Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
12.88 MB
2010-02-19 13:48:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
197
1310
Rövid leírás | Teljes leírás (295.26 KB)

Zalai Közlöny 1913. 091-098. szám december

Zalai Közlöny
Megjelenik hétfőn és csütörtökön
52. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Nagykanizsa, 19«3- december
szám.
Hétfő
^ ■•lliíiillk fcéltiB éi eifltőrÜkiB
gld AxaUal Ar»H; Bgé.« 4«ro 10 koronfc, UUvra 6 Urona. H#gy«dívf« 2 korona 00 nil. - Egyo. .«*m éra 10 flll.
K«lelő» szerkesztő :
KAROLYjGYULA
Főszerkesztő:
KEMÉNY LÁSZLÓ
tzirkiizliiéi ét kiadóhivatal liák-lir 1
Talaton: 182. — Hlrdatéaak dljaiab«» U««l»t.
Téli napok.
A szép" ö\'pz, után bizvist várhatjuk a léli napok heköszöntését. A megbízhatatlan idAjóuok szerint kemény télonk lesz. És bár ugy lenne, mert1 a jó hosszú tél után Jobban remélhetünk egy téli fagyok nélküli tavaszt, mely Magyarország szóló és gyümölcstermelésének az utóbbi években jóformán véget vetett. .1 .1,
A mezőgazdasággal élő Magyarország, a tél bekövetkeztében plhenórb tér. A munkaalkalmad úgyszólván megszűnnek, a falukra ránt áz unalom, sok hely Ott az Ínség is, Ne nézzük közönnyel a főldmiveló nép tétlenségét, hanem sorsuk iránt való jó érzékkel segitsünnk rajtuk. Segítsük a telét gondnél-külisbbé tenni. Valóban kevés fáradozásunk lenne ezzel és mélyreható szociális áldás fakad a nyomában. Kenyeret adhatunk a népnek, csak akarjuk.
Ds hogyan lehetséges, hogy a földmi-ves nép télen is keresethez jusson? Hogy hogyan lehet, szeretnők a kérdéstevót el
zetni azokba a háziipari terweló szövetkezetekbe, „van már belőlük az országban vagy száz." ahol a nép télen rendszeresen gazdasági háziiparral foglalkozik.
Minden helyen a háziiparnak azt a fajtáját végzik, amelynek nyers anyaga ingyen kéznél van. Ahol erdó van, ott a fát szerszámnak faragják, ahol nád, káka terem, ott alkalmas szatyorokat, tyukkoltetókot. párszá-rltókat, gyekénytakarókat fonnak ; ahol fűzfa terem, ott kötik a gyümülOHÖB kosarakat, ahol kukorioacsuhé van, ott a szakajtókat, a kenyértartókat és egyéb ilyen a háztartásban felhasználható tárgyakat kötnek.
Milliókra megy a oirókseprö háziipari feldolgozás*, hiszen egész hajórakomáityokat kflldünk Amerikába, egyik bácskai termelő szövetkezet nyolcezer utazó kosarat szállitott a mult éven Argentínába, a hegyvidéki lakos: ságtól egy millió darub nyirfaseprót vett a fóváros; kórházak, elmegyógyintézetek, 11 magyar államvasút kitűnő és tőmegmegren-delói ezeknek a háziipari tárgyaknak.
Meglepő, de bizonyos dolog, hogy ám-
bár mintegy százezer család foglalkozik hazánkban gazdasági háziiparral, — mégis a gyQmölcskosarak nagy kontingensét, Galioiá-ból hozzuk he.
Miért ne csináljuk ezeket itthon? Miért kell idegenbe adni érte a pénzt? Miért ne foglalkoztathatnék mi a dolognélkOl való föld-miveseket? Beigazolódott dolog, hogy egy szorgalmas főldmiveló család télen át háziiparból megkeresett három koronát, de az egy korona átlagos koreset egészen bizonyos. Aki a nép téli élését Ismeri, az tudja csak igazán, hogy a napi egy korona valósággal népjóléti tényező és ennek téli keresetében nem csigázódik, nem senyved el a napszámos, nem adósodik be, nem kénytelen oló-leget szedni a nyári aratási részére, szóval meg van előzve és anyagi boldogulása előtt ninosen a terhes adósságok torlasza.
Micsoda nagy dolog lenne, ha vármegyénk községeiben a gazdasági háziipar minél nagyobb lendületet venne. Kétségbesve nézzük az Amerikába való kiözönlést, melynek egyik nsgyon erős faktora a téli nyomorú-
PAffaszkedés.
A cím maliciát sejlett a félnem kell, hogy legjobb barátaim nyugtalankodva fogják olvssui ai alibi)! törtenetét, attól tartva, hogy bizonyos eszmei vonst-kotisban áll velők.
Mert mi tűrés-tagadéi, a pöfíeszkedéa kellemetlenül grasszil a ml táraaséloldnkben. A hazug önérteinek talán sohasem alakult ki annyi visszataszító tipnes, mini napjainkban. Pöffeszkedünk felfelé éa islelé. ál, amit Hamlett a hivatalnok psekázásinak mond, at a kellemetlen vM. generális vonás lett Hivatalon belül és bivatalbn klvQl
Miilala Imre ia veaaedelmeten inklinált a pOf-fsatkedéare; Ka a lialal írober alig buaaonnynln éves korában főszolgabíró volt; Mikor elfoglalta a hivatali, nyomban elfelejtette, hogy sít caalidi összekötleléeei-"«k kösiönheti. A gondviselés kénysterO adójának tekintette, mellyak tehetségének, tudásának és energiának tartozott.
Amj ai energiát. (Il»li, ai iwu hiányzóit leikéül. Mérési karakter volt, ki haroiaa időkben, kedvért terepviszonyok melletl laliD nagyot ie mivelhe-lelt volna. i i
A stclgabiró hivatalban épp oly tucatsziinbs ment, mint a lobbi. Különben nagy ambíciói helye-telt arra, hogy a felekkel szemben a kíméletlenségig szigorú legyen.
Mikor egy hélfii napon hivataliban ült. a hajdú Bakos Andrást jelentette be neki
— Ki az? kérdezte a főszolgabíró.
— A nagy paraszlbirtokos a Tiszántúlról.
— Ugy jöjlön bel
A lóstolgabiró, ez modorához tartozott, belemélyedt valami aktiba s jó ideig fel se niiell. Had virjon a fél. Mikor aitin fellekiuteni kegyeskedett, egy öreg kék dclmiuyos parasztot pillantott meg a sarokban egy széken ülve.
A főszolgabíró ráförmedt:
— Hall|s. ki engedte meg maginak, hogy leöljön ? Talán azt hiszi, hogy korcsmába van V
A barilságlalanul megazóllitolt öreg ember (Qrgén lelugrolt a szókról s alázatosan mentogelódzött:
—- Ne tessék túlságosan haragudni I Hajual óta talpalok. Alig birom a libáinál.
— Hit honnan jött?
— A vámosi pusztáról.
— Gyalog ?
— Igen, gyalogosul
A fóstolgabiró szigorú redókbe vonta homlokát.
— Hit miért jött gyalog? kérdene. Van kocsija — lova.
— Van könyörgöm, de ilyen nagy munkaidőben aajnilja az ember elvonni a munkából
á főszolgabíró inegveló tekintettel mérte végig a gazdag paraaitot, kiról többször hallotta, hogy valóságos nábob. Aztáu megkérdezte;
— Mi járatban van itl?
Uakos András kimért, lassú tempóban válaszolt:
— Könyörgöm alássan cifra az én sorsom . . . Tetszik tudni, hogy most harmsdáve árvlzveszedolem fenyegetett beunQuklt. Szikra hijja volt, hogy háromezer hold búzaföldein nem kernlt a viz alá. Csak annak köszönhetem, hogy a mészfalmk derekasan helyt állottak. Hirorn nap, hirom éjsf ka lallcskiük a földet fnrtum-furl. így menektlltonk meg, csak is így . .. .
— Jó |ó, az már régen volt. Most niucs árviz veszedelem.
— Mincs hála Istennek, uo is legyen.
— De hát mit akar itt nálam? Kérdette a főszolgabíró türelmetlenkedve.
Az uj
Ósram- dröflámpák
Töréketlenelc .
Kipviielet fc raMUr Magyaromig rUtirt: Fingtr is Fia, Baiaput VI., Hajit-»Ua 41.
/
A L A 1 KÖZLÖNY
DEOKMBKK 1.
ságtól Vili félelem. Aki nyáron át arat és osépel és uukorrépát eted ósazel, annak h« télen egy kia háiiipara van, jobb dolga van minálunk, mint a városi kiahitaUlnoknak. Különösen ha sikerűi a maga féaíkébe vonulni éa ott ügyes felesége * gaidaaági mel-lékheszonvételek állni gyarapítja A oaaláii évi jövedelmét.
De hiaien erek mind ismert és régen bebi«onyitott dolgok. Nálunk azonban »i a baj, hogy » kedvezményes munkáját kénye-lemazeretetböl senki se váll»lj». Meg vagyunk győződve. bogy a nép j»vár» üdvös dolog lenne valamelyes háziiparnak taníttatása, de nem tudjuk, vagy nem akarjuk tudni, bogy hol kell megindítani a lépéseket?
Ebben akarunk tanáoaot adni. A föld-tniveléaügyi ministerium évenként ai ország űtatát községében hátiipari tanitásokat rendet. At ügy élén Adler Ráot József minis-teri tanáoeos áll, mint háziipari ministeri megbiiott. Neki kell irni. ha a kétségben valamely háziipari taniláet ingyen óhajtanak. Persze, a kótségi elóljárókban is legjren annyi áldozatkéazség, hogy helyiséget, fülést éa világítást ó adjon.
A földmivolésügyi minister tanítómestert küld ki és ha osak keidetben húst osaládtag tanulná meg a hátiipar ülésnek valamely fajtáját, ha haszna lest abból, annak a husi tórekvó embernek, majd ulánna jón a tóbbi is. Nem kell attól félni. így volt ez minden községben és ott ahol a nyers anyag megszerzése pénzbe nem kerül, a háziipar virágzó téli foglalkozás lesz.
Ezek szerint jóformán egy kia érdekló-
délével azoknak, akiknek ez állásuknál vagy hivataluknál •> amúgy la kötelessége, megteremtődhet a községekben a gazdasági hátiipar, mely a nép könnyebb megélésére vetet.
Dr. Sabján Gyula
polgármester ünneplése.
Nem mindeuuapi eaemény stlntere folt ttomba! on elte • Polgári Egylet nigjtermo. Ünnepi hmgullt, Ünnepi stln töltötte meg. • ősiinte öröm éi tlsitelet »I>I| emlékeietes nsppá u elmúlt eiom bitót. A Tárosnak, t8bb mint háromnál polgára jötl öaste minden rang különbség nilkül, hogy a lömegm megjelente UIII iropotáus megnyiliánulá-iával tolmácsolja a polgárság öröminek is llelteleté-uek kittel fogható jeleit Dr. Babján Qynla, Nigy-ksnitea város polgármestere iránt. A pértoikodái viharának lecsendeaOllivel jéleiő irtás elállt meg minden jelenlevőt > akik elébb kit pártbél náitek egymásra. siombat eete keiet késbe léte barátilag üd-vötöllék egymást a ünnepelték — s többség haté-ronts iránt kellé tisilelettel viseltetvén, — as uj polgármestert. Ünnepi lelkesedés lüte itolt sí egéat teremben. Ninea elleniét, nincs pártoskodás, — osak a tisstelet harmóniája, a város polgárságának har-mouiája.
Este nyolc érakor vette keidetét a bankét. — Néhány pere alatt megtelik a torom s minden terítik birtokoara lel. — A terem diai ben pompátik. Virág érdé tarkítja ai asttal hófe-birségit. A koraoiysiinü fekete ruha erdőben feltűnik > katonai egyeurubi dus arany lujláii Is. A tömeg stemlélet stinte |él eaik a nemnek. Ilyen nagy stabásu baukett még uem igen volt Nagy-kanitsán.
Már mindenki a helyén volt. a mikor Dr. Babján Gyuls a terembe lépett Deák Ferenc főkapitánnyal együll, Harsány iljen logadta — vároa polgármesterit.
Mindenki helyet foglal. Megketdódik a gyomor
caatája. A distes menő lap jelii a bankett-prog. rammiát. Eperjest; Gábor, mint guda jár körlll , agyai at esetleget eligületleneég elcallitiaán
At eleő lógás után Dr. Babján emelkedik sti. látra a esengi hangon mosdja ait a napot élte leg. stebb napjának s a magyarok apostoli királyát ki. atönti navaival. Kőiben eseng • pohár, a a karta. ton alél t tene. Egéat gárda pincér naladgál jobbra-balra a a második fogta után Dr. Bríd Tivadar ügyvád, hirlspiré társnnk stólal Tel. ö sí ünnepi aténok. Magaaltos hivatása fenséget suvskri inspirálja. Sténokl lendülettel, fenaégea navakkil, poétikus lartilomm|l. teaii beeiidjét at Qnnep értékes kincsévé. Sabján taoltját/ imbloióját, a város érdekében vivandé harc nagyszerűségét mind ékei Diavakkal mondja el ■ igy élteti a város polgármesterit. Dr. Brid minden nava fenolt figyelem éa érdekűdét tárgya. Beatidjo régin viharaierüen tör fel a háromnál íjak — éljeu kiállási, a. melyuek erejében egy nagy vároa tiuteletinek hódolati rezgett-
Htlli litván, tanácaos, a harmadik sióuok, i ki a polgármestert a város tlaitvfáelólnek nevében Od-vötli. Nyugodt, tartalmas etép bestidéból, — a melynek tárgya érdekes te váltontoe tanalraivil hatott, Halia tsnáoaos történet iré- éa areheologua lelkére vall, — finom irónia auhinléi pattant ki. Mi is csaknem ugy járluuk, mint a falusi |eraberek, a kik ss-ját gyertyatartéiknak értékél máahol Isnulták meg-beesOlnl.
Dr. Korbay Károly, Zalaegereteg váron polgár-meatere, a város elal|tréjéboi stéll Dr. Babján ns-mélyében a uem kéiöniigea aténoki erével éa tu. dáanl leli benédet mondott.
Egy intim jelenet is eiöródölt a banketl ke-relébe. Eljöttek Dr. Sabiánuak egykori likolttáriai Megjelen és tik a baráti eterelel szép jele volt. Eleknek nevében Dr. Kraust Aladár Odvötöllo Dr. 8ib-jéol hatásos és estmébeu dus bestéddel.
Dr. Habján Gyula megköszöni at ünnepié meg-tillteltetést s magvai bestéddel köetöuli ■ város polgáraágál. ígérettel jegyii el magát i város érde keivel, a melyelmek e|6motdlláaa életének. —
nunkás-
— Épp itt tkirom elmondani. mert hát volta-képen nérl ii jöttem volm.
— Osak bestéljen egymáaután. Nem érek rá ■okát préiamltálm.
— Tudom, hogy máa dolga ia vao tekintetei urnák. Hát igen. Akkoriban ma^igirtem a méatfalvl DÓIáriuanak, hogy nem kívánom ingyen a beeaületei igyek eletet. AnondUm, hogy meghálálom, mart oukál ia . . .
— Jó jó. alt végette el a mistfalviakkal. Nekem atokhot semmi köiöm.
— Tudom, nigyon tudom, de migia.
— Beatéljan hit I
— Igyekeiem. köuyörgöm aláaaan ... Hát ugy történt, hogy in akkor ait ígértem s méslfilvi nótá-riuanak. hogy ártiii kutat ásatok a falunak
— Artéti kutat? — kérdene ■ fóstolgtbiró esudáikotvi.
— Alt, könyörgöm iláinn, mert nigyon rolsl ■t ivóvllünk, eiupi etikáé, a jéatág ii cask kellelle-uQl isats.
— Hát itlán?
— Hát után, mivelhogy megígértem, uri aki-rok lenni a eiivimmk. Ai a domb, • bol a kutat áaatul akarnánk, a tekintetes ur járásába esik, hát eljöttem bejelentőül, ne leaaik túlságosan neheitelui érte.
á főnolgibiró meróeu uiiett egy ideig a gatdig pirieilri. ntán megkérdette t
— Mennyibe kerül kigyelmednek n ai ár. téli kot?
Bakos András megvakarta a füle tövit.
— Biaony, tekintetes uram rá megy arra ötvenet*! Ionul, ha több uem.
— Otvenaaer forint?
A
— Aunyi, t főméruők megcainálta a eiámedáit.
A fóaiolgabiró felkelt e egyik keiét ai iróaatlel
•télére lámuitfl, el\'kelő, uri póibi vágta magát. Aitán igy aiólt:
— Kölöini való bolond kigyelmed. Bikoi András, innál ia több, oimerei ökör.
— Igenia tekintetei úrim.
— Kidob ölveneter forinlot, holott magától egy fuvart aa|nál. At Ilyen embert ■ bolondok hátá-bi kellene esuknl.
— Nem mondom! hogy uem . . .
— Ne ia mondji viu enmár . . . Különben legyen, • mit ikir. Miattam akár fel ia kötheti magit.
— Igen, de hát it engedély ?
— Menjen l máiik nobábl, l aiolglbiréhoi, at majd eligatltja.
Aitil leült It iróisttilhoi és ismét belemerült SÍ aktába. Még at aláutoi könöntésra sem resgált, csak megállt dünnyögte ; buta paraatt . . .
Három iv után lényegei váltotta állott be ■ fónolgibiró migán — és hivatalos körülményeiben. Megválaaitották oretágoB képviselőnek.
At uj képviselő uem sok vitet sivirt, de innál több kártyát kevert Budepaatan. At a feltett kiregpapirea teljesen slerilis minden gőggel éa pöf-featkediaael etemben Btidáa, káromkodás, fogcsikorgatás nem fog rajta. Annak kedvet, akiuek akar. Helyeahltenl, korrigálni taak büuöa uton lehet.
Röveden, Mikola Imre kópviaelé «r veaailelt. Sokil él követkeieleieu. Al anyagi körülmények súlyos tilállaági tőnelekel keidtek mutitni. Kötél, vestedelmesen köiel jutott tbliot It tllipothoi, mikor a végrehajtó a képviselői napidijakra veteti rá a bitotteági vigrehijtást.
Kit i siáttdik kipviseló sem sieretle, mert
tkkoribtn kinült nősülni. Kényes miudeu snysgi bonyodalmat kiengeatleló hátasságról volt ató.B honá, ml rllkaaág, a kombinációba veti leány ia leutalt ueki Majd bogy nem sterelmee volt belé.
8 ekkor fenyegette a kalaatlrófa. At ilyen dolgon tairáuiokkil atokáa aegileni. Mikola Imre már egy hete fulkoaott olyan etuberek uUn, a kik irni, illetve váltót eláirni képesek. TiUlt ia néhányit, de átokról kisüli, hogy nem Igati írástudók A bankok legalább ugy nyiliŰfO|tak feléink.
A végéé kétségbeesésében estébe lelőtt egyik képviselőtársa, ki mindig tellüuóei, biráleágol voll vele a kiről 11 hillitstott, hogy nagyon jémódu ember. Bakos Ferenonek hiiták. Egyebet iiem ia tudóit (előle.
De átért felkeleate a nagy UTlrral előállód, hogy véletlen . . . etb. alb.
Mit kívánat ? -e kérdette\' Bakos Fefene.
— Hogy egy nybletaneter farlnlos váliót tsirálj.
— Nigyon aiÍT««n, \'told»ei birttom At ipám öeetesiidui. liltn ki is tsgidua, ba meg merném tegidni.
— At ipád?
— igen. Bakot Andris nem emlékat.1 rá?
— At ay.. . hogy i<4\'
— Igyster uálad járt talnmi artéti kot engedélye ügyébea. ^
— Igen emlékatem.
— Nagyon dicaért, hogy milyen kedvei voltál bottá. Mondta ia, ka telálkotom veled köstönlem meg.
— Mioaoda?
— At öreg mondta. Not add ide a váltét.
A pöfleatkedö ember majd i /éld alá eülyedt etégrenleliben, mialatt a viltó-blankettát előkereste is Bakos Ferenc eli teritette. — Vicd —
DECKMRBR 1.
ZALAI NnMT
^tk . örökös Céllát fogj, alkoini. I - Hymea V.rg. Bózslks okl.vele. tanítónői
Dr. Beotzik József > iiro» lelkéazkedő pap. eljegyezte Dr. Vitet Gyula köz- és válló ügyvéd A1»ó-alfán mond besaédet, » melyre P. Börzaey Tivadar lendiáról
rflsszel tartalmas nép „u«kk.l, . m„r Btntrik _ MadarAei rendőr halála Egy becsület-Bsl hallatott - .U nytlváuos beszedére méltó rendé*,* ragadta .1 « élék soriból a kérlelhet.!-
TálUI "II. fc I,„ hi|(| Mld,r4l[ JínM Kemiljéb(|n 4 boldogulUt
Dr. H.jdu Gj.ll. > nála megaiokolt szónoki for- ki 18 étig Tolt > vároa azolgálalában, élte 06 é.ébsn „iban élteti ijl helyóraég llntikuát. > melyre hirtelen lepte meg > puaztlló kór s mielőtt operál-Sipeiewazkj Gjörgy ezredes, szeretettel éltelle bilUk volna, harmadnapra végzeit is tele. Temetése
Nigjkanlaes Tárosénak polgárságét. ma hélfftn, délután S é. fél érikor ment végbe nagy
Dr. Frled Ödön a biréi és ügyészi karra mon r*»zvéttei; ravatalára a rendórteslulet koszorúi helye;
dolt kőnőntíSt, a melyre Paneaera tábla bíró zsenis- ,e" 1 következő felírással: „A lelkiismeretes bájtért |i, ölleteeaéggel a ositatlan telsaéa kélt válaszolt. Dr. \' tendórleslűlet MiklésJDsasó üdvözlő beszéde Bosnyák Oézára, a ,1,6* képviselőjére hangioU el igát rélori formában • Dig; átgondoltsággal, a meljre Itosuják Géu nem
kisebb értéko bealédben válaszolt
Dr. Krétkj latrán mondta el a> utolsó beBzé-det a salaegereiegi vendégekre. Szóuoklatéban elé. ejöaaa mutatta be magát, szavait és ériéit ludái s nónokl változatoséig tették emelkedetté.
8 kőiben? — Sárközi bandája húzta a modern darabokat, tányérok a evőeszközök esörögtek nem ritkán, • melyekuek hangos ia|át csak a bzó-uoklalok tartalma térte meg ....
Tii, — tiienegj óra felé örülni kaidetl a térim. Kg; jé nap emlékére!, egy érdemei ünnep tu-ditá nl mentek haiafelé u egybegyűllek. Sí > siombaü bankett rövid története.
HÍREK.
Az írod. és Mflv. kör
II. felolvasása.
Kiékelő és nagy»*ámu kötftunég előtt tartotta meg Ifgmp délután Pfoiffer Elek, fógima. tauár Telitolt képekkel illuattrált felvonását a tájképfestészetről. A fololvawó siakavatottsága, rokonbtonves egyénisége t I müvéaii trio, amelyet Hofriohter Emma, Petrics Mtgda • Lukács Jóuef adtak elő, miod oljr ténye-i4k voltak, a melyek a nagy látogatottságnak magya-ráuUt adták. A trlót-BrethoTen II. siinfoniájának Urgliottája adU. A müvés«i áa siiuben gaxdag el6-táái nagj tetszésre talált. Kiutáu Pfeiffer Klek lépett •* előadó asitalhui a megtartotta at előadását, tárgyában otthonos biztonsággal beatéit
Ai előadó főtörekvéee volt, hogy előadása folyamán felhívj* a közönség I így elmét a kápzőiuQvészét-
ben érvényesülő kettős elvre: dékorativ és natura- , ., . ,u ,_Éím.„
Untiku. haté,. A mOvésli meglitéanak «eu módját Dr*>"lii" "irtgéndc papnoahé, polgára unaloméi \'itit.lt képekkel leasi érthetővé . nem annyira müvé- ] •»«»•««« pohár borosakéra a község, korcs-
»l történeti tényeket fejteget, min. inkább a mór.- W*b""
mekiránli ériéket igyekszik felébrasileni, aa érdeklődést -1""11 f\'l«\'0,ul " "" \' \'" ^ \'
OJ ...h. nxa. Ult UA, ■■ „ ,*r.nr s.S flr . /I., a A .. i>
— Id Zalai Károly jubileuma. December 7-én ünnepli a nyomdáaieág, id. Zalai Károly niükö déaánek 4ö éves Juliilrumát, amelyrél már egy iaben hossissabban mrgemlékeitQnk. Délelőtt 11 órakor a rárosháia diailermében :&ikóigjüléa, s Pélgári Igylelben pedig bankett ée lénomulalság less. Eion u flunepélyen a |óhlrnerü péeei .Gnteoberg- dalárda remek mOaorával fogja a nagyérdemű küsöiuáget a hangulat legmagasabb fokára einelei, — Bővebb tájékozásokat a kibóvltelt müvéeiiee műsor éa \'a fal ragaszok nyújtanak.
— KűstlBEtaaág. Ila rendóri büntető bíróság tárgyalás napján kerülünk a rendéraégre mindig találunk 10—16 házi gazdát, kikuek ninoa ériéke kőitisilaaág iránt, kik azért lesznek I leléségre vonva, mert a házuk elótll gyalogjárót nem \' tisztogatják le. A legutóbbi tárgyalási napon 17 háztnla|donoa lett egyenként ó—ó korouával megbüntetve. Mintán a háttulajdonosok nagy része azzal védekezett, hogy nem ludta a városi szabályrendelet ily értelmű rendelkezését, miheztartás céljából közöljük a vonatkozatna vároai szabályrendelet kivonatát: — H. §. A háaak előtti járdákat éa gyalogutakat. kötelesek s háztulajdonosok reirgel 7 órától, esti 9 óláig tisltán tartani, különösen pedig azokról ssrst, havat, jeget ée egyéb szemetet azonnal eUskaritaui.
— ÜJ városi tisztiorvosi állás szervezése iráni letl s közelmúltban . Dr. Téry Ödön .egéazaég-llgyi főfelügyelő illetékes helyen előlerje-atést. A terv legfelsőbb helyen helyesléssel találkozott, oly kikötéssel azonban, hogy a leendő uj tisztiorvos köteles lesz a TI. VII. kerületben lakni a aa oll lakó polgárok egésiségOgyeire felügyelni. Valóban aemea éa megbecsülésre méltó eszme volt Dr. Térjf Ödön részéről ez állás sterrezéae, mart ski tudja,\'hogy mily nehézséggel jár súlyos esetekben kívülről a belvárosban orvoshoz jutni, az tudja e körülmény fontosságát kellően méltányold.
feleségétől fél KÍistek Antal
\'illeszteni éa artisitikua halisokat kiváltani, llemb-rudt az eleót ki a valóságot a festő szemével lát|s, kinek hatása állandóan érezhető aleg modernebb alkotokban U.
A szemléltető anyag a kövatkeió képírók mo. \'síből állott: Qioilo, Aringhieri, Lionardo Lsrrain, fotlsr, Rembrandt, Laistikov, Grüuvald, Olgyai és ísazly,
- A WUpán Itthon. Dr. Baláaa Béla, vér-""gjénk főispánja pénteken éllandé lutélkodáara ZllMliemegr6 érkeaett s már a holnapi állandó vá-l«zlmá.,bM is eluökOiui fog.
Halálosáé. Péveli Heratzky Miksa, péuz-tanáasoa a napokban hunyt el Eoloasváron, öS \'"> koriban. Ai ellmiiylbau Dr., BereUky, Viktor bi\'é testvéréi gyásaolja.
zsebe üres lelt. Bár sz éhség gyötörte, de attól való félelmében, hogy az asszony otthon megsodrófázza, nem. inoii hazamenni vaeaorát kérni, hanem tudva, hogy\' Oréskl Anlalék lakodalomban vannak, azon re-méujrben, hogy olt valami ételfélél is talál, ai ablakon ál besurrant a likasba s mivel ott legnagyobb boszu-ságára aemmiféle ételnomüt nem talált, több apróbb tárgyat összepskolva azőn az utou amelyen jött el Is illsnt volna; azonban a keoélyee látogatót elfogták s a csendőrségnek átadták.
Műviésl csipkék: Az Uj Idők legnjsbb száméban látható Győrffy Jéuosné mtvéazi kivitelű csipkéinek rájaa, a mely a kiváló érzékű feltalálóul művészetét dicséri. A eslpkék Budapesten a Szépművészeti Társulat kjállité án is nagy feltuoéal kellellek a most leltaléléjukipfr\' oi Saigon nevet szelőitek.
... ...........i^s
— Uj ovodák városunkban. A város, képviselőtestület. kebeléből alakult ovodaügyi biznltaig, mint. értesQlthnlc legutóbbi üléaéból kifolyólag eltlk-tározla, hogy a fenlforgó e*üka^gbez képeit kél uj óvoda felállításéi javasol|«. méneknek \'egyike itt az I-V. korDlethau, másika pedig a «I—VII. kerületben ,lepile lelállilalldó. — Városunk veletísége, mint Uldjuk az Igy relmerOieiulö ujabb terhek fed«-lésére államsegélyt kéri, \'azonban a helyiségek megválasztására ueave Maién -íí\'lön óvodai goudnok már meg is bizstott. — Hogy s belvárosban, hol legyen aa ovoda felállítva, az nagyon könnyen megoldbaió kérdés; annál lényegesebb az ott kint a VI—n kerületben, hol az utcák oly óriási távolságra vaunak egymáatól. — Amennyiben a VII. kerületnek agj-szólva mér a szivében vsu egy ovoda, a legbelyeseÚ dolog az lenne, ha a másik Rácz-utcában állittatl^l fel, almi az a tanítókat l a városi hatóságot is sokai bánié Unitéi lakáa e célrs a legmegfelelfl lenne, ahol az az egén VI. kerületnek legmegkél lilhetébb volna s egészségi szempontokból is a i nali leg|obban meg ia felelue.
(r- Hogyan gyarapodik a gelsel molní Az őriék megkárosításának furfangos módiét ,- iel ki Orűnbaum Hsigiuond a geisei malomlulajdoní \'Dgyauia a szila alatt összeboruló, a darás lisztet,\') sima liszttől elválaaitó kel deazkalapot ugy állitol\' bogj a k«tl6 között , als|M)f hézag maradjon s i ét az alatu lévé llrbe a liszt egyréaze az ó síim, bebulljou. Bár a> íjrlet^k rég, zymlódlajs, hogy li odavitl gabouához mért\'eb \' mindig í kaieísbU liszbt kapnak; de uyomára semmitép nem tudtak julni Szalay Jázaef fómolnár ki a leguíólib lepett Grllubau% szolgálatéba; 4 ,«isUéu*V Hvt s tfirpishágot s erre illetve ennek kiigazitáairs. figyelmeztette ia\'f tulajdonost, azonbsu a (ómoliiár vallomáss ezerig) azt ajánlotta fel, hogy az igy szerzett gabonábauf, illetve liszten osztozkodik rele <« két deazkt.grik marailjou a régi módon. A besűleles lelkű Szslay József erre nem volt hsilsndó, miért ia Grűubaum kieszelve különféle okofekl ^ %nblnitru>k felmondott s azt kívánta, hogy u azonnal I«vozzou 8zalaj azo»r ban a nagykaniisai kir. Ilgyészségnél a enahUról jelentést tetl, honnét azonnal kieiáltak az ügyet meg. vizsgálni s tényleg sc eml italt deszkák alatt akkor is vagy 30 kgr. lisztet talállak.
- Vigyássunk u egé»»sijgilolfi;e I Nikffin-mentes dohányárut (általános jövedék és különlegesség) árusít s .Denlkó r. I. Uudspeat, V.. Szent Ietván-tér 2. sz. —, A bndapiiR), .Böl«|4»ieiUín hallgatók Segtté JCgyesolrtsl\'. Bddape>t. V1(I.,\'Múzeum kórul 6—8 sz. Tanírjétáltéíet viíékre neveíóknek, inlersátuvi felilgjeló\'cnek, tanügyi kiaegilókuek. magán-titkároknak és bérmely.azalMizerQ inuukák elvégxésern díjtalanul köavetii a i. nagyközönségnek. —- A tár-ssság árjegyzékei és lelráat ingyen küld.\'
, SzsriíuztCllzénstek, Lr b
— L Kotor. Bocsáiiat az eddigi mulmUíséti.
A.jövj,wéhb«. ókv|U«9M 8 0 f V EI U{
4
ZALAI SHLOH
decembkk i
ETERNIT-MÜVEK
=Hatsehek Lajos= Köipontl lrodv
luumi mnunriui
BTIBIIT-FALA
. Jolánkor l.„Jobb tetőfedő anyaga
Vigyázat! Nagyon fontoa!
Kapható: HORVÁTH GYÖRGY palafedflmestor éa LEHR OSZKÁR fakereskedőnél Nagykanizsán.
L,rTT^O VTfT p\\| A cuk akkor valódi, ha a fínH rajt azírinl minden egyei l.p ■ lörvan; U 1 J-illlM i "1 íllJ/l ken véJelI tlrtjeggyel ,,ETKKJfIT*\'.|c I van ellátva, a<lve.k«4Jék (ellát aiadenkor eeak kifejaaállen oaak valddl UIUHII Ull ETEKSITyalát kuni u ailány »i|>. |oi viaatautaailani.
A 7 VTHRNITJM 1 VUk\' . • Ny«<IS«»llir.lub»n lortá.x »yáme»yub.
Ati Fj I ülin I l JI1 U V I j Iv blU, követettében 8(1 Házalókkal emelkedett 11 elmúlt
árhea kápaat, anyage.áUttíeok tahát a I -ggyoiaabban tdrtfnh.tnek. Ujabb rendMeril ItKOMBTJÜ 1% HAUIUELI-Usokra klilöndaen felhívjuk e.ivoe Opyelmet.
HÖLGYEK.
Ha?ibaj kimaradásakor rendeljék meg billiómmal — homabb «lmaradáanál is — fájdalom nélkül bizlosan haló, veMéljrtel»n csépjeinket. I-«ö erejű: márka 4.40, erós termés* átoknál: márka 6.60. Qjrors, diit-krét, vámmentes siállitáa, magjai ulasilással. Titoktartás Mindan mái kOx0n«4gé« hamisítvány.
Qaranford Laborátorlum 60 L. 8chwlt*sr, Btrlln W, M«rburger*traf« o S/A.
PetTóleumhordót
véstek minden mtgytr Állomásról Groatjhandlung Ed SuppanE Prtetova, Stajer-orsíág.
Kotollinok dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wadits Józsefnél.

A félszázad óta íennálló
Újlaki Tégla és Mészégető Rt.
\' ■ — A legkilllnóbb ininÓBÓgü .
asbest palája
iteoerö
UjUk.
I&sbestp&l&lj k lecjjoW? <?/
■..öüOAve^..
Tusék cégüukrt ügyelni 1
minden hasonló anyagot tulmirnyal I — Tűzálló. — fagyálló tetszetős és olosól \'\'"" \' -Anyagot iicállitunkl FedéstJ|«á!lalunlr !
*.
=== Kérjen árajánlatot|
Raktár és képviselet::
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
IJ-\'*.! Ji-iia. Ili ■
---vtauyutntal UiltUMtk. vfllinyMafMen U . _
UtYM mEK-StWHEIMtOVEK MI. WllMl Tlfil-UnH H. BliMtlIi 13. *
.i—■ -- • - -—• — -----------------...________
Nyomatott a laptulajdonus Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán

