Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
63.27 MB
2010-02-21 20:31:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
265
4382
Rövid leírás | Teljes leírás (1.71 MB)

Zalai Közlöny 1924. 224-250. szám október

Zalai Közlöny
Politikai napilap
63. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

63. évfolyam, 224. nán
N.gyk.nliM, tn*. Október 1. Szerda
1800 korona

POLITIKAI NAPILAP
a«erkeis(ói4g 4* kiadóhivatal Pft-ul 8 In(e»ur*«n-Telelon 7S-, nyomda 117. u.
Felelős szerkesztő: Kempeien Béla
A vasutak elektrifikálása
Már a béke éveiben felmerüli az a lerv, hogy külföldi mintára a vlzlerík és a gyenge minőségű magyar széntelepek felhasználásával nagyarányú vlllanytelepeket építenek, melyek az országot behálózó vasutakat Is ellátnák elektromos energiával. A villamosítás tervelnek megvalósítása minden téren óriási előnyöket Jelentene. A trianoni szeríódís azonban, amely a magyar szénbányáknak mintegy hatvan százalékát elvette az országtól, szinte kényszerítő szükségességgé telte vasulalnk villamosítását. Természetesen a megvalósítás ma még Igen nagy akadályokba ütközik, mégis állandóan kísérleteznek az eleklrlRkálás módszereivel, hogy mikor a megfelelő anyagi erők rendelkezésre állanak, már megfelelj tapasztalatokkal rendelkezve foghassanak hozzá a nagyjelen-. tősígü munkálatokhoz. _ Megfeleli nagyobb vlzlerőlnket ízleltük, Illetve nincsenek s a kiépítés technikai és szempontokból Is a kö-jjll lövőben kilátástalan. Arra kell tehát törekednünk, hogy az ország területén megmaradt, silányabb minőségű tüzelőanyagokat minél Intenzivebben használ-
hassuk fé). Ezek minők a lignit s a tőzeg ugyanis kitűnően felhasználhatók helyközi vlllanylcle-péken, amelyeket közvetlenül a termelőhelyek melleit állítanak fel. Igy meg lehet takarítani az anyagok berakást és szállítási munkálatalt és költségeit, a termelt elektromos energiák pedig ugy helyben, mint bárhol egyebütt felhasználhatók Ipari, mezőgazdasági és világítási célokra, ezenkívül vasutak használatára Is. A tüzelőanyagokban rejlő energiának leggazdaságosabb kihasználása a villamosítás révén lehetséges, kézenfekvő tehát, hogy az ország legnagyobb tüzelőanyag-fogyasztóinak, a vasutaknak kell erre elsősorban törekedniük.
Máris kísérleteznek, egy u| rendszerű, nagyméretű villamos-mozdonnyal, melynek kipróbálása a Budapest—Dunakeszi—Al* vonalon 15 km.-es szakaszon történik, ahol a villamos felső-vezetéket már meg Is építették. A berendezés és áramszolgáltatás költsége a MÁV költségvetéséi terheli, mlg a Ganz költségmentesen adott egy 2700 lóerős fázlsváltós rendszerű hatalmas mozdonyt.
Az alagl próbavonal egyetlen
rendeltetése az, hogy a későbbi Jobb Időkben megindítandó nagy villamosítást munkálatok minél tökéletesebb megoldásához megfelelő tapasztalatokra tegyünk szert. A háromnegyed éve folyó kísérletezések a rendszer használhatóságát minden tekintetben fényesen Igazolták. Hátra van még a mozdonynak rendszeres üzemben vzló kipróbálása és ezért még az ősszel. Ideiglenesen, legfellebb egy év tartamára beállítják a gépet menetrendszerű
forgalom lebonyolítására.
A villamosítás elsősorban a Budapest—Hegyeshalom vonalon rendezhető be és pedig vagy a már meglévő Budapest, Tatabánya és Győr vlllinytelepeinek (elhasználásával, vagy u), nagy telep létesítésével, amely a várpalotai lignit és sárréti tőzeg leihasználására ősi tájékán épülné. A grandiózus tervek megvalósítása azonban természetesen elsősorban anyagi kérdés, melyez Idő szerint még meghaladja erőnket.
Belpolitika
A szolnoki ítélet politikai következményei - Rendkívüli minisztertanács — Korányi Frigyes báró rövid Időn belül visszatér Párlsba — Ankét a kisipari hitel ügyében
Rudapcat, iicpt«mb«r 30
A* oraxágoa po\'itlka homlokterében moit, a politikai élet vjj mtgleduláaakor, ■ uolnokl Ítélettel k»pc«o\'r.lo« ügyek 6l>anak. At ítélet nyomábao támadt bonyodalmak kabinet kérdiaaé fajultak, me lyak mego\'déeára tagnap dálután rendkívüli minisztertantesot hívtak öiaxc. Rokovszky Iván belügyml-nlaxter a mlnlixtertanácio* garanciát követelt arra níive, hogy a kő»lga*getáal hitóiágok a jövőben bái mely oldalról jövő témadái el len védelmet nyerjenek.
Rakovszky egyábkéot uf y pyllet koxott, hogy ntm a bitói ítéletet, csak a bírósági eljárást, az indoka lót egyes jelenségeit kivánta bírálat
tórgyávi (enni hétfői kljeUntéael-bco. M\'gillap\'tje aionbao, bofy nem belyea, ba elleoőnéa nélkül Illetik .értő kritikával a het<Seá(ok nyomoxáaát. H« a reodö\'eégl nyomozna köt ül hiányok, bajok vannak, as orvoaláara a blróaignek ii megvan a gaódj*.
Pesthy Pil fga>algügymlahiter ax etil vonattal étkezett a fővá-roaba áa réaxtvatt as Informatív jfllegü mlnleitertaD^cioo, melyen a mlnla>t«rainököt tájékoxtatták a a*ab»d»<g« alatt történtekről.
A délelőtt folyamán Bud Jinoa ét Korányi Frigyea mlnlixterek megjelentek a mlolulerelnökiégeo éa h isaiabb tan/okoráat folytattak Bethlennel a pénrOgyl tárca kere-
TURR ISTVÁN
Szakáll Gyula kegyearendl tanár |zabadcl<5adáaa a Zrínyi Irodalmi éa Mflvéezctl Körnek folyó lió 28-án tartott emlékünnepén
U.
Különösen az osztrák önkényura lom alatt elő Lombardia ós Velerico helyzete voll elviselhetetlen, dc vala-mennyinket az egységes, szabid Oászország hevítette ! Ausztria no varai diadala dacára is megmaradt rrindny ójukban az egység után való vágy : Ausztria iránti gyűlöletüket a nálunk is borzalmasan ismert Hay-naunak Brcsciában elkövetelt állalias kegyetlenségei növelték, amiért a bresciai hiéna növel nyerte. Ezért 1S59 ben tz olasz ÍÜggetlenségi harc újból kitört P»em0Ut vezetésé vei; mert mindenki érezte, hogy az egyesiiő csak Piemont lehet, mert ennek nemzeti dynasztiája, politikai és hatalmi nemessége, erós hagyományai, nemzeti hadserege volt. Károly Albert tragikus lemondísa után II Viktor Emánuel királyban össz pontosult az olasx nép reménye.
Miniszterelnöke Cavour Kamii gróf voli, kinek rövid, de mindent magába foglaló proprammja: Piemont nak kell Olaszország legmodernebb államának lennie, hogy aztán kivívhassa Oltszország számára a szabadságot, s az egysiget. A szerencsétlen sorsú Károly Albert jel szava volt: „Italia unita fara da se* Az egységes Olaszország maga csinálja magát, Cavour ellenben belátta, hogy a hét előző balsiker után egy harmadik kísérletre, mint ő nevezte harma ik felkelésre Mersa riscosse) csak Idegen segiiséggcl lehet gon dőlni b e segitsigei nagy áldozatok árán is meg kell valósítani. Fő az osztrákoknak 0 aszországból való kiűzése; az ilyen segiiség meg III. Napoleon. Napoleon megnyerésére rendkívül ügyes módot gondolt ki Cavour. A krimi hadjárat alkalmával La Mumara tábornok parancsnoksága alatt 15.000 válogatott piomoa-tit bü\'dött Szebasztopoi alá, akik rendkívül bálrao hucollak és set tették a diadalt. Ez végtelenül Jól esett N\'p leonnak s megvetette a\'ap Ját az olasz-francia szövetségnek, így kés7iietió< e\'ő a háborúi a ki rály és Cavour tt olasz nép akart
fira, amit V. E-egyik klá\'lvány ában ki is felezte. ,Nem azért jövök, hogy az én akaratomat erőszakolj im rátok, hanem azért, hogy a tiéteket respektáljam I" A népakarat, melyet Garibaldi személyesített, tette egységessé Itáliát, — mondja Kossuth intaiban. Ide sietett Türr is több honfitársá-val, hogy az Ausztria elleni háború ban résztvehessen. Türr Garibaldi hoz kerü\'t, aki ezredesi ranggal törzs-karába vetto fel. Több csatában vett részt s rettenthete\'len bátorságával külőnSsen a Itcpontinál vívott ütközetben tüot ki, ahol balkarján su\'yo san megsebesült s hosszabb időre hircképtelenné vá t Garibaldi ekkor a következő levelet Intézte Türrhöz ; .Magyar vér folyt /(áliáért, hogy megszilárdítsa a kés nemzet barát-sig\\t S jnosan fogom nélkülözői eg>ideig értékes fegyvertársamu és barátomat, de remélem, mielőbb al kalma lesz arra, ho*y győz: e nrc vezesse ifjú katonáinkat." Eit a re mónyt azonban csakhamar meghiu siiotta Villa francai béke, mely vé get vetett a harcoknak. Ausztria ugyan lemondott Lomberiiról, de Velencét, Nápolyi, SiciiU birtokában tartotta, sót Ntna a franciáké
lett. Garibaldi szülctésheyínek el-vesz\'éao lesujióan hatolt a szabad sághősto s elhatározta, hogy a béke ellenére is tovább folytalja a harcot. Türr sem várt sokáig! Már a következő tavaszon kitört Szicíliában a felkelés s Garibaldi Türr Istvánnal egyeiemben sietett a támogatásukra. Genui mellen hét pőzhajórfc szállt az az ezer elszánt hős, kik Szicília felszabad tásAra Indulva, legenda-szerű vállalkozásukkal, vakmerő harci fellép isükkel s az ezt lövető fényes hadi sikerrel megvetették alapját az egységes Olaszországnak. A hadikalandokban Garibaldi mellett Türr-nek s magyarjainak Jutott a legnagyobb szerep. Guedroni olatz iró, aki miga is ou volt írja: .Voltak köztük magyarok, kik (Uneményessn szabadultak ki az osztrák karokból, szicíliaiak, kik szülófö djük felszaba-diásira sieknek." Már az elindulás után való n.p Türr volt ar, aki az orbotellói erőd para^c nokától, Gior-gir.i alezredewő, a kiráy állítólagos megbízásából az utolsó tö\'téslg el szedte az összss hadifelszeie ést Gt-ribaldi részére. (T. i. a v. llalai az olasz kir. parancsa el enére indult m*g ) (Folyt köv.)
ZALAI K02L0MY
1W4. OktóUr 1.
tébe tartozó aktuális kérdésekről.
Korányinak a párisi követség élért való visszatérése befejeselt tény ■ már esek Igen rövid idő kérdése. A pénzügy miniszter ■ legutóbbi mlaisztertsnácion már buciul !■ vett a kormány tagjaitól. Búcsújában a takarékosság1 elvétsek keresztülvitelét hangsúlyozta.
Politikai körökben erőien készülődnek a nemtelgyülés uj üléssza kának megnyftésára. A csongrádi űgjr hullámai Ida Is elérnek, ameny-nylbco Fábián Béla képviselő ez üjybon máris Interpellációt jegyzett be a belügy, honvédalmi él igazságügy miniszterhez.
A kereskedelemügyi minisztérium bsn értekezlet volt a kisiparosságnak nyújtandó hitel kérdésében. As értekezleten Valkó Lajos kereskedelemügyi miolsster elnökölt. Megnyitó beszédében rámutatott, hogy a kisiparosságnak már a háború elölt ia sok nehézséggel kellett megküldenie hiteligényei kielégítésére, amit ciak lulyoablt a mai gazdasági helyzet. Az értekez let elhatározta, hogy az egyik /<J tfárosi hitelint étet és az 1.0. K. Sz. rendkívüli hiteleket jog kapni, me lyeket elsősorban a kisiparosság váltóinak leszámítolására kell Jel használni.fK Pén»intéz»tl Központ módot keres hogy vidéki tagjai utján a vidéki kisiparosságot Is kielégítse. Az erre vonatkozó tervezetet a jövő héten ujabb értekezleten vitatják meg.
(Budapesti tudósítónk éjjeli tele Jonjelentése.) Bethlen litván gróf minisztereinők azabadságáról vissza-érkezve délután minisztertanácsot hívott ösize, amelyen a kormány összes tagjai megjelentek. A ml-nlszterelnők mindenekelőtt lofor-máltatta magát az általános hely-zetről, majd Korányi pénzügymi-nlszter Ismertette az arany költség, vetéat, amely a mlnisztertanáca tárgyalásának javarészét lefoglalta. A minisztertanács foglalkozott, ez-utáa a csongrádi bombamerénylet ben hozott birói Ítélettel és megállapította, hogy a biról Ítélet ellen elhangzott kifogások és aggályok csupán perorvoslat utján bírálhatók el is mivel a jelen eaelbtn a klr. ügyész a felebbezéat bsjelentetto — más Intézkedésre nincs is szükség. Csáky bonvédelmi miniszter bejelentette a minisztertanácsnak, hogy a tárgyalásokon észlelt egyes jelen-aágek miatt máris írásban psnssz-azal élt as igazságügymiolazterhez, akihez a belügyminiszter Ispanssz-ssal fog fordulni, ha a tényállás felderítése után az szükségesnek fog mutatkozni. Az igazságügvmi nlsztemek módjában van ezekben az esetekben a Jelügyeleti vizsgálatot elrendelni és ezek kapcsán a szükséges intézkedéseket meglenni. Mivel as elsőfokú ítélet a vádlottá kat felmentette, természetes, hogy a nyomozás a tettesek felkutatása Iránt tovább folyik.
— „Tatra" ciecsemő-kelen-
lyók Schwarcz Dezső cégnél, Főút I. szám.
Az első balatoni kongresszus
— A Zalai Közlöny saját todósttójttól —
A Balatoni Társaság és a Balatoni Szövetség szombaton és vasárnap rendezték az első balatoni kongresszust Veszprémben. A kongresszus a Nemzeti Kaszinó dísztermében szombaton este matiné-vsl nyílt meg, amely után a nagyszámban érkezett vendégek bankettre gyűl\'ok össze.
A tulajdonképenl kongresszus vasárnsp reggel kezdődőlt. — Az egész város fellobogózva, díszbe öltözötten várta a meghívott előkelőségeket. Elsőnek érkezett Vass József dr. népjóléti miniszter a kormány és a kormányzó képviseletében. Mikor a mlolsiter autója befutott az ősrégi várfelak közé, Vesjprém, Z*la éa Somojy képviselői, a fő- és alispánok, egyesüle letek s katonaság küldöttsége nevében a püspöki aula előtt Vesz-prémvirmegye főjegyzője üdvözölte a minisztert.
Ar üdvözlés után dr. Roda István prelátus kanonok a ziufoléalg megtelt székesegyházban ünnepi szentmisét pootlf.kált.
Utána a vármegyeház nagytermében délelőtt fél 11 órakor kez-dődőtt a kongresszus. A meghívott előkelőségek közül ott voltak dr. Vass népjóléti miniszter, dr. Ferry és Scholz h. államtitkárok, dr. Roll Nándor megyéspüspök, Krahiti fel szentelt püspök, Spur litván balatoni kormányblzloi, dr. Sebestyén Gyula, ■ Nemzeti Muzeum ny. Igaz-gatóje, dr. báró lX\'lassics Gyula, a Balatoni Társaság elnöke, Buday, dr. Balásy, dr. Blaha és Schrőaer államtitkárok. Drehr I<me kormány-főtanác40», Reischl Richárd, Keszthely nemzetgyűlési képviselője, Bödy , Zoltán Zalamegye éa lallián Antal dr. Somogymofye alispánja.
A kösönség nagy ovációval fogadta a minisztert, akit dr. Rotl Níndor megyéspüspök üdvözölt. A kölciönöa üdvözlések után Vass József dr. népjóléti miniszter nagyhatású bsazédben tolmácsolta a kormány és a kormányzó üdvözletét és méltatta a kongresszus jelentőségét. A Balaton — mondotta — nemzeti vagyon, a csonka or szág klocsj, mely körQl évtizedes harcok folynak, da mindig csak tervekkel, rendszertelenül, bár nem mindig meddőn. Sok egyesület alakult, sok elnCk jött és távozott, de majdnem minden munka abbamaradt, mikor komoly lépésekre, tettekre került volna a aor. Arra,kért minden tettrekéaz, nemeaen gondolkodó magyart, hogy szeressék, kultiválják éa fejlesszék a nagy na gyár tengert. A külföldi aajtó való-aággil elrémíti as érdeklődőket a magyar fürdőktől s ennek as ártó propagandának itthon la megvan-nak a támogatói. Cpen ezért két-szeresen kell oda hatni, hogy a Balaton fellendülése előtt megnyla-sunk minden lehető utat.
A miniszter után dr. Roll Nán-
dor megyéspüspök állt fel szólásra. Hangsúlyozta, hogy nem szabid tétlenül nézni, hogy a magyar gazdagok külföldre vigyék a pénzüket, amit Itthon szereztek. Nem szabad tétleoül nézni fürdőéletünk hanyat lása körül tapasztalható botrányos állapotokat. A fájó nyomor, a szenvedés pillanataiban kláltauk a magyar pártütők, a nagy vlazályko dók, a azéthuzók felé, hogy elérkezett az összefogás, « megértés, a megbocsátás pillanata s ez segíthet bennünket a Balaton problémájának megoldáaában Is.
Ucána dr. báró Wlassics Gyula sürgette a balatoni kormánybiztosi állás reformját. Msjd Spur István vázolta eddigi kormánybiztosi mÜ ködéaét. Az egyes vármegyei képviseletek és fürdővállalatok Igazgatóinak rövid felazólalása után a megyéapüapők a kongresszust Ve-rekesztette.
Délután a különböző szakoaztá-lyok tartottak értekezletet éa határoztak a benyújtott javaslatok felett.
BELFÖLDI HÍREK
Fordulat a csongrádi merénylet ügyében, A nagyszabású
csongrádi bűnügy tegnap, pár nap p»l a felmsntő ítélet elhangzása utáo szenzációs fordulatboe érkezett. A budapeeti rendőrségen jelentkezett Popovlcs litván magánhivatalnok éa vallomáat tett, hogy a merénylet előtti napokben Csöng rádon megismerkedett KifS Istvánnal és Lukács Józseffel Állás nél kül lévén ezek látták el pénzzel, mindennel. Kar/c<ony este kötői ték vele, hogy elkövetik as Ismeretes merényletet s neki kell a terepre ügyelnU. Látta, mikor két berátja egyike bedobta a bombát, ő etulán -Budapestre, majd külföldre utazott. Popovicsot vallomáaa után őrizetbe vették, későbbi vallomáaaiban olyan ellenmondásokba keveradett, hogy nyilvánvaló lett, hogy félre akarta vezetni a rendőrséget. Ekkor be-vallotta, hogy a mostani szolnoki tárgyalások alkalmával háron úrral Ismerkedett meg, akik pénzt ígértek neki, ha ezt a szerepet végigjátssza. A három férfi el is klaérte a fő-kapltányaáglg, kilétüket a rendőr-Bégnek máris alkerült kinyomoznia, A szolnoki törvényszék ítéletét követő napon Dlbszeghy Jáaos miniszteri tanácsos, a csongrádi nyo mozás vezetJSje, mlet ismeretea, fegyelmit kért maga ellen. A belügyminiszter Schrelber Lajoa b. államtitkárt bista meg a fegyelmi vlzagálat lefolytatásával.
UJ aalnháx — Győrött. Nagy színházépítési akció folyik G/Őrben, ahol arról van azó, hogy a győri vározl színházat modern épületté
alakítanák át. A nézőtér 1000 ember befogadáaára volna alkalmaa a a színpad 16 méler hosszú és mélységű lenne.
Lovaaveraeny Srékcsfehér ▼árott. Szombston és visárnsp tartotta atlétikai éa lovaaverssnyét a azékeafehérvárl ciendőrkerület.
Gyermekvédelmi rendelet.
Vass Józaef népjóléti mlniazter az őaz folyamán szándékozik a nr— f zetgyűlés elé terjeszteni a gyerrr i védelemről szóló törvényjavaslatot. Addig is, amíg a törvényjavsalat törvényerőre emelkedik, a népjóléti miniszternek eltökélt szándéka, hogy a halaszthatatlan Intézkedéseket még a parlamenti ülésazak előtt életbe fogja léptetni. A legkö>e-lebbl napokban megjelenik a rendel st a gyermekvédelem és a gyer mek jóléti intézmények megteremtése érdekében.
Dlák-nagyfyBKa. A OtVI. országos katolikus nagygyűléssel kapcsolatosan az Orazágoa Migyar Katolikus Pőlakolai Dlákaiövotség október 11 én délután 4 órakor a régi orazághátban diák-nagygyűlést tart, melynek elnökségét Albert kir. herceg vállalta el.
A Budai Dalárda Jubilál. A Budai Dalárda ezldén üli meg fennállása 60 éves évfordulóját. A magyar daloa ügynek ez a külföldön Is elismert úttörője dicamber 7—8 án fogja ünnepi keretben megülni az évfordulót. Az ünnepélyen több külföldi ország és egyesület kép viselteti magát. Itt említjük meg, hogy a Budai Dalárda a közeljövőben Nagykanizsán éi Zalaegerszegen Is hangversenyt fog adol.
Erzbarger gylikoaának kiadatása. A kiadatási tanfci tegnap délben foglalkozott zárt ajtók mö gött Főrsler Schultte kiadatásának kérdésével. A Tőrekytanáci állító-iag ugy döntött, hogy politikai gyilkosságról lévén stó, a kiadatást nem javasolja. A végleges döntést Pesthy Pállgjzságügymlnlszter fogja meghozni.
A Szalámi Űgy ujabb fejle , ménjei. A Scsláml-kontremlnben, mint lameretes, jelentékeny azerept volt Polzer Ernő tőzadeblzományo»-nak, aki Időkö.ben Párfsba utazod » Polzer Páriából egyezkedési Jtr. gyalásokat kezdett a hUgr«*^kkel, amelyek, ugy láteslk er^tyényre vezettek, mert Polzer m«Ndélben visszaérkezett Budapestre, E>s& ulja az ügyészségre vezetett Stratibe Gusztáv .ügyészségi elnökhöz, aki előtt részletes vallomást tett as ellene beadott feljelentésre vonatkozóan. Kihallgatása után eltávozott. Ma délután vár.t\'anul detektívek jelentek meg a lakásán és bekísérték őt a főkapitányságra, ahol Papp dr. rendőrtanác«os hallgatta ki. Polzer kijelentette, hogy kötelezettségeinek ■ holnapi nap folyamán eleget fog tenni. Erre a rendőr-tanácsos ugy intézkedett, hogy ma éjszaka két detektív kíséretében otthonában tartózkodhat. A rend-Őrség Kondor Józsefről msgállapi-totta, hogy nem lett öngyilkos, hanem külföldre szökött. Kondor ellen a főkapitányságon ma eata köröző levelet adtak kl. A Szalámi botrány ujabb fejleményéhez tartozik, hogy a Sénylék által feljelentett tőzsde-bizományosok ellenfeljelentést adtak be a Szalámi részvények szindikátusa ellen.
Kötött o6l harisnya — — — I. Mouílln harisnya mlodeo Mlobin — I. Selyem flór harisnya miodon siiobao Selyem horgolt nyakkood<S — — — Vadiss hatlsays, li„u gyapjú — — Gyapja dlvatmoUéayek — _ _ _
Telefon 221
Olmre üg-yolnll
10.OOO
- 36.ooo
- SO.ooo
- 12.Soo
- 40.000
- 150.000
Férfi kötött Socknl — — 7 5oo
Fé.fi flór Socknl — — — — — — 40.000 I. Férfi Zephler Ing — — — — — _ 187.ooo Selyem Schil, dlvstuj Jonsígok — — _ 80.000 tői Gyermek harlanyik pamut ós flór a legolcsóbb árban.
Selyem mellények ós Jumperek nlnéta dlratttlnbea. OlvalarnyOk, zsabkeixISk, keztyOk, nyakkendők s leseUnySuU árfeso.
Férfi SZOVf»tí»k Irttoa és sz isszu
1 crn bzuveieK r6föl. ít dJvaltlkk-k
GRUNBERGERNÉL
Főút 11. szám
Olmre ügyelni I
Szecskáéi répavágók,
répszuzók, tengerl-dsráldk, tengerl-morzsolók
bármely nagyságban
Weiser Gépgyár, Sugár-ut 16.
_ZALAI KOZLOXY_
NAPI HÍREK
ímOVtóberl.
Mngynr-ceeh kereskedelmi tárgyaltok. Am«j}»r ko/míny ■ c«th kormánytól frtesltéit ki potl, Hogy ■ keresksdflml surtfi dz«ek m<-jfkötíiénfk mc^\'AryrtU*» végeit magbl\'o talt október 20 ír» Bud«pf«tro fogja küUianl. Ax e?vl kérdjek máris li nliivi vinmk, • hir om h<Sn>plg tsrtó l »rjyn-lások v«l«S»>loQl\'g ercdminytsen fognak btfcjejfidnl.
Tízmillió dollár n viroiok □ ak. A viroiok Ismeretei kó\'c 5ne ügyében mír többször folytatott tírgyaUsokat a V«rosok Konjjrcs* null. Ugyanis az 1200 mülUrd köxiöot 22 viros Ifé.yli. Moit «ijr amerikai péo\'cioport tis millió dollárt hajlandó e cilra rendelke zíjre bocaíjtanl. A Városok Kon gr*ssrusa ax lrd>k«|> városokkal köiiratbso tudatni fogjs, mllyan feltételek melleit h»jlaod5k ax amerikaiak a Wciönt rendclkexlare bociíjUol.
A vaautl tarifák míraóklóav. A kereskedelemügyi mii is\'tétium bao tegDap dilelött beható tanács kozáa folyt Mátray Elemér h. ill tltkár vazatéiável a vasúti t*rlf*k méraéUéie Qgy*ban. Etx>l párhuzamosan Keletű Dinea, a MW. eloők-lgasgatój», Kipka Feraoc kormány blztoa éa Dessewffy Aur*l államtitkár is éitekaxlatet tartoltrk. A tsrlfák lasiállltására vonatkoióUg valószínűleg ma döntenek.
KÜLFÖLDI HÍREK
A Caatlglloui ügy nyomozása
Budapesten. A bác*l C\'stiglionl bankház bukásv egyre nagyobb azenzác\'óvá aiélcsedik. A b>cil nemzeti tsnics tegnapi üUaéa la aióvátetták ax ügyet, úgyszintén a bécsi olaaz kövot la a növctié|l kapcallárnál tett látogatáaa alkalmával. A béc«l rendőrség egééi Európában köröil Neumann és Goldstein igazgatókat. Ax ügy hu! limai Budapestre Is elju\'ottak. Neumann ugyanis pénteken Bude-peaten járt hozzátartozóinál, ahol meg Is jelentek a nyomozó detek tlvek, de eredménytelenül. N-umson valószínűleg London felé vette ut (át, mlg bécsi ügyvédje lépésekft tett, hogy számára aalvui condu<* tust eaikötöljön ki.
\\A tengeri leaxereléa kér-dé»* s» genfi köxgyQléaen. Genfben a Nemzetek Szövetségé-nek ülésán Motta elnök beji Untet»e, hogy a legközelebbi üté aen a tengeri leazereléat fogjak tárgyalni. Khuen Héderváry Sindor *róf delegátus helyeitea éa Gajzágó László kűlügymlnliztérluml tanáooa alutaxtsk Genfből.
Slkkaaxtáa a német blro dnlmi bankban. Dortmuodban a birodalmi bank egy fiatal tlaztvl-selője egy milliárd mái kit elsikkasztott éa megszökött.
A klnal polgárháború A Klóiban duló polgárháború vezére, C»angC»o-Lln tábornok vérdíjat tűzött kl a kö.\'táraaaág elnökének fejérc, A két taitomáoy kormány xól közt kitört polgárháború Sang-hal ellen Irányított általános támadássá fejlődött. Heves tOxirségl előkészítés után a város falaitól 20 mértföldnyire mrgkezdték a híboru legerősebb támadásit.
A Zalai Koxlony nj árai. Hétköznapokon 6 oldat terjedelem mellett Í800 K, 8 oldal terjedelemnél pedig 2000 K egyet szómainak az ára n.ig egy havi előfizetési dija 30.000 korona. s
NAPIRtEKD
Október 1. Szórja
Rímtl R.mi, píjwi,. p,»:«»Unj:
Malvin. IirttüU: Th!«il hí í. i. b.
A Meteorológiai Intíict !<VoMte UtrtM U IHJifUU* rtisui M-n
MoijOIcnykv\'p .ilnJiAiik. \\JlU.i: Ml-•Umt putlHV, <irim«l «nín«t > (ruM Utti-•Ulambcl. K-fjíii k«i<Ut* Hl- 6, 7 d t c.-akor. VHij nem JlUxIk.
A toreádorok
Megérkeztek o toreádorok és píkád<jrok cs egész lakéosrtályoíat foglaltak le maguknak és hölgyeiknek a „Ritz\'ben. Éj miközben a hidalgók grandezzájával represcntál ják nemzetüket, végigeszik az egész étlapot, szórják a pesettákat — On nepiegzotikui ruhát öltenek magukra és készülnek a nagy napra, amikor majd bemutatják a magyar székes főváros népének a spanyolok una%y nemzeti játékál" — a bikaviadaH. MeU bikaviadal less a magyar sté kesfóvárosban — hadak a városi tanács nem gondolja mej mag öt az utolsi percben és nem szeiez érvényt akaratának és egy haiároiott kéz mozdulattal letiltja a magqar lelek nek és magyar szokásoknak oly idegen — mert vad, brutális, állat kin ió és durva játékot
A büszke spanyoloknak miáték" lehet egy halálra sebzett állat ver gődése, a spanyoloknak gyönyörű séget jelenthet állatoknak kínzásra való nevelése, nemzeti szokás lehtt a bika halálra kínzása, a toreádo roknak dicsőség — ha a pikádorok szigonyvetése után — tőrükkel ledöf hetik a tehetetlenül fetrengő állatot. De mi — mi nem akarunk többé vért, nem akarunk többé állatkínzást, kulturernbert bántó brutális durvaságot látni. Az elmúlt nehéz és sötét napok durxHiságoiból nem vetkőztünk ki még teljesen.
A forradalmak piros porrétege még itt ott elöbukkanik ; rettegünk a vértől, a durvaságtól, a kínzásoktól
— még ha állótokról van is szó. Nem tartjuk megengedhetőnek, hogy a magyar székesfővároiban kalmir lelkek nyerészkedési vágyból az állatkínzások legdurvább nem \'t mu tassák be drága pénzért annak a lakósságnak — amely most még lelkigtjógyulási folyamatát kell hogy élje és kiheverje a rut mull rc\'tentő durvaságait.
Nem szabad szalonképessé tenni a nyerseségel, a durvaságot, a vad ságot, a brutalitást — amelynek utja rendesen a barrikádokig vezet.
A toreádorok és pikádorok mes térségé maradjon csak tovább a spanyolok „njutf nemzeti játéka*
— mi magyarok keressünk magunk nak nemesebb és magyarabb szóra kozást... __ (\')
— Emléket állítanak Hajdú Tibor főapátnak. A Balatoni S:ővetaég mozjalm\'t Indított az Irául, hogy Hajdú T.bor dr. pan-nónhilml főapátnak a balator für< dl gyógyfürdő újjáépítő)ének a füidŐ-telepen Imporána emléket állltaanck.
— Orazágoa váaár. A somogy j*di őizl orsrégos virárt október 6 ón fogják megtartani.
— Képvlaclő be*x/tnolö. D<
Lakó Iror* nemreigy\'jléai képvlie\'ő n jövő héten t»r\'j« keiü\'e\'ébrn beizároo\'óját, mc\'y alkalomból több iim*rt nevű po\'itikui U le fog )5nr-i Zitába.
— KéoxUl a vátoa nrany i-.oltaügvctóae. A városi aráin-vcvőiég erőien dolgoiik a jövő évi franykorona altpu költaégvetéa elkészítéséi. Mikor a köüaégv-tés elkészül, akker fog ják megtatUnl o vt\'rosi kép-.isílő\'ettület kő gyű léiét, hogy a költségvetést és e közgyűlés rfyéb h téroaatalt is a d ccmbcr folyami tartandó téli ntegygyOlés elé Irheic-n t"ieiz teni E< a városi közgrü\'és f<>«ja jóváhagyni a nemrégen clkés-.ült váio»i lüzrrnd>szctl sztbályrrf.do letet l», amelynek r<nd^lkt:é«í aierlnt jártak el a büntető hit\'aá gok eddig Is a gyekorletban, d* a jogalap szabilyrcr.dnlet f^i m -jibin lefektetve még nem volt.
— Októberé a nagykanizsai gimnáziumban. Az október 6 Ikl h»zafl*S gyií űnn-pot a glmi^rlum is méltó ker«tek közt fogj* meg-ünnep\'lol. Délelőtt ücncpélya 9vászmlse lesi a felsŐtrmpU mbsn. D\'lután öt órakor ifjúsági gr\'sc ünnrpé-y ax htézit torn»t»rmébrn i> kÓvlk:iő műnoital: 1. Hlmn«i»r. Rnekll a ghmáslu »>l énekkor. 2 Qin\'pi bcs:éd M_>pdj« Radunits J. VIII. osa. t nuló. 3 S\'.ív-v .A-Arüdl Go\'sotán". S\'»v»M» Füredi D. VIII. oizt. táruló. 4 A 13. Ina és fí\'olvt»«a Szűcs L. Vili o»»t. tmuló. 5.P.ónal.Rfttae i »á»z\'ój ". Melodráma. Siavsljt Puklavect J VI. os t. tanuló, dr. Kerkay JW.-f gimn. tanár cselló, Koch S. VI ont. tacu\'ó h»imonlu®, Kugler S. zongora. Tóth K. VI oszt. Upu\'ó htged\'i kíséretével, val>mlnt ac ánekkar kö:rerrüködéaével. 6. Koz ma A"d <r .J j a {rrőztesekn.k" S-avIj. Halász K. VIII. oa*t. t-ru\'ó. 7. „H s.ek egy lilerbin." Énekli az éaekkir.
— Kuliny Tibor dr. klaórote. Káilay Tibor dr. Qrmretgyúléal képvladőt s\'cmbit esti hjöV4tele alkalmival Vargha Fcrenc dr. pénzügyminiszteri allamtltkér, Oroszy Géra v. kormác-ybixlos és Paul Ka>i dr. p. ü. titkár is elkísérik, •kik a C -ut> ál szállodában fognak lakol.
— Ax Izraelita latentlaxto-letet a második ünnepnapon Abramovícs Márk főkántor tartotta a templomben, mlg a kisteremben Winkler Ernő dr. főrabbi hitajónok-latot tartott. A tcmp\'onv Istentisztelet aUtt a kar työoyörü énrkc ket adott elő. Az i.raellta újév két ünnepnapja tegnap este ért véget.
— Jövő héten kSltozkSdlk a pénzUgyő.-aég. Az I. szánni poit- és távírda hivatal teljes ki-költözköd aével vé^re megürült a régi postapalota, hogy a két pínz. ü^)őil azakesz •axervelnek adjoo helyet. A pénzügyőrség » iövő hét folyamin foglcljt d hdyiiégelt a régi postapalotában.
— Hőaök emlókazobra. A soa"iOgym»gy» i Böhönye köz«égben október 5-én leplezik le » 78 hősi hslott emlékére emelt osdopo\'.
Szensádós olcsó árak a
„Kék csillag"
divatáruházban:
Siffonok 20.000 l/ásznak 19.000 Delainok l.ooo Kartonok 2o.ooo
Férfi szövetek \'i05.oooK-tól Kasánok az összes színekben 75.000
Velúrok kabátra
195.000 K-tól Gyapjú féríi-szövetek195000 Női szövetek 47.ooo K-tól.
Konfekció osztály a
souterrain-helyiságben
ECeginspongyola 13o.ooo K-tól Delaln ruhák
Ho.ooo K-tól Etamin blousok 13o.ooo K-tól
Elegáns trikóselyem
ruha 45o.ooo K-tól Nyeri-telyem-blouiok CSAK 24o ooo Kor Cyapiu mellények
CIAK 45 ooo K tói Kötött gyapiu ium-perek 75 ooo K tói
Sötétkék fekete angol szövetek
DIVAT férli kamgarnok az összes színekben. Ragián- és télikabát-kelmék óriási választékban.
MT Tisztviselőknek ezen árakból i« 5% engedmény
Hétfőn, október hó 6-án
Rádio-est a Kaszinóban.
Jegyek a Leltner drogériában
4
ZALA! KÖZLÖNY
1924. Október 1.
Tisztelettel tudatom kedves vendégeimmel, hogy éttermemben
\\u1a£Tsíi ifj. Lakatos József muzsikál. 85U
Szives pártfogást kór _ Kiss Ernő „Korona" szállodás.
minden este
— UJ kerületi csendőrparancsnok. A kormínyió Schill Fererc csandőrezrwdest ■ irombát helyi kerület pírarcsaokává kini vc to. At uj keiClet] psraccir.ok már át i> vett* hivatalt.
- Téli gazdasági előadáaok. A földreform al-pj n földbö jutte-tóttal réazére a téli hónspokbsn rcsiint a véiosházn Unác«l*rtnébcn, rétiint n kiskerl/szi O vasókör h :1) itégrbcn az idén I* tertnnak néplea előadásokat, melyek nem csak elméleti, hmenv ■ helyszínen tarlóit előadások alapjín jyakor-lati Ismeretek nyújtásával la hozzá-j\'iu\'nsk zhho/, hogy a földreform aorin főldhöijuttaloltsk kellő arak ludiaisl veh<isék hisznát fóldj-ik nek. A gazdssrgi larár S ombit helytől, \'kl ezév mtfic\'us-\'b\'n la tartott Nejfykanizaáii három ilyen o!6id»s\', mái Is érdeklődött a város veietőié/éuél, hogy mikor lenne U£alk»\'m.s:bb Idípont az e!ő«dá aok mcglai táaára.
— Ar OMKE nagy gyUléae Nagykaolsaán. Az OMKE ludva-Icvően nemréfen ücnrprlta m~g fennállásának 20 évei Aifordulój.t. Az O oájjoa Kő-pont a:t nemcsak I3ud-praíen ü r.epflte r>»gys>ahá»u keretrk kősóit, htnrm a vidéki fióka öveti*jrckkel ii ünoepslulte I*y moat felhívta a n j g", k-ni ••-I flókazövetaéget U a jubileumi üa-napiég megtartására. A vezetőség foglalkozott a Mhlvátssl és azt msgáévá tetlc. Elhatározta, högy október eliő felében rerd-tl országos nayy gyűlés keretében az OMKE osgykenliasi jubllárlaünnrp aégé>, am*lyie ax Orarávoa Központ vezelŐiégn Sándor P.i elnök kel az élén le fog jönni.
— BUntetlk a gyorsan hajtó kocalaokat. A rendő lég a nzjjy kani ail utcsk rendjének bhtoiltrtca végett *gyre »<lgoiubb«.n őnl
a k"Cülforj(almat. 7 uboly G>uIji helybrli fuvarost 2 o»pl elzárásra, Koloiils Jíno.t 2 n<pi elzárásra é« 300 000 korona pénzbüntetésre, VPimmcr jSzaefet hatóaá|aérléaért 8, gyorshajtáséit 2 napi elzárásra
Ítélték.
— Elmulasztották a jelent kexéat. A rendőrkapitányság ki hígáal osztályán a következő külföldi hinoiokat büntették mag a azabályaierü jelentkezés rlmulasz-tása miatt: frisch Al.josré\' 500.000, Marini Jiaőt 150.000, Heinrích Hed-vitet éa C\'elédiét 400.000. Illetve 200 000 és TfiUl Józsefet 300.000
koronára.
_ A Vakokat Gyámolító O/saágos Egyesület azzal a
kéréitrl fordult Nagykaolisa város veretőségéhe*, hogy Irgyen segit-légére a vakok Ipari támogatás* b»n. Ac Egyesület ugyanis a vakok rés.éie kefokótő, koiár- és szék fonó, harisnya éa kabátkötő tanfolymokat éi ütemeket tart fenn. At ütemek produktumai kőzkerea-lelnek örvendenek a kereskedilfm ben, mégis kívánatos lennr, hogy a város is mocditss elő a-ját ha-táiköiében eteknek a cikkeknek elhelyezését. Küíö .Öien az Iskolák, kórházak, ápoldák, hivatalok, egyéb üzemek éa Intézmények vehetnék hssznát a vakok által készltelt krf-knek, lábtörlőknek, székeknek éa ct általuk készített egyéb tár gy ikn*k.
— Koldus axerencae. A nagy ksniiaai u\'c koo járó kelődet gya korta molesztálják ko\'du\'ásukkal olyanok, cklkről lerí az »g*szség, aWk minden munkára alkalmasak, de kényelmesebbnek látják sorra járni a házaket éi a jóérzésű <m berekét félrevezetve szánalmaa me sékkel keresni meg mindennapi kenyerüket. A rei.dőnég i-lgoruin jir el az Ilyen engedély nélkü\' kol dulókkal atrmhen. Most büntették meg Kálm\'n Jíeost 8 napi elzá rácri. Nstn hinnők, hogy a delik véna nagyon fájlalná ás esrtet. L-g felj*bb a m:rk«ba ntvet, hogy u fogdiban még annyit aem kell dol-gomij a napi koaztért, mint amikor házióihizra járva gyüj\'ötto Ösa>o az elemózsiát, vagy s reá-valót, sőt mind a kettőt.
-- Motor-tan folyam A ntgykanissal m. U\'t. iémipari sxaklikola ipaxi és cnex^gai-dméfci célra sxotgiló Rfncrílorgíx-, vUágitó-R»i-, bonxln- és nyersolaj motorok sxerkaxe-téliek, n.űkuJésfoek és kexelíséaek ismerte-té»éu október hó 15 tM kexd5JóUg esti tan-folyamot ronJox. E taoíoljramr* felvétetnek oiotoituUjdoooiok, motorkexalók, motorok készítésivel és javításival foglalkozó Ipiro-sok, fémipirosok, további oly»n agylnek, kik x\'imotort ütembea tuUnl, illotvo ke-xelní sxinlíkomsk Tandíj: 12 rraoykorona Ke vételre j.-lentkoxnl lehet: október hó 2-ia és 3-iii eite 6—7-lg ax intézet Igaigat-tsi-gánái. A tanfolyam két húoapig Urt Ki.iek-lóJi^k részletesebb tijékozist a jelentkezés alkolmival nyciíiclnek. A tanfolyam bofejox-tével a réixtvavók agy a célra »!«< tott vlza> gilObixottsig olótt vizsgát tehetnek.
— Baleaet. Bczscnyi György zalaapálil lakoa olmaazedés közben oly azerencsétlenül caett la a fáról, hogy jobb cotnbcsonlja el:örött.
— Orvosi hlr. Dr. Betget Miksa fül-, orr , torok- éa gégeorvos ren deléstt Sugár ut 4. szám alatt (Polgári Egylettel szemben) újból megke.dta.
—j A zalaegeraxegl második lemplom Ugye. Zalaegerszegtől jelenti tudőaitónk : A zalaegerazegl máaodlk katollkua lamplom-ápitő ölaxáxas bizottság vssárnap dálután 4 órnkor a Katolikus Házban ülést tartott. Pehm József apátplébános mint elaÖV lamertetts a templomépítés sürgői voltát. A bizottság vlhstároata, hogy vaaárnapl kezdettel egy hátig tarló jyüjtéat rendeznek. Elfogadnak pénzt, ékszert, munkaerő feisjánláat. Máris nagy ösazeg áll a blzotlaág rendelkezé-iéie. A moit iaduló gyűjtésből fogjak kifizetni a nsmrégen megvásárolt lovard» vételárának második felél, 50 milliót és a tervező mű váaa tiszteletdíját. A templom magyar motívumokkal álazőtt román stílusban épül és nemciak a város-nrk dltze, hsnem ai egáss vármegyének legszebb temploma lesz.
— A aertéapeatla állása * vidéken.
A Dapykaarxiii v/rosi tsaiaihoz érkexatt jelentések sxerint Soimssoa és a letenyei járáshoz Urtoxi dtbosi állategétzsígügyl ke-ruletbea, valamint Homikkomáxomban a járványos sertéspestis megiiilat. A letenyei állatorvos jelentése szerint Szlcslssigetcn ás Tor<uaf6Uéo a sertéspestis sxórviayosaa Ismét fellépett. Soiuogymagyében a csargól JáxAiból szórványos sertéspestist, Nagyszékácsról ivaxszervl üólygos kiütést jeleoteaak
— Elfogott gonosztevő, fia-laton/üredl tudósítónk jelenti: A balatonfürcdi ciendőrség alfogott egy magát Ember Ádám Sándornak ncvoző 45 évea notórius gonosx tevőt, aki Somogyi Sándor névan Is szerepelt. Ax Illető nsmrégen meglopta a gelscl molnársegédat. Kihallgatása alkalmával beismerte, hogy teméntelen lopáat követett el. Átadták a k apoavárl ügyészségnek.
— A rokkantlllatmények kiutalási. A pénzügyminiszter rendeletet adott kl, mely szerint a rokksntlllatményaket a jövőben az alispánok fogják kiutalni.
Hétfőn less a kasxlnól rádió aalély. A Vox Rádió ben goian btstélő kéaiülékének bemu tntáaával eXybe>ötött rádió eatélyt hétfőn, október 6 án tartják meg a Krazinó nagytermében A rádió eat este fél 9 órakor kczdftdik, amikor Sjhokay Kálmán ismertető előadása közben a közönség végighallgathatja a kü földi cagv rádió állomások hangvaraeoyei*. Mivel este nincs belföldi rádió azolgálat, a közönlégnek délután 716-7,7 közt módjában less külön meghallgatni a csepeli dróttalan állomás hírszolgáltatását. Jagy.k 50—20 ezer koronáig a L*itner.drogériában váltha tók. A jegyek eitére és délutánra egyformán érvéryeaek.
— Kerékpárverseny Kaposvárott. A Levente Egyesület októ-ber 5 én délelőtt karékpárverfenyt
I rendez.
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Desső cégnél, Fő-ut S.
— A Gattentaf tánctanfolyam, melyet a kanizsai közönség a mult évről Is a legelőnyösebben Ismer, ma délután veszi kezdstét. A diákok tánctanfolyama d. u. 6 tói 8 óráig, felnőtteknek d. u. 8 tói este 10 óráig tart. A gyermekeknek való tánctanfolyam pedisr holnap csütörtökön d. u. 5 tői 7 óráig veszi kezdetét.
» Príma mlnőaégtt férfi Zefír-Ing gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonként 08.000 koronáért kaphatók Schvarct Dezső cégnél, Fő-ut 5.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000 tói, saját gyárt-mányu kötött mellény K 130.000 tói, aaját gyártmányú kötött jumpsr K 30.000 tói. Fillpp kötöttárugyára Szombathely, Széli Kálmán u. 6.
— Linóleum (padlókárpit), bőrvászon és viaszosvászon asztalterítők legnagyobb választékban igen jutányos árak mellett kaphatók Schvarct Dezső cégné\', Főút 5.
TÖRVÉNYSZÉK.
Egy régi oarolá.l ügy. Belső
Iitváo r^VI lakóit uaroMa vitait, miatt vonta fdtlásíjgra a oagr-kanlisal törvinyaiék Kenedi-bün-t.tstanácia, mert 1922. év tavaaria Olaj Mihály mur.rátkal lakóitól 270 K ofplbért akart klcalkarol. A törvéoyaiélc tekintettel aa ügy régi voltára Bol.ő latvánt két napi fog-héira l\'élta éa ai ítélet végrchij-tálát fclfüglesitott.,
A törvínyazék bUatetSta-ancao klaiállt K.sathalyre. A aagykaoliail törvényaiék Mütichcn-b.ch.r-büntalótaaácia ma kl.aállt K.axtbelyro, hoxy ott a halyeilaoa folytaaaoa le több bünteti fótár-gyaláat.
NOzeéfdrrK^psziinub.
^ —
Urinla. Sierda-oiatörtSk \'1,6, 7 éa 9 órakort Maüamc Dubariy, drámai történet . francia forradalom Id.jéböl 7 fejezetben. Rend.ito LubUsch EroS. FSuerep\'Sk ^oH\' JanninxJ. Kilohold Schüntel, ífola Ncgri, Hirry Licdtke.
Singer József és Társa
értesítik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi ós női szovetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették és abban ágetüemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetuj donságokat
tt.TTTT^ a \'eaiutönyosabb á ban árusíthatják. .
Kónk hatalmas raktáruk vételkényszer nélkül való megtekintését
1924. Oitóbsr 1 .
KÖZCMJEOASÁO,
A gyógynövény kereskedelem olcsó hitelt sürget
A tyógy növény pUcon homu Idő <5t» tartó üxlattelaosé? Után újból élénkaéjf tipiizt»lh*tó, ami azzal B körülménnyel van önre függésben, hogy külföldről mir nagyobb szómban érkezn«k a meg rcndclíiek J^Jagyobb forgalom azonban még sem tud kifcjlídal, mert n keretkedők níacienek xbban a helyzetben, hogy nagyobb tételeket viiriroljanak. A gyűjtők és ■ bo váltók ugyani* azonnal plnzt akarnak áruikért, a külföldi vevők pedig az tfruk átvétele után egykét hónap múlva fUetnck. I\'yeo körül mények mellett a kereskedelim a pénzszűke miatt nem tud áruhoz jutni é* nem tudja megfelelően ki cl\'glteni a külföldi kcreiletet aem. Az érdekeltség a piac forgalmának fokozása céljából fontosnak tartja, hogy türgőten olcsó hitelben rétze-aüljön, amelynok összegét körülbelül 5 milliárdra bec«QU. E:ldő szerint külöaösen n bogyófélék iránt van kereslet, a bodzabogyót azonban alig keres\'k « ennek az okv az, hogy b gyűjtők a külföldön kínált áraknálaokkal drágább árakat kérnek. Elénfc.bb árd.klódés t talhaló a virágok Iránt, melyeknek ára szilárd. _
TŐZSDE
A mti tőxidi irányzata nyltlikor lanjhulásra hojldndó volt. Kétőbb azonban tekintettel arra, hogy bécsi phon a Caitigliano eset nem váltott kl nagyobb hatást és a bécsi tő.ude n)ugodt volt, nálunk is jobb hangulat kerekedett felül és az ár-•folyamok általában javullak, ugy hogy a zárlati ku luiok&t a nyitási át f ilyemok felett állapították meg. Az ulótőzsdén a javulás tovább folytatódott 7w—U/k7s-
Utótőzsde. Irányzat barátságos. Tröit 165, Budapesti G*« 105, Angol M-igyar 40-25, Hazai B.nk 108, Magyar H tel 422. O.xtrák H\'tol 148, S.lgó 422, Nova 126. Danubius 1950, Villamos 1020, Fegyver 930, C\'nner 68, Bjr vasút 300, Kőszén 2375, Pesti H.z.i 2930, Georgia 304, Cukor 1900, Keres kedelml 1040.
Terménytőxsde. Busa tiszavl-dékl 76 kg-os uj 422.500-427.500, 78 kg-os uj 432 500-435.000, egyéb vidéki 76 kg os uj 420.000—425 000, 78 kg o» uj 430 000—432.500, rozs 385 000 -390 000, zab uj 330 000 —350.000, köles 28 000-300.000, takarmány árpa 380.000—400.000, sőrárpa 450.000—470.000, tengeri 380.000—385.000, korpa 225.000— 230.000, repce 640000 - 660.000 K.
Sertéaváaár. Felhajtottak 500, eladatlanul visszamaradt 180. E\'sŐ r. 28.000—29.000, közepes 27.000— 27.500, könnyű 26 000—26.500, szalonnás félsertés 32.000 -33.000, lehúzott hus 34.000 35.000, sózott szalonna 32.000 -32.500, zsír 36.500 koronc. A vásár közepss volt.
A mftgy«r korona külföldi blvntuloa Jegyxécel i
Deviza Valuta
lifoap (fii UCB4P BM
. 0180 19180 0 00 1 ö"90 . 5460 |5«0 0-1420 5« . 4431 4« 440 | 438 Ncwy óikban 13
Zürichi zárlat i
PArts 274)00, London 1331 60, Ncwyoik &23 10, llrussal 4610, MalUnd 2i87"0, HolUoJ Berlin 124 50, Wlao 73",. SoHa &8000, ?f4g» 16G5 ""0. Bud.peat 68 00, &oka(cs< 270 C0, ttalg/AJ 725 00,Varsó 101\'00.
Bécs .
a«i(0 . f\'rige .
A Magyar Nemzeti Bank hira-tttloa árfolyamai azept. 30 án
_ ZALAI KOZLO^
Valuták
an«0) Imi |<seoo-|«tooo C«W> kerooa iitl ijoj 010,4 IO|S-l«7|
t>oii4« it^-m^ rtotu u. «os« 4cfto Ul S»S-«OI
Lr" 1«M6.
»|6»1S»»
Din to«. ilUo-ijiTO
Oi.u. kot. ie« ÍJIOSJJ frao* utoji«IV) ItHlaoSl II. mtj<l(Si} R«l" 1WJ »>IJ
8rf3 kor. "sosj»-so4io ÍWT*t kW. ICJJ1-ICÍ10
oovlxáh
A toiiar laa SBMj je-iij IOI.I6JS BitirMI i»».«oi
8f8.nl »>»»-»7j$
Kopaobl<. SHio-iijoj KrltatUola lo»|).|om L00Ó0<1 14JOOO-I4 >000 UUuo MJj.jtco
Ntwjcrt jjljo
PM« 40JÍ |oli
IJOl-IJto S»MU tti jCS
S4JOO StflO lOl Oj up.jj
Zíthb Kkj-KU\'o
A* ércpénzek 6a nimsi-fémek beráltáal árfolyamai
Esüst agykojORis SOO0-OÍ7O, kítkoroois 12.120—12.Í 40. forintos lU.tJJO—10.800, öt-koronás 31.10\'J—32.100, színarany 61.000— 62.000, »r»ny huszkoronis 333XXW—33iJ.CCO, platina 210.000—220.00 >.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar 6a Könyv-Ucrcskcdóa RT, Nagykanlzaa
AoróhirdetéMk
30 hl. fehír és vörös bor (Wágnsr fok 4—5) eladó Somogyi Testvtxeknél. ,„, Tasono épület, és múUkatosml lize)«r sel, bstsgsegélyzít, baleseUt, UsseRÓdést és felszabadítást én fizetem. _ T«nczenbefK«t l.ajos l»k«tosm»ster. Árpid-utca 5.
Kitünö most k.phatö. saját termés. — Mén áros Pál, Magyar-utca »5. |,„
Divatáru sz«kmtb«n egy iJísabb aegód azonntll telépéwe Crünbergemél alkdoiaxijt nyerhet. ||7>
88tát falöitö és rovu lílik.hát aü\'dó\' Cim a kiadóban. |,44
Butoroíott <zob> magányos ur részére azonnal kiadó Clm a kiadóban.
Bakik, kosztümök, kabátok kímitiíi legjuiAnyosabban vállalok Máshoz és vidékre Is megyek. Willnemé, Fö-ut U j,jj
Buloroiaüan egy asobáa-kon yhia U-n.t v—^ lelépéssel. Királyi Pál-u.3.
IÍ .2 hold sxaiöt, vagy ji^.iőuitet\'.sro alkalmas földet venne kSszr5nzért ugyfolem,
Szlgrisst, Föut 8.__ji^o
Kgyptr 4 éves ás egypár 6 éves prima fehér Jirmoaökör eladó. Dervarics Fereoc
Kilimáo,
» Gotae.
Isi*
Eladó szép fdggó potxoleum lámpUr, kúlónbözö nagyságban, ebédió vllUny]u>alsr, fehér gyermek vaságy, estélyi és utcai 37-os nól cipók. Cim a kiadóban. ( 4,
Szemes tengeri
mitermázsás lételekben kapható a
FUTURÁNÁL
a Bazár udvarban.
Három az igax, hogy a
Bruncsics Józsi Borai
Jobbak a Iánál, olcsóbbak az olcsónál, mely egyben üdít és gyágyit Sugár at 53. * Telefon 210.
Pánzkölctfint ln«,l"nra
iijiílillüiülli gyorsan kóivtlii
SZIORISZT, Fő\'Ut 8.
Zongorahangoláit
legolcsóbban i» UjJobbao eizZSz£<: Wáfih. Hsfyksnlua. Srsny Jínoi-u. 10. r«i«r»a ni Hiti cal«lyekre. mint »onSorla(« tfO <ra«
siakk«pi«tts<a) Uljea unekart pólcl). VWtlra !».
Elsőrendű nagymalml
liszt e> korpa
olcsón vásárolható VILLANYI ANTAL órlemény- és termény-koreskcdínél, EótviJs-tér 20. szám alftll, s Srtnthíromjág-nobcr íttlltni^n.
Osziéstéli szövet-újdonságok
óriási mennyiség-ben már raktárra érkeztek
Kisfaludi és Krausz
divatnagyáruházába
az „Arany Kakasához, Nagykanizsán
Olcsó árakon eladásra kerülnek női szövetek:
Gabardin, kamgarn, eolin, marokén, trikotia, puplin, voil, velour, kazán, damentuch én poutók
minőén létező őiuat S2indrnyalatban!
férfi szövetek:
Szürke és fekete téli kabát, bunda áthnzat, őazi átmeneti kabát, ciizma-nadrág kelme, oltönykelmék a legszebb mintákban, fekete i* sötétkék szövetek, frakk, zaakett 6b amoking kelmék.
Regenhart és Raymann damast áruk, May és Holfeld rumburger vásznak
»» gyári raktára
Legszebb mintázatú doublflanellok, parge!ok, tennlsllanellokl Legújabb Velour siffonok, és Velour-bársonyok, tricó-ielymek, creppder.hinek
Külföldi nagy szőnyegek nagy készletben!
bot Nagy maradékvásár női és férfi szövetekben hallatlan olcsó árakon!
Araink jó minősége, áraink olcsósága ét választékunk nagyaága mindenkor üzleti elvűnk 11
4 ZALA! KÖZLÖNY
1924. Október 1.
ÉnVEÍtTÉC 9 Értesítem a nagyérdemű uásárlú közönséget, hogy móőombnnuan, amíg akíszlettorl EPS ÍESlTeal az a tanti íolgokat a ndtam szakot! olcsó drndl is olcsóbban adni |elenleg —=
Jómlniiégil siiocs »ph!«r-JoK 2 galMral K 120000.— I 0 p\'r íockni .
Sclycai hMgoll nyaklccnJ.\'.....K 12000.— | I» Női acljrcm llór ha-liny» . . .
Nagy válosatók nli: éenfejM fórll íchér.ncmUkban, küfúJdi galiör é» kóxotCkbon, férfi Cm női arnyökben, aocknlk, gyormok llór harisnyák, kötött Aruk, lophlir kelmék, cycrmjkkocalk, llnolcumok, hörvátxnaM nagyon o le»6n.
44000. 43000.-
|l» K6I !«!>\'<ai lUt »Jeur h»ri»ny« Fcrfl «tr«p« sockol tuentj*
4SOOO. K IIOOO.
Kaufmann Manó ToVcf »n j 107. vz.
Ingatlan eiadás!
Elfoglalható háza!<:
uonnil U*K:4ih«t5 ?3 m ke. . ívj,:, hli 2 »J«t«. m\'! - » • y -.\'. j tt k«rt!el
1(0 nui: \\ 3 nobji .jen tsl.io cnlidl hii »»ar Ifittcl. «s«>\' JM---S»e3 )7ii rr.i•:■.\'. Ttl\\> »t« VII m»5\'.-.h I <» CiJühii
r\'.y.
Szfsriís?:! ILáíJjé
O. I\'. II. cr>{cd<Iye* IroJttJa
Fő-ut 8.sz. „„ Telefon ISO
MazMksOakSmÜÜi jfírjan ÍJ ftlHla.
azonnal löíthstös állapotban minden nagysAgi-an kaplr.tók
PÉTER MüJGÓ
bor- éa hordókoroaktdönél
Csengery-u! 39. sz.
Ér.\'oiitjUk Somogy , ts Baranyamegye fgcn t\'srteU m0ntulaldunosi.it, hogy
Belgiumból megjölíünk,
hol 11 dfb. eWőrandil 2*/» és 31/, óvcs, tenyésztőktől vett
belga csődört
vásároltunk. A lovak éfkezé ií! 2—3-ikéra várjuk. Míg tekinthetők Jassr.cX Kapoa váron, Honvéd n 28 ax.
Sipos és Braun.
BORSAJTOK,
szölőzuaók, bogyózók
elsőrangú kivitelben
WEISER GÉPGYÁR
SugAr-ut 1G. szám.
19 éves, tovább tenyésztésre alkalmas hidegvérű mén cs 1 drb. homokfutó kocsi 5-éo, vasárnap délelőtt 9 órakor a ménlelepen elárvereztetik.
ft öadacssíSs töiide záró árfolyamai
[ü? lapos babot
bármely tételben legmagasabb árban vAsArol
Heltai József cég, Nagykanizsa
Telefon 112. Főnt 22. mxÁm.

rmmmmnmnnm
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Készit és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdqságl szekereket.
Elvállal mlndsnneml] kocsljivitást, átatlktUst, tányéréit és bélelést. KltUnb munkai Jutányos iraki
— mitől olyan zamatos a ktíuéfa, Éúesem ?
— Egyszerű, csak UHU káuéual uan fözue.
PFAFF
VaffÓ^épek Ipari és csaldői használatra ......* ■ feltétetek mellett
keüuezű
részletfizetési !£»?
Brandl Sándor és Fia
Speciális varróiépjavltó mOhelyl vzrrógépraktára Deák-tér 2.
Haainált varr63.jp ck magnt
áron va\'ó bvwátiáaa I
veji ét «UJ bimityao oajtv racooj n<Kb«t I
Herczfeld Dávldné, Sugár-ut18 I
Tankönyvek
mlnöen iskola részére.
Iskola táskák,
Iskolai lUzotek, rajzosz-közök, rajz- ét leitöizerek
Fischel Fülöp Fiai
kdnyvkcrcskctlOsébco Főút, Váiosház-pulota.
Nem kelt Ptuerái! 1
„KAKiS" ruhafesték
hiii luijnüiU gíiJnigoj éi ViÍ0K«»Ulaa ruha átfaatöat crodminyci. A ruhát n a m rongálja 11
K»p!ut8:
Stampf Zsigmond
füjx«r- it cjemoga-üitoUb.\'n
Nagykanizsa, Bazár épület. ttoMOtt 1 U|r. P«i«t«t1 ah 35.000 ksr.
Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdaság Rt
dllandóan uesz
tejet
és
tejszint
a legelőnyösebb feltételek mellett.
Központ: Sopron, Utírosi telepek:
Szombathely és Győr.
Árverés.
Folyó hó 5-én a. u. l/.2 órakor Bagolán, Bogáthy János erdész lakásán nyilvános árverés utján azonnali fizetés mellett 1 éves vágású 10 öl akác karófa és 100 öl kemény hasáb és gömb tűzifa adatik el.
Szenfmiklóst erdészet.
mindenkinél SZebbGn és GtCSÓbban fest
máioló 6a lényazO
Nagykanizsán, Telekl-ut 16. szári?.
Mefz János
felülmúlhatatlan szép és jó munka! Olcsó drl
rj
Nyomatott r Zrinil Nvcmdiipur és Könivkcreskcdís R. T.-nál. Nagykanizsán. {Nyomdavciciü: OíeobecK Károly).
63. évfolyair, 225 axím
NascyWanliM, 1924. Október 2. Csütörtök
1800 koron*

POLITIKAI NAPILAP
t».erke»itö.<j; 6* klad6blvaul Hú-ut 0 Interurbán.Telefon 7K.. nyomj* 117. *l.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
A tatarozás Nagykanizsán
fbl) Nagykanizsa utciíi végig, mindenfelé, A legforgalmasabb fő utvonalalibli is ütött-kopoll, bár felépítésükben kifogástalan házak hirdetik szomorúan, alapos tatarozásra várva sz idők mai mostohaságát.
Az Időjárás kikezdte a tetőkéi, az évek megviselték a falakat, düledező kapuk ásítoznak, csonka ablakpárkányok, rokkant bástya-kerítések hirdetik, hogy a magyar nemzeti vagyon Icgnagycbb része, a házaink, melyekben lakunk és dolgozunk, épületeink, melyek a köz érdekében állnak, esztendők hosszú során át pusztulásnak Indultak.
Nem hinnők, hogy; lehelne ötven oiyan házal találni Nagykanizsán, amelyre ne férne tel nagyon Is több kevesebb lataro-zás. Hiszen Idestova egy évtizede annak, hogy Magyarország közgazdasági életéből kikapcsolódott az Intenzív kulturális fejlődés nél^ külözhétetlen alapja: az építkezés.
Az egészséges és produktív társadalmi és államgazdasági élet haladó Irányzatának nemcsak állandó velejárója, hanem egyúttal fokmérője Is az alkotó munka, az építkezés I itcnzllása.
Mikor a Balkánról felmora|!ó háborús viharok szele véglgsza-ladozotl a középeurópai államok békéjén, az építkezési tevékenység már akkor veszített erejétől: a világháború gazdasági megrázkódtatásai pedig ma|dncm nullára redukálták. A normális gazdasági életnek talán egy ága sem reagált olyan érzékenyen az Európán végigsöpört viharokra, mint az építő munka. Kitűnő szeizmográfja volt ez annak a borzalmas földrengésnek, ami válságokba sodorta a nemrég hatalmas államok gazdasági mechanizmusát.
Hogy a XX. század kijltur éleiének lendltókereke volt az építkezés, azt akkor tapasztaltuk Igazán, amikor ezt a kereket lefogta, megbénította a háború és az apnál Is áldatfanabb béke. Az építő munka abszolút pangása nyomán megismerkedtünk a lakásínséggel: elveszítette fejlődési lehetőségeit nagyrészt emiatt az Ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, társadalmi és kulturális élet; a munkanélküliséget sokszorosára hatványozta az, hogy az építi Ipar egész kom plexuma a kapcsolatos kisipari üzemeknek. A hosszú, tétlen ve-
getáció nem Ismer haladást, nem Ismer előretörést.
Most mintha mégis megmozdult volna a gazdasági mechanizmus lendítő kereke. Megindult széltében az építő munka. Egy kevés Nagykanizsának Is Jutott belőle. Csikorog, akadoz még a gépezet, mlg leváslk a sok évi beteg pangás rozsdája. De elindult. Amerre Járunk az utcákon, lázas, sietős őszi munka lüktet mindenfelé.
Épül, szépül Nagykanizsa. Főként középületei, nagy bankpalotái, de Imitt-amott szorgalmasan tatarozzák már a magánházakat Is. Az ulolső két évben
közéleti és kulturális szükségletek kielégítésére, magán- és közvetve nemzetgazdasági rentabilitással |áró vállalkozások céljaira sok építkezés történt városunkban, hogy Jelentékeny tényezője legyen a gazdasági felvirágzásnak és a sokáig stagnált kultur-városl fejlődésnek.
Csak a kisemberek házal állnak legnagyobb részt még mindig romlásnak Indulón és várják, türelmesen, egyre rongyolódva vár|ák, mikor kerül reá|uk Is a sor. mikor ér el a vidékre Is. Nagykanizsára is a naqy hú hóval megindított lalarozásl hitelakció.
Belpolitika
Megállapodtak a parlament öszi munkarendiében — Kedden összeül a nemzetgyűlés — E hónapban megoldódik a kisipari hitel kérdése — A 33-as bizottság ülése — trte-kezlet a munkanélküliség enyhítése ügy***"
Budapeat, október I A kedd esi mlofsxtert«nác« fejj-lalko-\'O-1 a parlament muakarrnd-jévrl [a /a ennek kővalk«itéb«a Bethlen l\'tvin gróf mloUxterolnők aierdán délalőtt magáhoT kérette a acmiclgiüléi eliŐkségét ét ax Ef>s*gea Part ŰgyvexetŐ alelnökét, ■kivel h)S»nbb tanienko-áat foly t ittak i• megállapodtak a parlament őszi mun\'<aiendjében. A megbsixé-!éa értelm\'bm ax ős<l ülésnaVbao fo\'yta\'ják a fŐvrfroai tőrvíny k már
magkexdett tirgyalí»át. A nemict-gyűlés további mu k:j*ra roaal-koxólag semmlféla m\'gillapodás nem történt. A híia»abllyrevbió kérdése a délelőtti tanác<koxáaou sióba skerült.
A Dcmxelgyü\'ét október 7 Ikl űléifl előtt ax Egységes Párt n«m tart értekoxletet. A\' alnŐViég C U* pin a legsürgősebb t^endík meg-b-s:clésére axoritkoilk, mlg ax ak* tuálls politikai és ga dtiÁrl kérditek megvitatására okióbor 9 én dél
TURR ISTVÁN
Sxak&ll Gyula kegycsrendl tanár axabadclóadasa a Zrínyi\' IroiUlmt ós Mftvéaxetl Körnek ío\'.yó hó 2S iu tartott emlékünnepen
111.
Mos niAr G»ribsldi minden hndi rr.űködisében ó vo\'l a l iwlmi la nácsadó, Giriba\'di eszméinek, ter veinek, íoiycs sikereinek osztálytársa. Május 10 én ériek Marsalá hot. fchoi Garibaldi kívánságára Türr lépett c-:<?szOr part™. K tői kezdődő leg egész Nápoly elfoglalásáig Türr István óí oz txpsdicióban rószt vett magyar körök retten.heteilcn bátor Sfgukkal, hősi rlszát.tsígukkal fó tényezői voltak annak a haJi tettnek, melyek Garibaldi és vitézei nek novéhez fűződnek. Palermo bj vétele Türr kiváló haditeivo folytán sikerül\', melyet Garibaldi elfoga . dott Garibaldi éjnek idején úttalan-{utakon, vízmosáson, meredek h.-gycn kercsztüi megkerülte a népoywkat s a htiuk nlógott Palermo alá ke rüli. Három n pig tarló u cai harc b»n bevette « yárost 6s a gőgus királyt arra kényszerítene, hogy kö-vetet küldjön ho^zá, a rebellis ka-
landorhoz és fegyversiüneict kérjen tőle. E páratlan siker Eurípis;.erto óriási rladalmn kelten. A c»r hüle dezve kérdezte, hogy eshetett meg a királyon ilyen szégyen, hogy eay „k*lóz" e!ő.t leiegye a fegyvert! Dj elképzelhető Ausztria harsgja. Ez voll a rrarsalíi Efcr csodntctte 1 S a magyar légió Túrrel sz ólén nagy tyfa hozzájáru\'t a sikerhez. E\'.ért Garibaldi hSlából löfií^lun. 8 án kinevelte Türrl a nemze őrséiz fó fe ügyelőjévé és tábornokká. Türr haditervét, mey Palermo bevételét eredményezte, maga Türr irta meg a „M.rsalri Etei* c. munkájában.
Október 1-én Santa Mariánál vívták meg a dónlő ütközetei. !•>. volt a szicíliai és nápolyi hadjárat legvéresebb harca. Az olasz lobogó: el. Ő sorban a magyar légió halait-megvető, vakmerő rohama vilte diadalra. Eizel el volt döntve DM-o\'aszország sorsa. A piemontisíreg, Viktor E. királlyal az ólén oki. 7-én bevonuü N p\'lyba. MAsnap a ná polyi kormány elhatározta, hogy Nápoly csatlakozik Picmonthoz s ezzel megalakult az egységes O.asz ország. Türr Isiván a tartomány polgári ós katonai kormányzója voll.
Az oUsz történelem Türr jegendás alkját közvetlen Giribaldi meló Állította. H» nz olasz G»ribaldi vagy Türr névéi h.lja, ma is levesri kalapját. Az olasz nép htláját irántuk muta\'ja az a számtalan festmény ós csatakép, melyeknek másolatait sí keiü\'t beszerezni, melyen Türr mindé r.ütl Garibaldi oldalán foglal helyei.
Az olasz egység megalkotásával Türr allábornagyi ranggal az olasz kir. hadseregbe lépett át. Csakhamar Viktor E. kodvence s bizalmas fő hads géde leli. Mini ilyet sok kényes és fontos áilamügy eiintézSsó-vei bizia meg.
1861 ben nagy fordulóponthoz ju tolt Tü\'r élete. Szeptember 11 ón nőül vette Bo.iaputc Wyie Ad:liná», III. Napo\'.con császár unokanőtest-vérét s attól kezdve felváltva Páris ban ós Nizzában s pillanzai kastó lyában ólt s fokozotl erővel dolgo zott az emigránsokkal hizánk fel sznbaditásán. A N poleonokkal Való rokonsAga t*rt ajtói nyitott neki Páris lege ő<c óbb köreiben s háza találkozó helye lett a legelókelóob franciaknak, ő pedig egyik legitmer-tebb és l.gkedveltent) alakja a párisi szalonoknak. Eoben az időben
irta róla az id^sb Dury: „0 y Jó, oly Igazságos, .oly résztvevő 8 szive félig angyali, félig oroszláni, aki pijzánul ncetgél a bálokon s fáradt könnyeket sir a nyomor felelt." Mindig óvta nemzetét az elhamarkodott, kockázatos kálandoktól, meri félt, hogy egy ujabb forradalom, ha nem sikerül, örökre megpecsételi Magyarország sorsát a a többi osztrák tartományokkal azonos sxinvo na\'ra süiyesztí. 1866 ban mágia szervezett egy cstpa\'ol B:lgrádban, ahonnan uiyanakkor, amit Klapka északról, ő viszont délről szándáko zoil az országba törni, hogy meg-kezdjo a fölszabadítás munkáját I Erro azonban a kiegyezés megkötéso miatt került a sor. A porosz-osztrák háború befej:zése után visszatért Olaszországba s a kiegyezés után kiadott amnts.liával ó is élt s visszatéri hazájába.
Szóchcnyi példájára szln\'ón a ka-tonaságot hsgyta olt, hogy a magyar nemzet kulturális és gazdasági ujjá srületósónek ólóre álljon s le\'ko egísz melegével a kü földön szerzett ga: ag lapi»:Ulataival az ország gazdasági fejlődésének kiv nt hasznos mnnkástónyozője lenni. iVíga kor.)
ZALAI KOZLOXY
után tartanak értekezletet. At értekezleten Erdélyi Aladár ■ rendŐr-itg éa az egyetemek nagy azáma miatt előállott kiadásokkal kapcso latban fog előterjesztéat lenn*.
Obeihammei Aotal Van Jíssef-Bak a rokkantGgyre vonatkozó ja-vaalatát terjeaztl a párt elé. Pékár Gyula a külügyi kérdéseket Ismer-tetl, Marschall Fereoc a mezŐgas-daaáfl hitel kérdéiét, továbbá a nyomasztó kőzgazdaaágl helyzetet vlail ai értekezlet elé. A beviteli korlátozások megszüntetéséről Her mann Mlkaa fog javaalatot tenni, Héjj Imre a kormány főtanáoosl klnaveiésaket tcail szóvá. Szerepel míg ax értekezlet napirendjén az Inségakcló elszimoláaa l«, továbbá a párt jegyzőinek migválasztása. A mloUsterelnökkel való tanácsko-iái folyamán Almáay Láazló réaz-leteien beszámolt a képviselők olaszországi útjáról és különösen kiemelte azt a meleg fogid<atáit amelyben Mussolini olass miniszter-elnök részesítette a magyar vendégeket. Az alelaök réazletesen tájékoztatta még a miniszterelnököt ■ képviselőknek utköiben szerzett tapasztalatairól.
A 33 aa blxottaág Uléae A 33 aa blxoltaág Hegyeshalmi/ Lajos elnöklete alatt üléat tartott. Elsősorban a jövedelem és vagyon adó terveidet tárgyalták, melyet Korányi báró pénzűgymlnlazter bemutatott. ^ 33 ai blzottaágnak dön v téil joga aem lévén, a rendeleteket csak megvitathatja, de azon váltós tatáaokat nem eazköiölhet. Korányi ezután Icmertette azokat a tárgya* lásokat, miket Genfben folytatott. Tárgyalták a tisztviselők flze\'.ésren dezését, a tlistvlaalók vasúti ked veiményét. A pénzügyminiszter kö sölte azokat ■ számszerű adatokat, hogy milyen su\'yoo tőkeveszteségeket szenvedett Migykrorazág. Hang súlyozta azonban a azanálásl akció aikerea lefolyását, amelynek eliŐ érezhető jele as általános oíciób-bodásban és munkaalkalom lehitő ségban fog megnyilvánulni. A vagyon és jövedelemadó tervezet ügyében a bizottaJg érdamlegoien ctak a legközelebbi üléaen fog tár* gyalnL A bliottságl tagok boáz-saabb és élénk hozzászólásokban vettek részt az azután következő vitákban. Indokolatlannak tartják az erősbödő drágulást a • korona mai javulása melleit. A termelés foko sását kívánják. Farkas progresszív adórendszert követel. Mijd a vaiutl tarifák leszállítását sürgeti. Többen szóvá teszik a B lista gyors tempóját. A pénzügyi sdmlnlsjtríc\'-ó egyszerűsítését sürgetik. A forgalmi adónál ax egyszeri, a termelőnél való megadóztatást kérik. WolfJ nem látja szívassa a külföldi tőke baöioaléiét. Jemesváry a jövedelem adó Igazságtalanságait teail szóvá. Tudomásul vssslk, nogy a kormány megengedte, hogy a mozt kivetendő jövedelemadót három részletben lehet fizetni.
Korányt miniszter ezután a fel hangzottakra rövldan éa érdemileg válaszol. Kijelenti, hogy ő annak Idajén figyelmeztette ax oraxágot axokra a megrázkódtatásokra, melyek klkerülhitetlenek lesznek, do amelyek valójában most mégli ki-
sebbek, mint amilyeneknek mutat* kóztak. Kijelenti, hogy a forgalmi adórendszeren váltó itatni fog.
A legköcelebbl ülést a jövő héten tartják meg.
A kisipari hitel több lea* szás milliárdnál
A kisipari hitel problémája végre, ugy látszik, a megoldás stádium-iba jutott, mert tegnap Walko Lajos kereskedelmi minittler elnöklete alatt megkezdődtek azok a végső és most már döntést litrehozni hivatott la náctkoxások, amelyek eredménye képpen még ebben a hónapban megoldódik a kuönböző kisipari érdekeltségek áltsl annyira sürgetett hitelkérdés.
Mir a tegnspl eUő tanácikozá aon kialakult ax a nézet, hogy a kisipari hitei kérdése hamarosan és nagyobb nehézségek nélkül megoldható olyan Irányban, hogy az Iparoaok Országos Központi Stö vetkezőiének éa a klalparl hitelintézetnek a bakapciolásával a fő városi éa a fővároskörnyéklIpiros-aágnak a hiteligényei elégíttetnek kl elsősorban, még prdig ugy, hogy ezeknek ax Intéxetcknek a Pénz-Intézeti Központ nagyobb hilel keretet nyújt és ax áltiluk zslrált Ipsrosváltókat elfogadja.
A vidéki Iparoiságot Illetőleg ax a terv, hogy a Pánzlntéreti Központ az egyes nagyobb vidéki |óc pontokon m tagjai aorába tartozó egyaa pénzintézeteknek engedélyezi a kisipari hitel céljára szolgáló nagyobb hitelkereteket éa ezeket fogja kötelezni, hogy megfelelőin alacsony kamatláb mellett elégitaék kl a hitelképes vidéki Iparosság Igényelt.
A technikai megoldás mikéntjéről a Pénzintézeti Köipont fog részletes elaborátumot kidolgozni, amelyet a jövő hét keddjén folytatandó tanácikoiáson mutat ba és ez as értekezlet fog majd dönteni annak elfogadásáról. Erde kea, hogy a tanácskozásokon nem merült fel ax a régebbi torv, hogy száimilllárd korona erejéig is terjedjen a kisiparosság részére nyújtandó hitel öisxege, hanem az ősszeg nagyságát nem is látják szükségesnek fixiroznl a tanácsko-sásokon résztvevők, mert minden megfelelő bonitásu váltót haj\' ndó akceptálni a Pénzin\'.ézeti Központ, ugy, hogy valósiinüleg a ny.jjtandó hitel százmilliárdnál többet Is kl fog tehetni.
A munkanólklillség
A népjóléti minisztériumban ma délelőtt Vass József népjóléti ml nlszter elnöklete alatt értekezletet tartottak a munkanélküliség leküzdése ügyében. Ai értekezleten, a melyen egyes minisztériumok Is képvlssltették magukat, értesülé sünk azerlnt a munkanélküliségen való enyhítés módozatait beszélték meg, különöi tekintettel a moit megindítandó fővároal és vidéki közmunkákra.
A Zalai Közlöny nj árai. Hétköznapokon 6 oldal terjedelem mellett 1800 K, 8 oldal terjedelemnél pedig 2000 K egyet számainak az ára rr.ig egy havi előfizetési dija 30.000 korona.
BELFÖLDI HÍREK
Peathy Pál álláspontja a axplnokll tólot Ügyében. A ked
dl mlnlaztertanácaon, mint előrelátható volt, teljesen tisztázódtak azok a bonyodalmak, melyek a csongrádi Ítélet kővetke>t4bsn fel merültek. A mlnlaztertanfci réiz-letesen foglalkoiott a biról ítélet ládokoláiáv.\'.l és a kö-Igazgatási hstóságokksl szemben a főtárgyalás folyamán megnyilvánult I fenségekkel. A vizsgálat, melyet Pesthy Pii Igazaágügyminiszter felügyeleti jogánál fogva elrondelt a melyet a debreceni itélőtáblá elnöke folytat le, fogja tliztáznl, hsgy tényleg me rültek e fel a tárgyalás folyamán oly momentumok, melyek a nyomozó hatóságokat kompromittálták volna.
A belügy- és honvédelmi miniszterek nem kívánták felülbírálni az ítéletet, amikor védelmet kértek a nyomozó éa vlzagálatot Lfolytatolt közegek rísrére. Ett a nézetet vallja a politikai közvélemény nagyobb része Is.
Pesthy Pálnak és Rakovszkynak az a véleménye, hogy a főtárgyalás lefolyásinak bizonyos jeltnsé geit tüzetesen meg kell vlzfgá/nl, elsősorban a tetteseket kinyomozni. A vlisgálat után hatékony In\'.éz-kedéiekkel gondoskodnak, hogy hsionló jelenségek ne lamétlődhes-aenek. A honvédelmi éa balügymi nlazter írásbeli elaborátumban terjesztik panaszaikat a* Igazságügy-miniszter elé éa kérik a vizsgálat lefolytatálát. Rakovszky sohssem gondolt olyan Intervencióra, amily a biról függetlenséget sértené. Biról funkcionáriusokkal szemben Is helye van az igazaágügymlnlazter felügyeleti jogának, ha a aérelmek biról fuakcjó kőiben történtek.
A forgalmiadó reformja. A kereskedelmi és pénzügymlnisité rlumban kőlciönős tárgyalások Íj. du\'tak mtg a forgalmiadó reform jára vonatkozóan. A reform idő pontj t az teszi aktuálissá, hogy a szanálás folytán a konjunkturális nyereségek megszűntek és a legális üzlet kevésbé bírja el az elég súlyos forgalmiadót. A refofmnak többfelé ágazó hatása lehet. Ijy bifolyá-solhatjs a hazai nyersanyagok versenyképességét. Például amagyar szén versenyképességére hátrányos, hogy utána kétezer vagy háromszor kell forgalmladót leróni, mig a külföldi származáau szén mentes a forgalm\'adótól. Ax adóreformtól várják továbbá a hui és zslrárak csökkenését. A forgalmladót való-atinüleg osztrák mintára fogj ik alakítani, még p:dig ugy, hogy az adót csak egylzb:n kell lefizetni és prdlg a behozatalnál, vagy as első eladásnál. A kereskedelmi minisztériumot az adóreformnál az a szempont Is vezeti, hogy repressiá-Mákkal élhessen az osztrák eljárás ellen, mely abbm áll, hogy Auiztiia a védelmi vámokat differenciális adókezeléssel súlyosbítja. I/y pl. a msgyar termények után Auiztrlá ban ciak 2 percentes fo jalmlidót kell fizetni, mig a liszt után 8 százalék a forgalmiadó. Hisonló módon kezeli Ausztria a sertéaeket és a szalámit Is. H>gy Magyarország a k<roiked.lmi szerződések
1M4. Október 2.
tárgyalásánál eggyel több fegyverrel rendelkezzék, hasonló rljáráit kelleno bevezetni ax Ausztriából Importált árukra vonatkozóan.
A nyílt álcán meggyilkoltak egy alezredeat. Kosztka litván dr. pénzügyi főtanácsos kedden éjjel 7,11 órakor Budapeaten n Rökk Szilárd utcában agyonlőtte Valérián Zilgmond alezredeat. A tettes tyagn jelentkezett a rendrtraégen, ahol elmondta, hogy tettét azért követte e>, mert véletlenül kihallgatta az alezredesnek egy az Ő feleségével folytatott beszélgeté.ét. öt éltek bo\'dogan, mig a főtanácsos o nyáron külföldre utazott és ezalatt feleaégc jóbsrátságba keveredett a női alezredessel. A főtanácsos gyermekei kedvéért megbociáto\'t f.-loségén-k, ax alezredessé meg-Igértette, hogy nem avatkozik brle többet boldogságukba. A kihallgatott telefonbeizélgetéa meggyőzte, hogy az alezredes megszegte szavát, a nyílt u\'cin szóváltásba elegyedtek, melynek he/éb«n az alez-;st három lövéssel agyonlőtte.
A minisztertanács tizedikén tárgyalja az első aranykölt-aógvetóat. Politikai és gazdasági körökben mozgalom Indult meg Korányi pénzügyminiszter jővedilml és vigyonadó rendeletének módosítása érdekében. Az cdóemelésnek ezt a mértékét ugyanis Ipari, keres-kidelml éa mezőgazdaaág! érdekilt a\'gek la klblrhatatlannak tartják és bíznak abban, hogy a 33 as birott-aág egyes adótételeket mérsékelni fog. I letékea helyen azt a felvllá-goiitáat adták, hogy ez a csorgatom nem vezethet eredményre, mert kccVáztatná a azanáláil program sikerét. A 33 bizottság legfeljebb o\'.yan módosításokat engedhst, melyek nem ciökkenlik ax államkincstár jövedelmét. Az aranyköltaég-vetési munkálatok már befcjczéahn közelednek és október 10 én minisztertanács elé kerülnek. A költségvetést Korányi pénzügyminiszter még a hónap közepén a Ház elé terjeaztl aürgős letárgyalásra.
A rabló folyamőrök pere. A Margit-körúti törvényszéken tegnap déle\'Őtt folytatták annak a bünpernek a tárgyaláaát, amelynek vádlottal Dömötör JSzsef, Kő-vési Árpád és Pap Rezső folyamőrök, ak\'k juolui 5 én megtámadták Geller Károly K\'rály utcai ék-szerésit, fojtogatták, ütlegelték és az üzletét ki akirták rabolni. Több tanú kihallgatáaa aorán terhslŐ vallomást tett a vádlottak bűnösségére. Az ügyész vádbeszéde után a tárgyslást mára halasztották, amikor az Ítéletet la meghozzák.
O/sztgoa dalosverseny. Ma-gyirország valamennyi dalegye-s Hete a jövő év aufusztusában dilosversenyt render. I\'yen verseny még jó békeidőben volt uto\'jára M gyarországon. A dslosversenyt 3 nspra tervezik 4000 daloi részvételével. H >gy ibe\'.ylk városban rendem, azt még nem döntötték el. Székesfehérvárt vagy D :brecc5t vették kombinációba, da csak az esetben, ha az illető városok anyagi hozzájárulisukat biztosítják.
Erdélyből klataaltottak vlss-azatéréae. Erdélyből a háboiu elvesztése után több, mint 300.000
Kötött aÓI haitsayi — — _ _ _
l/Mou»lla hailiny* mlodon iclobjn — i^yezn ÍWr hultny* mloJen nlnbeo
Selyem horgolt nyikkeoJS — — _
V»ji.ii hixltoyi, ttiiu gyip\'u ___
Gyapja áivilaeWoyek — _ _ _
Telefon 221
Oimie ügyelni |
IO.000
- 3e.ooo
- SO.ooo
- 12.5oo 40.ooo
1 SO.ooo
Férfi kötött Socknl — — 7.3oo I
VM flór Socknl — — _ — 4O.000
I Kéilt Zephler Ing — — — — — _ 187.000 Solycm Schil, dlvaluJloniÍROk — — — SO.ooo lói I ayermak harlsnyáK pamut ós tlör a legolcsóbb árban.
Solyom moll Anyák és Jumperek nlaáia diutM^Hi Olvatornyök, siebkanctOk, kezlyük, nyakkendőn
s lsg«l(ny(ttbb árban.
Férfi szövetek ^tT^Z\'
GRUNBERGERNEL
Főút 11. szám
Címre Ügyelni I
1924. O\'stöber 2.
ZALAI KÖZLÖNY
hontalanná váll m*$y r rrenekült c.onkaroagyarore»ág »«iületére. A
kluti állottak több, mint 90\'{ » latdaer ember. Mull év ju ílu a óta egyetlen erdéljl merevült cialád s.n> lakik vagonb n. A klu\'aaí tot\'ak ügyében a m gyar éa io.nán kormány kő t mott folynak a tér gralóiok, ho<y bl.toiltaák a kiuta-iltott.k szabad \\ iiexatéiéaét, ht ottaal eJbelyeikedéiük leh.ttéges vagy éprn klvánttoi.
Erélycton nyomoznak Popo vice felbujtói után. A budep tti fékapit ínytSgO\'. tegnep d\'lután tóbb klh llgatáa volt é» egyébkent
it a legeré\'ysebben nyomornak, hogy r ciorgridl merénylet ügyé-ben htmls vallomiit tolt Popoyict |ilvén ougánblvata\'nok íe buj óit kéirekcii\'aék. A nyomorét ét a kihallgatások a legntgyobb titokban történnek.
Ax éleiK\'laxorek vuauli tarifiját 15-40 axáaalékkel caötakeutlU. A kMeiked-lorvI ml nlaitériumban bef-jeiődiek Ripka kormánybiztos élelmeréal akcijá val kapciolatot trrifálle tárgyjlá sok. Ntgjjíban hozxájáru\'tak a koiményblttot e!őterjeaxtéiéhe», különöa teklotettel atra, hogy a falu ne atenvcdpQ hátrányokat. A: államvasutak a a óbsnforgó élelm\'s -erek re ét élőállatokra 15-40 atéz.lék tarlftmérséklésl blzto aitanak.
KéazUI a fővároal válaaxtók
qűvjcgyxóko. A fővárotbm a váfatxió! névjegyzék öiaieáUltáiá-nak munkálatai Igen előrehaladott atédiumban vannek. A. 1925 re ér vényca névjegyzék ez ív végiig el-késiül. A köxlgaxgatáil blróa/g november végéig letárgyalj* a ba-n.ujlott 2700 panaaxt. A köaégl válaextáioket már e jegyzék rjap ján fogják megtartani.
Az OMGE ülése A. Orsxágos Magytr G*xdaaág( Egyesület teg nap délelőtt Igaxgató válaaztmáoyl üléet tartott, m-lyeo foglalkoztak a vámtarlfak, a mtzőgaid «sigi hitel kérdésével. A gtzdák élénken tiltakoztak a luWoU adó megterhelte-téa ellen. Sokan hozzászóltak a mozőgaxdasági tőrvények ét kor mányiatézkedéack előtezjeazíéiéhex.
KÜLFÖLD^ HÍREK
Sxabadkereakedelml nem xetkoxl kongreeax u». Londonban ősaieült a nemzetközi axabad keretkcdelml kongreaaiu*. A kon-greauuton határozatot fogadlak el, amelyben aü\'gcllk a vámhatárok megaxüntetését ét tiltakoznak a jóvátétel elmén való adóklvetéiek ellec.
A genfi közgyűlés n axel leml ©jiyUttműködéaért. A Nem xetek S övetiégének Tacácsa a tegnep megnyitott űléien egétx aor határozatot hozott, hogy kereaxtüi vlgyo azokat a hatáiozatl javallatokat, melyeket a népazóvcleégl köxgyüléa a atelleml munka terén való együtta GkSdéa ügyében e!» fogadott.
A Nemietek S ;5vetsígének mai közgyüléal napirendjén a dőatő-bíróság éa leszereléa la szerepel.
A belgrádi tárgynláaok ma kezdődnek. Wu\'tcr Emil mlnltz-terl tanácsos, a belgrádi tárgyaié aokra kiküldött magyar delegé\'ui repülőgépen B Igrádba étkezett. VPodiancr külön vonatos ment. Az első fiiéi, amelyen lValter, Wodianer éa Mtulnkovics axerb mloitzler rétzt vear, ma délelőtt icsr.
A háborúban elpusztult te rUIetek ujjáépltéae. A Mttln klmuUtáat kö-öl a hiboru folyamán e\'puiztu\'t teiü etek ujjáéplté-aének mai állásáról. A kárőtaxeg, •lé.l a 82 milliárd frankot. Mtga Francltortiág 5-1 milliárdot foidi\'o\'-t ujj lépitét céljaira. Fran-cltoraxág ezenfelül telj-sen helyre hotta a közvagyonban okoxott 20 milliárdos kárt. 22 900 elpuaituh vyárbAI ét műhelyből 20.872. azon kleül 206 binyaakuából 145 újból ütemben van.
Caatiglloni Trleaztben van A Wlen?r AHgemelne Dtposlten-bank tu\'<ása ügyéb.-n fordulat nem történi. Casliglioni, ax Öisieomlo\'t mi liirdoi bmkház lulajdonota még ma Trleaxtben vtn éa nem la gordol arra, hogy Béctbe u\'azzék, mert a Baoca C>mmeiclale Italiina, mely C-atiglIool vállalatainak aia-nálátára vállalkozott, be akarj* várni a bécil helyzet kialakulását. Neumann vexér!gaigató éa Gold\\tcin elnök slntén külföldön várják a bécsi hatóságok Intéikedéaeit. — Minden jri irra vall, hogy Neumann, kinek f\'letége la a Svábh\'gyeo lakik, Budtpesten tartórkodik A A rendőrség nyomozása axonbao eddig crcdnénytclen. Goldstelnaek aemml nyoma.
Előnyomulnak Shanghai oatromlól. A Dilly Express jalentl Smghelból: A város falai előtt elkeseredetten folyik a harc tovább. A város védői visszavonulóban vannak. A vestteség mindkét részen már 2000 ember.
NAPI HÍREK
A csalódott szerelmes kálváriája
— A Zdal KézWny tájit tuJóiItójátél —
A napokban tőrtént, hogy Németh litván 23 éves kltksnlisal ke retkedŐaegédet morfium-mérgaxét a»l b.stálllioiták a kö.kórhátba.
Mikor annyira magáhot jött, hogy a rer.dőra\'g kl tudta htllgatnl, el mondotta, hogy szerelmi bánatában akart megválni az élettől. Volt ugyanis egy régebbi axerelma, axQ lii azonban nem akarták megengedni. hogy Imádottjával háxaa-aégra lépj.-o. Lassan axtán mladen> nel azembeaxállva, ntgynebezen el jutott odáig, hogy már az erküvő n>pjlról la goodolkodhstoU, kőt már »gy reed fekete ruhát fa kéri kölcaőn egyik barátjától az üooc-pélyes alkalomra.
Ekkor vette ésrre, hogy a leány keid elhld.-gúlnl tőle. B<natában el-d\'a a rend köiciöokért ruhát, az élte kapott pénzen morfiumot vett, gondotan eltette a zaabébe, aztán ment mulatni. A csalódott sxerelmea ha\'almas dárldót csapott, bo Is rúgott, di olyan alspoaao, hogy résxeg állapotában külőrfílo rcndxavarást la csinált, majd haza* ment lakására és oU morfium injekciókkal kísérletet tett, hogy meg-sxabaduljon az élettől, amit ugy érezte, a vele történtek Után nem érdemea tovább élnie. Esimélaálen állapotbsn vitték be a kórházba, ahol három n»p!g nyomta az ágyat.
A rendőrség csavargál, botrányos réazegaég és slkkaaxtáa miatt Indította meg ellene ax eljárást.
Meg Is büntették 250.000 korona
pémbüntctéire az elkövetett klhé-gátok miatt, azonban ceelének bűnügyi vonatkozáta Is lévén, Németh l-Ivánt tegnap délelőtt átkitérték ax úgyésxtég foghátábo. Az elj* rét természetesen megindult a morfium klszolgáUatója ellen la.
NAPIREND
Október 2. Caütörtök
Mo»*«Vtiiiyk<p ailnbSiak. Urinlt: U« á»rr.t Du^trie, <íilm«l tS(t«Mt i (rtotít l«ít»-Lií»4l» kitett Ki t, 7 (* » i-:»iw. V.ltj }1U<X
MegdöbbentÓ
je\'cnstgeknekét tüneteknek kell hogy szemtanúi legyünk. A v illalatok, In tézetek és gyárak mind tómegeseb ben bocsájtják el alkalmazottaikat, mind nehezebbé válik a megélhetés, a kicsi darab kenyérért való ádáz és elkcieredett küzdelem és akkor Budapest stékesjővdros munkásságának egy töredékét nem a lét ha talmas és észt veszejtő problémája érdekli, nem aztal a kérdéssel foglalkozik, hogy ml lesz vele holnap és holnapután, de az internacionálé hatvanéves évjordulója alkalmibál tüntetést rendez, a glllotlndal éneklésével demonstrál, a közrend örel nek nem engedelmeskedik, a kőte lességteljesitö rendőr munkáslestvirc kel kővel és vasdarabokkal támadja meg. Fanatizmusában nem látja a rendőrben a munkást, a darab ke nyérért dolgozó becsületes magyar testvért, az államhatalomnak kö tdcsségtcljcsiti közegét, nem látja a kezet, melu vissza akarja tat tani a meggondolatlanságtól, vlsszarán tani a büntetőtőrvénykőnyvbe ütköző, börtönnel sújtandó cselekedetektől, csak a korlátot, melyet akadályul eléje tolnak és a műveletlenség szülte fegyelmezetlenség oly tettekre ragadtatja, mint a vasárnapi tüntetésen, hogy a rend őrei a magyar munkásság zárt soraiba belelovagolni voltak kénytelenek. A munkásság nekiment a rendelés közbiztonságot lenntartani akaró rendőr munkás testvíreknek és megsebedtenl igye kezte őket. Magyar — a magyart. Testvér — a testvért. Munkás — a munkást. És háttérben ott, ahol nem kellett semmit kockáztatni, ahol nem kellett Jélni a rendőrkordtól, a rendőrlovak pattitól, ott izgulta a tömeget a: népszavát ember.
A vezéreket a vállukra emelték, a bőrüket a rendőrkardok elé vitték, mellüket a szuronuoknak szegezték szegény, bátor, féli evezetett, /analizált és ezért oly nehezen jó útra terelhető munkáitestvéreink — a hát térben pedig, ott, ahol nincs mit megkockázni, nincs mit veszíteni: meghúzódik az izgató népszavás embtr.
Hogy a magyar munkásság min dig másokért viszi bőrét a piacra, mikor pedig saját otthonában a nincs telenség énekli virjagyasztó dalát. ^.
— Kállay Tibor a ▼•auta aoknál. Kállay Tibor dr. nemzet-gyülétl képvltelŐ axombat délután érkeilk Nagykanltaára a budapesti gyorsvonattal éa meglátogatja a vaautasokat.
— A kórházi kápolnai renoválására ujabban a követkeiő adományok folytak be: dr. Könlg Jéiaef, Franck Henrik és fial 200-200.000, dr. Radó Gyula, N. N. 100—100.000, Orbán Ilonka, özv. Gomboa József oé 50—50000 koroaa.
— Ax aradi vértanuk emlékünnepe ax Irodalmi Körben.
A Kör folyó hó 5 én, vaaárnap délután 6 órakor a városház közgyűlési termébea ax aradi vértanuk emlékére hazafias ünnepélyt rendez, melynek keretében Suránul Gyula felaőkereakedelml Iskolai tanár mond emlékbsaiédat ; as Irodalmi Kör dalárdája dr. Kerkay Jóxaef kegyesrendi tanár vesetéaével ha-aaflaa dalokat énekel. A program többi pontját egy két haaaflaa ara-valat tölti kl. A Kör elaöVaége o»uton hívja meg a hazafias kő löaséget. Belépődíj nincs.
— Szabó Zsigmond dr. 8rö-köael teljea végklelégltéat kapnak. Zalavármegye törvény-hatóaágl bliottaága legutóbbi közgyűlésén tudvalevŐea jóváhagyta mlndezon határozatokat, melyeket Nagykaaltaa vároa képvlielőteatü-lete boxott. Csak egyetlen egy esetnél tőrtént kivétel — Szabó Zalgmoed dr. aa olhuayt kórházi oaitályfőorvoa végklelégltéal ügyében hozott városi kőxgyüléal határozatot ugyaala megváltoztatta, amennyiben Stabó Zsigmond dr. örököaalaek a teljea végklelégltéat megazavazta éa így méltáayoaabb volt a város képvlaalőteatületénél. A vármegye Jóváhagyó határoiatal tegnap érkoztok la Iráaban a vá-rosboa.
— A Jótékony Nőegylet gyüjléae. A Jótékony Nőegylet axakoiitályal tegoap délután elhatározták, hogy a azegények réazéro december 6 és 7 én rendezendő karácsonyi vásár céljaira már a hát folyamán megkezdik a gyüjtéat. Nagykanltaa kőzőnaégo bhoayára azlveaen fogadja a gyűjtő úrhölgyeket éa aegitaégükra leás a nőmet muakábao.
— A belügymlnlaxtor m xe-néax axövetaégért. A belügyminiszter Intéxkedett, hogy a Zeaéaz-Stövettéget, valamint helyi csoportjait hatóaágl támogatáaban réaxe-altsák éa a aeneangédélyok kiadásánál legyenek figyelemmel, hogy csak aa egyesület által kiállított tagaágl Igazolvánnyal ellátott egyesületi tagok működbeaaoaek.
— A vasúti vágányok kSxt járókra la kiterjed ■ rendőr-■ég figyelme. Sokan ugyanié, főképia a barakk-telep lakől kőiül, hogy utjukat megrövidítsék, kereaz-tű kasul járnak a vágáayokou, ahol tolatás kőiben könnyen axorencaét-leniégnek eshetnének áldozatul A rendőraágen Krautz Fereocoét ezért 300.000 korona pénzbírságra ítélték.
— Kürthy György sajtópere. Kürthy György, a Pécsi Nemzell áilaháznak Asszonyi Liazló mellett volt társigazgatója, aki nemrégen a azlaháa drámai együtteaével Nagykanlzaán la tartott előadásokat, sajtópert ladltott a .Ma este" chnü lap ellen a róla éa ailnpadl működéséről Irt cikk miatt.
— Falparlexakrajxtanfolyam A m. klr. falpsri azaklikola aazta-los-stgédek részére szakrajs tanfolyamot rendez. A tacfolyam október hó 7 én eato 6 órakor nyílik meg éa 3 hónapig tart. A fizetendő díj 16 aranykorona. Beiratkozni lehet október hó 4 én éa 6 án eate 6—7 lg aa Intézet Igaz-gAtóságánál.
— A rádió estély Iránt oly nagy érdeklŐdéa nyilvánult meg. hogy a roodezőaég kéri azokat, akik előjegyeztek, hogy minél alŐbb vált-aák kl Jegyeiket.
4
ZALA! KÖZLÖNY
1924. Október 1.
— Félmillió «jpr pohár borért.
N\'mréglben történt, hogy Fáid Ferenc egyik asgykanltssl korcsma előtt leszállt ■ kociija h kjárói éi betért ■ koromiba egy pohár borra. Mivel ■ lovakra ezalatt a forgalmi! utcín senki aem Ügyelt fel, a rendőrség Falcsot 500 000 korona pénzbüntetésre ítélte.
— As abxárlat még négy hétig tart. A iVfü« végén ebrn deít ebxárlstból már csak egy hónap van hátra, aztán ismét sza badatb\'n lélegzőnek fel a nagy kanl/sal romul nevelt kutyák é* a iul*jdonosok, kiknek nagy réixét hibáján kívül terhelte ex a nem épen kelleme*, de stükségessé vált megszorítás. A* u\'lbbl időben ax utca-gyerekek ö-őme és ax eblulaj donosok réme: a gyepmester kocsija nem jár már végig ax u\'cá-kop, mert belefáradt a nagy mun kába, olnáltatás slstt van. As eb-zárlatnak tudható be, hogy axep-temberfolyamánkutyabarrpás miatt senkit sem jalentettak fel. Mind amallatt ax utcákon még mindig nagyon sok a kóborló, sxabadon-járó kutya, még a fő u\'cákoo Is •Wtwr kergetik egymáit A rendőrök ugyan feljelentik tulajdonosakat, de csak ha ki tudják nyo moznl, kl as. Ex pedig egy as utcáa futkározó ku\'yáoál vajmi neháx feladat.
— ítélethirdetés as albasxon-bár megállapítása tárgyában.
Szabó Győző klr. járásbiróságl alelnök, mint a vegyesblróság eddigi hatáskörében eljáró bíró Nsgfka-■ Ixaa r. t. város fÖldblrtokrende-xésl ügyében közhírré testi, hogy • vagyonváltsáfba át nem vaendŐ axántók, rátek, legelő éa házb.lyek után dr. hirceg Batthyány-Slra\'t mann Láaxlónak, lllelva G-o»z Fe-rerc főb^rlőnak, valamint Schwirs Jenő és Pongrác! Sándor alhaszon-bérlőknek flxatandő évi hssionbér (járadék) llletv. .Ih.tioabír me*-ÜI.Dltí.. tirgyábán hoioH 937/60 —1922. aitau IKIetat 1924 ívl ateptamber hó 24 <□ dr. Timii Jíoo«, dr. Frl.d Ödín h.!,.»<•,« dr. Fodor Ant.l, Groaa F.renc íö bérli, dr. Krilky litván váróit IS l\'í polgárm.il.r b.ljett.i, valamint Aoior,* Ant.l, Kov\'ea Jiiief, Nafj Gj&izj ii Polil F.r.oc vá laaatmáoyl tajok .ljtl klhlrd.lt. a u Itélatat a vároibáiáaál ai Iktató hivatalban at 1924 ívl október hó 2-tól iiámitaodó 15 napra kSi.itm Ura kitett. Aa IMIat ell.n IS nap Jatt bármely írd.kalt fél idhat ba (alabbaióit, kivív, atokat, akik elítt >< Itél.t kl litt hirdetve, mert •iákkal ai.mben a í.l.bb.xéi be dáaára nyitva átló határnap ai Ili let klhlrdetáeínek mpjától i.ámlt-tatlk. A felebbcííit Siabó G,óió klr. járáablróaáfI alelnöknél kall beadni. Ai ítélet kóiaiemlére tétele alatt a fal.bbeséi beadható (.ionban a vároihái Iktató hivatalában la, mely a felebbeiéat honá juttatja.) A köiiiemléra tétel Ideje alatt a fóldhöx Illetve háihelyhea jutottak aióval la jelenthetnek be fel.bbe-•éal akár Si.bó alelnöknél, akár ■I Iktató hlv.talbao, mely felebbe-
íoílalva* \'*" Íc""akiSorvb"
•7 ,A.o*?Ud hU"\' Kfukt Er
Stk I l \' °,"t.nl...l c.eléd tíbb l.b.n sUlC2.lt. l,m„íMít,
l* ír!?tC,<1\' alkatommal\' •I8kcrlt.no , b.,éit ,„iréo tul:
cUt anal felnyitó,,. . .„{,«„,
éa 8tv«.«r koro.át tul.jdonltott
— Sertéapeatls. A nagykanl sasi járáa Hosszúvölgy körtéjében a sertéipes\'is járványosán fellépett.
— Rendőriklhágáaok. A rendőrkapitányság kihág^sl osztályának vex»tőj« jelentkezés e\'mu\'eextrfaáért
Bercocini Alsztldet 500.000, Fahn Mórt >s Rhadelzki Antalt 300-300.000 K pénzbüntetéare, /unger Jíno» c\'péazsegédft angedéU n*l küll fegyver elsdásért 200.000, Fü löp Sándort jogtalan fe**ver\'áriáéért 10 napi el\'iris és 500.000.— Sárvári Lajost éjjeli ciandháboritá sért 150.000 koronára bűntette.
— A axeptemberi drnynaágl Index. A Szakszervezeti Tanács atatlaxtikája axerlot szeptember elseje óta csökkent ax élelmiirerek fra 2 41 aráralékkal. drágultak a ruházati cikkek 513 srár-Ukkal. Január al.\'i* óta ax élat 239 1 axá ■alékkai d\'ágult meg, a háború kezdete óta ax ál>#lánoa dr/gu\'ás lakbér nélVQl 24.906 s»oro.t ezzel axemben a fizetések 13.691 sxere-sükre emelkedtek. Eszerint a sta-tlaztlka arerlrit egymillió papírkorona vásárlóereje 51 békekorona.
— A kővágóö.-al ovaag. egy háxvtsírosp orgonafarltá* cilj«lra azépségversannr^l egybekötött tánc mulsiaágot rardtx.
— Halálos azerencaétlenaég. Ságodról jelentik : Horváth József ságodl siűletétü 77 éves gaxda ffógáchfzal siőlőjében felmászott a fára, hogy almát axedjen, axonban oly axerencsétlecül asett le a fáról, hegy agyrázkódást szenvedett él rövid időn belül meghalt.
— Gyógyaxcrtár tulajdonos caera. A népjóléti mlnla>ter bele-egraxe\'t abba, hogy a .Segítő Má riáhox" címzett gyógyszertárat Do násiy Aladár gyógysxcrésztöl l+u kád Vi\'mos megvegye.
— UJ kántortanító. Simono• vics J»co» volt kenesse! tanítót Galléoházán kántortanítóvá választották
— Kövezik a kaposvári Fó
utcát. Kopoivárról jelentik, hogy a várót hsmaros«o racdbekoratja és kikövezteti a Fő u\'cát. A munkálatokat télra bo Is fo|jik fejezni. — Vájjon hány tél muílk el addig, mlg Nagykanizsa városa is eljut odilg, hogy recdbetesxlk éa klkö verik »r elhanyagolt, kövezetlen utcákat ?
— A somogyi megyegyBlás elfogadta ax arany költségvetést. A Sárközy György fői. pán elnökletével összeült somogy-megyei rendkívüli közgyűlés csekély érdeklődés mellett folyt le. J \'lenvoltak Hoyos Miksa gróf, ■ kaposvári, Neubauer Ferenc dr. a nagybtjoml. 7ankovics János, a ka posmérŐl, Ehn Kálmán dr. s csurgói kerű\'et nemzetgyűlési képviselői. Ax 1925. évre szóló kőltségvcféi 1.335,304 aranykorona bevétellel axemben 1 334,69-1 aranykorona kiadást mutst. A közgyűlés a költ ségvetést elfogadta. A kórházak deficitjét as ápolási dijak fedezik.
— Agyonütött a föld ogy aomogyaxlll legényt. Somogy szilből jelentik: Mányó Jinos 20 éves legény földit hordott egy agyag gődórből. Munka közben rászakadt egy hatalmas földréteg. Mire kihúzták alóla, halott volt.
— Nemcsak hlrdetéa, de valóság, hogy Kaufmann .Manónál van a legolcsóbb bevásárlási forrás.
— Negyvennégyeaek exred szövetsége. A híres zomogyl 44 es eir.d 175 éves fennállását s<-*l akarja megünnepelni, hogy az ösc sxes volt bajtársak bevonásával a h-5sl halottik rm\'éktzobrának fel állításé, a hidlöxvegyek és rokkantak támogatás*, valamint az ezred történetének\'megírása c4ljtból ez-redsxövatséget alakítanak. Sxomba ton lesx ebben az ügyben értekez let Budspes\'en, melyre az élőké aiitő bl-ottság minden volt bajtár aat meghívott D;le!őlt 10 órakor a belváioil pl» bánla-templomban ű-tnepélyes r<qulem lesx. Dílu\'án 6 órakor lesx az e»r»duÖvetség alakuló köxgyűlé" a M«gysr Tisztviselők Országot Egveaülete könyv tártermében (VIII., Eizterháxy utca 4. sz.) Eite 8 órakor ugyanolt társasvseora. A résivételt Bt\'na József vgyétzmérnök cimére (8u-
dapest. |. Kékgolyó utca 15, III. em. 19) kell jelenteni.
Meghívta. A Szíp:to»ki Takwík-péoztu kiizvínytirtaiii; x évi t<ad<% kox K>-u:éiét 1924 ól október h> Il in délelőtt 11 órakor Sxepfltneken, saját helyliégíben Uzlj« meg. melyre n t ríszvínyeteket tini* telelte) niegh vj« az l^,arp,atóUn Tárgyioio-xat: I. Iciig*(ó>Í£t ét UbifyM bizotttítU jeleetiMk; ax tOit , és 1023. évekr-M ömevonva kétzitetl ziriximaJiiok ot<5ter-jeiztíxe. a niíríex niegáüapitita, a nyercié/, (oIotxtnM iránti h>táiozathoxalal ti a fel-Deolvéoy roegaJáta. ]]. Elouk, társelnök, aji\'o .t tt a isCi(Áll*| itcaJó líütámbai g*tósiK> vit.jzimíoyi t«goknak 3 évre, \' kalamlnt a íe!ugye!<$ bixottíáRoak l évre vat<» majiválafttása. III A felÜKyeló bízottig 1021— l«23. évi dijának lARállaplUsa. Kelt Szepetcekea, 10Z4. ívj sieptcmber 2S-in Jegyset: ai altptzebályok B-ik Ja tzixlot a koztyrú\'é»fln jogokét ctak azon r<«zvényet gyakorolhat, kinek réssvénye legalább 30 nnppal • ko-zgj alí%t megolózólo,; a részvény. könyvben nevére üatolt és aki részvényét a tanaiig pénztárinál, vagy a blrJftniinybeo ki;eU>lt .\'.e\'.yeo a kotgyölé*t mege!<!x4 3 nap-p.«l felmutatta, amU<M elitmeoéay adat le l:-a záxazámadátiok ax intézet ltivatalo* helyi-ségéten betekiatbot^k. összevont »H*rIcg számla 1921.. 1922. éa 1923. évekről. Vagyon: JiUálog-kotctoo: K K40—, Magy. Nemzeti luok girö-iiímU: K &0C-- , KcMkpap\'r: K 374.930\'—, Heti betét Utcsön: K t7(0\'—, Válté: K 8,3ll.?93—, Pínxtár: K 1.4V7 456-80, Z»Um. Gaxd l .kpztái: K Xt2t\'—, KéitfizeSó kexestégi kölcsön: K. lllO—. östseseo: K 10,101.330SO Teher: Réssvénytéke: K 01000*—, Tar-tilékalap i K 10.000 —, Átmeneti tétel : K 110136, Kel nom vett osztalék: K 2935 —, Bérleti leltári érték: K 7.0,:. m> !>R, Heti b«i<t. K tt 37o~—, Üstét: K 11\'319318, Ki^itatenJó muakaJij: K 2,000 «<» —, Nyereség • Ujoiai lOiO. évríl: K 7«3«—, 1921., l» 2. és 1023. év nyeresége: K 788 400-26 ^ K 700 I05\'t6. Ossxeseo: K I0,l0l.330\'64. .Kelt Szepetneken, 1023. december 3l-én. Ax Igazgatóság, a Kelú.yeJóMseltság.
— Orvoal bir. Dr. Betget Miksa fűi, orr, torok- éa gégeorvos ren d-lését Sugár ut 4. szám alatt (Polgári Egylettel szemben) újból megkezdte.
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcx Dcxső cégnél, Fó-Ut i.
— Príma minőségű férfi Zefír Ing gyönyörű mintftkban külön puha gallérral darabonként 93.000 koronáért kaphatók Schvarcz Deztő cégnél, Fő ut 5.
Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000 tói, saját ff vár t mányu kötölt mellény K 130000 tói, saját gyártmányú kötött jurrptr K 30 000 tói. Flllpp kötöttárugyára Szombathsly, Széli Kálmán u. 6.
— A legjobb mlnŐaégd női és férfi harisnyák minden színben a legszolidabb árakért szerez hetők be Schvarcz De.sö cégníl, Fó ut 5.
Egy öreg mezőőr öngyilkossága
Zalasxentmthály, október 1
(A Zalai KOzlOny tudósítójától) A fa\'u mélységes álmát aludta — ctak Itt-ott lehetett h>Han( egy éber kutyaugatást. Az áthidalhatatlan sötétségben két vékony fénysugár t3rt elő, mely végig ax országúton haladt, óvóméban egypár ember ütemsierü kstonás léptei. A portyázó ciendőrjárőr villogó azu-ronyával tovahaladt — megUnu\'va a házak mellett — mlg a H hót köxség határához közel fekv/v öreghegy axőllőhegyre értek. Némán, zajtalanul — mentek a kötelességüket teljesl\'ő csendőrök — mikor ssstekintetűk az egyik kerítés mellett egy m\'glapu\'ó embrrl árnyat észrevett. Megzörrentek as ágak, lekerültek a vállról a frgrverek, egy erélyea felszólítás — éa egy hatvannégy évea öreg ember állott zsvsrt-n a s»uronvos pusksesövek előtt. Varga József felesketett mezőőr jobbjábsn görcsösen szorított két frl\'stn leölt cilrké\\ meglátazoü ax emberen, horr kellemetlen neki az ű<ry, ho/y in /lagranti érték. A cs-ndíiök egy szempillantás alatt tleztábsn voltak a helyzettel — a villanyos xsrblámpa mindent megvilágított. Fagfatáiukra ax öreg mezőőr elmocdotta, hogy a két ctirke eltévedt, ő utánahajtotta s baltáját és ugy eltalálta őkot, hogy nyomban kiszenvedtek. Miután ax ö\'eg gyaru\' volt, a csendőrök azé-p-n magukkal vitték, majd m\'g-néz\'ék lakását, ahol több olyan dolgot találtak nála, ami nem volt az ő jo^os tulajdona. Mikor később s nyomozást befejezték — a csendőrök a 67 éves mezőőrt Ismét haza-enr?dték.
Hizaérve — öreg Varga Józaef annyira szivére vette ax esetet, hogy felment a padlásra, kőtelet vett elő és felakasztotta magát. Lsánva holtan talált reá a padláson. Miután a klr. ügyészség beblzonyltottoak látta az öngyilkosságot — a temetési engedélyt megadta.
Hogy a két csirkét kl ette meg — ezt nem sikerült még megállapítani. . .
u- Hétfőn, október; hó 6-án
Rádio-est a Kaszinóban.
Jegyek a Leltner drogériában
Kik árulhatnak az országos és hetivákárokon?
Nagykanizsa, október 1
Minth-\'vy gyakorta felmerült a panxsz, hogy ax orszigo\\ és heti vámokon oly egyének is iparszerJ árusítást folytatnak, akik arra a fen-álló törvényes reodc:kozésck szerint nem jogosultak, • kereskedelmi miniszter valazoettyi törvényhatóságnak a kóvetkezé utuilást küldötte :
a) Ax országos váaárokon a fennálló szokás alapján alkalomszcrüleg bármilyen cikket bárki árusiüut E vásárokat rendszeresen látogatni, i\'letve országos vásáiokoo hivalissxe.uen (ipaijzerülegl árusiUnl — az 1SS4. évi XVII. t-c. 60. « ának el*S bekex-dése értelmiben axonban ctak iparigazolvány-nyal (hatósági engedéllyel, házalási engedély-lyelj reodelkexí iparosnak (kereskedőnek, házalónak) illetve rendőrhatósági igazolvánnyal bitó vácdoriparosoak további azoknak az őstermelőknek és hizi Iparosoknak szabad, akik az általuk termelt kerti vagy mozol termékeket, élelmiszereket és a maguk illetve családtagjuk által e\'.óálütott háziiparcikkeke\', bocsijijak áruba;
b) hetivásáron az Ipaittrvéoy 60. paragrafusának második bekozdése szerint élelmiszereket, kerti és mezei terméket, házi iparcikkeket bárki áruba bovsájthat; házi Iparcikkeken kivul azonban mis iparkészit-ményeket az 1S*7 ávi XVJII. t^c. 1. § a ^ értelmében ciupán helyben lakó, d« mindenképen ipariizáhl jogosultsággal rendo\'kcző Iparos (kereskedő, tuz-ló) illetve rendőrhatósági igazolvánnyal bíró vándo.\'ipaxos jogosult árusítani.
-= ,,Tótra" csecaemő-kolcn-
gyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-Ut f. szám.
1924. Októbtr 2.
ZALAI KÖZLÖNY
MKÖFÉmÉPSZItSHll
Uránia. Csütörtök 7,6, 7 és 9 órakor: Madame Dubarry. drámai történet a franci" forr»d»lom Idejéből 7 fejezetben. Rendezte Lubilsch Ernő. Főjzer»p\'ők Emil Jannlngs, R?lohold Schümel, Harry Liedtke, Pola Negri.
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tőzsde délután 1 órai sárókrlolyamal a következők i
TÖRVÉNYSZÉK.
A mai főtárgyalás. A nagykanizsai tőrvényszék Kenedi-bün-totőtanícsa ma délelőtt tárgyalja emberölés klsirletével vádolt Sipos litván nagyVanltsai lakos büaügyát, ikl kedveiét akarta megölni.
Gödér hathónapi börtönt kapott. Gödér György nagykanizsai msrhr.iífreakedő a BtV. 301. § ába ütkőtösulyos testlsírtés b"«a-t«tt« miatt állott tegnip vádlott ként Makdry Vilmos törvényszéki bíró e\'.őtt, mert folyó évi március hó 9 én Bay Károly korcsmájában Simon I.tvánt szódís üvejge! fi fejér*? mért Gtétekkel szándékosan, dn ölési szándék nélkül akként bántalmazta, hogy rajta husz napon lul gyógyuló aírüléat okozott. A vádlott Gödér kihallgatása alkal mával részagséget Igyekesctl bizonyítani, azoaban az orvosizakértő kijelentése szarlnt annyira nem volt rés»eg — hogy öntudatlan állapotban lett vo\'.na. Darázs Láaxló dr. védelme után a törvényszék Gödér Györgyöt hat hónapi börtönre Ítélte.
Felemelt büntetés. Acs Fareec keszthelyi kslau.t azért, mert löb^> IngóaígOt a MAVtól eltulajdonl tott, a törvényszék 3 heti foghizra ítélte. Fairbbrzés folytán az ügy a táblához, került, amely Aci büntetését 3 hónapi JogházbünUtésre emelte /cl.
Sikkasztó azabó. Letartóztatásban levő Hardi Sándor gelsai azabót többrendbeli a BtV. 356 §-ába ütköző sikkasztás bünteité vei vádolta ax ügyészség, mert a feleitől feldolgozás végett neki át-adott ruhakelméket elsikkasztotta. Hardi btlsaserte cselekményét. A sértettek visszakapták az elslkksax-tott ruhakelmét. A bíróság Hardi Sándort két hónapt fogházra ítélte Ax Ítélet jogerős.
KÖZjQAZPAIÁO.
A vető-tengeri eltartása
Nagykanizsa külső utciia Járva esténként még mindig megüti fü lünket a kukoric ifositók hangos nótaazava. Leányokat, legényiket csodálatos jókedvre hangol a lámpa-vHágnál, késő,hűvös estéken suhogó kukorica fosztáa. Van me\'lé eszem-iszom, muzsikaszó, néhol bizony — tánc Is.
Hsnem aztán, mikor elrakják a lefosztott tengerit góríba, padlá son, tornác alá, akkor már mostoha gyermek lesz a kukoric >. Pedig a vidám esték me\'.lé kötelességei is akadnának a gazdának télire elrak tározott tengeri termésével szembsn.
ElsŐ és legfontosabb kötelesség a jövő évi termés biztosítása az által, hogy a vetőmcgoak való fejeket már most kiválogassa a gszda. Hiszen van, aki kl Is váló gatj*. Csikhogy a vetőmagnak szánt csöveket nem szabzd külön gondos kodásial, mindenféle óvintézkedés sel elkényeztetni. H dd f«g)j°n> ázzon télen át az is n többi kötött.
M\'f t\'f f f\'t\'Ui.*.----
1 üMt lapos babot
bfir.ncly tételben legmagasabb átban vásárol
Heltal József cég, Nagykanizsa
Telefon 112
ui 22. .iám.
TTTinnmní.
H-gy ci.\' u. yin tlkalmss az ■ cs6 a jövő évi t.rméa létnhozáiára, ait akkor hirO.\'.yllj. be legjobban, he II tél minden viszontagságát kiállt-. <> különben ál ja kl, mi.it ■ többi. Epén ezért okazerü girdál-kcdált ülő helyeiéi egyáltaláo nem Is válogattuk Ilyenkor a kukoricában, banem csak tavaeasal, veti. előtt karcaik mer > ligszeb-ben kitelelt fejeket. Terméazeteseo, akinek kevesebb • termis., annak moit kell klkereaole • legszebb, Ugsürübbeo ái legegyenletesebben, egyenei lötökben b.nőtt, sgésl-séges c.öv.k.t, de legjobb azokat ugyanott, ugyanolyan körülmlnyek kőit tartani, .mint ■ többit.
Ex egyúttal a velőmag-nemciltéa
kezdetiig.I formája li. Ha az Idén félretett legsiebb vetőmag jövöévl Ivadékalból ismét a legszebbeket fogjuk kiválogatni, esek természe-te., hogy lukorip*-termésünk évről-év.e jobb é.Tíibb l.ss mlnő.égre éi mennyisig re nízve is.
Már nagyobb lípíi a ncmeil és felé, ha a gszda még lábán válogatja VI a vetőmsgnak szánt cso veket olyan tövekről, melyek egy, l\'gfeljcbb kit ciővel holtak. Ei.k kőiül li az alsót |elöll meg ■ gaida kii azloea ,o:.gyd.r.bb.l, karóval. Ilyenkor míg a beéri. Idejét Is módjában van kitartó munkával .iabiljO.nl.. Uj íajta-tulejdonsá-goket ugyan nem lehet klt.nyéaz-teal, de a leogerl termést pír év alatt ennyi munkávil Is meg lehetno kétszerezni.
N.gyon hálás növény a tengeri, minden talajnak megvan a félesige, Igénytelen Is, épen ezéit hanyagol-ták cl nálunk annyira, hogy mea magy.r kukorlcs . l.gpllmltlvebb
sörárpa 460.000—480.000, lengeti 375.000 -380.000, korpa 225.000— 230.000, repce 640.000 - 660.000 K.
Irányiét b.rát.ágoa volt. Busa 5000, rozs 10.000 K val drágult.
SertéaTáaáí. Felhajtottak 1700, eladatlanul vlnaamaradt 700. E\'aő r. 28.000—28 500, közepe. 27.000— 27.500, könnyű 26 000-56.500, .«.-Ionná. fél.eité. 32.000 -33.500, la. húzott hua 34.000 -35.000, aózott szalonna 31.500 —32.000, zsír 3Ó.500 korona. A váiár közép.s volt.
A Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamai axept. 30 ái
klleayésrte\'.ti ■terméihos.mrs
nézv*. H. s enl akiruak .zen,
első kötelei 4 vetőmig helyei
klválaaztres í sok eietbcn ön
magától Te udja hozni míg .
müveiéi blin lágalt li. (bl)
T JSDE
A bécti él iőudével párhuzamosan nálu. Is barátságoaan nyitott a tőzid., szonban a forgalom nem öltött o.gyobb méreteket éa így az árfolyamokban |avuláa nem állott bo. Zártat felé klisé kedvetlen hangulat következtéb.o az ár* nívó némileg ciőkkent ás ax értékek túlnyomó részben a zárlati kurzusok éa a nyitási árfolyamok alatt alakultak kl. A gyenge Irányzatnak főkép ciak néhány favorit érték tudott ellontállnl. A kullss pl.con az Államvasút tendált barátságosan, 430 ra emelkedett és 420 aa árfo lyamon aárult. Koestpáox piacon 1/ •/, ra tőrtént kötés. Hivatalosan
Utótőx.do. Irányzata egyenlőtlen Angol Msgysr 4075, H.zal Bank 108, Salgó 418, Rima 123, Oi.trák Hitel 148, M.gyar Hitel 417 Danublua 1850, F.gyver 900, Villamos 975, Clnner 70\'/,, Sialáml 1350, Kő.zén 2850, U.Uányl 620, Siás.várl 255, Trö.t 165, Georgia 399, Cukor 1850, K.ra.kedelml 1015.
T«rm<njtí»ed«. Bura tlszavl
dékl 76 kg-oa uj 427.500-432.500, 78 kg -os uj 437.500- 440.000. egyéb vidéki 76 kg OS uj 425.000-430.000, 78 kg o. uj 435 000 -437.500, tors 395 000-400 0C0, zab uj 330000 -350 000, köles 28.000 -300.000, takarmány árps 380.000-400.000,
iocol fooc C.ti kora DlaW OollW frtsclt k. L*i
ilulék
||IOO«<|<(WC H SI1S-SI0S
I04l-lcts
J8ÍJO-7?<IO «0®0 4IIO 390 J»? HJ\'JÍO >jto JJÍJ
I1HO-IJ5J J
. lOfl OO lt< «•> I4710-I4&0J \'S. S«i70-l(Sl] >7>g)74l
(X. IC3IO-1CC5J
BUfTU
Davlsfck
I Ht^lMI)
leSi-ioS;
ijiso-isj\'o 11010-11070 Loedoo sisooo-kTooo MUuo |jSo hoo
k«»jort 771j0-77710
rtrii 4090-4110
ssos-sus
170-174
B*<i
ulul 14710-14*01
Zürichi zárlati
Pirls 27 77 60, London 1343 00, Nawyork 626.\'/,. Brdaa«U646, MaUand HolUnd
202-8y, Bar! In —\'—, Wlau —•—, Sotla
387 60, Prága--Bodapast 68 00,
Bokarast 268 26, Balgrid 717 60, Varsó —. A magyar korona kBtí&ldl blvataloa jegyzáaeii
Davis* Valala
<»• »«Ct>»P «
Bécs . — . . 018019180 0^010-00 Boriin .... 6460 — 64 t390 Piiga .... 443|04V„ 438 ] 43\'J60 Nawyorkbaa 13 Az ércpénzek éa nemes fémek beváltási árfolyamat Esüst agykoronis 0000—6Í70, kítkoronis 12.120— 1S.640, forintos 10.180—10.800, öt-koronis 31.10 —32.100, ssloarany 61.000 — 62.000, arany hnsxkoronis 333.000—38Í.OOO, pUUna 210.000—210.00 >.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyvkereskedés RT, Magykanlsaa
BOROSHORDÓK
azonnal löltheiős állapotban minden nagyságban kaphatók
PÉTER HUGÖ
bor- áa hordókareakadfin-íl
Csengery-ut 31. sz.
Mindazoknak,
akik orvosi rendelésre káS nem isznak és akik kávét jelenlegi magai ára miatt vásárolni nem akarnak vagy nem tudnak, helye. kiv«-lető utat, illetve tökéletes pótlószert találnak, ha i régóta bevált Fr«ock-fál« Enrllo-t használják, mely minden esyéb pótlék hoziá-nJása nélkül s babkávé izét legjobban közelíti meg, kellően erős, valamint ösz-szelétclo miatt n.gyon láp láló, kiadóssága pedig az állandó fogyasztásra rend-kivül olcsóvá teszi.
Enrilo
ZALAI KÖZI.ONY
1924. OVliSber 2.
r
Singer József és Társa
kellemes helyzetben vannak, hbgy az oszi szovetujdonságokat
===== a l^ajuiányosabb á.ban árusítható. -~T7a+-
Kérik hatalmas Sr^ vételkényszer nélkül való megtekintési
loróhlrdetéiafc
JO hl. fehéí és röiöt bor (Wi^Dw-íok 4—5) eladó Sosogyi TcilvérekotL u-l
Főútvonalon Uvó (tilatholylaéff, mely dpéss, ssabó 4m haionlö Halmának rick-(alaií, kiadó. Hívebbet a kiadóban.
Komoly Intelligeet íeiny, tobb évi iicJil gyakorlattal, a kőoyveMjben it Jirlef, nagyobb üslette íjáolkozlk p4uxtÁrosnak. Cin* kot * kiadóba kér.
l—t hoJJ aaftlöt, vigy is\'Hullct/MS alkalmas foMet vetne Uispéexérl LgyW.tv, SsigrUst, Kíut t>io
Tanono épület- és nHÍ\'ak*toio*l uietés »•), betegiegélyiól, baltit!*!, beixcgódUI és felssabaJ.táii én 1 :M«m — Tancxenberge; Lajos bk*toiniMf«r. Árpid uk« 6. I|(|
Kltuo.£ mást kapható, sa\'At termé«. — Méssáros 1\'áJ, Magyar-utca US. iso
Bariéira keresek 10 holdas földet Uh*-tóleg kuitl NegykaoixsAbox. — AjánMokat , Lakthissal* Jehgere a kiadóba kérek. «,.<
KépaalavalasdUp *y3Jtamény <w
d.rab minden viigréssMI misfél mi] lóért aladó. Clm a kiadóban. ,ol
Elhanyagolt sudüégök kmlésél *7 vesseaJOigím .Többtermelés\'. tc4
Budapesten tanulót vagy fóiikotal hall-Rstót teljes elUtiira elvellatok Budor«»t, Vili, Jóssaf-kfrut 2 hsrmadtk emelel, ajtó 4
Holya Ag&évtir. A magyarorssigl ósssas viiOíok s nagy. és klskostégek kó. iga iga-Ual, egy hasi, Igaxsigdgyl. pénxügyi, tanügyi, kereskedelmi, gaxJ.iáKi, |p„j é, kóslekedé.i előtér. (IftU) kapható lepünk kiadóhlvaU-Iában. Ara kótve hatvaneser korom.
. ?f?7£ÍT}0*\' 30 miW« fold. isúlt-Wkkel, éli- éa holt felssereUjjel bérbeadó
^..fitar^\'1^\'Jriis\' "uu •
Clmtir. M»M.foiniR t, .i^J.lmi, it =.i<*uj.ugi Cinűi. i;ckj oMJ, Mm
M|,3ny H<Jáhlv.UUb.o. ■■Hito^^Bitt. cím. ii.it.p .„;
Róvidiru sxakaubao. CKv u.,Vi. ,„■.
vv
MAGYARORSZÁG
KERÍSKÍDELHI, IPABI ÉS HÍÍÖOAZOJSÁ6I
CIMTÁRfí
Ax alsó és eg)*!on teljes nwgyer címtár, amely helységek és w.k-mik iserlnt rendcsvo, leilaU tnaixa Magyaroissig kereikeJÍi
és iparos«l,fé»xvényliriv»sigel/%
sscvetkexetel, ügyvédei, tdr-véryxékl totoicsii és »sak/r-tői, krilyi kosjfgyxíl. or»o»ai, Allatorvoial Ky«?> sxort-r*1. siiUoiál, vsrJíglói kivé-hixai, lóldbUtoko»el. slflótulej-dooosai és bérli", matowlolaj. doftoisl és siosstúidéi <lm«it
I MÁSFÉLMILLIÓ CÍM I
Kiadja a RUDOLF HOSSE berlini cég magyarországi képulselele.
Art 50 »n»nykoron». « címtár anUklatMtS íj jgaffüj • m-IW H««Mv»Htf>w-
HIRDETÉSI UTMUTATÓ
21 Férjhez mennéh. Tslnosnah manöanatí, \' Ki csúfnak .löt", az mdr azegényfcp uat?. Uagyonkdm is uan, cufcrdszboltom ér Sok milliót, hidnyzik dm a férj. Piz ismeretség nem könnyű uelem Egy férfi még nem csűri el fejem. Tizszer ha Idtom, tdn hozző megyek, Boltom főtéren foglal el helyet."
| I
I
Tankönyvek
minőén iskola részére.
Iskola táskák,
Itkolal tűzetek, raizau-kőiök, ra]i- *l teitöuerek
Flschel Fülöp Fial
könyvkorcahedóaóbcn
Főút, Váio»hái-p«lota.
//
Sí™;,;:?,""MvíMik ^ ■»"•■\'«
k.m tói,. I|„iu. _________^
Wvibl.il
^.•ShtóSíí,\' \'l»«iM.!fal íov.,. mio-bUtoutb iitJj^j.,, vtltL .
Rikkancsokat,
18 éven felül felvesz a
kiadóhivatal.
Diitalanul
csí p\'- caik » t.iilllli k.i\'uígckfr
helyez el
KZ összes budap síi és vidék-lapodban el jegy rés\', hiza*sAyi, halAlesctro szóló híreket a AI\'n\'Abpn n&rmcly vonu k.//.í.su reklám*
hirdetéseket
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
F5-ot 5. ss aMt — Telefen S3S-3M. (A ,/alai Köilóoy* kud-5hivaUUb)n)
NAGY
BÚTORVÁSÁR
Budapesten, a uárosiigeii
IPARCSARNOKBAN
leszállított árakon. Telefon: 60-50.
Siqii ajánlatot.■ „„ Tekiitss oeg
KÖNYVPIAC
ZALAI KÖZLÖNY
kicióóhluatalábon oz oldbbi könyuck uehelők. Illclűlcg rendelhetők meg:
E Redpash rwd Cuki An.i.ró yard-K illust\'ícitWal. Hogyan til nnlhotju \'< meg maxunJ< a r dü kfszülétct. AnkOt «v«k«l M-i
kfinyv icíur.liiSsa. Arc K 37.UÜU Balassa J.: A I2slx,llü üvrlufK it^riénctA , . . Ari K lá.OW Ktúdy Gy. i A nma&ui !•« . .... A,«K2100D O-bor J.i U^kuruiR r«ínvo t\'|u lAg rísí.ili\'. I .u T-I,. At« K 30 W U Révész Ű : Ady E,..1,c. An K 24.000 Benedek M.: A moJc.-i ni.,«w
leü l. m . . Afi K 24 000 Kóbor T , SilJi. Am l< \'-7 OlS\' IvinK.: Aki:>cj«;üjéi K 210ÍO Hedcnstlcrne A.: J n\'s ... u. c ..
,»ci . . . A\'. 1< 21 OflO Fcchncr M A.: ör<i-é«elk. K :y liiku f.nJAr rrríkifi,^\'\'"\'.
Ata K 2-1.000
Dr. Szemtre S.: Dr PfcIferZs.: Il pntós s.u:>
K.s.-ixS . . . A " K 210: 0
Híres bűnesetek a [\'Havaiból
\' Ar. K isov
Révész B.: OM.<\\ A\'» 21 ü,"
JuhlSZ A.: N\'.S> G.nduiio Ml.
1 A i K ta.W"
Strém 1.1 Sp li innii". MP; \' ;\'
i.m-nofs • . . A\'ű k l..\'»<J Wőlí Ing L. F.r.intnJ k"-^1 h"
c \'[• ,JI A 1 yrÖVÚS n««>h\'lC\'lí<
A.- iihilióHibt(un)«>. A a 12.1 (0 Dr. Hermann I.: Bívciíüs t
p zichumt :l» jondol.ik\'iií ■>\'■
Dr Vadász Elemér: A
vess; ó. A kiidöi tr.i Ali S. K i zokk.l .... A-K 211.0 Trostler J.: U) ibb i i .yok » 1 «•«\'
ir. daui.lOr.tne\'i
A-« K 240L1 Dr. B.rtucz Ui ^.\'•\'"""j^.o Alexander Bfernát: M d>ch I Dr.Gajáryné: A ds«K M IV"
l>c:ü é .0 ... A\'- » Forró P.: Kirft yiszciclOk K " \' Dr Prclslch K.: A K "mi% U... UP.4IÍS. is ^
Földi M.: SwJor ís S»nd»r !<• f.é iy . . • • s "
Uiöéki megrendelés esetén ciz
összeg a n portó költség" előre megkülűenóő. uagy a™1 utánuéleiezzuk.
A ZULUI KÓZLÓrfV M ;cióhlvotal3.
Nvoastou s Zfióvi Nyctr-dsipu ís KöDjvkcicskcJés K. T.-nál. NsgiksDlxíáo. (NvonuUvexelfi: Oíeobeck KAiolvi
63. évfolyam, 226 uim_NagykanW, 1*24. Október 3. Péntek
1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
*i«rkcii!4»<c éa kiadóhivatal Ftf.ul 0 Interurbán* Telefon 7®., njromda 117. íl
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Zrínyi Miklós városa
(bl) Büszkén, nagyon sokszor mondjuk cl mellverő nagy felbuzdulások lde|én, hogy Nagykanizsa a magyar kuliura végvára, Nagykanizsa Zalaország fővárosa és bevehetetlen erőssége a magyar élni akarásnak. Amikor pediglegbüszkébb:k vagyunk, amikor Nagykanizsa minden Ira-dlclonálls érdemére a koronát akarjuk feltenr,l, akkor betetőzésül azt kiáltjuk a nagyvilág (elé : Nagykanizsa Zrínyi Miklós városa.
Tagadhatatlan, hogy megdob-banlk mindnyá|unk szive és valami nagy lelkesedést érzünk mindnyájan talán felbuzogni a vérünkön át, amikor ez a megállapítás felrázza egy pillanatra a körülöltünk békésen szunnyadozó közönyt. De csak egy plt. lanalra.\' Azután a Zrlnyifk 6sl városa megy tovább a maga szürke uljaln.
A ml localpatrlotlzmusunk, jól ludjuk, méltányos és dicsérendő, hosszú évszázadok, történelmi nagy Idők szentesítenék. Teljes loggal lehelünk büszkék a mullra. Zrínyiekre, tradíciókra. De hol marad a Zrínyiek makrancos, törhetetlen tettereje ? Es hol marad a multakhoz méltó jelen ?
Igen, Nagykanizsa Zrínyi Miklós városa I Csakhogy ezt a dicsőséges jelzőt nem elég emlegetnie a mai generációnak, hanem arra érdemeket Is kell szerezni. Nem elég a régi dicsőségre büszkén emlékezni, hanem lényeket kell állítani mellé, amikkel bebizonyítsuk, hogy az élőknek élete is méltó a haló poraik, ban Is örökéletű ősök emlékezetében.
Tanulni kellene Zrínyi várO\' sának a Zrínyiektől. Tanulni kellene lángoló, áldozatos hazaszeretetet, minden talpalattnyl magyar röghöz görcsös ragaszkodást.
Hiába mondjuk erre, hogy hiszen szeret|ük, hiszen a vérünk nekünk Is hullott érte, nekünk Is szent minden rtfge. Nem, Zrínyiek unokái I A hazaszeretetnek, régi nagyokra emlékezésnek nem szabad megállnia érzelmi momentumoknál. A ma gyermekeinek, szomorú, kálvárias idők fiainak dolgozniok kell tovább, alkotni ujat, kiépíteni ami elpusztult és visszaszerezni a régi nagyságot atomonként, törhetetlen munkával, hogy méltó legyen a jelen a mullhoz.
Végvár Nagykanizsának nem elég néha dacosat, nagyot dobbantani a határok folyton égő sebei leié, hanem annál Inkább kell dolgozni halkan, észre se vegyék, az sem baj, csak dolgozni, építeni, téglánként rakosgatni vissza mindent, amit porba-döntött gyilkos viharok hosszú sora.
Ha nemcsak üres frázis lesz a „Zrínyi büszke városa", ha nemcsak szóval valljuk, hogy végvárai vagyunk a magyar kultúrának, ha a Zrínyiek vérén szerzett, drága magyar rögökön nekifeszült munkával bevehetetlen, Igazi végvárat teremtünk, akkor megérdemeljük, hogy Zrínyi Miklós városaként aposztrofáljon bennünket a csonka ország. Diadalmas büszkeségünk akkor átcsaphat a határokon Is, eltépett testvérek leié Is és bizakodást önt azokba Is, mikor látják, hogy áll még Nagykanizsa és vigyázva vigyáz.
Azt a kitüntetést, amit számunkra Zrínyi neve jelent, azt a szomorú nimbuszt, amivel vég-vár-voltunk övezi életünket, nem szabad csak szépen csengő, ünnepi kösöntyünek eltenni és néha, amikor süt a nap, elővenni és megcsillogtatni, meguntatni, aztán elfelejteni. Zrínyi nevéhez, el-
múlt századok legendás hőseihez ugy kell visszajárnunk naponta, mint oltárhoz, ahol nemcsak az áhítat hang|án, hanem a biztos hit erősségével kell elmondani mindennapi Imánkat.
Ennél az oltárnál még Imád-koznl sem elég, aminthogy minden Imádság céltalan, ha nem ér tul a templom lépcsőin, ha az életünkig semmi sem |ut az Imádságos lélekből. Ennél az oltárnál áldozni is kell Nem kíván mindig vért az áldozat, nincs Is most Ideje annak. Csak a munkás két kezünket kéri ez a föld, Zalaország földje, hogy tegyünk Is érte valamit, hogy kldönthetetlen bástyákkal támasz-szuk alá a Jövőt, amikor a Zrínyiek büszke városára hozsannával köszönthet a feltámadás.
Igazoltatás és verekedés ez egyetemen
Tegnap az egyetemen újból feléledt a harci kedv és előkerültek a fütykösök. A délelőtti előadásokról kifelé törekvő hallgatókat az Eszterházy utcai kapunál feltartóztatták bajtársi jelvényes, botokkal felszereli egyetemisták. A zsidó vallásua-kat ütlegelni kezdték és hatot súlyosan megvertek.
TURR ISTVÁN
Szakáll Gyula kcjcycsrondi tanár azabadctőaiUaa a Zrínyi Irodalmi éa Művészeti Körnek ío\'yö hó 28-án tartott emlékünnepen
(Folyt és vége)
A Ferenc csttorna igazgatását vette át 8 ennek üzembe tarlásál. 1881-ben a görög kormánytól 00 évre nyert engedélyt a korir.ihusi fö\'dszoroson keresztül ásandó tengeti csatorna létesítésére s üzembe tartására. Mi-kor a vállalatot vezető társulat megbukott, ujabb tőke szerzésére fejteit ki nagy tevékenységet. Közben egy icreg politikai m:gbi*ást is teljesitett. Mikor AndrAssy és Bismarck a hir-ntss szövetség megteremtését vették progr»mmju\'<ba Türr közvetiue And rássy és Kobilent bécsi olasz nagy-követ közt a tárgyalásokat. Az a megbecsülés, amelyben Türrt az olasz udvar s az olasz nép részesítette, nagymértékben hozzájárult az olísz-osztrák-magyar szövetség létre hozásában s ha élt volna ő és Viktor E. a világháború kitörésikor, az bizonyos, hogy nz olasz hadsereg nem ellenünk, hanem mellettünk h reolt volna. Nagy része voll Türr-
nek az olasz-francia nemzet közele désének előkészítésében. Sokat fára dozott az Európai Egyesült A\'lamok megvalósításán s az örök béke esz mcért. A hetedik nemzetközi béke-kongresszuson Budapesten 1S96 ban ő elnökölt. E minőségben Egerben üdvözölte XIII. Leo pipál. 1008 ban Nizzából hazaiérve erősea meghűlt b tüdőgyulladást kapott. Sem az orvosi tudomány, sem a gondos ápo lás nem volt képes őt az életnek megmenteni. Maláta előtt saját akaratából papot hivatott s példásan velto fel a halotti szentséget. 1908. május 3 án hajnali 1-kor csendesen elhunyt. •
íme Türr István csodálatos pályájának rövid ismertetése ? Igaz, hogy az olasz hads:regben a nagy Viktor Emanusi királynak szárny segéde és tábornagya voli, do itthon Magyarországon mindig és mindenkinek csak Türr tábornok volt: a legnépszerűbb emberek egyike. Szép, sugár és dé\'ceg! ös erejű, nagy-magyar bajuszszal, gazdag hajjal; hajlott kora főié kissé bozontos szemöldökkel s kékbej4tszó barátságos, nyájas szempirral. Nagy kari ir.Aju, fekete kaisp árnyékolta nyáju,
szinte mosolygós arcát és a Ferenc József kabát volt kedves öltözete.
Most emlékkövei állított a székesfőváros Türr Istvánnak a kerepesi temetőben A kegyeletnek és a hálának szerény jele ez; kései jutalom egy zseniális és hihetetlenül energikus férflu hamvainak, akinek egvik legfőbb érdeme, hogy őrök időkre megnyerte és blztositotta Magyarországnak az olasz nemzet szimpátiáját s hogy az olasz-magyar rokonszenve oly történelmi valóság lett, melynek nem tudott megérteni sem a bócíi politika, sem a Vilftg-háborul
Türr az olasz nemzeti egységért, az olasz feltámadásért harcolt tudásával, tehetségével s nevével! A történelem akarata volt, hogy az részekre darabolt, idegen Urálon alatt állolt Olaszország nemzeti egységbe kovácsolódjékl Ml trianoni magyarok az isteni Gondviselésnek és a történelem igazságszolgáltatásában való rendü\'etlellen bizakodással várjuk azt az ünnepi percet, amikor megvalósul a nemzeti egység hőiének nagy ideája: a nemzeti felszabadulás, ogy ség beverődés az idegen elnyomás Után I Adja Isten, hogy minél előbb I
Hazudik az avar
Irta: Barbarlts Lajos
Régi réten kósza k«Jv«iu kamam újra itatva, futva
... hitha astéra elMaJtam I
Tavaszi astéo ósal álmom caíly kutak aljio, S$rg£ avarban
nyújtózik fakó, vaUUan ifjoa.
Kósza kodvam, óssl ilxuom régt réten, mély kutak aljin ma mtad íalébrad, békamuxiika-ssóra tója a rétet.
7,txeg .. . zizeg a lépUik alaU é» kacag . . . k*cag a tavalyi avax. Feltúrva íaoáktg hangtalan nótikat kavar
az égig • -.
Padig síi samoit... aaeamll se" takar. Hazudik . ■ ■ hazudik a UU avar.
ZALAI KOZLOKY
Belpolitika
A Jelzálogkölcsönök kamatai - Az Egységes PÉrt Ül6*e A közmunka-akció — A jövedelem, és vagyonadó kulcie
Budapest, oM&*f S
A jelzálogkőlciönők terén laput* tolható lanyhaságot végre — ugy látszik — megsokalta ■ kormány Is s a pénzügyminiszter elhatározta, bogT kezeibe veszi a jelzálogos hitelüzletek fellaaditását. E tárgyban mi délelőtt Bud Jáaos dr. mlalaz-tornál értekezlet volt a pénzügy minlaztérlumbao, malzen részt vatták a gazdasági érdekeltségek képviselői : Muttchenbacher Emil dr. és
Hadik János gróf as OMGE kép-visaJatéban, SándorJJy Csmilló táblabíró az Igizaágügymlnisztérloso, ScJiandl Károly a főldmlveléaügyl minisztérium, Marschall Ferenc és Czettlcr Janó dr. a mezőgazdeaágl kamarák megbízásából a Németh Béla éa lelet Bála pedig a Háztulajdonosok Siővetsége képvlse-latéban.
A tárgyaláson az a kérdés kerölt megbeszélésre, hogy minő Intézke-déaak ssűkségasek a jelzálogos hl-telöilet fellendítése érdekében s az Ingatlanokra bekebelezett kőlciöaők kamatai kérdésében. Egyébként — mint értesülünk — a pénzügyminisztériumban törvényjavaslat készül a jelzáloghitel üzlet kamat jeltételei
nek megváltottalálóról. A pénzügy mloisiter jsvaslata a kamat /eleme léséről szól s ast a harmlccbármss blzottség már szintén letárgyalta.
Az egységespárt különben folyó hó 9 én délután 6 órakor értekez-latét tart, melyen Bethlen litván gróf mlalsitsreloök tájékoztatni fogja a párt tagjait a namzelgyülés Őizl programjáról.
A Vast Józsif népjóléti miniszter elaöklete alatt tegnap tartott :\'rte-keilet foglalkozott a fővárosi és vidéki közmunka-akció pénzügyi részleteivel. A pénzügyminiszter mir intézkedett, hogy a közmunka előlegek aicmpontjából fontos ut alapok as idei kivetés szerint része sédjének az állami adókkal együtt behajtott útadókból.
A kö!c«Őnók öiszege a vidéki törvényhatóságok számára 50, a Jövárot számára pedig 15 milliárdban állapíttatott meg.
A 33 aa bizottság tegnap tartott ülésében foglalkozott a pénzügy-mioliztarnek a vagyon és jövedelemadóra voaatkozó rendeletterve setével. A tervezetet végleges for-méjábsn a jövő hónapban tárgyalja le a biiottiág.
BELFÖLDI HÍREK
Ax alezredes gyllkoaát la tart&itatták. Megírtuk, hogy dr. Kotzlka litván pénzügyi főtanácsos Vali/ián Zsigmond alezredest agyonlőtte. Tegnap 26 tanút hallgattak kl a rendőrségen. A letartóztatás kérdését oagyon megnehezítette az, hogy nem sikerült eldönteni, fennforgott-a az önvédelem esete vagy sem. A recdŐrorvoz Kosaikét erősen neuraszténlás embsrnak tartjs. Tagnap délben közölték Kosztkával a főkapitáayság döntését, mely szerint szándékos emberölés bűn-tette miatt letartóztatták.
A magyar k aloll ku sok szen t-áva. Az Onágoa Katolikus Srö-vetaég busgón készül a azent-év megüanipléáérr. Pűipökők vezetésével több aeráadoklat Indul Ró mábaa. Dr. Rott Nándor megyéspüspök, mint a magyar országos Bzeatévi namseti zarándokiások egyházi oqegblzotljs, értesítette a Szövetséget, hogy az agyes egyházmegyékben a zarándokláaokat szervező bizottságok megalakultak. As Orazágos Nemzeti Zarándokiások Kőipintl Bliottsiga a XVI. Országos Katolikus Nagygyűlés idejs alatt fogja legközelebbi üléeét megtartani az Oratágos Katolikus Siö-vétség nagy Unácstermébeo.
A c*o»*xádl ál-merénylőt ax Alföldön ker«aaik. A bud a peatl főkapitányság több detektívet küldött le az Alföld nagyobb vároaalba Popovics litván felbúj tóinak klayomozására. Ha feltalálják Őket, letartóztatják éa Budapestre szállít|ák. A readőraégen az egáss ügyet a legnagyobb titokzatosságnál kezelik.
A salgótarjáni garázda katonák bllnpöre. Salgótarjánban moat tárgyalja a honvéd törvényszék Szabó István tizedes éa Vat roy Jóisaf szsksszveiető bűnügyét, skik Íremmel Mátyás őrvezető meggyilkolása alkalmával Salgótarjánban különféle atrocitásokat kö-vettek el sőt a szolgálatukat teljesítő rendőrökre bsjonettel támad-tak éa a laktanyában bajtársaikat is a rendőrökre uszították. Még 4 katona azerapel a bűnügyben, mint bűnsegédek. Tegnap délután helyszíni szemle voit a zászlóalj Irodá ban, ahol a katonák éa rendőrök közt az összeütközés történt.
Chrluxti István asabadon bocaátáaa ntán maghalt. As
Erzaébatvárosl Kör elleni bombamerénylet és egyéb bomba-űgvek egyik fŐvádlottja a gyűjtőfogház kórházában aulyoaan magbelege dett. Sulyoa tüdőbaj a miatt életben maradáséhoz semmi remény nem lévén, az ügyészség elrendelte azon-asli szabadlábra helyezését. Alig ért haza Chrlatxti szülei lakására, kö högésl roham fogta el és még az éjssaka meghalt.
A Szalámi kontremlnőr Cseh orazágba axökött. Kondor Jizsef tŐudablzományof, aki 10 milliárd deficitje miatt eltűnt a fővárosból, eddig nem került a rendőrség kezére. Miat most értesülünk, Kondor Stobnél átlépte a hstárt és ciehszlovák területre szökött. A főkapitáayság Intézkedett, hogy faltalálása esetén ott is letartóztassák. A S.aláml ügy másik sze replőjét, dr. Polczer ErnŐ tőzsde bizományost tegnap átkísérték az ügyéazaég fogházába. Gerendai Gyulát minden óvadék nélkül sza badlábra helyezték.
W«Jtfaftadták a blkavlada lok engedélyezését. Az FTC
ujsbb lépéseket tett a fővárosnál a biksvladslok oaegtarthatása érdekében. Sipőcz polgármester az ezügyben hozzá érkezett küldött-a ég kérését visszautasította. A tegnapi tanácsülés aem adta meg az engedélyt.
A rabló fol*am&r3ket elitéi ték. Gellért Király utcai ékezerési rabló-támadóinak bűnügyében a Margit-kő\'uti katonai törvényszé-ken tegnap folytatták a főtárgya-láat és meghozták az ítéletet. Dö-mrtör József rablás, szökéa és lopás büntette miatt 5 évi súlyos börtönre, havi egy napi böjttel és kemény fekhellyel; Kövessy Árpádot rablás böntette miatt ugyanilyen súlyos 31/, évi börtönre; Pap Rezsőt szökés bűntette miatt 3 havi fogházra Ítélték hetenklnt egy napi böjttel és kemény fekhellyel. Egyúttal mlodhármukat elbociátották a folyamőrségtől.
Régi templom romok Bánk bán egykori birtokán. A dob rccenl városi muzeum ásatássi közben Bánk bán egykori birtokán, a Nagy Cserén levő somsl templomdombon román stlluiu tempion alapzatot találtak. Körülötte temető nyomaira akadtak hunnál több cion\'.vázzal.
Hőeok emléke Sopr.onbaa. Latianként minden város, sőt min den falu emléket.. állit hőseinak. Moat értesülünk, hogy Soproa városa la mor.u nentális hadi emlékművet készül felállítani. Az ccélból alakított biiottaág elnöke maga a soproni polgármester.
A háxtalajdonosok a vagyonadó ren delet ellen. A Ház tulajdonotok O.\'azágos S-Övétségé• nek elnöksége felkereato a pénzügyminisztert éa emlékiratot nyuj tott át a vagyonadó rendeletnek a házak értékeléaére vonatkozó Intézkedése ellen. Az emlékirat kifejti, hogy nem jogos az 1923. novemberi évi nyera lakbér százszorosára becsülni a házak 1923. évi értékét. A házak értékét a korábbi törvényes Intézkedések az évi lakbér 16 szorosában állapították meg. Az eladott házak statisztikája szerint 1923. december havában a vételár átlagban nem haladta meg as 1923. novemberi évi lakbér 18 azorosát. A 100 szoros értékelés tehát több, mint ötször skkora értéket állapit meg, mint amennyit a házak e|. adásánál elérni lehetett. A háztu lajdonosok ennélfogva azt kívánják, hogy a varyonadó axempontiából a házak 1923 decemberi értéke az 1923. novemberi évi lakbér 18 szo rosábzn állapíttassák meg. Az emlékirat kimutatja még, hogy ha az 1923. évi vagyon uíán a vagyon sdó a tervezett mértékben vettet nék kl, ugy ez az 1923. évi nyers jövedelem túlnyomó réirét feleméiz-tené és a házak után fizetett többi súlyos adóval, továbbá n közüzemi költségekkel, amelyekre a háztulajdonosok as 1923. év nagyrészében fedezetet nem találtak, valamint a házak fenntartáil költségével együtt a házak deficitjét elviselhetetlen mértékben növelné meg és lehetetlenné tenné a házak helyreál lltását.
ím Október 3.
Felülvizsgálják a városi Szemeket Szombathelyen. A
közeljövőben miniszteri kiküldött fogja felülvizsgálni Scombathely váioil üzemelt. A vizsgálat összefüggésben van a vározok háztartásának azanálásával. A nem életképes, vsgy nem kívánatos városi üzemeket ezalkslommsl be fogják szűntetni.
Lakásfosztogató francia gróf
A"Tju3apeat| leír. törvényszék vlzs-gálóbirája elfogató levelet adott kl Gaillard Jean 27 évea párisi születésű foglalkozásnélküli flatalsmbar
ellen, aki mint gróf lünt fel Buda-,él öiazekőttetéselt
különféle szélhámosságokra hssz-nálta fel. Kálmán Líszló bankárral is jó vlszonybsn volt, kö\'c«őnöket vett fel tőle és gyakran járt hozzá. A bankár lakáséról ezüst evőasz-kÖzőket, miniatűröket és\' egyéb értéktárgyakat lopott el és ugyanakkor alaptalan feljelenléat telt alkkasztás elmén Kálmán ellen, akit őrizetbe la vettek. Ecalstt a fracc\'a gróf a gazdag lakást teljassn kifosztotta, mire kiadták ellene az elfogató parancsot.
Három bérháxat épít a fő város. Dr. Ripka Ferenc kormány-biztoa a munkanélküliség csökkentésére uj épitkezések megindítását tervezi. Most készült el bárom hatalmas bérpalota terve összesen 300 komplett lakással. Az építkezés 70 milliárdba kcrü\'ne-
Békefi Remlg emlékezete.
A cisztercit a-rend scerdto, R«mig napján, a rend budapeatl Seat Inro főgimnáziumában kegyeletes ünnepséggel adózott nagy alapítója, Békefi Remlg, • nyáron elbuoyt zlrcel apát emlékezetének. Az intézet ünnepélyén magjelentek a magyar tudományos és társad ilml világ legkiválóbbjai. Az ünnepélyt rrqjlem előzte meg, melyet Bittér I léi főigazgató mondott nagy segéd-lettel. A gyászmisén résztvettek nsgy izámban Békefi Ramlg egykori osztálytársai, tanítványai és tisztelői.
Banktisztviselők tiltakozó nagy gyűlése. A PTOE ujabb nigygyű\'ésre hlvjs össze # bsnk-tisztviselőket, hogy megtárgyalják mai helyzetüket, ami sok nyugtalanságra ad okot. A tárgysorozaton a munkanélküliség, fizetésren-d;zés, nyugdíj ügy és as elbociá-tások kérdése szerepel. A nagygyűlésre meghívták a külföldi érdekeltségeket is. A gyűlés október máiodlk felében lesz.
Tisza István emlékünnep Békésgynlán. Békésvármegye törvényhatósága megfeattette lista litván arcképét éa azt október 11 én a vármegyei székház nagytermében díszközgyűlés keretében fogják leleplezni. Az ünnepségre meghívták Tisza litván özvegyét Is, aki azonban korára és vele járó gyeagesé-gére való tekintettel nem jelenhetik meg az arctép leleplezésén.
Magyar — francia kereskedelmi sserxődés. A budapesti francia kereskedelmi attssé Párisbs érkezett, hogy a francia-magyar kereskedelmi azerződéa ügyében az illetékea francia körökkel megbeszélést folytasson.
Kötött o6l harisnya — — — — — I. MoiuUn harlsty* rni&Jea silabto — L Seiyea Oót hulseya Hadeo ,»iab«o Selyeta horíoK oyUie<^5 — — — Va<Uas haxtsaya, lisala gyapja — — Gyapjú <nvaUaeWry.lt _ _ _ _
Telefon 221
Olmi. Oiy.lall
IO.000
- 3S.OOO 30.000 IZJOO
- 40.ooo ■ 130.00 0
F&fl kMSU Socknl — — _ ^ _ 7 »--
Fin Ili. Swtnl------ío.ooo
i fí.n &ftkt ioj------
Sttúl, dlvitoíKougot _ _ _ go.ooo" Qy.rmok h.rlinytk p.mul ó. IIArs l.golc.óbb árb.n.
GRUNBERGERNEL
S.iy.m ntellény.k At iumparak olaíin úttilwinUa. Dlvat.rnySk, M.bkandSk, kailyOk, n.alckaride"
• k;ti!t,ts<íl litu
Férfi S7Övpfplí \'"kk" il u fii" l cril SiUVCieK r5|6l. „ div.uikk.K
Főút 11. szám
Címre Qgryelnll
1K1 Októb.r 3.
KÜLFÖLDI HÍREK
ACaatigUont-Uty rendoxáaa
megakadt. A B»ncs On»m-»cl«la Irattana elvben hfj\'andó a C«s<lg-UopI ögy rendbcho.iair*, de Cos tiglloni azt a kérését, hogy 125 millió llrit bccáxaon rend«lkezé aére, nr m tartotta te\'j.althetőnek. Egyébkent la azt kívánja a baol, hogy CastlgUoai maga la vegyen résxt megmaradt aeját vgyonival legalább 100 milliárd oaztrák koronával a axanáláaban, melynek r\'.mé nyal aildőezerint eléggé. kedvezőt-lenek, mert aa olaaz bank ciak a követelés egyharmadot hajlandó vállalni, obligót azonban aemml efe«ra aem vállal, aőt beaxüatette a Caatlgiloal cág kötelezettségeinek Miealtéaét. Caaliglioni még mindig Trleaztben van a ott axándéko\'ik bevi/ál, mlg á bécil Kammarrith-tói megkapja a aalvut conduc\'ust.
A Janii xáróöláa A Nemze tek Szövetsége mai u»olaó Qléaén a döntőbíróság jegyzökönyveit ter-jeaztették be alálráa végett, mit a külőnböiő államok képvlaelöi alá írlak. A m»Í ülésao Molta elnök hoMiu záróbeszédet mondott éa megköazönte a ráaxtvevŐ nemietek kápviaeiőlnek muokáiaigát. Különösen kiemelte Benti munkáját. Utalt XV. Benedek pipa döntőbírósági Tclkllkáiára. Motta azután Dante Divlna komédiájának vág mondatával f\'jazta ba b.s/édét éa zárta b« a Nemzetek Stővetségé aak V. üléssxakit.
UX vilnmmtáaok Angliában. Asquil bejelentette szándékét, hogy az oroaz szerződés elutaaitáaát fogja javasolni. A axerzödéa torsa eixel meg van pzcsételvo. Aa clutaaitáat közvetlen követően uj választáto kat várnak Aagliibao, a kormány váltig azonban alöbb li, lahetaé gas, a jövö hátén bekővetkeihetlk.
Lebontják ax aradi tlxan három axobrát. A belgrádi bel flgyl kormáoy rendele\'bea utaai totta Arad viroai tsnáciol, hogy aa aradi tlianhárom váitanu éa Ko»tu»h L»joa azobrát bontaaaa le 6a helyezze muzeuaoba.
A birodalmi kormány átala kltáaa. Marx birodalmi elnök megkezdte lárgyaláaait a kormány át-aiakltáaára vonatkozólag. Altalános meggyőződés, hogy lehetetlen leaz a aiociáldemokráták és német acm zatiek munkák ö;ös\'égét látrchoxni.
Hltlarák ujabb pnecaot tar-▼azték. A bajor országgyüléa né met nemzeti c«oportj« néhány nap pal ezelőtt még Hitler azabadon bocsáttatisa éa a B .jorortxágb »u való tartózkodásra engedély meg ad<sa mellett foglalt állist. Köxbaa a helyzet teljesen megváltozott. A nemzeti szoclaliaták vezérei\', köztük Hlttiert is rendkívül súlyos gyanú okok terhelik atekiotetben, hogy Bajorországban újból me\'lék-kor-mányt töreksxenek felállítani, am«-ly az alkotmányos kormíny megbuk-tatáéit tüite ki célul. A német nacionalisták ezért ujsbban a Hitlernek sdandó tartózkodisiongedély ellen foglalnak állást.
Kanyárjagy Námetorcxág ban. Németországban aa idei gabonatermés alig fele • tavalyinak. A betakarított gabona egy résia Is, lulzó klrek szerint 80 százaléka megromlott. A termelt gabona-mennylaég távolról aem elegendő az ország fogyaaxtásinak bixtoii táaára. Epcn ezért Berlinben már felmerült aa a terv, hogy mint a bábot u ioaégaa esztendeiben, újból éle tbaléptatlk a kenyér jegy rend uer t
ZALAI KÖZLÖNY
Caahoraxág megszünteti a viiumokat Aaaztrlába. A cach külügymlnii\'té lua ax oaitrik éa az olaaz kormánnyal tárgyalásokat foly tat az u\'hvéí vfcumok és a holland kormánnyal ax átu\'a:ó-vhumok m-gtxűnte étt érdekében.
A görög kormány lamoadott. Athéni táviratok szerint a gö:öj kormány tegnrp délelőtt vliaxalépett.
Elaml canpjfgok Amerikában. P«ooaiUvioUbin órláal vihar dű höng. Hermlnchét kŐtsénbánya kő xül tizennyolc vlx alatt van éa b«-axüntette a munkát. — Két hidat elaodort a vihar éa öt ax*mélv a vlxbe fult. Loa Anyeloa kö"l*ben Kaliforniában harminc mérfŐldovi területen órlátl erdőtűz támadt, amely eddig hatvanezer ic" eidőt puixtltott el. Aa ember«k exrel voltak kénytelenek lakóhelyéket el hfgynl A déli államokban órlé.l vlbar pusztít éa egész falvak illa nak vlx alatt. A kataaztrófa áldó zataloak ázáma igen nagy.
Megkevdták Paklng tárna-dáaát. Csöng Cso Un c«ap»ial m.jkeidték Peklrg timadáiát. Lo Thlen vároa lángokban áll, valószínűleg a kleng-iul tartományból voló ügvnökök gvuj\'ották f.l.
NAPI HÍREK
Telefonösszeköttetés a jugoszláv városokkal
— Mjritorfl lUiltel Iwd/utónktól —
Sterdln roR\'dtm . mariborl főzsu pándr. Franz Rudolf nagyiparost, aki régóta sürgeti, hosy • nagyobb Ju goszláv városokból lehetővé tegyék egyes magyar fitosokba ■ lelofnnbe szélgeléseket. E kérdésben dr Front a.főzsupánnek olyan érvekel adott elő, hogy et .zokat teljeaen magáévá lene s kilátásb. hc\'yezte. hogy a Jugoszláv kormánynál el ügyben a legrövidebb idő alall megtoszi « azükségea lépésekol és klfe|»ile abbé i reményéi, hogy n köiol |0v6 ben > kormány kedvezi eUn\'étísél kleazközll.
A jugosz\'áv Ipari és kereskedelmi központokkal való lelefonbeazélgelé-a*k lchelö\'ége Nagykanitsa váratta különít fonlottággal bit éppen, meri mi. ptnl halárvároi remélhelö-leff nagyon intenziv gazdasági kap csolaiot fogunk lélesl\'eni Jugoazlá-viávál. Dr front líudolfnak ez irányban kife|lell levékenységét lehli mi különös stimpaiiával fogadjuk. Ne várjuk azonban, hogy ezl a kérdési lelje,en « ml kftztemüWdísünk nélkül intézhetik el, hanem ann,k érdekében nálunk is mozduljanak meg az illetékes lényezök, hogy « Jugoszláviában megindított mozgalommal párhuzamosan ez Irányban nálunk ll megtörténjenek a szükséges lépések ..kérdés kedvező elm-lézíslre. A mostani Időpont kiválóan .lkaimafc-Ugy.nls .rí., hogy n top
ronflpar tt kcreikcddmí kamara türglt IcIUriettlirl inlitttn a kerti kcJelml kormányhot, hogy «z éppen motl lolyt gazd.sági Jellegű tárgy, lásoknál. .melyek . kél áll.m kiküldöttei közölt folyn.k ezl . kérdési a tárgyalások programmjáb. vegyék, liiv.t.toi tudósítások szerint ezeket » tárgyalásokat magy.r részről Vo diána rendkivU\'i köv:t és mégha talmazott miniszter vezeti s talán nem voln. oélt.lan, ha «z illetékesek oz ügyben közvetlenül hozzá fordul nának
- Megvagyunk győződve, hogy a k.mar. vezetősége . közg.iduági kérdés fontosságát átérzi s mindent el fog követni, hogy e gazd.sági előny megszerztséro idejekorán meg. történjenek . szükséges intézkedések.
NAPIREND
Oktöb.r S. Pint.k
Rímii kitoiisui: KtnJiS itPimiiÉu: IumUui Thiiti s:. >. H.p i«t it-jy\' * 6!. 01 pwuor. BjvguU
44 .M- s :<• 31 A M.tc°r.l«tl«t ltilí»««
MilMUl <1 . -\'I-i\'\'\' ■(\'i<><" rI
(UMH>
Mo.aAllnykíp ■iloh^.h. M» \'|lt-
Ötszázmillió
korona kö/ctönl veit lel Zolaeger treg városa uljovilói! e\'» burkoláíl célokra. Amikor röviden ét tiütkén reglulráljuk ezen. talán at ellő pillanatra jelentéktelennek látná hiit
_ irigykedve gondolunk a ttomttéd
testvérvárosra, ott, ahol törSdnek a lakottággal, a lakott ig testi épiégé vei, ahol at emberek nemcsak adó alanyod, de a bejizetett súlyos ad.sk leiében kapnak is valamit. Pedig Zalaegtrsiegtn nincsen olyon balra nyotan hiányos kövezetü utca — mint nálunk, Zalaegerszegen nem ssaíodt le a li alatt v kan ilisvat rácsota\'.a. Zaloegetstegen nem kell rettegnie at embernek ollót, hogi/ha alkonyatban, vagu sötétségben haia megy, egy gödörbe tör! a lábát. Igaz, hogy mig Zalaegerszegen a piacon épen kötegészségügyi nem pontból tterelnének olyan hutáru \' tili bódékat /elállitanl. mint amtlyc nekel nálunk közegészségügy szem pontból leromboltak — Nugykanlzta literén at idegenek gylnyörködtete sire építettek egy olyan modern huscsarnokot. melyről az ember nem tudja megállapítani, vaHon a bada pesti körutak zöldre/esteit kis vas házikók celláit szolga iák e, vagy Haggenbeck-mester illatúit akarják benne cellarcndszerűen elhelyezni. A monumentális épületnek u város legszebb terén való elhelyezése m.alt a városszépítő egyesület distokhv. lét kivin átnyújtani a gondolat ttülöapjának. iok minden egyéb it jut nekünk estünkbe — amikor oz ötszázmillió koronás útjavítási köl cs önnel kapcsolatban párhuzamot vonunk a kit testvérváros: Zala egerszeg és Nagykanizsa között, tszünkbe jut — hogy o fejlődés mekkora /okán lehelne ma már Nagykanizsa. Hogy lehetne rendes, modern ki-háza, megtelelő szegény háza. tisztességes Iskolái, az összes tagozata zárdai leányiskolánk, kényelmes és dus lisztviselőlokisok, modern utcák, kész vízvételek, nagy vásáicsarnok, strandjürdó, színház és kultúrpalota, szociális intézmé nyék. Eszünkbe jut — hogy mis városok már gondoskodnak a tte gény lakostág részére-olcsó tüzi/a bctrcizctéröl, meg egyebekről...
Minálunk pedig még csak tanul-minyozzik mis városok adminisz triciás apparátusait Nyíregyházin. Debrecunben ét Miskolczon ... I )
— A Katollkae Fírll Ltf« tagjainak va,árn,p r.gfel 7 ór.-kor l.ax »x elaő kőlőa aientáldo-láta . plébánia templomban. Aa áldoiiahox járulók.ak dr. Roll Níodor mejjé.pü.pík fo,ja . ...ntséget klaioljáltatol. Siomb.to. eete 7 órakor P. Molnár Ark.n2ral koof.reoctál tart. lratkoiol bármikor lehet.
__A megyei axríravevőaójr
Iciléat « rokkant Ugyok.t, A vármegyei aiámvevőiég végleg átvett. . rokk.nt ügyek Iplciéaét.
— Oktőber 6 .1 Urániában.
A MOVE oag rkanlrial fóoailátya október 6 in krgyel.tea üan.pély. ty<l hid"l .< aradi vért.nuk \'mié-kí.ek. Ültxpl b.a.ád.t P. Molnár Arkangyal er.ond J ai önaepé\'yiD Vöirrmükőduek Kuilch E la éa bar-baiils Lajo* aiavalitokkal, a poalá-aok énekkara Bűchlcr Mór karoagy v.ictéa. mellett éo.kuéoioVkat, ■ Tr.nid.oubl. aenokar. Arnberger Rudolf vrxetéao mellett e\'oeaiá-mokkal. At ünnepély eata 7 órakor k.idődlk at Uránia moitóulahét-bao. B\'Uplldlj nleci.
— A váro. « rágl ailnlkorü let m.ll.tt, M.fIrtuk. Kogy • Vulluatolölitter at ui ajleháikerű-le\'lb<oittáiáy.lN.«7Vanl.lát Győr-
bőt oaitotta b.. N.gykaol.a. vív ion moat felírt . köiokt.táaOgyl mlnlait.rhat, mtljb.D . ailnlk.rület régi beoitláaa millatt foglalt illáat é, btvatkoilk átokra . müvééit teijetltményckre, miket . pécil ailatáraulat N.gyk.nliaáo klfejtatt.
— N e;<rkaolae. T.gyonl.d. tat A Vároaok Oratágo. Ko«-greaatua. . külföldi kőlciSo tár-gyibto Nagykanln. vároa v.,yool adat.lt kéri . polgármatt.rl hira-tattól.
— Paplgyüléa. A uagyk.por-D.kl e.o.r.a kerület papaága október 7 éa tartja meg gyülétél.
— Jóváhagyott .xabályran-dalát. A váró, keialétében levő alapítványok tőkélnek k.teléaéről alkotott ai.bályrendrlet jőváKagyá-sét at a! ipán tegnap leküldött, a váioiboi.
— Gy.korlótcrot kár a rand-öraág. A n.gyk.ntaaal államr.od-őiaíg őraietnélytele bljján van megtelelő gyakorlótérnek. Átért moat a piranciookaág beadványban fordult a vároa polgármeate-réher, metybrn arra kéri, hogy ata-b\'dgy.korl.toiáa céljaira bavoota kálai.r engedj, át a főglmaátlum udvarát. A vároal tan\'cs lagkőie xelebbl üléién fogUlkotlk a rend* őrség kérelmével. -
— Aki ken jarat lopott. Küicz J-qő nagykanliaal lakot .fy .lka-lommal kenyeret tulajdonlto t el a piacon. A blró.ág Konciot akkor egy hóoapl foghátra ítélte. A ategéoy ember ocm oyugodott bel. at héletbe, amely egy egén életre m.gbélyegeite volna, hanem perújrafelvételt kért, amely alkalommal Igatolnl ktvánl. alt, hogy per.lyaia progrtiilvábao atenved. Tegnap tárgyalták ett .« ügyet . tőrvéoy atékeo. Konct Jenő eliimerte, amivel vád >lják, de .tt.l véd.k.tett, hogy nem tudja at hogyan lőité.t, mart .kkor elmebetegként elállították be a kór hátba. Mett Jóttef klr. ügyéax erre klúlentetle, minthogy . vádlóit a tett elkövetés, előtt hat hónapja paralyitaben aten-vedett, elért . vád elejtéeét Indít-váoyoite. A törvéoyaiék eiután sa eliőblróaág ltálatét hatályoaklvül helyeive Konct j»nőt leimentette.
— Éjszakai tdUl. A minap éju.k." a. egykk utcai rendőr-őiatem n.gy tajr. lelt figyelmei. At éjataka caendjét aty pékmeater lavarta meg, vagy jobban tilán . felaaége, .kik ájnek Idején ciunyául ötaiekapt.k a a.ját udvarukon. A rendőr kénytelen volt m.gi.varnl . külőnöa IdUi\', ugy, hogy .a csel n*k ■ rendőreégeo lett folyt.-láta, ahol . p<ket la, ftleaégét la külön-külön 150.000 korooár. büntették még éjatak.l ciendháborlli, ml.lt.
ZALAI KÖZLÖNY
1*24. Október 3.
— A azogérxyha\'zl azemály zet illetményei A axegétyháx főnökiigjc kérvényt Intéiett a váiosi tanácshor, amelibsn ■ személyzet illetményeinek felemelését kéri.
— Kozák tiszti IovuT«rieny. Tegn--p megint megérkeztek axok ax oroix cári tisztel, akik a ta-vaiaral Itt jár t-k Ngykanixsán bravúros lovaa mutatvány síkkal. A óta már végigjárták Msgyaror szág nagyobb városalt és mindenütt a köiőnség axeretete kisírtc őket. Most va*árnsp driutin 4 Örskor mjgi.it N\'gyksolzsin tartansk nagy látványos korák lóversenyt » Zrínyi spo> \'.pályán, bl\'Onyárr u/yaoskkora érd-k.Ődés mellett, mint ox elmu\'t alkalommal.
— A himlőoltás dija. A vármegyei tlastl főorvos a himlőoltás dijat 30.000 koronibln állapította meg.
— Mikor az Ügyvéd akiien ■át perli. Tóth József kemendollárl földm\'vest rágslmazáe és hit^lron-tss miatt beperel e Győr//y Jinos Dsgyksni\'sel ügyvéd, m«rt agy Gróst Károly b-riőhöz Intézett le veiében jogtalin vagyonsrerzéssel vádo\'ta Győrf/y ügyvédet. A kir tőrvényt<ék 8 napi íogháira és 2C0 000 koroa* pén- b3> tetésre I élte Tóth lóiseíet, aki áronban az ítélet ellen felebbezett.
— Praxl-virtus. £1ilntr Sáodor és Ladiny Ferenc keszthelyi g»x dásxok a keszthcljl vasúti átjáró lesresttett soompóját felemelték, minik foljtáo s veretődiót és s Cilgák elsxakadtak, a sorompó Isesett s a tspolctl vonst képtelen volt tovább menői. A Keizthelyro kiszállt Malschcobscher tanács fo jeokéU 600—600 000 K pénzbün tetésre ítél:e őket.
— Hnr»ngazent«léa Inkán. /húrosból jelenti tudósítónk : öiőm teljes egjbázl ünnepet ültek a< elmúlt vasárnap sí Inkcl katolikus plébánia h\'vel. Ekkor sientelte fel ugyanit Kauxli DeiaŐ prelátus-ka noaok as Inkel templom négy h»-rangját. Ax inkslck templomát a háború «IŐMÍ évben építtette Kauxli D:zső. ki akkor ax I ikéhex tartoxó Ihsros plébánosa volt, azonban a hsraogokat a háboiu alstt eirek vlrál\'ák. Ujsbban a p elátui 5 vagon búzáéit 16 máxsasiulyu négy uj htrangot szerzett be. A hívek a kőtség halárában ünnepélyesen fo gadtak ax érkexő hirangokat a másnap dilelőtt gyönyörű beszéd keretében a prelátus felszentelte azokat. Ax ünnepélyea aktuson és sxentmiséa jelenvoltak a környék •gyháxl éj világi előkelőségei. A axartartás után a báró Rohoncty csalid ebédet adott. Valóaxlnü, hogy m\'g november folyamán a templom orgonájának avstáaára is sor* kerül éa lörideien a plébániaiak építését la megkezdik.
— Otveuexer hold földet osztottak ki Somogyban. Az OFB a földreform tárgyalások so rán S^mojymegye 312 községéből 195 re hoxo«t Ítéletet. Ax Ítéletek kel 50.034 k.f. hold területet váltottak m«g, 8819 háshelTet osztot-tak kl, vitézi telket 1665 holddal.
— Oratórium próba. Felkérjük. ax Oratóriumban szereplő női
éa fé. fi énekeseket, hogy ma este 8. ó/a kor a polgári Iskolábsn t.r tandó öaszpróbán poatossa megjelenni szíveskedjenek. A Zrínyi Irodalmi Kör wzetősége.
Selyem horgolt nyak kendők gyönyörű divstszinekbrn 12 500 korona Schvarcz Dezső cégnél, FŐ ut 5. szám.
— A szolgabíró magrágal mazója, Berkes Jinos keszthelyi l.kos Búzás Béla szolgabíró, kaszt h.-lyl volt lakáshivalall elnökről azt állította, ho?y axért nam kap lakást. mert Bu-ia mag van flzotve. A Keszthelyen kiszállt Mutschen bfch-r tanács Brrkest exért egymillió korona pémbüotetésra ítélte.
— Az adófizetés uj rendje október hóra. Október 15 ig kell
s július—<ugusxtus—jxeptemberl alókivetésl Id 5nakról a vallomást besdni s-.oknsk, akik as álfalános forgaimlsdó kénpénzben való bs fizetésére nyertek eng\'d\'lyt. Ugyan akkor be kell f.zetni azt az adóösszeget, ame\'y az említett Idő srakra a teljesített részletfizetések levonása után esetlog jár. — Ok lóber 15 ig kell a fényűzési adót a szeptember h«v( forgalom után befizetni. — Október 15 lg tartozik a munkaadó as alkalmazottak után járó általános k<resetlsdót beszól-gáliatol. Ez alkalommal ax adót a 17.000 «■ szorzószámmal arsnjko roaáról papirkoronára átszámított skála alapján kell b>ffxetni. — Ok lóber 21 ig tartoxnik azok, akik az általános forgalmi adót készpénzben rój ik le, az előirt havi részletfizetést teljesíteni. Októberben az összes adózóknak annyit kell befi telni, mint amennyi adó srcplem berre járt.
— Orvosi hír. Dr. Betget Miksa fül , orr , torok- és gégeorvos ran d lését Sugár ut 4. szám alatt (Polgári Egylettel axemben) újból megke-dte.
— „Tetra" csecsemő-kelengyék Schwarcz Dezső cégnél, Fő-Ut I. szám.
— Tulajdon elleni kihágás.
HoJJer Kálmánná keszthelyi lakos özvegy Simon Kalmánnétól fehérneműt vett, mikről tudhatta, hogy csak (opáa u\'ián kerültek Simon-néhoz. Dr, Mu\'schenb cHer bűn-tetőiaaácsa Holfer Kálmannét ezért tulajdon elleni kihágás miatt 500.000 korona pénzbüntetésre ítélte.
— Príma mlnőaégtl férfi Zafír Ing gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonkáot 98.000 koronáért kaph»tók Schvarct Dezső cégnél, Fő Ut 5.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000-tól, saját gyárt mányu kötött mellény K 130 CM) tói. saját gyártmányú kötött ju<sp«r K 30 000 tói. Flllpp kötöttárugyára Siombsthily, Széli Kálmán u. 6.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ut S
— Nemcsak hirdetés, do valósig, hogy Kaufmann Manónál van a legolcsóbb bovásárlási forrás.
Kozeófömatoziimiü.
Uránia. Szombat, vasárnap A kis vándor muzsikus, Jscky Coogáa vllágfllmu. Egy sxegény kis árva vergődést a nsgyváros emberfor-gatagában. Mint J-<jky Coogan minden filmje könnyekig megható történet. Ennek a kis fiúnak szemében több melegsége és élet van, mint kötetekre menő .dialógban. Alig van mozlszlnésx, aki több lelket mozgatott volna meg, mint J-ckl. Most Londonban van a a kimért angol publikum példátlsn szeretettel kitéri minden lépését. Fejedelmeknek nem járt kl akkora lelkesedés, mlat amekkorával Jacklt fogsdták.
Világ Seombst, vasárosp Bim bula, a drótostót II. résxe. Az első rész tartalmát Ismételjük.
A tisztviselők fizetésének uj rendje
— A Zslal K«s»ny ssjtt todósltójítól —
Iimerstee, hogy a kormáay a szanálással kapcsolatban a közalkalmazottak azolgálatl éa nyugdíj-illetményeinek kifizetését uj alapokra fektette, amennyiben a kifizetést a hó elsejétől az állampéaxtérak be lyett postatakarékpénztár utján a postahivatalok végzik.
A nagykanizsai posta főpénztáránál azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az uj kifizetési rendszer szar* dán kezdődött és csütörtök délig majdnem az Összes kifizetések mag-történtek. Az agyas hivatalok vezetői által a minisztérium azámfel tőségéhez felkü\'dött névjegyzék alapján as Illető hivatal rászára szükséges aranvkoroaa összaget agy tételben utalták és psplrkoronábsa fizették kL A tisztviselők aztán hivatali főnökeiktől kapták meg illetményeiket. A nyugdijatokat egyenként névrt szóló csekk alapján fizetik kl, ami még mott It folyamatban vtn. Ezzel a rtndsser rel, amely eddig égisz jól bevált, az összes tisztviselők majdnem egy nop alatt megkapják Illetményeiket.
November elsejétől kezdve, hogy a kézbesítés még gyoraabbaa mehessen, a pénzkihordók is levél kéibesi\'.ők fogják hordani a fizetéseket.
A tisztviselők némi tggodtlom-msl várták a fizetés uj readjét, ds most már meg lehat állapítsál, hogy a kifizetésben Igy nem állott be semmi feansksdás, sőt az egy sztrüsltés mellett as elsejét tokkal könnyebben és gyorsabban léha-tett lebonyolítani, mint előbb.
TÖRVÉNYSZÉK.
Szándékos emberölés klaár-leteért egy évi börtön. Sípos I«tván nagykanizsai kazánkovács a
Btk. 276. g ába ütköző szándékot emberölés bűntettével vádolta állott tegnsp a nagykaalzaal törvényszék bűntetőtanácm előU, mert folyó évi március 5 én a Kazinczy-u\'csbsn Zugonics Mária nevű 24 éves kedvesét zsebkésfvtl megszúrta és rajta három sebet ejtett, melyek ayolc napon belül meggyógyultak. A vádlott védelmét Darás Ltesló dr. ügyvéd vállalta, akinek Sípos a bsretéren tiszti azolgájs volt és vele szembsa ragasz-kodó msgatartáat tanúsított.
Kenedi Ura dr. táblabíró, főtárgyalás! elnök kérdésére vádlott nem tagsdja tettét; azt mondjs, hogy a leány megcsalta öt, azért megérdemelte azt, amit veit tett.
Kenedi dr. odt szól a vádlotthoz: Hs msga minden leányt msgtkarna szúrni aki megcsalja — akkor ma-
1 fának valóságos hóhérnsk kellene tani. (Derültség a hallgatóság pad
soraiban);
Sipos vádlott eiután elmondja, hogyan történt as eset. Amikor Március 3 án a leányhoz akart menni, akihez hét éves blxalmaa barátság fűzte — Idsgen férfitJátott ná\'a. Amikor azért kérdőre vonta, a leány kiutasította, ö exen annyira elkeseredett, hogy egyik vendéglő-bői a másikba ment . . ,
Kenedi dr. Itt közbeszól: Es akkor munkanélküliségből, nyomorról, nahéz megélhetésről beszélnek. Ea hotektn keresztül nem látok bort
Sípos ezután rátztgtéggtl védekezik. Nem ludja, hogy ml történt veit azután. \\
Kenedi dr. aléjt tárja, hogy van-nsk tsnuk, akik hallották kijelentését, hogy „enaak a nőnek még ooi mtg ktll halnia", Mdélben mind a ketten már s temetőben fognak feküdal", tlb. Figyelmezteti — hogy töredtlmes valíomáaatl sokkal többet hassa ál msgának, a bíró Is érső ember, dt ha konokul tagad — akkor Ö te várjoa könyörületet a bíróságtól.
Sipos azonban tovább megmaradt amellett, hogy ntm emléktzlk már stmmlrt. Tettét egyébként bánja.
Zugonics Mária 24 évei háztartásbeli alkalmazott, sértett — aki Schertx István dr nál van alkalma-sásbsn — bevallja a vádlottal való bosszú bizalmas Ismeratságét. Elmondja megtámadtatáas körűimé nyalt, azonban vallomásán mtg-látszik, hogy nehézért ttlk Sípos ellen vallaal, tklvtl Időközben kibékült. Nim kívánja vádlott meg-büntetátét.
A blróaág ezután az eset szem-és fültaault hallgatja kl. Terhalötn vallsaak a vádlott allea. A kihallgatott rendőrök tlmondják, hogy Sípot még as őrszobában Is mag-fenyegette kedvetét, hogy ha kikerül akkor végts veit.
Országh L\'jot dr. törvényszéki orvos ezután mtgvlztgélja a Itány sir üléseit ét btterjesstl orvosszakértő jelentését. A bűntárgyát képező kéért szt mondja, hogy Igenis alkalmas embsrl élet kioltására.
Metz Józtef klr. ügyész vádbs-szédébea rámutatott arra, hogy ea a tárgyalát szomorú kórképe a mai cselédeknek, szomorú képe azoknak la — akik dacára, hogy nincsen munkájuk — mégis 5—5 Utar bort tudnak meginni. A jtltkből azt látja, hogy Sípot a leányt tényleg megakarta ölni és ezért szándékos tmb erőiét bűntettének kísérletében kéri bűnösnek kimondani.
Darát László dr. védőügyvéd vitatja az öléal szándékot. Felhevült állspotéban elkövetett nyilatkozataiból est nem lehat megállapítani. Majd elmondja hősi vlseíkedétét az Isoazónál . . .
A bíróság Itélsthozatalra vonul viasza.
Tizenkét óra után Kenedi lenre dr. főtárgytlásl elnök kihirdeti a törvényszék ítéletét, mely szerint Sípos Istvánt bűnösnek mondotta kl a Btk. 279. § ába Otkőzfi,szándékos emberölés bűnUUének/kísérletében és ezért őt 1 évi börtönre és 3 M hhatalvesztisre Ítélte.
A klr. ügyész sulyotbltásirt feleb-bszett, de semmiségi pánsszt jelentett bt a vádlott éa védője Is.
A Zalai Közlöny aj éraL Hétköznapokon 6 oldal terjedelem mellett 1800 K, 8 oldal terjedelemnél pedig 2000 K egyei számainak az ára, mtg egy havi előfizetési dija 30.000 korona.
Hétfőn, október hó 6-án
Rádio-est a Kaszinóban.
J»a».K ■ Laltnar drogériában
1924 OVliW 3
ZALAI KÖZLÖNY
5
KÖZGAZDASÁG.
Olcsóbb lesz a magánhitel
A Magyar Nemzeti Bsok főts-nácsa a kamatlábat a váltóUszáml-toláai üzletágban 109/0-ról l2«/,«/e-ra a kázliálog üzletágban likról 13V«V« " amelta A Nemzeti Biok kamatlábemaléae nagy meg-ütközést kelt a kereskedeUm köreiben. A kereskedelem ugyanis azon a nézeten van, bogy nemoiak nem volt jogosultsága a kamatláb felemelésének, hsnem ellenkezőleg, lehetővé kellett volna tenal, hoiy a kereskedelem olcsó hitellel dolgozhassák.
Súlyos kŐvetkasmányekkel járhat ■ kaooatlább felemeléso, mart a nagykereskedelem legnagyobb résx-ban három havi váltóhítellel tud caak árut eladni és ha a nsgyka-reakedó a váltót lejáratkor prolon gália, kénytelen less esetleg emelkedő kamatlábat fizetni. A nagy kereskedelemben a viszonteladóknak nem szokták a kamatot fetaxá-mitanl és as esetleges msgssabb kamatot a vételkadr hiányában nem Igen tudná a vevőre hárítani. A nagybankok, amtlyeken keresztül a kereskedő váltólkat esxkomp-tálják, még a jeiek szerint aligha kerül aor a hitelezési kamatláb felemelésére, iőt ellenkezőleg éppen a hivatalos bankkamatláb felemelése után a váltóleszámítolás! kamatláb sémi csökkenésére számíthatunk. Dacára tehát a Nemzeti Bank kamatlábemelésének a magánhitel keid lassan olcsóbbá válni.
Ez egyébként a bankok egymás-közötti erős versenyének köveiket-mínye. Megindult közöttük a ver-aony az üzletért áa egyes Intésetek nem változtatták meg a kamatlábat és egymást túllicitálva ksmaV<nged-ményeket tesznek. A bankok var-aenyén felül a magánhitelezés! kamatláb néhány azázalékos esését as Is elősegítette, hogy a külföldi tőkések látva a magyar piacon elérhető gyücnölcsöztetást, nagyobb pénztőkét hostak a magyar pUca ás a külfóldl pénitókék jobban el helyezkedtek a magyar áruüzletben, illetve áruhitelben. Amit a pénzügyi kormány nem oldott meg, a kereskedelmi blteltk kérdését, azt most a gszdsságl élet msga fogja mag •Idani. __
A % aadahltal vlaaiafliatéaa. A Magyar Nemxeti Bank réaxvé nyelnek Jegyzésére Igénybevett gazdahitel visszafizetésének végső határideje tudvalevőleg október 7 én le-iár. A viaazafirétéinek ax eredeti magállapodás szerint a lekötött búzamennyiség leszállításával kellett volna megtörténnie. A pénzügy miniszter azonban méltányolva azo kat a nehézségeket, amelyekkel ez ■ leszállítás a roasx termés miatt járna, hozzájárult ahhoz, hogy i hitelt igénybevett gazdák még fenn álló és október 7 én esedékes tartozásaikat magyar koronábsn egyenlíthessék ki.
Rakordtarméa paprikában, Hagymában éa paprikából rengeteg termelt az Idei rossz eszteodŐ ellenére is. Paprika esziendők óla pem termett annyi, mint az idén. Szeged maga 200 waggon psprikát dob a piacra, Kalocsáról még többet jelen\' lenek, holott tavaly együttvévo nem volt e két fontos pap.-lkavidéken 200 waggon a termés. E« a bőség természetesen az árakon Is megl Úszik ha exportunkkal Ismét fel tudjuk venni a veraenyt a spaiyol paprikával,
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A fcutfapairil tfisada délután 1 órai aArötrfqJyamal ■ köv.tk.aők i
a£U -
W>or. HJt. «o$
1*1. Uc« 60
UtinU. <6
oi.oi. ua ao
Ouo. HU !««
Uoji buii J.4
ÍiciTKtla no
kUiooe 6 IO
B. Kgrit <)
PéMMlelb. les
llwni i?
Horr. ul. J. b. jl
Baa(Ma —
la«»iUn i(j
W.-CMb l.-«rt it
forf«!al »]
Km. Iliit: l«
W*cru-St«M< ii
HU,. itUÜCi II
VáiMl Uik t
M\'rVvf s
KmlMM. II
Ut*í. B. »?,
Balrbcl lf>. 10 Urtiriroel 7
V6*kK*\\ 03
XíMarsi T*b. IO Alul. tu. io} Ucatif lío
Hual (u4 ujj Kl. 1 M.BU1. )pO» PttrfU<> no M.z/.-ríMct* jio l\'í IS
r.nooou b. iloo pi4/u 7t
Malmok
Ski b. (]
Bors.-U. il| CoMadU |l

