Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.98 MB
2010-02-18 13:02:19
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1043
4231
Rövid leírás | Teljes leírás (1.07 MB)

Zalai Közlöny 1922. 273-296. szám december

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61. évfolyam
Nagykanizsa, 1922. december 1. Péntek
273. szám.
HierkMxt6*«K kl»dóhl»»l*l Fő-ut Int«mrb»n-I»l»foo 78. .
Egyes szám ára 10 korona.
K1Alla*t««l árak: ügy hóo*yr> 200.— H4rou> hönftpr* 550.— X
Az államfenntartó nacionalizmus
7ásztól győzelmesen lengenek Európa majdnem minden Államában, eredményeképen a világháborúnak é* a volt központi hatalmak országaiban lejátszódott forradalmaknak. A nacionalizmus határozott diadalait könyveli.eti el, ellentétben a túlzó liberalizmus s szocialista-internacionalizmus elméletével, amelyek teljesen csődöt mondtak a világháborúban, de különösen a világháború után.
Büszke reménységgel tekintünk a halottjából újra felébredt, acélos-erejű és tettre kész Törökország felé, ahol a nacionalizmus hevület* szinte csodákat müveit és az erő, a feltámadt tőrök erő megdöntötte a sévresi békát. Elismerésünk illeti Benito Mussolinit, aki vérnélküli forradalommal vitte diadal™ az olasz nemzeti érzés gondolatát. Az erélytelen ás erkölcstelen liberaliz mus helyett Olaszországot ma a legideálisabb nacionalista eszmények vezérelik, mintegy bizonyítékául annak, hogy nemcsak az úgynevezett „legyőzött", hanem a „győztes" államokban is elérkezett a nemzeti ébredések nagy ideje. Lám, Olasz; ország, bár egyik vámszedője volt a világháborúnak, mégis ráeszmélt arra, hogy a korrupt liberalizmus egyesülve a vörös nemzetköziséggel már természeténél fogva sem lehet alkotó, hanem destruáló, mindent tönkretevő államelmélet, s a handabandázó liberális-kommunista fertő zetben elmerül minden emberi boldogság és alkotás. Olaszország aza kitott a liberalizmussal, ugy, mint Bajorország a müncheni spartaku-szok leverése után. És a tegnapi napon még az agyonnyomoritott koldusszegény Bécsből is lélekemelő jelentéseket hozott a táviró, hirül adva a bécsi egyetemen lejátszódott nacionalista tüntetéseket. Még a vörösre mázolt féligszovjet Ausztriából Is kicsapnak a forrongó, alakuló nacionalizmus minden szeny-nyet elperzselő lángjai, épenugy, mint a nagy német nemzet fővárosában, Berlinben, ahol nacionalista diákok tőre, revolvere és kézigránátja Írja, csinálja az eljövendő világ most kezdődő dicső történelmét.
És nézzük csak meg, Törökországban, Olaszországban, Bajorországban, Berlinben és Bécsben az egyedül életképes és jogosult államelmélet, a nacionalizmus katonáit, a fegyelmezetteket, az önfeláldozókat, a bátrakat és vértanuságra képeseket 1 Mindenütt a lelkesült, ideális gondolkodású, romlatlan ifjúság áll az elaŐ csatasorban, a jelen és a jövendő katonái, azok, akiket nem mérgezett meg az ide-
gen érzések által beplántált liberalizmus puhasága, azok, akik nem látnak mást, mint nemzetük dicső múltját és nem érzik, csak a sajgó jelent. Akik tudják így volt, ós akik látják: igy van — s akik megme rik mondani, másképpen lesz. Elszakadva az ólhumanizmus, az állibe-rálLmus és szocializmus ködös eszmevilágától, akik készek ha kell vérrel, ha kell szenvedéssel, ten gernyi áldozatok árán megteremteni a nemzet nemzeti jövendőjét.
Bizalommal nézünk tehát mi is a most még kétea, bizonytalan jövendőbe, bizalommal azért, mert a vörös őrjöngés után meg tudtuk találni a nemzeti emelkedés kiinduló pontját. Bizalom és nyugodt ság van a mi lelkünkben, mert Horthy Miktó* kormányzónk erős kezében biztosítottnak látjuk « magyar nemzeti ideálok megvalósítását. Garanciákat ad nekünk erre Bethlen István gróf kormánya is,
a mindig támadott, do megingathatatlan alapokon álló nemzeti kormányzat, s végül: bir.olomm«l tölt el bennünket a mi páratlan nemzeti érzésű ifjuságunk, akik olt óll>in*k a küzdők első vonalában s akiket nem lehet se elbolonditani se megfizetni, se elnémítani. Ezer éves múlt után, tragédiát megpróbált...