Nagykanizsa, 1913. december 4
52-ik évfolyam 92 szám
Csütörtök.
■iljiliilk hétfőn él ciatirtlkln.
Élflflxatéal Irtkt Egátt 4vra 10 korona, Ulévre 6 korona. Nígyedavre S korona 60 flll. - tg,.. iré |0 nil.
Munkás lakást I
Ismét hozzányúlok ehhez a témához. Körülbelül kétezer szóltam már róla ennek > lapnak hasábjain s nem is olyan régen.
Akkor még árva volt a város, nem volt ura, polgármestere. Ua árvaságunknak már végeszakadt s örömmel ünnepeltük és üdvözöltük a város uj polgármesterét, aki a demokratikus haladás barátja.
Elégikus ez a téma, mint maga az élet, amelyet azok élnek, akiknek panaszos szavaira irom e pár sort. — Égetó kérdea, a melynek megoldásáért sok sziv ver, a melynek megvalósulása, egy szebb jövó és nyugodalmasabb élet blzlositéka. — Nem egy ember agyréme ez a gondolat s ez ar. eszme, lianern legalább 250 dolgos munkás emberé s a kik az élet sújtó keze, karma közül menekülni akarnak és szeretnének, a maguk kis otthonába.
Reményvesztetten látják munkájuk hasznát más ZBebébe kamatozni a házbér stájge-rolás és fizetés alkalmával, ahol osak lakásuk
KclolAa MukMIA:
K \\ROLY GYULA
Fi\'IIMUmbk* :
KEMÉNY L.ASZLO
van, de az ottbont nélkülözik, mert gyermekeiknek nem szabad a mozgás, a hangos gyermeki játszi kedv. Kis helotákként nónelt fel. a kiknek korán kell megszokni, hogy a föld nem paradicsom, hanem a nyomor, a nélkülözés és lemondás tanyája a szegény emberre nézve.
Megmozdult hát negyven-ötven osaládos ember szive s szabadabb levegő után vágynak, a melyben nemcsak terhe, gondja s adózása lesz s noiu rémi ti a stájgerol ás minduntalan való veszedelme, hanem lesz tulajdona is, egy kis munkás lakás, hol gyermeke nyugodtan adúl, növekedik s ahol A is félelem nélkül alussza fáradt teste álmát s nem fél a másnappal virradó házbér emelkedésétől.
8 ezok az jó emberek telket kérnek, lelket keresnek, amelyet könnyen megszerezhetnek. És már találtak is, csak a felettes hatóság humánus intézkedését és jóváhagyását várják, hogy a boldogulás reményétói űzve tovább íb menjenek tarvük\' utján annak .határozott megvalósulása felé.
Kérésük már nem ismeretlen ott, hol
Szirkiutiiii él kiadóhivatal Diák-tir 1
T«Ulon: 183. — Hlrdatitak dljasabit aztrlnl,
a városiak minden panasza orvoslást keres, a városház palotájában. A tanáosQlés elóll van már kérvényük s a közgyűlésen is hanghoz akarják jntlatni kérésük jogos és humánus voltát.
Nevezzük meg óket. A fütőházi munkások törekvéséről van itt szó. hogy körülbelül negyven, vugy talán több muokáslakást epitsenok. Nekik is joguk van a nyugodtabb élethez s az emberi, eltagadbatatlan jogok megvalósulása érdekében hangoztatják kérelmüket. A hangoztatott demokratikus irány szebb téren nem is érvényesülhetne, mintha ez a kérvényezők óhajtása meghallgatásra lelne s a város vezető körei figyeimflkbe és jóakaratukba fogadnák ezt az emberies érzéstől a jogosultság és méltányosság érveitől támogatott kérést.
Talán elhat ez a szerény hang egy pár agilis és lelkes városatyához s megmozdul ennek a városnak a lelkiismerete, egy olyan téren, » hol a mi városunk még olyan sokkal adós.
A kultur város fogalmának egyik alkotó-
Hirtelen elhatározás.
Tapasztalatom amint a külvárosokban az emberük tvuipardineQtuiuotf&bbik.lYállalkosóbbak, mozgékonyabbak, mint város belső területein, a hol raindeu-féle szokás, kényszer, előítélet nyügti le őket.
At igax, hogy arra in jobban jnkliuálnak, hogy egymást megkéseljék. Elvégre ez ia a temperamentum dolga — a kriminális temperamentumé.
A kultura külsó Iáimat szerint a külvárosban ugyanaz, arai a körutakon belől. A bérházak alig alacsonyabbak, at iskolák meg nagyobbak, szellőseb-bek a például a Riviéra-kávéház előtt oly lerrást terül el, « minőt az öBszes körutakon hiába keresünk.
Ennek a gyönyörű tropikus növényzettel pazaron díszített terrásiuak a közönsége ép oly vegyes mint érdekes. A legérdekesebb féifivendégek egyike kétségtelenül Zimmer Albert volt. Szép, maga*, inkább fekete, mint barna ember, körszakálla a kőszén csillogására emlékeztet. Ruha viselete kifogástalanul elegáns. Csak aranyláncának a vastagsága mutatott valami kérkedő karaktert. Igazi uri ember nem visel annyira vastag aranyláncot.
Erről a Zimmerról sok mindenféle hir keringett. Az egyik hir kétségtelenül a valót mondotta. Ez a hir arra vonatkozott, hogy Zimmer Albert néhány hónap előtt a gabonatőzsdén letört. Végérvényeseu letört kukoricában Ki is rekesztették a tőzsdéről.
A bennfentesek tudták, hogy nincs pénze. Már hetek öta apró kölcsönökből élt. sót olyat is beszéltek, hogy a főpincérnél piszkos adósága van.
Annyival jobban kiemelkedett visszataszítóan pökhendi modora. Alig akart az emberekkel, régi ösmerőseivel szóba állani A pincérekkel szeinbeu is brutálisan követelő volt. Micsoda kiszolgálás ez? Nem szégyenük magukat? hangzott minduntalan ajkáról. De legjobbau megbotránkoztatta az ösmeró-söket a következő esemény. Mikor a kávéház terra-szát átadták a forgalomnak, özv. Dorrichné is megjelent két leányával uzsouua tájon. Igen csinos két láuy volt, ámbár nem egészen fiatalok. A külváros, ban épp ugy, mint a kisvárosban, jobban tudják az ilyesmit ellenőrizni.
Az idősebb Dorrich-leányról, a Karolináról azt beszélték, hogy már 28 éves. Lamusy, a volt elöljáró, a mindent tudó kávéházi alak, azt is tudta,
hogy Karolina már nyolc év előtt menyasszony volt, de valami hotomány-differeucia megszüutetto a barátságos vonatkozásokat.
Ez a íjaraassy. noha rossz nyelvű, pletykás ember volt, de egyébkéut gyöngéd puhaszivü alak. ó figyelmeztette Zimmert, hogy a Dorrich-leányok ott vannak a terraszon.
— Bánom is én, hangzott a közömbös válasz.
— Bocsánatot kérek, protestált Lamassy, ugy tudom, hogy azok önuek közeli rokonai. Az ön boldogult édes anyja saintén Dorrich leány volt és . . .
— És aztán ? Hagyjou nekem békét. .. Vau nekem más b:.jom.
Elment, anélkül, hogy figyelmére méltatta volna rokonait. Lamassy haragosan tekiutetett utána,
— Nern hittem, hogy Hyen komisz fráter, dörmögte magában.
Vagy három uappal később u éjjeli órákban Lamassy véletlenül egyedül maradt Zimmerrel a terrasz egyik asztalánál. Laraasy hosszas bevezetés után, melyet Zimmer unottan hallgatott, a következőt mondotta:
— Zimmer, maga le van törve.
Az uj
fOST am dróílámpí Sk
f """" Törékeilenek: .
Kiptnttld « raktár ■4agy*roruie rímért: fingtr is Fia. Bmtafíil VI., Ha/it-Hka 41.
I
ZALAI K Ö Z L Ö N T
jegye, hogy siooiális tevékenysége íb kézzelfogható eredményekre tud hivatkozni. Mi ebben a tekintetben os»k a nagyon is egyéni értékű sopánkodásban meritetiak ki minden erőnket.
Tetteket nem tudunk felmutatni, eredményekben semmire sem hivatkozhatunk s a szegény ember mogmaradt nálunk annak a mostoha gyermeknek, akire csak siána-kozva nézünk, de rajta nem segítettünk.
Pedig a szociális haladás mindenütt követelményekkel lép fel. S ha valahol ügyet nem vetnek ennek a követelménynek hangos szavára, — oU a kulturális haladás fogHlmát bátran kikapcsolhatjuk a város életének történetéből.
Egy pont ez, a melyen ínég némi ujai és egyúttal szépet is kezdhetünk és teremthetünk. Az alkotás és a haladás vágyatói tüzelt vezetőemberek figyelmébe és szive jó indulatába ajánljuk ezt a kérdést.
Milyen örömmel Írnánk annak, vagy azoknak nevéről és szaváról, a kik megszívlelve embertársaik kéréBÓt, - valamit lennének ezen kérés érdekében, hogy az közelebb jusson a megvalósulás állapotánoz.
Beális dolog s nem puszta utópia, a melynak megvalósulása osakneni meseszerűen lehetetlen.
Az eszközök is csak nem mind rendelkezésére állanak a tervezőknek, osak a város hatóságától hiányzik még a kérés tnegpc-osételése vagy határozott visszauiasitáőa, hog.v azután tovább is lépéseket tegyenek, a kik már annyit jártak ezen ügy. ezen nemes oél megvalósítása érdekében.
Nemes adósságot tórlesiteuónk. ha eb
ben a tekintetben a semminél is osak valu-1 mivel tennénk többet.
— Kezdjünk a haladáshoz és építsünk imiukáslakásokat I — ^ __
Muraköz" szerkesztőjének figyelmébe. *)
Muraköz november 1 B-iki száma megint vezércikkben foglalkozik velem. Azonban meglátszik, hogy sorai nem a kotori nagy .hazafiak" tollából erednek, mert "okkal finomabb, egyúttal nyugodtabb hang-aemrael szól, mmt a hogy tőle eddig megszoktuk.
.Vergődés" óimmal a cikkíró első sorban is neheztel azért, hogy ín több lapban védekezni merészelek; eddig megszokták azt, hogy védekezésemnek helyet nem adván, elhitették mindenkivel, hogy az mind igaz az utolsó belliig, a rnit ók írtak. l)e most már régé ez aranykornak. Gondolom azért kezeli a cikkíró or már finomabban s tollát, mert a durva támadásokban az olvasó közönség hamarosan meglátja a lólábat, — az igazsághiányát.
A sok-sok vád, amellyel eddig támadtak, összezsugorodott két kicsike kis vádra s azl hiszem nagyon hamar be fogja látni mindenki, hogy a tulaj-donképeni nemzetiségi mozgalmai, illirizniust, pánszláv aszmék terjesztését nem én csináltam Muraközben, hanem a nagy hazafiak Hajdú, I\'ataki, Zrínyi triumvirátus.
Azt mondja ugyanis a „Vcrgódés- cikkírója, hogy mi soha nem találkozhatunk azért, mert én a horvát irodalmi nyelvet művelem. legnagyobb httnöm tehát as, hogy horvát irodalmi nyelven irok. Vájjon hazafias szempontból bármikor is lehet-e ez blln? Én még a lehetőségét is tagadom. Zrínyi ur szt mondja, hogy irodalmi nyelven irt munkáimmal lehetővé teszem a közveszélyes horvát eszmék terjesztésit. Ha ezen érvelése igaz volna, akkor a hazatiatlanság vádjával kellene vádolnunk Magyarország minden német nyelvű ujságiréját, imakönyv és hittankönyv íróját, mert ezek is mind német irodalmi nyelvan jelennek meg.
S azt hiszem, hogy a német irodalmi nyelv, a
DÍOKMBER
német kultura sokkal veszélyesebb hazánkra nézve mint a horvát irodalmi nyelv; ha másért nem, hát azéft, mert a némát kultura sokkal fejlettebb a bor. vát kultúránál.
De még tovább magyek. Ha Zrinyi ur érveié,, megállaaá a helyét, akkor nem volna azabad eltűrni hogy Pécs és Szabadka vidékén bunyevácok, sokácok és szerbek használhassák anyanyelvüket. Mert ezek. nek nyelve a legtisztább horvát irodalmi nyelv
Nem uram, soha nem volt veszélyes hazánkra nézve, ha bármely nemzetiség kultiválta anyanyelvit s ezt igazi magyar ember soha még nem próbálta megakadályozni. Kossuth Lajos, Eötvös Józse\', Deák Ferenc voltak oly hazafiak, mint Zrínyi ur ás társai s Jta ók megengedték minden nemzetiségnek, hogj anyanyelvét kultiválhassa, — meg vagyok győződve, — hogy nem vétkezem hazám ellen, ha anyanyelvemet irodalmilag kezelem.
Más az irodalmi nyelv és egészen az más állam ellenes eszmék-terjesztése. S ha abban nem is talál-kozhatunk Zrínyi úrral, hogy S, is horvát irodalmi nyelven írjon, mert nem is tud ;\' abban igenis min-djg találkozhatunk, hogy közösen küzdjünk MsgVsr-ország, édes hazánk ellenségei ellen.
A .Muraköz- minden addigi támadásai, H^jdu-Pataki kirohanásai legkevésbbé sem fognak engem befolyásolni abban, hogy hazámért tovább ne küzdjek- Minden törekvésem a jövóben is az lesz, a mi a múltban volt, hogj Muraköz horvát ajkú polgárai minél jobban ezeressék hazájukat, hogy megismerjék annak törvényeit s élvezzék védókarját. fisért irtain öt áven át a Katolikus Népszövetség füzeteit, feléltem annyi gyűlésen, megalakítottam több helyen a katolikus Népszövetséget.
Leltet, hogy a nép művelődése valakinek nem tetszhetik, mert tovább nem vezetheti orránál fogva. De ez hazafias működés!
Továbbra is azon leszek, hogy horvát ajkú polgártársaink minél műveltebbek legyenek, mert hazánk polgárainak a műveltsége maginak a hazának ii hasznára és díszére vilik.
B épp azért bátran vallottam magamat Pécartt a bíróság elótt s vallom most is magamat oly hazafinak, mint Zrínyi, Pataki, Hajdú urak.
De állítom, hogy nem hazafias tett másokat
— Ls.
— Nsgjou ?
— Nsgyou.
— Fogadni mernék, hogy öt forint sincs s zsebében.
— Fogadhat, mondotta Ziinmer, hogy egy sincs. Éppen agy koronát skartam magátél kirni.
— Ji, as msllékes, folytatta Lamassy. itt arról van szó, hogy magit urri tsgyem.
— ürri ?
— Igen, én tsrtozom msgáusk azzal, hogy az ön ides atyja egyezer olyan bajból húzott ki. . .
Jó, jó, sürgette Zimmer, nem szeretem az érzékenysági momentumokat, s dologra I
— Hil igen, ha akarja, cssk a kesét kall kinyújtani és bárom hét múlva, hogy egyebet no mondjak, aulomobilozbat ... Jól értaa meg: a aajál automobilján.
Zimtner csettintett a nyelvével. Azt akarta kimondani, hogy sz automobil hatirozoltsn megfelel hajlamainak. Élénken tudakolta :
— Micsoda üzlet?
— Hizsssag . . . «*
Zimmer villát vont.
— As nem üzlet.
Lámassy élénken kezdte magyarázni, hogy Novszkynéről vau ssó. A gazdag özvagyröl, kinek a késspénse több, mint 70000 forint... Hil még a többi. ..
— Nem kell — mondotta Zimmer.
— Tslin nem találja elég szépnak?
— De igen, ha jobban volnék diszponálva, udvarolnék ia neki ■ ..
— Hát ? . . .
— Nem nősülök, punktum. Lamassy felpattant.
— Furcsa fráter maga ; tőlem egy koronát pumpol éa 100.000 foriutot visszsutssit . . . Msgs beteg . . . Zimmer diadalmasan moaolygott.
— Ez a betegség nem sokáig tart, legfeljebb három napig.
Zimmer izgatottan moudotla el, hogy egy erdélyi rézbiuyit fezirozott. A dolog már teljesen rendben vsu. s szindikátus meg alakult, ó ksp három, legföljebb négy nsp múlva xzázezer foriutot készpénzben és ugyauannyit részvényekben.
— Látis, Lsmassy, ezért nem villtam mog as aranylánctól, pedig koplaltam, de nem akartam, hogy észrevegyék a snsszt ... Ez érihatott volna . . .
Negyednapra már mindenki tudta a Biviéra kávéházban, hogy Zimtner Albert gszdsg ember lett. Nem lehetatt kétség, a. saját automobilján, a saját soífórjivel, (elánt meg a terriss "ült.
És mintha kicserélték volna, Odiipa kedvesség nyijaseig volt, a pincéreknek a vállát veregette, olyan embereket, kiket azelőtt meg se látott, ő azólilolt meg és tadakolódzott becses családjuk utiu . . .
Nem ösraertek ri . . . D« bitrs volt aosattanó.
Odament s Dorrichékhdz, illedelmesen kezet csókolt s maminak s egész délután a leányokat mulattatta, aztán hazaszállította éget aotomobiljáu.
De ez semmi. Másnap délben, mint jo rokon felajáulolts a inalnának, hogy amennyiben a leányok hozományának valami híja ián, hil ativosen pólol hozzá Karolina, ki a nagylelkű ajánlatot hillolts. szomorúan jegyezte meg:
— Késé . . kedves rokon . . , ki vesz el olyau leányt, akit s vólsginye omrten hagyott?
Zimmer Albert felugrott, érdekes bsrns srcán egy kis izgslom piroslott. Gyors elbstározásssl mondta:
— Mit mondssz, Lius, hogy ki vess el? Obt Brre ne legyen gondod ... és a végsó esetben iU vagyok én . , Igen, én . . . volem rendelkezhetsz .. ■ éried ?
Még az este vőlegény lett.
Éjfél után Lamassy már mindenkinek elmond!" az eljegyzési bírt a Bliiéra terraszán. Később Zimtner ia odaérkezett. Lamassy sokáig beszélt vele,
— Derék, nagyon derék, mondotta, csak azl uem értem, hogy miért hencegett ön azelőtt olyan rettenetesen. t
Zimmer mosolygott.
— Miért? Mert nem voltam seukl, uem voltén semmi . . Az ijyen embereknek szükségük van ■
heucegéare ... Kz az . . .
\' - Váai \'jB. -
DECEMBER 4. ___ÍL-
ZALAI KÖZLÖNY
gyanúsítani, bizonyos tényeket elferdíteni, csak azért,\' — Bizottsági ülés. Városunk erd6 ós legelő-liogy valakin üthessünk egyet. Édes hazánk egész bizottsága a múlt hó 30-áu tartotta szokásos havi mis működést vár tőlünk, mint gyanúsítást, leszólít üléséi, mely alkalommal a szokottnál uagyobb szára-it ferdítést.
A .Vergődés" cikkírója njból tanítványaimra hivatkozik s azt állítja, hogy belőlük szláv apostolokat akarok nevelni. Igen kérem Zrínyi szerkesztő urat. Írja ezt meg nyiltan, — mint mondottam \'Pécsett a tirgyaláaon, — tanítványaimra vonatkozólag; s akkor minden komolyan gondolkozó ember tisztában len ezen működésemmel is.
Még azt is állítja a oikkiré, hogy én Hajdú főjegyzőt rágalmazom. Nem uram. Kiismerem, hogy olyan dologról irtam, amely Hajdú főjegyző úrra kellemetlen, de, hogy igaz, bizonyságom — Kotor község elöljárósága, sőt maga az adóügyi jegyző íb. — Lehet, hogy ínég egyet-mást kénytelen leszek megírni, ami Hajdú—Pataki hazafias működését illuszt-rálui fogja s nem lesz az ő tetszésükre, de az igazságtól nem fogok eltérni.
A végén csak egv megjegyzést teszek
A hazát sokféleképen lehet szeretni,
ban küldött ki köbeiéből bizalmi embereket az erdei íaeladások ellénőrzésére. — Ugyaucsak ma lettek szétknldve a meghívók a váro»i szabályrendelet tárgyaló bizottsági gyUléeére, melyre az összes városi hivatalnokok meglettek biva.
— Uj szabályrendelet. Nagykanizta város szervezési mabályrendelet -megalkotására kiküldött bizottság I. hó 2-án kezdette meg működését Dr, Babján Gyula polgármester elnöklete alatt. A bizottság előreláthatólag caak jöv\' héten fog elkészülni rann-kájával mikor is, az újonnan készített szabályrendeletet Ismertetni foijuk.
— Jelmezbál A nagykanizsai nőegylet elha-tarozta, hogy 1914. január 4-éu a Kbkzíiió helyiségében jelmezbált tart.
— Szerencsétlenül járt béres. Horváth János gél*ei urodalmi béren a marhák itatására szökni sége» vizet hordta, amikor is hazaérkezett a legelőn
volt dixzó konda. A kouda himje megrohanta Hor-
A munkás ember szereti a hazáját, ha serényen >hot 8 0,> »0,J08 wbekel eÍletl r,\'u dolgozik, csalásáról gondoskodik s a haza törvényei-\' ho*J ^^ ,i<,beibfil cwk » ^gondosabb ápolás
oek engedelmeskedik. Művelt ember szolgálja hazáját, ba szellemi tehetségével polgártársait neveli, oktatja, mDveli. Gyanúsítással, ferdítéssel még soha senki nem használt hazájának, hanem csak ártott neki.
Lajtmann György
\' mellett fojt tán hosszú idő múlva felépülni
— A furfangos pálinkaárus. Nem mindennapi furfanggal kiemelt módon adta el a vizel páliukaképen Hokman József tomajooii lakós egy helybeli kereskedőnek. Azzal aa indokolással, hogy neki sürgős fizetni valói vaunak beállít egy helybeli
„ , , , . kereskedőhöz pálinkáját eladásra ajálva. A kereskedő
•) l«»unk párUtknaága asamponttábol miv«mii adunk ..,.,,,, . , , ,, h.tyt mind.n antkon, . m.lyb.n valaki uját l|.U> vádi. E., héMrér.l klvesu . kó.tolót » . amennyiben • cikk már cMknam kát h.io Mrkaittt hnuánk, d. .ny.g- >[ árhot ménen at iUl megfelelt, aionual meg ja torlódás miatt nem k&atJlhtttllk. — Sawk. j kótotték at Qsletet. Máanap a kereskedó csapra öli
_ \' a bordót, ialelf a pálinkát s csalódottan tapaaitaha
H I R EK. I<°>J " liaila »il. Héberei, kóstolja, ugyanéi a ki
ilUuó pálinka. Boniorkányság I Kiürítik a hordót a felboutják. Mii Ulnak? A hordó bébór lukja alt egy óriási r.lfüli marlia hólyag vau ategeive, vi tele
— Csavargók. A rendórtisitek veteláse mel-letl f. hó 3-án a rendór.ég a eaavargók ós kóata caelódleáuyok keresésére iudutt, tuely Alkalommal 6 loány és 3 férfi került igatoiáei eljárta alá. — Iga-tolni magát csak 9 férfi tudta, kit eleredteitek, mig a többiek miután (elelóaégre vonattak, illstóségi helyeikre lololicoltaltak.
— Maró lúgot ivott. Kgy aierenesétleu gondolat ragadta magával egy helybeli ötvegy anyának ügyetlen leányát, ki ugyeiólva minden ok nélkQl meg akart siabadului aa élettől. — Lelki bánatábau elkeseredve kisétált a temelóbe a ott vette be a gyilkos mérgei, amely nem véglett vele, boooati rettenetes kinjai végeit be kellelt kiállítani a helybeli kótkórháiba, hol élet és halál kOcl vívódik.
— Ünnepi előadás as .URANUS\'-ban At .Uranus" moigóatinliái Hiradóbau Saarvaa szálloda (volt Kdiaon alinhát) aiombat, vasárnap éa bétffin fényes ünnepi elóndás lesx. A gazdag 2 órás műkor 7 remek képból van óaaieállitva, melynek mindegyike a kiiiematografiának csodás alkotása. A móvéaliesen óssieállitotl műsort lapunk atOk tere nem eugedi, hogy kóiójjuk. Olvasóiok aaives figyelmét már elóre lelhivjnk eien érdekes elóadásra.
Lapunk legközelebbi »iám« a hétfői Ünnep miatt kedden délután Jelenik meg a ezokott időben.
— Ml lea> a napokban. 3 i o m b a i eato 9 órakor leai a mQvésii mintájú Patronige-hang-verseny a kaaiinó termében. — Vasárnap lesl Id. Zalai Károly nyomdáét jubileuma. Oélelótt diai-gyűlés a városhái disatermóben. Aiulán társaa ebéd. Hete tumorral egybekötött Unoealély. — Vasárnap leai a grafikai kiállltáa a Botgonjl-uloai torna csarnokban. — Hétlón less ai ág. eV. egyház tor nyára ás harang megáldáai ünnepély At ünnepély d. e. fél II órakor lesz. D. u. I órakor társasebéd a Polg. Pgyletben.
— Buoauaó Kgy lélekemelóeu eiép, erkölcsi vonásaiban valóban megkapó keretben búcsúzott el a helybeli járásbíróság és törvényszék kezelőszemélyzete nyugalomba vonuló társától a Jó, az öreg Huekatett .Kocsárd- bácsitól. — Hogy kl 6, a rai áldott lelko közszeretetben éló jó bácsikáuk. alt e helyütt elmondani feleslegea volna. Táraadalmuuk minden rátege, a azQrke beamterek mindegyike iaméri, tiaiteli, bscaQli ót. — Tudja róla minden táraa, hogy a kötelesség, a munka teljealtéaének bámulatos példaképe volt, kl hivatali lerén at örök a megtestesült dilcrétió, a fehér asztaluál pedig a sokoldalú, közvetlen Indással és sok tapasztaláessl felruházott jóságos instruktor az ifjabb beainter nemzedéknek. E nemes vonáaainak a elismerendő lelki motívumainak kívánt \' kii társaság hódolni akkor, amikor Dr. Horváth Tivadar törv. jegyző iniciátiv^ja folytán oly szép •iámban összegyűlt, documeutálaudó azt ti állandóan 4r»lt a lolyton táplált vomódáat ás ateretetet. mely >n>! öreg barátunkhoz oly azoros kapocsként hozzá-Hzte ókel. Antikor azt e helyütt regi»tlráljuk, mi i> uendea, njugott s lavartalan derűs pihenőt kivánnnk ir«g baráluknak a jó Huekatett bácsinak.
HIHOCSSEM A A „ZALAI K6ZL6MY"-BEN
pálinkával, a hordó tartalma pedig tiszta viz. Ez a paraszt rafinéria, ez az igazi furfang.
— a gősgépkeselők óa kazánfűtők legközelebbi képesítő vizsgái Sopronbau december hó 8. napján délelőtt 9 órakor s Sopron városi villanytelepen fognak megtartatui A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelügye-löséghez küldendők Deák-tér 8,
— Tolvaj lakatot tanonc Munkaadói* álkulcssival felfegyverkezve, ftirfangos módon dézsmálta meg Balogh János keszthelyi lakatos tanonc Krauui Zsigmond ottani kereskedő pincéjét, ahonnan a • beraktározott italok közül kéuyes Ízlésre valló módon állandóan a zamatos likőrüket vitte több* üvegszám magával. Azonban végre rajta vesztett, mulató társai nak egyike árulója lett s most a zárkábau piheni ki éijeli kalandozásainak fáradalmait.
— Furfangos kivándorló. Két Amerikába szándékozó egyént fogott el a határrendőrség Bureios Vida ós Jacsa Illés személyében. A fogdában bizalmas barátokká lettek, ahol az együgyübb Jacsa dicsekedve metélte el, hogy a rendőrség motozása dacára is sikerült 800 korona pénzét kabátja gallérjába varrva elrejtenie, melyen a határon keresztül szökve mégis ki fog jutni Amerikába Kedélyes társa ezl megtudva, éjjt>l a fogdából megszökött s társa kabátját magával vive elvitorlázott Amerika felé.
— Halálozás, özv. Berényi Elekué szül. Piaíanoveci Kuntií Emma néhai herceg Batthyány nyug. gazdatiszt özvegye december hó 4-éu reggel 3 órakor életének 66-ik évében rövid szenvedés utan elhunyt.
— öngyikos katona. Hartmann La|os 20-ik honvéd gyalogezredben katona f. bó 3-án a lőportorony felé vetető ut mellett öngyilkosságot követelt el. — At öngyilkos Hartmann János nagykanizsai heutes fia volt. — Az öngyilkoaság oka ismeretlen.
Irodalom.
Az Élet c. szépirodalmi képeslap. Előfizetési ára félervre 10 kor. 8zerkesztóaég ét* kiadóhivatal: Budapeet, VII. Damjtnich-utca 00.
— A Magyar Figyelő most megjelent számában Réz Mihály, Alexander Bernát, Ferenczy Árpád dr., Turóczi-Trostler József. Bársony Islváu, Páál Jób, Kemény 8imon közölnek érdekes cikkeket. A szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. And- \' rás»y-ut 16. sz. alatt. Előfizetési dija egész évre 24 K, félévre 12 K, negyedévre 6 K.
A karáosonyi album ciraeu Bárd Ferenc és Testvére ez évben is distes kotta gyűjteményt ad ki a karácsony alkalmából. Közel 100 korona értékű tenemüvet foglal magában az értékes album, a melynek ára 4 kor. diszkötésben 6 kor. Lapunk olvasóinak figyelmét ismételten hívjuk fel a szenzációs kiadásra, a melyet deo. lO-ig lehat megrendelői, mivel csak annyi példáuybau kerül sajtó alá a hány megrendelés aria deo. 10-ig, a cég Bpest, Kossuth Lajos-utca 4. sz. alatti kiadóhivatalhoz beérkezik.
Gazdag tartalommal jelenik meg a Vasárnapi Újság 25-ik száma. A lap megrendelhető Boett, Egyetem-utca 4. sz. Elóíitetósi ára negyedévre 5 kor.
Közgazdaság.
A többtermeló ráHtTánjláraaaág iránt at egáat várraegyében nagy at órdeklidet. Haladni vágyó kia óa kOtápgatdák kát kóttel kapnak utánna, llogy a földjük Ifibbet teremjen a kolónőaen a műtrágya ató-leaköfü elterjedóae remálbató, miután a tóbbtermeló róaivénytáraaaág a műtrágya árát caak akkor követeli, bogy ba láuyleg tóbbtermeláa mutatkoilk. A tóbbtermeló réeivónytáraaság at eddigi raegállapodáaok aierint moat alakul meg éa akik órdeklódnek iránta, írjanak Dr. Molnár látván gatdaaági Uuácaoa Budapest, IV. Koaauth Lajoa-ntca I. vagy Háray Oóit ny. fllhereegi urad. intátó Budapeat IX Kótraktár-u. 10. uraknak, akik > tóbbtermeló réeivónyláraaaágra vouatkoió bóvefcb tudnivalókat a nyomtatott prospektusban megküldik.
ZALAI KÖZLÖNY
DEOKMRIÍU
A karácsonyi ünnepek alkalmából közlekedő kin személyszállító vonatok.
A karácsonyi ünnepek alkalmából várható crő-sebb személyforgalom akadálytalan lebonyolítása, va-Iamint az utazó kOzóliy^g kényelme érdekében a rendes személyszállító vonatokon kívül ac alább felsorolt vonalakon külöu ujon-, személy-, vegyes- és személyszállító tehervonatok fognak közlekedni:
Butlapesl k. p. u.-til - Nagykitáig V. é. dee. 94-én kálón személyv. közlekedik I—III. oszt. Indul Bpeat kel. p. u-ról d. u. 8 óra 26 p.-kor. érkezik Nagykílara J. u. 6ra 17 p.-kor.
Budapest kel. f. u.-tit Stábokig. F. é. deo. 29-tól 24-ig két külón személyi. kózl. I — III. oazl Az egyik indul Bpeet kel. p. u.-ról d. u. 6 óra 40 p.-kor érkezik Szolnokra eele <1 óra 6 p.-kor, a másik vonat indul Bpeat este 7 óra 10 p.-kor. érkezik éijel 10 óra 7 p.-kor.
Budapest kel. p. u.-lól Aradig. F. é. dec. •jo-tol 24-éig külöu személyv. közlekedik I—III. o. indul l)p»st kel. p. u.-ról este « órakor, érkezik reggel 6 óra 94 p.-kor.
Budapest tel. p. u.-til Nagyváradig. F. évi dec. Sű-tól 24-eig külöu azemélyv/közlekedik I—111. oszt. Indul llpeat kel. p. u.-ról este 6 órakor, érke-lik éjjel 1 óra VI perckor
Scoluoklól—Budapest kel. P u.-ig. F. 4. dec. 9<j-ikán kálón azemélyv. közlekedik I—111. oazt. Indul Szolnokról d u. 2 óra 66 perckor érkezik Bpeat kel. p. u.-ra este 6 órakor.
Aradtól -Budapest kel. p. u.-ig. Két külöu személyvonat közlekedik I—III. Az egyik f. é. deo. 94,_9t)-áu és 1014. jlu. 2-án indul Aradról d. e. 11 ó. 7p.-kor ós érkezik Bpeat kel. p. u.-ra este ti ó 46 p.-kor: a tuásik pedig, I. é. dec. Sti-án és 1<)14. é. jan. l én, indul Aradról este 9 ó. 10 p.-kor és érkezik Bpest kel. p. u.-ra reggel 6 óra 30 p.-kor.
Nagyváradtól — Bpest kel. p u.-ig. F. é, dec. 9ü-án és 1914. |au. 1-én külön személyt\', köz-
lekedik I—III. oszt. Indul Nagyváradról éjjel 10 ó. 91 p.-kor, érkezik Bpest kel. p. u.-ra reggel G óra 40 p.-kor.
UjMtkM — Bpest kel. p. H.-ig. F. é. dec. 23, 94, 97\\ 28-án és 1914. jan. 9áu külöu atemélyv. közlekedik I—III. oszt. Indul Ujvidékról d. e. 10 ó. érkezik Bpeat kel. p. u.-ra este 6 óra 16 p. kor.
Bpeit uyugoti p. n.-tól Cegtidig. Két ktllón azemélyv. közlekedik 1—111 oszt. íz egyik f. é dec 29. 23, 94, 9(3-án és 1914. iau. 1. és 9-án indul \'Bpest nyűg. p. u.-ról d. e. II ó. 66 p.-kor és érkezik Ceglédre d. u. 2 ó. 11 pkor. a másik I. é. dec. 94-én, indul Bpeat nyug. p u.-ról d. n 4 ó. 20 pkor és érkezik esti 1} óra 96 pkor.
Bpest nyugotl p. u-tói -Szegedig. F,
é. dec. 94-éu külön gyorsv. kózlekedik I—II. oszt. Indul Bpest nyug p. u.-ról d. u. 9 ó. 60 pkor, érkezik este (i t. 30 pkor.
Budapest nyug. p. u.-tól — Temesvár — Józsefvárosig. r. é. dec. 9n. és 93-áu kózlekedik külön gyorar. I—II. éa külöu aiemelyv. I —III. oazl. A gyorsv. indul Bpest nyug. p. u.-ról d. u 9 6. 60 pkor, érkezik Temesvár — Józsefvárosra, este 8 ó. 41 pkor A szsmélyv. indul Bpest nyug. p. u.-ról dele 8 óra 30 pkor, érkezik reggel 6 ó. 89 pkor.
Szegedtől — Budapest nyug. p. u.-ig
F. é. deo. 97-én kDlöu gyorsv. I—II. oszt. és dec 96 és 28 áll külön azemélyv I—M. oszt A gyorsv imlul Szegedifii d. e. 10 ó. 10 pkor, érkezik Bpest uyug, p. u.-ra d. u. 2 óra 6 pkor. A ezemélyv. pedig indtol Szegedről éjjel 2 órakor, éikezik Bpeat nyug. p. u.-ra reggel 7 ó. 96 pkor.
Pozsonytól — Budapest nyug. p. u -ig F. é. dec. 21, 94, 97-én és 1911. jan. l-án külön .személyszállító gyorsteherv. 1— III. oazt. Indul Pozsonyból éjjel 1 óra 18 pkor, érkezik Rpest nyug p u.-ra reg. 7 ó. ft pkor
Lipótvártól — Pozsonyig F. é. dec. 91, 26, 98-án és 1914. jan 1-eti külöuazem.-;yv, közlekedik I—III. oszt. Indul Lipótvárról d. e. 11 ó, 6 pkor. érkezik d. u, 12 ó. 49 pkor
Nagyváradtól — Püspökladányig K 4 doo. 98-án külöii vegyesv. közi. II—ni. oszt In Nagyváradról este « ó. 6 pkor, érkezik éjjel 10 4 47 pkor.
Püspökladánytól — Nagyváradig p é
dec. 24-éu külön vegyesv. közi. II—,111. oazt 1i,í1„| Püspökladányról éjjel 3 ó. 61 pkor, érkezik re«».i 6 ó. 14 pkor. 88
Debrecentől - Püspökladányig, p j dec. 20, {93, 26 és Sl-en külön azemélyv. kail I—111. oszl. Indul Debiecenbfil éljél 31 0 ly p^üf érkezik éjjel 19 ó. 18 pkor.
Püspökladánytól — Debrecenig, p j dec. 91, 94,97 én és 1914. jan. 1-éu külön személyt közi. I—III. oszt Indul Püllpókladáuyról éjjel l ó 8 pkor, érkezik éjjel 9 ó. 1 pkor.
Szegedtől — Temesvár — Józsefvároalg
t. é dec. 90 ea 94-én ktllön személy* közi, |_uj\'
oazt. Indul Szegedről d. 11. 1 órakor, érkezik d. u 4 ó. 24 pkor.
Hatvantól — Miskolc személy p. u.-ig F é. dec. 93 éa 94-én külön személyszállító teheiv. közi. II—III. oazl. Iudul Kalvauból d. u. 4 ó. 40 pkor. érkezik Miskolc személy p. u.-ra éjjel 10 i>. 96 pkor.
Losonctól — Zólyomig. K. é. dec. 23 t« 94-én személyszállító tehervonat közi. 11—III, om Indul Loaonoról d. u. I ó. 10 pkor. érkezik Zólyumln d u. 3 ó. 27 pkor.
Feledtől — Fülekig. F. é. dec. 93 ás 2> én azemélyaaállitó teherv. közi. II—Dl. oazl. Iudul Feledről éjjel 3 ó. 4 pkor, éikezik reg. 4 ó. 40 pkor
Sopron Gy. S. R V.-től — Kőszegig, F é. dec. 24-én külön szamélyV. közlekedik III. unt. Indul Sopron Qy. s. e. v.-től este 7 ó. 60 pkor. érkezik Kőszegre éjjel 11 ó. 97 pkor.
A felsorolt külön vouatok részletes ineuetreudei-ról a kiadott külön fali hirdetmény nyújt bővebb felvilágosítást.

kítünö alpesi tejcsokoládé
•Tabletták
(• kUamirt (iJd«lomc.lll.|>ttó ■■«)
Hogy bizonyos kgytn az ember, hogy csakugyan a I valódi Aapirtnt kapja, mindig A-plrln-Tabletla tormában I kell, hogy kívje. ízek eredeti csomagolásban, 1 üvegoö
20fetgrammos tablettával K. taO-írt, kaphatók. Mlndtn 1 | egyes tablettán rajta van az Aaplrln szó. 1 ParbenUbrlken vorm. tritd, B«y tt ft <