oi.siu HttftfU KUi.\'ytulOQ Viktória
« IM
M 710
Mta u
Saaoüfe. 4«
SÍÍI.TW*0 110
KoM 17)
IhtU IÍ<U —
X\'v, (*tt. 74
Drttcba ii]
KlJM.ll utó
H*ty. atp*. |4
Ah. K0..4O IIJO
Xtflals —
UU\\ ..te It
K^j-.Koojl M
S«J0kooMl S
1*1(4 t»
ÜJlUI ii}
UcUJ tlcj. —
Uiüle.;! 4l0
Cwll u< !}.}«
X00OM7
P.ll.l
X4T.I
ai<<«
l^iroel 07.
W<4i lem
B.441 >14
xetsut
C.U7
Ou4. o*ro
FUUatm
Himktreak. Prvail
0«M.VU1. 04p h TU*I 0,Mt, Hi&mn Zunt
Ufltk
itmitmmmm
no
Vlro.1 M
D4.-.TU3I Jl.J
Hon 114
JkOuarml 410 trm us
Cakorjjírak
170
Hctfrlt CU CiioH;*/
OeorcU •«!
l<*.6h. ctk. II)
IIWBII 1700 ai*lulu«(*k
ocua" is-7j
rtn^w via. i«h«i Tok.JI
Oi«. Villám Ser- \'"4 >
Ak. (U
LH.MM I
Asw I
PbítM
KOU«k*<14«
buoll
Xtzlnlib
R«t.y<r.r.6\'
Siatlodak Ku(4ri( — Ryj .1 «.tl» 1)0
tsr
UfM IUI. I«
• -a a-
Toxtu
»«« IX
k. t« Mtu -
Uf. uoi* %]< IMO imU
Oy»tl«^0«a n
uora-xad 10
W. TatII 1
ŰOttVlH II
X.noa l<
P»moi ií<
O/írl loill •:
Vagylpa*
u
Stlkri
V.tt4« IS
CMaota
D.okt I 1-
X*l«l Un %
Xlc*lvT~ 4
T Uto * UbO«
X1UI G.-l !•<««*■
T»nil dpfl UtW MUA SK>l00bl
isr"1
KllCj .il4
V.m lofg
Mol
IWM44
GorrU
Plfh
lUnpilfU S*u£iia ö.unr.:J UK7-N4«M« T«rcl Dp^i VdilnUi 0|S>t bír
AoróhlrdetéMk
30 U. fohir és vörös bor (Wágnar-fok 4—i) Soax>gyi Testvérekoét 147I
Komoly latelligeon loiny, több ivi ltodal (CyaiorUtUl, a könyvelésben li JirUi. nagyobb uzlítto ajialkozlk pénxtirosnak. Címeket a kiadóba kér.
•2 fcold siélöt, vagy rz\'^ultatHra aai Tóidat venne kéiz]>ínzért úgyfolom, SzIgrUzt, Kdöt 8. i„o
Tanono ípütet- él múlakatoinAt ílzotéa. zal, bategsegélyzét, balesitat, batzegfiiírt it f«l*zaba<jitást én l\'ixatem. — Tanczanb«rg« Lajos lakatosmester, Árpád-utca 5. tJti
frmtrTtmm.........
....................
Fehér
lapos bí^bot
bármely tételben legmagasabb árban vátárol
Heltai József cég, Nagykanizsa
Telefon 112.
Főnt 22, sxám.
TŐZSDE
A m.l <rlékl6ud. Irlojrut. Q<-l.tt.l.o volt. Egye. pl.c .koo oyl-(iiVot InVább ci.k áru.jiol.t volt <■ Ijy l.oyh* Irinyiit l.tt urrl, mely ellen nem kípe.t.lc kivitelt .X utolfó D.pokb.Q f.vorlxált értekek lem. Ax írlemorxiolódli a kölíp- llip.plrokban megfelelő klf.jeiéir. jutott í> ax ilt.línoi áreii. 8% ot t.tt kl. Zirl.t fel. kls.bb j.vulá. mut.tkoiott, •■ónban ax Irv.nt.iígek nem Itiüílok meg telj.len. M.gyír H tel .giiian 398 ra eiett vlaaxa. Zárlatkor ax Ir.nyiat továbbra la lanyha íl ü"let-telan. Koaxtpénibcn n.m volt Oxl.t.
Utótőxado. I áoyxatá baritei-
g^.. Tiöat 156, P.atl H.ial 2760, G-orgla 292, M.iőh.gre.l 126, Cukor 1810, Leva.t. 137, K.r.a-kedelml U.ok 997, D.nublu. 1800, Vlll.mo. 9300, F.gyver 840, Nova 123, O.xtrák Hitel 150\'/,, Ha.al Bank 103, Rima 117. S.1.6 409, Budapeatl G5< 102 pín\', Viktória Malom 190, Traoadaoubla 55, Con-cordla 34.
TerminylSiade. Bura tlatavl díkl 76 kf-oa Ui 422.500-427.500, 78 kg oa ui 432 500-435.000, egyéb vidéki 76 kg oa uj 420.000 -425.000, 78 kg oa ui 430 000-432.500, .o.a 400 000-405 000, xab uj 330000 -350.000, kdlaa 28.000 -300.000, takarmány árpa 380.000-400.000, aSrérpa 460.000-480.000, tcng.rl 375 000-380.000, korpa 225 000-230 000, repca 640.000 - 660.000 K.
Irányait lanyhább volt. Bura ára 5000 koronával o\'ciibbodotl. Ron in axonban a nagy keraalatre vili tekintette! SOOO-.cl em.lk.dalt.
SirU.Téaár. Pelb.ltottak 941
eladatlanul vltaaamaradt 300. Ela5 r. 28.000 -28.500, k6<«pe. 27.000— 27.500, könnyű 26 000 —26.500, a.a-lonnáa fil-.rtéa 32.000 -33.500, le-hurott bua 34.000-35.000, aó.olt naloana 31.500 -32.000, xalr 36.500 korona. A váair kfixapaa volt, A Magyar Nemiatl Bank blra-taloi árfolyaméi okt. 3ia
Oevlxák
•M). lotei I.IMC.I
ij.^jrae ■ia>-iiiii iwv«w
ll|M-|l»M
mw-rríi. mNut wnif laa-ia. UitlMX IM X>-te..M
i««m»
MEGNYÍLT
HOFFMANN HENRIK
rAniaáru k*r«ak«4é««
Nagykanizsa, Királyul 14. aaáns
(a rtgí nabocbar-hAabaa.)
L*|0tca«bb b • t t i t r I i 11 ferrli.
A\'.in\'i* n«;y lakUr — alKon. tinón 4< moióirolibaB. —
Kitűnő muat kapható, sajít termit. — Mészáros Tál, Magyacutc* 1)41
Sah ék, kosztümók, kabátok készítőét Icgjutányoiabban váUalok Hiiboz ét vldíkro ti menyek. Willaamé, Kó-ut t-t. . luí
SxsJréosnó, esetleg kitagité *zakict»5 ét német szobateíny azonni), vagy októbat eUtJére fe\'.vftetik. Cim a kiadjban. uj)
Rövidáru szakaikban, agy ugye* segéd felvétetik. Kaufoiirn Manó, ,Szarsci«ohoz*. ToU.\'oo 107. i))i
Bérletre keresek 10 holdat fótdet lehetőleg kozal Ntgykanlziáh»z. — Ajánlatokat .Lakóhátzal* jeligera a kiadóba kérek. «««
Valuták
Abc«i iw )itooo-iilooo CM& kenu 111) 1)01 Dlcií 10)7 10)9
OoOit 7M*o-77)Io
PnaeU I, ic.l 41I*
UI 117 401
U>. I4))SO
Un |)Sl I40O
Dia kor. i|ISo-i)|to
Oiw, bot. ICS So-ltf\'40 fhii
|TiJ<l bml 1171) llllo
UoOw4l N. Ifríjo ttfys S.4Í1. bl(< !"»» I7IMIK
ít*4 kor. loiio-toito
Norr<<hot. I077I-I0*)) Zdkb
Zürichi xrirlat 1
Pázta Z777-W), Undon t3»00, Hewyoik 6U 00, Br0ttalZ5S&, Malland ZXO \'."OO, KoQaod 203 00, Berlin 122-50, Wlae —•—, Sotia 3S0-W, Prága 1&6S —, Budapaat Ö8 00, bokaiMt I6i>00, Belgrád 716-00, Varaó 100 76.
A magyar korona kBlfSldl hivatalos ]«gyxós®lt
Dtvlza Valuta
Béca . . . . 9130|01«í OCOIC-OO BarUn . . . . B45Ö — 63W U880 Prága. . . . 04\'/,. I 4SÖ143\'J
Newyofkban 13 Ax ércpénxek éa namaa-fómok beváltási árfolyama i Kiuit agykoronái ÖOCO—Ö270, kílkoronit tltJO—lt-MO, forintos 1U.180—16.800, öt-koronái 31.100—32.100. szinaxany 61.000— 52.000, arany butikorotvii 333.000—338.000, platina 2lU.OCO-XtO.CO).
Kiadó: Zrínyi Nyomdalp&r éa Könyv-koroskedóe RT, Nsgykanlxea
Zongorahangolást
lejoUiébbtn 4» Ijglebbaa etiköibl: VWáfk. Hnrksalna. Criaj láaet-s. ítélte 171
klil ctiaiy«kr«. m.nl toncorltla (30 4t«i
>:tkk4p>ell><a) Itljtt i«n|ktit f-ito!). *Mtiie It.
7 IIP bentliunotor (KálUy\\ «00 ia,\'03 UmraUi cséplőgép, bozailaitozó óiszat »tij-Járatul, a fóizij néUct, ©Utli AJ.olatokU ,ü«mt<f»\' je\'.igért » kladjhi/atal továbbit. 1)6*
Kgy kuluo bejáratú bútorozott szoba
liatal erabar réttóra kiadó Árpld-u. 31/a. — Ugyanott kosxt lt kaphitó 16-éro ijto
Holyaógnévtir. A|nitgyarorszlgl dsszot városok a ntgy- ét kitkoaségak kotlgaz^a-tási, egyházi, Igazságügyi, péazdgyi, tAflügyi, kerazkodtlnu, gazJaaá^i, ipari és kotlekodéil ciflatiza (1920 kap^li Upuak kJtióhlvaU-lában. Ara kótva hatvanezer koronc )«)
Tany&blrtok, 30 magyar hold, épületekkel, é!\'5- éa holt felszerelés^;! bérbeadó. Leveleket .Socaogymtgyibea* jelige alatt a kiadóhivatal továbbit «fl
0 lm tér. Magyarország karoskadttml, Ipari és mezógazdasig: Címtára 17(X» oldal, ko:va 60 arany koronáért megrtndalható a Ztltl Kózlóny kiadóhivatalában. soe
Szobát és eliitást keret rvítlen üiztri-sel\' azonoalra. Ajánlatokat a kUdóhivntai továbbit 34S
Héznél órákat »Jok francia, ívjd gobelin, tor oa táli sróvéiból, valamlit textil-tarvezésekbó! Megkarasésekat .Iptfművész\' jeligére a kUdúhivatal továbbit 063
No hasaljon, ha nem megy üzletet A ,Zalai Kozlóny* epróhirdttésl rovata min-deooél biztosabb ercdséoyro vetet.
Három Iga* sxói
BRUNCSICS BORA JÓ!
urhatd
ISsnr-. cs.n.g>- is kitomi-cilkkii t.reskttUsébeit
SUfiÍR-UT 53. * TELEFON 210.
Hócipő, sárcipő
svéd, wimpasitngi és angot gyártmányú
mgy váltsstikban. laököponyak 350.000 korona
Sport és Gumi áruházban
Budapest, VII., Király-utca 19.
SilWUs itiaWtttV. Tflrton i J«»a«r 1SB-J1.
ZALAI KÖZLÖNY
1924- OVlőber 3.
Singer József és Társa
értesitik mólyen tisztelt x >vőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi ós női szövetgyárakkal p. összeköttetést ismét felvették és abban a kellemes helyzetben v inak, hogy az őszi szövetujdonságokat : a legjuián asabb árban árusíthatják. :
Kérik hatalmas raktáruk vótelkónyszer nélkül való megtekintését
ÉRTESÍTÉS!
Ltt<ntcm a nagyérdemű vásárló kvx«ín-tígct, hogy widcmben van, amíg « ké»x-let tmt, »« M?«r>ti dolfiokat a oilíni sxokott o\'csó áreil ii olcsóbban adói jt\'.<n:cg Júainisígü »ti..ct ie-h!e: mg 2 galUrrat . . . . K 120000 12000 44000 4SOOO
4SOOO IIOOO
Sclyoai hor>;o\'.t ny«kk«[»ítő K 0 pár ix\'un »oíknl . . K I* Sói selyem lU\'r l.i. iioy* K Női selyini flvr
huiioy*.....K
Wrfl stray* wkm pirja K Nagy választók jHoJcnfajla Iftrll fehérneműkben, ku fvIJi gnllór <> kózclőkbon, ttríl it rti ernyők-ben, aocknlk, py.rmtk flór harla* nyák, kötött áruk, aapka, kalap,
gyormukkocalk, llnoleumok, börváaznak n igyon olcsón.
TisxteklUl
Kaufmann Manó
Tankönyvek
minöen iskola részére.
Iskola Sáskák,
Iskolai lüzotek, rajzeszközök, rajz- él leitöizerok
Fischel Fülöp Fial
könyvkereskedésében
Főút, Vuioshúz-palota.
Nem ke!l Pucerájtl
„KAKÁS" ruhafesték
hlxi hanoim* g«xJtiigoi ét k\'fogísUUn ruha áttoatöst urodminyo*. A ruhát nem rongálja 11
Kapható:
Stampf Zsigmond
fij»x«r- és cicmogfl-ütletébeo Nagykanizsa, Bazár épület.
üsrsaott 1 kl*. p»r»«{«ll r.(, 25.000 tor.
Meghívó.
A Nagykanizsai Hengeimalom R.T.
sajit Cílcp\'n
folyó évi október 14-án délután 5 órakor
rendkívüli közgyűlést
Ult, a«ty:e > t. réts<íoy<sik cx«on«l Usstelettel meghivetask. , w\'.ÍÍVF\'w\'K"\'"* 6 <il»lm4t«a i r<iiY«n>tk
< > !l) lilllllfoU ltu«DÍ6k
klosuuaSe.
Tárgyi
Igazgatótól tagok váleszUta.
Elnökség.
AGYTOLLAT
vese és elad barmiiyea nagy mennyiségben
Herczfe?d Dávidné, Sugár-ut 18.
BOROSHJRDOK
azonnal ti \'ős állapotban minden negys^an kaphatók
PÉTER HUGÓ
bor- éa hordékeroakedénél
Csengery-ut 31. sx.
Egy 5 mit. 70 Cli. széles h \\ 2 m:r. 55 cm. magsa lécezelt I
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alatt
I
HIRDETÉSI UTMUTATÓ
22. „megnősülnék. Földbirtokos uagyok, Ezer holdam uan és élek — halok Beethouenért, de ép\' ugy éluezem R többi mestert; ez már uégzetem. R LUdgner-téri kotlabolt a hely, Hol" délelőtt az hű pdrldra lel, Ki zongordn eljdtsza ..." és a bolt Udsdrló nőkkel mdsnap teli/e uott.

„Zalai Közlöny"
politikai napilap
meglelenlfc 6 é3 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
Man- íl klrUpírjdijlbia tkfllts0ek6an1i<; Fi- b Sujir-ul sarak.
Krátky György
tfobiarkaiteleflasségek irudílibia.
Ifj. Hírschler Miksa
doJOajírvéiJáhsa.
Görög Károly
doáiiiklsimdlUIIS. írulnt klrályoi-tir.
Özv. Palkó Józsefné
cukorka- Í1 trO®ölaároííilbaa. I rí, portiad.
Özv. Szollárné
tehtnklUrudiliOa. 5ií.kan,i l(r.
Özv. JSgerné
fetlarkUrirflIlkas. Til.ll sl í
Kenessey Margit
dobiartlsárulélábao, Xiílly etca U.
Fischer Ignác
Urtafárauit. (ruteet liiljdí-ti/.
ualamlnt az összes utcai árusoknál, k__
Díjtalanul
csupán csak * taiifális költségeken
helyez el
•z Összes budap.sd és vidik) lapokban eljegyzési, házasslgi, halálesetre szóló hlrekot s általában bár.\'r.oly vonatkozású reklám*
hirdetéseket
Wc
a Magyar Hirdető Iroda nagyhanlzial fiókja
FS- ut 5. ii d.u — T.leíon 3SÜ-3S3. (A .Z.UI Kúilúny\' kiu^hivataUbaa.
8485/1924.
Árverési hirdetmény.
Nagykanizsa vAros lar-úcs i a Szt. Miklósiul mellen levó j»rv4nyk<WhSz tregfiivelö barakkjtl f. hi 6 nn d. e 11 órakor a polgármester hivalalos helyiségében njilvínos szóbeli árverésen eladja. Fcllélelek a v. kiadóban megtudhatók.
A városi tanács.
Nagyknniisán, 19S4 évi október hó 2 án.
Polgfrmeatar.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
KÖNYVPIAC
Nyomatott ■ Zitoyl NyomdsUiii tg KöDyvkeieikedés H. T.-nál. NagykaniziáD. CNyomdaveieló: Otanbeck Károly).
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában az alábbi könyuek uehelűlt, Illetőleg rendelhetők meg:
E. Redpath rord Czak\'i A-nbró Rnzdtg lllUStrációVAl. Hogyan est nálhatjuk meg \'magunk a rihlió kcsiüicket. Angol gyakorlati kéti könyv tlfordilása. Ara K 37.0<l0 Balassa J.; A szabadiö i.Uvetsíü története . . . Ara K 15.000 Krúdy Oy.i A maverlir.Hi na
.........Ara K 24(00
Gábor J.i Di\'kország regény. I\'ju aág részire. I ugrált. Ara K 30 ik:0 Révész B.: Ady Endre. Ara K 24.000 Benedek M.: A modern ms^vir ifod\'lum . . . Ara K 24 OCO Kóbor T.: Szidl. Ara K 27 01(1 Iván K.: A bélyeígyüj és -k* 21.000 Hedenstjernc A.: J inís>» ur
lékei . . . . A-a K2I«0 Fechner M. A.: ör«l:4-;eiic. K.y paris litko rendőr e.-nlékiraKiK\',
Ar. K 24.000 Dr. Szemare S.: Spen^lcr n-i-jín-it .... A-a K 18 («0 Dr. Pfelfer Zs.: H\'pnózis ás S7U« grsziió . . . A\'. K 21 0 0 Htrcs bűnesetek a Pltavalból.
Ar. K 1S OOO Révész B.: Orkán. Am K 21 0C0 Juhász A.: Nagy Gondolkodok.
Ata K 12.000 strém I.: Spirliizmua. Népsze-Ü ismertetés . . . Ara K I2.C00 Wölf lng L. Ferdinánd királyi her ceg Toskána örökös naeyhcrcege . Az utolsó Habsburgok Ara 12.000 Dr. Hermann I.: Bovezctt. a pszichonalizis gondolatkörébe.
Ata K 2-100 Dr. Vadász Elemér: A varcis vessző. A kérdés mai állása H.) zokta\' .... A a K 2IOO Trostler J.: Ulabb i.á iyok a né . el irodalonilörlénoti kutatásban.
Ara K 2-100 Dr. Bartucz L.: A (a)kérdés.
Ar. K 2400 Alexander Bernát: Msdich Lvrt.
Ara K 2-100 Dr. Gajáryné: A zö dség és gyü mö\'cs eltartás.\', konzerválása is befóiéso ... Ara K 1S.COO Forró P-: Királyi szere ők K 18.000 Dr. Prelslch K.: A gyermek ápo !és», uplálása és gondozása.
Ara K 18.0QÚ Földi M.: Sándor és Sándor. Rá gény .... Ara K 21.000
Uiőéki megrenöeléa esetén az összeg 3-,a portó költsíge előre megkolóenőő, uagy árál utánuételezzük.
A ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatala.
63. évfolyam, 227. uám
Nasrykanlxaa, 1924. Október 4. Szombat
1800 koron*
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
a»«rk*ii(A»«£ t, kl.JóhU.l.l FA-ul S luKrurbaifTcUlou 31., nyomók 117. ■ L
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Nem engedjük a magyar bíróságot!
Csongrád. Szolnok. A nagy pör. A belügyminiszternek le kell mondani! ezeket halljuk az egész országban, ahová csak fordulunk És joggal. Hiszen olyan eseményekről van szó, melyek elöl nem lehet kitérni, melyeket nem lehet hozzászólás és főleg komoly bírálat nélkül hagyni. Tehát ml sem zárkózhatunk el előle, kik nemcsak Zala. de Dunántut nagyrészének közvéleményét ls képviseljük.
Ml Is történi hát voltaképen? Semmi más. minthogy 3lapos gyantiokok alapján letartóztattak több tisztességes állampolgárt és amikor ezek áitatlanságuk tudatában a terhükre rótt bűncselekményt tagadták, a nyomozó hatóságok közegei kicsikartak tőlük olyan vallomásokat, melyek ha Igazak lettek volna: a bitóig alá juttatják őket, ha az eszmei magaslaton álló, senkitől nem befolyásolható, független magyar bíróság nem látja azt az embertelen kegyetlenkedést, amelyeta nyomozás folyamán a gyanúsítottakkal. védtelen állampolgárokkal szemben elkövettek. Ám a magyar állam épületének legerősebb pillére, a független magyar biróság gránitoszlopa megállapí-
totta az igazságot. Ami történt. Nem siklott cl mellette, nem szankcionálta az embertelenséget s nem adott fermánt a Jogtalanságnak, de kimondta a tiszta és való igazságot, amit becsületes magyar lelkiismerete és igazságérzete sugalt neki. Perdöntő bizonyítéknak vette, hogy a nyomozó közegek otromba kegyetlenséggel kicsikarták a gyanú sltottakból a vallomást.
És akkor (eláll a nyomozó hatóság legfőbb főnöke és nem a saját alantasaira fogja a nádpálcát, azokra, akik ország-világ előtt diszkreditálták a magyar nyomozási rendszert, akik sze-j génységl bizonyítványt állítottak kl önmaguk fölött s a minőkről nemrégen csinos adalékot hozott napvilágra a szombathelyi sajtó ls, hanem neki támad a bíróságnak.
Nem engedjük, hogy ez ai> egész ügy mellékvágányokra terelődjék. Nem engedjük, hogy a független magyar bíróság ténykedéseit kritika tárgyává tegyék. Nem engedjük, hogy az állami épületnek ezt az egyetlen ép és makulátlan fehérségű oszlopkövét aláfürészeljék. Nem engedjük, hogy a magyar bíróságba
vetett rendületlen bizalmat megingassák. Nem engedjük, hogy bűnbaknak a magyar bíróságot állítsák a közvélemény e!é. Nem engedjük, hogy a független bíróság szent fogalmát odadobják a profán tömeg közé. lejárassák tekintélyét és aláássák még ezt az utolsó magyar mentsvárat Is, amit a bomlasztás szelleme még nem tudóit kikezdeni.
Igen, történtek hibák. Nem ls hibák, de embertelen kegyetlenségek : védtelen állampolgárokkal szemben. Elvárjuk az államhatalomtól, hogy teljes szigorával éreztetni fogja sújtó kezét a ke gyetlenkcdókkel szemben. Hiszen mindenkivel megeshetik az. hogy egy véletlen folytán mint gyanúsított kerül a nyomozó közegeknek a kezel közé. És akkor? Ugy Járhat, mint az a budapesti ügyész, akinek Ismeretes esetéról heteken keresztül írtak a lapok.
Igen, történtek hibák! Mert súlyos hiba az, ha nem sikerül a tetteseket kézrekerlteni. És nekünk és mindenkinek legelemibb polgári jogunk a bűnösök kézrekeritését követelni. És követeljük ls. Elvégre lehetetlen állapot az, hogy gyilkosok és bombavetők szabadon grasszál-janak és a nyomozó hatóságok szemébe röhögjenek. De baklö-
véseket, tehetetlenséget és fóleg brutalitást más tógájával betakarni: minden csak nem Igazságos eljárás.
El a kezekkel a mindenekfelett eszmei plcdesztálon álló független magyar bíróság tógájáról. Aki szentségtörő kezekkel hozzá akar nyúlni, bárki legyen Is az, azt az elfogulatlan és pártatlan magyar közvélemény felháborodó viharja el fogja söpörni!
Nem engedjük a független magyar bíróságot! (*)
József főherceg ünneplése.
József fctcnc főherceg tudvalevően ma, oklóbei -1 én vezell oltárhoz Fii g^ct Ágost a.-dsz király leáoyAt SyblÜo ziu\'.thbm. Az Ifjú p<r. ked den érke»lk Bud«p*nre a „Ziófia" nevű jachton. Ai Eőtvőa »érl állo máson Józsrf iőhrrccg, Sipóct polgármester, Kipka korminyblz\'os éa a MANSs kűt<!5tiaé«e fojji virol, majd hálaadó azeolmlae leaz a M \'»• tyáa teicplombin, amely után az uj pár az Aranka u ci 10. as. palo tájába kőltö/lk.
A Tudonoáuyegyetetu orvot tnnl dékánja a verokedéaek ellen. Jelentettűk tegnap, hogy • Tudományegyetem orvosi fakulté aáo vnktd\'i támad\', amelynok c ff»néhány sebeafittja la van. A vrsekcdésekról Jokabfatvi/ Zslg-mond dr. orvostani d-k jn ujy nyi Ittkozot*, hogy minden erejével nton lesz, hogy a verekedések meg-liméllődéaét megakadályozza.
Frate Francesco
hu Dr. í». Vargha Thcodorlch
A kathotikus világ, dc még a nem kalholikusok szeme is, Asiisi nagy szüöttjin fü«« ezekben az években. Ferer.c tcMvér fogatommá lelt a XX. szA/.ad irodalmában. Irodalomról beszélhetünk, mióta a dán Jorgcnscn, és a francia Sabatier a kutatás minden eszközével egészen uj lendületet adtak a sz. Fctcnc kultusznak. A mai lázas korszak n«m véletlenül vetette rá szemeit a XIII száza poverellojAta. Minden koiszak megtalálja a történelemben a maga hasonmását. S a történelmi vajúdás a mull tanulságaival törekszik cny hiteni pillanatnyi kir.os vergődései!.
Bernardone l\'éier ti 4 nc:n a nagy műveltségűi iskolák neveltje. A iu dományok emlőjén nem sokai csüi goll. Az é.v-í nagy mestere 6, cki szivével érezte meg a kor szukség-leleit és hiányait. Eeiéi lehetetlenség puszta természeten hajlamok, vér mérséklet és családi hagyományokból megérten\'. Egyszerű kisvároii
kereskedő igényiden gyermeke. Mint sok mfl», r.yomiatanul tűnhetik el ő is a szük környezet Jelentéktelen határai közöli. Történelmi nagyság-ró\', világot áiforRAió tervekró, sz&-zsdokra ható alkotásokról, nemzedó kéknek szóló eszmékiől legfe\'Jebb álmodozhatott vo\'na, de azok rcali lása a bolt tapos zu«áb»n zsugoro dik össze merő álommá. A keres kedó Ha emberi számítás szerint a XIII. század oszcályelienlátes merevsége miau kereskedő marad. Száméra a fórumon nincs Ul fölfelé meri nincs osziályáttörés.
Ferenc azonban nem kereskedő lesz. Közériékelés szerint, .míg* kereskedő sem. A merkantil gdndoi-koJás és számítás sohasem nyilatkozott meg benne előnyösen. Természeténél fogva is tuljó voli kereskedőnek. A kegyelem hatása\'pi dig, mely c természeibon puha talajra talált, sokkal magasabb életkörbe emdte. Evangéliumi ember lesz. S:öszerini, mindsn izében, minden cselekedetében. Az anyagiakért folytatott tusában az evangélium igénytelenségével indul hódító
Ujjára. A fegyverek csörgése, a pár loskodások év polgárháborúk idején, az oköljog kortzakában a lelkek egyensúlyának békéjét hirdeti és varázsolja elő. A fegyverk soha nem halottak olyan messzire s nem idézlek fó. akkor* változást korokon, mint Assisi mezitlábos harcost. A világ nyugodisAga ujysem fegyvere ken nyugszik és a megelégedettség a lelkek hormoniájáb\'an leli p henó jSt. A világ pszichológiájának irányítása nagyobb győzetem minden hadvezéri ténykedésnél. Sí. Ferenc ilyen korszakol meghódító egyéniség. Szelleme, a szegénységnek rajongásig való - szeretete, a természettel va:ó értelmes megbékülés, a léleknek a természetszemléletből fakadó Istenhez emelkedése, az emberi go nosrsignak jóindulaiu semiegesiiése, mint a medrét elhagyó ír terjed szét. A világtól megcsömörlött s a természel szépségeit fljyelmcn kivü hagyó korba u). friss motívumokat visz. mely az ó ajkán gyakran him nusszá magasztoju\'.
Nemzeti elszigeteltség, nyelvkülönbség, népszokások nem vetnek
gáiot ennek az áramlatnak. Mind-] i:Üvé behat, mindenütt otthonos lesz s egysége dacara mindenüti sajátos szint és zamat >t kap. Si Ferer.c szelleme és a magyar sajátos lem-pcr.unemu nának osszetoielc keni életre nálunk az alcpiló életiben már meghoncsult .magyarbarát* típusát. Nomestk hazánk, az egész világ kapkod c szellem útin, mint a börtönét átlépő ember, a fer öicilcr, friss levegő utln. Érzik tisztaságát é» hamisiuilan evangéliumi fujtatta-lát Ferenc szellemének korszerűségét mi sc.n igazolja jobban, mint a gyorsaság, mellyel befutja Európa bukásnak inju\'l népeil. Alig van mozgalom, mely oly hihetetlen gyorsaságot tudott volna terjedésében elérni, mint a poverello eszméi.
Valami cS\'dValOS erő van ss. Ferenc eg,é liségéaen, melyet azonban mindig enyhít a költői báj. A merev erő, mely mindig nyerseséK-gel J*r együtt, nila körűt van virágozva a lélek derűjével. Nála sem a szigor, sem a lemoidis nern öli ijesztő arot. Síimé dalolva hódítja be a világol a legsz:gorubb evange-
ZALAI KOZLOXV
im. oitów 4.
Belpolitika
A Jövedelem- ós vagyonadó kulcsának leszállítása Október 20-án kezdődnek a magyar-cseh kereskedelmi tárgyalósok — Smith főbiztos ielentóse -A sovjet-kormány ellsmeróse
Budapest. október 3 Tegnap délelőtt megjelent Smith népszövetségi főbiztos Bethlen István gról mlnlazterelcöknél, akivel hosszabb tanácskozást folytatott.
A tegnap esti minisztertanács foglalkozott a vsgyon és jövedelem adő kivetésére vonatkozó tervezet módosításaival, melyeket a 33 as bizottság állásfoglalása kővetkezté ben a fcrmáoy Is elhatározott. A reszort minisztereknek az adók mér-séklésérc vonaHcozó észrevételeit a kormánynak az az álláspontja magyarázza, hogy az adóztatásnál nem szabad azem elől téveszteni az adó alanyok teherbíró képességét és olyan alapokat kell tálalói az adóz tatásra, meljek az adózók túlterhelése nélkül tudják biztosítani az államháztartás egycnsuljban tarta sóhoz szükséges beviteleket.
A módosltaaokat Bud János mi niszter éa Vargha Imre aiiamtltkér terjesztették eiő. Korányi Frigyes báró pár nspra vidékre utazott a Igy a tervezetet nem ő mutatta be.
A minisztertanácsról részletes jelentést lapunk zártáig nem adtak kl. A népszövetségi főbiztos
negyedik jelentés* A népszövetségi főbiztos, Smith Jeremiás mosl aota kl a Magyarország állapotáról szóló IV. azamu jelentését, amely a legkedvezőbben ítéli meg a szanálási akcióval ksp-csolatban az ország helyzetét es az előző hónapokkal szemben igen kielégítőnek nyilvánítja az eredményt: az ország kezd alkalmazkodni a korona atabllizác óval adódott helyzethez. Az uj kereskedelmi szerző désektŐl jelentős eredményeket vir as országra né; ve.
A magyar caeh kereskedelmi azerződéa A gázdaságl kérdések foglalkoztatják most leginkább a kormányt és e kérdések közt első helyen a kereskedelmi szerződések megkő tésére Irányuló munkálstok álluak, amelyek a szanálás eredményes végrehajtásával azorosan összefüggnek. A genfi tanácskozáson, továbbá a
szanálási tőivéoyjsvaslat tárgyalásinál a Népszövetség részéről Is hangoztatták annzk a szükségét, hogy Magyarország a körülötte levő államokkal mielőbb köase meg a kereskedelmi szerződéseket, hogy az európai forgalomba való bekapcsolódás üdvös hatéss a gazdasági életben minél előbb érezhető legyen.
A kormány már régebben érintkezésbe lépett sz egyes államokkal a kereskedelmi szerződések megkötésének előkészítése céljából. — Ausztriával és Romániával már megkötöttük a kereskedelmi szerző disl. A kormsoy kexd-ményezésére most a Csehszlovák állammal való kereskedelmi szerződés megkötésére nézve is megindulnak a döntő ta náeskozások.
Ebben a kérdésben már 1922 ben folytak tanácskozások Budapesten és PrCgábsn a cseh és tnagysr delegátusok kőzött, azonban a dele-gic\'.ó hatsrozminyait annakidején nem ratifikálták.
Most újból lehetővé vált Csehszlovákiával n tárgyalás felvétele. A Csehszlovák állsm delegátusai október 19 én mér Budspestre érkeznek é» a kereskedelmi és alapítványi szerződések ügyében a tárgyalátok 20 án Jognak kezdődni A tárgyalások előkészítése folyamatban van. Ma délelőtt Wawricka ciehszlovák követ és meghatalmazott miniszter hosszabb tanáciko-zást folytatott Walko Lijos kereskedelemügyi miniszterrel a sierző-dések ügyében, kizárólag az október 20 án kezdődő tanácskozás elő készítésére vonatkozólag. A kultuszminiszter meglátogatja az lakóinkat
Klcbelsbcrg Kunó gróf kultuszminiszter elhatározta, hogy sorra látcgstja a fővárosi és vidéki nagyobb kultu\'központokat és köz-vctlonűl fog tájékozódni a közoktatásügyi\'viszonyokról. A kultuszminiszternek az a terve, hogy felkeresi a főiskolákat és egyéb tan intézeteket éa személyes tapaazta-lnV.1l aUpján fogja eldönteni, hogy milyen iotézkcdéaek lesznek szűk-
liumi erkölcsökbe. Valami bfijos meglátással, ragyogó intuícióval nézi a világ szemében elviselhetetlen dol-gokat. Intenzív érzelemvilAga sokkal bővebben leli föl a világ szépségeit, megnyugvisra hívó csendéleteit, mint az érzelerr hiányban senyvedők. Ferenc a világban szinte nem ismeri n fájdalmai, keserűséget és kontrasz tol. Fájdalom és öröm, könny és gyönyör, boldogság és nélkülözés az ő világszemléltében egy nagy or-keszterbe olvsdnak, mely akár Ift-gyan simogat, akár keményen lüktet, mindig édes és lebilincselő zene Könnyet 6 is ontott, többel mint egy szenvedő anya. Gyötrődött testi kl nok közt jobban, mint a lázemész-tette be\'.CR. Szenvedésének mégis volt mindig magasabbra vonzó eszménye : n Kálvárián megfeszíteti Istenember. Ez a szeavedésvAgy 1224-ben elérte tetőpontját. Ezen évtől kezdvo Kiisztus öt sebével ékesítve járt már e földön. Nem sokáig. Az emésztő szeretet heve felőrölte testi erejét. 122$ ban már elhagyta e földet, melyet ő igazin siralom völgyének tekinteti. A nagy
pápa, sz Ferenc ismerője, kortársa és eszméinek leghivatottabb előmozdítója IX. G:rgeíy a következő év-ben már nagy ünnepélyességgel sorolja be a szentek lajstromába.
1224. és 1228 kél dálum. Az egyikei most idéztük vissza ; a másik már közeleg. Az Egyház már is telt előkészületeket 1226. hétszáza-dos Jubileumának vilftgszerlo lefolyó megünneplésére. Nekünk megadatott a Condvíseléstő\', hogy eme ritka Ünneplés résztvevői lehessünk. Szívvel lélekkel kell odajárulnunk ennek az évnek küszöbéhez. Annyi szűk ségc van századunknak Frato Fran-cesco szellemére. Talán a Jubileum majd segíti a világol kibékülni: Istennel, önmagával 6a a kor áldai-lanságaival. Ezen önmagával meg-haiontoii kornak szinte gyógyír lesz a Jubiláris tar.ulság: először ural kodj magadon. Az önuralom segit győzelemre nemcsak az erkölcsi rossz, de még a természet mosto hssftga fölölt is.
ségessek a különböző ptdsgoglsl Intézmények ügyelnek rer d izésére. Klebelsberg Kunó kultuszminiszter Zsitvay Tibor és Karajiáth JjnŐ kíséretében Kecskemétro utazott, hol meglátogatta a nagyobb inté zeteket. Útjáról tegnap délelőtt tért vissza a fővárosba. Huazár Elemér mandátuma Huszár Elemér nemzetgyűlési képviselő psnaaszal megtámadott mandátumát október 7 én tárgyalja a nemzetgyűlés második bíráló bizottsága. A mngyar-orosz azerződéa Ismeretes, hogy a msgysr kor mány az orosz kormány megbízottéival Berlinben megállapodást kötött a két ország közt gardísigi kapcsolat teremtésére, az oszlrák és német kereskedői kSrők kőzve Iitésé9»k kizárására. A arovj;t-
kormánnyal már majdnem az összes európai államok, Igy elsőnek Anglia, megkötötték\' a gazdasági szerződést, mert O oszország gazdasági. i»g kimeríthetetlen kincseket rejt magában. A magyar orosz szerződés semmiesetre sem jelenti a szovjet• kormány elismerését. A szerződésnek külkereskedelmi mérlegünkre gyakorolt hitását előre látni nem lehet. Mindenesetre az eredmény nagyban függ attól, hogyan sikerül a hitel kérdést megoldani. Függ azonkívül attól f«, hogyan változnak Oroszország belpolltlkil vlazo-nyal, m^rt ezek azabják meg, hogy a magyar kereskedelem mvnnyire kapciolódhatlk be O.oizorazág piacába. Politikailag a szerződés semmiféle konzekvenciával nem jár, mert a magyar szerződés ép ugy nem Ismeri cl teljes határozottság gal a azovj-tet, ahogy nem Ismeri el azt a többi szerződő állam sem.
A szocial-naturaliimiis
A Szociálpolitikái Társulat közgyűlése Stuttgartban
Budapest, oktúbor 3 Majláth József gróf most tért vissza Stuttgartból, ahol a Sio-clálpotliikal Társulat közgyűlésén vett részt. Majláth gróf a kőzgyü lés lefolyásáról a következők at Is merteti:
— A német birodstoa egyik legszámottevőbb \'udományos egyesülete még a háború előt\'.I Időiben is a Verelo fűr Sozlalpolltlk volt, mely még 1872 ben alakult meg Eiscnachban A társulatot az Oppenhelmcr által „Kathcdsr axo-cWllsták" nak csúfol: nsmzetgaidá-sxok (Schmoller, Adolf Wagner, Lujo Brentano, Cinrau, atb.) hozták létre az akkoriban nsgy tevékenységet kifejtő Manchester féle szabad kereskedelmi iskola ellensúlyozásául és abban a meggyőző-désban, hogy az állam nem törődik eléggé a munkásság érdekeivel.
— Et « társulat legutóbb t#r tolta meg három napra terjedő 51. közgyűlését Stuttgartban.
— Az első napon Sombart Wer-ner. berlini egyetemi tanár tartott előadást „Axosxtélyhsrc gondolata" elmen, mlg a második napon az agrár vámok körül fejlődött hatalmas vita. A harmadik napon valuta technikai és egyéb pénzügyi kérdésekről tárgyaltak.
— A legérdekesebb Sombari ta nár elŐadisa volt, mely egy egész napot vett Igénybe. A szónok há rom részre osztotta fel téaáját, még pedig történeti, kritikai és politikai részre. Magát az osztály harc teóriáját ax ozztályelvro és hatalmi elvre bontotta, mint amelyeken az egéaz teória alapul. Oix-tályelv alatt azt érti Ssmbkrt, hogy a történelmet szövetkezés által egyesült tömsgek csinálják, melyek valamely érdekből egyesültek. Minden azöveteég kehát érdekszövetség a uralkodni az az érdek, Illetve szövetség fog a többi felett, mely a gazdasági élet elvi kialakulásához tsrtja magát. A hitalmi elv azt jelenti, hogy a történelmen be lül az egyedül mértékadó faktor az egyes egyedekben, vagy azok csoportjában rejlő hatalom.
— Et elvek egyesítése az osztályharc, ami migssabb szellemi képietek közé tartozik, amelyeket Sombart axoclál-materlalizmusnak nevez. Az ember alapjában véve a természetnek egy része éa mint ilyen, mozgása a természeti tőrvé nyéknek van alárendelve. A sso ciál-materlalizmus oly Időben ke letkezett, mikor a közösség érzete
az emberekben felbomlott, szabid tere nyílott az önzésnek és felléphetett a kspltalWmu;, további, mikor a tömegek, mint politikai tényezők jelentek meg.
— Et a felfogás természetesen egészen máz valami, mint amit napjainkban osztályharc alatt értünk. Ect a mai elméletet Sombart forradalmi osztálrhirc elméletnek nevezte, mely bár ugyanazokból az Ind tóokokból keletkezett, — a forradalmi szenvedélyek egésxen eltorzították. Eonél a súlypont a pro-letárlátu>ro esik, melyre a harc áthárult és amelyet hőssé magast-tosltottak. Hozzájárul ehhez még az a körülmény, hogy az osztály-harcot a axoclallzmui idaológlájával ékesítették fel, melynek első tantétele aztrlrit a proletáriátua ét a szocializmus egymástól elválaszthatatlanok. A teória tetaxŐsebbé tétele céljából szt ax ígéretet fűzték hozzá a proletirlátus alőtt, hogy az osxtályhircot, cssk mint végső bsr-col kell megvívni, hogy a teljts boldogulás bekővetkezhessék. E<zel n pro\'etírlátust mlz-tegy a megváltás táborává avatták.
— Igy jutott oz oaztályhsrc világtörténeti jelentőséghez, a prole-letáriáluz psdig győzelmi hitéhez, melyet még fokoztak azzal, hogy at oaztályhsrc elméletét tudományos mezzel vették, körűi. Ezek után Sombart rátért fejtegetéseinek krltiknl részérő s bírálat tárgyává tette mind as eredeti, mind a forradalmi osztályharc elméletét helyesség, Ig.rság és érték szempontjából. Helyes az a teória — mondotta Sombart, — hogy osztályérdekek állanak fecn, hogy a gazda-aigi élet elvi kialakulásában valóban bizonyos érdtkek jelentkeznek éa hogy ebből bizonyos ellentét származik. (Folyt, köv.)
Felboncoltnk a meggyilkolt
alezredeat. A budapesti törvényszék orvostani Intézetében tegnap boncolták fel Valérián Zsigmond meggyilkolt alezredea holttestét A golyók menetirányából arra következtetnek az orvostanárok, hogy Koszlka litván nem szemben állott az alezredessel, amikor reá lőt», hanem ■ lövéiek oldalról, esetl.J hítu\'ról értik az alozredeit. As .lózetes letartóztatásba haly.se" Kotllka fötsnícios védője felíoly.-modást jelentett be . lotartóstató végzés ellen a büntetölörvÍByasék vádtanáciAhos.
!>.<■■*. CUiobor 4.
BELFÖLDI HÍREK
NSi Ip.iUkoUk f.UlllU.a,
A« Ipkrl oktatía terén jelentőa uil láat jelent ». . inlolsilci l íendel.t amel, a női Ip.ii alkalmazottakat li kotel.zl „ Iparlakolák lálogatá-aáre. Ei » rrndelkt-zéa terméai.t a.erül.g felvetette a kü\'ön női Iparlakolák l.lálllt««ánik Urdé.ét, mert hlaz nyl vlnvaló, hogy a női alkat maioltak o.m jírh.tnak együtt a fétfl laoorcíkk.l.S éke.fohérvárott már meg U töitír.tek .< Intézkedé-••k, hogy a váres 208 női ip.il alkalmazottja ré.zér. október 15 én mg.,lnák a kuön női Ip.roa-likolát.
Popovlca lamerelaégben volt
Plroekáékkal. Popovics litvánt, a ctongr*dl ál-meiénylőt tegnap újból kihallgatták a r.nddr.ég.n, A kerentkérdéack aulya ala\'t b> vallotta, hogy leméri ugyan PJroa káékat, a:onban nem volt velők öaaieköttetéaben. A főkapttáoyeá gon blronyoara venlr, hogy Po-povlci felbujtói hétfőre, vagy keddre már a rendőriégen lesznek.
PJroakúék meg akarják aa »«anl a kntolll.ua napokat. Ciongrád kitollkua nép. holnap katollkua nipokat rendel. Ebből u alkalomból Sági Jiooa, a bomba merénylet egyik felmentett vádlottja megjelent a plebíooanil ól kijelentette, hogy, ha polillluaok la béliéinek — akkor ait meg fogjik
• krd lyoml. A rendőriig ezért mezt.tle a azukaégea Intéikedéaeket.
Rípka kormányblztoa uj vi >•»«« névjegyzéket akar. Rlpka Ferenc kormányblztoi te je delmca mrmoíanduTO\' kénül átadni Bethlen mlnliitrrcltöktick é« a belügy mlnlnter nek, amelyben réazletcaen klf.jtl a2ok-t a javaala tokát éa IntérVedéaeket, amely k a válaaatáiok tlazt.séga aiemponljá ból aiüklégcaek éa fclmeiült egy uj návjagy.ék öaiieillháiának a gondolata la, moly fölött a kormány a köreit napokban fog dcntenl.
M.gyarorexág adói.ágainak tSrleaatéa*. Az Argllável írem beo fennálló magyar kleailng adóa-aás márcluabaa raedákea réeilcté-nek tőrlaiztéaére az angol hltrlaiők halaaitáit engedélyeitek. A ma gy«r kincstár ezldőirei int áronban mlr abban a helyietbrn volt, hogy nemciak a márcíuabao elmaradt rénletet, hanem a ixeptember végén aiedékcl 100 eier font, öiize-len tehát 2C0 cici font iteillnget aieptember 30 án a londoni kl.a-ilug hivatalokhoz átutalhatta. Ha-aonlóképen a magyar kit citálnak a Franclborazággal nemben fennálló háboruelőtti adóa.ága elmén eaed éke.aé vált 14 millió 110 eier Jtancia /ránk réiiletcll silntén aieptember 30 án Pariiba átutalták.
A aalgótarjAni bSnpör. A
• algótaijánl katonák bünpörében tegnap délelőtt folytatl. a katonai törvényazék a .klhallgafcá.okat. A t.nuvillomáara beldéiett rendörök "i Y1<l1I,",.*k «U«° Irgalmáé nembe
\' , kőiben tulyoian t.ihelö adatokat mondottak el.
Okióba, közepén tárgyal-Jak a ezombnthclyl caempé-»zek Ügyét. Ismeretes, hogy a szombathelyi rendőraég az elmúlt őiszel nagyarányú vámciempészést fedezett fel ■ hogy az ügyből kifolyólag annak Idején löbb ázom balhclyl t. x llkereakedőt éa vámhivatali itUitviiolöt li őrlietbe vettek At ügyben az első főtárgya-láat október 15 én fogja a ázom bathelyi törvényazék megtartani.
ZALAI KÖZLÖNY
A kormányzó fiinak pár-bujügyo. Horthy litván mürgye-teml hil\'gató, a kormányaó fia éa ifjú Kégl Gyöigy földbirtokos a mult év d cemberében összesiólal ko\'.áaból kifolyóan kardpírbajt vívtak. A királyi ügyéazaég párviadal vétsége c\'mén emelt vádt mindkettőjük ellen. A büntetőtörvény-azéken tegnapra kitűzött tárgya látra azonban csak Horthy István jelent meg, som vádlott társa, aem a lov-glaa ügynél azerepelt megbl zottak, akiket tanuként Idéztek meg, nem jöttek el. A bíróság eiért az ügy tárgyaláaát elnapolta.
Rokkantnap Szombathelyen. A vaamrgycl Hadröá a^ővetaég ok-tóber 5 én nagyazabáiu rokkant nrpot rendez. Erre a n#pra JözicJ királyi hercg éa Auguszta királyi hercegaaazony la elutazik S:Ombat hslyre éa mlat a rokkantnap fővédnökei vesznek részt.
KÜLFÖLDI HÍREK
A caehek a magyar nyelv mellett A Njrodii L\'stl mai száma azükaégeanek éa fontoaaak tartja a magyar nyelv lameretél, amit azzal okol meg, hogy a c<eh állam sok százezer magysrral szaporodott. Mzgyar nyelv és irodalom tanszékét akarja felállítani a prág.i egyetemen.
A japán kormány ás a kínai Polgárháború. Japán nagy figyelemmel kiaéri Kiun északi részében lejátszódó eseméoytket, amalyek komolyan veszélyeztetik mandzsúriai érdekeit. Attól lehet tartani, hogy a kinai polgárháború míg súlyos bonyodalmakat fog Jelidézni. Ciang C10 Lln II. éa III. hadserege ma bevette Calen P/nd vároaát. A győzelmea előnyomulók 12 tábori
ágyút, 20 gépfegyvert, 3000 foglyot és nagyaxámu hzdifelazereléat ejtetlek aaákmányul. A másik oldalon 150 ember esett el. A menekülőket repülőgépen üldö\'ik. Az elŐnyo-muUa tovább tart.
Balkán—jngoaxláv határ megállapitáa. A Nemzetek S:ö-vettégének lanic-a elhatározta, hogy a b.lkán-jugoszlév határ mtg állapítását megaürgeti. A III. üléat berekeaztették. — A N = mzetek Szővetaége tegnap tárgyalta Bence nek a lefegyverzéare és a szankciókra vonatkozó tervozetét,
Haas milliárd óradákot kér nek CnatlalJonitól. Cauigllonl
tegnap jelentk.relt Jacob vli.gálóbl-lónál, aki őt lárt .j ók mögött kl hallgatta. A vlngilóblró hét millió Ura (huai milliárd os.trák koron.) óvadékot llván Caatlgllonltól éa ciak ennek leflreléle u á.l hajlandó eléll.nl Cntlgllonl letaitóztatiaitól.
A abllllng axámltáa Anai •rlábsn. Auiztrlában október 15 én megazüalk az eddigi korona pénz-egyaég és helyét elfoglalja a tanács által már elfogadott törvény alap jin a shilling. A shllllog-számitás életbelépésének napjától fogva az egész állami és közgazdasági élot-b.-n kötelezővé válik. Egy shilling tudvalevőleg tízezer osztrák korona. Ugyaccsak e hónap közepén az oszt.ák Nemzeti Bsnk 15 százalékról 12 százalékra mérsékli a bank kamatlábat. A . shilling-számi • megoldást nyert a részvény-tár...ágok kőtelező aranymérleg kéacitéséaek kérdéw Is, mert a bankok a jövőben természetazerü-l-g a ahlUlng azámltáa alapján készítik el mérlegeiket. Az uj intézkedésektől kedvező hatást várnak
Ausztria egész köxgeidaaágkéleMre.
Németorazág a Nemxetek Szövetségében. Dr. Marx birodalmi kaoctllár a Ddly Express berlini tudósítójának kijelentette, hogy ő Nácnetorazágnak a Nemzetek Siövetaégébe azonnal való felvételét óhsj>ja. A kancellár megcáfolta azt a hírt, mintha Németországnak az volna a azándéka, hogy az angol áru<ra védővámot veaaan kl. Kijelentette, hogy a kölcsön tekintetében optlm\'sts fel-fogáae van és végül nyomatékoian kiemelte Németországnak azt az őazlnte törekvését, hogy a D wss-tervből eredő kötelezettségeinek teljes mértékben eleget tegyen.
Megtámadták a ceehhatár-óraéget Ligetfalunál. A na pókban a llgetfalul cseh határon a határőraégat, amely riasztó ágyút őriz, 6—8 gysnus agyén megtámadta, da a határőrök Igazolásra szólították fel őket. Felelet helyett revolvzrt rántottak elő és tüzelni kezdtek as őrségre, amely a tüzelést viszonozta, de aebesülés nem történt. A támadók erre futásnak eredtek, de egyiket sikerűit elfogni, akit Pozsonyba kisérték. Az eset következtében tegnap a pozsonyi helyőiség legénysége készültségben volt, mire a városban olyan hlr terjedt el, hogy a magyarok táma-dáat Intéztek Cichorazág ellen. A készültséget ciak a déli órákban szerelték le.
A postapalota felszentelése
Nagykanizsa, október 3
A nagykanizsai uj poatepalota felszentelésének ünnepe nemciak Nafykanlzss, de jelentőségében és arányában Zelavármegye ünnepe. A felazenteléai ünnepre a pécsi poataigazgatóiágtól a déli 1 óra 30 perckor befutó barcd vonattal érkezik Mauer József dr. pécal poata éa távírda főigazgató, Vér/Jy Elemér pt. tanicios, a személyzeti ügyosztály főnöke. Lohr József műszaki főellenőr, Csethe Mván fel ügyelő, az ápitési osztály vezetője a Olaszy Gábor elnöki titkár. Ugyancsak a mai . nap folyamán érkezik azután 7arányi Ferenc dr. főiipán, a azombathelyl vonattal érkezik Bódy Zoltán alispán és dr. Brand Sándor vármegyei főjegyző. A budaprall gyoravonattal érkezik ma délben Kállay Tibor dr. nem zetgyüléal képviselő, klaéretében lesznek Oroszy Gíza volt miniszteri biztos, Kovács Gyula dr. táblabíró és Paul Iván dr. mlnlazterl tanácsos. A megyéspüspök/^/Nándor dr. a azombathelyl vonattal érkedk délután 3 órakor Nagykanizsára. A püipököt a polgári éa katonai hatóságok fejel, a kőzhl vatalok, testületek képvlielől űn nepéiyesen fogadják a pályaudvaron. Gyülekezés pont 2 óra 30 perckor az uj poatapalota főbejárata előtt, honnan a résztvevők kocsikon indulnak az állomásra a megyéapüspök fogadására.
Az este 1/j 10 órakor Nagykanizsára érkező budapesti gyorsvonattal érkeznek Dern\'ny Károly dr. államtitkár, poata és távírda vezérigazgató, Fehér Oitó h. államtitkár, Bierbaucr I itván műszaki főigazgató, Kohl Elemér dr. tervezőmérnök, Fichtl György műszaki Igazgató s Bugyi József Igazgató.
A megérkezésüket b jelentették Sanics Sándor felügyelő, a zalaegerszegi pt. hivatal főnöke, Muzi kár Vlnos pt. Igazgató, a kapoa-vári poata vesetője, Nagy István
pt. felügyelő, a barcsi posta főnöke, Csathó Egon főfelügyelő, a keszthelyi poata vezetője és Palotay Ferenc főfelügyelő, a tapolcai postahivatal főnöke.
A vasárnapi ünnepi azentmlse reggel 9 órakor kezdődik a plébánia templomban. A szentmisét fényes papi aegédlettel a megyéapüspök pontifikálja. Utána a meg-nivott közönség az uj postapalota I emeleti telefontarmébe vonul és 10 órakor mindegyik elhelyezkedik, hogy a 7,11 órakor kezdődő felazenteléai azertartás zavartalanul lefolyjon. A lelefonteremben ebből az alkalomból gyönyörű oltárt fognak felállítani, melyen a megyéa püspök az egyházi ténykedéseket végzi. A felszentelés után Itt folyik le az ünnepély teljes része,
7,1 órakor bankett a Korona éttermében. A vendégek még r délutáni vonattal a vlsssautaznak állomáshelyükre.
Kommentár nélkül
Jugoszláv csendőr kézből a nagykanizsai rendőrkapitányságra
— A Zalai Közlöny saját tudósítójától —
Szomorú, még fiatal pár ült tegnap délelőtt a rendőrség egyik előszobájában. Az arcukról lerítt valami nagy Ijedtaég. Odamentünk és megkérdeztük őket, mi történt velük.
Takács litván vaiutl raktárnok volt a feleaégéval. Jugoszláviából jöttek, Borostyánból, ami nem la nagyon régon még magyar terület volt. Ott voltek egy hónapra az asaionyka szüleinél. A napokban lodi\'ltak el a kis faluból gyalog Hódos felé, a vasútállomásra, hogy hazautazzanak Fehérmegyébe, Rácalmásra.
A poros országúton egyszerctak elébük toppant két azuronyos ju goszláv ciendőr és kérték az útlevelüket. Mikor azt rendben találták, kérték Takács pénztárcáját. Azt azonban nem találták rendb-n. Volt benn ugyanis 3750 di-zár és azt lokalták a derék csendőrök. Meghagytak 230 dlnátt azzal at ladokoláaaal, hogy Hódosig az Is elég lesz, a többit pedig elvették.
Muraszombatban psnestt teltek a rendőri hatóságnál, ott azonban azt a választ kapták, hogy álii sík elő az Illető csendőröket, skkor majd elintézik a híjukat s ezzel útnak bociátották őket Magyar orazág felé.
Takács utköíben eladta egy ér-tékea emlékként őrzött pipéját u az Igy azerzett pénzből sikerült eljutnia csű őrlőkön éjjel feleségé vei Nagykanizsáig. Itt azonbau már teljesen fogytán lévén s pénze, a rendőraéghez fordult tanácsért mit-tévő legyen, hogy eljuthaaaon Rícz-almásig. Keresett már foglalkozást la pár neprs, amivel megkeresse az útiköltséget — biábs. Már azon gondolkodtak, hogy ruhaneműikből adnak el valamit, amikor a rendőrségen megtudták, hogy van még mód segitenl rajtuk. A rendőrség ugyanis mindkettőjük részére kény szer útlevelet állított kl, amivel Ingyen tehetik meg az utat vn-u\'oa Rácxalmáslg.
Tegnap délután kapták mc? a-útlevelet a a jugoszláv esendő:ök éi rendőrséggel való szomorú ta-lálkozáa ut:n alrva köszönték meg a rendőrtiaztviaelőknek azt-.a jóindulatát, amivel lehetővé ytettét, hogy ha klrsbolva Is, de visszatérhessenek hazájukba.
•&AUAi AOÍÚJQSÍ
1924. -Október 4.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 4. Szombat
R«mil katoUkua: Au. Ferenc. PieCeiláiu: Ke-nr.c. tuuliu: Thlsri hó 6 S. V.
Nap k«l I«1«<I 6 Ok petekor. nyugszik délután J Ara 53 petekor.
A MetcoroKiilal Intéaet |e!tnl<at szerint Wetjre||(ekQ MréllMáa vlihaM, helyenként Xcu
Motg6Unyk<p aalnhSaak. Ur*ma: A kii • jr.infmuxi í\'j>. Jackt n »iligf11mjc. ViUa: Biel\'jla. a dritwtat II. rt»ze. EWadásak kezdete 7 ♦» 9 Arikor.
A Karollkua l\'írtllltc* 6ssreJ4retele a p!e-binla Itmplembaa este 7 érakor.
Mária üyerm kek Tiraulatának »ilal tlJadiaa a R?r«or,)i-g!cal Icieaisarnokban. kei-d«ic es\'.e 7 éraUr.
Alma Mater
tisitcUtremiltó csarnokai ismét csu nya verekedésnek voltak tanúi. A fönixmadár feltámadásában hivő ország reménysége, Nagymagyar ország leendő vezctötársadalmának képviselői — megint kinos és botrányos jeleneteket rögtönöztek. Nem a komoly tudományok búvárkodó sóban merültek cl, nem a jövő nagy feladatára készülődtek — amikor egy megalázott Rabország minden fiának tekintete reményteljesen reájuk szegeződik, de mos vallású magyar egyetemi polgártársaikat „igazoltat Iák". Helyre nem hozható, soha ki nem pótolható drága idejüket rul botrányrendezésekkel töltik el — rqi kor édes szüleik talán karéj kenye tűkön spórolják meg ail, ami vei egyetemista fiukat kész emberekké akarják kinevelni. És miközben az öregedő szülők keblüket büszke ön érzet dagasztja — addig a szegény szülő nagy feláldozását megháló landó, ax ifjú magyarság elovesil a botokat, a gummikat és hivatásukat komolyan felfogó más vallású tár saikot tettleg inzultálják.
Még mindig kisért a mull csúnya árnya. Még mindig nem vetkőzött le teljesen a rigi ember. Szomorúan állapítjuk meg ezt azzal az egyetemi ifjúsággal szemben — amely a mi fiaink soraiból kerül ki, de félretéve minden hagyományt — tanulási idejét is botrányrendezésekben meriti ki.
— Október 6 lkának emlékezete. A nagykanl/aal Z Inyl Irodalmi éa Müvétxeti Kör a tradíciókhoz híven meg akarván ülni as aradi vértanuk emlékünnepét — folyó hó 5 én, szombat délután 6 órakor a városháza dlsttcrmébcn nagyszabású emlékünnepélyt rendez, a kövelkeiŐ műsorral: 1. Himnusz. Énekli a Zrínyi Kör dalárdája. 2. Október 6. Költemény. Szavalja özv. Kumperth A\'.turné. 3. Emlékbeszéd TartjüT^uránc/i Gyula felsőkereskedelmi iskolai tanár. 4. Kossuth dal. Énekli a Kör dalárdája. 5. Jsj a *yőzteseknek. Költemény. Szavalja Dómján István joghallgató. 6. S;ózat. Énekli a Kör dalárdája. Belépő dlj nincs.
— Ax Irodalmi és Művészeti Kör dalárdája ma szombaton este J/t9 órakor a Polgá.l Egylet helyi aégéban próbát tart. A dslárda vexetőjo kéri a tagokat, hogy a próbán teljes számban jelenjenek meg.
— A* Evang. Nőegylet a
uiu\'t héten tartolta tlsrtujltó és a téli munkaprogramot megállapító közgyűlését. E\'rökké Herényi Elek-nét, .Ülnökökké dr. Krátky litván nét 6% Mandello Mlklóanét vlUsx tották meg. Waligurszky Antalné eddl/l eloökö érdemel elismerés u. tiszteletbeli elnöknek választották. A munkaprogram m ig\'llapHása k«pcján elhatározta az Egyeaulet, hogy Evang. Nőegylet} bélját ax Idei szezonban la megrendezi és pedig a szokott napon: januárién
— A* evang. egyhá* ve; elő sége exu\'on Is tudatja a hívekkel, hogy holnsp, vasárnap délután a hirdetett vallásos slŐsdáa nem 6 órakor, hanem .5 órakor k»>dődlk ■ templomban.
— A kórház kápolna icao válására ujabban a ^vetkező adományok érkeztek be: D: M rkll Belui g>óer\'xeréaz 500.000, Király Sö.főzde R. T, Transdetubla 300 —300 C03, Lmg Fer^c post-fótlszt 100 OOO, M\'gorl Vendel, Ctárl György 25 - 25.000 korona.
— Külföldi honoaok bo éa kijelentése. A N.gykanWaára érkező külföldísk be- és kljelenlésa a rendőrkapitányságon cssk a hl vatalos Időn belül, tehát reggol 8 órától délutáa 2 lg történhetik. Et siói csak a legsürgősebb Indokolt esetben teaanek kivételt. A külfö\'dlek szállásadói nem tesznek eleget minden kötelezettségüknek, ha vendégeiket bejelentik a rendőrkapitányságon, hanem ezenkívül a bejelentő hivatalban Is kell érkezéskor és távozáskor be- Illetve kijelentő lappal jelentkezniük. A szabályszerű jelentkezés elmulass tása kihágás! eljárás megindítását vonja maga után.
— A választól névjegyzéket közszemlére tették. A községi választói névjegyzéket október 6 tói 10 ig terjedő Időre kőzazemlére tették s városi iktató hivatalban, ahol a hivatalos órák alatt abbz bárki betekinthet. Az észrevételeket október 15-én déli 12 óráig lehet megtenni.
— Ebzárlatéslud legeltetés. A városi rendőri büntetőblrő teg napi tárgyalásai alkalmával 10 eb-tulajdonost ebxárlatl kihágás miatt 50—50 000 korona pénzbüntetésre ítélt. Nagyon sok pona«x merült fel a nyár folyamán egyes baromfi tartó gazdák, különösen Petőfi éa Teleki U\'csl lakosok ellen, hogy libáikat a nyilt utcán legeltették. Tegnap 10 Ilyen panaszban Is llél kezett a rendörblró és a brpana ■zoltakat egyenként 20 000 korona pénzbírsággal sújtotta.
— Barakk árverés. A város elárverezi a Srent Miklós ut mellett lévő járványkórház megfigyelő barakkját. Ax árveréa a polgármesteri hivatalban hétfőn délelőtt 11 órakor leas.
— Testnevelési bizottsági ülés. Nsgykanizaa város testnevelési bizottsága a jövő héten üléit tart. Az ülésen szóbakerül á Levente Egyesületek megalakítása, mulas táil és felmentési ügyek.
— Mária gyermekek szín előadása. A nagykanizsai Mária-gyermekek társulata ma szombaton délután 7 órakor szlnelőadáat rendez a R >»gonyl utc»l tornacsarnokban a tár.ulst javára. E\'őidáara kerül az „Élő azoboi" c-mü két fel vonásos színdarab és egyéb vidám számok.
— Tejhamlaltásért kiszabott pénzbüntetések. A városi rend őri büntetŐbl\'ó Anda Jánosnét, aki Nagyréciéről 20®/« ™ felvizezett tejet hoiott a nsgykatlzsal piacra, 800.000 korona pénzbüntetésre és 180.000 korona vegyvl*»gálatl dij megfizetésére ítélte. U/vaoennyl büntetést k: polt Kovács J5»stfné, aki B golasiocról hozott 25% <>• vizezett tejet. Vacilek Jó<s:fné b --golasáccl lakos lefölözött tejet ho zott, miért 500.000 és 180.000 ko rona, ugyanezért Mervenics János nét N.gyréc.é ői 200.000 ée 180.000 korona pénzbüntetéere Ítélték. Mind a négyen feUbbcxtck az Ítélet ellen.
— Rendőri kihágások. A rendőr kapitányé ág kihigási osztályán Loboncz Fíórát erkö\'csrcndé a*vtl kihágásért 15 nrpl elzárásra, Varga Mária cseUdleányt, mert helyét engedély nélkül elhrgyts 2 napi elzárásra Itéliék.
— Altalános éjszalud razxla. Az államrendőrség nagykanl sal kapitánysága csütörtökről péntekre virradó éjszaka általános raxziit tartott az egész város területé\'*. So:rájárták az össrea vendég\'őket, kávéházakat, szállodákat és egyéb nyllváoos helyiségeket, a pálya udvart alb A razzia alatt mlnd-n gyanús egyént igazo\'tattak, de — éa ez dicséretére válik a nagyka nlzsal rendőra ég praovenc\'ójánsk — mindössze két előállításra volt azükaég. A razzia nem csak köx biztonsági, hanem köxtlsztsságl és köxegéaiaégügyi szempontokra ii kiterjedt.
— Nagykanlxsa maithavi közegészségügye. A városi t\'setl orvoa jelentése azerlnt Nsgykanlzsa területén szeptember hónap folya-míu a felnőttek egészségi állapota kedvező, a gyermekeké kedvezőtlen volt. Gyermekek kört a légző-és emésztő azervek hurutos bán taimain kívül szeptember folyamén a kanyaró öltött nagyobb méreteket. A város VI—VIII. kerű lotelben, Klskanlzsán ux iskolákat emiatt be is zárták. Az I—V. kerü leiekben ezldelg csak axórványosan lépett fel. A múlt hónapban 49 kanyaró megbetegedés törtéal- Ti fuaz 7, vörheny 1 eaetben fordult elő. Szeptemberben tőrtént meg »x oltáskor elmaradt csecsemők beoltása Is. Haláleiet 36 volt. Négy leénymagxat hslvs azületelt. A gyógykezelés nélkül meghalt 7 éven aluli gyermekek azáma 3 volt.
— Borellenőizö bizottaág. A földművelésügyi miniszter most nevezte ki a borellenőrző bizottság uj Ugjatt, kiknek megblxatása 1926. év végéig terjed.
— A Keresztény Tisztviae lőnők Egyesülete 5 én, vasárnap délután 4 órakor tartja IV. évi közgyűlését, melyre a rendes, alapító és pártoló tagokat valamint az érdeklődőket Is meghívja sz cgyo-aület elnöksége.
— Elhalasztva a Rádió est.
A hétfőié hirdetett Sztrokay félő Rádió est e\'h«laa»ttatott a csak két hét múlva tartatlk meg. .
— Négyszáz tankötelest nem Írattak be, A tavalyt hkolaév első hónspjalban a be nem íratott tankötelesek aráms alig 60 volt. Ax Idén az Igazgatóságoktól és a tanköteleseket törzskönyvező hivatalból S\'erzatt értesítésünk azerlnt 400 azoknak a tanköteleseknek száma, akik nsm Iratkoitak bi sem az elemi, aem az Ismétlő Iskolába. A törzskönyvező hivatal moat hja össxe a mulasztásért felelős szülőket, akik, ha a hatósági eljárás megindultáig _S*m íratják be tanköle\'ci f yermekelket, súlyos büntetésben fognak résxesülnl.
— A természetbeni ellátás keresetiadó szempontjából. Az általános keresetit d5 azempontjá-b 51 a háti cselédek, boUisrolgák természetbeni lakását 5, élelmezését 25, szakácsnők, kereskedő segédok
lakását 8, élelmezését 37, nevelőnők, főplt cérek, üzletvezetők, szellemi foglalkozást űzők lakását 12, éleWneiésit 48 aranykoronába kell számítani.
— Tapolczal iparosok és kezeakedők a pénzBgymlnlaz-térinmban. A tapolcral Iparosok és kereskedők küldöttségo a aércl-mexett kerea\'etl adó kivetéa tárgyában felutazott Budapestre, ahol ax elfoglalt pénzügyminiszter helyett Vargha Imre dr. államtitkár fogadta a küldöttaéget. Vargha államtitkár revizor leküldéaét éa sérelmeik orvoslását igárla a tapolczalaknak.
Lakásigénylők értekezlete. Az .Országos Közérdekű Ltkásépitö* (Budspest, VIII., Főherceg Sándor utca 4.) felkéri ax érdekelteket, hojy foly<$ hó 6 án d. u. 6 órakor a Rorgonyl utcai tornateremben tartandó értekexleten megjelenni s ax épltkexés tekinteté eu Kocsiás Józseffel (Nagykanizsa, Csengeru-yt 99.) érintkezésbe lépni azlveakedjenek, hogy a sürgősen mejl&ditandó építkezések tekintetében az ösBxciráa mielőbb megtörténhesaék.
Össztánc. Vasárnap, 5 én, este 8 órai kezdettel, Horváth Joraó teljes zenekarával össztáncot tartok a Kaszinó nagytermében. Guttentag tánctanár.
Az Amerika vendéglőben (Csongery-ut 87.) szombaton éa vasárnap családi szüre\'l mulatság lesz tánccal egybekötve. Belépőd\']\' nincs. Kezdete este 7 órakor.
Szüreti mulatság. Folyó hó 5 én délután 3 órai kezdettel Mészáros Pál kerthelylségéban (Ma-gyar-utca 95. az ) szüreti mulatsá got rendez. Kitűnő ételekről és Italokról gondoskodva lesz. Zsnét Fosxák Feri zenekara szolgáltatja.
„Tetra" csecaemö-kelen-gyék Schwarcz üezsó cégnél, Fő-U( 6. szám.
Özv. Véghné Práger Rlza fehérnemű varrodájában, Király Ulca 14., az emeleten, fehérvsrrásra és hirrzisro lanltvAnyok felvétetnek. — Ugyanott női-, férfi- és gyermrkfehér-nemük ízlésesen és Jutányosa készülnek. ElŐnyomtaláshow nagy vá-las:ték van, nagyon szép rajzokban.
Kötött nöi harisnya — — — — _ _ _ -jo.ooo
1. Mouslln harisnya ulnJou sztoben — — — 36.000
l. Selyem flór harisnya mlodon színben — — S0.ooo
Selyem horgolt nyakkeod6 — — _ _ _ 12.5oo
Vadáss haxlanya, tissU gyapjú _____ 40.000
Gyapja dlvatmellények — — — _ _ — isű.ooo
Telefon 221
Férfi kötött Socknl — — — — — — 7.5oo l\'éifi flór Socknl _ — — — __ 40.000 I. Fétis Zephier ing — — — — — — 187.ooo Selyem SchAI, divatujionságok — — — 8O.000 \'.ól Gyermek harlsnyfck pamut ós llóra legolcsóbb árban.
Salyom mellények éa Jumperek mlodio dWstíüabsn. Ol vntornyfik, siebkendftk, kextyük, nyakkendők
s IsgdCnySMbb árbin.
Férfi szövetek XTSÚtuSS
Oimie ügyolnli
GRUNBERGERNEL
Főút 11. szám
Olmre ügyelni I
(J. évfolyam, 228 nánt Nagykanh—, 1924. Október 5. Vasárnap
2000 korona
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
a**rk«aal4«4c klad«klvatal Hö-ut 3 Intararban-Talalon 78-, nyomda 117. •>.
Október hatodika
A magyar történelmet vérbe mártott tollal Írja Cllo s minden lapját hozzá 1116 fekete gyász-keretbe foglal|a be. A vörös belükből mint fájdalmas vlsszaem. lékezés lép ki a mult, a gyászos szegély pedfc komorrá teszi az elgondolkodást. A sors mostohagyermeke vagyunk; kevés öröm, annál több szenvedés Jutott osztályrészünkül.
Hétfőn ts egy gyászos nap van, az aradi vértanuk kivégzésének hetvenötödik, évfordulója. Háromnegyed évszázada az idők tengerében az ő hőst haláluknak. Emléküket a kegyelet és nemzeti érzés sokkal mélyebben szántotta a szivekbe, semhogy a reájuk való visszaemlékezés élénk, ségét eltompíthatná az td^ s tekintetünk át ne törni a íeledés fátyolát, melyet a multak fájdalmas emlékeire borítani szeretnénk.
A hősök veszlőhelyén nem tehetjük le a kegyelet koszorúját. Annak a várnak udvarában, melynek egyik (alához állították a tizenhárom hőst, hogy golyőval vegyek el azok életéi, kik ezerszer halhatlak volna lüzhalált a
csatatereken, ma győztes félként a háborúban ellenséges hatalom próbálja ki fegyvereit egy elkövetkezhető háború eshetőségére.
A hódító állam egyébként elhomályosítani Igyekszik ennek a várnak szomorú emléke élénkségét : le fogja rombolni falait,
amint lerombolta azokat a szobrokat, melyek a magyar dicsőséget hirdették.
De ha nem Is koszorúzhatjuk meg emléküket, gondolatunk elszáll történelmünk e nagyjaihoz, kiknek vértanul halála gyászos ünneppé avatja fel ezt a napot.
<uO(,i.m.i .... ii,, k.r. 30m0 k.r... II.rom hí... UMM koron.
A rcndilet axerlot Kok . k.te-sáriik I, egy, Illetőleg ~ét havi fi -elélt kapnak kölceöa gy.néot, 17 aiáx.lék kamat mellett, .gy Illetve két évi ISrleeitéere.
A Pénlntéiell Kóipoot . flx.téal kőlciőnök klutaliaát már meg le keid\'e.
BELFÖLDI HÍREK
Hamia adatok alapján kár ták Nyafatmafyaroraaágnak An.xteUhoa való caatoláaát.
Amikor Auaxtrla megindította diplomáciai akcióját Nyug.tm.gyáror-aiágn.k Aunt\'láhox való ceatoláBa érdekébeo, legfőbb érvnilc ait holt. fel, hogy a nyugatmag*«ror»xági kőxaégckre Au<xtrláo.k B!ca ál.l-meiéaa miatt VBB aaükaége. A magyar békedelegáció eat 1920-b.u teljeaeo megcáfolta a rámutatott aiokra a h.mla ad.tokra, melyeket ai oaztrákok atatla.tlkáje kimutatott. Moat, ót év multán, »» oaxtrákok legfőbb .tatlaatlkal hivatal hlv.ta-loa atatlaitlkal klmutatáaa teljeaen ig.iolja a magyar dalegác\'ő cáfolatát, rámutatván arra, hogy •« elaiakttott nyujatmagyaroraiágl kóiaégek cenk jelentéktelen mértékben járuln>k honá B\'c< él.l-meiéaéhex. Tudatoa f.rdltéaaal érte cl tehát Auaxtrla axt, hogy a nyu gatmagyaroraxágl réaxekat ax anya-oraxágtól elaxakltották.
Budape.ten elfogták a grácl aaáltó tolvaját. A grácl rendőr-Bég táviratilag ártoeltell. a buda-
Belpolitika
Megélénkült a pártélat - A A folyó évi adókivetések -
Budapest, október 4 | A nemzetgyűlés kedden tarlja ülését. A politikusok mind nagyobb axámmal Igyekeznek Budapestre s megélénkültek ■ pártok helyiségei. A kormány tagjai köxűl még csak Pesthy P I igaxaágügymiolaxter van távol a fővárostól, de a nemzetgyűlés keddi ülésére fi la viiaza-érkexlk. ,
A pénteki mlnlsxtertanáca foglalkozott a jövedelem- éa vngyonadó-alap értékmegállapltáaánál a pénzügyi hatóságok részéről követendő eljárással, hogy a törvéjybon megállapított adóku\'czok slkalmaxása a mogváltorott gazdaiágl helyzetre való tekintettel az adózók teher vlacléal képeaaégével arányba hozassák és hogy az arányos és igazaágoa adókivetéa az égési or axágban egyöntetűen történjék.
Ax ügyvedek kereseti adója tekintetében már megtörtént a m g-
Jövedelem- és vagyonadó - A tisztviselői Kölcsönök
egyezés, az o wsok kereaetl adója dolgában pedig még folynak a tárgyalások, de a véglegea meg egyexéa remélhetölag ebben a kér dérben la lövldcson meglesz.
A pénzügyminiszternek egy ma metjeleDt rendelete sz 1924. évi helytelen és aránytalan adókivetések tcviiiójál rendeli el. A kormány rendr let a pénxügylgaxgatóságok vezetőit személyesen teszi felelŐiaé ax aránytalanaágok éa a helytelen adóztatások megazüntetéséért.
Korányi Frigyes bíró pénzügyminiszter rendeletéro a Pénzintézeti Kö-pont c héten a tisztviselői, kölc ön kiutalását kiterjesztette a vármegyék, a honvidség, a folyam Őrség, a csendörsíg e a volt császári és királyi közös hadsereg migysr állsmpolgárságu tegjslra la.
Három hajfürt
Irta. BarbarKs Lajoa (I)
At egyik fekete. Régen, nagyon régen valamikor emlék volt valakinek, aki talán a szive fölött hordozta. A másik barna volt, halványkék elfakult Helyemszál fogta át. Hatos, gyöngybelüs levélben küldte remegő, fehér leány-kéz. A harmadik szőke, megtépázott, feledésnek szánt, mégis megmentett ku-za fürt.
Rózsaszín virágos, foszladozó, régi selyem darabba takarva öie^ leve-les láda fakult Írásai közüt kerültek elő. Hárman egymás mellett. Egy fekete, egy barna, meg egy szőke. Békésen, csendben, elfeledetten hosz-szu esztendők pora lepto bo őket. Senki sem tartotta siámon, mióta fér meg egymás mellett a három ró^i fürt évtizedes levelek, kacskaringós betűkből összerótt Írások kö zött, melyeken megláiszott, hogy ebédutáni- (Jlpaszónál, tollhoz nem azokon kézzel irták régi magyar urak.
— Jöjjön csak Ide, János bácsi 1 ■xólt lo az ámbitusról Margit, a főbíró feketehajú, ragyogó szemű lánya. Ezt a levelet elviszi sz Ala-
dár ifiurhoz és megmondja neKi, hogy a választ okvetlenül várom, de ő maga hozza cl mert különben. No, menjen csak János bácsi, de siessen I
— Mintha mán itt vónék. .. vagy nem is tudom, melyikünk lesz itt hamarébb — ds ezt már csuk ugy a kapu felé igazodva morfondírozta magában az öreg, aztán nekiindu l az őszdélutáni napsütésben a poros sárguló akácos nagy utcának.
Aladár ifiur a kertben üldögélt a szilvala alatt, ahol ebédutántól mostig vesződött a növényélettan egy bonyolult lélelévá. Aladár ugyanis gszdász volt. Ott tanult a Balaton mellett, a keszthelyi GeorgikÖnban. Sreptember vége volt. És október elején kelleti beiratkoznia az U\'.olsó évro. Do előbb bo kellett számolnia a ludós tanárikar előtt egy elmaradott vizsgájáról. Hát arra készült épen, mikor János bácii csöndes .Adj* hten jó napol" tal odaköszön, tölt elibe.
— Tán csak nekem hozott valami Jót, János bácsi ? — és szinte örült Aladár, hogy történi valami és ő lelkifurdalás nélkül leheli félre a csirázo buzaszem keresztmetszetének mikroszkopikus képét.
— A kisasszony bü\'dtc ez: a levelet az ifiurnak. Ehun-el Aztán aszonts, hogy . . .
— Jól van, János bácsi! Mondja csak meg a kisasszonynak, hogy gondo\'om, mit üzent, ott is leszek tüstént.
A levé\'.ben azt irta Margit, hogy elég volt már a haragszomrádból egy teljes álló napon át, megbocsá tása jeléül és a t)éke zálogául itt küdi azt, amit tegnap nem akart adni, ami miatt aztán össze is zör-dültek — egy éjfekete fürlöl a h« jából. Csak hz a kikötése, hogv személyesen kell megköizönni, da azonnal/inert.borzasztó hosszú volt az a nap, amíg haragban voltak.
AladAr becsapta a könyvel, körültáncolta a jó öreg szt\'.vafát és örö méhen és megcsókolta talán száz szor is a fekete fürjöt, a f.y<>ngy betűs pir sor Írást, .még a borítékot is
Tiz perc sem telt bele, már olt U\'.tok együtt a főbiróék ambitusának egyik s\'ögletébcn. A második ősz VO\'.t cz, amikor együtt néiték, hogyan jelennek meg az első slrgu ó foltok a kert végében önálló je genye nyáriak sötét lonbja közön.
A jóságos arcú főbiróné épen a paradicsomszedés körül szorgosko
dott és néha lopva egy egy boldog pillantást veteti az ambiius felé. Nagyon, a végtelenségig szerelte a lányát és minden v gya csak az voli, hogy boldognak, vidámnak lássa.
A főbiró bodor füstfelhőket eregetve a pipAjAból az égaljái kém lelte a szemüvego mögül, ö nem srivelte Aladárt.
— Nem olyan sártipró, szürke lányai ember való a ml MarglttTnk-nik. Városi élet kell annak -f- mondogatta gyakorta — társaság, ahol mozogni lehet . . . Nem való gaz daember asszonyának. E hervad az Ott valami pusztán.
D4 azért nem bánia, mert a fele sége mindig el tudta oszlatni okos szóval, meleg szívvel az aggodalmait. Olykor aztán csak ugy magban dörmögte a pipicsuora mellől.
— Hát Jól van, nol Én iszen nem teszek az U\'Jába egy szalma-szálat se a gyermekem boldogságának .. . Hanem majd meglássátok...
Ejy hét múlva — sárga levélj szőnyeg felelt p>roszkáll sz elio októberi nap sielc — Margil ésAla-dár karöltve, gyalogszerrel indultak el az állomás fel\\
\' (Folyt kóv.)
ZALAI KOZLUNY
imOktóber 5.
pesti főkapitányságot, hogy a Dá-olcl a táliában nagysxaháiu ékaxer-lopást követtek cl. A fővároilren dőr.égnek téoyleg slkerü\'t a l«lle«l Mtlzner Ióis«f ezemélyében épen akkor ellopni, -mikor ax ékszerek sálogc*dulait ■ Te\'ek y téren elskaita adni. A nyomoréi lOrán kltü«t, hofy Mriioer rgr vitji ei"d főnöke volt, kéaőbb Moatkvába exö költ, majd Oncét Auaitrlába tattá át működéi! területéi. A kornmu nlitit letartóztatták
A német caáaxár öccao Za-Inmegy ébcD. Vi\'moi ciátxár öccse. HohemoUern he\'.C\'g L?ntl ben Eutei hát y hne^gv-odége éa réattveaz a heictg több oipoi va-diaiatáo.
A Koaxtka-ValérUn eaot.
A törvénvaiék vlugálóhlraja fenntartotta Koiztka latvan d\'. clöietca letartóitataaát azándékot ember-öléa bűntette miatt. Koi/tka védője felfolyamod tat jelentett be a véd tanéohoz, amríy a jövö hét elején mcghoiza hatáioiatát. At áldoiat özvegyének képviseletet Ulain Ferenc vállalta Valéri-n huixáralez-redeat ma d\'Iután temették áriái! kőiőmég jelcnlétébao.
Szombathely a aalnéaxetért. Siombathely képviselőtestülete a napokbaa tartott vároal köxgyülé-aen 20 millió korona aegélyt aia-vazott meg Bodonyl axfnlgazgató társulatának.
A kőaxegl tanítóképző Ja bllanma. Kőateg város katolikus taakóképiö latéxete október 26 án ünnepli félizáxadoa fennállásának jubileumát. 25 én gyáexmlae leaz az elhunyt tanárokért éa tanulókért.
26 án délelőtt 10 órakor gróf Mi kei Jáoc^ axombalhelyl me*y/a-pűapök übSepl miiét mond. Utána matiné keretiben jubileum! ünnepség leaz, melynek végextével az Intézet előciarnokában lelep\'.eilk a jubileumi emléktáblát.
MagántiaxtvlaelŐk jogvlazo nyát axabályoxó törvény ké-axBl. Illetékes helyen arról érteiü lünk, hogy a magántisztviselők jogviiionyát stabályoió tőrvény elkéaiült éa Öaazel a nemxetgjüiéa elé kerül.
Vára a kardpárbaj. Szelei Pál dr. ügyvédjelölt és Stcn B le mű építész vres kardpárbajt vívtak Bud apeaten ma délelőtt. A felek hétaxer ciaptak öisrc. A hetedik öaszecsapáinál Stelea dr. ellenfelének arcán 15 cm. hoiazu vágáat ejtett, amely a jobb arcoa egéixeo a koponyáig hatolt A felek nem békültek kl.
A magyar hőaök hamvait haxahoxxák Olaaxoraxágból. Ax olasx kormánnyal létrejött meg egyexésünk alapján huiz hősi hs-lőttünk földi maradványait haza fogják aiállltani- A koporaók október 20 ika éa 25 ike között érkexnek a magyar határra éa ugy a határon, mint Budapeaten üone pélyesen fogják fogedni.
Márffy védője - Ulaln Fa-vanc. A bombamerényieltei gya-nuaitott Már/jy védőjéül Uloln dr. aemtelgyülésl képviselőt kérte fel, aki Márffyval ma mísfélórán át tanácikoxott.
Októbar hatodlka ■ fővé-roal lakolákban. A kultuszmlnlsz ler elrendelte, hogy az október 6 Ikl gyásinspon litentlszteletet éa lakolal ünnepélyt kel tirtanl a fő-vároa öaaxee I.kóláiban. Eten a napon a tanltáa Is aiünctcl.
A hivatalos Idő meghosx
axabbltása. A kö hivatalok hivatalos Id\'jének rr.eghossxabbltáeáról a felhatalmazási tő v ny érlelődben október elsejéig kellett volna L.téz kednle a kormánynak, ex a» Intézkedés a-orban kü\'őnVö.-Ő okokból elmiradt. A kormányhox köreláiló hírforrás eietiot a . hlvitaloa Idő meghoiirahbltáiáoak kérdése egyelőre lekerül a napirendről éa a meghraixabbitást c<ak november elitjétől terveil a koimác-y.
Emelkedett az államjogy forgalom. Ax állsmjegyforgaloin axeptem\'-er 30-ikl kimutatása a srept\'n.brr 23 ikl állománytól 4115 9 milliárdra emelkedett.
— A aalgótarjánl blinpeib >n a tanúkihallgatás és blxonylti*1 eljárás befejeztével a p»rbcaxédekto került a sor A honv/dtőrvéoysiék délután negyed 5 órakor hlrdetle kl az Ítéletet éa Szabó litvánt éa Vatray jSxsefit másfélévl ailgorl-tolt fogaágra ítélte.
Előlóptetáaek a belUgyml nlaxterlamban. A kormányzó Ladik Guittáv államtikárnak a második fiietéii osztály fellegét, Jentyánszky Kálmán éi Sdtreibrr Lijoi dr. h. államtitkároknak p\'dig az államtitkári cimat adománjo.ta.
Magyar elmeorvosok érte kexlete. A magyar elmeorvoiok holnap vaaárnip délelőtt nyitják meg VIII. értekezletüket a budapesti klr. Orvoiegyesület mgytér-mében. A nagygyűlésen legkiválóbb elmegyógyái isink tartanak elő adiat a kütőnböiő elme éa (d\'g betegségek gyógykezeléséről.
Fogházra Ítélték a Kenedi-tanács megrágalmazóját
— tu-vvlvOk UI.-\'Ml;.l4Atfl. —
Ismeretes Kolozsvári Ödönnek rágalmazást bűnügye. A nagykanizsai törvényszék Ko-lozsváry Ödönt Kiss Lajos rendőrkapitány ellen elkövetett rágalmazásért elítélte. Kolozsvári Ödön megfelebbezte az Ítéletet, de egyúttal levelet irt dr. Magyar István kúriai bírónak. akiről megtudta, hogy ügyének referense lesz s levelében azt állította dr. Kenedi Imre táblabíró, nagykanizsai tanácselnökről, Almásy Gyula dr. törvényszéki bíróról és az itélötanács egyik időközben elhalt tagjáról, hogy öt keresztény felfogásáért ítélték el és elítélésével csak a zsidóknak tettek szolgálatot. A levél miatt felhatalmazásra hivatalból üldözendő rágalmazás cirnén indult meg az eljárás Kolozsvári Ödön ellen, akinek ügy él a budapesti büntetötörvén </széken ma tárgyalta Schadl Érnö dr. törvényszéki biró tanácsa. A bizonyítási eljárás lefolytatása után a bíróság bűnösnek mondotta ki Kolozsvári Ödönt kétrendbeli rágalmazás vétségében és ezért két hónapi fogházbüntetésre, valamint négyszázezer korona pénzbüntetésre Ítélte cl.
Az ul postapalota
hotnu vsjudia után végre mégis Ciak megaxühtelt. Több ixhen m>g ált a munka, sokszor lütték már kl a kerearteiéa termlnuiát, dc mindig körbe jött v lem\', minik folytán mind máig nem lehetett átadói rendeltetésén-k. Végre késren áll a ma megtarthatjuk , felezenteléiét.
A, épület berendeléséről •> kell lamernűnk, hrgr a gyakorlat kővi telményeinrk mrgfclel. Eutétlkellag ■ ajnos, nem egészen Igy áll a dolog. Pedig l\'het«tt vo\'na axebbe», tőVé leteiebbel. praktikusabbat la produkálni. £lteklntvei attól, hopy az épület teljesen ellűolk ax u\'c4ban, klsié komikus lá\'viny egy teljesen rendezetlen utcában, lebontásra váró kunyhók kő:é aro\'ltva — ax uj palota. Egy emelettel aokaf lehetett vo\'na lecd\'teni a Iskáelnsé-gon ia. Mégis őrülünk, hogy a postahivatal leh\'tetlen korábM ha-lylség«lből modern uj otthonba kőtő\'ő\'t a fokoxottabb mértékben elégítheti majd kl a nagyköxőnaég síükségletel).
A város axonban ezzel az épü lettel nem vette le vállairól aiokat a terheket, melyek kultuifeladatal terén még előtte állanak. A leg-fontoiabb probléma a kőxkórhát kibővítése, a axegényház fejlesitéar, a viiártér éa piic rendexéae, az állatvásártér léteiltéee, a strandfürdő, a kulu\'palota atb. M«rt Nagykaniiaa kulturában nagyon hátra van a e téren c»ak lassan hoxxa helyre clmu\'t Idők hibáit és bünalt.
A mai felszenteléil ünoepre t-g n»p délben érk^xtek Nigykaoltsára Kálluy Tibor dr., volt péoxügyini niixter, nemxclgyűléil kép\\lielő ét kísérete a Rolt Náodor dr. megyéa püspök. Kállayt a pályaudvaron dr. Sabján Gjula polgármca\'.er, Roll Nándor mrgyéapüspököt pedig Vargha P. Theodoilch dr. plébános fogadta.
A megyéapüipök kiaéretével a plerlstákhox hajtatott, (nohe eredetileg a program axerint a plabá-nia templomba kellett v;lna mso oie, a papiág egyhátl ornátusban virta li főpáizt«rát, az oltárgyer-Ifákat rreg gyújtották) ahol Eberhardt Béla Igaigaló üdvö.öUe a püipököt, majd a piariata tioá rok tiixtclegtek nála.
Kállay Tibor dr. Knortzcr György kormánytanácsos kiiéretébeo meg látogatta a vasutasokat, kiknek éi/n liarthal állomásfőnök fogadta a volt mlnlaiter képvlielőt. Ansorge Antal a vssutasiág paniszalt éa aérelmclt tette axóvi, mire KaÜav dr. kőiell orvoslást ígért. Kállay Tibor exután vlssxahijtatott axálláaira, a Központ axállodába.
József főherceg fiának esküvője. Ma délelőtt 10 órakor ment végbe a Boroszló melletti syblllcnottl kastélyban Anna szász klr. hercegnó esküvője József főherceggel. A polgári esküvő tegnap délután történt. Az ünnepélyes megáldást György herceg trónörökös üdvözlő beszéde vezette be, ulána a boroszlói biboros átadta a pápa áldását. A fiatal pár Budapestre utazóit.
Hivatalos termésjelentés
Budapest, okMfcer i
Sreplember hó második felében — a legutolsó napok kivételével — az fdŐjirát általában meleg éa száraz volt.
A sreptemb\'r első f lében bőié ge* cup dékok után bikövetkexett kedvező meleg időjárás a mcxőgax. daságra általában kedvező volt. Eicek a kedveső meleg Időjárás-óik a még be nem takarítóit te/, ményekre és a már kikelt uj vetésikre gyakorolt jó hatáeát emelték még a minden éjjel bekövetkezett bői^gra harmatok le.
A kalászosok betakarítása után felszabadult azántóföldeken a gazdák korán hoxxákeidtek a axántó-vető munkálatokhoz, melyeket ked ve.xő Időjárás mellett aerényen végetlek, u^y. hogy exek a munkálatok meglehitőaeo-\'clőra Is haladtak már.
A geiil ludóaltók éa a m. klr. gaxdnégi felügyelőségek caépléal eredményen alapu\'ó becalése axerint kaV ho\'dsnklot O 57 vagyis öisie-sen mintegy 13 712.900 <] a való-azlnü butatrrmfa.
A iozs
ctép\'éaét mindenütt befejezték. Ax eredmény ugy mennyiiégre, mlat minőaégre állalábaa yvenge öaz-ateien mlotegy 5 805,300 méter-mátaa roxatermést reméltek.
A xabot igen kevés kivételtől eltekintve, mlndet-ütt elcsépelték. Az ered mény éppen ugy, mlat a többi ka-láa/osokeál — az aratáa előtt járt nagy for\'óiág következtében l?«n gyenge. Ois/eien mintegy 2 485.800 íj a valóstlaü xabtermés.
A szemes tengeri a sxaptemberl kedverő Id^járásbsn jól beérett. Törése még több helyen folyamatban van, legnagyobb réaze azonban már befejexteteM. Oisxesen mintegy 20.3431400 <j a
valószínű tengeritermés.
A burgonya stedéae és batakaritáaa a lejtöbb helyin már befejezéshez kőreledik. A gumók nagyobb résxben azépen fejtetlek és "géiTiégesek. Ö.eresen
mintegy 19.128500 mét.rmáxaa burgonya termett.
A babot már leaxed ék éi nagyobb réaxben klciépellék. Ugy a mennyiiégre, mlot minőiégre nétve jó kőrcpei termést adott.
Ax egyéb hüvelyesek betakarltáas, sőt már csépléee ii legtöbb helyt közepes eredménnyel befejedetett.
A azőlő
A azeptemberl S\'árar, meleg Idő-jéráa a atőlők fej\'ődéaét nsgyon elŐmoxdilották. Ax augusztus végén mrglndult lOlhrdis nem terjedt tovább. A azüret a rendea Időnél 1—2 héttel korábban kezdődött éa sieptember végére már általánossá vált. Mennyiiégre nézve a termés a legtöbb helyen gyenge, s3t néhol Igen gyenge, kat. holdanként 1—5 heklolller. A jobb kezelésű aiőlőkbin a termla te jobb, elvétve 25-30 hektoliter la előfordul. A bor m\'nőiége általában jó, cgyea vidékeken pedig Igeo jó lesz. Az eddig atüretch muitok a kloater-ncuburgl muatmérő axeiiat 14—24 •• fok köxőtt váltskoxik.
Vetőgépek, ekék,
borsaitól;, szőlózuzdk, bogydzdk
claőranflu kiuilelbcn
U/eiser Gépgyár iyaMi
1924. Okláber 5.
2ALA1 KÖZLÖNY
Nagykanizsa és a városok kölcsöne
■ A Zalai Közlöny saját tudós\'tójÁtól -
Meglrluk, hogy a magyar váró sok a Városok O.stcgos Kongres*-aiuaa közvetítésével megindult köl csön-ak clóra 1200 milliárd korona hitel-igéoyt jelentettek be. Eonyiro lenne a-.üksége 22 városnak fejlődésükhöz nélkülözhítetlen befekle lésekre.
Érdeklődtünk aziránt, hogy N*gy kanlzsa mennyiben kapcaolódott be a msgyar városoknak ebbe a kölcsönizcrző mozgalmába. Azt a válaazt kspluk, h "gy kölcsőr.ro Nagykanizsának le Igen nagy szük-icjjo lenne, áronban pontos, számszerű összegben ezldőszerlnt nem lehet megállapítani, hogy mekkora ö«szeg. kellene. A M/<gyar Víroiok O. szógoa Kongrers; urának kÖrle vele megérkezett Nagykanizsa vá-roa vezetőségéhez is, n\'Onban a kölcsön feltételeinek pontos Ismerete nélkül a város nem akiije le kötni magát nagyobb öiazeg felvételére.
Nagykanizsának annyi pénzre ionne szüksége, hogy a vízvezeték-rendazert teljeaeu kl leheasm építeni éa azt minden háiba bsvezet-tetni olymódon, hogy — mint az más városokban ia történt — használatát bizonyos vltdij fizetése mellett lehetővé tennék.
A vízvezeték rendszer végleges megvalósításán kívül ebből a kölcsönből szeretné a város ro^gol dani a csatornázás, régóta vajúdó, de mlndezideig «e)y lépéssel aem előbbro jutott kérését is-
Ha tehát a város megkapja ■ kölcsön feltételeit éa anrak törleaz téai ideje és kamatozása elég ked verőnek fog látaeani, akkor a Ma
gyar Varosok O.szágoa Kongresz azu\'ának kölcsön akciójából a víroi Is kiv(S-i részét, de abban az esetben annjl hlUllel terheli meg a jövő esztendőket, hogy a vízvezeték éa csatornázás költségeit abból f.-drzni tudje.
Súlyos feltételek mellett a város kölcsönt semmi körülmények kÖ zött nem vesz fel. Úgyis elég teher van már a városon különféle kölcsönök formájában, melyek részint mér építkezésekké válva felhaazná lódtak, részint m\'r a közeli meg valósulás stádiumában várnak ■ felvételre a város fejlesztése éa ház trrtáaának azanáláia érdekében.
Ez a kölcsönökkel való gazdái kedás egyébként országos jelenség n \\árasok kö.ött, mert enélkül ma mlcd.n fejlődés megakadna. A költségeknek több esztendőrr, évtizedekre való elosztása egyébként ii igizaigo\', mert hiazen a be\'őiük lé*:sült l.fektetéarknek o jövő generáció la haaznát veszi. C«ak a kölcsön-polltikínak a városok te-herbiió képességét nem szabsd soha szem elől tévesztenie és a felvett körönökből mennél kevestbb adminisztrációs költséggel mennél több közhaazDU, esetleg gyümől csöiő befektetést is kelt létesíteni.
A város polgárságának áldozat készsége mindig sorompóba tiU, ha nagy és mindenkire egyaránt foa toa dolgok megvalósításáról van bzó, d* minden bizalom elvész, mihelyt az adózók tömege, a kölcsönök terhelnek lulsjdonképeni viselői nem ia*jak éa ér>lk annak hatásaiban is kedvező kö/etkezmi-nyelt.
A szocial-naturalixmus
A Jxocial-politlkal Társulat közgyUlóse Stuttgartban
— Helytelen azonban az, hogy ennek az osztály harcnak annyi tartalmai, erőt és határozottságot tulaj donitsnalr, ir.iniha az politikai prog-ramm vagy világnézet volna. Nem igaz az, hogy az uralkodó osztály egyúttal közgazdaságilag is a leghatalmasabb volna. Az ig«zség szempontjából nézve az elméletet, nem egyes tudományos természetű állításokat cáfolt Sombari, hanem az egész felfogást. Szerinte a forradalmi Jellegű osztályharc elméleto metafizikán alapszik és ez a metafizikai bázis korhadt Ez az aUp a már röviden vázolt szociálnaturaliz-mus és ezt a világnak az igazsággal ellenkező alapfelfogása mlf.lt vissza kell utasítani. Ez az elmélet — mondotta Sombari — ugyanis félreis meri azt, hogy az emberi lét két világból áll: a természet és a szellem világából és félreismeri, hoRy a szellemi és az eszményi dolgoknak önálló életük van. Balgaság tehát az embert cselekvés inditó okait ki zárólsg a természeti erőkben keresni, mert önálló kezdeményezés csak szellemi és eszményi képességekből fakadhat. A történelemben nem ösztönösen mozgatott emberek höipö lyögnek, hanem szellemi és természeti erők mérkőznek.
— Sombari tanár ezután áttéri az osztályharc értékelésére Megállapította, hogy a forradalmi osztályharc teóriája durva, mert minden emberi cselekvést lealacsonyít. E ieotia n lómegek lelki éleiére nézve
veszedelmet Jelent, mely gyűlöletre uszítja az embereket egymás iránt. Nem várhatjuk tehát, hogy élből a gyűlöletből, melyet az osztályharc teóriája teremtett, a szerelőt országa fóg felbukkani. Do máskülönben is veszedelem ez az elmélet a nylivA. nos és politikai életre nézve is, mert kizárj* a békés együllélés lehetőségét s ezért az osztályharc c^ak bom-lasztóan halhat. Éppen ezért a jövő társadalmának — legyen az akár szociMistí, akár kommunista — mégis csak nemzetinek kel lennie, mert különben nem állhat fenn.
— Ezután arról a politikáról be szélt Sombari, melyet az osztályharc problémájával szemben követnünk kell. Küzdenünk kell ellene, de ez racionális okokkal nem történhetik meg, mert a foradalml osztályharc teóriájából már régen eliünt minden tudomány és vakhitté, dogmává, jel szóvá leit, am-nt azt a bolsevizmus oroszországi uralma is bizonyiija Arra kell törekednünk, hogy e vak-hitté, mondhatni babonává alakult teóriát az igazi hit váltsa fel s erre nózve Sombort nem lát márt siker hsz vezető utat, mint az Istenhez
való t— régi hithez való visszatérést. Szerinte az Istenbe való hitből ered az eszmében való hit és csakis az Istenhitből Jöhet az egyetlen újjáépítő hatalom: a szeretet Rögeszme az, hogy oly emberek is szerethetik cgvmást, akik nem hisznek Istenben, mert az emberszeretet Isten szeretető Ezt a hitet erős fgyéniségek nek kellene a nép közé \\i ini. A küzdelem kilátásai — mondotta Som bari — Ugyan nem reményteljesek, de nem is kilátástalanok. S lehet, hogy a megváltás éppen a proletár-lömegből indul kl. Ds el kell kerülnünk arra l», hogy esetleg a nemiden dU\'Yasftg győz. Az osztályharc K\'üprása a szociálpolitikának valóban legmélyrehatóbb és leghatározottabb problémája. Ha ezt nem sikerül valami uion módon megoldani, menthetetlenül a vógelpusziulásnak megyünk elébe.
A Sombari beszédét követő vitában felszólalt Majlálh József gróf s utftna Grünberg frankfurti tnnár szí lalt fel, aki polemizált Sombsrtta\'. Nem fogadta el Sombart fejtegeté scil, mert — szerinte — a leglényegesebb pontoknál letért a tudományos alapról s az egész problémát világnézeti kérdésként állította be. Nem osztotta S>mbartnak azt a né zetét sem, hogy a tömegeket a teori tikusok villák volna az osziáiyharcba. Szerinte Sombari ép:n ugy beszélt, mint egy prédikátor a templomban, ami azt a látszatot kelti, mintha a szociálpolitikái kérdések megoldása* az egyházból indulna ki, ami ellen pedig a gyakorlati szociálpolitika szempontjából maga Sombart is küzdött.
— A további felszólalók pártszem. pontból fejtették ki nézeteiket s igye keztek Sombart álláspontjához közeledni, itt Sombart egyik cllenlábssa ki is emelte Bombart nagy érdemét, hogy volt bátorsága e szigorúan ttl dományos társulatban világnézeti kérdéseket is felvetni Egyedül Andre s\'Utigarti birodalmi gyűlési kéoviseló, a keresztényszociálisták kiküldöttje tette egészen magáévá Sombart fejtegetéseit.
Zárószavában Sombart kijelentette, hogy a valláshoz való visszatérésben ő csak annak megismeréséi akarja megértetni, hogy e világon kivül van egy mésiz világ is, moly tulaj-dohképen igazi értelmet ad a mi létünknek.
Harmadnap Seting tanác3os a védvámok, illetve gabonavámokról szóló vitát a következő megállapításokkal zárta le . A mezőgazdaság helyzetén csakis ugy lehet segíteni, ha az ipari és mezőgazdasági termé nyek árai közölt mutatkozó diszpa ritást eltüntetik. Követelto a szabadforgalmat, de nem a Manchester-elmélethez való előszereteibő\', hanem politikai okokból. Ha a németek, mint népfaj. továbbra iá fönn akar nak maradni, — mondotta — akkor módját kell találni annak, hogy a nyersanyag és élelem o\'csón bejö hesso az országba. Az agrár vámok értékes szolgálatot lehetnek, mint kompenzációs eszközök, különösen Amerikával szemben.
M..»»iMm\'»"—\'"»««itiimni"m»\'HmnK\'
Lóhere, lucerna
egyéb gazdasági magvakat lcgm.g<sibb«n veiz
Heltai József cég
Iroi.. FSul 22. T.l.lon 1 112.
KÜLFÖLDI HÍREK
Jugoszláv hadgyakorlatok Muraközben Ma érkezett Nsgy-kaolzaira a megszállott Muraközből egy helybeli köztisztviselő, akivel alkalmunk volt beszélni A* lllelő elmondotta, hogy Csáktornyán éa vidékén a jugoailáv hadsereg nagy gyakorlatokat tart. Több mint 3 gyalogezred, ezenkívül nagyszámú lovasság, tüzérütegek éa repülő-osztagok vannak Csák\'ornyán ölt-szevonva. Az ágyurás és gépfegy-vertüz teljesen tisztán kivehető a Murán Inneni meg nem szái\'oU területen. Olaazorazág lakossága aagj-▼en millió. Az olasz oépaxmlálás végső eredménye azerlnt Olaszország 9194 községe közül Nápoly-nak 770 000. Milánónak 701.000 Ró mának 663.000, Torlnóoak 499 000, Genovának 304 000, Firanzének 247.000 és Velenctének 165,000 lakosa van. I állának öasziakpaBága
39.943,500 lélek.
Kormányválság Romániá ban. A román politika nagy fordulót előtt áll. Rövid nspok kéi dése, hogy mikor tünlk la a Bratianu kormány. A liberális kormányt a pénzügyi éa gazdasági válság buktatja meg Bratlannunak egyetlen kísérete sem slkoiült, hogy Romá nla részére külföldi kölcsönt szerezzen a deflációs politikájával tel-jes romlásba sodorta a pénzügyi éa gaxdaaági köröket.
Sanghai közelében hev«a harcok folynak. Sund Klaogban, Shenghaitól 22 kilométernylie déli irányban hevea harcok folynak. A Fu Klen éa Klang-Cse tartomány-beÜ caipatok támadnak.
A avédoraxáyi képviaelŐvá-laaatáaok. Svédországban most fejeződtek be a képviaalőváiaaatá-sok. Az eddigi megállapítás szerint 67 konzervatív, 22 psrasstssővet-ségl, 4 liberális, 22 szabadelvű, 107 szrciáldsmokratát és 7 kommunistát választottak meg.
Aoastrlába küldhető iegma gaaabb ősszeg. Az Ausztriába postautalványon küldhető legaaa* gaaabb összeget tízmillió koronában állapították meg.
A forgalmiadó-átalányok átlagon alul vannak Zalaegerszegen
— AZ. K. zalaegerszegi tudósítójától —
Csekö Béla dr. páozügymlnisstaH tanécios és Zermann Antal dr. oss-tálytanfc.os tegnap Zalaegerszegen tartózkodtak. A két adóügyi orasá-goa szaktekintély már egész Európa adórendszereit áttanulmányozta és az aktuális adóügyi kérdésekről tudósítónknak a következőkben nyilatkozott:
— Nem felel meg ■ valóságnak, hogy Budapesten 430 forgalmiadó-ellenőrt képeztek ki. Csak 200 azoknak a hivatásos ellenőröknek a száma, kik a fővárosban teljesítenek szolgálatot s akiknek működése a vidéknek is hasznára válnék. Nem áll meg az a blr, mintha Zalába la jönnének llyea hivatásos ellenőrök.
— A pénzügylgazgatóságnál feleslegbe került jogvégzeit embereket áthelyezik az adóhivatalokhoz. Az adóhivatalok cisőjoku, a pinx\'
Vízvezeték-szerelések
berendezések és összes tartozékok, szivattyúk bármely kMtelben, valamint a szakba véjé bármely lavttis
Weiser gépgyár mm
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Október 5.
ügyigazgatóságok másodfokú ható ságok lesznek. E« nem vonatkozik minden esatre, mert például a jövedelmi adónál a felaxólamláai bizottságok megmaradnak.
— Et ax álatervaz/a osztrák m<n tára történt. Minden adónemnek máa főnöke lear, akik referensei Iramék az adóhivatal vexetőj/n-k. így vattük át az osztrákoktól a fer galmiedó átalány rendezerét ia. A forgalmiadó rendszer eltörlés\'\'röl szó sem lehet, mart az a szanálási ak
c\'óhox kapcsolódik ; legfeljebb mó doiilá<okról lehet a>ó.
— Zalaegeraxegen az átaláryotás a.hil aem h»l.djt meg a törvényes kereteket, tőt megállapítást nyer\', hogy Zolaegei szegen az átalány fizetés jóval alulmaradt az országos átlagon, ami a viroanak is hálrá nyoa részesedése szempontjából.
-r Rövidesen keresetiadó revito\'ok jönnek Zalába, o jövedelmi«dó át vlztgáláadra vonatkozóUg pedig ra»d*let fog megjelenni.
A mezőgazdasági kérdések nemzetközi szabályozása
A .zöld Internacionálé" szervezete és programmja — Negyvenkét állam képviselteti magát a szervezetben — Ausztria félté-|kenykedése ötölte el Magyarországot a vezetőszereptől
A mexőgazdaaág nemzetközi szer vazetéról, a „töld Internacionalt" ról nagyon aok azó esik a saj\'.óbao, anélkül, hogy ennek a nagyjelentőségű világszervezetnek felépiléaét és rendeltetését a nrgykörőnaég széleaebb és aiaklrodslommal ke véabbé foglalkoió rétegeivel meg lemertetnék. A azeivezet lényege a következő:
A mezőgaxdaaággel foglalkozó érdekeltaégak míg 1899 ben koa-greaazuira ültek össze, amelym elhatározták, hogy a mazőgexdaS <gi érdekeltségek rendszeres kongreax-azuaalnak rendazéiére, ösaxehlvá-aára, tárgyaoroiatok összeállítására állandó bizottságot létesítenek. A mezőgazdasági eidekeltségak szervezkedésére vonatkozó tervezet ősz-azcállltás\'val Lsgnlar vexérlltkárt bízták meg, egyidejűleg megválaax tolták a tervezet megvitatására hivatott bizottságot. Et a bbot\'ság 1890 jullus 1 én MMIIn. fraocia agrárius vezér kezdeményezésére össze la ölt, letárgyalta éa jőváha-gyáa végatt az 1891 UI hágai kon greasius elé terjaailatte a kongreaz-aiusl alapssabályokat. A nemzetközi mezőgazdasági szerv klalaku láaában fontos lépést jelentett fcz amerikai Lubln alapítványa, ame lyet egy ilyea nemzetközi mezőgazdasági Intézmény létesítésére tett. A tanácskozások során az a vélemény alakult ki, hogy a megalakulandó nemtetköal agrárius In tázmánynek abban az országban kall székelnie, amely sa leglntenzl vobb mezőgazdasági tevékenységet fej\'i kl. Az egységes elhatározás Magyarországra esett és azt tervazték, hogy az Intézmény székhelye Budapest lesz. Az alapító kikötötte azonban, hogy az illatő államénk agy blzonyoa összeggel szintén hozzá kell járulnia a azákház fel épltéai költségeihez, azonkívül az uralkodónak kell vállalnia az intézmény patronátusát. Az osztrák korw mánykölök azonban természetesen ellenezték, hogy egy ilyen foatos szarv központja Magyarország legyen, azonkívül Ferenc JSzsef haj lott korára való tekint ettel nem volt hejlacdó a protektorátus vállalására a «>árt az agg uralkodó kifejezett kívánságára .az olasz királynak ajánlották fal a terv megvalósítását. Az olasz király cl la vállalta a protektorátust, O.tstor azég a megállapított költatghozzá-járuláat a Igy Rómában a Borghese palotában fel la épült a római nem-
zetköii mezőgazdasági intéict. ■ Ebben az intézményben 42 állam képviselteti megát. Ez. az Intézmény az úgynevezett „zöldinternacionálé."
A zöld iotrrnaclooále célja a nemzetközi többtermelés clömozdi tása, mezőgazdasági statisztikai • datgyűjtés, a aáskajáráios elleni nemzelköd védelem megszervezése, állatjárványok, mar hetuberkulózla atb. elleni hethetóa védekezéa éa általáben mego\'dása mindazon kér-déaeknrk, amelysk minden államot érintenek éa érdekelnek.
— At Internacionálé rómsl szék-házaben csak hivatalok vannak, (klaérlrtl laboratóriumok atb. nln csenek) melyekben azoknak az államoknak megbízottal ülnek, amelyek az első tagsági dij kategóriába tartornak. A háború előtt Magyarország fizette a Isgmagasabb tagsági dijat, évi negyvenezer frankot. Természetes, hogy állandó képvl seletüok la vott, amelyet Miklós Ödön álismtltkár vezeteti, aki kü lönhen at Intézmény nlalnöko la volt éa elnökaégét csak az angolok éa franciák prca<tia torzsalkodása akadályozta meg.
At Intézmény két ávenklnt tárt koogressiust, a legutóbbi kongreaz s-us most tanasszal volt éa azt az olaas király nyitotta meg. Magyarországot Schandl Károly államtitkán, tílasskovits Sindor képviselő és Mayer János volt főldmlvelés-ügyi minisster képvlsellék. A változott viszonyok következtében sajnos már nincsen állandó képviseletünk Rómában.
Mint érdekesség említhető még fel, hogy a békssxerxődáask alapján a Nemzetek Sxővetségo által a nemzetközi muakaűgynk szabályozására alakult Nemzetközi Munkaügyi Hivatal legutóbbi genfi értekezletén a mezőgazdasági munkások nyolcórai munkaideje mellett foglalt átlóst. A határozat ellen az összes ■államok tiltakoztak a mivel a munka ügyi Hivatal la kezdte belátni, hogy ezt a kérdást ilyenmódon aligha lehet megoldani, a római MezŐ-ga:d»aági Intézethez, azaz az Inter-nsclonálóho: fordultak, egy állandó vegyea bizottság létesítése érdekében, amelynek tagj.lt részint a Munkaügyi Hivatal, lészlnt a Zőíd Internacionálé delegálj*. Ez a léte allendő uj azerv fogja megoldani kősöa megegyezés alepj n és remélhetően Általános megelégedésre a mezőgazdasággal kapcsolatos mun-káskérdéseket.
NAPI HÍREK
OKTÓBER 6.
Itta: Kempelcn Bcla
»Győztes" hatalmak kapzsitága V.vczredet tiporva sárba, Krt h rom fiát egy anyának, Kik mind testvéreink valónak Vetvén idegen szolgaságba. Reá feküdt magyar Hazánkra A szobrok — hirdetvén a multat -Megszégyenítve porba hulltak, Halárainkon minden emlék Romhalmazzá lett, tö\'nkre tették ; Kifosztottak, foglaltak, — egyet Meg nem törhettek: lelkeinket I
Szabadságharcunk vértanúi. Kiket olt nem szabad tanulni, Dc ónnál jobbon tudja róluk, Hogy nem az ellenség golyójuk Vetett véget az életüknek . .. Lelkünk, imánk ma átrepülnek Hozzátok és kik olt maradtak Együtt érezzük ál a multat. Hatalmatokban borrikádot Emeltetek és ört is álltok, Hogy ember *Mijta ál ne menjen, Erőtök ám nincs leikeinken I
Turulmadarunk visstaszáll még. Elűztétek csak, bár a szándék Az volt, hogy vesszen és fiókák Az ősi jussot ne vegyék át; De összefog a sok-sok emlék, A tizenhárom hős a lelkét Beülteti uj nemzedékbe S leül sasunk a régi helyre I Hősök I A vesztőhely ma árva, Virágot sem tesz rá a hála, felt/te csak lelkünk lebeghet £s ajkaink imát rebegnek.
Imát, 7e hozzád, oh nagy isten, Könnyils a ránk rakott bilincsen, Testvéreink az Idegenbe Vessék reményüket a hitbe; Ragaszkodjék az ős hazához, Kinek megváltást ugy se\' más hoz, Mint egy anyának ősi vére Ej Szűz Anyánk imája, kérte. Add, hogy határainkra végre Sasunk üljön megint a bércre S ne hulljon vére a magyarnak ... A határok igy nem maradnak I
Kanizsai esküvők
Szegény hazáuk szanálása terén Útin az egyetlen komoly és célravezető lépétt « jegyeipárok tesxik mt«, kik fittyet hányva Népszövetségnek, Smlth Jeremtásnsk <s a népjóléti miniszternek, maguk egyengetik a boldogság útját, amelyen szinte nap-nap után fehérvirigos hintóban lódulnak el egy hiba-tőlci? szebb élet leli, kérvén utjokca elsősorban is a Jó Isten áldását. Háf Istennek e\'ég sJriio látjuk ezt vJrosunkbtn iv
De Itt kelt megállnunk egy pillanatra. As esküvőnek. — ugy hlsssük és éressük — v»laml olyan emtékesetcs, olysn nagyjelentőségű ét bensőséges momentumnak kell lennie miedeo jegyespár életiben, amelyre IQukoruk legszentebb érzésével, mint egy teljesülésbe ment gyémántragyogásu tündér-á\'omra gondoljanak vissza meg késő Öregségükben is. Na rontsa meg annak féltvo őrxött emlékét a legparányibb hanguUtzavirö mozzanat sem Igaz, hogy a nyilvánosság előtt folyik le ez a aient aktus, Islcn és emberek előtt tettnek a AeUlok esküt egymásnak a holtig való szeretetről és hűségről, a tom-ptomta it ssabad bemenete v.n mindenkinek, nem lehet tehit mentes egy esküvő som a , közönség" önkéntelen érdeklődésétől. — ,\\i h0Ky *P4Utn puWfee* en
godik lefolyni életüknek ezt az cevik legtiszteletreméltóbb. legegyénibb és legbensőbb élményét, megaJhatnok nekik mi, a oéző-kozonseg - és meg is kell, hogy adjuk a kijáró tiiztelelet. J
Mit látunk azonban Kanizsán ? I A nász-nép jóformin még be sem ézt as oltárhoz, már egymás sarkát tiporva tódul ntána a ssentélyb* a pablikum, mint a vásári csőcselék a mutatványos bődéhoz. Mezítlábas, szurtos ulcagyerek, szoptat»»deda, karján ,slró kisgyerekkel (még stépí hogy megfeled-kezik tulajdonképpeni kötelességéről I) és jól öltözött egyéb kivánrtisk nrege lökdősl egymást ogy fél lépés előnyéra a menyasszony közvetlen közelében Ktek a .minden szépért és jóért lelkes lők*, kiknek a profán kíváncsiságon kívül ép-en stmml kösük sincs as esküvőhöz, oly bántómód vegyülnek az ünneplő hoxtátartotók kösé, hogy önkéntelenül Is essünkbe jut ur ,egy cigány, egy király* adomája — iga,, hogy rendkívül érvlekfossitő és több heti megbeszélés tárgyát képező dolog a menyatstoay. rahlja I De hát hiszen Kanizsán már úgyis hetekkel előbb ludja boldog-boldogtalan, hogy .a milyen lesz és mennyibe kerül! > Meg kell néxnl, látni, hallani és boszélnt, továbbá sok rnts egyebet ls frissiben, ami mlod Igeo fontos ilyenkor I Váljon nem-e lehotoe mind-
ezt elkövetni, — ha már annyira muszáj _
10— II lépésnyi tisstes távolságból!? Nem, nem szabad betolakodnunk egy család legintimebb ünnepélyébe, nem szabad tapintat-l«nul ünneprontókká lennünk, bármennyire urTá lett Is bennünk a kíváncsiság neveletlen ,«5rdöga s ennélfogva bármennyire megfeledkeztünk is pillanatnyilag a figyelőm és jó-islés követelményeiről. — A közönségnek a templom hajójában van a helye! S ha meg .lehet tennnl ezt az előkeli esküvőkön, ho*y .idegeneknek tilos a bemonef a szentélybe, meg lehet tenni, sőt rendszeresíteni kell ezt minden esküvőnél. Hősen a h»zasságkőtés mindenkinek egyformán szentség. Nem kell kell ehhez hivatalos apparátus, csak egy kis önfegyelmezés
£s még egyet! Nem-e lehatna a templom-ajtót Is legalább 10—15 perccel korábban kinyitni, hogy no kelljen annak ax Ifja párnak az egéss meghívott és hívatlan kísérettel együtt keserves ötperceken át a lemplomajtó előtt várakozola. a monyasszonynak és vő • legénynek o«jrU elég Izgalomban van része az esküvő n.pján, ne tetőzzük tehát ezt Olyan dolgokkal, amiktől egy kis jótkarat és figyelem szem előtt tartásával megkímélhetnénk ókeL _ Haruspcx
Hivatalos latantlaaUUt október 6 án. Az október 6 Ui emlék ünnep alkalmából a hivatalos Istentisztelet hétfőn délelőtt 10 órakor less a szantferencrandi plébánia templombsn, melyre ezúton hívják meg a hatóaágokat. — A felsőtemplomban fél 10 órakor gyászistentisztelet leaz.
— Református Istentisztelet. A nagykanizsai református imaházban (Batthyány utca 16. az.) as istentisztelat ma — az uj postapalota felavatási ünnepélye miatt — délolőtt 9 órakor kezdődik.
— A polgármester megérkezett Budapeatről. Dr. Sabján Gyula polgármester Budapeatről haiaérkezvén tegnap Ismét elfoglalta hivatalát. A fővárosban két napi ott-tartózkodása alatt a város különféle hivatalos ügyalt Intézte •\'a i*y «ljár4.a vallás- éa közoktatásügyi, főfömüvclésügvl, népjóléti minisztériumokban és a Pénzintézeti Kő.pontnál Is.
— Október 6-ának emléke-sete. A nagykanizsai Z\'loyl Iro-delmi éa Művészeti Kör az aradi vértanuk emlékünnepét ma, vaaár-nsp délután 6 őrakor tartja meg a városháza nagytermében. Magas aj in vonalú programjára újból felhívjuk a köiönség figyelmét.
— A kórháxi kápolna rano-válásáza beérkezett adományok : v Brunca\'ct János, Klein Adolfné,. Gyenea Lajoa 100—100.C00 korona.
Kötött ról harisnya — — _ _ _
J. Mouslin horiaaya mloden stlnbin — L Selyem flór huitnya miadeo stlabeo
Selyem horgolt nyakkendő — __ _
Vadász harisnya. Unta gyapjú ___
Gyapjú divatmellények -— _ ___
Telefon 221
Olmro fl^yolnll
- 10.OOO
- ac.ooo
- 50.ooo
- 12.Soo
- 40.ooo
- ISO.ooo
Pérfl kötött Sockni — — — , _
Fé íl nór Sockni ------
I Kér fi Zephier ing------
Selyem Schál, dlvatujJonságok---SÓ\'oSStól
Gyermek harisnyák p.mul 6a flór b legolcsóbb árban.
GRUNBERGERNÉL
Selyem mellények és Jumperek eladta dhatulab^ Olvalernyök, ziebkendfik, kexlyOk, nyakkendők
a le«tl{ oytott árban.
Férfi szövetek ÍTíSt?^.^ Föut 11. szám
Olmr. tgyalall
1924. Október 5.
ZALAI KÖZLÖNY
NAPIREND
ovtöber 5. VayirnM
R£aal katofckt..: Pl.cU vlrttM. ProbiUru: Aurtl. tiraolW*: Thliri M 7-
...^\'P V "í?11 6 6,4 0J nruoazJk
■JZIwtia S «ra íi (Htcicr. \' *
A .Meteorológiai Imóitt |«:«aie>e aiarlot • Urai. «a;Se Wí tlrhaM.
Kereiilíny TlaitvIaclAnAk HjrcattlaCí-
iek ktagyiWM « Nldor-wKal öredstan .JllulSn
illlutln 4 Makor. A Mária Gyermekek TSraulaUnak r.O-rjiílii <:-.\'iiiiu a Rotf*nyl-ul<al tomataram-iá eílulán 7 íiakur.
Moa(.M4nyk«p aalnklaak. Urinla: A kis »l»!ormunlku». Jackjr Coo<i»n vlUgfilmle. Villa: Uimlíula, a <ii*1wl4t 11. itaie. KU\'-.dá.ak ktitlete U > U • í.\'akor.
Oklóbar hó 8. HAII6
Rémil kttoükat: Srva$ rliunu. Proteitlnii Orun«. Izraelita: Thlsri hl 0.
Nap kai it««l • in 06 M.-tktr. r.rjj>iik állutln 5 ti a W partkor.
Hivatalos latontlaatelet JlltlíU 10 órakor
pltMala leaplooibaa.
IMflronSslam 4nk4psAkAr*nek gjrSai-tnepilye ii initut tornatermiben dlluim 5 Makor.
I.akáal(4nyl.)k 4rtakcal<(« » Rjijonji-tcal tarnaUrtmban, dílulin 6 fiikor. A Mgia eml4kflnnep4ljre ai Urln.a boz-g<3»in tita 7 árakor.
— Haranfazanteláa Keazt helyen. As adakozók áldozatkészségéből készült u] harangok meg-érkeztek Keszthelyre s azokat • hó 12 éa fogja Mazaatelnl Kránllz Kálmán felszentelt. püspök. A nsgy-harang 1056 kg. sulfu a a .Mi-gyarok Nagyasszonya" nevét viseli. A még fedezetlen költség 26 millió koioaa. Ezen összegre Is gyűjtést (nditsnsk.
— A Dtg|kaalssal Mária-gyetrmskek ailnelősdésukat ma, vasárnap délután 7 órakor tartják a Rozgonyl utcai tornacsarnokban-A műkedvelő előadás jóvedelmo a társulat céljait azolgálja. Színre kerül as „Glő szobor" című két felvoniaos vígjáték, a „Néma tánc" és a „Doboló bácsi" vlgjelenetek.
— Alispáni randalatak. Az aliipántót rvndefert érkezett a közerő téritéal dijának felemelésére, — a salavármegyei lskolánklvüÜ nép müveiéül bizottság támogstására — és a mozgőfényképüzemakben rendezett ifjúsági előadásokra vonatkozólag.
— A karácsonyi váaár cél
jalra a Jótékony Nőegylet a leg ■agyobb érdeklődés mellett indította meg a gyűjtést. A vásár a szegények felruházására még csak december 6 án és 7 én lesz, de a jóérzésű nagykanizsai közönség máris bőkezűen siet adományaival a Nőegylet segitségéro nemes céljainak elérésében.
— Orvosok vacsorája. A nagykanizaal orvosok ciű\'.örtökön esto £ órakor tartják meg saokásos társasvacsorájukat a Koronában.
— Október 6. as Urániában
A MOVE nagykanizsai főosztálya az ar.dl vértanuk kegyeletes emlékezetére 6 án este 7 órakor az Urácia mozgószlnházbin ünnepélyt rendőr, melyro elvárja a város hszsflas köröniégét Műsor: ,Mi gyar hiszekegy", énekli a Postás dalárda, karmester Büchler Mór. „Riadót váró magyarokhoz" irta és ssevalja Barbarits Liios. „Magyar ábrJnd\' előadja a TrantdanuMa zenekara, karmeitar Arnbetger Rudolf. U.nepi beszédet mond P. Molnár Arkangyal szentferenc-endi hl\'azónok. „Irredenta dal", alőadja a Transdanuhia zenekara. Végvári verseket szaval Kudich Ella. „Sió-zat", énekli a Postásdalárda. Belé péa díjtalan, a rendezőség helyeket nem tart fenn.
— Felhívás a hadirokkantak éa özvegyekhez. A hadirokkan tak, özvegyek és árvák, akik ruha szövetet, vásznat éa zefirt óhajta nak, jalentkezzenek október hó 9 . 10, 11. és 12. nspján a városház I emelet, 20. ajtó ar. Irodában
— Esküvő. Dobcsch Aranka és Horváth Imre folyó hó 7-én dél után 7,5 órakor tartják esküvőjüket a plébánia templomban.
— Nagykanizsa rokkantjai, özvegyei és árvái. Nsgykaniisa vároa területéo oiidŐszerlnt 216 hsdirokkant van, kiknek Összesen
335 gyermekük van. Az özv*gr«k száma 287, ezek gyermekei 261, hadlárvák száma 22 Ssáz azázalé-kos rokkant van 4, hetvenöt szá zalékos 19, ötven azásslékos 95 és huszonöt azázslékos 98. Az őzve* gyok, árvák és rokksntsk egy hó napi iilctméayel jelenlsg 20 ml!l!ó koronára rúgnak.
— A helybeli óvó kőteleaeU összelráan. A nsgyközönség a tan- éa ÓVÓ köteleteket nyilvántsitó hivatalnak az óvó kötelesek össze Írására vonatkozó felhívását ugy értelmezte, hogy a nagykanizsai születésű óvó-k ö\'el.aeket nrm Vall bejelenteni. Moit felkértet binnün ket annak kö.lé.ér., hogy ai 1920. airpt.mbar 1 tő! 1921 euguiitus 31 Ijr terjedő Időbin Nagykanizsín szülelelt gye- m.kek ssülői la tartoznak jelentkezni gyermekclk ösne-irá.a végett a tanköleleaeket nyíl vánlarló hivatalban. (Városháza II emelet, 32 ajtó) Az ős.eelráa ■ jő ró hit folyamán b.fejeződik ,
— A vároa nam veazl át a barakkokat. A honvédelmi ml-nlsztér\'umből leirat érkezeit . vá-ro.hoz a barakk-kórház hit barakkjának a vároa által való átvétele ügyében. A honvédelmi táica non ban olyan súlyos f.ítóteleket arabolt . váioa elá, hogy . vároa aiokat oem fogadhatta .1. Igy a barakkok tulajdonjoga továbbra fi a henve deloil minisztériumé marad éa azok, valamint a klsvaiut haainálatáért a vároa hsarnálntl dijat fog fizetni.
- Aranyérem m„
olz.nl nmőaak. A B.latonl S.5-velaég ez évi klillltáaán cilpk.-készítményeiért arany éremmel tüntette kl bobal CyS,//v Jtnoiné nagykanltaal lakoanőt. Nevoz.tt úrnőnek .Pannónia" migyar cilpk. találmány. arabsdalomr. la be van jelentve.
— Szrfxtlxenhót érc. kori bari meghalt a falu bölc.e A rafam.gyei Plncih.lyen • na-pókban temették el nagy réesvét melleit Karabélyoi Andráa gazdái kodól, akit . lakosok a /„/„ bgl cscktnl tiszteltek. 117 ívet élt, hoss.u Időig volt . falu bírája \' bár élato utolaó évelban . hlv.ta los tisztet letett., továbbra la sil-vesen adott utbslgazltó tanáciot a hoszáfordulóknak. Egíx a lagutolaó n.plg m.gőrlttc szellemi frlase.égét. Egy napig aem volt beteg. Halál, n.pjáo nyakába akaaitott tarisznyával éa kulactával rendes sétájára ledult > siőlőjtbe, mert as öreg bölcs srerlnt . borocika tartott, benno az erőt. Ezen ae utoa érte utol hirtelen halála. Hát fia kik kőiül a legfiatalabb 64 év.s 28 u-ok. a 17 dédunoka kl.érto utolaó útjára.
— Rokkantak klflzetóae A
naj yVanlraal hadirokkantak azep tembarl felem.lt Illetményeiket október 6 án, >z özvegyek éa árvák 7 án éa 8 án r.gg.l 9 órakor kap. ják m«g.
- A Járdák ellenőrzése. A
városhoz nap nap után érkeznek a rendőrség feljelentései, melyekben felhívják az Illeték.a hatóság figyelmét a rosaz állapotban lévő, tak.. ritatlan |árdikr., elhanyagolt, ba-dőlt csatornákra, árokoldalakra, veszélyesen rozz.nt hidakra. Mindenesetre örvendetes |elenség, hogy a rendőrség figyelme az etéren tapasz talható rengeteg muleaalásr. é. a N.gyk.nl.aán atokásos nemtörődömségre Is kiterjed. Ennek as .|. I.nőrzásnek nagyon .ok aaatb.n meg la volt ja er.dménye. Mindamellett még nagyon aok a hiány, nagyon aok az olyan Járda, ahol éjjel a kiesett téglák költ azlnte életveszélye, a botorkálás és aok . bcssakadt cjstorn.-burkolst. Ez.-k.t nem elég ciak f.ljelentenl, hanem aa arra llletékea hatóaágnak erélyesen kellene fellépnie, hogy ezek a hiányosságok mielőbb meg Slünj.nek.
— Záróra klhá(áa. A rendőrkapitányság klhágásl Osztályának
vezetője Kozma Mária Kossuth téri korcamárost záróra lullápéa ml.lt 400 000 koronára megbüat.tl.,
— Or.zájjorváarí. Nagyka nlaaáss. üi tóbc 13 án, hétfőn oraiágoavá-iar le z Nagykanizsán. Minthogy i vár tcrül.tén állatbetegsége- mit jelenleg semmi féle zárlat nlccr e viaárr. — ha addig v.laml he nem |ön — tnlnden f.jta á». elhajtható.
- Olaaxok drágítják., nagy-
kaalawl áll.lplacot. A^-
kant.,., heti piacok é. or.zágoa-
lí\'f\'z , lt!U\'"bb jelenségei az ál atvísárté.-en hangol ..óval jel.nt olasz kereskedők kl.áról.» továbbtartálra alkalmas növendék-marh.kat vásárolnak és ezzel a 2 év.n aluli azarva.marhák árát már érezhető mértékben felhajtottak. A^ nagy kere.let kötetkezlében a mult\' állatvásáron . növendék-állatok ár. átlagban rgy millió koronával fel-• lökött. Itt említjük me(/, hogy . mult váaáron 375 átruházás történt "•\'"k folytán 160 darab a.rté. á. 249 darab szarvasmarha cserélt gardát.
— SaBrall mulat.ág. A Kató-llkua Legényegylet azüreti mulatságát minden évben örömmel várj. a nagykanizaal flatslaág. A mulat-aág napját október 12 re tervezik. Az elókéazOlatek máris javában folynak. A mulataágot a arokáaoa keretek körött rende.lk. As ülőhelyekre már lehel jegyeket vá|. t.nl Schless- testvéreknél. A mulatság este 8 órakor k.sdődlk a Polgári Egyletben.
— Oratórium osaxpróba. Hétfón est. 8 órakor zenéa O/n-tórium próba leez a polgári lakóiéban. A* énckcaek éa sanéazek pon-toa me|jelenéaét kéri a karnagy.
— Orvosi hlr. Dr. Berger Mlkaa fül-, orr , torok- és gégeorvoa rendelését Sugár ut 4. arám alatt (Polgári Egylettel az.mben) újból megkerdte.
— (.Tatra" caecaeraő-kelen-gyák Schwarci Dezső cégnél, Főül széni.
Öav. Víghuí Práger Rla.
ichérncrr.U varrodájában, Király utca 14., az emeleten, fehérvarrátr. és hímzésre lanitványok felvételnek. — Ugyanon női-, Mrd. is gyermekfehér. nemük ízlésesen és Jutányosán készülnek. Elónyoml.láshoz nagy választék van, nagyon szép rajzokban.
— Ería kötött atrapa Sock-nlk minden színben párja 12.000 korona Scltvarct DcuS cégnél, Főút 6.
~ Énekes e.tók. A Kőrpont kávébáiban srombaton éa vasárnap Gerle Rudi dslköltő Budapeat egyik legkedveltebb énekea prlmáaa énekei éa mutslkái Horválh R.z.ő se-nekara élén. Gerle Rudi nev. vidékünkön már nem Ismer.tlan, .mennyiben ai elmúlt ayár folyamán Keszthelyen és Hélls.n éne. kelt és muzzlkáit, ahol a kőrőutég kedveltje volt.
— Prima mlnőaágü fárfl Zefír Ing gyűnyórU minlákban kU-lön puha gallérral darabonként 98.000 koronáén kaphatók Schvarci Dcztö cégnél, Fő Ul 5.
— Kávé, rizs, cacao. cukorkák, szesres-ltslok á.ványok és gyógyvizek, tlaaavldékl lisztek a
Cyenw^iletckben^^^^^
Singer József és Társa
értesitik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi és női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették ós abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetujdonságokat = a leaiutónycsabb árban Árusíthatják. -
Kérik hatalmas raktáruk vételkényszer nélkül való megtekintését.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Októb* 5.
Saját gyártmányú kötött
kabát K 195.000 tói, ..lát gyártmányú kötött mellény K 130 000 tói,
■■ját gyártmányú kötött jumpar K 30000-tól. Flllpp kötöttárugyára Szombathely, Sréll Kálmán u. 6.
— Url éa női divatcikkekben
legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, FŐ-Ut (.
— Békeminőség éa I.gol caóbb árakl Társsságokbsn di
összejövetelek alkalmával ölömmel tárgyalják sz emberek, hogy a régi J6 békebeli minőségű eredeti angol szövetek milyen olcsón szerezhetők be • világhírű Somlor cégnél. A cég békebeli férll is nól divstkUKSnl.-gességel, mclvelr dus választéka egyedülálló az egéé országban, vételkényszer nélkül rindelkezéaére állanak a nagyérdemű vevókőzőű-ségnek. Éppen ugy közbeszéd tárgy a az a rendíivüli kedvezmény, melyet az óriáil forgalom folytán felgyülemlett maradékoknál nyújt • vásárlónak • Semlcr cég Budapest, Bécsiutca 7. és Koronaherceg utca 9., az ország legnagyobb siövetáruháza, mely a közönség érdekeit eddij Is mindig szemmel tartolts. Ma mikor a magas rr.unkabérek mellett csak a legtartósabb kelméket érdemei feldolgozni, ajánlatos mindenkire nézve, hogy megragadja ezt a kedvező alkalmat.
-A Stoewer Írógépek l.g ujabb modellje megtekinthető Brandl Sándor él Fis cégnél, D.ák-tér 2. Ré.iletflzetéal feltételek. írógép kai-lékek. Javító műhely.
— Nemcank hirdetés, de való-Ság, hogy KsufmaDn Manónál van s legolcsóbb bevásárlási forrás.
— T. olvaaólnk szíves figyelmébe . ajánljuk s mai számunkhoz csatoSf mellékletei, hogy sorsjegyei ket s díerencso áltsl kedvelt IfJ. Komlós Testvérek bsnkházánál Budapest, VIII, Baross-ulca 110. rendelhessék meg. Egy sorsjeggyel Egy és fél milliárd korona nyerhe\'.ó, — Egész >30.000 IC, fél 30.000 K, r.egyed 15.000 K, nyo\'cad 7500 korona.
Vasárnap d. u. -1 órakor s Zrínyi sporttelepen látványos kozák lovasjátékot mutslnsk be. Helyárak r 1. hely 20.000, II. hely 15.000, állóhely 10.000, gyermekjogi 6000 korona.
Ax Amerika vendéglőben
(Cieogery-ul 07.) szombaton éa vaiárnap caaládl aaüretl mulateág leez tánccal egybekötve. Belépődíj nltcs. Keidet, eat. 7 órakor.
— Legújabb női divat. A rúi-ruhák legújabb divata szerlotl ruhákat olcsón és ízlésesen készili a Kói és gyermekruha-divatszalon. Ka* zinczy utca 15. szám alatt, — Első rangú munkaerők közreműködésével különös gond fordittatik a ruhák gyors elkészítésére. Ugyanott varró-tanfolyam és szabászatl oktatás, a melyre leányok asszonyok felvétetnek.
—- Kdei aratása teák rendkívüli olcsó árban kaphatók a Cyencs üzletekben.
Húrom Igax szót
BRUNCSICS BORA JÓ!
kaphrté
lüs«r-, csem«j«- is kiloml-alkksk kereskedésében
SUGÍR-UT 53. * TELEFON 210.
A Zalai Közlöny nj árai. Hitköznapokon 6 oldal terjedelem mellett ISCO K, S oldal terjedelemnél pedig 2000 K egyes számainak az ára, rr.ig egy havi clö/izetcsl dija 30.000 korona.
Mztáfrntépszmtfz
Uránia. Vaaáraap 3, 5, 7 éa 9 órakor Jacky Coogan: A kis vándor-muzsikus. A tüoaményea kis amerikainak könnyekig meghstó, bájos filmjátéka.
Világ. Vaaáraap 3, 5, 7 éa 9 órakort Blmbula, a dritostit II. résre. Kslsado. történet a XVIII. azázad-ból. Aa első rész tartalmát lamé-taljúk.
S.ardáa áa ciütörtőkőr: az Urá-ols Irodalmi eatének alkarét foija gyarapítani Triston Bemard drámájának: A titok nek bemutatásával. A film francia munka, főazar.pben Lola M.redllteli Inkább belső hstá-■ okrs épült játékba., tsrtslombao nsgyszsrü darab. Randáiéi., fotográfiái szépségei finomak. Az előadá sokst cisk felnőttek oé.hetlk meg.
IRODALO^MÜVÉSZET
Nádor albuma. Dalos karácsonyi album. A szokott élénk tartalommal <s goadoa kiállításban je lant meg sí Idén la Nádor Kálmán kiadásában a 17 Ik Nádor album, a lagnf pizerübb darabok gyűjteménye A köt.t öt rénből áll: 1. Szlnhá zak műsorából (5 dal, az „Aotónl." betétaiámsi), 2. Komoly dalok (2 d.rab Mondeliioho-ló\', 1 Schubert-tői), 3- Vig dalok, táncok. 4 Hall gáti magyar nóták, 5. Csárdasok. A Nádor album évek óla kedvenc gyűjteménye a legújabb nótáknak a aa Idén lagondoaan vannak benne őisieállltva az újdonságok. Az Album ára 95.000 koro.a s megrendelhető lapunk kiadóhivatalé-bin la.
TÖRVlNYSZÉK
Ajándékot nem lehet visszakövetelni. Gyöngy Mária nagy-kaniisil varrónő lameretaégben volt egy Forintot nevü pénzügyőrrel, aki több ajándékot Is adott neki. Tőrtént, hogy Forlntoi egy Itbea összeszólalkozott , a nővel, megharagudván reá éi visszakövetelte a neki átadott ajándékokat. Gyöngy Mária ta.-oaészeteien nom volt haj landó az ajándékba kapott tárgyakat visszaadni, amiért Forintos slk-kaaztásért beperelte Gyöngy Msrlát. A tegnapi főtárgyaláson Forintos elmondotta, hogy első hiragjábsn tette mag György Mária ellen a feljelentést. Tekintettel, högy bebl xonyitást nyert, hogy Forintoa tényleg ajáadékba adta a visszakövetelt tárgyakat — a klr. Ügyéazaég elej tette György Mária ellen a vádat és a biróság nyomban megszüntette ellene az eljárást.
SPORTÉLET
NTE-PIBTC bajnoki már kóséa, Az őszi százon első b»jc oki mérkőzését játsza ma délután á Nagykanlzaai Tornaegylet. A pécsi copstok erőviszonyalt a kanlzeti spotközönség alig Ismeri, épsn oxéit a pécsi csspst bemutatkozásit érdeklődéssel várják. Az NTE komplett csapattal áll kl a Igy a hazai pálya előnyét la tekintetbe véve, az NTE győzelmét lehet várai. Az NTE felállítása a következő lesz: Junker, — Jámbor, Koho, — Rs-dlcs, Tamás, Verem, — Hirscbler, DszsŐ, Skerlák. Heffer, H.rangozó. A mérkőzéa 3 órakor kcidödik a szeszgyár melletti pályáa.
KÖZOAZDASÁQ.
Ékszer-tőzade Badapestan.
November e\'ején nyílik mei Buda-peiten az ékazer-tŐzade. Az alap azabályok most vannak jóváhsgyás alatt teljesen azonosok az áru és érték-tőzsde alepizabályalval. A tőzsdének tagja lehet minden szakmabeli, Ipar Igazolvánnyal rendal kező Iparos, ha a tőzsdetanács felvételét koncedálje.
TÓZSDE
Magánforgalom. Az értéktŐzs-dal- tevékenység a délelőtt folyamán majdnem teljeaen szünetelt, miután a bankokba sem vételi, sem eladási megbízás nem futott be. Kosztpénz piacon az üzlet szünetel.
Migysr Hitel 385 -386, Osztrák Hitel 147. Kereskedelmi Bank 980-990, Pesti Hazai 2610-600, Buda peatl Gőz 97, Kőa.éo 2230. Sflgó 405-406. Urikányi 605 - 615; D« nublus 1700, Villamos 890-900, Fegyver 780-785, R ma 113-115, Alheneum 92, Pallas 135 Cukor 1710-1720, Georgia 272-274, Spódlum 113—115, Svlnd 148, RészvénysÖr 147-248, Magyar-Német 125, Nasld 1680-1700, Ofa 420-425, Levante 125-126, Déllvasut 51, Államvasút 426-428.
A Magyar Nemzeti Bank híva talos árfolyamai okt. A án
Valuták
aorol loei ||IM«-lltooo IUMJ07
Oto«e
Oedle
r,*aci< a.
Ui
Lni
Un
Old kot.
• Ojl l»J»
«0>» K*« <ví <11
HM* IlM\'llW •»m->»4«»
Ouu. hee. ím o
Irlicl Iruk láJtJ UM? Hoílaoll H. Itett lMSO
Bsljs tr**k IKt-1711
StM kot. fcxio-eojM Neeríe koe. lílii-iiKl
DaxIxáW
IsiiBÍw IM()\'I<>S«
Stift M buixmi
Brí.Hl
bí^l\'
Krfi.tUol.
ic71-ee S« e"-e«» »«!•»»« MJ!l\'»«o>
tioijlicM IIJOOO »i?«o ||SB<s«oj 77eN>»»?0 407f««l •|07-l>JO l«l >«4
l«4\'li IIO.CJ ■elifiilt;
Zürichi sárlat i
Pária Z7M00, loodoo 1330 00, Nawyork 023 00. Brüaseli520, Malisod 128750, Holland 202 00, Berlin 124 60, Wien 73 0}, Solla 88000, Prága ÍSGO—, Budapeet 68 00, Bokataat 274-00, Balgrád 726-00, Vaiaó 100 00.
Az árcpánsek ás nemesfémek beváltáéi árfolyama i
Ezüst egykoroois ÖC60—6270, kéUorooiz ILJ20-11.640. forintos 10.180—16.800, 01-korooii 31.00:—at.100, azioirany JI.OW-62.COO, arany huazkoroniz 333.0^10—334.000, platina ttO.OOO—2t0.00->.
Terménytözade. Buxa tlszsvl déki 76 kg-os uj 432.500-437.500, 78 kg-os uj 442 500-445.000, egyéb vidéki 76 kg os uj 430.000- 435.000, 78 kg os uj 440 000-442.500, ro.s 412 000-415.000. zab uj 340 000 —360.000, köles 270.000 -290.000, takarmány árpa 380.000—390.000, sörárpa 460.000—480.000, tengeri 375.000-385.000, korpa 220.000-225.000, repce 640.000 - 660.000 K, a tőbbl változatlan.
Szerkesztői üzenetek
Spiritizmus. Több kiSnyv van róla. Kritikaira * leK»Upo»abbao foglalkozik a kér-déíwl Wolkeaberg A. dr : Az okkultizauz éi »rWüimut múltja é* Jelene. A k«Joyv azooban elfogyott Népirerii iiraerteUse Strém J.-tól lapunk kladóhiva-aUban li kapható.
K. Xatvánné. F.lumorő szavalt köszönjük, Tollaia Kümln. Az Ön céljalaik Ulin legjobban .A művészet kis tükre* felel meg. Sem Vözölbotök. Elbeszélések : A via
huocut, ISÓJU1Ó, Október 1, Ktlamajke, Táncóra; versek: Huooiihoz, Beszédes álmok, HebUncok, Hozzá.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-korcakedés RT, Nagykanlzaa
Szenzációs olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem bluz
csak . . . 240000 Kor.
Grenadinbluz csak 130000 , Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 „ Elegáns pongyola
csak . . . 130000 ,. Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 , Trikösclqem rtihák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 .
Himzett nöi ingek 45000 . Kötött kabátok
gyapjúból . 240000 .
Női kabátok . 700000 „
Gyermek kabátok 450000 .
Zsebkendők . 10000 . őszemélyes azsuros
kávésteritek . 250000 „ Elegáns grenadin-
ruhák . . . 350000 Kor.
Gyermekruhákcsak 33000 ,
Selyem sálok csak 85000 .
Méteráru osztály:
Krepdcsinek . 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo „
Férfi szövetek . 12oooo „ Tiszta gyapjú férfi
szövetek . . I60000 n
Nöi szövetek . 47ooo „ Tiszta gyapjú nöi
szövetek . . Moooo „ Tiszta gyapjú aljkelmék 14o szél. 145ooo „ Gyapjú kasánok 75ooo „ ISo széles fekete és kék gyapjúszövet 25oooo „ Mosó delének . 19ooo „ Kartonok . . . 21ooo „ Vásznak . . . 2oooo „ Sjfonok . . . l9ooo „ Sefirek ingekre . 25ooo „
Férfi- és nöi szövetek óriási választékban, — bámulatos
olcsó árért! E héten nagymennyiségű Regenhardt és Raimann-féle asztalnemüek s törülközők leszállított árakon kerttlnek eladásra!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag"
divatáruházat felkeresni
fr
1««. Oll6b.r 5.
ÉRTESÍTÉS!
Ectesitem a nagyérdemű vásárié ktfzön-(éget, hogy módomban van, amig a készlet tart, ai alanti dotcokat a nálam szokott olcsó árnál is olcsóbban adni jelan\'.eg Jomiaőségü szir.es z«phier-ing
2 gallérral . . . K 120000 Selyem horgolt nyakkendő K 12000 6 piz síinii JCK\'kni . . K 44000 I* Nól selyem llór haüsnya K 4SOOO l» Nól selyem flór ajour
harisnya.....K 4SOOO
Férfi strapa sockel pírja K IIOOO Nagy vélassték mindenfajta férfi fohé rnamUkben, ku földi gallér és kézalökbon, férfi és ol-l ernyők-ban, aocknlk, gyermek flór harisnyák, kötött Aruk, sapka, kalap,
gyermekkocsik, llnoleumok, börvkssnak nagyon olcsón Tisztaletlel
Kaufmann Manó
a „Sxorecsenhes"
Telelőn i 107. ■ jCo
ftpréhlrdetésak
30 hl. fehér ét vöröt bor (Wágner fok 4—6) cladö Somogyi Testvéreknél. u,l
Komoly intelligens leiny, több évi irodai gyakorlattal, a könyvelésben it Jártat, nagyobb üzletbe ajánlkozik pénxtirosnak. Cimc-kat a kudóba kér.
Magyar-utoa 124. ttámu vendégé házamat I hold szántóföld ét léttel olcsón eladom Megbízottam Szigziiit iroda, Fé-ut 3.
Tanono épület- ét műlakatosnál fizetés vei, betegscgélyzól, haJastlet, betzegviésl ét felszabadítást én fizetem — Taoczenbargcr l.ajos lakatosmester, Árpid utca 6. t„|
heqnyilt HOFFMANN HENRIK
r^roiaru kcrr.k. .1< >«
Nagykanlsaa, Klráiy-utca 14. ss.
(a re«t lUbochay.h/laban.) Legolcsóbb bevlatrllil fonás.
Attinda ntgv (aktit — •irron. vAaaon *t
Kövldáju szakmában, egy ügyet aogód felvétetik. Kaufmann Manó, .Szerecsonhez* Telefon 167.
Józtef főherceg.ut 18. námu hix szabad-kétból eltdó. Bóvebbat ugyanott
Koaxtttmöket, angol ét gyermekiuhá. k*t a legújabb divat szerint legjutányosabban készítek. Tanuló leányokat felvettek Ugyan, ott ew uj matracot gyermek vaságy eladó. Welsz vlktofoé, Ktolasy-utca 21. 1&03
Kgy. darab sxántéföld eladó Attifa-Utca 46. I;8ö
Kgy jó olpöfelsírésx készítőt üzleti társul magaxhoa veszek. Cím a kiadihivac t.tban. ,J0|
Zongorahangoláít
ttfMct«.ban 4t legjobbao etzkftztt:
Vkájh. Nagyksalna, Arany Jinetu. U. i?j
Hiti eiltlyckre. mini aonrorlata f» <•<>
azakkeytettrttf „^ tei»ett..%«.V
Egy világos nagy butoroxott ttoba kiadó. KseUeg varrónínak vagy féiliszabónak It kiadó. Szemero-utca 8/a. ko-
Egy bklésxoba beren.lezés eladó Józief főherceg.ut 76.
Perfekt g^ora- és gépírónő mielőbbi belépésre kerestetik Vlktuátia Keioikodetmi Fiókjához.
Házaspár keret batoroxott ttobát konyha, használatul, vagy anélkül. Cim a kiadóban.
Kulöo bejáratú garoonaxobit keres két ImtaUnibar. Ctmekot kér a kiadóba. i„o
italaton legszebb helyén villatelck. másfél liold stólő és fenyves eUdó íjrdek&Jnl lehet a tulajdonosnál. Cim a kiadóban. i,^
Divatollöoy facont 400.000 koronáért készíti Horváth József fírrtszabo, Kazinczy, utca 4. , , _____ijíi
Perfekt gyón- és gépírónő, uodsi gya-*• korlattal állást keres. Cim a kiadóban.
Eladó szép függő petróleum Untpik, különbőzé nagy\\ígban, „bédlé villany lu-ZUr, fehér gyermek vaságy, estéJy, és utcai 37-os
nvt cipók Fő-ut 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Nyilt-tér.*)
Turek Géza ezt híresztelte felő\'em pémeken a plscon, hogy „Varghánó al»posan ráfizetett a dologra", hogy „Vargháné két millió koronát fizetett az ügyvédeknek". Ez alaptalan rá calom. Még csak ezután fopjuk megtudni, hogy kinek kell fizetnie.
ÓXT. Vargha Gyorgya*.
•) At e rcutbia tsz&UWd sím a íkíV.iiíí-tía. I«m a kla.MM.atal ntm »IUtl r«Ietiti4a«L
Kerecsenyi
prima sajátterméaü must édesen préstől 100 litertől felfelé kapható
PÉTER HUGÓ
termelőnél
Csengery-ut 31. az.
MENETREND
Nagykanizsa állomásra és állomásról 1924. október 1-tffl kezdffdfileg a szemályszállltó vonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Budapett—Aagykanízsa közt fctoli Hwrtotimn__ui.Ui ■.nt»ii>t,ii
A VONATOK NEME
J-T.l 1 <
1 U IS
I 10
A VONATOK NE
215. iiomílyv.u.I 201. gyorivom! 211. iiMDÍlyvcn.t 213. no;:ií lyvvr.it 203. gyonvoo.t
Halatanszcntgyörgy—Nagykanlzia közt
232. vegy.ivoDat Közvetlen
I
irrr
gyorsvonat Jugoszláviába Murakercsztur országhaláron ál It testbe közvetlen /., //., ///. osztilyu kocsikkal
201. gyorsvonat , # | « | t04. gyorsvonat
Nagykanizsa—Pragersko (Pragerhoj) közt
J 10 i M |
231- vegyesvoeat f II I OS I 224. személyvonat
223. személj^onat 3 20 \' M | 232. vegyesvonat | u |
_Nagykanizsa—Sopron—Wr.-Neustadt—Wien S. B. közi
301. gyorsvonat 313. vegyes vonat
NI
11J « 314-a. tzemélyvooat 23 I W | 30/. gyorsvonat A 3\'1. és 3\'j2. tzámu gyorsvonatokkal kózvatWn kocsik kózUkadnek. I., II, III oszt Karlovy-Vary (KazUbSd), Praha F\'fága\\ Baaak (JugosUvla) kozt Bratlslava (Pozsony), Hogyoahalom Qyőr Saombathely Haaykanixaa-
Gyókónyoa Zagrob O. K. át. l.U.osst Wien 8.B.-Zx|:reb Q. K. között ■opron-Hag-ykanlssx-Ojékényosen át.
Nagykanizsa—Barcs közölt
611. személyvonat I1 7 J " I 012. tzamélyvonat I 3 | »
901. gyorsvonat J □ j « I 902. gyorsvonat ! W I »
913. személyvonat | 23 I » | 932. vegyesvonat 8 » I W
A 901. és 9">2. at. gyorsvonat viszi a 301. és 3)2. tz. gyorsvonttoknál felsorolt kösvetlen kocalkat A 301. számú gjorsvooat Cyőrvir, Bucsustantliizló, Felsőrajk ét Celsa állomisokoo utasok fel- ét Utzállása végett a menetreodizerinti áthaladlsl Időben feltételesen meg fog állani.
DIVATARUHAZ
ajánlja
férfi- és női-szöveteit,
továbbá vászon, schiffon és kanavásznalt
|C a lagolcaóbb árban, lei
BÉKA

