljes ülésen határozott Magyarország felvételéről. A hatodik bizottság előterjesztene alapján a közgyűlés egyhangúlag a felvétel mellett döntött Minden precedenssel ellentétben p.z elnök meghívta gróf Bánffy külügyminisztert, Magyarország képviselőjét az ülésre. Amikor a külügyminiszter a terembe lépett, az egész közgyűlés tapssal üdvözölte. A svájci vörös kereszt ebédet adott Bánffy külügyminiszter tiszteletére.
A nemzetgyűlés.
Budapest, szeptember 18. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés mai ülését Vall érakor nyitotta meg Scitovszky Béla elnök.
Napirend szerint következik a fizetési eszközökkel elkövetett visz-sznélésekrői szóló törvényjavaslat ré«\'/.letes tárgyalása.
A 2-ik és 3 ik szakaszt vita nélkül fogadja el a nemzetgyűlés. A 4 ik szikkaszt Temesvári/ Imre előadó módosításával, az 5-ik és 6 ik srrkaszt pedig változatlanul fogad-jíik cl.
A 8 ik és 9-ik szakaszokat változatlanul elfogadják és ezzel a nemzetgyűlés a fizetési eszközökkel űzött visszaélésekről szcló törvényjavaslatot részleteiben elfogadta.
Horánszky Dezső a at&tisztikáii hivatal által módosított alakban végrehajtandó hitelintézeti, részvénytársasági és Ipari termelési statisztikai adatgyűjtés tárgyában a kereskedelmi miniszter jelentését terjeszti a Ház elé.
A jelentéshez Kenéz Béla szói hozzá: Ismeretes, hogy az előttünk fekvő jelentés elfogadása tulajdonképpen azt jelenti, hogy megadjuk a statisztikai hivatalnsk azokat a garanciákat, omtlyck a tervezetben bemutatott fontos adatgyűjtések lehetőségét biztosithatják, amennyiben a jelentéi tudomásulvételével fclhatalmaztatik a statisztikai hivatal, hogy az adatszolgáltatástól vonnkodótól az illető fél kőltsé-géro a helyszínre kiküldőlt titzlvi-selő szerezze be oz adatokat és azokkal szemben, akik hsmis adatokat mondanak be> a kihágás! ljárást megindittathassa.
Etulán áttértek a vagyonvállsóg kedvezményes lerovásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalására.
Temesváry Imre eíŐad^ ismer
lelte a törvényjavaslatot. Rámutat arra, hogy a váltság fizeléaére kötelezettek szempontjából nigy károsodást jelent ar, hogy immár egy teljes éve számolniok kell egy ismeretlen összegű, de sok esetben igen jelentékeny tartozással.
Kállay Tibor pénzügyminiszter szólalt fel:
— Míltóztrsrék megengedni, hogy mindenek előtt megjegyezzem azt, hogy az n körülmény, hogy u törvényjavaslat még nem hajtatott végre, a véletlennek tulajdonitható.
— A pénzügyi bizottság n«m kívánt senkit sem a jogoktól megfosztani, sem kedvezményeket elvonni. Nem kívánt egyebet, mint azt, hogy a váltság összeget n koncentrált 100 százalékon felül felemelje 25, illetve 50 százalékkal nbbnn az esetben, ha a fizetési kötelezettségnek nem tennének eleget.
A Ház azután a törvényjavaslatot általánosságban elfogadta.
Elnök ezután tiz perc s/ünetet rendelt el.
Szünet után áttérnek a sürgős interpellációkra.
Lloyd George döntő harcot iadit Poincaré ellen
Paris, szept. 18. A Tcmps genfi tudósítója jelenti, hogy Lloyd George küszöbönálló megérkezése élénk kommentárokra ad alkalmat. Az egyik verzió szerint Lloyd George genfi útjával csak Anglia belpolitikai irányzatát követi, míg másrészről azt hiszik, hogy utjának célja Poincarét kényszeríteni a döntő harc fölvételére. Azt is hiszik, hogy
Lloyd George gyöngíteni akarja a görög vereség által előidézett bonyomást, vagy pedig, hogy Ausztriánál^ segítséget akár nyújtani és>^pbHűkát akar kezdeni a leszerelés ós a jóvá-tétolek kérdésében. Ha a népszövetség alkalmat nyújtana az angol miniszterelnöknek, hogy Törökországgal és Ausztriával szemben eddig folytatott politikáját megváltoztassa s megadja a módot neki, hogy Törökországnak visszaadja Tráci át s Ausztriának jelentékeny őseget bocsásson rendelkezésére, ugy az egész Európára nézve jótétemény volna.
Svájc nem segitl Ausztriát
Genf, szept. 18. Haas svájci, szövetségi elnök és Schuhhcss szövetségi tanácsos, akik pénteken és szombaton Genlben időztek és a népszövetségi küldöttségek tiszteletére fogadást rendeztek, hosszabb megbeszélést folytattak a svájci népszövetségi küldöttséggel. A megbeszélés folyamán a Svájci Távirati Iroda jelentése szerint megállapították, hogy Svájc semmiféle kötelezettséget nem vállal az osztrák segélyakcióban való részvételre.
Szerdán szünetre megy a Ház
Az utolsó két nap programja.
Budapest, szept. 18. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés \\y ma befeyezi a koronavédő tör-\' vényjav*slat tárgyalását, áttér a kereskedelmi miniszternek egy jelentésérc és megszavazza a földváltság kedvezményes lerovásáról szóló törvényjavaslatot. Holnap már csak formális ülés lesz, harmadszoii olvasás és holnapután megkezdődnék a négyhetes vakáció. Ez a hivatalos terv, amely azonban meglehet, hogy megváltozik, ha az ellenzék nagyobb vitát provokál- ezeknél a javaslatoknál. Ebben az esetben még néhány napig üléseznék a Ház. A politikai időjósok azonban arra számítanak, hogy a kép-
SiorkcsztkladAhlvaMl yo-.it 13. aráin.
lotTU rOAn-TVWon 7S.
Meglelt-nlk lulortlg kora reggel
POLITIKAI NAPILAP
ISO.— korona <10. - koiona »:«-«■ • emAiii ára a korona
ZALAI KOZLONir
viselők körében erőscb\'o leszi szünet uláni vágyakozás min \'den honfiúi aggodalomnál s hogy ezért a Ház szerdán már szünetre mehet.
í Háború elöttí
(Lapzártakor érkezett.)
, Berlin, szept. 18. (Saját tudósítónktól.) Már napok óta itt időzik Csicserin orosz külügyi népbiztos. Csicserin Kemal pasától táviratot kapott, melyben ragaszkodik az 11921-ben Oroszországgal kö-töttszerzödéshez, mely szerint az angorai és moszkvai kor-i mány csakis közösen bocsátkoznak tárgyalásba az antanttal.
London, szept. 18. Lloyd George Ausztráliától már megkapta az értesítést arra vonatkozólag, hogy hajlandó részt venni egy a Balkánon esetleg megindítandó háborúban
LJoyd George az ausztráliai kormányhoz intézett felszólításában utalt arra, hogy Gallipoliban húszezer angol és ausztráliai katona holtteste fekszik és nem szabad megengedni, hogy ez a szent hely a törökök birtokába jusson.
— Időjárá.. A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánkban oz idő tegnap változóan felhői, száraz éa hűvös volt. — A hőmérséklet maximuma 19 fok Budapesten, minimum 4 fok Debrecenben. Idő-prognóxis: Változékony idő, helyen ként esővel és hősühjedéssel.
— Áthelyezett főbíró. Kende Péter « letenyei [őszolgabiróságtól a keszthelyi főszolgabíróiéihoz helyeztetett ét.
— Nyugdíjazott jegyzők. Zalavérmegye közgyűlése Deli Bíln sármelléki és Keresztury Ödön zalakoppányi körjegyzőket nyugdíjazta.
— A kanizaal hatodik gyógytár. A törvényhatósági bizottság azon határozatát, hogy a nagykanizsai hatodik gyógyszertár fel-állítását nem hagyta jóvá — számottevő polgárok és képviselők megfelebbezik.
— A szombathelyt egyhiz-us .gyéből, A Sülő Ferenc halálával megüresedett salfai plébániára a tárakegyurak bemutatólevele alapján Könczöl Antalt, a jelenlegi adminisztrátort nevezte ki a megyéspüspök.
— Tanítói áthelyezés A
közoktatásügyi miniszter Óvári Józsefet, a pórazombati Ali. elemi iskolához beosztott állami tanitót a nagykanizsai állami elemi Iskolához helyezte át.
— UJ orvosok. A vár negye tőrvényhatósága tudomásul vette dr. Tvorásek László pacsal körorvos, dr. Lukonlcs Jenő sümegi orvos, dr. Schvmtx Gyula tapolcai magánorvos, dr. Kontra László kővágóőrsi, dr. Kulka Hugó türjei orvos oklevelének kihirdetését.
A magyar határkérdés.
Megkezdték a magyar-c»eh határ kitiizénét.
Genf, szeptember 18. (Sajóit tudósilónktól) A népszövetség a magyar határkérdésben kedden vagy szerdán hozza meg döntését.
Bécs, szept. 18. Értesülésünk szerint a cseh-magyar határ kitűzése megkezdődött. A határkijelölő bizottság működését az hrdős-Kárpátokban a ruszinszkói határon kezdette meg. Mezőkászon közelében magyar és cseh mérnökök Jelenlétében a határcszlopokat már fel is állították. Ezen a részeii határkiigazitás folytán Magyarország 2800 hold gazdag szőlőhegyet, gyümölcsöskertet és kőbányát kapott vissza. Illetékes helyről szerzett értesülésünk szerint a cseh-magyar határ-kitüzést néhány hét múlva befejezik.
— Vl-jszacsntolt község. Zi-
laháshágy községet az újonnan alakult vaspöri körjegyzőség hatásköréből a solomvái i körjegyzőséghez csatolták vissza.
— Három korona a kenyérsütés dija. A törvényhatósági ár-vizsgáló-bizottság a kenyérsütés diját az egész megye területére 3 koronában áliapitotta meg.
— Soffőr vizsga. A helybeli államrendőrség felkivja mindazokat, akik autóvezetői, (<offőri) vizsgát akarnak tenni é.i kérvényeiket ezideig még nem küldiék volna be a szombathelyi rendőrkapitánysághoz, azt haladéktalanul küldjék be, mert akkor még résztvehetnek oz e hó 28 án Szombathelyen tartandó soffőr vizsgán.
— A has és zsír ára. Zalavármegye törvényhatósági árvizs-gálóbizottsága a hui és zsir irányárának a megállapításával foglalkozva, elhatározta, hogy a további intézkedésig huaro éa zsírra vonatkozólag irányárakat nem állapit meg, mert a szarvasmarha kivitelére adott ujabb engedély az élőállatok árát annyira befolyásolja, hogy nz irányárak megállapítását nem tartja célszerűnek.
— A törvényhatóságnak sértő módon való bírálata. A következő sorok közlésére kértek föl bennünket: A Zalamegyei Újság f. évi szeptember 13 iki számában „Egy válás\'.táaM cim alatt olyan köilemény jelent meg, amely a törvényhatóságot és annak határozatát sértő módon bírálja és azzal vádolja meg, hogy a törvényhatóság a választással forradalmi tényt követett el. A törvényhatósági J4xottsági tagok körében mozgalom indult meg, hogy az elkövetett sértés reparáltassék éa a törvényhatóságnak megfelelő elégtétel ndassék.
— Gyermekét élve temette el. Barabás Ilka 29 éves bödei leányt n kir. ügyészségnél feljelentette a csendőrség, mert egy boc-főldri szérüs kertben gyermekét megszülte és azt élve eltemette.
— Bezárták a Giro péntár-helyiségeit. A Középeurópai Kurírnak Bécsből jelentik : A Giro és pénztárjegyek helyiségeit bezárták, mert nap-nap után olyan nagy a tolongás és ka\'vnrodás, hogy több ember megsebesült. KülÖnő sen sz okozta a tömeg izgalmát éa azért rohanták meg a pénztárhelyiségeket, mert a szociálisták indítványt készültek beterjeszteni a képviselőház elé orró\', hogy a
, kormány foglnljon le minden ide-| gen valutát.
— Szombathely a törvényhatósági Jogért. Szombathely város képviselőtestülete küldöttségileg tisztelgett Kiskos István polgármester vezetésével a főispán és alispán előtt, hogy szóbelileg ia megismételje a törvényhatósági jog iránti kérelmét s ezirányu törekvéséhez n vármegye vezetőinek jóindulatu támogatását kérje.
— A cserkész első segélynyújtása. Mikor a diszgyakorlat után n tűzoltóság laktanyájába vonult, az ulon egy szívbajos ember lossvullett a elájult. Egy főgimnáziumi cserkész elsősegélyt nyújtott neki, majd megérkezett a mentőkocsi a a már eszméletretért embert a kórházba szállították.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalánál az utóbbi napokban a következő ingatlan adás-vételek jegyeztettek be: Lukorics Józseftől özv. Fatalier Jánosné és Ltmcsák Kálmánná Kiskanizaán házat százezer K, Mandica Sándortól Magyar József és neje Zaloszabarban aző-!&t 796 négyszögöl 30.000 K, Cjuri Jenő és n jétől Holzcr Gábor éa neje Nagykanizsán házát 500.000 K, Sándor Diniéitől Szanyi György és neje Felsőrajkon 145 négyszögöl rétjét 13000 K, Hegedűs Ferenctől Csárdi Anna Nigybakónnk házát 10 000 K, Király lózsefnétől Tóber Imre Gelsén ház háromnegyed részét 60.000 K, Gerencsér Józseftől Weisz Jakab és neie Nagykanizsán házát 140.000 K, Farkes Jóísefné-tól Herma János és nejo K\'sradán szántó 120.000 koronáért.
— Tanítói pályázat. A hahóti róm. kath. iskolaszék egyik osztálytanítói állásra pályázatot hirdet. Caak férfiak pályázhatnak. Határidő szeptember 22. — Kérvények iskolaszéki elnökhöz. — Az újonnan létesített Marietta p. róm. kath. el. iskola tanítói állásra pályázat hirdettetik. Határidő szeptember 30., amely időre a pályázat a síuloki plébániára adandó be.
— Anyakönyvi hírek. A helybeli anyakönyvi hivatalhoz szeptember 10-től 16-ig a kővetkező bejelentések történtek : Szülelelt : fiu 5, leány 3. Házasságot kötöttek: Siabó József földműves Kum-mer Katalinnal, Tislér Sándor fold müvea Kováts Juliannával, Keller István vasúti pályamunkás Áts Annával. Elhaltak: özv. Horváth Jánosné Németh Borbála 84 éves aggkori végkimerülés, Neznarica Ignác napszámos 74 éves szemgolyó rákja, Benkovica György kádáruegéd 80 éves tűdőlégdag., Koctis Juliánná 1 napos veleszületett gyengeség, Arany János hegy-
1922. szeptember 19
pásztor 49 éves mellhírtyalob, özv. Stern Dávidné Singer Karolina 38 éves tüdőüszök, Farkas Juliánná 9 éves tűdőgümőkór, Winterstern Szidónia 71 éves sgffkori végkimerülés, Hideg József 3 hónapos bélburut, özv. Dobri Jánosné Ruzsn Anna 62 éves hüvelyrák, özv. Ctehmeiszter Ignácné Németh Ilona 55 éves gyomor- és bélhurut.
— Versenytárgyalások. A m. kir. államrendőrség őrszemélyzete részére 12000 m. sötétkék zubbonyszövet szállítására. Ajánlatok szept. 2Ó-ig a belügyminisztérium államrendőrségi főosztályának főnökéhez. A kir. letartóztatás! Intézetek és az állam nevelőotthonok ruházati, ágyfelszereléai és egyébb felszerelési cikkeinek szállítására. Határnap szeptember 29. A budapesti kir. orsz. gyűjtőfogház miniszteri biztosa.
— Szabad-e venni vagy eladni eztlat- és aranypénzt? A devizarendelet szerint mindennemű aranypénznek vétele és eladása tilos és csakis a devizaközpontnál, vagyis annak tagjainál eszközölhető. Az aranypénzzel való kereskedés tilalma ugy a bel-, mint a külföldi aranypénzekre is kiterjed. A tilalom azonban nem vonatkozik az eiüntpéozre, melynek vétele és eladása ma is szabad.
— Hadifogoly tisztviselők Illetményei. A tényleges katonai szolgálatra bevonult és polgári állásukat még el nem foglalt tisztviselők Illetményeit a kormány végleg rendezni óhajtja, miért is jegyzékbe véteti mindazokat, akiknek életben létéről 1 évnél hosszabb idő ótn semmiféle, nkár hivatalos, akár magánértesités nincsen. A jegyzékben meg kell említeni azt nz időpontot, melyben az illetők utolján ndtak életjelt magukról.
— Körözés. Hadik Miklós 22 éves római kstolikui, nőtlen, magas, erős testalkatú, szőke, hosszúkás arcú, nyírott barnás bajuszu, gesztenyebarna hajú, zalsszentgrótl születésű és illetőségű géplakatos, kommunista szövetkezés gyanúja miatt ellene folytatott nyomozás elől megezökött. Kérem nyomozását és eredmény esetén o zala-szentgróti őrs értesítését, őrsparancsnok.
— Románia közállapotaiból. A Középeurópai Kurírnak jelentik Kolozsvártól: A román belügyminiszter Repka Conatantin mára-marosszigeti siguranca főnököt csempészetért és hivatalos hatalommal való visszaélésért állásától azonnali hatállyal felfüggesztette. Repka ciempéúbandát szervezett a román cseh határon és ezzel több mint 1000 kilogramm ezüstöt és 100 kilogramm aranyat csempészett át Csehszlovákiába. A nyomozás során megállapították, hogy egy máramarosszigeli ügyész felesége la résztvett a iól jövedelmező vállalkozásban. —A máramaroaszl-getl rendőrség kormányintézkedésre mindkettőjüket letsrtóztatta és ellenük a bűnvádi eljárást megindította. A csempészszervezet többi tagjait nem sikerűit elfogni.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
Ingyen mozi ma este 7-kor és 9-kor az Urániában.
1922. szeptember 19
2ALA1 KÖZLÖNY
A nagykanizsai önk. tűzoltótestület ötvenéves jubileumi ünnepsége
Hogyan folyt le a nagyszabású ünnepély.
Ünnepi Istentisztelet,
Végre felvirradt n nagy nap, melyre deréle tűzoltóink már hetek óta oly lázasan készültek. Kezdetben az égboltozat szomorúan bánatos arculatot mutatott, mihamnr azonban kiderült s délig, mire n díszközgyűlés véget ért, már teljo-sen megváltozott. Az utcák képe mozgahnaa, telve embersokasággal, főleg sok Idegen egyenruhát látni kevély tüzoltósisakkol. Eleven, nyüzsgő, pozsgő élet mindenütt, mely magán hordja a rendkívüli-gégét, a mi megszokott egyhsngu kanizsai életünkben. Az embercsoportok mind a mai napról beszélnek, ma van a nagykanizsai önkéntes tűzoltóság fennállásának ötvenéves jubileuma. Ötven év 1 A* emberek életében mit jelent ez! Mennyi küzdelmet, mennyi munkát, mennyi harcot. Hát még egy oly egyesületnek — amely úgyszólván semmiből teremtődött, de a lelkesedés, a magyar akarat, a körjóért és az embertársakért való önzetlen munkássága, mely ott állott a bölcsőjénél — túltéve magát minden nehézségen, csak a célt szem előtt tartva. Egy mindnyájan — mindnyájan egyért — ez volt mindenkor jelszava és az a kis mus-tármag, melyet egy az embertársakért hevülő szívvel egy kis csoport Walbach Mórral az élén elvetett, — ms, ötven év multán, egy gyümölcsöt termő fává fejlő* dőlt, mely díszére vált nemcsak a városnak és a vármegyének, de magának az országnak is.
Ennek a tiszteletreméltó testületnek jubiláris ünnepe nemcsak az Ő ünnepe volt, de mlndsnnyiunkké, a városé, a vármegyéé, ami mrg is látszott az ünnepély arányaiban, lefolyásában. És amikor az Ötven-évea határkőnél állunk — hálával adózunk azoknak a nemes férfiaknak is, okik éleibe hívták, de akiknek nem adatott meg, hogy munkájuk sikerének tanúi legyenek. A bajtársi szellem, az együttérzés hozta hozzánk azt a sek vidéki kiküldöttet Is, akik mind az együvétartozás nemes kötelékétől indíttatva részt vettek eztn meghatóan szép ünnepségen.
És hogy legmagasabb helyen is hogyan vették n nagykanizsai lüí-oltótestület jubiláris ünnepségét, bizonyltja az u magas kitüntetés, hogy maga a kormányzó, Horthy Miklós ur őfőméltósága megbízta Kolbenschlag Béla főispánt, hogy őt a jubiláris ünnepségen képviselje.
Lejött erre az ünnepélyre dr. Káilay Tibor pénzügyminiszter, oki nem csekély áldozatot hozott, mikor rendkívüli elfoglaltsága mellett időt szakított arra, hogy Nagykanizsára, az ő szeretett városába lejöjjön. Lejött n belügyminiszter képviseletében llosvay Bálint államtitkár, dr. Marinovics Imre u* Országos Tűzoltó Szövetség tl nőke, hogy jelenlétükkel emeljék az ünnep fényét.
Éi valóban — a* ünnepély méltó volt az ötvenéves mullhoz. Gyönyörűen folyt le minden. Mindenki azzal az\' érzéssel távozott, hogy ma ujabbi ötvenéves munkánok az alapját rakták le.
Magáról az ünnepélyről tudósi-tálunk a következő:
jubiláris finnepségeLcea
Nagykanizsa, szept. 18. (Saját tudósi tónktól.
Rrggel hét köszöntötték lakói a nopi aludták még Nyolc órakor
órakor ébresztővel i váróit, melynek munkától fáradtan az igazak álmát, sorakoznak mind-
annyian ünnepi díszben, délceg katonsi testtartássál a tűzoltó őr-tanyán, hogy díszlépésben a feren-ciek plébániatemplomában tartandó Istentiszteletre meneteljenek. Mikor mindannyian együtt voltak, megindult a menet Knorlzer György főparancsnokkal az élén, hogy az Isten házában hálát adjanak az ötvenéves eredményes munkáért éi kérjék az Isten áldását további működésükre. Az Istentiszteletre csatlakoztak a vidéki egyenruhás bajtársak és a cserkészek gyönyörű zászlóikkal. A menet előtt a m. kir. 6. honvédgyalogezred zenekara játszotta u ropogós, friss indulókat.
Eközben a templom zsúfolásig megteli ájtatos kötőnséggel, akik a jubiláris ünnepen már u templomtól kezdve akartak ré»zt venni.
A megjelent előkelőségek közül — kik a templom szentélyében helyezkedtek cl — a kővetkezőket sikerült feljegyeznünk: Dr. llosvay Bálint állsmtitkár, dr. Marinovics Imre nyugalmazott államtitkár, Kolbenschlag Béla főispán, liugsch Aludu dandárparancsnok, dr. Ke-nedy Imre Vír. táblabíró, törvényszéki tanácselnök, Kósch őrnagy o ni. kir. 6. honvédgyalogezred képviseletében, Kuhárszki/ László az Országos Tűzoltó Szövetség főtit-káro, dr. Krátky István polgármester helyettes főjegyző, Vida Pál a székesfehérvári bajtársak parancsnoka, Knortzer György lür.-oltófőparancsnok, dr. Reimann Károly délivasuti felügyelő, Gordon üzletigazgató képviseletében, Mát-ray Antal oz Országos Szövetség előadója és még számosan.
A templom főhajójában, úgyszintén végig két oldalt álltak a különböző vidéki bojtárai egyesú letek kiküldöttei, mint a ml derék, ünneplő tűzoltóink.
Kilenc órakor lépett az oltár elé P. Heidinger Jenő ferences atya, oki az ünnepélyes szentmisét celebrálta. A kóruion oz Istentisztelet alalt Rácz János karnagy vezetése olatt külön erre az alkalomra betanított egyháii énekeket adott elő a templomi énekkar. A kitűnő karban Sprley Ilonka szólója különös figyelmet érdemelt. A szentmise befejeztéve pedig fe\'ciendűlt sok száz ajkról a gyönyörű Te Deura.
Az Istentisztelet befejeztével ismét katonáson sorakozott n menet és csengő katonazenével indult meg a Zárda-utcán keresztül, a Fő-ulon a városháza felé, melynek nagytermeben időkőzben máris sokon helyet foglaltak, hogy a díszközgyűlésen részlvcgyenek.
A díszközgyűlés.
Amikor mindenki elhelyezkedett már a városháza nogy tonácster-mébeti, beléprtt Knortzer GyőrM
főparancsnok, ak.t o dmkőxgyülés lelkesen megéljenez. Utáfja jönnek llosvay Bálint belügy. álUmütkár. Kolbenschlag Béla Jönn ek Marinovics Imre az Országos Tuz-
oltószövetség alelnöke, dr. Krátky István polgármester-helyettes főjegyző, Vida Pál előadó, Székely Nándor parancsnok, főmérnök, stb. akik oz elnöki emelvényt elfoglalják.
Dr. Krátky Utván po\'gármester-helyettes főjegyző —a díszközgyűlés elnöke — lendületes sravakban nyílja meg a díszközgyűlést, majd o jegyzőkönyvet hitelesítteti.
Dr. Krátky mindenekelőtt köszönti és üdvözli llosvay Bálint belügyi államtitkárt, a magyar tűzoltóság nagy jóakaróját éa támogatóját, dr. Marinovics Imrét, az Országos Tűzoltószövetség illuiz-tris alelnökét, Kolbenschlag Béla főispápt, oki ismeri a nagykanizsai tűzoltótestület munkáját, üdvözli továbbá az összes vidéki testületek kiküldötteit ét képviselőit.
— Ötven esztendő — mondja tovább — egy emberöltő. Az emberek életében <*gy hosszú, nagy szám, egy egyesület életében: a munka, telt, a küzdés láncolata. Amit ötven évvel ezelőtt néhány nemcsen gondolkodó lelkes ember elhintett, az ma egy nagy, hatalmas egyesületévé fejlődölt, melyet fejleszteni, támogatni, erősíteni minden magyarnak hazafias köte-lességo. Vajha mindazon reménységek, melyeket táplálunk a jövőre nézve — valóra válnának.
„Az evangélium alapján..."
Székely parancsnok (főmérnök) ismerteti hosszabb előadásban n lefolyt ötven év munkásságát, örö-inét-buját, küzdését. A mai ünnep butditás ujabbi Ötven esztendő további munkájára. A tűzoltóság
— ugy mond — tulajdonképpen nz evangélium alapján áll: szeresd felebarátodat, mint tennenmagadat
— valljmikor éleiének feláldozásával siet a veszélyben levő embertáisának segítségére és életével védi annak otthonát, tűzhelyét. Ez az evangéliumi parancs ösztö kélte az alapitókat ötven év előtt arra, hogy a veszélyben levő embertársak segítségére és megmentésére tömörüljenek az Önkéntes Tűzoltótestület kerdében. Walbach Mór és társai azok, akikre hálával kell visszagondolnunk. Majd vázolja a testület törlénetét, melyet n .Zalai Közlöny" a mult héten főbb vonásokban már ismertetett. Rámutat ozokrn a hervadhatatlan érdemekre, melyeket Knortzer György főparancsnok oz egyesület fejlesztése, illetve o testület reorganizációja érdekében kifejtett és neki köszönhető, hogy a nagykanizsai tűzoltó-testület a vidék egyik első testülete, mert teljes egyéniségét, lelkét vitte bele fejlesztő munkájába. (A diszközgyü\'és lelkesen ünnepli Knortzer l.) Kéri a nagyközönséget, támogassák az egyesületet törekvéseiben.
A kormányzó Üdvözletét kUldötte.
Dr. Krátky elnök bejelent] ezután, hogy a Kormányzó ur Őfőméltósága leiratot intézett a vármegye főispánjához. m:lyben a nagy kani zsai önkéntes Tűzoltótestület vezetősége ötvenéves jubileumára való legmagasabb megjelenésére kérte lel, azonban rendkívüli elfoglaltsága lehetetlenné teszi számára, hogy a
meghívásnak eleget tegyen, miért is felhívja a főispánt, hogy az ünnepélyen őt képviselni és a jubiláris testületnek kormányzói üdvözletét és szerencsekivánatait átadni szíveskedjék. (A bejelentést lelkesen megéljenzik )
Kolbenschlag Béla főispán azután felolvassa a kormányzó ur leiratát, melyet a díszközgyűlés állva hallgat végig, majd lelkesen tüntet a Kormányzó ur metleU.
A belügyminiszter levele.
Felolvassa továbbá Rakovszky Iván belügyminiszter levelét, melyben elfoglaltságára való hivatkozással kimenti személyes jövetelének elmaradását. Helyette llosvay államtitkárt kérte fel képviseléiére. Szerencsekivánatait és üdvözletéi küldi az ötvenéves multu egyesület-nek. (Éljenzés.)
Majd
llosvay Bálint államtitkár
emelkedett szólásra:
— Egy küzdelmes ötvenéves multat élt át a nagykanizsai tűzoltótestület, mely erősíteni fogja Jövőjét. Meg van róla győződve, hogy Ilyen ötvenéves mult után — a becsületes tűzoltói munka ujabbi ötvenesztendeje következik. Kegyelettel adózik a belügyminiszter nevében azoknak, akik ötven év előtt megalapították ezt az intézményt, mely akkor a vidék egyik első tűzoltótestülete volt — és ma már nincsenek Itt közöttünk. Tisztelettel és köszönettel odózik a belügyminiszter nevében annak a férfiúnak, aki szivét, lelkét, egész egyéniségét adta ezen intétménynok, hogy szolgálja vórosánok, lakosságának érdekeit. Az a meleg szeretet, mit a polgárság neki nyújt, legyen legszebb jutalma munkásságáért. ö volt az első, oki komolyon fogta föl a tűzoltó hivatását. Ma a Knortzer név egy fogalom, melyet minden tűzoltó tisztelettel ejt ki.
Majd köizönettel adózik N»gy-konizsa közönségének, mely oly nagylelkűen karolta fel a tűzoltóság Intézményét, és amely mi i« oly nagyszámban jelent meg a díszközgyűlésen.
A tűzoltóság ma éppen olyon megbecsülést érdeme\', mint egy vitéz katons, mert hiszen a tűzoltó Is, ha kell, életét adja embertársaiért. Majd emelkedettebb hangon a cserkészekhez fordul. „A magyor jövőhöz". Tekintsék példaképül a magyar eszméket szolgáló ntgy férfiakat. Vigyenek ma innét hangulatot. Isten áldását kívánja az elnöklő bajtársra (dr. Krátlcy). Isten áldását a testület további működésére. (Az államtitkári lelkesen rnegéljenzik.)
Dr. Krátky elnök hálásan kösronl az államtitkár beszédét. Bejelenti, hogy az ág. evang. gyülekezet egyházközsége nefrében Horváth Olivér vezető lelkész átirattíon üdvözölte a jubiláris testületet. Majd az Irodalmi és Művészeti Kör nevében Pfeiffer Elek tanár teszi le az eliimerés és tisztelet koszorúját a jubiláris egyesületnek.
Elnök megköszöni Pfeiffer üdvözletét és jelzi, hogy jegyzőkönyvileg fogják srószerínt megörökíteni a szónokok és előadók beszédét.
ZALAI KÖZLÖNY
Dr. Marluovlcs Imre államtitkár
a/. Országos Tűzoltószövetség al elnöke emelkedik e/után szólásra. Ai Országos Szövetség — mely maga la ötven év óta tejesíti hivatását és gróf Zichy Viktor elnök — öt bízták meg azzal, hogy nevükben üdvözölje a kanizaai jubiláris bajtársakat. A legnagyobb szeretettel tesz eleget n megbízásnak. Akik ezt a testületet megalkották — mondotta — nagyot, szépet, nemeset alkottak. A tűzoltótestület át van hatva ctttói a tudattól, hogy haláltmegvetö bátorsággal védjék polgártársaik életét és vagyonát n tűztől. Ha visszatekintenek a félszázados múltra : jusson eszükbe az a szent fogadalom, amit tettek, hogy méltók Tegyenek elődeikhez és a társadalom megbecsülésére. — A tűzoltóság so e számítson elismerésre, csak a fogadalom teljesítését tartsa szem előtt. Ax a kívánsága, hogy egy 50 éves dicsőséges multai — kövesse egy 50 éves dicsőséges jövő.
Klttintetéaek szolgálati
éremmel.
Majd felolvassa a kitüntetendő tűzoltók névsorát, akik az Országos Szövetség szolgálati bronzérmével fog kitüntetni buzi?ó szolgálati éveik elismeréséül: Knortzer György (40 éves tűzoltói mull), Neumark József (35 évea), Kovács György (30 éves), Nováth István (30 éves), Ziegler Antal (30 éves), Brück Sándor (25 éves). Buksz Ignác (25 éves), Fürdős Lajos (25 éves), Fenyvesi Sándor (20 éves), Kréuusz Károly (20 éves). Székelv Nándor (15 éves), Liditt Mikso (10 éves). Hege Jenő (5 éves), Folk meler József (20 éves).
Mannovíca államtitkár ezután tüzes beszédet intéz hozzájuk és mellükre tűzi a szolgálati bronzérmet a nemzeti azinü szalaggal, majd mindegyikkel kezet fog. — Ezután
Knortzer György főparancsnok
hulás köszönetet mond a kormányzó urnnk, hálával adózik llosvay államtitkárnak, az országos elnökségnek, a főispánnak és a nagykanizsai közönségnek, amely megértette a testület törekvéseit.
Hódoló sürgönyök.
Dr. Krátky indítványozza ezután, hogy Horthy Miklós kormányzó ur Ofőmélt óságának és Rakovszky Iván belügyminiszternek hódoló táviratot küldjenek. A díszközgyűlés a legnagyobb lelkesedéssel magáévá teszi oz indítványt. Majd a Magyar Hiszekegy elimádkozásn után az impozáns díszközgyűlés véget ért.
A készültségek felvonulása.
A közgyűlés befejeztével a hatalmas embcr> őmeg a tűzoltó szertárhoz ment, hol az összes helybeli tűzoltók bemutatták tűzoltó-szereiket. Először felvonult az Önkéntes Testület szereivel, majd a Délivasul, a Transdunubij, n Patria és kenyérgyár tűzoltósága és a katonaság. A felvonulás, melyet nagy tetszéssel néztek végig, huszonkét fogatbi\'l állott.
Kállay miniszter megérkezése.
_A felvonulás befejeztével n közönség nngy része\'kiment a pálya, udvorrt., hogy lássa és üdvözölje a népszerű és szeretett miniszter-képviselőt, akit Kolbenschlag Béla
A törökök nem engedik Szmirnába az antantkiilönitményeket.
London, szept. 18. A lapok athéni jelentése szerint a kcmalisták visszavetették a szövetségesek ama különítményeit, amelyek vissza akartak térni Szmirnába. Görögország a Népszövetségnél tiltakozott a kemalisták mészárlásai ellen.
London, szept. 18. Az angol kormány felhívta a domi-niúnokat, hogy a közös érdekek védelmére kontingenseket küldjenek Keletre. Uj Zéland ehez már hozzájárult. A kormánynak az a szándéka, hogy a szövetségesek konstantinápolyi főparancsnokának rendelkezésére álló csapatokat azonnal Jelentékenyen megerősíti. Az artgol Földközi-tengeri flotta parancsot kapott, hogy minden eszközzel szálljon szembe a törököknek a semleges zónában végrehajtandó bárminő hadműveletével.
1922. szeptember 19.
főispán, dr. Kovács Gyula járás-bírósági elnök, táblabíró, Faics L*jos pártelnök, Knortzer György főparancsnok, dr. Krátky István főjegyző, örley György kir. közjegyző, dr. Hajdú Gyula ügyvéd és még többen fogadták. Mikor a vonat befutott, dr. Beusterien Erlch rendőrtanácsos megtette a szokásos rendőri jelentését a kegyelmes urnák. A miniszter képviseletében voltak dr. Oroszy G*za v. kormánybiztos, dr. Paul Iván miniszteri titkár. (J^ána Knortzer György üdvözölte meleg szavakban, mire rövidesen a Polgári Egylethez hajtattak, ahol már mindent megtettek a miniszter és az előkelő vendégek fogadására.
A bankett.
Mikor Kállay miniszter kíséretével megérkezett a Polgári Egyletbe — hatalmas éljen fogadta, majd az első emeleti nagyterembe vonult, hol a miniszteri asztalnál helyét elfoglalta. Mellette szűkebb környezete. A banketten résztvevők lehettek vagy kétszázan. Az ebéd leves, előétel, sült, tészta és borból állott és Ízletesen volt elkészítve.
Az előétel után felállott Kolbenschlag Béla főispán és a kormányzót köszöntötte fel. Annak egészségére üritelte poharát. Dr. Krátky István Kállay miniszterre, dr. Ma-, rinovics Imre llosvay államtitkárra, a kanizsai tűzoltóságra és annak parancsnokságára, úgyszintén a canizaai közönségre, Vida székesfehérvári parancsnok, Knortzer Györgyre ürítette poharát.
Kállay Tibor pohárköszöntőjében hosszabban kitért a gazdusági helyzetre, koronánk értékének romlására. Azzal fejezi be — hogy mo egy oly testület ünnepét üljük, annak nz önzetlenség iskolapéldáját nyújtja. Erre a becsületes altru-isztikus munkára emeli poharát, hogy az egyesült és tagjai még nugyon sokáig fejthessék ki működésűket.
Knortzer György az ors/ágos szövetség elnökségére, azután llosvay államtitkárra, a tűzoltók nagy pártfogójára üríti poharát. Dr. Hojdu Gyula hazafiasságtól izzó felköszöntőjében a magyar nemzeti hadseregre, mint a jogrend legfőbb támaszára, ami büszkeségünkre — emeli poharát.
Fél négy óráig a legjobb hangulatban tartott a diszebéd, mikor az előkelőségek a fehér asztaltól felemelkedtek, hogy a mo3t lefolyó tűzoltó gyakorlatokat végig szemléljék.
A tűzoltó gyakorlatok.
Először a katonaság, a gimnáziumi cserkészek iskola gyakorlatai és gyorsmenetele következett. Ezek ugy végezték feladatukat — hogy
a budapesti és vidéki vendégek a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak. Majd következtek a nagygydkorlatok.
A feladatot képezte egy kétemeletes ház tetőtüze és annak következtében menyezet kigyula-dás, ahol montőtömlő és kötél ereszkedések vétettek igénybe, — azonkívül tüzet fogott a lépcsőház. A szomszédságban levő városház és „Délzalai" épület tetejéről történt a védelem. Közben „kigyulodl" az átellenes herc-.gi uradalmi épület. Az oltás két nngy toló létrával és egy támrudas létrával, azután egy kéto\'dalról működő tuotor-fccikendő stb. igénybevételével történt.
A megjelent vendégek és az országos clnöknég a legnogyobb figyelemmel kisérték nz érdekes gyakorlatokat és legnagyobb meg elégedésüket nyilvánították Knortzer főparancsnoknak.
Az elesett bajtársak . . .
A nagygyakorlatok befejeztével nz őrtorony tanácstermébe vonultak, hol a négy hősiesen elesett bajtársak emléksr.obra előtt dr. Marinovics Imre nyug. államtitkár oly lelket markoló emlékbeszédet mondott, hogy a legtöbb hallgató kÖnyezett . . . Majd koszorút helyezett a négy hős Rátkai Lajos, Vadász József, Pelő István én Keszthelyi Sándor emlékszobrára,
A kegyeletes aktus után a közönség széjjel oszlott.
A miniszter látogatásai.
Dr. Kállay Tibor, nzulán Kolbenschlag Béla, dr. Kovács Gyula, Oroszy Géza, Poul Iván stb, kíséretében felkereste lakásán Knort\' zer György pénzintézeti igazgató, tűzoltó főparancsnokot, dr. Fábián Zsigmond ügyvédet, Bazsó József ipartestületi elnököt, Pctrik DezsŐ Délivüsuii felügyelőt. A miniszter mindegyiknél hosszabb időt töltött.
Ette
a Korona-szállóban vacsora volt, melyen a miniszter számos tisztelője és a tűzoltó testület tagjai és jóakarói is részt. vettek.
A miniszter azután visszavonult Központi-szállóbeli lakosztályába, hol meghitt társaságban megvacsorázott. Ezen a vacsorán részt vettek Kolbenschlag Béla főispán, dr. Oroszy Géza kormánybiztos, dr. Kovács Gyula járásbíróság!\' elnök, dr. Örley György kir. kőz-jegyző, dr. Krátky István polgór-mesterh\'lyette*, főjegyző, dr. Paul Iván, MérÖ Géza pénzügyi főtanácsos, dr. Haidu Gyulc, Fábián Zsigmond, dr. Plihál Viklor ny. kir. közjegyző.
V«c«ora után Kállay miniszter dr Oroszy Géza kormánybiztos és dr. Vaui Iván miniszteri titkár társaságában fogadta lapunk felelős szerkesztőjét. A miniszter közel félóráig tartó magánjellegű beszélgetést folytatott szerkesztőnkkel, miután politikailag nem akart nyilatkozni a nyilvánosság számára. A miniszter többek között megígérte, hogy jövő hónapban 3—4 napra le fog jönni ismét Kanizsára. Majd szívélyesen elbúcsúzott szerkesztőnktől.
Ejiel 12 óra 5 perckor dr. Oroszy, dr. Paul és dr. Kovács Gyula kir. járásbíróság! elnök kíséretében a pénzügyminiszter visszautazott Budapestre.
A tűzoltó jubileum kedves vendégel hélfŐn reggel utaztak el Kanizsáról. Knortzer György főparancsnok kisérte ki őket az állomásra, hol nagyon megköszönték azt a szeretetteljes fogadtatást miben Nagykanizsán részük volt ... (•)
Társadalmi élet.
— A népegészségügyi kiállítás megnyitása. Az orsz. nép egészségügyi muzeum által a Roz-gonyi-utcai tornacsarnokban rendezett szemléltető kiállítást vasárnnp délelőtt féli izénkét órakor nylioita meg dr. Krátky István polgármester-helyettes. A rendkívül tanulságos kiállítás gp.zdsg anyagában külön osztálya van az anya- és csecsemő-védelemnck, a fertőző betegségeknek, az alkoholnak, n vérbajnak és több más egészségügyi kérdésnek Ez al-kalommal csak rámutatunk a kiállítás ériékes tartalmára, részletesebb ismertetését Icgközelebhi számunkban hozzuk. A kiállítás nyitva van naponkint dé\'előit 8—12 ig és délután 2—7 ig. Belépődíj nincsen. A kiállítással kapcsolatban mindennap ismeretterjesztő előadások tartanak, melyek szintén Ingyenosek. Ma <ste 7 ómkor az Uránia szinházban az anya és csecsemővédelemről, esle 9 orakor pedig az alkoholizmusról lesz előadás. Mindkét alkalommal több film és vetített kép kerül be-mutatásra. Szerdán és ""Csütörtökön ia lesznek előadások, ezeknek helyét é3 pontos idejét legközelebbi számunkban közöljük.
— „A mezítlábas gyermekekért*4 akció hatalmas arányokat öltött. A társadalom minden rétege, kor, nem, r«ng és felekezet nélkül siet n pusztulással fenyegető pyer-mekek érdekében tehetségéhez képest megmentésükhöz hozzájárulni. Az emberi oziv legnemesebb húrjai szólalnak meg. A könyörüld, az irgalmasság, a jóság osztja bőségszarujából a szeretet adományait a leg-szánandóbb magyar ifjúság megmentésére. Aki még nem járu\'t volna hozzá tehetségéhez mérten leróni a Jó sziv adóját, nz ne késlekedjen adományával, hogy minél szélesebb körben fejthesse ki a morgalom fen-költ tevékenységéi, amely nem kérdezi, hogy milyen nemzetiségi, milyen fajhoz tartozik, milyen Isteni hisz urának, hanem csak a szűk-ségben szenvedőt tálja meg nélkü-lözó és szenvedő, nincstelen ember-társában. Mindenkit akar segélyezni, — aki csak hozzáfordul segítségért. Azonban ide milliók kellenek. És ezeket a milliókat össze keli hoznunk, ha segiteni akarunk a nincs-fclenségon. Már pedig a mezítlábas gyermekek akciója azt akarja. Adjunk azéit, amit csak tudunk és amit cs^k lehel.
1922. aieptembcr 19.
ZALAI KÖZLÖNY
A Horthy-Inaégakciórn a
fóisp&ni hivatalba fíorla LAszló Rádj-házáról 10 000. Chilko Sándor I tenyéről 1000, dr. Hojdu Gyula ügy. véd 2000 koronát, Farkas Tibor nemzetgyűlési képviselő pedig nemzetgyűlési tagságiinak fizetését aján loits fel. — A Pesti Hazai Első Ta. karékpénztAr szombati ülérén a Horthy-lnségakcMra ötvenmillió koronát szavazott meg
— A marhák értóke. — Isméig nnelkedett n marha- és borjúhús ára.
— Igen, de ez a msgyor közélet fokmérője.
— Hogyan?
— Jol»l, hogy Magyarországon a marhák ériéke napról napra nŐ.
(x) Uránia j JSn Zézé. (x) Orvosi hlr. Dr. Bwger Miksa fül, orr, lorok és gége orvos szabadságáról visszatért s rendeléseit Sttgár-ut 24. szám alatt (kaszámyá v.il szemben) újból megke*dio.
(x) „Mikor a rfixmm beasél" cimü Magyarországon hz első caoda--flim kaidén és szerdán lesz bemutatva « Világ mozgóban, n elyro oz-uton ia felhívjuk oh/asolnk figyelmét, minthogy ehhez hasonló film alig volt láth«tó még, vidéken egyáltalán nem mozgóképszínházakban. E film fószereplójo Alicc Locke, amerikai hirneves lllmmüvósznő.
(x) Elveszett. A GcQnhuifélr háttól a Deák-téren át Balogh borbély üzletéig egy íekelc bórlárca, mely 460 koronái, egy női íónyké pet és különféle iratokat tartalmazó.!, — elveszeti. Elvesztője, ki egy szegény Öreg ember, kéri a becsületes megtalálót, hogy lapunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
(x) Uránia. Csütörtök, péntek: ,A nogy játszma* III—IV. része. Hihetetlen bravúrokban gazdag ame-"rikai film. E\'őadások \'/a7 ós 9 órakor, (x) Dobnányi Ernő dr, a világhírű zongoraművész egyetlen hangversonyo a Polgári Egyletben szeptomber 29 én. Jjgyck 300, 250, 200. 120 kor., karzat 60 kor. árban Szerbnél kaphatók. I (x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kap hatók SCHVARCZ DEZSŐ-nél.
Aranyat, ezüstöt és brilllánaot legmagasabb napi áron veszek. Kopár A. órás és ékszerész, Nagy-kaoizso, Deák-tér 12. sz. (x) Urániái Jön Zézé. (x) A legnagyobb választék JivAtcikkckbon, úgymint gyapjú kölött kabátok, gyermek garnitúrák, íéifi, női és gyermok harisnyák, fé.fl fehér-nemüek elsőrangú kivitelben csakis Grünbergcr divatcégnél szerezhető be, Fő-ut 11. sz. Sugár-ut saiok.
Regénycsarnok.
Zalamegyei GazdaságlTakarék-pénztár részvényt
ti 053101 helyi réstvinyekot a Ugelónyú-
lebben veszUnfa éa eladunk.
Tőzsdei megbízások
ujjesltését a budapesti, wlenl, berlini, prágai i$ záflrábl téss-
dékre elfogadjuk.
Hagykaolwal Takarékpénztár és Tárházak részvény
elővételi jogot
kgougasabb napi ároa vettünk.
Gro.z é« Tár»a "•nVinliH, Sugár-ut 1. jz., L-Mtllt
.\'""Hl Sürgönyeim: lutir Bntmm
A fekete matróz.
— Holeklivregciiy. — 7
[AiUlil KSitioy lUajii. Irt. H.t.s Zslgmoaj
_ — Ezután következett az az in-diáner-jelonet 4a mikor láttam, hogv közbe kall Upnerri, megkérésiem Paddington felügyelői, mert líllam ót belépni az élterembe. Magamhoz intenem és a kis sikkasztó ur most mir bizlosan a rendőrségen szánja bánja bűneit ...
— Mondtam uram, hogy ön egy mulatságos egy ember ... — kiál lott fel Singleton Joachlm.
— Kérem, mlndenclc elölt rendezni akarom Onnét tartozásomat, Singloton Jónás ur . . .
— Joachim, Joachim, uram, nem vagyok zsidó, csak német . . . Da nem tudom, hogy milyen tartozásról beszél ?
— Én tartozom önnek egy indiá-norrel . , .
— Ó kérem, arról szó se essék, nem érdemes . . .
— De igen, mert én nem szere-retem, ha valakinek lo vagyok kötelezve . . . Pincér! Kérek egy pár indiánért1
— A pincér eléjo lotle az indiá-nereket. Tipson megkínálta a kereskedőt, majd ő is kolléharopott egyet.
Tipson elsápadt.
— Mi az u am, mi történt? Tipson nem luitoii szóhoz jutni.
Szája nyílva maradt és majdnem belekékült.
— Mi vau veled Fred í — kiáltott csodálkozva a tábornok és most már Doily h megijedt.
— Egy gom-bos-lű volt az Indi. á-ner ben — nyögte Tipson.
— Egy gombostű az Indiánerben ? Szem I-.tonl ... — • hányan az asztalnál üllek, mind elsápadtak.
— Piicérl Hallj., hlvj» ide a lu-lajdonosl — dörgölt a tábornok hangja.
A pincér elsietett és egy perc millva egy alacsony termetű, usgy ívjQ, o\'óiéko.iy úrral lén vissza.
— Parancsoljon velem,tábomokur.
— Kérem, mi az, önök gombostűket adnak az asztalra, uz indiáné, rekben? (Jobban vagy már Fredí)
— Gombostűket ?
— Tipson magához tért. Mindenki ránézett. Ejy Iddü réveteg szemek-kel nézett körű\', majd szájába njull és a foga közül egy gombos Ittt húzott ki.
Mindenki meghökkent és arra jon. dolt, hogy ml lelt volna, ha az a itt lement volna az u|s»giro torkán, de legjobban a szálló igazgatója Ijedi meg.
Tipson szóhoz jutott: _ Bijofe leszr.c\'e, Igarg-itó ut I A Waldorf AstöiUban gombosiükel szrviroznak . . .
_ De kérem, csak egy borzasztó véletlen következtében kerülhetett az a gombostű az indiinerbe . . .
— De ml lelt volna, ha egy bor-ZIS7.IÓ véletlen következtében a vl-úfényem lenyeli « gombostűi? -naltant fel Dolly ÍZ igazgató szavára.
Tipson hálás pillantást \' vetett Dollyra, mert azt mondta: vilege
nií—Mennyi kárlérilésl kérnek az ursk > . • . Csak ne csináljanak tol
rányt, az Isi™ »"\'flr"4rc • • _ Erról majd még beszélünk .. .
Í8,I8*NemrérztÍ semmi fájdalmat,
Kred; - kérdeite aggódS hangon Tlpsontól a kis Dolly.