TILLEH
Pompás polgári ruhák
^^^ ^^^ ^^^ ^^ 1 a legdivatosabb angol szivetekből, kitünó tinitek, katonai hivatalnokok, önkéntu- •• ^^^ szabászok által a legnagyszerűbben elkó-
»«k, vasúti és postatisitek, tűzoltók, Mrtn É3 TÁRBA ««itve, a jelenlegi nehéz pAnivIszonyok-
erdésztisztek, pénzügyőrökéi minden- iwum t» hoz arányítva olcsó árak mellett. Korhű
rendű egyenruhát viselő testületek részére oa. 4. ktr. udvart ..Állító ,
a legjobb és legelegánsabb kiállításban. Budapest, IV. ker., Váozi-utca 38. díszmagyar ruhák, l6g8ZBDD M8ML A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át. ennélfogva ezen kltttnó fegyvereket rendkívül elónyös árban szállítjuk és pedig:
TT"___4.„„V, 1 daiab leljebeu ió KropaUchek csoudörségi fegyver 90 K, 1 drb. szebb fegyver 96 K, I drb. ideália
tyrOpatiBCneK: iegyVereK »lép f„KJVur 3l, K, 1 drb. Kropatscliek szurony 1 K. 1 drb logyverazij 1 K. 1 drb fogyrerazil kze-8 Solvór» .„...„. tölthstök. a legjobb lamátto ..dia.- lesebb és iobb 9 K, 1 drb derékszíj táskáv.l 3 K l drb. tölténytáska 3 K, 1 drb. élestöltény 10 f. —* f.g,v.r.k, ----------------------1 drb. vaktöltény 10 f. I drh. csavarhúzó nyéllel 20. 1 drb. lörlóvas fegvvortiaztiláshoz 20 H\'"r
Nyonjatott a laptulajdonos Uj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
j^ykunlis" 1913 december g
5a-ik évfolyam 93 széni
lillilialk héllii él eillirllkin.
.IZItntWl 4rlk: «"• 10 koron., ftltn, a lioro,,.,
"ijiiHvie » k«n»a\'_»0 Ml.<- »»«« tijm In 10 IW.
Gazdanapok Budapesten.
Mint mezőgazdasági ország Magyarország jellegét, népességének karakterét az snyaföld és annak megmivelése adja.
Tengermelléki országok nem tudják el-• vonni magukat a tenger Itatása alól, a begyi lakók is más karaktert mutatnak, mást az északi és mást a délen lakó embertársaink. A fóld népe vagyunk mi, foglalkozásunk a földhöz van kötve, a (óidból élünk, a földre kérjük Isten áldását, örömünk, jólétünk kútforrása a fóld és Ita baj éri ezen országot, akkor e baj visszavezethető arra, hogy a föld nem adta ki számunkra azt az áldást, amelyet tóié megművelése és munkánk jussán joggal elvártunk.
A mágyar nép gondolkodása, érzése és kultúrája olyan szoros kaosolatban van az ídes anyafölddel, lulnt test a lélekkel. Ami iparunk és kereskedelmünk ebben az országban van, az mind a vidékből táplálkozik, ounan veszi életerejét és sorvadnia kell, ha sorvad maga a mezőgazdaság is.
t-\'et.tfi. sastkeeatét
KAROLY gyula
KA.x.ike.itú:
KEMÉNY LA8ZLÓ ;
Izirfcipllttéf 11 klitthliital Oiik-tir I
Telefon: 169. — Hlrd.tSi.k dlj.i.bi. •aarlnl.
Bővebben nem is szükséges ennek a hatását kifejteni. Évezredes megmunkálás alá vtfll véve a magyar föld és a nép, amely rajta lakik tiszta tudatában van annak hogy mit jeleni számára u talaj, amely az egyiknek kenyeret, a másiknak jómódot biztosit.
A mi népünk nem is gondolhat egyébre, mint erre az egyetlen kinosre: földjére. A többi nagyhatalmak gyarmatosításra is gondolhatnak. amikor már olyan szaporodási fokot értek el, hogy otthon megélniölt nem lehet, akkor mindig talál égy okos kormányzat módot arra, hogj a nép számára egy gyarmatot biztosítson, amely szoros nexusban áll az anyaországgal és amely biztosítja az oda vándorlottak szántára az ország törvényeiben gyökeredző jogokat és kedvezményeket. — Hogy ez egymagában milyen hatalom, arra nézve osak Olaszország példájára kell utalnunk, amely a közelmúltban egy tőle; távolesó országrészt bódított meg.
Ez ország — Tripolisz — műveletlen és elhanyagolt, rengeteg tőke és sok munkaerő kell hozzá, hogy valamelyest rendbe
hozassék. Az olasz nemzet azonban nem riad vissza a nagy leiadattól, az olasz nemzet ujjong ezen nyereségen és aki mostanában lent járt Itáliában, nem tud eleget beszélni arról a lelkesedésről, amelyet a nép minden rétegében tapasztalhatott.
Fájdalom, mi nem tudnók kártalanítani magunkat egy, vagy két rossz esztendőért, amit itthon elszenvedtünk, azzal a jövedelemmel, amit más oldalról a gyarmatok hoznak.
E szerencsés kiegyenlítődés, csak nagy országoknak adatott, olyan országoknak, a melyeknek a szerencse istene a történelem folyamán kedvezett. Anglia, Franciaország és Németország továbbá az Egyesült Államok, a melyek, ha az egyik zsebükből elveszett a pénzük, belenyúlhatnak másikba és máris kárpólolták magukat.
Monarchikus helyzetünk és politikánk nem volt terjeszkedőbb. rászorultunk az Intenzív munkára. Igaz, hogy ezen a téren az elsők közé számítódunk.
Mi tehát a mi feladatunk ? Nem lehet
k vendégfogadóban.
irta: Csechov Anfial. Fordította: Podhradstky György.
Veudéglős ur, vendéglős ur kérem I kiáltott » tulajdonos/a nagy felháborodása*! a 47-os sióba lakón, Nasatirin etredesué. — Vagy kapok más atobát vagy pedig röktön távotora ebből at átkozott szállóból! tlist ai már mégis osak störnyUség, hogy mi mindent kell hallania at embernek I Két felnőtt leányom van és éjjel-uappal kénytelenek vaiiyunk tűrni, mi a gyalázatos bestédet i Némelykor olyanokat moud u a mosdatlan stá)ü fickó, honját embert már a guta is kerülgeti I A legutolsó kocsisnál is slárolóbb ! Szerencse, hogy gyermekeim meg uem értik, at utóira kellene velők mindig kisialadnom . Node moit is miket bestéi I Hallgassa csak I . .
— Én meg egy jobb esetről is tudok kedves barátom, csörtetelt ki egy rekedt, basstus haug a » aiomstéd szobából. Emlékstel-e Drutskovra, arra a \'(hadnagyra? Stenvedélyes billiárdjátékos volt s egy-•ter uagyou rátalált hajolni a tekeasztalra, szokása nerint kifeszítve láb&t h magasra emelve . . Kgy-
sterre csak — ripp-ropp — elrepedt valami. Eleinte att hittQk, hogy a (billiárdastlal posztóját stskitotta fői, de mikor kőrüluéztQnk, a hasadást nem |ott hanem a nadrágján vettQk észre. Képteld csak, végig -szakadt nz egész . . .[hahaha I . . . hoitá még hölgyek is voltak akkor jelen, többek kötött ott volt [Okurin hadnagy felesége is . . . Okuiin dohbe gurult és Drutskovra támadt átért, hogy ett merte teuni felesége előtt 8 a veszekedésnek — hisz ismered a mi embereinket — at lelt a következményei, hogy segédeit is elküldte bottá,|azonbau Drutakov ugyancsak kivágta magát, — hahaha — mikor att mondta : „Ne hozzám kQldje a segédeit, hanem a szabóhoz aki a nadrágomat varrta. Histen 6 a hibás I . . ." Hahaha . . . hahaha I . . .
A két leány, Lila és Villa odakőnyökölve at ablak mellett Qltek s elpirulva földrenntötték szemüket a bestéd hajlatéra
— Nahát hallotta-e mostan ? folytatta Nanalyrinné miközben a vetidéglőxhöz lordul. — És ez ön előtt csekélység, semmi? Uram, én etredeaué vagyok s att nem tűröm, hogy közvetlen kötelemben egy jöttment ily gyalázatos hangon beatéljeu I
— Méltóságos asszonyom, kissé erős a kifejezése hiszen az illető kapitány, neve pedig Kikiu . . . I mert nevQ család sarja . . .
— Annál megbélyegtöbb ránézve, hogy előkelő stármatása ellenére ilyen kocsismódra viseli magát, ▲zoubau mit szaporítom a szót, vsgy reudet csinál, vagy atonoAl itthagyom. Yálasszon tehát 1
— De kérem alázattal, ugyan mit tehetek én ebben at Qgyben ? Elhiheti asstouyom, hogy uemcsak ön, hanem mindeuki pauaszkodik itt arra az emberre, de ugyan mit csinálhatnék én vele ? Ha stobájába megyek s stidni kezdem: „Ivanovica h&nnibal ur I Nem fél az Istentől? Uisteu gyalázat már, mit csinál nekem rohan, az öklét rátta és istonyu ordítást visz véghez: .Hogy fulladnál meg iqjygjárt I" És igy tovább . . . Hettenetes 1 Reggel ^b fölkel, ide-oda mászkál és még hozzá — eugedelmet kérek — csak alsóruhában. Hogyha a garatra- ®ít fel, előveni pisztolyát s bele ló a falba. NappsJffc ^Jflinka-ivás, éjjel a kártyázás a szenvedélye. 8 utána pedig bajba kap társaival . . Szégyellem magain vendégeim elóu I
— Hát miért num testi ki a szzQrét at ilyen
KipoistUl U rakUr fagyarqrsúg risiérc: Fingcr és Fia, Bniapul VI., Haj ós\'Utca 41.
inti köilömt
DKOCWBER a
mi., mint a földnek intenzív, modern meg-idémisi tanár a talajmovelőgépsk jelentőié-munkálása és oda való törekvés, hogy föld-igéről t.rt eíóadiat.
ja.lli.ok é. minden utis fajt. e»«köz igén,he Ugyanakkor mutrtjik be a Baromfik vételével az elérheti legnagyobb hozadékot teremtsen elé.
E cél elérése mindnyijunk közös érdeke, de leginkibb a stOkebb gazdasági közönségé
amely bizony a legjobb igyekezettel i. azou van, hogy a magyar mezőgazdaaig ne csak
meg.
Gazdanapok fontosságit méltatni egészen hiiba való volna.
Osak az kir, hogy »z Ilyen gazdanapo-
nyósztók Orszigos Egyesülete által rendezett orszigo. baromfi, hizinytll é« galamb kiil-litist. a kővetkező napokon gazdasági akadémiai tanirok tartanak előadásokat osupa olyan dolgokról, amelyet mindan modern gazdának okvetlenül tudnia kell. E napokba
, , , . e„ik a Magyar Szóllöegazdik Orszigo. Egye-lépést tartson az tdegen u,ezógazd.»ágg»l. ^^ ^ ^^ értekMlelo j,.
hanem, bogy túlszárnyalja azt és példa. ^^ ^ ^ kölcsönök tartalék-
, alapjának vis«zifizelé«e lirgyában tartanak
Sok helytttt ugyan elmaradott a mezőgazdasági terén való reformálódás, d« ez általánosságban véve nem mondható. A maradi szellemet iuáról-bolna|jra kiirtani ugy Bem lehet és konzárvativek minden téren, minden országban voltak és lesznek.
Ezekről nem lehet "beszelni, mert hiszen ebben a nagy világversenyben ók amúgy i. alul maradnak es a pilma, mint minden mis téren, ugy a mezőgazdaságban is, az előre lialadottaké, a képzetteké, a felvilágosultaké és azoké, akik a legtöbb anyagi hasznot tudják elérni.
örvendetes jelenség nálunk, hogy néhány év óta gazdanapot tartauak Budapesten, amelyek évről-évre nagyobb- érdeklődé, mellett szoktak lefolyni Képzett gazdiszok és földbirtokosok gyülekeznek a Köztelekre, ahol gazdasági előadásokat tartanak sz e téren elért legújabb vívmányokról.
Ez évben dcoember 1-én kezdődnek a s gazdanapok és Hporzon Pál gazdasági aka-
k grafikátok tárlata. \'
Vasitnap délbea nyílott meg előkel.\', közönség jelenlétében a magyar grafikusok első vidéki tárlata. Első vidéki .zereplése ez az agilis fiatal egyesületnek, melynek sr« repléséhez nagy reményeket fflz a magyar Intellektus Mirink nagykanizsaiakra nézv,-ezen attrakoiö bizonyára egy örvendetes kul turilis esemény, mégis kötelességemnek tartom a közérdekében egy-két őszinte szót a tapasztaltakról elmondani.
Uogy azonban ilyen tirlat egyáltalán városunkban látható, mindenesetre haladásról tanúskodik; mégis nekem az a szubjektív impressióm. hogy ilyen kísérletek még koraiak. Mert ugy-e bár a grafika elvont valami;
„sas az a.r uogy ... ,_r- ^ hugy a valószerQ színek.,
kat a. ortzig fő arosiban WBJl„leIl „^J" Inkibb dékorstiv é.
ahová a Budapesttől 4..I lakó gazdik bizony ^ ^^ ,„. a
csak nagy anyagi ildozatok irin tudnak ^^^ ,„„„ ,„„ (i
feljönni
A gazdanapokat deoentralizilni kellene é. p*dig az omig minden részében, nagyobb városokban. bogy az egész ország gazda-közönsége téli pihenőjét ne mulatozi.okkal töltse el, hanem tanulással, amelynek hasznit láthatja a jövőben.
Az ilyen gazdanapok a vidéken erkölo.1 hasznuak is lehetnek; a különböző nemzetségek gazdáit Korosabban egymáshoz hozhatnák és megértetnék egymással, bogy a nemzetiségi perpatvarkodásuak meg kell szűnnie ott, ahol a céltudatos és becsülete. munka kezdődik.
izgágs embernek ? — Lshatetlen ót innen altároli-laaora. Idestora a harmadik hónapja. bogy egy kop«-ket nem láttam tőle. de a pénzemet >e sajnálnám mbbé, csak eltakarodnék már egyszer valahogyan. A bíróság is megítélte a keresetet, már rég el kellett Tölm tárolnia, ámde 6 felebbezett a végzée ellen e így csak tovább halasztódik |ez • kellemetlen ttgy. Ke|, do aok gondot okot nekem ez az ember I . istenein pedig micsoda férfi volt ez I Oly fiául, oly \'nép > mily teheláégea . Dejezeu, liogyba nincs becsípve, — keresve sem lehetne találni uála aderekebb embert, A múltkor, hogy lózan volt. »géea T|télirừal volt elfoglalva átölelitek irt.
^ — Bzegény szülíik micsoda fiuk van sóhajtott túl -Mredesué
Perszehogy sajnálatra méltók I Hiszen semmi műmet nem lelhetnek az ilyen ingyenélő aammíre-kelóbeu. Összevesznek tele, még a házikból ie ki-nlasit|ák, tte ii.\'in is múlik el nap anélkül, hngy hol-ráuyt okozó magaviselete miatt valami kellemelleneége un legyen. Komisz élet áttt aa ilyen,
— He szerencsétlen lehet a felesége I vélekedett az ezredesné.
— Nőtlen ember még, luéltóaégoa aaezouyotu. De ugyan ki is menue hozzá leleaégűl, mikor saegéay feje a tnsga dolgait >etu tudja rendben tartani 1
Az ezredeané laaau léptekkel mérte át a szobát s igy szólalt meg :
— Tehát még nótlen ember volna?
Igen, az ; válaetolla a vendéglóa.
Az ezredesné újból átutent a szobán e elgoadol kozotl egy kissé.
— Hm 1 . . . még uótlan . . . ismételgette
magában. - Hm I . . . Lila. ne ttl|atek ott az ablaknál közszemlére kitéve 1 Mily kár Fiatal ember a oly keveaet ad magára. Ka ugyan miért? Ninaa eltelte aeaki. aki a helyes ulra tudná vezetni. Nincs goudviseló anyja, aki ót . Tehát még nem ll házas? No persze így van ez . , . Ugyan kérem veudégKa ur, — folytatta az ezredesné lágy. ezeltd hangon — legyen olyan azivea, menjen be hozzá a kérje meg a nevemben, bogy tarlózkod jék egy kissé a sértó kifejezésektől . . . Monodja meg neki ; .Naeatyrín ezredesit.i kéri önt erre ... aki a leányaival együtt a á7-e» számú szobát lakja . . . egyenest a birtokáról utazott föl ide a minap .
— Szolgálatára, asszonyom
— De ugy mondja hogj • gy ezredeaná a leányaival Jöjjön legalább bocsánatot kérni . . . Délután mindig Itthon vagyunk Mila, már becsukhatnád azt az ablakot I
- Ugyan unnia, hniry térődhetik ef) ilyes emberrel? szólalt meg Lila > tiilsjdonns távozása ulán — Hogy il lehetett egy iszákos, lármáa kerhelyt ide hivatni ?
— Eiuye édesem, micsoda kifogások aaek I Hisz ti örök-é igy beszéltek és aztáu szépen hoppon is maradtok I Micsoda? Uozyba maga az eliten ördög vein le, akkor sem illiö ám egy itlegeuról eképpen nyilatkozni Utoljára is aa embw nem tudja, hogy kisek, minek hol vessi hananal I Aa kt tudhatná a jövát ? aóhajtotta az ezredesné, miközben anyai aggó dalommal nézett leányaira. — Lehet hegy itt akadtok szereneaétakra. Miuiealaaetra azoubau liatnsrosfat öltözzetek föl I
nagyközönség érzésvilágától még Igen távol esik.
Ne ámiMiik magunkat snobbizmintstl, valljuk be őszintén. nekünk egyelőre képkiál-litások kellenek, »qk képkiállítás, melyek révén közvetlenebb impressiókkal lebet a közönség művészi érzékét fejleszteni.
A grafikának átstllizált ét levezetett formaképleteit usak az élvezheti, ki színesebb és natnrallsztikuiabb anyagon nevelte fogé konysigit.
És itt meg kell említenem a megnyitó elósdist. mely magában véve irodalmi népségekkel leli oslílogó valami volt,- megint csak szellemes abstrtktuui. melynek kevés volt az aktuilitisa.
Szerintem nagyobb szolgilstot tett volna az alóadó a közönség müérlésének, — h» mir okvetlenül grafika kell, - ha ott minla-szerö példányok kapósán megmagysrázts volna, bogy mi az a dekoratív hatá., mi á folthati., mi a vonalritlnyis ét igy tovább. A grafikai halisok lényegére igy fel lebotelt volna hivni a figyelmet s a közönség olyan támpontokat kapott volna, melyek a grafika szépségeinek a megérzését megkönnyítették volna. n
Vigasztalhat azonban bennönket, hogy ezen utóbbi momentumot bőven szolgálta Oonrad Gyula szimpatikus elóadita. Örömmel kellett megállapítanom, bogy a magyar grafikának ezen büszkesége, a szóbeli kőzlő-képességnek is nagy művésze.
Tanulságos és szimpatikus volt elóadáta mindvégig, melynek révén megértelte a közönség » grafikai formák genezisét és azoknak technikai előállítását
A hétfői előadáson J^Btb Miksa, posta-fónök a könyvlUusztritiAuizlLetikijiról érts-kezelt. Elő: diaiban nyomatékkal fejtegette > szöveg és illusztrátló jlteloő és külső szoroi kapcsolatát, megkülöatbstelvén az iUmztritiő\'í a mümelléklettól. Elóadisa kelleme. » közönség érdeklődését mindvégig lekötő volt-
pgCSMBHR 0.
ZALAI SOZLftNT
A tárlat anyagától többet vártunk ; nem 1 A dér ugyan lehullott, de kiaáró tártai nem jelent-
„inóaégileg. hanem mennyiségileg. Pótolha- kM,,!k ""\'K
ilau hézag ugyanis a ligurális és szimbó- Mtr41 hol"apra elungódilr ínég sitkös rubájá-
L müvek teljes hiánya, melyek nélkül ^ kuoyhéjáb.o a ...gén, la. D. ml leaz
ilku® ■»" . \' \' , A holuepuláii ? -A terméazel ueiu csalja meg öumagét.
, |.iku»rnem kaphat teljes képel a grafika & iml k4sik bjl00j4r, ^ <llnlrlllul
állapotáról. Hiány az is, hogy az egyes Ámde a mi szegényeiuk aem m.raduak gondo-
^chnikai alfajok ninoseuek képviselve. sis uélkül, kél derék, nemesai.ivo hölgyeket eaimliU
New hallgathatom azonban el Viszont azt Nóegyletüuk példás buzsaloiuuisl foKoit et ilyenkor
hogy a bemutatott müvek közölt van ,,okc\'u """\'kájához A legszebb, a legn.rae-
lányigen kiváló és finom Up: kVönösen l^T^X\'
iwad és ulgyai rézkaroai és kórajzáj. vala- „ ,. , .
(.onrao v tj j v fcmliletl egylelek ugyani, a neinee amD ember-
luiot Lénárd rézkarcai. Kár, hogy néhány b,r4lok g„uuit gJllil|k t(ljb8 ho(fJ „|SlírBraluk ,
elismert nevel, uiint amilyen Székely Áriádé nélkülözött ruhadarabokat a havivlroliik abbéi aeaük-Erdóssy Béláé nélkülöznünk kell. séjesekei.
Pfeifer Elek, . Lélekemelő az az ünnep amelyei karácsony
-\\ lilán rendez ez a kél jélékonyegyeslllel a feleegélye-
aa*<pAnana hannvpreonva 4 hil4\' ""»«k »>" könuycseppjét
pairoiiaöB nangversBnjB. Itll4k rwopil ilJlukor, ,IM^kbp„.
9tombaU>o eata 9 érakor volt a Kaszinóban a: Jótékony hölgyeink moal járnak gyűjteni e lotá-^atrűosgebsngverseny. kony célra szint garaaokal.
M&váatí nevekkel s nagy ígérettel, gazdag, KériOka lirsadalom tehetősebb tagjait. ne vonják programmal indáit útra. A kivitelben, at eredményben 1 meg limugiiieukal ezeu emberbaiáii nemes céltól, itoabao adóa maradt at Ígérettel javarészt Őszintén amelyet nfiegyletaink szolgainak.
kill imánk, mórt hivatásos mővéexakktl állottunk BSinbsn. Nem dilettáns szerepük léván M Makrai L, Mulschenbaeher Irén és Kalina Thtadar. eterep UiOk sem dieaérő bátorításra tart igényi, hauem tuél-tteyes kritikára. Szereplésük a kritika komolyságát tívinja.
á három szereplő közül Mntschenbacher Irén uyujlotta a lagtlbb műélvezetet ugy ónálló stereplé libsn, (Bubinsleiu A. Etude ; Mutaenbacher V. Magyar rapszódia), mint a hangverseny stiSMioi adott kisére-Iával Jitékában volt egyéniaég, iulerprelitió éa aiiu Brvás éa technika szépen forrnak öaato mindeu szálukéi s kíséretében tndjs slárendelt szerepéi a a mü-vásal aláfestéel.
Kifogás alá csak Puccini Muaetta keringője eaik, t melyben nem elég éles határozoltsiggal domboro dőlt ki a keringő. M. Makrai írtai kálöuböaó steriók darabjaival lepett fal. Énekelt Heliuinanlól, Krani B.-14I, Ooldmark K -lól, Hiénától, sót Mucagnitól is. Parádés száma a Sanlutza irUJa lett volna és Musatte keringője.
Hogy itt ia adós maradt azonban a hozzi fűzött várskosiaaal, as való igaz. Müeors miuden számit ismeri itt a zenei világ neves énekesek slkiról, előadásából ■ 8 SS így történi önkéntelen ösaieheaonlitáa csak Makrai K. inOréerelén.k hátrányára történt Hsugjs erótieu íutenziv, de ss előadásban nem csillog ss ■gyéui éa öntudstos inüvéez ciridiitól és ékességétől.
Kslina Tivadar, a hegegü jitékoe, Vieutemps 1>. mell hangversenyével mutatkozott be.
á darabnak azonban nehezebb és brilliáne pres-lijil slhagyta. Voniaáuak széles touusa jól hat,
Emberi kűteleseegOnk támogatni azou tár>niukat, kik ónhibájukou kivQI kedvezőtlen auyagi körülmények közé keröltek s még Iski lába járó gyermekeiket sem tudjak elütni meleg rubival.
Adjunk bit amink vsn nyílt léikkel két kéziéi vala.nit a szűkölködőknek hogy így bejeiéi ithas-sik a ruhátlanok a didergők keserít könnyeit
.Keresztény jótékony Nö-nyletünk- s gyOliés eredményesebbé létele végeit e bó 13-án és Iá-én karicaouyi visárt is rendet, hol olcsó élketés s jutányos bevisirlis mellett a jólterók atórakoibatnsk ia, gyöuyöiködve a stebbnél aaebh kisorsolásrs kerülő bibnkbsu s a sitrakbau irusiló édesen mosolygó kedves kis eleven lütidárekboo is. —A visár résileteire nézve, bővebbet s falragaatok uyujlanak.
— Ab evangelikue keresztény egyhás harangseentelési ünnepélye. Szép a megható egyházi Ünnepély lolyt le tegnap f. hó 8 in a nagykanizsai evaugelikuk templomban, hol az egyház U| harangjait avatták tel az egyhisl s világi halósigok képviselőinek s igen nagystamu helybeli s vidéki bivek jeleulétébeu. A felaientelés tistte st Esperest illette volna, at atoliivan a megjelenésben akadályozta levén helyetleaét az egyházmegyei fó-jegyzőt Halogh látván p.nt.-klrályl lelkéatt küldötte ki a felszentelés foganatosiliiára At ünnepély a kön-tkeiő sorrendben folyt le: Uutg\'ó ének után az esparea helyetlea mondott igaz buzgóságiél áthatott oltári imit. felszentelte megildolia a harangoaat, mire aiok eiső itben megsaőllaltak. Majd uj ének elteitgése után a helybeli lelkész ,\'épAl az öltéi elé
"T"""W"\' " . ■,, !, rövi\'leu iamertelte sl egyhia történetéi, a templom
eő..h.,.U,,.,.1..hn,k.,t.da,ö életedé,, a. an y különösen kiemel-,
...... lölötteil a közepes,udi.,1Ittasságán.- P „ 6Ü0 „
0 0 u^T ^ bltáb -Pitke«... mely .égered,nényebeu ezer koronába
migasaágág ért—Bu«t-Hub»r 0*rratíD ábráuií ábin. / • J ,, ,1 ■ ..... i .
6 J B, , , kernlt h hogy mily nt«r érdemoi raiiii.k a költaégnk
\' "előteremtése^ körül néhai Hertelendy Béla képviselő-
friaa caprieeiója — lerontotta a hangolia bláuyoasága •aóill Kalina hallása nem mlvéali.
á hangversenyen stép ezéniu közönség volt leien, a mely háláa elismerésééi ünnepelte a nemes sil uiAvésa muukiaait Lulcáoe J
" HÍREK.
— Adakouunk a aaagényaknek At idéo kiváló keggyel goudoakodott a társadalom sx«gáoyei-rfiKi\'Tirfoati! Dacára, hogj december elején járunk immár, u^g Uf,m kQldOtte le reájuk a tél borulmait.
uek » külöiiőKfii Dr. Hándor akkori ml
DimU\'rwIiiÖk uruak, kikn«k jónágow k«\'gy»*M kötremö költése nélkül at egjhát magmtoB célját soha meg \' nem valósítható volna Végül Mesterbáty Sándor ueiueü-pátroi Inlkéiz mondotia el a siÓHtékról igatán inogható h megiuditó Qnnepi beatédet. szólván a harangok maga»stoa hivatásáról a arról, bogy a ke-| re«ttány kultua*baii a harang mily fontos áldásos té-uyet6, mert figyelmeztoti a földi vándort mennyi hivatására Délután 1 órakor Ouaepi bankett Urtatott a Koronában, melyen mintegy 100 Duaepi vendég vett réstt. A banketten stámos igen tartalmas fel
köstöutó haugiott el lelkes hangulatban s hogy M ünnepi vendégek jól érettek magukat arról tanúskodik atou körQlméuy, hogy caak at esti órákban oszlottak stét
— Id. Zalai Károly 46 óvea jubileuma. Már többsiör megemlékeztünk orról a jubileumról. Dec. 7-éu folyt l>« tervsterden dilelfilt a városháta distlerméhen folyt le a jubiláns Quueplést* A városi Unáonot és a soproni iparkamarát Halvax Frigyes v. tanácsos képviselte, a Zala nyomda r. t. Eperjeay Uábor A diszgyOlés nlnöke Klrchkaopf gépmester a h«ilyb*li nyoiadáütok második meotere. A szépen megszerkehtti\'tt elnöki beszéd után a pécsi nyomdász
| dslftrda énekelt finom, művészi érzéssel, amely utáu lat ajándéktárgyakat adták át at Qnoepeltnek. — a | helyb. nyomdászoktól .<gy pecsét gyürüt kapott, majd egy etQsl fogantyú nótából^, Qdvötló iratot a soproni ; iparkamarától és a gala tf|P.-tól egy 100 koronás liaukjeyyet, felolvnstAk at Qdvötló táviratokat, amely \' utáu az Uunep»lt köszönt* meg a stép ünneplést. | Délben 88 téritek** baukett volt a Polg Kgyletbeu ! amelyen számos szép köstöntó haugiott el. Este i erkölcsileg szépeu stkerQlt tuncmulatság tárta be Id. I /aIsi Károly jubileumát.
— Tanítónői álláaok. Zalávármegye öastea ! elemi népiskolái közül csupán a helybeli népiskolához I InU két tanitónói állásra pályázat hirdetve, a két elhunyt derék tauitóuó helyébe B körülmény lehangolja egyenlőre ugy a szQlóket, — mint, atou tanerőket kik egyes túlzsúfolt osztályok párhuzamosítását remélték. Hisszük atonbau, hogy at illetékes hatoságok erélyes sürgetése nem fog elmaradni s at óhajtott párliutamositás a kötél jövőben mégis meg fog történni.
— Halálosá«. Városnnk egyik legrégibb ipa-P6 éves Simon Uábor hunyta szemét e hó
fi-én örbiKálomra. A boldogult egy kivestófélbsu levő iparágnak a gombkötő iparnak volt egyetlen még élő képvisel/tje. Az elhunytban a kiterjedi egyéb rokonságáu kívül Sainu ^Jó^seí ipnitestületi elnök miül egyik kötelebbi rokonátT^M«taits Ede cipész mester pedig apósát gyászolja. ^
— A hálás Légrádlak. Lancsek
rádi kereskedő a közelmúltban elvesztvén mindeu vagyonát, egyetlen kis házikója maradt meg birtokában ; melyből azonban üzlet után menve a közelmúltban eltávozott. A hálás légrádiak a veszteség felatli fájdalmukban einlékképen at összes kerítéseket elhordták 8 ha őrizet alá nem veizik. tán házának tégláit is feloxztsztiák maguk közt klenodium képen
— Blhálaantott befiaetóeek. A Nagykanitsai Takarékpénztár állal alapított Önsegélvtó stevetkezxt-
a befizetéseket a hétfői ünnep miatt pénteken tartják meg.
A Délzalai Takarékpénztárral EgyeaQlt Önsegélyző Szövetkezeméi folyó hó 8-ára eső befizetéseket a hétfői ünnep miatt 13-én vagyis pénteken délelőtt eszközölhetők.
— Vigyáazunk az egÓBaeégúnkro I Nikotin mentes dohányárut (általános lövedék és különlegesség) árusít a „Deuikó r. I. Budapest, V.. Szent Istváu-tér 2. sz. — A budapesti. „Böloxészettau-hallgatók Segitó Egyesülete". Budapest. VIII., Muteuru körút 6—8. sz. TanárjitlöJteket vidékre uevelőknek, iuternátusi felügyelő\':uak, tanügyi kisegítőknek, magán-titkároknak és bármely szakszerű muukák elvégzésére dyialanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A társaság árjegyzéket és leírási ingyen küld.

gyermek-_<8,liszt*
B»3tHQK.6roMyBnf0t)taUllHM2<l< üfazát - ISKiséríeti czálokra fél doboiok á 1 Korona üJ A lisiteJi uülosznObKk prabadobaiekásrOiiir^iok ingyvn rendelkezésre állnak a NfRUM nandof s At féle 4Í, t fwaMirtw) Buoa?18t, iv.lto»iHiUiwulcza 7si.
I. A 1 KflUONT
ETERNIT-MÜVEK
,, . , , i . »ud ipaet VI. km.
= Hatschek Lajos--
jjj imuniT nixaiiüjrug
BTSBNIT-PALA
i-
m jelenkor legjobb tetőfedő anyaga
iroda £ „
Vigyázat! Nagyon fontos!
Kapható: HORVÁTH GYÖRGY palafedömester és LEHR OSZKÁR fakereskedőoél NagykaniasAn.
(.Vp.M) \\| l\'ll Ilii \\ ck akktw valódi, ha a fenti mji aaanni minden egyee lap a törvénye-\\ I L, ll lM I 1 "J /VJjiV ,,„ védett aaójaggyd „m»IOI"-l,l „n .Hálva, eai»«>k«,Uék t.bál mindenkor caak klfejeaélten osak valódi BÍMOHEI-Hll ETERBIT palit kérni ée ailiny anya. got visasauUaileni.
V\'/ 1^\'PyDV IT \\f I * V L1 L\' s-álUlóképeaiégo a Nyergojujfeluban tűitént gyárnegyob. ti li I ljll> I I ~iU l V I\'J I\\ bitia kiivelkealében 8" aaiialékkal om.lkedell ai elmúlt évhei képeit, anyagauillíUaok lehít a l.ggyouabban lürlénhalnek.
Ujabb tandazaiii mHO«BtJ» óa UWIUIMa)okia kulttnőüéu felhívjuk ui.ea <lpyelmet.
DEOKMt
l-TabletiÁk
MU ______MRSPHK
(a ktalamart K)J«lt>mcallUpllí i«r)
Hogy bu;onyo» legyen ^ e\'111"1 ■ h,\'KV É»k»»«il :t V valódi Aspírmt kapja, minilig A pirinTablelia loi Mai ji kelj Iiooy kérje. tek eredeti csoin«*ul4iban, I üvegc-ö j »l«graninios lablc\'lival K 1.20-ítl, kaphatóit. Mimién f egyei tablellín lajta van u Aspirln izá.

HÖLGYEK.
Uavibaj kiraaradísakor rondeljík meg bizalommal — hosszabb elmaradtlsnil is — fíldalo\'ii nélkül biilowin ható, veütéljtíloa c»«pp«iuket. I-a6 «r«ja: niitka 4.611. ería lerméawtlkuél: márka li.50. Ojurs, din-krél, vámraenlín aiíllit*». magjar utaaitáasal. TitoklartAn
Mindan máa kfliönaégee bamlellviny. Qeranford Laboratórium 50 L. Schwilaar, BaHin W, Marburgeretraea. 2/a.
A félszázad óta iennálló:
Újlaki Tégla és Mészégető Rt.
■.^réGfcr o