— fTlilől olyan zamatos a hdué|a, Édesem ?
— Egyszerű, csak UHU kduéval uan főzue.
Hirdessen a Zalai Közlönyben
KÖNYVPIAC
R
ZALAI KÖZLÖNY
Nlaö6hluatoldbon az aldbbl kflnyuek uehelők.
illetőleg rendelhetők meg: E. Redpath ford. Cz.kó Ambró R.zdig llluslrációvtl. Hogyan csinálhatjuk meg magunk a rádió-készüléket. Angol gyakorlati Icóii-k«ny» UtordiláM. hu K 37.000 Balassa J.; A íz.b.dkőnüvMsín lílrléool. . . . Ara K 15.000 Krúdy Oy.: A maycrlingi ira »í<3i» . . . . Ara K 24 000 Gábor J.i D.lkorwig regínyo. Ifjú-fid risztre, lllustráll. Ara K 30 000 Révész B.: AJy Endre. Ara K 24.000 Benedek M.: A modern magyar Irodalom ... Ara K 24.000 Kóbor T.: Szldl. Ara K 27.000 Iván K.: A bílyeggyUJlés K 21.000 HedensIJerne A.: Jönison ur em l4k«\' ■ •,. ■ Ara K 21.000 FechnerM. A.: Öfeliígeik. Egy plria tilko\'rendőr emlíklralaiból.
Ara K 24.000 Dr. Szemere S.: Spongler flio.
ziSIlája . . . . Ara K IS000 Dr. Pfelfer Zs.: Hipnózis ti szug-geszlió .... Ara K 21 000 Hlrea bűnesetek a Pltavalból.
Ara K 18.000 Révész B.: Orkán. Ara K 21 0C0 Juhász A.: Nagy Gondolkodók.
Ara K U.OOO Strém 1.1 Spirlllzmua. NípszcrU iamerielís ... Ara K 12.000 Wölfilng L. Ferdinánd királyi herceg Toikáoa örökös nagyhercege: Az ulolsó Habsburgot. Ara 12.000 Dr. Hermann I.: Bsvezetás a pizichonalixls gundolalkörábo.
Ara K 2400 Dr. Vadész Elemér: A varázsvessző. A kórdós mai áüása. Ua| zokkal .... A.a K 2400 TrjjítlerJ.: Ulabb Irányok a nómet Irodalomtörlóneli kutaiisban.
Ara K 2-100 Dr. Bartucz L.: A fajkórdós.
Ara K 2400 Alexander Bernát: Madách 1 ii re.
Ara K 2400 Dr. Gajáryné: A zöldlóg ós gyü mölca eltartási, konzerválása és beíőiíie ... Ara K 18.000 Forró P.: Királyiszere ők K 18 000 Dr. Prelslch K.: A gyermek ápo lási, táplálása ós gondozása.
Ara K 18.000 Földi M : Sándor ós Sándor He eóny .... Ara K 2I.OCO Uióéki megrendelés eselén oz összeg s a portó költ3ége előre megküldendő, uagy drót utónuételezzük.
A ZALfll KÖZLÖNY
kiadóhivatala.
Rikkancsokat,
13 éven felül felvesz
Horváth József
hlrlapárudája.
ÁGYTGLLAT
vats és eUd bármilyen ná^v mennyi légben
Herczleld Oávldné, Sugár-ut 18.
ZALAI KÖZLÖNY
192A. Október 5.
FLEISCHMANN ÁRUHÁZ
BUDAPEST, KŐROLY KÖRÚT 24.
Vidéki vsvólosk a« utaxis megkönnyítésére
utazási hozzájárulást
nyújt olyképpen, hogy a vásírolt óssiegk-JI 6 sxázalékot téxit mog.
Gyspjusxörct-osztály: Strapa térfl ruhakelmo . . IS.OÍO — Férfi dlvAtruhikelme, kitűnő
minósíg......j05.0w —
Őszi féifuidvet, tlixl* gyti\'ju 145.000 — Kredeti angol divatkelme, lunu
és csíkos......1M.OOO —
Kuglin doubiwxtfvet, kitűnő
mioéség......151.000 -
Vaktti angol íolűitíkolicc,
liszt* gyapjú.....1SS.OOO —
Csikós is kockás\' divatkelms 91.100 — Tisxta gyap.u női ruhákéin*,
ItO cmtr., sslnekben . . 126.000 — Coslumkelrao, tiszt* gyaj>Ju,
140. cmtr. széles . . , 154 000 — Maxc.|uint. gyapjú, 140cm. sx. W8.000 -Veloor nőf kabUkeime . . 182.0*0 — Ve\'.our kabitkelme, tWr. min. 251000 — » din\'., rvk*., Iiiint-. fi)Uflulr«l«k, •
M|4l ulnnUj. ULliMt-kil.íl j Mf Uokott Ui ríUuUUia.
Vászonosztály: Agjrneművászoo, eltői- min. 11.700.— Lepedóvisxon, 150 cm. sxéles
kitűnő minőségű .... 41500 — Paplaolcpedóvisxon . . . 47.500.— Kilisxt tlffon [«. 90 cm. sxéles 3?.500.— Konyhatórló tisiU Un 75/75 cm 23.000.— Céxnaxefir ingekre és ágyncm. 23.500.— Ingxefirek divatmintikban 21000.— l.eodamasxt asxtaJk , 6 sxem. 300.000.— dmxiji <i kajrakb*. mt/McOii<l»tbm. n^l uf-Hlflnibc*. tlrCAtitilu. ji«U«MÍ»btn él hjU-MaStkUa iSaottaa »»s, tifcuUt
Mosóosztály: SiioUrtó Jovantia .... 21500 —
32.300 — Mosó creppe, gcoxgette ujd, 110 em ix., dlvaUiir.ekten 71000 —
Costümvisxon L len, divatsx. 41.800_
S.tíil ptatAw*. rukailuaifc «Uvl
il iultUM. IiijUHiU ártu.
Pchóroemaosztály:
Nappali ing himxeíl és ajo-jros 61J00.— Kiixív/dő himzcli (tmper) . 60.000.— Küxővédő csipkés íloipcr) 75 000.— Nadrág komb kéxi himx. és ajour 195.000.— Szoknya komb. kési himx. s ajour 210 000 — 3rísx. g.in. ing, nadrág, hálóing 305.000-
Neajmiaajt kiiunU i li«UUrj«[isi» kliltillp iMuíita raklirca.
Selyemosztály: Ruhaselyem minden divatsslnb. t5.ooo.— Mosóselyem luháxa, fthérneinure IIO.ooo.— l.ibeily divatselyem divatsxinekb. itlooo.— Előlien ruhaselyem, ICO cm. sí, 162.000.— CnpH <« cfclMk (ilai (t BJaUrttl)
<1 J«lf«« tjíoiUjol lmaii riktir*.
Vidéki r cndil luk 1 i*;pontos :biin cukOzSltataek A feihalmojódolt ssradékoktt iges olcsón ámítom
8485/1024.
árverési hirdetmény.
Nagykanizsa város tanépw a Szt. Miklósi ut melleit levő jWványkórház megnevelő barakkját f. hó 6 án d. e. 11 ójrakor * polgármester hivatalos helyiségében nyilvános szóbeli árverésen eladja. Feltételek a v. kiadóban megtudhatok.
Á vároal tana\'ca, Nagykanizsán, 1924. évi október hó 2 án. „ , r
rolgármeatcr.
14583/1924.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a községi választók névjegyzéke f. hó 6 tói — f. hé 10 lg terjedő idóben a a v. iktató hivatalban a hivatalos órák alatt közszemlére kitétetik és az ellene beadandó észrevételek f hó 15 ín déli 12 éréig ugyanott adandók be. * " ,
Nagykanizsán, íeí-l. szeptember hó l én. p
"olgarmeatar.
Asztalosok, bt orekreikedők m üvegesek figyelmébe 1
Tükör és V .szolt Üvegek Itgolcsébb beszerzési lorrásal
KILC? JAKAB ÉS TÁRSA
avcgcvlszolda éa tükör/tyáránál
Budapest, "III., Práter-utca 84. (Telefon: lózjti 54 - 76)
Tankönyvek
mlnőcn Ishola részére.
Iskola táskák,
Iskolai füzetek, rajzeszközök, rajz. 6i fedőszerek
FIschel Fülöp Fiai
kőnyvkcreaXcdéaébcn
Főút, Vároaháx-palota.
Nem kell Puceráill
„KAKAS" ruhafesték
hixi hasxnilaU gaxdasigos és kifogástalan ruha átfastést oradmAnyez. A ruhát nem rongálja 11
Kspiutó:
Stampf Zsigmond
fűszer- ét csomego-üxlctitxn
Nagykanizsa, Bazár épület.
(feriaott 1 Ugr. pergetett náx 25.000 kor.
i
HIRDETESI UTMUTATO
24. md5 pélőa. .Bazőag háztulajŐDnos, Rarminckilenc éues, hdt nem horos, Oly özuegynöuel ismerkeőne meg, Ki nyáron uéle tengerekre megy. Olaszt tanuljon öt-hat hónapig, Sagyogni tuő|on és bdr hol lahih Olaszul Írja meg feltételét. . s a nyelvmesterre ráuirraő a lét.
rvo
nparr varrógépek ipori éa caoldái használóim rrHrr ,eauezfl részletfizetési ""--ar,"1 Brandl Sándor és Fia Spedálll varrógépjavltú mOhtly 1 virrógépraklára Deák-tér 2.
Zsoldos tanintézet B-Mfmt, VII,, DobiBy-a. S«. Tel: J. 114—4?. Algebra és geometria «OssnO BjdrciMtcl.bS mi(>ulsatulrtK<md<!2Ki£ összefoglald tankönyv UÍÍSSI" lUrloak utuű/igt k«t kfiw.t-co mc(rtodeU»«d. (in NAGY BÚTORVÁSÁR Budapesten, a uárosllgetl IPARCSARNOKBAN leszdlllloll árakon. Teltlon: 80-50. Kárjen ajánlatot 1 „„ Tekintse megl
HAJSZÁLAKAT hOlryek arcáról, karláröl yírIck kiirtja IcIclőaaiitKcl POLLAK SAROLTA BUDAPEST, ANDRÁSSY Uf 38. IljB (Patsi Aruliiixsl titmlxn) „Ulraclc" hejcliiv^iiiejtt ii<U6lik*e tuaiUUsal. St<»a»lp4Us. SiitóKsirtli. C*\'\'J«"
Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdaság Rt
Hócipő, sárcipő
svéd, wimpassingi és angol gyártmáoyu
nagy válasxtikban. Esököpenyolt 350.000 korona
Sport és Gumi áruházban
Budapest, VII., Klrily.ulea 30.
sutlim utlnvzut:. T.iero., jdu*r liH.ai
ÚJÓLAG
kérlük a magyar közönség támogatását.
„SENATOR"
Khwoist íztvarkahüvolygyár rt.
tejet
és
tejszint
a legelőnyösebb feltételek mellett.
Központ: Sopron,
Uárosi telepek: Szombathely és Győr.
BOROSHORDOK
olcsón eladók.
Érdehlűöni lehet
Teleki-ul 44. szám alatt.
megtekinthetők
ZERKOWITZ
borkereskedőnél
Kazinczy-utca.
Az ország fagnagyobb faiskolája
UNGHI/ÚRY LÍSZLÓ=
faiskola, szüli- és borgizdnijl rt
CZEGLÉO
KERTMŰVÉSZETI ÉS TELEPÍTŐ IRODA:
BUDAPEST
IV, HSEIttin TIK 3. fíux. 14. TIL 1.1» 07
F.UkeLI tarakatek: BUDAPEST. U VtliánnilT H. »II>TKl Sá«00l VII. IMStUT KKáLTHÍ-ÚT ». T0ST KIBIC
Rendkívül olcsó árak!
IFJ. VAJDA DEZSŐ
BUDAPEST, KORONAHERCEG-UTCA 8.
140 cm. aiyílea c^apjukcluék
t-Urrj. c«itrc»at ragUkktiaék iifl riUulttkaa SkOt raCUnkclm«k U0.0001ÍI300.000 I3 Crcpc dc cblne minden axlnben 170.000 kcröoa Crcpo («or)(«tto rjrönr^rO aaloeVben Crcpe naroquln ISO.OOO korona (a Japon inlnden axlubea 105.000 i.■::■-■ r.
MUtiMti mntqi//iu ti náétUfimmbsih*
Ssiivel- és selyeramsradékok 15%-kil skiéMtia í/ioJttstssk.
Vid«kto mintákat k<»«<a;«l küldik.
Malom átadás!
BSrletemben levő Marcadibass (S>mogymegye) három Járaiu
vízimalom,
Jóksrbsn levő leljes bereríezéssel
átadja
A^malomban két pér h«ng«r é» egy kő-jirat van. Hajtóerő pötlásirz ax urodalora •gy 12 lósrAi Róxgípat bocsit rondalko-xésts. Jó vidéken, vasúti lomis közvetlen közelében, 300 konvenciói csiléd órléso sxerxédésileg bixtositvs. B\'.rlethex 30 hold föld Uxtozik A malom iltmdó üxembon. Lakit, mslléképülotek jók Személyesen tir^yal:
Lakos József
molnár
Harcall nmirmi vízimalom
Nvomatotl ■ Zilnjl Nsom<U«i«r és Köc-,v6eresketlés B. T.-oél. Nwtskaulzsán. (Nvomdavezetö: Oleobock Kázolvi.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Október 4,_
Selyem horgolt nyakkendők gyönyörű dlvatazlnekbon
12 5.10 Vroroo" Schvarcz Dezső cégnél, FŐ uv 5 i*ém.
— Orvosi hlr. Dr. Betget Miksa fül-, orr , torok- éa gígeorvos ron dcléatt Sugár ut 4. iiám alatt (Polgári Egylettel szemben) újból megkeidte.
— Prima mlnÖségtt férfi Zefír ing gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonként 98.000 koronáért kaphatók Schvarcz Dezső cégnél, FŐ ut 5.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000 tói, saját gyárt mányu kötött mellény K 130 000 tói, aaját gyártmányú kötött jumpor K 30 000-tól. FJUpp kötöttárugyára Szombathely, Széli Kálmin u. 6
« Énekea eaték. A Központ kávéháiban szombaton és vasárnap Gerle Rudi dalköl\'.ö Budapest egyik legkedveltebb énekea prímása énekel és mu.sikál Horvith Rezső zenekara élén. Gerle Rudi neve vidékünkön mir nem Ismeretlen, amennyiben az elmúlt nyár folyamán Keszthelyen és Hévízen énekelt éa muzsikált, thol a közönség krdveltjo volt.
"-•fc\'Urfée női divatcikkekben legszolidabb kiszolgált:*. Schwarcz Dexaft cégnél, Fó-ut K.
A hosszú élet titka
A telefon nagynevű feltalálójának, A. G. Bell nek a hagyatékában ta láltak egy érdekes tanulmányt, mely-bői kiderült, hogy Bell sokat fog lalkozott a hosszú élet problémájával.
Bili tulajdonképpen csak adatokat gyűjtött, hogy közelebb jusson a kérdés magv&hoz. A tud is elsősorban is egy Adagos család Ing jainak több generáción át való életéi tanulmányozta. A Bell állal megvizsgált összes személyeknek átla
gos életkora 34 esztendő. A 8797 személynek 35 százaléka halt mtg 20 éves kora előtt.
Az étet első esztendeje a legveszedelmesebb. A Bell állal össze gyűjtött számok tanúsága szerint a serdülő kor is egyiko a legvesze delmesebbcknek, értvéa alatta a 15 lől 23 ig terjedő esztendőket. Gyakran a 35 ik esztendő is vesző-delmes. Az életkor vonala itt hajlik át a fiatalságból a középkorba s talán ez leszi ezeket az évekéi veszedelmessé.
Furcsa axióma, de az ő/cg kor sokkal kevésbbé mondható vcszedel mcsnek, mini a fiatalabb évek. Aránylag sokkal kevesebb eniber hal meg 50 és 70 év között, mint az élet első 20 esztendejében. A stilisztika szerint átlag 100 személy közül heten érik meg a 80-ik, v.igy azon felüli esztendőket
öt éven alul sokkal több halálozás van a fiúgyermekek között. Ödől husz éves korig a halál inkább a női nemből szedi áldozatait. A 20-tól 25-ig terjedő kor inkább a férfi nőmnek kedvezőtlen. 25 lől 45 ig viszont a nők. halnak számosabban, mert erre a korra esik a gyermek szülés. A 45 éves kortól felfelé pedig a férfi vezet a halálozások szánkban egész végig az élet bizonytalan haláráig. Nagy általánosságban tudományosan megállapított tétel, amli már Mencsikov is bebizonyított, hogy a nők hosszabb életűek, mint a férfiak.
Általában az élet hosszuságánek a problémája leginkább az öröklés törvényeivel közelíthető meg. Ha mindakét szü\'ő hosszú életű, akkor az utód is hosszú ilelü a statisztika
bizonyítékai szerint. Hi a szülők egyike hosszú élelü, akkor az át-öröklésben többnyire az apa éleiének hosszúsága az irányadó.
Érdekes az a megállapítás Is, melyet szintén a statisztika adatai igazolnak, hogy azok a szülők, akiknek sok gyermekük van, általában sokáig élnek.
Azok a gyermekek, kik szüleik házasságának első liz esztendejében születtek, általában hosszabb életűek, mint azok, akik 10—18 évi házasság után születtek. Ez termé szettani okokból könnyen magyarázható is. Viszont egészen misztikus okai lehelnek annak, hogy azok a gyermekek, akik 18 évi házasság után születtek, állagban hosszabb életűek, mini a megelőzők állaga.
A hosszú élet titkát tehát G. Bell nem fejti meg, ctak az adatokat halmozza össze és vizsgálja az ada tokból levezethető tételeket. Általában az átöröklésben találja meg a tudós a hosszú élet egyetlen okát, melyre majdnem teljes bizonysággal lehet rámutatni.
Aki tehát sokáig akar ólni — jól válassza meg szüleit.
KOZeófftintaSRÍÜ
Uránia. S«oaabat, vasárnap A kis vindormutsikus, Jacky C-ogan vllágfllmjc.
Világ. Szombat, vasárnap Bim bula, a drótostót II. réaze. Az első réaz tartalmát Ismételjük.
SPORTÉLET.
Levente Ünnepély Nagykanizsán. Oztób\'.r 12 én d\'lután a Nagykunlzaa várod Levente Egye sülét a Zrínyi sportpályán atlétikai versennyel egybaköiött levente-ünnepélyt rendez. A üoaepély és a veraeny részletes programját a napokban közölni fogjuk, ö óm uel üdvözöljük ifjú rgyletünkot, msly a város Iskolánklvüll Ifjúságának színe virágát öleli fal.
NTE—P1BTC. Az őszi szezon első bajnoki mérkőzését játssza vasárnap délután 3 órakor a négy k.-uliSxi szeszgyár melletti sportpályán a Nagykanizsai Torna Egylet. Ellenfele Pécs második legerősebb csapata lesr, a bajnok Pécsi Sport Club után következő Pécsi Iparo sok BSrgyárl Torna Clubja.
H^^M^MaMaHHMaBH
KÖZQAjEDASÁQ.
Nem jár forgalmi adó ■ jótékonysági előadások után
A pénzügyminisztérium a kö>c4lu és jótékonysági Intézmények általános forgalmi adójára vonatkozó körrendeletben kimondotta, hogy nem tekinthetők kereseti tevékenységek nek a kö.célu kulturális, hazafias vagy jótékonysági egyeaületek, vigy a községek éa városok\' által ezou egyecületek céljaira vagy valamely más köz- vagy jótékonycélra Id5-szskonklnt tartott felolvasások, elŐ adások vagy mulatságok ét igy az ezekből szármasó bvvételek nem esnek általános forgslml adó alá. Azonban forgalmi adó alá esik a mulatságokkal vagy elŐcdásokkal . kspciolatban fölállított kantln, buf-fet stb. bevétele, kivéve azt az eae-tet, ha az Itt árusított ételeket és Italokat a tagok vagy a közönség adja össze éa a befolyt összegből
magánvállalkozó nem részesedik.
U/yancsak általános forgalmi adó alá esnek a sportegyesületek által tartott labdarugómérkőzések és egyéb versenyek bevételei, mivel ezeknek üzletszerű jellege van. A forgalmi ,adó alól mentességet minden egyei esetben a pénzűgylgazgatóiágtól előzetesen kell kérni.
A tatarozna! hitelt klter Jeaztik az átalakításokra és épQIetok befejezésére ls. A tatarozásl hitel folyósításánál — mint Ismeretes — az építőiparosoktól váltó aláírását követelték, ami ellen au érdekeltség állástfoglalt éa egyúttal kérte a hitelnek a tatarozásokra és abbahagyott épületek befejezésére való kiterjesztését. A kormány méltányolta az épltölpsro-■ ok álláspontját, a váltók aláírásától eltekint és a hitelt a kívánt formában kiterjesztette átalakításokra és épületek befejezésére Is. A kormány ezlrányu döntése az építőiparotok és vállalko-ók köré ben nsgy megnyugvást keltett.
TŐZSDE
Az irányzat továbbra Is lanyhán alakult a mai tőzsdén. Ml főleg azzal volt összefüggésben, hogy a prolongic\'ó sok árut hozott a piacra. Egyébként az üzlet Igen ctekély volt, ugy hogy egyes értékekben alig fordultak clŐ kötések. Az ár veszteség nrm volt olyan nagy méretű, mint az utolió napokban és ciak egyes esetekben haladta lul a 3% ot. A prolongácló simán ment. Zárlat felé az Irányzzt továbbra Is lanyha, forgalom csekély.
Utótőzade. Irányzata egyenlőtlen. Georgia 270^.73, Cukor 1700 —750, Dílcukor 400, Horvát cuk >r 850 pénz, Kereskedelmi B*nk 978 —975, Bur 215-220. Kő.ién 2220 -223), Trőst 150—148. Pe«tl Hazai 2600 -615. H««al Bank 102-106, Oiztrák Hitel 149-150, Sslgó 400-410, Nova 1197,-1207,, Magyar Hitel 392—393, G. Danubius 1700-1708, Villamos 988—992, Fegyver 960 -965.
Terménytőzsde. Bura tlsiavl diV\\ 76 kg-os uj 432.500-437.500, 78 kg-os uj 442 500-445.000, egyéb vidéki 76 kg os uj 430.000 -435 000, 78 kg-os uj 440 000—442.500, rozs 410.000 -415.000, zab uj 340 000 —350.000, köles 270.000 -290.000, takarmány irp* 380.000—400.000, sorirpa 460.000 - 480.000, »eng«rl 375.000-385 000, korpa 220 000-225.000, repes 640.000-660.000 K,
Irányzat szilárd volt. Buza és rozs ára 10 000 koronával emelkedett. Egyéb cikkekben Silntén a.i\'árd volt a hangulat.
A Magyar Nemzeti Bank hivu taloa árfolyamai okt. 3 án
ValDále Dsvtxik
Aoiot (■«> i «OO.i-tíífOO touinlta •MCo-iorco
Ci«b koma. Bel^tlí ICSI\'1071
OtoU l «0 1.1? Oikireil (oj-40s
toll U n.Jo.jr B.-eiMt
riudi n »OJt XopMlilt(( IJJJO-lltlO
Ut «r Krltaülcii loSSj-iooro
Lm lijooo-iiTooe
Ura St6c Milaoo \')r.Jo»roo
Dia kor. •Ijje- . 1 NawfOfk 77J80J>7»0
Oiur. Ux e8 70 K-. .0 FMi (07|-4c«i
StíJcI Inak l«í"IO-l*. »?, p.u. IJOJ-SÜS
tioMandl ti. lt«6n ií9io Sa»n< J»»JJ8
Bal(> Inal • • S7S« siockbmo líijs tojij
SrM kor. uaci 101 70-IC9.J0
Nort*< kor. l<(1]-l(4lt Z&ricb MSlO\'U&ij
A magyar korona kttlföldl hivatalon Jegyzéael i
Deviza Valuta
•caap ma ■ifoap na
018010180 0-9010*00
- - 5380 6370
443 | 4\'/,. 439 1438
Kewyoikban 13
_3.
Zürichi sdrlat i
Pirii 2700 50, London Í330 60, Newyork 62i 50, Btüsssl2520, Malland 22»200, Holland 202 30, Berlin 124 50, Wien 73 4), SotU 37)00, Prága Ildi—, Budapest 08*00, Bukarest 270 00, Belgrád 7X300, Varsó WOOO.
Szerkesztői üzenetek.
Haruspox. Közölni lopjuk. Köszönjük.
M"vcsxbarát Sslnházl visszaemlékezéseiben nincs semmi olyan, mi a közönséget érdeke\'né A tagok képességolról esetról-esetro elmondtuk a magunk véleményé\', as Ön cikke pedi< sem nem tárgyilagos, som nem művészi bcei.i
1920 nttt.ruu olőf-olö. Rodin 1017-b«n halt meg Igaza van: a Csók szoborcsoport is nz <5 mesteri alkotása.
Dobrooon. A ,F<lr* angol szó; értelmi : tisztessségcs, becsületes.
Ax aradi vértanuk. Vozércikknek nem jó, Utcának rövid, visszaomlékezésnok kelleténél részletezőbb. Nem közölheti.
P. P. Pó\'os. Alkalmilag sorát ejtjük.
Texas. Einstein: Kelat vllits prias., Enlw. o. vorallg. Kelativ.-theorie. Magyarul — tudtunkkal — nem jeleotok mog.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaiparés Könyvkereskedés RT, Nagykanlzaa
Apróhirdetések
30 hl.* fehér és vörös bor (NVágner fok 4—5) eladó Somogyi Testvéreknél. ,47)
Komoly Intelligens leány, több évi Irodai gyakorlattal, a könyvelésben ls jártas, nagyob b üzletbe ajánlkozik pénztárosnak. Címeket a kiadóba kér.
Lakás elfoglalható t szoba, konyha,
teljesen mogánhái, Srlgriszt-iroJa, Kő-ut 8.
Tuxono épület- és mú\'.akatosnál fizetéssel, betegsegélyzőt, balesetit, boszegóJést és felszabadítást én fizetem. — Tanczenbergcr Lajos lakatosmestor, Árpid-utca 6. ij«i
MEGNYÍLT
HOFFMANN HENRIK
rAIOaAru k*r»akvd«a«
Nagykanizsa, KlrAly-utca 14. sz.
(a ríKl lUbochay-liAaban.)
Legolcsóbb b e * a 11 r I á 11 torrá*.
Állandó najjy rakUr — airron, vAaaon «a niua6&rakb»D. —
Balaton legszebb bolyén villatelok, másfél hold szóló é\\ fenyves otadó Krdeklódnl lehet a tulajdonosnál Clm a kiadóban. ijio
Különbejiratu garoonsiobkt keres két liatalembér. Cineket kér a kiadóba.
Dlvatöltuny facont 400.000 koronáért készíti Horváth József férfiszabó, Kazinczy-utca 4. i)i»
Házaspár kores bútorozott szobát konyha-használattal, vagy anélkül. Cím a kiadóban.
Holységnévtir. A\'m*Kyarorsz4gl összes városok s nagy- és kisközségek kóiig«sp,n-tási, egyházi, igazságügyi, pénzügyi, tanügyi, keroskcNtelini, gnzdi«áKi, ipari és közlekedési cimtára kapható lapunk kiadóhlvaU-
Iában. Ara kötve hstvanezor korona. joj
Címtár. Magyarország kereskedelmi, Ipari és mozőgazdosagi Ciintára I70O oldal, kötve 60 arany koronáért megrendslhelő a Zalai Közlöny kladóhlvatalábany^r boa
Ssobat és elUtást kJros nótlen tisztviselő azoruuiUa. Ajánlatokéi a kiadóhivatal továbbit. 34$
Háznál órákat adik francia, svéd gobelin, torontáli szövésból, valamiat texlil-te:vozésekl>ól Megkereséseket .Iptrmúvész" jeligéro a kiadóhivatal továbbit 050
No buauljon, !\'-a uom mogy Urteto t A .Zalai Közlöny* apróhirdetési rovata min-donnél biztosabb ereJményro vezet.
BOROSHORDÓK
azonnal töilhctös állapotban
minden nagyságban kaphatók
PÉTER HUGÓ
bor- és hordókoreakedBnél
Csengery uí 31. sz.
KáL
ZALAI KÖZLÖNY
1924. 0Vl<5b.r 4.
Singer József és Társa ]
értesitik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi ós női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették ós abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetuj donságokat : a legtalányosabb áíban árusíthatják. :
Kérik hatalmas raktáruk vótelkényszer nélkül való megtekintését
KÖNYVPIAC
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában az alábbi hőnyuek uchclűk, illetőleg rendelhetők meg:
E. Redpalh föld Cukó Ambió. Razd.R illuilrécióvnl. Hogyan esi nalholjuk meg magunk a radib kisxGÍikcl. AiiroI gy.korlnli kizi könyv aiíordilósa. Ar« K 37.000 Balassa J.: A szabadkő i:üm>íg löríínolc . . . Ara K 15.000 Krúdy Gy. i A mayerJInjrl tra Rídia .... Ara K 24000 Gábor j.: l):ikors:ág reglnie. l\'ju láR rlazárc. I usirílll. Ara K30 OCO Rávisz B.: Ady Endre. Ai: K 24.000 Benedek M.: A modern m.Ry.r {.od.lcm . . . Ari K 24.000 Kóbor T.: Síidi. Ara K 27 000 Iván K.: A MlyciR) uj:íi K 21.000 tlcdcnsljcrnc A.: Jr.nsson ur e:n ükei . . . . Ara K 21 000 FechnerM. A.: OfcWjeik. Eiy páns lilko rendőr emlékirataiból.
•■\'ra K 21.000 Dr. Szemere S.: Spcnglcr rllo-\'íliti" .... Ara K 18000 Dr. PfelferZs.: llipni^s <s srug rcsziíó . . . . Ar« K 21 0(0 Híres bűnesetek n Pilavalból.
Ar.. K 18.000 Révész B.: OrkiT-. A , K 21 OCO Juhász A.: Nagy Gondolkodók.
A-a K 12.000 Strém I.: Splrillzn-.u-i. NéptixciU limerterís . . . Ara K I2.CCO Wölf Ing L. Feejlriird kiiílji her eeg Toaaana órokós r.agyhciccBe: Azuiolsó Itabsbursok Ara 12.000 Dr. Hermann I.: Bjvezelía a pszichonaliela gondoUikOrébe.
A* a K 2400 Dr. Vadász Elemér: A var»:s. veaSíó. A fcerdts mai állíj, R.j z-\'kkal . . . A-a K 2400 1 rostler J.: U)aM> l-ír.vok a nénid vcdaloailörllncll VliU!\'í sn
Ari; K 2400 Dr. Bartucz L.: A ?a]tird4s.
Ari K 2400 Alexander Bernát: Midícli Irrc.
Ara K 2400 Dr. Gajáryné: A zöldig 6a gyll ir.o\'cv eltartása, konrcrvúlása 4a belóií.c . . . Ar. K 18.000 Forró P.: Kitkyisxeicók K ISOOO Dr. Prelslcli K.: A nyernek épo
l»s., Uplálása is Rondoziaa.
Ara K 18.000 Földi M.: Si:;dör 4s Sándor Ro K\'oy ... Ara K 21.CK0 Uiúéki megrenűelés cselén oz összeg s n port<S höltsíge előre megküldendő, uaqy óról utdnuéteíczzük.
A ZALAI KÖZLÖNY
_ kiadóhivatala.
ft budapesti tőzsde záró árfolyamai
A budapcill löxzdo dt.\'utin 1 6r*l sAröftrfolyamal a kövclkozöWi
liar^lrti
NÜf.Tjo,
Mankók
Ancol-M»o
Husi ii
tfia. Hü. n
L<a.í«JI ]
OC-li. tiu I
Omr, III* u Uo/i luk
lutnnli ii
Aluttoa* » (
B. KfUi «
rtuuia K
JIOfT. aal. | li. || llte«Kit
W cm/> tput i-
Ccr. HUtl i
KiO«\'M"i. II
l*ir»lr>:«t i; ij.jc Llpflirl.oal )
rt »»k«i j.) KÍUíjal Tál 10
Atiál. Iák. ic)
MoklU i£.u
II...I Kio
tUá] U.tlUL JH >
fwdtii ii) Va<7.yiaula -
». 1í"c
fla<k m. Bon V
P«k>.a»al
TCtÚiá«Mü
O látra Ki
! Maf,u a (ál l|0 lláifá láan Ipo
Ihcöv" ctrctci
Ali. )
i.J*.
KarajsU HOrt
Ná«tl.-. ,. -
\' • . ■
Újlaki
U»l4 I .a L\'.iklT
IICAM Kiiiát
Kl.alU* Kfttuit Uh Us<U
Utr\'.tt 01 incyii
Cia>ioli
Vtcx\'r*\'
V.íái p.íifjl
RUáá
Mikk Sdwlkt TniM
Valklt
W i-nu C«nc<l|
ra.lv..
*4,t. Iá
To^nim
Oausaaa I lliáál (á i llcol fi Kivájjál
1
Hutl U i
AAtrUti It Cf44 U, I.V-\'jS Vá^XK-k, NáiEátU (• \\
Lkbtlf
Oi. t
lt«áil>;ál SíU.Wl TUk
NááW l(
V.k. ti«ot /átoial
/.VMal |
CMMk
Aíi\'.t to
AUá«taa
Mllkokl frO
K6ml ||
Viroal ti
OlUTáMI )i
í\'cüi
Tr»»l i|l CukurcTArak
IMICtVot |»)
ll«oll c«k_ —
ClMgu IW
Vtáíi. rO. ni
h»»a« U» Itialiulaaarak
Cai.\'.áa |i
Saa\'-átJ MM
H.rMt ii
VIU. [4l>|l )»
Tokaji tl
llaláMuk u
oaa. Vlllauioa
K4f. Ui« )M
;mi ua« i-i
Váám. vUl I)
Ali. (iá io
!><..«. >|)
Aiití 799
FVXu \\S Olajok
OlájlJ.M )•
llaröil Kfl\'.nUb ~ rliljavf
SaltklM< — »aá,llo^ak
llun<»rL —
Köjál Bál 110 1(4 fefUi »».;:
ToaUl lua i
K 4, tealfu
UH I
L\'oM iuiU Cjráploaaoit Sal.í-Kí-Ií W. Ttnll oouteriai l Kutoo
Dáaka
Dlaat
Ki\'-til Uu
XWl
XVxM
Ttitk
latot
Kaiouian Ik««(< DllU áMlla
r«KM KáUl Oáial
Tá\'afoe. Tunl
C^S ááUA
Sao^otl
DUAI KUál;i«l« Vta-at fot(. U4«l
liraaafrl
ra»U
liáao*l;u
Úarfila Oalárr-iM
Turul U;<ti Yok.lr.Unk
0)(t< Mi
------ i
Lóhere, lucerna
egy4b gazdasági magvakat :e,|m.g.a>bban vesz
Heltai Józsaf cég
lic-J. Ffiul 33.
.......i.iu —
Találom 112.
I
HIRDETESi UTMUTATÓ
23. Tlds. .Londonban lahom. Két gyár enyém, Haza csak néhőny hétre jöttem én meghdzasoűni, oly nöuel, t?ineh Csak ott őiuó kosztümök Illenek. Qcsém, az N. cég felkért: délelőtt Rönék tandcsot, tdmogatua őt, Rogy Londonban minő az uj diuat... ?" 5 a cég minden nap uj erőre kap.
LEgy 5 mlr. 70 cm. sz4\'.cs 4a 2 mlr. 55 cm. magas !4cczetl Megtekinthető nyomdánkban: Fö-ut 5. iz*m alatt.
válaszfal eladó.
tankönyvek
minöcn iohola részére.
Iskola táskák,
Iskolai füzetek, rajzeszközök, rajz- él leitöizerek
Fischel Fülöp Fiai
kőny vkcrcskcdéaébcn
Főút, Vaiosház-pnlota.
HIRDESSEN
ZALAI KÖZLÖNYBEN.
Díjtalanul
csup,\\n csak * Urifáfis költsígckcn
helyez el
AZ összes budap\'Sli éa vidéki iapo\'<ban eljegyzési, hAz«ssOp.i, haUIcseirc szóló hirekcl s á!cai*h«n ^4rn-.ciy vonaikozéau reklám*
hirdetéseket
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
Fó-ut 6. ss al.tt — T«I«foo 33S-383. (A .Zalai Kólltay* kiaávhivaUlibao)
Nvomaiou a Zíinyl Nyomdaipar éa Könyvkereskedés K. T.-nai. NaRyk.nixsán. (Nvomdavezeiú:
Hí/1024 \\itfh. siám.
Árverési hirdetmény.
WelifoU tií^vi^i végrthajtv ax IWI. i\\» LX. t.\'C- 102. J-a íitíIcifUn ezennel kvX-liillé tiwl, bozy a oaryltanUtal klj bllójá^nak 11*24. évi l\'u. 4IUJ. »iimu «éí0 kovctkenébon Dr. \\V«1»* Lajos u^vcl ital k^p.iteU oiv. LenJval J. uaío4 gaxa-blCw ; Üköt Javára 4,W8 (.0) kű.\'OQ* » jii «i#JtlK ie;4. évi »xe;tember lii 6-án %a-Datoiiott kitléf;i(éil vígrahajUi ütján le- e» filulfoxlalt í» IU.IOO.U.O koronára bec.Mill kwvetkcxó inxó»ágok, u. m : í Jrb tó, kool, na.\'.-.;i í» tüiiía ttb. oyilváooi iivttiua e!-adatcak.
Mely úxtii»Oík a oagykaiUtMl kir. Járát-blró»á< "1924. évi l\'k. 4113. aiAmu viy.ti\\4 folytán 4.WIÍ.OOO kor. túkekiJvotelís, \'/ •>/ váitéJlj (s edJig öiisetea t,72d.O» kor. Nr^iUx cnix tc«<álUri;c{t kvittnek erejíi/, (•arabonc köstégbeo 7it. tz. a, leendi mc^. Urtáiára 1924. 4vl október hó 14.Ik napjának déUlöttl \'/.12 órája l,aUr-Ulóúl kiturcllk és ahhoz a venni iiaiíJíkoiúk eie. nil oly rseyJrjgrxijííl hivaloak aey, hc^y ai érintett inK.>»agok ax 1851. évi LX t-c. 107. ít 1CS. J ai <rt«^i<beo kéi>i>iaxriittci me UH, a legtöbbet iKécéocf, uúkiég eseten becsáron alul <* el fogaak ájulni.
Atueanyibca az elárverezeoJiS fogósisoVat misek is le- é, felulfoglaltAttik <s azoi a »ielíKiUu jo?.ot nycitek \\o!oa. ezen árverés ax IMI. LX. l-c W). I értelmiUq ezek javára is elrcodeltcuk.
Kelt Nagykanizsán, 1924. évi íxept 20.
Haáa Uyala a. k. __kir. bír. vlgrehajtv.
Ofeobcck KArolyj.
65. évfolyam, 229 szám
Nazykanlua, 1924. Október 7. Kedd
1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
•Mrk<ait4««c 4a kl>40klvat>l Pfl.qt a Inlarnrban-Talalon nyomda 117. aa.
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Belpolitika
A nemzetgyűlés holnapi Qlése - Cuno kancellár és Kelety Dénes a miniszterelnöknél - OaruvAry Géza lemondésa Korányi tévozftsát megcáfolják - Az IgazságOgymlnlszter Budapesten — Interpelláció a szolnoki ítélet agyében
Badapeat, október 6
A Kereaxtény Ntmzeti Gsxda-sági Párt tegnap, a nemietgyűles előestéjén Hegyeshalmy Lajos cl nőkletével értekezletet tartott, a melyen megbeszélték az általános gazdaaági;heiyzetet. A párt veze tőségét megbízták, bogy kívánalmaikat terictaze a nemzetgyűlés plénuma elé. Hegedűi György bejelentette, hogy a szolnoki Ítélet ügyé ben Interpellálni jog a belügy minist terhez. Woljf Károly javaslatára kimondták, bogy a bíróság függetlenségét minden támad/siai szemben megvédik. A párt elhatáro>ta, hogy a axovjettel való tárgyalásokra vonatkozólag a hiteles tényállások megismeréséig állásfoglalását függőben tartja. Láng Jánoa Interpellálni fog a belügymlnlaaterhez a szolgálattételre berendelt menekült tisztviselők mioŐaltésérc vonat-kotóiag.
*
A nemzetgyűlés kapui holnap újból megnyílnak ■ az eddigi jelek axerint az ellenzék erős napirendi vitát fog provokálni. A párthelyl-aégekben megélénkült aa élet s holnap előreláthatólag több szónok fog részt venni aa uj Glésaxak nyl lányában. Valószínű, hogy a kor-
Qgyében
mány tagjai Is fel fognak szólaló! a reflektálni fognak a vita aorin elhangzott felaxólalásokra.
Üjy értesülünk, hogy a kormány gyors tempóban óhajtja letárgyaltától a fővárosi törvénvjavaalatot, hogy aa uj törvéoyhatóaági válaax táaokat mielőbb kllrathasaa.
Bethlen látván gróf miniszterei nököt ma felkereste Cuno volt német kaccellár. Litofatáaa teljesen magánjellegű volt.
Ugyancsak felkereate ma a ml-nlsitereloökőt Kelety Dénea, a Máv. elnöke Is. Mint hírlik, a vaiut személydljszabáaának mérsékléséről nincs szó. Kelety Dánea kéaőbb Smlth népaxövetaégl főbiztosnál tett látogatást, de ennek pusxtán ciak udvarissságl jellege volt.
Még a genfi tanácikozás előtt biavatott politikai kőtök tudomás-aal kírtak arról, hogy Daruváry Géza külügymlnlaxter távozni kiván a külügyminisztérium éléről. — A miniszterelnök kérésére réaztvett ugyan a genfi tanácskozásokon, \'de Budapestre történt vissaaárke-
záse után kérte a mlblazterelnÖVö1, bogy egészségi állapotára való tekintettel, jíru jon hoxxá lemondásához. A miniszterelnök honorálta Daiuváry Géza külügymlnlsxternek felmentésére Irányu\'ó kérését éa Igy a benyújtott lemondáa folytán a külügyminiszter jelmtniésc a leg• kö:elcbbre várható. A külügyminisztérium vezetését, értesülésünk aze-rlot gróf Bethlen litván fogja ideiglenesen átvenni éa csak huzamos Idő múlva fog előterjcsztéat tenni a külügyminiszteri állás végleges betöltésére nézve.
» A
A hétfői lapokban aa a közlemény jelent meg, hogy Korányi pénxüry-mlniazter legközelebb vlaazatér Pá rlsba követnek a vaaárnap délben állítólag már át la ad\'a Bud Ji-noanak a pénzügyminiszteri tárca "fcnyrgát. illetékes helyről kijelen tették, hogy ex a hlr minden alapot nélkülöző koholmány és nem felel meg a valóságnak.
A nap krónikájához tartozik ax a hlr Is. hogy Pesthy Pál igazság-ügymlo(**ter birtokáról vlaizxérke-xett Budcpeatre a átvette hivatala vexetéaét.
A Keresztény Kfsgaxds, Fó\'d műves és Polgári Párt csütörtökön délután pártértekezlet tart. — A tirgysoroxston sxerepcl többek kö xött n pártelnök megválasxtása, Erdélyi Aladár Interpellációja a rendőrségről, Oberhammer Antalé
a rokkantkérdésrő\', Héj} Imre a kormáo)főtanácsosi kioavexéaekről, Hermann Miksa a beviteli korláto eások megszüntetéséről, az 1922— 23. évi loségakcló iefolyáaáaak éa elszámolásának Ismertetése, F. Szabó Géxa felszólsláaa, a tiaztviaclök csekkel való fizetése tárgyában.
BELFÖLDI HÍREK
Ax egyetemi verekedések Ugye a Háx elé kerül. Megírtuk, hogy a napokban a budapesti egyetemen meglot Igazoltatásokkal kapciolatoa verekedések történtek. Valószínű, hogy ezeket aa atroci tásokat a nemzetgyűlésen la több oldalról szóvá fogják tenni. Klebels-btrg Kuoo gróf kultuszminiszter eire való tekintettel tegnap réaxlo-teaen Informáltatta magát ax egyetem vaxetőaégo által erről «x ügy ről. A délelőtti órákban magához kérette Zubrlnszky Aladár rektort, valamint a bölciéazetl éa orvoakarl dékánokat, akikkel mintegy máa-fél órán át tanácskozott.
Sxnsnogyvenmllllóa rabláa. Miako\'con az Emődi Maxőgazdaaágl Rísz vény társaság páocWaxekrényé-bői lameratlen tetteaek 140 rtlllió korona kéaxpénzt elraboltak. A rablás azalatt tőrtént, mlg a részvénytársaság vezérigazgatójánál a azom-axéd szobiban előkelő táraaaág mulatott. A azekrényt valaki hozzávaló kulccsal nyitotta kl. A njomozáa a belügyminisztérium u aaitáial axerint folyik.
Három hajfürt
Irta: Bar bari (a Lajoa (t)
Az öreg vadgesztenyefák rozsda barna gyászban álllak őri az őszi délután csendje felett.
Messze valahol már duruzsolt a vonal. Aladárért jött.
Szomorúan, hangtalanul mentek egymás mellen. Nem igen volt már mit beszélniük, csak a lelkük mólyán égett valami, mint izzó karbunkulus, ami ráfeküdt a nullra, égeite, ki nozla, gyötörte súlyával a hucsu záshoz ért Jelent ... és drága, sugárzó glóriába vonta azt, ami messze van még, a Jövő őszt talán.
Mikor a vonat kisiklott a kis állomásról — lassan párázolt már kétfelől az őszi slkonyat a réteken — Margit csak nagy-nagy ürességet érzett maga kőiül. Ahogy a meg-Rakott U\'cán meni hazafelé, idegennek érezte magát. Ijedten nézett körül oiihon is. Minden a régi helyén állt, mégis, ott is kisértotte a nagy üresség.
Leszaladt a kerlbe. Olt szaladt el közvetlen alatta a vonal, még hallatszoti;\'Ogyre gyöngébbon a zakatolása.
A húgát találta olt, a nsgy jege-
nyék alatt. A kis Eta merően nézett arra, amerre elnyelték a vonatot az összeboruló lombok a Kishegy alatti kanyarodónál.
Azlán csak összeborult a két leány és sírt.
A kis Eta is ...
A nagy Jegenyék árnyéka keresz tül feküdt a sineken. Hosszan be (akarta az álmosan bólintgató őszi virágokat. Fázósan súglak össze az öreg fák. Egy-két sárga levelet hintáztatod az esli szellő ... az ü.reg fák könnyeit tatán, amikkel siratták, azok is siratták az elmúlt szép nyarat.
Rá farsangon, még zúzmarás téli estén, Margit a tornácra nyitó ablaknál üldögéli. Akkor szüremkezeil be a kert felől a kora este első árnyéka. Egy-két didergő csillag is pislogott már a szomszéd háztető felett.
Akkor hordták szét a postá\'. Margit ki sem meni érte. Pedig Ilyentájban az volt a napok egyetlon eseménye : várni a postát és elmenni érte estefelé. 0;t volt a korzó a posta előtt igy télen. Ott találkozott a falu» fiatalság* levélre, újságra, egymásra várva.
Margit nem várt semmii. Egy
hete még várt. Aztán is pár napig. Ma m*r csak bánat ÜK az ajka szögletén, ahogy a csendes csii borongáson át nézte a szomszéd kéményen kibodorodó füstöt, amint belctáncolt a dermosztő szürke égbe és el eltakarta azt az egy odavelődötl, álmos csillagot.
Ltmpát sem gyújtott. Vendégek vollak odabent, ö csok ugy beszökött ide a hálóba, hogy megnézze a tüzet ós leüljön kicsit a félhomály b»n és kinézzen az ablakon, izem-közt a közelgotő esiével, végtelen csenddel, amikor jó lehunyni a sze mól, zöld levc\'ei, hamvas gyümölcsöt képzelni a zuzmara-lepte ága-kon és lélegzetvisszafojtva lesni a kert alatt őrtálló jegenye nyárfák lombja közül apró madárkák csipa* gését.
Most szürkület takiria halott fehéren alszik minden. Néha siotős, kopogó léplek őrzik a csendet.
Jáaos bácsi is megjön a postAró*.
— Ehun-e, kisasszony 1 — lobog tátott be valami papír darabot az ablakon át.
Egy pillanatra még megdobogoit a szive. Amint beljebb kei ült az öreg, mohón kapott a levél uián. Akkor csalódot elsőt, amikor csak egy képeslap volt.
— Hátha mégis 1 Hiszen igen .. . igen : az ő Írása.
Siclvo olvasta a kályha parazsán szunnyadozó fénynél. Nem sokat Bálról repüli, pohárcsengés mellett lánc, zene, bor mámorában Íródott sorok voltak.
.Keszthely az oka mindennek I JÓI mulatunk Ilivel... Aladár."
Margit Ugy órazto, mint akit sok kiváncs\', kárörvendő szem előtt megszégyeniteuek s most mintha őrajta kacagott volna minden ... a felii bbanó parázs ií, ahogy szép kékes lánggul összeroppant, aztán kialudt a fénye hirtelen, mintha megfojtotta volna a nagy, utolsó föllobbanás.
Nézte .. . nézte csak az önma gába roskadt, megpihent, sorsabeiell zsarátnokot. Ahogy szürkült egyre, ahogy hamvadt a fénye, ahogy elő tünt belőle minden, amit beleálmodott . . . rablólovagok felperzselt várának még izzó romftit . . - vérrel öntözött tüzes rózsákat, amiket ha-lAlra csókolt s erelmesüír, a naj>.
Két hét múlva Aladár láviratot kapott: .Tegnap volt az eljeiyzé-sem Gyulával. Margit."
(Kotyt köv.)
ZALAI\'KOZLOHY
1914. Október 7.
As alezredes gyilkosa letartóztatásban marad. Koszlka litván számvevőségi főtanácsos, aki Valérián Zsigmondot három revolverlövéssel megölte, mint meg-iriuk, az előzetes letartóztatásáról szóló vizsgálóbírói végzés sllen felfolyamodást jelentett be. A bűn* tető törvényszék vádtanácia tegnap délbea foglalkozott az üggyel és a felfolyamodást elutssltotta. Igy tehát Kosztka litván továbbra Is letartóztatásban marad.
A kisipari hitel ügyében holnap tartják meg az értekezletet. A kisiparotok hitel-ügyében Valkó kereskedelemügyi miniszter mára értekezletet hívott össze a kereskedelmi minisztériumba Az értekezletet köcbejőtt akadályok miatt szerdán délelőtt 7,11 órára halasztották. A holnspl értekezletre, mint ahogyan az előző értekezletre Is, a kisiparosok hitelügyében meghívást kapnak a szakminlsztérlumo kon kivül az érdekeltek is. A« értekezlet elnöks Valkó kereskedelmi miniszter lesz.
Gyermek klinikaPécsett.Ms kezdi meg rendeléseit Paciett az egyatemi gyermek klinika.
Téllszlnháx Szombathelyen. Milyen jó Is a szombathelyieknek 1 Október közepén bezárulnak azin-háza kapui s máris azon törik a fejüket, hogy a télre hogyan lehetne pótolni a színészek hiányát. A Kováci szálló nsgytermét szeretnék megnyerni e cílra, ahol a most távozó színház volt titkára vállalkozna egy téli azezonra egy abbáziai magyar társulattal. A szombathelyiek három hónapig nem tudnak meglenni színház nélkül. Nagykanizsa már könnyebben vsszi a dolgot. Három hónapig volt szín-háza a hogy legyen és mikor less újra — ki törődik aszal ?
Az Iskolákat a községeknek kell fenntartaniuk. A városok és vármegyék azanálására vonatkozó rendelet szerint a köz ségek Is kötelesek háztartásukban a legnagyobb takarékosságot kifejteni. A községek eddig is msgukra voltak utalva ; ha takarékoskodtak, ők maguk látták haaznát. A most klsdott miniszteri rendelet, amely direktívákat tartalmaz a községek háztartásának vezetését illetőleg, aulyos terheket rak a községekre. A rendelet szerint ezentúl nem lehet községi pótadót kivetni, az Iskolafenntartást költségek a községek rendes bevételéből /edeiwídök. A rendelet ezeakivül az óvodák fenntartására Is kitér és meghagyja, hogy ugy as óvodák, mint az iskolák fenntartására vonatkozólag három éven belül uj azerződést kell kötni. Ha a községek vonakodnak a szanálási reodsletben lefektetett elvek szerint megkötni az uj azerződést, a minisztériumnak jogában áll az Iskolák fenntartását teljesen a községekre hárítani.
Építkezési szabályrendeletek mődoaltása. Rakovszky Iván belügyminiszter a tüdővéaz terje-dáaének meggátlása céljából valamennyi megyei törvényhatósághoz körrendeletet Intézett, amelyben megállapítja, hogy a tüdővész terjedésnek egyik legfőbb oka az, hogy a Iskóházak építése sokszor
nem felel meg a legelemibb egészségügyi kőv atelményeknek sem. E<ért felhívja a törvényhstóságo-kat, hogy a területükön érvényes építkezési szabályrendeleteknek
egészségügyi szempontból megfelelő módoiltása Iránt a jövő év február 1 lg sürgősen tegyék meg a szükséges Intézkedéseket. A szá báiyrendeletekbe felveendő Intézkedések kőzött legfontosabbnak
tartja, hogy a lakóházakat lehetőleg ssllárd (kő, tégla, beton) alapra építsék, hogy azoknak szobái legalább 15 négyzetméter területűek legyenek, ajtói, ablakai megfelelően nagyok legyenek és a keresztszellőzése alkzimas módon legyenek elhelyezve és figyelmezteti a ható-aágokat, hogy a túlzsúfoltság el kerülése végett fokozott ellenőrzést gyakoroljanak.
Fordulat várható a cionjp-rádl álmerénylő Ügyében. A csongrádi álmerénylő Pojiovlct István ügyében a főkaplfányság de-tektlvjei több alföldi városban folytatják a nyomozást. A politikai nyomozó osztály helyettes vezetője, dr. Schwelnilzer Dezső rendőrkspl-tány maga Is vidékre utazott, hogy a nyomozás munkáját személyesen Irányitss. A főkapitányságon ezzel az üggyel kapciolatbao erősen kot-portálták egy Ismert politikus nevét, akinek a szerepe azonban ezidő-szerlnt még nioci tisztázva. A fő-kspilányaágon nyárt érteaülésünk szerjat c-ütőrtökre ebben az ügyben szenzációs fordulat várható.
a szanálási akció ügyében folytatott tárgyalásik megfiakad ísát, mert a Bscsbe delegált két Igsx-gató csupán azért utazott Milánóbs, hogy beszámoljon az eddigi tárgyalásokról és utssltásók\'at kérjen
KÜLFÖLDI HÍREK
A német kölcsön klbocsá-
tása. Dawas-tarv alapján kibocsátandó német kölcsön előkészületei kielégítő módon haladnak. A kői csőn nyilvános kibocsátása a hónap közepén megtörténik. Az előkészületek a kölcsön nemzetközi jellege miatt több Időt veaznek Igénybe, mint ha a kölcsönt csak egy országban bocsátották voloa ki. A Morgan és társa cég nyilatkozatban közli, hogy a kölcsön alapjául szolgáló garanciákat kielégítőnek tartja és a kölcsön kibocsátására vonatkozó tárgyalásokat a német megbízottakkal megkezdi.
Cseh „paclflzmus". A Benes-hez közelálló egyik újság sssnl a kérdéssel foglalkozik, hogy a cseh köztársaság földrajzi fekvése miatt támadó hadjáratot nam viselhet. A szövetséges Romániával ugyanis ciak egyetlen ponton van meg as összeköttetése, mlg Jugoszláviával egyáltalán nincs kapcsolata. Esetleges háború esetén a cseh köztársaságnak nincs menedéke. A cikkíró felemlíti az örökös ellenséget : Magyarországot és Németországot. Hangoztatja a jól felszerelt éa kiképzett hadsereg szükséges ségét- A hsdseregre nem Ishet anaylt költeni, hogy soknak tartaák.
A Castlglionl Ugy. A Csatig-Honi-ügyben nincs ujabb fordulat. A tegnapi napnak csupán as az érdekes eseménye, hogy a Batrcs Commerclale két Bécsbe küldött megbízottja visszautazott Milánóba. Bécsi hírek szerint ez nem jelenti
a további teendőjéről. Jó jelnek tekintik, hogy maga a milánói bank vezérigazgatója a napokban Bécsbe érkezik, hogy axemélyesen tájékozódjék a Cestlgllonl-vállalatok szanálási lehetőségéről.
Az ui postapalota felszentelése
Nagykanizsa, október 6
Gyönyörű őszi nspon, a különböző egyházi, polgári, katonai hatóságok, közhivatalok, testületek, a vármegye és a város óriási közönségének jelenlétiben folyt le vasár-nsp az uj nagykanizsai postapalota felszentelése és a hivatalos forgalomnak való ünnepélyes átadáaa.
Az ünnepély 9 órakor axentmi-sével vette kezdetét, melyet fényes papi segédlettel Roll Nándor dr. megyéspüspök pontifikált a plébánia-templomban. A szentélyben az ünnepségre Budapestről leérkezett notabilitások s a helybeli hatóságok fejel foglaltak helyet, mlg a templom hajóját ssufolásig megtöltötte a város előkelő társadalma.
Mise után az uj postapalotában folytatódott az ünnepség, melynek emeleti nagytermében felállított oltár előtt a megyéspüspök nagy beszédet Intézott i postásokhoz, majd megáldotta s felszentelte as épületet.
— Méltó, hogy minden, smlt emberi kéz alkot — mondotta — Isten dicsőségére szolgáljon. Megjelenésével Is azt aksr|a hivatalosan kifejezésre juttatni. Es midőn ma ezt az épületet felszenteli — es nem jelent mást, mint hogy es az épület is Itten dicsőségére és a köz javára szolgáljon, Ennek az épületnek a szelleme nem lehet más, mint a becsületesség, tisztesség, kötelességteljesítés, fegyelem és hazafiság. Msjd rámutat Srra a nagy általános bizalomra, melynek a msgyar posta nemcsak as or-azágban, de az\'egész külföldön őr-vend. Ez mind a postáserényeknek köszönhető. E«ek az erények azonban a vallásosságból táplálkoznak. Az egyházi áldási nem a kövezetnek szól — de as embereknek. As Isten áldása azálljon e házra, lakóira és dolgos munkásaira.
Utána Büchler Mór karnagy vezetésével a nagykanizsai postatisztviselők dalárdája éttékelteela .Magyar hiszekegy" et.
A következő programsiám Kállay^ Tibor dr., Nagykanizsa város nem-* setgyülési képviselőjének beszéde volt. Előadásában fejtegette a pos tának, mint Intézménynek nagy jelentőségét a azt mint a gondalat fuvarozási vállalatát apoaztrofálta. A posta klpcsolja be az embereket éa államokat a vllágforgalomba a kívánja, hogy a nagykanizsai posta- éa távirdahlvatal díszes uj palotájában épen ugy szolgálja továbbra Is a közönség érdekelt, mint eddig tette ósdi épületében.
fejér Ottó államtitkár a megjelenésében akadályozott Demény Károly posta- és távirdai vezérigazgató képviseletében, a magyar posta novében — mint házigazda
— üdvözölte a magjelenteket éa köszönetet mondott a megyéspüspöknek, hogy megjelenésével emelte az ünnep fényét. Majd dióhéjban vázolta az építkezés történetét és
az épületet közhasználatra átadta a pécsi kerűiet vezetőjének, Mayer József dr. posta távlrdsl főigazgatónak.
Mayer József dr. pécsi főigazgató volt a következő szónok. A mai nsp as egész magyar posta ünnsp-napja — mondotta. A legnagyobb hálával emlékezett meg a megjelent központi vezetőségről. Nem tehet mást — mint hogy as evangelluml szolga fogadsimát leteszi: a hűséges sáfárkodásról. Rámutat — mily megbecsülését jelenti a postásoknak, amikor ősi Veszprémnek királynét koronázó fŐpásztora vállalta a palota felszentelését. Es a megbecsülés azoaban kötelességet is ró a postásokra — hogy mindazokat az irányelveket, melyeket a megyéspüspök kifejtett, a gyakorlati években la magukivá teázik. Isten, hit éa hazaazeretet — legyenek m vezérlőcilliaguk.
Sabján Gyula dr. polgármester : As öröm és hála érzetét kelti fel benne a mai ünnep. Megemlékezik a derék postáaoknak a régi épületben kifejtett buzgó tevékenységéről. Köszönetet mond a kereskedelmi kormányaak és mindazoknak, akik az épület felépítésében részt vettek. Kívánja — hogy az újépületben elhelyezett hivatalok minél előbb az ép, integer Magyarorazá-got szolgálják.
Ezután 7holway Zsigmond dr. pt. főfelügyelő ve\'te át azuj postapalotát. ígéri, hogy az uj épületben is azzal a lelkiismeretességgel teljesítik hivatásukat a postások — mint tették a régiben. M«jd a postásdalárda Irredenta- dalokkal kedveskedett a közönségnek.
Jholway I\'onka, főgimnáziumi VII osztálybeli tanuló mély hssa-flaa érséssel és drámai erővel sss-valta el Sajó Sándor „Magyarénak 1919 ben" c. költeményét.
Az ünnepséget a Szózat fejezta be, melyet a poatetlastvlselők dalárdája adott elő.
A postapalota felavatása után 60 terítékű bankett volt a Korona-szálló éttermében. Az első felköszöntőt Jarányt Ferenc főispán mondta a kormányzóra. Kívüle Fejér államtitkár, Blrbaaer főigazgató. Roll Rándo\'- dr. megyéspüspök, Mayer József pécsi posta- és távírda igazgató, Tholway Zsigmond dr. postafőnök és még többsn beszéltek.
A megyéspüspök és Kállay Tibor dr. délután réaztvettsk a Keresztény TlsztvlselőnőJr\'Egyesületá-n^ek^kMgyMMa.^^^^^
\' — „Tatra" csecssm6-keleB-
lyék Schwarcz Dezső cégnél, FŐ-Ut 8. szám.
~ Linóleum (padlókárplt), bőrvászon és viaszosvászon asztalterítők legnagyobb választókban igen jutányos árak melleit kaphatók Schvarcz Dezső cégnél, Fő Ul 5.
Kötött női harisnya — — — — — — _10 OQO I. Mouiliu harisnya minden sztoben —. — — 36.ooo I. Selyem flór hariinya minden ssloben — — SO.ooo Selyem horgolt nyakkendő — — — o.ooo
Vadiw hAiUny. tl«U Ry«r]0----40.OOO
Oyapju dtvalmaiiényak minden árban.
Telefon 221
Pézíl kötött Sockni — — — — — — 7 Fótfl flór Sockni - — — -__ 40.000 I. FélII Zephler Ing — — — _ _ _ ig7^000 Selyem Síhál, dlv*tojdoosif{ok — — — 80 000 tői Oyermek harisnyák pamut óa llór a legolcsóbb árban.
Dlvatarnyök, zsebkendők, KtZTYÜK,
nyakkandők s UgilfnySuMi irUn.
F£rfl ctai/aIaIt hsszízWj írskbsn és sz íaw 1 cril Ö^UVCICK. röfős- éi divatcikkek Hamerll börkaztyOk minden szlnbsn
Óimra ttgyolnl I
GRUNBERGERNÉL
Főnt 11. szám
Olmre ügyelni t
/fi
ZALAI KÖZLÖNY
IM4 QHdtxr 7.
Október 6.
A« aradi vértanuk kivégzésének hilvenö 5dik évfordu\'ójét a hőtök emléké hes méltó kegyelettel ülte m*g Nsgy kanban. városa le. , Délelőtt 10 órakor hivatalos Isten-tisite\'etvolt a areo\'fcreacreodl ple. / báni a templomban,- melyen .a1 ható aágok f jel vettek réext.
Ax aradi hősökre >vsló vlaesaem-léketéiek aoroiatát a Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kó*< nyitotta meg, mely vasárnap délu\'án nagy azácru kóióniég jelenlétében tar totta meg a városháza körjyöléal termében ünnepélyét. A műsort a K5r dalárdája vexetto b«, mely a n-rmati Imát adta elő. Utána ő«v. Kumpeti Arturoá axavalta cl wOktó b\'r 6* elmü hatéaoa költeményéi. Ezt kóvetőlaf Sutányi G/u\'a f-laő kfroakedel.nl lakol.I tanár tartotta meg cmlékbeixédét. A gondolatok ban gaid g felépítésében nagy tanulmányra valló a költői sxárnya-láau- tanulmánya mély hatást tett a hallgatóiéira. A követkeió e<ám a Kör dalárdájának „Kostuth dal" a volt. Dómján látván joghaUgató •Jaj a győi teaeknek" c>mü költeményt a\'*valta meleg énénél éa erővel. At\'ünnepélyt a Szózat fe-jeata be.
A» emlékünnepélyen —« Ismételjük — nagy éa előkelő kö\'önaég vett réezt, amely kö>ülméc.y min deneietre taoubbooyaá^e e város kulturális fejletiségének. A. kő>őn-aégnek a kultur-kéltsége azonban joggoi "megköveteli, hogy aa< afféle Irodalmi éa müvéazetl előadások m\'gfelelő tetembon tarttaaeenak mag. Ai el®ult két előadásra a vároa vexatőaége átengedte a városháza kŐigyüléil termét, de—mint halljuk — a legközelebbi -előadás), már nem tarthatják meg ebben a •teremben.
A leghatározottabban álláat foglalunk az Iiodalmi Körnek épen a vároa kötőnaéga érdekében tett azon kérelmének taljeeitéaa mallett, hogy a további ünnepélyek is a od rosháza közgyűlési leimében tarttas sanak meg és elv Írjuk a vátos pol gármesUrétSI. ho-Ky « kuliura ter jestlésél nem jog ja klrekesitenl ar. nak as épületnek falol kőiül, mely végro /s a város ■ közönségének a tulajdona. Ezeken a felolvasó délutánokon olyan közönaég jelenik meg, mely- nem rongálja a stékio tokai, a felolvasók hangja ée a kö sönaég tapaai pedig nem testnek kárt a featményekben e a falakban.
Meg\'Vegy uok g yőrődve ióla, hogy Nagykaehaa város . polgármesteré la az\'vén fekatlk a közönaég kuíiuréiie haladása a terem átengedésével tőle telhetőleg, alőmoi- . ditanl fogja ezen lyoális előadásoknak Itmuettcriasztő hatását. E célra cnáa megfelelj helyiség nlrci a vázosban a a város vesetőségére aam lehet közömbös as a -késdée, hogy ezeket az előad ltokat hányan éa minő táiaadalmi elemek látogatják. As esetleg még számba jöhető többi helyiségek rJailnt távolabb *tn«k e város központjától,-rési Int sokkal fogyatékosabb berepdezés-sel bírnak, aemhogy azokba jobb közönség eeregleoék ötsx*.
Felteaaaük a várót vetelötégéröl, hogy a t<rem elvonásával nem akarja a Körnek legnemesebb h tenciéktól áthatott, ".ivékenységét lehetetleDoé-tenni e
Agirpnázlum önképzőköre dél után 5 -órakor U.totta emléküono p.é\'yét as intézet toraatemében. Ujainkon aseglátazott a vhaiaflsa p\'nisia \'tanárok nevelése A -meg-
hitt ünnepély, melyen nagyszámú közönség ielent meg, a Hlmnuisial vette kezdetét, melyet az Intézeti énekkar adolt elő. Az ünnepi beszédet Radanlts Jinoa (VI11 o. t.) tartotta, kit már többször vo\'t al kalmuok a nyllváaoiaág előtt hallani. B-arédében korát tulhiladó. értelmiséggel vázolta a magvar mu\'t azomoru eseményeit éa kegyelettel adózott az aradi vértanuknak. Füredi Dezső (VIII. o. ».) szavlata az aradi golgotáról élénk tetaiéat váltott kl. SzÜCS Láazló (VIII. O. I.) asját azeraeményü ér tékea dolgozatát olvaata fel azután a 13 akról. Utána Prónay melo drámáját „Rákóczi aáailaját" adta el6 Puklavecz l. (VI. o. t.) Kerkay dr, tanár cs-lo, Kugler S (VI. o. l} zongora, Tóth K. (VI. O. t ) hegedű, Koch S. (VI O. t.) harmónium kíséretével valam\'ot az énekkar kői-remükódéaéval. Halász Károly ÍVHI o I.) Kozma költeményét: „J-j a győzteseknek" azavalta el nagy
• lelkesedé síi. A kedves ünnepélyt a Hiszekegy xárta be, melyet az énekkar adott elő.
e
Ette a Move tartotta meg emlékünnepélyét az Uránia mozgóban. A hszafiaa ünnep -műsorát az Ipa-oadalárd*\'nyitotta meg, amely Büchler karnagy vezetésével a Nem, nea\\ aohát énekelte. Utána Barbaritt L*j >a eaavalta el hazaflaa \' tűzre! tete „Riedótváró magyarokhoz" elmü költeményét. Arnberget kar nagy vezetésével a Tranadaoubla zenekara játazotta ezután karna gyának ,Na felejts" elmü msgyar ábrándját. At ünnepi beazédet Molnár P. Arkangyal mondotta. Hatalmas atónokl képességeivel mlat egy magával ragadta hallgatóságát, amely a beszéd végeztével azüonl nem akaró tapsisl ad\'a blionylté kát aanak, hogy az elmondott azavak Bem hullottak terméketlen talajra. A Transdaoubia zenekaré nak egy Irredenta tárgyú zene azáma után Kudich Ella aiavalta sok temp rementummal éa a köl temány minden mozzanatára klter jedő finom azlnezéasal Papváry E\'emérné „M nt Jlkob" c\'mü Irro denta versét. As ücnepélyt az Ipa-road->lárda fejezte be a Siózat elénekléa ível. a •
A colgáti leányiskolában Bltlner Gizella tanárnő, a flu Iskolában Vánkot J-oő tanár mondott ünnepi beszédet. A növendékek hssaflaa karéoakelt a leányiskolában Man tuono Mária, a llulako\'ában Ketllng Ferenc veaelte, azonkívül a tanú lók.hasafiaa -szavalatokkal adóztak
• vértanuk amiékének.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének évi közgyűlése
Rott Nándor muyéseüsoökíi Kéllay
Tibor dr.s ka/asztány UsztvlselŐkaál
Kagykantzas, ekt^bex 0
Élénk érdeklődés mellett tartót ták meg vaaázoapdélutáo a Nádor-u\'csl ovoda helyiségében évi köa-gyülésüket a keresztény llixtvitelŐ-nők. A közgyűléssé megjelent dr. Rott Náa dor-aaeyyéapüapők, Zichy Ödön gróf éa tberhardt Béla fő gimnáziumi Igazgató kíséretében Később odaérkezett Kállay Tibor dr. Krátky István polgármesterbe-lyettea főjejyző táraiiígábao.
Mágot Vilma elaöknŐ megnyit vén aa ülést, üdvözölte az Illusztris vendegeket. U:áne Mágia Etelka titkárnő felolvasts as egyesület
mult évi működését, amely a zajtalan, de eredményte\'Jes munkának aorozata volt.
Rott Nándor dr. as egyeiület fő-védaöke azután boaazabb beazédet iotézett a JeleBVoltakhos. M\'nd\'g örül annak —■ mondotta — ha egyházmrgyéjéaek egy városában egy kereastény tlsztvIeelŐnŐ egye aület flaku1, mert noha természetszerűen tagjainak gazdsi/gl ás anyagi /rdekeltvédő — nem áll az osztályharc alapjáé. A kereaztéoy szer vezkedée: demokratikus szer-veskedéa. Ráosutat a karitatív munka aaükségességére. Azért láttunk forrongó tömegeket — moadja mert nagyon keveset törődüak vele. A prak\'ikus női kurzusokra hlvjs fel azután a hölgyek figyelmét.
Eiuiáo következett a pénztári jelentés felolvasása és a tisztikar meg vá\'aiztása.
A választás eredméeyeképen lözfeikiáltásssl újból elnök lett Mágot Vilma tanítónő, táraelnök özv. Deák Péterné v. főkapitány neje, elnökügyész Hajdú Gyuls dr., alelnökök: Horváth Tivadaraé éa Tarlós Fereacné, titkárok » Mágtcs E«us ée Hüll CU1, j\'gyiők t Kupén-bech Ilus éa Bettin Gl\'us, péns tárnokok : Palkovies Mária át Szász l\'oqka, háznagy: Szabó litvánaé Iskolaigazgató o«|e, könyvtáros t Neuwhth GrŐrgyné, ellenőrök : Németh JeaŐaé, Mikó Irma éa Martinék Gy. A vigalmi blzottaág elnöke Mutschenbacher Edvln klr. törvényszéki tanácselnök.
Mágot VUms azután röviden kifejtette a tisztikar uj programmját, mely a muaka jegyében kíván meg-ledulal.
A közgyűlés Vt7 órakor ért véget.
Strand-ffirdő Nagykanizsán?
Tegesp levelet kaptunk a FűrdŐ és Sportüseml Réswéaytársaság képosvárl strand fürdőja Igasgató-jétól. melyben arról értealt benaüi-ket, bogy a jövő hét végén Budapesten Összeülő közgyüUsük tárgysorozatába felvették a nagykanizsai strand /ürdó megépítését K
Tájékoztatásul közlik velünk, hogy q kaposvári strand fürdő Jelenlegi építkezési értéke •/\'/, milliárd ko rona. Terméaaetesen a nagykanizsai még többe Is keiü\'hstne, mert Ciak a helyeslői visagálatok után I hetne eldönteni, vájjon a vlzrajsl viszonyok a P/Irc\'pálla ctatoraa kl-bővltáaét, mélyítését s a víz szűrését, durzaastáiát mekkora mértékben és tflnő módon tennék szükségessé. Szükségük leana azonban előbb tudomást szerezal arról, bogy mivel hajlandó hotzájárulnl a vároa, amellyel szemben tisztviselői percentuálls kedvezményt élveznének.
Tlsstábsn vsgyunk aszal, bogy a strand fürdő neaAotek közegészségügyet és városfejlesztést szolgál, hanem a város szárászét és a város kuMurnlvóje tekintetében Is emelő-lég hstna Nagykanizsára. Egyúttal a\'zonbsd tlaztában kell lennünk azzal Is, hogy Nagykaaliaának a strand fürdőnél sokkal előbbrevaló pi obié mái v/raak meg valósításra.
Fürdőháza vaa Nsgyksolzsáeak olyan, ami kielégíttetné a város ebbéli Igényeit, ciak az uszodáját kellene kia befektetéssel vonzóbbá, htsználhstóbbá tenni. Négy és fél milliárdot Nagykanizsán e célra összehozni ab ovo lehetetlen. Pár azáz milliós költséggel a jelenlegi fürdőházat egy a város Igényelnek mln-
3
donbon megfalelő téli éa nyári fürdővé lahetae átalakítani.
A strand fürdő építés egyébként is esek aa utóbbi Idők gyorsas Változó divat hó borijainak egyike, amely, ki tudta, tarlja-a magát aey nyl Ideig, amíg 41/. milliárdot költ-a ég oKgtérüla atrand bevételeiből. A strand fürdŐsés divatja a fdrdő-morált mladanütt, Budapesten Is, aaeylra aláásta ás mrgcaételyazte. hogy jólslétü és Jóérzésű ember már as elault nyáron is aagyon meggondolta, bogy látpgaeaa-e Őket; leányalt, aaaxonyát pedig alig engedte valaki la- nyugodtan a strandra fürödni.
A maglazult erkö\'cii felfogásnak es as latápolása a legtávolabbról sem kívánatos N»gykanlxsán.
Ha morális okok nem la kényszerítenének bennünket a strand• /ürdó megépítése ellen való tiltakozásra, akkor la merőben kereaztezl mindezeket a terveket a fizikai lehetőség.
A keoálienak nyáron át alig térdig érő vize egyrészt messze van a nagykanizsaiaknak és nsgyon Is közel a klakaaizaai állatállományhoz. Másrészt a Priedpálls csstorna csak 6<5 esőzések Idején tudna any nyl vitet ssolgáltatnl, hogy abban valamire való fürdéat blztoeltani lehjssea, nem is szólva arról, hogy a slraadhos megkívánt homokos part a kanállaparton aligha lenne feltalálható. Ha megdutsasitanák a vizet, akkor as egy két eyárl meleg nap alatt feltétlenül elposvá-nyosodnék.
Még egy szerény érv ától a ml Igazunk, Nagykanizsa közönségének érdekel mellett.
Acnlg Nagykealxaán ennyi a megoldásra váró feladat, amíg mindennap szükséges kulturális és nép-Jólátl latéaméaiekat nélkülöznünk, smlg a kórbásban hármto f\'küsz-oek két ágyoa, amíg nincs Rönt-
Een késtülékünk, smlg eJnoe szlo
átunk, nlacs napközi otthonunk, nlactenak rendesen kövezett utcáink, amíg nlacs kultúrpalotánk, melyek , egyike aem kei Ölne 41/, milliárdba, addig a dlvitnak hódolók eljárhatnak továbbra la, rhogy addig jártak balatoal, budapesti, külföldi fürdőkre strandolni.
A strand fürdőzés »em közegész-•\'íöf y\' ^követelmény", haoem rövidesen leretkőtöU emberek kiállításává fajú\', ami nemhogy díszére válnék a városnak, hanem, mint as a budapesti Mtrglt sslgetl strandfürdővel Is törtéat, aegitené sül-lestleni as egyébként Is demoralizált fürdő erkölcsöket, amlaek minden esetben azomoru következményei lennének mindennapi éle tüekre Is.
Tehát a legjobb esetben Is rá-étünk még a strand fürdőre ée egyelőre nam kivásunk létesítésével foglalkoani. Hozsonk ösaae csak feleannyi pénat és léleeltsüok axon olysn Intézményt, melynek hasznát veheti Nigyksalssáask minden polgára.
— Príma minőségű férfi Ze/lr Ing gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonként 98.000 koronáért kaphatók Schvarcz Dezső cégnél, Fő-ut 5.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000 tói, eaját gyárt mányu kötött mellény K 130 000 tóL saját gyártmányú kötött juaiper K 30.000-tói. Flllpp kötöttárugyára Sxombathily, Száll Kálmán-u. 6.
— Url éa rfől divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcx D«uő cégnél, Fő-ui S.
NAPI HÍREK
zalai közlöny
NAPIREND
Október 7. K«cM
N«p ui » «a
ívlin t Ci* »7 petclor.
il é Ct* 01 perckor, nyugatik
A M«ícorolA*l«l Iultiét ;<:«oU«e milnt »i!r.-jUí«7. >.ir>j«W )ii (irható. Kk fTÍtt mt-2 ttinl.
Ríyiroódl poétáknak
liü: Xcrcpolon l\'arkai A o-lit • 4ÍM bj seder«k szállt k Idegeo dalival c»fO)i.*»U lijaak, M rocroí, mejejtő MdiO a hangjuk, — Ki mit tilók, ri*wk, vadgalambok
CsJsek <ii(Mr{ii«, (ul»|ÍA)f » r> m Vin»h«PRt»i»n, inán a (hí vesszen káiba ? I>lT*tj»Diult értést mért tu,j«:i a gerV Kon>z Idő jir most a li-iU szerelemre... I* ímj. Alélt mégis n« hagyjátok abba. "át ha Un egy lány és egy fiu aktina, Aa vfvk Reodelést kik eeég iiüim érzik Ti éísttiik vagytok Daloljatok nékik I
A rakette
A néhdnu évtizeddel ezelőtt An golországböl hozzánk is áltzátma zott tennls játék etzkőze ujabbon kezd más célt h szolgálni: Jiatal hölgyek és urak hónuk alá csapják, vagy kezükben tartják is — kor zóznok vele. Eddig labdákat ülö gelltk ve/e, napjain\'tton a sélopál cát i az Imakönyvet kezdi he/cet teslhnl. 1
A divat\'azonbon nem szép s a rakette Igazán nem való a koriára s vasárnap délben tokkal stlveteb bej. látnánk a bá,oi leánykák ke-zokfn imádságos könyvet, vagy egy szál világot, mint ipart cikkel I a jiolalemberek kezeiben I, egy vi komjka pálcikái, mint egy labdaülél.
Mert a ipari végre li mái öltöz ködéit kíván, mint a templom, vagy a korzá l aki az hten kárából jó vet a karzára klvánkailk. ne vigyen magával rakellet, aki pedig nem éril zzükségét annak, hogy legalább va sárnap templomba menjen, ne lün lenen azzal, hogy a ml,inéi előbbre valá neki — a iport.
A dolog Igy I, visszás, de meny nylvel vliszásabb akkor, ha mlg lennlneznl sem volt az Illeti s a rakellet csak játék,zcrül hordja magánál.
— Snoil)l hír, Brand Sán-dor vármegyei főjegy.ő ,,.b,d •ágáról vl.Slaátkeietl.
- Október 6. Murakara.«t uro». fc határ ulti, „ősen mejy.r iné,Ű kói.igb..,, „„ bl.a-tollak mlod.o alkalmat felh.s.nál nak erre, hoIy . ha.alia. énéét ax Ifjuaág éi nép lelkéből kiváltaik f* *,,?"""!\' 5o»ud.to« ápolják. A
i°l l,koU " ,r,<)l vértanuk emlékei.tére 1T<.iúo0.p,<j,t ,„.
tott. R.gg.l Csáthi Gíra apát >r\'"m<sát celebrált. Mla. ulio . f.l.óbb ontályok DÖVtndákel. tan. termukbo vonultek, hol filá F.,.„0 kltkaelraal tanító rendexéiével é. vexet/sévcl Íjon elkerüli, ,|k,|„| etaval.lókkal , . DIp „omoriI hangulaláhox ülő haiafl.t dalokkal f"f>ír"mu gyáeiünna-pílyt r.ndcitek, Filó Ferenc tanlló ■ "P J.le.lö.égét méltatta. A Himnuis elhaogxáaa után C.ólbl V. I\' -p\'1 oktató éa but-
Swíh?,"" \' é,
v.ldjx"""^ A\' Ama,lka.
v.odé,l« „„Jé,,, . .,0r.„ mu|„.
I í \'\'í\'1\'?1^1 100-°00 korosét juttattak ,1 .,„k..,t«,é,arkba a natéoy sy.rmtkak ré.ifra.
— A ImUaazkormrfny kikül dött®lZal*«srera«€»«oD./;u/oc/cj
Aipíd éa VPajdinger Gju\'a kullusa mlrltltail laaicaoiok a polgári bVoU ügjlhia Z\'laafcraratra ét\' kaatak. Czobor Mélj\'/i polférmeat\' r S aQtlviaJy aléjűk utarolj.
— A Balatoni Maxatrcn £|]ra .111.t l«,utóFbi vifanlmiayl ü\'é ■én .IKalároiták, ho,r otlóber foly.mén rcadklvüll kór(füléat hívnak Sana. E> a kó.jyü\'éi íot dóat.ol arról, hojy a tarvek a B.latoo\'prrll p.ikban, v.,y a virotb.n k.rüljrn.k a m\'^vafóil Kara. A larv.k clké.,lié.é c uj pélyáralot Iroak kl. A hircry Fes télies Trailló által (célra adomá nyoiott fulólalálló épQ\'aléntk lo
bootéaáV Irjkóre\'ebb m-8t..dik. — ÖrSkWogadíaok N«fy-
kanlzaán. E-é/ január cll.jéló!
■ l.pt.mbrr 30-lg Nafykaplr.án, a f Jámbató.ár állal öuiaállliott ada lok aierlol, 46 cactban 71 gyerma ket nf IKáoltoltak alhagyotln.k,
■ kiket beutalt.k a aiombath.lyl Sycrmrkeneobelybe. 0 ókbtfo^adáa ujyanas alatt ai Id6 alatt 19 lör táat. Erdtka., de egybeo iionoru eredményre julunk, ha ereket a aiámokat óanrhtsonliljuk aa elmúlt 1923. évi ■lámaditokkal. 1923 b.n
uiy.nl. ai eg!,z enlendó folya mán 50 ty.rmeket nyllvánllolt.k elhagyottá, tliioat ai órókbafoge dáiok néma 37 volt. Ai őrökbe-fogadáaok naty réaíben ulólagoi háta.aágkőtéa folytán löiléolek. Ai órök befogadja l.glnkább föld mlvea.k é. ceuekárok, ciak elvétve akad agy egy kőlépo.jtál,ba\'l, aki elhagyottá Dyllvánlloll gyerm.ket őrökbe fog.a. L^telnor .mber még kivét.le*.a a<m fogadott ölökbe gyermeket.
— Tanítói pilyiHok. A kerkaaienltliályl k.lollku. lakola-■<ék v.iető tanítói álláira pályá latol hirdet. — A belegl (Somogy-»«gj\') ujonao atcrvai.lt likolá-hoi pályárott tanítók kö.ül a válaaitáa a napokben megtörténik.
— tflaaxló K.aathely.n. Hí-rom latariala páter novembír 1 tői 9 ig Kra.thclyen mlaolót fog t.r-lanl. Erre ai Időm várják d . Roll Náodor megyéapQ.pők látogatáail, aki valóailnOleg: a tárób aréd.t fogja tartani.
— Glmnáslaml ie»>>ijlat, A keaithelyl premonlr.l-r jedü reál glmnáitumbin 27 taggal kü\'ön •aját helyliéggel leoe-.gyl.l alakult.
— A kanyaró Nagjkanliaáu. OVlób.r eliejdől máig, lehlt egy hét alatt Nagyk.nl.aa területén 9 u|.bb kanyaró m.gb:tegedéa történt.
— A xaiaagaraxegl bórko-calaok vlt.ldlja. Zllaagere.eg.n moal áll-pltották m.g a bérkocrl ■ok viteldíját. E aierlnt ai alaő fái óra 1*5 araoykoron*, mlndc-i további megkérdett negyedóra 80 aranyfillér. egá,a napr. rcgg.l 6 tói elte 6 lg (.t.léj^ldőv.l) 20 arai.y koioaa, fél napra 12 aranykorona. Aa állom áatól a B irányig 1 40 aranykorona.
— A forgalmiadó fixatők egy ráex., mlnt.gy 200 an máig aem jelenlkexlek a forgalmladó hivatalban a aiokáaoi bónapelrjl lálogal/ara. Akik lönyvtlk le.iá-molái ée MQIbéljregxé. cíljából v.ló bemutatáaát clmulaixlják, axo-kat etetőnként 10 eranykorona blr-•íygal fogják aujtael, ami pedig ■ok rdóköteleinél a. egéix hónipl forgalmladójáoak öl-hali,oro. ön-■xegére rug.
— Köröxött batSrő A kőx.l mu\'lb.n Kopun hlván nrgyk.nl xial lakói kárára limarellen tetlee betór/aei lopiel kőveletl el. A lelt elkövetésével, rrM moll éltraülűnk, Németh F.rerc 35 évea gyepmnter ■ igédet gyanuil\'lák. A rendőr-kepllányaág elreadille oraiágoa kő röiáiál.
— A kórhál it axeigónyháx mullhavl jllTmezAie. A nagy-kanlraal vároif (őikórhái ixrplem-ber hónapi éla\'mexéil námlája (tQielőanr\'g áa aremélyzet leaiá mlláaável) 75, a areiéoyháiá 19 millió korone volt. Hogy exek a aiámok mögött mennyi a mu lka él takarékoaiJg, alt legjobbeo megítélhetjük egy kii axámlláa utján. A -ixrgényháiban például havonta mintegy 70 Iirgényt ápolnak. Kőrtudomitu, hogy a siegényhái b.n la, de kü\'őnőicn a kóiháxban klfogáetalao konyhát vexelnek ée aenklaek aem kell — ha caik nem orvoal rindelelre — ébiaeo ma radnla. Mir moat a 70 ategény 19 mllüóa élkeaéi I arámlájából rgV
■ xegénjre rgy napra mlndőisie 9000 koioea ellk. Ebből ax őuiig-bői élelmerlk igén nipon át a etegányhái ápolljell.
— Readőrl f.lUgy.let .161 magaxokott. lomcesz Mihály 35 évia volt fntiraált rendőri f.lQgye l.l alól m-gaiökött. A xalaeger-axegl rendőrkapltányaág kőrőil.
— MOkadvalők ■ harang alap Urára. Zilamrgye minden vároaát >an, tőt a köiaégekben la élénk morgalom folyik, löbb-k.ve aebb eredménnyel, a báboru alatt elvenltett hirangok pótlására. — Nagykonhsin li gyűlnek latian-laiaan ax adományok, eőt Zala egerszegen nemiokára felépül a második katollkut templom la. — Keszthelyen la már régóta gyüjte nek a hrrang alapra. A gyOjlé. éa táiaadtlml támogatái Intenxlláaá nak jellem-.óiára emllljük m.g, hogy KetUhelyen a flataliág egy kla töredéke, a Rlkócil téri Iparoi Ifjú
• ágból alakult műkedvelő gárda ok lóber 12-án táncmulatsággal egybekötött műkedvelő .lőadá.t randei. A kla K.silhelynsk olyan kis rósxe a Rlkíc l Hr — de még ax aem akir elmaradni a hsrsngsx.rxés munkájábin. Ha igt/ fognánk /el a dolgol Nagykanizsán, akkor már régen /el ls szentelhettük volna mindkét templomunk elveszett cs visszasterzell harangjait.
— AnyakSnyvl hlroV. Ntgy kanlrain ax elmúlt héten 14 gyermek szüléiéit, ebből 7 flu éa 7 Itány. Házasságot kl tölték: Llnke Árpád gépéaxkováct-aegéd Roten-helm Ilonával, Honka Jótaif megán-tlextvlielő Fvrl.tofoE.tli Gibrlellával Elhallak: Hajdú Láailó 2 hón-p-.., ránggőrcei őxv. Rrde Imiéni Mlkó Roiáll. 88 éves, sggkorl végkloie .Olé. i Ssea Károly 5 hón.pol, bél-húrul ; Veret L.joi 17 évei lOdő ciucihurul; öiv. B.rany.l Ferencné Bilog Anna 36 éve., tüdögümőkór • Ti Méitáros nVÍ A68 bs.hirtyalob; Dőkl.n Anoa 27 hónepoi, v.les.űle^ lett gye.g.ség, Sxokol Lá.rlóné Gordán Apollónia 62 évei, bál huiut.
M«(JfönrtíPsziiffl<2
o F\'í"1^ Sierda—cadtörlök 7 ée y órakor Tríslán Birnárd drámáj.: A titok. Főiierepben Lola MerediU. Ai előidáiokat ciak faleőltek aáx-hellk meg. _
1924. Oklóbar 7.
S; enzációs oicsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem bluz
csak . . . 240000 Kor. Grenadinbluz csak 130000 . Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 . Elegáns pongyola
csak.\'. . . 130000 .
Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 „ Trikóseli/em ruhák 450000 K-lól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 . Himzett női ingek 45000 ,. Kötött kabátok
gyapjúból 240000 „ Női kabátok . 700000 . Gyermek kabátok 450000 , Zsebkendők . 10000 . őszemélyes azsuros
kávesteriték . 250000 . Elegáns gtenadin-
ruhák . . . 350000 Kor. Gyermekruhákcsak 33000 . Selyem sálok csak 85000 .
Méteráru osztály:
Krepdesinek 17oooo K-lól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo H Férfi szövetek . 12oooo . Tiszta gyapja férfi
szövetek . . 16oooo . Női szövetek . 47000 . Tiszta gyapjú női
szövetek . . 14oooo . Tiszta gyapjú aljkelmék 14oszél. 145ooo . Gyapjú kasánok 75ooo „ 15o széles fekete és kék gyapjúszövet 25oooo . Mosó delének , 19ooo „ Kartonok . . . 21000 . Vásznak . . . 2oooo . Sifonok . . . 19ooo „ Sefirek ingekre . 25oco .
Férfi- és női szövetek óriási választékban, — bámulatos olcsó árért I E hiten nagymennyiségű Regenhardt éa Ralmann-féle aaztalnemüek > törülközők leszállított árakon kerülnek eladáaral
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a ft KékcsfUag"
divatáruházat felkeresni
1924 Októb.r 7.
ZALAI KÖZLÖNY
SPORTÉLET
NTE-PIBTC 3 i 0 (2 .0). S<ép
f» értékes győzelmet aratott az
NTE a pécsi csapat fölött. A.
xőayben ügyen semmivel mm volt jobb ellenfelénél, mert védelme oly rostául jétsrott, amily rossz játékra már nagyon régóta nem volt példa, caatiraora azonban a gólhelyzetek előkésztésében éa klaknázáaábsn agy klasszissal volt jobb a pécsleké ncl. A pécsi caapat nem tudta megnyerni a kanizsai kő;önség szimpátiáját, mert elképzelhetetlenül durva játékot produkált, amit as erélytelen Balog péctl biró sohseai torolt meg ét aztán a játék elfajulására vesetett, mert a kanizsai játékosok is természetszerűleg reagáltak később a durvaságokra, amikor látták, hogy a biró végett ezt nyugodtan tehetik. Eréiyca biró legalább 8-10 játékost kiállított volna.
Levente veraeny Zalaegerszegen. A vasárnapi Levonte-ver-seny nagyszámú kői&naég előtt folyt le éa Igen azéprn sikerült. A távoli vidék leventéi Is magjelentek.
A 100, 400 és 1500 máteras sífutásban Ko/Wci jSxief (Csonka-hegyháti), ax ötkllométeree távgyaloglásban Kovács József (Zalaeger-n*t) győzött. A versenydijaks.! Czobor Mátyás polgármester és Tamaska János tanár osztotta kl.
A kozák lovasjátékok. Vasárnap délután tele volt Nagykanizsa szórakozásra, mulatozásra hívó alkalmakkal. Ezek egyike volt a kozák tisatek lovas versenye, amely a sok előadás, gyűlés ellenére is ssnfoláslg telt tribünök előtt játszódott le a Zrínyi sportpályán. A szép szál kozák tisztek bravúros lovas mutatványalt, mint előző Ittlétük alkalmával is, a közönség viharos óvációkkal kísérte.
UJ antó világrekord. A llnea montholryl pályán tartott nsgy autóversenyben Eldrige angol versenyző uj gyorsasig! világrakordot állftott fel. Óránként 210 kilométer és 230 méteres átlagoa sebességet ért el.
KÖZGAZDASÁG.
Szabad azövetbehozatal
A hivatalos Ispbaa megjelent kormányrendelet teljesen felszabadította a szövetbehozatalt. Ezrei tehát as Összes pamutesövetek, műszaki textllclkkek, pamutfonalak, amelyek eddig még nem voltak szabadlistán, továbbá as összes gyapjuazövetek és mindenféle vla-szosvászon és linóleum felszabadultak a kereskedelmünket olyannyira károsan befolyásoló beho* xatall tilalom alól. Áronban kár lenno korán megörülni ennek a fclsxsbadltásnak. Behozni ugyanis lehet most már korlátlanul ax említett cikkeket, mlndamailett a vásárló közönségre néxvo ebből vajmi kevés előny származik. A kormány ugyanla egyidejűleg mindezekre a cikkekre nézve a magas arany vámot Is éleUpeléptette.
Tizenöt métermázsa perzsa-
szőnyeg. A kormány havonként 1500 kilogramm perzsa-szőnyeg be hozatalára adott engedélyt. A behozatal alkalmával minden 100 kilogramm után 27 kUIIó koona .vámot kell fizetni.
A budapesti tőzide záró árfolyamai.
A budapesti tfissde délután 1 6ral xáröártolyamal a következők i
BtajU
Mankók A^MM.O
II ml t|TU
Mar,. KII. jttokt
Ot.-M. t.cl
Oaau
HU
Uojí t Banlreeralo ■ Allllic<4 6 8. Afth
r«vaiu». i
hot. •>!. |. b. Hgoflrta
Ipart. t Pcrj■I i
Kcr. Hitel V>0*\'-N<at( I Ktap. Illat*- i Vifotl taok Mertar
Maaa.fe.te tat. i
Kafrlroal If. Li;-6trlrod
P4»lroal Külr-,.1 Tat.
álul. Ta:
Moktlr 1)1
Htaal alt) 14;)
Klifl M.HIit. 4750
PcccICte no U.ti.-ViutU -
IH 4«
racooola t. IK4
Malmok
frers.-M. it
Cooeortla 1
saj
tUocata] 0cn. utó SnoüJr. C«oec4
Éaaatl l^fl SiiierM
XobO
iMvio lf<l. Xíé. jflal
Dtiacba Uacccali
Mao. tifé. ..
Ali. KOiilo iioo
Kwlmla —
M4ei uég H
Nacrt4to«tl t>
SalMoeMI i.j.
Salfí |C|
0JUH 1 eo
CVIO tiDf • —
IMkle,! u,