_ Nem, már semmit, de meh lünk is már, mert temmi kedvem
sincs, hogy tovább idózzünk Itt . . . A viszontlátásra, Singleton Jo . . . Jónás ur . . .
— Joschim, Jotchim, uram . .
— A társaság elindult és mikor az tjtóhoz értek és D illy elóre ment, Tipson odasúgta a tábornoknak :
— Ugy-e, jól sikerült ex a gom bostü hecc ?
— Mili? Hecc í
— Na peraw, a gombostűi én teltom a fogaim közé, hogy kibékítsem a kis Dollyt . . .
— Hahaha, nnpy kópé vagy le, kölyök ... de igy megijeszteni! Ét hogy megrémítened a szálló igazgatóját is . . . Nem érzel lelkiismeret-furdalás ?
Fenét érzek 1 ö: is meg akartam leckéztetni. Van egy kis ügyem vole, tudod bátyám, ugy bánik ar. alkalm-iznttaiva!, mint a kutyákkal. Égy párszor most én akarok neki kellemetlen órákat szerc-znl. Ez volt az elsó fricska I (Koljt kíiv.)
Sportélet.
Nagykanizsai 1E-Széírea-fehéri TC 513 (3 12) A napyka nizsai csapatnak erős küzdelem után sikerült legyőtnie veszélyes eitenfclét sajál otthonábAn A mérkőzési, amely igen változatos és heves iramú volt, a nagykanizsai csapat fólénye jellemezte, bár Palkó centor helyén tsr talék szerepelt. Külör.ösen a csainr-sor volt elemében, mlg a halfsor gyöngén játszott, különösen B;kc, aki 2 öngólt vétett. Székesfehérvár htrmadik gólja 11-ből cs:f. Az NTE góljait Dezső (2), B ilog, Bakonyi és Göllesz lőtték.
Zrínyi Sport Egylet II. b — Klakoméromi Testedző Kör 5il. örvendetes eseményként re-giszixAljuk ezen eredményt, mely tanujelo annak, hogy már a falu népo is kozdi megismerni a sportnak ncmzetnevc\'ő fontosságál, ugy, hogy nemsokára nz egyes falvak sportkedvelő ifjúsága is tevékeny réut fog venni a fejlődő dunántuii sportéletben. Az első u\'törő ezen a téren KiskomArom lelt-.es ifjúsága, amely Stilvay körjeg>ző ur fáradhatatlan lámo^atási és szervezése mellett mcHalakltotla a Kiskomáromi Testedző Kört. A n»gy!«anizstl Ztinyl Sport Egylet előrelátó, ngills vezet*\'-sé^c mindjárt ál!Alln czbu komoly törekvések nagy sportbéli jdonlőlé gét és vasárnap elküldŰtlc 11 b. fotballcscpatát Kiskomiromba propaganda mérkőzésre, sót hivatása magaslatára emoikt\'dve, sportfolsze-relésl Is bocsátott a derék kiskor.á romiak rendelkezésére. Az ifjú sportbarátok dicséretre méltó magyaros vendégszeretetlel fogadiák a kani z«ai vendégeket és a derék fotball-cfapat is kitelt magáért, szép fair játékot produkálva, amely szép ro-ményokre jogosítja fel Őket, ha. ^tovább Í8 igy haladnak a megkezdett jó iráoyban. A mérkőzés az egész kiskomárom.-i közönség óriási érdek lődéso és részvétele mollett a legteljesebb siker jegyében folyt lo.
Amerika a versaiilesi szerződés megváltoztatásáért.
Waschington, szeptember 18. Britten a képviselőházban határozati javaslatot terjesztett elő, amely azt kívánja, hogy a versaiilesi szerződést változtassák meg, móg pedig főleg a jóvátételre vonatkozó határozatokat.
Közgazdaság.
BtuUpoiU szcrkositóségÜDktól. Állandóan szilárd irányzat melleit változatos volt ma a tőzsde forgalma, élénk árhullámzás a\'att. A papírok pénteki záróárfolyama alatt mélyen alá szállva cseréltek gazdát, majd legnagyobb nívóját érték el. Zárlatkor egyes papitok a legmagasabb kurzust mutatták. A vásárlások legnagyobb része külföldi számlákra töiténi, így már a javulás az arbii-rizs jav.ua Íródik. A malompiacon a tüzsdeidóelső felében nagyon szilárd volt ez Irányzat. A bánya és a téglagyári értékpiacon igen erős volt a forgalom. A fapiacon élénk üzlet volt, Jelentékenyebb áremelkedéssel. Az utótőzsdé i nagy aromolkedések voltik, a külföldi löz-ídéről érkezett hirek hatása alatt.
A gabonapiacon a megnyílástól a zárlatig igon szilárd volt az irányzat. Ugy a kcnyérmagva\'r, mint a ter-ménycikktk ugrátszorüon emelkedtek
Valuták i
Budapcat, sc«ptemb«r 18. Nnpo\'conöíöo, font 11100-11400 Doltir2GOO. 2676, FrtocU fr»nk 100-9Í, Márka IJf/-200, OU$x II/. 106-10,0.ulrik korom 300-S.tO Lel lí»7S—I07Ó, Szokol S2—S6, SvAjct trank 470—85, DlaÁx 3200-3300, UnRycl miika 38/-40,|ltoUaaJt forint 070-995, Balga frank 1É0—185, l.éva —.
Devizák:
Amiterdam —\'—, Koppenhága 53S—S45, KritiUánta 40200—tOtO.\', LooJon —•— Berlin —■—, — Milano •—, — Pári«
—■-, Prá«a —•--Stockholm 003-678,
Zürich —,--Wi«n . —
Zigráb 8CO—840, New-Vork —— Bukarest — —. Sofia —.
Zürichi zárlati
Berlin 30, AmstcrJam —, Hotlaadia 207, Naw-York 037,— l>oodoo 2360-, Pirit 4040, Milano 2235, Prága 1740, Budapest \'il, Zágráb 180, Varsó 8, Wien 0 7, Szófia 330, 0«trák bélyegtett 7/8.
Termény jelentési-
Buta (TivxavUíkl) t»000 - 9700, egjrib 0600—U050, rotj 7000-200, takarmány árpa 0600-850 ittrirpa 7100-300, xab (JOOO-OÖOO, tengeri 85CO-S600,repce 16000-160Í-0,korpa 4900 -5:00, kölai--.
Budapesti Állatvásár:
Mitrluhut L r. egéstben 2ö5— 315, hátulja 280-340, elejo 250-300, II. r. agétiben 170 -225. hátulja 190-260 eleje 130-150. NóvenJék maiha: I. r. •génben 185—210, borjú (Mtt bórb) 275—310 Kétslot: Nagy-marha 125, eladás 121, Növendék marha tO.atadáa 10, borjú I \'.2, eladt* 107, Marha-bór 394—410, horjuhÓr 700-725. Birka 176: KJadii 175. Faggyú —.
Sertésvásári
Felhajtás 1800, F.lkelt délig I00o, Príma
— —, Kótép 410-420, Könnyű — Zstr 07i>, — Síitonr.a 550—, — Lehu-
toU hus 325—335. Sxaloaás »«rt<» —• —
Értékek:
Magyar hitel 6700, Oizirák hitel 1300, Haz^i 810, Jelzálog 440, Leszámítoló —\'—, Kcrcskedolmi Bank 18 000, Magyar Olasz 380, Bcocsini 57.000, Dr.ische 20.500, Altalános szétK 138 000, Szászvari 32.000. Salgótarjáni 58.500, Urikánvi 57.000. Rima 17450 Schlick 7700, Guttmsnn 11500, N-sIci 80000, Danica 14700, Klotild $900. MAgyar cukor 190.000, Adria 78000 Atlanlika 5100, Ki-r»lysör 9300, Bosnyák Agrár 3000, Lipiák 1940, PhÖbus 4425, Vasm.
Villamos--, Gizella 11500, Kon-
kordia 16.000. DMI vasút 9400.
Folelős a/erkesztó Benedek Rezső.
Gyakornok
öroízéjT\'
1922. vzrplember 19.
ZALAI KÖZLÖNY
Apró hirdetések
Nő! divatvelourok kabátra é« tubákra
V. nvnden lileifi divat-
uleekbea
Férfi és női szövetek / tubára ém coatllmre / ^v
minden lílejí síinekben / í, min&égben órtá.l
/ választékban
A raktárra érkeztek
Kry "motia, »lflnotj t«»iri(l«lr» IcMtkoíl «U»U ti.óort ktrtvMlik. Cím * kUd«U».MU-». Ji»J
lior b*loc»dí»if t kiadó. Clm • ki*<
Kisfaludi és Krausz diwatnagyáruházába A
^ az „ARANY KAKAS"-hoz f
^^ Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. +
^^ Telefon ^^
Hagy
jfr vélaasték t
Sói posztókból, v doubló JbncUekból, francia llanoUekból, kreppdeschioek, kreppgcorgettek, selymok, bársonyok, mosók és vásxnak.
.SariUl" >«<>b»*«>fOrd» iluiln mm fyirtfuló j-ammt-
Jó tiji&lkout k»flul6. Clo» * ItUéKi^n.
1 db*l WlrAljro*-Hr, 4p01«Mb«n.
A Király-Sörfőzde Részvénytársaság
Kedden — sxeid-in
M*g>»iot»xAk;ou »* elsó <soJaíilm bemutatása
Férflkabát és doublészövetek
legrinomibb minisígben
Mikor a rózsa beszél
Amerikai tóitíuet »> felvonásban
iixcmct mcg\'-exdto é* najMinta friss, jóroinóscgü
buza-és rozs-kenyeret
és *prvsillcményl Is hox forgalomba Megrendelések ux elárusító helyeken és * 156. sxAinu telefonállomásnál <i<9 CMküxölliatők.
Jön! Az éneklő film Jönl Kacagj Bajazzol
Szövetkezeti Központ helyben lakó, utazó elten\'li szolgálatra alkalmit*
IlKLYÁRAK : Páholy 50 K, Zsölyo 35 K, I hely 26 K, IL bcly 18 K, III hely 12 K
KWadások: Hétköznapokon 7 és C ómkor, vaiár- éa ünnepnap 5, 7 és 8 órakor.
keres. Bankgyakoitattal, vagy leoske-dc\'mi i<m.retekkel rendelkezik ctényben résxcsUtnok. A jelentkezők ajanlataikat, eddigi működésiik fixetéM Igényeik és a ref\'icacltk megjelölésével a helybeli ki-reiidollségoét nyújtsák be. jiJi
Megvételre kereeünk 60 \' dib. t«nyósxt-sro alkalmas Marino v-sy FáaUa
birkát.csikő.
Homokszentgyörgyi uradalom.
III. IV. íéix fél 7 és 0 órakor
ZALAI/áRMEGYEI SZÖVETKEZEI I ÁRUFORGALMI RT. NAGYKANIZSA
VASAROL:
Keresek ogy gyátéj vitetnek mcgldotó egyemeletes, azonnal allcglalhaté
IlKLYÁRAK: Páholy 60 K, Zsölye 45 K, Körsxék 00 K, Támlán 20 K, Zirtsxck 15 K
épületet
BUZAT
ROZSOT
Rtóadások: Hétköznapokon 7 és 0 órakor, ?**ár- és ilnno}-u*p 3, 5, 7 i\\ 0 órakor.
nagyot:\'.) telekkot Nagykanizsa teiulctén. >i79 Ajanlatok intézendók <>ito
Scheffer Rezső Balatonboglár
Gépvásárlásokhoz
megbízottat
él egyéb terményeket » lenjol.b napi iron,
FŐ-UT 8 SZAM TELEFON: 123 „,<
Sürgönyeim: „HITURfl"
ksph.tgk
keresek jutilék ell .néhen. írnsbeli ojinlft -kit
Brtnner gépészmérnöktől, Budapest
Vttl.. Ilfthk K.IIÉrd-ute. el. Jl6l
icditdon mennyiségben hgjobb ocpi érőn vésiiol
Stestllncmlló Részvénytársaság
Nnicvk.ulzsa, Htj.é hcltór 1\'.
Magyar FIAT Művek r. t. Budapest- képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitó-möhely, benzin-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: TárháZ-UtCB.
Igazgatóság: Fö-ut, 8., Bazár-épület.
Telefon: 356.
14222/1922.
ARGENTJÁNOS
Közhírré teszem, hogy n hadirokkantak, hadiözvegyek és hadi-árvák illetményeinek megállapítását jóváhagyó 18868/ni. 1922. az. olisp-tni határozat városháza, II. emelet, 31. ajtónál közszemlére van tévt, o* érdekeltek megtekinthetik a ttz ilictménymegállopitás cllrn a m-i naptól aeámilott 15 m>p alatt felebbezéssel élhetnek n népjóléti és munkaügyi miniszter úrhoz.
Nagykanizsán, 1922. szept. 18.
Polgármester.
mo<«r« cip4w»«« KmkoUw. Oiiktfc 1. u.
Ü<>« raktár kézzel dolgorolt chovrcoux, b-jkii, aiitilup, krokodil-Wr, selyemcipőkben a legutolsó divat szerint A kézzel varro\'t dupfatnlpu
RÉSZVÉNYTARSASAO NAGYKANIZSA.
mely olcsó és Itényelmes, epyedvlli kés-lt/je.
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, L . , u. m.: Szépirodalmi müvek vés iskolai Q
eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, IfilfitORé könyvek kötését, aranyőzását, pénzinté- fi
számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, zetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, ÍJ
üzleti nyomtatványok, falragaszok, röp- TQ 117 bevételi és kiadási naplók, pénztárkőny- Q lapok,gyászjelentéseks minden északba /Oi>llf vek, irattáskák készitését erős, tartós
vágó munkákat pár óra alatt készít UbbéhJ kivitelben jutányos árak mellett vállalja *»
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fő-ut 13 o
0000000000 00000QG oc geo oQQQo oö^oQtaoagQQgino
Nyommott a l«ptul»jJonosok: Znlai ía Gyermaii könyvnyomdtyit\'tw. \'
Államháztartásunk rendezése.
Nagykanizsa, szept. 19.
Államháztartásunk ügyének rendezéso nélkül le kell mondanunk feltámadásunk, újraéledésünk minden lehetőségéről. Hasztalanul sürgetünk konszolidációt, hiába követelünk drágaság elleni intézkedéseket és minden egyebet, ha létfenntartásunk bázisa, a minden iránt érzékeny pénz a maga kiszámíthatatlan ingadozásaival meghiúsít minden törekvésünket.
Ki vonhatná kétségbe, hogy koronánk értéksülyedése — egyéb tényezők közrejátazá-sán kivül — államháztartásunkkal is összefüggésbe hozható? Mert hiszen, ha azoknak volna igazuk, akik főleg a belpolitikai tényekben látják a pénzünk iránt megnyilvánuló külföldi bizalmatlanságot, akkor 1919. augusztus óta nem sülyedni, hanem emelkedni kellett volna koronánk nemzetkőzi értékelésének I Hiszen a legelfogultabb köröknek is cl kell ismerniük, hogy belső közállapotaink terén lényegesen megnyugtatóbb helyzet alakult ki mostanra, mint aminő ellen talán jogosult kifogások is támasz-tódtak 2—3 év előtt. Valahol másutt kell tehát a mi pénzügyi kiszolgáltatottságunk alap okához férkőzni. Vannak Jelenségek, amelyek a bűnös spekuláció körüli tapogatózást is helyeselhetővé teszik
Azonban a spekulációban a belső pénzügyi helyzetről lói informált külföld is részt vesz és pedig azt véve számításba, hogy csonkára metélt országunk a rend helyreállításából és fenntartásából eredő milliárdos kiadásokat megfelelő bevételek nélkül nem tudja fedezni s igy e háborús adósságok, jóvátételi követelések csak még nagyobbra növelik kiegyenlítetlen számlánk összegét. Azt
Mit itélt a Népszövetség Magyarországnak.\'
A népszövetségi tanács döntése a magyar-osztrák határkérdésben. - Tiz községet kaptunk vissza ötezer lakossal és 15.000 holddal
Gin/, szeptember 19. (Expres, távirat.) Villányi Frigy., báró köveUéxl tantfcaoi, aki ax osztrák magyar határkárdáiken a nápszSvetság előtt a magyar kormány káprlseKJe aaa agy újságíró előtt kijelentette, hogy a nápszüvetságl tanács ax osztrákoknak ítélte Pomogyot, valamint a Hanság egy rászát, jóllehet a határmegállapltó bizottság ait javasolta volt, hogy ezeket a területeket Magyarországnak Hálják oda. Ugyancsak Ausztriának jntott Lika ás Hámor, mig Rendek áa Rötfalva (Kőszeg melletti) kBzságeket Magyarországnak Hálták. A Pinka vSlgyében Magyarországnak jutott Nagynarda, Klsnarda, Fel«£csatárd, Alsócsatárd, Ná metkareszter, MagyarkereazüU, HorvátlüvS áa Pornóapáti, mig Csám áa Szentpáterfa Ausztriához fognak tartozni, bár az ottani lakosság a határmegállapltó bizottság otljáitakor lelkesen tBntetett Magyarország mellett.
A népszövetségi tanács döntése annak tulajdonitható, hogy a népszövetség, amely Ausztria fölsegitésével foglalkozik, lehetőleg Ausztriának kedvező megoldási igyekezett keresni.
összesen tehát 10 községet Ítéltek vissza Magyarországnak, körülbelül 5000 főnyi lakossal és mintegy 15000 hold területtel.
sem nehéz tudnia a sajtónál is gyorsabb hírszolgálattal rendelkező külföldi tökének, hogy állami költségvetésünk elkészítése eddig még lehetetlen volt. Amit maga a kormány jelentett ki, nogy t. i. állami pénzgazdaságunk mérlegénél meg sem közelíti a bevételek összege a kiadások mammuth tételeit: az már csak hivatalos megerösitése és igazolása volt a zürichi börzelovagok rutinositott szimatjának.
Most már, hála Istennek, a nemzetgyűlés olyan adójavaslatokat emelt törvényerőre, a melyekből jelentős gyarapodásokat remélhet államháztartásunk költségeinek fedezete. Kátlay Tibor, a korszerű hivatását megértő pénzügyminiszter pedig kilátásba helyezte, hogy költségvetési tervezetet készít és rövidesen a
Ház elé terjeszti. Megörvendeztetett bennünket azzal is, — amiért csak fokozódik iránta való bizalmunk, —hogy a bevételek fokozásának arányában akarja leszorítani a kiadásokat.
A vánszorgó magyar korona szerintünk csak akkor tud az értékviszonylatok pincéjéből a felszínre, a napsugaras, levegős, élelfakaszló felsőbb régiókba emelkedni, ha az államháztartásunk parlamen-tárisan letárgyalt költségvetési tételeibe kapaszkodhatik. Igy, de csakis igy lehet elkezdeni a koronánk stabilizálását, akármilyen alacsony legyen is a kiindulási pont. — knélkiil azonban valóságos Danaidák hordóla lesz az államkassza, amelybe szinte lehetetlen lesz annyit bemerni felül, amennyi ki ne folytja, szét ne szaladna belőle. \'
-f, sBodapcst, szept. 19. A nem-zetgyülés mai ülését háromnegyed tizenegy óra előtt nyitotta meg Scitovszky Béli elnök. Jetentl, hogy mentelmi megkeresés érkezett a veszprémi ügyészségtői, nagyatádi Szabó István és Perlaky György nemzetgyűlési képviselők ellen, tiltott ülésezés miatt.
Rupert Rezsőt a budapesti klr. főügyészség kért kl hatóság elleni rágalmazás éa becsületsértés vétsége miatt.
Szakács Andornak a budapesti klr. főügyészség tanuként megldézését kéri.
A mai napirend egyetlen pontja a fizetési eszközökkel elkövetett visszaélésről és a má sodik vagyonvaltság kedvezmé nyes lefizetéséről szóló íörvény javaslatok harmadszori olvasása
A Ház mindkét törvén) javaslatot harmadszori olvasásban is elfogadja.
Scitovszky Béla elnök: Miután a kormány a nemzetgyűlési egyelőre foglalkoztatni nem kívánja, javaslom, hogy a nemzetgyűlés halassza el egyelőre bizonytalan Időre tárgyalásalt, egyben felhatalmazást kérek, hogy a nemzetgyűlés összehívásáról a miniszterelnök úrral egyetértőleg Intézkedhessem.
Az elnök ezután rámutatva arra, hogy a nemzetgyűlés rövid ülésezése alatt Is messzeható fontosságú gazdasági törvényalkotó munkát végzett, — amely alkalmas arra, hogy az ország taipraállltását biztosítsa, annak a kívánságának kifejezésével, hogy a megszolgált pihenő ütán a nemzetgyűlés tagjai ujult erővel fognak hozzálátni az építőmunka folytatásához, az ülést 11 órakor berekeszti.
Millerand Ha Budapesten
Budapest, szeptember 19. (Saját tudósítónktól.) A francia köztársasági elnök fia Budapestre érkezett. Az lf)u Millerand tanulmányúton van Európában.
Nagykanizsa, 1922

6t. évfolyam. 213. siám
lntrnirbaa-T«l»r«a M«cl*l«i>lk K Ind lg kor* r«M«l
1:
ZALhl KÖZLÖNY
Elintéződött a német garancia-kérdés.
Berlin, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) Alapok üdvözlik azt az eredményt, amelyet Havenstein, a birodalmi bank elnöke, Londonban elért és a \'külpolitikai helyzet feszültségének jelentékeny egyhülését várják tőle. Miután ismételten hangoztatták, hogy a birodalmi •bank nem hajlandó aranykesz-\' létének egy részét külföldön . elzálogosítani, a Lokalanzeiger természetesnek találja, hogy a londoni megbeszéléseket ezzel \'az előfeltétellel folytatták.
Csanak előtt állnak Kemal csapatai.
Konstantinápoly, szept. 19. Musztafa Kemal pasa csapatai • egészen Csanak közelében vannak, amely a Dardanellák ázsiai partján fekszik. Csanak a part-\' raszállltott angol csapatok ope-\' tráclós bázisa. Az angol kor-\' mány táviratot kapott Musztafa \' i Kemal pasától arra vonatkozóan, hogy az angoral kormány haj-■ landó tárgyalást kezdeni Angliával, az érdekellentétek elsimítására.
Bécsben zavargástól félnek.
Bécs, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) Bécsben a legközelebbi időre tüntetésektől és zavargásoktól tartanak. — Az állami alkalmazottak tegnapi felvonulása jeladás volt a lün-, telesek megkezdésére. Noha rendzavarásra tegnap nem került sor és a tüntetők küldöttségét Seipel kancellár jóakaratúan fogadta, valószínű, hogy a közeli napokban egyéb mun-| kásmozgalmakra is kerül a \' sor, igy például általános pin-j cérsztrájk fenyeget.
Olaszország nisszarendette csapatalt Konstantinápolyból.
Róma, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) A lapok egyértelműen támogatják a kormány politikáját és kijelentik, hogy Olaszországnak a lcghatáro-, zottab\'oan vissza kell utasítania a kísérletet, amely bevonná a mohamedán elleni világháborúba. Egyes lapok attól tartanak, hogy Olaszország evvel az állásfoglalásával magára marad. Franciaország és Anglia között megegyezés jön létre. Diplomáciai köröktől szerzett értesülés szerint Olaszország , visszarendelte a Konstantiná-polyba rendelt kisebb csapattesteit és utasítást adott az ott lévőknek, hogy semmiféle hadműveletben részt ne vegyenek. Az a szándék, hogy a közel keleti kérdés rendezése érdekében csupán diplomáciai eszközökkel működjenek közre.
Nemzetközi békekongresssus Hágában.
Bécs, szept. 19. .{Saját tudósítónktól.) A hágai nemzetközi békekongresszus december hó 10-én kezdődik a hágai békepalotában. A nemzetkőzi békekongresszust a németalföldi szakszervezetek központja és a hollandiai békeliga — az „Internacionálé Bak Vereiniging" — rendezik. Magyar részről Apponyi Albert gróf és Ciesswein Sándor megjelenésére számítanak.
A XIV. Országos Katolikus: Nagygyűlés.
Ax Orfzígor Katolikus Szövet-ség, mint a katolikus nagygyűlések Hivatalos rendezője, a következő felhívást bocsátotta ki az ország katolikus hiveihdoc:
— A nagy rázkódtatások nyomán összeaobált világrend nem tud nyugovó pontra iutni, sőt mintha ugylátszanék, a kilengések folyton messzebb -lökik a helyétől. Nemcsak általában, hanem még az, egyes elhatárolt részeken sem képes úrrá lenni egy egyetemes gondolat, amely a széthúzó erőket közös munkára összefogná. Pedig a dindalának útját egyengetni és a sikarét mielőbb meghozni kell.
A kereszténység dönthetetlen igazaágai szabályozzák 2000 éve az egész emberi közösség életét és ha abban zavar támad, az nem azok gyengülését, hanem az eltévelyedést bizonyítja. Igy volt mindig és százszorosan igy van ez ma. A katolicizmus erejét meg kell tehát mutatnunk, hogy észre-téritaük, az ingoványos talaj felé rohanó embert.
Ezzel emelkedik ki a rendes keretek megszokottságából az 1922. október 9—10. napjain Budapesten lezajló XIV. országos katolikus nagygyűlés, melynek minél hatalmasabb megnyilatkozása a figyelmeztető, hogy hol keressük a siralmas helyzet megjavításának ! módját. Erre hívunk benneteket magyar katolikusok, akiknek egységes serege lesz az a szilárd pont, amely körül újra tömörré jegecesedik a poklok tüzével cseppfolyósáé olvasztott nemzet és társadalom.
A XIV. Országos Katolikus Nagygyűlés rendje a következő:
Október 8 án, vasárnapon :
Reggel 9 órakor Szentséges körmenet a Ferencesek belvárosi templomától az Országház-térre, ahol ünnepies Veni Sancte-val Csernoch János bíboros, Magyarország hercegprímása szentmisét, Boros Alán szent Benedekrendi főgimnáziumi igazgató szentbeszédet mond.
Délután 2 órakor a németojkunk diszülése a budai Vigadóban (II. kerület, Fő-utca).
Délután 3 órakor a tótajkuak diszülése a Középponti Katolikus Körben.
Délután 4 órakor I. Nyilvános (megnyitó) gyűlés a Székesfővárosi Vigadó termeiben. Beszédet mondanak Zichy János gróf, az Országos Katolikuí Szövetség elnöke, Schloppa Lőrinc pápai követ, Szabó József nemzetgyűlési képviselő, Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök.
Október 9-én, hétjön : Reggel 9 órakor szentmise az Orökimádáti templomban, mondja Schloppa Lőrinc pápai nuncius, utána ugyanott F.ukarfsztikus dísz-gyűlés.
Délelőtt 11 órakor a Székesfővárosi Vígadó termeiben a \'szak* osztályok gyűlései.
Délután 4 Órakor, ÍJ. Nyilvános gyűlés a Székesfővárosi Vigadó termeiben. Beszédet mondanak: Wolkenberg Alajos egyetemi tanár, Patacsi Dénes nemzetgyűlési képviselő, Turl Béla a Szent István Társulat alelnöke, Csiszárik János c. püspök, Haller István nemzetgyűlési képviselő.
Október JO én, kedden: Reggei 8 órakor Tedeumos szentmise a Szerviták templomában, mondja Szrorecsányi Lajos egri érsek.
Délelőtt a különböző katolikus egyesületek és Intézmények disz-gyülésel.
. Délután y,3 í\'rakor zárt ülés a középponti Katolikus Kör fehér termében IV., Molnár-utca 14.
Délután 4 órakor III. Nyilvános (záró) gyűlés. Beszédet mondanak Gerevkh Tibor egyetemi tonár, Ernszt Nándor prelátus, P. Zadra-vecz István tábori püspök, Wolff Károly a f^udvarnagyi bíróság •InÖke, Ciernoch Jánös bíborok hercegprímás.
Este 8 órakor a Középponti Katolikus Kör fehér termében disz-l^komo.
A magyar nyelv.
(Levél a szerkesztőhöz.)
Nagykanizsa, szept 19.
Igen Tisztelt Szerkesztő Ur I Egy tegnap tapasztalt jelenséggel kapcsolatban legyen szabad a következőket nvijt papírra vetnem. — Ha körülnézünk a magyar élet sivár mezején, minden téren, hogy ugy mondjuk a devalváció (értékcsökkentés, értéklcszáUltáa) esetével találkozunk. Benn vagyunk a kellősközepén egy nagyarányú devalvációnak, mely közönséges értelemben pénzünk értékét himbál-tatja napról-napra lefelé, azonban emellett devalválódik naponkint az erkölcs, a jellem, a tisztességérzet — minden ami magyar és szent volt előttünk, mert nem őrizzük féltő gonddal kincseiket. Dn hn már mindenütt értékc»ökkentés, a tisztességnek piedesztálról való le szállítása Is folyik körülöttünk, egyet ml magyarok becsüljünk meg: nyelvünk tisztaságát. Nyelvünket, melyben élünk, óvjuk meg minden idegentől, hogy ugy ne járjunk féltett kincsünkkel, mint a gazdasági értékeinkkel. Idők folyamin ugyan a szótér elöregedik, s az egyea szavak belaő éltéke cikken — amely jelenlég nagy általánosságban minden nyelvbén ta-
E antalható, hiszen elég ciak a laebb nyelvkulturáju népek Irodaimét nézni, melynek legszebb páthosza la jóformán nevetségessé vilik ha a ml szavainkra cseréljük ki. No vigyünk az ulcira olyan azőveget, olyan szavakat, melyek megfertőzik azokat, akik felismerik a hlbit, de még nem tudnak ellene
1928, »i.eptepiber.2Q
küzdeni. Csinjin bánjunk az idegen szavakkal s ne rősteijen senki utána nézni, hogyan ir le egy idegen szót t különöien\'-a ti szerepűt és Írását l»nuljij,m<y s Ükkor nem jelennek még,:aí" üuktiá.VAl rokonul Kongregatlo, Jiktio vagy
[len Congregacio. \'Ax íiraJríru" yett kölönben magyar szavunk la van: „árverés*, , vajfy6braent6 árverés kifejez a magyar ember előtt annyit, mint „vagyoninentő auktio". Inkább akció. Mentsük m«í vagyonunkat, da ne veaaiuok el jó magyar kifejezésTlnlcét" «e — hibás Irisu frázisért. Szerkeactő ur igaz tisztelője - Pedagógus. \'
Az „emigránsok" akna munkája.
Budapest, szept. 19. (Saját .tudósítónktól.) Mialatt idehaza megindult a munka az emigránsok haza- hozatala érdekében, ■addig a bécsi emigránsok tovább folytatják a destrukció lmunkáját. Jászi Oszkár egy memorandumot intézett a román kormányhoz, amelyben kifejti egyelőre elvi alapon a dunai konföderáció tervét. Jászi meg-allapitja, hogy nem hajlandó a nemzeti ideálokért harcolni, amelyek a milítarizmust szülik és nem fogja felvenni a harcot a nemzeti ideálok ellen, mint 18-ban tette.
Feloszlatják az olasz kamarát.
Bécs, szeptember 19. (Saját tudósítónktól.) A Neues Wiener Tagblatt jelenti Rómából: A lapok értesülése szerint a kormány elhatározta, hogy a kamarát feloszlatja és kiirja az uj választásokat.
Leégett a bukaresti villanytelep.
Bukarest, szept. 19. (Orient Radio.) A bukaresti városi villanytelep leégett. A kár óriási. A város egy része hosszabb ideig világítás nélkül marad.
C.eh-magyar tárgyalások
Budapest, szept. 19. (Saját tudósítónktól.) Október másodl-kán egyidejűleg PÁgában és Budapesten gazdasági politikai tárgyalások Indulnak meg a cseh és magyar kormány közölt. Budapesten gazdasági és közlekedési kérdésekről, mlg Prágában pénzügyi és politikai kérdésekről fognak tárgyalni. A kereskedelmi tárgyalások a két ország közt megkötendő gazdasági szerződés előkészítésére vonatkozó és kiviteli, valamint behozatali kontingensek kérdését éilntlk. A pénzügyi tárgyalások a szokollartozások rendezésére vonatkoznak.
(x) Uránia. Csütörtök, pintek : .A nagy játszma- III—IV. réme. Hihetetlen bravuiokban gazdag amerikai Ilim. Elóadátok >/,7 ta 9 órakor.
1922. szeptember 20

Buzavaluta.
Míg ■ gyáripari munkásság az
indexszámok alapján kívánja a nr.unkabérck megállapítását. n kis-íp»ro«ok az Ipartestületek Országos Szövetségének minapi közgyűlésén kimondották — hogy munkadíjaikat a buzavaluta alap* ján állapítják meg. A gazdák a világpiaci paritáson akarják eladni a búzát és a kisiparos a buzavaluta alapián ekar dolgozni, az ebből keletkező drágaságot pedig a fogyosztók milliói fizetnék meg, miközben n gyári munkások a drágasági jelzőszámok alapján kapnák a munkabért. Ez aztán olyan viszonyokat teremtene, amelyek egyes osztályérdekek kielégítése mellett az ország gazdasági viszonyait kn-tasztrófálisan sujtsnák és a többi osztályoknak, melyeknek sem világparitás, sem buzavaluto, sem indexszám alapján számított, hanem sokkal alectonyabb jövedelműk van, még nyomorúságosabbá tennék a megélhetést. A köztudatban végre ki kelljegecc-sednie annt k o tisztult felfogásnak éa belátásunk, hogy a háború és a forradalmak következményeit az ország összes lakosságának viselnie kell és nem lehetnek kivételes osztályérdekek, melyek a teherviselést elhárítják magukról és a többieknek amúgy is roskadozó vállaira akarják rárakni.
- Derült, száraz idő. A
Meteorológiai intézet jelentése: A nyugati m»x-mum a kon\'inens főié oyomult, északon pedig depresziók iővetik egymást. A kontinensen, 4iol tegnap még nagyrészt esett az eső, az idő száraira fordult, a hőmérséklet mindenütt alucsony. Hazánkban o hőmérséklet tegnap majdnem mindenütt 20 főTé emelkedett, az általános esőzés nyomán azonban a megélénkült szelekkel kapcsolatban hősülyedés állt be. Nagyobb esők voltak Keszthelyen, 23 mm., Tarcalon, Pápán és Tokaj ban 15 mm., keleten még reggel i» esik. Időprognózis: Túlnyomóin derült, száraz idő, erős éjjeli lehűléssel, később enyh\'bb.
— Személyi bir. Szakács Gyula pénzügyigazgató, ministteri taná-csor, ma hivatalos ügyben Zalaegerszegről Kanizsára érkezeit.
— UJ rendőrkapitány. A m. kir. belügyminiszter Roth Andor álUmrendőrségi kapitányt a budapesti főkapitányságtól a nogykanl-uaí államrendőrséghez helyezte át.
- Az uj kerUlctl főkupl-tányhelyettes. Egyik soproni laptársunk hiradása szerint a szombathelyi kerület uj főkapitány-helyettese Popik Gyu\'a dr. soproni rendői főtanác*o», a soproni kapitányság vezetője le&r.
— A szombathelyi egyházmegyéből. Cryneusz György volt püspöki iskolai hitoktató a aynoda-is vizsgálatot letette és önálló lelkipásztorkodás™ jogositó bizonyítványt nyert.
Román-magyar döntőbíróság alakult Párisban.
wy "5*;. 19 <Sajál tudósítónktól) A trianoni béke-
S M ,r0n]án és ma8/ar állampolgárok
kozott a fölmerülő vita. kérdésekben ítélkezés céljából Páris-ban donlobirosag alakult, amelynek elnöke Eric Sjpborg, agja, magyar részről Szakács Aladár, román részről Cohstan-im ni. otpson. Kendszeresen Párisban fogja üléseit, tárgyalásai tartam e bíróság, meghatározott bizonyos esetekben azonban a szükséghez képest Romániában és Magyarországon !s: , p10 tartozó mindenféle kártérítési igényt leg-
később 1923. december 31-ig kell bejelenteni. Minden iratot francia nyelven kell benyújtani.
— Áthelyezés. Plichta Viktor letenyei járásbíróság! irodasegéd tíiztet a n-.gykanizsai kir. járás-bírósághoz visszahelyezték.
— Aokn Jánosné Dobay Mariska balala. Aoka Jánosnok, „A Nép" felelős szerkesztőjének fiatal kö tői lelicü felejéje, hosszas szenvedés után m-ghalt. Ankáné a katolikus lírának értékes müvelője volt. Tő\'ob kötetben jelentek meg szép, hangulatos versei, melyek egy fenkölt gondolkodású, miga-san szárnyaló, tiszta asszonyi lélek megnyilatkozásai voltak. Ankáné a katoükut folyóiratokban iscnerlté tette nevét. A korán elhunyt asszonyt Budapesten tegnap délután temették nagy részvét melleit.
—- Kiss kapitányt Sopronba helyezték. Ciak nemrégen helyezték át Nagykanizsáról Kiss Lsjos rendőrkapitányt, n kihágás! ügyosztály vezetőjét Kőszegre vezetőkapitánynak. A kőszegiek Kiss kapitányt rövid ottléte alatt nagyszerű tevékenysége folytán mihomar megszerették és a közbrcsül\'s minden jelével halmozták el. Csak a lakáskérdés okozott nehéiséget, mert bizony Kőszegen is az a helyzet lakás dolgában — mint Kanizsán. I^y kénytelen volt családjától külön élni. M >»t azután végre sikerült lakást szereznie és már kezdte bútorait csomagolni, hogy végleg Kőszegre költözzék, mikor tegnap megjött a hivatalos érteaités arról, hogy a belügyminiszter a soproni kapitánysághoz helyezte át
— Jegyzői kirendolés. A nagykanizsai járás főszolgabirája Halvax Géza menekült okleveles jegyzőt o murakercsituri segéd* jegyzői állásra kirendelte.
— Holttányilvánitna. Herc*cg József nemesheté*! főldmives, aki 1879 ben született, H. Imre és Horváth Ju\'nnna fia, Jónás Erzae férjo, a 20. h. gy.-ejredből 1918. okt. 20-án az olasz harctéren eltűnt. (Zalaegerszegi kir- járásbíró-ság.)
— Betörtek n Petrics-féle henteslízletbe. Hélffn éjjel ismeretlen tettesek az Erziébet-téren levő Petríci-féle hentesüzletbe betörtek, sokféle finom sertéihus-készítményekből jó mennyiséget elloptak és körülbelül 35 erer korona készpénzt Is magukkol vittek. Mikor Petriciék tegnap reggel az üzletüket kiakoiták nyitni, látták, hogy betörők jártak üzletükben az éjjel-és hamar felszaladtak a kapitányságra, hol az esetet jelen-
tették. A detektívek azonnal a helyszínére mentek, ahol a nyomok alapján sikerült megállapítani a tettesek kilétét. A detektívek még az éjjel talán elfogják a tolvajokat.
— Lakbérmegállapitások. A nagykanizsai kir. járásbíróság ujabban a következő lakbéreket állapította mrg: Leitner Ödönnel szemben óri Ignácntk vendéglő évi 45000 K, Goldman ignáccat szemben Péter Hugónak 3 szobás lakásért mellékhelyiségekkel évi 7200 K, Délzalai Takarékpénztárral szemben S\'ampf Zsigmondnak üzletért évi 36.000 K. Delzaloí Takarékpénztárral szemben Tóth Lajosnak üzletért évi 5500 K, Weíiz Arnolddal szemben Beltlheim Rezsőnek 5 s>oba, istáló és mellékhelyiségekért évi 36 000 K, Du-kász Miksával szemben Grünbaum Jikabnak 2 szobás lakásért évi 2400 K, Kiss Ernővel szemben Hirschier Miksának üzletért trafik évi 9.500 K, Zerkovitr Lajos és társával szemben Központi bank
tőzsdének évi 120 000 K, Saller Lajossal szemben özv. Simon Zsig-mondnénok évi 6000 K, Bazsó Sándorral szemben Mstán Ödönnek 3 szoba, üzlet és mellékhelyiségért évi 24.000 K.
— ötven millió lakásépítésre. A kaposvári polgármester n lakásépítés kormánybutosságánál határozott ígéretet kapott rrra nézve, hogy Kaposvár a kormánytól lakát építéshez 50 millió koronát kap, ha a város is hozzájárul ugyanannyival a< építéshez.
— Zalaegerszeg hatmilliós kárigénye. A fogolytábor területének Zni.>egerszrg rendelkezésére való átengedése tárgyában folytatott tárgyalások során Zalaegerszeg városa hat és negyed millió kárigényt jelentett be.
— Az Internáló tábori dologház. Megírtuk, hogy a zalacger-szegi internáló táborban dologház felállítását tervezik. Most arról értesülünk, hogy n dologház felállítására a tárgyalások már megkezdődlek.
— A papság ne járjon világi ruhában. A váci püspök körlevélben fiay<-.lmeztettc papjait, hogy • semmiféle jogcímet nem talál arra, hogy papjai világi ruhákban járjanak. Hasonló körlevelet adott ki Ciernoch János hercegprímás is.
— UJ ffyógyazerárszabást adott ki a népjóléti miniszter, amelyről terjedelmes rendeletet közöl a „Budapesti Közlöny- 213. száma. »
— Református zsinat. Ma
ült össze a budapesti Abonyi-utcai székház üléstermében n református zsinat dr. Balthazár Dezső és Dogenfeld József gróf elnöklete alatt. R^Sítveltek az öu/es püspökök éi főgondnokok. A zsinat elparentálta n megboldogult Károly királyt, majd a különböző bizottságok üléseztek.
— Elfogott állatcsempészek. A pinkamindszenti vámőr-kirendelt-ség 30 drb. vágómarhát fogott el, amelyeket engedély nélkül akartak a határon Ausztriába átcsempészni.
— Körmend nj plébánosa. A l\'erényl Antal halálával megüresedett körmendi plébániára a kegyúr — Batthyány Straltmann László herceg fuchs Ferenc dr.-t, a szombathelyi szeminárium lelki ign\'g-i tóját, prezentálta. A megyéspüspök elfogadta az ajánlást és Fuchs Ferenc dr.-t körmendi plébánossá nevezte ki.
— Lemondott egyházkerületi felügyelő. Berzsenyi Jenő dr., n dunántuli ág. h. ev. egyházkerület világi felügyelője, eme tisztségéről magas korára hivatkozással lemondo\'t.
— Magas mézárak várhatók. A szorgalom és aerénység mintaképeiül tekintett kis méhek az idei szárazság folytán n-igy csalódást oko>tik gazdáiknak. Ugynnis oly kevés alkslmuk volt a hordásra, hogy még a télire valót se Igen bírták ez idén begyűjteni. Magas mézárak várhatók.
— Csökkent az ország szesztermelése. Az 1922. évi julius havi eredmény 3192 hektoliter. Az előző év ugyunazon havában 5930 hektolitert termeltek, tehát az idei eredmény ebben a hónapban 2738 hektoliterrel kevesebb, mint tsvaly volt.
— Egy uja ág 1200 korona.
A bécsi lepkiadók egyesülete elhatározta, hogy a nyomdászoknak adott béremelésnek megfelelően megdrágítják az előfizetési árakat. Mától kezdve a Neue Freie Presse és a Wiener Tagblatt egy-egy száma 1200 koronába kerül.
— Viaszaélések a jugoszláv postánál. A Középeurópai Kurírnak Belgrádból jelentik: A jugoszláv állami posta hercegovinál hivatalai ellen tömeges panaszok érkeztek a belgrádi postaügyi minisztériumhoz lopásokról, sikkasztásokról és egyéb visszaélésekről. A postaűgyi miniszter n panaszok ügyében azonnal elrendelte a leg-erélyesebh vizsgálatot és e célból kiküldte a helyszínre Vajcdinovics postafőfelügyelőt.
— Cseh diákok Iskola-sztrájkja. Procsco város iskoláiban m diákok sztrájkba léplek, mert az iskolákból eltávolították u kereszteket. A diákság elhatározta, hogy addig nem járnak iskolába, mig n tantermekbe vissza nem kerül a kereszt. A prágai kultusz-kormány ilyen utasítást küldött a piosseci tanfelügyelőséghez. Politikai ellenzéki körök szóvá akarják tenni a parlamenlumban azt a kulturbotrányt.
— Ingyen mozi csütörtökön 7 és 0 órakor a Világ morgóban.
SINGER JÓZSEF ES TARSA
DIVATJÍRUHIÍZA („KÖZPONT- SZÓLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
Szövőpamut és szövöcérna állandó nagy raktára.
Ajánlja mérsékelt árakon a következő jóminóségü cikkeket: Férfi szövetek, női szövetek, zelg, színes cloth, feketo cloth, karton, vollo, gronudin, váazon, alffon, parget, zefír, kanavásx, damaatgrádll, matracgrádll, bársonyok, kötőpamut, kondorpamut, szövőpamut, szövőcérna, ágygarnltura, damnsztgarnltura, szalmazsák, gabnászsák, télikendő, hárászkendő, fejkendő, zsebkendő, pohártörlő, plüsskabát, trikó ingek, valamint trlko nadrágok.
__KAMI KteljPNV___
A Szentszék nem ismeri el Cseh* ország szuverénitását.
Pozsony, szeptember 19. A tómat szentszék nemrégiben döntött n premontrei és kapuciniK-retid ■ területi hovatartozásának cs rendtönökeik joghatóságának kérdésebon.
Ez a dönlcs — mint a csehországi lapok irják — nem ismeri el a cseh állam szuverén jogait és a cseh kormányt hcfrjczett tény elé állítja, ami kormány-
korokba nagy felháborodást keltett. A Szlovcnsky Dennik értesüléso szerint a Vatikánnak cz a határozata siettetni fogja a cseh kormánynak azt az elhatározását, hogy törvényhatósági utón biztosítsa az államnak az egyházi ügyek feletti felügyeletét.
A Felvidék katoiikus körei ezzel szemben azt állítják, hogy a Szentszék döntése teljesen jogos volt és Csehország olyan jogokat vindikált magának a katolikus egyházi ügyeket illetően, melyek semmiféle körülmények között őt meg nem illetik és igy a huszltaszellemü Slovcnsky Dennik felháborodása is csak azt a célt szolgálja, hogy a csch kormány minél köny-nyebben végrehajthassa a szeparációs törvényt.
4__
— Sxobnd állatfelhajtáa
Zalaager.zegi o. Zalaegerszeg városban megtartandó heti éj országos állatvásárokra n h.sitott körmű állatokat szabad felhajtani.
— Uj blokklata ö.sxeoskll vén Zágrábban. Belgádból jelenti tudósítónk : Jeli<m\'5a horvát hlokkUtik felfogására nr, hogy ép a folyó rágrálii konferencia idejében, amely konferencián tudvalevőleg feltételek mellett kimondták a Jugoszláv iillainegységet, a zágrábi rendór hatóságok lelepleztek és ártalmatlanná tettek egy nagyszabású horvá\\ konspirációt. A letartóztatottaknál házkutatást tar-toltak és nagymennyiségű fegyvert. valamint féminyagból készült korbácsot találtak. A nyomozási széles körre kiterjesztették.
- Ahol leaxillltják a miniszterek fizetését. A csehszlovák pénzügyminiszter legközelebb törvényjovaslatot terjeszt a parlament elé a miniszterek, képviselők és az összes állami siolgálatban levő alkalmazottak fizetésének meg állapított k u\'cs szerint történő redukálásáról. A javaslatot azzal Indokolja meg s miniszter, hogy a csehszlovák korona zürichi értékemelkedése javult gazdasági hely zetet teremtett.
— A határ megállapító bl zottság Abanjban. A magyar-cseh szlovák hat.srmcgallspito bizottság tiz tagja érkezett csonka Atauj vármegye északi részérc, hogy ott a hstármegállapitásoknAl mutatkozó sérelmeket megvizsgálja. A bizottság elnöke Clar angol ezredes, tagjai pedig egy francia, egy olasz és egy jspán tiszt, azonkívül a csch bizottság négy tagjo, továbbá magyar részről Táncos tábornok, főbiztos, Ga-lánthay Nagy László külügyminiszteri titkár, sogédbizlos. A bizottságot csonka AbaujtornavAr.-ncgve kozon eége nevében S/entlmrey PaI a ispán fogadta. A bizottság megvizsgálta a Tornanádaska- B idvaszilas Dcrenk-komj&ti határt, továbbá a Tornaná. daska—I lídvégardó—Bódvavendégi -Tornahorváti községek mcUctl elhu-zódó ideiglenes határokat. A bizottság elé a magyar községek msgyar népa zárt sorokban, nemzeti szinü zászlók alatt vonult föl s részletesen elósdták sérelmeikot. A bizottság a lakossá,* kívánságait végighallgatta s kilát/sba helyezte, hogy a községek kettészakított határait vissz-cs/ tolja Magyarországhoz s megígérte *zt is, hogy a bódvavendégi vasúti Állomást, amely most ugyancsak megszállott területen van, visszacsa tolják Magyaroméhoz, A bizottság gya\'rsig á Himnuszt íneüciic oi, amit a bizottság tagjai levett ka\'appal hallgatlak végig. A hutármegAllapitó bizottság »/4l órakor tovább utazott Rozsnyóra.-
Vilmos császár házassága
Berlin, szept. 19. (Saját tudósítónktól) A volt nemet császár eljegyzéséről szóló hirt a királyi ház fómcghatnlma-zottja, von Bcrg valóságos titkos tanácsos a lapokhoz küldött értesítésében megerősíti. A császár valószínűleg cz év novemberében veszi Stóíll az özvegy Schönaich-Carolath 1 Ier-mina hercegnőt, aki a Ucuss család idősebbik ágából származik.
Társadalmi élet.
— A mezítlábas gyermekekért akció érdekében tegnap értekezlet volt, amelyen a katolikus, a református és uz izraelita nő-egyletek érdeme* elnöknői megállapították azokat a módszereket, melyek mellett az akció sikere érdekében áldásos tevékenységüket fogjak kifejteni. Elhatározták, hogy a várost körzetekre felosztva, házról-húzra fogják bejárni éi minden l.tkásb • bemennek és mindenkit megkérnek, hogy n pusztulásnak kitett mezítláb sy gyermekek megmentésére tehetségükhöz képest i-d.A ózzanak. A vezetőség\' minden adományt c fogúd, de kéri n nemesaxivü közönséget, hogy ne csak pénzzel, dr természetbeni adományaikkal i» jöjjenek segítségükre. Sok-sok pénzre van szükség — minden ajtón fognak kopogni, adjon tehát mindönki és fogadják n gyűjtő hölgyeket előzékenységgel, fáradságom munkájukban. A ve etöség több helybeli kereskedőnél és iparosnál már i* lekötött nngyobbmennyiségQ ruházati cikkeket, melyeket ki fog* nnk oszlani a szűkölködő gyerms-kek között.
— Kitüntetett kanizaal ifjak. Huszár Ktroly volt miniszterelnök fővednöks/ge alatt a bu-dApesti müetat noWun gyermek tajzkiállitás volt. A kiállításra az ország minden részéről érkeztek be pályamüvek, köztük akanizsnink is képviselve voltak. Az if4u rajt-
aprfeisi^uiífé\'t\'r\'^i^^^t
elsőnek azrrrp;l Koiák BHo kereskedelmi iskolai tanuló, — oki portré képeivó általános tetszést aratott. Ugyancsak ösztöndíj it kapott Bogijai J. nagykanizsai kereskedelmi Iskolai tanuló Is. A nagykanizsai ifjek sikerének szívből örvendünk, mert biztató remény a megyor jövőre nézve.