HIRDESSEM A A ,,ZALAI KÖZLŐmr"-BE,\'J
Kotollinok dus válasz t-ókban
jutányos árban kapható
Ifj. Wadits Józsefnél.
legjobb /?
ÖÜOAPt^
Tessék cégünkre ügyelni /
- - ......... A legkitttnóbb minőségű
asbest palája
minden hasonló anyagot tulsnarnyal I — Tűzálló. n—. /agyálló tetszetős és olosó! — _
Anyagot nálli^unk ! Fedéat£ vállal un le I
Kérjen árajánlatot!
álunk
ári la
: Raktár ós képviselet:
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
, vlllanytatepekea 4
It,VI. Ti
Nyomatott n laptulajilotiua Ifj. Waj.lita József könyvnyomdájába. Nagykanizsán.
Nagykanizia, 1913. december
53-lk évfolyam 94 azám.
Csütörtök
ZALAI KÖZLÖNY
|.,j.l..lk hétfgn i. cilttrtikin. j rilll4,„.,k.„14; C^\'.ví-ÍÍ\'VO\';,!0 karoly QTULA
F6u.rkM.is: Szirkaizlöiig ai kiadóhivatal Diák-tér I
KEMÉNY LABÜLÓ i falaton: 182. - MlrdaUaak dljazabia aiarlnl,
Vásároljunk hazai cikkeket.
Alig egy pár nap választ már el bennünket azoktól a szép ünnepektől, amelyek mindenki számára; öregnek, fiatalnak, betegnek éa óriásnak, meghozza a maga kisebb, nagyobb örömeit.
Karácsonyra gondolunk és a karácsonyfára, arra a szép szokásra, amelyet Skodából plántállak át ide hozzánk és amely szokás sem fényében sem ideális erejében nem lod elkopni, azért, mert annyi tartalom éa idealizmus van benne, hogy örökkön élnie kell.
Öyermck a szülőt, ez viszont gyermekeit örvendezteti meg ajándékokkal, amik voltaképpen nem ia egyebok, a hála vagy Meretet külső jeleinél. A karácsonyfához nemesebb éa nagyobb érzéBek is kapcsolódnak és kérdezzük, vájjon a hazaszeretet nem-e nagy és magasztos érzés éa kifejtjük, hogy ezt éppen ugy oda lehet vonatkoztatni a karácsonyfa szimbólumaihoz, akárcsak az említett egyéb szép tulajdonságokat.
Volt minálunk egykor, nem is olyan en, amikor :t hazaszeretet jelvényeként egy hollandus világ, a tulipán szorepelt.
Kifejezője volt e virág annak a gondolatnak, hogy immár mi magunk ia eléggé fejlettek vagyunk ahhoz, hogy uem szorulunk a külföld portékáira, hogy ha gyári iparunk nem is annyira képzett es előrehaladott, mint a külföldnek ilyenfajta terméke, mindazonáltal vagyunk olyan helyzetben, hogy a magunk szükségleteit, még akkor is, Ita e szükségletek lulmentek azon a határon, amelyet mi mindennapinak nevezünk. ínég a luxuscikkeket is képesek vagyunk a magunk orejóból előállítani és kereskedőink utján azokat a publikumhoz közel juttatni.
Miután a tiilipánmozgalom nem bizonyult egyébnek, mint muló divatnak, természetesen ínég mindig nem verhetett gyökeret minálunk az a tudat, hogy nem csak angol, hanem magyar posztóból is loltol ruhát készíteni, hogy magyar kalapos is el tudja az izlés és praktikusság szemportjainak megfe-lelóleg készíteni kalapjainkat, hogy fehérne-
műt nem kell okvetlenül Csehországból beszerezni ós oipóinkel nem muszáj feltétlenül Németországból importálnunk.
Ugy látszik azonban, hogy a magyarban jóval erósebb a hiúság és utánzási vágy, mini a külföldiekben, akiknél büszkeség az, a saját orsráguk terményeit fogyaszthatni.
Csak Németországra gondoljunk, amely az egységének megteremtése óla nem a hadseregének köszönheti annyira azt, hogy a világpolitikában első helyen van, hanem iparának éa a nép ama gondolkozásának, hogy a hazai ipar mindig előbbre helyezendő a külföldi iparnál.
Csakhogy a német módját ejtette unnak ia, hogy az áru minél tovább terjesztessék, minél tágabb körökbe jusson ol, messzire, idegen világrészekbe, kultiválatlan népek közé.
Hát mi ilyen messzehatóan nem ie gondolkodhatunk. de arra igeit is, hogy a saját ipari termekeink itthon ebben a hazában fogyaazlassauak el. Ez hazafiúi kötelesség
Ámde a magyar iparnak is megvan az az eredendő bűne, mint sok más magyar
Modern házasság.
Kendefi : Üljön le, kedves Lajos.
Lajos: Köszönöm.
Kendefi: Bőt, ha ugy tetaxík gyultsou rá. (Szivarral kínálja )
Lajoa: (rágyújt). Mit kiván tőlem kedves pipa?
KwudHÜ : Úgyszólván semmh. igen tiszteli atyjára! már mindent reudbe hoztunk. Niucs lüáa hátra, mint megnyugtatui a lelkiiimeretemet, mielőtt vömmé leune. Oly dolgokról beszélgetek önuel, a milyenekről uutáu többé — remélem — nem lesz szükaég be iiéloem . . .
Lajos: Értem papa, reudelkezzék velem.
Kendefi: Kbben a városrészben, a melyben lakunk, szeretik az intrikákat. Kedvenc foglalkozásunk bogy pletykákat gyártyuuk. Különöseu fölizgatja ltutáziáukat egy-egy jel.-ntösebb hyraeu-hir. El tudom képzolui, hogy mikor köztudomás lelt az ön és "erény leányom eljegyzése, aznap valamennyi zsúr liburoa akkordok közt folyt le. Elsőben arról vitatkoztak, hogy mennyi hozományt adok ? másodsorban hogy mennyit kap ön igen tisztelt atyjától. Arra meg
hiteles tanuk akadtak, bogy a leány csak azQlói fény-szer folytán megy n&Ul önhöz, meit egy szegény festőt szeret . . . öu mag egy hziuésznóuek udvarol a kivel a házasság megkötése ulán akar tulajdonkép barátságot fóntartani. E körül egész réintörtéuelkék siövódtek, melyek aiokott kamtjukon végre anonim-levél alakjában hozzánk is eljutottak. Bizonyos vagyok benne, hogy ön is kapott ilyeneket. Lajos: (köhög) Hiu . . . Lehet Kendefi : Egész halom leveleket mutalhatuék önnek, kedves Lajos, a melyele az ön biográfiájává! loglalkozuak a legzseugébb korától kezdve, bezárólag a mai napig. Mert a tegnapi napról lem hiáuyoaak az adatuk- \'»• ijedjen meg. "Kszem ágában siúca ilyen izetlefiséggel untatui
Lajos : (föllélegzik) Nagyon kedves 1 Kendeli : Ez onnau vau, mert egy pillanatig sem kételkedem abbau, hogy ön ifjúságának minden előjogát kimerítette. Örvendek anu^c Imgy fenékig ürítette Egészen jól vau így. Moat aztán uyugodtan szentelheti eletét komolyabb föladatokuak. Lajos : Én is igy fogtam fol. Kendefi : Es ha mégis ide kérettem Önt , . .
bizonyára aejti, hogy enuek különös oka vau. Egy levél akadt a többi közt, a mely szeget ütött a fejembe. Igazán nem tudom : mit tevő legyek vele. El aka r lam dobni szó uélkttl, de aztáu mégis arra határoztam magam, hagy megmutatom Önnek. Az első esetben nem lettem volna lelkiismeretes apa, ebbeu a másik esetben azonban attól tartok, hogy kényes dilemma elé állítom, kéuyszeritem arra, hogy valónak ismerien be valamit, \'a mi nagyon is beesületbevágó, vagy eltagadjon oly tényt, a melyről később ki íog sülni, hogy való.
Lajos : (kényelmetlenül) Jól tette papa, hogy szóba hozta , . ,
Kendefi: A kétféle föltevéshez még egy harmadik ia járul, tudniillik, hogy rágalom az egész I. . Kbh-n a harmadik föltevésben uyuitom Önnek át ezt a levélkét . . (Levelet ad át).
Lajos: (közönyösen nyúl uláua, de a min belepillant, elsápad, gyrsan átfutja a sorokat a félén-ken visszaadja a levelet): Alávalóság !
Kendefi : (örvendezve) Mindjárt tudtam, tehát rágalam I
Lajos: (akadozva) Azaz, bogy . . .
ZALAI KÖZLÖNY
DECEMBER n.
vállalkozásnak, hogy megáll a félúton. Ai ide honink beözönlő lapokból, az i<le hozzánk beözönlő német kereskedelmi és ipari vállalkozásoktól. tanulnunk kell azt is, hogy ebben az országban az embereket nem lehet tisztára az ipari cikkek piacra hozásával a vételre ösztökélni.
Itt egyébb is kell, hogy az emberek figyelme oda rögződjön egy és más áru-oikk felé
A németek a reklámhoz folyamodnak és ahol és ahogy osak szerét tehetik, ott hirdetik áruoikkeiket: újságokban, vasutak mentén, közlekedési alkalmatosságokon, épülő
ipar érdekében valónak tartjuk, hogy a gyárosok és kereskedők a reklámot vegyék igénybe, mert cz az egyetlen kipróbált módja annak, hogy bizonyos áruoikkeket a közönség mindig szem előtt lartson és szükség esetén azokat vásárolja. Ósi tapasztalat, hogy az emberi megszokás még a silányabbat is szivesebben veszi a neki idegenszerüen ható újnál.
A reklám utján elérhetnék, hogy a magyar ipar fokozódott ntérlékbon tudna elhelyezkedni magyar családok körében. Látjuk, hogy nem csak a magyar ember hazaszeretetén\' múlik a magyar ipar támogatása, hanem a magyar iparosnak az ügyességén.
Női kongresszus
Szombathelyen.
K&lliiniwnnaguavu, ^-.v ----- - o./ « ..
és felépített házakon. Nem igy van ez mi- körültekintésén és ötletességén ts. U. ók ugy felénk, ahol a reklám még gyermekkorát éli. fognak dolgozni, mint a németek, akkor Még a fővárosban sem emelkedett a rek- biztosra vehetik, hogy aránylag ugyanolyan
U* arra a nívóra, mint egy kisebb hémet {eredményeket tudnak elérni, mint a..........
állam fővárosában. Ami reklám itt mifelénk ket a németek elértek.
U^tóazTvé kivétellel, mind idegennek\' «* \'<•»«>"« l^";"*0\'*
\' reklám". » hazai termékeket a nagy pub- P^likum. A szent ünnep közeledtk, a rossz
likum nem is látja. Ezek mintha két peosét
alatt tisztára szakkörök számára volnának
fenntartva.
Ebből a hibából kellene kikaszolódnta
a magyar iparnak.
Ua a magyar publikum meglátja a magyar terméket ls, az újságban hirdetve, bizonyos, hogy akkor megmozdul benne a haza-azeretel és inkább vásárol itthon készített oikkeket, semmint külföldit.
Karácson yi ünnepek előtt léhát a magyar
gazdasági viszonyok ellenére is a vásárlási kedv jóval fokozottabb, mint inaskor, mert az emberekot egy bizonyos belső magasabb ösztön vezérli a vásárlásaiban.
Karácsony jön. egy ünnep csupa szent áhitattal. vallásos és nemesebb emberi érié-sekkel
Ne hagyjuk ki belőle azt a nagy érzést sem, hogy itthoniakat támogatni, itthoni munkásokét kenyérhez juttatni, nagy és nemes cselekedet.
A magyar kultura nemesszivü, raélyér-zésü nagyasszonyai jártak e héten Szombat-helyen, hogy megliányják-vessék az alakuló uj világ problémáit s ezek közepében az asszony uj elhelyezkedését az uj világban.
Tanácskozásuk eszmeérlelés, a halatlé világ szükségleteinek átültetése a közvéleménybe, a megértés termőtalajában, előkészítendő azt az uj időt, melyet a kor életviszonyai sürgetnek, amikor az asszony egyforma részese a munkának, a megélhetésnek, a kulturális és szellemi haladásnak.
Laikusok, jótékony lelkekből sokszor hallunk megjegyzéseket, óhajtásokat, miszerint többet használnának hölgyeink, ba a világ, mogváliás kint táplált gondolatai helyeit otthon a háztartás gondjait látnák el.
De amikor az ajtón a hangos nyomár kopogtat s a szűkölködők, nélkülözők kétségbe-esése áthallatszik a selyem kárpitokon, a szeretet nem maradhat a négy fal közé ékelve, kell hogy kilépjen onnét, amikor az élet elbukotlainak jajszava, a háborúban elesetlek halálhörgése s az élet kis és nagy tragédiái onnét kikivánják.
Tisztelet és hódolat jár ezeknek az viszonyoknak, kik otthagyva kényelmes selyem, bársony gondtalan otthonukat, hogy megbe-
Kendefi: (megdöbbenve) Mit? Táu valami iné gil igiz belőle ?
Laioa : (leadott etemmel) Annyi igaz. hogy « leány kedvenem volt. Ailán vége.
Kendefi ; (föl é» alá járkál kinoa itgalomban) Tehát rnégie igatl
Lajoa : A leány boatur\'aker állani rajtam. GyOlöl-\', légbál testi. Ennyi ai egén.
Kémleli : (verejtékre homlokát törli) Ki nem egéazeu igy van. Ebben nem osztom a véleményét., Mennyit kér ai a leány ?
Lajoa : (zavartan) Igazán nem tudom . . Sót azt hiszem . . .
Kenden : Uiszeu ai mindegy. Valószínű, ho<y nem kéri az egéaa vagyonát. Aztáu meg alkudni ia leltet . . . (küzd Önmagában) Nem. nem I fiatal emberrel megeshetik. De mindenesetre tondoskodui kell arról, hogy a leány békén legyen. Ha az ilyen úgy fölazinre jut, at rendsterint ba|t okoz. Éh nekem ugy rémlik, hogy ön nem játt el korrektül. 8öt attól tartok, bogy . ■
Lajoa: (leverten) Megmondom kedves papa at igatat.
Kendefi: Ab. at igatat . . .
Lajos : Én nem riadtam volna viaaza semmi pánaáldoiattól . . .
Kendefi; (fóldertllten) Akarl neki péuzt adni ?
Lajoa: Többet, miut a meuuyit ily körülmények kóit szoktak . . .
Kendefi : Nos ... Ka ?
Lajoa : Viaaaaulasitolta. Nagyon góitöi, nagyon dacos. Tele van a feje regóuyea gondolatokkal.
Kendefi ; Akkor nem értem . . .
Lajoa: Nevolóuó ... Azt bíszi. hogy bosszút kell neki állaui rajtám; alt hiazi, hogy meggátolta báiaaságomal . . , a ba sikerül, talán kéuyezerüség -ból el fogom venni . . .
Kendefi: Hm I Hm 1 Már most mit legyünk ? Én nem vagyok va.kalapoa. líu ellenlége vagyok si ósdi coplnak. Ónból derék, |ó féij válhatik. Ez a amaz nem tartótig egyiu^era. Talán egjellen vóle-gény viuce a kerek-,világon, a ki tiaitában állana i menyasszonya elölt, fleiu mondom, hogy valamennyiről iljen levelet kéne. vagy lehetne irni. Ez punla véletlen. Bitonyos csak at, liogy mindegyik ki Toll léve efféle vestélynek. Erkölcsösebbé nem teszi az, hi a véletlen keiére járt . . ■
Laioe; Jól rnondia, kedves pspa Dobja azt a levelel a többivel egyőll a tllabe a ne beszél|üuk löbbó róla.
Kendefi : (a lejét vakarva) Ah, nem, Lajos .- . . Ezt nem tehetem . I Értem, hogy ei igy nem rnagy. Itt valamit lenni kell. I)e rali 1 mii?
Lajos : (elmerül gondolataiba) Igazán nem tudom . . . Halvány sejtelmem sincs ...
Kendefi: Mind|árt, mindért . . Világos előliem, hogy Szerén utoljára is mjg fogja tenni. Ezek a nevelóuók nagyon furfangosak Fülébe fog jullli. Lehet, hogy elóbb, de az sem lehelellen, hogy csak azuláu ... Én nem tudhatom, hogy Sieréu hogy gondolkodik at efféléről ?
Lajos; (lesújtva) Et igát I
Kendefi: Semmiért nem állok jótl Sieréu ábrándos teremtés ... ás én félek . . . Lajoa | Lajoa I ebből baj azármathtlik, Tanácsoljon mit legyünk !
Lajos -. (elsiáutau) Tudja mit, papa ?
Kendefi : (várakozásteljesen) Nos ?
Lajos; Hivawa ide Szarént. Adja oda neki ezt a levelei. Moudia meg, hogy némely réitb\'en való.. Talán azután Szerén vlfordul tőlem, akkor . , , uos akkor ... *
Kendefi: Látja, ebben van Valami. Et í kötelességein Oykhogy et nem olyan könnyű. Ha
Szerén fölbontja az eljegyzést . . . Hitten már ii égést világ gratulált . . . Berlinből, Hamburgból, sót még Chicagóból éa Bu«io»-Ayre»ból 1a jóit telegram, Ez igen kellemetlen dolog, nem ia szóin n igen listlelt atyjával már félatázad óla fennálló Ozleli összeköttetésről . .
Lajos : At ón egész jövómról! Kendefi: (hirtelen eibalározáaaal) Megkell leuui (Csenget.) Nem marad más bátra . . . (Szolga jó). Kéretem Sterén kisaaszotiyt! Mondja, hogy nagyol sürgő*. (Szol„a el.) Szerén ebből sejteni fogja, bogj komoly ügyről van szó.
Néhány percnyi kinoa páuza. Kendeli mig ...iudig le-följár a* etürkés szakállát almoga!]a, Lajos idegesen pödri kla szőke baiuazát. Mindketten váltig az ajtót nézegetik, melyen nem aokára Sieréu fog belépni. Caakugyau jön. Nagyon jókedvű, nigyoi rózsás, nagyon szép. A tougorá mellől kelt föl, a tol operette áriákat játszott. Halkan most il dúdol egyel.
Sterén: (körültekint, megpillantja Lajoil. elpirul) Papa. te hivattál ?
Kendefi: (Ogyóüenül akadozva) Hivattalak Valami ostobáiig miatt . . . Nézd caak I (állói\' a levelet).
Sieréu : (komoly arccal veeti ál a levelet » >i-futja. A atifébe nyilai a mit olvaa, etinle elakid \' lélektele a csak annyit lud mondani:) .óbl pap\'1\' Vi.ataadja a levelet, azután Lajost kémleli. Annak kétségbeesel! ábrázata elegei mond. Sterén mindMl átért s mindent tud (Istenem, papa . . Lajoi elM. könnyek tolulnak etemébe, de hírleien letörli » Lajoi felé fordul ünnepélyes pózzal.) Én megtiltom murinak, hogy erről a ilologról valaha ia stóljonl Erii\' Semmi kötöm a miga affairjelhet ... és ciepp« se vagyok azokra kiváncii 1 (Atyja felé fordul « mártír lomondáeáVal) Kérlek, papa, ne alóli mamáuak. Jöjjön Lajoi ...
Molnár Gyula
DECKMBBR II
U L 1 I KÖZLÖNY
3
azéljék a magysr asSionyok dolgát, megvi-1 lássák 8 nemes síivQk és tudásuk kiiíoseivel sz esimékot megérleljék s a teremléstél kezdődő kőzós sors együttérzésével a nót egyenlő sorsául odaállítsák a férfi mellé.
A baladó világ legszebb gondolatai azok, melyek a kongresszus tárgysorozatában előfordulnák.
A világbéke, a háború borzalmainak enybitése, az alkohol elleni küzdelem, védekezés a prostutioió és leánykereskedelem ellen, gyári munkásnők védelme stb. mind olyan kérdések, mélyek nem csupán a társa
dalom női tagjait érdeklik, dc amelyeknek|a sokat vajúdó. sokat emlegetett • régtói fo»vs megvitatása a haladó* társadalom mmevilá-1 óhajtott s valóban nagy hézigot hetolteni hivatoti , ni. i,„ti v,„„„ int.,,.1, !»6i ipirískols immár • )óvó hó 1-
A karáosonyelőtti vasárnap munka- — Megtagadták a magvUegáló állo-szünete Al 0. M. K. K. arra kérte a koreske- tnást. Városunk veletősége a uyár derekán azon
delmi iniuisitert, hogy a ksrácsouy elólli vasáruapra kérelemmel fordult a kereskedelmi miniszterből, hogy raunkabiünotet a vidékre nézve is függeaste fel. — í városuukbsu egy megvizsgáló állomást állítana ff). Azonban a kereskedelmi miniszter a kéaíulel meg-1 Az erre vonatkozó válasz most érkezett le pblgár-tagadta s igy léhát kereskedőink nem tarthatják azon mesterinkhöz, a melyben arra való tekintettel, mivel vasárnap üzleteiket egén napon nyitva, a magforgalom városunkban nem oly nagy. hogy az
— A aabolázatlan indulat. Kke Pálué egy ily hivatalt állandóan foglalkozathatna, som Lendvahosazufaluban egy téglásnieater (elesége óssze- annak jövedelme fenlartásár. elégséges nem volna,,a veszett férjével s dühében lelkapoll a takaréklQz- magvizsgáló állomás felállítására nem hajlandó, de helyről egy fazék forró vizet, hogy szt íérjére bo- az ólomzárolás fóidószakiban. mint a mnltbau la ritsa. Férje azonban elugrott előle « a forró víz az 1 t«tt» »ftf kirendeltséget készléggel engedélyei
otl játszadozó ártatlan kis gyermekre dűlt, ki súlyos — Megmérgezte magát. Sliote nem is
égési sebeibe csakhamar bele is ball. )A» kir. tör-.megy újságszámba városunkban a mérgelés, oly inio-vényazék Kksént 8 napi íogbázra ilélte, erős feliti-1 dennapoasá kezd válni. Egy fiatal 19 évea vipétt-dulásbau elkövetett halált okozó súlyos testi séi -1 segéd lloda József dobta el köunyelmüeu magától télért. I ilju életét maró lúgot ivott, amely csakhamar vég-
— Megnyílik a női Iparostanonc Iskola vele, elragadván az élők aorából.
Húsárak leszállítása. Megyénk majd
leszállították a husára-
zúnsége pátatlanul szeretetteljes támogatása oly kedves keretet adtak e szép és impozáns kongresszusnak, hogy arról a mi városunk egyik tegíáradbatátlaiiabbul buzgólkodó kiküldöttje Boer Ogsztávné a logkerlvesobb emlékeket hozta magával közénk.
Hl R E K.
— Hl tesz a napokban Sioiubatou délután nyílik meg > Kor. Jótékony Nőegylet Kará eaonyi vásárja. Vasárnap délután nagy kabiré ■ iz-után caaládils jellegű lánc.
— Dr. Jurta nyomdászinaa A keszthelyi nyomdában jelenleg egy doctorátust végzett nyom dáazinas van alkalmazva, ki a múlt nyáron a .Hulláin" ban jogáizplncér is volt. Az időben megismer kedett s iiyoiildatula|douos bájos leányával s igy valószinti ez vitte reá, hovy uyomdáizinss legysn.
gán.k élén kell. hogy álljanak. IKf\'^\'K,^^
Mindezek megértése s bzombathely kő-l4||ara jómdulaiu támogatása folytán immár o.Um-
toltunk, hogy a szükséges tanerók állásaira kiirták a pályázatot, hogy megnyissák ama* Igaxán nevelésre nagyon is reáizomló iíju leány nemiedék alóli az iskola ajtait, ahol a jó tanilóuók majdan instruálni fogják miudeiibeu h ellátják loendó hivatásukra a legszükségesebb utravalókkal.
— Rácé János oAgykaalisai kántor találmánya. Városunk ügyességért! már rág iw-niart róm. katb. fókáutora egy oly nyomtató gépet talált fel, melynek segélyével bámulatos sikerrel » Olcsón tudja a legszebb hangjegyeket nyomni. Uópe most vau construálás alatt Londonban, honnét ha megérkezik, azonnal megkezdi működését s a rekla-mirozáwhoz a gépeu kéaiUlt hangjegy mintát is fogjuk láthatni, amikor bővebben fogunk a dologgal foglalkoioi.
— Sikkaaató pénnügyőr. Lövey György nagykanizsai pénzQgyóri vigyázót megbízták, hogy a legénység zsoldját, raint"gy 1000 koronát a» adóhivatalnál vegye fel. Löfey a megbízatásnak eleget i» tett, azonban a pénzt nem a rendeltetési helyre juttatta, hanem azzal .meglépett « most mindenfelé körözik.
minden nagyobb községében kai. kUlönöseu a disznóhusél 1 korona 60\' fillérre. Nem ártana, ha atl a mi mészárosaink • legföképén henteseink is megszívlelnék s hasonlóképpen csefe-kednének.
f
HÁZBONTÍS
Kazinczy és Zrínyi Miklós-utoa sarkán levő M. kir. postaépületek bontásából, totószerkezetek, millió fali-tégla. csaposfák, desikák modern ajtók éa ablakok, tetőcserép éa mindennemű anyag a helyszínen ijüfi eladatik. n i. Bontási Vállalat Nagykanizsa.
A karácsonyi ünnepek alkalmából közlekedő í^.\'-U, "LruP»ltt-iT>,ír-™rolregg°i <\'Va
....... ii 40 p.-k°r
külön szfMlyszÉto vonatok, j js t.
A karácsonyi ünuepek alkalmából várhaló eró-, közlekedik I—III. oszt. Iudul Uividékról d. e. 10 ó. aebb személyforgalom ak.dálvlalau lebonyolitáaa, va-1 érkezik Bpeat kel p u-ra esle 6 óra 16 p. Ikor lamlut az htazó közönség kényelme érdekében a Bpest uyugot, f. n.-tól Ceglédig. Két külön
rendé, személyszállító vonalokon kivül az alább fel- azemélyv közlekedik l-III. oszt iz egyik f. é. H««
aori.lt vouslakou külön gyors-, személy-, venyes- es azeiuélyszállitó tehervonatok fognak közlekedni:
Budapest k. p. u.-tót - Nagykátáig C. é. dec. 84-éu külöu személyv. közlek-dik I—III. oazl. Indul Bpest kel p. u-ről d. II. 3 óra M p.-kor. érkezik Naiiykálára d. u. Örs 17 p.-kor.
Budapest kel. f. u.-tól Sulitokig. K. e. d.o üí tői H4-ig két killön személyv. közi. 1 -111. oszt Az egyik indul\' Hpoat kel. p. u -ról il. u. 6 óra 411 p.-kor érkezik Szolnokra este 9 óra 6 p -kor, a másik vonat indul Hpesl este 7 óra lo p-kor. érkezik éljél 10 óra 7 p-kor
Budapest kel. p. u.-tól Aradig. F é. dec. 20-tól 94-éig kttlöu személyv. közlekedik I-III 0. Indul Bpest kel. p. u.-ról este ti óraktfr, érkezik reggel 6 óra 3t p.-kor.
Budapest kel. p. u.-tól Nagyváradig, f évi dec. »0-tól \'H-éig kolöli személyv. közlekedik I—Hl oazt. Iudul Bpest kel p. u.-ról este 8 órakor érkezik éllel I óra 62 perckor-
Stoluoklól—Budapest kel. p u.-ig• t1 «■ »«■ l-ikán kalön személyv. Hzlekedik I—Itl. oszt.
2li-ikán kUlön azemélyv/MzIekedik I—III. oszt. Iudul Szolnokról d u 2 óra 55 perckor érkezik Bpest kel. p. u.-ra este 6 órakor.
Aradtól-Budapest kel. p. u.-ig. Ket külön személyvonat közlekedik I—111- W\'k <■ f dM-S4. SO-áu éa 1914. jan. 2-án iudul Aradról d o. II ó. 7p.-kor ós érkeiik Bpest kel p. u-ra este 8 ó. 46 p.-kor: a máeik pedig. í. é. dec Sli-án es 1914. é. jan. 1-én, indul Aradról esle 9 ó. 10 p.-kor" és érkeiik Bpest kel. p. u.r.ra regael 5 óra 80 p.-kor. Nagyváradul - Bpest kel. p. u.-ig f é. dec. ae-án és 1914. jan. 1-én külön ezemályv. köz-
2a, 28, a4, ao-áu és 19I4. ian. I. éa a áu indul Bpest nyug. p u ról d. e. II ó. 55 p.-kor és érkezik Ceglédre d. u. U 11 pkor, a luáaik I. é. dec. at-éii, indul Bpeat nyug. p u.-ról d. 11 4 ó. 20 pkor és érkezik eate 6 óra 35 pkor
Bpeet nyugoti p. u -t<51 — Ssiegedlg I1-i dec, ai-éu külöu gyorav. köllekedik I—II. oazt. Indul Bpest nyug p. u.-ról d. u. 8 ó. 60 pkor, érkezik este r> t. 30 pkor.
Budapest nyug p. u.-tól — Temesvár — Józsefvárosig. K. é. dec. >n. és a8-áu közlekedik külön gyorsr. I—II. és külön személyv, I—III. oazl A gyorsv. indul Bpeal nyug. p. u.-ról d, u. a ó 50 pkor, érkezik Temesvár - JÓMeíyárosrs, este 8 ó 41 pkor, A stemélyv. iudul Bpest nyug. p. u ról esle 8 óra 30 pkor, érkezik reggel 5 ó. 39 pkor. _
Szegedtől — Budapest nyug. p u -lg K. é. dec, >7-011 külöu gyorav. I—II. oszt. és deo. aii és 28 áu külöu személyv I—I I. oazt A gyorsv Iudul Szegedről d. e 10 ó. 10 pkor. érkezik Bpesl nyug p. u.-rs d. 11. a óra 6 pkor: A személyv. pedig indul Szegedről éjjel 2 órakor, étkezik BpBSt nyug. p. u. ra reggel 7 ó. 95 pkor.
Pozsonytól — Budapest nyug p. u.-ig K é. dec. at, 34, 37-én és 1911. jan. 1-én külöu személyszállító gyorateherv. I—III. oszt. Indul Pozsonyból éjjel 1 óra 18 pkor, érkezik Bpest nyug. p u.-ra reg. 7 ó. 5 pkor.
Lipótvártól — Pozsonyig K. é. deo. 11, •20, 38-án és 1914. jan. 1-én különszemelyv. közlekedik I—III. oszt. Iudul Lipótvárról d. e. II ó, 5 pkor. érkeiik d. u, 12 ó. 49 pkor.
Nagy váradtói — Püspökladányig K. é.
deo. 33-án külöu vegyeav. koil. 11—III. oazt. Iudul Nagyváradról eate 8 ó. « ptor. érkezik éjjel 10 ó. 47 pkor.
Püspökladánytól — Nagyváradig K é dec. 24-én külön vegye.v közi. II—III. oazt. Indul Püspökladányról éjiel 3 ó. 61 pkor, érkeiik reggel ti ó. 14 pkor.
Debrecentől — Püspökladányig. F é. dec 20, ,31, 20 és 31-én külnu azemélyv. közi. 1—III. oszt. Indul Debieceuből éljél Hó. 13 pkor. érkezik éj|«l 12 ó. is pkor
Püspökladánytól -- Debrecenig K é. dec. 31, 34. 87 él, éa 1911 jan. 1-én külöu személyv. közi, I—III oszt Iudul Püüpókladányról éjjul ló. B pkor. érkeiik éjiel 8 é. 1 pkor.
Szegedtől — Temeevár — Józsefvárosig V. é. dec. 30 ea 31-én külöu azemélyv közi. I-.I1I. oait. Indul Szegedről d. u. 1 ójakor, érkezik it u. 4 ó. 34 pkor.
Hatvantól — Miekotc személy p. u.-lg. P. é. dec, 83 és 34-én külöu személyszállító teherv. köti. II— III. unt. Indul Hatvanból d. u. 4 ó. 40 pkor. érkezik Ulskolc stemály p u.-ra éjjel 10 ó 86 pkor
LoBonotól — Zólyomig. K. é. dec. 33 éa 34-én azetnályszállitó tehervonat kőil. II—III. oazl. Indul Losoncról d. u. 1 ó. 10 pkor. érkezik Zólyomba d. u. 3 ó. 27 pkor.
Feledtől — Fülekig. F. é. dec. 33 és 24-én személyszállító leherv. közi. II—III. oszl. Indul Keledről éjjel 3 ó. 4 pkor, érkeiik reg. 4 é, 40 pkor.
Sopron Gy. S. R V,-től - Kőszegig F é dec, 24-éu külön személyv. közlekedik 111. oszt. Indul Sopron Oy. s. e. v.-től este 7 i. . 50 pkor, érkezik Kősiegro éjjel ll.ó. 87 pkor. ■
A felsorolt külőu vonatok részletel monetrondei-ről a kiadott külön fali hirdetmény uytljl bővebb felvilágoaiUst. \'
ZALAI KftZLONT
DEOEMEKII iT
Igyennfh&k
tisztek, katonai hivatalnokok, önkéntesek, vasúti és postatisztek, tűzoltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és luinden-rendü egyenruhát vjseló testöletek részére a legjobb és legelegánsabb kiállításban.
TILLER
Pompás polgári ruhák
a legdivatosabb angol szövetek hói, kitünó szabászok által a legnagyszerűbben elké-MÓR ÉS TÁRSA szitve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyuk-
hoz arányítva olcsó árak mellett Eorhll
oa. és ktr. udvart saillttO
Budapest, iv. k«p., Váoti-utoa as. díszmagyar ruhák, legszebb libériái.
A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át. ennélfogva ezen kitünó fegyvereket rendkívül elónyds árban Bzéllltjuk és pedig;
™ , , , f. ..........i 1 dat»b teljesen ió Krnpatscitek csendörségi fegyver Sti K, 1 drb. szebb fegyver S6 K, I drb. ideális
KJOpatSCneK iegyVoreK „ép f^yver 30 K, l drb. Kropstsohek szurony 1 K, 1 drb fegyverezij U, I drb fegvyerszij síé
• |olyirm egyszerre tölthatflk, . legjobb l.mStlfl vadáss.
■——fa £ yv.r.fc
lesehb és iobbSK, I drb. derékszíj táskával 3 K 1 drb. tölténytáska 3 K. 1 drb. élestöltény 10 I
1 drb. vaktöltény Ili f, 1 drb. csavarhúzó nyéllel 20, 1 drb. törlévas f-gyverlisslitáshoz üo fillér.
Johsnn Maria Farina
osakis ez a valódi
kölnivíz, kölniviz-pouder és kölnivíz-szappan.
Kapható drogériákban, gyógyszertárakban és illatszertárakban.
Ne tessék elfogadni
--dert, ha ninos rajta
az eredeti ós egyedül valódi de sokszor utánzott Johann Maria Farina Gegentlbler dem Kudulfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, köluiviz-poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kap ható az Ön lakhelyén, mert a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest. VIII. ker. Szigetvári u. 16. sz,
egyszerű levelezőlapra azonnal válástól és közli hol szerethető be az eredeti miuőaóg
Aspirin
■"■"tabletták3
t fej ém fogfájásnál, iheumánál, influenzánál
elismert fájdalomcsillapitószer : aolcnor kisebb írták* Unitm^oy«4(k«l utiao
kánitfnény«kk«l utiaonák,
......, vegyük
F.gy csö ■
hojfv biztosan valódi Aspirint kapjunk, vegyük a „Bayar" féle Aspirin tablettákat. Egy csö 20 á 04 gro« tabletUt tartalmaz ára 1 kor.
20 mi.
Utániatokat utasítsunk viasza.


H Ö LOr E K.
Havibaj kimaradásakor rendeljék meg bizalommal — bosstabb elmaradásnál is — fájdalom nélkül biztosan ható, veszélytelen cseppeinket. I-t-ő erejű: márka 4.60, erős terinészKtüknél: márka fi.50. Gyors, diszkrét, vámmentes szállítás, magyar utasítással. Titoktartás Minden mái kSzflnségea hamisítvány.
Qsrenford Laboratórium 60 L. Schwltzar, Barlln W.
Marburgorstraaa i 2 A.
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13. Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskékre és folyószámlára. Gabonanemüeket, takarmányféléket a . z legelőnyösebben vesz és elad bizomáhyban.
a.kill-.01Á
Ml LKA


a htfatt és a Ujtartásak* árátuálas I Wt *ááait»sl TS\'/a tf ühkaH
KITUNO ALPESI TEJcsokoládé
HIRDESSEK A A „ZALA/ KÖZLÖNY"mBEN
• Kotollinok due választókban
jutányos árban kapható
Ifj. Wadits Józsefnél.
Lámpa
Kaaáaáó vtllanyszsrelési üzletekben, villanyttlapakaii ét • í MáSYáR SKUfKS-SCHtlCKUT-UOVEK-iál. MiimI, VL. Tirái-társt N. Irf-attu II.1
Nvomatott a laptulajdoiius Ifi. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
Nagykanizsa, 1913. december 15.
5a-lk évfolyam 95 szám
Hétfő
ZALAI KÖZLÖNY
■iljilinlt htlfön éi ciltlrtikln.
fclflfliatMl \'rak! Kg4i> 4»ra 10 korona, félévié 6 korom. NWd«Vf« 2 korona 60 011. — Egyaa asám Ara 10 fiit.
Palalőa ixcrkmtó:
KÁROLY. GYULA
Kőizerkeaztó:
KEMÉNY LÁSZLÓ
Törvényt kérünk 1
Nem egy szegény ember panasza jutott el hozzánk. Meghallgattuk őket jé szívvel. I)e mikor beszédjak végére jutottak, nem ludtuk, mit feleljünk nekik.
Vigasztaljuk? De mivel?
Mikor az élet sodré árja rombolja szét és cáfolja meg minden vígasztalé szavunk I
Mikor a valóság nyomorának s irgal-matlanságának vasmarka szorongatja jé szivükéi.
Szomorú valóság, amelynek panaszával hozzánk jöttek. A || gyermekes családapák nem kapnak megfelelő lakást I Kufár lelkű bitiurak, lia meg tudják, hogy az uj bérlének gyermekei vaunak, felmondják a bérletet.
A minap is történt a OBengery-uton egy ilyen eset. Mert a szívtelen ombernok nevét még elhallgatjuk s nem adjuk át a kózmog-vetés szigorúságának.
De, hogy a minduntalan ismétlődé eset elé ne forduljon, mások nevében szavunkat
azok felé irányítjuk, akiknek hatalmukban áll az ilyen lelketleuséget megakadályozni.
Kérjük a városi hatóságnak intézkedését ezen a téren, ha még ninos törvény az ilyen cselekedet megtorlására; bá pedig van már törvény, hajtsák azt végre vas "szigorral, hogy példa állittassék az ilyen embertelen cselekedet megakadályozására.
Az a szolé hazája iránt teljesíti kötelességét. akinek több gyermeke van. 8 mikor a nemzettest gyarapodásának egyik előmozdítója lesz, ugyanakkor válaszul abban a jutalomban részesül, hogy hajléktalan marad a tél hidegével szembeni S miért? Mert gyermekei vannak; mert házasságát honfenntartó intézménynek tekinti.
Nom Irónia ez, amikor az egyke rendszer ellen panaszkodunk? S hipokrita kéztördeléssel sopánkodunk, hogy fajunk pusztul és vész, mert terjed az egyke rendszeri
Julott-e már valakinek eszébe ezen kegyetlenség ellen óvást emelni, hogy a többgyermekes családnak osak Isten kegyelméből jut lakás? Hogy minduntalan hallják
Szirkmtöiig u klidékltilil DiU-lér 1
Tel.(oo 182. - Hlrd.lilák dljsz.báa .s.rlnl.
azt a szigorú valóságot, hogy több gyermekes osaládot nem fogadok fel lakénak.
Nemes kötelességet teljebitünk. amikor ezt a szomorú tényt itt leszegezzük. Felhívjuk sorainkra a hatalmasok figyelmét.
Paragrafust kérünk ide, amely az irgal-inatlan8ágot és szivtelenséget büntetéssel sújtsa. Hova jutunk, ha ez az állatias önzés urrí válik minden házigazdán. S a osaládos embereknek mindenütt érezuiök kell a gyermekáldásnak ez irányú kellemetlenségét is I ?
S abból a tényből kiindulva ismét felemeljük szavunkat a munkáslakások érdekében. Mit nekem a város fejlődésének és érdekének <>!ómozditása. ha e miatt százan sanyarognak nyomorban, szennyben s kénytelenek nézni, mint hervad el egészségesnek született apróságaiknak javarésze, csak azért, mert nem születtek háziurak gyermekeinek.
Romboljuk le azt a bálványt, amelynek embervér kell áldozatul s állítsuk piedesztálra a megcsontosodott érdek hangoztataaok mol-loohja helyett az emberszeretetet és az egyéni boldogulás nemes eszméit.
Lili a világba lép.
Irta: Szederkényi Anna Lili atöke volt. kékszemű, Már a második polgárit is hat centiméteres cipősarokban járta ki ós ■mióta egy tóról metszett Beniczkiné regényben azt olvasta, hogy ,a grófnőnek, mint nemes paripának iszegtek beszédközben finom orrlyukai," »zól* ó ia megtanulta rezegtetni és -fellUnőeu láncoltatta a piszé-jének leffenlyöit, mikor éppen alkalomszerűnek vélte. Akkoriban kezdték viselni Párizsbsn u modernizált | görög tunikát, smelynek láttára, hattyú lelt volna három hétig s Zeuszfuevezetll görög isten.
Mire 8záldobágyra éri ez a modernizált görög tuuika, mér annyira megnyirbálták, hogy csak a hát-része maradt meg. Klói teljesen el- és megfogyatkozott. ugy hogy Lili jól kifejlődött bokáit, sót még zzon felöl ia egy nagy darabot mutalotl meg a szál-doliágyi aranyifiuságnak ebben az érdekes ruházatbau. Ki at aranyiljuság a segédjogyzöből, a poslás uiból, borzalmasan kifejlődött gazdatisztből és egy faszeréi rőfös segédből állott. Az ulóbbí azonban csak szombat este és vssáruap délután voll haszuálható
Lili végig sétált a száldobágyi nagyuton, vagyis terepszemlét tartott. Mái elvégezte a négy polgárit a két felaól, tehát életéuek ama szakasza következett, auiely végleg és visszavonhatatlanul a vadregényesnek egyáltalában nem mondható Száldobágy községbe száműzte, hogy ennek határain bein! próbálja megalapozni az életét. Bzéldobágyon szintén keresztbe vitték egyszer a létrái, megsütötték a szólót és ki-cserzelték s szépszavu szamár hátán az eleven bórt 11a nem ezt, valami más effélét oselekedtek, de szenl igsz, hogy a Száldoliágy név elvesztetle komoly lisng-zásál s világtörténelemben Az emberek szélesre huzlák szálukat e név ballaitiu. minlha mégcsiklsn-dozlák volna ékel. Lili bőszen, dühösen rugla i széles ulca porát és a pohos torony láttán méltatlankodva, maidnem keserűen gondolta :
— Ks itt éljem éu le az életemet I Ne.n es ezerszer nemi Száldobágy nem érdemli lóiéin,-hogy neki ezenleljetn életemel.
A posU előtt állott éppen. Végignézett a száldobágyi házakon, s melyek hatslmasra uótt skác,-geszleuye,- eper éa plstáii\'ék közölt hűsöllek, Ezekre u százados fákra mutatott Uerzsó szomszéd, mikor büszkén vágls ki:
— Egy ötszáz pengőért se vágnám s fejszémet ezeknek a fáknak a tövébe. Mert ötszáz |»-ugöl a mai pónzgurilőa világban könnyen megszerez akiár-milyeu fickó, de ilyen fát nem vehet rajta, hogy az ablak alá állilsa . . . Ezeket a fákat olyan ősök ültetlek, akiknek még volt annyi hitük az életben és szebb jövendólieni hogy kedvük láinsill a dédunokákról goudoskodui. Lili elnézte ezeket s bu|a lombozali Iákat — (eső. nyár volt abban az eszleudóbeu. magasra uyult, vastagra bizotl a bogáncs te) Teleszívta a tüdejét az áthatóan tiszta levegővel ée kedve kerekedett a két karját kitárni, belevisilani a nagy misdenségbe. Kiusau, élesen fütyölni kezdelt valami divatos dall: .Kábultan hallgattam szavát, Hittem is neki . .
A fütty szóra megnyílt a szoba ablaka, csontos, sápaüc, hirtelenszőke emberi Abrázat lett lálhalö a barna keretben.
Lili megfordult a zörgésre, nem hagyta abba a fütyülést, nem pirult I. hanem mégjobban összecsücsörítette a száját. A keze, lába bosszú, feje-nagj -ember zavartan kapott a homlokához. Nem volt riyU kalap, a bajába markolt és ugy kétrét görbült, hogy majd kifordult az ablakon. Lili fiuaati szalutált
Azuj

§ Qsi am dronampt m
-Töréketlenelc
KipvisM k raitár Uag,anrfág ristirc: Fi»g€T is Fia. Hmiapat VI.. Haiis-ulca 41.
ZALAI KÖZLÖNY
DEOEMBRR lr,.
A kar. nőegylet vásárja.
Régi idő* ót. kedves siíiakozés helye a ker D&egTlel vásárja. Ritkán látni annyi embert » öreg Polgári Kg) latban, mint a váaár alkalmából.
Aa áldozetkésL«ég rendesen mOvészi keretet a Hagyjuk el már egyszer az Ore» frázist, ér(t,k„„ mCwrt u „,, „ ,Wr0D. »„|t most ia.
Romboljuk szét a mi régi, ósdi. a mi szívtelen s nem méltó az emberhez s ezek helyett alapozzuk meg a osaládok boldogulásinak a lehetőségét.
Annyi sok Btépról tudunk beszélni.
nyuljunk
alkotás
tartalmatlan szót szerszámaihoz I
Nem tudok elismerni nagyobb ée szebb feladatot, mint az emberiség boldogságán való munkálkodást.
Dr. Szekere. Józsefné » mellette Karkas Vilma, L.ipozig A utalná, l\'lihál Viktorné, Viost Kerenodé, Kébiáii 7.«igmondné, Hobint Károlyné « ínég mások állítottak össze mindent, ami nz érdeklődésnek és a keresletnek tárgyét alkotják. Éi az egylet pénstároía, Kaau Irma talán 3000 körönén felni szedett be a Minden közhivatal legfőbb céljának o6w,(l 08rae8 cé|jéll.k . megvalósítására, tartom eztl S amint tisztelettel adózom Szegény éa gaídsg ember lillérje hullott a a közérdek önzetlen munkásai iránt, ugv k.sszibs. hogy a nyomor utölte sebek beliegeaztéaére megvetéssel tekintek az önző éz kapzsi ern- bó eatkötl t.rtalmszion a stereiel perselye. , ber munkájára. , A vásárt szombaton nyilotték meg. Az érdek-
A mint látjuk, városunkban is sokan lödés szombat délután » vasárnap cgé.z nap tartott, laknak ilyenek. Üssünk a körmükre s fenye- A sok látni és uyerni való nagy közénaéget
gessük meg őket, hogy elmenjen kedvo min ««»"• A2""\'1 k"\'\'"c" ™» u°"b,n • denkinek attól, hogy családos embertől la- 1\'°"""Neiuc,„k . „wnl|l|sk ,onl4 e„éoW(!e, h„,m gadja meg az egészséges lakast. „ f|6„ioit.k szépsége éa érdekessége ia fonto.
Mikor lesz nálunk munkás telep? Mikor mou«uuikéut balntt a terem megtöltésére lesz nekünk is egy kis egyszerű parndioso- ugy bájos lou.lér mese varázslata az estély a
műnk, amelynek egyszerű boldogságában való élet prózájában, .melynek gyönyörködteti hatása apró, piros, pozsgás gyermekhad elevensége alatt önfeledten tapsol, ujrái, mulat a szorongó soka-és egészsége beszél a munkáslakások hatá- ^ A párkai bah. táncot Kenevaey Gizella é. Horváth , f ..,, , Jenő járták mQvésuea közvetlenséggel. Treller I-olly
sának szooiili8 és egyúttal hygienlkus ál-
dásairól ? I
HIRDESSEK A A „ZALA! KÖZLÖNY "-BcH
erre a fátyoltáuccul tetézi a hatást.
Gács Demeter helyiérdekű kupinkat ad elö általános tftKzéH között. Még ráadást is kellett, rögtönöznie. Geissl Rózsi spanyol lánca és éneke mutatós 1 szépség ; szintén Kétszer került bemutatóra. 8 ezutáu jön a tangó. Általános érdeklődés várja és nagy i letszés követi Szígethy Baba, 8zabó István és Geiszl Margit, Dénes látván táncát.
Kit nem érdekelne a kibicsaklott tagoknak ez i inonstruosus bemutatója, amelyben annyi a louák, » fura, a szokatlan. A beteg Dumas, Npir vigjátéká-bemutatója lulcsapott a dilettantizmus hatásának határán. Lajpczig Lolly b^joi. rutinon játéka, TreU«r Lolly átereplésével szép égyültes. a melybe* jnesteriet, simul Krátky József fellépése.
Kél hírlapíró kollégánk, Gács Demeter és Keleti Armand pedig telt kézzel szórták a humort, a jó. kedvei, amelyeknek mindent átfogó plasztikája a meg. értés mélységével a darab sikerének nagyszerűségét valósították meg.
Megint Szigethy Baba jött a pódiumra s egy hollandi táucot mutatott be. A kosztQm érdekessége, a szereplő bája, az előadás graciozitása eredményez-ték, hogy 8zigethy Baba háromszor adta el Hzámát a közönség szűnni nem akaró lapsvihara között
— 8 ha nem néfcik a kis hollaudi ulp fáradtságát, még hatszor is el táncoltatták volna vele — az általáuos teUzés kedvenc számát, a hollandi táncot
Az angol tercettet Petriea Magda, Juliska és Szabó Pista adták elö. Nem kisebb hatással a nem kevesebb ismétléssel, mint az előbbi számot. A kedves közvetlenség tartalmat adott az érdekes számnak 8 ez h tartalom alkalmat n tetszés kifejezésére. DiwériOk meg külön Szabó Pistát, aki az izléses tánc produkciók\' nak szakavatott mestere volt.
Érdekes, változatos és élénkségben gazdag volt Gáspár kouferaiiHa. amely a számok között lévő pamá kat kedves és eleven tartalommal töltötte meg.
Végül a jó kedv vette át a szereplést s u tartolt a korareggeli órákig. Volt cigányzene, eszem iszom s a táncolók jókedve ráütötte a ker. nőegylet ez idei vásárjára a siker pecsétjét, A rendezőség pedig örömtói ragyogó szemmel nézte, hogy öuzetleu s nemes célú munkája inilyeu szép eredményt termett a filantropiaáldozalnlutra.
— Maga ugy-e a postás ur? Jesszus, hogy lehet valakinek férfi létére ilyen sárga a hajai Na hallja, még soha se láttam ilyen kikerics szinti férfit
— Levelet tetszik várni ? — Dadogta a férfi.
— Levelet? Azt nem I Azaz, hogy nem tudom. Talán ir valaki. Még nem tudom ki, de egyszer bizonyosan jön egy levél, amiben lesz valami nagyszerű . , . Szoktak iiyeu levelek jönni ? ugy-e ?
— Lehet, én nem tudhatom, mi vau irva a levelekben ?
— Nem bontja fel soha? Jaj; de bolond dolog lenne. Ha éu postás volnék, akkor elolvasnám az Öaszes leveleket. Milyen érdekes volna a maszatos, fekete sorokon keresztül kiolvasni, kiszimatolni mindent, amit ezek az emberek gondolnak, váinak, remélnek, akarnak. Ez pompás mulatság lenne. Tudja mit, ezt meg fogjuk csinálni.
A postás rémülteu húzta a fejét a vállak közé, nagy csontos kezeit önkéntleuQl a szeme elé kapta, ösz tönszerOeu lépett egyre bátra, miulha menekülni kivárnia.
— Pardon, — dadogta - pardon ... de az én hivatali becsületem . . .
Lili hangosan nevetett.
— Ajaj I sokat adok én a hivatali becsületre. Olyan nincs is . . . Meg azutáu úgysem mondanám éu el ezt seukinek. Szavamra mondom. Becsületszavamra . . . Tudja ha én ezt így mondom éa hozzá a három ujjamat lefelé, egyet fölfelé görbítek, akkor arra mérget vehet. Iukább kerékbe töretném magam mintsem a becsületszavamat megcáfoljam . . . Nos, megmutatja maid » leveleket I Meglátja, ez milyen hecc lesz I Ha nekem jöu levél az csak tegye külön. Én minden nap bejövök majd a postáért. OjjA I hiszen maga azt se tudja, hogy én ki vagyok. Van atereucsém bemutatni magamat ; üsorváasy Lili vagyok. Már nagy láuy. Kora t\'zenhét esztendős. Szeme :
fekete, orra: rendes, arca tojásdad szája piros és rendes, fogai épek. Termete kaic.iu és magas, lábai szokatlanul kicsinyek. Különös ismertető jele, bogy mindkét válláu egy barna leucse van . . . Haha! llleilen voltam. Jaj, de nagyszerű. Ha ezt az Ada uéni hallaná, rögtön megütné a guta . . Pedig olyan sovány, mint az agár kutya és olyau hosszú ós görbe a nyaka, mint valami dugóhúzó Háromszor körül lehetne csavarni a nyakát a derekán. Tudja, ó volt az osztályfőnök. Pfuj I megint as i kólára gondoltam. — Moudja. szoktak maguk hecceket rendezni? Mábkülömbeu megpenészedik as ember ebben az álom. szuszek világban . . . Különben az sem baj, ha eddig csend és rend uralkodott ezeken földi téreken ezentúl botráiiKOZtalni fogtuk őket . . . ó, sz olyau mulatságos 1 . . . Megbotránkoztatni a tömeget. Olyau komikus mikor a szemüket forgatják, fujuak, szuszognak, hadonáznak, fölháborodnak, de belülről az irigység tótágast áll benuűk és levágatnák a fél karjukati ha öt percig másformák mernének lenni, mint a minta, amely után tucal számra készülnek ... No ! Pú ff nekil Az utca végén apró termetű, gömbölyű asszonyság bicegett. A jobb lábát ugy húzta maga után, mint valami kereksárgu szemű, vén fekete raacsku, amelyiket ibegnu kamrában jól oldalba kólintottak a sodrófával.
Lili leli szájjal kiáltott feléié:
Ó, édes. Oili tánt, de drága vagy. fipeu te hozzád iudéltam. Az első kérdésem az volt a Marci kocsishoz : Nincs-e valami ujabb betegséged, őrizze meg a Jézus drága egészségedet . . .
Tele harsogta az utcát. Jobbról és balról ablaktáblák zörögtek, kis kapuk nyikordultak. Barua és szőke fujek jeleutek meg egy pillantra. azután visszahúzódtak h biztos homályosságba. Onuan pislogtak ki
mint a békák és csigák a zöld lapuk és iszap alil, mikor furcsa, idegen hal Jelenik meg fickándozva birodalmukban.
Oili tánt széthúzta a száját, hápogott. Az volt a azokása, hogy mielőtt beszélni kezdett, leleszivia magát levegővel, mint a fujtató. Haugjából a helybeli jótékony nőegylet kórusa nyiszorgott, zokogott ki állaudóin . . .
— De Lili, viseld magad illedelmesen: Ordítozol, mint egy dragonyos kapitány Hr.t tanultad ai intézetben?
Lili tökéletea pukkediit csinált.
— Köszönöm, Oili tánt.
—P|tMit köszönsz, nekem ne közzönj semmit.
— A figyelmeztetést köszönöm Oili tánt. Bit így tanultuk az intézel ben
— <Jó, jó. Most velem jössz. Ülésre megyek. Ma vau a Gizella leáuyvédelmi fiókegyesűletünkuek ezidei huszonharmadik rendkívüli ülése. El fog»» jönni velem. Idejekorán hogy bevezesselek ennek » mi társadalmi életűnknek súlyos szoeíális problémáiba, anuak elferdűléseibe és minden egyébbe ezen belül és kívül . . . Gyerünk.
Lili pukkedlit csinált, elindult mellette. A balkezét hátra dugta , fügét mutatott a hosszú postáinak és mikor befordullak a sarkon, egy pillanatra hátramaradt. Visszafordult és a két karját kitárta.
Oili tánt torka ken«Ueljeyau fűrészelni kezdte a szavakat:
— Amit eddig éltél, az csiga élet rolt, Lili leányom . . . Kzegtul meg kell komolyodnod, most következik a valóság . ! .
•Be foglak vezetni a társadalmi élet litkaiba -
Lili ártatlan arccal, lesütött szemekkel kérdezte:
— Te, Oili Unt ?
(Vígé.) •
deoemrkr 15.
ZALAI KÖZLÖNY
A történtek hű króuikája nem ok ida Íródott be igaz színekkel. Immun a szegények éa nyomorgók Mjréhe is, "kiknek olyan jó batétjai l)r. Szekeres Jót.afuí s önzetlen munkatársai Legyen az elismerés dicsérete számukra az objaktiv kritika befejezi szara.
.....................Kritikus
A körzeti igazgatók s szólók folytonos zakla- — Alsólendva a telefonért. Alsóleirtya lésaiuak engedte ujabb íellerioszléaiol éltok ugysn közönsége kérelemmol járult a postaigazgatósághoz szirént, desz ismételt sikertelenség elkerülése régéit! az ÍAtol\', hogy Kagykanizss és AUóIendta közölt «gy kitinslos volna, ha városuuk, mini az állami iskolák köztellen távbeszélő vuualal léteaitMu, ,SmennyH»n fennlarlásitioz egy horribilie összeggel iozzájáruló ; a rnoataui Csáktornyái totiálon \' nokszoi\' órákig Mm
FIGYELEM!
Mesés\'^karáosonyfa diszek és szép ajándék-tárgyak nagy választékban kaphatók:
IFJÚ WAJDITS JÓZSEF
könyv-, papír- éa zenemű kereskedésében,
Nagykanizsán, Deák-tér i. sz.
J
azerződó-fcl ez sbnnrmlft állapotok megszűntetése s jutnak a telefonhoz.
a zúgolódó szűltk megnyugtatáaa szempontjából szin- Végwtes bortrás. Horvélh Péter gör-
len felemelne zz.vél s az év.k óta szüksége, éa dölinjl uko> ^^ j^,, lArHaival , (4rkl4J .nrgelotl párhuzamnutás tégreh.jUaához a kitáut h rtL Me|tr,ko,14, el6l, , |l4lj dl jó>olUM| latterók ktnetezeae. szorgamazttá, mitsl „t ez érdé-, .i,^,, b,borotUki B(|y, h0|iy tig lMiti,
közterhekhez hozzé|áruló > m4g Ullor, ,, perda|Uk. j)B ,„lt , murinak s toggal megkívánhatják S|utr, kellek a megrakott szeketekkel. Kurázsi, kedvűkben az országúton egymásnak elévégtadva el akarták
HÍREK.
Hetivers.
kalló.1 Halló! figyelj ide Olvasó egy keveset, New-Yorkban, az újvilágban Megtörtént egy kis eset. Megtörtént, hogy egy pár ifjú Fikszirozott egy leányt. Nossza, rajta, a rendőrség Bekísérte valahányt. Delikvensek egyrészire Mértek pénzben bírságot, Más része meg tiz-tiz napra .4 dutyiba beláncolt. Ha igy lenne minálunk is! Öreg, vén és fiatal, Minden rfiidü férfi jutna A dufp/iba nagyhámar . . ■ !
— Mernus. -
Abnormltások a helybeli
áll. népiskolánál.
évek óta állandó a növendékek megtorlódása a helybeli áll. n^pisk. IV. I. o. éa V. liu osztályai bau, amely körülmény auuyira befolyásolja a nevezett osztályokban az oktatást, hogy a kívánt sikert azokban Kiérni lehetetlen.
K körülményt látva az érdekelt körietek igaz-gaiói Állandóan felterjeszésaeel élnek az irá^l, hog^foko**4 »i osztályok párhuzamosításához a szüksége* tanerőket ugyszólva kikönyörögjék. de mint mindauuyiszor, Midén is a kiváuság -hajótörést szenvedett, ametf oemcaak az emiitett osztályvezető tanítók munkakedvét bénítja meg teljeaeu : de az érdekelt billiókét is méltán elkeserítheti, annál is inkább, n^vel az osztá-lyokban a fennforgó nehézségek miatt a tanítás csak »KJ eosközölhetó, hogy a növendékek felváltva pooként csak egy félnap részesülhetnek oktatásban.
Ha tekíutetbe veaazük, hogy épeu a IV. leány-°«JtáIybél felsőbb Intézetbe is készülnek növendékek, kik ilyen formán nagyon is hiányos előképzettséggel juhainak oda s az V. fiúosztályban pedig épen a megmaradt aalak szűrődik le. kiknek fegyelmezése már maga külön egy tanítót igéuyelne, elgondolhatja, mily égetőn szükséges ezen osztályok párhuzamosítása.
kelt szülök mint a városi adózó polgárok méltán s meg is érdemlik.
- Kitüntetett iparosunk. Köztudomásu dolog immár, hogy városunk egyik ifjú iparosa, Sörley Jenó, a külföldön szerzett bó tapasztalatai révén a Dunámul rendezett szabászati tanfolyamok vusetéae körül sok érdemet s elismerést szerzett nevének. - E kiváló iparosuuk a folyó óv folyamán a Londonban rendezett nemzetközi kiállításon ín részt vett, mely alkalomból, kiállilott munkái elismeréséül városunknak valóban büszkeségére arany éremmel s arangykereszttel lett kitüntetve, dievőaaáget szerezve önmagának s iparoatáraaiuak is, buigazotván, hogy a szorgalom, a munka s a tanult-ság nem marad jutalmazatlanul. — Amikor e kitün-tetésról mi il örvendetes tudomást veszünk, egyben a további sikerhez neki sok erót a kitartást kívánunk.
— A keszthelyi népiskolák államosítása körül erősen folynak a tárgyalások a valószínű, hogy vármegyénk agilis tantelügyelójének mihamar sikerül ai akadályokat elhárítani s a keszthelyi iskolákat is az állami keretbe bevonni.
— A Király sörfőzde közgyűlése A Király-sörfózde részvénytársaság e hó II-én tartotta
i közgyűlését báró\' Guttmann Vilmos eluöklete alatt, mely alkalommal az évi mérleg került bemutatásra, mely szerint, az évi össznyeraség 211*616—04 K volt, melyből a részvények 8°/» osztalékban részesül-uekj 16 000 K pedig a tartalékalapra jut.
— Uj távbeszélő köipontok A pécsi posta- ós lávirdaigazgatóságtól nyert értesülésünk szerint a zalaszentiváni, zalabéri és pakodi uj távbe szóló központok folyó hó elmével megnyíltak és egyutisl bevonattak a belföldi helyközi távbeszélő forgalomba A pakodi telefonközpont állami és magán táviratokat is kezel.
—• Közgyűlés. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara 1013. évi december hó 16-áu (kedden) délután 4 órakor a kamara gyQléatermében (Laokner Kristóf-utca 8. az. 1. emeletén rendes közgyűlést tart
— Halál aa esküvő előtt Lchoozy Márton torualiai állatorvos Csáktornyára utazott Ha eskövőjére. Megérkezésekor a Zrínyi-féle szállóban bérelt lakást hol reggelre holtan találták Halálát szívszélhűdés
Elvágta a férje nyakát Váres családi dráma zavarta meg Bakónak község egyszerű csendjét. Márfy Mihály jöinódu bakónaki gazda háborúságba volt r feleségével. Tegnapelőtt ismét összevesztek, azonban az asszony elkeseredést* mellett is magába fojtotta dühét. Énei azouban felkelt s egy nagykóssel elvágta férje nyakát. De ezzel nem elégedett meg, hanem testéi borzalmasan összevagdal ta s reggelre vérbe lagvva találták Máríyl az ágyán.
— Könnyebb less a nyaralás a Balaton mentén. A Balaton menti nagyobb köiaégek egyre-máera nyújtják be kérvényeiket az illetékes forumokhoz, hogy a hetipiac tartására az engedélyt elnyerhessék a majdan aa ott üdülő közönségnek as olcsóbb bevásárlást s megélhetést, igy a nyaralást is gondtalanabbá tegyék. Végre hál valahára a magyar fürdők is kezdeuek észretárni
másikat kerülni A sötétben azoubau a két koefi egy határ kavicsra került s a hirtelen kanyarog közben iniedkettő felborult s a telt hordók alá kerülje mindkettő meghalt.
— Életunt kestthelyi prakszik. Egyszerre két fiatal lélek akart megválni az élettől a az élvezetektől megcsömörleve belerohanni a halálba. Egyiküke ciánméreggel, a másika pedig egy huueitt kis revolver golyóbist \'bocsátott hasába n ezzel kívánt véget vetni szép ííju életének. Azonban a szándék rosszul sikerült « most mindketten nagy kínok közt élet halállal vívódnak
— Az „UKANUS" mozgószinház Hiradó Szarv»« szálloda (volt Edison színház) szerdán és csütörtökön fényes Elité előadás tartatik. remek síi* műsorral Bemutatásra kerülnek a Gaumont világhírt filmgyár Ingujabb éa legtísttább képji- Aki egy él. vezatas es kellemes estélyt óhajt magának olcsó pénzért szerezni, az okvetlen nézze meg e gyönyörű műsort.
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin mentes dohányárut (általános jövedék és külöuUgea* ség) árusít a „Denikó r. i. Budapest. V.. Szent István-tér 2. sz. — A budapesti, „Bölcsészetrap-hallgatókSegitő Egyesülete". Budapest VIII.. Muzeum körút 6—8 sz. Tanárjelölteket vidékre uevelőknek, inteniátusi felügyelődnek, tanügyi kisegítőknek, qiagáu-titkároknak és bármely szakszerű muukák elvégzésére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A; társaság árjegyzéket és leírást iugyen küld
Szerkesztői üzenetek.
Z. K Csáktornya. Bocsánat, de egyelőre anyag-bőség miatt nem közölhetjük.
NYÍLTTÉRI) Tekintetes Szerkesztő Ur|
A „Zalai Közlöny" f. évi nov. 10. éa dec. 4-én megjelent számaiban Lajdnann György administrátor Ur azt írja, hogy Hajdú Lajos főjegyző TJr engem az adóügyi irodámból rendeletileg kitiltott s kénytelen voltam ezen parancsra azonnal kimenui helyiségemből, A későbbi számban pedig arra hivatkozik, hogy a fennt elő adott tényt „Én is bizonyltom."
Ezekkel szemben kijelentem, hogy engem sem Haidu Lajos Ur, sem más, soha ki nem tiltott az irodámból annál is inkább, mivel Kotorbau adóügyi jegyzői külön iroda soha nem volt.
Volt egy szoba ugyan ami a segédjegyz-* lakó és háló szobáját képezte, de ez kicsiny voltáuál fogva irodai helyiségül nem szolgálhatott h igy azt Hajdú kollégám elŐsékenysége dacára igénybe sem vehettem Kotorban, 1918. december 7-én. Soraim közlését kérve vagyok Szerkesztő (Jrnak kitűnő tisztelettel
Brunner.
• » ■ «d<Jüfljr| Jfgjyré.
*) E rovat alátt közlőitekért nem vállal folelős-séget a szerkesztőség.
4
ZALAI KflZLONT
deokmekit 13.
ETERNIT-MÜVEK
=Hatsehek Lajos=
■UUniT KTEKOMUJTALU
Központi Iroda:
Budapaat VI. kar., AndrAaay at 93 " Talafoa I 171-79. 12-91
ITIBHIT-PALA
i
a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga
SZEMESNEK
kell ma lenni, ha tül akarjuk szárnyalni versenytársainkat. Az élelmesség nem
ÁLL
egyébből, minthogy ne késsünk egy pillán,, tig sem, hanem soron kivül vegyüli igénybe
„üalai Közlöny" hirdetési rovatit, mert olt határozottan eredményt ér és a magyar hirdető
VILÁG
birdeleseit itt megtalálja, A hirdető rövid idő alatt meggyőződik az eredményről, annak határozottan
I
VAKNAK
Vigyázat! Nagyon fontosI
Kapható: HORVÁTH GYÖRGY palafedömeater és [.BEK OSZKÁR íakereskedöuél Nagykanizsán.
E^fDMT\'11 I) A I A ceak Bkkor valód h. a íenll raja aeerint mindtn egye. lap a tdrvénye-I MVIN 11-1 Alj/V ,.n védett eaójeggyel------
mindenkor kifejiaálten caik valódi IlTIOm Nb got viaacautaailani.
\'"-lel van ellátva, aaiveekedjék tehát palit kérni áa allány anya-
i li"|lL,U\\I|\'r MllVIÍk\' a.áliltókSp««,. a Ny.rgeaujfeluhan történt gyárnagyob-iV/j IJ L UiVlM l~IU.ll V Jjl\\ bitáa kdvetkealében 80 aaáaalákkal emelkedett aa elmúlt
ávhat kápaat, enyegwálllláaok tehát a Uggyot.ebban történhetnek. Ujabb randtaeru KHOHBÜÍ éa HALPIMEIiI-lapokrá küldnöaen felhívjuk eaivea rlpyelmél.
kell lenni, a ki nem látja a „Zalai Közlöny-rohamos fejlődését, ez pedig világosan jellemzi. hogy
AZ
ezen lapban megjt\'lenó minden hirdetésnek kellő haszna van. Szemesnek áll a világ, vaknak az
ALAMIZSNA!
A félszázad óta fennálló
(» Wísl.mert fáJdaJomcillUpItó irer) \'
Minthogy u Atpirin hclytfl lokuor pótoxotket adrvjJt, Alpi (in) cttk.
Aiptrln.T«bUtta
>1 lijlBík ■
Újlaki Tégla és Mészégető Rt.
jjgJIHJÖiJyi- — A legkitűnőbb minőségű
iíMi^asbest palája
l| akSbcstp^A^i Ví a legjobb <?/,
| mii