Pfaakllo OSoti.
fallal Kívil
sídet
TMaaaseMI
OUaQa
Htc*lfta
KUáljicaloca
VlkioHa
PJ.i/e.l
Ulal«i»a«
Woillaer
ll.tf.ll >4
KOttsg Cattj
Oaaá. 0*íO-PlMlo 1 aa
Plrnkenak. FnaU
Oau-Daa. I
Oana.Vill.
Otf *t »aa*l
O/írffr
Hőiben
Xeeaab
Klaaftsj
KCbot
Lio*
Llplik
UI4
Uaou ac4l
LíS*lta
M Mh
Uoeoe
ÖV«lr?(,ii Q-víol» V«cftru Va(KiQb Pallfri Ket-Ujl
RMbstte —
S<Wd «(.}<
SelwIlM 10
Ttuiwa «o
Mui ia
V1VI la «<
W Ctvt 17
Corrlojép 4
lTalpar
ák. (a i.l
CM.I1 — Dsoaharaaitl I .1
Keret. la -
povidIm i|.)(
Otímaoo 710
Maial la l«u
H<«1 U I
Xtr6*MD,al |9
Uzo»a |«
Hlltl fa 17
Amerikai fa t
trM |
LiOjS l|
Mafecsaok; l
Namiatl fa 140
Utbtl* 1}
Ofa t»t
PílXIljll tt
SaUvOela tA
TMt -Nailcl ijoo
VU. t-i«0* J .l
Za&Otal |S
Zeeial 110
Rrí6bU\\. —
Ipart. -KOalakadaa
101!
A\'/U Mfu\'***
IM
MlakoW
KAnlf
Vlroal
OWraan
Nova
«0
Ookonrirak WlnlM
Horrtl cok. 5l)
CaWoelf u líco
Oawli 14S
MeaJfc. cei. i(l
SienaMt ijjo Aiilmlnartk
ózu\' is
Calaoae jt
8a állal leo
r&ap«l it
VIII. ptufí |l
Tokaji 10
HalktfMk. t> Cila. Villámot
Ser. Ua4 1)0
(íl\'-s. k\'
Ak. (la io
Ucaeeaa 4)0
A»er
PbOboi |7
Olajok
OtaJIpat |0
Uaaoal pe>. 70
Mr 4a raoaa
riTboel eSe |t
Xirt>7a4« —
PeJ«M m -
Paa. 17 Tam.
Bui.il 1.0
Knferfcb —
S4aaTl«7a4« l|l
TacMal aa. ll)
Oaeb*to4i 140
SUaMoaT\' -
StailodAk
H««I«U —
Sdiwanaer jo
íftaa 10. )0
k. la Uolpae 4< Sa«c* kMte
Ucio imU 1
OyartomoaO t
SiÓTj.XOtO i|
W. Te.HI 0
oollbartee ic
Ka/UM 4
Gyw\'lUlll \'t jKtaH
Vegyipar
PMra e;
UOuicra 7(
Salba i.
Vaadet 1!
cm00u I
Daaka ||
CHaaa 3
KtteU Mai ll
KMo ).
Klotild 1<
Tőeik t<
Laica II
KOiearSHk
Doeofl II
Dtill aenla -
ram }i<
SOal ik<
Otml )S1
Talefco 71
Tani dp4 —
cbu aaUft- i.
SaolooM f.
Zao.apHI ii.
Blr4l 10. KUU}aol4
Vaaoi for( IK
b44l 41
BeaaaOI IO]
Corrto ruo S.
PapU 11
llaocralpat 17
Seaíflla —
ÓatarasaU ijc 1 ic
Tsrtl llj+al —
VertefenUak —
Ojdri t-lr 71
Lóhere, lucerna
egyéb gazdasági magvakat Icgm.g.iibbm veaz
Holtai József cég-
"alafon i 113.
inimiin\'i
ItoJi: Főul 22.
,.,,,,,, .TTTTTTTT^
TÓZSDE
A mai értéktŐzade csekély Ingadozás után lanyha volt. Már nyl táskor nagy mennyiségű áru ŐiÖa-lött a piacra, ennek követkextében ax árfolyamokban, de különösen a vasipari papírokban 6—8°/a javulás állott be.\'Az árveaztcséget a sárlat f\'.lé beállott kisebb javulás sem tudta megtéríteni. Az általános Isnyhaságbsn, egyedül az államvasút volt kivétel, mely ax utolsó xárlathot képast 5\'/» nyereséget ért cl Zárlatkor a hangulat továbbra Ii kedvezőtlen, Irányzat lanyha, forgalom csekély.
UtótŐxade. Forgalom ciekély, Iránytat gyenge. Kereskedelmi Bank 875, Magyar Hllel 355, Oiztrák Hitel 145, Salgó 365, Rima 168, Hazai Bank 102, I«ó 456.
A Magyar Nemzeti Bank híva-taloa árfolyamai okt. 6 án
Valuták Devizák
aoeol looi ni«o-ii!w Aanar\'aca ioo4)-)caoo
C.ob korooa 11*4-1)0) Malfiia icK-ieti
Diou IOM ie!9 Bukaraal 411-11)
OoBM 74«i0.77i70 Brtaul IMt-lMi
frtocia k. •070 4041 XcvaobU. UHlljtíl
Lei 107-411 KriaatUnla 11070-111)0
Léva ))» )«4 Ica 14)000-) 47000
Ura IUS-SI90 Milaoo IIM-1ISI
Oia bx. UllfiUI) ha»»ork 77410-77*10
Omu. kor. tr, 40-110.00 Pirii to;o 4C6)
I.ljíl titok I|l|0-I4«l) ri Ka 1)04 I)|C
Hrllaoíl ll. IS47J-ICOOO a^na )4l->47
Ba!«e fraak IÍOI-J7)! tbxkbola IO&M I JJIO
STM koe. a»4io-to)M Sfca ioí »o no.ro
Norr4f kor. 10s70-110)) Zfirkb 11*40-1401)
Zürichi sárlat i
Párti 2700 60, Loo4oo 1326—, Kewyork 62I.7&. Btiittal5:516, MtDaod 2í76-—, Holland 20260, Barlto 124 60, Wleo —•—, Sotla 380 00. Ptága 1600—, Badarait 68-00, Kokareit 276-, BatpU 73->-, Vané 101 60
A magyar korona külföldi hivataloa Jegyzáael i
Davlta Valuta
Itfcay su ia<nap na
Béca . . . . 018010180 0*001 OiH) Bartln .... — 6460 6370 £4 Prága .... 4\'/,, [ 44260 438 | 438 Nawyorkbaa 13 Az árcpénzek éa nemea-fámek beváltási árfolyama i
Esiirt egykoronis 0OOO—0270, kétkoronát 12.120—12.640. forintot l(J. 180—10.800, korooát 31.000—32.100, ttloazany M.OXI— 62.000, arany hottkoronát 33SW0—338.000, platina 210.000—220.00J.
Terménytőzsde. Buza tiszavi
dákl 76 kg-os uj 435.000-440.000, 78 kg-os uj 445.000-450.000, egyéb vidéki 76 kg oa uj 432.500-437.500, 78 kg os uj 442 500-447.500, io»r 420.000—422 500, xab uj 340.000 -360.000, kőlca 270.000 -290.000, takarmány árpa 380.000—390.000, sörárpa 460.000—480.000, tengeri 375.000-380.0r?. V.orpa 220.000-222.500, repcc t " >3-660.000 K.
Irányzat k<m- .-gvakbzn szilárd volt. Bura l\' rpt fizetés ellenében 2500 al magasrbb, váltó ellené\'\' >n 5. Ű0 koronával drágább. Roi*> 751 .oronával emelkedett. bgyéb ci.-.xekben nem volt árváltoxás.
Sertéaváaár. Felhajtottak 950 eladatlanul vlaszamaradt 300. Első r. 28.000-28 500. közepe. 27.000-27.500, könnyű 26 000-26 500, szalonnás félsertés 32.000 - 33^00, lehúzott hus 34.000 - 35.000, sózott szalonna 31.500 -32.000, xslr 36.500 korona. A vásár kóxepes volt.
Aoróhlrdoté—k
30 hl. fehér ét Törtfs bor (Wágoer-íok 4—S) eUdó Socaegyj Tattv4tako<L * tiTS
h?ld asölöt, v.gy .zílóuKetéara alkalmas földet venne Nagykan\'zta kdsetó-ben kéazpéozért ügyfelem. Szlgritzt troía, K<5ut 8. j^q
ZaJal Köslöny st«rkotttőt4ga jókar-ban laviS hasznátt Írógépet kerat bárbe.
Kótvoftér 9. tzánu háx alaJÓ. l^vebböt Eeltó dpészoél, Daák-tér 10. jao&
MEGNYÍLT
HOFFMANN HENRIK
r6ÍO«*ru kar«akc<l*a« f
Naeykanlssa, Ktráiy-utca 14. az.
(a r«xi lUbochay.hXabaa.)
LtSol«a4bb betitSrUtl forr AllaaM oajj lakUr
— airfoii, vAaaon «a moa«troVbaa. —
BaUton lagtzebb helyén vlllatelek. mii fái boW tz4l4 ét fenyvet elad-i. akadni lehet a tulajdonolnál. Cin a ktadóbaa. ),to
Divatöttöoy facoot 400.000 korooiért készíti Horváth József flrrtttabj, Kaztncsy-
_|Ji
Helyaégnávtir. A magyarortzágl östsoa városok t nagy. 4t klikOztégek kötlgaaga-tisl, egybial, igazaigíigyi. pénzügyi, UiXigyl. keraskeJeími, gazJttági, Ipari As koslekedét! cüatira <19£C) kapható lapunk kiadóhivatalában. Ara kötve hatvanezer koroot.
Kiadó: Zrlnyt Nyo-ndalpar ée Könyvkereskedés RT, Nagykantsaa
Ingatlan eladási
Elfoglalható házak: "\'iSííiSí
atoeaal UiW.tiaU 75 mUlW. eaal44l kii eWetoba. oeIUlK»:yl»4g 4e kerttel mllll4. » tiotiáa Igen c»ln-.« caalldl hli nag» Urtja). ajlai kla gaidaalg 2J0 millió, TflW euojlalhaU uri mailnhn 4a OxleUHi JyUa/oaan «\'JW. Háaak at t-j4tt airea UrUeUa t\'.tiU. Ecj S ii\'-bla maglnhlt, caakr.em J boMu príma kerttel 220 tallll64rt elais forjalma. ul«4t>an.
Nagybirtokok eladók: SSX .=2?
kiiri.lfai. Zallbaa JOO 4« 2iO boMaa, untakkal. Sío»;;ban. a Bala\'.M Z4i«14b«a 40O hoKaa birtok axoonal áltebcU. BaradTi-ban X)ÓO hol-íai <í«lilllolu 4rcak1nl KXXJ 61 fa kltecmelhet).
Szigriszt László
O. F. II. c.xc<Ml]r«. Irodái.
FO-ulS.az. ,,„ Talalon 130
PhiUkKillmLKi mui h *aU.
Tankönyvek
mlnflen Iskola részére.
Iskola táskák,
Itkolal füzetek, rajzaaz-közfik, ra|z- él lailSizarak
Fischel Fülöp Fial
könyvkorcskodósében Főút, Városház-palota.
Ezentúl
az Ízléses régóta bevált, dobozos „valódi Franck kávépótiák" az után-
zott gyártmányoktól külsőleg abban kUlönbőxik, hogy címkéje barna-kék-fehér színekből van összeállítva, amelyen a jellegzetes ismortetőjolek, neve-zeiesen a „kávédaráló*1 éa a „Franck" név feltűnően érvényre Jutnak.
A „valódi Franck a kávédar áléval" közkedveltségét kiváló aromá* jának, izlctcsségénck, ere jének és zamatosságáoak köszönheti.
■ISI
ZALAI KÖZLÖNY
1924. OHóUr 7.
Singer József és Társa
értesitik mólyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi és női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették és abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetuj donságokat " a legjutányosabb árban árusíthatják. =====
Kérik hatalmas raktáruk vételkényszer nélkül való megtekintését.
SZŐNYEGSZÖVŐK!
pexsts sxinü FONALAK, müvísil mintAk ti eredeti
SZÖVŐSZÉKEKÉ
Rikkancsokat,
13 éven felül felvesz
Horváth József
hlrlaparudája.
Bangó tanintézet
Budapost, Ráday-u. 14.
TeJj* aoyagi gariotis miDett késxit eló vMéii nugánUouJúlut Is. - Jegyzetek.
„Zalai Közlöny"
politikai napilap
megjelenít? ö és 8 olőolban. Kapható:
Horváth József
fa WnéMMtaa (UlatoUarrtér) F5- fa Jojír-ut íiret
Krátky György
fcU»rU»«l«.ui,.l inrftHUa.
Ifj. Hirschler Miksa
íohíaríruíílítin.
Görög Károly
f/nítil Hils,UMt.
özv. Palkó Józsetné
cukorki- él nWloJn;dí!!Hn. ■ ,f PW(„Ui
özw. Szollárné
éoMartUnUJébaa. Uhudul,.
ÖZV. Jegemé
éatéstfttéraééltta. T,UU u! J.
Kenessey Margit
éaUartbéMéjltaa. !!,«,.„(, „
Hscher Ignác
MrlaMnaH lraéb.1 Urdné U,.
valamint az Összes ulcal árusoknál.
Kerecsenyi
prima sajéttcrmésü must édesen préstűi 100 litertől felteié kapható
PÉTER HUGÓ
tarmelönél
Csengery-ui 31. sz.
Egy 5 mtr. 70 cm. széles ás I 2 mir. 55 cm. msgas lécezctt I
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alalt
HIRDETESI UTMUTATO
25. E példdfcban csak nagyban udzoldm; Furfang a hirdetésben is uan dm. \' S kinek hozzd az isten észt adott Lendíthet is szerény sorsdn nagyot. R fődolog: a célt ugy rejtni el, Hz oluasó ésszel ne érje fel — Csalódottan tanulhat és uehet — Tsaidőds és csalds az még se\' egy.


- \' y „WRv
— mitől olyan zamatos a kdvé|a, Édesem ?
— Egyszerű, csak UHU káuéual uan főzue.
MEGJELENT
MAGYARORSZÁG
KMBKtOELKI, IPASI ÍS MEZÖGHOASMI
CÍMTÁRA
Az első l\\ egyetlen leije* owgy.r ciuilir, amely helységek <s szak-mik szerint xcnJexvo, LitUI. maxi* Magyarország kereskedői és iparos. t,résxv&»ytif»»*ig»Ut szövetkezetei, ügyved-j, tó.-, vényszéki tolmácsai it szakér-(íi, kirxlyi kvxjegyzíi, orvo««i, állatorvosai it gyógyszertárai, sxállodii, venJéglói és leivé-liázai, foJJblrtokosil, szőtótulaj-•iocosai és bétl\'i, tnalozilulaj. •looosai és sxesxíwíJíi ciraeiL
! MASFEIMILLIÓ CIM ! _ „,„,,,„,<totil
Kiadja a RUOOLF MOSSE berlini cég magyarországi képviselete.
Ars 50 aranykorona, a címtár megtekinthető ás megrtndelheifi a ..Zalai Közlöny" kiadóhivatalában-
rm.
W>,°m"°" \' ^ to"Ko»iv>«c«k.dt. R. T.-pél. Nagykanizsán. (Nyomdave,.*:
KÖNYVPIAC
n
ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatalában az alábbi könyvek vehelűk, illetőleg rendelhetők meg:
E. Rtdpath törd Czakó Ar.bro: Rizdíg ItlUSIráclóval. Hogyan esi nálhatjuk meg magunk a rádió készüléket. Angol gyakorlati kéri könyv átfordítása. Ara K 37.000 Balassa J.: A szabadkő nllvesség tóriéneto . . . Ara K 15.000 Krúdy Gy. t A mayerlingi tra eéd:a . . . . Ara K 24 000 Gábor J.t Diékország regényo. Kju sáa részére. Mustrált. AraK30 0(XI Révész 8.: Ady Endre. Ara K 24.000 Benedek M.: A modern magyar Irodalom ... Ara K 24.000 Kóbor T.: Szidi. Ara K 27 000 Iván K.: A bélyeiinyUjtéa K 21.000 Hedcnatjerne A.: Jónsson ur em léSal . . . . Ara K 21 000 Fechner M. A.: öfelséjcik. K<y péris litko rendőr emlékirataiból.
Ara K 24.000 Dr. Szemere S.: Spengler lllo-zótiaja . . . . Ara K 18 000 Dr. Pfelfer Za.: Hipnózis és stug gesznó .... Ara K 21 0( 0 Híres bűnesetek a Pltavalból.
Ara K 18.000 Révész B.: Orkán. Ara K 21 OCO Juháoz A.: Nagy Gondolkodók.
Ara K 18.000 Strérn I.: Spiritizmus. Népszerű ismertetés ... Ara K 12.000 Wöllllng L. Fcrdlnáod királyi her ceg Toskána örökös nagyhercege : Az utolsó Habafcurgok. Ara 12.000 Dr. Hcrmann I.: Bevezetés a psztchonaiizis gundolatkörébo.
Ara K 2400 Dr. Vadász Elemér: A varázs-ve.sró. A kérdés mai állása l(,-j\' zokkal .... A-a K 2WC TroslIerJ.: Ujabb irányok • né i.et iri dalu i.luriencti kutatásban.
Ara K 2400 Dr. Bartucz L.: A fajkérdés.
Ara K 2400 Alexander Bernát: Majtch Imre.
Ara K 2100 Dr. Gajáryné: A zö dség és gyü miiet eltartása, konzerválása és
beíőré.e ... Ara K 18.000 Forró p.: Kiréiyiszere ólt K 18.000 Dr. Prelslch K.: A gyermek ápo ifs*. itpláiésa és gimdozása.
Ara K 18.000 Földi M : Sindor és Sándor Ko Sé.iy . . . . Ara K 210 0
UiúíUi megrendelés e3elén oz Összeg s a porló költsége előre mcghülőenöű, vagy órűt utánuételezzQk.
n ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatala.
O/onbeck Károly).
SS. évfolyam, 230. «iAm NagrykanJxu, 1924. Október 8. Szerda
1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Az egyetemi verekedések
A budapesti egyetemen újra fellángolt az Ifjúságban a haicl kedv s a tanév első napjaiban megkezdődlek az „Igazolások." A tavalyi botrányok tehát ujből megismétlődtek, reméljük azonban, hogy a kultuszminiszternek ebben a kérdésben elfoglalt álláspontja elveszi az Ifjúság kedvét az Ilyen törvényellenes magatartástól. A kultuszminiszter ugyanis a rektor utján közölte az egyetemi lf|usággal, hogy ezek az igazoltatások hatósági jogoknak törvényellenes bitorlása, melyre az ifjúság nem hivatott s ameny-nylben a rendbontások tovább folytatódnának, esetleg az egyetemet Is bezáratja, ami a tanév elvesztését fogja maga után vonni.
Érthetetlen, hogy az egyetemi tanács mSr tavaly nem vette et az egyetemi hallgatóknak a kedvét az efféle visszaélésektói s nem tett szigorú Intézkedéseket már a tanév megnyitásakor arra, hogy azok az Idén meg ne Ismétlődjenek. Miféle Jogrend az, hogy egyetemi lf|ak, kiknek önmagukkal. családjukkal s a társadalommal szemben egyetlen
egy kötelességük van: tanulni, hatósági Jogokat vindikálnak maguknak és bátorságot vesznek maguknak arra, hogy felülbírálják az egyetemi tanácsnak a felvétel tekintetében hozott határozatát. Hogyan tűrhette a tanári testület az Ifjúságnak azt az el-Járását, hogy akiket az egyetem anyakönyveibe beiktatott, azokat erőszakkal megakadályozhasson tanulmányaikban.
Törvény Intézkedik az ugyne-vezeUnumeruselausus-ról. melynek rendelkezései szerint történik a nem keresztény vallású egyetemi hallgatóknak korlátolt számban való felvétele. Ugy tudjuk, hogy a budapesti egyetem orvosi fakultásán száznyolcvan keresztény hallgató mellett mindössze nyolc zsidó hallgatót vettek fel, amely számarány lehet kicsiny vagy nagy, de ennek felülblrá-lata semmi esetre sem tartozik a más vallású egyetemi polgárokra. Ez lehet a miniszter dolga, de nem a hallgatóké, kik a be-Iktatás tényével egyenlő polgárai az egyetemnek, egyenlő jogokkal és egyenlő kötelességekkel.
A világnak egyetlen egy egyeteme sem ad Jogot arra, hogy hallgatói megakadályozhassák tanulmányaikban azokat a társaikat, kik nekik nem tetszenek és botokkal üldözhessék kl az egyetem falai közül velük egyenlő jogú társalkat.
Hogy Ily sa|nálatos események évek óta Ismétlődhetnek, ez a körülmény csak az Illetékes tényezők erélytelenségére vezethető vissza.
A kultuszminiszternek a rektor utján az egyetemi hallgatókhoz továbbított üzenete remélhetőleg egyszer s mindenkorra véget fog vetni ezeknek a kilengéseknek s kilátásba helyezett erélyesebb Intézkedései észre fogják téríteni az Ifjúságot. A törvény lehet jó vagy rossz, lehet szigorú vagy enyhe, de törvény, melynek uralma alatt állunk, melynek megváltoztatására megvannak az arra lUetékes tényezők s végrehajtásának a maga szervei. Hatóságokon s azok közegein kívül hatósági jogokat senki sem gyakorolhat, azok ténykedése ellen pedig meg vannak az alkotmányunkban megállapított fórumok.
Az egyetem autonóm testülel, mely a kultuszminiszter felügye-
lete alatt áll s eljárását az Ifjúságnak sem bírálni, sem végrehajtását meggátolni nincs |oga.
Az egyetemi hallgatóknak egy kötelességük van: tanulni, hogy előkészüljenek az életre. A mindenkor lovagias gondolkodású magyar Ifjakhoz különben sem méltó, hogy botokkal támadjanak rá kevesebb számú védtelen polgártársaikra a helyett, hogy a tudományok terén Igyekeznének őket leszorítani a küzdőtérről.
Az Ifju hercegi pir Budapestre érkezett
At EStvíi tért. dinbe, virágba öltöiött hajó állomflOD érkezett meg tegnap dál.lött Rudapeetrn JizieJ Ferenc Vlráljl herceg fa felelése Anna hercegeaazooy. A fogidtatáaon a politikai éa tária-delmt élet legelőkelőbbjei jel.otek A feladatat vendégeket el5-nSr a cealád tagjai, majd • kül-dötlaígek üdvözölték. A kormány nevében Birciy litván helyetlee államtitkár, a fővároa nevében SipScz polgirme.ter kőiiőotőtték az ünnepelteket. Vilólígos diadalmenet él virágéig volt aa utjuk a Milyáe templomig, ahol Cscrnach Jáooa herccgprlmái hálaadó litao* tiszteletet mondott. A római pápa Schloppa Lőrinc pápai auoc\'ua által müvéiil fényképét küldte ai ifju párnak.
. Három hajfürt
IiU: Barbartta Lajoi (3)
Egy sióval sem többet. Levelet un. Egy sor írást itm, hogy miéit.
AÍ agyán őrületes nyilalát szán-tott véff.tf. Pillanatok alatt szétfolyó emlékezések döngették a homlokát. Bizonytalan körvonalaik nekiütődtek az idegen kézzel íródott, sietül betűknek és darabokra (törve táncoltak eszeveszett chaoszban körülötte.
Mint akit ébren ért a lidérc, ugy bámult maga elé. K mokra dermedt közönnyel názett rá minden a szobája négy fala közöli, de belül ugy érezte, hogy- az egész világ tébolyodott kacagással bomlik millió darabra és minden — minden örült Iramban kering a piszkos fehér, Józanul, ridegen rubrikázolt papírlap körül... öt átkozott szót muzsikálva : Tegnap volt eljegyzésem Gyulával, Margit.
Később, amikor elindult a gondolatai közt kereani valamit, ahol rr.eg. álljon, amibe belekapaszkodhassál nem talált ,\'ott már sommir, csak romokat. . . egy-két üszkósre égett álmfí... derékbatört akarásukat.
Vjlahol a romok alatt, elfeketüll zsarátnok közt... nagyon messzo...
alig ért odáig a tapogatózó szeme... maradt még valami, amin nem fogott a tü«, mert aranyból volt: ott. . . olt messze . . . rászakadt tenger kin alatt, fekete éjszakában, pirosan a lassan szivárgó vértől, vergődött tehetetlenül — a szivo.
Nom akarta fi bántani azt a leányi. Szátszor is átkozta már azt a báli éjszakát. Keserves megbánása köny. nyeket tépett a szeméből és véresre marcangolta az ajkát.
— Hát azért . . . azért lenne min den í — kérdezte önmagétól keserűen. Ebben a pillanatban gyűlölt minden, kit: önmagát, Ili\', a (utó kalandot, az egész körülölte zajló világot. Csak Margitra gondolt ugy, mint mpsugarakkal festett ollárképro, amin most piszkos, fekete nyomalt, hagyja a durva élet. ..
— Más valakinek a keze . . . másnak az ajka éri — tölt kl bolőlo esze\'ós kacagással és tépte, szag. gatti, ezer apró darabra és taposta a szivo minden gyűlölőiével a kis távirat lapot. Ugy étezte, gyűlölni lenne jó vollakép Margitot is éa benne minden nőt.
— Mindegy úgyis,-ha csak ilyen olcsó az ára ... Csók, ölelés ... mindegy, az enyém-e vagy1 a másé.
o-
Nő, mint a többi. .. Poiszemnyi folt a hiúságán, ennyit érek semmlvol sem többet. . . eldobott érte és rám bizta a temetésemet. Csak sirfelira. tol küldött hozzá. Ezt... ezt a rongy dirab papiéi.
Hirtelen etzébo julolt valami menekülés. Hiti.a ... hálha hazudik az a kurta őt szó Is í Hálha csak büntetés akar lenni egy borgőzös báli éjszakáért, elmaradt egy-két levélért, útjába akidt futó kalandokért, amik bizsergésbe hozták néha a véréi és szürke ködbe szőtték a nyári emlékeket?
Á dáli vonattal hazautazott. Csak másfél órája volt a következő vonatig. Nem is ment sehova, egyenest a fóblróékhoz. Egyedül találta a kis Etát. •
A leány tizenhitáves kis szivo hatalmasat dobbant, mikor meglátta Aladárt. Talán csak a megltpeléstó\', talán csak a dul! arcától ijedt meg... talán . . . kl tudja, miért dobbanik néha nagyobbat tizenhatéves kis leányok szive!
— Ela I édes, kicsi Eta, — rontott bo Aladár — ugye, nem igaz? Ugye, semmi sem Igaz? Margit , .. hol van Margil ? Eta, ha ez Igaz én...
Már rohant li volna beljebb már majdnem a második szobi kilincsén volt a keze és minden idege mintha ezerágú korbácsként a nyakára csavarodott volna . ..
— Nézze, Aladár — tartotta viaiza a kis Eta — üljön csak le egy klcait Ilt mellellem. Hiába mogy bo. Margit nincs itthon. De no hlgylen el semmit. Nom igaz semmi ... Bolondos farsangi tréfa volt az egész. Talán amiatt az Ili mlalt...
— Margit — hördült fel a másik — könyörgöm, szánjon meg ... hol van Margil ?
— E utazott pár hétre. Pár hónapra talán . . . Beteg volt . . . nagyon beteg. Most ott marad Veszprémben a Borcsa néniéknél, mlg össze szedi magát.
Aztán csak ránézett a fiúra, Ltlta az arcán, hogy hinni szeretett volna, hogy tusakodott a vigaazlalónak indult mese mögött támadt halálos bi-zonylalantággal. Lilla, hogyan ker-gelóznok a fiu szeme alatt támadt karikák közt árnyékok, amik észvesztő látomások idején kavarognak elő mélyről valahonnét, ahol tarka álmokat rendezget fakó kezével a halál.
(Folyt. kö».)
ZALAI KOZLOHY
im OVtóker 8.
Belpolitika
A nemzetgyűlés tegnap megkezdte üléseit Bethléü István az ideiglenes külügyminiszter
Bndapcat, október 7
Tegnap délelőtt 11 órakor, hoaz* azu szünet útin ■ nemzetgyűlés újból megkezdte üléielt. A képvlse-lók közül aokao hiányoznak. Leg-pontoaabban a szoclsllsták jelentek meg. Jelen voltak a miniszterelnök kÖD kívül as igszságügy, belügy-és földművelésügyi miniszterek.
Szcitovstky Béla elcök elparentálja Mária Valéria királyi hercegnőt él Követi Hsrmaan sltáhorna-gyöt éa bejelenti József Ferenc királyi herceg házasságát.
Mentelmi ügysk után áttértek a napirend azerlnt a fővárosi törvényjavaslat tárgyalására, melynek első szónoka Budai/ OszsŐ. A javaslat bírálata után a fővárosi villamosról beszél és azt a támadásokkal szemben védalmébe veail. A választól névjegyzék összeállítása körűi fel hozott vádakat alaptalannak tartja, mert a kőzlgazgatáal biróaág la ctak kla réazbsn fogadta el a felszólamlásokat. Budipest egymillió Iskoaa közül 367 000 as összeírt választó, ami 33% nak felel meg, mlg világvárosokban ez a azám alig 20\'/,. A javaslatot elfogadja.
Több feliratkozott szónok nem lévén, ugy látszott, végatér a fővárosi javaalat vitája, mikor felállt azólásra Saly Eadre. Szóvá taazl a névjegyzék hibáit, hogy diplomáé emberek kimaradtak, mert nem Igatolták irol-olvaanl tudásukat; hogy tiloa agitációs plakátokat használni. A villamosról ls beazél. Azért drága, mart sok a potya, kedvez-máayes utas. Ick\'ább rendes fizetést adjanak ■ tisztviselőknek. A javaslatot nem fogadja el.
Rothenstein Mór a törvényjavaslatot késelnek találja. Kifogásolja a 6 évi halybenlakást. A kormányt okozza a fővárosi »x Wxírt. A ja-vaalatot nem fogadja el.
As elnök napirendi javaslata, hogy a legközelebbi ülés ma, ezer-dán lsgyen. Ezután áttértek a napirendi vitára, melyaek első szónoka Eckhardl Tibor. Tiltakozik a keresztény nemzeti közvélemény nevében as ellen, hogy a nemzetgyűlés szünete alatt a kormány a nemzetgyűlés jóváhagyásától függetlenül megkötötte a szerződ tat a szovjettel. A megegyezés a munkásságnak sem lehat érdske, nem tsremt export lehetőségeket a gyárlpsrnsk. Jelentéseket olvas fel arról, hogy a szovjet agyas vidékein anyák la-ölték és felfalták gyermekeiket. Ismerteti aa orois gazdasági lezül-lést.
Egy az Ingyen-réstvények ügyért célzó közbsszólásra a belügyminiszter azt mondjs :
— Macdonald kapott Ingyenrészvényt.
Erra a kijelentésre óriási vlhsr tőrt kl ellenzéki részről és követel ták a balügyminiszter rendreutasl-táiát, ami axoaban nem történt msg.
folytatva beszédét megemlíti, hogy Masaaryk rabszolga-rendszernek minősítette as orosz munkásság helyzetét. Polacare kijelentette, hogy a szovjettel nam lehet kereskedelmi üzletet kötni. Kérdi: szabad-e Jogot adni a szovjet-kormánynak arra, hogy Itt bolsevista propagaodát folytasson ? Humbug — hogy a két állam között diplomáciai ősazekÖttetés nélkül ne leheaten kereskedelmi kapcsolat. Beszéde végén as elnöki Indítvánnyal szemben javasoljs, hogy a holnapi Oléa napirendjének első pontjaként tűzzék kl a magyar olssz tárgyalást. Erre Bethlen gróf miniszterelnök feláll és magigári, hogy majd a Ház elé fogja ter-jtsztanl és akkor a Hál részletei vita tárgyávl teheti.
Rakovszky Iván bslűgymlnlsster visszautaaltja Eckhardl vádjait.
Peidl Gyula megvádolja az elnököt, hogy engedékenyen kezeli a házszabályokat. Elnök a vádakat visszautasítja.
Eckhardl visszavonja napirendi Indítványát, a Ház aa elnök lódítván ját fogadjs el.
As ülés háromasgysd 6 órakor véget árt.
A kormányzó legteljesebb elismerése mellett Da\'uvíry külügyminisztert egészségi okokból felmentette állásából éa a tárci ideiglenes vízetéaével Btlhlcn miniszterelnököt bízta meg.
Az orosz-magyar szerződést a •gtöbb számottév5 politikai párt bizonyos idegenkedéssel fjgadta. Miat értesülünk, a szerződés ma-[aaabb helyen stm találkozott he-yesléisel és Igy a kormány kénytelen lesz a szerződ és benyújtásától eltekinteni.

Az egységea kormányzópárt c»ü-törtökön eate pártértskozletet tart.
Három Iga* axói
BRUNCSICS BORA JÓ!
tOszu-, csemege- is katonai-csikkek kereskedésiben
SUGÍR-UT 53. « TELEFON 210.
- Príma mlnS.ígB térti Zoflrlng gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonkínt 08.000 koronáért kaphatók Schvarci üeisö cégnél, Fő-ut 5.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 193.000 tói, aaját trárt mányu kötött mellény K 130.000 töl, "iát gyártmányú kötött jump.r K 30.000-tól. Flltpp kötöttárugyára Siombath.ly, Siéll Kálmán u. 6.
BELFÖLDI HÍREK
A magyaróvári katolikus ■ap. A mosonmsgyei katolikusok megmozdulásának eíőkészltáse láza-san folyik. A rendező bizottság a napokban tartott ülést Magyaró-várott a megyehás tanácstermében. Miután az 0*x Katolikus nagygyűlésen a katolikus közélet vese-tőférflai el vannak foglalva, ezért a rendező-bizottság a magyaróvári katolikus nipnsk Idsját október 1-ről októbir 26 ra tette.
Morarcslk profoaaxor vér mérgezést kapott. Moravalk Ernő, a kiváló egyetami tanár, foghúzásból kifolyólag vérmérgezést kapott, amely az operáció ellenére Is tovább terjedt, ógy, hogv a professzor állapota aggasztóra fordult. Tegnap raggal Verebéig professzor tüdőgyulladást állapított meg a betegen ás egyéb komplikációkat, amelyek a 68 éves Mo-ravedk tanár szervezetének ellen-állóképességét nagyon megtörték. Délben orvosi tanácskozást tartottak a nagybeteg profsaszor felett a megállapították, hogy a vérmérgezés terjedése megállott.
A tőxado axanáláaa. Tagnap
a nagybankok vezetői felkeresték Korányi pénzügyminisztert áa vele tanácskozásokat folytattak a tőzsdei helyist szanálására vonatkozólag. Mint értesülünk a nagy és középbsnkokból és 8 msgátcfgből alkalmi szindikátus alakú\', mely a kínálatra jutó papírokat megvá-ároljs.
Bér Dexaő maghalt. ÖeVD.zső a legkiválóbb magyar rajsoló-mű-vészek egyike, tegnsp a Mátyás templomban, az Ifjú főhercegi pár fogadtstásávál kapciolatoa ünnapl szertartás alatt szlvéhei kapott ái meghalt. Szivaiélhűdéi ölte mag, ötvenöt ávss korában.
Megmozdultak a magyar bírók éa Bgyéaiek. A. Orí.á-goa Bírói és Ügyáazl Egysaület elnöki tanácsában egyhangú határozatot fogadott el, amely objektíve, de kemény ái lesújtó erővel tiltakozik a belügyminiszter bírálata ellen, amely a bírói függetlenséget sérti és szambafordul as Igazaág-ügyminlszterrel ls, akinek nyilatkozata alkalmas a bíróság ellen Intézett támadások megengedésére ■ szokatlan jelenségnek minősíti a felügyeleti vizsgálat körűi felmerült kijelentéseket, amelyek a blról tekintélyt Inkább sértik — mint védik. Eiért a megfelelő elégtétel megadása céljából a kormánynál a szükséges lépéseket megteszi.
A Kúria döntése Márfl el fognttaágl panaaxában. Megírtuk, hogy áz erzsébetvárosi bomba-ügvben vádlott Márfi József elfő
Íultsági kifogást emelt ax összes ŐvárosI bíróságok elUn. A Kurla a blróküldésl kérelmet elutasította, így as ügyet Jövő hó 18 án kezdi tárgyalni a budapesti büntető törvényszék.
\' Debrecen 542 milliárd k«-c*5nt Tea* fel. Debreceni lap-jelentések szerint aa amerikai Morgan bankcsopott megbízottja és Magos György dr., Dabrecm polgármestere megállapodást létesítettek, mely szerint a város egymillió font kölcsönt veai fal a bankcio-porttól. Dabrecm vagyona körül-balul 2 billió psplrkorona. A kői csőnbői a világítás, a város) nyomda rássesűlne, uj vároiháxát és szenny-vízszűrő telepet építenének.
Dollárhamlaltók bHnpSre. Három éve Horváth Jáaoa detektív, Etek Árpád baakblzományos, Nagy Dávid kereskedő áa mág többaa hozzáfogtak Budapesten hsmls huszdollárosok készítéséhez. A rendőrság, mlelőt\'< tökéletes bankjegyet késdthattak\' volna, I*. tartóztatta őket áa a bűnjeleket lefoglalta. K\'söbb a gyanúsítottak nagyobb részét szabadlábra helyei-ték. A 14 vádlott ügyének tárgyalását, maly 8 napig tart, tegnap megkesdték.
KÜLFÖLDI HÍREK
Oaitoikodoak ■ Déllraant f.l.iorelí.ín, G.nuában Auiz-trla ét Magyarorazág utódállamai-Bak részvételével o.mi.tköil vaaut-ügyi konferencia alt öeeze, m.ly.a tárgyalják egyéb fontol vaeutl kér-déaek közt aa utódállamok réize-aedéaát a Déllvaaut moidonyalt áa kociljalt Illetőleg.
Caatigllonl lemondott elnöki tlaataég.lröl. Caitiglíont C.mlUo a Magyar- Olaai, as Alpaal éa a B^hmliche Unlonbank doökaégé-Y«1 l.moadott, Bécil píniOfyi tökökben ugy tudják, hogy Goldstdn
egáu-4ragyooát «lv»lt.ttC"C«tlg-
lloal, mint limarataa, mir Bicibea tartózkodik, d. az Qgyéiuág azö kéaétöl tartva őrzéiét megailgo-rltotta.
Ai oarópal Dala kontarra-cla Saxl üléaizakát Tullnában aa angol kiküldött elnökletével megnyitották. A koafaraacla 15 napig fog tartani.
Bica aa emlgránaok gySJtS-
talapé. A kleentant bécel követel kormányaik utaaltáaára tárgyaláa alá vatték annak a mindinkább kellemetlenné váló helyzetnek a mcgvltetá.át, hogy a kütSnbözö orazágok politikai menekültjei Bice-ben telepednek I., hogy onnan oraiágalk ártalmára legyenek. A követek értekezlete Románia ii Lengyelorazág javaelatára elhatározta, hogy közöa demarachban hívják fel aa oaztrák kormány fi-gyeimét erre a kérdéare áa aürgöa orvoaláat kérnek.
A magyar c.eh kor.ok.d.I ml tárgyal*,. Prágai telefonje-lentéa azerlnt a magyar caeh ke-reakedelml ezerzSdéi elökéazltö mua kálatal aaan a hite. befejezödnak. A közvetlen tárgyaláaokat a cieh-oaztrák ker.eked.lml azerxódéa megkötése után kezdik meg.
KOtótt oii turtsny. — — — — — — — 10.000 I. Moutlle huiioy. otsd.Q atlnbra — — — 36.000 1. S.ty«a IMt Iiuitojr. oiiaJ«j nüibM — — 30.000 S.ly.m bomolt nyakkendő — — — 9.000 Y.im hut.oy., Ü11U Ky.rju — — — — 40.000 Gyaplu dlvatm.lt.ny.k nlndan árban.
Telefon 221
OLmr. flay.tnlt
Kííd kötött Socknl — — _ — 7 5o_ .
Fitt Ilit S«lai — — ____ 40 „°„
I Ffaü ias------ta7.111
Stlytin ScUt, div.lolleeUüok _ _ _ ,0 „ ... Qy.rm.k h.ri.nyák pamut 6. Ilór a t.golcaObb árban.
GRUNBERGERNÉL
Olvat.rnyfik, za.bk.nd6k, KEZTVÜK, nyakkendők 1 IcttlatiuM irkae
Férfi SZfivptplf ",aii<l4í ^^n fa u »nm 1 táli siuveieK ,„,(,,. b dl<.lukkM(
Hant.rll börk.ztyUk minden aalnb.n
Főút 11. szám
Olmre ttgyalnl |
Uetőgépek, ekék, ^r^,^? Weiser Gépgyár ím

1»24. Október 8.
M4r« vrfrjtik Mtcdonnld bu k<>it. Angol politikai kö.ÖVbcn mire blrtoira vtrjtk . kormány bükiéit ía •< uj válaeitárok kllrá ait. A« uj vili.il/. valönfoG Idő pontja november 8 va^jr 13.
A pályaudvarhoz vezető ut
Nagykanizsa, október 7 Akik cikkünk cinét olvasták — — illatában vannak »nn»k tsrl.l-mával, értel-nével. Jrleoll • por azabarát, jelenti a aárteegert, de jelenti közbiztonsági szempontból le a leglehetetlenebb állapotokat. Tea ák ceak vIsazeemKkezol a mult évre, az ősii téli Időszakra, amikor az utasok aa éjjeli, vagr a hajnali vonattal Kmhaára érkeittk (vagy a váróiból ugyanakkor kénitilenek voltak a pályaudvarhoz kimenni ) Sír, hó éa vlztengerben, v»k «ő tétaéfben kellett gyalogolok. Itt ott pislogott ciak egy katlc^bogár-aierű eltévidt lámpa. Ez Is a pá Ivatostről árasztotta ki halvány fényét. Ahogy a pályaudvar kla\'cr jeddmü aszfallbu\'kolatát elhagyjuk
— kőve»e len gyalogút fogad ben nünket — a pociolyák végnélküll sorozatába lépünk, tőnkretéve cipőt, ruhát éa ezeket mindeddig k\'eU el azoovedaünk, mlg az Izraelita temetővel párhuzamot aszfaltO\'Ott gyalogjárót el nem é-jűk. Mott. hogr az őszi esőzések nemsokára kezdetüket veazfk — eszünkbe jut n.k az előző évek éa önkéntelenül is felénk tódul a kérdéa : hát a mostani őszön, az idei télen is igy lesz cz ismét? Mert a kocsivlteldl jak msgsssága miatt ceak klvéte lea gaid>gságu emb.rek ecgedhe tik meg maguknak azt a kényelmet
— hogy bérkocein tegyék meg ezt az u\'at. A lakoisíg n»gy hányadának bizony saját lábán kell kimennie. Es mír előre félook — mi leiz a mostani télen? Valóságos csoda, hogy a mult évben nem Ütöttek le senkit a alil, vak aőtét éjszakában, ahol az ember nem lá\'j* hová lép, melyik fa mögül ugrik srfő valaki és Intézi hozzá a> udvarias felazólltást : pénzt, vagy élete\' 1
Nem aksrunk még egy lly«n te let átizenvedol a város vezetőloek jóvoltából. E<t a kérdést a hivatalos városnak, a Déllvasut osztálymér nökségéaek éa az államrendőrség nek együttesen k\'llene ellntéml A Dé\'ivasut — amely mindenkor készséggel aletelt aegltsIg\'Önk\'-e, mikor a kö.-önség mellett felemel-lük szavuokat, bi-oayára most Is aion lesz — hogy a vasút montéo húzódó és az ő jogköre alá eső részen a burkolási munkákat cl fogja végeztetni és a kövezetlen járót iirhalóvá tenni. A 117. atámu őr-háztól kezdődőleg pedig a város nak kötelessége, hogy as u\'jivitásl munkálatokat foganatosítsa, a gyalogjárdát feltöltse és as uttestet kl kövezze. Most, minél előbb, mielőtt még as esőzések bskövetkes-nek. Az államrendőrség pedig kőz-biztonsági szempontból hasion oda, hogy az állomástól a város belső területéig as úttest rendesen kl ■ egyen világítva és kellő őrszemekkel ellátva.
E.t a kérdést mindaddig felezi nen fogjuk tartani — míg végleges mafoldáat nem nyer.
Várjuk az Illetékes tényezők in tézkedéseit.
ZALAI KÖZLÖNY
Levente-ünnepély Nagykanizsán
Nagykanizsa város testnevelési blzotlaága tegnap d\'lben a város házán ülést tartott. £• az ülés nagy megmozdulást jelent Nsgykanlzsa vároa levente életébea, melyből ed dig jóformán csak annyit tudtunk, hogy sokat mulasztanak a Itvsoték éa sokat káronkodnak a kirótt, mindmáig be nem h-jtott bűnteté sek miatt a muokasdók.
A Uvenle oktatás csendsseo, ms-gtsabb nemzeti colokat szem előtt taitva haladt a msga utján, hogy mjgteremtso kitartó munkájával azt a mtgyar generációt, melynek ép teslében ép lélek szolgálja a haza boldogu\'ását.
A tegospi levente bizottsági ü\'éa határozstaképen a nagykanlisal leventék október 12 én, vasárnap u\'atjik be a város közönségének, amff t<oultak Idáig a a nagyköiön aégnek módjában fog állni" meg győiődnl arról, h>gy több, sokkal több pártolásra érdsmes az ügy, mint amiben részeaült idáig.
A városi testnevelő felügyelő javaslata nyomán az ünnepély pro gr» mje a kővetkezőképen alakú\': Dé\'után 3 órakor vonulnak fel az ösazra nagykanbail leventék a Z-Inyl sportpályára s a tribün előtt felsorakozva a körönséggel együtt elénekllk a Híufutzl. Etután as összes leventék srsbsdgyakorlato k»t mulatnak be. Három nagyka-nlzasl |> v/nte Ifjú Irredenta költe ményeket fog asavalni.
M-jd kezdítét veszi a leventék atlétikai veraenye, melynek alső száma a fu»áa korosztályonként. A 13 — 14 évea leventék 50 métert, a 15-18 évesek 75 métert, a 19—21 évesek ICO métert futnak. Eonek befejeztével magasugrás, sulydobáa, gátfutás, dlaskos-vités, távolugrás, gerelyvetés, 4x100 méteres staféta éa birkózás következnek.
Az atlétikai verseny lezajlásával a ciapatok Ismét a tribün elé gyű lekezoek, ahol *gr*nként megkapják a nyertesek értékes dijaikat. A díjkiosztást a vármegyei testnevelési felügyelő beszéde keretezi. A S óiat eléneklése után a leventék ditzl\'pésbtn elvonulnak és ezzel as üonepély véget ét.
Hogy a rendezőség ezt a lélekemelő lá\'vinyI, gyermekeink egészséges fejlődésének, feltörő ambíciói nak útjait egyengető levente oktatás eredményeit mindeakl ssámára hozzáférhetővé t«gye, a helyárakat
5000, 3000 és 1000 koronában állapította meg.
A testnevelési bizottság a város testnevelési alapjából egy dijat la azavazott meg a verseny oyertesei valamelyikének jutilmtzására.
A városi testnevelési vezető as alispán engedélyével gyűjtést Is Indított erre a célra, azonban olyan k\'cslny összeget eredményezett,hogy abból ünnepség fényéhez méltó dljskat venni nem lehet. S\'omoru jelensége es városunk áldozatkéas-aégének a épen ezért, aki érez még kötelességet a jövő gener/c\'ó, srját gyermekelak Iránt, az hozza be acélra adományait lapunk szerkesz-tőségébe.
NAPI HÍREK
A Zalai Közlöny aj árai. Hétköznapokon 6 oldal terjedelem mellett 1800 K, 8 oldal teriedelemnél pedig 2000 K egyes számainak az ára.
rr.ig egy havi előfizetési dija 30.000
korona.
NAPIJREND
Október 8. Szerda ,
RíoíI ksWVkss: Miíjr- N. A. PitdiUu: Euiu. tirseJiU: Tí.li/1 fci 10. ü«a Xlyji).
Ni? kei re««l » «\'• 0* peaUe. cjvjMa «)uun 9 <■(» lí perckor. \' \'
A JIeleorol6*UI Int4iet |«I«bUi« uerlnl »i:-.oatlUr..: f«üaí» iii iliUto WemUka TtKeUusl 11 kiteeebi.
MotióHnyke? nlahiuk. UiUU: Afittk TrtsMa U<fBL-i irimi)*. V.Uilr.l UtUU ««:« 7 ti 9 <N«X->.\\ Vtílj rum JlUiik.
A városháza
a közönség háza. A közönségé. Mind nyájunké I A neve fejezi ki legjobban célját — az égést város háza. Ha tehát a ház a város közönségéé — akkor a közgyülisl terem is az övé. Azé a város közönségéé, amely a maga képviselőit küldi maga he lyett a város űguelt Intézni. A vá ros közönségének tehát joga van a közgyűlési terméhez. Ha vclomllyen, a város polgárságának érdekeit célzó, vagy előmozdító közgyűlés, Ismeret terjesztő felolvasás, hazafias ünnepély, vagy hasonló kulturális dologról van szó és a város polgársága egyéb megfelelő helyiség hiányában a városháza közgyűlés! termében akarja megtartani — csak természe les, hogy ott fogja megtartani. A saját házában. Saját házának termében. LtlH a legelemibb jogától nem foszthatja meg a polgármester előkelő kézlegyintése, sem semmiféle tiltó rendelkezés, legkevésbbé pedig a mcsak azért sem* rendszer. Nem tudjuk megérteni az intézkedő illetékes tényező maharadzsol gesztusát. Talán csak nem félti a kőzgyű lésl (erem freskóit Illatos hölgyek színpompás könnyű toalettéitől, a terem levegőjét a legfinomabb francia párfőm illatfelhőitől, a néhanapján fényesített padlót kicsi asszonyi lá bok szarvasbőr lopánkáitól, avagy attól tart, hogy a tiszteletreméltó képek kilépnek rámáikbbl, ha azt a sok szép kanizsai asszonyt, leányt, azt a sok gavallért látják — kik egy ilyen kullurelöadás közönségét képezik ? A földművesképvlselőtestűleti tagok munkászubbonyától nem félti a to net székek politwáját, a klskanizsal agyagos földtől sáros csizmák ellen — nogyon helyesen I — nincs egyet len szava, de ha a város legeli ke lóbb kulturegyesületei. a legjobb nevű férfiak a közönségnek néhány kellemes órát nyújtandó elkérik két órára a városháza közgyűlési termét : akkor nincs közgyűlési terem I Hát illő tisztelettel megmagyarázzuk a polgármeiter urnák, hogy a vá rosháza van a közönségért, a közgyűlési terem is a város közönségéé, attól eltiltania a város polgárságát legkevésbbé a polgármesternek szabad. Annak a polgár mesternek, amely végeredményben mégis csak választott tisztviselője annak a — polgárságnak. Sapientl sat. (,)
— As izraeliták hosasu napja. Izraelita vallású polgártár. sslskoak tegnap délu\'áa fél 6 órától kezdődött as ugyasveselt hoaszu nspjuV, mely ma eate 6 óráig tart és mely IdŐ alatt minden eledsltöi szigorúan tartózkoslnlok kell. As Istentiszteletet Abramovlcs Márk fŐkáator tartotta.
— Áthelyezés. Gödör Anna állami elemi iskolai tanltóaőt a sslalővől Iskolához helyezték át.
~ Pspifyttlés. A nagykapornak! esperes! kerület pspsága most tartotta őstl koronáját Csatáron.
— Főflfyész és Ügyvéd pőro.
Szász Gerő dr. volt zalaegerszegi főügyész, jelenleg ügyvéd egy al-kslommsl Kiss Diaes zalaegerszegi főügyészről azt állította, mlatha hivatali ténykedéseinél nem a kellő pártatlansággal járt volna el. Elért Kiss Dénes főügyész beperelte Siáss Gerőt. Tegnap tárgyalta est as ügyet a zalaegerszegi törvényszék Skoday tanácsa, amely beigazolt-nak vette a vádat éa Siása Gerő dr.-t 3,000.000 K fő éa 1.000.000 korona mellékblntetésre ítélte. Az ítélet jogerőt.
— A Mária-leányok alő-adáaa. A Mária-leányok vasárnsp délu\'án nagyszámú kőiönség jelenlétében a Kosgonyl-utcsl tornateremben Igen sikerült előadást rendeztek P. Gellért préies vezetése alatt. A megjelent közönség lelkesen tapsolt as Igyekvő szereplők-\'•bek, kiknek mindegyike Igea szépen játszotta végig szerepét.
— Nom kell a pénz a hadirokkantaknak. Erre a magálla-
Eltáara enged legalább la kŐvet-estetni az a tény, hogy a nagy-ksalssal hadirokkantait, özvegyek és árvák káta^rl felszólítás ellenére sten vették fel valamennylea Illetményeiket. Aki ma és holnsp nana vetsl fel a résiére esedékes Őssie-get, as legfeljebb jövő elsején fogja megkapni, mert csütörtökön a fizetést lezárják.
— A Hozgonyl utcai ovoda kibŐvItéao. A nagykanizsai városi ovoda bizottság tegnap délután 6 órakor ülést lartott a városházán. Az üláa főtárgya volt Zslavármegye taafalügyelőjéhsz Intézendő felterjesztés megbeszélése a Rozgonyl utcai ovoda kibővítésére vonstkosólag.
— SzobatHz. Tegnap a déli órákban a városház épület Kazlnciy-utcai frontjának második emeletén, a rendőrség folyosójáról nyíló ablakokon sürü füst tódult kL As ott lévő varrodában ugyaala meggyulladt a vaaalóban Izzó aséntől valami ruhadarab a a tüz belekapott már agyes bu\'or-darabokba Is As állványokon dolgozó kőművesek észrevették a kezdődő veszedelmet, befeszítették az ablakot s a tüzet egy kettőre eloltották. A kár egészen jelentéktelen.
— A kórházi kápolna renoválására a követkoző adományok folytak be: dr. Rott Náudor megyéspüspök 500 000, Fischer János, dr. Wsber Pál püspök! titkár, őzv. Valics Dezső.é, dr. Mslek László, egy sörgyári alkalmazett 100— 100 000, dr. Rívffy Zoltánná, egy
sörgyári tlsilvlselő, egy ssolgáJó
leány 50-50.000, Molnár Siadorná 20 000 korona.
— Megvizsgálják a kutak vizét. A belügyminiszter rendeletet adott kl, hogy a kösegéstség-ügyi állapotok javltáaa céljából mladen Ivóvizet asolgáltató kut vlsét törvényhatóságonként megállapítandó sorreadbsa legalább egyazer vegyi és szükség esetén bskteorologlsl vizsgálatnak kell alávetal. A vízminta vétóiénak orvos kőibeajőttével kell tŐrtéaale.
Szecska es répavágók,
répazuzók, tengeri-darálók, tengerl-morzsoldk
bármely na\'gystígbon
Weiser Gépgyár, mm
ZALAI KÖZLÖNY
i ka. ohów 8.
«
Szenzációs olcsó árak
a „Kékcsillag
divatnagyáruházban:
Nyers selyem bluz
csak . . . 240000 Kor. Grenadinbluz csak 130000 „ Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 . Elegáns pongyola csak . . . 130000 .
Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 . Trikóseli/em ruhák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 . Hímzett női ingek 45000 . Kötött kabátok
gyapjúból . 240000 . Nöi kabátok . 700000 . Gyermek kabátok 450000 . Zsebkendők . 10000 . őszemély es azsuros
kávésteríték . 250000 . Elegáns g/enadin-
ruhák. . . 350000 Kor. Gyermekruhákcsak 33000 . Selyem sálok csak 85000 .
Méteráru osztály:
Krepdesinek 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo Férfi szövetek . 12oooo . Tiszta gyapjú férfi
szövetek . . 160000 . Nöi szövetek . 47ooo Tiszta gyapjú nöi
szövetek . . Uoooo . Tiszta gyapjú aljkelmék 14oszél. 145ooo . Gyapjú kasánok 75ooo „ „ 15o széles fekete és
kék gyapjúszövet 25oooo .
Mosó delének . . l\'Jooo
Kartonok . . . 21000
Vásznak . . . 2oooo \\
Sifonok . . . 1%00 _
Sefirek ingekre . 25ooo
férfi- és nöi szövetek óriási választékban, — bámulatos olcsó árért /
E héten nagymennyiaégü Regenhardt éa Ralmann-féle aaztalnemüek a törülközők leazállitott árakon kerülnek eladéw,!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
■ »» Kékcsillag"
divatáruházat felkeresni
— A Hőre októbar 6 1W1 tlnnapályável k»pc«olatban m.g k.ll cml[tenQok, hogy h\'radJiunkbl U.tdíibal került »i Iparo.daHrda ■r.r. pléee. amennyiben ■ bovezelŐ „Megyar Hitekéi," et ée a* ün nepélyzáró „S\'ózat" ot ■ postáeok dalárdája éoekolto Büchler Mór kar.iagy vezetésével.
— Felhívom a t. közöniég ail voa fij-reinét lis ta selyem horgolt nyakkendőbe. K.ph»tó 9000 koronásárban Grünbergernél Fő ut 11.
— Talált tárgyak árvaxáaa.
Tegnap délután a rendőrség egyik Hivatalos helyiségében fu\'css árve-tét szemtanul lehetlek, akik kivin ctlak voltak, mi mindent te\'áltak a nagykanizsai ulcikon. Elekor árverezték el ugyanié mlnda\'oVat ax elveezett tárgyakat, melyeket hiába kerestek gazdáik, mert elfeledték megnőni a rendőrségi hirdető láblát. Volt ott as asxlalon tarka öiszevliszaságban minden a monár nélkül aiomorkodó mozsár-törőtől kezdve -a axennyea fehér-neművel, egérrágta pokróccal, ka-aiakővei, kasxaverővel, bajuizprd-rővel (ele arató muikáaok ládájáig. Ssenlpéter esernyőjére emlékeztető hatalmas cs*ládl psraplá a\'i; ért •!
2COO korona kikiáltási ártól 3000 koronáig. 26.000 koronáért már I flsubert puskát, roses pisztolyt le betett venni. L-hetelt venni egy I darab nagy ku\'caot, másik darab kii ku\'cao*, kulcs csomót, moly ette azőrmegallért, (meg sem vetta senki), páratlan keztyQ mellett vadon.tuj, páros bőrkeztyűt 35.000 koronáért. A sok lapos, Hm lommal tele, rongyos ersiény már senkinek sem kellett. Csak egy-egy kerék \'-őtő lánc, rudaxó kötél Idézett f-l nagyobb élénkséget, meg egy ző\'d-köves vékonyka rés-gyürü, amit kia cselédleány m-g Is ilratott talán, Itt meg csak nevettek rajt nagyot, aztán mint értéktelent félredobták és meg fogják semmi sltenl.
— A Faluszövetaóg fonyódi
koagrauznsa. Fonyódról jelenti tudósítónk: Vasárnap délelőtt volt Fonyódon a Faluizővatség kon gressiusa, a melynek fŐ tárgya a Balaton gazdasági éa kulturális érdekelnek megvitatása volt. Ax ülé-sen Sleintcker Ferenc egyetemi anár, alelnök elnökölt. Szekeres László dr. főtitkár a Balaton menti /■gazdasági kisvasutak kl/pltését sör-gette beazédében, amely a kla és nrgrtermelők sokaságának módot nyújt arra, hogy a parttól messie fekvő területeken la kerti mlvelést kezdhessenek, amelynek terményeit időveszteség nélkül gyorsan, biztosan tudják behozai a fürdőtelepi piacaira. E>után Krteger Józs»f, Somogy megye főjegyzője, majd Spur (alván balatoni kcrmányblztoa, Veszprém vármegye képviseletében Ke nesey Pongrác dr. enyingi főszolgabíró jelentették be támogatású Itat- Zalovármegyéi senki sem kép• viselte. Az elhangzottak felett vita Indul meg, amely után Balogh Gyula ezövetaégl Igazgató ismertette a Faluuővelség célját, vázolta eddig! működését, kiemelte, hagy ax egységes agrártábor megteremtése csak ugy lehetséges, ba minden egyes falu felsorakozik a szövetség xász-laja alá. A kongrssszui táviratilag üdvözölte Horthy Miklós kormány zót, Bethlen István gróf miniszterelnököt, Szabó litván földmlveléi ügyi minisztert
— ElsőrondB divatárukban nagy választék a legszoiidsbb kiszolgálás mellett Főút 11. Crünbereer-nél. Telefon 221.
— A kanyaró baaáráaaal fenyegeti m* óvodákat. A vá
rosl tiszll orvoa a kanyaró n«gy mérvű tMjedéeéro való tekintettel előterjesztést tett a város vezető ségének, hogy ai A\'any J\'nos u\'cai ovodát záijik be.
— Analfabéta-tanfolyam. A nagykanizsai II. körzet (Roxgonyl u\'l) állami elemi n\'plekota tanítótestülete a közelgő téli hónapokban analfabéta-tanfolyamot render, melynek tárgyal: Iráa, oWasés és azám\'an. Ax Igaxgatóaág ezúton felkéri a t. kőrőnaéget. Jhogy s>Ives-kedjék ax á\'taluk Ismert analfabé iákat felhívni mennél nagyobb azámbsn való jelentkezésre. A tanfolyam, melv d\'imentes és folyó év október hó 15 én kezdődik, a Roxgonji utl áll. elemi néplikolá-ban les* megtartva. J»lentkexnl lehet nevezett Iskola Igazgatójánál naponta.
— „Tatra" csecacmő-kolen-fyák Schwarcz Dezső cégnél, Fő ui K. szám.
— A forgalmiadé vezetőjének büntető jogkor®. A sala-egeraxrgí pénzűgylgaxgatóság dr. Csekő B;la, pár n»pja Nagykanizsán U járt pénz ügy minisztériumi kikül dött szóbeli felhatalmazása alapjáa megengedte, hogy a nagykanizsai forgalmiadó hivatal vezetője klaebb jelentőségű mulsaztáaokat saját hatáskörében elbírálhat és az annak megfelelő pénzbireágot is kiszabhatja. Ennek ösaxrge axonban nem lehet nagyobb 40 aranykoronánál. Ezután tehát, aki nem ad vagy nem vezet blokkot, aki a forgalmi-adó-naplót minden hónap 1. és 6 kőit nem viizi fel leszámolás és felülbélyegzés végett, aki elrendelt könyvvezetést nem teljesít, aki aa adóköteles ügyekre vonatkozó Iratokat legalább 5 évig nem őrzi meg, aki adóköteles létére foglalkozásában vagy adóvUzonyai terén beállott változásokat nem jelenti be, aki Idézéare meg nem jelenik — általánosságban trhát, aki ai
1921. évi 39. tc. 65. § ába ütköző szabálytalanságot követ el, mindezek a felsorolt esetekben a büntetést a forgalmiadó hivatal főnöke maga azabhatja ki. Az ennél aulyo aab természetű ügyek, adócsalások, azonkívül az előbb említett esetek felebbexései a péoxügyigaxgatóság-hoz tartoznak. Ect a büntetési jogkört kizárólag a forgalmiadé blva-/tal jelenlegi vezetője kapta meg.
— Url éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dexső cégnél, Fó-ut l.
— Nemcaak hirdetés, de való ság, hogy Kaufmann Manónál van a legolcsóbb bevásárlási forrás.
— A lagjobb minőségű női éa férfi harisnyák minden szin-ben a legszolidabb árakért szerez hetők be Schvarcz üeisö cégníJ, FŐ ut 5.
fl tudomány csodái
A föld b«ls£ melege mint energia-forrás Lefényképezték a hangot
Philadelphia, szeptomber U A Frsnk|in ioaliluto most tartja fennállásának áxáz éves évfordulóját, mely alkalomból fényes ünnep < aégeket tartanak a Ualveralty of Pennsylvania dísztermében. Az ünnepségnek főleg az a körülmény «d jelentőséget, hogy az üléseken beszámolókat tartanak a kémikusok, fizikusok éa más tudósok, akik a vllíg minden részéből sereglettek össze ezekre a gyűlésekre.
A tudósok között sok német ls v*n. így például megjeleut Fritx Haber profesipor Is, aki elsőnek fedezte fel azt aa eljárást, a mely. lyel a levegőből a nitrogént ki le. het vonni.
A német prof\'seztr ezt a felfe-do\'éat » világháború alatt tette, mikor a köxpontl hstalmak el voltak zárva Dél AmerlkátóJ„a Igy a robbanószergyártáshor. szükséges nitrogént nem tudták oiaan beszerezni. — Igy tehát a szükiég kénvarerltotte a német tudóst arra a fölfedezésre, melynek most a kereskedelmi életben Is nagy hasi-nát veszik, mert a levegőből o\'ción tudnak nitrogént alŐállltanl. Dr. Haber Ismertette eljárását a Franklin Iostltute hallgatósága előtt s megköszönte as iotézetnek, hogy tudományos téren mindig Igyekezett megteremteni az őssimükődist a világ összes tudósai között, nem tekintette as országhatárokat s nagy haladást tett a tudomány nemzetközivé tétele terén.
Ezután más tudósok számoltak ba a legutóbbi évekbeo tett kü-lönbörö tudoményo* felfedezések ről. D-. Arthur L Day arról az észleletéről siámolt be, hogy a föld beleejébm „a sziklák születése" okozza a vulkánok kitörését. A tudós ezután megjósolta, hogy a tudományok fej\'ődése rá fogja ve-zetol ax emberiséget arra is, hogy a föld belsejének forróságát is fel tudja hastnálni erőmüvek hojtására.
Sir Ernest Rulhcr/ordangol fizik is a rádió aktivitás híres szakéi 15,e elmondta a rádiumnak ax atomokra való hstását, melyeket kísérletei sor\'n észlelt.
Dsyton C. M ller professzor bemutatta as általa feltalált fotogra-fáló gépot, mellyel la tudja fotog-rafálnl a — hnngo\'. A hangfotog-rafáló gépet phonod\'ik-nek nevezte el a feltaláló tudói. Ax ülésen ezenkívül még a tudomány haladíaá-nak azámos érdekes részletét mutatták és .bizonyították ba a felszólaló^ tudósok.
MZ6fóRYtiKZ1l!UZ
Uránia. Si.rda—ciOtSrlík 7 4a 9 ór.kor T.I.Un B.rnárd drimija: A titok. Fóai.r.pb.o Lola M.redllt. A< .I6adáijkat caak f.lngttck aéi-b.llk cn.f.
TÖRVÉNYSZÉK
A keaxthelyl orou ,ynj lógató. Iim.ret.a Orbanovics oroai bad fogoly büoügyc, meljrjl asoak Idcjia ml la réiil.leien meg.ojU-k.itüak O\'banovlca Aoa.itár nyolc <» óta volt nolot hadifogoly Fischel Julla jómódú ka.xth.lyl blrtokoa-aaasoay f.idn iráb.a. Folyó ív\' augimlua 12 íű Orbanovics Aaaai-tái óaaioveaistt valamalylk torzával áa mikor gaadája .miatt mag pirongatta, anoylra dühba jótt, hogy aaasonyáoak la\'állójit fot-Xyujtotla éa m.gaiSkótl, m.jd kát oaplg bujkált a h.tctgl erdókb.n. Egyik éjjel vlaatalopódiott g.idá-ién.k Istállójába éa uebkéaév.l haabaaiurta ai egyik lovát éa c.i kaját. Kíaóbben óngyllkoaaágl kl-aéilotet követett el, i.ebkéiévcl hatalmai ..bet ejtett a nyakán. Ai utolaó pillanatban mégla maggondolta magái, bekőlö\'.t. a.bét éa bement a kanlhelyl kórháiba, ahol mikor megtudta, hogy nyo-máb.o a ciendSnég, l.uyrott a kórhál elia .mel.ll ablakából. Si^
19U. OktóW8
reaciáre — könnyebb zufódázoV-nál nem történt egyéb bajé. A két öngyilkossági kliérlet kővetk.zmé-nj.lt » oro.i nemsokára kiheverte ég ■ keeithelyl ciendörők vasra-v.rten boltik bo ■ nagykanlzaal klr. Ggyéezaég foghálába.
Moit tárgyalt* eit az üf yet uagv érdeklídéa m.llatt • törvényszék Kenedl-bünlelőlanécta.firdekeB volt hogy • hivatalból Vlr.od.lt védő Butin József dr. ügyvéd > háború alatt ugyanabban ai oton ltogrel közaégben volt hadifogoly, ahol védence éa aiülcl laktak.
Kened! táblabíró kérdéaére vádlóit törcdelmtaen beismerte bünöi-aégét. AiiaJ védekezett, hogy ma* jánklvül volt axért, mert bacaülataa munkája mállott aaaionya magkorholta. Tattét bosaiutól égve kivette al.
A sértett — fitch! Julla — vallja, hogy hét év óta példáaan vlielke-datt éa beciQl.teieo dolgoiott a vádlott, de aa utóbbi Időben ai Iváaaak adta magát. Nem kívánja ai orosi amber megbünletéeét.
Bettin Jdtaef dr. védő ügyvéd as enyhítő körülményekre való tekintettel enyhe bünt.téit kér.
A törvénynek OrbanotAcs Anosf tdzt gyújtogatás büntette miatt kelts lil ivl Jegyhisra ttílle, a vagyon-roagátáa vádja alól aionhan fal mentette. As Ítélet jogerős.
Ee a fegyőr vlsasakfaérte cellájába O. banovícs Aaaeitázt, akit nemiokára ■ soproni fegyháaba fognak elállítani.
( SPORTÉLET,
Kapoavárt Máv-Zrtoyt 3 l 1 (Fálldő 2 t 2). A k.nlzeat c.apat vereeége nem ellenfele jltélbell fölényének, heoem kíméletlenül durva iátékmodoránsk tudható be. Ugyals tlodlciot, ■ Z\'loyl jóképeaaégü kó.épceatárát, már • játék alsó perceiben, rövid Időre reá pedig Mlikolciyt tették a játékra képte-leaaé. Habár > Z\'loyl a blioyió két ambarét lelkei, odaadó |áték-kal Igyekeiett pótolni, mégsem tudta • mérkőiáa málodlk félldijl-baa megakadilyoinl, hogy a kaposvári csapat a győitea gólt mog-aieraazo. A nagykanizsai caapat dlciératára kl kell emelni, hogy eUeafelének kihívó és durva, teljesen sportszerűtlen magatartás: dacára is, megőrfite hlggadteágát, fegyelmeiletten éa falran jélsiott. Ei padig\'felér a legszebb győzelemmel. ^ v
ZALAI KÖZLÖNY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
1 órai ilrtktelinil a kövatkazöki
Ka."- T
TotQ
N«. iy»
k. 4. „
t^f, késit. lto
l\'tlo ttttU J
Or»H*m<M |4
m»m 441 17
w. tjxlb 7
U*a. VIUamo« UJ. U«S m
vw- us. 71
An |á« is
U(uw itt
AMt 77*
• W Olajok
Ot<lH* »>
riváfo.1 HUOft*
TiAtUi tU *•«
Tm ►*»
O7M unt il)i
jkm«< •»
l«4Ma ll<
m«« ti
XtMl MM. 17
xwta 4
XkxtM II
TMk 11
UM -
KOIOaClUk
D««f1 l)
Dt»a t*nU It
TMM T»r»l d»-J LViJ uiu.
HM«MÍ Korai MIIU
Ki
t!4»l w-. M
llraaaí,! »3)
C<crta Mm M) II
llupri^i il
6»fiil ijo
Uéfj.S*»M 117
Tml BfM -
VwtabnUak —
0>M U» lo
Lóhere, lucerna
e(yéb gaxdaiigt magvakat legmagasabban van ,
Holtai József cég
I-OJ.: rsut 37.
Tataion t 111.
közoazoasAo.
Amerika Mex6gaxdaaágának fejlődése. As (amartnavü amerikai köijaidáax, dr. Frlday, agy sxsk-lapban hoatxsbb dkk k«ratéb«n foglalkoxik nx amerikai maxögax-dasáf gal ás megállapítja, bogy ex-IdŐsxarlat IS axáxalékkal több ámbár foglalkotlk öatarmaléssal, mint 1900 ban. Ennek credmiaya ax, bojy a usaxöfaidaaéjl tarcnénysk mannyiaéga 1900 al sxembea 40 stáxalékkal aővakedalt. Mlf 1900
ban a müveUs alá került am/^lkal <&ld 4rtéka 13 milliárd dollár volt, addlt mt 28 milliárd dollár érUkü ^IdtarQUtai folyik ax amerikai 6a-tarmelia, /
TŐZSDE A vá --koiáanak magfelol6«a »>l-lárdan lódult a mii tőxada. A tag-o»pl péoiügymlnUxterl írtekexUt
kövatkoxtéboa urjran vontatott volt ax adatmanat, Ja latarvand^a vá-aárláxokra a kontremla ii fadaxetl váaáriatokba kaxdatt ét I%y a piac migiUnkült. Zírtaiig nometak a tegnapi árvaaxtaa^gek tárOltak mag, banem egyea aaatakban axan falül 2*/« árcmelkedáa állott ba, da elválva 12-15Va áremelkadéa U t5r-tént a tagnlpi xárlatbox vluooyitva. Zirlatkor ax Irányzat nllárd. Koixl ?éaz Vi-\'/.V.
UtótŐzado. Acél ISO, Qnaar 76«/„ K«axén 22S0, Urlkányl 630, Magyar Hltal 401. Nova 122, L*< ■xámltolö 54, Hixal Baak 102, Aosol Magyar 40 áru, Rima 116, Otxtrák Hital 147, Dmublui 1750, Villamos 850, Fagyvar 730, G«ortla 285, Mexőb.gyeal 139, Nsalcl 1750.
A Magyar Nemxeti Baak híva-taloa árfolyamai okt. 7 ém
UlK iow |(HO*-|<IOM Caa tataa III) IH
IC4« IIII
ooM« iHf-mt* TnmU k. ««M |ll«
Ul 4tf«il
Lrr» llllH
Ura mi-llH
Déa fco». Hl»\'ll» oww. ie».|>ih »rS<l kul HH^IDII tWWWI h. M77»|0(4} M<a Wul ijimjá* M Klimw
totio-iiott
Dovlsák
«iM>l
|7«>!>»« lllll-lllN
Ut000-ll70*0
IUI IMI 7JITO J7»7« |C<4 .<♦!
i»oi-hi«
lMl>0 »»»»«?»
IWIO-ICIH llll»-l|U)
A magyar korona kttlfSldl klvataloa Jegy*áaol«
iUca . BatUb .
. 0180 I 91 . Mt>0 M50
. maol*\'/,,
Kt«7eclb«a IS
64 esoo
Zürickl sárlati
PálU X745—, LooJoa «30 —, Kawyort 6X3 — BfUaialWW, Maflaod 1IM—, Kotlaad 103—, Bari la 124&0, WIm 73 ScríU MI—, fül* J&60-. B«4apaal M*00, Bakaraat 177 50, BatfrU 74V50, Varaó 100"—.
Ax árcpénxek éa nemaa-(ámek beváltáal árfolyama i
Eiwit atTkorooli 6\\70, kiUocotOx ILItO— \\IM\\forrütoi 14.ISO—10.500, koronái 31.OOJ-3t.IOO. nlairany 61.000— 61000, ir*ny hasikoronái 333.000—334.000, platina tlO.OOO-XIOXO».
Termánytőxade. Buxa tlsxavl-
dák! 76 kg-oa ui 437.500-442.500, 78 kg-os uj 447.500-450.000, agyáb vidéki 76 kg os uj 435.000 -440.000, 78 kg-oa uj 445 000-447.500. roxa 420 000-425 C00, xab uj 350.000 —365.000, kólaa 270.000-290.000, takarmány árpa 380.000-390.000, aórárpa 460.000-480.000, tengeri 375.000-385.000. korpa 210.000-220.500, repce 640.000- 660.000 K.
Iráayxat sxilárd volt. Buxa éa roxa 2500 koronával dráfult. Forgalom ■k volt.
Sxftfkftsxtöi OxtntM
K. F. Eaatarfoa. A kihaaíoyik.t kö-itóojuk. Enraoktot fogjuk boial. MIiVÍHt •Uoóro*a*k, k.puak ojikit
J. K. Z», Bmdapaat A kár-
dáa Iráat már b <r3*U^)c*k, tahit ciUa kapóra A Dorea&ari ctiaifásxatl ciiainf-r\'-l U aalviMo \\tzaict agy afíáia abaaíul tatáit S. K. UWl oioi. T.. OaopaJt. HUtuWtuk. leva aloflxatő Toei^iltiaalt k^ixOoattal
Varia Migfahl; k&»>lai fojJ-k. ITam kSxeiKatOk Kit«ssáU»ak : F.fjt-dal, Kitooaaon, Háiaiiigi komédiák
Aoróhlrdetéseh
W bt. (tóíi <1 bor (Wáioee-Iok t-i) tUli Soaotrt TestiicekDlL ,„i
I-a heti elétét, vaj, ailluttetlK-■ItiL-ni, foU.t vaeoe Nacylan\'ai. Ihleté, be. kí.1; iaiííl ü^raleca. Silntill leoi.
Ként ». ISM
Zalai Közlöny iiertetrtMge }ékat. be. tévé i uioili trégépet ktrea bitbe.
MtQNVILT
HOFFMANN HENRIK
r«n»Mlra ktrxkfdlM
Nagykanliaa, Klrály-uKa 14. as.
(a r«gl Halwii.j.WibM.) it jóiíiíu tiftitrisii (• rráa.
ÁUiM ti;; rtkUr
— alfTon, vllMa uólMrikWm. —
DíntrMWoy facoot 400.000 koronáért kéiilti Horrálb Jiiut MrflixaW, Kaxlocxy.
oK* á-_
ROsvlim itakaibaa, »gy ugya* a agád fiivétiük. Kiofaaan SUaó, .SiaraCMohas*. TaUíoa 187. ,.u
---. ---------viliit, s»ui
kával <« y«o44(l4t JtOsjo* KUa nUt BenMxi
OUKáSZ MIKSA NaflykanUaáa,
SUk<xit-ut<» 19. lila alatt. iH
7 HP baoilatsolot (KUUy\\ 900 n.\'M límrath ci<pl5n<p, hoitátaitotó onui nlj-Jaiattal, a Wiilj nálkúl, aUdó AJiolatokat .OaamklpM" Jillgára a klad&lraUI továbbit. 1}i|
y.gy viUgo* Mgy butoroxott itoba ki-Ui. tiaikg vaxrútv5o«k vagy (árAtsabó<uk la kiadó. Siacaira-otca 8/a.
Egy olpftfalaéráax káaxltét uiWÜ
Uxiol roagambot vaitak. Ctai a Uadóhlva-tUbaa. 1601
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-keroakedéa RT, Nagykanizsa
ZongorahanoolAft
w-ysuattkaa U wi.vi^a mkuij:
Ytá»k. lafitaaloa. Umj Um u.«. «•»•«- vi
Koaxtttmökat, angol éi gyaroaktubi-
kii a lagvUbb d.vat ixcriat Ugjotiayoiabbaa kéixitak. TaooVi Uáayokat Mraatak. Ugyanott agy oj BáUáíoi gyaraak rtiigy alaaíd. WaUx Viktor ni, Klalxiy.oka 11. U»3
Vaxrégép: CaotrJ Bobln *,WO.OOO.—. I j]yatxt<5i 3,<60.000.— korooa Stábé Antal iportüilatébao. iei0
Páaxtároa kliatttooy, a ki a kitMlgá-láibaa b tagádkailk axocnil WvíuUk Lokátx PatéfHotcai útlaUbao. Gíptrók ijf-oybao. 103
Átvattaa a Máe»ovi:»-f«a v#oi4tV5t Arany Jiooi-utca 1. alatt Sajit boraim 4s mlodaanamli hidag «t«!«k ltoüd kliiolgiU-slviliBok raodilkaxáiára a oagyárdamd k6-tWgnak Tóth bakiay Ws »t vacáég&t.
Olpéaxaagéd it Uaooc filrétaCk. — Háláit KlaUiy.atea 18. MII
Klsabb ftlaxarállváay ét agy aagyobb
tlxatábla .Udó Jóataf íőbarcag ot »t.
Mtiy {ijdaloaaal j«laat>kk, bogy tosrí-a licitet ipáak, UMra oagy-apa ét fOkoo
FLEINER MIKSA
ny. d. v. fökalaux
éUtín.k 73-lk ávjbao, boutat ttaaradii útin alkuayt.
TümOm fo(vé b6 0-áo, ctú-tMékta JíiuUn « érakor lau a kalybali Ixr. taoMté haMtos-báxábéL
NagykanUia, 1»X4. oktéb« 7.
Báke pornlral
m.latf Ala44r. SUlaar tíU«lU llerpr OtaUná, > Ulaar U4U «« VÜbM
0«a<k«á. «
BKnjtl, »«j«, vookál N ■ Mlmo* IOhOa*i<.
6
ZALAI KÖZLÖNY
ím Oltóba 8.
Singer József és Társa
értesitik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi és női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették és abban á kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szö ve tuj donságokat : a legtalányosabb árban árusíthatják. :
Kérik hatalmas raktáruk vételkényszer nélkül való megtekintését.
ÉRTESÍTÉS!
frtesíUa a ttfyttdesú vásárló k\'i\'a-léget, tofj oódorebao vad, »m\'s a kísx-lat UH, ii aUoti Jóitokat a nálam sxokott olcsó árnál u olcsóbban adni ]«!«a.\'«g
Jóalafotfü <i!c<i xe?hier-iog
t gallérral . . . . K 120000
12000 44000 4SOOO
4SOOO 1IOOO
Selyem bo:golt nyakkeoi5 K\' 0 pár iiImi sockoi . . K I\' Nól selyea iMr kajimya K I* Nót selyira 06r ajcor
hulujt.....K
Férfi straj* s«ktl párja K Nagy választék mindenfajta férfi fuhérnamUkban, kuifóWé gallér <« kózalékbon, íétH és o-íi árnyék* ban, socknlk, Kyertaek flór haris* nyák, kAlélt Aruk, sapka, kalap,
gyarmokkocslk, llnolouraok, börvásznak nagyon olcsó o.
TisH«Utul
Kaufmann Mand
a „Szorocsorthaz"
Talefoai I«7.
Kerecsenyi
prím. síJlliermésU műit élesen préstől I(X> litertől felleli k.phiti
PÉTER HUGÓ
tsraslónél
Csengery-ut 31. sz.
Nem kell Pucéréi M
„KAKAS" ruhafesték
hiii hisxnilaU gaidaságoi és kifogltUUa
ruha átfaaléal orodményoz. A ruhát n o m rongálja 11
Kapható:
Stampf Zsigmond
füuit- U CKSMce-JikUbM
Nagykanizsa, liazír épfllet. UffWtt 1 tíjf. HfHlttt níi 25.000 kor.
Érlesitcm o tiszteli ueuó-közönséget, hogy t. hó 13-án, hétfőn az országos uósóron
egy vagon finom
karlsbadi
porcellán
lesz olcsó árban hiárusltua. Teljes tiszleletlcl
Stern J. Kálmán
Qvaaaa
Vasutiutca 17/19.
DIVATA&UHAZ
ajánlja
férfi* ét női-szöveteit,
továbbá vászon, schiffon és kanavásznalt
CSZ" a legolcsóbb árban.
BÉKA
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Készit és raktáron tart mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket
Brillsl aMMicaO kocsJlirttilt, áuiiklltst, tünést fa bélelést. KltOnS munkai wi Jutányoi árakl
PFAFF
varrógépek ipari és családi használatra
keduezö
részletfizetési
K„»UII v.rróQép.k M,u Irón v.tó bHálllul
Spedálli varró gépjavító mMatyl
BrandI Sándor és Fia
nrréiéprskUra Daák-tér 2.
Ingatlaneladás!
Elfoglalható házak: UIÍSS&SS
axennaJ b«kílt-M>.i\'.4 73 aainw, eaalMI Sii
wt aujlaVlx te Cx^uzi
Küa«Ui:. I Utak »J i^il város terCle Ma ol<a«a lUM. E37 5 tiofeii meoSnbii, citknem 1 hoMai oilma kelttel 2:0 fnlll,Mit «Uió fofaaJmu utcíbéx SiabaJh<(y<n I ktUilblU W4. IpCUtUJ;
I Mii MI:: «:»<:. Xi»tr-«ica \\r:, tUt 3000 ««» frtai* Kii fia tA.
Vt«a kOa.MSea )0 h.iín jr.na b.rt.k itto <?01«t«n.l; kfildfl 3 IttMsi Mrtok •!«» 4pO-ItlUI tUdó Malom 4 járata, oiaitoreatau »Ld4. ZaUbaa Í00 «• 2SO Settaa. S«»<-}*laa. a
BaUlM 400 Wciíaa Vrfck ss&ó.
UiVtHiuttfH UrbtiUiM rlikRlt «\'«C\'k.
SZIGRISZT LáSZLÓ
O. I\'. It. engedéire. IroJiJa Pé*ut a. IX. „>, Tolofow 150
Díjtalanul
csupén esik » tarifélis költségekén
helyez el
sz összes budspesti és vidéki lapokban eljegyzési, házassigi, halálesetre szóló hireket s általában bármely vonatkozású reklám
hirdetéseket
a Magyar Hlrdatfi Iroda nagykanizsai fiókja
Fé-ot 6. 11. »Mt - T,Ufoo m-383. ÍA ,Z«Ul KÍJ^\'CJ-
finoman örlött
konyhasó,
kősó, marhasó
nagybani elaődsa
SCHWARZ És TAUBER
gyarmatáru nagykaraskadö cégnél
NAGYKANIZSA.
Zenemüujdonfágok
Oporattaki Marka gró.\'i>5, Anicsk. Apokia, Ifoacatsliay, GrtttU t^itia\' Shlniasyk én«kssévagg«| t
I>ls iilaeka. Tut-Kocb-Amoo axbumatui ost Uobeiuíca. 156-bé. TiUos. W© hasJ du our dia scbí-Mo bUo«o A-jg«o h«r * Bach Xahsgosf
S<« Lai* síiíb- K\'athrta Kavaaa. \\V«oo kh d»ch s*h, da aosv l<h w»lo«n! Ja, was w ■!] deon dietas M<d«] von múl, i„t) l.l«>K«r Awhl-a. Hab «io biauss Hlom.lbrítt
fiKfcel ffilfr fiai kftnyykefetkedétfein.
Hirdetések felvétetnek.
Hjoma.011 s Zrtoyl Nyomd.(j,« ér Könyvkereskedés R. T.-níl. NWk«>ls«ln.\' CNyomdsvesslí
Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdaság Rt
állandóan uesz
tejet
és
tejszint
a legelőnyösebb feltételek mellett.
Központ: Sopron,
UdrosI telepek: Szombathely és Győr.
ÁGYTOLLAT
v**z és elad báxnCyra najy rMctj Isígtx o
Herczfeld Dáwidné, Sugár-ut 18.
Biztosításban
UhatóUg Jiitas uxUtsxrnókat Mvass B-agas fix ni«Uss«l és Jotakkkal a
Fonciére Biztosító Intézet
Fiz : tatíst ad»ak ba»i 1 mifiióifc küSvo jutalékot karashet havi 6—6 miUiót
133/1024. végrh. szim.
Árverési hirdetmény.
AJatixott birvsi{l végrthajtó az liWJl. 4V1 LX. t-c. 102. ^a értalmébcn «z«oo«l közhírré teszi, hogy a nagyfcanJxsaJ kix. Járis. bixésigoak 1924. évi J\'fc 3803. sxinu v<«. ift* kóv«tk«xtéb<o Dr. Balizs Zs:gaxxxi «-íyiél á\'ti] k<;m«.*t Qajtta.r Alfréd és T»a oxgykao.xzai Ukosok Javára MO kg. kokoxica ara a jár. mjílg 1024. évi augusztus hó ÜÖ-án foganatosított kielégítési vígrahaltás utjin la- it falulfogta]t és &OQ.OCO korocá/a Uci.\'A kOvtUixí u»*ÓSíf. u. m.: Kgy vas-Uog«;y«s kocsi Dyilviooz. áxva;és«o «UdaUk.
Mely áxrerésoak a nagykanizsai klx. lixás-Wrósig 1024. évi Pk. 3893. xzimu vígxésa folyUn 6J0 kg. kukorica éta tókakövotalés, I,% váltídij és aJiig oisxaa«Q litOX) kor. btxóUag cUt oéiiUtiUAl kókséKsk arajélg, a aix luatett összag lsvooazával Nagykanj. zslo, Patóíl ut 41. sz. a. Icendí megtaxtá-sira 10*44. évi októbar hó 11*1* napjának délalStU 0 órája hatixid&H ki* P^zaük és ahhoz a vtool axaadékox^k tttcc*I o:y c«fj«gyxéssel UvaUuk o*r. Kotr az árioUCt Ingósigok az 1881. évi LX. L<. 107. ét 1C8. ^ai értolméban ké.xpénxilzetcs mellett, a kgt&bbst Igéíóock, szükség esetén fcacsiroa alul is fogaik adatni
Asxcay.i-ea az etárvcrazeoiS iog&igokat mísok Is I«- és lalulfoglaluuák és azok»a kielégítési jogot nyertek volna, axen árverés az 1881. LX. l-c. g. érteimébon ezek javára Is elreodelUtik. Xea St&kizUiia, 1024. évi szepC 25.
Haán Oyola a. k. __klx. blr. végrehajtó.
Oííűbcck Károly).
63. évfolyam, 231. nita
NaayfcanlMir, I»24. Október 9. CiUtörtöU
1800 korona
ZALAI KOZLONT
POLITIKAI NAPILAP
li«rk(ii(4i«( 4* klKlAblitltl FO-ul a Interurbán-Tele Ion 7*., nyomd* 117. •>.
Felelős szerkesztő: Kempeleu Béla
Házszabály-reviziót!
(bl) Hosszú pihenő után Ismét összeült a magyar nemzetgyűlés, hogy a nyári szünet után ujult eróvel folytassa a nemzet ügyelnek Intézését.
Azt remélte, sót joggal várta az egész ország, hogy a három hónapig tartoitszünet eltünteti a féktelen $églg lábrakapott pártharcok és személyes érdekek kicsinyes. áU landó villongásait, melyeknek elfajulása állandóan veszélyeztették a nemzet vitális érdekelt.
Azt hittük, hogy klszellőzött az ország sorsára nézve könnyen végzetessé válható az az atmoszféra, mely megszorult a dunaparti palota csúcsíves boltozatai alatt és a legnagyobb veszedelmet rejtelte magában a mindennél előbbre való közügyekre nézve. Mert sok nagyon sürgós, pilla-natnyl késedelmet sem tűrő munka várt és vár reá, melyeket nem teljesített.
A nemzetgyűlés elsó ülésén kirobbant viharok, személyi támadások és üres szócsatározások, a komoly munka teréról való elkalandozások és a lomtárból előráncigált gyanúsítások
felelevenítése meggyőztek bennünket arról, hogy a pihenés Idejét rosszul használták fel jó honatyáink s nagy részük csak erejét edzette meg arra, hogy előkészüljenek megszokott parlamenti virluózkodásukra.
A hivatásuk tudatából kiesett képviselők félredobják a magyar nép ezreinek reájuk bízott akaratát, boldogulásra törekvő polgárainak bizalmát s a nemzetgyűlést egyéni célok küzdőterévé sülyeszllk le.
A magyar parlamentnek ezt a kóros, bár — sajnos — már szinte megszokott s tegnap újból megnyilatkozott Jelenségét osztatlan megdöbbenéssel és a Jogos felháborodás fenyegető morajával kíséri az ország közvéleménye.
Ma, amikor egyre fontosabb feladatok előtt áll a magyar nemzetgyűlés, amikor napirendjén az egész ország sorsára fontos kihatású kérdések tömkelege vár letárgyalásra, ma százszorosan éreznlök kellene a honatyáknak, hogy a magyar parlamentből nem szabad politikai cirkuszt csinőjniok.
Nem értjük, hogy régen likvidált ügyek felmelegítésével és szüntelen gyanúsításokkal mlké-pen gondolják ezek az urak a haza sorsát épen azokban a napokba., előmozdítani, mikor az egész külföld tekintete rajtunk függ s a parlamentben lefolyó eseményekből vonja le a következtetéseket arra nézve, hogy méltó é az ország arra, hogy segPsenek rajta s megérett-e a további életre Európa többi nemzetet között?
A magyar parlament ezen rákfenéjén segíteni kell! Nem lehet tovább elodázni a betegség orvoslását. Erre pedig csak egyetlen mód van: a szólásszabadság teljes megőrzése melleit a legsürgősebb és legerélyesebb háisxabály-rcvizió.
S ha ez majd meglesz, aminthogy már régen meg kellene lennie, akkor nem lesz majd lehetőség arra, hogy képviselők órák hosszat filozofálják el a nemzet drága Idejét az oroszmagyar egyezménynek még csak tárgyalások alatt álló kérdése fölött, amely ha lesz belőle valami, amúgy is a nemzetgyűlés elé kerül. Az efféle beszédek lehetnek irra Jók, hogy az Időt
húzzák velük, de nem alkalmasak arra, hogy a parlament tekintélyét emeljék és a magyar közvéleményt a maguk Javára hangolják.
A nemzetgyűlés legfőbb feladata a nemzet jövője érdekében végzendő komoly munka. Ezzel szemben nap-nap után épen a parlamentben Ingerelnek szélsőséges kilengésekre sahelyett. hogy oltani segítenék a gyűlölködés csóváját, maguk lóbálják azt meg. Szelet vetnek, hogy uj és uj viharokat arathassanak. Tehát egy pillanatig sem késhellk továbbá házszabály-revizió. A nemzet tekintélyének destruálásából épen elég volt már. A szólásszabadság sarkalatos joga a nemzetgyűlésnek, de le kell sújtani azokra, akik visszaélnek ezzel és botrányhajhászásra használják fel az ország házát.
Sok, Igen sok és Igen komoly feladatok várnak a nemzetgyűlésnek most megkezdődött uj ülésszakára. Ha vannak olyan tagjai, kiknek a haza érdekel nem előbbrevalók, mint saját szereplési vlszkctegségük. legyen a kormányban bátorság arra, hogy biztosítsa az építő" munka érvényesülését.
Három hajfürt
Irta: Karbarits Lajoa (*)
A: kis Eta egyszeriben nagy, komoly nőnek érezte magát, akinek a keztrb\'én egy féifl, nagy, egész ember s >rsa van letéve. Fajt hazud-nia, hogy nem igi»7, mikor igaz voli. Fájt titkolni, hogy Margit kirepült a fészekből, hogy arany !<arikag>Urü öleli az ujját azóta és mire hazajön, csak egy hőt lesz n.ér az esküvőig... és asszony lesr, .n másé, meri nzi hifc, nem szabad hinni; mert azt lite, hiába vár.
Szeretett volna * most elmondani mindent Aladárnak, aztán odavetni kislányos barna fejét a mellére, a !;ót karjával Átfogni az crós, konok nyakát és elmondani még mást is... sokai. Elmondani tizenhat éves kis szive csacska álmait... -szép, szomorú álmodásokat, amik ott születtek n kert alatt egy ősíi délután és elszálltak arra, amerre egy vonat cizakatolt... és ő szerotto volna krizantémmal hinteni végig az uiját, hogy nc hallja senki, hogyan zúzta ezerré a hulló levelek csendjét, cm* betakarták az ó kicsi szive íéltV^JJrzölt titkát... betakarták jól, hogy nc tudja senki, miért síri, mikor elnyelték a kerekek kattogá-
sát az összeboruló lombok a Kishegy alatti kanyarodónál.
Nem mondott el semmit Aladárnak. Erősnek érezto magát nagyon, mert gyengének <átta a najy, erős embert: a íélflc. Felnézett rá. A szemében ott volt az egész lelke.
— Nem igaz... semmi sem igaz, Aladtr. Higyjen nekem és várjon. Majd eg^sícr elmondok sok mindent magának ... Csak azt Ígérje meg ... Aladár, igéfje meg nekem, hogy nom csinál sommi bolondot... hogy odaadja nekem a kezét és én vjsszu-vozeiem magát a maga boMügsága felé. Hiszen én is szeretem Margitot. Meg .. . igen, magát is.
— Hiszek maginak, kicsi Eta — riadt fel Aladár egy pillanatnyi csendro — és megpróbálok élni és hinni és szerelni tovább. Mert maga jó hozzám . . . maga elhiszi nekem, hogy megérdemlem a boldogságot. Nfm akariam, nem követtem ei ón olyan rosszat, amiért fólro kell rúgni az útból.
— Tudom, Aladár. Most menjen, mert mindjárt indul a vonala vissza. Menjen, legyen jó gyerek ós no felejtse soha a kötelcs-ségét. Nem kísérem cl, mert egyedül!\'vagyok itthon. Mikor itt szalad el/ a vonala, nézzon ki az ablakonPOtt leszek a
kenünk alatt a középső jegenyénél és bucsut intek mngának. Menjen és amikor nagyon fáj, gondoljon a kis Etára ... Isten vde, Aladár.
Aztán, mikor elment a vonat, a kiilAny fázósan húzta össze magán a kendőt. Az Öreg jegenyék csupasz ágai türelmetlenül zördültck össze. Azt kérdozték tán egymástól, hol késik még miadig a tavasz.
Pedig e tavasz jött már. Aranyhímes uton elindult és ott járt már talán a szomszéd határban.
A kislány beszaladt, egyonest a fehór leányszobábf. D^ótiog^ ?aivvcl, kipirult arccal, sietősen keresett valamit.\' I.&zasan forgatott össze mindent a kis tükörasztal fiókjában, ahol MargiJ leveleket őrzött, apró lányos emlékek összevisszasága között.
Arannyal mintázott, tarkaviragos, halványkék setyempapirba takarva, fehér selyemszállal gondosan átköivo találta meg, amit korcselt.
Erfy szőke hajfürt volt. Aladár adta Margitnak még n nyáron. Ezt kereste a kis Eta. Mikor megtalálta, izgatottan, kíváncsira tágult-szemmel, reszkető kézzel bontotta ki, aztán csak nézte . .. nézte, félig lehunyt szeme alatt csudálatos, gyönyörű álmok ébredtek és simogatták körül a szőke fürtöket.
Nézte ... nézte, aztán csak odaszorította az arcához, az ajkához és csókolta a selymes, puha kis hajcsomó!.
Vissza sem tette a többi emlék közé. Eltetto magának. Simogatta, babusgatta őkel. Ne érezzék meg, hogy ő most ellopta őket valaki má$(ój? aki úgyis visszakü\'dto volna őket annak a fiúnak, akinek talán a szive hasadt volna miatta.
Euetto őket szépen az ima-könyvébo.
Az ablak alatt langyos szellő libbentette meg a vadszőlő-venyigé-ket. Az egyik mcgkoccantotta az ablakot.
A kis Eta ugy érezte, hogy most küldi első üzenetét a tavasz. V «
Aladár visszament a városba és nekifeküdt a tanulásnak. Kivid idő alatt letett minden kollokviumot, amivel otmaradl a farsangon. Addig nem is irt Margitnak som. Csak a kis Etával váltottak hetenként levőiét. Ezek a levelek voltak elcsendesült életének egyetlen eseménye, ezekből a puha, meleg sorokból táplálkozott a lelke és türelmetlen volt nagyon, ha egy-két nspot megkéstek.
(toJjrt köv.)
ZALA! KOZLOHY
1*14. 0\'aíb.r 9.
Belpolitika
Nemzetgyűlés
Budapest, október 8
A nemzetgyűlésnek mai ülését egy ciomó Interpelláció töltötte ki. Nem kevesebb, mint negyvenegy interpellációt jegyeztek be, melyek közül kilenc képviselő Interpellációját törölték, mert nem voltak jelen.
A fővárosról szóló törvényjavas-lat tárgyslisfn az első svóno\'x, Petrovlcs Gyulának beszédK folytonos közbeszólások kisérték.
Az alnök napirendi indítványának elfogadása után Kiss Menyhért és Berky Gyula személyes kérdésben szólaltak fel, melyek során ismét szóba kerültek a L\'oyd bsnk s az U;iágüzem részvényei.
At interpellációk közül megemli tendŐ Ltztergályos Jánosnak a szolnoki ítélettel kapcsolatos előadása. Adatokat sorol fel a nyo mozó hatóságok nyomozati eljárá-aáról a Interpellációjában a testi bántalmszások és éjjeli vallatások megvizsgálását kéri a követeli a bűnös tisztviselők éa tisztek azonnali elbocsátását. Kéri egyúttal a gyorsított eljJrásssI hozott Ítéleteknek revízió alá vételét.
Nagy V.nce bizalommal tekint a londoni egyezmény felá és méltatja a genfi konferencia világpolitikai jelentőségét, majd bírálja a földreformot, melyet szerinte nem hajtanak komolyaa végre.
A többi iaterpsllálók közül m«g-említendők Fábián Béla, aki as életbiztonság védelme tárgyában, Lendvai Iitvin, aki Trései Mátyás honvédőrvezető meggyilkolásáról, a köztársasági propagandáról s az oroaz rabló arovjettel kötött álll tólagos szerződésről, Csetti József a volt osstrák főhercegi udvarnál élő lakájok és más udvari alkal mazottsk kedvazményes vaautl és arcképes Igazolványairól interpellál.
Nagy Vlnco felszólalására Bethlen István gróf kijelenti, hogy nincs tudomása arról, miatha a Károlyi-kormány volt tagjslt laternálni akarták volna. Nagy tiltakozik az ellen, hogy Károlylékat a szovjet cimboráival összehasonlítsák. Bethlen azután felhozza, hogy Nagy Vince Irta alá a azomoatbslyl püspök Internálását cilzó rendeletet. Nagy kijelenti, hogy as egész minisztertanács határozata után Irta alá Mikes gróf Interaálását. URothenstein Mór az emigráció likvidálását kívánja. Bethlen gróf miniszterelnök kijelenti, hogy jelen-lenleg csak két politikai Internált van. Szükségeinek tartja, hogy az emigráltak hszstérésének feltételeit a Ház elé terjessze. A szabad visz-szatérés lehetőségeitől természetszerűen kl vannak zárva azok, akik a bolsevizmus alatt vezető szerepet töltöttek be. Ez kötelessége a kormánynak. Aki nem követelt el nagyobb bűncselekményt az hazajöhet.
Hegedűs György dr. a belügyminiszternek a szolnoki ítélettel kapciolatban történt nyilatkozata miatt Interpellálja meg az Igazság-ügymlatsztert.
Pesthy Igszságügymlalszter klje-lenti, hogy válaszolni fog.
Ulain közbeszólására, majd egy szocialista kijelentésére vihar támzd. Fábián Béla az ÉME feloszlatása tárgyában Intéz kérdést a miniszter h«z. Bethlen miniszterelnök kijelenti, hogy a bíróság által hozott ítéleteket ssm a kormány, aem a nemzetgyűlés nem teh:tl kritika tárgyává. Pesthy Igszaágügymlnlaz-ter felszólal. Mint volt bíró teljeica Összeforrt a bírósággal. Kíjslenti, hogy sem ö, sem a bslűgymlnlsz-1 ter nem szólnak belo az ítéletbe. Törvényes alapon áll, — mondja — amidőn kijelenti, hogyha sérelem történt a főtárgyaláson, azt vizsgálat tárgyává teszi, anélkül, hogy beleavatkoznék a bíróság jogkörébe.
Az üléa lapzártunkkor még folyik.
BELFÖLDI HÍREK
A miniszterelnök 50 éves.
Bethlen István gróf miniszterelnök ms töltötte bs életének 50 ik évét.
Balthazár püspök megint Amerikába ntazlk. Mint debrecenbői Jelentik, Balthazár D«zsődr. debrec.nl ref. püspök legközelebb Amsrlkába utazik, hogy a ref. kollégiumok és egfházl Intézmények Iránt az érdeklődést felkeltse s fentar táiukra anyagi eszközöket gyűjtsön.
A kultuszminiszter pere dr. Pethö Sándorral. Pethö Sándor dr. Ismert fővárosi Iró ez év márciusában egyik fővárosi lapbaa vezércikket Irt „Közoktatási Trianon" címmel. A cikkben PotbŐ foglal kozott Klebelsberg miniszternek az egTaéges tankönyv bevezetésére vonatkozó tervével és ezzel kapciolatban haves támsdást Intézett a miniszter ellen. Klebelsberg gróf azért rágalmazás miatt beperelte dr. P*thőt. Ezt a pert tárgyalta ma a Tóreky-tanáci, amelyen a kultuumlnlsztcr is megjelent és kijelentette, hogy többet Nsem haj landó msgbociájtanl rágalmazóinak éa minden egyes alkalomkor a bíróság előtt fogja védsnl becsületét. A bíróság elrendelte azután a ■ teljes valódiság bizonyítását. P<th5 dr. nak azonban nam sikerült álll tásalt bebizonyítani. A törvényszék PethŐ Sándort egy hónapi fogházra és öt millió K pénzbüntetésre Uélte.
A pécsi egyetem megnyltáaa. Vasárnap délelőtt nyitották meg a pécsi Erzsébet tudományegyetem kspult. Ax ünnepély első szónoka Nagy József dr. lelépő rektor volt. Uiftna Mihálffy Ernő dr. ai uj rektor beszélt.
A azegedl egyetem megnyitása. A Ferenc jSzsef tudó mány.gyetem 1924/25 1 tanévének megnyitó ünnepét vasárnap délelőtt tartották meg Szegeden. — Reinbold Béla dr. lelépő rektor megtartotta beazédét a mult tanévről és ulána Csengery jAnos dr. az uj rektor tartotta meg azékfog-lalóját a klasszikus tanulmányok jelentőségéről tekintettel as ujonsn felál ltolt középiskolai típusokra.
A spanyol konzulátus. A
spanyol királyi kormány a budapesti hivatalos konzulátust megszüntette és helyébe tiszteletbeli konzulátust állított fal és ennek elnökévé J >se Ga/lart Girbalhpinyol tiszteletbeli konzult nevezte*ki Az uj tiszteletbeli konzu\'uok a kormányzó a külügyminiszter előtar-jesz\'.éiéro a mükődéaf engedélyt megadta.
Egyedi Arthur meghalt. Egyedi Arthur nagybirtokos, volt országgyűlési képviselő, az Ismert versenyistálló tulajdonos tegoap reggel egyedi birtokán váratlanul elhunyt.
.Sajtóvasárnap a azombat-helyi egyházmegyében. Vaaár-nap, az országos katolikus nagygyűlés nspján templomi és házanként! gyűjtéssel kspesolató sajtó-vasárnap lesz a szombathelyi egyházmegyében.
A kisiparosok hitele. A kisipari hitel kérdésének rendezéséről szóló tervezet most készült el és ma mutattuk bs a kereskedelmi minisztériumban az érdekeltségek képviselőinek akik azt mindenben kielégítőnek találták és elfogadták. \\Valkó kereskedelmi miniszter nyl totta meg a konfercaclát és Ismer tette a tervezetet, amely szerint az Iparosságnak a hiteléletbe való belekapcsolásával, nem pidlg egyszerű segélyezésekkel, vagy egyéb anysgi támogatásokkal kell a hitelkérdést megoldani. A< Ip-roaok a vevőktől váltót vennének az áruik ellenében és azt leszámitoltatoák. Gondoakodáa történt, hogy az iparosok többfelé vehsssenek fel hitelt. Ezenkívül a Pénzintézeti Körpont évi 2457, kamatra hitelt folyósítana az Ipsrosoknak. A 24 5% hitelre vonatkozó váltók három hónipra szólnának és részletfizetés mellett kétazer lennének proloa-gálhatók.
_ Meghalt Fadlattach vezérőrnagy. Az 1850 ei évek végén került hazánkba, mint fiatat arabsgyerek a a méntalapnél tábornoki rangig vitte fel. Btudcrmmn Rudolf későbbi lovassági tábornok hozta msgával Arábiából, amikor U\'alséga részéra ott telivér arabs lovakat vásárolt. Amidőn a barna arcú kis flu meglátta az slső gémes kutat, lepattant a lováról a neki esett a kútnak. A flut Brudermnnn tábornok neveltette kl katonalsko-Iában a a méntelepi szolgálatbsn vezér őr nagyi rangig emelkedett. Kiváló érdemel vannak a hazai ló tenyésztés felvirágzása körül. A napokban 83 éves korában halt mag.
A felvidék m katolikus Iskolák mellett. A felvidéken a tót püspökök akciót indítottak annak megállapítására, hogy a lakotság milyen arányban kívánja a katolikus felekezeti Iskolák létesítését. A felekezeti iskolák mellett kerek 800.000 katolikus, vagyis 90°, o on felül, szavazott, da a protestánsok éa a zsidók Is a felekezeti iskolák mellett foglaltak állást.
Soldoa Sándor meghalt. Blaha Lujza, a nemzet csalogányának egykori férje, Soldos Sándor, hetvenes-nyolcvanas éveknek országosan Ismert gavallérja 72 éves korában meghalt Miskolcon.
Belgrád elaő éraeke fran-clakánua azerzetea. A pápa Belgrád* újonnan szer vetett érseki székébo.\'/?ac//ci Rafael fereacrendi szerzetest novezta kl, aki magyar nevelésben részesült és a msgyar rendtartományosk volt a tagja, noha horvát azűletéaü.
Kutatnak a rádió állomások után. Berlinben megfigyelték, hogy a titkos rádióhallgatók száma Ismét megnövekedett, ezért azzal a tervvel foglalkozik a posta, hogy házkutatásokat foganatosít.
Egy városi tanácanok ön gyllkoaaága. Herbert János v. tanácsnok, akit a törvényszák négy-rendbeli sajtó utján elkövetett rágalmazás miatt bűnösnek mondotta kl, ma reggel lakásának plncíjében főbo !Őtte magát. Hátrahagyott levelében azt Irta,- hogy nem tudja túlélni az ítéletet.
A főváros a hercegprlmáa hoz 50 évea papi Jubileuma
alkalmából. A fövároa tanéci-ülése mai határozatával üdvözlő föliratot intézett Csern\'ich János blboraok hercegprímáshoz áldozó papságának 50 évea jubileuma al kaiméból. A felirat kiemeli azt a kapcrolatot, amely Srent Kivin óta fennáll az esztergomi éraek és a főváros közönsége között éa azt az apostoli működést, amelyet a hercegprímás a azeretet és a felekezeti béke érdekében, valamint a vallásos élet fejlesztése, elsősorban pedig az egyház érdekében kifejtett és áldást kér az egyházfejedelem további működésére.
Kötött női harisnya — — — — _„_ 1Q I. Moutlln haristy» mlo<i«o silobto — _ _ 3<j\'ooo l Salyea IWr huimjr. Bl0jfO ,liobeo _ _ 5p\'0 Selyem horgolt nyakkendő - — — 9 OQO VaJiss harisnya, tinta F.,-.,,ju _ _ _ _ 40;ooo Gyapjú dlvatmellényak minden árban.
KÜLFÖLDI^ HÍREK
Az angol kormány válságos helyzete
A MacdonaldVorminy órái meg vannak számlálva. Bukáaa küszöbön áll, mely előreláthatóan maga utáu fogja vonni az alsóház feloszlatását Is. Az angol lapok már tudni vélik az uj választás napját Is, mely állítólag november 8 lka vagy 15ike.
A kormány ugyanis elhatározta, hogy a Campbtll ügyben a liberális párt javallatát iem fogadja cl. Ily előzmény után ült ma öisza az alsóház. ElŐzetei értesüléseink szerint a konzervatívok a liberális módosító javaslatra fognak azavaznl és ped\'g abból az okból, mart Macdonald a liberális módoaitó Indítványt közvitlcn bizalmatlansági szavazatnak tekinti. Az alsóháznak tehát sikerülni fog a kormány\'lo-mondását kikényszeríteni.
A vitát Sir Róbert Home nyitja meg. 0 nyújtja be a konzervatívak bizalmatlansági Indítványát la. Arra Is el vannak készülve, hogy a kormánybuktatás viharok között fog végbemenni a esetleg a Ház elnapolására kerül a sor.
Az alsóház mai ülésének lefolyásáról lapunk zártáig nem érkezett hozzánk jelentés. A szavazás éjfél körül volt s ha a kormány veresé-get ls szenved, nem lehetetlen, hogy a király a parlament feloszlatását vissza fogja utasítani. Vsló-szlnü, hogy ebben az esetben Bald win konzervatív vezér jut kormány-
Férfi kötött Sockni — — — — — — 7.5oo Fi.fi IWr Socknl ______ 40.ooo
1 íéift ZepWer lox — — — — — . 187.ooo Selyem Stbál, dl\\atujdoniigok — — _ 8O.000 tói Gyormok harisnyák pamut ós flóra legolcsóbb árban.
Telefon 221
Olnvro tlg-yslnl t
Olvatnrnyfik, zsebkendők, KEZTYÜK, nyakkendOk a lejiUerS«^ árbsa.
F£rfi STni/AÍplf szsnzltléj árakbin is az (suti
1 cm b^uveieK rölö,. is dlw.tclk„,k
Hamnrtl bOrkeityQk minden ailnben
GRUNBERGERNÉL
Főút 11. szám
Olmro ügyolnl I
1924. Oklóbtr 9.
ZALAI KÖZLÖNY
5
NAPI HÍREK
tb. Ui\'o jár különben, hogy a llbo-lállsok az utolsó pliianalbsn vlisza-vonják a kormány ellen Irányuló Indítványukét, esetleg pedig ugy módoil\'ják, hogy azt a Macdcnald-koimány Is elfogadhisia.
Ottó vh Zita királyné egy znazlóar.cnteléaen. Mint L\'quel Hóból Írják, Olló, Zita királyné, /WcMoú/főhircrgnő, Róberté a féhx fŐherc«g\'k mu\'t hó 28 án tészt vettok O sdtro\'ban a apr-^yol ki rilyi CsrabinleiI ezred uj zászló ixenteléién. A po\'gármealcr gyö nyőrü Csokonai fog\'dta a mrgyar királynát a a. részükre fönntartott emelvényre vezette a királyi cia ládot.
Anntolo Francé nagybeteg.
Analolc Francé, n nngy francia iró napok óta mozdulatlanul fekszik betegágyán. Mraterség\'sen Is alig lehet táplálói a errjo már teljesen elhagyta.
Bonca viaazntur t Prágába. Btnes Ctah külügyminiszter tegnap este visssautazolt Prágába.
Németország gyarmatai. Mint az Algcmeen Handelsblad párisi tudósítója értesül, m frcncla kormány abban a kérdésben, hogy Náruet-ország visszakapja gyarmatalt, a/oo a néietan van, hogy Németország növekedő lakosaága részér* gyár inatokra szüksége van és hogy a gysrmatosltási tevékenység jogos Igényénk megtagadása veszélyez telné Európa békés frjlŐdését A francia kormánynak n«m lesz kifő gáss az ellen, hogy Németország, ha a Népszövetséghez már csstla kozott, visszakapja a gyarmatainak egy részét.
A német kölcsön Angolor azágban. Londonban legközelebb dönteni fognak arról a kérdisröl, hogy vájjon a német köloön francia címletét lehat-e Londonban jegyezni, vagy nem. A francia dele-g/ció állítólag azt az utasítást kapta, hogy obbea a kérdésben aillárd magatartást tonuiltson.
Litvánia Lengyelország ellen. L\'tváni* elhatárolta, hogy a haiti államoknak 11 ilalrgforsban tartandó legkő.elebhl értekerletén nem jelenik meg, minthogy azon Lengyelorazág Is réaztvfar.
A Szentháromság szobor
(A Zalai Koxlvny penasslSnyvébí!)
A „Zalai Közlöny" volt az első, amely szóvá tette annak Idején a felsőtemplom elhanyagolt külsejét. A várost látogató Idegenek mlnd»n csak nem kedvező benyomásokkal távoitak n városból, melynek tükrét a felsőtemplom és a kÖrnyezÖ főtér akkotl állapotából ítélték meg nagyon helyesen. Felszólalásunknak végre az lett az eredménye, hogy sikerült felráznunk azokat a bizonyos Illetékeseket, akik végre ls rászánt;k magukat arra, hogy a feUötemplomból temp\'omhoz méltóbb Istenhajlékot teremtsenek. Moat, hogy a felsőtemplomot o város renováltatta, teimésxctesnek vettük, hogy az újjáalakítáal mun kálatokkal kapcsolatban egyidejű leg renováltat j a az Eötvös-téri Szentháromság sxobrotjs, amely a vihsros és kürdelmea mu\'tu Zrínyi város felett áldólag örködölt. Tervbe Is vették, komolyan foglalkoztak vele, azonban Ismét ez ia félbemaradt. Mert Nagyksnhsán min den vagy teljesen el, vagy félbemaradt. Ritka eset, ha sikerül valamit befejezni. Nagykanizsa ebbeli
tulajdora<ga már már közmondásos aá vált Dunántult : a félbehagyott dolgok v/rosa. Tervezetet alkotni — ó ahhoz kitűnően ért Nagykanizsa „városa". S\'jna azonban, hogy csak — ebhez. . .
A felsÖtemplom már régóta re noválva teljesiti misszióját, azonban a Sren\'híromság szobor még mindig ugy áll ottan, évszázadok viharától megtépázva, mint egy csatákon átvergődött ezredlászló. Telve van d\'csőséggel, de foszlányokban lóg róla a selyem. A Sicnthárom ság szobor Is olyan, hogy már csak boiazankodal tud az ember ekkora nemtörődömségen A várói vezetőségének több tagja naponta többször halad el a szobor mellett és nem bántja szépirzákét, vallásos lellü\'etét a Szentháromság szobor mai állapota. Ha a felsőtemplo-n renoválásával kapciolalbtn kijavítottak volna, akkor a maihoz ele nyéaiő összeggel tehették volaa meg. Akkor ptrsze — szokássza-lüen — azzal a naiv máséval ringatták msgukat, hogy az Eötvös térre kerül egy hirmadlk templom. N\'hány lépésnyire a felsőtemplom tói. Most prraxe látják, hogy csak tente, agy álomkép volt csupán. Dj ha a város méroökl hivatala nem hsj\'andó a Szentháromság szobrot kijavítani, ugy legyen a vá-os közönségében annyi áldozat készség és renováltassa ciakély költséggel, gyűjtés utján a vároa egyetlen szobrát, mely dlctŐ mul tak emléke.
Vármegyék, városok és községek szanálása
A hivatalos lapban megjelen öt, a vármegyék, városok és községek szanálásáról szóló rendalat. A ren deletek megállapítják a vármegyék, városok éa községek jövedelmeit, megsilgorliják a kiadásokat éa a legnagyobb takarékosságot, létszám csökkentést slb. írnak elő. Külön-leges és pradomináló helyzete al lenéra, a fővárost la besorozták a rendeletbe A rendelet szerint az egyenea állami adók után kivit-ha tő közeégi pótadó Iegmrgasabb mértéke az adóala\'pok 50 százaié kát nem haladhatja m«g. Es a rrr.dellezés azonban nem érinti az
1924. évi IV- t. C. ama rendelkezését, hogy az adózó terhére egyazon évre kivetett állami egyenes adókn>k és a megfelelő helyható sági pótadóknak együttaa összege nem haladhatja mag as adózó ugyanaz évi összes jövedelmének 75 százalékát. Eszerint a jövedelmeknek ciak egynegyed része biz tos, a többit mindig attól lehet félteni, hoxy az állam, vagy a köz ság teszi reá a kezét. A rendelet szeiint cicetul arany költségvetést kell készíteni a az alapon újra Ösx-Sicállitanl az 182-1. évi költségvetést. Megengedik a rendeletek a kereseti adónak 5 százalékról 10 százalékra való felemelését és a jővedclmladó törvénynek megfelelő külön köiaégi adó kivetését. Az értéküket vesztett régi letéteket ás alapokat, meg lehet azüntatnl, vagy összevonni. Nsra jövedelmező üze meket be kell szüntetni. A 20 százalékos létszámapssztás helyett meg* elégszik a recdelet az eddigi 12 százalékos redukcióval. Be nem töltött éa megüresedő állásokat azonban 1926 jualus 30-ig nem szabad betölteni-
NAPIREND
OktAbar 9. CsUtörtOk
K6»*l kt!>LU»: A. Dfoe* *<ri. PrefeiU&t: Mmi. tuu.\'lu: TkUri hv II.
Nto k«i rej««I 6 tu II perckor, njrvcstlk dlluűn 5 in li perckor.
A Meteorológiai InUict )<!«M(te szerint Cfijí-« 146 rlihilft r>0vtV<4< oíhaJliir.tntL
Mo.t4t<nyk<p lltlkluk. Urialt : A tttl TiílUit UerMrd illas;«. Eif-iiíi,» keideEc 7 <» • írskor. Vili-j ot aem Jitsiik.
Az utasok
Az utazó közönséget illetőleg sio moru tapasztalataik lehetnek a vasul társaságoknak. Legalább a kocsik-b n elhelyezett pgyelmeztető feliratok erre engednek következtetést. „Ne Ügyük lábainkat az ülésekre". „Ne támasszuk ide lábainkat\', .,Nc les sék köpködni" feliratú táblácskák díszelegnek a falakon. Mind olyan figyelmeztetések, am:lyek nagy sze génységi bizonyítványok az uta sokra nézve. Még hozzá ai első és második osztályban.
A régi jó id\'kbtn csak (ffuellen egy Jigyelr^ezlelő táblácska volt lót ható az aolakrámán: „Kihajolni veszélyes". Ez a felirat is steténuen húzódott meg at ablaktóbla alatt Igaz, hogy azt la nagyot fordult a világ, de bizony nem válik valami nagy becsületünkre, hogy a vasút elemi illemszabályokra figyelmeztet.. Ha igy haladunk, a falak tele lesz nek a jó modorra xjonatkozó utmu tatásokkal. Addig is, mig kimeri tőén codlfikálfa őket a vasul, a/án lanbk a következő felirati tábláknak is kifüggesztését: „folytonos járás keléssel ne molesztáljuk uti társainkat", „Ingre levetkőzni tilos" {csak a fér/laknak szól); mA sze m\'tcl tessék az ablakon kidobni\' ; mNe álljuk el az utat a folyosón" ; „feltett kalappal ne üljünk a fülkébenm ; £//«/ ne horkoljunk, ha nem vagyunk tgyedül" ; .Ne lökdösőd jünk a fel és leszállásnál* ; mLe gyünk udvariasak útitársainkkal szemben" ; slb. V
Mert bizony a közönség nagyon dwva, nigyon udvariatlan, nagyon kíméletlen és nagyon tapintatlan Nagyon sok figyelmeztetésre lenne szüksége, hogy megjavuljon. Talán a sok táblánál is hasznosabb dolog lenne, ha csak kétféle kocsiosztályt létesítenének a vasúttársaságok a kővetkező felírással: .Illemtudó közönség szamára* és egyszerűen: „Utasok részére". Aztán a kalauzra bíznák, kiket tegyen át egyik sza kászból a másikba.
Mert a kalauzok bizony sokkal jobban tudják az elemi illemszabá lyokat, mint a közönség s ezzel a módszerrel együtt ülnének azok, kik u/l emberekhez méltóan viselkednek a kocsikban és megfelelő környezet ben utazhatnának, olyanok, kiknek egyforma az Ízlésük.
Mert minő különös dolog, hogy jóltlésü embereknek azért kell har madik osztályon utazniok, mert nincs pénzük magasabb osztályra s mo dortalan utasok terpeszkednek az első és második osztálynak kényei mesen párnázott üléscin épen csak azért, mert — „csak" pénzük van hozzá. __Iksz
— A hétről oraaágoa vásár.
A polgármester kibocsátott hirdetménye értelmében az október 13 án tartandó nagykanizsai országos vásárra azarvasmarhákat és lovakat korlátozás nélkül lehet felhajtánl.
— Bődy aliapán beteg. A legnsgyobb részvéttel vesszük keszthelyi tudósítónk telrfonjelentését, hogy Bődy Zoltán alispán Keszthelyen orbáncban mejbetegedett.
— Meghalt apát. Gyásza van a veazprémmegvol egyházmegyének, maghalt Esterházy György gróf, címzetes budefelhévlzl apát. As elhuoyt 76 éves volt s 52 éves korában lépett a veszprémi egyház-megye papjainak a soraiba. Felesége olasz származású nő volt a 1891 ben bekövetkezett halála feletti báokódása bírta rá, hogy az egyház kebelébe lépjen.
— Alispáni rendeletek. At alispántól moit érkeztek meg dr. K\'dntr Zsigmondnak, a kórház uj bclgyógy«ss orvosának oklevél kl-hiid*téa<re, — a M»gyar Asszonyok N«mzcti Szövetségének gyűjtési engedélyíro, — az adókimutatások feltei joastásére, — a közszolgálati alkalmazottak munka- és kereaet-képess\'gének megállapítására, — a technikai és anyagvlzagáló Intézet szervezeti szsbályaira vonatkozó Vendeletek.
— A vároahnzáról leaxedték nx állványokat. A városháza tatarozá\'l munkálatai közelednek a befrjezésher. Ax állványosáét tegnap teljesen lebontották a most már csak az utolaó almltások vannak hátra az épületen, mely uj tuhéjába öltözötten legszebb palo tája lett a nagykanlssal Fő u\'cának.
— A kanyarójárvány ter-jedóae. A varosunk gvermekel lő\'tt fellépett kanyaró járvány mag-betcgedáaclnek azáma máig 18 ra axaporodott. A napokban egy vér-haa éa néhány torok-gylk megbe-tegedéa ia történt.
— Megérkezett a poata uj távbeszélő fetoxereléae. A nagykanfssal uj távbeszélő központ berondezése és felszerelései tegnap megérkezett. A telefon központ uj bereodasése a legmodernebb, budapesti mintájú, C B rendszerű késiülék, amely a hívást nem csen-getáasal, hanem lámpável jelsl. A felsierelés ouokáját a közeli na-pokbtn !«exdi meg % Migyar Egyesült Villamossági T. T. A felszerelni munkálatok előrclá\'hatólsg 3 hónapot veainek igénybe.
— A levente blraágok aoraa. Közel 4000 levente hfrságot szabtak már ki a szülőkre és munka adókra, amiért gyermekeik vagy tanoccsik elmulasztották a leventeoktatási órákat. A büntetéseket azonban misdmálg egyáltalán nem hajtották be, mert a városnak két végrehajtója lévén, azokra egyelőro szüksége van magának a városnak. Ex a körülmény azonban nem jelenti azt, hogy a levente bírságoknak feledés lesz a sorsa. Mint értesülünk, a város a legiövfdmb Időn belül abbén a helyzetben !«a?, hogy végrehajtóinak megbizáct cd-hat a levente biraágr k bihajtására.
— Márffy Béla gyllkoaft.
Még 1922- november 9 en történt, hoiy Németh Sándor urasági inja meggyilkolta Márfjy Béla heocicl földbirtokost. Ebben a büt.ügybm hétfőn tartotta meg a főtárgyalist a kaposvári klr. törvénya>ék, m iy Németh Sándort egy rendbeli lopás bűntettében éa ezzel anyagi halmazatban levő emberölés vétségében bücömek mondotta kl a ezért egy évi börtönre és bárom évi hivatalvesztésre ítélte. Az elitéit az Ítélet ollen felebbezett.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Októb«r 9.
— Jóstul*n határátlépő.
A reedórkapltánylág niíjfiton t\' lyin Lendoal Karoly hantéi a egé-d.t éa piacirt, vil.mlnt feleaégét, mert a jugoailáv h.táion engedni; nélkül Jöttek át, 8-8 napi eliáráara ítélték.
— Saáamllllót nd K.po
a bö.ök emlókcezlopárn. Aa
áldoietkéarségnek nemee péld\'jét adta a napokben Kaporvár viroaa, m\'kor Krlek Grörgy polgírmc.lcr brjrlentette a M ea bajtársi növel aégoek Budapeaten tartott kör-gyüléaéb.n, hogy • várói a moeu-msntá Ir emlékoerlcpéra száz millió \' koronát frg adományom). A< emlékmű felájlltáiára eddig 150 millió korona áll ■ aröretaég reo delkeiéaér*.
— Ellopták a hetlvri.áztór korlátját. A nagykanliaal hrtl. váaárteret emberemlékeiet óta gerendákból óraiaáciolt kerltéa ha-trrolja A minap aa arra járókelők a vá.árterct körülfogó korlátoloo meglehető. nagy folytonoaaágl blán,t fedeztek fel. Valakinek, ugy átérik, aa óul t.taroré.l munkálatokhoz faanyagra volt atükiége, »agy már moit gondoakodnl kívánt
téli tüz.lóje egy réarének b.irer-\'éiéríl. A vároa megtette Intéz-krdéaclt ■ hiány pótláaára.
— A Magyar Vároaok Gaa daeágl XSzponlfa, melynek meg-alakuláaáról éa céijilról nemrégen réaileteaen lájtkortaüuk olve.óln-kai, már mrg la kerdte mükódéiét. Tegnap érkezett meg Nzgyka.ilraa vároa veretóaégéhez a Kóipont ajánlati olció atén éa tűzifa be-aieriéaér. vooatkorólag. Etéren azonban a\'i,ba veatl Igénybe • V\'roa I Körpont által nyújtott kedvezményeket, m>rt a vároal
l»:dög.idaeág hivatott f.deaol a vároal hivatalok, l.kolák.tb, lü.elö-anyag eiülaégletét. A vároahára udvarán márla halaimra farakáaok várnak a, looen-onoan bakó aróntó télre.
— AdófUetéa a poatahivataloknál A azanáláa köv.tk.ité-ben az állampénzt árakból adó-nyilvántartó srervak lettek, lem be , aem kflreié.ek.l nem e.ikölölnek, mert ezeket belytllük a poata takarékpénztárak telje.llik, .hova a. .dók la befolynak. A portához való adóflzetéa . köiaégek elóljíró
,«ÍT • postahivataltól kéri beflietölepon történik. H>gy ennek aa adóflretéal rendarern.k milyen |ó kov.lke.njény.l lehetnek, ..
koíT addig caak
130 adóhivatalnál lehetett adót II.. nl ezentúl padig több ..cr po.tabl.atal fogadja .1 . beflielíit.
* l.vente-T.raeny dll.L
Mint érteamsnk, a v..árn.pl n.gy
i\'r\'l\'.\'1. alkalmá-
val 35 különféle dlj kerül kloaz-wa.oy grj,|„,| körött. * driak beszerzés! kill^geire ónkén les adományokat latunk szerkesztő sege ta el/ogad és nyugtáz.
■ 7 "Jli köríbíl.
A K.aith.lyen m.gj.|,n{ Kearlhelyl
* K"°Hku, Sajtó-a.ludlkátu. fo, a l|,d„|, me{ , l.pot K.axthelyl Hlr.k \'cin .\'.ti jelenteti meg.
haloaet. Horváth
r.- f zír /"5 ">l,lá* 15,ben .
,T, •"\'"tétlenül
|Utott aa ütko,ök körré, hog. ..Z-oiél.tl.nül a,állították b. "i ".
-Emberek i. be.tlák Strong-haaattal a lőaxerepben.
— óngylllroa.áol klán
okéi ÓI egy" ellenél, tlen tn
ialet.
InkétóT egy" etrmíí.llro rmbrrl átállítottak be kedden a dé\'u ánl órákban a nagyk.nl a\'l löltór bálba. A nyaka beretvával el volt vágva a az Idelglenee kötéeen át ailvárgo t a vére. Kt.éríl cirk annyit tudtak mondani, hrgy Tufrji/ L.joanak hívják, rapszimos és hagy öngyilkos »k»rt lenni, "éri végiéi a nyakát még hélfŐo este 11 órakor. A rendőrié/ áronnál kl szállt 1 kóihárba, sionbsn cs*k irynip elkerült kihallgatni, amikor elmondta, hogy U|tét ittaa állapot ban követte ^JH»gy anyagi gond jal miitt mír^égebb óta fogM-koiott azzal a gondolattal, hogy megválik az élettől. Állapota súlyoz, nem életvesiélycs.
— Hány embert lud eltartani a fold? A német természet-tüdősek Idei Innsbrucki kongresz-szután vetődött fel ez a kérdés sok egyéb érdekes tudományos probléma között. Penck berlini egyetemi tanár előadáaa szerint a föld jelenlegi termeléal képeiségét alapulvéve, 8-9 mllltfrd embert tudna eltartani. Eszel aiemben a föld összes lsköln; k s\'áma 18C0 mllllő, vagyla alig negyed része az előbb emiitelt őssiegnrk. Eszerint nem á\'I meg a szoc\'olóxu\'oknsk az a sokat hangoztatott #elte/éie, hogy tulnépssedés van a földön. Az előadó szerint azonban, ha a népesség a mostael arányokban szaporodik, akkor 300 év aistt beáll a túlnépesedés. Ekkor a föld termŐerrjének jobb kihasználása végett nagy .népvándorlás fog megindulni a mérsékelt égöv alól a trópusi zóna felé.
Disznótoros-vacsora lesz ma este a Polgári Egylet éttermiben.
— Kozlgazgatóal hatóságok előtti eljáráara nem ndnnk iparigazol vdny t. A belügyminiszter utasitottta az Ipsrhstóságo kat, hogy a jövőben senklnrk, még az állam szolgálatából kivált köz-tisztviselőknek sem adhstnak olyan Ipsrigazolványt, mely nem adóval* lomások kitöltésivel, azoknak as előirt hstárldőn belül való besdá aával, az adóivak alapján a arám-fijiés helyességének felülvizsgálatával, útleveleknek, okiratoknak m»g-szerzésivel, általában a kőzlgazga tásl hatóságok előtti ügyekben útbaigazítás nyújtásával, a magán-Mik képviseletével stb. keteselsie
•"rOen foglalkozhatnak a hogy e foglalkoiásnsk gyakorlására Ipar-Igszolványt azerezhessenek, miután az emiitett foglalkozás egyáltalán nem minősíthetők sz IpsrtÖrvény alá eső foglalkozásnak, a szóban forgó tevékenység a bejegyzett ügyvédek részére fenntytott munka kőrbo vág. Az llyan tevékenységre tehát Iparjogositványt kiállítani nem lehet. A belügyminiszter most uta sltotta az Iparhatóságokat arra Is, hogv a szóbanforgó foglalkozásokra esetleg kiadott Ily Iprrigazolványo-kat, vagy Ipareagcdélyeket hala déktalanul vonják vissza.
— Príma mlnőságtt férfi Zefir-ing gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonként 98.000 koronáért kaphatók Schvarcz Dezső cégnél. Fő ut 5.
— Saját gyártmányú kö:ött kabát K 195.000 tói, saját gyárt mányu kötött mellény K 130 000 tói, saját gyártmányú kötött jumpír K 30 000-tól. Fillpp kötöttárugyára Szombsthily, Széli Kálmán u. 6.
— „Tetra" csecsemő-kelen-jyék Schwarcz Deaső cégné!, Főút i. szám.
— Üstökös jön október 3J én. Moatsnában nem cs>k a ml sár golyóbisunk van tele szeni/c\'ókkal, hanem gondoskodik meglepetésekről azép sz/mban nz ég la. N<-m r/g n bámultuk nvg a teljes hold-fogyatlozíst. csitullak no tacíban cl a* ujs\'gokban a Mara o" pozíció, mijd utána a Vénusz fogyatkozása keltett nagyobb érdeklődés*. sŐt még uj üstököst is f/deztak fa\', a F\'u«ter üstököst, m-lyet azonbso a Mhők állandón ehakarlak a kl táncil szem»k elől. T^lán tŐbb sze rencrénk le«s az október 31 én megjelenő E\'cke féle űstőkösiel, mely mbden 9\'/t évben mutatj« meg magát, most azot-bsn annyival
érdekeiebb lear, mert moat kerül legközelebb a napho*.
— Strongbeart. A b-Iga áüam
rendőraég ejiláf híres frrkeskutyája l\'gköielebb egy nzgyobbasabásu film főszerepét fogja játszani. A kutya a belga rendőrség I«gna-gyobb nyomozótehetsége volt. Egész sereg bűnügyet derített fel, olya nokat, amelyekben detektívek nem men\'ak sokra. A n« wrorkl rendőr ség félmillió dollárért visárolta meg Belgiumtól a Amerikába érve « L\'vingitone ékszerrablás ügyében Strongbeart vezette nyomra a de tektlvekct. Reodklvü\' értelmes és érdekes állat. Mikor H»H. G. Evars vállalkozott arra, hogy S\'rongh.-art azámára film ac«náriumot ir, a n< w yorki rendőrség 600 000 dollár kau C\'ót kért a filmvállalattól, olyan összeget, smilyeoreegyet\'en színészt sem biztosítottak egy felvételnél. S\'.roogheart ciodéval halároa dol gokat végez a filmben. 124 gépelt o\'d >lra teijed a szerepe ; J eV Lon don által pompAaan megrajzolt miÜŐ a háttere. A film olyan ciodalato asn szép, hogy nz u. n. állat filmek köjőtt párját ritkítja.
— Moravcalk professzor állapoté. A Verebély klinikán Siombath tanársegédtől Moravcdk Ernő dr. állapotáról a következőt tudtuk meg : A professzor az éj-siskát nyugtalanul töltötte. Allapo\'n nagyon su\'yos, amit előidés az 11, hogy a táplálkozása nem valami kielégítő. Verebély profeasior teg nap ujabb mütétot végzett a nagybeteg egyetemi tanáron. Ma dili hőmérséklete 38 5 Moravcslk pro fest/or lüdőfolyamata ategnrl, e\'őbbrehíladást nem mutatott. Mivel a szívműködés teljesen kielégítő, a klinikán az a reméay ural kodik, hogy a professzort meg lehet menteni aa életnsk. Az éj folyamán Vercbity professzor meg látogatta Moravcsik professzort és igen gyakori időközökben személyesen maga győződik meg nagybeteg tanártáras állapotáról.
— Megérkezett az olcaó amerikai zalsr — Budapestre. Ripka kormánybiztos intéikcdéaé-nek első eredményeként megérkezett az olcsó amerikai zsír le, amely nek kl\'ója 34 ozer korona íeaz.
— Url és női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schvarcz Dezső cégnél, Fő-ui l.
Selyem horgolt nyakkendők gyönyörű dlvatszlnekbzo 12 500 korona Schvarcz Detsö cégnél, Fő ut 5. azám.
— ADaloa Karácsonyi Album
n legkedvesebb s legalkalmasabb Ajándék zenebarátok részére. Tarla\'.maz daraboka! a szinhérak műsorából, komoly és vig dalokat, lánc-dalokat, hallgató és csárdás magyar nóták 11. Az Album a N.tdor Kálmán cég ki-adisiban Jeieni meg s kapható lapunk kiadóhivalalábsn is.
Szer^iációs olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyemblúz
csak - . . 210000 Kor.
Crcn(nlinbluz csati 1.Í0000 „ Csinos grenadin-
ruha . . . U0000 . Elegáns pongyola
csak . . . 130000 . Tiszta gyapja kosztümök csak . 700000 . Trikóselt/em ruhák 150000K-tól Tiszta gyapja csikós
aljak . . . 250000 ..
Hímzett női ingek ■15000 „ Kötött kabátok
gyapjúból . 2\'I0000 .
Női kabátok . 700000 ..
Gyermek kabátok -150000 .
Zsebkendők . 10000 .. 6szcn\\élyes azsaros
kávésteriték . 250000 . Elegáns gtenadin-
ruhák . . . 350000 Kor.
Cyermckrtihákcsak 33000 „
Selyem sálok csak 85000 -
Méteráru osztály:
Krepdesinck 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben l2oooo *
Férfi szövetek . 12oooo „ Tiszta gyapjú férfi
szövetek . . Jőoooo m Női szövetek . 417ooo Tiszta gyapjú nöi
szövetek . . 1-toooo „ Tiszta gyapjú alj-
kelmék szél. 1-1 5ooo- ..
Gyapjú kasánok 75ooo .. JSo széles fekete és
kék gyapjúszövet 25oooo „
Mosó delének . 1%oo H
Kartonok . . . 2/ooo .
Vásznak . . . 2oooo „
Sjfonok . . . J9ooo „
Sefirek ingekre . 25ooo .
Férfi- es nöi szövetek óriási választékban, -— bámulatos olcsó árért / E hétea nagymennyiségű Regenhardt é* Raimann-föle asztalnemück i törülközők leszállított árakon kerülnek eludAnra!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag" divatáruházat felkeresni