— A nagykanizsai önkén tes tU/.oltó testület választmánya és parancsnoksága nevében hálás köszönetet mondok ezúttal Is mindazon testületek és egyeseknek, kik e hó 17 iki jubiláris ünnepségünknek fényét részben megjelenésük és anyagi xegélyük, vagy a rendezéxbcni részvétük által emelni szívesek voltak. Hálás köszönetünk illeti meg Nigykanirsa város közönséget képviselő éa a díszközgyűlésen elnöklő dr. Krátky Utván h. polgármester városi fő-
jegyző urat, a helybeli katonai állomásparancsnokságot és a 6 ik gyalogezred parancsnokságét, a legénységnek n nagy- és iskola-gyakorlatokhoz való kirendelése •\'s a zenekar átengedéséért; Rátz János városi főkántor urat és da-lárdájs igen tisztelt tagjait a hálaadó IitentiszteletnM való közre működésükért ; a „Zalai Közlöny" és „Zulu" uzerkcsztő -.urait, kik ugy az előkészülethez, /szükségelt közléask céljaira lapjukban a legnagyobb készséggel engedtek helyet és akik az ünnepség lefolyását munkát o.-m kímélve átérzett szavakban, ncgy terjedelemben szívesen ecsa teltek. Az (rodilmi é* Művészeti Kort, az ág. cvang. gyülekezetet, a ref. egyházat, az izraelita hitközséget, melyek magukat képviseltették é* üdvözlő átiratokot küldtek, nemkülönben élősróval a díszközgyűlés alatt igaz tiszteletűket tolmácsolták. — Hálónkat mindezekéit azért is nyilvánítjuk, mert ezekben igazolását látja intézményünk üdvös volta é» altruista jellege, bg áldását kérjük n humanitárius intézmények jólelkű támogatóira. Knortzer György tűzoltó főparancsnok.
— A kanizsai Horthy Inség-nkció. Ofőméltóságu nagybányai Hoilhy Miklós Magyarország kormányzója kezdeményezésére gróf Bethlen István miniszterelnök fel hivásu következtében megindított nyomorakcióra d\'. Kovács Gyula kir. jirásbiróiági elnök gyűjtőivén adakozni szívesek voltuk : Szqmmer Knlmín kir. ügyészségi kezelő 40,
títirtf\'fo, \'^^ímtóuíi^r\'sitfíftf
törvényszéki jegyző 200. dr. B.-ntzik Ferenc kir. törvényszéki titkár 100, S<nbó L\'jos kir. törvényszéki iroda főigazgató 50, Kovacsics József kir. törvényszéki iroda igazgató 20, Csercy J inos ki\', törvényszéki iroda főtiszt 20, Híjnál Károly kir. törvényszéki i.oda segédtiszt 20. Ámon J ino« kir. tőrvéas>«ékl Iro-dafőtiszt 20, Kcyser E<ek x kir. tőrvényszéki biró 300, Nov.ik György kir. törvényszéki Iroda segédtiszt 50, V.irga Pál kir. tör-vénys\'ékl főtiszt 50, Sípos Mózes kir. tÖrvénys»éki főtiszt 40. Agh Gyula kir. törvényszéki irodatiszt 50, Ture\'< Liszló törvényszéki kezelő 50, Bsdenek Ferenc kir. törvényszéki irods főtisjt 100, S:ondy Alcd.r irocÍMÍs:t 50. Gombár G/uU kir. táblabíró 500, dr. H,. Iára Zsigmond ügyvéd 1000. dr. Örley György kir. kö-jegyö 2000,
1922. szeptember 20.
Kiss Elemér klr. közjegyző helyettes 1000, Muszel és Friedeothal kereskedőcég 200, Stampf Z»ig-mond kereskedő 200;. Stampf Mi-hálvné korcsmáros 50, Hírschlerné trefikos 50, Bírta Alfréd kereskedő 100, Kiss János kémény, seprő 100 korona, vagyis összesen 12.549 korona, amit Kovács Gyula dr. klr. járásbirósági elnök ur gyűjtött, omely ősszeg Kőiben-schlag főiipának lett elküldve.
— A népegéazségllgyi Llál-lltrís a Rozgonyi-ulc-.l tornscsar nokban nyitva van ni p>nkint délelőtt 8—12-ig és délután 2-7 lg A tanulságos kiállítási anyag közt külön csoportok vannak a gyermekegótz-ségUgy, a fertőző betegségek, járványok, a vérbaj, a tüdővész, az a\'koholizimis stb. szemléltetésére. A kiállítással kapcsolatban csütörtökön 7 órakor a gyermekegészségűgyröl, 0 órakor pedig a tisztaságról ft mek-kel és veiitctt képekkel kísért ingyenes előadás lesz a Világ-mozgóban. Pénteken este ugyancsak a Világ-mo7góban 7 órai kezdettel előad*s \'eiz a gycrmrkegészséflügyről 30, — 20 és 10 koroaás belépődijak mellett.
(x) Uránia i Jön Zézé.
(x,w Orvosi hír. Dr. B:rger Mikis fül, orr. torok és gége orvos Sís-badságArol visszatért 8 rendeléseit Sugár-Ut 24. szám alatt (ksszArnyá v.il szemben) újból megkezdte.
— Tynkok egymáa kőzött. Hiába mondják, hogy tyukéíszel nem lehet sokra menni; v-n a tyúkoknak magukhoz való elég eszük. Mos , hogy nap-nap után emelkedik a tojás ára, büszkén, önérzetesen magasan hordják a tarajukat és nagy a felháborodás közöttük arra a hirre, hogy a kormány elrendelte a tojás jugy-rendszert. Egy legutóbbi tyúkéi te-kezlelen a leghangosabban kotko-dácsoló lyuk ki U fejtette ebbeli nézetét.
— Nem toju ik jegyre! — fejezte be erélyesen mondókáját lyuVhangján. Mire hátul a sarokban szerényen meghúzódó egyik tyukocska, uki nem uk»r ujjat húzni senkivel, jámboran megjegyezte:
—• De igenis tojunk — a jejfyrc . . .
(x) Uránia > JÖn Zézé.
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok éa leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
Aranyat, ezüstöt és brilliánsot legmagasabb napi áron veszek. Kopár A. órás és ékszerész, Nagykanizsa, Deák-tér 12. »z.
divjtciílccRfecii, úgymint gyapjil ícölöll kabátok, gyermek garnitúrák, féili, női és gyermek harisnyák, fé:fl fehér, neműek elsőrangú kivitelben csakis Grünberger divatcégnél szerezhető be, Fő-ut 11. sz. Sugár-ut sarok.
(x) „Mikor a rózsa baaxélM cimü Magyarorss.tgon az első csodafilm még ma szerdán lesz ben futatva a Világ mozgóban, rrclyre ez-uton is felhívjuk olvasunk figyelmét, minthogy ehhíz hasonló film alig volt láthstó még, vidéken egyáltalán nem mozgóképszínházakban. E fl\'m főszereplője A<ico Lscke, amerikai hir.icvcs űlmniüvésznő.
— Vadászok figyelmébe. I Lőszerek, fegyverek, v*dá.sza(i fel* s:cre!és:k. üres hüvelyek, félig .kérz
és kész töltények, revolverek, serét stb. rrtinden mennyiségben a log-t/csóbb napi áron Gyenes Lajosnál, Kazinczy utca l
)
1922. lltplcmbfr 20.
Mozgdfényképszinház.
Fllmcsodák.
Ax utolsó esztendők rohanó film-technikáis hoxxásxoktstott ahhoz, hogy filmen semmit se tartsunk lehetetlennek. A filmen halottak elevenednek, rég letűnt világok lépnek elénk, axellemkezok nyúlnak halandók jorsába, mint a legutolsó német filmóriáson a Hindu síremléken a fakir keze. A nézőtér elképpedő publikuma nem ii sejti, hogy a vászon csodái, mennyi tenger pénznek, fáradtságnak, leleményességnek, sokaior azonban a legegyszerűbb technikai fogátoknak eredménvel. Nagyvonalúság, óriási méretek tekintetében különösen a németek és amerikaiak versenyeznek egymással. Amerika az élet elevenségéb:n, káprázatos fordulatosságában utolérhetetlen, a német film pedig a gigantikus hatásokban. Amerikának páratlan előnye minden más nemzet felett, hogy a acenirozáshoz mindene .van, hegye, őserdeje, tengere, vadjai, sivatagja, tűzhányója, várkastélyai s ss amerikai rendező mindent készen talál; nemrégen egy kaliforniai őskutató arra az Ötletre jött, hogy a történelemejőtti korról készíttessen filmet"7 ásatásai adatai alapján. „Ax alvó hagysk szelleme" lesx a fUco cime a a legújabb kutatások alapján rekonstruált ichtiosaurusok, dinosauru-sok, ősmadarak elevenednek meg rejts a indulnak ax őserdőkben irtózatos harcokra. Amerika tebeti ezt, van ichtiosaurusa éa Őaerdeje. A németnek azonban papirmasé-ból keli megteremtenie mindent. Ezt a művészetet, a szemfényvesztés művészetét azonban páratlan t&kélyre emelte a német. — Ax J922—23-as szezonra egy, — ax rgyiptomi életből vett Filmóriással készül a „Hindu síremlék" gyára. Természetes, hogy egyik év produkciója a reklám szerint mindig felülmúlja az előző évét. A hír nerint ax idei egyiptomi történet: „A Fárco hitveae" is ver minden rekordot. Ám meglátjuk. Ax tény, hogy a film előkészületére Németországba telepitettek egy darab Egyiptomot. Egy óriási telep a film miliője, melyen keskenvvágányu vasút hordja szét a kulisszák, kosztümök, fegyverek tömegét, kereplők száxait, statiszták ezreit, operatőröket. Egyik szélén termés-kőbánya ax építkezésekhez, amott rengeteg psgoda ezernyi torxfigu rajával a hindu fantáziának ; még tavalyról a „Hindu síremlékétől maradt. A telep kőxepén axonbsn már kezdődik az 1923. év; szédítően tornyosul ax ég felé a Ghisei ifinx, a „Fáraó hitveso" szcenáriu-mából; aárga, ormótlan egyiptomi palota-gigászok falán merev és titokzatos mqzdulatu állal fejű istenek sorakoznak; sötét otxlop-csarnok, aürü, mint az erdő; maki egy terméskőből kirakott mély tígriavarem, ez is s Hindu síremlék maradványa; axtán újra egy darab Egyiptom, a Fáraó palotája, körülötte buja oális, toronymaga* pálmák, tüakés kaktuszok, hogy ax ember elfeledi, hogy ax Imént léptünk át Esnepurból Fáraó birodalmába a önkéntelenül Fáraó •lázatos alattvalójának érezné maját, ha minden pillanatban nem •»óioa a villamos csengője, melyen • k\'-.iésxek, építészek, színészek \'létnek n világ hol egyik, hol mái tájára — Esnapurba, Egyiptomba, Afrika diaungejelbe, ahová ■ rendező szólítja őVet.
ZALAI KÖZLÖNY
Az épületek pedig nem deszkavárak, hanem kemény cement, gerendn építmények, forrástanulmányok alapján szigorúan kor-sxerüen német alopossággal összeállítva.
Hiába, — a német beválljn oxt, — hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, — Mohamed megy \' 1 begyhez.
Regénycsarnok.
A fekete matróz.
— Detektimgíny. — 8
A ZaIaI KőzWay számira Irt* Havas Zilgmond Vérfürdő a külvárosban. A rendőrfőnök izgatottan letelte a telefonkagylót, csengetett és a belépő rendőrnek odakiáltotta, hogy azonnal küldje be Paddington felügyelőt.
A rendőr megfordult, de ebben a pillanatban Paddington lépett be a szobába.
— Parancsoljon, főnök url
— Hogyan, ön itt?
— Éppen ido tartottam, hogy Jelentést legyek a Crow-esetről, mikor az előszobában hallottam, hogy ér tom küld . . .
— Kérőm, felügyelő ur, semmi sem fontosabb, mint hogy azonnal k| kell mennie a tizenötödik utcába. Gyilkosság történt I . . .
— Már megint ? . . . Hát sosem lesz vége már ennek a hajszának? Két hele már a tizedik gyilkosságot követik el és a tetteseknek nyotr.uk sincs . . . Pedig Isten látja a lelkemet, hogy mindent megtettem, ami csak (ölem tellett . . .
- Egy perc vesztegelni vtló időnk sincs . . . Vegyen maga mellé két embert és menjen ki a helyszínre.
— Már is megyek I
A rendőrfőnök tűnődve nézett a felügyelő után Í3 megcsóválta a fo jót. Paddington rendkívül szívós detektív volt, csak egy baja vo\'.t, hogy nehezei) mozgoti, olyan nehezen, hogy soha de\'.ektiv móg lassabban nem dolgozott, mint ő. Nagyon sok esetben ért el sikereket főnöke nagy megelégedésére ós sok esetben kö vetett el baklövéseket a közönség nagy gyönyörűségére. Nem egyszer kacagtak rajta az egész városban, do ő Ilyenkor még szívósabban dolgozott á« á legtöbb esetben egy nagy baklövés után megoldotta a rejtélyt De azért a hibákat sohasem tudta kiköszörülni,. mert a közönség hálátlanabb, semhogy a hibákat eife-lejtse az erényekért, ö volt a közönség népszerű Paddi-Ja. Ahol csak megjeleni, az emberek a szeme közé neveitek.
Ha egy idegen megtudta, hogy oz a piros képű, őszhaju ur dotektiv, nagyon csodálkozott, mert külsejével minden lehetett volna, csak detektív nem. Kövér volt s ez is elég ok lehelet! volna, hogy ne menjen a detektív pályára. Ha az emberek kel beszélt, igyekezett minél szigorúbbnak látszani, do mindenki tudta, hogy kedélyesebb ombert még nem hordott a föld.
Mikor Paddington kiment a rendőrfőnök szobájából, bosszús volt, ami étthető. is, mert négy napia ágyban sem feküdi. És mo»t, hogy éppen be akarta Jelenteni a főnöknek, hogy egy-két napi pihenőre lenne szüksége, beüt ez az átkozott ügy. Megint egy gyilkosság! És a tizenötödik Utcában 1 Nem volna-e Jobb, ha most mindjárt visszomenno és azt mondaná a rendőrfőnöknek, hogy fütyül a rendőrségre és soha többébe nem
teszi odo a lábát? . . . Nem, neki ki* kell menni cda, .mert hisz nem először teszi azt meg, hogy öt napi szakadatlan munka után még öt napig dolgozik ...
Bement a szobájába, kél legjobb detektivjéért küldött, majd felhívta a kerületi kapitányságot.
— Mi törtéül önöknél megint? — ordított be a telefonba.- — Hát már aosem hagyják az embert nyugodtan dolgozni ?
— Ns kiabálj, Paddi I Nem akarok megsüketülni i — volt a felelet.
— Te vagy as, Warrington? No meséld el, ml történt . . . Micsoda ? Ne mondd? . . . Szörnyű 1 ... Gazemberség I ... Hm, jövök . . .
A szobába belépett a két dclekilv, Paddington Intelt nekik és lerohant a lépcsőn.
Husz porc múlva mindhárman Tenderisinben voltak. Warrington, a tlatal kerületi rendőrkapitány a tizen-ötödik utca egyik magánszállója előtt várt rájuk.
Az utcán nagy csődület volt és az emberek izgatottan kérdezték egymástól, hogy mi történt, bizonyosat azonban senki sem tudott mondani, de találgatni annál nagyszerűbben találgattak.
Paddington a ház homlokzatára nézett.
— mMon«un boarding-house — olvasta. — ismerem, nagyon .jó hely ..." x
Mikor a lépcsőn folmontek, Warrington kapitány elmesélte a gyilkosság történeiét.
— Negyven perccel ezelőtt az egyik rendőrőrszem jelentette, hogy itt egy gyilkosságot követtek el. Még öt perc sem múlott el, mikor már itt voltam, mert azt gondo\'.iam, hogy minden késés drága a nyomozás érdekében ... Jó pár tucit meg-gyilkoltat láttam már, du Ilyent még sohasem . . . Egy ember holtteste majdnem feldarabolva . . . egy vértócsa az egész szoba, de itt vagyunk már . . . (Folyt. Mv.)
Törvényszék.
(x)-Sélet. A nagykanizsai kir. törvényszék BuncticsJózsef tomogy-szentmiklósi földművest lopásért hat hónapi, Hoivith Antal budipesti lakoat pedig ugyanazon ügyből kifolyólag orgazdaságéit két hónrpi fogházra iiélte.
(x) Főtárgyaiások. A ncgy-knnizsa büntetőbíróság Matschen-bocSer tanácsa folyó hó 21 én, csütörtökön a követkeő ügyekben ítélkezik. Megla István bajcsoi lako\\ volt fegyőr\', szándékos emberölés bűntettével vádoljn a kir. ügyészség, mert o Szepelnek községhez tartozó Kőrösbegyen katonafegyverével Sznopek György, Mirovics litván, Radtaovics József éa Fai kas J mos bajcsni lakósokra azért lőtt, hogy Sznopek Györgyöt és Radá-novict Józsefet megölje.
Magzatelhajtásért vádolja a kir. ügyészség Pulánki Erzsébeté\'., mint innak a nagy magzatelhajtás! csoport pernek utolsó vádlottját, melyet a kanizsai kir. törvényarék mult év április 28 án tárgyalt, a tizennyolc vádlottat el ia Ítélte, azonban a felsőbíróság felmentette. A közönség nagy érdeklődéssel néz a tárgyalás elé. V
(x) A Kurla elitéit* Schwarx Adolfot. Schxoarz Adolf nagy-kanirsai mészárost az ügyészség azzal vádolts, hogy a borjumáj kilóját 100 koronáért adta ex év márciusában, noha a törvényhatósági Árvizsgáló Bizottság 76 koro-
nában állapította meg a máj árát. A bíróság azonban felmentette Schwarzot azzal az indokolással, hogy ax Árvizsgáló Bizottság által megszabott ár oly alacsony, hogy ez alig múlja felöl a mészárosok önköltségi árát. Az ügy most került a Kúria elé, ahol axonban Schwarzot 1 hónapi fogházra éa 3000 koroos pénzbüntetésre ítélték.
Közgazdaság.
Budapesti «*rkcJZt<Wgünktól. Az árhullámzás a tőzsdén folytonos. 5—10 porcnál tovább egy árfolyam sem tartja árnlvóját. A nye-rcségbiztositó eladások következtében zárlatkor alacsonyabb árfolyamokat Jegyeznek. Az utótőzadén újból fellendült a vásárlási kedv és a részvények elérték, sokszor túlhaladták mai .legmagasabb árfolyamukat. Leg-jelentősebb esemény a mai tőzsdén a Magyar hitol 10 000 korona fölé való ugrása. A különféio Ipari vállalatok piacán olyan óriási méreteket öltött nz ü/.lct, hogy a tőzsdetanács foglalkozik azzal a tervvel, hogy ezt az óriási piacot három részre osztja.
A gabona piacon ma szilárd az irányzat, mert csekély a kínálat. A termé.iycikkek piacán lakwmány-árpában volt élénk forgalom.
Valuták i
Budapest, szeptember 10. lítpoleonOiOO, font lt 126-t 1426 Dollár2600-2K76, FraacU frsnk 190—ft, Máska 180—200, OUsz Ura 106-10, Osztrák koroos 300-3.10 Ld 1610—16S0, Szokol SO—81, Svájci frrnk 470 — 86, Dinár 3lí0-32»0. Uogyel máik* 38-40, [Hollandi forint 070-905, Belga frank 180-185, L4v» —.
Devizák:
Am.t.iJun —"—, Kopf«oti»f;« 535—111, Kri.ill.nl. 40200—403t», I-ondon —\'— ü.illn —, — Mll.no -—, — Piri.
---, Prtga —■--Stockholm IM13-678,
Zülieh —,--Whn —. —
Zipib 780—3 0, N.w-Yoík —•— Vnfió , Kukáiéit —\'—. SoíU --\'—.
Zürichi zárlati
Bulin 37-5, Am.taiJ.aj —, Hotl.oJU 207 3. New-Yoít 637, - LooJon 2371 , Piil. <070, Milano 2250, M|t. 1740, Bnda-pcat 21, Zágrkb 175, VnnA 7\'5, Wi.n 3 8, S.MIU 320, Oailrik Ulyc^i.U 7 8.
Termény Jelentési
Out. (TI>uvU<U) 10000-11030. agjíb tCKOJ—050, 101. 725(M50, ukajminy irp. 0800-7060 ló.krp. 7203-300, ub ORvO-fiOOO, tongari 8500-D100,repca 16500-10500,korpa 5000—5100, k01« -.
Budapesti állatvásár!
M.ili.hu. 1. I. agóiiban 2oO-315, hátulja 280 -350, elaja 250—300, U. f. agéstban 170 -225, hátulja 100 -260 alaja 130-150. NGvanlík m*rh.: I. r. egéaaban 220 -230, borjú <W6tt bStb) 230 —310 Kiukt: Niíj rouh. 334, eUJi, 300, Nóvandék marha 38, al.Jli 24, borjú 82, .Udii 82, Marhabír 410—426, botjubít 700-725. Birka 176. BIj.UI 176, K.$syu —.
Sertésvásár i
KrihlJU, 1400, Elk.lt délig 800, Prhu.
465, Kiliép 400-430, Könnyű —■ —
\'/Alt 680, — Sliloon. 500—600, Lehu-
lott hu, 300 —325. Si.loat, Mrtíl —■—
Értékek:
Mígyar hitol 106 )0, Osztrák hitol 1875, H»zni 990, Jclzilog 380, U-siAMtoli 1»70, Keitskedclrri Bank 20 OáO, M.gyaf Ol«ji 390, Bsocsini 50 000, Drascho 28.000, AltaUnon STÍn 167 000, SzJszvári 37.000, Sji«él«tJ»nl 70.000, Urikftnyi 70.000. Rima IS550 Schlick 8050, Cuttmnmt l\'i800, Nasici 76000, D«nlc« —•—, KloÜM 12000 Mntjyar cukor 18Í.000 Adri. 43000, Atl.nllka 8800, Ki-rily$8r 10000, Bosnyák Agrir S600, LiptAk 2300, Phöbus 4925, V.im. Villamos 5000, Gilell. 11600, Kon-kordia 16.700, Déli. vasút 10700.
Fololói antktszió Benedek Rezső.
■/mm közlöny
magvak
6ui vaUsra Tengeri, árpa, zub
Gaid»s»&l
olajok és kenőcsök
Ufh.UA:
Ország és Widder cégnél
Haaykentsse, lr«.*b.t-tér 10.
Himaefék. Zwawft- frtaolitartt, ^
ffT MM kwAlll W" t*n-l."»)
XI1Ü7I .a..rl
hangszergyár STERNBERG
Buda^eilan, RikócJ.u* fiA/r
eiAwa saját p«lol4J4V»a- MW/%
tna Mf »jo— él. ko©r xallyM biaoM»r« 11a uUWfi halvrtl dljlalanal HMM ií-■jUaiM, K* ím íjUfii Uiniotik. Javítandó h«»|a»ríl ktlíj. porttá rrtrw^Va.
____. .-lla.1.1 trt.,V nranuifAn IxUMn.
Férfi és női szövetek
ruhára is coatUmre
miaJen lélexő ixinekben és minóiégbeo
ANYAROZSOT
t&Jndenkori
ntpiiron vásárol
.Terra\' Magkereskedelml és Kiviteli R.T.
GyöttttStíoy-ouUllH ""
Dudapasi, V, Balaton-u\'ca 18.
Tclafoo\' 3!-M. SI-OT, 77-83. Tlvlt.il dn: Torramafl, Bueap.at
14213/1922.
Hirdetmény.
A városi tanács elad nyilvános árverésen addig, mig u készlet tart épület, gaxdcsigi és favágó tölgy ós éger rönkfát a* alaónyireai vágásban.
Az cUŐ árverés f, hó 16 án
tartutik meg és aiután minden Két kedd, ctüiörtök és urombati napokon fog megtartatni. Minden helybeli polgár árverclh«-t. ^
Nagykanizaán, 1922. évi srepl. h^ 12 én.
,,., Várool tanács.
Női divatvelourok kabátra óa ruhákra
m\'ndon Utexá divat-
Óriási választékban raktárra érkeztek
ŐSZI ÚJDONSÁGOK
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruházába
az „RRflNY KflKflS"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
sxlnekbon
Telefon
374
Férfllcabát é» doubléazöveteU
legfinom.bb mladségb«fl
Hagy
vál«sat6k i
Nél po»»t<Skbót, dovblé fl»c«tJ«kb>5l. fraacú ÍWneL\'ekból. kccppJoKhitvck, kreppgcorjtctWk, selymek, binonyok, mosók (i vátxaak-
_s_
Apró hirdetések
4U*i 10 aa«JC »0 koroua. iuiijiHi VelAwl M*4«II tünk 4<»)ia uiallutetk. Aliul kam«V.>k frO aULaalik twn«lM<»r.
KrrUiiíilini jáJtaa rUt.luefeM SMIrt kert*. Cua. JalaUuilvKa 10. aalm, ki.Wr.laa. UH
ÍOOO hl. Uor Utx.ii.if «J»aJ«,.a r*«« »
Fi Una mwI Cto. a H»tó»r»ua>éa. »t •
Jó hAilkoul k»;í»t.» Cl« * lUMaa.
1.4Vl>Wr»<lai«<hti unaií " ^^
tUM. Om • kU46Mr>u»a*. )■>«
rat-u áKarU-i limunHiH Wwsl <sV llllvw> «<■
•ctoMat, oir.CJowk. k|«J aaa&a4MÍrj4«
Uveka ,,ArhrodlU" j.llf«r« « kUAtt*._
Kb4.1IA-»fl>-7«-K. Itltlöoy. «Or U*á«<« Ob. f.;c<i«.boi «}»4*fc. Cüa a klafetoa-
Ir«4»l a/akaraok j-l irlwsl Uiriuta. Ajl*-1.1 AMil BtMMtM. 5a(IMI >«-. ktolaa^k-
T*jla«yár .la<l<. rw^fcW Ullwl. mIW-UÓM<C\'VW. I boU Kttdd J aUKMtú S*\'<r,eat.
Safb-M t
Köszönetnyilvánítás.
Mi Ma ion ho:«ri5s4iako«>, JJ-biráuiakmk, kik felejthetetlen édesanyánk
ökt. Gsecbmeisztsr IgDácné
elhunyta ét temetése alkalmival fájdalmunkat résivétükket is a temetésen való megjelenésükkel eny-iiiUoi ígyekexlek, exutcn ii liiiís ki\'-iióo«tet mooduok.
Nagy kiállta, 1922. »x«pt 19.
A jyészeló csslád.
Tóth és Schlesinger
Nagykanizsa, Magyar-utca 3. n.
(T«(Tt»)iilk mallcll)
Ajánl legjobb g>-ártminyu
szőlőpréseket
70, ICO, 130 Mer aagjiijban
Ugyanott egy háziszolga felvétetik.
aépvásirlisokhoz
megbízottat
keresek jutalék ellenében, írásbeli ajánlatokat
Brtnner gépészmérnökhöz, Budsptit
VIII.. K9hk NUUrd-ul«« 41. jilt
Keresek <ey m»gf»S«J4
•gyemeleteü, azonnal elfoglalható
épületet
ni^yobb l«l.lk«l N.gykuiUu Urül.tía.
AJinUtok mtíi«ndik 4IH
Scheffer Rezsfi Balatonboglár
zalavúrmegyei szövetkezed
Áruforgalmi rt. nagykanizu
VÁSÁROL:
BÚZÁT
ROZSOT
U íb l.rnilr.Jíid a U^jo\'.b u>l fcta.
FÖ-UT 8 SZAM TELEFON: ,23
Sürgönyeim: „FUTURA"
URÁNIA H0ZGÓSZINH4Z
- T.l.loa S-1S -
^ Ckufrtók-péntek
Nagy játszma
IU. IV. tin III 7 él 9 4t.koi
Jön! Zézé Jön!
HELYARAK: ráholr 00 K, Zsoly«-46 K, Kúrsiék 30 K, Támlás 20 K, Záxl»»ék 16 K
Eiő*4Aiok : Hétköuupokon 7 Is 9 órakor, »uir- i* úantpoip 3, 6, 7 és 9 órakor.
VIL4G mozgóképszinhúz
Kru(k*l klrtlrat\'Mr, a lur»i .aailoda •plliUt^i. Talaton 74
Ktdden—sierdáo
Mtgyaroisságon ax olxó esodaíllm bemutatása
Mikor a rdzsa beszél
AmitlUI lOrtéoct S l.lvoaiiUa
Jönl Az 4nekltS Ilim Jtfnt Katagl Bajano i
HELYARAK : l\'Urely Í0 K, Ztóly. 35 K, \' I. b.ljr tl K, IL b.ijr 18 K. III U:, It K
U&adiiok: HÍUÍiD.fökoQ 7 4, i ir.íot, vuáf. ií ilDfMfKup S, 7 t> 9 ónkor.
1922. >i.pl-mber 20.
Pályázati hirdetmény.
A m. kir. (llaml lólenyisz inlirc. lek tinire izOkatgei polRÍri 16-Apolú stemilyret biitoaliíiía trdc-kiben.
Általános ladnlvalik.
1 Jdtnlkezísck koilállan ai»nib»n is birmely IdSponlban elfog.-.dlal-nak LA»pol»sban is lovaglásban mta nam jírtaa egyének is |alent. kelhetnek. A Jelenlket«k fclvilele mint méneaknrl lőipoW, luv.\'s;;, ko. csla lörlinlk.
2 Az arra slk.lmts cgyinek ri-síire ugy « felügyeli! *IHsb.\\ való kikipiéa, ezen állások eliriso, valamint a rendszeresített felügyeli szo-milytel állományába vnló átvilel is kilátásba helyeztetik.
Biztosítva van ezenkivlll, hogy az állami lótenyiszlntezetcknil ellöllölt szolgálati idd minden más közszol galati kötclezcttsigbe beaiámitlatik.
3. A polgári lóápolóknak ivente három heti szabadságra von iginyQk, moly IdA alatt leijei illetményt kapnak.
• UKéttl Kitétel*! i ktntkuOt:
1. Magyar állampolgárság. Igaro-landó illetőségi vagy kőzaégi bizonyítvánnyal.
2. Teati is arcllemi alkalmasság.
3. Erkölcsi is po\'.ilik\'ai megbíz. hMOság. igazolandó köziégi bizonyítvánnyal.
4 Bütöliött 17 iv ia tul nem haladott 40 év. Igazolando kernszt-levillel, katonai Igazolvánnyal, munkakönyvei »ib.
8. Nőtlenaég.
6. Klskoru.knái az atyának (gyámnak) a belipishrz való beleegyezise.
jclcntkeiéa it felviteli
A lóápoló személyzet kötelikibe való felvitelre a fenti minlelepvezetó-aégnél i» a síikesfehirvári, komaromiét nagykanizsai mintelep-osztályvo-tetísiginil lehel Jelentkezni.
A végleges relvitelt azonban caupán a mintelepvazetósige eszközölheti, a minteleposztályoknál való jelentkezis alkalmával az előirt kötelező aláírandó ia a font rreg-kívánt okmányok hetiulatandók.
Az alkalmasnak talált Jelentkezők a szolgálatukat azonoal megkezdhetik, A jelentkezők azon helyet is mepjelölhetik, ahol trolgálni óhajta. nak (Székesfehérvár, Komárom, Nagykanizsa), ezen kívánságuk a lehetőiig lg figyelőmbe vitetik.
A aiolgálatl k8telexettaégr
Három iv. A jelentkezők azonban cgyelőro csak 6 hónapi próbaszolgálatra vitelnek fel, mely idő a három évbe beludatlk, a csak ezen próbaszolgálat után tartatnak meg, ha arra alkalmasnak bizonyulnak.
Illetmények ■
A polgáii lóápoló személyzet kö-telékibo belépő egyioek a teljes ter^ miazatbeni ollátáson (elhelyezés, élei-mazia, ruházat) Idvül a követkozó iltatminyeket ilvezik:
Az ellő félévben ivi 19800 korona (havi 900 ko ona) éa íti 1828 korona méneskan pótdíj.
A második fiüvtől kozdva ivi 13200 korona (havi 1100 korona) is ivi 1895 korona mineakarl pótdíj.
Ezenkívül 100—500 koronílg terjedhető mineskari jutalomdíj, amely öuzeg a méntelepvezetőiég javaslata alapján kiváló szolgálatok megjutalmazásra a m. kir. földmlvelésügyi miniszter ur által esetenként Ítéltetik meg. A mineskari pótdíj ÍHivenbSr.l" utólag fizettetik. Székesfehérvár, 1922. JuHus S3-
Síókeafehírvírl méntelep vezetSaége.
OUITTNER ARTHUR
Itiefott- katéai#Hag aac.ttilTaott vlUuyss.reli TlltlM\'
394 KÖLCSEY-UTCA17. SZ. 304
Elviüal
.ibTTlMl vlláítu.t vox.ták.k, motorok, oaUlárok. Oa»aUI \' J 1 ralunlat 1.lefonok, oaoncök éa J.lsü- \'W
kéastUék.k f.lsi.r.Uaát, k.atily-vUtámkárlti bar.aiaséaét. Mlo-d.nn.o.O vtll.mo. munkálatok n«« .askUsíIt.ta.k. S..k,i.rú.a motorok ultat.V.roaatiaét. Mlad.iui.ma ágök raktáron
Nyomatott a laptulaldonotok : Zalai éa C.v.rm.ii k.iou-

Nagykanizsa, 1922. szeptember 21. Csütörtök
1 oterut baa-Telcfon 7«. MecJ«]«nlb nlnfllf kora reggel
POLITIKAI NAPILAP
Magyarország a Népszövetségben
Nagykanizsa, szept. 20.
Nem vagyunk hajlandók bukfencei vetni a felett való örömünkben, Hogy a népszövetség szives volt Magyarországot tagjai sorába iktatni. Hát ugyan, miért ne veitek volna fel bennünket ? Talán azért, mert szép országunk kétharmadát elrabolták tőlünk? Talán azért, mert elrabolták bányáinkat és erdőinket, hegyeinket és vizeinket? Vagy talán azért, mert sok millió, magyart idegen járomba hajtottak s lelketlenül nézik, mily gazul bánnak velükj^Ne haragudjék a kitűnő szövetség, de éppen ugy ttem tartjuk kitüntetésnek a felvételt, a mint nem éreztük megaláztatásnak, hogy eddig nem voltunk tagjai e nemzetközi sóhivalalnak. Mindössze talán az okozhat némi meg elégedést, hogy A kisantant tagjai is kénytelenek voltak, bár fogcsikorgatva, hozzájárulni a felvételhez. De azért ők is tudják, mint mi, hogy nem ez dönti el Magyarország sorsát. Nem Genfben dől el az, hanem Magyarországon. Ha itt minden erőt megfelelően összegyűjtünk és
\\ okossággal, körültekintéssel, elhatározottsággal és a kellő I j időpontban egységesen lépünk / fel, akkor ismét elérhetjük J azt, hogy sorsunk intézését magunk vehetjük a kezünkbe. Ehhez azonban elsősorban az kell, hogy országunkban teljes legyen a belső békesség, a harmonikus egyetértés. A kik uszítanak, akik gyűlölködnek, azok csak kitolják az igazi magyar ébredés lehetőségét, azok fenntartani segítenek a mai nyomorúságos állapotokat, rabszolgaságunkat, széjjeltépettségünket, ki-fosztottságunkat, amit semmiképen sem telt elviselhetőbbé a" genfi határozatot.
Bolseviki csapatok átlépték a Dnyesztert.
A bclsevikiek harca a román őrséggel.
Pátis, szept. 20. (Express távirat.) A Chicago Trlbune jelenti Konstantinápolyból, hogy szombaton erős bolsevik! csapatok átlépték a Dnyestert és vasárnap a román őrséggel harcba keveredtek, amely harc még mindig tart.
Anglia csapatokat küldött Kísázsiába,
A máltai brit flotta indulásra kész. — Kemal felhatalmazást kért Trácia megszállására, i— Riadalom Szerbiában. — Olaszország vállalja a közvetítést.
— A „Zalai Közlöny" táviratai. —
London, szept. 20. A Tim-.-s alderahoti jelentése szerint két testőrzászlóalj parancsot kapott, hogy szombaton Csanakba elinduljon. belfasti gyalo-
gos zászlóaljat szintén utasítottak, hogy Keletre hajózzon.
Malla, sxept. 20. Az angol Atlanti óceáni flotta erősítése megérkezett. A második torpedórombolók flottu parancaot kapott nz Indulásra.
Hágó, szeptember 20. Londoni jelentés szerint az angol külügyi hivatal Parisban és Rómában jsvasollr, hogy a három hatalom közös flottademonstrációt rendezzen Kemal basa ellen. A párisi és római kormány a felszólításra visszautasítással válaszolt.
Ncv/york, szeptember 20. Az Associated Press jelentése szerint Kemal basa ma a szövetségesektől felhatalmazást kért Trácia megszállására, hogy a görögök részéről elnyomott muzulmán lakosságot felszabadíthassa.
London, szeptember 20. A Times jelenti Konstantinápolyból, hogy a Sussex-ezred tegnapelőtt partiaszállott Csanakban és hogy ott a haditengerészet erős szárazföldi osztagai sáncolják el magukat. Egy kemalista lovasőrjárat elérte a semleges zóna határát, de nem lépett át rajta.
Konstantinápoly, szeptember 20. Aí első török iovnsosztegok Bige alá érkeztek, Biga székhelye az ugyanilyen nevü kerületnek is körülbeiül 25 kilométerre fekszik a Márványtergertől.
Bécs, szeptember 20. A Daily Telegraph konstantinápolyi levelezője angol katonai oldalról arról értesül, hogy Kemal basa komolyan veszi fenyegetéseit. A hadsereg zöme, amely a fáradalmak ellenére kitűnő állapotban van, a Dardanellák és a Boszporus ellen vonul. Kemal 70.000 embert küldhet ütközetbe. Főcétja, hogy Konstantinápolyban és Tráciában felkelések törjenek ki abban a pillanatban, amikor a török csapatok közelednek. Sztambulban már több reguláris török tisztet láttak, akik polgári ruhát viselnek.
Zürich, szeptember 20 Római jelentés szerint ur. olasz kormány a közvetítés politikájára htlírozto el magét a keleii kérdésben. Jrgy;éket intézett Angliához, amelyben kijelenti, hogy szükség esetén csspi\'tait még Konstantinápolyból is vi.aiti fogja vonni, már.rcszt azonban ■> lej nyomatékosabban állást foglal a tengerszorosok szabadságának biztosi-
Kgr*» i\'Zm ár. S koron.
tása érdekében és ebben ax értelemben figyelmeztette az angorai kormányt, hogy ne hamarkodja el a dolgokat, mert a határ végleges megállapítása csakis a szövetségesekkel egyetértésben történhetik meg.
A párisi olasz követ utasítást kapott, közölje sz ideérkező lord Cursonnal, hogy Olaszország a keleti konferencia mielőbbi össxe-ülését kívánja.
A nagyhatalmak tiltakozása.
Genf, szept. 20. (Saját tudósítónktól) Anglia, Franciaország és Olaszország formális tiltakozást jelentettek be áz ellen, hogy a közel Kelet kérdését a népszövetségi gyűlés nupirendjérc tűzzék.
Hébelt Edét megfosztották tanári állásától.
„Egyházi tisztségre sem alkalmas."
Debrecen, szept. 20. (Saját tudósítónktól ) Az evangélikus egyházkerület törvényszéke tegnap tárgyalta Hébelt Ede. volt jogakadémiai tanár, Sopron város „ismeretes" képviselőjének ügyét. A Hébelt elleni vád az, hogy a diktatura alatt vállalta a Clark egyetemen a tanítást és annak igazgatói állását elfoglalta — és a diktatura bukása után nem tért vissza beosztási helyére. A törvényszék, mint fellebbviteli biróság helybenhagyta az első fokú ítéletet és Hébeltet megfosztotta jogakadémiai tanári állásától cs egyben kimondotta, hogy egyházi tisztségben hivatal betöltésére nem alkalmas és nem is jelölhető.
Mozgósítás előtt Csehország.
Bécs, szept. 20. (Saját tudósítónktól.) A kommunisták lapja a Rote Fahnc azt írja, hogy Csehországban mozgósítási előkészületek folynak. A honvédelmi minisztérium rendeletet küldött a közhivataloknak, amelyben kéri a mozgósítási és háború esetén felmentendő nélkülözhetetlen személyekről a kimutatást.
2ÁL/J. K02L0NÍ-
1922. jMhabg 21
A sziovenszkói magyar gazdák árucsereuiszonyba lépnek a Magyar Gazda-Szövetséggel.
Gazduifft kapcsolat léteaDl az elszakított giuuifréink termeld! és kisiparosai köiött Dr. Vntii Gyula a Gazda szövetség\' igaigatója a mozgalom Jelentőségéről.
Budapest. 1922. szept. 20.
(Saját tudósitinktót.) Az elszakított felvidék elszakíthatatlan magyarsága minden cseh l-ormány-üidőzés dacéra kiépítette a cseh szlovák Magyar Kisgazda, Földművel és Kisiparos Pártot, melyben valóságban tömörült az átoptált lakosai? 90%-a mór. A párt azonfelül, hogy politikai kisebbségi védelemre rendezkedett be a csehek üldöző politikájával szemben, gazdasági alapokra építi erejét és belekapcsolódik az internacionális gazda mozgalomba. Fontoa célul lüzte kl maga elé, hog-y elsősorban a megcsonkított törzsország mezőgazdaságával találjon érintkezést. Szentivány Jcxaef a azlovenszkól magyar gazdapárt vezére ezért öaazeköttetést keresett a Magyar Gazdaszövetséggel, hogy a nexust egy árucsere egyezmény léteaité-sevel megteremtse.
Dr. Vantsó Gyula a Magyar Gazdaszövetség igazgatója erról a következőkben nyilatkozott:
— A sziovenszkói magyar gftzdapértnak gazdasági orientálódása felénk egész természetes, aminek viszont se politikai, se Irredenta célja nem lehet. A csehszlovák kőztáraaságnak ugyanis nincsen szervezettsége arra, hogy aránylag kicsi mezőgazdaságát bekapcsolni tudná abba az internacionális mező^ gazdasági mozgalomba, amely zöld internacionálé név alatt ismeretes. Ezzel szemben Magyar-ország kiépített szervezettséggel bir, állandó ös zeköttetést tart fenn • mozgalom irányi\'.óival és még igy megcsonkítva is jelentős súllyal folyik be a dolgok alakulásába.
— A szlovenszkól magyar gazdapárt árucserét ajánlott fel a Gazdaszövetségnek, amivel az állandó vonatkozást akarja biztosítani. Es erre van már politikai garancia i«. Hiszen Csehszlovákiának is eminens érdeke, hogy fölös terményei részére piacot találjon, nekünk viszont kellemes, ha árucsere akciónkat a trianoni határokon túlra is kiterjeszthetjük. •
— A felajánlott árucsere kiterjeszkedik az ott élő kisiparosság produktumaira is, amely kisiparosságvlényeges hányadát teszi a sziovenszkói magyar gazdapártnak. Gabonáért, szénáért ők buzaparitás alapon számitott ér tékü iparcikkeket küldenének nekünk, vagy gazdáink kívánságára a mi kisiparosaink részére anyagot. Különösen nagyfontos-■águ a cseremozgalomnak ez a tétele, mert histen a mi vidéki kisiparosaink helyzete kétségbeejtő a beszerezhetetlen anyag miatt.
— A csere folyamata már a közeljövőben megindul. A Mv
gy^Swdaszövetség törekvése az, hogy az első caereazállitmány az Őszi szántás körül azolgálő iparcikkeket éa a magyar kisiparos-ságfráazére nyers-anyagot bor-
70^ezer török vonul Konstantinápoly eftefl.
London, szeptember 20. (Express távirat.) Kernol basa komolyan veszi fenyegetéseit. A hadsereg zöme, amely a fáradalmak ellenére kitünö állapotban van, a Dardanellák és a Boszporus ellen vonal. Ke mai 70 ezer embert küldhet ütközetbe.
Főcélja, hogy Konstantinápolyban és Tráciában felkelések törjenek ki abban a pillanatban, amikor a török csapalak közelednek. Sztambulban már több reguláris török tisztet láttak, akik polgári ruhát viselnek. A Daily Express konstantinápolyi jelentése szerint az angorai kormány képviselője nyilatkozatot tett. amely ugy szól, hogy a török békefeltételek 1918. óta nem változtak. A törökök az országhatárok teljes függetlenségét követelik. A nyilatkozat nem tesz említést a tengerszorosokról.
zon. A magunk ellenszolgáltatása ügyében dispozició még nem történt. De bármilyen mezőgazdasági termény fölösleghől kívánt csereszállitásra el vagyunk készülve.
— Személyi hlr. Báró Emmich Gusztáv berlini magyar nagykövet nagykanizsai tartózkodásáról Budapestre utazott.
— Itthon a polgármester* Dr. Sabján Gyula polgármester tegnap szerdán a déli gyorvonattal Kanizsára érkezett és valószínűleg ma át is veszi hivatala vezetését. Igy most dr. Krátky István polgármester-helyettes főjegyző szabadsága aktuálissá vált.
— Rendes paaztoráció a Feliőtemplomban. Hiteles helyről arról értenülünk, hogy a megyéspüspök legközelebb elfogja rendelni, hogy a Felsőt emplomban rendes Istentisztelet és pasztoráció. folyjon. Ily módon mindennap délelőtt 10 órakor rendes Istentisztelet lesz és vasárnap délután pedig litánia és egyébként is megfogják kezdeni a püspöki biztos vezetése alatt a rendes paszto-rációt.
— MegaxUnt a városi tlazt-viselők olcsó hus akciója. Jeleztük a minap, hogy a rendőrségi éa városi tisztviselők rrazére külön mészárszékot állítottak fel, hol önköltségi áron kaptak hust. Pfeiffer mészáros teljesen altruisztikus alapon gondoskodott a szükséges vágómarhákról- Azonban alig néhány napja, iiogy n husszék fönnállóit — már is becsukták, mert teljesen lehetetlenség volt a moi hatósági árokon nlul a hunt kimérni — a mai állat árak mellett.
— A sxabómunkák dija. Z davármegyo törvényhatósági Ar-vizsgáló Bizottsága n mai nagymérvű áremelkedésre való tekintettel a további intézkedésig « fenti munkálat diját u kővetkezőként állapítja meg : Sima, egysoros zo.kó öltöny virrási dija varrókel lékek gomb, kapocs, csalt hozzáadásával üzlethelyiségben dolgozó szabóknál 3000 K. Egyéb szabóknál 2700 K. Sima, egysoros zakó varrási dija varrókellékek, gombok hozzáadásával, üzlethelyiségben dol-goió szabóknál 1500 K. Egyéb szabóknál 1350 K. Nadrág vorrjsi d»ja varrókellékekkcl üzlethelyiségben dolgozó szabóknál 750 K. Egyéb szabóknál 670 K. Felőltf, vagy átmeneti kabát varrási dija kellékek és gomb hozzáadásával üzlethelyiségben dolgozóknál 3900 K. Egyéb szabóknál 2950 K. Rövid téli kobát üzlethelyiségben dolgozóknál 3000 K. Egyéb szabóknál
2700 K. Zsaket öltöny dija 5000 K. Forditáa dija a fenti áraknál 10 százalékkal több. Katonai-, vadász-és sportrubák egyezmény szerint. A 3% forgalmi adó benne foglaltatik.
— Pályázatok. Tiz pénzügyőri fővigyázói állásra 14 nap alatt a S\'/omb -(helyi pénzügyigiizgatóság-hoz. Másodoivosi állásra a pécsi állami gyermekmenhelyen okt. 8-ig az igazgatósághoz.
— A nagykanizsai zene-iskoiw szubvenciót kért a várostól. A dr. Fenyvesi féle nagy-kanizsai zeneiskola uj épülete költségeihez 150 ezer korona kölcsönt kért, amit 10 éven keresztül évi 15.000 K részletekben törleszteni szándékozna, ha pedig ez nem volna lehetséges, akkor 50 ezer korona segélyezést kér a várostól.
— A cipészek éa cipófelaő-réazkészitők uj árszabása. Az Árvizsgáló Bizottság ujabban n következő árakat, illetve munkabéreket állapitotta meg a cipész munkákra vonatkozólag: Egy pár női vagy férfi box cipő fekete, v*gy sárga munkadíja 800 K. Egy pár sevróé 1050 K. A színes cipők munkadija a sárga kivételével 500 K-val több. A lakk cipők dija 600 K-val több. A varrott cipők dija 800 K-val több. Egy pár szeges borítás box női, vagy férfi munkadija 400X Egy pár sevróé 450 "K. A színes (eérga kivételével) cijiők boritási dija 250 K-val több. A lakk cipőké 300 K-val több. A varrotté 400 K-val több. Egy pár azeges cipő tnlpalása éa urkalása
150 K. A varrotté 150 K val több. A sarkalás dija 30 K. Egy pár szeges csizma dija 1700 K. JjvI-tások és egyéb munkálatok meg egyeté* szerint. Cipőfelsőrész munkák: Egész hajtott női, vagy férfi fűzős 150 K, gombos 160 K. S\'.Ar
hajtott női, vagy fírfj fűzős 105 K, gombos 110 K. Egész tisztázott női, vagy fcrfi fűzős 90 K gombos 100 K. R-ndeit tisztázott magas férfi fűzős 90 K. Fél és gyermekcipők 20 K-val olcsóbbak.
A*\'** dPöké 20 K-vsl
drágább, Csizmaszár áthajtása 180 K. Csizma fejelése 120 K.
— Nem emelik a dohány urat. A ma reggeli lapok r.^y kőnyomelos alapján közölték, hogv " \'aohányjővcdék 0 jövő héten 100-120 százalékkal felemeli a dohány árát. A drágulás hire természetesen nagyon kellemetlenül érintette a közönséget, annált nagyobb örömm-l fogadja tehát a üohányjővedek Kőzponll Igazgatóságának kijelentését, amely ,ze-rlnt a dohányárak ujabb emeléséről szóló hír teljesen alaptalan a m.g csak a szándéka sem foro*
aTi ho*y fölemeljék í
dohány árakat.
— A református zsinat. —
Degenfrld József gróf elnöklésével ma inroét ülésezett .n református zsinat. A t*g*»gi helyek betöltése után Tosa Béla jegyző felolvasta a zsinat elnökségének előterjesztését. A hátralévő ügyeket a zsinat holnap délelőtt intézi el. A holnapi ülés előreláthatóan az utolsó lesz. A konvent ma délután 4 órakor 01 össze, hogy tábori püspököt válasszon.
— Háború vagy béke. Londonból jelentik : Politikai körökben hangsúlyozzák, hogy a háború, vagy a béke kérdése főképpen attól függ, vájjon Kcmál támadásba kezd-e vagy sem. Legtöbben azt a nézetet fogadták el, hogy a megoldásra váró kérdéseket megvitatják és nem invázió ulján kell eldönteni. A Daily Express a következőket irja: Erős fronttal szemközt Kemál nem is foghat támadásba. Háború csak akkor kövat-kezh?tik be, ha gyengéknek mutatkoznánk, és ha haboznánk.