Tessék cégünkre Ügyelni f
minden hasonló anyagot túlszárnyal I — Tűzálló,
r~ fagyálló tetszetős és olosó I---------—
Anyagot leállítunk I Fedé«t|wállalunlr 1
Kérjen árajánlatot! f==
Raktár és képviselet::
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
Vfatan
m
• *
áihiM^ TV* I
nyomatott a laplill|ijd<>ii<i
tam&a
Ka*katé vtthuyaiaraMai UliMtn, mi.ttyt.hnkl ia t
UilYU UUÍU-SCHUaUT-MŰVeK-rtl. Maal, n. Tirti-ttfit M. INf-tftu II.
ifj. w.íjdiu józsef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
010000010101010201020201000102020000000101010001000407071000020202
Nagykanizsa, 1913. december 18
5-j-ik évfolyam 96 szám.
Csütörtök
■•iJilnlt kattan ti ciatirtiHn.
elSflasttsl árak: Bgíi. t*>• 10 korona, falt,,. a korona. N»|y«dívn 2 korona 60 AH. - í,t., tr, |0 flM
A tél borzalmai.
Az időszakok közül a tél a szegény ember réme. Minél följebb megyünk a földtekén, annál szegényebb, szükölkódóbb a természet azokban a javakban, amelyekért az emberek a maguk fenntartásához munkát fejtenek ki.
Az eszkimó és a lappföldi már nem is vehetik igénybe azokat a terményeket, amelyek nálunk fötáplálkozását képezik az embereknek. Buza nincs arrafelé, még a hűvösebb időjárást is elviselni tudó árpa és zab sem nó nteg ott fenn, ahol éppen ezek a körülmények az embereket sajátos kulturára késztették,
Ezekben az országokban az állattenyésztés a főforrása az emberek életfenntartásának, ilt nem látunk mást «z év túlnyomó részében. mint havat és a hó között iramszarvasokat éa apró, bőrbe bujtatott emberkéket, akikből hiányzik mindama lendület és a szép iránti érzék, mely pedig a délibb részeken lakó émberiséget annyira jellemzi.
Álom.
P.l.lAa aserkmtó:
karoly gyula
t-wk-atí: Szirkiizliiéi él klaMklulil liák-lir I
kemény lászló Tataion: 182. - Hlrd.táaek dlja.abáa aaerlnt.
Ezekben az emberokbon egy más morál ól, az életük berendezése olyan, amely a téli időjáráshoz aklimatizálódott, ezt az életet ráalkalmazni az enyhébb tájon lakó népre teljesen lehetetlen, ugy, hogy még az. átmenet is a hideg évszak felé bizonyos testi megpróbáltatással jár.
Ilyenkor van a legtöbb hülés és a statisztikából tudjuk-: hogy a gyermekhalandóság nagy hányada az őszi hónapokban intéződik el.
A rideg statisztika mondja nekünk azt is, hogy a hideg hónapok szülik a legtöbb vagyon és az ember lesli épsége ellen irányuló bűntetteket.
A mi vidékünkön tehát a tél beállta jelenti egyúttal egy csomó Ínségnek a beálltát is, amely tudvalevőleg minden bűnnek sz eredője.
A moralisták tehát, akik folyton azt hangoztnlják, osolekedjen ugy. mint az, aki ott fenn mohokból, éadeölt állatok teirjából szüköskódik — nem találták el a kellő hasonlatot.
Azok az emberek hozzáhasonultak a télhez, azok az emberek ilyenekké lettek, ilyenekké fejlődtek, olyan körülmények között élnek, amelyek nekik megkönnyítették az 6 különleges erkölcseik belarlását, de mi. akik magunk is egy váltakozó éghajlatnak szenvedő alanyai vagyunk, mi bizony egyúttal áldozatai vagyunk ennek a váltakozó éghajlatnak. amelyek közül a tél\\ugy gazdasági, mint egészségügyi szempontokból a legsúlyosabb.
Ám van-e mód rá, hogy eltüntessük mindazt a hátrányt, amelyet türnünk kell a léi miatt?
Eltüntetni nem lehet, mert olyan erősek nem vagyunk, hogy birokra kelhetnénk a természettel, de van akaratunk és vannak eszközeink, amelyek segilségével akaratunkat oly irányban hajthatjuk végre, hogy ezzel megkönnyítsük azoknak a bajait, akiket a tél legjobban sujt. Az isteni előrelátás ugy gondoskodott ebben az évben, melynél nehezebb idők a modern Magyarország felett alig vonultak el, hogy a tél ne korán jelentkezzék
Várása álom, ódea Alom, andalító képzelet, engem gyakran éjjelenkint etép helyekre elvezet . . . Járok hűs. illatos völgyben, klamadár-dalt hallgatok; egy pillanat a feut a légben, azéditó aiirten vagyok . . . Kint vagyok a tégaa róuéu. vadvirágon rét ólén ; kelté-három aúró erdó mélyében bolyongok én . . . Fenutermek a mennyi honban, égi angyalok között; egy eóhaj a a mély pokolban, látva bóel, vad ördögöt . . . Gyönyörű virágos kertben tündérrel ölelkezem -, majd viharzó tengerekre dob izgalmas képzeletem . . . Végzet féktelen csodája, lelkem mit óh, ngy ezeret; vsráza álom, édes álom, andalító képzelet . . .
Matlaaskóvezky Ernő.
Sziv és dicsőség.
Abban a kis városban, a hol Qálhj Ágnes nevelkedett, mind ösmerték eryraást at emberek 1 Kérés dolguk volt. még kevesebb szórakozásuk, igy tehát abban lelték a legnagyobb örömüket, hogy *gjmás dolgai iránt érdeklődtek, pletykáztak, intrikákat MÓttek, szerelmeseket összeboronállak, hitvestársakat szétválasztottak és |obb Dgyre méltó buzgósággal munkálkodtak azon, hojy valami valahogy titokba ne maradjon, rendszeiiut olyasmi, a mihez seukinek sem volt köze, csak éppen annak, akit érdekel. Nagyon természetes, hogy miudezt az asszonyok cselekedték. Tudni kell ezt, hogy megirtaOk Qáthy Ágnes históriáját.
Az öreg Qáthy 8ándornak uégy leánya volt. ók nem is laklak tulajdouképen a városban, haaem kQun azon a kis birtokon, a mi az^ósök uagy birtokából maradt. Az öreg Qáthy megórizte e«t a darab földet, napestig dolgozott, talán szerzett is volna hozzá, ha nincs olyau uagy^családja. De ez nekíjnem okozott gondot, bálványozta a feleségét, Jnagyon szerette gyermekeit s neki minden öröme igazán csak abban
tellett, hogy ezekhez a körülményekhez képest jólétet
---—f--
és biztosjjövót szerezzen. A biztos jövfft pedig nem\' abban találta, hogy a leányait minél előbb férjhez adja, hanem abban, ha ó behunyná a szemét, az özvegye meg az árvái, ha takarékoskodnak, holtok napjáig megélhessenek azon a bizouyos földön.
A Qáthy leányok szépek és kedvesek voltak A városi inog a megyei fiatalság legyeskedett is körülöttük, de hát ezek a fiatal arak amikor aztáu házasságra kellett goudolni, uemosak az ideáljuk szemébe kac lutgattak, hanem sandán belepislantottak a telekkönyvbe is. Mindig uégy darabra osztották a Qáthy birtokot és a számadást ugy végezték ; ami egy családnak elég, az uégy családnak kevés Qáthy Ágnes, a ki nem volt ugyau a legidősebb leány jól látta ezt.

É« maga sem tudta miért, nem birt ugy cselekedni mint a nővérei, akik bizony Bziveseu láttak minden valamire való udvarlót. Ám azért Agnesbeu is megmozdul a sziv, de ó ugy hitte, hogy ha már a fiatal urak olyan okosak, hogy számolgatnak, lesz néki is annyi osze. Hát igy esett. A megyebálon sokat táncolt 8eregi Pistával, az öreg tönkre ment Seregi Qáspár jogász fiával. Az öreg Seregi iktató lett a megyénél, amikor egy szép napon, pergő dobszóva
Az uj
»c cir a-drőílámpák
r Törekeílc^neic


al-ai közlöny
DKÓBMBKR 18.
Enyhe, szép őszltuk volt, amikor a szegény ember nem szorul meleg szobára, meleg gunyárs. Hogy ez az ősz mennyire hasznága volt az embereknek. errp nézve legjellemzőbb a mull \'beteldM^t ÖBmehljott m«|rikátlan»k. gyűlése, melyet elsőizben részvétlehnég niiltít el is kellett halasztani, a második alkalomkor pedig alig gyülekezett több össze másfélszáz embernél.
Ez örvendetes jelenség egyenlőre.
Hogy mi fog történni a jővőban, hogv » tél ilyen enyhe marad-e. mint amilyen a léi-eló volt, ez olyan kérdés,- amely Istentől függ, akinek a jövő a kezében van.
Egyenlőre örüljünk neki. A bűnügyi Statisztika most még osak szórványosan mutatja a tél közeledését, de már vannak jelek, amelyek azt engedik következtetni, hogy ez a tél nem lesz kfllöiub az elődeinél. Sőt még súlyosabb lesz, mert a krizis ilyenkor mutat kőzik teljes póreségében. A társadalomnak tehát az lesz a feladata, hogy ezeked a bekövetkezendő borzalmakon már idejekorán lehetőséghez képest segítsen.
Egy merész szót nálunk kockázatos nyilvánosság előtt kiejteni, de mi megmondjuk anélkül, hogy ez íenyegelődtés lenne, l.ogy a segítő aktióval jó lesz sietni, ebben az esztendőben. Mert a gazdasági pangás következtében bizonyos, hog.t nagy lesz a munkanélküliség és a korgó gyomrunk nem nézik a paragrafust.
Mig a jobbmóduak ujabb és ujabb téli szórakozás után néznek, addig egy nágy tömeg sétál Budapest utoáin. vészes gondo latokat táplálva agyában. Ingyen kenyérrel
ée ingyen tejjel ideig-óráig el lehet némítani a népet." de a léinek egyébb kívánságai is vannak
AngolországbagLloyd George miniszterelnök mondta, a mait napokban, hogy & felsí tiiezrok égésién elfelejtik, hogy alattuk «gy
tömeg nyüzsög,-mely osak vár a vezényszóra, hogy megmutass* hatalmát.
\' A felső tízezrek uj sportfajtákat találnak kl és a divat\' esztétikájáról esevegnok és elfelejtik, hogy vaunak emberek, akik osak dolgozni és újra dolgozni szoktak ós akiket nem érdekel semmiféle divat, tisztára a maguk ós hozzátartozóik táplálkozása érdekel.
Ml lesz majd, - kérdozi a miniszter -ha kitör ezekből az oletnekböl a kérdés: netn egy Isten teremtelt-o mindnyájunkat?
A kérdés, pedig meg fogja rem \'gletni Anglia kushadt társadalmát és ki tudja nem dül-e romba az a rendszer, sinely egyeBek számára a föld minden javát biztosította, má soknak pedig még kenyérre valót sem jutlat.
Kemény, de igaz szavak, melyek minden modern társadalomra alkalmazhatók. Igyekezzünk tehát és legyünk azon. hogy bennünket ez a kórdéu no ijesztgessen.
Neveléshiány.
kihúzták láb» >161 az isi (Oldet. A Pista fiu csíuos gyerek volt. Az öreg csak azért láratla az egyetemre is, hogy tusjd ha a gyerek végez, ur legyen a vár-megyében, ugy mint az apja valamikor Seregi\' Pisla beleszeretett águesbe, busz esllendéa szivénél rajongó, ideális érzésével. Ágnes, akinek Mezeit a fiu, ugy gondolkozott, hogy ebből s gyerekbél lesz vslsuti különös akkor, ha elvonják a tivornyázó kompániáktól, ha ráazoriliák a tapulásra, ha serkentik az ambícióját ás jól báunak vele, ugy rniut egykor szegény édes anyja. És azuláu, ha majd arra való lesz a fiu, hogy házasodjék akkor nem fogja elhagyni azt a leányi akinek ezerelme, szerelete, az ifjúsága legszebb éveit aranyozta be.
Seregi Pistának második ollhona lelj « Oálby
ház, a nagy intelligenciájú |gues még a iauulásban ........-................,,----------— ;
is segített neki. Az itlák folysmán azubln nagyon szánakoznak rsjta, gúnyos pillantásokkal meregellk, megszerették egymást. A kis városbsu pedig sz Ss.zes kárörvendj vigyorgással néznek s szemébe és bántják ssszouyok és leányok megállapodtak abban, hogy hát a „züleit is. Klbatározta, hogy menekül erról a helyelvégeztetett az igne.ból Seregi Istvánná losez. ról. A kis hozományát elkérte a szüleitől. kikérte a Élénken figyellek, hogy a Pisla gyerek hogy ianul, f beleegyezésüket is. azuláu Ielme.il a fóvárosba tanulói > hogy vizsgázik, hogy s CSáthy Ágnes nemo fordul ednnkldimUra
Baiátségoa betegsége ugyszólva sz egész társadalomnak, ha bármikor uton-utfélen az iskolás fiuk ildomtalan, rakoncátlan vagy erkölcstelen cselekedetre vetemednek, mindaunyiator az iskolán, de klllóuös kedvtelléssel i tanítón ütoek egyet.
Mintha bizony a tanító lenno ai egyedüli oka auusk, ha a neveletlen faragatlan nebuló trágár vagy bármi meg netn engedhelí dolgot visz végbe
Szó nincs róla. a tanító sokat livilhat sokat
— Bizony jó volua lilát az Aguesnek is fej-kötő alá kxrQlnl — Mondogattál olykor csipósen Qáthyékusk. *
Az öregek hallgattak, Ágnes pedig mosolygott bár lelke mélyén gyűlölte ezt s pletykázó, inlríkáló, mindig má»ok dolgával foglalkozó hadat. Az esztendők mondom, elmultak, Seregi Pislából megyei aljegyzó lelt és akkor minek csttrjem csavarjam ezt a históriát, addig fondorkodott tavaszul az öreg Seregi az iktató-könjvek közt. a miglen s lis el nem jegyezte magát egy szomszéd megyebeli gszilag kereskedő nem éppen szép, de usgy liozományu leányéval.
•Gátky Agues az ulsó piHfnalhaii azt hitte, meg-szskstl s szive. De _ büszkesége gyózött miudenen. Hitka enetgia lakolt ebben a leányban. Mindent el tudott tOrnl, csak ait ai egyet nem, hogy a várnakában
tehet e léren ; de magára hagyatva a sztlló s társadalom támogatási, nélkül tigyszólva csaknem teljesen meddO munkát végez.
Hány család Tán, hol a gjermektríegválogmot. tabb káromlásoknál, sziikolódásnál egyebét uem hall, oem lát sobs.
ihol a nagy kfuyérszüloég ■ lüzoló biínj közepett sokszor a beteg szülő maga küldi gyermekét lopni a ahol erkölcsös, nemesebb dolgot slijt, Isgy eityáltalában nem Is lát. tJgylm M ilyen gye,, meken mit javíthat s tanító. kinek osztálya ugy tu| van zsúfolva 70—60 tanulóval kiknek mindegyike más és más iudulalu, véralkatú más és más csalid ból. környezotból rali. iü \'.í 1\'. *
Azután meg az elvégzendő tananya* is oly nagy az egyes kolónOBen a felsőbb osztályokbsn. h,,gy , tisztaság ellenérzésén kivftl a szokásos tolcsérezés mellett a nevelésre síig vagy egyáltalán uem jut idó, holott az lenne a legfonlossbb a leglényegesebb alul-ról kezdve fel s legmagasabb intézetekig.
Bár minden tárgy keretében nyilik alkalom, hogy s gyermek erkölcsi világárs halhassunk, de s rendelkezésre álló idóból erre , oly kevés jut hegy jóformán somminek mondható.
Hanem igenis, s tanítás auyagáusk sok szükség-leleu s értéktelen részét kidobni, a fósulyl az erkölcsi olilslra fordítani s a lárssdalom maga is álljon > tanító hála mögé s utou, útfélen ha rakoncátlan, erkölcstelen, bűnös gyermekei Iái, no s tanítóját szidja, hanein feddje meg a gyermeket s igyekezzék annak lelkére hatni.
8 ha a társadalom minden osztálys. nnudeu módot felbnszitél, hogy sz ily hiányos uevelésü gyér-mekek állandóan ellenőrijlesseuvk. a siker nem (ott elmarsdui s a liszts cipó és testi tisztaság mellett i lélek is lisztullíbb az erkölca nemesebb lesz s uem fogunk napról-napra gyermekgyilkosok, gyermekben-rék s gyermekt-sblóbstidákrél olvasbatui.
Lapunk legkiUelebbi axáma »«r dán a azokott yWben jelenik meg.
el tóié, nem-e unja meg a várást, hiszen kérik a kezét egyszer-tnásszor. Az öreg Seregi ineg ravaszul hallgatott. Látta ó azl, hogy a gyerek jó kézben vau, esztendők multak, a mig valamire való álláshoz juthat. Gondolta, de uem mondta az öreg Seregi, hogy a dolog végévat pedig esztendők slalt ráérünk veszódui. Az esztendők pedig szép lassan ülteinek. Nem történt semmi nevezetes. Férjhez ment a legidősebb Qáthy leány, férjhez meni a legfistalabh Is.
Hát szinésznó l4*z a Oáthy Agnosból? No ma|d meglátiuk mire viszi, megvigasztalódik-e ? Mondogatták a kisvárosban és édes kis mosollysl. rosszul r«|tegetetl gúnnyal búcsúzkodtak s büszke, szomorú leánytól, ski s> élet egy tt), ösmeretlen utiára tévedt, hogy valahol egy kis boldogságot keressen magának. *
Uáthy Ágnesben pedig, aki lemondott már a szerelmi boldogságáról, a büszkeség lángja lobogott
meginulatui, hogy ér 6 magábau is valamit és meg slázui s rajta szánakozókat.
Csak rOvid. harmadfél esztendő telt el, UilliJ Agnesl már ünnepelték. A büszke leány nirdött ■ dicsőségben a hódolalbau s msgában azl mondogslts hogy szinte jobb is, hogy nem ment férjhez, meri íme igy sokksl boldogabb. A bsrmadik év végen hazament. Persze, hogy nagyot fordult a kis városi világ. A gúnyolódok, a szánakozók, a gőgös felbiccen-t és Bel köszöuók. a kegyesen leereszkedők moBl mind BzereucsÚBuek érezték magukat, ha közelibe férkőzhet-lek, mindenki büszke lett egyszerre bsrátságárs, uiiu-deuki szeretetéről biztositolta és dédelgettéf, bubas-galtélc
Oálby Ágnes mindenből csak egyei látottá a hódolatot. Kz kellett neki, e«l akarta.
Hogy azlán este fársdlan leült a Qálhy kastélj csöndes verandáján s nsiltagos égboltra tekiutve, ug) elgondolkozott éleléuek eorsáu. (Jgy érezte ebben • csöndes pillanatban, hogy nem boldog még boiii A dicsőség ragyogó, kápráztató valami, de minden melegség nélkül való.
Mi hiányzik hát neki? A parkban lépések
hallatszottak. A legidősebb Oálby leány, aki már évek óta férjnél volt. |átstadozolt ott a gyermekeivel. A büszke Gáthy Agttel eloéste ezt a Játékot, »•\'*» egyszerre keserves zokogással boralt oda, az ablakpárkányra és sokáig alrt a aölét éjszakába.
* Nemeskéri Kiss Jówef
DEOEMBKR 18.
ZALAI K 0 Z L Ct N T
Hl R í\\
— Köszönetnyilvánítás. A pécsi „Gutenberg* Dalkör eluöksége ezúton köszöni meg a nagy kanizsai nyomdász-társadalomnak, Iparos Dalkör elnök gégének, a város nagyközönségének a kitüutetó veudég-láláat. amelyben 1918. december 6—7 én Nagykanizsán részük volt. Pécs, 1913. december 14. A Dalkör megbízásából: Gruber Gyötó, elnök. Ferenczffy Antal, titkár.
— Tüs Égerszögen Az egerszegi takarékpénztár pincehelyiségében a napokban éjnek idején ismeretlen okból tüz ütött ki, melynek, az ott lakó főkönyvelő egész család jávai együtt csaknem áldozata Mt. Alomból felriadva a fullasztó füst elől csak ugy tudtak menekülni, hogy a ház utcai erkélyéu húzták meg magukat rettenetes halálfélelmeket állva ki, mígnem az apa többszöri lövöldözésére figyelmesek lettek az éjjeji órök s ugy mentették meg őket az erkélyen keresztül.
— Halálos baleset- Megrendítő szerencsétlenség történt Léránt József sfimogi gazdaember házá bau. Az aaszquy ugyanis a sertések számára egy nagy fazék krumplit éa moslékot főzött. A 31/. óvoh kis Mari leányka szintén a konyhában játszadozott. Kíváncsiságból belekukkant a fazékba h agyeusulyt veszítve bele is fordult, s oly sulyoH égéci sebeket szeuvedett, hogy mihamar bele is balt óriási kínokat szeuvedve. \\y
— Keszthelyi tanítók a jenai egyetemen. Keszthely társadalmi utón gyűjtést indított, hogy tauitói közül kettőt a jenai egyetemen a nagy sxüuidőben tartandó időleges tanfolyamra kiküldhe*-sen. Valóban szép kulturális érzékre vall Keszthely tájgadalmának ezen mozgalma s nálunk is viszhangra találhatna.
— A posta karácsonykor A csomagolásra és címzésre vonatkozó postai szabályok betartandók. 1. Pénzt, ékszert, más tárgyakat egybe csomagolni nem szabad. 2. üsoraagolásra faláda, vesszőből font kosár, viaszos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb értékű és csekélyebb sulyu tárgyaknál pedig erős csomagoló papir használandó. Vászon vagy papirbur-kolaital bíró csomagokat, göb nélküli zsineggel többszörösen éa jó szorosau átkötni a zsineg kereszlezéai pontjain pedig pecsétviasszal lezárui kell. A pecsételés-nél viselt pecsétnyomó haszuálaudó. 3. A címzésnél kiváló gond fordítandó í\'címzett vezeték- és kereazt-uevéuek, vagy más megkülönböztető jelzésnek, a címzett foglalkozásának ós lakhelyének pontos kitételére : a Budapestre és Wieube szóló küldeményeknél a kerület, utca, házszám, emelet és ajtójelzés kiteendó Az utolsó posta pontos és olvasható feljegyzés különösen szükséges. — 4. A cimet magara a burkolatra kell irni, de ha ez uem leheUége», ugy a cím fatáblács kára, bőrdarabra va«y erős lumezpapirra írandó, melyei tartósan a cszomaghoz kell kölni. Kívánatos továbbá, hogy feladó saját nevét és lakását a csomagon levő cimirat fekvő részén is kitüntesse, ö. A csomagok tartalmát ugy a cimiraton, mint a szálltó-levélen szabiflosau és réazletesen kell jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló élelmi szereket, illetve fogyasztási adó alá eső tárgyakat tartalmazó csomagok dm-iratára uemkülönben az ilyeu csomaghoz tartozó szállítóleveleken a tartalom, minőség és meunyiség szerint kiírandó.
— Egy öreg házaspár titokzatos halála
Görgeteg községben a falu egyik leginódosabb gazdáját a 82 éves Nyári Jáuosl és 78 éves (eleségét halva találták házukban. Keltünt ugyanis a szomszédoknak, hogy az öregeket már két napja u*m látták. Többen megpróbáltak a lakásba bejutni, de nem tudtak Végre a eseqdőrség feltört* az ajtót s ai öreg házaspárt halva találták. A ház egy részében tüz pusztított, melyben az ágy is elégelt. A rneuüyi-ben e körülmény gyanút keltő, a csendőrség megindította a nyomozást.
Irodalom.
. j: -—".ír fii*ÜílL X
Interuus, lapunk b luft munkatáras szerkesztésében, akinek nevét a kősöneég sikerült heti versei t-a kon mozgató eszmékről irt tudományos cikkei révén iainori, .Géniusz" cimeu mOvószeli, társadanti, szépirodalmi és illusztrált divatlapot indil a .tténiusz-lapkiadóvállalst,"
Bővebben nem fejti ki a programmját a .Géniusz folyóirat." annyit óhajtunk megjegyezni, hogy - inint szerkesztőségünknek jelezték — miuden tekintetben magas sziuvoualon álló lapnak Ígérkezik. Ezúton is felhívjuk tehát lapunk kedves olvasón, hogy fogadják szívesen „Géniusz" folyóiratot annyival ia inkább, mert csekély ót korona évi előfizetési iij ellenében uyuft tartalmában gazdag kulturszllkeégletet.
A .Uéuiusz\' megjelenik Kudapesten éa vidéken, mluden hó l én és ló-én. Egyes szám ára 50 fillér.
As Élet c szépirodalmi képes lap december 14 száma érd»kea és változatos tartalommal jeleni meg. Szerkeszti Pelhó Sándor. Szerkesztóa4 és kiadóhivatal : Budapest, VII., Damjanieb-utea 60. Előfizetési ár félévre 10 kor
FIGYELEM!
Mesés karácsonyfa díszek és szép ajándék tárgyak nagy választékban kaphatók:
IFJÚ WAJD/TS JÓZSEF
könyv-, papír- és zenemű kersekadéssb.n.
Nagykanizsán. Deák-tér i, az.
Cs. ós kir. szabadalmazott déli vaspálya-társaság
Hirdetmény.
A karácsonyi Ünnepek alkalmából f. évi december hó 20, 21. 22, 28, 24 és 2?-én az alábbi menetrendek szerint kolon- személyvonatok fognak közlekedni. E vonatok közönséges személyvonati menetjegyek váltása ellenében használhatók.
Dac. 20,21,22.23 | Dsc, 20 év 24. 1 Dac. 20, 24, 27. iDec. 20,24,27
•) 325 1 314/a I 327 | 323
a a á m o a a a ffl á 1 y v n a
1. II. Itt. ovatály 1. II. Itt. oastály 1. II. III oazliljr 11. IR oastály
8.36 este 2.08 délután 6.90 esti
0 26 3.60 - 7.81 m 8.46 este
3.68 „ 6.69 .
9.37 4.08 8.09 8.67 .
4.18 8.11 7.05 .
4.29 8 20 7.14 .
9.67 m 1.36 8.28 7.92 .
10.03 4.49 8.41 7.31 .
4.64 . 8.66 7.42 .
4.59 ü.04 7.47 .
10.26 m 6.00 9 19 7.54 .
10.40 ■ 7.67 .
8.Ö7 .
11.13
11.31 m
1146 m
19 02 éljél
19.12
19.98
12.38
19.64
1.06
1.94
1.49
2.06
9.98
9.44 ■
Állomások
Ind. Wieo B. ti.
. Wr.-Neusladt Éik. Kataeladorf m. h , Laitaszentmiklós . Savanyúkút , Hétfalu-Siklósd . Nagymarton . Márczfalva-Krakuónád. . Lé peslalva-Soru falva Ágfalva
Érk ) „ Ind. ) 8°Pr°"
Érk. Karka-Kópháza . Lövő . Bük . Aosád . Szombathely Ind. Szombathely Érk. Dömötörl . Bábamoluári . Oszkó . Győrvár , Zalaaientiván . Buoauszentlaszló , Zalaszentmlbály-Pacsa . Gelse . Nagykanizsa
Dsc és 28.
3IS/a_ Is. azamélyvonat fitt. III. oaalály
. 7.35 este ?.28 7.29 7.10 7.07 6,68
Budapest, 1913. december havában. *) Folyó évi deoember 20-án Szombathelyig.
Az üzletigazgatóság.
Os kir. ssab déli vaspálya-társaság
Hirdetmény.
1914. évi január hó 2-áu az alábbi külöuvout fog közlekedni. 1914. évi január hó 8-án 308/a sz. személyvonat I. II. 111. osztály,
Nagykaniza Ind. L—98 d. u.
Ujnéppuszta m. h . 1—37
Gelse . 1 -46
Felsóraik m h. . 1—67
Zalaszentmihály—Pscsa . 9—07
Bucauszeutlászló kiléró . 9-18 f
Zalaazeutiváu . 9-36 m
Egervár m. h. . 9—43 „
Gyórvár . 3-66
Oszkó . 3—08 „
Vasvár . 8—18 „
Bábamolnári . í—93 •
Dömötöri , 8—84
Győugyösbermáu m. k. . 8—47
Szombathely Érk. 3—64
Szombathely Ind. 4—0Í
Vassurány—Sslfa in. h ,4-7!»(
Acaád . 4—99 a
Bük . 4—39
Toriiláspnszla m. h. . 4-48 „
Nemeakér Egyházas falu m. h. . 4—57
Lövő . 6—06
Sopronkövesd m. h. . 6—15
Nagycenk . «—ao »
Képháza Balf m. h. , 5—89
Karka—Kópháza ) . 6—46 H
Sopron Érk. (-16
K vonat Soprontól tovább a 818 at.\' vonat menetrendjében közlekedik Wr. Neustadtig.
E vonatnál a közönségéé személyvonati jegyek érvényesek.
Az üzletigazgatóság.
4
ZALAI IUL 0 N V
DKOEMEKII 18
Johenn Maria Farina
Mai i
üHakis 67. a valódi
kölnivíz, kölni viz-pouder ás kölnivíz-,szappan.
Kapható drogériákban, gyógysáertárakban és illaiszertárakban.
Ne tessék olvadni
---- rlert, ha ninos rajta
ai eredeti és ogyedfll valódi de sokszor utánzott Joharffc Maria Farina Qegentlbler dem Rudolfs-platz Akkor sem kell elfogadni helytelen és utánzott kölnivizet, kölnivíz-poudert és kölnivíz-szappant, ha az itt jelzett eredeti készítmény nem volna kapható az Ön lakhelyén, mert a világhírű oég magyarországi képviselete :
Holczer Emil Zoltán, Budapest, VIII, ker. Szigetvári-u. 16. sz.
egyszeri! loielezőlspra azonnal válaszol éa közli hol szerezhető be az eredeti minőség
HÖLGYEK.
Havibaj kimaradásakor rendeljék mog bizalommal — hosszabb elmaradásnál is — fájdalom imtkül biztosan ható, veszélytelen cs»<ppeinket. I-sö erejű: in 4.60, erÓH természetüknél: márka 6.50. Gyors, djbl. krét, vámmentes szállítás, magyar utasítással. Titoktartás
Minden mát közönséges Hamisítvány.
Qaronford Laboratorlum 50 L. 8chwlU«r, Berlin VV Marburgaratraaa a 2/A.
HIRDESSEK A A ,,ZALAI KÖZLŐ f/T"-BE,\'J
Kotollinok dus választókban Jutányos árban kapható
Ifi. Wadits Józsefnél.