1924 Októbsr 9 .
IRODALOFMtóZET
AKa\'oliUm Népszövetség 1925. évi naptára
Most hagyta ol a sajtót a Katolikus Népszövetség nsptira, melynek voxetó cikkét Székosíehérvár ragyogó tollú püspöke, l\'rv hiszka Ottokár irU a Szent Évr.51. Krnsxt SáoJor vezérigazgató a hercegprímás jubi-]«u3-j:\'>1 éi » katolicizmus eddigi helyzetér-M irt! kvz\'eméoyt Kriiton E .dre egri legéi-puspók • katolikus kötelességekről lr beone Czettler Jcní egyetemi tanár, képviselS, a hMollkm Népszövetség és Magyar C idi Sztfvetsóg kapcsolatait ismerteti. Kruhwlrth M\'tyás ((\'titkár, képviseld, n keresztény po* l\'tika kuzdolmelról ai áttekintőt. Boriin Ferenc korponti titkár a migytr nemzet mult esztendejének eseményeit ti aiok tanulságait Ismerteti Szojálc Géza gazdasági titkár • földreform és gazdasági élet eseoitnyeiról lr Verseghy Károly titkár a estesemé vtdel-rafríl ed *\'iilcmínyt Csík József nemzet* gyűlési képviselő a foldmunkásság helyzetéről, lláss István theologlal Unár a Szent Év eseményolr-M a.t közleményt.* Klbesz\'lésokct Kincs István és Tóth Balázs, költeményt pociig Harjáoyi I.tjos irt a naptárba. Gazdajtgl apróságok, tréfák és sok múvésii kivitelű kíp teszi még gazdaggá és vállozatossá a KooJoian szerkesztett naptárt. A Kato\'.ikus Népszövetség k \'ZporitJa (Budapest, IV., Ferenciek-tere 7.) a niptárt az iyi&. Évre ese-díkes 1 j.CXX) korona tagsági díj fejében adja A tagok a naptáron kívül ijényt tartanak még az év folyamán megjelenő aktuális tar-t.i\'mu fiizotokíe, vala-nint gazdasági éi Jogi i>,<yekben Ingyenes tanácsra Is. Tagokul j»-leatkexnl a kozpontban lehet
MzstftimaftzfiiRjb
Uránia. Csütörtök 7 éa 9 órakor Trletáo Bcrnárd drámája: A titok Főszerepben Lola Mercdltt. A film francia munka a belső hatásokra épült darab. Rendezése és fotográfiai sxépzégel finomak. As előadásokat csak felnőttek nézhetik meg.
TÖRVÉNYSZÉK
Tolvaj cigányok. Farkat József pötrétel és Lakatos Gyula nagy bakónaki cigányok egy fiatalkorúval együtt Horváth Józaef kere-cienyi lakóa birtokából, a lakat zárjának feltörése után a kamrából különböző Ingóaágokat körei félmillió korona értékben eltulajdoal-tottak. A nagykanizsai k>r. törvényszék Farkas jSzaefet éa Lakatos Gyulát 6—6 hónapi börtönre, a kiskorút padig 2 hónapi fegyhizra ítélték.
Kacsa kellett a axa\'oómes tarnak. Pakner litván keszthelyi szsbómester lopís vétségével vá-doltan került a nagykanizsai tör* vényazék elé — mert Bognir Imre házába éjjel behatolt és ax ólból eltulejdonltott két kacaát. Vele együtt kerültek mint bűnpártolók a vádlottak padjára felesége Pakner Iitvánné Kbxjjtf: Mária és ifj. Kandiké Jinosaé Flig Margit Is. A bíróság Pakner litvánt 3 heti fogházra, feleségét Pakner litvánnál, továbbá Kaodikó Jinoinét és Mészáros jánosnét fejenként 200-t-200 000 K pénzbüntetésre ítélte.
SPORTÉLET.
1 Országon obklálLltás. A Fox teiier és Tacskó-tenyésztők Országos Egyesülete október 26 án nagyszabású országos ebkiállltást rendez Debrecenben mükotorék versennyel egybekötve.
ZALAI KÖZLÖNY
Nussbaum Marcell és gyermekei Erna és Miklós
fájdalomtelt szívvel tudatják, hogy szereteti felesége, illetve édesanyjuk
Nussbaum Marcellné
sxfli. Slnger Mária
hosszú szenvedés ulán éleiének 35 Ik évében folyó év oklóber hó 5 én Gyulín elhunyt.
A megboldogult hlllt tetemeit folyó hó 0 ín, csUltSrtökön djlulán V»5 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagykanizsai Izr. temető halottas hizából.
Nagykanizsa, 1024 októ\'ier hó 8 án.
Nyugodjék békében!
Ö..V. Slnger Józactnö élsi.nyj.
Slnger Sándor, Btngcr Pál
l.itvliel
A Zalai Közlöny uj árai. Hét
köznapokon 6 oldal terjedelem melleit ISOO K, 8 oldal teriedelemnél pedig 2000 K egyei számaintik az (ba egy havi ell/izelál díja 30.000 K.
KÖZGAZDASÁG
Novendék-állatok takarmányozása
A csikónak, borjúnak, báránynak, gidának különösen szopós korában a legfinomabb szálú, vékony, de leveles, Ízletes, Illatos, tápdus széna kell. E«t azonban stálas állapotban kell adagolnunk növendék állatainknak. Nemcsak azért, hogy a még gyenge éa érzékeny eméaztő-azer-vek jól fal tudják dolgotnl a felvett láp-anyagokat, melyeket az ugynevozett tejfogak, még tökélet leoül rágnak meg, hanem azért is, mert igy rágáa közben erősebb a nyál képződés, több pepsxln fejlődik, mely aztán körülveazl a megrágott, lenyelt tápanyagot a ezáltal könnyebben emészthetővé teszi. Ha szecskázva a^nók növend\'k állatainknak a szálas taksrméoy-féle-ségeket, ugy ez a pepszln-képződés és ennek folyamányaként az emésztés rovására menno-
A szecskázott széna egyébként már ciak azért is veszélyes lenne fiatal állatainkra nézve, mert a szálas takarmány közé keveredett mérgező hatású, tüskés, szúrós nö-vény-szálakat szecskázott állapot* ban az állat nem tudja kiválogatni, mlg szálán állapotban az ilyeneket mlndea nehézség nélkül, ösztön szerüleg klszálalja. A azecika közé keveredett tövis növényrészek as állat azájában aebet ejtve előidéz* hetik azt, hogy aa állat hoisá aem nyul többé a takarmányhoz.
Egyébként Is állataink takarmányozása épen a növendékkorban a legfontosabb éa legtöbb körül-tekintéet Igénylő feladat. Ha Ilyenkor takarékoakoduak, ha Ilyenkor elhibázzuk állataink nevelését, ké főbb aligha fogjuk pótolni tudni as elkövetett mulasztásokat.
Fehér Zoltán
Ax sgyaxerl forgalmiadőxáa.
A pénzügyminiszter könnyítéseket óhsjt élelbeléptetnl a forgalmi adók lefizetésében, ami abbán áll, hogy ciak a termelő (gyáros) rójje le a forgalmi adót, máautt a további forgalomban menteaülnek ez alól.
Az egyazerüsitésnek módoaltáaal felett moat folynak a pénzügyminisztériumban a azámltáaok. A kormány, mint hangoztatják, e kérdésben, hogy a nehéz megélhetési vlszonyokst enyhítse, még áldozatokra is hajlandó. Természetesen csak olyanokra, amiket aa állam-báztartáa veszedelme nélkül kell hoznia.
A axőlők álláaa. A szeptemberi meleg Idő Zalábsn a szőlők fejlődését nagybsn előmozdította. A termés a legtöbb helyen gyenge, aŐt néhol Igen gyenge. Kataaztrálle holdanklnt 1—5 hektoliter. A jobb kezelésű szőlőkben azonban elvétve 20—30 hektoliter. A bor minősége Jó, egyea helyeken igen Jó. Ae eddig axüretelt musv 14—24 fok között váltakozik.
Tőzsdetagok a Glro voxér-Igaxgatójánál. A tőzsdetagok gazdasági egyesülete Farkas József dr. vézetéeével ma küldöttségileg járult a giró Igazgatósága elé s azt a kérelmet terjesztette elő, hogy a glró tagjai közé való felvételnél mérsékelje a horribilis tagsági és felvételi dijakat s az óvadékot, mert azok összegét nem lehet sz üzleti tőkéből elvenni. Bányai Aladár dr. vezérigazgató kijelentette, hogy a glró nom nélkülözheti as uj tagokra kirótt óvadé\' összeget éa tagsági dijat. Az cl\' iati válasz után a küldöttség c ha\' V-s, hogy me-morandummxl f :ul a pénzügy miniszterhez cs t tőzsdetanácshoz.
Badapeati ókiállltáa. As október 11-én megnyíló és 15-én aá< ródó ötvennyolcadik tenyész-, használati és luxusló kiállítás katalógusában 91 bejelentőtől 257 darab ló van felio\'olva. A kiállítás dijait október 13 án ítélik oda. A teayésx-mének részére a főldmlvelésügyi miniszter, a luxus- és Igáslovsk részére pedig Budapest főváros tűzött ki egy-egy rogyértékü dijat. A külföld résxéröl máris megnyilvánult erős érdeklődésből ítélve, a kiállított sny«? javarésze gazdát fog cserélni. I. jvakon kívül a főváros legelsí rendű kocsigyároiai luxulkocsikat Is nsgyszámban állítanak kl A l\'ókiáilitás naponkint reggel 9 órától este 5 ig látogatható.
Lóhere, lucerna
egyéb gazdasági magvakat legmagasabban veiz
Holtai József cég
lroJ«- F6ul 22.
Teletöm 112.
TŐZSDE
Magtfaforgaloixi. A mai ma-gá.forgalomban a< dil.t teljaa.n aiüa.tal. Ejyci bankokhoí, mint ai „Uj Nomi.dék- érteiül érkeat.k m.gbliáaok, aionban ei.k ax Qileti látogatók hiánya miatt nem voltak lebonyolíthatók. Mlat a oévlcgea árfolyamok Jelzik, a alilárdulá. t.g-n.p óla folytatódott- M.gy.r Hlt.l
405-40S, Ontrák Hitel 150-152, Földhll.l 200-202, P„il Hai.l 2700, Silgó 410-412, Kó.ién 2300, Dmublui 1800, Kim. 118, G-orgla 280-82, Cukor 1775, Uó 525-530, Rí.ivényiör 278, N.alcl 1800, L.veot. 138, Njt. 125, Dili vaaut 52. Allamvaaut 440.
A Magyar N.mz.tl Bank hi.a-t»l°° árfolyamai okt. 7 4a
Valuták Oewlsák
fcacel íooi «IOOO-|«GúOO AtsKKáaáa IOI&3-1CIÍO
CW> kowe 1177 Ily) Bá<iáí IIIS-IISI
Ólait lost-illS S akarni 4Se-4S|
Doilá» WJ9-JJHO SrtáMl
rnada k. 101* <{|» • UJS-IJÍIJ
Lel HS-4II XitealUaU
Lera LooCou li)Me-iá?oeo
Ura ||lS-t|«| Mllaoo HthiM
Din kcf. IIIWIJW NavyOfS
OteM. kor. l Oí- so-1 c} SO thU «0l4 40*4
Srljd f.wk i«S4o.i49tt rrá«a M"i
Uon.«4l H. lttó)<|M<4 i.-4n. |(M<4
a«l«. fr.ak llJJ\'íJO) Sáockedaa
STM ko>. B+ca 109 aoios-lo
Scrr*t Vx leeio-itcsi ZCiScb itliottllj
A magyar korona kBlföIdl hlvatatoa jagyxáa.l l
D.vLi« VdttU
E4í. . . . . 0\'i j 02 OiKrlO-ŰO B-tUo .... 44SO Uaau MUO (370
fríg. .... a\'/.. I ÍM aM |
K.wyoikbu 13 ZBrlchl zártat ■
Piri, 2700 ti. Lordon 1310 —, N.wyork &22.25, UrUtMlttO), M.U.qJ Z2C5-—, HolUod 203 2&, íí.tllo 124 21, Wl» 73 71, Solt. 880\'—, Pri|a 1113 23, Bttd.pMl M\'OO, BOZWMV , Ü.l*rU 712 10, Vtívi 100 73.
Az ércpánx.k óa n.mea-fám.k bováltáal árfolyamat
Eidrt .Kfkorooii 0170, ktíkorooii 12.120—II.M"1, foriDtoi IU.I80—10.805, 61-koron*. 31.003—32.100, iiin.r.ny 11.000— 12.000, «r.ny huukoronii 333.000—334.000, plalln. 210.000—220.00\'.
T.rmánytözad.. Bura tlaiavl-
dékl 76 kg o. uj 437.500-442 500, 78 kg o. uj 447 500 -450.000, .gyéb vidéki 76 kg o. uj 435.000 -440 000, 78 kg o. uj 445 000-447.500, ro>a 420 000 -425 C00, i.b uj 350.000 -365.000, kól.a 270.000 -290.000, takarmány árpa 380.000—390.000, aörárp. 460.000—480.000, teng.rl 375.000-385.000, korpa 210 000— 220.500, repce 640.000 -660.000 K.
Réti aertáaj.l.ntáa, Fclhajláa 1373. eladatlanul vl.iiamaradl 500. I. r. uradalmi fa| 27.000 - 28.000, aiedatt 26.500 -27.500, .zedott kö-a.paa 26.000—27.000, 1. r. öreg a.r-téa 26.000 -27.000, könnyű 25 000 —26 000. II r. 25 000-26.000. angol .aid« 27 000—29 000, a.atonna 31.000—32 000. aialonná. féliartéa 32 000-33.000, zalr 36.000.
A váaár lanyha volt.
Szerkesztői üzenetek
Vexérolkk. Mi ax «s*méoyeket mindig w<^aiabb szeaepoitból nízzCV s azokkal stambeo teljesen függetlenül <» tArgyilago-san moodjuk cl a euguttk álláspontját Hoz sá^xálásinak tehát nem adhatunk helyit, mert folfogása merőben ellenkezik a kérdésben elfoglalt fölfogásunkkal
HL B Köszönjük, do k«xW»áre cs»k akkor kerulhot a sor, ha a kérdés Idősxeriivé válik. Ma m\'g nem aktuális.
Etőflxetó neje. Nem volt benno semmi blntő s «l« sem volt a clkknik. Eli»me«.\'« sorait egyébként küszöoj jk.
Fogadás. Macául»y angol t-réortijó volt
Ktadő: Zrínyi Nyomdaipar óa Könyr-keroakedéa RT, Nagykanlsea
V.
ZALAI KÖZLÖNY
WHOllóber 9.
Singer József és Társa
értesitik mólyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi ós női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették ás abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetűjdonságokat -- - a iegjuíányosabb áírban árusíShati&ÍJ. ■■:
Kérik hatalmas raktáruk vótelkónyszer nélkül való megtekintését
apféhlrdatéíwl
30 hl. fehér ói vöjúí bor (Wninci fok 4 —jJ elad.. Somogyi Tostvéxetníl. ,(J1
2 3.oh. 3 olíoflalható
liOcjiHi. kojul megvenne .,yfekni S/i.nixt :fOdt, Miit S. ..Oft
Zalai Közlöny .jcrlí.xtítfge ^karban I<V\'# liuznilt Írógépet x:.-c» blitc.
MEGNYÍLT
HOFFMANN HENRIK
r6M.4ru kervakriUan Nagykanizsa, Király.utca 14. ax.
(a i*gl lt«borhay.t,Aa!>aB.)
L«3«l<»6tb i.i.u.i tant..
Oiv.Mt.»y Ucoot 4J0.000 korvoUrt KtxiU I ionra tíi József fts.iiuo Kw.n.iv. utca 4. \'
l>»«
Pénztáioa kitasszon)\', a ki u kWzolgjl látban ii tenéJkezik azonnal felvételik. inkád • Iwri utCal üzletében. Pipink el\'nybea. |;U
"i:hb mcnkásletnyok axor.n.li beit; éne felvétetnek. Úsztcrxeicher Maj yar u
Gyakorlott irodistán/, díIuUnl óiákra foglalkozást kei* c.m a kiad.bao.
írógép: Kealc^ton\'Pcíüblo ^jüöjőoo 10. Modell Ut uUto:iil 7,000 000 korona. iró-K«P»«aUgok keplutók StaUi Antal fegyver ut.eUcca_____,fJI,
4 azofcia «*iern lakált. köüyt^ Ott-kamra, jitce, c«Uck üzlettel adník. í vrKy d sxohas lakáafn. Jöttei Khereeg-ut 01.
Holységnévtár. A magyaroxszagl $»iei viiOiOk 1 nagy- é, MrtÖMÍnck kOiig.,™-Ui.. ,g,íuz . igazaigügyi. J^nx-jyi. UoOg>t. keieskcdclini. Caxduá(i, ir.,i tJ VozlekcSíll CliMaxa (]»!*) kapható l. j-.jok kúdóhivnt*. ui-an. Ar< kötvo hatvanezer koron..
Háznál Oiáin »dok francia. »v<d ro-toroatili «övé*Wl, vabmfet Kiül. UrveiésclMl Megkereséseket ,>i«öví»a\' Je.igíro a kiadóhivatal továbbit
Bérlotre keresek 10 holdat földet l<he-twie/ kuxel Nagykanizsához. - Ajanlatokat . Lakchátxal* Jaügexa a ki.dúta lí.-ck. 4C«
Tanyablrtok, :íü id.x>« hoW, <ru!«. \'ikkel, holt felszerelése] bérbeadó.
Leveleket .Somofyajrgyíben\' jelige alatt a kiadóhivatal (ovit bit. „
No butuljon, ha nem\'mrpy tziele! A .Zalai Kiizluriy\' hijditésl rovat* mindennél biztotJbb <r<Jn:Ípyitf vetet.
Díjtalanul
csupán csak * tarifAIIs költségeken
helyez el
nz összes budapesti és vidéki lapokban eljegyzés!, házassági, halálesetre szóló híreket s áliaiában bármely vonatkozású reklám*
hirdetéseket
Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
Hé-gf tx. alatt — Telefon 338-383. (A .Ztlai Kótlóoy* kiadóhivatalában.)
Rikkancsokat,
13 éven felül felvesz
Horváth József
hlrlapArudáJa.
„Zalai Közlöny
politikai napilap
megjelenik 6 Í3 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
Uw ll ».\'U;3níJ:tili (MfclMtontfr] rfi. ti i.-;ír-J wok.
Krátky György
4oMayk0lfal«9*Méftk irudij-ibaa.
Ifi. Hirschler Miksa Görög Károly
iiiiijllilírfllí.in I/uJHI llrí.Víi •(...
özv. Palkó Józscfné
cutarki- íi prCícSlciJruJjJÍSin. a ligi P01tf.il.
Özv. Szollárné
Sííct.aji !íf.
özv. iaaerné
dobloyklUrudílibso. TihU-nt 1
Kenessey Margit
MltiiblrejiMbia. KVÜr ulca .1
ílscher Sgnác
blil.plmc\'1, íriiíbi! bliiliil.lh,
ualamlnt az összes utcai árusoknál.
pri-na s.jAitetmlaü must éJc^cn préüoi 100 literiül fcifulő kí\'phaló
PÉTER M5JCÓ
termolónél
31,
SZe
Zenernüujcáop ségok
Operettek: Maiica giófnA, Árváetk\', Apukára, Huncut alán/, Cyoto 1 e lóisám. Shtmmyk Onokstövoggel t
Oie Utanka. Tut Kcch- Xmuacxhu.-nt\'.ut tiL t!nbrruf>n. Itt-bé. Tiline Wo haid Ju nur dio achíiien bltucn Aiv.cn Iter \' K\'omra ntch MjIukoco. Sio Hobt inich Katluin Ilavina. Wcnn ich dich seh, Ja imoü \'ch welaeo! Ja, wat vvi íd-nn -:«ic»M{Jcl venmi\'! (j«..j l.tr.jor..wht o 1 lat>eioMtutt 1 lnntneU<relt
Vallc.ltI ii (iuii a t;,«Itil hafl6ia6it;6:rUV5l.
I«0«C3\' <i cnpira-ltlolll.
Fitlhel Fülöo Fial .br.ivkefeikedéiélen.
MEGJELENT
MAGYflRGRSZflG
KtR£SK£OELMI, IPARI ÉS MUÖCAZDASAGI
címtára
Az elsí és egyetlen teljes mtgytr címtár, amely liolytígckés »*ak-mik ixerínt rendezve, latUI-ir.atza Magyarorszig keretkor\'i ét ipiiosai.ilixvénytii^atigai/i szövetkezetei, ugyscdei, tőr-vénytztki tólmáéul <s szaki:-t^l. királyi közjegyzői, crvoiai, •><itorvotal ii (ryvSgyszertirai. ixáUodíí, verdígló! ét kávév házai, MJMrtokoiai, sz^lótulaj-donotai és bétlól, malooitulaj-donosai is szeszlozdéi cinicit.
t MÁSFÉLMILLIÓ CIM I
Kiadja a RUDOLF HOSSE berlini cég magyarországi képviselete.
Ari 50 .rinykoront, n dmtir mestíklnlhets is megrejideihetS > „Zalai Kízlírj" kladóhlvalalíttan.
if
WflGV
BÚTORVÁSÁR
Buöopcslcn. a uárosligcti
iPMSARNOKBAN
Icszdlliloil drokon. TQIqíoh: 60-50.
Kérjen ajánlatot! ttJO Tekiatss meg!
E0y 5 irtr. 70 cm. száles ás 2 m«r. 55 cm. magas lécezett
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-uS 5. szám alatt
IRINYI NYOMDAIPÍR ES KÖNYVKtRI
öut 5. szám. Ni" iYEANIZSA
Telefon 78. 117.
Elvállal mindenféle nyomtatvány készítést legszebb és legjobb kivitelben a legolcsóbb áron.
Ossssss jegyzői és iskolai nyomtatványok
-— Ra&tár:--
Schless Testvérek íSÍX.^ r±ür
Doák-lér 10. NagyKanli.a, Teleion 267.
mm KÖZLÖNY
politikai napilap
szerkesztősége kiadóhivatala.
\' 2rlBil " Wajvkaiartaae. 8. T..WU. N^kaaluia. (Kvomdav^aS: OU»b«t Kl,,*
65. évfolyam, 232 nin
NasryW.nl*.., \\VM. Október 10. Péntek
1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
TISZTA HELYZETET!
Irta: KEMPELEN BÉLA
A nemzetgyűlés tegnapi ülésén Végig vlharzoll botrányok s a mai ülésnek meddő szócsalákban kimerült semmittevése kell, hogy gondolkodóba ejtsék mindazokat, kik szlvszorulva néznek az ország jövőle elé.
Ml Igazán nem tartozunk azok közé, kik örömtüzeket gyu]lanak a kormány eddigi eredményeinek dicsőítésére s tapsolnánk a szanálás terén elért sikereinek, de ami a parlament méllóságtel|es palotájában az utóbbi Időkben végbemegy, megdöbbent bennünket és a legnagyobb aggodalommal tölt el a Jövőt Illetőleg.
Tudjuk, hogy a parlamentek levegője más, mint a minő az az épületen kívül; a legteljesebb mértékben elismerjük a képviselőknek azt a jogát, hogy bírálják a kormány ténykedését; a legtávolabb áll tőlünk a gondolat Is, hogy tiltakozzunk országos jelentőségű kérdéseknek és eseményeknek a nemzetgyűlésen való nyilvános tárgyalása ellen, — de az a modor, mellyel az Ilyen ügyeket kezelik, a szenvedélyeknek tettlegességekre vete^ medő kirobbanásai, már a törté-
nelem ítéletének átadott mull örökös tetemrehlvásas az alkotó munkának teljes hiánya és meg. akadályozásaarra kényszerítenek, hogy mind hangosabban követeljük a nemzet pénzéből épült dunaparti palotában, a nemzet pénzéből fizetett képviselőknek a nemzet érdekében kifejtendő mun kásságál.
A választó polgárok milliói nem azzal a megbízássat küldték bizalmuk letéteményeseit a törvényhozás termébe, hogy egymással tesll erejüket mér|ék össze, vagy súlyos gyanúsításokat és mázsás gorombaságokat váglanak egymás tejéhez, hanem hogy összefogjanak a már-már roskadozó ország megmentésére.
Vannak mulasztások, történnek hibák, előfordulnak sajnálatos kilengések, amelyeknek orvoslása — szívesen koncedáljuk — a nemzetgyűlés színé elé tartozik, de normális parlamenti viszonyok mellett ezek nem akaszthal|ák meg azt a komoly alkotó munkál, melyre az országnak épen azokban az Időkben van legnagyobb szüksége, mikor mint egy lábbadozó beteg, erőre kezd kapni.
Tegnap házszabály-revízióra hívtuk lel a kormányt s ma megint csak kénytelenek vagyunk a házszabályok szigorítását követelni tőle. De aztán álljon is elő olyan törvényjavaslatokkal, melyekkel sorsunkon javítani fog s amit az egyik kezével elvesz tőlünk az állam részére, a másik kezével kétszeresen ad|a vissza termelő munka lehetőségében. Legyenek már egyszer konszoli-
dált állapotok az országban s minden kicsinyes mellékteklntet lélretételével rakjuk le egy jobb lövőnek alapjait.
És ha mindez nyugodtabb atmoszféra mellett sem sikerül, hát jöjjön az uj választás, hogy a nemzet lelkiismerete Igazolja vagy söpörje el mindazokat, kik eddig vagy nem voltak képesek, vagy nem akarták a nemzetet a békés fejlődés útjára vezetni.
Belpolitika
A nemzetgyűlés
A nemzetgyüléa azerdai üléaéaak végén, mtlyről akkor lapunk »*r-141, n»m kaptunk tudósítja*, Ra-kovszku belürvmlnlazter válaazolt m\'g Hegedűs György 3r. Interpellációjára a arolnoVi ítélet ügyében. Hoaazaaan btronyiloUa, hogy nyl latkoiatával nem ejtatt corbát a bírói füg/etlrnségeo. Kijelentett*, hogy a balfgri éa igazságügyi lárc • k5\'t ellentétek nl< Clenek. — M/jd Fábián lnlerp<il/c!ójéra válaszolt, malyat azonban az Interpelláló oem vatt tudooaáau\'. Az üléa 11 óra után ért véget.
a
A tegnapi üléa napirendje «>lőtt szerdai köibesróláaaiért Nagy £roő mrgkövett* * Hé\'at, majd folytatták a fővárosi jivaalat térgyaláaát. Rupcrl Re-\'ő a javaslatot oem fogadja el. U áoa áttér a arol^ok!
ítélet ügyére < bírálja a bíróságok mükődíaét. Hibázta1 ja, hogy 10 éva nem újították meg a megyei tőr-vényhil^tágokat.
IVoilj Károly az.mélyea kérdéabjn rengeteg köxbeszólás rmllott hoax-azaaan nolamltál éa menteni Igyak-síik a Fábián által arerdán felhozott feleaVüvéa\'t a nemzeti taoácir*. A f.jvédók fo\'ylonoa tapaalkk.t perenként uj vihert provokálna*.
Utána Fábián B<la azólal fel asln téa azamélyea kérdésben. P\'rc«k «< tartó vihar közbea kezdi WoiJI vl áront válaazát. A beazéd tárgya m»f mindig as a bizonyoa eakütétol éa a aroclallsáló tSrvényjavailat.
Maglót Fábián azólal fel. Három minlaztrr vgy főpap vizsgálatát kéri a Wolff által előkészített .nép-törvényjavaslat a nagyüt«m*k éa nagybirtokok aroclalliáláaáról" c\'mü •
Három hajfürt
Irta: Barbarlta Lajoa « (5) Egyszer azlán azl hozta hírü\' sz egyik kis levél, hogy Margit hazajön.
Aladár olvasla, falta mohón a kislány sorait. A szive is mindjárt szaporázni kezdte a dobogást, ugy, hogy a torka is kiszáradt miatta. Aztán mintha hirtelen hurkot veteti volna rá valami érthetetlen keserű, ség, szinte megdöbbent, ahogy egy szerre csak megállt az előbb neki indult vad kafakolás és fanyar csend támadt a szive helyén s az agyán lassú köd szántott végig.
Az ajkához kspia a kis levelel, belelcmetio az arcát és a szive mélyén felsírt valami különös szomorúság :
— Jöttök-c hozzám azután is, kicsi levelek? Ugy Jöttetek ido min-dig a szobám négy fala közé, mint a Jótékony tavaszesii csend Ugy jöttetek, mint a búcsúzó napsugarak epihcntető simogatása. Mint hófehéren hintázó cseresznyevirág kicsike szirma, amire a tavasz Irta láthatatlan betükke\', rózsaszín leheletével az élet ígéretét. . . Ugy érezte, hogy voltaképpen
nagyon-nagyon kellene örülnie, hogy Margit megjön, de mintha pányvát vetett volna a lelkéből feltörő ujjon-gásra valami árnyék, ami sok, sok ugy, ahogy elmúlt szonvedés idejét ju\'tatta eszébe.
Gondolkodott.
Érdemes volté várni? fis érdemes e öi ülni most fékeveszett nagy örömmel?
M én . .. ? Mit vétkezett ?
Az az elhibázott, semmit jelentő lépJs, az a bál, az a leány... Ennyi elég lehel, hogy megkérdezése nél kül Ítélkezzék felettn valaki; egész ó\'eire céltalan, alvajáró utakra szám kivesse ...?
Eszébe jutott, a főoiró mondta egyszer ebédutáni pipaszónál:
— Az asszonynál nagyobb halalom csak egy van, öcsém, a vilá-gon: a hiúsága.
Mióta a lelkét feldúlta a farsangi — most is azt hitte még: komédia, mióta a kis levelek nyomán érezto, hogy gyógyul lassan a seb és tud megnyugvással várni és hinni, mig eljön u]<a a nyár — azóta nagyon sokat töprengett a fóbirónak ezen a mondásán, amit akkor öreg urak pipaíüitös fi ozófálásának tekinteti csak.
— Mindegy mosi már — gondolta magában. Es vért.
Nem is kellett sokáig várnia. Pir hétig mindössze, mikor a keszthelyi vásárban falubéli ismerőssel találkozott. Az újságolta utolsónak sok egyéb közt:
— Meg aztán — majd elfelejtem mondani — tegnap volt a főbíró tekintetes ur leányának a lakodalma, a Margit kisasszonyé. Veszprémbe vitio egy cilinderes ur. Nem volt éppen nagyon fiatal, de akkurátus ember. Azt beszélik, igen g*zdag. Még az óccaka et is utazlak. Olaszországba va.\'ahova.
Kicsit megszédült Aladár.
— Hál mégis... mégis igaz voli?
A kis Eta volt az első gondolata.
Csodálatosképpen nem arra gondolt, hogy a kislány voltaképpen hazudott neki, hanem csak arra, egyre, akaratlanul arra, hogy Eta most őnéki messziről, szorosan, vigyázón fogj* a kezét, hogy meg ne tántorodjék az uica forgatagában. Érezte, hogy a kislány ebben és minden pillanatban felküldi ártatlan kis lelkének hófehér simogatását és annak a nyomán elcsitulnak az ezer-csápu, kínlódó petcek.
Nagyot, nagyon nagyon keserűt nyelt. Magában, befelé pokoli kacajt érzeti hasogatni, ami ki akarla tépni a szivét gyökerestől és kirobbantani a lorkán minden keserűségei. A sátán hahoiázoit Így talán, amikor átokkal koronázott feje fatetl cikázó villámok tépték hsszontalanul az eget.
Ebben a lelkére feküdt pokoli hahotában érezte Aladár, amint mélyen valahol szüntelen harmatozott a könnye. Izzó, égeló gőzzé foszloii mindon cseppje, amint hullolt... hu<lott a szivére és minden érzéke kábultan, tehetetlenül türto . . . csak lürle, mig fáradt köd borult lassan mindenre körülöito, amiből nem érzeti mást, csak a folytonos kavargását. Zsibbadtan hagyia vinni magát a nagy, nehéz köd ől.
Csak otthon, a szobája csendjében ébredt magára. Foszladozni érezte a körülötte terjengő ködöt. Fáradtan nézett körül, hunyt szemmel, önmagában. Valami kapcsolatot keresett régi tegnapokon át a mához.
Megtalálta.
Amint oszlott, kevereded, darabora szakadozol! a köd, egy alak formálódott kavargó foszlányaiból.
(Folyt, köv.)
ALAi KÖZLÖNY
1W«. OktóW 10.
Fi legzamatosabb éőes
MUST
az
Ipartestületi vendégében
kapható.
törvényjavaslat ügyébea .
Eóru Szabó Dezső * fö/árosl ja-vaalathoz szó). Határozati javasla-latot nyújt be, melyben kéri, utasítsa a nemzetgyűlés a kormányt, hogy sürgős jaxraslatot terjesszen be a vidéki törvényhatóságok újjá szer vezést dolgában. A javaslatot nem fogadja cl.
Ai elnök napirendi javaslatot trsr, hoty a pénteki, mai ülés első pontja OrJ/y Imrének a házszabály-revízióra vonatkozó indítványa legyen. ö/ffy 33 tagu bizottsággal kérte előbb letárgyaltétól az ügyet. A nemzetgyűlés több . Isrólílás
Vután öi(íj laditvényét fogadja el.
JJloln • mentelmi bizottság határozata értclmébeo megkövette a Házat a szerdai ülésen történt magaviseletéért.
Ezután áttértek Meskó Zoltán sürgős Interpellációjára a földbirtokra-form végrehajtására vonatkozólag.
Szabó István földaolvcléiűgyi mi miniszter válsszábsn klfej\'l, bogy a gyors végrehajtáshoz aJíbb pénzügyi végrehajtásra lenne s>ükség. Ac O. P. B. összeállítása nem a Tegazererciésebb. A bírák megtartották előiő állásukat is s ez a gyorsaság rováséra megy. Egyébként is mindenki húzni akarja érdekelnek megfelelőlsg a végrehajtást. így a vlsionyoklól kényszerítve maga Is abba a hibába esett, hogy igéretét nem minden esetben ludtk beváltani. Alig birom — mondotta — a rengeteg psnaszt és nehézséget a az allandó munka egéazségemet la tönkretette. Azon goodolkodom éa gondoskodom la róla, hogy helyemet más msgfcleiö embernek adjam át. Az ülés délután 3 órakor végetért.
e
A belpolitikai élet legtöbb kommentárral kísért kérdése ma Szabó István földművelésügyi miniszter lemondási szándéka. Tény, hogy Bethlen miniszterelnök tegnap d«l-elölt hosszabb megbeszélést folytatott Szabó liWánnal, azonbao • fóldmüveléiüjji mlalixtar . hoxté ietéx.tt kérdéaokrc világol él !i■-téroiott váliiit óim adott, habár • o.Quetjyüiéiao tett kljel.otéia l< m.f.rőiltl l.moadáal a.áodékát, meljal as Etküll főtárgraláiá-°ak alhuxódáaával hoxoak kipcto-latba. .
A Ker.utéojr Kligaida, F&ldmü-vtl éi Polgári Piri tegnap eile 7 órakor értek.xlet.t tartott, m.ljen réntvett.k a mlnllxter.l.ök éa ai öaax.i mlolixterek la. Ax ért.kaxlet a párt tag|il kőiül 17 képvlielít delegált a bámabálj rivliló .lói.-t.i tárj,alii.lt lefolytató 33 ai bl-xotliágba. A« értek.il.ttól várták a (óldmüv.lí.fg,! mlnlnl.r lemoo-dáiának ellntéxSdéiét, ebbm ai ügyben azonban aem ax értekezleten, aem ax utána kSvetkciett párt-v/cioráo oem \'Srtéot aemml.
BELFÖLDI HÍREK
Tlaaa Istváa arcképleleple-xéao Békésvármegyében. E hó
11-éo, szombaton tariia Békésvár-megye ünnrpl közgyűlését, melyen leleplezik Tisza litván grófnsk arcképét.
Károlyi Mihály vagyonel kobxáai llgyo. M\'nt límcretes a budapesti klr. tőrvénrsrék kínon do\'te, hogy Károlyi Mihály gróf egéaz vagyona a királyi kiocitárra száll. A klr. ítélőtábla is helyben hsgyta ezt as Ítéletet, mely folyó hó 11-én kerül a királyi Kűrién felü\'viiagálatra.
Orosz—magyar hadifoglyok kicserélése. As Oroizországgal kölö\'t ujabb egyezmény értelmében legközelebb 34 magyar foglyot kapunk cserébe a fagyházaiokból összegyűjtött 34 crosz kommunista ellenében.
Nomzetköxl galamblövő var aenyek. Az Országos Magyar Galamblövő EgyJet folyó hó 11 — 13 lka körött tartjs meg a Msrglt-szigeti pályán Idei nemzetközi galsmb\'övő versenyét.
Schulze Henriket axabnd lábra heiyextélfr Ax E\'zberger német birodalmi mioiister meg-gyilkolásával gyanúsított Schuhe Henriket ma szabadlábra helyezték.
Kossuth emlékkiállítás. A Magyar Nemzeti Muieum Kossuth Lsjos Iratait él ereklyéit folyó hó 14 éo emlékkiállítás keretében mu tatja be. A kiállítást a korcr.4 lyxó nyitja meg,
A debreceni egyetem meg-nyitása. A debreceni Tisza István tudomány egyetem folyó hó 11 éo tartja ünnepélyes megnyitását.
A Petőfi házat a fővároa ▼eazl át. A Petőfi társaság sio-moru kényszerből átadja a Petőfi házat és areklyemuieumát a fővárosnak. Vezetése elleobsn továbbra is megmarad a társsság kezén.
Zavargások a soproni főiskolán. A fővárosi egyetemeken történt rendzavarások hullámverése nrm kerülte kl a vidéki főlakoUkat sem. Most értesülünk, hogy a soproni bánya- éi erdőmérnökl főiskola 400 haligatója távolmaradt az előadásokról azért, mert 2 zsidó vallású hallgatót a főiskola veze tősége oem volt hajlandó eltávolítani a hallgatóság kö>ül. A rektor azonnal klFűggesxttette ax au\'a fekete táblájára a hirdetményt, mely szabiért a Jölskolál -18 órára bezár (ÜK, az alatt minden e\'őadás, v,Mf». gyakorlat azűoctel. A minisztérium a két zsidó hsllgatóval kapcsolatos zavargások ügyében vlzegálatot rendelt el. Ha az Ifjú aág továbbra la megzavarja a fő lakola rendjét, a rektor beszünteti a mrnzal étkezést, vizsga és tan dij kedvezményeket és bezárja a főiskola internátusát.
Léglpoataforgalom Buda post—Konatantlnápoly között A m. klr. postavezérlgaigatóság közlése azerlot a Párls-Konsianli népoly Légiforgalmi R. T. u\'ján a léglpoataforgalom Budapeat—Kon-atantinápoly. és Budap.at—Aogora közt október 10 tői kezdve köl ceönöien megindul.
TttaTÓsz a toronyi uradalomban. Szombathelyi jelentések szerlot Pick György toronyi uradalmában tegnap hajóéiban az egyik istálló klgyu\'lad\'. A tüx olysn hirtelen terjedt, hogy rövid idő alatt az egész Istálló porráégelt. Benne puntult tizenhét ökör, tizec-Öt csikó és egy ló. Csak nagynehezen sikerült a s omszédbeii községek tűzoltóságénak a tűz továbbterjedését megakadályozni. A kár mint egy őlazázmlllló. A tüz ugy keletkezett, hogy egy bojtérgyerek lámpa gyűjtés közben véletlenül meggyuj totta a szalmát.
Rlpka kormánybiztos a kormányzónál. Horthy Mlklóa kor mánytó tegnap kihallgatáson fogadta Ripka Ferencet, Budapeat azékealőváioa kormánybiztosát éa behatóan érdeklődött a főváros ügyel iránt.
Szabad a könyv kivitel. A
pénzügyminiszter elrendelte, hogy a könyveket, nyomtatványokat, irodsiml mellékleteket, térképeket, hangjegyeket külön engedély nélkül lehet az országból kivinni.
Képvlse\'ök párbajai. A nemzetgyűlés sierdai üléséből kifolyó. Isg támadt levsgias ügyek kőiül az Ulain Ferenc és Fábián BMa kőit felmerült ügy tárgyalásalt befejezték. A segédek fegyverei elintézésben állapodtak meg. A pirbij szombaton lesz. Lov<gias ügyek merültek fel U\'aln és Barky, U aiQ és Brssenyey, UMo és Hedry kö zőtt is. Ai ügyek egy réstét jegy. zőkőnyvileg Intézték el.
Popovics Ugye tisztázódott. Popovics István, a csongrádi ál marény.Ő ügyét a detektlveknek sikerűit tiastázniok. A nyomozás folyamén ugyanis kiderült, hogy Popovics december éa január hónapban Mlikolccoo tartózkodott z Így a magára vállalt ciongrádi mt rényletct nem li követhette el.
Nemxetköxl gyermekvédő
kongresszus. A nemzetközi gyer. mekvédő kongressius Albrecht főherceg elnökletével legoap délután diszülést tartott. Az ülésen felíró leír többek köa gróf Apponyi Albert és Prohászka Ottokár is. Ez alkalommal aláírták a venfl deklarációt.
Indokolt-e a fémipari szakiskola ?
Nagykantzaa, október í> A város vezetősége annak idején nagy reményekkel éa még na> gyobb áldozatkészséggel az állam hozzájárulásával felállította a fém-Ipari szakiskolát. Kétségkívül — a legnemesebb száodék vezette: azt akarta, hogy Intelligens Iparosokat elŐmuakáaokst, atb képezzen, akik az állagiparoson felüli kéoesitéssel bírjanak éa vezető azerepat tudj*-oak betölteni siakmáju^bao, aŐt kimondták azt, hogy a fémipari azaklikola kitűnő művezetőket fog termelni, kik az orazág határain tul la hivatva leaznek a magyar névnek éa a magyar Iparosnak di-ciőiégct azereznl. Visiraemlékezűnk még aira a vároil közgyűlésre, amikor a fémipari azakiakola ügyét tárgyalták, az Ígéretek valóságos halmazatát hallottuk éa noha tudtuk, hogy a fémipari szakiskola nem ad magasabb képesítést, a kikerülő oöveadék csak munkakönyv alapján tud elhelyezkedni és cisk a muakáskategórlába sorozható, tehát erű rezetőket nem képezhet kl — vártuk, mit produkál tényleg ez a szakiskola, melyhez főleg a polgármester fűzött nagy reményeket.
Teljeaen helyes ai as álláspont, hogy atükiégünk van mennél több képzett Iparosra, munkásra, de azt a célt nagyszerűen szolgáljak a mai maradék-orazágban a többi szakis kólák, ax azokból évenként kitermelt intelligena muokáiok, Iparotok teljesen elegendők a megnyirbált ország atükségletének fedezéiére, hogy pedig más orazágokban tud
jon ma elhelyezkedni a magyar elő
éa vezetőműnkéi, amikor minden állsmbaa Ijes.tő aránybsn nő a munkanélküliség — legalább is való azlnütlen. A azaklsko\'a pedig, mint a neve Is jelzi, szakiskola, a fém-axakban éa Iparbzn tóhletciUő. ds
oem magasabb életpályára klkép.Ó,
gyár, vagy üsemvezetőket termelő éa a felsőbb Ipariikolával pár hu-
Kötött oól harisnya — — _ _ _
I. Mouslla tuxts.ya mlndeo siloben _ _
L Salyetn llor huiioya ,,iob«o —
Selyem horgolt nyakkendő — _
VaJáss harisnya, tinta gyaj-ju — _
Oyepju cflvalniallényak mlndVn
Telefon 221
zambs, vagy összrhssonlitásba vehető Intézmény. Hogyan gondoskodik e pontnál maga as Ifjúság, mutatja a», hogy amikor a felvételre jelentkező Ifjúnak ax Igazgatóság megmagyarázza, hogy a szakiskola abszolválása nem képjsitl nagyobb vezető állás betöltésére, az ifjuiág 99 százaléka felsőbb Ipar-iskolába véteti fel magát.
Nem tartjuk Indokoltnak ax orazág mai helyzete mellett, hogy akkor, mikor a meglevő intézmény, vagy annak klépitésévef ax igényeket és szükségleteket ki lehat elégíteni — egy oly nagy anyagi ál-dozatokba kerülő intézmény továbbra ia fenotartassék. IntAzmény amely 15 növendéke mellett lefoglal egy oly hatalmaa épületkomplexumot, amalyben axámos más, a közt sokkalta jobbao azolgáló és égetően fontos Intézményt lehetne elholyezol és ciekélyszámu növendéke mellett egy majdnem a növendékek számával egyeolő tanári, művezetői, atb. apparátust foglalkoztat. A hozott nagy anyagi áldozatokat ősaze sem lehot haioulltaol Iskolai ered ménoyel, produktivitásai. Mert hi-azen azt, amit a fémipari szakiskolában a növendék gyakorlatilag elsajátít — azt mladea lelkiismeretes műhelyvezetőnél is kell, hogy elsajátítsa, sőt erős teoretikus kiképzés után, as iskolából kikerülő növen déknek a:ükaége ieaz rővldobb-hosszabb műnelygyakorlatra. Ezért hatalmaz, ax ürességtől tátongó oagy termeket és egész épületeket lefoglalni, amikor kellő nspközl otthon hiánya miatt azlote hetenként a kocilk elgázolnak egy ax utca porában játszó, magára ha gyatott gyermeket — miközben édesaoyja a mlodennspi kenyérért dolgozik — nemcsak antlszoclái\'s és antihumánus cselakedet — de lehetetlen állapot, amely a felső hatóaágok feltétlen beavatkozáaát teszi szükségessé. Tizenöt növendék miatt kellett az Igazgatónak
IO.000
— 36.ooo
— SO.ooo
— O.ooo
— 40.ooo árban.
Pérfl köt£tt Sockoi — — ____ 7
Ké fl llór Sockoi------.Ilii
l Féifi Zephler ing------
Selyem Schal, dlvatujJonságok---8o\'.ooo-tó.
Oynrmak harlanyák pamut ós
•I6r o loyo lesóbb árban.
Gimre Q^yelnll
Hamar
GRUNBERGERNÉL
Dlv.lor.ySk, xi.^k.ndOk, KEZTVÜK, n».kkond6x i knUarMM
Férfi szövetek * «<""
rölőa- éi divatcikkek Hámorit b«rk«xt,Uk mlsd.n .ilnb.n
Főút 11. szám
Ctmr. ütfyolnl t
ZALAI KÖZLÖNY
KÜLFÖLDI HÍREK
NAPI HÍREK
1924. Október 10.
n ig y költséggel modern komforttal berendezett lakást építeni, tizenöt növendék m\'att néjy tanárnak, négy mü/eretőnek, síb. lakásról go.\'doskc d <1 — amikor vannak fuak clonárluiok és tisztviselők, kik évak óta nem tudnak N\'gykanl zsán lakáshoz jut >1. A sok üres tanterem fenntartását azzal rnagya rázták nekünk egy Izbqp, hogy szük\'ég van a>okra az esti szak ío<rl tanfolyamok megtartására. Tehát áréit, mert az évnek bl-o-nyos rövid Id-jébe^ este 6 — 8 Ij, vagy 7-9 1* lp*«l szaktatf ^lysmok taiti tnak 20—25 személy i/szére, kell, hogy a tantermek egész na pon át üresen álljanak, amlior nincsenek n\'kalmsa helyise\'g k a RjzgOnyl utcai ( égi) egészségtelen és alkalmatlan elemi Is* o » kiha lyezésére.
II >gy az országbin a rmgfelelő siakiikol.\'k fedezni ludjik a a. ük-Bégletet — nem kép.->h>tl vita tár gyál ; de akkor nem tud.uk meg érlerl — hogy Ilyen körülmények között, miért kell N gykanlzián oly óriási áldozatokkal ezt az in tézményt fenntartani, amikor lefoglalt épü\'rt/ket égatöbb, a.ükié gesebb és hasznosabb ködnté>mé-nyékre lehet felhasználói-
E» ha a meglevő apprltust — amely megszámlálh itatlan ml Hókba került az államnak, nem tudják Jeépltenl* — ad^d k még egy mód a megoldásra : a kcteekedclml kor már.y fejlesste felső ipariskolává a szaklikolát, amely aVkor jobban fog megfelelni ennik a célnak, amely miatt lét-altteteti, mert megadja növendékeinek azt a képeil-tésl, amily a vezetőállásokra pro-d.-sztlnálja.
Mindenesetre azoi.ban a jelenlegi állapot fenn nem állhat. A régi glmnáziun épülnél a\'ap a r\'.vízió alá keli venni. fvi*g kell állapítani a le szükségesebb helyiségeket, melyekre az Intézetnek szüksége van, a feleslegeseket cl kell vonni és minden termet és helyiséget, mely üresen ál1, a szükségelt Intézmények rendelkezésére bocsátani.
Szükségesnek tartjuk aziit, hogy az Iskolák Igazgatói, a felügyelőiig, a gondnokság, az Iparodig kép tise\'ől, mint a váioivezctőség éi a szakiskola Igargatóslga értekezletet tartsanak, amelyen megbeszélik az ette vonatkozó teendőket.
Ml — a magunk részéről — akik minden szemponton felülemelkedve ctak a köz éidskét képviseljük — legszívesebben látnók \'a fémipari szakiskola likvidálását, hogy a ha talraaa épületcsoporttal Nagykanizsa egyik legégetőbb kulturális problémáját lehessen m>go!d ml, a minden tsgoia\'.ot magában foglaló és in-ternátuaaal egybekapcsolt szerzetesi leánynevelő intézetet, amely évllte dek mulaaztását Unnc hivatva pó tolni. Tuduuk arról, hogy egy Iámért fővárosi női tanintézet h»j andó lenne Nagykanizsán letelepedni, ha a s.üiéjes garanciákat megadnák neki. Adjuk meg uekl a lehetősé get erre.
Pusztító vihar Franclaor szngbnu, Franciaországban tegnap d<[clőlt heves vihar dühöngött. A tengerpartról számos szerencsét-leniég híre érkezett. Főként halászbárkák tűitek el, de eltűntek h.jók l« Az elsülyedt hajók kőzött van a Reln gőzös Is. Segély nyuj-tá» céljaira torpidóhajók Indultak el Sdn Mallerből. Két Uj Fundland-hoz közeledő h»jó eltűnt és még nem állapítottak meg, hogy cz alkalommal esett-e kár_jemberéletben.
Az angol kormányválság
Macdonald és kormánya migbuk-tak. Az angol alsóháznak trgiap éjjel tartott ülésén a kormány 364 szavazattal 198 szavazat ellenében vereséget szenvedett. Bukása előrelátható volt. A kormányalnök s J-\'t\'enlegI poll\'lkai helyzetet t rtotta a legalkalmasabbnak arra, hogy egysxersm\'ndenkorra tisitáiza a mun káskormány s a polgári pártok kÖ zötti viszonyt. Macdonald tlsztaban volt azzal, hogy kukása az alsóház feloszlatását fogja msga után vonni, az uj válssztisok pedig a munkás korm iny politikájának abszolút dia dal \'t fogják eredményezni, ö maga tette az elítsrj:sztést a királynak, hogy oszlana Jel a parlamentet, m hez a király hozzájárult.
(Éjfélkor érkezell tele fon jele illés.) Az angol parlament elnapolta magát. Az uj választások október 29én lesznek.
Musaollnl teljhatalmat kö vetel. Mussolini kormányelnöknek egyik legblsalmasibb barátj*, Ami cucci képviselő oda nyilatkozott, hojy a focisták Musioüni számára egy évi teljhatalmat követelnek, amely Idő alatt a képviselőház is szünetelne. Az uj választásokat aztán 1926 ban imák kl.
Anglia Németország mellett. Anglia Némelorazág loadonl nagyköveiének átadott jegyzékében állítólag nem kifogásolja, hogy Némelorazág a N«mzetek Szövetségé-ben Állandó helyet foglaljon.
A szerb hadügyminiszter le-tnondéss. Belgrádi jelontés szerint Hadisi tébornok hrdügy miniszter bmyujottia lemondéaát. — Ltmoodása megingatta a Davido U/CS-kormány helyzetét.
A német kSlcaön alkere. A
német kölcőn-kótvényok bŐ elő-jagyzése következtében néhány ban kár azt ajánlotta, hogy az árfo lyamot körülbelül 98% ban állapítsák meg. A bankvezérek körében máris nagy versengés Indu\'t me;, hogy megfelelő számú kötvényt kapjinak. Megállapítható, hogy e háború folytán támadt ellenséges hangulat teljesin eltűnt, ami a D«w.s tervezet némot részről történt elfoged isának tulajdonítható.
A francia-orosz kapcsolat. At a blrollság, melynek faladata Francliorazág és O oszország közt a kapc o\'at újra való felvételi feltételeinek megállapítási1, tegnap Montié szenátor elnöklete alatt tartotta máiodik ülését, melyről a következő kommünikét sd ák kl: A bizottság megalakult éa megegyezett ama módok éa vczérslvek tekintetében, melyektől határozatának meghozatalánál vezetteti msgát. Az Echo da Paris szeriut a blottaág eUbin a srovjet kormány di juro elismerése melleit foglal állást.
A pária—római expreaa ki alklott. Rómából jelentik, hogy a párls—római expross Génuéból jövet tegmp délután St. Marguerlte á\'lomás kötelében kisiklott. A vaiu I azererciétlenaég hat ember életébe kciült a a megsebesültek száma harminc.
Az angol válaaz a német memorandumra. A német me morandumra adott angol választ tegmp átadták a német \'nagykövetnek, hogy továbbítsa Berlinbe kormányáhor.
NAPIREND
OMÓber 10. PAntek
R6m«l katolikva: B.-Ferenc. Proteitiru: Ct-£ton. Izraelita: Thltri hí ÍJ.
Nap ktl reggel 6 öia 11 parckor, cjrucaztk 4«utin 4 írt 23 perckor.
A Meteorológiai Intéict k\'e°t<*< izerlat tulnyoatian szSraz í» ciijho idí rárhaW.
.Moi(6kDyk<p axlnbáiak. Ut nem Jit-szeaek.
Pont az élet után
trta: Meiarthim EllnJut.m as éjszakából S \'nse^yek az éjszaka felé, — I Itteni: magánnak végok ösvényt S országul volt, százezreké.
Tűrtem valami nagyra, népre, Mit nem próbált míg aenki mái, Hogy tetteimnek l.irlolójo L-gyen egy ujabb szentírás.
Szétdaraboltam, szerte* :órt<m Jóságcalrákkal telt szivem. Hogy megjavítsam a világot S na sírjon többé s:nki sem
Véremmel Írtam: nincs különbség. Testvér as ember mindenik, — Nem. Enxem nem huetoa kercstüe. Élihez l.ten kellett nekik.
C» .k éppen hogy: nem vettok észre Csak a lelkim tort meg belé -Klindulam az éjszakiból Megyek as éjszak, (elé
Kietlen és sivár
a kép, melyei Nagykanizsa városa nyujt.Abcnszülőlt lakosságnak talán már nem is tűnik Jel az a bántó szürke egyhangúság, amely a düle deiö házak mögül reá mered és at idegenre oly nuomasztilag hat. Va kolutlon házak, poi és sár tenger, dolgaik után futkozá gépemberek, kidnek arcán ott ül a kedvtelen S\'g, mozdulataikról lerí a monoton ság. Nincs semmi ebben a városban, ami a küzdi ember sokaságot Jelvl ditaná, lomot arcának gondterhelt redőit egy pillanatra kisimítaná. Ha végi/ nézzük a legtöbb várost — m:g ha oly kicsi is — látunk egy egy m-.géltnki ő, szemit gyönyörköd telő, felfrissítő parkot, de Nagukani zsának ebből sem jutott. Le van maradva ez a xráros minden téren Ugy vagyunk vele, mint egy évszá xodos sírbolttal, amelyet az örökösök minden évben egyszer, halottak nop ján kiszellőztetnek és melyet idiközben a Jeledés borit. Me l hiszen a vasúti sétány (városliget) nem számitható parknak Pedig a vasúti sétányt ls lehetne emberibb formába öltöztetni, a városi kertészt is arra szorítani, hogy a város egyedüli sétányát meg felelő karban tartsa. A Polgári Egy let melletti kert és a többi mind olyan gazdátlan állapotban van, hogy egy gondolatlan sírkertre cm lékeztet. Az igazságügyi palota előtti szénatér pedig ugyancsak nem mond ható parknak. M ír pedig a parkok mint közegészségügyi tényezők is fontos szerepet játszanának egy olyan városban, mint Nagykanizsa, amely folytonos fejlődés előtt éli. Most van a faültetések ideje, a gazdasági hi vatal igyekezzék a mull mulasztásait és nemtörődömségéi kiköszörülni, igyekezzék a város erre legalkalmasabb helyeit kiparkirozni, beültetni. Hosszú ősz ígérkezik, mely alatt el végeiheinék a város parkírozását, hogy végre Nagykanizsa is, mint a legtöbb várói külsőleg is meg felelő ábrázatot kapjon . . . Vajha a nyíregyházai, debreceni és miskolci „tanulmányútnak" legalább ennyi eredménye lenne ...
— Nagykanizsái hadlemlék-mB blioUsáf. A polgármester
ma délután 5 órára értekezletet hívott össza a városháza tsnáca* termébe. As értekezlet tárgya a Nagykanizsán felállítandó hősök emlékmüvének megbeszélése. Az értekezleten az ügy ébrentartására és a vele kapciolatos előzetes teendők ellátására meg fogjik alakítani a nagykan!.ssi hadiemlékmü-blzottaágot.
— Alispáni rendeletek. Az alispántól tegnap éikazatt msg az értesítés Groszmann Simon ekva-\\ dorl fökonzul működési engedélyének visszavonásáról, — valamint a könnyen gyu\'ó anyagokat h:az-náló vegytisztító ütemekre vonatkozó óvó rendszabályokra, — a kű földi fizetési eszköiökkel való kereskedelem Wbágásl ügyelnek Intézésére, — Z\'rce község előljá róságának adom iny gyűjtési engedélyére vonatkozó rendrlstek.
T A bi nem iratkozott tankötelesek száma, mint msglrtuk, 3\'okallanul nagy aa Idei Iskolaévben. Mint értesülünk, a szülőknek, kik tanköteles gyermekeiket nem íratták be Iskolába, a nspok-b»n kiküldik a felazólltókat, a melyek kézhez vétele után azonnal pótolni kell az elmulasztottakat, msrt különben az Illető szülőket klhigásl eljárás alá voajik és súlyosan megbüntetik.
— Nagykanizsa legeltetési azabály rendele te. Nigyksnlzsa város megalkotott legeltetési szabályrendeletét ■ törvényhatóaágl bizottság jóváhigyásával felterj-sz-tették minisztériumi jóváhagyás végeit
— Déllvatantaaok gyerme kelnek tandíj kedvezménye.
A Duaa-S-áva—Adria Vasúttársaság, volt Dillvasut alkalmazottai kéréssel fordultak a városhoz, hogy Upjea érintkezésbe hivatalos uton Zdavármegye tanfelügyelőségével olyan Irányban, hogy a délivaiutl alkalmazottak gycrmokclt a hely-ball középiskolákban, a tandijak bofizetéie tekintetében, mint ast tavaly rendilet Is szabályozta, ugyanolyan elbánásban részasltaék, mint a köztisztviselők gyermekeit, vagyis részükre Is biztosítsák a köalsztvlselőkre nézve érvényben lévő tandíj \'.edvezményeket. A város vezetősége az érintkezést már mag is kereste a tanfelügyelőség-gel a a válasz valószínűleg rövidesen migérkozlk
— Nagykan\'zaa a pácai aainl-kertlletben marad. Moglrtuk, hogy Nagykanizsának a pécsi színi kerületből való elcsatoláaa városszerte seholsem találkozott a azio-ügyek Iránt érdeklődők egyetértésével. Asszonyi Liszló szlnlgszgató intervenciójára Kállay Tibor dr., városunk nemzetgyűlési képvlielője eljárt ebbin az ügybin éa klvllte, hogy N\'gykanltaa megmaradjon eddigi beosztása azerlnt a péctl azlni kerületben. Biró Wlasslcs Gyulának, a vidéki azlnészet országos felügyelőjének erre vonatkozó értesítése Kállay T.b>r df kőzveti-lésével tegnsp érkezett meg Nagy kanirss város vezetőségéhez.
— A Nagykanizsai Vendég lőaök szakosztálya ms délután 3 órakor ax Ipartestület emeleti helyiségében gyűlést tart, melyen a fogyasztási adó éa Italmérési illeték sérelmes kirovása elleni jogorvoa-láat tárgyalja.
ZALA! közlöny
1924. Október 10.
-- Tanítók figyelmébe. Szir mai Albert, Zdavármegye klr. tan felügyelője a vallás- éa közoktat/a ügy| mlainter folyó év szemptem ber 22 éa kelt rendelete nlapjén figyelmezteti az ö«azes elemi nép iikolák Igazgatóit vigy vezető tanítóit, hogy az elemi népiskolai benépesítési adatok őiiz.ei\'litáiáho> azükaége* klmu\'rtást a folyó évi október Í5-iki állapotnak m-.gfeli lőeo legkéaőbb október 20 ig annál la Inkább kűMjík b < » tar.fe\'ügyelŐl hivatalhoz, me-t késedelmükkel az államsegély megvonásának teázik kl magukat. Okvetlenül fel kell tüntetri a 15. srámu kimutatásban a megfelelő helyea a csatlakozó községek nevét éa az azokból bejáró tankötelesek siámát. Ugyanígy ja leateoi kell, ha valamely fakóiénál a rendszeresített tani\'ól állások vagy az osztálytermek azámábtn véltozáa állott bf. Utóbbi esetben fel kvél! lüotetul az uj tanterem területi nagyságát la.
— As ipartestületi dalárda pénteken est* 8 órakor éoekpróbát tart. Büchler.
— Meg akarta vesztegetni a rendőri. Tóth Fereocné a környékből be azokott jönni N\'gy-kanlzaára azolgálatot válHol. Tegnap la ebbea a járatban rótta a oafykanJzaai utcákat, amikor az agylk azolgálatot teljesítő rendőr-őrazem igatoltatni iklrti, At ói\'-ezony nem tudvin magit Igazolni, « r.ndór .15 akarta illll.nl • kipltínjsigon. A* aauoaynak, míg nem tudni miért, kellentell.nnek Utai.lt a tiliUoiá. a rendöraég. gel, étért ugy Igyek.z.tt lerizol nyakéról . r.ndőtl, hogy meg klnilta 100.000 koton. .botrav.ló »al". A rerdőr tetméaielaierGleg bakiiért, a vakm.rS ai.ionyt a kapitiny.ég t., ahol mrgvcait.grté. klaérlete elmén Indult meg ellene " eljíría. L.kí.a, íogl.lkoiiaa nim lévén, tegnap itkl.érték n úgy élt lég te.
— CIpéazfp.rl tanfolyam. A nagykanli.al clpénlparoio\'t annak. Idején m.gkérték a t.chnológl.l iparmuieumot, hogy réaiQkre agy raja- éa aiebiazall tanfolyamot ren delien Nagyk.nli.io, A. Igaiga tóiig akkor m.g i. Ígért., nronban ugylíla.lk, megtel.15 aiaktanlló hlinyiban nem ludta megtartani. Mlulin a nagyVaniii.I clpéailparo •ok kSzül minél többen .terelné nek egy Ilyen tanfolyamon rédt venni, a azako.ztily vezelölégo tegnap felkereste a féntlpati arak lakol. Igazgatóját, hogy egy istl raji- éa azabiaiatl t.nfolytm meg-rendeiéiérc felkét|e, amit Cslzma:ia Igaigaló a vazetíiégn.t meg la l,ért.
— A Balaton LöiHlt íptt kezéa.k. A Bal.tonl Szövolaég logutolaó be.iimolójúból megtud juk, hogy 10 év óla mindöaszo 500 villa épült a Balaton körüj. A háború és ax azt követő még nehe «bb évek alatt a fürdőrészvéoy-társaságok nagyazerü rfpltkezésl programjai megakadtak\'a a magán-épltkezéa la nagyrészt javításokra ssoritkorott.
— Öngyilkos pénzügyőr. Kiss Jtnos Zalaazontgróton állo másozó pénzügyőri fővigyázó a laktanya udvarán szolgálati fegy-
rf\'S?! mC\'lbe Ho.axu
klnlód.\'s után maghalt.
— Zalai Jegyzők gyűlése.
Za\'avármegye jegyzői fo\'yó hó 13 án Zdaegeraegen a vármegye orgy közgyűlési termébea Sztarzinsxky körjegyző elnöklete alatt közgyü lést tartanak.
— A katolikus nagygyHlóare még át oem vett j-gyek átvehetők a helybeli plebáola hivatalnál.
— Ragadó* jazrij óm körömfájás. A vármegye- állatorvos je lentéae arerlnt lapcicán fellépett a rag-dós s-áj éa körömfájás.
— A csendőr golyója. T«g nap a zal.\'egeraz.-gi internálótábor több internált ját kukorlcaíositásra kísérte négy c»e"dőr. Az internáltak körött volt Puch Igoác kémgranu aitott jugos.\'láv állampolgár is. — Mikor a menet a kukoricaföld kbe* ért, Puch az uralkodó oagy ködöt arra hiaspálto frl — hogy elillanjon. Az egyik csendőr áronban észrevette a szökevényt éa megállásra s ó\'ltotta fe\'. Puch nem engedőin íakedett a felszólításnak, hsoem tovább szaladt. A csendőr erro u\'ána lőtt éa a köd dacára ugy
Italálta, hogy golyója keresztül ment a mellén éa a hálán jött kl. A lövedék Puch veséjét és máját teljéién szétroncsolta A rendkívül sulyoaan sérült embert azonnal beszállították a zalaegerszegi köz-kórhá>b», ahol nyomban műtétet végeztek roj\'a. Állapota váliágos
— Bla katolikusainak kérelme. Elénk emlékezetünkben van még mlndny/junknak, mikor a la pok meghozták a borzalmaa hírt, hogy ez év junlus 13 án Biator bágyot éi környékét plllan.tok alatt rombadönlötta a ciklon. Meg Is iituk már cgyiibtn, adományokat kérve, a hajléktalanul maradt ezrek panaszait a moat újra kérés sel fordulunk Nagykanizsa és vidé kéhez. E\'Utta a bial katolikusok panaszait tolmácsoljuk, kiknek 170 háza lett rommá a a plébánia, iikolal, tanító lak épületeiből ciak a puszta falak maradtak meg. A plébániának kegyura sioci, aki gondolkodnék róla. Eiért fordulnak most mindenüvé, mihozzánk Is Bla lakoiai és kérik, segiisük őket a p\'ébánlaéa iskola felépítésiben. Ado mányokat szerkesztőségünk nyűg táz és továbbit.
— Szerencsétlenség a mo tor ekénél. Lentiből jelanti tudó sitónk : A minap motoros ekével szántál! végeztek a lentii határban. A munkálok elfeledték befödoi a tartályt, amiből benzint töltöttek a
..gépbe. Később egy muikáa a kö xfclben Cigarettára gyújtott éa a gyufát eldobta. Az égő gyufa bele-eactt a benzin tai tilyba, amely fel robbant éa Ifjú Bojtár Lajos munkás mindkét lábát azétroico\'tik a szerterepülő vasdarabok. Bojtárt súlyos sérülésével beszállították a szombathelyi kÖzkórházba, ahol való szlcü\'eg mindkét lábát amputálják.
— Elveszett. Nagytrafiktól az uj poatapalotálg elveszett egymlllló-tlzenötezer korona értékű forgalmi adó bélyeg. Kéretik a megtaláló, hogy azt kellő jutatom ellenében a rendőrségen leadni szíveskedjék.
Erős kötött atrapa Sock nlk minden szinben párja 12.000 komna Schvarct Dezső cégnél, Fő ut 6.
— A nngykanlzsai piac ár»i. A nívgykanizsai hetipiacon a leg
utolaó hetivásár alkalmával a követ
kező árakat jígyeztük fal: L Zöld
ségpiac: fogh\'grma 3000, vö>ős-b.gyma 1000—1800, sárgarépa 1000 zöldség 1000 korona ciomó»k*nt ; pap ika 50-150 aaláta 2C0-300,
ugorka 100—200, fej-ikápos\'ta 1000- 2000. kelkáposzta 800—1500,
karalábé 400-500, karfiol 50C0—
10.000 korona darahooklnt ; mák
8000—10 000. bab 3500—4500, dió 6000-7030 K lltereoklni; gomba 4000 - 5000, rp:nót 1500 ko-ona tányéranklnt ; paradicsom 3000. bu gonya 1500 — 2000 ko ona ki logrammonklnt. 2. Tejpiac: tej 3020—3500, tejfsl 14.000—16 0C0 korona literenként; vaj 60.000— 70 000, túró 10.000-12.000 kor.
kilogrammodként TojAa darahji 1800 korona. 3. Gyümölcs piac : nlma 3000-7000. körte 5000— ÍO.OCO, azőlő 8000-20 000, goiz-ténye 3000-5000 korona küóoként. 4 Húsárak: növendék marhahús 20. marha elrje 24-28, hátulja 32. borjú eleje 32. hátu\'ja 36, aertéa-hus*36, xslr 44, háj 44, zslrsra Ionná 40. füitöithua 55—60 «z«r korona kilogrammonként. 5. Ba romji piac: Cilrke párja 30—60, tyúk dirabja 30—40, sovány kacia párja 50—60, egy hízott kacsa 80—100, egy sovány liba 80-100, egy hlrott liba 160—220 azer ko rona. 6 Gabonapiac : bura 400 410, roza 330-360, tengeri 360-380, burgonya 150 — 200 eier korona
métermázsánkint.
— Uri és nöi divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Schwarct Dcxaő cégnél, Fő-ui S
^ ADaloaKarácaonyl Album a legkedvesebb s legalkalmasabb ajándék zenebarátok részére. Tartalmaz darabokat a színházak műsorából, komoly és vig dalokat, lánc-dalokat, hallgató és csárdás magyar nóták ti. Az Album a NJdor Kálmán cég ki-adásiban je\'ent meg s kapható lapunk kiadóhivatalában is.
— Príma minőségU férfi Zefir ing gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonként 98.0C0 koronáért kaphatók Schvarct Dezső cégnél, Fő ut 5.
--- Saját gyártmányú köőtt kabát K 195.000 tói, aaját gyárt máoyu kötőik mellény K 130 000 tói, aaját gyártmányú kötött jucrper K 30 000-tól. Flllpp kötöttárugyára S\'ombath»ly, S-\'ll Kálmán u. 6
HOZGÓFÉmrtíPSZIBBáZ
Uránia Szombat 7 és 9, vasárnap 3, 5. 7 és 9 órakor: Utazás a Marsba Sopbui Míchaells fantasztikus regénye 6 falvonáibín. Fősze repbeo : Guonsr Tolnaes.
Világ. S\'Ombat 7 és 9. vasárnap 3. 5.7 éa 9 órakor: Emberek és bcitiájc dráma a f-rkasok vadonéból. 1\'őszerrpbrn Stongheart, a belga államrendőrség világhírű farkas kutyájs.
A rendkívül érdekei fordulatokban gazdag történet a Slerra Nevada vadooalbin játszódik le, gyönyörű képek körött. A farkaakutya szerepi roiodeaklt fr»ppiro», az öix-lönnek éa érla\'emnck o\'yjn csodás jelelt adjs. Jön: Bimbuia.
Játszóteret az ovodáknak!
— A Zalai Közlöny saját tadéiltójítól —
Sokat irtunk már «i hasábokoa Nagykanizsa likolálnak hlányoisá-g.lról, felaőbb iikoiák létasltéaéről, az elemi iakoták elhelyezésiről éa közben . majdnem elfe\'edkeztünk arról, hogy gyermekeink neve-léae és oktatása már az oyodák ban kezdődik, tehát as ovodik sem lehetnek elhanyagolt, akármilyen Intézmények egy város Iskolái közölt.
A Roigonyi u\'ca és Hunyady U\'ci aarkán Wvő régi elemi lakola egyik termében, egyetlenegy teremben volt elhelyezve egyik óvodánk. A terem amellett, hogy klciloy, abetony la, egéazségtelen és nincs játszó térnek alkalmas udvara, vagy nagyobb, világosabb játszó-terme.
Százhat gyermek jár ebbe az ovodába és mintegy 40 azoknak u száma, akiket a felvételkor htly-azüke miatt viasza kellett utasftml-A 106 gyermek Ily módon egy
szobába van összezsúfolva, ax őszi, tavsszl napfényből, friss levegőből arrom) sem ju4 nekik, melyekpedig az egészséges ovodal nevelésnek és oktatásnik elmaradhatatlan kel-
A város ovoda felügyelő bizottsága felírt a napokban Zalavár-mejyi tanfelügyelőségéhex axovoda
kibővítése ügyében éa kérte, hogy a nagykaohsd elemi Iskolák már Ismert átcsoportosítása alkalmával adjanak ax óvódénak mfg egy tar-m-t, igy agy ajtó áttöréssel el >s lehetne válaaxtanl ax ovodát az elemi lakóiétól.
A felügyelő-bizottság ugyanekkor a városhoz Is Intézett egy megkeresést, melyben kéri, hogy axovoda épülete mellett levő, Huoyady u\'ca 14. számú, a vároa tulajdonát képező Kovacsics féle ] ingatlanból az ovodának kertet bocsásson rendelkezésére, ahol a gyermekek jó Időben játszhaaaanak és az ovodal előadásokat is azabsd levegőn lehessen megtartani.
A város, jól tudjuk, nlocs abbsn a helyzetben, hogy uj ovodát építsen, de amit meg lehet tenni, a városnak Is meg kell teanle s a ját-azótérre vonatkozó kérelem telje-altése nem hinnők, hogy s lehetet-lera égek közé tartoznék.
Ugyanígy reméljük, hogy a tanfelügyelőség Is gondoskodni fog Nagykanizsa egyéb Iskolái mellett az ovodiról is és mihamarabb módot talál arra, hogy most, mikor már az elemi Iskolák elhelyezését is sikerült nagynehexen megoldani, helyezzék el ex ovodát Is a lehetőségek azerlnt ugy, hogy az az ovoda, kicsinyeink legelső Iskolája valóban meg Is tudjon felelni hl vatásának.
— Fűszer kereskedők figyelmébe 1 A kiskereskedelmi árusítás réazére 1924 október 9 tői kezdődő hatállyal érvényes Irányárjegyzék átvehető Rosenfeld Adolf Fial cégnél, Fő ut 4.
— „Tetra" csecsemŐ-kelen-
gyék Schwarct Dezső cégnél, Fő-ut 1. szám.
— Nemcaak hirdetés, de valóság, hogy Kaufmann Manónál van a legolcsóbb bevásárlási forrás.
BEKA
DIVATARUHAZ
AZ ERZSÉBET KIRALYNÉ TÉREN
ajánlja férfi- és\'nöi-szöveteit, továbbá vászon, schiffon és kanavásznait óm- a legolcsóbb árban.

1924. Októk.r 10.
Szenzációs olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem bluz
csak . . . 240000 Kor. Grenadinbluzcsak 130000 m Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 . Elegáns pongyola
csak . . . 130000 . Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 . Trikóseh/em ruhák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 .
Hímzett női ingek 45000 . Kötött kabátok
gyapjúból 240000 »
Női kabátok . 700000 .
Gyermek kabátok 450000 .
Zsebkendők . 10000 . ószemélyes azsuros
kávésteritek 250000 . Elegáns gienadin-
ruhák . . . 350000 Kor.
Gyermekruliákcsak 33000 .
Selyem sálok csak 85000 .
Méteráru osztály:
Krepdesinek . 17oooo K-lól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo „
Férfi szövetek . 12oooo » Tiszta gyapjú férfi
szövetek . . 160000 ,
Női szövetek . 47000 . Tiszta gyapjú női
szövetek . . 14oooo . Tiszta gyapjú aljkelmék 14o szél. 145ooo . Gyapjú kasánok 75ooo » 1So széles fekete és
kék gyapjúszövet 25oooo m
Mosó delének . 19ooo .
Kartonok . . . 21000 »
Vásznak . . . 2oooo .
Sifonok . . . 19ooo .
Se/írek ingekre . 25ooo .
Férfi- és női szövetek óriási választékban, — bámulatos olcsó árért 1 E héten nagymennytaégfl Regenhardt éa Ralmann-féle asxtalnemüek ■ törülközők leszállított árakon kerülnek eladásra!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag"
\'divatáruházat felkeresni
2alai közlöny
KÖZQ AjED ASÁQ.
A dohánytermelés Tálság ban van. Dohánytermelésünk as utóbbi időben évről évre visszafej lődik, aminek egydül a kincstár beváltási árpolitikája ai oka. As idén ugyan nem kevesebb, mint 70 milliárd korona előlegei nyujiott
a kormány a termelőknek, — holdanként 2 5 mliüót — axonban ez magában nem ambicionálhatja a termelőket, ha a beváltási .r nem iavul A háború eleje óta a mai Magyarorsiág doháaytermelése a háború előttinek Vt ére csökkent, aminek szemléltetésére álljon Itt az alabbl hltelas kimutatás:
MCCBÍT*:I ttrUet TtmtU» trjfk
(ku. tol!) (««) kor)
1013 M.OOJ 341.000 1977 1021 35.000 199.0C0 8 537 i92t 31.0)0 iae.00) eeos 1913 27 000 135VOO 5*702
Hogy a szanálás szempontjából mit jelent a termelés fokosása, arra cssk ast bozsuk fel, hogy a zálo gul lekötött dohánymonopólium juliuil jövedelme az alölrányiott 1.5 millió aranykorona hslyatt 8.25 millió aranykorona volt. A s.ep temberl költaégvetéa Is 3.6 millió aranykorona bevételt Irányaott elő.
Tengeri klállitáa Debrecen ban, A tavalyi legszebb kalán pályásat után az Idén tengeri termelési versenyt rendezett Debrecenben a Tiszántúli MesŐgaidaságl Kamara. A versenyen 153 versenyző vett résst. A verseny eredaiéayeit november folyamán kiállltáa keretében fogják bemutatni. Bemutatásra kerül mindenféle, a tengeri-termelésben hsssaálatos gép ás eszkös la. Felvllágositáaokat válaax-bétyegea boríték cllenibon ■ Kamara ad. /,
Magyar-belga árnegyex-mény. Brüsaxelből jelentik: Ma-gyarorazág éa a belga-luxemburgi vámegység kÖsőtt megegyezés jött létre, amelybek értelmében vlss«a-meoőleg 192-1 jullus 26 ától kezdve a végleges kereskedelmi axersődés hatályba lépéaélg az áruk kivitel*, behozatala éa átmenő forgalma tekintetében az egész vonalon kölcsönösen a legnagyobb kedvex-méoyt biztosítják egymás számárt. A axerzödŐ falak ax egyezményt bármikor felmondhatják.
TŐZSDE
A mai értéktőzsde megnyitása szilárd volt. Kezdetben az árfolyamok 6—10Ve-kal állottak az utolsó napok zárlati nivója felett. A tŐzsds-Idő későbbi folyamán egyréaxt a kontremln eladásaira, másrészt bécal gyenge jelentésekre árlemorzsolódás állott br, asonban as árfolyamok Igy is 3 —5Ve*kal magsasbbak. Nagy érdeklődést mutattak a vas-papírok Iránt, ugy hogy az áramai-kedéa bennük l5*/e- Zárlatkor axoo-ban ezen a placoa Is árlemo-zsoló-dáa állott bi. Zárlatkor az Irányzat gyenge, piac teljesen üzlettelen.
Utótőxade. Tartott üslettelen. Kereskedelmi B.ak 1030, Georgia 304, Fegyver 970, Danubius 1885, Magyar Hitel 403, Osztrák Hitel 144, Salgó 395, Államvasút 400, Kőszén 2375.
A Magyar Nemxeli Bank híva-taloa árfolyamai okt. 9 én
Valuták OevIsSk
lacol km lisooo-iifiooo iBHkju iilto-teuo
Ceeb kceoa. si(o n;s C«\'<TÍJ IIIHlll
Oloái IC-SMIIt tihml 414-41!
Ocüli i t-i Srtenl tfl-lXI
rraecU fe. *OCO 491} IcctoMi «»«»>-MI»J
Lel ei» «s> íiUtUtU •lese-iiiio
Lm JJÍJM Lootfoe IllOO^ItíOtO
Un |S0}-]|«0 Mltaoo IHI-IIII
Oia koe. i)sSo-i|«v» NtVfMk 77100 »i<e
ser. i<S 4J U« S> ruu 4eoe 4C4j
S»l<«l Ittas M»l««sae nitt m>nt«
li. HÍW S*41U SÍI-SÍ*
IraeS S*ll »»•! SviMa aem K»I
SrM kor. Bkt lOS\'IJ-IOS-S)
Kceric kot uBjo-ticjl UM> I47H-I4ÍI0
A magyar korona kBIföldi hivatalor Jegyxéaeii
>ivls» Valuta
líe-.í ma tacu» *u
Bécs ... . -m 0-90 lOiO Berlin . . . . ^ .. , 64GO 539,) 1590 Prága . ... itl | 444 43ö | < io Neveikben 13 ZBrlchl zárlat i
Pária 2711—, Losdoa 23*t —, Htwjoíí 62315, BrusssllSO), Matfaod H85-—, HolUod 2C3 60, Beillő 124—, Wleo 73 76, SoKa 362 60, Prága 1650 —, Budapest 58-00, Bukarest 286—, Belgxid 765 —, Varsó ItO 75.
Ax ércpénxek áa nemea-
fémek beváltást árfolyamai
Ex üst egy koronás 006)—0170, káUorooás 12.120—12.549, foilntos 1U.180— 1C.W)?, öt-koronás 31.00 —32.tOO, sslnarany 61000— 52.000, arany kussko:o«is 33iX>»—334.000, platina 21OOO0—120.00).
Terménytőxade. Buxa tlsiavl-dékl 76 kg-os uj 440.000-445.000, 78 kg-os uj 450.000 - 452.500, egyéb vidéki 76 kg os uj 437.500-442 500, 78 kg oa uj 447.500-450.000, ros. 425.000-427.500, zab uj 350.000 -365.000, kölea 260.000 -270.000, takarmány árpa 380.000—390.000, sörárpa 460.000—480.000; tengeri 375.000-385.000, korpa 210.000— 215.000, repce 640.000-660.000 K.
Réti sortéajolentéa. Felhajtás 1672, eladatlanul vlaezamaradt 100. 1. r. uradalmi faj 27.500-28.500, sxedett 26.500-27.500, szedett kő-kepea 26.000—27.000, I. r. öreg aar-téa 26.500-27.000, könnyű 25.000 —26.000. 11 r. 25 000-26.000. an-gol süldő 27.000—29.000, asalonna 31.000—32 000, szalonnás félsartéa 32.000-33.000, zsír 36.000. Többi változatlan. A vásár kellemaa Irányzat mellett folyt le.
Vágómarha vásár. Felhajtás
902. Ökör, jobb 17.500-21.000, kivételesen 21.500—22.500, kösepes 13.500-17.000, gyengébb 7.500— 13.000. Bika. jobb 15.000-19 000, klvétaleaen 19 500 - 20.500, gyen gább 9.500-14.500. Bivaly 8000-12.000, tyengebb 15.000-19.000, kő.epss 7.500-14 500, kivételesen 19.500 - 20 500. Coatoxnl való 5.500 -7.500. Nóvendékmarha 8 500— 15.500. A vásár vontatott volt.
Szerkesztői üzenetek
E M , Bádapest. Megkaptuk, kósivoj jk. Kösölnl fogjuk. Folytatását kérjük. 8. L. A köx\'eodók kóié tettük. Kagykanltasi elSflzotó. Helyesírási hibákkal tolt gyönge kísérlet, mely osai érdemli meg a nyilvánosságot
Kledé: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-keroakedéa RT. Nagykanizsa
♦mttimtfttfiTff\'rnTf\'tfrmttrrrrftttrffr ■ 11 ^-TttTrirnTirrit w n.i i
^ Sl! étkezési burgonyát
házhoz lZálllt 120.000 korOQátit m.UrmiMá.klal
Holtai József cég
Ii&ii . Ffiul 22. I. om.
T.I.IOHI 112.
Értesilcm a tisztelt ueufi-hözflnsígct, hogy f. hó 13-án, hítfőn az országos udsdron
egy vagon finom
karlsbadi
porcellán
lesz olcsó úrban hldrusltuo. Tel|es tisztelettel
SternJ. Kálmán
Uveflea
Vasuti-utca 17/19.
•próhireietésati
30 hl. fehér éa vörös bor (Wágnet-fok 4—6) eUd^ Somogyi TastvéeeknáL ,„i
írógépet, h«snt:ut keres bérbe a ZeUl Kös:öoy sierkeistós^ge.
3 axobáa hkx axocosl elfoglalható lakásul [la millell, üzletre aUalaias eladó. Silgrlsit irods, Fiol 8. jvso
Háiom Igaz axói
BRUNCSICS BORA JÓ!
k.ftuU
lüszír-, cseraigc- is kitoul-czlkkik kiitsktdlsébin
SUGÍH-UT 53. « TELEfOH 210.
Keraakadéknél és tpxosokaál, hol kúoyvetó ax aUalasaxottak lítsiiaibsa ola-cs»o, a könyeslásl a-jakálatoUI sxakeubK elvállalja Cia a kiad íb*0.
Borfajtöfép, sxlró. és oyom5Walík, kerékpárok és ilkaUássek legolcsóbb áxban Szabó Antal sportüzletébao, Nagykanizsa.
Kehér syarmekkooal aUdó. KUály • utca 34, II em
Zongorahangolált
U-s:icH-í-Viii U le^Ua eeskSiU ; Irtráík. Miffkaalna. Iraay láaet a. H r*Mea \\ii
Ktit estéljrekre. songortsu (30 4vee
iiiUlyuiatj) t«-Jes nn.t.it p.H»f). iw«r< !«.
Üivatúltöny facoat 400.000 korooáárt késxiü Horváth Jósssf fiiflixab\', Kaxbxsy-
gfr * _itU
PánxUroa kls*ssxony, a kl a klsxolgá-Uibun ls segévlkeslk esonnsl felvétetik. Lakán Petífl-utcaJ intettben. Ctplrók al\'-oyben. 1413
KfJsibb monk&aleinyok axoaaali be-
lé;éu> felvitetnek úszurreícber Magyar-u.
Olpáaiaagrád és tanonc felvétot\'k. — Haiits Klnlzsy.\'jtca 18. |62J
Rúvidiro saakmiban, egy ügyei aejéd
felvétetik. Kaufmtnn Manó, .Sserecaeohea*. Telofon 1«7. ,„»
7 IIP benslwoo\'.ox lKálUy\\ 800 m m L\'mxath cséflógép, boxxáUxtoxó összes aalj-JasatU), a fósslj nélkül, eladó Ajánlatokat .Cxemképes* Jeligére a .kiadóhivatal továbbit_
üolyaignóvtir. A cugyarorsxigl összes vá.-osok s cigjr- és kisközségek kosigssga-tásl, egyházi, Igaziigügyi, péoxúgyi, tanügyi, kereskevlolmi, gaxJssáKi, Ipaui is kóxlekodási claitira (1922) kapható lapunk kiadóhivatalában. Ara kötve hatvanezer koroos. y)
Háxnkl órákat adok francia, svéd go-belio, torootili ssövésból, vaUmlat textil-tervexésekból Megkereséseket .Ipirművéss*
jeligéio a kiadóhivatal továbbit 063
Bérletre keresek 10 holdas foUet lehetőleg kvxel Kagykanlxsih}t. — Ajánlatokat .Likóhással* jellgere a kiadóba kérek. «o«
No boaaljon, ha nem megy üzlete I A ,7.»lai KóslMiy* apróhlrditésl rovaU mindennél biztosabb ereJaíoyre vexet
ZALAI KÖZLÖNY___
1924. OHffiw 10.
ÉRTESÍTÉSI
KrtisIUm a nagyérdemű vitirió kótdn hogy mídoraban van, atn\'g a kési-kt Iáit. ai alanti doUokat a nAUm siokolt olcsó Írni] olcsóbban adni J«lon!«g Jómlnóségü silnoi iephl«r-ing
2 gallfcral . . . K 120000 Selyem horgolt nyikkmdó K 12000 0 pir nlnes io:knl . . K 1* Kc\'f selyem Hói ha:iinya K 1* Nól solycci flór ajour
harisnya . . . K
Fírll strapa sockal páija K
44000
4SOOO
43000 11000
Nagy vélaaaték mirJenfaj\'á férfi fehérneműkben, kü\'fóldl gallér íi kéxalókbon, férfi is níi ernyőkben, socknlk, pyrrmek flór haria-nyák, kölött éruW, aapka, kalap,
gyermekkocsik, llnolaumok, bflrvisxnak nagyon olcsón.
T:»xtoJi(tcI
Tíllfon > lö».
Kaufmann Hand
a „Sxerecsanhet"
Kerecsenyi
pfima sajáltorniésü must éúesen préstói 100 litcrt&l felfelé kapható
PÉTER HUGÓ
termőiénél
Csengery-ui 3!. sz.
Zenemüujdoniágok
Oporollck: Maik a grófrrf, Arvicike, Apukám, Huncut a lány, Cyore ha róisim Shlmmyk énaWstövaggel i
DieBtaoke. Tut-Eocb- *muocx.hutnitus ert. Unbeiuícn. I;é-bí Titlna Wo h«sd du nu: d\'e xhóoen \\Uuia Au«en Iter1 Koma: luclt Mihigone. Sfe liibt mt.-h Ka Hu In Havaoa Wenn kh dkh ieh, da must !<h wiIom J Ja, was wi I d-en die-es Midit von miil, i»„, Lfa>g*r Awlil e Habéin bUiiet Uimmtlbrett íiiinlit lll,w, ►.oj.r.al iMjJnnUHiUírt. <1 IMHrs-IUáUk.
Hsd&l FOlflp fial kOnyvkareskedéiébtn.
Rikkancsokat,
13 éven felül felvesz
Horváth József
hlrlapárudája.
A budapesti tőzide záró árfolyamai.
• budupeat! ISi.da d.lulin 1 6ral ibróSrlolyanal a
esa.
01.-M. Ull Out/. Hit Lto/J bsni Uaalvt/tio
IIhhi |«
Her*. •>). J. a. }t Hant Irta —
bgatlaa 17)
U C*tb Iftrti m.jo Cuii&al ti Kar. HIul

10
K«>. fin
Drascta Kafr-sal.
«»rr
Alt. Kdialo
Kwlrnla Mdrl ..4o
Si\'(J
OJlaM Uel» tác>» Urtklorl C»»p«ll
Llpdcvüesl 7-;i Pdvlrcal {S
KUlsril Tat. -Alul Tat. ii) Krátár iíi
Hasal al«» tfú KUS J!.Iliit. 6) o PoocUr* ni
Sfa«. Pravda -
yialsook
Back os. )
&ova.-V. u
C««0(dU )i tMá\'s.ss^sl
Tdfdkitaolca. 11
Ollálla |l
llooflrla 51
Kli4l;malc<n 10
VUtOrU Ijj
Tr. Dsecttj jS
» C.-J.V, .
Gr. «« 11 1 G,!ie, llrfbtrr k\'aaxafe KUiltef Xlioa UC4 I U;<«»
Oittslttcyif
CtA\'.íth Vacyipai Vacoocrto fallfirl
Ke*
íSiS\'0*
S<b9l!m TrJdlofl Ocliii
N. la C.4..6
Ouoa^uarail
Káiaaja
ííáiil *
llool la Ktr6*l4o/tl Kr.Hit «(o
HUal la AMnkal (•
).)«, M.
I MlViinti.k;
■ I Namxil la
3) Ucbtlf - 10<a
Rlit le.tl ii\'f\'-.it
Tbtt Naikl Vlk. tuícn Zabolai ZKIII KaWtk
Ulakskl K4iotl Vixcal Oálltam

Nora A,mi Traaá ito
OukorayArak
D»k*kc< 410 Horvát <uk. —
Oikorl;a> 1(40
OaonU Dl
KuW. íU. 1)4 AlalnlMarak
Fntut —
E/Mtln. If/h.
Olajok OlaJIpM W1.-01I rw
Ur áa aaaai
hdrüoal tót I
Po\'<W i> 4]
Tao. a«4 BMOII
KagUvIck I
K4iav4o;a«« 17 T«re««l aa. 10 i)
8iálloiSák Hasa irta — B<0ral i.álW íjo S<h«arlM4 )l
köwctkaaök i
Uf44 a
k 4. uoi,-.» 10
t—f. Uaif J\'O
U*4« lutD -
Oj.;-j»rr«a >•
asdvi.KCtO l». W. Taxi II
OolSUrj" 140 Xanoo <0
rimt i;o
O7Jrt iuiU I). Ja««w« l|
V.í7lpar
\'c\'
MCutoa tl
Vs»O
CM ovi u
Daotca . 70
Dlaaa 7
KaMI Mai II
(Ms 4 7
XMUS 11
TdrM »«.1
Lafcc* —
KOlOoraUk
D0<0fl
DisH imt. ,, tio
KiUl _
Oaul
Zsijr.jlK
Bárdi
XU4l;aa(d
B4ol Pcssadl CccvSa ma Pajli
Ssta<m«l4 Mao.-S4asi4
0,M Ml
PFflFF
varrógépek ipari ía csaldői hasznúlotra
részletfizetési Brandl Sándor és Fia
HaiinSM varr&gépak m.fla.
*ro» val6 bawéltá.al wM
Speciálli varrógéplavltó műhtlyl virrág<«raktán
Oaák-lár 2.
Nem kell Pucéréi l|
„KAKAS" ruhafesték
hiti hastnila\'a gatdatigos <1 k>íog4staUn ruha átfaatéat eredményes. A ruhát nem rongálja 11
Kapható:
Stampf Zsigmond
nisfir- éi ciemeg^ü.leltbcn Nagykanizsa, Bazár épület. UrrM.tr 1 Wjr. >ii 23.000
Finomon őrlőit
konyhasó,
kősó, marhasó
nagybani elaőása
SCHWARZ ÉsTAUBER
ararmaUru n.gykaroskadö c.gn.l
NAGYKANIZSA.
Rendkívül olcsó árak!
IFJ. VAJDA DEZSŐ
c4gn«l
BUDAPEST, K0R0NAHUCE6-UTCA 8.
Speclil DlnCa^cA kabálrolourok >70.000 kcrcr.a 110 cm. iadl«* Kyapjukclmdk ISO o«>ü korona tiy\'PJn maroquln, calkoi 4» itma 100.000 kdíNl
Tlaala cyapjnhaaán mlniae aalnbcn
BS.OO<» korona It\'hrrr, iinriul rafUMslait itfy *IUut4U*a
HkOl raKlaakclm«k IftO.OOO líl3"0.0«0 íj. Cropa de chlue rolnJen állóban 170 OOO ko/coa Crcpe fcorKCIt* rxöoyörü aslnckbcn Cr<pa raaioqul-i ISO.OOO kt.roai li Japon minden atlnbcn ÍOS.OOO korona MáaUtalt má/«qU»«t it rwUwtjsjilÜJsJsísiiájsk Sióval- és telyémmaradikok
15\'/»-kál oksékbia émsHtataak. ViUltt n I a t i k a I k<jnfrjjtl kCMdk.
ÁGYTOLLAT
vess éi elad bármilyen na^y mennyiségben
Herczfeld Dávidná, Sugár-ut 18.
Hirdessen a Zalai Közlönyben.
Sihger József és Társa
értesitik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a és női szövetgyárakkal az összeköttetést kellemes helyzetben vannak, hogy az = a iegjutányosabb áiban
Kérik hatalmas raktáruk vételkényszer
külföldi angol, francia férfi ismét felvették és abban a őszi szövetuj donságokaf árusíthatják. ■
nélkül való megtekintését.

* A tekintély
A kommunizmusnak egyik legnagyobb bűne a tekintélyek lejáratása. A társadalmi rend bomlási folyamata a harctereken Indult meg s a tekintély sírját a budapesti utcákon áslák meg. mikor a forradalom hevétől megittasult elemek letépték egymás gallérjairól a rangjelző csillagokat. Aztán a hivatalokban, műhelyekben. sőt — horilblll dlctu — még az iskolákban Is bevezették a bizalmi rendszeri, mely gyerekeknek jogot adott arra, hogy munkában elvénhedt és évtizedeket gyermeknevelésben töltött tanárokat a velők való bánásmód és osztályozásuk tekintetében ellenőrzés alá vehessenek. Amikor aztán a forradalom heve véglgvlharz\'ott kicsinyeknek és felnőtteknek lelkén s a tömeggondolkodásba mélyebben szántódott bele a kommunista elvekben gyökeredző világfelfogás, mint a mennyire az még magának a kommunista eszmék teljes érvényesülésének érdekében Is feküdt volna, megtépázva álllak előttünk bíróság, hatóság, kato naság, tudósok, a közélet jelesel, szóval mindenki, aki az állam-
ban az állam nevében jogokat gyakorolt, a közbiztonsági szolgálatot végezte, hivatásszerűen a kuliura szolgálatában fejletté ki szellemi erejét vagy mint tudós embertársai Javára munkálkodott.
A társadalom a teljes pusztulás képét tüntette fel. Olyan volt az élet körülöttünk, mintha romhalmazzá dült volna össze minden építmény, melyet évszáza-dok nehéz munkával emeltek s bár lelkünk lidércnyomás alól szabadult fel, mikor a kommunista uralom befelezte dicstelen pályafutását, szemeink egyre Jobban teltek meg könnyekkel, napról-napra mélyebben pillantván be a papiros-elméletektől elhomályosított Józan gondolkodásból klforgatotKpolgártársalnknak lelki világába.
A kommunizmus számokban ki nem fejezhető anyagi károkat okozott az egyeseknek és általuk az országnak, de micsoda elenyésző csekély károk ezek azokhoz \'a lesújtó eredményekhez képest, melyek ezek az utópisztikus eszmék a lelkekben, az emberek felfogásában, világ-
nézetében és gondolkodásmódjában tettek!
Az állam életének s a társadalmi lét biztonságának egyik feltétele pedig a tekintély fenntartása. elismerése és lehelő legmagasabb színre való felfokozása. Hogyan képzelhető cl az Igazságszolgáltatás pártatlanságába vetett feltétlen meggyőződés, a köz-Igazgatási hatóságok működésébe vetett bizalom, a tanárok eredményes kulturmunkája, az orvosnak hivatása eszméjében való kötclesságteljesltése s minden vonalon a becsületes munka, ha azok egyedeit nem övezi megkülönböztetett tisztelet, tudományuknak elismerése és megbecsülése s nem adjuk meg nekik azt a tekintélyt, melyet állásuk, közéleti szereplésük és a miénknél magasabb fokú képzettségük Joggal megkövetel tőlünk.
A megbecsülésnek kl kell járnia még a legutolsó munkásnak Is, kl hivatásán belül kötelességét becsületesen teljesíti. Fokozottabb mértékben kell kijárnia azoknak, kik bl/onyos tekintetben felettünk állanak, akár mint bírák, akár mint hatósági közegek, akár pedig mint szellemi kiválóságok. x
A lerontott tekintélyek vissza-
állítása pedig nehéz feladat. Le-láratnlok könnyen sikerült azoknak, kik tudatlanságuk tobzódásában lábaikkal felrúgtak mindent és mindenkit, ami s akik utjuk-ban álltak, - de tekintélyt adni állásoknak és egyéneknek s elhomályosított fényüket visszaállítani: ez Időt igénylő nehéz feladat.
Ml a tekintély elvét hlrdeljük és tekintélyt követelünk mindenki számára, kl becsülettel végzi hivatását. Fokozottak tekintélyt azok számára, kik a közügyeket Intézik, mert ez nemcsak biztonságuk érzetét fokozza, de erőt ad a közhatalomnak mindnyájunk érdekében való gyakorlására Is. De a tekintély megszerzése és megőrzése első sorban azokra az egyénekre háramlik, kik köz-h\'atóságl tevékenységet fejtenek kl s csak ebban az esetben számíthatnak reá. hogy ha a közhalalom gyakorlásában mindenkivel szemben pártatlanok, a közjót mozdítják elő és egész egyéniségükkel méltók Is a megkülönböztetett tiszteletre.
Sajnos, az utóbbi Időkben Is azt látjuk, hogy a saját tekintélyüket és mások tekintélyét épen azok járatják le vagy legalább Is nem képesek felemelni, kik
^VrVrVJlr^.Von\'^^öml/m"^3 Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
63. évfolyam, 233 **4tij
Natfykanlz**, 1924. Október 11. Szombftt
korona
Három hajfürt
hU: Harbarlta Lajos (6)
A kis Et« a!tkja, amint hűvös félvégi alkonyatiJő i a ker végi Üreg jege nyék éxnek írjeredő, kopasz Agfti alatt kipirult arwít int bucsut és belekiált valamit a vonatkerekek za katolAsAbo, arr.it nem értett akkor, nem is tűnődött raji\'; csak most szeretné, nagyon szeretné tudni, mit kü\'dölt utána, mikor olyan nagyon szomorú volt, vigasztalónak, uj reménynek, nem utoljára bucsu zónák.
i. Hosszú levélben öntötte -ki min den keserűségét a kis Etának. Nem is volt mós senki, akihez menekülhetett volna.
Szép, gyönyörűséges laveszi esté ken lejirt egyedül a Bilaion-parirA. Nézett a Szenimihály hegy foló. Minden este megvárta, mig olt ki ■ kanyarodott a vonat ós tűs szeműi\' lassan, messzitől duruzsolva huztik vétii a nagy, fekete hegyek tövé ben. Minden csöppnyi kis fénynek, a hosszan, gomolyogva elnyúló szikrarAp.or tinóinak otl úszott a párja az éjfekete vizén. Csak szikra,
csak fény és nagy-nagt* söté\', ami lágyan dorombolva, mint ruha, éj-szh U, égőszemü macska kőzetedéit. -Es embereket hozott cz az erer-szemű, haikszavu nagy sötét. Emberiket onnó\', a falujából is talán. Eljött olt a íóbiróék kenje alntt is és a füstjt alatt ijedten bújtak össze a nagy jegenyék üdezöld levelein pihcngeió alkonyaltéji nap-sugarak.
Ta\'án olt ült a kis Eta is a kerti padon. A szeme sugár* néhány órá val előbb lalAn végigsiklott ugyan ezeken az ablakokon, amint sorban megvillantak a leáldozó nap uiolsó sugarain.
.Megvárta minden este ezt a vonalot a mólón. Mikor azién nagy zakatolva befutott már a park alvó söté jc mögé és eitünt « parton is, a vizén is a szikrák lündértAnci, mikor elüil a zaj, akkor lassan cl-induU haza lanuInL
Juiius vége volt már, mire elkészült minden vizsgájával és zsebében diplomájával boldogan repült haza.
Egy két napig ugy Jírl otthon a ház körű1, a kertben, mint egy Alva járó. Ki sem mozdult a házból. Előszedte az összes emlékeit, levelek-
től kezdve száraz .virágokig, báli kotllonokig rr.ln.1cnt, ami tc&nyokra emlékeztette. Nom is i Ivasta ul őket. Csak amikel Mtrgiltól kapotl. Azokat nézte, simogatia, olvasna fél-dé\'után. Meg megállt a sorok közön Mozdulatlan téved a szeme a belükre, amik megelevenedtek elélte és vissza hozlak mindent,\' ami elmúlt, mini ahogyan elmúlik az égő seb, amit nyári estéken hisitanak az ég feketéjébe, örökkévalóságot látott, mégis leszakadt hu\'ló csillagok.
Öíszeszedoit mindent, csak a kis E a leveleit ha^yia külön. Azokat /licité, a löbbit meg szépen r$nd ben berakta egy illatos, virígos, selycmlak\'arós c icrcsznycfa-dobozba, amiben ékes kösönlyüit tartotta még napyanyja lalán.
A\'mos, vigttlen csendes, falusi v*sAraap délutátv kivitte az egészet a kastélykert egsik zugába. A halastó mellett, ÜJ-*, pázsitos, vadvirágos dombo\'dalon leüli. Mé,*egyszer ki-nyitotta a kis emlik koporsói. Meg. vonaglott az ajka, ahogy nézte. Aztán elővette a tárcáját, kivett belőle egy éjfekete hajfürlöt, amiért annyit könyörgött ony éve, amiért majd egy napig kellett haragudna, amit annyiszor köszönt forró csók-
kal ilyen csendesen a vi\'ágra omlott VASárnap délután tz öreg JcRe nyék a\'atf, vagy a zongorán*1, ahol magukra felejtették őket, néha tgy-két aügvárl pillanatra.
Most oda dobta azl is a legkedvesebbel, a töb: i fúló szemfódőnek.
Meg sem csikolta. Lázban vergő döit az ajka, mégis ugy érezte, kiégett azon minden csók.
LMomAsokat kereseti, hogy kinozza magái. Jólesett szenveduio igy ilyen lAvol minden kis zörejiől, távol az élettől, emborcktő\', mindentől, ami volt és ami van; eg}cJül lenni semmiiérő lim-tommá vált emlékekkel, arri ugy hevert most előtte, mint aranyveretü oltárokon felcsapott illatos lángok utAn maréknyi hamu.
A lelkét fenékig kavarták őiüU l&tomások. Margitot Űfttá. Kibontoit fekete haját szétkepta a szél és hófehér testén aléltan törtek rr.e« mohó. karikásra tágult szemek. Vonagló, kormos ujjak markoltak lassan, majd nem mozdulatlan a hajába és ő láta, hogy az a gazdátlan kéz már a csuklójára csavart egy nsjty hosszú fürtöt. Látta, hogy lihegő, véres ajkak kiszáradt nyelvvel közetednek az arca felé. (Folyt tóv.) •
yAlAIKOZLONY
arra clsí sorban lennének hivatva.
Csak a közélet tisztasága állíthatja vissza a tekintélyeknek erejét. Aki másokat megbecsül, önön magának biztosítja mások
becsülését; e nélkül semmi jog-elme sincs arra, hogy valamire tartsák. É3 ezt épen azok Jegyezzék meg maguknak, kik adnak valamit — önmagukra.
Belpolitika
Az Egységespárt a parlamenti rend mellett — Pártközi értekezlet a házelnöknél — A nemzetgyűlés — A földművelésügyi miniszter utóda
tartáséra, uralt ■ Híz elfőjed. A Híz msl ülését a személyes kérdé ük éi felszólalások meriiik kl. Fábián Bila éi F. iedifc- Ii\'vón fel-•sóUliial utén Eckhordt Tibor és
Budapest, október tO A politikai élet élénksége a nem zetgyűlés terméből átköltözött párthelyiségekbe li. Az egységes kormányzópárt pártérlskedatéh kifejezést adott B«thlen litván gróf miniszterelnök Iránti ragaszkodóiénak a Miyer Jinoi pártelnök arra kérte a megjelent minisztereket, hogy vegyék kezűkben az ország gyeplőjét a teremtsenek a pa< lementben readet éi fegyelmet. Bithlen litván válaszában kijelen lette, hogy ha a pártnak az egysége megbomlik, ez neircs>k o párt, de az ország sorsára Is dÖatő lesr. A kormányzásért semmi körűi mények kőzött sem hsjlsndó to vább vállalni a felelősséget, ha a párt a parismentben kUebbséghe jut, mert a kotllclós kormányzást nemcsak alkalmatlannak, hsnsm o mai nehéz sorsdöntő órákban veszélyesnek is tartjs és az Ilyen alzpon való kormányzásnál a pártok sem tudják kifejteni áit a munkát, mely kívánatos lenne s a kor mányzás feltsrtóztathstatlar.ui lecsúszik a szélsőség felé.
P.-kár Gyula felhlvjt a pártértekezlet figyelmét, hogy külpolitikai kérdésekben a külügyi blro\'.tság és a képviselők kellőleg informálva legyepek,..
Bethlen litván kijelenti, hogy a kormány gondoskodni kiván airó\', külügyi bizottság informálása a titoktartás megfelelő garsnc!ál mel lett történhessék meg.
Korányi Frigyes pénzügymlnlsz ter Barabás S«mu előterjesztésére válaszolja, hogy a Ualtóknxk és papoknak anyigl helyzete lényegesen javlthitó lesz.
Az értekezletet pártvzesora követte, amelyen Pjkár Gyula fel-köszöntötte a kormányelnököt 50 Ik születésnapja alkalmából msjd le lepleplezték Btthlen litván arcképét mit a párt festtetett. A miniszterelnök melegen megköszönte az üonepeltetést és kijelentette, hogy addig mirad a párt élén amig az
egységes tud maradni.

A nemzetgyűlés megnyitása előtt Szcitovsiky Béla házelnöknél pártértekezlet volt, malyen a pártok vezető emberei vettek részt. A ta-nícikozás tárgya a bázszabályre-vlzió bizottság megalakítása s a házszabály re víziónak parlamenti tár gyalása volt. ^
A nemzetgyűlés ülését 7,12 óra kor nyitotta meg S.-cItovazky, aki nek több elnöki bejelentése után ■ Ház a 33 cs bizottságot választotta meg, amely a házazabályrevl-alót fogja előkészíteni. Elnök ezután napirendi Indítványt tesz a legközelebbi ütésnek kedden való meg-
NZeirkay János Fábiánnak tegnap elhengrott vádjaira reflektálnak. Az
ülés 7,6 órakor ért véget.