— Caendőrkéxre került betörőtársaság. A babócsai csend-őrőrs elfogott egy belörŐtársaságot, mely már régóta fosetogatta n környék lakósságát. A társaság n legkülönbözőbb foglalkozású emberekből rekrutálódott: voltak köztük cseléd-k, napszámosok, fiatal suhancok, meglett férfiak, szegények, jobb módúak, sőt a legjobb babócsai g^zdók fiai sem hiányoztak; a társaságból. A fiatalság leginkább a „Polgári Ifjúsági Kör" tagjaiból volt képviselve, akik a betörésre .önképezték" ki magukat. A betörőbanda csoportokra oszolva dolgozott, egymástól függetlenül, de pórhuzamban. Akkor vették észre az egyik ilyen csoportot, mikor néhai Sormsich Géza uradalmából gabonát loptak. A nyomok elvezettek az egyik tettes lakására, aki elárulta lársait éa rövidesen csendőrkéren volt nz egész diszes gárda. Lakásaikon rengeteg lopott élelmiszert és egyéb dolgot találtak.
— Borzalmas vasati katasztrófa Romániában. A Közép-turópai Kurírnak Bukarestből jelentik: Isalnics és Kraljova állomások között lévő a 168 számú őrháznál vasárnap délelőtt 10 órakor nagy vasúti szerencsétlenség történt. Egy nyolc kocsiból álló munkásvonat kisiklott, vagonok felborultak és moguk alá temették az rfcéaz
munkásszállitmrinyt, A kihívott segélyvonat munkásai azonnal megkezdett mentési munkálatok alkalmával 5 halottat és 8 súlyos sebesültet emeltek ki n romok közül. A kivonult orvosok száznál több könnyen sérültnek a hely-s-inen nyújtottak első segélyt. A vizsgálat megejlésére kiküldött bizottság megállapította, hogy n szerencsétlenséget egy előző vonat ^ utolsó kocsijáról leesett ütköző • Idézte-elő, amely keresztben feküdt a vonalon. A romok eltakarítás* még nem-fejeződött be, Igy ezen a vonalon Zzünetel a forgalom.
(x) Uránia r Jön Zéxé.
- Elkésxtlltek a Magyar-or.zágon rendelt jugo.zláv vjt.utl mozdonyok. A Közép-európa, Kurírnak Belgrádból jelen-tiki A jugoszláv közlekedésügyi miniszter 800 millió magyar k07o-nál f.zetteteit ki a m.eysr állami gépgyárnak az ott rendelt uj vasúti mozdonyok, mozdonyjavitások éa vagonok átvételekor. A átvé>ellel 1 avlov.es jugoszláv delegátust bízta meg, akt már Budapestre utazott.
1S>22. azepUmbcr 21
ZA/.A1 KÖZLÖNY
3
A nagykanizsai népegészségügyi kiállítás.
Csecsemő és gyermekegészségügy. — Anya- és gyermekvédelem. — Tüdőbetegségek. — Az alkohol átka — A nemi betegségek nemzetpusztitásai. — Altalános népegészszég. — Szemléltető képek arról, mit kell tennünk, hogy hosszú és boldog életet élhessünk. A „Zalai Közlöny" tudósítójától.
— Mennyi a törökök eddigi
zsákmánya? A Köxépeurópai Kúriának jelentik Berlinből: Athénból érkezett jelentés szerint a görögök megállapították eddigi hadi-veszteségeiket. Az erről szóló hivatalos kiadvány szerint a görög hadsereg vesztesége eddig halottakban és sebesültekben 30.000 ember, foglyul esett 40.000, ebből 2 tábornok, 44 ezredes és őrnagy és 3000 egyéb tiszt. Zsákmányul esett 284 ágyú" 1200 gépfegyver, 20 repülőgép, 40 000 fegyver és egy ruhudepot, melyben 20,000 darab görög egyem uhn volt.
— Ezer koronán levélbélyegek Ausztilwb»n. Bécsből jelentik a Kózépeurópai Kurírnak : Megjelentek Német-Ausztria e/erkoro-nás levélbélyegA bélyegek nárga alapon szimbolualt a»s?onyfejet ábrázolnak.
— Kevés a papnövendék. A Magyar Kurir jelenti : A kalocsai nagyobb papnevelő intézetnek ez évben mindössze 17 növendéke van a ebből az első évfolyamra mindössze két hallgató akad. Az Illetékes egyházi hitóságok körében ez a helyzet megdöbbenést keltett és annak tulajdonítják, hogy a kalocsai főegyházmegye a triunoni béke következtében éppen onnok a területének a nagyobb részét vesztette el, ahonnan a papi pályára eleddig a legtöbb jelentkező volt.
— Tlaxtl caf-patfootball mérkőzése. A szegedi és szombathelyi vegyesdandar válogatott tiszti csapata egymásközti football mérkőzését (hadseregverseny, középdöntő) folyó hó 21 én, vagyis ma csütörtök délután fól 3 órakor tartja meg a Z\'inyi xporttelepen. A tiszti csapat football mérkőzése Iránt Konizsa társadalmának minden rétegében óriási az érdeklődés.
" — A papír drágaság okai. Berlinhői jelentik: A „Der Holz-markt" (A Fapiac) cimü lap érdekes leleplezéssel szolgált Schmidt gazdasági miniszternek a közgazdasági bizottságban telt ama kijelentésére vonatkozólag, hogy a paplr-drágnság oka u „hihetetlen faárakéban rejlik. A „Der Holzmorkt" cikke szerint a papír kizárólagos drágitói maguk a pepirgyórak. A faárak ugyanis 1921. januárjától egészen juniu&ig állondónn estek, 1921. októberben elérték a minimumot és 1922. jullusában 1663
márkára emelkedett megint a fa köbméterének ára, ab erdő. Ezeket n magasabb árakat azonban csak kisebb tételek vásárlásánál fizeti a gyár, mert a papírgyárak fatelepein mindenütt óriási tartalék van fában, melyet ők még igen olcsó áron szereztek be. Ennek a fának a legnagyobb részét még 500 márkán aluli áron vásárolták be a gyárak, de 5000 márkában számlázták. Ugyanezzel a hirrel egyidejűleg közlik n német lapok ezt a hivatalos értesítést, hogy a német rotációs papir ára szeptember hónapra 84 mátkáról 68 és fél márkára szállíttatott le kilogram-monkint.
Aranyat, ezüstöt és brllliánsot legmagasabb napi áron veszek. Kopár A. órás és ékszerész, Nagykanizsa, Deák-tér 12. sz.
DIESELMOTOROKAT
..Wí-fii-, ojr«r»oUi- <» bt*ultax>tocs*»l jO 14-tfí«81 fetj«t*>, torlifct bonstn kismotorokat v«ss«k. Kiraeriid »;inl»tok»t Wrek:
Brenner gépészmérnök
Ilutlapest, VUI, KOkk KsllArd-ntca 41. Hl—14. K4.v,u\',iV &js«mnah. }l«<J
Megírtuk, hogy dr. Krátky István polgármesterhelyeltes főjegyző, dr. Kaufman Lajos városi jegyző kezdeményezésére a Népegészségügyi Muzeum nagyarányú népegészségügyi kiállítást rendezett, melyet vasárnap délben nyitott meg városunk népszerű polgár-mesterhelyr.ltese, dr. Krátky István, válogatott, előkelő, uri közönség jelenlétében.
A kiállítást rendező uraknak ugyanis az volt a tiszteletreméltó szándékuk, hogy minél kőnnyteb--ben hozzáférhetővé tegyék aiokat a megbecsülhetetlen kincseket, — melyeket ugy a természet, mint az orvostudomány első féift«i az emberiség részére kutatásuk gazdag tárházából közrebocsátottak, hogy szolgálhassák a nagy egyo-temes emberi érdekeket.
Amit a legkülönbözőbb vaskos Szakkönyvek a laikusnak unalmas srárazsággal sok ezer oldalon keresztül tárgyalnak, azt itt egy félóra keretében a legélvezetesebb formab.n, gyönyörű képeken szemlélve, n.\'gyoM ügyes csoportosításban megtaláljuk. Az egész, terjedelmes, 8 osztályos kiállítási jnya-got ugy is fogUlhatnánk össre — hogy ezen a kiállításon minden fel van tüntetve, könnyen felfogható módon, auii egy egészséges, bol* dog, megelégedeti, hosszú életet megteremteni képes.
A kiállítás rendezőségének valóban mély hálára vagyunk köte-lozve, hogy ezt a szép, nevelő és oktató kiállítást rendezte a kanizsai közönségnek és igy lehetővé tette sok ezer embernek, hogy ugy a szemléltető kiállítás, mint a mozgófénykép elŐodások és az orvosi tudományos fejtegetések révén felvilágosítja mindazon életbevágó egészségügyi kérdésekről, melyeknek az ismeretét nem egy disztingvált műveltségű egyén nélkülözi, vagy az idők folyamán el is felejtette, nem is szólva azokról, kiknek a rr.odern népegészségről, csecsemő- és gyermekgondozásról, a különböző betegségek elleni védekezés módjáról fogalmuk sincs, akikre nézve ez a kiállítás jótét számba megy — mert teljesen ingyen teszi hozzáférhetővé a felvilágosítás valóságos fegyvertárát.
Azonban sajnálattal és szinte megütközéssel kell tapasztalnunk, hogy a kanizsai közönség egyenesen bántó részvétlenséget tanusi tott eddig ezen kiállítás Iránt, mely nagy anyogi áldozatba került 8 egyedüli missziója — a népfel-világositás volt.
Azért munkatársunk ma felkereste a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban levő kiállítást, hogy személyes impressziói alapján számoljon be lapunk olvasóinak és meggyőzze Kanirsa nagyközönségét, hogy igenis érdemes és szerfölött hasznos és ajánlatos ezen kiállítást megnézni minden rendű és rangú belinek, nemre való tekintet nélkül.
A leányok, mint leendő mamák, a fiatal asszonyok, de még a gyermekes\' osszonyok is megbecsülhetetlen tájéko«ídáat és oktatást fognak nyerni « legdrágább kincs, a legértékesebb klénódium, a gyermek felneveléséről, születése előtti időről, csecsemőkorán át
egész u fejlett gyermekkorig, m*jd onnét mint ember (a többi osztályokon) az élet különböző fázisait.
Az általános népegészségügyi osztály megmutatja, hogyan ruházkodjunk, éljünk és táplálkozzunk, kerüljük a betegségeket és védekezzünk ellenük.
A nemibetegségek, az alkoholizmus és tüdőbetegségek osztályaiban pedig oz emberiség nr>gy átkait ismerjük meg, melyek a legegészségesebb nem/etet gyökerében támadják meg — de megtanítja a kiállítás az ellenük valótyédekezéa módozatait is.
Aki a kiállítást megnézi, azzal az érzéssel fog onnét távozni, hogy eze.ntul egész más szemüvegen át kell, hogy nézze és megbecsülje a mi egyetlen kincsünket, az egészséget.
Egyetlen kanizsai lakosnak sem szabad a,. kiállításról hiányoznia, de jó lenné, ha * kiállítás rendezősége aziránt is intézkedne, hogy « környék, i\\ falvak népe is lássu, és a községek elöljáróságai utján hozzáférhetővé tenné a kiállításon való résivételét, hiszen a falvak népe még mindig mennyi előítéletet táplál ezekkel a kérdésekkel szemben.
SiolgáUtot vélünk tenni kö;ön-ségűnknek, ha fokozott figyelmét felhívjuk a kiállításnak a:-jat é de-kében való minél tömegesebb látogatására. A kiállítás mindennap 8 órától déli 12 óráig, délután pedig 2 órától hétig teljesen dijto-lunul tekinthető meg. Ha valaki adományokat ad — azt köszönettel veszik h költségek fedezésére, de semmiféle belépődíj, vagy díjazás nincsen.
Gyermekegészségügy.
Ahogy belépünk a Rozgonyi-utcai tágas tornaterembe, mindjárt szemünkbe ötlenek a falon elhelyezett bléses kis táblák, melyeken a következő jelmondatszerü figyelmeztetéseket és verseket olvashatjuk :
„Az egykerendszer
burkolt hazaárulás" •
Anyában gyermeket Gyermekben nemzetet Nemzetben hont védünk. Rajta, rojta, rajta — Amig el nem késünk.
„Gyermek nélkül — nincs öröm, nincs boldogság"
Tudod, mi az anya?
Az élet szövője Tudod, mi a gyermek?
Az élet jövője. Mond, kié a jövő?
Akik harcot nyernek. Tudod e kik ezek ?
Az anya és gyermek. •
Gyermektelenség rideg életet és pusztulást
Egy gyermek — rettegést,
Több gyermek — nyugalmat és boldogságot hoz.
A legszebb, a leglifejezéstdje-sebb tábla mindenesetre az, melyen a következő felirat díszlik:
A bölcső — a család oltára.
Az első hatalmas képestábla egy nagy temetőt tár szemünk elé, különböző nagyságú keresztekkel, melyeken a csecsemő halandóság arányát a különböző nemzetek között jelképezik a különböző nagyságú keresztek.
Első helyen áll Oroszország. Hatalmas fejfán (kereszt) a felirat: 27\'2J° — O«oszorszégban évente a gyermekhalandóság. Oroszország után jön Románia 20 2%-kal, közvetlen utána pedig, az összes nemzetek között harmadik helyen — Magyarország 20*1% kai. (I) Utánunk Ausztria, a szerencsétlen és hűtlen lajtántuli sógor — vezet 18\'l0/« kai. Norvégiában a legkisebb a gyermekhalandóság 6 0%-A legjobban áll azonban e tekintetben Anglia, aki milliárdokat áldoz évente a gyermekegés/ség-ügynek. Végtelenül szomorú tény, hogy a nemzetek közül a kis Magyarország a gyermekhalandóság tekintetében a harmadik helyet foglalja el.
Egy másik nagy táblán egy temetőt láttunk gyermeksirokkal telve, bánatos szülőkkel, alul n inagv-r.i/rtttal: „A halál angyalu minden percben elvisz tőltink egy-egy csecsemőt. Okai közt gya-koii a szülők tudatlansága "
Egy másik tábla szem íéltető módon felsorolja a mamáknak a terhes-ré^i állapot ártalmait s képletekben mindenki által könnyen megérthető módon kimutatju, hogy inig 1901 ben 348 terhes nőnél 121 korubzülés fordult elő (29 4%), flddig 1907 ben 464 nőnél már 171 esetben (tehát 396%) és 1909-ben pedig már 434 terhes nőnél 228 koraszülés (52 5%) fordult elő.
Egy másik tábla ismerteti a terhes nővel a Htanácsadó helyek" á\'dásos intézményét: a „vándor-kosarat", mit o Stefánia Srövetség * szegénysorsu gyermekágyns anyáknak egy hónapra ingyen kikölcsönöz.
A további táblák és képek százai mutatják a mamáknak, hogyan kell a csecsemőt kezelni.
Hogyan a csecsemő köldökcsonkját leszorítani. Hogyan kell kezet mosni, hogy a csecsemőt a betegség csiráitól megóvhassuk.
Egy másik képen látjuk praktikusan bemutatva a csecsemő helyes szoptatását, mikor szoptassa a mama a csecsemőjét, milyen időközökben. Majd szemléltetőleg megmagyarázza, miért kell ilyen időközökben szoptatni.
Fényképek mutatják, hogyan fürdesse a mama a csecsemőjét, sőt egyik ftzines tábla kioktatja arról is — milyen a csecsemő rendes, milyen a bélhurutos és milyen a véthasszerü megbetegedéseknél a székletétele.
Egy másik táblán látjuk a cse-csemőtáplálás módjának befolyását a csecsemő fejlődésére. A mesterségesen és oz anyatejjel táplált csecsnmő fejlődését. Képek illusztrálják, hogy míg oz anyatejjel táplált gyermekek közül ritka a halálozás — addig a mesterségesen tápláltak közül kétszerte többen halnak el.

1922. azeptrmber 21.
Érdekes még o törvényes és törvénytelen gyermekek hal/ilozási arányának táblakimutntása. Mig a törvénye* gyermekek 154\'02, addig n törvényteleneknél 272 24 a hali lozási erány. V\'gy\'n a törvényteler csöppség rknvl kerek 27 százalék* kai nagyobb a hnlá.\'ozási z-rány.
K»dve\\ megkapó kis tábla a* Amrrikti Vöröskereszt állni ki.-dott „Csecsemők követelése" című tábla, melyben szervezett gyermekek feliratos táblákkal tüntetnek követeié seik mellett: anyatejet, anyai gondosságot, szárai pelenkát,N rendszeres táplálkozást, napsugarat és levegőt, nyugalmat, külön ágyat, képzett bábákat, légymentes és egészséges a/obát, főleg pedig egészséges szülőket — követelve. fcgy másik tábla elénk tárja az elhanyagolt és a gondozott családot.
Majd a csecsemő pólyázását, a csecsemő karontartlsát, helyes tar-tásá\\ ruházkodását, hőmérózését és n test Ljpálásának miként! elkerülését látjuk.
Milyenek a csecsemő és gyermek ápoláshoz szükséges eszközök. Megmutatják a többi táblák - milyen legyen a helyes gyermekkocsi, nz első járási kísérletek, a mászkálás ártalmait.
Egy másikon élénkbe táriák hogyan óvhatjuk kisdedeinket az angol kórtól. Bemutatják az aogol kór okait, a védeszkő/őket, továbbá a kisded fogzásának egész folya. mutát. Hogyan, mikor, mily hozzávetőleges időközökben kapják az első, a második, stb. fogukat a kis babuskák.
Látjuk a fülcimpák átfur/sának káros következményeit. Litjuk n csecsemő, kisded és gyermek teljes fejlődési folyam* tát. A gyermek hossruság növekedését, a tökéletes és helyes ápolást, azebbnél szebb, praktikusabbnál-prnktíkuaabb szem léitelő módon, még nz is, hogy hogyan kell hüvös\'ii tartani a tejet a csecsemő részére. Megismerkedünk a csecsemő kisded és gyermek célszerű fekvőhelyével, az üvegből való táplálkozó* kezelésével. A kisdedek táplálkozásával egy éves korukig és után.*, a két *ves és három éve* gyermek táplálkozását, a mellék táplálékokat, a gyermek helytelen táplálékát. A kisdedek helyea és helytelen testtartását.
Látjuk a táplálkozási mód és a gazdasági viszonyok összefüggését, a gyermekhalandósággal.
A negyedik csoportban a különböző fertőző betegségeket látjuk szemünk előtt. A kenyarót, a vÖr-henyt, a himlőt, n torokgyikot, a tifuszt, a vérhjvt, m kiütéses hagymáit.
Hogyan néz ki a gyermek, mikor ezek a betegségek érik, hogy ily módon az édesanyja is megállapíthassa a betegséget.
Megtanuljuk és megismerjük ezen betegségek kórokozóit, szimptó-máil, égést lefolyását, krízisét és az ellenük való védekezést és a védekezés eszközeit.
Népegéaxaég.
Egy másik csoportban látjuk a magyar kivándorló sorsát — Amerikában. Egészségen testtel indul útnak — tul «z Óceánra, hogy néhány rövid éven belül a fokozol t, erős munka hatás* atfll felőrlőd-jék a bánya poklában.
Látjuk az amerikai magyar munkások egé*7*égtilen lakásviszonyait, amit dcs.kabódékbnn, 6—8-an egy acük szobáb.sn ösaiezsufolva kénytelenek összehúzódni n gyártelepeken — mlg a másik képen a
A rendőrség nagy kommunista összeesküvést fedezett fe! . . .
A belső ellenség állandó aknamunkája.
Budapest, szeptember 20 (Saját tudósítónktól). A budapesti rendőrság nagxszabásu kommunista összeesküvést fedezett fel. Ma délelőtt előállítottak 70 kommunista munkást, akik Béctből kiinduló irányítás mellett szervezkedtek cs .Kommün" cim alatt Budapesten izgató tartalmú kommunista hetilapot adtak ki. A hetiiapnak eddig 39 száma jelent meg, amely azt mutatja, hogy több mint háromnegyedéve folyik ez az izgató működés. A rendőrségen kiderült, hogy a szervezetnek több mint 100 tagja van. Az előállítottak nagy-része 25 30 év körüli férfi, de vannak köztük fiatalkorúak és leányok is A kommunista lapban valótlan cikkek jelentek meg a Nemzeti Hadseregről, a Kormányzóról s arra izgatták a Munkásokat, hogy háború esetén ne vonuljanak be, hanem szökjenek meg Az előállított 70 ember kihallgatása most folyik. Letartóztatásuk kérdésében még a mai nap döntenek.
modern magyar gyárak egészséges berendezéseit szemlélhetjük.
Továbbá egy képsorozaton az étkezés, a fehérnemű viselés, ruházkodás, *tb. higénlájának szabályait.
Egy másik csoport a laikus által is elsajátító módon tsnitja az első segélynyújtás, ideiglenes kötések alkalmazását — égéai sebeknél, auzott sebeknél, lábsrnrtőréseknél, vérző sebeknél. Az é\'esztési kísérleteket, mesterséges lélckzetvételt, sebesültek szállítását stb. stb. stb.
A tüdőbetegségek.
A l:gkö<c)ebbi csoport a tüdővész pusztításait tárjt szemünk elé. A tüdővész és gümőkórban szenvedők különböző olakjait, a betegségek különböző arakában. Az egyik képen n szomorú valóság — » magyarázni arról, miért pusztul el nálunk évente annyi sok migyar emberélet tüdővészben: uMinélna gyobb a szegénység — annál több a tuberkulotikus" A képek és táblák íiororatai felsorolják nekünk — mi terjeszti a tüdővészt, mi fertőz és hogyan óvako-ljunk, hogyan védekezzünk ellene. Láttuk a súlyos gümŐkóros szerveket. A gégesor-vadást, a tüdő csúcsán sk gűmŐ-gyulladását, n kiterjedt krónikus tüdőgümőkórt.
Az egyik képen gyönyörködünk az egészsége^ családnak, mikor egészséges szülők mellet>, egészséges, piros-por.sgns gyermekeket Iá tunk — leli életkedvvel, mig n másikon egy tüdővészes család siralmis áll.-potán pihen meg sze münk. Tüdő vészes szülőktől — tüdővérzés, csenevész gyermekek ; fonnyadt, hervadt emberbimbók.
. A tüdövész minden hét percben
elragad nálunk egy emberéletet" olvassuk megilletődéssel.
Megismerjük a nyomd^s/munkás-aág megölőit: Az ólommérgezést, u tüdővésít. A mai iskoláztatási endszer káros hatásait a fejlődő gyermekre. Stb., stb., »tb.
Nemi betegaégek.
. . Bucsu a szülői háztól, a menyasszonytól — és az étalfor-gntábn kerül az ifjú, hogy kényeiét, bo!dogu!ását kikü\'dje. De n n*gyvár.»« forró élete mihamar rbbá ejti és - i. láng megperzseli s/árnyoit . . .
Es a in^mor után jön n komor vnló.ság — a specialista orvos rendrlöszob j ...
Latjuk itt képsoio\'xton a vérbaj lefolyását. Látjuk, inint bűnhődnek az ártatlan emberbimbók
n szülők bűneiért. A tok és pokol egy nemibeteg szülőtől származó gyermek élete. * *
A bujakor okozta különböző fertőzéseket — a bujikóros sülöktől eredő gyermekek borzaimul szenvedéseit tárják szemünk elé a táblát.
Jöjjenek ide a serdülő ifjak és néz/ék — hogyun bünteti Isten és a természet az ellenük vétkezőket. ■.
Alkoholizmus.
Az alkoholizmus csoportjánál először is az alkoholizmus elfajulását lá\'juk.
Mindjárt az el\'.Ő nagy kép szemléltétől ig rámutat arra nz ig.izságra, hogy a józan anyák gyermekei körül fele annyi sem hal meg két éves koráig, — mint az iszákos anyák gyermekei közül. Megállapítja, hogy 21 iszákos anya gyermekeinek 55 százaléka hslt el két éves korán alul, mig 28 józan anya gyermekeinek ciak 23 stáznléko. A gyermekhalandóság iszákos családokban 24 8 százalék, mig iózan életmódú családoknál 185 százalék. Látjuk számtalan képeken az iszákos ember boldogtalin életét ifjúságától, házasságáig, munkája közepette — egészen a sirig, vagy a börtönig.
A szeszes italok okozta kóros elváltozásokat a test belső szervein. . A családalapítás kötelességekkel jár" cimü táblán látjuk a jó/an, becsületes polgár, meghitt, bo\'do^ családi életet hitvesével, gyermekeivel. A/, iszákos ember otthona
az átok és boldogtalanság tanyáji. •
Tartalmas, o ép, gazd -g, lu^.not, tanulságos, oktató, felvilágosító — ez o kiállítás, mely kötetek olvasását pótolja.
Nem lenne teljes a tudósításunk, ha nom emlékeznénk meg Majtényl Károly tanárról, m Szobadoklatási Bizottság titkáráról, aki dr. Krátky főjegyző és dr. Ksufoun aljegyző mellett igen sokat fáradozott a kiállítás sikere érdekében és aki a kiállítással kapcsolatos sorozatos előadásokat és mozielőadásokat rendezte. Hétfőn dr. Szabó István, a Stefánia Szövetség igargató* orvosa tartolt több, rendkívül értékes előadást a gyermekegészség ügyről, dr. Szabó Zsigmond kór házi foor.os igazgató-helvéttel nz alkoholizmusról. FelolvnUás: Uitoit még Havas Rezső é» Molvasáso-kat fog még több orvos is tart ant.
Ma csütörtökön cs holnap pénle-kev 7 és 9 órai kezdettel a Világ mozgóban gyc/m>kcgcszségügyi elő
adások lesznek — szabad beme-nrttel . ,„
A népegészségügyi kiállítás rendezéséért — ismételjük — nagyon hálásak vagyunk a rendezősegnek.
n
Társadalmi élet.
— Ax Oraxágos Katolikus Nagygyűlésen való részvételre .«z Országos Katolikus Szőveifiég rtlisl kibocsájtott jegvek jogor.itannk. A jegyek kétfélék: Tagsági Jegy ára 100 korona: tulajdonosa a nagygyűlés valamennyi gyQtésén résjt-vehet, o zárlgyOtésen a Jsvisíatok elfogadása felelt határoz. A nyilvános gyűléseken ülőhely váltására jogosít. A Belépőjegy ára 20 korona, az álló közönség részére fenntartott helyen a gyűléseken való rásr.vételro jogosít. A nagygyűlés három nyíl. vános gyűlésén az ülőhelyek számo-zottsk; a hely\'oglalájra jogosító je. gyek (székjegyek) a togságl jegy felmutatás* ollenében egy-egy gyűlésre 200, 160, 100, 80, 60, 40 és 20
koronáért válthatók az Országos Kt-lolikus Szövetség irodájában (Bud». pest, IV, Ferenclok-iere 7 III. lépcsó, I. em. 8 Telefon 101—58), ahol s nsgygyűléssel kapcsolatoa Ügyekben a rendezőség dólelőtl 9—1 lg és dél után 4—7 ig mlndon felvilágosi<A« megad.
— Ax Úrasszonyok Mária Kongregációja tegnap délután tartotta maglsztráiusi Ülését az uj prézes — P. Heidinger Jenő elnök lete alatt. Az értekezleten a hö\'gv<* elhatározták, hogy különösen kari* lativ léren fogják kifejteni tevékeny-ségükci, főleg a .Mezítlábas gyér-mekekérl* akció szolgálatiban. z\\ legközelebbi rendes gyűlés szerdán lesz megisrtva.
— A „Mexitlábas gyermekekért" fkció hölgyei a jövő héttől kezdődőleg házról-házra fognak járni, hogy Nagykanizsa társadalmát a ruha és cipő nélkül nyomorgn gyermekek felruházáséra irányuló adakorásra szólítsák fel. Ebben a nemes, omberbsráti akcióban, melyben a Katolikus Nőegylel ós az Iir. Nőegylet csak ugy részt vesz, mint a reforméius, — Nagykanizsa egész társadalma részi fog venni, fs] és felekezeti állásra való tekintet nélkül. Axéri fogadják mindenütt a nomes-szívű hölgyeket azzal az előzékenységgel, me\'yei a nogy humanisztikus mozgalom megkíván és adakozzon mindenki. A guzdag, a tehetős sokat adjon. A szegény még abból a cse-késségből is, amije van. Nem sza. bad engedni, hogy a nincstelenség gyermekeit az irség és nyomor agyonfojtsa.
— Lili bárónő a címe anm*k » nagyszabású színműnek, melyet dr Mutschenbacher Edvin kir. törvény-, széki tanácselnöknek a budapesti Blaha Lujza szinház igazgatós Igatol sikerült nagy anyagi áldozatokkal megszerozni, hogy a .Mezítlábas gyermokokéri- akciónak a szük-cég-^s anyagiak elóiercmtésére a kanizsai ismert műkedvelők közreműködésé vei október etsÓ napjaiban előadhas s4k. Az előadás olyan icrmészeiu lesz. hogy minden eddigi előadást és színházi estélyi minden tekintot-Sen messze felut íog mutni.
(x) A legnagyobb vála»*t<5k divatcikkekbon, úgymint gyapjú kötött Kubátok, gyermek garnitúrák, féifl, női és gyermek harisnyák, férfi fehér-neműek elsőrangú kivitelben csakis Grünbergcr divatcégnél szerezhető be, Fő-ut 11..sz Sugár- u: ssrok.
1922. areptemWr 21.
2ALA1 KÖZLÖNY
5
— A nagykanizsai önk. tliz oltó taatBlet jubiláris költségeihez folytatólag hozzájárultak: Pátria pót-kávégyár 2000, Adria Biztosító Társaság főtlgynőksége tOOO, lovag Syp-niewszky György «00, Horváth István adóügyi tanicsos, Eberhardt Béiji dr. Malck László 200—200, Bsntzfli József pályamester, Szekeres János, ifj. Muczer László, Lányi Uazlő 100—100 ás Zila József körjegyző 50, Nagykanizsai Cssino 1000, Nagykanizsai Tárházak 500 koronával.
(x) Uránlat Jön Zézé.
- Világjárók Nagykanizsán. Kát érdekes vendége van tegnap ősiétől Kanizsánál;. Josef Pavlik és Kari Kutik bácsi Iskosok — Pavllk magyar fia — egy bécsi újság pályázata folytán a múlt hó közepe táján világkörutra indultak — gyalog szerrel. Tegnapelőtt Barcsra érkeztek", de amikor a határhidon át akartak menni, a jugoszlávok nem engedték őket át,- folyton azt hangoztatva, miirí akarják ók „Nagyszerbián\' kérésziül az utal folytatni, ugy, hogy kénytelenek visszafordulni ós Vllla-chon át olasz főidre lépni. Onnét Triest — Port-Síid — Dálameriks — Mexikó—Yokohama—Sanghai—Perzsia —Törőkország—Bulgária—Ro mánia ós Magyarországon át vissza Bécsbe — az utiráoyuk. A földkörüli utat 1936. évití remélik Igy p«r pedes bejárni. Az ut 60.000 mérfől det tesz ki pontos számítás mellett. A vizi utat petsze hajón teszik meg. A két gloobetrottcr egy fillér nélkül indult cl Bécsbőt ós csak abból tart-ják fenn magukat, hogy képükkel ellátott képealevelezőlapokat árusítanak el országokszerte. A két világutazó benn járt tegnap szerkesztőségünkben ás sok órdekes epizódot mondottak el eddigi utjukrúl. Szombatig itt szándékoznak maradni, hogy a tovább utazásukhoz szükséges anyagiakat levelezőlap árusításukkal előteremisák. V--*"
(x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kap hatók SCHVARCZ DEZSÓ-nél.
(x) Ma axarvashns kapható.
Eleje 130\'-, hátulja 180.— Szabó csemege üzletben.
(x) Uránia. Csütörtök, péntek: ,A nagy játszma- 111—IV. része. Hihetetlen bravúrokban g.udag amerikai film. ElőadáBOk \'/,7 ás 9 órakor.
Elfogott haramiák.
Pécs, szept. 20. (Saját tudósítónktól.) Az államrendőrség pécsi kapitányságának 3 hétig tartó izgalmas hajsza után sikerült elfogni 5 kóborcígnyt, akik a megszállás alatt 50 társukkal együtt 9 rablógyilkosságot, 4 erőszakot és 9 betörést követtek el. A nyomozás során kiderített adatok valósággal rémregénybe illők. A megszállás alatt Baranya-, Tolna- és Somogymegyék megszállott részein cigánybandák alakultak és rettegésbe tartották a vidéket. Voltak csapatok, amelyek Magyarország meg nem szállott vidéké\'e is ellá-togadtak. A 3 vármegyét rettegésbe tartó kóborcigányok közül eddig ötöt elfogtak, kettőt a szerb csendőrség lőtt agyon, a többiek hír szerint^ szerb területen tartózkodnak.
Regénycsarnok.
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 0
A Zalai Közlöny szí már* irta Havas Zsigmond
A kapitány megállt a második eo>eleti folyosón és egy ajtóra mu taton. Az ajtó előtt egy rendőr állott, f ki rögtön kinyitotta a szoba ajtaját. Paddington ót akarta lépni a küszö böt, de meghökkeni és megállt.
— Jóságos ér.! Mi történt itt ? ... Hisz ez egy mészárszék . . .
A szoba típusa volt a külvárosi hotelszobáknak. Sötét, piszkos és kicsi volt. Éppen hogy a legszüksé gesebb bútor elfért benne. A komor helyiséget azonban borzalmassá tette az a széttépett ho\'ttest, mely a szoba közepén hatalmas vértócsában feküdi.
— VArjunk csak, ne tapossunk össze semmit In mar ugy sem segíthetünk, — mondott* maiéhoz lérvc a felügyelő. — Hallgassuk előbb ki a szálló tulajdonosát.
Lementek a földszintre, ahol fal-leh$r arccal egy csomó\' ember állt, a szálló lakossága, egy pár jajve székeiő piszkos nő és egy csomó gyanús férfi. Mikor a detektívek leértek a hoorályos kapualjba, egy kócos hajú nő rontott a felügyelőnek.
— Juj, uraim, borzasztó, szörnyű gonoszteu éppen az én házamban. Még sohasem történt . . .
— Áhá, m*gáé ez a kulipintyó 1 — kiáltott fel a felügyelő. — Hisz mi már találkoztunk . . , Orgazda-■jág, nemde ? . . .
— Kérem, főfelügyelő ur, az vé letlen volt . . .
— Hát ezt a gyilkosságot is vé letienül követték el itt? . . .
— Gondoltam, hogy baj lesz be lőle . . . egy ilyen jött-mentnek la kást adni . . .
— Jó, jó, csak nfl beszéljen lyu kut a hasamba . . . menjünk a szobájába, ott aztán arra feleljen, amit kérdezek m*gAtól.
A társaság bement egy piszkos szobiba, ahol leültek az asztalhoz és miközben a kapitány jegyzett, * felügyelő kikérdezte ar. asszonyt. <\\ két detektív ezalatt a ház lakosságát hallgató ki.
— Mikor vett szobát itt a meggyilkolt ?
— Kérem, tegnap este, talán fél tíz óra lehetett, mikor valaki meghúzta n csengőt . . . Teccik tudni, nálunk nagyon hamar bezárjuk n kaput . .
— Jó, jó és aztán ?
— Hát mnndiam, valaki meghúzta a csengőt, do ugy, hogy majd h hideg rázott . . . Ugy meghúz\'.i, hogy majd leszakadt . . .
-- Aztán?
_ Aztán kimentem, hát nz az ember állt a kapu előtt. Valamit mor gott, amit nem értöttem és rögtön bejött a kapun, anélkül, hogy meg. kérdezte volna, hogy megengedem-^. .Van e üres szobája, öreg szatyor?" kérdozte tő\'.em, amire én azt feleltem, hogy van, de csak tisztességes embereknek . . . Erre ő a zsebébe nyull, egy ötdollárost dugott a számba és azt mondta, hogy ne jártassam sokat, hanem mutassam meg, hogy merre van az a szoba, mert ő alOdni akar ... Hát én kérem, felvezettem a második emeletre és ma reggel, mikor bekopogtattam a szobájába, senki sem felelt. Erre kinyitottam az ajtót és akkor oit láttam feküdni a szoba közepén, merő vérben . . .\'
— Várjon, csak várjon .. . Hogy nézett ki az az ember, mikor bejött a kapun?
— Hát olyan toprongyos, amilyent ezerszám lehet Iái ni ezen r vidéken
— Nem látta azelő:t sohasem, hisz maga nagyon jól ismeri a kör-nyé^lakossógfti?
— Nem én, sohasem léjtam az előtt . . . Valami uj madáriíAhete\'t
— Volt vaUmi podgyásza?
— Volt, ha jól emlékszem. Igen, most egész világosan látom, mikor bejött a kapun és a zsebébo nyúlt, hál észrevettem hogy egy négyszögletes kis csomag van n kezében, olyan, mintha egy skatulyát bőrbo csomagoltak volna . . .
— Maga azt mondta, hogy bejött a kapun, anélkül, hogy megkérdezte volna, hogy be engedi-e. Mit gondol, miért tette ezt ?
— Hat azt bizony nem tudom.
— Nem volt izgatott, vagy türelmetlen ?
— Dehogy nem . . . Mikor kinyitottam a kaput, rögtön bejött, becsukta és ráfordította a kulcsot.
(Folyt köv.)
Bulgária viszonya a
torok államhoz
Belgrád, szept. 20. A Samo Uprava cimü lap a török győzelem következtében a közel keletre beállott helyzetről azt irja, hogy különös jelentőséggel bir Bulgária viszonya u győzelmes török államhoz, mert a viszony ugy látszik döntő befolyással lesz a többi európai államokra is.
A bolgár helyzet.
Szófia, szeptember 20. A bolgár távirati ügynökség a bolgárok politikai helyzetét a következőkép ismerteti: A baloldali pártok nem akartak várni a mostani nemzetgyűlési ülésszakra, hanem törvénytelen eszközökhöz nyúltak, hogy megbuktassák a kormányt és maguknak szerezzék meg a hatalmat. Bandákat szerveztek és hivatásos tiszteket és altiszteket szervezetbe tömöritettek és érintkezésbe léptek a Wrangel hadsereg katonáival, akik mint menekültek élvezték Bulgária vendégszeretetét A hatóságok olyan intézkedéseknek jöttek a nyomára, amelyekből kiderül, hogy ezzel a szervezkedéssel államcsínyt készítettek elő, — amelynek\' szeptember 17-én kellett vdna bekövetkeznie. A kormány még időben megtette a kellő ellenintézkedéseket. Az államcsíny meghiusult és a Tirno-vában történtek után a légkör megtisztult és a kormány helyzete megerősödött.
— Kérelem. Vasárnap, folyó hó 17-én délelőtt az ipartestületi vendéglőbon felejtettem az ernyőmet; saját érdekében ezúton is kérem az lltetŐt, ki tévedésből magával vitte, — miután őt az utcán felismerem — hogy e lap kiadóhivatalában, vagy Gyár-utca 13. szám alatt leadni szi veskedjék.
Közgazdaság.
li\'j .1 .pr -, ti it.rk»it6i4günkt61.
Az Irányzat lanyha voll. A kínálat eleinte teljesen hiányzott, áru Is csak elvétve jelentkezett. Később megszilárdult az Irányzat, különösen a déli órákban az árfolyamok lényegesen emelkedtek. 11 óra tájban a forgalom megélénkült és az árfolyamok körülbelül a tegnapi záróárak ár szintjén mozogtak. Később a kereslet élénkebbé vált, különösen a kuliszpaplrosokat vásárolták meddő árfolyamok melleit. A mai magánforgalomban kialakult irány zatot nagy érdeklődés előzte meg Miután tegnapi zárlatkor és különösen az utótőzsde vége felé feltűnően és minden ok nélkül ellanyhult az Irányzat. Ezt a feltűnő Irányváltozást a bankkörökben iontremln manővernek tulajdonítják, amikor azonban maguk a bankok adták az lmina-tlóvát azzal, hogy előbb tulma-gasra hajtották fel a kurzusokat, híjgy Ily módon a Pálffy-bankház, bukása folytán előállolt vesz-fés"éget fedezzék. Miután ez már megtörténi és az árlan>hulást Indokolttá tevő okok fenn nem állanak, a spekuláció megnyugodott és tartott hangulat mellett szilárd Irányzat érvényesült emelkedő árfolyamokkal.
Valuták i
Badapeat, szeptember 19. NapoUoaOiOO, font II125-11426 Dollár 2500-2575, Franci* frank 190—85, Márka I9y-210, Olasz líra 105-10, Osztrák koron* 3 00 -3 lo Lel 1525—1026, Sxokol 77—81, Svájci frsnk 470-85, Dinár 3080—3240, Lengyel máik* . 39 - 40, Hollandi forint 970-995, Belga frank 180-185, Léva —.
Devizák:
Amsterdam —•—, Koppenhága 525—534, Ktlszüinla 40350—40400, London —1\'— Berlin —•—, — Milano -•—, — Pirii
—, Prága —•--Stockholm 603—678,
Zürich —•—,--Wien —•—, —
Zágráb 750-810, New-York —— Vari" , Hukarest ——. Soíla --•—.
Zürichi zárlati
Berlin 36 5, Amsterdam —, Hollandia 207 5, New-York 535-5,— London 2350Pári« 4080, Milano 2250, Prága 1680, Bada-post 2t, Zágráb 175, Varsó 7, Wien ü.007\'5, Szófia 305, Osztrák bély. 0.008 7
Termény Jelentést
Buza (Thzavldíki) 10000-11000, egybJ 1000>—050, rox? 7250-400. takarmány árpa 080>7050 sorárpa 7200-400, zab Ö700-Ő900, tengeri —.—, — repce —.—, — korp* 5000 -5500, kölas--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús f t. egésxban 280 -340, hátulja 280—340, eleje 280—300, II. r. egésiben 180—260, hátulja 210—270 ekje 108—170. Növendék marha: I. r. egészben 190-230, borjú (ólött bírb) —•— Késxlot : Nagymarha 122, eladás 118, Növendék marha 20, eladás 18, borjú —, eladás Marha-bír 410—426, boijubór 700-725. Birka —. Eladás —, Faggyú —.
Sertésvásárt
Felhajtás 800, Elkelt délig 400, Oitg
465, Közép 430 —450, Könnyű ——
Zsír 70o, — Szalonna 530—540, Lehu-xott hus 300—320. Szalonás sertés ——
Értékek:
Magyar hitel 9800—10.000, Altalánosszén 144 000—153 000, Salgótarjáni 75.000—77-80-82.000, — Urlkányl 72 000, Rima 18 000-18 700, Schlick 8000, — Atlantika 7300 -8500, Liptak 87.000.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
ZALAI KÖZLÖNY
192*2. M.plombrr 21.
Apró hirdetések
JA htilkoul 1»|AM0 M»I
Csinosad ktOfOWtt. kíi\'5ab«i4r«Ui. 1clial6lrg utcai uotit fccrutk. (intkit a kWóW»»Ulb« kéret_
Kgf n*iu«l njr«l»l>*n te jiJtai t*r«itrt M íómíX.^MlrtB, rtu> M»» o<"n<4\'Mr*\'*I<i«y
.f, Klívt» (i\'j(>«m<. nxlW. aM f*yoltit • MiUltU-Ita li Hft*y<mt. iifMil k.Wfaulil r-,.rr. Ajinllu-• luJ«hÍTii>a« Wxtttk-
l?0-u> ,.M*t*ur" vaUtlthj. rcvrauhahna rito
f«Wi« t«l«« <• boiiálutoid u4iro«W!í» tólfa-iattu
II íUAJi. l\'otM.11 takariwnfl kl»tu<lk. C»to£«.-j\'Jl
J7» I. ni jotihi.
1/llÍG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Szoinbut— va irrup
Szenzációs műsor!
Jön! Az éneklő film JönI Kacagj Bajazzo I
(ELVÁRAK: Páholy Ml K. Zsölye tó K, . lwly K, II. hely 18 K, III heiy 12 K
Előadások: Hétkóxnapokon 7 és ti órakor, vasár- uonopn*i> fc, 7 és 9 órakot.
ZALAVÍRMEGYEI SZÖVETKEZE !l ÁRUFORGALMI RT. NAGYKANIZSA
VÁSÁROL;
BÚZÁT
ROZSOT
fa •tO\'tb te/míoyokot ■ lífjo\' b naol hon.
FÖ-UT8SZAM TELEFON: 123
Sürgönyeim: „FUTURA"
UR4HIA MOZGdSZINHJiZ
\' Tatafoa 3 i:«
Csütörtök— i\'ciitek
Nagy játszma
III. iv. ré»z fél 7ÍJ0 órakor •
Jön! Zézé Jön!
HBLYÁRAK: • "áhoty 60 K, Zsólyc <5 K Korsxek \'0 K, Támlás 20 K. Zárlszék 10 K
Rióadások : Hétköznapokon 7 és u órakor, vasár- és üanejn-p 3, 6, 7 és 0 uiakor.
magvak
ójií vetésre
Tengeti, árpa, zab
Gazdasági
olajok és kenőcsök
kaphatók:
Ország és Widder cégnél
Nagykanlxaa, Erzsóbot-tér 10.
K«rasck egy gyárépületnek moRfoleló cftyeinclct0>, azonnal elfoglalható
épületet
nagyobb tclokkcl Nagykanizsa terület\'n ji?\'v Ajinlntok Intéicnd \'k o>««
Scheffer Rezsg Balatefiboglár
ARGENT JANOS
oio4.ro cl»áu«U í»«yk«alzja. O.ák-tár 1. u.
Dos raktár készei dolgozott cbevreaux, boksz, xntilop, krokodtt (bór, selyoroclpók-ben a legutolsó dl-Bt sseriut. A kJÜ£c| varrott duplatalpu
SZANDÁL
iD»ly oIcjo és kényelmes, egyedüli kés: itója.
Újságkihordók
16 fliet<i*el felvételnek
lapunk kiadóhivatalában
Magyar FIAT Művek r. t. Budapest képviselősége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, javitd-mflhely, benzln-árusitás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épülei.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utca.
Igazgatóság: Fő-ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RÍSZVÉNVTARSASAQ NAGYKANIZSA.
tpWffy
o.lno., f
lx!«.o« Uvlt.Ib.u
OLCSÓN VÁLLALJA
lapunk könyvnyom-
FŐÚT 5 SZ
Ügyes ujságárusitók
napi pár órai könnyű muokával Jó jövedclemro tehetnek szert
Horváth Józsaf
uJságártldáJábAn.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai balőzö ptrgamontpaplr, Vajcaomagoiópaplr Snpcrior paplrxacakó Csomagolópapír Caomag fUggőcimUék Sokazoroaitó kWazttlék írógép
Irógépkollókok Rundeléai zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kötlavelek
Gabonavéaárláai könyvek
ltgolcnóbb nap! árakon kaphatók
Fischet Fülöp Fiai
p»plráruhiv.á.ban, Na^ylíaalzain,
" ----yaplrArnhirá.b»n, Nagykanizsán.
QOtaOCJOOQCIOtaQC30C3fcOOCIOC3l=lHenftl-in(-.fi^.f.riTTnnnnr1nnnonn
8 Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát13
u. in : Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röp-lapok, gyászjelentések s minden eszakb.-i vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai v, könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését érős, tarlós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
mm* ---- --------"icneit valialja
£lalgs„Gyarma" Nagykanizsa, Fő-ut 13
O
0 o
0
0
8
aaoooocsoc
aoooooooa Cw e
N-. orsiatoti
í5°oooooaooocj0p0aooöoJ
A keserűség pohara
csordultig van tele igen sok magyar család háztartásában. Ami az. clhetéshez, a tél át-lábolásához elengedhetetlenül kellene: ruha, cipő, élelem, munkaalkalom, — mind-mind hiányzik, vagy alig-alig van. Komoly, kötelességtudó, dol-gozniszerelő csaláaapsk magyar homlokát borús redők szántják barázdásra, ha arra gondolnak, hogy szeretteik ványadt testet mibe takar gatják a tel zordsága ellen ? Magyar anyák szivét tépdeső fájdalmak hasogatják, amikor elméjükbe r.yillalik egy köny-n> en előtoppanható rém képe: kenyérért sir egy. kél vagy több apró gyermek és . ■ . nz ö éléskamrája . csak annyit tartalmaz, hogy: .Nincs I* A felnevelésért a hála adójával tartozó gyermek odaadná elaggott, munkaképtelen, gyámoltalan szülőinek falatja felét, de mikor saját maga részére sem jutott az chség-csillapilás napi adagjából elég. Eliramlott, tovasuhant a meleg évszak, a nyár s magával vitte magyar hajlékok sok hiábavaló reményének elhervadt leveleit is. Hajnali hamvasfehér, meg ólomszürkc köd képében már itt járkál, itt portyázgat reggelenkint tájainkon a tél gyötrelmes előőrse. Körülszaglássza, kifürkészi ez az előreküldött spion a szellős viskókat, bekandikál törött ablakú otthonokba, kiszemeli magának, illetve-parancsoló gazdájának prédául a takaratlantestü, rongyokban vánszorgó emberi lényeket. Embert, asszonyt, öreget, fiatalt, felnőttet, gyermeket, bűnöst és ártatlant egyaránt felvesz a maga B) lisztájába, az elmeneszlendők közé. Nyilvántartja azokat, akik lyukas lábbelinél jobbhoz nem jutnak, feljegyzi naplójába az étlen maradó munkanélkülieket és hü kép-K\'röl tesz jelentést az évszakok
jcgszivii királyának, a fagyós-lelkii, havasszakállu ven zsarnoknak, a Télnek.
A legpontosabb, legmegbízhatóbb kataszter az ellátatlanokról, a gyógyszerre stb szorulókról az, amelyet az utolsó bus őszi nap köde nyújt át falvak és városok, kunyhók és paloták kapuja előtt a félelmetes hódilónak, a túlerővel megjelenő — Télnek.
Magyarország nemes Nagyura ez ellen a közelgető, nyo-
mort és halálthozó Tyranus ellen gyültet most hadsereget. Pénz, ruha, kenyérnek való, cipő, csizma, meleget adó tüzelőfa stb. kell hozzá, hogy minden magabiró, épkézláb ember felfegyverezhető legyen ínég a döntő küzdelem előtt.
Jómódúak, hazát és embert szerető, minden rendű cs rangú lakosai ennek a hazának, rajtatok áll, hogy az ezeréves magyarság felett még ez az ellenség se győzedelmeskedhessek I
Németország forradalom küszöbén
Németország ren\'dklvttl sulyo3 helyzete.
London, szept. 21. (Expressz távirat.) A Weitiuiuster Gazette u német birodalmi kancellárnak egy szenzációs nyilatkozatát közli. A rossz aratás — úgymond - rendkívül súlyos helyzetbe juttatta a német kormányt, amely belső nyugtalanságok veszélyétől fél Nem igaz, hogy a márka bukását maga a- német kormány idézte elő Nevetséges ilyet állítani, mert IiUz a márka bukása a uérnel középosztály tonkre-m-énését vonta maga után. A német munkásság egész tömegében elégedetlen, a szociális forradalom küszöbön van és elállítása csak abban az esetben lehetséges, ha Amerika közbelép. Amerika is tudja ezt már s ezért meg kell gondolnia, hogy a segit uégnek gyorsan kell jönuie mig nem késő.