JEgparshák
TILLER
Pompás polgári ruhák
MÓR ÉS TÁRSA
a legdivatosabb angol szövetekből, kitűnő szabászok által a legnagyszerűbben elkészítve, a jelenlegi nehéz pénzviszonvok-hoz arányítva olcsó árak mellet! Korhű
tisztek, katonai hivatalnokok, önkéntesek. vasúti és postatisztek, tűzoltók, erdésztisztek, pénzügyőrök és minden-
rendQ egyenruhát visoíó teslaletek részére ee. 4e ktr. udvart eiállité a legjobb és legelegánsabb kiállításban. Budapest, IV. ker., Váon-utoa 35. díszmagyar ruhák, lBgSZflBD ütófiat A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk ít. ennélfogva ezon kitdnő fegyvereket rendkívül előnyös árban szállítjuk és pedig: T7"v/-sv-»citarO-iab- farmmirülr * d""\'\' leli®»8n iő Krupjtaokek csendőrségi fegyver SO K, 1 drb. szebb fenyvor 86 K,"l drb. ideális IVrOpdiOSCnoa, I8gy VOIÖK „^p f„gy„,r 3„ K 1 drb. Kropatschek szurony I K, 1 drb íogyverezii 1 K, l drb fegyveralii sté-* golyóra agysiarrs mm, .tik, a lesjobb lemátlo vádi-1- lesobb és jobb 3 K, I drb deréksiij lAakávsl 3 K, 1 drb. tölténylé»k« 3 K, 1 drb. élestöltény 10 f ________Utrtrth --—. 1 drb. vaktöltény 10 f, I drb. csavarhntó nyéllel 20, t drb. törlővas fegyvertiszliléshoz Ü0 fillér.
Aspirin
\'tabletták 1
I fej és fogfájásnál, rheumánál, influenzánál stb. |jj
elismert fájdalorncsillapitóáíer i lukszor kisebb értékű késritményekkcl utánozták, j. I hogy biztosan valódi Aspirínt kapjunk, vegyük fii a „Bayor" féle Aspirin tablettákat- Egy csö M 20 á 0,5 gros tablettát tartalmat ára 1 kor. B3
20 fii). Mb.
Utánzatokat utasítsunk vissza.
^gigllllllg
KITUNO ALPESI TEJcsokoládé
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13. Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskékre és folyószámlára. Gabonanemtleket, takarmányféléket a \' legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
tlfatan
A lag^M éa a NtarUaaM ár-Maaálae lámpa. Nss»tt árMaiáNal 7VI. áfa—iHtakartHa
lámpa
Kagtutá vtllanyazereléai Űrietekben, vlllanyteleMkao 4a a | MAGYAR SIEUEHS-SCNUCKEIIT-HÍlvíK-aél. Bttliitil. VL Tiré:-k«fit M. Ifif-utcii 13.\'
Nyomatot! a laptulajdonoá Ifj. Wajdils .lóz.sW könyvnyomdájában Nagykunt/.
N»gy

m. 1913. december 24
5\'j-ik évfolyam 97 szám.
Szerda
ZALAI KÖZLÖNY
Msyjiiinik hitfon it csütörtökön.
»r"k: KK4" -----
Segyedevie 2 korona 60 Ml.

Itltrie 6 knfoxa. ■ axam ára 10 Ml.
KeUW» ueikckxl^:
KAROLY GYULA
Kó»ierke»xi6:
KEMÉNY LÁSZLÓI
tzirhatzlöiéi «i kiadóhivatal Diák-tír 1
Talalon: 182. — Mlrdatá.ak dij.g.b*. aiarlnf.
Karácsony.
Irta LUKÁCS JÓZSEF.
Nagy idők multak el már, amióta az angyalok éneke elhangzott, a pásztorok imn-dasa megtörtént s a húrom nupkeleii bölcs hódolatát bemutatta a betlehemi barlangban. Azóta sok minden megtörtént, umi u \' történelem lapjait ujabb eseme\'nyekkcl töl-lótte meg. Sok minden. Nemzetek merüllek el a múltba s u letűntek örökébe ujak jöttek; trónok támadtuk, dűltek meg s ezekkel együtt világhatalmak tűrtek darabokra. A hóditókból rabszolgák lettek s akik előbb a kényui\'i hatalom vasmarok szorításul szenvedtek,, szabadságra jutva, lerázott bilincseiket uraikra verték. A tudományos haladas derengését annak ragyogó napkelté váltotta fel s ma szabadon tekintünk érzékeink korlátoltságát megtörő műszereinkkel u mindenség ezer mélyeibe, ahovu előbb látásunk nem hördült, hol a kísérleten épülő tudás megakadt, vagy ahonnan a tudásvágy kíváncsiságát a természet istenitése, erőinek miszticizmusa száműzte. Előre ment sok téren az ember. Törekvése s ujabb ismeretek után való törtetése évezredes akadályokat döntött romba a nagy természetben s u mikrokozmoszban. Valami mégis megmaradt idők multán is. Egy nem változott. Érvényesülésé ma is utat tör u modern lelkek felé s ez érvényesülésnek bár a
szellemi tulálckonyság lehetőségeivel emel- duzzadnak nagyra, erőssé s hatalmakká nek gátai, megsemmisíteni még sem tudják, lesznek a letaposott bűn fölült, csodás vál-— idők fölött áll. Tizenkilenc század for- tozásoknt szülnek s szinte hihetetienségck dultávul is változatlan muradt, mert a lel- jönnek létre működésükre, kek világából sugárzik elő s ebből meríti A történelem egy eseménnyel lesz gaz-indokolásait is időtlen időkig. dagabb. Egy eseménnyel, amely magyarázója
* Valami édes-bus emlék fakadt ki sokak s indító oka lesz hosszú évsorok szellemi lelkéből e napon. S a képzelet szárnyán törekvésének, harcának, küzdelmének. A milliók járják meg nz utat a betlehemi feledés fátyolát egyszerűen nem vetheti rá, jászolyig. Mert a karácsony itt vettb kez- ha Jóst szavai szerint, a történelem szellemén detét. Régen, nem most. Akkor történt, erőszakot tenni s a szándékos tagadás büné-amikor az újkor időszámításának elsejére be esni nem akar; mert benne események fordult a föld tengelye. Napkeleten csillag rejtett rugói rejlenek s kulcsoka lelkek titkos támadt, egy uj hatalom csillaga kelt föl, a működésének megfejtéséhez. S minden törtelek hatalmáé Évezreken át emberek vágyá- ténet Írásnak örök tárgya lesz. Írnak róla nák sóvárgott tárgya, fénye nzonban clbo- mindannyian. Tisztelettel, vagy gyűlölettel rult a Paradicsomban, az ember tragédiájánál. írnak, de feledni teljesen nem feledhetik, Ha hellyel közel csillogása nt is tőr n belső\'mert ez az esemény az emberiség történe-békéjét vesztett ember lelkének borongásán, lében korszakalkotó,, az emberi sziv törtérte-az csak a szabadítás ígéretének s a remény- tében pedig egyenesen páratlan hutásu. Az nek sugara bágyadt fénnyel. ember szellemének rögzítő eszköze, a toll
A remény és az ígéret, amely e végtelen gyönge, erőtlennek bizonyul, ha a karácsony irgalom szava nyomán támadt az ember jelentőségét akarja megírni. Az a száz és szivében, a jászolynJI valóra válik. Igy száz mii, amely történeti fontosságát magya-lesz a karácsony egy persziofinkált foga- rázza, csak halvány sugár a jászolyhoz lommá. Benne évezredes boldogulás vágyá- vezető csodás csillag fénycsóvájából, amely Inak teljesedése lüktet, amelyben elveszített egy ártatlan gyermek imádására vezette a paradicsomáru lelt az. ember. Csodás világ bölcseket, a királyokat, támad itt életre; a lélek hatalmával a lélek A ki e napon születik, több, mint emeletének világa. Elfeledett örömök térnek ber. Az abszolút igaz, szép és jó örök vissza a földre; az emberekbe. Száműzött, eszménye, amelyen a tagadás s a hitetlen-erények hajnala pirkad s gyenge akaratok, ség megtörik, amelyben ellenségei is nz em-
Karácsonyi levél,
(Az édes anyámnak.)
.... Künn pihráve hulldogál a hé; tallér bunda, alszik a Iákon. Itongyos nénik vagy fényes urak,
— Kezükben fácska és kis csomag — Szaladnak ál fehér utcákon . . .
— Bites anyám lelkem,
Ugy-e, ugy-e jön a Karácsony ? . . .
Hogy vau az. hogy ide is eljön ?
— Ido mit ugy hívnak, hogy: varos! Hol nincs szeretet, szolid béke,
Ahol a köny és mosoly átkos: Hüu, nyomor sir a palotákon . . .
— Édes anyain lelkem,
Városban is lesz hát Karácsony ? . . .
Ka ha eljön, vaj\' init hoz ide, Édesanyám, mondd meg ezt nékem 1 Itt nem várják puha szalmával. Nem járnak a kis jászolykával,
Mint Talmikban ezcll nz éjen!
— Édes anyáin lelkem.
Ugyan . . . itl is karácsony löszeit 1 . . .
Nem anyám Itl nincsen Karácsony. Nem ngy vall, mint te mondád lléker, . . . . Ide még neiu jött a Messiás, Nem hozott békét, sem nem csudát; Pogányok vagyunk, ugy mint régim , . .
— Édes anyáin lelkem!
Óh. bocsásd a hitullenségeili ! . . .
. . . Nem anyám, ^ nincsen Karácsopy. I gy van minden, amint volt régen! Millió szemben könnyek égnek Milliók szobát s ételt kéjnek . . . ! \' - Nincs Messiás sokak szivelien . . .
— Édes anyám lelkem!
óh, boi\'sásd a hitellenségem ! . .
. . . Fehér-hajú. jó édesanyám, Tudom : nálad lesz inégHíariíiNony : Lesz íeldíszitcll, édes íucska . .).
Arany-dió, gyertya, kalácska S nyitott imakönyv az asztalon . . .
— Édes anyám lelkem,
l\'gy-c nálad ez a karácsony? . .
Kehér-haju, jó édesanyáin, Tudom: nálad leaz még karácaony; Kis könyvedből ezen az éjen Levetekled büníin s a vétkem . . . Az én Messiás-tagadásom :
— Édes anyáin lelkem I
Ugy-e, igy lesz szép a Karácsony \'!
. Kilnn plhézve hulldogál a hó; l\'Vliér bunda alszik a fákon . . Kongyos nénik, vagy fényes urak.
Kezükben fácska és kis csomag — Szaladnak ál fehér utcákon . . — Édes anyám lelkem. IJgy-e, ugy-e jön a karácsony ...\'/\'
Ritkái R. Kálmán.
7, A I. A 1 KÖZLÖNY
DKOBMBKU j(.
bor/fölött valót kénytelenek csodálni, ha az Istent benne megismerni nem is akarják.
Születess a lelkek renaissanca. Csodás hatások születnek vele a világra. Hutások, melyekén évszázadokon keresztül révedezhet a tudós ész tokintete, azokat mégsem fogja másképpen megfejteni, mintha odatéved a pásztorok ét mágusok csapatához s velük zengi azóta már milliók vallomását: — Dicsőség a született Istennek, mert vele az ember békéje jött a földre!
A karácsony csillaga jelent meg az égen, amikor u dicsőítés ezen igéi szárnyra keltek és szertementek a lelkek boldogitására. E csillag az érkező szabaditónak első jele volt Jel a tlzikai világban. Egy csillag, amely a többi csillag fölött jelent meg, amelynek fénye leírhatatlan s újdonsága bámulatot kelt, mert körülötte az összes \'csillagok a nappal és holddal kai t képeznek. S fényére a lelkekről a tudatlanság sötétsége foszlik szét. Mint pásztortüzek a sötét éjszakában, ugy lobognak fel mindenhol nagy szellemek s csodás ragyogással vonják be a földet, amely ragyogás nyomdokaiban világnézetek változnak meg, lelkek térnek le az eddig tapadt bűn útjáról.
Elvész a bün ingerének ereje az ercnyel; sokszor fájdalmas varázsával szemben. Elszakadnak attól, hogy ezután az utóbbi fajdal maiban keressék és találják fel a szenvedés s lemondás áldozatainak tüzében megtisztult lélek boldogságát. Csodáshatásvoltezabbana korban amelyben az élvezetvágy ülte diadalát s amely ezt még az isteni tisztelet nimbusá-val is körülfonta. — S a csoda mégis megtörtént, kapcsolattal az első karácsony
ajándékával, amelyet Isten adott az cm-bergknek !
Gyengék és erősek, félénkek cs bátrak szive dobban össze egy vágyban, —. a lemondás vágyában. Ezeknél az anyagi világnak nincs varázsa. Ajkaikon egy más világ boldog dala zeng, amelynek éneklése mellett haladnak a lenézés, a megvetés, a vértanúság utján is örök hazájuk felé, amelynek boldogságát egy hosszabb vagy rövidebb földi élet szenvedése és halála árán vet ék meg. S ezeknél ertyészet, hervadás,szenvedés, halál, mint szelid ábrándok szövődnek be az életnek örömei közé. Az elet értékének fogalma megváltozik itt. Nem cél, hanem eszköz lesz ezek szemében az, amely váltságdija egy örök életnek. S ezen felfogás ezrekben, mások boldogságának előmozdítására is nagy eszméket termel. Nem más ezeknek gondolata, mint egy sugár a karácsonyi csillag fényéből, amely évszázadokon keresztül fel-fel villanva, világit meg életutakat, törekvéseket, amelyek hosszas tévesztők s meddő vágyak után végre is egy célhoz vezetnek, a lelkek igaz boldogságához. S e morális hatás ott születik meg a barlangban, ahol az igazi lelki élet ősképe, a szenvedés és önfeláldozás örök példája s a megbocsátás szelleme lesz imádás tárgya a szent éjszakán az angyalok dicsőítő glóriájának.
De innen indul útjára az igazi emberszeretet tanítása is. Mit előbb a pogány világ etikája a bölcsek tanításában megvetett dolognak tartott magában véve s képviselőiben is : a szegénység erkölcsi értéket képvisel. A res, a dolog fogalmából kibon-!
í takozik a szegény ember, akit nem szabad többé megvetni, lenézni ; mert a szegény ség eget vívó hatalom lesz, melyért íserébe egy örök boldogság összes öröme várja í2, ki e földön ez állapotnak rabja volt. Ezen lény. ben az élet összhangja helyre áll. A szegény, ségnok tehát a betlehemi barlangban jö„ létre a coi pus jurisa. Sparagrafusait méltányolják. A társadalmi osztályokat elválasztó .korlátok elporlannk, a rabszolgabilincsek
összetörnek ; az ember testvért lát embertársaiban. Az ur megbecsüli szolgáját, mert , saját substaneiájának azonosságát látja bent Megszületik az egyenlőség a legnemesebb értelemben. Hatalmasak lesznek a lej;, kisebbeknek szolgáivá s a lelki szegénységnek idealizálásávai koronákat raknak le a fejedelmek, hogy ennek a szegénységnek értékes koronájával ékesítsék magukat, ha az emberszeretet törvénye Igy kivánja. E példa az első karácsonykor tárul az emberiség elé, mikor egy élet jön a világra, melynél szebbet, tisztábbat s magasztosabbai még nem ismer a történelem.
Nem az a puszta szavakban csengő morális lát itt napvilágot, amely eredményi évfezredek alatt sem tudott produkálni, hanem az a tevékeny szeretet, amely csodákai teremtett s amely az emberiség történetében uj korszakot teremtett. Az a szeretet, amely fenséggel s alázatossággal, erővel és szende-séggel, gazdagsággal és igazsággal jött u emberek közé, hogy megtanilsa őket a szellem hatalmára,amelyet előbb nem ismert igaz erejében, a lélek értékére, amelyet méltányolni nem tudott s a boldogság útjára, amelyet százados tapogatózás után is hiába
Mikor a szobor beszél.
Irta: Hilzelberger Sándor.
Kzáp szőka fejét lehajtotta az Íróasztalra. KM karjával körülfonta az illaton levelet, amelyre választ akart írni. Tolla kihullott a kezéből és odagnrnlt a virágvázához, amelyben egy sárga meg egy píron rózsa lankadt levelei vágyakoztak llde víz után. A nagy üvegablakokon meg-ineg koppant az odaveródó késó őszi esőcsepp s a Duna felöl juvA éles szél fütyörészve suhogott melléje. Sötétedett. A kandalló ajtaján piros fénysáv sugárzott ki s rávetődött a per-zsaszónyeg kiszőtt alakjaira. A kanapén hanyagul odavetett plüs takaró feküdt s az egész szobában a langy meleggel elegyülve az tirnó finom parfümjének illattá lebegett.
A szobor ott állt az Íróasztal sarkánál. Csúnya, ördögi képe mindig vigyorgott. Miatta vacoghatott az emberek foga a hidegtói, vagy lehetett a szobában oly meleg, mint a kovácsok tűzhelyén: ó csak vigyorgott. Az úrnő vigadhatott vagy sírhatott; az ó faun-azerU arra változatlan maradt. Mindent lemosolygott. Gúnyolódott még a kandallóból kivetődő fénysugárral is. Ott vibrált az ördögi arcán s rátűzött két zafír szemére, amelyek csillogva szegződtek az előtte ülő úrnőre. Gonoszul vigyorgó arca, mintha mozogni kezdene a titokzatos, vibráld fényben ... s mintha egy élő ember lenne a belsejében, feliér fogai közül gttnyos hahota fakadt elő.
— Hahaha! Nehéz a felelel, úrnő?! llezzeg előbb könnyű volt! Hogy honnan tudom? Tudom!
mert láttam. Élt csak néztem, néztem a köröttem folyó életet s vigyorogtam . . . nem szóltam semmit, mert az a bolond szobrász csak ily rut Mefiszté képet adott és égő zafír szemeket, de hangot elfelejtett | belém vésni. Ilalgaság, nem is tudott! Szerelmea volt s csalódott Kzereliuóbon. Arca vigyorogni kezdett, \'mindig többet, többet, migiiem saját képére mogfor-•»iAlt engem. így nézett ki szegény, mint én n elküldött, hogy kikacagjam a világot. Szivemet is k5M! véste, hogy ne tudjak szeretni. 8 az én vigyorgó képem megtetszett egy urnák s az megvett. Ide küldött hozzád és ekkor megkezdhettem a kacagást.
De hang nem jött ki szájamon s most is azért modtam el mindezt, hogy tudd meg, miszerint van budoárodban egy önkénytelen szemlélő, aki mindent lát vagy hall . . . Férjed más volt, nem az, aki en 1 gem küldött. Azt is megismertem később; kezdetben csak az láttam, hogy te, úrnőm sok-sok illatos levelet kaptál s csókolgatod ókeU. Néha darabokra téped és szétszórtad a szőnyegen c^kat.
A szőnyegek: Sokszor olvastuk levelét.
A szobor: Majd mind gyakrabban tetted ide az orrom alá a szines rózsákat, a nagy karikás kri-xantinokat, a szende ibolya csokrokat s a bóditó tuba rózsákat. S ha férjed látU és kérdezte: hogyan kerültek ide, azt felelted: vettem I Ha, pedig Ó küldte azokat, az, aki engem is küldött. Nemde, te két her-! vadó rózsa?
A rózsák: Ó küldött bennünket.
A szobor: És én csak vigyorogtam tovább. Néztem és nem beszéltem. Egyszer aztán belépett
egy cilinderes ur. Először nem ismertem meg, d*\' mikor arcát felém fordította láttam, hogy ó az. én gazdám. Mit kervshet ez itt? kongott bennem ez a hang. Talán engem jött megnézni? — Kgy szó se rólam! Ez te miattad jött! Csakugyan! És mily bátoraággal jött! Akkor láttam itt először és inéxi* ugy viselkedett, mintha otthoo lenne. Es azután láttam . . . hogy megcsókolt téged. Az ajkadat Téged csókolt meg, akit addig istennőnek tartottalak, mert szép szőke hajadnál, mély tüzü szemednél, élet-piros ajkadnál, rózsás keblednél s gyönyörűen formált testednél még szebbet nem láttam. Még álmodni sem mertem volna, hogy egy idegen megíftókolhai egy ily csodaszép nőt, anélkül, hogy le ne zuhanjon a pokol tüzesfenekére. (A két zafír szem lángolt.) AH hittem, hogy abban a pillanatban elveszted varázsodat, mert a csók helyén lángolő seb fakad . . . (tolódtam ! Férjedet jobban, erősebben szorítottad karjaid közé s szenvedélyesebben csókoltad. S ó nem tudva, hogy kigyót melenget keblen, viszonozta csókodat. S de ördögi lelked volt! Ha jött az a másik, azt is ugy csókoltad. Nem, még szenvedélyesebben S a gaz! Még tovább merészelt volna menni! Nem elégedett volna meg a csókkal... (A két zafir szem csillogva vetődött a kanapéra:) A kanapé ott feküdt, ahol most, a plüs takaró épppn ugy szolgált, mint ma . . . Oda Olt melléd a kanapéra. Láttam, hogy megölel . . . Olyan szürkület volt, mint most. A kandalóban lobogott a láng s a piros fénysáv odi-vetődött a perzsaszőnyegen nyugtalankodó lakk cipőkre. A parfümöd illatA csakúgy csiklandozta orromat.
IlKOKMIiKR
\'/ A I. A I l I\'! 1, " N V
3
keresett, s mióta a szeretet e megtestesült ,lakja a földűli megjelent, mióta az első karácsony kantatéja elzendült az angyalok, kórusából, azóta, hn hatásban koronkent mcgiürvc is, az emberek közt mindenkor páratlan erővel, mélységgel lobban fel, terjed ragyog és gyújt szelleme. A mit születésével hozott — a békét a szivbon és a szellemen, milliók magasztalják, mert áldáséi is annyian érzik.
Az ember előtt sok minden lett világosabb. Szellemében uj igazságok születtek, amelyeket előbb nem ismert s. igy nem is követhetett. Nem volt az előtt szive ; mert ez a sziv élettelen s mozdulatlan volt. álma-! tag és hideg mely cicire Palesztinában gyúlt. S azóta világit az átváltozás azon csodás fényével, amelyben egy boldogság fénye ragyog, a saját boldogságának megteremtésével mások boldogságának előmozdítása révén. S mig az egyéni életben igy nemesiül s emelkedett magasabbra az ember, a nemcsült egyéni éleiből egy társadalmi élei is fejlődött, amelyben az ellentétek eltompultak s a szeretet egyenlőségében olvadt lel minden különbség.
Az önző szereld Itulálmánnk romba-dllltévcl, melyből az ember szivének nyomorúsága, sülyedése, rabszolgasága fakadt, ellenállhatatlan erővel s tekintéllyel támadt fel a legtisztább szeretet, mely egy uj élet forrása lett. Egy éleié, amelyben elfeledett érzelmek, félreismert erények jutnak győzelemre, egy elete, amelynek célja túlhajt a földi léi és az anyagi világ halárán.
Ez az oka, miért lett tt karácsony az örömünnepévé. Meri az emberi élet elborult
Itogy szenvedés jajszava soh\'sc hangozzék, hogy rájdalom könnye soh\'sc hulljon, amelyet ember okozott embertársainak !
Fiamnak.
egén uj fény támadt, derűs, tiszta világos- [vágytól, vajha egykor átélt szenvedetni s miattunk ság amely egy mindent átható és betöltő ,»l» sok nílknloxéaein enyhíthetnél. .„ ..V ... , Végre luegsztlnt a várakozás. Ev-év utin leltlnt
szeretet napjabo eredt. A szeretete, amely ., ,. , . . r ■ .„j, „ :„,„,,.„ ,J \' . S iskolai tannlminyaiin befejezéshez jutoltam.
mindenkit átölelt, aki szenved a földön, lehat i Verőfényes, ragyog,\', nyári nap\'voll, szivemben az egész emberiséget. — Csodálatos név1 i„ „7, orüm édes derűje honolt, amikor oklevelemet jelentősége forrt össze ezen ünnep nevével, I kezembe kaptam. Azt hivém a kálváriának vége s a mely név csak az égből vehette származó- «"k csalódást nélkülözést a jól végzett munka utáni sát, hogy megváltoztassa a lold színét,\' Mbi PihCTé» • megelégedé. vállandjn.fel. . . . .. . , . . F.lső Állomásomon nem is csalódtam.
\' halálos sebet ejtsen az önszeretet s hatalmi ^^ egy ^ ^ rju nevelóneki mely
gőg eletgyökeren ; megtörje a könyörtelen |lá7.nak ái,lolt lelkil asszonya valósággal második anyám lélek kemény jegét s biztosítsa a felebaráti |elt, ki ismerve szánandó multamat, a szeretet kifogy-szerctet diadalát. Bár állandósulna e diadal, hatlan forrása volt számomra.
De s tjnos, e boldogság nagyon rövid Idejű volt. Miközben áldott lelkQ atyámat s szeretteimet a lialál egyenkint elragadta melólem, végzetem lelkileg lesújtva a közélet porondjára dobott, hol sokak részére a csalódások s szenvedések végtelensége várakozik s a fondorlatok, ravaszságok útvesztője ezerféle örvényt tartogat s készit a szerényebbek, gyengébbek számára Fájó szívvel, könnytelt szemekkel búcsúztam el s hol az erőszakosak letiporva őket, két ököllel nyit-áldott jó atyámtól « drága anyám *irjától. amikor nak utat maguknak, lihegve taszítván előre, ki a elósiir hagytam el a szülői házat, hogy e mindenki miiidenapi kenyérért, ki a húsos fazék mellé a zsírosabb által lekicsinyelt s mégis nehéz feladatokkal járó tu- falatokért.
nitói pályára előkészüljek. Istenre itt fiam alig gondolnak ; ki csak említi
Kgv szál vékonyka kabátban s egy papírba\'. is gúnyosan kimosolyogják, göngyölt kicsi csomaggal leverten érkeztem meg Az a szeretol, az az egymásiránti meleg vonzó-leendő szállásomra, egy kicsi szalmafedelfl házikóba, dáa, melyben családi körünkben oly bóven van részed, hol az itthoni szegénység után h nélkülözések egész j itt ugyszólva teljesen ismeretlen. Hamis, talmi iU kálváriája várakozott reám. csaknem minden nemesebb indulat.
Ah! ha te tudnád, hányszor vacsoráztam tn- Isten: a pénz, vállá* a haszon s a cselekvések
milásban elfáradva a holdvilágnál s hányszor kellem ; egyedüli rugója az egyéni s a klikk érdek, melyért a hajnali iénysugárral, friss harmatot reggelizve, mindent, mindenkit, a legkedvesebb barátot is felál-hogy újból kezdjem ott. hol előzőnap elhagytam a dozzák, ha annak kielégítéséről van szó tanulást s mégis mindig jó kedvvel, mindig uj és Krős, nagyon evós, vallásos s sok tudással fel-
erósebb elhatározással, mindig fokozottabb mértékben szerelt léleknek kell lennie ki a tusában jellemében s szorgalommal dolgoztam előkészülve a mostani szilárdan meg akar maradni, szive nemesebb vonásait életre, hogy magamnak a most már nektek is a minden* az ezerféléi incselkedő csábitások ellenére is meg-napi kenyeret megkeressem. Korán elvesztett drága őrizvén, szemét a féktelen. tülekedéstől elfordítva, egy anyám után vigaszom a jövőbe s Istenembe vetett kis körnek óhajt élni, hol hála, a porondon átélt sok reménység, biztatóm, pedig sz tjdes jó atyám iránti gazságot feledve, szerettei között a lelki undort az mélységes szeretet s ragaszkodás volt, áthatva amaj édes meleg vonzódás a öiizetlen szeretet és őszinte
mint ma . . . S amint ó is átölelt téged, meg te is út, akkor odasúgtad fülébe. Miért küldött ilyen csúnya szobrot ? Félek néha ránézni. Akkor kivontad magad karjaiból s engem a fal felé fordítottál . . . Nem láttam többé mást, mint a bordó tapétát. De hullottam! Hallottam a csókot s hallottam a halk sikolyt sz ajkadról ... A márvány szivem hevesen dobogott
* szerettem volna magam levetni a sima parkettre. Miért fordítottál most vissza? Most látom ismét u kanapét s a kandalló piros tüze ide vetődik hideg márvány testemre... .És ha ránézek a kanapéra inost is emmbe jut, a mit nevetve súgtál a fölébe: Maga szemtelen . . .
A kanapé: Hallottéin suttogni I
A szobor: S a kandalló tüze látta arcodon a hevület tüzét.
A kandalló tüze: Piros volt arca, mint az én
testem . . .
A szobor elhallgatott egy percre. . . Gúnyos arccal gyünyöködött az előtte fekvő nő kínos vergődésében . . . iiosz álma volt . . .
A szobor: (Folytatva.i Látod, itt vannak a tanúim. Az illatos rózsa, a csendes szőnyeg, a ringó kanapé s a suttogó lobogó tüz . . . Feleletet akarsz írni. Az előbb töprengtél, mit írj. Azért kezdtem beaélni : különben hallgattam volna, miként egy motorhoz illik. Szemeden látom. De megérdemled a szenvedést! Vagy tudsz védekezni?
Az urnö (pihegve, akadozva válaszolt álmában.) Asszony vagyok . . . s gyenge akaratú.
A szobor: (Szerelmesen.) Nem tudok ellent-
mondani, mert még mindig szeretlek. Mert tudd meg, hogy szerelmes voltam beléd, pedig szivem márványból van. S ha a szobrász tórt is larag történetesen kezembe és tudnék mozogni, akkor orozva leszúrtam volna ót ugy. hogy ajka a te ajkadon hidegült volna meg. tBánatosan.) Mos] hallgass ide úrnőm. Nekem ma meg kell halnom, mert szerettelek. Azután ugv is mindegy nekem, bárki szeret téged. Csakhogy aggaszt valami, vízióim vannak a percekben. ( A kél zafír szem rémülve lángol.) Látom, miként vagy eltaszítva mind a két férfitól. Férjed elkergetett, mert becsfl\'et ugy kívánta ; szeretőd kidobott, mert megunt .. . S látom, miként borulsz sírva arra a kanapéra, melyen nem rég még boldogan álmadoztál. Látom a vásott szőnyegeket, melyeket a lakk cipók tapostak, látóin a hideg kandallót, mely szén nélkül nem küld meleget borzongó testedre s látom könnyeidet leperegni beesett arcodon ... Ks mindezt az okozná rajtad kivttl, aki akkor mást ölelne karjával és mást csókolna ajkával. De, úrnőin, már nincs sok mondani valóm. Csak mutasd azt a levelet, melyet ó irt, s akkor meg mondom, mit válaszolj, ha nem akarsz romlásba rohanni.
Az úrnő csak piheg, de nem felel.
A szőnyeg: Itt fekszik rajtam. Leejtette.
A szobor: Olvasd fftl.
A szőnyeg: »Olvassa.) Lujzám ! oly forrón óhajtom ismét magát. Bngedjp meg. hogy \'"elkéressem s ne legyen oly kegyetlen, hogy egy szót sem ír. Azt gondolni sem merem, hogy vége lenne szervimének . . . Mit csinál a szobor, amely magát akkor
ugy megijesztette? Feleljen, édes. Csókolja Tihamér.
A szobor: (Gúnyosan nevetve.) l<ám, rám is gondol. Hallgass Ide, unióm s jól jegyezd meg, amit mondok : Kgv szót írj a levélre. Az a szó mindkét kérdésre felelni fog. (Röviden.) Azt a szót írjad rá, melyet azon\'pillanatban gondolsz, mikor — felébredvén — rám esik tekinteted.
A szobor elhallgatott . . .
Az urnö oly görcsösen kapaszkodott meg álmában az íróasztalba, mintha valami mélységbe zuhanástól akarna menekedni.
A vigyorgó képű szobor megbillent erre s fejjel lebukott a sima parkettre ....
A zuhanás ugy hatott az urnó fülére, mintha iszonyú pörölyök robaja lenne . . . Felriadva kinzó i álmából, végig simította fátyolos szeméit s megköny-\' nyebbülve tekintve körül, ráesett pillantása a szétzúzott szoborra, melynek két zafír szeme, még mindigcsillogott a kandallóból kisugárzó pislogó fényben ...
Fölemelte tollát s egy szót irta levélre: Vége.
8 azután megsiratta a szétzúzott, szerelmes, hideg szobrot . .
4
ZALAI KÖZLÖNY
DKOKMKKU 24
ragaszkodás váltja fel. — Őrizd meg azért szived azok a legnagyobb urak, azok az irigylésre méltók
tisztaságit, ápold abban a szeretet 8 a vallásosság valóban. 8 látnátok csak a sok henyélés mellett mé-
örökbeosQ errényeit, melyeket a te jó édes anyád gis milyen tekintélyük van, milyen becsben vannak
oly nagy gonddal igyekszik benned növelni. az egész személyzet előtt; •
Vértezd fel lelkedet a tudás minden megszerez- Igy tartott a beszélgetés a betűk között a
hető fégyverével, hogy igy mig nekünk megnyugvást a késő esti órákig, mígnem leszállott a karácsonyi
8 boldogságot, magadnak pedig a jövendőt előkészítve, éj, megjött a kis Jézus s lassan elcsendesülve pihe-
majdan, ha az élet nagy iskolájába kerülsz, annál nőre tértek.
biztosablian s erósebben megtudj annak, nehézségeivel » * •
küzdeni.
Kerüld a közlékenységét, ne bizz vakon az emberekben. — Törekedj önállóságra, — igye- Vl kezz a magad eszével s erejéből élni, ugy mindenkor
Csingling! Csingling! igy lármáz a nagy csengő\', mig végre nagy bosszúsan abba hagyja. No, én is nyughatoin!
Ugyan mi lenne »ml a sok lusta fráterrel,
felemelt fővel járhatsz embertársaid között, kik akarat- jm fjj| nen, lármáznám mindennap az egész vá-lanul is tisztelni lesznek kénytelenek. rost » nem figyelmeztetném őket az induláéral 8
S ha, ami nincs kizárva, a sore csapásai sujta- mégis mindennap akad egy-egy akasztófa, ki álmos nak s minket is ott leüt a sárga nehéz hantok takargat- szemeit dörzsölve csak 8 után érkezik nagy nak, vallásos lelked, ha senkiben s semmiben sem, de egyben talál oly hatalmas vigasztalást, minőt a főid egyetlen lénye, a világ minden kincse sem tud soha pótolni. Kelzaklatott lelked ugy feledni fogja mindazt a sok kajánság s fomlorkodás által okozott keserűséget, melyei az üres, nemes vonásokban oly
HÍREK.
Ünnepi jó kívánságok.
— Munkáblakásokat kívánunk a flltóházi kézműveseknek 8 muukástelket a haladó Nagykanizsának
— Közügyét a városnál, legyen magánérdeke.
Amely senkinek
— Egy népvezéruek pártot, amely őt kövesse.
— Kábelt a — korsóra, egyszer már kipusztuljanak.
hogy az oszloperdók
secundáztam volna be. Miért nem zörgött későbben, nem jött volna be még a tanár ur!
Szóval akár igy — akár ugy, mindig én vagyok a bűnös. Néha még a tanár urak ia dühösek
rám, mintha bizony én tehetnék róla ha----- stb.
Node inost. hála a kis Jézusnak én is pihenni
fogok. \'
* *
*
Hosszú kigyóvonalban mosolygó arcú, ujjongó deáksereg özön\'ik ki a gimnázium kapuján.
„Tudod pajtás, ilyen drukkot régen állottam s jövendő jóléteteket, ha álomképben látja is oly boldo- j ^ j Kutvft egy M a fl7,ika !" .Hát még az az gan kél s minden gyermekes könnyeliuűségteket j dtkozott\'"algehra" 1 felel a másik! feledve, oly dédelgető szeretettel mosolyogva csókolja i j{(tj t komám az a huncut latin sem ineg-végig ajkaitokat « indul vidáman a napi uj munkára | vetendő ám, különösen mikor azok a cudar .«zavak értetek, hol fele lelke mindig csak veletek van, ti. ft&szehalmozódnak !
szegényes lelkek gyakran szinte ördögi örömmel okov nak embertársaiknak, találi csupa irigységből.
Anyádat pedig, azt a pótolhatatlan jó édesanyát, ki éltetekért remegve, oly sok éjjelt virrasztott át beteg ágyatok mellett, aki oly féltő gonddal s angyali szeretettel csüng minden lépésteken. haló porában se folodd el soha. kinek esti imája utáni végvó fohásza is a ti boldogulástokért esd fel az egek felé
lihegve. — Halált — a Sugár-ut elején busuló egyetlen a legbosszusabb pillantásokat vetve felém. villamos oszlopra.
8 mindennek dacára Uram Isten ! hányszor | „ * „
leszidnak. Miért uem lármázott kend kvrábban, nem; _ Kgy szép huzdát — az Első Magyar bit-
most még boldog gyermekek.
Bauekovich Janou
sutba velők. Vo-
Karcolatok.
Node sobajl Most egyenlőre nalra, aztán hazafelé.
Harátoml megint meglátom az én aranyon Eaztike húgomat!
Mégis csak ji« w a kis Jézuska!
kis
Végre csend lett. A nagy rotációs gép mintán * \' «
miután kidobta magából az utolsó karácsonyi Uj- leU. Megjött a kis Jézus. A killrüll deák
aágazámot, elhallgatott. subában halotti csend honolt.
A fáradt személyzet is mihamar elvonult . ma Egyszer eMk megszólal a könyvi* polcon a
elvonult szokatlanul nem váltotta fel ékel senki, ^„„„„u, ..végre hát mi is pihenhetünk.- .Higy-
A villanylámpák kialudtak,: majd csakhamar j.,tk egvitek M„, ilt ki közQletck annyi azenve-
néma csend beszélt a máskor éjjel-nappal dübörgő ^ mjm é„ Mjlldeulla,,. „,irlllennaji forgatnak, do-
gépekre a nyomdára is. bálnak, szirják a véremet. Szegény gazdám már
.Ugyan mi történhetett ma. szólal meg a leg- mra0vígrt bord ,nnyi„ kimer0u a sok grammati-
ItoinL-ltAI nirviL- nnrrv vunro mintul ia nilirtrim .... ■ , ■
zálásban * azt hinitek a tauár urak megvannak vele
kisebb betűkből egyik, hogy végre minket is pihenni hagynak ?!
„Higyjétek, ezt soká nem birom: ez már mégis csak sok!\'
Minden nap sorba állítanak, végig vizsgálnak, Összepréselnek s abba az utálatos nagy gépbe bedugnak bennünket. 8okszor azt hiszem minden oldalbordára bezúzzák.
.Misnap megint szétszórnak; de nem ám azért, hogy kis rekeszünkben pihenni hagynának bennünket, hanem ismét összekapkodnak, glédába állítanak, hogy megint újra kezdjük, ahol tegnap végeztük.
Ha öröm, lm bánat, ha keserűség, ha háború,
ha gyilkosság mindig csak mi a legkisebbek védünk legtöbbet.*
„Ugyan, mit lármáztok ti tacskók""! Szólal meg a Ciceróból egy. „Hát mi*nem vagyunk mindennap veletek, nem mi vagyunk a vezérek, nem nekünk kell hazudnunk legtöbbet, nem mi szenvedünk minden szenzációért ?!
Azok a méltóságos, potrohos belüóriások, amelyek a nagy nyilvánosság előtt csak kivételesen, a legdíszesebb keretben, a legritkábban szerepelnek,
elégedve? 1" Dehogy!,
.Te beszélsz ?" Szólal meg egyszerre az algebra és fizika .Nézd meg minden lapomat, hány szúrás, hány szántás van rajta. .Hányszor csapkodott már üres fejű gazdim, hol a falhoz, hol a földhöz, csoda, hogy még itt vagyok köztetek." .Ne morogjatok annyitI" Szólalnak meg méltósággal egymásután az öreg Horátius, Vergilius, Livius 8 Ciceró.
„Annyit egyiteket sem nyúznak, annyiszor egyi-tek bőrét sem fordítják ki mint a inienkót s oly ellenszenvvel egyiteket sem vágnak a falhoz a felszabadult bajuszos deákgyerekek mint bennünket."
.Hallgassatok csak, legyetek türelmesek. Ha majd magasabbra, a tanárurak pulcóra kerültök, akkor nyugalmasabb eletetek lesz."
Most örüljetek, hogy eljött a kis Jézus s egy ideig ti is békén pihenhettek. o h
tosiió lársa-ág ormatlan építkezésére.
— Közönségot — az arénának a jövő évadra.
nak
— Jó ízlést és udvarias előzékenységei sokak-— a köszönésben.
Lapunk legközelebbi s^áma szerdán a szokott időben jelenik meg.
— Két kalappal fej néttül Nem rég-n rértént, e napokban, hogy egy bécsi hírneves egyetemi tanárt kitüntetés ért a felség részéről. KI i« ment, hogy a császár kegylt megköszönje. Az előszobában várakozik; hirtelen az ó nevét k:áltjak. Szórakozottan kap a fogashoz egy cilinder után. A mint belép, őfelsége mosolyogva fogadja. A tudói-professzor, akkor veszi ébzre, hogy mindkét kezében van egy egy cilinder s erre igy szól a császárhoz — felség bocsásson meg ennek a szegény embernek a kinek kél kalapia vau, de egy feje sincs! —
— Bgy tanitó Ünneplése. A taniló munkásságának megbecsülését nagyon szépen kifejezte azon ünnepély, mely f hó 81-én Eszleregnye községbei. lefolyt. Lentz látván községi iskolai igazgató-tanítói 25 év előtt választolta tanítóul az ottani községi iskolaszék. Ezt az évfordulót az egész község ünneppé avatta Délelőtt kezdődött az ünnepély nz ottani róiu kalb. templomban tartott isteutiaztelettel, — melyen — Berkovich József plébános egyházi beszéd keretében méiifetta Leulz István Inuitó érdemeit mint a bibliai hd sáfárét, ki a reá bízott talentumok kai lelkiismeretesen gazdálkodott. Mise után a községi képviselőtestület és iskolaszék ogyüttes díszközgyűlést tartott, melyen Amlinanu Sándor közieg^ző hnolvasu a községi iskolaszéknek 90 év előtti tanító választó jegyzőkönyvét. Bei kovich József p{ebát)öí nagy tetszéssel fogadott beszédben üdvözölte a jubilánst s átadU neki a község adomáuyát, egy értékes eiQsl cigaretta lárcát. Ezután Szabó István nagykauizsai igazgató tanitó üdvözölte Lentz Istvánt a vármegyei és járásköri tanítók uftvébeu, mely üdvözlő beszédekre a jubiláns meleg hangú köszönő beszéddel vál szolt. — At ünnepélyt gazdag ebéd követte a kitűnő háziasszony asztalánál, melyben természetesen több jelenlevő ürített poharat az Quuepelt egészségére, kj valóban méltán hordja a néptanító nevet, mert Eszterágot* község 2í> éves lörtéuetében nincs egy momentum, mely az ő egyéni munkássága és szorgalma értékei nem hirdetné. Adjon Isten minden iskolának ilyen tanítót akkor a magyar nemzeti kultura hamarosan eléli uzi a nívót/ melyről valaha a nagy Bötv«w miniszter anuyif/álmodozotll N. L
— Elhalasztott befizetés. A^DyjzaÍGíTakarek-p. n/.ieiiiil Egv«*ü:i Önsegélyző Siím<tkezeWl a f"lyó-hó 25-re eső bel ízlések nz ünnep (hinlt 27-én vagyis szomliau.n délelőtt eszközölhetők.
deokmbbb
ZALAI KÖZLÖNY
— Az iparoetánonolskolal tanítók köz-jyüftie. Ai iparoBtanoncískolai lanilók orszá^oH agyeaülété a f. Ili 21-én Bpesten tartotta évi rendes kilíjOléHÓt. A tárgysorozat gerince a szervezel át-dalgozásárs vonatkozó iortitváuyok iilolve határozatok tollak, melynek egyik sarkalatos kívánsága n, h« sz iparostanonc önhsuyagsága folytán mulaszt, erkölcstelen ltgy javílliatlsn magaviseletet tanusit, taiiottcideje boaezabbitlaBBék meg, vagy lanoncszorzódése boutaB.ék
fal. K gyűlésen a\'helyi tanítótestületetPoredus Antal, Kóldes Miklós ós Bsnekoticb János képviselték.
— Séta az Iparművészeti muzeumban. Kedves szórakozást » gyüliyórQ estét uyu|lult a ns-pokbao, hogy a budapesti iparművészeti múzeumban, i műkedvelők iparművészeti tárgyainak kiállilisát megtekintettem. — Megvallom ósziiiléu előszói ha bottsm. hogy heraenjek-e? Szintű némi kioainyléssel olvastam a fenti felírást, De ahogy beléptem uyom-ban meggyőződtem, hogy Itt tiöm alléié dilettánsak munkáiról van szó, hanem valóságos ki uem kiáltott művészekről, fik a mű ipar majd minden agából gjóuyőrű dolgokat produkáltak. — Vannak ott oltáruk, reliefek, plakettek, szőnyegek, fsiaitcek, köuyvkölések, bimzések, oeipkék stb. stb. — Különösen kedves egy kis baba kiállítás, melyen a XIV. századtól fugva a mai napig mind bevannak mutatva kor hű jelmezekben a nti viseletek. — Legiukább leköti a figyelmet a csipke mintázatok és csipkék csoporttá. — A terom közepén felállított üvegszekrény körül egy oagy női társaság tereferélt, magssztslvs az olt kiállított osipkéket. zsekendóket stb. Mlndeu patriotizmus mellőzésével elmondhatom, valóban büszke voltain, amikor a kérdéses Üvegszekrényben a kézziló és tervező nevében (lyörffy Jénosné nevét olvastam, amely különösen akkor érle el tetőpontját amikor I agy gyöuyórü csipkével behúzott napernyő elótt minduyáiau megállunk s ott is Üyörffy Unna uevéli olvastam. Szereltein volna odaszólni, hogy ez a in1 művészlelkű löldínk muukája, de magamba fojtottam, azonban arcomon észrevehette az örömet s büszkeségei, hogy e legszebb kézimunkák készítőié ami kadres mink Qjórffy Jénosné. B J f
— Á Nagykanizsai Takarékpénztár álul alapított önsegélyző Szövetkezőinél a csütörtöki ünnep miatt a betiiélésekel szombaton folyó hó, 26-éa tartják meg.
— Akinek? nincs szállása Csanádi József nyomorult nitpszttrios éjjelenként a tárasskör teke-pályáján szokta izíllásbiunyában meghúzni magát. Kosi azonban hogy az ídi léire váll a szállás mostohának bizonyult, ameonyibeu a f. hó 22-én virradóra teljesen megdermedve találták szegényt a nevezett helyen.
— A munkahiány miatt megőrült D. M. rasgyárj rnuukás a Merkúr gyárban volt alkalmaznia. A gyár leégése elótt 3 hétig betegen leküdt a éppen azon tikion léphelult volua munkába, amikor virradóra a gyár a tűz martaléka lelt. Ezt megtudva a szerencsétlen ember, elméjében mogsavarodolt l zzóta családiét állandóan leöléssel fenyegeti. Sze-Kéuy nejo a apró gyermekei sz állsudóan rettegés m\'att nem mernek ágyba feküdni, felöltözve, itt olt ledőlve bólogatnak, hogy mind a napokban ia megtörtéül a gyilkos azáudéku apa rohamai elől azonnal menekülhessenek.
— Vigyázzunk az egészségünkre I Nikotin mentes dohányárut (általános lövedék éa különlegesség) árusít a „Denikó r. t. Budapest, V.. Szenl István-tér 2. az. — A budapesti, „Bölcaészeltau-hzllgatók Segítő Egyesülete\'. Budapest, VIII.. Muzeum körút 6—8. sz. Tanárjelölteket vidékre uevelíknek, inlernátusi felügyelőknek, tanügyi kisegítőknek, magán titkároknak és bármely szakszerű munkák elvégzéeére díjtalanul közvetít a t. nagyközönségnek. — A tár-saíág^írjb^yzékel és leírást ingyen küld.
— Az „Uranus" színházban csütörtökön és pénteken ünnepi diszeliadás tartalik remek szép műsorral. Éjenki se mulassza el e csuilnsz.\'p műsort.
Közgazdaság.
melynek két gyára is van. Az egyik a Petőfí-ut végén, a másik a Csengery-ut végén, a vaeut mellett, mely utóbbi körülmény nagyban kedvez a gyár fokozódó téglatermelésének\' amennyiben az a körülmény, hogy a vaeut közelléle a téglák fuvarozáséi feleslegessé leszi, azok gyors szálliUieát leszi lehetségessé. A gépek. a gyér berendezései (gőz- éa villanyeróre) ipar-Hogyan fokozzuk a tavaszi kalászosok vágáuyai mind arról Januskodnak, hogy egy igazáu termését ? A lavs.zí kalászosok valósággal mostoha 1 modern a szó legkiválóbb érteimébon vett, nagysza-gyertnekei a gazdának. Soha se vei a gazda olyan j hím vállalattal állunk szemben, földbe zshot, árpái vagy (avssz butát, amely istálló A Kíír nagy számú munkásnak ád loglslkozáat. trágyái kapott. Pedig ezek a növények is nagyon 4 cég caerépzsiudelyei, sajtolt és veteti falítég-
hálássk a JÓ Irágyás löld iráut. A frisseu Irágyázoll lát, kongó téglái és más speciális produktumai meBaza
löldben az árps meg a zab is igen nagy termén ad "dékán hírt azereznek a Slern-féle téglagyárnak._
és sokszorosan fizeti vissza a trágya árát. Csakhogy __ __
persze uincs a gszdáuak aunyi hogyája hogy a kapas ^\'7*3.11XlAlOS OS IX3*X növényejí alá is, meg a tavaszi növények alá is istálló trégjst a,Ihasson. I)e nem Is szükséges fellétle- Göílnalom|éa Villamossági üzem R- T. nul istálló trágyát adui mert . helyesei, alkalmazón Cgyveetó igazgató: Pongor Henrik. műtrágyákkal akár az árpa, akár a zab terméséi a—3 (Jégvezoló : Fcndlcr Hugó. métermázsával, sót többel is lehel fokozni. Az ásvá- A Franzjiajos és Fiai gőzmalom és nyi trágyák kiszórásának .zonban már most a léi vjl|aniOS84gj 0ieUi r. t. évi közgyűlései! nem-folysmáu van (ideje, mert uiiuél korábban szórjuk olial( H részvényeseknek. de mondhatni a ki vele. elótt suuál nagyobb lesz termésfokozó haté- firua kereskedővilág* pónzkapaoitásainak suk. Agyagot. Vélyogos, kötőit lal.jr. k. holdanként 8z0katlan érdeklődése mellett szokta állau-150 kg. azuperfoszfát kell kiszórui jauuár, lebruár- (jóan megtartani.
bun hómeetes időben és bolngasolni. Homoktalajokra Az a nagy tőkebefektetés (4 millió ko-20ü kg. káliszuperfoszlátot kell ugy.ncs.k ilyenknr rona) letle jga-ioItU a nagy érdeklődést, mely kiszórui és befogasolri. Amennyiben az illető talat ■ proviuo városban szokatlan nagyságával már ö—B év óta uoin kapott istálló Irágyát, eglnagi- „emoaak imponáló hatású, de abból a szem-ban a szuperfoazíállal nem érünk el .\'jegeitdó nagy pontbú| ia íontoa éa tauulságOÜ volt, uiert lermésiöbbleiet, meri a tataiból egy funtos növényi bizonyságul szolgált amellett, hogy nagy tő-tápláló anyag, . nitrogén is hiányzik. Buuok a póllé kéve| va[1 8zurga|ommal és kiváló prodtlk-sáról is kell tehát gondoskoduí olyan módon, hogy tumoktal a nagy tőke termelvényeinek uteg-inárciu.bau « mát épen kikelt telesre rászóltunk f„|B|4 pja(,0kat lehet szerezni és igy a meg-30—III kg. chilisslétromot ksl. holdaukénl, mindig folctó gyümölcsózletes nem maradhat el. cssk déli, vagy a délutáni óiákbsn. amikor a növényzet Al flt)eléT mjnl a közgyűlésen az igaz-seiit esőtől, sem harmattól nem u,-dve». Ilogy e csekély gau)sági jelentés megállapította állandóan meuuyisézű ohllisslétrom trágyát egyenletesen tudjuk „^ ,„,,„ 3l)() e2er korona tiszta nyereség-olszórui, keverui kell azt ugyenolyau sulyu száras g„| ziru|, aluj kiváló dokumentuma annak, homokkal. A szuperfoszfát, illetőleg káliszuperloszfái hogy ez a kiváló vállalat mily impozáns és ohilísalétrommil iniud azt a uövényi lápláló anya- mértékben prosperál és mily szép jövó elé got megadtuk a talajnak, amelyre a növényzetnek tekinthet. A részvénytársaság a nagy érték-gyorsabb lojlödése céljából szüksége vau és igy biz- leírások mellett is Ü százalék osztalékot jut-tosan izámithstunk arra. kogy a terméstöbblei uem- tathatolt a részvényeseknek és 1500 koronát csak a mittrégya arát téríti tued de jelentékeny hisz- 1(j0u jótékony oélokra. Kigondolható, hogy Iiuuk la lesz belőle. micsoda fonlossága van e vállalatnak váro-
sunk háztartására és a munkásviszonyokra nézve. Ennek megvilágítására megemlítjük, hogy másfélszáz munkás kap nála állandó foglalkozást és ezeknek évi keresménye mintegy másfel százezer korona. — Tisztviselőinek fizetése pedig 80 ezer koronára rug.
A Frauz-oéget mindenki ismeri Nagykanizsán. Ez a oég világltja a várost. Ez a kivilágítás annyira elsőrangú, hogy vetekedik bármely más városéval, sót a főváros kivilágításával is. Most in tárgyal a cég a várossal az egyenes áramnak forgó árammá való átalakítása végett
A Franz gyár hatalmas kéményei a kiskanizaai úttesten füstölögnék. A Déli vasúttal iparvágány köti össze. Hogy lisztforgalma mennyire növekszik, azt bizonyltja, hogy most épitett a oég közvetlenül az útvonal mellett egy óriási igazgatósági épületet.
A gyár haladásán Pongor Henrik ügyvezető igazgató nagy szakértelemmel ós szorgalommal fáradozik.
Szerkesztői üzenetek.
Lapuk előfizetőinek boldog ünnepeket kívánunk! R K Megtalálja jelen számunkban Sok üdvözlet sicrelellel I
H. 8 Kívánságod szerint adjuk. Köszöntünk I Sz. Margit Eelybeu. Még nem felel mag. Ugy*e, nem haragszik azért a szigorú szerkesztő bácsira \'/ Csak verseljen sukal I Jaláti később, leadjuk köszönettel I — Az első strófát azonban mutatóba loadiuk :
* Hó borítja a földet . . . - Csendes a madárka Nincsen mostan hitköznapi Vagy vásári lárma N. N. Helybeli. Bocsánat, de tnár későn érkezeti I S miután igen terjedelmes, nem tudtuk már közölni. Elnézést 1
, es
FIA TÉGLAGYÁRA
NAGYKANIZSÁN.
A céget 1868-ban alapították, tulajdonosa:
8TERN SÁNDOR.
Nagykanizsa legrégibb és legnagyobb téglagyára,
\\
c
ZALAI KÖZLÖNY
DEOEMBER <h
\' STRÉM ÉS KLEIN NAGYKANIZSA: Fűszer, csemege, gyarmatáru és lisztnagykereskedés. Kenderfonó- és
A Magyar Általános Hitelbank cukorosztályának, a Gizella Gőzmalom r. t.-nak, az Atlssigi és Hruschoi rézgálicgyáraknak vezérképvtselöi.
A magyar szent korona országai vasutas szövetségének nagykanizsai kerülete szerződött szállítói.
----Alapíttatott 1865-ben.
A világhírű Messmer- én Llphtou-teák egyedüli elárusilása.
űa/.dasági ás kerli vitteniénymagvak, valamint mindennemű gépolajokban állandó nagv raktár. Rizsben ós kávéban állandó nagy raktár Fiume- és Triesztben.
Magy kir. lőporárulás es az összes
jövöben. mert ti mezőgazdasági szeszgyárak, miként a szeszipari alakulások bizonyítják, osakis ezgn egyetlen helyes uton találliatják rueg a legmegfelelőbb érdekképviseletet. Erről lesz tanúságot a nagykanizsai vállalatnak az egész monarchiában elismert tekintélyes pozíciója, amelyet egyedül szakszerű vezetésének köszönhet.
A kiskanizsai uton emelkedő impozáns gyárnak uélja. hogy a már átdolgozott termeivényeket biztos piaookon érl^kesili.
A vállalat igazgatósága a következő:
Gróf Széchenyi Géza \'elnök, Gróf Apponyi Géza, Brodszky Károly, ujnépi Elek Ernő, Dr. Sti.iiier Leó, Politzer Géza. Malatinszky Fereno, Weisz Tivadar. I.onkai Ármin, Dr. Bnroza László ós Fleisohner Miksa.
Felügyelő bizottság: Stromszky Ernő elnök. Dr.\' Lőke Emil, Sohilhan Gyula. Un-ger Ulimann Elek és Iioitkai Zsigmond.