Politikai körökben bsfejezetl lénynek veszik Szabó litván föld-nlve lésűgyi miniszter lemondását és ez rgységcspírtból való klválfisát. — Utódjául Czetller Jícőt, a közgazdasági fakultás czldel dékánját emlegetik,
A Keresztény, Klsgázda, Fóld műves éi Polgári Pirt keddeD, októbrr 14 én déluián 6 órakor Eszterházi utcai klub helyiségében pártértekezletet ter?, melyen az áitalácoi politikai hely zetet és az elmúlt értekezlet tárgysorozatából fönnmaradt foltokat fojjik msg vitatni.
BELFÖLDI HÍREK
Uj prelátus. A pápa öszont-s/ge Romaist Ferenc pécsi kanonokot pépsl prelátussá nevezte ki.
Védokezés n leánykereake-déa ellen. Nemrégen tartották meg G ócban a leánykereskedelem elleni kongresszust, amslyan Ma-gyarorstág képviseletében részt vett Prohástka O tok ár dr. székeifehér, vári püspök Is, aki nagyszabátu beszédet mondolt. A kongresszus,
melyen 31 állam 500 kiküldöttje vett részt elhatározta, hogy mindén kikötő városbsn szervezetet állit fal, hogy a kivándorló leányokat a leánykereskedők karmsától megvédje. Miután Magyarországon az utóbbi Időben az elszakított terű letek felé nagy arányokban megindult a leánykereskedés, a magyar egyesület elhatározta, hogy as or-azíg valamennyi határállomásán megszervezi a pályaudvari miaaziót. Tehát Nagykanlzaán Is.
Moravcalk professzor halála. Moravaik Ernő dr., a kiváló ma. gyar elme- éa Idegorvos, a modern e\'meorvoil szakoktatás európai hirü harcosa, az éjjsl gyötrelmes szenvedés után maghalt. Halála gyászba döntötte az egész magyar tudo mányos világot, amely megrendülve áll ravatalánál. S ombaton dé!u\'án temetik a Kerepesi ull temetőben.
A azombntholy 1 bírót kar tiltakozása, A szombath»ly| bírák és ügyészek értekezletükön ciatla-koztak az országos bírói és ügyészi egyesületnek n birói tekintély és függetlenség megsértése ellen ki nyilvánított tiltakozásához. A ha-tározatot illetékes helyre juttatják
Somogymegyo mult havi adózása. Somogymegyébon szep\'en-ber folyamán egyenraudóbnn befolyt 2463 millió, forgalmlrdóbsn
4440 millió, i\'letékekbcn 422 mi\'iió. A katasztrofális termés miatt adó elengedésért folyamodott 242 köz aég, 84 ezek közül elkésve érkezett és vlrsrsutasitotlák.
Francia tanárok Debrecrn ben H bibliáról. Két francia teologLi tanér tartózkodik D :lre-cenben és tar.u\'mínyozza a refor mátus egyház helyretét. Az egyik közülük Russo tegnap nagyszámú hallgatóság előtt előadást tartott a S.\'on hegyen legutóbb talált leletekről, amelyek Igazolják a biblia adatalt és bebizonyítja, hogy a biblia történelmi okmány.
Uj csendőrlaktanya Szombathelyen. S-ombethelyeft teljesen elkészült az uj cserdŐrlaktanya, melyet csütörtökön már át Is vettek a belügyminisztérium kiküldöttei.
Oraxágoafilm-akadémia. No vember 1-én nyi ik meg Budapesten állami fennhatóság alatt az orsrá gcs film-akadémia.
Őskori lakótelepek Kőszeg kornyékén. Kőszeg mellett Velem-Szentvlden kéthetes ácstás keretében folytatták a világhírű őskori lakótelep feltárását. Legutóbb meg- | Ualták a telep őskori bányáit, melyekből rezet tartalmazó ércet fejtettek.
Bírói kinevezés. A kormányzó Gyarmalhy M-klós, a p.\'cil tábla elnöki titkárát a pécii táblához bíróvá nevezte kl.
Máafélmllliirdos forgalmi adó caalás. Kálmán Ödön miikolci kereskedő, akit másfélmilliárdé adócsalása miatt őrizetbe vettek, tegnapi kihallgatása alatt mindent töredelmesen bevallott.
Egyedi Artúr bHutény áldó zata lett. Egyedi Artúr soproni fő!db!rtokos, akit vérbe fagyva t-dáliák szobájábsn és akiről a vizsgáló orvos megállapítottá, hogy öngyilkosságot követett el, mielőtt hulláját elszállították volna a hulla házba, orvosa mégegyszer meg tekintette és akkor alaposabb vizsgálat után nyakán gyanúi kéznyo mokat vett észre, melyek arra engednek következtetni, hogy a földbirtokos halálát kűlerőizak okozta. Az otvos azonnal értesl tette megfigyeléséről a2 űgyészsé get. A vizsgálóbíró és a rendőrség azonnali beavatkozás* már ii azt eredményezte, hogy sikerült a bűn-tény gyaouiltottjínak nyomát fel fadezni.
KÜlFÖLm HÍREK
Csehország a magyarorosz egyezményről A cieh ,Cr.»\' „O.-oszorixi; éa . dunai Államok" cikkében fojl.l-korlk az osztrák magyar monarchia u\'ódállamalnak azzal a mozgalmával, melynek célja a D.w-s féle tervezet hatása alatt, az eddiginél jobb fogyasztó piacokat keresni, még pedig elsősorban Oroszország ban. A legUvikenyebb ezirányban Csehorazág, mely már 1922 ben kö tőtt kereskedelmi szerződést Orosz-
1W4 Október ÍM
országgal. Ez a szerződés Lengyel-országra nézve azt a jelentős biztosítékot tartslmazza, hogy Csehorazág oroiz lengyel össreűtközís esetén semleges marad. Benes ezután Franciaország és a szovjst kö\'Ött akart közvetíteni, da itt i, kudarcot vallott. Most pedig « kisantant sajtó azt akarja elhitetni a közvéleménnyel, hogy Benes meghívást kapott Ausztria és Magysr-orazág bevonásával a dunsl kon föderáció tervének megvalósítására. D.- alig hangzott ol a hlr, Seypcl kijelentette, hogy Ausztriának esze-ágábsn ainci b.elépni Ilyen szövet-ségb*. A magyar-orosz kereskedelmi szerződés hírével betelt a mérték. Kitűnt ugyanis, hojy Magyarország nem várt Benes p otekclójára, hí-nem önállóm szervezte ügyét O osi-országgsl é« ezzel meghiúsította az uj cieh dl jlbmáclai diadalt. A cseh sajtó egyöntetűen azt hirdeti, hogy az oroiz-magyar egyezmény fenyegető vészt jelont Európára. A félhivatalos „Prsger Presse" hátígsu-lyozzs, hogy fölösleges naftát pl. Lspgyelorszígból is kaphatna M»-gyurország. A „Csaa" megjegyzi, hogy ezt a nafiót a csehek akkor aem ereaztenék ál, ha Lengyelország cl is határozná mogút nyers n»fta eladására. A nímet nyelvű cseh l>p azt állítja, hogy azó van Románia és Lengyelország elleni katonai egyezménytől és hogy bizonyos fajtájú német orosz magyar azövetség készül. Ily azeliemben ir a többi cseh lap is, azzal ijesztve Lengyelországot, hogy Mtgyaror-azág lőszert fog szállítani Oroszországnak. Látjuk, — írják egyöntetűen a cseh lapok — hogy egyik európai filfam a másik után próbál megtg/ezni O otzországgal. Mindezek a törekvések cs:k akkor fognak fenyegető veszélyt jelenteni, ha Mzgyarország gondol sz Oroszországgal való kereskedelemre. E t a próbáiko.ást annál kevésbé lehet megérteni, mort ebben a pillanatban cseh magyar kereskedelmi szerződésre vonstkozó tárgyalások Is vsának előkészületben.
A szerb kormány megmarad. Az „Avala" hiradías szerint, hivatalos körökben híre jár, hogy kormány továbbra is megmarad mostani összetételében, caupán ■» hsdűgymlnlsitert fogják kicserélni, az utóbbinak a személyében azon ban még nem állapodtak meg.
A német kormánynak a Nemze tek Szövetségébe való felvételéről szóló memorandumra adott brltt válasz az elmúlt éjszaka folyamán jutott el B.rllnbe. Hlr azerint a brltt kormány mcgtrősiteUe, hogy Némstországnsk a Nemzetek S»ö-vétségében való mielőbbi csatlakozását kívánja és nem tett ellenvetést az ellen, hogy a német dlp\'o-máciának a tanácsban állandó helyet blstoiltsansk.
Spanyolország feladja Marokkót. M.dridl híradások szerint Spanyolország részben fel fogja adol Mirokkót és cjak bizonyos p*rli pontokat, ugy Mollllát, Cm-tát és Larschét tartja megszállva. Spanyolországnak joga, de nem kötelessége, hogy Marokkóban katonailag beavatkozzék.
Kötött r.ít htrisnya — — — _ _ _ _ 1(J
1. Mouillo harisry« minden színtan - — _ 36 000 I. Selyem tl.i hsmnya „inJeo stinfaen _ _ so\'ooo
Salyam horgolt nyakkandö--- 9 °"
Vsdiss harisnya, ti*zU By»piu _ _ _ _ flft\'„"„ Oyapju dlvalmellinyak mlndan írban
Telefon 221
Oimro ttgyalnl |
Féjfi Vl.:<j« Sec km — _____ i Kc 11 «ör So.kró----Z I JHl
cSSíEftrtiT 7 - - - - ií5:°eSS
-^fjeai Xlul, dlvatuj Jonsigok _ _ _ ao.000 líl Gyarmek herisny&k pamut ós »IOr e legolcsóbb »rban.
J "uuu eroan. Komor
GRÜNBERGERNÉL
Olvalornyők, isobkond5k, KEZTVÜK, nyakkendők s legelin/isebb árbsn.
Férfi szövetek
H.morll bSrKutmi, mlnd.n .jlnbon
Főút 11. szám
Olmre Ujrolnt I
1»24. Október 11.
As angol kormányválság.
Valamennyi politikai párt erősen készülődik a rövid, de Intenzív vá-laaxtáil hadjáratra. A munkáepárt a konzervatívpírt |a jelentős sikert rerr.él a válaaztáion. Aa előbbi körülbelül azáz mandátumra azámit, a konzervatív tábor vlazont abban bizakodik, hogy mandátumainak izáma negyvennel növekedni fog. A munkaapárt tagjai elhagyták Londont a a kerületekba utaztak, hogy a jelölteket támogassák. A konzervativek Is megkezdték a választási kampányt a több halyen tartottak gyűléseket. A liberálisok érdekében a jövő kedden Asquit éa Simon mondanak beszédet. Fo iltikai körökben ugy vélekednek, hogy a választásokon megint a konzervatív párt fogja a legtöbb mandátumot mrgkapnl a a király ezt a pártol fogja a kormányalaki tássál megbízni. Mis vélemény sze-lint sem a munkáspárt, sem pedig a konzervativpárt nem tesz akkora . többségre azért, hogy kormányt alakhhision a ebben az eaetben ■ parlamentben a liberálispárt jut döntő azóhoz. A konzervativpárt 500, a liberállipárt 350, a munkáspárt pedig azlntén 500 jelöltet állt a választásra.
Mitől fáinak a cehek?
Svehla miniszterelnök lapja a Ven kov egyik legutóbbi azámában meg jelent .komoly tünetek" című cikkében rámutat azokra a cseh ellenes eseményekre, amelyek legutóbb a köztárai ságban lejátszódtak. Az ungvári képviielőteatületet fel kellett ostlatnl, mtrt a magyar kommunlats többség nem vette flgyeleube a zsupán nndelkezéseit. Az érsekújvári képvlielótestúlet magyar néppárti többsége nem akarta megazavazni a polgári iikola három uj tót osztályának fenntartásához azükaégea köiségl járulékot. A lo aoncl kerületi válasitmány, amelyben a néppártlak, a magyarok éa a kommunisták vannak többségben, Pásmán igazgató tanítónak köazö netet ezavaztik azért, mtrt Idejében tett ellcnioditványával megakadályozta, hogy a kerületi választmány üdvözölje a köztáraasági elnököt. A tátraalH zsupa l«g utóbbi üléeéa 23 azavazattal 22 ellenében elfogadták a magyar tót néppárt kommunista elleniék ama indítványát, hogy a nupil alkalmazottak csakis a „benszülőttek" aoraból választhatók. Kassa vároa képvlselőteatülete tiltakozni akart a atlovenrfzkól miniszternek KŐr-mendy EVes illetékességi ügyben hozott határozata ellen.
Mint látazik — írja a lap — a magyarok jobban érvényesülnek Silovonszkó önkormányzatában, mint az egészséges voloa éa cseh azlovák-ellenee értelemben érvényesülnek. Komolyabb ennél az, hogy a tót oldalon vannak szövetségeseik ás most ujabb szövetaégeat kaptak : a kommunistákat, akik a mostkval Intésre aa autonomiatik és kisebbségek mellé állanak. Fölöttébb jellemző, hogy Moszkva, Kun Béla iavaalatára, akinek a be-folyáaa Moszkvában folyton nő, utasítja a csehszlovák kommunlstá kat, hogy támogassák az autono-mlata és irredenta törekvéseket. — U^ylátszik, Kun Béla úrban a magyar Irredentfsta a nemzetköziség fölé kerekedett. Éppen a napokban azt jelentette kl Kun Béla, hogy a magyarok csak Scovjetoroszország-ból virhatják megváltásukat, ecnely egyedül képes megaemmlslteni Romániát, Csehszlováklát és Jugo-szlávlát.
ZALAI KÖZLÖNY
A vendéglősök közgyűlése
— A Z.I.I Küriőny sajít hKtiiltójítól —
Tejn.p, piálok.n délután l.r tották meg . ns, yk.olit.I vendég löiok él korcamároiok köigyüléiü kel ■ h.lyb.ll Ipart.itQI.t t.oác.-terméb.n. A k5ig,aU„n, melynek tanácekoiá.át Antal Jmő álnok v. "*>•. !"•»«• klvét.llel ré.itv.ttek « íme. It.lmérók.
Antal J-aS elsők GdvíiSl.én . megjelenteket . . Zalai KölUnu képvll.löjét, ré.ileteien vá.olt. „o-k«t . >ulyo. terheket, melyek >i Italmérőkre nehezednek . I,merteti " legújabb kormányrendeletet 11 »z aranykorona alapon kivetendő italmérés! Illetékről. E mrlnl at a. Illeték 50 aranykoronától 600 araoy. koronálg terjed a N.gyk.nli.án oly m.g». öiase,b.o állapított, mrg a píniügyl ható.ág annak mírvét, hogy ait .i ItalmfrSk m.|fls.tnl képtelenek, Igaiaágtalan.ág — mondott. — hogv a klv.téa alapjául a< 1923 ban kimért It.lmennyl.éj asolgajlon, miután a folyó évben a felét aem mérik kl a tavalyi meny nylaéf n-k. A konjunktúrák ax Idén agéaien má.ok . a tavalyi arad mény.k nem képelhetik ai adóit, nak Igax.ágoa alaplát. A literenként 14 arany fillérben megáll.pl tott Illeték I, aránytalanul maga. é, a mi x\'máls tételben van megállapítva, aminek kivetését • rendelet mengedl.
A közgyűlés többek hozzászólása után ugy határozott, hogy ma délelőtt küldöttségileg keresi fel a város polgármesterét, előadják neki sérelmeiket ás kérni fogják tőle a 14 arany füléiben megállapított illetéknek 3-7 arany fillérben leendő megállapítását s általában az egész kivetésnek revízió alá vételét.
A 600 arany koronában megál lapított illeték helyett kérni fojják annak a békebeli hányad aserlntl kivetését, miután az egyea adózókra kiszabott ösazagek nincsenek arány ban az egyes Italmérők forgalmá val sem. As Italmérők egyáltalán cem tudják, hogy minő alapot vet tek a kivetett összeg megaliapitá-tául, ellenben kétségtelen, hogy a kivetésnél nagy aránytalanságok történtek.
A közgyűlés elhatározta, hogy a kivetés ellen kérvénnyel fordul a pénzügyminisztériumhoz a minden egyea italmérő felebbezést nyújt be a kivetés mérve ellen. Mindkét be advány tervezetét Banekovics Já-nos jegyző olvaata fel, melyeket a kö> gyűlés egész terjedőmében ma gáévá tett. A kérvényt a pénzügy minlaztériumban küldöttség fogj a átnyújtani.
Végül az elnök összetartásra Inti az Italmérőket; utal azokra a válságos Időkre, melyikben élünk és tisztességes üzleti tevékenységre hívja fel a közgyűlésen jelen volt tagokat.
Kumin Ferenc alelnök a vendéglői szabályrendeletet azorgal mázza.
Banekovics Jánoa jegyző még felolvasta «x Iparkamarának a mes tervizsga tárgyában kelt átiratát, majd az állásáról leköazönt IVlassíts Kázmér pénztárnok helyébe közfelkiáltással pénztárnokká megválasztották Wolák Jtnőt.
A vendéglősiparosok kedden, folyó hó 14 én délután 3 órakor újból értekezletet tartanak.
A közgyüléa délután 5 órakor ért véget.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 11. Szombat
. R4<n«l katolikus: PlatMIa eient. Pictfillna-
| Dnjitu. ItraeUla: Thlarl h-J IJ. S. M. | 15
A Meteorológiai Intését Jelentbe tierlnl ttiiar, f-jhi 145 virbaM. Mo«*<lt<nykep aalnbátak. Urlnla: UlarU . a Marsba, Sophut Michaalia ítntatibkua raatnye. t Villg; Emt<rek <> bestiák, duma a farkatok t »ade«»b<{. Elíaditok ketiile 7 ti » érakor.
A temető
Köre\'edik mindenszentek és vele a halottak napja. A temetőben so rakozó sirdombokra szorgos kezek kiültetik ac ősz virágait, cserépvirá kokot is visznek ki és rendbehozzák, feldíszitgetik a halottak néma sírjait.
Ugyonekkor vandál kezek a kora esték sóM leple alatt letépik a sírok ékességeit, elhordják sokszor csere pestől a drága, könnyel öntözött vi ragodat és nem egy esetben me* csonkítják a sírok kerítéseit, padjait és lejfáit is.
Nagyon sok ilyen panaszt hallót tunk máskor Is, de most Mkor oly sokon előre készülnek a halottak napjára, százszorosan fáj könnyel látni emberek szemében azért, mert megállnak egy egy megtépázott sir nál s csak néznek tehetetlen dühhel az otromba lábnyomokra, amelyek megne^tlégtelenítették a gyászolók fájó, örökszép kegyeletes érzéseit.
Nap nap után jönnek hotzánk a panaszok, melyek végül is kezünkbe adják a tollat, hogy felfigyeljenek az id\'lnek, a mindenről meg jeled kezelt önzésnek erre a stomo-u je léte. kiknek hivatásuk eszközöket is adott kezükbe e rend és vagyonbiz lontág fenntartására.
Ha valahol, u?y a temetőben mindenkinek joga von a zavartalan emlékezésre. Mindenkinek joga van pár pillanatnyi csendre, melyei nem zava/n\'ik meg orvul surranó léptek.
A temető az elmúlás, a megbé kélés felszentelt városa és ma mégis ellenségedtől, gonosz kezedtől kell félteni halottaink álmát és kérni a társadalmi rend őreit, kérni a vá rosra is vigyázó rendőrséget: vigyáz zon a temetőnkre, halottaink nak sientelt perceink nyugalm ira is
Szomorú dolog, mi*or a rendőr ségnek kell őri állnia a temető ka pújánál, de ha mas módunk nincs védekerni a rabló, kegyelet tipró ke zek ellen, akkor igenis álljon ott a rendőrség és álljon ott, ha kell fegyverrel a kezében és akadályoua meg a napról napra ismétlődő te mető fosztogatásokat
Most, halottak ünnepének köze ledtekor százszorosan fontos a sírok sértetlenségére vigyázni. Most mar megindult a munka és a kegyedet telehinti lásson a temetőt virágo kkai, rendbehozzák a sírok táját, — hói Ugalobb addig kettőzve vigyázzon a rend fenntartására hivatott hotóság, hogy mindenki zavartalanul ünne pe hesse meg a halottak közeledő szomorú ünnepét (bl)
— Köszönetnyilvánítás. A Keresztény Jótékony Nőegylet céljaira Büchler Mór koaxorumegyáltás cimén 100 000 s Kumln Ferenc aaüreti mulatsága alkalmából ugyancsak 100.000 koroaátadom Uyozott. Az adományokért a Nőagylet El-nóktége ezúton mond köszönetet.
— Atheljexáe. Laurencsik E -asébot menekült állami óvónőt Nagykanizsáról a nagyvázsonyi ovodáhos helyezték át.
— Beaáriák as Arany Jánoa-
Lcal OYOdái. Magirtuk, hogy a
nagykanlaasi városi tisztiorvos javaslatot tett as Arany Jinos utcai óvodának a kanyaró miatt mielőbbi bezáráaára. Zalavármegye főjegyzője az ovoda bezárását elrendelte és utasította a vároal tiszti orvosi hivatalt, hogy minden óvóintézkedést pontotan foganatosítson a as ovoda helylaégeit éa felszerelését fertőtlenítse. As ovodát csak a kanyaró járvány teljea elmúlása ut<n fogják újból a vármegyei főjegyzőhöz telt jelentéi után megnyltani.
— A Keresztény Jótékonysági Nőegylet felkéri tagja\'ft, hogy tacaágl dijaikat a Malr könyv-kercakedéiben mielőbb lefizetni szíveskedjenek.
—- A kanyaró terjedése. Ebben az esztendőben tegnapig 145 kanyaró megbetegedés történt, melyeknek legnagyobb réaze as utolsó két hónapra esik. Október eddigi napjaiban la már 25 a megbetegedések száma. Az utóbbi napokban különösen a Taleky-utcin atedi áldozatait.
— Lovak a vízvezeték-árokban. A vároe Vízvezeték építésével kapcsolatban tegnap este harmadízben fordult elő, hogy a városon végighúzódó nyitott árokba egy-egy, sőt tegnap este egyszerre két ló belei uhsnt. As állatoknak, kocsisnak és kocsinak szerencsére nem történt komoly bajuk, .mindössze a azerazámokat kellett elvágni a a tüsol óságot kellett kihívni, amelynek egy órai fáradságoa munka után sikerült nsgy néptö meg közt as állatokat kiemelni a gödörből. A várost, vagy az épitéii vállalkozót terheli e a felelősség az üymódon bekövetkezett baleaetek-ért, melyek könnyen végzetessé Is válhattak volna emberre, állatra, snnak eldöntése nem tartozik reánk. Mindenesetre elvárná a város közössége, hogy több elővigyázattal tennék meg esti munka-abbahagyáskor a szükséges óvóintézkedéseket, az árkok azélelnek vagy eltorlaszoláaát, vagy — különösen, ahol a főforgalmi utakat keresztezik, feltűnő kivilágítását. Eddig még nem történt komoly termé-azetü szerencsétlenség, de elővigyázatosság hiányában, az eddig tapasitalt mulasztások mellett, as építkezés b.fejesésálg még történ* hetik a akkor mér késő lesz * felelősség kérdését eldönteni.
— A Jövő tél. AMiteorológlal Intézet veietője a>t Irta egy ludo-mányoa folyóiratban megjelent cikkében, hogy azámitáaai alapján mepállapi otta as 1925. éa 1926
évi idójárást. Kiszámította, hogy 1925 ben rendkívül kegyetlen tél leaz, utána pedig caak kevéabbé enyhül az Idő és 1926 ban nem leaz nyár. A számítás állítólag olyan alapon történt, amely mindenféle tévedéat kizár.
— A vendéglősök értekezlete. A nagykanizaai vendéglősök és korcsmárosok folyó hó 14 én, kedden délután 3 órakor az Ipartestület tanácstermében az italmérés! illeték ügyében értekezletet tart.
— Tanitógjülés. A S:omb»t-hely-egyházmegyel Katolikus Tanítóegyesület novai espereii köre szerdán, október 15 én tartja ősil rendes közgyűlését Lsntlben.
— „Tatra" caeeaemő-kelen-ffyék Schwarcz Dexső cágnál, Fő-UJ I. reám.
ZALAI KCZ ONY
értesítési
Vun szerencsém a oagyérdomü Iciiioa-sé« bcc<os tudomáséra adni, lio^y f oly 6 hó 13-án budapesti munkaerővel a
MANIKŰRT
uj\'ol megkezdem <f» a n é. közössé* szivei pártfogását kérve, maradok tisztelettel KOLLARiTS GÉZA
— A vozoaok kölc.önügye. Arra a hírre, hogy a vároiok na gyobb őiszegü do\'ár-kö\'c\'önt óhajtanék felvenni, elk.lml pénzügy nökök raja lepto el az egyez váró ■oka\', akik a k-gvalószinütlenehb feltételek melleit vállelkomzk köl csön-izerzés-e. A vá-osok iongresz-szusánqk-vc?etőségo meg akarj 1 óvni a városokat az l\'ye.J kétes értékű zaklatáaoktól és esért a belűgym\'oiszterhex intézett felter jesztéséb.-n rámutat a varosok köl-csönazerzéae körűi szükséges óvatosságra. A b-lügyminlazter legközelebb körrendelelet sd kl a véro sokhoz és ebben a külföldi köiciön szerzésének módozatait követendő Irány alapjait állapltja meg.
— Hirdetési jog ácveréa * vároaháxán. A vároa hirdetési szabályrendeletében biztosított hlr detéal jogát 23 án délelőtt 11 órakor a polgármester hivataloa helyi aégébtn nyilvános árvetésen bérbe adják.
— Állatorvosi axakériői meg
bízás. A Znlaazenljakabon ujonan engedélyezett mnharakodó állomáshoz szakériőül a nagykanizsai járáal állctcrvost, hrlyatteséűl a aagykanlzssi városi állatorvost bízták meg.
— A rokkantflzeléa utolaó napja. A najy őszi murk.Időre való tekintettel a rokkanlak még mindig nem jutottak mind hozzá, hogy felmenjenek a váro>bizáia Illetményeikért. Még 3 mll-ió k róna klfhetetlen összeg vár lul-jdono salra. A kifizető h vatal még hétfőn délelőtt te jesít kifiset<\'saket.
— Egy kla leány tűzhalála. A lengyeltótihoz tartozó GWdony szőllőhegyen Sovák Imre 7 éves kis lánya egyedül volt otthon, mikor kigyulladt a ház és mire oltásra siettek a környékbeli pia césgard*k, az egész híz, patával, óllal éa gazdasági egyéb épütitek-k«l együtt leéjett. A kislánynak csak els eneaedett holttestét találták meg a romok kö.ö\'.t.
— Egy pofon — 2 millió korona. A magyar korona mtl vásárló értékéhez irányltódik a pofon értéke is. |jy legu óbb rgy járáabiróaági tárgyaláson egy pofon k(osztóját 2 millió korooára ítélték, viazont volt eae», ahol súlyosabb mellékkörülmények mellett még magasabb volt a pénzbüntetés. Láthatjuk ebből, hogy a „pofon Is aránytalanul magsa.n megdrágult".
— Likvidálják a axáxuegy ven lovagias ügyet. N.gy Pál altábornagy iimeretea titkos parancsából kifolyólag mintegy szásznegyven lovagiss ügy keletkezett, Az érdekelt felek már hosszú Idő óta az alférek likvidálasán fára-do.nak A tacácdeozások most be fejeződtek. Mint értesülünk, a titkos paranca következtében felmerült lovagias ügyeket kéké. uton fogják e intézői. A száznegyven párbaj elmarad és e>z*l megszűnik az ellentét, amely eddig . polgárság éa katonaság ko:ótt fennállott. A jegyzőkönyv aláir.\'ej után „ katonai, mint a polgári felek nyl-latkozatot fognak khdnl «z eae ményekről éa ezzel .zerecciés formában oldódott meg ez az elmérgesedett flgy.
1924. Október 11.
— a leventék exabadság.i. Ai IsVolv.kívüli kötelező t-stn<vo-l^s a hóntp \\égével befejeződik.
Négy h5oapo« téü s üf>\'t u\'lín az oktatás márciui els\'j\'n uj\'zól meg indul.
— Héheket loptak. D<ncs M h lyklskaidzaai lakásáról (Ogáuy
u!c: 40) Srep<embei 28 in cl\'op
tak egy szsim\'k\'8 és egy zöídre festett kaptár (II es a/ámnul) mé-het Jepekkel éa mézzel. Aki tud volaa.it róla, jelentse be « rendőrség datekiiv osztályon vagy a ká rosu\'tnál.
^ SnjÁt gyártmányú lö Ölt kabát K 195 OOO-lól, a. iát, gtó.t máoyu kötö.t mellény K 130 COO tói, arját gyártmányú kötött jurp-r K 30 000-tól. Flllpp kötöttárugyára S.ombath ly, S cll Kálmán u. 6 = Linóleum \'(padlókárpít), bőr-vászon és visszoivtozon asztslicri «ők legnagyobb vAlaszlékhan igen jutányos árak melleit kaphatrk Schvarcz Dezső cégné;, Fő ut 5.
D/. S\'jbő Imre Budapest ko h 1*1 orvoe, n^vyóíyá** éa bel-orvos rendelőjét VII . Er-sébet körút 2 II 14 (Ez.ke k*véhiz épület\') hely-íz te át. Rend I délutánonként
3-5 lg
— lírl éa női divatcikkekben íejíszoüdabb kiszolgálás Schwarcz Dcx»Ő cégnél, Fő-ut i.
• -AD.tloaKarócsonyl Album a legkedvesebb s legalkalm-asabb ajá::-dék zenebarátok részére. Tartalmaz darebokal a színhazak műsorából, komoly és vig dalok-I, tárc dalokat, hallgató és csftrJAs magyar nóiáktt. Az Album a N4der K4tmán cég ki-adásiban jelent meg s kaphstó lapunk kiadóhivatalában i?.
— Orvon! hlr. Dr. Schiller szemorvos szabadság 4ól megéi ke zett, rendeléseit folytatja.
Príma mlnöaégtt fósfl Zefír ing gyönyörű mintákban külön puha goüéiral Rabonként 98 000 koronáért kaphuók Schvarcz Dezső cégnél, Fő u: 5.
Egy törvényszéki biró feltűnő nyilatkozata
Horváth Gí/a budipea\'.i löivény-széki bíró egy tegnrp ocgtcrto\'t büntetőtárgyalásOD, amikor a p-r beli s emélyek és a hallgató közönség n terembe Ö\'SzegjŰ\'t — felálott és n következő nyilatkozatot tette :
— A tegnapi és legoapelőttl tár gyalison meggyőződhettek a főlek arról, hogy a legnsgrobb objekti-vitással végeztem ldegö:ö, d: ma\' gasztos munkámit. Mirdeo poics m t az ügy érd<méu<ek és az igazság kiderítésének aaenteltem. Az elmúlt éjj-l ia éjfélig fo|lalkoztam e pörrel éa mn kora reggel már az i óaaztalomoál ültem, ezen ügy bonyodalmaiba mélyedve kerestem, kutattam a tiszta Í2azságot. Megdöbbenéssel olvmom a reggeli lapokból a bliól ksrt éa enyém ért gyalázatról. Ez már a másedik esrt, hogy nyilvánosan, az ország elölt megtorlatlanul legazanbereznek, bele gázolnak egyéni becsülelünkbe, jól lehet, hogy irnm^r egy éviiiede ann&k, hogy a bíróság lagj»i a legnrgyobb nélkülözések mellett, herolszthu• m^doo te\'jesitlk kö\'e-l\'sségüket. S ezéit ml a jutalom? Nsmciak hogy a miadenn«pi ki-. nyeret nem adj ik meg nekünk, hanem Ime : megtorlatlanul nyi\'vá | Tiosan legyalázzák. Erről szorezhit-tek tudomást az ezen p;iben szereplő felek Is és önként feívothelik a kérdést, h^T\'vajjoo az ügyük ben itéikezŐ biró megtudja-e őrizni ezen korbácsütések után la h:g g.diaágát és párthtlsnságát ? Köte-Irsségszeiü-n meg kell uyugtatfi a feleket arró\', hogy ez<n szemtelen korbácsülesek birói palástomról le peregnek és nem gátolhatnak meg abban, hogy lelki lusám dacára — eskümhöz hivtn — szent kötelessé gémnek eleget ne tudnék tenni, meri a birói láthatatlan palástom, a birói székben rejtő magasztos hivatás megvéd minden l imadáslól és el/e ledtet minden emberi gyűlölséget és csakis a tiszta iga:sJg kiszolgálta tását tartalja velem szem előtt.
Horváth bíró nyilatkozata termé-azetcsen éiéok feltünéat kelteti, melyről azonnal értesítették Longe\'r J:nő dr. törvényszéki elnököt, aki a bírókat azonasl magéhoz kérette és felszólította őket őrizzék meg higgadtságukat ts nyugodtságukal a független magyar bíróságot ért tá madásokkal szemben és tsrtózkod jártak minden nyilatkozat megté telétől.
^OZQÓFÉHTKÉPyitM?
Uránia Szombat 7 és 9. vaair-n»p 3, 5, 7 és 9 órakor: Utazás a Marsba Sophui M chaclls fantasztikus regénye 6 Mvonásb m. Fősze repben : Guanar Tolns.es
Világ. S ombat 7 és 9. v«B».n!»p 3, 5, 7 és 9 órakor: Emberek és batiik dráma a f .rkasok vadooá-bó|. Főszerepben Stonghcart, % bílga 6 Izmr. ndűrség vllégbirü fjik lu\'ráje.
IRODALOM^IÜUÉSZET
NTE—bangvevaeuy. A Na^y kan|zss>l Tornn Egylet roveu:b-els5 azombitján tartja azokátos ős. h»ngversenyé< táoc-skél!yei eyybe köt vc. At estély a Ktszinó nagy termében lesz »z egyesület felaze relése j-vára.
TŐRVÉNYSZÉK
Egy kis leány elgázolása
RaJmanics P^l vld-ll emher krtijU tryn-p ■ lörvír.y-
a íltcn ^cncí/i.biJnlílőlfinác)* r] Ai volt cll.oo a vád, amikci Kt-keiéve] KUk.tlu/ri trl, rlgi
lolta Hű ki Anna nevü kit él fétéve, kr.k.nl,s-l Icinyltll. A klr. ügré«. séj sond.lUnaíjbil oko-olt lulro. •-■tlsírtés miatt kélte « vádlott K idm,nlcs Pél mcsbüntclé,ét A blríaig Klskanli.ére a he]?„lnírc aié\'lt kl m.jd klh\'rdetlc a; It\'él.trt, *m-lr biinőrnik mondotta kl Íí A manlci Pilt jotditlaniégliií\' oko.oll
■ u\'yo, trstl,ériéi vét.éjíbcn (s "ért egy rollt ó koron. pí,.,bün-
t.lé.ri éi a f.Imerült 3.500,000 K
Kyójyki-íeltctéal kö\'taí««k Inrs-fijtlé.éro l\'élte.
PárbnJ DIÓaVtíloD. Acs Kél
m\'ín és Siladovics Ji n.f dió,kall
nkí\'ck ,4r\'uV"1 D\'l\' Imrét éj Deli Simont ujy mrS„u kO^t, hogy aulyo. I.alliértéat követlek <1 rajta. Mutschenhachm Edvln dr törvény,iékl rjye.b\'ró Ao, Kélméot \'sy havi, Siladovict J5z,,Frt p-di, \'2\' h.vl íoghá.-ri ,\'c 50C00 K
p.-oibü^teté,ro ét az öanca költ
■ éjek mrjté.itéaérc llélt-.
A SabJlío-PoHik Ugy tir-xyalaa». c-ülörlök délrlfitt tiir Sralj, a nag)kantnál törvényarék óabjdn G;ula dr. nak Pollik M.
Em\'l elleni hivatalból felhat,Ima-
a r - üldöiendő réjfal,nai>tal pírét. A arav.iöblr k A\'missy G/ul.. d-. ta Hodday Jinilln tö. vény.zékl bírák l.s nek.
Elhilusztották a Sabj\'n-UjTÍry pört. A S.bjSn-P„l|4k pö:hö: hasonló éidekris\'gti a Süb jón koilra U/váry G:za lá^fllme zéal pör, melynek tegnap kellett volna lefolynia. A klr. ü;yéar,ég Indítványéra azonban a klr. tör-vér.ysiék a fclálgyoU-sl beállította é« evei bünvgy térjfyaláiét a Sab jón—Pótlók pör jogerőre emelkedéséig n;/ilv \'ntartani ehcndrlte
A vtzsjytilóblró Klikomi lomban. Mu\'schenbac/ier Edvln klr. törvényaiékl vli.jilóblró t-j. nrp hivatalos ügyben klazéllt Kii-komérombí.
E ry Baaaony bjolalmiizrj ), Dü\'va t» ciülrtsérté* v\'teiy- roljtt vonla felelősiéire Horváth Ti^ad, r Ur. jiríablró Molnár B.c.kel J i-aatfet a:érl, mert ejy f-rje* aaí-a-or.yt durván in u!télt. A klr. já-r«jt i ó egj tülllló korona péntbűn-tetésrr ítélte.
SPORTÉLET
A vasárnapi levente verae-nyek. Vasárnap dí\'után I-sz m Zrínyi sportpályán a negykanizs»i leventék ünnepélyes atlétikai verseny?. A veraenysn minden leveo-tének jslen kell lenri-. Epen ezért n szokásos visárnrp délelőt\'i oktatás elmtrad. Délu\'án a leventék hlánrtalan megje\'opését n srokott módon fos j Vk e|\'enŐrl>nl és « r»;u laaz\'ókat megbüntetni. G^üleVezés pontban 2 órakor dé\'u áa a Ziinyl sport pályáo.
Magyarok győzelmu Boroszlóban. A szilézisi lótenyésztő és sport-khrtrll nagyméretű lovssmér-kőzéit rendezett Boroszlóban, amelyen a legklpróbáltabb német lovasok indul ak, a legtöbb dijat azon-bsn mégis u meghívott mtgyur lovssok vitték el. A magyar lov*s-eportot öt magtár lov*s neprezen-tftlts. Keresztes Ákos százados az rlsŐ dijat nyerte a Hubertus versenyben. A N grVanlzaón ii leyjob-ban lsm»rt Csiky F:re c dr. „Slpl-c" nevű It vínak j-lrs lovasa Bolgár G4za fjh dnegy l» kliü .5 te\'jssit m^nyt produkált, aki a vsdáizdlju r-roiásl versenyeken e^y e^y mesó-dIV, horimdlk ée Öiődlk dija^yerte. Malanotesz L«jos olezredea „B»-kony\' uevü lován a negyedik és ötödik dijst nyerte. Keres \'les Ákos ugysnessk m-gnyer,e még a vs-dasidljugretás negyedik, Eder Ee niér pedig az ö ödlk dijst Berg Miksa báróné is szépen szerepelt. A circours után díszes bankett volt, amelyen a németek (ud«tták a mí-gyar résztvevőkkel, hogy az őszi budapesti concoura hlp\'qurn N.-metorazág legjobb lovasai fognak Bud
apeslre jönni.
A Magyar Nemzeti Bünk hlVa-twloa árfolya»m<al okt. 10 én
Valuták
wlaék
kvtol 1U00O-I46000 JOOOO |t>H ircc-iio»
Cath knroo síii tiSi BeUria
Uioar loío llúl StUaml
IMUt jtéOu.jSi6n Brf.».el S«4Í-,6V}
t.ll (««> S9I« S974 ljt»>\'i»l4j
»:» KriuUlaU •L-XVÍM K»S>.||(4U
Ura 1147 Mlltco «>>S J1JS
Uln Sor. \'1*40-l^ajo Nia;ert »j«o
J»u/. aoe. •«8 yy,(0 I) flítl JKl-JÍM
:»s;ci er.a» \'«?«0 Mlij- fi»«. llül lltl
Vf-Utll It. •Í7CO ttíis S»«tla iti
ftarj lí\'í Jtit HoOho-n lejjo ai 6<o
Srfd kor. aoíJc-soKO I6)8O-IC«6I H*r , XCriib ie-1-jj \'eg.i) I4746-I4SI
6S. évfolyam, 234. náa Nagyfamh—, 192*. Október 12. Vaiámap
2000 korona
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelexi Béla
A katolikus nagygyűlés
Minden évriek meg vannak a maguk nagy politikai és .társadalmi eseményei, de nincs közöltük egyetlen egy olyan mozzanat sem, melyben az együttérzés oly Impozáns erővel nyilatkoznék meg, mint a katolikus nagygyűlések.
Ma és a következő napokon Is összejönnek az ország fővárosában a magyar katolikusok sok-sok ezrei, hogy lelkükben mélységes vallási meggyőződéssel mini egy ember fonjanak össze és Juttassák kifejezésre a katolicizmusban rejlő erőt s az Isten egyházának, közel kétezer éves múltjának történetéből le--szűrve a tapasztalatokat, utat mutassanak a Jövőre.
Mert a katolicizmusnak múltjában Is Igen sok a vér, az egyház mártírjainak hősi halála, az üldözések ostorcsapásai s a szenvedések meg-megu|uló sorozatai. De az egyház áll; kősziklára épített kapuit hiába döngette bármiféle világi hatalom, azokat nem tudta semmiféle emberi erő sar. kaiból kiforgatni. Történetének aztán vannak lángbelükkel Irt lapjai Is, melyekről az emberi-
ségre gyakorolt áldásai verődnek vissza az utókorra. Nagy, dicső tettekre szenvedések acélozzák meg az erőt, mely épen a katolikus egyházban annál hatal-masabb, mennél edzettebbé let-ték küzdelmei.
A katolikus vallás, ha valahol, ugy épen Magyarországon nemcsak hitet, hanem az államélet. nek fundamentumát jelenti. Ez volt az az alap, melyre első magyar királyunk, a dicső Szenl István ezer évvel ezelőtt az egész államot reá helyezte s amely további fennmaradásunk feltételét képezi. Mert az ország, Mária országa, mindig katolikus volt, az ma ls és annak kell lennie, az Is lesz a jövőben is. A kereszténység s ebben első sorban a katolikus vallás az a földöntúli erő, mely a lelkeket az államegységben mindaddig összetartott^, amíg azt Idegen vUágl erő meg nem bontotta és a katolicizmus lesz Ismét az a hatalom, mely a természetes határokat végül Is majd visszaszerzi nekünk.
Az Országos Katolikus Nagygyűlés nem tüntető felvonulása azoknak a százezreknek, kik ma
az ország fővárosában táborba szállnak, hanem azoknak a lelkeknek zarándok-alkalma, kiknek minden érzését átitatta a hll melege s egymással akarnak összekapcsolódni a vallás mélységes Igazságaiban. Talán hallunk ott majd panaszokat, sérel-meket, orvoslásukra gyógymódokat, a Jövőre nézve feladatokat, azok megoldására Javaslatokat Is, mindez azonban nemcsak hogy nem csökkenti országos nagy Jelentőségél, de sől ellenkezőleg: emelik nemcsak a vallásra, hanem az országra nézve Is nagy, Igen nagy Jelentőségél, mert ujabb felkészülődést Jelentenek a legdlcsőbb, a vállár1 meggyőződésben megenyhült lelkek íel-szántására Irányuló legnemesebb feladatra.
Meri a lelkeket bemohositot-lák a közelmúlt eseményei. A vallási érzés melegágyát nem rombolhatták teljesen szét,\' de közelébe férkőztek s elhintették a konkolyt, hogy elnyomják benne a tiszta magot. Az Idő — a Mindenható bölcs rendeléséből — rövid volt ahhoz, hogy a dudva mélyebb gyökerei verjen, de Itt-ott mégis termékeny talajra talált. A vallásnak és III megint első sorban Is a katolikus egyháznak
a feladata,) hogy visszatérítse az Igaz ulra mindazokat, kik megtévedve, elveszítvén lelkük egyensúlyát, letértek arról az ösvényről, mely — a hit — az élet legfőbb boldogító táplálékát képezi.
És a midőn kicsiny országunknak nagy fővárosában néhány napon át együtt fogjuk látni a magyar katolicizmusnak lánglelkü apostolalt és hitbuzgó közkatonáinak léglóit, abban a meggyőződésben száll hozzájuk minden Igaz magyar és katolikus hívőnek lelke, hogy Isten áldása fogja megszentelni gyülekezetüket s ebből az áldásból fény fog derülni összeroncsolt Hazánkra ls.
Milliárdos részvénycsalás a Pénzintézeti Központnál
Budapest, októtm II A Pío.l.té.etl Kö.ponl értékpapír ptuxtáralnak re.l.lója .lkaiméval m.gált.plláat nyert, Hojy »fy értékpaplimena,liég letételekor a Hiltaeyfsitő Rt. réaavényal helyett a „H.lleayéiítő áa H.llt.ra.k.delml Rí. hasonló mannyleágd ríaiványít siolgáltatták ba.
A vlufálat megállapította, hofr at Intései tőiadeoaslályéiiak lfohl Ödön cégvaiatője axáadékoaao ax űfyletet fiktív név al.tl aajil aiám-lájára bonyolította la. A küJőmbö• zel egy milliárd korona. Wohl előkésben van. Aa Igazgatósága megtette a felj.lantást.
Három hajfürt
trt.: 6Vrbarlta Lajoa (7) Lilla, hogy egy pillanat még (a összeomlik a világ is összetörik éj fekete palástja alatt a karcsú, fehér liliom . . . Lllott, mindem látóit. Lálle, hogy Margit észre sem vesz semn.it és keresztülnéz őrajta, mintha levegí, volna és fordul, mosolyogva, könnyet -jem rejtve fordul a görcsös durva kéz felé, amire alattomosan fel van tekerve a haja, erőszakra, ösztönös, vad tusára várva. Látta, hogy odaomllk arra a kézro mind a fekete hsj és hófehér {irágok szirmai gyUrötten hullnak köréje, elte metik lassan .. . szürke, gyorsanjáró, al.csony felhők állnak meg felelte, nézik . . . pók-karok Dyulnak le sző-rösen, Inózalosao érlo . . . elérik és viszik . . . viszik magukkal piszkos-siürke feihőágyon. A fekelc haja még kilibben, ahogy cibil|a, lépi a ■ szél. Kiált feléje; orkán kapja el a hangját: — Aladár 1... Aladárt., . Késő. Nagy, vészes gomollyá érik a szürko folhő. Már egy-Willám is átcikázott rajt. És rohan . . . rohan a láthatáron tu\'ra, si ludja hova Éa őt hívja, nevét kiállja és nem lud
repülni utána. Nincs szárnya versenyre kelni az átokkal, a pókkaru szörnyekkel, amik elragadták és lé pik, cibálják a fekete, gyönyörű h>)át...
Hallja ... még hallja a hangját:
— AladárI . .. Aladár!
Iszonyú erőfeszítéssel lendült is
volna már utána. A foga remegve ütődölt össze a láztól. Elmúlt a szörnyű látomás. Fáradtan, verilékes homlokkal nézett körül. Verőfényes volt az ég Madarak, virágok, fák kacagva örüllek a nyárnak.
Csak a nevét, azt még mindig mlnha hallotta volna kiáltani. Körülnézett,
— Eta, édes kicsi Jva — ugrott fel hirtelenében és elfelejtett /azon-módlázat,emlék koporsót, mindent — hogy kerül maga ide ?
Eszel a kis Eta már oda ls ért egészen.
— Én Is szoktam ám erro sétálni, Aladár I És no haragudjék, hogy annyira megörültem, mikor megláttam messzitől, hogy kiabálni kezdtem. Pedig nem érdemli meg I Felénk sem nézett, mióta idehaza van. Padig vártam is. Azt hitlem, van még valami, ami fáj . .. meg aztán, bo-
csánatot Is akartam kérni, ha az én Jóakaratú hazugságom nagyobb sa bet talált ütni annál, amit gyógyilarti akartam vele.
— Elmúlt minden, kis Eta. Mire az ember a temetőig ér ás megáll a nyitott sirgödömél, addigra nem Is érzi ami fáj. A legnagyobb fájdal-mon tul vagyunk addigra már.
— De énrám ne haragudjék azéitl — szólt a kislány — Én csak fél-tottem magát éa nem mertem, nem akartam nyiltan a szemébe mondani az Igazat. En láttam, mikor Margit még szenvedett maga miau, mert nem Irt. Meg akkor is, amikor irt, arról a bálról. Akkor mindig azt gondoltam magamban, hogy Jobb is lenne talán, ha vége lenne. De tudtam azt is, Aladár, hogy án I . . én soha, soha nem tudtam volna meg tenni azt, amit Margit egy dacos vállrándítással elhatározott.
— Drága, aranyos kis szive van magának, Eta. Mégis.. . Tudom, hogy Margit miért áldozott fel engem. Most még csak azt szerelném tudni, miért nem hagyott maga is sorsomra. Hiszen olyan jó volt maga hozzám ... ós én ugy éizem, magának köszön, hetem, hogy el tudtam jönni most
Ide, ebbe a csendes faluba, régi emlékek közé temetni, feledni és magá. n.k köszönhetem, hogy ezután min denkinek mindent meg fogok tudni bocsátani.
— így Is lesz az jó, Aladár I Megbocsátani mindent és nem kérdezni semmit, miért.
Mikor a nap a horizontig árt, a két gyerek n ég olt ült egymás mel-«tt. Aladár száraz, levélből, ágból, napégette fűből kis máglyái csinált. Rálelte a kis selyemtakarós dobozt. Eta vadvirágot szedett, telehintette vele a parányi temetőt éa körűt a pázsitot, ahol ültek.
Egyikük sem szólt semmit. Aladár mégegyszer, ulo\'jára kinyitotta a kis emlék koporsót. Nem nyúlt hozzá többel semmihez, csak nézte. A tekintetével, a lelke mélyén fakadt szomorúsággal búcsúzott tőlük. Leg. szomorúbban a azemfadőnek odi. dobon éjfijtele fürttől. Nem azt sajnálta már. Az emléka sem fájt. önmagát érezto megcsufoitoak, egy kézlegyintéssel elintézettnek, önmagát sajnálta a szomorúságáért, a meghurcolt, könnyen eldobolt sze relméért, amll most eltemet as emlékekkel. (V««e kúv.)
-»ALA!KOZLOwY
ím. Oiláb.r 12.
Belpolitika
A rőlmüvelósügyl miniszter lemondott — A Kormány külpolitikáról s ez orosz-magyar egyezményről
Budapest, október 11
Ha nem la politikai szenzáció, mindenesetre jelentőségteljes eseménye a mai nspnak, hogy nagyatádi Szabó István fŐMmlvelésügyi miniszter ma délben benyújtotta a miniszterelnöknek a fÖ>dmlvelésügyi tárcáról való lemondását. L»moodá-aában hivatkozik megrongált egész ségére a a földreform végrehsjtésa során tapasztalt jelenségekre. A mloisster délután a.Un elutazott Nagyharsányba, hogy Pesthy Pil igazaigügymlnlsiterrel részt vegyen a hősök emlékoszlopának leleplo zéai ün-opén. Sierdán érke/ik vissza Budapestre s tovább vezeti a mi alsztérium ügyelt, mlg lemondásé nak e\'fcgtdása tárgyában illetéket heiren dönteni fognak.
As egységaspárt — ugylátsiik — m\'ndent elkövet, hogy Szabó mi nlsztert maradásra bírja. A pártban az a felfogás alakult ki, hogy különösen a földbirtokreform végrehajtásának kérdésében measzemenő biztositékokst kell nyujtsnl, hogy ennek a nagy horderejű kérdéenek tisztázása folytán a kormányválság elkerülhető legyen.
S<abó István fÖldmlveUsfigyl ml
nls?ter lemord leértek torst tehát még nincs msgp\'cséteiva a r kér-díabeo dönt/s c»*k a jövő hit végére várható •
Bethlen litván gróf miniszterei-nők ma dilalőit magához kérette a keresztény gazdasági párt vezető tsfjsit, hogy tájékoztassa őket a külpolitikai helyzetről. A kereaitény g<*zd«iégl oárt részéről megjelentek dr. Vass József, gróf Zichy Jíros, Woljj K woly, Ernsxi Séndor, He gyeshalmy Lsjos és Cidtkr J»*ő dr- A kormány részéről jelen vo\'-t«k a mlnluzteralnökön kívül Bud j&vos miniszter és Kánya Kálmán rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter. A miniszterelnök a párt tagjainak kérdéseire kimerítő és megnyugtató kijelentéseket tett. Sióba került aa értekezleten az orosz magyar egyezmény kérdése is, melyet Kánya Kélmín reodUvüil követ és incfhitalmazott tnlnlsster Ismertetett. S-óba ke.ült tevébbá a katonai ellenőrzés kérdése Is. A párt tagjai megnyugvással vették tudomásul a miniszterelnök tájé koztatő asaval* ét ta |ajfkö»elebb megtartandó értekezleten fognak állást foglalni ebben az ü^yb^n.
A nagykanizsai hősök emlékmüve
— A Zalai Kciskíny sajat tuiiósUójéJól -
Ismeretes, hogy a város nemrégiben egész Nzgykanlivára kiterjedő gyűjtés) rendelt el a hősöknek a \'.emetőben felállítandó emlék mű költségeinek társadslmi uton való fedezésére. A kétnapos u\'csl gyűjtés olysn váratlan eredménnyel zárult, hogy a Zalai Közlöny felvetette azt as eszmét: hogy építsünk monumentália, minden negy kanlsaal hős emlékét megörökítő emlékművet, amelyet legcélszerűbb nek látnánk a felsőtemplom elÖtll téren elhelyezve.
Az Igy elgondolt tervek város-szerte tetazéire találtak éa megnyerték a város vezetőségének hozzájárulását is. Az elmúlt héten megke:dődtek a komoly tanácskozások arról, hogy az e hasábokon felvetődött eszme miként volne ml előbb és mennél moDumeutálisabb formában megvalósítható. A tanácskozások még csak megbuzélés jellegűek voltak, de első éi biztató lépésnek az is elegendő, hogy a megbeszélések eredmény.képrn r polgármester kedden délután 6 órára a váro.háza tanácttermébe értekezletre hívta őaaze a város tár aadalmán.k mintegy 20 etéren leg-azámottevóbb t*gjlt. Az értekez létnek az lesz a felsdata, hogy megtárgya\'tml midin leh.t a város kegyelclea érzéséhez és ma gához a városhoz Is legméltóbb módon mrgörőkitenl elesett hőseink emlékét. Az értekezlet a\'kslmával ecélra külön bizottság fog mce-alakulni.
Az emlék a, ű minden társadalmi es felekezeti különbség nélkül fogja megörökíteni m!nden „gyk.D|<;;, hőanek a nevét és méreteiben, ki vitelében olyannak tervezik, hogy
méltó legyen n helyhez, a vároa fötaréhaj, ahová kis psrk közepén állítani fogják, önzés költségei hoz závetőleges számítás szerint 150— 200 millióra rúgnak, amiből tóimé szetszerüleg a hlvatslos vároa la kiveszi őt megillető részét.
A Nagykanizsánál sokkal jelen féktelenebb városok, rőt falvak Is megépítették mir hőseik síremlékét és emlékoszlopát ; lehetetlen tehát, hogy Nagykanizsa közönsége míg mindig nemtörődömséggel fogadná ezt as eszmét, mslynek megvalósl tátira most már a város vezetősége éa társadalmának vezető tagjai la elérkezettnek látják az Időt.
Ösaze kell fogni a vároa minden\' polgárának, félretenni minden különbséget, félretenni különösen a szűkmarkúságot éa ki kcU^vennie mindenkinek részét az áldozatból Mindnyájunknak voltak hőael, mindnyájunké lesz a dicsőségüket hirdető em\'ékir.ü la, — mindnyájunké tehát nz áldozat la érte.
- - Nemcsak hirdetés, de va!ó ság, hogy Kauímann M.inonál vart a legolcsóbb bevásárlási forrás.
A relativitás elmélete
Newton Isiac, (1642-1727) a fángelniéjü nagy angol fbiku>, Euk lides uiéi tanára tém»szkodv», fel épltrtto a mechanika rendserét (1639), melynek alaptétele a* á\'ta lários lömcgvonzáa (gravltíc\'0) A dolog t«fmészeténél fogva ez az egyszerű törvény köivellsnül nem Igarolha\'ó, de a felhasználáséval számítolt fizlksl és különösen csillagászati jüleusígok olyan bámulatos pontossággal jelentkeznek a gondosan végrohsjtott kísérletek és megfigyelések alkuimévá, hogy minden korok lugni^yobb tudóssl általános érvényűnek tikln\'e\'ték és tekintik ínég ma Is.
Érthető feltűnést keltett tehát
Einstein A\'bert (született 1879) német egyetemi tanárnak relativitás elmélete, moly szemben a Nctolon féle klasszikus mechnnlkávsl/ uj olapokia helyezi egész fizikai gondolkozásunkat a ezzel még a nagy-közőuség figyelmét la magara voata
E\'nstoln elmélete két részből áll : n rpeclélls (1905) ét az áiuláoov relatlvilás (1915) elvéből. A sptclá lls relativitás elve már New.onnál is azerapel és régi mecbsnikal felfogásunkkal teljesen összeegyeitct hető, amennylbín nem mond mást, mint ama réjl tapaaztalatl Igazai-got, hory nyugvó meg figyelő m is képen látja környezetének mozgását, mint amikor ő maga is motgósban van. Kltüaő példa erre • következő: ha folyó partjáról nékünk egy morgó hajót, máa sebességgel látjuk azt morogni, mint ha magunk Is egy mozgó ezónakban ülünk éa ez utóbbi esetben egyáltalában nem is tudjuk oldöntsnl, hogy * hajó tényleg milyen sebességgd hslad. Einstein azonban tovább megy és általános relativitás! eln.é létében azt fejtegeti, hogy ha a hyjó hirtelen megáll és ennek következtében nrajtalevő tárgyak,tehetetlen ségükuél fogva öaazedülnek, akkor sem tudjuk eldöatenl, vájjon a hajó hirtelen megállása okozta e a k«-taszlrófát, vagy pedig környezetének mozgásváltozása. I\'yen aUkb\'an az elv minden józan go;d >lko-\'ásu e\'nber előtt abszurdumnak Utazik, di no feledjük el, hogy a mecha nlka a matematikán épüí fel és épen azért Einstein clm\'letének messzevágókövetkezméuyel vannak.
Vi sgiljuk meg tehít kissé kö zelebhiől a speciális relativitás el vét. Einstein itt két alapfeltevésből lódul ki. Az egyik Newton mechanikájában is szerepel éa már láttuk, hogy nem egyéb, mint az egyenlc les mozgások viszonylagossága. A máatk a», hogy a fény aebessége minden körülmények közt á\'Uodó és egyazeremiad fcUő hztár la az összes sebcsiégok számira, vagyis aemmiféle test nem mozoghat gyor-aabban, mint a fény. Ez utóbbi feltevéa egészen önkényes, de a belőle vont következtetések Igazo lásí esetén, Einstein elfogadhatónak találja. E két feltevésből kl indulva, meglehetősen nagy mate ma>ik»i készültséggel mindenekelőtt az idöoek relatív volta vezethotő lo, ami népszerűen szól/a annyit jelent, hogy mozgásban levő meg J igy elő órája másképen jár, m\'ntha nyugalomban volna. Másrészt kö-
vetkezik belő\'f, hogy a teatek tömege sebességüktől függ, vagyis minél nagyobb sebca»é2g«l mozog egy t*»t, annál Inkább összezsugorodik. S;<n az idő relativitása, sem p:dig a tömegnek a sebosségtöl való függése eddig még kísérletileg nem nyert igarolist, miért is a fény sebességinek felső határként veló szerepeltetése nagyon is kér-désrs.
Az általános relativitás elve még merészebb fellövésekből Indul kl éa fől*g a tömegvonzás törvénye ellen irányul. Einstein ugyanis fel-tétileii, hogy a tehetetlen- éa a nehéz lö.Tieg egymásssl egyenlő, továbbá, hogy a lehetetlenség ép ugy, mint a töinej-voazát, a lestek közt kölcsönösen fejti kl hatását. E .bői minderek •lőtt az következik, hogy a világegyetem egyáltalában nem végtelm kiterjedésű, hanem a térnek igenis van határa. Elaattin még ezt B határt is megadja\'és h uzáfüd, hogy b tér, n Földhöz hasonlóan, lapult görrlb alakját mu tatja. Mindenesetre ez olyan dolog, hogy kltérletlUg egyáltalában nem Igazolható és mivel N-wton vonzási törvénye ugy véges, mint végtelen télben érvénye, a kérdést a fizika köréből kizárva, a íl\'ozóftá Hot kell utasítanunk. Következik másodszor a két alapfélévééből aa, hogy a fény általaban egyenes vo nalban terjed ugyan tova, de ha teatek köieWbl ju», görbe pályát lr le. A kérdést caillegáaaatl uton próbálták igazolni. A« 1919 május
29 ikl nspfogyatkorás alkalmával uyyanli, n N*p eliöiétüléaével olyan Ciillagokst figyeltek meg, melyek N»putk mögött fekszenek, fényűk tehát közvetlenül o N»p mellett elhaUdva jut szemünkbe. Gondos megfigyelésekkel észrevehető volt ugyan a fényaugarak elgőrbülése, ds ez mit sem bizonyít F.lnoltin mslletl, mert Soldner német inale matikus mér 1801 ben kimutatta, hogy ez akkor la bekövetkezik, hs N-wton mechanikáját vesszük alapul. Ejy másik következmény, a szloképvonalak eltolódása, valsmlnt a Mwcur mozgásában az elmélet által követelt rendellenesség szintén nem nyert még kísérleti belgsiolást.
Litbatjuk tehát, hogy miedazok a cjlllsgátzali bizonyítékok, melyekre Einstein hivatkozik, még eddig ml s>m Igazolhatnak aa egéat relativitás-cim(leiből, bír eiképzel-he\'.jük, hogy az elmélet követőt mindent elkövettek, hogy legahbb nfml eredményt elérhoasenek. E/V haszna azonban mégis mutatkozik ennek a vllégizerte érdeklődéssíi kísért vitának : az ugyanis, hogy mikor a régi klasszlku« mechanikát védelmezzük a támadások ellen, nyilván mélyebben bclituak N w-ton mesteri rendszerének lényegébe.
jászberényi Kalmár László
Itt emiitjük n-.eg, hogy at Iiin»t«in-fí!c elmélet renJkivüli mírtíkbcn ío&blkoztaU* az irodalmat. Most Mauzico l.ecot, a löwení egyetem mítomítikuia, az ismert ptciíista nyilváuossígra tiozta nzokut az adatokat, umelyekct nz Fimtoln elméletet tár^yn\'ó könyvekről és ujs»KcúzlcmínyektvSl gyújtott. Nem kűvesobb. mint 3775 köoyv és cikk jelent meg a vilígon ebben a tiigybm. El»o hoJyen Némotorszig Ali 1435 Müvei, ezt k<»voti AoSli* 1150-nel, Kr«ncUor»zig ü\'JO-ncl, O.atz-orsjág 215-tcI, Hollandia 125-tel. A tudások
Kötött töt harisnya — — _ _ _ I. Vouslio haris: y. minden „lnb:n _ ~ lO.ooo L SeJye^ flte heziioya min Jen szú.be.-i
c • -i ......... "tm """nen sziiitx.n _ _
horaoll nyakkundö - _ _
\\udJa* harisnya, tiszti gyapjú — __ _ _
— 36.ooo
9.ooo
0,.pj- dí»Mm«"iS;„k „T„d.n
Telefon 221
Olmro ügyolall
.Kér.\'i kötött Seekoj " ft Húr Sockni
— 30.ooo -l Férfi Zephicr
ing — — _
— 7.5oo
— 40.ooo
— 187.ooo
Selyem Schál, divatuj lonságok — — — 80 ooo tői Gyermek harisnyák pamut ós I>őr e legolcsóbb érbon.
DIvoternyőK, zsobkondfik, KEZTYÜK, nyakkendők s lestliD/Ssebb íibao.
Férfi szövetek ^"i\'í\'.\'í dw^öS
Hamcrll bőrkastyük minden azlnban
GRUNBERGERNÉL
Főút 11. szám
Olmro tigyolnll\'
81924. Október 12.
ZALAI KÖZLÖNY
sxíma, akik a relativitás elméletit tirgy.JUk és bíráltak iíiií«ikb»n, l.ecoí sxerint 1175. Ezek nemtftiiég szerint a követkesókfpea oszlinsk meg: 350 níuitl, tt>5 angol, 150 francia, 128 amerikai 65 o\'ast. SQ holland, 40 osztrák, 37 s.-Jjel.
Természetesen a klmulatás\'-an nincsenek benn rxok a migyer tudósok, kik a kírdís-sol foglalkoztak és foj?lalkoxn«.k.
BELFÖLDI HIRE&
A tizenhatodik országos katolikus nagygyűlés
Budapest, október 11 Tgn^p délután kerdődótt meg a XVI. oiarágos katolikus nagy-gyülía. A hozzá kapciolódó események kőiül felemlítjük a követ-későket:
Dílut.in fél 4 órakor msgkoszo ruHak Krüger Aladár dr. emlékbeszéde keretében Pázmány Páter szobrát- — 4 órakor ar órszngos Magyar Katolikus Főiskolai Diákszövetség diák nagy gyűlést tartott a régi országház nagytermében. A megnyitó beszédet Albrecht főhsr-ce£» « íyüUs dlszelnöke mondta. — 5 ó akor prézesl érteketlet volt ■ konfregáclói otthon nagytermében. — Ugyancsak 5 órakor volt a Katolikus Háziasszonyok Orszá gos Szövetségének kö<gyöléso li a szövcltég dísztermében. A közgyűlésen ax öt szakosztály beszámolt működéséről. — Fél 6 órakor ■ Katolikus írók és Hirlapirök Orszá gos Pázmány Egyesületének Irodalmi cstélye volt a S^ent litván Társu lat dísztermében. — Fél 7 órakor a Rózsajüzér Társulatok tartottak gyűlést. — Ugyanekkor a Foede ratio Emericana Nagykáplalanja a Szent Gallért-szálló ostlopcsarno-kában gyűlést tartott.
Ma, vasárnap raggel fél 9 órakor ünnepélyes szentmise és Vcal Sancte lesz a Szent litván Batlllká ban, melyet Szmrecsányi Lojos egri érsek ctlabrál. — Dálután 3 óra kor szentséges körmenet less Innét az Orsxágháx-térre. Ax orsxágháx kupolacsarnokának bejáratánál a Domonkoxok énekkara énekel, majd Csernoch János dr. herctgprimás áldást oszt.
DáUlött 11 órakor megnyitó-gyűlés a Vigadó nagytermében, melynek programja aköveikexö: 1. Hlm nusx. 2. Apponyl Albert gróf megnyitó beszéde. 3. Schiopoa Lőrinc pápai njinclus beaxédc. 4. Leopold Aotal^rel^tui-kanonok elő adása a katol-clxmusról éa az later rcgnumról. 5. KlebeUberg Kunó gróf vallás éa közoktatásügyi ml nlaxter beszéde a katollkuaok fel adatairól ax ország újjáépítésében. 6. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök előadása a katoliku aokról és az erkö\'cil dakadeacliról.
Délután fél kettőkor kezdődik a katollkui népszövetség német dltx-gyűléae. Ugyancsak déluUn »/,2 órakor lese a tótsjku katolikusoknak dlaxgyülése is « Vlgsdó kis termében.
Délután hat órakor kezdÓdlk a katolikus népsjöv.tjég msgyar dlsx-gyűlése a sxékeifővárojl Vigadó termiben. Bíszédet mondanak G\'at-íelder Gyula cixnidi püspök, Hu szár Károly volt mlnisiteralnök, Czelllcr Jrn5, a közgazdatági egye tera dékánja, Székely Jmos volt
államtitkár éi Frühiolrt Mátyás nemiatgyül/si képviselő.
Vasárnap délután négy ór.kor tzrtják míg a katolikus kongresszus második nyilvános gyűlését, amelyen felszólalnak P. Somoyyl Janó, Ber nolák Násdor, Mikes Janói gróf püipöV, lVolcktnberg Alajos ejyz-temi tanár és Wotjj Kdroly nem-ie"g?ülétl képvlsolők.
Moravcaik professzor teme téae. Moravcslk Ernő egyctoml tanért, az országszerte Ismert nevű Ideggyógyászt tagnap délutín helyezték örök nyugalomra a Karé p«sl utl temetőbea. A temstéil szer-tartást RaJJay Sándor evangellkui püspók vigozte. A temetést a Tudományegyetem randezte.
Leleplezték Tisza látván ké pét Bókésgyulán. Tegnap |«p lezto le Békáivármegye törvényho-tőtágo díszközgyűlés keretében gróf lista István arcképét.
Szeged város ax egyetemért. Szeged városa évi 24 vagon bu«a értékét szavazta míg, át lágyon telken Uvül, mcgépltéxre váró egye-t«me számira, azzal a feltétellel, ha a kormány Is uryanennylv/l horzájáru\', amire különben a kormányt régebbi megegyezés It kőtele*!. A város jelenlegi költségvetése mellett azonban megtörtén hetik, hogy ett ax ajánlatát vissza kell vonnia.
Tüntettek a vozöa színnel. A debreceni járásbíróságon Móré Aodrámé és Laca Imre dohánygyári munkásokat 2—2 heti elzárásra Ítélték, mert agy kirakatba tüntetőleg vörös szalaggal dlssltalt piros virágokat raktak kl, ami vá-rosszerto nagy megbotránkozást okozott. A törvényszék ax itélotet 220.000 korona pénzbüntetésre változtatta.
Kialakáaok épülnek a Zita-
kórházból. A főváros, mint Ismeretes 15 milliárd tst&rozási hitelt kapott. A munkálatokat a napok ban megkazdik. A népjóléti mlnlax térlum a moit beszüntetett Zita-kóiháx épületét megkapta legyen a fővárostól és abból 160 egyszoba kon) hát lakást fog éplteol.
Petőfi ui angol-fordításban
Nlltea magyar kiadó a nyolcvan válogatott költeményt tartalmait kötetre I
KÜLFÖLCM HÍREK
Befejexték a német kSIcson-t írgyairtaokat. Tagnap befejez-ték a némát kölciönra vonatkozó tárgyaiátokat. A kölcsönnek a De wai féle szakvélemény értelmében 800 millió aranymái kát kell blxto a\'tanln A kőlctön amerikai réize 110 millió dollár, az európai 26 5
millió font sterling. Ax amerikai rétxt a Morgan-bankháx vette át. Ax európai réazt eliőscrban ax Angol Bank veszi át. Erenklvűl réazesednl fognak benne Franciaország, Belgium, Olaszország, Svájc, Hollandia és Németország. A kamatláb 7 százalék.
A Dfiweskölcsön Franciaországra cső részét 3 millió tont sterlingben állapi\'ották meg.
Anntole Francé halálát várják. Anatole Francé még mindig agonizál. Hslála bekövetkezését minden pillanatban várják.
Alig egy évo annak, hogy ctak-nim egy éven át ünoapeltük le*-ncgyobb nemzotl költőnk, Petőfi Síndor születésének s/ázéves iv fordulóját. Mígr emlékezünk ax Európa Ö39ies vlligvároiolbjn és különösen Párlsban, nagy magyar művészek és Irodalmi rlőkelő.égek részvétele mallatt tartott azokia u nsgy ünnepélyekre, melyeken a vl Ug minden kulturnomzeto hódolattal hajtotta oioe zászlóját Petőfi egyetamea emberi és nemzeti nagysága elölt. Ebből az alkalomból vllágstép költeményeiről, amelyek-mk agyik-mátlk gyöngye harmincnál is több élő nyelvre lefordítva hirdeti a migrcr géniuszt, ujabb fordltátok la láttak napvilágot a külföldi liodalomban. Most Ismét nagy ötömmel kell űdvöiőlaünk egy magyar szarzőoek talán már a legközelebbi jővőbon megjelenő Petőfi könyvét, amely a költő mlnt-«gT 80 legszebb költeményének éa egyéniségének hü tolmáceolásáral angolul fogja közelebb hozni a ntgy magyar génlutzt ax egyetemes mrgírtéahez. A mü azarzője dr. tíódiss Elemér, budapesti ügyvéd. Körülbelül két éve dolgodk az an gol Petőfi kiadáson, amelynek megalkotásánál két főalvet követ. Az egyik abból a meggyőződéséből táplálkozik, hogy minden nagy Iró — de különösen Petőfi — müvei nek acépiégelt ciakla al credetlock U2f tartatomban, mint külalakban való pontos vlui*.driaával Uhet mii oyclvoa lolmáciolnl. A tartalomnak ói alaknak .2 eredetivel fgyb.vlgó ez .x önihangj. termé azeu. kóv.t.UénTDik IAl..lk ói mljli ai utóbbi Időkben mejjelent ol.ax éa az Indiában magjelent an gol nyelvű mod.ro P.lófi fo\'dlci-■ok ctupán eíyir.rű, v.jy rilmlkui
prózai (ormival dolgoznak, ami aa .redotl tartalmit Ijeo, d. kül.5 STépiigelt ciak titkán blito«!tja. Uidiss dr. az « fordltiilban pon-toa.n megtartja az eredeti veramér-ték.t, iltmuat éa tlm.k.t, Bml a müvet írttkól.bbí t.itl. Mialk köv.lett elv «», hogy 60 - 80 Jól Hvil..,toVt kSltemlnny.l P.tófl kölKaielét it cgyínl.égit t.lj.ien meg lakat í.ttetnl mlnd.nklvol, Klvilaaztolt. tahit az.k.t, mindegyik.! külön mélt.tiia.l klaírl, miáltal olyan könyvet ad aa aegol olvaió kezíba, amelybSI P.tőflt a. Ii teljísjn meglam.rl, aki azalfitt aohea-rti hallott róla. Fordltiaalt Mr. Wtlllam Liplcoe Llolngilone, a budapesti Tudominyegyet.m angol nyelvű előadója názl it a költői .ngolos.ág eiempontjából is maga la szeretettel ás buzgalommal fir.dozlk az ügy alkar, érdekében. A munka kl.dáaára nézv. .zldö-aieilnt ciak angol is nemei klsdók. ka] áll oiae.költ.lóib.n, Illetve tár. gy.lásbaa ; a magyar kiadók részéről — aajaoa c-deklödá nem mutatkozik.
M . W. L Livingstone a fordltá-aokkal k.pciolatban a körelkazö kijelentést tette:
— Petőfi müvei lul.jdonkíp.n Ismeretlenek Angliában, ip.n ezért fontos azokat megjamart.tnl a brltt közöniéggel, mely épen most nagyon érd.klödlk M.gy.romigIriat. Dr. tiódiss Patöfl-fordltiaa többat fog érni Magyarorazigaak mlndoq politikai propagandánál.
A fordítónak alózák.ny.ijibsl mut.tvinyul közöljük Pclöfl .(y|k leggyönyörűbb, .Siapt.mb.r végén" c\'mü költeményének alaS v.r.-izakát a dr. Bódiss által fordított angol izövegban t
Sllll, down In Iho valley Iha llowírt flro bloomlng, In front of Iho window greon pop.\'ars allll grrw But winler, behold I ia alroady approachlng, \' Tne lops of Iho mounlains are covered wi\'h loow Sllll, hol, blazing itlmmtr, and llowcry sprlnglime Bjih bloonn In my heart ihat Is youihíul, and glad But seo herei my halr \'a turnlng white, for tho gr\'ay ríme Of winter already had touchéd my head
— Sajtit gyártmányú kölött kabát K 195 000 lói, saját gyárt mányu kölött mellény K 130.000 tói, saját gyártminyu kötölt jur.par K 30 000-tól. Ftllpp kötöllátugyíra Szombathely, S.íll Kálmán u. 6.
r-\' De. Sebő Imre Budapest korházi otvoa, nőey/gyiia és bei-orvos rendelőjét VII.. Eriiébet kórul 2. II. 14. (E.-nk. kávéház épülete) helyezte át. Rer.d.l délutinonkénl
3-5 lg.
■ ■ Príma mlnöa^gB rőzfl Zefír Ing gyünyíírtl mi.-.UStban külön puha gallérral darabonként 98.000 koronáért kaphtlók Schvarcz Dezső cégnél, Fő-ul 5.
— ,,Tetra" caecaemő-kelea-gyék Schwarcz Dcisö cégnél, Fő-ul í. Bzirn.
— Elaőrendtt divatárukban n.gy válsizték a legszolidabb klizolgá-lás mellett Főút 11. G.üúberger-nél. Telefon 221.
=■ Felhívom a t. közönség azf-
ves figyelmét tiszta selyem horgolt nyakkendőkre. Kaph itó 9000 koro-náa árban Grünbergernél Fó ut 11.
— Legújabb nöl dlrat. A női-ruhák legújabb divata srerlmi ruhákat olcsón és ízlésesen készlli a Női és gyermekrttha.divalszalon, Kazinczy utca 15. azám alatt. —Elsőrangú munkaerők közreműxödiiivel különös gond fordíttalik a ruhák gyors elkészítésére. Ugyanott varró-tanfolyam és sztbászall oktatás, a melyre leányok asszonyok felvétetnek.
— A legjobb mln5sAgB nöl-Aa férfi harl.nyák minden színben a legszolidabb árakért szerez-hetők be Schvarcz Deisö cégnél. Kő ut 5.
Stocwer írógépek legújabb mod.ilje megtekinthető Brandl Sándor és FI. cégnél, Deik-tér 2. Rész).tflz.téti feltételek. Írógép k.t-lékek. Javító műhely.
Szenzáció! L4ö° "éIes divat ,porl
SAROK ÜZLET. ==
divatáruház olcsóságai!
UV lá udsznak 20.000 korona. — Zefirek 24.000 hororia.
44B (Hjfág-fj A Mindenben szolid, olcsó árakII
Bzövet tiszta gyapjú Itírf.WUW V »«- Régi vím,xámlláss«l.
TÖRVÉNYSZÉKKEL SZEMBEM. = SAROK ÜZLET,
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Ollób.r 12.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 11. Vasárnap
Római katoJUui: Mikaa pCapók. Protestáns: Mikaa. tiraellta: Thbrl hó II.
Nap k«l ra^ael t óra IS perckor, UTvgstlk d«|jUn S óra l? p«icko«.
A Meteorológiai Intéael JettntÍM nerip.t rlltoiáí ai lóójlráiliin n«m »árk.«:ó.
Levente-ünnepély a Ztlnjl-iporttí^pso «t-uUn 3 Ólakor.
A Xatollkua I.egínyefylel aiOrell mulat-alga a Polgárt Egyleibeo •»« 8 órakor.
A Dóllvaautl l\'fltóhá.l Dalárda aiCiatl ; mulatsága ai Amerika rar.óífllót-ín «ala » órakor.
Mo.zólínrkér ailnháaak. Uránia: Ulaiái : a Martóa. Sophva Mlchitlu lánlantikua rtoínyí. Villa: Emberik <s bestiik. irirni a riraaijí ; taóonábíl. PÍJicepbín: Stronghra/t. a "•!» illam.-er.viUjhlra farkaa kut/áj-i. tlíadi-a ok kcidetf 1,1,7 1*9 ólak w.
Október 1J. Hétfő
ROzul katollkua: Kálmin. E<5«. Piolestlnsi : Kálóin. Iira«líta: TKiirt M ÍJ. Síukkolh elií : nap (S4loros-0oaip).
Nap k«l r<sj!: 6 óra 17 pitekor. njrufsxtk ; délután 8 15 perckor.
JER MENJÜNK...
Irta: Subics Lajos
Lásd itt a földet fagyos kéreg takarja, szunnyad alatta a holt mezők avarja ... Lásd itt már kihalt minden ... üres ax élei, várjunk tán addig, mikor majd újra éled?
Jer menjünk innenI
Jer — karolj belém drága —
hol mosolyg most Is
a nap kacér sugár a ...
Jer simulj hozzám
ne mondd, hogy nem jössz —
m\'g fogod látni (ne m^ndd
boldogság vár reánk ott...
A nők
öltözködésének szertelenségeit megso kallák — Bulgáriában s szigorú rend szabályokat léptettek életbe a hiva talnoknök ruházkodását Ulelőleg. Nemcsak a polgári, de az egyházi hatóságok Is beleszóltak a divathóbortokba s végre ls az egyébként komoly államügyekkel elfoglalt ml nlsztertanácsnak kelleti foglalkoznia megrendszabályozásával. Elrendelték, i. hogy közhlxratalokban alkalmazott nőknek csak egésten egyforma szinü, egyforma anyagú és egyforma sza bátu ruhát szabad vlsclniök, rajta csak csukott kemény gallér lehel, ujjaiknak hosszúaknak kell lenniök s csak szoros kézelőben végződhet nek. Ugyanilyen ruhára vannak kö telente as Iskolás leányok is ugy az iskolában, mint annak falain kivül Is mlnd<nüU. A hivotalnoknök s at Iskolás leányok továbbá csak kerek kalapot hordhatnak a fejükön, pon tosan előírva annak színe Is: nyáton fehér% télen fekete. Díszt sem alkal mazhatnak rajta mást, mint fehér, fekete vagy legfeljebb szürke szalagot.
Et még csak mind rendjén van, de a szigorú minisztoek tovább ls mentek : eltiltották őket a rövidhajviselettől is.
Ml nem akarjuk a nőknek Öltőz kődésl siabadságát vita tárgyává tenni s nem Is kérünk hasonló kor lálozásokal a nálunk hivatalokban dolgozó nők ós leánykáink számára ét nem állunk a rövid haj védelmére sem. de kíváncsiak lennéni, hogy hogyan gondolják a bolgár miniszter urak átmenetileg megöl
dani a kérdést ? Honnét vegyék ezek a hivatalnoknők és kisasszonyoknak a szülei a pémt az előírásos ruha típushoz szükséges legalább is három méter szövetre, mikor eddig épen azért öltözködtek olyan szerényen és könnyedén, mert a vattagabb szövet nemcsak drágább, mint a lenge kelmék, hanem több Is kell belőle, mint a térdig érő és rövid ujju ruhákhoz s hogyan fogják hir telenében megnöveszteni azoknak a haját, kik esetleg nem Is épen divat ból vágatták le pubi frizurára ?
Kérdés mir most, hogy a minlsz terek fognak e engedni szigorukból, vagy a hölgyek fognak — paróká hoz folyomodni. Iksz
— A poatafőnok koaxonete.
Iholway Z.igmond dr. p istatávlrdal főfelügyelő, aa 1. i>. postahivatal főnöke eiuton moad köszönetet a readosőblzottság nevében mind* azoknak, akik a postapalota felszentelés! ünnepélyének fényét bér-mi módon emelai szívesek voltak, főleg a f-gatok tulajdonosainak és Petermanné úrnőnek, aki az oltárt fcldlazitette.
— Személyi hir. Dr.Wünschtr Frigyes, a Magyar Távirati I oda Igasgatója éa Bagossy Jóssaf, a Magyar Hiidetö Iroda Igazgatója ma dálban Nagykaa\'iiaára érkeznek a helybeli kirendoltaég megtekintése céljából.
— A vendéglőaok a polgár mesternél, A nagykuni/aai vendéglősök 16 tagú küldöttsége járt tegnap délelőtt Antal Jenő axak-oaztályl elnök vezetésével Sabján Gyula dr. polgármesternél. A küldöttség kf r te, h«gy a maximálta 600 aianykoronás Itelaéréal lllelé ket a\' város aszerint arányosítsa, hogy ki mennyi bort mér ki, amit a fogyaaztásl adóhivatalnál lehetne ellenőrizni. A polgármeater megígérte, hogy ahol túlértékelték a boifogyaaxtáat, ott revíziót fog elrendelni, előbb azonban a fő-számvevővel fog megbsszélésaket folytatni, mely alkalommal a szak-oaztály 1—2 kiküldőttje ia jelen lesz. Kérte a küldöttség, hogy a literenkénti maximálisan 14 aranyfillér borfogyasztási adót azállitaák le, mert a körayéken hasonló városokban 3-8 fillért fizetnek. A poigái mester kijelentette, hogy a városnak erre a bevételre a mai városgazdasági vlssonvok kost szüksége van. Miadazonáítal a kérést a pénzügyi bizottság a annak javaslata Után esetiog a köigyüléa elé fogja terjatfstenL
— Vitézi telek adományozás, Söjtörröl jelenti tudósítónk : öav. Csertán Károlyné 10 hold elsőrendű szántót ajánlott fel vi tési-telek céljaira. A telket sala-megyei vitéz: Molnár látván felaő rajkl kertész vitézi telkéül hozták javaalatba.
— Hármna vitézi telekbeik-tatáa Bálványoson. Folyó hó 19 án iktatják ba ünqepélyes keretek kö őt Bálványoson Öxv. bál ványosl Salzger Palné által ado mán/OiOtt vité.i telekbe vitéz So mogyi János és vitéz Sülő Józsaf t. azaka*avezelőt a vitéa Vecsel Já nos I. tizedes*. A, beiktatást a kormáaysó képvis-loiébon vitás fonyódi Markáczy Antal azékkapl-tány végzi.
— Foidblrtokrenderéa Zala-megyében. Az Orazájoa Földbirtokrendező Bíróság III azámu tanácsa f, évi október hó 16 ának délután 4 órájára tűzte kl Szepet nck, Bajosa éa Fllycháza kősségek megváltási ügyének tárgyalását. A nyllváno. előadáson az oda külön meghívottakon kivül ciak az érdo-kelt birtokotok éa mindegyik birtokosnak egy egy jogi képviselője, a főldhöijuttatáat kérők képvlaoleté ben padig o választmánynak kü löabö\'ő érdekcsoportokból való három tagja éa ha a fóldhö juttatást kérőknek a választmány által meghatalmazott jogi képviselőjük la van, ez a jogi képviselő jelenhet mag. A megjelentek meghatalmazásukat, azükség esetében személy azonosságukat Is Igazolni kötelesek.
— Mezőgazdasági kiállítás Caokolyben. A csökölyl m. kir. téli gatdaaági lakóin folyó hó 19 én a ref. elemi Iskolában mezőgazdasági kiállítást rondez.
— A karácaonyl váaár cél jalra a Jótékony Nőegylet akciójával kapcsolatban befolyt pénzbeli vagy természetbeni adományokat dr. Juboly Gyuláná, az Egyesület elnöknőjének Sséchenyl-tári lakására kell eljuttatni.
— Szalmakazlak a vároai udvarokon. Csak nemrégiben Irtuk meg, hogy kősel 600 klska-nlzsai gazdát büntettek mag a rendőrségen tűzrendészet! kihágás miatt, mivel gabonájukat nem a közös szérűa, hanem tűzveszélyes helyan, udvaralkon csépeltelték. Ehhez hasonló éa nem kevéabbé veazélyea jelenség gyakran látható a nagykanizsai utcákban Is, kfrö nősen a mellék utcákban. A föld müveléacei foglalkozó házigazdák hatnlmaa kazal azalmálkat minden elővigyázat nélkül rakják össze udvaralkon, közel a gyúlékony mellék épületekhez és a lakóház boa, holott a városnak ebben az eastendőben jóváhagyott tüzrendé szeti szabályrendelete határozottan kimondja, hogy a vároa terülotén az épületektói éa keri ésektől leg alább 50 méternyire szabad csak szalmakazlakat éa hasonló gyúlékony anyagokat nagyobb tömag-ben elhelyezni. As etéren foganatosítandó szigorú vizsgálat nam caak as illető háztulajdonosoknak, de egész utcák tüa-bistonságának lenne fontos érdeke.
— Szüreti mulatságok. A délivasuti fűtőháaiak dalárdája ma esta 8 órakor rendezi saüreti mu latságát, maly alkalommal a megyei dalosverseny alkalmából Is előnyösen megismert dalárda két énekszámmal fog szerepelni. A mulatság az Amerikában leas. — A Kato likus Legényegylet Is ma este 8 órai kezdettel tartja azüreti mulatságát a Polgári Egyletben.
— Hét Ipariamoxid áa egy
héten. A városi tanács pénteki ülésén 7 helybeli iparos bejelenté ■ét I. tárgyalta, akik az elmúlt hát folyamán mondtak le Iparukról. Ugyanez alatt as Idő alatt a vároai tanácshoz 11 kérvény érkoaett ba uj iparengtdélyért. A kérvényezők legnagyobb réaze a háxaló Ipar gyakorolhatáaát kérelmezte.
~ Adomány. Nóvák János földbirtokos, v. oraz. kép«Uelő a azázazáxalákoi hadirokkant hátramaradottjai részére 100.000 K t adományoxotl Székác. Pal törvényszéki tanácselnök nejo kezeihez.
— Kapoavári kereakedel-mlaték Berzaenyl sírjánál. Kaposvárról jelontI tudósítónk: A felsőkereskedelmi iskola növendékei a napokban kirándultak Nikiára, ahol ünnepélyt readestek Berzsenyi Dánlel alrjánál.
— Felhlváa a Déllvaant alkalmazottaihoz. Mindazon dé\'i vasúti ténylegesek és nyu|dljfsok, kiknek arcképes Igazolványuk 1924. évre betétlappal ellátva nem lett, valamint azok, kiknek gyermekeik arcképea Igaxoivánnyal vannak ellátva, az állomásfőnökségi hivatalban folyó hó 13 tói 19 lg feltétlen jelenjenek meg, mert jelentkezésük elmulasztása esetén arcképes Igazolványaik az 1925. évre meghosz-azabbitva nem leaznok.
— Anyakönyvi hírek. Nagy-kanlsaán az elmúlt héten 13 gyermek születeti. Az újszülöttek kőiül 7 flu és 6 leány. Házasságot kötöttek: Hanke József magántlaztvlselő Krls-tofoletti Gabriellával, Horváth Imre blst. Intézeti tisztviselő Dobesch Arankával, Ochodnlczki József cipész-segéd Torma Etelkával, H >r-váth I nre gáplakatos-ecgéd Posdek I énnel, Ekle\'r Jóssef keraakedő-segéd Negy Juliannával, Spiegel László kereskedő Beck Reginával. Elhaltak: S okol Lászlóné Goxdán Apollónia 62 évea, bélhurut; Né moth Károly 1 éves, Veleaxületett gyengeség ; Gazdán Fereoc 59 éves,
Jenyea mellhárlyalob; öxv. Péntek ózaefaé C«uc»l Erzaébet, égetés • (ovogradecs János 1 napos, velo született gyengeség; Gáspár Lajoa 36 éves cipéas-segéd, tüdővész ; Fieiner Mikaa 73 éves dv. nyug. főkaleu*, agysxélhüdés ; Simon Jó-zsofné Balaton I oaa 67 éves, tüdő-gűmőkór; özv. Pollák I •Idomé Ungár Julianna 63 évea, gyomorrák ; Bolf Térés 1 a 11 hónapos, hörghurut, Tlzedoa Petemé Balog Magdolna 57 éves, aalvlzomelfajulás; Sebők Ferencné Margyelkó Anna 19 éves, tüdőgűmőkór ; öxv. Bölf Boldiasárné Láng Anna 65 évas, tetanus.
— Szlnáazet Keszthelyen.
Halmi J«nő ssinlgazgató ujonan szervezett társulatával a héten kozdl mag kéthónapos •zini-azezon-ját Keasthelyen a „Mézeskalács"-csal. A társulat 50 tagból áll, 14 tagú zenekarral.
— A Kisgazda párt nagy-gyBléae Kaposvárott. Eöry Szabó Dezső, az Igali kerület oim-zelgyülésl képviselője az egyaégea-pártból történt kilépése után megindította az akciót a régi Kiagazda-párt visszaállítására. Ecélbóif\'apos-várolt ma délelőttre nagy gyülást hívott össze.
— Keszthelyiek a katolikus n«*y gyöléaen. Keszthelyről jelenti tudósítónk: Herceg Festetics Tasslló, Berkes Ottó kir. főigazgató és Relschl R>chárd nemzetgyűlési képviselő felutaztak Budapestre a katolikus nagy gyűlésre.
— Tiz azáxalék vigalmiadét azedhet Zalaegerszeg. A belügyminiszter megengedte, hogy Z.laegersreg város tlz százalékos vigalmiadót azedheasen.
ÉRTESÍTÉS!
Van szerencsém a nagyérdemil közönség becses tudomására adni, hogy folyó hó 11-án budapesti muokaorővel a
MANIKŰRT
Uj\':ól nwgkaxdom is a n 6 közönség sxivos pártfogását kérve, maradok tisztelettel KOLLARITS OÉZA
_ • lodnUamceter.
Vetőgépek, ekék,
borsajlók, szőlőzuzók, bogyózók
elsőrangú kluilelben
WeiserGépgyáriysÉM^
1954. Október 12.
ZALAI KÖZLÖNY
5
— A magyar rovásírás ős hazája. A magyarok eredetét pozitív bbtonsággel edd lg meg-állapítsa\' még nem sikerül, bár számos tudSs fáradotott rajtr, de hiába. Eddig minden mértéksdó--tényexő »zt állítottJ, hogy S Kn.pl tenger mellől, az urall hegyek ló véból Indultak el a tmgysrok Ős-hazájukból. Áronban az orosz svéd háború alatt, egy avéd katona Stahlenberg Fülöp, aki az oroszok-nái Dentumogerlába, a mai Oroszország Woronesch kormánytósá gábs került és ott a Pisma folyó pariján elhúzódó sziklákon különös és előtte Ismeretlen jeleket látott főlkarcolva, uj eredményekre jutott. Stahlenberg értelmes embor volt; megragadta as alkalmat, a asiklákra vésett rovásokat lerajzolta a azokról vaskos könyvet kt éa azt kl la nyomatta 1730-ban.\' A könyv tar-talma akkor la nagy föltűnést kel lelt, de a silklalrást megfejteni nem tudták. Így multak az évek, anélkül, hogy a könyv titkos írása felöl tisztába tudtak volna jönni. Volt azonban egy tudóa magyar, Debreczenyl Miklós, nyugalmazott kurlal bíró, aki kitűnően Jrtalte a székely rovásírás olvasását. Egy napon közébe került Stahlenberg régi könyve ás amint fölnyitja, meglepetve látja benne a székely rovásírást. Elolvasván, megállapítotté, hogy as ősmsgyarok hazája D«ntumogeria éa a Pisma folyó-menll azlklolrás nem máa, mint az ősmagyarok rovásírása, as Ismert s lékely rovásírás.
Modern kalózok. As Uránki második Blmbula filmje a Bionbula képak teljes együttesével. Elvező tea, kellemes, ügyes muaka a szereplők finom játékával. Páils síbrr világába vezet érdekes figurákat állítva előtérbe. Sandra Milowanoff elragadóan bájos jelenség. Blmbula humora közvetlen éa kedves. Egyik szerepben Simon Glrard, .A három testŐt" kitűnő alakja debütál. Az Uráida szerdán és csütörtökön mu tatja be.
= Legújabb rádtójclcntós. Ridió utján közlik velünk a legfontosabb híreket Ilyen uton Jutott hozzánk budapesti tudósítónk jelentése, mely szerint a vidéki Inte\'li-geneiára nésve roppant fontos, hogy minél előbb riszt vegyen as ország legnagyobb szövetáruházának az 1860 év óta fennálló világhírű Semlex J. cegoek őszi és téli n»-radékvásárán, mert Iránta országos érdeklődi* nyilvánult meg. Mint Ismeretes a Londoni Semler cég (London 14 Go\'.don Square) as óriási forgalma révén felhalmozódott nemkülönben a múlt őss, tél és tavaszról visz-szanuradt békebe\'i minőségű össimiradéko-kal Budapestre ssáUlto-ta éa a cég Béosi-utca 7. aUttl fő és Koronaherceg-uca V. aUttl (ióklenkalában árusít.suk a logjutinjrosabb alkalmi áron megkezdőéit.
— Felhívjak olvasóink figyelmét Milho/Jer Kálmán sorsjegy-hirdetésére.
— Háziipari azövŐmühely nyílott meg Nagykanizsán Csen gery ut 40. ss. alatt. A műhely a legmodernebb késissövőszékekkel van felazerelve ugy, l}Ogy a legkényesebb illésnek Is megfelolő munkát készít. Elvállal feldolgozásra kender, len és psmu fonalat, káazlt törülközőket, konyharuhákat, lepő dőket, ágy áa asatalnemüeket, a legm.érsékeltebb-árért. A műhelyre felhívjuk a kendertermelő gazda kösöoség figyelmét.
— Orvosi hlr. Dr. Schiller szemorvos asabadságáról megérke zett, rendeléseit folytatjs.
— Uri 4a női divatcikkekben legatolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezaő célnál, Fő-ut á \'y
R0Z6ÖFÍITtíPSZ!!íRÍI
Uránia. Vasárnap 3, 5, 7 éa 9 órakort Ulatás a Marsba. Főszerepben Gunnar Tolnoes.
Vllá*. Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor: Emberek és bestiák. FŐsze repban Slronghtart, a belga állam-, rendőrség farkas kutyája.
TÖRVÉNYSZÉK
Fiu, aki megverte az anyját.
Zsohár György 24 éves kürtös-patapusstal földműves és annak 62 éves apja Zsohár János ugyanott lakó gazdaember felmenő ágbeli rokonon elkövetett súlyos testisértés véisíge miatt kerültek a vádlónak padjára, msrt Zsohár Jánosáét, elsőreadü vádlott édesanyját, Illetve másodrendű vádlott nejét — sulyo san megverték. A flu vasvillával mért üléseket saját édesanyja fejére, mlg r.z öreg bottal támadt reá és karjára ütött oz asszonynak. Tag-n>p tárgyalta ezt az ügyet Makáry Vilmos klr. törvényszéki bíró. A gonosz flu tegedta büncselekmé-oyát, apja ellenben bevallotta. A törvényszék a bizonyítási eljárás befejezésével bünösnr.k mondotta kl Zsohir Györgyöt felmenő ágbeli rok onon elkövetett su\'yos tcatlsértés vétségében és axárt Őt 4 hónap! fogházra, apját podlg ugyanezen bűncselekményért / hónapi fogházra és 600000 K pénzbüntetésre Ítélte. Apa és fia megnyugodtak a törvényszék Ítéletében.
Csép — mint önvédelmi esz köz. Molnár István 6S éves kehldal lakós összoszólalkorott Lázár Károly navü szomszédjával éa dühében egy cséppel aultos teslliérté-seket okozott rajta. Tegnap vonta fe.\'alősségro Molnár Istvánt a nagy kanizsai törvényszék, mely 2 hónapi fogházra ítélte.
SPORTÉLET
DVAC-NTE bajnoki mérkőzés. A Pécsi DunsgŐzhajózásI Villamostelepi Atlétikai Clubbal játszik ma délután bajnoki mérkő zást az NTE A mérkőzés elé sportkörökben érdeklődéssel teklutouek. A DYACcsapatának stílusa ugyanis elüt a többi pécsi ctapatálól, mert a lapos passijátékoa nlapuló háromszög kombinációkat kultiválják, amit a Budapesti Vasasnak egy éve nálunk játszó csatárától, Bucskaitól tanultak, ellentétben a többi pécsi csapattal, amelyek nem annyira a kombináció, mint Inkább a testi erőt is kihasználó gyors éa loroha-náaszerü támadó játékot játsszák. Minthogy az NTE Is n komblnác\'ós Iskola művelője, a két hasonló stllusu csapat mérkőzéso emlékeztetni fog szókra s szép és nívós, a közönség érdeklődésót mindvégig lekötő mérkőzésekre, melyeket az NTE régi beoiztáaában, a ^pyugatl kerület atllutOs csapctalval játszott.
A Zalaegerszegi Move Sport EgyeaUlat ma délután bajnoki mérkőzést tart Körmenden.
Nemzetközi galablövő verseny. A Margltsdge\'i nemzetközi galablővő versenyre n külföldi ver senyzők la megérkoztek. A magyarok Hilaay világbajnokkal élükön Indulnak.
xOzqazdasAq.
Ai Országot Földbiriok-rendező Bíróság munkája
Az Országos Földbirtok rend eiő Blróaág 1921. évi jun\'ui hő 20. napjáo megkezdett működése óta . következő erzdméoyeket érte el: kiadatott elkülönített házhelyren-d.rés sorén há.htly 970 községben 35.793 egyén réss\'ére 9639 kat.
hold területtel.
Főldhözjuttatál végett megvíl-tíal eljárás megindítását kérték 3280 községben. A megváltási el-jirás lefolytatására az Orazágoa Földbirtok; erzdeiő Blróség blrőt küldőit kl 3275 közeigre.
A megváltást ai Orazágos Föld-blrtokrendező Bíróság kimondotta 1687 községben 457.972 k«t. hold területre. Ebből alakult 366 kö.öa legelő, 203.719 törpe- éa kllblrtoV, 76.085 házhely.
Eteof.lül elővásárlási iofát gyakorolt. az Országos Földbirtok-rendező Bíróság \' rlben 14.312 kat. hold terüh s. Tovíbbá Ingatlant eldarabol\' \' \'?69 esetben 61048 kat. ho\'r: területtel. Ebből 31.862 kat. ho! -bolása foly-
tán földhős jutót* 7672 egyén.
KDlkeres:. <i .;t mérlegünk.
A Központ likai Hivatal augusztusi w. : t.ían szerint az auguaitus amán Magyarországba bt áruk értéke ősz-stcson 54 l. . uiU áruk értéke padig 34.5 r.oronii volt. Kűl-kcrcakcdcl rö3k tehát au-gus-.tu* hó <nán 19.6 millió
■ ranykoror it passzív.
J.nuártó - 31 ig 9i.8 millió koronával »<>\'. .ékü áru érke-satt Magyr. . bs, mint került kivitelre, A \'ftiŐ évi passzíva összege 101 .miliő korona volt, külkereskedelmi mérlegünk tehát uz előző évhc/ viszonyítva 5 7 millió aranykoron/ al javult As auguss-tud forgalo m lulnyomó részét a pamut és gy;>- uizövetck tették.
A klalir kérdéae. Abból az alkalomból, .agy a klsüst rendszer vleazeállltávÁnak gondolata felme rült, már Is akció Indult meg a szeszgyárak és nagybirtokosok részéről, nklk a klsüst rendszer etlen foglclnak állást és állásfoglalásuknál a klncctár érdekeire Is utalva,
■ gyárlpi? védelmére hivatkoznak. Különösen a mezőgazdasági azesz-gyárak éa az ezekben érdekelt nagybirtokosok tiltakoznak élénken a klsüst felszabadítása ellen és eljárásuk során már Is érdeklődtek a pénzűgymlnlstterlumban, hojy ko moly szándéká é a kormánynak a klsüst kérdésél en a kisgazdák érdekében koncess.lót tenni.
TŐZSDE
Rendkívül vontatottan lódult éc az ü\'letl tevékenység a későbbi órákban som élénkült meg. Kötés csak n&gyon kevés jött létre. Árfolyamok ncgyobbára a tegnapi zárlati nívón mozognak, az Uányzit tehát tartott volt.
Magyar Hitel 405-410, Osztrák Hitel 140—145, Kereskedelmi 1040 —K)45, Peztl Hazai 2900-2950, Viktória ms.lom 195-200, Salgó 395-400, Kőszén 2400-425, Rima 110, D.aicho 135, Danublua 1950, Villsmoz 950, Schllck 45, Aihe-naeum 105, Pallaa 130, Magyar
Cukor 1850, G/orgls 305—310, Clnner 30, I r& 575, ö«termelő 170, Gumrol 140, Na.ici 1850, Déli 52.
A Magyar Nemzeti Bttnk hivatalon árfolyaméi okt. 11 én
Valuták
Angel kxx Mieoo-Htóoo siíi ülj
Dleit Dollár PraiKla
ioSe<iroi iriáto
HolUoíl h Bil<« hsak
IQStO S01JJ
j8»Jlí?J soiec-sono Norrí* Vtx- rc8;o-ir<6j
O aulai k
árjiH\'io tOiSo-Kil)
Bilciti tioo-iro4
B»tai«tl 417*411
Brluíl
l»t«-M«J) KrtnlllB<« no,-5tit)o
Looioo |))«ce-|iK«»
Mllaoo »»<>•»>♦? .
NiWfOrt íesso?7j!o
ril1i |»80-4C01
vikf Iliink
St6n« jfil >65 «e]i»-so«so
Eá-.« roí 60-IC9.S0
ZCrkb
Zürichi zácrlati
Párti Z0\'J7—, Lonioi 1338—, Newyork 621.50, SniiieU-tO), MalUnd H70-—, HoIUnd 204*50, ilurlto 124 —, Wien 7357 50, Sotla 382 50, Prága ÍJ47I0, Budapest 68 00, Bokaiaat 277 50, Belgrád 740-—, Varsó 08 75.
Az ércpénzek éa nemesfémek bováltáai árfolyamai
Ezüst egykoronás GC00—6270, kétkoronás 12.120—12.Í 70. forintos 10.100—10.130, öt-koronát 31.00J— 32.100, izlrurany 51.0W— 62.000, arany huszkoronás 333.000—333.000, platina 210.000—210.00).
Terménytőzade. Buza tlszavl-dékl 76 kg os uj 430.000-435.000, 78 kg-os uj 440.000-442.500, egyéb vidéki 76 kg o. uj 427.500-432 500, 78 kg oa uj 437 500-440.000, rozs 425.000-427.501), zab uj 360000 —370.000, köles 250.000 -270.000, takarmány árpa 380.000—390.000, sörárpn 460.000-480.000, tengeri 375.000 —380.000, korpa 210.000— 215.000, repce 640.000-660.000 K, a többi változatlan.
Forgalom minimális. A malmok vételkcdvet egyáltalán nem mutatnak. As amerikai piacok lanybasága következtében mz Irányzat Itt is gyengébb. Bu»a 5000 koronával olcsóbb, mindössze néhány 100 máza* crerélt benno gazdát.
Vetőmagvak. Lucerna, fehér 26.000, vörös 25.000, nyera 20 000, lóhere, fehér 30.C00, töröa 28.000, nyera 22.000, blborhere 5—5500, baltrclm 3500 800, bükköny tiszta tavaszi 2800 —3000, zabos 2600-2800, szöszös 5500-600, őszi 3600 -800, cirok 2200-400, ő»s* borsó 3700-3800, vlktórla 4000 -4200, velő 3800-4600, csillagfürt 2600-2800, bab fehér 5100-5300, tar** 4400-4600, lencse 2500-10.000, mák 16000 — 16500, napraforgó fehér 4200 - 4400, szürke 4300 -4500, lenmag 6000—6300, képoazta-repce 6200 - 6400, tökmag 5800- 6000, kender 6000-6500, mustár 10000— 10500, köles vöröi 3000—3300, szürke 2600—2800. Irányzat nagyob-b/ra változatlan:
Szerkesxtői üzenetek
Ca. R, Tndésitlsa kísőn Jött, mert egy hét múlva már rom emlékezhetünk meg az ünnepségről I.evíl ment.
X. Y. A gondolat szíp, de « kidolgozás fölette kozdttlegos. Tubb kísérlet után tatán küzlísro érdemes is akad.
S Sz. 3336. Szaklapba való.
BlöHzctő, Budapest. Szívesen kóslünk népszerűen megirt tudományos tárgyú iimor-tetéseket is, ha helyünk van rá ós valami uj van bennük. l)o a bokuldott dolgozat közismert adatokat tártaimat s azok Is Igen szárazon vannak összehordva.
L L. Köszönettől vettük. Miskor is szívesen látjuk.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar éa Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
Vízvezeték-szerelések
btrtndeiáuk és össibs tartozékok, silrtttyuk bármely kivIUlbw, valamint > stakba vágó bármely lavltís
Weiser gépgyár [yiMis
4 ZALAI KÖZLÖNY
1924. Október 12.
Szenzációs olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem bluz
csak ... 240000 Kor. _ Giénadinbluz csak 1300Q0 . Csinos grenadin-
ruha . ■ ■ 110000 . Elegáns pongyola
csak . . . 13000Ó . Tiszta gyapja kosztümök csak . 700000 . Irikóselqem ruhák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 . Hímzett nöi ingek 45000 . Kötött kabátok
gyapjúból 240000 „ Nöi kabátok . 700000 . Gyermek kabátok 450000 „ Zsebkendők . 10000 . 6szcmélyes azsuros
kávésteriték . 250000 . Elegáns gienadin-
ruhák . . . 350000 Kor. Gyermekruhákcsak 33000 „ Selyem sálok csak 85000 .
Méteráru osztály:
Krepdesinek 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben J2oooo „
Férfi szövetek . 12oooo „ Tiszta gyapjú férfi
• szövetek . . Jóoooo „
Nöi szövetek . 47ooo „ Tiszta gyapjú nöi
szövetek . . 14oooo „ Tiszta gyapjú aljkelmék 14o szél. 145ooo „ Gyapjú kasánok 75ooo „ 75o széles fekete és kék gyapjúszövet 250000 m Mosó delének Y. 19ooo „ Kartonok . . . 21000 m Vásznak . . . 2oooo . Sjfonok . . . l9ooo „ Sefirek ingekre . 25ooo „
Férfi- és nöi szövetek óriási választékban, — bámulatos
olcsó árért 1 E héten nagymennyiségű Regenhardt éa Ralmann-féle aaztalnemtlek i törülközők leszállított árakon kerülnek eladásra!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
■ ti Kékcsillag"
divatáruházat felkeresni
Apróhirdetések
30 hl. fehér és vörös bor <\\VÍ$n*r-fofc 4—6) eladó Somogyi Testvéreknél.
Kát SZobáa, cJeliig hirom szobás la-kájért lelépés! fizet ügyfelem. Ssigrisxt Iroda, Fé-ut 8. 1530
Jóhásb-1 s-ató taaulóloáoyok f<hité nek Kaufraann Károly url és nól divatáru-h 4 iában a .Fekete Goly-\'hoz*.
Qyösődjőa meg, hogy mln.lcníélo bírásul, u. m relikült, behö tircil. icaiettát, akta- és kisebb útitáskát birkir.é! olcsóbban "keresheti be VioUoál, Magyar utca 14 — Rendelések telstés szerint késiulnek. 1044
írógépet, liasxná\'ttt keres b.\'zbo a Zalai Közlöny szerkesztőségi.
Orvosi remidéire is alkalmas köt bútorozott szobát keresek azonnali beköltözésre a város belterületén Clm a kiadóban. 1647
Iróffáp: Remlngton Portiblo 6,340.0W 10. Moda;l tabuUlornl 7,000 000 korona, iró-gépnalagok kephatók Szabó Antal fegyver üalaUfceo. 101 i
Három igaz szói
BRUNCSICS BORA JÓ!
kapható
(Pszer-, csemege- és katonal-czikkeV kereskedésében
SUGÍR-UT 53. « TELEFON 210.
Divatöltöny facont 400.000 koronáéit készíti Horváth ;ózsef fírliszab\\, Kazinczy-* _ l,8|
Clpéasaogéd és l.ronc felvétetk. — Haláss, Klnlzsy-utca 18. 1031
Kehér ffyermokkooal eladó. Király-utca 34. 1L eza. \' 1634
Rövidáru szakmában, egy ügyes aogéd felvétetik. Kanfmson Manó, ,Sxerecsenhex\\ Telefon 167. ,,.8
Kosxtümökot, nngol és gyeroiokruhá-~.t a legújabb divat szerint legjutányos»bbao készítek. Tanuló leányokat felveszek. Ugyanott egy uj matracos gyermek vaságy eUdó. Welss Vlktorné, KU»|zsy-u«ca 21. 1193
Egy Jó olpSfala&ráax kéaxltöt üsletl társul magamhoz veszek. Cím a kladvhi vauiban. ,6\'JI
Eötvös-tér 9. számú ház eladó. Hívebbet Belső cipésxné\', Daák tér 10. 1605
Zongora hangolást
l«3c!\'.»6bb»n és legjobban esxkQxSI: Wfásh, Nstykanloa. áraay Jésoí-o. li. \\tMmfti
Híil eatOjrckrc, mlnf lOMjorl.la (JO <te» aiaUéntltUg) telfea x«n«kart p4;ol). Vldékra H.
Jumpor Impeilal Llbusa -{Ónál érkezőit 50 kulönbözó sslobcn és logjobbralnfcígben. Klein József és Testvére kézimunka üzletébe.
Fllos kslspok a lagszabb színekben 150 000 koronáért kaphatok. Klein József és Testvére. 1659
Hintessék smyrna terilóvel, zöld positó-fiiggönyök as a teltért tó s-el. dlványUkardval cl-adók. Cim a kiadóhivatalban. 1602
Uradala.l bnrfonjrs métoimizsás té(e lekb.n háshoz szállítva kapható. Elójogyex-h«tó Dr. Fodornál Fó ut 17. 1063
Eladó egy n«gy konxnl tükör Laki Ittván tiafíkosoál • bsrakban. 1667
Komplett ebédlő és hilószoba bútor kitüoó állapotban, Jutányosao eladó. Csengtry-otca 80.
Jókazban levó fehér gyormokkooal eladó. Sugír-ut 18. Zstldos.
Ullcsaládoát kitiinó háxlkoaxt kapható. Cím a kisdóbao.
Ü,yes kifutói okny felvétetik László ékszerésznél.
Garaí-utca Ift. ssímu axor.nul baköltSihető ház kerttel együtt szabidkéztói eUdó.
Holyaógnévtár. A m«gyazorsrígl összes városok a oagy- éa kisközségek kö«ig«zga-t«íi, egyházi, igazságügyi, pénzügyi, tanügyi, kereskedelmi, gazdasági. Ipari és köslekedé:! ciiiitjrA (1922) kapható lapunk kiadóhivatalában. Ara kötve hatvanezer korona, .„j
No bueu\'Jon, ha nem intgy i;z!etel A ,Z»loi Közlöny * apróbirdt tésl rovata mindennél biztosabb ctcdoériyro vezet.
13 milliárd 284 millió
ksrill kisorsolásra
Főnyeremény
november 12. és 14-éo kezd£dó osxtálysorsjétókon.
1 és fél milliárd korona.
Ifi Hirschler Miksa S.tSí
KagykanizsaiEmberbarát
Temetkezési EgyesUlet
Öfts péDzbeszedöi állásra.
Mlyázók csakis dílutin 6 Ő kezölt jelent-kexxenck ils-ger Jegyzőnél Sugáj-ut 2. sr. ■
KÖNYVPIAC
ZALAI KÖZLÖNY
klaőóhii/aíaldban az aldbbl könyuetí uehctöh,
illetőleg renflelhetőt? meg: E. Redpalh ford Czskó A.-nbrá: R&zri.g illltalrAcIÓV&l. Hogyan est nálhaljnk meg magunkba rndib készülékei. Angol gyefcorlmi kézi könyv ilfordilás.. Ára K 37.000 Balassa J.; A sz»b«dk<5 nüvegsés löriéncio ... Ara K 15.000 Krúdy Oy. i A m.yerllngl tta R<di« . . . . Ar« K 2\'1000 QáborJ.i Diíkorszáf; reRénye. IÍJu 8Ar rlszérí. IlluslrAlt, Ara K 30 000 Révész B.: Ady Endre. Ara K 24.000 Benedek M.: A modern magyar Irodalom ... Ara K 24.000 Kóbor T.; Szldl. Ara K 27 000 Iván K.: A bélyengyüjlés K 21.000 Hedensljerne A.: Jönsson ur en líHei . . . Ara K 21 000 Fechner M. A.: öfeltóxeik. Egy pária tilko rendőr emlékirataiból.
Ara K 24.000 Dr. Szemere S. i Spengler Ilin zíflJja . . . . Ara K 18 000 Dr. PfelferZs. i Hipnózis és szug geszlió . . . . Ara K 21 000 Híres bfinesetek a Pltavalból.
Ara K 18.000 Révész B.: Orkán. Ara K 210(0 Juhász A.i Nagy Gondolkodók.
Ara K ia.000 Strém I.: Spiritizmus. Népszerű ismertetés ... Ára I< 12.000 Wőlíilng L. Ferdinánd királyi her ceg Toskftna örökös nagyhercege: Az utolsó Habsburgok. Ára 12.000 Dr. Hermann I.: Bevezetés a p;zlchonalizls gondolatkörébe.
Ara K 2400 Dr. Vadősz Elemér: A varázsvessző. A kérdés mai állása. Ríj zokkal .... Ar. K 2400 Trostler J.: Ujabb Irányok a nér.el irodalomtörténeti kutatásban
Ara K 2400 Dr. Bartucz L.: A fajkérdés.
Ara K 2400 Alexander Bernát: Madícli Imre.
Ara K 2400 Dr. Qajáryné: A zöldsés és p.yu mölcs eltartása, konzerválasa és beíőíése ... Ara K 18.000 Forró P.: Királyi szere 5k K 18 000 Dr. Prelslcli K.: A gyermek Spo láss, táplálása és gondozása.
Ara K 18.000 Földi M.: Sándor és Sándor Ke gény .... Ara K 21.<X0 Uiöéki megrendelés cselén az összeg s a porlú köllsíge előre megküldendő, uagy dról ulónuélelezzük.
A ZULUI KÖZLÖNY
kiadóhivatala.
Pollák Frlda férj. Rosen-berg Mlkaóné, Pollák Berta gyermekei, Roscn-bérg Miksa veje, fájdalom tói megtört ízivvel j-!cnllk, hogy forrón szeretett édes anyjuk
öi v.
Pollák Izidorné
f. hó 10 én hosszú szenvedés után Jobblétro szendédül. Folyó hó 12 én déle\'ótc 10 órakor temetjük az izraelita
temető halottasházából. Emléke OrOkká él szivünkben, áldásunk kísérje. A gyászoló család.
önkéntes árverés.
Magyar u. 93. szAm Alatt Col/6 hó 15 én, szerdán d. a 2 órakor többféle ingóságoku. m. szoba-bu\'O\'Ok, égynemük és varrógépek, konyha fölszerelés, órék, alb. nyilvános árverésen el fognak adatni.
Horváth Józcef Magyar-a. 23.
és szántóföldek
Irágyázásához műtrágya (szuperfoszíál) zsákszámra is kapható
Ország és Widder cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(Törvényszék mulatt)
Kerecsenyi
prima sajátteiméstl mull édesen préstói 100 litertől felfelé kapható
PÉTER HUGÓ
tormolönál
Csengery-ut 31. sz.
Algebra és geometria MljM
fO atert d,cItcjciicI, W m»ejr,t\'"l,,l <°«C
összefoglaló tankönyv
lU»lG«lt udu)||< kitVAlctca «.rtrtr.Ulixi4. (4si
HIRDESSEN
Zalai Közlönyben
1>24 Okiau, 12
ZALAI KÖZLÖNY
7
Sinaer Jézs\'ef és Társa
értesítik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi ós női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették és abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetujdonságokat = a Sesiuaányosabb ában árusíthatják. =
Kérik hatalmas raktáruk vételkényszer nélkül való megtekintését.
Értesítem a tisztelt ucuö-közönséget, hogy f. hó 13-án, hétfőn az orszdgas udsíron
egy vagon finom
harlsbadi
porcellán
lesz olcsó rtrban kiárusítva. Teljes tiszteierei
Stern J.Kálmán
Uvoges
Vasuti-utea 17/19.
Nem kell Pucéréi 11
„KAKAS" ruhafestek
háai használata gazdaságos és kifogástalan ruha átfastést crsdmtnyei. A ruhái nem rongálja 11
Kapható:
Stampf Zsigmond
íusz-rr- és cscmcge-üzlctéb:n
Nagykanizsa, Bazár épület. Uwenott 1 kljr. pergetett mii 25.000 kor.
Biztosításban
leholjleg jutás üztchzeriőket fitvesz magas fix llzctlssel ós jutulekkal •
Fonciére Biztosító Iniézet
Szigcisct titkár Fö-ut 3. - (Bazár-udvar )
Fix fizetést adunk bavi 1 millióig, kiilun jutalékot keroshet havi &—G milliót
ÁGYTOLIAT
vesz és eled bármilyen oagy mennyi légben
Kerczfeld Dávldné, Sugár-ut 18.
Mérlegképes könyvelő,
inagyar.nérost levolozó nagy gyakorlatul ajánlkozik filnafokra ii. — Megkeresések „Perfekt** jeligére a kiadóba kéretnek
Hócipő, sárcipő
svéd, wlmpnilngl és angol gyártmányú
lugy^váleaxtékbon. Esőköpenyok 350.000 korona
Sport és Gumi áruházban
Budapest, VII., Klrály.utca 39.
SzllllUs uUiiTÍllel. TelefonI JOuer líK-at.
ÉRTESÍTÉS!
hclesitsm a nagyérdemű visirlú k;iz«Jn-ségel, hogy módomban van, a mlg a készlet Isit, az aliuUi dolgokat a nilani szokott olcsó árnál is olcsóbban ndni jelenleg Jútnin^íígii stiues zcj\'hler-ing
2 gallérral . . . . K 120000 Selyem horgolt nvakkendó K 12000 A pír színes sorkui . . K 440 0 0 1« HM selyem Hét hrisajra K 4SOOO 1* Női solyrni flór ajour
h.iiiny.i.....K 45 OOO
Kézll ,%lrapa sockni párja K IIOOO Nagy válaazlék mindenfajta fórfl fehftrnomUkben, kü fótdi gallör é> közelükben, férfi és níl ernyők* ben, aocknlk, gytnnek flór harls-nyák, kölölt áruk, aapka, kalap,
gyermekkocsik, linóleumok, börváaznak nagyon olcsón.
Tiszteletül
Kaufmann Manó
Másfél milliárd
lesz » Jutalom és főnyeremény az ujonfti. keadódő 13 ik osztáiysors jutókban, melynek eredményeként
13 milliárd 284 millió K
kerül készpénzben kifizetésre. — Ax uj lerv szerint az eddiginél 3500 al több sorsjegy less nyereménnyel húzva, mi/)t eddig. — Szerencseazámokat ajánli
Milhoffer Kálmán
MelArusiló (Clcngery ut 7. szám R\'poch ház) Sűr8jegjir0clí].. —
Sorslegyek in: egész (0,000 kor. léi 10,000 kor. negyed 15,000 kor.
Húzás már november 12-14
étkezési burgonyát
Kézzel válogatott ^ ■ uradalmi
házhoz szállít 120.000 koronáért métermársánklnt
Holtai József cég
Iroda: Főút 22. I. om. Telefon i 112.

6
E ICA DIVATARUHAZ
ajánlja férfi- és nől-SZÖVetelt, továbbá vászon, schlffonjés kanavásznait
tT a legolcsóbb Árban. "M
^rtDflIÁtl F:teíitcm a t. körűn,é^d, mliírziut N.gyk.nU.tn, C.fcfiyl * Ltizló.ulc. 25. «tm .1.11 (CUnyHíli Ml) möJm
fehérnemű varrodát nyitottam.
El.áUalok minden e szakinl\' a vágó uj és javítani való nöi és férfi fehér-nsmüt • ].-gdi valósabb kivileiben, mélUnyos árak melleit.
Szsbisrall ét wrótanfol/s.rra tanlhrinyok fetritstosV. SZÜCJílé SZBOBClOS B.
Egy 5 mir. 70 cn, czéles ós 2 mtr. 55 cm. magas lócezeit
válaszfal eladó
Megtekinthető nyomdánkban
Fő-ut 5. szám alatt
"^JKABOSÍN-kenStí
azelétl SKAÖOFORM uJMIkapható
Lt;ha-nar«bt> mejszOeteti a
viszketegsóget,
lí.-nírt, v\'.vart, rihcuígel. Nem pU.-lit, -:«3Ul»n, o»pp»l la hiíinilhaü.
K\'.\'S 5KHB0F0RM-PUDER
Kén- t» kiUSnj\'tuppaii,
TYÚKSZEMET, r&JlciT\'w^ghamaA".. M&.W t A N N A B I N.
Kapható mlnita gyOgyixerUibin.
Asztalosok, bútorkereskedők éi üvegesek figyelmébe!
Tükör és csiszolt Üvegek legolcsóbb beszerzési forrása I
KILCZ JAKAB ÉS TÁRSA
üvcgcslszolda útt tökőrgyárÁnál
Budapest, VIII., Práter-utca 84. (Teleion: József 54—76) |
Egészséges, száraz szemes
TENGERI
kapható mm.-ként 330.000 koronért
LUSZTIG ÖDÖN
flnbonakara.k.dön.l
Magyar-utca 128. Teleion 211.
SZŐRME |
| SZŐRME
TEUTJCH JÁNOS ÉS Flfl
axörmekeraakedök
BUDAPEST,
, Nádor utca IS. ea. — Teletoui llt-CT.
Lígjutányosabb bevisérlcsl
forrás l va
Nagyban éa kicsinyben !
Díjtalanul
csupán cssk a tsrifális költségeken
helyez el
az összes budapesti és vidéki lapokban eljegyzési, házassági, halálesetre szóló híreket s álta\'Abcn bármely vonatkozású reklám-
hirdetéseket
tío
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
F6-ut 5. ss. alstt — Telefon 333-383. (A .Zalai Közlöny* klsd<SlüvaUUUn.)

keverve, alig különbözik a tiszta babkávétól. Ez a keverék ti „ENRILO" állal erősebb és tartalmasabb zamatot és több láp6rtékot kap. Az hENRILOu használata a kávófogyasztást olcsóbbá és takarékosabbá leszi. Az E n r 11 o egyedüli gyártói, FRANCtC HENRIK FIAI cég, kezeskedik kitünó mi nóségóért.
Enriló
«j>4
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Október 12.
MERCUR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ R.-T.
Igazgatásig: BUDAPEST,
V., Szabadság-tér 13. Slám.
Kartellen klvUll
Kérje
ólct-, tüz, betörés-, baleset, szavatossági , szállítmány, és üvegbiztositésftra aJánlAtunkat!
Keresünk:
megbízható és agilis íőiljynöka ket, helyi ügynököket és üzlcl-szerzőket magas JavaJ.lmazlssnl,
Ingatlaneladás!
Elfoglalható házak: «isáSSÍ
ojcenal jí.tld 75 rn.llií, csalidi r-»t
lu:tnjr«iin lUtskatest 5 wofcli n
Malom l Járalu, r.íjvlctai
Zalában aCO <*> 2SOhc"Ju. S-.rz*
Dalion melleit <00 hoMti Usia «iaií. tedlMkereutarm, Kirial.kpaa vill»:elkck eladók.
SZIGRISZT lASZLÓ
Rendkívül olcsó árak!
IFJ. VAJDA DE2SÖ
BUDAPEST, KORONAHERCEG-UTU 8.
Svcclál ralnAaícIt kaMtvcIourok UTo.ooil kersna 110 cm. aaílea tvapliikclmik ino (Kit) kfltOIia Oynpjn maroquln, calko* O alma
minden aalnbeu
tarbirry, comiMl iiglWilMl «w > Sk<vi raj-Unkelmík IftO.OOO 1^13 50.000 I3 Crepc Jc chlne minden islnben 170.000 UIWI Crepc ceoigcuc ryfinyftrfl arlnckbcn Crcpc iDnroqiilo 1 SO.OOO korona la Japon rainilcn axlitbcn 103.000 korona Hlatáiolt mrc-3\'jjtl <s idkatelfMlkCfMlfetsietk Szövet* és selyem narnJckok
2J*/,-k»l olcsóbban íruitttalnzk. Vtiíkif min tikét W>uíjj«l koa&k.
Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdaság Rt
dllanűúan uesz
tejel
É5
tejszint
a legelőnyösebb feltételek mellett.
Központ; Sopron,
Udrosi telepei?: Szombathely és Győr.
MENETREND
Nagykanizsa állomásra és állomásról 1924. október l-tSIkezdfidöleg a személyszállító vonatok az alanti menetrend szerint közlekednek:
Budapest—Nagykanizsa közt
Értirta ütflrkanüsire
Indulás Hzjykaolzsifél
A VONATOK NKMK
210. személyvonat 202. gyorsvonat 212. jzoajélyvonat 214. ssomélyvooat 204. gyorsvonat
6>. | ptr< j A VONATOK NEME 6*a r<«
II * 216. személyvonat 0 05
13 201. gyorsvonat 20
211. személyvonat 10
i 20 213. személyvonat 13 55
V » 203. gyorsvonat J5
Balatonszentgyörgy—Nagykanizsa közt
232. vegyeivonat
il -I
Közvetlen gyorsvonal Jugoszláviába Murakeresztur országhatáron át Triestbc közvetlen /.. //-. ///■ osztályú kocsikkal_
201. gyorsvonat 6 " I 20t" BKWvonat
Nagykanizsa—Progersko (PragerhoJ) kö<t
231. vegyesvonat 223. személyvonat
I 224. személyvonat | 232. vcgycsvonat
i! 2, | 171
Ni-:i>jkonizsa—Szombathely közt:
321. ueraílyvonat 7 I 05 | 322. személyvonat Ij V | 30
Nagykanizsa-^-Sopron—Wr.\'Ncustadt—Wien S. B. közt
301. gyorsvonzt 313. vegyes vonat
A 301. és • -I, ll, 111 oszt. Kari Bratialava (I\'ozsoi y,,
1.11. oszt Wien 8.B-2.
11$ I 00 I 314*a. személyvonat t 3 I W
23 I W | 301. gyorsvonat « 13 I "
gyorsvonatokkal közvetlen kocsik köz\'okednek: y Vary (Karlsbad), Prahe. l\'rága), Susxk (Jugoslavii) közt /•fryoahalom-Győr—B«ombathely-Nagykaai»aa — í^ rékényea—Zagreb O. K. it
j Q. K. között Sopron-Hragykanliaa-Qyékényoaeu át*
\'\\ugykanlzsa—Barcs között
Olt. személyvonat 001. gyorsvonat 013. személyvonat A 901. ét 032. si. gyo-A 301. szimu gyors fel- ét leszállása v :
11 7 | 10 I 012. személyvonat |l 13 | « I 002. gyorsvonat
jj 13 I *\' I WU2. gyorsvonat « 13 j »
l! 23 I | 032. vegyes vonat ö W I w
uai a 301. és 3.)2: sz. gyorsvonatoknál felsorolt közvetlen kocsikat , 6zvir, BocjutzentlAszlu, Felsőrajk ds Golso állomásokon utasok -:ictrenJszc£Ícili áthaladási idóben feltételesen meg fog illant.
PFAFF
varrógének Ipari és családi használatra
keflueza részletfizetési EKT™ Brandl Sándor és Fia
Speciális varró gépjavító műhely I virróflépraktára
Hasinál! varrógépek magaa Áron való beváltásai
Deák-tór 2.
\' — mitől olyan Éöesem ?
— Egyszerű uan főzue.
zamatos a mert UHU
fcáuéja, fcáuéual
finoman őrlött
konyhasó,
kősó, marhasó
nagybani elaőása
SCHWARZ És TAUBER
gyarmatáru nagykereskadd
NAGYKANIZSA.

Zenemüujdonfágok
Oparattaki Maiica grófné, Árvácska, Apukim, Huncut a lány, Cyoro be xúzaám. Shlmmyk énekaitfveggat i
Dio lilnnka. Tut-Er.ch-Amun exhumatus est Unberufen. Ilé-bé. Titlne \\Vo hasd do nur dle achönen blauen Augoa her ? Komm ruch Mahagone. Sle liobt micb. Kathrln Havana. Wenn ich dich seh, dá qiujj leh weloen I Ja, was wl\'l denn dleies Médet von mlrl (java) LiogerAwhi\'e.Habéinblaues ilimmolbrett Vtaolat ai Jiun Bigjaliat ka»t}ifnl4ca>i«ak. bigcíij- él ieapere-liktUk.
Flschel Fülöp Fial könyvkerejkedéiében.
Duna-Száva-Adria Vasúttársaság.
38.354 sz.
árverési hirdetmény.
1924 ávl október hó 16 án déialött 9 órakor a nagykanizsai vasúti feladási raktárban különféle talált tárgyak, kázbcsithetetlsn és fölös áruk fognak nyilvánosan, b:ró-^ sági eljáráson kivüPa legtöbbet igó lő lek készpénzfizetés, valamint az azonnali elszállítás kötelezettségo mellett elárvereztotnL
Az áruk a venni szándékozók által közvetlenül az árverezés elölt a feladási raktárban megiekimhotők.
Nagykanizsa/ 1924 okt. II.
Ü<letigax2«tósáf
14.689/1924.
Árverési hirdetmény.
Az alkotott hirdetési szabályrendeletben biztosított hirdetési jogot 1924. évi október&ó 23 án d. e. 11. órabor a polgármesteri hivataJlan (I. em. 10.) tartandó nyilvános ár-vorésen bérbeadjuk.
Fenntartjuk azon jogot, hofey »z árverezők közül szabadot válása-! hatunk, esetleg mind visszautasít hatjuk, vagy elkülönítve ajoge^jes résre t külön külön adhassuk bérbe.
B5vebb felvilágOTitás kapható v-közlg. tanácsnoknál.
Nagykanizsán, 1924. évi okt. 4 én.
Polgárineeter
15701/1924.
árverési hirdetmény.
Nagykanizía város lanécs* a szentmiklósi ut mellott levö Járvány-kórház megfigyelő barakkját és annak kerítését folyó hó 15 éa d. e. 11 órakor a polgármester hivatalos helyiségében nyilvános szóbeli árverésen eladja. Feltételek a v. kiadóban megtudhatók.
A vároal tanáca.
Nagykanizsán, 1924. óvi október hó 9 óo.
i(<« Polgármester.
i Zrínyi Nyomdaipar 6s Könyvkereskedés K. T.-nál. Nagykanizsán {Nyomdavetető: Qfcnbock Károly;.
1924. OWÓb.r 11.
Zalai közlöny
Szenzációs olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Ni/crs selyem bluz
csak ■ . . 240000 Kor.
Grcnadinbluz csak 130000 . Csinos grenadin-
ruha . ■ ■ "0000 . Elegáns pongyola
csak . . . 130000 . Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 . 7 rikóselqem ruhák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 „
Hímzett női ingek 45000 , Kötött kabátok
gyapjúból . 240000 „
Női kabátok . 700000 .
Gyermek kabátok 450000 .
Zsebkendők . 10000 . 6 5 zcmelyes azsuros
kávésteriték . 250000 , Elegáns gienadin-
ruhák. . . 350000 Kor.
Gycrmekruhákcsak 33000 ~
Selyem sálok csak 85000 »
Méteráru osztály:
Krepdesinek 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo -
Férfi szövetek . 12oooo . Tiszta gyapjú férfi
szövetek , . 16oooo .
Női szövetek . 47ooo . \'/iszta gyapjú női
szövetek . . 14oooo „ Tiszta gyapjú aljkelmék 14oszél. 145ooo . Gyapjú kasánok 75ooo m 15o széles fekete és *
kék gyapjúszövet 25oooo „
Mosó delének . 19ooo ..
Kartonok . . . 2Iooo .
Vásznak , . . 2oooo „
Sjfonok . ■ ■ l%oo .
Sefirek ingekre . 25ooo H
Férfi- cs női szövetek óriási választékban. — bámulatos
olcsó árért I E hiten nagymennyiségű Regenhardt és Raimnnn-. féle aaztalnemttek a törülközők leazállltott árakon kerülnek eladásra!
Mindenkinek érdeke —■ "mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag"
divatéruházat felkeresni
KÖZGAZDASÁG.
Pamuttermelés Magyarországon
Ebben az évben az ország több vidékén kísérletet tetttek a pamut termeléa meghonosítására. A kísér-letek alapjául mir némileg akllma tízéit psmultnídok szolgáltak Öjz sz. sen körü\'belűl 60 holdnyi terűlelet vetettek be magokkal és bér az idén az Időjirás egyáltalában aem volt valami kedvező, de az eredmények igazolni létazanak azokat, akik a rentábilis gyapotterme-léat Magyarországon lehetségesnek tartják, mivel a rossz időjáráshoz viszonyítva, a kísérletek meglehetősen kedveiő eredménnyol jártsk. A további kísérleteket a legközelebbi években Is rendmrsiiteni fogják.
Az Idei bab termés. Idei bab-termésünk hozama a várakozáson felül bőséges. Magyarország bab* kivitele mind\'g Igen jelentékeny volt, igy például a magyar b>b m\'g Amerikába is eljutott, ahol a konzervgyárak vásárolták szívesen. Az idén p-dlg az a helyzet, hogy a termelés háromnegyedréaxét a termelők még mindig nem adták el — várva a magasabb bab áraket. Azt remélik, hr.gy az eddigi rohi mos emelkedéshez mérten fog a bab ára emelkedni továbbra Is, de ex a reményük nem kectegtet aemml blztoa kllátáaaal, már c»«k azért sem, mert elérte a legmagasabb pontot 4600 sz. árat, amelynél magasabbra nyilvánvalóan nem fog emelkedni, mert a külföldi vásárló piacok Igen nagy pénzhiányban vannsk. Különösen nem remélhető ex a további emelkedés a termelőknek azon bizalmatlansága miatt, hogy egyiltalán nem ad tak el árut hitelbe.
A enkor olcaóbbodáaa felé.
A cukorpl c mult évi koajunktu rája kövotkeztéban Euiópábsn lényegesen megnovekedatt a cukorrépával bevetett terület éa emellett a cukorrépatermés Igen jó, ugy hogy már hetekkel azelőtt az Idei cukortermelés jelentékeny emelkedését jóiolták. Európa cukor terme lését az idén 60 millió méle> mázsára becsülik, vagyis a tavalyinál 10 millió métcrmársánól többre Ugyanaz a h\'lyzet a többi világpiacokon, U2y hogy az általánoa piaci lanyhaság folytán nemcsak az amerikai f* az angol, de a német plscokon la bskövetkozett az árak lemorzsoló-d*s». Nálunk Magysrorazágon Is olcsóbbodnia kell a cukornak. A magyar gyóroiok 15 millió méter mázsa cukrot Jognak teimelni s ex a mennyiség kö«el háromszorosa a belföldi szükségletnek, ami végered máoybeo kell, hogy ctökkenlae a hazai cukorárakat.
TÓZSDE
A mai értéktőzsde Iránvsala In gadoxó volt. Nyitáskor a kurzusok a legutóbbi zárlati nivón állottak ax üzletid^ későbbi folyamán azonban a pr ólongáció c kozta áruveaz tcaég hatása alatt átmeneti iemor-xiolódás állott be Az iiányzat c»ak
ifiu wkth
innia\'
A: Grlelldö második fölében túlolt ismét megszilárdulni, u?y hogy az árnlvó 2—3% kai emelkedett. L-»-ciengetéa előtt bécil jelentésekre ujabb lan>hiaág lépett fel és a zárlati kurzuiok a nyitásnál alig mzgasabbak.
UtótŐxade. Irányzata tartol\'. Minden második szám prolongált. Athenaeum 103—104, Kereskcdrlml 1035 —1C43, Kőszén 2430 -2450, Georgia 305-307, Nova 124-125. S ;lgó 396-398. Rima 107-108, Danubius 1930 -1940, Magyar Hitei 408-409. P^stl Hazai 2910-2920.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollár kwzuton átszámítva 15537 98 papir korona.
A magyar korona külföldi hivataloa Jegyzései i
Deviza ValcU
•«P\'f "ja; o»
B*:a ... ú£ j 024) o-oo: 002) Boriin .... MCyji«0 6300|i40 Priga .... 4411 4(4\'/, 440j440 Kewyorkbaa 13 Xflrlch? zárlat i Piits 20 . -iáoo 1341—, Ncwyork 621 76. 8W».*r<íJ\'\' . Mailao J ÍI60-—, HoiUod 2-.-3AO, Bez\'ls I. t —, Wien 73 S5, Solia 380—. Iiti —, 8ulip.il 08 00,
Rukarasl 2ti\', - . Üa jrád 740 —, Varsó 110 76.
Az ércpénzek éa nemea-fómek beváltáal árfolyamai
£sú»t egykoron!* OCCl—ö!70, kélkoronis 1M20— IX.í7\\foriotos 10.103—16.1*0, öt-koronis 31.07 — 34.100, színarany 61.0W— 62.000, arany . usskoro/ús 33 J.000—33J.0C0, platina 2ty.i>A)—220.C0
Terménytőzsde. Buza tlszavi dékl 76 kg-os uj 415.000—440.000, 78 kg-os uj 4454)00-447.500. egyéb vidéki 76 kg os uj 432.500-437 500, 78 kg oa uj 444.500-445.000, rozs 425.000 -427.500, zab uj 360 000 —370.000, köles 250.000-260.000, takarmány árpa 380.000—390.000, sörárpa 460.000—480.000, lengerl 375.000-385.000, korpa 210000-215.000, repce 640.000 - 660.000 K.
a többi változatlan.
Az Irányzat kiaié lanyhább volt. Bura 5000 koronával olcsóbb. Ta-karmány cikkekben Is gyengüléare hajló tendencia jutott kifejezésre a rab kivételével, mely 5000 koro nával szilárdabb.
Sertéaplac. Felhajtás 218 darab, melyből elkelt vilam^nnyi I. r. uradalmi faj 28.000 - 29.000, azedett 26.500-27.500, szedett kő zepes 26.000 —27.000, I. r. öreg aer-téa 26.000 -27.000, könnyű 25.000 -26.000, II r. 25 000-26.000. an-gol süldő 27 000—29 000, szalonna 30.000—30.500, szalonnás félsertés 32 C00—33.000, zilr 36.000 A vásár kellemes Irányzat mellett folyt le.
Szerkesztői üzenetek
A. A, Nagykanizsa, Levelét megkap* luk, elolvastuk és Urmószotesen nem közöljük. Nem axé.l n.lotha oem akarnink hely.t adni as ellenvé\'eaiényntV, haocm elétsér hanfjirit fojtva, misríszt azért, mert állás-f«eiluok-t véleménye dzcira Is teljes egészében fentartjak.
T. E. TisJóslásslt köszu teltei vesszük F.ts<S t.l aJ .satt fcUi.isznlltuk. Várjuk a továbbiakat
tQadö: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykantzaa
•...............................
étkezési burgonyát
hftxhox szállít 120 000 koroaáírt métcrminSnklnt
Holtai József cég
I,0J.: FSul li. I. mm. T.l.lom 112.
ftpróhlrdetéf k
30 ht. fehér és vörös bor (\\Viantr tek J—6) etadö Sraogyt Testvéreknít. 4Ji>
3 asobáa lzáx azonnal elfoglalható lakással fia- mollítt, üsleUo alkalmas eladó. Szigiiszt irodi, Fékit 8. US)
Oyőxödjön meg, hojgr taiaJenféle bőrárut, u ra retlkult, beísö tárcát. kszelUt, akU- és kisebb útitáskát bárkicél olesébban izerezlieti be V\'olánil. .MiRyaru\'cs 14 Rendelések lerszes izerlnt készülnek
Varrögép. Cín\'r.l lljbin 2.HW.OOO.—. sUlyeszt \'.i S.4500-J0— korona Szabi Aol.l sfoitüzlitében. JOIO
Irögépot, hiszni.ut kíres bérbe a Zilál Közlöny -.terkeiztósége.
Or.osi renJeléiro Is a\'katsias két bnto-roxott szobit keresek atosnsll bskrlt résre a város belterületül Cim a kUdóban.
Divatöltöny ficont 400.000 korontéri lésziti Horváth J>zsef í«tfítz*b \', Kazinczy-
Clpíst aejf éd és lacoac felvétet k — íalisz, KLnizsy-utea 18. jOU
Kebér gryermokkooal eladó. K.r.ily-
Krúsibb mankásleányok azonnili be-léjésro felvétetnek. Öszlerreícher Mapyar u
Uolyaógnévtir. A ms^yarorszig\' összes \\á:osok s n.gy- «s kltközsígek közl^asga-tisi, Ci-.Thixi. inszsíg igyí. pénzügyi, tanügyI. k4:eskeJ.l.-iii. gazd»sá-.l, ip^ri és közlekcdéii cii-tlra (tO\'.í) kaphst-V lapjak kiadóhivaU-lában. At* kötve hatvanezer koront.
Ne buanljoo, lia nem megy tiz\'ele\' A .Zalai Kozl »oy* ap:öhlrd-.l5sl rovat* min-deooél tiztossfb ereJ-nényre vezet.
Kerecsenyi
priTia 86jAltcrm6sü must édesen práslől 100 literiől felfelé kapható
PÉTER HUGÓ
termalönél -
Csengery-ut 31. sz.
mmmmammmmm
.................
15701/1924.
Úrverési hirdetmény.
Nagykanizsa vAros tanácsa a szentmiklósi ut mellett levő járvány-kórház megílg/elő barakkját és annak keriiósót folyó hó 15 éa d. e. 11 órakor a polgármester hiv« talos helyisigében nyilvános szóbeli Árverésen eladja. Feltételek a v. kltdóban megtudhatók.
A városi tanács.
Na^ykaniuán, 1024. évi október hó 0 én.
Polgármester.
Zenemüujdojtfáflok
Operettek i Maika ^fjfaí, Arvicska, Apukám, Huncut a lény, Cycre te rözsim Shlmmyk GnoVssöwoaaol:
Dielilanka. Tut Koch-Amuaexhunutus est. L\'nbezufcn. llé-bé. Titíne W\'o tusJ du nur d!o schónoo blauen Aujen her ? Komm nsch Matugone. Sie liebt r.iich KaUuia Hav.na Weoo ich dich seh, da mos* ích w.-ieee\' Ji.waswildion Jines Midet von oiii! (j.».) Lleg-r Awhle. Hab etnbtaues 1 liinisielt\'relt Yiliaiil íz tiu.l «»!!•\'«>< Uig|tji<í|<i«Hí>V. S«g«4B- IS ZSKSrS-lti.U\'i.
Fltchel Fülöp Fial könyvkercikedésében.
Hirdetések felvétetnek
ÁJ-
ZALAI KÖZLÖNY
ímoiiíu. n
Singer József és Társa
értesítik mólyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi ós női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették ós abban a kellemes helyzetben vannak,, hogy az őszi szövetujdonságokat ===== a legtalányosabb áibsra árussthatiáfc. =====
-1
Kérik hatalmas raktáruk vótelkényszer nélkül való megtekintését.
II
JKSÍ, dó, HtfCSinje, bükk, hí/s tfb.
rönkfákat ^ erdőket
Árban vli.jol .
Tmii&ii h KtE\'íjíaUrEilS R. I
Budipoat, IX, Clont-ato. 1.
Ejy,.S mr. 70 cm. szólít (s 2 mtr. 55 cm, rii.jias :A:cr.c11
válaszfal eladó
Meglcklnlhclő ttyomdlnkban
Fö-ut 5. szám alalt
r~
„Zalai Közlöny"
politikai napilap
megjelenik O én 8 oldalttan.
Kaphaló: Horváth József
Ueyi- is hu:j?iuiSUi,a (UkiMtopUt) Ffl• <5 íugir-ul jsrok.
Krátky György
MltrtUMcmfcik lra.i;JSaa.
Ifi. Hirschler Mlhsa
íö\' íny jriíjíubaa.
Görög Károly
Mfcil ilíiilji u. itixui Ikivf t(r.
Öiv. PaSkó íóxsefné
rukcrki- ii lySaókdraálIlkin. i ili rcilfail.
Özv. Szollárnó
UOtqlUr.
Özv. Jágertié
í>kíe>klsir.il|:u-. Itik\'u bt I
Kenessey Margit
MUnVtlniWn,. lijt, ulu íj.
Hseher Jgnáe
rrliíírtuii. lrn|*| tlr.
ualominl az ő3szes ulccii árusoknál.
Díjtalanul
csuplti csal: - Uriíálls kijlltégtkm
hegyez el
« összes buj»p síi ós vidlki Iftpovbiii clj.-gy7.6si, híz.sslsl, halálesetre szó!.- hireket s általában oátmely von.ikozSsu reklám-
hirdetéseket
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai llókjn
Mull. aa .Itt _ T.I.(o« J33J83. (A Kvilony. kla4> hivataliban)
fi budapesti tösseie záró árfolyamai
A budapesti lőxsd* d-ilulln 1 órai siróirfolyamal a kOvatkexÖki
naokok
Ol.-M t.ol Omr. II li
fiiliiiiU luliac. t 0. Afrli
rmui 1
llwu-.««
llorr. itl. | t, llun/l/l,
W Caah !,*/•.
1
Ku. Iliid «•/, M.K«m*t Kflir. ;>;,tiof
Vá/oal tank Mul.,
Nwu .1 \'ml Karta). U. ,,
U4T. t.
Takarékok
>**lrw| i, | l\'i-i llll„l TSt lrc«l .. CiU..i 1.1
Alul. \' Metil

I. Ta».
UatM.IHal. {.,.„ r«><u<t 111.11 Via l\'iuti, i,c
BMI a. r-.»,
Cox^SU
fí.iK..;. 1
8i.|af*,ti
TMiiimm.
niiciu
IU:*iila
VOltrU
r»u.o«< HiMI ••( Cili;
(aa.J (üifl
mua vu
r«(yTM
riuii
Km? KUatL* Kttei
Ui«u
E«!«a Ka
ÖVxnlrtiU
CMl.\'.U
Vurlpu
Vátcooíí
riiioi
Rd-ÜyJ
SíWkk Sik.llíi
li.ii\' Viaii W«n«
Aki. It
IA<:a.V./.a.
Iltjal (a
Ktr6,l lr,ai
I-k-." ll.nl h A-.Mf\\».l Pa feji M. LU>>«

NaiUl VU. tul<H
D«»»aan 10
AjlaaoMt ic)
Tmi i! j 0«k«rirl»k
U41caV<4 ||0
llorrli cti — C

Clclmlaa fmi.a
CX«la
jcí
Kftr 11 ••< riilMl ah
tiWDjU* foHUi ata i\'.a a<«
Bartil
Ktjli.lch
RHi><«|i(i
Z>« Ite^a
l\'eií UHU
l.^.íAt.S W. Tttill
OolAoiu
MiAllu.\'
Ilutflfl.
MIW Sa«miu
KBI0t.(»Ufc
IKx-xl ■«
4!!
KIUI _
t!
l\'M —
Sa.ic.4i 4
l\'KJl ||
Xiiil;au|« 1.1
" 11 lo»« 1(1
IWata«4 CorrU nta
rtjJi
fc uíím\'" OaiannalJ
Twil Jlj«al ul
o>ia ui

sinki, úe mcgl; peléoszerücn igen olcaő drcn uúsdrolhal f. hő 13-dn 0 nagykanizsai orszdgos udsdron.
Karlsbadi Porcellán Edényáruház
Szombathely.
Üzlethelyiséget
dctailüzlct rcszcrc csakis forgalmas helyen,
azonnal átvesszük.
Ajánlatok ármegjelölcsscl „Közvelitík dljaztafnak 5908"
jeligére a kiadóhivatalba.
tigészseges, száraz szemes
TENGERI
kapható mm.-ként 330.000 koronért
LUSZTIG ÖDÖN
gabonakaroskadOnél
Magyar-utca 126. Telefon 223.
/
Nvoaalstt . Zrlayl NyCBId.lpar 6, KOoivk.Kiktdt, R. T.-Dll. N.Uk.Dl>,«D. lNvc^d.vc,cl£:
KÖNYVPIAC
ZALAI KOZLONV
kiaóóhiualatdban az aldbbi könyuek uehelők illetőleg renöelhetők meg:
E. Rcdpa\'h fotd Cz.kA A nbro gazd.R illUSl\'4cii V«l. Hogyan csí n ithotjuk meg magunk a r.\':dió kesiülékel. AiiroI (ty.korl.tl kézi künyv áifurJitds.. Ar. K 37.00Ű Balassa J.; A .z.b.dky nüvesslg trtrtlnele . . . Ar. K I5.00C Krúdy Gy.: A m»;erlitiKt tr.
8ídi. . . . . Ar. K 2\'l OOC Gábor J.s Di-kor:r.rtg reginyc. Uj:.
sah rls7érí. Illustrllt. Ar. K 30 OCC Révész B.: Ady Endre. Ara K 24.00C Benedek M.: A modern m.ev.t iroj.lt.m . . . Ar. K 24 0ÖC Kóbor T.: SrIJI. Ar. K Z7000 Ivin K.: A bllyoam Ujlís K 21 OCO lledcnsljerne A.: J.ínssin ur t:n • . . . Ar. K 21 <M Fechner M A.: 0/cl.i^cik. Ejy piris liiko rendőr e.nléklr.titb.v.
At« K Ü4.000 Dr. Szcmcre S.: Spctu\'" filo.
zill<i« . . . . Ara K 13 OCO Dr. Pfelfer Zs.: llpnózis ét siuí B«sztlci . . Ar. K 21 O0 Híres bűnesetek a PitavHlból.
Ar. K IS 0l>0 Révész B.: Orkán. Ari K 210.0 Juhász A.: Nagy Gondolkodók.
A-. K IS.000 Strém I.: Sp\'tliis\'nus. NópszarU ism.-rtclís . . . Ar. K 1J.OOO Wölf Ing L. Kctillnli;d királyi hcc Toskar.a Or-lkös naRyh irc : A/ ttttilsó H-ibiburiiük Ar. 12.000 Dr. Ilcrrnanti I.: B:vczci(s a P\'itchon.:iiis Bondol.ikörít-e.
Ar. K 2400 Dr. Vadász Elemér: A v«r»73-vcs»:S. A kárdós mai állát. R«| zokk.l . . . . A-. K 2400 TrostlerJ.: Ujabb Irányok . nó.T.cl ír^dalutulórióneii kui.tAs .n
Ar. K 2400 Dr. Bartucz L.: A (.jkérdói.
Ata K 2400 Alexander Bernát: Mid-chlnre.
Ara K 2400 Dr. Gnjáryné: A zü!dsó« és «yü mtl\'ci elt.rilsa, konzetválós. ós bt\'íréií . . . Ara K 18 000 Forró P.: Kirá ylszere ók K 18 000 Dr. Prelslch K.: A permek ápo ISs\\ Uplálát. és gondrzAsa.
A:« K 18.000 Földi M.: SlnJor és Skndor Ks
Ró.\'y . . . . Ar. K 21 0:0 j Ulfléhl megrenűeléa eaelén o: \\ összeg 3 a portó köllség! előre megküldendő, uagy drdl uldnuélelezzüh.
A ZALAI KÖZLÖNY
kiadóhivatala.
O\'tnbcck Kiic\'y]
63. évfolyam, 235 iú«
Nasrykanlun, t*M. Október 14. Kedd
1800 korona

POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
rom hór» t*XXX> karc
A földmüvelésügyi tárca s
A földmlvclésiigyl miniszternek lemondása — mi tagadás benne — nem ért bennünket váratlanul. Annyiszor hallottunk már lemondási szándékáról s annyiszor sikerüli ót lemondásának visszavonására reá blrnl, hogy végre Is számolnunk kellett az ö végleges távozásával. Lehet ugyan, hogy ezúttal sem lesz részleges kabinetvá\'ság s a miniszterelnöknek megint sikerülni fog eltéríteni a. földmivelésügyl minisztert elhatározásától, de ha vissza Is marad, nem hisszük, hogy még hosszabb ideig tarthassa meg tárcáját, melyet kijelentései szerint eddig ls terhes áldozatok mellett töltött be.
Mi nem kívánunk Szabó Ist. ván miniszternek földblrtokpollll-Icájával e helyen részletesebben foglalkozni. Elsó sorban azért nem, mert hiszen működésének eddigi eredményeiben a legszorgosabb kutatással sem tudunk tervszerű agrárpolitikát felismerni, ami tehát nincs, arról lehetetlen beszélni vagy írni.
A földblrlokreforinról szóló törvény novelláival és összes végrehajtási utasításaival együtt egy
végzetes lépés az agrárpolitika terén, melyet egészen más ala pon kellelt volna megalkotnia a törvényhozásnak, hogy áldás és Jólét fakadjon nyomában. Az évtizedek óta már csak puszta fogalommá vált löbbtermeiés sem tudott alatta erőre |utnl, mert egymást követték olyan rendelkezések, melyek érvényesülésének útját állták. Végeredményé, ben tehát Inkább azt állllhal|uk minisztert működéséről, hogy sokkal jobban akasztotta meg mezőgazdaságunk előrehaladását, mint amennyire annak előmozdítása sikerült neki. Legalább Is JelentósígtelJesebb eredményekkel nem dicsekedhetik hosszabb minisztersége alatt.
Már most csak az a kérdés, hogy kl veszi át az eképen elárvult tárca örökét. Akárki válts\'a őt fel a miniszteri székben, nehéz feladat háramlik reá, mert u) szempontokat kell belevinnie a gazdasági éleibe s Igen nehéz megtalálni ma azt a helyes utat, mely leromlolt körülményeink mellett lényekben megnyilvánuló eredményeket biztosit. U| agrárpolitikát kell megállapítania, ami
a Jövőre nézve annál nehezebb feladat, mennél későbben fogunk hozzá.
Az uj miniszter tehát — bárki Is legyen az — nehéz körülmények közölt veszi ál a miniszter örökét. Ellenben az az egy ls bizonyos, hogy a Jelenlegi sivár állapotokon már aligha ronthat s a termelés szintjét nem szállíthatja mélyebb pontra, mint
jelenleg áll s a drágaságot nem fokozhatja magasabbra, mint a minő.
E két pontban körülbelül adva Is van az az Irány, melyet az uj földmlvelésügyl miniszternek követnie kell, ha széles gazdaságpolitikai látkörrel és kiforrott szakértelemmel fog hozzá az ország gazdasági kiépítésének nagy munkájához.
Belpolitika
Reménylik a részleges kormányválság elsimulását — Ma délután dől el Nagyatádi lemondása — Az uj vámtarifa végrehoitási utasítása — Smlth főbiztos elküldte Genfbe ötödik ielentásét
ilud\'at ennek Ird\'WW Intfik*
Budapest, október 13 Bethlen István gróf ml alsTter elnök hátfőn dél.lóit hosajsbb kihallgatáson jelent meg a kormányzó-cál, akit behatóan informált a politikai hsWsatrdl éa bejelentette, hogy * földmivelésügyl mlnlsztor Itáaban benyújtotta lemondását. A lemondás elfogadása felett való szlnülag kedden délután döntenek, sm\'kor S-abó István kihallgatáson fogja a kormányzó előtt megindokolni l*mondéaá>.
Ha ■ lemondás végleges lenne, akkor forma szériát Bithien vállalni a földmlvele\'sűgyi táicát, rui^ a mlnlcitéiium vezetését Schandl Kájoly államtitkár végezné.
A kormány még mindig bixlk a résxleres válság elsimulásában. Az Egysége>pártban m-.g la tesznek
dés történt a földreform végrehajtásának gyoraitáaár* nézve.\' E\'ed-ménnyel kecsegtetnek a tárgyalások a földmlvelésügyl és pénzügyminiszterek közt támadt ellentétek áth\'dal/aára, nomkülönben a va-g yonváltaág földek megváltási árára éa a kisüstie néiva is. As ezekre vonatkozó Indít vásyokat B.thlen a csütörtöki pártérteke>leteo ter jcszti az Egységespárt elé.
A utmzetgyülés mai ülésén vá-latarák mrg a házszabály-re vízió Irtái gyalására klküldandő bizottságot A axélaő ellenzék demonstráld fog a revliló ellen, amit a szocialisták és szélsőbaloldaliak az uj válasstási törvény megalkotásával óh-jtenak junklímba hoxni.
T
Hároin hajfürt
Itta: Itarbarit* I.ajoa (X)
A kis Eta meglátta a fekete fürtöt a halálnak szánt emlékek között. Megdobbant r szive ós eszébe jutóit annak a .szőko pArJa, amit ollhon őriz. az imakönyvében. Aladár éppen meg akarta nyújtani a vadvirágos kis katafalkor, amikyr Eta meg fogta a kezét.
— Aladár! Előbb 07t mondta, hogy én jó voltam magához. TuJna ezért most hálás lenni?
— Tudnék, szeretnék, kicsi lányom.
— Ezt a fekete fürtöt adja nckerr. •
— Minek az magának ?
— Nekem is var.nak emlékeim. Kiteszem azok közé. Megmentem, ahogy megmentettem n pArjit, anit maga adott valamikor Margitnak. Az visszaküldte volna és én akkor nagyon szomorú levolct kaptam volna magától. Eítettcm és őrzött azóta J i helyen van nl\'am, Aladár
— Jo hciyen lesz magánál, kiesi Eta.
— Vipyázok iá nagyon és néha Ilyen délután előveszem, megnézem,
meg is si.r.ogatom íkei. HadJ legyen nekem is egy szép emlékem, egy szép, szomorú meséből, amitől nekem csak annyi marad, hogy az e^yik kacagva hagyott itt, a másik könnyeró lélekkel megy cl, mire vége lesz a nyárnak.
Aladár kivetto n kis emlék ko porsóból a fekete fürtöt és szinte alázatosul, engedelmesen odaadta a lánynak. A kezük egy pillanatra egymáséban feledkezett, aztán lángralobbant a kis ravatal és diadalmasan magasra csapott fclx a láng a gyö-nyöiü temetésen.
A harmadik hajfürt történeto már sokkal rövidebb.
Mire eljött az ősz, szeptemberi csendes délutánokon Aladár éa Eta együtt nézték n Kishegy oldalán sirgu\'ó lombokat a keríalaiti Öreg jegenyék alól.
Mikor « vonat eltűnt a kanyaró dónál, a két gyerek mindig boldogan nézc\'.t ösízo Ilyen-o\'. » mozdony pófögéséte a íűSiró is fc\'nézctt az újságjából a pipa-csutora mellől és széles derű ömlött el az areftn, mikor odaszólt J-iságos arcú élete párjának:
— 1.4tod Ham, milyen különös is ez az élet. Hát nem kezdhették vuina mindjárt itt ezek a fiatalok ?
— Kezdeni hiszen kezdhették volna! — egy pillanatra a főbiróné ls » gyerekeken felejtette a szeméi — Da boldogság e az, amelyiknek nincsen ára ?
A harmadik hajfürt a kis Eta kissé makrancos, barna hajából ekkor már ott húzódott meg féltett, drága kincs gyanánt Aladár tárcájában, a legbelső, legtlikosa\' b zug bar, legközelebb a szivéhez. Gyöngy betűs irás is volt mellette, amivel születésnapjára kapU ezt o minden földi kincsnél gyönyörűbb ajt\'ndékoi.
Nagy nagy boldogság következeit ezután. Ét a második farsangon lakodalom volt a fóblróék diszbe öltözött, öreg portáján.
A három hajfürc összebékélten őrizte az eltemetett c.nlékekol, vigyázva, hogy no Járj inak vi«zs kisérteni az elhamvadt ka\'afalk régi nyáron magasra csapott lángjai, amikben tisztára égen minden tű», minden szenvedés semmivé izzott ét csak örök verőfény maradt glóriának az emlékek porrá iett kicsi koporsója folett. (Vége)
Kinek daloljak
Irta: Mczarthlin A szivem majdnem szétfeszítik A visszafojtott énekek, És tudom, érzem, hogy dalolni Többé sohasem merek. Idegen tájék ez kot ültem. Alomba\' hozott tán ide Kormínytalan, kicsiny dereglyén A feledés vize. S ez itt a Medés országa, Hol nincs már szeretet, se\' hit — Az én furu\'ya-hangu nótám
Ki hallgatná meg itt?
*
Tolvaj percek
Néha oly csodaszépot álmodom, Leírnám — s jönnek, tűnnek a percek: Ezer (olvaj veréb. Szili — c.oson S az álmot többé nem lelem meg. Néhi virágok közt visz az utam Ejfoé! — s Jönnek, tűnnek a perc:k : Ezer bus holló. ScáU, száll — eloson Él kedvem tööbé nem lelem meg.
ZALAI KOZLOXY
ím OktóW M.
Mljr IX u| vámlailfák törvényerőre való emoléee piff oem történik, addig » Ipir é. l.reikedelom átmeneti blionytalansigokkal küld, melyek államgaxdaaá.l axempont-ból la hétránjoaak. Epeo exért as Ipari ée kereek.delml kölök uor galmaxáeéra IPalkó Lajoa kereake-delomúfyl mlolllter utuilotta mlnlaxtérlum megfelelő oeetály.lt, hogy iletteeaék • vámtarifák tör-v\'nyoiőre emeléeét, hogy ■ moi-tani nabadllatálat, miknek .lapját nagyjában a régi kőiöa tarifa pa-iltáioi érték* képaal, mag leheaeen
aiűntetnl. A aiükaéges módoeltá-sok megtétele véy.tt aürün folynak a karelkede\'emügyl miellxtérlum egyei oaxtályalban tanácikotáiok ax érdekeit Ipari ée kereskedelmi
körök képvli.iőlnek bevonáaával, *
Smlth népaxövelaégl föblitoa moat kflldto .1 Genfbe ölödlk hónapi, exeptemberl Jelentéeét. A jelentéa továbbra li opllmlaxtlkua maglté-léaben látja ■ aia.áláal akc\'ó további lebonyolítását, valamint ax oraiág pánxűgyl é. gaidaeági heiy-aetét.
I
A XVI. országos katolikus nagygyűlés
— A Zalai KiliOety saját todía Héjának teleroejeleatéee — Bndapcat, október 13 Vaaáraap délelőtt megexámlál-halallan embeiaokaetg mellett a Baillikában tiltotta meg a Veol Sinctét ée n ünnepi Istent Isitcletet Szmrecíányl G>ö\'fv egri áraak. A nigygyűláa a Vigadóban II órakor valta keidetét a magyar ketoükue-■ág veiérelaok (t órláxl tőaiig Jelenlétében. Apponyt Albert gróf megnyitó beexédéb.0 rámutat a mai
kor megoldáara váró problémáira. A köiállepolok bixonytaliaiégl Ijeextő — mondja — áa emellett • lelkek amrchláje, aa ogymáeaal küldő almáletak áa Irányiatok kon fuxlója valóbia megdöbbentő.
Sehloppa Lőrinc pápai ouaduat leírhatni,n lelkoiidéiiel fogadták. A axentatya kóveta axt mondotta : Ee nem calnálok Irradeottxmuxt, aom poll lkát - caik meg akarom mutatni egy isoroncsétlen nemxot-nak ax utat, malyen vallási, tár-aadalml áa erkölcsi maguihodáeát megtalálja. — Ez az ut a szereld erényinek ul/a. A haza ciak az összes erők egyesítése állal támadhat lel újra Egykor, mikor Magyar-orexág gaxdag és boldog volt — a vegyoaoa ember |elképeite a dui magyar földel; ma a gndig, aki nem árai haaáji nyomorát «i va-gyooát ruhára, siioháira, kártyára tákoxolja : kirívó jelenség, Iniul/ui a haza ellen.
Leopold Antii dr. prelátus ■ magyar katolikus agyháx ía n Interregnum kérdését fejtegatta.
Klebelsberg Kunó gróf exutáa .A katolikusok faladatairól aa oraxág újjáépítésében" tartott .lóedást. Rendb. kall homl ax állam pénx-ügyelt — moadotta — de a pénx-ügyl axanáláaaál sokkalta nagyobb ixükaág van agy máalk aiaaáláara : a magyar nemzet leüt él erkölcsi szanálására I
Prohiszka Ottokár püspök „A kitollkuiok áa ax arkólcsl dekadencia" elmon tartotta meg elő idálát.
Ax Idelgleoaa dritadendáról és a aok xúlláa költünk J.l.ntkaiő axlmptomálról ealk ma axó — mondotta; • sxlmptómák a blixlrtsíg éa hlteüaoaig, valamint ax aaxmé-nyakal aa ájaxakába meríteni vágyó gyűlölőt. Ilyen ax á világvégi nyeglééig, n génluxx vérbajoaaága, hányi, vatlaára xok caőrleló kápiall ÖHáe-
bm. Mladaaakelőtt pedig a
vároal kultúra h.».a,f.r,J,5„u\'
férfivilág féktelen, a.erUlan életére,
KűtóU eíl ha^any. — — I. Momtle tuit.ny. „,„,„ ,„„b _ ~
a,apu • haataSBÜ^r
Telefon 221
Olmri Igr.tai |
amely ax lilén törvényeivel ellen* koiik. A katolikus hit axerlat a háaaixág célja fliis a leatlaég kul-tuaxa, hanem a gyermek. Elt a célt nem axabad aemmlért háttérbe aio rltanl. A ml morálunk: egy/éle I Nem dobunk követ a perdltára, hogy bókoljunk a gavallérnak. Axt akarjuk, hogy a köaöa bünlrt kö. aöaeo lakoljanak éa ha a perdllá-kat higiénikus felügyelet alatt tartják — ml lesz a /ér/lakkal ? ök exabedoa terjeaithetlk a vérbajt éa a kőiden elkövetett bűn terhét a férflkultura valamilyen kultusiával caak ax agylk félre tolhatják. Itt ctakla agy álláapontra lehet helyax kednl i ne legyenek nyilvános házak, na legyen halóeágl ellenőriáa I O\'yan állapotok kellenek nekünk mint Hollandiéban, Skandináviában éa Angliában.
A nagygyüléa leglmpoxáneabb megnyllvánuláaa volt a vaeárnap délután lefolyt aucharlaxtlkui körmenet. Egy ország nyílt hitvallása a szentségi Jézus mellett. Köxal fél millió ember vett réext a körmeneten, amely a Baalllkától, a Vllmoc-caáexár ut áa Alkotmány utcán ke-reextül ax Oraxígháx-lárlg voaull. Délután tartott még a Katolikus Nápixőveteég német éa kéaóbb tót gyQléat, A Katolikus Legényegylet exte kóxpontl aiékháxábaa nagy casládl c.télyt tartott. A Mária Kogregádók dleigyüléee n régi képvlxelőháiban folyt le Zichy gróf pécxl püapök elnöklete alatt, aki a Mária kuituxx átalakító arejéra utat. A Vigadó oagytermébea randexetl dlaxhsngveiaany fejaxta ba a napot, amelyen Marschalki Róxal, Hubay Jenő áa Koudela Géxa anrapaltek.
Hétfőn délelőtt a Katolikus Tanítók Ontágoi SiSvataégi tartotta kóxgyülését a Sxent litváa táreulat pilótájában Rott Nándor megyéé, püipök ráexvétale mailéit. Ai ünnepi baaxédet Prohiszka püspök moadotta, aki klfejtatta, hogy a népkultura még nagyon alaoeoay fokon áll nálunk i as as oka as egyaég hiányának, mert agyaéget nem lehet elképx.lnl lelki áa axel-leml kulturáltság nélkül.
Ax Oröklmádáa templomban tartott axentmlee után ugyanott kei dődött meg as eucharlaxtlkut dlss-
fyülóa, melyen Izabella éa Zsi/ia öhercegnők, Csornoch bíboros áa a legtöbb püspök la magjalantak. A dlaxköigrüléaea a hercagprlmáa elnökölt. Kriszta Ead/e püipök, Szolgain Ferenc dr. Intáietl kormáoyió előadáeal után Palaky dr. apát ax
eucharfaxtlából kiáradó kegyelmekről belliit.
A hétfői nyilvános nigygyűléaen Zichy Jinoi gróf eloökölt. P. So mogyl Jinő i katolikus öntudatról, BernoUk Nénor dr. a katolikus tár aadaloai axerepáről, Mikes gróf axombathelyl püapök , Akeraaitény aég a köiéfeloeo" elmü témáról be sxélt. Kívülük IVoW Károly tartott élőidéit .A kitollkunág, mint ön védelem" címmel. Wolkenberg agyé teml dékán pedig .Ax egyháx mlax\' axlóe tövé kenyaégéről*.
A Siodálla Mleeijó Társulat köx gyűlésén a Katolikus Körben meg Jelent Horthy kormányió neje, Vass mlnlexter ée Roll püspök. Prohászka Ottokár rámutetott arra a nnjy kereaitényl sxolgálatrl, imlt a Sio dália Mlaixló Tárau\'at kifejt. Több nővér a táraulat müködéaét éa nehéxaégelt lamartatte.
BELFÖLDI HÍREK
A cfornal jfyllkosaájj. M«sr
Irtuk, hogy Egijtdy Arlbur m«f-gyilkolásával kapcsolatban őrliatbc vatték vejét, dr. f/ohrelch Ernőt. •k|r« néive ■ vallomáaokon kívül ■ caoroal caandőrőra nyomoiása la aok tarhalŐ adatot tartalmas. A boocoláa nem blxonyltott a f yllkoa aifra néiva. Frobralcb latomre-hlváaa aecn vasatett credményro. Prohralch elUa ajyébkéot la aljáráa folyik, mert fj előkalő barátja ráb!rott öaaxoa vagyonát 2—3 bó napja altdxidéita éa elpazarolta. Le ía volt pár qaplf tartóstalva azQgyben a moat nemrég balasatáat kért a vádhatóság egyik képvlae-léjénél axtal, bogy róvldaaao ugyla >ok pánxbex jut. A törvényazákl orvoaaiakértők ma as Egyody birtokon bolyailnl azemlét tartanak
Prokralch Jalaalétéboo. A, addigi
vlzagálatok aradményeképen mag* állapítható, hogy semmi bizonyíték a gydkoaaágra nézvo nlnca.
Haas kislakás épBlt Sopron baa. Sopron 2 milliárd koronát kapott klslakáaok épltéaéro. Ax óaixagból 10 kétsaobáa, 8 egy axobáa éa 2 kétaxobáa lakásból álló Ikerházat épluttak, malyakat ahéten adnak át raadaltatéaQkaek.
JackU Coogaa Badapaatan. Jackle Coogaa, a vllágaxerte limert áa kadvalt gyermak fílcnmüvéaa azombatoo Budapaatre érkazatt azQlalval. A pályaudvaron aréa readóH fadaaat mantetta mag ókat a tőcnag lalkaa, da vaaiélyaa tolon-gáaaá fajult óváeléjától.
Basárták a aopronl fóiako-lát. Mcgamlékaztünk már a aopronl erdéaxetl fólakoláo tőrtént botrányról. A kát líracllta valláeu hallgató tovább la ráaxlvatt ,f> clőidáiokoo, mire ujibb randuvj-ráaok siűkségasié tették a főiskola bexáráaát. Ettől kexdv. megsiünt főiskola meaxéja és bscsukták as lotarnátuit Is.
L«ánjr ilmnáilaas r.l.v.tá. Pócatt. Gróf Zichy Gyula megyéa. pOs^k átdoxitkénlégéből a pécsi Misssxonyunkrói alaevesett nőxárda leány glmnáelumáaak a megaxállá* aok miatt félbemaradt épltk.xéae bef.jexődött. A bélavató űnnepaég október 19 én lue. *
A városi pótadó Ssombat-
h.ly.n, Siombathety aranykölt-aégvetéaébcn 664.980 aranykorona kledéül! eremben 607.545 aranykorona kiadás áll, a deficit tehát 57 363 aranykorona. A vároal pót adó 40\'/. oe lees.
UJlainháx Óidon. Mexőkövexd után molt IX óidl gyártelep kaail nója la épített modern müked/elő axlnháxat a kultura fejleixtéiére. Ax u| silnháx űnnepMyei megoyltáaát . hó második felében tervelik.
Vidéki klalparoaok ró.xóre nyújtandó hitelek. A klalparoaok résxér. nyújtandó hltelkérd-s már teljéi megoldáet nyert e néhány napon belül a fóvároil kisipar a Péniintéietl Köxpont révén jelentősebb olció hitelhex jut. A vidéki klelpar nlnca Ilyen aicren-caée heiyxetbeo, mert annak réaxére nyújtandó köfción kiutalásét sxer-vexéal munkák hátiáltetjik, holott a vidéki klilpír a fóvéroalnál a hiteikérdéi tekintetében aokkal hátrányosabb helyxetban van. A fö-vároal nagy oyersanyagkera etedők ailvuebben nyújtanak köivetlenül hitelt a fóvároil klalparoanak, mert annak vagyoni helyietét könnyebben tudják megállapítani. A vidéki klalparos főként a vidéki kereeke-dőnél sxerxl be sxükségletét, aki pedig nehexebben nyujthit átuhl-telt. A fővárosi klalpirosnik módjában áll nemcalk áruhitelt, da pónxhltelt li ixerexnl. A fővároi li tele vio kisebb konjunkturális pénx-Intáxetekk.l, melyek hs drágán, de mégis kö\'csöaősoek pénxt a fövi-rosl kiilparoioik. Eliel nemben I vidéki Ipiroi a helybeli pénilnté-setre van asorulva, melynek inogá-nak sleci .lég pénxe a fokoiott hiteligények kielégítésére. A vidéki klalparoaok réasére nyújtandó hitel-kérdée megoldáaa Immár alodáxba-tatlan ée remélhető, hogy . kor. mány ebben ax ügyben megindított akciója a vidék Iperosiágáoak érdekelt la rövidesen kl fogjs elégíteni.
... •*•«"»\'>■»•«•« b.hoiatall tilalmak. A péniügymlnlsiter aia-biddá tett. . prémbőrök, gombok, kályhák, iutó motorok és legne-gyobb résibeo a feitékek b.hoxa-tálát. Ugyanekkor elekre a cikkekre néxve életbelépett ax aranyvám.
Elfojtott aikkaaztó. ]fohl Odőnt, a Pénxlntéxetl Kőipont méa félmllllárdoi alkkaixtóját Ufciben elfogták. Axxal " véd.k.ilk, hojy elhlbáxott tőxide spekuláció áldo-aala.
Báró F.Jérváry GéiánétUx-
haUla. Báró fejéivíry Géxa volt honvédelmi mlnlsitar, később ml-nlsxteralnök óivegye a Seegeddel aiomaiédoa deexkl kastélyban bo -xalmas tüihaláit axenvadett. A 80 ávea matroaa axanvedályea dohé-nyoe lévén cigarettával reküdt le éa ex okoxta halálát. A lüx tovaterjedését ai utolsó pillanatban i|. karült megakadályoxol.
Keroak.dők éa Iparoaok kongr.aaxoa.. A régi oraxágháx üléetermáben tartották meg vaaár-nap a ke.e.kedők és Ipsrosok or-sságos kongraanuiukat Szterényi Jóssef elnöklete alatt, aki kijelentette, hogy ax a válságot helyiét, amelyben a kereilyjoíem és Ipar
— 10.000
— 3a.ooo
— SO.OOO ö.ooo
Félrt kWHt Sockaj — — ™ __ t-\'éitl tlói Sor kai
7.3a o 40.000 isy.oao k -, .. — 80.000 tít Slí^ her tnylk p.mut 6l
ttór a logotcsóbb »,b.«.
I. Kéitl Zephlei lej — — _ _ _ _ S<hU, divUoJJoeiigek _ __ _
grunbergernél
Otvat.rifyflk, xe.bk.nd2k, KEZTVÜK, ny.kk.ndOk s letausüuu áríei.
Férfi szövetek ÍTfSt^, -ja
Hamorll b«,ka,l,0k n,lnd.„ „,nb„
Főút 11. szám
Olmr. Bgyatot I
1924. Október 19.
8_ ZALAI KÖZLÖNY
var, míg nem ért* el kulmln/cló-jét > még órlé.l terheket kell elvié. Inl, hogy a jövő kibontakozása l< b -tővé váljék. Kemény Dezső dr. hat\'rozall Javaslatot njuJ\'ott b*, amelyben ajánlja, hojy a híboru folytén alapított és Ideigleneseknek drk\'aiilt városi, hatósági és állami Szemeket mielőbb szüntessék be
Kosáig! jegyzők oraxágoa gy Ulóae, A kőraéyl jegyzők októ ber 18 án délelőtt 9 órakor orssá gos gyűlésüket tartják Budapesten a rigl Orsságháa ülls>ermébsn.
A dunántuII reformálni pBs pök. Vzsárnap tartotta mrg P/ptn a református konvent a püspök válaa t\'s* éa nagy siótöbbsiggel Antal Gézát választotta meg a du lántull agybáskerület püspökévé.
KÜLFÖLDI HÍREK
Anatole Francé meghalt.
Anatole Frssce ma meghalt. Te-me\'ése államköltségen történik. Doumcrqu* köztársasági elnök részvét táviratot intézett Anatole Franca özvegyéhez.
A Caatlgllonl Ugy bólsóaon Int éxŐdlk el. A Depesltenba-k ajáola\'ot tett Csstlglloalnak, hogy 2—3 hónapon belül két rés>letben 45 milliárd os trák korona Uflxe tésa elUoébes tiis»»vonjik az ellene tett feljelentést. C\'itlgllohi csak 20 milliárdot ajánlott fel. Vasárnap éjjel jött !*tre a megegyazéa, mely sze. int Castlglloal azoonal fizet 10 milliárdot, 20 milliárdot pedig a tár. gy kiások után amenylban még ekkora Ösazcg járni fog.
Ax angol m unkáap árt kllá táanl. Az angol rnlnlaxtoralnők Glasgowbsn a nsuakáspárti gyűlésen kijelentette, hogr aa angol munkáspártra n»gy Jkü/dalmak várnak még, aroaban biztosra veazl, hogy ezekből gjőzalmeaen fog kl* kerülal.
Kínában fegy veraalinetet kötöttek. Ssnghaiból jelentik : A Cse-klán csapatok, amelyek Sanghait
• Klang Su hadsereg ellen védelmezik — megadták magukat. A hadviselő felek fegyversiünetet kötöttek.
A falvidéki légionárius te-leplté*. A prágai angol követ kijelentette, hogy a cseh államrezsim állipotát nem tartjs egészségesnek és elítéli a Felvidéken foganatosított légiónállus-telepítési randssert.
A német kölcsön jegyxéae. Herriot miniszteroinök éa Clemen-tel pén>ü|ymlniaster azokon a meg-bcsséiéeeken, amelyeket aa elmúlt héten a bankok képvlaalölvel folytattak, kifejtették, hogy Frarclsor-szá jnak részt kell vennie a D wjs tervben azereplő 800 millió aranymárka kő\'c -önben. A bankok eleget tettek a kormány felszólításának. A kölcsönösszegből as Egyesült Államokra 100 millió dollár
• sik, Angliára 12 millió font sterling, Fraadaországra, Hollandiára és Svájca 3—3, Belgiumra, SvAd-orazágra éa Olaszországra 1 5—1.5 és NámatorssAgra 1 millió foot sterling. A francia bankok a ma guk öiazességében biztosították a Frai claoraaágra eső részlet jegyzését és elhelyezését.
A vonat elé vetette magát egy kanizsai leány
Egy fiatal kanizsai feáay megren-ddőtragédiájiról kell beazámolnunk, akinek érzékeny lelkülete nem tudott megbirkózni az élet ezer bajával éa inkább a halált választotta, mint a küzdelmet.
Vasárnap éjjel történt, hogy a Nagykanizsáról Kotor falé Induló 204 es gyorsvonat Indulása alŐtt a vssutesok éazrevalták, hogy a moz dony kerekeire női ruhafosslánvok vannak csavarva. M\'gvlzsgáiták a pályatestet a sínek mentén és több női ruVára valló kelmefosslányt, m>jd ei ős vérnyomokat láttak, m\'k bői joggal szerencsétlenségre lehetett következtetni. Azonnal jelentést tetlek a rendőrségnek, ahonnan az ügyeletea rendőrtisztviselő, Ráci Kálmán dr. tisztiorvos és a rendőrség emberei egy segélymozdonyon kiszálltak • helyszínére, ahol ■ 68. sx. őrháztól ^ecn messze egy borzalmssan összeroncsolt, de-rákWai kettészelt női huHa véree testrészeit találták mag a alnek mentén. A halysslneq megejtett röjtöal nyomozás és egyes vasutasok vallomásaiból meglehetett álla pilanl, hogy a szerencsétlen áldozat a kudepeatl gyorsvonat befu táss előtt id\'gss léptekkel a katoaa-rét felől a 68. s*. őrház felé aletet>, ahonnan nem messze a száguldó gyoravonat elé vetatta mágál a sölétaégben. A vonat tarméaaeteaen darabokra tépte a szerencsétlent. Esen a nyomon tovahslsdve a rendőrség még «s éj folyamán megállapította, hogy az áldozat a Gyár-u\'ca 21. nám alatt lakó Kudich DV mozdonyvezető 22 éves Ilona navü leánya, aki szüleinél lakolt. A« Őrhás melletti kis hid karfáján a nyomozó detektív agy levelet talált, meg egy aaebkendŐvel átkötött mezei virágot, melyről kiderült, hogy a leány utolsó üdvödete hoz-sátai tozólhoz. A levél a következő: „Búcsúzom. Miadankitöl bucsu som, az élet legszebb korától. Már nem birok tovább élni gyü lölet, üldözés, átok alatt. Nem bUtim egy hajlék alatt igy élni. U dóitok, hogy mit keresek, de nem tudtam keresni, mart el voltam foglalva a háztartással. Meat elfoglalom örökre est aa ál!ás>. Itt majd kereaek örök bJdogaá-got a mély alrban. Itt majd talál koznl fogunk mindnyájan. Isten veletek szülők éa testvérek 1" A hatóság emberei a pályán fekvő testrészeket össscezcdték, koporsóba telték és a temető hslottssháaába szállították.
Miután as öngyilkosságot minden kétséget kizárólag megállapították, a klr. ügyéazaég a temetési engedélyt megadta. Temetése ma délután less a temető halottasházából.
£s nohs ezen utoUó hivatalos aktussal befejezést nyárt egy fiatal leány boraalmss trsgádlája, mégis egy hitalmasan Izgató ós némaságában JS kiáltó kérdőjsl mered elénk i ml volt si oka, hogy egy nyarat váró 22 éves hány annyira elkeseredhetett, hogy aa öngyilkosság legborzalmasabb nemét válsss-totla? ... A nyomozás természetesen erre Is kl fog terjedni.
NAPI HÍREK
napirend
Október 14. Kedd
Rtaui kelotlkui-. KaJIUil HrUao. Prc*ttU-.i: HeMe. IirM\'ita; T>.lirt M 16 SiwU&ck mOcM nap (SStere-t-Oaeep).
Nap 1*1 r«jo»l 6 6fa IS pezekor. ajujuik 4<JuUn S fin IS perckor.
Pénzbőség
tapasztalható mindenkinél, bár n/n-csen ember, kl nem panaszkodnék, hogy nincs elegendő jövedelme még legelemibb szükségleteinek a kielégítésére sem. Az állítólag malacsony\' munkabérek mellett dolgozó nopszá mosok többel költenek el a piacokon s a mészáros üzletekben, mint a hl vatalosan nagyságos ét méltóságos asszonyok ; cselédleányok drága ru hanemüekben róják vasárnap dél után a korzót; „rosszul fizetett* Ipa ros segédek gumml köpenyben gum-mitalpas cl tökben látogatják a tporl pályákat i gyermekkocsit tologató pesztrák nem veszik maguknak a „fáradságot*, hogy leejtett száz koronásokat felemeljenek a követeiről; Iskolás fiuk .fitymálva" beszélnek ezer, tlseser, ötvenezer koronáról; sióval van pénte bőségesen minden kinek, mert at emberek jól élnek eleoánsan fórnak s nincs szükségük néhánu rongyos százezret bankóra sem. Mert a pénznek nincs értéke, ezer, vagy llteter koronáért Is alig lehet valamit venni s a tizenötezer koronát moziárak ^ bőségesen* kl lelnek a jőoedelmekbU.
A péntnek ebben a meg nem be csülésében azonban tulyos kötelességmulasztás vanOnmagunkkal stem ben. Mert Igaz, hogy száz, ezer, tíz ezer, sőt még százezer korona vagy egu millió Is nem ,pénz*, ha — sok van belőle s ha vásárolni megyünk vele a boltba. De minő nagy összeg, ha — nincs s gyalogosan mehetünk a szomszéd vagy a harmadik faluba, meri a menetdíjhoz csak száz koronánk Is hiányzik vagy levelet akarunk feladni a pos tán s ötven koronával kevesebb a pénzünk, mint a mennyi a bélyegre keli
Régi közmondás, hogy aki a fillért nem becsüli, a koronát nem érdemli. Mert a koronák a fillérek bői rakódnak össze és sok sok ko rona mégis csak vagyonkát jeleni.
A pénznek a hiányát pedig akkor érezzük, mikor nincs ; becsüljük meg tehát, ha — van. ^ L. L.
— Harangaxenteléa. V»s«roap asentel\'ék fel nagy pompával a keszthelyi katolikus Umplom uj harangjait. — Ugyanakkor volt a csáctboíaoki harangláb uj hvang jáaak felszentelése Is.
— Selyem horgolt nyak kendők gyönyörű dlvstszln«kbsn 12.500 korona Schvarcz Detsö cégnél, FŐ u< 5. szám.
— A Stefánia Szövetség köxgyBIéao. A* anyák és cso-cscmSk védelmére alakult Stefánia Siövet\'ség nagykanizsai fiókja október 18 áe tartja köxgyuWsét a városháza kis tan\'cstermábsn.
— Ellegyxéa Vértes Bözsi és Bencze László jegysssk.
— Vároaok Bankja. Pénzügjl körökben a vidéki városok által felállítandó nagybankról beaiélnek, me\'y maguknak a vidéki városoknak hiteligényeit volna hivatva ki elégíteni. A háború u»ánl Időkben ugyanis a városok semllycn jelentősebb beruházást nem tudtak eszközölni. Csatornázás, vízvezeték, villany világltáa kiépítése, vagy a meglévő, ilyan felszerelések javi\'ása azüoetelt, mert a virosok nem tudtak hitelt szeresül. A fővárosi nagybankok saját vállalatalkat is alig gyŐsték ellátul s nem volt módjukbsn a vidéki városok részére a szükséges hiteleket folyósítani. A városok hiteligényeiket rrost kúl földi tőkével klvínják a Városok Bankja felállításával kielégíteni. A Városok Bankja alaptőkéjét rés\'ben külföldi bankok jegyeznék, a máziz rácáét a városok adnák. Ax uj bank azért la kell, mert csak igy van mód a külföldi tőke bekap cso\'ódáaára. S<ó van vrról Is, hogy a városok szükséglatüket la bsnk-juk által szersznék be, tehAt er n bank látná cl a vírosoVat fával, azénnel, burgonyával, silrral stb. Es ellen a kereskedő világ tlltako-tik. A tiltakozásnak azonban kevéa alápja van, biaa az általánoa azük-séglat nagyon kia hányadának bo-szerzésiről ven szó. Mindenesetre aortylró1, hogy annak révén a városoknak a kőeasükaégleti cikkek áralakulása tekintetében móitjuk lenes befolyást gyakorolniuk Egyébként a főcÜ as, hogy a városok külföldi pénzhes jussai.ak, mert heUsathaiatlan beruházásaikat ctak Igy tudják sürgősen megoldani a meg f«4«lő munkaalkalmakat teremteni.
— ,,Teüra" csecsemő-kelengyék Schwarcz De»ó cégűéi, FG ut l. sxám.
— A Katolikus Legínyogy-let asQretl mulfltaága. S.-ípra aikerült szüreti mulatséjoí re: de-zott vasárnap M<e a Ka\'o!IÍu« Le gényagylet Eperjesy Gibor elnök rendszésébeo. HegybiróniArir/u/c/// főmo>donyvezotÖ ereje, h:gyi>!ro Mutschenbacher Edvin dr. törvény széki tanácselnök volt. A hegy-blrópárt egy b^jos klileán/ vlrág-CsokorrsJ köz. őr töt\'.r, majd pedig Horváth Jözsrf ödvöjőit-. U Aoa tizenkét pár tnagytr tAnco\'. lejtett. Dómján Pista szép liredenta dalukat énekelt. Kedvey\'volt az olasz táncjelenet. Msjd A-gkezdődött a s»őlőlopá», mely millió körönén jóvjl felül hozott be büntetéipén seket. A fiatalság tánca a legjobb bscgu\'atban a reggeli órákig tartott.
— Három polgári lakolni tanár, akiket idehelyezett szolgálattételre a kultuszminisztérium, nem foglalta el álláaát, mert nem tudo\'t laknat kapni Nagykanlzoin.
MADENG divatáruház olcsósága!!
•«■ 16 ucisznak 20.000 horona. — Zefirek 24.000 korona.
Szenzáció!
sarok üzlet.
140 izélés divat *port-■zövet tiszta gyapjú
—— . torvényszékkel
135.000 O
szemben. ==
Mindenben szolid, olcsó árak II S«- Régi vamszamlta»al. ~SH
sarok iüzlet.
4 ZALAI KÖZLÖNY
1924. Október 74.
— A központi íiulakola kl Ulepitéaét kérik u azUiók. Vaiái n>p dc\'uU n ri\'prs mű Ől ér tekezlet volt a po\'gárl isko\'ábm, amelyen elhatárolták, hogy küldöttségek menesztenek a polgármester hez az elemi flulsl o?a kitelrpltése érdekében, hogy az Igy megüre sedett tantermekben • polgári lainylakolát lehesien elhelyezni.
— Adomány. A Díllvasull Hűtőházi Dalárda szüreti mulataá gáról a rendezőség 134.000 koronát juttatott azerkesztlsígűbkbe a szegény gyermekek részére.
fr- A tegnapi országos vií Kár egy forgrlmasjbb hetivásár V Vépét mutatta. Az uralkodó mtgss árak miatt azonban kevés vétel történ*, az üzlstek is alig ciináluk nagyobb forgalmst a recdes heti vásárok forgs\'in \'nál.
— A volt hadifogoly bírák éa Bgyvédek szcmbat esto barát-aágoa Összejövetelt tartoltak a Kardos féle vendéglőben, rmr\'yen felelevenítették a dicső múlt emlékeit.
— Kanyaró a Roxgonyi utcai iakolában. Alig van nap, hogy ne kelljen megemlékeznünk i i, Byarójálváijy terjedéiei ő\\ I,y lej n.p ■ Kozgonyl-ute.l elemi iskola Igazgatója, Braunt! Lijos t.lle mtg jel.nU.4t a polgár mnt >rl hlv.lel hoz • járvány tej d\'zéiöl. T;hál már a Rorgonjl utol Iskolában la veazedelraes mérveket ölt a kanyaró. Hlmük, hogy a kíz.gé.rrégügyl hatóiig ok a járvány tov.tetjneié sén.k megakadelyozáaér. m-g lógják tenni haladéktalanul a lej erélyesebb lútéskidés.kvt.
— A hiz.vlxagáló tanfolyam, amelyet oklóbei elejére terveitek, elmaradt. Elmaradt pedig azért, mert nem akadt heljl.ég ( snterem), ahová a tanfolyamon résztvevőket el irhet.tt volna hilyerni. Ugyanekkor Nagykanizsán moa.n títon-genak a termek a régi fóglmná ilutn épüleUbjn, d. 30 tanfolyam hallgató réizétc mm találnak tan termet
— Fel kell tüntetni a piaci éa kirakati árakat. Köztudomású, hogy a k.reskadöknek és a piaci árusoknak (. termelók kivé telív.l) a közs.ükiégletl cikk\'ket Mik áileg,»ék kifüggesztése v.\'gy
- egyéb f.ltünö módon való elheiye-lé.e mellett a»bid áruiltsnluk. Az ármegjclőléa köteleietisége alól c.ak a luxu. cikkek képeznek kivételt. Az államiendóraég nsgyksnl.ssl kapitányságának klhágáil os.tályá hoz nagyon sok feljelentés érkezett be kereskedők éa pl.cl á.uiok ellen árj.gyzék-hiány miatt. Mér a teg-napi tárgyaléiok alkalmival néhányat .1 Is ítéltek, de a tömegei büntetések még ciak a napokb.n következnek. Nem csak n váiárló-koroniég érdekelt szolgáljtk a kereskedik és plscl árusok, h. minden esetben betartják a. Idevon.t. kozó szabályokat, hinem önmag u kat ls sok kellemetlenségtől mentik meg, mert az i\'yenf.jt. kihágások büntetése 15 0,pig t,rj.dhct5 elzárás és egy millió korona pénz-
SZŐNYEGSZÖVŐK!
FONALAK,
művészi M\'^tAv ,
a t" és eícjcti
SZ0V0S2ÉKÍK w »{-atSsí MANUS r.t
tok uun.
— Verekedés. Tálosi György n gykari<sai iakős, tej bérlő teg-n»p délelőtt Qalctl elazénfoUa n.ej *i\'é«c végett bement 5 arnek Mór Kailnc-y ulcjlüzlelhelylségc\'be. S\'a-mek és Taloai nem tudtak meg egyezi i a Táloslr.ak kiadott arjt mennyiségi és a befolyt őssseg felett s 9x (közben támsdt szóváltás h-<véb-n tetl/egeaeégre kerű<t a\' sor Tilorl lövldesen a fö\'dre ko rült, míjd elvánszorgott az • orvÖa hoz, ahol látleletet vétetett fel magáról. A rendőriégre míf nllg tudott felmenni, annyira agyofl volt verve. E\'pínoszolta, hofy S amek Mór, annak fia és cselédje kézzel, lábbal, bottal estek neki. ugy, hogy három ellen nem le tudóit v5de-keznl. A dolognvk könnyű teztl sértés elmén n rendőrségen lesz folytatás?.
— Tílx Felsőrnjkon F I.á rajkról jelenti a Z«Ial Közlöny tudó-altója: Vasárnap délelőtt V211 órakor, mikor a falu aprsja-nagyja templomban vol\', tüzet j-leitek. A templomból nagy pánik közben tó du!t ki a nép és sietett a tüz s/in helyére. A megfeszített munlánr-k kős:önhető, hogy Kovr\'cs Ltván gazdaember portájin tul n-m trr j\'dt a tűz, amely Igy l.a IS mil iő korona kárt okoiott.
— Megfojtotta a tehene. Bö/cci Ii\'vjn 16 éves keic-ellg« t\', SOUiogymogyei fiu zgy «<ujul..t0.l éji.«ki. után álmos.\'n ment U te he.iet őrizni. A tehén kötelének máxik végét a fiu ssjet nyakára kötötte, aztán lefeküdt. A tehén legelés közben valamitői megijedt és alvő piai korát pár azaz mé t-rrc vonszolta magávzJ, ugy hovy a Hu, mire rátaláltak, n ajfuilsdt.
— Seprőstyéiiel agyoniltötto az apját. Més tát os József bzla-tonszárszói lakos öiszetzólslko->Ot édesapjával, Mészáros Mi hillyal. A verekedés hevében keze ügyébe eső seprőayéllel ugy vágta halántékon az apját, hogy aa men ten szörnyet halt.
— Állami nyugdíjasok ellú táal dija. Az állami nyugdljesok, Özvegyek éz á<vák részére ea ellátási dijakat 1924 év október 1 tői
kezdödőleg n megy. klr. Posta liksrékpénztát csskk u jín fizeti 11. A kifizetés könnyebb teljeritése céljából minden nyugdíjsa, özvrgy és>árva kö eles pvetos ifkeimét éi az abbén törtéi t >w.i aden változást a azámfejtéit teljea\'-.ő hivatalnál ezonnal bejelentsd. A kövelkerö különleges feltételek évenként két izbsn lyazoLndók : 1. A nyugdija-átok együtt élnek e fei-«ég ik k- l vagy elv/ltiW. Gy^rm k?lk ellátatlanságát vayyls azt, hogy h>vi 10 arsnykoronnt elérő keresetük v«gy jövedelmük nh.es és hogy c. ara bályszerü életkort nem lőilöirék be. 2. özvegyeknek özvegyi állapotuk st. 3. Árváknak a sz.bicl s^erii életkor bo ncui lökését, vníaini jt ellátatlanság utat tartoznak Igazolni, Az említett feltételek Igazoláséul eddig Lemutatott ig*;o!vínyok, melyek ezév azepteubetbcu vannak kelteave, most eifogrdtatnnk. Hethi-vatuak a-.o-bin a nyugdijesok, özvegyek és árvák, hogyu jövőben a feltételeket i\'prühban, i\'letve október hó végéig Igaioljik, mert különben n srámfejtő hivatalok az ellétásí dijakat a kö?>tkező hónsp ban ntm fórját srámfejlcui
— Eitexxett hétfőn déíhcn 12 és «/, 1 <Sr« kn.ö\'.t az ir.r. templom Zritni Miklós utcai kaptij4tol Csen Kery ut -t. széniig jeíjy nrany kflrkotó ín. B csülctes mr^ta\'Aló illő juu .lomban részesül. Cím a kiadiban.
— Agyonrugla a Iovj, Hala lonedericsröl jelentik : Kálmán Jó ssef balulonadsricd ^i»d-t a lo", n>ik ö> ben vele fogUlaloalodolt, ha.bfiugta. Beszállítottak a tcpo\'c I tórhá bio, ehol szorbsn 24 órai kínlódás után meghalt. Küllő sérüléseket a iőiugés nem okozott, de belei elszakadlak a menthetetlen volt.
— Száj és körömft<J4a Tn polcán. A vármegyei állatorvos jgjontése szerint Tapo\'cáo ragndós száj és körömfájás lépott f»l.
Príma minőségű férfi Zoíir Ing gyönyörű mintákban külön puha gallérra! darabonként 98.000 koronáért kaphatók Schvarci Dezső cégnél, F6 ut 5.
Saját gyártmányú Lótott kabát K 195 000 tói, "ját gvárt mányu kötött mellény K 130 OCO tóf, ssjót gy^rtn>-inyu kötött ju-»p :r K 30 000-tól. Filipp kötöildrugyrfrar\' S ombath-ly, Széli Kálmín u. 6.
— Uri éa női divartcikkekbeo kgozolidabb J<i8zolg6lá3 Schwarcz hexsn cé«r/áT Fó-Ul S.
Ufánia. Sierda -c ütörtök este 7 és 9 órakor Bimbula főszereplé sível\' A modern kalózok I. r^azu: A jeka\'ü bohóc 8 feU onétban. Sxe replői. aJ3lmliuia-fümcik együttoSo.
TÖRVÉNYSZÉK
Holnap tárgyalják a Sabján Pollák port N»grk»nlzsa egyik sienaáclójit a Sabjin — Pollik pör\', nem csütői ökö», de holn»p »»er dán október.15 én délelőtt 9 őrikor tárgyalja a nergykanlzsel törvény szék Fischer büatetot«nác<a. Te\'zln-tettel a fŐtírgyalásssl szemben ta* nusltott órláai érdeklődéara. Fischer János dr. fŐtárgytJásI elnök intéz kedotl, hogy n tárgyalásra részt venni Őhsj\'.óknak belépőjzgy bo-csáltssék rendelkcsésrejz törvényszék els.ökl irodájában. Azéit akik a holnapi tárgyaláson rétit akzr nak venni, ma jelentkezzonek bo lépőjegyért a törvénysziki Irodában.
A birőaág felmentette Zim mermann Antalt. Zimmermann AnUl ncgykanizsni lakatos tegnap Isnét vádlottként állott a kanizsai törvényszék dr. Kenedi tanácsi előtt. Z\'mme<mann foljó év április 19 én Gzlambok-folé robogott au\'ó-jával. Előtte haladt ax orazáju\'oa kocsijával Pál Jiaoa g.-lambokl gazdaember. Pál — állítólag — a gyorsan felé közeledő autót megállásra kényszeritendő, ostorát fel-emelto és Intett a gépkocsit vezető Zimmermannak, hoyy álljon meg. Ds ő nem refgílt Pál jeladásirA éa elrobogott mellette. Az autó zajától Pil lovai annyira mrglj^d tik, hogy a kocsit magukkal ragad tik, Pal kiesett a kocsiból és oly sérüléseket szenvedett, hogy husz napon tul kellett gyógyítani.
A tegnapi főtárgyaláson Zi.nmer mann azzal védokezett, hogy P^l nem intett neki jnegilUs: j, egyébként ic aa ut ott njc.-odok voh. A tacu\'i ratgcrőtitellés Zlmmormana áUit^át, hogy Pil tényleg Intett neki U m- gállásrF/och Oi/k r <tr. h>tá oi - i Ib^s édi u án a birósíj- biíonjIiéVo\'t hiányéban*1 f\'lmeotcile u go .d..l!uftaú*bói oko-">tt súlyos testiiértéssel vá>Jo\'t Z\'.nmeimaont n vád és követkéz-méiyel »-lól. Mclz klr. ügjétz a.on ban felébbetést- jelentett be.
SPORTÉLET
Levente-verseny a Zrinyi-sporttelepen
— A Z*lal Közlöny sojít toJ Js\'tójílól —
Vasárnap délutén rendezte meg a városi teetnovelési bizottság a nrgykaoizaal leventék ezévi athle tlkal versenyét. A versenyzők ntgy száms, sz általuk elért eredmények azt bizonyiijék, ho/y a népne\'. vdési szempontok\' ól oly fontos Intézmény, habár Nagykanizsán még csak b ke\'det kezdetén van, máris nsgy munkát vfgiett és iniod;n timogatist megé-demel. Epén ezért érthetetlen előttünk, hogy azoV, «kik részéről n legnagyobb érdek.\' lődésnek kellett volna megnyllvá-\' nulnl ax ügy iránt, — az iparosok és kereskedők voltsk a nézőjeözön-a\'g soraiban a legkisebb ssámban-képvlselvr. Pedig ezen a versenyen u>y a szülők, miut a tanonc- és segéd\'-artó iparosaink, kereskedőink személyesen győződhettek volna meg ról>, hogy az ez idő, nmelyie erizágos érdekből gyermekeiket, illetve alkalmazottjaikat a testneve lési bizottság rendelkezésére bo csálják, nem veszett kárba s ha cronnal ntm Is n legteljesebb mértékben, de Idővel meghozza áldásos gyümölcseit uj;y mz egyesek, mint r köz javára.
A verseny a többazée „Levente* felvonuláséval kezdődött, akik a Himnusz eléneklése után négy ixm-hadgyakorlatot mutattak be, majd Saller Imre, Hladeczky József ti Florváth Lajos cserkéislevmlék szavaltak hatásos Irredenta ver»-Vet.
As Ifjúságink eredményei: 50 m. sikjutás: 1 Hnlmoa P>1 8 n>p., 2. Flumbort Pál, 3. Vozner M klóa. 75 m. síkfutás: 1. Knauiz litván 9*2 mp.. 2. Mirkus DszsŐ, 3 Ka-lóvica József. Sulydobás: (51/* ^if-tuly) 1 Csillag Lsjoi 9 19 m., 2. Relthoífer Jéaos 9 15 m., 3. Bun-cion Józaef 9.01 m. 7ávolugrás: 1. Kn«u« Ittvári 5\'22 m., 2. S.ller Imre 4 73 m., 3 Ksrlovlts László 4 66 m. Diszkoszvetés: 1 Knausz István 24-20 m., 2. Bunc«on Józaef 23 70 m., 3. N«m»s F.renc 2320 m. 100 m. gáljulás: (3 gál) 1. Nemes Ferenc 16 mp., 2. Fiflechner Józsof, 3. Mérkui D.zaő. Gcc\'ry-vclts: 1. N«m»s Ferenc 3276 m., 2 H-lmrr Jenő 30\'60 m., 3. Csillag L«j\'S 3040 m.
A 19—21 évetek eredményei. 100 m. síkfutás: 1. H»rmann Fa rerc 12 mp., 2. Ardai Béla, 3. Flelachner Józte. Magasugrás: 1. Simoncsfcs József 155 cm 2. Her-mann Ferenc 150 cm^ 3 Eogellel-ter Rizső 140 cu. Sulydobás i (71/4 \'tg. suly) 1. S\'-umpf Ferenc 9\'11 m., 2. Frank Lvjos 8 42 m., 3. Bi-én József 8*17 m. 7ávolugrás: 1. íermann Ferenc 530 m., 2. Mohi Ferenc 4 95 m., 3 Simoncslcs József 4 94 rn. Diszkoszvetés: 1. Sl moncsici Jórsef 28 20 m., 2. Stumpf Fererc 26 00 m., 3. Mésziros Jí-nos 22 00 m. 100 m. gálfutás: (3 gát) 1, Hirmann Ferenc 14 mp-, 2. Ardai Bél», 3. Stumnf F rerc Gerelyvetés : 1. S:u npf Ferenc 31\'80 m., 2. Ardai Béla 30 80 m., 3. Bi.ó Pál 30*30 m. A 4X100m. stafétát: S uxpf, Bíró, Mohi, Ardzl-csoport nyerte. Birkózás: 1 EngelUIt\'r Fenyvesi 3 Mts érőt János. A díjkiosztást G-urotsik Mihély vármegyei tcsineveiéal felügyelő végezte, aki a vrra-ny befejeztével lelkesítő beszédet intézett az Ifjúsághoz éa további odaadó, fegyel mexett muakár. hivta frl őket. A
1924. Október 19.
8_ ZALAI KÖZLÖNY
meghitt ünnepély ■ Szózat elének-léiével nyert méltó befejezést.
Beszámolónk nem lenne teljes, hi a cterkést-leventék csapatáról és fáradhatatlan pirancinokukról, Horváth tanítóról külön meg nem emlékeznénk. Joggal állíthatjuk róluk, hogy á leventék elitjét képezik, mert fallépésüket mindenütt és mindenben a rend és fegyelem jellemezte. A cserkészcsapat tagja a leventeverseny legtöbb eredményét elért Hermann Ferenc Is, aki teljesítményeinek jutalmazásaként a m. klr. 6. honvéd gyalogezred által felajánlott ezüstórát nyerte.
NTE-DVAC lil (liO). A csatártartalékkal kHIIÓ NTE várakozáson felüli játékot produkált. A védelem Dszsó éa Harangozó ki-szöktetésére játszott ami sikerült
és bár a pécsiek Dezső lövését
^rlrozták, a kipattanó labdát Horváth gólba helyezte. A második félidőben sorozatos NTE támadá-sok folynak, de egy lerohanáanál Jámbor hibás s a pécsiek kiegyenlítenek. Jámbort Indolens játéka miatt az NTE kiállítja, de 10 emberrel la fotytatal tudja támadásalt. A pécslek nagyon durván játszanak, különösen Dszsőt faultolják egymásután, majd véresre rúgják mellét, ugy, hogy percekig ájultan fekszik. Kavésael eaután Ismét megrúgják DszsŐt hátulról, kl hirtelen viaszafordulva a fellngerlődve azon, hogy megint as a játékos rúgta meg, aki előbb, arculQtl a pécsit. A bíró kiállítja Dezsőt, de a hátralevő negyedórában as NTE 9 emberrel Is tud|a tftanl as eredményt. A pécsi c* • patoktól látott durva játékra és a pécsi bírák erélytelenségáre n-.ég vlsssa fogunk térni. Most ca-k annyit említünk meg, hogy karl.sal, szombathelyi, vagy győri bli ó aault vasárnap Is, meg most le legalább 5—6 pácsí játékost kiállított volna.
közoazoasAo.
Az Idei dohánytermés. Ma
grsrorsság, különösen e háború ota, amióta az amerikai katonaság megismerte a msgyar dohány kl váló sajátságalt, egyre Inkább tért h-idit a külföldi piacokon do-hányezportjával. A« Idei dohánytermés rekordterméa volt; lényegesen jobb és több, mint a tavalyi termés, miaőságe Is jó; holdanklnt átlagban a nagylavelü dohányból kilenc métermázsa, a kis- vsgy k-rtilevalGből pedig elválva tlsen-négy métermázsa ls termett. Tu\'-nyomérászben csak nyersdohány kiviteléről (ehet isó t a kész dohánytermékek nem bírják a külföld vámtételeit éa így árban nem vecae-nyezhatnek. Különlegességekben nem késxül nsgyobb változás, csak az angol klsplpa számára gyártanak majd külőa dohányárut, mely ötvengrammos csomagokban éa fémlemez dobosokban kerül forgalomba. _
TŐZSDE Aa értéktőzsde forgalma minimális volt részbea a aaal Izraelita ünnep miatt. Az árfolyamokban nagyobb eltolódás nem állott be. Nyitáskor a kurzusok a {legutóbbi tőzsdezárlati nívó alatt állottak. A bécsi tőzsdo baráts\'goi Irány.atára való tekintettel aiot.bjn nllárdulás következett be és cz árnlvó mintegy 1% ■ pénteki sárkt fölé em:\'-kedett. A tőzadeldő végéig as árnyereségek nagyréazt veszendőbe
mentek éa a zárlati kurzusok valamivel a nyitás felett állnak.
UtótŐzade. I ányzata lanyhu láara hajló. Magyar Hitel 410, Aa-gol Msgyar 41, Osztrák Hitel 144, Sdgó 400, Hizal Bmk 108, Nova 124\'/,, Pesti Hazai 2800.
Az arany korona mai árfolyama hivatalos dollár kurzw.on átszámítva
15525 82 papírkorona.
A Magyar Nemzeti Bank hiw talos árfolyamai okt. 11 éa
ívn iioo
rfri4o-?«»oű 04IS 4°(0
411-411 »JJ »»» ISSi\'ll*) n»ao-uj6o OuK, M(. IC-Í 40-108 Ja Srifct U*ak I47}0-I4l<t llotl.odl h. IS740 I99SJ
Mc* ^
Srfcl hoc. soeu-aoj;}
Norr4< 107»I-IC}fl
Un
Dia ko».
Devizák
10040\'JOtOJ
411-410 I70I-J7II IS4«0-I}4«> ZritatUeU IOfSj-11041 LooáCC ICJOOO-ltTOOO UiUto H14JJ74
K«»ron 7e\'40-77«l0 40I* 4041 ISSo-SISS
se4«i-so}7i ic4-io teí.io
I47J0-IIMJ
rMi
Zürich zárlat i
Páris 27J0—, Loodoo 1343—, Newyork 621 —, Brü**el2610, MalUnd >177 60, Holland 203 70, Berlin 124 —, Wien 7340"—, Sotla 830 —, Prága 167 60, Bndapeat 67S0, Bokarest 2B0 —, Beljrid 746-—, Varsó —. A magyar korona kfllföldl hivatalos Jegyzéseit
Devisa ValoU
Béca 0 02411 0-020 Berlin 0 006480 0*006460 Prága 441\'/, | 446
Newyorkbai
0 902010-0240 0-0640 0 0016 440 | 44 i
18
Az ércpénzek áa nemea-fémek beváltási árfolyama >
Exiiit egykorooás 606 >—6J70, kétkoronás 12.120—12.270, forintos 16.100—16.180, öt-koronás 31.000—32.100, színarany 61.000— 62.000, arany hnsskoronás 333.000— 336:000, platina 210.000—210.00 J.
Tarzzsénytőxada. Buza listavl-dékl 76 kg-os uj 420.000-425.000, 78 kg-os uj 430.000-432.500, egyáb vidéki 76 i oa uj 417.500-422 500, 78 kg os u 427 500—430.000. rozs 420.000—4*. 2.500, zab uj 360.000 —370.000, köles 250.000—270.000, takarmány árpa 380.000—390.000, sörárpa 460.000-480.000, tengeri 375.000—380.000, korpa 210.000—
215.000, repce 640.000 -660.000 K.
Irányzat lanyha. Buza 10.000, roxi 5000 koronával olcsóbb, a többi cikk nagyjából változátlan.
Sertéspiac. Fclhsjtáa 2091 darab, melyből elkelt valamennyi. I. r. uradalmi faj 28.000 -28.500, szedett 27.500 —28 000, szedett kő-zepea 27.000—27.500, L r. öreg sertés 27.000-27.500, könnyű 26 000 -27.000, li r. 26 000-27.000, angol aÜldő 27.000—29 000, szalonna 31.000—31.500, szalonnás félsertés 32.000-33.000, sslr 36.000. A vásár
Igen élénk volt.
Kiadó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
Anróhlrdetésak
30 hl. fehér és vürüi bor (Wagner fok 4—5) eladó Somogyi Testvéreknél. 47ia
Két sxobáa, esetleg három szobás lakásért leiépést fizet ügyfelem. Sslgrlszt iroda, Fő-ut 8. IS3J
írógépet, használtat kerei bérbe a Zalai Közlöny szerkesztősége.
Dlvatöltöny facoet 400.000 koronáért készíti Horváth József férftizabí, Kazinczy-utca 4. tj»4
Olpésssegád éi tanonc felvételik. — Haláis, Klnlziy-utca 18. 1621
Jamper lm por la 1 Ltbusa fonál érkozett 50 különböző islnben és legjobb mlnősSgben. Klein József és Testvére késimunka ütleíébe.
Fitos kalapok a legszebb színekben 150.000 koronáért kaphatok. Klein József és Tettvére. 16 vo
Borfajtégáp, szívó- és nyomótömlók, kerékpázok és alkatrészek legolcsóbb árban Szabó Antal sportüzletében, Nagykanizsa.
Urlctalid.ál bátorozott szoba kiadó, esetleg koszttal. Ctm a kiadóban.
Eladó egy fél hold k.UsiUális ssántó-fóld a récstl otl dillóban. Falci Ferenc és Józsefnél Klskanlssa, Ország-nt 51. 1680
Kát lóra alkalmas Istállót és kocsiszínt bérbe keresünk. Futura, Bazár-udvar. 1681
Helységnévtár. A magyarországi össses városok s nagy- és klikösségek köslgasga-tási, egyhásl, igazságügyi. pénzügyi, tanügyi, kereskedelmi, gazdasági; Ipari és köztekodéii címtára (líJi) kapható lapunk kiadóhivatalában. Ara kötve hatvanezer korona. joj
He bnsuljon, ha nem megy üzlete I A ,Z*lal Kóslony\' spróhirdetésl rovsU mindennél biztosabb eredményre voxct-
Meghívó.
a Letenyel Takarékpénztár R.-T. Letenyén,
folyó ívl november hó l *n délelJtt 11 ér.kor az Intézel saját helyiségében
rendkiviili közgyűlést
t.rt, melyre > t. részvényeseket tisztelettel meghívj.
Az Igazgatóság.
Tárgy:
1. Igazgatósági Jelentés.
2. Az alaptőkének 50 millió koronára való felemelése.
3. Az alapi, ahályok általános módosítása.
4 Az Igazgatóság és lolügyelóslroltság lemondása és u) Igazgatóság és lelüjyelSblzoltság választása.
5. Esetleges Indítványok. (8 nappal a közgyűlés dóit adandók be.)
Sa.vasaU Jegg.1 cmJc aion ríjivéoy.5 bir. akt lí.lvéoyét 10 oapp.1 a köa. rgiilés ílítt aa inldiot páoxtáránil letétbe holy.ai.
13 milliárd 284 millió
keiül kisorsolásra a november 12. és 14-én kezdődő osztilysorslátékoa.
főnyeremény 1 és fél milliárd korona.
Szerencse számú sorslegyek ££3 Ifi- Hlrschler Miksa
4.:ilD,lUtrii <• ©*itil7»oo}««y (teUnMtldolJ. MallOr kOIU^t nlno—n I
Szenzációs olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem blúz
csak . . . 240000 Kor. Grenadinbluz csak 130000 . Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 . Elegáns pongyola
csak . . . 130000 . Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 . 7 rlkóseli/em ruhák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 . Himzett női ingek 45000 . Kötött kabátok
gyapjúból ■ 240000 . Női kabátok . 700000 „ Gyermek kabátok 450000 . Zsebkendők . 10000 , ószemélyes azsuros
kávésteriték . 250000 . Elegáns gienadin-
ruhák . . . 350000 Kor. Gyermekruhákcsak 33000 n Selyem sálok csak 85000 „
Méteráru osztály:
Krepdesinek ■ 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo H
Férfi szövetek . J2oooo „ Tiszta gyapjú férfi
szövetek . . J60000 „
Női szövetek . 47000 . Tiszta gyapjú női
szövetek . . 14oooo . Tiszta gyapjú aljkelmék 14o szél. !45ooo „ Gyapjú kasánok 75ooo „ 15o széles fekete és
kék gyapjúszövet 25oooo ~
Mosó délének . 19ooo .
Kartonok . . . 21ooo .
Vásznak . 2oooo „
Sifonok . . . 19ooo ,
Sefirek ingekre . 25ooo .
Férfi- és női szövetek óriási választékban, — bámulatos olcsó árért/ E hiten nagymennyUégfi Regenhardt éa Raimann-féle aaxtalnemfiek ■ törülközők leszállított árakon kerülnek eladásira!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag"
divatáruházat felkeresni
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Oklób.r íj
Singer József és Társa
értesitik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi és női szövet^y árakkal az összeköttetést ismét felvették és abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetuj donságokat ===== a legtalányosabb árban árusíthatják. =
Kérik hatalmaB raktáruk vótelkényszer nélkül való megtekintését.
Másfél milliárd
írsz a Jutalom és íőnyeren 6ny az u onftn kctdódó 13 ik osztálysors Jf iékban, melynek eredményeként
13 milliárd 284 millió K
keiül készpínzben kifizetés-e. — As uj terv szerint az eddiginél 3500 al több sorajegy les* nyere rrénoyel húzva, mírt eddíy. — Szerencaeaxrfmokat ajánli
Milfioffer Kálmán
főelárusi:ó (Cscngcry u( 7. szám Ripoch h.\'iz^ K!)r:Jfl(ji :r>:d\'Ji. — Sorsjegyek ára: egész (0,000 kor. Iái SO.OOO kor. regied 13,000 kor.
Húzás már november 12-14
Kerecsenyi
príma síjáttermésü must édesen préstől 100 litertől felfelé kapható
PÉTER HUGÓ
termőidnél , f
Csengery-ui 31. sí.
Zenemüuidonságok
Operettek: Marica grófid, Acvicski. Apukám, Huncut * lány, Cycrc \'■« rónám Shimmyk óneWazövaggol j
Oio Blanka. TutKoch-Amua exhumál u» oit. Uuboruíco. Bé-bé. Tiüae. Wo hasd <lu nur dlo t<höcoo bUuon Aiikcu her Komin nach Mahigono. Sio liebt inteh. Kalhrln llav.ma Wena feh dich sch, du ciujs \'.ch wcioeti t Ja, wu wí |<J-nn Jio-os Mídol von mi;! <;.„> l.\'nger Awhfcr I [ab clnbUucs Himmolbrett Vdiafefrai Síu.. jnralal.M kmHmfíoaUfOk. kigUu* <i tMpwa*l«UUk.
Fuchel FÜlSp fial könyvkereskedésben.
Díjtalanul
csupán csak f laríffi" > költségeken
helyez el
összes tudepts:: és vidiki \'■rokhiin eljegyzési, hSzsssipi, halátesolie szolű híreket s flltalaonn birmrly von.ikuzasu reklám-
hirdetéseket
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
F5-ut b. „ ,KU Wcn (A ,&tUt K\'OitOny* kudclúvaUIaban)
ft budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapaatt tfliadn délután » órai xftrókrfolyamai a kővetkezőin
Anfol-Mítj, Haaal i
Axrli
11M. i lalaik*
I MII\' llt, .
01.-M. tan* Ouu. Ilit. t Uoji bank
U.ukYCfílO I
Altiüoct t B. Aplr PeUbiialb. • Hitoi Hoc*. ad. ]. b. H«o«t/la Infatlu i M.-Ca*b l;«rt
Kar. Hltal Mirjir-Nímii i Köip. j.l.lfc* ! VITO.I Uai
LlpOivá/otl 6.j
f CrJroil 04 ItaWoyal T.k. -
Alul. T.k. |<o
Hoki*, 160
Huil •!.} loio
KU4M.HU|. 6,00
F IXXWJ. |)5 Uifj.-Fiudi uj
P.oooal. b. i7jo
PKrta 4>
Ilid a. tó
8oo.-M. i)«
Coocotdla }|.te
D*UKIIL>I —
TfedHittUa. "J
OUiUl )|
Hooctrfi IOJ
Klril,m.loa 14
Sauli B*x.lcl tk-ri. «,t„
BL
Sjiiitiri
Kflt. f.,1
Draact.i
Mm. tipb Ali. Kíltís Xtrlr-li
Mór! „fa Na#yLiio-.,» Si;0k:o;ai SalicA Uj \'aki
OolO lllDJI
Uittí..»
ll l<*
FCvír: il Or ll,.»rli.m
Wc4iácer ■
VHBtllk Br63l >i|. 3 Kt*ug 1
cm, 1
o»S. om i>
Káilío V.. 1
f ht*«
Fridi
Mit/II •«*\'• tial^a tta
Ht rltí
V^ótvtjta
" l\'u i
Rlm
RcKbmOllai ScUick
T<adlo« Uoluo
VIIUQ Wirntí
Corrloc\'t
Ali. la Cmti4 Oeoiíurmil B«jea. ti Fooroiw Ooleniao 3 Hml r. 1 liool fa WWaMeyl
Hl,.Tű 1
IEr<J9 M. LlojJ Uilomtoki | Ntmiwl (• J
Uchü(
MUiold
104
Virod yo
ütlivnul 10
AtluBTMII )lj
Trón \' ij? \' OakorKr4rak
IXIcuVo. 4<S
H<crll ok. Soo
Cokoflpar ííu
0 (-:«,:;> J4I
Mu41l rak. 144
SocamM 1SJ0 ai.lcul...r.k
, oSto\' 17.1
ÍCiliSW ut SiiHml 71J M^-»kl ■« VIII. pa.^: ,9 Tol .11 )« ..........10
ÍJO
G«p t,
I or« .:■.\' 1 • ,.1 S1I1TO0I. I TWk
N.ikl 17!
Vlk. Uio» 1 Z.bolal I
Zecltl Fifank
Krfftl.ln
KOalekndCi (Ml 10\'
AUuUai Urao(« MfU.
Ali. (la
80r ii iitn
F4yUo«I i6r
Xlrtlj^r 7, P<il*4ri >4r F*a.
BwOti 1 KetWrlcb
R«ht(O7>0< IK
O.cliwtíríi l\'i J.
Kr»<i u(.i ij
K«4II„.1»»
\')|»r«li<i _
S.}0 I K071I iaUU> i|t
I 5c*,*mM* —
SU Bflu )4
Si\'aj. )u>ju
Uolo leiill
Ofipjomotd
Si4»4-K4<í
W. TMIP
Oc-MUric*
Kutoo
Diák.
mi.. XlUll M»« KULs
Otoll HOl* F«I«M
KíUI Olr-.l
I Tekfofl ! Tsrel dp4 UolC ulcti SaoteoU Zac/y.pll/. llírdl KlráJ/ioiO V.wi hfg. UödI Bt.u«l Corrta nia PapU
lUmalpai
SdíflUa
OlIWtMU
M»Qr.-N<m»4
Törd Bpc«< VwktbnUok O7W Mr
Kézzel válogatott \' uradalmi
házhoz szállít
étkezési burgonyát
I I t 120.000 koronáért mélertn«eáuk!nt
Heltai József cég
lro.l.: Főút 22. I. >a.
— mnői
Eőesem ?
— Egyszerű, uan fő2ue.
olyan zamatos
meri UHU
hduéja, kduéual
Nvoro.iou > Zilűyl
Hirdessen a Zalai Közlönyben
NyomdiUnr fal KODjvkc,«ked«. K. T.-oíl. N.S5k.Dl.,i„ (Nvom^.v<««6: 01,
KÖNYVPIAC
ZALAI KOZLUNY
kiaőóhiuataldban
az alábbi fcönyuek uehelők,
illetőleg rendelhetők meg: É. Redpaih ford. Czekó Ambró; gazdag illustrációval. Hogyan esi-nálfialjuk meg magunk a ni dió készüléket. Angol gyekor:«.ii kéli könyv átfordiiása. Ara K 37.000 Balassa J.; A szabadkő
lörlénete . . . Áru K 15.000 Krúdy Gy. i A mavoilinui u*
8*dlo . . . . Ara K 24 00J
Gábor J.» Diákország regénye, l\'ju r*szére. Iilustrált. Ara K 30 (HX) Révész B.: Ady Endre. Ara I< 24.000 Benedek M.: A modern manvar irod\'lom ... Ara K 24.000 Kóbor T.: Stldi. Ara K 27000 Iván K.: A bélyeagyüjtés K 21.010 Hedcnstjerne A.: Jönss yn ur oti , Ittol ■ ... . Ari K 21 000 Fechner M. A.: öfclségclli. píris lilko rendőr omléklulBlbiH.
Ara K 24.001) Dr. Szemere S.: Spengicr din-. . . . Ar« K 18 000 Dr. PfelferZs.: Hipnózis ésszuü . . . Ar« K 210:0 Híres bűnesetele a Pltavalból.
Ár. K IS.Oü:j Révész B.: Orkán. Ara K 210 o Juhúsz A.: Nagy Gondolkodók.
Ara K ] 2.(100 Strém I.! Sp:rilizniuS. Népvzíui ismenciís ... Ara K 12.000 Wölf Ing L. Fcrdlnird királyi her ccg Twsklna Örökös n«cyhírcr,\'.! : Az utolsó Habsburgok Ar« 12.000 Dr. Hcrmann I.: Bcvezotis » pizichonaiizis gondolalkörábe.
Ara K 2100 Dr. Vadász Elemér: A vantis vessző. A kérdés mai íilftsa. Ríj zokkai .... Ara K 2400 TrostlerJ.: Ujabb litnyok a néN tl ircdalomtörténoti kutatásban
Ara K 2400 Dr. Bartucz L.: A fajkérdés.
Ara K 2400 Alexander Bernát: Madích I-nrc. ■ Art K 2400 | Dr. Gajáryné: A zöldség és gyli
mö1 a eltolása, konzerválása éi j
be(őzé>4) . . . A\'« K 18 000 Forró P.tKiréiyi szere ók. K 181)00 ! Dr. Prelslch K.: A gyermek ápo lási, táplálása és gondozás*.
Ara K 18.000 Földi M.: Slndor és Sándor 1<: 6*ny .... Ara X 210.0 Ulflíkl msgrenfleléa eaetín az összeg s n portó höllsíqe elOre megkűiacnőő, uaqy drdl utdnuélelezzük.
A ZALAI KÖZLÖNY ]
kiadóhivatala.
Dbcck Kárpiy;.
63. évfolyam, 236 ium
Nagyk.ul.ma, 1»24 Október IS. Szerda
1800 korona
a m
POLITIKAI NAPILAP
Saerkeei<0s«ic «e kiadóhivatal P«-ul 8 lulernrbaa-Telefon 7S-. nyomda 117. ti.
Demokrácia és kultura
Felelős szerkesztő: Kampóién Bíla
*Jari..i*.i ,
A nagy /rancla forradalmak Izzó hevületében, az egyenlőség, testvériség és szabadság magász los gondolataiból született demokrácia eszméje félszázadon át végig viharzott a lelkeken, hogy aztán a llberállzmus jelszava alatt mellékvágányra terelődjenek mind azok a törekvések, melyek Igazi tartalmát kitöltik. A Marx-féle féligazságok és szoba-elméletek Is csődöt mondtak a gyakorlati éleiben, mert az érvényesülési szabadságot olyan korlátok közé akarták szorítani; minőkel lényege bem tür meg. De a jelszó —-demokratizálódni — egyre han-gosabb és általánosabb lett s talán épen ott és azok építették kl legtöbbször, ahol és akik leg-kevésbbé voltak tisztában a sző. nak valódi értelmével és társadalmi nagy jelentőségével.
A demokratikus eszmeáramlatok tehát több mint százharmlrfc éve tölllk be a lelkeket, eredményükben azonban azzal a megállapítással, hogy az egyes társadalmi osztályokat és néprétegekel óriási világnézetben különb-, ség választja el egymáslől s,törekvéseik minden kapcsolat nélkül keresik érvényesülésüket. A
elmek ulánl törtetés jobban teb ződlk ma, mint valaha Is: aki-tünietések ritkán érnek olyan egyént, kinek a köz érdekében tényleg kifejtett eredményes működése valóban elismerésre érdemes : a nagy vagyoni eltolódások még áthidalhatatlanabb örvényt támasztoltak az emberek kőzött, kiknek minden kérdésben elfoglalt álláspontjukból csak egyéni célok domborodnak kl.
A demokrácia ebben a formában tehát csódjéhez közeledik.
A denevér szeme nem tud Szembe nézni a világossággal. Ugy vagyunk ml Is sok társa-dalmi kérdésben az Igazsággal: mennél vakítóbban ragyog, annál kevésbbé nézhetünk belé. A demokrácia mai állási Is egy Ilyen Igazság, mely elhomályosítja tiszta látásunkat.
A sző egy igen népszerű ki-felezés. de értelmének szabatos meghatározása még a bölcseleti politikában sem egységes. A demokráciát leghelyesebben talán a kuiturávál lőhetne összekapcsolni s demokratikus Iránynak azokat a törikvéseket nevezni, melyek oda- irányulnak, hogy a nép minden rétegének gyerme-
kei részesülhessenek olyan szellemi kiképzésben, mely megadja, nekik az államban a komoly érvényesülés lehelőségét s lehetővé \'\'teszi számukra a kuliura áldásaiban való részvételt annak minden terén.
A tehetségesek érvényesüljenek, a tehetségtelenek ellenben vonuljanak el a közügyek vezetésétől, bármelyik osztályhoz tartozzanak Is. Ez az eiv azonban csak akkor (og a maga tisztaságában testet ölteni, ha a társadalmi [elfogás gerincet is követel még azoktól, kikre vezetését reá bízza s kérlelhetetlenül elsöpri a közélet színteréről azokat, kik mindenben csak a megalkuvás politikáját kövelik. A magjar államnak — országos és helyi politikában — csak gerinces emberekre van szüksége, kik nem Jönnek összeütközésbe elveikkel, nem hazudtolják meg önmagukat, nem Isznak bori, mikor csak vizet prédikálnak s felfogásaikat nem változtatják érdekeli: szerint, mint ruhaneműikéi.
A politikában és társadalmi életben pedig kevés a gerinces ember. Ha minden ember elvi alapon állana s ha ezt az alapot ugy tekintené, mint a köz érdekébén elloglalt stratégiai pontol, a társadalom rekonstrukciója sok-
kal hathatósabban alakulna kl felfogásaikból, mint örökös megalkuvásaikban és elvtagadásaikban megnyilvánuló érdekrugalmasságukból.
^Gerinces emberek kellenek ebben az agyonnyomorltolt országban minden hivatal, tisztség, közéleti szerep betöltésére, hogy kiépíthessék azt a magyar kul-turát, melynek áldásaiban vallásra, társadalmi osztályra és foglalkozási ágakra való minden tekintet nélkül .egyforn^n részesedjék mindenki, kl szerelő fia a hazának.
Egyedi Arthur gyilkosa beismerő vallomást tett
Sopronból jclrntlk nekünk éjfél-kői\' t.l.foDon : Frohreich Etnó dr., akit kezdettől fogva a különböző nyomozó hatóságok apósa, Egyedi Arthur meggyilkolásával gyanúsítottak, kedden este a vizsgálóbíró és bőssel cscndörszázados elölt bevallotta, hogy ö követte el a gyil koss-igot Tettének okául azt hozta lel, hogy cselekményével meg akarta Siabaititani az Egyedi családot az öreg zsarnokoskodása alól. Beismerte azt M, hogy már régen foglalkozol!\' anal a szándékkal, hogy elteszi láb alól az öreg Egyedit, akivel a gyilkosság előestéién épen szóváltása is támadt.
A gyilkost átadták az ügyész-
„Emberek, egy asszonyi hajszáll"
íiu: Császár Ferenc
Az ezred Kos(ani»wicAnál voll állásban. A tizedik offenzíva uun u \\ t«\'ján némi pihenőt tartott, s az el -csigázott, kimerült emberek, öregek ás Hatatok egyaránt a kényelmes pihenésnek adták oda magukat. Az őrségen kivül az cT.bercknek nem volt semmi dolguk sem, mosakodó, tisztálkodtak, évőJtek és i^yat csak Járta a piros tábori levelezőlap iráso.
A Jö öreg MSszaros szflknszvrzcló, aki mar tu\'.jArt r. negyvenen és aki majdnom minden este el elmesélte, hogy nem* tudja, mi van az otthon-való családdal, már körülbelül egy óv óta nem volt otthon szabadságon. Aztán tudja, hogy az asszony sem igen ér rá leveleket írni, mert bizony nagyon cl van foglalva n mezei munkával. *
Nagy u I kényelemmel kint ül a kaverna bejáratáig és a szfp napos időt, meg u terméketlen köveket nézi és látszik az arcán ós a szemé.), " hogy az otthoni kicsi ÍO!d jftr tz
eszében,, a kicsi szalagföldek, cz ő birodalma, ahol — most nem tudni — mi módon folyik a munka.
Ezer aggasztó kérdés hinykolódik á fejében, hugy milyen volt a csíp lés, hát az ósriek hogyan H\'.ettek, be vannak/c lakaritva, ateszAntottak-e ii biuibíak, rozsnak, mcj{ a többinek .Vrcdig haj! de szép, Jó idő van/kérni sem lehetett volna szebbé, Jobbal az Iilentöl.
Aztán én nem tuJom, hogy mit gondolhatott, de a fejét a\'Ahorgasz-tolla a mellérc és csak nézte a földet, a köpenyege sark\'it, dc csak annyira nézte, hogy biztosan nem tudta, mit né.\'..
Mintha esek c^y nagy-nagy hátér-talán semmiséget bánftllne.
Egyszer aztán, mintha egy tárgyal talált volna ebben a nagy nagy* semmiben, szinte az egész Ic\'.ke rAragad trra, ami tcfcintíiíbj ötlött^ mint a mórporos virágra n méh. Kü-önös érdeklcdéis:l néz:, csak nézi a köp nyegc sackti, aztun csrk usy önmagának eldünnyögtc ir.agii: — Hüm l
Aztán uj állást vett fo\', egész figyelmét a kü önös leletnek szenteli, kezét liu>san, óvatosan arra felé
nvtljija és a kepott harctéri köpenye sarkán megfog va\'ami hosszú csil lámlót. Megfogja, íclemei szép \'as-san, körülményesen és kezét bc\'e-emeli fel a nepfénybo. A hosszú csillámló valamit beletartja a nap fénybo és az, mint egy hosszú arany kigyó tekerődzik, kavarog, le-betf a napfényben.
Mészáros szakaszvezető nem szól senkiník semmit, hanem csak nézi, nézi azt a hosszú csillámló valamit és különös érzések tükre lesz nap barnilolta, elcsigázott arca. Tekintete lassan-lassan Átmelegedik, azután e#y egész élet egyszerű, de meleg fészkei épi i rá az öreg Mészáros szakaszvezető ur és ugyancsak jól esik a szemnejí-járni, hogy milyen odaadó meleg\' sz*ret:ttel festegeti, épitxeli gondolatait az öreg szakasz veze.ő ur arra a hosszú csillámló valamire.
A kuvcrnábsn levő embereknek dolg.t akad a külvilágban, jön e«y, kenő, három ember, Je egyik sem ludna a vií.tgéri sem tovább menni, mindegyik fennakad ozon a hosszú csillámló valanin És el elnézegeti*, mi a fiiyftritiy lehet az i Amikor aztán- tudaiára ébtcd iek annak, hogy
mi az. ami ugy csillog a napfényben, akkor kü;önös, szent áhiiat ül ki a harcfink képére és valamilyen tiszteletreméltó vágyakozás, érzés delejes lángokat gyújt a szemükben.
Mir égés* ember csoport torlódott össze a kaverna bejörata ; előtt elfogták * világosságot ós hiába kia báiuk rájuk, hogy menjenek már arr&b!) a bejárattól, ne fonják el az Isten szép nspviiágát. De minlha csak siketek lettek volna, meg sem mozdu\'lak.
No már ennek valami okának kell lenni, gondolta a kis Horváth Vendpf"" kozhonvéd, aki mindig jókedvű, Víg fiu volt és akin nem egyszer szakadásig híhotázta magát a kaverna. Különös hűséggel luJla n gránát suhogását utánozni, nem egyszer riasztotta meg az embeicket, amin aztán jókat mulattak. Gondolta ma gáoan, majd most is bzótugratja a csoportosu ast. Mozgékony a cán már ficálkol a kuncogás:
— Huh! ahogy ezek az emberek Széjjel fognak ugrani!
Kurja magát a csopuriba, ebujik az emberek iába .a\'atl, 8 amint oJaór az öreg Mészáros szakasivezetőhöz ób meglátja azt a hosszú cülámló
ZALAI KOZLOHY
Belpolitika
A főldmivolósügyl miniszter lemondása móg függőben van A miniszterelnök tárgyalásai a kisgazda-képviselőkkel Hegválasztották a házszabály-revízió 33-as bizottságát
Budapest, október 14
A belpolitikai él.t azenxiclójs, Suibó István főldmiveléaűgyl miniszter lemondásr, mér mindig füg gőbtn van. Tegnap délelőtt a ml nlszternek meg kellett volna jslennle a miniszterelnöknél, ez aronbsn nem történt meg. A kormányzónál való kihallgatásáról sincs aemml hír.
e
Bethlen l/ván gróf miniszterelnök tegnap délután megbeszélést folytatott az egyiigeípártl képviselőkkel a kisgazda képviselők kíván, ságai felől. A kisgazdapártiak elő adták kívánságaikat, különösen a földreform gyorsítására, a vagyon-váltság földek áránzk megállapítására, a közgazdasági tanáci és a vidéki pártszervezetek kiépítésére vonatkozólag.
Bethlen Jóakaratulrg fogad a a kívánságokat és kifsjezte óhajtását, hogy a párt egységét óvják meg Kijelentette, hegy Iche\'őtég szerint eleget óbsjt tenni a kívánságoknak.
Az értekezleten a rokkant kérdés megoldása is szóba került.
A nemzetgyűlés ülése A nemzetgyűlés keddi ülésén el-sőnsk Pesthy Pil Igszságügymi-nlsztar szólalt fel és visszautasított minden vádat, ami a nemzetgyül/1 ülésein érta a birói kart.xa némtet létalapját.
Az ellenzék ezután belekezdett a házszabály*vitába. Nagy Viace azt vita\'ti, hogy a vilasztójogl törvény elfogadása alőtt a fannalló szabályok érteimébea nem lehet módo altanl a házszsbályokat. Nagy zaj közben hssonló értelemben szólal fel Propper Sándor ia.
Az elnök btjalentstte, hogy következik a htzszabályrovlzló tárgyalására klküldendő 33 ss bizottság megválasztás*. Az ellenék a szavazás elől kivonult a teremből. A szavazás után az elnök bejelentette, hogy az eredményt a tárgya-láa folyamán fogja kihirdetni.
A fővárosi javaslat folytatólagos tárgyalására az ellenzék ii visszatért a terembe. Pikler Emil hósa-
bfcália a főváros je\'enlegi léginek politikáját. A javas
szeian
vezetősági
latot sem ő, sem FrűhwUt Mátyás nem fogadták el.
As elnök ezután kihirdette a 33 aa biro\'tiág választásának ered mínyét. Hébe\'.t Ede és Reisinger *b\'irenc szocialisták bejelentették a bizottsági tagságról való lemondásukat. Gömbös Grule már elő-zőleg bejelentette a Ház ülésén, hogy sem Ő, sem pártja nem vess részt a bizottsági tárgyalásokon.
A napirendi vita sorác Reliinger Fereac a munkanélküliség és a Iskbérkérdés ospirendre tűzését/ követelte. A belügyminiszter vála-stábso kijelentette, hogy ragaszkodik a fővárosi jsvaalat letárgyal*-sához. A többség aa e\'nök nsplrendl Indítványát fogadta el
Pakots J5zasf sürgős iaterprlU c\'őját mondotta el ezután az Opa-ház válsága ügyében Az ülés 4 ó\'akor ért véget.
Zarándoklat Lourdesbe és Limpiasba
Budapest, október II (A Zslat KozlíJny tudósítójától) Ma délután Indult útnak Budapestről a budapeatl .U ak Mária Kongregáció* jának nyolcvankét tagja lourd.si és llmpieai zarándokútjára. A társaság szombaton délután érkezik Lourdesbe, ahol este gyertyákkal fdvoou!nik a barlang hoz, vasárnsp reggel pedig m<ae a Bazilikában a magyar zászló kö-zeléban. Kedden a zarándoklók autókkal Lsqjotlóba mennek s tisztelegni Jognak a királynénál. Visszaérkezés Budapest.* október 28 án délben.
Z«la- éa Somogyvármrgyékből részt vesznek a zarándokleton : Pchm JSzief zalaegerszegi apátplébános, özv. Maytr Béláné alezredes özvegye S imegrő1, Márton Boldizsár főgimnáziumi tanár Zalaegerszegről, Haurily Janómé ál Isml mérnök neje Sü&fokról. Kiss 1 nréné azállodis n«ji és Mawcr Józaefoé srállodáoné Siófokról.
valamit, elfelejtkezik a gránátról, az arca egy percre kisimul, aztán végtelen öröm lepi el s mintegy psp-rika Jancsi, felugrik s bekiált a ka vernába, mintha azt kiáltaná, hogy \' a taljánok kapitulálta* :
— E-nberek, egy asszonyi hajszál 1 Mint amikor a hangyaboly! megpiszkálod a felkavarog az egész hangyaboly, ugy indult meg egyszerro az egész kaverna azt a ró- hajszálat bámulni.
És az egész kaverna áhítattal, megilletődéssel bámulta a2t az asz szonyi hajszálai. Ahány ember, annyi boldog, meleg családi fészket hímezett be avval az egy asszonyi hajszállá\', ahol majd mosolyogva, boldogan meséli el, hogy a háborúk vérzivatarában, szenvedései közepette a meleg családi fészek utáni vágy,
mind egy tarka szép pillangó vitte előre az embereket a szenvedéseken ál.
ugyanakkor idehaza a városok fényes utcáin és a holdviligos fal vakban vajmi kevesen voltak, akik érezték volna, hogy a füstös harc terek ezer meg ezer kifárad: katonftja, a férfiak legjava!. In állomra hajtják fejüket a női gyengéd»égb?n, hűség-ben és szereidben fdrósttin meg árva lelküket. Mi\'yen sokan voltak, skik nem tudták megbecsülni, mit Jelentenek a férfiak részére.
Sok-sok asszonyi hajszál büvercje szakadt el, de az nz egy Ián még most is meg van a Mészáros szakaszvezető ur notecában, amelyről mindmáig nem tudják, hogyan került oda Mészáros bő köpenye sarkára.
BELFÖLDI HÍREK
Az országos katolikus nagygyűlés
A Mária Kongregációk díszközgyűlése után a Credo férfiegyesű-let tartotta hatalmai aráeyu közgyűlését Roll Nándor dr. megyéspüspök elnöklete alatt. Tóth Tihsmér eg/ft-ml tznár az egyesület cilját — a firfl p «s-toráclót — fejtegette. A közgyűlés ezután az egyesület fővédnöknőjét, Zita királynét sűr-göoyileg üd.Ő.ölte. A mártirklrály özvegyét percekig éljenezték és ünnepelték. Este 7 ó ától kezdve éjjeli íizentséglmádás volt az Öiök-írnádás templomában. A« Eucharisztikus Papi Társulatnak központi papnöveldében tartott dlstgyülésíi Csemoch horcegpr! nás felhívta a papságot, hogy^az Oltirlssentaég-bői msrltsék azt u lángot, ami a papi hivatáshoz szükséges. A Ke tolikus Nőszövetség díszközgyűlését a Katolik us Kór fehértermében tartotta, Zichy Rafaelné grófnő el oöklete alatt. Glatljelder püspök hangoztatta, hogy bármily nagy alkereket Is értünk cl n katolikus mozgalmak terén — a katolikus nők felad «ta nem csökkent, sőt még nagyohb szerep vár reájuk a jövőben. Zichy Réselné grófnő a hercegprimist ötvenéves papi jubileuma alkalmával köszöntötte, majd a stőire\'ségbe tömörült egyesületek díszes koszorút nyujto\'.tak át az ősz főpásztornak.
A záróbeszédet a hercegprímás mondotta.
A Katolikus Hiltsaárok éa Hitoktatók közgyűlése a központi pipnevetdébea folyt le. A nagy. gyűlés utolsó nyilvános (záró) ülésen a királyi család tagjai i> réizt vettek. A gyűlésen R itt dr. püspök, Ernst prelátus, B.r<cvlc«y Albert beszéltek. A záróbeszédet Zichy gróf kérésére Cssrnoch herceg P\'lnás mondta, akit a gyűlés hölgy kÖiőnsége valóságos vlrágesővel áras tott el. A hercegprímás látha tó^n meghatódott « Icikea óváciS kőiben. A gyűlést XI. P.us pápa, a varsói érsek, a közélet vezérel és
vagy 173 egyéb üdvözlő aűrgöanyel kős\'öotö lék.
A XIV. kstollkus nagygyűlés a htrcegi-rlmás áldásával ért vé/et.
A magyar jugoszláv tárgya Ifiaok. A magyar jugoszláv keres kedelml tárgyalások egyelőre albizottságokban folynak, a köreljövő-ben azonban a jugoszláv delegátu sokkal való plenáris tanácskozásra kerül a sor. Ecílból Wodianer R-idolf báró és a magyar delegáció a jövő héten Belgrádba utaznak. A jugoszláv msgyar megegyezés karácsonyra valószínűiig tető alá kerül. A megegyezés szabályozni fogja a két állam közt mindazokat a kérdéseke\', amelyek a Irl .nőni szerződésből folynak.
A Gombos P/ónay Ügyet békéaen Intézték cl. Gtmhös (jyula és Prónay kö.ö\'.t felmerült lovegia. űgy-t, ami a katonai becsület biróiág késedelmes dö-tíse következtében sokáig elhúzódott, ma békésen eliatf-ték.
191A. Október 15.
Allapán iolölés Vaaban. Mi
kcs János gróf megréipü.pők és Tarinyt Fenne dr. főispán jelenlétében Szombathelyen a megye-bizottsági tagok blralmss értekezletet tartottak, melyen Vasmegye uj alispánjává Horváth Kálmán főjegyzőt, főjegyzővé Vidos Árpád mázodfőjegy^őt kandidálták.
Mikes pllspok autóbalesete. Mikes J ino, gróf aiombalhrlyl püa-pök, mikor tulóján ■ katollkui mgy-gyülérr. Indult egy hldjavltáanál alkalmaiott tőltíanél a vearedelmea aökkenő kö/clkeitébcn nekiütődött . kocil fedőlapjának éa homlokán ctoillg hatoló mily éj hoiaiu ■.-bot kapott A v.autl ő.há-ban bo-kötötték, Peaten .ionban ágyba kellett feküdnie, .hol ápo\'aa alá vitték.
A axomb-atbelyl pauaojn m bíróság előtt. Holnap tárgyalj,
a aromb.il helyi .főrvéoy.kék «» la-meretea taztl\'p.namák ü^yét. Vid lottkírt aicrcpcln.k a vítnhiv.tall fónök, két vimtlait, ejy rendőrfő-Vllmció éa több aiombathilyl ke-rcakedő, akik a vámtlutvla.lőktl ni.gve»xt*gett4k,
Förater Schnll«t klutaaltják Ax berber meiíyllkolíaival jya-nurltott förslcr Schulttc német él-lampolgár aiabadlibra helytiéae utío cjy Ideig cligat telt a rend-őraífeo jeleotk.iéal kőteleiettaé(é-nek. A napokban .ionban nyomtalanul eltűnt. Érért elrendelték elSállltí,ét. A kormány elh.tároita rórater-Schultienak ai oraiájból való klutailtáaát. A rákoaacontmlhályl bOn-
pSr vádlottal kótül, mint limercte, Molnii Jólh JSi.efet h.lálra, Ka nattayl életfojyllílanl. a< Idikóa. ben mejhalt Puskás Albart.t 6 évi felyhiara, 5ronyf Máriát egyhavi börtönre ítélték. Aa ü,y felebbeaéa folytán az Itélőtibláhoa került, ahol november 17 én kérdik m,<r tár-jyaláaát.
.Pop"1" íalTa-nt kllolon
colj.ák. Vapomcs litván üjyéb eo, aki — mint lamer.tea — a caoo-grédl rntrinylet elkövetéa\'.v il vádolta meg magát, a rendlraér po-h tkal oaitálya teljea.n bef,j,,to a nyOTíOiáat, A rendőraágen magái. I.pllotték, hogy aem^l köa. alnci a merénylelhe. éa legfeljebb ható-aíg f:lr.ve:etáao miatt Indíthatnak ellene c\'jírá.t, de miután önként j lentkerett é, nem mint beldéaett tanú verette félre a hatóaágot. A nyomoráat a tegnapi „,pp,| befo-eatík. Popov.\'ciot tr.a átadják a btloGgyl o.itálynak, .moly meglo-d:lj. ellene a kltoloncoláal eljá-áat, mlu\'áo megállaplttották, hogy Popovics ciehailovák lll.tőiégü.
Köszönetnyilvánítás.
.MloJazokoak, kik felejthetetlen le ínyünk elhunyta és temetése alkalmival mtly íajJalznuokat bármi miiáon enyhíteni azivesek voltak, fogadják ezutoo hális k^szvoe-tüaket.
Kagyktaizsa, 1924 október 14.
Kudlch család.
Kö»U eíl harisnya _______ 10.OOO
. Mousua harisnya rrüvJeo silobin — — — 36.ooo
I. Selyem fkw huisoya mioJea sslobezt ~ — SO.ooo
Solyem horgolt nyakkendő - — — O.ooo
Vadán barbaya^ilsua syepja - - - _ 40.000
Gyapjú dtvalmelianyek minden árban.
Telefon 221
Otmr. Qryolal t
Píiíl WWlt Sockni — _ — _ _ . .
fí.li tt-r Sóikat .„300
I Kíifi ZerUci i»K - _ _ _ _ it? 000
S.ly.m S:b.\\ Jlv.toJ l.nvicok _ _ _ i a °° ...
llór o Ingót caObb Irban
-----------------Hámor
GRÚNBERGERNÉL
Dlvat.rnySk, acnbhnndSIc, KEZTVÜK.
n„kk.adSk a tiKII.rtMtb Irkti.
Férfi szövetek "í.\'í4\'«
tolót, t, dtv.tctkk.k Hámorit bóry.alyOk mlnd.n „Inbon
Főút 11. szám
Clmr. Ugyolnll
197*. OktóberlS.
ZALAI KÖZLÖNY
KÜLFÖL03 HÍREK
Komoly as angol—*t8rok ellentót. A-go!orar/g és Török-orvig mezopotámiai határvf zályát lőrök polliiksl kőrőkbtn fg :i komolynak tsr\'jik Angorábs . »\'Oa tanakodnak, hogy áltslinos törők mozgótliást lecda\'jsnek (I.
XIII. Leo holtteatét itaxái Iltják n Lnterón templomba. A Vatikán j«le*tá»e exeii sa 1903 b»o elhuiyt XIII. L\'ö pipa
holtlestét a boldogult végső óhtj» szeriül a Stent Péter templomból a Laterín temp\'onbs fog\'ik áistúl litanl. Ax átsiállltás éjj:l fog tőr ténr.i, cnlaek Id.jét a ppságssm tudja elöro.
CaatlglIoDl lüűklncscl. A Ctt\'fgHoni hái e.andlásx a Btnca Corr.mercUle .agitiégével k/drarö kilátások kö\'t ixdu\'t or.eg. Ujyan ekkor külföldi nGkeretk.dők ko« xorc-\'umának egy kípvltelőjo Is Béctbe érkezett, hogy érintkezésbe lépj.n CtiUgtbnlvsl pilótájának ét ren&eteg értékű u ű «iactelnek mag vazáiléss céljából O\'yan nagy ősz atCíiÖl volna aió, ami egymrge lé nyeges javulást Idétne olö a tönkre-. ment cég státuaaban.
A frteddebahafeni Zvppolln tolep lerombolaa.il követelik. A francia a»j\'ó beuk óla azxil a köv.teléssai lép fal, hogy a frl»d rlchshsfanl Zeppelia müveket a bé k«ai«riödés értelmében rombolják le A fraac\'a kormány m\'aden vsló aaUüség atciat msgáévá fogja tcnrtl a fraacla sajtó követelését.
A német kölcaönt luljogyex ték. Ntw/orkból jelentik, hogy a némát kölceönt erői tutj.gyiéa cnei lett lejegyezték. A londoni tóxsdéo síimén nagyon rövid Idő alatt le jegyotték a német kö\'ctönt.
Br.-.tlonu haxaérkcxott. Bj ksrestből jeieatlk, hogy Bratianu miniszterelnök PrJgátói hazaérkezel*.
Anatole Frauce temetése.
Állami költség"), n»gy pompával fogják eltemetni Analoíe francé ot. Hetriol mlnisitervlnők Indítvány* ^fog a komira elé terjiszteni, hogy f m költöt csak idelgleueson földeljék : el e*Pér« L«ch»lsc temetóban. ké söbb a Panlionba vigyék ál. Olyan katon.l dtssxcl feg végbemenői a temetés, mlat amikor a l öitársiság elnökét v»gy Franci.ortrág agy tábornagyát kisérik utolsó útjára. A koporsó mögött egy gyalogezred és egy aiázad lovasság fog hsladnl. A kormány valamennyi tagja, a Fraic\'a Tudománros Akadémia teitületllrg és a B c ülslrand lovagjai olt lesznek a rcvatalnál.
Az atódállampk római kon ferenclája. Ax u ódállamok uj konfeienciája, melyet olasx kezdő-mínyozétrxi exév végére R>mába hívtak Öisjc s amelyre a meghívó kst már szé.ku dték, tu\'sjdonképen folytatása a legutóbbi róm.l konferenciának. A* első konferencia fŐcí\'js volt az Auidiis—Magyar-ors ág szétd*rabo!áslból keletkezett jogügyi, ^éoiűgyi stb problémák megoldása. Az uj konferencia a köibeerö Időben aktuálissá vált tfchnlkal gazdaság iiír<14».llt«t loj
A zalaegerszegi törvényszék halálos ítélete
Zalaegerszeg, október U (Laptirt.kor jeler.Uk telefonon)
Ez év április 17 én történt, hogy Tóth János szepetkl öreg gazdaembert kél fia, a 26 éves Károly és a 21 éves Gyula a pajtában megfojtotta, majd az Istá\'.ó padlásán elrejtette. Gyula másnap önként Jelentkezett a törvényszéken, Károlyt ellenben a csendőrség fogta el. Tegnap tárgyalta ezt a vad kegyetlenséggel véghezvitt gyilkossági ügyet a zalaegerszegi törvényszék dr. Czkóbüntctótanácsa, amely késó este hozta meg Ítéletét. Tóth Károlyt kötél általi halálra, Tóth Gyulát pedig életfogytiglani fegyházra ítélték. Indokolásában kimondotta a bíróság, habár nln csen megállapítva, hogy kl követte cl a bűncselekményt, bizonyos. hegy együttesen követték el.
A klr. ügyész megnyugodott az Ítéletben.
I
Megalakult a hősiemlékmí-bizottság
— A Ztlil k\'ösWoy Mjlt lulvíitójítvl —
M«glrtuk már, hagy városuak vzető koraiban komoly mozgatom lódult m«g a pagykaalxaal hősök emlékművének felépítésére. A tár-gtalitok od*lg ju\'oltek, bogy dr. Krátky I»tváa főj*gyző, a polgármester halysttesa tagnap délután 6 órára értakezlatat hívott Ősisc, melyen megtörténtek a kesdeosó nyerő lépések as asamo magvalósítása érdokébeo.
Aa értvkei l»t*n mag jelentek Orlcy Grőrgy dr.. Hajdú Gyula dr., Ka hón Imre, / Inta Jóisef, Dobroiics Milán, Brcd Tlv/dar dr. Pclrik Ds-zső, Ádám Róbart, Stékely Nándor, Schwurtz 0:ló ás a Zalai Kőzlóny képviseletében Barbarils L»io«.
A< értekezlet ugy hsiároiott, hogy a m»gjeleatek, a Zalai Köt lőny •zerkesttős/g« ói a mrajela •.élükben aksdiljo\'ott dr. Szabó L*jos, Cyömőrey István, Knorlter G,örgy, dr. lámát Jtaos, Barlot Gjul», Bogcnrlcdcr Frigyes, Bazsó Jó\'.sef bizottsági tagok együttesen alko\'ják az előkésiitó blzolti/got, melynek elnökévé Orlcy György dr.-t választották meg.
Dr. Krátky It vin (mertette as általunk Is mér több ízben megírt monumentá ii emléka-ü hozzávető-legrs tervelt és bejelaatette a hivatalos város éa a tan/ci arkÖ\'cil éa anyagi legteljesebb támogatását.
flnta Jízsef azáxados ajánlott*, hogy mint a tisxtiksr, minden tag jának flzetésébő\', több részletben levonásba hozott összegből 6 mll Hót áldozott a nemes célra, ugy megtehetnék ejt a közhivatalnokok valamennyien fizetésük arányában. At áldozatból mindenkinek ki kell vennie réttel, mert mindnyájunk kegyeletéoek osilopa, mindnyájunk hősehek örök omléka épül a város
és térs d«lmintk áldozitkésxaé-géből.
Az alők\'siltő birottság négy tagot küldött kl magából egy, ax egész városra, minden faiekexetro, foglaUo\'áira és táraadelml rét\'gra kiterjedő, nagy erkő\'c I súllyal bíró hatóimat emlékmű bizottság névio rának öiszeallltáiára, melyet az elő-kéizi\'Ő hl.ottaig legközelebbi ülé ain fogaak elfogadásra elŐterJeix-teel.
E\'hstároita a bizottság, hogy ax emlékcvüröe minden nagykanltssl illetőségű vagy a hiboru Idején itt legalább agy évig lakással bírt mintegy 800— 100Ö elasatt hős neve bevésésével l»si megörökítve.
Egjben elhelároititk, hogy az élőkétzitó bltotltág állandó marad éi poatos tervezetet dolgox kl a tirsrdjloii akció, gyűjtés, alŐsdá-sok mtgladitására éi a megválói! táa mikén\'jéra né:ve.
Gondoskodjunk aggkorunkról
(
A nagykanizsai vendéglősök rendkívüli közgyűlése
— A Z«UI KOiWoy wjit te««iltójUél —
A oagykanlseai Ipartestület Ven-d\'g\'ősök és Kávétok exakosstálya tegnap délután Antal Jenő elnöklete alatt readklvüli kösgyülést tartott, amelyen a atakoaslály tagjai teljes azámbao megjelentek.
A rendkívüli kö\'gyülée agyatlan tárgyskéat a kirótt Illetékek leaxál lltéiáaak kérdése szerepelt. Antal J«aő referádájábsn elmosdta, bogy küldóttsiglleg elmentek a polgár-mesUthea, hogy a kirótt 600 arany-koronis Italméréai illeték és a 14 branyfi\'Ures fogyasztási adó IlUték ellen felsxólsljinak. A polgármester azonban a fogyaaitáal adó illeték ügyében aem volt hsjlaadó engedni, arra való utaláasel, hogy a bor aem kössxükségUll, hinem élvezeti cikk és ast ajánlotta, vigyék a vendéglőtök a kép viselőt est Ül* ti kÖ«-gyülés elé. E\'őa.t< továbbá, hogy a vároil főisámvevőnél járt Bane kavics Jinos jegyeővel együtt, akinél kiiejtették, hogy 1915—1918 ban o\'y*Q vendéglői üzem, mint a .Korona* — 300 aranykorona Ital mérési Illetéket fizetett. Azonban a főstámvevőaél aem értek célt. Átért ceak egy lahet a t\'eadől minden kinek egyénenként kell megjeleb betnie a reá kirótt Illetéket éa meg van airól győződve, bogy a felhozott nyomót érvek alapján a bi xottság I* fogj t sxillltanl.
Antal J«nŐ elnök asután felolvasta és rénletesen msgvsrázta ax erre vona<kozó rendemet, amely világosin kimondj», ho/y a klve tétnél mindtnjéle körülményt tekln tetbo kell venni, többek kózött pedig nem a fogyasztott Ital mennyiségét — de as üzlet jövedelmeiő aégét kell a legfőbb azempontnak tekinteni a kirovandó Illetéknél.
Az a klváoságuk tehát — hogy annyi Illetéket vessenek kl, ameny-nylt mindenki kibír. Arányot kive téti kérnek
Aaqalth ax oj válaaztáaokról.
Atquith kij-lentetta, hogy ax uj angol választásokat az angol—oroaz szerződésnek lehat köszöni. A qui:h erőien megbélyegexte ax aagol— oross közeledést,
hlkoilk. hősstaek örök omléka épül a város oross xozeicacir.
HflPftNG ctiTaTáTIThi
B| 9Q f^ ÉP8© I DC 16 udsznak 20.000 h
A kétexer tagot számlál már Nagykanizsán a Magyarországi Munkások Rokksntsegélyző ás Nyug-dljigyletéaek h«!yl fiókja. A fiók 27 éve működik városunkban és ax ors?ág 10 lagaagyobb flók|tlaak egyike. Msga aa egyesület 32 évi működésre tekint vlsaxa. A támogatás, amit tagjalaak ayuj>, ma, a pénx érlékctőkkenése kővetkexté-ben sxerény, össxegben klfajexve mégis Jelentékeny.
Et a kölciönőiség allpjén mű ködő egylet 1903 óta több mint húszezer rokkant tagját éa 6000 et meghaladó, aa elhalt tagok után hátramaradt árvát aegélyazett állandóan. Ax orexág fóldaraboláaával az egylet is öt réaxr* szakadván, körülbelül 100.000 tag szakadt el a msgyarorstágl agylettől • Igy Msgyaroreiágon jelealeg 1G9.00Ö fizető t\'got számlál, vagyona mos-tenl pinzértékben meghaladja a négy milliárdot. Havonként 120 milliót flxetnek ki segélyekre. Aa 1903 óta kifizetett segélyek össxege a mai értékre átaiámltva meghaladj s a 200 milliárd koronát.
Ax egyletnek Ctonkamagyaror-szágon 209 fiókja éa néhány a«áx tagcsoportja van. Ssámoa gyáros beíratta muakáaait és egyéb alkalma.oU.lt a flxetl helyettük a tagsági dijakat, egészben vagy réaibm.
Nsgyoa ajánlató*, hogy minden fotlalkosást üső ember belratkoa. zék ebbe ax egyletbe a neiét, fog* (alkotást üi3 gyermekeit is bslrasaa. Ax egylet a féijack tltévl tagaíg betöltése után bskövetkesett elba-lélozáea esetén, aa őxvegynek — amennyiben ea li legalább tízéves tagja ax egyletnek — özvegyi nyug-d\'j\'egélyt ad.
Aki 10 évi trgeág után barmikor foglalkoxáaában állandóan munkaképtelen rokkanttá vilik, as egylettől rokkenteágl segélyt Igé-nyelhet. Minél, fiatalabb ko bm Iratko ik b>, mioél több tageágl évet tölt br, annál magasabb segélyt kep. Negyven évi tagság után ax egylet nyugdijat ad, ha a tag még nem la rokkant.
Hs jelenleg a péns alscsony értéke miatt as egylet nem Is teljesítheti hivatásit ugv, mint a háb>ru előtt, ds a pénx várható stabllixá-lása és a tagdijak magfelelő ren deiése esetén Ismét értékesebb segélyt fog ■yujtanl tsgjalnek. A háború előtt a III. oastáiy tagdíja heti 40 fillér volt, ennek megfelelne kőrü belül 7500 piplrkorona. Je lenlegl tagdíjak hetenként: I. o»x-
tá\'y 1200 K, H. osztály 1600 K, III. ottlálr 20QP K, IV. o.ztálr 2400 K, V. osttály 3200 K, VI. osztály 4000 K.
Ezeket a tagdijakat 1925 január
1 tői kérdve 50»/e-kal fölemelik s
a segé\'yek Is emelkednek.
Tagja lehat aa egyletnek a 14 Ik életév betöltéie után minden kere-aetl foglalkozást űző férfi vsgy nŐ (tanoncok Is), saját háztartási teendőiket végxő nők la. BelraUs! d j 5000 korona. — Bdratkozni lehet Naxykanixsán a fióknál o-iaden hó 1. és 15. utáni vasárnsp délután
2 órától 5 óráig aa Arany János utca 5 ar. alatt l«vő helyiségben.
z o
csósága I!
korona. — Zeflrek 24.000 korona.
Mindenben »iolld, olt«6 ír«k II
■zovet~ tT» z t a gyapjú MÜiWWW V ^ R4b, vam»lmlia».l. ^e TÖRVÉNYSZÉKKÉ!. SZEMBEN. = SAROK ÜZLET.
Szenzáció! 135.000
SAROK ÜZLET.
ZALAI KÖZLÖNY
1924. Október Íj.
Szecska és répavágók,
répazuzdk, tengeri-daráldk, UnjerXiiorzsotók
b á r m eIy nagysdgban
U/eiser Gépgyár, émi
NAPI HÍREK
NAPIREND
Októbor 19. Sserda
R6m«l katolikus: T«rtx ProloUoi: Tuti. Itiselila: Thltrl ha 17.
Nap k.l f«.J<)tl » tt* IS ptKlof, nrunailk 44J.Uo\'S 6ra U paickor. A Mctcorolöjclal Inlliel JelcntUe iieiiot
•I ld6|Jfi>ban YlÜűiU nem tírhaW. Mo»zóf<njrk<p nlMáuk. Urinli ! Blm-(UititpUitul. A modern kalsrn L ; A fekete boiv^c. Elíidávok kttde\'.e 7 ti 9 «j»kor \'
Ősz van,
mosolygós, napsugaras ósz — azon ban a nincstelenséget megdermeszti ez a napsugaras mosoly, mellyel a tél előhírnöke meg akarja tévesíteni az emberiséget, mert pajtán, nevető álarca alól kiéretni fagyos leheletét, mely ráereszkedik az emberiségre és ujabb terhedet, gondokat igér. Ott von abban a talmi őszi mosolyban a tél előhírnökének minden kétszínű sége, mellyel az emberis get áltatni igyekszik, mikor hátborzongutó szár nyait bontogatja s a szegény, dolgozó tömegek gondjelhöit szaooritja. Es ilyenkor nemcsak a családoknak illó. hogj a közelgő tél alkalmából gon doskodjpnak a legszükségesebbről — de a városok és községek fejei is, hogy a lakosság mindennel el le gyen látva, hogy ne érhesse a tél borzalmait, kegyetlenségeit. Mert ke gyetlena tél és nem ismer irgalmat. A legtöbb város vezetősége ilyenkor attól gondoskodik, hogy a lakosság szegényebb réjfzének tudjon o\'csó tüzelőt biztoiitOhi. a munkanélküli séget a legnagyobb anyagi áldoza tokkal Is a legminimálisabbra csök kenteni, a szegény szülök gyeimé keit olcsó, vagy ingyen cipcvel cl látni, főleg melegedő szobát, vagy népkonyhát felállítani, hogy ne le gyen egy ember, aki legalább egy szer naponta \'nc egyék ebben az or szágban. Ahová csak nézünk, min denütt látjuk azokat a hatósági sxo ciális olajcsöppek<t, melyek a tél borzalmait enyhíteni igyekszenek. Nem humanizmus ez, legkevésbbé I felebaráti szeretet - de a hivatalos tenyezok hivatalos kötelessége. Nagy kanizsin a mull évb.n a legsitgé nyebb néposztály kapott havonta fejenkent 10 de^a zsirt, kedvezmé ««\'«*. « egyik másika egy kis fát is. Mi nem igy gondolnók cet erre a t-.be A legfontosabb teendője \'fWf.?* egy népkonyha
felatiltása, ahol részint igen olcsó, részint az arra rászorultak teljesen ingyen naponta egyszer étkeihesse-nek a téli idő alatt. A városigaida sag mindenesetre termelt annyit, hogy ezt minden nagyobb áldozat nelkul meg lehetne csinálni. Aztán i! i má\', eM"er a napkőzi otthon L "}}lnlkásanyák gyermekei van nak elhelyezve és felügyeletet, gondo U kapnának Es tüielő, olcsó tuzelo a szegénységnek, a nincs-telensegnck. Persze ehhez szociális
l!?s SfWcz Dexsó cégnél, Fő Ul 4. ixám. \'
— Szülők küldöttsége a pol
gázmesternél. I m?ret«r, ho^y a po\'gátl leány ItkolAt át ak\'r.fjbk helyezni a fémipari srtkitkolába, ■ hol 6 tantermet bocsátanak ax fskols elh\'lyczéaére, mig a Roz-goayi u\'cil lakóiéban 3 tantermet kapna. A tizedik osztálynak ( tlz ontály van a pályáiI leány-Iskolában) már nem fut tantermi. U£y, hogy az egyik osztálynak d\'lután tartanák meg az előadá aokal. E tekintve ettől a sokféle szempontból kifogásolható Intéz-kedéatől, a nagykanlzaai szülők közrrkölcii szempontból sem haj landók abba beiemenn\', hogv leány gyermekeiket « fémipari szakiskolába helyezzék, d« Igenis minden körülmények % kőzött ragaszkodnak ahhoz, hogy a polgári leányiskola a maga helyiségében a jelenlegi épületben btnnmr.radjon. A kérdét tehát feltétlenül más módon kell, hojy ellntérést nyerjen. A\' érdekelt szülők kő1dőttié;i azért t\'g nap délben falkereste Sabján Gyula dr. polgármesteit, hogy Uf jtaék a maguk álláifoglaláaát, mrly tel jesen jogos, mig csak a leányiskola p\'oblémájz o\'y formában nem ol dódlk m-g, hogy felállítják a női zárdaiskolát, amely ovodát, elemi, polgári és felsőbb leánjiikolát, taoltÓQŐképeidét éi Internátust foglalna magában éa amely intézmény felállításának azükségestégét és rnnak sürgősségét n»m fogjuk löbbi levenni napirendünkről. Dr. Sabján Gyula magáévá tette a szülők ügyét, ijéretat la adott, azonban a arü\'ők az Ígéretek helyett t. tteket szerelnének látni mielőbb a igy érthető, hogy az ügy ezzel résiükről nem ii nyerhetett btfe jexést.
— Haraugazentelós a Iote nyal öreghegyen. LclcnytrÖl je lenti a Z tlai Közlöny tudósítójától : Az elszakított Mu akőz horvá\'jal közül soknak maradt Itt a srőlleje ■ Mura Innenső partján, a le\'enyei Oreghrgren. At la j<r.iak azorgal miaan Mzgyarors ágra azőllelket művelni. A- ö.-eghegyen lévő ha rangláb üresen állott egészen va • árnaplg, mikor ii a muraközi szőllőtulc jdonok felvirágozott ko-cin áthoztak egy harangot, felvitték a hegyre, ahol délelőtt 11 órakor volt az uj harang ünno pé yea felszentelése. A sztrtartáit Tóth Jínos letenyei esperes kanonok végezte, aki aiép b:azédet mondott ■i egybegyültaknek.
— Bazá\'ják ax Saaxes elemi (■kólákat. A városi tliztlorvoa t. klntettel ax uralkodó kanyaró járványra tegnap e\'őterjeaztést tatt a polgánneaternek ax össxea elemi lakják és ovodák bexárására. Dr, Szbján polgármester aürgönylieg kérte as alispán\' erre vonatkozó intézkedését.
—■ Falhlváa at -zUlőkhözI A polgári leányiskola áthelyezéae ügyébsn felkéretnak ax összes polgári leányiskolsl növendékek szülei, hogy az iskola III. oizt. tantermé \' ben m> délután 6 órakor-tartandó rendkívül fontos értekezleten fel-tétlenül megjelenni azlveakedjenek.
Vetőgépek, ekék,
— Zalaijegyxők kösgyülcaa,
A vármígya jagyzői mo»t tsrtották meg randes év| kö-gyűlésüket Vajd-i AVos elnöklete alatt. A közgyűlésen elhatározták egy vármegyei közaégi tlaztvlsciői alap létasltéaét, hogy a községi tiaztvlsí-lök flrclé aükot Idejében megkaphassák. ötand Sándor vármegyei főjegyző üdvözölte a jegy:őket a vármegye nevében ó< alispán üdvözletét tolmácsolta. Viis>aut>|ai\'otU a kö.-\' gyüléa a j\'gyrőkct a M\'gvcr Ugar réazéről ért tám»d/at M>jd egy hévízi üdülőház létesítését határozták <1.
Etjegyxéa Siöke Kálmán mu-rakcris:tu-l Igazgató tanl«ó leánya Margit éa Farkas G;ula ZiUciány-ból jegyesek.
— Adományok. Kenedi Aura 100.000 koronát ju titott azerkesz-tőségünkhöz ax eksatt hSiök am-i\'kművének céljaira- — Schlesinger Lipót f:lgyógyuláaa alkalmával az irgnlmaa nővérek kápolnájának renoválására 100.000 koronát jut-ta\'O\'t hozzánk. Ugyanerre a cílra ad Aorták Lindouer Károly né, lVolff Lijoa (Palin), Euteragnyei Tégla grár igazgatósiga 100-100 000, K\'olics Gjörgy, Ferk Gyöigy 25— 25 000 koronát.
— Nem jelcatkexett. A nagy kanizsai állatpiacot ellapatt olasa marhakareskedők agyikát, Fava Dominicot jelentkezési kötelezettség elmulaiztásiért a rendőrséjen félmillió koiooa pénzbüntetésre iléiték.
— Mindazok a veadégl5*ok,
akik \'sérelmezik a raájuk kirótt ille tékeket, jelentkezzenek Banekovics Jánoa szakosztályi jegyzőnél.
— Volt keazthelyl premon trei diákok flgyalmébe. A c»oin-I premontrei rendnek volt keszthelyi éa axombsthalyi tawit váoyal, aklk a moat magalakltsndó tanítványok siövetaégébo bo akar nak lépni, jelentaék novemb-r 1 lg ebéll szándékukat Berkes Róbert dr. igazgatónak (Budapeal, Hoo véd utca 10.), vagy Szerecz Imre dr. gimnáziumi tanárnak Kaszthelyre, vagy Vadász Norbart gimnáziumi tanárnak Srombathelyre.
— Pályázatok. A picsái kör-jrgyxőaégben megüresedett aljegy iŐI állásra október 26 lg, — "ZiU-vármegye törvéoyhat\'aágánál központi Iroda aegédtiaztl iklláara november 1 lg, — a somogymegyei inkei körjegyzőiégben írnoki álláara október 18 lg, — Balatonkenese (Ve az prém megye) nagykörs\'g ve xető jegyzőt állására október 31 ig, — Várpalota (Vsiz prém megye) nagykőéiben aegédjagyzöl álláara oklóber 21 lg pályázatot hirdetnek.
— Lanti koxaég kölcaon®. L^nti sem akart elmaradni a többi tői a ezéi t elhatározta, hogy kö\'csönt vesz fel. Enyhítő körülmény, hogy tls/tvl.előr fizetésére kellett volna ■ pénz Az elöljáróság azonbsn nem^voh h.jlandó alairnl a váltót « Igy a terv dugába dőlt. Ezzel axonban a tiiztvlaelől flretéaek kér-déaét nem hinnők, hegy sikerült volna megoldani.
— Tanltóválaastáa. A dióakáti
r.Jc. liltkő:aégl képvlselőteatület ax ujonnsn szervezett harmadik tanítói állásra egyhangúlag Handler PjI C.áfo di tmltót választotta m:g.
— Posta vlaazaf ajleaztéa. G
rabonc ét Zvlaazabsr köziégak poa-tahlvAtalait a azanálá\\l törvény ér-leimében tekintettel \\ cickély forgalmára postaügynökséggé fejlesztik vissza.
— A paca&l éa zaluazeot grótl szüret. A prcial járás községeiben nagyi észt befejezték a szürotet. Ax oredm^ny közepesen jóval alulinak mondhdtó menoyl sé^ilog, de mlnőiégileg jóval felül-mu\'ja a tavalyit. Ksreelet niaci, árak niRCianak kialakulva. A ztla-sxentgróti szüret erodményo rendkívül gyenge. Mmnylségrc nézve " * tavalyinak alig (>cgyedréaze, mi nőaéglleg tzonban túlhaladja az 1917 es bort.
— Orazágosvásár. Srentpé-t«rur közaégbon október 20 úo Paciin pedig október 30 án kirz.« kodó és állatvásár liar.
A balatoni express ulle vél vizsgálata. A balatoni ex prass utaaalnzk útlevél-vizsgálatát október 15 étől a szombathelyi ál-lamreadőrság személyesen végzi.
— A nyolc osztályos elemi iskolák. A kultuiimloloatérlum cl-kí.zült o 8 osztályú elemi Iskolák megszervezéséről szóló töivényja vaslaltel. A.javaslnt sxeriat miadea városban és mlndsn nagyobb közságben felállítják a 8 osztályú elemi Iskolát. A tervezet szerint oz a 8 osztályú elemi Iskola egyanéitékü less a polgir) Iskola és a glmná-xlu;n IV. osztályával és ax u\'olsó két évben már bizonyos szakirányban nevelik as Ifjúságot.
« Felhívom * t. közönaég szivéé figyelnél I isi la selyem horgolt nyakkendőkre. K«phstó 9000 koronás árban Grűabergernél Fő ut 11.
— Száj és körömfájás Ta polcán. A vármegyei állatorvos jelentése azerlnt Tapolcán ragadós száj- és körömfájás lépett fel.
— Príma minőségű férfi Zoflr Ing gyönyörű mim&kban külön puha gallérral darabonként 08.000 koronáért kaphatók Schvarct Dezső cégnél, Fő uh 5.
—, Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000 tói, aaját gyárt mányu kötött mellény K 130 000 tó), aaját gyártmányú kötött juxper K 30 000 tói. Flllpp kötöttárugyára Szombathely, Siéll Kálmán u. 6.
— U/I éa női dlvaícikkckben legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, FŐ-ut S.
— Nemciak hirdetés, de való-ság, hogy Kaufqiann Maiyíftál van • legolcsóbb bevásárlási fórrás.
Elaörendü.,!r7«láru\'*ban nagy választék a le/szolldabb klszo\'gá-lás mellett Fő ut 11. Grünberger-nál. Telefon 221.
Erős kötött strapa Sock-nlk minden színben párja 12.000 korona Schvarct Dezső cégnél, Fő-ut 6.
borsajtők. szőlőzuzók. hoqvózók
e I a őr a ngu kiuitelben
WJZfiÓPÉííTKíPSZIIjRIÜ
Uránia. S orda-ciütörtök eate 7 és 9 órakor Bimbula főszereplésével A modern kalózok I. r#sze: A fekele bohóc 8 felvonásban. Szereplők a Blmhula-fllmek együttese.
Weiser Gépgyár sugár-ut 16
1924. Októbar 15.4
ZALAI KÖZLÖNY
Szenzációs
olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem blitz
csak . . . 240000 Kor. Grenadinbluz csak 130000 , Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 . hlegáns pongyola
csak . . . 130000 , Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 „ Trikóséh/em ruhák 450000 K-tól Tiszta gtjapju csikós
aljak . . . 250000 . Hímzett nöi ingek 45000 m Kötött kabátok
gyapjúból . 240000 „ Nöi kabátok . 700000 . Gye/mek kabátok 450000 . Zsebkendők . 10000 . ószemelyes azsuros
kávésteriték . 250000 . Elegáns gtenadin-
ruhák . . . 350000 Kor. Gyermekruhákcsak 33000 • Selyem sálok csak 85000 .
Méteráru osztály:
Krepdesinek 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo „ Férfi szövetek . 12oooo „ Tiszta gyapjú férfi
szövetek . . I60000 „ Női szövetek . 47ooo „ Tiszta gyapjú női
szövetek . . 14oooo „ Tiszta gyapjú alj- *
kelmék 14o szél. 145ooo „ Gyapjú kasánok 75000 „ 750 széles fekete és kék gyapjúszövet 25oooo „ jMosó delének . J9ooo u Kartonok . . . 21ooo H Vásznak . . . 2oooo „ Sjfonok . . . I9ooo . „ Sefirek ingekre . 25ooo „
Férfi- és női szövetek óriási választékban, —- bámulatos olcsó árért! E héten nagymennyiségű Regenhardt és Raimann-féle asztalnemüek 1 törül-közök leszállított árakon kerülnek eladásra!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag"
divatáruházat felkeresni
TÖRVÉNYSZÉK
A multat neTi lehet meg nem történtté tonnl. A vörös U\'alom bukása után 1919 brn ncnl kor a Fri«d<ich-kormány votU ót tz uralmat, történt, ho2y auxus^ui 10 én Pirpos Káro\'y n^yic«i.|rs>i kémícysípröíegéd o Sincbsn levö „Sxép Hó™" vend^iőbrn társaival mulatót, Pirpos — aki a vörös ura lom alatt ■ kéményseprők bzocííIÍ-iáit Éhemének vezetője volt — társai közölt akkor r követkeiŐ kijelen léseket tette: Nyolc nap múlva úgyis megszűnik cz az állapot, akkor a burisujok vérében könyökig fogok vájkálni. A kommunista csilla j Mg nem tűnt le. Kommunista vagyok és az is maradok.
PJrpost kijelentései miatt természetesen feljelentették. Az ü$y a büntetőtörvényszék elé került, sm»!y 1919. október 12 éüPi p,.t izgatás miatt hal hónapi börtönre ítélte. — Mikor os Ítélet jofsrőssé vált — Pirpos ki is töltötte hat hóaep\' börtönbüntetését.
Pirposnak, hogy ojy üxomst átvehessen, szüksége volt arra, hogy a kommün alatti magatartását iga-so\'ja. Persze, a multat nem lehetett meg nem történtté tenni és Igy hogy magát rehabilitálja, perújrafelvételt kért aion az alapon, hnjy a sióban forgó alkalommal annyira Ittas volt, hogy nem tudta mit bessél. Ittas éllapotábnn pajtáéi annyira felingerelték a kommün bukása miatt, hogy — tuUdcgea lévén ugy Is — ax említett kijilen tétekre ragadtatta el magát.
Tegnpp volt ebbsn az ügybon a tárgyalás. A birós.\'g a főtárgynlást tegnap délután 3 órára tüzto ki és Kenedl fötárgyaláal elnök catc 6 órakor kihirdette a törvéayszék Ítéletét, amely at alapi^letd helyben hagyta Vad.olt éa védőjo f«leb-bezett.
KÖZOAZDASáQ.
TŐZSDE
A mai érléktőrsfie Irányzat* kez d-.tb;n tartott volt és C\'.upán a ku\'la* piac értéicci voltak keres-ttek ugy, hogy mintegy 3% kai állottak k tegu\'óbhi kurxutok fclettS^ tőzidcldö kéacbbl foly.-nán cickély in2ado-\'.ás u\'.án l\'/e árveszteség jutott klfojozéare. Ejjyéb piacokon Gxlett^lenség uralkodott ét az Irányzat gyengü(é»re haj\'ó volt. S^iizs lékkai tillg kifejelhető árlemorzsolódás állott be. Kois\'pénz >/*—*/«%-Utótőzsde. Üzletiden, dc barátságos. Angol Magyar 41s/4, Hazai B»nk 115, Leszámítoló B nk 54V«. Salgó 400, Osztrák Hitel 145, Magyar Hitel 412, Kö.u\'l 63. D.ll-vAsut 515. Danubius 1875, Villámon
875, Fegyver 8S0, Cinner 110, Kő-. srAn 2400, Kohó 280, Pesti H«ai I 2835, .Georgia 300, GuVor 1875, KcresVedelml B»ak 1020.
A Magyar Nemzeti Bank hiva tnloa árfolyamai okt. 14 én
Vslut&k
Aajol fcm i(ic«.u\'/xe Ci;ö korooi aijO 117}
Dia kor.
Dsvlrin
iBimSKt B«l*»iS . Vitaiul Eríiul
njo-jcaij 413-4*1
!>ie-)?0
M\'J-iJJJl
lrá;:l lri:i S(l(* íno»
StM
Norftj tor
•«>JO ICtfj l&SO-jyw
X\'rllilMsIi ic^ij-lico)
í-0C<J0C |4}0CC-f l?COO Ulliao IJSÍSlM
>6ijo-7;IJO
Xlíli
1 ISO l«J se«ie<ae)5»
IO! Ij-lti.íj 14710-UiCJ
ZGrfchi .\'-áriát i
Párta 2712 50, I.oiJoa 2342 50, Kew/otk 621 50, Brus«el252l, .ValUod ZZ82-50, Uotland 2\' A 5\'J, Be.-iib l>iiiO. Wtea 7350 —, SoJia 38J—, 10! —, Budapeit 67 30,
Bukarctl 23) —, i\'^\'.. ,<J 745 —, V«xaó 100 25.
A magyer borona hll\'földi hLV£lAÜcs Jogyséaeii
Dovtsa
Eé:a 0 923 | 0 024\') Bíilin 0 OOÍ-í"":\'.\'. 00.540Í Prága 445 t <«&»/,
Valuta
Bt
0 0420 j 0 0*0055 01450 445|440
Az érepóuxok és íómuk beváltási árfulya.na x
Escit egyVoronáf 0ŰGÍ—ŰI70, kétkoronas 12.120— 1Z.5Í\'), fo.-latos 10.180—10.80>, öt-kOto:út at.fr.i — 32.100, izinaxany 51.0)0— 62.W>J, w»n \' i:»xkoro iíi 333-0>3—33 1.000,
platina 210.w0—2í0.00>.
Termónytőxade. Bu:a tisr-avi-d?kl 76 kg-os uj 427.500-432.500, 78 Vj-ot uj 437 500^-440.000, c</yib vidéki 76 tg os uj 425.000-430 000, -78 kg os uj 435 000-437 500. rors 422 500-425 000, zab uj 360.000 -380 000,- kö! is 260.000 -270.C00, tnkormány árpn 380.000—391.000, sőrúrpa 460.000 —480.000, tengeri 375.000-380.000, korpa 210.000— 215.C00, repce 640.000-660.000 K.
A mai terménytőísdo tengsrea-íuM irányitis n*Ikül maradt és az üzlet igen noh-zrn indu\'t m\'-g. A tÖzsd"idő májodlk feléb/n történtek köté-iek állandó áremelkedés mellett. Buta 7.500 K v»l drágult.
Sertéspiac. Felhajtás 786 darab, clad\'.tlsrjul viiiznmarsdt 2S0. I. r. urtdnlml faj 28.000 -28.500, szedett 27.500-28 000, tzedott kö\' jnpes 27.000-27.500 I. r. örrg aortás 27.000—27.500, könuvü 26 000 —27.000. II r. 26 000—27 000, Magol eüldő 27 000—29 0.-0, srrdonua 31.500-32.000, azalomái félsertés 33 C00 -34.000, z»lr 36.000 A vásír
igen köicpes volt.
KUdó: Zrínyi Nyomdaipar és Könyvkereskedés RT, Nagykanizsa
13 rniSSíárd 284 millió
k:;.[ kif.rs«]Ásr. a novmbu 12. £t ll-ío keidíjí o.3tftIy.or.lfcl6hon.
Főnyeremény 1 és fát miiliárd korona.
Szerencse számú sorsiegyek Ifj Hirschler Miksa
li.Mnykúiru ti c«tiilyicriJ(o MellnitUdnU SIellik koluc- nlncaen !
Bazsó József gyára Nagykanizsa
Kcszit és raktáron tarl mindennemű ujdivatos és könnyű
kocsikat, valamint gazdasági szekereket.
Elvállal mindennemű kocsllavltást. átalakítást, linyezést és bélelést. Kitünö munkai (0„ Jutányos árakl
ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a lugj\'áxdemü vásárló közün-\'sfgűt, liogy módomban van, em\'g • készlet tart, a* Alanti dolKOkit a nálam srokott olcs<S árnál is olcsóbban aJnij«lenleg júmin5séga szhes zophler-ing 2 gtUíiral .... X 120000
Selyem horgolt nyakkcnJií K
6 ;-ir sslnea sockni . . K I» Mi aelyem flór harisnya K I* Nöi selyem flór ajcar
harisnya.....K
Férfi strapa sockni párja K
12000 44000 4SOOO
4SOOO IIOOO
Nagy v\'-\'aBsték roioJínfajl* férll IchúrnemUkben, ku fö!Ji gell6r é« kózelőkbon, férfi és níi ernyőkben, sockrlk, gyermek tlór harisnyák, kötöit árufc, sapka, kőlap,
gyurmakkocslk, llnoloumok, börv&ssnak nagyon olcsón
Kaufmann Manó
a „Sierecsonhes"
&0rőhirdetée®?£
30 hl. fehér és vörös bor (Wigner-fok 4—5) eladó Somogyi Testvéreknél. ,„»
Két axobáa, eseUeg három szobts la-J.»>ért Iclépíst fizet ügyfelem Ssig-iszUreda, rö-ut 8. 1530
V*rrógróp Centr-1 Bobln 2,x s.:iyc«itői 3,450 000 — korona S/ai.\'. An\'.i sportü rlctébon. j/j.q
Irógópot, liAsxní\'tat k.rcs b \'xbc a \'/..,]ui Kflzíöay sjcrkesztásíge. i
>ny f.coot 400.000 koion«íit
aé*s:tl Horváth J ZSJÍ fíxflazoM, Kaslnczv
____
Clpáar.aogád ís tanor.c felvéteti — lU\'i«, Klnlzsy.uleit 18
E d-i egy fel hali k-U^Uritis ssintó-fúM a ric-;u utí düt-oen Filc* Kjrenc ís J"Z:cf i<l Kiskinits*. Or«zái;-ut 51. jgs")
Zangorahansoiáss
UylcaaWuo <> legletbaa etiUiil Virájh. Kígykanizsa. Crao/ lánoi-u. 1Q. rfhiM uj
Háti cmíl/cVrc. tni.it aongorlala nz t,ti
Saját tcrmé*u k:tu 16 ó éa aj boralt 15.CO l kotoaáírt kimín - M száros l\\il, M\'gy^r-u\'c.t 0"\'. *xim
l-^Wík botor eladó. Mcetckinlhetí T.leki ut 5i.
Miadontile h.\'zt\'rtúi alkal.-n«*ott«kat o\'-halyox I: \'.hm S.muné hat cng. cscléd-eliictyoz\', Kikóczl-utca 25.
Hdrom ignz azói
BRUNCSICS BORA JÓ!
kaphitó
fűszer-, csemege- és katonal-cilkke\'c kereskidésébei
SUGi^R-UT 53. * TELEFON 210.
Kit lóra a\'kr.lam i«táll>t és kocsiszi t bitbe korcsütik. Futura, Ilazár-udvar. 1(>M
K ívM iru szakin-b-n. egy ügyes sogéd felvitetik. Kaufmiinn Miiii\'>, .Síorectenho** Telefon tfi/. ,J5s
7 HP bon-inn:otor (Kállay . X00 :» 01 L\' nrath .cséplőgép, hozzátartozó ó-szes s»ij-jAzattal, a főszij nélkül, o\'ad > \'Aj nlatok«: 1Ca<m\\ípjs* jeligir-í u kiad.Mii/atal t-vibblt.
Nómotül jól boszítő s\'lapvitnojt keresek Szivei a;áciS»tot » kiadóhivatal továbbit .NyeKgyakorlás* elmen
Ker@es@nyi
prina £.<j ItcrmOsÜ must édesen préslői 100 litertől felfeló kapható
PÉTER KIOGÓ
tormolönél
Csengery-ui 3Í. sz.
6
ZALAI KÖZLÖNY
1924-Oltóbar
fa essa nr
es Tarsa
értesítik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi és női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették és abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szövetujdonságokat = a 8aaiuíáííy©iabb érban árusíthatják. ===== Kérik hatalmas raktáruk vételkényszer nélkül való megtekintését-
Másfélmilliárd!
lesz • Juulom ís főnyeremény »z ujoaAn kc«d5dó 13 Ik osztálysors- . J4:ékban, melynek creJ réoYefrént
13 milliárd 284 millió K|
kciQi kézpénzben kifizetés c. — Ax uj terv szerint 42 cddrxioél 3500 a! tNbb sofijrgy !csi nycrc mennyel húzva, mi:.t eddítf. — Szcroncici-\'mokal ajín\'.i
Milhoffer Kálmán
fjcítrtisitrt (Cs?ng<ry-ut 7. szftni R\'tpoch-héz) aor«Jf3yltcd<if. — Sírsiíiylk ill: filii SO.OOO kor. léi 30,050 Icr. rt9jid 15,000 kor.
Huiés már november 12-14.
Értesítés.
ímtiua íné k í !o>y
Magyar-utca 11. sí. alall
Itlí lul-\'.JÍEirt
liszt, tengeri, burgonya
é* 3sío:«c«au Unljma eiadi-vtval kiS\'rítettea.
A n (. l&üaU% \\jlrci jvJrtíojiait tlntekttel
kérve
Kluger József.
Zenemiiujdaníágok
Operáltuk> Mtrica p,t6(a\\ Arvkík* Aj ukára, HwkU atiny, Cyeto rOiU* Shlmmyk önokasöveagali
j>*i luau. TuMx.-h.taaa«ih-jmtoi ml Uafcerofm, iv-M. T.tlae Wö lia»d do nur die uhOiwn t-Uuio Aurea bet kocaa omh V.ihi5oc« Sf« lietrl r.ii:h. Kaihrío llav.tu \\Vcoa kh d,.t> seb. da ki:
.m Wtnndietei.NWdelvonmii\',,,,,, \'•V rArtlii e IUbe!nK«i.Mlliai:nelt.r«Ct
¥.-l«Ul IIJ.WM ».;., ,.! ».V-in.je;,^,.
f:tthc! fiji MayvktreskedMöu.
fcsupir. - uiifav kfftségtfcn |
el
.3S-.CS budaprst! és VrJ?k< bf.., c:j:8y.«s(t hAzaísi.-l, hol.Mesr-rc izú:ó hirekei s Alrn\'Ab.in uií:>-. :. vr;naiko*Jau reklám-
ö Magyar Hlrdoiö Iroda nagykanizsai fiókja í
F«U „ u.u - Ttu:*
[A ./.vili Kv.Moy kUióhlvaUUben.) I
Hirdetések felvétetnek
£ budapesti iŐ2Sd-2 xáró árfolyama!.
ft budapaatl lö^cda tíéluíin 1 Ora! tlttOfcrloIvoma! a Ic0vetk«j6ki
Daokok
yínií"0, i.
AtrO
Ah.fteoe 6 i nu. «t teléig
ot.» ;
o»«w. jtt. ,,

I A..UH
!
• 1c <««!!»
i ■.•« «*m
í K\'-élKi Küei Ur, , t htr»
,
ü\'O"
Pu<4 r«ni
Lt» [ > «#/><
KWer ^
Oé>M< V.*.- »|U
«.l I l
irj»i\'«o ,
M C.tó Ii„t "\'tftnl x«r llhal XUftSlm*. Iliiig
vjo.I <*«< liyiekl
l\'mi-.ji o>;
! i^TA^T, \'V
r iti/^,1 ,, A!..\' Uk
,<*>
M.MI • v ri>
L-.SU.Mji t)0-<
UitíJfiíotu \'l!
í\'.t>CU. ■ "
r*cr<. 1 ^ MaiM«k
luk n ,,
Hmi.M II,
c\'««*,\'li ,
c
c.»«7
O..Í o*rr>
féUte iu •■HF\'tí Clukimt IWtl
CmiOM I 0.-J.V.3
•» ihit

Tr»»« t)l
Cnkorcr*r»k
DíW- <i} ll(rf»lt (ok Ijto CtékwlpM l\'»0 ut
etk. i(|
fcv CXM ll;i
Cl*laaU*«rah O..U i;
II.\'J WM«
:.•« u.
Vi" I
- OK\'I* » . w>t\\.i ;e> i
— • ri\'treil
ru^td •>
T«» »> i|{ CMXJ |K<
I,
K<i»«ti;>4r ii.
in
(r*««i in.. 4, t>.4l-«.Uk
ko>»l UIM II]
« \'» UHfH 5i\'< I.oJM
J. VI u i
W * Tiiiít*
Kartoo Cimoi 0,W tutll
j.j.:-km
««i3
K«ltil «»<
K:«io
XM1U
KDiO\'ii.iek
tv^ei H
1
) itnl «lp) 1 /•(jvtrHI , H-V S.^
uun
•.vi, vwt Cülö IlUft Sk4cki4I
B/M.il OiM Il» Oírt>» taU
ll»r ffi\'ifn
Sím t,:»
étkezési burgonyái
Kczzcl vilogalolt ~ uradalmi
hixhoj Slállll 120 0S0 kTráriéért míl„n,i..é0ll0t
H\'eltai József cég-
aráRüHáz
r.jánia fftrfír és nál-szövatalt. továbbá wésion, srhllfon és kanauássnait

lagolcsóbb árbon.
hrőucző
VprrÓSÓPGk Ipari ía csaldöi használóira
Brandl Sándor és Fia
Sccotlli varr6rfC|e,[|é mpttlyi virríjéprikHn Oeík-tér 2.
Hatxnélt vavrö^ípnh m.igaa Aron vali J j . ..Hélu I
Értctitérí M HvgykanlaaJin, Otaiyl
■*"—• — l-öialö.ulca 25. aalm alatt hu) ni:,,*
fehérnemű varrodái nvitotfam.
nőmül j E^niLÍSS? .k\'*" ul 41 \'■<"""" »•!. «• \'érit fehérnemű, a If^nvatoaabb xn,t«:t-#o. c;:lttajw tiu u<Uitt
""•\'"\'•■\' " tanítványok l^éMH. SZliKnáSzíbadoí Biíl
Ingatlan eladási
Elfoglalható házak:
««aa»l tekW4«het5 71 m.:;fj. (^lii U. 2 »»:\'.:, WKÍÍI. Br:rtJi,ja!j /i kariU ::0 =-->. 3 n:iii i tiCH. f-i;
Mjr kerCct. «;«>t ir.-,!.
Tító eü&sUUMM v\'i c.»j«-vii <» iiUtVei •ptt^yroo (Ují. Ilitak ai «•;<»: Hi ::«!<n o.\'íi^o
5 itobli mialnh.W. ciaknem t heMts puma kerttel Y.0 miüMírt krusii ..UiVaa. s««t-4jh<íy<-> : luiim i t«m. í\'iiriá;
I <r-.>t kí^Cl Itit;. Marxai-Mica il.-f\'^i-ie X>00 »üí
Varul ItAiilthcn :Oht\'ld*» priraa tirtck it<p <p:i*\'«k»»l: kCItn 2 heláak birtok n(p <p«
Malom l linm -MrfMCllM eUÍÍ. ralát-an .CO «• iiO Sx^jUl. »
Wiw M<Zeci 4CO U«M : iU«.i. IXttMlinuUria. Kér.r.ó.^i riCaletkck
SZIGRISZT LáSZLÓ
O. »\'. n. <a<e<14l]re» Irodija Ffl.ut 8. »»■ Tclofon 130
Nem kell Pucéréi!!
„KAKAS" ruhafesték
hiii IuiimUu cnjiii^i éi k-.\'o|;áktal4a ruha M!oatötl orodmónyoi. A ruhil nem ronyAlJa 11
Kapható:
Stampf Zsigmond
__fuii.r- <i ctenexe-Uiktébeo
Nogykunlzsa, Bazár épfllct.
I>nw:(t 1 títr. pun\'.tW mit 25.000 he.
Biztositásban
kfceiíjíg jiiu» üxletu«rr<5k«t feleeix ru«g«» fi* luelfsse] h JotekkUl a
Fonciére Biztosító Intézet
Si f;r\'.Mt titkix
FÖ-ut 8. - (Baiér-udvar.)
Fix iWetéit edunk havi I millióig, kuloo Jutalékot kcrevhei I avr i—6 cii lk.;t
Sopron-, Győr- és Vasmegyei Tejgazdaság RÍ
állandóan ucűz
tejet
és
tejszint
a legelínyöocbb feltételek mellett.
Központ: Sopron,
Uárosi telepek: Szombathely és Győr.
^CjYTOLLAT
Nvomuou . Zrtoy, é^Kúr.yvkactócUé, T.-nít.
eu él elaj bérBu.yeo MJtV txívaj.je^o
Herc2feldDávídné, Sugár-ut18.
O/enrcck Károlvi
63. évfolyam, 237 nám
NagyWanit.a, 1924. Október 16. C.ötörtöfe
1800Í korona
POLITIKAI NAPILAP
a»«rk«esldi<K kiadóhivatal Fó-ul tnlararban-Tctetoa 78., nyomda 117. i
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
II. tUr »6rm 30000 koeoai Hiruu hóra vQaOO korona
Belpolitika
Szabó István lemondását a kormányzó elfogadta Egyéb miniszteri tárcák sorsa — A kisgazdák követelései — Hirek Vass miniszter lemondásáról
Budapcat, október 16
A politikai életet Szabó latvrin fÖldmlvelésügyl miniszternek icnmár befejezett tívozása a a hozzá szo roian QiatlalToí\'tikéf vlaelfiknek vár b«tó magatartíi?» fcg\'alkottntja. A kormányzó kedden eate kihsl\'gatá-eon fogadta a minisztert, aki feltárta a kormányzó előtt a lemondás okait e kélte miniszteri állása alól való felmentését.
Horthy Miklós kormányzó elfő gadlu Szabó István földmlvelésüjj yl miniszternek tárcájáról való lemondását a a rniniaztérlum Ideiglenes vezetésével Bethlen litván gref mi nlszterelnökőt bízta mrg, r.dg a a»oros értelemben vett sdmlniszlrá-clonális teendőket a miniszter be-lyett Schandl Károly államtitkár foyja végezni.
Politikai körökben híre jir, hogy a fö\'dmiveiésügyi miniszteri állán-nek ez az \'Ideiglenes betö\'téea Szabó István min lei ternek viss: átérését jelenti a tárcáját újból «| fo*j« foglalni, mihelyt az EsküU ügy brfeje xést nyer.
A kabinetet Illetőleg egyébként mta válsághírek la vannak foiga lomban a beszélik, hogy legközelebb változás íog beállani a p6n;üg,mi niszlérlu.-n vo>et*««bín Is, »m«uy nyibeu Korányi Frigyes báró hsmn roeon visszatér Pirisba követnek e
Bud János lees a pénzügyminiszter. Mint ismeretzs, Daruváry Gézán-A lemondása folytán megüresedett a kű\'ügyminiazteri állán la. mely so kéig a^lntén nem msradhit gardát-lanul. Végül arról is beszélnek, hogyRakovszky Iván belügyminiszter Is megválni készül tárcájától.
A tény ezekből a sok tekintetben önkényéé kombinációkból c*«k 9.7, hogy Szabó litván földmivelés-ügfi miniszter lemondásának elfogadása befejezett dolog s u\'ódjá-n.-k kineVezés■» még abban az eaet beu sem f^g rövidesen megtörténni, ha Szabó, I«tván végképen azimol is nzzal s; gondolattal, hogy később újból viasznte\'rj««n minisztériumába.
A kls„a<depártl képviselőknek miniszterük leuiondásáv»l kapcso lalosm e\'f glalt Álláspont juV egyébként nrbéa feledet elé állítja a ml-nlazterrlnököt. Bethlen István gróf elnöklete alatt kötfel három óráig tmto\'.t értekezlet volt a miniszter elnökségeu, melyen megbeszélés lá gyát képezték » kisgazdák ré-STéről m-gntl\'várult követelések. Ezeket a követeléseket Szabó Sán doi nemzetgyűlési képviselő ismertette a mi iszteiriaökkcl s a kö-vetkoő po\'i\'oknt tartalmazzák i
1. A rokkant kérdés mego\'dása a hadmenteiaégl dij fö\'elevrnltéaével. A miniszterelnök azt válaszolta,
hiey • p\'rt előtt f-kszlk a népj$ léti miniszter k|do\'go»ott tőrvénytervezete a rokkantkérdéa rendezé sérei vonatkozólag és a felmerült k ván«ágok Is honorálhatók lesznek.
2. A felelőtlen hatóaígl funkc\'o nárlusok diktatúrájának megszüntetése, az ugynevozett referensek hatáskörének megszorítás*. A kormány süigŐsen szüntesse meg as úgynevezett mellékko\'mányokat, kü lönösk*pr.n n Közgazdasági 7anács létesítését. A miniszterelnök hozzá-Járult, hogy n Közgazdasági Tan/cs mezőgazdasági albizottságát nem fogják felállítani, mert ez a fö\'d mlvelésügyl minisztériumnak ellenlábasa lehetne.
3. Alkotmányjogi követelések, a költségvetés azonnali beteijesztés*, a miniszteriális ügykörök alkotmá nyos megállapítása.
A miniszterelnök megjegyezte arrc, hogy báró Korányi Frigyes a költs/gvetést a legrövidebb Időn belül be fogja terjeszteni a nemzetgyűlés nlé, utána pedig előbbi hivatásit fogj» folytatni, nzaxvlaaza-• ér a párisi kÖvetaég élére.
4. Kívánságok adókérdésekben. Elsősorban arányosságot kérnek, a föld megadóztatásánál pedig a ka-taazteri tiszta jövedelem után való sdózisl. Ebben a kérdésbrn A ml nlszter aűrgŐaen összehívja ax érde\' ksltségek ankétját.
5. A mezőgazdaság sérelmeinek orvoslása a főváros élelmezésével kapcsolMbsn. Kírlék a miniszterelnököd hogy a MÁV tarlfspolltl káján, különösen az éUIrr\'c\'kk-k azempontjából >ürgŐsen jevilaon,
még pedig olyan módon, hogy minél messzebbről történik a szállítás, annál kedvezményesebb tarifát álla-pitaannk meg.
Bethlen a msga részéről • MAV ot szanáltnak tekinti abban as értelemben, hogy sx államvasu\'nak deficitje már nincs. Egyébként Intézkedni fog egy teiifaértekexlat öaaxe-hlváia dolgábon, a forgslmladó terén p»d\'g szintén reformokat helyezett kilátásba. Felvetették n me zögazdasági hitel ügyét la és kérték, hogy n kukorlcsexoort helystt hitel nyújtásával, aertéshizlalásra adjon a kormány lehetőségei.
6. A kisüst rendezésének kérdése. A kltüstön való szaszfősás » kire*-tárra nézve la feltétlen előnyt jelsnt, mert ezáltal a szeaztarmeléa növekszik és Igy a kormány la jóval na grobb bevételekhez jut.
7. A földreform gyorsítása, a montani ügyrend és tárgyalási metjSdus megváltoztatása. A mlnlazterelnők kijelentette, hogy OFB u\'ján Igyekszik olyan tárgyalási matódust blstosltnnl, hogy n reform gyors lebonyolítása elérhető legyen. Minden Intézkedést rövid határidőhöz fognak kötni a megváltási eljárásban.
8. A vagyonváltságföldek értékének megállapítása körül tőrtént sérelmek sürgős orvoslás*.
9 Az Eikütt ügy gi,ors letárgyalása, mert az ügy gyors letárgya láss tekintetében necn történt meg az lllotékes tényezők i észéről min den Intézkedés.
Szabó Sándcr hangoztatta, hogy mindezeket a kívánságokat voltaképen Szabó István képviseli ax ő
u m
A halál-légió szolgálatában
A Kaid boni xuj <«
Irta: Truisinszky *fstvdn9)
— Allah il Allah, Mohamed raztil Allah — hangzott a törzsfőnök *J kairól 8 az egybegyűli főemberek mély csendben hallgatták El M tnghul szavait.
— ... Erős franci* csr pat köze ledik városunkhoz...
A tanácskozóteremben zoj támadt. Acélcsengés. A főemberek csattogtatták tőreiket indulatosan.
— Mefeharcolunk velük, — szólt* fojtott, alányomott hsngon az egyik.
Ei-Manghul gyorsan válaszolt.
— Nom harcolunk... Hiába lenne -minden A légiót küldték ellenünk.
Minket legyilkolnának s asszonyaink kezeikbű jutntaak. Allah mentse meg őket .. . Mást kell lentiünk.
A főemberek " kérdőleg néztek főnökükre.
•) Simt birom téltétt ai tldiicenck l^öo J»b»n Atrikibaa. S.lvimo nccMl-nSU • cj(v ni-IcuiUKi áítll ludóf. OUlrfl E<£»Hl\'l\'.-llil. ífiflijJviw a xilt()-Abéflul • 19.3 b*n halt cl. mint t<«t. .cc«dnr,íi A[>(14. A» »UtiH Kl ••írrel-livéu«r<V rac^t^wt v«llU >1 a ItaUI l^la uotfUaUbaa c. munUjZMl, mely axecttxklbttd !«| Jnk "adoikivaula uüSa U. «
Ami
(n«lt»»U ^^^ ví^íVlidO KI i IT,tK< « ^^^^ vényt í.v
H
— A Pr.\'.fé\'a ticmcsnk bétorsá Kot aduit azivcii.kbo, hane n ravaszsággal\'is felruházott Ezzel győzzük meg a Kumikal (hitetlen).
— Van valami lerved, Kaid?
— Igen. Ha sikerül meglepni Őket éjjel, legyilkolhatjuk valamennyit. Csakhogy vigyáznak a hitetlen kutyák s őreik nem alusznak.
— Mit akarsz hát lenni?
— H.i jön a hirnök, elfogadjuk a feltételeket. Látszólag meghódolunk s engedjük a iricolort kitűzni falainkra.
— Aztán? . . .
— Aztán kérjük ő\'td, maradjanak mellettünk addi/, mig a bedui nok errefelé csavarognak. Akkor csuk sivatag fc!6 állitanak őröket. A mi oldalunkra nem vigyáznak, mort hiszen mi szövetségesek leszünk. I^y az Oázis védelme a\'att megközelíthetjük őket. A többit pedig elvégzi egy holdvilágos éjszska, s a mi kardjaink, tőr\'.ink . . .
A főemberek lelkes „Acharbi Muléna" kiáltással egyeztek bele főnökük tervébe.
A tanfcikozási fé\'.btsiakitotla egy berohanó hodzsa (tsnitóféle).
— Kaid! A pálmAson iu\' nagy csapat ptrnssip\'^ás közelit. Fegyverre!
A tanácskozók felugráltak helyeik
rő". Mindegeik szeme kegvctltn h>rci lüzocn égou s kihúzták kard Jaiksi.
Néhány perc mu\'vs a várostül-vevő falakon álltak. ^
•— Spshik és légiónerek, — mormolta csüggedten a Kaid, végigjártatva szemeit az Oázis túlsó olda Ián közeledő csapatokon. — Ezek tudnak lovon is, gyalog is hsr colni... . Agyúik nincsenek ugyan, de nem is kell a mi vályogfalainknak ágyú... A Próféta tekintsen le reánk kegyelmesen.
E^yik főember lépeti mellé.
— I£ézd, Kaid. MíSize vtnnak ugyan, do\'a mi szemeink jík. Megálltak s leugrálnak lovaikról... Moat kiválik soraikból kettő s vágtatni kezd errefelé . .. Akkorának látszanak, mint az ujjam,» de azéri világosan meg ludom őkel különböztetni.
— Es a parlamentair — felelte. Kaid — meg a kisérójo. Egy kür lös. Ha legyilkolnánk őket, egy óra múlva a nyakunkon lennének s elküldenék közülünk még a csecsszopókat is Allah mennyei kertjébo.
A kél lovas beért az OXzisb*. A pálmák ellakarlfk a nézők szemei c!ó\'.
—• Szálljon lo mindenki paripájáról 8 gyülekezzék a nagy térre az
egé;z törzs. Mi pedig menjünk a innácshazbn. Oda kell őkel vozelni, ha ideérnek.
A zaj, harci kiállás, . fegyvsresör-gés 8 a nők sivalkodása egy perc alalt elnémult a törzsfőnök parancs szavára. A főtéren váriák a Jövevényeket.
Hanem azért fonyegető morgás tá. madt, mikor a kél francia belovagolt a városka nyitott kapuján. Az eiől vágtató liszt nem sokat törődött vele. Tcdláj-hogy genki sem rner kezet emelni rá, meri hiszen akkor a leáldozó nap füstölgő romokra a csen \'des halottakra vethetne csak egy utolsó pillantást. Megvetően nézeit szét maga kőiül.
— A-törzsfőnökkel akarok beszélni.
A fogadására kirendelt fő:mbor
hozzálépett.
— Szállj le az *udról(ló^xzachib. Én majd hozzávezetlek ...
A tanácsházban egybcgyü\'tek komolyan, méltóságteljesen üdvözölték, mikor belépett.
— Allah nyújtsa életedet addig, ameddig le akarod, — szólt a törzsfőnök kezel nyújtva. — Talán hajcsárokra* van szükségetek, vagy el tévedtelek a sivatagban ?
A fiatal tisztnek nem tetszett a Kaid szoiid beszéde. (Folyt. k<w.
i 2
ZALAIKÖZIOKY
ím Októw i6.
részükről, 6 van hl/atve ezrkhrn a kérdésekban tovább tárgyaiul
A minisztereit, ők v?jQl kijeién tette, hegy mindezekkel a fölvetett prob\'éaiáklel a a péntekimlntsiter-tanács foglalkozni fog.
A Szabó litván miniszter távozásával bekövetkezett részleges kormányválságot Illetőleg különben ez a felfogásunk, hogy Bethlen Iitváa gróf miniszterelaök minden lehetőt cl fog követni arra, hogy ugy a volt földmlvelésügyi miniszter, mint a kisgazdák továbbra is benn maradjanak az egységespártban. Nem hiiasük tehát, hogy Bethlen gróf és Sxabó litván kőzött teljesen kenyértörésre kerülne a dolog s meg vagyunk győződve róla, hogy a miniszterelnök Ismert diplomáciai a-j fogja tömi a kisgazdáknak az egységespártból való kilépésüknek elhatározását.
A legutóbbi napokban hírek terjedtek el arról is, hogy a népjóléti miniszteri ás egy államtitkári állá sában változás várható. Est a vál tozáat a Keresztény Klsgazd.i, Polgári és Földmlvea Párt álláefogla-lásával hoszák összefüggésbe. I le-tékes helyen kijelentették, hogy ezeknek a híreknek semmiféle alap juk sincs. Egy a kormány, mint a Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Pár teljes megnyugvás sal látja a népjóléti minisztérium vezetését a jelenlegi népjóléti miniszter kezében és a legközelebb alkalmat fog találni arra, hogy ennek a meggyőződésének nyllvá nosan is legteljesebb mértékben kifejezést adjon.