Bolsevik! offenzíva Románia ellen
Kóma, szeptember 21. (Saját tudósítónktól) A római lapok híreket közölnek, amelyek szerint a bolsevikok a román határon nagy csapatösszevonáso-kat hajtanak végre. Ezeknek az Intézkedéseknek állítólag az a céljuk, hogy a vörös hadseteg benyomuljon Bcsszarábiába.
Belgium megadta a német moratóriumot.
Bécs, szept. 21. (Saját tudósítónktól.) A belga miniszter közölte a ncmcl követtel, hogy a belga kormány elfogadja a birodalmi bank jótállását a német kincstári váltókért. Ezzel az augusztus 15-ikc óla esedékes összesen 270 arany márka
értékű jóvátételre Imt havi moratóriumot engedélyeznek Mauclairc, a jóvátételi bizottság belga képviselője kijelentette, hogy a bizottság francia tagja a német belga egyezmény ellen semmiféle kifogást nem emelt.
Az olasz sajtó Lord Cur-son ellen.
Róma, szept. 21 (Saját tudósítónktól ) OUsz lapok heves ellenérzéssel tárgyalják I.ord Cutsonnak azl a törekvéséi, hogy a párisi tanácskozások alkalmával gfoizát igyekezett a tárgyalásitól távoltariani. Az angol külügyminiszternek ezt az eljárását barátságtalannak nyilvánítják. Hivatalos körökben rámutatnak orra, hogy ez ellentétben áll azzal a lá
■nógatással, amelyet Olaszország a múltban Angliának nyújtott oly mértekben, hogy\' még t\'\'ranciaországgal való viszonyát is kockára tette.
R csehek hadgyakorlatai.
Élestöltények és ötvennyolc emberhalál.
Budapest, szept. 21. (Saját tudósítónktól) A legutóbb lezajlót! cseh kalonal hadgyakorlatokról kaptuk teljesen megbízható (orrásból a következő érdekes hírt. A hadgyakorlatot a Vág völgyében tartották meg és arra jelentékeny számú csapatot Összpontosítottak. A foltovóc ÜS volt, hogy az ellenség áttörte a Vág vonalát és az ezt védelmező csehszlovák erőt visszaverték. A Vágtól nyugatra koncentrált fóhaderó ellen támadásba • megy át és a Vágón ál kel az ellenséggel szemben. A gyakorlatot azonban nem lehetett a koncemplált módon befejezni és a lefuvás Idó clótt megtörtént, mert a manőver harmadik napján a vaktölténye!-, helyett megmagyarázhatatlan módon élestölténnyel kezdtek egymásra lövöldözni egyes csapatrészek.
A lövések legnagyobb része azonban a különféle magasabb törzsek ellen Irányult. A hadgyakorlat eredménye 68 hatott és 5 sebesült- volt. akiknek legnagyobb része a tisztek sorából kerüli kl
A népik önrendelkezési joga lapján az éleire hívott Szlo-venskóban ugylátszlk már az egyes katonák kezdenek önren-delkcznl éles tölténnyel.
A törökök át akarnak kelni a Dardanellákon.
London, szept. 21. (Expressz távirat) A törökök át akarnak kelni a Dardanellákon, hogy végetvessenek a görögök trá-cioi lörökmcszátlásának, — A kemalisták csak Trácia visszaadása fejében mondanak le erről a tc-vről.
Nagykanizsa, 1922.
Ial.r.,b.«-T*l.fo* ■*-.1, jJ.l.nlM mlpolx kor.
l
Píuick Egyei szám ára 8 korona gi. évfolyam. 215. szám
ZALAI KÖZLÖNY
1922. szeptember 11.
Ausztria ügyeinek szanálása.
Prága, szept. 21. A Ludove i Noving jelentése szerint Benes miniszterelnök Prágában való
■ visszatérésének főkép az volt a célja, hogy a kormány cs a pártok hozzájárulását kikérje
: ahhoz az akcióhoz, amelyei Csehország a többi államok-\' kai együtt megindított Ausztria 1 ügyeinek szanálására. — Mint I Benes környezetéből hallatszik, hogy a népszövetség határozata
■ szerint minden szerződést — amelyet Ausztria a legközelebbi időben a szomszéd álla-
i mokkái fog kötni a népszövetség ellenőrzésének fognak-alávetni.
Angol minisztertanács.
London, szept. 21. Tegnap délután a kormánypártot sürgős minisztertanácsra hivták egybe, amelyen Lloyd George is megjelent.
A magyar kisebbségek.
Hárommillió magyar n y ö x* caak azért, mert kisebbség. —-Bánffy külügyminiszter be. axéde a népszövetség ülésén.
Genf, szept. 21. A kisebbségek kérdésének megvitatására egybehívott teljes ülés alkalmával az emelvényre lépő Bánffy Miklós gróf magyar külügyminisztert hosszasan tartó tapssal fogadták.
Bánffy Miklós gróf külügyminiszter ezután beszédet mondott, amelyben kijelentette —; hogy Murray javaslatait elfogadja és Murraynak különösen azokat a kijelentéseit teszi magáévá, amelyek arról szólnak, hogy a nemzetek szövetsége küldjön képviselőket a vegyes-lakosságu területekre.
A magyar kisebbségek helyzete aggasztó. Nincs meg az egyének szabadsága, az egyházak autonómiája, sőt a kisebbségi nyelvek használata sem szabad.
A kisebbségek birtokait a szomszédos államok földbirtok-reformja alapján el lehet kobozni. Három millió magyar csupán azért szenved, mert kisebbséget alkot. Magyarország kész együtthaladni a többi európai állammal a kisebbségek kérdésének megoldásában és sorsuk enyhítésében.
A kisebbségek kérdése világprobléma.
Bánffy külügyminiszter ezután a cseh delegátusnak a megcsonkított Magyarországon maradt kisebbségek sorsára vonatkozó vádjait utasította vissza.
A népszövetség közgyűlése BánfTy külügyminiszter előadását élénk tetszéssel cs igen kedvezően fogadta.
Amerika nem vesz résxt a törökök elleni akcióban.
London, szeptember 21. (Saját tudósítónktól) Dail Mait washingtoni jelentése szerint a fehérházban tartott minisztertanács befejezése után hivatalosan kijelentette):, hogy az Egyesült Államok semmi körülmények közt sem vesznek részt a szövetségeseknek Törökország ellen indított katonai akciójában.
Az erdélyi magyar birtokok elkobzása.
Budapest, szept 21. (Saját tudósítónktól.) Annak idején a magyar kormány a nagykövetek tanácsához fordult panasszal a román kormány ellen, mert Erdélyben elkobozták a magyarok birtokalt. A nagykövetek tanácsa közölte a párisi magyar követséggel, hogy a magyar kormány panasza ügyében semmit sem lehet, mert annak elbírálására a népszövetség illetékes. Bethlen miniszterelnök tudomást szerzett a válaszról. Megjelent a budapesti követénél s azt a deklarációt tette, hogy a magyar birtokok elkobzása a trianoni békeszerződésbe ütközik és a békeszerződés értelmében a nagykövetek tanácsának illetékessége elé tartozik. A magyar kormány kérte a nagykövetek tanácsát, hogy interveniáljon ez ügyben a román kormánynál.
Kommunista zavargások Pozsonyban.
Letartóztatták a sxocláll.ták vezetőit. — Ax Ssszes gyárakban szünetel a munka.
Budapest, szept. 21. (Saját tudósitónktól.) Már az éjszakai pozsonyi jelentések hirül adták, hogy Pozsonyban a kommunisták szerdán népgyűlést tartottak, amelynek befejezése után megostromolták a volt Kossuth-téren levő üzlethelyiségeket. Több kirakatot bevertek és az ékszerészek kirakataikat csaknem teljesen kifosztották. Rendőr az egész idő alatt nem jelentkezett. A rendőrök csak akkor bújtak elő egyenkint, amikor a fosztogatók már el-. széledtek. Komoly akciót pedig csak akkor kezdtek, amikor a kommunisták le akarták rombolni a Tátra-bank épületét.
Ma délelőtt azt jelentik Pozsonyból, hogy a tüntetések alkalmával, amelyek folyamán a zavargó tömeg több üzletet kifosztott és véres verekedéseket kezdeti, körülbelül 300 letartóztatás történt.
A letartóztatottak között van a pozsonyi szociálista pártszervezet több vezetője is. Az éjjel is csendőrség és katonaság tartotta megszállva a középületeket.
A tegnapi nap folyamán ujabb rendzavarás és tüntetés volt.
A legközelebbi napokban a rendőrség számos kiutasítást rendel el. A munkások kizárása mára általánossá vált, valamennyi pozsonyi nagy-tizemben szünetel a munka.
A prágai cseh szociálista-párt közbenjárt a kormánynál, hogy akadályozza meg a na-gyobbarányu munkabérleszálli-tásokak.a pozsonyi munkásoknál.
Kereskedelmi szerződés Lengyelország és Ausztria között.
Ausztria és Románia forgalmát Lengyelországon
keresztül bonyolítják le.
Bécs, szept. 21. (Saját tudósitónktól.) Miután ma arról értesülünk, hogy a lengyelosztrák kereskedelmi szerződést, amely a Románia és Ausztria kőzött fennálló forgalmat is el akarja terelni erdélyi útjáról, az érdekelt államok nemsokára alá irják. Lasocki Zsigmond grófhoz, Lengyelország bécsi követéhez fordultunk információkért. Lasocki követ az érdeklődésre a következő választ adta:
— Az uj kereskedelmi szerződés életbelépése Lengyelország és Ausztria kőzött a kölcsönös gazdasági kapcsolatokat igen meg fogja szilárdítani és elő fogja segíteni az osztrák áruk Lengyelországon át való tranzit forgalmát a keleti országok felé A kereskedelmi szerződésben az érdekelt államok már megállapodtak, a végleges szövegen mostan dolgoznak ugy Varsóban, mint Bécsben és valószínűleg a legrövidebb időn belül a szerződés már aláirásra is kerülhet.
Lasocki gróf kijelentései Magyarországot is közvetlenül érinti, mivel a lengyelosztrák szerződés életbelépése után, miként említettük, a román-osztrák forgalmat legnagyobb részt Lengyelországon keresztül fogják lebonyolítani.
Szociálisták a kommunisták ellen.
Augsburg, szeptember 21. A szociálista pártkongresszuson elfogadlak Hamburg indítványát, amely a németországi kommunista párttal való együttműködés ellen tiltakozik.
Angol-francia ellentét a török kérdésben.
Páris, szept. 21. Poincarc francia miniszterelnöknek lord Cursonnat folytatott tegnapi tanácskozásai során kif-jtett álléapontje, melv szerint nem helyesli az. angolok akcióját Kemál poio csapstal ellen, angol politikai körölben nagy ellenkezésre talált.
Kemal pasa felszólítása a római követhez.
Zürich, szept. 21. Ax angorai kormány római követe Kemál pasától felszólítást kapott, hogy azonnal Jöjjön Srmirnába és Lözölje az olasz külügyminiszterrel folytatott tanácskozásának eredményét.
A keresztény koncentráció kérdése.
Bpest, szept. 21. A keresztény koncentráció kérdését n legközelebbi szerdán az Egységea Párt értekezletén tárgyalni fogják.
Kik vannak még a zalaegerszegi táborban I
Rakovstky Iván belügyminiszter Nádossy Imre orazágoa főkapitány éa Bahsa János rendőrfőtanácaoa, az internáló oaztály vezetője kíséretében a mult héten tudvalevőleg meglátogatta a zalaegerszegi internáló.tábort.
A rend, tisztaság éi bánáamód tekintetében a legnagyobb meg-clégedéaét nyilvánította.
A közönség tájékoztatása végrtt alább közöljük az Internálótábor vezetősége által összeállított statisztikai adatokat.
A tábor jelenlegi Mtaráma 737. Ebből:
férfi 592 80\'/,
nő 109 16,
gyermek 36 4.9 „
Vallás szerint:
róm. kath. 328 45 »
református 58 7.8 „
ág. ev. 25 3.3.
unitárius 5 0 5.
görög kath. 31 4 2,
görögkeleti 36 4.9 „
izraelita 336 32,
mohamedán 13 1.7 „
felekezetoélküli 5 0 5 . Foglalkozás szerint:
iparos 333 45 „
kereskedő 59 8 u
birtokos, földműves 78 10.5"
gyári műnk., napszámos 64 8.6 \\
foglalkozásnélküli 42 5.7 „
családtag 85 12"
hivatalnok, tanító 76 10.2 *
Az Internálás oka szerint:
1. Államrendészeti szempontból
a) n kozimunlzmui alatt elkövetett bűncselek-mények miatt 184 23.6
b) Oroszországból
hazatért 60 8.2 „
c) kémgyanus 59 g"
2. Közrendészeti szempontból o) rovotlmuhu éa közve-
azélyea munkakerülő 205 28
b) kiutasított külföldi 209 28 4 "
c) árdrágító 20 3 8 "n
Az internálási ügyek revíziója három havonkint megismétlődik. További internálásokat nagyrétben már csak ujabban elkövetett cselekmények miatt foganatosítanak a rendőrhatóságok.
szeptember 22
kAlai :;ózl.;»>Y
Keresztény koncentráció.
Budapest, szép\'. 21
(Saját tudósítónktól) Az a .zen-sációs politikai esemény, amely az összes keresztény erőket egy táborba terelte, nsgy megrökönyödést keltett a libernlis és októbrista kötökben. Minden érőn le akarják törni a koncentrációt is a nemzeti mozgalom erkölcsi hitelét személyi inlrikákkai igyekezn-k tönkretenni.\'\' Evvel szemben beavatott forrásból ugy értesülünk, hogy a keresztény koncentráció a kormányban semmiféle személyi változást nem kivan. Személyes kérdésekkel nem kívánnék foglakozni és törekvésük elsősorban a keresztény gazdasági rcálpolilíka fejlesztése. A nyilatkozatot különben oly nagy számban Írták al.í, hogy ez n azém is biztosíték a mai psrl-.ment abszolút többségének. Azok a képviselők, akik az Ivet még r.em Írták alá, m<lr be jelentették csatlakozó, ulcat. A képviselők egy része hazautazott és majd ha visszatértek, fognak kibontakozni egész terjedelmében ez •lói • probléma alól.
Mihelyt a nemzetgyűlés összeül, « ■ , -zövctaég bizonyos kőző. eljárási módokban fog megállapodni. Addig Is gyakran jönnek őasze éa az aktuális kérdésekben megrögzítik álláspontjukat. Maga a szövetség, amint a keresztény egység pártjának tognapi értekezletén kimondották, a párlkerelekel egyáltalán nem érinti
Czernin a magyar-osztrák-olasz szövetségről.
Megvédi Magyarországot a rágalmak ellen. — Ausztriának nagy szüksége van Magyal országra.
Bécs, szept. 21. (Saját ludósitónktól.) Czernin Ottokár gróf, volt közös külügyminiszter a parlamentben egy újságíró előtt érdekes kijelentéseket telt az olaszokkal cs magyarokkal kötendő szövetségről. Véleménye szerint egy osztrák-magyai-olttsz szövetség igen üdvös lenne mindhárom országra nézve. Ausztria egyetlen helyes orientációját ebben látja. A szociális-Iáknak a kormányba való belépését elkésettnek latija.
A ilolt külügyminiszter etután a magyar állapotokról beszél és meggyőződése, hogy Magyarország a bolsevizmus és az ezuláni rémes idők után elég gyorsan haladt a konszolidáció terén. Azokról a rágalmakról, melyek a külföldi sajtóban találtuk hangot,-igen elítélően nyilatkozott és mindezeket a szerve-zítt és alaptalan sajlóhadjáratnak minösitelte. Ausztriának ugy politikailag, mint gazdaságilag nagy szüksége van Magyarországra és Magyarországnak viszont Ausztriára s éppen ezért igen kívánatos a mielőbbi teljes megegyezés és egyiittmiiködés
A chanson-énekesnő.
Sötét szernél a bánat törte meg, Mit száz poéta-hordott össze néki: Lágy hangja másnak sóhaját regéli, Mis könnyeit a meggyötört szemek.
A gyenge váll a fényben reszkető, Uly kisleányos meghaló, oly áiva, A szive minden szenvedésre lárva: Mint ienge szál a szélben reszket ö.
A hangja hárja, vert ezüsl, finom, rikhóló szálon vonja, vonja szivem S távolba vész, mint kéklő messzi rom.
Pókháló szálon vonja, vonja szivem, Míg bíbor zendül jenn az alkonyiven S ajkán a szivem: szinevér szirom.
— Vécsey L.
— Bódy allspnn - Nagy-
kunlzaán. Bödy Zoltán all.pán tegnap néhány órai tartózkodásra N.gyksni.sára érkezeit és ma reggel visszautazott Zalaegerszegre.
— Dr. Sabján elfoglalta hivatalit. Dr. Sabji,, Gyula polgármester tegnap átvette hivatala vezetéséi.
t S"""*1 Wr. Dr. Kritku István polgár mester-helyettes főjegyző ma hivatalos ügyben Budapestre utazott. ,
— A földbirtokrendező tir-gyalá.ok, melyek a Földbirtok-rendelő Biró.ág határoznia érlel-mében a földmivelésügyi oiinlszle-
Lkl0,l18,""«l< jelenlétében
lógnak lefele, , j5v6 hélc[)
Eta ahtt ! °\'C,n5t eln6k\'
Or^á^
— Nagykanizsa városinak törvényhatósági jogú városán való emelése Iránti feliraton dr.
Králky polg/.rmcMcr helyeitea főjegyző most végzi az utolsó aimi-tásókat és a jövő héten felfogj terjeazteni a belügyminisztériumba.
— öngyilkos csendőr. Német István 22 éves csendőrt tegnnp
átlőtt m-llel találták a bozaoki korcsma előtt. Német szabadságon volt és már be kellett volna vonulnia. Hogy mi vitte rá az öngyilkosságra, azt nem akarja megmondani. Állapot3 életveszélyes.
— A soproni főispán. Dr.
vitéz Simon Elemér, Sopronvár-megye uj fót\'pánj.i tegnop vette át véglegesen a távozó Fertaák Jenő főispántól a fői.páni bivetel vezetéséi.
— Lak bérmegállapítások. A
nagykanizsai kir. járósbiró.ág a kővetkező lak bér megállapításokat mutatta ki: Simon Zsigmondnév.il szemben Deu\'.sch Jánosnak 2 szobáért havonkinl 200 K, Kolozsváry Ödönnel szemben Halász Ödönnek 1 sióba atb\'rt 1056 K, öiv. S\'ivős Imrénével szemben Kopsltin Jakabnak 2 szoba r.tbérl 3600 K, Ba bochay Gjörgygyel szemben Offen-beck éa Fóliáknak Őrletért évi
12.000 K, Schichtanz Islvánnal azemben Reichenfeld Edének 2 szobás lakásért évi 12.000 K, Armuth Nálhilnnol szemb.-n negy.\' kanizsai Uránia mozgó-síinhá. nak évi 146.000 K, Kraulh Margittal szemben Holczer Gyulának 2 szobás likás és pékműhely ért 20 000 K, Antal Jenövei azemben Welsz Lajosnak 1 istáló, 1 psjln, 1 rak-lártó évi 12.000 K, Kohn Gyulá-val ízemben B\'uncsics Józsefnek 2 szobás lakás és üzlet stbért évi 2-1.000 K.
— Kutyától megmart kisleány. Szabó Gizella alsóbagodi 7 éves kisleányt egy veszett kutya megmarta. A Pasteur-intézetbe szállították,
— A tehetséges gyermekek rajxktáilltáarfn Bogyay Tamás főgimnáziumi IV. a) oszl. tanuló kiállított rajzaival dicséretet és éven-kint 3000 korona ösztöndíjat nyert. A tehetséges gininázlsta az iskola padjai közt i< kitűnt már taj.aival s kisebb önálló dolgaival ifjúsági folyóiratokban is szerepelt.
— Fölfüggesztett postámét-ternö. A m. kir. postaigazgatóság Czrj/iiía Istvánná kerkaszcntmiklósi postamesternőt hivalolálól felfüv. gesztelte. *
— Áthelyezett tanerők. A
kö.-okt.- tnsügyi miniszter Zslavár megye területéről a következő tanerőket helyezte ól: Tamaskó Dezsőt Almáskamarásra, Kiss Jolánt Csány telekrávácsra, Nikn Ferencet Cson-grádcs.Wirulra, Vörös Jánosi Fü-löpszálláskerekegy házára, Kricsfa-luwy Sándori es Kricsfillussynét Kaposvárra, Bi.ide Gizellát Kispestre, Vitarius Endrét Nagyvá. zsonyra, Koch Róbertet Paksra, S-ivós Józsefet Pilisszántóra, Mi-lén! Op.sics Máriát Soroksárra, Király Olgát Szigetvárra, Szabó Stnctort Tőmőrkényalvégre, Dob-föusy Endrét Tömörkényfclvésjre, Chochoíus M irgitot Sieged Hon-véderdőre.
Ujabb béremelés a nyomda Iparban. A magyarországi könyvnyomdászok főnökegyesületo a sokma munkásaival annak idején kötött megáll, podés folytán, lo vátbi 2S százalékkal emelte Jel a munkások hetibéreit, minek következtében a nyomdai üzemek ezt a terhet a megrendelőkre kénytelenek áthárítani. Elzel az emeléssel az utóbb! kél hónapon belül összesen 123 százalékkal emelkedtek a munkabérek. Konstatálni kívánjuk, hogy semmi más szakmában a munkabérek ily arányban nem emelkedtek, mely ho ibills gyakori műnkabéremelkedéseksúlyos válság elé állították ugy u fővárosi, mint » vidéki ujiég vállalatokat, amelyek üzemredukálással és újságok beszüntetésével lesznek kénytelenek védekezni a mór tűrhetetlenné váló munkabéremelések ellen.
— A református tábori püspökség jelöltjei. A honvédelmi miniszter a közelmúltban a; egyetemes ref. egyb-iz zsinati elnökségéhez leiralot intézeti, melyben felkérte atra, hogy a református tíboii püspökség betöltésére vonatkozólag tegyen személyi előterjesztéseket a kormányzónak A most ülésező zsinat . tábori püspökségre leendő kinevezés cél-
r izj ajánlott.:
Creglédy Sándor györl ref. esperest, N>gy Ferenc pesln,egyei esperest a dunamellékl egyház fő-egyzőfét és Göde István szekszárdi lelkészt. A kormányzó a három ajánlott lelkész közül egy., ^ tábori püspökké kinevezni
T ~ DS,\' -Tolt »* Alfáidon
Tegnapjai,, éjjelen - min, azt a, Időjárásién! Intézet előre jelentelte i \'i "t. a5 országszerte rendkívül W"Ht. A beérkezett jelentések V Aif»\'H egyei helye n m dér 13 mutatkozott.
— Uj üdülőhelyek a Balatonnál. A pannonhalmi Szent Benedek-rend u] üdülőhelyeket létesít a Balatonnál.
— Felrobbant gránát a pre-deáli katonai gyakorlaton. A Kö.épeurópai Kurirnak jelentik Bukarestből: A brassói román vadáizeircd hadgyakorlatokat tartott a prídeáli katonai gyakorlótéren. Fedeiék ásás közben egy katona ásója kemény tárgyba vágott, mire hatalmas robbanás rázta mrg n levegőt. A világháborúban elhullott gránátok egyike robbnnt fel. A közelben álló két embert a szilánkok ózonnal megölték, négyen súlyosan megsebesültek, akik elszállítás közben haltak meg. Több könnyebben sebesült katonát pedig o brassói helyőrségi kórházba szállítottak. Ferdinánd király Pilsudszky lengyel köztársasági elnökkel Sina-jéból a katasztrófa helyére utaztak. A király nyomban jelentést tétetett magának az esetről, majd megígérte, bogy uz áldozatok családjairól gondoskodni fog.
— Köteles e a munkáltató vloszafogadnl a háborúban volt alkalmazottját? Aíon jogi kérdér miatt, hogy vojjon a munkaadó köteles-e visszafogadni munkába a háborúból szerencsésen visszatért alkalmazottat, mér eges/, sora keletkezett a bírósági eljurá soknak. A különböző törvényszékek ebben a kérdésben homlokegyene3t ellenkező Ítéleteket hoztak már számtalanszor, míg végre most a budapesti királyi Kúria véglegcsen döntött. Eszerint a munkaadó köteles visszafogadni régi, háborúba vonult uikalmazottját, mert a bevonulás a hadsereghez csak munka-megszakítást jelentett, nem fölmondást vagy elbocsáttatást.
— Bulgária neui avatkozik török—görög afférba. A Kőxépeurópai Kurírnak jelentik Belgrádból: Sok szó esett arról a világsajtóban, hogy Bulgária török felszólításra beavatkozik Töiök- * Ország mrllett a keleti konfliktusba és megtette már erre a szükséges előkészületeket. Ezzel szemben a belgrádi bolgár követ hivatalosan ismertette kormányának álláspontját és kntegórikusan kijelentette, hogy a beavatkozási h\'rck nem felelnek meg a valóságnak. Bulgáriában nem rendelték cl a mozgósítást, amit azért sem tehetett a kormány, mert a békeszerződés értelmében leszerelte hadseregét, az uj nobilizáció pedig olyan költségekkel ját na, melyet Bulgária coni gozdaságí helyzetében nem mer és nem akar kockáztatni.
- Betiltott lap. A belügyminiszter a Budapesten T.:káci József és Gallé Ittván szerke*ztésében
Magyarországi Földmunkásoké /, Országos Szövetségének kiadasri-ban, a Világosság könyvnyomda r.-t. utján kéthetenkint megjelenő „Földmivrsek Lapja" cimü politikai lop további megjelenését és terjesztését az ország belső rendjét é» társadalmi békéjét veszélyeztető kőkeményei miatt megliltotto.
E so Hazai Egyesülete" által a íolyó évi szeptember 24—30 ig bc zárólag terjedő időben a .Nemzcii ozaion" helyiségeiben (V., Erzsébetid.- r®ndczendö bélyegkiállltáson n kiállítás tartaméra időszaki posiahi-vata fog működői. Az időszaki posia hivatal csak ajánlott és közönséges levelezés felvételével és értékcikk-árusítással fog foglalkozni
fi

-\'"ZALAI KÖZl^NY
1922. azeptember 22.
Társadalmi élet.
— A mai népegészségügyi
előadáson, mely 7 érakor kezdődik a Világ-mozgóbao, dr. Szabó Zsigmond a gyermekegészségügyről fog előadást tartani. Az előadás ma is teljesen ingyenes.
— Tizenegy éa félmilliós jutalom. Az egyik manchesteri lap ezer font sterlinget (tizenegy és félmillió magysr korona) tüz ki annak az atlétának jutalmazására, aki át-ussza az angol csatornát. Tegnap egy Indriksanow nevű litván atléta lett kísérletet, de a tenger olyan vi-haros volt, hogy céljától 7 mértföldre fel kellett adni a küzdelmet.
— A zalaszentlváni ifjúság folyó évi szeptember hó 24 én délután az Ekhamp féle vasúti vendég . lőben az orgona-alap javára szüreti mulatságot rendez.
— A mBm listáé Közszolgálati Alkalmazottak Országos nagygyűlése. Szeptember hó 24-én délután 3 órakor tartják a „B" listás Közszolgálati Alkalmazottak országos nagygyűlésüket Budapesten a nyugati pályaudvar éttermének pincehelyiségében. Ez alkalommal számol be a vezetőség eddigi működéséről, ismerteti a minisztériumok által telt visszahelyezést javaslatokat, meg-állapiija a szükségesnek látszó lépések megtételére vonatkozó sorrendet, bemutatja a megszövegezett alap szabálytervezetet és az erre teendő észrevételek után kimondja a meg alakulást. Felhívja a vezetőség az érdekelteket, hogy mindazok, akik eddig sérelmüket nem adták be, a központi irodába, Budapest, V., Arany János utca 24. szám alá, a .Közszolgálati Alkalmazottak Országos Védő- ós Önsegélyző Szövetsége" cimér§ írásban küldjék be.
— Lovasmérkőzés Pápán. Pápa r. t. város testnevelési bizottságának közreműködésével Pápán, október 7-én és S án a magy. kir. 2-ik honvédezred lovasmérkőzést és kocsiversenyt rendez. A program a következő: Október 7 én délelőtt: I. Military, lovagolják a m kir 2. honvédhuszáiezred tisztjei. II. Gyalogsági Military. Október 7 én délután : I. Könnyű ugratóverseny. 11 Altiszti ugratóverseny. III. Nehéz ugratóverseny. IV. Jen de B írre. Október 8-án délelőtt: I Kisgazdafogat előállítás. II Jukker-fogat előállítás. III. Négyesfogat előállítás. IV. Országúti kocsiverseny. V Kanca-díjazás (melegvérű.) VI Kisgazda 6ikverseny. Október 8-án délután: I Huszár vadászverseny. II. Tiszti kis akadályverseny. III. Altiszti va-dászverseny. IV. Tiszti\'nagy akadályverseny. Dijak: Oklevelek, ezüst és bronzérmek, tisztelet- és pénzdíjak. Belépődíj az összversenyekre 200 korona. Katonazene.
— A volt keszthelyi 9. hon-védgyalogezred tisztjei és tiszt jelöltjei minden szerdán délután 7 óra 30 perckor a budapesti belvárosi kávéházban összejövetelt tartanak.
— Adomány. Az Úrasszonyok Mária Congrcgációjának karitatív szakosztálya a betegon fekvő Balázs Jánosnének 100 K át adományozott.

A komáromi „határon
A drótkerítések között a hídon. — A magyar és a caeh őr. — A siberek eldorádója.
B-robog a vonat az állomásm. Komárom hosszú fehér csíkban húzódik előttünk a Duno, —u hntár közepén egy idegen lobogós gőz-bojó hasítja a vizet. O\'t a part még magyar terület. A lábaink előtt a szürkés víztükör— nemzetközi teiület és e homályban elmosódó túlsó part már cseh teiü let. Két híd köti össze a mDgyar és a c^eh részt. A bokrok között n túlsó oldftlon villák filai fehérednek. Bint a fák közölt nz egykori h jtolmos sáncok, amelyek eddig minden ellenséggel dacoltak. Szimbóluma a magyar erőnek, meg-vivh>tatlan erődítményeivel.
A magyar résznél az egyik hídfőnél apró négyzetalaku kis ablakaival egy erőd tekint át a túlsó partra, mint egy mesebeli sárkány, amely Magyarország bejáratát őrzi. A hídon hallgat a csend. A drótkerítések éa spanyollovasok békés egyetértésben szunnyadoznak rajt*. A felső hidat ritkábban használják átke\'ésre, de annál mozgalmasabb az élet az alsó hidon.
A magyar hidfőnél a parton egy nagyobb embercsoport tarkálik. — Ládákon ülve hangosan beszélgetnek. Hat óráig lehet csak a hidon átkelni és ezért nagyon izgatottak. A hidparton épült kis szobácskában folyik a vámvizsgálat. Egy főhadnagy vizsgálja az iratokat. Minden átkelőt megmotoznak, hogy nem visz-e magával csempész-árut.
Engedélyt kérünk, hogy a hidat megtekinthessük. A hid szélén betonkövekből és földből épített sánc, rajt páncéllemezekkel, lőrésekkel — a hid biztosítására szolgálnak. A hid közepén két őrház. A két magyar őrszem faköpönyege. Két ke-ménytartásu ko.oáromi fiu áll feszes vigyázzban az őrhelyén és villámló tekintetet küld át a tuKó
részre, n miotegv 30 lépésre levő cseh posztra, aki fakőpenyében ülve lóbázza lábait.
— Miért vnn o cseheknek egy posztjuk, nekünk meg kellő — kérdem n katonától.
— Mert egy könnyebben elszaladhat, mint kettő — volt a válaaz.
A posztok előtt hatalmas gerendákból épített 4 méter magas ajtók, dróhövénnyel beszőve, n magyar és a cseh őrszem köxőtt, az átkelést elzáró akadály. Most nyitva van. Szabad az ut Komárom felé. Egy társzekér döcög át a hidon. A magyar őrazemek igazoltatják. Tovább megy. A túlsó f*köpeny-ből előtűnik egy hasított, franciaforma sapka éa előmászik a cseh katona. Fegyver nincs nála. Azt a faköprnyben hagyta. Fé\'rccsapolt sapkában, arétvetett lábakkal áll a kocsi előtt. Még paroláz is a magyar kocsissal, ugylútazik régi Ismerősök, holmi baksisok révén. A tulaó oldalon messzelátóval jól lehet látni a cseh sáncok lőréseit, beépített páncéllemezekkel.
Visszatérünk a hidról, lassankint leszáll az est. A várakozók megkapták u\'.lcvelüket és lármás menetben indulnak a cseh Komárom felé. A Dunán fenyőszáLkból épi telt tutajok úsznak lefelé. Ezüstös sávot hasit a cirkáló magyar őrnaszád, amint vizsla szemeivel kémleli n cseh partot. A túlsó parton megkondul a komáromi templom mélyhangu harangja. Bánatos hangon airja cl o cseh zsarnokság panaszait. Magyar részről Ujkomérom-ban is felhangzik n harangszó. A mogyar ég\' „cseh"-földi harangok beszélgetnek egymással. H ingjuk mind etőacbben zeng, bizakodóvá váük, mintha azt mondi.nák: mllí lesz nemsokára a felszabadulás ...\'
— A Lilly bárónő előadása, melyet a „Mezítlábas gyermekekért" akció anyagi támogatására fognak nagyszabású keretben legjobb mü kedvelőink réizvóie\'óvcl előadni, a kövotkező ismert nagytehetségű, jeles műkedvelőink fognak részt venni a főbb szerepekben: Novákné Kuntz Manci, Harsay Glzur, Eppingcr Manci, Bálint Gyula, Olop Géza, Lányi Lili, Sekuíia nővérek, Engcl-leiter Rezső, Vio!a Kálmán ós még számosan. Az előadás a maga nomó ben egyedülálló lesz.
(x) Elveszett egy sárga vasnyelü férfi esernyő. Kérjük a megtalálót a szerkesztőségben leadni. — Elveszett szerdán este \'/,9 k<>r 8 C\'pőszana-tóriumtól a Polgári Egyletig vezető Úton egy arany karperec. A becsületes megialáló kéretik lapunk kiadóhivatalában leadni, hol illő jutaionban részesül. — Folyó hó 21 én délután elszett egy Richicr-körző fekete tokban a Zrínyi Miklós-utca, Kazinczy utca vagy Király-utcába^. Kérem a becsületes megtalálót, hogy a „Zala"- kiadóhivatalában adja le. Jutalom ós köszönet érte.
(x) Orvosi hlr. Dr. Bergcr Miksa fül, orr, torok és gége orvos szabadságáról visszatért s rendeléseit Sugár-ut 24. szám alatt (koszárnyá val szemben) újból megkezdte.
— Köztisztviselők közleménye. Tűzifa ellátásban részesülő tagjainkat felhívjuk, hogy fautalvá-nyaik átvétele végeit fióküzletünkben folyó hó 22. és 23-án délután »/,3 órakor okvetlen jelentkezzenek. Házhoz szállítani óhajtók a fautalvány átvételekor métermázsánkint 25 koronát ílókárudánkban Szőllősy János kir. jbirósági irodaliszt urnBk I\' fizetni tartoznak. Köztisztviselők Szövetkezete. * (x) Uránia t Jön Zézé. (x) A hatósági husszékben naponta friss marha és sertéshús kapható.
(x) A legnagyobb választék divatcikkekben, úgymint gyapjú kötött kabátok, gyermek garnitúrák, férfi, női és gyermek harisnyák, fótfi fehér-nemüek elsőrangú kivitelben csakis Grünberger divatcégnél szerezhető be, FŐ-Ut 11- sz. Sugár-ut sarok.
Vadászok figyelmébo. Lőszerek, fegyverek, vadászati felszereléseit, üres hüvelyek, félig kész ós kész tö\'tónyek, revolverek, stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi áron Gyencs Lajosnál szerezhatók be. Kazinczy utca 1. (x) Uránia i J3n Zézé. (x) Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ-nél.
(x) Uránia. — Mi péntekon : „A nagy játszma" III—IV. ré>ze. Hihetetlert bravúrokban gazdag amerikai film. Előadások 7,7 ós 9 órakor.
Aranyat, ezüstöt és brilliánsot legmagasabb napi áron veazek. Kopár A. órás és ékszetésr, Nagykanizsa, Deák-tér 12. az.
(x) Szombaton és vasárnap kerül bemutatóra a Világ-mozgóban „Az élőhalottak" cimü nagykoncep-cióju, trükkökkel, bravúrokkal tarkított amerikai kalandórdráma, melynek különösen méltánylást érdemlő egyik jelenete olyan hatalmas méretekben is nagyszabású bravúrt mutat, ami-lyen eddig még amerikai filmen sem volt látható. Ezenkívül a világhírű amerikri kómikus, Fridolin felléptével, amerikai burleszk is vászonra kerül.
Lord Róbert Cecil Németország mellett.
c London, szept. 21. (Saját tudósítónktól.) Róbert Cecil Genfből szeptember 19-én a londoni népszövclségi értekezlethez táviratot intézett, amelyben sajnálattal említi meg, hogy Németország a népszövetségbe vuló felvétele iránt nem tett indítványt, atnit pedig a nepszövotsegi ülóo hangulatából Ítélve lord Róbert Cecil nézete szerint biztosan elfogadtak volna.
Az angol dominiumok a Népszövetség intervencióját kérik a kisázsiai kérdésben.
Bécs, szeptember 21. (S ját tudósítónktól.) A „Neue Freie Presse" jelenti Genfból: Uj-Zéland, Ausztrália és Kanada népszövetségi ülésl képviselői utasítást loptak kormányuktól, hogy feltétlenül ragaszkodjanak a népszövetség kisázsiai Intervenciójához. Erre táviratilag Lloyd Georgehoz fordultak, ho<jy hasonló értelemben küldjön utasítást az angol küldöttségnek. Ezldelg kevés kilátás van arra, hogy az angol küldöttség magáévá teszi Nansen Indítványát a török-görög háború békés elintézéséről.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
SINGER JÓZSEF ES TARSA
DIVAT/SRUHÚZA („KÖZPONT- SZÁLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
Szövőpamut és szöwöcérna Állandó nagy rahtára.
Ajánlja mérsékeli érakon a kövclkrzS jóminőségü cikkckct: Fírfl.wetfck, női azövetek, xelg, azlnea cloth, fekato cloth, kúton, voile, grcnadln, vá.zon, alffon, parget, zefír, kuisaváaz, dnmaatgrádil, mutrncgrádll, bár.onyok, kBtőpamut, kondorpamut, azö»ő-pomut, azovőcérna, ágygarnltnra, damaaztgarnitnra, axahnazaik, gabnáuzaák, telítendő, háráaxkendő, fejkendő, zaebkendő, pohártfylő, pilla.kabát, trikó-Ingek, valamint trlko nadrágok.
lj>22. szeptember \'ll.
Törvényszék.
A tegnapi tárgyalások.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetfibiróség mai főtérjys-lisin dr. Mulschenbachci Edvin törvényszéki tanácselnök elnökölt, szavazőblrák dr. Almáuy Gyula és dr. Lajpczig Antal törvényszéki birók, közvádló CsHlaghy György kir. Ogyéiz.
Az első pör — egy mogZQlclJiai táii pír volt, melyet kényes témái miatt zirt tárgyaláson tárgyalt a biróság. A vádlottakat mlr.d felmentették.
Megla litván 36 éves bajcsai lakos mezőőrt a Btk. 278. azakcsrába ütkörO szárdékos emberölés kísérletének bűntettéért helyezte vád alá a v&dtanács, mert a mult év decemberében Ittas állapotban egy összeszólelkozás után katonafegy-verrel kétszer rálőtt Szno/wfcGyörgy községi bíróra, a lövések azonban nem találtak.
Elnök kérdésére vádlott — aki egy a rendes földmives intelligenciánál ia alacsonyabb műveltségű egyén — előadja, hogy nem érzi magát bűnösnek és mindent a csendőrség előtt tett vallomásával ellentétes módon állit be, még azt is tagadja, hogy fegyvert volt. A tanuk azonban mind terhelően vallanak. A biróság Meglát kő:ciend elleni kihágásért mondotta kl bűnösnek és a fennforgó cnvhitö körülmények figyelembevétele mellett Meglát egy bónspi elzárásra és 2000 korona pénzbirságra ítélte. A vádlott megnyugodott, Cilllagby kir. ügyész felebbezett az Ítélet ellen.
Sportélet.
Szegedi vegyesdandár vál. tlisU csapata—Szombathelyi vegyesdandár válogatott tiszti csapata 4 tO (2t0).
Tegnap délután mérkőzött a két körlet válogatott tiszti csapata a Zrinyi Sport Egylet József főher-ceg-utl pályáján Guillemot Árpád altábornagy körlelpsrancinok, vitéz Bfbesl Mátyás ezredes ezredparancsnok és még számos katonai előkelőség jelenlétében. A mérkőzés kezdetén Gulllemot altábornagy körlelpsrancinok lelkes, buzdító szavak kíséretében kezet fogott a játékosokkal. A mérkőzés képe igen élénk, izgalmas és változatos volt, majd az egyik, majd a másik csapat rövid fölényével és hellyel-közei a legmesszebbmenő sportigényeket is kielégítette. A szombathelyi körlet csapata nem volt olyan rossz, mint az az eredmény után látszik, azonban a játékosok indisiponáltan, idegesen játszottak, sokat dríbliztek, a kombinációs játék helyett és ha a kapu elé kerültek, a legjobb gólhelyzeteket elmulasztották. A védelem megfelelt általában, de a halfsor igen gyenge játékot produkált Németh hadnagy kivételével, aki igen agilis és gyors volt és sok veszélyes támadást mentett. Nem támogatták ugyania kellően a csatársort, amely magára hagyatva nem tudott érvényesülni a kitűnő szegedi védelemmel szemben. A csatársor, különösen a balról, fürgén mozgott, de a kapu előtt a legszebb helyzeteket elidogeskedték és kihasználatlanul hogyták. A csapatból egyénileg kitűnt Horváth és Németh hadnagyok és a 3 belső csatársor játéka.
Zalaiközlöny
A szegedi körlet ciapala nr» gyobb súlyt fektetett a kombinációs passzjátékra, amely által n mérkőzést meg it nyerte. A csapat szép és jó játékot produkált, külö nősen a védelem exiellált, de a csapot többi része is jó volt. Egyé nileg kiemelkedett a centerhaíf Possert Károly főhadnagy okoi, fáradhatatlan és finom játékával, aki egyúttal a mezőny legjobb embere volt. A gólokat 7óth (2), Vátz ás Heppes hrdnagyok rúgták. — A példásan fair mérkőzést Kercsmár, szombathelyi biró ve zette mintaszerűen.
Regénycsarnok.
A fekete matróz.
t* Detektívregény. — 10
AZaUI Köxlöny számira Irta Haraa Ziigmond
— Hm, na és?
— És csak aztán, hogy a kulcsot a kezembo adta, kérdezte meg, hogy van-c üres szoba.
— Aztán mkor megegyeztek, mind a kettőn felmentek a második emeletre ?
— Igen, hisz meg kellett mutatnom, hogy melyik szoba üres . . .
— Nem tudja, rögtőn lefeküdt az idegen, mikor otthagyta ?
— Nem hiszem, meri lámpát kért I
— Micsodát?
— Hát lámpát. Azt mondta, hogy adjak egy lámpát vagy egy darab gyertyát neki, mert ő nem tud máskép levetkőzni. Erre én azt mond tam neki, hogy nálam nincs szokásban, hogy a vendégek lámpavilágnál feküdjenek az égyi>a • • •
— S erre ő mit mondott?
— Azt mondta, hogy hozzak rög-tön egy lámpát, moit máskülönben lehajít a földszintre ... Hát vittem neki egy lámpát . . . Mikor az ajtóhoz értem, ő nyitotta ki az ajtót ós az ajtónyitáson keresztül vette át tőlem a világot . . . Aztán még jó éjszakát kivánt nekom kissé barátságosabban és azt mondta még, hogy reggel jókor keltsom fel, mert neki dolga lesz . . .
A felügyelő itt egy kis szünetet tartott, elgondolkodott néhány pillanatig és idegeson dobolt ujjaival az asztalon.
— Na, most meséljs el, mi történt reggeli — szólalt meg egy kis idő múlva ós orősen a szeme közé né zelt az asszonynak.
— Hát reggel odamegyek az ajtóhoz, bekopogok, de választ nem kapok. Erro kinyitom az ajtót és akkor látlam, hogy micsoda szörnyűség történt az éjszaka . . .
— Az ajtó nem volt bezárva ?
— Nem, pedig a kulcs benno volt a zárban és esto jól hallottam, hogy rAforditotta a kulcsot . . .
— Hm és éjszaka semmi zajt nem hallott?
— Nem én I
— Sommi különös^ nem történt egész éjszaka ?
— Nem . . .
— Ebben a pillanatban kopogtattak az ajtón.
A detektív szavára kinyílott az ajtó és egy magas, szőke fiatalember lépett a szobába.
— Á, Tipson ur I ön már Itt van ? Hogy a manóba tudta meg ezt az ügyet Ilyen hamar?
— Ugyan, hogy kérdezhet Ilyent felügyelő ur ? Hát nom mindig Jókor tudom meg, ha történik valami?...
— Hát bizony, ugy szokott ez lenni, eleget csodálkoztam már rajta
Az újságíró körülnézett a szobában. I
— Fönt tam voltak még az UMk ? —- kérdezte.
— Do igen, csakhogy ugy gon-doltuk, hogy mielőtt belépnénk a szobába, kikérdezzük ezt az asszonyt.
— Ó, hisz ez nagyon pompás, ebben az cseiban igazán Jókor jői-tem . . . Nem mennénk már fel?,
— De igen, mehetünk ... És maga itt maradjon a közelben — fordult Píddingion az asszonyhoz — és meg no szökjék, mert úgyis elfogjuk, tudja nagyon jól . . .
Az ujságiró a felügyelő és a rendőrkapitány társaságában íc\'.ment a meredek csigalépcsőn és közben el-mcsélietto magának az egész esetei, ugy, hogy mire felértek a mésodi* emeletre, az ujságiró éppen annyit tudott, mint a felügyelő, dc lehalt hogy többet is . . .
Mikor az ajtó elé értek, mindnyájan megálltak ós néma borzalommal néilék az eléjük táruló látványt, mely akkor még borzalmasabb volt, mert időközben egészen világosiéit.
— Éngedje meg felügyelő ur, hogy elsőnek én lépjek a szobába — fordult Tipson Paddlngtonhoz.
— ó, nagyon szívesen, csak tessék, legalább segit nekem, de remélem, nem csinál megint tréfát belőlem.
— Csak Ilyent no mondjon, hisz nagyon jól tudja, ahányszor csak együtt dolgoztunk, a babérokat mindig önnek hagytam és nekem elég volt mindig az esoményadta izgalom. Hisz számtalanszor bebizonyítottam, hogy nem akarok elismerést aratni, hanem csak magáért a -munkával Járó Izgalomért avatkozom bele özekbe az ügyekbe . . .
— HAt lássuk csak : az asszony elbeszéléso szerint reggel az ajtó be vo\'.t téve, tehát a ku\'csnak belülről a zárban kell lenni. Igy is vanl Ez ost bizonyítja, h>gy az illető vagy i;em zárta be este az ajtót, vagy később ő nyitotta ki valakinek. Hm. Erről meg kell győződnünk. AzlAn nézzük meg a padlózatot. EŐazör is, amint láthatjuk, a vér majdaem mindent elöntött; ido szivárgott egé szén a küszöbig, aztán ott még az Agy lábánál ís vér van. Várjunk csak, ne jöjjenek még be, mert ösz-szczavarnók a lábnyomokat.
(Folyt köv.)
A keleti kérdés megoldása.
Párís, szept. 21. (Express távirat.) Poincaré, lord Curson cs gróf Sforza tegnapi tárgyalásairól a „Petit Párisién" azt irja, hogy hatalmas lépés tőrtént a keleti kérdés megoldására. Mindenkiben megvan a békekötés szándéka — és az angorai kormány magatartása is távol van attól, hogy komplikációtól kelljen tartani.
A vámőrlésből beszolgáltatott gabona térítési ára.
A pénzügyminiszter a vámőrlés ulán beszolgáltatott kontingens gabona, továbbá a kereskedelmi őrlés után és az ellenőrzött malmokból beszolgáltatott gabona julius és augusztus havi térítési árának alapjául szolgáló átlagos gabonaárakat a közélelmezési miniszterrel egyetértve, métermázsánként a kővot-kezőkép állapította meg: Rozs (kétszeres) 4100-5000, árpa 4800-6000, tengeri 4600 -7200, zab 5400-6500, köles 5000-5500, tatárka 4000-4300, ccsu 400-450 K.
Közgazdaság.
Bitd.peill izeikclibSiigünktóL
Ideges, kapkodó volt ma a tőzsde, aminek okát senki megmagyarázni nem tudta. A korona már napok óta 21 körül mozog, ugy. •hogy ez nem ad okot Ingadozásra. A tózsdeldő második felében már köztudomásra Jutott a 22-cs zárlat, ez sem Idézett volna elö rendes körülmények között semmiféle változást az Irányzatban. A külpolitikai események és a külföldi tőzsdéről jött hírek sem Indokoltak semmiféle nyugtalanságot, ennek ellenére a papíroknál percekig sem lehetett tartani az árfolyamot, mert az Idegesség láttára a kontremln közbelépett és a nehéz papíroknak az árát a keddi záró árfolyam alá nyomta. Külön eseménye a mai napnak, a bank papírok hatalmas előretörése. — A gabonatőzsdén ma változatlan árak mellett kis forgalom volt, ugy a kenyérmagvakban, mint a takarmánycikkekben. Mindössze 3—4 tétel buza került eladásra.
Valuták i
Budapest, azíplember 10.
N.polaonOKHO, font 11126-11425 Dollár 2600-2676, M frank 190-85, Márka 10J-2I0, Ol.ii Ura 106-10, Osztrák korona 3 06-3.16 Ut 1616—1024, Szokol 76—78, Svájci frank 470-86, Dinár 11030-3240, Ungyel márka 39 - 40, Hollandi forint 070-996, Belga frank — —, I.íva —.
Devizák:
Araiterdam —■—, Koppenhága 524—534, Kriaitiáo\'a i .-3)0—4040>, l.onJon —•— Dertin — , — Milano -•—, — Párii
—, Prága —■--Stockholm 683-078,
Zürich —■—,--Wl.fl —■—. —
Zágráb 770-810, New-York —■— V.rii ——, Buker.tt —, Sofla -•—.
Zürichi zárlat:
BarUn 33 Amat.rdem —, Hollandia 207 6, N. a-Voik 534 5, — Loadoe 2369 -, Páits 4090, Milano 2246, Prága 1810, Ruda-po.t 22, Zágráb 177, Varai 7, WUo> S/4, Szófia —■-, Oiztrák béiy. 7/8.