T
tablettáit
f: (ej ó> fojffijiinnl. ili.umánál, intlueniánál itb \\ rliun.it fa;dalomr.»illapitóiier! Iiogy bilto.an a valódi A.pirint kapjuk, kirjüv a „B.yer" tét. A.pirin tablettákat. Etek cre-detiuotn.joln.han csövenként 20 t.bletta á 0,5 , 1 kor. A> tilt. ért knpliu\'ók. Minden tablettái, ai Aspirin .ló látható.
kir.
lőszerek bevásárlása.
A ,,Magyar Automobil anto-benzln és olaj-állomáaa.
Club\'
HIROESSEN A A „ZALA! KÖZLÖNY"-BE:i
DUNÁNTÚLI GAZDASÁGI SZESZGYÁROSOK SZÜSZFINIIIIITÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA,
Nagykanizsa és Kiskanizsa között 1913. évben épült a Dunántuli (iazdasági Szeszgyárosok Szeszfinomiió Részvény társaságá-, nak gyára, melyet a Déli vasút vonalával külön iparvágány kapcsol össze.
A gyár a bzeszfinomi\'ás legkülöubö/.öbb ágaival foglalko/.ik. Proiluktumai közt szerepelnek a finomított szesz, a gyógyszerészi finom szesz, nyers szesz, denaturált szesz es kozma-olaj. A gyár óriási módon kiterjedt összeköttetésekkel rendelkezik Iret- es knlföidon. gyarakkal, ipartelepekkel és nagykereskedésekkel, melyeknek a szeszfinomiló elsörandu termel vényeire azükségük van
De nemcsak termelvénveinek kvalitása, hanem kvantitása tekintetében is a/, elsők egyike a szeazfinomitó részvénytársaság. -Mikor a gyár 1908-ban megalakult, osak 13 ezer Hl. volt az évi termelőképessége. Azóta óvek folyamán rohamosan nótt a kereslet. amely a gyár fokozatos kibóvitéaei és ujabb kazánok felállítását telte szükségessé. Most már a negyvenezer hektolitert is felülmúlja az évi termelőképesség és ennek további fokozása van tervbe véve a vállalat állal felállítandó uj és modern készülékek alkalmazasa révén.
A Magvar telepítő és parcellázó bank ráborli és Lonkai Ármin és fiai feketepusz-tai gazdasági szeszgyárai csatlakozlak a Szí szfinomitöho/.. imlyek nem csekély mórtékben járultak az üzem fejlesztéséhez. További tömeg s csatlakozás várható a közel
ép takarékpénz tár Részvénytársaság Nagykanizsán.
Teljesen befizetett alaptőke 1,300,000 korona. Tartalék tőkék 110,000 korona.
Elfogad takarékbetéteket
nettó 5° 0-os kamatra.
A kamatadót az iritézet fizeti.
Visszafizetés 10.000 koronáig bármikor azonnal, nagyobb összegeknél egy két napi előzetes bejelentés alapján történik.
Felmondási dLij nem számíttatik.
Váltó-leszámltolás, törlesztéses- és egyszerű jelzálogkölcsönök, folyószámla-és lorrjbard-hltelek a legkedvezőbb feltételek mellett engedélyeztetnek.
Az intézet szerződéses társa a
Magyar orsz. központi takarékpénztár
saját tökéi 40 millió korona,
mely összeköttetése révén a Néptakarékpénztár ügyieleinek a legnagyobb előnyöket nyújthatja.
Qsram dröílámpák
CStCSEMÖK.CrOMORBPTEGEKó GYERMEK-fi LISZT*
t^BAOOÍÓK RÍSjftE
lO Kísérleti czélokra fél dobozok á 1 Korona Cl /I tisztelt s/úlesznóHneK prcöadobo/okésröpiraiok ingyen rendelkezésre állnak a NERUOA NÁNDORNÁL féle tz főraktárban BooAPssr, iv.Kossulh Lajos ulaa7sx.
Törélceflcnek.
Képviseld is raktár Magyarorstáz ristire: Fi»ff-r is Fia. ÜHlamst VI, Halfa-utca 41.
nKCKMBEB i-l,
Z A I..A J K Z I, ö N Y
T \'"\'J i 1 y
7
í i
Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság >/•:< Nagykanizsán.
MlbiBlPlTTMTOTT É^flBKJjl
Részvénytőke: 500,000 Korona. Tartalékalap8^0,000 Korona. Elfogad betéteket könyvecskékre ésTfolyószámlára.
Kölcsönöket nyújt: egyszerü\'£és törlesztéses jelzálogi kötelezőkre és folyószámlára. Leszámítol váltókat.
I-IÜ..I 1 1.VÍIV | . JlilllT
$ 5akarél^pcr?5tárral egyesült önsegélyző jetrjel 1914. január hóban uj évtársulat -lép életbe,
hol a legjutányosabb feltételek mellett
w í \'►\'II
t korona betl befaeté; alapján 385 korona, 3 korona bet\' befeetés alspj^p 650 korona kflle;ftn Igtj toudbb engedélye3tetlk.
\' ti. fii t,
Pcötí JVIagyar Kcrcökedclmí Barih
== ALAPÍTTATOTT 1841-BEN. =
Alaptőke: 65 000.000 korona. Tartalékalapok: 107,000.000 korona.. Központ. BUDAPEŐT. BudapestiSfiókok száma: 17. Vidéki fiókok: Brassó, Eszék, Nagykanizsa, Nagyszeben, Sopron, üjpest, üjvidók.
Affiliált és commanditált intézetek: BELFÖLDIEK: Debrecen, Hajdúnánás," Kaba. Nád udvar, Temesvár, Aliskolcz, Edelény, Szendrő, Tornaija, Rozsnyó, Kolozsvár, Kassa, Nagymihály,, Királykelinec, Hernádzsadány, Lúgos, Marosvásárhely, Szászrégen, Pozsony, Nagyszombat, Llgetfalti, Szered, Szeged. KÜLFÖLDIEK: Sarajevo, lircka, Belgrád, Nlsch, Sófla, Bourgas, Gabrovo, Phlllp-popel, Kutsuk, Varna, Bucarest, Bralla, Conslanza, Glurglu, T. Magurale, Jassy, üalatz, Ploestl, Cralo\'va, Caracal, Corabia, Dragaslnl, Trgti Iiu Salonikl, Cavalla, Newyork, Wien
Betétek állománya 1913. végén 365 millió koroná-
it
MAGYKANIZSAI FlOK: Csengery-út 4. sz, alatt, saját ház.
L»e5járr)ltol Wl- «5 belföldi Dáltókat é5 kisorsolt értékpapírokat. L)e53 ®5 elad értékpapírokat, arany éj ejőst pérjjrjerrjeket, Idegen bankjegyeket.
Takarékbetéteket

r
Letét éi megőrzés végett átvesz értékeket és okmányokat. (Safe dcpoiiU).
Hitelleveleket kiállít a bei- éa kUlföld minden Jelentékenyebb piacára.
elfogad betétkönyvekre,
pénztárjegyek éllenében. - Visszafizetések
« J"G
. >i .w
folyószámlára - és - Vls
felmondás nélkül eszközöltetnek.
- Telefonszám:
, - I
Tőzsdei megbízásokat a budapesti, bécsi és a kUlföldi tőzsdékre legjutányoaabban teljesít, I
Mindennemű felvilágosítással díjmentesen szolgál. "\'. \' I
lf- nfMJPV I r^r?- Hntrlv* (ít\'.ll \' JJieUT&lf «*)f<.[J: > ■
ti.\',»-. itoqú\'i >f_
20.
8
í á L A I KÖZLÖNY
DKOEMBKR
NAGYKANIZSAI TAKARÉKPÉNZTÁR
RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. Alakult 1845. évben.
Alaptőke 1,250 000 korona.
Takarékpénztár minden családban.
„Az embert jómódúvá nem az teszi,\'amit megszerez, dejaz,|amlt7megt«karit."
Értesítés és felhívás!
Jtakarék pénztáraknak Jegyik legszebb erkölcsi hivatása, hogy a takarékonsági hajlamot a társadalom minden rétegében ápolják éa lehetőleg fokozzák.
Ezen célt azolgálja az általunk az 1906. évi december ha vábau intézetünknél bevezetett és igy városunkban ia meg-honoaitott
házi takarékpersely rendszer is,
amely a külföldön nagy elterjedtségnek örvend én üdvösnek TÜtonjuIt ✓
Már caekély négy korona elsó betéttel mind nki meg kapja a díszes, feltörhetetlen 0 0 Bums-féle acélpénztárát egy betéti könyv kapósán.
A takarékpersely kulcsát a takarékpénztár őrzi és a persely csakia ott, a takarékpénztár erre nn-gbizoit tisztviselAje által bontható fel a fél vagy küldönc jelentóiébeu, ki a perselyben levő öaazeget maga ia megazámlálbatia.
A perselybetét legkisebb összege 2 korona, öletve a persely tartalma c»ak akkor vezettetik be a betéti kfriyvhe, ha at legalább is 2 koronára szaporodott fel.
A takarékperselyek a takarékpénztár tulajdonai maradnak, aaokat a takarékpénztár ingyen bocsátja rendelkezésére a betevőnek a megtakarított összegek egybegyü|tése céljából, ezért külön dijat nem számit.
Ha azonban 8 hóuapon át a perselybe iueK<akaritá* nem történnék, vapy megtakarított összeg betétként nem helyeztetuék el, vagy ha a betevő fél a takarékoskodás i ezen módját tovább gyakorolni aem kívánná, a persely a takarékpénztár egyszeri föl -azólitáaára haladéktalanul sértetlen állapotban visszaszolgáltatandó.
Épugy visszaszolgáltatandó a peraely, ha az utolsó 6 korona betét visszavételik.
El leneseiben jogábau áll az intézetnek a persely beszerzés\' értékét a betétből levonásba venni.
A betétekre vonatkozólag az alapszabályoknak a betétkönyvben foglalt szakaszai mérvadók.
Kzeu rendszer előnye főkép abbau áll, hogy minden család bármely tagja naponként félre teheti éa mindjárt otthon a szó szoros értelmében takarékpénztárba rakhatja a nap bármely órájábau, bármely címen megtakarítóit fillérjeit, melyek különben tán elkallódnának, mig igy apránként a háttartásban alig észrevehető kis részletekben ósszebalmozlatván, idővel tőkévé nőnek, mely boldogulásuknak vetheti meg alapját, vagy a mely - a megpróbáltatások napjaiban — jó segítségük, támaszuk lehet
Éi gondoltuk meg csak, milyen takarékosságra szoktató e* nevelő hatása lesz egy ilyeu kis házi takarékpénztárnak minden oahdban egy ..gyermekre nézve.
Közvetlen szemlélet és tapasztalat győzi meg őket a takarékosság erényének üdrös és baszuoa voltáról. És mert a jó példa hat, takarékos szülőknek takarékosak lesznek gyermekeik is.
Azért egy család se mulassza el a takarékpeiselytmegszerezni.
Tisztelettel kér|ük. hogy a persely átvétele végett nagy-korú egyén (kiskorú helyett: szülő, gyám vagy gondnok) jelent-kozzék, ki a persely révén összegyűjtött takarékbetétek felett rendelkezni kíván.
Kós\'bb a perselyek a család bármely, akár kiskorú tagja, megbízottja, vagy alkalmazottja által is beküldhetők.
Nagykanizsa, 1912. december havában.
A Nagykanizsai Takarékpénztár Részvény-Társaság.
Hirdessen a „Zalai Közlönyében.
Egyenruhák V TV | Ki *n Pompás polgári ruhák
tisztek, katonai hivatalnokok, ot.kénte- JL JL JLl AJ JEi III 11 l-K-üvatosr.bh angol szövetekből, kitűnő
sek, vasúti ős postatisztek, lüzoltők, . ^ , szabászok által a legnagyszerűbben elké-
erdésztisztek. pénzügyőrök és minden- * MÓR ÉS TÁRSA » jelenlegi nehéz pénzviszonyok-
rendO egyenruhát viselő testületek részére «•■ á. ki,. „dv.rt niuiu \' hoí arányítva olosó árak mellett, Korba
a legjobb és legelegánsabb kiállilisban. Budapest, IV. ker., Váoci-utoa 35 díszmagyar ruhák, legSSabb libériák.
A magas kormánytól több ezer katonai fegyvert vettünk át. ennélfogva ezen kitUnó fegyvereket rendklvUl előnyös árban szállítjuk és pedig:
Kronatsr.hfik fftCTWftrfik- 1 (l""lb leli\'M° i° Krop.tscbek c»(mdilr»é|rp fegivi.r 10 Ki 1 drb. «z,.bb f»ayv»r 35 K, I drh. id»áli»
-"f" 105Jvoi nép f^yver 3o K, t drh. Kr„p«tMh»k «z„ronv 1 K, 1 drh fogy v»r»zi| 1 K, I drb ft>g«v»r»zii »zé.
• gotyóra >i>n.m iolth.i«k, . i.gjobb l.métlc, .idlu- l*»ehb é» iobb a K, I drb. derékszíj táskával 3 K 1 drb. tölténytáska 3 tt. 1 drb. élestöltény 10 P. " \'«nw.k. 1 drh. vnktölteuy in f, | drb. miv.rhuzó nyéllel JO, 1 drb. törlővas f»gy»8rti»ztitáshuz SO ftllér. _
. , \' 1 1
DICKMBBB U.
ZALAI KÖZLÖNY
9
Jt MAGYAR HANGSZERIPAR ÚTTÖRŐJE.

A . modern" jeliére ma osak azok az ip,rosok tarthatnák jogosan (fényt, akik „ teolinika minden .vívmányai szolgálatukig állítjuk ipari termékeik alóálliiásáUfl?..
ezenkívül szakavatott hozzáértéssel gondolkodnak ipari termékeik kereskedelmi elhelyezéséről. Üaak arról az iparosról, akiben «z Í|»" képzettségen kívül » kereskedői indás és szellem is megvan, állil-haljak. liogy modern iparos.
A modern iparosok egy valóságos iskolaalapítóját mutáljuk b" Wagner A. Károly személyében.
Nemcsak elsőrendű, kiváló iparos deki-lánó, rálermeit kereskedő is. Iparos a szónak legnemesebb értelmében. — mert alupos ismerője a szukmájának, a legtöbb bungszert kezeli és jatsza; éve-sen keresztül karmester volt és számos saját találmányú hangszere van. Sikerének titka fóleg abban rejlik, hogy amily nagykalíborü iparos, tipp oly zseniális kereskedő is egyben, inert érti a módját, miként kell i httngszerkészilmé-nyeket ügyes™, a modern reklám meg. annyi eleven, ötletes es sziporkázó eszközeivel forgalomba lioztií; de ez soha ss történik nála az ízlés rovására. lís nagy zsenialitása mellett az is bizonyít, hogy még a leghálátlanabb, lég-ketésbbé felkapott és ösmert hangszeroik-keket is képes népszerűvé tenni es a nagy közönség állal megkedveltetni. Kétségkívül megállapítható az a tény, hogy mintegy tízéves fennállása alatt közönségünkben hatalmas méretekben fejlódölt a zene és bugszerek iránti szerelet, ami szintén Wigner A. Károlynak érdeméül tudható be, mert bizonyítható immár, hogy ez a mindig szorgalmas, tevékeny iparos és kereskedő, ezerszámra hódított meg olyun egyéneket a zene iránt, akik eddig nem bírtak érzékkel é fogékonysága iránta.
Jól eső érzéssel kell tehát regisztráltunk a l.irt, midón ezt a vérQnkbeli egyént kereskedői képességéért,\'tudásáért. lankadatlan muukásságáért, hangszereinek kl-
WtóNEB A. KÁROLY
valóságáért érte el a kolföld fejlett, magas igényinek elismerése.
A tavalyi lotyloni, párisi, milunói és gunuaj nemzetkMI kiállitásokat diadalmasán
jária be Wágner A. Károly, „iiangszer király-eég tulajdonosa s mindenütt a legnagyobb elismerést vitta ki a magyar háng-Bzeripar és kereskedelem részére ; elhozván egyúttal mindenhonnan az ót méltán megillető aranyérmet, érdemkeresztet és díszoklevelei. Tehát nemcsak az ország megannyi részeiben lelt népszerű, kedvelt Wágner A. Károly, neinosak a vidékre szállítja nap-nap után tömegesen és ogyre fokozottabb inertekben a hangszereket, erós exportja van külföldre és az ó cikkeinek, immár ösmerik és méltányolják az ország határain kívül is. Ezzel eddig egy hangszer-iparos és kereskedő se dicsekedhetik s ezért büszkeséggel töltheli el a magyar iparos és kereskeiői kart az a tudat, hogy Wágner A. Károly, a hozzájuk tartozó, tudásban gazdag, szakma szeretetben lelkes magyar hangszeres/ elhozta a külföld legszebb elismerését, mely a magyar hangszer ipart és kereskedelmet személye révén méltán megilleti. Wágner A. Károly mindig szeretettel gondol az ó óriási számú, nagy közönségére, havonta kibocsát egy terjedelmes hangszer értesítőt, mely bű útmutatója. tanácsadója a vásárló közönségnek. Ha átlapozgatjuk ezeket a hangBzerértesi-lóket. azonnal tisztába leszűrik azzal, hogy egy minden tekintetben eredeti gondolkodású, nagy szaktudásu és valóban rátermett iparos-kereskedővel állunk szemközt E hangszerértesítók oly segédeszközök a hangszeripar és kereskedelem terén, mint a Daetkkor nagyobb utazásainknál.
H\\gszerértesilóit és nagy képes főárjegyzékét bárkinek készséggel megküldi Wágner a „Hangszer Király-oég Budapest. VIII., József-körűt 15. sz.
Személyes látogatás sok esetén jól vigyázzanak a pontos oimre én a házszámra.
eddig még nem létezett nagy választékban Ízlésesen kiállítva; jutányos áron kaphatók
Ifj. Wajdits József
Könyvkereskedésében és Könyvnyomdájában. ——■ Vidéki megrendelések gyorsaii"-eszközöltetnek.
w
A legjobb áa a legtartósabb drélarálas lámpa Húzott drttatállal 7S•/• árainmaotakaritia
10
7, A L A I KÖZLÖNY
NAGYKANIZSAI BANKEGYESÍÍLET
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
Blfocfad takarékbetéteket könyvecskékre és folyó szamlára. VíSZ és elad mindennemti bel- és külföldi értékpapírokat és ércpénzeket. Bevált kisorsolt sorsjegyeket és szelvényeket. Beszerez uj szelvényeket szelvény-utalványok ellen, előleget nyújt értékpapírokra
Leszámítol és bevételez bel- és külföldre szóló váltókat és utalványokat.
Azonkívül lebonyolít minden a bank szakmába vágó üzletet és kívánatra készségesen szolgál legmesszebb- m menő felvilágosításokkal.
^Zalamegyeí Gazdasági Caharchpcnztár^ Rcezvcnytáröaöág JNagyfcanízeán.
^^^^ Jlaktilt január 1-ér). ^^^^^
V
és tartalékok rr)ásfél rí)illió korona.
Elfogad betéteket takarékpénztári könyvecskére és folyószámlára-Váltókat leszámítol.
Jelzálogkölcsönöket nyújt földbirtokokra és bérházakra. Előleget ad értékpapírokra.
Folyószámlái hitelt nyújt kozizálogra, jelzálogra vagy másbiztositókra. Birtokot szerez és elad telepi;pit<;s vagy feldarabolás céljából.
Letéteket őrzés véglett elfogad.
nEOKMUKR 34.
7, A A 1 X 7. I, (í N Y
11
T
•0 rr
K1RALYS0RF0ZDE
RÉSZTÉMYTÁRSASÁG IISTKAVIZSÁH.
Alaptőke 1500 000 korona. -- Tartalékok 660 000 korona.
A vállalat üzemét tetemesen kibővítette, a legmodernebb gépekkel és hyglenlkus berendezésekkel szerelte fel, a sörgyártás terén elért legújabb vívmányok mind tekintetbe vétettek a gyár uj berendezésénél, ugy, hogy a gyár a legkiválóbb minőségű söröket gyártja.
Gyors és pontos kiszolgálással állandóan érett, tartós és magas foktartalmu zamatos söreivel itc. vendéglős uraknak és fogyasztó közönségnek készséggel áll rendelkezésére.
i _ .
Termékek:
Király márcíuaí, duplamárctusí 9Őr, továbbá a hírneves közkedveltségnek örvendő Nagykanizsai Szent István sör, valamint
Betegeknek, lábbadozóhnak mint tápgyógyítalt ajánlja
Dupla-Maláta Tápsör-ét.
Termel továbbá legjobb minőségű f/ÍELAZÉZ bécsi, pilseni és
----------— müncheni módszer szerint: £ .\'.:
azonkivül hizlalási célokra JVIHL^rHCSIRÉC és SÓRCÓRKÓLYt.
rölerakat: Sopronban, Szeder-utca 4 sz.

±

ETERNIT-MÜVEK
(« kSlkmcrl fiJd«!otticiflUp*6 um»
Hög* bizonyos legyen íz ember. hogy csjliugy.in b valódi Aipirint kapjí, mindig A pirin l\'ableiu lormíbad keli hogy kérje, tak atdeii aonu»>:iJ{jujL I üvege*\' :0:4#»mmoit«bleltártl K.PMil;iurl4Hk Mimkn egye. tablellánnjla vfi " Aipirm szí. I .abeuUbrlken vorti. Frl«4r. Bsyer ft Cu. yjfSjj
•Ifct.tfd unt LcvrihaMn óflRfl
^ £ rtilhíim *•> llbda. \'.JY7
Bud»p«"t VI. k»r,, Aiidriimy ut 33 RS. T.lsfoo: ">-«■ »»-•»
- Hatschek Uyos-
mmtfcn imsRO*iujFAiu
Központi iroda
ITI\'BHIT-PALA
jelenkor legjobb tatöfadö anyaga

ÍM&S^ííüj-Í*^*^ \' fisai B^t^\'^i
DKCtMiBEB a-t
2 A félszázad óta fennálló
Újlaki Tégla és Mészégető Rt
-----~-J—^ A IpjrkltOiifibb minőségű i
asbest palája
•^\'xéöfcVÜ
Kotollinok dus választékban
jutányos árban kapható .
Ifi. Wadits Józsefnél.
k legjobb*?.\'