A nemzetgyűlés mai ülésén Kte belsberg Kunó gróf kultuszminiszter válaszolt Pakots Józsefnek ax állami színházak ügyében kedden előterjesztett interpellációjára. A miniszter megblzáaaból ax állami színházak költségvetését Ernyel Károly bankigazgató vizsgálta felül, melynek eredményeképen megállapította, hogy as 1,443.000 aranykorona bevétellel szemben a hiány 1 millió 100 ezer, 1 millió 200 ezer arany korona. Ax államnak kötelessége, hogy egy drámai és egy zenei színházat fenntartson. Valorlxálatlan hitelt nem szándékoxlk a pénzügyminisztertől kérni, mert axt vissza Is kell fizetni.
Pakots József válasza után a Háx a miniszter válaszát nagy több-aéggel tudomáaul vette.
Létay Ernő kifogásolja, hogy a kultuszminiszter szembehelyezkedik a földbirtokpolitikával.
Dénes István a földmiveléaügyi miniszterhez a földreform költsége ügyében, a kelügyminiszterhez padi? a kerületében történt dolgokkal kapcsolatban két iaterpeiUc\'ót Intéz.
Propper Sándor axt mondja, hogy Magyarországon nincienek szabid aágjogok. Azt kérdezi a belügyminisztertől, tud e arról, hogy a v .s munkások gyűlésének felostlatása alkalmával a readőrség brutálisan bánt a munkássággal? Hsjlaadó e intézkedni?
Rakovszky Iván belügyminiszter válaasában kijelenti, hogy a múlt alkalomkor ■ gyűlésező tömeg a járó-kelőket inzultálta, ugy, hogy rooat intézkedni kellett, hogy ez ne fordu\'jon elő többé. U:»l arri, hogy moat a Népszava munkatársa is gatta a tömeget.
A a ülés lffi órakor ért véget.
A kir. törvényszék tízmillió .korona pénz-büntetésre ítélte Pollák Emilt
A bíróság közérdekből elrendelte a valódiság bizonyítását
— Uri éa női divatcikkekben legszolidabb kiszolgálás Scha>arct Dsxső cégnél, Fő-ui I.
Nagykanizsa, oktéber 16 A közönség élénk érdeklődéae mellett \'/4 10 órakor nyitotta meg a főtárgyai.-tat as ismeretes Sab ján—Pollák féle rágelmexási ügyben Hscher Jinos dr. törvényszéki ta-nácieloök. Szavazóbirék Podolau Jusztin és Almássy Gyula d . A vádhatóságot Metz József királyi ügyész képviselte. Vádlott Pollák M. Emil védője Rolschlld Bila dr., mlg a sértett Sabján Gyula dr. ügyvédje Darás László dr. A fő-tárgyaláson megjelent Sabján pol gArmaster is.
A szokásos személyazonossági felvétel után
fischer főtárgyalásl elnök Ismer t<*ti a vádat, mely szerint Pollák M. Emil nagykanizsai terménykereskedő a mult év junlus havában .Zalai Közlöny" éa a „Zslamegyel Újság" elmü napilapok nyílttériben közleményt helyezett el, melyS«b-jan GjU\'B dr. polgarmeater szciné lyére vonatkozólag tőb\'iek kő Őtt a kővetkező kitételeket tartalmazta:
— Az köztudomású dolog, hogy ön bérelt embereivel kutatón, hogy ellenem minél több vádat emelhessen. Azzal is tisztában voltam, hogy erre csak azért van éá volt szük-8ége, hogy saját magáról és fegyelmi ügyéről a közfigyelmei elterelje. Es sikerült is. .Dr. Sabján Gyula polgármester saját bevallása szerint a kihágások egész sorozatát követte el." Tavábbá dr. Sabján Gyula az általam kezelt hatósági Üzletből elvitetett dr. Szekeres állal 100, Vajda János által 20, dr. Ország által 34 kg. ö.iként felajánlod ói pil. Ezen önként felajánlod árpa a közszükségleti liszt őrlésére led összegyűjtve, ugyanakkor, amikor a legnagyobb inség volt, a közönség százai voltak kenyér nélkül, e közszükségletre adományozod 174 kg. árpM laká-s&ra vitette és sertéseit hizlalta jvcle. Ugyanakkor Kardos és Sieioer cég 16 zsák 750 kg. érpit szolgáltatod be és ugyanannyi zabot. A fenti mennyiségű árpát dr. S«bján először a város padlására, majd onnan a hkAsin vitedo és stnéiei hizlalására használta fel. Dr. Sabj&o Gyula ezen cselekményét beismerte és avval védekozett, hogy az árpa zsi zsikes volt, de ez nem felel meg a valóságnak. Ugyancsak valótlan sig volt, hogy mlelőll az árpát elvitede, a városi közalkalmazottak nak etetés céljára felajánlotta volna. Valótlannak mondom, hogy ezen la karmányt a polgármester felajánlotta volna, mert ez ese.bsn kapva kaptak volna utána. A tény az, hogy dr. Sabján Gyula ezen jogellenes cselekedetébe a város gazdáját — tehát cselédjét — avatta be és a vizsgálat megindítása után ezen cselédjének fizette le az árpa árál.
Megállapítani kérem, hogy Sab ján a városi hatósági üzlettől átvett 174 kgr. árpát a városnak nem- té-ritetto meg. Megállapítani kérem, hogy Sabján Gyula a fogyanztóktól elvont 850 kg. átpa árAl csak akkot fizcde meg, mikor a vizsgá\'at ellene már megindult. Megállapítani kérem, hogy S tbján mennyi összeget fíze telt le a fej ti árpáéit, nem csak rész fizetést teljesítette a ezáltal magá nak hasznot, a városnak pedig kárt okozott. Megallapidaiod, hogy Nagy kinizsán, amikor o\'yan n gy cukorhiány volt, hogy orvosi rcc.ptre 15
dekánkint csak betegek kaptak — Ugyanakkor saját háztartásira 10 10 kg. koexa cukrot adott ki."
.Nem méltó ön arra, hogy Nagy kanlzsa város polgármesteri székéi betöltse."
A vádtanáci ezért Pollák M. Emilt kétrendbeli, sz 1914. évi 40
t. c. 1. § áb* ütköző, aajtó Utján elkövetett, hivatalból felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége miatt vád alá helyezte.
Elnök: Megértette a vádat?
Pollák : Igen.
Elnök : Ellsmeii bűnösségét?
Pollák : Nem Ismerem el. Nem Ismerem el azéit, mert csak meg lamételtem azt, amit annak idején az alispánhoz felterjesztettek. A nyílt levélben csak a vizsgálat anyagát Ismertettem, ahol a polgármester bizonyos do\'gokat belemert.
Elnök: D; ön nem győződött meg arról, hogy ezek a vádak valóké? Mi szükség volt arra, hogy ezeket ax adatokat újból feltárja, amelyek mlalt.ax öeaxea fó rumok a pnlgármeatert falmentették.
Pollák: Méltóaágo* uram, hét évig voltam, mirt sikkasztó meg bélyege, vs. Ánlkor a tábla azután engem fényesen rehabilitált, szűk ségesnek tartottam a magam repu tációja érdekében is ezeket a dolgokat közzétenni.
Almássy Gyula dr. lőrvényaxéki birő Itt felolvassa ax 1917 ben egy Izbsa megjelent éa Inkriminált su lyos kitételeket, melyek végén as iró a polgármester felfűggeastéaét kívánja.
Pollák elmondja, mikor ox a cikk megjelent, a polgarmeater odauyl-latkozott, hogy Pollákot bevonultatja.
E\'nök : Mit értett ön axalatt, hogy Sabján dr. bérelt emberekkel kuta* tott ön után ?
Pollák: Mctzger és Sukány alkalmazottak a kétő esti óráVig dolgoztak án ellenem.
Elnök : Miért nem mondotta axt, hogy Metxgerrel és Sárkánnyal megállapították a hiányokat? Mit értett as alatt, hogy a „kihágások sorozatát" ?
Pollák I A faűgyeket, ar Ujviry szállítási ügyeket, etb.
Elnök: Ha a polgármeater jogtalanságot követ-.tt volna el, akkor a biróság nem mentette volna fel Dolmányost és Vargát. Az árpát sem vallotta be a polgármester. Köztudomásu, hogy a burgonya közfogyasztásra volt szánva, s tisztviselők részére is — axért joggal mondhatta édtianyjának is, hogy vigyen belőle.
Pollák: En ezeket ax adatokat mind a fegyelmi iratokból azóról. azóra vettem ki.
E\'nök : Dj ezek csak a fegyelmit elrendelő Iratok voltak, nem pedig a véghatározat.
Mets klr. ügyéaz kivan Itt felszólalni, de a tőtárgyalási elnök nem ad neki szót.
Elnök (Pollákhoz): Oo kívánja a valódia*g blzoayitáaát ?
Pollák: Igeois, kivácom.
Elnök felolvassa a fegyelmi határozatot, melyet ax alispin hoToH. Az első rész a po\'gárm.itcrn k a komraü i s-lattl magatartásáról szól, a másik rész pedig a kő ellátási szabálytalanságokról.
M\'tz kir. ügyész ellen;!, hojy ezek Llolvaátassanak, mart onu.k
itt moat helye nincs. E< ellen sem-miségi panaszt jelent be.
A bíróság erre határozathozatalra vonult viasza.
Néhány percnyi tanácskozáa után Ismét bevonult és Físcber dr. elnök kihirdeti határozatát, mely az iratok felolvasását elrendeli.
At irat megállapítja, hogy a város üzeme kezdetben tényleg anyagi nehézségekkel küzdött, de emberfeletti munkát végzett — hogy a lakosság szükségletét el tudja látni, a kis apparálut mellett pedig nem ludta azt ugy, ahogy kellett volna. Pollák Emil szcmiiyl .ügyében nem Whott gondatlanságot fennforogni. Nem látta bebizonyítva, hogy a polgármester Pollák üzleteitől tudott volna. Azért a polgármester részéről semmi olyat nem látott fennforogni, ami a vizsgálat lefolytaid sát indokolttá tette volna,
Pollák Emil ax alispán határozatai msgfelebbeate a közigazgatási bizottsághoz, amely cselekmény hiányában a vád és következményei alól felmentette Sabján polgármestert és állásának azonnali elfoglalására utasította.
Elnök (Pollák Emilhez) : Es most önnek az a célja, hogy mindezek után és mindezek dacára a valódiság bizonyítása elrendeltessék ?
Mets klr. ügyésx kéri a sértettet felhívni, kivánja-e a bizonyítás el-readelését.
Szbján dr. : A bizonyítás elrendelése csak ■ vidlott helyzetét súlyosbítja. Nsm kívánom, hogy a bíróság előtt egy színház játszódjék le. N:m kívánom, hogy a biróság erre Ismét kiterjedjen.
Mets klr. ügyész: Átok a ess-l<kmények, miket Pollák nyílt levelében említ — kihágások. A vádlott axt mondji, hogy a cselekmények sorozatát követte el; hátba ezek olyan dolgok, melyek ujből eljárás tárgyát képezhetik. Ext kívánja tisztázni.
Rotscbl\'d Béla dr. védőügyvéd : E-.ek értendők, melyek a fegyelmi alatt szerepelnek. A védelem teljesen a polgármester ur álláspontjára holyexkedlkj ő sem <ikar ebből a tárgyalásból színházat csinálni. Nsm fog nekiállni — mint a budapesti
Íiélda mutatta, — hogy mindent elkavarjon. A vádlott hoaszu ess-teedőkön át a legnsgyobb meghurcoltatásnak volt kitéve. Es as ügy ugy keletkezett, hogy aa alispán előbb rehabilitálta a polgármestert, mint a bíróság Ítélt. Szünetet ker, mely ala\'t talán békés megoldást lehet találni.
Elnök: Hivatalból üldözendő cze • Lkményről lévén szó, ügyvéd ur nagyon jól tudja, hogy ezt nem 1\'het békés ulon eüntéini.
E\'nök ezután 10 percnyi szünetet rendel e-l, mely után
Rotschild dr. védő jelenti, hogy nem tudott célt érni — hogy ax ügyet békésen lehesaen ellntémi. Kj.-leati, hogy véderca a nyílttéri közleményt a felmentés feletti ö. ő-mében követte e\', anélkül, hogy a polgármestert meg akarta volna tém dni. K\'ri a B-lglrvics dr. kormánybiztos ált nl felvett Összes jrgyzŐkönyvck felo vasá»á». K*r| annak a bizonyításit, hogy 1917-ben a támadó cikk megjelenése olőtt Szbján dr. polgármeater kijelentette, hogyha ez a cikk m-rgj-j-lenik: Pollákot bevonu\'t-tja. Kéri
1924. Októbar 16.4
orr Gürtler sxerkeaztő ét Pollik Emil feleségének kihallgatását, valamint atra, hogy Poliákot toron kívül képezték kl, hogy mielőbb kivihessék a harctérre . .
Elnök: Do micsoda tényt liván bizonyítani ?
Ro\'.schild dr.: Bl.onyit.il kívánj*, hogy ax inkriminált kitételek uilod beDDÍogUIUttak Brlglevlc* dr. j-yyő önyvében éa ax ali-pio-hox felterjesztett Iratokban. M g állapítani kívánja, hogy mlr«las, ami a nyllttéibeo benne volt — ax benne van a felet beiéiben it. Aneunyiben a rCb szoros értelmében vett valódliég b\'-\'o yll áiát ki vánja a törvényszék, ujy ext ie a j -jyxökönyvek felolvasásából ki vánje.
Metx kl-. tfgy/sr: M^g mindig n-.tn vagyok tisztában aszal, hogy mit követett el Sabján Gyula dr. polgármester ?
Ro\'schild dr.: l/azán, preclzeb-ben iwm tudom magamat kifajeial, minthogy mr, amit véd\'ecsm a nyilttérben állitolt — egytől egyig igax. Hogy a „kihágások egéax ao roiatát követte el — ez egy haax-
nált erólátmód. <--
Metz: Ezt aokféleképen lehet ma gytráinl. J lenlhetl a lefolytatott dol goktt, de jtlenthrt más rgyéb c«e-lekményeket it.
R)t«cblld dr : A vád megkon atruálási nem a védelem dolga. (Moxgái.)
Elnök: Önnek kell bizony! aol. Mondj» mijj határozatát mit kíván bizonyítani?
Mcix: A t tcaték bixonyiiaol: mit követett el a polgármester.
Elnök: Hojjy felbérelt emberekkel kutatott Ö3 után ? . . .
Pollák : Igen, ezt kívánom blio nyitenl.
Elnök : Mivel blionyitje azt, hogy Sabján d-. fiiette Sukáoyt azért, hogy ön ellen vádakat koholjoJ ?
Pollák: Egy alkalmazott nem kötelea éjjeleken keres;tül külön honorárium nélkül dolgozni.
Elnök: Mivel aka.ja „> klhágá sok egéax sorozatát" bhonyltenl?
Pollák: Ex ben van a jegyzökönyvekben.
Elnök : Hit ax á\'pa esetet mivel kívánja bizonyítani?
Pol\'ák : A polgirmetler aaját vallomásával.
Elrök: Figyelmeztetem, ^ogy uj tanukra nem hivatkoih»tlk.
M :tx kir. ügyén: Sem a vád\'ott, aem a védÖ konkrét adatokat nem tud arra nézve, hogy a aértett va lamlt elkövetett volna Bdátja axt, hogy axért, mert Poliákot a törvényi rék hűtlen kezelés miatt hat heti fogház a ítélte éa azután a tábla éa a kurla felmentette, a meghu colt Polláknek ax vo\'t a\' sránd^ka, hogy magát a nyilvános ■ ág előtt la rehabilitálja, ds akkor az lett volne a mód, hogy 4 kurla v\'gzéeé\', a felmentő ítéletei köxté tegye, nem pidlg, hogy a polgármestert megtámadj-. A^é\'t nem lilje a jogoi megáné\'díko* fennforogni Etek a dolgok, miket Pollák Emil felhozott, már régen el voltak birá\'va, tehát közérdek aem forgott fenn, m rt a helyi lapok már \'éjjen e\'Intéxték. Egyénileg lejjob-b»n a éretné, ha a törvénynék b\'elemenne a valódiság blzonyltá-
ZALAI KÖZLÖNY
aábi, mert vannak oly n cselekmények, melyek a klhigát látaiatát mutáljál. Vannak azonban olyan do gok, melyek a rendeletek nem limnéaéból eiármaihaU.k éa miket a vádlott kihágásnak minőalt.
É nők : ön a vi.agálóbiró előtt axt mondotta, hogy a nyílt tér megírásával a kőrűgyet akarta ezol-gálnl, mo.t p-dig ax ön m-.gánér-dk*t h-ng\'oxtatj* ?
R jt\'chlld dr. azután Güitler azoikeaxt^, F.iér Mihály ée Pollák E-nlI nrj\'nek lih.llgatáaü k/rl el rend Irl.
El.\'ök 15 percre felfűggeixti a tárgyaláat. U áaa
Elnök kihirdeti a biróeág határozatát, amely közérdekből elrtn deli a valódiság bizonyítását és a fenyc\'m? iratok felolvasását.
Metx klr. ügyész li\'tako.ik a fett délutáni
Fi cher Jlnot dr. törvényszéki tanácclr ö *, főtárfy.Ua vexető délután 3 óra után újból m-goyltja a tárgyalást éa folytalja a j«gysŐ könyvek felolvaaáeát. M jd felöl-vaiaa a polgármester aac>ak Id jén tett j\'gyiőkö.^yvl vallom Ué4, mely btn a polgármester tételről tételro cáfolj* mindazon vádakat, miket Pollák Emil ellene felhoxott.
Elnök e.ulin tová)b folytatja a külöobőxő j-gyxőkőnyvl vallomá sokat.
Elnök: Éten jegyzőkönyvekre megtette Brlglevfci dr. a maga jelen tését az allipáohor.
Almáeay dr. biró felolvaeea as allipin hattrozatát, amely Sbján Gyula dr. é* Füredi Jénoe ellen elrendeli a fegyelmi vizsgálatot éa amelyben m -gállapllja, hogy a halóaág tovékenyaáge rendizertelen, az Intézkedés ötletaxerü, blányoe, a köiélelmojéil hivatalban mulsax-táaok marültek fel, ax ellenőrzés hlá\' yoa, hogy gondatlanul jártak el, hogy el\'űu\'isiloUák a kötelea ellenőrzéit gyakorolni. Megállapítja, hogy könyveléa, feljegyzéseknek soha semmi ryorn » nem volt, fgy rendről azó aem lehetett a köz-élelmezéanél, léhát a fegyelmit el keVelt rendelni.
Podllay Jusiliz biró e<utáa a vlzagálat folyamin a p^lgáimoiter-nek 1920. november 9 én tett tanú vallomását olvaisi fel, melyben tii.-Uznl igyekezik magát a felhozott vádak alól.
E\'nÖk felolvasst Pollák erkölcil biconyitványát, mely exeilnt büntetve nem volt, megbízható.
Eixel a bironyltáal eljárás véget ért.
Rotschild dr. védő Pollákné kl-hsllgatáait kéri arra, hogy a pol gármrs>er a nyilttér mrgjcleoéae u\'án Poliákot b\'vonultatta.
Elnök: További tanuk klhtllga-táaát nem rendelem el. Felhívom a klr. ügyéax urat vádbesxédének mojtartáiára.
Motx klr. ügyáix cmtlkedlk fel exutáa. hogy megtartsa vádbrazédét:
— Az álismbatalom legnagyobb blitonzága a lő-vény előtti egyenlőség. Hi tehát Sabján vagy Pollák bűnt köveitek volna el, akkor nekik bünhődniök kall. Mizlő\'t a tény t\\\'áira rátér, a nyilttér előzményeire mutat rá. Tisztában van aaral, hogy ml egy polgármesternek •
gyelml Iratok felolvaaáaa allén.
Almáeay dr. azavaxő bízó felöl-vaiaa Pollák Emilnek a Zalai Hlr-lapnak 1917. december 11. azárná ban közzétett nyilatkozatát, mely ben Djbrovlc* ellen kelt kl és lefeeti a közélelmexéa terén leledző akkori állipotokat.
Meta kir. ügyész aemmiiégi pa nasxt jelent baialratck felolvashat miatt.
Podolay Juixlln azavaxó biró fal-olv.ee . Pollák további ködenényét.
Elnök : E l a két cikket a vád lott beküldte a vármegye alispánjához, aki a>után elrendelte a viza* gáUtot.
Eluök felolvatsá axután as erről sió\'ó jegyzőkönyvet.
Dili 1 órakor etdök a főtárgya lát fo\'ytatását délután 3 óráig felfüggeszti.
tárgyalás
faladata. Egy olyaa polgármester, aki a közelláláit el tudja látni — az megfelelt hivatásának. Ehhex pedig a Jogvégiattség teljetan elrgondő. A hab>rn alatt • legtöbb vároti tfattvlselő b.-vonult éa n\'m volt senki máa jogvégxett egyén, mint a polgármester, akinek a rendeletek valóiágoi lablrlnluiá* ban kalIeU, hogy kiltmerje magát. A hí ború a*ra kényaierllette i polgármeit *rt, hogy kereskedő is í«gyen, mihez bizonyos Uleosénvea-ség, ügyesség és szerencse is kell. N-herén ment a váróénak kezdetben ez i| kereekedelmi vállalata, de kétőbb egy nagy, hatalmas fls letté fejlődött ki ée leszorította az árakat. Nem látja aebolsem Iga-aolva azt, hogy Sabján polgármester aiándikotan ro\'ex üzletet «keit cilnálnl. hotv aiándékoian akarta
■ vároet megkárosítani, lakább azt láljt, hogy mledeat elkövetett a vároe éa lakoaaáf a érdikébeo, hogy
■ nehéz háborút helyzeten átae* gltee. Ekkor \\atte migábos Po\'lák Emilt - a k.reak-dŐt. Polláknak, a kereskedőnek kellett volaa a könyvet vezetni, -endet tartani, aki nek a polgármeeter jó )őv»daloaa( biztosított. Amikor a poígármeeter látta, hogy zavarok vannak as üzemnél éi Pollák tnár nem »lkal mss oda — eltetta onnét. Pollák ezért — amikor fegyelmi folyt a po\'tárm-ater ellon, önként jelent kexrtt a f\'gyelml biztosnál és meg telte a maga val\'onaását. Kitér Pol Iák ügyére. E\'hlezl, hogy Pollák Emil felmentésének örömére irta meg a aylltteret. De ezzel a lap példánnyal bbonyitja Pollák bün tettét. H« ezek a vádak megfelelnek a valóságnak — akkor a pol (ármetter bü öf, deht nem, akkor Pollák nak kell bűnhődnie. Pollák bizonyítani kívánta a valódiságot,
■ tárgyalás folyamán azonban m* nem sikerült neki. Bűnösnek kéri őt kimondani.
Darás László dr. ötmillió korona költaégben kéri a vádlott Pollák Emilt elmeraaztalni.
Ro\'schlld Béla dr. mondotta el azután batalzus v\'dbetzédét. U al arra, hogy itt nem \'ohet azó bün-cielekményrő\', hiszen védeoce csak szóról azóra Idézte azt, amit az al lipánhox Intézett felcbberéaébea hssznált. Polláknak nem as volt a célja, — mondotta — hogy botrá
nyokat koholjon a polgárineetor ellen, de axaal válta köshlrré tenni, hogy nemcsak a polgármestert, da őt is rehabilitálták.
Ette fél kilnno órakor a birósáf ítélethozatalra vonul viaesn.
A bíróság egy óráig taniciko-xott, mig meghozta itéUtét Eate l/,10 óra volt, amikor Flschtr Já-no* dr. törványaxéki taaáoeelnök élén bevoaalt a birósáf él kihirdette aa Itálatet, mely aserint a törvényszék bűnösnek mondotta kl Pollák M EmíU két/indbéll, fdha-talmazásra hivatalból üldözendő, sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségében és étért öt össtesen tízmillió korona pénzbüntetésre és az összes felmerült költségek megfixeté tére Ítélte,
Indokolásában kimondotta a bíróság, hogy a Wlsoayltáa aem sikerült éa Igy bűnösnek kellett a vádlottat kimondani.
As ítélet ellen ugy as ügyéer, mint vádlott és védője felebbexett.
Gondolatok
Napjainknak alig vannak természetes értelmei I Társadalmunk any-nylra rászokott a sok üres fecse-gélre, hogy ha vannak lelki mély ségei, — nagy szereletei, őszinte tístla vontaimai, nemes haragot,
mily gyűlöletet nem tud kifejelni l #
A műveltségnek elsősorban a lelken és csak axután ax öliőxködét cslnyján kell meglátszania.
a
Ha fáradozol a kőiért, ha dolgo tol ax emberek érdekében, ne ax boldogítson, hogy te cseleksxd, hogy mosl téged néxnek. Há csak egu ember veszi hai .nát munkádnak, ennak Igazán örülhetsz1 a
A templomba legnagyobbrészt öreg emberek járnak. Ax emberek mily nagu rövidlátására éx hálátlanságára vall, hogu csak akkor keresik as fstent, mikor a halál közeledése inti ^ arra őket I „ ?
Szereted e a természetet ? Hidd el, ha mások helyzetébe bele tudod élni magad, ha mások baial téged őszintén érdekelnek, ex oly lelkiséget te /emt körülötted, mely m/g a legpompásabb hegyek sötétzöld fenyő-erdeinél és győnyirübb.
a
mEgy remekműnek szépségeit mé lyebb, tlsxtább értelemmel bocsátjuk be lelkűnkbe, ha olyan emberrel ól-
vénük együtt, akit sxeretűnk." *
Kél szerető lelket naguon gyakran at a gondolat tesz boldoggá, hogy ők házastársak lesxnek és örökké együtt élnek. Mily gyakran nem gon\' doliák meg, hogy eguüllélésűk csak akkor végleges, ha lelkük egyeiüH £ M.
— Hölgyek ll(ja!ia<b« I Hit
évi gyakoflituak utAa .Uónagu híjl.iK.t, h.jváfiit, híjmunkát <> .ptciill. hajtltiroUtJat. h.|noalat, oodoUUat, manikűrt la lyukasam-vifi.t vij-üok hSlgyfodráax tar-müakbin fő ul 10. (Dobrovlci há.) Deuttch Bőiké ü Irin.
KvK.lt rá hartioy. — — — — - - — — 10.000 j Mcutlln htthly. míaJen\' .HabtQ — — — 30.OOO Silycm Húr huitny. minden ninben — — 30.000 folyom horgolt nyokkondfi - — — 9.000 turijíiy., lilit. Ky.pju — — — — 40.000 Oy.plu divatra.Ilinyak mlndon árban.
Fíiíl köWU SMU) — — — — — — 7.SOO Fifl HSt S®ckt.l — — — — — — 40.000 I Kílfl ZípW.r iog — — — — — — 1.7.000 Sclytm Schil, dtv.taJJouiágok — — — M.OO. tíl Qv.rm.k harianykk pamut Aa HOr o l.golcaAbb Irtsa.
Telefon 221
Olmro ttjpyolnll
GRUNBERGERNEL
Dlvaá*n*vfik, >..bk.Kd8k, KtZTVŰK, nyakk.ndttk a ln<ll|ll,» ártaa.
Férfi szövetek rKat í2"3I«u.k,!SS
Ham.rlt Mrk«%Bk mtnd.n aatakoa
Főút 11. szám
Óbora GfJ.lal!
ZALAI KÖZLÖNY
1W4. OktóW 16
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 16. CsQI&rtök
K4m»l katotiV.-*: 0«!>.u ip. PrcUitiu: Cll Iiraelila: ThUn hó 19.
Nap kel recoel 0 öia 31 perckor. n/uflszik dílutin 8 írt 09 perekor.
A Meteorológiai loUact JeUnitoe sierint aj MtyJUsUo W.-.j<j<» iJ\'4c:1í ccm várható.
Mo.cóUnykíp ailabáaak. UrtMi: B-.-r.-buU (Ó«ierrp!ti4«el. A m«.<Jern kalózok L ríji« A (ekei* boMc. E)4a<Usok kezdeti 11»9 érakor.
— Jevul Z«l<zmegyo köxblx tonaágs. A kö-ig»zg« táii bizo\'t •ág ülésén, »hol azelőtt lőbb éa jogos panasz hangzott el Zsiavár-megye kő biztonságira vouatko-
zóleg, moat megállapítottak, hegy a bizottság ailgoru Intézkedéseinek következtében a vármegye közhit Ion só gát illetőleg nagy /avulás ta pasztaiható. A büoesetek száma csökkent, imi előfordult, azt meg mind kinyomozták. Ez a körülmény a bizottság megállapítása szerint is, a köz rendészeti hatóságok ró termeli segél bizonyítja.
— Elmaradtak m reggeli diákmisék. Bizonyára m.\'soknak Is feltűnt Nagykanizsán, hogy a t\'miázlslák\' hosszú sors nem vorul többet reggelenként misét hillgatci a gimnázium épületéből a felső templombr. Az ősil reggeleknek nom csak megszokott, kedves ji* lensége volt a diákok ciendes, fegyelmezett felvonul\'*-, hsnem nagyon soktn reggeli munkábn indulátuk előtt a diákmliére szoktak betérni, hogy elvégezzék reggeli ájtstosságukat. Pár napja a^tin nlnceenek többé diákmisék a felső templomban. A tanuló ifjúság elő adásokra szár t Idejéből sokat vett cl a felsőtrmplomlg való oda vltaza ut s azért Ideiglenesen a gimnázium udvarán álló, volt raktár-épület alsó. termét alakították át Wpolnává, ahol a gimnázium ifjúsága regge lenként IdŐvcaztea\'g nélkül hallgathat misét
— A Stefánia SxSvetség közgyűlése. Az anyák és csecss mők védelmire zlakult St fárls Szövetség s:cmbaton délután 6 órakor tartja közgyűléaét a városháza kis Unicstermében.
— Ax ntlevél vizsgálat nj rendje. Megírtuk, hogy a balatoni rxpreaas útlevél vizsgálatát tegnaptól kezdve a azombathelyl állam rendőraég ezemélyearn végzi. Mint most értesülünk az illamrendőiség nagykanizsai kipitinységa la meg-
. bízást kapott a Budapest—Trieszt 1 gyoravonat útlevél vlisgálatának-elvégzésére. Az útlevél viisgáhtot rddlg a budapesti főkspltányság útlevél ellenőrt ő csoportja végezte. Október 15 tői kezdve a nagykanizsai kspitáoyság rendőrtiszt viselői elébe utaznak a- vonatlak olyan távolságra, hogy az útlevélvizsgálatot torlódás nélkül el lehessen végezni. A vonatoknak et-ől kezdva útlevél vizsgálat miall egy másodpercei sem szabad késnük Hogy .« útlevél vltag.l.t lebooyo-lltáaa . aaolgál.t érdekelt ne .k.. dálynu., v.lóailnűleg egy rendö.-fogalm.iót é, egy detektívet veié njclnek a nagyk.nlml k.pltány aághoz.
— A a.l.egeraiegl polgári
fíulakola régóta hui< dó helyi,ég ügy-, m\'nt moat •udí.llónk j,|.rtt vé?r. .Ilalé.é.t nyert . lakol.\' a |5v5 hit folyamba .líogltlje ui
helylif, elt. * \'
— Sokoa axercUóuck hajt-
hnlyet. A oagykanliail fóldbltlok-rendelést ügyekben eljáró hatóaág-hír még mindig aok ujabb kérelem érkeilk be. Legtöbbeu terméa\'etc arn hájhelyet Igényelnének, am< a oagykanl\'Sil lakáalnaégbrn le\'l ma-gyaráiatát. Ha elvélve agy-egy lemondá, történik a házhelyül.j donosok részéről, garmsdával je lentkeznek reá a pilyáxók, kik azt remélik, hogy szereccsésebbek lesz nek, mint azok, kiket valami ok, legtöbbszőr az építkezésed járó msi rengeteg nehézség, telkeikről valő lemondásra kényszcrltett. Ns gyon érezhető etéren az a multsz tás, ami azzal érte Nigykanbsát, hogy nem kapcsolódott be a vidéki, sokícal kisebb városokban is szépen megvalósított kislakás épltőakdóba. Most már, ha vannak is a lakáé-talanokoak házhelyeik, ha meg is volna a kedv a még házhdyet is nélkülözők körében Is az épi kv zésre, az építkezések elé szinto elháríthatatlan akadályok tornyosul nak. A felparcellázott Ksto >arét Is cssk várja a jobb Időket, amikor megfelelhet tuUjdonképenl céljának és felépíthetik rajt lekásmizérlákkai küzkődő tulajdonosaik Nsgykanlzaa uj vároaréazét.
— Elrendelték a nagykanl saal elemi Iskolák bezárását. Megírtuk, hogy a polgármester a tisztiorvos javaslatára sürgőnyileg kért intézkedést az alispántól a nagykanizsai elemi iskoláknak a kanyarójárvány miatt való bezá rására vonatkozólag. Az alispán távollétében a vármegyei főjegyző elrendelte az összes nagykanizsai elemi iskolák bezárását
— Körjegyxőválaaxtáa. Ne-rnespécselyről jelenti ludőaltónk: A nemespécselyi körjegyzőséghez tartozó négy közaég képviselőtoatü lete most választotta meg körjtgy xőnek a 44 évi szolgálat után nyugalomba vonult Csery Mór körjegyző fiát, Cséry E-nőt, aki 13 éven át volt aegédj-gyzője a nemes pécselyi körjegyzőségnek.
— Piarista Dlákaxövetaég. A volt plsrTs\'a diákok orazágos szövetsége már régebben megala kult Budspesten és most van folya matbin a vidéki csoportok meg szervezése. Mint értesülünk, rö.i desen Nagykanizsán la telő alá kerül a tavaly megkezdett, do akkor abbamaradt megszervezés ügye. A rendfőnök lekü\'dto az Országos Siővetaíg alapszabályalt, hogy exek szerint alvkuljon meg mielőbb az itteni volt piarista diákok s:övetsége is.
— Zalamegye malthavl közegészségügye, A vá m\'gyel tisztiorvos jelentése azerint Zsla-vá\'megye stepiember havi kőz-egészaéy ügye kedvezőnek mond ható. Fertőző betegségek voltak : kanyarő 78 (gyógyult 53), vérh.-s 50 (gjógyult 25), hasihajymáz 30 (gyógyult 13) esetben öngyilkosság 1, véletlen szerencsétlenség okozta halál 3 volt, veszett eb és macska 6 embert mart meg.
— Szomorn axámok. Zda-mrgje területén 220 lelenc van és 242 gyermek v n dajkaaágban. Elmebetegek éa hülyék száma 279, siket, vak éa nyomorék 332, kőz aegélyre azp»ut 2340, kereaetkép telen árva 1741.
— „Tetrft44 crecacmŐ-UeleD-gyék Schwarcz ÜZ7MV cégnél, Fő
sxAtr,.
— A. kanyaró állá.e, A
utóbbi két n\'p al\'it 18 uj"»bb. kanyaró megbelegedia to»tént. A egyik nipon rgy«:erre hí! beteget jelontettek. L-Jgutóbb két vérhaa megbetegedés la előfordult.
— Jogtalan határátlépéa. Grobner Károly oaztrák állampolgárt a nagykanlzssi rendőrségen jogtalan határátlépésért 5 nepi elzárásra Ítélték.
— Állatbetegségek. A rva.y-ksni-ssi járás Gzlambok községé ben lépfene, Klskomárombao seri/s pestis lépsit fel A keszthelyi járás Alsópáhok községében a lépfene megszűnt.
— Famnnkáaok axervexke déae. Zalaegerszegről jelenti a Zalai Közlöny tudósítója : A famun káiok helyi csoportja megalakuló b»n van. A kérvény a polgármester pirtoló véleményezésével most van az alispán hivatalában elintézés alatt.
— Útépítési munkák téri léal dija. A kereskedelemügyi miniszter ax u\'ak építésénél éa jsvitástinfal igénybevett fogatos éa kézierő térítési díjét a következők ben szabályozta (aranykoronákban) kettőa lófogat 5, egyes 3, kettői őkőrfogat 4, egyes 2l/i. kettős szamár, Öszvér, lehéofogat 3, egyez 2 aranyi o.\'ona. Kézi nspszám 1 aranykorona, Igásnapszám köbmé terenként éa kllometeienként 30 aranyfillér ax első és 15 aranyfillér a további kilométereknél.
— As áruló babaxomek. Ety környékbeli -gaxdaember 4 zsák bkbot hozott be eladni Nsgykanl zaéra. Scekcrévcl a Magyar Király ban azálit meg, ahol a zsákokat a szálló kocsisára, Kit (Soitos) Fe rercre bizta. A kocsis a zsákokat betette a szerszám kamribr, ahol aludni szokott. Minthogy neki Is épen pénzro lett volna siűkaége, éjszaka két zsákot felvágott és mindegyikből jelentékeny mennyi ségü babot kilopott. A zsákmányt egy zsákba öntve l>ecipolte egy mátik kamrába és ott elrejtette. Reggel a bab tulajdonosa nagy lármát csapott a megvámolt zaákok mlat\'. Hzmaroaan rá la jöttek a turpisságra, mert a x»»k, amibe Kis (Sajtot) Ferecc belelop\'a a babot, ijukas volt s igy a kihullott babizemok nyomán m-gtalálták ax eldugott zsákot. A rendőrsígl nyíl vántartóban ax la kiderült, hogy Kis (Sajtos) Ferenc hasonló eastak miatt kétizben volt már büntetve. Aionnal őrizetbe vették és tegnap átkísérték az ügyésziégre.
— Az Olaszországból haza-hoxott hőalhalottak Nagyka nlxaáu. Mint Ismaretes, a jövő héten 17 Olaszorsságban eltem .tett s most exhumált magyar katona földi maradványait hazahozzák Mi-gyerorazágra. A azállltmány októ bar 20 éa 25. között valamelyik napon a délelőtt 11 óra 05 perckor befu ó vonattal érke.ik N<gy kanhsára áa 1 óra 55 perckor fo\'y titja útját Budapest felé. A hősök porait Nsgykaolzaán, mint az elaő nagyobb batárviroaban üonepllyca fogadtatásban fogják részeaitenl, melven m-gj-lennek a hatóságok, kő> hivatalok vezetői és a vároa táistdalnának képviselői. Ax állo m sp^rancanokság tegnap megke reato ezügyben a vároa vezetŐaé-gét, hogy közösen állapítsák meg fi kegyeletes ünnepiég p ogramját. \'A város és as aired meg fogja kosroruvnl ■ h^eők porait. A k»to naság tiszti kílldöltséjge\', disr azaktaazal éa d\'t őrséggel Vrtz réstt i. fogadifttásba\'-.
— Elitéit orv vad áaz, A rendőr
kapltánység nSlglsT oaitá\'y\\a-k vexetőji Mofiarlcs Jinoi klskanln.i Ic-reak -dőt orvvsd Aeréaért fé\'millló korona pénzbüntet/sro és a fegyver elkobzésfra Ítélte. Mohsrlci védőügyvédje felebb»xett ax ítélet ellen.
— A korcsmák vasárnapi zárvatartásn. H :ves vármegye átiratban kö\'ölte Zalavármegyével, hogy kö/gyüléaén határozati javaslatot fogadott el, smit a miniszter elnökhöz és kormányzóhoz fognak felterjeszteni. Ebben kérik, hogy rendeljék el a korcsmáknak szombat délután 4 tői hélf5 reggel 8 ig való xárvatartáaát s hogy házakhoz se azolgáltathassanak ki az«-szealt.lt. A vaaírn\'pl munkaszünetet a hivatalok Is tartsák be. A ne\'p szórakoztatásáról olvasókörökkel és népművelési előadásokkal gondoskodjanak. A munkaadókat kötelezze a kormány munkásaiknak egészséges lakások építésére. Országos vásárokat vasárn*p ne engedjenek tartaei. A megkeresés célja, hogy Zslsvármig^. Is «"«£• sonló értelemben foglaljon állást.
— Uj országosvásár. Nagy lengyel-kö:ség a kereskedelemügyi minisztériumtól egy orsságosvásir tartására kapott engedélyt A vá sárt szeptember első szerdájára, ha ez ünnepre einék, a következő s-erdára engedélyezték.
— Telefon Nagykanizsa éa Wienerneustsdt között. — A
posta vezérigazgatóság értesítése szerint az osztrák Igazgatással egyetértően a távbeszélő forgslom Nagy-kari st—Wlenerneus adt közt Sopron közvetitéaével f. hó 15 ével megry It. B:azed:ndő dij 1 arany frank 50 cent.
— Események képekben. Ma már a kuliurélet elengedhetetlen szükséglete, boM st eseményeket képekben Is lásVú\'c és a m >1 drága könyvárak mellett se nélkülözzük a szépirodalmat éa iameretterjeaztő cikkeket. Ezt a problémát oldja meg a Képes Krónika heti folyóirat, amely müvésti kivitelű képeiről éa k-dvea szépirodalmiról köz\'smoit. A Képes Krónlks Magyarország hercegprímásának ötven éves jubileuma alkaitaából egyik azámát e nagyfontoaaágu évfurdulónak szenteli. A jubÜeu ul szám valószínűleg kis album lesx tele képekkel. E szám Iránt már Is nagy ax érdek-lődéa s ax ország minden részéről már olőre rendelnek bclüla, hogy bUtoslthsssák maguknak a sxép jublUuul meglepetést.
— Príma mlnőaágtt férfi Zefír Ing gyönyörű mintákban külön puha gallérral darabonként 98.000 koronáért kaphatók Schvarcz Dezső cégnél, Fő Ut 5.
— Saját gyártmányú kötött kabát K 195.000 tói, aaját gyárt mányu kötött mellény K 130 000 tói, aaját gyártmányú kötött juirpsr K 30.000 tói. Flllpp kötöttárugyára Szombathely, Szeli Kálmán u. 6.
Linóleum (padlókérp\'t), bőr-vászon és viascosvászon asztalterl tó{c legnagyobb választékban igen jutányos Arak\' melleit kaphatok Schvarcz Dezső cégnél, fő ut 5.
HOZeÖFfilTKfPSZtltlffc
Uránia. Csülörtök eato 7 és 9 órakor fíimbula főszereplésével A modern kaló\'ok I. réa»*: A jeke\'e bohóc 8 felvonásban. Srereplők a B\'mbula fi\'mek együttese. Csak fel I r őtlekiek.
1924 Ollóbír 16.
ZALAI KÖZLÖNY
Szenzációs olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem bluz
csak . . . 240000 Kor. Grenadinbluz csak 130000 . Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 . Elegáns pongyola
csak . . . 130000 . Tiszta gyapjú kosztümök csak . 700000 . T rikóseh/em ruhák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 . I tttliícll liui illgCK 45000 . Kötött kabátok
gyapjúból . 240000 „ Nöi kabátok . 700000 . Gyermek kabátok 450000 . Zsebkendők . 10000 . tiszemélyes azsuros
kávésteriték . 250000 . Elegáns gicnadin-
ruhák ... 350000 Kor. Gyermekruhákcsak 33000 * Selyem sálok csak S5000 \' „
Méteráru osztály:
Krepdesinek ■ 17oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben■ 12oooo „ Férfi szövetek . 12oooo . Tiszta gyapjú férfi
szövetek . . 160000 . Nöi szövetek , 47000 . Tiszta gyapjú nöi
szövetek . . 14oooo . Tiszta gyapjú aljkelmék 14o szél. 145ooo . Gyapjú kasánok 75ono . !5o széles fekete és
kék gyapjúszövet 25oooo * Mosó delének . 19ooo . Kartonok . . . 21000 . Vásznak . . . 2oooo , Sífonok . . . 19ooo . Sefirek ingekre . 25ooo „
Férfi- és <nöi szövetek óriási választékban. — bámulatos olcsó árért I E héten nagymennyiségű Regenhardt éi Ralmanu féle asztatnemüek ■ törülközők leszállított árakon kerülnek eladásra!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag"
divatáruházat felkeresni
KÖZ<iA»ASAC.
Novemberbea sertév-kiáliitás lesz Budapesten
A Magyar Srrtéakereikedelml Csarnok november hó 8. 9 é* 10 én aer>éiVlá!litá.t rende x Buda p-aten. Ilyen arányú ét természetű kiállítás míg Migysrországon nem volt. A kbllltás torén ugyanis n-metak a hízott é\' élősertéseket fogják bemutatni, hsren a hus-feldolgozás módjait la megismer tetlk a nsgyVö ö*ségg-l. Kiállításra kerülnek a husf.-Ido\'go/ó ipari gé-p k, p melléktermékek feldo\'go sálára való felarereléeeW, a frldo\'^o zás rredményel, spodlum, nlhuralo, sörte, erőt tkarmánr, szappan atb. A kiállításra eddig számossn je lent-tték be részvételűket ugy az Ipari sertéshlilalók, mint a gazdák, mi it prdlg 8 husfe\'dolgozó tpsr
köréből. Eddi?? 1400 hlzoU, 300
hu»sertés részvételét jelentették be. A kiállított strléack körül a leg-\'«Iv tlóbbn-k minősített fslkát levág jft és a klállitás során feldolgoz-iát, a nyert termékeket prdlg egy kóstoló bizottság fogja elbírálni.
TŐZSDE
Kedvező hangulatban nyitott a mai értékló ide és már as üdetldő elején a tegnapi zárlati kurzusokhoz képtat 3°/a árnyereség mutatkozott. A tartott hangulat kialakulását nagyban elősegítette az a körülmény hogy nyitáskor Bééiből aillárdabb jelenté.ek érkoztnk, ml a speku\'áclót vás\'árlisra ősttőrözte. A tőzsdéidé további folyamán az Irányzat a béctl tőzsde tendenciájával ellanyhult és az árfolyamok nyereségüket na gyobbréazt elvesztették. A zárlati kunutok nagy részét a tegnapi zárlat nlvójso, klsabb réazét ptdlg ezek felett alakították kl. A vozotÖ értekek és kuMts papírok erősen megéreztek a tartózkodó Irányzatot.
Utótői ade. Váltoi*U*o. Koszt-pénz V4-Vs%- Ti őst 16ty Budapesti G5» 107, Angol Magyar 42l/„ J -lzálog 67, Hax.l Ba.ík 112, Salgó 420, M>gy.r Hitel 419, Oaztrák Hitel 146, Nova 126»/„ Georgia 332. L számítoló 55*/*. Villamos 390, U-ikáoyl 665, Cioncr 104, Kohó 305 Szászvári 240, Borsodi szén 88, Kőszén 2500, Pesti Hazai 2900, Nasicl 1870, Keicskedtlml 1046, Gumml 226, L\'oyd 3 8
A bécsi lőxade. Oaxtrák Hitel 135, Magyar Hitel 390, Allamvasnt 393, D livai ut 49 9, Rúna 103, Salgó 3«0, Oiztrák Hofbtrr 29 6, Krupp 160 99, Alpesi 290.9, Kóburg 27.6
A Magyar Nemzeti Bank hirt
19loa árfolyamat okt. 15-éa
Valuták
c«l Imi n»00-l«t«« Cseb koraoa ar.ft n» Uln4i 10)1-1074
ttauu . »«iv».jMiA frsacla h 4010 40*0 \'M 4U4W
I4T1 »«»*«/
U»» »Í»1>M
Oia *o». lll?0->»»«0 \'^a- Ux, K-J.»ó-ieS.»o Ifijel tisat >»1*0 «479»
Me.\'Jc*?\' ll tíVM S«iJJ
B*l«l IfMt »S»»»7"» &T«d toilj-eoiij
NorMc^oc
iwMtia KIW-HHI
Bl!lt»« 1671-rOJf
Balaietl 4I>-4»I
írisHl I7»«17l»
t!ex tobtfi ■ ItTOlllll
XtUiillal ie«to-i<MO
L«Ae 1 lToeo
UilsúO miiül
N«»r<«t 74?So-77\'tO
Féni u»i ien
U7» Ilit
• •Ofls SJt »4]
tWijHojtj
BKi l0*-|O-!Cl.SO
ZAtU* l47t«-U7S>
At arantf korona mii árfolyama hivatalos dollárkor tusod átszámítva 1551366 papírkorona.
ZUrlchk sárlat i
Párta 2730-—, Loodoa t34i—, Newyorl 60 Bnl»eetiS2\\ Malisod MSO —, tlotUad tCA t5, Bartlo 124 —. Wlea 7345 —, SoHa 380—, Prága 1617 oO, Badapeit Q8 00, Bakazeat 230 —. Ütlgrád 735 —, Vaxaá KO 26.
A magyar korona külföldi Jblva.aitM J«gyxéaal t
Davlsa
Valuta
Béea 0 >J20 0-002010 9M
borii a ^ 006Í3Ü (HD05430 0X4S5
Prága 444\'/, 1 3(45 440 [0 0445
/Óikban 13
Ax órcpónzok éa nemes fémok bováltáal árfolyamat
Exii.t egyV-xooii C0C>—Ö170, kéikorooás
12.120—12-640, forintos 1«.1«0—10.«0"), öt-koronáa 31.00.:—32.100, aalaarany 61.0O0— 62.000, arany h«mkoro»ái 33)X»0—331.000, platina 210.000— 220.00 >.
Termónytőxada. Bura tlscavi-déki 76 kg oa uj 440.000-445.000, 78 kg-oa uj 450.000-452.500, egyéb vidéki 76 kg oa uj 437.500-442 500, 78 kg os uj 447 500—450.000. rozs 427 500 -430 000, zab uj 365 000 - 385.000, köles 260.000 -270.000, takarmány árpa 380.000—390.000, sőrárpa 460.000—480.000, tengeri 375.000-380.000, korpa 215.000-/20.000, repce 640.000 - 660.000 K.
Az amerikai terménytőtadén a bura 3*/e kai drágult és ezt a szá salékoa drágulást arányosan követte a budapesti tőzsde ls, ahol a buiát 12-500 koronával magasabb árfolyamon jegyezték. Rots 5000 koro nával diágult. Sdlérdabb volt a zab la, mely azlntén 5000 koronával drágult. Ugyanannyival T^gyezték magasabban a korpát Is.
Vetőmagvak. Lucerna nyera 23- Lóhero nyers 25. B\'borhere 50-55. Bsltacln 35-38. Bükköny
tiszta tavaazl 28—30, aabos 26 28, szöszös 55-56, őszi 36-38 Cirok 20—22. Borsó fiexl 37—38. Bsb fehér 51—53, tarka 42-44 Lsncse 25-100. M.k 151/,—16. N.pra-forgó fehér 42—44, aiürke33—35. Lcnmsg. 60—63. Kap. rapce 62 64. Tökmag 58-60. Kender 60-65. Mustár 70-75 Köles vörös 30 33, asürke 26-28. _
Sertéspiac. Felhejtás 1029 da rab, olsdatlanul vlnzemaradt 280. I. r. ur.dalml faj 28.500 -29.000, azedett 28.000-28 500, szedett kÖ-zeps^7.000—28.000. I. r. öreg aer-téa 2/1^00—27.500, kőnnvü 26.000 —27.000, U r. 26 000—27.000, an-gol aüldő 27 000—29-000, aialonna 31.500—32.000, asalonnáa félsertés 33.000—34.000, xalr 35.500. A vásár
Igon közepes volt.
Aoróhlrdatések
30 hl. fehér és vJr5» bor (Wá«n«-fok 4—5) eladó Somogyi Testvérek nái 47tS
Igán a*ép muskotály- él gy^ogyszéló kaph»tó Sugár-ut 0 sz.
KUgánsaa bútorozott utcil itoba két InteHigeos ur részére azontúl kla4>>. Cim a kUdóban.
Igy háx 12 lakással, t udvarral, axooaal beküitozhotó, 160 niütló korooi ét t isabad-kéib-5! eladó. Cin a kiadóban.
Plantnót kerosek bérbe. Cim a ktad-S-
hlvaUlban. (703
Jumper Impeiut Llbusa fonál érkezeti
60 kúktabóió sti ibea és Ugjobb mlnósfcbeo. Klein József és Testvére Uilmunka üaletáhe.
írógépet, használtat karos bérbe a Zalai Kózlóoy sierkesztósíge.
Divatöltöny f.coot 400.000 korooááct késziti Horváth Jóxs.í fárftasabó, Kazlncay-«tca 4i__t]S4
Saját termésű Mtüe<S 6 éa nj borait 16.003 korooi írt kiméri — Másaáros Pál, Magyar-utca 05. saám. 1034
FlTos kalapok a legszebb islnekbeo
l&O.OOu koror. .ért kophatok. Klein Jóssef és Testvére W40
írógép: Kemlogton Porteblo 6,340.000 10. Modell Ubulatorral 7,000 OOO korona, író-gép«Al»gok kaphatók Ssabó AnUl fegyver-Ualotében 101^
Két lóra alkalmat Istállót és kocsisaiét bérba keresünk. Futura, Bazár udvar. Ift8í
Komp\'ett ebédlő ét bklóssoba bútor kitűnt állapit ban, jutányosán eladó. Csengery-utca 3\'J.
Január elaajére elfogtaJható z szoba, elósaobi, konyhás családi magánhás eladó 140 millióért. Silgrtsat Iroda, Fó-ot 8. U30
Szerkesztői üzenetek
KcmcndoUár A bekütáplt varsook hamudik, n«4yodik és ulolsó vcrtssakal át-dolgozandók lenoének, hogy kóxólhassük.
Grlaeldla. Költeményében nemcsak nincs semmi uj gondolat, de k dotgozása ls l"oa-g)-oU.
■x. 8. B., Budapeat. Levél meni
Kiadó; Zrínyi Nyomdaipar éa Könyv-koreakedóa RT, NaKykantxaa
13 milliárd 284 millió
m.J U.onvlim . o«v.rub.r IS. í. H-ío k.^lMJ eMÍily.or.lM*"®"-
Főnyeremény SSÍ 1 és fél milliárd korona.
Szerencse számú sorsiegyek £££ Ml Hlrschter Miksa
Másfél milliárd
less a jutslom és főnyeremény az ujonan ke.dódő 13-ik osztálysort-játékban, melynek eredinényeként
13 milliárd 284 millid K
kerül készpénzben kifizeiáve. — Az uj terv szerint ax eddiginél 3500 al több sorsjegy lesz nyereménnyel húzva, mint eddig. — Szerencseaxámokat ajánl i
Milhoffer Kálmán
rő.tánuiió (Ci.ngcry.ut 7. «lim R pích hli) sor>]?gy!rodV]«. — Sonluyik én: H<u 10,000 kor. tél 30,000 kor. negyed 15.000 kor.
Húzás már noi/ember 12-14-
Kerecsenyi
prím. a.JAttormétU must éJescn piéslől 100 lltcilöl felfelé kapható
PÉTER HUQÓ
t.ra.l5»4l
Csengery-ut 31. sx.
Irodahelyiséget
keresünk a Főúton.
o
,« Bővebbet. a kiadóhivatalban.
ZALAI KÖZLÖNY
Qlctébar .16.
Singer Jéis^f és Társa
értesitik mélyen tisztelt vevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi és női szövetgyárakkal az összeköttetést ismét felvették ós abban a kellemes helyzetben vannak, hogy az őszi szőve f uj donságokat - a HegJu£áng"i3>!-abb á^ban árusíthatják. -
Kérik hatalmas raktáruk vételkényszer nélkül való magtekintését.
A szombathelyi vároii árverési csarnok
e hó 15-écs kezdi ;ncg azon (Ar gyak gyűjtéséi, an-.c\'.ycket egyesek eladásra szánlak. Lehel az ékszer, a\'any-, vagy ezüsttárgy, tu\'or, lak berendezési, közhas:ná)ali, vagy köz szükségleli cikk. A részletes felié telek a gyüjtóhe\'yen (Brrzseny D. u. 3) reggel 8 lói d. u. 2 ig, s délután \\ tói 6 ig megtudhatók. A kiállítás ás átverés helyét, úgyszintén idejét még közö\'ni fogjuk.
16117/1924.
Hirdetmény.
A városban egy szamtr büang. s^ghan találtatott.
Igazolt lulaJduno:a a városi ga:da sAgl hivataltól átveheti. iU luinMo-nosa 8 napon belül nem jelentkezik, akkor tláikOteuQk.
Nagykanizsán, 1924. \'évi októocr hó 15-én. Városi tanács.
Zettemiiuidonsáook
Operetteki Marlca grófné, Atvicska. Apukim, Huncut a Uny, Cyoro rózsám, Sfctaaasyfc énakszöveggel s
DkBUnka. Tut-Kecb-Amao«xhusi4lus*tl Uobaniían. B*-bé. Titios Wo hasd du nur dio schöocn blauen Augen bsz ? Komm nacli M«h« gona.
Sl« U«bt mlch. Kathrla. Havsaa. Waea leh di<h s«h, d* most kh wsímo I Ja, was wi\'l d«on dtaiasMédal voo miz! (ja»»> LtsKKAwhlta. Hab aio Maues llimmelbrett VaMal u hím MdriMt
tini 4i z«at«ra-IUaUk.
Ftschel FOlöp fial könyvkereskedésében.
.Zalai Közlöny\'
politikai napilap
meglelenlfc 6 és 8 oldalban. Kapható:
Horváth József
h UdnicWint.. IUMMMI)
H- h feiir* >v»k.
Krátky György
MinUIMwuVt Ir.U.lSu.
Ifi. Hlrschler Miksa
M<i,iroU|4bu.
Görög Károly
MU^UiMllÜK EmíU! t\'jViti Ut.
özv. Palkó Józsefné
"taft.. <1 „taJBinaUittu. , ,(,1 col|ij>il.
özv. Szollárné
í^Uiiiiifrfiií^ fckta.Hifc.
ÖZV. Jágerné
Mintb4n4i|tt>i. I.UU at a.
Kenessey Margit
.tWertMWIjibu. IWI, „.„ „,
fischer Ignác
ualamint az Ssszes ulcai . árusoknál.
_*
T"
& budapesti sáró árfolyamai
A budapesti löajrfe dólulán 1 óról s/tr6Jurfolyamal a Hövatk«s6ki
♦«rír -
A.MaMoot L J.J
U*j. Ilit. Ili
n
UMfaaii. JJ
01.-M. bau Su
Ontr. Ilii i«8
Varithr.b.a, <8
BinkvcnU 10)
B. «(tli jo
!r*rt> «}
ttubtaafe. m Hcui
Horr. Ml. t, $j
llaoflrla —
tüCMlio IS] W.-Caifc Ijm!. to
Hu\' lllui M U>n»-NlmM ii K««r. jitaUc* k>
VMort bauk 6.1
Utrk.r S.<
Nlesa.b.<llak. lo
Ktraak. 0 icu
Cakó —
UllTllKl (». Il tl;4l>iro>l ftru^i ts
Kttlo/al Tak IO
Akai. Tak. .,1,6
Mokllr |(|
llual tl.6 i»\'o
Kl»5 M.llUi. W«o
VcccUii |)|
Ma«7..Pit*<la Ijo
Batk m.
IW-M.
Blk\'a<aa:.i
B:la;«n.
Otulla
Hao(lila Kúil,\'inaU
Aiafall Caiilt Baocalel í-«i. late
S>ae«l«(.
C,.p«ll «íc 1 TWl ..«„
sili.im
XoM
Ultis U<U
XH>. c»H-
Ua4c«ali
Mi<f •»!*■
Ali. XOiala Ktftala
Mart »»«c .
ní/)1»koji
SalfO Újlaki Unlft uü;a UrUlnji
NyomJi
Rl t+i ),
SUíUu.a < i)
»,.l«t..m |
wauixt -
V<aau>a«ck .
J;\\
K6t
Cualecly 4
Calk; it
Üu4, &(pü IJI.JO
PlbUa «ai j
y*cyu 9M
rimknaak. I)
Kfankl III
Oasa-Das. 1910
Olí\'ia a,i, a, Mtftxri
IS.JO
Kn.it KUiRe« .
KUfl \\J**
l.<;.ilk Mlr
Mnfja» Mii l\'<U« l«o
Xuút Motor
VetJlpM
Vazuuiu*/
Pallói
Rtx-UjJ
S<S.lirt
Rct-ill«
TtudSoU Uslua VaOSa • W6««
Oiuza.-s 1111.1 (.
Kutat (•
Kfllö^- li-jal
HUal la ArccitUi la Krd4 Bzdivln M. IJoji ilal^aao k;
t",
Kft.utl Vifwl IXliva.ui
Tr»M l&S
UukoncjAioti
1»J
KuU. tú. IJI lt|«1uilaiei «k
OciM 17
Caioiiat ic)
Saalíiil }cO
M««4kl 11
vrn\'pt«ac« ís
llalk«t<> *u
(lal. VIIIBIÚO*
Ka. u.« »»>
........ *:
Ami j
Vl&l*.
Olajvia VlaJt|U
Kifli, ».lf Pol<M tu }\'» ,u
l«ra. a<4
Uaitil
»tU»lcb
UCR III
Uku.
K "•« ltol|>ai
Opduuri W. Textil rio\'.iSl.a| u
G/it! laiiu tttiU
v*sylp»i
t(-Mla«
fl«ra
Ittukfia
Salk/a
Vaaiu
Daska
Kclttl Mm.
Kiilu
KlsiW
V<4ik
Rnie..l»ia
Ibitrci Vllíton r»nl <lí-5 Azjriiin M-tl- Mtitt
<\\lU3|U
IlUJi KUi:/a«tó
U&I6 l.UA Stolaokt r.ici ISraa.il 0,trt í^f Ccaiin lii» Paj.li
llab/>alpai
étkezési burgonyát
^ házhoz átállít
Heltai József cég-
IcoJ.: Főút 22 I. sni.
Telefon: 112.
Nem Ismeri még? -r
B/Asay Ugjobb lúztazUU c kk«lt O * S 2i Jy C 5 O Hí C3 S
tartalmazza. Teklaim
Stampt Zsigmond eégaéi. Mlitányl Sándor és Pia cépél. »»;* ti-ae.1* Wb Ozlztbea.
MEGJELENT
! MÁSFÉLMILLIÓ €IM
Kiadja a RUDOLF M05SE berlini cég
Ar: SO.r.i •: A címtár megtekinthető és megrírdelliető a
Az cH6 eRjcUei tfljes atigy, r elmtír, smciy hely$ÍK«k íh szak-mik >z«rlrit r«ud«ave. utUl-iwaiza Magyar zv-ig kc:«>k«Jíi éii;-irot i,r^iWoylíruugiUi lAvtttcniil, ü^QrvfJci, tOr-véry-s.-lj telmicssl >z»kír-léi, k\'rilyi kozjupyzíi. orvosai, •ilMervosal tii ^:y.igysz«(Ural,
MalloJ-i, vt. .IIriA C\\ kivi-hiral, ío,4b-jtct.w>il. kZÍlétolaj dono»al c» bérli-, malo-ntulaj-X .Ionosai i* sz«»sta.zJii cimalt.
mögyarországl képviselete.
.* n *.
.iilíl KOiIOny" klaltblvatalábait.
\' Nvonutoll a Zjlnvl njotü.íbu 4» KOnj\\iinsl«ilts K. T.-utl. N>8ík»nixs(ir, INvcmJ.vtit^ü Ottgueck Kiiolyj.
KÖNYVPIAC
ZALAI KÖZLÖNY
kladóhlualaldban az alábbi Itönyuch uehelúlt,
illetőleg renőelhelflk meg: E. Redpnill (o.d CzaUÓ\' A M: OZJ.\'K i\'luat.-ící-\'val. Hogyan esi náttioliulí meg magunk u r- dió
készülékei. Angol gy.kor.ii kí.l kimyv Átf(.r.lllAsa. Ár. K 37 000 Balassa J.: A sz.hadkö .illvfwiR lóítil.CIO . . . Ara K I.MKO Krúdy Gy. I A niaycilinííi lm
efdií .... Ar. K 240oa Oábor j.: DiAkurazííi rcKÖnyo. I\'i\'l %\\v i-s?. rr. I ,u íiril. Ar* K 30 CK .1 Révísj 8.: Ady Endre. Ar. K 24.0W Benedek M.: A moddrn m.fvar lind ■!■ ni . . Aro K 24 Oixl Kóbor T.: S-.ij:. Ara K 27000 Iv.\'ll K-: A l.fcyivtjjojlí. K 21 1X0 Hedcnsljcrne A.: J\'-nss ... ur t n .... A:« K 21 000 Fcchner M A.: Öfcl\\4.;cik. E.y\' píir. lUko rendőr \' ".Tdéklnult .
Ara K 24.0iiu Dr. Szeinere S.: Spen^lcr fiin-11.1. . . . . Ara K 18000 Dr PlellcrZa.: h piózl. íes;iii: ««a».i . . . Ara K 21 0i"0 Híres bancsctck a Pltavalból.
Ar« K 18.00U Révész lí.: ü k.\'m, Ar. K 210-.$-Julllsz A.: Nagy G\'.ndolkndúk.
Ar. K I2W*> Strém I. : Sp rili^n.uv, Napjv.crll imii in lís . . . Ara K 12.000 VVölt Ing L. Fwídinlrd királyi her cru t-j^kana orobiis n.kyhircfgc : Az u. -Itó lliltsbur.iok A:a 12.0CIU Dr. llermartn I.: B:vcze;ís u p-ztcIlL-naiitis K^nd dalkörébe.
A-Í K 2400 Dr. Vadász Elemér: a v.r.ís vcssíő. A l-írdé. m.i / | .sa znklial . . . A « K 2400 TrostlerJ : Uj krinyok a nón-cl ind.Iu.i.lor.íntt kul.lisSan
Ar« K 2400 Dr. Bsrtucz L.: A loJkérdé«
Ar.. K 24( 0 Alcxnn.\'er Bernát: M»d«h I.nr:.
Ar. K 2400 Dr. Gajáryné: A rBdsíü ts gyíl
ir.ö\'c. ciiarrns., l>on?civA!Asa ti
tóü éic . . . Ár..K 18.000 Forró P.: Klrávi szere fi* K 18000 Dr. Prelsicll K. : A nyertnek Apu las>, lépKiUHA As Rund"ZAE*.
A - K 18.000 Földi M : S\'mdor Ss S^ndnr lic Ríny . . . . Ara K 21 0 0 Ulúélíi megrenőelés esetén az összeg 3 a portó hflllsége .előre megkülúenőő, uagy árát ulánuáteiezzük.
fl ZAI.nl KÖZLÖNY
kiadóhivatala.
(3. évfolyam, 238 nin Nagrykanlzaa, 1W4. Október 17. Péntek
1800 korona
POLITIKAI NAPILAP
Si«rk..ii6.«c 4. kl.dóhlT.t.l I\'6-ui a Int.rurb.n-Teleíon W, nyomda 117, ...
Felelős szerkesztő: Kempelen Béla
Társadalmi szétforgácsolódás
Komikus Jelenséget észlelünk, ha belé mélyedünk a magyar társadalmi éleibe, amely hü rajzát adja és a maga valójában jellemzi klsvároslyélelünket. Egyesület egyesület melleit alakul; megválasztják a tisztikart, a választmányt, a fővédnököt; kiszabják és behajtják a tagdíjakat; megrendezik a maguk téli és nyári táncmulatságukat. A tisztikar száma egyenlő a tagok számival. És ezzel azután vége Is az egész „egyesület-Jálékosdl-nak." Mert csak ennek tudjuk nevezni azt a célnélküli, komolytalan, merő hiúsági célokat szolgáló egyesület-mániát, mely hatalmas megmozdulással! szó-csatákkal, frázls-bombasztok\'kal megteremt egy-egy egyesületet, de működésűkben csakhamar elernyednek és rövidesen kimúlnak.
Nem tud|uk megérteni, ml lehet a célja annak a sok erő-szétlorgácsolásnak, mely a kisvárosi társadalmat Jellemzi és szalmaláng hevületében egymás lábára lép, ahelyett, hogy egy hatalmas közös kapoccsal egymásba fonódva, kezet kézben
egy nagy családot alkotnának, mely a magyar testvériség szárnyal alalt a társadalmi béke erős és sziklaszilárd falankszát alkotná.
Nem látjuk sehol az együvé-tartozás gondolatának jelét, a magyar testvériség kapcsát, az erőknek szoros eggyéforrasztását. Némán, hidegen, érzéstelenül megyünk el egymás mellett a magyar kálvária osztályosai, kik tízféle egyesületben, llzléle tógá-
ban és llzléle Jelvény alatt tet-szelgunk magunknak, azonban nem akarunk arról tudni, hogy egy hazának, egy atyának gyermeket vagyunk.
Kevesebb egyesület-Játékosdlt, de annál Intenzivebb és eredményesebb társadalmi béke-munkát I Éggyé-olvadást, megértést, egy más feltalálását és minél kevesebb külső szemlényvesztést 1...
(•)
Belpolitika
NamzetgyOlás — Szabó István ffildmlvelásQgyl mlnlsztar búcsúztatása — Az Egyságeipárt órtakezlete
Budapoat, október 10
A nomzetgyülés mai űlésit kovás-■al tizenegy óra előtt nyitotta meg Szcilovszky Béla elnök. Ellő sxó-noka Woljf Károly áluláaoa pina-ügyi azempontból Ismertette a Tő-város pénzügyi helysetét. Axxal fejezi be bestédét, hojy háromféle tömeg van. A szoclállsták, a zsidó demokraták a a keresztény tömegek. 0 a keresztény tömegekért akar küldeni s hsreol a falu él város össxeforrasitásáért. Fanatikus elszántsággal veszi f«| a harcot a keresztény Budapestért.
Wolff Kéroly után Várnai Dániel beszélt. Beszédét többször félbe szakították Eckhardl Tibor, Propptr Sásdor, Peyer Károly, Wol/J Károly, Pelrovácz Gyula és mísok. Végül
is az elnök megvonja Várnaitól a axót, mire óriási ss| támad a széliŐ baloldalon s ax elaök as ülést felfüggeszteni kénytelen.
Szünet után kisorsolták aa össze-, férhetellentégl bizottság tsvisít.
A Háx ülése délután 2 órakor irt véget. Legközelebbi ülését hol-asp pénteken délelőtt 10 órakor
Szabó István volt főldmlvelés-ügyi mlalaster ms délben bucsu-sott a minisztérium tisztikarától. Elsőnek as elnöki osztály tisztikara jelent meg a mialixter előtt s Mauer Károly helyettes államtitkár búcsúztatta el Szabó Istvánt. Utána a minlssterlun többi tlsxtvlselől járultak a miniszter eli. Etek nevé-
ben a búcsúbeszédet Tahy Jakab dr. illamtltkár mondta.
Szabó litván meghatottan éi hosszasan válaszolt a buciuztetóra a annak a reményének adott klfe-
Iexéat, hogy távoxáaa után sokkal :önnyebben győzheti majd le axo* kat ax akadályokat, melyek mükö-déso elé torayosultsk, mint ha továbbra Is megmaradt volna col-nlasteil álláséban.
A búcsúztatás után a volt föld-mlvétésügfl mlnlsater még külön fogadta Schandl Károly politikai állsmtitkárt, Tahy Jakab ia Mauer Károly illamtitkirokat, majd pedig Baláztovich Dc»ső helyettea államtitkárt.
) ^
A Keresztény Kisgazda, Földművel és Polgári Párt tegnap eate irtekexletet tartott a miniszterelnök és a kormánv stámos tagjának jelenlétében. Ai ülést Mayer János, a párt ügyvezető elnöko nyitotta meg.
Napirend előtt Bethlen István »róf miniszterelnök axólalt fal. — Sajnálatát fejezte kl Szabó Istvánnak a földművelésügyi tárcától történt megválása miatt ós reményét fejezte kt, hogy rövidesen újra a miniszteri székben üdvözölheti.
Sorra vttte ezután a párt\'egyea tagjai réatiről a közelmúltban elhangzott panaazokat. Beszélt a gazdakörök alapsxsbályalnak kése-delmos jóváhagyásáról, majd áttért a rokkant-kérdésre ii bejelentette, hogy aa erre voaatkoió törvény-javaalat már kisxen van a nép-
A halál-légid szolgálatában
i.
A Kaid boaaxoja (t)
\' Irta: Trussinszky István
Az a nyolc esztendő, melyet az afrikai csapatoknál töltött, megtanította, hogy Jobban kell félni az arabtól, ha alázatos, mint ha a fegyveréi húzza ki. Kömény hangon válaszolt:
— No beszélj hajcsárokról és el-lévedósrŐ1. TI Jól tudjátok, miért
jöttünk.
E< Menghul csodálkozást színlelve ingatta fejét.
— Hét majd megmondom. Véd jenek o kardjaink Vígy ellenetek forduljanak?
Most már El Menghul arcáról is eltűnt az alázatos moioly.
— Ériem. Ha asszonyaink és gyermekeink biztonságban lennének, azt mondanám, mérjük össze kard-j*inkatv Mi nem félünk meghalni. Ő.-niattuk a bókét kell választanom... Kitűzhetitek zászlóitokat a falakra...
A fiatal lisztnek ez a gyors engo dékenység sem tetszett. Valami ravaszságtól tarlóit.
— Arról van szó, hogy meghódoljatok. Elismerjétek a francia fen
hatóságot. Hogy az ő törvényeiknek engedelmeskedjetek s beeresszétek az európai kereskedőket városotokba.
— Tudom, — felelte a Kaid. — Ugy fog történni, ha ti is elfogad\' jitok a mi feltételünket.
— Mi a feltételetek ?
— Hogy maradjatok velUnk, mig erre kóborolnak a beduinok s véd jelek meg lőiük.
A liszt elmosolyodott.
— Ez nincs rám bízva, . Kaid. Os biztosítalak, hogy megless, ha beszélsz a pirancsnokkal. Jer velem, főembereiddel együtt.
Hanem, mikor a lovakat elővezet-lék, a Halai liszt megtántorodott. Ugy tetszel! neki hirtelen, miniha fehér köd burkolna be mindent e\'őtle, mely egyre sűrűsödik, eltakarja a már lovalkon ÜN5 arabokat, saját lovát is, mindent, — aztán eszméletét vesztve összerogyott.
Az arabok leugrállak paripáikról s körülfogták. Ajutása nem sokáig tartott. Magához tért, de felkötni nem tudott a gyengeség ryifatt.
— Megkaptad a saharai lázt, szachib, s az hirtelen szokott elbánni az emberrel Szerencséd, hogy erős a terméizcteJ, — szólt hozzá a\' Ksid. — így nem ülhetsz lóra, még soká tart, mig az erődet vissza-
nyered újra. Embereim elvisznek az én házamba s ápolni fog a felesé-gem. Btteg ember előtt nem kell elfednie arcát.
A fiatal tiszt újra megpróbálta a felkelést. Nem ment. Már napok óta gyengének érezte magát, de nem sokat törődött vele. Most aztán az alattomos láz egészen leverte.
— Jelentsd a parancsnoknak, — szólt gyenge hangon kliórőjéhez. — Te pedig, Kaid, eredj s intézzétek el dolgaitokat.
Két rabszolga elvitte a Kaid házához...
— Kaid — szólította meg egy nap E-MengftuU az a hodzsa, aki .fegyverre* szóval rohant be a tanácskozó torembo, hirül adni a francia csapat köze edését. — Mikor hajtjuk végre a tervedet? A Rumik ott tanyáznak az Oázis túlsó szélén s őreik csak a sivatagot vizsgálják. Minket barátaiknak tartanak. Mindan ugy történt, ahogy te számítottad.
El-Menghul intett a kezével.
— Még nem érett meg a dolog. Még várnunk kell.
A hodzsa indulatosan válaszolt:
— Várni. Mindig csak várni. Allah sem vár sokáig, ha valakit bünteini akar. Te so habozz, hanem végezzünk velük.
— Azt teszem, amit Jónak látok, s ti engedelmeskedni fogtok.
A hodzsa fenyegetően mosolygott.
— Vigyázz, KaidI A törzs elégedetlenkedik már ós sok mindent su sog. Csak vezető kell neki. Könnyen fellázad ellened.
El Menghul napsütött arca lassan pirulni kezdőit a haragtól.
— Mi bz a sok minden, amit suttognak a törzs férfiai?
— Többek közt azt is, hogy nagyon barátkozol a francia tisztekkel ós félő, hogy oz a barátság a törzs kárára történik.
A főnök szemel szikráztak az elfojtott dühtől. Kit izmot kezét rá-tetto a hodzsa vállára. Halk, alányomott hangon beszélt hozzá.
— Hodzsa 1 Ha a törzs elégedetlenkedik, akkor valaki bujtogatja. Ha engem árulással gyanúsítanak, annak csak egy ember lehet az oka. Vigyázz, meg ne tudjam, ki az az ember, mert az hamar meglátja a nagy tubafa árnyékát.
— El-Menghul 1 Nem in bujtogatom a népei. Tévedsz, h« azt hiszed. Nem én lázitom ellened. £a barátod vagyok s ezt be Is bizonyíthatom. Azonnal, ha akarod.
A törzsfőnök kérdőleg nézett rá.
(Foljrt. köv.)
ZALAI KOZLOHY
191A. Október 15.
jóléti minisztériumban.
Az állami és községi hivatal no koknak a közönséggel való bónló magatartására vonatkozólag a legközelebbi minisztertanács rendeletileg fog intézkedni.
A klsüstöt Illetőleg ■ kormány rövidesen áttér sz átalány rendszerre. A földreform végrehajtásé körűi felmerült panaszok ügyébon megbízást kért a miniszterelnök, hogy tárgyalásokét folytathasson az OFB elnőkéveL
Bsjelentette, hogy a vadon kelt doháoyp^lánták miatt kirótt magaa büntetések törléséről már a pénz
űgymlnlaztor Intézkedett.
A miniszterelnök beszéde után Erdélyt Aladár a vámmentos amerikai zsír és fagyasztott hu«, valamint a sertéstenyésztés kérdésében, F. Szabó Géza a vármtgyel tisztviselőknek a státus-rendezésre vo natkozó memorandumát Illetőleg, Nagy János s házbérék és a kincstári há*haszon-részesedés kérdésé-bsn, gróf Széchenyi Viktor a katonai slleaőrző bizottságra vonat kozólsg tett előterjesztést.
A miniszterek és a minisiterslnök válassslt as értekaslst megnyug-vásssl vette tudomásul.
Gyári tüz Nagykanizsán
Liatgalt a PAtrla-pótkávégyár száriió-ópUlete
Nagykanizsa, október 10
Tegnsp déli 12 óra után 10 perccel vészjelet adott le a Pátria pótkávégyár. Kis Idő múlva tűzoltók robogtak váglg a városon ás a város egyszeriben telo lőtt a hírrel: ég a Pátria kávágyár.
Munkatársunk azonnal kiment a halysslaére, ahova pillanatok slatt megérkezett a rendőrség, a katonaság, tűzoltóság és a kíváncsiak sgéss tömege.
A tűs abban as épűlstréssban kalstkexett, ahol egymástól \'osak vssrostélyos mennyezettel elválasztott emeleteken • felszeletelt cikóriát szárítják.
Ebédidőben, 10 perccel 12 óra után agy gyarsk vette észre, hogy fűst gomolyog a szárító ablskalból. A gyárvezető a Pátria saját tűzoltóságával azonnal megkezdte as oltást, msjd megérkezett a Sörgyár, a Transdsnubla tűzoltósága, a 28 hivatásos tűioltó Knortzer György főparancsnokkal élén, 2 fecskendővel, a molorfecskendővei, 2 géplétrával és a somogyszentmlklósi tűzoltóság. A Déllvssut azonnal agy mozdoffyt bocsátott rendelkezésre a vlzhordásboz.
A lángtenger egyik emeletről a másikra csapott; a fsalkstréizek és ■ száraz cikória pillanatok alatt adta át a tűzet ax egyik száritófűikéből ■ másikba. — Rövid Idő múlva nagy robajjal leazakadt a tetős a legfelső azárltó-terem teljesen a lángok martaléka lett.
Emberfeletti munkával délután 3 órára sikerűit a tűset aanylra lokalizálni, hogy tovaterjedésétől nam kellett tartani. Magát a ssárltó/ épületet azonbsn teljes bereadozé sável felhalmozott anyagkészletével, különösen a legfelső emeletet, lehetetlenség volt megmenteni.
A tűs ax eddigi véleményak az6 rlnt ugy kslstkszett, hogy a szárítót fűtő földszinti kemencék egyikébe fűtő bssxórta a axűk folyosón összegyülemlott sxárss cikória hulladékot, amely hirtelen hatalmss lángot vetett s a láng, vsgy tslán csak a tulerős hőség felcsapott ax első emeleti szárítóra, ott .meggyújtotta a szárax cikóriát, a hővezető facsöveken a tűz felhatolt a következő emeletekre, végűi a legfelsőn felszabadulva legnagyobb pusztítását végezte el.
A 8 szárító-fülkében és a legfelső emeletet elfoglsló teremben 14 vagon cikória száradt. A« üzem egyik
tlsstvlselőjs fél 12 órakor még átvizsgálta ax összes helyiségeket, mindent rendben talált és utasítást adott, hogy ax alsó fülkék már kl-sxársdt tartalmát ebád után raktározzák.
A 14 vagoa cikória 7200 aranykorona (120 millió papírkorona) értékbsn hasznavehetetlenné égett. A ssárltó leégett épületének biztosítási értéke 550, a berendezésé 144 millió korona. Hogy biztosítás ból mennyi téiül meg s hogy • kár számszerű összege mekkora, azt csak a mai hivatalos tűzvlzs tálat és kárbecslés adatai alspján fogják msgállspltanl. As egy mii liárdból azonbsn előreláthatólag nem sok fog. hlányoznl.
A munka a gyár egyéb részeiben 3 órakor már megindult.
A tűzoltás munkájánál a hivatásos tűzoltóknak kitűnő segítségei voltak a Pátria éa a többi gyárak saját tűzoltóságai. Talán ex volt ax első nagyobb alkalom, amikor a gyári tűzoltóság bebizonyíthatta, mennyire Igaza volt azoknak, akik megszervezésük és kiképzésük körül n«m ssjnáltnk semmi fáradságot.
BELFÖLDI HÍREK
Ax aj református püspök beiktatása. Folyó hó 25 ée Iktatják be Antal Géea dr.-t a dunántull református egyházkerület püspöki méltóságába. A beiktatás fényes ünnepségek között fog végbeaennl a azon Zalavármegye képviseletében megjelennek Demeter G/örgy dr. tb. vármegyei főjegyző, a balatonfüredi járás főszolgablrájs és Bodogl Gábor törvényhstősági bl sottságl tag.
JA magyar evangélikus egy-háx egyetemes köxgyüléae. Tegnsp tsrtotta a magyárhonl ág. bltv. evangélikus egyház rendes egyetemes közgyűlését Budspesten. A megnyitó Istentiszteleten sok előkelő egyházi és világi funkcionáriuson kívül jelenvoltak Rafjay Sándor, Ceduly Hsnrlk, Kapi Bíla és Kiss István püspökök. Az isten tisztelet után következett közgyü lést Radvánszky Albert egyetemes egyházi felügyelő nyitotta meg. Kapl Béla püspök beszédében hangsúlyozta, hogy az evangélikus egyház az állammal szemben a tételes törvény alapján áll és jogait követeli; a katolikus agyházzal
szemben pedig az evangelium alapján áll: az államtól tehát Igazsá-got, a katolikus egyháztól pedig szeretetet kér. A püspök hatalmas .beszéde után letárgyalták a tárgysorozat 30 pontját. A közgyűlés késő délután ért véget.
Egyetemi hallgatók szollda rltása. A soproni bányászati és erdészeti főiskolának tanácsa elhatározta, hogy as előadások tartását félévre beszünteti. A határozat aktivitásba hozta a budapesti, debreceni és pécsi sgyetemek ifjúságát is. Budspssten aa egyetemi hallgatóság gyűlést tartott, malyen elhatárolták, hogy a soproni főiskolai hallgatókkal szolidaritást vállalnak és ax egyetemi tanórákról távol tartják msgukat. M« reggel sz egyetem kapuja előtt nagyobb számú hallgatóság gyűlt össze és ax egyetem épületébe való bejutást megakadályozták. A tüntetésről v rektori hivatalban oda nyilatkoztak, hogy ma reggel az Egyetem-téren a központi egyetem kspuján több diák meg akarta akadályozni as egyetemi hallgatóknak ax épületbe vsló bejutását, de a rektor felszó litására rendzavarás nélkül szétoszlottak. Nehogy azonbsn bármiféle Incidens előfordulhasson, a rektor ax összes fakultások kapuit lezáratta és csak azokat ax egyetemi hallgatókat engedte be, kik Igazol ták, hogy komoly kötelesség készteti őket ax épületbe való bsjutásra. A debreceni egyetem hallgatói Is elhatározták, hogy folyó hó 16 tói ox előadásokat nem fogják látó gátol. Ugyanilyen határozatot hozott a pécsi egyetem ifjúsága Is. •
Az egyetemi Ifjúság nsgyblzott-sága tegnap estn Budspesten ülést tsrtott. A bizottság rendre és fegyelemre Inti a hallgatókat,{bejelentette, hogy az előadások ma folytatódnak és erről táviratilag értesítette a vidéki egyetemek és főiskolák hsügstóságát.
Csokonai emlékexete- November 16 án lesz Csokonai Vitéz Mihály születésének 150 Ik évfor-dulójs. A Csokonai Szinháx s Csokonai Körrel karöltve ebből ax alkalomból ünnepélyes előadást rendez\'. Az ünnepség egyik kimagasló pontja lesz Oláh Gábor „Jött évo c«odáknak" című négy felvonásos színművének bemutatása.
Ax orsxágos dnloaveraeny Székesfehérvárott. Megírtuk, hogy a világháború óta első országos dalosversenyt Székssfehér várott vagy Dabrecsnben fogják magrendoznl. Mint most értesülünk, Székesfehérvár városa, közönsége és dalárdái vállaltak minden áldozatot a Igy a versenyt ott fogják megtartani. A versenyen 6Q—80 magysr dalárda vess részt mintegv 4OOO dalossal.
Debrecen kölcsönt vesz a Morgan banktól. Egyes vidéki városokat külföldi tőkéscsoportok keresték fel szzal a céllal, hogy asoknak beruházások fedezésére kölcsönöket foljósitssnsk. \\gy D,bre cen városát ax amerikai Morgan bank egyik megbízottja megkereste és nagyobb összeget ajánlott fel a városnak. A város a Morgsa banktól egy millió fontot aksr felvenni
As ögyésx halálbüntetést kár Simán Endre gyilkosára.
A Nagykanizsáról Budapeatre származott dr. Simán Endre hírlapíró gyilkosa, Luxics Jóxsef húszéves mészárossegéd ellon a pestvidéki klr. ügyészség hslálbüntetést kért. Az űgy a közeljövőben kerül fő-tárgyalásra.
A kongruatanács ülése. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium épületében szerdán délután ülést tartott a kongruatanács, hogy a kongruával kapcsolatos kérdéseket megvitssss. A lelkészek javadalmazását tárgysió ülésen gróf Klebelsberg Kunó vallás- és köz-oktatásügyi miniszter elnökölt, nx előadói tisztet pedig Gévay Wolff Károly államtitkár töltötte be. A kongruatanács üléaén a püspöki kar delegátusai Nkőzül résztvettek Szmrecsányl Lajos egri érsek, Feiser Antal győri és dr. Glattfclder Gyula Csanádi püspökök, valsmlnt Kohl Medárd felazentelt püspök, eaztergoml kanonok.
KÜLFÖLM HÍREK
A horvát paraaxtpárt békét
akar. A horvát paraaztpárt üléaén Radics éleshangu beszédben támsdta n lemondott Hazdic tábornok, külügyminisztert. Kljelontette, hogy n horvátok köztársasági érzelműek és nem köthetnek a szerbekkel írásbeli megegyezést. A Ksra-gyorgyevics dinasztiának a közös állam élén kell maradnia, de kevesebb előjoggal. Rsdlci beszédében szxal vádolts Paslcsot, hogy száadékában volt, ha a radikálisok nem szerzik meg a következő választásokon a többséget, Horvátországot amputálni és felosztani Magyarország és Olsszorsiág kőzött. A parssstpárt különben sem a monarchia ellen esküdött, csak békét aksr.
Csehek a magyar tankönyv-sxerxők ellen. Mnnkovite miniszter rendeletet bocsájtott ki, melyben a felvidéki iskolákban hass-nálstbsn levő külföldön nyomott tankönyveket a további használatból kitiltja. Okot erre>as a körül-mény adott, hogy a felvidék tan-felügyelői Bőthy Zsolt Irodalom történetéről és Pircbsls Inre latin nyelvtanáréi megállapították, hogy Irredenta szelleműek.
Német orosx tárgyalások. A német-orosz kereskedelmi sxerxő-désra vonatkozó tárgyalások november elején megkezdődnek.
— Url és női divatcikkekben
legszolidabb kiszolgálás Schwarcz Dezső cégnél, Fő-ui i.
— Nemcsak hirdetés, de valóság, hogy Kaufmann Manónál van a legolcsóbb bevásárlási forrás.
— Príma mlnőségtt férfi Zeflr-ing gyönyörű mintákbsn külön puha gallérral darabonként 08.000 koronáért-kaphatók Schvarcz Dezső cégnél, Fő ut 5.
— Saját gyártmányú kötőt! kabát K 195.000 tói, saját gyártmányú kötött mellény K 130 000 tói, I * ját gyártmányú kötött jumper K 30 000 tói. Fiiipp kötöttárugyára Szombathsly, Széli Kálmán u. 6.
Kötött dói hsrlsnys —
1. Mcustln haziscy* esteden silsbin -
I. Selyem P>r hul.oy. miodeo stiaben
— — 10.ooo
— — 3G.ooo
— — 30.OOO
harisnya tl,iu7yspjű"~ I Z I 40Íoo0 Gyapjú dlvalmellSnyek „leden árban.
-v— - -- -------j- u.-.cjcn 1IIQ
horgon ny.kk.ndft
Telefon 221
Oimr. ügyelni i
Kílfl kötőit Socko| — — — 7 .-„
F&n IWJ s«»oi — —
I. Félti Zcphlcr lo* _____ _ ,3, °°°
Síljrmi Schil, dlvnujdouigok — _ _ go\'oooiíl Gyarmck h.rlanyik pimul 6. Ilér a legolcsóbb irb.a.
GRÜNBERGERNÉL
□ Iv.ternySk, s..bk.nd6k, KEZTVÜK, ny.kkOMdök ■ !«s»!!nrö!ew> itta
Férfi "syfivptplr ""\'ill<\' <"\'»"> <» « h«b i cru siuveiCK r4(s,. «iw.ui!ík.k
Hom.rH bSrk.slyflk mlndon islnb.n
Főút 11
Olxnrs ügyelni I
iám M
A
1924. Október 19.
Pogány Jóxaef StocVholm ban. Mlat Stoct hóimból jelentik, ott a napokbaa fellam.rték Pogány Jóiaaf voll magyar h.dügjl nép blatoat, amint igr oroaa nő tiraa •ágáb.n aa egyik a.illóban ebé-Halt. A rendőriég aaoa tud lammlt Pugir.y Jtjaifo.k ott taitóikodá aáról. Valóialaúock tartják, ho,y álnév alatt oron utlavéll.l áik.a.tt be Svédor.iágb*.
A német kötcaön. A Journal értcaűléaa aieilal Pir\'.bin jelenleg eröa áramlat érvény..ül abban ai Irányban, hogy a D w-s kó\'ciSo klboc.áj-á.át oyllváno. alilráa nél kdl .árják 1-. A fr/ncl. bankhoa addlf éikeiett jrgyié.l kérelmek a\'rdl t.nu-kodoak, ho,y a francia rési egéai őisicge márla jrgyiett-nok tekinthető.
Franci.oraxig ollamorl ■ exovjetst. H irrlot logkőielabb e\'juttatja a francia konn lny táviratát Rjkovhc, a stovjalnép\'ditoaok tanács, aloökébei éa .x a távirat -.minden fennt.t táa éa korláloiáa Igéikül jogilag .Hámori a Sovjetek Unióját. A kliéiőlovél kifejti a feltét.leket, melyek mállott a francia kormány hajlandó a aiovjett.l fal veaol a atabályo. diplomáciai öi.ie-kStt.téat éa felaiólltja a népbl.to lok tanáciát, hogy Wpvl.elölt mielőbb küldje Páiliba a függő k érdéiak rcndoiéaéro. A francia követeléaek őaaiega 0-\'0ai0raaág-g.l nemben 18\'/. m Illáid arany fia. a.
Nlacaen ruhájuk ■ román
katonáknak. Ai Auróra boiaiabb cikkben aaámol bo a román katonaiig inal htlylatiról. A cikk s xo rlot a román katoaák túlnyomó réa. é.ick egyáltalán nlncien aem ruhája, sem fehérneműje. A ba-karéiból kilóg a katooák lába, ax egyenruháról már azt aem lehet megállapítani, milyen arlnü volt valaha. Sok esetben clőfordu\', — írja a* Auióra — hogy őrségvál táakor az őrtálló katonának U kall vetkőznie, hogy egyenruháját utódjának adja át. A kaizárnyák egy tGl egvig rettenetes helyzetben van-oaV. A cikkhez a lap ciak annyi kommentárt fűz, hogy kéri a pénz-üjymlniaxtcrt, no kezelje a hadsereg nek azánt pénzt ugy, ahogyan
1916 ban, amikor hadügymhlizter volt. V^--
Bérbeadják a román had aerogot. At Aurora é-dekea hírről axamol bo, megírva, hogy a balti 14. hjdosztály ps:ancsnoka felhiváat. adott kl, amalynek értei-mében a*t havi m«zel munkára megetyaiái atatin\'l dljatáa mellett katooák bérelhetők.
Csárdák a romániai ország utakon. A Dlmlncata köiléie aio rint ax uj axeaztőrvény 35. § a megengedi, hogy a forgslmisabb utakon két két ki\'oméleiea távolaágban caáidakat lehessen felállítani, amelyekben ételeken kívül azeszeiitalok la áruhatók. Minden vaiull állomáa mellett la szabad, axükaég esetén több korcimát la létealteol, de azek nem lehetnek a pályaudvartól250 méternél nagyobb távolaigra. Aa egéax világon tudvalevően erélyea harc folyik az al-kohollimua ellen a ugyanakkor a román kormány több, mint 10.000 uj Italmérőhelyet létailt.
8_ ZALAI KÖZLÖNY
Egyedi Artúrt veje gyilkolta meg
Mint a „Zalai Körlö -y" röviden már jelentette, Frohrelch E\'nő bevallotta, horv Egyedi Arlurt ő fojtotta meg. Vallomáaábaa részlete-aen elmondta, hogy hogyan kö vette el a gyllko»s/got, Indokul pedig kijelentette, hogy nem magáért, hanem feleségéért. gyermekéért a ax egéiz Egyedi rokonaágért kö vttte el tettéi, hogy megvillsa őket a zsarnokságtól A* Ő helyzetük — mint mondta — aalnta elképzelhe tetlen volt, mert nyomorogtak, cakoem belevő falatjuk aem volt, mlg Egyedi Artúrnak nagy vagyonából módjában lett volna helyze tűkön aegltenl. Szóváháa köaben Egyedi kirúgta őt, majd amikor éjfélkor lamét kérlelni kezdte, reá támedt, mire clveaaltatte önuralmát, hozzá ugrót), megfogd a nyakát éa fojtogatni kezdte. őrjöngéaében a fejét többarör ax ágy deazkájá-hox vágta • mikor tudatára ébredt, hogy apóaát megfojtotta, a parkettre zuhint a véreire aebezte magát. Kéiőbb elhatározta, hogy a holtteatet törülközővel felkö I a mosdóra, hogy as öogyllkoiaág látazalát keltae.
Belemerő vaüomáaa alapján azán-dékoa emberöléa büntette mlalt azonnal előxcteljdartóztatáeba be-lyeaték.
A Budipeatről leérkezett Kenyerei Baláza dr. és Mlnnlch Károly dr. lörványazékl orvoessekértők Ribiazilről Egyedre vlaaxavitatték Fr< hrelchel, hol előttük meg\'kel-Utt crőiltenle vallomáaál, hogy a hullaboroláil jegyzőkönyvbe rész-letea adatokat veheaienek fel a gyllkonág végrehajtásáról. A hely axlnl vlxigálat aorán Frohre\'chaok a a axemélyxotnak ol kellett játszania a vérea éjiaaka áa haláloa hajnal tőrléoolél. Galel Frigyes doktor klballgatáaa aorán belimerte, hogy amikor a holttestet mognézta, elmulasitolta, hogy STclt lemossa, amely esatben azonnsl láthatta volna a fojtogatás nyomalt a as aican a isbeaüléieket la. Az orvos klhallgatáaa után az Ogyéai azonnal táviratot küldött Sándor Béla aoproni vozelő ügyésznek a kérte azonnali Intézkedését G\'lel örvösnek és Kin Béla jegyzőnek felfüg-gaiztésére nézve, miután ők állították kl az öngyilkosságról szóló blaoayltványt, másrészről megakadályozhatták volna, hogy a bolt teat Budapoatra kerüljön.
Frohrelch Ernőt az eatéll órák ban aztán beazállltották Sopronba a klr. ügyéizaég foghizába. Kihall-gatésirs valósilaüleg as astl órákban kerül sor.
Egyedi Arturnek Időközben felbontott a még 1920 ban kelt végrendeletéből kitűnik, hogy egész vagyo nát családjára és rokonaira hqtryta.
Tegnap délután Simon Elemér főlipán állásától felfüggesztette Molnár Elemért, a ciornal járás fŐszolgablráját.
— A legjobb mlnöaégU nöl éa férfi harlenyék minden színben a legszolidabb árakért szerez hetők bo Schvarcz Detső cégnél, Fó-Ut 5.
NAPI HÍREK
NAPIREND
Október 17. Ptatek
Nap Ul reejel tutio I 6r» W {>
Z. R. III.
Ujabb diadala van a nJmct tcch nikának. A frledrichscha/cnból cl• Indult Zeppelin a ncwyorkl Szabad sigszoborig megtelte az utat az Atlanti óceán jölótt; 79 óra és 23 perc alatt átrepült az újvilágba ami óránként hatvan mérföldnyi átlag sebességnek felel meg Amerika port jai fölött mig több keringő mozdu latot végzett s szerdán délelőtt le szállt Lakehurttben.
Harangzugás, szirénabugáiok, őröm ujjongás, zeneszó, óriási izgalom fo gadta a német léghajót s a német jövevényt m iga CooUdge elnök üdvözölte elsőnek
Németországban leírhatatlan lel keudést váltott kl a lakosság min- , den rétegében a Zeppelin megérke \' zésének a hire. A lapok külön szám ban számolnak be a világraszóló eseményről, Amerika kitüntető módon fogadta az ezüstös cslllogósu német léghajót s az amerikai újságok Is elragadtatással bnak a Z. R. III nak nagyjelentőségű teljesítményéről.
Csak egyet cseh sajtóorgánumok hangjából érethető ki bizonyos el keteredés■ A német léghafó sikerét elpalástolhatatlan kedvetlenséggel tár gyalfák s kifogásolják, hogy a lég hajó felszállása alkalmával a német hymnus hengjai mellett Indult utfóra, mintha esik abban a reményben szállt volna a tenger fölé. hogy még elkővetkezend az idő, mikor hasonló légi járművekről bombázhatja majd egykori ellenségeit.
A cseh sajtó aggodalmaira szel lemesen válaszol a tiohémia : a cseh hadügyminisztériumban — ugy lát szik — ugy képzelik a leszerelést, — Írja — hogy amig Franciaország, Csehország és Lengyelország éven ként milliárdot költhetnek fegyverkezésre, addlf Német- és Magyar országban még a gyermekek játék\' pis\'tolyalt is el kell pusztítani, ne hogy — és itt n.egszakad a bohémla további gondolat/ütése — veszedel met jelentsenek a .győztes" halai masságokra nézve.
A tényt azonban — bármrnnyhe ls fáj a cseheknek — nem tagad hatják le: a német technika\'ufabb diadalt aroioll a többi Jnipek ered ményel fölött.
— $xemólyl hírek, 7arányi Ferenc dr. fŐlipán Z <laegeri*\'egro érkezett. — Megérkezett fíŐdy Zoltán alirpán la, aki eddig Ci.r • zegtomajoa betegen feküdt.
- Uj tanító, tíöröcz Iván cta-iári agllli tanítót a zalaháahágyi rk. hitközség kántortanitójává választotta.
—Tanítói áthelyeaéaek.A\'ű^
Jenő moaoatorapátll tanítót a ta-pofczal, Bárány Kerolln taaaltóaőt a kővágóőrsi iikoláhos helyezték át. Küronya Jenő kerkiszentklrályi tanítót a feliŐazrmanyei Iskolába kántortanítónak választották.
— A nagykanizsai Gaxdák Biztosító Szövetkezete ax Idén üli mag alapításinak 25 éves évfordulóját. EaalkalomSóI egy 250 aranykoronás életbiztosítási kőt-vényt óhajt sjéadékosnl olyan sxo-génysorsu szülő 7—8 évesgyerme-kének, aki az agrárszövatkezéa esiméje érdekében kiváló tevékeny-léget fejtett kl. A kötvény odaítélése céljából ma délutáa negyed 5 órakor blxottságl ülés lass a polgármester hlvatalábso.
— Ax „Elnémult harangok". A Nagykanizsán előnyösen Ismert „Gárdonyi műkedvelő társaság" aa elxŐ a város társadalmi alakulatai közül, amelyik sorompóba lépett a hőaök emlékművének céljaira való adózáa tarén. A kitűnő erőkből álló táraaiág november hó vége felé előadja Rákosi Viktor „Élné-mult haraagok" című négy felvo-náioa azlnművét. .A próbák tegnap megkerdődtek.
— Erdőőri éa vadőrI vUagék. Nagykanlxaáról éa a vidékről ls voltak jelentkezők as erdöŐrl éa vadŐrl vizsgálatokra. Mint most értesülünk, a vlzagák e hó 20 án kezdődnek és néhány folytatólagos napoa át tartanak. A vizsgákat Szombathelyen, Pécsett, Miikolcxon áa Budapeaten tartják. A vlzagán Zalavármagye hivatalosan i« képviselteti magát.
— A testnevelési bizottság filáae. N»gykaniaia város testna-v efáil bizottsága hétfőn déli 12 órakor a városházán ülést tart. ErtesOléaünk szerlat as üléien tárgyalni fogják a Levente Egyeiület megalakítását és annsk programját.
— Védekezéa a vérhas ellen. Az utolsó Betekben vároiuakbm ii több esetben fordultik elő vér-haamegbetegedésak. A bitegiég terjesztéséhes nagyban hozzájárulnak a fertőzött vidékekről érkező mezőgazdasági muak *s cioportok. A« államrendőrség nrgyksnlissi kapitánysága átírt ezügyben a vá-roihoi és értee|i«tte, hogy a fertőzőt! Magyar Polány köziégből (Veiaprémmegye) érkező munkás-cioportokat a rendőrőrszrmek mindjárt megér kezéaükkor átadják a járváoykórhiraak 15 napi megfigyelésre.
—Postahivatalok szanálása. A szanálási törvény értelmében Garaboncz és Zülaszabar községek
postahivatalait postaűgynö\'ísígokké
fejleaatlk vissza.
— \\A Jegysők Országos Ar-vahéz Egyesülete októjer 17 én délután 4 órakor Pestvármegye székháxábsn tsrlja évi rendes közgyűlését.
— Állategészségügyi hírek. Balatonberénybsa fellépett a száj éa körömfájás. A lomogymagyal Varássló és Nemesvld községekbin sertéspestis Jelentkezett.
HADENG divatáruház olcsósága!!
■ ■■ l^k ■ sar ló uúaznak 20.000 korona. — Zefirefc 24.000 korona.
Szenzáció!
SaROK ÜZLIET.
135.000 O
140 izélés divat iport-■zövet tiszta gyapja
= TÖRVÉNYSZÉKKEL SZEMBEN.
Mindenben uolld, olcsó Irak 11 Rési vAmsxámltAssal. "»e
= SAROK ÜZLET.
ZALAI KÖZLÖNY
• — lf24. Qktóbar 17.
- Sxülől éltek ezlet. S erdán délután értekezletre htvta ÖI>*C a polgári Iskola ígargolóaága ■ flu éa leány- növendékek aiülőit. Ai értekezleten P. Hilór fererceaalya elnökölt. Elhatárolták, hogy n polgári leányiskolának áthelyezés-Ügy/ben k üldötts/güe* fogják fel keresni a vallás ét közoktatásügyi mln\'sztert áa tőle fogj-k kérni, hogy a leányiskolát hgyják meg moatanl helyén vagy helyezzék cl bárhol, megfelelő helylségckbm, de aommieaetre se löllö\'tesiék át a fém-Ipari szaliskola épületébe, a gimoá-xlum közvetlen azomszédságába.
A polgári lakolában nagy ax ötöm. At Igazgatóság ugyanis megengedte leány és fíu töven dékelnek is, hogy résitvehaisenck a mostanában megnyíló tá< cisko Iában.
— Vaautápiténl elömunká lati engedélyek meghosszab bltáaa, A kereskedelmi miniszter a Magyar Gizdasági és Kisvasu l Részvénytársaság budsp/stl cSgnek a m. klr. Államvasutak D-vecser állomásától Puszlamloka, N/lrád, Alióaáska, Felaősáska, Z dahaláp és Tapolcza közaégek érintésével Ta-polcza állomásig — illetve vonal-változatként Nylrádról folytatólag Siőcr, H dinka, PodfOg. Ciékut éa Bódé községek érintésével a m. klr. államvasutak Ajka állomjáéig 1 vezetendő gazdasági vaiutvooslakra meghosszabbított előmunkálati en gedé\'y érvényét a lejárattól stá-mitandó további agy év tartemára meghosszabbította.
— Római régiségek Pöloake határában A pőlőikei uradalomhoz tartozó Lohollár dűlőben szántás kőiben több római eredetű régliéget találtak. Valószínű, hogy a határban valamikor római erős ■ég volt. Találtak két n/gyllteres rézedényt, egy rézkorsót, egy réz Virágvázát és egy 12 centiméter átmérőjű rézlemezt.
— A földhöz jutottak folyó hó 19 én, vasárnap dílelŐtt 10 órakor értekezletet tartanak a Roz gonyl utcsl Iskola tornrciernoká ban a fizetések ügy/b en követendő eljárásról. A választmány.
— Felemelték a betegbiztosítási értékhatárokat. A népjóléti mlnlaztériumban most a be tegblztoslláil értékhatárok ujabb felemelése ügyében rendeletterve xeten dolgoznak, mely a magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak biztosítási kötelezettségé nek értékhatárát 36 millió koronában Illetve napi 24.000,0000 koronában
állapltja meg a> eddigi napi 80.000 koronás, Illetve évi 2,400 000 koronás keresettel szemben.
— A legtöbb adót fizető zalaiak, M>st van munka alett a vármegyénél a xalamegyel virilisták névjegyzéke. Legtöbb adót fizet a megyében a keszthelyi huceg fes letics Tasziló, akinek állami egyenes adója 39.440 aranykorona. A her-Cflg 1915-ben ciak 3 aranykoronával fizetett kevesebbet, holott azóta birtoka a földreform következtében megkisebbedett. A zalavári rpát-
25°°°. * kapuvá, 1 uradzlom 10.000, a főlapán 10.806 aranyko rona állrml egyenesadót fizet.
— Befejezték a vízvezeték munkálatait. A vízvezeték cső lerakáii munkálatolt befejezték. Az u cák képe megint a régi |,tt." A városháza la kívülről meg.zépülve néz le « járókelőkre, caak belül fo lylk még a tisztogató munka. E-t a belifi tlsitog.tást azonban soksn máshogyan axerették volna meg-valósítva látni. *
— A salai teimés. Z«Uvár megye legnagyobb részében a ve téaek szépen fejlődnek. A burgo nya éa répaterméa Igen azép, A bor mennyisége ugyan kevís, do minőségileg annál jobb. A sarjú közepes, mlnős\'g* elég gyenge. Ax almatermés nem aok, aa la roth\'d. Dió jobb a közepesnél. G»sxtenye sok termelt, de férg\'i. A pockok aokfelé nagy kdrokat okoznak. A gabona 95% át szeptember végéig cciépehék. A gabona mindenütt roaaiul fizetett. A glptulajdocosok 40%-a nem kereste meg a gépjavítás költségeit sem. A gazd\'k nagy százaléka álUláffómányából fedezi terhelt, aőt sokan binVköl C önhöz folyamodtak.
— A legutóbbi orazágCsvá sár állatforgalma. Ritkán lét tunk akkora állatfelbajtáat a n-sy kanizsai állatváaártéren, mint a hét fői országos vásáron. A ra*ihtie-vél kezelőség m\'g mindig a\'lg tud elkészülni a rengeteg munkával, amit ez a váaár azolgáltatott. Annyit már la sikerült megtudnunk, hogy a gazdát cierélt állatuk száma Is szokatlar u- n igy, amennyiben a vásár napján 886, másnap 102 ál írás történt. A még elmaradót-tikkil kereken ezerre tehető az eladott szarvasmarhák ée lovak együttes száma. A vásáron rooit Is nagyon sokat vásároltak kivi telre ax olasz msihskereskedők.
— Oraxágoavásár. Szőtlösgyö tökön oltóbei18 iín országos ki rakodó és állatváiá\'t tartanak, amelyre szarvasmarhákat is fel lehet bsjtanl.
— Fagypont alatt. Ax Idő
egyie jobban hűvösödik a közeledik a tél felé. Egyea helyeken máris fagypont alá sü\'yedt a hőmérő. Igy f\'gjot jelenlenek Debrecenből és Ctengerből, hol a hőmérséklet már 3 fokkal aűlyedt a fagypont alá.
— Bitangságban találtak egy Szamarat. A városháza kapuján komoly, közügyeket hlrüladó hirdetmények mellett bizony moio lyogva olvastuk : „Bitaógaágban ta láltak egy azamarat. Tulajdonosa 8 napon belül átvfhsti a gazd íaágl hivatalban. 8 nao után elárvereztetik". Különös. Egy szamarat találtak. Cuk jobban kellene kicilt körülnézni, lehetne még találni cgy néhányat Is.
= Mulatnak „Amerikában-. Igen jó pildával járnak elő akkor, amidőn mulatnak — a szegény gyermekekre is gondolnak, mert Ismét 134 000 koronát juttattak réazükre. Hilás köszönet különöien Fllszár Ferenc urnák a vitás kérdésért. A rendezőség prdlg köszönetet mond a megjelent vendégeknek, különösen aszíp esőst leányoknak szíves közreműködésükért.
ŐSZI HANGULAT
hta: Hahn Barna Levert m fr at őszi estS minden sárgult levelet a Járói, elhervadtan, panaszosan, könnyes szemmel néz reám a sárból.
Tombol, üvölt, sir a vihar, rázza tépi kertünkben a fákat, múlnak évek, jönnek mások, hol nyár virul, hol meg őszi bónal.
őszre, télre uj tavasz jön, minden virág újra bontja szirmát, minden madár csókos dallal, s.erelemre hívogatja párját.
De ha egyszer nálam lesz őst s elsárgultan porba hull virágom, ncrn jön uj dal at ajkamra, nem lesz többé uj virág a Jámon.
— Talált tárgyak Nagyka nixsán. Természetesen cz»k ásókról a \'dolgokról számolhitunk be, miket bo is szolgáltatott a vjó\'- an beciületea megtaláló a rendőrséghez. Talállfk tehát : cjy vssvlüát, egy feketo félficlpőt, egy d*rsb tízezer koronás áilamjegyet, 80 000 koronát .egyéb tárgyikkal", ezüst láncot, egy kötött fehér kesztyűt, .1000 koronát meghaladó késx-pénzt*, két darab lószerszámot, 5300 ko onát, sárga rézku\'cso», .kis értékű államjegyei" éa egy cii kos törülközőt.
— Rejtélyes somogymegyel gyilkosság. Kaposvárról jelent\'k : Évekkel ezelőtt Kehely közaégből nyomtalanul eltűnt Lukács M»rglt BJetonujliki leány. Vasárnap d. U. három fiatalember kirándu\'aal telt a környékbe. A fiatalemberek be máaztak így barlangba, ahol rgy c iont vázra akadtak, amely mellett vértől megfeketedett ruhadarab feküdt. — A rerdőraég azonnal a\'éleakörü nyomozáat lódított. M .g-állapították, hogy a leány eltűnésekor Tóth N ind orral, Ónodi Gí zával éa Pálfl Antallal volt barát Ságban. A fiatalemberek közül elő-\' állították Tóth Nindort, aki töre delmra vallomást tett. Elmondotta, hogy a leányt kapával él ólmos dróttal verték agyon. Tetteslárssl kő ül a másik kettő inár megbűnhődött, am.- nnylben P*tfl Antal szemét vesztette, O Jodi G <za pedig tavaly a B latonba fu\'t. A fisataal embert tagnap beszállították a kaposvári törvényszék foxhízába.
IRODflLOM^MÜUÉSZET
Napkelet A azéplrodslml Idő azskl folyó\'ratok körölt kétaégklvül eleő hflycn iII . "lotmay Ctcllo •ütrkexlén al.lt állá N.pkelel elmü fjlyélr.t. A nnpokb.n mcj-jolont .ícptroiber—októberi iiAm mflj«« Irodalmi / iilnvon.loa állá regényt, elbu/éríioket í. v.r.eket kö öl. Ijen í.rd.j po\'lllk.l i. tár SkdalotntuJotr.ányl cikkekbea li ■ Írod.Imi i■ izlnhái! ii»:éji elfő-gul.tl.o krldkáról le.i l.nmájot.
Divat szalon. A Szabinc NogiU J.nkt kllüaő B\'Qrkeiitésében meg-j.lenö Divat Si.lonoak íolyó <vl oklíber luvl irámál rno.t k.p\'uk kíihűr. Érzel a számmil a Dir.l S -.Ion 38 Ik évfolyamát kr.dl mef Boveíelí cikke divatludó.ltá.t t.r-Ulmai, ulán. pedig 16 old.lon azebbnál «ebb ruhir.pok.t közöl. A füzetet ■ráplrod-íml rí.z 7Írj. be.
SPORTÉLET
KDL-rZrlasrL Vasérn*p délután 7,3 órai kezdettel bajnoki labda-ru;ó mérkőzést játszik a helybeli Zrínyi cszpata a Kaposvári Doncr városi L«vcnte csapatával. A mér kőzés a József főhereguti Ztinyl sporttcirpiQ lesx.
Diák mérkőxéa. A nigykanl zaai fe\'sőkerealccíalml lakolásoV vá logatott csapat* visirnap délután 3 órakor mérkőzik a szeszgyár melletti rporipályJn a csurgói jim-nazis\'ák válogatott cs p tával.
Move ZSE-ZTE. Vasárnrp dó ulán bzjnokl mérkőzést ját uit z.l«rter«.eg.n a Mive Z.laeoer »"jl Sporl Ejylel . Z.l.eger..esl To.n« Erylet ci«pr.táv«l. A mérkö zé. lej-n .gyobb eiívl *por teleménye m gréok .zékbelyéoek.
UJ világrekord a jaiigauigl replllé.bon. Ejy fr.ncla repülő
\'12 kltomé\'er éa 66 raéter.i magái. ..gr. történt felrrpüléiévcl a nrq.
g.i.\'gi repüli, cddlil rekordját megj ívltolt..
TÖRVÉNYSZÉK
Három éa fél évi fegyház egy vég refirért
Nemrégen történt, hogr evy izer-d .1 n.p, .mikor a k.nlzial nölkelme-0.letelt . vidéki k5zöniéjr>AI külö. n"s-r- lá\'oir.lotl.k — az Erzeébet-tfrl Slngcr Jflri.f céghez bevetödölt örv. Horváth Fcrercné k[ikanlr,,| aiizony, aki lopáaé\'t a flréke.fehér-várl, kapo-várl él nBgykar-lis-.l tör-vényazéklöl több évre el lett Itélva és büntetését kl la töllölla. Az aaizony a zsúfolt boltban n*m tudott ill.náUánl . kl.érlé.nek éa -a nehés börtönévek dacára — .1. emelt a boltbál eey előtte fekvő vég zeflrt. Singer Jáz.ef azonnal a nö után sietett és sikerült Is öt a BTomsréd S\'rém féle üzletben lefülelni. singer megt.lélta köténiében ■ vég aeflrt, melynek akkori érléko egy millió koronán felül volt, rend-őrt hívott, aki azután az asszonyt előállította • k.pllárypágr., .hol egy régi kedves Ismerőst iimertek fel benne.
Tegnap lérgyslta ezt az ügyet a törvényszék Kened! fcüotrtőlsnácss. ö\'v. Horváth Ferencné vádlott beismerte lettét, azzal védekezett, hogy annyira Ittss volt, hogy nem volt tudat bzn cselekményének.
A k-hsllg.tott tanuk terhelő V.l-lomáia után Szabó L-jos klr. főügyész példáz büntetés kl.sabását kéri a vádlottra, miután az elő.6 büntetések oem javítottak meg.
A törvényszék özv. Horváth Fa-rei-caét lopás bűntettében mondotta kl bűnösnek és ezért öt 3 M ÍJ 6 hónapi /egyházra. 10 évi hivatal veszlésre és politikai jogainak ugyan-ezen időre való fe\'függesztésére ítélte.
A vádhatóság -megnyugodott az ítéletben, Elek Mór dr. védő és vádlott elleob\'n felebbezclt.
A törvényszék az llál.t kihirdetése után — mluKn a vádlott szó-késéiől tartani lehetett — Horváth nét trónnal let.rtó.tstá.bl helyezte és átkísértette a fogházba, honnét majd Mérlzrowlrárz szállít.:,!.
A boldogtalan ter.mtéan.k Mába-várják vls.z.tértét otthon maradt gyermekei. Brciukódott mögötte a oehlz vásij\'ó . . .
A férjek mintaképe. Poszo-vect Jinoa azepetk! lakóénak az a azoká.a, hogy fiatal f.leséjét éjnek Idején, még . téli Időbín Is clzavzrj. otthonából, ujy, hngy a azegény a.atony rendesen nővéréhez mrnrkül. Egy ilyen alkalomkor, mikor a brutális ember elzavarta hltv.sét és az nővérénél keresett oltalmat, Poszovecz egy nagy konyhakéssel u\'áns futotl ; egy mislk alkalomkor meg az ablakon át akart után. menni, d, bo\'okksl elzavarták. Fülöp György (Po.zo-v.cz sógor.) őzért m.gánlsk.érté. büntette miatt lelt feljelentést Po-azoveor ellen, aki n 16 vényszék elöH^sgyon U megjuháizodott és csíndrt ember lett. A törvényszék a brutáll. embert két millió korona pénzbüntetésre éa az östzna költségek megtérítésére ítélte. At ítélet jogerői. Kenődi táU.biró az ítélet után figyelmeztette férj-k mintaképé,", hogy hs . l-gkls.bb p.na.zt emelik eüene Iso.ét — akkor a fog-hí b. kerül , jó modor olssjátl tálának lanfoljamára".
81924. Október 17. _
Szenzációs
olcsó árak
a „Kékcsillag"
divatnagyáruházban:
Nyers selyem bluz
csak . . . 240000 Kor. Grenadinbluz csak 130000 » Csinos grenadin-
ruha . . . 110000 „ Elegáns pongyola
csak . . . 130000 „ 7 iszta gyapjú kosztümök csak . 700000 . 7rikóscli/em ruhák 450000 K-tól Tiszta gyapjú csikós
aljak . . . 250000 . Himzctt női ingek 45000 . Kötött kabátok
gyapjúból . 240000 . Női kabátok . 700000 „ Gyermek kabátok 450000 „ Zsebkendők . 10000 . Oszemélyes azsuros
kávéstcriték . 250000. .. Elegáns gienadin-
ruhák . . . 350000 Kor. Gyermekruhákcsak 33000 „ Selyem sálok csak 85000 „
Méteráru osztály:
Krepdesinek J7oooo K-tól Mosó selymek az
összes színekben 12oooo „
Férfi szövetek . 12oooo „ 7 iszt(t gyapjú férfi
szövetek . . I60000 „
Női jszövetek . 47000 „ , 7iszta gyapjú női
szövetek . . 140000 „ Tiszta gyapjú alj-
kelmék 14oszél. 145ooo „
Gyapjú kasánok 75ooo „ ISo széles fekete és
kék gyapjúszövet 25oooo „
Mosó delének . 79ooo „
Kartonok . . . 21ooo „
Vásznak . . . 2oooo „
Sifonok . . . Í9ooo „
Sefirek ingekre . 25ooo „
Férfi- és női szövetek óriási választékban, — bámulatos olcsó árért! E héten nagymennyiségű Regenhardt és Raimann-féle asztalnemiiek s törülközők leszállított árakon kerülnek eladásra!
Mindenkinek érdeke — mielőtt vásárolni akar
a „Kékcsillag"
divatáruházat felkeresni
ZALAI KÖZLÖNY
MZSŐFfimrfPWIHHIIz
Uránia. Siombston 7 ét 9, vaiár nap 3, 5. 7 éi 9 órakor, J-.ckle Coo gan egyik legbájosabb filmje: A kis bohóc A gyermekkor huocutaágal, a tavaszi derű éi a gyermeklélek nagy viharai váltakoznak benne 5-öltől VvílUmiánaV S akárhány ja lenete annyira szlvbemarkoló, hogy könny fúlja el a areroeket,
Világ. Szombaton 7 éa 9, vasir nap 3, 5, 7 éa 9 órakor: A banya ördöge, dráma a föld alatt 5 felvo-náiban. Főszerepben a legkitűnőbb francia müvéazek. És a kiaérő kép.
KÖZQAZDJLSÁQ.
Kedvező az őszi időjárás
Az idei ősszel meg lehetünk elé gfdve. A talajmunkák aehol aamml nehézségbe nem ütköznek. At elvetett gabona jól ciirázlk. A azeptember első felében elvetett rora nagyon azépen fejlődik. A legkényesebb növények, mint a paprika, ugorka, tők, paradicsom kiadós utóterméaie! örveadestetlk meg a gexdát. A termés betakar! táaa legsimábban helad. Az Ősznek a szőlőre nézve Is jó hatása volt.
A váltaágbuza ára. A pénzögy-miniazter a váltaágbuta árát ren deletében 413 ezer koronában álla pltotta meg.
Svájci tőke a magyar piacon.
A avájci tőke mindjobban fokotódó érdeklődésiéi figyeli a magyar aza-náláa folyamatát. Két előkelő zürlcbl nagybank most 15 milliárdot helyezett el 14% os kamatozáa mellett. Tehát a avejcl pén;intézetek Is biz-nsk a magyar korona állandősu-láaában. _
TŐZSDE
A közép-, urópal értéktőisdék bizakodóra fordult hangulatának hatása alatt az irányzat náluak is lényegesen megjavult és a kedvező megitéléa vásárlásra ösztönözte a spekulációt, de véleményos vásárlások Is voltak. A tőzsdeidő második feléberf ugyan átmeneti gyengülés következett be, zárlat felé azonban újból megszilárdultak as -árfolyamok az általános áremelkedés S*/«-ra terjed, de egyéa esetekben elerte a 8% ot Is. A Magyar Hitel egész 443,000-re emelkedett. Zárlatkor az Irányzat továbbra la azllárd.
Ulótőisde. Irányzat barátságos Tröst I647i. Konkordla 7 25, Buda-piatl Gőz 114, Angol Megyar 451/,, Hasai Bank 121, Osztrák Hilel 152, Magyar Hitel 441, Nova 136x/„ Jelzálog 83, Danubius 2130, Fegy-ver 980, Villamos 1050, Kőizén 2630, Urikényl 700, S.ász vári 260, Kohó 335, laterexlm 241/,. GíOrgia 345, Peati Hasal. 3000, Ker-ake delmi Bank 1105.
Zürichi xárlat t
Párii 2C65-—, London 2330 —, Newyori 521 —, Brusiel £4\'j5, Malland 2270 —, Holland 2(4-30, Borllo I*.I75, Wleo 73 50, Sofia 380—, PrAg* 1547 ÍO, Budapeit 67-30, Bakuéit 275"—, Üelgrád 735-—, Varsó KO—.
A Magyar Nemzeti Bank híva-taloa, árfolyamai okt. 16 án
Valuták
lucel fooi J<looo-uto->o CitíJ kixoc. tlSjiiJi
Dini, Doaii PruxU k.
10J7-I07S 75J70-7S910 JÍ77 4«©7
Lere ,„.js,
Un M1IJH7
Din kot. iisSj.ijioj
OuW. *». 1CJ(1-I0|CJ
StíííI Ittak l«7}S-Ul}0
UolUoll h. «|<4)
B«te« írwl jiil jfrjj
StM kcf. ioiij-IOI;}
Norríf kot. toj;o-ic7}}
Devizák
Asiinlia JOMJ-SOJOO
Balcild ■—....
El a i BrSitol Kop^iet KIUMUOU 10770-1O10 Locioo ]«>ooo-it7oeo
IMI-JTOI >)l*5-l)«40
Mkliso
N««r»ort
Pirii
ntt i
S«6fl.
Stockholm
ö«.
zari<a
IXI\'ilti
TW?O-77I70 1977-4007
•Ul-IHJ
l54«OIOJ7J I0S-4J-I09.0J M7J1-MSJ0
A magyar korona külföldi hivatalos jegyzéseit
IH»»P m?**11"1 V,JUt*
Bécs 0 9^20 I 0 9225 0"9225 I 0-9020 BerUn 0 006490 0-005430 0-C054P5 0 C430 Priga .0 (H45 | 0*0444 0 0445 j 4441/, Newyorkbaa 13
Az ércpénzek éa nemea-fémek beváltási árfolyama i
Ezüst egykoronis C060—Ö270, kítkoronis 12.120—12.640, roflotoi 10.180—10.805, öt-korooái 3l.OOD—32.100, izitursny 51.000— 62.000, arany huszkorooás 333.000—330.000. platina 210.000—2Í0.00J.
B leftbial siabmirnil slcsábbin vásárolhat
alföldi lisztet
VILLANYI ANTAL Umíny- <s írl.mfor-kmiktdWI, EílvStUr IS. .iím ■ S^taUijromiij-jio^r ÍUIIinltai.
korpa i.
Term4njrt0i.de. Bui. tUf.vl-dikl 76 kg-o. uj 455.000—460.000, 78 k,.o. uj 462.500-467.500, «j,íb vldíkl 76 Irg oi uj 452.500—457 500, 78 kg o. uj 460 500—465.000, roi. 440.000-442 500, i.b ui 370 000 —390,000, kóla. 260.000 -270.000 t.karmáaj árp. 385.000—400.000\' •5rárp« 470.000 —49J.000, leogirl 375.000—380.000, lorp. 220 000-222.500, repc. 650.000 -700.000 K.
Ai Irány,.! .j .m.rlk.l plicok 3fl/e Oi 4r.m.lk.dé.a követkeltében aátuak Is nllírd volt. Buia 15.000 roi. 12.500 K v.l drágult. Egyéb clkk.k ára li em.lked.tt,
SerMapIac. F.lh.jiá. 1155 darab, melyből v.l.mennjl alk.lt, I. r. uradalmi faj 29.000 -29.500 ■ied.lt 28.000 -28.500, iz.d.tt kí-«.p«. 27.500-28.000, L r. 5reg .«r-tt. 27.500—28.000, kSaa7il 26:000 —27.000. II r. 26 000—27.000. tagol .üldS 27 000—29.000, aialoaoa 32.000-32.500, ...loaoái (áli.rtia ,33,000-34.000, í.lr 35.500. A vá.ár Igen élénk volt.
Szerkesztői üzenetek
M. Q. Nagykanizsa. Szíves loralt megk.ptok Felfogijit ríszben nugunkévá tesszük, do roígij nzzel a kijelentével, hogy et ekdónk Wnyogén nem váJtosUt. A kérdéssel lapunknak egyik legközelebbi izimi-b«n foglalkozol fogunk, eralnt ezt mlr b. íoralnak vétele ©lőtt elbatírozluk. Szerlotünk miwl a kcit-ít meg kell csinálni ds épen a közelgó Mindszentek nzpje időszerűvé ts teszi a kérdést.
Horváth M. Nem közölhető.
T. Károly. Köszöojük. Némi ítdolgo-zással meg log jelenni. Azonban egy kis türelmet kér.ink, meit el vagyunk halmozva kozlésco vi: ■ anyaggel.
Kiadó: Zrli: l Nyomdaiparés Kőnyv-kcreRl. dés RT, Nagykanizsa
13 milliárd 284 millió
kerül kisorsoksra a november 12. és 14-én koidíJ\' osztály sorsjátékon.
Főnyeremény ±í 1 és fél milliárd korona.
Szerencse számú sorsjegyek Ifi Hirschler Miksa
dohlariUlxut OMtUj^iriico- ((UlniitOoU. MelMk kOIUÍR tilacaen :
Nyilttér .*)
Budapesti Központba lőrtónt át-helyezésem alkalmával mindazon igen tisztelt ismerőseimnek, kiktől azemá-lyesen elbúcsúzni alkalmam nem volr, ezúton mondunk szívélyes „liten hozzád" ot
___Düir család.
*) Az e ror»tb»a UdKiktrt íeei e sxerkMita-»<3. iíca ■ kl»d4hl*«t»l nem rllltl íelelóstígtu
Aoróhirdetésak
. 3,°. h.1- h \'»>»• l>or (WiEn.r (ok
4— ■>) cliJi S»a!Q>yi T.itvét.koil. „„
Január oli.jér. •lí<,KUlh«tó 2 „obi, «6«í>h., kor,yhíi tMlídi m.\'cínhis ol.dó U0 mllllöért. S.lplnl IrM., Fj-ot 8. »3Q
BortaJtSjöp, éi nyomóUmUk,
k.rtkP.,ok í, .lk.ud,..k legolcsóbb üb.^ Siabi Aol.l -j-xrrtijeletében, N.gykeolzi..
Elegínien butoroxott otc.l jiob. két IntoUlgene ut ,s„í„ .„„^ tUd< C|m kUoébae,
Ptanlnét ker..ek bérb.. Cio . kledé-tiivit.lbao. j703
Dlv.tsltéoy f.coo, 400.000 koroniírt kéji.t. llorv.Ui Jón.f fí,n„.bJ,
utc* 4. \'
__________
S.Jit terméiü kltdeó ó é. aj borait 15.0CW körönéért kimérj — Míníroi Pét Megyer-olce 95. ni- jgg^
Zongora hangolAlt
Iejo)c»«.b*n ti UsJabbin eazUzSI: Vkáflh, Kiyykaalaa. Arany Unot-s. tá. r«i«fee m
Háil citeijrokre. mint xonKorl.t« (20 érői
szakk«pze«eéa) teijM zeneken p«el). vUikr, b.
7 HP bonilnmolor (Kállay), 800 m/m Umralh cséplőgép, hozziUrtozó öisses szij-JasaUal, • íőszlj nélkül, el.dő Ajánlatokat .Üzemképes\' joligére a kladóhlvaUl to-vábbli. ljfl>
Egy hiromtjtós garderobsxekrény,
ogy ebfdJődivány és egyes butoriiax»bok eladók. Megtekinili jtr\'k Kő-ut 20. szám alatt
2 hold 1600 t j-öles felerészben szőlő és \'/, része izíntófóld, a többi gru-mölcsős és szép UkóháseaL Bivebbet Vlríg-hegyen Világos Ferencnél.
rehérnemüt varrni háxhos Jövők és otthonra U elvállalok. Singer Gizella, Árpád-ulc* 7.___________17i3
Eladók praktikus Jó fürdő- és ülőkádak! B**", Kinizsi utca 21. 1715
Hómettll Jól beszélő siUpartoert kerwek. Szíves ajánlatot a kiadóhivatal továbbit: ^Nycivgyakorlás" elmen
Helységnévtár. A megyarorwágl össses
városok a ntgy- és kisközségek kÖMgazg*. Us«, egyhíai, (gaisigügyl. pénzügyi, Unllayt, kereskeJelmi, gajdzUJ, ipari és közlekedési címtára kaphsft Upuak kiadóhlraU-
Uban. Ara kötve hetvanezer korona.
We bnaaljon, ha nem megy üzletel A .Zilál Közlöny* aprőhirdttéal rovaU mla-donnél biztosabb eredményre vasét.
ÉRTESÍTÉSI
Értesítem a nagyérdemű vásárló közön-séget, hogy módomban van, amig a késsiet tart, az alanti dolgokat a nálam szokott Olcsó árnál is Olcsóbban adnljelonlog Jóminőségü stioes rephler-lng
2 gellérrol . . . . K 120000 Selyom horgolt nyakkendő K 12QOO 6 pár színes sockni . . K 44000 I» NŐI selyem Ilór luuisnya K 45000 I4 Női selyem flór ajour
Iwrisnya.....K 4SOOO
FérH sUnpa sockni párja K 11 OOO Nagy választék mindenfajta férfi fehérneműkben, ku.fotdi gallér é* kézelfikbon, férfi és níi árnyékben, socknlk, gyermek flór harla« nyák, kötött áruk, sapka, kalap,
gyermekkocsik, llnoleumok, bőrvénnak nagyon olcsón.
Tisztelettel
Kaufmann Mand
a „Szorocaenhex"
Toleton i 107. ijjo
Másfél milliárd
lesz * jutalom és főnyeremény az ujonan koxdSdő 13-ilr osztályaors játékban, melynek eredményeként
13 milliárd 284 millió K
kerül készpénzben kifizetés-e. — Az uj terv szerint sz eddiginél 3500.al több sorsjegy lesz nyereménnyel húzva, mint eddig. — Szerencsesxrfmokat ajánl i
Milhoffer Kálmán
főelárusitó (Csengery ut 7. szám R*poch-ház) sorsjegyirodijs. —, Sorsjegyek ára: egész 60,000 kor. fél 30,000 kor. negyed 15,000 kor.
Húzás már november 12-14.
Három Igaz azói
BRUNCSICS BORA JÓ!
kaf&alé
líszír-, csemege, és kalonal-ulkkek kereskedésében
SUGÍR-UT 53. * TELEFON 210.
ÁGYTOLLAT
v«es és elad birmilyae nagy roonnyiiégbon
Herczfeld Dávldné, Sugár-ut 18.
Ia porosz szén
{per- íj Unuibi)
elsőrendű bükk hasébta száraz aprltoll lOzlIaj
(kl"tayb«i t, ..gyb,„) a íog^ínjojíÍjb.T! fitieihetá be
Weliner és Társa cégnél
Erzsébit-tér 13. - Arstty línos-u. 8.
HIRDESSEN
. R
ZALAI KÖZLÖNYBEN.
4 ZALAI KÖZLÖNY
A budapesti tőzsde záró árfolyamai.
A budapesti tfiasde dAlután 1 órai záróárfolyama! a kavetkaiök t
Uoji taok
Anti
AltsKcoi t kfsjr. HU. UIatJu< LMilmii, Oi.-y. t.ua Ottif, HlL
Vífkcíifitaak
BanWrrrlo 8. ApH
Htrtr.«» Honr. ■>!. b. }8 llacgirla —
iacttUo 18} U.-C«b Ipart. ío Cocielml >6
Ker. HÚ.I „ HáCNIntt 1, Kí«p. Jílaálo. ii Várod Utú M«kw Nwna.t.íala Xtrttk. U. Uoloo
Vlktörla
TMkiitoim. Ti. Di«tli
Kohl
Iltvaíl
KIS Ci,<
.«PD. 57
Ai.:v..fB ifco
K«t*nl« ti aoM it<o , »j
N«t)l iteofí it<
lio
Bl.\'rifoal tp.
Up4cTÍr«l Firirotl Kífc4n,d Tak Alul. Tü, Mok.t,
llasil .„.0
KleJ M.lllai. ,
VooeUtt
Utcjr.-Piaucl,
lla;k m.
Dort.-M
Cooicrtl.
BiUtcaafcal
Bodtpciii
6.71
J.JO Uclú Mfi/i tj.jo llitkínjl
Al&tns«urn
ra.Uu.i C.J
PuoUlo
Oki 11
Palla. \' Rtr.l
Rtral •50 I Rl<l«r
Slcpbanfira ]
Ujaiban, WodUsor
V«4.a)ftT«k
Brödl *>i e
Köturt , Cofrt^íp
Ciáky „
Gud. 04W ij muo TU
tn
Flmltrui. ,
Frar.il ,,
ütca-Dao. tt(
Gaca.VUl. ie»
Q»p «• rutt ,
Ojdrf, I
Hoftxn ^ 101
Mírln
Olorntnc/U
V«crip*\'
Kis. \' Rc<«s«maoo
RcdimOUar
r«lv>«r
Ali. h
Cur.t
Duoaharaeall Bt,,,. Ia
Poorolar
Q . lm a Mi
Hiitl fa
llool U
KJr4.tln,al
Krí^lrt. M. IJojd iiéíoaookj Netnicll fa LUbtlf OU
Rt.bínjal
S.UrOcie
Tbék
N.dd
VU. Lutof
Zabolai
Kd.lakttlti
AI^iw 10


Ml.koltl IOO
XinÜ t)
VJr.Hl 74
Dtllvaav. 17
No»»
AlUcSTkMl <10
Trwl
CukontfArak
D fkakor 460
HorrM tok. —
Ctkoripu utó
r.e. .>,-;» jjo
j Un&b. c-k. 1 StommM
lt|«luiUa»l
Otüío
Sullal Pflkj^kl Tok.JI V(ll. p«>(9 HtlkMMk.
OAl. VllUl KtJ. lamO l«« U»ű Vuta. vUl
Au. |U
Olajuk Olajipar
Bör él »iw
KSTiiotl ih «.6
Klrál;i4r to
Polfiri »6l 47}
Paa. —
Tea. sir —
Bu«tl goij
Kt(l4Tfcb 114
Kíairínjiii |]|
T<—,tal ii, 100
G.ebwl&Jl |«|
Kuuaa neaa 4}
SrAlloOáh
ll«(«M( —
LlfM «.« Uiirt
k. í. laolp.r —
S«r<- kcodrr |9I JaguarJ 90
&& \'l
OoiSbtUU 1)1
Kar 100 Kl
Pamut lH 07Jri IMI" tB
Sa6»a.K6l0 11.jo UeiO lUtU 7
Diia.
Kf.\'all Un.
KUU. Klotild
1r
Dioll aania 4)
Haluo (61
KIUI —
Ooml 14)
Ttltíoo na
Torai d?fl —
ZM7»»I>*M. IJ
Sif,.-S4ts»i it)
.icrmalO ij)
Bírál || Kiril; autO
Uolö aalob. )B
S.olcokl 4-1!
SOBI ]t
B»««.61 }0l
(s| Jri 1.4 r iy
Corrto Illa ».$
PapU 19
llaairralpM 17.J-
Síarfllal 40
1924. Október 17.
Nem kell Puteráül
„KAKAS" ruhafesték
litti h.iinU.U g.ad.Ugo, it Hfeglslalar ruha tll.ati.l .,adm4n»«a. A ruhát nani rongilja 11
Kaphilú:
Stampf Zsigmond
tÜSKi* á* ci.nMge-Ü.leUban
Nagykanizsa, Bazár épület.
Ugyanott 1 kljr. jiirietitt raü 33.000 kor.
Kézzel válogatott " uradalmi
étkezési burgonyát
á z h o z szállít
Holtai József cég*
írod.: Főút 22. I. .m.
..).ua
Tfil.lon i 112.
Zenemiiuidor Ságok
Operettek: Mmict gtófní, Arvácsk*. ApukAm. Huncut a linjr, Gy<ro róxútu, Shlmmyk ónekaiöwaggel:
Dlo lilanka. Tut-Ench-Amunexhumatu* Mt. Unborufen. tíé bé. Titine U\'o has<l du nur dlo schörion blauon AuKen her ? Komui nach í.,uli«Kono. Slo liabt niich. Kathrin Hav*i»á-Wcnn leh dich seh, da mu$s ielt woinen t Ja, was wi tdmn die-.os\\téJol vön mii! (J>v») MoK\'rAwhl o.Habéinbtauosllimmolhrolt
VaiiBMt >i Ciuti MsliWat U>4Í4j|u|d&aUt»k. tugcM* ii iMjera-iUolik.
Flschel Fülöp Fiai könyvker\'eikedésében.
Kerecsenyi
pri-na síjáttermlftll must édesen présiöl 100 litertől felfelé kapható
PÉTER HUGÓ
termelőnél
Csengery-ut 31. sz.
B
ÉKA DIVATÁRUHÁZ
ajánlja férfi- él női-SZÖVeteit, továbbá vászon, schiffon és kanavásznait K~ a legolcsóbb árban.
Érteti tél! f""11". • t- »í«a,ág,l, ojisttrlot N.flyk.ntaaán, llia,l — ™ Larsló.ulca 2». alám alatt (C.ioyl-líu Ma) mo.itra
fehérnemű varródét nyitottam.
iSí^^M^!, r,"6 .............
SMaáiratl ál fjrrétaafcfraafa lanllvtnyok ldrft,t»4. SzUtSnéSZabadOt Bili
2 mtr. 55 cm. magas lécezeit VdldSZfdl filsdOa Megtekinthető nyomdánkban: Fő-ut 5. szám alatt.
Irodahelyiséget
keresünk a Főúton.
O
Bővebbet a kiadóhivatalban.
Díjtalanul
csupAn csak f tarifélis költségeken
helyez el
tz összes budap sti és vidéki lapot ban eljegyzési, hézass^i, halálesetre szóló híreket s áilal&bui, bármely vonatkozású reklám-
hirdetéseket
Mo
a Magyar Hirdető Iroda nagykanizsai fiókja
M-ul 5. ss. alatt — Totofon 338-383. (A .Zalai Köttóny* kiadóhivatalában.)
Singer József és Társa
éÍTríL^J611,tisztelt tevőiket, hogy a külföldi angol, francia férfi kSl^ Íg7 akkal az összeköttetést ismét felvették és abban a mes ne]yzetben vannak, hogy az őszi szövetujdonságokat
KéHvTTTT^ a árban árusithatiák.
| natalmas raktáruk vételkényszer nélkül való megtekintését.

Nvomaiott a Zdnvl Nyomdaija é. KöyUccsktde. K. T.-nál. N»,k.l>l>,li,. ,Nycm<l.„t».6: Cl.rt«k Kt.Ci,
1
ÍS. évfolyam, 239 N»ByWrn)««., 1524. Október 18. Siombat__1800 korPW
ZALAI KÖZLÖNY
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Kempclen Béla
A békebontók
lurkMitAtif í> UídMIuUl !\'»-ul 3 lalmrVu-TtUloB 7H, nyomda UT. aa.
Azon kevesek, kik nyitott szemmel nézik a világol és a körű-lőttük tülekedő nagy emberbolyt, kik (el tudnak emelkedni politikai érdekek és önzés fölé és llszlult erkölcsi magaslatról, elfogulatlanul blrálHahuik meg mindent, sok olyan tünetet és Jelenséget fognak tapasitalnt, amely komoly gondolkodásra, sőt megdöbbenésre, de mindenesetre tanulságok leszűrésére kell, hogy késztesse őket. Mert sok minden nincs ugy ebben az összezsugorodott országban, ahogy ezt a forradalmi mámor ulán újjáéledi magyarság Joggal megkívánhatná. A lelkek anarchiája még mindig nem csillapodott le teljesen. Még mindig vannak fo.-roi.gó, láztól égó lelkek, kik a harci zajt, a kardesörtelést Jobban kedvelik a béke nyugalmánál, kik üszkök, romok és slrgödrök fölött érzik csak Jól magukat, kik a testvérháború csóváját magasan lobogtatják nyugtalan kezükben, mert önmagukkalmeghasonlotlak, meri nem Ismerik a szent béke áldását és örökös nyugtalanságuk ahasvérl útjában mindenütt vl-
A halál-légió szolgálatában
i.
A Kaid boaaxuja (3)
Irta.- TruistnsiAy István
— As a francia tis^trnki múltkor összeesett a láztól, s akit te oz\'.ta Is ápoltatsz házadban, vlvsraél Jóst Rúddal. Mád gyöngének leteli mag.tt, hofty matadhisson, s minél tovább gyönyörködhessék kedvenc nőd sze melbon.
A Kaid előbb piros arca elfehétc delt • dühtől. Tőréhez kapott.
— Csak tartsd a franciák számára \'azt a tört. Ne engem fenyie-gesi vele. Ez igy van, ahogy mon dorn Láttam őkcl együtt a kertedben i kihallgattam őket. HSt csak dugd vissza azt a tőrt hüvelyébe. Adj inkább nthíny aranyat...
A lörzs\'őttök erőt vett magán. Csak a hangja rejzketéso mutatta, hogy bensőjében forr valami.
— Magam fogok meggyőződri róla, s amely nepoa cz megtörténik, nőm s a francia -liszt holtteste, melyek.t a tanácsház elé fogok- vettetni, lesz a jel, végezni a Rumlkkal. Neked piJig köszönöm a hlrtidet.
szályt, konkolyt, harcot és bünl hintenek. Szavuk olyan, mint a halálmadarak huhogása a zord ószl éjszakákban. Egyenetlenség Jelzi uljukat és átok fakadt be-hemóil munkájuk nyomán. Eddig Is észrevettük őket, érezlük titkos munkájukat, mely vesztünkre töri, de a Várbjke mindennél nagyobb kincsének megőrzése végett nem véltük tudomásul, hogy Brttlusok és Corlolánok furakodtak a magyarság zárt soraiba és ha olykor ülésüktől arcunkon kiserkent a vérünk, országunk nyugalma, mélységes békeszeretelünk és krisztusi türelmünk arra késztetett, hegy ne lássuk. — hogyan szorítanak le bennünket a közéletben. hogyan foglalják el az" őrszemek állásait és hogy maholnap már csak megtűri egyének vagyunk sajál házunkban.
Soha egy gondolattal, soha egy mondattal nem vétellünk a magyar testvériség ellen.
A vasárnap lefolyt katolikus nagygyűlés Is a.legteljesebb béke és vallási türelmesség legyében folyt le. Az ország katolikusainak halalmas seregszemléjét egy alap-
«
Egy csomó aranyat nyomott a hodzsa kezébe s megindult a tanácsház reá.
A hr-dzsa kapzsi szemei fe\'csll-Isntak. Vigyorogva olvasta aranyait.
— A kaid bfikezü, — SUSOgls. — Megérdemli, hogy AlUh üdvözítse. Kívánom is tiszta szivemből neki, hanem ... azt hiszem... a (elesége s a francia tiszt se lesznek fukarok, ha figyelmeztetem ő«el, hogy a Kaid gyanakszik s letten akarja érni őket.
Az arany-kai keblébe duslit, aztán sietett a Kaid hAzAhoz.
— Mondd asszonyodnak, hogy beszólni akarok vjc s o liszttel is,
— szólította meg az ajtót őriző szerecsen rabszolgál.
— A kertben mcstali\'-halod őket,
— válaszolt az aj.óor.
Nih»ny perc múlva elintik állott.
— Asszonyom, 6Z0lilűtla meg a Kaldnét. — Alah mlndtn áldása szálljon rád s sraporitsa n eR ntp jaidt.ak gyönyörűségeit; adjon neked kincseket, hogy azokkal megjutalmazhasd híveidet, — b:azé!ni aze-retné-t vcltd. NeniVUlötiben léged is vegyen kegyeidbe a te I-tetted, uram, hosy le Is mcfjutalmaihasd a hü szolgálatokat.
A Kaldr.i félbeszakította.
gondolat és vezéreszme hatotta át: magyarok egy táborba! A katolikusok országos yezérell és európai hlrü szónokalt ez a gondolái hatolta át, ezt plántálták bele a százezrek lelkébe, ezt tanították és emellett lellek nyílt hitvallási egy ország színe előli.
Annál nagyobb megdöbbenést keltett, hogy amikor Magyarország hercegprímása ezt a békét és ezl az együttműködést hangoztatta. aktdjon disszonáns, diszharmonikus. ünneprontó hang az evangélikus lelkészegyesület közgyűlésén, amely ezt a lestvéri fonalat széltéple, az együvé tartozás kapcsait visszautasítsa és a magyar katollkusságot oly kl-méktlen durvasággal Inzultálla. amilyenre egyhamar még nem vott pílda. Az evangélikus lelkész-egyesület közgyűlésén oly meggondolatlan éssulyós Jelzők hangzottak el a katolikus egyházra és a katolikusokra, miket csak gyűlölet és fanatizmus adhat ember ajkára és valóságos korbácsütés a katollkusságra.
Ez Is egy, azon Jelenségek közül, melyet fentebb emlllellünk, de amely melleit nem mehetünk el többé, hogy arra rá
ailSHtatl arai Hlr a«i. >9000 kanaa Karom bar. fO-JOO hoi.n.
ne mutassunk és ellene védekezzünk.
Nagyon rossz szolgálatot tettek egyházuknak azon evangélikus lelkészek, kik a nemzel legsúlyosabb óráiban a testvér-viszály tüzesóválát lobogtatták és a magyar katolikus testvért ellenségnek bélyegezték. Nem hisszük, hogy a magyar evangélikusok azonosítanák magukat azon pásztoraikkal. kik a szeretet Igéi helyeit a gyűlölet és széthúzás magvait hintik el és vlsszaulasltják azt a testvéri Jobbot, melyet az országos katolikus nagygyűlésen oly magyar szeretettel nyujtotlunk feléjük. Békebontók furakodtak az evangellkus lelkészek soraiba, kik az egyetemes gyülé» ünnepét megzavarták és egyéni fanatikus gyűlöletükre az evangélikusok egyetemének látszatát akarták kölcsönözöl.
A katolikus egyház és a magyar katollkusság sokkalta magasabban áll. semhogy tajtékzó gyűlölet sar» érintené. Azonban a gyűlölet pásztorainak maguk 3z evangélikusok adják meg a kellő válaszát . . .
Épen elég volt már a feleke-zell lürelmellenségből ebben az orrban! (*)
— Mit akarsz velem l
— Gyetllnk, óh szépséges úrnőm olyan helyro, ahol senki &e hallhat semmit beszédünkből. Itt, a sütQ bokrok közt akadhat kíváncsi (ül s az baj lenne nektek is, meg nekem is.
Oly tekintettel nézto a Kaidnét s a fiiul tisztet, melyből azok látták, hogy ismeri titkukat. Hogy honnan, arró\' most nem vólt Idejük gondolkozni. A Kaidnó rózoaarcn n-.ég pl rosal-b lett nz oda(utoll vértől.
— Jer utánam ...
A hodrsn először kötü járta n szobit, amelybo léplek, ttom rejtő zik c o\'l valaki, csak azután beszélt.
—/ífo.id teszek utnóni, do szt\' h\'sze.m, súlyos aranyakkal Julal mtizlok mégis . . E-Mongu\'nak valatr.i izembcr, tiki kihallotta be székelésieket a keit bokrai l.özüi, elátullf, híigy sí*rétitek egymást. De ma;(a akar meggyőződni róla s ugyanakkor a li utcAi-a veletl holt testeitek lesznek » Jel, — folytatta a tiszthez fordulva, hogy a IC népe det -noglámadják a rtkuljjciiek ben neleket a paradicio.jiba .. .
Néhány percig mély csönd honolt a szobában. A K»ldi:6 tótt magához legelőbb. Egy kb casliléből csű ró alanyai vett c ú s ti hodzsár.ak adta Az mily hajlongások közt távozón.
— A Próféta Jó angy.ilal éj elit-sók meg az álmaitokat ia. Parancsoljatok velem akármikor.
A szerelmes asszo.iy álölelle kedvénél.
— Szeretlek. Most látom csak, mennyire. El-Menghul megöl, lamo-rem. De nem bánok semmit ás senkit. Ugyii ciak addig álek, mig velőm vagy . . .
A francia litzt még szorosabban ófello mag. hoz kedvesét.
— Szerelsz a halálba l« ?
Szerellek a kárhozatba is, —
telelt a nő. — Még ha a túlvilág ajloját oezörjik is előttem.
— Ejössz vei. m, ahová én megyek f
— OJa megyek, .\'hová akarod, ha veied lehelek.
— .l.lhngynád a törzsedet, hogy velam élhess ?
— Elárulom, ha akarod... érte 1.
— Megtagadod a hitedet is?
— Fölveszem a lledel s üdvözülök aszerint.
A Mai liszt Írószereket kért.
.Mon capltalne. Állítsatok őröket a vAros felé Is. E Menahul árulást lervoz. Ma éj|el köztetek leszok. A sátoromat dijzl\'sílek fel az Oázis virágával. Azt akarom, hogy aki volem Jön oda, virágok üdvözöljék a . .. szerolmcseme.-. (l-\'otyt. Wv.
ZAWIKOZLOHY
IHt OktóW 18.
Belpolitika
Kim
Budapest, október 17 A nemzetgyűlés mii ülését »/411 órakor nyitotta meg Scltovsxkq Béla elnök. A napirend előtt Lend vai István ssólslt fel. Szóvá tette a selmrc\', Illetőleg soproni bányászati aksdlmlán lezajlott eseménye k«t. Elmondotta, hogy a soproni ke resatlny főlsko\'al hsllgatóknak as as álláspontjuk, hogy az idegen fajjtl szemben minden erővel védekezni kell. Sándor Pál és Kabók Lájo: köbestólássfrs azt válss.-o\'ja Lendval, hogy aa ébredést és az antlszemltlrmust épen it zsidói agresszivitása okozza.
Utána Pokoli Jjzsef síintén as sgyateml eseményeket tosil szóvá. Nem sisbad engedni, hogy as ifjúságot felelőtlen emberek látitják — monts. A kormányt preventív Intézkedések megtételére kéri.
Klebehberg Kunó gróf kultuszminiszter felelt s hozzá intézett interpellációkra. Lendval István — mondotta — áitalánosságb an támadta a zsidóságot, illetve az izraelita Ifjakat. E támadás jogosulatlan és sajnálja, hogy megtörtént. A két felszólalás iskolspáldája snnsk, hogy hogyan nem szabad ezeket a kérdéseket kezelni. A bajok gyökere ax ország közgazdaaági viszonyai-
»z egyetemi eseményekről
bsn rejlik, msit ax Ifjúságot jövőjének sggodslmal sújtják. A hozzá jok Intézett kérelme remélhetőleg eredménnyel fog járni. Migáhox kérette ax Ifjúság vezetőit s közölte velük, hogy érdemben nlacs iuk; a két beiratkozott soproni irrsellta ifjút tanulásukban megaka dályoznl nem I h:t és nem szabad. A mozgalomnak engedni nem fog és semmiféle mozgalom által ism engedi magát befolyásoltatni.
Pakots rövid válisza útin a Híx áttért a fővárosi javaslat vltájánsk fo\'ytatásáre. A vltáb.n Klárik Ferenc, Rothenstein Mór, Kabók L^jos vetlek rését. Rublnek l»lv ín a nspi-rend magállspltáaánál már rendszeressé vált vltákhos szól hozzá. Javasolja, hogy a nemzetgyűlés előre megállapított munkapiogram mai dolgozzék.
Rublnek litván kijelenti, hogy a magyar kormáay mind-at megtess a munkanélküliség csökkentése érdekében éa axért aemmi szükség a kérdés ötletszerű tárgyslására.
Elnök szavaziiss teszi fel a kér\' dést.
A Hl« sí elnök napirendi Indítványát fogadjs el.
Az ülés délután V,3 órakor ért véget.
BELFÖLDI HÍREK
Kállay Tibor a< OKM. el nöke le.x. Híre jár, hogy Kállay Tlhor volt páni ügy mlnlsstsr, nem-selgyülésl képvlielő, Nagykanlzia képviselőjét legközelebb klo.ve.lk .i Orezágoa Köipontl Hllelazövet-kezet elnökévé. Klsg.zdakép.lselók tllt.koiD.k Kállay klnevczéze ill.D, mert . körzeti hitelszövetkezetek elleceégének tartják.
A Ko.aolh emlékkiállítás.
Budapaaten . fow,Ii//t-mu>euaibeo • Kouuth-smlékklállltáet áll.ndó.n
nagy köiömég látogatja. Tegn.p C.flíd városinak küldöttig,. ke reat. fal a kliUltáat.
Orezágoa Izraelita nagy gyBléa. A magyar lir.ellt. hit-közeégek októbrr 27re orz.ágcj nagygyűlést blvtak őia.e, ho,y megvalósllaák a bltkö-.aigek O siá-foa azövetaégét.
Lerázták a aiéke.f.hérvirl polfárme.tor 1 libát. Dr. Zavarót Aladár, Szék\'sfehérvir polgármesterének liba érazükillel miatt üazkölödol kardal\', a elért libát bokán felül amputálni kellett.
A soproni főiskola nyltá.a érdekében. A soproni főiskolán történt eseményeket nagy izgalommal tárgyalják ax egyetems ken, amelyen ma már za7srtalanul folyik az előadás. Csak a pécslek maradtak mlg távol az előadások ról. A MEFHOSc küldöttsége ma megjelent Bud miniszternél és a soproni főlsko\'al hallgatók sérelmé nek orvoslását kérték. Egy klstbb küldöttség Bethlen gróf miniszterelnököt arra kérte, logy Interveniáljon a pénzügyminiszternél a aop roni fö\'s^ols megnyitása érdekében.
Scbandi Károly dr. naagbi-
xatása. A kormány :ó megengedte, hogy Schandl Károly dr. s földművelésügyi tárcs adminisztrációs teendőinek Ideiglenes vezetésével megbízassák.
Jegyzők Orsxágoa Arvaháx egyesülete ma tartotta recd:s évi közgyűlését, amelyen a kormány la képviseltette magát. Ac egyesü-let mult évi tevékenységének jelon tése után a hölgybiiottság tat tolta m*g besxáxo\'óját.
Ax aradi vá.tanuk sxub.út Magyarorsságra boxxák. Tud-vslevŐ, hogy ox aredi vértanuk sxobránsk eltá\\oT.ázárs készül ax olsh ko. mán/. A Magyar Tudományos Akadémia mult beti ülésén elhatározta, hogy felkéri a msgyar kormány\', lépjen érintkezésbe as oláh kormánnyá, hogy O áltoraxág adja át ax emlékművet M.gyaror azágnak, ahol valamely nagyobb vidéki városban áültanák fel ax aradi vértanutmléket. Most srról értesülünk, hogy Debrecen váross legközelebb megkeresi s msgyar kormányt, hogy sx srsdl vértanuk számkivetett emlékművét Díbrec-n városába nyerjen elhelyezést.
Ulain megaebeaült a párbaj ban. Ulain Ferenc és Fábián Bíla tegnap kardpárb\'j\'t vívtak a Sin-tclll féle vívóteremben. Feltételek voltak: athés lovassági kard>k, félbandázs, végkimerülésig. Az első ösizecispásnái Ulain mtifi\'c:nt|. méteres lapos vágást kapott. A második menetnél pedig egy h.tsl mss, a jobb szemétől a füléig ter-jedő éles vágást, mire azonnal be
Staíí\'u 11.1 Páfblil- A feUk n,ím
béküllek kl.
A bikaviadalokat UJp.aten
- L O A m,nt lOÍr Í«,0Z
tuk, Budspesten nem engedélyezték
a bikaviadalok megtartását. A rsn-dozőbl otísig r. városnak ezxsl as e\'hitározásával szehiben nam teha telt mís», minthogy elállt eredeti sxáodékától éa a biksvladslokst Újpesten recdezl meg. Az ujpsstl rendőrkapitányság megtartására as eng délyt mir meg is sdts s a megnyitó elősdáat e bó 19-án, vs-sárn«p d/Iu\'án 3 órakor ax ujpsstl Stadionban meg la fogják tartani.
MegsaQnlk as orsxágoa főkapitányi állás. Pülllllc.l lŐ\'ókban híre jár, hojy a miniszterelnök a sranálás végrehsjtásával kapcsolatban törvényjavaslatot dolgoztat kl az országos főkapitányság meg szüntetéséről.
Felmentették a londoni mm gyar követet Szapáry László gróf rendkívüli követet a kor raányzó a londoni msgyar követség vezetése alól legteljesebb elismerése mellett felmentette.
Froreichné búcsúja gyilkos férjétől
Sopron, oktdber 17 (S.Jit tuJéilIOek tel.fooJal.Qtia.)
horcich Ernő dr. ax uri gyilkos egykedvüeen 01 már cillájábsn, Ondja már csak arra terj\'d kl, iOgy jó étkezéat kapjoa. Felesége d\'lelőtt felkereat. őt ügyvédjével együtt, hogy elbuciuzs.nak tőle. A bucturáe a gondnokiig Irodá-áb.o történt, ahová már előbb baveiették a gyilkost. Mikor Fro relch m-glálla belépő feleségét, felugró t rlékéről éj szenvedélye, aeo feleli,e nyakába borult, meg csákóit, arcát, ke.ét éa percedig a lokogáalőt elfulladt. As aurony a legnagyobb meglodu\'t.ággal küa-Jött. Slrl ciönd neheredett a aio bár., mlg végr. a férfi magáhoi léit éa elfúló n.ngon kérdésié n^ jét: Búcsúról jőtlél? Ugy. almán gy.rmekünkhőr, Aollhoi ?
Igen, felelte Frorelchoé elfogódott hangon, elaő utam gyermekünkhöz lear.
Err. Fnreich oly görcsöl ilráa ban tőrt ki, hogy aa taljea.B meg• rásta teatét áa caak annyit tudott kimondani: ciólold meg helyettem I. áa nagyon vlgyáss reá, neveld fel sieretettel, hogy bec.Qlete. em-b.r vilj k belőle. Majd néhány
kérdiat Intérelt bosaátartosól felől.
Ekkor elbucuit.k egymástól. Urám.l volt a buc,u a gyllko. férfi éa as aaa.ony kő.őlt. A foghisőrők elfordították fejűket a megindulástól. As a.nocy magtörve, Ingadozó I ptekkel, leh.j ott f,jj,| |0/uU kl fölé a azobából...
A bűnügyben mo.t a nyomozó h.lóaágok faladata oda t.rj.dt, hogy mlodin kétséget kl áró.a megállapítsák, vájjon Frordch előre megfontolt szándékkal kövelU t el a gyilkosságot, mely eactben baléi, binteté* vár raá.
froreleh rgyébként m. klegáazltő vallomást tea a aopronl ügyáaxaé gen, meljben almondotla, bogy a gyllkoaaág előtti napon egy dobos szivarral ajánd-ko;t< mag apóaét d. az vlsis.utasltotta ajándékát! Fror.\'ch ezzel as .lőre megfontolt azátdékot akarja tar thztatlanaá tenni.
Kvlúlt cíi turiiny*__ _ _____
1. Memu. haeu.y. --- \'O^ooo
^ Selyem IU, |v.,„n>, ~ 3J.OOO
». yeet. horaoll n,al,k.,,d«__Z \'
\\.Jiii hazuaya, l!„U K,.„ „ _ ®-OOQ
a».Plu Olvalm.llenr.h
KŰLFŐLm HÍREK
A axerb kormányválság. Mag. emlékeztünk már rrról, hogy Hq4. sslcs bsdűgyminiszter lemondott « sxsel a szerb kormánybsn részlegea válság állt be. A krízis azonban . minlazter lemondásával nlnca e)|Q. tésve. Ugy látszik, hogy as egéss hsdsereg állást foglal a msl kor-mánysstl rendszerrel sxemben. H.d-xslcs ugyanis lemondó levelében aat hoxsa fai lemondása okául hogy a kormány Radfcsékon keresztül nyílt defetlsta Irányzatot folytst, már pedig 6 ilyen kormány-nsk a tagja aem lehet. A jugoszláv balpolltikal krízist n«m szünteti mag ax a körülmény sem, ha a R«dlCl-párt részt la vess a kormányxásbss. A szerbek mai hangulata mellett lehetetlennek tartják, hogy a cm-trallstn irányról a a axerb nemzet „történelmi missziójáról" lemondja-nak. Valóaxlaű tehát, bogy a kr|-xis hulámsi tovább tsrjednek s eredményeképen vagy Rsdíctnsk kelleje sngednie e föderációból, vagy pedig a szerbeknek kell kő-xelednlŐk s a föderáció felé orlsn-tálódnlok.
As angol válasxtásl karc. Angolországbsn a megindult választási harc egyre szélesebb hullámokat var. Ax eddigi jeieatéssk szerint « konzervatívpárt 530, a munkáspárt pedig 500 jelöltet állit aorompőba. Valószínűnek tartják, hogy a nőképviselőkoek a estima néhánnyal .melked.l fog a .1 eddigi 34 nőképviselő helyett mintegy 39 r. számit.nsk. A jelenlegi .Mzonrjalöltek közül 12 a kons.r-v.tivpárthos, 6 a saabadelvüpárt-bos, 21 a munkáspárthoz tartozik. A konzervatívak éa llberállspárllak közölt alőraUtbatóleg paktu-n l.as ■ ennek eredményeképen a kon: s.rvstlvpárt Ugalébb 30 mandátum .Ibódltáaéra szémlt a munkáspárttól.
Cs.b.ilovékUban aslk a l.gtBbb adóteher fj egy pol-fártm. Prágából jelentik: A Sv.bla kormány tudvalarőan most a.n.pll uralmi kétévai évfordulóját Aa évfordulőt as .Uenzákl lapok a korminy addigi müködÍM „ad-menyeinek külöaöa mádon való .zamlélt.téaére haesnálják fel Közlik ugyanb a atatleztlkijit annak, bogy tj— európai állapok agy egy polgárára meooyl adóteher aelk. A statisztika sserlnt Franclaorazágban •ty l.kou-a 1030, Olaaaoraságbaa 820, Svájcban 770, Ausstrlábaa -(30, Csehszlovákiában pedig 1260 korona adi esik, Ca-hi.lováklébsn tahit mindenki több adót fhat, mlat akár Franalaorrtégban. Ezek a tarh.k még emalkednl fogaik, ba megállapítják, bogy Caeblzloviklá-n.k mennyi f.!...b.dltá.l költaigel kall flaelnte aa antantnak.
■r„A ko\'™\'l»T elveail
Körmöcbányától a pézurerdát
Körmöcbányáról jelentik: A kormány elhatározta, bogy a körmöc-bányai pánsv.rd. felét a ceehor-ssagl Kutna Hórára asálllttalja. Elt u Inlé.k.dé.t hivatalosan azzal Indokolják, hogy a UrtnJcbinyal étebányák már teljaaen kimerültek, a valóeágban azonban as ai-letéz kedéa a kormány boaazuja .zért, mart a kőxségl választások alksl
Telefon 221
Olzare ttgyelntl
Félti köttitl Socko] — — _ _ Félti Húr Sockni — _ _ ^ I. Fétíl Zaphler log — — _ _ _ __
Selyem SeMI, dlvataJJoaiigek----- - ,.,
a,en«k harisnyák p.mu, 4," 000 ,S\' Itóra legeidébe árban.