Termény jelentést
Duza (TtizevUékl) lOOOC\'-lOlOű, egyíb 10003-050, ross 7250-360-\'takarmány áro. 6800-0950 tOrárpa 7200-400, i.b 8700-SlM, tengeri —, repc. 15600—16500, korpa 6000 - 5500, kólei--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egéiibeo 3J0-360, hátulja .-600—320, .lej. 300 -340, II. r. .géizb.n 200 — 280. hátulja 230 - 300 eleje 100—190. Növendék marha: I. r. cgéazben .190-230, feotju (üliitt b-ífb) 205-320, Kélilat: Nagy-marha 182, .ladáe 138, Nűveadék marha 07, eladás 4, borjú 30, eladás 05, Martié-bír 415—460, boijnb5r 700-770. Birka 390. F.ladái 386, Faggyú —.
Sertésváaár:
Kelhajtás 1000, etk.lt délig 6>>. Örs, —■—, KOzép 440—, I. rendű 4X1-Zslr 700-720, Szalonna Ó20-03Ű,
Értékek:
Magyar hitel 10250, O.zlrák hitel 1350. Hszai 1700, Jelzálog 450, Le-számilol\'í 3800, Kereskedelmi Bank 98 000, Magyar Olasz 400, Bcocslnl 53.000, Drasche 27.000, Altalúnoo szén 136 000, Szászvári 33 000. Salgótarjáni 73.000, Urikányi 6S.OOO, Rima 10700 Schlick 7550, Guttrrann 13000, Nailcl 64000, Danica IOOCO Klotild —*—, Magyar cukor 158.000 Adria 33500, Allantika 6800, Királysor 6300,. Bosnyák Agrár 3060, Lipiák 2600, PhfSbus 4025, Vasra. Villamos 4700, Gizella 11000, Kon-kordia 15.600, Dáli vaiilt —•—.
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. inbcr 22.
Apró hirdetések
Kgr »*»««<< »7»l*b»M i» jmu (Ö>W4 «• IflilffcuUu c>«rrr.tk-noV«lflii)
tt, »Wo«rwW n"114- »11 «*>■»««»• » hAiUiUi-
\'.« ifgidVfine, íionnat illílnUílil n>CT. Ajintko-Ji.o". » ktkiöhlTlUlt* IlíCIMk.
jó iituiko»it k»ri\'»ta M»o"
I. •!•«.
TyukaiainvAgáa bí!«yek «• rt«»<«« a f:rd"<n imirdcn ..omLai tl ruhr*p. S«l«t fcfiai kir MieJlca M.Iuly, « Ntntíli fűciM ríjl
It-llaaUtaok ncy.liníl\'"! CiIeUiUiS rn«»i-MlA nx (t nuc» jultVklal frlvrtcllk a Ifccal lliiloaltd lu»il[ 15«or. V«<í»«I. Ptik-lír. N<pu\\ar<k Ixlyl-líCíbeo. Jticc kofa Jíleliu io-ii «ra l«i4lt JIO-
(iIíojío buloroicll. k&iflabejárilu. libetUtg utcai szofcíl ktrcik. Clmcktt a klidóWvMílba kírek.
Újságkihordók
Jó flzetésael fölvétetnek
iapunk kiadóhivatalában
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai belőzfi pergamentpapír, Vajcaomagolnpapir Snpcrior papírzacskó Csomagolópapír Caomag fUggőcimkék Sokszorosító késztllék írógép
Irógépkellékek Rendelési zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenféle üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolcsóbb napi Arakon kaphatók
Fischel Fülöp Fial
p*pirirnháKÍbu>, NafTylranlwkn.
URflNIÍl MOZGÓSZINHÍZ VILÓG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
T«lcrou 3-13
Csütörtök—péntek
Nagy játszma
III. IV. icm ícl 7 és 0 órakor
Jön! Zézé Jön!
11ELYÁRAK: láhoty 00 K, Zsölyo 45 K, Körszék -\'0 K, Timii* 20 K. Zirtsxék 15 K
Előadások : Hítk-i*n»pokon 7 és 0 órakor, vasár- ii unno?n«p 3, 6, 7 és 1> ómkor.
Kraaétiat klr»lyn«-Ur. a 8a.»r*«a f*á>lotU
(pDleltban. T«l«-ron
Szombat—vasárnap
Amoiika legnagyobb üükkíllmjía-k bemutatási
Az élő halottak
Kalandorfüm 0 Wvon\'.sl nu
JönI Az éneklő film Jön! Kacag] Bajazzo 1_
HEt.YÁRAk: Páholy Ml K, Zsölyo 35" K, I. hely 25 K, II. hety 18 K, 111. h«\'y 12.K
Előadások: Hétköznapon 7 és 0 órakor, va>ír- c< ünnepnap 5, 7 és 9 órakor.
Férfi és női szövetek
ruhára és coslümre
niln-Jen létező sxlnokben és minó-bégben
Női divat-velourok
j- \\ kabátra és
Óriási N. ruhákrn
válanztékban \\ mln/1"
>w tflfi div.l-
raktárra érkeztek \\ uio.k.
OSZI ÚJDONSÁGOK
Kisfaludi és Krauu divatnagyáruházába
az „ARANY KAKAS -hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Férfi-kabát 6. doublé-
szövetek
Icgfinon nbb reinős\'p.ben
Telefon
374
Nagy
választék:
Nól posztókból, doublé fUnelIekből, francia Mancitekből, kreppdcschiock, kreppgeorgettek, selymek, bársonyok, mosók és vásznak.
IRO
SOKSZOROSÍTÓ- _ SZAriOLÓ- I
FÉNVKÉPEZŐ- £
G
r
E
upysíintén • l<Kkoai{lik.ilt«b«> műszerek és |;<!pek tökílcíc ■ j .vitását ssa *• tosság mellett ; :zkö*Ji
ízaKáTS avul A
ii.iWarUiamr lt4K*iivAUa"i«l»
Kaxlnc»y-ut 29. ax. (Klssörhía)
Telefon i 40. Alkatrészek, kollö\'xck rak.br a
Makulatur
ulsájpaplr kapható i kiadóhivatalban.
Zalamegyei Gazdasási T^karik-pénztár részvényt
cs össxe-s helyi léssvénvckct a Icgetónyó-
sebben veszünk és eladunk.
Tőzsdei megbírálok
teljesítését • budapesti, wlenl, berlini, prigal és z&gr&bi tőzsdékre elfo]j« Íjuk.
Nagykanizsai Takarékpénztár és Tárházak részvény
elővételi jogot
l«gma;;asabb napi áron veszünk.
>iiial«i»ii>
Nagykanizsa, Sugár-ut 1. sz., L eme\'.et
Ttklon 321. Sürgönyeim : ftmkár HmkaMm
0O0O0OÖD0DD0O0D0C30OQOÜ 0
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóin ézet
NAGYKANIZSA, FŐ-UT 5 és 13
0 O
0
0
0
0
0
0 o
0
Nyomdai telefon
117.

Mindennemű nyomtatványokat üzleti könyveket és könyv-bekötéseket legolcsóbban szállít Ízléses, csinos kivitelben
Szerkesz őség és kiadóhivatal! telefon
78.

Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
QgggogoooaoQOQoocaQPQrajj
Nyomalotl a l.piul.Jdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
A cseh uralom
egy ujabb diszvirágot termelt a Felvidéken. A derék tótok sehogyan sem tudnak beletörődni a „ felszabadításba" és ennek többek között az iskolázás terén is tanújelét adták, mert lehetőleg a még meglévő magyar iskolákba járatták gyermekeiket. A cseh kormány ezt nem nézte jó szemmel és erre vezethető vissza a megszállott Felvidék miniszterének legutóbbi rendelete, mely megállapítja, hogy a cseh és a tót népfaj egy. E népfaj jellegzetes tulajdonsága a kis gyermekek szőke haja • és kékes szeme. Ennélfogva a megszállott Felvidék minden szőke hajú és kékes szemű gyermeke csakis abba a cseh iskolába járhat és a gyermek szülője csakis abba Írhatja be, tekintet nélkül arra, hogy apa, anya milyen vallásunak és nemzetiségűnek vallja magát.
Tudott dolog, hogy a kis gyermekeknek legnagyobb része szőke,, vagy világos haju. A cseh bölcsek azt gondolták tehát, ezzel a rendelettel nemcsak a tótokat, de a magyar és német szülők gyermekeit is belekényszeritnetik a cseh iskolákba és ott a cseh tévlanokkal fertőzheti meg a cseh tanitó a zsenge lelkeket
A cseh számítás mindenesetre ravasz volt. A Felvidéken az első napokban nagy volt a megrökönyödés. Már-már lázongástól lehetett tartani, amikor hirtelen elcsendesedett minden. Szeptember elején pedig üresen tátongtak a cseh iskolák és óriási tolongás volt a magyar, német cs tót iskolákban. A szőke gyermekek napok alatt tűntek cl a Felvidéken és az apró lurkók fekete hajjul szaladgáltak szülőik oldalán az iskolákba.
A gyűlölet a megszállók ellen cs a hazaszeretet, a régi ragaszkodás az ezeréves múlt-
hoz csodákat müveit napok alatt. A derék tót, német és magyar apa inkább feláldozta gyermeke szépségét, haját bekente feketére, a kedves fürtöket, csakhogy szeretett gyermeke ne az ellenség karmai közé kerülhessen.
Magyarországot a történelem folyamán sok csapás, sok megalázás érte. Mindenkor
kiheverte. ^Kiheveri most is. Annak a hazának, a melynek ilyen fiai vannak, mint a mi derék felvidéki testvéreink, fel fog virradni. Az a haza, az a nemzet nem pusztulhat el, élni és virulni fog még akkor is, amikor a csehek egykori létezéséről sejtelme sem lesz már az utánunk következő generációknak,
Az angorai kormány miniszterelnöke birtokba vette Szmirnát.
Páris, szeptember 22. (Expressz távirat.) Szmimából érkezett hirek szerint a rend olt helyre állott. Az angorai kormány miniszterelnöke és miniszterei oda érkeztek, hogy a várost a török kormány nevében átvegyék Előkészületeket tettek atra nézve, hogy a török nemzetgyűlést Szmirnába hivják össze.
Angliának nem szabad
többé háborút viselni.
Lantion, szept. 22. (Expressz távirat) Tillet munkásvezér kijelentette egyik beszédében, hogy az országot csak az óvhatja meg ujabb háborútól, ha Anglia népe határozottan fcl-állilja azt a követelést, hogy nem szabad többé háborút viselni.
Angol részről elvetemült őrültség egyedül belebocsátkozni a töiők kérdésbe. Törők-országgal háborút kezdeni egyértelmű volna olyan fáklya meggyújtásával, melynek lángja elborítaná Indiát és az egész keletet is.
A cseh diplomácia blamirozta magát.
Budapest, szcpl. 22. (Fővárosi szerkesztőségünktől) Mint ismeretes, a Népszövetség azon ülésén, amikor egyhangúlag döntöttek Magyarországnak a Népszövetségbe való felvételéről, Osusski cseh delegátus még az utolsó pillanatban is a leghevesebb támadási intézte Magyarország ellen. A Népszövetség ülésén résztvcll delegátusok később élénken kom-ment illák ezt az állásfoglalást
és a delegátusok között az a nézet alakult ki, hogy eltekintve a felszólalás tapinlatlanságától és tendenciózus voltától, csak abból u szempontból is nagy diplomáciai hiba volt, mert amikor a fölszólalás megtörtént, Magyarország u felvételről már egyhangúlag biztosítottnak volt tekinthető és igy Osusski már bevehetetlen pozíciót támadott és ezzel nyert akciójának sikertelenséget. Természetes, hogy blamirozta magát és saját kormányának politikáját.
Szovjet csapatok megszállták Turkesztánt.
Páris, szcpl. 22. (Expressz távirat.) A Temps jelentése szerint az orosz szovjet csapatok megszállották Orosz Turkesztánt egész az indiai hatáiig.
A bolgárok elitélik a háborús kormány minisztereit.
Grácz, szept. TI. (Saját tudósítónktól.) A Tagcs Post jelenti Szófiából, hogy a Szob-ranjeban törvényjavaslatot fognak beterjeszteni, amely -szerint áz 1913—1918. évek háborús kabinettjeinek volt tagjai vád\'
alá helyezendők cs népszavazás utján elítélendők. Ha a szobranjeválasztók 50 százaléka a bűnösség mellett szavaz, a minisztereket fél cvi száműzetésre, ha pedig 60 százaléka szavaz ellenük, tiz évi börtönre kell Ítélni. Jogorvoslatnak. helye nincs.
Bajorország megszigorította a beutazást.
München, szept. 22. (Saját tudósítónktól.) A bajor kormány megszigorította a beutazást, hogy elejét vegyék az idegenek beözönlésének. Beutazási engedélyeket olyanok részére, akik csak fényűzésből akarnak odautazni, a közeljövőben nem fogják engedélyezni Beutazást engedélyeznek elsősorban csupán a kereskedelmi kamara által ajánlott bizonyos sürgős üzleti ügyek lebonyolítása cétj jából, úgyszintén turistáknak.
Olasz-frencia politika.
Zürich, szept. 22. Rómából jelentik: A római és párisi kormány összhangja a keleti kérdésben teljes. Olaszország magáévá teszi Franciaország politikáját, másrészt azonban azon lesz, liogy az Angliával szemben Fönnálló ellenteteket enyhitse. Minthogy\'" kétségtelen, hogy Olaszország és Franciaország továbbra is együttesen jár el, lord Curson indittatva érzi megát, hogy uj instrukciókat kérjen. Ugy látszik, hogy Anglia is azon van, hogy az antant teljes összhangját helyreállitsa. Az angorai kormány Trá-cia kiürítését követeli.
London, szepl 22. A Dayli Expressz jelenti Konstantinápolyból, hogy az angorai kormány nyilatkozatot szándékozik a szövetségesek elé terjeszteni, amelyben követeli, hogy a görögök ürítsék ki Tráciát, amelyet azután a török csapatok fognak meg-szállani. Á törökök 48 órán belül kérik a döntést.
Nagykanizsa, 1922 szeptember 23. Szombat Eayessxám ára 8 korona
61. évfolvam 216. szám
l.tvruftf.n-Trlrí.in íti. M.Ct.l.nlk mindig kor. r.,K->
130. karún. «BO. - koma. > t>. S kor...
ZALsl KOZLONV
192?. s-picmlier
Vörös csapatok a török határon.
Angol katoxiurjág rill vtítük nemben.
Bécs, szept. 22 - (Saját tudósítónktól.) Londonból jelentik: A Times közti, hogy a bolsevista csapatok a török határt egy részén megszállották. Eddig 12.000 főnyi angol katonát vetettek oda. 14 napon belül már 30.000 katonasággal fognak rendelkezni, 3 divízió rövidesen, további 2 divízió 4 héten belül útnak indul.
Elfogták a kommunista-szervezet szociáldemokrata tagjait.
105 embert állítottak eddig elő. — Bevallották, hogy kommunista forradalmat készítettek elő.
Jugoszláviai magyar párt.
Szeged, szepl 22. Zentán megalakult az önálló ós független jugoszláviai országos magyar párt Impozáns nagygyűlés keretében. A nagygyűlést etőérte-kezlet előzte meg. amelyen az összes vidéki szervezetek képviselői arra való tekintettel, hogy a nag) gyűlés megtartását esetleges váratlan események megakadályozhatnák. kimondották, hogy a jugoszláviai magyar párt megalakult
Felrobbant vonat.
Newyork, szept. 22. Az Egyesült Államokban, az ln-dianopolis-Kanzasz vonalon tegnap szintén nagyszabású vasúti katasztrófa volt. Egy robbanóanyagokat szállító tehervonat nyílt pályán összeütközött az ötven kilométer sebességgel szembejövő sze-* mélyvonattal. Szerencsére a személyvonaton kevés utas volt. A mozdonyvezető és néhány utas életét vesztette, a tehervonaton lévő robbanóanyag pedig rövid időközökben több hatalmas detonációval felrobbant. A két vonat alkotórészei pozdorjává zúzódtak és a robbanás több kilométer távolságra szórta szét a roncsokat.
Cseh-magyar fogolycsere
Pozsony, szept 22. (Saját tudósilónktól.) A pozsonyi Magyar U/ság jelenti Teresienstadl-ból. hogy a politikai foglyok börtönajtót megnyílnak. Megkezdődött a kicserélés lebonyolítása. A kicserélésről hivatalos komü-nlkét csak a fogolycsere befejezése után fognak kiadni. Az első fogolytranszport csere már el Is indult. A transzportol Te-resienstadtban állították össze s besorozták Leveder tüzérföhad-nagyot. akit a kassal hadosztály-bíróság a lengyel légió perében halálra ítélt, majd büntetéséi a legfelsőbb katonai biróság életfogytiglani várfogságra változ-\\alta. Köztük van Schwarcz főiskolai hallgató, akit ugyancsak a kassal hadoszlálybiróság Ítélt 15 évi fegyházra. Azután Lukács pénzügyőri gyakornok, Szeis Béla tanító, Pestídi főiskolai hallgató. Kárász hivatalnok, ezeken kívül még 26 politikai elitélt, összesen 32 politikai fogoly.
Franciaország közvetít.
Páris, szept. 22. (Saját tudósítónktól!) A kormány a legújabb hirek szerint ezentúl az ellentétes benyomásoktól vezérelve hajlandónak látszik, hogy Kcmal basával közvetítő akciót vállaljon. A kormány kívánja, hogy Törökországot Anglia az összehívandó konferencián a legmesszebbmenő módon figyelembe vegye és erre nézve határozott Ígéretei tegyen.
Budapest, szept. 22. (Budapesti tudósítónktól.) A Budfpeslen megszervezett kommunista összeesküvés ügyébe,i folytatott nyomozás ujabb értékes eredmAye\'ret ért el.
Andréka Károly és dr. Pauet Karoly rendőrkapitány vezetésével sikerült megállapítani, hogy kik veitek részt n mozgalomban n szakszervezetek tágjai közül. Úgynevezett sejt vezető volt h cipész-szakszervezet elnöke Lemperg Mór, akinek azonban sikerült megszöknie, miután már napokkal ezelőtt megneszelte, hogy a rendőrség le fogja őket leplezni
A főkapitányságon előállították Halek Jenőt, aki a bognár szakszervezet könyvtárosa volt, ez is sejtvezér volt, azonkívül őrizetbe vették friedrich Sándori, aki a kovács szakszervezet könyvtárosa volt. A Kálvária-tér 19. számú házban a szakszervezet könyvtári szekrényében meg is találták a „Kommün* cimü lap tekercseit, amelyet már nem tudtak szétosztani.
Elfogták Hasenekker Endrét, a rákoskeresztúri síociáldemokrats-párl végrehajt* bizottságának tag jst, továbbá Porttá Katalint, aki a vas- és ( fémmunkások országos szövetségénél volt ulkalma-zéaban és n kommün óta a természetbarátok egyesülete törökkői szervezetének vezetője volt. Nála meg találtak egy nagy vörös zásilót, a szélen arany rajiakkal, rajta a föl■ hal: „Világ proletárjai egyesüljetek A másik oldatán „Porlkó \'Katalin zászlóanya" (I 11) felírás van.
Klőálllt-ísok a gyárakból.
A főkapitányság detektivjei r, főváros kütönhöiő .gyáraiból igen
Mit akar a keresztény koncentráció!
Budapest, szepl. 22. (Sajál tudósitónklól.J A keresztény koncentráció gondolata egyre nagyobb hullámokat vet ugy a politikában, mint az egységes pártban. A liberális lapok természetesen rossz indulaluan magyarázzák az egész akciót, céljaikat Is ugy állítják be a szövetkezésbe, mintha kormány-buklató célja volna és éle a miniszterelnök ellen irányulna. Eckhardt Tibor az alakulásról a következőképpen nyilatkozott: — Ili nem pártalakulásról van szó. hanem pártközi szövetségről, amely kél fogalom, nem azonos. Ennek a szövet-
sok munkást fogtak el, akik vált -mennyien .bizalmiak" voltak. Különösen sok munkást fogtak- el a Schlick-, valamint a Ganz-Daru-bilis-gyárból. Tudomása van a rendőrségnek arról i«, hogy a kommunisták a kisebb ütemekben is megkezdték bomlasztó munkájukat. Ma reggel elfogták Kozák András kovácsTcgényl, aki az első nyomot adta a rendőrség kezébe a kommunista összeesküvésről.
Kétféle „munka."
Most már a kommunista összeesküvés összes részletei tisztán állanak a rendőrség előtt. A mozgalom két részből állott: az egyik volt a szakszervezeti munka, a másik volt a gyárakra szorítkozó agitáció. A szakszervezeti munka során nz összeesküvés tagjai igyekeztek befurakodni a szociáldemokrata szakszervezetbe és olt elégedetlenséget szitottak. Másrészről igyekeztek maguknak megszerezni az egyes gyárakban a biralrri, illetve főbizalmi állásokat..
Vallanak az clfogottak.
Az őrizetbe vett összeesküvők bevallják lelteiket és nem tagadják az összeesküvés egyetlen részletét sem, sőt beismerik, hogy egy nagy arányú kommunista forradalmat akartak szervezni. Beismerik azt is, hogy ez az összeesküvés csak kei (lele volt egy nagyarányú összeesküvésnek, amely a közeli hetekben kezdődött vfdna meg. (III) A lő kapitányságod eddig 105 *-mbert állítottak elő, akik előtt valószínűleg a holnapi nap folyamán fog j*k kihirdetni az előzetes letartóztatásról szóló végzést.
ségnek semmiféle halalmi célja, vagy személyekkel kapcsolatos szándékai nem lehetnek, mert kizárólag elvi program megvalósítását célzó szövetkezés, amit szükségessé tett a baloldalt radikális elemeknek egyre erősbödő aktivitása
— A gyakorlat terén a ke reszlény szövetkezés elsó feladatának tekintem egy keresz-tény közgazdasági politikának erőteljesebb hangsúlyozását és gyakorlati program\' elökészité-set. Nemcsak a kormányzati poll\'lkának, hanem a közgazdasági és kereskedelmi szervezéseknek Is zsinórmértékül kell hogy szolgáljon, a jövőben megvalósítandó tervben.
A magyar honvédség és a Horthy-inségakció.
Budapest, szept. 22.
(Saját tudósítónktól.) A honvédség isrnct s/ép tanújelét odla, mennyire egybeforrott n magyar polgári társadalommal. Mennyire érzi át annak szükségleteit és milyen késséggel igyekszik ezek kielégítéséhez hojzájárulni. Az orsíá-gos inségenyhitÖ mozgalom ügyében Belicska honvédelmi miniszter lelkes felhivásoan figyelmeztette n honvédség minden egyes tagját, parancsnokságait, csapaltesteit és intézményeit és felszólította őket, hogy a honvédség szerveze-ében rejlő szervezési és munkaerőket bocsássák a mozgalom rendelkezésére. Különösen, hogy adomá-nyok gyüjtéiénél, bto^ fuvarozásánál stb. működjenek közre. Álta lábtyj minden munkával, amellyel hivatásának elhanyagolása nélkül a mozgalom segítségére állhat.
Vitáz Nagy Pál gyalogsági tábornok honvédfőparanc*r.ók as*j»t hatáskörében szintén utasította nz egyes dandárparancsnokságokat, hogy teljes összhangban n mozgalom polgári vezetőivel és telje; odand.t.sal vegyék ki részüket a mo/galom támogatásából. A honvédség * főparancsnoka nem most adja első ízben tanújelét kiváló szociális érzékének. Mir « |mult év folyamán, mint miikolci állomásparancsnok, ő kezdeményezte és bonyolította le az in-iégeieknck oly módon való segítését, hogy a hideg beálltakor a lakosságnak n legénységi koiyhán naponta egyszer meleg ételt és különbö/.ő ruhaféléket juttatott.
Ugy értesülünk, hogy ezan felhívás nyonnn a honvédség körében szervezett gyüjtéi fog megindulni, amelyhez a tisztek hsvi illet ményük \'/,%-ával, n legénységi állománybeliek pedig 10 napi zsoldjuk kifizetése ntkalmáv«l 1 — 2 koronával fognok hoizájárulni. Ezen belül a bjjtársias összejövetelek, tiszti kaszinói sport és egyéb ünnepségek alkalmával felhasználják arra, hogy a jövedelem egy részét a mozgaiomn«k jut\'as«ák. Tudvs, hogy a honvédség tagjainak túlnyomó része nem bővelkedik anyagiakbon, különösen nagyra kell becsülni a nehéz megélhetési körülmények között ezt n szép áldozatkészséget. Követendő p.\'ldául szolgálhatnak ezzel a hazafi** és emberbaráti viselkedéssel azoknak a társadalmi rétegeknek, amelyek kedvezőbb anyagi helyzetükben eredményesebb áldozatkészséggel járulhatnak a »,ép mozgalom sikeréhez.
Világtörténelmi jelentőségű tanácskozások.
Páris, szepl. 22. (Expressz távirat.) Azoknak az eseményeknek, amelyek a mai napon Parisban történnék, fontos világtörténelmi jelentőségük van. -Délelőtt a francia kabinet tagjai a miniszterelnök elnöklete alatt miniszterlapácsot tarlanak, mely ben Kranciaország álláspontját fogják leszögezni a közel keleti kérdésben. Délután pedig a közeli kelet kérdésében meginduló tárgyalásokról fognak tanacskozni.
(7>
1922. szeptember 23
XAl.Al KOZI.ON 1
— A mogyéspUspök bórmn-uljn. Dr. Rott Nándor megyés-püspök idei őszi bérmautjál, mint annak idején mér jeleztük, a pnCM»i és keszthelyi alesperesi kerületekben tartja. A bérmálás szeptember 3 án Kehidán kezdődött és holnap Keszthelyen fog befejeződni, amikor a pütpök több napi pihenőié Sümegre fog menni. A psc*M ke rület minden községe iparkodott örömének külsőleg is kifejezést adni éa a nép szeretete sokféle kedvességben nyilvánult meg. A főpásztor minden egyes plébániát külön-külön felkeresett. Mindenütt a hála érzelmeivel# siettek kős»ön-télére. A félreeső és országutaktól, vasúti vonalaktól elzárt kis községek nem győztek hálálkodni, hogy a püspök nem tekinti szegénységüket, felkeresi őket és jóságos szivének áldását adja reájuk. A bérmaut valóságos diadalmenet $oll; a vaüásoj, hitét szerető néo örömének meleg megnyilatkozása. Lovas bandériumok tarkitották az őszi hangulatot és az állandó esőzés egyáltalában nem volt akadálya a nép Öiőme Ősrinte megnyilatkozásának. A psc«ai kerületben Vajda Géza zalaszentgróti és Kovács Károly pacsai főszolgabírók kisérték a főpásztor!, ki a kerületbe az egyes plébániákon kivül Zala-csányban gróf Batthyány Pál, - Misefán Bosnyák Géza. FelsŐrajkon özv. Vésscy Lászlóné, Zalaapátiban Krollcr Miksa apát vendége volt. Minden egyes plébániáról külön látogatásokat tett a püspök a kör-
nyékkelfföldbirtokotoknál, a jótékonykodó c»sládokn»l. felkereste otthonukban a polgárc*aládokat, meglátogatta a betegeket, mindé-
"* nütt áldás, öröm, hála kisérte lépteit. Külöjiösen megható volt azon kis kö/ségek öröme, nhol eddig helyben még rtem volt bér máins. A pacsai kerületben a kö vetkező plébániákban osztotta ki a főpásztor a bérmálás szentségét :
Kehidán 462, ZaUcsányban 581, Nemesrádón 292, Szentpéteruron 690, Zalaszenlmihalyon 718, Pacsán 433, FelsŐrajkon 453, Dióskálon 476, Zalaapátiban 706 volt n bé<-málkozók száma. A keszthelyi kerületben Sármelléken vette kezdetét a bérmálás. Ebben a kerületben is ugyanaz a lelkesedés, öröm kiséri a főpásztort, kit a keszthelyi járásban dr. Bottka főszolgabíró kisér. Sármelléken 522-en \'bérmál-koztak, honnan Szentgyörgyvárra hajtatott a püspök, kit kíséretével együtt Oltoy Guido negybirtokos látott vendégül. Itt n bérmálkorók
száma 225 volt.
k ~ Református Istentisztelet.
Folyó hó 24-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a református imaházban (Batthyánv-u. 16. az.) az istentiszteletet Vikár Ödön, a szombathelyi katonai körlet lelkésze vég/i, ugyanakkor Kádár Lajos nagykanizsai ref. vezető lelkész Keszthelyen tart úrvacsora osztással egybekötött is-tentisztaletot.
— Áthelyezés. A vármegyei csendőrkerületi parancsnokság Sza-konyi Ferenc, a nagykanizsai m. kir. csendőrséghez beosztott csendőrfőtörzsőrmestert Zalabérre helyezte át helyetles örspsrancsnoki minőségben. Srakonyi főtörzsőrmester több mint három éva tel jesit a nagykanizsai cicndőrségnH szolgálatot feljebbvalói legteljesebb megelégedésére.
Kemal basa fegyverrel érvényesiti Törökország igényeit.
Páris, szeptember 22 (Express távirat.) A Daily Mailt) szmirnai távirata szerint Pcllett tábornok, Franciaország meg-bízottja megérkezett Szmimába, Pellett tábornok tárgyalt Musz-tafa Kemal basával A tárgyaláson Musztafa Kemal basa követelte, hogy a legközelebbi napokban Madániában, a Márvány-tenger ázsiai partján hívjanak össze konferenciát, hogy megvitassák a helyzetet. Musztafa Kemal kijelentette, amennyiben a mudániai konferencia békés ulon nem ismerné el Törökországnak a tengerszorosokra és Tráciára vonatkozó igényét, ugy fegyverrel érvényesítené Törökország jogait. A török hadsereg már megtett minden előkészületet, hogy Konstantinápolyt és Tráciát birtokába vehesse. A konferencia másodsorban vitatná a kapitulációk kérdését, vagyis a Törökországban élő külföldi állampolgárok különleges jogait. Musztafa Kemal basa hangoztatta, Törökország a maga számára követeli a tengerszorosok szabad használatát, mert lehetetlen ez az állapot, hogy a görög hajók szabadon közlekednek a tengerszorosokban Törökország pedig nem kapja meg ugyanezeket a jogokát.
Pellett tábornok a tárgyalás befejeztével kijelentette a Daily Maily tudósítójának, hogy az a benyomása, hogy a török hadsereg minden áron birtokába veszi Tráciát.
— Az alispán értekezlete.
Jeleztük, hogy Bődy Zoltán aliipán csütörtökön néhány órai tartózkodásra Nagykanizsám érkezett. Bődy alispán felkereste dr. Sabján Gyula polgármcntert, kivel értekezletre vonult viss/a. Az értekezleten, melyen vitéz Bobest Mátyás ezredparancsnok is megjelent, megbeszélték a megyei Horthy-inség-akciónak Kanizsára vonatkozó részleteit és teendőit. Majd lementek a „Trarfcdanubin" gőzmalomba, ahol Fongor vezérigazgató élén a teljea igazgatóság - - köztük gróf Somsich és gróf Hoyos — fogadta az urakat. Pongor vezérigazgató az akciónak legmesszebbmenő támogatását helye/ie kilátásba n „Transdanuhia" részérő\', többek között ingyen tárolást, ingyen zsákkölc<önzés>, sőt gabonaelőle-gezést felajánlva. Az alispán köszönettel vette tudomásul a „Trans-danubin" igazgatóságának készségét és előzékenységét.
— Vároai jövedelemadóbi-xottaág letárgyalta már a kanizsai adófcUióInmlnrokol, most jönnek a járási adófelszólamlások sorra, melyek tárgyaláss valószínűleg e hó végéig fog tartani.
— A háxbaszourészosedes ról axóló vallomások szeptember 25-ig kell, hogy minden háztulajdonostól n városi adóhivatalba beadatssnak. Tekintettel, hogy az adóhivatalnak, mielőtt a z dseger szegi pénzügyigazgatósághoz felterjeszti, a vallomásokat fel kell hogy dolgozz-, a városi adóhivatal felszólítja a háztulajdonosokat, hogy a v.sllomási iveket 25 ig minden körülmények kö\'ött szolgáltassák be, mert 25 tői kezdve tisztviselő ket fog kiküldeni mindazon háztulajdonosokhoz, akik a felszólításnak nem feltek eleget és ezek a tisztviselők a helyszínen töltik ki a vallomási iveket. A városi adó hivatal tisztviselőit természetesen a késlekedő háztulajdonos kőltaégére fogja kiküldeni.
— A aánczi bérgazdaság-bon a harmincnyolc katasztrális hold kisajátítása ügyében a város felirt az Orszógos Főldbirtokren-dező Bírósághoz.
— Derült idő. Mindenünnen d rűll, enyhe időt jelentettek. Az Időjár*stanl intézet szerint továbbra is száraz, derült időjárásra van kilátás.
— Zaidóujév. Izraelita po\'gár-társaink ma tartják uj4vi ünnepét. Az ünnep tegnap, péntek este kezdődött, mely alkalomból az izr. templomban esti istentiszteletet tartóitok. A mai istentisztelet délelőtt lesz megtartva.
. — A rendőrök fogják agyonlőni a szabadonjáró kutyákat.
Tekintettel a mindgyakrabban előforduló ebveszettségekrr, a hatóság a veszettség terjedésének meg* gátlása végett n legerétyes-bb in-tézkfdéseket fo»\'ja élelbelépietni. Wolíí városi állatorvos lapunk munkatársa előtt kijelentette, hogy a lakosság biztonsága érdekében ha még egy veszetlségí marás előfordul, kénytelen lesz a veszettségi járványt deklarálni, mely esetben a hatóság az összes kutyák és talán a mac«kák kiirtását is fogja elrendelni. Ettől függetlenül a város po\'gármestere átitt az államrendőrséghez, amelyben felkéri, hogy a rendőrőrszemek láttassanak el megfelelő töltényekkel és minden szabadon futkozó ebet a helyszínen lőjje agyon a rendőrőrszem. A töltények fedezésére a polgármester ki is utalt egy összeget.
— Elsikkasztotta a más pénzét. Kóbor Anna, egy nem egészen normális maróci leány 4100 korona összes megtakarított pénzéi ét«dta Molnár János nagykanizsai lokosnak, hogy őrizze meg számára. Molnár János azonban alig hogy kezébe kapta a pénzt, a vele háztartásbsn élő nővel a kanizsai korejmákban elmulatta. Szakonyi csendőrfőtőrzsőrmester. aki ez ügyben a nyomozást végezte, Molnárt szabadon engedte, de az ügyet a kir. ügyészséghez áttette, khol sikkasztásért fognak Molnár ellen vádat emelni.
— A mező tol vaj láaok az utóbbi hetekben oly gyakoriak, hogy a rendőrség kihágási osztálya naponta 15—30 ilyen tolvajlási esetet kénytelen tárgyalni. A kisebbeket rendesen pénzbirsággal sújtják, de a legtöbb esetben, a termények mai árai melleit (kukorica !) bizony az ügyet az ügyészségre leszi át. A bíróság azután n mezőtolvajt nemcsak pénz, de majdnem minden egyes esetben szabadságvesztéssel is bünteti a mezőtolvojlások elkövetőit. Hogy azonban ennek a tűrhetetlenné váló és napról-napra szaporodó
tolvajlásoknak valami módon eleje vétessék, a rendőrség n homály beálltával polgári ruhába öltözött rendőröket és detektiveket rendel ki, akik a beálló sötétségben erő-».e\'i vigyázni fognak arra, hogy senki ne vámolhassa meg a föld terményeit. A szolgálatban levő polgári ruhás rendőröknek és de-tektiveknek fegyverhasználati joguk van, ami a sötétségben nagyon is indokolt.
— Szaporítják a jövedelemadó felszólamlás! blxottaágok axámát. A pénzügyminiszter a jövedelemadó felszólamlás! bizottságok azámál Zalavármegyében szaporítani akarván, a zalaegerszegi pénzügyignzgatóságot javaslatételre hívta fel. A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság azt javasolta a pénzügyminiszternek, hogy az eddigi nagykanizsai, zalaegerszegi, tapolcai és keszthelyi bizottságokon kivül egy nsgykanizssi járási és letenyei járási bizottságot állítson fel Nagykanizsa székhellyel, smely szintén Mérő Géza m. kir. pénzügyi főtanácsos vezetése alá kerülne, természetesen a nagykanizsai fdszólamlási bizottság fennhagyása mellett, — mig a másik bizottság Sümeg azékhaílyel a zalaszentgrótí és sümegi járást foglalná magában. Kolbenschlag Béla főispán már hozzá is járult a tervhez és most csak a pénzügyminiszternek a hozzájárulása szükséges. Azonban kétséget nem szenved, hogy Kállay miniszter jóvl fogja hsgyni a pénzügy-Igazgatóság javaslatát.
(x) Esküvő. Lapat József és Bogdán Lujzika ma déiután 5 órakor tartják csklWójükot a helybeli plébánia templon.bsn.
— Elfogott betörő. A budapesti rendőrfőkapitányság értesítette a nagykanizsai kapitányságot, hogy Horváth Gyula 23 éves ro-voltmultu, nőtlen cipészsegédet, egy nagyobbszabásu betörés elkövetése után Budapestről megszökött. A telefonértesítés vétele után a kanizsai detektívek azonnal keresésére indultak a jeles cégnek s pár óra alatt sikerült elfogni és a kapitányságra elŐállitani. A betörésből származó ruhanemÜek egy részét, valamint az eladott tárgyakért kapott pénzt a delekliveknek szintén sikerült megszerezni. Horváth Gyula isníeretes emjjer a kanizsai államrendőrség előtt. A mult évben egy betöréses le pást kísérelt meg a nagy reményekre jogosító fiatalember, akkor azonban szintén rajtavesztett, mert in llagranti érték és ezért néhány hónapi tanulmányútra küldték c kanizsai\' fogházba. A kanizsai rendőrség telefonon értesítette a budapesti főkapitányságot a H*renker" elfogásáról és most a rendőrségi fogdában várjs Horváth a pesti detektívek érkezését, akik majd felkísérik a budapesti főkapitányságra.
Tani tó választás. A veszprémi rk. iskolsszék az újonnan szervezett férfitanitói állásra Kauzli Dezső csatári tanitót és okleveles kántort választotta meg szótöbbséggel.
— Az ecet tájékoztató ára.
Az árvizsgáló bizottság elnöke az ecet tájékoztató árát újból megállapította. A rendelet a fogyasztói árt literenként, palack nélkül, forgalmi adót is beleértve, a következőképpen állapította meg: 10 százalékos ecet ára 67 korona helyett 82 korona, 6 százalékos ecet ára 40 korona helyett 49 korona, 4 százalékos ecet éra 14 korona helyett 33 korona.
;
ZALAI KÖZIiONY
1922. azepteinhcr 23.
— A jugoszláv hitelesítések.
Ax S. H S. I irályság lövetsége közli, hogy a inai naptól kezdő-dóleg » hitelesítéseket ismct a követség ^ndrássy ut 114. srám alatt levő helyiségében fogják intézni. Mégpedig vasárnapok é^ ünnepnapokat kivéve, n?-ponta 12 ét 1 ór« kőzö\'». A térvényért 3. n hitelesítésért 10 .n>ny dinárt kell fizetni. E?v -rany dinár jelenleg 440 magyar koron.i. \'
— Vesxettaégb«»n egy flnt«I leány meghalt. C<ak nemrégiben történt, hogy n felvidéken, Lőcsén egy fiu veizett ebm*ré$á-nak lett borzalmán végű áldozat*. Most egy ujabb esetet j-lenlenek lapunknak .a Szepeaségbő\'. A *av-niki csősz lutyája hetekkel ezelőtt megharapta gazdájának egész csa ladját. A csősz agyonütötte i kutsát és elvitte a levágot f/jét Hubnca^k cseh állami állatorvoshoz, hogy vizsgáltassa meg, nem volt-e vesxett ax állal. A cseh állatorvos kijelentette, hogy szó sem lehet veszettségről és a kutya fejét át sem vette. Az eset után, most 48 napra kitört a veszettség a csősz 20 éves leányán. A leány borzalmas kinok közölt meghalt, a család l«gj«tl pedig felszá|\'ilotlák i» prágai P.isteur inlézetb-. A felvidéki magyar, közönség körében igen nagy ax elkeseredés az ujdon-sült cseh hatóságok ilyetén lelki-isrnerellenségr miatt.
- Holttányilvánító sok. Aki nz alább megnevetettek el\'t»>en-létéről, haláluk kö. ülményeiről vagy « holtnak nyilvánít ás szempontjából fontos egyéb körülményekről, igy külőnöarn hhóI tud, hogy nz eltűnt a hirdetményben jelzeii időn tul még életben volt, azt a hirdetményt kibocsátó zaloegers.egi kir. járásbíróságnál jelentse be. Sorok Ferenc | zalabéri földmives, oki 1897 ben született, S Lsjos és Já-modics Cecília fia, a 48. gyalog ezredből 1918 októbr, havában eltűnt. Bollrt István ormóndlaki földmives, aki 1883-nan születeti, B. József ca Takács Erzsébet fie, Olas* Mária férje, a 48. gyalogezredből 1915 május hsváhan a .szerb harctéren eltűnt. Zakó Vendel lentikápolnai fö\'dmivea, aki 1880 ban született. Z. István és Hajdú Róza fia, Z. Ilona férje, a 20. honvédgyalogezredből 1914 október haváb-n eltűnt. - C igler Gyula pakodi földmives, oki 1886-ban született, Cz. Alajos és Kovács Teréz fia, Bedi Margit férje, n 11. huszárezredből orosz fog "Ágba esvp
1QI7 Anrii;. U,-.: L-lxl. L I.\'
Az antantállamok Ausztria érdekében.
600 millió arany koronát kap Ausztria.
Becs, szeptember 22 (Saját tudósítónktól.) Az antanl-illamok Ausztria gazdasági szanálása érdekében a következő intézkedések megtételét tervezik. Franciaország, Anglia, Olaszország, Csehország, Belgium és Sweiz jótállása mellett 600 millió arany koronát utalnak ki Ausztria számára. Azonban Ausztria ncin léphet unióra sem Olaszországgal, sem Csehszlovákiával. A nagyhatalmak biztosítják Ausztriának ugy politikai, mint gazdasági .függetlenségét". A kölcsön felhasználósát illetőleg a népszövetség főtanácsa fogja az ellenőrzést gyakorolni.
1917 ápiilis 15-én hősi hnlAlt halt! Adrnvecí József bocfóldci ff«/dn-sígi cseléd, .lei 1888-b.n Csici-borsokon srülctett, A. Jinos ís Vörö. Anno fi. „ 20 honvéd gy.losezredből 1915 február h.vá-b.n a szerb harctéren eliünt.
— Kv.ziil a vá,.itörvé«zy. A m.gy.r, vámpolitikai központ áltsl közel egy évi munkával dolgozott önálló magyar vámtarifa tervezet alapján . pénzügyminisztérium .z \'uj vámtörvény javaslatét is rlké-szitette \'már , „t most küldötték meg az öss.es kereskedelmi ét érdekképviseletnek hozziszóUs végeit. Az uj vámtörvénytervezet tu-lajdonképrn csak általános elveket, kereteket és ko Utozásokat állit lel. A részleteket . villózó közgazdasági és világgazd.sígl helyzet szerint külön végrehi-jtí.i utalásokkal fogják szabályozni A vám törvény javaslaténak az a főirány elve. hogy i. magyj, vámjog akként tegven szabilyove, hog* az a-z utóbbi évtized-k kereskedelmi (ej-
lőd\'sével lépést tartson, anélkül azonban, hogy a mai helyzetre berendezkedett közgazdaság nagyobb rázkódtatását el lehessen kerülni.
— A külföldi honosokhoz.
A rendőrkapitányság felhívj* n váios területén t.-utózkodó kü földieket, hogy útleveleik bemutatása végeit folyó hó 2> én és 26án délelőtt n lapít ányitág kilences számú .szobj jib.>n j.-lenj:nek tneg. A/ok, akik önhibájukon kívül útlevelet benxere/ni nem tudtak, tartózkodási enged-lvük meghosszabbítást. végeit erkölcsi bizonyítvány -nyal, családi okmánvokkal a bel-ügyminisztei hex címzett kérvényt nyujlsnnak he, mert tartózkodási engedélyük lejárta után tneghosz-szttbbilva ncin lesz. Szakmunkások n fenti kérvényhez még\' az ipsj"-felügyelőség szakvéleményét is csft. tolj.ik oly értelemben, hogy munkakörük magyar munkással nem pótolható és ittinarodásuk kö«ér deket képez. A kérvények október hó 5 ig benvujtandók teljeten felszerelve 5 20 koronás okmánybélyeggel ellátva. Aki r. rendelkezésnek eleg-t netn tesz, ellene a ki utasítási eljárás lesz folyamatba téve.
— Rendezik a hadirokkantak eilátÓMÁnnk kérdését. A hiv.-.talos lapban utasítás jelent meg a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák ellátásáról szóló rendeletek végrehajtásaképpen. Kimondja a rendelet, hogy ellátásban részesül minden msgyar állampol gár, akinek testi, vagy szellemi épsége nemhivatali katonai szolgálat alatt jelentékenyen csőkkent. Ugyancsak rl\'á\'ást kap a nemhivatásos katonai szolgálat alatt meghalt magyar állampolgár özvegye és ár váj s. A rokkantjáradék évi ökszege 25-50 százalékos rokkantság esetén 1200 korona.
50—75 százalékosoknál 2400, 75-100 százalékosoknál 4200, a kereken 100 százalékosoknál pedig 4800 korona. Az özvegyi járadék összegét évi 2*000 koronában állapították meg.
— A Miiv. forgalomba helyezi a IV. osztályú vaauti kocáikat. A Mnv. legújabb ái u tarifájában már fel vannak tüntetve a IV. kocsiosztály tarifái. A IV. osztályú kocsikat azonban technikai okokból minde/ideig nem hozták forgalomba. Mint értesülünk, a Miv. igazgatósága most azzal a tervvel foglalkozik, hogy forgalomba helyezi a IV. osxtalyu koedkat. Az eddigi terv szerint egy vagonba lócákat szerelnek föl, kályhát álli-Unuk bele és kész lesz a IV. osztály.
— Eredményes kiaértéa. Parisból jelenlik : E*y ineinzi keres kedö megakarván győződni vevőinek lelkiismeretességéről, őrletében elhelyezett azáz kis csomagot olyan helyeken, ahonnan azokat könnyen
ejjghetcti lofn*. Huszonnégy óta alatt ellopták mind <s száz csomagot. decira az állandó megf gye-lésnek és szrmmeltartásnak. — A megfigyelés szét int n tolvajok között volt: 48 fiatal leány, 37 asz-k/ony, 6 férfi és 9 gyermek. Tanulság : a gyöngébb nem most i«, mint Éva anyánk idején, nem képes ellentállni a kísértésnek.
— Ar orvosi tudomány. Egy fiatal londpni orvosnak Bedfoid Russelnek sikerült egy toiokgyik-ban elhalt fiatalembert — akinek suivvc«é«e félóra óta nem működött már 27 órá/a éfetre ke/teni. A svivverés különbö\'/ő kísérletek után újra működött 28 órán keresztül, de az ember már nem nyerte vissza eszméletét. Az orvosi vívmányok terén cz óriási lépést jelent.
— Négy hónapig gyártott egy hamis ötvensxokoloat.
Pozsonyból jelentik a vZoloi Köz-löny"-nek : Érdekes pénzhamisitási pert tárgyalt nemrégiben a pozsonyi törvényszék. A vádlottak p9dján Ráska N.ároly 4Jí éves bazini asztalos és felesége \' ü\'tek hamis őtven.izokotosok gyártása és forgalomba hivatala miatt. A hamis bankjegyeket Ráska „gyártotta" és a felesége hozta forgalomba u bazini hetivásáron. A himisitás o.\'Onbjn olyan primitív volt, hogy azonnal lefogták az asszonyt. — Három darab ötvenszokolost és egy dar^b hamisított hu»z. szoko-lo«t találtak níla. Ráska Károly minden gép nélkül csinálta a pénzt. Ecsettel festette, pingálta hosszú időn keresztül. Egy őtvenkoronás elkészítése — saját bevallás szerint — négy hónapig tartott. Ráska beteges ember, aki kereset nélkül vo\'t és igy akart pénzre szert\'tenni. Mindkettőjüket hut—hat havi börtönre Ítélték, de az asszony büntetésének végrehajtását felfüggesztették.
— A román trónörökös ho zomány-alapítványt tett. A
Középeurópai Kurírnak BukoreM-ből jelentik: Károly román trónörökös és neje házasság kötésük emlékére 300.000 leies hozomány alapítványt létesített, amely összegből száz olyan fiatal pár kap három-háromezer leies hozományt, okik_ a mult év februárjában a trónörököst\' nász hónapjában kő töttek szintén házasságot. A horo-mányt a vármegyei prefekturák osztják ki a jelentkező igényjogosultak között.
— A szerelmes káplár, aki megcsókolta a rendőrfőnököt. Newyorki lapokban olvassuk: A West Poiot közelében fekvő ligc lek sétára hivó nyugalmát régóta veszélyeztette már egy csókszomjs.s kftplnr, ki az ott nyaraló és az erdőkben sétáló fiatal leányokat meglepel黄erüleg támadta meg és csókjaival flRnozta el. A kis
assronyok a rendőrségre mentek panaszt tenni, de mivel a rendőrök a titokzatos káplárt megit.
lálni nem tudták, á rendőrfőnök női ruhába öltözött, selyemharis. ny.it, női cipőt és kalapot vett magára és miután kifestette ma-vát, felfedező u\'ra indult a ligetbe. Hirtelen forró csókot érzett az arcán a rendőrfőnök, de erre ő stokkal kevésbé gyengéden reagált, amennyiben öklével az ismeretlen udvarlő orcába suj\'o»t * letartóztatta. — A Highhlands-Fnlls ban székelő törvényszék előtt a gáláns káplárt ezerdollár büntetésre ítélték és aztán szabadon bocsátották.
— Hadirokkantak, hadiözvegyek éa hadlárvák oraxágos pártja ho\'nap, vasárnap délután íé\'négy órakor fontos gazdasági értekezletet tart a Rozgonyi utcai iskola tornatermében
— A dunagőxhnjóxnsi társaság utolsó hajójárata. Mint velünk közlik, Wien—linzi személy-h»jó viszonylatban nz uto\'só h^jó Wienből szeptemlftr 23-án. Lin»böJ_J szeptember 26-án indul. A Molk-Kremsi helyihajó járatok mindkét irányban október hó elsején meg-szűnnek. — A Linz Engelhartzelli helyihsjó viszonylatban n nyáii menetrend mindkét irányban szeptember 24-én megszűnik. Szeptember 26-tól hetenkint három járat. A Wien olatli személyhajó forgalom teljességében további intézkedésig
a most érvényben lévő menetrend .szerint változatlanul fennmarad.
— Egy kakaa, amelyik tojást tojik Londonban mo*l tartották meg a tyukkiállitáat, melyen ezernél több tyúkot állítottak ki. Ezek között helyei foglalt egy csodakaka*, rmely egyetlen a maga nemében és ennek nz egyedüli-valóságának köszönheti, hogy fe|*73>. vették a legkiválóbb tyúkok kiállításába. Ez a kakas tojást tojik.