Tessék cégünkre Ügyelni /
minden hasonló anyagot luU/.arnyal! Tü/.ilió. j
— fftgyillló totszi-tós én ulosó! Anyagot izállitunk t Fedést vállalunk 1
= Kérjen árajánlatot! = : Raktár és képviselet: ~
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13. Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskékre és folyószámlára, Gabonanemüéket, takarmányféléket a
legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
Nyomatod a laptnlajdono* Ifi. Wajdlts .Iiiíusf ltönyvnyomdi|iban NagykaníMiin
Nagykanizsa, 1913. december 31
Szerda
ZALAI KÖZLÖNY
■i|jilulk hétion ii ciOtirttktn. I . \' i
„i *r.k: «,.,. ,0 „.,.„., ,.,.„„ s ,.,.„. : i-w-.,*: Sz.rk.ut..i, •• kl.dtlil.itil D.tk-lir I
2 60 mi. E,,.. 4r. ,0 nu. K-VROLY GYULA \' KKMf\'iNY LA8ZL0 r.l.lon 182. - dl|.,.b., ,,.,im.
Bucsu az öreg esztendőtől. kezés nelkül d lud,uk •"kantafii. Nem
Soha búcsúzkodás könnyebb szívvel nem történt, mint ez a mostani. A babonás 13. szám valóban megfelelt a hozzá fűzött rettegésnek. Siralmasabb, nehezebb esztendőt tálén csak az elnyomatás első esztendejében szenvedett a magyar. Nemcsak arról a tizenhárom vármegye lakosságáról van szó, akiket \'árvíz, égiháború mindenükből kifosztott és most Ínséges napokat látnak, a közirgalom keserű kenyerét eszik, — nem csak ezekről a százezrekre menő családokról van szó, nera csak a szintén ezrekre menő munkanélküliekről, akiknek karácsony éjszakáján talán elég meleg hajlékuk sem voli, hanem szó van a kenyérkereső Magyarország minden tagjáról, akit ez az 1913. esztendő oly súlyos gondok elé állított.
És nem is hisszük s nem is merjük megjósolni, hogy azokat a romokat, amelyeket az 1913. esztendő itl hagy, — t jövő esztendőben, minden szomorú emlé
hisszük, hogy az idők nehéz jarasa egy. szerre megszűnjön, hiszen olyan nagy gazdasági sebeket ejtett egész Európán a kelet villongása és háborúja, — hogy az európai világháború réme ellen állított szu-ronyerdő milliárdos terheit sínyli a kózke-reso polgárság minden rétege. Nem csak itthon, nem csak Európában, hanem az egész a világon gazdasági pangás és ennek nyomában szükség és nyomorúság van. Az Amerikából érkező hajók Európa miniden kikötő városába hozzák a megcsalódott ^vándorlókat: Amerikában sincs munka, az osztrák-magyar konzulátus épen most :adja tudtul, hogy annyira megostromolták a haza utazásra szükséges hajójegyekért, - hogy lubbe senkinek sem szolgálhat. Ennek ellenére, ezrével jönnek haza a magyarok, jelezve, hogy az IUI3-ik esztendő Amerikába is meghozta a maga gazdasagi válságát és nem egyedül a magyarok bal-i csillaga ragyog az égen.
Az öreg esztendő! mennyi gondol, ag-
godalmat és bánalot okoztál nekünk, mily örvendve bucsuzunk tőled és várjuk jobb \' reményekkel az ujat.
Mi lenne az ember remény nélkül I kiált fel az egyik munkájában Eötvös József s valóban bizonytalan jövőnek legjobb utravalója a remény, mely annál szebb virágot hajt, minél ifjabb annak kebele, kiben a reménység duzzad. És ha elnézem az ágynak esett, reménytelen beteget, akinek bágyadt szeméből mégis a reménység sugara tör elő, — végtelen hálával vagyok u gondviselés Iránt, hogy az embernek a j nehéz élctküzdclemben, a reménység vezércsillagát adta.
Nagy okunk van kívánni, hogy az öreg esztendő súlyos gondja elmúljon rólunk. Hány embert viselt meg ez az öreg esztendő olyan zordul, hogy talán tatpia sem állhál, ha egzisztenciájának ekkora megpróbáltatása várna rá a jövőben. De lehetetlen, hogy ez a gazdasági, ipari és kereskedelmi válság a maga egész hidegségével átmenjen a közeledő uj esztendőre,
Éjszaka.
Irta Alwft HuJul
Lomhán és szeunyesen hömpölyög a folyam A lemenő nap utolsó „ugarai játszanak a vizt-n
Délután vidám élet uralkodott (lőihajók álltak útra késien és uók én gyermekek i[*trkodtak a linóra, hogy ininél jobb helyet biztosítsanak maguknak.
Aztán megszűnt a tarka nyüzsgés Alkonyodon, férfiak szakadatlan áradata özönlött a hídon; a műhelyekből jöttek és fáradtan mentek haza.
Beköszöntött az éjszaka. A közlekedés megszűnt A kapukat becsukták.
Időközönként gőzhajók jöttek letnln a folyamon a kirándulókat hozták vissza. A zene most csak nagyon ritkán hallatszott. A délutáni örömujijongások hangzottak már föl Helyreállolt a hétköznapi élet egyhangúsága A hidon egy kendőbe .teljesen beburkolózott asszony mozog. A jobb karja alatt egy doboz és a balkezében egy esapószéket visz. A hid mögött, ahol a hajók kikötnek, lelllt a kerítés mellé. Reszkető ujakkal kotorta elő portékáját. - Viasz-\' gyulát] Viaaigyufát! — kiálltotla |mindenkinck, aki
előtte elment. Mindig azon a hangon. Az ember már pontosan tudta a dicséretet, llövid, csengő és siralmas Mintha egy egész emberélet sorsa sírna helőb-.
Kgé*z teste takarókba és kendőbe volt burkolva. A sötétben alig leheteti kivenni alakjának körvonalait. De az arcát sok barázda szántotta végig. K* a fejkendő alól két fénytelen szem tekintett elő.
langyos nyári éjszakán, amikor az ember a napi hőség után a frissítő éjjeli levegőt szívja be, de ha fagy is, amikor az ember jól felöltözve, siető lépésekkel iparkodik védelmet nyujtti hajléka felé. vagy havazik, amikor a lámpafénynél a hópelyhek vidám játékát látjuk: mindig hallja az ember évről-évre egy és ugyanazon a helyen, ugyanazt a kiállást: - Viaszgyufát ! Viaszgyufát!
11a hazafelé megyek, majdnem mindig*ezen a hidon visz az utam. De mindig megijedek, amikor ezt a kiáltást hallom olyan éles, olyan esdeklő. szivem mindig összelaesarodik. Az áruja nem tartozott az én szükségleteim kézé. De egyik este, mivelhogy a pénzes levélhordó utalványt fizetett ki, mégis vettem. A garast a kezébe vette és ráköpött : „A mai foglaló".
Tulajdonképpen tovább akartam menni A szavai azonlian maradásra késztettek.
— Ugy . . . ? Hál anyámasszony, én még sobas\' .■ni láttam, liogy eladott volna valamit.
— (,*ak ezután szokott kezdődni, áruikor Ön már elment. l\'gy tizenkét óra tájban Akkor adok el legtöbbet.
~ Hát ón a maga órája vagyok ?
Igen I Ihatja fiatal ember, ha az ember igy Ol és rá is dr . . . sok mindent megfigyel, amit azelőtt nem látott. Ön meghatározott napokon ugyanabban az órában jön. És ha közeleg az az idő, hát már várok rája. Azután mindenkiről megalkotja az ember unjál véleményét. Ön nem ugy néz ki, mintha az első emeleten laknék éa rillaiuosvilágitása volna. Ön tehát világítás nélkül\' is megtalálja a lépcsőt.
Néhány ember ment el előtMnk.
— Viaszgyufát! Viaszgyufát! — kiáltotta. Én félre álltam, hogy ne sötétítsem be a boltját. Az utcai lámpa csak halovány fényt vetett ide.
— Igen firtal ember, — kezdte újból remegó hangon és .szaludon maradt kozóvel hátra simította a haját, amelyet a szól az arcába sodort, amikor önt
Képviselet és raktár Magyarország részére: Finger is Fia, Budapest VI., Haj ós-utca 41.
7, A I, A 1 KÖZLÖNY
DBOKMBRR uj.
hiszen a reménységnek hajnali sugára mintha bevilágítaná az öreg esztendő utolsó sötét éjszakáit, mintha derengene egy szebb, egy jobb jövő felé.
Jóval boldogabb uj esztendő! Enyhítsed gondjainkat, valósítsd reményeinket, valósítsd vágyainkat. Ami viszályos magyar nemzetünknek hozzál békét. Hogy jobban szeressük a hazát, semmint gyűlölni tudjuk egymást, mert nem egy politikai hiten vagyunk. Hozzál békét az egész emberiségnek, mert hiszen a mult esztendő szomorú tapasztalása szerint minden háborút meg-, sinylenek nemcsak a hadakozó felek, hanem azok is, akik tétlenül nézik a véres párviadalt. Hozzál békét az egyeseknek. Hozzál több szeretet a szivekbe, mely az emberekből távozóban van.
A reménykedő szivével nézzünk a közeledő uj esztendő felé, remélve, hogy minden esetre jobb lesz, mint amelyiknek nyomába lép. Bőtermő esztendő kellene nekünk és ennek nyomába nagy gazdasági, ipari cs kereskedelmi fellendülés, hogy az erővesztett emberek talpra álljanak, hogy a munkanélküliség nyomasztó gondja és ínsége megszűnjön. És bár az uj esztendő ne látogatna meg csapásokkal, közszerencsétlenségekkel, melyekben oly kérlelhetetlen volt elődje, a most letűnő öreg esztendő.
Folyómedrek vize folyna le csendesen, vész nélkül, terhes fellegek vonulnának cl kárt nem okozva, hanem megtermékenyítve áldásos esővel az ősi magyar földet, amelyet a bizonytalan időjárás miatt, egyre kedvetlenebbül szánt a magyar, foszladozó reményvesztetten vájjon veritékes munkáját förgeteg és égiháború nem teszi-e tőnkre í Óh I add vissza uj esztendő régi reményünket ós adj veritékes mánkánkra sikert és áldást.
Isten, kinek kezében vagyunk valn- teti; aki ugy kalificátió, mint egyéni integ-mennyien, bölcs akaratától függ minden,, ritása révén legméltóbb arra, hogy a diszes hogy mi teljesedik az uj évre ébredező\' positiót elnyerhesse.
reményünkből? Azért gyarlóságunk tuda- Ami pedig a főjegyzői állást illeti, tában hozzá emeljük fel tekintetünket cs italán szintén nem leszünk indiserétek, ha tőle kérjük nemzetünknek és mindannyi-jegy nyilt titokkal állunk a n)tgy közönség unknak az uj, a jobb, a boldogabb esz- elé s városunk egyik érdemes szülöttét, tendöl \' —ki jogi tanulmányait állandóan kitünte-
Olvasóinknak pedig kívánjuk, hogy léssel végezte, — megnevezzük, mint leg-reményi keltve vegyen bucsut az öreg esz- komolyabb jelöltet a szóban forgó állásra tendőtől, várva jobbal! Ur. Krátky István személyében.
Bár ellenfelei ifjú korát több ízben már is szóba hozták; de tudása, bő Ismeret köre s a helyi érdekek gyermekkora óta szerzett tapasztalatai révén sokkal inkább érdemessé teszik őt e positióra, mint bármely nagyhangú, agyondicséit vidékről idecsöppent s némely klikkek által óriásokká lelfüjt törpe minoritásokat. Ugyancsak e nevezetes közgyülcsk ere-lesz megejtve a kérdéses detektív
Bóldog Uj Esztendőt Olvasóinknak!
Városi ügyész és
főjegyző választás.
széről mann
egyetlen komoly jelölt képen Pollei János rendőrségi ulkalmazott von
Az alispáni hivatni átiratban megke-, reslc városunk polgármesterét, melyben a városi ügyész és főjegyzői aliások betöltése t^en céljából összehívandó képviselő-testületi gyűlés halárnapjául 1914. jnnuár 24 ét jelöli meg.
Bár az efféle számottevő magasabb positiók betöltése mindig nagyobb hullá-mokat szokott verni a képviselő-testület higgadt lelki medrében, ez esetben nagy
megnyugvással nézhetünk - választás elé, -
amennyiben tudomásunk szerint mindkét! át uiév napján azokáaoa lakmarozás, mulatná., állásra a komolv jelöltek személyére nézve1 lO««"lK"i" » » rokonoknak éa bm.ró.öknek ..Iá
1 " * . : t .. .1 . 1 - .A 4,.ln ea.aMá a* a.tAw ftonaH.,
a városi képviselő-testület körében a megállapodás többé kevesbbé mar is megtörtént.
Amikor Dr. Bentzik Ferenc puritán jellemű a város érdekeit 30 év óta hiven védő ügyészünktől a képviselő-testület bucsut vesz, szebb clenodiumot, méltóbb emléket nem adhat s nem állíthat érdemei elismeréséül, mintha örökébe az ő mindenben altér ego fiát Dr. Bentzik Józsefet ül-
Itt elmenni látom, magam előtt azt gonoolom, hogy mozi Ó is ilyen lehet. A fiam tudniillik.
Kía szünetet tartott és én tudtam nyomban válaszolni, Azután tovább beszélt vékony hangján.
— Tizenkilenc éve, hogy meghalt a férjein. Nagyon jól éltünk együtt. Nagyon jól. A fiu ép tizenkét éves volt. Tengődtünk valahogyan Én inosni jártam. Keserves dolog volt naphosszat a mosótekuó elótt állni. De muszáj volt. Mit csináljunk? Néha adlak valamit a fiam számára is. Emii valót és ruhát. De olyan emberekhez kerültem, akikre ráféri volna, hogy én vigyek nekik valamit.
lemét árulnia kellett. A szemei élénkebbek lettek éa pontosan megfigyelte, hogy az emberek odajönnek-e vagy egyéli jeléi adják annak, hogy venni akarnak. Akadl néhány pillanata, amikor megfigyelhettem. Nem is lehel olyan öreg, mint amilyennek egyébként látszik. (Dc az a sok ránc. az arcán igen megtéveszti az embert. Meglehetősen tiszta volt éa fénytelen szemmel pontosan megfigyelte a járókelőket. Bizonyára szívósan ragaszkodik az élethez.
Tuvább beszélt, mert nem jött senki, akit vásárlásra kellet volna felszólítania ;
— Igy ment egy darabig. A fiam kikerült az iskolából éa szintén keresett valamit. De nagy kedvo
volt a katonasághoz. Katona lelt. De már sz első leveléből azl láttam, mintha másmilyennek képzelte volna a kalona életét. Kgy későbbi levelében a bánásmód
Újévi szokások.
jámlékozáa pogány eredetű, miilt a* újév ünnep-, vagyis az év első uapjáiiak megüniu<plóa« is A rómaiak Jánusuak, a keidet éa vég, illóbb pedig t hajózás és kikötő istenének ünnepét ülték e napún Rómában ez üiinep«m óiiási mulatóién, fitMOlé*, illuminálás, sót mindennemű tivornyázás ós kicsapongás volt divatban, a pápák pedig, hogy tüntessenek a pogány szokás ellen, inkább böjtöt iend«ltek » kere*ztéuy híveknek.
Utóbb állán, mikor a keresztények is inenOii-uepelték már az újévei, miután átvették a kQlónböift mulatozásokat.
mást Ha jobban bírnám a wtontjaimat, akkor már átmenteir. volna.
Egy fiatal ember jött ók vásárolt. Az árniitónA
miatt panaszkodott. Azt irta, hogy az altiszt nagyon (a garast ismét e kezébe íogta, lehajtotta a fejét, de
hamar visszahúzta megint.
Azután elővette zsebkendőjét éa a garast gondosan odakötötte az enyémhez.
— Maga nevet — mondta, anélkül, hogy rám nézett volna, do néha olyan fickók jönnek, hogy u ember f$|. Kabátját gondosan a keblére húzta és a kendót, mely lecsúszott, a vállára húzta.
— Nekem sem a legjobban ment a sorom. Amig mosni tudtam jó volt De az már nem ment. Akkor elmentem Engel építőmesterbe* épületi takarító-
megtoldta az idejét. Nem tudtam gondolni, hogy olyan rossz legyen a helyzete. Sok mindent a valónál rosszabbnak lát az ember azért* mert előzően másmilyennek gondolta. Így hát irtani, hogy c«ak legyen türelemmel. Csak no sajnálja a fáradságot Jóra intettem. A levelemnek nagyon örült. Vigasztalás volt neki.
A kezével megtörülte a szemét. — Lássa azután mégegysier irt. Egész röviden ós értelmetlenül. Itt van minden lefele. És akkor igen rossz sora lehe
tett. Nem tudtam azonnal Imi. Ami körünkben nem nőnek. Ott nyúztam és gyötörtem magamat csak iga-ugy tanulták az írást Igen . . . igen ... Pár nap ^ Es mennyit kerestem ! Két márkát naponta, múlva jött egy rendőr és érdeklődött felöle. Elment Többet nem tudtam meg De én azt mondtam magamnak, hogy még ól. Emiatt nem aggódom.
többet nem hallott róla? kérdeztem.
Vidám társaság közeledett. Sok oktalan be*iéd után végre az urak mindegyike vett egy skatuljií Körülbelül egy óra volt. Jött a lámpakezelő é» eloltotta előttünk a lámpát. Felírtam a cimót ós lia»-mentem. Nem volt hideg, de mikor ágyba feküdtem
De mégis. l\'ár hónap múlva levelet kaptam ugy éreztem, mintha fázuók. NéhAny hót múlva mar az idegen légióból. Itt sem nagyon tetszett neki, de, nem találtam a nőt a ttokott helyen. Másnap » kitöltötte az idejét. Must Páriában nős ós boltja van. lakására mentem és megtudtam a szomszédoktól, hogj Gyakran irunk egymásnak és 6 küld is mindig egyet, nála volt a fia é« magával vitte.
OROKMBRR 81.
ZALAI KÖZLÖNY
A kereszt eojaég elií sziaailaibau t. i. egjállt-Kn nem ismerték ai uióvi Oiiuepnl ■ csak Kriiztus „ölelésének nyolcadik napiétól ragjis körülmetélteti,éréi emlékeztek meg O.sk a hetedik szézadtian mutatkoztak az újév megünneplésének első nyomni g miül bevett rendes egyházi nuuepet, csakis a tizennegyedik században laiáljuk említeni.
Az újévi babonák jórészének gyakorlása az óv utolsó napiáuak : Szilveszter napjának éjszakádra esik, mivel általános szokás ekkor ébren megvárui az ujesitendó beköszöntését. évfordulót jelentő tizenkettedik órát.
Kgjik leg\'erjedtebb babona ekkor az étjeli ólomöntés, amit többnyire a leányok végeznek. Olvasztott ólmot csöpögtetnek valamely edényben levő hideg liibe s a folyó ólom, kihQlve, mindenféle alakot fett fel. Abból következtetnek aztán, hogy kinek, minő alakot mutat az általa csöpögtetett ólom. Ha a kihQlt ólomdarab kmszthet hasonlít, az halált jelent, ha koszorúhoz, az meny asszonyságot, férihez-nmrii.it; ha az ólom einberdarabot se|tet, az ín azt jelenti, hogy az illető az újévben férjhez megy.
Az ólom mindenféle szerszámalakot is fel szokott venni, amiből aztán megjósolják, hogy milyen foglalkozású lesz a jövendőbeli Kz sok mulatságra ad alkalmat. A bölcső forma azt jtelenli, hogy az illetőm-k gyermeke lest a következő évbeu s mivel sokszor nemcsak hajadonok, hanem menyecskék ós özvegy-iMiouyok is részt vesznek az óloioöntéHbeu e réven it »ok mulatság és tréfálkozás támad.
Nagyobb társaságokban, kivált városi korcsmák? bau és kávéházakban szokás a besötétített szobában é|télkor viaitó malacot elereszteni. Akihez aztán malac fut és aki meg bírja fogúi, az szerencsés ember lest abban az eszteudőben s köteles természete-»tu a társaságnak áldomást fizetni.
Hajadonok Stilveszter é|szakájáu fésül és tükröt iMtuek a fejük alá, hogy meglás>ák álmukban jövendőbelijüket. Az is szokás, hogy éjiélkor sötétben kimeuuek a fáhkainrába s fölnyalábolnak egy csomó\' vágoti fát. Ha pár a fadarabok száma, biztosan férjhez megy abban az évben, ha páratlan még várhatja a ttereucséjél. De jaj. ha liteuhárom darabot talál felvenui, at szerenoaétleuseget vagy halált lelent ueki
Klsőrangu u|évi babona, — amint tudjuk. — hogy újév napján sült malacnak, vagy legalább is diuoóhuauak kell leuoi at asxtalon a csirkének sem intéséire sem. Mert a malac előre tur, * c*irk« elUnbeu hátra kapar. A malac-evés uiévkor majdnem oly általános szokás uáluuk, iniut spanyoloknál kaiá uooykor a pulyka evés. A legutolsó spanyol koldus it szerencsétlennek érti magát, ha karácsonykor nem ehetik pulykát s ha egész évbeu uem evett is hust, karácsonykor ineg kell lennie pulykájáuak.
Mostanában, mikor városunkban — kivált újévkor — roppant drága a malac, *ok lielyeu nyúllal ia helyettesítik, mert az is elóre szokott futni. Istue rétes, hogy az u|évi ajándékok közt is nagy szerepei játstik a játék-üzleti,.li vagy cukrászdái szereucse malac s hogy az újévi képeslovelezőlapoknak it lóképpen ez a díszük és tréfájuk
Nagyon fontos, — persze csak a babouás em bereknek — hogy kivel találkozik az ember először újév napján. Kéményseprővel talslkomi legjobb fiatal férfival találkozni, az is szeruncse. Vénasz-wounyal találkozni először kész veszedelem, bakterral Ulálkozui pedig egyenesen szerencsétlenség éa.halált, Tt#J legalább is súlyos beteséget jelent.
Általában, amit az emb<r újév napiáa csinál, »»gy ami ajóv napján éri, az előjel az egész észten dóra. vagyis az az egész évbeu ismétlődni log. k közhiedelem szerint tízéit mulatnak at emberek uiév napján ; ezért uajij b*j, ha -ablaki n napon be • vajty valami kár éri; azért nem stubad e napon , luíiálkodui, Vagy a házastársnak civódni, mert külön-1 szerencsétlen óa boldogtalan lesz egész eszten-dejűk.
HÍREK.
A kereskedők tömörülése.
— OrvandetM mozgalmak. —
Sabján Gyula dr. polgármestert annak idején Q.lvözló küldöttségek táborában ott láttuk a kereskedők Társulata és az Omke küldöttségét. Sabján dr. kijelentette a küldöttségnek. hogy tudatában van annak a fontosságnak, a mely kereskedelemhez fűződik Nagykanizsa város gazdasági életiben, hisz e város mindig kereskedelmének köszönheti jóhirót, ez telte nevét ismertebbé a többi, Nagykanizsával egyforma nagyságú városok közt.
Ez a közelmúltban történt dolog jutott eszünkbe midőn a kereskődók tömörüléséről akarunk pár szóval megemlékezni Ma is élénk kereskedelmet él e város, ma is vannak oégeink, kiknek működési tere nemosak a Dunántul, hanetu az ország, halárain is tul szárnyal, de az a kereskedelmi hírnév, mely a városhoz fűződött, sajnos ninos meg többé.
A szomszéd dunántuli városok közül nem egy fejlődött a mi rovásunkra, elvitték orrunk elől a legfontosabb közintézményeket körülhálózták magukat vicinális vonalakkal, szóval fejlődni akartak és fejlődtek. Nálunk is élt a lelkekben a fejlődés óhaja, osak hiányzott a lett, mely ezeket megvalósította volna.
Örvendetes jelnek tartjuk, hogy ez a lélhargia lassan elmúlik. Ne bolygassuk az okokat, örvendjünk ennek a ténynek. Megindult a közügyek iránti érdeklődés és kedvező jelnek tartjuk, hogy az élénkülő érdeklődés különösen a kereskedők táborában mutatkozik erősen.
A kereskedői érdeket képviselő két testület eletében, de különösen az Cinkénél derekas munka folyik. Minden, ami összefüggésben van a város, vagy a környék kereskedelmi életével szőnyegre kerül az egyesületben.
Ez a meginduló munka természetesen osak fokozódni fog. ha a város minden oége benne lesz e kererkednlmi érdekképviseletekben. Őszintén örvendünk, hogy cégeink napról-napra jobban érdeklődnek a Kereskedők Társulata ós az Omke ügyni iránt és reméljük. hogy eme érdeklődés nyomán még a^ eddiginél is nagyobb munka indul meg több üdvös tnrv érlelődik ineg. A szépun fojlódó kereskedelem öntudata és a megteremtett intézmények nyomán tán nemsokára ismét virágzásnak indul a város kereskedelme és naggyá lesz annak törzse. Ebben a jelben üdvözöljük a kereskedők tömörülését ós kívánjuk. hogy mielőbb benne legyen a Társu-latbitn és az Omkében a város minden kereskedő oége,
— Vidéki földbirtokos uri családhoz egy kí-aastouy kerestetik, ki a magyar és német nyelvet tökéletesen birja, Bővebbet a kiadóhivatalban.
— Az anya bűne. ZalalövŐról jelentik. A halárban arra járók egy megcsonkított és megfagyott csecsemő holttestére bukkautak. A csendőrség megállapította, hogy a csecsemőt Bingler Anna tette ki az országútra, mert szégyenétől szabadulni akart. Valószínű, hogy a gyermek hulláját kóborjj kutyák csonkították meg.
— Rejtélyes gyilkosság. Orbánoazőllóhe-gyeu (pscsai járás) vau egy régi kut, ebben a kútban találták ro«g a napokban eltűnt Plaaz Ferenc, nemesapáti lakost, átmetszett nyakkal. A vizsgálat megindult.
— Nagy családi öröm. Rózsás Sándor leteuyei téglagyári munkás felesége a napokban három fiu gyermeknek adott életet. Ugy az anya, mint a fiuk jól érzik magukat. — Pollák Endréné sala-szenttamási, asszony UKyancsak a hét folyamán három leánygyermeket szült. Ezea ia jól érzik magukat. — E* most mondja a német, hogy nem lojalia. hanem rebellis a magyar. — Et a nagy szaporaság ugyauis mind a Jélszámemclis" miatt van. Jövőre
I egy évben mái háromszor szülnek az anyák. Lest 1 hát katona és ágyulöltelék elég. —
— Jegyzőválasztás Díszeiben Városunk egyik érdemes szülöttét Máy Mátyást a közeli mult napokban több pályázóval szemben szerzett érdemei elismeréséül Díszei község elól|árósága körjegyzőül választotta.,
— Elhalasztott befizetés. A Nagykanizsai
Takarékpénztár állal alapitolt Önsegélyző Szövetkezetnél a csütörtöki ünnep miatt a befizetéseket pénteken tartják meg.
—■ Adomány a Szépitő-Egyesületnek. Franz Lajos és Fiai gőzmalom- és villamos ütem részv.társ. a Szópitó-Egylet céljaira 100 Koronát adományozott. mely nagylelkű adományért et uton is hálás köszönetét uyilvánitia az Egyesület elnöksége.
— Gáspár Jenő ós neje, kik Véry tanár kabátját stb. oly kedélyesen eltüntették, a napokban állottak a bíróság előtt, hol csavargás és lopásért a férjet 98, — nejét pedig SÍ napi börtönbüntetésre Ítélték, megmentvén őket egy időre a tál hidege s
, at éhauhalás veszedelmeitől.
— Karácsonyi pásztorjáték A helybeli kath. legényegylet által a karácsony másodnapján d. u. rendezett pásztorjáték a szokott módon ssópeu sikerült Uár az erők nem állták meg mindenbea tökéletesen holyökot. mindazonáltal a résztvevők s jelenlevők is kedves emlékekkel távoztak. At esti táncmulatság is nagyon sikerült volt. a fiatalság vi-gan járta n késő éjjeli órákig dicsérve Kperieay Gábort, mint az egyesület lelkes pátronusát.
— Karácsony napján stépeu sikerült pásztorjátékot adtak elő Nagyrécséu 3zemzóné Márkus Margit közs. tanítónő és Ferk Mihály kántortanító vezetésével a községi népiskola tanulói Szemtóué Márkus Margit tan\'tónó fáradtságot nem ismerő but-góság ;al tanította he a köss. népiskola tanulóival a „Megtalált gyermek" cimü pásztorjátékot. At előadás iránt oly nagy érdeklődést tanúsítottak Nagy-récse valamint a hozzá közel eső községek derék polgárai, hogy a közs. i-kola legnagyobb tanterme — ahol az előadást tartották zsúfolásig megtelt kötőn-seggel. A pásztorjátékot kőzkiváualra f. hó 98-án és 31-én megismétlik. A tiszta jóvödelem részben at iskola fel8tereléséuek gyarapítására, részben pedig a Nagykanizsán felállítandó Tauitók Iuternátusa javára fordittatik.
— Az „URANUS" mozgóBzinház Híradóban ma szerdán és holnap csütörtökön bemutatásra kerül egy gyönyörű remekmű, melyuek cimn „Mirtuskoszoru" dráma 8 felv. Ezen remekművet Őfelsége I. Ferenc Jótsef király és ófeusége Fareno Ferdinánd is megnézték ós legnagyobb dicséretet fejezték ki a világhírű Oaumout cégnek. Aton-kivül az elsőrendű fényes kiegészítő műsor. — Boldog újévet kiván kedves látogatóinak at „Orauus " stiuház igatgatósága.
ZALAI KÖZLÖNY
DKORMBRR 31.
Irodalom.
Aa Élet című szépirodalmi képes lutilap karácsonyi siánla a szokottnál is bővebb és változ.-tosabb. Aa ünnepi cikket Probásika Ottokár irta, Rákosi Jeu6 visszaemlékezésében Két asztaloslegéuy címen Munkácsyról és Osepregbyról siói, ijikléasy Léaiió egy eddig ismerellen Vörösmarly-.verset közöl, Bán Aladár Aino Kailasról a fiunek népszerű Írónőjéről értekezik. Elbeszéléaekol közöl továbbá Andor Józseftől, Kosztolányi Dezsőtől, azonkívül egy kis egy f»lvouá«os színműiét TOinérkény lslváutól, további Mik.zálh Kálmánu.k egy kiadatlan novelláját. Kud nyénszky tiyula, 8ik Sándor és Bodor Aladár versei, kél aiines műmelléklet, Török Gyula regényének (olytatása, Il.lasi Andor íriliksi tnulmanya s a leu-des rovatok egészilik ki a kitűnően szerkeszteti folyóirat karácsonyi síémát. Szerkeszti Pelhó Sándor Előfizetési ára felévre 10 korona. Szerkesztésé* és kiadóhivatal Budapeat. VII., Damiauich-ulca SU-
Aí .Uj Idők- ajándék-könyvtára Minden megdrágul, csak a |ó könyv marad olesó. Es a jé könyvek kótötl ia vau olyau, amely nemcsak hogy olcsó, hsuein a szó legszorosabb értelmében ajándék. Az „U| Idők", s magyar családok e kedves! hetilapja, sz általános nagy drágaság idején egész könyvtárra való kltüné könyvet ad ingyen ajándékba előfizetőinek. Dumas világbíró regénye, a „Gróf Monti Oristo" ulán tuost s .Forradalom és fisiazéíság" nagy. uyolc kötetes munkáját lutlaija el ajándékba e magyar családokhoz. A vllégliisléria loxi\'galmáaabb korát, a Ireucia forradalom és taáazárság ideiét Italia meg az ,0j Idők" kipróbált tollú Íróival és ez a nagy, históriai regény minden érdekessegél és lordu-latát, a történelmi munka minden alaposságál és a dráma minden izgalrasa feszültségéi, révideseu éppen olyau páratlan népszerűségre lesz majd szett, mint a .Uróf Moi<te Oristo*. Az u] évfolyamban Herezeg (Tarenc, a Wsbrmallu di) nyertese uj regényt kezd. smely a negyvennyolcas idék gyönyörű korát eleveníti löl. Az Í j Idék kiadóhivatala Budapest, VI . Andtaaa;-ut le. sz. — Kléftzetéai ára negyedévre :> korona, félévre 10 koroua.
Gazdag tartalmú ünnepi számol adott a Vauár-uapi Ujeág (Szerk. Bpest Kgyoloiuitlca 4 sz.)
Poeti Hírlap, Magyarul szég legnagyobb éa legelterjedtebb Ispia az üi év klls/.ölieu elölizetésre liivla fel a magyar olva-é közönségei.
A Pesti Hit lap minden irányban független, bátor, szókimondó, szabadelvű és demokrata irátiyu kérlelhetetlenül ellenzéki újság.
A Pesti Hirlap uapról-nspra s legnagyobb terjedelemben vagyis legbóvebb urlalnmmal jelenik meg; naponkit 1»— lü—2i oldallal is tobbol ad, mint más uapilnpok , járalása lellál egyenlő elólizolési ár melleit h\'gelónyósebb
A Pesti Hirlap munkatársai ezidöszerinl liszank legkedveltebb éa legelső Íréi — kivétel nélkül.
a Pesti Hirlap 11)14. évi naptárát — gazdag szépiiodaluii és közhasznú tartalommal — minden U| előfizető is Iiiugkapia, hu egyszerre negyedévre lizot eló
A Pesti Hirlap ina kel égtelauüi Magyarország legelterjedtebb lapja, mert példányszáma ibélközua-pokou Hu. vasárnapokon I " ezorj a legolcsóbb boulevardlapokai is lellll lualja. Kiéri vsn legtöbb hirdetése is, lévén u hirdetés a Pesti Hírlapban legcélravezetőbb
A Pesti Hírláp karácsony; számát HiO.Ooo példsiiybiiu bocsiUoilúk ki
A l\'esli Hírlap előfizetői kudveiményea áron rendelhetik meg a Dival-Siilou címii pompás divatlapot és Az Énlekes Ujaág ciuiü gazdag tartalmú képes hetilapot, mellyel ma uem vetokmlbellk az ország egvlleu képes lap|u seiu.
A l\'eaiá Hirlap előfizetési ura egy liéra kor. 40 fillér, negyedévre 7 korona. A Divat-Szalounal együtt negyedére 9 kur. óo lillér. Az Érdekes Ujaág-gsi egyetl negyedévre !l kor. 50 fillér. Kiadóhivatala, lioTu az olöllzeié.l legcélszerűbb postautalvánnyal küldeni: Budapest, Váci-kéiu! 78. sí.m alati vau.
Közgazdaság.
— Baromfi-, nyul-, galamb óö ebtenyésztők 8zovetaége. A hasion- és diszállatte-nyészlók |övedulmének lokozá^ szempontjából igen loiito* éa nagy horderejű az a szövetkezés, amely valamennyi magyai baromfi-, nyul , galamb-, kaurtri-és ebtenyésztő egyesülését celoz/.B, tekintet nélkül arra vájjon hivalásonak, avagy mükedvelóke a-teuyész-\'.ók. A most megalaknlóban levó Magyar Teuyósztó Bzövetség, amelybe eddigelé már sok ezer tenyésztőnk lelentf\'Ue kelépését, kizárólng a tenyészauyag értékesítéséi toate ki céljául. Kiállítás helyett nagyarányú vásárokat log reudezui, meg pedig felállitaudó központi Trodája révén külföldi es hazai vásárlók bevonásával, Uogy a tenyésztők jövedelmét tekiutélyeseu I emel|e. A fc-lűutkezések befejezése után megkezdődik a tenyésztők .szövetségének megyei központok szeriut szerint való szervezése, ugy, hogy inára jövő évben I Bécsben, Budapesten. Féosett. Pozsonyban, Kassáu, .Szegeden, Debrecenben, Aradon, Nsgyváradou.Temesváron és Kolozsvárott bugyszabásu vásáiokal rendeznek. A Magyar ^enyészló Bzövet»ég ideiglenes iutézó-sége felkéri tehát váio-unk és környékünk baromfi-, nyul-, galamb-, kanári- ós ebtenyésztőit és állalked-
velőit, hogy pontos cimllk közlésével jelentkezzek dr. Kovács Dénes urnái (Budapest, IV., 8arkaatyU),. nica 3.) annál is inkább, inert tagsági dij niiicseu „ it központi, valamint vidéki alakuló közgyűléseket * a közeli hónapokban meg akarják tartani.
2S284 1918.
Pályázati hirdetmény.
Zalavármegye alispánjának 26000/ni. 913. illetve 27182/913. számit rendelete folytán a Nagykanizsa r. t. városnál üresedésben levó a VlII-ik fizetési osztály megfelelő fokozata szerint javadalmazott főjegyzői, a IX-ik fizetési osztály megfelelő fokozata szerint javadalmazott llgyészi, továbbá a rendszeresített és a Xl-ik fizetési osztály megfelelő fokozata szerint javadalmazott polgári biztosi (detektivi) állásokra pályázatot hirdetek.
Felhívom mindazokat, kik ezen állásokra pályázni óhajtanak, hogy szabályszerűen felszereli pályázati kérvényüket a v. lanáoshot oimezve bezárólag 1914. évi január hó 22-ik napjáig a v. iktatónál a hivatalos órák almi nyújtsák be.
Pályázók születési és orkólosi bizonyítványaikon kivül kérvényeikhez csatolni tartoznak és pedig a főjegyzői állasra pályázók az 1883. óvi 1 t.-cz. 3 g-ban megjelölt képesítésüket igazoló okmányaikat, az ügyészi állásra pályázók pedig ügyvédi oklevelüket.
Polgári biztosi állásra az általános feltételek igazolása mellett azok pályázhatnak akik a középiskola 4-ik osztályát sikeresen elvégezték, íngy igazolványod altisztek s hatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolják, hegy rendőri szolgálatra alkulmasak és 24-ík életévüket betöltötték.
A v. rendőrfőkapitány által 5508/913 sz. a polgári biztosi állásra hirdetett pályásai folytán beérkezett pályázati kérvéuyek ligye-lenibe vétetnok s igy ezen palyázóknak újból pálvázniok nem kell.
Nagykanizsán, 1913. évi deo hó 80-án Dr. Sabján Gyula.
>. b. polgífm.ticr
TILLER
Pompás polgári ruhák
a legdivatosabb angol szövetekből, kitünó szabászok által a legnagyszerűbben elkészítve, a jelenlegi nehéz pénzviszonyok-hoz arányítva oIcbó árak mellett, Korhű
tisztek, katonai hivatalnokuk, önkéntesek, vasúti \'és postalisztek, tűzoltók. marin t- társa " erdésztisztek. pénzügyőrök és minden- U " "»HSI*ai
rendű egyenruhát viselő testületek részére os. éa ktr. udvari .aaitutó --------— ,, v
a legjobb és legelegánsabb kiállilásban. Budapest, |iV. ker., Vaozi-utca díszmagyar ruhák, l8g8ü8t)Ö M8riaL
A magas kormánytél több ezer katonaflfegyvert vettünk ál. ennélfogva ezen kitünó fegyvereket rendkívül clónyBs árban szállítjuk éspedig:
T7- 4- 1 iiaiab leljeseu íö Kropátaehek caaodéraégi fegyver 80 K, 1 drh. szebb fegyver 25 K, I drb. ideális
KJTOpatSCneK XegyVereK f,.„,.,.„,. , K | ,l(|,. Kropmeliek sz„ronv 1 K, l drb iegy^rszü 1 K, l dib fegtverszli sté-
I.....Ilii és lobba K. I drl, derékazii lilákéval 3 K 1 drb. tölténytáska 8 K, I drh. élesiöllény 10 f
1 drb ............ I I f. I ilrli. csavarhúzó nyéllel \'20. t drh. lörlóvas f..gvverllsttiláshoz Hu ftllér.
8 gólyára .gytx.rrn töllholök, . lagj^bb l.mállO ..(1*1 -f.8YV.rak
Utatan
A legjobb éa t lagtarté.abb drétazálaa láa^a. Huiatt drátaiállal 7»V. l
Kapható villanyszerelési Üzletekben, villanytalepeken éa a utevt* sifUntS-SClluCKtltl-UÚVEK-ptl. BuéhmI vl, Ttrái-kirirt 31 íitr-rt
PÜCBMBEB 31
l A I, A 1 K 0 7. I, f> N \' Y
6
ETERNIT-MÜVEK
Hat,schek Lajos
fE»OB«UJFiI
ETERNIT-PALA
a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga
mffs.
-Tabletták
BÜDAPÍIT W*B*ÖB«DJPALD
Budapeat VI. k«r.{
Központi iroda Andráaay-ut 83 ii.
Telefon ; 171-78. 13-83 >
(a kfizlimerl fájdalomcilllapüó «««r)
Hogy bizonyos legyen a; ember, hogy csakugyan i valódi Aspirint lupja, mindig A pirin-Tabletla formában kell. hogy kérje, tízek eredeti csomagolásban, 1 Üvegcső VOtélRummos tablettával K. I 20-&t, kaphatók. Minden i egyes tablettán rajta van az Aspirin szó. . Farbe*íabrlkcn vonn. Frledr. Bayer & C e- iJbcífrld und i.ererkunn
- b. Nulhclin «m Rhcin.
Vigyázat! Nagyon fontos!
Kapható: HORVÁTH QYÖRQY palafedömeater és LEHR OSZKÁR fakereskedőnól Nagykanizsán.
|713 \\l lí V I V C44lí ■kkor valódi, hn a fenti rajt szerint minden egy™ lap * törvény
1J I Lilill l I "1 A IJfl »en védett asójeggyol „ETER»IT"-tci van allátva, síiveakcdják tehát mindankor csak kifajeaéllen osak valódi HATBOHElCfóle ETERNIT palát kérni és silány got viaacauUalUni.
V \'/ ItlT IllP V 1 T-M I \' V ll1 K 8 állitóképossége « Nyergesujfaluban történt gyárnagyoh-/\\/J LJ 1 UU^ 1 I ÍUI > lJl\\ bitás következtében 80 százalékkal emelkedett az elmúlt
évhea képest, anyagszállitánok tohát a I -ggyornbban történhetnek. Ujabb rejidaioiu OHOMBUB éa HAT.PIKKELY-lapokra különösen felhívjuk ssives fipyelmét.
mwr/ /
! DA10KHAI, /AíAMO<WUU
jr CSAK^f KOB
MGNER.
O HANfiSZERNIRALV^
k\\ seE^rw^ffR/lHuru.
ARltWlin lnÓrtN\'
A félszázad óta fennálló
Újlaki Tégla és Mészégető Rt.
. A Icykituiióbb mlnóségll -
.^H^asbest palája
Kotollinok dus választékban
jutányos árban kapható
Ifj. Wadits Józsefnél.
^tcotró-;
iÍ&sbestp*l&£; \'4 ív. legjobb $■
minden hasonló anyagot túlszárnyal! — Tűzálló, fagyálló lotxzetóB és olosó I . —
.öüofipe^..
Tessék cégünkre Ügyelni/
Anyagot (zállitunk I Fedést vállalunk !
Kérjen árajánlatoti
: Raktár és képviselet:
Berger Pál czégnél, Nagykanizsán.
Hungária Bank részvénytársaság Budapest IV., Koronaherceg-utca 13. Legelőnyösebben kamatoztat takarékbetéteket könyvecskekre es folyószámlára. Gabonanemileket, takarmányféléket a ; ----legelőnyösebben vesz és elad bizományban.
Nyomatott a laptul&jdonos Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
SALAI ionon ohmm ,,
"hangszereket
HÚZÓ HARMONIKÁKAT
K«k«t» granatillából ujezűst billentyűkkel: 10 biltontyQvxl 36 kor I] billeutyOvol 411 korona stb.
n
Dobok.
Nagy dob v.*z faabronescssl 10 csavar 66 kor. — Nagy dob rézabroncs ós 10 csavar 90 kor. — Községi dob U kor-ló
40 koronáig.
Czimbalmok 7t) koronától frljebb.
Huzoharmonlkák.
Huzóhartnonika, 10 billentyűvel, dupla hanggal, kótjárntu fúvóval, réz Markokkal, ttagyott szép alkatú, kitűuö hanggal, drbja 9, 10, 11 koroua. Ugyanazok háromszoros hanggal 15, 16, 17 korona. Ugyanazok 1 soros, 19 billontytt dupla hangokkal Dur ós Moll-bassus, dupla hanggal: 16, 114, 18 korona, 3 soros 31 billentyűvel: 48, 6>, <0 korona
I-sórendü minőseget ajánlok a következő árak mellett.
Szétküldés utánvéttel. - Kezeskedek arról,"hogy csakis ió és az értéknek megfelelő hangtereket szállítok, ennélfogva megengedem az 3 napon belül az átvétel utáu történik - Megsértet, árukat nem fogadok vissza Az árak darabonként érieadók.
kicserélést ha
Hegedűk.
lakolabegedük 8, .0, 11. 14 kor,ért. - ZenekarHcgedük: 18, 1,. M. 30, 40. 60 ker.- «
hegedűk: 70, 80 egész >00 kor,lg. - llcgedük: \'/, » \'/. nagyságbsn 4, 6, 8, 10 kor,ért. - Hegedüvonók. 1, 150, D, .60 3, 4 kor.-ért. Hogedüvonék fernsmbukfsbél nagyon könnyll fi\' 8," 10 kor -ért. — Hegedütokok: 6, 7 60 kor. és feljebb. — Hegedülábak 4, )0, IS K és feljebb. — Alltartók: 1, 1 40 K és feljebb. — Hurok minden árban és minőségben. — Viola avagy Brácsa és alkatrészei 10%-kal drágábbak. — Cello. lskolscello: 80, 16. 27, 18 és Stl kor. — Zenekarcello: 40. 60, 611 és 70 kor. _ Cellovonők: közönsége. 1 BO-lül 3 kor.-ig. - Cellovonó fernambukfából 5 kortól 11 kor.-lg - Nagybőgők >/,-es 74 kor. \'/."»» 76. 8l». 90 és 160 kor — Nagybőgővonó : 4, 6, 6. 8 és 9 korona.
Bézfuvohangizerek.
Minden rézfuvóhsagszor la 3 cilinder géppel vau ellátva Trombita: 39 k?r Basstrombita: 41 kor. I\'iston: 31 kor. Vadászkürt: 71 kor Kuphoniuin: 54, 68. 60 kor. Basa: 40 kor tél 70 kor -ig Trombitskllrt ín, 64, ÍO kor. — Bombárdonok F 60. 68, 71 kor Bombárdonok (1 vagy B. 110 110 131 kor - Helikon: 108. 110. 131, 144 korona
Fuvolák.
Keket* granatllrtbol ujezűst billentyűkkel : 6 billentyűvel 16 kor., 8 billentyűvel .\'4 kor . billentyűvel 30. :tti, 4<i kor II billentyűvel 18. .\'\'0 kor 13 billentyűvel "n>, r>r., 60 kor l\'iccolóflóták: & 20, 6.60. 6 40 korona
Klarlnettok.
Kimerítő árjegyzéket ingyen és bérmentve szállitok.
Ify WAJDITS JÓZSEF
hangszerkereskedése
NAGYKANIZSÁN Deák-tér 1 szám.
<r
Ozltorák.
Primcitora, jávorla, gépezet nélkül: 13, 14 kor. — Palizsuder-tetóvel 10 kor.-tél 30 kor.-ig. — Priincitora palizandertető és gepesettel: 37, 30. 34, 36 kor. — Priiuoitora egész 64, 70, 80 kor Koncerteitora a fent felsorolt minőségben is, azonban drbja 4 koronával drágább. — Magyar népcitorik köeőnuégos kivitelben, egcsa-kótáe 9 kor . jobb miuöaé«ü fél-v 10 kor. diófa-tetővel 12. kor, uttna palieándfából 14 korona