Ez a természeti csodaszámba menő átalakulás a nyár folyamán állott be, ozóta óriási barna tojásokat tojik. A kakas, dacára ennek a sajátságának, minden diszét magán viseli kakasi méltóságnak : taraja sarkantyúja és pompás farktól!*\' vannak.
(x) Uránia t Jön Zéxé.
— A gyávaság gyógyítható, Egy angol lapban olvassuk, hogy Charles L. Mitt chikágól egyetemi tanár műtét u\'ján bátor embert csinál a gyáva emberből. Az amerikai tudós azt állítja, hogy mivel a gyávaság érzete vese fölött levő mirigyekben fészkel, ezeket rigyeket kell operálni és a műtét után az eddig gyáva és szorongó érzésű ember megvált&»4e, a szive bátrabban dobog, a vese erőtelje sebben lüktet és egy ctapásra bátor ember lesz a megoperáltbóL Aki tehát érzi, hogy félénk termé s/etü, de mégis elég bátor arra, hogy a műtétet kiállja, az aiessen Amerikába és operáltassa ki gyávaság mirigyeit h tudós Charles L Mitt tanár ur által és mint félelem és gáncs nélküli lovag Fog távozni a műteremből.
(x) Szombaton és vasárnap kerül bemutatóra a Világ mozgóban „Az élőhalottak* cimü nagykoncep cióju, trükkökkel, bravúrokkal tar*i tolt amerikai kalandordráms, melynek különösen méltánylást érdemlő egyik jelenete olyan hatalmas méretekben is nagyszabású bravúrt mutat, Mii lycn eddig még ameriksi filmen sem volt látható. Ezenkívül a világhírű amerikri komikus, Fridolin felléptével, amerikai burleszk is vászonra kerül
:
1922. sicpleml^r 23.
ZALAI KÖZLÖNY r
Társadalmi élet.
I
— Az Országos Katolikus Szövetség tudatja, hogy a XIV. katolikus nogygyüiésre a vidékről vasúton felutazók részérc az Államvasút, Déli vasút, Győr—Sopron— cbenfurli vasút összes vonalaira féláru jegyet biztositottak. Kérik tehát a nagygyűlésen résztvevőket, hogy n kedvezményes vasúti j$gy megváltására jogosító igazolványt küldjék fel a rendezőséghez. Budapest, IV., Ferenciek-terc 7. sz. 111. lépcső.
— Szántó Menyhért előadása. Má délben varosunkba érkezik Szántó Menyhért miniszteri tanácsos, a népegészségügyi muzeum igazgatója és előadást fog tartani este G órakor a Rozgonyi-utcai tornacsarnokban .Küzdelem a népbetegségek ellen* címen. Szántó Menyhértet őszinte szeretettel köszöntjük városunk falai között. Nem a napi politika hősét köszöntjük benne, hanem a csöndes, de szívós munka emberét, aki egész életét — a magyar előrehaladás eszméjének szenteli. Az ő nevéhez fűződik az otszá-gos Népegészségügyi Muzeum megszervezése, az ő nevéhez fűződik a nagykanizsai népegészségügyi kiftlli lás rendezése is. Nyomatékosan felhívjuk olvasóink figyelmét Szántó Menyhért előadására ós reméljük, hogy Nagykanizsa közönsége tudni fogja kötelességét. Az előadás teljesen díjmentes lesz ós vasárnap délután meg fog ismételtetni.
— A népegészségügyi kiállítás nyitva van naponkint délelőtt 8—12*jg-~Ós délután 2— 7-ig Min. denki nézze meg a tanulságos kiállítást és menjen el a mai előadásra 0 órakor.
— Magyar orvosok és természetvizsgálók keszthelyi gyűjtése. A magyar orvosok és icrmöszcivifSgálfSk keszthelyi vándorgyűlésének tagjai Keszthely város
, közönsége részéről tanúsítóit nagylelkű előzékenységének viszonzásaképpen egy alkalmi gyűjtés eredményét, 12.000 koronát ajánlottak fel Reischl Imre városbírónak Keszthely-város valamely kulturális céljára. Az adományt a keszthelyi szegénysorsu iskolásgycrmekek felruházására fordították.
— Gyorsan —- mielőtt baj
lesz. Egy csapzott hajú, lihegő etn ber rohan be az egyik pálinkámé-résbe:
— Kérek gyorsan egy pohár konyakot — szólt lelkendezve — mi előtt még baj lesz . . .
A kiszolgáló egy másodperc alatt töltött egv pohárkával. Az izgxtott ember pedig mohón kiitta.
— Kérek most gyorsan egy po hárka köményest, — mielőtt baj lesz!
A köményest is megitta.
— Az, Istenért, mondja már meg,
— kérdezte kíváncsian a pálinkás — milyen bajtól tart?
—. Milyen bajtól ? — felelt mos: már némiképpen megnyugodva az izgatott ember^ — Attól, hogy kidobj mert egy fillérem sincs ...
Gyapjú kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
Aranyat, ezüstöt és brilliánsot legmagasabb napi áron veszek. Kopár A. órás és ékszerész, Nagykanizsa, Deák-tér 12. sz.
(x) Uránia. Szombaton és vasárnap az óriási erejéről és széditó cirkuszmutatványairól híressé vált Albertinivel a főszerepben : „Atléta-király" artista dráma 10 fejezetben.
(x) Vadászfegyverek, töltények lego\'csóbban Szabó Antal fegy-verkereskedésében.
nagy-Fülöp
(x) Uránia: Jön Zézé. (x) Imakönyvek az izr. ünnepekre kaphatók Fischel Fiai könyvkereskedésében.
Divatcikkek, ftyapju kötött kabátok, gyermekgarnltnrák, férfi fehérnemflekGrönberger cégnél Főnt ll«Sugár-u. sarok.
(x) Az Uránia szezonnyitó parádén előadása „ZézéM lesz.
Regénycsarnok.
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 11
A Ziilat Koxlüny szimata itta Havas Zsigmond Tipson egy ideig a vérmosta padlót vizsgálta, majd egyenkint megnézte a bútorokat, sőt egyiket másikat el is mozdította » helyükről. Nyilvánvaló volt, hogy keres valamit.
— Itt van a rendőrség orvosa is I — kiáltott be a folyosoról a fel ügyelő.
— Az ajtóbnn egy magas úriember jelent meg, nki mikor meglátta az újságírót, azonnal kezet fogott vele, mint régi ismerőssel.
— Kérem, doktor ur, a hullához egyáltalán nem nyultunk, tehát ugy találhatja, amint a gyilkosság után végigzuhant a földön . . . Hogy gyil kosság történt, azt f.z első szempillantásra megállapíthatjuk.
\'— Ugy van. véletlen szerencsét\' lenség vagy öngyilkosság ki van zárva. Dc nézzük csak . . . Kötül-belül 40—45 éves fétfi « meggyilkolt, ruházatáról és bőréről megáll*, pithatjuk. hogy »7. alsóbb néposz lályba tartozott ... A holttest már hideg, tehát jó pár órával ezelőtt állhatott már be a h*lál ... A fejen egy tompa lárgytó! eredő ütés, a halai rögtön bíáílt, mert a csap-.s hatftlos volt ... De ezek a rémes sebhelyek mitől eredhetnek ?
— Már érj, is gondolkodtam ezen,
— je\'eniette ki a felügyelő — mintha n gyilkos n «ett elkövetése után le-fosztotta volna a bőrt és a husi nz éMozxt testéről . . .
— Nagyon helyes, felügyelő ur
— mondta az újságíró és leült egy székre. Cigarettára gyújtott és elgon. dolkodott. — <v gyilkos semmi kü tülmények között sem tette ezt, mert ezek a mély sebek nem embeitól származnak . . . Körmöktől, emberi körmöktől, semmi szin alatt sem ..
— Egyes helyeken éles fog-»k nyo mát lalalom a holttesten ! — kiáltott fel az «-rvos a vizsgálat közben .
— Érdekes, érdekes, lássuk csak 1 Éi tényleg, állat, állati fogak, ez már vulami . . .
Az újságíró felugróit, eldobta a cigarettáját Ós fel ós alá szaladgált a sr.obáhan.rtAztán megállt és igy szóit:
— Én már azt is megmondom, hogy milyen állat volt itt a szobában ma éjszaka ...
Az emberek egymásra nó- tok és figyelték az újságírót;
— Igen, csak tigrisről lehet sió. De még sem ...
— A detektivfelügyclő percről-percre izgatottabb lett.
— Miből gondolja?
— Várjon csak, rvgtön megmondom, csak egy kicsit gondolkodnom kell . . . Annyira felizgatoti ez az ügy, hogy a gondolataim százfelé kalandoznak ol . . . A tigrisnyom nagyobb ennél, nagyobb . . Hál
mirői lehelne akkor szó ? . . . Csak találnék valami más nyomot is . . mert iu van nz egyik m-Mpó, itt pe dig a két hátsó lábának egy egy lenyomata a vérben . . .
Elővett egy nagyító üvegei és óva tosan vizsgálta a padlót ós a holttestet . .
— Meg van!
— Mi?
— Két szőrszál . . . Ó. ez nagyon érdekes . . . Ez egy . .. egy puma szőrzetéből való . . .
— plutu?
— Igen, puma! Még hozzá egy elég nagy példAny, egy diszpéldmy. Egy fc\'is conolor . . . Ismerem na g\\ón jól, hisz nagyon sokszor voltam délen vadászaton . . f Vörösessárga, kisfejü, sörénye ninewn . . . Nem olyan vérengző, mint az oroszlán, hz embert nem támadja meg, de ha idomítják, azt les/, amit p--rancso\'nak neki . . . Hogy a cso ilába kerüli ide a külvárosb » ez az állat? . . .
E^ben a pillanatban Paddingion eg>ik de;cktivjc tépett a szobába és jelentette, hogy a kihallgatásokat befejezték. A szálló minden lakóját kihallgatták és a második emeleti lnkók nem sokat tudnak. A 39 es szol*a, amelyben a gyilkosságot cl követték, több napig állt üresen, úgyszintén a szomszédban levő többi szoaák. A második emeleten egye dih egy \'öreg*ügynök lakik, aki icg nap este, mint rendesen, hét órakor jött hiza és rögtön lefeküdt. Az éj szaka folyamán semmi zajt nem hal-\'ott, egyszer sem ébredi fel, mert mélyen szokott aludni
— Ez fontos körülmény — je-gyeite meg az újságíró — egyszó v«l az egész emeleten csak egyedül ez «tz ember lAkott ós taitózKOdott a/ éjszak* folyamán ?
— A/% nz embert é;» is ki fogom hallgatni, hAiha többel tud majd n« kem mondani — mon.ltn h\'rieU n felügyelő.
— Azt hiszem, nem fog töl-bet megtudni tőle, mert én axznl az c literről már beszéltem. (Folyt, köv.)
Lapzártakor érkezett
A kormánypált értekezlete.
Budapest, szept. 22 (Fóvá rosl szerkesztőségünktől.) A kor mánypárt a jövő hét szerdáján értekezletet tart, amely Jrinl éppen a keresztény koncentráció szempontjából Igen nagy érdeklődés mutatkozik.
Klsőlépéa a német-oarlrák n.övoliég felé
Augsburg. szept. 22. (Saját tudósítónktól) A szocialista párt kongresszusán dr. Radrgruch kijelentette, hogy alapos kilátás van arra, hogy az osztráknémet szövetség terén megteszik az első lépési azzal, hogy közös német-osztrák büntető-törvénykönyvet fognak kiadni.
Polgári protektorátus i Marokkóban.
Berlin, szept. 22 (Saját tudó-silónktól.) A spanyol kormány Marokkóban a polgári proteklo rátus behozatalát rendelte el.
Közgazdaság.
Budapesti szctkesztfaégunktól.
Ma sem volt egységes a tőzsde Irányzata. A spekuláció tartózkodott a bankpapírok vásárlásától és egy-két bankrészvény kivéteHével többinek magas árfolyama esett. A malom-piac forgalma eleinte nem öltött nagyobb méreteket. A bánya és téglagyári értékek, piacán Ismét élénk volt a forgalom Főként szénipari értékeket keresték. A vaspiacon egyes értékekben élénk forgalom fejlődött ki. A fapiacon ma a Llchtig-részvények Iránt mátatkozott érdeklődés. A gabonatőzsdén ma aiig volt forgalom. Kevés kínálat és csekély kereslet mellett nem tudott erős üzlet kifejlődni. Mindössze 2 vagon buza eladását eladását jelentették be
Valuták . Budapest, szeptember 22. 4
Nnpo\'eonlKöO, font 11125 114*5 DolUt21.00-2570,Fmncia frank 1Ö0-Ö5, Márka 192-210, OUs« líra 105-10, Osxtrik kotorni 3"10-3\'2«\' Loi 1575—1676, Sscokol 77—Hl, Svájci frank 47U-85, Dinár :\'.080 - 3240, Lengyel márka 3»>-3.<, .Hollandi forint 970-ÖÖ5, Belga frank 10—185, Léva —.
Devizák: Amsterdam —•--, Koppenhága 524— 534, Krisitlinla 40300—40400, London — Berlin ——, — MUano — Piris
--, Primt —•--Stoekholm 083-078,
Zürich--,--Wien--- —
Zágráb 770-810,-New-York ----Varsó
-•—, Bukarest ——. Soft* \'
Zürichi zárlat:
Cetlin 38 Amstec.lam —, Hollandia 207 5, Sow-York 535-5, — t.ondon 23G9 , Péris 4070, Milano 2252, Prága 1700, Hu«U-pcst Ti, Z*Krác 182, Varsó 7, Wlon 7 -5, Sx .ria 320, Osstrák bóiy. 8 7
Termény Jelentést
Buta (Tiszavidékit 10000 -1\'>050, egyet-09 \'50 10000, rots 720<V-250, takarmány árj>a 0ü00-fií»M) sór&rpa 7100-400. zab (I4\'j0-U800, tengeri —.—, repce I55u0-lOftOO, korpa 5010 5100, kiíles--.
Budapesti állatvásár:
M irh*hus !. r Részben :t|0 -380, hátulja 3 <0—345, eleje 3Xf 30\', II r. egésiben 210—28 -. tiitulja 240-305 elej* 17Ü-20". Növcn lck m«h..: I. r. ereszben 215—245, borjú (ólrttt btírb) 310-300, Készlet: Sanyiimba 403, eUdís 421, Kövendík matlis 2 , eladás 20, borjú íf., eladis 41. Marha-|..*,r 4t.»—445, borjub\'u 70D 7->0 Itüka 2S0. K\'mUs 210, Ksggyo lí.0 »5\'>. ,
Sertésvásár:
Felhajtás 700, F.lkett délig .V>\\ t>roR , Közép 410 -405, I rendú Zsír 72", Szalonna «lf>, l.ch. hus 350.
4 Értékek:
Magyar hitet ft900, Oizirak hitel HíiO, Hazrd 1650,Jelzálog 425, Le-•svámitoló 24o0, Kereskcdeln-.i Bank 35 OCO, MaKyHf 0las7- .^eocsini 51 000. Drasche 28 500, Á\'talános szén 142 000, Sz^zvári 34.000, Salgótarjáni 75.000, Urikánvi 67.000. Rima 16200 Schllck 7400, Cutt\'»ann 12500, N^í-ici 63000, Danica 11900 KlotlJ 9900, Majtyar cukor 158.000 Adria 38500, Atiantika 6650, Ki-rályső.\' ÖÖOO, 8\'>snyák-Agriir 2900, LiptAk 2550, Phóbus 4050, Vasm. Vilhmos 9700, Gizella 11000. Kon kordia 15.800, Dili vasat 9200.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
Felelős szerkesztő Benedek Rqptó.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. i.pfplcmb-1 23.
Apró hirdetések
•«U*< >0 >1AI( 90 korona. vastagabb bellivel • aaiIeW Iliink ilnfltn aaAmlU.tnak. AlUtl k«rv«Akn«ik AO .iliatUk *r«o*«<im4r.r.
|rtna<"4Mlcl4. Vfl » Tiuotr
n n jírtaa r<y»««rti f o«nwk-M\'W<Í!i) aki ro-lt«l « hlituUa-
Jó liAalko.il M«t»«r
• vAgAa hA!*,«V « Dint Sllluly. .
I1-1I..IA...W nKy»ln.*l.oí CakMcra4 liai»»i-.«tA fia <4 mtf j«(*Wkk>l fclvíltlilr • lUotl Hial04ÍI« TiruUg D»lk-K». Nfpl«k>r«k bátyi-
JíkmWm <Uk»l1 10 -11 ín k6ii«i }-•■
il*tx>k »UJ61. Cím a
I tiiyth
Csiaouo bjlOfOvOlt. kölíab<]ár«lu. libilNtguto) srobil kmnk. (úniktl * kiatfótihrililba kérek.
II Aley«<k: tUAktld. j6me{jc!ei><»6 helybeli uii-ml<r IIUrvíA iimerttitfM krrcai oly l»!l«mf. rMj •cki*»fl, fe». utMfcnM*. kirrl wabadxJrjíl tl\'Allheint. Ixvckt ,,Aphiodiir" ;rHt»rc > ki,dóba.
ü .XcU\\««l és keili
magvak
«\'s«l lésre
Tengeri, árpa, zab
olajok és kenőcsök
kaphatok :
Ország ás Widder cégnél
Nagykanizsa, Crzzöbel-tér 10.
Férfi és női szövetek
ruhára és costíimre
min.Icii lílo/ > **ir>ekben
Női divat-vele ur ok
, x kabátra és
Óriási N. ruliákríi
választékban
raktárra érkeztek
ARGENT JÁNOS
ŐSZI ÚJDONSÁGOK
Kisfaludi és Krauíz divatnagyaruhazaba
az „ARANY KAKAS"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Férfi-kabát, doublé-szövetek
l«gfinom»bh minőségben
Telefon
374
Nagy választék:
Ngi penziókból, doub\'.é llancllckból, francia flanellekból, kreppjcscliinek, kreppgeorgetlek, selymek, bársonyok, inov^ és vásznak-
Ügyes ujságárusifók
napi pár órai könnyu munkával jó jövedelemre Ültetnek szetl
Horváth József
ujságáru Iájában
Mak ulatur
újságpapír kapható a kiadóhivatalban.
VILtíG MOZGÓKÉPSZÍNHÁZ
Anto\'ika legnagyobb tiükkfilnjcnvk l-einiitalás .
Az élő halottak
l« ulailJorfllm 0 felvonaxb.Iti
Jön! Az éneklő film Jönl Kacagj Bajazzo I
MELYARAK: IMioty !>0 K, Ziiilye 3i K, I hely 25 k\\ II hely IX K\', III he\'y 12 K
Kiadások: Hétköinaj okon 7 és órakor, vasár- é, íinnepna» 5, 7 és (I órakor.
QUITTNER ARTHUR
Telelőn: hatóságiim ongodolyeí.u vlll.nysi.r.llS
394 KÖLCSEY-UTCíl 17. SZ. SSK"*
(Inspekció tgéw <U«1)
Telelőn:
394
Elvállal
vllftRltínI voxotáksk, motorok oalll.rok OMMktló
v»l*mlnt t.t.fonov, caoflifok cm Jolso-kó..Ul«l.k l.l.,or.lv.«, ks.tály.vUlimtL.rtW b.r.aa«ó.ót Mlo-<..„□.0,0 villamos munkál.tok „orasn ...kSzait.ta.k. „
K.. moto.ok mr.t.k.ro..m.it. Mlodooa.mtt ogok raktáron
Magyar bélyegeket
bármilyen mennyiségben a névérték
40%-óit veszünk
.. d u \'/,\'£—\'< it 5 — 1) óxa közúti. » 5 Kó-ut iO, Cipósxanalóriutn fölölt. »
URÁNIA MOZGÓSZINH/ÍZ
Telefon 3-13
Szombat — v-s.irnap
Atléta király
10 fejezel Alberttal lilin
Az Uránia szezonnyitó el\'*ada*«
Zézé!
HRI.YÁRAK: 1 áholy 00 K, Zsulye 4Í» K Kursück iO K, Támla* 20 K\', Zári szék lí. K
Kiadások : llélkoznapokun 7 l» órakor, vasár- é.s unno^n.p .\'1, 6, ^ és 0 ú»akor.
moíiro <lpéwi1« KtfykaaUM. 0«4k-lér I.
Dus rakt\'ir kézzel dolgozott chovresox, f, Miitilop, kioko>lil-b«>r, s.-lycmcip^k-ben a ionuUíJso tlival 5«finl A kcxicl viuro\'.t dtipl»t"lj»\'
SZANDÁL
mely olcsó c* kényelmes, egyedüli kés\'HAjo
I1409/1922.
Felhívás
Felhivatnak mindazon hadi rokkantak és hadiözvegyek, kik a l Igénymegállapltó bizottsági összeíráson nem Jelentek [ncg, azok 1922. évi szeptember hó 29 napján délután 3 órakor okvetlen jelentkezzenek (Városháza II. emelet, 31. ajtó) és hozzák magukkal a gyer. mekelk keresztlevelét.
Nagykanizsán. 1922 évi szeptember hó 21.
Polgármester.
Kereskedők figyelmébe!
Valódi prágai belőzö pergamentpapír, Vuj com axo ló papír Saperfor papírzacskó Csomagolópapír Csomny fUggőcfmkék Sokszorosító készUlúL
írógép
IrógépkoliÁkeU Rendelést zsebkönyvek Forgalmiadó könyvek Mindenfele Üzleti könyvek Kötlevelek
Gabonavásárlási könyvek
legolctóhh n.| i Irakon kaphatuk
Fischel Fülöp Fiai
paplr4ruháaJih&a, Nagykanizsán.
Magyar FIAT Mffuek r. t Budapest képvise Ssége, Tauril gummiraktár, teheráru fuvarozás, személy fuvarozás, iavitó-mffhely, benzin-árusítás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület.
Telefon: 359. Telep: Tárház-Utta.
Igazgatóság: Fő-Ut, 8., Bazár-épület. Telefon: 356.
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI
RtSZVtNVTáRSASáG NAGYKANIZSA.
_W|Ui_m_oto i „ k OJr.t.k.rosslOs.t. MlaJooa.mtt ogók r.ktlroo. ___
noooQQQo oqqqqoooq oooooqqoöo oqoooooooooqqoooo
o _______i •____i./i .a. n" . .777 r; . o
o
0 o
0
0 o
0
0
0
Könyvnyomdai munkát ♦ Könyvkötészeti munkát
u. ni : Mnví»lf fnU/Aít-oi^^ -—----„ ...
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és csketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aVanyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
^^ --— ......joiíiiyoa arán mellett vattaija
H. .Z_alai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ul 13 «
Ny°m™" \' ^Jon-ok: Z.I., ós Gyarmati Moy»nyon,d»|»b«L------"
o
0 o
0
0
0
0
0 a
Nagy kérdések, nagy tettek
Nagykanizsa, szept. 23
A világ dolgai soká nem voltak oly kuszáltak, mint manapság. Régi és uj államok, elavult és forradalmi eszmék, fanatizált tömegek cs hideg államférfiak olyan kaleidosz-kopszerü összevisszaságban forrnak, bukdácsolnak a halandó előtt, mint ahogy talán a föld alakulásakor kavargott a mélyben a különböző anyag, mig végre a nehézkedés törvénye elhelyezte és megnyugtatta őket.
Ma ezt a törvényt fölrúg ták. Fejtetőre állitott dolgokkal megbolondították az emberek egymást. Keleten habzó szájú veszeti ebek, nyugaton véres lelkű Shylokok marják, szaggatják a vén Európa testét. Felfordult gazdasági és politikai rendszerek, trónok, országok szerteszórt romjai hevernek az emberiség utján, rajta félmeztelenül nyomorba taszított népek vánszorgó seregével. Az ut mentén vicsorgó duvadak leselkednek, szájukban egy-egy darab, a nyomorultak tetemeiből rablott hússal.
Ki fog c chaoszba rendet teremteni? Mily eszme lehet a mag, mely körül a felkavart problémák megüllepcd-hetnek s az emberiség gyógyulása megindulhat ? Erre felelni, vagy ennek időpontját megmondani ember ma nem képes. Csak azt látjuk, hogy soha nagyobb szenvedéllyel, gyűlölettel, kevesebb bölcseséggel, szeretettel nem intézték az emberek sorsát e földön, mint manapság. Pedig csak szeretet és bölcse-ség emelhet és vezethet ki bennünket ez apokaliptikus zavarból, de, ameddig eljön ennek az ideje, türelemmel kell tűrni a szenvedélyek uralmát. Ha nem is helyeselni, de megérteni kell, ha szenvedély-lycl, gyűlölettel szemben ma hasonlót vetnek izzó lelkű
emberek. — Forrongó világproblémák harciban a feltörekvő kommunizmus a legnagyobb rém s ennek és minden társának visszaverése, ha kell, ököllel is, a legnagyobb érdek, a legnagyobb tett. — Természetesen jobb lenne, ha világproblémákat ínegértéssel, a békés haladás szellemében
lehetne megoldani. A zivataros időkben azonban ezt remélni nem lehel. Ma jobbról is villámokkal folyik a harc. Ehhez a harchoz pedig edzett idegzetű emberek kellenek. Élesen látók, fegyelmezettek, rendithetetlenek, mort a végén az a nemzet fog győzni, kinek fiai ilyenek.
Török lovascsapatok bevonultak a semleges zónába.
Bécs, szept. 23. (Saját tudósilónktól.) Csanakból jelentik: Az angol csapatok itt ütötték fel főhadiazállá-aukat éi megerősítették állásaikat.
A török lovascsapatok bevonultak a semleges zóna területére.
A török főparancsnokság kérésére az aagol tisztek pontos leirását adták a semleges zónának
A francia és olasz csapatosztagok ma visszahúzódtak az európai partokra és jelenleg Gallipoli mellett táboroznak. Állandóan ujabb csapaterősítések érkeznek.
Nem mondott le a cseh kormány.
Prága, szept. 23. (Express távirat) Benes miniszterelnök a mai minisztertanács után kijelentette, hogy a kormány nem monilott le s csak az ő Genfből való visszatérése után követ-kelhetik be n kormány lemondása. A minisztertanács foglalkozott az államkiadások redukálásának kérdésével.
Ausztria szanálása.
Genf, szept. 23. (Expressz távirat.) Genfben a genfi értekezlet ii Népszövetség pénzügyi bizottságának ülésén, másnap kedden ti teljes ülésben az osztrák szanálási akció kerJe-sevel foglalkozott. Seipel kan cellái\' tegnap óta Genfben van, ahol előzetesen tárgyalásokat folytat a Népszövetség vezetőivel.
A kisantant térképet készíttetett Magyarország teljes felosztásáról.
Pozsony, szeptember 23 A pozsonyi Magyar UjSág |eienlése szerint bécsi diploma körökben élénk diskuzló tárgyát képezik azok a térképek, amelyeket eddig meg nem állapított egyének terjesztenek s amelyek Magyarország leloszlásáoak tervét tüntetik fel A térképen
Románia egészen a Tiszáig terjed, Dunámul Jugoszláviáé, a Dunán inneni rész pedig a Duna Tisza közével Csehország "színeivel van . festve.
A térkép részben megegyezik annak a lüzetnek tartalmával, amelyben egy Hanus-Kofler álnevű prágai Iró lejti kl Csehország határainak stratégiai, politikai és gazdasági szempontból szükséges kiterjesztését Nyil-vánvalé^f hogy Magyarország felosztásának tervével nem a nagyhatalmak foglalkoznak és magyar körök véleménye szeilnt ez a térkép is a kisantant külföldi propagandájának műhelyéből került kl.
Villányi báró halála.
Hatvanból iclentlk. hogy báró Villányi Imre, a Tisza-kormány volt földmlvelésügyl minisztere, tegnap meghalt.
TUz a budapesti közraktárakban.
Budapest, szept. 23\' Délután Vi4 órakor jelentették a k\'oz-ponli tűzoltóságnak, hogy a Duna-parti közraktárban lüz ütött ki. A tűzoltóság azonnal kiküldötte a 8., 9., 10. kerületi és a kozponti tűzoltókat, amelyek teljes apparátussal vonultak ki a színhelyre. A Közraktár utcában hatalmas fekete füstfelleg gomoly van. Az elsó pillanatban ugylátszik, mintha komoly veszedelemről volna szó, de csakhamar megállapították, hogy mindössze pár hordó kátrány ég az elevátor mellett. A kár jclcntéktelerv, sebesülés nem ityrtént. A szovjet háborúval fenyegeti meg Angliát.
Bécs, szrp!. 23 (S>jst ludósi-
lónklól.) A Neues Wiener Journalnak jelentik Párúból: Míg rrancia-orszisi * legnagyobb engedékenységet lanusitja n lörök óhajtásokkal szemben és bironyos körűimé- . nyék között hajlandó volna Tráciát egésren a Maric. vonaléig átengedni, addig Angii, legfeljebb az Eois—Midia vonalai fogadni el halárnak. A határok kérdésében különben még csak lehetséges volna a megegyezés, de Drinápoly kérdésében ez teljesen kijárt dolog.
Az Associated Press konstantinápolyi tudósítójának távírela sze-rint Konstantinápoly é* n l-\'ekele-tenger körölt, továbbá * Márvány-tenger szigetei ca a Ddrdanellák körött n forgalom téliesen szünetel. Egyik távirali ügynökség jelenti, hogy az angol hadihajók lövetni fogják mindazokat a hajókat — amelyek ezt a tilalmat meg akarják szegni.
Jelentik, hogy tt kemalisták megszállották az ázsiai parton Eline városát és veszélyeztetik Kum-kahlel, amely a Dardanellák egyik fontos slralégiei pontja. Továbbá jelentések szerint a kemalisták nehéz tüzérségi ütegeket tolnak előre és az angol repülőgépek a kemalisták arcvonalai fölö\'t manővereznek.
A szóvjr tkormány Moszkvából érkczell radiogrammja szerint Orosz ország nem járul hozzá sem ahhoz, hogy a tengerszorosokat nyisták valamennyi orsrág .hadihajói számára, srm pedig ahhoz, hogy Anglia ellenőrzést £yakqrol-iinsson a tengerszorosok felett a Fekete-tengeren érdekelt hatalmik megkérdezése nélkül.
..Nagykanizsa, 1922 szeptember 24. Vasárnap Eien Szám ára 10 korona évfolvani. 217. szám
k(»rfc»*atAa*c <• klatlóhltjtlatl K4-UI 13. ai*m.
liilaruib*n-T.t|i>ron 1H.
Mrjjalvnlk mlimlg kora r*sK*
POLITIKAI NAPILAP
■zalai közlöny
1922. szeptember 24
Beszélgetés Szántó Menyhérttel.
Egészségügyi tanácsadó állomás Nagykanizsán.
(A Zalai Köxlöny tudósítójától) \' Munkatársunk felkereste a városunkbon időző Szántó Menyhárt miniszteri tanácsolt, az Orí. Népegészségügyi Muzeum igazgatóját és meginterjúvolta őt ármúzeum vezetőcégének programjáról. Az érdekes beszélgetést rövidesen a következőkben lehet összefoglalni: A muzeum már 1901-ben alakult, eleintén társadalmi muzeum volt a neve. Csak két éve vette fel a Népegészségügyi Muzeum nevet. A Muzeum kezdettől fogva munkásegészségügyi és munkásjóléti problémákkal foglalkozott s ebben megelőzte a nagy nyugati nemzeteket is. Európában csak Németországban vannak hasonló intézmények, de egy sem olyan nagy, mint a mienk. A muzeum szemléltető képekből, viaszprepa-rálumokból, ipari gépek baleset-elhárító készülékeiből, diapoziti-vokból stb. áll.
A kanizssihoz hasonló kiállítások voltak ebben az évben már Szombathelyen, Zalaegerszegen, Kaposvárott s minden nsgyobb vidéki városban. Legközelebb Sopronban lesz kiállítás.
Megkérdezte munkatársunk, van-e e muzeumnak egyéb irányú munkaprogramja is a vándorkiállítások rendezése mellett ?
Szántó tanácsos erre a kérdésre elmondotta, hogy minden nagyobb városban egészségügyi tanácsadó állomást kiván létesíteni, ahol a vagyontalan betegek ingyenes orvosi tanácsban részesülhetnek. Ezeket az egészségügyi tanácsadó állomásokat később fokozatosan a falvakban is fel akarják állítani, először azonban a nagyobb váró sokban fogják őket megszervezni. Ezzel az általános egészségügyi tanácsadó állomással kapcsolatban a TcUia egyesület is hajlandó volna városunkban egy ambula-tóriumot berendezni nemi betegek részére, amennyiben ezek iránt a kérdések iránt itt érdeklődés mutatkoznék. A Teleia egyesületnek tudvalevőleg Sztcrényi József báró az elnöke. Ez az egyesület kizárólag a venereás betegségek leküzdésére van nivatva. Ezekről a kér désekről Szántó Menyhért ma dél előtt 11 órakor a városháza nagytermében előadást fog tartani, melyen a rendezőség tninden érdeklődőt szívesen lát. Belépődíj nincsen. A társadalmi egyesületek vezetőségének különösen figyelmébe ajánljuk ezt az előadást, de egyben mindazoknak, akiknek n megnyomorított magyar nép egész-ségügye és jövendő boldogulása iránt érzékük van.
fl jóvátétel elnöke lemondott.
Páris, szept 23. Ax Echo National tudni-véli, hogy Dubois, a jóvátételi bizottság elnöke szeptember 2-án benyújtotta lemondását.
Angol romboSóflotta indult a Földközi tengerre.
Béls, szept. 23. (Saját tudósitónktól.) A Morning Post közli, hogy három könnyű cirkáló és a második rombolóflotta, valamint az Árgus repülőgép elindultak a Földközi tengerre. A Gibraltárban állomásozó romboló flotta szintén parancsot kapott, hogy a Dardanellákhoz induljon.
A Tempsnek jelentik Londonból, hogy megtörténlek a katonai és tengerészeti intézkedések a csanaki megszállott terület védelmére. Az arígol Földközi tengeri flotta teljesen a tengerszorosban csoportosult. A csanaki helyőrség parancsnoka kijelentette, hogy teljesen ura az erődítménynek cs készen áll minden eshetőségre. Máltából, Gibraltárból és Egyiptomból állandóan érkeznek erősítések. A helyzet a Kemal pasa kijelentéseire támaszkodó eddigi jelentések szerint a legnagyobb mértékben válságos.
Bécs, szept. 23. Az Intranzigeant jelentése szerint I\'rancia-ország minden eshetőségre készen áll az angol-török konfliktus ügyében. Foch marschal állandó összeköttetést tart fenn a kormánnyal és a vezérkarral. A tengerészeti miniszter rendeletet bocsátott ki a flottaparancsnoksághoz, hogy a hajóhad befiitve, minden pillanatban készen álljon a kifutásra. A hangulat igen feszült.
Az osztrák hitel előfeltétele.
Zürich, szept. 23. Scipel kancellár, aki ma este Genfbe érkezett, a Journal de Gencve jelentése szerint hétfőn foly-. látni fogja az osztrák hitelakcióra vonatkozó tárgyalásokat, amelyeket ezúttal be akar fejezni.
A hitelakció befejezésének nagy akadálya, hogy egyes hitelnyújtó országok részéről elengedhetetlennek mondott feltételül jelentették ki, hogy Ausztria vagy vonja bc teljesen forgalomban levő bankjegyeit, vagy pedig vigye keresztül sürgősen a bankjegy lebélyegzést olyan módon, hogy a tényleges bankjegyforgalom a jegybank fedezetével arányba jusson.
Szélcsend a politikában.
Budapest, szept. 23. (Saját tudósítónktól.) Az utolsó napok eseményei után már teljes szélcsend állott be a politikában. A keresztény koncentráció vezetól Is egyelőre szüneteltették a mozgalmat. Csak a nemzetgyűlés összehívása után akarnak Ismét akcióba lépni. A mozgalom vezetői közül Frledrlch István, Wo\'.fl Károly nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy az akció mindenesetre létre fog jönni. A? a hiradás, hogy az egységes párt szerdal értekezletén foglalkozni fog a kérdéssel, mert a párt ugy látja, hogy e2ldó szerint ebben a kérdésben állásfoglalásra szükség nincs. A tegnap esti minisztertanácskozáson különféle hírek keltek szárnyra. Megállapítható, hogj a tanácskozáson csupán adminisztratív ügyeket intéztek cl.
Tüz a kanizsai sörgyárban.
Nagykanizsa, szeptember 23. (Saját tudósítónktól.) A kanizsai korzó lassankint kiürült, a ferencick templomának toronyórája el is ütötte már a 9 órát, mikor a tűzoltók szirénájának éles hangja felhangzott az őszi sötétségbe burkolt Kazinczy-utcán, majd vágtatva száguldottak derék tűzoltóink kocsijaikkal. A sörgyár égi hangzott a járó-kelők ajakáról. Munkatársunk azonnal kocsiba vágta magát és kihajtatott a gyárba, ahol tényleg hatalmas láng csapott fel egy épületből.
A sörösüvegek burkolására szolgáló szalmafonalok, melyek a raktárhelyiségben voltak elhelyezve, lüzct fogtak valahogyan cs mihamar hatalmasan égni kezdtek.
Knortzcr főparancsnok és Fenyvesi parancsnok vezetése mellett a tűzoltóság hamar a helyszínére sietett cs megfeszített munka után eloltották a tüzet. A rendőrség részéről Stuller főfelügyelő jeleni meg. A kár félmillió korona. A tüz okát a vizsgálat fogja kideríteni.
SINGER JÓZSEF ES TÁRSA
DIVATÚRUHÚZA („KÖZPONT- SZÁLLÓ" ÉPÜLETÉBEN)
Szövöpamut 6i szövöcörna állandó nagy raktára.
Nagykanizsa emlékirata a belügyminiszterhez.
A törvényhatósági Jog Bgye.
Jeleztük, hogy dr. Krátky István polgármesterhelyettes főjegyző az utolsó simitáso-kat végzi azon a memoran-• dumon, melyet a város fel fog terjeszteni a beliigyminísz-térhez Nagykanizsának törvényhatósági jogú várossá való átalakítása ügyében. —
Dr. Krátky István most befejezte a terjedelmes, ritka tárgyilagossággal és hozzáértéssel megszerkesztett emlékiratot, melyet többek segítségével összeállított és megszerkeszteti.
Az emlékiratot, amely Nagykanizsa város történelmi múltjával, fejlődésével és jövőjével kimerítően foglalkozik és Nagykanizsáról tömör, tárgyilagos és tudományos alapon megbízható képet nyújt — érdemes lenne, ha a város kinyomatná és így a nagyközönségnek is hozzáférhetővé tenné.
Dr. Krátky minden valószínűség szerint az emlékiratot holnap át fogja nyújtani a belügyminiszternek azzal a kéréssel, hogy a városnak törvényhatóságijoggal felruházott várossá való átalakulása érdekében terjesszen sürgősen törvényjavaslatot a nemzetgyűlés elé.
Az emlékirat felsorolja, hogy Nagykanizsa a Dunántul legfejlettebb városai közé -t«irto-zik s ugy gazdasági, mint kulturális életének fejlettségénél fogva számot tarthat arra, hogy további fejlődése érdekében az autonom városi élet minden kritériumával felruháztassák.
Állami és városi érdek egyaránt azt követelik, hogy Nagykanizsa városa a törvényhatósági jogot elnyerje; Zalavármegye, amely a városnak a megyei keretből való kiválása következtében egyedül jutna háztartási szempontból hátrányosabb helyzetbe, nem emelt kifogást a kiválás ellen, mert a maga különleges megyei érdekeit hazafiasan alárendelte a városi érdekkel azonos állami érdekeknek.
Dr. Krátky István több napot fog Budapesten tölteni s valószinüleg Budapestről való megérkezése után megkezdi hathetes szabadságát.
grenadin, vá.ron.^lffon óari., \' « Cl°th\' k"r,on- »0,l«\' matracgrádli, »"o««kP MIM : kTaav\'i"\' dnmfc.tgrjídll, pamut, .zövőcérna^ivyvnr nItur « m-u \' . kondorpamnt, «5vö-gabná.zaák, té||k.n*dí\' Si I»• d«m..xt*.,nltar.( .x«lm«»ák, pohártörlő, plU.,£r& \' tJ|2ó í \' ,f«Jk<"\'d5> "ebk.ndö P \' "Iko-lngek, valamint trlko nadrágok!
H22. »i«ptcmb.r 24
7.AI.AI KOZI.ÖNr
A csehpolitika tönkreteszi a Felvidéket.
— bgy előkelő felvidéki politikus nyilatkozata a „Zalai Közlönynek\\ —
A nspokbaa Budap«sleo útuU-xott tjy előkelő felvidéki politikus, «ki fon«<H» n .ZaUi Kfelfay* budapesti sxerkosxtójét és • csehországi éi sslovenwkól politikai és gazdasigi helyzetről a követ-k«6 érdekes nyll.tkozatot lette:
— M agyarországon annyim kevéssé vannak informálódva Csehszlovákia belső viszonyairól, gazdasági éa politikai helyzetéről, a nemzeti kisebbségeknek a ciehekkel szembeni ellenállásáról, hogy szükségesnek tartom tárgyilagosan, a való helyzetnek megfelelően ismertetni az ottani viszonyokat. Az előbbi tekintetében Magyarországon gazdag tanulságot vonhatnánk le, az utóbbiak tekintetében pedig erőt és kitartást kellene önteni a felvidéki magyarság lelkébe.
Szlovenszkő gazdasági krízise.
— A gazdasági helyzet a Felvidéken momentán nagyon rossz, azonban bámulatos az a bizalom, amelyben helyzetük javulását remélik. A gazdasági krizis ma az ipari pangásból, a nagy munkanélküliségből, a kisipar teljes leszo-rulásából és a mezőgazdasági termények rohamos árcsökkenéseiből is niepAllapitható és ezt a helyzetet a Felvidék jobban megsinyli,
mint Csehország. A csehek gazdasági politikája abból az elvből in-dul ki, hogy a takarékosság elvét az egész vonalon keresztülviszik, ami megnyilvánult már az első költségvetésben is. A tisztviselők számát erősen csökkentik, n felesleges és nagy kiadással járó intézményeket megszüntetik, az export állandó fejlesztése mellett az importot a minimumra csökkentik. Pénzügyi politikájukban a csehek a legnagyobb megszorítással dolgodnak. Ezzel knpesolatban a kormány a drágaság letörését a legdraszti-kusabb eszközökkel igyekszik végrehajtani.
— Jellemző a csrh kormány gazdasági politikájára az a legutóbb történt ténykedése, hogy Csehor szág egyik legnagyobb cipőgyárával, a Batta-céggel hsllgatólagosan megegyezett, hogy bizonyos kedvezmények megadása ellenében a gyár « cipők árait 50 százalékkal leszállítja, ami természetesen maga után vonta n-cipők árának rohamos esését és a felvidéki cipőgyárak tönkrejutását. A kormánynak ez a lépéae n felvidék gazdasági köreiben nag;» konsternációt váltott ki, mert egy egész csomó ekziaztenciát tett tönkre, de viszont elérte azt, hogy a közönség még ma is 50 százalékkal olcsóbban vásárolhatja cipői!, mint négy héttel ezelőtt.
— Az elmúlt évben a buza ára mélermázsánként 400 korona volt és m* 100 koronát fizetnek csak érte. Ez a rohamos áresés svinte máról-holnapra történt. Julius másodig felében ugyanis a kormány külföldön olcsó terményekből óriási kötéseket eszközölt, amelyek a terménytőzsdére valósággal lenyűgöző hatással voltak. A Felvidék gazdi-közönsége kétségbeesetten nézte, hogyan esik szinte naponként a buza ára és mindenki szabadulni igyekezett felesleges gabona-készletétől. A helyzet ma rnár az, hogy 80—100 koronáig bhet kapni\' u buza métermázsáját és csak a legjobb minőségűért fizetnek 120 K-t.
— Az állam gazdasági éj» pénzügyi politikáját azzal u jelszóval kezdte meg, hogy nem törődik n%z*l, ba egyes ckzisztcnciák tönkremennek, a fő elv az, hogy az állam gazdagodjék, inert csak ez v<zet-het az állam konszolidációjához. Ha pedig az állam pén ügyi és gazdasági tekintetben rendbe jön, akkor a kisebb ekzisztenciák is hamarabb lábraállhatnak. Ha azt kérdezi tőlem, hogyan lehetséges ilyen radikális reformokat keresztülvinni, erre az a válaszom, hogy Csehországnak meg van a kellő erélye és tekintélye, viszont az is tény, hogy a lakosság a Felvidéken sokkal fegyelmezettebb, mint\' itt Magyarországon.
Viaszafejlődőben van a liberális éa demokrata politika.
— Feltűnő jelenség, hogy a Felvidéken a liberális és demokrata politika visszafejlődőben van, viszont a katolikus mozgalmak nem csnk Szlovenszkóbnn, hanem Cseh-orxzágban is hihetetlen arányban megerősödtek. Csehországban egy nagy katolikus restauráció jeleit lehet észlelni s e jelszó ma már nem az, hogy „Los von Rom" — hanem az, hogy „Vissza Rómához." A cseh, de főként a morvák vallásos érzése egyre erősbödik, mert ott o katolikus papság hihetetlen mértékben dolgozik nemcsak gazdasági, hanem politikai téren is. A cseh és morva kntolikusság egyik erős próbája volt a legutóbb Brünn-ben megtartott „Orol* ünnepség, ahol 150 ezer főnyi nézőközönség előtt 30 ezer fiu és leány mutatta bc tornagyakorlatait. Ezek az ün népségek egy hónapig tartottak és azon 12 állam katolikussága képviseltette magát, a négy és fél milliónyi költséget pedig az.iskolás gyermekek gyűjtés utján szedték össze.
Újból kísért a pánszlávizmus.
— Ami a magyar közvéleményt elsősorban érdekelheti, az a pánszláv mozgalom, amely néhány évi hallgatás után ma már ismét erős-bödii kezd. A mozgalom főbá-nyitója dr. Kramarz, aki mainmét nagy tevékenységet fejt ki és az ő munkálkodásának az eredménye az, hogy Prágában ma kifejlett orosz kultura van iskolákkal, lu dományos és szépirodalmi lapokkal. Kramarz dr. legu\'.óbb megtartott külpolitikai vonatkozású be-azédében hangsúlyozta, hogy Csehország jövője Oroszország, de amig az orosz viszonyok nem konszolidálódnak, addig Franciaországtól nem szabad elpártolni. Az orosz államforma kérdésében a csehek eddig még nem tudtak egységes álláspontra jutni, mert amig Kru marz monarchista érzelmű,\'addig Benes a la Cseh Szlovákia köztársaság formát óhajtana Oroszország azáinára, a kommunisták viszont a mai szovjettel tartanak fent összeköttetést és egy nagy pánszláv szovjetbirodalmut szeretnének.
Fogynak a kommunisták óh a szocialisták a Felvidéken.
— A kommunista mozgalom so-kat vesztett lendületéből, de azért szervező munkájuk még ma is
erős és intenzív. Főként a* ifjúságra vetették magukat és ezeket akarják megnyerni eszméjüknek. A kommunisták most aknamunkát folytatnak és senki sem tudja, mik " rejtett céljaik. Az tény, hogy számuk nopról- napra fogy, de nemcsak a kommunisták, hanem a szocialisták is egyre gyöngülnek és vesztenek erejükből, ami a nemzeti eszme nagyobb térfoglalására vezethető vissza.
A felvidéki magyarok szegényednek — a csehek gazdagodnak.
— Ami a Felvidéket illeli, a helyzet szomorú. A magyar lakoa-ság egyre szegényedik és a csehek prepotenciája, amellyel minden fon-tosabb pozíciót kezükbe ragadnak, egyre nagyobb. Az elkeseredés fő-oka mégis inkább gazdasági természetű, amennyiben a fejlettebb cseh ipsrrnl szemben a felvidéki ipar pusztulásnak van kitéve. A tótok nemzeti öntudata állandóan erősbödik és ez a legfőbb indító oka annak az antagónizmusnak, amely ma a csehek és a tótok között van. A tótok mozgalma határozottan nemzeti, bár a vallási momentumnak is nagy jelentősége van abban, hogy a tót "nép nemzeti létét, gazdasági éa külpolitikai ekazisztenciáját a jövőre is biztosítani akarja. A magyarság helyzete a legsúlyosabb, mert a csehek még ma is mint legyőzött népet kezelik és felesleges tehertételnek tekintik őket. Legszívesebben látnák, ha a magyarok kivándorolnának, miután azonban ez nem megy, igyekeznek minden téren visszaszorítani őket. A magyarság ellentállása azonban egyre érezhetőbb és ugy a nemzeti öntudat fejlesztése, mint a szervezkedés terén is nagy eredményeket érnek cl.
A cseh magyar gazdasági megegyezés.
— A csehszlovák és magyar megegyezés, ha csak gazdasági téren is, mindkét államra előnyös volna, mert az egyik ipari állam, a másik pedig mezőgazdasági és a kedvező vasúti összeköttetés is könnyen lehetővé lenné a szorosabb ga/dssági kapcsolatot. Sz\'o-venszkó ugyanis rövidesen elpusz tul, ha nem\' veszi, .fel sürgősen a Magyarországgal való gazdasági kapcsolatot. E tekintetben nagy akadály ma még a csehek impe-riálisztikus felfogása, akik ugylát-sHk nem elégednek meg azokkal az eredményekkel, amiket a békeszerződés nyújtott nekik, hanem még mindig terjeszkedni szeretnének Magyarország rovására. Szerencsére azonban vannak még Csehországban józan politikusok^ akik ma is a régi monarchiára, mint gazdasági egységre gondol nak. amely biztosítani tudja az utódállamok gazdasági cksziszten-cinjét.
Nincs még gazdasági éa szociális alspja a magyar keresztény politikának(?)
— Ami a magyarországi keresztényi politikát illeli — ugy látom — hogy az nem elég egységes és nem elég intenzív A keresztény politikának ugyanis nemcsak világnézeti, hanem gazdasági és szociális alapjának is kell lennie és ezt nem látom seholsem. A szolidaritás, benső keresztény érzés és a célok világos kitűzése volna a feltétele a keresztény politikának, amely azonban nem degradálódhat napi politikává. Nem látom
azokat a gazdasági és társadalmi szervezeteket, amelyekre itt a keresztény politikát bazirozni lehetne és nem látom azokat a szervezett tömegeket sem, amelyekkel igazi keresztény politikát lehetne csinálni. Véleményem azerint a keresztény-szociálistn mozgalomból kellene ki indulnia Magyarorazágon a keresztény politikának és a ma szétszórtan lévő keresztény politikusoknak ezen az alapon kellene találkozniok. A keres / tény szocializmusnak van programja, van nemzetközi ereje és van jövője.
— Volna még a katolikus néppárti mozgalom, amely ma Cseh-Szlovákiában, Olasz-, Lengyel- és Franciaországban is örvendetesen fejlődik, de a magyarországi felekezeti viszonyoknál fogva én mégis "a kerraztényszociáliata mozgalmat találom célravezetőbbnek. Szolgáljon például a magyar politikusoknak a felvidéki keresztényszociálista mozgalom, — amelynek politikai szempontból ma kétségtelenül vezető szerepe van s amely gazdasági szervezetekbe tömörítette nemcsak a munkásságot, hanem a földmíves népet is, nemzeti és felekezeti különbség nélkül s\' amely ezenfelül társadalmi és külpolitikai téren is óriási tevékenységet fejt ki.
Várnay Zoltán.
Mélyen tisztelt olvasóinkhoz!
A nyomdai munkabérek ujabb emelkedésr, a magas papirárak, festék s más egyéb, az újság előállításával járó kiadások állandó nagymérvű fokozása ugy a fővárosi, mint a vidéki ujságvállalato-kat a legválságosabb helyzet elé állította, úgyannyira, hogy a közeli napokban kénytelenek lesznek a lapok terjedelmét redukálni, pél-dányszámonkinli árát pedig emelni.
Lspunk kiadói, mint mindig, e nagymérvű kiadások csak egy elenyésző hányadát hárítja az előfizetőkre, a többletet mindig magára vállujta. Tette, ezt abban a biztos tudatban, ho&y olvasói, barátai, előfizetői méltán yolják azon törekvésünket, hogy lapunk sohasem az önzés, az üzleti spekuláció, hanem mindenkor a köz, a haza szent ügyéért küzd s mindenkor • legjobb, a legnemesebb cél érdekében száll sikra.
S mindezen áldozatokért csak annyit kér, hogy nehéz napjaiban ne legyen magára hagyatva, hanem olvasóink tábora mellénk állva, "segédkezet nyújtson súlyos küzdelmünkben.
Ezért orra kérjük minden vidéki előfizetőnket, kik a szeptember havi előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, illetve az októberi előfizetéseiket meg nem újították, hogy ezt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
Lapunk előfizetési ára nem változik, csak a vasárnapi utcai árusítás példányszámonkinti ára mai naptól 10 korona.
A kiadóhivatal
Stinnes Franciaországban
Berlin, szcpl. 23. (Saját tudósilónktói.) Stinnes Hugó a német nagyiparosok szövetségének vezetőségével október 8-án Franciaországba utazik, az elpusztított s Újból helyreállítandó francia területek megtekintésére.
ZALAI KOZl^NV __
1922. ozepiember 24
— Hűvösebb Időt Jósolnak.
A Meteorológiai Intézet jelentése Időprognózis: Változékony idő. helyenként esővel és némi hŐ»ü lyedéssel.
— A várói! közgyűlés hiv. • tolos helyről n)cit értesülésünk szerint — mo*t már csak október első napjaiban lesz megtartva.
— Anyakönyvi hírek. Szept. 17-tól szept. 23-ig terjedő időben Nagykanizsán 17 gyermek született, ebből fiu 6, leány pedig 11 volt. Házasságot kötöttek: N-gy Sándor nyug. máv. »zerl"rŐr Pon delek Borbálával, Al» Géza déli-vasúti mozdonyvezető Tibold Erzsébettel, Lapát József pincér Bognár Alojziával. — Elhaltak: Csanádi Rozália 14 éves veselob, Mód litván földműves 74 éves szívszélhűdés, Vrda Gergely ^ csizmadia 62 éves vérhas, S/okol Láazló 14 hónapos ránggörcs, Horváth László 68 évea földműves hasnyál, mirigysorvadls, lakabfi József 8 hónapos bélhurut, Kovács Erzsébet 17 éves o.bánc, Major László 26 éves próbaidős államirendőr bélcsavarodás, Mrgla János 74 évea nspszámos iwcrák, Gódőr-házy l\'ona 3 hónapos ranggÖrc«, Kovács Rozália Jíl éves nepszámos bélfeVély, Hlll Fererc 60 évea napszámos kéthegyú billentyű elégtelenség, Badi Mária 10 m>p s veleszületett gyengeség.
— Hatósági llsztollátás. Az slispán elrendelte, hogy mindazon egyéneket és családtagokat, akik eddig hatósági li»ztell.itfi»ban nem részesüllek, de vagyoni vísxonyaik olyanok, hogy családjuk részére a szükséges lisztet a magas.ár miatt nem tudják beszerezni — a községi jóléli bizottság azonnal Írja össze. Az olcsó Hadellátásnak elengedhetetlen feltélele azonban a közmunkákban való részvétel.
— A házhely rendexeai ügyben a tárgyalást e hó 29 éie tűzték ki.
— A megyei gazdasági egyesületek értekezlete. Szeptember hó 30-án Budrpealen (Köz-telek-u. 8. sz. alatt) értekezletet tartanak a vármegyei gazdasági egyesületek, mely alkalommal a földreform végrehajtásával foglalkoznak.
— Matnmuth csontleletek
Zalabéren. Zalsbéien a napokban a malomárok szélesítése kőz-ben hatalmas állati csontokra ftkadtak. Értesítették a sümegi Djrnsymuzeum igazgatóságát «» leletről. Sümegről sínké, tő szállt ki a helyszínére és megállapítotté, hogy a csontok egy ősmammuth csontvázának részei, mégpedig egy hatalmas lábszárcsont darabjit és az álkapocs egy része, melyben három fog Is benne van, melyek egyenk/nt is tekintélyes súlyt képviselnek.
— Rendőri blV. Kollár Péter nagyszakácsi cipészt a nagykanizsai rendőrség engedély nélküli pisztolytartásért és tillotl lövöldözésért 1700 korona pénzbüntetésre Ítélte.
— Bukarestből kiutasították n magyar állampolgárokat. A
Középeurópai Kurírnak jelentik Bukareatböl: A román kormány a sigursnes által felfedezett álme-rénylet miatt elrendelte, hogy Bu-karcaiból hatósági uton távolitsák el a magyar állampolgárokol. A . rendelet egész Romániában kinő* hatást szüli.
— Kétszáz ember élve eltemetve. Berlinből jelentik o Középeuróp»i Kurírnak : L-mberg-be.. a Krakóí utcában szerencsét lenség történi. MegállapithalaUan okból két három emeletes ház, amelynek ökreién kétszáz lakója volt. az éjszaka teljesen összeomlott
é3 a romok msguk alá temettek „x alvó embereket A mentési munkálatokat azonnal megkezdték.
A romok alól 50-nél több halottsi, 20 aulyos sebesültet és egész sereg könnyű sérültet ástak xlŐ. A rend Őrség megindította a nyomozást az uár.t, hogy kit terhel a felelővség.
Vasúti katasztrófa Szabadbattyánnál.
Két gyorateher vonat A kanizsai
Sükesfehérvór, szept. 23.
(Saját tudósítónk teUfonjele ntése ) Súlyos vasúti szerencsétlenség töi leni ma hajnalban Székesfehérvar és Szabadbatlyán közölt s csak a Gondviselésnek köszönhető, hogy nem volt nagyobb ka-taaztrófa, hogy nem esett még több emberélet áldozatul annak a vonatösszeül kőiésnek, melyet a rendőri vizsgálat megállapítása szo-rlnt gondatlanság okozott.
H •jnalban kél órakor lörlént. Székesfehérvárról eündult a 235 ós
gyoratchervonatSzabadbattyánfelé,
mig Szabadbattyán felől a 236 os tehervonat indült Székesfehérvár-nak. A von«t a nagy köd miatt csak lassan ludolt előrejutni, mig a Nzabfdbattyani főjelző elólt vagy hu^x trélerrel találkozol! a másik g>orstehervonaltnl. A telje* mrnel-sebrsaéggel haladó s-ékeaf«herv.tri tehervonat beleszjliuA*- a másik mozdonyba, ugy, hogy két vnsuti kooi teljesen pozdorjává tö»t. mig a mozdonyok erősen megsérültek. Velőtrázó sikoltás é« j»jgatáa hal Utazott az egyik kocii alól A/ egyik wsulns u azabadbiillyáni álló máira ioh»nl, hogy segítséget hozzon. S<ab; dbatlyánból azután segélyvonalot kértek Székesfehér-
egymásba szaladt. — áldozatok.
várról, amely rövid időn belül meg is érkezett a szerencsétlenség «»in-helyére, orvosokkal, mentőstemély-zettel és n rendőrkészültséggel.
Azután hozzáfogtak a roipok eltakarításához. Az egyik teherkocsi alól kihúzták Ködmenect Ferenc 35 éves nagykanizsai D V.
vonstknlauz borzalmasan Összeroncsolt holttestéi. Egy másik kocsi alól súlyosan sebesülten huiták ki Bognár József székesfehérvári D. V. fütŐt. Súlyosan sebesült még N »gy-kauizsáiól Kinder Jakab szállítmányi vonatkísérő. Eddig nem lehetett még megtudni, nincsenek-e még többen a kocsik alatt.
Dr. Gáspár, székesfehérvári államrendőrség! fogaim szó nyomban megejtette a vizsgálatot és megállapította, hogy « köd dacára, a katasztrófát valószínűleg gondatlanság okozta.
A kár több millió koronám rug.
Délután 7 órakor jelenli nekünk telefonon izékesfehérvá- i tudóéi-tónk, hogy Bognár József a székesfehérvári Szent-György kórháíb n borz.tlmas sét üléseibe .belehalt.
KÓdmencCi Ferenc vonntkalauzt Nagykanizsára szállítottak a legközelebbi vonattal és a temető halottasházába vitték.
Halálra itélt gyilkosok szökési kísérlete a kanizsai fogházból.
Vanderlics Géza az értelmi szerző.
— A Zalai Közlöny" kiküldött tudósítójától. —
Nagykanizsa, szept. 23.
Csak nemrégibe. > tárgyalta a nagykanizsai kir. törvényszék, rrint büntető bíróság Fuisz Ferencnek, Fehér Jánosnak és Vanderlics G\'.-zának ügyét, amelynek lefolyása elé Nsgykanizsa köiőnsége lázas érdeklődéssel és feszült várakozással nézett. Mindhárom gonosztevő a gyilkosság és rablógyilkosság ■ulyos vádjával került a törvényszék itélő fóruma elé, amely az ellenük emelt, megdöbbentő és vérlázító vádat — az előre megfontolt gyilkossággal párosult rablást — Fehérnél pedig saját gyermekének meggyilkolását beigazolva találván, mindhárom elvelemült gonosztevőt kőtéláltali halálra Ítélte. Az ítéleteket a kir. tábla is meg-erŐaitetto és most már csak a legfelsőbb fórum — a kir. Kurla ítéletét várják a kanizsai fogházban.
A három aötétlelkü gyilkos megunván a fogházi zárka kietlen egyhangúságát, a tegnfcpi nap folyamán, a kora reggeli órákban agya-1urt módon kieszelt szökést tervezett.
Hogy a kitűnően kieszelt azökés nem sikerült, »* egyedül a poszloló börtönőr ébrr figyelmének köszönhető, akinek érdeklődését felkellelte a foglyok zárkftjából a folyo sóra kiszűrendő gy«nus zaj. Azon nal n zárka ajtajához sietet\',
amelynek megfigyelő nyílásán be nézve, meglepetéssel velte észre, hogy Vanderlics —^ a gyilkos triász gyöngye — kezében egy saját moga készített fűrészelő, illetőleg vágó szerszámmttl a-vasablak faburkolatát fürészeli. A segítségül hívott börtönŐr&kkel hirtelen benyitott s a három cinkost vasra verte, majd vusraverten dr. Szabó Lajos ügyészségi elnök inlézkedé-sérp egy másik mbiztosabbm záfr-káb\'a telepitették.
A később megejtett vizsgálat folyamán kitűnt, hogy a cella faburkolata már majdnem teljesen ki volt fürészelve, ugy, hogy a vasrács kiemelése már nagyobb munkát nem okozott volna. Ugyancsak a vizsgálat folyamán találtak a zárkában egy kö\'ülbelúl-20 mé ter hosazuaágu kötélhágcsót a s/almazsákba elrejtve, amelyet az ágytakaróul szolgáló pokrócból késztettek. A saját gyártmányú kötelet az első emeleten fekvő edla ablakából való leereszkedésre használták volna.
A vallatás folyamán kiderült; hogy a stökés értelmi szerzője Vanderlics volt. Fehér és Fuisz •csak segédkezet nyújtottak neki épületes munkájában.
Csak természetei, hogy Vanderlics ezekután megkülönböztetett figyelemben fog részesülni.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai kir. járásbíróság telekkönyvi hivatalánál nz utóbbi napokban a következő ingatlan adáwélelek jegyeztetlek be: Néma József és neiétől Kulassy Kálmán nagykanizsai házat 1.600,000 K. Wei.z J «kab é* nejétől Forgács Dezső és Luszlig Rudolf nagykanizsai házat 340.000 K. Takács Jánostól Sörlei Unőné nagykanizsai házat 400.000 .<, S il*a P \'l ás társától B-ró Sí-
rnonné nagvlaní »«" *»*«•* 3 000
K, Nóvák J z"f«ól Tulok J r.őné Nagyk«ni/>án 538 négyszögöl szántót 130000 K, őzv. Tislér Ferenc-nétől Túlér Ferenc M -gyarszerda-helyen 1 hold 155 négyszögöl sxántó és legelő 66 000 K. őzv. Tislér FrrencnétŐl Koszorú Józsefné Magyarazerdahelven 350 négyszögöl szántót 16 000 K, ö\'v. Tislér Ferencnétől Staudt József Magyar-sierdahelyen legelő és erdŐilletŐ-
nég 64.000 K. özv. Tislér Ferencnétől Pap János Magyarszerdahelyen 2 hold szántó és rét 208 ezer K. őzv. Tislér Ferencné Hegedűs Ferenc Kacorlakon 4 drb. szántó összesen 1677 négyszögöl 93.000 K. özv. Tislér Ferencné Koszorú János és Koszorú László Mogyarazcrdahelyen 3 drb. összesen 1076 négyszögöl szántó 124 ezer K. Reketye Pal és nejétől F-rkas M\'klós és neje nagykanizsai
házal 3.900,000 K, Cserei János éa nejélől Kutl Ernő ás neje nagykanizsai házat 1,200.000 koronárt.
— 1 örvény kényszeríti az angol gazdákat földjük ki használására. A Középeurópai Kurírnak jelentik Berlinből: Londoni jelentés szerint az angol parlament elfogadta az 1917. évben hozott gabona termelési lÖrvény reformjavaslatát. Ennek értelmében az angol közigazgatás felügyeleti jojol kap a mezőgaidaság hatásos ellenőrzésére és kényszeritheU a hanyagul gazdálkodó birtokost földjének teljes megművelésére. Ha a birtokos a h itóstgi felszólításnak nem tenne eleget, a halóság bérbe adatja annak földjét és költségére a bérlőt kötelezi a föld teljes kihasználására. Azonfelül a tulajdonost a főldmivelésügyi kormánynak jogában von pénzbírsággal is sújtani.
— Értékes jutalom a cseh bírák részére. Prágából jelentik a Kötépeurópai Kurírnak : A prágai igazságügyminiszterium6000 korona évi renumerációt irt ki olyan cseh birák részére, akik különösen expo-nált német városokban teljesitenek szolgálatot. Ilyen exponált városként Karlsbadot, Bőhm, Leiba éa a morvaországi Freistadlot jelölik meg. A renumerációt a német és cseh kettős nyelv tudásért adják.
— Montenegró köztársaaág akar lenni. — A Kőzépeurópai Kurir belgrádi tudósítója jelenti: Cettinjében nagy népgyűlést tartoltak azzal a céllal, hogy kikiáltsák Montenegró független köztársaságát és elszakadjanak Jugoszláviától. A népgyűlésen Gyonovics és P<ijovics skupstinai képviselők és Igonics a belgrádi „Republika*4 című napilap szerkesztője is résztvettek.
Tavaszi-, nyári- és őszi-
ouokáUlokat vilUl ,i>,
Hederics István
ebi rnunkáwállalkeió Tótssardahaly, /Uluatcye.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
ZALAI KÖZLÖNY
1"eptember 24._
Társadalmi élet.
— Kiakanizaal előadás a* anya- éa gyermekvédelemről.
A klskanizsal moziban ma délután 4 ómkor dr. Fodor Aladár képekkel és filmekkel kisért előadást tart az anya- és gyermekvédelemről. Belépődíj nincsen, önkéntes adományok azonban elfogadtatnak.
— Szántó Menyhért előadás* a vároaházán. Szántó Menyhért miniszteri tanácsos ma délelőtt 11 órakor a városházán előadási tart, melyen a rendezőbizottság mindenkit szívesen lát. Belépődíj nincs.
— Dr, Szabó Zsigmond nép-egészségügyi előadása. Szabó Zsigmond dr. kórházi igazgató-főorvos pénteken délután 6 órakor igen látogatott népegészségügyi előadást tartott a katonaság részére a /temi betegségekről. Ugyancsak hét órakor nagyszámú férfihallgatóség előtt egy másik előadást tartott a verierikus betegségek következményeiről. Dr. Szabó István, a SiefAnia Szövetség igazgató orvosa pedig a gyermrk-egésíségügyről tartott magas nivóju előadást.
— A Katolikua Népszövetség napijára, mely a magyar katolikusok legnagyobb társadalmi szervezetének, a Katolikus Népszövetségnek legfontosabb tagsági járutékA, az 1923. évre magyar és német nyelven megjelent. A naptár gazdag tartalommal öleli fel ii magyar katoli cizmus vezető gondolatait, közéleti tevékenységének körvonalait s mindazokat az aktuális problémákat, me- • lyeket az uj idők szüksége a katolicizmussal szemben felvetett.
— A Délzalai Takarékplnz tárral egyesült önsegélyző Szövetkezet felszámoló bizottsága még egyszer figyelmezteti az összes érdekel teket, hogy járandóságaik elszámolása végeit a jövő héten (szeptember 30-ig) unnál is inkább jelentkezzenek a Délzalai Takarékpénztárban, mert ezen idő után az el nem számolt összegek a felek költségére birói letétbe fognak helyeztetni.
— A nagykanizsai Katolikus Legényegylet szüreti mulatságára szőlőt és gyümölcsöt ajándékoztak: Blau Lsjos, Bedő Miklós, Buday János, Büky Béla, B»bics József, Kalmár Béla, özv. Klein inésné, Mii-tényi Gyula, Nagy Ferenc, Pap István, dr. i\'iihát Viktor, Schlosser Ká-rolyné, Schwoitzer László, Srántó Géza, Szántó Lsjos, Stuknay Lajos, Városi Gazdasági Hivatal, \\V.rth János, Wutmann Mátyás, Turek Géza. A nevezett hölgyek és uraknak ezúton is hálás köszönetet mond szi ves áldozatkészségükért a Katolikus Legényegylet elnöksége.
— Az Uránia évadnyltáaa. Az Uránia mozgóképszínház Pierre Decourcelle hatalmas erkölcsrajzával, a „Zózé*-vel kezdi meg szeptember 30-án az idei évadnyitását. A .Zftzé* igazi francia szellemességgel felépített izgalmas erkölcsdráma, amely egy leány körül forog. A .Zézé" mindenütt, ahol eddig előadták, heteken keresztül táblás házat vonzott.
— A győri tUzoltóaág október 8-án üli meg fennállásának ötven éves jubileumát, mely alkalomból meghívták Nagykanizsa városát is az ünnepélyen való részvételre.
(x) öaaztánc. Adorjánné Mayers-berg Frida lAnctanárnő értesiti nő-vendékeit, hogy a Kasz nóban szóm-balra tervezett - össztAncgyakorlatét vasárnap tartji meg. Délután 6 órakor a tanulóiljuság és este lf.i9 kor a felnőttek részére.
(x) Orvosi hlr. Dr. Bcrger Miksa fül, örr, 4orok és gége orvos szabadságáról visszatért s rendeléseit Sugár-ut 2á. szám alatt (kaszArnyA val szemben) újból megkezdte.
(x) Harsay Gizua tánciskolájában ma este 8 ótai kezdettel közös nncxyakorlat lesz felnőttek részére a Polgárt Egylet nagytermében.
Oyapju kötött kabátok, blúzok és leányka garnitúrák legnagyobb választékban kaphatók SCHVARCZ DEZSŐ nél.
Aranyat, ezüstöt és brilliánsot legmagasabb napi áron veszek. Kopár A. órás és ékszerész, Nagykanizsa, De.ák-tér 12. sz.
Divatcikkek, gyapjú kötött kabátok, gyermekgarniturák, férfi fehérnemllek GrUnberger cégnél Főút ll,Sugár-u. zárok.
(x) Kánonjogi doktorátusra feltétlen sikerrel készit elő dr. Kállay Zoltán jogi szemináriuma Budapest, VI. Aodráasy-Ut 8.
(x) Uránia. Szept. 24 én, vasár nap az óriási erejéről. és széditő cirkuszmutatványairól híressé vAU Albertinivel a főszerepben: .Atléta kirAly" artista dráma 10 fejezetben.
Vadászok figyelmébe. Lőszerek, fegyverek, vadAszati felszerelések. üres hüvelyek, félig kész ós kéjz töltények-, rovolverek, stb. minden mennyiségben a legolcsóbb napi Aron Gyenes Lajosnál szerezhetők be. Kazinczy utca 1
(x) Még csak ma vasárnap kerül bemutatóra a Világ mozgóban „Az élőhalottak- cimü nagykoncep-cióju, trükkökkel, bravúrokkal tarkitolt amerikai kalandordráma, és az amerikai kómikus, Fridolin felléptével, egy amerikai burleszk
Törvényszék.
(§) Főtárgyai ások. A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság dr. Mulachenbacher Edvin tanácselnök elnöklete nlalt holnap hétfőn, szeptember 25 én a következő ügyekben tartja meg főtárgvalásait:
1. Molnár Lsjos éa neje, Molnár Lajosné, született Máté Borbála nugykanizsai lakosok a Btk. 370 § ába ütköző orgazdnságért vannak vádolva, mert olyan dolgokot vettek, melyekről tudták, hogy nz eladók birtokába jogtolanul jutottak
2. V-rg« József hahóti Inkos * Btk. 333. §-áb« ütköző lopással van vádolva, mert J inkó Péter vizvármajori lakos padlásáról szénát tulajdonított el.
3. Szabó János balatonfüredi és Takác< Károly keszthelyi lakosok rablás bűntettével vannak vádolva.
4. özv. Ritscher Adolfné, szül. Lőwinger Jozefa nagykanizsai lakost a Btk. 380. §-ába és az 1921. évi XXVIII. törvénycikkbe ütköző csalásért fogják felelős ségre vonni.
(§) ítélet helybenhagyás. A kanizsai kir. tőrvényszék Keller-minn Rozália nagykanizsai lakost lopásért négy heli fogházra ilélte. A pécsi kir. tábla ezt az ítéletet most helvhenhngyta.
(§) A Zalai Közlöny sajtó pöre. A Zalai Közlöny folyó évi május 30 iki azámában nKi volt Rassay Károly 7* címmel egy szenzációs cikket közölt, mely nagy port vert fel • választások előtt. Rassay Karoly most^sajlópőrt indított a cikk sxer-ftje ellen. A kanizsai kir. törvényszék vizsgáló-bírája, Bertin táblabíró ez ügyben szeptember 30 ára felelős szerkesztőnket kihallgatásra idézte.
Sportélet.
Az NTE. atlétái Budapesten.
A vasárnapi budapesti vidéki propaganda versenyen résztvesznek az NTE. legjobb atlétái, hogy az újpesti Stadionban összemérjék erejüket a többi vidéki atlétákkal egy propaganda pontverseny keretében. Marvaíits, Bslogh, Sxépudvnri, Kram\'mer I. és ll., továbbá Sabján már n tegnap délutáni vonattal felutaztak Budapestre és különösen a dobószámokban reméljük — győzelmesen fogunk szerepelni, ahol még nz elsőséget is könnyen megszerezheti Marvallti, a kitűnő formában lévő, pompás erejű fiatal atléta. Szereplésüket az \'géaz ka-nizsal kö\'öoség osztatlan érdeklődéssel kisé\'i.
Osztrák-magyar válogatott mérkőzés, ölven-dszer találkozik n két régi riváln Migyarország és Ausztria válogatott futballcsapata vasárnap B\'csben a Víenna hatalmas, modern felszerelésű, a Hohe Warle-n lévő sportpályáján. Két évtized óta ezekben a mindig kemény, izgalmas küzdelmekben rrŐNŐdött és fejlődőit a két ország futbalUporlj t % eddig a győzelem többször jutott osztályrészül a magyar csapatnak. Jelenleg azonban sajnos kénytelenek vagyunk az osztrákok pillanatnyi fölényét elismerni, de azért elvárjuk, hogy a piros inges, magyar címeres együttes kemény, szívós akaraterővel és büszke magyar elszántsággal legalább is eldöntetlen eredményt csikarjon ki a jelenleg jobb formában levő osztrák csapattól. A mérkőzést dr. B.tuwens kölni biró fogja vezetni.
Szombathelyi AK- Nagykanizsai TE footballmérkőzéae. A két ciíp.it találkozása elé nn^y érdeklődéssel tekint N>jfvkanizs i sportkedvelő közönsége. A szombathelyi a Dunánlul legjobb csapata — szép iskolajátékkal fogja gyönyörködtetni n nagykanizsai sportbarátoki t Természetesen a mérkőzés sorja nein lehet kétséges a SzAK javjr.», de elvárjuk a fejlődő nagykanizsai együttestől, hogy finom, fair j itekkal legjobb tudását kifejtve igyekezni fog a SzAK méltó ellenfele lenni. Mint Hírlik, a SzAK teljes csapatát fogja szerepeltetni s így ha nem durvul el a mérkőzés — iAen szép és élvezetes sportra van kilátás.
Felkéretnek az Összes Ifjú sági játékosok, hogy ma délelőtt fél 10 órakor a tornaieremben a felszerelés és a csapat összeállítása végett okvetlenül jelenjenek meg. — Göllesz intéző.
1IRÓ-1
sokszorosító- _
szAholó- i
fényképező-
VARRÓ-K
úgyszintén u legkomplikáltabb műszerek és gépek tökéletes jsvitisit szavatosság mellett eszközli
SZAKÁT! GYULA
mdii.rOMin. *a IrógiiiválUlalii
Kazinczy-ut 29. sz. (Klssörhái)
Telefon: 40. Alkatrészek, kellékek raklira
5
Regénycsarnok. 1
A fekete matróz.
— Detektívregény. — 12
AZalai Kozlonyszámára irta Havas ZslgmonJ
— Hogyne, az volt az első dolgom, hogy kihallgassam az embereket. hisz örültek, hogy beszélhet tek . . . A ház bérlőnőjével még nem beszéltem ... De különben, felügyelő ur. kíváncsi lennék n véleményére, mit gondol, ki követte el a gyilkosságoi, miért és hogyan?
— Ön nagyon sokat akar tudni egyszerre, de a\'nnyit mér most le-szögezhetek, hogy a gyilkosságot valaki a lakók közül követhette el,
hogy egyszerűen bekopogtatott « szobába, valami miatt összevesztek és erre az idegen fejbe verte ezt az embert . . .
— Ugyan, felügyelő ur, hogy gondolhat ilyent? Egy ember beko pogtat minden cél nélkül egy szobába és elkövet egy gyilkosságot. Aztán elfelejti a pumát ? Hogy került volna ez az állat a szobába? Nem, ön téved, de ha megengedi, én máskép mondom el a dolgot.
— Halljuk, kíváncsi vagyok, hogy miként állította össze magAban az esetet.
— Do nem, várjanak egy kicsit, egy kis dolgom van még, mielőtt a végleges képet megalkotom magamnak . . .
Tipson minden további magyarázat nélkül kirohant a szobából és leszaladt a lépcsőn.
Paddington felügyelő töviről-hegyire átkutatta a szobát Kiforgatta a holttest ruháit, minden zsebet megnézeti, de semmit sem talált. Talán egy félórai munka után kijelenthette mAgának, hogy semmit sem tud-Egyetlen tény volt a kezében, hogy van a szobában egy holttest, összetépve, rágva, egy nagy vértócsa ós semmi más. Hogy miért gyilkolhatták n eg az illetőt, arról neki fogalma sem volt, de azt sem tudia, hogy ki * meggyilkolt, pedig ha ezt meg ludnA Állapítani, akkor sok mindennek jönne a nyomára.
Nagyon dühös volt és minden bosszúságát a szálló lakosságát) töltötte ki. Mindegyiket egyenkint és összesen azzal fenyegette, hogy lezárulja, de cz a fenyegetése semmit sem használt. Már-már el akart menni, hogy a főnökének jelentést tegyen az eselrő\', mikor autón megérkezett az ujsAgiró. •
Egyenesen a felügyelőnek tartóit é« összeszedve a társaságot, félre-Vbnui\'tak egy szobába, ahol Tipson a követke/ő kijelentést tette:
— Először is megtudtam, hogy ki az Áldozat . . .
Warrington kerületi kapitány és Paddington majd leestek h székről, amikor ezt meghallották.
— Igen, megtudiam, hogy kit gxilko.iak meg ma éjszaka ebben a hotelban, azt azonban ki kell jelentenem, hogy nagy meglepetés lesz mindenki részére a neve . . .
— Az Isten szerelmére, ne izgas-son bennünket, hanem mondja meg már . . .
f — A meggyilkolt Frank Holborn, aki a mu t hét folyamán megszökött a Sing-Singből . . .
— Frank Holborn, Frank Holborn ? Ahá, akit kél évvel ezelőtt bezArtak azAii, mert azzal gyanúsították, hogy ő tört be az Union Bankba . . .
(Folyt küv.)
Felelős szerkesztő Benedek Rezső.

/
ZALAI KÖZLÖNY
19\'_>2. >ze plemht r 24.
Apró hirdetések
.. 10 aa«l* «0 Voi
• e.trtt »»n»»K ilapUn |,«r«*01>«»k 60 »»*»»!»
It-ll.alA.oV fnjr»li"*l»! Oaktinnfl «\'»"»\'•
f>**k-nt. N«p«a.rík h*hl-
Mul»*>*»K«d. ------- —.
BkuiI VnmoMUl. SlTMÍ< Hrt<l-
Mapat-m. >i ♦■"\' 1, C£>«». WfttiehW nllOtírx
la.lt iv\'<fti knrflúJ i6»*»«l «• •<»>" m»nk»»«íjtv<l
.KUU «ííonfc«r. K««lfC 6«J\'«.l fci.abni illt.t Wc«. Art ajinlatakat ..Mefftihalé" M. .lapítod*
ApIiroOlio ! r»otcker Khcuii. r*rt leteli I kíitl.
MrgréUlr* k«r»«k ;<.W> ««>»< »«ebín>». »«Umt»t ctioot o<mxURy«t. Cini . ludftfaaa
k.rnrt mi|U íík<*» <• kliOn« clliti. mriktl. bg>an-mi «m(V h»»u>lh WMÍfmatfaeot. B»x«6 JöimI kőelem. "i6
Zalamegyei GazdaságíTakarék-pánztár részvényt
és összes helyi részvényeket « IcRelónyÖ-sebben vessünk És eladunk.
Tőxídei megbUálok
teljesítéséi h budapesti, wlenl, berlini, prágai és zágrábi tőzs. dékre elfOK»djuk.
Nagykanizsai Takarékpénztár és Tárházak részvény
elővételi jogot
legma^Hsabb nitpl érőn veszünk.
Groaz és Táraa fúÁXST Nagykanizsa, Sugár-ut 1. sz., I. emelet Ttfefos m Sü.-Rönycim : Bínkif Mijylualm
VILÍGM0ZQÓKÉPJZINHI1Z
— .... Ll.ál...LIAr. • K<»r»M MÍHoJ*
Szombat—v*««nap
Amonka IcgnaKyo\'b liwkkr.l újén k bemutatás. i
Az élő halottak
Kalandor Mm « fflionnsban
jön! Ai éneklő film Jön! Kacag] Balanol
IIEl.V.tRAK: l\'.l.oly Ml K. ZM.ly.aS K, I. h.ly is K. II hely l» K, 111, li.\'y I* k
Eia.dások: lUlköreajokon 7 e v.iir- ó< irmm-ns:- 6. 7 4\'
makor,
órakor
Megvételre keresek
.ruiaUMc*. .»•»"»■.;
V l,.rftjl.\'.,;irCk«l va.allványi. k.rclfiirí-,.k.l l«iu«rok.ll <Mi-10SU <nm kcr.l-nyilassal. sör. benzin í> >.iv- s« «» vnMW. M"\'"l szín*". 4,s
nycrníl.jmotorok.l 20 -IM> Hl-
.\'.Hl pí.wpo-.l "}"\'
M m íízlokoinobllokal fa
Nagy György
Szombathely Si.lestey-ulc. 43. aaám alall.
Meghívó.
A Nagykanizsai Torna Egy let f. évi szeptember hó 27-én este 7 órakor n Zrínyi Miklós utcai elemi iskola tornatermében
rendkívüli tiaztujitó
közgyűlést
tait, melyre a t. tagokat C7U hivjuk meg.
Nagykanizsa, 1922. szept. 10
Pottyondy József
titkár.
Tárgysorozat:
1. Ellöki megnyitó.
2. Titkéri jelentés.
3. A kö/gyül\'s napjáig vezetett rx évi számadások feletti határozat és a MépŐ tisztikarnak a íelment-vény megadása.
4. Al.ipsiabálymódosilás.
5. A tisztikar és választmány
megválasztása.
6. Esetleges indítványok.
Indítványuk rí ülés mcRkeídéséÍK .t titkárnak írásban bejelentendő* Szavaxnti joKK»l csnk a URdij-hitrulckbin nem lévő ,18 évüket bctóltöti UKOk bírnak 9jíj
Idősebb epycdülát\'6 uiir.6 r< szíré kvresunk október v»k)\' november eNcjére » Kisfaludy. Csengery-, [UMhyAny-utca. vJRy Kossuth tér kórreteben epy ji»ofej»-k^nyba-hót állat jobh lakást, CRy s*\' bát bulo^ n-lkül, esetig teljes eUáiáwat. Cim « JIW kiad- hisatnltMn_
U RÓNI A HOZGOSZIHHflZ
r.i.roo :i-i3 — -
Síombat—vasiinap
IU fejezet Alboitíol Mm ,\\x UránU szezonnyitó c
Zézél
HELYÁRAK: \' áholjr 00 K, Zsolyo 45 K. Korszék :i0 K, Támlás 20 K. üáxtsíék 1& K
Eléadások : llctkóíiiaj\'okon 7 és ü órakor, vasár- é» ünn«rn«p íJ, 7 és 9 omkor
Magyar bélyegeket
birn.ilyen meoiiyisínben a névérték
veszünk
_ d U 7,2-3 éóra között. . K6-ut 10, Cipőszanatórium fóött. £
Ponyva Vetőmag Zsineg Kötéláru Kévekötö Gépolaj Nyersolaj Petroleum Rézgélic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Női divat-velourók
kabátra éa ruhákra
mlndon léte xó divat-
Férfi és női szövetek
ruhára és / óri6l|i
costumre /
ininjcrr liitzó / vala.xtekban
raktárra érkeztek
ŐSZI ÚJDONSÁGOK
Kisfaludi és Krausz divatnagyáruházába
az „ARANY KAKAS"-hoz
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21.
Férfi- Telefon
kabát 374
doublé-szövetek
Nagy
választék:
Nél posztókból, doublé íUnellckból, íranyia flHticUek>x>l. kxeppdescliinck, kieppgcorKcttck, selymek, bársonyok, mosők és vásznak
□ rés üuegeket
Muszel és Friedenthal
[íuif. t. l0q7
Tóth és Schlesinger
Hagykonizia, Hagyer-utca 2. t*.
|TrtrTínj-a»éK melletl)
Ajánl legjobb gyártmányú
szőlőpréseket
70, 100, 131) lit.r n.gyiífct»n.
Ugyanott hiil.iolga
f.Wétatlk.
H212/J922.
Hirdetmény.
A víioii menhirban elhrlycretl si.gínyíli ilclmczísínclc atb. bii-to;.il»3a cAljíből
100 mm. burgonyái, 30 mm. l.nijetil,
5 mm. babot, 15 mm. káposztái, 5 mm. cukrot, 150 kgr. szappan!, 150 kgr. mosószódát óhaj\'unk bc.rrrezni.
FelKivjutc mindazokal, kik jdzelt cikkeket akár valamennyil, akár küiSn külön is szállítani óhai\'ják, hoüv zárt irásbrli ajánl.taikal a minösiií, ár ís szállítási feltételek közlése mellett IwWsSbb t. évi azeptember hó Í<f. napjának déli 12 órájáig a v. iktaló l.iva-lalbj adják be. Az ajánlatok ugyanazon nap 12 óra 10 perckor fognak a városi tanácsteremben birotlságilag felbontatni.
A vároai tanács.
Nagykanizsán, 1922. évi szeptember hó 18 án.
Polgármester.
c.k . I.Rdij háir.líkh.n nem l(vö,18 évü- I.ffisom.l.b . ... .. u.r... Polgármester, kel bclóllöll U«ok birn.k «Í1 * __
noOOOOQQOOOQOOCaaOOOOOOQOOOQOOCJOOOOOQOOOOQQOO
8 Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát 9
m . N/t>".wnl- f<-vK/Aí>-atr»L- monrWivók _ _ ti. m. : .S7.pnirnrl«lmi mtive.k CS iskolai
u. ni.. Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritekok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárköny-irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Vdgu IIIUIlK.aHd(. JJűI Uia aiott rvcatu ^hbwhhi r. IV utiutn jutaujruo ai an J-
Zalai és Oyarmali Nagykanizsa, Fő-ut 13
o
0 o 0 0 0 0
0 o
Nyomaton a laplulajdon-jsok: Zalai ís Gyarmati könyvnyomdájában.
Kommunista társaságot
fogotl el, körültekintő és okos nyomozó munkával a budapesti rendőrség. Az eddigi adatok a/.erint, több százan verődtek össze e csoportban, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy a proletárdiktatúra, még el nem feledett, áldásaiban részesítsenek bennünket. Mert. nekik nem volt elég a múltból, nem volt elég a szociális termelésből fakadt gerstliből, a dolgozó népet még erősebb bilincsekbe verő rémuralomból, nem volt elég a szovjetpincéből sem. Reméljük, hogy ezzel a népséggel szem-T ben nem ismer kíméletet senki, akinek a törvényt kell velük szemben alkalmazni. Mert ezek még arra sem hivatkozhatnak, hogy nem tudták, mit cselekednek, amikor a magyarországi bolsevista-kaland rettenetes következményei meg élénk emlékezetében vannak munkásságnak és polgárságnak egyaránt. Mi a magunk testén éreztük annak az igazságát, amit Hugó Viktor a Nyomorultak cimü regényében mond a kommunizmusról : ..a kommunisták ugy osztják fel a javakat, mint a mészáros — clöbb megölik a fel-osztandót!" És ennek dacára akadnak elvetemült emberek, akik az összesség elpusztítására törnek, hogy aztán az általános tűzvész lángjain főzhessék meg a máguk levesét. És ezek betolakodnak becsületes munkások társaságába és ott szájaskodással, tulkö-vctelésekkel ugratják őket. — Íme újra bebizonyul, hogy a nagyszájuak, a túlzásban őrjöngök — mindig gyanúsak, bármely párthoz tartozzanak is. Ellenben az osztrák kormányt nem ártana megkérdezni, meddig türi cl azt, hogy az ő vendégszeretetét élvező magyar honosok, Bécs városából gonosz összeesküvéseket intézzenek a magyar állam ellen?
általános felkelés az angol uralom ellen.
"^ZPáris, szcpl. 25. (Expressz tavira!) Itteni lapok jelentése szerint Mezopotámiában a fölkelés általánossá lett az angol uralom ellen. Abdul Kerimbei sikereket arat csapatai élén ugy, hogy az angolok [Muisult elhagyni készülnek.
Bolsevikiek győzelme a felkelő törökök felett
Berlin, szept. 25. (Saját tudósítónktól) Moszkvából jelentik: A szovjet értesülésé szerint a vörös hadsereg több győzelmet aratott Nyugat-Bathaiában a felkelő török csapatok felett.
Törökországnak Ítélték Tráciát.
Az antant Konstantinápolyt kiUriti.
A párisi értekezlet azzal végződött, hogy az antant Törökországnak Ítélte Tráciát Drlnápollyal együtt egész a Marica folyóig és Konstantinápolyt Is kiüríti, sít elismerte Törökországnak a Dardanellák feletti szuverénltását, az antant ellenőrzése mellett. Erről a haláiozatról értesítették Kemal pasát, de válasz I6lc még nem érkezett. Az antant egyúttal meghívja a törököket a keleti értekezletre, de komplikációk elkerülése végett azt óhajtották, hogy csak egyetlen török küldöttség vegyen részt azon. miéit Is azt a kívánságát fejezi kl. hogy az angoral és konstantinápolyi kormány egyezzen meg.
A közvéleményt az a kérdés Izgatja, .elfogadja-e Kemal pasa a jegyzékbon ismertetett feltételeket, azonbaíi minden jel arra mutat. óvakodni log tőle. hogy a jegyzék el nem fogadásával ujabb komplikációt Idézzen elő
A nyugatmagyarországi határkiigazitág.
Szombathely, szept. 25. (Saját tudósítónktól.) A Népszövetségnek nz a határozom, amely tíz községét vissza itcl Magyarországnak, nagy ürömét keltett. Az osztrákok a szóhun levő tiz községben már kicseréllek o pénzügyőrséget és a cscndórségct. A halármcgálln-pitó-bizottság a napokban meg-érkezik n visszacsatolandó területre. Az osztráljok minden valószínűség szerint irtát\' október 5-ére kiüritik a Magyarországnak Ítélt községeket.
Az angol kormány u srmirnui menekültekért.
Genf, szept. 25. (Saját tudósítónktól) A népszövetségi gyülcs mai ülésen Balfonz kijelentette, hogy kormányától
azt a közlést kapta, hogy a 100 ezernyi szmirnal meneküllek helyzete rendkívül súlyos. Kormánya ezétl kész a Nansen vezetése alatt álló segélyakciónak 50,000 font sterlinget rendelkezésére bocsátani, ha a többi kormány együtt ugyanekkora összeget juttat c célra.
Lord Curson párisi eredményéről.
Berlin, szept. 25. (Expressz távirat) Párisi lapok jelentése szerint Curson lord tegnap visszautazott Londonba Kiutazása előtt amerikai lapok tudósítói előtt oda nyilatkozott, hogy meg van elégedve p<w\\i beszélgetésének eredményével. Végeredményben azonban minden attól függ, hogy Kemal pasa elfogadja-e a francia kompromisszumos ajánlatot.
A románok megnyerni igyekeznek a magyarság vezetőférfiait
Budapest, szeptember 25. (Expressz távirat, i A román kormány minden lehető módon igyekszik a magyarokat megnyerni arra, hogy vegyenek részt a koronázáson. A kormány a gyulafehérvári programot ugy állapítja meg, hogy alkalom nyujtassék Erdély és a Bánság magyarságának helyzete kavitására. A magyarság vezető férfiait meg fogja hivni a kormány a koronázáson való részvételre. A koronázás után a király cerclét fog tartani cs ezen a magyarság minden egyes kiküldöttjének alkalmat és módot fognak nyújtani arra, hogy a magyarság kívánságát a királlyal közölje. Utána a belügyminiszter fogadja a magyarság reprezentánsait és ezzel megindulnak azok a tárgyalások, amelyek a magyarság részére meghozzák az eredményt. Az erdélyi magyarság vezérei még nem foglaltak állási ebben a kérdésben.
Az Unió vámtarifája.
Washington, szeptember 25. Ma lépnek élctlie az Egyesült Államokban a/, uj, súlyos vámtarifák, melyekkel Amerika megakarja védeni saját ipari\' termelései a külföldi ipari cikkek versenye ellen.
Szófiai utcai harcok
Paris, .szept. 25. A Chicago Tribüné jelentése szerint a Szófiában pénteken és szombaton lejátszódott utcai harcokban 50 embert megöltek és több mint százat megsebesítettek. Kimondották az ostromállapotot.
Szófia, szept. 25. A halottak között van 5 képviselő és pártvezér. A felkelést a mostani kormány ellen terveztek.
Nagykanizsa, 1922 szeptember 26. Kedd Egyes szám ára 8 korona 61. évfolyam. 218. szám
li.l*rurlian-T«t«ron la.
M>{)*U*lk Mindig kor* r*((«l
POLITIKAI NAPILAP
KMnieUsI Arak l,*,ho, l.„r«l»»,
«KJ »fiUkr» |»<iUn k»M«* i K«r li»DS|>r« ISO.- korona "\'ri.ru h.lnapra 4AO. koiona Kgy— .itiu Ara X ko,o««
ZALAI KÖZLÖNY
1922. stcplcmbcr 26
Főiskolai hallgatók felvétele a m. kir. honvédségbe.
Nagykanizsa, szept. 25.
Az uj tanév közeledtével súlyos gondot okoz főként a középosztályba tartozó szülőknek, hogy középiskolát végezett fiaiknak további neveltetéséről miként gondoskodjanak. A mai megélhetési viszonyok mellett bizony a középiskola elvégeztetése is nagy áldozatokat kiván meg a .szülőktől, a tanulmányoknak valamely főiskolán való folytatása pedig ugy szólván legyőzhetetlen nehézségek elé állítja, a középosztálybeli szülőket. Elég itt csupán a lakáskérdésre és a ruházkodásra utalni, az élelmezésről ne is beszéljünk. Van ugyan számtalan diákjóléti intézményünk, azonban korlátolt anyagi erejük folytán azok működése aránylag szük térre szorulhat. Nem egy szülő kénytelen ilyen körülmények között azzal a gondolattal foglalkozni, hogy eredeti terveit, szép | reményeit félre téve, fiának további taníttatásáról lemondjon, s Őt valamely gyakorlati pályára adja.
Bámulatos, hogy a szülők eme gondjai közepete a további taníttatás egy kínálkozó végtelenül eiő-nvös módjára nem gondolnak. — Közérdeket szolgálunk tehát akkor, amidőn a szülők figyelmét erre a nevelési módra felhívjuk.
Az önként«4^jelentkezési rendszernek a m. kir. honvédség kiegészítési rendszeréül való bevezetésével hadvezetőségünk kiválóan derék főiskolai ifjúságunknak a katonai szolgálatra való vállalko zására módot kivánván nyújtani, az intelligencia nehéz helyzetét is méltányolva érdekes újítást hozott be a főiskolai hallgatók katonai szolgálata tekintetében. Nevezetesen lehetővé tette, hogy a katonai szolgálatra jelentkező főiskolai hallgatók főiskolai tanulmányaikat katonai szolgálatuk tartama alatt szabályszerűen folytathassák, az előadásokat rendszeresen látogathassák, a tanuláshoz számukra idő adassék éa vizsgáikat az előirt időben letehessék.
A katonai szolgálatra jelentkezett főiskolai hallgatók ily módon egy időben katona ia és diák is, két kötelesség hárul ugyan reá, de két előnnyel ia jár állapota. A katona-diáknak nincsenek anyagi gondjai, nemcsak hogy teljes ellá-tásban részesül, hanem még a rendes katonai illetményeket ia megkapja éphgy, mint bármely más katona -a e mellett tanulmányait akadálytalanul, sőt teljesen gondatlanul folytathatja.
Ez a végtelenül előnyös neveltetési mőd a középosztály fiai számára, amelyre nem lehet eléggé az érdekeltek figyelmét felhívni, * mert a honvédség létszáma a folyó év tavaszán tartott toborzás alkalmával nem volt teljesen fedezhető, másrészt az időközben keletkező hiányok a békeszerződés értelmében szintén pótolhatók s igy a honvédség számára való toborzás jelenleg is folyamatban van, tehát ma is fennál a lehetősége annak, hogy főiskolai hallgatók a honvédségbe belépjenek.
Természetesen mint minden újítás, ez a rendszer sem volt minden zÖkkenés nélkül az életbe átültethető. Eleinte több irányban folytak kísérletezések. Az első kísérlet az volt, hogy a katonai szolgálatra vállalkozott főiskolai hallgatók oz első katonai kiképzésben is tanul-
Készenlétben a jugoszláv csapatok.
Paris, szeptember 25. (Exprcssz-lávirat) Jugoszlávia délkeleti határán teljes felkészültségű erös jugoszláv csapatok alla-nak készenlétben, amelyek szükség esetén azonnal indulnak Bulgária ellen, vagy pedig a szövetségesek támogatására Konstantinápoly alá. _ _
mányaik folytatása mellett részesüljenek. Ez a kísérlet nem vált be, sem a tanulmányi, sem a katonai érdekeket nem lehetett kielégíteni. Ép igy el kellett ejteni a középiskolai tanulóknak ugyanily feltételek mellett való felvételét is. A középiskolai tanulmányi renddel a katonai szolgálat semmiképen sem egyeztethető össze. A kísérletezések során azonban immár síke-ült a megfelelő megoldást megtalálni.
Most már csak érettségit tett, s tanulmányaikat valamely főiskolán folytatni kívánó ifjak vétetnek fel katonai szolgálatra azzal a feltétellel, hogy a belépésüktől számított egy éven át kizárólag katonai kiképzésben részesülnek, s az egy év letettével azután katonai szolgálatuk további folyama alatt beiratkozhatnak a választott főiskolába, rendszeresen látogathatják az előadásokat, elegendő idő biztosíttatik számukra a tanuláshoz éa szabályszerűen letehetik nz előirt vizsgákat, katonai szolgálatot pedig csak szabad idejükben és a főiskolai szünidők alatt teljesítenek, ugy, hogy az előirt 6 évi tényleges katonai szolgálat alatt tanulmányaikat teljesen befejezhetik és összes vizsgáikat letehetik. E mellett a rendszer mellett ugyan az ifjak látszólag egy évet veszítenek, ha azonban figyelembe vesszük, hogy ennek az egy évnek az árán a tanulmányoknak minden gondtól mentesen való befejezése biitosit-ható, hogy a katonai szolgálat a test fejlődése és nz egészség szempontjából mily előnyöket jelent, s végül, hogy a katona főiskolai hallgatók tanulmányaikat állandó ellenőrzés mellett végzik, — a katonai parancsnokok ellenőrizni fogják, hogy a katona diákok az előadásokat rendszeresen látogassák s tényleg tanuljanak is, — a rendszer eléggé meg nem becsülhető előnyei lépnek előtérbe, s azok mellett ez a látszólagos hátrány teljesen eltörpül.
Amidőn erre n neveltetési módra a szülök figyelmét nyomatékosan felhívjuk, egyúttal utalunk arra, hogy a m. kir. honvédségbe való felvétel feltételei bármely járási főszolgabírónál, városi polgármesternél, vagy katonai parancsnokságnál megtudhatók.
Szovjetoroszország nem köt szövetséget Franciaországgal.
Belgrád, szept. 25. (Saját tudósitónktól.) A Novojc Vremja jelenti a balkáni ezpessz távirata nyomán, hogy Szovjetoroszország berlini nagykövete meglátogatta a nemet külügyminisztert és közölte vele, hogy azok a hírek, melyek szerint Szovjetoroszország szövetséget akart kötni Franciaországgal tendenciozusak cs nem felelnek meg a valóságnak.
fl kézműipar és a drágaság.
Nagykanizsa, szept. 25.
Napról-napra találkozunk olyan hangokkal, amelyek oda tendálnak, hogy a drágaság előidézésének nem utolsó részese az iparoxság, hiszen az országos iparos kongresszuson olyan húrokat pengettek, hogy az iparosság ezután csak. buzavaluta alapján legyen ;hajlandó dolgozni. Anélkül, hogy \'ezen álláspont jogosul